Statsarkivet i Stavanger: Ryfylke tingbok 1657-1659
 
 

Anno 1657 den 9 Martj Maalsteffne paa ØuEgeland

Neruerende M(ester) Jens pers/en/ lector i staffuanger

Laugrettesmend

Endre giesteland Anders hetland

Olluff ib/ide/m Siuor Kragedall

Jacob Aaseland Johans lille hetland

Lensmanden Rasmus hølle. /67b/

fremkom for Os Thorchel Knudsen boende paa Eggeland Som fremlagde Voris gunstige lensheres Vdstede steffning huor Ved hand haffde i Rette steffnt hans grande tieran haluorsen til loulig Ager och Enge schiffte dennom Imellom Sameledes Citerit peder Vatne, Siuor møglebustad, Siuert haaland, Erich schørffuestad, Jon Suiland och Johans ØsterRaad formedelst dj i førige tide Iche haffuer schifft Ageren dennom Imellom Som det Sig burde.

Om Ald den tuistighed bleff dj Venligen och Vel med huer Andre forligte Saa dj schiffte Ageren Saa Vel Som Engen i tuende lige parter Och det Saaledes, To(r)chel schiffte Ageren och Sette der steen Imellom Och tieran kaased Och tog den Østre part Och strecher Sig schifften fra gaarden och lige i Nord, dernest bleff tieran forVndt Ett lidet støche Vesten i den Optag Vesten bechen det Andet beholt Torchel, Dernest schiffte dj dennom Sielff Engene Imellom Saa tieran schiffte och torchild kaased, Saa torchel tog den Vestre part i Engene hos Sine Agere Och Satte dennom Sielff Tegen och lignelse Imellom, Huor Om dj med fuld handerband Vdj deris hosbonds Saa Vel som lauretes Neruerelse Var Venligen Och Vel forligte och Vel tilfreds, Item schiffte dj och mødingspøtte Och Andet Sligt effter Agerens beleilighed.
 
 

Anno 1657 den 14 Martj holtes Almindelig fierdingsting aff hesby fierding paa steenes.

Idtse schibrede

Laurids Rosseuig, tore berge, Rasmus fossand, haluor Ehruig, Olluff Idtse, Endre Idtse.

Suend melberg med bundelensmands steffning Var Citerit for hand haffde Slaget fanuel Seedberg med en Øxe et hol i hoffdet til blods,

Møtte Iche bør bøde steffnefald 1/2 R(ix)d/ale/r.

Aardal schibrede

LaurettesMend
 
 

Olluff koluig Rasmus Vallem

Olluff Veruig Suend leguong

Osmund Vallem Knud Rage

Var Ingen Sager Vden Knud Sørskor skal bøde for Slagsmaal med tollach Suabiere tou R(ix)d/ale/r /68a/

hesby schibrede

LaurettesMend

peder flesche torfind kingestad Effuen Seffuom Vdj

Anders Vesbøe Rasmus Nordbøe Anders Vesbøe(s) sted

tore kingestad tore Runestad med klemet bierge

peder Mielsnes steffent Marte houschen for tou tønder korn huilche korn hun Iche kunde benegte hindes s/alig/ Mand Jou haffde Bekomet mens det Iche Effter hans død til Arffueschiffte bleff fordret,

her Om for Rette AffSagt at Marte houschen schal betalle den Ene tønde korn den Anden haffuer hand at Søge hos S/alig/ Johans faæs

Arffuinger Effterdj hand Iche Søgte paa Arffuetofften der schiffte stod.

Klemet Jensen paa bierge Med lensherens steffning haffde Citerit Erich Reyelstad hans quinde och Søn for misloffue Vdj gifftermaall med Eriches datter at hand och hindes moder schulle loffuet dennom Jord at boe paa Som Same steffning Videre formelder daterit den 18 Febr(ua)rj 1657.

Her Imod at Suare Møtte Erich Reyelstad och berætte at klemet bierge Aldrig begierde Jord aff hannom, Ey heller hand hannom Nogen Jord haffde loffued, medens haffde OpSagt for Sin Søn Saa meget aff Jorden Som hand kunde Meste (!), Som det och til Søn truels aff kong(elig) May(estets) foget lauers peders/en/ haffuer fest.

Clemet Berge kunde Iche beuise at Erich Reylstad haffde giort hannom Nogen løffte Om Nogen Jord til brugs i Reyelstad huerchen der hand feste hans datter Eller Siden, men haffde giffuet Sit barn hiemfølge Som hand Agted at forSuare, Der for kunde Vj Iche tilkiende Erich Reyelstad Nogen Jord for hannom at Affstaa Effterdj hand Sielff haffde Jord at bruge.
 
 
 
 

Anno 1657 den 2 Aprilj holtes Maallesteffne paa Indre AdtserØe Effter Vdtagne steffning.

Lauretesmend Naffuer Robøe, giert tøseland, Jacob houe, pouel Maa, Torchel Selland och laurids Eridsdall,

Anlangende Rødings Bøll paa for/schreffne/ AdserØe, fremkom Olluff Ormsen Nødeland och i Rette lagde Voris gunstige Lensheres Vdstede steffning daterit staffuanger Kongsgaard den 14 Febr(ua)rj 1657. /68b/ des Indhold at hand haffuer steffnt Olluff Orms/en/ nu boende paa Indre AdtserØen i Jelse Schibrede formedelst hand Hand med Vnderfundighed haffuer leyet Och fest fra Hannom och hans quinde berette gundersDatter den Jordepart Indre AdtserØe huor til hun formen sig at tilhøre RødingsRet effter Som hindes Moder fader Knud AdtserØen den aff Øde och stochlending haffde Optagen, Som Same steffning Videre Vduiser.

Dernest fremlagt hans Suplication til hans May/estet/ paa Sidstholdende heredage Vdj Christiania 1656 Om Sam/m/e RødingsVerch, Huor paa ehr Resoluerit Som følger; Om denne gaards beskaffenhed Vill haffues lensmendens Vnderdannigste Vdførlig Erklering Datum Cantzelj paa Agershus Slot den 24 Junj.

Dernest fremlagt den Sorenschriffuer Michel Niels/en/ Och Anon Maruig Sampt Sex laugrettesmend deris schreffne Och VelforSeiglede tingsVinde des Indhold at Olluff Ormsen Nødeland haffde steffnt Olluff Ormsen AdtserØen Anlangende Spørsmaall och prou Om for/schreffne/ Olle Orms/en/ Viste Nogen Anden den aff Øde och Stochlending haffde OpRødet Ind for/schreffne/ Olluff Nødelands quindes Verfader hand det Ville fremsige Om Nogen Var Nermehre Ind hans quinde til Rødning beretiget, huor til hand Suarde hand Var en fremet mand Och Iche i det schibrede Var bekient.

Item proffued steen Jelse at hand fuldkomelig Var beuist at Olluff Nødelands quindes Morfader Naffnlig Knud AdserØe be/mel/te gaard aff Øde och stochlending haffde opRydet Och bebygt, foregaff Videre at hand Mindes at paa dj steder Ager och Eng nu ehr, der Var ey Andet før for/schreffne/ knud den aff Øde optogh Ind schou och Murads Saa at Dette plads med Vnøtige krat Var beVoxet at Sollen Iche kunde der Igiennom schinne, Huilche fleste aff lauretesmend Var beuist aff dj eldste Som det stadfeste.

Dernest fremblagt Ett tingsVinde aff tilforOrdnede Vdj Sorenschriffuerens sted och Sex me/n/d forSeglet och Vdsted daterit den 17 Martj 1655 des Indhold at Iffuer AdserØen /69a/ Och Olluff Nødeland haffde Indgaaet en Contract Som den Sorenschriffuer Michel Nielsen i pennen schrefftlig forfated,

Vj Effterschreffne Iffuer AdserØen Och Olluff Nødeland kiendes och hermed Vitterlig giør effter Som Vj Bege Nogen tilstand til besidelse och brug Vdj Nødeland Os til forhandlet haffuer aff dj forige der paa boende, huor paa dj deris fatige formoffue haffuer AnVendt, da paa det Iring och trette i tide kunde forekom/m/es ehr dj Saaledes Om besidelse och brug och des tilstand Venligen Och Vel forligte at Jeg Olluff Nødeland Sam/m/e gaard Och Jord schal Nyde, bruge och beholde Indtil Saa lenge nogen mig med lou och Ret der fra Vil Vdtrenge, schal Iffuer Nielsen mig behielpelig Vere, Och mig der VdInden giøre bistand at ieg Iche der fra aff nogen Vddriffues, huilche ieg Iffuer AdserØen mig Och tilforplegter Sampt beloffuer trygeligen at Huis Jeg fornehmer be/mel/te min Suager paa hans brug Nogen Indpas giøres, da schal ieg effterdj ieg Noget i Sam/m/e gaard ehr til Odelsboren for/schreffne/ min Suagers brug be/mel/te Nødeland mig Antage Imod Saa megit aff dannemend Eragtes Retligen til Afførsell, och min nu paaboende gaard AdserØen for hannom Rydeligen giøre til IndRømning, der effter schal hand Vdj lige mig bifaldig Vehre och mig Saa Vit hannom mueligt ehr med behielpning Vndsette at mig Ingen Vret aff Nogen Vederfahres huilchet Offuenbe/mel/tte Vj paa bege Sider Os tilforplegter huer Andre schadesløs at holde huilche forplegt Iche aff Iffuer AdserØen bleff forSeiglet før hand døde, huor fore michel Nielsen och Annonn marchuig Der Om haffuer hørt deris forligelse och Seet deris handerBand huor paa dj haffuer giort deris æd.

Her Imod at Suare møtte paa Aasteden Iffuer Nielsen lem Ombudsmand Offuer Vdsteen Closters goeds Och leylending Olluff Ormsen paa for/schreffne/ Adserøe Och først fremblagde En Copie aff hans bøxelZedell huilche Iffuer Nielsen Iche Ville Vere gestendig at Vere lige lydende effter Orginallen Mens Alligeuell tilstod Iffuer Nielsen at haffue bøgt och fest Olluff Ormsen Indre AdtserØen Som schylder til Vdsteen Closter tou pund Smør Och Hannom i Jordebogen Indført, for det Sidste fremlagde Olluff Nødeland Iffuer Nielsens schrefftlig Suar til hannom effter hans fletig begiering lydendes /69b/ Effter som mig Vnder/schreffne/ ehr beræted At S/alig/ Iffuer AdserØe Och Olluff Nødeland i got folchis Neruerelse schal haffue i leffuende liffue giort en Venlig forligelse med huer Andre Na(a)r be/mel/te S/alig/ mand Iffuer AdserØen schulle Opgiffue for/schreffne/ Jordepart j AdtserØen schulde for/schreffne/ Olluff Nødeland Vehre den Nest fremfor Nogen Anden, Iligemaade schulle haffue forbe/mel/tte Olluff Verit tilSagt At Na(a)r hannom schied Nogen forfang paa hans leyemaalls brug i for/schreffne/ Nødland da frj IndRømning at trine till for/schreffne/ Adserøen Effter som hans quinde Berette gundersdatters forfædre Sam/m/e for/schreffne/ Jordeplads haffuer OpRødet, hertil er mit Suar Effterdj Jeg Iche haffuer hørt parternes tillige paa bege Sider, Indsteller Jeg deris Klagemaall for Retsindige dommer huor dj Vel Vederfahres huis Ret ehr, Actum Vdsteen Closter den 28 Jullj 1655.

Iffuer Nielsen lem

Wigte parterne for Døren,

bleff herOm for Rette AffSagt først effterdj torgis bromeland och Sallig Iffuer AdserØen haffuer bygt och fest Olluff Orms/en/ Nødeland Som dj da Aatte Och Siden der Iffuer fich torgis datter til Egte haffuer dj taget penge for Nødeland Igien aff Odelsmand Saa Rette Odels eyere Vigte til deris gods och for/schreffne/ Olluff Nødeland for deris Vanhiemel bleff boeSliden, Item for det Andet at Iffuer AdserØen med løffte och fuld handerband haffuer Sig tilforplegted i hans leffuende liffue Saa frembt Olluff Nødeland bleff fortrengt fra for/schreffne/ Nødeland schulle hand lige Saa meget i AserØe for hannom Igien Affstaa, for det tredie fremliges et Vel forSegled Sex mends breff Som forklarer at Knud AdtserØen Som Ehr berette gundersdatter(s) morfader, haffuer Samme Jord Aff Øde och stochlending Optaget, huis mand Olluff Nødeland nu Ehr och bereter at Side med Sex Smaa børn husVild, Item Iche for os Enten schrefftlig eller mundtlig beuises at Nogen haffuer dj Rette Arffuinger deris Ret Nogen tid Aff kiøfft Enten Vdj Rødning eller bøgning, kunde Vj Iche Rettere forefinde Ind for/schreffne/ Olluff Ormsen Nødeland med sin høstre berete gundersdater Som ehr barnebarn effter /70a/ Knud AdserØe Som ehr Rødingmand, Jou bør deris Aldefaders Rødning och bunestad at Nyde for Nogen fremet Och Vschylt, Na(a)r dj der aff giffuer och giør K/ongelig/ May(estet) Sin tilbørlig plegt och Retighed med bøxel och landschyld, Och Ehr Jordrotten lydig Vden trads och motuilighed, men huad sig bela/n/ger Olluff Ormsen nu boende paa AdserØe Sin tilbørlig domer at Indsteffne til paakiendelse Om Den Nogen RødingsRet bør och kand Sueche.
 
 

Hielp gud fader och hellige Aand Amen.
 
 

Anno 1657 den 1 Jullj holtes Almindelig schibreds ting paa Kierchehus Neruerende Kong(elig) May/estets/ fogit laurids peders/en/.

Lauretesmend

Osmund Vallem Laurids Riffueland

Biørn størland Effuen Nordschor

Knud Nesse Iffuer Vallem

Fremkom for Retten Adtser melle Som fremlagde Voris gunstige lensheris Vdstede steffning dat/erit/ staffuanger Kongsgaard den 27 Aprilj 1657 huor Ved hand haffde i Rette steffnt hans Broder Reer Suendsen for halfftredie sinds tiuffue d/ale/r hand hannom loffued haffuer for Affmindelse aff en løb Smør aff mit Sedberg Som hand haffde ledig giort fra hans Suager Olluff ib/ide/m.

Om denne sag at proffue Var steffnt holgier Rischedall och Olluff Østerhus Som deris Imellomhandling der Om hørt haffde Som Same steffning Vider VdViser,

for/schreffne/ prousmend fremkom, bekiende och tilstod at for/schreffne/ Adtser med hans broder Reer Saaledes Var forligte at Reer schulle giffue Adtser 50 Rixd/ale/r for Affstanden aff den løb i mit Sedberg Som Reer Sig haffuer tilforhandlet, Der Imod schulle Adtser holde hannom frj for dagfind hoffde och Alle Andre Som det Angaar, Saa Vel som giøre hannom gaarden loufør etc.

Til Same kreff at Suare Møtte Reer Suendsen och Ingen penge haffde at fremlige mens Nogen Attschellige Vndschylding foreVende til betalling med Videre hans Vdflogter. /70b/

Med Same steffning Var Citerit Dagfind hoffde och knud Biørom med huis dj haffde i den Sag at Sige, huilche Och Bege møtte tilstede och fremlagde deris schrefftlig Indlegh til des Erklering.

Noch fremlagde Adser melle En Anden steffning daterit den 8 Junj 1657 huor med hand haffde steffnt Serdelis Knud Biørom for hand Iche Ville holde En Contract Som hand det kalder i Mellom dennom

giort Var, huilche Contract til forne ehr kiend Vdøgtig och for et benckebreff Som fremlagde dom Vduiser,

Da for sine Aarsager schyld ehr Sagen Optagen til den 12 A(u)gusti Som ehr Sex Vgers dagh.

M/ester/ Marchus Christens/en/ homble Superintendent Ved hans fuldmegtig Niels giertsen haffde ladet i Rette steffne En deell Almue Som IndeSider med hans tiende for forleden Aar,

for Rette AffSagt Saa mange Som loulig Offuerbeuises Motuilig den gode Mands ti(e)nde Indeholder och Iche betaller Inden fiorten dage bør at schee Vordering i deris boe effter lougen til fuld Vdleg Och Omkostning Och K(ongelig) M(ayestets) Segt.
 
 
 
 

An(n)o 1657 den 3 Jullj holtes Almindelig schibredsting paa fossand aff kong(elig) May/estets/ fogit laurids peders/en/ Neruerende bundelensmand Jacob fossand.

LaurettesMend

Laurids Rosseuig Rasmus Jons/en/ berj

haluor leuig Rasmus tors/en/ hølleslj

Thore helde gundbiøn Roseuig

Knud Meiling paa OmØe med lensherens steffning haffde Citerit Rasmus hølleslj i høgsfiord for en deell Arffuegods som hans kones Søster Anne Seffrensdatter schulle Restere,

der Om bleff for Acorderit at knud bleff leuerit fem RixD/ale/r for en deell i En kiell hun Var tilfalden Effter hindes forældre, Item schal huer aff Sødschinde haffue 1 S(let) /march/ hos Rasmus hølleslj och dermed schal Alting Vehre klart. /71a/

Leduor Arnesen paa Eyeren med lensherens steffning haffde Ziterit gunder bottne for hand schal haffue leyet hannom halffanden løbs Smørs leye Vdj en Jord Eyeren Effter en bøxel Zedels formeld daterit den 5 Octob/e/r 1638 huilche Jord hand Iche bekom Saa fuldkomelig Som hans BøxelZedel Omformelder Effter som hand gaff i bøxel 30 R(ix)d/ale/r huilche penge hand nu Igien Søger.

Men Effter som beuises med breffue och ducamenter Att hand sin leyede Jord haffuer forbrut mens aff gunst hos S/alig/ Mester tomes Cortzens at hand for guds schyld haffuer ladet dennom for Alderdom och Suaghed Nyde den tredj part i Eyernen (!) deris liffs tid, kunde Vj Effter lougen Iche tilfinde leduor Nogen Ret at haffue til den kreff hand nu Søger gunder botne Effterdj hand Nød Jorden Saa lenge hand den loulig brugte Och Vdgaff sin Retighed mens Om gunder for en god Samuitighed Vil giøre Nogit got daa Var det Iche Vbilig.

bundelensmand Jacob fossand haffde steffnet Suend melberg for hand haffde Slaget fanuel Sedberg med en Øxe Sonet effter lougen 1 /march/ Sølff.

Thormo tungeland steffnt Sin grande haluor ib/ide/m for hand Iche maa Nyde sin fischerj for landet Som hand schatter och schylder for,

her Om for Rette AffSagt at tormo bør Nyde Sin frj fischerj lige med sin grande Och holde Selff nodepart Som louligt ehr, Och om hand Iche ehr mand dertil, daa at haffue landslod Som Seduanligt Och for dette Aars fische Spilde giffue hannom 1 /march/ Sølff.

Rasmus toresen och tore persen Vnderberg Var steffnt for Slagsmaall bleff tilkient huer at bøde til kong(elig) May(estet) 1 /march/ Sølff.
 
 
 
 

Anno 1657 den 4 Jullj holtes Schibredsting Paa hølle

laugrettesmend

Endre giesteland Rasmus Vehrland

Jacob Aaseland lauurids OltesVigen

gundbiøn brathetland Jon tingesdall /71b/

Laurids høyemarchen steffent Isach Suihus for hand OpSlog hans døre Och Vdtog Nogle tom/m/e tønder, det laurids nu benegted, huor fore dj bør at føre beuis før Ind dømes kand.

Johans Suihus steffnt Marte hølle for 1 R(ix)d/ale/r fuld Verd, der Om bleff dj forligte med handerband at hand det til tache (!) ville betalle.

Olluff tierans/en/ steffnt Olluff Østebøe, Møtte Iche, Bør derfor at bøde steffnefald 1/2 /march/ Sølff.

Siuor Møglebustad steffnet SiVor kragdall for schyld och gield, Och efftersom Ingen Regtighed Enten gieldsfordring eller Om huis der paa ehr betaldt nu føres for Retten daa bør Siuor Sin Søgende gield At beuise och den/n/e hans Vederpart Siuord at beuise huad betald ehr.
 
 
 
 

Anno 1657den 6 Jullj holtes schibredsting paa Aske aff kong(elig) May/estets/ fogit laurids pedersen.

Laurettesmend

Mads heyreberg Olluff heyreberg

laures houguoldstad Onund Meyling

hans lunde hans Varbergh

fremkom for Retten laurids houguoldstad paa Malline Seffrensdatters Vegne Som tiente Iffuer Niels/en/ paa Vdsteen Closter Effter hindes egen begier och i hand tog Knud Niels/en/ Meyling och aff hannom Annamed fem Rixd/ale/r och et Sølffkiede paa tou Rixd/ale/r hindes Arffuelod huilche penge hinde med Rete tilkom/m/er, men dersom Nogen hindes MedArffuinger Vil Søge paa det kiede med loug och Rett Vil hun dennom staa til Rette och Suare med lou och Ret Indtil hun faar hindes fæderne Arff.
 
 

Hielp gud Altid och Vehre Voris Regerer och loufører til din Ehre och Voris Salighed Amen. /72a/
 
 

Anno 1657 den 12 Augustj med en Optagen Sagh fra Sidst holdende Somerting, Ehre parterne Atter Møtte paa Aasteden Mid Sedbergh.

LauretesMend

Osmund Vallem Laurids Riffueland

per Riffueland Olluff Østerhus

Olluff tued Baar kierchehus

Effuen Nordschor

Neruerende holgier Rischedal bundelensmand med got folch flere.

fremkom for Retten Adser melde med en til forn Indlagde Voris gunstige lensheris Vdstede steffning daterit Staffuanger Kongsgaard 8 Junj 1657 des Indhold huor med hand haffde i Rette steffent Knud biørnsen biørom for en løbs leye i Mid Sedberg hand hannom schal haffue fest for 18 R(ix)d/ale/r i førstebøxell effter deris forligelse.

Om same Sagh ehr tilforne dømt Som findes i protokalen Indført.

Da effter tiltalle giensuar och denne Sags beskaffenhed Effterdj Adser melle haffuer steffnt Knud biørom for en løbs leye i Mid Sedberg hand hannom effter deris forEning schal haffue leyet Och Om Same løb til forne Ehr dømt och Endelig sluted Som Same dom Vider Vduiser kand Vj ey Anderledes her Om for Rette finde End Vj Ved Voris dom bestaar Saa lenge den staar Ved Sin fulde magt, Belangende den Contract hand hannom i lige Maade for steffner Som och for sine Aarsager ehr kiend Vdøgtig, haffuer Adtser melle Om hand Saa Synes at hand Nogen schade der Offuer tilføyes tillige med dommen for Offuerdomer At Indsteffne Om den findes Saa loulig at den kand hindre dagfind hoffde Eller knud biørom paa deris Ret, Sameledes haffuer dagfind hoffde Sig at Rette Effter den

forligelse hand med Adser melle paa Aardals tingh haffuer Indgaaet for Retten Vdj fogdens och laugretes paahør den 4 Nou/em/b/e/r 1657. /72b/
 
 
 
 

Anno 1657 den 6 Nouemb/e/r Vdj den hellig trefoldigheds Naffn Effter Schrifftlig befalling aff Voris gunstige lenshere Vel/byrdig/ henrich belou Sampt hans Velb/yrdigheds/ Vdstede steffning, Vare Vj Effterschreffne med tilforOrdnede Sorenschriffuer tomas Christens/en/ forSamblet paa stangelands schibreds tingsted huor tinghuset nu Var Aff ført huor fore Vj Vnder Oben himel Voris befalte bestilling Maatte forRette, ehr Vj tilforOrdnede Mend Som betiener lauretted

Christopher VeAa Olluff Snørteland

Christopher Østhus Christopher lechnes

Olluff Siuorsen Aakre Laurids Aadland

fremkom for Retten paa Iffuer Nielsens Vegne Velagt Mand Jens Iffuers/en/ med schrefftlig fuldmagt, Nu for Retten lest och paaschreffuet Och fremlagde Voris gunstige lensheris Vdstede steffning huormed hand haffde Citerit dauid dauidsen hans grande for schielderj Och Vquembs Ord Som hand formehner hans ære Och gode Røgtte Alt for nehr Angaar, Sameledes for hand Sig Som en lydig leylending Iche haffuer Anstellet med Videre steffnings formeld,

da formedelst Afftens tid Saa Vel Som en diell Indsteffente haffde med deris leding och Retighed hos Kong(elig) May(estets) fogitt At forRette, ehr Sagen Optagen til Anden dagh Morgen Som ehr den 7 Nou/em/b/e/r huor da Jens Iffuers/en/ paa for/schreffne/ Iffuer Nielsens Vegne ig(i)en paa Aasteden presentert, da formidelst storm och Veyrlighed schyld at Mand Iche kunde Vehre Vnder Oben himell haffuer Vj Indgaaet i dauid dauidsens huus.

Her Imod at Suare paa dauid dauidsens Vegne Møtte hans broder Isach dauidsen Och med en schrefftlig Indleg formente sig Iche louligen at Vere steffent Och strax EntVigte Retten, daa fremførde Jens Iff/ue/rsen steffneVindesbyrd, Baar Andersen Borger i staffuang(e)r Och Johans halstens/en/ laurettesmand i hetland schibred, Som med æd bekreffted at dj Neruerende hos Var den 13 Octob/e/r At Voris Velb/yrdige/ lensheris steffning lydeligen bleff lest for dauid stangelands boepell i hans pige helge(s) paahør for Ildhusdør Neruerende en dauids tienestedreng huis Naffn dj Iche Var Vitterlig, her Paa giorde di deris æd. /73a/

Effter steffnings Oplesning fremkom Valentin helisland Som proffued at dauid dauidsen Nu forleden høst haffde bud til hannom at hand Ville kom/m/e til hannom, huad hans begiering Var Viste hand Iche Andet Ind at hand schulle Vnderkreffte et proffsbreff Om deris schielderj, proffuet hand At forleden den 16 Aprilj paa stangeland der Iffuer Nielsen och dauid dauidsen kom Nogen Ord Imellom, da sagde dauid huem siger min Moder Iche kom Ehrlig i Sin graff, hand har løyet Som en schielom.

Adser hoffde fremkom och proffued at en Ved Naffn Michel schreder Var hos hannom med et breff Som dauid dauidsen haffde ladet schriffue Om Nogle proff paa Iffuer Nielsen, at hand Ville Sette sit boemerche der Vnder, Daa truede hand hannom Om hand Iche Ville Same breff bekreffte schulle hand Reyse lenger til bergen, huor fore hand schreff Sin buemerche Paa bordet med kride Som Siden bleff schreffuet der Vnder.

Thorchils dalle proffued lige Ord Som tilforne at dauid sagde huem Som Sagde min Moder kom Iche Ehrlig i sin graff hand haffuer løyet Som en schielm, dernest proffued at dauid dauidsen Var hos hannom i hans gaard Med et proffsbreff hand haffde ladet schriffue at hand Ville Sette Sit bumerche der Vnder, da gich hand med hannom til hoffdestad och der schreff sit bomerche med krid Som dj schulle Sette der Vnder, At hand Iche schulle Reyse til bergen at Proffue Som dj for ham bereted.

Johans hauge proffued lige Ord Om schielderj, Mens Om for/schreffne/ proff(s)breff at Vndertegne proffued hand at dauid dauidsen Och Jon Vestre kom til hannom i hans hus och begierde at hand Ville Same breff Vndertegne huor Vdj hand Sig Veigrede Och det Iche Ville giøre, daa Sagde dj der Som hand det Iche Ville giøre schulle hand Reise til bergen at proffue, huor for hand gaff dennom hans merche paa bordetmed kride Som bleff Vndertegnet.

lige Ord proffued henrich haaland Om schielderj mens formedelst hand Iche Vil(l)e Reyse til bergen effter deris trusell, Da schreff hand sit boemerche paa bordet med kride Som Jon Vestre Siden Satte der Vnder thj det Var hans Antid hand Iche kunde Reyse fra hans Auffling, Videre proffde at dauid sag(d)e Gud schee loff min fader brende huerchen offuer Jorden Eller I Jorden. /73b/

A(a)dne hembnes proffued lige hans formends Ord Om schielderj Anlangende det proff(s)breff bekiende hand at Dauid dauidsen och Jon Vestre kom til hannom der hand laa Siug och Var Ilde tilpas Aff Alderdom och Suaghed, da Sagde dj til hannom Ville hand Iche Vndertegne och merche for/schreffne/ proffsbreff schulle hand bliffue steffnt til bergen Raadstoffue, huor fore hand gaff dem Sit boemerche med kridd paa bordet formedelst hand i Antiden Iche Ville Reyse fra hus och Nering.

Johans Østhus proffued lige forschreffne Ord, at første gang dj hannom Om hans Merche besøgte Var hand Iche hieme, Anden gang dj kom til hannom daa Var michel schreder med dauid och torgils kluben, da gaff hand dennom Sin Merche Med kride for hand Iche Videre Ville Reise.

Rasmus Sund proffued lige Ord Som hans formend Och der hand gaff hannom sit merche da Var torgilds kluben och Michel schreder med hannom

Baar briche proffued lige Ord och berette at dauid truede hannom Ville hand Iche giffue hannom Sit Merche, Da schulle hand steffne hannom til bergen Raadstoffue huor for hand Var nød til at giffue hannom Sit Merche Som Michel schreder Siden tegnet der Vnder.

Hellj yttre Eye proffued lige forschreffne Ord Och Var dj flere Ind michel schreder med dauid hos hannom der hand med kride gaff dennom hans boemerche Same tid laa hand paa hans Seng och dauid gich paa golffuet och støtte med Sin staff och truede gaff hand Iche hannom sit boemerche schulle hand Reyse til bergen at proffue.

Bendix Indre Eye proffued lige forschreffne Ord.

Niels Mielstoche proffued lige forschreffne Ord at hand och gaff Dennom sit merche med kride da Var michel schreder hos hannom med for/schreffne/ dauid dauids/en/.

Jon Vestre Møtte Iche huor for hand bør bøde steffnefald effter Norgis lough.

Jens Iffuersen paa Iffuer Nielsens Vegne fremEsket det breff Som dauid dauidsen haffde ladet giøre Som forschreffne Mends boemerche Vnderstod Sampt hans Suplicationer Som hand Iffuer Nielsen for Voris gunstige lenshere haffuer Angiffuen mens Ingen Møtte huerchen dauid eller /74a/ hans høstru, mens Isach dauidtsen fremkom och lagde i Rette et proffsbreff nu for Retten lest och paategnet Som Michel Nielsen Sorenschriffuer och Niels Mielstoche haffde proffuet, Och dermed schynde Sig her fra.

Item lod Jens Iffuersen Oplese et proffsbreff daterit Bergen Raadstoffue den 5 Augustj Sist forschinnet Vnder borgemester och Raads Zignetter Om dauid sin Moder gynette behll Sin Endeligt Och Affgang aff denne Verden Som nu for Retten med Andre fremlagde ducamenter bleff lest och paaschreffuet.

Angaaende dj poster i steffningen som Var steffnt til dombs Om dauid dauidsens Motuillighed Imod hans JordEyer Iffuer Nielsen Som hand ald trads och Vlydighed beuiser Effter steffnings formelding, der Om kunde paa dene tid Iche dømmes Effterdj huerchen dauid eller hans fuldmegtig Iche Ville gaa i Rette, men dennom forschyder for deris tilbørlig Øffrighed och domer, Effter deris Indlegs lydelse huor hen Iffuer Nielsen først haffuer dauid dauidsen at Citere Effterdj hand ehr en Soren borger och paa hans schibredsting Iche Ville parere Junchers steffning.
 
 

Hielp Gud Altid Amen.
 
 

Vdj herens Velsignede Naffn holtes Sageting paa kierch(h)us den 20 Nouemb/e/r 1657 Aff Kong(elig) May(estets) Fogit laurids peders/en/.

LauretesMend

Osmund Vallemb Knud Ragh

Olluff tued Suend leguong

pouel giesfield Siuor Vhr

Bleff først Oplest Kong(elig) May(estets) breffue om Consumptions schat Och quegti(e)nde Sampt Andre kongelige befallinger,

Dernest Oplest et pantebreff Som Olluff knudsen barnfød paa Ragh haffuer pantSat dirich Egschoff Ald den Odel och Ret hand i fremtiden i Ragh kand tilkomme for 83 1/2 Rixd/ale/r hand hannom schyldig ehr, Sampt Opbøden til kiøbs Om Nogen kiøbe Ville.

Laurids peders/en/ haffde steffnet Ingmor tors/en/ Veruig for leyemaall med Marette Olluffsdatter Veruig Nu Anden gang bleff tilkiend at bøde fuld bøder effter Recesen. /74b/

Laurids Peders/en/ med bundelensmands steffning haffde Citerit En deell aff Almuen i Aardal schibred for dj penge som dj til heste schulle Vdgiffue til kong(elig) May/estets/ tieniste Som Var aff huer løbs leye 1/2 R(ix)d/ale/r Som dj motuiligen Indeholder och Iche Vil betalle, bleff tilkiend at betalle Inden fiorten dage Saa mange Som Resterer Eller derfor Vordering En huer I hans boe effter lougen och Recesen med forfaldende KongSegt.

Randj gundersdatter steffnt baar tysdall for løn och for leye Anmarch, her Om steffnt til proff Iffuer Vallem och Reer tysdall Som bekiende at hun tientte hannom troligen i fem Aar huor for hand bleff tilkiend at giffue hinde 2 Rixd/ale/r.

Asbiøn heigom steffnt laurids Melle for hand Var gaaen i forløffte for hans stiffsøn Rasmus pouels/ens/ Vegne for Sex Rixd/ale/r 1 1/2 Ort Som for/schreffne/ Rasmus Var tildømt at betalle Asbiøn heigom, da der drengen med Domen effter befalling bleff Søgt, gich laurids melle i forløffte at hand schulle Søge et quindfolch Naffnlig gurj Olluffsdater fød paa meltued Som

schulle hafft for/schreffne/ dreng Rasmus til Egte, der Om proffued holgier och Rasmus Rischedall at dj SaaVel Som Adser och taraldd melde hos Var och hørde at laurids Melde loffde at Ville betalle Om hannom motte giffues Respit Saa lenge hand kunde Søge for/schreffne/ quindefolch, och drengen kom Siden i Kong(elig) May/estets/ tieneste,

derOm AffSagt at laurids Melde bør holde Sin løffte och beholde Saa hans stiffsøns gods Igien til pant Sa(a) lenge det til Recher.

Anders tientland steffnt lauris Birchestøll for En t/ønd/e korn Eller 1/2 d/ale/r, loffde at betalle Inden Jull Eller Vordering i hans boehaffue med Forfaldende kongSegt.

Christen Anders/en/ Capitelsfogit lod schrefftlige forkynde At Almuen i Aardal schibrede schulle leuere til bispen huis tinde och Retighed dj ehre hannom schyldig Enten Korn Eller penge 15 s(chilling) Spanden Inden Juell først komer. /75a/
 
 
 
 

Anno 1657 den 30 Nou/em/b/e/r holtes skatteting paa fosand i lensmanden Jacob Olluffsens hus aff kong(elig) May/estets/ fogit laurids pedersen.

LaurettesMend

haluor leuig Rasmus Jens/en/ berj

laurids Roseuig Rasmus Oenes

gundbiøn Rosuig Endre fossand

først Oplest Kongens och Rigens Raads Sampt statholders befalling Om Contribution och Vdschriffuelse Saa Vel Som Anden landsens Nødtørfft och Consu/m/pertions Midell.

Thore Norland Som ehr fløt til Meltued Var steffnt for hand schulle haffue tuende konner,

Rasmus barque ehr hans Anklager,

bege Møtte och berætte Rasmus at hand haffde liget hos Anne leguong Som hand Agter at beuise.

Denne Sag Opsat til Somertinget eller f/ierdings/ting Effter loulig Citation.

Henrich hans/en/ borgemester i staffuanger haffde steffnt Rasmus persen berj for en bøsse Som hand haffde la(a)nt Niels hoffsmed, huilche bøsse findes endnu hos hannom, Bør borgemester at følge Sin bøsse igien effter lougen K. B/alchens/ 19 Cap/itel/ Och Rasmus at Søge Sin Mand och hiemell Om hand kiender sig Misholden.

Rasmus kallesteen steffnt aff Iffuer horffue for schyld Nemblig tou Rixd/ale/r,

Møtte Iche, bøde steffnefald 1/2 R(ix)d/ale/r.
 
 
 
 

Anno 1657 den 1 decemb/e/r holtes schibredsting paa hølle.

LaurettesMend

Rasmus Seluig Laurids Rønelj

Biørn Seluig Siuor Kragdall

Thorgier Nøeland Rasmus Verland

Knud haaland steffent Suend Rasmusen hølle for Offuerlast,

Møtte Iche, schal bøde 1 /march/ Søll, ehr en hal d/ale/r.

Suend hølle och tosten tingesdall Var steffnt for Offuerlast Och bleff hannom Offuerbeuist at haffue OpSlagen Zacharies homelands dør, Vdtapet hans Øll, Item hugen giesteland /75b/ gillj Nogle hug och hogen 3 stj eller trin der Aff Sampt Sonet med fogden for 4 R(ix)d/ale/r.

Olluff Østebøe Var steffnet for hand haffuer scharet Mourids Moudall med en kniff paa Eggeschoff, Sonet for 1 R(ix)d/ale/r.

Simen Offtedall steffnet Iffuer Morchen for 2 R(ix)d/ale/r løn for hans datter Kierstj, Bleff tilkiend at Bøde steffnefald 1 /march/ Sølff.

Isach Vigleffsen med bundelensmands steffning Citerit Iffuer Nielsen Morchen for halffSiuffuende Rixd/ale/r effter hans forpligt, for/schreffne/ Iffuer møtte Iche huor for hand bør Bøde steffnefald 1 /march/ Sølff och Isach for kost och tering 1/2 Rixd/ale/r.
 
 

Hielp gud Altid Amen.
 
 

Anno /16/57 den 3 decemb/e/r Holtes ledings och skatteting paa Aske.

LaurettesMend

Jacob Vold Seffren hilde

pallj Østebøe Thore heyreberg

Hans lunde Michel Rosnes

gunder Nøstuold Var steffnt for 1 1/2 Ort knegtepenge och Jacob Meyling for 1 1/2 Ort knegtepenge, tilkiend at betalle Inden 14 dage eller Vordering effter louen.

Godsche pedersen haffde ladet steffne for/schreffne/ gunder for 4 Voger torsch det hand forplegtede sig til at betale til Vor førstkommend.

peder Meyling OmØe haffde steffnet Asbiøn Asche for 2 Rixd/ale/r la(a)nte penge, her Imod Asbiøn Møtte Och foregaff at den Ene daller schulle kortes i husseschade Eller Aabod Som hand burde at Oplige, den Anden Daller schulle hand kortte for Asbiøn haffde skated for Ald gaarden, Da effter Som laan bør at betalles haffuer Asbiøn forschreffne tou Rixd/ale/r at betalle til for/schreffne/ peder Igien Och Siden Søge sit Igien effter lougen Och det fornehmlig at Asbiøn Asche Ingen Opsegen eller Affmindelse gaff for/schreffne/ peder for sin Jordepart Som hand effter en løs forligelse giort i Settesdall aff Asbiøns broder bekreffted Huilche findes Igien Vnderdømt aff S/alig/ Jacob Rasch førige laugmand i staffuanger huilche dom /76a/ Welb/yrdig/ Maltj Sested Siden med schrefftlig befalling haffuer bestørchet at for/schreffne/ peder Iche med lougen schulle schie for kort.
 
 

I Jesu Christj Naffn
 
 

Anno 1657 den 4 decemb/e/r holtes skatte och ledingsTing paa hoffuersteen aff kong(elig) May/estets/ fogit laurids pedersen.
 
 

LauretesMend

per Østhus Rasmus bøe

Christopher Mehus laurids lauridsen hodne

Simon dalager Olluff Nordbøe

Først Oplest Kong(elig) May(estets) Breffue om skatternes leffuering och Vdschriffuelse

Seffren Anders/en/ stigtschriffuer steffnet torsten galtte for Nogle bord hand haffde tagit fra sørbø kierche Som Var Nederblest aff kierchen, Sonet for 1/2 R(ix)d/ale/r.

Christen Erttnesteen steffnt for fordingschaff, Møtte Iche.

Thore lande paa findØen haffde steffent Jacob Vold paa RendesØe for 5 1/2 vet korn i Ousbøe Som hand formeente Sig at Vehre Odelsborn till huor Om AffSagt Na(a)r hand fremfører pantepengen kand hand godset Effter lougen Nyde.
 
 

Hielp gud Altid Amen

Anno 1657 den 7 decemb/e/r holtes ledings och skatteting i hesby aff schibredet Och Sageting den 8 dito.

Laurettesmend

peder Flesche Anders Vesby

peder Vignes Thoris Vesbøe

Elling Vignes haluor Vesbøe

Jacob faæ i peder flesches sted iden gieldSag med dagfind hoffde.

Mester detleff steffent Saa mange Som Resterer med deris tinde for forleden Aar, bleff tilkiend at betalle Inden fiorten Dage eler Vordering Vdj en huer sin bu effter landslougen med forfaldne Kong(elig) May/estets/ Segt.

Seffren Anders/en/ stigtschriffuer steffnt per houschen for forleden Aars Resterende Kierchetinde, dømt at betalle Inden 14 dage. /76b/

Thorgrim Mielsnes steffnt hans grande Siuor Mielsnes for En Rixd/ale/r hand schal haffue la(a)ndt hannom, her Imod Att Suare møtte Siuor och berætte at hand strax betallde hannom den Slette march for dj Anden fem /march/ betalde hand Ett Aars tinde til Mester detleff, Sampt forstregt hannom fire Spand korn,

her Om bleff dj forligt at Siuor schal giffue torgrim 3 Spand korn.

Item steffent Siuor mielsnes for Agerschade Som Aff 3 Mend Nemblig henrich steenes, Johans och gunder Mielsnes Sam/m/e schade Vorderet for 5 Spand korn Som schiede formedelst Siuors Vloulig gierde, Huilchet hand bleff tilkiend at betalle.

peder flesche steffnt dagfind hoffde for 26 Rixd/ale/r hand hannom Vngefer thj Aar Siden haffde la(a)ndt Sampt for 3 R(ix)d/ale/r 3 Ort for en quie Som hand paa peder flesches Vegne Sold haffde Som der gich til gres, Huilche gield dagfind hoffde den 7 decemb/e/r der leding bleff tagen Vedgich at Vehre schyldig, mens effter Som Sagerne bleff Optagen til Anden dagen Som Var den 8 dito paa hesby presenterit peder flesche Igien for Retten och Var E(n)delig dom begierinde for hoffuidstoll och Renten.

Dagfind hoffde begierde dilation til 20 dag Juell schulle hand det betalle, huor med for/schreffne/ peder Sig Iche Ville lade Nøye huor fore dagfind hoffde Som gielden tilstaar bleff tilkiendt at betalle Inden fiorten dage Effter Dommen hannom louligen bliffuer forelest med sin tilbørlig Rentte och schadelidelse, eller derfor Vordering i hans boehaffue och beste løsØre huor det findes med forfaldne Kong(elig) May/estets/ Segt.

fremkom for Retten Aase Rasmusdatter paa hage och hindes broder Suend Rasmusen Och daa for laureted Opgaff for Christen Christensen tou Vetter korns brug Vdj hauge hun paaboer och hindes S/alig/ Mand fraDøde huor fore hand hinde Effter hindes Willie haffuer fornøyet 27 Rixd/ale/r Ringer 1 s/chielling/ Som hand hinde En deell i Rede penge haffuer betald, Resten schal hand betalle for hinde Vdj schatter landschylde och ti(e)nder, Saa Som dj ehre Om forligt, den tredj Vet i Same Jord schal hun Nyde Sin liffs tid Eller Saa lenge til dj Anderledes der Om kand forliges, Resten aff forschreffne penge betalde hand nu for Retten til hinde Saa hun i Alle maader Var Vel tilfreds och nu med handerband tachet hannom got for god och Redelig betalling. /77a/
 
 
 
 

Anno 1657 den 11 decemb/e/r holtes Maalsteffne paa stangeland Imellom dauid dauidsen och Iffuer Nielsen.
 
 

Laurettesmend

hans Sandhaaland Mons yttreland NB

Christopher Vehaa Olluff SandVeh

Laurids Nes Rasmus SandVe

Neruerende Seffen (!) SandVeh i steden for mons yttreland.

Fremkom for Retten i dauid dauidtsens stoffue Effterdj tingstoffuen fra stedet Var Aff ført Vdj fuldmagt paa dauid dauidsens Vegne hans broder Isach dauidsen Som fremlagde Voris gunstige lensheris Vdstede steffning daterit Staffuanger Kongsgaard den 14 Nou/em/b/e/r 1657 des Indhold huor med hand haffde i Rette steffned Iff(ue)r Nielsen lem hans grande for hand schal haffue Neder Reffuet et hans gaards hus Sampt et Nøster Som hans formand for hannom klageløs haffuer Opbygt och brugt etc. formenende dermed stor Vret at haffue giort och bør det lige Saa got Igien at Opsette med Sam/m/e steffnings Videre medfør.

Der Jeg Oplesde deris Fremblagde ducamenter da haffde Jens och Ingeborg Nogle Ord Ved KachelOffuen, Da fremkom Jens Iffuersen och Sagde at Isach Sagde til Ingeborg hun Var for goed at thalle med hannom.

Dernest fremlagde Jens Iffuers/en/ Iffuer Nielsens Indlegh daterit Stangeland den 11 decemb/er/ 1657 Om huis fortrengsel Och tribulads Som hand med Idelig steffnemaall och Andre Motuillighed/er/ beuises Som det i Sig Sielff Videre Vduisser nu lest och paaschreffuet.

Dernest fremlagt Dauid dauidsens Indlegh Meldende Om hans husses Nederbrydelse Sampt Andre Vforretelser Mesten i steffning OmRørt.

Item fremlagde Jens Iffuersen Iffuer Nielsens schiffteBreff Nu lest och paaschreffuet Anlangende hans ArffueOdel Vdj Stange Som ehr 2 schipund korns landschylde.

Noch fremlagde Jens Iffuersen Kong(elig) May(estets) breff Anlangende Mageschiffte med Cronen och Iffuer Nielsen huor Vdj meldes at Kong(elig) May(estet) haffuer Sluted at Iffuer Niels/en/ schal beholde dj 1 1/2 pund korn i stangeland Som Cronen Aatte for Sig och Sine Arffuinger i Mod Maagelaug i Andre Jorder. /77b/

Da Ville Vj for/schreffne/ Mageschifft(e) Effter Som dette Offuen for findes Indført i Alle des Clausuler och puncter Som forschreffuet staar, Naadigst haffuer Confirmehrit, fuldbyrdet och stadfested forbydendes Alle och enhuer her Imod Effter Som forschreffuet staar at hindre Eller i Nogen Maade forfang at giøre Vnder Vor hylest Och Naade giffuet paa Vor Slott Kiøbenhaffn den 11 Jullj Anno 1655 Vnder Vor Zignet Friderich.

Noch fremlagt en Zedell och beschichelse daterit den 18 Junj aff trende mend bekreffted lest for dauid dauidsens boepell.

Noch fremlagt Michel Nielsen Sorenschriffuer och tolff laurettesmend deris dom daterit Stangeland den 16 Aprilj 1657 des Slutning huad tunen Iffuer Nielsen til Vduisning at paabyge begierer, Ahngaar Saa effterdj hand Sielffuer En hosbond och landdrott for Ald gaarden, Vedkommer det ey os hannom at foreschriffue huor hand schal byge, men hand som en hosbond for gaarden billigen Sielff Raader paa huad bequemlig steder at byge hannom lyster, etc.

Item for det Sidste fremEsket Jens Iffuersen at dauid dauidsen Ville fremVisse den Adkombst Som hand haffde at Opsette dj husse paa dj plecher (!) Som dj nu ehr Nederbrøt Som Om steffnes Neder Ved Siøen och Oppe i gaarden.

Dertil Isach dauidsen Suarde Na(a)r hans broder der for bleff loulig steffnet schal hand sine Adkombst fremVisse,

Ind for det Sidste lod Jens Iffuersen lese en beskichelse daterit den 8 decemb/e/r Sidst forleden lest och paategnet Meldende at dauid schulle sine husse afføre Ved Siøen.

Da effter tiltalle giensuar och denne Sags beskaffenhed, haff/ue/r Vj her Om for Rette affSagt, først belangende Omtuistede styche hus i hiemgaarden Effter Som Vj ØyenSynlig haffuer Seet och forfahret Effter Som Os aff dauid dauidsens quinde Ingeborg Nielsdatter bleff AnVist at det styche hus eller schud Opsat aff huner och Ringe tømer Som Iffuer Nielsen /78a/ haffuer ladet Nedertage Som Var Opsat til hans staffbue Som dj deris MadVare for Ukrud schulle forVare, da haffuer det Iche Veret Saa loulig bygt Som det Sig burde, thj baade Rotter och mus der kunde formedelst Same schuds schyld haffue baade Sin Opgang och Nedergang huor Ved stor schade daglig kunde tilføyes effter Som det Var bygt baade til den Søndre brøst Och et støche paa den Østre Side Same staffbu, Effter for/schreffne/ Ingeborgs Egen AnVisning, daa kunde Vj Iche Ansee at Iffuer Nielsen Sig der Vdj Saa groffuelig har forSeet Som dauid dauidsen foregiffuer helst effterdj at for Os beuises med trende mends Vndertegnelser Att Iffuer Nielsen haffuer ladet hannom en forbuds Zedel forelese at hand Same støche hus Som stod hannom til schade schulle Afftage effter dj hand Ehr Sielff Eyermand til Ald stangeland etc. Som Same deris Vindesbyrd Videre forklarer til med Var Same støche hus huerken dauid dauidsens Ildhus stoffue Brøgers bue eller Anmarch hus Eller Nogen gaardsens fornøden hus, huor fore Vj Ald den schade haffuer taxerit for tou Rix d/ale/r och dauid at beholde det gamble tømer och tag Som liger paa steden thj staffbuer bør at staa frj fra Alle Andre husse, Saa haffuer dj gaardsens toffter Ved dannemender dennom louligen Att lade Imellom skiffte och huer byge for Sig Sin grande Vden schade Och effter som for Os bleff AnVist Ett støche lade Som dauid dauidsen haffde ladet IndSette Vdj gaarden et støche lade hus Som strax degt i brøstet paa Iffuer Nielsens Ildhus I steden Som Almues tingstoffue til forne stod, dog ladehusene burde at byges fra dj husse Som mand handler med Ild och lys.

Belangende Nøsted Ved Siøen Som stod paa Iffuer Nielsens ArffueOdelsgrund Som nu laa Nederkast huilchet tømer Var gamelt och forRaadnet Nogle faa stocher Vndertaget huilche Nøst Iffuer Nielsen formente effter hans Indlegh at Vehre OpSatt Vden loug brugt Vden minde och grundleye hannom til trads och skade paa hans leyemaall, da Indog Iffuer Niels/en/ Ved for/schreffne/ beschichelse effter deris henders Vndertegnelse haffuer ladet Sam/m/e beschichelse lesse och forkynde Som det Sielff Videre Vduiser, burde Iffuer Nielsen det Iche Vden dom at Affkaaste effterdj det stod Ved Siøen huor for hand Igien Sam/m/e Nøst bør at lade Igien OpSette lige Saa got Som det til forne stod Effter Vuillige dannemends skiøn Och Siden Søge Sin Jord Och /78b/ Eyendom fra dauid dauidsen Effter landslougen Och bøde for dette Adfehr for husbrod effter lougen l(ands) l(eye) B(alchens) 9 Cap(itel).
 
 
 
 

Anno 1658 Den 22 Feb(ruar)j holtes fierdingsting paa hesby.

Idtse Schibrede

Laurettesmend

Thore Idtse Johans Nes

Knud Nordland Siuor Melberg

Thore strand Olluff løeland

Kong(elig) May(estets) fogit laurids peders/en/ med bundelensmands steffning haffde Citerit laurids bircheland for hand med En kniff haffde stuchet fanuel Ehruig trende kniffsting,

dj bege møtte for Retten,

her Om at proffue Var steffnt Och fremkom hoffuer Olluffsen Ø(ffre) Espedall, per Olsen Nere Espedall, Suend bercheland,

Om dene Sag Bleff dj Indbyrdes forligte Saa at lauris schal giffue fanuel i badschierløn Nj R(ix)d/ale/r.

Bleff forligt med Kong(elig) May/estets/ foget paa hans Velb/yrdige/ hosbonds gode behaugh for thj Rixd/ale/r til 8 dage Att betalle, hoffuer Espedall forloffuer.

Rasmus barque Var steffnt for hand haffde Sagt at tore meltued Var i bøgdeSnach for Olluff dauidtsen leguong hans quinde, da effterdj Ingen proff nu Var steffnt, ehr Den Sag Optagen til førstholdende Sommerting, daa parterne med deris proff at steffnes til Aardals schibredsting,

Anders heng och Johans Allesuig proffuet at forleden Juell Var Aar hellig trej kongers tid da Var dj paa meltued til giest da dj Var druchne gich dj Op paa et lem huor dj tou laa Samen der lagde tore meltued Sig paa Seng hos Anne Suendsdatter for/schreffne/ Olluff dauidtsens quinde, Och Vende da hoffderne Imod huer Andre.

Aardal schibredtsting

Laurids holtte Effuen Allesuig

Samel fischAaen Asbiøn heigom

Askgud giedeschier Jon RaffnAas

Suend leguong Thore meltued

holgier Rischedall med lensherens steffning haffde steffnt Olluff lauridsen melle for Slagsmaall, Och Olluff i lige Maade steffnt hannom Igien,

bleff parterne med huer Andre /79a/ forligte effterdj Ingen schade Var schied, Sonet Olluff med fogden for 2 R(ix)d/ale/r.

Olluff Riffueland och Olluff Valde Var steffnet aff laurids pedersen for 20 Rixd/ale/r Vdj hestepenge Som dj aff holgier Rischedall haffuer Opboret och deris heste Iche gich for fulde i Christiania mens bleff skøtt och gich paa hiemVey Igien, Bleff tilkiendt at betalle fiorten dage effter Dommens loulig forkyndelse eller Vordering aff deris boehaffue med forfaldende Kong(elig) May/estets/ Segt.

Olluff Østerhus Suarde til deris Sag Och Sagde at dj Iche Ville betalle Vden dom och Indted andet i Rette lagde.

Knud skor haffde steffnt Jon Øffrebøe for en brog hans quinde tog fra hannom, Sam/m/eledes steffnet hannom for schyld och gield,

Jon deyen giorde sin schrefftlig Vndschylding at hand nu Iche kunde møde formedels(t) Vngdommen hand schal lesse for, derfor begier at Sagen maa beroe til Sommerting.

Dagfind hoffde med bundelensmand(s) steffning haffde steffnt Reyer Suendsen formedelst hand Iche haffuer fuldkommet sit løffte och betaldt huis penge hand hannom schyldig Var Och Iche Ville betalle, her Om at Proffue Var steffnt Jon Varland och Olluff toresen biørom,

paa for/schreffne/ Olluff toresens Vegne fremkom Samel fischAaen och proffued hans Ord at forleden forAar fiorten dage for paaske Var dj med for/schreffne/ Reyer hos Dagfind hoffde i hans gaard, da drog dagfind med den/n/om til hans Verfader Knud biørom, der

bleff dj Saaledes forligte at Reyer schulle giffue dagfind Sexten Rixd/ale/r for hans Affstand och bekostning hand haffde giort paa MidSedberg paa den løb hans Verfader haffde hannom der Vdj tillignet,

for/schreffne/ Reyer møtte Iche, huor for hand bleff tilkiend at bøde i steffnefald 1 /march/ Sølff.

Hesby schibrede.

LaurettesMend

peder flesche haluor Vesbøe

Rasmus Nordbøe Olluff lande

Niels gahr Matis lousnes

Olluff Nord Vignes steffnet Rasmus, peder, torgrim Søruignes, peder Nord Vignes, Osmund och Knud ib/ide/m for deris heste haffde brøt hand (!) lade och giort hannom schade paa korn Och høe, bleff tilkient at giffue i bøder Och schadegield for huer hest Sex s/chielling/. /79b/
 
 
 
 

Anno 1658 den 20 Aprilj holtes skatteting paa Rossebø i karmsund aff kong(elig) May/estets/ fogit laurids peders/en/ huor ieg Effter lenshere(n)s schrefftlig befalling paa Michel Nielsens Vegne haffuer Møt tilstede Retten at betienne.

LauretesMend Och lensmend

Johans Nerebøe lensmand i hetland schibrede

Rasmus Østerim lensmand i stangeland schibrede

Olluff Øffrebøe lensmand i Auguoldsnes schibrede

Simen Rossebøe lensmand i schare schibrede

laurettesmend schare schibrede

Thorsten gahr Christopher kalleland

Olluff Vigse Jon hemingstad

laurids i dallen hans houe

først Oplest En kongelig forOrdning daterit Kiøbehaffn den 8 Januarj 1658 Om lettferdige quindfolch Som beliges och Saa Reyser paa Vkiende steder at forløses Siden forføyer Sig tilbage Igien och gaar med Obett haar, deris straff och Rømning.

dernest Oplest Voris gunstige lensheres Aluorlig Befalling Och paamindelse Om Restandser Och schatterne at Clarere Vden Ophold, daterit 14 Aprilj 1658.

Laurids peders/en/ fremlagde Voris gunstige lensheres steffning daterit Staffuanger kongsgaard den 23 Martj 1658 huor Ved Var steffnet torgir Steensnes aff schare schibrede formedelst hand en Vdschreffne dreng til hans May/estets/ Tieneste Naffnlig Mons pedersen Viste Som hand aff boden Op Satte der hand schulle føre hannom til kongsgaard Och hannom Satte paa land Och saaledes hannom løsgiuen Och derfore Opboren en stud,

Denne Sag Optagen til førstholdende Somerting,

Der denne Sag Var for Retten da Sagde torgir stensnes til Jens peders/en/ Viste at hans fader Var en strandetiuff och hand Sielff en Nebbetiuff, Dertil Suarde Jens pedersen at torgir Sielff schal bliffue En tiuff Indtil hand dette beuisser.

Laurids pedersen fremlagde Voris gunstige lensheris Steffning huor med Var steffnt Arne Osmundsen Vig Och knud Osmundsen AareVold aff Stangeland schibred, Arne Knudsen strøm Och Olluff Seffuatsen Stachland Aff schare schibrede, Bendix knudsen RødesEgge /80a/ Och Anders Erichsen Arre aff stangeland schibrede formedelst deris motuiliighed och Vdebliffuelse i denne Sidste Vdschriffuelse och feide tid,

Sagen med fogdens beuilling Opschøt til førstholdende Sommerting.

I lige maade steffnt Christopher Thiøstels/en/ fischAaen for Værlig Rømning aff kong(elig) May/estets/ Tieneste aff Auguoldsnes schibrede.

Sameledes var steffent Ellias greyers/en/ Sebøe aff hetland schibrede for hand aff hans May/estets/ Tieneste Var AffRømt Vnder Vegs til Christiania.

Dauid dauidsen lod lesse hans suplication til Voris gunstige lensherre daterit den 13 Martj 1658 Och hans Velb/yrdigheds/ Suar derpaa Anlangende hans tredie Aars tages tilbydelse, Sampt och trende dannemends beuis at dauid sin tredie tage haffuer Anbøden den 31 Octob/e/r der hand landschylden leuerde, Noch tuende mends Vindesbyrd daterit 24 Nou/em/b/e/r 1657 at dauid med tuende mend Josep gundersen och thorgils kluben for/schreffne/ tredie tage med grundleye aff en Siøgrund haffuer Anbøden daterit vt supra.

Laurids peders/en/ haffde ved bundelensmendene steffnet Ald Almuen Som Resterer med schatterne Vehre Sig Maanedsschatt, quegschat eller Conttrabution, Och fordre dom Inden 14 dage Att betalle, Huor Imod Almuen Sig Anbød med første at Anmarchen kommer Noget for Sig at gierne Vil betalle med huis dj eyer.
 
 

Hielp gud Altid.
 
 

Anno 1658 den 28 Aprilj holtes skatteting paa hesby aff hesby fierding Huor da Møtte tilstede Effterschreffne bundelensmend Med en deell Almue,

Colding i Sogen aff Asche schibrede

Jacob Olluffs/en/ fossand aff Idtse schibred

Thore helleland aff houschen schibred

Rasmus hølle aff hølle schibrede

LaurettesMend

Willom Reynes, Knud ib/ide/m och peder Østhus aff houschen schibrede,

Jon Varland, dagfind hoffde och Jacob faæ aff hesby schibred.

Kong(elig) May/estets/ foget laurids peders/en/ lod fordre kong(elig) May/estets/ schatter Som dj Endnu med Resterer baade quegskat Saa Vel Som Maanedsschatt, dertil Nogle aff Almuen Suarde Nemblig Samel fischAaen at Naar dj Saæ Kongens breff der for Ville dj betalle Saa vit dj formotte, peder Voster Suarde at dj Iche kunde Suare for Ald schibredet etc,

for Rette AffSagt Att huem Som herdes och motuillig findes Och Inden fiorten dage betaller daa det aff En huer deris boe Vdsøges med Kong(elig) May(estets) Segt. /80b/

først Oplest en Kongelig forOrdning Om letferdige quindfolch Som Rømer paa fremede steder Na(a)r dj schal forløses Och Siden forføyer Sig tilbage Igien, Och gaar for piger, daterit Kiøbenhaffn den 8 Januarj 1658.

Dernest Oplest et høylofflig Kong(elig) Christian den 4 Forbudsbreff paa en dell schoffue i Ryefølche At Eggetømer Iche der Vdj maa huges eller Selges Vden til Ko/ngelig/ May/estets/ flodes fornødenhed daterit kiøbenhaffn 21 Januarj 1633.

Item Oplest Jonchers befalling til Christen skoufogit at schulle haffue flitig IndSeende med for/schreffne/ skoffue Som ehr Ochlands, Nesuig, fuglesteen, Romsbotten, Thouff, løeland, hussetofft, Vaage, Røeg, Øxtre, Eiche, Hu/n/snes, Breche, Nesuig, fextued, lindAnger och Nerstrand schoffue, dat(erit) 1658 19 Aprilj.

Dernest Oplest Voris gunstige lensheris Aluorlig befaling til Meninge Almue at dj den Resterende Contribution Vden Vider(e) Ophold Clarerer daterit Staffuang/e/r 14 Aprilj 1658.

Noch bleff Oplest lensherens befalling til laurids peders/en/ Att hand Alle lensmend effter her statholders Ordre tilholder Att holde deris legs Soldatter i beredschab Saa dj Ingen steds Entuiger daterit Kongsgaarden 19 Aprilj 1658.

Laurids pedersen fremlagde Voris gunstige lensheres steffning huor Ved hand haffde steffnet Olluff Seluog formedelst hand med Tradtsighed och motuillighed hans Søn tit och Offte Var befalt at møde til Vdschriffuelsen Och hand hannom hieme har fordølget, daterit 23 Martj 1658.

I lige maade Var steffent Endre Johans/en/ Nerland, Anon Knudsen Reigelstad och Simen Sæbøe aff hesby schibrede formedelst i til hans May/estets/ Tieneste Var Vdschreffuen Och bleff hiem forløffuet til en Vis tid Igien at Møde paa kongsgaarden, huilchet dj Iche giorde, formenens (!) dj derfor tilbørligen bør lide, daterit den 23 Martj 1658.

Noch fremlagde En Voris gunstige lensheres Vdstede steffning daterit den 23 Martj 1658 huor med Var i Rette steffnet Christopher Mehus Vdj houschen schibrede for hans dreng Iffuer Olluffsens Rømning Nu til Sidste Vdschriffuelsen. /81a/

Indsteffentte personer Møtte nu tilstede da formedelst Sine Aarsager til Videre betenchende och Raadføring Er Sagen Optagen med beuilling til førstholdende schibredsting i Sommer Da Endelige dom at formode.

Endnu fremlagde laurids peders/en/ En Anden Voris gunstige lensheres Vdstede steffning huor Ved Var Citerit holger RischeDal lensmand i Aardall schibrede, Jacob fossand lensmand i Idtse schibrede, Rasmus hølle lensmand i hølle schibrede, formedelst en Deel drenge Som dj schal haffue fordølt, Vdj Vdschriffuels/en/ daterit staffuanger Kongsgaard den 23 Martj 1658.

Noch en steffning Vnder Sam/m/e dato huor Ved Var steffnet dj drenge Som fordult schulle Vehre.

Endnu fremlagde laurids pedersen En Anden Voris gunstige lensheris steffning Vnder for/schreffne/ dato huor Ved peder Voster formedelst hans motuilighed hans drenge Vdj Sidste Vdschriffuelsens tid haffuer fordølt Och Iche ladet fremkomme.

Item steffnt Laurids holtte for motuillighed och tradsighed for hand Iche Ville lade hans Søn laurids lauridsen Møde tilstede Der hand til hans May/estets/ Tieneste Var Vdschreffuen och Antagen, Daterit den 23 Martj 1658.

forschreffne Sager med fogdens beuilling til Videre betenchende Och Ra/a/dføring ehr Optagen til førstholdende Somerting Da parterne Igien at Møde och hende dom Alle for/schreffne/ Ducamenter for Retten lest och paategnet.
 
 
 
 

Anno 1658 Den 2 Junj Vare Vj Effterschreffne Thore helleland lensmand i houschen schibrede Effter fogdens lauris pedersens schrefftlig befalling Retten at betiene den gaar(d)s leylighed at besegtte Asche paa Musterøen.

LaurettesMend

Willom Rehnes Michel Michels/en/ Aske

Thiøstel hoffuersteen Olluff Rasmusen Nordbøe

Lauers lauridsen hodne hans Villomsen Rise /81b/

Fremkom for Retten Asbiøn haluorsen paa Ask Som for Os i Rette lagde Ehrlig Och Velb/yrdig/ Mand hans Juell thil storupgaard Kong(elig) May/estets/ befallingsMand Offuer Agdesidens lehn Och gubeneur Offuer ChristiansØe Hans Vdstede VelforSeiglet steffning Daterit Bøe den 21 Octob/e/r 1657 Sist forschienet Huor med hand haffde i Rette steffnet A(a)dne questa i Settersdall i Valle Sogen for en Jordepart i for/schreffne/ Aske Som En Mand Ved Naffn Christen Madtsen paaboede Och fradøde schylder 3 1/2 Vet korn, Som hand en dreng Ved Naffn Olluff Christophers/en/ haffuer leyet Som Egted S/alig/ Christen Asches høstru, Effter Same Steffnings Videre Medfør Anlangende en huer deris lod Och Andeel.

Dernest fremlagde Asbiøn Aske Kong(elig) May/estets/ fogit laurids pedersens schrefftlig befalling til tore helleland lensmand i houschen schibrede at hand med Sex mend Same Jords leylighed schulle forfahre huad landschyld biligen deraff bør Affgaa Na(a)r Alle Eyerne loulig ehr tilstede, Daterit hesby den 17 May 1658 Vnder laurids pedersens Egen haand.

Effter forberørtte leylighed haffuer Vj IndMarch Saa Vel som Vdmarch forfahret Och det i Effterfølgende Maade Saaledes forefunden Att huad sig Sam/m/e gaard Aske ehr Anlangende befindes den Ringe Noch for Sin landschylde, Nemblig Effter deris Egen lignelse Och en huer Sin tilEgnelse Och bleff deris Rette Odelsbreff nu for Os fremlagt Som Var et gamelt perkemendtsbreff daterit 1436 Sante bendigtedag Som forklarer at Aske da schyldte 20 Mamatteboell Och nu Regnes Some steder en Mamatteboel for 18 /march/ Smør, Some sted/er/ Mehr Effter stedernes leylighed, tilmed ehr Ingen at (!) Rette med Eyere tilstede, ey heller befindes loulig at Vehre Steffnt men Nu i deris Anfred Som Saadan forbyder bør huille, /82a/ Item Arne questad hans fuldmegtige Sig forschyder til Rigtig Odels schiffte och ligning Effter lougen Och Odels breede (!), Item til med ehr kong(elig) May/estets/ fogit ey heller steffent eller hos Os tilstede, Ey heller Nogen Saa befuldmegtiget at kong(elig) May/estet/ Nogen Afftag paa for/schreffne/ Jord kand kiendes,

Derfore haffuer Vj Sagen til loulig steffnemaal henfunden paa dj tider Som lougen Omformelder Att stenne Och Renne Na(a)r Jorden ehr Oben och VSaæd, Och huer da At fremføre Sin loulig Adkomst effter Odelslinne Effterdj Iche for Os beuises at Samme Jord I Saa Rom tid Nemblig 222 Aar Iche findes Saa loulig at Vehre Arffuinger Imel(l)om lignet Som det Sig bør, Item Ind Och at Agte Indog at Asbiøn Aske med Sin førige høstruer och deris børn medens dj Vare Vnder hans formønderschab Var bestemand i Jorden Och da burde Raade bøxelen, Ehr hans børn Mestenpart deris Egen formønder Och Sielff deris goeds forestaar, Och der fore skatter och giør Retighed, Saa Asbiøns gods nu derfore ehre Adschild, Saa hand nu Iche biligen kand byge Arne quista Sin lod i Aske Som schal Vehre 4 huders laug effter deris Egen bekiendelse.
 
 

Hielp gud Altid Amen
 
 

Anno 1658 den 19 Junj holttes Almindelig Somerting paa helleland aff housken och Asche schibreder aff kong(elig) May/estets/ fogit

LaurittesMend

Asche

Mads heyreberg Jacob Andersen Vold

Jacob Vold Simen dalager

Michel Rosnes thiøstel hoffuersten

Olluff tors/en/ houguoldstad Olluff Rasmusen Nordbøe

Olluff lauridsen hodnefield Claus hanneSand

Christen Meyling Olluff Richers/en/ berj

Først Oplest Voris gunstige lensheres Aluorlig befalling thil Alle och enhuer Som med Kong(elig) May/estets/ schatter Resterer Vehre Sig quegskat eller Maanedsskat Saa Vel Som Contribution Att dj det med førderligste schulle betalle,

dernest Bleff fremlagt aff kong(elig) May(estets) fogit En hans Velb/yrdig/ henrich belous /82b/ Vdstede steffning Anlangende Nogle affRømte knegte Nemblig aff Asche schibred Thiøn hildes dreng peder Olluffsen, huilche dreng aff laureted berettes at haffue Veret paa schibet med dj Andre NederSend Och Siden Igien forloffuet med dj Andre hiemkommen och tien Endnu Enchen hilde, huor for Vj hannom Ingen straff biligen kand paalige effterdj hand haffuer ladet Sig finde Villig och Veret NederSend.

Aff housken schibrede Bodel Seell, En gifft mand Som Var blant dj Andre Antegnet, fich fuldkomelig Vindesbyrd aff laureted Saa Vel Som Meninge Almue at hand Var Saa med en sterch Sygdom betagen Saa hans Vndschylding findes Sandferdig det hans Sogneprest her biørn och nu for Retten stadfested.

Dernest en dreng tientte Knud Reynes Ved Naffn Reyer Jacobsen kom Neder til Christiania Ehr Iche Endnu hiemkommen mens menes at schal Vehre død tj Ingen tidning Ehr fra hannom Siden, enten hand ehr død eller leffuende, der for kunde Vj Iche Noget dømme i hans Sag.

for det Siste Var steffent en mand Med hans dreng Christopher mehus, drengens Naffn Iffuer Olluffsen, den Møtte nu Iche mens bleff giort hans Vndschylding at Joncher haffuer hannom for Sin Vdøgtighed Sielff forløffuet, derfor med den Sag Optagen i Sex Vger daa at møde paa Staffuanger Raadstoffue och Endelig dom formode Om hand her for Inden Iche fra Voris gunstige lenshere forskaffer loulig beuis.

Item haffde fogden ladet steffne En stor deell aff Almuen for skatt Vere Sig maanedsschat, quegschat Och Contribution Som for lang tid Siden burde Vehre betalldt,

Der Imod at Suare møtte En stor deell Almue, bekiende Sa(a)dant Iche at schee aff motuilighed mens deris Armod det forValte bad Om tid och Respit Nogen tid, Ville gierne betalle Na(a)r Anmarchet kand kom/m/e for Sig.

Her biørn Christens/en/ paa RendesØe Och her Jon Rasmusen paa strand lod Oplese S/alig/ høyloulig Kong Christian den fierdes Vdgiffne breff daterit Agershus den 18 Junj 1646 des Indhold at hans May/estet/ Naadigst haffuer beuilget S/alig/ mester tomes Cortsen Biskob i staffuanger tuende hans døtere Ane och Zitsel tomasdøttere at Nyde En gaard Ved Nauffn brou deris liffs tid dog for Aarlig /83a/ landschyld och Anden Retighed til Effterkomende bisper Med landschyld, leding, skat och Anden Retighed.

Her biørn Christensen Ved hans fuldmegtige Simen dalager haffde steffnt dj brou drenge Nemblig Niels torbiørnsen Raadsdreng, hellj Olluffsen her Jens Raadsdreng, Item Villom Nieldsen och Jacob Ingbrents/en/ (!), Rasmus torsen och knud Christophers/en/ Alle tienendes paa brou formedelst at dj forleden løffuerdag effter paaske i Mod her biørns Villie haffuer taget en hans heste Och Ville Sueme den i en holme, har dermed drefft hesten,

Niels torbiørnsen her biørns Raadsdreng Sonet och loffde betalle 3 Rixd/ale/r, hellj Olluffsen Som haffde hesten i handen der den druchnet schal bøde 1 R(ix)d/ale/r, huer aff dj Andre for/schreffne/ drenge 1/2 R(ix)d/ale/r.

Jens Christensen fuldmegtige paa Vdsteen Closter haffuer steffnet hans Olluffsen hodnefield formedelst hand forleden høst ehr kommen paa Closteret effter hans hosbond Iffuer Nielsens befalling at schulle hente Nogen Suin aff fieldØen. Same tid har hand paa Closteret beret at hand schulle tage en Aff horsene at OpRide Suinen medd, Siden ehr en aff horsene funden død i En myr, der Om at proffue fremkom Laurids houguoldstad Som proffued at for/schreffne/ hans Olluffsen Sagde Saa fremt at hand Iche kunde faa Suinen fich hand at tage Øgen, da forbød Jens Christens/en/ hannom at tage Øgen Saa fremt lod och krud Iche schulle løffte hannom deraff, Samme Ord proffued Olluff Jacobsen paa findesund, giorde Sin døl Sielffredie med Jacob Vold och Michel Rosnes.

Jens Christensen har steffnt Anders gitleffsen for hand haff/ue/r Entuigt Sin tieneste i høyeste Vaar och Vinding, bleff tilkient at betalle for huis hand her forSømt och der for Vehre i hans hosbonds minde.

Laurids peders/en/ har steffnet hagen Jonsen for 3 Rixd/ale/r hand hannom schyldig ehr,

hagen møtte, bekiende gielden, bad Om Respit, huor for her Om for Rette AffSagt at hand bør at betalle Inden fiorten dage eller der for Vordering aff hans boehaffue effter lougen med forfaldende kong(elig) May/estets/ Segt.
 
 
 
 
 
 

Anno 1658 den 21 Junj holtes Almindelig Somerting paa Kierchehus i Aardal schibrede Aff Kong(elig) May/estets/ fogit laurids peders/en/.

Laurettesmend Retten at betienne Effterschreffne /83b/

Adtser Melle Iffuer Vallem

Knud Raghe Rasmus Ib/ide/m

danniel hetland Michel Voster

Olluff Melle Reyer borgen

peder knudsen Nese Baar Kierchehus

pouel giesfield Aschgud Giedeschier

Først Oplest trende Voris lensherris til fogden laurids pedersen Vdgiffne Zedeller, den første daterit Staffuanger Kongsgaard den 9 Martj 1658 Meldende Om dj AffRømte Knegte, den Anden En Extract aff her statholders schriffuelse daterit den 15 Aprilj 1658 Om deris straff Motuiligen ehr Rømt, Den tredj en Memoriall til laurids peders/en/ Anlangende Kong(elig) May(estets) Resterende schater Daterit den 23 May 1658.

Siden bleff med stor flid forderet Kong(elig) May/estets/ Resterende skatter Vehre Sig Maanedsskat, quegskat och Andre, Huor aff en deell den halffuepart Har betald och en deell Som Vel haffuer Midell har da Slet Indted betald, Och nu gaff til giensuar Johans KragVold, Michel Voster och flesteparten baade aff lauretted Saa Vel som Andre tingAlmue at Na(a)r dj Andre betaller Ville dj och Saa betalle, En deell for fatigdom Vndschyltte Sig det Iche kunde Affstedkomme.

Dernest bleff Effter fremblagde steffningers formeld fremforderet dj Motuillig och AffRømtte knegte, først Michel Olluffsen Voster Som paa Aardals ting bleff Vdneffnet och hans hosbund peder Voster loffde at forschaffe, møtte dog Iche Siden, Var ey heller Nogen nu til Suars,

Olluff Jacobsen Voster Var tilNeffnt, bleff Aff lensheren Sielff forløffuet och Vdskot formedelst hand Var skorffuet,

Olluff gundersen Vllestad Som Iche Ville Møde til Vdschriffuelse møtte nu tilstede, foregaff Att hans hosbond thore Vllestad Var Siug, dertil medgich hans broder Samme tid Vd, Naffnlig Suend gunders/en/ Eggeland ,

Laurids holtte hans tuende Sønner Laurids och Suend laurids(sønner) Møtte Iche til Nogen Vdschriffuelse Indog Mange bud med folch Var hos dennom Som schulle føre dem frem, for den Enne hans Søn laurids loffde hannd at skaffe tilstede Och Vdgaff Sin forplegt der paa Om Saa Iche skiede at hand schal til Kong(elig) May(estet) haffue forbrut Sin halffue boslod. /84a/

Anders Och Elling Josepsen fischAaen har Ingen Sinde møt til Vdschriffuelsen Endog dj Offte ehr tilSagt, Møtte Endnu Iche Mens deris broder Knud Sedberg Møtte tilstede, berætte Att Anders haffde leyet for Sig forleden Vaar en dreng Ved Naffn Knud Madsen Som Endnu ehr i tienesten, Elling har tilforn giffuet skatt Nemblig 2 d/ale/r.

Ingemor torsen Veruig Møtte huerken til Vdschriffuelse ey heller nu tilstede Och Ingen giorde hans Vndschylding Vden hand haffde betald for leyemaall,

Peder Samels/en/ fischAaen Var steffent, hans fader Samel fischAaen Møtte och berette at hand Var et lidet barn och Iche den tid haffde Veret til Sacrament, til med tientte hand lensmanden holgier Rischedall, Och Iche Nogen Sinde Var tilSagt at møde, førind dj Andre Som Vdgich baade hannom Och fliere Smaa for lensheren Angaff, huor for dj i steffningen Bleff Indført,

Olluff torbiøns/en/ hiæ Var steffnt for hand Iche møtte til Vdschriffuelse, Møtte nu tilstede berette at hand haffde leyet Jord Och bad bustad Och Var fest med en gamel quinde Som har Siuff eller 8 børn,

Hans stiffsøn Jens Jensen Som och til Vdschriffuelsen Var Antegnet Var kommen fra bergen huor hand haffde tient Nogen tid hos En Mand Naffnlig stads Østerig (!), Reyste hen til hannom Igien,

Jens Knudsen Vehland har Nederløb møtte for Juncher tilstede Och for hans Suaghed aff den gode mand Sielff forløffuet Effter Almuens berett(n)ing,

peder och tore torsen høyland Som Och Var tilSagt at Møde kom Iche frem Ey heller Endnu Møtte, deris stifader Jon høyland møtte och berette at den første Naffnlig peder Var hos hans Morfader peder fose i vdschriffuelse(n), den Anden Var Et barn,

Knud Neses dreng Suend lauridsen haffde møt til Vdschriffuelse Och formedelst hand haffde en Vanfør foed Bleff hand forskøtt,

Olluff tingesdall Møtte Iche til Vdschriffuelse, ehr en gamel Vdleffde Vanfør menische, har mist hans førlighed i kong(elig) May/estets/ tieniste,

Rasmus Knudsen Ragh Møtte Iche, berettes at Vehre et barn , Och haffde en hans broder i tienesten Som nu Nyligen fra Kiøbenhaffn ehr hiemkomen, har end nu en broder i tienisten Som har Veret lenger End 3 Aar i tienest och ehr der Neder,

Johans berjland et barn Møtte for lensheren och for hand Var for liden hiemforloffuet,

Laurids Ingbrets/en/ tou berettes aff holgier Rischedall Iche Att Vehre tilSagt for hand Var et barn,

Iffuer Rasmus/en/ Vallem har leyed en for Sig Naffnlig Knud Olluffsen Nes, har der for Jonchers beuis,

Thorbiøn Valde har en lemster haand, bleff skøt aff lensherren Sielff for Sin Suaghed,

Morten Erlands dreng Ingemor tom(e)sen kom til tien(e)ste i staffuang/e/r der Vdschriffuelse gich An, Møtte nu Iche tilstede, hans fader Thomes Ege Møtte nu Iche,

Osmund Asbiønsen heigom Eller hans fader møtte Iche mens grenderne berætte at hand har En Sleme Siugdom. /84b/

Olluff lauridsen Eggebøe tien nu paa housken, bleff Aff lensherren Sielff Vdskøt for hand Var for liden,

Christen haluorsen Vastued laa Siug der Vdschriffuelse stod Och Var dog en Vng Dreng Effter lensmands beræt(n)ing,

Abraham Som Var hos Knud biørom Rømtte bort der Vdschriffuelsen Angich Och Var tilforn Rømt fra Jeren, Ingen her kiende hans forælder Eller Vid huor hand nu ehr,

Peder biørnsen Vggelj Ehr Endnu Iche Opkommen, kom Ned med laurids peders/en/ for 2 1/2 Aar Siden,

Thore och Olluff grødim Vahre och tilSagt at møde (i) Vdschriffuelsen, møtte Iche mens nu møtte tore at (!) hand berætte At hand har Veret skaffer i Sexten Aar Saa hand Och hans broder Sider hieme och bruger Jorden Som dj har leyet aff Mester detleff och haffuer en gam/mel schrøbelig quinde til Moder,

Olluff peders/en/ skoffuebøe Som Rømte Vnderuegs med flere Som Sig Siden Igien Indstellet,

Thorgir Iffuers/en/ tued Rømte fra Christiania, Møtte Endnu Iche tilstede Ey heller Nogen giorde hans Vndschylding, for/schreffne/ tuende personer Som haffuer faaet Kong(elig) May/estets/ kost och penge och ehr Saa Igien løffuen Aff tienesten, huor fore deris straff ehr des haarder, Ehr da Sagen Optagen til den 23 Jullj da at møde paa staffuanger Raadstoffue och i laugmandens Neruerelse dom formode Effterdj det ehr liff och ære straff Saa Vel Som fredløs gierning.

Endre fossand med lensherens steffning haffde Citerit Marete Veruig for 33 R(ix)d/ale/r Ingeborg grødImb och hindes barn for 30 R(ix)d/ale/r dj S/alig/ Thore nagh schyldig Var,

Thore grødim Møtte paa hans moder och Sødschinds Vegne och bekiende dj 15 R(ix)d/ale/r mens dj 15 benegted dj, huorom dj Vil giøre deris Eed.

Jon Jonsen schreder Nere biørom Var steffnt for 3 R(ix)d/ale/r 1 Ort, hans Sedel bleff fremlagt at hand bekiender 9 Ort Som hand bleff tildømt at betalle Och for Resten at dølle effter lougen,

haldor Vastued 3 d/ale/r tildømt at betalle,

thore Meltued 3 d/ale/r tildømt at betalle

laurids Ved biøromsVatten 3 d/ale/r

Olluff dauidsen 2 R(ix)d/ale/r forschreffne tildømt at betalle Inden 14 dage effter lougen.

Laurids peders/en/ med bundelensmands steffning haffde Citerit Olluff Valde och Olluff Endersen Riffueland for 20 Rixd/ale/r dj aff Holgier Rischedall haffuer Opbaaret for tuende heste Som forleden Aar bleff Antagen at schulle Neder til Christiania, Samme heste bleff Iche for fulde Annamet Mens bleff skøtt Saa dj Siden bleff Sold paa hiem- /85a/ Veyen, huer hest for 4 R(ix)d/ale/r,

Da Effter hestene fandtes Vdøgtig och Iche gich for fulde har dj forschreffne penge Nemblig Huer dennom 10 Rixd/ale/r til kong(elig) May(estets) fogit Igien at betalle Eller derfor Vordering aff en huer Sin boehaffue effter lougen Och dj Siden at Søge Eyel Nessim och Thore dybuig Om dj Iche Retmeysigen med forschreffne heste haffuer Omgaaeds der dj dennom Affhendte.

Item med lensherre(n)s steffning Var Citerit holgier Rischedall, lensmand aff Aardal schibred for hand en deell drenge for Vdschriffuelse til hans May/estets/ ti(e)niste forleden feide schal haffue fordølt, Huilche til Vdschriffuelsen Iche møtte,

Ehrschinet Nu holgier Rischedall och foregaff att Saadanne Som størstedeell ehr Smaa Och Nogle Vdøgtige da haffde hand Ingen befalling Aff lensheren Nogle børn at Antegne eller dj Som kunde findes Vdøgtig, mens Sielff Ville Sin Sag Om forseelse hos findes for Voris gunstige lenshere AnSuare.

Karen tranne S/alig/ Laurids Raskes haffde steffnt laurids i Birchestøell for hand en deell tømmer haffuer huget i Suaberg skou och ført til støllen fra hindes leyemaall, Som ehr tou tølter och 4 stocher Sma(a)t och stort,

forschreffne tømmer schal lensmanden lade Vordere och hand det plegtig at betalle Saa Vit det Vert ehr Och derforVden bøde effter lougen til kong(elig) May(estets) fogit 1 /march/ Sølff.

Niels Eggebøe lod Oplesse et breff daterit 21 Junj 1658 des Indhold at hand och hans høstru haffuer giffuet huer Andre ti(e)nde och fierdingsgaffue Som den Som den Anden Offuerleffuer schal haffue forlods Vdaff den dødes hoffuedloed.

Knud Ragh haffuer ladet steffne Osmund och Rasmus Vallem for dj Vloulig schal haffue brugt hans skou och March med tag At Riffue Saa Vel Som bost och Marcheskou,

Osmund Och hans grande for/schreffne/ Rasmus Møtte och berette at deris formend Altid har hafft brug i Ragh Marche, Some tider har och Veret i deris minde, huor Om dj holt en stor mundploder Och schienderj,

daa fremkom en Ved Naffn Effuen Ragh Som Sagde at Osmund Vallem Om Nattetider brugte Vloulig brug i Rage March, Och Var Osmund begierende at dette i tingbogen Maatte Indtegnes, lagde penge der for,

Bleff her Om for Rette AffSagt at dj louligen bør steffne paa Aastederne Och huer da at fremVisse Sin Ret och Adkomst. /85b/

Knud Sørskor med lensmandens steffning haffde Citerit Jon degne och hans høstru Inger Reyersdatter Øffrebøe for et par boxer Som hun schal haffue taget i Arest fra hannom hos en Suertte quinde, Effterdj dj paa bege Sider schøtte Sig til prou och knud berætte Att Ville steffne med schrefftlig steffning bleff ey Videre der Ved giort.

Jon degne haffde steffent Knud igien for hand Vloffuende fisket med hans Noed Och bleff nu Indted beuist,

Item bleff lest et breff daterit den 5 Januarj 1658 Anlangende peder biørensens forligelse med Berette Varlands Arffuinger med huad Condition hand ehr komen paa Varland at boe.
 
 

Hielp gud Altid Amen.
 
 

Anno 1658 den 22 Junj holttes Sommertinget paa fossand aff Kong(elig) May/estets/ fogit laurids pedersen Aff Idse schibrede.

LaurettesMend Som Retten betiene

Endre Idse haluor tungeland

Jacob Michels/en/ fossand Niels giøsse

Rasmus fossand haluor leuig

Thorfind strand Olluff Jørpeland

Rasmus Oenes Rasmus berie

thore pers/en/ berj Thosten Eggeland

først lest Voris gunstige lensheris Aluorlig befalling Om dj Som Resterer med skatterne att dj det till denne Sommerting schulle betalle Huor Om Almuen Endelig och strengelig aff fogden bleff forelagt med første Att betalle.

Dernest Oplest Junchers befalling och statholderens AnnOrdre Om

dj VdRømtte Knegte fra Companj til forne Indførtte.

Dernest Oplest Voris gunstige lensheres Vdstede steffning huor Ved Var steffnt først 3 aff Idse schibrede Som har bortløben VnderVeigs der dj til Christiania schulle Nederschiches i hans May/estets/ ti(e)neste, først Olluff taralds/en/ fosmarch huis fader en gamel Suag mand tarald foss/march/ Møtte Och Sig beklagde at huis hans fattige forstandig Søn Sig i Saa Maade haffuer forSeet Var gandsche Imod /86a/ hans Villie och Vidschab, der til beretted Effter Som hand Sielff ehr en gamel schrøbelig mand Och haffuer en gamel Suag kone och denne deris Søn haffuer leyet deris Jordepart, Beder hand ydmyg om Na(a)de for denne hans Søn, Vil och gierne Om Mueligt schie kand Sone hos den gunstige Øffrighed aff yderste formoffue,

Dernest Var steffnt biørn lauridsen dallen Och Erich Christophersen haahilde Som Och Var hiemløbøn (!) fra Christiania Effter dj Var Nederkommen, deris forældre laurids i dallen och Christopher haahilde nu Møtte och foregaff at for/schreffne/ deris Sønner løb hiem for dj fich Iche deris Nødtørfft men frøs och Sualt Och deris Vforstand at dj haffde Iche bedere Ved, Bad I lige maade Om Naade och gierne Ville Vehre i den gode Øffrigheds minde forVden dom,

Laurids torsen strand hans fader møtte och berette at hans Søn haffde tient Sin tieneste til fulde och bleff hiem forløffued, schød til VindeByrd hos Olluff fredsel lyttenant.

Dernest Var steffent Jacob fossand lensmand for Efftersch/reffne/ drenge som hand schulle haffue fordølt och Vdelugt fra Vdschriffuels/en/, per Rasmus/en/ helde, Rasmus toresen strand, Fanuel Sedberg, Nield heng, Knud enders/en/ Idtse, Euind kallelj, Thore Vige, Olluff liødes/en/ Ner(e)bøe, Jens haahilde, Christopher SangeSand, Alff Kaasen, hans haluorsen Eruig, haluor Rasmusen tiøsim, A(a)dne Olluffsen Nere Espedall, Michel Valtersen Ø(ffre) Rasseuig, Jon Joens/en/ fossand, gamel Jacob fosands dreng Item laurids Samsons/en/ helleland, Olluff Erichsen høgelj, Iffuer Suendsen Egeland, Jon høgelj, Bendix Enochsen Idse, A(a)dne haluors/en/ Øffre Espedall, thormo Enders/en/ Rosseuig, Olluff Idtses stiffSøn,

Huad Sig belanger dj drenge lensmanden schulle haffue fordølt, peder Rasmusen helde Tien paa deerdall, Var Iche her i schibredet,

Rasmus toresen strand, hand Var Syg, hans broder laurids gich Vd,

fanuel Seedberg bleff skøt aff Joncher Sielff, haffuer en Vnd foed,

Nield heng Var skorffuet, bleff Vdskot,

Knud enders/en/ Var en gamel karl aff Juncher forløffued,

Effuen Kallelj Ehr forløffuet aff Joncher, har en krom Ryg,

Thore Vige for Sygdom schyld aff Joncher giffuen frj,

Olluff liødes/en/ Nerebøe Var Iche her tilstede mens i Settersdall da Vdschriffuelsen skiede, schal Endnu der findes,

Jens haahilde Var Iche aff lensmanden Antegnet formedelst hans broder Vdgich,

Christopher Sangesand Var Iche tilNeffnt mens hans broder Olluff Vdgich,

Alff kaasens Søn knud bleff ført til Kongsgaarden aff Arne mens ehr nu hieme hos hans Suage fader ehr Indted loulig Vndschylding,

Hans haluors/en/ Eruig Var Iche tilSagt aff lensmanden,

Haldor Rasmus/en/ tiøsem forløffuet for hand har en Vanfør fod,

A(a)dne Olluffs/en/ Nere Espedall Ehr AffRømt,

Michel Valters/en/ har Iche Vert paa Øffre Roseuig 4 Aar,

Jon Jons/en/ fossand formedelst hand har Veret forstyret Var Indted tilSagt,

gamel Jacob fosans dreng gich Vd Naffnlig tore Erichsen. /86b/

Laurids Samsons/en/ helleland en løsgienger Som løber fra et schibred til et Andet ehr Endnu Iche at finde, Var Iche tilSagt.

Olluff Erichsen hugelj Rømte fra kongsga(a)rden,

Iffuer Suendsen Eggeland leyed for Sig, har beuis derpaa,

Jon høgelj laa i koppeSott,

Bendix Enochsen aff Joncher forløffuet fordj hand Var for gamell,

Olluff Idses stiffsøn Christopher gich Vd, ehr hiemkomen med beuis,

A(a)dne hoffuers/en/ Var et barn, derfor aff lensmanden Iche tilSagt,

Thormo Enders/en/ Idtse daa tiente paa Roseuig, leyede for Sig.

Denne deris Ringe Vndschylding dj nu for Retten forbragt da effterdj en stor deell deris Vndschylding dennom Iche kand befrj mens Vil hensee til Rømni(n)g och fredløs gierning, huilche Sager i laugmandens Neruerelse bør dømmes, ehr Sagen Optagen til den 23 Jullj daa dj Samptligen at møde tilstede paa staffuang/er/ Raadstoffue och Endelig dom formode Saa mange Som Iche desforInden den gunstige høye Øffrighed for deris forSeelse Tilfredsstiller.

Rasmus toresen strand steffnt for leyemaall med en quind(e) Rangle Som ehr schied i strands prestegaard Och quinden AffRømt til bergen,

for/schreffne/ Rasmus tildømt at bøde effter Recesen, hans fader møtte loffde at komme til fogden at Sonne.

Laurids Bircheland haffde steffnet fanuel Ehruig for 8 Rixd/ale/r Effter deris forligelse Som fanuell schulle Igiengiffue Aff dj 17 Rixd/ale/r Som laurids Vdlagde i badschierløn for fanuell.

Her Om at proffue Møtte och fremkom hoffuer Olluffsen Øffre Espedall Som proffued forleden Vaar der fanuel och laurids schulle fare til byen med Madskat, da drach dj Nogitt hos Thore hilde Saa dj bleff Rusende, och paa Veyen om deris Roen kom i trette, daa Slog fanuel laurids i baaden Och førde hannom Saa Offuerborde at hand med hoffued och Axeler kom i Siøen dog Offuer en Aare Saa fanuel Var Offuen paa, Saa dj bege kom Ind Igien, Siden laurids kom til Sinde Slog hand til fanuel igien med Sin kniff och Saa giorde hannom schade,

peder Neder Espedall proffued lige Same Ord,

der Om bleff dj Saa forligte at Ingen her Effter schulle Ancke eller Vreche (!) derpaa dog skal Fanuel giffue laurids 4 Rixd/ale/r Igien aff huis hand har vdlagt i badskierløn Inden Maanedsdag at betalle.

Christen Andersen Capitelsfogit fremblagde Voris Gunstige lensherris Vdstede steffning daterit /87a/ Staffuanger kongsgaard den 25 Maij An(n)o 1658 des formeld at haffue steffnet Effuen qualuog for hand husene paa qualuog haffuer forRodenet til Nederfald, Effter hussemaadebreffuens Videre formeld, daterit den 17 May Sist forschinnet huor Om des Indhold Videre forklarer.

Da effter Som haluor tungeland och flere hans Vener haffuer loffuet At Vil hannom forhielpe gaarden at Opbyge Och Igien til Rette Vil forhielpe, Haffuer Vj Saaledes for Rette AffSagt Att Saafrembt Som for/schreffne/ Euen kand Enten Ved Sin Egen Midell Eller Ved Venners hielp giøre gaarden loufør Inden den 14 Aprilj førstkommer effterdj hand tilforne ehr paa mi/n/t och Indted ehr Effterfult, Bør hand den fremdellis at Nyde Saa lenge hand deraff giffuer och giør huis det Ehr huis Iche skier schal hand haffue Jorden forbrut och Saa lade Sig Nøye med huis Miskund den gode mand bispen hannom Vil Vnde Och betalle den paalagte bøgfeldighed.

Rasmus toresen hølleslj Var steffnt for husseskade paa Den goede Mand bispens Jord Nerebøe i lyse hand En tid lang paaBoede och Sig der fra bytte til hølleslj, da effter Som S/alig/ Niels gierdtsen med 4 mend An(n)o 1655 den 21 Septemb/er/ holt der husmaade Vdj Rasmus toresens fraVerelse Vden steffnemaall effter hans berettening och hand nu møder i Rette fremliger S/alig/ Mester tomas Cortsens Sedel och beuis daterit den 24 Martj 1647 at hand haffde kiøfft ett stort bu och en Nøste Som stod paa Same leyemaall, Sampt Nøsted Som hand berette at haffue kost 20 d/ale/r huilche hand nu lod følge Ved gaarden der Hand fløtte der fra, huor med hand menner husene Nochsom at Vehre loufør, Sammeledes foregaff at haffue Reparert En deell aff gaardsens huse paa 10 eller 11 Aar hand der bode, der fore kand hand nu her Iche dømmes i Nogen bøder førind Sagen Videre och grundeligen bliffuer Vdforsket.

Biørn melle lod steffne Biø(r)n Josang for Nogen Rentepenge, bleff Affschedet at dj schal Reyse bege til staffuanger och den at klare Rentte Som pengen brugte och la(a)nte.

Endre fossand och hans medArffuinger haffde steffnt en deell S/alig/ Thore Nags Arffuing/er/ Erich Jorpeland for 17 1/2 R(ix)d/ale/r, Noch Anders føreland 1 R(ix)d/ale/r, Erich føreland 3 R(ix)d/ale/r, Olluff Jorpeland 11 R(ix)d/ale/r, Sexten fielde 1 d/ale/r, torfind strand 1 R(ix)d/ale/r, Berj strands quinde 1 R(ix)d/ale/r, Olluff trondsen fielde 1 d/ale/r, danniel tiøsim 2 1/2 R(ix)d/ale/r,

Her Imod at Suare møtte En deell Indsteffnett først Erich Jørpeland Som bekiende gielden der Imod fordren Nogen stølsleye, bleff forEnnet, Saa Erich schal betalle 16 R(ix)d/ale/r til Staffuanger Marchet. /87b/

Anders forelands broder Erich bekiende Gielden 1 R(ix)d/ale/r, Erich føreland bekiende 2 1/2 R(ix)d/ale/r, kunde Iche beuise, bør at betalle den fulde Sum 3 R(ix)d/ale/r, Olluff Jørpeland bekiende 9 R(ix)d/ale/r, Sexten fielde 1 d/ale/r bekiende gielden, torfind strand 1 R(ix)d/ale/r, berj strands quinde 1 d/ale/r hindes mand Møtte Och benegted gielden, berette at Vehre betaldt, Olluff trondsen fielde 1 R(ix)d/ale/r ehr forArmet, daniel tiøsim 2 1/2 R(ix)d/ale/r, bleff tilkient at betalle fiorten dage effter dommen dennom bliffuer loulige forelest.

Kong(elig) May((estets) fogit laurids peders/en/ lod fredlyse Nag skoffue och Stølle Sampt fischerj til fields och fiere at Enhuer Sig derfra med Ald Vloulig brug Entholder Saa fremt dj Iche derfor Vil straffes eller lide schade, Sammeledes fredlyste tungelands marche och skoffue Att en huer Sig der fra schulle Entholde.
 
 

Hielp gud Allermegtigste at Ald Vor gierning kand Vehre Thil det hellige Naffns ære Saa Vj Iche forkaster Voris Salighed.
 
 

Anno 1658 den 23 Junj holtis Somerting paa hølle Aff Kong(elig) May(estets) fogit laurids Pedersen.

LaurettesMend Som Retten betiener

Gunder bersagell Anders Eskeland

gundbiøn brathetland Jacob Aaseland

Thorgir Nøeland thorgir hølle

Christopher hølle Thorsten tingesdall

Johans lille hetland Jon tingesdall

Isach Suihus Olluff Østebøe

Aff kong(elig) May/estets/ fogit laurids pedersen bleff først fremlagt Voris gunstige lensheres Aluorlig befalling Om bøndernes Restands At Clarere Vehre Sig Contribution, Maanedsskat, quegskat och Andre Restanse dernest Om Vdschriffuelsen huor Effter dj Motuillige schulde Søges, Sampt her stattholders betenchende Om deris straff.

Dernest fremlagt Voris gunstige lensheris steffning huormed lensmenden I Aardal, Idse och hølle schibreder, formedelst huis drenge dj Vdj forleden Vdschriffuelse haffuer fordølt, Och Var aff Aardal och Idse Som findes Indført och aff hølle Som nu følger,

Suend bersagel Møtte Effter Som hans Søn laa Siug och lensmanden Rasmus hølle berette at hand Var Et baren, derfor Var hand for Sin Søn torbiøn Suendsen Iche tilSagdt /88a/ Derhos beuiste at hans dreng Olluff karlsen Vdgich Och kom paa skiben til Kiøbenhaffn Och ehr Endnu i tienste, kom Neder med dirich Clausens schib.

Olluff gunders/en/ brathetland hans fader Møtte berette at den dreng Var i Bispens tieneste Och har tient dj gotfolch paa trey Aars tid, derfor Sagde lensmanden hand hannom Iche haffde tilSagt,

Niels Rasmusen fløsuig møtte Iche, mens hans Vndschylding aff lensmanden och laureted Var at hand forleden Aar Var Antagen Och paa schiben Indført och Siden aff lensheren for hans Vdøgtighed forløffued, Siden ehr Reyst til bergen och tagen tienest hos en Smed,

Niels Jonsen fløsuig aff lensheren Sielff frjgiffuen for hans Suaghed schyld Som Synlig ehr,

Iffuer Olluffsen giesteland fød paa Nordland Møtte Iche tilstede men ehr bortRømt, bør at Suare och lide effter lougen.

Simen giesteland Som ehr deygen til hølle kierche en gamel karll Som Sider Ved Jord haffuer quinde och børn, Thore giesteland hans broder har leyet en karl for Sig Naffnlig Erich Olluffsen, Som Endnu Iche ehr fra tienesten hiemkom/m/en.

Moris tolleffsen Moudall, den gaard liger her I hølle Sogen Och i bierkrim schibred, har her til tinget Indted at Suare,

Tharal frafiord Møtte Iche, en gamel karll, haffde Ingen Vndschylding mens beretes for hans Alderdom Iche at Vere døgtig.

Christopher bra(a)dland hans fader Biørn bradland Møtte och beuiste at hand Altid med hans Søn haffuer møt och aff den frome lenshere Iche døgtig kiend, Och om Voris frome lenshere Saa begier schal hand Indnu Presentere,

Johans peders/en/ haaland gaar fra En til en Anden, Møtte Iche haffde ey heller Nogen loulig Vndschylding.

Peder Arnesen deerdall Som Var i tienste Møtte Iche, ehr och Iche til deerdall fremkomen, berettes at Vehre død.

Olluff gundersen Østebøe møtte, haffde Sig I tienesten Igien Indstillet och haffuer beuis med dj Andre Siste hiemforløffuet.

Dernest fremblagt aff laurids pedersen En Voris gunstige lensheris Vdstede steffning daterit 23 Martj 1658 Huor Ved Var steffent Effterschreffne i hølle schibrede Som Iche har møt til Vdschriffuelse,

først gunder Rasmuss/en/ frafiord Som Iche møtte, ey heller giorde Vndschylding,

Thore Johansen Suihus Møtte nu Iche, mens hans fader Johans Møtte, Sagde Att lensheren haffde hannom Sielff forløffued, Nogle gange, Siste gang Møtte hand Iche, derfor ehr hans Vndschylding Som lensheren Vil det best OpSeruere,

Tarald Suihus ehr forschreffuen i steffning, Mens Isach Suihus ehr en gifft mand Sider med quinde och børn har leyed Jord, Var Iche steffent,

henrich gillj, Møtte huerchen steffningen eller /88b/ Vdschriffuelse, kand Ingen loulig Vndschylding giøres.

Rasmus gille Møtte Iche heller mens formedelst hand har en kroget foed ehr hand tilforne kiend Vdøgtig,

Thorchell och Orm deerdall ehr nu der i fra, findes Iche at Vehre her tilstede,

Iffuer Rasmusen gilljbreche Sider paa en aff Bispens Jorder och har leyet den 19 Januarj 1657 Som schylder 2 pund Smør til Bispestollen,

Christopher Rønelj har bispens bøxel Zedel Och for des skyld hand ehr Sin faders En(e)ste Søn bruger Jorden, ehr derfor aff Øffrighed forløffued,

Ingbret Motland har leyet for Sig En karl gre(g)ers tolleffs/en/ Och hans broder Eyner den yngre aff lensheren forløffuet.

Thorckel Melle, Møtte Iche beretes at Vere gifft.

Effter Som denne gandsche handell och Sag ehr henSeende til høy straff paa fred och ære har ieg daa paa min gunstige lensheris gode behag Sagen Optagen til den 23 Jullj førstkommende, daa Enhuer at møde paa staffuan/er/ Raadstoffue Som i laugmandens Neruerelse endelig dom schal formode, Saa mange Som herforInden Iche Sonner Sin Sagh hos den høye Øffrighed.

Dernest bleff fremlagt en Voris gunstige le(n)sheris Vdstede steffning daterit Staffuanger den 26 Maij 1658 des Indhold huor Ved aff fuldmigtig (!) Bertell hansen kaarhus paa Borgemester pouel knudsens Vegne haffde Citerit Suend Julleskou for hand Imod en Contract dennom Imellom handelit Sig har forgrebet, derfore befalles hannom at møde dertil at Suare, Sampt til proff och Vindesbyrd steffnet Rasmus hølle och gundbiøn Roseuig, deris Sandhed herOm at proffue etc.

Effter steffnings Indhold Møtte Effterschreffne profffolch først Rasmus hølle Som proffued at fredag effter pindse hellig Var hand med tuende mend paa Julleskouff och leste for/schreffne/ steffuening Vider haffde dj Iche befalling at forRette Om Nogen besigtelse enten paa Ager eller Eng effterdj hand haffde Ey videre fuldmagt paa Nogen Sider Vider(e) Ind i steffning findes Indført, Mens gundbiøn Rosseuig och thorgir Nøeland bekiende Videre at dj Syntes der kunde Vehre Saæd trej tønder korn, Mens Effterdj di denne Sag Iche Saa Eygentligt kunde forfare forskyder dj dennom Igien paa Aasteden. /89a/

Noch fremlagde for/scheffne/ Bertel hansen En Contract Som Imellom Borgemester Och Suend Julleskoff giort Och OpRetted ehr, daterit den 6 May 1648 huorledes dj Om Jueleskou støl ehr Contraherit.

Derpaa fantes en Anden Vndertegnede forplegt daterit den 28 Octob/e/r 1657 huad hand Sig i mod første forplegt haffuer forSeett Och Sig tilforplegted fra Jorden at Entuige Na(a)r hand Sin forplegt Iche Effterkomer.

Noch fremlagde bertel hansen en Antegnelse daterit den 28 Octob/e/r 1658 des Indhold at pouel knudsen paa foster haffuer gaaende paa Jueleskouff 3 Vaxen Nød fem Vetter Vnger 24 Seff Smaller 20 Vng Smaller 4 Vnge Kj 6 gieder och en Ronbuch paa Al børst at leuere.

Her Imod at Suare Møtte paa Suend Julleskoffs Vegne hans høstru Agat torbiønsdatter Och Christen Andersen Capitelsfoget Och fremlagt En Sedell aff hederlig Och høylerd Mand Mester Marchus Christensen homble Superintendent Offuer staffuanger stifft, hans Misiue til Pouel Knudtsen daterit den 28 Aprilj 1658 Vnder for/schreffne/ gode mands Egen haand huor Vdj hand Venlig Ombeder och tilRaader pouel Knudsen at handle med for/schreffne/ Suend Julleschouff i lideligste Maader.

Ind ydermehre Satte bertel hansen i Rette at Suend Julleschoff bør lide Effter hans Contra(c)t Item derforVden huis hand sig har tilhegted Ved sin Vnderschreffne Merche bør billigen at Erstattes Och Dom Var begierendes Saa Vit det Anmarch ehr AnRørendes effter forPlegt.

Der Imod Suarde Christen Andersen at den Contract Suend Julleskou har Samtøgt formente hand at aff den Sorenschriffuer schulle Vehre schreffuet och til tinge forkønt.

Same Sag for Sine Aarsager Optagen til den 27 Jullj da Att møde paa Aasteden Julleskou och Ald des leylighed At forfahre Och da Om kiendes huis Ret ehr Och deris Ducamenter Saa lenge at forbliffue Ved Retten.

Kong(elig) May/estets/ fogit lod fordre en deell Maaneds schat och quegskat aff hølle schibrede Effter Restantserne Som lensmanden Var leuerit och nu i Rette lagt, bleff en Huer tilkiendt at betalle effter kong(elig) May/estets/ schattebreffue och her statholders Ordre Eller der for Vordering aff en huer deris boehaffue Och Kong(elig) May/estets/ Sin Segt.

Laurids OltesVig ehr steffnt for leyermaall med kiersti Simensdatter Effter Som hand Var en gifft mand, fogden Sonet med hannom Effterdj hand Var en gieldbonden Mand Och hans formoffue ey Videre kunde tilstreche for 12 d/ale/r huilche lauretted proffued och Videre Vil Vere gestendig. /89b/

Endre fossand med hans MedArffuinger haffde steffent med lensherens steffning Effterschreffne i hølle schibrede for schyld och gield dj til S/alig/ Thore Nagh schyldig Var, Suend gillj 16 R(ix)d/ale/r Och 1/2 pund korn, Salue gillj 2 1/2 R(ix)d/ale/r, Iffuer Morchen 6 R(ix)d/ale/r, Ingen Møtte ey heller deris loulig Vndschylding, bør at bøde steffnefald effter lougen.

Dernest bleff fremblagt aff thorgir Nøeland En steffning daterit staffuanger Kongsgaard den 21 May 1658 huor Ved paa hans Med Arffuingers Vegne Var steffnt Suend egeland, Olluff giesteland, thorchel gillj, Sampt Zirj och Ingeborg Iffuersdøttere, per frøland Och gundbiøn Espedall, formedelst dj haffuer Opboret och taget en Arff effter deris S/alig/ broder tore Nag och den Imellom dennom schifft och dielt Och gandsche forbjgaaet den S/alige/ Mands Sødschindebørn Som formehner en huer at Nyde den deell Som deris S/alig/ forældre kunde tilfalde Om dj Var i liffue effter Recessen Som Same steffning Videre formelder, for Retten lest och paategnet.

Om denne Sag Sa(a)ledes for Rette AffSagt at Norgis lou formelder 2 Arff 7 Cap/itel/ at broder ehr broders Arffuing Mens femtte och 6 Arff forklarer Na(a)r brøderbørn Arffue schal Recessen SaaVit Norge Serdellis Vedkomer ey heller Noget der Om formelder, den danske loug och Recesen i den post Imod Norges lou Vnderstaar Vj Os Iche At dømme Effter, mens broder Arffuer broder.
 
 

Hielp gud fader Søn och den hellig Aand.
 
 

Anno 1658 den 7 Jullj holtes Sommerting paa hesby aff kong(elig) May/estets/ fogit laurids pedersen, huor Almuen møtte aff hesby f/ierding/.

LaurettesMend Som Retten betientte

Thoris Vesbøe Thore Kingestad Thore lande

Rasmus Sør Vignes Thorgrim Søre Vignes Olluff lande

Jon Varland Anders ib/ide/m

per Indre ladsteen Elling faæ

Erich housken (overstrøket)Aslach housken

Samel housken Knud Nord Vignes

Laurids Seffuem Simen Nordbøe

Sam(u)el houschen I Jon Varlands sted for Sinne Aarsager at hand haffde giort klamerj med dagfind hoffde. /90a/

først bleff Oplest her statholders breffue och befalling Om den pardon dj VndVigte knegte Var beuilget Sampt Om deris Straff Som fremdeellis fantes haarna(c)hed och motuillig Som Var tuende, den første daterit .. Nou(em)b(e)r den Anden den 12 decemb/e/r paa Agershus 1657 huilche i Alle Sinne Ord Och puncter Aff Kong(elig) May(estet) Confirmerit datterit Kiøbenhaffn Slot den 8 May 1658.

Item Oplest en Regtig Copie aff her statholders schriffuelse Til Voris gunstige lensherre Anlangende Restandserne skatterne Och tholden med førderligste schulle Indfordres och til Agershus Nederschiches Sampt den halffue skat at haffue i beredschaff Na(a)r paa Eskes, daterit Agerhus den 11 Junj 1658.

Noch lest en Copie aff kong(elig) May/estets/ breff til statholderen Niels Trolle, Nu Copie Vnder lensherens haand, at Aff huer pund eller løbs leye schal giffues i Odelskat 1 1/2 R(ix)d/ale/r, daterit Staffuanger Kongsgaard den 29 Jullj 1657.

Dernest Oplest Voris gunstige lensheres befalling til fogden

laurids peders/en/ at hand med største flid schulle bønderne AdVare Och Aluorligen tilholde deris Resterende skatter Saa Vel Som ti(e)nderne med Mehre hans May/estets/ Retighed til Somerting nu at betalle, Sampt och at Ingen schulle husse och helle dj AffRømtte Knegtte, Vnder straff effter forSeelsen, daterit den 23 May 1658.

Item Oplest en Contract aff her stadtholders schriffuelse daterit den 15 Aprilj 1658 Vnder henrich belou Voris gunstige lensheres egen haand, Anlangende deris straff Som fra Companierne eller i Vdschriffuelsen Iche tilbørligen haff/ue/r Anstellet, for det Siste Jonchers befalling til laurids peders/en/ Anlangende deris Naffne Som Sig Motuiligen i feigdens tid har Anstellet, daterit Kongsgaarden den 9 Martj 1658,

Alle forsch/reffne/ ducamenter lest for meninge Almue aff hesby, housken, Aske Och Idtse schibreder Och Siden paategnet.

Dernest aff kong(elig) May/estets/ fogit laurids pedersen fremlagt Voris gunstige lensheres schrefftlig steffning daterit den 23 Martj 1658 Huor med Var steffnet Olluff Seluog formedelst hand Motuiligen haffuer hieme holden Sin Søn Olluff Olluffsen fra Vdschriffuelsen och hannom fordølt, Item at dennom ehr hiemforløffuet effter Som dj møtte i byen att drage hiem effter deris Søn for/schreffne/ Olluff Och Siden huerchen forældren Eller Sønen Møtte

hans Moder Magle /90b/ Møtte kunde Ingen Vndschylding giøre Vden det Var deris Vforstand effter Som dj har giffuet en deell i Jorden Op for dene deris Søn.

Item Var steffnet Ingbret dagfindsen hoffde for hand Iche Møtte til Vdschriffuelsen, hans fader dagfind hoffde Møtte Och berette Att hans Søn Var Syg det hand Vil beuise med tuende proff Som ehr Tore pers/en/ och Jon Tom(e)s/en/ i staffuang/er/ Som hannom Besaæ at hand laa Siug aff halsstruden effter Smaakøpen thilmed haffde hand en Søn Naffnlig Thormo i tienesten Som nu ehr Igien hiemkommen Och forløffued.

Knud Asgudsen bøe Møtte nu for Retten berette at hans Moder Var en fattige Enche och hand Var den tid Iche hieme, Vil gierne Sone for Sin forSeelse aff yderste formoffue, begier Naade och Iche Retten.

Iffuer lauridsen Runestad hans Moder Ingier Runestad Møtte berette at baade hindes Søn Sampt faderen Møtte første gang paa kongsgaarden, daa formedelst at faderen med den Sleme Syge Som her kaldes Spedals ehr Ilde och hart beladen bleff hand daa aff lensheren den gang forløffuet, Anden gang hand Atter Igien bleff tilSagt Møtte hand Iche, huor fore hand gierne Vil Vere i den frome Øffrighe(d)s Minde och Sone for Sin forSeelse.

Østen Jonsen gaar møtte Iche, Berettes at Tienne S/alig/ Jacob Rasches høstru Vdj Staffuanger Som ehr en Enckes Søn paa for/schreffne/ gaar.

Endre Johans/en/ Nerland, Anon Knudsen Reyelstad och Simen Sæbøe Som ehr trej giffte mend Sider Ved Jord giffuer och giør der aff Rettighed, haffde Ingen Anden Vndschylding, Møtte och Iche heller nu for Retten tilstede.

Dese forsch/reffne/ Sager Optagen til den 23 Jullj førstkommende da dj Vedkommende at Møde paa Raadstoffuen i Staffuanger Och da i laugmandens Neruerelse Endelig dom formode.

Dernest fremkom peder fleske Som fremlagde Voris gunstige lensheris steffning huormed hand haffde Citerit Dagfind hoffde formedelst hand paa hesby schibredsting Som holtes paa stennes den 8 decemb/e/r 1657 Vdj gotfolches paahør hannom fuldkommen Sag giffuen at schulle Vehre barnfader til et barn Som et quindfolch Naffnlig Inge Jacobsdatter haffuer fød Som tienette Samesteds, huilche for/schreffne/ peder flesche formentte hannom løyenAgtig Var paaSagt Effter Som En Anden der for baade har Sonet och bøtt. /91a/

Om denne Sag at proffue Møtte effter steffning henrich stenes Som bekiende at dagfind hoffde Sagde til peder flesche at hand Var fader til det quindfolches barn Som Inge Jacobsdatter haffde fød, Samme tid Var dauid (!) Nogit beskengt.

Jon Varland Var dagfinds Affuindsmand der for Maatte Iche proffue. Samel housken och thore kingestad proffued ligelydende henrich steenes Ord effter Samme steffning Och giorde derpaa deris æd.

Dagfind hoffde Møde Och Iche Ville manden Erklerere (!) huor for hand bør at bliffue i Sagen Och enten Sinne Ord beuisse Eller lide effter landslougen Effterdj det ehr peder flesches bu Och boeslod Angaaende Saa Vel som hans gode Naffn och Røgte, huilche Sag Kong(elig) May(estets) foget haffuer Ved Retten At VdSøge.

Laurids pedersen haffde steffnet Meninge Almue for deris Resterinde schatter, En stor deell Møtte, berette gierne at Ville betalle med huis dj haffde Men pengen kunde dj nu Iche Saa hastig til Veye bringe men Vil giøre deris beste.
 
 

Hielp Altid gud fader Søn och hellig Aand.

Anno 1658 den 17 Jullj paa hesby huor Aske, housken och hesby schibreds Almue Var steffnt Kong(elig) May/estets/ breffue at paahøre Sampt och schatten at lege.

Laurettesmend med lensmendene henrich stenes, kolding i Sogen och Thore helleland.

Aske schibred housken skibrede Hesby schibrede

Mads heyreberg peder Asche Erich Reyelstad

Jacob Vold Jacob Anders/en Vold Olluff gaar

Olluff lauridsen Simen dalAgger Niels gaar

hodnefield

Olluff Olluffs/en/ hagen Hans/en/ Ousbøe Ander Vesbøe

ib/ide/m

Laurids houguoldstad Rasmus bøe Thoris ib/ide/m

hans lunde peder Østhus gunder Mielsnes

Asbiøn Varberg Ellias schørffuestad Anders Sør Vignes

peder Meyling Christopher Mehus thore langeland

Thore heyreberg laurids hoffuesteen dagfind hoffde

Elling hilde Thorsten galtte Osmund Nere Eye

Seffren hilde henrich Rehnes Thore Øffre eye

Matis hodnefield Olluff Norbøe laurids OpSall

for dise forschreffne Mend Sampt Menige Allmue bleff først Oplest Voris Naadigste here och Konges skattebreff daterit kiøbenhaffn Slot den 1 Junj 1658 des formeld at aff huer gaard schal giffues i skat 6 R(ix)d/ale/r halffue och Ødegaarde effter Aduenant. /91b/

Item En Anden hans May/estets/ breff at drengene husmend fischer Saugmester och drenge der effter schal skatte Nemblig huer Vaxne dreng En Rixd/ale/r och presterne Iche at haffue mehre Som en dreng frj fra schat, och bønder Sønner Som for Vdschriffuels(e) Vil Vehre frj Och i fremtiden Nyde deris forælders Jorder til besidelse A(a)rlig at schatte 2 R(ix)d/ale/r.

Noch Opleste Ett hans May(estets) breff Om det forSeiglede papir Som schal bruges til Videre AnOrdning datteret 19 Junj 1658.

Belangende schatterne Som Saa Offte baade med lensheris schrifftlig och Aluorlig formaning tit och Offte Oplest for mening Almue Att dj Restandserne for Conterbution, Consuption Saa Vel Som Maanedsschatter schulle fylest giøre, Som Endnu Iche schied Ehr, huor fore dj Som Motuilig Sig der Vdj Ansteller ehr tildømt at VdVorderis aff deris boehaffue fuld Verd och betalling effter Regtig Restands Indhold Och Kong(elig) May(estets) Sin Segt effter lougen.

Item tilSpurde Laurids Pedersen Meninge Almue aff for/schreffne/ 3 schibreder Om dj haffde hannom Noget at beschylde Att hand deris skatter haffde Opbaaret, Och dj Siden Derfor Igien bleff kreffued, Sampt om hand dennom Mehr schatt eller besuerlighed haffde paalagt End Som Kong(elig) May/estets/ Och her statholders Ordre dennom tilholt, Och Om dj haffde hannom Nogit at beschylde, daa Ville hand gierne Suare en huer loug och Rett, Om Enten hand eller hans tiener Sig i Nogen Maade kunde haffue forSeett,

Huor til Menige Almue Suarde at dj haffde Inted Andet Att beschylde End det Som Alt Ehrlig och got Var och tached hannom at hand Saa Offte haffde Andraget deris store besuering med fløting och fordrinschaff Som Sider paa en Almindelig fart for Alle och Altid lagt til beste hos den frome Ø(ff)righed.
 
 

Hielp gud Altid
 
 

Anno 1658 den 23 Jullj Paa staffuanger Raadstoffue effter En OpSatt Sag Anlangende dj AffRømte Sampt MotVillige Knegter Som Iche haffuer møt til Vdschriffuelsen Och beuist Kong(elig) May(estets) och deris federne Rige den plegtt Som dj schyldig ehr med Videre hans May(estets) och her statholders der Om Vdgiffne Ordre.

LaurettesMend

Adser Melle, Olluff ib/ide/m, Knud Ragh, pouel giesfield, Iffuer Nere Vallem, Olluff Veruig, Olluff Østerhus, /92a/ Johans kragVold, Morten Ehrland, Suend Vr, Samel fischAaen Och Reyer borgen,

Sam/m/e tid Møtte holgier Rischedall, Jacob fossand Sampt flere lensmend och lauretesMend Som daa Vdj Sagen schulle dømme, Ehr dog Sagen med Voris gunstige lensheres beuiling Optagen til den 28 Jullj huor dj aff Aardall, Idse och hølle schibreder daa schal møde loug och Rett at Vehre Vndergiffuen paa Aardals ting i tingstoffuen paa Kierchehus.

Anno 1658 den 28 Jullj holtes schatteting paa Kierchehus huor schatten bleff lagt Vdj Voris gunstige lensheres Egen Neruerelse Sampt Borgemester henrich hansen Sampt kong(elig) May(estets) fogit laurids pedersens, først aff Aardal schibrede Huor Idtse, hølle och Aardals schibreders Almue Møtte tilsted(e).

LaurettesMend Aff Aardall

Adtser och Olluff Melle, Knud Rag, pouel giesfield, Iffuer Nere Vallem och Olluff Veruig, Olluff Østerhus, Johans kragVold, Morten Ehrland, Suend Vr, Sam(u)el fischAaen, Jon tou.

Lov/rettes/mend aff Idtse schibrede

Danniel tiøsim, tore tiøsIm, Jacob Sædberg, baltzer Voffle, Olluff fielde, hans fielde, torfind strand, Johans Aasen, Knud strand, Siuor Melberg, Anders føreland, Olluff Jorpeland.

Lov/rettes/mend aff Hølle schibreder

gundbiøn brathetland, tore hamer, laurids Rønelj, tieran Eggeland, gierdmon Aareschiold, Bendix ArnØe, Omund Ougland, Christopher Arnøe.

Dernest bleff fordret i Rette Olluff pedersen skoffuebøe Som med lensherens steffning Var steffent for hand haffde løben aff hans May(estets) tieneste forleden feide Och Sig Iche Igien Indstellet,

Møtte nu for Retten och berette at hand kom i en stor Sygdom Saa hand Iche kunde Møde med dj Siste knegte Igien, Ville gierne bøde for Sin forSeelse,

bleff forEnnet med fogden at hand schal giffue i fredkiøb til kong(elig) May(estet) 10 /march/ Sølff och betalle til Michaelj Eller haffue Sin Jord forbrut.

Laurids laueridsen holtte Samt hans fader laurids knudsen Var steffnt for dj Iche møtte till /92b/ Vdschriffuelse Effter deris strenge forplegtes Indhold giort och schreffuen for Retten paa hesby f/ierdings/ting den 22 Febr/uar/j 1658 huor Ved laurids holte Sig haffde forplegt at føre Sin Søn tilstede och paa kongsgaarden leuere Saa hand med dj Andre knegte kunde Vorde Nederschichet til tiensten, Och det Vnder Sin boeslods fortabelse,

Der Om bleff nu Saaledes for Acorderit at laurids holte schal bøde til kong(elig) May(estet) for Samme forSeelse 12 R(ix)d/ale/r Och dennom til førstkommende staffuanger Marchet betalle Vnder Samme Hans forplegt och boeslods forbrydelse,

Item var steffnt torgir Iffuersen tued for hand i lige maade Var bortløben Vnder Vegs der hand til Christiania schulle Nederschiches, Alle grender och laureted berette at hand Var Syg och derfor Iche kunde Møde, hans stifader Olluff tued møtte nu i Rette och foregaff at hand Endnu Var Saa Siug hand Iche kunde Møde, men Ingen beuis Var der paa, derfor Saaledes AffSagt Saa fremt hand Vil Nyde Sin fred daa at kiøbe Sin fred effter KiøbeB/alchens/ første Cap/itel/ med 10 /march/ Sølff.

Item Var steffent Olluff gunders/en/ Vllestad, Elling Josepsen fischAaen Som har skated, Michel Olluffsen Voster Rømt, Ingemor tors/en/ Veruig, Olluff torbiøns/en/ hiæ, peder torsen høyland, Abraham Øffrehus, forschreffne personer ehr loulig aff lensmand med tuende mend tilSagt at møde for lensheren til Vdschriffuelse och haffuer Sig motuilig Anstillet och Iche møt huor fore dj dennom i Mod Norgis lou VdfarB/alchens/ 3 Cap/itel/ haffuer forgrebet och deris fred forbrut, da Sa(a) fremt dj Vil bliffue i landet da at løse deris fred effter K/iøbe/ B/alchens/ 1 Cap/itel/ for 10 /march/ Sølff.

Belangende dj Andre i Aardal schibreder Som Iche aff lensmanden Var tilSagt kunde Vj Iche kiende dennom i Nogen Bøder, mens Om lensmand Nogen Som døgtig kunde Vehre til hans May(estets) tieniste, daa hand at Suare dertil, haffuer fordølget hiemme Som Vaxen kunde Vehre.

Aff Idtse schibred Var steffent Olluff taraldsen foss/march/, biørn lauridsen dallen och Erich Christophers/en/ haahilde, formedelst at biørn lauridsen och Erich Christophers/en/ haahilde Som ehr Rømt fra Christiania och Olluff Tharaldsen Som løb fra Christiansand paa Neder Reysen forschreffne personer haffuer forSeet dennom i Mod /93a/ Norges lou Sampt kongelig Ordre Om deris straff Som Sig i Saa maade har forSeet Och derfor bør at lide.

Item Var steffent laurids Samsonsen helleland Som Iche til Vdschriffuelsen Ville lade Sig finde, Olluff Erichs/en/ hugelj Som Iche Møtte, Item Alff kaas Sin Søn Knud Som Och Iche har møt, dese en huer Som Vil Nyde Sin fred bør bøde huer 10 /march/ Sølff.

Belangende dj Andre Som Var steffent berette Jacob fossand Iche at Vehre tilSagt huor fore dj Iche kand dømmes i straff mens Jacob fossand der til at Suare Om hans forSeelse Saa findes.

Olluff taraldsen foss/march/ Sonet for 10 /march/ Sølff til fogden at betalle til Marchent.

Aff hølle schibred Som løb bort Vnder Veigs Olluff gundersen Østebøe beretes at haffue pas Effter Som hand Sig Indstellet Effter første forSeellse, thore Johans/en/ Suihus Som har møt første gange Och Iche Møt der dj Andre gich, henrich gillj møtte Iche Nogen tid, Iffuer Olluffsen giesteland fød paa Nordland, thorchel och Orm deerdall Som ehr der i fra, dese forschreffne Huor dj findes bør at lide effter lougen paa deris fred, Och Om dj Vil bliffue i landet och Nyde fred, bøde 30 /march/ Sølff i fredkiøb.

Belangende dj Andre steffente Som Aff lensmanden Iche Var tilSagt, for deris Vdøgtighed Eller Och dem Som haffuer møt och ehr forløffuet for dj Iche Var tienlig Enten Var føre Siuge och Suage Saa Vel Som Smaa Och Vmøndig Som lensmanden beretter, kunde Vj Iche dømme i Nogen straff mens Om lensmanden haffuer Nogen Som døgtig kunde findes fordølget haffuer hand Sielff der till at Svare.

Item tilSpurde Laurids Peders/en/ Menning Almue Aff Aardall, Idtse och hølle schibreder Som nu tilstede Var Och thing Søgte Om dj haffde Sig Noget Offuer hannom at besuerge Entten i En heller Andre maader Att hand Nogen haffde VforRetted Eller kreffued hues dj En gang betald haffde, Daa Ville hand Suare en

Huer til lige och Ret och giffue 2 s/chielling/ for huer, Eller om hand haffde dem Mehre schat Eller tynge paalagt End kong(elig) May/estets/ och her statholders Ordre Om formelte, Som lydeligen for Alle mand Var Oplest Och loulig forkynt, Huor til Almuen Suarde At dj haffde hannom ey Andet at beschylde Vden alt det Som ære och got Var Och tachede hannom i Alle maader.
 
 
 
 

Anno 1658 den 6 Augustj paa hesby Effter en Optagen Sagh fra den 7 Jullj Sidst forleden Anlangende dj Motuilige och hiemRømte knegte fra hans May/estets/ Tienniste huor Almuen Møtte Aff hesby, houschen och Asche schibreder. /93b/

LauretesMend Aff hesby schibrede

Rasmus Nordbøe Gunder Mielsnes Knud Nord Vignes

Thore Kingestad Elling Nord Vignes Olluff lande

peder Indere ladsteen Thorgrim Sør Vignes Simen Nordbøe

Thøris Vesbøe Aslach houschen per Spande

Først i Rette Søgt Olluff Seluog Och Hans Søn Olluff Olluffsen fordj Det dj Iche har Villet møt til Vdschriffuelsen Effterdj stor besuering for hans Motuilighed Var AnVent i det at hand tradtsig och med stor motuillighed baade fader Och Sønnen Sig har Anstellet effter steffnings Videre formeld Thil forne Indført,

I Rette Møtte Olluff Seluog, men Iche hans Søn Olluff OlluffSen Møtte, mens for/schreffne/ Olluff Endnu Som tilforne foregaff at huad hans Søn Offuergich gich och dj Andre, Saa Siunes at hand Som en der giffuer Aarsag til Almuens forstørelse bør støre straff end dj Som aff misforstand Sig haffuer forSeett.

Der Om at proffue Var steffnt henrich stenes lensmand Som nu proffued at Olluff Seluog Suarde at hans Søn Iche schulle Møde, men huad straff dj Andre Offuergich i strands Sogen kunde och gaa hans Søn Offuer, dertil Sagde at dj schulle haffue døden och diefflen dene gang och Iche hans Søn Same tid Var med hannom laurids treffueland och A(a)dne Nielsen Som tientte laurids peders/en/, henrich stenes lensmand giorde her paa Sin boger Eed,

denne Sag effter fogdens begiering Effterdj dj tuende proff Iche Møtte tilstede och Sagen nu faderen mehre Ind Sønnen Angaar Effterdj det lader Sig Anstaa at hand Almuen Ophidtse Imod sin her(r)e huorfore Sagen ehr Optagen til den 17 Septemb/er/ Som ehr i dag 6 Vgger Och proffuen til Sam/m/e tid at hidsteffne.

Item Var steffent Ender Johansen Nerland, Anon Knudsen Reyelstad och Simen Sæbøe 3 giffte mend Som bekiende at dj Var befaled Aff lensheren at schulle Vdgaa i byen at OpSøge Olluff Seluogs Søn Och Anon Reyelstad bekiende at hand Var 3 gange med lensmanden henrich stenes hos Olluff Seluog och da Sagde hand at den Same straff dj paa strand offuergich gich Och hans Søn, Ender Johansen Nerland proffued at hand och En gang Var med lensmanden daa Sagde Olluff Seluog Na(a)r dj Andre møtte aff schibreden schulle och hans Søn møde, henrich stenes berette at hand med Mender Offuer 8 gange haffuer tilSagt Vnge Olluff Seluog at møde, da effterdj deris forSeelse Nogenlunde enstaer aff Olluff Seluogs motvillighed Som dj Var effter schichet kunde Vj Iche kiende Denom i lige bøder med Motuilig drenge mens bør bøde for motuilighed huer 2 /march/ Sølff. /94a/

Da Effter Som laurids peders/en/ nu trende proff fører och med lensmanden henrich stenes beuiser at for/schreffne/ Olluff Olluffsen Seluog Mehre Ind 8 gange ehr tilSagt at Møde och hans fader Olluff Seluog Altid motuilig haffuer Suaret Huor fore faderen ehr schyldig i hans Søns motuillighed Daa bør Olluff Olluffsen at lide effter Norges loug Vdfahrbalchens 3 Cap/itel/ och her statholders Ordre aff kong(elig) May(estets) Confirmerit daterit Kiøbenhaffn den 8 May 1658 Och fahre fredløs, Effterdj hand formedelst Sin faders tilschyndelse Iche Allene Vert motuillig mens Ind Och giffuet Aarsag til Andre deris Motuilighed imod ko/ngelig/ May/estet/.

Dagfind hoffde haffuer en Søn i tieniste derfore ehr denne hans Søn Ingebret dagfindsen frj kiend.

Knud Asgudsen bør Sonne med fogden paa lensherens behaug for 5 R(ix)d/ale/r.

Iffuer lauridsen Runestad haffde en Fader som haffuer en Slem Smitsom Syge som her kaldes Spedals, Var hiemforløffuet effter beretning formedelst dj Andre knegte Iche Ville Vehre met hannom i Selschab.

Østen Jensen gar beretes at tienne S/alig/ Jacob Rasches quinde Som lensheren Sielff har ladet forfahre effter berettning bør dog at lide Om den gunstige lenshere det Saa begierer.

Aff housken schibrede Var steffnt Iffuer Olluffsen Mehus Som nu Møtte i Rette, derhos fremkom 3 Vendesbyrd Nemblig Knud peders/en/ tiener paa Seiglom och gich I ti(e)neste Som proffued at lensheren Sielff haffde Vdskøt for/schreffne/ Iffuer Olluffs/en/ formedelst hans Suagheds schyld, det Same proffued Olluff Rosnes Johans stochdal och Matis Nordbøe at dj det Samme Saæ och hørde, der fore frj kiend.

per Olluffsen hilde Var och steffnd mens denne dreng gich i tiensten och med dj Andre Effter fredens Slutning Igien forløffuet tien Endnu paa hilde, derfor frjkient.
 
 
 
 

Anno 1658 den 17 Nou/em/b/er/ Var Maallesteffne paa Vllestad Anlangende Arffuetrette.

LauretesMend aff findØe och hesby schibred.

henrich stenes lensmand med schrefftelig fuldmagt fra kong(elig) M/ayestets/ fogit laurids peders/en/ datert den 24 Octob/e/r 1658.

Thore lande, Simen Rode, Olluff Vignes, Elling Vignes, per Nøre Vignes och gunder mielsnes. /94b/

Fremkom for Retten Eyel Nesim Som fremlagde i Rette for Os en

Voris gunstige lensheris Vdstede steffning daterit Staffuanger kongsgaard den 25 Septemb/e/r 1658 des Indhold Att dj haffuer steffnt Anne Vllestad och hindes lauguerge for ArffueSuig Som formentes effter hindes S/alig/ Mand tore Vllestad Var begaaet Imod hans Arffuinger Som Var laurids Ronestad med Samptlig hans Sødschinde.

Her Imod fremlagt daniel Vllestad en Contrasteffning huor med hand Arffuingene haffde steffent effterdj dj Iche Ville Nøyes med huis dj tilforne haffde bekomet Att dj da Igien schulle føre paa Arffuetofften huis dj haffde bekomet, med mehre Same steffnings Videre medfør,

til prou Var steffnt dj Sex mend Som tilforne Offuer schiffte Var Item Var steffnt til proff find Vallem och hans quinde, holgier Rischedall, Aad hetland, Olluff Reyersen, Olluff meeland, Simen Aas, Olluff skofferbø, Reyer Selleflod, Johans kalletued, Olluff Riffueland, berete tysdall, Rasmus tued, Ragnild gundersdatter, Ingeborg tysdall, Ane Vllestad, Olluff gundersen Vllestad.

Om Ald den handel bleff dj med fuld handerband Saaledes Venligen och Vel forligte Saa Ey(e)l Nesim och Ingier Runestad, Knud dritland, per flache, Olluff mid Sedberg, Iffuer tientland och Effuen Ragh Och Aase Iff/uer/sdatter boende Ved giedeschier, togh daniel Andersen i haand Och loffde hannom frj och kiereløs for Ald den tiltalle Som dj kunde haffue til hannom paa hans quinde Ane Vllestads Vegne for den Arff Som Var tømted effter S/alige/ tore Vllestad, hindes forige Mand, der Imod hand dennom loffde och tilforplegted at forNøye 80 R(ix)d/ale/r, dj førgetiffue strax at betalle och dj førgetiffue til staffuanger marchet førstkommende, Som schal dennom schadesløs betalles Vden trette och klam/m/er, huad Sig belanger Rasmus Vallem Som haffuer en Søster part, hand Agter Videre at procedere och Iche den forligelse Ville Samtøche, da effter Som hand Ane Vllestad, Endnu Ingen Sag Offuerbeuiste, haffuer hand hinde at Søge Ved landslougen, Belangende Thj Rixd/ale/r Som dj formente schulle staa hos find Vallem tilkommer Och Arffuinger Som dj Sielff haffuer at VdSøge, Om det ehr beuisligt, Och dj Siden Ingen trette, paatalle eller Noget Som nu Om steffnet ehr effter denne dag at paatalle men her med Alting at Vere død och Magtesløs. /95a/

Anno 1658 den 18 Nou/em/b/e/r betalde daniel Andersen til Arffuinger den første Suma Som ehr 40 R(ix)d/ale/r schiffte denom Sielff Imellom tilkomer Rasmus Valem Effter Som dj Giør hannom brodergild ehr tou R(ix)d/ale/r for breffuepenge 1 R(ix)d/ale/r Och Ingier Runestad 1 Ort.
 
 
 
 

Anno 1658 den 20 Nou/em/b/e/r holtes schibredsting paa kierchehus aff kong(elig) May/estets/ fogit laurids Pedersen.

LauretesMend

Anders tientland Jacob Eggeland

Olluff Riffueland Iffuer Nere Vallem

per Riffueland Christopher bergeland

Laurids Pedersen med lensherens steffning haffde Citerit Michel Voster for motuilighed med hans skatters IndeSidelse Som Offte hand aff lensmanden och fogdens tien/n/er ehr kreffued, Huilke bleff nu beuist med lensmanden holgier Rischedall, Saa Vel Som fogdens tienner Christen Espensen Saa holgier berætte hannom at haffue kreffued Sex gange Som hand Iche kunde mod Sige mens berætte Iche at Vehre hiem/m/e Sampt Iche at haffue midell førind Marchedet at hand kunde Søge Sin skatter i haabe,

da effterdj kong(elig) May/estets/ schattebreff tilholder En Huer at betalle til Rette terminner huor Imod hand sig Noget Motuilig har Anstillet, bør hand at bøde der for i breffbrud fire /march/ Sølff Sampt Alle Resterende schatter at betalle.

Olluff Valle steffnt Olluff MidSedberg for 3 R(ix)d/ale/r lonte penge med 3 Aars Rentte,

Olluff møtte i Rette, kunde Iche benegte gielden, bleff tilkiend at betalle Inden fiorten dage effter lougen.

Jon Brathetland ladet steffne Adser melle for en bomme hand leuerde Knud Osmundsen med fetallj Vdj, Same bome schal betalles Aff Knud Osmundsens hiemehaffuende goeds Nemblig 1/2 R(ix)d/ale/r.

Knud Sørskor steffnet Jon degne til Regenskab for huis dennom Imellom Var, Jon møtte Iche huor for lensmanden bleff befallet Med tuende mend dennom Imellom Att Regne.

Laurids Bielland haffuer steffent Olluff melle for løn Som hand Var hannom schyldig paa hans stiffSøners Vegne Som hand berette at bedrage til 4 R(ix)d/ale/r, schal betalle med hues Som bleff Vdtagen effter hans quinde. /95b/

dj Sex mend gaff Olluff peders/en/ paa tued tingsVinde huorledes hans gaard aff Vløchelig hendelse 8 dage for Juell aff Ildebrand Opgich.

Item Reyer Selleflod i lige maade huorledes hans Jord Opgich forleden Somer aff Ildebrand.

per dalle aff fister Sogen haffde steffent gurj Amdall for en Rixd/ale/r Som hun schulle Vehre schyldig.

Berette lauridsdatter borgen haffde ModSigelse paa et breff Om Noget Odelsgods i borgen Som Reer borgen lod Oplese.
 
 
 
 

Anno 1658 den 22 Nou/em/b/e/r høsteting paa fosand i Idtse schibrede.

Laurettesmend

Laurids Rosseuig Iffuer barque

Rasmus pers/en/ berj Rasmus tors/en/ hølleslj

Thore helde thore hedland

Laurids pedersen Kong(elig) May(estets) fogit i Rettelagde En Voris Gunstige lensheris Vdstede steffning Anlangende En deell Resterende BrendVed til kongsgaarden for forleden Aar Saa Vel som Neruerende Aar 1658, Steffningen daterit 31 Octob/e/r 1658.

Bleff her Om for Rette AffSagt at Saa mange Som Iche betald haffuer schal betalle for Veden 1/2 R(ix)d/ale/r och i steffnefald 1/2 R(ix)d/ale/r.

Iffuer Biørnsen barque och hans høstru Joren Knudsdatter lod oplesse et Gaffuebreff daterit den 16 Jullj 1658 Meldende at dj haffuer giffuet huer Andre ti(e)nde och fierdingsgaffue Vdj løst och fast Saa Vit Norges lou Om formelder Och tilsteder.
 
 
 
 

Anno 1658 den 23 Nouemb/e/r holtes Almindelig schibredsting paa hølle.

Laurettesmend

Rasmus Seluig Bendix Arnøe

torbiøn Eggesko Siuor kragdall

Olluff komedall Erich haaland /96a/

Salue Och Suend gillj Var steffnt for skatterne Sampt Motuilighed med Vdschriffuelse i denne haarde krigstid Saa Vell Som prouiant och Andet Retighed effter Som dj meget haarnached Sig Anstiller, Bleff her Om for Rette AffSagt att for/schreffne/ gillj mend Iche Alene bør betalle Deris Resterende skatter mens En huer At bøde i breffbrud 4 March Sølff Som bør aff en huer deris bohaffue Effter lougen Och Recesen At Vdtages.

Iffuer gilljbreche ehr steffnt for hans skatter ehr tilkient Att betalle Inden fiorten dage eller Vordering aff hans bohaffue med forfalden kong(elig) May/estets/ Segt.
 
 

hoffuer frafiord och Olluff kommedall haffuer steffnt Iffuer horffue for en hest, Møtte Iche schal bøde steffnefald 1/2 d/ale/r.

per hom/m/eland steffnet Odne Seldall for gods, Møtte Iche, skal bøde steffnefald 1/2 R(ix)d/ale/r.

tolluff Mudall haffde steffnet Iffuer gilljbreche, Salue, Suend och fanuel Sampt Rasmus for 1 R(ix)d/ale/r Som hand haffde la(a)nt deris Moder, huor for dj effter hinde tog Vdlegh, bleff tilkient at betalle Inden fiorten dage eller Vdlegh effter lougen aff en huer Sin boe med kongSegten.

Kong(elig) May/estets/ fogit lod Oplesse en steffning Anlangende deris Resterende brendeVed til kongsgaarden her Om AffSagt Saa mange Sig hermed Motuilig Anstiller Bør betalle 1/2 R(ix)d/ale/r for huer faffn Sampt kongSegten.

Tieran toresen Smed haffde steffnt hans Suager Simen Mouleff for RydingsRett effter Som hand har Bekomet tuende hans brøders tilstand fornemblig dj Elste Som ehr Niels todnem och Erich Jorpeland.

Mens Effter Som forVden dj 3 Sødschinde boer tuende paa Jorden Och endda ehr fire Sødschinde der forVden Som Iche Var steffnt, til med Var Eyeren och landdrotten den hederlige Och høylerde Mand Bispen Iche steffnt, der fore Saaledes for Rette AffSagt at Vj Ingen dom Mod S/alig/ mester tomes Sin bøxel Sedel Vnderstaar os at Vdstede, mens om tieran Smed Saa Som en Arff kand Noget bekome for hans forældres Røding Och Arbeide Saa haffuer hand Alle Sødschinde loulig at steffne SaaVel Som Jordrotten Som nu Sin hiemel i Rette liger, Och Var til Vedermaals talle bispens fogit Velagt mand Christen Andersen. /96b/
 
 
 
 

Anno 1658 den 25 Nou/em/b/e/r holtes Almindelig ledingsting paa Sogen i Aske schibrede.

LauretesMend

Jacob Vold Laurids Omundsen hodnefield

Olluff houguoldstad hans Lunde

Elling helde laurids houguoldstad

Kong(elig) May(estets) fogit laurids pedersen Ved bundelensmandens steffning haffde Ziteret pallj Rubersen Østebøe paa huidsØe for Nogen Wrag hand schal haffue Sig bemegtiget Och Iche til Øffrigheden Angiffuen, for/schreffne/ palle Møtte Iche, derfore tilkiend at bøde steffnefald 1 /march/ Sølff.
 
 
 
 

Anno 1658 den 27 Nou/em/b/e/r holtes ledingsting paa hoffuersteen i houschen schibrede,

LaurettesMend

Willom Reynes Simen dalager Olluff berge

Olluff Nordbøe laurids hoffuersteen Claus hannesand

Jens Andersen ladet steffne hans Ma(a)g thorsten galte for Nogen Arffue effter hans S/alige/ fader da effter Som et bytes breff dateret 12 Jullj 1651 huor Iblant Andet formeldes at Jens Andersen tilkomer hos torsten galte fem Rixd/ale/r huilche hand bør Inden fiorten dage at betalle eller derfor Vordering Aff hans boe.
 
 
 
 

Anno 1658 den 29 Nouemb/e/r holtes Almindelig ledingsting paa steenes i hesby schibrede.

Lauretesmend Som Retten betientte
 
 

Thore lande Samel housken Thorfind kingestad

Eyner Vignes gunder Mielsnes Thore kingestad

Jacob Nerland Olluff bierge Erich Reyelstad

Rasmus Nordbøe Olluff housken Elling faæ

Ellin S/alig/ her Samels haffuer steffnet Anders Vesbøe for et Nød hand schal haffue Merchet hinde fra paa hindes Vegne, hindes Suager Erich Noden,

Der Om Var steffent til prou Marete torgersdatter, gulle lauersdatter Som nu Iche møtte,

Anders Vesbøe fremførde Sin Vindesby(r)de Som Var Ingrj Nordbøe, gurj lande och Marete Antonisdatter Som proffued at den quie Som ehr Suort i Andet Aar, her paa gjorde dj deris æd. /97a/

Stigtschriffueren Seffren Anders/en/ ladet steffne Siffuer MielsNes och per housken for Resterende tinde for An(n)o 1657 och 1656 per for 10 Spand Siuor och per Mielsnes 10 Spand, bleff dennom tilkiend at betalle Inden fiorten dage eller Vordering Aff en huer Sin bohaffue med kong(elig) May(estets) Segt.

Dagfind hoffde haffde steffnet Jon Varland for hand forleden Aar haffuer beskadiget hannom med en kniff i Arm och laar, her Om Var steffnet til prou tore Runestad och laurids Opsall Som proffued at Jon Anuiste dennom et blot Øye Som hand Sagde at dagfind hoffde haffde Slaget hannom med en Nøgel kippe førInd hand giorde hannom Nogen skade.

denne Sag effter fogdens begiering paa det schrefftelig steffning kand tages i Sagen, Saa prou och Vendesbyrd des bedere kand føris, Som nu Iche tilstede Var, derfore Optagen til fierdingsting och her forInden at steffne loulig.

peder flesche til forleden Somerting haffde steffnet Dagfind hoffde for schieldsOrd, kom nu for Retten dagfind hoffde och Ehrkleret peder flesche at hand Inted Værligt Viste hannom at tillige mens huis hand i hans druchenskab haffde Sagt, Viste hand huerken skiel eller lige til, bad Om forladelse, huilchet fogden hannom och Effterlod, dog at hand skal giffue til Staffuanger hospitall En tønde got meell Inden Juel at betalle.
 
 

Hielp Gud Altid Amen.
 
 

Anno 1659 den 8 Martj holtis Almindelig fierdings Ting paa hesby Offuer hesby fierding, Aardall, Idtse, hølle, Aschen och houschen Sampt hesby schibreder aff kong(elig) May(estets) fogit laurids pedersen.

Først hesby schibrede

LauretesMend

Olluff lande Elling Vignes

Thore lande haluor Vesby

Per Quame Ener Sør Vignes

Gunder Mielsnes per Nor Vignes

Kong(elig) May(estets) fogit laurids pedersen haffde ladet steffne Alle Och en huer Vdj hesby fierding Som Resterer med Kong(elig) May(estets) Retigheder Vehre Sig schatter aff huad Slag det Vehre kand Saa Vel Som Andre Sehr kongelig Retigheder, aff landschylde, leding, Sagefald och Andet, da Saa Mange Som loulig steffent ehre Och med for/schreffne/ paabudne Retigheder IndeSider Och Iche Inden fiorten dage betaller, daa der fore at schie Vdlegh aff en huer deris boeshaffue och beste løsØre med forfalden kong(elig) May(estets) Segt. /97b/

Laurids pedersen haffde steffent Jon Varland for slagsmaall med dagfind hoffde at hand haffde schoret hannem med en kniff, bleff først forligt med Vederparten for Reten, Sonet Siden med fogden for 5 R(ix)d/ale/r.

Asche Och houschen Schibreder.

Suend Asmeruig Var steffnet for 2 Rixd/ale/r Som Var schyldig Olluff stienfindsen Som døde paa Vold, bleff tilkiend at betalle Inden fiorten dage Eller Vordering aff hans boe effter lougen med forfalden Kong(elig) May/estets/ Segt, pengen at leuere til lensmand Thore helleland.

Almuen aff hølle schibrede Var steffnet for deris brendVed Som Resterer til Kongsgaarden for forleden Aar, Item I lige maader steffnet Alle aff Idtse schibrede der Om Saaledes affSagt for Reten Saa frembt dj Iche deris Resterende Retighed til Kongsgaarden betaller Inden fiorten dage effter domens forkyndelse Saa mange Som Iche haffuer loulig beuis schal dj giffue for huer faffn En 1/2 Rixd/ale/r och bøde i faldsma(a)ll Effter lougen 1 /march/ Sølff.
 
 
 
 

Anno 1659 den 9 Martj holtes Maalesteffne paa Aske paa MusterØen Imellom Asbiøn haluorsen Och Erich Asche Anlangende Nogle schields Ord dennom Imellom Var falden forleden Aar.

LaurettesMend Aff houschen och Asche schibreder

Rasmus Mouridsen Nordbøe Thorsten Niels/en/ galte

hagen hansen Ousbøe Jacob Elluffsen Vold

Olluff Rasmusen Nordbøe Asbiøn Olluffsen Varbergh

Asbiøn haluorsen med lensherens steffning haffde Citerit Erich Siuorsen hans grande for Nogen schieldsOrd Denom for 4 Aar forleden Var Imellom paserit paa Asche i en schordogne,

Der Om at proffue Var steffent Kolding Michelsen i Sogen, Michel Rosnes, Thore och Olluff heyreberg deris Sandhed Ved fuld bogeræd at bekreffte Effter Som dj tilforne derOm proffued haffuer och Iche haffde giort deris Eed, Same steffning datteret staffuangers Kongsgaard den 17 Febr/uar/j 1659, Effter Opschrefft louligen lest och forkynt for dj Vedkommende. /98a/

Effter steffnings formeld fremkom først Michel Rosnes Som tilstod hans førige proff Indført i tingbogen folio 31, 32 Som formelder Att Anno 1655 Vdj En skordogne paa Sogen der dj Var Rusende, kom der Nogen Ord dennom imellom, da Sagde erich hand Agted Iche Asbiøn hand Var den Enne mand, hand Agted hannom Iche Miehre Ind det straa der laa Vnder hans sku, hand Var æreløs, Item Om Morgenen der effter der dj Var fastendes, Sagde Erich at hand Iche schulle giffue Asbiøn Nogen Retighed, Iche den Mindste schieling, Om det Indstod i trey Aar, thj det Var hannom forbøden, med tuende Mend, ydermere proffued Same tid dj Saa schielte, Slog Asbiøn til hannom med et stob Saa blodet fulde effter, dermed gich kolding och Asbiøn i En Anden stoffue, Noget der effter gich Erich Vd och kom Saa i stoffuen Igien.

Olluff heyreberg proffued det første hand hørde denne klamerj da Slog Asbiøn til Erich med et stob, der dj lyste med lysset och Saæ, da Var blodet Vde aff Erich Sin hoffued, Siden løb Erich Vd Och kom strax Ind Igien, Och Sagde hand haffde betald Asbiøn Igien, Suarde Olluff nu Slog du din Ret bort, da Sagde Erich fremdellis hand Var den Enne Mand och hand Var ærløs, Om Morgenen der dj Var fastendes Sagde hand til Asbiøn du est En fager Mand, och schød til Vindesbyrd At hand Iche schulle betalle hannom en schieling, Effterdj hand Iche kunde holde hannom frj Om det end stod i trej Aar,

kolding och tore heyreberg proffued Endnu deris forige Ord, Men der Erich haffde VdSoffuen Om Morgenen der effter hørde dj Ingen schielderj aff Erich Allenist hand Iche Ville Vider leuere hannom Nogen Retighed,

Her paa giorde dj Samptligen deris fulde boger æd.

Same prou at paahøre stod Erich Asche til Vedermaals ting, Erklerede Asbiøn Aske Att hand Iche Viste Andet med hannom End Som en Ehrlig Mand, Allene at hand Iche kunde holde hannom frj for Sin MedEyere, huor fore hand Iche Ville Agte hannom Om hand derfor skielte paa Asbiøn i druchenschab, det hand haffde faaed hug Aff Asbiøn Saa blodet Rand hannom aff hoffuedet, det mindest hand Iche men hannom Som en Ehrlig mand Erklerede At hand Iche mindes At haffue tald hans ære for Nehr,

Dernest fremlagde hand en VelforSeiglet dom aff laugmanden Ehrlig Vis och Velagt /98b/ Mand Niels Ebbesen Vdsted datteret staffuanger Raadstue den 13 Januarj 1659 ist forschinnet des Indhold och Slutning Anlangende En Contragt dj dennom tilforne Om Same schields Ord haffde Indgaaet, Som Erich forVden hans høstrues Villie och Vidschab haffde Indgaaet och til forplegted hinde Saa Vel Som Sig Sielff och deris børn for Asbiøn och hans børn at Affstaa, huilchet Contragt Ved Same Dom findes Magtesløs kiend, Som Same dom Videre forklarer, Som hand haffuer Veret tuongen till for Same klamerj schyld.

Item fremlagde Asbiøn Aske hans schrefftlig Indlegh paa forSeiglet papir huor Vdj hand begier hans proff grundeligen maa forhøres Och der Effter at schie dom effter Norges lou, Som Sam/m/e Indlegh Videre forklaret daterit och schreffuit staffuanger den 6 Martj 1659, Item giorde Erich Aske Sin fulde Bogeræd paa Asbiøn Askes Erklering Saa hand Iche Viste Andet med for/schreffne/ Asbiøn hans høstru eller børn Ind det som En Erligt och got ehr i Alle maader, huor med Asbiøn Iche Var fornøyet men Var Endelig dom begierende, Vigte parterne for døren.

Bleff her Om for Rette AffSagt effterdj for Os i Retteliges En Vel forSeiglede laugmandsdom Som i Sin Slutling (!) tilfinder Erich Aske frj at Vehre for Asbiøn Askes tiltalle i Alle Maade, kunde Vi Iche tilfinde Erich Aske Imod for/schreffne/ dom Effter denne hans Indførte Erklering Noget paa hans ære at lide, Effterdj hand med høyeste Eed bekreffted Indted Saadant Asbiøns tillagde beschylding at mindes, Som schiede i druchenskab effter proff och Vindesbyrd, Som Erich i fastende Maade gandsche fragich, Saa tilfinder Vj derfore hannom Iche i Nogen den Sag til hans æres forklenering men dj bege tou at bliffue Ehrlig mend Indtil dj dennom groffuere forSeer des till Vitterlighed Vnder Vore Zignetter.
 
 

Hielp gud fader Søn och hellig Aand ledsagendig med din gode Aand.
 
 

Anno 1659 Den 12 Martj Vahre Maalsteffne beramet paa staffuanger Raadstoffue Aff Voris gunstige Velb/yrdig/ lensherre henrich Belou Anlangende Nogle Motuilige folch i hesby fierding i denne besuerlig krigstid Imod Kong(elig) May(estets) tieneste til Vdschriffuelsen. /99a/

Laurettesmend Aff hielmeland, houschen, Asche och hesby schibreder.

Aff houschen schibred Simen dalager

hagen hans/en/ Ousbøe

hesby schibrede Thorgrim Vignes

Aff Asche schibreder Asbiøn Varberg

hans lunde

Seu(de) schibred Michel Aabø

Samel fostued

Aff Jelse schibrede hermand tøsse

Olluff hou

Aff Vigdal schibrede laurids Axland

Suldall Berge Maa

goude Vashus

hielmelands Sogen thore dybuig

fremstod for Retten Ehrlig och Velagt karll peder godschesen med Voris gunstige lensheres schrefftelig fuldmagt daterit kongsgaarden den 11 Martj 1659,

Dernest i Rette lag(d)e Voris gunstige Velb/yrdig/ lensheris schrefftelig steffning datterit den 15 Febr(uarj) Sidst forschinnet huor med Var Citerit blant Ander en Mand Na(ff)nlig laurs knudsen holtte formedelst hans Søn laurids lauridsen hand til Kong/elig/ May/estets/ tieneste Iche haffuer Villet fremskaffe Effter Som hand loulig dertil ehr Vdschreffuen Och mange gange paa Rofft och tilSagt Och dog Ingen tid Møtte, Endog hans tuinde forplegtter paa hans boeslods fortabelse hannom dertil holder Som først ehr skied for en fuldSat Ret och Siden Atter Igien paa kongsGaarden huilche hand Iche Nogenlunde haffuer taget i Agt, i denne haarde krigstid och Rigens besuerlighed, men holdet Sin Søn fordølt hieme hos Sig Och Ingenlunde Agted dj mange trohiertige formaninger Som aff den høye Øffrighed Baade aff predichestollerne Saa Vell Som paa tingene ehr schied, Daa Effter Som laurids holte møtte nu for Retten Och gaff Ald schylden paa hans Søn, Att hand Var hannom En Motuilig och Vlydige Søn Saa hand Som ehr en gamel mand Iche kand Raade Noget med hannom, Bleff her Om for Rette AffSagt at for/schreffne/ laurids holte for dene hans groffue forSeelse haffuer Effter hans forplegter forbrut hans boeslod Sampt Att Vehre i kong(elig) May/estets/ Naade och Vnaade.

Item med En Voris gunstige lensherres steffning Var Citerit Jon Ormsen brathetland formedelst hand Iche effter hans forplegt Datterit Staffuanger kongsgaarden den 15 decemb/e/r 1658 huor hand Da paa kongsgaarden Sig tilforplegted Vnder hans boeslods fortabelse Att skulle skaffde En person Ved Naffn Knud haluorsen broden Vd til Kongsgaarden den 21 decemb/e/r Nest Effter huor Vdj hand haffuer ladet Sig findes forSømelig,

Møtte nu tilstede Och fremlag(d)e Sin schrefftelig Indlegh, des korte formeld at knegterne Aff deris legh Vahre til fulde, Huor med peder godsches/en/ Iche Ville Nøyes men Var dom begierendes,

Her Om for Rette AffSagt at hand for Slige hans motuilighed skal bøde Otte Ørtuger och 13 /march/ Sølff Och Siden føre knegten frem Na(a)r paafordres. /99b/

Med Samme steffning Var Citerit Olluff Och Erich Nere biør(o)m for(me)delst dj Iche effter deris forp(l)egt daterit kong(s)Gaarden den 15 decemb/e/r Iche Indførte En Vdschreffuen knegt Ved Naffn Rasmus Samsonsen, der for bleff i lige Maade tilkient at bøde huer 8 Ørtug/e/r och 13 /march/ Sølff for deris Motuilighed i denne haarde krigstid Och føre knegten tilstede Igien Na(a)r paafordres.

En Anden steffning i lige form huor med Var Citerit Samell fischAaen for hand Sin Søn Iche Ville føre tilstede, Vdj Senneste Vdschriffuels/en/ Naffnlig per Samels/en/, Møtte Nu faderen Som berætte at hans Søn til Senneste Vdschriffuels/en/ Iche Var tilSagt formedelst hand Var hogen i En hand, Bleff lensmanden holgier Rischedall til Spurt Om hand Var louligen tilSagt, da Suarde holgier at hand hannom Iche haffde tilSagt formedelst hand haffde hugen Sig Vdj en haand.

Her Om for Rette AffSagt Effterdj for/schreffne/ peder Samels/en/ Iche Som Andre knegte effter lenshere(n)s befalling ehr tilSagt, men lensmanden haffuer hannom forbjgaaen formedelst hand hafde faaet skade i en hand, Bør lensmanden Sielff At Suare til den Sag Na(a)r hand Citeris och Drengen eller Knegten Att schaffes tilstede Igien aff Sin fader Na(a)r paafordres effter dj hand til forne haffuer bødet penge til fogden Eller lensheren Sielff kiender hannom Vdøgtig for Sam/m/e schade.

Item fremlagt en Anden Voris gunstige lensheres Vdstede steffning Vnder Sam/m/e form och dato huor med Var Citerit peder Och Michel Voster aff Aardall schibreder, først Michel Voster for hand Vdj en hans Vdgiffne forplegt daterit Staffuanger kongsgaard den 15 decemb/e/r 1658 den 21 dito En Mand Ved Naffn Knud Elluffsen Iche haffuer Indført,

for/schreffne/ Michel Møtte och berætte at hand den for/schreffne/ 21 decemb/e/r med lensmanden och flere Møtte paa gaarden och Knud Elluffsen med dennom, da bleff dj befald at føre hannom Ind Igien In Januarj førskomende,

Der Om for Rette AffSagt Effterdj dj knud Elluffsen Ehr en boefast mand, Sider Ved Jord med quinde och børn bør hand Sielff Att Suare til Sin Sagh och michel Voster at bøde til kong(elig) May/estet/ for motuilighed 4 /march/ Sølff.

Peder Voster i lige maade ehr steffent for en person Ved Naffn Michel Olluffsen Som til forne haffde tient peder Voster Som der bleff Vdtagen, Som Siden Rømte Aff tienesten Igien fra bergen Effter Som hand haffde Opbaaret kost och kleder, Huilche dreng schal haffue Vehret Hieme paa Voster Igien Siden hand Rømte Som peder for os Bekiende Nu for Retten at hand betalde hannom et par sku Mens Iche hand haffuer Enten husset eller helett hannom, Saa hand Iche Ved at hand Siden den tid haffuer liget Nogen Nat i hans hus /100a/ Med hans Vidskab derpaa begierde at Ville giøre hans æd huilchet hannom Iche maatte tilstedes Alene at Suerge, mens bør at dølle effter lougen effterdj hand Sielff bekiender for Reten at hand Siden haffuer Vehret paa Voster Effter hand Var løben aff Tiennisten, Daa Saa frembt peder Voster Sig Iche derfor kand befrj effter lougen, bør hand at lide Effter her statholders Ordre Aff Kong(elig) May/estets/ Confirmerit eller giøre døll paa Raadstoffuen 13 Aprilj.

For det Siste fremlagt Enndnu en Voris gunstige lensheres Vdstede Steffning Vnder Samme dato huor Ved Var i Rette steffnet Salffue, Suend och fanuel gillj, formedelst dj husser och heller trende drenge henrich, Rasmus och Iffuer gilljbreche deris Sønner och brøder och lader Dennom Iche fremkom/m/e Na(a)r schriffuelsen paa bydes, Møtte nu iRette, Salue Sin høstru paa hindes Søn henriches Vegne, Item Suend och faniel (!) paa deris brøders Vegne, haffde Ingen Vndschylding Vden berætte at henrich Var en gamel Compan Vtienlig, Rasmus Vanfør paa en fod, Item Iff/ue/r besider en Øde Jord Naffnlig gilljbreche, haffuer lidet formoffue, Mens bør at haffue forbrut deris halffue boeslod for deris Motuilighed.
 
 
 
 

Anno 1659 den 6 Aprilj Vahre Effterschreffne Jon tou, hans fielde, Rasmus barque, Samel fielde, Jacob Sædberg, haluor tued for Samblet paa Indre Nesse, huor daa hederlig och Vellerde Mand her henrich pettersen Reymer, schollemester i Staffuanger, Som Samme Jord paa hans Embeds Vegne følger, Presenterit Och for Os i Rettelagde en Voris gunstige lensherres Vdstede befalling, daterit staffuang/er/ Kongsgaard den 29 Martj Sidst forschinnet, Vnder lensherrens Egen haand Des Indhold Att for/schreffne/ her henrich haffuer tilkiendegiffuet huorledes hans leylending, Enchen paa Nesse Vdj Aardal schibrede boende, Iche kand eller formaar Sam/m/e hindes paaboende Jord lenger at Vedligeholde, Som det Sig bør, med Jorden at dørche, hussene Vedligeholde och Andet mehre Som der tilhører, huor VdOffuer gaarden maatte forderffues Och bliffue Øde, hun och ey gaarden Vil Affstaa Endog hinde mange gode tilbud och beuillinger aff hindes Jordrot Velbe/mel/te her henrich ehr tilbøden, Vanseet, Somhand for(e)giffuer, hun den Ingenlunde kand eller ehr god for lenger at forestaa huor fore befalles Sorenschriffueren Tomes Christensen at hand med Sex Erlige dannemend Erfahrer Om be/melte/ Enke Samme gaard Nesse lenger kand forestaa Som det Sig bør eller Iche, Och der Som Iche, da at tilkiende hinde huor meget hun til brugs Vdj gaarden til Sin fornødenhed bør at haffue Och bruge, Och det som Ret och forSuarligen kand Vehre, huilchet i Siden Vnder forSeigling fra eder haff/ue/r at giffue beschreffuen, Actum Staffuang/er/ Kongsga(a)rd Aar och dag Som fore Siger. henrich Belou. /100b/

for/schreffne/ gode Mands begiering och schrefftlig befalling Vj haffuer Effterkomet Och Endog for/schreffne/ Ingeborg Nesse først befindes med høy Alderdom at Vehre betagen, Der til stor Suaghed Saa hun megit besuerlig hører, der til haffuer Vehret krachSedig (!) Offuer tiuffue Aar, Och gaar Ved staff och støe, Vilde hun dog Iche med gode Noget aff Jorden Affstaa Endog Jorden ehr stor Och meget besuerlig for en fridsch Mand at bruge Och besynderlig Vdj denne tid, Som for Vdschriffuelse och landsens fornøden tieniste Iche Mange døgtige tienist(e)drenge kand faas, haffuer her henrich hinde dog beuilget at hun Jorden Ald Sammen dette Aar maa bruge, dog med dj Vilchor Att Inted aff gaardens Rette tilligelse der fra forkommes Eller hussenes schade, Sampt och tilbørlig handles Effter lougen med schatternes klarering, Och Alle Andre Vdgiffter Som aff den høye Øffrighed paabydes Som aff Saadan en gaard bør At Vdgaa Effter Som Jorden schylder Aarlig fire løber, Siden effter dette Aars forløb haffuer hun at handle med Sin Eyer Som tilbørligt dog Michel Voster och Jon høyland effter deris løffte desmedelertid Att Suare til Alting Om Noget Aff Jordens tilligelser forhinderis Eller forArges Saa Vel Som Retigheds Vdgiffter i Alle Maader.
 
 
 
 

Ano 1659 den 13 Aprilj paa staffuanger Raadstoffue Effter En Optagen Sag fra den 12 Martj Sist forschinet Presenterit Nu Igien peder Godschesen med schrefftlig Citation Offuer peder Voster.

Laurettesmend tilNeffent

Jon Østigaard Laurids Riffueland Jon Brathetland

Olluff Nere Melle Niels Eggebø Knud Soppeland

Reyer borgen Knud Sædberg Morten Erland

Olluff Egeland Olluff tued Dagfind Ingvoldstad

Her Imod At Suare Møtte for Retten peder Voster Och endnu Som til forne benegted at hand Ingen Omgengelse haffuer hafft Med for/schreffne/ michel Olluffsen, Siden hand Aff Rømte Saa hand Iche Med hans Villie och videnschaff effter steffnings formeld haffuer hannom enten huset eller hellet, Mens berette at Samme Knegt haffde beliget Ett quindefolch Som tien hans grande Michel Voster Och om hand haffuer hafft Nogen gangh til hinde da Var det hannom Vbeuest, Ehrbød Sig for Retten gierne derpaa at ville giøre Sin Eed, men Effterdj hand Iche kunde giøre Sin døll fuldkommelig Effter lougen, bleff hannom Iche Allene tilsted Att giøre Nogen Eed, Item førde hand for Retten tuende prouff Aff tiennestefolch der paa Gaarden huilche proffde at for/schreffne/ person, Som dj kunde Vide, Iche aff peder Voster Var enten husset eller hellet, mens Om hand kunde Snige Sig til gaarden Na(a)r peder Var Iche hiemme det kunde dj Iche Vide,

Der Om for Rette AffSagt at peder Voster for denne hans forseelse bør at bøde til kong(elig) May/estet/ 8 Ørtuger och 13 /march/ Sølff. /101a/
 
 

hielp Gud Altid Amen.
 
 

Anno 1659 den 13 Junj paa Maalsteffne Imellom biørn Melle och heldes besidere.

LaurettesMend.

Thore thiøsim Samel fielde Jon RaffnAas

Matis Idtsall laurids i Vigen gunder leguong

Rasmus pouelsen berj Asbiøn heigom per tiøsim

haluor tungeland Effuen Allesuig Knud strand

Endre giesteland, Jacob Aaseland, Jon tingesdall, Simen Maalou, Jon fløsuig, Rasmus Verland Vare Vj forsamblet Ved Elffuen Imellom helle och Melle Och Effter Som Elffuen for Rom tid Siden ehr brøtt fra helle til melle, Daa formelder Norges lou at den schal Eye landet Som Aaen forløb, Och den Anden Nyde Elffuen paa den sted hand Jorden Miste, der fore for Rette AffSagt at Biørn Melle schal Nyde Aase fischerj Effterdj Aaen brød paa hannom, Men holmen Som tilforne laa Vnder Melle tilhører nu helde, Och det laxekar Som biøn melle haffuer Opsat mit I Elffuen huormed Elffuen Imod lougen tuerstenges der schal Rødes och forfløttes Saa mit strømmen kand Vehre frj och dj mend paa hellde kand byge laxekar Ved Sin leyeland, huilchet kand schie Vden bispens forkortelse paa hans landschylde och Rettighed i Aalle (!) Maader Effterdj hans leylending paa Melle bruger Nu Ald Aase fischende Som tilforne bleff brugt baade aff helde och Melle Och Nyder Elffuen Allene Saa Vit hun brøt, haffuer Och lougen hannom tillader (!) Och ey giffuer høyre landschylde Ind Som tilforne aff gamel tid.
 
 
 
 

Anno 1659 den 25 Junj holtes Sommerting paa kierchehus Aff Aardall Idtse och hølle schibreder,
 
 

Neruerende Voris Gunstige Velb/yrdige/ lensherre henrich Belou Som for Retten fordret laurids holtte Och hannom tiltalde formedelst hans store Motuilighed Med hans Sønner til Vdschriffuelsen, huor fore dom Offuer hannom ehr forhuerffet

Effter huilchen Dom hand Sig Iche haffuer forholdet Indog Sagen i Mildeligste Maader med hannom ehr handlet Och Ingen Citation effter dommen ehr schied, Da effterdj Ald motuillighed Endnu befindes baade med fadere/n/ /101b/ Och hans Sønner da Vil den gode mand at hans Søn/n/er schal steffnes til ting Och faderen at lide effter dome.

Item fordrede lensheren frem en Mand Ved Naffn Olluff Østebøe Som fremførde et lidet barn paa tolff Aar Som hand kaldet Rasmus Som Var Optegnet Och den gode mand Iche Ville trou at presten haffde den Optegnet, Men lensherren stod hart paa at hand haffde En Eldre eller støre Søn, Da foreholt hand hannom Om hand der paa Ville giøre Sin boger Eed, det hand Och Iche heller Ville giøre.
 
 
 
 

Aardal schibrede.

LaurettesMend

Olluff kiøluig peder knudsen Nesse Rasmus Vallem

Osmund Wallem Morten Ehrland Omund Randvetey

Olluff Østerhus Omund Valle yffuer Vallem

pouel giesfield torgrim tingesdall Omund Valle

Voris gunstige lenshere haffde Citerit Samel fischAaen och hans Søn per Samelsen formedelst faderen fordølger Sin Søn Och Sønnen Sig Motuilligen forholder Och hensticher fra En til En Anden Och Iche til Nogen Vdschriffuelse møder, Effter Samme steffnings Videre formeld, daterit staffuanger kongsgaard den 8 Junj 1659 Effter Opschrefften louligen leest.

her Imod at Suare Møtte Samel fischAaen paa Sin Egen och Sin Søns Vegne Men Sønnen Iche Møtte, der for hand bør at bøde i steffnefald 8 Ørtuger och 13 /march/ Sølff Och Sagen paa Ny at steffnes til høsteting.

Dagfind hoffde med lensherrens steffning haffde Citerit Reyer borgen for schyld och gield, først for 8 Rixd/ale/r i bøxelpenge aff MitSedbergh Item 8 Rixd/ale/r Som hand ehr forløffte for for hans farfader Erich RaffnAas Sa(a)Vel Som 4 pund Smør Item Sexten Rixd/ale/r Som hand loffde dagfind hoffde i Affstand der hand Var Jorden MidSedberg tildømt, Som Reyer Siden leyde Aff knud biørnsen biørom,

her Om til prou Var steffent Eyel Nesim, Jon Varland Och Olluff torsen biørom, deris Sandhed at tilstaæ, daterit 1 Junj 1659. /102a/

Effter steffningen at proffue fremkom Jon Varland och Olluff torsen Som proffued at dj hos Var Der Dagfind hoffde och Reyer Suendsen bleff forligt Effter Som Dagfind Var tildømt at Nyde den løb gods i MidSedberg Som hans Verfader haffde hannom tillignet, Da bleff dj Saaledes forligte at Reyer schulle giffue Dagfind 16 Rix (daler) for Sin Affstand Och Ret Att hand Sin dom schulle lade falde och schulle giffue gamle Knud biørom 8 Rixd/ale/r i bøxell Aff dj Sexten Rixd/ale/r Som hand schulle giffue dagfind, der aff loffde hand strax At leuere 8 Rixd/ale/r til Adtser melle for hand Reiste hiem, huad Som Adser Iche Ville Anname dj 8 d/ale/r, de schulle hand strax leuere dennom til dagfind hoffde før hand kom til Sin hus och hiem, da schulle hand Vehre hans hiemelsMand, der paa giorde dj deris Eed.

HerImod at Suare Møtte Reyer Suendsen Och først bekiende at hand haffde leffueret Adtser effter Sit løffte 8 R(ix)d/ale/r, Derfor Vden 6 R(ix)d/ale/r, Item bekiende och tilstod at huis dj haffde Omproffuet Var Rett, Och i Sandhed, belangende dj 16 d/ale/r huor aff hand dj 8 har betald til Adser dj Andre 8 ehr hand schyldig Saa Vel Som dj 8 for bøxel Mens dj 4 pund Smør ehr betald Och dj 8 Rixd/ale/r med Erich RaffnAas haffuer hand Indted til at Suare.

Her Om for Rette AffSagt at Reyer borgen bør at betalle til Dagfind hoffde Huis hand hannom schyldig ehr effter Sit løffte, Nemblig 8 R(ix)d/ale/r Och knud biøroms Arffuinger 8 R(ix)d/ale/r Som hand bekiender Sielff och Iche kand benegte Och det 14 dage effter dommen for hannom bliffuer Oplest Eller det At VdSøges aff hans bohaffue effter lougen med forfalden Kong(elig) May(estets) Segt Och Reyer at Søge Sit huor hand det har Nederlagt, Och for Omkostning At lide effter loulig Søgning.

Rasmus tieransen hølle med schrefftlig steffning haffde Citerit Iffuer Rasmusen gilljbreche for Offuerlast at hand haffde brøt hans husse och døre och Vdtapet hans Øll, en deell Spilt Item forleden paaschedag haffuer schield hannom for en tiuff med Videre Same steffnings Indhold daterit den 30 May 1659.

Item Var steffent til proff Niels och Erich Mia(a)land. /102b/ HerOm at proffue fremkom Niels och Erich Mia(a)land Som proffued Ved fuld bogerEed at dj hos Var paa paaskedag i Rasmus hølles Sin bu, Som dj der Saad och talde Om huis dennom Imellom Var, kom Iffuer gilljbreche och Ind til dennom, da kreffde Rasmus hølle hannom for kongens Retighed hand med Resterer, da lod hand Ilde derfor och schielte Rasmus for en tiuff, her paa giorde dj deris boger Eed.

Men Effterdj Iffuer gilljbreche Iche Møttte och det Iche heller ehr hans Vehrneting, Ehr Sagen i Sig Sielff Optagen til hølle schibreds ting.

Item Var med bundelensmands steffning Citerit Alle dj Som Rester landskat, quegskat, hestepenge, Captinspeng(e), Jonchers Ved och fragt, Saa Mange Som Motuilig der med IndeSider Och Iche Inden fiorten dage betaller da det at Søges aff en huer Sin bohaffue Ved Adferd effter lougen med forfaldende Kong(elig) May(estets) Segt Och giffue for huer faffn Ved 1/2 R(ix)d/ale/r.
 
 
 
 

Anno 1659 den 4 Julj holtes Maalesteffne Mellom lille och store dybuig.

Neruerende Kong(elig) May(estets) fogit per gosches/en/ Och Closters Ombudsmand Jens Christens/en/.

LaurettesMend, loulig til Neffent.

Samel fischAaen Osmund Vallem

Johans kragVold Olluff Østerhus

Knud Sedberg pouel giesfield

Iffuer Valemb Niels Egebøe

fremkom for Rettett Olluff Olluffsen boende paa lille dybuig Som for Os i Rette lagde Voris Gunstige lensheres Vdstede steffning datterit staffuanger Kongsgaard den 24 May Sidst forleden, huor med hand haffde i Rette steffnet Knud Endersen store dybuig, formedelst en støll Naffnlig AlmandsAas Som dj paa store dybuig Bruger en part Vdj, huilche dj lille dybuigs besidere formehner dennom At tilkome, Effter Same steffnings Vider formeld,

herOm til proff Var steffent laurids holtte, Ingbret helgØen, laurids Suendsen Klepe, Johans Ved SandAnger, Olluff Østjgaard, Rasmus Kierchehus Och thorgir paa Man /103a/ Och Zirj ladsteen, Neruerende peder godschesen Kong(elig) May(estets) Fogit Och Jens Christensen fuldmegtige paa Vdsten Closter med gotfolch flere,

fremkom Effterschreffne proff først laurids holtte Som proffued at hand haffde hørt at AlmandsAas haffde liget vnder lille dybuig, hans proff Indted Agted formedelst hand ehr med lou forVonden,

dernest fremkom Ingbret helgØen En Mand paa Vngefer 85 Aar Som proffued Att An(n)o 1605 da Var hand hos hans Verfader paa store dybuig da stølet dj paa gierffuen, och Noget der effter, Och lige Saa tilforne.

laurids Suendsen kl(e)pe proffuet at for 40 Aar forleden da Var hand hos hans farfader Niels dybuig, da fich Olluff stor døuig med for/schreffne/ Att stølle i AlmandAas,

dernest fremkom hans broder Johans ved SandAnger Som proffued lige Ord Som hans broder.

Olluff Østigaard proffued hans Salig quindes Ord Naffnlig giertrud torsdatter at hun Offte hermed at Niels lille dybuig och Olluff stor dybuig bleff i hindes hus forligte Om AlmandsAas at dj schulle bruge horn ved horn och kleff Mod kleff deris liffs tid.

Thorgir paa Mon proffued At hans fader Arsten bode paa lille dybuig, da Var Olluff Stor dybuig bundelensmand, I Same tid Var Vdschriffuelse da haffde hans fader 3 Søner, da beuilget hand hannom AlmandAas for deris schyld hand dennom Iche schulle betynge,

dernest fremkom Zirj ladsteen aff findØen Som proffued at hun Var fød paa Mosnes, da støltte hindes fader Knud Mosnes paa AlmandAas och hun forestod hans Anmarch Som kand Vehre Vngefehr 30 Aar Siden, da haffde hand det Vdj Niels lille dybuig hans minde,

her paa giorde dj Samptlig deris Eed.

Her Imod at Suare Møtte Knud Endersen Och fremlagde En Copie Aff hans bøxelZedell, datterit den 6 decemb/e/r 1658 Meldende at laurids pedersen Kong(elig) May(estets) fogit i Ryefylche haffuer bygt och fest knud Endersen En Cronens Jordepart kaldes stor dybuig, schylder Aarlig halffanden løb Smør, Som tore dybuig for hannom Opsagt haffuer, med des Vnderligende støll Almaas, Dernest fremlagde peder Godschesen Sitt schrefftlig Indlegh Och formehning at Effter Som dj lille dybuigs besidere Ingen loulig Marchestenne Om Sam/m/e stølsmarches schiell och Ret schiffte ehr, derhos foregiffuer at dj paa lille dybuig haffuer Vdmarch Noch for den landschyld dj Vdgiff/ue/r Item at trende aff knud Endersens formend haffuer hafft brugh paa Same støll med des Videre Indhold, Da effter Vj des march Och støll haffuer Sett och forfahret, och knud Enders/en/ beklager Sig for hastig at Offuer Illes, Saa hand Iche kand føre Sin proff, ehr Sagen Optagen i 6 Vger Som ehr til den 15 Augustj da parterne Igien at Møde paa Aasteden. /103b/
 
 
 
 

Anno 1659 den 6 Julj holtes Sommerting paa hoffuersteen Aff Kong(elig) May/estets/ Fogit peder godscheSen.

Laurettesmend

Simen dalager, Jon Asche, Jacob Anders/en/ Vold, Jacob Elluffsen Vold, Laurids houguoldstad.

Neruerende BundelensMend Koling Michels/en/ i Sogen och thore helleland lensmand paa RendesØe Med gotfolch flere.

Jens Christensen fuldmegtig paa Vdsteen Closter haffde i Rette steffnet Rasmus Rasmus/en/ och Rasmus Olluffsen Sørbøe for Motuillighed med fordringschab til hannom och hans hosbonds penge Som da schulle til bergen forleden den 5 Febr(uar)j,

for/schreffne/ mend Møtte i Rette den Enne giorde Sin Vndschylding at hand haffde en brechet haand, Den Anden Var i byen med kiercheRegenschab Som hand haffde at forestaæ, for/schreffne/ mend bad om Naade Och Iche Om Retten, haffde och tilforplegted dennom ey Offtere at lade Sig I Slige maade befinde, huor for den forseelse dennom aff kong(elig) May/estets/ foget ey bleff Effterstrebet men Saa frem(t) dj Offtere Saaledes fremkomer schal Sagen staa dennom Oben fore paa Ny.

peder Østerhus och hagen hansen Ousbøe paa deris brøderbørns Vegne Som dj ehre Ombudsmend fore, Haffde Citeret peder lauridsen hannesand for 3 Rixd/ale/r for en hest Som hand aff henrich och hans Siffuersens Ombud Indehaffuer, Som ehr deris broderSønner, huilche hest hand Iche Endnu betald haffuer Effter Offte kreff,

peder hannesand haffde Sig Iche Noget louligt med at forSuare men dj Andre giorde deris fulde boger Eed At Saa Var i Sandhed, her Om for Rette AffSagt at hand forschreffne 3 Rixd/ale/r bør at betalle Eller derfor VdVordering aff hans bohaffue med forfaldende Kong(elig) May(estets) Segt effter lougen.

Alle leylendinger paa Varberg, hans, Asbiøn, tøris, och Knud Var steffnet for deris Øger Som dj driffuer paa Meyling Och Rosnes støller och Molchebede, Møtte Iche, Derfor tilkiend at bøde steffnefald huer 1/2 /march/ Sølff. /104a/
 
 

Hielp Gud Altid
 
 

Anno 1659 den 7 Jullj holtes Sommerting paa hesby Aff hesby schibrede Aff Kong(elig) May(estets) fogit peder godschesen.

LaurettesMend.

per flesche, Erich Neden (!), Jon Varland, Rasmus Nordbøe, Thore langelang (!), Thore Runestad.

Anders Vesbøe med bundelensmands steffning haffde Citerit gamble Anders Sør Vignes for en leyekoe hand for hannom haffuer forkomet, Som hand haffuer hafft paa tuende Aars tid, Som ehr hans Børne Ombud, hans Magh per Sør Vignes Møtte, berette at hans Vehrfader laa Sengefast Saa hand huerken ehr kierchefør eller tingfør.

Der Om bleff dj Venligen forligte at per SørVignes loffde at betalle Anders Vesbøe 1/2 R(ix)d/ale/r til høst Och dermed schal Alting for hans Armod Efftergiffues, Eller det At Søges aff hans boe, Nemblig for/schreffne/ halffue d/ale/r.

Item Var i Rette kaldet, Saa mange Som Resterer med Madskatten, landskatten, Captinspenge, hestepenge eller hues Som dj louligen med Resterer Effter Restands Sedlerne, En huer tilkiendt att betalle Inden fiorten dage eller det aff en huer deris boehaffue at VdSøges med hos faldende kong(elig) May/estets/ Sigt.
 
 

Hielp gud Altid Amen Vdj Jesu Christj Naffn
 
 

den 15 Auugustj Effter en Optagen Sag fra den 4 Jullj begge dybuigs leylendinger Imellom Presenterit parterne Igien Ved store dybuigen.

LaurettesMend

Johans kragVold, Iffuer Vallem, Osmund Vallem, Olluff Østerhus, pouel giesfield, Niels Eggebøe.

FremKom och Møtte nu SagSøgeren Olluff Olluffsen och Olluff Effuensen lille dybuig och deris Contra Knud store dybuigen Som fremlagde en Contra steffning huor Ved hans Attschellige prouff

haffde hid steffent, Sam/m/e steffnings formelding, huor da knud Endersen Møtte och Sam/m/e steffning Anuiste, Daterit staffuanger Kongsgaard den 10 Jullj Sistforleden huor med Var steffent Effterschreffne prouff Olluff knudsen boende paa Voyen i Ettne, Suend Vr, Ingeborg helgØen, Karj byrom och hening Meltued, deris Sandhed at Vitne och tilstaæ, huad en huer Vitterligt ehr Om den støll AlmAas, med Same steffnings Videre formeld,

Dernest fremkom holgier Rischedall lensmand i Aardall schibrede med schrefftelig fuldmagt fra fogden peder godsches/en/ at Suare och gaa i Rette for kongens bunde paa stor dybuigen, Same fuldmagt daterit den 13 Aug(u)stj Sist forleden. /104b/

Fremkom Indsteffentte Olluff Knudsen Som haffde boet paa stor dybuig Nitten Aars tid och fich gamble Olluff dybuigs Sønequinde Som der tilforne boede, da brugte hand Ald den March dj nu Omtretter til felles med dj paa lille dybuig, Och den støl AlmAas Slog dj huer Sin halffue part Och ey Nogen i hans tid Ancket paa fæbede Eller Slotter, Och nu effter hand Mageschiffte med Sin broder tore Sa(a) hand kom til dybuig, haffuer hand det paa 7 Aars tid til sin dødedag brugt Ankesløs Och Aldrig at haffue hørt aff Sine formend at Nogen paa lille dybuig haffuer Ancket eller klaget paa des febede Eller Slotter i Nogen Maade, men det brugt til felles.

Suend Vhr proffued at hand ehr fød paa Vr och hans fader Bode der sammesteds, hand mindes i 40 Aar at dj paa stor dybuig och lille dybuig brugte Sambede och SamSlotter i AlmAas Ald den tid och ey Andet at haffue hørt aff Sin fader Som Var 70 Aar gammel der hand døde, och Var fød paa Same Jord, bode der Sin tid.

Dernest fremkom Ingeborg helgØen Som proffued at fire och tiuffue Aar forleden støltte hindes fader Ingebret Øffrebøe paa AllmAas i fem Aars tid, da Var dj i minde med dennom i lille dybuig mend Olluff stor dybuig Var hindes morfader Saa hand tog Ingen lige for Sin part men giorde hans datter den Villighed, Och Ingen Anck eller klage derpaa hørdes.

Karj biørom proffued Att hun Var 51 Aar och mesten Var Opfød paa stor dybuig da i hindes tid der hun giette hos Sin Morfader da brugte dj felles bede och brug i AlmAas aff lille och stor dybuig til Samen Ankesløs.

hening Meltued proffued hans Søsters Karj Biør(o)ms Ord.

Ingen Møtte paa Closters Vegne Mens peder Knudsen med Mundtlig berettening paa hans Vegne fremkom Och paa hans Vegne begierde dom, Item fogdens peder godschesens Indlegh formeldende at Indted aff Cronens och hans hosbonds Betrode lens Jorder I Ringeste Maader burde at forRyches eller Sueches helst effter Som March Noch findes til lille dybuig for des landschylds brug, med Videre hans Indlegs formelding lest och paaschreffuet.

Da effter des Beskaffenhed Effter dj lille dybuigs første prouff Nemblig Ingebret helgØen Som haffde Salig Olluff stor dybuigs datter til Egte och derfor haffde hans Verfaders beuilling at stølle i AlmAas huilche hans døtters prouff nu stadfester der fore kunde hand Iche bruge deris fellis march Vden beuiling men Maatte Vehre i dj lille dybuigs leylendingers minde. /105a/

Da effter tiltalle, gienMelle, prouff och Vendesbyrd forhør paa bege Sider, Da befindes at dj paa store dybuig Och lille dybuig Vdj fulde mands minde haffuer hafft felles bede och Sambrug Vdj March och bede Saa Vel Som i AlmAas Som i Olluff knudsens tid der hand bode paa stor dybuig Som da først bleff Indhegnet och Indgiert Och det VAncket och Vpaaklaget Saa Vit Slotter och fæbede ehr Angaaende til den dag, Item dj lille dybuigs besidere Saa Vel dj paa store dybuig haffuer Offuerflødig Noch Vdmarch i storlighed dog det Iche ehr fast Nøttig men Nesten den største deel Vbruglig, Item Na(a)r Vj AnSeer gaardenis landschylde ehre dj Vlige i det stor dybuig schylder 1 1/2 løb och lille dybuig En løb, Noch dj lille dybuigs mends førtte proff Nemblig Engbret helgØen Som ehr deris formand och haffde S/alig/ gamble Olluffs Stor dybuigs datter til Egtte huor med hand haffde Sin Verfaders beuiling at stølle i Almand Aas, Var det Iche Vbilligt At hand Var i Med Eyerns beuiling for den brug paa deris part, huor aff den største part aff dj første proff haffuer den Sam/m/e henSeende, Och Alt Saadan fellis brug Vdj en Rolig heffd ehr iche paa Ancket, kunde Vj Ey Anderledes eller Rettere her Om forefinde Ind dj paa stor och lille dybuig Jou her Effter Som tilforne bør at haffue Sambede paa Alle Sider Øster och Vester, Synder Och Nør Saa Vit deris Vdmarchs leyemaall tilRecher Och en huer at Slae Sin halffue part i AlmAas, Dog her hos at Agte at dj paa store dybuig bør Ingen brug at haffue Østen AlmAas Enten med tagh at Riffue, tømer at huge Eller Anden Vloulig brug Ey heller Andre det at beloffue, Effterdj det ehr Cronens gods paa Alle Sider Sampt och en huer at haffue Sin hieme March frj och Sig Sielff til brugs Nøtig at giøre paa bege Sider Om Noget der Vdj til Nøtte och brug kunde Optages eller OpRydes, Och Iche stor dybuigs Mend at bruge Nogen skou brug Østen Elffuen eller bechen.
 
 
 
 

Anno 1659 den 20 Septemb/e/r holtes fierdingsting paa hesby Belangende dj Resterende schatter och Kongelig paabud aff den høye Øffrighed.

LauretesMend.

Idtse schibrede

Johans Nes, Thore tiøsim, hans fielde, knud strand, Daniel tiøsim, Rasmus Oenes. /105b/

fremlagt Voris gunstige lensheres Vdstede steffning Datterit staffuanger Kongsgaard den 5 Augustj Sist forleden huor med Var Citerit Menninge Almue Som Rester Med Kong(elig) May/estets/ skat for forleden Aaringer Vehre Sig Contribution, skatt, gaardeskat, Odelschat, Maanedsskat, quegskat, knegtepenge, hesteskat och Captinspenge, Huilche skat for Rom tid Siden schulle vehre betald, Och Iche skied ehr, huorfor fogden laurids pedersen Satte i Rette Saa fremt En huer Iche Inden 8 dage betaller da det aff hans boe at VdSøges med Kong(elig) May/estets/ Segt, Saa Vel AnVende Omkostning och Var her paa dom Begierendes.

Bleff her Om Saaledes for Rette AffSagt at Huem Som Iche betaller och Endelig Clarerer Inden fiorten dage, Eller den dag fogden dennom beuilget da det at Søges och VdVorderis aff en huer deris boe med forfaldende kong(elig) May/estets/ Segt Sampt Omkostning.

Hesby schibrede

LaurettesMend,

Anders Vesbøe, Olluff Vignes, Anders Vignes, Knud Nord Vignes, Jon bøe, Thore Runestad,

Aff laurids pedersen I lige maade fremlagt Voris gunstige lensherres Vdstede steffning daterit den 6 Augustj Sist forleden Huor med Menninge Almuen Var steffnt Som Resterer med Konglig May/estets/ skatter och Anden paabudne Rettigheder i Denne besuerlig krigstid, Och bleff Restandserne lydeligen for Almuen Oplest aff skatteMandtallerne Saa en huer fich at høre huad hand med Resterer.

Bleff her Om Saaledes for Rette AffSagt at huem Som Iche betaller Huis hand Loulig med Resterer Som Iche kand beuislig giøres at Vehre betald, Och Endnu Iche Inden fiorten dage betaller, Da det at Søges och VdVorderis Aff en huer Sin boehaffue med forfalden(d)e kong(elig) May/estets/ Segt Och AnVende Omkostning.

Da effter Som Nogle i Same schibrede findes Saa Slet forArmet at dj Slet Ingen Midel haffuer, huor med dj Nogen Rettighed kand betalle, haffuer dj at Søge loulig tingsVinde Effter grendernes troVerdig Vindesbyrd.

Aardal Schibrede.

per knudsen Nese Osmund Vallem Olluff Maaland

Suend Vhr Rasmus Vallem Olluff Melle. /106a/

Laurids pedersen i Rette lagde voris gunstige lensheres Vdstede steffning, daterit den 7 Augustj Sist forleden huor ved var Indsteffnet Alle Som Resterer med Kong(elig) May/estets/ schatter och Rettigheder, Vehre Sig Contribution schat gaardeschat, Odelsschat Maanedsskat quegschat Knegtepenge, heste skatter, Captinspenge Saa Och prouiantskatt, for An(n)o 1657 och 1658 Som for Rom tid Siden schulle vehre betald och Iche schied ehr, huilche hand formehner dj endelig Inden 8 dage i det Seniste bør betalle Eller det af en huer deris boe med forfalden kong(elig)

May/estets/ Segt at VdVorderis,

Almuen Møtte, beklagde En deell deris Armod och Vformosomhed (!), Som Ingen Midel kunde haffue,

laurids peders/en/ Var Endelige dom Begierendes.

Her Om for Rette AffSagt at Saafremt En huer Iche betaller Inden fiorten dage huis dj loulig med Resterer och Iche kand beuisse at Vehre betald, bør at betalle Inden fiorten dage Eller det aff en huer deris bohaffue at VdSøges med forfalden kong(elig) May/estets/ Segt och AnVende Omkostning Effter Som Restandtserne nu for dennom bleff Oplest.

Serdelis Var steffnt Johans kragVold for 1 1/2 Rixd/ale/r for 1658 huilche penge Johans haffuer Sagt at haffue betald huor Om dj och Nogle gange haffuer tald for Retten och Johans haffuer skøt Sig paa Vindesbyrd Och Endnu Ingen ført.

Housken Schibrede och Aske Schibred.

LaurettesMend Simen dalager, Rasmus Nordbøe, lauers hoffuersteen, Rasmus bøe, thorsten galte, hagen hansen Ousbøe.

Aff Asche schibrede Olluff Olluffsen haaland, Olluff Anders/en/ ib/ide/m, Olluff heireberg, hans lunde, hans Varberg, Olluff Rosnes.

Laurids pedersen med Voris gunstige lensheres steffning haffde Citerit Meninge Almue aff housken och Aske schibreder Som Resterer med dj paabudte skatter Vehre Sig Contribution skat, gaardskatt, Odelskatt, Maanedsskat, och quegskat, Knegtepeng, hestepenge, och Captinspenge huilche hand formente Att dj strax Vden Ophold burde betalle eller vordering aff en huer deris bohaffue Effter Som Same schatter for Rom tid Siden burde Vehre betald Med Videre Same Steffnings formeld, daterit 7 Augustj 1659 louligen lest och forkyndiget. /106b/

Almuen Møtte, haffde Indted mod Restandtserne at Suare, Andet Ind Som beklagde deris store VformueSomhed Och Armod At dj Sider paa store forschyldet Jorder huor effter tunge skatter paafølger, Saa Vel Som Andre besuerlige Vdgiffter, Der forVden Sider Vdj En Almindelig Vey for daglig fløting Och haffuer lunde løse Jorder Saa Ingen leylighed ehr til schatter at fortiene Och fischerj Som til forne Var den beste Nering Nu paa Nogle Aars tid Gandtse Slaer feyll med mehre deris Vndschylding, huilche fogden i mod strenge befallinger Aff den Høye Øffrighed Iche Ville Vehre med fornøyet mens Var Endelig dom begierendes.

Her Om for Rette AffSagt at Saafremt en huer Iche betaller Inden fiorten dage effter lougen Och Opleste her statholders breffue och befalling da Det aff en huer deris boehaffue att VdVorderis med forfaldende Kong(elig) May(estets) Segt.

Hølle schibrede

LaurettesMend

Gundbiøn brathetland, Rasmus hølle, Thorgir Nøeland, Christopher ArnØe, Biøn Seluigh, Bendigt ArnØe.

Laurids pedersen i lige Maade fremlagte Voris gunstig lensheres steffning huor med var Citerit Meninge Almue i hølle schibred Som Resterer med Kong(elig) May/estets/ paabudne skatter Vehre Sig Contribution schatter, Odelsskat, quegschat, hestepenge, Captinspenge Och proviantskat, Huilche effter her statholders och den høye Øffrigheds paabud for Rom tid Siden burde Vere betalt och Iche schied ehr,

Var her paa Endelig dom begierendes,

her Om for Rette AffSagt Att Saa fremt en huer Som kong(elig) May/estets/ Retighed Motuilig Indeholder och Iche Inden fiorten dage betaller da det at Søges aff en huer deris Bohaffue effter lougen och kong(elig) May/estet/ Sin Segt med AnVende Omkostning. /107a/
 
 
 
 

Anno 1659 den 3 Nou/em/b/e/r holtes Maallesteffne paa Kierchehus Anlangende Nogle Motuilige Knegte till Kong(elig) May/estets/ tieniste Var Vdschreffuen Som Iche Ville Møde.

LaurettesMend

Osmund Vallem Olluff Riffueland

tharald Melle Christopher Bergeland

laurids Riffueland Morten Ehrland

pouel giesfield Omund Valde

Omund RandVedtey Niels Eggebøe

Olluff Valde Johans kragVold

Peder godschesen kong(elig) May/estets/ fogit vdj Ryefølche paa Voris gunstige lensheres Ehrlig och Velb/yrdig/ Mand henrich belou hans Vegne med schrefftlig Citation haffde Citerit Samell fischAaen Och Simen Aas formedelst dj Motuilig och tradsig hiemeholder deris Sønner Som til kong(elig) May/estets/ tieniste i denne Besuerlig krigstid ehr Vdschreffuen och Iche Som tro Vndersotter Ville Møde, huorfore formehnes dj deris helle boeslod at haffue forbrut med Same steffnings Videre medfør daterit Staffuanger Kongsgaard den 16 Octob/e/r 1659 louligen lest och forkynt,

Dernest Aff fogden i Rettelagt Samel fischAaens forplegt datterit Suaberg den 26 Junj 1659 des Indhold huor hand for Sine Søns groffue forSeelse och Vd(e)bliffuelse til Vdschriffuelserne haffuer Sonet for 10 R(ix)d/ale/r Och Sig tilforplegter at skaffe hans Søn peder Samelsen tilstede Na(a)r paa fordris, Och til stadfestening och forløffte holgier Rischedall och knud Sædbergh Som med hannom Sam/m//e forplegt haff/ue/r bekreffted,

Her Imod at Suare Møtte Samel fischAaen men Iche hans Søn Och tilbød Sig Sielff at Ville gaa for Sønen der til haffde en dreng Naffnlig Olluff Erichsen tilstede Som hand Ville leye for Sin Søn Om lensherren det Ville beuilge, der til foregaff at hand Iche Viste huor hans Søn Var, Ehrbød Sig derpaa at ville giøre Sin Eed,

Men fogden var Endelig Dom begierende.

Da effterdj Norgis lou tilholder Vdfahrbalchens 3 Cap/itel/ at huem Som bliffuer tilNeffnt och Iche møder Na(a)r paafordres /: och Rigerne staar nu i Aller største feide och fahre och en huer Redelig och trou Vnder Sette bør at beuise kongen och Riget trou och tieniste :/ Och Samel fischAaens forplegt for Os fremliges at hand Sig til forplegter Sin Søn per Samelsen at schaffe tilstede Na(a)r paafordres, bør hand Sam/m/e Sin forplegt at fuld- /107b/ giøre och Sin Søn tilstede forskaffe til tienesten med Mindre Voris gunstige lenshere den person Vil Anname i hans sted Som Sig der til Vil lade leye, Eller Samel fischAaens boslod at Vehre i kongens Vehre Och hans Søn at lide Effter lougen Och forløfftings Mend at holde deris løffte Sa(a) Vit lensheren paa kong(elig) May/estets/ Vegne kand vehre tilfreds Eller lide paa deris formoffue.

Simen Aas Som Iche Møtte at bøde steffnefald.
 
 

Hielp gud fader Søn och hellig Aand Amen.
 
 

Anno 1659 den 26 Nouemb/e/r holtes Almindelig Ledings och schibredsting i Aardal schibrede, huor Sagerne Aff Kong(elig) May/estets/ fogit peder godschesen bleff foretagen paa Riskedall hos lensmanden.

LaurettesMend

Peder Voster Johans Allesuig

Olluff Maaland Biørn hegom

Jon RaffnAas Rasmus helgØen

Karen tranne S/alig/ laurids Raskes Med lensherens steffning haffde Citerit Olluff Østerhus, Baard Kierchehus Och Niels husmand for Vloulig fiskebrug Vdj Elffuen Som der begaaes, huor aff hun giffuer Och giør kongelig Retighed, och til des beuisning frem i Rette førde et laxegarn och et støche Snøre Som hindes folch Vdj Elffuen haffde Optaget,

Der Om at proffue Var steffent Michel Effuensen och Jens tierans/en/ och Suend Adtsersen tienendes paa Suabierg, deris Sandhed at tilstaæ,

fremkom at proffue Michel Effuensen och Jens tieransen Som bekiende at dj Opdrog et laxegarn med et Snøre hos Som Var fest giort paa Suabierg land och det hiembar paa en Rett, Som stod tuert Offuer i Elffuen, her paa giorde dj deris Eed.

Møtte nu for Retten Olluff Østerhus, Baard kierchehus Och Niels husmand Som Indted schrefftlig haffde at fremlige men med stor mundbrug formiente dennom frit at fische for deris Egen land,

Da effter Som befindes effter prou Och vindesbyrd at dj haffuer med deris garn tuerstenget /108a/ Elffuen, bleff her Om for Rette AffSagt at dj med Same deris Verch haffuer forbrøt til kong(elig) May(estet) for/schreffne/ Redschaff Som kong(elig) May(estets) foget haffuer At Anname, Och Om dj Videre i Saa maader Effter dene paamindelse befinder At fische Vden minde Ved Suaberg land och leyemaal da at lide der fore Som for Anden Vhiemelt.

Dernest aff dalbuerne Offuen Melle och Suaberg Nemblig aff Riffueland, bergeland, tued, tientland, Vllestad, Sopeland, Øffre Vallem, Sedberg, Kierchehus, Østerhus, Valde, Och Øffuer Valde Som med lensherens steffning haffde Citerit di Øffre och Neder Meldes besidere for Vloulig fischebrug med Offuerkastelse i ElffueMunden med karet VdSatte Videre Ind tilbørligt med stens kastelse Muld Och Vhr at kaste Vdj Elffuen til fischens skremsell Och Andet mehre deris klage,

Der Om til prou var steffent Laurids Nesse, Suend gundersen, Jens tierans/en/, peder stensen Och Siuor Vhr, Samel fischAaen Och Asbiøn heigom, Siffuor steensen och kling Melle.

Adser melle møtte och Suarde at dj haffde Indført løgen i ders steffning, proffuene bleff tagen til forhør,

paa lauris Nesses Vegne fremkom Olluff Eggeland Som giorde hans Vndschylding at hand Iche kunde Møde, Item førde hun (!) 4 Vindesbyrd aff hindes drenge och holgier Rischedals dreng Att hun Iche haffde befalt dennom Nogen Vloulig Verch at bruge.

Suend gundersen proffued at hand tiente karen trane forleden Aar mens hun Aldrig befalte Enten hannom Eller hindes folch at bruge Nogen Vloulig verch med fischeriet, Jens tierans/en/ proffued lige Ord,

per steen(sen) proffued lige Ord, Siuor Vhr proffued at det ehr for fiorten Aar Siden tiente hand paa Suaberg Siden Ved hand Indted Om deris doent,

Samel fischAaen och Asbiøn heigom proffued at Nu Effter Marchet Sad dj hos gunder paa kuholm Och drach en kande Øll, da Var der Same tid en knegt Inde Naffnlig Samel OlluffSen Som Var Vdtagen, hand haffde tient Zirj Melle forleden Aar, hand Sad och Snacket med Oluff Østerhus och Sagde hand Var med dj Andre paa Melle Att kaste torff och Mold i Elffuen,

Kling Adsersen fremkom burde Iche at proffue Imod hans fader. /108b/

Her Om for Rette AffSagt Effterdj for Os fremliges En Vel forSeiglet tolff mands dom OffuerVerende lensheren henrich bilde Och laugmandens fuldmegtig pouel knudtsen Som forbyder Ald Vloulig brug Vdj stor E(l)ff och for ElffueMunden, Nu lest Och paaschreffuet, Item dj dalbu och Venebøemend Ingen Saa loulig prou fremfører at dj Nogen kand Offuerbeuisse huis i steffning beschyldes, Saa der paa Nogen bøder Eller straff nu kand paa følge, daa Sa(a) fremt Nogen effter denne Dag befindes Enten med Vloulig Nodekast, tuergierde, Mold eller stens kastelse Som kand Agtes til skremsel Och fischens Spilde, da skal den bøde och huer med hannom i Raad Och følge Ehr 8 Ørtuger och 13 /march/ Sølff til kongen Och Den paaklagende fische Spilde effter dannemends Sigelse,

for/schreffne/ garn Vorderit for 1/2 R(ix)d/ale/r.

per godsche(se)n paa kong/elig/ May/estets/ Vegne fredlyste Suaberg skouffue, fischerj och Eyendom At Ingen Sig schulle fordriste Nogen Vloulig brug der Vdj at begaæ.

Daniel Vllestad med lensherens steffning haffd(e) steffent Olluff Valde hans Verbroder for 10 R(ix)d/ale/r hans quinde haffuer la(a)nt hannom, Olluff Valde Møtte och Iche kunde benegte Samme penge Men der Imod lagde en fortegnelse Anlangende paa halff Siette Rixd/ale/r 18 s(chielling), Huilche daniel Iche Ville Agte for got, men Sagde at Vehre betald,

Her Om for Rette AffSagt at for/schreffne/ Olluff Valde bør forsch/reffne/ thj Rixd/ale/r Inden fiorten dage effter domens forkyndelse betale eller det aff hans bohaffue at VdSøges med kong(elig) May/estets/ Segt och Olluff Valde at Søge Sit effter lougen Och loulig steffning Saa Vit Ret och beuisligt ehr.

per knudsen Och Ingeborg Nesse lod Oplesse et gaffueBreff at dj haffuer schild huer Andre ti(e)nde och fierdingsgaffue, daterit den 10 Nouemb/e/r 1659.

Jon høyland och Michel Voster paa deris Egen och medArffuingers Vegne her til Suarde at Samme gaffe Vilde dj Iche Samtøche, Effter Som dj ehr hindes Arffuinger. /109a/

Adser melle med lensherrens steffning haffde Citerit hans halffue broder Reyer Suendsen for 50 Rixd/ale/r i OpSegen Aff mid Sædbierg En løbs leye och 18 Rixd/ale/r bøxel effter Steffnings Videre formeld, daterit 19 Octob/er/ 1659.

Der Om at proffue var steffnet holgier Rischedall, Olluff Østerhus, Olluff biørom och tore grødim.

holgier Rischedall och Olluff Østerhus proffuet at paascheAfften Anno 1659 Vahre dj paa Nere melle i Adser Sin stoffue, da hørde dj at Adser med hans broder Reyer bleff Saaledes forligte med huer Andre at Reyer schulle giffue Adser 50 Rixd/ale/r for Affmindelse for den løb i Mit Sedberg, Som Adtser haffde leyet och for hannom Affstanden, der Imod schulle Adser giøre gaarden loufør, Nemblig Mid Sedberg med husse och bøgning Sampt holde hannom frj for dagfind hoffde Och huer deris paatalle.

Olluff biør(o)m proffued at hand hos Var paa biør(o)m der knud biørnsen leyde Reyer den løb i MidSedberg, daa bleff dj Saa forligte at Reyer schulle Nyde den bøxell Som Adser haffde Vdgiffuet,

Thore grødim Viste Indted Om deris forhandling,

her paa giorde dj deris æd.

Effter Som dagfind hoffde i denne Sag ehr Intereserd Och haffuer faaet tuende domme paa Samme Jord effter Des beschaffenhed, kunde Vj nu Indted her paa kiende førInd Samme dome komer Vdj Rette at der aff kand Ehrfahris huis i denne Sag tilforne ehr paserit Som di haffuer at steffne til Somerting Om dj Iche her for Inden Indbyrdes Vil forEnes.

Biørn Melle och knud Nese steffnet Maritte Veruig for trej Ort for 1/2 t/ønde/ korn Och en Ort for Kiørleye.

Knud Nesse steffent Rasmus Kierchehus for 2 Rixd/ale/r Renger 8 s(chielling, tilkiend at betalle eller Vordering aff hans bu.

Johans Østjgaard steffnet Sirj tysdall for en qu hun haffde Suelted i hiel for hannom her Om førde tuende prou Naffnlig Mangle och giøe Som Proffuet at dj Reiste Same Kiør i Vatt (?) der det Var VdArme,

her Om AffSagt at hun schal betalle den halffue koes Verd, Nemblig 1 1/2 R(ix)d/ale/r. /109b/

Olluff Valle steffent gunder skoffuebøe for en stud hand haffde Suelted Ihiel for hannom Som hand haffd(e) paa foster, bleff tilkiend at bøde der for 2 Rix(dale)r eller Sette Saa god Nød I steden, hans quinde Magle møtte i Rette.

Omund Randuedtey steffnet gunder skoffuebøe for en kou hand Sueltte Ihiel for hannom, der Om at proffue fremkom Randj Østigaard Sagde Att hun Saæ koen førind den bar, da Var den Iche Reisefør, Derfor bør at betalle Same koe Eller det aff hans boe at VdSøges.

Baar Sanduig steffent kiersten Jonsdatter tilholdende paa lille dybuig for landschylde aff Solberg Som hun tilforne paa bode, Nemblig 1 1/2 løb Smør Och 1/2 Vet korn, hindes Mag Olluff Valde Och hindes Søn Olluff dybuig møtte i Rette och berobte dem paa at Sa(a)dant bleff Iche fordret paa Arffueschiffte effter deris fader,

der Om for Rette AffSagt at Kiersten Jonsdatter schal och bør betalle den halffue part och hindes Børn den Anden halffue partt Na(a)r dj louligen der for bliffuer steffent.

Niels Østerhus steffent danniel tysdall for 20 Spand korn, det hand Iche kunde benegte, huor for hand bleff tilkiend at stille hannom tilfreds eller det aff hans boe at VdVorderis effter lougen.

Michel Voster lader steffne Olluff Soppeland for Kierchens landschylde forleden Aar,

her Om AffSagt at hand Enten skal betalle hannom dj 9 Spand korn eller fly hannom dj 9 stocher i Vandet Som dj tilforne ehr Om forligtte.

Item gaff fogden Alle tilkiende At dj Iche schulle giffue mehre i Odalskat aff huer løb gods Som 1/2 R(ix)d/ale/r med Mindre her statholder det Iche Vil gotgiøre, Och om Saa hender schal dj giffue den halffue daller till,

dj forArmede i Aardal schibrede Som fich tingsVinde paa Madschat Jacob Vehland bruger 1/2 løb 18 /march/ Smør, Erich Nerebøe 3 W(eter) korn, truels giedschier 1/2 løb, Ane Nesse 1/2 løb, Zidsel ytterVold 2 pund 6 /march/, Ingeborg Melle 1/2 løb, Olluff Effuen(sen) lille dybuig 1/2 løb, Olluff Rasmusen och Olluff pedersen tued 3 løb(e)r 16/march/, Reyer Selleflod 1/2 /pund/ Smør, Rasmus kierchehus 1 løb, peder och Olluff Voster Riffueland (!) 1 1/2 løb, Mar(i)t Riffueland 1/2 løb. /110a/
 
 
 
 

Anno 1659 den 29 Nouemb/e/r holttes Almindelig schibredsting paa fossand aff kong(elig) May/estets/ fogit peder godsches/en/ huor Almuen aff Idse schibrede Var til steffent.

LaurettesMend Som Retten betientte Thore helde, gundbiøn Espedall, hans fielde, Olluff Olluffsen Espedall, laurids bircheland, och Olluff løeland.

Olluff Vigleffsdall lod laugbyde huis gods hand haff/ue/r i Oenes huor Vdj hand Iche ehr schied skiel och fylleste Amag(e)r der paa och Vil steffne Inden 3 Maaneder. Item hans gods i ArnØe Som Elluff lysse haffuer Affhendt.

lensmanden haffde steffent dj lysse mend Elluff, Olluff, tormo och Rasmus for en Rixd/ale/r Som Resterer med Kong(elig) May/estets/ skatter, Møtte Iche, der fore tilkiend at bøde i Steffnefald 1/2 R(ix)d/ale/r.

hans lille Eye med lensmandens steffning haffde Citerit hans grande toluff for hand schal haffue i Sommer slaget Och haardraget hannom, des til prou før hand Noget scheg for Retten Som hand haffde Reffuet aff hannom,

Bleff tilkiendt At bøde til kong(elig) May/estet/ i bøder 1 R(ix)d/ale/r.

Gunder Nordland steffent Rasmus berj for hand Iche Vil OpSette gierdesgaard med hannom dennom Imellom, Sagde Sig derpaa at haffde dom, mens nu Iche haffde den tilstede, der for kand her ey Ved giøres før Ind dommen kommer tilstede, at der aff kand forfahres Om den Om gaard och gierde formelder.

Kong(elig) May(estets) fogit haffde ladet Zitere Alle Som Rester med faffneVed til kongsgaarden baade for dette Aar Saa Vell Som forleden Aaringer,

her Om for Rette affSagt Att huem Som Iche fører och Rigtig Affbetaller Inden 14 Dage Och der fore skaffer Regtig beuis, Da at betalle for huer fagen 1/2 R(ix)d/ale/r och det aff en huer deris bohaffue med forfaldne kong(elig) May/estets/ Segt.

dj forArmet fich tingsVinde Olluff tued Som brug(e)r 1/2 løb, Olluff trundsen fielde 3 Weter Madschat.
 
 
 
 

Anno 1659 den 1 decemb(e)r holtes skatteting och Sageting paa hølle aff kong(elig) May/estets/ foget peder godschesen

LaurettesMend
 
 

Gundbiøn brathetland Thieran Ou Eggeland

Jacob Aaseland Christopher giesteland

Simen giesteland Omund lille Ougland /10b/

Fremkom for Retten Simen peders/en/ borger i Staffuanger Som med lensherrens steffning haffde Citerit torbiøn Egeskou for en dell Arffue Som hannom schulle tilkome Effter Sin farmoder Berete Eggeskou Effter En Optegnelses Indhold Huilche Arffueskiffte Vngeferlig Atten Aar forleden ehr holden Vdj hans Vmøndige Aar Och hans fuldmegtige Iche Samme Arffuebytte ville Samtøche, men torbiøn lige Vel med tuende mend Ville och lod holde bytte Nemblig Olluff gundbiønsen frafiord och dagfind hoffde,

her Om bleff dj for Retten fornøede och betalde hannom paa hans Egen och hans medSødschindes Vegne Sex R(ix)d/ale/r, der Med tog for/schreffne/ Simen torbiøn Eggeskou i haand, gaff hannom quit, frj och kiereløs for Samme Aarff, loffde och tilforplegted Sig at holde for/schreffne/ torbiøn frj for Sig Och Alle Sinne Sødschind och deris Arffuinger, och gaff hannom fuldkomlig quitering och Affkald.

Aff for/schreffne/ Simen peders/en/ vdj fuldmagt paa Isach Vigleffsens Vegne, bleff fremlagt en schrefftlig steffning, huor med Var i Rette steffent Iffuer Morchen for halffSiuffuende Rixd/ale/r hand hannom schyldig ehr, effter hans Vdgiffne beuises Videre formeld, nu i Rette lagt.

for/schreffne/ Iffuer Morchen Møtte nu i Rette och Iche Sin Vdgiffne Zedel kunde benegte at hand Jou Var Sin Verfader for/schreffne/ penge schyldig Som Siden paa Arffuelod ehr tilfalden for/schreffne/ Isach Vigleffsen,

Her Om for Rette AffSAgt at for/schreffne/ Iffuer norchen bør at betalle Effter Sin Vdgiffne Zedell Och Om hand haffuer Sin Med Arffuinger Noget til At talle Om Noget der Imod kunde findes, da steffne denom til lou och Ret, Eller det aff hans boehaffue effter lougen Att VdSøges med forfaldende kong(elig) May(estets) Segt.

Anders Madten Ødegaard med lensherrens steffning haffde Citerit Rasmus tierans/en/ hølle Anlangende deris Imellom haffuende gods och bunestedet, først paa giøresdall och Siden Ødegaarden Vnder tued, Samme steffning daterit den 25 Nou/em/b/e/r Sist forleden.

Rasmus hølle møtte, Sagde Sig Iche at Vehre loulig steffent, der fore forskød Sig til Videre Och loulig steffnemaall Na(a)hr Alle hans MedArffuinger louligen bliffuer steffent. /111a/

Olluff tieransen tilholdendes paa hettletued med lensherrens steffning haffde Citerit gurj Eggeskou, hans stiffmoder, for ArffueSuig Effter hans S/alig/ fader, Sammeledes hun hannom paa kongsgaarden hos fogden schal haffue Angiffuen och hannom paa liff och ære forklaget, med Samme steffnings Videre medfør,

her Om til prou var steffnet Atschellige folch.

Her Om for Retten bleff dj Venligen och Vel forligte Att gurj Eggeskou skal giffue Olluff tieransen tou Rixd/ale/r for huis hand hinde haffde til at talle, Saa Vit løsØren Anlangende, dj haffde Om steffent, Men Aasede Och des beskaffenhed Var meent, Item schal Rasmus hølle haffue den liden stud Som var Vbytt, der med tog dj huer Andre Vdj haand for Retten, gaff hinde quit och klagesløs for Ald deris paatalle for dennom och deris Arffuinger Saa Vit løsØren Anlanger.

Om Aasedet Opsat til fierdingstinget, da at møde Effter Samme steffning.

Rasmus Nielsen fød paa fløsuig Som haffde beleyen et quindfolch Naffnlig Barbra tilholdende paa fløsuig Sonet for Sin forSeelse for sex R(ix)d/ale/r, laureted giorde her paa deris Eed Att hans Midel och formoffue var ey Mehre.

gunder Simmensen Var steffent for leyermaall med Ingbor Olluffsdatter,

for/schreffne/ Ingeborg møtte och kiende hannom for Sin Rette barnfader men for/schreffne/ gunder Møtte Iche.

A(a)dne Seldall, Christopher Nordland, laurids Rønelj, torsten och Jon tingesdall, A(a)dne i Vigen, Rasmus Ragh, torgier Nødeland, Salue gillj, tochel gillj Som Var til Sagt at føre kol til kongsgaarden til fornødenhed, Ehr befunden Motvillig, der fore tilkient at bøde effter lougen huer 1/2 R(ix)d/ale/r.

Salue och fanuel gillj var steffent for dj Iche møtte til fordringschab der dj Vare til Sagt at føre lensherrens fuldmegtige Borgemester Seffren peders/en/ der hand schulle Reise Vd Om Vdschriffuels/en/, huer tilkiend at bøde effter lougen 2 /march/ Sølff.

A(a)dne Seldall Var steffent for en hop(p)e hand och hans quinde bant til en stolpe i laden paa Seldal Som der laa død, Møtte Iche, bleff tilkiend at bøde steffnefald 1 /march/ Sølff.

Rasmus hølle haffde steffnet A(a)dne Seldall for hand tog hans hest Och førde en kleff med fire mil paa Jederen, Møtte Iche, der for tilkiend at bøde steffnefald 1 /march/ Sølff Och staæ Rasmus til Rette for hesten. /111b/

Rasmus hølle haffde steffnet Karj Seldall for en koe hun loffde hannom for Atschellig Reyser Och besuering hand haffuer hafft for hinde,

Møtte Iche, til kiend at bøde en /march/ Sølff i steffnefald.

Olluff kom/m/edall och hoffuer frafiord steffent Iffuer horffue for en hest, hand Møtte Iche, der for bør bøde steffnefald 1 /march/ Sølff.

Christopher hølle steffent Salue gilj for kiercheti(e)nde til hølle Kierche, Møtte Iche.

Fogden med lensheris steffning haffde Citerit Saa Mange Som Rester med faffneVed til kongsgaarden, her Om AffSagt at huem Som Iche Inden Juel betaller Och forschaffer Regtig beuis, schal giffue for huer faffn 1/2 R(ix)d/ale/r.
 
 

Hielp gud Altid.
 
 

Anno 1659 Den 2 decemb/e/r holtes ledings Och skatteting paa Aske.

Laurettesmend

Olluff lauridsen, Olluff Olluffsen hodnefield, hans Lunde, Laurids hodnefield, Olluff Christophers/en/ Aske, Christen Meyling.

Niels gundbiønsen i staffuanger med lensherrens schrefftlig steffning haffde Citerit Tore heyreberg For Nogen Arffuedeller hand hannom forholder Som hans broder Christopher gundbiønSøn etc. i Same gods aff fogden giorde i Arest til Sagens Vddregt, da Effter Som Alle deris ducamenter Iche Var tilstede, ehr Sagen Optagen til første fierdingsting.

Olluff Asbiønsen Aske steffnet Olluff Michels(en) Sogen for en kierchekoe Som ehr død for hannom, hand haffde den paa leye,

her Om for Rette AffSagt at hand Samme koe paa trende Aars tid bør Igien effter lougen at betalle.

dj forArmede Som Søgtte tingsVinde Som Iche kunde Vdgiffue prouiantskatt per døsseland Som schylder 2 /pund/ korn Och Anders Nordbøe paa huidsØe. Houschen schibrede Matis Nordbøe bruger 1 pund korn, Annonn Risse 3 Veter, beret Reynes 2 pund korn, Henrich Reynes 1 pund, Jon Ousbø 1 Vet, lille ha(a)gen Ousbø 5 Veter. /112a/
 
 
 
 

Anno 1659 den 3 decemb/e/r holtes Almindelig ledings Och skatteting paa hoffuersteen aff kong(elig) May(estets) foget Ehrlig Och Velagt karll peder godschesen.

LauretesMend

Simen dalager Olluff Nordbøe Lensmanden Thore

Jon Østebøe Knud Reynes helleland

per Østhus Claus hanneSand

Daniel Seffrens/en/ Voffle med lensherens steffning haff/ue/r Citerit Christen Voffle for Resterende korn och Andet Som hand Aarligen til hannom Effter en VelforSeglede Contract dennom Imellom giort Ehr, schulle betalle.

der Om bleff dj Venligen och Vel forligte at Christen Voffle schal først betalle Ald den Resterende Retighed Som hand hannom schyldig ehr, Nemblig Sex tønder korn, Item schal hand nu Aarlig her Effter giffue hannom for huis Anmarch hand for hannom schulle føde, Effter Contragten Aarlig 3 1/2 R/ixdaler/ Och for kornet 3 pund got korn Och leffuere paa Voffle Med god landschylde Vegt Effter lougen Inden Jull, Och schal Christen Sielff holde gaarden Ved heffd och lige Som forSuarligt Och Ret ehr, effter dannemends kiendelse, Och Saa fremt Christen Sig her Imod forbryder daa tilforplegted hand Sig at Entuige fra for/schreffne/ Ertersteen Vden loug och dom, Sa(a) for/schreffne/ daniel Seffrens/en/ Saa Vel Som landdroten kand Vehre klageløs och schadesløs i Alle maader, dermed tog dj huer Andre i haand for Retten Saa kong(elig) May(estets) foget och laureted der paa Saæ och hørde.

Anne s/alig/ Iffuer Nielsens steffent Christen Voffle for tou tønder korn, Christen Møte, Iche kunde benegte gielden, bleff tilkiend at betalle Inden 14 dage eller det aff hans bue at VdVorderis med kong(elig) May/estets/ Segt.

hans Risse haffde steffnt per Seyglom for en koe Som hans dreng haffuer Jaget Ned for en bache Saa hun brød et laar i støcher, bleff til kiend at giffue hannom 1/2 R(ix)d/ale/r for huis skade derpaa kunde følge Effter Som hand Sielff Slagted Samme koe. /112b/
 
 
 
 
 
 

Anno 1659 den 5 decemb/e/r holtes Almindelig schatte och ledingsting paa hesby aff kong(elig) May/estets/ Fogit peder godschesen Som holttes hos lensmanden Henrich stennes.

LaurettesMend Som Retten Betiener peder Vignes, per Indre ladsten, Matis lousnes, Olluff Berie, Simen Rodde, Enner Vignes.

Fogden peder godschesen med lensherens schrefftlig Citation datterit den 12 Octob/e/r Sist forleden huor Med Var i Rette steffent Jon Varland Och Olluff Seluog paa fougen formedelst dj Iche Vil lade deris Sønner fremkomme til Vdschriffuelsen Na(a)hr paabydes Som nu tuende gange schal Vehre schied effter steffnings Videre formeld,

Jon Varland och Olluff Seluog Møtte Och foregaff Jon Varland at hans Søn Iche Var hieme men hand ehr hos en posstførrer Naffnlig Jon Om, Sagde hannom Iche heller at Vehre døgtig med Mehre hans Vndschylding,

Olluff Seluog berette at hans Søn Var Vdj trondhiem med dj Andre knegte, Och kom Siug och Suag hiem Med Videre hans Angiffuende, fogden Iche Ville Nøyes med Deris Vndschylding, Mens Var Endelig dom begierndes.

Der fore kunde Vj i denne besuerlig krigstid Som Ingen forskaaner Iche Rettere forefinde, Effterdj dj Iche deris børn och Sønner Ville fremskaffe til for Sagde tider, at lensherren Sielff kunde See och kiende Om dj Entten Var døgtig eller Vdøgtig, Bør dj for Sam/m/e Deris motuillighed at haffue forbrut deris halffue boeslod, Och drengene deris Sønner at lide Effter Norges lou Na(a)r dj loulig Citeris.

Fogden haffde med lenshere(n)s steffning Citerit Siuor Mielsnes, peder Mielsnes, torgrim Melsnes, hellj Øffreland formedelst dj Iche Ville flode en Mast til RendesØe Som schulle till staffuanger til kongens fornødenhed, Aff Sam/m/e mend Møtte peder Mielsnes och paa gunder Mielsnes Vegne paa torgrim Mielsnes Vegne, giorde hans Vndschylding Att hand haffde loulig forfald,

her Om for Rette AffSagt at dj Som nu Iche møtte ey heller Nogen Som giorde deris loulig Vndschylding der fore bø(r) dj at Bøde steffnefald Som Iche møtte En /march/ Sølff och dj Andre /113a/ Som Var tilSagt at føre, at bøde fordringschabbøder Effter lougen Nemblig 2 /march/ Sølff.

Item var steffent Olluff paa bierg och tøris paa bierg tou hussemend Som Och Var til Sagt at fløtte for/schreffne/ Master, Møtte Iche heller, der fore bør dj at bøde steffnefald eller lide paa kroppen Om dj Iche haffuer Att bøde med.

Olluff housken Och Jens houschen Sampt Suen hage Var steffnt for breffue Som schulle til høgsfiør (!), Møtte nu, Sagde at haffue ført breffuen til schafferen paa fogen, det hand och tilstod, Sagde dennom strax at haffue flyed dj Runestad mend, mend dj Iche møtte formedelst dj Iche Var steffent.

Laurids hansen fischAaen haffde steffent Osmund eye for en stud paa tredj Aar, hand schulle haffue Suelted i hiel for hannom, Sammeledes steffnet hannom for tuende Aars Mølleleye, huilchet mølleleye Osmund Ville henRegne i forleye paa det Nød Som døde Och schal Osmund betalle laurids hansen for 1 1/2 Aars mølleleye Som bedrager til trej Ort, Eller det at Søges aff hans boehaffue effter lougen och kong(elig) May/estet/ Sin Segt.

Laurids OpSal paa fogen lod Oplesse et gaffuebreff daterit och schreffuet paa Naæ den 7 May 1659 des Indhold Att hand och hans quinde Maline Siffuersdatter haffuer schild Huer Andre tiende och fierdingsgaffue effter lougen.