Statsarkivet i Stavanger: Ryfylke tingbok 1653-1656
 

/1a/ Hielp gud fader søn och den Uerdig hellig Aand Christeligen at begynde, och lychsallig at Ende for Jesu hellige Naffn schyld Amen.
 

Anno 1653 den 26 Nouembr/is/ holtes Almindelig Sageting paa Kierchehus aff Kong(elig) May/estets/ Fogit Laurids Pedersen.

LaurettisMend

holgir Rischedall Peder Voster

Knud Sedbergh Laurids holte

Johans KragVold Jacob Uehland

Frem Kom for Retten Kong(elig) May/estets/ Tholder Vdj Ryefølche Ehrlig och Vellforstandig Mand laurids Rasch Som med lensmands steffning haffde hid Citerit Knud Biørnnsen biørom Simen Aes Jens hiæ thore Riffueland Sagendes dennem forhen Rettede Johans Medsedbergs Boe dj Udj hans bestillings tid Nemblig 1642 der hand Var Kong(elig) May/estets/ fogit Vdj Ryefølche haffuer bortta...(git?) Och først fremlagde en Registering paa Same boe dat(erit) 1642 den 4 decembr(is) lest och paaschreffuit.

Noch fremblagt tuende Messiuer hannom tilschreffuet med Execution schulle fahre fort med for(schreff)ne fange for hans leye(r)maals schyld,

Noch fremlagt en steffning Udj den gode Mand Welb(yrdig) her Candselers tid Medens hand Var lensherre i staffuanger Udsted daterit Kongsgaarden i StaffVanger den 20 J.. ... Huilchen steffning befindes med Ingen Opschrefft at haffue Vehret for Retten Indlagt

Noch frem lagt en Copie aff hans Regenschaff det Uuisse Angaaende at hand til en forsechering Aff for(schreff)ne Johans frender haffuer Annamet 60 Rix d/ale/r Som effter des Indhold schal Vehre ført ko/ngen/ til Regenschab /1b/

Her Jmod at Suare Møte Knud biørom Jens hieæ Och Simen Aas Sampt tore Riffueland, Och fremblagde En laurids Rasches handschrifft Meldende paa 60 Rix d/a/l/e/r hand paa Kong(elig) May(estets) Vegne schulle haffue Vdj Soning Om for(schreff)ne Johans Sedberg kunde bliffue benodet Med liffued,

Dernest tilSpurde laurids Rasch for(schreff)ne Mend huor dj haffde handlet med den henRettedes boe, huor til Simen Aas Suarde at hand Mergte et hors huilche Knud biørens/en/ siden

fich,

Effter som Udj denne Sag Iche ehr Saa loulig steffnet ehr denne Sag Optagen til loulig Citation.

Laurids Pedersen Kong(elig) May(estets) Fogit Vdj Ryfølche haffde med lensherrens steffning Citerit RangVe Omundsdatter tilholdende paa skoffuebøe formedelst hun ehr Indkommen paa skoffuebøe och schal haffue Sig til fordrested at beside En halff løbs brug Vdj Kongens Jord schoffuebøe Vden feste eller førstetage Som hand formehn at stride Jmod louen och Effter lougen at haffue forbrut Affuel och løse Sin bohaffue fra Kongen, med Mehre Same steffnings Jndhold, daterit Kongsgaard 27 Septembr(is) 1653.

Herimod at Suare møtte Indsteffnte Rangue Omundsdatter, foregaff och beræted at det Var kommen i Egteschabs forhandling med peder skoffuebøes Sønn Ehrich, och schulle først Nyde en halff løbs brugh med hannom Vdj for(schreff)ne schoffuebøe Som hand och leyde hos kong(elig) May(estets) Fogit, och effter hans faders død schulle Effter løffte Nyde ald Jorden,

Siden schal for(schreff)ne Erich Vehre tagen i kongens Vdneffn Och hun haffuer Sidet och foruagted hans hiemkomst Effter hans løffte, mens Effter Som nu lacher paa Tj Aar hand Iche ehr hiem kommen, och huerchen hun ehr troloffued med hannom Eller kommen vdj Egteschab, kand Vj Iche tilfinde hinde Nogen brug i Kongens Jord Som hun Iche haffuer fest, Vden hues hun kand /2a/ haffue i Ombudsmandens Minde, mens den halffue løb Erich peders/en/ i skoffuebøe haffuer leyet bør at staa hannom Endnu til hende Om hand Med Velmagt til landet Igien Ankomer, Och hans fader Som Jorden for hannom haffuer Opsagt den Saalenge hannom til beste at bruge och bruge lade, Och hun att steffne och søge paa den Jord som dj hinde haffuer fra lochet Saa Vederfahres Enthen huis Ret ehr.

Item fremkom peder pedersen, laurids lauridsen aff staffvanger och Johans paa Jelse Som for Os fremlagde Voris gunstige lensheres Udstede steffning daterit Staffvanger Kongsgaard den 23 Octobr(is) 1653 huor Ved dj haffde Citerit Adser melle for Rentte, kost och tering for tiuffue Rix d/a/l/e/r hand aff deris barne Ombud haffde Opboret, effter steffnings Vider medfør.

Dernest fremlagt en Sex mends dom daterit staffvanger Raadsteffne (!) huor fierdingsting da holdet bleff, huor Adtser melle Anno 1648 den 13 Martj ehr til ki..(iendt) Att betalle dennom fembten Rixd/a/l/e/r, Och hand for Sin Vmag schulle haffue tou Rix d/a/l/e/r, alt dette ehr effter komet, och Dommen Jndted formelder Om Nogen kost eller fortering, huor fore Vj paa en dømbt Sag Indted Videre haffuer at paakiende Saa lenge den for sin Øffuer domer Vsteffnt Ved Magt bestaar.

Jon Rasmusen paa Varland med lenshere(n)s steffning haffde Citerit Michel Voster for 20 Rix d/ale/r Som hand laurids Rosseuig haffuer betald Och Vdlagt paa den Jordepart i Voster Som Michel nu paa boer Som Jon Rasmusen med sine frij och frelse penge løs giorde med Videre Sam/m/e steffnings Indhold, daterit staffvanger Kongsgaard den 20 Octobr/is/ 1653.

Om Same Sag at proffue Var steffnt per Voster, laurids hans/en/ fischAaen, Asbiø(r)n heigem och halVor Vastued At møde och proffue huis dennom der Om Vitterlig ehr. /2b/

Peder Voster fremkom och proffued at hand beuilged hannom at Søge paa Jorden Videre Akordering haffde hand Iche Vdj Vehret.

Laurids FischAaen proffued at hand Vahr Med michel Voster och fuldmegtig paa peder Vosters Vegne och da leyde tou løber i Voster En halff paa peders Vegne och 1 1/2 paa Michel Vosters Vegne.

Asbiø(r)n heigom proffued at femb Aar forleden Vahr med Jon Varland och peder Rosseuig, Da bleff laurids forEnet med Jon Varland at hand Maatte leye tredj parten i Voster och gaff hannom der for 20 Rix d/a/l/e/r och fich Asbiø(r)n sin bøxel Sedell, Dermed drog dj til byen och fich dog Iche leyet, Nogen stund der Effter i Vinde tid leffuerde Asbiø(r)n heigom Rasmus Varland per Vosters dreng och laurids hans/en/ Bøxel Sedeller at dj schulle drage til byen Om Jorden at leye.

dett Same proffued haluor Vastued, at hand Var med paa Rosseuig Sampt och første gang i byen.

Effter denne sags beskaffend Frem Kom Michel Voster och benegted at hand Ingen penge Var hannom schyldig Ey heller schulde kunde hannom Offuerbeuise Nogen penge til hannom at haffue Vdloffued.

Bleff herOm for Rette Affsagt at for(schreff)ne Jon Rasmusen bør at Søge sine penge Som hand dennom haffuer Nederlagt och Michel Voster frij at Vehre Indtil hannom Anderledes Sag Offuerbeuises.

Johans Kleppe i hielmelands Sogen och gunder Eggeland Sampt Osmund SangeSand paa hans quindes Vegne haffde steffnt Reyer Sedbergs høstru och Arffuinger med en deell deris Adkombst Breffue deris Odell Anlangende,

Om dene Sag for Reten Affsagt at dj til førstholdende fieringsting schal deris breffue Vise frem Om dj Ellers godset Vill Nyde. /3a/

Rasmus Nere Vallemb haffde steffnt Osmund Och Iffuer Vallem hans grender formedelst dj hannom forholder och forbyder at fische i Elffuen som hans formend for hannom haffuer fuldt, men Effter Som dj beroffte dennom paa En dom Som nu Iche Var steffnt, bleff denne Sagh henVist paa Aasteden huor kong(elig) May(estets) Foget daa loulig schal tilkaldes.

Thore Øssthus steffnt for Slagsmaall, Møtte Iche huor for Hand bleff tilkiend at bøde i støffnefald 1/2 R(ix)d/a/l/e/r.

Michel Voster steffnt berette Varland for Agerschade Som hindes Egne och hindes tegte Suin giorde vdj hans Ager.

her Om at proffue frem kom Sam(u)el fischAaen och Jacob Vehland och haffde Vorderit Agerschaden for 6 t/ønde/r korn, bleff nu for Retten forligte at hand schal haffue 3 t/ønde/r korn.

Olluff Veruig steffnet Olluff Køluig for Nogen Suin som haffde Vehret vdj hans /march/, bleff dj Saaledes forligte at hand schal haffue Igien paa kalden (?)

Lyder quam paa Marette haluorsdatters Vegne haffde steffnt Erich giedeschier formedels(t) 8 Rix d/a/l/e/r hand paa sin broders Vegne Nemblig Knud Morsnes lantte aff hinde som hand Jndløste Sin bunestad med.

Her Jmod at Suare Møtte for(schreff)ne Erich Sampt berette Morsnes med hendes Mand Olluff Simensen, och Iche kunde benegte at hindes førige mand Jou haffde lant Och bekomet Same penge Item Sagde dene hindes Mand at hindes førige Mand gaff leye aff Same penge hinde Ubeuist,

Item proffuet Johans kraguold Och Olluff Køluig at det Var dennom fuld Vitterlig Att Knud Morsnes fich Same penge Som Iche Endnu ehr betald, der for Effter dj Berette Morsnes Iche bor i hesby f/ierdinge/r eller Aardal schibred kunde Vj Ingen dom Offuer hinde Vdstede mens haffuer Sagen at Søge til deris Verneting./3b/

Frem Kom for Retten Knud biørns/en/ paa Nese Och fremlagde Ett gaffuebreff datterit den 23 decembr(is) 1642 des Indhold at hand och hans høstru haffuer skenchit och foræret Huer Andre thinde och fierdings gaffuer baade Vdj løst och Fast Saa enten for/schreff/ne knud Eller Jngeborg Suendsdatter huilche Som lengst leffuer skal forlods haffue for/schreff/ne gaffue Vd aff den dødes hoffued lod och Saadant at holdes Urøgeligen for dennom Och deris Arffuinger.
 
 

hielp gud i Jesu Naffn Amen

Idtse tingh

Anno 1653 den 29 Nou(em)br(is) holtes Almindelig schibredsting paa fosand aff kong(elig) May/estets/ Fogit laurids peders/en/

Laugretes Mend

Olluff Øffre Espedall Gunder Nordland

thore Øffre Espedall Niels Giøse, druchen

Jacob Michelsen fosand Rasmus berj

Siuor Rettedall

Først frem kom k/ongelig/ M/ayestets/ Sager

Att nu forleden Somer Kong(elig) May(estets) fogit haffde Vdsend sin tiener Christen Christensen at schulle Indfordre Kong(elig) May/estets/ schatter och Retigheder, daa Ehr hannom forment fordringschaff aff dise Effter(schreff)ne Som sig Motuilligen haffuer forholdet, Nemblig Sexten Øffre fielde, tormo tungeland,

herJmod At Suare Møtte Sexten fielde, och berette at Same tid Var hans korn Vdstaende saa hand Iche kunde kome til at føre, der for hand tilkiend at bøde Vdj følting (!) fald 1/2 /march/ Sølff och tormor (!) tungeland at bøde i støffue fald for hand nu Iche møtte 1/2 march/ Sølff och for fordringschaffs forsømelse 2 /marcher/ Sølff. /4a/

Noch haffde laurids peders/en/ steffnt gutorm lyse for leyermaal sag, Møt Iche bør at bøde steffnefald En march Sølff ehr 1/2 R(ix)d/ale/r.

Dernest frem steffnt aff kong/elig/ May/estets/ fogit hans schreder paa Oenes Som bruger baade kiøbmandschab och borgerlig Nering Saa Vel paa landet bruger sin hand Verch och dog Iche sin skatt betaller, huor for hand ehr tilkiendt at betalle først i skatt 1 R(ix)d/a/l/e/r Siden beuise sin skodsmaal och pas huor fra hand ehr hid komen Och sig her Neder Setter Och Om det Iche loulig befindes da sig her fra Igien at forføye.

Olluff Iffuersen Øffre fielde steffnet for et Nød hand haffde at fostere for peder breche Och lod det forkome, Møtte Iche, schal bøde steffnefald 1/2 R(ix)d/a/l/e/r.

Marete houskoldsdatter paa sin Egen och sine børns Vegne lader steffne halduor tungeland for thou och tiuffue R/ix/d/ale/r hand haffuer Vdloffuet och schyldig Vehrit borgeMester pouell Knudtsen Som hand Iche haffuer betald, mens hans Suager Olluff pedersen som gich i borgen for hannom Maatte Same Vdloffuede suma betalle huilchet iche schied ehr, Same Steffning daterit staffVanger den 25 Octobr/is/ 1635. Item loulig at Vehre lest och forkynt for haluor tungeland Effter Opschrefften. Item fremblagde flere hans forplegter Och breffue Same gield at betalle, men Effter Same deris breffue och haluor tungelands forplegt Som formelder paa fengsel och Baand Saa Vel som betalling, och for(schreff)ne Marette hindes børn daa Var Sma(a) och Vmøndig deris S/alig/ fader død Och Iche Sag kunde søge och deris Moder Var en fatig Enche ehr herom for Rette AffSagt at haluor tungeland Sam/m/e gield bør at betalle Eller dj paasteffentte (!) der for at haffue Vørdering i hans bohaffue effter lougen och Resesen.

Wigleff heldes børn och Arffuinger haffuer steffnet thorchel Rasmusen paa helle Och hans Moder Zirj lauridsdatter och Ane lauridsdater tilholdende paa bircheland for en Andeell gods dj /4b/ holle (!), Saa Vel som torsten bircheland for en deel gods Vdj Bircheland som dj formehn dennom effter en laugmands domb at tilkomme med Mehre Same steffnings Videre Indhold daterit staffVang(e)r den 7 Nou(em)b(e)r Anno 1653 for dj Vedkomende lest och louligen forkønt.

Her Imod at Suare møtte torchel hille och torsten Bircheland Och fremblagde dieres Adkombst breffue Same gods AnRørende Alle lest och forkynt for Retten Huor aff ehrfahres och befindes at deres Odellsbreffue dennom Nochsom deris Nu brugende Odell hiemeler huilche dj Vdj En god och Rollig heffd Angerløs haffuer fuld Effter Mehre deris Videre ducamenters Indhold.

Bleff her Om for Rette AffSagt at det Odelsgods som haffuer liget Vnder et Ettlegh Vdj Rollig heffd Vdj Mehre end 30 Aars tid bør Ved sin Ettleg och gren at forBliffue Effter Norges lou O/dels/ B/alchens/ 1 Cap/ittel/ Anchesløs.

hielp gud Altid
 
 

An(n)o 1653 den 30 Nou/em/br/is/ holtes Almindelig schibredsting aff hølle schibred paa bersagel.

LaugrettesMend

Rasmus tierans/en/ hølle Siuor Kragdall

Jacob Aaseland Endre giesteland

Erich tued Jon fløsuig

Rasmus Ing(e)bretsen som tientte paa Imbs Var steffnt for leyermaal med et quindefolch Nemblig Karen Klemendsdatter Som bege tientte paa Ims, haffde Iche Att bøde med, huor for hand bleff tilkiendt at Vehre Vdj fengsel och Kongens Arbeid at betalle Med Kropen Effter Resesen. /5a/

Rasmus Christens/en/ som tientte Enchen paa hølle Var steffnt for leye(r)maal med Zirj Olluffsdatter, Møtte Iche, der for at bøde steffnefald 1 /march/ Sølff.

Fanuell gillj steffnet thorgir Nøeland for hand Nogen Rom tid forleden haffde stuchet hannom med en Kniff och Iche haffuer betalt badscherløn ey heller Sonet hos kongens fogit, bleff forEnet med fogden, schal giffue fanuell 1/2 Rixd/ale/r.
 
 

I Jesu Naffn Altid
 
 
 
 
 
 

Anno 1653 den 2 decembr/is/ holtes Almindelig ledingsting Paa Sogen, aff Asche schibred, aff Kong(elig) May/estets/ Fogit Laurids Pedersen.

Laugrettes Mend

Olluff pouelsen thore hougualdstad

thore heigreberg Christen Meyling

Olluff hodnefield Michel Meyling

och laurids hoguoldstad

Anders Samsonsen ladet steffne Michel Meyling for brølupsgierd hiemfølge och fader Arff, sam/m/e Sag Opsat til tiffue/n/de dag Juell, bleff forligt Om Sider Saa Michel Meyling schal giffue hannom fire Tønder Korn tou tønder for Juell och tuende Effter Juell Sampt tou Smaller til høst.

Item steffnt thøris lunde for en Jern gryde som hand for Hannom haffuer slaget i støche(r),

Bleff for Rette AffSagt att hand bør hannom der for at betalle 1/2 R(ix)d/ale/r.

hielp gud Altid
 
 

Anno 1653 den 3 decembr/is/ holttes ledingsting paa helleland i Houschen schibred aff kong(elig) May(estets) Fogit Laurids pedersen.

LaugrettesMend

Rasmus Nordbøe Villom Reynes

Olluff Nordbøe Johans stochdall

Rasmus dalle laurids hodne /5b/

Kong(elig) May/estets/ foget haffde med schrifftlig steffning Citerit Jens gangstad och tuende hans Søner for Nogit Ragtøm/m/er, Same Sag Optagen til Va(a)hrtinget først komer forMedelst schodtsMaall som bleff giort at hand nu Var Suag Och Iche Kunde Møde.

Mester detleff Sogneprest i staffuanger haffde Citerit Christopher Mehus for et Nøster hand haffuer Opsatt paa Østhus leyemaall som for(schreff)ne hederlig Mand følger paa sit Embeds Vegne,

Christopher Mehus plegted sig for Retten at stille Mester detleff tilfreds eller Sagen at staa hannom Oben for til Vohrting førstkommendes.

Jacob Vold paa RendisØe steffnt Karll Østebøe først for 14 spand landschylde for dette forleden Aar hand Motuilligen hannom forholder Item for 3 Rixd/a/l/e/r i penge hand hannom I lige Maade schyldig Ehr,

Bleff for Rette Affsagt, Effter landsleye Bolchens første Cap/itel/ at huem som Iche betaller Sin landschylde Inden Juell bøde 1 /march/ Sølff Item herdes hand Och Iche betaller Jnden den 14 Aprilj Nest Effter Miste Sin Jord.

Her Henrich Pettersen skollemester Vdj staffVanger haffde ladet Citere En deell Almue i houschen schibred for kong(elig) May/estets/ ti(e)nde dj til Hannom Resterer, bleff her Om for Retten AffSagt at huem som Iche betaller Inden Juell da at lade Vorderis aff deris boe haffue Med forfalden Kong(elig) May/estets/ Sigt Effter lougen.

hielp gud Altid
 
 

Anno 1653 den 9 decembr(is) holtes Almindelig schibredsting aff hesbye schibred paa stennes aff kong(elig) May/estets/ Fogit Laurids Pedersen,

LaugrettesMend

Anders Vesbøe Simen Rode

thore Kingestad Effuen Seffuom

thorfind ib(ide)m peder Jndre ladstenn /6a/

Siuor Mielsnes steffnt peder Mielsnes for Ett Sølff beltte hand hannom forholder huilche Beltte for Rom tid ehr aff dannemend tilkiend Att lige for Retten att det kand dielles dennom loulig Jmellom til førstholdende fierdingsting.

Simen Nordbøe var steffnt aff Aslach bellestsen for hand haffde draget kniff til hannom,

for(schreff)ne Simen Møtte Iche, der for bør at bøde steffnefald til May/esteten/ 1 /march/ Sølff.

Olluff Olluffsen paa Sandene i lerang schibred med lensherens steffning haffuer Citerit peder lauridsen paa treffueland, for hans Ombud och Arffuedeeller hand hannom forholder.

Der Imod haffde peder treffueland steffnt hannom for Opfoster fra hans faders frafald der hand kunde Vehre 3 Aar gammell och Indtil hand kunde fortienne Kost och Kleder, at hand da drog fra hannom, med same steffnings Videre formeld, daterit staffVanger den 8 Nou/em/br/is/ 1653.

Da effter dette Vstadig Veyrligt at Jon tued Som boer i Jelse schibred Iche nu kunde Møde Bleff Sagen Optagen til førstholdende fierdinsgting.

Michell Auge aff staffuanger haffde steffnt laurids Runestad for Sex Rixd/a/l/e/r hand hannom schyldig schulle Vehre, for Medicamenter hand paa hans helbred haffde AnVent, her Imod at Suare møtte laurids Runestad och foregaff att hand Var forligtte med Michaell i fire dannemends OffuerVerelse at hand schulle giffue hannom Sex d/a/l/e/r for hand schulle giøre hannom til pas och det loffde Inden fiortten dage at forRette och gaff hannom paa handen strax tou d/a/l/e/r, laa Saa /6b/ Vnder hans kur i fem Ugger, bleff Vehr och Iche bedre, Saa for/schreff/ne Michaell Sin løffte Iche Effterkom Och laa enda Sengefast 20 Ugger der effter huor fore hand bleff frij kient for hans tiltalle.
 
 

Anno 1654 den 23 Januarj Var beramet Maalsteffne paa Kierchehus i Aardal,

Laugrettes Mend

Johans Kalletued thore Riffueland

Osmund Vallemb Iffuer Vallemb

Knud Sedbergh peder yttrevold

Neruerende Bundelensmand Adtser Melle med gotfolch Flere.

Fremkom for Retten Ehrlig Och velfornehme Mand Laurids Rasch Kong(elig) May/estets/ tolder Vdj Ryefølche Och for Os fremlagde Voris gunstige lensher/r/es Vdstede steffning daterit staffvanger Kongsgaard den 14 decembr(is) 1653 Des Indhold huor med hand haffde Vdj Rette steffnt peder Christensen Paa ytter nesse, Effter som hand som hans fuldmegtige i bergen bye och lehn haffuer Opboret paa hans Vegne 66 Rixd/a/l/e/r 1 1/2 Ort 8 s/chilling/ Och hannom deraff Igien Iche Ringeste schielling schal haffue leuerit Imod hand (!) strenge Vdgiffne forplegt, Huor Vdj hand formente hannom stor Vret at haffue giort Och der for tilbørligen bør at lide Søgning och Vdleg aff hans bohaffue och beste løsØre Igien med Omkostning och schadelidelse effter Steffningens Videre medfør.

Dernest fremlagt per Christensens Egen Offuerleuerede Regenschab til hannom med hans Egen hand schreffuit och Vnderschreffuet daterit Ytter nese den 1 decembr/is/ Anno 1653 des formeld at peder Christensen haffuer paa Attschellige steder Effter fuldmagt Oppeboret paa for/schreff/ne laurids Rasches Vegne 66 Rixd/a/l/e/r 1 1/2 Ort 8 s/chilling/ etc.

Dernest fremblagt peder Christensens forplegte daterit den

første den 8 Febr(uar)j 1650, den Anden den 14 Februarj 1653 /7a/ Des Indhold huor hand paa Ehre trou och Redelighed tilforplegter at Enten leuere til Borgemester Søffren Jens/en/ Vdj bergen huis hand paa for/schreff/ne laurids Rasches Vegne Opberger Eller Och til laurids Rasch sielffuer effter Same forplegtes Videre medfør nu for Retten lest och paasch/reffui/tt med hans Egen haand schreffuet och Vnderschreffuit.

Her Jmod at Suahre Møtte for(schreff)ne peder Christens/en/ och fremlagde sit meget Vitløfftig Indlegh huor Ved hand foregaff at hand først schulle søge en Sag paa laurids Rasches Vegne med en mand i bergen Naffnlig Jacob grøn i bergen, belangende hans hus och gaard som til forne Var laurids Rasch tildømt, Och endnu Var forAarsaget Sagen Videre at Prosedere Och schulle for(schreff)ne

peder haffue effter hans beretning den halffue part aff den geuinst, Belangende dj 66 d/a/l/e/r 1 1/2 Ort Och 8 s(chielling) der aff beuilget hand hannom for Vmagen 19 1/2 R(ix)d/a/l/e/r 1/2 Ort 10 s/chielling/.

Item haffde hand effter hans Regenschabs formeld leueret til laurids Rasch 1 Vog lin for 3 R(ix)d/a/l/e/r Item til Omkost der paa En Slet m/arch/, Noch frembSatte hand nu for Retten 11 R(ix)d/a/l/e/r, Rester saa Igien 32 R(ix)d/a/l/e/r 2 S(lete) m/arch/ 2 s(chielling) huilche for/schreff/ne peder Christensen bør at betalle hannom Eller hand der for bør at haffue Vdlegh aff hans bohaffue och beste løs Øre huor det findes fiorten dage effter denne AffSigt louligen for hannom bliff/ue/r forkyndt med Ald AndVende Omkostening, Och Kong(elig) May(estet) Sin Segt effter lougen.

Belangende Jacob grøns Sag och des beskaffenhed haffuer dj Effter Contracten dennom Jmellom at delle Nar Nogit bekomes kand.
 
 

Anno 1654 den 6 Martj holtes Almindelig schibreds Eller fierdings thing paa hesby fierdings tingstoffue aff kong(elig) May(estets) Fogit Ehrlig Och Velfornehme Mand laurids pedersen beramet.

Aardall, Idtse schibrede, hølle schibred, Asche, houschen Och Hesby schibrede.

Først Fremkom dj aff hølle schibred

Jon tingsdall laurids Roseuig

Rasmus Verland Fanuell ehruig

gunder bersagel /7b/

Fremkom for Retten torgir biordall Knud Ehg Och Thore bircheland paa deris Egne Och deris Ettlegs Vegne Och haffde i Rette steffnet Thorgil gillj och Thore Nagh med deris lodseyere Som kiender Sig til Odell Eller pant Vdj gillj, huorledes dj høyligen ehr for Aarsaget dennom Ved Retten at Søge for en Partt gods i gillj Nemblig 2 1/2 Vet, Saæ Som du torchel schal bruge Med Vnderligende Ødegaard Vatne Som du paastøller Som schal haffue Verit deris forfeders goeds Och Rette Odell Saa Vel som Motland och Miæland Som schal Vehre Effter deris Mening en deell Solt for Ringe penge Som dj Som ehr Rette Odels gren Vil och Agter at Indfrj, huor med befalles paa kong(elig) May/estets/ Wegne thorchel gillj thore Nagh och thore Øffre Espedall med saa Mange Som kiender sig till Odell Eller pant i for(schreff)ne gillj med deris Breffue Och Adkombst at Møde i Rette, Med Same steffnings Videre medfør Acterit kongsgaarden i StaffVanger den 19 Nouembr/is/ 1653.

Item Frem Kom for Retten Knud Egh Och Aslach Knudsen Fed paa deris och deris Medey(e)res Vegne och med lenshere(n)s Steffning haffde Citerit thorgir Nøeland for dieris Odels och Ettlegs breffue som hand for dennom schall forholde Som din S/alig/ fader haffuer hafft i forVaring och i din Verge schal Vehre, schal Vehre Seet Vngefehr 7 Aar forleden som aff tuende dannemend schal Vehre Seet och lest Vnder Sex Mends IndZigle, Aff Are fed och A(a)dne Miaeland, Effter Same steffnings Videre Medfør Acterit StaffVanger Kongsgaard den 30 Januarj 1654.

Imod denne steffning at Suare Møtte thorgir Nøeland och Iche kunde benegte Same breffue at Jou haffue hafft i forVaring Effter hans S/alig/ faders Affgang, mens Siden berætt Att haffue leffueret huis breffue hand haffde gillj gods AnRørende, huor til Aslach fet Suarde Och benegted at hand Ingen breffue Vnder forSeigling Aff torgir Nøeland Anamed haffuer /8a/

Item fremlagde dj Nogle løsse breffue Suplicationer Och Andre forSeyglede ducamenter Som Vdj førige tider ehr tagen beschreffuen, Och thore Nagh och torchell Gillj Nu Ved deris Indlegh begierde Opskod, da Effterdj at Alle Vedkommende kand loulig bliffue steffnt, Ehr Sagen til loulig steffneMaall Optagen at schal steffnes paa Arffuetofften gille Och daa Same tid torgir Nøeland at haffue deris paasteffnte breffue thilstede, Eller døle med sin Ehd at hand dem Iche haff/ue/r forkomet och det effter lougen.

Aardal Schibred laurettes Mend

Johans KragVold Effuen Nordschor

Osmund Vallemb per Øffre Vallem

Michel Voster Och Adtser melle

Ingemor Veruig Var steffnt for leye(r)maall, Møtte Iche, Bleff tilkiend i steffnefald at bøde 1/2 /march/ Sølff.

Adtser melle Anklaget Jon RaffnAas for fogden for hand Iche Ville fremschiche hans drengs skatt, Der Jmod fremkom Jon RaffnAas och Sagde til Adtser Melle hand haffde flere drenge frij, thj hand tog Iche skieling Aff drenge, mens En d/a/l/e/r tou Eller flere Och fornemblig Att hand tog En d/a/l/e/r aff hans dreng Som aff Captin och kong(elig) May/estets/ foget Bleff frij giffuen.

Peder Krog i hielmelands schibred och tieran Smed haffde steffnet Olluff lauridsen køluig for et halff pund Smørs landschyld Som hans fader laurids køluig haffuer panted aff gundbiørn bogh,

for/schreff/ne laurids køluig nu Ved døden ehr Affgangen saa Vell Som Gundbiørn bogh,

Ehr for Rette AffSagt at dj først til Same goeds schall beuise deris loulig Adkombst dernest steffne dieris Arffuinger Samptlig baade dj Som haff/ue/r panted Sa(a)vel som dj der haffuer pantsatt. /8b/

Thorbiørn Asbiørnsen med lensheris steffning haffuer Citerit Johans Osmundsen Och Omund Osmundsen boendes paa Vallemb J Aardall, Johans Nielsen paa hegland och tarild hagelj i hielmelands Sogen for Aasede och bunestad i En gaard Och Jordepart Naffnlig Randuedteige i Aardall huor Vdj hand och hans Sødschende formehner at tilkome den 3 part i Jorden Rentendes i landschyld Sexten March Smør Som falder i trey broderparter.

Bleff her Om for Rette AffSagt Och Venligen Och Vel forligtte paa det Sidste, at Omund Osmun(d)sen schal giffue thorbi(ør)n Asbiørnsen for Sin och Sin(e) medArffuinger frj och Ancheløs for forsch/reff/ne tredj part Som ehr fem m/archer/ Smørs landschylde och 1/3 m/arch/ der til med hiemeler hannom Ald Odels Rett och bunestad for Sin Egen och Eldste faderbrøders børn i Alle maader Och der for gaff hannom penge 10 R(ix)d/a/l/e/r och fuldkomen kiøbebreff for Sig Sin(e) Sødschende høstrubørn SAmpt Eldste faderbroders børn i Alle Maader.

hielp gud Altid Amen
 
 

wdj den hellig trefoldigheds Naffn den 7 Martj 1654 ehre Asche, houschen och hesby schibreder fremkommen och Vdj kong(elig) May/estets/ Fogits Neruerelse ting holden,

Først aff hesby schibred, laugrettesmend

Anders Vesby Elling Faæ aff hesby

Anders Søre Vignes per Østerhus och Houschen

Osmund eye laurids hoffuersteen schibreder

Neruerende lensmend henrich stennes Och thore helleland.

Fremkom Olluff Olluffs/en/ paa sandene paa Nerstrand Med hans fuldMegtig Jens Iffuersen med en Optagen Sag fra Sidstholdende høsteting Anlangende den Arff hand hos Sin faderfader Peder treffueland haffde At fordre Saa Vell som huis hans faderbrødre laurids Rosseuig och Jon tueder haffde i hans Och hans broders Christopher Olluffsens Neruerelse och paa deris Vegne haffde Opboret,

Der Om bleff dennom Regtig Jmellom /9a/ Regnet Saa At Olluff Olluffsen tilkomer Som hans broder Christopher paa hans lod och Anpart Opboret haffuer penge tolff Rixd/a/l/e/r huilche forsch/reff/ne penge laurids Roseuig bleff tilkiendt at betalle Olluff Olluffsen aff huis penge Som Aff Christophers findes i beholding hos laurids Roseuig Och laurids derfor at Vehre quiterit Och kreffuesløs holden for Christopher Olluffsen, Item gaff for(schreff)ne Olluff Ol(lu)ffsen sin fader fader kreffuesløs Och fuldkomen Affkald for Saa megit hand aff hans Ombud haffde Veret betroett Vnder henderne, Som hand nu Igien haffuer faaet fyleste Och Regtighed fore och tacher hannom got i Alle Maader.

Laurids peders/en/ Kong(elig) May(estets) Fogit i Ryefølche haffuer Ladet steffne En deell Almue aff Asche schibred for Resterende Kong(elig) May(estets) ti(e)nde for forleden Aar 1652 dj motuiligen Med Inde Sider, Och Iche effter Kraff och Offte Maning ehr bleffuen betald,

Bleff for Rette AffSagt Saa mange Som med sa(a)dan Rest befindis, bør at betalle Inden fiorten dage Eller derfor Vordering aff deris boe och løsøre med kong(elig) May(estets) Segt.

Karen stiensland paa RendesØe Var steffnt for 4 Aars ti(e)nde till schollemester hun Hannom motuilligen for holder Och med Inde side(r), huor for hun bleff tilkiend at Betalle Inden fiorten dage eller Vordering aff hindes Bohaffue och løsØre med Kong(elig) May(estets) Segt effter lougen.

Laurids Pedersen Kong(elig) May(estets) Fogit i Ryefølche Ved lensherens schrefftelig Citation haffuer ladet i Rette kalde Jacob Meyling i huidesØe for hand paa Nogle Aars tid haffuer hused och helled en quinde Ved Naffn Ingrj Osmundsdatter Som Var dømt landflø(ch)tig for troldomskonst Och Zignerj huilche(n) quinde Siden hos hannom schal Vehre død och hand hinde Haffuer ladet føre Jblant andre Christnes menischers Menighed och i kierchegaarden ladet begraffue Saa Sa(a)dan en misdedere Iche Sømer, mens burde Iche at lige i Kierchega(a)rden och guds Ager, Som paa Saa langSom(e)lig tid Sig /9b/ haffuer hedensche Vis fra dj høyVerdige Sacramenter Och Syndsbekiendelse eller Affløsning och guds frygt gandsche Vehret Vdelugt, Huor for for/schreff/ne laurids peders/en/ formente at Jacob Meyling Sig høylig haffuer forSeet,

Da effter Som nu Nesten gaar i barnedomb bleff med fogdens beuiling Samtøgt at Sagen til høsteting maa Opstaa Om hand her for Inden sig med lensheren kand foræne eller haffues i minde.

Laurids pedersen haffuer steffnt Olluff Olluffsen thienendes Vnge Olluff haaland paa HuidsØen for leye(r)maall Med Marete Antonisdatter,

bleff forligt med fogden at betalle 3 R(ix)d/a/l/e/r i Soning Inden 8 dage Effter som hans formuffue Iche mehre kunde tilReche.

Osmund Arnesen Vesbøe i staffuanger Var steffnt aff Olluff persen Spilmand i staffVang/e/r for gield,

Møtte Iche, ehr tilkiend at bøde i steffnefald 1/2 d/ale/r.
 
 

Anno 1654 den 24 Aprilj Bleff schatten lagt paa Hesby Aff Kong(elig) May/estets/ Fogit och le/ns/mendene Vdj hesbye Fierdinge.

Lov Mendene

Aardal schibred med Idtse schibred med

lensmanden Adtser Melle lensmanden Endre Foesand

Knud Nesse Thore Nagh

Effuen schor thorsten Idtse

Jacob Vehland haluor leuig

per y/tre/ Nese thore hedtland

Jon høyland Erich Fielde

Michel Voster Anders heng

Hølle schibred Asche schibred

Lensmand gunder berSagell lensMand Colding i Sogen

Johans Suihus Madts heyrebergh

Biørn Seluig Olluff pouelsen

V/nge/ Rasmus hølle Jacob Vold

Christopher hølle hans lunde

Rasmus Verland Olluff lauers/en/ hornefield

thorgir hølle /10a/

Houschen schibred Hesby schibred

lensmand Thore helleland lensmand henrich stenes

Rasmus Nordbøe Jon Varland

Jacob Vold thore Runestad

thiøstel hoffuerstenn Simen Roede

Elias skørffuestad Olluff lousnes

Olluff bøe dagfind hoffde

Olluff hanneSand Anders Nerland

Same tid Oplest Kong(elig) May(estets) skattebreff for Meninge Almue, des Indhold at huer fuldgaard Vdj Contrabution schal giffue fire Rixd/ale/r, Halffue och Ødegaarde effter aduenant, Och derforVden aff huer gaard thil landtsens festeningers Reperation 1 R(ix)d/ale/r halffue och Ødegaard Advenant.

hielp nu gud Allermegtigste och Opliuse Sandhed At dit hellige Naffn Altid Maa prises hos dine børn.
 
 

Anno 1654 den 12 Junj paa gillj effter Vdtagne steffninger thillNeffnt mend Retten at betienne gundbiøn Brathetland, thieran Eggeskou, Jacob Aaseland, Omund Ougland, laures haluorsen Oltesuig, Jon fløseVig, med dannemend flere.

Fremkom for Retten Aslach fed, thorgir biørdall, knud egh Och flere aff deris frender, Efftersom Optagen Sag fra Sist holdende fierdingsting, Och Nu fremlagde Voris gun/s/tige lensheres Vdstede steffning, daterit staffVanger kongsgaard den 10 Martj 1654 des kortte Mening, at dj haffde hid steffnet thore Nag, thorchil gillj paa deris Egen, Item Thore Esspedall och gundbiøn Espedall paa deris høstruers Vegne for en fierde part i gillj, Motland och Miaeland, Sampt en støll Vattne Som torchel gillj schall haffue i brug, Som hand och hans Ettleg Sig for Odel tilkiender, huilche dj formener schal Vehre deris forfedres Odell, och nu steffente (!) folch bør beuise med kiøbe, pante eller Odels breffue huor dj Same goeds haffuer sig til Egnet, Vdj Same steffning Var Citerit thorgir Nøeland for deris Ettlegs breffue och huis Andre ducamenter som hans S/alig/ fader aff deris Var betroed Vdj forVaring, dennom at fremVise eller dølle effter lougen med Videre des formeld /10b/

Jtem Var steffnt Are fedt, A(a)dne Mialand som Same deris Ettleg schulle haffue Seett och hørt lesse hos torgir Nøeland, Sampt och Tholeff Moedall och Erich Mialand Som Same breff Eller Ettlegh schal haffue Seet och lest paa gillj hos torchill Vdj Rasmus thieransens paa helleland hans paahør.

Alle Indsteffentte Møtte Och fremlagde deris ducamenter Och breffue,

Och først fremblagde thore Nag, Thorchel gillj, thore och gundbiøn Espedall deris Vdtagne steffning datterit StaffVang/e/r Kongsgaard den 2 Maij 1654 des Indhold huor Ved dj haffde i Rette steffnet Jon bøe paa fogen, Johans Vig paa findØen, hening Meltued, Olluff Olluffs/en/ Veruig for en deell goeds Vdj gillj Som dj och deris forældre haffuer Vdpanted, til dennom och deris forældre, huilche pant dj formener dj dennom bør hiemble, Effterdj dj det nu Iche med fred maa Nyde, Efftersom dj derfore Steffnes Och tiltalles Aff nogle folch fra Øresdall SaaVelsom Aslach fedt med mehre same steffnings Indhold.

Thil dene steffning at Suare møtte lyder quam och Olluff Veruig Och fremlagde Effterschreffne breffue

først et pantebreff daterit 1594 den 4 Febr(uar)j lydende at Anders haluorsen paa KragVold haffuer pantSat haluor liødesen i Veruigen 1 1/2 Spand Vdj gillj med dj Anparter Som kand medfølge i tou Ødegaarde Motland och Mialand Som Var hans høstrue Marette Johansdatters tilfalden Odel och det for 4 gamel d/ale/r.

Noch et Andet pantebreff lydende at haluor børelsen paa ham/m/er i Jelse Sogen haffuer pantSat haluor liødesen paa Veruig En Jordepart som hand tilkomer i gillj Och des Ødegaarde for halfftiende Rixd/ale/r Och en d/ale/r til den Mand som den paaboer for hand schal Opgiffue Sam/m/e pant, datterit Staffuanger den 7 Octobr(is) 1590.

Item et pantebreff at Olluff Rasmusen paa dybuigen haffuer pantSatt haluor liødesen paa Veruig Ald den part hand eyger i gillj Sa(a) Vel i Ødegaarde som bøgt for halffniende /11a/ gamble daller, Som hand først schal Nyde i Sex Aar Vden Modsigelse, Som Same breff Videre formelder daterit 1589.

Effter Vj Alle deris Breffue och ducamenter haffuer Igiennom Sett, sampt for Retten lest och paaschreffuet Frem Kom Effterschreffne folch som proffued Nemblig Are Fed och A(a)dne Mialand Som bekiende at dj haffue Seet Och lest et Ettlegh hos torgir Nøeland huor Vdj Var meldende Som dj Vel kunde Mindes trende personer Nemblig Jon, Zirj Och helge etc. Item proffued Erich Mialand och toleff Moudall at dj haffde lest ett Ettleghbreff paa gillj Vdj Rasmus tieransen paa hølle hans paahør, Item proffued Jon Brattebø at hans Verfader Jon Ves(t)bøe Opbar Ett halff pund korn och fire Rixd/ale/r, Same Ord proffued Erich Vesbø.

Da effter tiltalle och giensuar Efftersom Vj deris brefffue haffuer Igienom leest och forfahret, Item Eragted den Rollig heffd paa Same gods ehr fuld Mand effter Mand Och dj Søgende Ingen ducamenter for Os haffuer fremViist Att Entten dj eller deris Ettleg haffuer Vehret Mehre Eyendes i gillj Ind som dj trej Spand Aslachs feds Moder Zirj Jonsdatter Aatte, huor paa hun boede, huilche hun Siden haffuer panted och Sold, Som breffue och skiøde Vduiser, Item befindes hindes Mand Knud Olluffsen i Sin leffuende liffue Och Velmagt Vel haffuer Klaget och Amaget i førige tider for S/alig/ laugmand Morten Nielsen at hannom Iche schiede Rett paa hans høstrues Vegne, och ehr hannom dog ey Videre bleffuen tilkiendt, Item dj Alleneste beRaaber dennom paa ett Ettlegh Som skal Vehre lest och seett hos torgir i Nøeland huor for hand Och tuende gange loulig er steffnt med Ombudsmandens Steffning Och ey det haffuer frem Viist, men Sagde sig Ingen Att haffue Dennom tilkom,

Effter forbeRørtte leylighed kunde Vj ey Anderledes her Om kiende, men effter Norgis loug O/dels/ B/alchens/ 1 Cap(itel) affSiger at det gods Som haffuer liget Vnder en Ettleg 30 Vintter maa Ingen lou Søge fra den ætt, Effter for/schreffne/ Cap/itel/ bør torchel gillj och hans medEyer paasteffente gods at følge, dj 3 Spand Vndtagen, Som aff Zirj Jonsdater ehr kiøbt, Om hindes Arffuinger det Vil Indfrj da løses effter lougen for fuld

Øre.

Belangende torgir Nøeland som først med lensherens steffning ehr steffnt til hesby f/ie/r/ings/ting, och Siden Igien steffnt paa Aasteden gillj for deris Ettlegh Som hand huerchen Vil fremVisse eller dølge der for effter lougen bør hand at bøde breffbrud Och Siden steffnes for laugmanden Effterdj hand herdes och ey Rett Vil giøre til hiemting. /11b/

hielp gud i Jesu Velsignede Naffn
 
 
 
 

Anno 1654 den 30 Nouemb/e/r holtes Almindelig schibreds Och ledingsting paa Kierchehus i Aardall aff kong(elig) May(estets) fogit Laurids pedersen

Laurettes Mend

Knud Nese Michel Voster

Osmund Vallem Jacob Vehland

per Voster Suend leguong

Kong(elig) May/estets/ Sager.

Knud Meltued Var steffnt for hand och hans quinde haffuer Slaget et quindfolch paa KragVold, Nemblig groe Olluffsdatter, forleden Som/m/er Om S/anct/ hans tid,

Møtte Iche, bleff til dømbt at bøde i steffnefald 1/2 R(ix)d/ale/r.

Knud Sørskor Var steffnt for hand for tillig haffuer Soffuet med hans høstru, Sonet med fogden effter forOrdning.

Olluff Veruig Var steffnt for hand slog Jon RaffnAas sin dreng med en kiep, Sonet med fogden for 1 R(ix)d/ale/r.

Johans Biørem Var steffnt for hand haffde Medet Olluff Jacobsen paa Vehland i hans hand med en kniff, Sonet med fogden for halff Anden d/ale/r, hans hosbund Olluff biørem til forloffuere.

Olluff Veruig steffnet Jon RaffnAas for 3 Rixd/ale/r Som hand loffde hannom forleden høsteting paa kierchehus for huis schade hans Suin haffde giort, der Om at proffue Var peder Voster och Jon høland Som dennom forligte.
 
 

Item steffnt Jon RaffnAas for hand forleden Aar gich i hans gaard paa Veruig, Neder hug hans døre Och tog hans Suin Vd som hand haffde Indtaget paa Sin skou, huor til Jon Suarde at hand Sagde at hand Vilde tage dem Vd paa Kongens Vegne, huilche Olluff Veruig forhindret. /12a/

Om bundens Sag bleff for Rette AffSagt at Jon RaffnAas schall betalle Olluff Veruig dj 3 Rixd/ale/r hand forleden Aar paa tinget Vdloffde, Eller derfor at lide Vordering aff hans bu effter lougen.

Belangende at hand Nederhug hans døre der Om Bleff hand forligt med fogden Om 2 /march/ Sølff at bøde.

Olluff Køluig haffde steffnet Jon RaffnAas for hans bucher och Anmarch haffde OpEdett hannom hans march Sampt giort schade i hans Agger som Effuen Allesuig Och Knud AllesVig proffued.

Daniel och Jon Østebøe klaget I lige maade offuer for/schreffne/ Jon for Sex Suin hand Satte i deris stølsmarch, Och begierde aff kong(elig) May(estets) foget at hand deris March Vilde fredlyse, Som hand Ochsaa giorde, och dennom forholt at Saa frembt Som dj fich schade aff hans Anmarch, som schiede med hans Villie, da schulde dj tage Same Anmarch och føre til Øffrigheden Vden huis Som schiede Imod hans Villie aff VanVahre.

Jon RaffnAas steffnet Olluff køluig Och Olluff Veruig for dj Iche gierer deris schifftesgierde och holder Vedlige, Item Olluff Køluig for En daller hand hannom schyldig ehr huilche Olluff Iche benegter mens Sagde Jon der Imod haffde taget penge for fire Suins Oldenleye (!), mens effter som dj Iche førde deris Nøyagtige prou haffuer dj dennom til førstholdende ting at Indsteffne och der formode en loulig dom.

Omund Rasmusen Valde steffnt Knud Sædberg for en Agger hand schal haffue taget fra hannom Som schal haffue liget til hans Jordepart paa Thj Aars tid, Och hans formand for hannom brugt haffuer,

Der Om bleff Saa for Rette AffSagt Effterdj Knud Sedberg haffuer taget fra for/schreffne/ Omund Rasmusen et liden Jordestøche Som hand paa Vngefehr /12b/ Thj Aars tid haffuer brugt, Item hans formand i Sin tid och brugt for hannom,

Da effter Som Meldes i lougen Kiøbe B/alchens/ 1 Cap/itel/ at huo som tager fra Anden Vden dom bøde Kon/elig/ May/estet/ treij /marcher/ Sølff Och før det Igien hand hannom Vloulig fratog Och bøde derfor effter laugdomme, Och Siden Om dj løster Jord fra hannom at Vinde, da søge det effter lougen.

Mester Thomas Cortsen Veygner SuperIntendent Off/ue/r StaffVanger stifft med Ombudsmandens steffning haffde hid Citerit En deell Almue Vdj Aardal schibrede Som Rester med deris ti(e)nde som dj hannom Motuilig forholder Iblant huilche ehr Rasmus Kierchehus, Enchen Kierchehus Som nu haffuer baar til Egtte, Berette Sedberg, Omund Øffre tysdall, Arne Borgen, Asgud giedeschier, Olluff Vehland, Rasmus tued, thore dybuig, Olluff Maaeland som tilforne bode paa dybuig lille døuig, Rasmus Rischedall, tinden aff Øffrebøe,

Mesten parten Aff forsch/reffne/ folch møtte nu Sielff tilstede, en part Sagde Sa/a/dant Var aff Vformuesomhed en part berette at haffue den goede mands Zedell,

Bleff her Om for Rette AffSagt at en huer som Iche betaller Inden fiorten dage Och den gode mand tilfredsstiller da at lide Vordering i hans boe och beste løsØre baade for tinden Och Omkostning Och Kong(elig) May(estet) Sin Segt, Steffningen datterit 27 Septemb/e/r 1654.

RandVeg skoffueBøe steffnet peder skoffuebøe for hand med sin frij Villie haffuer Opsagt en halff løbs Smørs brug Vdj skoffuerbøe for hans Søn Erich Som da schulle haffue hinde til Egtte, til huilche Jordepart at leye hun haffuer Vdlagt hindes penge med Videre Same steffnings foremeld daterit KongsGaarden. /13a/ i Staffuanger den 19 Octob/e/r 1654,

Item til Samme tid at proffue Var steffnt Jon Østigaard, Knud Sædberg, Olluff mit Sedberg Och Olluff Østhus, Som nu fremkom och proffued, der for/schreffne/ Erich Var Opschreffuen til Kongens tieneste, kom hand til Jon ØstSædberg och laa der Om Natten, da tilSpurde hand hannom Om hand Ville Iche Ectte Enchen, at hand kunde bliffue hieme, da Suarde hand at hans Sind fald der Indted till, hun maatte beholde den halffue løb, Som leyet Var hand Vilde sig Nøye med den halffue løb som hans fader Endnu haff/ue/r i Brugh, Som hand kunde faa med tiden, der paa giorde dj Sambtligen deris æd.

Her Imod at Suare Møtte peder skoffuebøe och hans Ma(a)g Olluff pedersen och fremlagde et Indlegh Noget Vitløfftig des Indhold att peder schoffuebøe och hans forældre haffue først OpRydet schoffuebøe, Sampt at Vehre Neste mand at leye den halffue løb Igien Som hans Søn haffde leyett, Item sig beklaget at Adtser melde Var Aarsag til hans Søns Vdschriffuelse och staaed hannom effter Jorden til for/schreffne/ Enche Randvej Omundsdatter Som hand fich aff Nere Vallem med Videre des formeld daterit 1654.

Effterdj Samme sag ehr Om Kong(elig) May(estets) Jord och fogden laurids pedersen sin bøxel Zedel til Olluff skoffuebøe Vdgiffuet haffuer, paa den halffue løb peder skoffuebøe Sidst OpSagde Och giorde sig sielff Jordløs, Item befindes nu at hans Søn Erich ehr bortdød i hans May/estets/ tieneste, Saa det nu staar til Øffrigheden huilchen aff dennom Jorden schal beholde, haffuer Vij den Optagen til Voris frome lensheres gode Raadføring, Entten hand Vil forVnde peder skoffuebøe eller Enchen den,

Olluff Øffre biør(e)m steffnet Johans KrageVold for eet Suin hand haffue Merchet for hannom Vdj Veruig, Huilche Suin for/schreffne/ Olluff Sig Vedkiender,

Johans KragVold Møtte Iche mens holgier Rischedall och Onund Valde giorde hans forfalds Vinde at hand Var Syg, Item bekiende at hand /13b/ haffue(r) MisMerchet Sam/m/e Suin Effterdj hand haffde Mist Ett Suin,

her Om AffSagt at for/schreffne/ Olluff schal Beholde sit Suin och Johans KrageVold at bøde til kong(elig) May(estet) 3 /marcher/ Sølff for mistag.

her Om at proffue Johans Elluffsen Och Olluff Endersen Att Same Suin tilhørde for/schreffne/ Olluff biørom.

Laurids i dallen paa hans quinde Karen Jensdatters Vegne haffde med lensherrens steffning Citerit Sam(u)ell Simmensen Aase for en Sølff schie Som hun hannom la(a)ndt med Andet Mehre Sølff Nemblig tou schiere och et stob Som hand hiembahr Igien och den beste skie kom Iche Igien tilstede Som schulle Vehre tou Rixd/ale/r Verd, huilched hand Och Iche kunde benegte Effter Som for/schreffne/ laurids giorde Sin Eed der paa.

Her Om for Rette AffSagd at hand Sam/m/e schie Igien bør betalle och giffue der for tou R(ix)d/ale/r, Eller det at Søges Ved Adfehr effter lougen med Omkostning Och Kong(s) Sigten.

Peder Krog aff hielmelands Sogen med lensherrens Steffning haffde Citerit Olluff Køluig och hans Sødschinde for 8 Marcher Smørs landschyld paa hans quindes och tieran Smeds Vegne Som dj schal haffue Arffuet effter deris forældre, Vdj Vatland ligendes, Som du beretter at schal Vehre panted aff S/alig/ gundbiøn boeg, Som hand Iche Aatte mehre Ind fire /marcher/.

Item med Samme steffning Var steffnt Sue/n/d bogh huis hand der aff Viste Som haffuer nu gundbiøn bogs quinde til Egtte, I lige ma(a)de Var steffnt Suend Eggeland Och torsten Bircheland, Christopher grødImb och peder grødim deris Sandhed at proffue her Om med Videre Same steffnings Indhold datterit den 27 Octob/er/ 1654.

Der effter frem kom at proffue Thore grødIm Som proffued Sin faders Ord at hand Viste Vel at dj Vare trey broder /14a/ Men huor deris gods Var Viste hand Iche, dj Andre mend Aff Idse schibred Møtte Iche Effterdj dj det Iche Var i deris schibrede desligeste Suend Eggeland och torsten Bircheland med Videre.

Da effterdj deris Vindesbyrd Iche ehr Saa loulig steffnt Som ded sig bør, da bør dj at tages i deris Egen schibrede Eller paa Aastederne.

Item peder grødim at bøde støffnefald effter lougen Och tieran Smed at tage fuldmagt fra Sine Sødschinde Om hand godset Vil Søge.

Niels Nielsen paa helgØen med lensherre(n)s steffning haffde Citerit peder Iffuersen paa Vallemb for 8 Rixd/ale/r Vdj Rede penge Som hans S/alig/ fader Niels Nielsen paa Østerhus, Vdj Aardals schibrede Boende S/alig/ Iffuer findtsen paa Vallem la(a)ndt och forstragt haffuer.

Her Om at proffue Anbefalles Eder Oed Nielsen paa Melle Som Var formøndere for for/schreffne/ børn.

Item steffnet Ingeborg Vallem med sine Søner Som ehr Thore, find Och knud Ved fuld boger æd at bekiende huilchen aff eder for/schreff/ne penge schal betalle,

Item steffnes holgir Rischedall Osmund Vallem Josep fischAaen och Johans Kraguold Ved høyeste æd at bekreffte huis dennom her Om Vitterligt ehr.

Her Om at proffue fremkom først holgir Rischedall Som bekiende Att der bytted stod paa Øffre Vallem Effter Iffuer da kreffued Aatte Melle dj 8 Rixd/ale/r paa hans brøderbørns Vegne, da bleff Sambtøgt at Eldste broder peder som Jorden schulle beholle, schulle Same penge Betalle, Som hans moder och Sødschende Samtøgte.

Thore Riffueland peder Vallems broder proffued at forsch/reffne/ 8 Rixd/ale/r bleff fordret der schiffted stod effter hans fader aff Oed melde, att der Var stoer tuist Om Same penge mens der som Same penge schulde betalles, da schulle peder Och hans Verfader haffue det Jmellom dennom, effterdj Adtser bar penge hiem for den halffue løb Ingeborg Vallem haffde i pant.

Her paa giorde dj deris fulde Boger Eed Belange/n/de dj Andre proff Nemblig Josep Vallem Johans KragVold och Aad Melde som Nu Iche Møtte for deris Suaghed(s) schyld bør Igien at steffnes /14b/ til førstholdende ting at steffnes och proffue Ved deris Eed huad dennom Vitterlig ehr at der effter kand hendes Endelig domb Och møde effter Sam/m/e steffning Och der for Enhuer at loulig leses.

Osmund SangeSand giorde Amagelse paa hans Odels gods Vdj fremer Sædbergh.

hielp gud Altid Amen
 
 
 
 

Anno 1654 den 2 decemb/e/r holttes ledings och Sageting paa fossand i Idtse schibred aff kong(elig) May(estets) Fogit laurids pedersen,

LaurettesMend

Jacob Olluffsen fossand Fanuel Ehruig

Daniel tiøsem Rasmus peders/en/ berj

gundbiøn Roseuig Rasmus Bardque

hans pedersen haffde steffnt Rasmus helleslj for Sex Vetter tagh, bleff forligt for Retten Ved handerband at Rasmus schal betalle.

Knud berge steffnet Rasmus hølleslj for 1 1/2 Ort Vdj Arffuepenge Effter hans quindes fader, Mens haffde Ingen proff, Och den Anden Negted gielden.

Thore Espedall haffde steffnet Siuor Rettedall EffterSom hans datter Zirj thorsedatter ehr komen Vdj VanRøgte och bøgdeSnach och formehn Same Snach ehr Vdj begyndelse komen fra hans hus, huor for hand formehn hand enten bør at giffue hinde fuld Sag helle(r) hinde Ehrklere med Sam/m/e steffnings Vider(e) Indhold daterit kongs(gaarden) den 18 Junj 1654.

Her Imod Att Suare Møtte Siuor Rettedall och berætte Att effter som hans Søn Simen Var død Som haffde for/schreffne/ Zirj til Egtte, daa haffde hand Indted med for/schreffne/ Zire at bestille, Vden gott, men gierne schulle bliffue i fred for hannom Saa hand /15a/ Indted haffuer hinde at beschylde, men huad den bøgdeSnach sig belanger, hun ehr Vdj kommen, der Om haff/ue/r hun den geislig Øffrighed at besøge, Som haffuer Satt hinde fra Sacrament, da schal Vel befindes at hand Aldrig haffuer ført hinde i Nogen VanRøgte eller by(gde)Snach, mens huad hans Søn Rasmus har bekiendt for presten kand hand Sielff Suare til mens der hand der Om Adspurde hannom Effterdj hun Soer sig Saa frij, Suarde hand Ville hun Suere Sig fanden i Vold, daa Ville hand Iche.

Niels Michelsen Meyling steffnt hans Suager Orom Meyling for en baad til femb R(ix)d/ale/r, Ett Seyel for thou R(ix)d/ale/r, En garnline for 2 S(lete/ d/ale/r, 1/2 Vog holander Ost for 1/2 R(ix)d/ale/r, Øl for 1 d/ale/r, Ett oste Saldt for 1 S(let) d/ale/r, 1/2 Rixd/ale/r for brenduin, En schiortte for 1 R(ix)d/ale/r, Brød for (mangler) Ort, Som schal bedrage til 12 R(ix) d/ale/r.

Her Imod Att Suare Møtte Orom Meyling Och fremlagde Sit Indlegh, først hand Vandt hans Jord, Spade och Saade, huor for hand loffde hannom Sex R(ix)d/ale/r, En kou for 3 Rixd/ale/r Item En qu foster i tou Aar Regnet for 1 1/2 R(ix)d/ale/r dett ehne fra det Andet draget bliffuer Orom hannom schyldig En R(ix)d/ale/r, Som hand Inden fiorten dage schal betalle Eller Vordering i hans bohaffue.

Item steffnt Idtsrael leranger for fem Slette March, Bleff dennom Imellom Regnet att Idtsraell schal betalle En halff Rixd/ale/r Eller Vordering Effter lougen.

Rasmus Voffle i Bierchrimb Sogenn med lenshere(n)s steffning hafde Citerit laurids Roseuig peder och Michell Voster for sex Och tiuffue Rixd/ale/r Vdj det gods Som peder pedersen i Barchque fraløb Som Var Vdlagt till hannom der schiffted stod effter S/alig/ Voldborg Ingbredsdatter paa breche 1653 den 2 Nouemb/e/r Som Siden bleff i boen Bestaaendes Som schifftebreffued Om formelder huilche penge peder pedersen paa hans S/alig/ Broders Børne goeds haffuer Opboren Som Var peder barques Eldste Søn och deres Rette Arffuegods Som Same steffning Vider(e) formelder /15b/ datterit staffVanger Kongsgaard den 30 Octob/e/r 1654.

Her Jmod at Suare Møtte laurids Roseuig och beretted huis til den gields betalling Var Vdtaget haffuer for/schreffne/ peder pedersen Mesten Sielff forØd førind hand Bortløb, Och haffuer Effterlatt Sig trey Smaa Vmøndige Børn Som Slegten nu haffuer taget til sig at føde, Och huis Ringe ting nu Igien kunde findes Som lensmanden haffuer med danemend Optegnet formientte hand bør bliffue dj fattige Smaa børn til hielp til Opfostring med Mehre hans foregiffuende.

Bleff Saaledes for Rette AffSagt at for/schreff/ne Rasmus Voffle Bør Sin betalling aff huis formoffue peder peders/en/ fraløb Saa lenge det kand tilstreche, och Vdj huad Vahre det Vehre kand.

Thormou Knudsen paa Ougland thore haluorsen och Thorj Jensdatter med lensherens steffning haffde i Rette steffnt Olluff och Elluff lyse tharall Melle Christopher haahelde och laurids i dallen for Arffueschiffte som schal Vehre schied Vdj lyse effter deris S/alig/ forældre Nemblig Jens och Ane lyse Och schal dj haffue Annamet deris Arff effter S/alig/ Ane lyse Eders Moder Och for/schreffne/ Eders Søster eller Søsterbørn Aldellis Indted Bekomet, Effterdj dj Vahre fuld Søschind til Moderen effter Same steffnings Videre medfør, datterit den 3 Nouemb/e/r 1654.

Effterdj denne steds leylighed Sa(a)dant deris fordring Iche kand Vdforsche haffuer Vj Sagen til Arffuetofften hiemfunden huor den effter loulig steffnemaall Vdj Sorenschriffuerens Neruerelse Effter lensherrens Vdstede befaling Om Arffueschiffter Bør Ordellis. /16a/

Endre Idtse steffnet laurids Rosseuig for en Seng Som hans datter der Var troloffuet med peder breche Indløste Som for/schreffne/ peder haffde pantSat til gunder Nordland huilche gunder Nordland och nu for Retten bestod at hun gaff hannom sine penge Igien for Sengen Nemblig fire Rixd/ale/r Som hun fich paa Idtse hos Sin fader.

Der Om AffSAgt at Karj Endersdatter bør Enten at Nyde Sengen Eller Sine Vdlagde penge Igien, Och Om hun Noget haffuer Sig bemegtiget aff hans gods bør hun det Igien til hans børn at forschaffes Na(a)r det loulig Søges.

Rasmus Berj steffnet gunder Nordland for Nogle Spodsche Ord hand schal haffue Send hannom der hand lod lese en steffning for hannom, Och det fornemblig at hand schulle haffue en Veyersschind at Suøbe den Vdj.

Gunder Nordland Møtte och Suarde at hand Intted Andet Viste med hannom och hans høstru Vden det Som Ehrligt ehr, ey heller schal Nogen haffue hørt Andet fra hans mund.
 
 

Vdj herens Velsignede Naffn
 
 

Anno 1654 den 4 Decemb/e/r holtes ledingsting paa Bersagel i hølle schibred aff kong(elig) May(estets) fogit laurids pedersen.

LaugRettes Mend

Iffuer horffue Christopher Nordland

lauers Rønelj Suend Bersagell

thore hamer Anders Escheland

Lauers Bircherland steffnt torsten tengesdall for hand Slog hannom med en tinkande i hans hoffuet til Blod paa Øffre Espedall. /16b/

Rasmus tieransen hølle ladet steffne hans grender gamble Rasmus, Jon hølle och Marette hølle for Agerschade Och dreffteVey,

Med gamble Rasmus Var hand tilforne forligt, Med Jon hølle bleff hand nu for Retten forligtte Att Saa frembt, Entten hans eller hans Moders Suin Effter denne tid giør hannom Nogen schade paa hans Agger daa tilforplegte hand sig Iche Allene at betalle den schade som forleden somer bleff Vord(e)ret for 1/2 pund korn Som kunde kome paa Jon och hans Moders part 1 Vet korn mens med fuld handerbaand loffde Att Saa frembt hand Nogen schade Effter dene dag aff hans Eller hans Moders Suin bekommer da Vil hand Vdlege Ett Støche aff Sin Ager til hannom lige Saa stor och megit som hans ehr och Anname Same Agerstøche Igien, Om dreffteVey bleff dj forligtte at tou dannemend schal Vdlege hannom fyleste hos Jon och hans Moder.

Lauers Bercheland steffnt torsten tingesdall for hand forleden Michelsmes i giestebud paa Øffre Esspedall Slog Hannom til blods i hans hoffued med en tinkande, huilche hand for Retten Iche kund(e) benegte, huor fore hand bleff tilkiend at bøde til kongen 4 /marcher/ Sølff och Sagsøgeren 1/2 R(ix)d/ale/r for sin skade och det betalle Inden fiorten dage eller det aff hans boe Effter louen VdVorderis.

Olluff trundsen steffnt Jon hølle for Odels gods i Eggeland i hølands schibred, der Om schal hand til første ting føre Sine Odels Vinder.

Rasmus tierans/en/ hølle steffnet peder hommeland for 2 les hø hand haffuer Slaget fra hannom och hans grande Jon, huilchet hand bør at føre tilstede Igien och bøde landnam.

Simen Olluffsen steffnet hans før(i)ge hosbond gamble Rasmus for En Vlden schiorte och En schiorte och et par scho Och et hoffued plag, det loffde Rasmus for Retten at Ville betalle.

La(r)s Ougland Var steffnt for et Sølff stob Som hand schal haffue fra Malin Aslachsdatter och hindes Sødschinde, Der Om AffSagt /17a/ Att hand skal føre dj beuis som hand Sig paabera(a)ber Att Samesteds ehr kiøfft Och det til førstholdende schibredsting.

Rasmus giesdall med lensherens steffning haffuer Citerit Karen Seldall for Aasede paa Seldall, formenen(de)s at hun bør at Affstaa Samme Jord och Vige til hans gaard Igien,

Her Imod at Suare møtte Karj Seldall och bereted Sampt beuiste hindes mand same Aasede haffde kiøbtt Och Der Om fremlagde 3 breffue Sampt Nogle panttebreffue Som hiembler hindes mand och hinde Aasedet, men effter Som hand nu Ingen breffue haffde tilstede haffuer dj paa Nye at Steffne och føre deris Odels Vinde effter lougen Om dj Vil Sig til Odel kiende.

Salue gillj Var steffnt for Slagsmaall med Kolbien Moudall, Bleff tilkiendt at bøde til Ko(ngelig) May(estet) 1 R(ix)d/ale/r.

Berette Kieldsdatter steffnet tholleff moudall Niels Mialand Och Olluff kommedall Att proffue huis Ord dj haffuer hørt Aff S/alig/ Aslach Nøeland der hand fride til hinde, huilche dj Vnder deris Zigneter haffuer giffuet beschreffuet och nu Samme deris Ord med fuld bogeræd bekrefftes.
 
 

I Jesu Velsignede Naffn.
 
 

Anno 1654 den 7 decemb/e/r holtes Almindelig schibreds ledings och Sageting paa Asche tingstoffue Neruerende kong(elig) May(estets) Fogit Laurids peders/en/

Laurettes Mend

Jacob Vold Tøres lunde

Asbiøn Asche Asbiøn Varberg

Madts heyreberg Annon Lunde

Anders tunge med lensherens steffning steffnet gun(d)er haluors/en/ paa Rosnes for Nogit tøy hans Søn Claus Anders/en/ /17b/ schulle føre til Staffuanger Som Var lont at Smøche En brud Med, Som Var forVart i En bome, Och schulle Haffue Seiglet baaden Offuerkulds paa Veyen Och dreffuet lenge i fioren, Och Kom Saa en dreng aff Byen och bierget for/schreffne/ Claus, i det schal da for/schreffne/ gun(d)er haluorsen haffue kommet Och taget baade bomen Och en tønde Som godtset Var Vdj fra hannom Som hand Agter at beuise. Item bekiender du Sielff at haffue bierget tønden Med Same steffnings Videre medfør, daterit kongsgaarden i staffVanger den 14 Nouemb/e/r.

Thil Samme tid steffnt Erich Olluffsen Och Claus Olluffsen Att Vinde huis eder ehr beuist.

Huilche proff Iche Møtte Effterdj dj Var vdj et Andet schibrede, Mens der Anders tunge med stor mundbrug kom frem och Slog i bordet for Retten och Sagde til kong(elig) May/estets/ fogit hand kunde Vehre Smurt effter dj hand paa Rettens Vegne Suarde til Sagen, Och Sagde ydermehre at hand Vel schulle haffue det paa en Anden sted for bedere Mend som hand Var,

Dertil Suarde laurids Pedersen at Sa(a)dant schulle hannom Iche Offuerbeuises at hand haffde taget Noget Smøring i den Sag Och huo som tilsagde hannom Saadant den løy paa hannom som en

schiellem Som for/schreffne/ Anders bør at bliffue, Ind til hand det beuiser.

Her Imod fremblagde for/schreffne/ Indsteffnede gunder haluors/en/ Sin Megit Vitlefftig Indlegh Och Vndschylding nu for Retten lest och paasschreffuet,

Her Om for Retten affSAgt, at Anders tunge bør at føre loulig proff Som i hans Steffning formeldis Som hand sig paa beRaaber Och den Sagendis at steffnis loulig proffuene Att paahøre, Siden gaaes derOm huis Ret ehr.

Olluff Knudsen paa fiogstad med lensherens steffning haffde Citerit hans Suager Elling Endersen paa hille, J mening /18a/ Att hand schulle Affstaa hille for hannom som hand haffuer leyet hos den gode Mand Bispen Som schylder Sex Vetter Som hans fader paa boede, Och tilBød hannom Sin paaboende Jordepart Igien Nemblig fiagstad Som schylder en Vet Korn med Videre Samme steffnings formeld, datterit staffVanger Kongsgaard den 12 Nouemb/e/r

1654.

Om denne Sag saaledes AffSagt att effterdj for/schreffne/ Elling haffuer leyet Sex Vetter Vdj hilde aff den gode mand Mester tomas Cortsen Veigner Superintendent Offuer staffuanger stifft, Som hand Effter Norges lou sin liffs tid schal beholde, Och den gode mand Indted haffuer hannom at Søge for nogen sin Rettigheds forSømmelse, Viste Vij Iche Noget i mod den gode mands bøgsell Attt Sige men den Nochsom hiemler Elling Enners/en/ Sin Jordepart Indtil hand sig Anderledes forSeer.
 
 

Hielp gud Altid Amen
 
 

Anno 1654 den 8 decemb/e/r holttes Almindelig schibreds Och ledingsting Vdj houschen schibrede Vdj tingstoffuen paa hoffuersteen aff kong(elig) May/estets/ Fogit laurids pedersen.

Laurettes Mend

Peder Nordhus Ellias skiørffuestad

Simen dalager peder Østhus

Rasmus bøe Olluff Bøe

Fremkom fra (!) Retten Ehrlig Och Velfornehme Mand Iffuer Nielsen Ombudsmand Offuer Vdsteen Closters goeds och for Os fremlagde Voris gunstige Lensheres Vdstede steffning datterit Staffuanger Kongsgaard den 24 Octob/e/r 1654 des formeld Att hand i Rette haffde steffnet Rasmus Mouridsen Och Olluff Rasmusen paa Nordbøe formedelst dj Med falsch och Vrang berettning schal haffue Vdj første Bøxel leyet en Ødegaard fra hans Suager Volkor Brodersen Ombudsmand Offuer halsenØe Closters goedts Effter den beretning at Same Ødegaard haff/ue/r /18b/ Vehret hørrig Vnder Nordbøe, huilche Vdj langSommelig tid haffuer liget Vnder Kong(elig) May/estets/ Jord hoffuersteen Som nu ehr lagt Vnder Vd(ste)en Closter Ved Mageschifftelse, Som Same steffning formelder, Item befalles Dennom med Att forsuare.

Noch Fremlag(d)e Jffuer Nielsen En Mesive fra Velb(yrdig) henrich belou hannom tilschreffuett at lauers och tiøstel hoffuersteen haffuer klaget Offuer dj Same Ødegaard schulle Miste Som aff Arlilds (!) tid haffuer fuldt deris Jordepart, Huor aff dj Och Ville giffue den tilbørlig Rettighed att Iffuer Nielsen dennom hos hans Suager Valkor Brodersen Ville hielpe til Rette,

Her Jmod at Suare Møtte Rasmus Nordbøe Och hans grande Och FrembViste En Zedell paa en Ødegaar(d) flechstad Som Valkor Brodersen haffuer dennom Vndt for bøxell effter des Indhold lest for Retten Och paaschreffuet datterit Nordbøe den (ingen dato)

Item tilSpurde Jffuer Nielsen for/schreffne/ Rasmus Nu for Retten Om hand kiende Sig Nogen Rett til for/schreffne/ Ødegaard flechstad Eller Om hand Veed Att den Nogen tid haffuer liget Vnder Nordbøe, Huor til Rasmus Suarde at hand Viste Iche Vider(e) Ind Valkor Brodersens Zedel Om formelder, Mens hand beræted at Vil steffne paa Aasteden første forAar.

Effterdj Ingen proff nu Var steffnt Ey heller Valkor brodersen som bøxelZedelen haffuer Vdsted Haffuer dj Vdj denne Sag paa bege Zider loulig paa Aastederne Att did steffne. /19a/

Olluff køluig med lensherrens steffning haffuer steffnet Anders Mortensen paa Vigh for En deell Odelsgoeds Vdj Vig Som hand hannom Och hans Arffuinger Vdj langsommelig tid haffuer forholden, Item steffnet hannom med Alle hans Breffue och Adkombst effter som hans forÆldre Aatte der Vdj femb Spand och trej Bismer March Som samme steffning Videre Om formelder, daterit Kongsgaarden i Staffuanger den 12 Nouemb/e/r 1654.

Her Imod att suare Møtte Anders Mortensen Och fremblagde for Retten Ett perckamendts breff med fire Vnderhengendes IndSegle Meldende at Erich Rosenkrands til Valløe haffuer Mageschifft fra sig Vdj Vig trej tønder korn Och der Imod Igien bekommet En f/ieringe/r lax i fatland i Eggersund, och En t/ønd/e lax i halsØen i Sogendall, Samme breff datterit bergenhus den 16 Febr(uar)j 1565 nu for Retten lest och paaschreffuet, Noch fremblagde hand tuende Andre panttebreffue, det første datterit den 6 Martj 1626 Meldende paa En Vet korn, det Andet daterit den 14 decemb/e/r 1642 Meldende paa en Vet korn, Nu for Retten lest och paaschreffuet.

Dernest førde hand sin(e) proff Nemblig tore helleland Och per Norhus Som proffuet at Vngefehr thj Aar forleden til et brølup paa Vllenes AnttVorde Marete Køluig paa fem Spand gods hun Aatte i Vig penge 17 Rixd/ale/r Siden AndtVorde Anders Vig hinde 3 Rixd/ale/r hieme paa Vig Same tid Var med hinde en husmand Naffnlig talach bodelsen Som nu bedrager til 20 R(ix)d/ale/r. forschreffne tiuffue Rixd/ale/r Bar Olluff køluig hiem til Anders Vig En Ma(a)ned forleden och tilbød hannom /19b/ Vdj lauers hoffuersteen och Ener helleland deris Neruerelse Och da begierde et Odelsbreff Som hand haffde faaet aff hans Moder det Anders Iche Ville Slepe Effterdj det Melder Om Mehre goeds Ind som for/schreffne/ 5 Spand huorfor Olluff køluig Selff giembte sine penge, Och nu for Retten begierde Anders Vig Sine penge Samt Esked penge for Alt sit goeds.

Bleff her Om for Rette AffSagt At Saa frembt Olluff køluig Vil løsse alt huis gods Som Anders hand haffuer sig til forpanted Och Igien giffue hannom Alle hans Vdla(a)ndte penge med schatter Och Andet AnVende Omkostning daa bør Anders Mortensen det Odels breffuen det fra sig at leffuere, huis Iche bør Anders Vig som Mest goeds haffuer i Vig Same breff Vdj forVaring Och Olluff køluig at tage En Regtig Copie der aff Vnder dannemends forSeigling.

Da(g)find hoffde med Bundelensmandens steffning haffde steffnt Zidtsel Seell och hindes Mand Boedell for Nij Rix Ort Vdj Ett Sølffbeltte Som schulle Vehre Arffuegoeds,

Dagfind hoffde Sagde at det Var Arffuet effter sin fader, Och Zid(s)el Seell der Jmod berætte at hun Arffued belted effter Sin Søster Anne Som bleff,

Om denne Sagh AffSagt Att dj schal føre loulig proff och Vindesbyrd Effterdj dj nu med stor Mundbrug for Retten Indted Andet giorde Ind skieltte och bandet, Item Sagde Zidtsell Sel at dagfind hoffde falschet dennom deris gods fra, Item kreffued dagfind En halff Rixd/ale/r Som hand bekosted for hindes brølup, och En Ort for Jern. /20a/
 
 
 
 

Anno 1654 den 11 decemb/e/r holtes ledingsting paa stennes den 12 dito Sageting paa hesby.

Laurettes Mend

Thore Kingestad peder yttre ladsten

Olluff løusnes Johans Vigh

Simen Rode Effuen Seffuom

lauers houschen i Simen Rodes sted.

Siuor Mielsnes Var steffnet for hand for tillig før Brølupet haffuer liget med sin Høstru, Bleff tilkiend at bøde effter Resesen och kongelig forOrdning Eller derfore Vordering aff hans bohaffue Och Beste løsØre med kong(elig) may(estets) Segt Inden fiorten dage,

Sonet for 2 1/2 R(ix)d/ale/r.

Simen Rode har steffnet Johans Johansen faæ for hand har besoffuet hans stiffdatter formodende hand hinde bør at Egtte, Och betalle foster for barnet som hand paa tou Aars tid haffuer født.

Der Om affSagt Effter som hand loffde for Retten Att Egtte hinde at hand Same Sin loffue bør at Effterkome, Och føde barnet tou Aar Eller til hand egter hinde, at det kand fødes aff bege deris Arbeid.

Anders Vesbøe med lensherens steffning haffde steffnet Malline Thorelsdatter paa houschen Saa Vel som hindes fader tharald housken formedelst hans Søn Asel Anders/en/ Som hun haffuer loffuet Egteschab i dannemends paahør Och forloffuet hannom at leye hindes brugende Jordepart Som hand Och hos kong(elig) May(estets) fogit haffuer leyet Och Vehrit hos hinde forleden Vaar paa 7 Vgers tid, Saaeet, pløyet och dørchid Jorden Sampt giort gaar(d) Och grind ferdig, med Same steffnings Videre medfør, datterit Kongsgaarden den 14 Nou/em/b/e/r

1654. /20b/

Thil Same tid steffnet tore lande och Jacob Spande, Jon Varland och peder treffueland til Sam/m/e tid at Møde deris Sandhed Ved bogeræd at bekiende och tilstaa huis dj Om Vitterligt ehr.

her Om at proffue fremkom først tore lande Som bekiende at forleden forAar kom Anders Vesbø til hannom och bad at hand Ville gaa med hannom till Malline taraldsdatter paa houschen paa hans Søns Vegne som begierde for/schreffne/ Malline til Egtte, der dj kom paa Veyen da Sad Maline och Marette Spande och Snached, Saa gich di til dennom och talde med Maline paa for/schreffne/ Anders Vesbøes Søns Vegne, da bad hun dennom gaa hiem til hindes fader Om Jorden at hun kunde faa halffparten aff huis hindes fader gaff Op for hinde Och hindes Søster, Da Suarde hand at hand Iche Ville gaa hiem Vden paa Anders Vesbøes Søns Vegne, da tog hand hinde Vdj handen Som Hun Ragte frem Och Sagde Var det guds Villie Som det ehr min Villie, Saa troer ieg Viselig det skier, dermed gich hand Hiem med hinder till hindes fader och bad hand Ville giffue lige Møged Op for huer aff Sine døttere, da effter lang forhandling beuilget hand huer sin halffue part om Søsterne kunde forliges, bleff Søsterne Venligen forligt at huer schulle Lade sig Nøye med sin halffue part aff det hand Opgaff Och der med tog tarald Anders Vesbøe och hannom i hand Och Sagde nu haffuer Jeg giffuet min Jord Op for dig Och din Søn, Anders Vesbøe, lad Saa du kand tage det støche Eng Igien som du Var med at lige Vnder lauers houschen.

Dernest fremkom Jacob Spande Som Var Anders Vesbøes konebroder som Ehr Villigh i Sagen, for Sagens schyld hørde Vj hans proff, Och Proffued at i fasten forleden Var Om en Onsdag kom Maline til hannom och bad at hand Ville gaa till Anders Vesbøe at hand Ville kome Ind med hans Søn, Suarde hand Ney effterdj hand tilforne /21a/ haffde tald for kolding Sin søn Vdj Sogen, Spurde hand Om hun Var klar med hannom, Suarde hun gud beder mig ieg kand Ingen bud faa til hannom, da sagde hand at Effterdj hand haffde tald En Erlig Karl til hinde Ville hand Roe Vd til hannom, Och strax fich hand en baade Och Roede til Milchel (!) Rosnes och bad hannom at hand fohre til Sogen och sige Jens koldingsen, Ville hand Iche kom/m/e til hinde torsdagen før dagh schulle hand Iche tenche Mehre der paa, Och førind hand kom hiem Igien haffde hun hafft hans høstru hos Anders Vesbø, Om Afften hand kom hiem, Var hun hos hannom Om Morgen i Oting och bad hand Ville følge hinde hiem til Vesbøe, Saa gich hand Och hindes quinde med hinde til Norbøe bøe, der satte dj dennom Saa kom Anders Vesbøe Och hans quinde Vd thil dennom, der med Ville hand Och hans quinde gaa hiem, Roffte Anders til hannom at hans kone schulle gaa Ned for dennom til fogden, Som hun och Saa giorde, Och fich Suar at hand Ville schiffte Jorden lige Jmellom dennom, Siden Var hand med tore lande Och proffde Alle hans Ord att haffue hørt.

Dernest fremkom Jon Varland Som proffued Att Nogen tid effter Sa(a)dan forhandling kom hand til houschen Och bad Maline At Ville hun schul(l)e gaa med hannom til her laurids, Om det kunde bliffue forligt mellom hinde Och Aasel Andersen effterdj hand haffde leyet Jord, Sagde hun hun Ville kome Effter, och kom dog Indted, gich Saa til tinget, kom til Anders Spurde huorledes Var Om dj haffde leyet Jorden fra Maline houschen, Suarde hand at haffue Mender for Sig, Siden gich hand Med Anders Vesbøe Och hans Søn Aasel Ned til houschen til Enchen Malline och Ville forlige deriss trette, Sagde hun Var det guds Villie Saa Var det hindes Ville Och der paa tog hannom i haand at hand skulle giffue Anders Suar paa hans Søns Vegne at Alting schulle bliffue

gott. /21b/

per treffueland proffde lige Same Ord, Som Var Med Jon Varland Same tid.

Her paa giorde Jon Varland, peder treffueland Och tore lande deris fulde Borger (!) æd.

Her Jmod Att Suare Møtte Maline houschen och hindes fader tarald houschen och Sagde hun Ingen Egtteschaff haffde loffued Aasel Andersen.

Noch fremkom Aasel Andersen Och fremlagde sin bøxel Zedell aff kong(elig) May(estets) fogit laurids pedersen Vdgiffuet daterit den 14 Febr(uar)j 1654 Vnder hans Egen haandt at hand haffuer leyet och fest Aasel Anders/en/ 3 1/2 Vets brug i housken och Ødegaarden och Annamet i bøxell Tholff R(ix)d/ale/r.

Tharald houschen Møtte och stadfeste at Anden paaskedag Vdj tøris och Anders Vesbøes Neruerelse Vdj fogdens hus, bestod hand at haffde Opgiffuet Sin Jordepart for hans datter och Samtøgt Aasel Andersen at leye.

Her Om for Rette AffSagt Att Saa frembt Malline Vil Nyde sin Jord Som hun Vdj dannemends Neruerelse haffuer Samtøgt Aasel Andersen Att leye bør hun Igien at giffue Aasel Anders/en/ Sin(e) Vdlagde bøxelpenge med støfflehud effter lougen Saa Vel betalle hannom hans Arbeid Nemblig En Rixd/ale/r Och huis korn hun haffuer faaet hos hannom til Saæ I lige Ma(a)de, Eller hand at Nyde kongens part i Jorden som hand leyed haffuer Och det Saa lenge Bøxel Zedelen och proffuene staar Ved sin fulde Magt.

Karen Sam(u)elsdatter steffnet Simen Sebøe for gield Sag, Møtte Iche schal bøde steffnefald 1/2 R(ix)d/ale/r. /22a/

Her laurids Samelsen paa FindØen med bundelensmands steffning haffde Citerit dj leylendinger paa quame for en Gierdesgaard Jmellom prestegaarden Och deris march dj Iche Ville OpRette och Vedligeholde Effter en gamel AffSegt daterit den 4 Junj 1616 aff Sex mend Vdsted huilche Var dog Iche Vden med tuende Zignetter bekreffted, Effterdj Same handell paa 38 Aars tid haffuer henstaaet Vden Nogen gierdesgaard, bør den paaklagende Att lade forfahre Same schiffte Och Siden Vdmaalle huor Vit En huer bør at gierde, Och det i Vaar første Mueligt Som lensMand med dannemend bør loulig Att forRette, Da Saa frembt gierderne Iche Effter lougen til Rette tid bliffuer ferdig da at bøde balchebrud Effter lougen.

Aslach lousnes steffnet tarald houschen for 1 1/2 R(ix)d/ale/r Som hand haffuer gaaed i løffte for Anders Och Iffuer fød paa Sunde, til Same gields betalling bleff Vdtagen fuld Verd effter taralds Marette, Som tarald houschen hos Sig holt i boen, huilche hand Igien bør at betalle eller Vordering aff hans boehaffue och beste løsØre huor det fordres.

Olluff Seluog steffnet Siuor Seluog for Agerskade Som hans Suin haffuer giort,

her Om at proffue fremkom lensmanden henrich stenes och tore Runestad Som haff/ue/r schaden besigted och Vorderit for 1 1/2 t/ønde/ korn,

her Om for Rette AffSagt Effterdj Olluff Seluog Iche holder sin(e) gierder loulig ferdig, skal hand Iche haffue fuld skadebod mens lade sig Nøye med En t/ønde/ korn Som Siuor hannom betalle schal for dene skade, mens Om hand her Effter Nogen schade tilføyes for Sine /22b/ Vloulig gierdes schyld Iche at Vedligeholde Bør hand at lide schade for hiemgield.

Thore halsenøe steffnet Zirj ladsten for en koe hand haffuer Sat hinde paa leye Nj Aar forleden Och schul(l)e giffue Aarlig en Ort Same kou ehr bortdød effter som hun kom i Marchen med sin hoffued och hornen stod fast i Jorden huor Offuer hun Døde.

Her Om for Rette AffSAgt att Effterdj koen for forsømelse Om beste Somertid ehr død och Ingen Varetegt hos Var, daa bør hun effter lougen koen Igien at betalle Eller Sette Anden i sted Igien Jeffnegoed, mens Efftersom det ehr fatigfolch Angaaende da Vehre quit for leyen effterdj dj Ingen Nøtte haffde der aff før den døde.

Thore halsenØe steffnet Ellj Spande for leye aff en Kierche kou, hun Møtte Iche mens Ved Olluff løusnes giorde sit forfald at hun ehr Syg och Suag huor for Sagen beRoer til Videre steffnemaall.
 
 

hielp Gud fader Søn Och hellig Aand Amen.
 
 

Anno 1655 den 19 Martj holtes Fierdingsting paa hesby aff kong(elig) May/estets/ fogit Ehrlig Och Velforneme Mand laurids Pedersen.

Aardal Schibred

Laurettes Mend

Olluff Veruig peder knudsen ytter Nese

Asbiørn heigom knud Sedberg

peder Riffueland Suend leguong /23a/

Johans KragVold var steffnt for hand Iche har betald 3 /march/ Sølff Som hand forleden høst bleff tilkiend at Betalle for mistag Huilche hand Iche Vil betalle huorfor hand ehr tilkiend at betalle Inden fiorten dage eller derfor Vordering aff hans bohaffue med Kong(elig) May/estets/ Sigt.

Johans KragVold Møtte och Suarde at hand Iche haffde Sat Nogen Suin paa Veruig skou men hand haffde til forne mist Ett Suin.

Knud Rasmusen paa Varland Var steffnt for leye(r)maall med Astrj Erichsdatter, Møtte Iche, Bleff tilkiend at Bøde Effter Recesen 12 Rixd/ale/r och hun 6 Rixd/ale/r.

Guner Riffueland Var steffnt for hans quinde ehr komen for tillig i barselseng, Ehr tilkiend at bøde effter forOrdning.

Groe paa KragVold steffnt sin Broder Knud Meltued for hans quinde haffde Slaget hinde och draget hinde Vdj haar Sampt och for 1/2 Rixd/ale/r Omkostning hun giorde paa hindes kiør hun Satte hannom paa leye førind hun fich hindes kiør Igien, huilchen hand bør hinde at Betalle heller det Ved Adfehr aff hindes Bohaffue huor

det findes Vduorderis.

Knud Sedberg Var steffnt for 3 /march/ Sølffs bøder hand ehr tildømbt for Vloulig tagh, loffde Inden 8 dage at betalle.

Item Var steffnt Saa Mange Som Rester med laugmandsThold da Saa frembt dj Iche Inden fiorten dage betaller Da det Søges Ved Adfehr aff en huer sin bohaffue Och Kong(elig) May(estets) Segt.

Effter en Optagen Sag fra Sistholdende schibredsting fremkom Niels Østerhus Olluff Østerhus Som Vdj Rette lagde Vor gunstige lensheres Vdstede steffning Och fordret dom der Effter Och fremkom Effterschreffne proff,

først proffued Johans KragVold i Same Sag lige Som holgier Rischedall och der paa giorde sin æd. /23b/

Thore dybuig proffued Oed Meldes Ord at der schiffte stod effter S/alig/ Iffuer Vallemb daa kreffued for/schreffne/ Oed Omsteffente 8 R(i)xd/ale/r paa hans brøderBørns Vegne Huilche penge Adtser Var god for at hans Suager peder Vallem schulle betalle Effterdj hand ehr Indtagen paa sin faders Jord.

Item bleff peder Vallemb och Adtser melle forelagt Om dj Ville Eller kunde dølle effter lougen eller førre louglig beuis imod Samme Søgning, da schulle det dennom beuilges, Huilche dj Iche Ville eller kunde giøre, Huor fore Vj haffuer her Om for Rette AffSagt at peder berjland Sam/m/e 8 Rixd/ale/r schal betalle Eller der fore Vordering Vdj hans boe for hoffuedstollen Me/n/s Ingen Rentte Effterdj Ingen beuis bleff førrtt at Nogen Rente Var Vdloffued.

Item Var steffnet Alle i Idtse Och hølle schibred Som Resterer med laugmandstold, Bleff tilkiend Att betalle Inden fiorten dage eller derfore Vordering Aff deris bohaffue med kong(elig) May(estets) Sigt.
 
 

Hielp Gud Allermegtigste Altid Amen.
 
 

Anno 1655 den 20 Martj holtes fierdingsting paa hesby Aff Asche, housken och hesby schibreder.

først Aske schibrede, Laurettes Mend

Rasmus dalle Tiøstel hoffuersteen

hagen Jonsen Ousbø Erich Aske

lauers tors/en/ Ousbøe Annon lunde

Kon(elig) May(estets) foget Ved bundelensmand haffde Citerit Iffuer Och Jacob Meiling paa huidsØen for 2 Spand korn dj Rester med for forleden Aar, Rasmus Nielsen Nordbøe for 14 Spand ti(e)nd i Østebøe 1 Spand lunde paa OmØe Erich 2 1/2 Spandt per døseland 1 Spand Asbiøn och Siuor Varberg 1 Spandt,

Bleff herOm AffSagt at dj for/schreffne/ Kong(elig) May(estets) Resterende ti(e)nde Inden fiorten dage bør betalle Eller der for Vordering aff en huer deris boe med kong(elig) May(estets) Sigt effter lougen, Item Saa Mange Som Rester med Laugmandstold bleff tilkiend at betalle Inden 14 dage Eller Vordering Aff deris boe. /24a/

Aff hesby schibred

Laurettes Mend

Olluff lousnes Anders Nerland

Anders Vesbøe Peder flesche

torgir Vignes per h(o)usken

Lauers peders/en/ ladet Zitere Simen Sebbøe for 1/2 R(ix)d/ale/r hand Rested med for steffnefald, bleff forligtte effter som hand loffde Inden 8 dage at betalle.

Karen Samelsdatter ladet steffne for/schreffne/ Simen Sebøe for 9 Rixd/ale/r la(a)ntte penge trej Aar forleden Som hand Offte ehr kreffd Och Iche haffuer betalld, Møtte nu och gielden tilstod men sagde sig Iche at Vehre Ved penge denne tid, mens Ville betalle

med første Mueligt Vehre kunde, mens hun Ved hindes fuldmegtig henrich stenes Var Endelig domb Begierde (!),

Ehr her Om for Rette affSagt at hand forsch/reffne/ 9 Rixd/ale/r Inden fiorten dage bør betalle Eller Vordering aff hans bohaffue med forefallende Rentte Och Omkost(ning) Sampt Kong(elig) May(estets) Segt.

Falch Jens/en/ førige stigtschriffuer nu kong(elig) May(estets) fogit Offuer Jederne Och dallerne Ved sin fuldmegtig Rasmus Nordbøe paa findØen haffde ladet steffne Effterschreffne Som Rester med findØe kierche ti(e)nde for Anno 1652 Som ehr Olluff lande 5 Spand, Siuor Mielsnes 2 1/2 Spand, peder hage 2 Spand, Anders ladsteen for tuende Aaringer 4 Spand huilche dj Iche betald haffuer Effter som dj Offte der Om ehr kreffued, Och En spand korn da koste 16 s(chielling), Huilche dj bør at betalle Eller det Ved Adferd at Søges aff en huer deris boe effter lougen med Kongs May/estets/ Segtt.

Jacob Vold paa Musteren støffnt Johans housken och henrich housken, tuende drenge, for dj tog hans bod Vdj staffuanger Noget effter Juell Och dett Vden hans Vedschaff Och Minde, Och bortkaste och SynderRoede Aarer SaaVel Som forkom toffter och Redschab Och Siden forlod boden Ved Dragerbierg Och huerchen drog den Op paa landet Och forVarde den, Ey heller AdVarde Nogen Meniske Som hannom giorde bud at hand der schulle finde Sin boed, huilchen boed der Saa lenge bleff ligendes, at den bleff SynderSlaget Och forderffuet, Saa hand med stor møde 8 dage dereffter /24b/ fich den hiem at hand i Nogen Maade kunde lade den ferdige Igien, huilche skade hand skateret for en d/ale/r, Men Effter Som drengene benegted at haffue hans boed Och nu Ingen proff førde, Paa dett Sidste bleff di forligte Saa hand var tilfreds.

peder flesche steffnt Jacob Spande for Ett Aars kiørleye hand hannom aff en koe schyldig ehr, Nemblig En Ort Huilche hand bleff tilkiend hannom Att betalle eller at Søges med Adfehrd aff hans boe Effter lougen Och kong(elig) May(estet) Sin Sigt.

Her Absolon Jørgens/en/ Sogneprest til Induigs prestegield i bergenhus lehn Ved hans fuldmegtige peder Christens/en/ Ytter Nese giorde Amagelse Paa Nogit goeds her i hesby fierding Som ehr 1/2 pund korn i housken Och Noget vdj Vllestad i Aardall Item hanesand paa RendesØe med Mehre gods i lenett.
 
 

O gud du Rettferdige Domere giff løche och gode Raad at Sandhed och Rett maa kome for dagen, den Vschyldig befrj och dj forherdede deris løn.
 
 

Anno 1655 den 23 Martj paa høle tingstoffue Att tage proffuen til forhør i den drabSag Jmellom Jon Och Rasmus hølle.

Laugrettesmend proffuene at paahørre och Vnder forSeiling med mig at giffue beschreffuet

Johans Suihus Jacob Aaseland

Rasmus Seluig Biøn Seluig

Endre giesteland Anders Eskeland

Frem Kom for Retten Maline Jacobsdatter paa hindes Mand Jon hølles Vegne Och fremlagde Voris gunstige lensheres Vdstede steffning daterit staffuanger den 12 Feb(ruar)j 1655 Huor Ved Var Indsteffnet efftersch/reffne/ Vindesfolch Anlangende den Vløchelig tilfelde Och /25a/ Drab Sag Som Jon hølle med Sin faderbroder Rasmus hølle den 16 decemb/e/r schal Vehre Vdj geRaaden och hannom Aff dage taget, Och der hos fremblagde hans frj leyde Beschiermelse breff til Sagens Vdfør at Søge Sinne loulig Proff och Vendesbyrd Sam/m/e dagsbreff datterit den 24 Januarj 1655 Vdj bergen Vdgiffueet och beseiglet aff Ehrlig och Velfornehme Mand Anders Madsen førige laugmand i staffuanger, Och i den gode Velb/yurdig/ her kandtselers Velb/yrdig/ Jens bielches

fuldmegtige, i den Sag, nu for Retten lest och paaschreffuet.Huor Ved hannom frj leyde ehr giffuen til at Søge Sine proff och Vindesbyrd och dennom loulig at tage Beskreffuen til Batolpi dag

førstkomende Och daa i Egen Personn at møde Om hand for Same Mandrab Agter sig fri at bliffue, Na(a)r Endelig dom i Sagen schal feldes Som det i sig Sielff Videre Vduiser.

Dernest effter steffnings tilhold Sampt dagsBreffs Anleding fremkom for Retten at proffue Effterschreffne Vindesfolch Som bekiende och proffued Effter Som Eden dennom Samptlig bleff forelest,

først fremkom Olluff trundsen Som bekiende at forleden den 16 decemb/er/ der den Vløche skiede med Rasmus torstens/en/ hølle der hand aff Jon hølle bleff Slagen med et støche træ huor Offuer hand Siden schal haffue klaget Sin død, da Same dag kom Rasmus hølle for Jon Sin Vinduer Och Sagde Vd paa Marchen, Saa gich hand hiem i Sin bu Och kom Igien med et belge i Sin haa(n)d Om der Var Verge Vdj Viste hand Iche Och Same tid Saa hand Iche Jon Mens hand gich Sin Vey Ved husens Christopher, Noget der effter hørde hand Nogen giald gich hand derhen igien, da laa Rasmus for Jon sin(e) Vinduer och Jon Var bortte Och hand Reiste hannom Op, hialp hannom Ind i Sin hus, Och da Saa hand huor En Verge eller Balle Och blodet gich Vd aff hans Næse och hoffden kunde hand Iche bere Op.

Dernest proffued Ellj Saluesdater der Same skiede da Var hun i Ildhuset och hørde Slaget, da løb hun strax Vd da laa Rasmus i gaarden Vden for Jon sin(e) Vinduer Och Var Slagen /25b/ Saa Att bloden gich Vd giennom Nese och Mund och Jon gich fra hannom med et stochetre Vdj ha(a)nden der skaden Var skied, Item Proffde at Rasmus gich med Ett draget Verge och en balg i handen førind skaden schiede Mens hun Iche hørde Nogen Ord dennom Jmellom faldt.

Dernest proffued Marette Siuorsdatter at der Sam/m/e skade schiede, da Var hun Iche hos mens hun Saa Att dj lede hannom Ind aff døren der hand Var Slagen Mehre Viste hun Iche.

Item proffued gunlj Erichsdatter der Sam/me/ skade Var schied, daa Reiste Maline Jacobsdatter och Jon Sin Moder Rasmus Op, och daa kom hun och Olluff trundsen til och Vilde følge hannom, daa kom Saa som en Vvid paa hannom at hand Sey Ned Mellom deris hender Och laa der Nogit bøll, Och kom Saa Nogit for Sig Igien och kom Ind i Sin huse, Saa Ellj och Olluff støede hannom

Ind.

Abraham Christophers/en/ En Vng dreng Vngefer 12 Aar gamel Effter Som hans forældre berætte (proffde) at hand Viste Indted der aff Sagens leylighed Vnden (!) Alleneste at hand Saa Rasmus laa for døren Och der stode Mange hos hannom.

Erich Christoffersen proffde att hand Indted Veste aff deris klamerj mens hand Saa dj lede Rasmus Inden Sin dør och dj holt Vnder hans Arme Mehre Veste hand Iche,

Randj Siuorsdatter proffued at hun Iche Viste Nogit aff deris trette, ey heller Saa der hand Slog hannom mens Allene Saa at hand laa for Jon Sin(e) Venduer och Jons kone Maline stod och gred Offuer hannom och hans moder stod hoes Som Var i gaarden.

Marette torgirsdatter Ett barn paa 12 Aar Vngefehrlig proffued at hun Saa Rasmus gaa och skinget med et Verge och bante och Iche hun Saa hand giorde Nogen schade.

Ane Torgirsdatter proffued det første hun hørde aff dene laromb, daa gich Rasmus med ett Støche træ i handen Och Snachet for sig Sielff gich Saa /26a/ hen Igien til hans Egen Vegh, der stod en Aare den tog hand och løffte fra Vegen och til Vegen Igien der med gich hun Ind i Ildhuset at See til Ilden Efftersom det Var Antendt i Offuenen, Siden hørde hun Alarom i gaarden och gich Vd da laa Rasmus Ved den flade steen Noget Vden Jon Sin dør for Jons Venduer.

Berete Andersdatter proffued att hun Aldelis Indted Veste aff deris klamerj mens Alleneste Saa at tou fulde hannom Ind i hused der hand Var Slagen.

Zirj Rasmusdatter et barn paa Elluffue Aar Viste Indted derom at proffue Vden Alleneste hun Saa Rasmus laa Vden hans dør paa knerne.

StienVor Aslachsdatter proued at hun Saa Sam/m/e dag Rasmus hølle gaa frem for Jon sin(e) Venduer med et støche Draget Verge Vdj den Enne haand och balgen i den Anden haand, mens Indted Veste aff deris klamerj, Same kortte støche Verge bleff nu for Retten fremboren med balgen Som tøsen bekiende at det Var det Sam/m/e.

Item fremkom Olluff husmand at schulle proffue Att hand Huerchen hørde eller Veste aff den klamerj før Ind Rasmus Var Slagen, Item proffued hans quinde Sam/m/e Ord.

Christop(he)r Christensen hølle proffued at hand Saad i Sin stoffue daa hørde hand Alarom i gaarden, gich Saa Vd, daa stod Olluff thrundtsen och gunlj Erichsdatter hos hannom och løffte hannom Op daa Seigde hand Neder for dennom Igien Och stuffte Ned med hoffdet for brøsted, Noget der effter haffde Rasmus Sin kone bud effter hannom, da gich hand til dem Ind i Røgstoffuen, Sagde Rasmus quinde gud bedere mig, Rasmus Sin hoffued ehr Sønder Slagen, daa Suarde Rasmus huem Var det Som Slog mig, Suarde hans quinde det Var Jon, da Sagde Rasmus hand Slog mig Som En skielom, gud giffue Jeg Motte haffde Sett hannom, da Rand blodet aff hans Nese i hans skegh Och haffde en kulle som et halff Eeg bag i hoffdet paa den Venster side Ved Øret och stod som en 3 blodsdraaber paa kulen /26b/

Thorgir Erichsen hølle proffued at hand Indted Veste aff den Klamerj førInd Rasmus Var Slagen Och Noget Effter at Christopher hølle haffde Vehret Inde hos Rasmus kom der bud til hannom at hand Ville gaa Op Och See huorledes Rasmus Var Slagen, der hand kom i stoffuen laa Rasmus i Sengen; da haffde dj Vasket blodet aff hannom, da saa hand en kulle Bag i Rasmus Sit hoffued lige som Christopher haffde Om proffued Som et halfft hønse Egh.

Marette Jonsdatter Jon hølles Moder proffuedt at Sam/m/e dag der denne Vløche skiede med hindes Søn daa kom Rasmus hølle for Jon Sin(e) Venduer skieltte och Maned Jon Vd, och Jons quinde Var Same tid hos och hand truede hinde med Ett støche draget Verge Som hand haffde i handen, Siden kom Jonn fra Sit Arbeid med et støche tre i handen och Slog til Rasmus Och Ramtte hannom i hoffdet.

Dernest fremkom Jon hølles quinde Maline JacobsDatter Som proffued der Rasmus fich den skade aff hindes Mand kom hand for deris Wenduffuer med et draget Verge Manet hindes Mand Vd, kaltte hannom en Rødskeget schielom och en tiuff, hand skulle betalle hannom Och huge hans hoffued Aff, hug Vdj stienen at Ilden fløy der aff, I det kom Jon gaaende fra Sin lade Och fich et støche tre och Vilde Slae Verget fra hannom, da Ramtte hand hans hoffued och Iche Armen Som hand Vilde Sla karen fra hannom.

Dernest fremkom Jon hølles Viglysnings Vinder Som Var Rasmus tierans/en/, Christopher och torgir hølle Som bekiende der denne Vløche Var skied kom Jon til Dennom, beklaget sig Offuer Sin Vløche at hand haffde Slaget Rasmus Huor aff hand befrøgtede at det schulle Bliffue hans død. /27a/

Dernest effter steffnings tilhold fremkom Zacharias hommeland Som proffued at Mehre Ind et Aar forleden da Var hand paa hølle hos Rasmus, och Rasmus Var Nogit druchen, Da Sagde Rasmus at hand schulle schyde Jon Ihiell, huad Aarsag Viste hand Iche.

Marette Olsdatter som tien Christoffer giesteland fremkom och proffued at forleden Som/m/er i Olle giestelands stoffue da Rasmus Var Nogitt Rusende da truede hand Att hand schulle Voge hans liff paa Jon hølle formedelst fille Vald (!) Saa Entten schulle hand Miste Sit liff eller Jon sit liff.

Dernest fremkom Jacob Michelsen och Endre fossand Och haluor Ehruig som proffued at Søndagen Nest effter Som den Vløche Var schied med Rasmus hølle och Jon da bad Jon dem gaa til Rasmus hølle och hans quinde Och Spørge huor for hand Iche Maa Nyde fred i Sin(e) Egne huse, men hand Maner hannom Vd, Och haffde først en Aare den kunde hand Indted Røre, da Suarde Rasmus til Sin kone Nar haffde Jeg Aare, da Suarde hans kone Karj Asbiønsdatter hand haffde Iche Vden et lidet støtt Verge Och hand drog det Iche aff balgen.

Item beklagde Jon Sig at Rasmus sin Søn Suend Manede hannom Vd med en Øxe, dertil Suarde for/schreffne/ Karj Asbiønsdatter at det Var siden hand haffde slaget hans fader, ydermehre proffued dj at hand bad for/schreffne/ Sin høstru giffue Menden at driche mehre Veste dj der Om Iche at proffue,

Dernest fremlagde laurids pedersen Mester Kields schrefftelig Vendesbyrd Om den Sagh at Om Afften for den tredj Aduents Søndag Som hand kom til hølle Och effter S/alig/ Bispens begiering schulle forRette gudstieneste, daa laa Rasmus hølle paa Sengen och Var Slagen Och der ieg Spurde huad hand skade Sagde hand Sin broderSøn Jon haffde Slaget hannom Som en schielom Och Repeterede dese Ord mange Gange hans Slegning Som en schielom, men der Jeg Spurde hans quinde Och folchene Som til stede Var huorledes det kom /27b/ thill, bleff mig Suaret at Rasmus haffde Sidet Och druchet en Rus paa aff fersch Mongott med sin grande thorgir, Och der torgir gich fra hannom Anched Rasmus paa at Jon Altid lasted Och talde Ilde Om hans børn, der for løb hand Vd paa gaarden Och fordrit Jon Vd, Sigendes, kom her Vd Jon, du haffuer Altid forbandet mine børn Saa schal Vj schiffte det med huer Andre, da schulle Jon Iche Veret Inde men Noget der Effter kom Jon och tog en støffuer i haanden Och bag Ved hans Ryg Slog til hannom i hoffdet med støffueren Saa den gich i Sønder Och Rasmus faldt strax til Jorden Saa dj Maatte Slebe hannom bort, strax effter Julledag bleff Jeg Ombeden aff Jon Sielff Jeg Ville kome Ned til hølle Om Jeg Veste Nogen gode Raad I Att hand kunde bliffue Ved liffuet at Jeg hannom det Ville Meddielle, da for hans graad Och begiering skyld Reyste Jeg der Ind och formerket dj tuende hinder Som ehr Om hiernen Var knust Och blodet haffde Sit løb Inden till Och tyngde Øynen til Samen Och storchenede for brøsted Som Och bleff hans død, da Spurde Jeg Hannom Om hand Viste huem ham Slog, hand Suarde det giorde Jon Saa faa hand skam, da Sagde Jeg, Rasmus i Ved Iche Na(a)r gud Vil kalde Eder, der for schal i giffue hannom til aff eders hiertte Saa frembt i Vel gud schal giffue eder till, daa Suarde hand, Ja Jeg Vil giffue hannom till det Var dj Sidste Ord hand talde med mig etc. Same breff laurids pedersen tilschreffuet datter(i)t høyland den 1 Febr(uar)j 1655 Kield hans/en/.

Dernest fremlag(d)e Laurids pedersen her laurids Samelsens Mesiue hannom tilschreffuet, at tredj Juelle Dag Sidst forleden at hand guds tieneste Vdj hølle kierche schulle forRette, bleff det for/schreffne/ Rasmus hølle til kiende giffuet da Var hand Saa Suag hand Iche kunde talle med hannom Och Effter Sa(a)dan tilstand haffuer hand hannom och Iche Videre Anmodet, daterit Staffuang/e/r 3 Martj 1655. Laurids Samels/en/ lind. /28a/

Effter Steffnings tilhold fremkom Gundbiørn Brathetland, Thore Hammer, Iffuer horffue, Bendix ArenØe, Jon fløsuig Och Omund Ougland Som proffued Att Anno 1654 den 14 Junj der dj Var paa hølle, Retten Att betienne, Effter Voris gunstige lensheres Vdstede steffning Och Effter Som Jon Iffuersen haffde steff(n)et Sin farbrod/e/r for Odelschiffte Och Søgte sin Sag med Retten Och Rasmus fornam at domen Ville Iche falde hannom til Vill (!), kom hand frem med et hob Vnøtig Ord Idel trads Och Offuermod och Sagde dersom Jon i homeland Noget Bleff tilkiendt da schulle hand tage det med blodige finger etc.

Dernest fremkom Salig Rasmus hølles datter Effter steffnings tilhold fremkom Ane Rasmusdatter Att der Same Vløche skiede med hindes fader da Saa hun Jon kome fra laden och gich Offuer sin hauge bag hans moders Ildhus och kom med it styche træ i handen Da Roffte och skreg Jons quinde, J det Same Slog Jon til Rasmus och Slog hannom bag paa hoffdet at hand faldt til Jorden.

Dernest fremkom S/alig/ Rasmus hølles Børn, Suagere Och høstru Och i lige Maade fremlagde Voris gunstige lensheris Vdstede steffning daterit Kongsgaarden den 4 Martj Sidst forleden des Indhold at dj haffde Citerit Effter Neffente prouff først Olluff trundsen at hand Iche Veste Andet Ind tilforne Var Indført.

Item Elj Saluesdatter Christopher och torgir hølle Som Och bekiende at dj Indted Andet Viste Ind dj tilforne proffued haffuer.

Dernest fremkom gunlj lauridsdatter och gunlj Erichsdatter Som proffued at Same dag den Vløche skiede Och Effter det Var skied Saa dj at Jon høllis quinde Slog Karj hølle /28b/ med flad handen Vnder Ørett mens Iche til blods,

Maline der Imod med høyeste Ed bekreffted Och Sig Vndschyltte at Karj hølle Slog først til hinde Och stod sig der til mens Ingen proff hun haffde der Om Att føre Som hun det med kunde beuis(e).

Ydermehre proffued gunle Erichsdatter at Rasmus Sin datter løb effter Maline til døren Nemblig Ane Rasmusdatter och Sagde først Slog du fader och Siden Moder, daa Vende Maline Sig Mod hinde Och Sagde det drog och din Sech.

Dernest fremkom Iffuer Barque Som proffued Att Vngfehr paa det fembte Aar da dj Satte garn effter Sild, kom Nogen trette Jmellom for/schreffne/ Jon och Rasmuses tuende Sønner fanuel och torsten Ved Jon sin Nøste Och dj kom effter hannom och hand løb for och kaste Effter hannom med steen, da tog hand fatt paa den Ene och hefftede hannom til Jon kom fra dennom och løb hiem Och Jon skieltte paa dennom Och kaltte dem tiusVnger, der hand kom hiem til hølle Saa hand at torsten Var blødig Vdj hoffdet.

Dernest fremkom tore Enders/en/ hølle Som proffued Att Same tid Jon och Rasmus Sin Søner haffde Verit i klamerj paa Siøen kom Jon i land Och Esket dem i land och kalte dem tiusVnger, strax kom dj i land och fanuel haffde en Aare i haand och Jon løb for dennom til hans Nøste, der møtte Jon Hannom med en Aare, Och Jon Slog til torsten med Aaren Siden Rømde Jon och løb hiem och fanuel fulde effter och kaste Effter hanom med steen.

Simen giesteland proffued att Same tid der tosten kom hiem da haffde hand et hol i hoffdet men heller det Var Slagen Med Kniff eller Aare Viste hand Iche.

Dernest for dett Siste fremkom Marette Olluffsdatter Som tien Christopher giesteland Och proffued /29a/ Att nu forleden Juel Sex Aar da tientte hun Jon hølle, da Jueldag ad Afften da kom Suend Rasmusen i Jon hølles stoffue och Jon Ville skenche hannom da Ville hand Iche Smage Noget men gich Vd, da Spurde Jon hannom Entten hand kom for det Vnde eller goede Och drengen Suarde der Indted till, Siden kom hans brødere Op for døren Och maned ham Vd, da holt hun døren Och Rasmus Som tientte hans moder holt Jon, da hørde hun Jon Sagde i hans stoffue Entten kaldte hanndd dennom Marchetiffue Eller laxetiuffue men hun Mindes Iche huilchet Var, her Vd med doche March i ehr schyldig mig.

Dernest fremkom Christopher hølle Som proffued Att forleden Vaar der dj Spade, haffde Jon hølle och Suend Rasmusen hølle Slaget nogen pelle Ned Omkring Agerne for Renen skulde Iche kome foruit Vd Nar dj Spade, da bleff Rasmus Sin pelle først OpRøgt Same dag dj Var NedSatt, Som Var Sagt at Jons børn giorde, strax løb Suend til och OpRøgtte Jon sin pelle och kaste dem i bechen hid Och did, Saa gich Jon Op och hug flere pelle och bad Christopher hølle och Vnge Rasmus gaa med Sig och See huorledes hand Satte pellen Ned, dog gich tue/n/de Rasmus sin(e) børn och tienste tøsen och Spade, Saa gich Jon och Moret for dj Reff hans pelle Op, Sagde forbanette schødhunde maatte lade hans pelle staa, Da sagde Suend Altid giffuer du schyld paa Os det Var dine Børn som gich Ned och Slog staffuen aff min faders baad, da skiød Jon Sig til proff och bad dem høre paa at di schyltte hans børn der for, Daa Suarde Anne Rasmusdatter, Altid tager du proff paa Os din forbandede tiuff, da Sagde hand schal Jeg bliffue en tiuff da schal du bliffue en hore, din forbande Sech och din hore, ald den trette Som komer Imellom din fader och mig det Volder din dieffuel.

Dernest fremkom Ellj Saluesdatter Som proffued Att Same tid da stod hun paa Ageren och Spade da kom Jon och skientte fordj haffde Reffuet hans pelle Op Och Sagde hand schulle gaa hiem och hentte en Øxe Och /29b/ huge Armen aff Suend och kaltte ham en tiuff den dieffuell och skieldet Ane for en hore och dj skieltte hannom Igien for en tiuff lige Som Christopher har Om proffued, mens Jon gich hiem och Roffte Ved gaarden din hore, din hore, din Older hore.

Same Ord proffued Rasmus tierans/en/ hølle Alle Ord at haffue hørd Som Christopher och Ellj Saluesdatter haffuer Omproffued Och aff første begyndelse kalte Jon Suend en tiuff.

Item giorde dj her paa Sambtlig deris æd Jon sin Moder och høstru Vndtagen Som Var Villig i Sagen.

Efftermaalsmenden formientte at Jon hølle giorde NidingsVerch paa sin faderbroder at hand Slog hannom Vuidendes.

Laurids peders/en/ formientte att hand haffde giort Vbodemaall och hans bohaffue løst och fast at bliffue i Kongens Vere Effterdj hand Iche møtte i Rette huor med hand kiender sig schyldig och Sielff haffde steffnt i Sagen,

her Imod beRette hans høstru at hindes Mand Var i byen at Søge flere proff.

Och Var laurids peders/en/ borgersmend begierendes at hans goeds Iche schulle bliffue forRøgt, det Malline Ike kunde skaffe hannom huor for hans Odelsbreff bleff hos hannom til Sagens Vddregt Som liger Vnder hans och min forSeigling.
 
 

hielp gud Allermegtigste i Jesu Christj Naffn Amen.
 
 

Anno 1655 den 26 Martj paa Aastederen Ved Vallem Och RandVedteigerne.

LaurettesMend

Laures Melle Iffuer Nere Vallemb

Rasmus Nere Vallem Olluff daniels/en/ Sopeland

Olluff tued Olluff Samelsen Sopeland

Neruerende Adtser Melle lensmand. /30a/

Fremkom for Retten Berette Jonsdatter paa Sædberg Sampt hindes Mand Knud Josepsen som for Os fremlagde Voris gunstige lensheres Vdstede steffning datterit Staffuanger den 2 Martj 1655 huor Ved dj haffde Ziteret Aamond Rasmusen Valle i Aardall for et støche Agger hand hen Ved 10 Aars tid brugt haffuer Som dj formeen hand Iche tilkomer ey heller schal haffue leyet Eller fest, Som dj med proff Agter Att beuise Och hand for Same Agerstøche Ingen Rettighed haffuer Villet giffuet Endog hun Aar effter Aar derOm haffuer Anmodet Som Same steffning Vider(e) Vduiser.

Thil Same tid med Same Citacion Var steffnt til proff torbiøn thalge Thrulle Valle Johans Och Amund AmundSøner paa Valle Jon och Olle Øst Sedberg deris Sandhed Ved bogeræd at proffue.

Her Imod at Suare Møtte Omund Valde och fremblagde Sin bøxelZedell datterit Sedberg den 6 Martj 16444 des Indhold att Reyer Sædberg haffuer leyet och fest Aamund Rasmusen paa Valle 1 1/2 løb Smør som hand skal beholde Jmeden hand holder och Retter sig Effter lougen, Och formentte at Samme paasteffentt Jordestøche bør hannom fremdellis at følge Effter dj hand det paa en Thj Aars tid brugte Indtil det forleden Vaar aff Berette Sædberg bleff tagen fra hannom.

Effter steffnings tilhold fremkom at proffue effterschreffne folch, først proffued Jon Øster Sædberg och Olluff MedSedbergh Som bekiende at første hand schulle leye i tredj tage aff berette Sædberg Ville hun den Iche Anname, huor for hun bad dennom gaa Ned til hannom da Ville hun Iche beuilge hannom det styche Som Iche stod i hans bøxell Zedell Vden hand der for Ville Vehre i hindes Minde, Och haffde hun bud Effter dennom och tog dj 1 1/2 R(ix)d/ale/r for halffanden løb som hun Sagde hun haffde leyet hannom,

dernest fremkom trulle Valle Som bekiende at hun boede paa Valle Vngefehr 36 Aar, da bleff det Jordestøche Iche brugt Vnder Valle huor paa Och boede tou mend, Mens /30b/ da brugte Knud Mid Sædberg det, Saa døde hand bort, Siden fich halffuor brø(d) det och brugte det Nogle Aar Indtil hand gaff det Op for Reyer Sedberg Som panted til Sig med Mehre goeds i Valle och RandVedteige.

Dernest fremkom Johans Och Aamund OsmundSøner Som proffued att Same Jordestøche Altid haffuer liget i RandVedteyger Saa lenge dj kand Mindes Indtill deris Moders farbroder Knud Mid Sedberg døde saa det kom til Vnder Knuds Arffuinger och Vand det med lougen fra deris Morfader Omund Valle.

Item fremkom halduord brød Som fich En aff Knud Sedbergs børn til Egtte och bekiende at hand brugte Same støche Jord i RandVedt(e)yge fem eller Sex Aar Indtill Reyer Sedberg panted det til Sig Som Siden Vndte hans Søn Olluff Reyers/en/ det Som brugte det Vnder Valle 2 1/2 Aars tid til hand døde.

Her paa giorde dj Samptlig deris Eed.

Effter steffnings tilhold Var Knud och berette Sædberg Endelig dom begierende, Da Effterdj Same liden Jordstøche Som Vngefehr kand Saaes tou Spand korn Vdj Som ehr stient och Rentt ligendis i RandVedtiege (!) Och Kongens Jord Nemblig Østerhus Ager liger der Omkring, och Same støche Iche paa Nogen Sider grendser til Valle March ey heller beuises Entten med proff Eller breffuer at det Nogen tid ehr brugt Vnder Valle førInd Reyer Sedberg forVndte sin Søn det hans liffs tid, ey heller formeldes Vdj Omund sin bøxel Zedell att hand mere leyet haffde Ind som 1 1/2 løb i Valle och ey i Ringeste Maader der Om Anmeldet i hans bøxel Zedell at hand schulle Nyde SaaVit hans formand Var beuilget, Item strax effter Reyers død der hand schulle leye igien haffuer berette Zedberg derpaa Anchet Som hun med proff beuiste, kunde Vij Iche Rettere forfinde Ind for/schreffne/ støche Jord Jou fremdellis Bør følge RandVedteyerne, Som det tilforne haffuer Vehre kaldet, Och Effter Som Knud Sedberg och hans quinde for/schreffne/ berette thog det forleden Aar Vden dom /31a/ der hand haffde det pløyed, och Opbrøtt Saade Och høste det førind dj Søgte det med lougen huor fore dj och Bleff kient til bøder, bør hand for/schreffne/ Omund at Nyde dett til brugs dette Aar der Imod Igien.
 
 

I Jesu Velsignede Naffn Amen.
 
 

Anno 1655 den 28 Martj holtes Maalle steffning paa Asche paa MusterØen Jmellom Asbiøn Asche och Erich Aske

Neruerende Kolding Michels/en/ i Sogen lensmand i Asche schibrede Och Thore helleland lensmand i houschen schibrede

LaurettesMend

Gundbiøn Voffle hans lunde

Jacob Vold Christen Voffle

Michel Meling Och Niels Voffle

Fremkom for Retten Asbiøn haluorsen paa Aske och for Os fremlagde Voris gunstige lensheres Vdstede steffning datterit kongsgaarden i Staffuanger den 22 Martj 1655, Des Indhold huormed hand haffde Citerit hans Grande och leylending Erich Siuorsen Asche forMedelst Nogen schields Ord hand paa Sogen forleden høst i en skor dogne Hannom haffuer betied med, Saadane Ord Att hand Iche Ville Agte hannom for sin hosbond, Effterdj hand Iche kunde hannom for Andre Eyere frj holde med Videre steffnings tilhold i denne sag, Huilche skiede i En Rus,

Ved Same steffning hid steffnet Colding Michelsen i Sogen, Michel Rosnes, tore Och Olluff heyreberg deris Sandhed at bekiende Och tilstaa Saa Vit en huer Vetterlig Var och hørde, Och det Ved deris Eed.

Effter steffnings tilhold fremkom Efftersch/reffne/ proff,

først proffued Kolding Michelsen i Sogen at nu forleden høst Var Asbiøn och Erich Aske hos hannom i dogne der dj skar korn, der Effter Om Afften der dj Vare Nogit Rusende kom Nogen Ord Jmellom Asbiøn och Erich da Sagde Ehrig hand Iche Ville kiende hannom for sin hosbond Vden hand kunde holde hannom frj for Andre Eyer, hand Var den Ene Mand /31b/ Och Om Morgenen der Effter kom dj i talle Om Same Ord Da Sagde Erich fremdellis at hand Iche Ville Agte Asbiøn for sin Eyere Vden hand kunde holde hannom frj for Andre Och før skulle hans landschylde lige i threy Aar Vbetald Vden hand Ville forsuare hannom Saa Vel Som och hans tredj tage,

Dernest fremkom Michel Rosnes Som proffued Att Same tid dogne Var paa Sogen Som Colding Om proffuede daa Var hand och tilbeden, same tid da Om Afften kom Nogen Ord Jmellom Asbiøn och Erich der dj Vare Nogit Rusen, da Sagde Erich hand Agted Iche Asbiøn hand Var den Ene Mand hand Agted hannom Iche mehre Ind den straa der laa Vnder hans skoe Och hand Var Ehreløs.

Om Morgen der Effter der dj Vare fastendes Sagde Erich hand Iche schulle giffue Asbiøn Nogen Rettighed Iche Mindste Om det Indstod i trej Aar thj det Var hannom forbøden med tuende

Mend.

Item fremkom tore heyreberg Som proffued Att hand Och Same tid hos Var, da hørde hand Erich Sige til Asbiøn Aske at hand Ingen Rettighed Ville giffue hannom Effterdj hand Iche kunde holde Hannom frj for schulle det lige i trej Aar, hand Var den Enne Mand hand Agted hannom Indted, Mehre hørde hand Iche Om Afftenen Vden Att Asbiøn Slog til hannom med et stob.

Om Morgenen hørde hand Same Ord Som hand nu proffued.

Ydermehre proffued Michel Rosnes at Same tid dj Saa schieltte Slog Asbiøn til hannom med et stob Saa blodet gich Effter der med gich Colding och Asbiøn i en Anden stoffue Nogit der Effter gich Erich Vd, och kom Siden i stoffuen Igien, Och Sagde nu ehr det betaldt, Jeg Slog hannom et Neffue Slag Igien.

for det Sidste fremkom Olluff heyreberg Och proffued det første hand hørde dene klamerj da slog Asbiøn til Erich med et stob der dj lyste med lys och Saa /32a/da Var blodet Vde aff Erich sin hoffued, Siden løb Erich Vd och kom Ind Igien och Sagde hand haffde betald Asbiøn Igien, Suarde hand nu Slog du din Rett bort, Sagde Erich hand Var den Enne mand, hand Var en Ehreløs Mand, Om Morgenen der dj Vare fastendes Sagde hand du est en fagne Mand Och skød sig til Vittne hand Iche schulle betalle hannom frij Om det En stod i trej Aar,

Same proff at paahøre stod Erich Aske til Vedermaals ting.

Her Imod Att Suare Møtte Erich Aske och først Ved høyeste Eed benegted at hand huerken Mindes eller Veed Att hand Nogen tid Sagde at Asbiøn Var en Uehrlig Mand men at hand Sagde hand Iche Var en Agtendes mand Och hand hannom Ingen landschylde Eller tredj tage Ville leuere formedelst hand hannom Iche kunde for hans Medeyere hannom frj holde det Negted hand Iche.

Dernest fremblagde hand Sit Bøxelbreff lydendes i Sin Mening at Anno 1641 den 25 Octob/e/r haffuer Asbiøn haluorsen paa fladeland i Settersdall i Valle prestegield leyet och fested Erich Siuorsen halffierde Vet Aarlig landschyld i Aske Som hans Verfader Christen Madtsen godVilligen for hannom Oplatt haffuer, Och nu personlig til stedes Vahr huilche hand paa sin Egen hans brødere och lodsEyers Vegne Vdj deris fuldmagt som ehr des Effterschreffne Arne queste Och thorgis hollemb och deris høstruer och for/schreffne/ Erich der aff giffuet i første bøxell thj Rixd/ale/r huilche Jordepart hand frelseligen Nyde och beholde schall sin liffs tid med Rette tilligendes Jmedens och ald den stund hand holder Jord och hus Ved heffd och Bygning Och ellers Retter Sig som en leylending bør Effter Norges lou Item loffde huis Jordepart Christen Asch her Effter Vil Oplade schal Erich godVilig bekome med Videre bøxel Zedels bemeld Vnder Naffne och Merch(e)

Asbiøn haluorsen Olluff pouels/en/ A(a)dne Siuorsen
 
 

Giermond borgersen /32b/
 
 

Noch fremblagde Erich Aske En Anden Sedel Vnder Knud lauridsen och giermund lauridsens boemerche Att dj Anno 1642 den 19 Octob/e/r giorde Contragt med Christen Asche och hans mag at dj schal Nyde den landschyld Som dj Aarlig følger Nemblig 3 1/2 t/ønde/r korn huor for dj Aarligen schal giffue 4 1/2 R(ix)d/ale/r Som Samme Contragt Videre formelder.

Da efftersom Vj denne Sag haffuer OffuerVeyet och Erich Asches bøxelSedel forfahret Som Asbiøn Aske hannom giffuet haffuer Som formelder Effter landslougen at hand Sin paaboende Jord Nemblig 3 1/2 Vet i Aske skal haffue Nyde och beholde Saa lenge hand forholder sig effter Norges lou etc. Som Same bøxel Zedel Meningen her Indført Vider(e) formelder, Och nu Iche aff den protensterede (!) beuises Att for/schreffne/ Erich nogen landschylde plegtig ehr ey heller forfaldende tredj bøxel, kunde Vj hanom for Nogen Klamerj Som dennom i drøgs ma(a)de ehr schied Iche fra sin Jord dømme Vd paa bahr hou effter Som hand Sider med kuinde Och Smaa børn, Och giffuer Kongen och Ey(e)rne A(a)rlig deris Rettighed, Mens bør sin leyde Jord Effter lougen at Nyde Saa lenge hans bøxel Zedel staar Ved sin fulde Magt.

Belangende at Erich och Asbiøn Asche paa Sogen i dogne i druchenschab skal haffue skieldet for En Vagtendes Mand Ehr schied aff den Aarsag hand Iche kunde hannom Frj holde for Andre Asbiørns Asches Medeyer(e) Som Søger Och Opber landschyld hos hannom, kunde Vj for Sa(a)dan Ord Iche kiende hannom fra sin Jord, Och i bøder Som Asbiøn formentte, Mens det hand effter Indførtte Proff haffuer kaldet Asbiøn En Vehrlig Mand dett Benegted hand Aldrig at Mindes Eller AffVed, Mens om hand for Samme druchenschabs Ord Noget bør lide da /33a/ falder Retten och Bøderen til kong(elig) May(estet) Na(a)r derpaa loulig søges.

Da Effter som Affsigten for dennom bleff Oplest betencte dj dennom paa bege sider Och bleff Saaledes med huer Ander Venligen och Vel forligte Saa for/schreffne/ Erich Endnu schal beholde sin Jord paa fire Aars tid Om hand sig her for Inden kand Nogen leylighed och plads OpSøge Och det med Saadan Condition dett første Aar Indtil hans tredj tage Ehr Vde skal hand Nyde frit kand hand Røde sig føre det Andet Aar schal Asbiøn giffue hannom 8 Rixd/ale/r, faar hand dog Ingen føre, da beholder hand Jorden det ..... Aar, Och om hand kand sig føre paa Ander steder des medle(r)tid Iche opSpørger Eller OmRa(a)de, schal hand beholde Sin Jord, men faar hand føre skal haffue 6 R(ix)d/ale/r, faar hand Nestkomende Aar føre skal hand haffue 4 R(ix)d/ale/r mens faar hand Aldellis Ingen føre for/schreffne/ 3 Eller fierde Aar, da skal hand Vden Ald domb och Modsigelse EnttVige och Rømme Jorden Na(a)r hand fra dene dag haffuer hafft fire Aars Auffuell, Och des til Vitterlighed Vnder bege deris Zignetter Som nu for Retten med deris frij Villie och Samtøche her Nedden fore trøgte huor aff huer haffuer En lige lydendes Copie.
 
 

(L.S.) (L.S.)
 
 
 
 

Anno 1655 den 2 Aprilj paa RaffnAas Vdj Maalsteffne.

Laurettes Mend

Suend toug Olluff Kiøluig

Olluff Amdall Olluff Veruig

Effuen Allesuig Johans Allesuig

Neruerende(e) Adtser melle lensmand i Aardall schibrede /33b/

Fremkom for Os Laurids Erichsen paa yttre Eye i hielmelands Sogen som for Os i Rette lagde Voris gunstige lensherres Vdstede steffning daterit Staffuanger Kongsgaard den 26 Febr(uar)j 1655 huor med hand haffde paa Aasteden RaffnAas Citerit OIlluff Erichsen paa Norim for En halff løbs Odels gods i for/schreffne/ RaffnAas Som hand i Mod Ald billighed effter hans formehning i hans Vmøndighed och barndom schal haffue sig tilforhandlett och til frembde leyett Som ingen Rett schal haffue der til med Videre Same Steffnings Medfør, Item Var steffnt for/schreffne/ Olluff med Alle sine breffue och Adkombst til Samme goeds etc.

Dernest i Rette lagde hand et perckamendts byttes breff med Sex Vnderhengende Vax och Zignetter datterit Melle i Aardall An/n/o 1597 den 29 septemb/e/r des formeld blant Andet Att Sødschinde laug haffuer Sig i Melom skifft Nemblig Astrj, Kiersten, torbaar och Karen Biørnsdøtter Och baard Som ehr for/schreffne/ Biørnns Sønnesøn Om huis Jordeparter deris forældre Aatte Som da gaff godtset Vnder deris børn Som det schulle styre Och forSuare effterdj dj Var Alderne folch Och Var Same gods til Sammen fire løbs laug, huor aff kom paa Astrj 2 1/2 pund Smør i bergeland ligendes i Aardall Sogen Item for/schreffne/ Biørns Sønesøns AnPart 1/2 løb i RaffnAas i Strands Sogen Och 1 pund i bergeland, Kiersten tou pund i helleland ligendes paa Ombu i hielmelands Sogen Och Ett hel pund i Egeland Bergeland (!) Karen 2 1/2 pund i Eggeland torbaar 1/2 løb i RaffnAas Och et pund i bergeland.

Dernest fremlagde hand skrefftlig fuldmagt for biørn Christophersen tilholdende paa Axnes i hettlands schibrede Att Søge paa hans Vegne Om gods och bunestad i for/schreffne/ RaffnAas daterit den 7 Nouemb/e/r 1653 Vnder trende Bue Mercher.
 
 

/34a/

Noch fremlagt tuende Klach Zedeller Vden dag och dattum dett Ene Melldende att Marette baarsdatter haff/ue/r Effterlat sin søn laurids hindes OdelsRett i RaffnAas Vnder Sa(a)dan

boemerche

det Andet at biørn baarsen haffuer giffuet hans Søster Marette Eyerne hans tilstand i RaffnAas Item Siuor Baarsen lige saa, stod tuende b(o)emercher Vnder

Her Imod at Suare Møtte Olluff Norimb Och først for Os i Rette lagde tuende Mageschiffte Breffue datterit den 13 Febr(uar)j 1609 des Indhold at Baar Andersen boende paa RaffnAas i Aardal i strands Sogen Och gunder Olluffsen Boendes paa biergeland i Aardal schibred att dj med frij Villie och beRaad hou haffuer giort Mageskiffte Odell i Mod Odel i Effterfølgende Maader att for/schreffne/ gunder Olluffsen Och hans Arffuinger skal haffue aff Baar Andersen først et pund Smør Aarlig landschyld op at bere i RaffnAas til Euig Odel och Eye der for Vden Aatte hand Endnu 1/2 pund Smør i Aarlig landschylde Op at berge i RaffnAas huilchet hand haffuer fest Gunder Olluffsen som hand och hans Arffuinger skal følge giffuer och giør der aff Rettighed, der Imod schal baar Andersen haffue Igien i bergeland Smør tiuffue och trej March Som same Breffue Videre Vduiser nu for Retten lest Och paaschreffuet.

Noch fremblagde Olluff Norimb ett panttebreff datterit den 30 May 1613 des Indhold att Baar Andersen paa Bergeland schyldig ehr Reyer Adtsersen paa Meelle Thretten Rixd/ale/r i Vahre och penge hand hannom londt haffuer huor fore hand haffuer hannom i pant Satt tretten Marcher Smørs landschylde i RaffnAas, Som Same breff Vider(e) Vduiser, trende Zignetter och thue/n/de Boemercher. /34b/

Noch fremblagt Ett perckamentes kiøbebreff med fem hengende trøgtte Vax Vnder Var meldende At biørn Baarsen paa topnes paa hans Egen och paa hans Sallige Broderbørns Vegne Nemblig Christop(h)er och Siuor baarsøner Och Erich Eyen paa hans Egen och hans quinde Marette Baarsdatters Och hindes Søster Zirj Baar(s)datters Vegne med deris frj Vilge och beraad hou haffuer Sold Adtser Reyersen paa Melle tou besmerpund Renger en /march/ i bergeland Och tretten /marcher/ Smør i RaffnAas Som hand Och Olluff Erichsen paa Norimb i Stiernerøe och Jørgen Knudsen paa housken Som dj med lotter och lunder skal Følge Som Same Breff Vider(e) Vduisser schreffuet paa talgØen den 20 Maij 1635.

Dernest tilSpurde Vj parterne Om dj haffde Mehre Att lige i Rette paa Entten Sider Suarde dj Ney Wden En Sorenskriffuer Saa Vel som en laugmands dom Som skal findes paa Ø(v)re tysdall effter Olluff Norimbs berettning Som hand formehner skal forklare en deell Om Same tuistighed Na(a)r dj steffnes i Rette.

Om denne sag bleff Saaledes for Rette AffSagt Effter dj for Os Ingen Sønderlig leffuendes proff føres ey heller Var steffnt, Som steffningen Vduisser Item fremliges Breff i Mod breff och Ingen aff dennom huerchen skifftebreffued Eller Mageskifftebreffue findes Aff Sin tilbørlig Dommer at Vehre Magtesløs kiendt haffuer Vj Same sag for Voris kiere her laugmand Rimiterit och Indfunden som bør at kiende huilche breff best ehr och bør Ved magt at staa Effterdj dj ehre stridig.
 
 

Anno 1655 den 5 Aprilj paa helleland Retten at Betiene effter Øffrigheds befalling Neruerende kong(elig) May(estets) fogit laurids pedersen Sampt bundelensmanden /35a/ Anders Mortens/en/ i Olle Rasmussens sted for schyldschab, Simen dalager, hagen hansen Ousbøe, tiøstel hoffuersten, Matis Nordbøe, laurids Thordsen Ousbøe, laurettesmend i housken schibrede

Giør Vitterligt at Effter som forleden høst strandet Ett skib aff fred(r)ichstad Nogen tid for Juell, huor aff En deell gods ehr bierget och skibet Siden i støcher Slagen Vesten paa Rehnes, Da effter som Jacob Anders/en/ paa Vold, hendrich och knud Renes, thorsten Galtte, Iffuer galtte, Elias Enchens dreng paa galtte kom først til Vraget, Och Effter Som skibsfolchene Om Natten Var komen til land och Seylene Var strøgen kom henrich Renes først til hannom Om Morgen da haffde dj faaet Noget lidit Brendeuin Jland for dj kunde haffue Nogen Vederquegelse Och Varme Aff Och Bierget Noget lidet gods och der hos laa trej aff folchene som Var Noget druchen Och da laa hos dennom En stor Rulle tubach och en Sech och en kiste Och en Mesing kiel, daa Var dj femb Mand Om borde, och schipperen och En aff bodsfolchen gich Opp at Søge effter huse, Och effter som for/schreffne/ henrich och knud Renes kom til folchet først om Morgene(n) da Roffte dj paa landet Var at dj schulle kome i land Med schib baaden Som dj och giorde, da steg dj for/schreffne/ tou bønder Ind paa schibaaden til dennom och førde dem op til Renes Vndtagen Kochen, styrmanden och en pasener, da haffde dj Vdj Baaden Ett styche Seyell, Nogen kister och Andet Saa dj Sagde Var baa(d)smends gods, Nogle Oster, trey eller fire Fierdinger Sebbe, Och tou løgtter aff Mesing.

Der Effter førde hand Ba(a)den Vd Igien och førde Iland 1 tom kiste Och et stor Seigell Som kom til knud Rehnes, Siden Var hand Indted mehre der hos men di gaff hannom 12 s(chielling) i biergeløn, det Var henrich Renes proff.

Dernest proffuede Knud Renes Alle forskreffne henriches Ord, ydermere proffued at hand Var med Om Anden dagen Var hand Med da fich dj berget fire Mesing fyr bechen trej holandsche Oste Och tou lysestager Slig Som Settes i træ Vdj landsbykiercher, Och en bord Ring Som dj Gaff han(n)om i bergeløn, Item gaff dj hannom 1 Ort i penge och en Slump tiere Som kunde Vere Ved fire kander for hand med hest och Slede førde deris gods til och fra strand. /35b/

Noch proffued Jacob Vold den første dag effter Som schibett strandet Om Natten da kom hand tilig om Morgen och Berget det store Seigel fra Raaen Som Var et Nyt Seyell Och fich det i torsten galttes boed och en Ancher med AnisVand Och en Rulle med tobach Som Var Va(a)d och en t/ønd/e med peberkager, 8 Alne bla(a)tt klede, En kiste Som hand Iche Viste huad der Var Vdj, Ett halff fad med Spedherj, och fich i bergeløn och for Siøbuleye 1 R(ix)d/ale/r.

Dernest proffuett och Elias galtte att dj førde i land tou kister och Ett Ancker med brenduin Och Nogit Salted kiød deris fætalle och føltte dennom tou baadsmend i land, fich huer 1 S(let) /march/ i bergeløn.

Siden schibsfolchen haffde forlat Vraget och Reist til Staffuanger da bierget henrich Renes och tou Jacob Volds drenge Sex /qvarte/r Sild Som dj tog Op paa Siuff faffne dyb Som dj førdt til byen och leuerde schiberen Och gaff hand dennom i biergeløn 1 /qvarte/r Sild och en Ort.

Willom Renes bekiende at schiPeren gaff hannom for Opkasten hand skreff Om hans gods Som berget bleff Och for Nogit goeds hans dreng med hest och Slede førde for dennom 6 s(chielling). Item belangende huis touVerch Sampt Jernfang Seyel och Master som dj Saæ berget bleff, effter schibet Var Sønder Slagen haffuer dj til forne Om proffued Som schipperen fich Vnder deris forS(e)igling. Mens Effter som schipperen haffde bestilt Jørgen peders/en/ Och detleff Madsen att berge Anchertou och Seygell Som laa Effter i Vraget kand dj best forklare huad der Aff berget bleff, dog Ved dj at dj bierget der paa i Aatte dage same dage Noget kunde VdRette Och Vndertiden Indted for Veyrlighed schyld Och fich dj bierget 3 Ancher Ett heel tou Och et tou som Var Noget brechet paa den Ene Ende Och skibbaaden fuld aff Smaa tou och Opstaaende Vant Och løbendes Redschab Som dj Iche kunde forklare i støchuis, Noch bierget dj Roeren med hager huor aff en hage Var Affstøtt Och bagstaffnen med Roerløche, Nogle folches kleder och Nogle trebser aff Seylerne som Var Sønder Slet Som dj kaste paa landet, Item Nogle pothencher som fulde Opstand Var /36a/ Och laa Same folch aff byen Vngefehr trey Vgers tid der Ved landet at schulle bierge Och for det Open forland Och Vnde Veyer Iche tit kunde Vehre paa Siøen Och Var Altid Villom Renes, henrich och knud Sampt Jacob Vold med dennom Na(a)r dj Nogit bierget, Och berætted Indted der for at haffue bekomet i biergeløn, Thj paa fem dagers tid fich dj Op Saa vit bierget bleff, Och begier dj der for huer person 1/2 R(ix)d/ale/r thj dj Mange dage for Sømtte Som dj Indted kunde VdRette.

Noch tilSpurde for/schreffne/ laurids pedersen om dj Viste at schiperen Eller folchen haffde her paa landet Sold Affhendt eller bortgiffuet Nogit aff godset Vrag eller Redschab, Suarde dj dertil Ney, det Var dennom Aldellis Vbeuist mens Om dj Noget i byen haffde Affhendt kand dj Iche Vide.

Item berette att Alle 3 Master laa her paa landet mens Raaerne och pompen Sampt VindAasen førde dj til byen, Videre her Om Var dennom Vbeuist, Och der paa Ville dj gierne giøre deris æd Na(a)r paafordres.

Noch bekiende Jacob Vold formedelst schiperen laa hos hannom første dj strandet Sielff fierde i Aatte dage Och Sielff Sette i Aatte dage giffuet hannom for Øl, mad, Seng och Verme 5 R(ix)d/ale/r, for hannom Sielff Anden at føre til staffuanger 1 Ort.
 
 

Anno 1655 den 19 Aprilj paa løubreche til hus Mode Effter Vdtagen steffning.

Laurettes Mend

Johans KragVold haluor Vastued

Jacob Vehland Olluff Vastued

Asgud giedeschier henning Meltued

fremkom for Retten S/alig/ Mester tomes kortzens høstrues fuldMegtig peder hansen schreder Och for Os fremlagde Voris gunstige lensheres Vdstede steffning datterit den 14 Martj 1655 des Indhold huor Ved Var steffnt her bent pedersen paa hans høstru /36b/ Och stiffbørns Vegne Jørgen Peders/en/, Samel fischAaen, thore tiøsom Sambroder, Item biørn Vgelj, Olluff Jerpeland Och Biørn heygom paa Sjne och høstruers Vegne huorledes forAarsages dennom Att steffne lade Ett Rettferdig husemaade Att holde Efftersom husene fanttes gandze Brøstfeldig, Item til Sam/m/e hussemaade steffnt peder tiøsim Och Morten Erichsen i staffuanger Som skal Vehre føed paa Samme prestegaard och tid Effter Anden haff/ue/r Arffued deris forEldre Och Iche giort Gaarden loufør Med Samme steffnings Vider(e) formeld, huilch(e) Aabodsfald Aff S/alig/ BisPens quinde formenes aff dj forkomendes deris Arffuinger bør betalles.

først Besegted En stoffue som findes paa prestegaarden Med glasVenduer kiøchen och Spiskammer med En Sengelofft Offuen paa, feyler paa Samme hus til bordtagh Sex tølter b(o)rd Vdsket (!) och tou pund tag Item skal lofften Omliges Eler Och forbederis Vil koste 3 R(ix)d/ale/r och en husRende,

Røgstoffuen Angaaende kand hielpes med 1/2 pund tag 1/2 R(ix)d/ale/r

Ildhusen Ehr gandsche brøstfeldig Vil Riffues Ned til Bindingsbielcher Och trej Ny bielcher Indleges Och Ald SperVerch Repareris med trou och tag behøffues Vden det gamble 2 pund tag 8 tølt hun/n/er 3 bielcher at binde hoset med Vendskieder Och tershold treer.

Laden fehusen findes Døgtig, paa Smalhusen feyler /halff/t tagh.

Sengebuen feyler fem Vetter tag Vendskeder och torffholdtreer Omkring.

Drengelofften feyler 6 Vetter tag En Sueld til VdSuallen halfftredj tølt bordtag til Vendskieder och Andet des fornødenhed.

Melchebuen Var gandsche Vdøgtig Och Efftersom en lofft stod Vbrugelig Imellom Røgstoffuen och Melchebuen Som Vfornøden Var bleff Same lofft Som kaltes peders lofft lagt paa Melchebuen dermed kand gaarden hielpes dog Meste- /37a/ delen aff husene Ehre Alderne och dog kand hielpes Ved forschreffne Medell, Och Var S/alig/ bispens quinde Om den Sag Endelig dom begierende Ved hindes fuldmegtig.

Da Effter Som Indsteffentte Alle Møde foregaff och bereted der deris forældre Ved døden affgich Var prestegaarden Noch Som loufør och til huis Mangel som da kunde findes stod Ett stor hus Som nu bruges til daglig stoffue med loffter paa Som da aff deris forældre bleff bøgt paa Øde toffte, huilche Siden haffuer fuld prestegaarden och Iche komen til Arffs Item at den S/alig/ høylerde Mand Mester tomas der hand fich strands prestekald Vnder bispestollen och Sielff haffuer Opboren Alle landschylder ti(e)nde och Indkombst Sampt Anden herlighed Som til Sam/m/e prestekald hørde Siden her tore døde formentte dj hand der Imod Igien burde holde hans Tiener och kapelane frj huse och des beskaffenhed med Mehre deres Angiffuende.

Da effter denne sags beskaffenhed kunde Vj ey Anderledes her Om for(e)finde Effter den leylighed at S/alig/ bispen haff/ue/r Nøtt och brugt ald prestelig Indkom(st) til strands kald SaaVit første och tredj bøgsell, landschylde och tinde, Saugebrug Och huis herlighed kaldet tilhører kunde Vj Iche tilkiende hans tiener Eller Kapelaner her hans eller hans Arffuinger ey heller her bent Som paa en kort tid ded betientte Aabod at paalige, Item Sallig her peder studs och her .... Arffuinger Som Iche I loulig tid ehre Søgtte effter In..... docamenter Som den gode Mand S/alig/ Biskoben haffuer ..... hussemode til loulig tid hen Rimiterit at Ville lade ... Som ehr Ey skied Vngefehr paa En fiorten Aars tid Och baade partterne nu i heren ehr henSoffued Som Same Sag skul(l)e forRette Om Aarsag kunde giffues Bør dj I lige Ma(a)de deris Arffuing/e/r frj for dene Søgning Att bliffue. /37b/
 
 

Anno 1655 den 21 Aprilj holtes Maalle steffne paa Øen Jmellom Riffueland Och kalletued.

Laurettes Mend med lensmanden Adtser Melle

Laurids Melle Olluff Vigleffsdall

Osmund Vallem Olluff Valde

Omund Valle pouel giesfield

fremkom for Retten Øffre och Nedre Riffuelands Besidere Som ehr kong(elig) May/estets/ Jorder ligendes Vnder staffuanger Och Vdsteen Closters lehne Och fremlagde for Os Voris gunstige lensheres Vdstede steffning daterit Kongsgaarden Vdj Staffuanger den 10 Martj 1655 huor med dj haffde Citerit Johans Kalletued i Aardall for en holme hand sig En deell Vdj tilholder Som Vnder Kalletued en Rom tid schal Vehre brugt til Slotter, Endog Store Aaen och dybet dennom i Mellom følger och giør skiffte, effter deris formehning.

Thil Same tid Var steffnt Kong(elig) May(estets) fogit Vdj Ryefølche Laurids pedersen och Iffuer Nielsen Ombudsmand paa Vdsteen Closter, Sampt effterschreffne proff gunder bergeland, Iffuer Nere Vallem, ba(a)hr tysdall, thore Vllestad Och Erich paa støllen, deris Sandhed her Om Att proffue Och bekiende.

Item Matis buge som schal Vehre en Odels eller Arffue Eyer til Samme Jord kalletued.

først fremkom at proffue Gunder bergeland En Mand Iche langt fra hunder Aar, hand proffued At Same holme Altid er kalled Riffuelands hollmer Och Ey Andet Aff hans forældre At haffue hørtt, men huorledes den kom Vnder kaluetued Mindes hand Iche.

dernest fremkom Iffuer Nere Vallemb och ba(a)hr tysdall Som proffued deris faders Omund tysdal(s) Ord, Som Var 105 Aar gamell der hand døde och bode paa tysdall Och hand Aldrig Andet hørde der hand Var hos hans godmoder paa bergeland at Samme holme hede Riffuelands holme Och Knud Vlffuestad Som da brugte Kalffuetued Øde Vnder yttreVold haffde det i Riffuelands besideris Minde, at /38a/ Motte sette sin(e) Unge Smaller i Same Øe,

Dernest fremkom tore Ullestad som hermede hans fader Iffuer Vallems Ord at hand Sagde daa Bode En Mand paa kalluetued Naffnlig Knud, Som flytte derfra och til Norskor huor fore hand Ville fløtte fra kaluetued, da Suarde hand hand giorde det for hans børn skyld, at den Anden gaard Var beder for ham Och hans børn, Och dj paa Riffueland Altid Anket paa Same Øe Och frøgted at den i fremtiden schulle kome der fra,

for det Sidste fremkom Erich paa støllen, Som proffueed hans fader Knud Kalletueds Ord, at dj paa Riffueland i hans barndombs tid Amaget paa Samme holmes part Att Vehre kommen fra Riffueland, her paa giorde deris Eed.

her Imod at Suare Møtte Johans kalletued och Sagde Sig Ingen fuldmagt fra hans hosbond Matis buge at haffue, mens dog fremlagde trende Zedeller lydende som følger

helsen med gud Vide Maa du Johans kalletued, at du Indted schal leffuere din landschyl(d) Vdj Ettne førind Jeg komer til dig Som skal skie fiorten dage Effter Marchet, Saa skal Jeg kome Indtil dig och Sige huor du den schal leffuere Effter Som Den gaard ehr mig tilfalden, Effter min(e) S/alige/ forældre, huor effter du Ved dig at Rette, hermed Vil haffue dig gud befallet Aff Josan den 17 Septemb/e/r 1654 Matis hans/en/ buge Egen haand.

Item berætte Johans Kalletued at hand Indted Videre haffde Att Suare imod same steffning Effter dj hans hosbond Iche Møtte,

for hans Vdebliffuelse schyld kunde Vj Iche Cronens bønder VforRette.

Effterdj for det første Elffuen loulig skiffter Samme Jorder Imellom Och holmen som En tid lang baade haff/ue/r Veret brugt aff Riffuelands och kalletueds besider liger degt (!) i Riffuelands march och Eng Och daglig kand bruges Aff Samme gaarders Anmarch Och dj paa kalletued det huerchen Vel kand bruge høst eller Vaar Vden det føres med baad Ey heller findes stient Eller Reentt i Ringeste maader /38b/ Item Kalletued som Iche schylder Ichun en løb landschylde Och haffuer baade Sin Indmarch Och Vdmarch Sønden storAaen och Rette dybAallen med skou och herlighed, Som ehr langt bedere for Sin landschyld Ind som bege Riffueland, Som ehr kongens Jorder Vnder Kongsgaarden och Vdsteen Closters lehne, Item forVden at dybAaen bør skiffte, haffuer Vj aff Voris nu Allernaadigste heris Breffue at Ehragtte som formelder Och ehr pupliceret huor Noget fra kronen i førige tider med Vret kand Vehre kommen schal det med Retten Igien tilbage Søges, Daa Effter Indførtte proff Sampt Norgis lou och kongelig forOrdninger tilfinder Vij Riffuelands hollme Igien her Effter at høre der Under.
 
 
 
 

Anno 1655 den 27 Aprilj paa Aske ting Retten Att betiene Effter Vdstede steffning.

Laurettes Mend

Olluff Aske pouels/en/ Mads heyrebergh

Asbiøn Aske thore heyreberg

Olluff heyreberg Olluff Asbiøns/en/ Aske

Fremkom for Retten Christen Jacobsen tienende Mette S/alig/ hans Jensens faaborg Som med Voris Gunstige lensheres steffning haffde Citeret Iffuer Nielsen Ombudsmand Offuer Vdsteen Closters goeds for En Suma penge hand til hindes S/alige/ Mand schyldig Var, fem hunder Rix (daler) Capitall med Rentte Och Interese, Och fremblagde der Om En Contragt Vdsted den 24 Augustj 1643 des Indhold Att Iffuer Nielsen haffuer forpagted Aff hans Jensen faaborg IndVoner i Kiøbenhaffn Apostels goeds i Norge, Som da Var forlent Vel/byurdig/ peder Vibe /39a/ Som hans Jensen Igien for Iffuer Niels/en/ haffuer Affstaaen for Aarlig Nitten hunder Rixd/ale/r huor Aff Och Iffuer Nielsen dj første Aaringer haffuer Affklaret, Indtil paa det Siste hans forpagtings Aar huor paa den forderet Suma skulle Restere Med Videre deris tiltalle, da Efftersom Indskreffne Sex fattige Bønder paa Sa(a)dan Sag Iche kiende Sig at Vehre forfahren Ey heller En Slett och Rett handschrefft i Rettelagt Mens den forderede Suma met Interese kunde di Iche paakiende mens Sa(a)dan for deris Offuer domer Indstiller Effterdj Iffuer Niels/en/ formehner at den fuldmagt Christen Jacobs/en/ I Rette liger Iche ehr Saa NøyAgtig Som det sig bør, Effterdj hun Mette pouelsdatter Iche haffuer Nogen til Vindesbyrd Ey heller med hindes S/alige/ Mands Zignet bekreffted.
 
 
 
 

Anno 1655 Den 5 May Bleff skatteting holden paa fogdegaarden hesby aff hesby fierding, til huilchen tid Møtte tilstede Adtser melle lensmand i Aardal schibred med 12 Mend Endre fossand aff Idtse schibrede, Rasmus tierans/en/ hølle, Colding Michelsen i Sogen, Thore helleland paa RendesØe Och hendrich Stenes lensmend i hesby fierding, Och bleff for meninge Almue Oplest Kong/elig/ May/estets/ skattebreff dateret flensborghus den 20 Febr/uar/j 1655 nu lest och paaschreffuet, Att aff En gaard skal giffues 4 Rixd/ale/r Och en Rixd/ale/r til festningen, Halffue och Ødegaarde Effter AdVenant.
 
 
 
 

Anno 1655 den 12 Junj holttes skibredsting paa kierchehus i Aardall schibred,

Laurettes Mend

Laurids Melle Thore dybuig

Adtser Melle Rasmus Vallem

Biø(r)n støe(r?)land peder vallem /39b/

Osmund Sangesand fremkom med lensherrens steffning huor med hand haffde i Rette steffnet Berette Sædberg Som hoffuedmand effter hindes S(alige) Mand Reyer Sædberg Sampt hindes Mand Och Arffuinger for En deell Odelsgoeds i Sedberg dj hannom forholder Och Ey Rett Vil giøre Eller deris Breffue fremVisse, Om den Sag bleff dj paa bege sider Samtengt at Sagen Endnu schal beroe til Michaelj Om dj her forInden kand forliges huis Iche skier da at forkynde steffningen for Alle Vedkomende Att Møde til høsteting.

S/alig/ Mester tomas Cortsens Effterleffuersche Haffde Ved Ombudsman(d)s steffning Citerit Saa mange Som Resterer Med Kong(elig) May(estets) ti(e)nde i Aardall schibred, Som dj til hindes S/alig/ Mand plegtig Var for forleden Aaringer, huor Om dj Offte ehre kreffued och paaMint.

Bleff her Om for Rette AffSagt at huem Som Iche Betaller Inden fiorten dage da at lide Vordering Aff deris Boehaffue Baade for hoffuedSumen och Omkostning Och Kong(elig) May/estet/ Sin Segt, Adtser melle fuldmegtig, Olluff Valle i hans sted en aff 6 mend.

Thorsten Iffuersen paa Nerebøe i lyse med lensherens steffning haffde Citerit Simen Aase hans farbroder for En deell hans Rette Arffuegoeds Som for/schreffne/ Simmen Aase hannom forholder Som hand haffde i Ombud huis hand Endnu Iche Vil fra Sig lige penge 16 R(ix)d/ale/r, tou t/ønde/r korn, 1 W(et) brød, tou d/ale/r hos Johans Sedberg, tou d/ale/r hos tore kallelj, En koe for 3 R(ix)d/ale/r, 4 Smaller, En boch, En bagstedhelle 1 1/2 d/ale/r, Ett Øg for 3 R(ix)d/ale/r, 1/2 d/ale/r paa en trøye, Ett kier for 1 Ort, En Vnder koffte aff klede for 1 1/2 d/ale/r, Ett Sølff Signet, tou lagen Och en skiorte for 7 Ort, En Selle for 1/2 R(ix)d/ale/r, En Smedtange, En bandkniff, En pude for 1 1/2 R(ix)d/ale/r, Ett Aaklede, 3 quitler, 1 schindRuge, En Ny here aff fax tou benche koder Ett Nød for 1 1/2 d/ale/r, /40a/

forschreffne Arffuegods Simen Iche kunde benegte eller beuisse at haffue fra Sig leueret, Huor Om bleff for Rette AffSagt at hand forsch/reffne/ gods lige Saa gott bør Igien fra sig til for/schreffne/ torsten at leuere, Eller det aff hans bohaffue bør at VdVorderis Effter lougen Och Recesen fiorten dage Effter denne dom bliffuer Hannom forelagt.

Adtser melle med bundelensmands steffning haffde Citerit peder skoffuebøe for 5 1/2 R(ix)d/ale/r Huilche penge for/schreffne/ peder loffde med handeband for Retten at skal betalle Inden staffuanger Ma(r)chet førstkomende,

Och Effter som tingstoffuen Var Vdøgtig och Var Nedertagen schal Igien Repareris Och OpSettes med tømer och tag forbedres, Er Samtøgt aff schibreds Almue, En hielp aff huer gaar(d) der till Nemblig 8 s(chielling) løben, Som baar Kierchehus skal Opbyge Och Siden Vedligeholde Vden Almuens bekostning.
 
 
 
 

Anno 1655 den 14 Junj paa Idtse Var Ig(i)en Sager Alleneste Oplest Captien Matis fos Sin(e) breff fra lensheren Om hans løn.
 
 
 
 

Anno 1655 den 15 Junj paa hølle ting.

Laurettes Mend

Endre giesteland Thorbiørn Egeskoue

Johans Suihus Erich haaland

Anders hetland Aslak fed

Simen War steffnt for hand Slog fanuel Oltedall et Neffueslag, Opsat til høsteting Och loulig daa steffne.

Jacob A(a)seland steffnet Suend gillj for tou Aars Kiercheti(e)nde, Møtte Iche skal giffue til Kong(elig) May/estet/ steffnefald. /40b/
 
 
 
 

Anno 1655 Den 18 Junj paa staffuanger Raadstoffue Batolphj laugting Retten at betienne,

Laurettes Mend aff Idtse Och Hølle schibreder

Idtse schibred hølle

Niels giøsse Gundbiøn brathetland

Thore Idtsall Anders storhetland

Thore berge Bendix ArnØe

Rasmus Oenes Jon fløsuig

Johans Breche Rasmus Veheland

laurids Bercheland Omund Ougland

Neruerende Voris Gunstige lenshere Velb/yurdig/ henrich Belou och laugmandens fuldMegtig Ehrlig Och Velagt Mand Borgemester henrich Hans/en/ Sampt Bundelensmend Idtse schibred Endre Idtse och Rasmus tieransen hølle Item Jon Hølle Sin Moder Marette hølle. Item Karj hølle Rasmus quinde Och tuende hindes Søner Nemblig torsten tingesdall och fanuel Oltedall.

Effter Proffuene Bleff Oplest haffuer Vj Samme Sag forfunden Effter laugmandens fuldmegtiges Raadførelse.

Effter denne Sags flitig forfahring Ved for/schreffne/ proff Och VindesByrd Befindes Jon Iffuers/en/ hølle Att haffue Slaget och giort hans faderBroder Rasmus hølle Itt død Slag i Hans Hoffued, Som bleff hans død Och Baane Och i Saa maade Slaget och drefft En Sagesløs Mand, Och Inddog hans Meddieltte kongsDag tilholder Draberen Jon Iffuersen Sielff til NerVerende laugting med sine forhuerffuede proff at schulle Møde, Saa frempt hand Iche Skal kiendes schyldig i Sagen, Saa ehr hand dog nu Iche Møtt, Mens befantes Att Vehre Rømt aff landet,

Thj ehr med laugmandens fuldmegtigs Raadføring her Om for Rette kient Att draberen Jon Iffuersen haffuer forgiort hans Liff Och fred /41a/ Sampt Ald hans formoffue Vnder Kong(elig) May/estet/ Och Cronen Att Vehre forfalden, hans Odel Allene Vndertagen, Dog saa Om Sandferdelig kand Befindes Att den døde paa hans Egen gaar(d) och grund Iche bleff Slagen, och aff draberen der giffuen hans bahne Effterdj det nu Aff forschreffne proff Iche Egentlig kand Ehrfahres.
 
 
 
 

Anno 1655 den 30 Junj holtes schibredsting paa stennes i hesby schibrede Vdj kong(elig) May/estets/ fogit Ehrlig Och Velagt Mand Laurids pedersen hans fuldmegtig Michel Nielsen Sorenschriffuer hans Neruerelse,

Laurettes Mend

Peder flesche Haluor Vesbøe

Rasmus Sebøe Olluff lande

per yttre ladsteen Olluff Berj

Omund Eye med lensherens steffning haffde steffent Olluff Seluog for Nogen skieldsOrd Som hand 3 Julledag forgangen Aar paa hiemReysen paa en baad der dj drog fra talgØe Kierche, Och Iblant Andet at Olluff schal haffue Sagt Rumt Vd, giør Osmund Snap giestebud I dag, Da Atter Suarde hand Sig Sielffuer, fahr hand fanden i Vold Osmund Snap Och tag Bomen med Sig, med flere VquemsOrd for/schreffne/ Olluff Seluog den tid schal haffue ladet Sig med forlyde

her Om at proffue Var steffnt laurids Och tore Runestad, Arne Eye, gurj EhrAas Och gurj Eye Som same schieldsOrd haffuer hørtt, Same steffning daterit den 4 Junj 1655,

Effter steffnings tilhold fremkom laurids Och tore Runestad Som proffued at forsch/reffne/ tid Var dj paa baaden med fra talgØe Kierche, da Sagde Olluff Ehr presten fahren til Eye i dag, Jeg schal Vel talle med Manden Som bød hannom til, fahr hand fanden i Vold och tag hand Bomen Med Snapen, Same Ord proffued Arne Eye /41b/

Item proffued gurj Eraas och gurj Eye Att der dj haffde Same Snach paa gange paa baaden, da hørde dj Att Olluff Seluog Sagde, fahr hand fanden i Vold Och tage Bomen med Snapen,

Item bleff Olluff Seluog til Spurt Om hand haffde Same proff Nogit at beschylde,

Her Jmod at Suare Møtte Olluff Seluog Och Ved høyeste Ed Bekreffted at hand Aldrig Mindes Att haffue tald Nogen VquemsOrd, Om for/schreffne/ Osmund Eye Men Ved hannom Indted at beschylde Vden Aldt det som En Ehrlig dannemand Sømmer och Vel Anstaar,

Med Sa(a)dan Ehrklering Var Osmund fornøyet Och tog Olluff Seluog i haanden Och bleff Venlig och Vel forligtte, och Olluff schal giffue Osmund 1 R(ix)d/ale/r for hans AnVende Omkostning,

Gutormb Sebøe Var steffnt aff fogdens tiener for En S/let/ d/ale/r hand Var hans tiensdte dreng Elling Knudtsen schyldig, Som gich i kongens Vdneffn, huilche penge fogdens Dreng Reinholt Rasmusen til hannom haffuer betald, loffde for Retten at betalle Inden 8 dage.

Bodel Sell paa hans quindes Vegne haffde steffnt Dagfind hoffde Anlangende Ett Sølffbeltte Som dj Omtuestede som Zidsell Sell schal haffue Annamet, Huilche Sag til forne haffuer Vehrit i Rette.

Da Effter som denne sag Saa Offte haffuer Veret i Rette Anlangende 9 Ort dagfind hoffde Siger paa Ett Sølffbeltte Som Zidsel Seell nu haffuer, At haffue Vdlagt til hinde och hindes Sødschinde, Som Var fire Søstere huor Vdj huer Søster tilkomer 9 Ort, Vdj Same belte Aatte Sidsel Sell 9 Ort Arffuet Sin Søster ehr 9 Ort och giffuet dj Andre Vnderlegh Item betald til dagfind hoffde En R(ix)d/ale/r och en t/ønd/e korn for 5 Ort Och haffuer tilfredsstillet hindes Søster paa ytter Vold /42a/ Saa hun haffuer betaldt Och Arffuet dj fire loder Wdj beltedt, Men Effter som dagfind hoffde haffuer Effter hans berettning Vdlagt 9 Ort til Alle hindes Sødschinde der schiffted stod effter deres fader, da haffuer hand Sine penge Igien hos dennom Samptlig at Søge, Effter Som Zidsell beretter att huerchen hun Eller hindes Sødschinde Same penge bekom som hun ehr beVest.

Och Efftersom Dagfind lod sig tøche Noget stor och beder Som Andere, haffuer hand med puchen och trads slaget i Bordet for lauretted fogden och dommeren, huor fore hand for Slig Vlyd bør at bøde Effter k(ong) Christian 3 Reces.

Olluff Norimb med bundelensmand haffde steffnet laurids Runestad med hans med Consorter, Nemblig Jon høyland Och Suend bog Sampt Iffuer barque for huis hand haffde dennom thil at talle,

Olluff møtte Iche, mens dj steffnede Nu Alle tilstede Verende Och Ville føre deris proff, huor for hand bleff tildømbt att giffue Dennom kost och tering for denne Steffnemaall.
 
 
 
 

Anno1655 den 3 Jullj holttes Retterting Och schibredsting paa housken i tingstoffuen paa hoffuersteen.

Laurettes Mend

Anders Mortensen Vig hagen Hans/en/ Ousbøe

Mogens hoffuersteen Laurids hoffuersteen

Simen dalAger Laurids tordsen Ousbøe

Matis Nordbøe med bundelensmands steffning haffde Citerit Olluff Rasmusen Nordbøe for Offuerlast hand hannom giort haffuer i Hans Eget hus och fraVerelse at hand haffuer Spent och Slaget hans døre Neder Och med en Vnd mand och dragen Kniff Offuerfaldet hans høstru Sist forleden onsdag Som Var den 13 Junj /42b/ Och Efftersom I den Sag Iche Var loulig steffnet Och Olluff Iche Møtte Ehr dene Sag Optagen til loulig steffneMaall Sampt prouff och Vendesbyrd til Same tid at steffne paa det bunden kand Nyde fred och Rett och Kongen sin Sagfald.

Niels hombreVold med lensmands steffning haffde steffnet hans Risse Anlangende Att hand med haluor skøtte forleden Vintter Noget effter Juell schal haffue skøtt en kobbe Vden for hans /march/ och leyMaall paa Ett schier som hand formeener hør Vnder hans leyeMaall hombreVold, huilche hans Risse nu med Magt Vil hannom fratage, och der aff har taget landschyld,

Hans Risse Møtte Iche, ey heller Var loulig steffnt, huor Om Ehr AffSagt at først schal Sees och aff Vuillige Dannemend forfahres i schriffuerens Neruerelse huem holmen eller schieret med Rette tilhør, Item Siden derEffter Ved loulig steffneMaall sampt dome Och Andre beuis med leffuende proff at haffue tilstede Och føre for Dagen huor Effter kiendes och dømes schall huis loug Och Rett ehr.
 
 
 
 

Anno 1655 den 3 Jullj Vdj Asche tingstoffue Retten at betienne

Laurettes Mend

Asbiøn Aske Christen Aske

Mads heyreberg Olluff Rosnes

Omund Meyling Olluff Aske

Neruerende Colding Michels/en/ i Sogen bundelensmand

Christen Och Omund Meiling steffent Kiersten Varberg for hindes Hund skulle haffue Jaget och drefft tuende Smaller for Dennom, bleff forligt at hun schall giffue dennom Huer Ett lam Igien Eller des Verd til Ett Andet Aar. /43a/

Item Var steffnt En dreng paa hille som tientte tiøn hille Ved Naffn Iffuer Ennersen for leye(r)maall hand haffde begaaet med tiøn sin datter Ved Naffn Zirj Knudsdatter Och hun Ehr død paa BarselSeng, Och hand ehr Rømt til Ander steder, huorfor der ey Noget i den Sag kunde forRetes.
 
 
 
 

Anno 1655 den 6 Jullj holtes Maalle steffning paa Aske Tingstoffue Anlangende en gields fordring Aff Mette pouelsdatter S/alig/ hans Jensens Effterleffuersche hun haffde Iffuer Nielsen Ombudsmand Offuer Udsteen Closters lehn Att Søge for.

Laurettes Mend

Asbiøn Aske, Mads heyreBerg, Olluff pouels/en/ Aske, Olluff heyreberg, Thore Ib/ide/m Och Olluff Aske.

Neruerende Kolding Michelsen Sogen lensmand i Aske schibrede, med gott folch flere.

Fremkom for Retten Christen Jacobsen for/schreffne/ Mette pouelsdatter(s) fuldmegtig, Som først fremblagde hans fuldmagt daterit Vattne gaard den 15 May 1655 Vnder Mette pouelsdatters Egen haand Sampt Velb/yrdig/ Berndt Orning Och Christopher Orning Och Jens Madtsens Egen hender til Vitterlighed.

Dernest fremlagde Voris Gunstige lensheres VdsteDe steffning daterit Staffuanger KongsGaard den 18 Junj 1655 huor Ved hun haffde Citerit Iffuer Niels/en/ lem Ombudsmand Offuer Vdsteen Closters Goeds for en Suma penge hun formehner hand hinde schyldig ehr for Apostels Goeds her i Norge hand hindes S/alige/ Mand Affpagted haffuer Som hand hinde Iche skal haffue betallet men hinde forholder Och Dermed stor Omkostning Och pengespilde paafører Med Mehre Sam/m/e steffnings Vider(e) Indhold. /43b/

Dernest fremblagde Christen Jacobsen Iffuer Nielsens forplegt Vnder hans Signet och haand Saa Vel Som hans Suager Volkor Brodersens Signet och haand Som en fuldkommen forloffuer, daterit Bergen den 24 Augustj 1643 Des formeld, Att S/alig/ hans Jens/en/ faeborg haffuer Affpagted Velb/yurdig/ peder Wibbe Kong/elig/ May/estets/ Resident i Suer(i)ge Och befallingsMand Offuer Apostels lehn i Norge for En Vese Suma penge huilche Goeds hand Siden Igien for Attschellige besuerligheder haffuer Offuerdragen for Iffuer Niels/en/ lemb for Aarlig Affgifft, Nemblig Nitten Hunder Rixd/ale/r In Specie En halff tønde Smør Och Sex tønder Sild Aarligen, huilche forpagtning Angaahr fra philipj Jacobj 1643 til Aarsdagen 1644, Och Siden schall staa Aar Effter Aar, Saalenge det hannom betroes Som Same forpagtningsBreff Videre formelder,

forschreffne goeds skal hand paa fire Aars tid haffue fuld och pengene for dj trende første Aar til fulde betald, mens paa det fierde Aar schal Reste fem hunder d/ale/r 1/2 t/ønd/e Smør och Sex tønder Sild, Item der forVden paa dj førige Aaringer Effter Iffuer Nielsens Egen beuis, daterit 9 Junj 1646, skall Restere halffanden lest Sild Och en Tønde Smør.

Item fremlagt En Antegnelse paa Interese Rentte Och skadeslidelse Angaaende Same Rest daterit Vattne Gaard den 13 Jullj 1655 Vnder Mette pouelsdatters Egen haand den Suma paa 473 3/4 R(ix)d/ale/r 5 s/chielling/.

Noch fremblagt Iffuer Nielsens Mesive hans Jens/en/ tilschreffuet daterit Bergen Den 13 Aprilj 1647 des formeld Att hand Iche pengen torde Effuentyre Offuer Siøen Att hand Derfor penge paa hans Vegne Ville /44a/ Optage som hand loffuer schadesløs med Ald Omkostning Att Igien Ehrstatte, Effter Same breffs Widere Indhold Nu for Retten lest och paaschreffuet.

Noch fremlagt En Quitands fra detleff hansen Borger Vdj Kiøbenhaffuen formeldende at s/alig/ hans Jensen til fulde paa Attschellige tider haffuer och Attschellige folch Affgifften til fulde haffuer betald for dette Aar fra 1646 Och til Aarsdagen 1647 Som det och Sielff Videre Wduiser.

for det Sidste fremblagt Borgemester henrich hansen laugmanden Niels Ebbesens fuldmegtiges AffSigt Daterit staffuanger Batolphj laugting Sidst forleden den 18 Junj 1655 huor Med Anholdes och tilkiendes at den Sorenschriffuer med for/schreffne/ Sex Mend Endelig skal kiende Vdj Sagen Som forSuarlig kand Vehre Effterdj Sagen thilforne haffde Veret for dennom Indsteffnt Som dj for Aarsager schyld for laugmanden haffuer Indfunden.

Christen Jacobsen forVagted Effter forschreffne Indleuerde ducamenter Endelig dom, och fortøffued effter Affsigten til klochen Vngefehr halff Sex, Ville ey lenger fortøffue Effter som bud Var da i Veye til Vdsteen Closter,

Ved 1/2 Siuff Slet Vngeferlig kom Iffuer Nielsens fuldmegtige Willom Renes Och fremlagde efftersch/reffne/ ducamenter, først Iffuer Nielsens Indlegh huor med hand foregiffuer och formehn Indted at Vehre den S/alig/ Mands høstru schyldig for Apostels goeds Som hindes S/alig/ Mand Ved fuldmagt til S/alig/ peder Andersen bogfører haffuer hannom Offuerdraget, Vden Alleneste fisch och Smør effter hans beuis, mens formehn hun Sielff Restandtsen paa ferøe Och hetland at Søge, Effterdj hannom Ingen Regtig /44b/ Jordebog Var leueret effter løffte med Same Indlegs Widere formeld.

For det Andet fremlagt peder Andersen borger Och Bogfører i Kiøbenhaffn, hans forpagtningsBreff effter Som hand da haffde S/alig/ hans Jensens fuldmagt, Apostels goeds til en Vesse Mand at forpagte, Vdj Same breff schal Vehre Iffuer Nielsen Beloffued en Regtig JordeBog Som Sam/m/e Breff Widere VdVisser, daterit Bergen den 24 Augustj 1643.

Stod Vnderschreffuen Effter Som ieg aff hans Jensen faeborg ehr Offuerdraget at forpagte paa hans Jensens Vegne, Saa fuldkomer Jeg at den fuldmagt holdes schall Wdj Alle Maader des Vitterlighed Vnder min Egen haand

stod peder Anders/en/

Item stod paa Same breff schreffuet at Anno 1646 9 Junj Vdj Kiøbenhaffn haffuer Iffuer Niels/en/ Och hans Jensen f(a)eborg giort Regttig Affregning Om Apostels goeds och da Affgifften til forleden paasche Att Vehre betald, med Vider(e), och stod hans Jens/en/ Egen haand.

Same dag och dato befantes Iffuer Nielsens beuis til hans Jensen paa 1 1/2 lest Sild och en t/ønd/e Smør at Vehre Vdgiffuet,

for det tredj fremlagt hans Jensen foborgs fuldMagt til peder Anders/en/ bogfører daterit Kiøbenhaffn den 2 Augustj 1643 at hand Apostels gods paa hans Vegne til en Vesse mand Maa forpagte Effter det pergaments følgebreff hannom derpaa Var leuerit Vnder Stads Seigell Som Same breff nu for Retten lest Och paaschreffuet Videre VdVisser. /45a/

Da Effter tiltalle giensuar och denne Sags Beskaffenhed Effter som for os i Rette leges Iffuer Nielsens Wkaserede strenge forplegt paa Ehre Och Redelighed Och hans Suager falkor Brodersen til forloffuere, at hand skal giffue och Contentere S/alig/ hans Jensen Aff Apostels goeds Aarlig 19 hunder R(ix)d/ale/r En hal(ff) tønde Smør och Sex t/ønde/r Sild, Som hand Och effter Contragten paa trey Aars tid haffuer betald, Smøret och Silden Vndertagen, Huor paa Effter Affregning findes hans beuis, Item for det fierde Aar skall Iche Vehre betald Vden 146 Rixd/ale/r och der paa schal Restere fem hunder Rixd/ale/r En hal(ff) t/ønd/e Smør och Sex t/ønded/r Sild Som nu Søges, Huilche hand Iche kand benegte Eller Med Vindesbyrd eller quitandser beuise at Vehre Betald, kand Vj hannom for Saadan Søgning Effter hans Vndschylding och begge deris ducamenters forfahring Iche frjkiende, mens hand bør sin Ehris forplegt och Obligation at fuldgiøre for forsch/reffne/ hoffued Sum och Loulig Rentte Nemblig Sex procento Aarlig eller Att Søges aff hans Bohaffue Ved Adferd effter lougen Och huis hand kand haffue Mette pouelsdatter eller S/alig/ hans Jensens Arffuinger at Søge for Jordebøger eller Andre løffter haffuer Iffuer Niels/en/ det Ved landslougen At Søge.
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 1655 den 28 Septemb/e/r holttes ting Och Maallesteffne paa stienes i hesby schibred Anlangende dj Rømte personer och Vdschreffne Bodsmend som i hesby f/ierdinge/r Sig imod hand (!) Kong(e)l(ig) May(estet) haffuer Vtrolligen Sig Anstellett i Sidste Vdschriffuelse den 25 May imod hans May(estets) Breff /45b/
 
 

Laugrettes Mend

henrich stenes Anders Nerland / aff

Olluff Seluog Anders Jens(en) Nerland / hesby

Eyner SørVignes Knud Vignes /

Elling NorVignes

Olluff Nor Vegnes

Johans KragVold / aff

Osmund Vallem / aar(dal)

peder knudsen Nese /

fremkom for Retten Ehrlig och Velagt karll Seffren Anders/en/ stigtschriffuer Vdj Staffuanger len Med schrefftlig fuldmagt fra Voris gunstige lenshere Ehrlig och Velb/yurdig/ Mand henrich Belou Att Søge och Med Retten tiltalle Saa Mange knegte och drenge Som sig Motuillig med Rømning fra hans May(estets) tienste Vdj Sidst Vdschriffuelse haffuer dennom forholdet och Anstellett, Och der Om fremlagt bemeltte hans May/estets/ steffning paa dennom Som Nu Effterfølger

Aardal schibred

Aff betenkende lod Seffren Anders/en/ det beroe och Derfore Rom dertil aff Set Och Siden Indted dermed bleff VdRetted /46a/ (ubeskrevet) /46b/
 
 

Hielp gud Euindelig Amen
 
 

Anno 1655 den 3 Nouemb/e/r holtes Almindelig Sageting i Kierchehus tingstoffue Vdj Aardals schibrede, Som da aff kong(elig) May/estets/ fogets fuldmegtig Ehrlig och Velagt Mand Michel Nielsen bleff holden

LaugrettesMend

Knud Sædberg Olluff Køluig

Olluff Veruig peder Iffuers/en/ Vallem

Thore dybuig Haluor Vastued

Joen Øffrebøe med lensherrens steffning haffde steffnt Baar Øffre tysdall for trey Aars landschylde och Ett tredj tage aff en halffpart Aff en halff løb Smør Som hans quinde Effter hindes fader Arffueligen ehr tilfalden med Samme steffnings Videre formeld dateret staffuanger Kongsgaard den 18 Octob/e/r 1655.

Her Imod at Suare møtte Baar tysdall, foregaff Att hand Iche med Nogen loulig steffning Var steffnt mens Allene Ett Opkast lest for hannom lenge før steffning Bleff Vdtagen, huor fore hand Iche Nu Ville Vehre med hannom Vdj Rette, Och Sagde at haffue betald landschylden Aarlig, Saa Vel Som tredj tage til tore Ullestad som Sagde sig at Ville Vehre hans frj hiemelsMand.

Da fremkom tore Vllestad och tuende gange Sagde hans S/alig/ Verfader Reyer Sedberg Same Bøxell haffde bekommet med Vnderfundighed,

Da Effterdj Iche louligen ehr steffnt Vdj Sagen haffuer dj paa Aastederne lougligen at steffnes Och huer at Nyde sin Anpart Effter schifftebreffued. /47a/

Thore Ullestad steffnt Knud Ragh for 3 R(ix)d/ale/r i schyld,

hans Søn Knud Knudsen Møtte, bekiende gielden Och tore beuilget hannom dag til Juell til huilchen tid hand loffde at betalle.

Olluff Soppeland hafde steffnt Olluff tued for en quie hand føde for hannom Som hand schal haffue Suelted Saa den Iche kand Reise sig Sielff der den bleff hiem leed,

her Om at proffue Olluff Ehrlj och lauers husmand paa Soppeland Som bekiende at der kuien tillig Om Vaaren hiemkom, kunde den Iche Reise sig Sielff men Var VdSulten Saa den Siden Døde,

Der Om bleff dj forligt at olluff tued schal giffue Olluff Soppeland 1/2 R(ix)d/ale/r at betalle til KyndelsMesse,

Aamund Valle haffde steffnt Adtser melle for skafferløn Som hand paa Sex Aars tid haffde leyet hannom till, och schulle Aarlig giffue hannom 3 Ort i løn, det Adtser Iche benegte kunde Och bleff dennom Nu i Mellom Regnet Saa Adtser schyldig bleff 3 R(ix)d/ale/r 1 1/2 Ort, Huilche hand bør hannom at betalle eller det At Søges Aff hans bohaffue effter lougen.

Adtser melle der Imod haffde steffnt Osmund Vallem for schafferløn hand til hannom skal schyldig Vehre Effter som hand haffde leyet schaffer och schal hannom betalle,

Osmund Sagde sig Iche at Vehre loulig steffnt, huor for dj først haffuer dennom at Imellom Regne huad schylden ehr och Siden loulig steffne Om hand herforInden hannom Iche Vil betalle och tilfredsstille.

peder knudsen Nesse steffnt tolach Suabere for et kaabeSpende hand haffde hannom pant Sat huilche hand haffuer Igien løst och dog Iche Sin pant bekommet,

her Om AffSagt at hand strax skal skaffue hannom Sine Spender Igien, Och Søge hannom med Retten Om hand Noget haffuer hannom at Søge. /47b/

Adtser melle steffnt tore Østerhus for hans Drengeskat Nemblig 1 Ort huilche hand bleff tilkiend effter lougen och Kong(elig) May/estets/ skatbreff At betalle.

Olluff Østerhus steffnet Olluff mid Sædberg for En Slet d/ale/r i Mølleleye huilche hand Iche kunde benegte der for hand bleff tilkiend Effter lougen at betalle eller Vordering aff hans boe Och Om hand haffuer hannom Nogitt Igien at Søge daa talle hannom til effter lougen.

Thore Iffuersen och hans høstru Anne Ullestad lod lese Ett gaffuebreff at dj haffuer giffuet huer Andre ti(e)nde och fierdingsgaffue effter deris død aff løst och faste goeds datterit den 8 Febr(uar)j 1655.

Item bleff Almuen Forbøden Att huse och helle dj AffRømtte Knegte som ehr fredløs kiendt Vnder straff Som Ved bør.

Sameledes bleff tingstoffens Reperation taxeret for 9 R(ix)d/ale/r som Almuen schal betalle huer effter Anpart.
 
 
 
 

Den 5 Nouemb/e/r 1655 holtes Almindelig schibredsting paa fossand.

LaurettesMend

Jacob Olluffsen fosand Rasmus torsen hølleslj

Siuor Rettedall Rasmus Siuors/en/ Oenes

Olluff Olluffs/en/ Idtse torfind strand /48a/

Thore helde Med bundelensmands steffning haffde Citerit Michel Roseuig for ett buchekid hand schall haffue taget fra hannom paa Olttesuig strand och skoren tore sin Merche Aff och Sat Andet Merche paa kidet Igien och det beholden til gieden kiende sitt Eget ked Igien,

for/schreffne/ Michel Møtte Iche eller Nogen paa hans Vegne huor for hand bør at bøde steffnefald 1/2 R(ix)d/ale/r.

Rasmus Jensen steffnt Christen Vige for hans støls/march/ hand haffuer Opbedet,

Møtte Iche, Bleff til kiend at bøde i steffnefald 1/2 R(ix)d/ale/r.

Aff Kong(elig) May(estets) fogitz fuldmegtig bleff paa frj ting for meninge Almue Oplyst och AdVaret Att Ingen schall huse eller helle dj fredløs knegtte Vnder straff som Ved bør.
 
 
 
 
 
 

Anno 1655 7 Noue(m)b/e/r holtis Almindelig Leding och schibredtsting paa hølle,

fogdens fuldMegtig Michel Nielsen.

LaugrettesMend

Endre giesteland Iffuer Morchen

gundbiør(n) brathetland laurids Rønelj

Jacob Aaseland thorchel OuEgland

Rasmus Seluig

først bleff Oplest Kong(elig) May/estets/ Breffue Om forstrechning til landsends defention, Sampt Om SaltCompanien Och postVerchett.

Dernest Oplest et hans May/estets/ breff om beuilli/n/g till En aff hederlig och høylerd mand S/alig/ Mester tomes Cortzen Biskop Vdj staffuanger at En hans børn Maa Nyde och Beside halffue frafiord Effter Enchens død daterit 1653 lest och paaschreffuit. /48b/

Laurids thorsen borger i staffuanger med lenshere(n)s steffning haffde Citerit gunder bersagell for Noget Odels goeds Som schal Vehre 8 Spand Vdj hetland i Rischequerff Som En pige Naffnlig berete kielsdatter haffuer Sig fledeført til hannom Som hans quinde Maline formien Sig at Vere Odelsboren till, med Same steffnings Videre formeld, daterit staffuang/e/r Kongsgaard Den 13 Octob/e/r 1655.

Effterdj Att gunder bersage(l)s stiffbørn Som en deell aff godset effter deris Moder Arffuet Iche ehr loulig steffnt, haffuer dj paa Ny at paatalle.

Thorgir Nøeland med lensherens steffni(n)g haffde Citeret Berette Nøeland for ArffueSuig effter S/alig/ Aslach Nøeland, steffningen datert 13 Octob/e/r 1655.

Belangende den Sag Effterdj torgir Nøeland haffde Ingen fuldmagt fra Nogen sine Sødschinde at talle paa Arffue Suig, Item hans steffente proff Endre Iffuersen och tyrj Jonsdatter nu Iche Møtte, Saa Indted beuises hun haffuer forSuegen, haffuer dj deris Sag loulig at Søge och dj steffentte Som Iche Møtte at bøde steffnefald.

Item fremlagt et Andet hans Velb/yrdigheds/ steffning huor med hand haffde Citeret for/schreffne/ Bere(te) Nøeland for Aasede paa for/schreffne/ Nøeland, daterit 13 Octob/e/r 1655.

Om denne Sag bleff dj Venligen och Vel forligtte for Retten Saa torgir Nøeland skal giffue hinde 60 Rixd/ale/r och at betalle for Juell til hindes broder Asbiø(r)n biordall Och Na(a)r Same penge ehr betald schal hun til første fahrdag Ingen brug haffue Vdj Nøeland Mens EntVige med hues hun til hørede och der med Vehre gode Vener paa Alle sider. /49/

homelands besidere berette huorledes Ildebrand haffuer Vløcheligen borttaget deris formoffue hus och hiem Saa Iche en stage bleff beholden huor for dj Ingen Raad haffuer at skatte til hans May(estet).

Salue gillj Steffent hans Broder Suend for 1/2 R(ix)d/ale/r Som hand ehr schyldig hans datter Ellj Som hand bleff tilkiend at betalle Eller det aff hans boe at Vdsøges,

Suend bersagell steffnt Valter i Morchen for 1 1/2 Spand korn Vdj Kiercheti(e)nde som for 7 Aar forleden schulle Vehre betald, bleff tillkiend effter lougen at betalle.

Rasmus Christensen IndVoner i staffuanger Solde for Retten A(a)dne Seldall tou Spand gods i Seldall for thj Ri(x)d/ale/r huor paa hans foreldre haffde Opboret 8 Rix(daler), Resten trej R(ix)d/ale/r at betalle till Juel førstkomende, hans Moder gurj stod til Vedermaall Som tøgte kiøbet.
 
 

hielp Gud Altid Amen
 
 

Anno 1655 den 9 Nouemb/e/r holttes Almindelig schibreds och ledingsting i Aaske (!) schibred Som holtes paa Sogen Aff Kong(elig) May/estets/ fogits fuldmegtig Michel Nielsen.

LaurettesMend

Michel Rosnes Olluff Rosnes

hans lunde Jacob Vold paa MusterØ

Olluff heyreberg Laurids hornefield

først Oplest Kong(e)l(ig) May/estets/ Breffue, Ett Om Salt Companj, det Andet om postbuden, det 3 Om forstrechening til Rigens defention med hosfølgende Mesive til lensheren. /49b/
 
 

Hielp gud Altid Amen.
 
 

Anno 1655 Den 10 Nouemb/e/r holtes Almindelig schibreds Och ledingsting Vdj houschen schibreds tingstoffue paa hoffuersteen Neruerende Kong(elig) May/estets/ fogit i Ryfølche Ehrlig och Velagt Mand Laurids pedersen.

LaurettesMend

Gunder gungenes Rasmus Sørby

thore hegland Erich Vlffuenes

lauers hegland Bodel Seell

Iffuer Nielsen med lensmands steffning haffde steffent Rasmus Nordbøe och hans grender for dj Iche haffuer fuldkommet deris løffte Som Rasmus forleden her for Retten giorde, der hand tilforplegted Sig att Steffne loulig Aastederne Ved flechstad Ødegaard Vnder hoffuersteenn,

Der Om AffSagt at Saa frembt hand Iche Sin løffte Effterkommer Och nu tilkommende Sommer lader forfahre loulig Marcheschiffte och Vdbytte gierde huad En huer bør at gierde, daa bør hand at Indstaa for huis skade der Aff kand følge.

Thore Suendsen Asmeruig Var steffent for leyemaall med berette Jørgensdatter Som tientte hans Rise,

Drengen Møtte Iche, men hans fader kom for Retten Och berette hand tien Jacob Meyling i huidsØe,

Berette Jørgensdatter som Var It fatig freldebarn Møtte Och haffde Indted at betalle med.

Anders Mortens/en/ med BundelensMands steffning Citerit Simen dalager for gierdesgaard at Opsette och Vedligeholde dennom Imellom,

Der Om AffSagt at dj till førsholdende Korsmese skal lade gierdesgaarden forfahre Och besigte Och lod effter lougen at paalige, huor Effter dj bege haffuer dennom at Rette. /50a/

Jacob Vold med Bundelensmands steffning haffde Citerit Karl Ousbøe for hand Iche Ville Entuige hans Jordepart Som hand ehr fradømt, for/schreffne/ Karl nu Møtte Och loffde alting med hannom at Ville klarere och hannom tilfreds stille.

Matis Nordbøe steffnet hans grande Olluff Rasmus/en/ for hand schal haffue Offuerfaldet hans quinde i hans Egen hus med skieldsOrd, Och Slaget hans dør Neder, Der Om bleff dj for Retten forligte och Sonet hos fogden.

dj Bøe me/n/d haffde steffnet Suend Asmeruig for hand Eller hans folch forleden Sommer haffuer Jaget deris Smaller Med hunde Och dj fand femten støche døde i Suend sin /march/,

Der Om at proffue fremkom Mons hoffuersteen Som bekiende 8 dage forind denne skade schiede kom hand Roende fra fischerj Vnder Asmeruig land, da Saa hand Asmeruig hund Jaget Nogen Smaller, Nogle kom i en taa i fieldet och Nogle kom i bøehaffue och Sam/m/e tid stod et Menische paa fieldet, Och haffde hand tuende Sma(a) Drenge med Sig Som hand Berette at dj tøgte det Var Suend Asmeruig, Mens Effter Som Ingen loulig prou nu Var steffnt Ehr Sagen Optagen til loulig steffneMaall, Om dj her forInden Iche Ville forliges.

Niels hombreVold haffde steffnet Johans stochdall for 3 Rixd/ale/r hand hannom schyldig Ehr, det Johans stochdall nu for Retten Inden Juel loffde at leffuere.

Item steffent Annonn Risse for 1 koe och fire R(ix)d/ale/r Som hand i lige Maade hannom schyldig ehr, Annonn stod til Vedermaals ting och begierde delation det Niels hannom Iche beuilge Vilde, huor fore hand bleff tildømbt Att betalle Inden fiorten dage Eller Vordering i hans boehaffue effter lo(u)gen effter domens loulig forkyndelse. /50b/
 
 

Hielp gud Altid.
 
 

Anno 1655 den 12 Nouemb/e/r holtes Almindelig ledings Och schibredsting paa steenes i hesby schibred, Aff Kong(elig) May/estets/ fogit Ehrlig Och Velagt Mand laurids pedersen.

LaurettesMend som Retten betientte

Per Vignes Simen Rode

Anders Vesbøe thore lande

thorfind Kingestad Johans Vigen

Peder hage med bundelensmands steffning haffde steffnet Anders Nerland for Slagsmaall Efftersom hand tredj paaske ad Afften Slog hannom et stor hol i hoffdet med en steen, Same skade besigted Jacob och Elling faæ, Sampt Knud quame Som bekiende at dj Samme schade haffde Besegted och Saæ Att peder hage haffde et stor huoll i Sin pande Som Var Slagen med en steen,

Anders Nerland Møtte nu for Retten tilstede och bekiende at hand i hans Druchenskab paa Reyelstad kaste til hannom med en steen Saa hand falt Offuer Ende, huad helder hand støtte Sig Sielff Eller fich skade aff det Slag Ved hand Iche.

Her Om for Rette Affsagt Effterdj lougen formelder huem Som Slaes paa fredsommelig tider eller gredsted bøde dobelt bøder M/and/h/elge/ B/alchens/ 15. Cap/itel/ huor fore hand bleff til dømpt at bøde til peder hage for Same skade Badschierløn Suie och Verch Saa Vel som forSømelse 4 /march/ Sølff, bleff forligt Om 1 R(ix)d/ale/r Och til Kong(elig) May/estet/ Aatte Ørtuger och tretten March Sølff.

Rasmus hage steffent for leyemaall med hans festequinde, Bleff tilkiend at bøde effter Res(e)sen.

Godsche pedersen Raadmand i staffuanger haffde steffent Euen Seffuom, Olluff lande och per sør Vignes for gield Som loffde Inden fiorten dage at betalle, Vden Vider(e) EffterSøgning. /51a/
 
 
 
 

Anno 1656 den 18 Febr(uar)j holttes Almindelig fierdingsTing paa hesby aff kong(elig) May(estets) fogit laurids peders/en/

Idtse Schibrede

LaurettesMend

Siuor Melbergh haluor tued

Rasmus barqued Anders føreland

Rasmus Jons/en/ berj Erich fielde

Kong(elig) May/estets/ Fogit med Voris gunstige lensheres steffning haffde i Rette steffnet thorgir torsen Øffuer Espedall for leyermaall hand med Karen Rasmusdatter haffuer Begaaed Och dj befunden at Vehre Vdj anden och tredj led beslegted, Och Var effter Recessens tilhold dom Begierende, Om hand Iche Sagen først effter yderste formoffue bør Afftinge, och Siden Rømme Effter for/schreffne/ Reces Anden Bogs 3 Artichel, Effter Sam/m/e steffnings Vider(e) formeld datterit staffuanger den 15 Januarj 1656.

Her Imod at Suare Møtte hans Broder Rasmus høleslj och Sagen med kong(elig) May/estets/ Fogit Afftinget och Sonett.

Her Om Saaledes for Retten AffSAgt Att for/schreffne/ thorgir torsen bør at Rømme staffuanger stifft Och len paa tou Aars tid och Sig paa fischeleyeren i Nordland at begiffue tou Aars tid Effter hand her haffuer staaet Obenbahre schriffte och føre Siden her Igien Regtig beuis fra presten och Øffrighed der paa steden Om hand Agter her i lenet Nogen tid Igien Sig hid at begiffue Och daa tilstedes Igien at byge och boe Effter Voris Aller naadigste heris Vdgiffne forOrdning daterit Kiøbenhaffn den 24 Febr(uar)j 1654.

Aardal schibrede

Effuen skor Olluff tued

Olluff Veruig Jacob Vehland

Olluff Køluig Rasmus Vallem /51b/

Asbiøn heigom med lensherens steffning haffde Citerit Ingeborg Jacobsdatter, Knud Meltued Och Rasmus pouelsen Kraguold, Sagendes for/schreffne/ Rasmus pouels/en/ for Sex R(ix)d/ale/r Och En d/ale/r til Øll, Sampt 1 1/2 Ort la(a)ndt penge Som for tou Aar forleden schulle Vehre betald, huilche penge ehr Vdlagt til peder Voster for bøxell 18 /marcher/ Smør vdj KragVold, Och der Om at proffue Var steffnt peder Voster och Michel Voster, Suend leguong och Knud Meltued Som bekiende och Tilstod at Anno 1654 daa hørde dj och Var dennom Vitterlig i guds Sandhed at for/schreffne/ Rasmus pouels/en/ bad Asbiøn heigom, hand Ville loffue for hannom for Sex d/ale/r bøxel penge til for/schreffne/ peder Voster huilche for/schreffne/ Asbiøn och Maatte betalle.

da fremkom per Voster, Suend leguong och knud Meltued Som giorde deris fulde bogeræd at dj haffde hørt och Sett at for/schreffne/ Rasmus bad Asbiøn loffue til peder Voster Sex d/ale/r for for/schreffne/ bøxell och haffde nu Sam/me/ bøxelZedel tilstede daterit Voster den 4 Aprilj 1654.

Her Om for Retten AffSagt At for/schreffne/ Rasmus pouelsen bør forsch/reffne/ Sex R(ix)d/ale/r 1 1/2 Ort Igien at betalle, Effterdj hand Nød A(a)Vegsten Ett Aar, Och ba(a)de hand och hans Moder Siden Opgaff Jorden for Johans kragVold Och det fiorten dage effter dom/m/en hannom bliffuer forlest Eller derfor at haffue Vordering i hans bohaffue huor det findes.

Laurids Pedersen Vdj fuldmagt fra hederlig Och høylerd mand Mester Marchus Christens/en/ homble Som med lensherrens steffning haffde Citerit Saa Mange i Aardal schibrede Som Motuilligen hannom Sin ti(e)nde och Rettighed forholder, Effter Offte kreff (!) Och paamindelser,

Bleff forelagt at betalle Inden fiorten dage eller Ved Adfehr at

Søges och Vdtages Aff en huer Sin bohaffue med Omkostning och kong(elig) May(estets) Sigt. /52a/

Kong(elig) May(estets) fogit haffde steffnet Samel Simmens/en/ Aas for leyemaall med Ingeborg Jacobsdatter Egeland, Møtte simen Aas paa Sin Søns Vegne Och Sagde dj skulle Egtte huer Andre, Sonnet Effter Recessen.

Knud giedeskier Som haffde for tillig taget Sin høstru i faffn, Sonnet for Sin forSeelse effter forOr(d)ning.
 
 
 
 

Anno 1656 den 19 Febr(uar)j holtes fierdings Ting paa hesby Aff houschen, Asche och hesby schibreder.

Først hesby schibred LaurettesMend

Anders Vesbøe Olluff Norduignes

per flesche Rasmus Vignes

Johans Vigen per Indre ladsteen

Elling bø steffnet Osmund Vesby for slagsmaall,

for/schreffne/ Osmund Sonet med kong(elig) May(estets) fogit och schall giffue for en Ørfigen 1/2 R(ix)d/ale/r.

I den Sag Jon Varland och Olluff lande laurettesmend i Anders Vesby och peder flesches sted.

fremkom for Retten Anders Wesby Som med bundelensmands Steffning haffde Citerit for/schreffne/ peder flesche for fire Rixd/ale/r Som hand Er forloffuer och godsagt for Aslach housken,

peder flesche stod nu til Vedermaals Ting och Iche kunde løffte benegte loffde med første at Betalle, bleff for Retten affSagt at for/schreffne/ peder flesche bør Sin løffte at Effterkomme Eller Anders Vesbøe at haffue Vordering i hans boehaffue effter lougen.

Peder hage haffde steffent Anders Nerland for en d/ale/r Som hand forleden høsteting bleff hannom schyldig for Slagsmaall effter som dj for Retten bleff forligtte, Møtte Nu bege i Rette, Och bleff Anders Nerland tildømt for/schreffne/ d/ale/r Inden fiorten dage at betalle eller det aff hans Bohaffue Ved Adferd effter lougen at Vdsøges. /52b/

Laurids Pedersen Kong(elig) May(estets) Fogit haffde i Rette steffnet Aase torstensdatter for leyemaall med Anders gitleffs/en/, for/schreffne/ Anders Var Iche steffent huor fore Sagen beRoer Till Videre steffnemaall.
 
 
 
 
 
 

Samme dagh aff housken schibrede

laurettesMend

Knud Reynes thiøstel hoffuersteen

Jacob Vold Rasmus Nordbøe

laurids laurs/en/ hodne hagen Ousbøe

Dj Bøe mend med en Optagen Sagh fra Sidstholdende schibredsting haffde steffnt paa Ny Suend Asmeruig for skade hans hunde haffde giort paa deris Smaller Effter Som dj bleff hidtset, der Om bleff dj med handerBand forligtte at Suend skal giffue Rasmus bøe trej Smaller igien Som døgtig ehre, Och hans grande 1 Smale.
 
 
 
 

Anno 1656 den 14 Martj holtes Maallesteffne paa Gillj

LaurettesMend

Biørn Bradland Laurids OlttesVigen

Niels Mialand Christopher hølle

Niels Miele Iffuer horffue

Fremkom for Retten Salue gillj Som med lensherrens steffning haffde Citerit hans broder Fanuell gillj Saa Vel tore Nagh for hand haffuer leyet for/schreffne/ fanuell Och hans Sødschinde 1/2 pund korns leye i gillj Som hans forældre Paaboedde, huilche hand til forne haffde leyett hannom Effter hans formehning,

Huor Imod at Suare i Rette Møtte Tore Nag Och bekiende at fanuel gillj først haffde Vehret for/schreffne/ Jordepart begierende Och der paa fremlagt hans bøxell Zedells Penge, Siden kom Salue Och i lige Ma(a)de begierde at leye for/schreffne/ halffue pund, Indog /53a/ hand Sider Ved Jord och brug, hans quindes liffs tid, huor Imod tore Nagh formientte Sig Ingen Vret Att haffue giort, Och fremlagde tuende loulig kiøbeBreffue Saa Vel som En deell panttebreffue, huor Med hans beuiste att hans S/alig/ fader Saa Vel som hand Sielff haffuer kiøfft panted och Indfriett bunestad Saa Vel som Odels Rett til for/schreffne/ gillj, Och for/schreffne/ Salues fader Var en leylending gaff bøxell och landschyld hans liffs tid, med Videre hans steffning och breffues Indhold nu for Retten lydeligen lest.

Dernest fremlagde Tore Nagh En schrefftlig steffning Datterit staffuanger den 22 Febr(uar)j 1656 des Indhold huor Med hand haffde i Rette steffent Salue Rasmusen gillj i Menning att det halffue pund korn i gillj hand hans Broder fanuell kort forleden leyed haffuer, Som hand formientte sig burde følge til brugs, Effter som hand er Eldst for Sine brøder och schulle till Odels Rett och bunestad Vehr(e) boren Saa foregiffuer Tore Nag der Imod at hand formeen Sallue Rasmusen Ingen Rett at bør haffue til Same Odels Rett, Effter Som Same goeds ehr panttegoeds Och Iche Odell Och hans fader Sielff Var en leylending Och Nød slig Mischund Som hans brødere Ville beuilge hannom med Same Steffnings Videre Indhold,

Her Imod at Suare møtte for/schreffne/ Salue Sampt hans broder fanuell Och Salue, frembViste en Indløsningsbreff Som hand haffde Aff Biørn Melle, Effter Som biørn schal haffue Annamet 20 Rixd/ale/r aff Salffue som hans fader Rasmus gillj haffde la(a)ndt Och Ingen breff beuist at Biørn Melle paa Sam/m/e gods

Eller Aasede Var giffuen etc. Sam/m/e breff datterit den 5 Aprilj 1651.

Noch fremlagt en dom aff den Sorenschriffuer S/alig/ Rasmus Anders/en/ och Sex laurettesMend Vdsted dog Vnder trende mends Zignetter hos den Sorenschriffuer, des Indhold at Effter Som Rasmus gillj haffuer pantSatt hans broder tore Nag 4 Spand gods i for/schreffne/ gillj Som dog Var pantt for 20 Rixd/ale/r Saa /53b/ haffuer for/schreffne/ mend tildømt tore Nagh at tage Sinne panttepenge Igien, Effter Salues steffning och berettning, Item des Slutning at Salue schulle Nyde Aasædet i for/schreffne/ gillj hans fader brugte, Om hand bleff loulig kiendt Busleden Effter hans quindes død, Och hindes Børn eller Arffuinger Som Nest ehr Hannom Ville betrenge Som Sam/m/e dom Videre Vduiser datterit Idtse ting den 2 December 1644 Som det Videre Vduiser.

Her Om at proffue steffent Rasmus Och Christopher hølle, torchell gillj Och biørn Melle, Da Effter Som for/schreffne/ torchell och biørn Melle ehr Villig i Sagen bør dj Der Om Iche at proffue,

Rasmus Hølle och Christopher kunde Iche beuise at Entten haffue Seett eller hørtt Att tore Nagh haffde leyet Salue gille Nogen Jordepart Med Videre.

Da effter som Vj nu formedelst Stor mundbrugh Saa Vel Som Megen quinder Saa Vel Som Mands bulder och Raab huerchen haffde Respect och Roe Voris gierning och Embedes partter forRette, Nødes Vj Sagen paa førstholdende Sommerting at Opskyde Och da partterne effter Samme steffnings forkyndelse da paa hølle ting at Møde och Endelig dom formode, Effterdj det for Anfreden Iche før kunde schie, Och tore Nags Vdgiffne Bøxell Zedell at Sta(a)e Ved fuldmagt Saa lenge Vden dj Venligen her Om kand forænes effter Voris tilRaadelse Som Vj dennom flitigen foreholtt Och Ingen aff parterne desmedlertid skoffuene til Nogen Vplegt at forhuge eller forhuge lade, men huer des Medlertid at Nøyes med Sin loulig Andeell, Och Indlagde Breffue Saa lenge at forBliffue Ved Retten.
 
 
 
 

Anno 1656 den 18 Martj Effter Vdtagne steffning holtes Maallesteffne paa Aske schibredsting.

LaugrettesMend

Asbiøn Ask Olluff heyreberg

Michell Rosnes Erich lunde

Knud Vnderberg Iffuer lunde /54a/

Fremkom for Retten peder lauridsen paa Aske Som fremlagde Voris gunstige lensheres Vdstede steffning datterit Staffuanger den 27 Febr(uar)j førstkomende, huor Med Var i Rette steffnt Iffuer Nielsen Ombudsmand Offuer Vdsteen Closters goeds formeddels(t) fem Vetter korns landskylde hand skal haffue bortleyet fra for/schreffne/ peder Som hans forfedere Mand effter Anden haffuer paa Boet Och hand Effter dennom fuld haffuer, thill hand Nogle aar forleden En part Nemblig fem Vetter landskylde for Sin Søn peder pedersen haffuer Opgiffuet at feste, Aff den Aarsag hand nu Saa Vell Som hans høstru ehre tou gamble folch, Att deris Søn schulle See deris gaffn i deris Alderdom, dog hand Vdj deris liffs tid schulle lade sig Nøye med den deell hannom forVntes, Och Effter Som først hans Høstru Bortdøde och Siden hand Sielff Som haffuer Effterlat Sig Tuende Smaa Vmøndige Børn, huis Ringe formoffue Dennom tilkom ehr Set for/schreffne/ deris faderfader Vdj Ombud, Och skal for/schreffne/ Iffuer Samme Jordepart haffue til Sig taget Vnder det skin, hand Jorden fra dj Vmøndige Saa Vel Som deris farfader Ville bortfeste for store penge Och Vbillig Bøxell til en person Naffnlig Knud Enders/en/ i Idtse hannom til fortrengsell, som Jorden for billighed Gierne Ville leye Sine børnebørn i fremtiden til beste Som hand sielff for Sin Søn Opgaff, med Videre des formeld, Item til Sam/m/e tid befalles laurids hodne, hagen Ousbøe Att Møde deris Sandhed at proffue effter lougen.

Om denne Sag at proffue fremkom hagen hans/en/ Ousbøe och laurids lauridsen hodne Som bekiende Att forleden høst 8 dage Vngefer effter Staffuanger Marchet, da hørde dj at peder lauridsen Aske begierde Att leye den Jordepart Igien hans Søn fradøde, Och forInd en fremet skulle kom/m/e derpaa, bød hand dobelt Bøxel Nemblig 60 R(ix)d/ale/r men hand Iche Maatte faa Jorden Att leye,

her paa giorde dj deris fulde bogeræd. /54b/

Her Imod at Suare Møtte Knud Endersen Effter Steffnings Indhold Och gaff til giensuar, Na(a)r hans hosbund Møder schal hand Møde med sin bøxelZedell, thj hans hosbond ehr hans bøxelmand, och haffde der for Anamet 150 R(ix)d/ale/r.

Da Effter som Vj tiden forVagted effter Iff(ue)r Nielsen til klochen halff Sex effter Midag Och Ingen paa hans Vegne Møtte, Nødes Vj at Reyse til herberg Och Sagen OpSatte til den 29 Martj førstkomende Igien at Møde paa Aske ting, Och for dette steffneMaall bøde Otte Ørtuger och 13 /march/ Sølff och Knud Endersen Som Iche Sin bøxelZedel Ville fremVisse I lige Maade Att bøde effter lougen.
 
 
 
 

Anno 1656 den 29 Martj Møtte Atter Igien paa Aske Tingstoffue Indschreffne Sex laurettesMend SaaVel som SagSøgeren peder Aske Och hans Vederpartt Knud Endersen, Sampt hans fader Endre Idtse Och fremlag(d)e for/schreffne/ Knud Enderseen En Copie aff en Bøxel Zedel Vnder Tuende Mends Boemerche Var lydendes,

Kiendes Jeg Vnderschreffne Att haffue sted Och fest knud Endersen En Jordepart Beligende paa RendesØen Naffnlig Aske Som peder Aske tilforn Brugt haffuer Och effter hans dødelig Affgangh, Haffuer ieg Sielffuer Brugt Bemeltte Jordepart schylder Aarlig i landschyld til Vdsteens Closter fem Vetter korn, huilche for/schreffne/ Jordepartt for/schreffne/ knud schal haffue Nyde och beholde Jmeden och Ald den stund hand Sig Som En leilending forholder Effter Norgis lou, Dog vil Jeg haffue forbeholden hand sig med dette Aars grøde Indted befatter, Mens Allene komer mig til beste til Korsmese førstkomende, Saa i Sandhed at Vehre Bekiender Jeg Vnder min Egen haand Actum Vdsteen Closter den 16 Nouember 1656. Iffuer Niels/en/ lem.

Der som Imedlertid Jeg forualtter Vdsteens Closters goeds Om der Nogit Bliffuer ledigt schal det Vehre hannom Nest fremfor Nogen Anden Actum. /55a/

Dette Att Vehre en Rigtige Copie aff Orginallen Och forSeiglede bøxel Breff, Ord fra Ord som forschreffuet staar Bekiender Vj Thuende Vnderschreffne Niels giøse Och haluor leuig.

(to bumerker:)

Mens Effter som Vj Nogen Rom tid Offuer midag forVagted Effter Iffuer Nielsen Eller Nogen paa hans Vegne skichet Vj bud til Closteret om Nogen Ville Møde Och Suare, Effter Som steffningen Saa Vel som Opsettelsen Loulig findes at Vehre forkynt, Kunde Vj Sagen Iche lenger Opholde Baade for Jordens dyrchelse, Saa Vel Som Anfredstider etc. huor fore vj denne Sag haffuer Off/ue/rVeyet Effter dj proff och Vindesbyrd Saa Vel Som peder Askes och Knud Endersens Egen Bekiendelser paa bege Sider for Retten, først ehr peder Asches Berettning at forleden Aar der hans Søn døde Var Jorden tilRed, Saa Som Den schulle Saaes, Saa Vel som møgit til Ageren Vdført, haffuer Iffuer Nielsen Samme Jordepart Sielff ladet Saæ høste och tersche, och holdet sin queg paa foder, Vanseet Att Tuende Smaa fader och Moderløse børn med deris queg och fattig deller Igien Var, Som bleff Set for/schreffne/ peder lauridsen deris faderfader i forSuar och Ombud, Och Nu berette Att Samme dag hans Søn bleff begraffuen Var hand hos Iffuer Nielsen och begierde for/schreffne/ Jordepart til leye for billigt Som Seduanlig haffuer Verett i landet,

Siden der Effter Om høsten Effter dj tuende Indførtte proff haffuer peder Aske Atter begiert at Ville leye for/schreffne/ Jord Och bød der for førind Nogen fremet skulle kome Ind til hannom i hans Alderdom til Trengsell 60 Rixd/ale/r i bøxel Som Var dobelt Imod den bøxel til forne Affgich, Och Same tid Var Jorden Endda Vleyet, huilche Iffuer Nielsen Iche Ville Agte Eller Samtøche mens berætte Jorden Sielff aff Ville bruge, Siden Nogen tid der Effter den 16 Nouemb/e/r 1655 haffuer Iffuer Niels/en/ forsch/reffne/ fem Vetter korns brugt (!) til Knud Endersen leyet och fest for 150 R(ix)d/ale/r Effter Indførtte gienpart aff hans bøxelbreffs Indhold Saa Vel Som hans Egen bekiendelse, Och i Saa Maade for store penge schyld Iche Ville lade for/schreffne/ peder Aske Nyde /55b/ den Jordepart Igien hand Sielff til forne haffde opgiffuet, huilche Jord hand formientte hand Och Sine Børn Maatte Nyde for en fremet for biligt och Rett Effter Norgis lou.

Da effter tiltalle giensuar och denne Sags beskaffenhed, Effterdj befindes i Sandhed for/schreffne/ peder lauridsen Saa Vel Som hans forfædere Mand effter Anden haffuer boet Och Besidet halffparten i for/schreffne/ Vdsteen Closters Jord Aske Som schylder Aarlig 9 Vetter korn och 1/2 løb Smør huor Aff peder Aske for Sin Søn peder fem Vetter schal haffue giffuet aff den Aarsag hand schullde See hannom Saa Vel som hans gamble Moder til gode i deris Alderdom Och lade sig Nøye med den deell dj godVilligen Ville hannom forVnde och beuilge deris liffs tid, Vden Nogen fortrengsell Och boede hand paa Sam/m/e Jordepart Vngefer Nj Aars tid, Och haffuer Som Melt ehr tuende Smaa fader Och Moderløse børn sig Effterlatt, Item at Agte at for/schreffne/ peder lauridsen Sielff haffuer besidet Sam/m/e Jord Offuer 40 Aars tid, der fore skatted och schyldet och kongelig Retighed Vdgiffuet Och det nu Igien begiert for bøxel Och Rettighed at feste sig Saa Vel sine Børn Och børnebørn til beste i fremtiden, Derhos formentte at OmbudsMandens plegt Var Som Saaledes Kong(elig) May(estets) gods ehr betroed i forValting skulle mehr plegtig Vehre hans May/estets/ Bønder at forsuare Ind at VforRette, huor VdInden hand formehn Iffuer Nielsen hannom storligen haffuer forVretted I det at hand for store penge schyld Jorden haffuer leyet til en fremet fra hannom Och hans Børn, med Videre hans foregiffuende,

Aff denne OffuerVeyning och betragtning kunde Vj Rettere Iche forefinde Ind til for/schreffne/ peder lauridsen Aske Jou Nermer ehr och Bør kong(elig) May/estets/ Jord Sielff Igien for loulig bøxel at Nyde Som hand til forne for Sin Søn haffuer Opgiffuet helst effterdj det Iche ehr mehr Ind En fuld mands Verch Och Det for lige bøxel Som giffues aff Andre hans May(estets) Jorder med lige lotter och lunder i hoffuedlehne, Och dett hannom Saa Sielff Saa Vel som hans børn Eller børnebørn til beste I fremtiden, Och Knud Endersen Som Saa Mange penge /56a/ paa en Andens skade Och fortrengsel haffuer bøden och Vdgiffuet Att haffue Sin Søgning hos Iff(ue)r Nielsen Om dj Iche med gode kand forænes.
 
 

hielp Gud Altid Amen
 
 

Anno 1656 den 26 Jullj paa kierchehus i tingstoffen Effter en Sex Vggers OpSettelse i min fraVerelse Aff min fuldmegtige Michel Nielsen Sorenschriff/ue/r i Ryfølche Vdsted.

LaurettesMend

Lensmanden

holgier Rischedall Osmund Eye

Johans kalletued Christopher bergeland

Thore Runestad Rasmus Rischedall

Fremkom for Retten Dagfind hoffde Som i Rette lagde Voris gunstige lensheris Vdstede steffning daterit Staffuanger den 27 Martj 1656 Des formeld huor med hand haffde i Rette steffnet Sin Verfader Knud biørens/en/ Biørom och Adtser Reyersen melle for en Jordepart Vdj en Odels Jord i MidSedberg Som paa dagfinds høstru gurj schal Effter faderens lignelse i Blant Sine Børn i hans leffuende liffue at haffue tilEygnet, huilche Jordepart paaboende landbunde Olluff Iffuers/en/ En løb haffuer Opsagt, huor paa Adtser Sig først en Contragt Siden en besynderlig bøxel Sedell schal haffue forhuerffuet, Som for/schreffne/ Dagfind formehner at Vere i Mod lougen Och Rette Odels Rett, med Videre Same steffnings medfør.

her Imod at Suare møtte Adtser Melle, Knud Biørns/en/ Biørom, Och bleff fremlagt først En Contragt Meldende Att Knud biørens/en/ haffuer beuilget Adtser Melle en løb Smør for Sig eller Sin høstru Eller børn at leye Vdj MidSedberg i Aardall och Der paa giffuet hannom Sin hand och Seygel huor paa Adser haffuer skreffuet et Bøxellbreff dog Ingen Naffn giffued i Zedelen huem Jorden /56b/ skal Nyde eller beside, med Mehre Sam/m/e bøxelZedel och Contragts Videre formeld daterit biørom den 23 Nouemb/e/r 1655.

her Imod at Suare kom Knud biørom, først foregaff at Effter som Adtser melle Sielff haffuer schreffuet Contragten Effter sin Villie daa haffuer hand til Vitterlighed Indført Christopher

grødim och asgud giedeschier Och Vnderbragt deris Mercher Endog dj Aldrig hørde deris Ord och tale derOm, Ey heller Var med Adser paa biørim der Sa(a)dan forhandling schiede, til med Tuilde Om deet Var hans hand eller Iche, Effterdj Videre der Vdj fantes Ind Sandhed Indfø(r)tt.

Da Effter som for Os i Rette leges En bøxel Zedell Om den Ellers Saa skulle kaldes, Effterdj Den ey paa Nogen Mand Eller quindes person Ehr lydende, men der til staa Rom at der kand Indschriffues huad den lyster Som Sam/m/e Sedel haffuer Och der fore befindes Samme Sedel Som ehr daterit 1655 den 23 Nouemb/e/r huercken effter lougen att Vehre forhuerffuet, stillit eller schreffuet At Vehre Saa Nøyagtig at den bør nogen krafft at haffue Och knud Biørnsen biørom Som ehr en høybedaget Mand Som Iche kunde EhrIndre at hans Egne børn Och Arffuing/e/r Iche Jou Var Nermehre at leye dj Jordeparter Som hand Dennom Sielff i hans Velmagt haffuer tillignet Ind Nogen fremet,

Och Effter Adtser Melle sin Angiffuende haffuer hannom Som een Retsindig Mand betroet at schriffue det Som forSuarligt kunde Vehre, Som kunde Iche kom/m/e hannom Eller hans Arffuinger til skade i lengden paa deris gods Och Aadels Ret och A(a)seede, Sam/m/eledes den Contragt Som Adser melle Iligema(a)de har skreffuet dennom Jmellom huor Vdj findes Indført tuende Dannemends Naffn Nemblig Christopher grødim Och Askud giedeschier som schulle haffue hos Veret for/schreffne/ 23 Nouemb/e/r och hørt deris Ord, Som Och Iche Saa i /57a/ Sandhed befindes Effterdj knud biørom det gandsche benegter at dj huerchen hos Var der Sa(a)dant schiede Ey heller Noget Om den sag haffuer OffuerVehret Indog deris Merche findes Vnder Samme Contragt, huor fore knud biørom meget tuiller Om Same Contragt at der med Iche Saa loulig kand Vehre Omgaaet Som det sig burde, med Videre hans foregiffuende.

Item befindes at Olluff Iffuersen Sielff Sin førige Jordepart for/schreffne/ En løb Smør Vnød Eller tiltuongen haffuer Opsagt,

Wiste vj ey Rettere herOm Att Sige Ind at for/schreffne/ Contragt Som Iche findes Sandferdig Jou bør at Vehre Som Vloulig och Vgiort Och den bøxel Sedel Som Adtser melle Iligemaader Sielff haffuer schreffuet Och Ingen Mands Naffn IndSatt Iligemaade at haffue Ingen krafft, men dagfind hoffde Som ehr paa hans quinde Och børns Vegne Rette Arffuinge Och Odels ba(a)ren til Samme Jordepart, der til at Vehre Nermest for nogen fremet, Effter lougen at Nyde Och Adtser melle sine bøxelpenge Igien at Anname Saa Vit hand Iche kand haffue fylest aff denne A... Som nu Saæed ehr, huor paa Adser nu haffuer giort fremlaan och IndSatt loedemand, Och dagfind hoffde Eller huilchen hans børn Sam/m/e løbs leye Vil Nyde och beside, at giffue for/schreffne/ Olluff mid Sedbergh for sin Armods schyld billig Affmindelse Effter Sex Mends Sigelse.

LaugrettesMend Vdj denne Sagh med peder Find och Knud Vallem ehre dj for/schreffne/, men med parternis beuiling Ehr Sagen henfunden til høstetinget Och schreffuet paa Steffningen.
 
 
 
 

Anno 1656 den 27 Octob/e/r paa Deerdall effter lensherens schrefftlig befalling Retten at betienne.

LaurettesMend BundelensMand

1 Jon tingesdall 4 laurids oltesuig Rasmus tierans/en hølle

2 torgir hølle 5 Jens fløsuig

3 Jon fløsuig 6 Sacheris homeland /57b/

Paa hederlig och høylerd Mand Mester Marchus Christens/en/ homble Superintend(en)t i staffuanger hans Vegne Capitels Fogit Ehrlig och Velagt Mand Niels giertsen Borger i staffuanger for Os i Rette lagde Voris gunstige lensheris befalling til lensmanden Rasmus hølle des korte Mehning At for/schreffne/ M/ester/ Marchus haffuer sig at besuerge Offuer gillis Och Nøelands Besidere for dj dennom schal haffue tilfordristed Att Indløbe paa deerdals skou och der Reffuen En stor deell Neffuer och dem bort ført schouen och deerdals leylending(e)r til schade, Item dj paa gillj til Vplegt forhuget en skou Som liger Vnder den støll dj haffuer Vdj feste Aff deerdals Eyendomb Imod deris forpligt dj derOm tilforne haff/ue/r Vdgiffuet, med Sam/m/e befallings Videre formeld lensmanden Rasmus Hølle tilschreffuet, daterit den 15 Septemb/e/r 1656 aff Kongsgaarden i staffuang/e/r Wnder den gode Mand Velb/yrdig/ henrich belous Egen haand Ved Same befalling Rasmus hølle haffuer Attschelig proff at Steffne.

Da effter befallingen haffuer Vj Os paa Aastederne Begiffuet Och først befunden En tølt hustømmer Som laa Nederkiørt och Var kommen Offuer Elffuen laa paa gillj March, huilche Var huged i lindlands støll Som Rasmus gille bestod dj der haffde hugen,

Dernest haffuer Vj forfahret støllens skouff Som ehr gandsche Ringe, der fantes 13 stuver Som Syntes at Vehre Nylig hugen Och trerne bortført, Saa Som kunde Vehre scheed forleden forAar, Item laa Neder falt fem Smaa treer Som Iche Var Aff ført forVden 10 Smaa treer Som Var ført til stølsbuen Som der schulle forbyges Effter Som den Enne stølsbu Var meget gam/m/el och Vtienlig huad sig tag skoffuen Anlanger, da huis Smaa och Vnge birch som fantes Var gandsche AffReffuen och Vdschamfieret, Och Ingen tag Var Nyligen lagt paa stølsbuen, Samme skade taxert for 1/2 pund tag effter Voris skøn mens Ingen Nøtig tagschou haffuer Vehret paa Mange Aars tid, Thj der findes gandsche faa birch. /58a/

Dernest besigted due skouff Som Iche Anderledes befindes En(d) til BrendVed Aff birch Och Aar, der Syntes Os kunde Vehre Reffuen paa en trej Aars tid Aarlig et pund tagh Vngefehrlig, Och laa fem birch Nederfeldt, Men huem Slig haffde giort kunde Vj Iche Vide,

Effter steffnings tilhold Møtte dj gillj Mend Nemblig torchel, Salue, Suend och fanuell Sampt tuende dre/n/ge hendrich Och Rasmus, Och bekiende for/schreffne/ Rasmus at hand och hans broder haffde huget forschreffne hustømmer mens huis tag dj haffde Reffuen Var forbrugt paa høeladerne Som findes paa Sam/m/e støll.

Niels giertsen til Spurde dj gillj Mend Om dj Iche Viste for/schreffne/ tømmer Var komen Aff lindlands støll och Na(a)r det Var Nederkiørt, der til Suarde dj, at dj Iche kunde Negte At dj Jou Viste for/schreffne/ tølt tømmer Som laa Ved gilj brou Var Neder Kiørt och Om dj Saadant Enten for Bispen Eller pouel Knudtsen haffde giffuet til kiende, Dertil dj Suarde Ney, huor fore Niels giertsen formientte den Som høller Ehre lige schyldig med den Som stieller med Videre hans Angiffuende.

Dernest fremkom effterschreffne proffs folch, først torbiøn hansen tienendes paa deerdall, Att nu før Indhøsten bekiende Salue gillj for hannom och Zidtsel pouelsdatter at hans brødere hug Neder Ald huis Som fantes i lindlands støll, Item at hand fant tuende Smaa tag kimler i due skoffuen, huer 3 Spand, mens Ingen folch fant der hos Som det haffde giort, Same Ord proffuet hans staldbroder torchel,Som och Sam/m/e tid Var med hannom i skouffuen, Derhos foregaff at en Mand i Staffuanger Naffnlig Olluff Iffuersen Som en tid lang forleden Somer haffde sin tilhold hos Salue gillj, bekiende Sielff for dennom at huis tag dj haffde funden i due skou, Det haffde hand Reffuen etc.

torchel och Salue berette Att dj Ingen brug haffdde i lindlands støll, men Suend och fanuel brugte den, och dj brugte en Anden der Imod mens Ellers giffuer dj Alle landschyld der Aff, formedels(t) Sine Aarsager ehr Sagen til doms Optagen til høstetingen. /58b/
 
 

Hielp gud fader Søn Och hellig Aand Amen.
 
 

Anno 1656 den 4 Nouemb/e/r Holtes Almindelig Ledings och Sageting paa kierchehus Aff fogden Laurids pedersen Neruerende bundelensmand Holgier Rischedall.

Laugrettesmend

Osmund Vallem Iffuer Vallemb

Laurids holtte Suend leguong

laurids Riffueland Rasmus Rischedall

Olluff Tued Olluff Maaland

Olluff Vigleffsdall Rasmus Vallemb

Omund Vall(mangler em?) per Riffueland

Først Oplest Copie aff Kong(elig) May(estets) breff Om hestte Marchet Som Ehr AnOrdnet Vdj Staffuanger den 17, 18, 19, och 20 Junj Aarligen at holdes,

Dernst forkynt lensherens AnOrdning Om Mønstring Och Execering.

Sam(u)el simens/en/ Aas Var steffnet for leyemaall med Ingeborg Jacobsdatter haffde tilforne loffued hinde Att Ville Egte, mens det Iche har effterkomet, huor fore hand ehr tilkiend at bøde fulde bøder Effter Resesen Och effter som hindes Midel er Ringe da at lide straffess paa kroppen.

Osmund och Iffuer Vallemb, Olluff tued, Rasmus Rischedall, Olluff Egland, lauers Riffueland i Den sagh.

Fremkom for Retten daniel tysdall paa hans Søster Ingeborg Jonsdatters Vegne Och i Rette lagde Voris gunstige lensheres Vdstede steffning daterit Staffuanger Kongsgaard den 16 May 1656. /59a/ Anlangende Aasede paa Øffre Vallem som hun formener sig at Vere til beretiget Effter hindes S/alig/ fader Jon Iffuersen, med Mehre steffnings Videre Indhold, Om schadelidelse och Anden besuering, steffning effter Opschrefften befantes louligen at Vehre lest for dj Vedkommende.

her Imod at Suare møtte peder, find Och knud Iffuersønner, berætte och foregaff at dj forMientte Sig effter lougen Nermere deris S/alig/ faders Bunestad at Nyde och beside Ind som deris broderDatter Som Endnu Iche ehr Voxen, Och det aff den Aarsag at Om hindes S/alig/ fader Endnu Var i liffue, Som Var den Eldste kunde hand Iche formedelst hans store forSeelse Nyde Nogen OdelsRett, men Sielff med VbodemaallSag, Ved leyermaall med hans stiffdatter haffuer forSpilt, Item formoder Att lougen i den fald hinde til Saadan Ret Ey tilsteder, Saa lenge Sønn til ehr.

Vigte parterne for Retten, Vden døren,

Bleff her Om for Retten affSagt effter Norges loug Arff B/alchens/ 7 Capit/el/ Som formelder, haffuer fader effterlat Sig OdelsJord, da Nyder elste broder Aasedet, Ehr broder ey til Nyder BroderSøn, Ehr hand ey til da Nyder Elste Søster, Nu formeldes Iche i lougen at Sønnedater kand Sønen fra hoffuetbøllet afftrenge, thj huerchen lougen eller Recesen tillader at quinde legen gaar for mand kiønet, Ind her hos att agte at hindes fader med leyemaall med sin Egen stiffdatter Ald sin Ret haffuer forSpilt baade løst och fast, Och Om Indschønt hand Var i liffue Saa Var dog hans gierni(n)g Vbodemaall, /59b/

Bleff her Om for Rette AffSagt Saa lenge Som Søn til ehr effter fader Da Nyder hand Aasede for broderdatter, thj Mandlegen gaar for quindelegen i Alle Arff.

Adtser melde med lensherens steffning haffde Citerit Knud biørensen Biør(o)m formedelst En løbs leye som hand schal haffue fest hannom Vdj Mid Sedberg i Aardall och haffue giffuet Hannom fuld bøxell, huilche bøxelpenge hand Igien Søger Men Effter Som Dagfind hoffde ehr dømt til Jorden och schal giffue Adser Igien Sin bøxelpenge, her for Rette AffSagt, Effterdj Sagen til KongSegt hen Seer med den Vrigtig Contract Vil Kong(elig) May(estets) fogit der med haffue sin tiltalle med Ny steffneMaall, Mens huad dj prou belanger Som Adtser melle haffde steffnet Nemblig Jon degne Och Olluff Nere biørom och Olluff Reffueland, Effter lang Vnderhandling bleff dj forligte Saa dagfind hoffde schal giffue Adtser Melle 8 Rixd/ale/r Inden fiorten dage at betalle, Och dermed beholder Adtser Aufflingen och huis Nøtte hand dette Aar haffuer aff den løb i Mid Sedberg.

Karen trane steffnet Olluff Vigleffsdall for schyld och gield Sampt tarald Melle, bleff tillkiend at betalle Inden fiorten dage eller Vordering i Deris bohaffue.

Adtser melle med bundelensmands Steffning haffde Citerit Anders schumager, Jens taraldsen Melle, at proffue Om den skade tore Jensen giorde daniel Melle, huilche proffuet at forleden pindse Afften kom tore Jonsen til hanom och drach en pot Øll, kom Saa i /60a/ Klamerj med daniel Melle och stach hannom i hans laar med en Kniff och Jaget Jens taraldsen, Siden kom Adtser Melle at hielpe sin Søn och Slog tore Jonsen med et styche tre, Nemblig en støffer, Siden Tore Jonsen Var hiemkommen Var Niels helgeØe, Knud Sædberg och Omund Valle och baar tysdall hos hannom och Saæ hand Var blo/d/ig Slagen Och blodet gich Vd aff hans Øre och Ansigt Och leffuet der effter til S(anc)tj Olluffs tid.

Olluff Eggebøe steffnet Olluff mid Sedberg for løn Som hand schyldig ehr Nemblig 2 Ort 2 skiorter Och en trøye, schal betalle hannom klederne,

laurids pedersen lod fredlyse Kongens Och Kierchens skoffue Att Ingen tilfordrister Sig til at bruge der Vdj Nogen Vloulig brug.
 
 
 
 

Anno 1656 den 10 Nouemb/e/r holtes Almindelig ledings och skatteting paa Sogen i Aske schibred Aff Kong(elig) May(estets) fogit laurids peders/en/.

Bundelensmand Kolding Michelsen i Sogen.

LaurettesMend

Mads heyreberg Erich Aske

laurids houguoldstad laurids hodnefield

Olluff heireberg Asbiøn Varberg

Først bleff lest Kong(elig) May(estets) Breff Om heste Marchet Som ehr beuilget i Staffuanger huer Aar 17, 18, 19 och 20 Ju/n/j Aarlig.

Dernest Oplest Captinens Instruxion Om Mønstring och des beschaffenhed Som forholdes med Execering 13 Martj, Junj och Septemb/e/r.

Rasmus Nordbøe steffnet Asbiøn Aske for 1 Rixd/ale/r Som hand ehr skyldig paa en hest Som hand loffde for en Østmand, schal schaffe beuis førind derOm kiendes kand.

Niels Nordbøe Var steffnet aff haluor pedersen for et hus, Møtte Iche, schal bøde støffnefald 1/2 R(ix)d/ale/r. /60b/
 
 
 
 

Anno 1656 den 12 Nouemb/e/r holtes Almindelig schibreds och ledingsting i houschen schibreds tingstoffue paa hoffuersteen aff kong(elig) May(estets) fogit laurids pedersen,

Bundelensmand tore helleland.

LaurettesMend

Rasmus Nordbøe Jon Østebøe talgØe

Simen dalager Claus hanneSand

tosten galte Olluff Nordbøe

peder Rise steffnet hans hombreVold for hand har Slagen hans Søn,

Bleff tilkiend at bøde Effter lougen 4 /march/ Sølff effter Som stochen bleff fremVist Som Var i Synderslagen paa drengens Arm.

Jacob Andersen Vold med lensherens schrefftlig Citation haffde steffnet laurids Elluffsen for hand Sin Jordepart i Ousbøe for tore lande haffde Opsagt Inddog hand sin Rettighed och landschylde ey haffde betald Som hand effter lougen Burde, Nemblig 3 Vetter etc., daterit staffuanger Kongsgaard den 11 Octob/er/ 1656.

Her Imod At Suare Møtte for/schreffne/ laurids Elluffs/en/ Och fremlagde sin schrefftlig Indleg des Indhold At hand for sin Armod schyld Iche kunde holde Jorden tilbød hand Jacob Vold dend Om hand Ville giffue hannom tilbørligen Opsegen for hans Armod schyld, det Jacob Iche Ville Effterkomme, huor for hand Drog til tore lande och aff hannom Opbar 24 R(ix)d/ale/r i Opsegen och 4 R(ix)d/ale/r i Vare, Som Saa i Sandhed befindes,

bleff her Om for Rette AffSagt at Jacob Vold schal betalle tore lande 30 R(ix)d/ale/r Igien Och dermed Nyde och tiltrede Jorden til Nøtte och brug for sig Eller sine børn, Och Om tore lande Som mener at haffue Nogen Odels Ret til Sam/m/e Jord Agter det At Indløse, daa Igiengiffue Jacob Vold sin fulde betalling effter hans breffues formeld med schatter Och Omkostning /61a/ Som Indschreffne 30 R(ix)d/ale/r huor med dj 3 Vetter Nu bleff ledig til brugs.
 
 
 
 

Anno 1656 den 14 Nouemb/e/r holtes ledings Och schatteting paa stenes Aff Kong(elig) May(estets) Fogit laurids pedersen, bundelensmand henrich stenes.
 
 

Lauretes Me(n)d

Find hauge Olluff lousnes

Simen Rode Jacob Faæ

tore Kingestad Jacob Nerland

Peder flesche Matis løsnes

Johans Vigen tore Runestad

Simen Nordbøe Ener Vignes

Laurids pedersen haffde steffnet lauers houschen for mistag med et Nød, Sonet med fogden for 1 R(ix)d/ale/r Efftersom hans grander gaff hannom et got schudsmaall at Sa(a)dant Var Iche giord i Mening til Nogit Vloulighed Effterdj hand haffde mist lige Sa(a)dant et Nød.

Lauers pedersen steffnet Osmund Vesbøe for leyemaell med et quindfolch Ane torsdatter, schal bøde effter Resesen 12 R(ix)d/ale/r eller lide paa Kropen med fengsel, quindfolchet bøde I lige Maade.

Klemet berge steffnt truels och Anbiør Regelstad til Vindesbyrd, Møtte Iche, schal bøde steffnefald.
 
 

hielp gud fader Søn Och hellig Aand.
 
 

Anno 1656 den 20 Nouemb/e/r holtes Maallesteffne paa Øster Sædbergh.

LaurettesMend

Johans Kalletued Osmund Vallem

Olluff Øffre Vallem Olluff dan(i)els/en/ Sopeland

Olluff Egland Christopher bergeland

Neruerende bundelensmand holgier Rischedall. /61b/

Presenterit for Retten Jon lauersen Øst Sædberg Meed hans fuldmegtig peder Christensen Nese, Och lod for/schreffne/ peder lese hans schrefftlig fuldmagt Aff Voris gunstige lenshere meddielt denne Sag at prosidere.

Som fremlagde Voris gunstige lensheres Vdstede Steffning datert den 12 Octob/e/r An(n)o 1656 des formeld at Jon lauridtsen Østjgaard haffuer steffnt Knud fremer Sædberg paa hans quinde Birgete JonsDatters Vegne, Aamond Valde paa din stiffbørns Vegne, Olluff och Jon Reyersen paa deris Egen, thore Vllestad, Jon Øffrebøe och Niels helgØe paa Eders quinders Vegne formedelst 10 /pund/ Smør och tou Spand korn Aarlige landschylde Som schal Vehre til Arffs falden Effter tuende brødere laurids Suaberg Och Jon Øst Sedberg Som en huer Aatte sin bunestad med bøxel etc. huilche gods Iche Saa Retferdelig schal Vere schifft Som det Sig Effter lougen burde, huor fore hand formen Sam/m/e gods Igien bør at Samelkastes (!) och loulig schifftes.

Ind Och steffnt for tou Spands korn landschyld i Østjgard Som S/alig/ Reyer Sedberg schal haffue Indløst for 3 R(ix)d/ale/r i Østjgaard Som schal haffue Veret hans Verfaders gods da effterdj hand Igien haffuer faaet sin løsning penge Och godset hannom dog forholdes han/nom/ och Vret att schee Och enten godset at Nyde eller Sin Vdlagde penge med Rente.

foregiffuer at s/alig/ Reyer schal haffue bortSkifft en deell aff hans Verfaders Jordegoeds Vdj tysdall 20 /marcher/ Smør Och 4 /marcher/ Vdj tingesdall huilche schiffte schal Vere schied Imod En Semj dennom Jmellom OpRetted ehr.

Item schal Jon Østjgaard haffue hans quindes faders Broder laurids lauridsen Klepes fuldmagt hans gods at Indløsse Och der Om at møde med Michell lauridsen førige Sorenschriffuers breff. /62a/

for det femte haffuer hannom til at talle for en husmand hand paa deris fellis march haffuer IndSat hannom beuilget Ager Och Eng at Optage paa hans leyemaal som kaldes lj Som Och schal Vehre Imod Contracten med Videre.

paa hans May/estets/ Vegne befalles en huer at Møde i Rette paa Arffuetofften Øster Sædberg den 20 Nou(em)b/e/r med deris Breffue Och Adkombst Vehr(e) Sig dom/m/e, Mageschiffter, Semj, Kiøbe Och pantebreffue, huis dj til den Sag kand haffue at Suare.

Indsteffnes gunder bergeland, Reer tysdall, Iffuer Vallemb deris Sandhed at Vinde och bekiende Om dj 2 pund Smør i Øffre tysdall och tingesdall.

Indsteffnes her Jens Simensen Sogneprest til hielmelands prestekald at Møde Om hand kand haffue Nogit hertil at Suare,

Indsteffnes laurids Meelle och Anders birche deris Sandhed at bekiende Om det schiffte Som S/alig/ Reyer giorde med for/schreffne/ Jordegods.

Bleff først for Os fremlagt 4 schifftebreffue Alle lige lydende at laurids Melle, Aasel Østerhus, hendrich koluig, haluor Amdall, Ingbret Øffrebøe Och Christopher grødIhm Anno 1630 den 9 Jullj schiffte Effter Euen Reersen Och hans quinde Berette Jonsdatter.

Noch i Rette lagt tuende S.... daterit den 7 Aprilj 1630 Enslydende at Reer Jonsen Øster Sædberg Och Johans lauridseen paa Suaberg haffuer giort Mageschiffte Om bunestad i Øster och fremer Sædbergh Vnder 8 Zignetteer lest for Retten Jullj (!) laugting 1631 den 13 Januarj.

Noch fremblagt aff Jon Østjgaard hans bøxel Zedell daterit den 7 Aprilj 1630 at Reyer Jonsen haffuer leyet hannom 3 løb(e)r brugh i Smør och korn i Øster Sædbergh for 40 R(ix)d/ale/r Same bøxelbreff Vnder trende Zignetter.

Noch fremlagt Jon Østjgaard Ett pantebreff fra Reyer Indløst meldende paa 1 Spand Och 8 bismermarch korn huor for hand hannom 3 Rixd/ale/r haffuer leuerit. /62b/

Noch fremlagt en pantebreff aff Johans lauridsen paa hans Arffuingers gods 1/2 løb Smør for 53 R(ix)d/ale/r 3 Ort.

Item Endnu fremlagde Jon lauridsen et pantebreff Aff Ellind lauridsen paa Suaberg Vdgiffuet paa 1/2 løb Smør j Øster Sedberg huor paa er forstragt 43 R(ix)d/ale/r.

Noch fremblagt et Andet pantebreff aff laurids lauridsen paa Kleppe Vdgiffuet Meldende paa 1/2 /pund/ Smør och 16 /march/ korn i Øster Sædbergh Och et pund Smør i Øffre tysdall och tingesdall, huor paa ehr Vdgiffuet 53 1/2 R(ix)d/ale/r.

Noch fremlagt aff Olluff Reersen ett perchementsbreff med fire Vnderhengende Zignetter formeldende at Marte A(a)dnesdatter haffuer Sold Reyer Jonsen 7 1/2 /marcher/ Smør i tysdall Och 3 /marcher/ Smør och Sex Spand korn i øster Sedberg for halffniende R(ix)d/ale/r Sold til Euig Odell i Øster Sædberg.

Fremlagt aff Olluff Reersen Ett pantebreff Aff dorette Olluffsdatter paa lande paa findØe Meldende paa 1 Vet korn 1 /march/ Smør i Øster Sedberg Och fem /march/ Smør i Østrim i schiolds Sogen for 32 R(ix)d/ale/r dat(erit) 20 Nou(em)b/e/r 1638.

Dernest bleff dennom til Spurt Om dj haffde flere breffue at fremlige der til Suarde Knud Sædberg at der Var flere breffue, mens hans stiffSøn/n/er Olluff Valde och Jon RaffnAas med trads Och puch Suarde dj Ingen flere haffde at fremlige paa denne tid, men haffde fremlagt fire bytesbreffue med mehre Vnøtige Ord Och stor mundbrugh dennom Jmellom forfalt Om bøxel och Andet, huor til Jon Østjgaard Suarde at der ehr løgen i hans bøxel Zedell.

Effter som dj Offte bleff tilSpurt Om dj flere Breffue haffde at fremlige, kom der dog Ingen frem, Huor fore Vj effter steffningens Sampt dagens bortløb Maatte tage proffuen til forhør, /63a/

først fremkom gunder Bergeland, En Mand Vngefehr paa 100 Aar Som proffued at hand Var barnfød i A(a)rdall hand Var hos Sin fader Olluff tysdall, da Opbar gamble Jon Østjgaard och lauris Suaberg i tysdall huer 1/2 pund Smør, Siden bleff det forhøyet Och hand der Effter Iche Viste huad dj Siden Opbehr, da laa tingesdall Øde Vnder tysdall til Setterbøll.

Dernest proffued Reyer tysdall at effter Jorden bleff forhøyed Som ehr en Rom tid forleden, da Opbar lauers Suaberg Och Reyer Sedberg huer 1 /pund/ Smør, Siden bleff tingesdall Optagen och bebøgt huor aff huer aff Eyerne tog huer sin Anpart aff landschylden Som ehr 18 /marcher/ Smør huor aff presten følger 6 /marcher/ och dj Andre huer sin Anpart.

Dernest fremkom Iffuer Vallem Och proffued Reyer Tysdals Ord i Alle maader, her paa giorde dj deris bogeræd.

Ind ydermehre proffued Reyer och Iffuer at der dj haffde forhøyet godset, Ville Reyer trenge paa bøxell huor for tysdalsmend Nødes at Sette her dann(i)ell deris Sogneprest deris gods i pant, Som hand haffde Nogle Aar, Siden bygte Reyer halten mod presten, och dj aff tysdal løste deris gods Igien, men gamel Olluff tysdal optog tysdal aff Øde, hans Søn Omund der Effter leyet aff S/alig/ Mester Jorgen i staffuanger.

Lauers melle proffued at hand ey Viste Anderledes Om Bytte och skiffte Anlangende Sam/m/e gods Ind findes Vdj schifftebreffued Indført, Som hand haffuer beseiglet,

Anders birche proffued at hand huerchen Viste Om Alle Arffuinger Var steeffnt eller møtte tilstede, thj hand det Iche Mindes, her paa giorde dj och deris æd.

Siden fremlagt aff Olluff Valle et pantebreff daterit den 13 May 1622 at Reyer Jonsen haffuer panted aff Niels Erichsen och gunlj Erichsdater 7 /marcher/ Smør i tysdall for 7 R(ix)d/ale/r.

Endnu fremlagt tuende perkaments Breffue daterit 1600 Meldende paa 9 /marcher/ Smør, men effter Som pestelends paa dj tider graserde, Viste dj Iche huem det nu følger ligende i tysdall. /63b/

For det Sidste bleff Sagen Optagen til Om Anden dagen effterdj dagen ey mehre kunde til streche, Møtte nu Atter for Retten knud Sedberg hans høstru Berete Jonsdatter, Olluff Valde och Jon RaffnAas.

Fremkom da for Retten Jon Øster Sedberg Och Effter Semies tilhold Optalde 37 Rixd/ale/r for det gods Nemblig Nogle Marcher Smør i Øster Sedberg Som torbiø(r)n kierchehus til Berete Sat haffuer, Som tilhør torbiøn kierchehus Sinne børn, torbiøn Møtte och Suarde Sielff Sit gods at Ville Indløse.

Da effter dj breffue for Os i Rette liges først tuende Enslydende Semier datert den 7 Aprilj 1630 des korte Indhold at Johans Suaberg haffuer schifft bunestad mod bunestad Saa Johans lauridsen Som Aatte bunestad i fremer Sedberg Som Aff en gamel laugmandsdom kand ehrfares Och Reyer Jonsen Aatte bunestad i Øster Sædbergh, haffuer Mageschifft Saa Reyer Vigte til fremer Sedberg och Johans Suager Jon lauridsen kom til Øster Sedberg, Som Same Semier Videre forklare.

Dernest frembliges fire schifftebreffuer Anlangende En deell Samme Odel, datterit Same Aar 1630 den 9 Jullj huor en huer Sit gods schulle Nyde huilche Skifftebreffue Aff den Sorenschriffuer S/alig/ Rasmus Andersen och Sex Mend findes giort och bes(e)iglet Som dj Sielff Videre Vduiser, Effter Same Semj Saa Vel schifftebreffue schal Enhuer der Effter gods paa Sin paaboende Jord Indløse etc.

Nu fremliges først Breffue och ducamenter At Jon lauridsen med S/alig/ hans Verfaders Søners fulde Beuiling maatte Nyde deris Rett med løsning Saa Vel som Odels Ret och bunestad, Saa hand effter /64a/ hans Anuiste Adkombst Eyer En løb 1 /pund/ 1 /march/ Smør Sampt 2 1/2 Spand och 4 /marcher/ korn i Øster Sedberg etc.

Item S/alig/ Reyers Arffuinger ey flere breffue for Os haffuer Anuist Vden Alleniste paa 1/2 pund korn 1 1/2 /pund/ och 1 /march/ Smør. Sameledes befindes at Reyer Jonsens Søster Marte hølle Saa Vel som fleyre eyer Endnu Sielff deris Odel Item torbiøn talgØe Som och en deell paa hans børns Vegne kand tilkome, Vil det och Igien Indløse, Och Om Erich RaffnAas Sin gods Var Endnu Ingen Endelighed dennom Imellom giort.

Effter forberørtte Omstendigheder Ehr Jon laurs/en/ beste eyere i Øster Sedberg och bør effter lougen Att Ra(a)de bøxelen Saa lenge Semj, schiffte Breffue och Andre fremlagde ducamenter sta(a)r Ved Sin fulde magt, Dog hand Effter Semj schal Indløse Saa megit her effter i Øster Sedberg Som hannom for bilighed tilbydes.

Belangende En husmand Som Sider i Marchen paa en styche plads kunde Vj denne tid Iche Om kiende Effterdj flere husmend findes her i bøgden.

Belangende Indsteffentte dom/m/e Saa Vel som Andre Breffue, Om Nogen kunde Vehre effter denne dag, Som dj Nu møt Viligen Indeholt, haffuer det Sin tid Och schal for Øffrigheden Andrages, til Videre straff Effter landslougen.
 
 
 
 

I Jesu Naffn begynder Vj An(n)o 1656 den 21 Nou(em)b/e/r Paa fremer Sedberg.

LaurettesMend

Johans kalletued Rasmus Rischedall

Osmund Vallem Olluff Eggeland

Rasmus Vallem Christopher bergeland

Lensmanden holgier Rischedalll. /64b/

Fremkom for Retten peder Christensen paa ytter Nese med lensherrens beuilling at procorere for Reer Suendsen paa helleland i leerAnger schibred Som for Os i Rette lagde Voris gunstige lensheres Vdstede steffning des formeld kortelig,

hilser Eder Knud fremer Sædberg paa eders quindes Vegne, Osmund Valle, Olluff Och Jon Reyersen, thore Vllestad, Jon Øffrebøe och Niels helgØe, S/alig/ Reer Seedbergs Arffuinger paa deris Egene Och quinders Vegne Sampt MedArffuinger Anlangende fremer Sædbergs bunestad Och Besidelse Som Reer formeen at Vehre Nermerst Att beside Och bruge end Nogen aff Eder Effter som hand ehr komenn aff Elste Broder legen, Item at Sam/m/e gods ey Saa Retferdig at Vere schifft Som det sig bør men dermed ehr scheed stor vnderfundighed Som hand formehner bør Igien at Samelkastes Och Omschifftes Och dj Same bunestad til førstkomende fahrdag for hannom bør Ryddig at giøre Och Igien Anname deris pantepenge effter panteBreffuens Anmelding med Same steffnings Videre Anmeld, Item befalles dennom at haffue tilstede Odelsbreffue, Mageschiffte och pantebreffue, Saa Vit i Eders Verge kand findes. Item befalles Jon Østigaard, Marette hølle, Jon høyland, Suend boeg, laurids Runestad, Iffuer barque, Osmund Sangesand Att møde med dom/m/e, breffue Eller huis dj dertil kand haffue at

Suare.

Her Imod at Suare møtte Knud fremer Sædbergh Och berætte at Reyer Suendsen huerchen Eyer gods Eller bunestad i Ringeste Maader, men haffuer Sit gods at Søge i Øster Sedberg Om hand Nogit Agter Att Søge,

Dernest bleff i Rette lagt Ett kiøbeBreff At Erich Jonsen paa RaffnAas haffuer Sold /65a/ hans broder Reer Jonsen paa Sædberg hans høstru och Arffuinger fra sig Och Alle Sinne Arffuinger Ald den Odels Ret och bunestad som hand kunde Vere tilberetiget i deris fellis Jordegods i Sedberg Effter Som hand Var Eldste broder Och derfor Annamet Thj Rixd/ale/r, Och Ved Same breff haffuer dj lignet deris gods Saaledes at der schal kome Paa Erich RaffnAas Sin part 1/2 løb Smør i Valle Och paa Reer Jons/en/ 1 pund Och 9 /marcher/ Smør i Øster Sedberg Som fast och Vryg(e)ligen schal holdes och Effterkommes med Videre Sam/m/e breffs Indhold schreffuet den 1 Febr(ua)rj 1634 med hans Zignet Bekreffted, Sampt hans Søn Olluff Norimb och trende Andre dannemend.

Forschreffne Thj Rixd/ale/r bleff nu for Retten Optald Och fremblagt Sampt tilbøden Knud Sedbergh huilche Hand Iche Anname Ville mens dj først Same kiøbeBreff schulle Sueche.

her Om for Rette Sagt Om Reier Suendsen Agter Sin farfaders Rett och Odel at Søge, da at at Søge det Vdi Øster Sædberg Som det effter schiffte och kiøbebreffue findes Saa lenge dj Ved fuld magt bestaar Vsteffnt.
 
 

hielp gud Altid Amen
 
 

An(n)o 1656 den 13 decemb/e/r holtis Sageting paa fossand Aff kong(elig) May(estets) fogit laurids peders/en/

LauretesMend

Jacob Michels/en/ fossand Rasmus Jons/en/ berj

Jacob Olluffs/en/ fossand Fanuel Ehruig

Siuor Rettedall gudbiøn Espedall

haluor leuig Olluff Jorpeland

Rasmus pers/en/ berj haluor tungeland

Tore helde Niels giøse

Oplest Lensherens befalling Om Mønstring Och lagt Almuen Vdj legh Samell.

Var Ingen Sager. /65b/
 
 
 
 

Anno 1656 den 15 decemb/e/r holtes Almindelig schibredsting paa hølle.

LaurettesMend

Jon tingesdall gunder bersagell

torgir hølle Endre giesteland

laurs Vigen Johans Suihus

Sacheris homeland Christopher hølle

Jon fløsvig Rasmus Verland

Jens fløsuig Christopher Nordland

Laurids pedersen En Vng bengel har beliget Ett quindfolch Naffnlig Zigne Jacobsdater, haffde Indted at Sonne med, bør at lide effter Resesen.

laurids høyemorchen steffnet Isach Suihus for hand Opslog hans hus och Vdtog 6 stocher, Isach Møtte Iche mens hans stiffader Suend Indre lim/m/e Som berætte at den Contract Rasmus Suendsen haffde giort dennom imellom Var tuert imod hans tingbog.

Asbiøn biørdall med lensherens steffning haffde Citerit fanuel gillj for hand har berRømet Sig at haffue liget hos hans Søster berete Som tilforne boede paa Nøeland Och i Saa maade Spilt hindes gifftermaall Och løyenAgtig paa Sat hinde en skamfleche,

Her Imod at Suare Møtte fanuel gillj Och for Retten bekiende at haffue liget hos hinde Och Sagde dj Var Iche schylt ti hand begierde hinde til Egtte mens hindes broder sagde hand løy Som en schielom.

Laurids peders/en/ tilSpurde laugretted och Almuen Som nu tilstede Var Om dj haffde hørt Nogit Ont Om for/schreffne/ berette, da Suarde dj at dj Aldrig Andet haffde hørt Om hinde Ind det som Ehrligt ehr.

fanuel forschød sig til proff toleff modall, torgir Malmin, Sam/u/el Nøeland, Rangle Saluesdater gillj.

for/schreffne/ faniel bleff tilkiend at bøde fuld bøder Effter lougen Mand(helge) B/alchens/ 25 Cap/itel/ och bliffue mand des Minder och bliffue en løgner och fiolmelle, det ehr for Ran(g)tallendes effterdj Ingen Sag hinde Offuer /66a/ Beuisses och for hindes gifftermaal hand spilte staa hinde En tolff mends dom.

Mester Markus Christensen homble effter en Optagen Sag Ved hans fuldmegtig Niels gier(t)s/en/ haffde steffnt dj dillj mend for en støl Huor dj schoffen haffde Vdhogen och giort fremlaan deraff Imod deris bøxelZedell, her Om for Rette AffSagt Effter deris strenge forplegt haffuer dj forbrøt Sam/m/e støll och om dj den Videre Vil Nyde dat (!) at leye den i første bøxel aff den gode mand och tømer(e)t at tilhøre bispen som nu findes Neder feldt, heller haffue det i hans minde.

Laurids pedersen lod forbyde at Ingen Vloulig fischeRedschaff med schøtel Eller Slig Vloulig brug maa Effter denne dag bruges i deerdals elff Vnder straff formedels(t) Vannefisch Som Spildes, huem Som Effer Den(ne) dag hermed befindes at bøde fischeSpilde.

Salue gilj med lensherens steffning haffde Citerit tore Nagh for hand har leyet fanuel gillj 1/2 /pund/ korn i gillj effter Som hand formeen Sa(a)dant tilkome(r) hannom effterdj hand ehr Elste broder, her Om for Rette AffSagt at fanuel schal Nyde Jorden effter hans bøxel Sedel Ett tagemaall som ehr 3 Aar at Regne fra hans bøxel Sedels dato, Och Om Salue det Siden Agter at Nyde daa at leye det effter landslougen.