Statsarkivet i Stavanger: Tingbok Ryfylke 1660-1661
 

Anno 1660 den 24 Januarij holttes skatteting paa hesby aff hesby fierding aff kong(elig) May/estets/ Foget peder godschesen beramet.

Aske schibrede.

lensmand danniel Voffle

Thore heyreberg, lauers houguoldstad, Olluff Olluffsen hodnefield, lauest (!) hornefield, Olluff heyreberg.

Aff fogden fremlagt en Voris gunstige lensheris schrefftlig Vdstede steffning, datterit staffuanger Kong(s)gaard den 28 decemb/e/r 1659 des Indhold huor med Var i Rette steffnet Alle Och en huer Som til kong(elig) May/estet/ Med Nogen skat Resterer, Vehre Sig landskatt, Odelskat, knegte kleder eller penge Isteden korn och Smørlandschyld kornti(e)nde, leding och ledingspenge /113b/ Sigt och Sagefald Eller Andet huad det Vehre kand Att Saa fremt en huer Iche betaller huis dj med Resterer da At VdSøges och Vorde(ri)s aff huer Sin boe Effter lougen.

Fogden Satte vdj Rette att Saa mange Som Iche Inden fiorten Dage betaller da det aff en huer Sin boe at VdSøges effter lougen Och kong(elig) May/estet/ Sin Sigt och Var her paa dom begierendes.

Da effter Som en huer for Rom tid Siden effter den høye Øffrigheds befalling och paabud burde Vehre betaldt huilche Iche schied ehr, Da Saa fremt en huer Som Resterer Iche Inden 14 dage betaller da det at Vdsøges aff huer Sin boe effter lougen med forfalden Kong(elig) May/estets/ Segt.

Dernest fremkom tore helleland lensmand Vdj houschen schibrede Och Møtte laurettesmend Olluff Nordbøe, Jacob bøe, Christopher mehus, Bodel Seell, Enoch Vlffuenes och Olluff hanneSand.

Iligemaader fremblagt aff fogden Voris Gunstige lensheres Vdstede steffning, Datteret Staffuanger Kongsgaard den 28 Decemb/e/r Sist forskinet, huor med Var i Rette steffnet Alle och en huer Som Resterer med kong(elig) May(estets) Retigheder Vehre Sig huad det Vehre kand Contribution, Odelskatt, knegte kleder eller huad det Vehre kand.

Her Om for Rette affSagt at Saafremt Som en huer Iche Inden fiorten Dage betaller da det aff en huer Sin bohaffue Att VdVorderis med forfalden kong(elig) May/estets/ Segt.

Noch fremkom henrich stenes lensmand i hesby schibred, haffde med

sig laurettesmend peder flesche, torfind kingestad, Johans Vigen, Aslach housken, knud och Olluff Vignes,

Aff fogden i ligemaade fremlagt Voris gunstige lensheris steffning daterit den 28 decemb/e/r 1659 Huor med Var i Rette Citerit Saa mange Som Resterer med Nogen skatter eller Anden Retigheder til kong(elig) May/estet/ det Vehre Sig huad det helst Vehre kand Som for lang tid Siden burde Vehret betaltt,

Her Om for Rette AffSagt Saa frempt en huer Som Endu med Noget aff Kong(elig) May(estets) Rettighed Resterer och Iche Inden Fiorten dage betaller da det aff en huer deris bohaffue at VdVorderis med forfaldende kong(elig) May/estets/ Segt.

peder Och Anders ladsteen Som Var forArmet fich tingsVinde for Madschatten boer paa 7 1/2 Spand Jordschyld. /114a/
 
 
 
 

Anno 1660 den 4 Febr(uar)j holtes skatteting paa Nagh aff Kong(elig) May/estets/ Fogit peder godschesen.

Aardal schibrede, lensmanden holgier Rischedall.

LauretesMend

Peder Voster, Sam(u)el fischAaen, Laurids hansen fischAaen (overstrøket), Adtser melle Och Olluff koluig och Siuor Vhr.

Kong(elig) May(estets) foget lod fremlige Voris gunstige lensherres Vdstede steffning Huor med Var Citerit Alle och en huer Som Nogen Restands til kong(elig) May(estet) schyldig ehr Vehre sig landskat, Odalskat, leding, landschylde, Knegte kleder eller huad Som helst det Vehre kand Som Same steffning Vider Vduiser, daterit staffuanger kongsgaard den 28 decemb/e/r 1659 Och Var her paa Endelig dom begierendes,

her Om for Rette AffSagt Att huem Som Iche Betaller Inden fiorten dage effter domens loulig forkyndelse da det aff en huer deris bohaffue at VdSøges med kong(elig) May/estets/ Segt.

I lige Maade Var steffent Alle och en huer Som med Noget kunde Restere til Kong(elig) May/estet/ Aff hølle schibrede Vehre Sig huad Som helst det Vehre kand, at huer Som Iche betaller bør skie Vordering aff deris boehaffue och beste løsØre med kong(elig) May/estets/ Segt.
 
 

Hielp gud Altid Amen.
 
 

Anno 1660 den 20 Martj holtes Fierdingting paa hesby.
 
 

Aardal Schibred

LaurettesMend Som Retten betientte Anlangende En Sag Imellom her Marchus pedersen Sogneprest til Jelse prestekald och holgier Rischedall lensmand i Aardal schibred.

LaurettesMend aff hesby schibred

Henrich stenes lensmand

Anders Vesbøe Laurids OpSall torfind kingestad

torgrim Vignes Simen Nordbøe Aslach housken

Anders Vignes Osmund Eye Hellj lande

per Sør Vignes per Mielsnes Elling Faa

Fremkom for Retten Ehrlig och Velagt mand Jens Iffuers/en/ Vonhafftig paa Sandene paa Nerstrand med schrefftlig fuldmagt fra her Marchus pedersen paa Jelse Och for Os fremlagde Voris gunstige lensherres Vdstede steffning daterit staffuanger Kongsgaard den 10 Januarj Sidst forschinnet, huor med hand haffde i Rette Citerit holgier Rischedall lensmand i Aardal schibrede for Nogen Ord hand Vdj et Maallesteffne Imel(l)om Barcheland och Berequam schal haffue tald, huor Ved her marchus peders(en)

formener hand Aff hannom at Vehre for nehr Angreben paa hans Naffn och Røgte Effter forhuerffuede prou til Jelse ting Sidst forleden ehr tagen och giffuen beschreffuen effter Steffnings Videre formeld. /114b/

Dernest fremlagt aff Jens Iffuersen Ett VelforSeiglet prouffs breff aff Sex mend och den Sorenschriffuer Michel Nielsen Vdsted datterit den 22 Nouemb/e/r 1659 huor da truels Vatland haffuer proffuet at hand Vdj et Marchegang hørde at holgier Sagde Jeg Ved Ingen her i Sognet at tør giøre Andet Ind presten Vil haffue det.

Laurids lauridsen Ved Jelse proffuet at hand och holgier, torsten skor och Orm Nødeland gich Aff til en Side, da Sagde holgier Ney, her tør Ingen mend i Jelse Sogen giøre Ret Imeden her Marchus leffuer.

Thorsten skor proffued lige Ord,

Orm Nødeland(s) prou Var Att hand hørde holgier Rischedall Sige Att Saa lenge her Marchus hoffued Var Op Vend torde Ingen mand i Jelse schibred giøre Ret, Sam/m/e prou haffde der paa giort deris æd.

dernest til Spurde Jens Iffuersen holgier for Retten Om hand Nogen tid haffuer hørt Ved eller med Sandhed kand Sige Att hand haffuer hørt at her Marchus haffuer Instegeret Nogen i hans Sogen eller hans høstru at giøre Andet Ind Rett och Sandhed eller Forbøden Nogen at giøre Imod Sandhed, dertil holgier Suarde Ney.

for det Sidste fremkom holgier Rischedall, giorde Sin Vndschyldi/n/g effter Som hand til Samme Maalsteffne Var Noget beskenckt, mindes hand Iche at haffue tald Noget Ord den hederlig mand her Marchus til Nogen Eris eller deris gode Naffns forkleynering I Ringeste Maade, Och Om hand Nogit Sligt haffde giort Effter proffuens Indhold, bad hand ydmygelig Om forladelse Om hand haffde Sig Noget forgreben i druchenskaff, Thj hand Viste Indted Andet med dj hederlig prestefolch Vden Alt det Som dennom Erlig Christelig Sømmeligt och Vel Anstaar i Alle maader, ey heller Effter denne Dag skal giøre Andet Ind dj gottfolch kand haffue ære och tieniste Aff och for deris bekostning och Steffnemaall Inden fiorten Dage at stille dennom tilfreds.

Fogden peder godschesen med lensherens schrefftlig steffn/ing/ haffde Citerit Laurids Thorsen Øffre lande for hand Iche til Vdschriffuelsen i denne feydes tid haffuer Vil(l)et Møde Effter Mange paamindelser Effter steffnings Videre bemeld datterit 27 Febr(uar)j 1660,

for/schreffne/ laurids toresen møtte Iche Endnu tilstede, mens hans fader tore lande møtte och Sagde at hand tientte her laurids paa faæ, med Mehre hans Angiffuende at hand Var liden och Vdøgtig. /115a/

Her Om for Rette AffSagt Effter Norgis loug Vdfar B/alchens/ 3 Cap/itel/ Som formelder at huem Som Iche møder Na(a)r Dj ehr louligt til Sagt och feide ehr Paa Riget Vehre fredløs Och haffue forbrut Alt huis hand Eyer.

Aske schibrede

Olluff haaland Olluff lauridsen hodnefield

Olluff Anders/en/ haaland Colbien hodnefield

Niels Nordbøe Olluff houguoldstad

Thore heigreberg Asbiøn Varberg

Jens Meyling Iffuer Meyling

Biørn Nordbøe Knud Meyling

peder godtschesen I Rette lagde Lensherrens schrefftlig Steffning huor med Hand haffde i Rette Citerit halffuor Asbiøns/en/ Aske formedelst hand Sig Iche haffde Indstellet til hans may/estets/ Tieniste med Andre Erlig karlle Saa Vel Som til Exercitsen effter hans Exelentses her statholders Vdgiffne patenter aff Hans Kong(e)l/ig/ May/estet/ Ratificerede patent, eller at Dømmes Ehrløs och deris Naffn at slaes paa galgen, effter Samme steffnings Videre formeld, daterit staffuanger kongsgaard den 27 Feb(uar)j ist forleden.

For/schreffne/ Halffuor møtte nu tilstede, berætte at haffde Vehret med dj Andre Vdschreffne knegter Ved trundhiem och der hand kom der fra hiem Igien gich hand Op i Settersdall huor Vinteren hannom paakom Saa hand Iche kunde kome tilbage Igien førind nu for en fiorten dage forleden, Ville Sig nu gierne Igien Indstille, med mehre hans Angiffuelse.

Her Om for Rette affSagt at Effter Som for Os i Rette liges her stattholders Ordre och deris straff Som Rømmer Och Sig Iche Igien Indstiller, da haffuer Vj her Om for Rette affSagt, Effterdj for/schreffne/ halffuor Iche bleff hieme tilstede hos Sin forældre mens gich Siden til Settersdall Indtil hand nu Igien ehr hiemkommen, bør hand at lide paa hans ære och gods effter forschreffne Ordre.

dj huidesØe besidere, Olluff Andersen och Olluff Olluffs/en/ haaland, Niels Nordbøe och biørn, Iffuer och Jacob Meyling Och Jens Øst j Øen, Rasmus Nordbøe Var steffnt for dj Iche Ville føre Sand til kongsgaarden strax Effter Julletider, der dj Vare tilSagt, bleff tilkiendt at bøde huer en March Sølff for motuilighed.

Idtse schibreds lauretesmend hans Eyern, Jens i tange, per fossand, torchel helde, Iffuer torstens/en/ Idtse, Jens Aasen, Jørgen Nerebøe.

Niels kode Och Siuor Varbergh at Vehre lauretesmend.

Aardal, daniel Vllestad, knud Nesse, Jon Øffre biørom, Knud schor, torgrim Kierchehus. /115b/

LaurettesMend aff Aardal schibrede Som Retten betientte, Saa Vel aff Idtse och hølle schibreder,

Aff Aardall schibred biøn heygom, Olluff Veruig, Effuen Allesuig, Morten Erland, haluor tungeland, Anders Føreland,

aff Idtse schibred torgier Nøeland, Christopher Nordland, laurids Rønelj, Anders A(a)denØe, Arne Seldall och Christopher ArnØe aff hølle schibred.

fogden peder godschesen i Rette lagde lensherrens Vdstede steffning datteret den 27 Febr(uarj) 1660 huor med Var i Rette steffent laurids Ingbretsen Nes, peder Olluffsen Neder Espedall, Christopher Idtse, Jens i dallen, Salffue Olluffsen Kaasen Och Simen Ougland Som til kong(elig) May/estets/ tieniste haffuer Vehret Vdschreffuen Och Iche Sig tilbørligen Anstillet, huor aff Christopher Idtse ehr død, Jens i dallen ehr Syg och hans yngre broder ehr i tiennesten, laurids Ingbret(sen) Nes Som ehr en Vng dreng Som til forne Ehr hiemuist for Vdøgtighed presenteret Sig Igien at Møde Na(a)r paa fo(r)dres, Simen Olluffsen Ougland Som i Vinter Iche kunde komme Vd for Issen, der fore kunde Vj Iche kiende dennom Ereløs Na(a)r dj Igien effter løffte Sig Indstiller Na(a)r dj Igien tilSiges, Belangende per Olluffsen Espedall Och Salffue Alffsen (!) Kaasen Som ehr VndRømt at Vehre æreløse menEeder Och deris gods och Aadel at Vere i kongens Vehre.

Aff hølle schibrede Var steffent Ingbret Suendtsen hølle Och gunder Rasmusen frafiord Som Iche effter AdVarsel och loulig tilSagt ehr møt, schal derfore lide dom paa liff och ære.

belangende Olluff biørns/en/ størland der om proffued holgier Rischedall, daniel brathetland Och peder knudsen Nes Som giorde deris bogeræd at Olluff størland Iche Var Sa(a) før hand kunde Reyse til byen der hand Var tilSagt, Saa det der Ved beRoer.

Mens der Eden dennom Aluorlig Bleff forholtt Ville daniel brathetland och peder knudsen Iche Suerge med holgier, Saa hand Vndschylding Iche kunde kiendes Nøyagtig, Iche heller Endre Effuensens mens dj at lide Ved Andre motuilig Effter Ordre och steffnings tilhold,

Johans Nere tysdall Och pouel Ehrlj Som bege ehre giffte haffde Ingen Anden Vndschylding Vden Johans nu bruger Jord Och haffuer /116a/ Brugt Jorden tuende Aars tid Siden hand hiem kom effter den Siste fred bleff Sluted, Och pouel Egelj Som ehr en sterch Vng husmand haffde Ingen Vndschylding Vden at nu AnViste en konne med trej Smaa børn, der for bør dj I lige forberørtte maade at lide.

Belangende knud yttreVold Som ehr en gamel karll Och haffde statholderens pas kunde Vj Iche paa kiende mens haffuer til lensheren Sielff Indfunden.

Ingier biørom steffent Olluff Veruigen for et Veffskie hun haffuer la(a)nt hannom Som hun Iche kand faæ Igien,

Der Imod Olluff Vehruig berette Hindes moder Var schyldig hannom i gresleye 1/2 Rixd/ale/r och dermed Ville pantte Sig Sielff,

her Om for Rette aff Sagt at Olluff Vehruig bør at forschaffe hinde Sin Veffschie Igien och Søge Sit Igien effter lougen Inden fiorten dage.

Hielp gud Altid Amen.
 
 

Anno 1660 den 20 Junj bleff schatten lagt paa hesby aff Asche, houschen och hesby schibreder aff kong(elig) May/estets/ foget peder godschesen.

Laurettesmend Aff Asche schibrede

Olluff Andersen haaland, Jens Vold, Olluff Olluffsen haaland, Olluff hodnefield, och Olluff torsen houguold(stad), Olluff Rosnes.

Knud Meyling med schrefftlig steffning haffde Citerit Asbiørn Varberg for hand haffde hidset en hund paa hans Smaller Som Jagde en aff hans Smaller paa Siøen Saa den bleff død,

for/schreffne/ Asbiørn møtte och Iche kunde benegte at hand Jou Opdrog Samme Smalle aff Siøen Som tuende børn proffued Naff(n)lig Christoffer och stenuor michelsdatter,

Her Om for Retten affSagt at for/schreffne/ Asbiøn bør at betalle for Sam/m/e Smalle 1/2 Rixd/ale/r och den Som hunden Eyer at Ødelege Same hund eller her Effter Suare til huis schade hunden effter denne dag giør, Som Sin hards(!)gierning,

Item fremkom for Retten Olluff Olluffsen och Olluff Andersen haaland Som proffde at gunder Nøstuold paa huidsØen ehr Saa forArmed at hand Iche formaar Nogen madschat at Vdgiffue, hans Jord schylder trej pund korn, Eyer Same mand Iche en frels koe.

Anders Nordbøe paa huidsØe Och Saa forArmed, Item Encken Karj Christensdatter paa Asche Som schylder 3 1/2 Vet korn, Anders Nordbøe schylder 3 Vetter, per tøsseland 2 pund korn.

Dernest fremkom Olluff torsen houguoldstad, Olluff Rosnes och Niels kode och Knud meyling Som ved boger Ehd bekiende at for/schreffne/ 3 Fattige folch ehr Saa forArmed at dj Iche formaar Nogen madschat at Vdgiffue. /116b/

Hesby schibrede

laurettesmend Retten at betiene

Enner Sør Vignes torfind kingestad

Anders Sør Vignes Per flesche

per Nor Vignes Matis løusnes

Fremkom for Retten henrich steenes, Aslach houschen, Sam(u)el houschen Som giorde deris fuld(e) boger Eed at Vnge per Sør Vignes schylder 11 Spand, Anders ib/ide/m 11 Spand, Anders ladsteen 2 1/2 Vet, find houschen Som kom fra hauge Bruger 1 pund korn, Ingeborg Seffuom en fatig Enke bruger Ett pund, torgrim Mielsnes En Vet, Enken paa hauge Aase Rasmusdatter bruger En Vet korn, Samme folch ehr Saa gandsche forArmed at dj Iche formaar Nogen proffuiantschat at betalle.
 
 
 
 

Ano 1660 den 23 Junj Holtes Sommertinget Aff Aardal, Idtse och hølle schibreder Vdj Aardal tingstoffue Aff Kong(elig) May(estets) fogit peder godschesen.

Laurettesmend Aff hølle schibred

gunder bersagell, Omund lille Ougland, haluor tungland, Jacob Aaseland, Iffuer stor Ougland, Rasmus berj, Rasmus Vehreland, Iffuer morchen.

Aff Idtse schibred

Olluff løeland Thorsten Eggeland

Thore helde thorsten Ner(e) Espedall

laurids bircheland Anders frøeland

Fremkom for Retten Adtser melle och Olluff paa deris Egen och deris grenders Vegne paa Øffre och Melles Vegne frem i Rette lagde Voris gunstige lensheres Vdstede steffning, daterit den 10 May 1660 huor Ved Var i Rette steffnt Anders tientland, Olluff tued, danniel Vllestad, Rasmus och Iff/ue/r Vallem, Omund Valde, Olluff och Niels Østerhus, torgrim kierchehus Och Olluff ytteruold formedelst deris gillj dj haffuer Nederkast Saa Vel Som et laxekar med des Arme dj haffuer OpReffuet och Vdhuget Effter Same steffnings Videre formeld, Och Serdelig (!) steffent Anders tientland for schields Ord, med Same steffning Var steffnt tarild Øffre Melle, Michel Suaberg, Olluff Valde och Jens Suabierg, deris Sandhed at tilstaa. /117a/

Dernest aff Vederparten fremlagt deris Suplicads Daterit Den 16 Martj 1658 Voris Velb/yrdig/ lenshere tilschreffuet och hans Velb/yrdigheds/ Suar der paa daterit den 17 Martj Nest Effter formeldende paa Elffuens Vlouling (!) brug Att forfahre och Nederslaæ Om Vloulig befindes huor effter dj et laxekar och en gillj haffuer Nederkast.

Noch fremlagt en Sex mands dom daterit Aardal tingstoffue den 26 Nou/em/n/e/r 1659 Som forbyder Ald Vloulig brug i stor Elffuen funderet paa en tolff mands dom datteret 1628 den 24 Jullj.

Her Om for Rette AffSagt at huis Verch Som Er bagaæt paa det laxekar, Som dj for melles besidere haffuer Sønder huget, da ehr Saadant schied Effter Øffrighedens befalling och Resolution och effter den gamble dom kunde Vj Iche tilfinde dalbuerne til bøder i den Sagh, Mens b(e)langende gillien Som dj haffuer Nederkast, Som stod och endnu staar paa deris Egen grund paa Neder melle, Som Iche i den gamble dom forbydes, dermed haffuer dj dennom forgrebet, Thj Vj Iche kiender Same gillj Vloulig at Vehre OpSat, derfore dj til høstetinget Vel aff kong(elig) May/estets/ foget schal Søge deris Verneting for Same gierning och gillien Att bliffue bestaaendes, Effterdj gillien Vdj Sig Sielff Indted forhinderer fischens Opgaang, Och landnam effter lougen at bøde.

Item Var steffnt tarald Melle och Olluff Valde, Michel och Jens Suaberg Som Var steffent for schieldsOrd, dj schal haffue hørt aff Anders tientland Imod Adser melle, Anders nu fremkom Och Sig erklerde Saa hand Iche haffde schieldet hannom for noget Værligt och Viste hannom ey heller andet At til Sige Ind det Som ehrligt och Vel Søm/m/eligt Var.

I denne Sag laurettesmend

haluor tungeland Rasmus Verland Osmund Vallem

Rasmus berj laurids bircheland peder Riffueland

Omund Øgland torsten Espedall Jacob Vehland

Olluff løeland Jacob Aaseland Samel Sopeland

med lensherens steffning Var Citerit bendix torsen Och Zirj AndersDatter Som ehr huer Andre vdj tredj leder beSlegted och har begaaet leyermaall. /117b/

her Om for Rette affSagt det dj for Same forSeelse effter forOrdning bør lide Saa hand paa biergeVerchet i ber(ge)nhus lehn Sig et Aar bør at henholde Och hun Sig til Settesdall at begiffue och Saa forskaffe loulig beuis at dj Sig Ehrligen her Ahnstellet Saa Samme Sønd ey Videre begaaes Och Sagen hos fogden effter yderste formoffue at Afftinge Och staa Aabenbahre schreffte Som forOrdningen Vider(e) Om formelder.

I den Sag med tore helde Var tilNeffnt i Steden for Jacob Vehland Knud strand.

fogden med lensheres steffning haffde Citerit tore helle for hand tradseligen och Motuilig haffuer forAgted hans Velb/yrdigheds/ trende befallinger Anlangendes Den fische brug och trette Om et laxekar hand i Elffuen haffde Neder Satt Som schulle stride Imod en laugmands Dom,

her Om for Rette møtte tore helde, berette Att hand Samme Sag Ville steffne for hans kongelig May(estet) och Rigens Raad effter som hand formente Sig at Vehre forVretted,

dj 12 mend Ville Iche Vehre med mig i dommen Thj dj formente Sig for den Sag frj at Vehre, och tore forschød Sig for lensheren for Sin Vschyldighed.

Rasmus hølleslj med lensheres steffning Var Citerit for ti(e)nde hand Iche haffde Indforderit Som i Miell til Armeens fornødenhed schulle formaalles,

Manden Møtte Iche, der for ehr hand tilkiend at bøde steffnefald Och Omkostning.

Olluff lauridsen paa Norim i stenerøe haffde steffnt En fatig quinde Ved Naffn Marete lauridsdatter for tuende kiør hindes fader laurids lauridsen tilforne boende paa klepe, Som hand forkom Som tilhørde stienerØe kierche, Samme mand gich Om och bad Sit brød, gich Om i Mange Aar Och Aatte Alldellis Slet Indted.

peder godschesen med lensmanden haffde Citeret Jacob Aaseland, Suend bersagel, tore hamer, Rasmus Vehrland, Jens fløsuig och Christoffer giesteland for dj effter lensheres befalling Iche Ville Neder Slae et laxekar Ved helde,

Same mend Møtte Och forskiød Sig paa Seffren byschriffuer Som dennom beloffte at dj Iche schulle Vdtage Same kar effterdj /118a/ dj Var med hannom i dommen och Aff Sigt,

der Om AffSagt at en huer Som Iche Ville giøre lensherrens befalling fylest bør at bøde 1 /march/ Sølff for Vlydelse.

Suend Julleskou Var steffent for hand har Opbrent en stølsbu for Iffuer och Valter Morchen,

Møtte Iche, der for bør hand at bøde steffnefald 1 /march/ Sølff.

Rasmus helle paa bispens Vegne haffde Citerit Rasmus Seluig, biørn Seluig, gundbiøn brathetland, Iffuer horffue, Suend bersagell, thore hamer Anlangende deris Sandhed huad dennom ehr beuist Om den gaard tiøseuig, huilche mend Samtlig tilstod at tiøseuig Som schylder 9 Vetter korn haffuer liget huer tredj Aar til hølle Sogen med deris ti(e)nde och kierche Rettighed Som dj der Altid har ytt Och dj tou Aar till høylands kierche Och i deris første barneminde da laa Sporeland, Ouglend och furnes Øde Vnder tiøseuig Som nu ehr bebøgt och liger til høylands kierche, Och Aaseland laa och Øde Vnder Samme Jord Som nu ehr bøgt och

liger til hølle kierche.

dj forArmet aff hølle schibrede Som Iche har Raad at giffue Madskatt Zacaris, Erich och per homeland Som for Nogle Aar lid schade aff Ildebrand, Erich ha(a?)land 1 1/2 løb och 8 /march/ har och lid schade aff Ildebrand, Christopher husebøe schylder 1 pund Smør, Suend och bege Olluff Østebøe schylder 1 løb, Aslach feet Som bruger 18 /march/ Smør, Suend gillj Som bruger 1/2 pund korn, laurids och A(a)dne Oltesuig schylder 4 pund Smør, Iffuer och Valter Morchen Som schylder 16 Spand korn, gunder bersagel schylder 3 huder, her Om proffued ved Eed Rasmus hølle och Rasmus Seluig.

dj forArmet i Idtse schibred Vnge Knud Nordland schylder 1/2 løb Smør, Olluff tued 1/2 løb Smør, Sexten fielde 1/2 løb, Olluff trundtsen fielde 9 /march/ Smør, Olluff Ouanes Ett pund Smør, leduer Øffre Eye, hans och tolleff Neder eye schylder en hud, her paa proffuet Jacob fossand, Jacob Sedberg.

Dj forArmet i Aardal schibred Erich Nere biør(o)m bruger 1 pund 8 Sp(an)d, Jacob Vehland och truels 1 løb 18 /march/ Smør, Olluff lille døbuig 1/2 løb Smør, Anne ytter Nes 1/2 løb, Ingeborg Nere melle 1/2 løb, Zidtsel ytteruold 1/2 løb 18 /march/, Rasmus kierchehus 1 løb, peder och Olluff ytter Riffueland 4 /pund/ Smør, Marete Øster Riffueland 1 /pund/ 6 /march/, Omund Vigleffsdall 1/2 /pund/, Olluff och Rasmus tued 3 løber 16 /march/, her paa giorde lensmand Och Jon Østjgaard Eed.

Item med bundelensmands steffning Var Citeret tore haluorsen Meltued formedelst hand schal lige i løs- /118b/ leffnet med Anne Suendsdatter Olluff baadeSmeds høstru,

fremkom hans Egen quinde tyrj Jensdatter Som gaff last och kiere Offuer for/schreffne/ hindes Mand at hand Slaer och Drager hinde Och holder Sig til en Anden mands quinde Och truer Olluff daffuidsen, der Om At proffue Var steffent Niels Eggebøe, Berette Siuorsdatter paa Eggebøe och Anne Egebøe Som proffued at nu forleden Juel, helligtrekongers dag kom for/schreffne/ tore och Olluff daffuidsens konne til Eggebøe, bad om herberg och laa dj da Sammen i Sengen Om Natten, Och gaff hans konne stor klage Offuer hannom Saa hun Iche kand Nyde fred.

Orm Nielsen fister med bundelensmands steffning haffde Citerit Reyer Suendtsen Med Sedberg for 40 R(ix)d/ale/r och tou Aars Rentte der aff hand hannom schyldig ehr,

Reyer møtte til Suar och kreffde Orm Nielsen 60 Rixd/ale/r Eller hand Och forschaffer hannem hans breffue Igien Och det Saa Snart hand faar Sin breffue Om det Ind Var i Morgen, Och 24 d/ale/r i bøxel Som Reyer och kreffued, Om dene Sag haffuer dj med schrefftelig steffning at Citere Och Saa føre loulig beuis effter Som nu kreffues gield Imod gield.
 
 

Hielp gud Allermegtigste
 
 

Anno 1660 den 17 Septemb/e/r Ved fischAaen Retten Att betienne Neruerende holgier Rischedall lensmand i Aardall schibrede Och laurettesmend

Osmund Vallem Christopher bergeland

Olluff Nere melle Olluff Olluffsen lille dybuig

Anders tientland Haluor Vastued

Fremkom for Os Ehrlig och Velbescheden mand laurids hansen paa Indre fischaAaen Som for Os i Rettelagde Voris gunstige lensheres Vdstede och VelforSeiglet steffning daterit staffuanger kongsgaard den 16 Jullj 1660 des Indhold huor Ved Var i Rette steffent Marete och Samel yttre fischAaen formedelst dj, Som hand formehner, bruger Endnu och haffuer brugt en deell hans Ager och Eng Sampt quernesteder Som hand formehner hannom at tilkomme och med Rette bør at lege til Indre fischAaen Och hand Sehrdellis aff Aaen giffuer /119a/ Kong(elig) May(estet) schatter Och Anden Retigheder effter landschylden Som hand med Redelig Mends beseigling Agter at beuisse, Der fore at Vilde holde et loulig och Rett Marcheschiffte Same gaarder Imellom, Item for dj och haffuer OpReffuet hans quern dam den 4 Junj Sidst forleden, Item der fore steffent Anders och Elling JosepSønner Som i den Verch haffuer med Vehret, Item steffnet dennom for en steengierde dj haffuer NederSlaget paa hans grund Och dermed stemmer Vandet til begge deris querne hannom til schade paa Sin Eng, derfore dennom befalles at Møde hannom i Rette paa Aastederne den 17 Septemb/e/r,

til Same tid Var steffnet Sognepresten til staffuang/e/r domkierche, hederlig och høylerde mand Mester ditleff, Som ytter fischAaen paa hans Embeds Vegne følger, med Sampt Capitels Jordebog Och huis dj haffuer dennom med at forSuare,

Noch Var steffent Samel fischAaen med en Zedel Som hand Ved Vrang berettning schal haffue forhuerffuet hos mester ditleff paa et quernested Som steffningen Videre Vduisser for dj Vedkomende louligen Att Vehre lest och paaschreffuet.

Her Imod at Suare Møtte Samel fischAaen, Anders, Elling fischAaen, Siuor Vhr och Knud Seedberg, paa deris moders Vegne Som och med en Contrasteffning haffde en deell prou och Almue tilsteffnt.

Da fremlagde laurids hansen først en forSeiglet Jordebog paa Velb/yrdig/ Frue Beatte huitfelds gods Och Christopher Vllefelds fra 1618 och til 1619 Vnder deris Sigenetter och Egen haand Som i blant Andet formelder huad landschylde aff Indre fischAaen i strand Sogen giffues Och Affgaar Nemblig 1 løb Smør och Aff querne fos 1/2 løb Smør Och et pund Smør.

Dernest fremlagde laurids hansen Ett perkamentes kiøbeBreff Med tuende Vnderhengendes Zigenetter Saa Vel Som Velb/yrdig/ Christopher Vllefeld och Anders bildes Egen hender daterit laugholms slot den 11 Januarj 1626, des formeld at Christopher Vlfeld til Suensterup danmarches Riges Raad Och kong(elig) May/estets/ Befallingsmand paa lauholms Slott, det hand haffuer Sold och schøt til laurids hansen och hans Arffuinger en Sin Odels Jorder i Norge Naffnlig Indre fischAaen Som schylder Aarlig 1 1/2 løb och et pund Smør, med Ald des Rette tilligelse, Indted Vndertagende Som Same breff Vider VdVisser, paa Aasteden Ved fischAaen, lydeligen lest och paategnett, Som ehrlig och Velb/yrdig/ mand her Anders bilde til Rosendall Rider och danmarches Riges Raad, kong(elig) May(estets) befallingsmand paa helsing borgslott til Viterlighed har forSeyglet och Vndersschreffuet. /119b/

Item fremlagde for/schreffne/ laurids hansen Sit schrefftlig Indlegh huor Ved i blant Andet hans formehning at hand formoder dj yttre fischAaens besidere haffuer giort hannom gewalt och NidingsVehrk i det dj har OpReffuet hans querne dam, Som Same Indleg Vitløfftigen Om Melder Vnder laurids hansens Egen haand, daterit den 14 Septemb/e/r 1660.

Dernest aff dj yttere fischAaens besidere I Rette lagt En Anden Voris gunstige lensheris steffning daterit den 28 Jullj 1660 huor Ved Var steffent laurids hansen fischAaen prouff och Vindesbyrd at paahøre Om schiel och schiffte Indre Och yttre fischAaen Imellom, Och Var steffnet først Olluff helliØen i stienerØe, Olluff Selgier paa Nerstrand, Olluff Olluffsen skaar, Isach Vehland, Och Erich haluorsen paa Nerstrand, huad en huer aff dennom om schiel och schiffte ehr Vitterlig och haffuer hørtt, Som steffningen i Sig Sielff Videre formelder for dj Vedkommende louligen lest.

Noch bleff i Rette lagt hederlig och høylerde mand M(ester) detleff lauridsens schrefftlig Indlegh Vnder hans Sigenett och Egen haand daterit Staffuanger den 15 Septemb/e/r 1660, dess mehning och Indhold blant Andet, det Nedre fischAaen Som hand paa Sit Embeds Vegne nu følger, til forne med lotter och lunder haffuer fuld hans formend førige Sogneprester i Staffuanger Vdj mands Minde, Och OpRegner her Knud Michels/en/, M(ester) Jens Jørgensen, M/ester/ Jonas Jensen och her gabriel lauridsen och nu hannom paa 28 Aars tid, med quernesteder Och Anden Brug Anckesløs och Vpaatald Vdj en god och Rollig heffd Som hand formehner Indnu Saaledes bør at forbliffue fremDellis Som Sam/m/e Indleg Videre Om melder.

Item Var steffent aff laurids hansen Ingbret helgØen en Mand paa 87 Aar Var fød paa Voster, Hand haffuer Aldrig Andet hørt Ind den stiengaard Som ehr giort Imellom begge fischAaen Offuen for laurids gaard Som Siden gaar i krunen Och der fra Neder i fossen Var schiel och schiffte Reteligen for/schreffne/ Jorder Imellom, da bode paa Indre fischAaen En mand Ved Naffn Johans, Effter hannom kom hans Søn haluor och Olluff JohansSønner, da Slog hand En halff dallers Slotter Offuen for laurids Sin lade, Som findes lige Saadant Endnu. /120a/

Item Var steffent Johans Kraguold hans Sandhed at bekiende Huis hand Om schiel och schiffte Vitterlig Var, huor til hand Suarde Att hand Ingen Anden schiel och schiffte haffuer Affuest End Som nu findes Som och paa begge Sider Saa lenge hand kand mindes haffuer Vehret brugt kieresløs til denne dagh, her paa giorde dj deris Eed.

Effter den Anden steffning fremkom Olluff helljØen En mand paa 70 Aar, hand fremblagde et breff Vnder 3 Zigne(te)r daterit den 9 Augustj 1639 formeldende at Olluff Olluffsen paa helgØen haffuer Sold til laurids hansen Och Josep fischAaen ett quernehuss Nest Ved Siøen i fischAaen, huer Sin halffue part, huor for dj schulle maalle for hannom i Elffue Aars tid, til hans husses fornødenhed.

Item fremkom Olluff Selgier paa Nerstrand Som proffued at har boed paa Indre fischAaen før laurids hansen kom der, hand proffued At hand mindes fra An/n/o 1600 Som ehr nu 60 Aar da har Altid Saa Veret schiel och schiffte Som det Endnu forefindes, meden lauris hans/en/ Suarde hand Var schyld til hans Vederparter, der fore giorde hand ey Nogen Eed,

Olluff Olluffs/en/ paa schor proffued at hand Mindes i 76 Aar daa haffuer huer brugt i Aaen lige Som dj Endnu bruger.

Erich haluorsen paa Nerstrand proffued at hand Ehr Opfød paa fischAaen Som laurids hansen boer, hand mindes ey Andet, har Och ey Andet hørt end schiel och schiffte haffuer Jou Vehret Indre och yttre fischAaen Imellom lige Som det nu findes.

Om denne sag Saaledes Slutted aff (!) effter Som befindes Att laurids hansen haffuer Seer tilstand til Aaen, aff Velb/yrdig/ Ridermends mend, Och Vj nu schiel och schiffte Imellom dennom fra Vattne Op i mod Voster och Neder til Siøen, huor Elffuen Nederst schiffter fra den gammel steengierde, Som Endnu findes kiendelig, dog en Anden Nogen Synden der fore findes OpSat, Saa lauris hansen paa hans Egen eyendom haffuer taget Vandet strax ved schifften til Sin Egen quern Ved Sorte høll Och Siden der Nedenfore haffuer en Anden quern Som tages Vand paa bege Jordes lande, der Imod har dj paa yttre fischAaen der Neden fore tou døgtig querne Som och haffuer dam til bege lande, der fore det Nederste Omtuistede quernstad Vil dj lade følge laurids hansen med Saa schiel Deris hosbund der med Vil Vehre fornøyed och til freds, Saa Alting med Alle Andre schiffter dennom Imellom schal forbliffue Som aff gamelt Vehret haffuer, och der Som mester detleff Ey ehr med Denne forligelse tilfreds, haffuer Vj Sagen Optagen til den 20 Octob/e/r och ehr løffuerdagen effter Marchet. /120b/ Huor da domsmendene Och parterne haffuer Igien at Comparere Och tilstede at møde, Och da Endeligdom formode.
 
 

Hielp gud fader Søn Och hellig Aand Altid Och Euindelig Amen.
 
 

Anno 1660 Den 30 Octob/e/r holtes Almindelig leding och skatteTing paa løeland aff Seffde schibrede, Neruerende ko/ngelig/ May(estets) fogit pedder godschesen Och bundelensmand Anders fløgstad.

LaurettesMend Som Retten betientte

Isach dyb i Suandall Isach Espeland

laurids SøndØe Siuor Maldall

pouel hustued Jørgen drageruig

Thorbiøn Vattland haffde steffent Danniel Vanuig Och Biørn tingesdall for en vet tag i Ørland Som danniel aff Biørn haffuer Sig tilbytt Som hand formehn hand i lengden komer til forkort,

Danniel møtte Iche Indog hand bleff paaRofft trende gange, der for bør hand at bøde steffnefald 1 /march/ Sølff Och torbiøn at steffne dennom loulig med deris Adkombst effterdj dj haffuer byt gods i gods huilche breffue Iche Var steffent i Rette.

Dernest fremkom lensmanden Anders fløgstad och Olluff løeland Som med laureted Ved deris æd bekreffted at disse ehre Saa forArmed at dj Ingen Midel haffuer Den Resterende schat at betalle Som dj for Anno 1659 med Resterer.

Vnge laurids Aabøe Rester 7 Ort, Omund størkors/en/ fatnes 1 1/2 R(ix)d/ale/r, Siuor, Omund och laurids ib/ide/m 1 1/2 R(ix)d/ale/r, Sebiøn Offue och Omund Seffue 4 R(ix)d/ale/r, Sacharies Och Omund Risuold 2 1/2 d/ale/r, thorkel Aaretun 3 Ort, tosten och encken lunderuold 2 1/2 R(ix)d/ale/r, Oed och Johans Amdalstued 2 1/2 R(ix)d/ale/r, Siuor Øye 1 R(ix)d/ale/r 20 s(chielling), Erich handeland 2 1/2 Ort, Knud lille Røe 1 d/ale/r, Rangle fiffueland 1 1/2 Ort, pouel och Enchen kierlingtued 1 1/2 d/ale/r, Thieran drageruig 1/2 R(ix)d/ale/r, ehr 22 d/ale/r 4 s(chielling).

Item Var fogden paa Michel Nielsens Vegne hans schodsmaall Begierende huorledes hand Sig Vdj Sin Sorenschriffuers bestilling haffuer forholdet Imedlertid hand der Vdj haffuer tient, huor til Miening Almue Suarde At dj ey Andet haffde hannom At beschylde eller EffterSige Vden det Som en Ehrlig mand Sømeligt och Vel Anstaar i Alle Maader. /121a/
 
 
 
 

Anno 1660 den 31 Octob/er/ holtes Almindelig ledings Och schatteTing paa Vanuig aff Suldals schibrede.

LaurettesMend Som Retten betientte

tormo stenne Ingbret Varuig

Ba(a)r berJoren thore Vintterhus

torbiøn flodnes thore Nerimb

Knud lunde steffnet haluor lunde for hand Iche Vil fly hannom huseparte til den part i lunde Som hand for hannom haffuer Affstanden, Nemblig 1 løb Smør Och haluor Iche haffuer mehr Igien Som 2 pund Smør.

her Om affSagt at hand schal Nyde Ildhus och stoffue med hannom Vinteren Offuer Indtil hand til Somer Sielff kand fly Sig husse.

Jacob lunde haffuer steffnet Anon lunde formedelst hand Iche vil lade hannom Nyde husse til den part i lunde, Nemblig En løb Som hand fich aff en mand Naffnlig Osmund tors/en/ och gaff hannom i OpSegen 22 Rixd/ale/r och 10 daller i bøxell,

her Om AffSagt at for(schreffne) Jacob lunde schal och bør Nyde Saa vit Vdj husen Som hans formand brugte, Indtil Eyeren skaffer hannom husse.

Jon och Johans fischetiøn haffde steffnet Olluff och Osmund Sørestad for en støls bu som dj forleden høst haffuer for dennom Nederhugen, Item En Anden stølsbu Som dj Och i høst først Nedertog, Siden haffuer dj den och Synderhugen och forderffuet,

Om Samme støls Adkom(st) fremlagde dj Christen tranne førige fogit Offuer Staffuanger lehn hans forbuds Sedell at Siuor och Kidel paa Sørgestad Iche schulle befatte Sig med fischetiøns støell førind hand fich Søgt det med loug och dannemends dom, Item fremblagde et proffsbreff aff S/alig/ her peder stud Vdgiffuet Som paa 19 Aars tid haffde der Vehret prest, at Same støl effter gamble proff haffde Altid liget Vnder fischetiøn, Bege breffue datteret den 22 och 24 May 1599.

Item fremblagde dj Voris Velb/yrdig/ lensherres Vdstede forbuds Sedell daterit den 25 May 1659 huor Ved dj Sørestads besidere forbydes dennom i Alle ma(a)de Iche med Sam/m/e støll Att befatte førind loug och dom der Om ehr gangen, Som dj haffuer At Søge,

Olluff och Osmund Sørestad Møtte Och foregaff at dieris Eyer børge Christophersen Vbøe haffuer dennom forliffued Samme stølsbue at Nederbryde /121b/ Och der Om skød dennom til prou Nemblig haluor lunde och Niels bierge, huilche bege fremkom och Bekiende at Iche Saa Var i Sandhed ti berj haffde Dennom Iche Slig befalt.

Her Om for Rette AffSagt at for/schreffne/ Olluff Och Osmund Sørestad bør for/schreffne/ stølsbuer lige Saa gode Igien Att OpSette Som dj Imod Øffrigheds forbud Vden loug och Dom har NederSlaget och bøde til kong(elig) May/estet/ 10 /march/ Sølff effter k(iøbe) B((alchens) 1 Cap(itel) Saa Vel Som landNamb.

Men huad Sig stølsmarchen I sig Sielff belanger der Om haffuer Vj nu Iche at kiende effterdj eyerne Iche dertil findes loulig steffnt, mens Huem Som Agter Den gamble heffd at Sueche Saa Søge det effter landslougen.

Item fremkom lensmanden danniel Vanuig och leduor lagerhus Som giorde deris boger Æd at disse efftersch/reffne/ Var Saa gandsche forArmet at dj Iche formaar Nogen prouiant eller Madschat at Vdgiffue eller betalle Som ehr Erich questa Som bruger tou pund Smør, Naff(ue)r questad 2 pund Smør, Olle mou 1 1/2 pund, Orm berior 1/2 løb, Sander berior 1 pund, Knud gadland 4 pund och en bolde tiære, asgier Sørestad 1 pund Smør, haluor lunde 2 pund, Ouen larhus 1/2 løb, peder berj 1 pund Smør, Niels berj 1/2 løb, Suend berj 1 pund, Michel berj 1 pund, Michel Vege 1 1/2 løb, torbiøn vege 1 løb 18 /march/, Osmund Vege 1 løb, Olluff tiørdall 2 pund, Siuor och Jon lilleHamer 1 løb, Encken Mokleff 3 boler tiære, Anbiør helgenes 1/2 løb, Osmund, peder och leffuer Normarch 2 pund.

Item dj Som Rester med Contributionskat forleden Aar Michel, Niels, per och Suen berge 3 R(ix)d/ale/r, Siuor och Jon lilleham/m/er 4 R(ix)/march/, Siuor Moukleff 1 d/ale/r R(ix), Michel Vege 1/2 d/ale/r 4 s(chielling).

Fogden peder godschesen paa Michel Nielsen Sorenschriffuer i Ryefølche(s Vegne) til Spurde meninge ting Almue Om dj haffde for/schreffne/ deris schriffuer Nogit at beschylde Och dj Ville giffue hannom hans schodsmaall effter Som hand ehr kommen i Nogen Iring med dauid och Isach dauidsen i Karsund Som hannom for kong(elig) May/estet/ /122a/ haff(u)er Angiffuen, daa Suarde Meninge TingAlmue Att dj Viste hannom Iche Andet at beschylde Vden huis Som en Ehrlig dannemand och Soren schriffuer Vdj Alle Maader Vel Anstaar men tacher hannom got Saa lenge handSame bestilling haffuer forestaaet.
 
 
 
 

Anno 1660 den 2 Nouemb/e/r holttes Almindelig schatte Och ledingsting Vdj Jelse schibrede Som fogden peder godsches/en/ paa haaland Som lensmanden boer, haffde beramet.

LaurettesMend Som Retten Betientte.

Nield hambhre Thieran Ehrfiord

Olluff houffue Engbret Køluig

Seffren Aas tholach Sørhus

Thore pedersen SandAnger med lnsherrens schrefftlig steffning haffuer i Rette Ziterit knud loffre i Jelse schibrede formedelst Nogit gods Naffnlig Romsbotten Som hand Sig schall Haffue tilpanted Aff Olluff och hans skifftun, Huilche gods hand formehner først burde Vehre hannom paa hans quindes Vegne Marette SandAnger først tilbøden, Item for/schreffne/ Knud loffre Sine pantepenge Igien schal Vehre tilbøden huilchet hand Iche Haffuer Villet Aname, med Same steffnings Videre Indhold, datterit staffuanger Kongsgaard den 17 Septemb/e/r 1660 Effter Opschrefften louligen lest.

dernest fremlagde dj et beuillingsbreff aff Seuat Olluffs/en/ paa SandAnger til hans tilkommende Maug Thore pedersen Vdgiffuet, at hand maaa Indløsse en deell aff hans VdSatte panttegods, Saa Vit hand kand bliffue mand till Och Vinde penge, dog Alle hans børn tilJeffnet Same breff Datterit den 27 Febr(uar)j 1622.

Her Imod at Suare møtte Knud Johansen loffre Och fremlagde et Vel forSeiglet och loulig tinglyst breff daterit den 1 Junj 1660 meldende at Olluff och hans SeuatSønner haffuer pantSat til Knud loffuer for 113 Rixd/ale/r 1/2 løb Smør i Rumsbotten Som hannom følge schal Indtil deris børn och Arffuinger det Igien for fult och lige Indløser Som Same breff Videre formelder. /122b/

Noch Ved en Zedell Som bleff Fremblagt schulle Endnu forVden Romsbotten Vehre til løssen i Sandanger tou løb i føreland i strand Sogen 1 1/2 løb 1 Vet korn, hoffda 1/2 løb, dalua 1/2 løb.

Item fremkom begge brøderne Som Same gods haffuer hen panted Som Endnu for Retten hiembler knud loffre Same pant och berette at deris Søster och hindes Mand haff(uer) faaet fyleste i Sandanger och ha(a)genVig, Saa hun Iche ehr schied forkort, mens Na(a)r deris børn komer til Mands haffuer dj det at Søge, med Videre deris foregiffuende,

Bleff dennom tilSpurt Om dj deris gods haffde dem louligen Imellom schifft, effterdj Indførtte Sedel til tore Sandanger formelder, at dj schal løse til Jeffnet.

Ehr her Om Saaledes for Rette AffSagt at for/schreffne/ Sødschinde Haffuer deris gods Effter lougen dennom Ved domer och dannemend louligen Imellom at schiffte och ligne Saa Vel til Arff Som løsning, Och komer da Romsboten den halffue løb paa Søsteren da bør knud loffre at Aname sine pante penge aff hinde Igien, huis Iche schier Saa det bliffuer hos brøderne bestaar Same pant Indtil deris Arffuing/e/r det effter lougen løser Om dj Iche sielff bliffuer megtig det at Indfrj for Retten, Optald 130 Rixd/ale/r knud loffre tilbøden.

Anon Maruig fich tingsVinde Aff laureted Att hans gaard aff Vlychelig Ildebrand Affgich Som ehr en Rom tid Siden Nemblig paa det 3 Aar, formaar Endnu Iche At Giffue Kong(elig) May/estet/ Sin skatter.

per Sand med lensherrens schrefftlig steffning haffuer Citerit Olluff haaland for Noget gods i fieldberg Saa Vel Som Nogen Aaboed Som ehr lagt paa gaarden Som hans Sødschinde schulle haffue deris part Vdj, med Same steffnings Videre medfør daterit 17 Octob/er/ 1660.

Her Imod at Suare møtte Effterschreffne Olluff haaland Och først fremlagde Ett gamel perkamendsbreff Aff laugmanden Morten Nielsen Vdsted, daterit 1596 13 Martj Vdj Arnegaard formeldende Om haalands gods dennom da imellom schifft Som formelder at haaland da giffuer landschyld 2 løber och 2 pund Smør Som ehr skifft effter Affgangne Margrete /123a/ lauridsdatter Och Olluff Knudsen paa haaland, deris børn Och Arffuinger Imellom,

dernest et schifftebreff effter s/alig/ laurids haaland Om deris gods daterit 1631 den 10 Junj.

Noch et kiøbebreff aff peder sand Meldende paa et pund och 8 /march/ Smør i Fieldebergh i hielmelands schibrede for 32 Rix (daler) med peder Sands Egen haand bekreffted loulig til tinge forkyndt.

Item en forhandling Imellom Olluff haaland och hans Sødschinde och Suagere Vnder deris Egen hender Saa Vel Som henrich och peder Sand.

Noch et kiøbebreff paa 1/2 løb Smør i haaland Som Olluff haaland haffuer kiøfft aff laurids Jorestad daterit den 25 Junj 1658.

Da effter Som peder Sand Iche kunde beuisse huis hand Vdj hans steffning haffuer ladet Indføre, thj godset hand paataller effter hans Søster Marete lauridsdater, ehr schifft hindes Sødschinde Imellom och per Sand der aff tilkom 2 /march/ gods, Som hand effter kiøbebreff haffuer Sold Olluff haaland, Item den halffue løb Smør Som schulle Vehre fordølt i haalands gods, der Om fremliges laurids Jorestads kiøbebreff Som hiembler Olluff den halffue løb, Item dj 30 d/ale/r hand paaforderer Sin Anpart, der aff kunde hand ey heller beuisse at Vehre paalagt, Effter Som Olluff haaland Ald Sligt benegted.

Ehr her Om Saaledes for Rette AffSagt Effterdj peder Sand Ingen aff dj poster kand beuise huor med hand Olluff haaland haffuer steffent mens Olluff haaland med loulig breffue och ducamenter beuiser baade at haffue kiøfft och betald peder Sand for Ald deris Imellom forhandelede kiøb och gods meste med Mindste, der fore finder Vj Olluff haaland frj for denne per Sands Søgning Indtill hand bedere Och lougligere beuis for Os fremfører.

Knud følesVold, Aslach bratland, Thorkild Rørtued, Thier(a)n Erfiord, tolach Sørhus och Seffren Aas i den Sag Effter Som 3 aff førstemend for Slegt schyld Affuigte. /123b/

Laurids lauridsen barcheland med lensherrens steffning haffuer Citerit Oedt Osmundsen berequam for Omkostning stundeSpilde Anlangende en trette dj Om Noget Tømer och en stølsmarch ehre Vdj IndVichelet huor da laugmanden Veluisse Niels Ebbesen haffuer Iche Alleneste kiend laurids barcheland Sam/m/e stølsmarch och tømmer Att Nyde mens end och Saa hans Omkostnings Ehrstattelse effter domens Slutning och des Indhold daterit 26 Junj 1660,

her Om at proffue Var steffnt och fremkom J(o)hans tendenes, Jon fuglesteen Och knud Vege Som bekiende at dj den 10 Septemb/e/r 1660 effter lensmanden Olluff haalands befalling Var Ved Siøen Inden berequam Och der Noget tømmer beSigted, Nemblig 25 tølter Och 2stocher huor aff dj berætte den 3 part Var forderffuet, huer tylt taxeret for 5 Ort.

Od berequam her i mod foregaff at hand Indted i den Sag kunde VdRette formedelst hans hosbund her Simen Iche Var steffent huor fore Vj Sagen til den 14 decemb/e/r haffuer Optagen til betenchning, och da parterne at Møde Igien paa hembnes Och her forInden til Same tid loulig at steffne her Simen Om hand Nogit Vil haffue her til at Sige.

Item Var steffent Naff(ue)r Robøe, Suend Skee, Var steffnt for Jonchers brendVed, Olluff haaland Var dieris forloff/ue/r at fly Veden och til kongsgaard.

Fogden peder godschesen thil Spurde Menninge schibreds Almue huad skod(s)maall dj Ville giffue deris Sorenschriffuer Michel Nielsen, Om Nogen haffde Sig Noget Offuer hannom at Besuerge I nogen maader huor til Meninge Almue med en steme Suarde at dj haffde hannom Indted andet at beschylde Vden huis En Ehrlig dommer och dannemand Sømmeligt och i Alle Maader Vel ahnstaaer.

dj forArmede i Jelse schibrede Som Iche formaar at Betalle dj Resterende landschatter for (16)59 Jacob och per bergeland 5 R(ix)d/ale/r, Ingbret køluig 4 1/2 R(ix)d/ale/r 1 S(let) /march/, daniel Ehrfiord 2 R(ix)d/ale/r, Maruig gandsche Affbrent, Anders i bøgden 5 R(ix)d/ale/r, Anders fatland 1 1/2 d/ale/r 10 s(chielling), Olluff Rørtued 5 ort, Enchen schimling 3 d/ale/r, hoffuer varhus i bøgden 5 ort 8 s(chielling), Knud Vege gandsche forArmet, Synduer yttre høuig 1 Ort, A(a)rich føre gandssche forArmed, prou Olluff haaland Och Anders Ascheuig giorde æd. /124a/
 
 
 
 

Anno 1660 den 6 Nouemb/e/r Bleff holden Almindelige Sageting paa housken i lensmandens Jørgen houschens stoffue Aff hielmelands schibrede. Neruerende k/ongelig/ M/ayestets/ fogit peder godsches/en/.

LaurettesMend Som Retten betiente.

Anders berche hans skifftun

laurids Solberg Olluff schifftun

Johans Miølhus Olluff stientland (!)

Stifftschriffueren med lensherrens schrefftlig befalling daterit den 17 Sepptemb/e/r 1660 haffde Citerit Olluff housken formedelst Hand Iche kierche Ombudet Ville aname Och des Rettighed Indberge aff Almuen i Miel at lade formaalle Efftter Som hand schrefftlig der Om Var baade aff presten och stigtschriffueren til Sat, Och formedelst hand Iche Ombudet Antog Och miellet i Rette tid fremkom, Søges och tiltalles hand for Ehrlidende schade Och Omkostening, Saa Vel Som steffnes Christopher Vige och tharald hagelj Ombudsmand til hielmelands kierche for huis dj kand haffue derj at Sige, Som steffningen i Sig Sielff Videre formelder.

Her Imod Att Suare Møtte Olluff housken Och foregaff Att hand Ingen kiercheOmbud i Rette tid Var tilSagt Effter Som Tharald hagelj den halffue KiercheOmbud forValter och Christoph(e)r Vige Vdj den Anden halffue part, huor heldst hand och en deell hindes Retighed har Opbored, mens der kornet til Armehens fornødenhed schulle maales haffuer Christopher Vige forhuerffuet Sogneprestens Sedel daterit den 5 decemb/e/r 1659 at Olluff housken med Christopher Vige den halffue part aff halffue ti(e)nden Christopher Viges Suaghed med hannom schulle betiene, Om huilche laurids pedersens Zedel Olluff housken tilschreffuet formelder, Same Zedel daterit Staffuanger den 25 Feb(ruar)j 1660 Vnder hans Egen haand.

Her Om for Rette AffSagt at Effter Som Meninge Almue Saa Vel Som lauretted for(e)giffuer Att Iche Nogen tid flere Ombudsmend til hielmelands kierche haffuer Vehret Sat Ind Som tuende Vederhefftig DanneMend Och Tharald hagelj Allene den halffue Ombud forValter, Och Christopher Vige /124b/ Som den Anden halffue Ombud først Var befallet och til forOrdnet, Som Sig och Sam/m/e bestilling haffuer tiltaget Och Noch Som ehr Vederhefftig det at forRette, da Indog hand i Samme bestlling Nogen tid med Suaghed Var betagen, kand Vj hannom der fore Iche frjkiende for Same Søgning Och kierchens ti(e)ndes Restands, men hand Allene

bør at Suare til huis forSeelse dermed ehr begaaet effter och Imod den høye Øffrigheds befalling Och Olluff housken for Ombud frj Att Vehre Indtil hand Som Andre hidIndtil schied ehr loulig Vdj fuld Ombud bliffuer Ind Sat, Och Idtsige kierche Verger Eller Ombudsmands (!) Christopher Vige for Omkostning och schadelidelse Indstaa.

Vdj den Sag Christopher Vige Vdj Anders berches sted.

frender Paa fladhetland haffde Citerit deris grender paa biedland formedelst dj for meget Anmarch Vdj deris Sambede march IndSetter Imod en OpRettede Semie Som Same steffning Videre formelder daterit Staffuanger kongsgaard den 18 Oct/ober/ 1660.

per, Alff, haluor Och Oed paa fladhetland schylder 4 løber.

Biedland huor paaboer Sue/n/d, Olluff och laurids 2 løb(e)r.

Dernest fremblagt en gamel Semie eller forligelse aff 14 Junj giort Och OpRetted Neruerende Vdj lensherrens Velb/yrdig/ Jørgen kaases OffuerVehrelse huor dj grender Da paa for/schreffne/ Jorder boende ehre Venligen och Vel forligte Att huer schulle paasette effter landschylden Och dj biedland mend Sielff at skaffe dennom støll och Saa fahre til Och fra støll paa en tid, Och Siden effter Anpart at paaSette horn Imod horn i hiemMarchen, huilche Same Contragt och Semie Vider och Vitløfftiger forklarer.

Imod Same Semej beklages i steffningen at dj paa fladehetland lider stor skade aff dj paa biedlands deris queg Och Anmarch, Effter Som dj Iche drager til støls och der forSynner deris Anmarch, men liger hieme Och Opeder deris gresbede Sampt flere Øg IndSetter Ind paa deris Anpart kand kom/m/e, huor Om Var steffnt til proff torgir bierche och torsten Meelhus, huor aff thorgir fremkom, proffued Att hand Var Ombeden med torsten Meelhus at dj Vil gaa til /125a/ Biedland Och forfahre huis Anmarch dj haffde mehre Ind dj med Rette burde, da bleff dennom det formehnt Indtil dj fich Øffrigheds befalling der Om.

Her Om for Rette AffSagt at for/schreffne/ Biedlands mend Som haffuer brut Semie och ey der effter Ville Sig Rette och forholde, Som aff laugmand och dannemend forSeiglet och Samtøgt ehr, Som nu Saa Rum tid haffuer Vsteffent henstaaed Bør dj til kong(elig) May/estet/ at bøde Semie Roff 4 /march/ Sølff effter lougen Och Enten holde Samme Semmie Eller Sielff at giøre Omkostening paa loulig schiffte dennom Imellom, effterdj dj Om felig Iche kand lenger forEnis.

Biørn Ougland med lensherrens schrefftlig steffning haffde Citerit Laurids lauridsen paa bur i hielmelands schibrede formedelst hand Sig Imod en OpRettede Contragt Dennom Imellom giort och schreffuet den 17 May 1658 Vnder her marchus pedersens, Jens Iffuersens hender, biørn Ouglands haand, laurids lauridsens boemerche Saa Vel Som Olluff bannebergs, me.. huilche Contragt i steffningen Angiffues for/schreffne/ Laurids Iche Retter Sig Effter, mens tuert Imod holder Smaller, huger skoffuen til schade, och Riffuer tagh, byger husse Och Andet Sampt med fortred Och Vnde Ord.

Der Om fremkom laurids laurisen Och fremlagde deris Contract Var lydendes kiendes ieg mig biørn Olluffsen paa Ougland Och hermed Witterlig giør, det ieg haffuer Vndt och Beuilget laurids lauridsen borger i staffuanger Och Nu Residerende paa Jelse, en liden Ødegaard Som ehr ligendes Vnder Øchland Ved Naffn bur at hand nu Vdj tilkomende Vaar, da mand Vorder schriffuendes 1659 schal och maa fløtte der till, Och den at giøre Sig Saa Nøtig Thil brug Vdj Ager och Eng Som hand best kand, Saa Som en Anden leylending hør och bør, dog Ingen Smaller at maa haffue der I marchen Och schal hand der Imod giffue mig Aarlig thou tønder korn Saa Vel Som at føde mig 4 Vngnød Om Someren til gresbede Och om Vi(n)tteren at fødes aff den Auffel Som paa gaarden Vaxer Och Auffles, Och det Ald den stund at holdes Och Effterkomes paa bege Sider Vdj for/schreffne/ laurids lauridsens liffs tid, dog Saa at hand Sig Iche Anderledes Ansteller end Som ded en leylending hør och bør i Alle maader, des till Vindesbyrd haffuer ieg biørn /125b/ Ouchland schreffuet min Egen haand her Vnder Och ieg laurids lauridsen Sat mit boemerche her hos, Sampt Venlig Ombedet Hederlig och Vellerdt Mand her Marchus pedersen Sogneprest til Jelse prestekald och prouist Vdj Ryefølche Saa Vel Som Olluff larsen paa bandeberg at Sette deris hender Och boeMerche hos forbemeltte voris Vndertegnelse Actum Jelse den 17 May An(n)o 1658 Och stod Marcus peders/en/ Egen haand. Biørn Olluffsen Egne haand

laurids lauridsens Merche

Olluff banebergs Merch(e)

Thil vitterlighed Jens Iff/ue/rs/en/ Egen haand.

her Om tilRaade Vj dennom endnu til forligels(e) i Venlighed Och Alle forSlag bleff Anbragt men det Iche kunde hielpe.

Da fremstod for/schreffne/ laurids lauridsen och Sagde det hand Ville Rette Sig effter deris forligelse i Alle maader, der Om haffuer Vj effter Steffningen Och forligelsen Saaledes for Rette AffSagt, at Saa fremt laurids lauridsen Sig her Effter derimod forgriber, med skou at huge, tag at Riffue, Smaller at paaSette eller Andet Imod Contracten daa Att haffue forbrut Same plads, Och det effter lougen Att EnttVige.

Jon husestøl i laurids Solbergs sted i den Sag.

Effter En Optagen Sag fra Sist holdende Sommerting den 25 Junj 1660 Om en Jagt dj Om trette, Fremkom nu Igien Siffuer Olluffsen borger i Staffuang/er/ Och Jacob Øffre fister paa hans Egen och Olluff hendrichsens Vegne Och bleff deris Endeell breffue och ducamenter Oplest Och for det Siste proffuene.

Samel fostued och laurids Risuold aff Seffde Sogen Som Ved eed haffuer proffued det Eskes dreng Christen Som Siden bleff ved fister Affkiøffte Dennom en Jagt for 20 Rixd/ale/r En t/ønde/ Saldt och tou liffstach tøy Som Same proff Videre Vduiser Saa Vel Som flere Indførte prou paa begge Sider findes Indschreffuet Som haffuer giort deris bogerEed,

dj forArmede i hielmeland Som fich tingsVinde for landschat 1659 /126a/

(her er det ikke sammenheng i tingboken)

Om denne Sags beskaffenhed Effterdj med proff beuisses Att Eske Jacobsens tiener Christen Asgudsen haffuer med Rede penge och gods kiøfft den Jagt Som dj fister mend Siden haffuer Sig bemegtiget Och kast hans last paa land for Vi/n/d och Voge Som en deel huis beholden ehr endnu liger Och Saadant Imod Voris lensherres schrefftlig befalling Huilche strider Imod lo(u)gen Kiøbebalchens 1 Cap/itel/ huor effter dj och til kong(elig) May/estet/ bør bøde Och skaffe hannom Esche Jacobs/en/ Igien Huis dj Imod lougen haffuer hannom frataget Saa Vel Som hans AnVende Omkostning effter billighed bør betalle.

Belangende Jagten i Sig Sielff Som dj dennom tilEigner Och Esche Jacobsen Ved hans fuldmegtige Vil Sig och tilEigne Effter Som hans kiøbSuend Christen Asgudsen den effter Vindesbyrd har kiøfft och betald, Huor i mod dj fister mend hart och fast paastaar at den ehr kiøfft for deris penge, daa Effterdj dj det i Saa lang tid Iche Nøyagtigen haffuer beuist Daa Saa frembt dj den Agter at Nyde da at Vinde den med tholff mends Eed Enden 10 Vggers Vdløb Som kong(elig) May(estets) fogit hannom til Neffne.

per hetland i Anders bierches sted och laurids Solberg i steden for Johans miølhus i den Sagh.

Jørgen houschen med lensherens steffning haffde Citerit laurids Espeland for løyenAgtig berætning Som hand Och Hans quinde hannom Sag foregiffuer Som Jørgen formehn ham eller hun Aldrig kand eller schall beuisse, Samt VnødVendige Trette dj hannom haffuer paaført, med Anden stor Omkostning med Same steffnings Videre medfør, daterit den 17 Octob/er/ 1660.

Item at proffue Var steffnt Maret Espeland, Anbiøn birche och hans quinde, Rasmus Ascheuig, Olluff Espeland Och guttorms quinde i VigVogen deris prouff i den Sag Ved bogerÆd at tilstaa.

Først kom Maret Espeland och proffued At An(n)o 1658 Om dagen til forne førind Jørgen housken kom til Espeland at Ville skiffte Noget høe med laurids Espeland, da Sende dj bud effter hinde tou gange den 3 gange kom hun Ind i laurids Sin hus, da laa hans kone Marj i Vued och besuimelse Och med det første Iche kiende hinde, Siden Raade hun for Sig Igien, Spurde hun hinde huad Var paa ferde, Sagde hun laurids haffuer Slagen mig Saa ieg ehr bleffuen mit foster quit, Om Anden dagen kom /126b/ hun for hindes dør, da bad hun Marete at hun Ville giffue Sig Noget aff det Som Var i hans haand Och Sagde hun flød hen Aff blod den Nat i Sin Seng, det hun Var i Vvet benegted hun Iche Sielff for Rettenn.

Anbiøn birche Viste Indted at proffue, hans quind(e) giertrud proffued at hun Indted Veste i den Sag at Sige Men dj Same Ord Som Marete Espeland Om proffued, haffde hun hørt aff hindes Egen mund strax effter det Var schied.

Rasmus Ascheuig fremkom och proffued At for Vngefehr 24 Aar Siden der hand fride paa Espeland da kom hand en gang til gaarden da laa laurids Espeland i buen da gich hand Ind til hannom Spurde huad hand skade da bekiende hand At hand kom fra Siøen Ridende, da kom hand for Offuer Sadellen, der aff fich hand brech och Nederløb, Som Alt Siden haffuer fuld hannom Effter Som hand haffde Nogit aff Same brech til forne, ydermehre proffued hand at laurids for 3 Vgge Siden Snachet med hannom Om det Sam/m/e.

Olluff Espeland proffued at laurids Espeland haffde hans Moder før hand fich denne quinde, Da haffde hand brech Samme tid aff Nederløb, Som Vel kand Vehre 20 Aar forleden.

Zirj Vigevogen fremkom Som proffuet at laurids Espeland til forne haffde hindes moder før hand fich dene hans quinde, da bekiende hindes moder for hinde at hindes mand for/schreffne/laurids haffde Nederløb.

proffuene at paahøre Møtte Marj pedersdatter laurids Espelands quinde, Och berette at hun haffde giffuet lensmanden Jørgen housken 4 s(chielling) at hand schulle steffne Ane Røgelstad at proffue huis hun kunde hinde til Spøre, Same quinde Møtte Iche, derfor bør hun at bøde steffnefald 1/2 R(ix)d/ale/r.

Effter proffne Var tagen skiød fogden Marj Espelands schodsmaall, at Almoffuen Ville giffue hinde hindes skodsmaall lige Som hun har fortiend, Och i mod en huer Anstellet, da Suarde meninge Almue at hun Iche Allene ehr fød Aff tiuffagtige folch, mens hun Sielff haffuer skichet Sig Som en løgner Och Offuerschiender Mod mange got Ehrlig folch, dett Vinde dj gierne Vil bestaa huor paa fordres.

Da effter Som laurids Espeland Iche møtte men Allene hans quinde En meget kaadmundet quinde, Som Endnu tilstod at huis hun tilforne haffde Jørgen housken for beschylt stod hun Endnu Ved. /127a/

schriffueren Michel Nielsens dom for Os i Rette liges Saa Jørgen housken for Same VSandferdige beschylding ehr frj kiend, Och Endnu til Videre hans Vschyldighed Indschreffne proff i Marj Espelands egen paahør i dag Ved Eed ehr tagen och Jørgen houschen her paa Ehr Endelig dom begierendes, da kand Vj ey Andet her om For Rette kiende och Sige Ind hun Jou for Same hindes Vbeuislig tillegelse och beschylding bør effter lougen at lide och bøde for fiollMelle Och for meget Rumtallendes.

Dernest skiød fogden peder krog och hans Søn Erich lerstøll deris schodsmaall at mening Almue Nu Ville giffue dennom deris skodsmaall, der til Menninge Almue Suarde Att nu Vdj langSommelig tid haffuer peder krog Verit berøgted for tiuffuerj, mens hans Søn Erich Ehr en tiuff, haffuer Sonet hos kong(elig) May/estets/ fogit laurids pedersen for tiffuerj paa frj ting, gaff 8 d/ale/r i Soning Och endnu Idelig med tiffuerj Omgaaes, huilchet Vj Vil Vehre gestendig Na(a)r och huor paa Eskes.

Laurids pedersen For Retten lod fremføre Ingel husstøll for 14 Rixd/ale/r hand for leyermaall Var hannom schyldig, da fremkom for Retten Jon husstøll och Suend Fæuold Som huer loffuede at betalle 7 Rixd/ale/r for for/schreffne/ Ingell Och Det 8 dage for Juel førstkommer.

per fosses Sammester (!) Var steffent, møte Iche, schal bøde steffnefald 1 /march/ Sølff.

per krog och Erich lerestøl Var steffnet aff daniel hapnes, Møtte Iche, Ehr tilkiend at bøde steffnefald huer En march Sølff.

Johans och tolach yttre SandAnger ehr Iche Alleneste forArmed men Ind Och for 3 Aar forleden haffuer mist deris gandsche formoffue aff Ildebrand, betald tingsVinde.

Knud Nes i Aardall steffent Effuen Sande for gield, Møtte Iche, men schal bøde steffnefald 1 /march/Sølff.

Olluff Valle steffnet laurids Espeland for en stud hand haffde paa foster Som hand Sueltte i hiel, Møtte Iche, men schal bøde steffnefald 1 /march/ Sølff.

Jon degne haffuer steffnet Robert Mosnes Och hans grande Olluff for dj Vil Iche lade hans Anmarch gaa med fred men Jager ded och Setter det i hus och Ilde med fahrer Endog hand haffuer leyet /127b/ Vinterbede Aarlig for 1 Ort, bleff AffSagt at hand schal betalle Robert 1 S(let) /march/ Och giøre Regtig Regenschaff med Olluff Och Vil dj ey lenger Siden Vnde hannom bede och dj ey der Om kand forliges, da holde huer Sit queg paa Sin Egen Jord.

dj forArmet Som Iche formaar at giffue Madschat 1659 Johans Mehland i Vlledall bruger 1 løb, Vraals føre Som bruger 2 pund Smør, Alff och Oed fladehetland bruger 1 1/2 løb Smør, per y dalle bruger 1/2 løb, dorette Kleppe 1 løb Smør, Berette Klepe bruger 1/2 løb, gamel per klepe 1/2 løb, Johans kleppe 1 pund Smør.

Fremkom for Retten tore dybuig Och Fremførde Effterschreffne proff Johans mielhus, Elluff molfald, Karj och giertrud Thienende paa dybuig, Som proffuet Att i Sommer Om S/anctj/ Johans tid Var dj med for/schreffne/ tore dybuig och besaæ 3 Smaller en huid Veyer 1 huid Søu och En braget Smalle Som bleff stollen paa dybuig och funden hos Siuer haaland i gaa schibrede huilche och haffde hans Rette merche dj tou, den 3 komen fra hans Verfader Jørgen housken.

Dj forArmede Som Resterer med landskat for 1659 Alff fladehetland 4 1/2 R(ix)d/ale/r, peder dalle 4 S(lete) /march/, yttre SandAnger gandsche Affbrendt formaar Indted at giffues der Aff, fich tingsVinde.

Item Var fogden per godschesen Michel Nielsen Sorenschriffuer skodsmaall begierende huorledes hand haffuer Sig Mod en huer her i schibredet Anstellet Och Om Nogen haffde Hannom Att beschylde dj Vilde det da fremSige, Daa Opstod alle Mand Som da ting Søgte Thachede Hannom Ald ære Och gott och Haffde hannom Iche i Nogen Vtilbørlige maade for det Aller Ringeste at beschylde.

Item Var fogden per godsches/en/ paa Jørgen houschens Vegne hans schudsmaall begierende, Effter Som hand ehr kommen i Nogen trette med laurids Espeland Och hans quinde, /128a/ da fremkom Erich tuntland, laurids fæuold, thorsten skor, Samson quame, Olluff ib/ide/m, Biørn VestersØe, Olluff och hans schifftun, Olluff Østerhus, Orm hoffte, laurids Solberg, Niels Øye, Reeier breland, peder Ma(a)land, houskol stiensland, Jon husestøll, Suend Neder feuold, Olluff Vige, Orm hoffde, Jonas fister, peder Øye, Torbiøn Adtsem Och peder hetland Som Vdj fogden per godsches/ens/ och laurids pedersens paahør gaff hannom Saadant skudsmaall att dj Iche Andet haffuer hørtt eller ehr beuost at Jørgen housken baade for hand bleff lensmand Och i Medens hand haffuer Vehret i Samme bestilling haffuer hand Sig Mod Alle och en huer Som en OpRegtig Ehrlig Mand Anstillet Saa di Ved hannom Iche Att beschylde Vden Att Ehre och gott Och En Christen dannemand Sømmelig och Vel Anstaar i Alle Maader.

Hielp Jesus
 
 

Anno 1660 den 9 Nouemb/e/r holttes Almindelig schibreds, ledings Och skatteting paa Fure aff Stiernerøe schibrede, Neruerende Kong(elig) May/estets/ Fogit peder godsches/en/ med Menninge tingAlmue.

LaurettesMend Som Retten betientte.

Laurids holle Johans lund

Orm buchen Olluff hoffue

Thore Eegh per quelland

Thorbor Omundsdatter Som tien bispen steffnt Olluff lauridsen kyllen for en koe Som til forne Var Sat paa leye och forkom, ehr Sat en Anden i steden Igien Som findes hos Claus Kylen, Som hand haff/ue/r Att Suare till, Och en døgtig qu Igien forschaffe.

Ingel Nesim for leyermaall med kriste Anonsdatter, for Same leyermaall har Claus Kylen baade Sonet och staaet skriffte der fore Vj Ingen Sag der fore effter hans Vndschylding hannom kand tildøme, effterdj hun ehr en tuehermed hore.

Biørn hilde steffned Rasmus Randj for schyld Nemblig effter Michel Nielsens Zedell paa fordring Effter S/alig/ Olluff Ra(nda), Der hans boe bleff Registerit penge halffniende Rixd/ale/r her paa betald en koe for 3 d/ale/r Ett støche guldering 2 1/2 R(ix)d/ale/r Rester hanom da 3 R(ix)d/ale/r hans fure, Rasmus Randes Suarsmand forsch/reffne/ 3 d/ale/r schal VdVorderis aff den S/alige/ mands gods med AnVende Omkostning Efft(e)rdj gielden tilbørligen ehr fordret.

Olluff lauridsen Norimb haffde steffnet Olluff torsen Kyllen for 37 Rix(daler) Vdj OpSegen aff Kyllen, effter hans schrefftlig Angiffuelse, /128b/

Her Imod at Suare møtte Olluff toresen Och Sagde det Var hans skellig Ord at hand schulle Haffue hans stiffdater torbor Och Jorden med, Och da schulle giffue for/schreffne/ penge, Och der paa leuerde hand 4 Rixd/ale/r,

Der denne Sag Var i Proces fremkom gamel hettletued, bereted at hand haffde Vdlagt Thj Rixd/ale/r for Same OpSegen der for begierde Sagen maatte Opstaæ til dj kunde faa tid loulig at steffne i Sagen, huilchet och ehr Samtøgt Att dj Om Den Sag med schrefftlig steffning fremdellis haff/ue/r at Søge i Rette,

i den Sag Johans lund Sin sted biørn hilde.

Laurids Egh har steffnt Iffuer, lauge och bege Johanser for Aggerschade hulche aff lensmanden och tuende mend ehr beseett Och taxerit for 1/2 t/ønde/ korn huilche ehr dennom tilkiendt at betalle eller med kongSegten at vorderis aff en huer Sin buhaffue.

Thore halsenøe Var steffent for en Rixd/ale/r Eyel Nesimb kreffued hannom, Møtte Iche, der for bør Bøde steffnefald 1 /march/ Sølff.

Item gaff Menninge Almue Sorenschriffueren Michell Nielsen Sit schudsmaall Att dj Thachede hannom Ald ære Och gott Och ey Andet haffde hannom at beschylde Vden det Som en Ehrlig dannemand Vel Sømer och Anstaar.

dj forArmet Iffuer lund i stienerø 7 1/2 Ort Som Ingen Midel haffuer at betalle med, proffued hans fure och Siuor berge.
 
 

Hielp gud.
 
 

Anno 1660 den 10 Nouemb/e/r holtes Almindelig schibredsting i Vigedall paa SøndenAae.

LaurettesMend Som Retten betientte.

Biørn Eggeland Orm houeland

laurids hunse Hans Øffueland

Knud føreland Niels Østebø

Laurids Birchhou haffde steffent Erich Johansen for hand haffde beleyen hans datter, bleff forligt at hand schal giffue hannom 10 R(ix)d/ale/r.

Osmund skegelstrand steffnt Jens fattland for 1 1/2 R(ix)d/ale/r loffuet til Juel at betalle Eller Vordere det aff hans bu med 2 Aars Rente Och Omkostning.

Jens Seffrens/en/ hagenuig haffuer steffent Aslach Rørtued for Vloulig brug i hans skou med Nøder at plucke, tømer at huge,

Her Om bleff dj forligte Och loffuet och tilforplegted hand Sig ey Videre der med at lade Sig befinde Vnder fuld Vhiemels Verch. /129a/

Olluff Vogen steffent peder Och Østen stølsmarch for Kierchens landschyld for tuende Aar Som ehr En Ort, bør Inden 14 dage at betalle eller Vordering aff hans bohaffue.

Olluff Ormstrand haffde steffnt Jon Røe for fire R(ix)d/ale/r Och 3 Ort Regierd (!) Møtte nu tilstede Och gielden tilstod, Bad Om lenger dag det Olluff Iche Ville men Var dom begierendes, Der fore bleff hand kiend at betalle Inden 14 dage Eller det At VdVorderis aff hans bu med kong(elig) May(estets) Segt.

Osmund Mou haffde i Rette bragt ysten stølsmarch och lisbet pedersdatter deris Sandhed at Vinde Anlangende fem Rixd/ale/r en mand Ved Naffn haluor Ryg, der om proued ystenn Att nu i høst fem Aar forleden Var hand hos Osmund Att byge paa et hus, da hørde hand at haluor Ryg kiøffte Slagter Aff for/schreffne/ Osmund Och der paa bleff hand schyldig fem R(ix)d/ale/r, lisbet pedersdatter proffued at hun lede en quie til for/schreffne/ haluor Och hørde Same tid at hand loffde hannom penge.

Fogden peder godschesen Paa Michel Nielsens Vegne aff schibreds Almue Var hans schudsmaall begierende huorledes den Dannemand Sig hos dennom Och med en huer haffuer Anstellet til denne dag Saa lenge hand har Veret Deris Soren schriffuer, Der til Meninge tingAlmue Suarde Som da ting Søgtte Att dj haffde den dannemand Indted Andet at beschylde Ind Alt det Som Christelig, Ehrligt och en OpRegtig dannemand Sømmeligt och Vel Anstaar Och ey i Alle Ringste Maader haffuer Sig Offuer hannom Att besuerge men tacher hannom ald Ehre och got til dene Dagh.

dj forArmet med Madschatten Som bruger Seffren helgeuold 1 løb, Siuor ib/ide/m 1 1/2 løb, Anbiøn frøeland 1/2 pund Smør 2 Spand korn, Niels tendergierde 1 løb, per støls/march/ 1 pund 4 1/2 /march/ Smør, Enchen stor(e) Axland 1/2 løb, Encken qualØen 1/2 løb 18 /march/, Jon och Enken lierbøe 2 pund, Erich schibeuog 4 p/und/, Anfind hustofft 1 løb, torbiøn och per frøuig 4 løb Smør och 1 vet tag, Olluff och knud N/edre/ qualØen 1 1/2 løb.

dj forArmet i landschatten 1659 Ingeborg Østebøe 2 R(ixdaler), Siffuer och Seuj N(edre) helgeuold 5 R(ix)d/ale/r, Anfind hustofft 2 1/2 Ort, Astrj stor(e) Axland 2 1/2 Ort, per stølsmarch 3 Ort 16 s(chielling), helge lierbøe 1 d/ale/r, Anbiøn Frøeland 1/2 R(ix)d/ale/r, Proffued Olluff Ormestrand Och laurids Axland med fuld bogeræd. /129b/
 
 
 
 

Anno 1660 Den 13 Nouemb/e/r Holtes Almindelig schatte Och Sageting paa Røgnes aff Vadts schibrede.

LaurettesMend Som Retten Betientte.

Knud N/edre/ Ouerdall Johans Su(r)hus

Baar Risuig Johans Sandnes

Olluff N/edre/ Østrimb Iffuer Siuorsen Egge

Med lensmandens steffning Var hidsteffnet aff fogden Olluff Vnderberg, torbiøn peders/en/ husmand, Johans AlsEgge, Jacob Vrdall formedelst dj mod lougen haffuer holdet Arffueschiffte Effter bergi peders/en/, Men Effter Som en quinde Ved Naffn Marete Siuorsdater paa hindes børns Vegne haffde 18 d/ale/r at fordre effter for/schreffne/ berrie peders/en/ huilche dj Iche loulig kand beuise at Vehre betald men skal Vehre loulig schyld Effter en fremlagde Zedel daterit bergen den 16 Januarj Vnder tuende mends hender, Da bør dj Som boen ehr tømted det Igien Ved deris æd at føre paa aasteden Och Arffuetofften Igien och Saa i lensmands och Vuilige dannemends Neruerelse loulig schiffte, kand da Iche buen til Reche skal kortes hos en huer effter Anparten.

tore i Kreppe steffnet torbiøn stumoe for en halff løbs gods Som ehr pantSat fra Asbiøn helleland Som da boede i lerang schibrede

Och torbiøn da boede paa K.rbehus men Effterdj Breffuet Som Om panted for en Rom tid Siden Vdsted Nemblig 1625 Och i breffued findes Indført at den Enne schal den Anden halff Aar til forne tilSige Enten den Som godset Vil Søge eller Den som godset Vil affhende, kand Iche nu her Om dømes førind halffue Aar ehr forbjløben.

Johans fister haffuer steffnet peder och tore giere Och haffde tore gierde at tiltalle for halff Ottende Rixd/ale/r Som hand Var hans S/alig/ fader Johan stoche schyldig for husseschade Och bøxell, huilche gield ehr schifft paa Johans fister Sin lod Som nu for Retten aff Johans stoches arffuinger berættes. /130a/

her Om proffued peder giere at hand Som brugerhalffparten i giere haffuer klart giort for 7 1/2 R(ix)d/ale/r Som Nesten ehr betald Och tore Sin gield til forne var bunden, Item kand hand Och Iche benegte at S/alig/ Johans Jou i hans leffuende liffue derfor ehr kreffued,

her Om hand aff fogden bleff forelagt at giøre Sin æd Sielff tredie, det hand Iche kunde, der fore bleff til kiend Same penge at betalle Inden 14 dage Eller det aff hans boe at Vduorderis effter logen.

Jonas fister steffnet Endre haraldsey for et foster Nød Som hand forleden Vinter for hannom i hiel Suelted och haffde giffuet hannom i fosterløn 1/2 R(ix)d/ale/r,

herimod at Suare Møtte hans Søn Omund haraldsey och Suar(d)e til steffning, Mens Iche kunde beuise at Same Nød døde aff Nogen Sygdom men Allene aff Suelt, bør hand at bøde 2 R(ix)d/ale/r eller Sette Saa got Nød i sted Igien.

Item haffde steffnet hans mehus for et Nød hand Och schulle haffue Suelted ned, hand beuiste at Same Nød gich och torched bort och leffde Someren Offuer effter det Var Offuer fød Indtil Imod helmes der effter det døde,

her Om AffSagt At hand skal føre huden tilstede Igien eller giffue der for 1 Rixd/ale/r.

Item haffde hand steffnet haluor Kraches Søner for 3 1/2 Rixd/ale/r penge dj hans fader var schyldig Som och ehr komen paa hans Arffue lod, dj forplegted dennom at drage med hannom til stoche och giøre Regtig Regning.

dj forArmed i landschatten Olluff pers/en/, Olluff tors/en/ MedhelgeVold, Niels, Olluff, Seuat Vesbøe 2 R(ix)d/ale/r 1 Ort 10 s(chielling), Rasmus hustofft 1 d/ale/r 1 S(let) /march/, dj Vmøndige børn paa Vjland 3 R(ix)d/ale/r, Jon stople 2 S(lete) d/ale/r, Olluff Villomse/en/ och Olluff Erichs/en/ Egesdall 2 R(ix)d/ale/r, tolleff Andetiøn 1/2 d/ale/r, find lande 3 d/ale/r, Enchen hou gandsche forArmet, Encken langelandsuig gandsche forArmed, goude Spaneuig 1 Ort, laurids bredall 1/2 d/ale/r, Enchen stellesEgge 6 d/ale/r.

Vdj Madschatten goude Spaneuig 4 Sp(an)d korn, Endre haraldsey 4 løber Smør, Anders Egge 8 veter, Jacob Elleflod 1 løb Smør, Orm Surhus 3 Vet(er) korn, Enchen hou 1 1/2 løb Smør, Olluff Villoms/en/ och Olluff Erichsen Eggesdall 2 løber, find lande 1 løb Smør 1 p/un/d korn, Rasmus hustofft 1 pund Smør 6 Sp(an)d korn 2 /march/ penge, Encken stellesEgge 1 1/2 løb Smør, dj Vmøndige børn paa Vjland 1 1/2 løb Smør, hellj Aaragebøe 1 løb Smør 8 Sp(an)d korn, til prou Jon Villoms/en/ och Villom Jons/en/ Eggenes.

Item gaff dj Michel Niels/en/ Effter fordring Sit schodsmaall Saa Ald Almuen med en stemme tached hannom Ald Ehre och gott Saa dj Indted haffde hannom Att beschylde Vden det Som en Ehrlig mand Och dommer Vel Sømmer Och Anstaar, Som dj Vil bekreffte huor paa fordres. /130b/
 
 
 
 

Anno 1660 den 17 Nouemb/e/r holtes Almindelig Ledings, schatte och schibreds ting paa lehrang.

LauretesMend Retten at betienne.

Henrich Ringe Iffuer heruig

Jacob Vig per VasEnde

Thøris bielland Hans Effuie

per Nielsen paa Sandene med lensherrens steffning haffde Citerit per Eyels/en/ paa lindAnger for schyld och gield Nemblig Som Rested paa Thou t/ønde/r Saldt 1 1/2 R/ixdaler/ for en t/ønde/ Saldtr (!) 9 Ort for steffne penge Och Omkostning 1 R(ix)d/ale/r ehr til Samen 4 1/2 R(ix)d/ale/r 1 Ort.

her Om bleff dj for Retten forligte Ved fuld handerband at peder Eyelsen skal Inden Maaneds dag betalle peder Nielsen fem Snes kiøbmandsbord Eller fem Rixd/ale/r i steden.

Item Jacob Olluffsen at betalle 2 tølter bord.

Osmund skegelstrand haffde steffent leuor quam for fem R(ix)d/ale/r med des Rentte hand hannom schyldig Ehr effter Regtig Affregning,

leuor møtte Och Iche kunde benegte gielden,

her Om affSagt Att hand Inden 14 dage bør betalle eller det at VdVorderis Aff hans boehaffue med forfalden Rente och k/ongelig/ May(estets) Segt.

Johans Smørdall steffent peter Ringstued for hand forleden Somer Haffuer Jaget hans Anmarch aff deris Rette skinsted Som det aff gamel tid haffuer standen Huor Offuer hand et styche Nød och Anmarch haffuer mist for fieldet En dallers Verd,

peder Ringstued møtte, Sagde at det Var paa hans march Som Var stient och Reent fra Smørsdals march men det Iche kunde beuisse,

der Om for Rette AffSagt at effterdj dj aff Alders tid haff(ue)r biet horn mod horn och kleff mod kleff til denne tid bør Saa fremdellis at forbliffue Indtil der paa holdes domer och dannemend Som hans paaRobende steene kand besee Och Om dj Ret befindes da dj der effter at OpRette gierdesgaard, huor Effter Anpart och Jordenes storligh(ed) Och peter Ringstued at betalle En Rixd/ale/r for dette Vloulig Verch och Adferd. /131a/

tolach Vig med bundelensmands steffning haffde steffent per Jensen Øffre hel(l)e formedelst hand hannom forholder hans landschylde aff den Jord hand paaboer Nemblig 1/2 løb Smørs brug och landschylde effter et gamel pantebreff daterit 1633 Aatte dage for Juell,

peder Jens/en/ Møtte Och berette Samme penge at Var hiemboren Nemblig femten d/ale/r Som Vel med proff kunde beuisses dog der Imod Igien paabera(a)bte tallach Vig Sig paa Nøyagtig prou och Angaff henrich Ringe och Siuor bustad Som nu boer paa Musseland Som schal Vitterlig Vehre at Knud bustad Som ehr per Jensens gufad/er/ har Igien Anamet Same penge, der fore Ehr Same Sag hen Sat til førstholdende fierdingsting at Alle proff paa begge Sider louligen kand steffnes Saa Sagen loulig kand haffue Sin tilbørlig gang.

Item var steffent Naffuer Axland, Erich hetland, Anders i holmen, Effuind Øffreland for Vlydighed med fordringskaff at føre fogdens bod forleden Sommer,

her Om for Rette AffSagt Att huer aff forschreffne bør bøde 1/2 R(ix)d/ale/r eller dj at lide paa kroppen Som Ingen Midel har at betalle.

Olluff Sanders/en/ haffde steffent peter kalsim for en hest hand haffde faaet hannom til foster paa verdj 8 R(ix)d/ale/r, Same hest Nogen dage ehr strax der Effter funden død i hefft och helde, huilche peder Beretter at Vehre hannom Vbeuest mens ehr for hanom berætted At Olluff brattetued haffde Reyen Same hest til Øffuerland Och tilbage Igien Och hand haffde heffted den,

Olluff brattetued Var nu Iche steff(n)et ey heller tilstede, der for berouer Sagen til Videre steffnemaall at en huer kand Suare til Sin hands gierning.

Ingebret tenneland ladet steffne henrich Ch(r)istiansen for hand Effter en Sorenschriffuers dom daterit 1642 den 25 Junj nu for Retten lest och paaschreffuet Iche Vil gierde Marcherne Imellom effter Same dombs medfør,

tolderen henrich Christiansen lod i Rette lige hans schrefftlig Sedell daterit den 17 Nouemb/e/r Sist forleden Och derved forskød Sig til loulig och schrefftlig steffning aff lensheren Vdsted Och der til da Vil louligen Suare huor med Sagen och Saa lenge beroer.

Jacob Jørgens/en/ paa Sandene steffnet Jon Øffreland for trej husse stoche hand Nogen tid forleden haffuer la(a)ndt hannom, Jon Møtte och Iche kunde benegte Same tømer,

her Om AffSagt at hand nu i Vinter Samme tømer lige Saa got bør betalle eller det med penge 1/2 R(ix)d/ale/r. /131b/

Item Opstod fogden Och Var Michel Nielsens schudsmaall aff Almuen begierende huorledes hand Sig hidIndtil Denne dag har forholdet, huor til Menninge Almue Suarde Att dj haffde den Dannemand Indted Andet At beschyldde Vden det Som en EEhrlige dannemand Vel Sømmer Och Anstaar, men tached hannom Ald got och Ehre.

Dj forArmede Som fich tingsVinde Som Iche formaar at Vdgiffue landschatten Øffreland 3 1/2 R(ix)d/ale/r, Erland 5 R(ix)d/ale/r, N(edre) helde 4 R(ix)d/ale/r, y(tre) quam 4 R(ix)d/ale/r, ThofftØen 2 R(ix)d/ale/r, Borge(n)uig 1 d/ale/r, hetland 5 R(ix)d/ale/r, Sældall 1 1/2 R(ix)d/ale/r, Espeuig 1 d/ale/r, Brattetued 1 1/2d/ale/r, landrog, gurjgierd, Slouig och Vold Gandsche forArmed.
 
 
 
 

Anno 1660 Den 21 Nouemb/e/r holtes Sageting Och ledingsting paa Østerimb hos lensmanden Rasmus Østrem.

LaurettesMend Retten betientte

Olluff høynes Niels Melstoche

Olluff Snørtteland Jon hellesland

Asbiøn Vigh Jens MuncheJord

Jens Iffuersen paa Anne hansdatter S/alig/ Iffuer Nielsens Effterleffuersche hindes Vegne med lensherrens schrefftlig Steffning haffde Citerit daffuid Dauidsen for Nogle Ord hand paa hindes S/alig/ mand effter hans død schal haffue tald hans Ehrlig Naffn och Røgte til forKleynering Effter steffnings Videre medfør daterit den 23 Octob/e/r 1660.

Der proffuene schulle tages til forhør Møtte dauid dauidsen Och hans broder Isach dauidsen, Da fremkom Isach dauidsen med Megen Mundbrug och Vlyd och Ville Vehre hans broders fuldmegtig huor fore hand aff fogden peder godschesen bleff befallet Sig fra Retten at Entholde Och henuige Effterdj hans broder Sielff ehr møndig och fuldmegtig, dete begierde Isach maatte i tingbogen Indføres.

hans Adeland proffued halffanden Aar Siden Vngeferlig daa hørde hand aff dauid dauidsen Sagde at Iffuer Nielsen schulle bliffue en skielm i hans graff Indtil hand beuiste huis hand haffde Sagt och tald. /132a/

hans ferkingstad proffued Att Vngefehr 3 dage Effter Iffuer Nielsen Var død, kom dauid dauidsen i hans gaard, Spurde hand Om hand Viste at Iffuer Nielsen Var død, da Suarde hand Ja hand Veste ded, da Sagde dauid nu liger hand en Ehrløs mand død, Och min Moder Ehrlig, Och der hand drog fra gaarden, taalde hand Same Ord til tuende hans tienner Som dog Vare Vmøndige Som kom hiem Och Sagde der fra Igien Same Ord.

Randue hembnes En gamel quinde paa 76 Aar Vngeferlig proffued at hand for/schreffne/ dauid Nogle dage effter Iffuer Nielsen Var død, kom hand i hindes hus och Sagde gud sche loff min Moder liger Ehrlig i hindes graff, men Iffuer Nielsen liger Værlig.

A(a)dne hembnes Sampt hans quinde berætte at dauid dauidsen Samme tid haffde dj Same Ord til deris tieniste pige hellj tostensdatter Effterdj hun nu Iche kunde kome fra hus och Anmarch.

Her paa giorde dj deris bogeræd.

Der proffuene schulle proffue gich dauid, Isach och hans høstru Ingeborg aff stoffuen fra Retten der dj haffde hørt steffning(en).

dauid dauidsen steffent Ingbor Sørstoche for tuende Nøed hun med hindes mand Olluff tange for tuende Nød dj haffde Sat hinde i foster Och betald 1 Rixd/ale/r i fosterløn,

for/schreffne/ personer Møtte Sagde Vel at haffue Offuer fød for/schreffne/ tuende Nød Saa dj døde langt Vd paa Sommeren, Bad dem forliges for Retten det dj Iche Vilde, der for her Om for Rette AffSagt at dj den halffue Verdj Aff for/schreffne/ Nød bør at betalle Nemblig Thou Rix(daler) och den tredj daller Igien giffue dj Annamet i forløn, Det er 3 R(ix)d/ale/r, bleff forligt Om 4 Rixd/ale/r til paasche at betalle.

Dauid dauidsen haffde steff(n)et Ingebor sørstoche, Møtte Iche eller Nogen paa hindes Vegne, der for bør Bøde steffnfald 1 /march/ Sølff.

Isach dauidsen med bundelensmands steffning haffde steffent Olluff Siuorsen Agre Anlangende En Veyer,

for/schreffne/ Olluff Siuors/en/ Agre Møtte Och bekiende at hand haffde først pantSat Josep gunders/en/ En Veyer for en Ort, Siden haffde hand giffuet daffuid dauidsen den i tredj tage och dauid Siden haffde giffuet hans broder Isach Den Igien, Siden der Effter haffuer Josep Slagted den Och der imod berette der hand la(a)ndte hannom den Ort Var det deris schelig Ord at hand schulle betalle Inden fiorten dage Eller beholde Veyren Och giffue hannom En Rix Ort till, men Ingen proff i den /132b/ Sag Var steffent, der for ey Videre paa denne tid kunde forRettes Effterdj Josep forschød Sig til prou den at haffue betald, Nemblig Rasmus Østrim, Johans Østhus, Jacob Ackere Och Jens MucheJord.

Dauid dauidsen lod lesse et breff Vnder fire mends hender Signetter och boemerche at hand haffuer ladet Ane S/alig/ Iffuer Nielsens tilbyde den landschylde Sampt tredj tage och grundleye for forfaldne Aars Auffling datterit Stangeland den 19 Nouemb/e/r 1660.

Item fogden peder godschesen paa Michel Nielsens Vegne Vdj Menninge Almuens Neruerelse och paahør Var begierende at dj gottfolch Ville giffue hannom hans tilbørlig shodsmaall huorledes hand Sig Vdj hans Sor(e)nschriffueris bestlling haffuer forholdet Imedlertid hand har Vehret deris Sorenschriffuer, der til Menninge Mand Suarde Att dj haffde hannom Indted At beschylde Vden ald ære och gott Och tachede Hannom Venligen och Videre Vil Vehre gestendig Om behøffuis.

dj forArnmet i landschaten for 1659 Olluff Norstoche 3 Ort 9 s(chielling), Rasmus, baldtser och Seuat SyndenAæ 1/2 R(ix)d/ale/r, Jacob och Enchen tiøstem 1 1/2 d/ale/r, Omund schitnedal 1 R(ix)d/ale/r, Christen i Vig 2 S(lete) d/ale/r, lauridds Nere Risdall 2 1/2 Ort, Enchen Sør haaland 2 S(lete) /march/, houskold ferchingstad 7 Ort, Seffren, Jens, Reinert och Encken staffue 3 1/2 d/ale/r 1 S(let) /march/, Enchen Odland 1 d/ale/, Mons och Olluff Syre 5 R(ix)d/ale/r 1 S(let) /march/, Olluff Manes 1/2 d/ale/r, Olluff Jons/en/ och Olluff Seffueland 2 R(ix)d/ale/r, Berete och Engleff lechnes 2 d/ale/r, Knud och Encken quihou 2 1/2 Ort, Berete kiercheleyde 1/2 d/ale/r, Enchen lj 1 d/ale/r, Rasmus Østrem och Christoper VeheAa giorde her paa æd.
 
 

hielp gud fader Søn Och hellig Aand.
 
 

Anno 1660 den 23 Nouemb/e/r holtes Almindelig leding, skatte och Sageting paa bøe i Auguoldsnes schibred.

LaurettesMend Retten betientte

Salue houe Olluff Vorj Jon Voge

Olluff houschen Johans landnes Thruels lilleSund

fogden peder godsches/en/ med fuldmagt fra Ehrlig och Velb/yrdig/ Mand laurids galtung med Voris gunstige Velb/yrdig/ lehns(herres) steffning haffde I Rette Citerit Baar och hans stange desligeste Jon lande Och Olluff baarsen med deris Adkombstbreffue och Adkompst Som Angaar Noget gods i høynes och haaland paa schudenes Som hand formehner tilkomer hannom och hans Ettleg effter gamble ducamenter Som och bleff i Rette lagt, Same steffning daterit den 24 Septemb/e/r 1660. /133a/

Och i Rette lagde peder godschesen tou gamble perkamentsbreffue det ene heell Vleslig det Andet daterit mcd loctano (!) formeldende at høstru gyred torborsdatter gaff med handerbaand Mage Sine Nicolaus Voguolsen (!) och datter Sine herborg til Egen och Odal hønes O(ch) dalle med Same breffs Vider formeld.

Noch et Mageschifftebreff daterit den 5 Augustj 1579 Vnder trende Sigenetter och et Merche Meldende At Niels gutorms/en/ paa toffs O(ch) Jon hognesen haffuer schifft med Ehrlig och velforstandige mand torbiøn Olluffsen paa Sanduenn En deell Jordegods huor i blant Andet meldes Om høynes och haaland.

Her Imod at Suare møtte Baar och hans stange desligeste Jon lande Och Olluff baarsen Som der Imod fremlagde Nogle gamble Breffue huor med dj dennom for/schreffne/ gods tilholder der til foregaff Att dj Och Ville beuise at Ettlegen til Same gods och henhør til deris folch och Affkom, da formedelst dagens korthed Saa Vel Som Ettlegen effterdj dj gamble Fremlagde breffue Iche for Os mand effter mand aff Odelsgren frem Vises haffuer Vj Sagen Optagen til først beRamet Vaarting Och ducamenterne Saa lenge at bliffue hos Retten.

Fogden med lensherens steffning haffde Citerit hans Stange formedelst hand i hans Echteschab ehr komen i leyermaall med et quindefolch Naffnlig Ane tolleffsdatter schal haffue besoffuet, huor Om Var steffent en deell prou Nemblig her bent och hans høstru Och deris Søn Johans Sampt Niels Sæbøe, biørn haaland, Olluff ØstBøe, Baard Nordbøe, Rasmus gualuogs quinde Och en quinde i fischeVigen,

for/schreffne/ hans stange Møtte Saa Vel Som quinden gaff hannom fuld Sag for Sin Rette barnfader at Vehre Och derpaa giorde Sin Ed Och ydermehre bekiende at hand paa en Sex eller 7 Vger haffde med hinde at bestille da hun tiente hannom, men hans Stange Sagde Saa Sagtelig Ney, huor fore hand bleff foreholt at Dølge effter lougen med Sin æd Sielff toltte, Och Var hannom 12 mend tilNeffnt at Suerge med hannom huor til en deell Suarde det dj Ingelunde kunde Suerge med hannom til med Ville hand Och Iche heller giøre Nogen NøyAgtig døll der fore Vj hannom tilfinder at Bøde for Sin forSeelse effter lougen och Recesen Nemblig hans boeslod.

hans Stange haffde steffnt med lensmands steffning effter schreffne proff til hans Sags Vndschylding Naffnlig Karj Johansdatter Vigenstad, Berette Johansdater tienede Encken Norhoue, Barbra Knudsdater Vigingstad, Biørn haaland, Maline Øffre hoffue, deris Sand- /133b/ hed at Vinde Och bestaæ Om dj Iche haffde Seet hans høstru gaa i Seng til en Vng karll Och haffde forløben hans hus Om Natter tide til dands och løstig i Selskaff med Vnge Karlle.

forschreffne fire personer Møtte Och giorde deris fulde boger Eed Att dj Aldrig haffde Enten Siet eller fornomen Noget Værligt med hans stanges quinde lisbet hendrichsdatter ey heller haffuer Seet hinde gaa i Seng til Nogen Vng karl Som hand hinde for beschylte,

Salffue Vigingstad, Olluff och knud Viginstad Var och steffnt at proffue Som fremkom och giorde deris fulde boger æd at dj Aldrig haffuer Enten Seet eller fornomen Nogit Værligt eller VSømeligt til for/schreffne/ hans stanges høstru.

henrich halmech haffde steffent Claus stange for Nogen forløffte Imellom dennom och Isach dauidsen formedelst en Vordering Vdj Isach dauidsens bu Och en Vdlegh Som Iche ehr fuldkommen effter borgemester och Raads dom, da effter Som dj bege ehre borgere i staffuanger Och domen til Vordering der ehr falden, haffuer dj Vdj denne Sagh Endnu for borgemester och Raad at Søge.

Item skød peder godschesen Michel Nielsens schodsmaall huorledes hand sig Vdj Sin schriffuers bestilling haffuer forholdet Imedens hand der Vdj haffuer tient Huortill Meninge Almue Suarde Att dj haffde hannom Indted at beschylde Vden det Som en Ehrlig mand Vel Sømmer Och Anstaar, Saa dj tached hannom ald Ære och got Saa mange Som da ting Søgte Och til stede Vahr.

Dernest fremkom lensmanden Olluff Øffrebøe, Salue hoffue och Baar stange Sampt hans Vichingstad Som Ved æd proued Att dise Effterschreffne ehr Saa forArmed at dj Iche formaar deris Resterinde schatter at betalle Och Var tingsVinde begierendes,

Madschat Anders scheye 1 p/un/d korn, Barbra schej 9 Sp(an)d, Ane Norimb 3 1/2 Wet, toleff Ousnes 2 Vet(er), Johans Ousnes 2 W/eter/, Rasmus ib/ide/m 1/2 pund, hoffuer 1/2 pund, per schylingstad3 1/2 W/eter/, beret ibd/ide/m 1 p/un/d, Olluff (gårdsnavn ikke nevnt) 2 1/2 Vet, Suend Sørhaaland 4 1/2 Vet, torgier helgeberg 8 Sp/an/d, Jon gunders/en/ hou 1/2 p/un/d, Olluff tostens/en/ 3 1/2 Vet, Siuor Norhaaland 1 W/et/, Ane och Rangle ib/ide/m 3 V/et/, Christopher 2 1/2 Vet 2 Sp(an/d, hans 1 1/2 W(et), tore ib/ide/m 1 1/2 W(et), Johans 1/2 pund 1 Sp(an)d, gamel laurids kolstøe 6 W(eter), Knud Ryg 4 Sp(an)d, gutorm Vesnes 2 Vet/er/, Niels to(r)ffuesta 3 Vet, Asgild grøning 5 1/2 Sp(an)d, Jens 3 Vet 2 Sp(an)d, Olluff Christoffers/en/ houschen 1 p/un/d, per och Anders melland 3 Veter, laurids storSund 3 1/2 Vet, Salue Vigingstad 3 1/2 Vet, Knud Ols/en/ NorVoge 1 Vet, Ane ib/ide/m 3 Vet, torgier hinderager 9 Sp(an)d, Anders dalle 4 Vet, Christopher kolstø 4 Sp(an)d, Jon och Christopher landenes 1 pund, Marte bygnes 9 Spand,

landschatt Ane Norim 3 d/ale/r, Barbra schej 1/2 d/ale/r 8 s(chielling), tolleff (och) Johans Ousnes 1 1/2 d/ale/r, Suend Snig 1/2 d/ale/r. /134a/
 
 

Hielp gud Altid Amen
 
 

Anno 1660 den 24 Nouemb/e/r holtes Almindelig schatte Och ledingsting paa skare hoffue i schare schibreds

LaurettesMend Som Retten betientte

Elling daxland Anders Ø/ffre/ Østrim

Niels Sachestad gregoris houe

Ba(a)hr Rossebøe Goude Mølstre

Jens Suinelj har steffnet Olluff dall och Jacob lj for hans ti(e)nde dj schulle fremføre Som Iche ehr schied,

for/schreffne/ personer Møtte Iche, Der for til kiendt at bøde steffnefald huer 1 /march/ Sølff.

torsen hageland haffde steffnt Berete houge for tou kierchekiør hun haffde i leye hos skore kierches Ombudsmend Som hun nu paa 20 Aars tid haffuer hafft paa leye, Och hun nu ehr Saa gandsche forArmet hun huercken eyer ku eller queg, Saa OmbudsMenden torsten hageland fich Ingen leye i trej Aar hand haffde Ombudet Och hans stiensnes Som nu ehr i Ombud Rester for tuende Aar, Den fattige Encke møtte Som nu paa tuende Aar Ingen Jord eller brug haffuer hafft, och beklagde Sin store Nød och Armod Saa hun Mote gaa at bede hindes brød, der Som hindes Søn Iche føde hinde, der Om at proffue fremkom hans hoffue, Reer Mølstre, knud Aarebrod, Som giorde deris fulde bogeræd at for/schreffne/ berette hoffue Var Saa Slet forArmet der hun motte Opgiffue Jorden at hun huerken Aatte koe eller koes Verd men har Sin føde hos hindes Søn halle Christophers/en/.

Ingbret lilleSund steffent halle Christophers/en/ houe for en koe hand ehr berette Nielsdatter schyldig effter hans løffte der hand fich Jorden der Om for Rette AffSagt det hand forschreffne koe til S/anct/j Michelsdag førstkommer schal betalle eller det aff hans bu VdSøges med Rente Om hand Sin løffte Iche Effterkom/m/er.

Knud Vixe haffde steffent Reer Nødeland for en Sølffskie Som hand leuerde hannom paa knegtekleder huilche knegtekleder hand Siden Maatte betalle til fogdens tiener Christen Espens/en/ Och Reyer Iche flyde hannom Sin schee Igien, men den VdSatte for en Rixd/ale/r,

her Om for Retten aff Sagt at for/schreffne/ Reer Sam/m/e schie bør ligesaa god Igien at forskaffe knud Vixe, her Om bleff dj forligte Saa hand hannom betalte for Retten.

Jens Jensen schumager storesund med lensherrens steffning haffde Citerit Thorgir storeSund for hand schal haffue Offuerfaldet hanom hans quinde och børn med Slagsmaall och Vtilbørlig schandering,

her Om at proffue Var steffent Claus gunders/en/ och hendrich helmich, knud hoffue, haluor hoffue, Ingbret lilleSund Och Simen Rossebøe. /134b/

Claus gunders/en/ Var Iche loulig steffnt, der for Ville hand Iche proffue,

henrich helmich proffued at en hellig dag Var Jens skumager Och tore peders/en/ storeSund i hans hus Och dj der drach en kand Øll eller tou da kom Nogen Ord dennom Imellom, da Saa hand at torgir peders/en/ Slog Jens skumager en Ørefigen Och skielte paa hannom hand holt til med tiuffue pach,

knud hoffue proffued at en hellig dag effter predichen Var hand och flere hos henrich helmich och drach en kande Øll daa kom hand Ind i stoffuen til Jens skumager och torgir, daa Saæ hand torgir Slog Jens skuemager Vnder Øret Och Sagde der hos du holder det tiffue pach och stell fra Os Och Neffnet et forklede, da Suarde Jens du løgst, da kalte torgir hannom en Spane kas, Sagde Jens schal ieg bliffue Spanekas for ieg tog en Spaan eller tou at Jage Smallerne med.

Haluor hoffue proffued lige knud hoffues Ord Om schielden at haffue hørt mens det hand Slog til Jens schumager det Saæ hand Iche.

per kolnes och Johans hemingstad proffuet at Nogen tid effter dene pellement Var schied, Var dj Ombeden aff Jens schuemager at dj Ville gaa til hans grande Thorgir Och tilSpørge hannom Om hand Ville staa Ved Sine Ord, da Suarde torgir Jeg staar Ved Min Ord dj ehre Nogen tiuffpach.

Ingbret lilleSund Och Simen Rosebøe proffuet at Nu i Somer Var dj Ombedet at See paa Noget Vold Som Jens miente thorgir haffde Slaget hannom for Nehr, da hørde dj at der kom Nogen schieldsOrd Imellom Jens och torgir schumager da Sagde torgir du holder tiuffpach det diefflen far i dig.

Her paa giorde dj deris fulde boger æd.

Thorgir peders/en/ Møtte Och Iche kunde Same Prou imod Sige.

Jens skumager berobte Sig paa flere prou at Ville Føre Nemblig Claus gunders/en/ och henrich helmech(s) quinde.

Thorgir peders/en/ haffde steffent Jens skumager for hans quind(e) Anne hoffuersdatter las i Salt Malt och Vand och bøder Anmarch med, Och endnu bøder Anmarch,

der Om schalhand føre Nøyagtige prou Effter Som hand nu Ingen kunde føre.

laurids Nesim steffnet Anders Østrim for en kiortel Som hand haffde leuert til knegterne Som fogden Annamet for fulde, her Om for Retten AffSagt At Anders Østrim bør Igien at betalle laurids Nesim 1/2 R(ix)d/ale/r Eller det at Vorderis aff hans bu med kong(ens) Segt.

Anders Østrim kaltte hannom En Mie Møe. /135a/

gudmon Ille steffnt Agott kringla(nd) for et Nød hun haffde for hannom at føde Som hun Sueltte Ihiell, for/schreffne/ Aagotte møtte Iche men hindis Søn Ouen kringeland Som giorde hindis Vndschylding Att hun Var Saa Suag hun Iche kunde kome til tings, berætte at Same Nød kom i en pøtt och døde, her Om AffSagt at hun schall forskaffe hannom lige Saa got et Nød Igien til høsten eller tou R(ix)d/ale/r i steden eller det Aff hindes bohaffue at VdSøges med kong(elig) Segt, peder peders/en/ hans fuldmegtig.

Torbiøn i Vren Var steffent for motuillighed med forenskaff med schatterne, Møtte nu Iche, der fore tildømt at bøde steffnefald 1/2 R(ix)d/ale/r.

Fogden peder godschesen Var aff Almuen den Sorenschriffuer Michel Nielsens schodsmaall Aff Menninge Almue bgierendes Att En Huer schulle giffue hanom Sit skudsmaall Saa Som hand sig imod en huer Haffuer Anstellet, Och Om Nogen Sig haffde Offuer Hannom at besuerge da dj det nu at Ville fremSige, da Opstod Meninge Mand Och Samptligen tached hannom got for god och Redelig Omgiengelse, Och dj ey haffde hannom Andet at beschylde Vden det Som en Ehrlig mand Sømer och Vel Anstaar i Alle maader huilchet Vj Vill Vehre gestendig huor paa Eskes.

dj forArmet Vdj landschatten for 1659 Som fich ting(s)Vinde Enchen Øresland 1 1/2 d/ale/r, Adtser stor hageland 2 1/2 Ort, Agete kringeland 2 1/2 Ort, laurids bircheland 1 d/ale/r 1 Ort 8 s(chielling), henrich lindØen 1/2 d/ale/r.

Madschatten, Enchen Vestre 2 1/2 Vet, Mons føreland 1 p/un/d korn, Enchen Øresland 4 1/2 V/eter/, Adtser stor hageland 1 Vet, Agatte kringeland 2 1/2 Vet, laurids bircheland 2 Vet, henrich lindØen 1/2 Vet, Jens Øffre tømerdall 1 1/2 Vet, Niels houe 1 1/2 Vet, halle ib/ide/m 1 1/2 Vet, Olluff ib/ide/m 1 1/2 Vet, Marete haselØen 2 Vet 1 1/2 Sp(an)d, Olluff Effuendtsen gaar 1 1/2 Vet, Ingeborg gaar 1 Wet, Johans Østerim 1 Vet, per tornes 1 1/2 Vet, tosten och Ragnild skonland 2 Vetter, Olluff Saltued 4 Sp(an)d, haluor stølle 1 Vet, gunder Sørmølstre 3 Vetter, Roull Mølstre 1 Vet, Enchen Mølstre 1/2 Vet, Erich Vester VigsØe 5 Veter, Rasmus halleland 1 1/2 Vet, Ragnild helgeland 2 1/2 Vet 1 Sp(an)d, Johans qualle 3 Veter, Jacob fettedall 2 1/2 Vet 1 1/2 Sp(an)d, Jon Sachestad 1 1/2 Vet, Anne Rosebøe 4 Veter, Thosten Sæuig 1/2 Vet, Jon Søruigsøe 1 1/2 Vet, helle lilleskou 4 Sp(an)d, Jon grinde 1/2 Vet,

lensmanden Simen Rosebøe Och hans skare houe giorde deris æd. /135b/
 
 
 
 

Anno 1660 den 27 Nouemb/e/r holtes Almindelig schatteting Och ledingsting paa Nerebøe aff hetlands schibrede.

LaurettesMend Som Retten betientte

Per buchneberg Iffuer Vattneland Jens Vogge

Adne Vatteland Olluff Alffuestad laurids Voge

Olluff haaland haffde steffnet per kaluig for fem R(ix)d/ale/r hand ehr hannom schyldig Sampt en koe for hand schulle føde hannom tuende Nød Aarlig i leye, der forVden har hand Suelted och ladet forkome 4 Vaxen nød for hannom Sampt taget en koe fra hannom.

hans quinde Møtte Karj kaluig och dj fire d/ale/r Vedgich, den femte veste hun Indted Aff, koen døde aff kalffuen, dj fire Nød Negted hun at hun ey aff Veste, koen Veste hun Indted Aff, hun nu foregaff at hindes mand Var Siug och nu Iche kunde møde til med haffde hun Ingen prou Som hun kunde Sig med befrj.

Denne Sag beRoer til første fierdingsting eller Vaarting Att dj Entten steller Olluff haaland tilfreds Eller da at lide dom for huis dj dennom Iche med Sandferdige Vindesbyrd kand befrj.

Olluff haaland steffnt per loden for 2 kiør Och tou t/ønde/r korn hand hannom schyldig ehr Siden hand bode paa leeruig, hand møtte Iche, men lensmanden Johans Nerebøe giorde hans Vndschylding at hand liger Siugh.

Knud loffre haffuer steffent lauers Egeskou for hand Iche Vil holde En forligelse Som dennom Imellom giort ehr,

lauris Egeskou møtte, och med fuld handerband med knud loffre Saaledes for Retten bleff forligte at Na(a)r hand nu her Effter haffuer brugt hans Jord et Aars Auffling schal hand føre derfra Och skaffe Sig Sielff Raad och føre paa Andre steder Och der fore Annamet hand nu for Retten Thj Rixd/ale/r, Item Sig tilforplegted at føde knud en Vende hest Som hand Sielff kand Vinde Jorden Med Saa Vel Som betalle hans landschyld och Retighed i Rette tider Effter lougen.

dj forArmet i landschatten Som Almuen gaff tingsVinde for 1659 Endre storhou 1 d/ale/r, giedsche SyndenAa 2 d/ale/r 1 S(let) /march/, haluor løning 5 Ort, knud houe 1 R(ix)d/ale/r, Johans Ner bringedall 1 d/ale/r, gunduor Axnes 7 Ort, Olluff kleffning 1 d/ale/r, /136a/ Rasmus Amdall 3 Ort, lille Knud Rødesege 1/2 d/ale/r, Per birche 1 Ort, Knud Østhus 5 Ort,

Madschatten Endre storhou 1 1/2 Vet, giedschen SyndeAa 2 Vet 1 Sp(an)d, haluor løning 1 1/2 Vet 1 1/2 Sp(an)d, Knud houe 1 1/2 Vet, Siff(ue)r hoffue 1/2 Vet, Johans Ner brengedall 2 Veter, gunduor Axnes 3 1/2 Vet, Olluff klouning 1 Vet, Rasmus Amdall 1 1/2 Vet, lille knud RødesEgge 1 Vet 2 Sp(an)d, per berche 4 Sp(an)d, Knud Østhus 2 1/2 Vet, Anbiøn falchey 3 Vet, Jacob hesthamer 1 Vet, Anders haaland 1 pund korn, hermand Voge 1 1/2 Vet, Jacob Voge 1 1/2 Vet, Olluff løbland 1/2 Vet, Asgier Øffrebøe 2 Veter 1 1/2 Sp(an)d, Enchen Øffrebøe 2 Veter 1 1/2 Sp(an)d, Christen ib(ide)m 2 Veter 1 1/2 Sp(an)d, haluor Alffuestad 2 Veter, Euind Nehr Egge 1 Vet 4 Sp(an)d, Anders høuig 3 Veter, per daxland 5 Sp(an)d, haluor daxland 2 Veter 1 Sp(an)d, laurids daxland 2 Sp(an)d, Anbiøn falchey 3 Vetter, Erich Vatnemb 9 Sp(an)d, Ingbret Søruoge 2 Vet, ehr til prou Johans Nerebøe och Erich tøsuer, giorde æd.

Dernest var fogden aff Almuen begierende dj Ville giffue Michel Nielsen Sit schodsmaall Saa Som hand Sig imod en huer haffuer Anstillet, huor til meninge Mand Med en steme Suarde at dj tachet hannom Ald ære och gott och haffde hannom Indted Att beschylde Vdj Nogen maader Vden ded Som en fin Ehrlig mand Vel Sømmer Och Anstaaar, Som dj Vil Vehre bekiend huor paa Esches.
 
 
 
 

Anno 1660 Den 1 de(c)emb/e/r holtes Almindelig schatte, ledings Saa Vel Som Sageting i Aardall schibrede huor da Sagerne aff kong(elig) May/estets/ Fogit peder godsches/en/ paa Rischedall bleff foretagen.

LauerettesMend Som Retten betientte

Biøn heigom Asgud giedeschier

Jon høyland pouel giesfield

Olluff Veruig peder Voster

Fremkom for Retten Ehrlig och Velagt mand Christen Christens/en/ schreder borger Vdj staffuanger med schrefftlig fuldmagt fra Dirich fester Saa Vel som med lensherrens schrefftlig befalling Att Søge Karen trane S/alig/ laurids Rasches for nogen gield hindes S/alig/ Mand schal for/schreffne/ dirich fester schyldig Vehre daterit den 10 Nouemb/e/r 1660.

Dernest fremlagde Voris gunstige Velb/yrdig/ lensheres Vdstede schrefftlig steffning Daterit den 28 Octob/e/r 1660 des Indhold At dirich fester haffuer til Neruerende ting ladet Citere Karen trane S/alig/ laurids Rasches Effterleffuersche for en Deell schyld och gield effter den danemands bog och Vdtog Som laurids Rasch hannom schal Vehre schyldig bleffuen Som Same steffning Videre VdVisser. /136b/

Dernest fremlagt dirich festers Regenschab med for/schreffne/ laurids Rasch Vnder dirich festers haand med Sampt en Vdtog aff hans Regenschabs bog daterit Den 24 Octob/e/r 1660.

Her(i)mod at Suare fremkom Karen tranes dreng med hindes schriffuelse och Vndschylding det hindes fuldmegtige Jens iffuersen for dette strenge Veyrlig nu Iche kunde møde Eller fremkomme, Och hun Sielff beklager i Sin schriffuelse at Vehre Saa Suag at hun Iche kand Møde Eller fremkome, mens fremschicher et Vdtog aff hindes S/alig/ mands bog, Saa Vel Som hindes Indlegh och begierer OpSetelse Vdj Sagen, det Vj hinde Och Iche benegte kunde Imod lougen men Sagen til den 23 Januarj Optagen da parterne at møde paa kierchehus effter Same steffning.

Anne Olluffsdatter mitfister Sampt hindes Søn Orm Olluffsen paa deris Egne och Sødschinds Vegne haffde Citerit Reyer Suendsen MidSedberg for 40 Rixd/ale/r hand Aff denom haffuer Opboret paa Noget gods i En Jord Naffnlig hoff paa Jederen, huilche hand Siden haffuer Sat til tore hoff och pengen paa tuende steder Opeboren, Saa hun fatige Enke huerken haffuer faaet gods eller penge Igien Som Reyer for Retten bekiende at dj poster i steffningen Sant at Vehre.

Om Samme pant fremlagde dj et pantebreff daterit den 25 Octob(er) 1658 formeldende at Reyer haffuer pantSat Olluff medfister trej Vetter tou Spand Och Sex Mercher korns gods huor fore hand schulle haffue 70 Rixd/ale/r Huor paa hannom bleff leueret effter berætning 50 R(ix)d/ale/r Och formedelst hand til Andre henSatte godtset der fore hand Iche bekom Mehre Som 50 d/ale/r huor aff hand dj 10 Rixd/ale/r Och haffuer leueret tilbager Igien Och dj 40 d/ale/r endnu Resterer Som hand Sielff Vedgaar.

Reyer haffde Indted Andet her Imod at Sige Ind dj schulle fly hannom hans breffue Igien Som dj haffde giort Om fister, Saa Ville hand betalle dem,

Der fore her Om Saaledes for Retten AffSagt at Reyer Suendsen bør at Betalle dj 40 Rixd/ale/r Som hand for Retten bekiender at Vehre schyldig Ane Olluffsdater och hindes børn och det /137a/ Inden fiorten dage effter dommen hannom louligen Bliffuer forelest eller det aff hans boehaffue och beste løsØre at Vduorde(re)s med kong(elig) May(estets) Segt Och om løsØren Iche til strecher da Vordering i hans faste gods, Och Reyer Siden at Søge Sine breffue hos den hand haffuer Sold och kiøfft med Och Iche til pante Sig Sielff Enken och dj Vmøndige børns penge.

Biørn melle Ved Sin Søn tormo haffde Citerit Rasmus Vallem, Knud dritland Och Samel fischAaen aff Aardal schibrede for skyld och gield dj S/alig/ Knud Nesse schal haffue schyldig Vehret, Rasmus Vallem 6 R(ix)d/ale/r, Samel fischAaen giorde Sin Eed at hand Iche Var knud Nesse flere penge schyldig Ind Som det gamble pantebreffuet Om formelder paa 13 R(ix)d/ale/r for 20 /mercher/ Smør i Vallem och 3 /mercher/ i Sædberg, Knud dritland Var steffent for femb Rixd/ale/r Som hand S/alig/ knud Nesse schyldig ehr Effter hans Optegnelse i hans yderste,

Knud Møtte och Sagde at haffue betald 3 daler Och et tylt tømmer, men Iche kunde det beuise Item bleff hannom forelagt at louuerge Sig det hand ey heller kunde giøre, der fore her Om for Retten affSagt at for/schreffne/ Rasmus Vallem Och knud dritland bør forsch/reffne/ penge Inden fiorten dage effter domens loulig forkyndelse betalle eller det aff en huer deris bohaffue at Vduorderis effter lougen och kong(elig) May(estet) Sin Segt.

Fogden med lensherrens steffning haffde Citerit Anders tientland, Olluff tued, danniel Vllestad, Rasmus Vallem, Iffuer ib/ide/m, Omund Valle, Olluff och Niels Østerhus, thorgrim kierchehus Och Olluff yttre Vold formedelst dj Vden loug och dom eller Nogen befalling haffuer NederSlaget dj melles gillie och Spilt deris fischerj effter En Vel forSeiglet 12 mends dom daterit den 23 Junj 1660.

HerOm for Rett AffSagt at dj for Saadan deris forSeelse bør dj En huer Som Sig Saaledes imod lougen har forgreben at bøde til kong(elig) May(estet) effter Kiøbeb/alchens/ 1 Cap/itel/ Siste Vers med mindre dj Sagen Anderledes hos fogden kand Afftinge Att deris forSeelse Iche Saa høyt kand Agtes. /137b/

dj Vennebøes mend haffde steffnet Adtser Melle Och Olluff, tarald och danniel Øffre melle formedelst Vloulig feschebrug och Nodekast Neder i StoreAaen ved Siøen och forhinder fischens Opgang Sampt kaster Offuer dybAalen Imod laugmandens dom huilche de nu Iche beuisse kunde, ey heller Naffngaff Nogen Som dennom bleff foreholt, Thill med for dj haffuer OpSat en gillj Thuert imod dammen, huilche dj Och Iche kunde beuisse, Item at dj schal haffue kast dennom med stenne der dj deris laxekar Vdhug.

Item fremkom baar tysdall Och Rasmus Eggeland Som proffuet at om Batolphj thider kom dj fra Byen daa Saa dj et toug lige fra melsland och Vdj Aaen men Iche dj Saæ Att det Var fast i den Anden land her paa giorde dj deris Eed,

peder i steen Vilde ey Andet proffue Ind huis hand til forne haffde Om Vondet,

Item Var steffnt peder fos, torbiørn talgØe, halffuer tungeland och Anders berche aff hielmeland.

Thorbiøn talgØe proffuet Medens hand bode i dallen daa stod deris gillj Ved støttekillen, det Same proffued haluor tungeland, det Same proffued Anders birche Som kand Vehre Vm pas en tiuff Aar Baade for och Effter, Jon fos paa hans faders Vegne proffued det hans fader peder fos Var med i den gamble dom Saa hand Indted Viste Videre Ind Som domen Om formelte, dj 3 giorde her paa deris Eed.

Olluff Valle med lensherrens steffning haffde Citerit Olluff Olluffsen lille dybuig for 5 Rixd/ale/r och 3 Ort hand formehn hand hannom schyldig ehr Sampt et Sølffbelte hand hannom forholder Som hand schal haffue faaet hos Olluff Valde Sin kone Som ehr Olluff dybuigs Søster,

her Om Var steffnt til prou Olluff Melle Omund Valle Och Olluff borgen Som proffued Ved fuld boger Eed att dj Iche Viste Enten Olluff Valde eller Olluff dybuig løste Same belte Endog Olluff Valle giorde Sin høyeste æd mange gange At hand /138a/ lantte penge hos Marette Østerhus at løsse Same belte med, Men Olluff dybuig Sagde Slet och Ret Ney, men dj Iche haffde Nogen prou paa Enten Sider huor effter endelig dom denne Si/n/de (iche) kunde Vdstedes mens dj til første fierdingsting paa Enten Sider at forskaffe Nøyagtig prou.

Olluff Olluffsen dybuig steffent Olluff Valle for schyld och gield først for 11 R(ix)d/ale/r Som hand schulle haffue Opboret hos Adser melle, huilche Olluff Valle gandsche benegted Aldrigh At haffue Anamet eller Seett, der Om haffuer Adtser melle At giøre forklaring,

haluor Vastued i per Vosters sted.

Christopher grødim med lensherrens schrefftlig steffning haffde Citerit Rasmus Amdall paa hans quinde Rangle Ingbredsdatters Vegne for fire Aars løn Nemblig Aarlig 3 Rixd/ale/r Och hans kleder och skoe, der paa har hand Bekomet tou Rixd/ale/r, schulle hand Effter steffning Restere Thj R(ix)d/ale/r,

Rasmus Amdall Møtte Och Sig Ville forschyde Indtil peder fos Var steffent Som schulle Vehre hans stiffdaters formønder, der fore ehr her Om for Rette AffSagt effterdj dj Vden Øffrigheds forlou haffuer holdet schiffte och bytte effter S/alig/ Olluff peders/en/ Imellom moderen och datteren Och Iche betald loulig gield aff felles bue da haffuer for/schreffne/ Rasmus paa hans quindes Vegne at betalle Christopher grødim Sex Rixd/ale/r Som ehr for Aaret 2 R(ix)d/ale/r och om Nogle dage kunde Restere paa hans Aar haffuer hand at giøre hannom Saa meget Arbeid Endnu.

find Iffuersen Vallem med lensherrens schrefftlig steffning haffde Citerit Thore torsen Vallem formedelst hand bru/e/r En deell Vdj hans Jord pløyer och Saar Och huerken godtset for hannom Vil løsse ey heller haffuer Villet leye det i første bøxell mens lige Vel Vnderstaar Sig en deell at tage til brugs Indog hand storligen och Nøduendig haffuer Same Sin Jordepart I fornøden effter Same steffnings Videre medfør daterit 2 Nouemb/e/r 1660 louligen lest for hans boepell med tuende mends Vinde Som der paa giorde boger æd.

Her imod at Suare Møtte tore toresen och beRætte at hand Iche Var hieme der steffningen bleff læst Och fremlagde et Opkast til et kiøb eller forhandling Imellom hannom och find /138b/ Saa hand schulle find schyldig bliffue En Suma penge Nemblig halffanden hunder och tiuffue Rixd/ale/r Och en d/alle/r for 4 pund Smørs gods i Øffre Vallem, Och find der Imod schulle Vehre tore torsens frj hiemelsMand, dj halffue hunder d/ale/r schulle hand strax betalle Och dj Andre effter Marchet, Same forhandling Vdj Johans kraguolds Och Jon RaffnAases hosVehrelse schall Vehre skied Om S(anc)tj Micaels tid Sist forleden Och stod Vnder tore tors/en/ egen haand Och 2 Mercher, dog schreffuen paa et støche Macklatur Och schidet papir.

find Iffuers/en/ Vallem foregaff at hand Iche haffde Frem bøden huerke(n) den første eller den Siste termin der fore formehn hand Och Sin Jord effter lougen Sielff Vil bruge effter Steffning(s) medfør,

tore tores/en/ her imod foregaff det hand Iche Var loulig steffnt men Ingen dome eller ducamenter Ville fremVisse, Indog det aff hannom begierdes.

Her Om for Rette AffSagt effter Norges lou l/ands/ l/eie/ B(alchens) 1 Saa Vel som 10 Cap/itel/ at tore tors/en/ Sig der Imod haffuer dørchet och brugt hans Jordepart Nemblig ett pund Smørs (!) Och huerchen giffuer hannom landschyld eller Retighed, Da haffuer hand Same Jordepart forbrut med Mindre hand der aff giffuer och giør hannom landschylde och Retighed eller lige for hans gods effter deris forhandling Som lougen i forberørte Cap(i)t(el) Om formelder Saa lenge hans loulig Adkomst och breffue staar Ved fuld magt.

I denne Sag Siuor Vhr, Knud Sædberg, Asbiøn heigom, torbiøn Kierchehus, haluor Vastued och Suend leguang.

Dagfind hoffde med lensherens schrefftlig steffning haffde Citerit Adtser melle Saa Vel Som hans Suager Olluff Iffuersen, Adtser melle for Omkostning Och Olluff for tuende husse hand schal haffue bort Solt aff mid Sædberg Men effter Som Adtser ehr schieldet aff dagfind paa en frj laugting for en schiellm huor Om VelVisse her laugmands schrefftlig kundschaff bleff i Rettelagt Meldende An(n)o 1660 den 18 Junj Batolphj laugting kom paa laugting Adtser Reyers/en/ melle Och Søgte Sin Sag Ved Reten /139a/ da iblant Anden Ord och talle Saa Vel Som Mundbrug bemelte Adtser och dagfind Imellom, Sagde dagfind hoffde Offentlig for Retten det Adtser melle Var en schielm huilchet Effter begiering i tingbogen bleff Indførtt, der Same Sedel bleff Oplest maatte Iche Adtser staa i Rette forind hand for denne tilleg Vorder louligen frjkiend eller Erkleret.

Belangende Olluff Borgen Som Var steffent for tuende husse hand haffde bortSolt aff MidSædberg medens hand der boede Huilche Olluff Iche benegte kunde, der fore Olluff Borgen ehr tilkient at giøre gaarden loufør Igien med Mindre at hand Nøyagtige dom/m/e Som hand Sig paa beraaber haffuer at fremVisse Som hannom der fore kand befrj.

Thorgrim kierchehus med lensherens schrefftlig steffning haffde Citerit laurids Nes Anlangende Rødings Verch Vdj for/schreffne/ Nes Effterdj hans faderfader torgrim biøns/en/ den Aff Øde haffuer Optaget, huilche hand med loulig prou Agter At beuisse, huilche Jordepart effter en dom daterit 1605 dend 29 Nouemb/e/r ehr Sat och taxerit for landschylde Siden 1616 den 14 Septemb/e/r Aff Jørgen lauridsen kong(elig) May(estets) fogit Same ØdeJord til Iffuer tientland haffuer sted och fest Sampt hannom beuilget at hand maa Sette der paa en Ehrlig karl at haffue tilSyn med hans Anmarch.

Noch en Anden Zedell at Iffuer tientland haffuer OpSagt Same ØdeJord Nes for torgrim i Vigleffsdall daterit 1619.

Denne Sag Optagen til første Vaarting at en huer kand Søge Sin prou och Vindesbyrd.

Rasmus Vallem med lensherrens steffning haffde Citerit daniel Vllestad for 5 Rixd/ale/r 2 S(lete) /march/ Som hand hannom paa Arffue effter tore Vllestad beloffued haffuer huor om dj med handerband bleff Venligen och Vel forligte Saa danniel loffde Same penge at betalle, med første.

Førige Foget laurids peders/en/ med bundelensmandens steffning haffde Citerit Olluff tued for hans landschylde hand med Resterer for Anno 1658 Nemblig 2 løber och 16 /mercher/ Smør,

her Om for Rette AffSagt at hand forsch/reffne/ landschylde Inden 14 dage effter dommen hannom forelest bliffuer Bør betalle /139b/ Eller det aff hans bohaffue at VdVorderis med kong(elig) May/estets/ Segt.

I lige maade haffde peder godsches/en/ steffent for/schreffne/ Olluff tued for landgilde for 1659 Som hannom i ligge Maade ehr tildømt Inden 14 dage effter dommens forkyndelse bør betalle.

Iffuer barque steffent Olluff Øffre biør(o)m for 5 Aars landschylde Aarlig 3 1/2 /march/ Smør,

her Om for Rette affSagt at Olluff biørom bør forschreffne landschylde at betalle Som bedrager In Suma for landschylde steffnemaall Och stundeSpilde Offuer Alt 1 R(ix)d/ale/r.

Olluff Mosnes steffent Jon degne for feebede,

Jon degne i mod haffde steffnet Olluff mosnes der Imod steff(n)et Olluff for schyld, Bleff dennom Imellom Regnet Saa Olluff mosnes Bliffuer Jon schyldig effter Regtig Regning 1 R(ix)d/ale/r 8 s(chielling).

Jacob Vehland Var steffent aff tore och Olluff grødim for 32 Spand korn hand dennom schyldig ehr, her Imod foregaff Jacob at deris S/alig/ broder haffde leffuet (!) hannom tuende barnefoster,

her Om for Rette AffSagt at Jacob schall betalle dj 20 Spand huer Aar 10 Spand paa tou Aars tid dj 12 Spand quites for børnefoster.

Asbiøn heigom steffent henning Meltued for Vloulig Marchebede, Sampt for en stoch hand haffde taget fra hannom Sampt hand bruger Vloulig Nøgler til Anden mands laasse til tore Østerhus quernhus och lod Aff Sobbe Anden mands Møller och lagde Sit paa Igien, Item Opløgte karj strands budør Sampt en bome Och et schaff i Allesuig,

Her Om at proffue fremkom Christopher och tore Østerhus,

Christopher proffued at hand Saæ hand Oplugte tore Østerhus hans bome der dj schulle Vdføre madschatten,

tore proffued at henning haffde giort Sig en Nøgel til hans quernhus.

Dj forArmede som Iche formaar at giffue den Resterende landskatt for Anno 1650 Erich Nere biørom 2 1/2 Rixd/ale/r, Thruels giedeschier 2 R(ix)d/ale/r, Ingeborg Nehre Melle 10 S(lete) /march/, Reyer Selleflod fem Ort haffuer Och lid schade aff Ildebrandt.

til prou holgier Rischedall och knud Sædberg. /140a/
 
 

Hielp gud Altid.
 
 

Ano 1660 den 4 decemb/e/r holtes Almindelig skatte och Sageting paa fossand aff Idtse schibrede.

Laurettesmend som Reten Betientte

Haluor leuig gundbiøn Rosseuig

laurids Rosseuig Rasmus fossand

Iffuer barche hans fielde

Laurids Peders/en/ med lensherens steffning haffde Citerit Rasmus hølleslj for en deell Kierketi(e)nde Som hand Iche haffde Indfordret och i miell formaalet til Armeens fornødenhed.

Rasmus hølleslj møtte i Rette lagde en beuis paa 11 Vetter miel hand haffde leuerit Och foregaff at Ald den ti(e)nde hand haffde at Opbere bedrog til 5 pund och 8 Spand, Saa hand der fore aff en deell Som iche korn haffde Opbar penge,

der fore Resterer fem Vetter miell huer Spand 22 s(chielling) bedrager 6 1/2 R(ix)d/ale/r 1 1/2 Ort huilche hand til stigtschriffueren haffuer at leuere Inden Juell Och Saa Igien Aname penge til Kierchens fornødenhed til Vin och brød Som giffues tilbage Igien.

Israel lerang med lensherrens steffning haffde Citerit Omund lehrAng for en husetofft Och et mødings sted, der Om bleff dj med handerband Venlig for Retten forligte Saa Omund schal giffue Israell En S/let/ d/ale/r for hussetofft och mødingsted, haluor leuig Var hans forloffuer for Same penge.

gunder Nordland Ved bundelensmand(s) steffning haffde Citerit Rasmus berj for schou hug och fischerj Som hand schal bruge Imod hans loulige dome och lensherrens befalling,

Her Om AffSagt det Rasmus berj haffuer Sig at Rette Effterdj Veluise her laugmands dome och lensherrens befalling Saa lenge Same dom Ved magt bestaaar.

Olluff Vigleffsdall i Aardal schibrede Sampt storchor Rasmusen Oltesdall med lensherrens schrefftlig Citation haffde Citerit Siuor Rettedall for Nogen Arffue Odell Nemblig en Vet gods i Oenes Sampt et Spand Gods Som den/n/om schal Vehre fraRegnet Effter Sam/m/e steffnings Videre formeld. /140b/ daterit staffuanger Kongsgaard 18 Octob/er/ 1660.

her Imod at Suare møtte Siffuor Rettedall och fremlagde et gamel VelforSeiglet byttesbreff daterit 1611 formeldende at Aase Olluffs moder Arffuet effter Sin forældre halffemte Spand gods i Oenes, Siden haffuer Sødschinde Indbyrdes det Saaledes handelet at huer Søster schal haffue fem Spand, huilche fem Spand Som Aase Olluffs moder haffuer Arffuet for/schreffne/ hindes Søn Olluff haffuer pantSat til Suend Asmeruig, huor hand haffuer det Igien Att Søge.

Olluff Rasmusen Soldat aff Stienerøe schibrede haffde steffnet Rasmus Jonsen berj for en Vet gods Som hans fader haffde Soldt 1640 huilche hand formehner for let at Vehre Sold,

bleff forligt for Retten Saa Rasmus Jonsen gaff for/schreffne/ Olluff 4 R(ix)d/ale/r i skiøtingsØre Och dermed Sin faders kiøb stadfested.
 
 

Hielp gud Allermegtigste
 
 

Anno 1660 den 6 decemb/e/r holtes Almindelig schateting paa hølle aff kong(elig) May/estets/ fogit peder godsches/en/.

LaurettesMend Retten betientte

Rasmus Seluig Gunder bersagel

thieran Eggeland torgir hølle

Laurids Oltesuig Isach Suihus

Adne Seldall Iffuer Ougland

Olluff komedal och hoffuer frafiord med lensherens steffning haaffde Citerit Iffuer horffue for 7 Rixd/ale/r for en hest, denne Sag med beuilling paa bege Sider henstaar til Videre steffnemaall.

hederlig och Vellerde mand her Jon Rasmusen Medtienere i guds Ord til strand och hølle Sogner Ved Sin fuldmegtige Rasmus hølle haffde Citerit biørn Melle, Biøn Bradland, thore hamre, Rasmus Seluig, Suend bersagell, Christen Anders/en/ Neruerende, /141a/ gundbiøn brathetland, guner bersagell dj Eldste mend i hølle Sogen Anlangende den deris Sandferdig kundschaff At tilstaæ Anlangende den gaard tiøsseuig Som liger baade i høyland och hølle schibreder Saa Var deris Ord Saaledes at dj Aldrig Andet mindes i deris tid ey heller Andet At haffue hørt aff deris forældre Ind for/schreffne/ tiøseuig med Vnderligende Ødegaarde i førige tider Som nu ehr bebygt Nemblig Sporeland, furenes, Ougland, Osseland Och tued Vnder Aaseland, da haffuer Altid huer tredj Aar Ald geislig Retighed huer tredj Aar hørt til hølle sogen med Off/e/rti(e)nde, kierchegang, brølup och begraffulelse Och huis den geislig Øffrighed med Rete tilkommer huor for nu en treding (!) Mand Naffnlig tosten torsen giffuer och giør geislig plegt til hølle Sogen och Kierche her paa giorde dj deris æd At Saaledes ehr forholt Offuer 60 Aar Som dj Vel kand mindes dj Som

elst Vahre.

Iffuer torchelsen gille Var steffnet Aff Rasmus Rasmusen gille for 2 husse stoche 10 Alne hand haffde taget fra hannom, Rasmus møtte Iche, der fore bør giffue Iffuer kost och tering.

Rasmus Rasmusen fløsuig Som haffde besoffuet Barbra lauridsdater fich et fuldkomelig tingsVinde At hand Var Sa(a) forArmet at hand Iche kunde giffue fuld Soning derfore,

fogden peder godsches/en/ Sonet med hannom Effter hans yderste formoffue for 6 R(ix)d/ale/r Effter Som hans midel Var Iche mehre.
 
 
 
 

Anno 1660 den 8 decemb/e/r holtes Almindelig ledings Och skatteting paa Aske Vdj tingstofffuen.

LaurettesMend Som Retten betientte

Laurids houguoldstad Jacob Vold

thoris lunde Michel Rosnes

Olluff tors/en/ houguoldstad Erich lunde /141b/

hagen hansen Ousbøe haffde steffent knud Aske for en d/ale/r Som schulle Reste paa en hest, bleff for Retten forligt At knud schal betalle 3 Ort til Juell.

Rasmus Nordbøe steffent Siuor Varberg for Nogen kiørleye, bleff forligte at Siuor schal giffue Rasmus 1/2 R(ix)d/ale/r til Juell at betalle.
 
 

Hielp gud Altid Amen
 
 

Anno 1660 den 11 decemb/e/r holtes Almindelig ledings, skatteting och Sageting paa RendesØe huilken schibrede huor Sagerne paa Helleland bleff foretagen.

LauretesMend Som Retten betientte

Simen dalager Eyner helleland lensmanden

hagen hans/en/ Ousbøe tarald helleland tore helleland

hagen Jons/en/ Ousbøe per Nordhus

Her biørn Christens/en/ haffde ladet steffne Christen Erttnesteen for hans ti(e)nde pro Anis 53, 54 och 56 Aarlig 2 Spand Noch 3 Spand korn hand la(a)ntte hanom Item for tou pund korn och 5 Ort Resterende landschylde, Som hand formehner hand bør betalle eller haffue Jorden forbrut.

Christen Erttnesteen møtte och Iche gielden kunde benegte der fore for Retten affSagt der Som hand Iche forschreffne Rest betaller Inden Juell har hand forbrut Jullemarch men Om hand Iche klarerer och her biørn tilfredsstiller Inden Somer Natten Som ehr den 14 Aprilj haffuer hand effter lo(u)gen forbrut Sin brugende Jord Och dog betalle Retigheden heller det aff hans bohaffue at VdVorderis med kong(elig) May(estets) Segt.

Mads heyreberg haffde steffnet Christen Erttensteen for 2 1/2 R(ix)d/ale/r la(a)nte penger och en kalffronden quie for 2 1/2 R(ix)d/ale/r,

Christen Møtte Och Iche gielden kunde benegte, quien god Agted for 2 R(ix)d/ale/r ehr Saa gielden 4 1/2 R(ix)d/ale/r huilche hand bleff tilkiend at betalle Inden 14 dage eller det aff hans bohaffue at VdVorderis effter domens loulig forkyndelse med kong(elig) May/estets/ Segt.

Thore heireberg steffent Christen Erttnesteen for en kou hand har taget Som presten schulle haffue effter karj Voffle, Christen Møtte och Ragte fogden haand at skaffue presten en døgtig koe /142a/.

Olluff berj haaffde steffnet Aasse uig Anlangende en dom Om fæhaffuen, I lige maade formedelst hindes Thienniste drenge Vtilbørlig med Hans Øger haffuer handlet, for det 3 for quernestedd Imellom Vig och berj,

her Om for Rette AffSagt huad belanger March Och Eyendom til bege Jorder Saa Vel Som gamble loulig prou Och ducamenter etc, Mens huad Sig Angaar den post med Vloulig Jagen effter Olluff Sit Anmarch Saa fremt Aasse Sine folch eller børn her Effter med Sligt befindes da Indstaa for huis skade paafølger.

Rasmus Nordbøe haffde ladet steffne hoffuersteens besidere formedelst Agerskade och Vloulig fæbede, denne Sag formedelst Ingen prou var tilstede Saa Vel Som Anden Aarsag med grind och gierder Som Iche loulig holdes ehr den Sag paa Aasteden hen Remiterit effter loulig steffnemaall.

Thiøster hoffuersteen haffde steffent Olluff Mouridsen for hans hund haffde Jaget hans Smalle, Och i blant Andet tog Rasmus Nordbøe et Smalle thiøstel tilkom fra hunden och Satte det Ind hos Sig, Same Smalle bleff borte, effter den Sist haffde Vehret i Rasmus Sin haand haffuer hand at forklare loulig Huor Smallen hen kom Och Olluff mouridsen at Øde hunden, Eller Suare til huis schade hunden giør effter denne dag Som Sin Hands gierning effter lougen.

Jon Erttnesteen haffde steffnet dj Sørbøe mend for Ager schade dj med 21 støcher Anmarch Som kom i hans hosted (!) agger der den stod paa støffuer, Same skade aff lensmend och tuende mend Vordert for 6 Veter,

her Om for Retten forligte at Jacob schal giffue hannom 1 Vet och bege Rasmus en Vett.

Olluff berj steffent laurids hoffuersteen for hans Øger haffde giort hannom schade paa hans høe for 3 les, laurids hoffuersteen Møtte och foregaff at hans Øgger Iche Allene haffuer giort Den schade men flere hans grenders haffde med Vehret,

her Om forskiød dj dennom til prous, der fore berouer Sagen til Videre steffnemaall och prou at føre. /142b/
 
 

Hielp gud Altid Amen
 
 

Anno 1660 den 12 decemb/e/r holtes Almindellig ledings schatte och Sageting paa sten/n/es Aff hesby schibred Aff ko/ngelig/ May/estets/ fogit peder godsches/en/.

LaurettesMend Som Retten betientte

Per quam haluor Vesbø Olluff Nereland

thore kingestad Ener SørVignes per Indre lasteen

torfind kingestad torgrim ib/ide/m Olluff Vesbø

Erich Noden lauris ErAas lauris bøe

Adtser melle aff Aardall schibrede med lensherrens schrefftlig Steffning haffde Citerit dagfind hoffde for hand Batolpj laugting Sist forleden for en Sat Ret paa lautingen i Staffuanger haffuer kaldet hannom En schielmer Och med en Ond mund Offuer schiendet hannom, Same steffning daterit 15 Octob/er/ 1660.

dernest fremlagde Adtser Melle Veluisse her laugmand Niels Ebbesens schrefftlig Vdtog Vdsted den 18 Octob/e/r 1660 des formeld at dagfind hoffde for en Sat Ret paa staffuanger laugting den 18 Junj Sist forleden haffuer Offentlig schield Adtser melle for en skielm Som Same hans Vdgiffne Zedel Vider(e) formelder.

Dernest fremlagde Adtser melle hans skodsmaall tagen Och beschreffuen giffuen paa Aardall och strands kierchegaard Anno 1646 Vnder tuende hederlige prestemend och 24 dannemends beseigling huor mening Almue gaff hannom et got Ehrlig OpRegtig schudsmaall och tached hannom Ald ære och got Som Same Vel for Seylet breff Vider(e) formelder.

Dernest fremlagde hand En loulig schrefftlig och forSeiglet Contragt och forligelse daterit 1657 den 26 Augustj des Indhold At Adtser melle med Knud biørom Om Ald deris Iring och trette ehr Venligen och Vel forligte Saa det schal Vehre en død och Afftald Sag for føde och Vføde til Euig tid.

Dagfind hoffde Møtte kunde Iche benegte At hand Jou haffde kaldet Adtser en schiellm men Ville nu Vende Orden At hand haffde giort Som en schielm Imod haans Verfader,

Da effterdj laugmandens Vel forSeiglede Vindesbyrd for Os i Rette liges Som Muelig dagfind Aldrig schal eller kand driffue Och louen Ommelder Att Alle groffue Sager schal dømes i laugmandens Neruerelse, da effter Som ære och liff lige schates haffuer Vj Sagen Optagen til førskomende Juellelaugting da parterne at Møde paa Raadstoffuen Effter Same steffning. /143a/ Och da Endelig dom formode Om dj Iche her for Inden Effter Voris tilRaadelse Vil forliges Och huer Anden Ehrklere.

Jacob Spande, Rasmus Spande och Find housken Var steffnet for dj Iche fremførde magtahnligende breffue Som dj schulle føre til buchen och dennom Nedlagde paa RendesØe huor Offuer breffuen bleff forSømt, der for en huer tilkient at bøde 2 /march/ Sølff i fløting och fordringschaffs fald.

Jon och knud Meyling Var steffnt Aff Johan(ne) Onundsdatter for schyld, Møtte Iche, bør bøde steffnefald huer 1 /march/ Sølff.

per mielsens Var steffent for hand Iche Ville giøre fogdens tiener forenschaff eller lade hannom baad til stienerØe for Same hans motuillighed bør hand at bøde 1 /march/ Sølff.

laurids peders/en/ stigtschriffuer haffde steffent dagfind hoffde for betalling for en t/ønd/e miel hand haffde borget hannom forleden Somer betinget for 4 S(lete) d/ale/r Som strax schulle Vehre betalt och Iche ehr schied, her Om for Rette AffSagt at hand bør Inden 14 dage at betalle eller Vorderis aff hans bohaffue.

Aslach houschen steffent Encken hauge for en t/ønd/e korn och 3 Ort Som hun haffuer bekomet aff hans stiffbørns Ombud, her Om AffSagt der Som hun Iche Inden 14 dage betaller da det aff hindes bohaffue at VdVorderis.
 
 

Hielp gud Allermegtigste giff løche och gode Raad at Vj frøcter gud och ære, kongen Sampt Alle Andre Christen Øffrighed och giør Ret.
 
 

Anno 1661 den 16 Januarj paa staffuanger laugtingstoffue huor mening Almue Som med Odelschat Resterer Var tilsteffent.

Neruerende Voris Velb/yrdig/ lenshere henrich Belou Saa Vell Ehrlig Vis och Velagte her laugmand Niels Ebesen, laurids peders/en/ Raadmand, Med en deell laureted aff byen Saa Vell Som lauretid aff landet.

Laurettesmend Som Retten betientte

Aff leerang schibrede Olluff Amdall, Jacob Vig

Aff Asche schibred laurids houguoldstad, Jacob Vold, Elleff houguoldstad, Olluff houguoldstad, Matis hodnefield

hetland schibred per Axnes, per tuede, Olluff kiøluig, Olluff Østerhus, haluor Aabøe aff Seffde Sogen, hans hoffue aff schare schibrede, Vigedal schibrede Biørn fielde, stienerø schibrede Olluff houe.

Bleff Oplest Voris gunstige Velb/yrdig/ lensheres steffning huor Ved Menninge schibreds Almue offuer Ald Ryefølche Var Citerit formedelst deris Odels schat Som dj Iche Vil betalle Som boer paa deris Eget gods, Same steffning daterit 20 decemb/e/r 1660. /143b/

Dernest bleff Oplest hans kongelig May/estets/ schattebreffue nu for trende Aar, Om landschat och Odelskat Saa Vell Som Velb/yrdig/ her statholder och Velb/yrdig/ Jørgen bielches Ordre Anlangende den Odel som dj Sielff besider.

Bleff fremfordret tuende danemend aff huer schibrede Som Suarde paa Almuens Vegne.

1

Aff hetland schibred Johans Nerebøe och danniel løbeland Som

Suarde dj Ville betalle och klargiøre for Alle paabudne Odelschatter Saa Vel dj Sielff bruger Som Anden gods.

2

Aff Auguoldsnes schibrede Møtte lensmand Olluff Øffrebøe berætte at Ingen aff dj mend Var nu tilstede Som boer paa deris Egit Odell.

3

Stangeland schibred lensmanden Rasmus Østrim loffde Att dj hos hannom ehr boende med første Vil betalle Saa Snart det ehr Mueligt.

4

Aff schare schibrede Møtte lensmand loffde dj Ville betalle.

5

Aff leeranger schibred lensmand laurids lehrang och Siuor Musseland Som Suarde huad dj Andre Offuergich Vil dj Rette dennom Effter.

6

Aff Vads schibrede Suardes at dj Vil Rette dennom effter kongens breff och Iche statholders och velb/yrdig/ Jørgen bielches.

7

Aff Vigedals schibrede Suardes mesten part Var betald med Resten Ville dj med første mueligt Clarere.

8

Aff stienerøe schibrede Suard huad dj Andre Offuergich Ville dj och Rette dennom tj mesten var betald Som Raad haffde.

9

Aff Seffde schibred bleff sVared at dj gierne Ville betalle Saa Vit dj haffde Raad till.

10

Aff Jelse schibrede Suarde Johans tindenes Och Endre Røgnes at dj Ville betalle.

11

hielmelands schibrede Anders birche med lensmanden Jørgen housken Som Suarde at dj Ville betalle Effter deris Raad och formoffue lige Som dj Andre.

12

Aardal schibrede holgier Rischedall Olluff Valde och Rasmus Vallem Adser Melle Som Sagde huad dj Andre Offuergich Ville dj och Saa Rette dennom Effter.

13

housken schibrede Rasmus dalle laurids hodne Som och loffde at Ville betalle lige Som Andre. /144a/

14

Aske schibrede daniel Voffle och Olluff Asche loffde Att Ville betalle.

15

hølle schibrede loffde Och At Ville betalle.

Med Voris gode her lensherres Raadføring Saa Vell Som Woris her laugmand hans betenchening bleff her Om for Rette Aff Sagt Effterdj Mesten deellen aff for/schreffne/ Odelschat ehr betald aff dj Jordepartter dj Sielff bruger Vden Nogle forArmede och Nogle Motuillige for det Aar 1659 Effter den Reselution Som Velb(yrdig) her statholder Och g/enerale/r lyttenAnt Velb(yrdig) Jørgen bielche Norgis høy betrode Mend Som Same AnOrdning til Rigens Nøtte och krigsfolchens besolding haffuer effter kong(elig) May(estets) Ordre nu lydeligen for Retten Oplest da haffuer nu huer Dennom der effter at Rette Och Inden Maaneds dag betalle Eller det hos enhuer Ved Vordering at lide Effter lougen Och Om hans May(estets) schatebreffuer Anderledes Vil haffue forstaaet beloffde lensherren dennom Alle och en huer hos hans May(estet) til gaffn och gode Igien at forhielpe.
 
 
 
 

Anno 1661 den 17 Januarj paa staffuanger Raadstoffue Effter En Optagen Sag fra hesby sidst holdende schibredsTing Vdj laugmanden Veluisse Niels Ebbesens presends med hans Raadførelse presenteret nu Igien for Retten Adser melle Och dagfind hoffde Anlangende deris schielderj, Neruerende aff lauretismend tore SandAnger aff hielmelands schibrede, Olluff Valde aff Aardall schibrede, Meynert von bøm i staffuanger,

Daa fremkom nu for Retten dagfind hoffde och Var begierende Effter dj dj bege Ehre Thou bedagete mend dertil med i Slegt och byrd, bad dagfind hoffde ydmygeligen at Adtser melle Ville Endnu Som tilforne Vehre hans Ven Och forlade hannom huis hand i hans druchenschaff haffde hannom paa laugting schieldet Som i laugting bog bleff Indført, der Thil Vndschylte hannom och Saaledes Erklerede at hand Iche Viste Andet med hannom Ind det Som en Ehrlig mand Sømer och Vel Anstaar, huad deris trette til forne Anlangende gamble knud biørum med den Jordepart i Mid Sedberg det ehr Ved dom och loulig Semie tilbørligen Adschild, der paa toge dj huer Andre i haand Saa Vell Som laugmanden och schriffueren Saa det schal Vehre och bliffue En død och Afftald Sag for føde och Vføde Och schal da(g)find giffue Adser 4 R(ix)d/ale/r i Omkostning der til Var Christen Anders/en/ forløffte Att det Enten med penge eller gode Nøyagtige Vahre schal betalles. /144b/
 
 
 
 

Anno 1661 den 16 Febr(uar)j holtes f/ierdings/ting paa hesbø

Laurettesmend Som Retten betientte Jacob Vold, laurids houguoldstad, Olluff laurs/en/ hornefield, Olluff Olluffs/en/ hornefield, Thore houguoldstad, Kolbien hodnefield,

houschen schibrede Olluff Nordbøe, laurids hodne, tiøstel hoff/ue/rsteeen, Claus hanneSand, per Østhus, Christopher Mehus.

Neruerende Voris gunstige lensherre Velb/yrdig/ henrich belou och laurids peders/en/ stifftschriffuer.

Fremkom for Retten fogden peder godschesen Som for Os i Rette lagde Voris gunstige lensheres Vdstede steffning Datterit staffuanger 21 decemb/e/r 1660, Huor ved menninge Almuen Var steffent aff findØe schibrede Som Resterer med landschatt prouiantskatt Eller Anden paabuden hans May/estets/ Saa Vell Som hans Exelendse her statholders paabud i feidetid, Item leding och Anden Retighed Som en huer Indeholder Som i steffning foregiffues at schall schie aff trads och motuillighed effter Samme steffnings Videre formeld, Effter Som dj dennom til høstetinget Motuilligen haffuer forholdet och Ingen Retighed betald.

Her Imod at Suare Møtte Menninge Almue i hesby schibrede Och haffde Ingen Anden Vndschylding End deris Vformusomhed, Bleff dennom da aff Velb/yrdig/ gode mand forholden och Saa Sambtøgt Saa fremt dj den Resterende Madschat Och den halffue landschatt for forleden Aar nu strax Ville betalle, daa loffde den gode mand Att bedage Dennom den halffue landschatt til paasche førstkommer Och dennom Som Saa gandsche forArmet Var dj Ingen madschat formaatte at betalles da dj med Regtig tingsVinde at befries.

Och Saa fremt Nogen nu her Vdj herdes Och motuillig befindes da Ald Resten aff en huer deris Bohaffue at VdVorderis med forfalden ko(ngelig) May(estets) Segt Saa Vel Som Omkostning.

Huor til dj dennom Iche Ville bequemme, men haffde deris Armoed at foreVende Saa dj Ville betalle effterhaanden Som dj haffde Raad till, Eller kunde faa midell.

her Om for Retten AffSagt Att Saa fremt en huer Iche nu strax betaller den Resterende Madschat Och den halffue landschatt Inden fiorten dage effter /145a/ lougen och Recessen Vden dj Som meldt ehr Som Regtig tingVinder haffuer Att fremVisse Eller det aff en huer deris bohaffue at VdVorderis med forfaldende kong(elig) May/estets/ Segt Och den 1/2 landschatt Som Igien staar til paasche først komer Anlangendes Ellers huis steffningen Indeholder med Motuilighed och i Andre maader Som Vel och kunde giøres beuisligt haffuer den gode mand denne Sinde dennom Effterlatt Saa frembt dj dennom nu hørsommelig och flitig effter denne dag lader befinde Och forbe/meltte/ Madschat betaller Eller Sagen effter steffning at staa dennom Oben fore.

Laurettesmend aff hesby schibrede Som Retten betientte Anders Vesbøe, Rasmus Nordbøe, Enner Vignes, Johans Vigen, Olluff berj, haluor Vesbøe,

dj forArmede Som fich tingsVinde Som Iche kand betalle Madschatten for 1658 til laurids peders/en/, per houschen 5 Vetter, Anders ladsteen 2 1/2 Vet, Encken hauge 1 Vet, Jens housken 4 1/2 Vet, thorgrim Øffre mielsnes 1 Vett, Vnge per Vignes 11 Spand, Anders Nærland 1 pund korn.
 
 
 
 

Anno 1661 den 19 Febr(uar)j holtes fierdingsting paa Østrim Vdj karmsunds fierding.

Hettlands schibrede

klemend Sebøe, Anders buchneberg, Laurids Vogge, Asbiøn Alffuestad, Thruels buchneberg, Olluff Alffuestad.

Fremkom for Retten Johans Nerebøe lensmand i hetland schibrede Och gregors Axnes Som giorde deris fulde Bogeræd att disse Effterschreffne ehr Saa gandsche forArmed Saa dj Iche formaar den Resterende paabuden Madschat Att betalle for Anno 1658 Och bruger en huer Vdj Jord och landschylde Som følger Knud Egge 7 1/2 Spand, Endre storhoug 9 Sp(an)d, knud Østhus 2 1/2 Vet, gunder Axnes 3 Vetter, Encken Øffrebøe 13 1/2 Sp(an)d, Øyen Egge 10 Spand, Olluff løbeland 1/2 Vet, hermand Voge 9 Sp(an)d, Siuor houge 1 Sp(an)d, Beret Amdall 1 1/2 Vet, Encken SyndenAæ, 2 Veter 2 Sp(an)d, haluor løning 1/2 løb, Jacob hesthamer 2 Vetter.

skare schibrede

lensmanden Simen Rossebøe

LauretttesMend hans hauge, Christopher kalleland, Olluff Fiellim, Madts Axdall, Baar Rossebøe, Knud Asbiønsen gaar.

Fremkom for Retten Simen Rossebøe och for/schreffne/ hans houge Som giorde deris fulde Bogeræd at Effterschreffne /145b/ Ehr Saa gandsche forArmed at dj Iche formaar at betalle Den Resterende Madskat for Anno 1658 Och bruger en huer Vdj Jord och landschylde Som følger Anders qualle 1/2 pund, Johans qualle 3 Vetter, Mogens føreland 1/2 pund, Olluff Effuens/en/ 2 Veter, per trones 1 1/2 Vet, Adtser hagland 1 Vet, haluor stølle 1 Vet, Sønder stor bergestøll 10 Sp(an)d, tosten Seuig 3 Sp(an)d, Encken lilleschou 4 Sp(an)d, gurj Øresland 4 1/2 Vet, tosten skougland Och Encken 2 Vetter, henrich lindØen 1/2 Vet, Jacob lien 1/2 Vet, Clemet

halleland 1 1/2 Vett, Item føreland 1/2 gaard ehr gandsche Affbrentt.

Auelsnes schibrede

lensmand Olluff Øffrebøe

Jon lande, Viging storeSund, Salue houe, Johans houe, Jon Voge, Knud Voge.

Fremkom for Retten Olluff Øffrebøe Och Viging storSund Som giorde deris bogeræd Att dise ehr Saa forArmed at dj Ingen Madschat for 1658 formaar Att Vdgiffue Encken bygnes 9 Sp(an)d, Anders skey 4 Vetter, Christopher kalstøe 4 Sp(an)d, Siuor haaland 1 Vet, tolach Ousnes Och Rasmus 4 Vet, Johans ib/ide/m 2 Veter, Salue Snig 1 1/2 Sp(an)d, Jon landenes 2 Veter, Anne Norim 9 Sp(an)d, thruels ib/ide/m 9 Sp(an)d, Christopher landnes 1/2 pund, Olluff skej 1 Vet, Asgild grøning 1 Vet, Suend , Marete och kiersten haaland 4 Sp(an)d, Berete kylingstad 4 Veter, Knud Røe 4 Sp(an)d, Vng Johans Vore 2 Vetter, Thore haalland och Ench(en) 3 Veter, Anders och per Meland 3 Veter, laurs haauig 9 Spand.

Stangelands schibrede

lensmand Rasmus Østrimb.

Laurettesmend Morten Østrim, Christopher Vehaae, Simen Østrim, laurids ferchingstad, Bendix eye, hellj ytterey.

fremkom for Retten lensmanden Rasmus Østrim Och Christopher VehæAa Som giorde deris fulde Bogeræd disse Effterschreffne ehr Saa gandsche forArmed at dj Iche formaar at betalle Nogen Madschatt for An/n/o 1658 Rasmus Aasen 2 1/2 Spand, Baltser ib/ide/m 1 Sp/an/d, Olluff Norstoche 9 Sp(an)d, haluor ib/ide/m 2 Vetter, steffen ib/ide/m 1/2 Vet, Omund schitnedall 3 Vetter, Christen Vig 1 pund, Rangle och berete Vig 16 Sp(an)d, laurids Risdall 3 Sp(an)d, hans haaland 1 1/2 Vet, Marete ib/ide/m 4 Sp(an)d, Mons Syre 16 Sp(an)d, lille Olluff ib/ide/m 1 pund, Orm SandVed 9 Spand, steffen ib/ide/m 2 1/2 Vet, Anders ib/ide/m 5 Spand, laurids Vicheresbøen 1 Vet, Encken quilhou 8 Spand, gitleff och haluor langager 5 Vetter korn, houskold ferchingstad 1 pund, Endre ferchingstad 2 Vetter, Encken staffue 8 Spand, Reynert /146a/ staffue 4 Sp(an)d, Jens staffue 3 Vetter, knud lechnes 3 Vetter, Christopher 2 1/2 R(ix)d/ale/r, Niels lechnes 9 Spand, Øffuar lechnes pouell och Enchen 1 pund, Olluff staffue 20 Spand, per Vehaæ 2 1/2 Vet, Baar Akre 3 Vetter, Olluff Siuors/en/ 5 Vetter, Olluff Christens/en/ Akre 2 1/2 Vet, lille Anders 1 Vet, Begge Olluff Seffueland 1 pund och 3 Sp(an)d, hermand høyen 16 Spand, Olluff mannes 1 Vett, VehØen Rasmus skøtt och Encken 1 Vet, guttorm tiøsuold 6 vetter, hans ytterland 1 Vet, kolbeen och Jens MuncheJord 5 Vetter, torchilds kluben 2 Spand, Jacob tiøsten 1/2 Vett.
 
 
 
 

Den 22 Febr(uar)j Sandene paa Nerstrand, Vigedal schibrede

lensmanden Olluff Ormstrand

Laurettesmend Morten SyndenAae, Osmund haaland, Jon Vigedall, Johans Ørenes, knud føreland, Johans lille Røe, Olluff Ormstrand.

Niels och Segue tendergierd 1/2 gaard Affbrend 57 och 58, lie(r)bøe En Ødegaard for 58 Affbrend boer Jon och Encken,

Item et tingVinde paa Madschatten i for(schreffne) schibrede for Armod Encken Axland 1/2 løb, Niels tendinggier 1 løb, Jon och Encken lierbøe 2 pund Smør, per stølsmarch 2 pund Smør, Ingeborg Østbø 1 1/2 løb Smør, Siuor lillehamer 1 løb, kield Rosemyr 2 pund Smør hør til Suldall.

Olluff Ormstrand och Morten SyndenAæ giorde æd.
 
 
 
 

Suldall schibred

LaurettesMend Retten betientte Ingbret Voruig, torbiøn herbach, Orm berJorn, torsten birchenes, Biørn lj och torbiøn flandnes,

dj forArmed ehr Siuor lillehamer, kield Rosemyr NB Knud Sørim 1 løb 9 Sp(an)d korn, Olluff Abbeland 1/2 løb Smør 2 Veter korn, Siuor och Seffren Ner helgeuold 3 1/2 løb Smør, Seguede och Niels tendergierd 1 1/2 løb 1 R(ix)d/ale/r penge, Johans Øffrebøe 1 løb Smør 3 Sp(an)d korn.

Lehrang schibrede

Jacob uig, Olluff Amdall, Thøris bielland, holgier bustad, Siuor Musland, henrich Ringe.

Nesim, Nes och Sloguig Affbrente.

dj forArmede Som fich tingsVinde for den Resterende Madschatt Olluff Øffrebøe 1/2 løb Smør, Jon Øffreland 1 1/2 løb, Effuen ib/ide/m 1 1/2 løb, Thieran 1 løb, Thorgils Mouerland 1 løb, Jacob Ødegaard 1/2 løb, Michel Axland 1/2 løb, per brattetued 1/2 løb, Olle hetland 1/2 løb 18 /march/, Signe landdrog 1 løb, Thieran helde 1/2 løb 1/2 Vet korn, Anders stølle 1/2 løb, Mourids tofftØen 1/2 løb 18 /march/, Biørn thopnes 1 løb, Olluff ib/ide/m 1 løb, Thoris ib/ide/m 1 løb, Rasmus Egeland 3 Veter korn, Zidsele dallue 3 løb, Omund Espeuig 1/2 løb, Siuor Sloguig 1/2 løb Smør. /146b/
 
 
 
 

Anno 1661 den 26 Febr(uar)j holtes fierdingsting paa Rischedall aff kong(elig) May/estets/ Fogit per godschesen har Jelse, houschen, Aardall, Idtse och hølle schibreder Var did steffnt.

Aff Jelse schibrede lensmanden Olluff haaland.

Laurettesmend Som Retten betientte Osmund killen, knud loffre, Olluff tued, Seffren Aas, Olluff køluig, Jon fullesteen.

Olluff haaland och Osmund killen proffuet huorledes Maruig Var Affbrent der fore kunde Iche skatte for 1657 Och 1658, fich tingsVinde.

dj forArmede i Madschatten i Jelse schibrede fich tingsVinde for 1658 Maruig Affbrent 3 løber, Ingbret køluig 1 1/2 løb, Anders i bøgden 1 løb, Anders hetland 1/2 løb, Michel i bøgden 1/2 løb, torgir och hans loffrenes 1 løb, Johans føre 1 pund Smør, Enken tiøsse et pund Smør, Olluff Rørtued 1/2 løb Smør, trund berge 1 løb 18 /march/, tieran Ehrfiord 2 løb, Anders follerØe 1 1/2 løb 1/2 pund Smør, torbiøn schimling 1 løb Smør.

Hielmelands schibrede

Otte hoffue, Thorbiøn Asim, Biørn Øgland, tosten skor, Rasmus fos och Olluff housken gaff tingsVinde for yttre SandAnger Som ehr Affbrent for 1657 och 1658.

Aardal schibrede

Knud Sædberg, Jon Øster Sædberg, Olluff och Omund Valde, Olluff Østerhus, Thorgrim Kierchehus Som gaff tingsVinde Att tued och Selleflod en Ødegaard ehr Affbrent for An(n)o 57 och 58, holgier Rischedall giorde Sin Eed.

dj forArmede i Madschat Som fich tingsVinde for 1658 Erich Nere biør(o)m 1 pund 8 Sp(an)d korn, Jacob Vehland 2 1/2 pund Smør, truels giedeschier 1/2 løb, Olluff lille dybuig 1/2 løb, Ane ytter Nesse 1/2 løb, Ingeborg Melle 1/2 løb, Zidsel ytter Vold 2 pund 6 /march/, Rasmus kierchehus 1 løb, per Och Olluff Riffueland 2 løb, Marete Øffuer Riffueland 1/2 løb, Omund, Olluff och laurids Vigleffsdall 2 /pund/ Smør, Olluff Och Rasmus tued 3 løb 16 /march/, knud Ragh 1 løb Smør, Thorgrim tingesdall 18 /march/, Reyer Selleflod 1/2 /pund/, laurids Nes 1 pund, berche støll 1/2 pund. /147a/
 
 
 
 

Anno 1661 den 26 Martj holtes fierdingsting paa hesby, Huor heldst stienerø, Aardall, Idtse och hølle, Asche, houschen och hesby schibreder Var did steffnet Ahnlangende hans May/estets/ schatter och Restander Saa Vel Som Reysepenge til dj forOrdnede hans May/estets/ hylding til den 2 May Att Comparere.

Da bleff først fremfordret stienerøe schibrede Och effter Som Nj lensmend aff Ald Ryefølche Och 18 laurettesmend Var til Neffnt effter hans May/estets/ høy AhnSeelig pupliceret breffue at Reise at hylde Vor Na(a)dige here, huor til Reysen Var paalagt aff huer løb til Reisepenge 18 s(chielling), det bunden Ingenlunde i for/schreffne/ schibrede Ville Indgaa,

Da fremstod Børge Christophers/en/ och Eyel Nesom aff Same schibrede Som Suarde at Sa(a) mange Som Var Neffnt schulle Reyse, men den meninge Almue Suarde dj ey kunde ta(a)lle Same penge at betalle men Ville giffue 1 S(let) /march/ aff løben.

Dernest aff Aardall schibrede dennom i lige maade hans May(estets) hylding med Reysepenge fremkom Olluff Valde, Samel fischAaen, Biørn heigom, Jon RaffnAas och Osmund Och Rasmus Vallem Som paa meninge Almues Vegne Suarde det dj Iche mehre formaatte ey heller Mere Ville Vdgiffue Mehre Ind 1 S(let) /march/ aff løben.

I lige maade dennom forholt Om brendVed til dj 3 høye Officerer Nemblig 1/2 fauen aff en fuld gaard da Suarde Almuen Na(a)r dj Seer hans May(estets) breff der Om Vil dj Rette dennom der effter.
 
 

Idtse schibredes Almue Møtte tilstede och haffde hans fielde, knud strand, Jacob Sædberg, Rasmus torsen Vnderberg, torcheld Och Rasmus torsen hølleslj steffent Rasmus hølle formedelst hand den 13 Martj Sidst forleden i staffuanger i hans Druchenschab med en Vnøtige mund haffuer Angreffuen Och Da tald Nogen Ord Som deris Ehrlig Naffn och Røgte for Ner Var AnRørende, huilchet hand iche kunde beuise Ey heller haffde der Aarsag till,

Da fremkom nu i dag for Retten for/schreffne/ Rasmus hølle och

giorde Sin høyeste Vndschylding Att hand Same tid Var Sa(a) beskencht at hand Iche mindes det hand Sig Saa haffde forSeett, bad Der fore Venlig Om forladelse Att dj det hannom i det Verste Iche Ville til Regne Men bliffue hans Ven tj hand Iche Ved Dennom Andet at beschylde End det Som En huer Som Ehrlig Dannemend Vel Sømer och Anstaar, Och for denne deris steffnemaall gaff hand dennom for Omkostning Och steffnemaall 2 R(ix)d/ale/r Och dermed schal denne deris Iring i Alle maader Vehre død och Magtesløs i Alle Maader. /147b/

Jacob fossand lensmand, knud strand, Jacob Sedberg, trond Øgland, Rasmus berj, Johans Nes Och Michel berche Som paa deris Egen och Almuens Vegne foregaff at dj Iche haffde Raad at giffue mehre til Reysepenge til hans May/estets/ hylding Ind som 1 S(let) /march/ aff løben.

Thormo tungeland fich tingsVinde at Vere forArmet for 7 Ort i landschyld, Vnge knud Nordland 2 R(ix)d/ale/r, Olluff gutorms/en/ tued 3 Ort.

Jacob fosaand haffde ey mehre at foregiffue.

Rasmus hølle lensmand Allene aff hølle schibrede Møtte, Sagde at hand Vel den halffue part Vngefehr aff Reisepenge haffde Opboret mens der dj hørde at dj i Andre schibreder fantes Motuilig bad dj hannom at hand Indted fra Sig schulle leuere før dj fornam huorledes paa Andre steder tilstod.

Fremkom for Retten Ehrlig och Velforstandig Mand Christen Andersen Capitels saa Vel Som bispens fogit i staffuanger Som lod lydeligen Oplese en Antegnelse paa en deell Resterende ti(e)nde til den hederlige och høylerde mand Bispen Mester Marchus Christens/en/ homble schyldig ehr Aff Aardall, Idtse och hølle schibreder baade for dette Saa Vel Som forleden Aaringger schyldig ehr och med Resterer huilche dj Iche effter mange kraff och paamindelser haffuer Villet betalle huor fore dj nu til fierdingsting Var steffnet Och loulig kaldet, Møtte nu Nogle aff for/schreffne/ schibreder Som schyldig ehr Och Iche Restandsen kunde ModSige huor fore dj ehr tilkiend En huer at betalle Inden fiorten Dage Eller det aff en huer deris boehaffue Ved Vordering Att Vdtages med kong(elig) May/estets/ Segt Sa(a) mange Som Iche loulig beuis fremføre.

dj forArmed i landschatten aff Aardal schibrede 1660 Vdj landschatten Jacob och thruels Vehland 2 R(ix)d/ale/r, knud giedeschier 1 1/2 d/ale/r, haluor vastued 1 1/2 d/ale/r, ViglesDall Omund 3 Ort, Zidtsell yttreVold 2 R(ix)d/ale/r, holgier Rischedal och Osmund Valem giorde eed.

laurettesmend knud fremer Sædberg, Adtser melle, per Voster, Rasmus Vallem, Asbiøn heigom och Niels Eggebøe.

Item Olluff, Rasmus och Elluff tued 6 1/2 R(ix)d/ale/r, Ane yttre Nese 1 1/2 R(ix)d/ale/r, Erich Nere biør(o)m 4 R(ix)d/ale/r, Rasmus kierchehus 3 d/ale/r, Ingeborg Nere melle 1 1/2 d/ale/r 1 /march/ 8 s(chielling), Merete Øffre Riffueland 1 1/2 R(ix)d/ale/r, per yttre Riffueland Och Olluff 3 R(ix)d/ale/r. /148a/
 
 

Vdj den Sag Retten at betiene.

Adser melle, per Voster, Olluff melle, Johans krageVold, Biøn heigom, Rasmus Vallem, Jon høyland, Jacob Vehland, Olluff borgen, find Vallem, Effuen Allesuig och Jon RaffnAas.

fremkom for Retten peder godschesen kong(elig) May(estets) fogit Som Ved lensherrens steffning haffde Citerit Thore meltued for hand haff/ue/r paa Nogle Aars tid liget Vdj hor och løsleffnet med Olluff Dauidsens høstru Ane Suendsdatter Endog hand haffuer Sin Egtequinde Som endnu leffuer, Naffnlig Thyrj Jensdatter, huor Om Attschelig prou bleff ført Nu lest och paaschreffuit, Sampt Attschelig prou i tingbogen Indført Om formelder, Och stod nu for Reten for/schreffne/ tore meltued och bekiende sin gierning, bad om Naade Och Iche om Retten, Item Var och til stede Olluff Dauidtsen paa hans quindes Vegne Thj hun Iche Sielff Ville møde.

Her Om haffuer Vj for Rette affSagt at for/schreffne/ tore bør at Rømme landet Och st(r)ax Oben bare schriffte for Same Sin forSeelse Och Om hand Effter Maaneds Vdgang hereffter lader Sig befinde daat (!) Sla(a)es i Jern och føres til bremerholm Och hun Andre Sa(a)dane letferdige horer til Exempel at straffes til kagen.

Adtser melle med lensherens steffning haffde Citerit hans halffue Broder Reer Suendsen paa Olluff borgen hans Suagers Vegne for OpSegen aff 1 løbs leye Vdj mid Sædberg Som for/schreffne/ Olluff for hans Verfader eller en Aff hans børn haffde OpSagt effter Som for/schreffne/ Olluff for hans Armod schyld ehr tildømt at haffue Billig OpSegen effter dannemends kiendels(e) Som Same steffning Videre formelder daterit den 4 Martj 1661.

Dernest fremlagde hand Sit schrefftlig Indlegh des Indhold at Adtser och Reyer Var forligt om 50 Rixd/ale/r i OpSegen men Effter Som Adtser och Reyer om deris doent Ved laugmandens dom ehr loulig Adschildt och laugmanden den Sorenschriffuer och Sex mends Dom Imellom dagfind hoffde och Adtser melle haffuer Confirmerit Som Same dom Videre formelder huor Vdj Olluff Iffuers/en/ ehr tilkiendt bilig OpSegen Vdj den Sagh per Voster, Johans kragVold, Effuen Allesuig, Biørn heigom, Asbiøn ib/ide/m och Jon høyland.

Om denne Sag effter foregaaende dom at Olluff Iffuers/en/ for den løb i Med Sædberg schulle haffue en billig OpSegen effter dannemends Sigelse huilche dom aff laugmanden Veluise Niels Ebbesen ehr Confirmerit Da effter Som Vj befinder Att Olluff Iffuers/en/ haffuer Nøt Sin Jord Saa lenge hand løsted Och Var megtig den at bruge Indtil hand den løb /148b/ for hans Verfader OpSagde Och mueligt gaarden Iche meget forbederet Medens Hand der boede, Haffuer Vj hannom effter for/schreffne/ dombs Indhold Alligeuel for hans Armod til fu(n)den Vdj OpSegen aff Reyer Suendsen Thiffue Rixd/ale/r Som Reyer bør At betalle baade effter førige løffter til Adtser, Saa Vel Som Aff den Aarsag hand nu store penge Igien for for/schreffne/ Mid Sedberg haffuer Opboren.

Dagfind hoffde med lensherrens steffning haffde Citerit Reyer Suendsen for 9 bismerpund landschylde Smør Sampt 9 Rixd/ale/r penge hand hannom Vdj deris forhandling Och for mid Sædbergs landschylde plegtig ehr.

her Imod at Suare kom Reyer Suendsen Vel beschenchet frem, Saa hand Ingen fornufftig gientalle haffde der Imod huor fore Vj Sagen flitig RandSagde Och befantes Att Reyer paa 4 Aars tid haffde brugt tou pund Smørs landschylde Som dagfind hoffde tilhør och ehr til Arff falden Ved hans høstru huor paa Reyer har betald 2 R(ix)d/ale/r Rester dagfind Saa 6 pund Smør i landschylde huilche Reyer Dagfind bør at betalle Inden 14 dage eller det aff hans formoffue at Vduorderis huor det findes med kong(elig) May/estets/ Segt.

Belangende dj 8 d/ale/r dagfind Omsteffner ehr til forne dømt, der fore her ey Vider(e) bør eller kand dømes,

i den Sag per Voster, Johans kragVold, Sam/u/el fischAaen, Effuen Allesuig, Biøn heigom och Jon høyland.

Olluff Valle med lensherrens steffning haffde Citerit Olluff Olluffsen lille dybuig aff Aardal schibrede for fem Rixd/ale/r 3 Ort hand hannom schyldig ehr, Sampt for et Sølffbelte Som hand aff hans Søster har bekom/m/et til laans, dernest for et hus hand hannom schal haffue Soldt och det Siden Igien taget,

til Same tid Var steffent Olluff Melle och torbiøn housken, Omund Valle, Olluff borgen, deris Sandhed der Om at proffue,

OpSat til Somerting

laurids Jorestad steffnet Erich housken for en baad Som hand hannom Sold haffuer huor paa Rester 7 Spand korn eller 1 d/ale/r.

laurettesmend i hesby schibrede per flesche, Erich Noden, laurids OpSall, tore langeland, Eyner Sør Vignes, knud quame, Jacob faæ i Erich Nodens sted. /149a/

laurettesmend aff houschen schibrede Ellias schiørffuestad, laurids hegland, per Østhus, Olluff berj (overstrøket), ha(a)gen

hansen Ousbøe, Rasmus Rasmus/en/ Sørbøe, Olluff Rasmusen Nordbøe.

dj forArmet Som fich tingsVinde Jon Ertnesteen 1 1/2 R(ix)d/ale/r, Anonn Risse 1 1/2 R(ix)d/ale/r, Enchen Reynes 4 R(ix)d/ale/r 2 S(lete) /march/, Anders och Iffuer galte 7 R(ix)d/ale/r.

Asche schibred laurettesmend Madts heyreberg, Michel Rosnes, Olluff Asbiøns/en/ Asche, Olluff heyreberg, berge och knud Meyling, Erich lunde, Omund Meyling.

dj forArmet Som fich tingsVinde Som Iche formaar landschatten for An(n)o 1660 at betalle gunder Nøstuold gandsche forArmet, Marete och Karen Asche 3 R(ix)d/ale/r.

Item gaff dj Michel Rosnes et tingsVinde at hans Søn Suend Michels/en/ haffuer Mangel paa hans hørelse Saa hand schal Vehre Vtienlig til Vdschriffuelse.

Indschreffne laurettesMend aff hesby schibrede gaff Christen Andersen tingsVinde huorledes hesby fogdegaard An(n= 1651 En Ma(a)net for Juell gandsche Opgich och Affbrende med Alle Voninghusse Sampt et Anmarchhus Saa den danemand Christen Anders/en/ Som halffueparten aff Same gaard brugte Der Offuer lide en Møget stor schade Effter Som Ilden Vdj fogden laurids pedersens Ildhus Om Natter tide Anfanget Och huercken Christen Anders/en/ eller hans høstru Var tilstede mens den tid Var i staffuanger Och hand nu Sielff paa hans Egen Omkostning Sine gaards husse haffuer bekosted Och Opbøgt.

dj forArmet i landschatten Anders haluorsen Nerland 3 1/2 R(ix)d/ale/r 1 S(let) /march/, Rasmus Sør Vignes 1 R(ix)d/ale/r 1 S(let) /march/, find, Jens och peder housken 9 R(ix)d/ale/r, fich tingsVinde.

Stienerøe schibred

laurettesmend Som giffuer dj forArmed tingsVinde greyers tiuffell, Iffuer Norimb, Olluff tolleffsen Norimb, Johans pers/en/ lund, Olluff houe och tore Egh.

dj forArmed for landschatten Iffuer och Johans torfindsen lund 6 d/ale/r 1 Ort, Osmund Bierge 5 R(ix)d/ale/r 1 Ort, per quedland gandsch(e) forArmet, proff Eyel Nesim, laurids Jorestad.
 
 
 
 

Anno 1661 den 29 Martj holtes Fierdings ting paa hembnes,

Seffde schibrede

laurettesmend Som Retten betientte Thorchel fatland, Rasmus tielmeland, Biørn tingesdal, gunder fatnes, haluor Aas, pouel hustued. /149b/

fogden per godsches/en/ Var tingsVinde begierende huor Vit Siuor torstens/en/ fløgstad och Maren hølleland gaff i bøder for leyemaall effter Som dj i 2 och 3 led ehr beslegted och ehr dømt landfløgtig tou Aars tid, gaff i kongSegten 16 R(ix)d/ale/r.

Belangende hyldingen Vil dj Iche giffue mehre Som 1 S(let) /march/ løben.

dj forArmet i landschaten Som fich tingsVinde Vng laurids Aabøe 7 Ort, Omund storchers/en/, laurids fatnes, Stor Omund och Siuor fatnes 7 R(ix)d/ale/r, Segbiøn, Omund Och Offue Seffde gandsche forArmed, Michel, Mons och Baar breche gandsche forArmed, Sacheris och Omund Risuold for 2 1/2 R(ix)d/ale/r, Erich Mosbach 2 1/2 R(ix)d/ale/r, torsten och Encken lunderVold gandsche forArmet, Johans och Oed Amdalstued gandsche forArmed, Siffuer Øye 1 R(ix)d/ale/r 1 S(let) /march/, Thieran drageruig 1 R(ix)d/ale/r, Erich handeland 5 Ort, Knud lille Røe 1 S(let) d/ale/r, karll, torgir, Olluff linduong gandsche forArmed, Enchen Ranglj fiffueland gandsche forArmed, Christopher kierlingtued gandsche forArmed, Knud Selland gandsche forArmed, proffued Anders fløgstad Och Olluff løeland.

Suldal schibrede.

Daniel Vanuig lensmand

laurettesmend Omund fos, Niels Vegge, tore Nerim, Knud Voge, Niels Bache, Haluor lunde.

dj foregaff ey at Ville giffue mehre til Reysepenge til hans May/estets/ hylding Vden 1 S(let) /march/ aff løben.

Knud Voge, tore Nerim, torsten bradtued aff Suldall, Biørn tingesdall, Samel fostued, pouel hustued aff Seffde.

Haluor schei Och haluor berge med lensherens steffning haffde Citerit Siuor bache och hans quinde Asgier Och deris Søn Niels bache Anlangende En ga(a)rd Varuig Som schylder 1 løb Smør Som Same steffning Vider(e) formelder, Der nu breffuen och Ducamenter bleff Oplest Sampt en laugmands dom daterit den (åpent rom) Febr(uar)j 1611 Suarde Niels bache at Same dom Var Vloug(lig) giort,

Denne Sag ehr Optagen til Somerting for Sin Vitløfftigheds schyld, Saa Vel Som kong(elig) May/estets/ Sager Och Iche kunde haffue Ophold.

dj forArmet i landschat 1660 Asgield Sørestad 3 R(ix)d/ale/r 1 S(let) /march/, Siuor lilleham/m/er 2 R(ix)d/ale/r, Øyen larhus 1 1/2 d/ale/r, Anbiør helgenes 2 R(ix)d/ale/r, Michel, peder, Niels Och Suend berie gandsche forArmet, Olluff mou 2 1/2 R(ix)d/ale/r, Siuor lillehamer, daniel Vanuig lensmand. /150a/

Vads schibrede

Jon Villoms/en/

Sacharis tued, Erich frøuig, hans Sandnes, goude findshus, haluor krach och knud Øuerdall.

Anlangende Reysepenge til hyl(d)ingen Suarde Almuen at dj Ville 1 S(let) /march/ løben Vdgiffue och Iche mehre.

dj forArmet i landschatten Endre haraldseid 12 R(ix)d//ale/r, Olluff persen och Olluff torsen medhelgeuold 8 R(ix)d/ale/r 1 Ort, Berette SuantesVold 3 R(ix)d/ale/r, Niels, Olluff och Seuat Vesbøe 8 R(ix)d/ale/r, Karen stellesEige 6 R(ix)d/ale/r, RandVed och Molfrj hustofft 5 1/2 R(ix)d/ale/r, Østenstad Bor i len (!) 2 R(ix)d/ale/r, Effuen tued 2 R(ix)d/ale/r, dj Vmøndige børn paa Vjland gandsche forArmet, tolleff Andetiøn 2 1/2 R(ix)d/ale/r, Orm Surhus 2 1/2 R(ix)d/ale/r, Find lande 3 R(ix)d/ale/r och hans Susorthouen gandsche forArmed, Jacob Elleflod 1 1/2 R(ix)d/ale/r, per Sanduig gandsche forArmed, goude Spanuig gandsche forArmet, laurids Bredall 1/2 R(ix)d/ale/r, Jon Røgnes och per Indreland giorde deris boge/r/ æd. Olluff Erichs/en/ Egesdall 4 1/2 R(ix)d/ale/r.

Vigedall schibrede den 30 Martj 1661.

Orm børcheland, Thorbiøn birchetued, per Opsall, laurids stor Axland, Biørn Voge, Olluff kallim, gunder Slettestøel, Anders Strand, Johans bratteland, per Opsall.

dj forArmet som fich tingsVinde paa landskatt Siffuer och Seffren Ner helgeuold 1 1/2 R(ix)d/ale/r, Segne och Niels tendinggier gandsche forArmet, Olluff och knud Nere qualØenn gandsche forArmet, Anfind hustofft gandsche forArmet, Astrj stor Axland 5 Ort, Olluff Abeland 2 R(ix)d/ale/r, per stølsmarch 1 R(ix)d/ale/r, Olluff høygekam gandsche forArmet, helga lierbøe gandsche forArmet, Anbiør frøland 1 R(ix)d/ale/r, Jon Røe gandsche forArmet, Jørgen balle gandsche forArmet, gundbiøn VlleVold gandsche forArmet, Jon ytter Røen gandsche forArmet,

lensmand Olluff Ormstrand, torbiøn barchetued, laurids Axland.

Jelse schibred
 
 

lensmand Olluff haaland

Endre Røgenes, Jon fuglesteen, Olluff AserØen, ysten Mehus i bøgden, Anders hanekam och hermand tøse.

til hyldingen Suarde Almuen at det Var Noch 14 s(chielling) aff løben.

dj forArmede i landschatten 1660 per och Jacob bergeland 5 R(ix)d/ale/r, Ingbret køluig 5 R(ix)d/ale/r Ringer 28 s(chielling), t(i)eran och daniel Erfiord 6 R(ix)d/ale/r, Anders Østhus i bøgden 4 R(ix)d/ale/r, Anders /150b/ fietland 1 1/2 R(ix)d/ale/r 1 S(let) /march/, trund berj 3 R(ix)d/ale/r, Enchen Randj tøse R(ix)d/ale/r 1 S(let) /march/, Olluff och torchel Rørtued 2 1/2 R(ix)d/ale/r, Effuen Nødeland 3 R(ix)d/ale/r, Michel Mehus i bøgden 2 R(ix)d//ale/r, knud Voge fem Ort, Ane kolstøe 2 R(ix)d/ale/r, Søneue yttre høuig 1 Ort, Aarich føre gandsche forArmet, torbiøn, Joren och Sire Østhus gandsche forArmet,

Olluff haaland, Anders Ascheuig och Suend skej giorde deris Eed her paa.

Anne OutØen haffde steffent tormo høuig Och berette høuig for schyld och gield effter hindes Regenschab bogh huor aff hun fremlagde en Vdtog Vnder tuende borgers hender, da for Sine Aarsager at Sagen ehr Vitløfftig ehr Sagen til Somertinget henfunden.

Olluff haaland med lensherrens steffning haffde Citerit laurids Jonsen Sille for Nogen gield hand hannom schyldig ehr, Same person Møtte Iche men Jon fullesten Ragte hannom handen at hand Vil Vehre hans mand til pinds tid at betalle.

Christen Andersen paa bispens Vegne haffde Citerit en deell Almue Som Rester med bispens ti(e)nde aff Jelse schibrede, bleff tilfunden At huer Som Iche Inden 14 dage betaller da det aff en huer deris bohaffue at Vd Søges med Kongens Segt.

Hielmelands schibrede

En Sag peder krog haffde steffnet Anlangende en deell Almue Som hand haffde did steffnt.

lauretesmend aff lehrang schibrede Som Retten betientte Olluff Amdall, Jacob Vig, laurids tofftnes, per VasEnde, Jacob bacheVig och Erich helde.

peder Krog med lenshere(n)s steffning haffde Citerit Jørgen housken lensmand i hielmelands schibrede paa hans Datter Maren pedersdatters Vegne formedelst hand forgangen høsteting i hielmelands schibrede Ingen fredelighed for hannom och hans Sugaerschab kunde Nyde, men Offuer fusede hinde med schamelig Ord och talle Nemblig Olluff houschen, Joen Eyneruold, knud Nesse, Jørgens houschens Søn, Thore dybuig, Johans Melhus, Olluff och laurids biedland, Anders birche, Item Olluff Espeland, Som Slog Maren pedersdatter for Retten, laurids tuntland, Suend Offuer fæuold, Jens husestøell, torbiøn Aasen, Alle dese forbemelte Raaffte och skreg at hun Var en løgner Och haffde løyet paa huer mand och At hun Var komen aff /151a/ tiuffue folch, baade aff Slegt och Affkom, Som peder krog formentte dj Aldrig schulle kunde beuise Och formehn Jørgen houschen med Sit Suagerschaff bør at Vehre det Same, huor for dj paa kong(elig) May/estets/ Vegne bydes at møde peder krou i Rette,

Endnu Var steffent gunder skoffuebøe, Olluff Espeland at Vinde huorledes du tog Maren pedersdatter Och førde hinde hiem, huad du hørde och huem hun beschylte for sin schade,

Anbiøn breche, giertrud breche, Anne Rygelstad, Karen Andersdatter i Staffuanger at Vinde huis skade och blod drat (!) de saæ paa hindes krop Och det Ved boger æd bekreffte daterit Staffuanger kongsgaard den 30 Januarj 1661.

Der Vj schulle Nu Anfange med Retten kom Attschellige Ord och schielderj Om tiffuerj Saa peder krog Suarde Noget Vsømeligt imod Daniel haffnes huor for daniel bleff Iffrig och Slog peder krog et mundSlagh. Men Effter Som en deell Prou Var steffent Som schulle proffue bag paa den Sorenschriffuer Michel Nielsens dom Som Endnu staar Vryget med magt, Thil huilche prou at paahøre Som lougen fordre Michel Nielsen ey befindes at Vehre steffent, Derfore kunde Vj Ingen prou Vdstede Vden loulig steffneMaall, Om for/schreffne/ MundSlag bleff dj med handerband forligt for Retten och peder krogh fich 1 R(ix)d/ale/r aff daniell.

giør æd Olluff housken, Biørn Øgland, Samson quame, Jon EnnerVold, per Øye, tore SandAnger, Reer dalle, Anders berche, for per Øye torbiøn Asim.

Belangende En Optagen sag Anlangende en Jagt Som Esche Jacobsen i staffuanger haffde Om steffnet huilche dj fister mend Var tilkiendt at Vinde Ved 12 mends Eed, fremkom Jacob fister Och Olluff stochedall Som giorde deris fulde bogeræd at det Var deris Egne frelse frj penge Som Christen Esches tiener kiøffte Jagten fore och huerche(n) Esche eller hans tiener Noget der Vdj Var Eyendes.

Thore SandAnger, Rasmus Ascheuig, Alff hetland, peder Øe (!), peder breuig, houschild stientland, knud EynerVold, Olluff Stiensland, Samson quame, peder hetland, Suend Øffre feVold Och Olluff biedland Som Sandet deris Eed Saa dj Iche Retter Viste for gud Ind at Jacob fister och Olluff stochedal Jou Sore Rett Och Sandhed.

Knud Nesse haffde steffent Olluff stientland for hand Veyret Sig at beSeigle Ett pantebreff paa en løb gods i for/schreffne/ Stientland hand paaboer Som hand aff S/alig/ knud Nesse haff/ue/r Opboret 48 Rixd/ale/r paa Som hand schal giffue Threj R(ix)d/ale/r aff i Rentte Aa(r)lig, Daa møtte Olluff Stentland och tillforplegted Sig Entten hoffued Sum/m/en 48 d/ale/r til paasche førstkommer at betalle med Rentten eller breffued at beSeigle.

Bispen Mester Marchus Christens/en/ Ved hans fuldmegtig haffde Citerit Saa mange Som aff Hielmelands schibred ehr den gode Mand ti(e)nde schyldig Och fich dom til 14 dage at betalle.
 
 
 
 

Lehrang schibrede

Henrich Ringe, laurids tofftnes, per VasEnde, Jacob bacheuig, Siuor Musland (overstrøket), Iff/ue/r heruig, Erich helde

Olluff Siuorsen Corperel haffde steffent Siffuor Sloguig for Nogle Marcher Smørs gods da bleff her Om for Rette affSagt effter dj danemends beRetning Som tilforne Retten har betient med Michel Nielsen Att dj da for Nogle Aar Var forligt at hand schulle giffue Olluff en qu(i)es Verd, det Same Vj endnu stadfester at schal fuldkommes eller det aff Siuor Sin boehaffue At VdVorderis.

laurids lehrang Sielff Och Siuor musland giord(e) æd.

dj forArmet Som fich tingsVinde Aff lerang schibred for landschatten 1660 thoris, biørn och Vnge Olluff Sampt Siuor topnes 7 R(ix)d/ale/r, Olluff torsen I(ndre) quam 4 R(ix)d/ale/r, thieran och Jon Øffreland 8 R(ix)d/ale/r, Olluff Stor Nese 6 R(ix)d/ale/r, Sidsel dalue 5 1/2 R(ix)d/ale/r, helle och Ane Vaare 2 d/ale/r, per heruig 1 d/ale/r, Omund Erland 3 R(ix)d/ale/r 2 S(lete) /march/, gert N(edre) helde 4 d/ale/r, Mogens och Einer Skorpe 2 R(ix)d/ale/r, per Jensen Ø(vre) helde gandsche forArmet, Erich, leffuer y/tre/ quam 4 R(ix)d/ale/r, Jon Amdall 2 R(ix)d(aler), Omund, Naff(ue)r och Michel Axland 2 R(ix)d/ale/r, Jon frøland 2 R(ix)d/ale/r, Mourids Och Johans Thofftøn 2 R(ix)d/ale/r, Oed och Jacob kleyberg 1 R(ix)d/ale/r, Boedel Nortued 2 1/2 R(ix)d/ale/r, Seuerin Biønland 2 R(ix)d/aler/, thoris stor biedland 1 R(ix)d/ale/r, Aage Ø(vre)bøe 1 R(ix)d/ale/r, Erich och Olluff hetland gandsche forArmet, Signe landdrog gandsche forArmet, Thieran gurjgierd gandsche forArmet, Osmund Seldall 1 1/2 d/ale/r, Thruels Mouerland gandsche forArmet, Enchen Nes gandsche forArmet, Osmund Espeuig 1 d/aler/, Daniel Sloguig gandsche forArmet, thieran høglj 1/2 R(ix)d/ale/r, peder Och Olluff Bratetued gandsche forArmet, Jacob liødeheller 1 d/ale/r, Olluff och Seffren Ø(vre) Amdall gandsche forArmed,

Osmund Stensuig gandsche forArmet, Christopher lehrang 2 R(ix)d/ale/r.
 
 
 
 

Anno 1661 Den 2 Aprilj paa gismeruig huor f/ierdings/ting holtes Aff Kar(m)sunds fierding.

Først Auguoldsnes schibrede. /152a/

Lensmand Olluff Øffrebøe

Laurettesmend Salue hoffue, Suend haaland, Anders Vigingstad, Olluff gundershou, knud Voge, Olluff houge.

Olluff Øffrebøe lensmand haffde steffentt hans Suager Olluff houschen Anlangende bøxel Som hand schal forholde hans Sødschinde Och Sødschinde børn Och der Om fremlagde den Sorenschriff/ue/r Michel Nielsens och Sex mends beseigled byttesbreff daterit den 26 Junj 1656 huor Odelsgodset effter S/alig/ hans Rasmus/en/ førige lensmand ehr Imellom schifft och lignet huor paa Olluff houschen schal giøre hans Sødschende Indpas Och bruge deris tilfaldende gods i Ørpetued,

haffuer Vj her Om Saaledes for Rette affSagt at huer aff for/schreffne/ hans Rasmusens børn och Rette Arffuinger bør at Nyde och bruge den deell dennom med Rette ehr tilfalden med landschylde och bøxel Saa Vel Som brug och besidelse och Olluff houschen at Affstaa den Arff Och Odel hand i Mod lo(u)gen bruger, Saa lenge Som schifftebreffuene staar Ved Sin fulde magt.

Johans bentsen paa hans fader her bent bentsen haffde steffnet Ane Norim for hun Iche Vil Affstaa en Jordepart i for/schreffne/ Norimb Som hun effter beretning schulle haffue OpSagt For hindes Magh Truels huor paa hand och Nogle bøxel penge til her bent har Vdlagt,

Da møtte nu for Retten for/schreffne/ truels Som IngenVindes(byrd) kunde føre at hun den part hun Endnu bruger for hannom schulle haffue OpSagt, for/schreffne/ Anne Norim foregaff Ingenlunde Sin Jord Ville Affstaa kiende Iche heller Sin Suager god for at forSyne hinde i hindes Alderdom, der fore Saaledes for Rette AffSagt at hun hindes Resterende 3 tage bør betalle Och truels at haffue forbrut dj penge hand Saaledes paa bøxel har Vdgiffued Vden hans Vermoders minde eller Samtøche.

Effter En Optagen Sag fra Sistholdende schibreds ting Angaaende tuende Jordeparter Nemblig høynes och haaland Som Velb/yrdig/ laurids galtung Søger til Sig och Sin Ettlegh at henhøre Som Vdj Nogen Rom tid haffuer Vnder fremede Vehret bortpanted, da effterdj atschellig breffue for Os fremliges Nogle Raderet och Nogle Som Vj Iche for got kand Antage da befinder Vj aff dj fornemeste breffue at høynes fra den Velb(yrdig) gode mands laurids Galtungs Ettleg Ved pant /152b/ Vnder fremede at Vehre komen och Same gods i førige tider ehr komen fra frj folch Ved pant och Iche Ved kiøb, Der fore her om for Rette AffSagt at Odel och Adels gods Som Iche Ved kiøb eller gaffuer ehr bortkommen Igien bør til Adel och Odel at Vige och hans Simensens Arffuinger deris pantepnge for høynes igien lauris Saa Vit dj Vdgiffuet haffuer Effter Regtig breffue mens haaland Angaaende huor Om findes breff mod breff den post Saa Vel Som dj Raderede breffue haffue Vj for laugmanden effter loulig Citation Indfonden.

Fremkom for Retten hederlig och Vellerde Mand her tomes tomsen Medtiener i herens Vingaard til torffuestad prestekald Som med lensherens schrefftlig steffning haffde Citerit Jens torffuestad for Attschelig løyenAgtig Ord Hand hannom schal haffue paaSnachet Som Same steffning Videre formelder daterit den 6 October 1660 och Same Sag fra høstetingen ehr Optagen Aff Sine Aarsager at Jens torffuestad da laa Siugh.

for/schreffne/ Jens torffuestad Møte och stod Ved Sin prouff Som aff Michel Nielsen Sorenschriffuer och Sex mend VelbeSeiglet bleff fremlagt huor Vdj meldes Att An(n)o 1659 den 17 decemb/e/r paa Rossebøe huor Iblant Andet meldes Jens torffuestad fremkom och proffued Att hand Var en gang paa fierde Aar Siden Som hand kand Mindes, paa Sørhoug, Som Soel Var Nedgaaed, och hand Stod Ved Ildhuset Neden Vnder haugen, Och Saa her tomas gich Ned til Siøhusene med en hid Och gich der med Inden den Yttre Sualdør, Som hand Saæ, der effter Vdkom hand med hiden i ha(a)nden Och Satte den Vnder trapen, threj dage der effter Igien kom hand til be/mel/te Sørhoug, da Sagde Ingemund Och hans quinde til hannom, gud giff her tomas fahr Vell hand gaff os en hid med korn,

denne sag Sex mend til dj førige Jon lande, Wiching storSund, Baar stange, Olluff Vaare, Baar Nordbøe och hans Vigingstad.

Jens torffuestad Møtte Och bad Om Naade Iche Om Retten, Thj huad hand haffde Sagt och Proffued fortrød hand aff hierted. /153a/

Her Om for Rette AffSagt effterdj Jens torffuestad haffuer Sagt paa den hederlige mand her tomas tomsen det hand Aldrig kand beuise huilche hans løyenagtige talle hand Iche kand beuisse, men der fore bør at lide och bøde effter Mandhelgebalchens 21 Cap/itel/ firre march for hans fiOellmelle och Rom talle med.

Ba(a)r Nordbøe har steffent Olluff houschen for Agerschade, Bleff forligt for Retten at Olluff schal giffue baar En Vet korn til høst.

Jon lande, Suend Haaland, Viching storsund, Baar stange, Knud voge, Salue houe.

dj forArmet i landschat 1660 Barbra schej 5 Ort, Anders schey 2 d/ale/r, Siuor Nordhaaland 1 d/ale/r, Jon gunders/en/ hou 2 d/ale/r,

Olluff Øffrebøe, Jon lande giorde(e) æd.

skare schibrede lensmand Simen Rosebøe.

Michel Sæuig, tormo foreland, Anders Østrim, Knud tornes, Olluff qualle, goude Mølstre.

Lisbet Henrichsdatter med lensherrens steffning haffde Citerit hans stange for Omkostning effter en Vel forSeiglede schilsmesse och Capitelsdom, daterit Staffuanger Capitell den 18 Januarj 1661 huor vdj blant Andet formeldes i Slutning det hans stange bør effter Sex vuillige dannemends kiendelse giffue hinde tilbørlig kost och tering, och fremlagde hun En Anteignelse Som bedrog In Suma for steffninger, prou Och dommen Sampt anden Vdgifft och bekostning 29 1/2 R(ix)d/ale/r, huilche hindes Anteignelse Vj Iche i Alle puncter Samtøche mens Offuer Alt at giffue hinde 20 R(ix)d/ale/r, mens huad hindes gods hun førde i buen Anlanger Na(a)r børnegoeds Sampt ald Anden loulig schyld bliffuer betald bør hun at Nyde halffparten aff det Øffrige Om Noget Igien findes, Som lougen Om formelder, Och Om hans stange Iche med gode Ville betalle, da det aff hans bohaffue At VdVorderis.

Jens skumager storsund med lensherrens steffning haffuer Citerit torgir peders/en/ stoerSund for hand paa Attschelig tider och steder schall hannom med Vtilbørlig schandering /153b/ hannom och hans quinde schal haffue Offuerschieldett Och Offuerfaldet med hug och Slag Som steffningen videre Om formelder, Same tid Var steffent til prou Claus gundersen och henrich helmechs quinde Margrette deris Sandhed at proffue.

Fremkom Claus gunders/en/ Som proffued at En hellig dag Effter predichen Som hand Iche Andet Veste Ind det Var Anden pindsedag da dj drach en kande Øll eller tou hos henrich helmech da kom torgir och Jens schumager Nogen Ord Imellom Saa torgir gaff iens et mundSlag och Ruschet hannom Noget i haared.

Margrette henrich helmeches proffued lige Som Claus gundersen Saa det Var Om Anden pindsdagh der denne perlement schiede, Om deris schielderj Viste hun Indted at proffue.

Om denne Sag bleff dj for Retten Saaledes forligte Saa Att torgir storeSund Ragte Jens skumager Och hans quinde handen Och dennom Saaledes Erklerede at huis hand haffde Snached Vdj hastighed Som kunde Vehre Jens schumager hans quinde eller børn for nehr, det schal nu her Effter Vehre død och Magtesløs paa bege Sider Saa handd haff/ue/r dennom Iche Noget VErligt at beschylde mens dj nu paa bege Sider schal leffue ford(rag)eligen Venligen och Vell Som Dannemend och gode grender Sømer och bør i Alle maader.

Jacob Olluffsen Søre Mølster haffde steffnt gunder Mølster Anlangende besidelse paa Mølster Som hand haff/ue/r i pant, den Sag for Sine Aarsager schal steffnes med schrefftlig steffning.

Johans Nerebøe steffent Iffuer stachland for en Rixd/ale/r hand schyldig laurids peders/en/ i Soning for hand haffuer Vloulig hogen (i) schare schibr(e)d i kiercheskouen Som liger til Auellsnes kierche,

her Om for Rette AffSaagt det hand forschreffne R(ix)d/ale/r Igien bør betalle.

dj forArmet Jon grinde 1 S(let) d/ale/r, Mons førland 2 R(ix)d/ale/r, Jens tømerdall 1 R(ix)d/ale/r, laurids bircheland 2 d/ale/r 1 Ort 8 s(chielling), Jon SørVixø 1 1/2 d/ale/r, gurj Øresland 1/2 d/ale/r, Adtser st(ore) hageland 1 R(ix)d/ale/r 20 s(chielling), Christopher kringeland 1 1/2 R(ix)d/ale/r, torsten Seuig 1 R(ix)d/ale/r, Johans Østrim 1/2 R(ix)d/ale/r, /154/ henrich lindØen gandsche forArmet, Olluff Saltued 3 Ort.
 
 

Stangeland schibrede

Johans Østhus, Johans hagge, hendrich haaland, Jacob uig, Niels Meellstoche, peder dalle.

dj forArmede som fich tingsVinde Christen, Olluff knudsen, Jarll Olluff Omundsen per Olluffsen Vig 7 R(ix)d/ale/r, haluor, Erich Och Enchen langAger 6 1/2 R(ix)d/ale/r, houskel Endre ferchingstad 4 1/2 R(ix)d/le/r, knud Christopher Ner(e) lechnes 4 R(ix)d/ale/r 1 Ort, Jens Olluff Seffren Enchen Reinert staffue 7 R(ix)d/ale/r, Colbeen MuncheJord 1 R(ix)d/ale/r, Osmund Och Encken N(edre) Oedland 2 1/2 R(ix)d/ale/r 1 Ort 6 s(chielling), steffen och Orm och Anders Sandued 4 R(ix)d/ale/r, haluor Olluff och steffen Norstoche 4 1/2 R(ix)d/ale/r, Olluff Mons laurids och Encken gert Syre 6 R(ix)d/ale/r, gutorm tiøsuold gandsche forArmed, Rasmus och Sirj VedØen 1 1/2 d//ale/r, Aslach Christopher Omund bendigt Sørstoche 1 1/2 d/ale/r, laurids Melstoche 1 1/2 d/ale/r, Matis høynes 1/2 R(ix)d/ale/r, Enchen Seuig 1 1/2 d/ale/r, begge Olluff Seffueland gandsche forArmed, Berete och Ingeleff lechnes 2 R(ix)d/ale/r, Olluff Vichre 2 1/2

S(lete) /march/, Omund schitnedall 1 R(ix)d/ale/r 2 S(lete) /march/, hermand RanduoldJord 1 R(ix)d/ale/r, Ellias Encken Jacob tiøstem 2 1/2 R(ix)d/ale/r, hans och Enchen Sørhaaland 2 R(ix)d/ale/r, hans och Mons ytterland 5 Ort, laurids N(edre) Risdall 2 1/2 Ort, Johans fauerland 1 1/2 R(ix)d/ale/r, Matis dyrland 2 1/2 Ort, Rasmus Seuat och baldtser SyndeAa 5 Ort, Berete kiercheleyde gandsche forArmet, gunder lj gandsche forArmet, Anders Olluff Siuors/en/ och baar Ackre 3 1/2 R(ix)d/ale/r,

lensmand Rasmus Østrim, hans ferchingstad giorde æd.
 
 

Hettland schibrede

lensmand Johans Nerebøe

Michel quinesland, Erich tøsuer, Jens i vogge, laurids ib/ide/m, truels buchnebergh, torsten Ø(vre) quinesland.

Enchen Øffrebøe 2 d/ale/r 1 Ort 8 s(chielling), Siffuert och knud hoffue 2 1/2 R(ix)d/ale/r 1 S(let) /march/, Enchen Søruog 2 R(ix)d/ale/r, Anders haaland 1 R(ix)d/ale/r, hermand Søruog 1 1/2 R(ix)d/ale/r, Endre storhoug 5 Ort, Anders houg 3 R(ix)d/ale/r, Olluff løbeland 1/2 R(ix)d/ale/r, Enchen SyndenAæ 3 R(ix)d/ale/r, Olluff kløuning 5 S(lete) /march/, knud RodesEige 1 R(ix)d/ale/r 2 S(lete) /march/, Rasmus Amdall 5 Ort, haluor løning 5 Ort, per Nørtued 1/2 R(ix)d/ale/r, Erich Vatnemb 5 Ort, Snig gandsche forArmet, Enchen Nes 5 Ort, Per Berche gandsche forArmet, Siuor Axdall 1 d/ale/r, knud Østhus gandsche forArmet.

lensmand och michel quindesland giord(e) æd.

Ellias Christophers/en/ borger i bergen lod lese et gaffuebreff daterit bergen 13 Januarj 165. (6?) Vnder hans egen och tuende dannemends hender meldende at hand giffuer hans høstru Maren pedersdatter 60 lod Sølff i gaffuer om hun hanom Off/ue/rleff/ue/r Och hun hannom helt Saa megit Igien. /154b/
 
 
 
 

Anno 1661 den 23 Aprilj Nemblig tachetisdag Vare Vj paa storSund Retten at betiene Imellom torgir pers/en/ paa den Ene och Jens skumager Samesteds paa den Anden Side.

Laurettesmend Som Retten betientte Olluff Øffrebøe aff Auelsnes schibred, Thorsten gaar, haluor ib/ide/m, laurids i dallen, Anders Østrim, per Veste, Iffuer gaar i Anders Østrims sted.

Fremkom for Retten Thorgir pedersen storeSund Som for Os fremlagde En Voris gunstige Velb(yrdig) lensherres Vdstede steffning datterit Staffuanger kong(sg)aard den 18 Octob/e/r 1660 Des Indhold huor Ved var steffned Jens skumager storSund med huis breffue och loulig Adkombst hand kand haffue for en Vet goeds i storsund Som Suend hinderAgger eyde, at dj Ville beuise huor hans quindes Verfader Samme goeds bekommet haffuer, formeen dj der Om deris loulig Adkombst burde fremVisse effterdj dj til forne det Om louligen ehr steffent och Saadant Iche Vill Effterkomme Alligeuell hannom penge for Same Vet goeds igien Vaar tilbøden, Item til prou Var steffent Viging storSund och haluor houge til Same tid och Sted at møde och proffue och Vidne hues eder Om den Sag Viterlig ehr.

først kom frem Randj stensnes for/schreffne/ torgirs moder Som Sagde Att noget for den store pestelense da hun kunde Vehre en Sex eller 7 Aar fulte hun en mand Ved Naffn berj Storsund da Sag(d)e hand til hinde Vilt du Iche komme til mig Suarde hun ieg Ved Iche huor dij boer, Suarde hand ieg boer bort Vnder det field, du haffuer en haluet goeds hos mig ligeuell du ma(a)t Vel kome til mig.

dernest fremkom Viching storsund Som proffued at Olluff storeSund haffde steffent Jens schumager och hans quinde for den Soren schriffuer Michel Nielsen tuende gange for en hal Vet goeds i storSund Som Jens brugte och gaff hannom penge for hand schulle schriffue det i tingbogen at hand schulle fremVisse Sine breffue, daa Same tid Var med hannom Ingbret schyllingstad til Vidne om Same halffue Vet, daa Suarde /155a/ Jens schumager at hand Ingen breffuer Ville fremVisse førind hand steffnet paa Aasteden

storsund det Same Suarde Jenses konne Anne hoffuersdatter.

Dernest fremkom haluor houge Som proffued at hand for mange Aar Siden haffde hørt aff Olluff kolbiønsen paaa storsund Och fornemblig der hand bleff dreffuen fra storSund der dj holt hussemaade, daa Sagde for/schreffne/ Olluff der ehr en Vet i storSund Som ehr kommen for torgir storsunds faderfader och lige Som dj driffuer mig nu Saa kand dj driffue Jens schumager en And/en/ tid. Item proffued hand Vider(e) at hand Var schydsskaffuer da Var hand en gang paa storSund at steffne Ane Jenses kone Om Same gods, Da Suarde hun ehr det nu tid at talle om godset torgir ehr nu fierde mand, Same tid var med hannom Niels hoffue Som proued lig(e) ord.

Her i mod Suarde Jens skumager at dj var villig prou i schyld och Suagerschaff, huor til torgir Suarde det schulle Iche beuises.

Hans houge Var steffnet med lensmands steffning til at Vinde Sin Sandhed her Om, at hand haffde hørt aff Olluff kolbeins/en/ medens hans boede paa stoerSund at hand Sagde at torgir storSund och hans moder Aatte en Vet gods i storSund, huilched dj Var Eyermand till.

Dernest fremkom en Suend skeyes datter Ved Naffn Marete Som Søgte paa hindes faders Ret, Sagde hand med Sine Ettleg Aatte 1/2 Vet i storSund, lige mod torgirs morfader Som ehr aff huer Sin Ettleg, effter Viging och Jon hinderAger Som var brødere.

Ingen flere breffue bleff for Os fremuist Indog der Offte bleff paa beRofft.

Her Om haffuer Vj Saaledes for Rette AffSagt Att effter Som med breffue beuises at den en part i storSund tilhør Jens schumagers kone Ane hoffuersdatter och hindes forfarder (!) i en goed och Rollig heffd, haffuer vj effter Norges lou Odels Balchens 1 Cap/itel/ Saaledes for Rette forfunden Som formelder huilchen Jord Som haff/ue/r liget Vnder et Ettleg Vdj 30 Vinter maa Ingen der fra lou Søge men bliffuer dennom och deris Arffuinger til Odell Angerløst, der for huis gods Som Jens schumagers Breffue paalyder, følger den Ettleg Angerløs Och huis Som Iche loulig kiøfft ehr eller Indløst har, en huer at forskaffe Regtighed fore effter dj Ingen flere breffue for Os fremVises Som der Om kand giøre Regtig forklaring, ey heller Saa Nøyagtig prou Som en Rollig heffd kunde Sueche. /155b/

Belangende tarffuestrand och det Som føres til gaardens heffd der aff bør huer en halffue part Som dj louligen med les och Slede bør huer at tage och ey mehre end deris lod kand taalle.
 
 
 
 

Anno 1661 den 27 Aprilj Vahre Vj Effterschreffne forSamblet paa Øffreland Retten at betiene.

Lauretesmend i Vigedal schibrede

Thorbiøn Birchetued Østein hustued Olluff ib/ide/m

Thorgir støls/march/ Johans Brateland Aslach Rørtued

fremkom For Retten Jon Jacobsen lii Som for Os i Rette lagde en Vel forSeiglet steffning Aff Velb/yrdig/ Offue bielche Norgis Riges Candseler och Kong(elig) May(estets) befallingsmand paa bergenhus den 2 Januarj 1661 Vdsted, des Indhold huor Ved hand haffde Citerit Anne tolluffsdatter S/alig/ tøris Siffuersens Effterleffuersche boende paa Vee i Ettne schibred Vdj Sundhord lehns fogderj med hindes børn och medArffuinger Anlangende trej Spand Smør och 8 Spand korns leye Vdj Øffreland i Vigedall Som hans farfader peder Omundsen schal haffue bortpanted Huor Om befalles for/schreffne/ Anne toleffsdatter med hindes børn lauuerge och fuldmegtige at møde med huis breffue och Adkombst Som dj der til kand haffue Att der Om kand gaaes effter lougen.

paa Anne tolachsdatters Vegne Møtte hindes Søn Biørn tørisen paa VeæAæ i Ettne Och først berette Att hans moder Iche Var loulig steffnt Effter Som hun Iche haffde mehre Som fem Vggers kald och Varsell, tilmed Sagde Romt Vd at det Var en løyenAgtig steffning Paa nehr som et Ord Som Den gode Velb(yrdig) Norges Riges Candtseler haffde Vdsted.

Dernest førde Jon Jacobsen Sine Vidnesbyrd at hand med Omund finduig fem Vgger for Juell Var hos for/schreffne/ Anne toluffsdatter och hindes Søn for/schreffne/ Biørn tørisen da Sagde hand at hand Ingen penge Ville Anname effter Som hans moder foregaff Same gods kom hindes børn till Och der Om fremførde hand Vindesbyrd med lensmanden Olluff Ormstrand, laurids hindse(id) och laurids birchhou, Olluff quallØen Som beRette Att peder Omundsen hans faderfader bode Ald Sin bune paa Øffrelandd Och kand nu /156a/ Vehre Omtrent trej eller fire och treduffue Aar Som dj Iche Saa Eigentligt mindes mehre eller mindre Siden hand døde Och brugte per Øffreland hans tid tou parter i Jorden Som Var hans eget gods Mestendeell och Raade bøxell Indtil hand formedelst Sin Armod Satte godset i pant Och der paa Opbar penge aff for/schreffne/ Ettnefolch.

Item en Anden steffning daterit staffuanger den 10 Martj Anno 1661 des Indhold huor ved Var steffent hans Roelsen aff Jon Jacobsen lj formedelst Hand Nogle aff hans breffue Och Rette Odels godtses tilstand och Ettleg effter hans farfader har forkommet och ladet kome i fremet Vehre, Som Same steffning Videre formelder i den post.

Item Var steffnit for den brug Som hand besider i for/schreffne/ Øffreland Som hand mener hand er Nest til at faa boe och beside. Item Var steffent Elluff Elluffsen med hans Adkombst til den part hand bruger i for/schreffne/ Øffreland, Som bege møtte i Rette. hans Roelsen fremlagde Sin bøxel Sedell Saadan Som den Var Och Elluff Elluffsen haffde Ingen men Sagde at Biørn tørsen haffde loffued hannom bøxell Sedell, dog hand den Iche har bekomet.

Om denne Sag Saaledes AffSagt at Effterdj Jon Jacobsen lj Iche har begynt Sin Sag til Forne En halff Aars tid Eller mehre Och lougen formelder huem Som Agter at Søge Sin Jord och bunestad Na(a)r hand dertil Effter lougen kand Vehre beRetiget och trenger til Sit Egit at paaboe, da bør leylendingen for Juell tilSiges och AdVahres At giøre husene Rydelig til Rette fardag.

Daa effter Som for/schreffne/ Jon Jacobs/en/ Iche har Endnu bekomet Sin Odels breffue beRoer den Sag til loulig steffning till høsteting huor hand da haffuer Sin Sag Ved lougen at Søge och paatalle.
 
 
 
 

Anno 1661 den 14 May Var beramet ting paa bøe i Karmsunds fierding huor Almuen aff Stangeland, Auoldsnes, skare och hetlands schibreder Var tilsteffnet.

lensMand Rasmus Østrim

Adne hembnes, Johans hauge Aff Stangeland schibred, Olluff Øffrebøe lensmand, /156b/ Baar Nordbøe, Jon lande, Simen Rosebøe, Reer Nodeland, hans houe, Johans Nerebøe, truels buchneberg, Iffuer vattneland.

Først Oplest Ett trøgt forOrdning Anlangende forSeylet Och trøgt papir, Som til Attschellige huer Slags fornøden trøgt papir befalles och schall betalles.

Fogden peder godsches/en/ tilSpurde Meninge Almue Som Da thing Søgte om dj Ville Rette Sig effter lensherens befalling paa hans kongelig May/estets/ Veygne at giffue dennom dene tillagde løn Som schal Reyse til hyldingen Nemblig at huer pund korn eller løb Smør 22 s(chielling) da Suarde Alle mand tilstede Var at dj Ville Rette dennom effter lensherrens befalling.

Item tilSpurde fo(g)den meninge Mand Vdaff huad Aarsagh Att dj Vdschreffne knegte i karmsund fierding Iche Vill Møde paa Mø/n/sterpladsen for Officere at lade Sig Execere och Aname kong(elig) May/estets/ geuehr,

Huor til først Suarde Rasmus Østrim aff stangelands schibrede at mesten deellen knegten Møtte i hans schibrede, mens formedelst dj Andre schibreders Knegte Iche møtte Ville dj hos hannom Ingen geuehr Aname,

Olluff Ø(ff)rebøe aff Auoglsnes (!) schibrede Suarde at der Møtte fem eller Sex aff hans schibrede, men Effter Som dj Iche Samtligen møtte Ville dj Andre Iche nogen geuehr Anname.

Aff skare schibrede Ville Ingen møde, men der lensmanden Simen Rossebøe med tuende dannemend dennom tilSagde Suarde dj dennom Om der kom Nogit fientlig paa landet Saaa Ville dj møde førind Ville dj Iche møde.

Aff hetland schibrede Møtte Nogle Ville dog Iche tage geuer men Suarde Om Nogit paakom och dj Alle Møtte Saa schulle dj giøre det Same.
 
 
 
 

Anno 1661 den 8 Octob/e/r paa Vnderberig til Marchegang och Jordtrette Imellom berj och Vig Effter Vdtagne steffning.

Retten at betienne

Mads heyreberg Claus hanesand

Jacob Vold Olluff hanneSand

Colding Sogen Thosten galte

Neruerende kong(elig) May(estets) Fogit peder godschesen, laurids pedersen Raadmand och stigtschriffuer, daniel Voffle lensmand Med got folch flere.

Fremkom for /157a/ Retten Velforstandig Mand Christen Andersen Capitelsfoget, laurids peders/en/ Raadmand och stifftschriffuer, peder godschesen kong(elig) May(estets) fogit Alle forSuars mend for Vnderberge Som med lensherrens steffning haffde Citerit Aasse Vig med hindes lauVerge Och forSuar Sampt Closters foget Jens Christens/en/ Om hand haffde Noget der Imod at Sige Formedelst En quernebech med des brugh och stem Som tilhør bege Jorder Vig och berj Sampt for Nøster Olluff berj formehnes at lade OpSette Ved Siøen paa Vig grund Sameledes for brug Vdj fenes ved Vig Som dj aff berj dennom til Egner, Effter gamell beRetning, huor Om at proffue Var steffent Zirj Melle i Aardal, Karj tiøsim, Simen dalager, Mogens, tiøstel och laurids hoffuersten, Simen dalager, Aase dalle, Rasmus Rasmusen Sørbøe, deris Sandhed Ved fuld boger æd at bekiende, Som Same steffning Videre Om formelder, daterit den 12 Septemb/e/r 1661 for dj Vedkomende loulig lest och paaschreffuet,

fremkom først at proffue Mogens hoffuersteen En mand Vngefehr paa 80 Aar hand prouet det hand kom at boe paa hoffuersteen Ett Aar førind Anders Morken kom til Vig at boe, da boede en Ved Naffn Niels paa Vig, da Var Sagen at dj paa berj haffde kiør i Vig hauge Mens huor mange Veste hand Iche, Item Siden der Anders kom til Vig, da haffde en quinde paa hoffuersteen och tou kiør i haugen ved Vig, mens Om dj paa berge haffde det med beuilling Viste hand Iche.

tiøstel hoffuersten proffuet at hand Var barnfød paa hoffuersteen da Var det hannom Vel beuost at dj aff berj Malchet Nogle kiør i Vig hauge, men enten dj aff berj haffde det I minde Eller Iche Viste hand Iche.

Rasmus Dalle proffuet hans quinde Aase dalles Ord at hun Beræte hindes førige mand Biørn dalle Offte Sagde at dj paa berj haffde huer tredj Nød med dj paa Vig Vdj haugen førind Anders kom der at boe, Meden Niels der boede.

laurids hoffuersteens proff Var at hand Var Vng Viste Iche Andet At proffue Ind huis hand haffde hørt aff hans forældre Och Andre Att det Var Segen dj paa berj haffde Sex kiør i Vig hauge mens Iche det hand kand det mindes Videre Ind huis hand aff Andre haff/ue/r hørt.

Rasmus Rasmusen Sørbøe proffuet at hand haffde tient Anders Vig, da hørde hand Anders Sige at hand Vandt Vig hauge fra dj paa berj.

forschreffne prouffsfolch giorde Samptlig deris æd,

Zirj melle och Karen tiøsim framschichet deris prou schrefftlig Effter Som dj Vare tho gamble quinde Och Iche Var Saa sterche dj kunde komme paa Siøn Om høste dage, Och Var deris prou Saaledes Karj tiøsim en quinde Offuer 60 Aar Var Opføed paa Underberj fra hun Var 7 Vgger gamell och til /157b/ hun bleff gifft der fra, da boede hindes Moder Ane berge Och hindes stiffader Rasmus paa for/schreffne/ berj, da haffde dj Aarlig kiør i Vig haffue Nemblig fem kiør i tuende Aar, Och huer tredj Aar Sex kiør, Indtil Anders Mortens/en/ kom paa Vig at boe, da kom forbud fra Øffrigheden der paa Siden brugte dj der Indted aff berge i Same buhauge, mens Enten hindes forældre haffde det i Minde eller Iche Var hinde Vbeust, da boede en Mand paa Vig hede Knud och en hede Niels, Och Iche hun da hørde Nogen trette Vdj Nogen Maade Enten Offuen kleffuen eller Anden steds, mens dj holt bechen for Ret schiffte Same Jorder Imellom mens paa heyen gich horn mod

horn.

Sirj meldes proff Som hund for tuende mend haffuer bekiendt Nemblig Olluff Reers/en/ Valle och Niels Niels/en/ kaluetued Som Var ombeden at høre hindes Ord for Olluff Richersen paa Vnderberj, och lyde Saaledes den tid hun Vdj Sin Vnge Aar Var hieme hos hindes forældre Som bode den tid paa Vigh Och gich Och Melchet hindes forælders kiør, da haffde Manden paa berj Sex kiør i Vig hauge, och hindes forældre haffde 12 kiør Samesteds Och Ingen klamer eller træte Var dennom Imellom men Aldting Var Venlig och got och derpaa Ville hun gierne Anname Sacrament Na(a)r hun schulle dø, Same Ord haffde hun for Olluff melle och haluor Egge Och becken Imellom bege gaarde Var Ret schiffte den tid Som Var hinde i Sandhed beuest.

Och stod Aase Vig och hindes Suager hagen hansen Ousbøe til Vedermaals talle der Same proff bleff tagen paa berj, huor da Var begierendes hun Ville fremVisse huis hun kunde haffue Sig herimod med At forSuare, enten dome eller Anden ducamenter, gaff hun til Suar det hun Iche kunde Suare Noget der til effterdj hun Var en fatig Verløs Encke, førind hindes hosbond och eyer møtte Som nu Var Siug, och hindes breffue Var hos hannom paa Vdsteen Closter, for det Siste fremstillet Jens Christens/en/ fogit paa Vdsteen Closter hans schrefftlig Mesiue daterit Vdsteen Closter den 8 Octob/e/r formeldende Effter Som hand til Same tid ehr Citerit aff Olluff berj Anlangende Nogen tuistighed hannom ich Aase Vig schal Vehre Imellom Och hand formedelst hans store Suaghed Som hannom Nyligen Var paakommen i dise dage Iche kunde møde personligen Som hand Ellers gierne haffde Villet, men maa holde Ved Sengen, huor fore hand paa Sin Egen Saa Vel som hindes Vegne begier Sagen Maatte Nogen stund Optages, med Videre hans Vndschylding och schrefftlig Indgiffuende, Huor fore Effter Vj dj Omtuistede steder grandgiffueligen Effter Steffningen haffuer forfahret paa dj paasteffente steder haff/ue/r /158a/ Vj effter parternes beuilling och begier Sagen til Endelig dom Optagen til høstetinget førskomende paa RendesØe huor parterne Effter Same steffning haffuer Igien at møde, Och domb formode.
 
 

I Jesu Velsignede Naffn
 
 

1661 den 25 Nouemb(er) holtis Almindelig ledings och skatteting paa kierchehus i Aardal schibrede Aff Kong(elig) May/estets/ fogit peder godschesen huor da først bleff Oplest Voris gunstige Velb/yrdig/ lensherres Aluorlig schrefftlig befalling til Meninge Almue Anlangende huis dj til ko/ngelig/ May/estet/ plegt och lydighed med schatter och Anden Retighed plegtig ehr huor effter Alle haffuer sig at Rette och Var lydendes.

Efftersom imod Ald forhaabning Ret och billighed Seer och fornehmer Att Ingen Ord til Almuen Vdj Ryefølche fogderj kand gielde men en part lensmend lige Saa Vell Som bønderne ehre Saa fortreden At dj huercken Sielff haffuer Vildet møt her Inde nu til Marckendet effter min Befalling da Aldting At klargiøre ey heller Ringste budschab fra sig schicket megit mindre penge faa eller Ingen Och aff Bønderne Aff dj fleste schibreder huor største Restands ehr, Och dj formus/e/ste boer der findes her haffuer Villet møde Effter befalling At klarere, da befalis dig nu her med peder godschesen At du paa huer tingsted straxen schall Vdneffne Och Vdj tingbogen lade Indschriffue Sex Erlige Vederhafftige dannemend som Sig straxen paa huer sted huor Restands ehr, Der i schibredet schal begiffue, Och da hos en huer Som nogit Rester med effter Regtig Restandses formelding Som dennom schall leffueres, Indkreffue och VdVorderre, huad en huer schyldig ehr Aff huis Vdj buen findes, Som igien strax For Rede penge kand Selges Och det for den pris Som dj det Sielff Igien Vil Indløsse och schall der for Vden paa tinget beslutes Och Om kiendes huad dj for deris Vmage schulle haffue Som Same Vordering for Retter Saa och huad en huer der for Vnden til straff bør at giffue for Sin Motuillighed Och OpSedsighed Imod hans May/estet/ huilchet Saa i tingbogen schal Indføres Och det Samme paa et huer sted siden forud Anamis, men huer Som sig Endnu med Rede penge Vil Indstille straxen paa tingene førind Mand til Vordering treder, ehr ieg Endnu til freds med, at penge aff Maa Annames forVden Vordering och Videre Vdgifft, dog Saa fremt dj Same Aldting til fulde betaller, der Som och Nogen Sig Vdj denne Vordering at forRette Veigrer, med Ord eller gierning, da schall

strax hans Naffn i tingbogen Indføres Och steffning Offuer hannom tages til at tiltalles paa Sin boeslod, Som nu Vlydig och Motuillig Imod kongen /158b/ Och hans befalling, huilchen lensmanden Och Som Sig her VdInden motuillig Eller forSømmelig lader finde schall strax affSettes Och der forVden tiltalles och lide och Vndgielde som hans May/estets/ Vlydige Och der foruden Sielff betalle Saa Vit hans formoffue strecher Alt huis i hans schibrede staar til Rest, schal och lensmendene med dj mend Som Vorderingen forRette Selff personlig møde med huis dj i penge eller Vahre bekom/m/er paa huilchen sted Och till huad tid dennom paa tinget bliffuer forligt I lige maade Vnder straff och tiltalle, Och schal Same befalling paa huer ting lydeligen Oplesses Och i tingbogen Ord fra Ord Indføres, huilchet Alt paa hans kong(elig) May/estets/ Vegne ieg dig peder godschesen Aluorlig/e/n Vil haffue befallet Som det sig bør at haffue i Agt Och forRette, Saa at nu Ald Restands aff førige Aaringer Vere sig huad det Vehre kand, Saa Vel som Ald dette Aars schatt med Ald Anden lenens Indkombst paa huer tingsted fuldkommeligen bliffuer Opboren Saa fremt du Begier lenger dermed at haffue at bestille Och huis penge du bekommer haffuer du mig Straxen fra huert tingsted at Indforschaffe imod Regtig beuis Som til det bud schal leffueres, dattum Staffuanger Kongsgaard den 26 Octob/er/ 1661.

henrich belou

lauretesmend Som Retten betientte Adtser Melle, Jon høyland, Anders tientland, Olluff Melle, Morten Erland, daniel Vllestad.

Olluff dauidsen haffde steffnet Olluff køluig for hand haffde taget et Øg fra hannom for Vden dom,

for/schreffne/ Olluff møtte och Iche kunde benegte at hand Jou haffde taget Same hors men hand haffde leyet hannom en koe som hand haffde i leye Som bleff død, Om dene sag bleff di Saa forligte at Olluff køluig schall giffue olluff dauidsen 1 R(ix)d/ale/r til Juel at betalle, j kong(elig) May(estets) Segt haffuer hand at bøde effter lougen Kiøbe B/alchens/ 1 Cap/itel/ Nemblig 3 /march/ Sølff.

i denne Sag Effuen Allesuig i Adser melles sted. /159a/

Anders Rechorsen scharsiant haffde steffnet Adtser melle for VquembsOrd och skandering Som hand Øffde imod hannom i her Jens Simensens festens Øll, Sa(a) Vel Som hans kameRater Aff Aarsag at hans Søn iche møtte paa Mønsterplads effter Som hand til hans May/estets/ tieniste Var Vdschreffuen,

her Om at proffue Var steffent Anders birche och Jon degne.

Anders birche proffued det hand hørde der Adser haffde sterch Rus i forsch/reffne/ festen Øll kom der Nogen Ord imelom Adser och for/schreffne/ Offiseer formedelst Adser Sin Søn Iche Møtte til Mønsterpladsen, da Sagde Adser at hans Søn Iche nu Ville her effter giøre Altid Som hand Vilde, men hand ehr gifft, och der hos Sagde at det Var got forind Sa(a)dane karle kom til staffuanger, der Anders laste (!) Sligt aff Adser Sagde hand du est et skarn och dj med.

Jon degne Ville Iche proffue men hand Sagde Ich der aff Nogit at Vide At Adser haffde tald Nogen Vbeschedenlighed til for/schreffne/ Anders Rechors/en/ Effter Som hand Sad Ved en Anden skiffue Nesten en hal fierdings Vey derfra,

Anders bierche giorde herpaa Sin Eed men Jon degne Ville Iche giøre Nogen æd.

Olluff daffuidsen haffde steffnet Olluff dybuig for 12 Rixd/ale/r i OpSegen penge i Seluog, der Om bleff dj Venligen och Vel forligte Saa Olluff dybuig tog Olluff Daffuedsen i haand och bleff Venlig och Vel forligte Saa hand Inden Juell schal betalle hannom 8 Rixd/ale/r och dermed schal Deris trette Vehre til Ende huis Iche pengen til Juel bliffuer betald schal hand giffue hannom 12 Rixd/ale/r och Sagen staa hannom Oben fore.

Daniel tientland paa hans Søns Daniel lauridsens Vegne steffnet Olluff Soppeland for En Rixd/ale/r haffde la(a)nt hannom huor imod for/schreffne/ Olluff berette At haffue Noget kober at kreffue hos hannom Igien, bleff for Rette AffSagt at hand for/schreffne/ daller skal betalle eller den aff hans bohaffue bør at VdVorderis med kong(elig) May(estets) Segt och Omkostning med breffpenge och Alt Och Siden Søge Sit effter lougen.

Olluff Riffueland steffnet Knud Nere biør(o)m for 4 Rixd/ale/r hand schulle Vehre schyldig til gamel Knud biørom foret hus hand hannom affkiøffte, huilche schyld hand nu benegted Saa det Var betald, her Om AffSagt det hand schal giøre sin døl effter lougen eller gielden betalle och det til første fierddingstingh. /159b/

Fogden peder godschesen tilSpurde dj Sex meend Som schulle VdVordere schatterne Om dj det Ville giøre paa deris Egen Omkostning da Var dj begierende huer en Ort Om dagen, bleff Saa Sluted at dj schall haffue 1 Ort for huer gaard Och mand Som dj tager vordering paa.

Olluff pedersen mit Sedberg ehr steffnt for en stoch hand haffde tagetfra knud yttre Vold Møtte Iche schal bøde steffnefald 1/2 R(ix)d/ale/r.

Jon haluorsen en knegt var steffnet for hand haffde beSoffuet et quindefolch ved Naffn malin torgirsdater, haffde Indted at bøde med, der for bege at straffes paa kropen.

Jens tieransen tienendes Olluff melle Var steffent for leyemaall med et quindefolch Naffnlig Marete Som hand besoff paa Suaberg, Møtte Iche men bør at bøde effter Recesen.

Osmund Osmundsen ehr steffnt for leyermaall møtte Iche, men bør at bøde effter Recesen, quindefolchet Marete Samsonsdatter.

Suend holte Var steffent for hand haffde besoffuet barbra Josepsdater, bleff bege dømt at bøde effter Recesen.

Elling fischAaen Som haffde beliget Karen lauersdatter holte bleff i lige maade tildømt effter Recesen.

Michel Olluffsen knegt Som tientte paa Voster besoff hans quinde for deris brølup, bleff tilkiendt at bøde 9 Ort.

Olluff och Rasmus Amdall, Olluff lille dybuig, knud ytter nesse Var steffnt formedelst dj i Somer Iche førde lensherren hand kom aff Aardall effter Som dj Var loulig tilSagt, bleff tilkiendt at bøde fløtningfaldhuer 1/2 R(ix)d/ale/r.
 
 
 
 

Anno 1661 Den 29 Nouemb/e/r paa fossand huor schibreds och ledingsting aff kong(elig) May/stets/ foget var beramet Och bleff holden Effter Som storm och Vueyrlig paa tou dags tid Os der fra forhinderet,

laurettesmend Som Retten betientte, disse Effterschreffne /160a/ Siuor Rettedall, Biøn Jøsang, gundbiøn Roseuig, thormo hatleskou, houskold fielde, Rasmus Jonsen berj.

Item Sex mend som skal VdVordere huis til kong(elig) May/estet/ Resterer Med skatter och (åpent rom) laurids Rosseuig, Endre fossand, gundbiøn Øffre Espedall, laurids Nag, Vng Michel Barche, Knud strand.

Fogden peder godschesen haffde steffnet torchel helle for kongSegten for hand NederSlog et laxekar for tore helde, Sonet for 1 Rixd/ale/r effter som hand ehr forligt med Sin Vederpart.

Knud berge var steffnet for leyemaall med et quindfolch ved Naffn gurj pedersdater, hand bleff effter Recesen tilkiend at lide paa Sin boeslod och hun til kagen effter Som Iche har at bøde med.

Rangle Ormsdatter Var steffent for leyemaall med Jon Jons/en/ berj, da effter Som hand haffde Sonet med K(ongelig) M(ayestets) fogit for Sin forSeelse, bleff hun tilkient at straffes paa kropen effter Som Iche haffde at bøde med.

Jacob Olluffsen fossand steffnet Jacob michelsen fosand for en bøsse Som Var til Arffs falden effter hans lehrang hans Arffuinger Var fem brødre och fire Søster, Vdj Sam/m/e Arff

tilkom Jacob michelsen 1/14 dell och Jacob Olluffsen effter hans hiemell tilkomer dj fem brøder parter och 3 Søsterparter och hannom dog bøsen forholdes,

her Om for Rette AffSagt At Jacob fosand lensmand Som største lod i bøsen eyer bør dend At Nyde och Jacob Michels/en/ Sin Anpart effter bøsens verdj Eller giffue Jacob Olluffs/en/ penge Om bøsen ehr forkomen Saa den kand Iche kome til stede Igien.

Jens Aasen, Effuen Ad(n)enes, hans Eyen, Olluff trundsen fielde, Biørn dallen, tore Oueland, huilche Rester med deris told och Retighed til laugmanden bleff tilkiendt at betalle eller det aff deris boehaffue at VdVorderis effter Som dj der Om var loulig steffnet.

laurids bircheland, torsten Nere Espedall och Olluff løeland Var steffnet for dj Iche Ville dømme paa tore helle til Aardals ting, Bleff tilkiendt at bøde huer en /march/ Sølff effter Ting(fare) B/alchens/ 4 Cap(i)t(el) Och bleff for dennom Vdj schibredet Oplest voris gunstige velb/yrdig/ lensherres Aluorlig befalling och paaMindelse her til forne Indført Om deris plegt med schatter och Restandsers klarering Och Anden plegt til kong(elig) May(estet) effter høye Øffrigheds strenge befalling. /160b/
 
 
 
 

Anno 1661 den 30 Nouemb/e/r holtes Almindelig ting paa hølle med kong(elig) May/estets/ skatter Sagefald Och Alle Andre steffnemaall.

Och bleff først for meninge Almue Oplest Voris gunstige lensheres befalling Om huis skatter och Anden plegt Som dj schyldig ehr och en huer kand med Restere.

laurettesmend Som Retten betientte thorchill gille, Rasmus och Biørn Seluig, tieran Ou Egeland, Adne Seldall, Rasmus Verland.

Christopher giesteland steffent per homeland for fem Rixd/ale/r laantte penge och der for Sat hannom Sin bøxelZedel i pant och loffuet hannom Rødning och bunestad, bleff forligt med handerband At peder schall betalle til paaske førstkom/m/er.

Beret tingesdall steffent Iffuer Vgland for et Aars løn, Iffuer der Imod bereted at hun løb aff hindes tieniste for hindes Aar Var Vde Saa der feylet Vel fem Vgger paa hindes Aar, der Imod bleff beræt at hun Iche fich Sin tilbørlig kost Saa hun Var fornøden at Vige Sin tieniste, her Om for Rette AffSagt at hand den halffue løn med kleder och Alt bør betalle.

lyder quam haffde steffent torchel gillj for en deell Odelsgoeds Som tore Nags Arffuinger hannom forholder, Da møtte och Suarde torchel gillj lauretesmand Som Retten betientte at lydich Sit gods Var ligendes i Møglebustad i Eggersund Nemblig 7 1/2 Spand Aff hans Och hans Ettlegh.

dj Sex mend Som schal Indkreffue schatten Simen Maaalou, hoffuer frafiord, tormou Valle, torgir Nøeland, Christopher hølle, bendix Arnø.

Item Var steffent haluor Morchen, Olle moen, Iffuer birchedall och Iffuer birchestøell for laugmandstold, bleff tilkiend at betalle, eller Vordering aff en huer Sin boe.

fogden haffde Citerit Jacob Aaseland och Rasmus Varland formedelst dj motuillig Anstellet dennom Imod lensherrens befalling och steffning at døme paa tore helle paa Aardals ting Anlangende fischerj Ved helle och Melle, Ehr derfor tildømt at bøde huer 1 /march/ Sølff for Vlydighed. /161a/
 
 
 
 

Anno 1661 den 2 decemb/e/r holtes ledings och skatteting paa Aske aff kong(elig) May/estets/ fogit peder godschesen

Laurettesmend som Retten betientte

Kolding Michelsen Sogen laurids houguoldstad

hans lunde Olluff Olluffsen hornefield

Jacob i Sogen hans Varbergh

bleff tilneffnt at VdVordere schattene

Olluff Asbiøns/en/ Aske, Jens Meyling, Knud Meyling, Olluff heyreberg, Michel Rosnes, Asbiøn Varbergh.

hans Rode Borger i staffuanger med lensherrens schrefftlig steffning haffde Citerit Colbi(ør)n hodnefield for en stud hand hannom schalhaffue Aff forhandlet forleden Marchet et Aar, huilche stud hand Iche haffuer bekommet mens for/schreffne/ Colbin den til en Anden skal haffue bortSold Som Same steffning Vitløfftig Om formelder, daterit staffuanger kongsgaard den 16 Nouemb/e/r 1661.

her Om Var steffent til prouff Jacob Vold, Olluff heyreberg, tore heyreberg, laurids och Olluff hornefield, Sampt Anders hornefield.

Colbiøn hodnefield Møtte och Suarde det Iche Saa Var Som hand berette, bleff strax forligt for Retten.

Item var steffent for laumands told Jens Andersen Østiøen, laurids Rosnes och daniel finnesund, bleff tilkiend at betalle.
 
 
 
 

Anno 1661 Den 3 Decemb/e/r holtes Almindelig ledings Och skatteting paa hoffuersteen i housken schibrede.

lauretesMend Mads heyreberg, Jacob Vold, kolding i Sogen, Claus hannesand, Olluff hanneSand, torsten galtte.

Effter en Optagen Sagh fra den 8 Octob/e/r Sist forschinnet presenterit Igien for Retten Olluff Vnderberge Sampt paa hans Vegne hans forSuarsmend Kong(elig) May(estets) fogit peder

godschesen, Christen Andersen Capitels foget Sampt paa Aase Vig sin Side Jens Christensen fuldmegtig paa Vdsteen Closter, Ahnlangende Nogen trette dennom Imelom Var Om en buhaffue Som dj aff berj med Vig haffuer i førige tider hafft Samell til brugh Sampt Om quernesteder, Nøsterplads, SiøVeye och SamBede Vdj Vdmarchen, huor Om proffuen tilforne i tingbogen findes Indført. /161b/

Om denne Sag ehr Saaledes for Rette AffSagt det En huer Vig Saaa Vel Som berges besidere effter Som Vj med flid Alting Imellom dennom haffuer forfahret Om quernesteder, SiøVey och Nøsterplads och der Om Saa forefunde(n), først bør Olluff berge at Nyde halffparten aff quernstømmen Och quernebechen Saa bechen ehr och bør Vehre Ret schiffte dennom Imellom Saa dj bør at haffue quernested och des brug huer lige meget Sameledes effter lougens tilladelse kand Berges besidere ey Negtes eller forbydes SøeVey Off/ue/r Vig march men bør den frj at haffue Sampt och Nøsterplads Effter Som til forne haffuer Vehret brugeligt Effter Och dj paa Vig Igien i lige maade til deris Ødegaard haffuer Same Midel med deris kiø(r)sel och dreffteVey Offuer berges March, Sameledes bør dj haffue deris Vdmarch Som Altid Vehret haffuer brugeligt til felles med Sambede horn mod horn och kleff mod kleff Som det Sig bør, Och Ingen imod lougen Nogen med husmands tegte (?) queg eller fremet Anmarch den Anden at fortrenge eller paa Sett(e), men belangende Vig buhaffue Som nu Vngefehr 40 Aars tid har liget Vdj en Rolig heffd Vnder berge kand komme til brugs effter Som Same hauge Iche aff bergis besidere kand bruges Med mindre dj schulle haffue deris Vey der til Enten i giemell Vig gaard Eller Off(u)er deris Ager Och engh mens bør at tilhøre Vig Som det haffuer nu fuld i Rolighed i Saa langsomelig tid, Effter dj Ingen ducamenter Os fore bringes Som kand her Vdj Sueche lougen.

laurettesmend i Andre Sager laurids hoffuersteen, Jon Asche, hagen hansen Ousbøe, Rasmus Nordbøe, Olluff Mouridsen Nordbøe, per hannesand.

her Seffren Seffrensen paa findØe haffde med lensherrens schrifftlig steffning Citerit Berete Jonsdater gungenes for Sex Rixd/ale/r Som hindes trouloffde festemand Naffnlig Jørgen Knudsen aff hannom lantte til leye penge Och hand døde førind deris brølup stod,

her Om Var dom begierendes, Da effter Som hans formoffue Var Aresterit aff kong(elig) May(estets) foget Som hun haffuer ladet bortkomme, bør hun Sam/m/e gield At betalle med AnVende Omkostning dompenge, steffnepenge och Anden Omkost(ning). /162a/

Sørbøe Rasmus Jacob och Jacob Olluffsen bleff tilkiendt at bøde fløtnings fald for dj forleden Sommer Iche Ville føre Olluff glad Som haffde lensherrens pas aff bundelensmanden lest och paategnet, huer 3 /march/ Sølff.

Rasmus dalle haffde steffnet tiøstel torsen for hand med Vquemsord haffde Offuerschieldet hans quinde Aase lauersdatter Som ehr hans egen farsøster och har Aff en god Villie Indtaget hannom paa gaarden til Sig Och nu beuiser dennom Ald Motuillighed och fortred, paa tiøstels Vegne Var her biøn Christensen Som beræte at hand haffde forholdt dennom til Venlig forligelse huilche dj Iche Ville giøre men forschød Sig til lou och Ret, der Om haffuer Rasmus at steffne schrifftlig.

peder godschesen paa kong(elig) May(estets) Vegne haffde Citerit Jacob Andersen Vold och torsten galte for Vrag, Knud Reynes, Christopher Reynes, Anders galte och Iffuer galte, Nemblig et Oxehoffued Som Var Vin paa, Item Jacob bøe, Olluff bøe torsen och Olluff Iffuersens drengh, Som Och hos fantes en deell Vragh tømer Som Jernet Var Affhuget.

forschreffne mend Møtte och tilstod At dj haffde fundet Ett Oxehoffued med Noget Vin paa Som var forderffuet aff Siøen Saa det Iche Var Nøtig, Som Nogle aff dennom prøffuet och drach aff Øsekar och hatter Endog det Var fuld Aff Søe,

dj mend paa bøe haffde faaet Noget aff schibsVrags plancker och Sligt Som Var SønderSlaget,

Denne Sag bleff Optagen til 20 dag Juell huor dj da haffuer Igien at Møde Om dj her forInden Iche dennom Sielff hos lensherren forklarer och Indstiller.

Jens Christensen Closters fuldmegtig haffde ladet steffne Jacob Mogensen for motuillighed och Vlydighed med fordringskaff Imod hannom och hans høstru, bleff tildømt at bøde 2 /march/ Sølff i bøder til kong(elig) May/estet/ och giøre klart for Sin fløting.

Anno 1661 den 5 decemb/e/r holtes Almindelig skatte och ledingsting paa findØen paa Noden.

lauretesmend Som Retten betientte Erich Noeden lensmand, henrich stenes, peder flesche, Anders Vesbøe, Olluff lande, Elling Vignes Och Endre Nerland.

Item Sex mend at Vordere henrich stenes, per flesche, Anders Vesbøe, tore lande, dagfind hoffde, Jon Verland huilche skall fahre til huer mands gaard och giøre kong(elig) May(estet) fylest Ved Vdlegh och Vordering for Resterende schatter och Retigheder Och schal dj haffue paa huer sted for deris Vmage lensmanden och for/schreffne/ Sex mend 1 Ort. /162b/

lauris housken, Olluff, Jens och Erich Var steffent for landschat for Anno 1659 Som dj med Resterer Och møtte først til prou laurids houschen Som proffued at hand lagde Vdj 1 S(let) d/ale/r, Jens 1 1/2 d/ale/r, Olluff 1 R(ix)d/ale/r 2 s(chielling), Erich 10 s(chielling) Som peder persen lagde paa sin bog Videre Saa hand Iche men hand Vigte bort och dj Andre hans grender trede frem Och her paa giorde dj Samptligen deris æd at Same penge bleff betald.

fogden peder godschesen fremførde for Retten et quindfolch Naffnlig Kierstj Madsdatter Som trende gange Var besoffuet først aff Olluff søffrens/en/ Amdall, dernest henrich bud Som tientte laurids pedersen, den tredi gang aff en baadsmand Ved Naffn Effuert Som Seylet med peder giertsens schib, bleff tildømt at straffes til kagen effter Recesens formelding.

per quame i Anders Vesbøes sted.

Osmund schegelstrand haffde steffnet Rasmus Vignes for 3 Rixd/ale/r i huseschade, hans Søn per Vignes Møtte och loffde Vden trette at betalle, Christen Andersen Søgte Sagen, Eller Vordering aff hans boehaffue.

Anne hermandsdatter haffde steffnet Sin Sønekone kiersten torfindsdatter for schyld, Nemblig en t/ønd/e Mald, Ett Saugblad for 4 Rixd/ale/r, en kaabe, Noget Jern, Noget staall, Jern tallig, 1/2 Vog kobber, et lagen, 1 Ort i penge, Indschreffne goeds kunde Iche for/schreffne/ kiersten benegte huercken kaaber, Malted, Saugbladet, Jern, talg ellers Men effter Som Os nu Ingen fuldkommen forklaring for Os i Rette liges heldst aff den Aarsag hermand Smed døde i byen Nemblig staffuanger, bør dj Att forskaffe Saa Vit i Retten der passerit Bleff Os til EffterRettning, Aff den Aarsag Nødes Vj till Sagen at Optage och Anne hermandsdatter at steffne med schrefftlig steffning til førstholdende fierdingsting Och da forschaffe Regtighed beuis och Vindesbyrd.

Jørgen Cortsen, laugmandens tienner, haffde steffent Dagfind hoffde for en Rixd/ale/r, betald for Retten.

Matis och Belest løsnes Var steffnt for motuillighed och fordringschaff, Bleff tilkient at bøde fløtningsfald huer 2 m/arch/ Sølff.

Olluff Attletued paa hans broder Olluff dybuigs Veigne haffde steffent Christopher kingestad Och Kiersten Varland At proffue huis dennom Vitterligt Var Om et Sølffbelte /163a/ Dennom til Arffs ehr kommen effter S/alig/ Olluff Reersen,

der Om bleff Saaledes proffuet aff dennom begge Att der schiffted stod Som Vngefehr kand Ver(e) 8 Aar forleden Da Saæ dj at schriffueren leuerd(e) Olluff døbuig et Sølffbelte Och der hos Sagde for sin gecherj at hand kunde haffue det til Sin festemøe, huor til dj Suarde hand fich en gamel kone och Ingen pige, Och lagde for/schreffne/ Olluff penge der imod for dj Andre deris Anparter.

Christen Andersen haffde steffent en Andell aff hesby schibred Som Resterer med ti(e)nde til M/ester/ detleff och Mester Jens for forleden Aar,

her Om AffSagt Saa fremt en huer Iche Inden Juell betaller, da det Att Vduorderis aff en huer deris boehaffue med kong(elig

) May(estets) Segt.