Voss tingbok nr. 14 1681

[fol 1]

G Schrøder [i venstre marg]

Anno 1681. d. 9. february. Holtis høste och schatte thing, wdj wangs thingstue paa vaas Neruerende ko: Ma fogetz offr Nordhordlehn och vaas Sl. Pedr Anders. wdj hans sted beordret fuld mechtig af Welb: her amptz forvalter Hans Lilenschiold, Erlig och welforneme karll Christian Diursen, kongens bonde Lensmand, Sifr Mølstr Erich lønne, Pedr Haulle, Iffvr Helland, Michell schieldall, Stefen thuilde, knud lønne, Joen liland Sifuer Møen, Johans Oppeland, knud Sem, Halle gier Ager och Olle drøgs vold, ædsorne laug Rettes mend ibm, och almun som tinget søgte, Och effter som først blef fred liust kongens och geistlighedens schouge,

blef der nest wnderdanigst pub…cerede hans kongl. Ma. Allernaadigste for…inger Om Prindzcessinstyr, Saa och om Consumtionen dernest it bref fra schatt kammeret, om at den fororning om bete: Indstyr, at were forseet vdj thrøchen, vdj det at den formelder, at af al Jordegoedz schall gifues en half Rdr af løben, Anden landschyld aduinantt, for melder at der schall gifues in Alles af løben j Rdr Dat: schattkammeret. d. 27. 9br: 80. Co ... Vnder Welædle Hr land Commissaris Hannd,

Noch en forordning om fremede dytchener af ... at de her effter iche mere schall gielde Ind fem sch… Dansche. dat: kiøbenhafn d. 18. 7br: 1680.

[fol 1b]

blef liudelig læst it Pante bref wdgifuen af kongl. Ma: foget, Sl. Pedr anders. till Sin Suoger, den Hæderlig och Høylovde Mand M: Hans Dinessen paa alt huis hand Eyede løst och fast med Jordegoedz och grundr, for den Causion hand hafde giort for hanem till Hans Ma: for hands Naadj anbetroede fogderj, Nordhordlehn och waass, dat: Asch d. 14. februarj 1680 Sr: Pedr Vllenberig.

Kongl. Ma: foget ofr Indre Sogen, och Ombudz Mand offr Apostels goedz paa waas, Hans fuldmechtig Welacht Pedr Niels. Møtte udj Rette och Eschet dom udj Sagen, Efftersom de var opsæt till denne tid /: formedelst det gan… b…f at faa vdj Rette, Saauell som Claus … hans fuldmechtig Welacht Pedr ols …t Anhøre dom, och blef hand thillspurt … hand hafde noget schrifftligt, huor med hans hosbund kunde beuise, at den sag, om schattens forbiudelse blef forligt Paa Bergenhuus, vdj Hans Excel: her Cancel...-Marschalchs offr verelse, Huor till hand Suaret hans hosbund kunde vell hafue nog… der for, Men hanem var Inted lefuert,

Da effter thiltalle, Giensuar, Ergangene domme … wdj Rette lagde Documenters beschafenhed, Hafu... vdj denne Sag grandgifueligen Offuerveiet, Och befinder for det første At der Claus, Meltzov forvaltted Apostels godzet Paa Waas, Hafuer hand Efter hans forpachtnings brefs

[fol 2]

thilhold, fredliust kongens schouge och Rondal Alminding paa thingene, Huilchet och siden Er scheed, At ko: Ma. fogeder Sl. Søfren fo.. Wdj hans tid, Saa och Af Sl. Peder Anders. Som protucolerne och wduiser, Huilche bete: Clauses fredliusning, Sinnes verre scheed vnder it schien, Efftersom hand Imidlertid och siden, hafuer med schoughugsterne drefuen sin store profit och fordeell, och det vdj saa Maade At Claus har hafft huer tylt thømmer af bønderne som har hafft hans Lof at hugge vdj Rondals Alminding, En deell for en ort och noget for thou March, Ja 2 1/2 mk. och 3 mk. 12 s. thylltten i det høyeste som de bekiende vdj Clauses paahør for Retten, Och hand har faaet for huer thylt Igien half Siuende March och for en del Siu March dansche, huor ofuer Almindingen er vdhugen, saa der findes lidet och Ringe Igien, Och Efftersom Claus var stefnt thill Wedermælle, med dem som hand hafuer for lofuet at hugge for Retten wdj Wangs thingstue d. 14 Novembr: Ao: 1670; hand da iche Self kunde benechte, eller fragaa hand io vdj forne: schoug, hafde gifuet lof at hugge /: och ladet hugge, Imot forbud och fredliusning, Wiste vj der fore ey anderledis her vdj at kiende, Ind hand io bør at Suare till forne: schougschade, paa saa Mange tyltter træ hand har forlofuet at hugge, och bøede dobelt schadegield, Effterdj schougene befindes at werre fredliuste, Sampt och hoshørende landnam, for hue… Sinde En Nat hafuer veret imellem, S… Aauerchet scheede effter lougen L: L: B: 18 Och Efftersom Samme schadde er af os vurderit, paa huer tylft stuber Eller træer som er feldt fra Roden for thou Rdr: Er vdj dob… schadegield for huer tylt træer fire Rdr:,

[fol 2 b]

Disligeste Effterdj Mand iche kand vide huor offte Eller Mange Aar, och langt Mindre huor Mange dagge de der om hafuer veret lat hugge, saa Mand Egentlig, kand taxcere landnam, Hafuer vj derfor effter vores Ringe forstand det Saaledis achted, At for huer tylt træer som er Nederhugget och felt fra Roden, Effter Claus Miltzoves forlof udj Rondals Alminindin /: Wndertagende de trende teyer Miølbotten Wesetter och Ny Grytten kaldet :/ bør hand at bøede till hans Ma: Wdj dobelt schadegie… och landnamb - Sex Rdr: , Effter der om protucolens Indhold, Regnendes thre stocher Saugtømmer /: vdj eller :/ for huer træ Er – 891 1/2 Rd: 2 mk

Her foruden befindes, at Claus hafuer sig tilEgnet bete: trende schougteiger vdj bete: ko: Ma: Alminding, Miølbotten Wesetter och Ny Grytten kaldet som hand foregifuer vdj hans Indleg, at det var hans Odell, Huilchet hand fornøyeligen schulle beuise, Men der det nu En gang, schulle effter lang forhall Af hanem: Effter kommes och beuises, har hand vdj Rette lagt it gamelt v=lesligt pergamentz bref, vden nogen forseigling, schulle verre schrefuet Wdj konning Magnj Regierings tid, Huilchet bref Claus Sagde vere vdaf Norsch paa dansch, af En bonde ved Nafn Omund Eyde af hardanger Offuersæt, Denne Omund thorde iche Møde i Rette for Welb: Hr: laugmand at tilstaa samme hans Gier /: schulle Vere der hand var stefnt, Derfore tilbringet Claus vdj hans sted En Anden bonde, Som paa bete: Omunds wegne schulle Suare Och samme bonde for Retten, for Welb: her laugmand bekiende, At bemte: Omund Eyde aldrig havde bedet hanem suare for sig, Men Claus bad hanem suare for bemte: Omund

[fol 3]

Saaledis Wnderfundligen wildet Claus besnilde bete: hans Ma: Sin Eyendommer fra, Hand som effter æd och plicht, burde veret Alles wores Allernaadigste, Arfue konge huld och troe, Hand tuert imod hafuer Ruineret hans schouge och som bete: Wildet bringet hans Ma: Eyendom vnder sig, Huilchen hugst och store schougschade saunes Neppe effter Saada... beschafenhed at kand wurderis, Mens er dog effter vores Meening for Retten afsagt /: Effterdj denne schougschade er scheed, førind schougen er Soldt fra hans Ma. till Welb: her Commis lillienschiold :/ At Claus i det Ringeste bør bøede till hans Ma: for huer træ j Rdhr: Som hand hafuer ladet hugge vjd forne: Pladtzer, Effter der om besichtelsens Indhold Som Er 2646 træer der er hugen siden første besichtelse Ao. 70 Claus kaldr dit sit ode...

Anlangende offbe: gamell pergamentz bref, Huor med Claus wnderfundigen villet tilbringet Sig bete: hans Ma: Eyendomme, /: Da befindes det verre Raderit, och med blech och schare ofuersmurt, W=læslig, at ey kand se alle de bogstafuer och ord, som det hafuer Indholdet Ey heller nogen zignetter vnder, thill med er … vdj sig self af flere ord och Widløfftiger In… Ind som En hosfølgende schrefft, Som videre er ... fornehme, af de fire Commissariers dom, V.. huis forseyling samme bref nu for Retten ble… Obnet, och strax igien af oss forzeyglet, t… Sagens wddrag, Och det vdj begge Partern… fuldmechtiges bieverelse :/ Saa och at ha… forbød Almuen at betalle den høe och korn p…viant schet fyldest, Ao: 1677. Effter der … naadigst wdgangene schatte brefues Indho.. huad hand derfor bør lide, Da Effter desse tuende Parter /: Siunes :/ Er Criminel hafuer vj denem for tilbørlig Offuer domm… Indfunden,

De andre Som och har hugget vdj almindingen eller Præsteboletz schouge tillige med Claus som besigtelsen wduiser, saa och Effter

[fol 3 b]

Effter thingbogens och de firre Comiss: doms Indhold Da Naar der om stefnes schall der vdj schee huada Retten Medfører,

Anlangende de firre Commissariers preætention for deris haffte Møye med Lang Reyse och farlige Veye fra deris huus och hiem igien, tids spilde, bekostni.. En tid lang vdj bergen, førind deris verch, kunde blifue forferdiget, Saa och det at tilsuare, Blef der om for Retten Afsagt, Effterdj Claus Miltzov, hafuer veret Aarsag till deris besuerlig Reyse, Møye och w=mag, I det hand stefnte i denne Sag, hand hafde ingen Rett till, och tabtte den, At hand bør dem tilfredtz stille, Eller gifue huer af denem – 40. Rdr: Inden 14 dage Wnder Nam och Wurdering af hans boe och godtz effter laugen,

Huad det Smaa Saugtømmer sig belanger som om stefnes och Claus foregifuer, hand har foræret hans venner det wdj Bergen, till deris huus fornødenhed, saa meget som er kommen N...den for Wangs vand, Och det som er wdj Wangs wand, vill hand forbruge, till sin Gaarders Reparation, och største dell der af Er hugen vdj Sogne fogderj, Er herom for Retten Saaledis Afsagt, At huis v=lougligt Smaa Saugtømmer, Claus Miltzov tilhørende som findes Neden for vangs Wandet efter S: hans dag først kommende, det som nu er och her Effter kand komme, schall were forbrut till hans Ma:, Men huis nu findes Wdj Wangs Wandet, och nu er hugen, och blifuer Opschaaren till huus behof, Inden bete: S: hans dag, beholder Claus frit, Men huis siden findes, Iligemaade at vere forbrut Effter Recessen,

Belandgende Sr: Wllenbergis prætention om kaast och tæring, Siden de fire Commiss: Afsagde deris dom, Som bedrager sig temmelig høyt, Da eftersom iche er Specificerit

[fol 4]

Huor paa slig bekaastning er …ent, kunde wj der fore nu Iche her vdj k…de,

blef for det Sidste fred liust Claus Meltzous schouge, Ingen denem thill vplicht at forhuge, vnder Straf, effter lougen,

d. 14. Febr: Holtis och høste och schatte ting, af før Ermelte Christian dinesen paa bolstad neruerende kongens bonde lensmand olle horf Johanis bolstad, Johanis Møcheltued, Anders hern… knud velle, knud Røe, Hellie horfue, Sifr Jørenvig och knud førde, æd sorne laug Rettis mend vdj Wadtzuer otting paa waas,

Och effter at thinget var sæt, blef for dett første fred liuste kongens och ge…lighedens schouge, Saauell som och Claus M…zous schouge Effter hans begier, Ingen der vdj at huge, thill vplicht, wndr straf som wed bør,

Dernest blef vndanigst publicerit, alle d... forne: Indførtte konglig fororninger och brefu… vdj Meeninge Almues paahør,

Anno 1681. den 18. Martj Waaren vj Efftrschrne thill kaldet och for samelet wdj wangs thingstue pa... vaas, Nemlig Anders bryn, Michel schieldall, Jon … Johanis Oppeland, Halle gierAger och knud, Se… æd sorne laug Rettis mend ibm, at schulle … och dømme, Imellem Sl. Axsel lauridtzens Effter ... och Hans lars. paa den Ene side, och Claus Meltzo… den Anden side, om huis Iring och thuistigheder Er och kand falde denem Imellem, om deris Sl.

[fol 4 b]

Mode… ...fterladenschab løst och fast,

Da for Retten præsenterit, Erlig och vellfornehme Mand, bete: Hans lars. Som wdj Rette lagde En Høy Anselig Rigens stefning, offr Efter schrefn at de schulle giøre deris Sandferdig bekiendelse Som de ved æd vill bekreffte, huem de hafr betalt deris Rettigheder till Siden Sl. Her Hendrich døde med widre daterit. Bergenhuus d 28 febr: 81:

befantis stefningen af Claus Meltzov at verre paaschrefuen och hans tiener Ols. Møtte paa hans vegne

stefen Hofden berette at hafue lefuert sin landschyld thou løbr arlig till Sl. Kiersten Jacobs daatter saa lenge hun var paa Leque, och siden … Claus. 8 pund barveyet smør aarlig, till … 1680. Hans Lars den anamet … ekiende stefen at hafue leyet sin thridie Aars tage hos Claus thuende gange, gifuet aarlig 10s af løben vdj føring, och Reyet 3 Retle om Aaret till Efanger,

Michel Lerhuus bekiende at hafue lefuert aarlig j W. Smør, til den Sl. quinde der hun boede paa Lequ och Siden till Claus, och for Anno 80 till Hans Lars, lefueret, Reyet 2 gange och giort j flø til byen, och udj føring 4 s Aarlig,

Gulich qualle bekiende at hafue lefuert første bøxel af Claus Meltzov och gaf 12 Rdr, och 4 aars landschyld j løb om aaret lefuert till Claus, och en tredie tage j Rdr j ort,

Erich venie sagde hafue lefuert landschyld 6 mk v… 9 mk Smør vdj Nj aar,

lars lie sagde hafue gifuet i bøxel 8 1/2 Rdr till Claus Aarlig gifu… vdj landschyld for j løb - 4 pd bersmør I fem aar, for 80. till Hans Lars. lefuert,

[fol 5]

giort 2 fløtningr och føed it Nøed aarlig, och gifuet j tredie tage,

Anders ibm sagde hafue gifuet i bøxel till beste moder – 3 Rdr och till Claus lefuert - 4 1/2 Rdr, gifuet vdj landsch: till hinde self j Pd 6 mk smør it aar och till Claus vdj Sex aar, En half vog smør aarlig och vdj tredietage vden foræring 1 %2% Rdr, thou gange,

Sifuer schutle foregaf at hand leyet j løb af d. Sl. quinde for – 6 Rdr, lefuert hinde – 2 1/2 Rdr och - 3 1/2 Rd till Claus, gifuet 6 mk Smør som veyet 9 mk, tou aar lefuert till hinde paa Mossefind och siden till Claus vden for 80, da tog Hans Lars. det Imedlertid føed 2 Nød for Claus, giort j fløting,

Knud ibm sagde gifuet – 9 Rdr i bøxel, och lefuert hinde der af - 3 Rdr, Claus - 3 Rdr, Rester – 3 Rdr lefuert for j løb arlig – 4 pd /:ber smør:/ vdj Siuf aar, till Mossefind, och for 80 till Hans Lars føed – 2 Nøed, och giort j fløtning till bergen, Reyst – 2 gange, thaget sin Jord Igien 2 gange, hos Claus, och Noget ladet foræring der hos gifuet,

Vnge olle høninge har gifuet udj bøxel – 12 Rdr til Claus och it Slagtenød, lefuert it aars landschyld 3 pd ber smør til Hans Lars. dette foregaf Pedr Houlle,

g. Olle høninge møtte iche, och kunde hans grande iche giøre for klaring, om Noget paa hans vegne,

Samson hirt sagde gifuet Claus i bøxel – 7 Rdr gifuet – 4 pd bersmør och 16 mk smør aarlig til Hinde self her ope, och siden till Claus paa Mosse... vdj thredie tage - 8 mk. som Claus har tagen 3 gange, och … Self – en gang, fød it Nøed i 3 aar for hinde, o… it Nøed Aarlig.

Jomer offerland sagde hafue lefuert sin landschyld thill hinde Self 3 aar, och till Claus paa Mossefin 4 pd Smør Aarlig, siden hun kom der, føed j N… Aarlig, thredie tage j %iij% Rdr gifuet,

[fol 5 b]

Jomer offrlland foregaf hafue leyet af d Sl. quinde vdj Nessem j løb, lefuert hinde – 2 Rd - 3 1/2 mk och %till% de 4 Rdr – 2 1/2 mk till Hans Lars. lefuert landschylden till g. Hermand gaarman, och lefuert hinde j Rdr udj tredietage,

Halsteen Nessem har leyet ibm - j løb Af hinde Self och gaf der for – 5 Rdr,

Sifr som fich bete: Halsteens konne gifuet for i j l: 4 mk vdj bøxel till Claus - 20 Rdr och 3 Aars Nøede, landschylden er lefuert M: giert,

Mogens Nessem leyet ibm till sin søn j l: 6 mk. gaf Claus der for – 7 Rdr, hun Self annamet landschylden, Mens hun var her paa Vang: Siden annamet Claus aarlig 4 pd 6 mk bersmør, fød et Nøed paa Ald gaarden aarligen vdj tredie tage – 3 Rdr, beuisr Jordebogen her, och ... Andre Jorders oppebørsell.

Peder vlfuen leyet ibm j spd af Claus, gifue i bøxel – 4 Rdr, som Sifr Nesem effter Hans begiering foregaf,

Olle ibm leyet af Claus Noget samestedz gifuet hanem der for – 6 Rdr, landschylden 6 pd ber smør har de lefuert Aarlig till Claus, siden hun kom till Mossefind føed it Nøed aarlig af gaarden,

Michel helgeland gaf udj Jordeschiffte till beste Modr – 3 Rdr, gifuet vdj landschyld – 2 pd bersmør och 9 mk, aarlig till Claus, siden hun kom till Mossefind, och før till hinde Self, thredietage. schal Jordebogen forklare, føed eller gifuet it Nøedz foster aarlig af gaarden

Thosten veenies bøxelsedel vduiser at hand har gifuet udj bøxel till Claus 9 Rdr j boch, lefuert arlig landsch: 2 løbr – Er – 8 pd bersmør,

[fol 6]

Siden hun komb till Mossefind, Men før till hinde Self, Enten føed eller gifuet aarlig j Rd vdj for penge, gaarden schyldr – 3 løbr, see i Jordebogen,

Hans Lars. thilspurrde alle forne: Som boer Paa Stranden i Hvinie sogen huem de hafde lefuert deris korn tiende. siden Hr Hendrich døede, Huor till de suaret Samptligen, at de hafde lefuert den till Claus siden hun kom till Mosefind, och gifuet for Nøedtzueret 9 Rdr, Ind till Anno 1680, da thog M: giert Self tiendn

Dog fandenes gifuet 16 mk smør i landschyld siden hun kom till Mossefind till Claus, før tog hun det self, Aschild som kom efter hanem, gifuet aarlig och - 16 mk Smør till Claus,

Arne Rasdal berette hafue gifuet sin landschyld till hinde self N: j Rd ...lig for it Pund Smør, Jnd till hun blef Si… …den tog Claus det, till Anno 80 tog hans …s den, foer och arbed aarlig j Rdr, thredie tage j Rdr, giort Aarlig - 2 fløtingr till Claus vden - 2 till Axell

Mogens ibm bekiende paa sin och Johanises, Wegne at de aarlig gaf till Hinde Self, saa lenge hun var paa fødrne vdj landschyld - j Rdr vden it Aar hans lars. annamet den, och for Ao: 80 annamet hand den och, for och arbedtzpenge Aarlig – j Rdr, gifuet Siden for de andre aaringer har Claus ta… Dette, Mogens Rasdal for...gaf paa la… beris vegne, at hand har lefuert sin landschyld till hinde Self, saa lenge hun var med Helsen och Siden till Claus, till 80, tog hans lars de….

[fol 6 b]

fore och arbed aarlig j Rdr, thredietage – j Rdr, En fløting aarlig siden hun kom till Mossefind.

Knud bache bekiende hafue gifuet aarlig landschyld j Rdr till hinde Self till hun blef Siug, Siden till Claus vdj arbed och forp: j ort Aarlig, och j fløt: thredie tage j ort,

thorgeir bache gaf fiere Rd och j boch, vdj bøxel till Claus, dette sagde Mogens Rasdall paa hans vegne,

Claus Meltzovs thiener Peder ols. thill spurde forind førde tillstede verende Bønder, om de hafde noget offr hans hos...und at klage, Huor till de suaret N…

… vdj Rette lagde bete: Hans lars. en anden …nseelig stefning offr Magistr giertt for en Regenschab bog, som iche frem kom Paa schiffte efter Sl. Hr Hendrich, och Claus for fiere hundrede Rixdlr hand schall vere schyldig, Sl dj bete: Hr Hendrichs boe, Saa och om Lødve som er bort solt, och Hans lars. formener Er hans fadrs Aasede och Odell och for en peerlesnor och klede som Inger Lars daatter schall hafue faaet effter hindes Sl. Søster Margrette med Widre dat. Bergen d. 28 febr: 81.

Her till at Suare paa M: giertz vegne, blef af Andrs Hans. i Rette lagt hans Indleg, huor vdj hand formeener, de bør stefne hanem for hans ordinarie Øfr=hed och furo, med vidre dat: vangen d. 18 Martj. 81. same Indleg effter Hans begier, fich Hand Igien for Retten paa schrefuen

[fol 7]

Claus Meltzov vdj hans Indleg udj Rette lagt af Hans thiener Pedr ols. Ilige maade fore gifuer at, Naar Magister giert och M: otte Hans. blifr stefnt for deris Rette forum vil hand suare, om Lødve foregifuer Claus at hafue schøede och Er hanem thillagt vdj schiffte effter hans %hans% Sl: fadr,

Anligende at Inger Larsdaatter har faaet en Perlle snor och kleder Margrette hindes søster thillhørende, der till suarer Claus, at de schall først beuise hun det har faaet, med vidr dat: Mossefind d. 16 Martj. 81.

Hans Lars. och vdj stefningen accher paa den Store bekosting der er giort med hans Sl. Moders begrafuelse, huor ti... Claus suarer at hand var foreenet med Sl: Axel ...ar... at hand schulle holde hindes begrafuelse paa Mossefind Efterdj paastefnte bøgr kom ey i Rete kunde Inted giør…

Anno 1681 d. 7. April: Holtes waarting vdj wangs thingstue paa waas. af Erlig och vellforneme Mand Pedr Vllenberig. ko: Ma: foget offr Indre Sogen, och Ombudtzsmand offr Apostels goedz paa waas, thorgier olde, och knud qualle, andr… Dagestad, gulich bøe, od gielle och Omund fiøsse æd Sorne laug Rettes mend ibm betiette Retten

Da for det første blef fredliuste kongens och geis… schouge, Ingen denem till vplicht at huge, vn... Straf som ved bør.

Magdelj Peders daatter berge kom for Retten och beki… at hafue aflet barn med hindes Sligt vdj tredie … andet leed paa quinde linien, ved Nafn thorbiørn Josephsen, Som nu er vdj Hallingdall, dette sche…

[fol 7 b]

forleden Aar 1680 der hand var her paa vaas och kiøbte hæster och quegh, fodegen begiertte opsettelse vdj sagen till hand kand faae schrifue det stedtz foget till, och Imellr tid sig om sagen Erkyndige, om samme person som hun sig Paa beraaber er schyldig eller ey,

Maritte som var stefnt med en Slodtz stefning /:som er fra hegh :/ i Rondallen :/ till schattetinget Som blef op satt till waartinget, Erbøed sig nu vdj Rette med sin vederpart Claus Meltzov, som blef tre gange Raabt. Men Ingen fantis Paa Hans wegne at suare, Indog hand Self som bete: hafde stefnt i sagen

Thollef Thuinden hafde i Rette ladet stefne …fdall for hand hafde bort Reyet hans … forleden sommer som siden lenge effter er dødfunden paa schree setter,

Olle Møtte och forgaf at øgen hafde giort hanem Nogle gange schade paa ager och Eng till foren, der fore tog hand øgen seeneste gang paa en fremet March och Reed den bort till høilandz støllen, at den iche schulle giøre hanem vidre schade, bete: Olle bad thollef forleden høst, der hand vilde ladet stefne hanem, at hand vilde lade noget dermed betemme, schulle hand schafe hanem den som hafde Reyet Øgen saa langt bort, thollef formentte olle burde at btalle hanem for øgen 3 Rdr. som hand var bøden for den, Huor om for Retten blef af sagt at Olle schall betalle for den halfue Øgh Nj mk, vndr Nam och vrdering hos hanem effter loug och olle Igien at søge den som kunde Siden hafue bort Reyet samme øgh

[fol 8]

fogden thill spurde laug Retted och thilstede verende Almue huor posten var først ordineret vdj Holbøgden och huor beleyligst och Nermeste vey var, Huor till blef Suarett, at Posten var først ordineret paa Sundve vdj Holbøgden, och den gaard er den Nermeste och beleyligste for Posten at berere, Men at den kom der fra var, at Sl. Sifr Sundve blef Set till lensmand och da lagde hand posten til gafle,

Anders Arnes. Helland hafde i Rette ladet stefne Halle gierAger, Anfind och Rasmus Holleved for en vagte løen Nemlig 27 vger, och for it par langboxsr,

Her tiill Møtte Halle och de andre, suaret at de ville betalle hanem boxserne, M... iche viste om de burde lønne hanem for vagten efftersom de vdmasserede i krigen fich Inted vdj de maadr, Er opsatt till forsørgelse Hos Øffrigheden,

Sifr Sifrs. fich dom paa Erich Himle for en quie for - 2 1/2 Rdr hand hafde Solt for hanem vdj bergen for – 4 Aar siden, och Rente der af 3 mk 12 s. vndr Namb och vrdering hos hanem Effter Lougen,

Hans Lars. Leque kom for Retten och opsagde Liutenadtz Huuse som staar paa hans thilligende gaardes Eyende grund och Engeteye,

Huor Imod Hr Liutenant thill spurde Retten… betiente och almuen huor hand da schulle boe, Eller huor almuen ville schafe hanem pladtz t… at de kunde sætte bete: Huuse paa,

[fol 8 b]

Huor till alle thilstede verende samdregte ligen Suaret, at der var Ingen bedre leylighed till at bøgge, och oppsette samme huuse Ind paa Mønsterpladtzen ved vangs kierche som Almindingen er,

Ydermere berette Hans Lars. och Erich Rogne at der Welbiurdig, Hr Liutenant Cula var her opsagde Hans Lars. samme huuse Men formedelst Hans forbøn schyld, da lod hans lars. der med betemme vdj hans tid,

laug tings Mend Er till Stefnet at fahre till Botholphj Laug ting først kommende at af legge deris æd, at de siden Retten kand betiene N: Madtz Seue, Sifr quorme knu... dugstad och Niels Rochne,

Anders Herre var stefnt for Hand iche ville Reyde eller schydtzet welb: Hr laugmand lillien schiold der hand kom fra Hoff Retten, Huor fore Hand blef thill kiendt at bøede en Half Rdr till Hans May,

Willum giersquall hafde i Rette ladet stefne sin grande Iffr ibm, for hand forleden vaahr Ao 1680, kom till villum der hand stoed och grof vdj sin Agger, offr falt hanem med en degenn och Hug hanem fiere hug, It vdj hofdet 2. paa den venster arm och it hug paa schuldern Saa villum maatte Rømme till en steen Røsse, och for suare sig med, Iffr Møtte i Rette och iche kunde det benechte, efftersom villum Anviiste sin forne: Saaer for Retten,

[fol 9]

blef herom for Retten afsagt, at forne Iffr schall bøede thill hans Ma: de halfue bødr for fornr: fiere Hug hand har begaaet paa bete: willum giersquall, Nemlig thuende Otte Ørtuger och – 13 mk Sølf, vndr Namb och wrdering af hans boo och goedtz effter Lougen,

Britte knutz datter Høyen kom for Retten med lars Jons. grofue, Som var forlofuet med hinde, och hafde der veret till sammen paa Høyen vdj Halft andet Aar som Egte folch, och lagt deris Eyendeller sammen. och deris hiem følge, och Nu will hand iche Egte hinde hun har och forsørget barnet, af si… Mideller vdj Siuf aar,

Hand lagde thuende Reysepasser frem Som var hanem: Medelt formedelst hans Siugdom, Huor fore Hand iche Indnu er forlofuet eller frj fra Hans Ma: thieniste,

Blef herom for Retten afsagt At bete: lars Joens. hafr hinde at thill fridtzstille Inden først hollende thing, eller da At Lide dom effter lands lougen, Och Ellers Imedlertid iche at Maa begifue sig vdj Egteschab med Nogen anden vnder thilbørlig straf,

M giert Meltzov lood læsse it schiøde vdgifuet af Her andrs gaardmand thill hanem at hafu... Solt. Schiølie som er thre spd Smør, NestAas j … Venie – tho løper, Berre j løb, Store schiple 2 l.

[fol 9 b]

Lille Schiple - j Spd, dat: Hammer den 26 9br 1680.

Noch lest et schøede af Claus Meltzov, vd gifuen till bete: M: giert paa leque, som er Halfanden Løb, och vdj vllestad offre tuen - thre løber Dat: Mossefind d. 27. octobr. 1679.

den 9 dito betiente Anders dagestad, gulich bøe Omund fiøsse Anders bryen och lefuor breche Retten och Od gielle med,

Da for Retten fremlagde Hans lars. en Rigens stefning offr Claus Meltzov formedelst hand iche efter thuende Høye Anseelige stefningr iche till den 18 Martj Sidste abuigte ville forschaf... Jordebogen och andre documenter: vdj Retten effter samme stefningers Indhold med Widre dat: Bergen d 22 Martj 1681. p och Satte hans lars. i Rette och formeentte att Claus Meltzov burde thilholdes at forschafe Omstefnte documentr wdj Rette, efftersom med schiffted iche før kand Gribe nogen Ende, med widre

Her till at suare Møtte udj Rette Claus Meltzovs thiener Peder Ols: Som op læste En Messive fra hans Hosbund, liudende at Efftersom hanem var komen till Ørene, at vere stefnt af Hans Lars. da om hans nafn blef paa talt, da hand at suare paa Hans wegne, at Claus Holder sig till effter Hans forige Indlegs indhold, och widere

[fol 10]

hafde hand iche at suare, dermed gich hand och fra Retten, och den iche merre ville honorere Men thalte om at der var thuende gange stefnt vdj Sagen vdj Helle Juchoms dattrs Nafn Men Hindis laugverge har dog iche Indnu Møtt, Huor till Hans lars. Suaret, at hand var goed Noch och paa hindis wegne, och Efftersom hand iche ville vidre honorere Retten och dette suar iche var Retmessig vdj Nogen maade till stefningernes Indhold, Men ichon till Sagens ophold, Satte fogden udj Rette om Claus iche burde bøede stefnefald, och Hans lars. formeentte Claus burde giffue hanem och Hans med arfger billig kaast och tæring Huilchet thill widere faaer at beroe Naar stefn

Maritte Heg Erbøed sig Indnu threde gang vdj Rette Imod Hindes Hosbund Claus Meltzov, Men Clauses thiener Pedr ols. Sagde, hand hafde Ingen befalling at suare her till. Hindes suplication till welb. Hr Anptsforualt Lillienschiold, blef oplæst huor vdj hun sig høyligen beklager offr bete: Claus Meltzovs strenghed, I d… hand har ladet tage tuende Nøed fra hinde [I margen: vden dom] och iche vill Anname hindes landschyld och tredietage, Men vill Endelig hafue hinde fra gaarden, … hindis fiere Smaa børn, Men Efftersom befindes at hun først hafde Indstefnt hanem t… Sagetinget forleden høst 80: och Claus iche da Møde, men sende en Messive vdj Rette huor v… hand begierer opsettelse, at hand kunde thage

[fol 10b]

offr hinde med andre flere en Rigens Citation, Huor vdj Hand ville beuise at hun och en deel andre hafde hanem v-sandferdigen Paa schrefuen, Dette blef beuilget, da tog hand tou stefninger, till schatte thinget offr hinde och flerre, Men eftersom paa hindis och Andre deris Suplicatzioner, var befallet af Hr Anptz forvalter, at der schulle vell hafues vdj Acht, huis Sigt paa saadan Clauses formastelse bør følge, Och det var ichestefnt till det thilbørlig sage ting, Huor fore vj iche heller Imod fogdens schrifuelse kunde tage os de Sager for, Men opsette dem till dette vaarting Huor fogden kom till stede, som effter bete: befaling burde forsuare Encherne, och hielpe dem till Rette, Men nu wilde Claus iche møde, Eller lade suare der till, som bete:,

Wiste wj derfore hervdj iche anderledis at kiende Ind bete: Maritte Heg, Jou bør at beholde sin paaboende gaard, Effter Her amptzforvalters Ressolution, Men der som Claus Hafr hinde Noget at thiltalle, da stefne hinde paa tilbørlig Sageting, hafuende med sig Sin Regenschabs bog, huor af kand fornemes huad hand med Rette hos hinde hafver at fordre, schall schee huad Rett er, Mens Naar fogden stefner Claus for hans thag vden dom fra bete: Maritte Hegh, schall der udj schee dom,

Iligemaade kom for Retten thoer Ols. vold, och Erbøed sig vdj Rette paa sin Goedemoders vegne Imod Claus Meltzov, Men Efftersom Claus

[fol 11]

Ey heller nogen paa hans wegne Reten till sage tinget forleden Høst, Eller nu møtte der till at Suare, kunde der fore iche nu noget ved giøris,

Gulich qualle war i Rette stefnt af hans grande knud for offrfald och Slagsmaal, Men Ingen kom Som kunde suerge hans lauglig fald, Och efftersom knud har warted paa tinget vdj thre dage, blef bete: Gulich till kiendt at bøede vdj stefne fald - j mk Sølf,

Olle helgeland war stefnt fierde gang vdj Rette af thore ols wold /: paa Eling Helgelandz wegne:/ for – 2 Rdr Olle war schyldig bete: Eling for it Øgh, Men Ingen fantes paa hans wegne till Suars, bete: thore satte Wdj Rette och formeentte, at bete: Olle iche allene burde betalle bete: - 2 Rdr for den øg, hand hafde Solt olle, Men Ind och gifue hanem billig kaast och thering, for de firre stefne maall, och at hand har opvarted hanem paa thingene, Da Efftersom forne: olle Er her vdj befunden som en Rettens for Achtere, at hand huerchen haffr Møtt, eller ladet thill sagen suare blef for Retten afsagt, at forne: Olle helgeland schall betalle de – 2 Rdr, for øgen till thore ols. vold paa bete: Elings   wegne, och der till gifue hanem i kaast och tering – 3 mk, wnder Namb och Wrdering af hans boe och goedz efter laugen

Anno 1681 d 11 April: Holtis woortin... Wdj wadtzuer otting paa waas, af Ko: M… foget offr Indre Sogen och ombudzmand offr Apo… goedtz paa waas, Erlig och wellforneme Ma…

[fol 11 b]

Pedr Vllenberig, laug Retted som Retten betiendte war, vnge knud strøme, thorchell Øffstedall, Gulich brechhuus, Anders Hernes Olle Øye och knud føre, kongens bonde lensmand Olle Horfue, war och thillstede %och%, Med en deell Almue som thinget søgte,

Efter at thinget war sætt fredliuste fogden kongens och geislighendens schaug, Ingen denem till w-plicht at huge wnder straf som ved bør

Anlangende den sag Imellem Hellie horfue, och olle Rongves schieldtzmaall paa hanem, som war for Retten d. 20 9br: 1680, Da Eftersom den blef opsett till dene tid, och Ingen kundschab eller windesbiurd, Ind nu om sagens beschafenhed Egentlig Ind nu blef fremført, och saasom Olle Ronge iche widre prof hafde, Ind effter hans egen Angifuende och beschylding, Effterlod fogden dem sagen, Och der fore iche %at% dem paa Enten sider, at komme thill Nogen hinder Paa deris Erlige Nafn och Røchte i nogn maade, dermed tog de huer andre vdj Haande, at de her effter schulle werre wener och der om forligtte,

Sifr Stifue hafde i Rette ladet stefne olle giettle for – 2 1/2 Rdr: hand var hanem schyldig, olle Møtte och tillstod schylden, huor Imod olle hafde ladet stefne Sifuer for Hand var hans verfader Od Stifue schyldig – 2 1/2 Rdr, for den Halfue part af et Slagter fogden Jacob Jens fich, der hand Reyste och besigted Jorderne paa vaas, och j Rdr udj penge, Da Eftersom

[fol 12]

Sifuer iche thorde giøre sin æd, at bete: od Iche hafde wdgifuet det Halfue Slagterbæst och den Halfue Rix dlr paa Hans Vegne, till fogden forne: Jacob Jens. blef det paa begge sider decorterit.

Siguor Hermandz datter flage hafde vdj Rette ladet stefne sin brodr Gundr Horsaas, for j Kou, och j tønde hafre for – 3 mk, Som hun var arfueligen till falden efter hindis Sl. fadr och hand som hindes formønder det til sig hafde Annamet, och krefr – 3 Aars kou leye, Her till at suare møtte i Rette bete: Gundrs konne, och Sagde hun aldrig hafde Nechted hinde kouen, Men som biørnen drebte kouen, da formentte hun iche kunde baade schafe eller Afle hinde en kou Igien, och betalle hinde den fulde Leye, blef af sagt at Gundr flage schall forschafe bete: sin Søster Siguor, den vnge thre Aars Kou Igien och de 3 mk for kornet, saa och fiere mk wdj kou leye, vdnr Namb och vrdering af hans boe och goedtz efter laugen,

Endre Ellj blef tagen till laug tings mand At fahre till først hollende Botholphj laugting, a… aflegge Hans æd for welbiurdig Her laugmand At hand siden med andre Retten kand bet…

Anno 1681 d. 21. April: Ware wj Effterschre: … Kaa Sorenschrifuer Paa Waas, Erich Rogne, Len… Gierager, Strefen tuilde, Anders bryn, tolef … och halle Gierager ædsorne laug Rettes Mend ibm

[fol 12 b]

forsamlede paa Mølster, effter Welædle Hr: Commerci Raad och ampt forualtters hans Lillienschiolds befalning, At schulle anføre och Gifuen beschrefuen, huad Som Effterschrefne Mend har Gifuen wnder forseigling for Claus Miltzov, Siden Sidste Afsagde dom om Clauses schoug hugster wdj Rondals Alminding,

Daførst frem kom torsten dugstad, Som bekiendte at en Mand wed Nafuen Christen Madtzen Som schrifuer for Claus Miltzov wdj hans trette Sager /: er en winchell schrifuer :/ och Clauses tienner Peder Olsen, lensmanden Sifuer Mølster och Michel schullestad, kom till hanem wed Afftens tide, och begierede hand wilde forseigle en schrifft, af bete: Christen schrefuen, huor thorsten da spurde, huor om det war, Suared hand det war om Rondals Alminding iche hafuer Liget till alle Slags Godtz wdj Sinne Wisse Ottinger, som af Gamel tid, Och om hand Andet wiste, Eller der har Allenne liget wnder de Sin løber landschyld Som følger Apostels Rett, Suarede thorsten och knud Øffsthuus Som da hos war, at den har liget till alle Slags Godtz, wdj tilhørende Ottinger, och Sagde hand det war iche Andet de schulle forseigle, Som schulle lige hos bonde lensmanden wdj foruaring, och der paa forseiglede de det,

Effter Offuenschrefne deris forelæsning och paa forschrene: Maade haffuer ochsaa om Afftenen, Michell schullestad, knud Giere och knud Ringem forseiglet, det Samme instrument, en huer i Sit huus, Effterdj hand beretted det at were for deris Egen Gafn, och Ey schall komme dennem till nogen schade Mens knud Giere forklarede ellers at hand i det første Ey wilde forseigle, Mens Sagde Saadant at were w=lougligt, effterdj det ey tages paa it frit ting, daa Giorde de Sig Vrede och Saa motte hand beseigle det,

[fol 13]

Niels Een foregaf, at den samme tid dette passeret War hand Siug, da schichet de Michel schullestadz dreng till hannem, och begierede hand ville komme Strax till dugstad med Sit Zignette, eller och Sende det der hen, Men som hand var Suag sendte hand Zignetted med sin Søn, och bad ham Sige at bruger de det til andet End lougligt Werf schulle de selfuer forsuare det, videre wiste hand iche,

Lauridtz Opem berettet paa Olle Gieragers wegne at forne: Christen och Peder kom der om Natten, och begierede hand ville och forseigle det, Olle Wndschylte Sig lidet at wide der om, Efftersom hand iche war fød paa Waas, Saa beseiglet hand dett dog, Eftersom 7. Mend hafde beseiglet det før, dog Saa at det schulle leges hos lensmanden,

Omund fiøsse och Sifuer hylle bekiendt at bete tuende Personer, kom till dem effter de vare Gaaet til Sengs, och begierede de och ville forseigle det, om forne: Alminding iche har liget vnder visse Ottinger, och iche til de 7 Løber Apostels Godtz Allene, och det schulle lige hos lensmanden, der paa beseiglet det ochsaa Men der Omund bar imod at forseigle da Sagde bemte: Christen at Hr Commissarj landbo…     Knud Giere har beseiglet det, huor ka… de nechte det som er Clauses landbønder, och scheede forseiglingen, Natten till Søndags,

Er der Mere eller anderledes wdj schrefuen, d… Er dennem gansche w=uitterligt, Ellers bere… de, at ingen af deris Nafne vdj brefuet v… Ind ført, Som de hafde beseiglet, Men effter tilspørgelse, Sagde de at det iche hafuer veret dem Nechted at huge i almind… Som leylendinger effter ko: Ma: Naadigste

[fol 13 b]

Widere hafuer de och iche weret berettiget,

Lensmanden Sifuer Mølster foregaf, at Claus Røstad och hand wnderschref Ermel te bref, at Almuens Suar om Almindingen var som forschrefuet Staar, Endog ingen af dennem Saae eller leste, huad vdj brefuet stod schrefuen Mens effter forne: Christen Madtzsens Oplesning Paa kierchebachen, schrefue de deris Nafne Wnder, Som Claus Røstad nu ochsaa Self Wedstod,

Anno 1681 d. 6. Junj Holtis thing af Erlig och welfoneme Mand falch Lars. Kongl: Ma: forget offr Nordhordhordlen och vaas. Neuerende ko: bondelensmand Sifr Mølster Niels leedaall gulich bøe, knud Ringem, Mathis winsand knud giere, gundr flage, Aslag westrem, willum Eide, lars opemb, laug Rettes mend ibid,

Da for det første blef lest hans ko: Ma: N: Naad: schatte brefr for Neruerende Aar 81. vdj Crone schat 2 Rdr af løben fische schat – 12 s. af   løben kiollepenge 1 mk aff løben

Anno 1681 d. 7 Jully Holtis thing vdj vamgs thingstue paa waas, af ko: Ma: foget ofr Indre Sogen, och ombudz mand for Apostels goedz paa waas, Erlig och Welforneme Mand Peder vllenberig, Neruerende k. Bonde

[fol 14]

lens mand Sifr Mølster, Joseph Lj, Magne thilung thrund gieland, anders bryn, thollef ibm, och Niels Rochne, ædsorne laug Rettes mend paa vaas, Da først wdj Rette lagde bete: Peder vllenberg En Copie af en høy Anseelig Rigens stefning, Offr Weluiise Hans Niels. Raadmand udj bergen, formedlest hand, da hand forvalted det finde goedtz paa waas, hafr forlofuet en deel bønder at hugge saug thømer, vdj hans ko: Ma: Alminding i Rundallen, och der fore thagen foræring af bønderne, Indog som for meenes hanem ey saadan Møndighed kunde thill komme, Mens hand der fore Igien bør Erstatte hans ko: Ma: der ved thillføyede schade for saa Mange threer, som hand har forlofuet at hugge. I hans Neeruerelse bekiendt af de bøndr, vdj wangs thing stue Aop 1670 d. 14. 9br Med widre, stefningens dato d. 6. Junj 1681.

Vnder Huilchen Copie af de till for ordenede Stefning Læssere i bergen fantes Saaledis schr...uet,

Den 9. dito anuiste wj wnderschrefne, Hans Niels Raadmand originalen af dene stefning, Som hand hos sig beholt, och effter offte anmodning, den ey ha… Igien kundet bekomme, førind det kommer hanem … pas, Test: wj wnderschrefne Bergen d 12 Ju...j 1681

Morten Madtzen Jelling       Iffr Jensen Mpria

[fol 14 b]

Da Effter offte anraabning, om Nogen fantis til at suare paa hans Nielsens Wegne till denne sag, frem kom Ingen, Huor ofr bete: Peder Vllenberg Satte wdj Rette om hand iche burde bøede thill hans Ma: Stefnefaald effter lofuen, och gifue hanem bilig kaast och thæring,

Da Effter som Ingen Møtte paa Hans Nielsens wegne till sagen at suare, kunde wj der fore denne gang huerchen kiende om stefne fald eller kaast och thæring, før widre Stefne maall, och Mand kand forneeme huad hans Nielsen kand hafue herimod,

Knud qualle hafde i Rette ladet stefne gulich Niels. ibm, for hand hafde kaldet hanem en galte thiug, och Segle thiug, gulich Møtte och her till Suaret at knud schulle beuise, at hand har kaldet ham thiug som bete: Huor till knud suaret Hand kunde beuise det med thosten Hellesnes och foregaf hand hafde ingen prof widre, vden En thøs som laae vdj benchen i gulichs stue, som dette schielderie er scheed, Huilchen thøs siges iche kand hørre, denne sag op tagen til høste thinget først komende. thill Huilchen tid knud hafuer lauglig at beuise med thuende vidne at gulich hafr schieldet hanem som bete: Eller och Self at staa der for till Rette,

Sifr Møen hafde ladet stefne Lars øfr fenne, for huis dem Imelem kunde were, och hand iche Møtte Eller nogen paa hans vegne, blef derfore till kiendt att bøede stefne fald j Rdr,

[I tingbok14 står her sidene 15 – 25 frå tingbok 17]