Tingboken er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Sparebanken Hardanger og Statsarkivet i Bergen 

 

 

 

   

Hardanger, Lysekloster og Halsnøykloster

 

Tingbok

 

I.A.c. 13

 

 

1691-1692

 

 

 

 

1691: 1

 

A dig den hellig Trefoldighedz Naven

Anno 1691  d/en 1 Maij  holtis it almindeligt Sage oc Worting paa Erenes udi UllensWang Schib:, til ofver Werendis fogden Peder Pedersen ofver Lyse Closters gods, Lensmanden Olle Andersen Liones, Christopfer Sexe, Povel Opedal, Gunder Ringøe  Halvor Langseter, Eling Sexe, Lars T(uedt?)  Oc Omen Opedal, Ed sorne Laurettis Mend, udi UlensVang Sogen

 

(hvor) da blef aller Vunder!! (Vnder) dannigst publiceret hans Kongl: May:ts aller Naadigste fororning, om den siste udgangen fororning Anno 91  d/en 3? (31?)Januari  om det Stemplet Papier.

 

fogden spurte Lens Manden om der War noget Videre at for rette  heller om hand War noget bevist huor udi Kongens sigt Kunde Were at opservere   hand suare Ney:

 

Fogeden befalet at Lars Larsen Opedal, oc saa Olle K(udz.?)(Knudsen?) Dønne Schulle fare til Lautinget at aflege deris Ed, til at Vere Laurettes Mend,

 

Peder Urum Kom fremb oc hafde Stefnt hans broder for ey Vilde holde den af Schen!! (afsken, avgjørelse/vedtak) som Var for af Schediget!! (foravskediget) paa Arfve toften  at huer Schulde beholde sit Nøest, der paa begierte hand domb for Olle ey Vilde holde beme(lte?)

 

1691: 1b

 

Lens Manden Olle Liones  Halver LangSete  frem Kom oc Wandt at sig saa forholdt som før er meldt,

<afsagt,>  at en huer Schall beholde sin Egen Nøest  oc Lefve fredelig som Brødere, elle!! (eller) oc at lide efter Lofven

 

 

 

Anno 1691  d/en 16 Maij  holtis et Restans ting Paa den gaar!! (gaard) Kierland udi Grawen Schib:, til ofuer Werende Kongl: May:ts Fog!! (Foged) Niels Knudsen,  \Lens Mand/ Lars Andersen Wambem, Povel Hause, Gundel!! (Gunder?) Møchelethun, Find Lechque, Tosten Sæd, Larus (Laurids?) Spilden, Siuer Eye, Christopfer Kierland  oc Arne HageStad, alle Edsorne Mend,

 

Kongl: May:ts Schate bref for inde Verende aar blef for for:!! (fornefnte) almue aller Vnderdanigst publicerit,

Noch blef publicerit hans høye Exelenses aller Naadigste udgangene Fortificasions!! Schatte bref Som Ved Kom alle Kongl: betiente  saa Vel giestlig som Verslig, undtagende bonden,

 

 

 

Anno 1691  d/en 18 Maij  holtis almindeligt Restans ting paa den gaar Lote udi KingserVig Schib:  til ofver Werende Kongl: May:ts foget Niels Knudsen  Lens Manden Jon Vtne!! (Utne), Povel Vreim, Omen QualVig, Aspem Lote, Laurs Vtne, Omen Vreim, Gunder Hues, Lars Lote, oc Olle Utne, alle ud af forn:!! (fornefnte) Schib:  oc Ed Sorne Mend efter Loven,

 

1691: 2

 

 

For Ermelte Kongl: May:ts Schate brefve  saa Vel som hans høye Exelenses, er paa den gaar Lohte i forn:te Schib: aller Vnder danigst publiseret,

 

Kongl: May:ts foget hafde Stefnet Olle Pedersen Hellieland for en deel tømer hand af Hues!! (Huuses) Schoug imoed giorde arest af ført,  Lens Manden  Som Var anbefalet at giøre aresten  forKlarede at tømeret Laa langt oppe i MarcKen oc med snee ofver deeKed  Vieste det ey at finde, Men arest Sedelen beKiende Lens Manden at Olle Peders: self hafde Leest  oc dog der imoed sig self tømeret bemegtiget, oc ey aresten Vilde ansee,  Olle Pedersen Møte iche self  mens loed indlege it indleg  saa Som it Schartech (Norsk Hist: Leksikon: Skartek forekommer i dansk-norsk rettsspråk i betydningen papir, dokument)  som iche Var paa Stempelt!! (Stemplet) Papier, huilched Schartech fogden begierede at Maate blifve udi Retten til sagens uddrag, som oc blef tillat  efter som fogden sig der paa udi sit Embede for mente at Vere graver(ende?) (alvorlig, grov)

afsagt

Olle Pedersen bewilgis Delation til Neste Rettis dag, oc da erKlere sig for gio\r/te arest  saa oc at Stande fogden til rete for ind lagde Schartech, som i reten saa lenge for blifver,

 

Østen Laridsen hafver ladet Leese sin byxel sedel  som Schylder 3 spand Smør oc en half hud  som hans gal:!! (gamle) fader for han: (hannem) hafver goed Vi(llig) af Staaet,

 

1691: 2b

 

 

 

Anno 1691  d/en 20 Maij  holtis Schatte ting  saa oc til at publisere hans Kongl: May:ts aller Naadigste Schatte brefve, paa den gaar Reimtuedt, til over Werendis Kongl: May:ts foget Niels Knudsen, Lens Manden Olle Moe, Edling Lig.. (Ligue?/Leque?)  Olle Brixsen  Siuer SandVend, Christopfer Nees, Jons Holling, Torbiør Toelo, Tosteyn Mehues, oc Povel Moe,

 

hans Kongl: May:ts Schatte bref for inde Werende aar blef aller Vnder danigst publiserit som det her efter følger ord for ord, saa Vel som hans høy Exelensis <ordre> om fortificassions Schatten,

 

Ingel Giertzen Loed Leese sin bøxsel Sedel  som hand Anno 1690  d/en 8 Novemb:  byxselet hafver  Schylder En Løb Smør  ¾ huds Leye,

 

Arne Olsen Moe Loed Leese sin byxsel sedel  Schylder aarlig en half Løb Smør oc en hud, som hans free… Seedel ud Vieser at den er siden Anno 1679  d/en 16 okt: (oktober), Mens som hand Nu haf: (hafver) betalt fulde byxselen  der fore er hannem Nu først byxsel sedelen til hendt,

 

Christopfer Nielsen Nees hafver Ladet Leese it Kiøbe bref paa it Spand Smør \i/ Aaseim bestaaende  der fore gifvet 18 rd  som \hand/ aldt hafver betalt  Anno 1690 hafver hand sig det til Kiøbt

 

1691: 3

 

 

Wi Christian Dend fembte, af guds Naade Konge til Danmarch oc Norge  de Wenders oc Goters, Hertug udi SlesWig  Holstein  Stormaren oc Dytmersken  Grefve udi Oldenborg oc Delmenhorst, Giøre Witterligt for alle Vore Kiere oc troe Undersaater som bygge oc boe oc til holde sig udi Voris rige Norge, at Endog Wi inted heller hafde ønsched, end at de paa en eller anden Maade udi \ud/gifterne Kunde have blefven forlindret, Saa maa Vi dog for medelst de farlige oc Wiit udseende Coniunturer fremdelis Være betencht paa de midler oc weye, som Nest dend aller høyestis bistand til Vore Rigers oc Landers Defention oc Sicherhed Kand tiene oc U-forbigiengeligen behøfvis  thi hafver Vi ey Kundet forbigaae, til Voris Milicies oc flodis Conservation oc underholdning for dete Nerverende Aar, foruden Consumptionen samt Tiere oc Trælast tienden, de udi for Leden aar Vdgifne Leilendings, Odels, Proviant, Rostieniste oc andre smaa Schatter  tillige Med Soldatter Kiolle penge oc de Nye Mnderings!! (Munderings) penge  aller Naadigst

 

1691: 3b

 

at paa buide, Saasom Vi oc hermed allernaadigst buider oc befalle alle oc en huer Ved Kommende udi bem:te Vort rige Norge, at de U-feylbar schall Være betencht huer Steds Leilighed oc lighed hafver V(ærit) satte oc Taxerede udi Voris schatte brefve af 4 Martij 1689:  Som i alle Maader schal følgis lige som det her udi ord fra ord Var ind ført uden allene til de tider oc Terminer som Voris allernaadigste udgangne Norsche lou til holder, af Schatte Tingene udi Norge holdis Schall U-feylbar oc Rigtigen at Clareris oc betallis, som en huer achter at suare, effter de omstendigheder som bem:te Voris schatte brefve oc andre der om ud gangene fororning/er til siger:  Bydendis oc befallendis her med Woris Statholder  vice Statholder, Grever  friherrer, Stiffts Befallings mænd, Ampt mænd  Suprintendenten, Landt Commissar  Borge Mester oc raad  amptschrivere  fougder, Sorenschrivere oc andre Wed Kommende, som denne Voris fororning under Voris Cammer

 

1691: 4

 

Seigel tilschiched Vorder, at de den paa behørige Stæder til allis effterretning Strax lader Læse oc forKyndige, paa det bem:te schatter Rigtigen af de Ved Kommende maa In Krevis, oc paa anbefallende Stæder udi rette tider tilbørligen lefveris  uden Nogen effterladende Restantzer eller und Schylding, Tagendis der udi ingen forsømmelse, Huor efter alle oc en huer, saavit dennem Ved Kom/m/er  sig aller underdanigst haver at Rete oc for Schade at tage Ware,  Gifvet paa Voris Kongelig Residenz udi Kiøbenhafn den 13 Januarij Anno 1691,

                                                                                     Under Vor Kongl: Haand

         t: S:                                                                                   oc Zignet

                                                                                                   Christian

Rigtig Copie af Originalen, af Kongl: May:ts Commisariat udi Bergen d/en 31 Martij 91 udsted,

 

 

 

Anno 1691  d/en 17 Junij  holtis it Sage Ting paa Lyse Klosters hofved gaar  Lau reted, Jens Caland  Rasmus Hogeland  Johannes Bircheland  Anders Adle stad!! (Adlestad/Hatlestad)  Hans øste Wold  Berge Stie  Olle oc Suend Adle Stad, til over Verendis

 

1691: 4b

 

Ombuds Manden Perder!! (Peder) Persen  oc da blef for reted,

 

Ombuds Manden hafde effter Enchens Ane Jacobs daaters begiering paa Almeland ladet tage hindis \dreng/ Olle Borsen udi arest for hand hafde slaget oc draget hans Mad Moder  jaged hende af huset oc truet  Wen!! (av tysk: wenn = når?) hun Kom igien Schulde hun faa en U-lyche, huilched hand oc for reten ey Kunde fra gaa hand hafde først besovet Enchen  siden dend tid beKiente alle deris grander paa AlmeLand at di hafde lefvet it UforLigelig Lefnet saa Vel med deris grander som ind buirdis

Ane Jacobs dater saa Vel som Olle Boersen Møte for reten oc iche Kunde fra gaa at di io hafde Levit it letferdig \oc/ u-schichelig Lefnet til sammen,

Afsagt

Olle Boersen haver besovet sin Mad Moder  oc hun eller

 

1691: 5

 

hindis Vener iche Vild til lade at hand for Medelst hans obst Natzige sind oc onde forligelse maal  som i sin tid oc alle rede er øved, iche Vild indlade sig udi Egteschab med ham:  Mens for reten Var begierende at Schillis Ved ham, huor for Olle Borsen til Kiendes Strax at betalle hans Leyer maals bøder oc ud Stande Kierchens Desiplin  oc 3 dage der Effter at røme preste gieldet for Medelst hans sleme Lefnetz Schyld, der fore forbuidis hand preste gieldet, huis hand sig efter ermelte tid lader finde  enten paa Almeland eller anden stetz som ham er forbøden  da gribis hand paa Ny oc Strafis som Ved bør efter Loven,

Ane Jacobs daater til Kiendis oc at Strax at betalle sine Leyer maals bøder oc Stande Kierchens Desiplin, oc saa frembt hun iche efter dene dag lever fredelig med hendis grander  oc di med hende  da Schal dend før(ste) Som saa over Klagis quitere sin gaar oc Strafis efter Loven,

 

1691: 5b

 

 

Peder Perdesen!! (Pedersen) hafde ladet Stefne Olle Pedersen Drange  Lars Larsen oc Anders Hansen ib:  for di iche Vilde for ferdige et gierde som hand dem Ved Lens Manden hafde Lade til sige, ermelte Mend Møte oc bereted at di \til/ foren alderig \hafde/ haft med \di/ gierder at giøre  Mens som di for Nam at di maate giøre deris hos bonds Villie, da erbød di sig gierderne at for ferdige, huis iche betaler di Schaden som efter dene dag for deris forsømelsis Schyld Scher, huor med fogden Var til freds,

 

 

 

Anno 1691  d/en 25de juni  holtis Somer ting paa den gaar U-ndre hofven!! (Underhaugen) udi Jondals Schib:  til over Werende Kongl: May:ts foget Niels Knudz, Lens Manden Trun Setudt!! (Setuedt)  Torbiørn Bache  Siver Wasel  Samsen Sameland  Jndre!! (Endre) Vig  Jver Suosand  Jngbrigt Ege  Even Wasel  oc Jon i Wig

 

Jon Hougenes oc Gudbrand udi Nedre Nes udi Synhor Len haver Stefnet Jon i Vig oc Herbor Severe for en Kirche peng som dem i Mellum

 

1691: 6

 

Staaendes Var   dete beroer til Neste Rettis dag til Videre oplysning udi sagen

 

Hans Kongl: May:ts aller Naadigste udg(angne) fororning til ambt manden om Kop  queg oc ildsted Schat er aller Vder!! (Vnder) danigst publiseret,

 

Singiuer Christopfer Frimand haver ladet forKynde hans forpagtnings bref Lydendis om Halsenes!! (Halsnøe) Klosters gods Leding  Sigt oc Sage fald udi Hardanger Lehn,

 

Omund Knudtzen haver ladet Lese sin byxel sedel  Schylder ½ Løb Smør  beligendis paa Espeland,

 

Torsten Larsen Loed Leese sin Byxel sedel  Schylder 18 March Smør oc ½ bucK schind  beligende udi Breche i Jondals Sogen,

 

 

 

Anno 1691  d/en 26 junj  holtis it almindelig Somer ting paa den gaar Schie udi Østensø Schib:  Lens Manden Olle Moe  Hans Ollesen Aarhus  Siver SandVen  Jost Schaallem  Torbiørn Tolle  Helie Melstued  Christopfer Nees  Paal Moe  oc Olle Laursen, til over Verende hans Kongl: May:ts fogt!! (foget) Niels Knudzen

 

Hans Kongl: May:ts aller Naadigste udgangene fororning om Kop  queg oc jlsted Schat er aller under danigst for ermelte Østensø almue publiseret

 

1691: 6b

 

 

Singr: Christopfer Frimand lod aller \under/ danigst forKynde sit forpagtnings brev angaaende Halsenes!! (Halsnøe) Kloster oc Sigt oc sage fald udi Hardanger Lehn  som hand aarligen af giver tou tusinde it hundrede oc femtig rixdaller

 

 

 

Anno 1691  d/en 29 junj  holtis it almindelig Somer ting paa den gaar Eie udi Graven Sogen  til overVerende Kongl: May:ts foget Niels Knudtzen  Lens Manden Lars Wambem  LauReted, Jon Vestere  Gunder Miigletun  Arne Hagastad  Hover Lychue  Torsten Sæ  Christopfer Kierland  Siver Eie  oc Povel House,

 

Kongl: May:ts foget hafde Stefnet Baar Spaanumb efter Nest forige tiltale for die 2de bucher hand fra Fin Bue Nest leden høst haver \sig bemegtiget/ {stallet!! (stollet)}  huor af hand siden efter søgning fandt buch Schindene udi ermeldte Baar Spaanings!! (Spaanumbs) hus, som \Find/ Bue med Widne haver ud taget, Jørgen Leque  som it Vidne som Var med at tage schindene af Baar Spaanings hus  Vandt at same tuende buche, Var op aflet af Find Bue, til med Var hand oc med at føre buchene udi somer!! (sommer) bed,

 

1691: 7

 

Find Bue beraabte sig end Nu paa tuende Vidner som iche Var til stede  Nemlig Olle Torbloe oc Anders iohansen!! (Johansen)  som Nu bege Var paa reisen til Bergen

Lens Manden paa Baar Spaanings!! (Spaanumbs) Wegne suarte at hand icheVar/ hieme  Mens Konen begierede Delation til hand self Kom til stede, huor fore sagen opsetis til Neste ting  huor da Baar Spaanig!! (Spaanumb) bør endten self at møde  eller sin fulmagt at ind stelle  Vidnis buir!! (byrd) at høre  eller domb at lide,

 

Lens Manden Lars Wambem hafde Stefnet Erich Wichenis for en Causion hand paa sin søns Wegne haver ind gaaet for sex rix daller   Erich Wichnis Møte oc iche fra gich gielden  mens beKlaget at hand hafde indted med at betalle,

afsagt

Erich Wichnis bør at betalle erMeldte bref inden 15ten dagis forLøb  eller oc at lide execusions Namb efter Louen, efter som det er en ret Viterelig!! (vitterlig) gield  oc der for uden at betalle Lars Wambem alle er Wendte!! (anvente) omKostninger

 

1691: 7b

 

 

Tomes Tomesen hafde Stefnet Tron Tuedt i Quam til at giøre leverangs for det arfve gods som hand haver Verit formynder for   Tron Tuedt møte iche  møte heller ingen udi hans Sted, Tomes Tomesen for Mente der fore at Tron Tuedt bør self at suare til forMynderschabet ind til Leverangsen scheer, huor fore sagen op hevis til Neste retis dag  at Tom/es Tomesen da Stefner Tron Tuedt til hans forem!! (forum)  hour!! (huor) da Schall om gaais huis ret er,

 

Begge Tuedt hafde Stefnet Indre!! (Endre) Lilletun til sex rix dallers af betalling efter tuende ergangene Sorenschrivers dome   Indre Lilletun møte oc ofentlig for reten sagde at der Var iche it sandt ord udi die begge Soren Schriveres domb  huor paa Laureted blef raabt til prob

 

1691: 8

 

Jndre!! (Endre) Lilletun giorde endNu ad Schillige ombsuøb  beraabte sig paa at have Stefnet 2de Vidnis buir  huor paa Lens Manden blef raabt oc til spurt om hand iche udi rete tide Var Stefnet  da blef suarit ia  oc det ey self Kunde Nechte  Mens suinis Kons til sagens opholdelse, Som er ofentlig imod Loven

afsagt

Jndre Lilletun bør efter die bege er gangene Soren Schriveris domb  oc end Nu iche sig til Nogen befrielse  Mens aldt Kons til omsuøb, at betalle er Meldte 6 rd inden 15 dages forløb  eller oc at lide execusions Namb efter Loven  oc der for uden at betalle til Enchen ald dene omKostning  oc for er melte ord som hand for Retten sagde  at giøre bevisligt,

 

Gulech Seeland hafde Stefnet Begge Jystos!! (Ystaas?) for hand hafde suelted hans quinde  som hun med alle hendes grander Kunde bevise,  Niels Veos!! Vandt at hand hafde hørt at Begge Jystos hafde sagt er!!

 

1691: 8b

 

Er Melte ord   Gulech Seeland beraabte sig paa det andet Vidne  som iche møte,   Omen Ystaaesis Kone Møte iche, huor fore sagen op hefvis til høste tinget,

 

Chatarina  Sl: Hr: Anders Anders:  haver soldt oc af hendt til Christian Andersen Røise half tredie Spand Smør, En half hud, oc et forschind!! (fåreskinn), med bøxel og herlighed, i Røese beligende  Som hand i dag sit Kiøbe bref ha:!! (haver) Ladet leese,

 

 

 

Anno 1691  d/en 1 Julij  holtis it almindelig Somer ting udi Ulensvangs Schib: paa den gaar Frøm!! (Freim) til over Werendis Kongl: May:ts foeget Niels Knudz:, Lens Mand Jon Utne, Laureted  Aarne Vin/es  Mogens Kielsen  Gunder Huus  Aspen Lohte  Lars Vtne  Olle Vtne  Povel Vriem!! (Ureim)  \oc/ Omen Uriem

 

Hans Kongl: May:ts aller Naadigste ud gangene bref til Welb: Hr: amt manden om Kop  queg oc ilsted Schatten for inde Verende aar  daterit Kiøbe\n/haun d/en 30 Maij A: 91

 

1691: 9

 

Er aller Under danigst publiceret

 

Singeur Christopfer Frimand haver paa alle Harangers ting steder ladet for Kynde sit forpagtnings bref angaaende Halsenes!! (Halsnøes) Klosters goedtz  oc sigt oc sage fald udi Hardanger  saa Vit jorde bogen angaar, som hand aa\r/ligen afgiver tou tuisind et hundrede oc half tred sindtz tuige rixdaller, oc udi tuende terminer  den første til huer Martini  oc den anden til aarritz ud gang dend første Maij

 

Kongl: May:ts foget Niels Knudzen haf/de [ladet] Stefne Orm Wigne!! (Wigene) her for retten for hand haver Negted hannem Retens Medel at faa udleg \for/ hans Kongl: May:ts bøder efter ergangene Sorenschrivers domb af dato Vinæs 22 Julj 90.

Orm Wigne møte oc ind lagde en Supliche som hand til den Welbaarne Hr: ambt Mand hafde andraget  huor paa fulte resolution at med execusionen Schulde Schee ophold, fogden saate udi rete oc for Mente at Orm Vigne  som iche dend Ergangene domb har efter levet, først bør bøde sine 3 Lod sølf, oc for Retens negtelse 27 lod Sølf, oc der for uden at fornøye dommen med an Vendte

 

1691: 9b

 

beKostning 2 rix daller  eller lide med fengsel efter Louven,

Kongl: May:ts foget raabte det gansche Lauret til Vidne  oc Comfereret deris ord Med den Sl: af dødis Soren Schrivers proteCol  huilched Kom over eens  oc at dend Suplich som til ambtmanden Var ind given Var Vsandferdig,

afsagt

Orm Wichne bør dend Ergangene domb til fogden at forNøye, oc formedelst hand dend iche før haver efter lefvet  bør hand at bøde efter Lougen pag: 166  14 Arti:  3 Lod sølf, i midler tid før execusion scheer haver fogden at Schafe Hr: ambt Mand forNøyelighed, efter hans begiering oc Resolutions Videre formeld

 

Welb: Hr: Captein ter møllen!! (Tormøhlen) hafde ind Stefnet Hr: Captein Johan Forbusch angaaende Capteins gaardenis Leye  Rønstrands huuses brøstfeldighed  som ieg Videre agter for Reten at udføre  oc der om en ret Mesig domb at ErVerve

 

1691: 10

 

Hr: Captein ter møllen!! (Tormøhlen) i rete lagde en besigtelse paa gaardenis brøstfeldighed, noch en Resolution af Wel baarne Her ambt Man  at hand sig iche til Nogen anden Kunde holde end til dend som gaardene for hannem hafde beboet  Hr: Captein ter mølen!! (Tormøhlen) formente der for at søge sin regres hos Captein Forbusch

Hr: Captein Forbusch møte iche  Mens hafde Schrevit it bref til Soren Schriveren oc for Mente at det aldt Var forLigt, huor fore sagen op setis till Neste retis dag  huor da Hr: Captein Forbusch bør self at Møde eller domd at lide huis ret Kand Vere,

 

Kongl: May:ts foget Niels Knudzen haver Stefnet Kresten oc Jacob Danielsen for slags Maal paa Tiorger Sanven \som/ i julle høytid Var passerit  efter en Messive som Tiorger Sanven til fogden hafde Schrevet  huor om Var Stefnt til Vidne Tron Hildal oc Lars ib:   di ind Stefnte Vidner Møte oc Lars goed Vilig fremb Stoed oc Vandt at hand hafde seet at er Meldte Christen Alfsen slog Tiorgier Sanven nogle Øre figen

 

1691: 10b

 

oc greb hannem i horet, it a parte Vidne Ved Naufn Jon iord… (Jordal?) Vandt oc at hafde seet at Chresten Alfsen gaf ham ørefigen oc drog ham i horet, Tron Hildal for Klarede lige saa at have seet at hand blef slaget oc draget  oc di alle trei saa at hand Var med blod besprengt.

Tiorger Sanven beraabte sig paa Vidnis buir som oc hafde seet at Jacob Danielsen han: (hannem) hafde slaget oc draget i horet, Mens di Vidner Var iche til stede, huor for dend sag opsetis til Neste ret/is dag, huor da Schall omgaais huis ret er, Mens Chresten Alfsen  som iche Vilde Vere Videre beKaastning under gifven, begaf sig goed Villig under domb,

afsagt

efter er gangene Vidner oc Chresten Alfsens egen Ved staaelse  bøder hand efter Norsche Lous Siete bog  Syvende Capitel  8 Art:  for Neve hug oc horgreb  trende sexlod sølf, oc for hellig dags brøde 3 Lod sølf, blod sprengen

 

1691: 11

 

Angaaende Var iche Vidnerne ret bewiest huem det hafde giort  huor for hand der for er forschaanit,

 

fogden hafde Stefnet Marj Ollesdater til hindis bøders af betalling  som hun med Omen Sandven hafde bedrevit hoer, GierMund Apel Møte oc Kaverede for er Melte quinfolch for fire rix daller  som half parten til høste tinget lover at betalle  oc dend anden halve part till {Somer} \Waar/ tinget  resten haver fogden for hindis aremoed!! (armod) Schyld efter Ladt

 

 

 

Anno 1691  d/en 6 julj  holtis  it aavereKs!! (Åverks) ting med fembte dags Stefne paa den gaar Setved  til over Verendis Kongl: May:ts foget Niels Knudsen  Laureted Siver Wasel  Tiorbiør Baeke (Backe)  Engebrgt!! (Engebrigt) Echen  Samsen Samland  Even Wasel  oc Jon i Vig,

 

Wel baarne Hr: ambt mand Adelers fuld Megtig Mons: Roland Knudzen for reten fremb Kom oc i rete lagde en fembte dags Stefning som hand hafde Ladet Stefne Tron Setved paa aastedet, for hand hafde forlat

 

1691: 11b

 

dend part udi bm:!! (bemelte) Sætvedt, som hand til foren besad, oc eigtlig!! (eigentlig) bøxlit hafde, Noch at suare til andre pretentioner som eder for Reten Kand blive til taldt,

Parterne blef for reten forligt udi Kongl: May:ts fogets Ner Verelse  saa at Tron Setvedt betalle Nogle pretentioner Strax  oc Resten efter Schate bogens Lydelse,

 

 

 

Anno 1691  d/en 29 August  holtis sage ting paa Hesthamer  Lauretis mend  Gunder Huus udi hans Sted Aarne Wignis  Asbiørn Lothe  Lars Lothe  Lars of Olle Vtne  Omund oc Povel Vreim  oc Omund i QualVig  til ofver Verendis Kongl: May:ts foget Niels Knudsen,

 

Niels Knudsen  Kongl: May:ts foget  hafde Stefnit Orm Vigne for den øxe som hand hafde af Ringøes op sidere Gunder Siversen, Efter protoColens for meld fra Anno 90  pag: 2.  er for beschyldt  huilchen sag beme:!! (bemelte) Orm Wigne forlengst findis med fogden at have afsonnet for

 

1691: 12

 

10 Rd:  oc der paa betalt 2 rd:  og Nu befindis med Orm Vigne med adschillige Vd flugter, Ved en Supliation!! (Suplication) til Welb: Her ambt mand med der udj fore givende for den sag at Vere fri Kiendt  som iche i sanhed befindis  og for medelst fogdens {h….elig} af Soning med Orm, har Welbaarne Hr: ambt mand Hans Nielsen sagen til Lands Lov og rett hen Viser  i henseende da dend Straf at vdstaa som Lovgen og Vidnis byrd Kand tilfinde,

Orm Vigne møtte oc ind lagde Welb: Her ambtmans resolution  at sagen efter Lands Lou og Ret Schulde fore tagis,

afsagt

formedelst menquement for udtog af den protoCol fra 90:  oc der af at erfare om den oc Vidnerne Komer over eens  saa opsetis sagen til Nest holdende ting, da Schall om gaais huis ret er,

 

d/en 28 Spt:!! (September) blef sagen Ved Er melte Lou Ret fore tagen udj NerVerelse [af]? Kongl: May:ts foget,

den jnd Stefnte Orm Wichne Møte  Som hafde ind Stefnt det forleden aars Lauret  Som alle Møtte

 

1691: 12b

 

og Ved Ed Vandt at Sal: Niels Hier…. (Hiermand?) paa tinget op Liiste!! (oplyste) at ingen Schulde brixlle hann: (hannem) for den beschylte øx, men af den frie Kiendelsis dom som Orm beRabte sig paa Viste di aldelis indted af,   Widere till befrielse hafde Orm Wichne indted

Efter at Nu protocollen imoed Orm Wichnes andragelse for Wel Edle Her Ambtmand, er Confereret, befindis Orm Wichne sin sag Langt anderledis, end hand for den gunstige øfrighed har andragit, huor fore Kongl: May:ts foget Niels Knudsen satte udi Rette om iche Orm Vichne  der hann: (hannem) saa falscheligen Med Løgen for det gunstige øfrighed udj hans Suplich har fore draget  bøer der fore efter Lougens pag: 1033 at strafis, og for øxen i Seerdelished at Strafis som

 

1691: 13

 

Louen till holder; saa og hans ofte avente (anvente?) beKostning 6 rd

Afsagt

Efter som di tuende for hen ind førte Vidnis buir  Tollof Nielsen og Asgut Christofersen  d/en 22 Jan: Anno 1690 har over bevist Orm Wichne at øxen till Kom Gunder Ringøen  som udj proteColen folj: 3 er at for Nehme, huor sagen till dombs er optagen, Mens for Medelst af soning Kort effter er sagen ej Videre paatalt  da  effterdj Orm Vichne befindis Med sin Vredelig, og Vsandferdig angifvende at Vnd slide sig fra sagen  Endog 2de Vidner hann: (hannem) sagen ofver bevist er, og hand indted der imod sig till befriels haver indlagt  thi bøer hand først for den paa Stefnte øx  efter Louen p: 1014  At: 33  at Miste sin hud udj fengsel, og for hans Løgnagtige angivelse paa fogden, og en død mands protecol  at give till Bergens Huuspitall!! (Hospital) 3 td: Meel eller detz Verdj, og saa at erstate fogdens omKostning med Stefne Maall, og Reiser  4 rd:

 

1691: 13b

 

 

 

A:o 1691  d/en 19 octbr:  holtis it Almindeligt høste ting med Joendals almue  till ofver Verende Kongl: May:ts foget S: Niels Knudz:  Laureted som følger, Lens Manden Tron Setuedt, Siver Vasel  Even ib:  Somson Someland, Tiorbiørn Bache, Engebregt Echen  Joen i Vig  Jndre!! (Endre) ib:, og Jver Suosand,

 

Tormud Siuersen haver Ladet Lese sin bøxelsedel  Schylder half andet spand smøer og halfandet giedschind udj Koebere beligende

 

Torsten Halstensøn haf: (hafuer) Ladet Lese sin bøxel sedel  Schylder 2 ½ Spand Smøer, og 1 quarter salt udj Hofvestad beligende udj Joendal Sogen,

 

Joen Pouelsen haver Ladet Lese Sin bøxel sedel  Schylder toe pund smøer  beligende udj ytre Wigen

 

Welbyrdige Johan Galtung hafde Ladet udj Retten Stefne Olle Handegaar  at udj Retten forschafe dee 2de Suplicher Som hand over hann: (hannem) till høyEdle Hr: Stadt holder Høg haver indgifvet

 

1691: 14

 

Olle Handegaar Møte udj Retten, og udj Retten Lagde 1 Laumans domb De Dato 1689  den 17 Junij, og fore gaf at Wiste af ingen andre Suplicher end der udj fantis, som blef efter Seet  huor af iche det Ringiste Efter Welb: Mons: Galtungs Stefne Maael fantis

afsagt

till Neste Rettes dag Efter Videre Stefne Maael haver Olle Handegaar at udj Retten \at/ for Schafe dee 2de af Mons: Galtungs paa taldte Suplicher  heller at for Clare med Vidne ingen Vider at have udgifvet, End for Retten er Ved Staaet, i fald daa ander ledis Kand bevises Schall om gaais huis Rett er,

 

Olle Handegaar hafde Ladet udj Rte!! (Rete) Stefne Siuer Handegaar for hand beboede den halve part udj Handegaar som hann: (hannem) efter er gangene Lau Mands domb De Dato 1689  17 Junj  Er till dømbt med Bygsel, og odels Eiendomb, som dommen udi \......../ Viser  og hans broder Johanis i Vig, herfor Retten Ved gich at Byxelen aldtid hafde følget Olle Handegaars part  Mens dend halfve part till Kom hann: (hannem)

 

1691: 14b

 

Huor imoed at suare møte Siver Didrichsen, og udj Retten Lagde sin Byxel seldel!! (sedel)  som hand af Welb: Mons: Galtung d/en 7 Junj A:o 1688 hafde beKomit, huor fore hand for mente at Vere Nermist dend till at boe

afsagt

Johanis i Vig iche Vilde till staae at Byxelen till Kom hans broder for Videre end for den halve part  huor fore sagen opsetis till Nest holdende ting  huor begge brøderne hafver udj Retten Møde  daa at giøre bevisligt huem byxeselen!! (byxelen) till Komer, huor da Schall om gaais huis ret er

 

Gulbrand Nerenes hafde Ladet udj Reten Stefne Joen Uig (Vig), for Kierche Vergerj penge 8 rd 5 mrk ? s

Joen møtte udj retten og Ved Ed for Klarerede  af!! (at?) forNefnte penge Var till Hr: Søren betalt, Even Varsel!! (Vassel) Saae at forn: (fornevnte) Joen Vig Leverte penge till presten paa alteret, det sam(me) forKlarede Berge Bratebøe

 

1691: 15

 

Prestens Klocher er Schienet!! (tysk: erscheinen = komme til syne, vise seg), og udj Reten og for Klarede at hand efter prestens ordre, giorde anfordring hos Kirche Vergerne  Nemlig Joen i Wig  om same penge som same Søndag Schall Vere leveret, till den Sal: afdøde Hr: Søren,

afsagt

Effter di ind Stefnte Vidnisbuirds for Klaring bør Jon i Vig, og Gutorm Seberhagen at Vere frie for Varelsøe!! (Varaldsøy) KircheVergers till tall!! (tiltale), og di haver igien deris Regres hos Sal: Hr: Sørens Enche, som denem paa Kirchens Vegne haver at Contentere, med bildig!! (billig) anVente beKostning

 

Egebricht Egen haver ladet Stefne Gunder Bache  Olle Bache  Niels Ne..(?)  Torbiøren \og/ Niels Arens: (Arenssønner?), {Er Schienet} for di hafde udj Somer taget en deel slaget høe fra hann: (hannem), og en deel Eng fra hann: sig beMægtiget, de ind Stefnte møte udj Retten, og Ved gich det at have giort  Men di for Meente at det Var

 

1691: 15b

 

Deris Egit, og beraabte sig paa Nogen March Steene  som dj dog ingen prof Nu Kunde føre at det dem till Kom

Mons: Frimand sate udj Rette og for Mente at for Erm:te 5 Mend bøer efter Luogen!! (Lougen) at lide

<afsagt>  Som dj ind Stefnte Wed gaar  at have tagit det høe bort som Engebregt hafde slaget  uden, hans Minde  thi bøer huer at bøde for \slig/ tag 3 Lod sløf!! (sølf), og igien gelde!! (gjengjelde) høet till Engebrecht Echen under adfert effter Lougen, og saa till Waaren  om dj Mener at have nogen Rettighed till Er Melte Joer  da at tage Soren SchriVeren og Men der paa efter Louen,

 

Torgier Torbiørens!! Loed Lese sit Kiøbe bref angaaende 10 Mrk Smøer  1 forschind udj Aaeste beligende

 

Till Lou Ret for 92!! (1692) Er ordineret Olle Handegaaer  Lauris Bircheland  Børge Bratebøe  Niels Heinesen Vig  Olle Knutzen Esepeland,

 

1691: 16

 

Torbiørn Sameland  Arne Sameland  Bryndel Siuosand,

 

 

 

A:o 1691  d/en 22 october  holtis it alMindeligt høste ting med Østensøes almue  till ofver Verende Kongl: May:ts foget Sr: Niels Knudz:, Laureted som følger, Christopfer Nes  Siuer Sanven  Joen Scholem  Torsten Mehus  Poul Moe  Torbiørn Toelle  Olle Stene  Loures i Vig for Hellie Melstued,

 

Lauretz Siuertzen Fundeland Loed Lese sin bøxel sedel  Schylder 2 ½ Spand Smør

 

Olluf Haages: Loed Lese sin bøxel sedel  Schylder 1 Løb og 1 hud udj SandVen beligende,

 

Hr: Peder Geilmeiden hafde Ladet Stefne Hactor Pedersen Wandal for ulydighed udj føltning!! (fløtning), Som hand Eyer 1 half Løb preste boels Jor, huor imod at Suare møte Hactoer og Ved gich af presten at Vere till sagt  Men hand suarede at hand Vilde iche fløte hann: (hannem). Sr: Frimand satte udj Rte!! (Rette) og for mente at Ermelte Hactor iche bøer efter Luoen!! (Louen) at bøede 4re Loed sølf,

 

1691: 16b

 

afsagt

Saa som Hactoer Wangdall for Rten!! (Reten) Ved Staaer at hand Negted presten sin fløtning efter Louen, da efter dj hand iche har giort presten Nogen fløtning uden 2 Mill siden hans Kongl: May:ts Lou blef publiceret, da Eragtis bilig at hand bøer at betalle till presten 1 rd for den Karel som hand i sin Sted har leyet till byen, med anVente omKosting  og for hand har imoed staaed hans Kongl: May:ts Lou, og iche giort sin hosbond den Lydighed som den VdKrefVet, og bøde till hans Kongl: May:t 3 Lod sølf  og her efter at Schiche sig som Lydig Leilendning bøer  under Videre till talle og Straf efter Louen,

 

Hans Michelsen Lebse Loed Lese sin bøxel sedel  Schylder 1 Løb  1 span udj Lebsø beligende,

 

Omund Hafftersen Loed Leese sit Kiøbe bref, udj den gaaer Berge

 

1691: 17

 

j Østensøe Schib:  Schylder aarlig udj Landschyld Jt spand Smøer och 2 Løber salt uden bøxel, som hand A:o 91 d/en 21 october haver Kiøbt,

 

Till Lauretis mend for A:o 92 ordineris  Hans Aarhuus  Arne Moe  Lars Schaalem  Jørgen Bircheland  Johanes Østensøe  Olle Berie  Omund ibid:  og Troen Røchne,

 

 

 

A:o 1691  d/en 26 october  er holdet it alMindeligt høste ting med UlVig  Eifior og Gravens almue  til ofver Verende Kongl: May:ts fogd Sr: Niels!! (Niels Knutzen) [og Laugretis mend]  Christopfer Kierland  Siuer Eie  Gu(nner?) Mychletun  Joen Vestrem  Arne Hagestad  Mognis Boe!! (Bøe?)  Torstien Sæ  \og/ Hof(ver) Leque,

 

Fogden Sr: Knudtz: hafde Stefnt Baaer Spaaning!! (Spaaneim) og Find Bue efter førige till talle,

Baar Spaanemb møtte og fore gaf at di hafde sat deris bucher udj en march till samen  till med fore gaf Baar at Joen Nestaas

 

1691: 17b

 

af hann: (hannem) Var befalet at merche huis buche udj færlis!! (fellis) march Var ud Sat  Som Joen og for Retten Ved Stoed at Vere efter Komit, Baaer beKiendte en Nu!! (endnu) at hafve føert 2de bucher Særdeelis udj ermelte felis March  huor af hans Eget Merche blef Kons Sæt paa den Ene, Men den anden iche  foer den løb fra hann: i Marchen, Baaer hafde udj Reten Kaldet sin Kiøb mand Karj(?) Espeland  som Ved staaer at hafve solt Baaer 6 buche Ved it Merche  Nemlig det høgere øre afschaaeren og en schaaer i det stompen

Fin Bue møte udj Reten og foerKlarit at det merche som Baaer sig paa beraabte  men hans egit boe merche Stoe der paa  som Vaer det høgere øre afschaaeren og ingen splet i,

Videre hafde Find ind Stefnt Knud Larsen  som hafde ind ført Fins 3de bucher i fellis marche.

Jørgen Torchelsen beKiendte det same  at Var med den gang di trei bucher blef ført i bed,

 

1691: 18

 

og toe af same buche blef schindene af funden udj Baaers huus, men Baaer hafde solt det ene schind, till Tomes Tomesen Nogen Stun efter at Find hafde Kiendt sig Ved schindene udj hans quindes Neruerelse, som Baaer self iche Kunde Negte,

Jørgen forKlarede Videre \at/ hand hafde taldt med Baaer, og \Baaer/ sagde till hann:  at der stoed 1 buch paa \Tor/blostad som till Kom Fin Bue  da suare Iørgen  der maat Vere 2de, men Baaer sagde  der Er Kons 1, daa sagde ieg till Baaer  det scheller merched, og d(er) hoes Sagde Baaer at hand hafde Kiøbt bocher af Nels!! (Niels) Espeland  og bereted sin Kiøbmands merch  som Var en Snepe (Snipe) af det høyere øre,

Olle Joehansen provede at hand sagde till Baaer  at di buche till Kom Fin Bue, da suarede Baaer at hand hafde Kiøbt di buche af Nels!! (Niels) Espeland

Andoer Johansen Vidnede at af Baaer Var leied till at hente sine buche af marchen  som og schede  till samen sex støcher med 2de eller trende mercher,

(Resten av saken ser ut til å komme nedenfor de 3 oppleste dokumentene)

 

1691: 18b

 

 

Sr: Johann Frimand Loed Leese it pandte bref paa 60 rd udj den gaar Koldenæs  som Oluf Suiversen hafver ud gifvet,

 

Knud Knudz: loed Leese sin bøxel Sedel paa den gaar Hofaas  Schylder 1 pd Smør  ½ buchschind,

 

Niels Nielsen Loed Leese sit Kiøbe bref paa den gaaer Kierland  18 Mrk Smøer  2 løber salt,

 

(Se overfor de 3 oppleste dokumentene)

Fogden sate udj Rete om di iche burde at Lide efter Louen,

afsagt

Sagen optagis till dombs till Neste Retis dag  huor parterne haver at møde  domb at anhøre

 

Sr: Christopfer Frimand hafde Ladet udj Reten Stefne Povel Olsen for hand hafde begaaet Leyer Maal med hans tremening Adle (Ædle) Suensdaatter, Endre Olsen møte og Suarte paa hans broders Vegne, Gunder Lasesen Suarede og paa Ædle Suens dater  at hun Var Nyelig Komen af baselseng!! (barsel-)  huor fore hun Kunde iche Møde

 

1691: 19

 

af Sagt

Povel Olsen bøer for begangen Leyer Maal at begive sig paa fischer Leyene i NoerLandene 2 aaer, og Adle Suens daater at forføye sig paa fischer Veret Udsire udj 2de aar  Sambt at udstaa Kirchens Desipin!! (Desiplin), der for uden at bøde deres Leyer maals bøder efter Louen, saa og at tage domen beSchrevet og inden it fierding aar her efter at begive sig huer paa di for Ermelte Steder, Vden Luoes!! (Louens) Videre adfert,

 

Sr: Frimand hafde Stefnet Erich Vignes (Vigneses?) quinde for hun overscheldet Varsels Mendene, den ene Varsels Mand  Olle Hansen  beKiente for Reten at Engeborg Vignis Sagde  Scham faa baade den der Stefner og Stefn… Loed   Jver og Chrestian Halsen blef raabt til Vidne  som og møte og Ved beoger!! (boger) Ed Vandt at di iche hafde hørt at at!! Engeborg bandet Varsels mendene  men at hun saueret!! (suaret) at hun Schulde Møde,  Ms: Frimand begierte opsettelse udi sagen  som og blef beVelget, til Neste Retis dag,

 

1691: 19b

 

 

Endre Lilletun hafde ladet Stefne Olmer Garetun for hand Schulde hafve taget noget høe af hans Grund   Endre hafde iche sine Viner!! (Vidner) till stede   Olmer Gartun møete iche, mens Loed Suare Ved Gunder Møgletun at Endre burde at lade Stefne paa aastedet,

af sagt

Effter di Vidnerne iche Var till Stede, og Olmer møte iche self udj Reten  saa beroer sagen til Videre Stefnemaal

 

Sr: Frimand hafde Stefnet Endre Lilletun for di ord som hand Nest leden Retis dag  at udj di bege Soren Schrivers dome iche Var it sant ord  Som den tid udj Reten blef produceret,  Endre Lilletun møte udj Reten, og fore gaf at Vilde ind Stefne den ergangne Soren Schrivers domb for over domer  og begierer der fore opsetelse udj Sagen,

 

1691: 20

 

af Sagt

Effter som Endre Lilletun Vel ind Stefne Soren Schriverens domb for over domer, saa givis hann: (hannem) saalenge Delation, dog da at giøre di ord bevislig  eller at lide efter Louen

 

Sr: Niels Kundtzen!! (Knudtzen) hafde ladet Stefne Povel Aschelsen till j!! (1/1ste?) byxles af betalling 7 ½ rd,   Povel møte og iche fra gich Schylden, huor af fogden pretenderede 5 aars odel Schat 5 rd  det øfrige søger grundherren

afsagt

Povel Aschelsen bøer at betalle till Sr: Niels Knudtz: di paa Stefnte 5 rd inden 15 dage under Lovens execution, med erVente omKostning

 

Hr: Peder Paasche hafde ladet Stefne Ane  Sal: Hr: Tomeses  for till betalling for den brøst feldighed paa den gaar Nedre Hagestad efter en besigtelses indhold 25 rd 3 mrk   paa Enchens Vegne møte hendis Søn Tomes Tomesen, og iche Kunde Negte at besigtelsen io Var Rigtig

 

1691: 20b

 

af sagt

Anne  Sal: Hr: Tomeses  bøer efter det i Rete lagde danne Mends besigtelse at betalle 18 rd, og det inden it fierdings aars forløb under Louens execution,

 

Anders Opem hafde \Stefnt/ Endre Lilletun for trei af Kirchens Kiøer Som hand paa hans Søsters Vegne hos sig haver,  Endre Lilletun møte udj Reten, og sagde at hand Vilde indte suare der till   Anders Opbem!! (Opem) formente at efter di hand har antaget alle \di/ Creaturer som udj hans Søsters boe Var  bøer at betalle Kierchens Kiør

af sagt

Effter di Endre Lilletun haver antaget sig sin Søsters Kiøer som ham (hun?) af Anders Opbem hafde udj leye  saa er agtis (eragtis) for biligt at Endre Lilletun Leverer till Anders Opbem di 3de Kiør inden 15 dage  Eller forener

 

1691: 21

 

Sig med hann: (hannem)  og giver der af den aarlig Leye, og saaledis her Efter till Kierchens intresse at Suare

 

Lars Andersen Wambem hafde Ladet Stefne Endre Lilletun till 15 rd 3 mrk 6 s af betalling efter Regning af Dirich Gerding  af Dato <Bergen?> 11 Martj A:o 91  Som Lars Andersen formente hand paa sin Søsters Vegne bøer at till Suare  efter di hand sin Søsters Creaturer haver til sig taget, og \ey/ haver ladet holdet Rigtig Schifte og deeling efter Louen   Endre Lilletun møte udj Reten og for mente at alle som nogen!! (noget) Kunde have at Krefue  burde at søge Enchen og iche hann: (hannem)

Lars Andersen hafde ind Stefnet Anders Ollsen Legre  som Var it Vidne, beKiente at Endre Lilletun  Strax efter at Creaturene Var Registeret  Slagted 2 quier  og en oxe Særdeelis bort tog og af førte

Rover Omensen Vandt det Same

 

1691: 21b

 

af Sagt

Saa som Endre Lilletun hver!! (haver) bemægtiget sig hans Søsters boe  Saa bøer hand Citanten at for Nøye inden 15 dage under Louens execution, dog Nermere og bedre \beretiges Ret V/preodiserlig,

 

Lars Andersen Wambem hafde Ladet udj Reten Stefne hans Grander  Nemblig Spaanumb  Aandeland  Lindebreche  Børse  for it Schiftes gerde!! (gierde) som for hann: (hannem) Schal Vere op Reven,

af sagt

Efter di alle granderne haver for Reten Ved Eds forKlaring inted der af at Vide, uden Suiver!! (Siuver) og Jver(?) Spaanumb  saa haver di og till Neste Retis dag at møde  deris Ed der paa at aflede under Straf efter Louen,

 

Baaer Spaanum hafde Ladet Stefne Sin Land bonde Ved Naun Johanis Welche for hand hafde ladet anden Mand imoed hans Vilie saa sin

 

1691: 22

 

Joer, og for hand imoed giorte arest haver ladet Kornet af føre,

Johanis møte og Ved gich at hand for trang Schyld Loed saae 1 half td Koren, mens aresten Viste hand inted af at sige

af sagt

Effter som Johanis er en fatig Mand  Saa forschanis hand dene gang, med at betalle till sin Eyer det Koren Som hand anden Mand haver Ladet Saae, og efter dene dag Schiche sig Som en Lydig Leylending  eller, og at quitere sin gaaer efter Louens Maade

 

Hans Aandeland hafde ladet Stefne Hover Baarsen for hand haver huoget!! (hugget) sin Schou till Vpligt,   Baar møte og Vilde iche Kiende hann: (hannem) for sin Eyer  ti hand hafde iche fremb Vist Sit Mage Schifte bref,

af sagt

Effter di Hans Aandeland iche har beKomet sit Kiøbe bref  saa Kand Hover Baarsen iche till Kiendes nogen Straf føren Videre Stefne Maal  Saa Schall om gaais huis ret er

 

1691: 22b

 

 

Hr: Chresten paa Woes haver ladet Stefne Siuer Eye for 3 rd   Halstein Saaequitne 1 rd   Johanis Jøre, 1 rd   Lars Breche 2 rd,  di ind Stefnte møte og Ved gich Schylden alle,

af sagt

Effter Egen Ved gaaelse bøer di ind Stefnte at betalle inden 15 dage med anVente omKostning under Louens execution,

 

Till Lauretis Mænd for 92 ordineres  Omund Legre  Siuer Schaaer  Tolof Jeltenes  Olle Rondestuet  Olle Odsen Hochem  Siuer Dallen  Halvoer Seim  og Jens Poulsen Spilde

 

 

 

A:o 1691  d/en 28 october  holtis it alMindeligt høste ting med KintzerVig  Ulvang(?) (Ullensvang) oc Ode Schib:  till over Verende Kongl: May:ts foget Sr: Niels Knudz:  Laureted som følger  Torstein Lothe  Gunder Huus  Omund QualVig  Christopfer Haasteboe!! (Håstabbe?)  Olle Utne  Lars Lothe  Pouel Vreim  og Omend ibdjm:

 

Sr: Chrestopfer Frimand hafde ladet Stefne Giermunds broder Toermoe at Wiese sin Hiemels mand

 

1691: 23

 

Till det Seigel som hand og Elling Schielaaes blef betredet med udj Carsun(d?) (Karmsund?)   huor imod at suare møte Giermund  og af Sonet Sagen for 9 rix daller  Huor for hand Caverit till Voer!! (Vaar) tinget at betalle,

Foegden Sr: Niels Knudz: for mente at effter di dend sag Var falden udj dend tid at hand hafde sage faldet  at di penge Kom hann: (hannem) till,

Sr: Frimand Sate der imod udj rete at det Vaer en sag som hand hafde opspoert  huor fore hand formente at di penge Kom hann: till  og det iche formedelst det af Lehnsmanden Var føer angiven  for mente hand at bøderne hann: till Kom,

af sagt

Sagen begieris af begge parterne till Voer tinget at opsættis  huoer da parterne Ved protestations formeld Schall Kiendis huis Ret Er,

 

Sr: Christopfer Frimand hafde ladet Stefne GierMund Apel og Suend Mandtzager for slagsmaal paa sommer tinget paa Frøemb   {Mogens} \Olle/ Pedersen blef raabt till Vidne, hand Vidnede at di sat paa en Krach  da den ene Reiste sig op faldt den anden Ned

 

1691: 23b

 

Edling Vastun Var og raabt till proef  Men hann: Var iche noget bevist der over for medelst hans drochenschab,

afsagt

Effter som at dj Var drochen som Vidne  Schulde og iche Kunde Erindre sig noget sagen till oplysning, saa fri Kiendis di for ermelte for den sag,

 

Wel Edle Hr: Captein termølen!! (Tormøhlen) hafde Varsel gifvet Wel Edle Hr: Captein Forbusch til domb at anhøre,

parterne møte udj Reten og fore gaf at vere forligt, saa at Welb: Hr: Forbus Vilde gifue till termøllen!! (Tormøhlen) for hans pretention 15 rd  huor med Wel Ermelte termollen!! (Tormøhlen) Var till fredz, Som og Wel Edle Hr: Captein Forbus bøer inden 15 dage at betalle under Louens execution

 

Knud Toresen loed lese Sin bøxel Sedel  ½ Løb smør  ½ hud  1 løb salt i ytre Diønne beligende,

 

1691: 24

 

 

Sal: Hr: Jacobs Enche i Roldall hafde Stefnet Daniel Alfsen till 16 rds af betalling,

huor imod at suare møte Daniel  sagde sig ey mer at Vere Schyldig end 2 rd,

afsagt

Effter Daniels Alfsens Egen Ved gaaelse hafver hand inden 15 dage at giøre Rigtig af betalling till Ermelte Enche under Louens execution,

 

Peder ScheelVig hafde Stefnet Chresten Danielsen for en Stued som hand af Olle Mansager Kiøbt haver  huilchen Stued Olle hafde sat Peder i forsichring for en Kierche Koe   Chresten Ved hans fader loed suare at hand hafde forstarcht!! (forstrakt) Ermelte Olle Monsager penge till Kogens!! (Kongens) Schat for Studen,

afsagt

Effter di Olle Mansager Ved gaaer at hafve beKomet penge till Kongens Schat af Chresten Danielsen for Studen  da bøer Peder ScheelVig at Nyde før(ermelte?) Stued som hand paa Kierchens Vegne

 

1691: 24b

 

Vegne!! Vaer till sat at Merche  og Olle Mansager at giør!! (giøre) Chresten Danielsen fornøyelse for di laante penge,  Olles formastelse imoed Norges Lou, bøer at bøde till Kongen 8te Lod sølf, under Louens execution,

 

Halvoer Langeseter hafde ladet Stefne Knud Diøne og Engebregt Diøne for land Schylde af 9 mrk Smøer  1 half giedschind udj 5 aars tids Land Schyld,  Knud Diøne møte og iche fra gich  inted udj ermelte tid haf: (hafuer) betalt af paa Stefnte Landschyld

afsagt

Di ind Stefnte bøer at betalle den paastefnte Kierche Landschyld inden 15 dage Vnder Louens execution med anVente omKostning,

 

Joen Larsen QualVig Loed Lese sit Kiøbe bref paa 8te mrk Smøer  1 spand 2 6/7 [ ? ] saelt, udj indre QualVig beligende,

 

Sr: Frimand loed Lese sitt Kiøbe bref paa it ½ pund smøer  1 Løb salt  beligende i Huus

 

1691: 25

 

udj KingtzerVigs Schibrede

 

Olle Diøne hafde Lade!! (Ladet) Stefne Tore Diøno till at Anname hans ud Lagde penge paa den gaar hand beboer  Som Olle for mener sig at Vere Neste Odels mand till fremb for Hann: (Hannem)  huor fore hand udj Retten presenteret hann: hans ud lagde penge,

Toere møte udj Retten og fremb Lagde it gal:!! (gammelt) Kiøbe bref De Dato A:o 1647  d/en 16 october

Olle Diøno fore \gaf/ at have bedere ad Kombst Ret en!! (end) huis Nu alle Rede udj Reten er produeceret  Som hand fore giver hos en procorater i Bergen at have ligendis,

af Sagt

Olle Diøno haver till Neste Retes dag at forschafe di paa beraabte ad Kombst breve  da om gaais i sagen huis Ret er,

 

1691: 25b

 

 

Restansen for inde Verende aaer  Nemlig udj Joendal  ØstenSøe  UlVig  Graven og Eyfior, UllenSuang  KingtzerVig og Ode  Som Er ofuer det helle Fogder\i/es Resterende Schatter af denn Suma penge 160 og ……ede rd  med properitarierne i beregnet,

 

Till Lauret for A:o 92 ordineris  Omund Loffthuus  Torbiørn Berve  Hellie ibdjm:  Aschel Hoveland  Jerand Mæland  Od Bleie, Knud Moege  og Olle Olsen Joestad

 

 

 

A:o 1691  d/en 12 November  holtis it Høste ting paa Lyse Closters hofved Gaar  till over Verende Sr: Peder Pedersen  Laureted som følger  Lens manden Joen Larsen Nord Strøme  Niels Tøstad  Olle Lequen(?)  Arne Lequen  Alf Bøe  Niels GrindeVold  Steffen Borgen  og Niels GierVig, Sorne mend af Aus!! (Ous) Schib:,

 

Sr: Peder Pedersen hafde ladet

 

1691: 26

 

Stefne Elias og Joen SøeVigen for di iche hafde efter Komit den ergangne Soren Schrivers domb at for ferdige \deris/ gaars gierder, mens mer af haar Nachenhed!! (hårdnakkenhet) haver hoged gierded i Støcher  og iche, endten Sæt Leed eller noget der i gien, huor fore Sr: Peder Pedersen formendte at ermeldte tuende Mænd burde at have forbrut deris Joerd for slig ulydighed,

di Ermelte Mend møte udj Reten og iche Kunde fra gaa io at have hoget gierdet i Støecher  Mens fore gaf at det Var dem høyt Nødig at have Grinde paa Same giers gaarde  for deris hage loed der uden for  Mens di ErKlæret sig iche at have giort det af Moet Villighed,

af sagt

Effter Som di er Melte Mend imoed Louen, og deris hosbons Villie haver houget gierdet, da bøer Elias  Som for mand haver Været  at bøede for Slig u-Lydighed 9 Lod Sølf, og Joen  Som haver ladet sin dreng Værit med  bøer bøde 6 loed sølf, Saa og her efter at holde gierdet Ved goed huefd med Grinde for  Eller og at lide efter Louen

 

1691: 26b

 

 

Poul Monsen Krogøe og Johanis Suinesten for ordineris at gaa til Lautinget at lege deris Ed, og blifve Lauretis mænd, till A:o 92,

 

Niels Olsen Scheie Loed Lees!! (Leese) Sin bøxel Sedel som hand af Sr: Peder Pedersen hafde Bøxselet  1 half løb Smøer  1 half hud udj ermelte Scheie, De Dato 30 Nbr: A:o 90 (1690)

 

Johanis Mogensen loed Leese sin Bøxel sedel De Dato 19 Decem(ber) A:o 89 (1689)  Schylder 1 spand 4 ½ mrk smøer  1 spand huds leye, udj VlVen!! (Ulven) beligende udj Aus!! (Ous) Schib:,

 

Lars Erichsen Loed Leese sin Bøxel sedel De Dato 19 Januarj A:o 90 (1690)  1 half løb smør  1 half hud udj Krogeø beligende,

 

 

 

A:o 91  d/en 13 Novemb:  Holtis it Almindeligt Høsteting paa Lyse Closters Goeds udj Washerit paa den gaar ØsteVold i Noer Hoer Lehn  till ofver Werende ombuds manden Sr: Peder Peders:

 

1691: 27

 

Laureted Som følger  Lens manden Mogens Pedersen, Rasmus Houel(and)  Anders Adlestad  Børge Stie  Michel Wallie  Suend Adlestad  Olle Pedersen ibdjm:  Mogens øfre Bircheland  og Johanis ibdjm:

 

Ombuds manden Sr: Peder Pedersen hafde Lade!! (Ladet) udj Reten Stefne Ane Jacobs daatter Almeland till hendes Leyermaals bøders af betalling med Olle Baarsen Som er Bort reist   Huor imoed at suare møte Daniel Henen, og iche fra gich io at \hun/ have begaaet efter Stefne Maalet, Leyer maall med erm:te Baaer, og det Nu andengang   Sr: Peder Pedersen Sate udj Rete og for mente at bem:te Ane bøer at bøde hendis Leyermals!! bøder  og paa Ny ud Stande Kirchens Desiplin, og formedelst hun iche \holder/ Gaarden Ved huefd  sampt giers Gaarderne Lader forfalde, som hendes Grande for Reten beKlager  bør at have hendis gaar for brut

 

1691: 27b

 

af sagt

Effter dj Ane Almeland Nu anden Gang har begaaet Leyer Maal med Olle Baarsen, da bøer hun at ud Stande Kierchens Desiplin  og inden 15 dage at betalle hendis Leyer Maals bøder under Louens execution, og Saa frembt hun iche Stiller Caution for at holde hendis gaar med huuse og gaars gierder Ved god huefd  da bøer hun at have hindis Gaar forbrut till først Komede!! (komende) Pilipi Jacobj A:o 92,

 

Ombuds manden Peder Pedersen hafde udj Rete Stefnet Olle Niels: øfre Sanven efter denne efter følgende Schrifftlig Stefne Sedel De Dato 16 {Septemb:} \October/, at giøre forKlaring og beviesligt hans ud gifne Suplich De Dato 17 sept:  at hand Schulde have Sat hann: (hannem) exequerer paa, og Vilde Sætte hann: paa en bar hof for Største Vret!! (urett),

 

1691: 28

 

huor fore Peder Pedersen Satte udj Rette, og for Mente at bem:te Olle burde Lide efter Louen som en Løgner, Eller og at giøre Suplichens formeld bevislig,

huor imoed at suare møte Olle Nielsen, og udj Rete lagde it ind Leg Dateret Bergen d/en 12 9b:!! (november)  Som iche aldelis henrører till denne sag, men at hand referer sig till \at/ hand Var truet med execution  huor fore hand befrygt sig efter den execution at maat gaa paa en barhof, huor paa hand Var domb begierende, Nog blef hand af Sorenschriveren till Spurt om exequererne hafde taget Noget fra hann:  huor till hand suarede Ney  Men referer sig till sit ind leg  og Var Stedig domb begierende,

af sagt

Effter di Olle Nielsen iche Kand Bevise at fogden haver Sat exequerere paa hann:  Langt Mindre at hand Vild drive hann: paa

 

1691: 28b

 

En bar hof, Eller Nogen anden VRet ofver, som hand udj hans Suplique haver indført og for den gunstige øfrighed andraget  som dog er imoed billighed  da bøer hand efter Louen pag: 1032  Art: 4de  Ved penges af soning at bøde till hans Kongl: May:t 14 Lod sølf, og Naar Olle Niels: imoed Sr: Peder Pedersens ErKlering for mener sig at Vere for Nær giort  da Schall hann: Ved Loulig Stefne maal \udj sagen/ om gaais huis ret Er,

 

 

 

A:o 1691  d/en 23 9b:!! (november)  holtis it alMindelig Høsteting paa den gaar Opdal, paa Lyse Closters goeds  till over Werende Sr: Peder Pedersen  LauReted som følger  Christopfer Jacobsen, Gunder Ringiøn, Gutorem Utne  Edling Sexe  Knud Bleien  Lars Muchegaard  Povel Oppedall, og Philipus Ulvenes,

 

1691: 29

 

 

Sr: Peder Pedersen hafde Stefnet Anders Opbem!! (Opeim)  Olle Knudsen og Omund Ringøen for Fiere aars For faldene GrundeLeye for Biudtuedts Saug, huor fore Peder Pe(dersen) Sate udj Rete, og for Mente at Ermelte Mend burde at have for brut Sauge Grunden, og der for \uden/ at betalle dobelt GrundeLeye Effter Louen,

af sagt

Oc Saa som domen Schulde afsiges Møte Ermelte Mend og er bøed sig at betalle den paa Stefnte Grunde Leye till A:o 90 (1690)  Nemvlig 4 rd  huor med Sr: Peder Pedersen Var till freds,

 

Sr: Peder Peders: hafde Stefnet Asbiøren HellieLand for 2de aars inde Sidelse med sin Retighed  som bedrager sig til 4 rd 5 mrk 14 s  Nog 18 s,

af sagt

Med bege parters begiering opsetis sagen till Woer tinget, da Lovede hand betal/ing

 

1691: 29b

 

 

Erich Larsen Wichne hafde Ladet udj Rete Stefne Marite Frøiste(?) (Fryste?) for it huus som dj dem imellem hafde Mageschifte  som dj hafde imod hans Villie afsolt,

huor imod at suare møte Marites LauVerge  Nembl: Gunder Ringøen, og saurede!! (suarede) at Baar Gulbransen hafde solt det paa Stefnte huus, og iche Marite, Mens Lars!! (Erich?) beraabte sig paa at hafve anden oplysning  huor fore parterne begierde opsetning udj sagen till Woer tinget,

 

Noch hafveer Johanis Jngebrichtsen bøxelt  for uden hans forige brug  ½ spand smøer  ½ hud  ½ spand fisch udj den gaar Klepe,

 

Sr: Peder Pedersen hafde Stefnet Ramus!! (Rasmus) Poulsen Hougeland, og Jens Kaland till at af Legge deris Sandhed om en Koe døde

 

1691: 30

 

Paa Closteret A:o 90  d/en 9 9b:!! (november), dj ind Stefnte møtte  fremb Kom for Retten og effter, æd forKlarede at dj Saa at Koen Laa død paa Slete march  og Kunde dj indted Rettere See End det ioe af en VLychelig hendelse maate Vere Scheet, effter som ingen anden aarsag der till Kunde Vere End brae!! (brå) død,

 

Jlige maader Var Stefnet Lauridtz Houge, Alf Bøe og Knud Røgnes at Vidne deris Sandhed om en gal:!! (gammel) hest  som \Var/ af en blachet Coløer  som V… A:o 1686 om Vaaren  Vurderit for 1 rd, di ind Stefnte møte og beKiende at hans Sygdom Var denne at hand hafde Bladtheldte, till med fich hand imoed døden en Suølle under halsen som Var hans død, dete atesterer di at Vere Scheet A:o 90  d/en 26 September,

 

Till Lau Rettis mænd for A:o 92 ordineris  Olle Lusand, og Enge…. (Engel?/Engebricht?) Ringøen, at af Lege deris Ed for Lautinget,

 

1691: 30b

 

 

 

A:o 1691  d/en 14 December  holtis Restans, og sage ting med UlVig  Graven og Eyfiors Almue  Laureted som følger  Gunder Mygletun  Chrestopfer Kierland  Magnus Boe!! (Bøe)  Hofver Leque  Siuer Eye  Siuer Følchedall  Hofver øfre Følchedall, og Torsten Lione  till ofver Verende Kongl: May:ts Foget Sr: Niels Knudtzen,

 

Som hafde udj Rette Stefnet Baar Spaanumb og Find Leque!! (Bue?)  domb at anhøre, Sambt Find Bue!! Ermellte Baar Spaanumb sagen at ofver bevise  eller der fore self at ind Staa efter Louen,

huor imoed at suare møte Baaer Spaanumb, og till bød sig at aflege sin Saligheds Ed efter Louen  iche retere at Vide End det Var hans Egne buche som hand Kiøbte af Torbiøren Espeland  som hann: (hannem) ofver bevises at till Kome Find Bue Leque!!, Som Baaer Spaanumb, og efter aflagt Boger Ed ey Rettere at Vide End di bocher hann: (hannem) til Kom, og at det Var di bocher som hand hafde

 

1691: 31

 

Kiøbt af Erm:!! (Ermelte) Torbiøren Espeland

Af sagt,

Effter som at Baaer Spaanumb, og Find Bue Leque!! haver hafft bucher till samen udj Somer bed, Som Baaer og for Retten till Staaer og beviser at have haft fremede bocher udj Ermelte bed med Find Bue, og da Baaer Ved Andoer Johansen Loed hendte sine bocher  Nemblig Sex Støcher  Som hand hafde Ladet ind Sætte, ofver bevises hann: (hannem), dog at hafve haft 3de Støcher af Erm:te Find Bues bocher i blant di Sex som Andoer for Baaer hiembhendte, Som Baaer bør efter 2de mens Wurdering till Find Bue at betalle, og saa efter Louens første bog 14 Capit: A: 6te efter beNegtelses Ed For dend sag at Vere Fri, og Find Bue som imod Louens maade pag: 1004 sig boch Schindene uden de(ris?) heller Baaer Spaanumbs till Ladelse af hans hus haver bemægtiget, som hand self for Retten till Staaer  Bøer for slig for mastelse at bøde [til]?

 

1691: 31b

 

Hans Kongl: may:ts 9 Lod sølf  og Fogdens ofte Reyser og anVendte omKostning 2 rd, inden 15 dage under Louens execution,

 

WelB. Hr: Captein termøllen!! (Tormøhlen) hafde Ladet Stefne Siuer Eye for hand hafde imoed hans Villie huoget!! (hugget) 4re a 5 tylter Sage tømer udi Ermt:!! (Ermelte) Schou Ved Naun SambEger   huor imod at suare møtte Siuer Eyer og forligte sig med Capteinen  hand Schulde have halfparten af tømeret, som houget Var  huor med af dene forligelse for Retten er giort som begge parterne Var til fredtz,

 

 

 

A:o 1691  d/en 15 Dec:  holtis it almindelig Restansting med KingtzerVig  Ullensuang og Ode Schibreder  Lauretted som følger, Torstein Lohte  Suend ibm:  Lars Vtne  Joen Elløfsen ibm:  OmMund Vreim  Pouel ibm:  Omund QualVig  og Torbiøren ytre Alsager,

 

1691: 32

 

Till ofver Verendes Kongl: May:ts Foget Sr: Niels Knudtzen,

 

Olle Diøno efter forige till tille!! (talle) hafde Stefnet Tore ibm: efter forige till talle, som udj Rete Lagde it gl:!! (gammelt) bref af Dato 1616  d/en 15 Ap:  huor Ved hand forMendte at Vere Nermeste odels beretiget,

Huor imoed at suare møette Tore Diønoe og beraabte sig paa at sin KiøbMand  Nemblig Hagtoer Haldoersen OoelVigen!! (Aalvigen)  som Var Neste odels beretiget till det om tuistede gods, paa hans Vegne møtte Johanes OoelVig, tillige med Hagtoer sin søn, Som for Mentte at Vere den Nermeest odel beretiget for Olle Diøno eller nogen anden, som di, og belover till Nermere opliusning udj Retten at indlege

af sagt,

Parterne haver p…..eche(?) tisdag \Nest/ efter paasche paa Aastedet at møde, daa at udj Rette Lege huilche af dj brøderis odels arfvinger Nermest

 

1691: 32b

 

Till det om tvistede gords, er beretiget, det Vere sig med ad Komster, paaberaabte domme og andre behørige beViser efter Louen, da till er mellte tid domb at Anhøre,

 

 

 

A:o 1691  \ d/en 18 Dec: /  holtis Restans og Sage ting Med Jondals almue  Saa Vel som Med Østensøe Schib:  paa den gaar Røgne  Laureted som følger  Siuer Vasel  Evind ibm:  Samson Samland  Engbergt!! Echen  Torbiørn Bache  Jaen i Vig  Endre ibm:  og Jiver Suosand, til over Verende Kongl: may:ts foget Sr: Niels Knudtzen,

 

Olle Moe hafde Stefnet Suier!! (Siuer) Dirichsen efter førige till talle, og Var for mendt at hans Bøxel Sedel af \Welb:/ Galtung ud Sted iche burde at Staae Ved magt, og der paa udj Rette Lagde Lau Mandens domb De Dato 89 – 17 Junj

 

1691: 33

 

Som er U-sueched, huor [for]? hand Var domb begierende,

Paa Suiers Vegne at suare møtte Welb: Johan Galtung, som fore gaf at den Løb smøer  1 gied schind som [han]? till Siuer hafde Bøxlet  till Kom hann: (hannem)  og Videre her om sin Ret at beViise  fremb lagde hand en Welb: Laumands afsigt under Dato 86 (1686)  20 December,

Widere till opluisning!! udj sagen at Johanis i Vig Var leveret penge af hann: (hannem) for den omtuistede \Hande/gaaer  Nemblig 120 rd  till Johanis i Vig blef Leveret, Som Welb: Mons: Galtung hafde Ladet Stefne tuende prof  Neml:  Jon Pouelsen Vig  Johanis Olse(?)  som begge Effter Borger Ed Vandt at bem: penge af Johanis Lauridtzen Var Annamit, og Johanis Negted det iche self for Retten,

Nog hafde Mons: Galtung Stefnet Niels Vig  som Schulde have hørt at Johanis Lauridtzen Schulde Lovet at levere

 

1691: 33b

 

Kiøbe Brevet Naar hand det af hans broder Olle Moe beKom, dend ind Stefnte møtte, og Effter Boger Eds aflegelse Vandt at Juncher begierte brefvet  Mens Johanis Suarte at det Var hos hans broeder, Videre hørte hand iche,

Nog Var Stefnet Johanis(?) Biercheland  Som effter Bogers Ed aflegelse, Vandt at Johanis Lauridtzen Var med Sal: prousten Hr: Elias Andersen for ligt om hunder og tuige!! (tiuge) rd om Handegaar, dog paa dend maade om hans broder Olle Vilde Vere der med till fredtz,

Johanis i Vig og hans broeder refereret sig till deris Laumandtz domb  og for mente at slige prof burde af Mons: Galtung till forene at Vere brugt, huor paa dj Var domb begierende,

afsagt,

Effter for os udj Rette Legis Wel Edle Hr: Laumands domb

 

1691: 34

 

De Dato 89  d/en 17 Junj  huor af Sees at Handegaar till Komer Johanis i Vig og hans broder Olle Moe, da er agtis for billigt at dend at!! dend!! paa Stefnte bøxel her effter følger Citanterne, og Suier \Direchsen/ søger sin bøxel paa behørige Steder, Belangende Welb: her Laumands afsigt under Dato d/en 20 Dec: A:o 86  som Nu Ved mons: Galtung Er producerit  som hand for Mener Godtzet hann: (hannem) der Effter er till Kiendt, daa  om hand suinis!! (siunis) sig Noget Ved i \di/ Rette Lagde domme at Vere Scheed for Nær  da  Naaer der paa Ved behørlig steder Huor fra di er udsted  Paatalles, om gaaes Vel huis Ret er,

 

Torgier Siusetter hafde udj Rete Stefnt Olle Lauridtzen Stene till 20 rd afbetalling, og toe sølfscheer  Som hand for Mendte at Olle burde betale Rentte af pengene,

Huor imoed at Suare møtte

 

1691: 34b

 

Johanis Michelsen Stenne og iche Fra gich at Schylden io Var Rigtig  Men Fore gaf at hand Var En mand som iche Var Ved sin Fulde forNufft, mens der fore gifvet at Erm: Olle Eyer udj Steene 1 Løb smøer  1 huud,

af sagt

Olle Larsen Steene Bøer at betalle di paa Stefnte 20 rd med \di/ tuende sølfscheer inden 15 dage under Louens execution  med billig anVendte omKostning, og det udj Hans Reede og beste meedell Huor dj og findis,

 

Hans Kongl: May:ts aller NaadigSte ud gangene Taxt paa Kirche Korn  Land Schyld, og Tiende, saa Vel som paa Leedingen, For inde Verende Aaer, Er paa alle Restans tingene udj Hardanger Aller under danigst publicert og udj dend der till Fororned Bog indført, En huer till efter Retning,

 

1691: 35

 

 

 

Her med Endis A:o 91 (1691) Aars sager  Som Fra d/en 1ste May udj JndeVerende aar udj Hardanger Lehn, og paa Lyse Closter Godtz For Retten er passeret, Som da protecolen iche er fuld Schref:  og ieg dend iche fuldt it Aar hafde hafft, Aalt saa er mig Ved ansøgning till Welbaarne Hr: ambtmand Hans Nielsen permiteret dend med A:o 92 Aars Sager at Fuld Schrifue,

 

1691

- - - - - - - - - -

1692

 

 

 

(1692: 35)

 

Hielp Gud Fader i æVighed Till Lyche  frembgang, og Salighed

A:o 1692  d/en 9 Martj  holtis it Aaverchs Ting, om Gierde Schiffte imellum Moes, og Nedre Wigs opsidere, Lauretis Mend, Olle Lepse, Olle Berje, Suier!! (Siuer) Tolle  Suier SandVend, Christopfer Nees, \og/ Joen Schallem, forsamblede paa dend gaaer Moe, Huor da for Retten fremb Komb Olle og Knud Moe, som Ved fembte Stefne hafde Lade Citere Nedre Vigs opsidere till delle deris Bøe Gierde, som Mos opsidere, formener at det Gierde burde deellis effter pag: 466  Art: 16  effter som de hafde bøe i bøe og march i march till samen, og Nedre Vigs opsider byger i ihKons(?) (ikkuns?) 1 Ottende deel af same gierde, de ind Stefnte møtte og fore Gaf at Moes opsider hafde forlengit deris bøe gierde, som Nu tiustedis!! (tuistedis), om,

 

1692: 35b

 

Afsagt,

Effter deris paastand at gierdet er forlengit  saa till Legis denem iche fuld effter Louen, Mens dog bør di af deris deel udj bøe Gierdet  Neml:  till Tiufaas ledet, under bøder Effter Louen  indtill di Stefner Eyeren og Mend paa Aastedet, at daa blifuer Kiendt om om!! Merchis Gierde behøfuis,

 

 

 

A:o 1692  d/en 10 Martj  holtis almindelig Woerting!! (Vårting) paa Sameland udj Joendals Soegen, till ofuer Verende Kongl: May:ts Foget Sr: Niels Knudtzen, Lauretted  Lauridtz SelsVig  Johanis i Vig  Olle HandeGaaer, Bryndel Suofsand  Jifuer ibdjm:  Lauridtz Biercheland  Olle EspeLand, og Arne Sambland  med Sambtlig almuen, af Erm:t Schib:

 

Hans Kongl: may:ts aller Naadigste Schatte brefue for inde Verende aar Er aller underdanigst publiceret for Meenige almue,

 

Endre Toerbiørensen Loed Lese Sin bøxel Seedel  Schylder ½ Løb smøer  it Giedschind udj Fladebøe beligende

 

Olluf Ollufsen Loed Lese sin bøxel sedeel  Som Schylder aarlige 20 og 1 March smøer, og 1 half

 

1692: 36

 

Buch-Schind  it half Gied Schind udj dend gaaer Breche beligende,

 

Olle Pouelsen  befuldmegtiget af Sr: Johan Frimand  hafde Ladet Stefne Salemon Gundtuedt for 3 rd 20 s afbetalling, som udj Schifted Effter hans Sal: Moeder iche rigtig Var angifuen,

Dend ind Stefnte møtte, og fore gaf iche at hafue Arfuet 1 Schelling, heller nogen af hans med arfuinger, huor fore hand for mente iche at betalle hans Moeders Schyld,

afsagt

Effter som Schifte brefuet iche Legis udj Rette  saa beroer det till Neste Retis dag  daa Schal om gaais huis ret er,

 

Lars Gundersen SeltzVig Var ud af Sal: Hr: Elias Hermandsens Arfuinger udj Rette Stefnt, paa \Sr:/ Hermand [og]? Eliases Vegne Var befuldmegtiget Hr: Jørgen Jensen Brose  Sogne prest till UllenSuangs Præstegield, paa hans Vegne møtte Sr: Elias Eliasen, dend ofuen erm:t Var Stefnt till Sex rix dallers af betalling,

 

1692: 36b

 

Dend ind Stefnte møtte, og Ved gich at Schylden effter Schiffte brefuet er Rigtig, med Rendte till dato,

afsagt,

Lauridtz Gundersen beør!! (bøer) at betalle dend paastefnte fodring!! (fordring) 6 rd  med Rendte fra Registeringens dato  under Louens Execution, Schadisløs,

 

Niels PresteGaaer Var udj Lige Maade Stefnt till 4re mrk 8te skl afbetalling   dend ind Stefnte møtte, og Ved gich iche Vere Schyldig meere End 4re mrk  Som inden 15 dage under Louens Execution bøer at betallis,

 

Nog Var Stefnt, Olle Handegaar Stefnt, paa Sr: Hermandtz og Sr: Eliases Vegne for 33 rd 1 mrk 10 s af betalling Effter Registerig!! for meld,

dend ind Stefnte møtte, og Ved Gich nog Fodringen at Vere Rigtig  [men]? allene paa Staaer at Sal: Hr: Elias hafde till sagt hann: (hannem)

 

1692: 37

 

Nogen VederLag for sin Umage med nogle Bester at føre, Øster, huor af dend Foedring dependerer, Men huor megit det Schulde Vere Var iche af giort, Mens Citanten refrereret!! sig till Registeringen, og Viste iche at hans Sal: fader hafde hann: (hannem) derfor noget till sagt, Mens formendte at gedagte Olle Moe bøer betalle Capitallen med Rendte effter Registerings Dato,

afsagt,

Med parternis begiering beroer denne sag till d/en 15 Martj

 

Nog Var Stefnt Welb: Johan Galtung till 60 rd Capital, og Rente af 140 rd fra d/en 23 Martj A:o 88  sambt Rendtis Rendtes Rendte till denne dag

Dend ind Stefnte møte iche, og der fore \afsagt/   beroer till Neste Rettis dag  huor hand da bør udj Egen person For Retten at Erscheine (vise seg), og sig her imod fuld Komelig at ErKlere  saa frembt hand iche Vild Lide dom Effter Louen,

 

1692: 37b

 

 

Salomen Suosand Var Stefnt for 8te rd med trej ars!! (aars) Rendte,

paa hans Vegne møte Michel Tuedt, og Ved gich Gielden at Vere Rigtig, allene hand Var en fatig mand, og begierde delation,

afsagt

dend paa Stefnte Schyld bøer at betallis med Rendte inden 15 dage under Louens Execution

 

Salomen Gundtuedt Var Stefnt for 5 rd 2 mrk 10 skl af betalling,  dend ind Stefnte møte og [Ved] gich Gielden, uden Rendte,

afsagt,

dend ind Stefnte bøer at betale inden 15 dage under Louens Execution,

 

Olle Breche for 11 mrk 8 skl afbetalling   dend ind Stefnte møte, og ved Gich Schylden,

afsagt,

Olle Breche bøer at betalle inden 15 dage under Louens Execution

 

1692: 38

 

 

Lars Gundtuedt for 9 rd 1 mrk 7 skl, af betalling   dend ind Stefnte møtte, og Ved gich Gielden,

afsagt,

Lars Gundtuedt bøer at betalle dj paa Stefnte penge inden 15ten Dage under Louens Execution

 

Johanis Lauridtzen i Vig Lod till ydermere beKreftelse Leese Sit pante bref paa SeelsVig  Schylder aarlig 1 half Løb smøer og it Gied Schiend for uden bøxel    Maalfuen  en half Løb smøer med bøxel,   Espeland  1 half Løb smør og 5 marcher  ½ giedschind med bøxel,  som aldt er hann: (hannem) till it brugelig pandt udj forsichring Sat, og Siden A:o 1684  d/en 18 Martj  og findis af ting Leest, og paa Schreven,

 

Nog blef ermelte hans Kiøbe bref Leest paa Fladebøe  Schylder aarlig toe Løber  9 mrk smøer  1 buch Schind  2 ½ giedschind    Dægebreche  1 pund 6 mrk smør    Linge  ½ Løb 10 mrk smøer

 

1692: 38b

 

Huidesten  ½ Løb smøer  1 Løb saldt    øfre, og Nedre Vigne paa Woes  Schylder aarlig 8te asKer Koren, Som ermelte Johanis for nogen bøer at beholde,

 

 

 

A:o 1692  d/en 11 Martj  holtis almindelig Voer!! ting (Vårting) med Ostensøe, almue, till ofuer Verende Kongl: may:ts foget Sr: Niels Knudtzen  Lauretis mendene  Olle Berje  Arne Moe, Jørgen Biercheland, Pouel Moe, Omund Berie  Hans Aarhuus, Lauridtz Schaalem og Johanis ØstenSøe,

 

Sr: Christopfer Frimand hafde Ladet Stefne Torstein Stene for hand Ved Nate tider hafde Stoellet høe af hans Grandis høe Lade, Erich Larsen og Christen Asbiørnsøn Var Stefnt till prof, som møte udj Reten  og efter boegers Ed aflegelse Vidnede at di saa at hand Stael høet,

dend indstefnte \Torsten/ møte udj [Rete] og iche Kunde Negte io at hafue tagit noget Lidet høe, mens bad

 

1692: 39

 

om forladelse denne Gang, mens Sr: Frimand Saatte udj Rete og, formendte at hand burde Strafis  andre till Exempel

afsagt,

Effter di at Torstein Stene ofuer beVises at hafue Stoellen høe fra sin Grande  daa bøer hand betalle høet, dobelt, og saa bøede till Friemand denne Gang 6 rd  og [saa] frembt hand der med oftere betredis  daa omgaais efter Louen, Erm:!! (Ermelte) penge hafver hann: (hannem) delation till høsten  heller daa at betalle efter Execution efter Louen,

 

Olle Poulsen  befuldmegtiget af Sr: Johan Frimand  hafde Stefnt Torstein Stene for it pund homele!! (humle) som hans forige af døde quinde till Sr: Frimand \Var Schyldig/,  dend ind Stefnte møtte og Ved Ed fra Gich iche at Vide at hans quinde hafde Lofuet nogen homle,

af sagt,

Effterdj at Torsten Stenne iche er Viterlig at dend homle af hans \quinde/ Var ud Lofvet og iche udj Registererne at Vere indf(ørt)  aldt saa Kand hann: (hannem) iche till Kiendis at betalle Mere end dend halfue deel, og arfuingerne at søgis for resten,

 

1692: 39b

 

 

Nog Var af Olle Pouelsen udj Rette Stefnt, Knud Steene, for it pund og 2 mrk homle,  dend ind Stefnt!! møtte og iche fra Gich io at af Arfuingerne forschrefne homle Var ud Lofuet  huor af hand sin andeel hafde betaldt med it half pund,

afsagt,

di Ved Komende arfuinger bøer at betalle dend resterende pund!! (halve pund?) og 2 mrk homle, under Louens Execution, og Kund!! (Knud) der fore at Vere frie,

 

Nog Var Stefnt Michel Nesthuus till 2 rd Rendte penges af betalling,  den ind Stefnte, møtte, og fore gaf at pengene Var betaldt, huor paa hand begierte at Giøre sin Ed,

afsagt

Effter di at Michel Nesthuus for Retten hafuer aflagt sin Ed  daa Kand hann: (hannem) \ey til/ Kiendis at betalle  Men Kiendis frie,

 

Nog Var Stefnt \Bertel Waland for/ it half pund homble af betalling,  dend ind Stefnte møte og iche Negted io at hafue Lofuet

af sagt,

det bøer at betallis ind!! (inden) 15 dage efter Louen,

 

1692: 40

 

 

Noch Var Stefnt Olle Moe for 2 rd som hans quinde hafde Lofuet Sr: Johan Frimand udj Schifted, efter hendis Sal: mand, Po(uel?)  Olle Moe møte og Negted at huerch!! (huerchen) hand eller hans quinde hafde Lofuet noget penge,

afsagt

Effter di at quinde!! (quinden) iche Var self paa tinget  daa beroer det till Videre, Stefne Maal

 

Nog Var Stefnt Ane Hermands daater for it aars Kongens, og Kierchens tiende  som er 1 rd 12 skl,  paa dend ind Stefntis Vægne møte, Lars Fundeland og sagde at det Var betaldt

afsagt

Effter di iche Rigtig beVis!! (bevises) Kand nu om det er betaldt  saa beroer det till Neste Retis dag, daa bør hun at beVise at det er betaldt

 

Hans Rasmusen hafde Ladet Stefne Lauridtz SandVen for arf 3 rd,  dend ind Stefnte møte, og fore gaf at die 3 rd bestaar udj 1 Kober Kiel som hans!! (hannem? af?) Jwer Omunsen Var ofuer Lefueret  som hand og nu self for Reten till stoed, at Kiellen hann: (hannem) udj pandt Var leveret, som hand beKiendt nu at hafue soldt till andre,

 

1692: 40b

 

afsagt

Effter som Syneve Omunds \dater/ er udj arf er Scheed udleg udj dend pandt saate Kiel for trej rd  som nu fornemis af hendis Egen broder Jver Omundtz: er af hendt  daa er det billigt \at/ hand der till suarer  huor om, Naar paa behørige Steder Stefnis  om gaais Vel huis Ret er

 

Jwer Omudsen!! (Omundsem) hafde Stefnt Lauridtz SandVen [for]? 1 rd 2 mrk 7 skl:  Jtem pretenderede hand Rendte af 13 rd udj 8te aars tid,  dend ind Stefnte møtte, og fore Gaf hann: (hannem) iche en Scheelling at Vere Schyldig,

af sagt

Effter som Lars iche Vilde af Lege sin Ed  daa bøer hand at betalle di paa Stefnte 8te mrk 7 skl: inden 15 dage under Louens Execution, huad den pretenderende Rendte angaar, der ingen forschrifning for findis, till med Negter Lauridtz aldeelis ingen Rente med hann: at Vere om forligt, huor fore hand der for fri Kiendis,

 

Margrete Elias daatters formynder udj Bergen  Johan Schrøder og HerMand Møller, Lod ind Stefne

 

1692: 41

 

Effterschrefne Creditorer!! (Debitorer?)  \Nembl:/  Enchen Jorond Botten for Sex rd 5 mrk 8te skl,  paa hendis Vegne Møte Lars Soeldal, og sagde at det hun iche Var Schyldig mere End 9 mrk 4 skl  og der paa begierte at \Vilde/ af Lege sin Ed,

af!!

Nog Lauridtz Froestad till 11 rd 5 mrk 6 skl af betalling,  dend ind Stefnte mot!! (møtte), og Ved Gich Schylden at Vere ret,

Nog Lauridtz Ellingsen Tuedt for 15 rd 5 mrk ? skl af betalling  dend ind Stefnte møte og ved gich at Gielden Var ret,

Afsagt,

dee ind Stefnte  Nembl: Lauridtz Froestad og Lauridtz Tuedt bøer efter egen Ved gaaelse det paa Stefnte at betalle under adferd Effter Louen, Enchen Jorond Boetten  som fri Villig sig med Ed Vild fra Lege ey mere at Vere Schyldig end 9 mrk 4 skl, Kand ey heller till Kiendis mere at betalle  huilche 9 mrk 4 skl hun inden 15 dage under Louens Execution bøer at betalle,

 

Mon: Elias Eliasen hafde Ladet Stefne Arne Berge till 5 rd 12 skl af betalling Effter Schifte brefuets Lydels!!  som efter hans Sal: fader, Var for fated!! (forfattet)

 

1692: 41b

 

dend ind Stefnte møte og Ved gich at Schylden Var rigtig,

Bertel Waland for 6 rd 6 skl,   Christopfer Nees for 8te rixd 4 mrk 13 skl:, Ved gaaer 2 mrk og 13 skl minder, at Vere Schyldig,

Engebregt AalVig for toe rd toe Mrk   Erich Knudtz: Storaas  3 mrk,   Hagtoer Wangdal, for 5 rd 1 mrk 13 skl,   Hellie Røchen  trej rd fem mrk 6 skl:   Hofuer AalVig for 4re rd 14 skl:,   Johanis Breche for en rd 3 mrk 10 s:   Johanis Heritztuedt  toe rd,   Jørgen Foese  femb rd 11 skl,   Jsach Lebse for trej rd 1 mrk 2 skl,   Lars N: Axenes  5 rd toe mrk 4 skl:,   Lars øfre Axenes  8te rd 5 mrk 4 skl:,   Laurs Telstøe, for tolf rd 8 skl:,   Lauridtz Østensøe  toe rd 1 mrk 8 skl   Lars Østensøe Ved gaaer Kons 8te mrk   Michel Froestad, 4 mrk 8te skl:,   Niels \Michelsen/ Moe  toe mrk,   Olle Simons!! Axenes  toe rd 1 mrk 8 skl:   Olle Siuersen Tiufsaas  toe mrk,   Peder Wangdal  4 rd 5 mrk 11 skl.,   Rasmus Stoeraas  en rd 4re mrk,

 

1692: 42

 

Suier!! (Siuer) SandVen  Sex rd,   Suier Toelle  tre mrk 6 skl   Suier Boten  tolf rd toe mrk 12 skl:,   Suier Fro!! Froestad  14 rd toe mrk,   Suier Røchen  2 rd   Tormoe Schaare, 1 rd 1 skl,   Torstien!! Biutuedt  4 rd 4 skl:  Ved gich Kons toe rd 1 mrk 2 skl  Rente 1 ort,   Tron Røchen  11 mrk   Tore Østensøe  trej mrk 11 skl; fra gich det Ved Ed,   Olle Omundsen Fiexe  2 rd 8te skl:   Endre Foese  4re mrk 8 skl:   Lauridtz Schutleberg  1 rd 4 skl:,

{afsagt,}

Huor imoed at suare Møtte en huer af ind Stefnte Creditorer  som Ved gich foedringen efter ind førte maa(de?)

afsagt,

En huer af di ind Stefnte Creditorer bøer efter Ved gaaelse det paa Stefnte  /: med sambt dend paa prosessens anvendte beKostning [:/]  at betalle under Louens Execution Schadisløs,

 

Olle Johansen Loed Lese sin bøxel Seedeel, paa toe pund Smøer udj BiercheLand beligende,

 

1692: 42b

 

 

Hans Olsen Loed Leese Sin bøxel [Sedel] Sche!!  (Schylder) aarligen 1 half Løb smøer udj Tuedt beligende,

 

{Johanis} Rasmus Stoeraas  Siuer Froestad  som Loulig Var Stefnt til Vortinget, og iche møte heller nogen paa deris Vegne, Huor fore Sr: Frimand for mendte di burde bøde deris faldtz maal efter Louen,

afsagt,

die er Melte Rasmus Stoeraas og Suier!! (Siuer/Sjur) Frostad bøer at bøede deris faldtz maal efter Louen \pg/ (pagina)  Nembl: huer it Loed sølf under Execution efter Louen

 

Niels Suiersen!! (Siuersen) Loed Leede sin bøxel Sedel  Schylder half anden Løb Smøer og \i/t spand sm:  4 td: saldt  it half giedschind  it ½ foerschind udj øfre Vig beligende,

 

 

 

A:o 1692  d/en 14 Martj  holtis alMindelig Worting med almuen af Eyfior  UlVig og Grafuens almue udj VlWigs!! (Ulviks) Schib:  till ofuer Verende Kongl: may:ts foget Sr: Niels Knudtz:   Laureted  Juer!! (Iver?) Spaanumb, Bendt Bergie,

 

1692: 43

 

Tolof Jeltenes, Halfuer Semb  Hofuer Larsen, Elias Nesemb, David Moe, og Suier!! Eje,

 

Sr: Christopfer Frimand hafde Ladet Stefne Endre Lilletun efter forige till tale om dj ord som hand for Retten hafde sagt om dj Soren Schrifuers dome,  dend ind Stefnte møte iche  huor fore hand till Kiendis at bøede Stefne fald efter Louen it Loed sølf, huor med beroer till Neste Retis dag  og daa bøer hand sig her om udførlig at ErKlere

 

Madtz Pedersen Bang udj Bergen  formynder for Sal: Anne Olsdatters arfuinger  hafde Stefnt, Ved sin fuld Megtig Mouridtz Heyer, Olle Olsen Nesemb, udj Graven sogen, for 18 rd trej Mrk 13 skl  huor om udtog af Regesteringen De Dato, 30 Julij 1688  som blef oplest

dend ind Stefnte møte iche udj Reten  huor for sagen beroer till Neste Ting  huor hand daa bøer at møde  sig her om fuld Komlig at er Cleelelle!! (erklære)  saa frembt hand iche Vil Lide dom

 

1692: 43b

 

 

Olle Pouelsen paa Sr: Johan Frimands Vegne hafde Ladet Stefne Laures og Hofuer øfre Folchedall, till at [betalle] Sex aars GrundeLey, for 1 huusmand som dj hafde ind tagit, Huor fore hand Sæte udj Rette, og formendte at di burde betalle erm:t aars Grunde Leye, efter dj hafuer self dend Nyte af Gaarden som huusmanden brugte,

dj ind Stefnte møte, og sagde at Hans Hansen, som Sr: Frimandtz fuldMegtig dend tid, same huusmand ind Sate, og end dog dj hafde bøxelt deris Joere, og for mendte af!! (at?) di huusmend som i Leylendingends huus er  burde at Contribuere till Leilendingen, og iche till Joer Roeten!! (Jorddrotten)  der till med hafde Sr: Johan Frimand self Ladet sige hann: (hannem) boe føer!! (bufør)  huor paa Vilde Giøre deris Ed,

afsagt,

Effter som at di ind Stefnte mend har iche haft huusmend paa Gaaerden siden dend anden blef sagt boe føer  og der findis iche heller at di med

 

1692: 44

 

dennem uden Schade Kand holde nogen huus, huilched deris bøxel sedel, Kand ud Vise, aldt saa Kand dennem ingen Grunde Leye till Kiendis at betalle, for erm: aaringer,

 

Kongl: may:ts foget begierde  at saa som hand efter Embedis pligt antog bondens partj, imoed Olle Pouls:s ubillig Stefne maal, og i Rette Settelse, blef erm: Olle paa fogden U-tolmoedig, og Schelte hann: (hannem) for en procorater, huor till fog!! (fogden) suarte  hold ieris mund i æsel, og bad holde respect for Retten, og over det hand saa høyelige hafde Graveret fogden  begierte hand paa hans person arest,

Olle Pouels!! begiert, at det maatte ind sat!! \føris/ hand tuende gange af fogden blef Scheldt for en Esel, for dj hand Vilde at mendene self iche forKlarte deris ord,

 

Suier!! (Siuer) Mehuus hafde Ladet Stefne sin Grande, Arne Tronsen, og formendte at hand burde quitere dend part som hand beboer, effter som hand

 

1692: 44b

 

Var oedels baaren der til, og den anden Var Kons en Gifftings mand der till,

dend ind Stefnte møte og for!! (fore) gaf at hand hafde gifuet 63 rd till Suiers fader, huor fore han formendt at burde beboe det, efter dj hand dog for medelst aremoed, maatte pandt sette sin tredie part,

afsagt,

En huer beholder det hand till foren haver brugt, og huilchen af dem der først, Endten med ord heller anden op setelse udj nogen maade  bør at quitere Gaarden,

 

Siofuat Suiersen hafde Ladet Stefne Olle Olsen Nesemb, for 24 rd som hand hann: (hannem) for hans odels part udj Nesemb, Nue begierte Siofuat Enten at Nyde sine peng igien  heller at dend anden maatte quitere gaarden for hann:

dend ind Stefnte møte iche  mens Johanis i Traa, suarte at hafde Loulig forfald,

 

1692: 45

 

afsagt,

det beroer till Neste Retis dag  huor hand haver at møde, sig ud foerlig at ErKlere  heller domb at Lide,

 

Hellie Hochem hafde Ladet Stefne Hans Aandeland for Sex rd af betalling,  dend ind Stefnte møte, og fore gaf at dj hafde tagit 1 Kuern (kvern) af Stedet imoed deris forligelse, og 1 Seng,

Helie Hochem møte og udj rete Lagde en forligelse, at Hans Aandeland hafde forpligted sig till at betalle 20 rd  huor paa hand hafde betaldt 8te rd

af sagt,

Hans Olsen bøer at betalle di resterende penger  Nembl: half parten till høsten først Komende, till Hellie Hochem, og dend anden halve part till someren Neste efter, huor imod quernen og Sengen hann: (hannem) bøer till Stilles  og andet efter deris forligelse,

 

Sr: Christopfer Frimand hafde Ladet Stefne Erich Vignes quinde efter forige till talle, at hun hafde ofuer Scheldet

 

1692: 45b

 

Warsels mendene daa hun af fogeden Var Stefnt A:o 91   David Olsen Var Stefnt, som Var Varselsmand, som Vandt efter boeger Ed at hun hafde bandet dem  huor fore Sr: Frimand satte udj Rete at hun burde bøde efter Louen Siete bogs 9 Cp. 20 Aart:  for ting fred

dend ind Stefnte møte og forKlarede at hun iche bandtt!! (bandte) eller ofuer Schelde dennem, eller mendte noget ondt,

afsagt,

Effter som det er en fatig enfoldig quinde som slige ord hafuer taldt  daa pardaneris hun denne gang at bøde trej Lod sølf,

 

Hans Olsen hafde Ladet Stefne Hofuer Vichnis for hand haver soldt till hann: (hannem) 100 boer, og der imoed borført!! (bortført) dennem, og solt dem  og det moed arest,  dend ind Stefnt møte iche  og ingen udj hans Sted at suare  huor fore sagen beroer till Videre Stefne maal, huor [daa]? schal om gaais huis ret er

 

1692: 46

 

 

Hans Aandeland hafde Stefnt Omund Erichsen, for 1 Wog salt, som hand har soldt hann: (hannem)   dend ind Stefnte Møte, og Kand iche Negte at hand io Var hann: salted Schyldig, allene hand hafde giort tuende dagsarbeid, for mendte det der udj burde, Decurteris,

af sagt,

det paa Steften!! (Stefnte) salt bøer hand at betalle med prossens!! (prosessens) omKostning, under execution, efter Louen,

 

Baar Sponumb hafde Ladet Stefne sin Land boende, Torbiørn Anfindsen Leque for Retighed og anden Schyld, 25 rd 1 ort   hand sate udj Rete og for mendte at hand burde endten quitere sin gaar  eller at betalle sin Schyld,  dend ind Stefnte møtte og iche fra gich Schylden,

af sagt,

dend paa Stefnte fordring bøer at betallis inden 15 dage under Louens execution  saa frembt at (hand?) iche Vill quitere Joerden till første fahre dag,

 

Anders Andersen Herøe, hafde Ladet Stefne Legris opsidere, om en

 

1692: 46b

 

Støels bede, som hører Herrøe til Effter gal:!! (gamle) prof, og Vidnisbuier, Men Nu haver dj dend udj en tid Lang brugt hafde,

Omund Legre møte og iche Kand negte at same Støels bed io hafde Lagit under Herrøe, mens di med deris formend hafde aldtid tilfellis,

Niels Hodtle provede, efter Torchils og Elling Herrøes beretning  som er toe gl: mend, at den same Støel Joe aldtid Liget under Herrøen, noch bereted Suier Sponumb at Arne Moe hafde ogsaa hørt at dend hafde Liget till Herrøe

 

Hans Ollesen Aandeland Loed Lese sit Kiøbe og mageschiffte bref paa den Gaaer Wichnes beligende, udj VlVig!! (Ulvik) Schib:,

 

Jener Spaanumb begierte tings Vidne paa at hand hafde \Kiøbt/ den Schou tej som \Kaldis/ Wicheteijen, af Jens i Vig  huor for hand hafde gifue 7 ½ rd  huilched Vidnede Gunder Lasesøn og Niels Garetun,

 

1692: 47

 

 

 

A:o 1692  d/en 15 Martj  holtis almindelig Voer!! Ting (vårting) med KingtzerVig  Vllensuang  Ode og Roldals almuer, udj KingtzerVig Schib: Paa dend Gaaer Diøno, till ofuer Verende Kongl: May:ts foget Sr: Niels Knudtzen, Laureted som følger, Torbiørn Berfuen, Jeran Meelland, Olle Ols: Joestad  Omund Lofthuus, Knud Moge  Ode Blege, Aschel Hofueland, og Hellie Berfuen,

 

Hans Kongl: may:ts aller underdanigste paabudene Schatte brefue for inde Verende Aar, Er aller underdanigst publiceret, for alle og en huer till Effter Retning,

 

Sr: Christopfer Friemand hafde Ladet Stefne Peder SchelVig for Uforligelse maal med sin Stifader, herom føris ingen Vidnis buier  huor for sagen ophefuis till Loulig Vidnis buir føris,

 

Sr: Niels Knudtzen hafde Stefnt Sr: Christopfer Frimand for meedeelst 9 rd af sonings bøeder, som Nest Leeden høste ting blef af sonet med tuende Mend udj Ode  Nembl: Toermoe Apel, og Eling Schielaas, her Rørende af it seegel,

 

1692: 47b

 

Som dii udj Cassund!! (Karmsund?) hafde Stoellen  for huilche af sonig!! (soning) bøder GierMund Apel Caveret, till huem bøederne hen faldt,  Fogden formendte at Som same for seelse Vdj hans tiid  da hand hafde Sage faldet  bør og til hann: (hannem) at henfalde,

Huor imoed at suare er Schienet!! (erscheinen = komme frem) Sr: Christopfer Frimand, og formendte at efter som huerchen Var Stefnt  Langt mindre noget der om protoColeret, føren Sr: Niels Knudtzen Forpagtnings tid Var ude, huor fore hand for meener at saa som sigt, og saage fald Liger under min aller Naadigste forpagtning fra philipi jacobj A:o 91, og ieg daa bøer at talle paa sagerne, saa og bøderne at høre mig till,  Fogden her imoed fore Gaf, at om Schiøndt, sagen ey føer udj reten Var Giort anheng, Var af dend Aarsag, at sagen Var iche føer fore bragt, og der ofuer formendte for desaarsager Schyld, ingen

 

1692: 48

 

bunde sin ret hann: (hannem) derfor Kunde bescheris, og Var paa bøderne mindelig domb, begierendis,

Afsagt,

Effter di at bøderne, er falden, for philipi jacobj A:o 91  aldt saa Kand Sr: Frimand, iche pretendere det som iche udj hans tid er falden, mens di paa Stefnte bøeder, bøer at Følge fogden  dog at Sr: Frimand beKomer sin anVendte omKostning som paa sagen Var Giort, daa dend udj Reten blef Giort anhengi!! (anhengig),

 

Sr: Christopfer Frimand hafde Stefnt Lars Sølfestsen, for hand iche hafde tersched Koren, hos Johanis ibdjm: {for hand iche} effter Lensmandens Ordre

dend ind Stefnte møte, og iche Kunde negte, io at Vere af Lensmanden befalet till at tersche, hafde og saa tærsched 2 td: Koren, det øfrige tersched Johanisis Quinde,

afsagt,

Effter dj at Lauridtz, hafuer iche fuld Komit Lensmandens befalling, som ellers til Kongens tieniste Var henseet  da bøder hand for denne Gang it Lod sølf,

 

1692: 48b

 

 

Mons: Elias Eliasen, og Olle Moe møte Effter forige Stefne d/en 10 Martj, og Var domb begierende,  Olle Moe Møtte og pretenderede, 11 rd for sin Vmag!! (umake)  Nembl: 1 rd for huer hest, huor imod mons: Elias suarte at hand iche for Namb at hans Sal: fader udj nogen hans bøger at hafue forbundet sig till nogen betalling,

afsagt,

Olle Handegaaer bøer dend paa Stefnte fodring!! (fordring) at betalle, inden S:te hansdag først Komende, under Louens Exe!! (Execution) SchadisLøes, huor Citanten bøer Olle Moe sin reisis omKostning med Suif!! (Siuf/sju) rd

 

Olle Poulsen hafde Stefnt, Lauridtz Lauridtz!! Huuse for Landschyld af det Goedtz som hans hosbond Eyer udj Huus  som Lars beboer, Nembl: it half pd smør  1 Løb saldt for 91 (1691) 

dend ind Stefnte møte, og iche \fore Gaff/ at Vere Sr: Frimand nogen Land Schyld Schyldig  Mens sagde, at hand Ejede self dend Joer, som di Stefnte, paa,

 

1692: 49

 

Lauridtz beschylte Olle Pouelsen tillige med Sorenschriveren Christen Ref at dj hafde taget Godtzit fra hann: (hannem) med uret, huor paa Olle schiød till prof, og begierte det maate ind føris, for di søgte udLeg effter buifogdens!! (byfogdens) domb udj Bergen

Olle Pouelsen her om produ:!! (producerede) it Christe!! (Christen) Refz till Sr: Frimand ud gifne Kiøbe bref, de dato A:o 91  d/en 26 Junj  paa Erm: ½ pd smør  1 Løb saldt, huilched Lauridtz formendte iche at vere Gyldigt, Jhuor!! (Ihvorvel?) det Var paa Stemplet papier og ting Leest

afsagt,

dend paa Stefnte Landschyld med dend fiere part høyer efter Louen bøer Lauris Larsen at betalle, inden 15 dage effter Louens Execution SchadisLøs, Som hand dog indte!! (indtet)  der Kiøbe brefuet Kand Sueche  udj Rete Leger

 

Olle Poulsen hafde ladet Stefne Engebret Røen  till foren boende paa Lutrem  for Closters restensende!! (resterende) Landschyld og retighed, som beløber sig till 8te rd 4 mrk  huor for hand for menner at hand bør betalle,

 

1692: 49b

 

dend Stefnte Møte, og fore gaf at Olle Pouelsen hafde taget Creturer!! (Creaturer) udj Forsichring,

afsagt,

det broer!! (beroer) till Neeste ting  huor da Schal om Gaais huis ret er,

 

Nog Var Stefnt Olle Asgutsen HelleLand for trej mrk, som hand formendte at hand burde at betalle,

dend ind Stefte!! (Stefnte) møte og fra Gich det Ved æd

afsagt,

dend pretention, Kiendis Asgut frie for,

 

Nog Christofer Sexe for bøxel af Lutrem 10 rd 4 mrk, og for en fodring!! (fordring) efter hans Sal: fader  toe rd fire mrk  og en Leye Koe  Jtem 9 mrk Kiør Leye,

dend ind Stefnte møte, og Ved Ed ngted!! (negted) ey det ringeste at hafue arfuet  der fore for menner hand ey at betalle huad sig bøxelen angaaer  da ud Viser hans bøxel sedel, ey mere end ½ Løb  dend øfrige pretenderende ½ Løb ey Kunde \Negte/ at hafue Løffte paa til bøxel, mens som hans søn døde

 

1692: 50

 

Strax effter dend ½ Løb Var bøxlet, og effter dend tid fich ingen bøxel sedel paa dend pretenderende ½ Løb, huor fore hand for Meener dend ey at betalle,

afsagt,

Dend ½ Løb smør som bøxel sedelen ud Viser bøer betallis under Louens Execution  men dend anden halfue Løb, som ingen bøxel seedel, er paa ud gifuet  Kiendis hand fri for, dend paa Stefnte foedring effter hans Sal: fader bøer hand ey at betalle  effterdj at hand indted hafuer arfuet  som hand for Retten med æd fra Gaaer

 

Olle Poulsen Stefnt, Torbiørn Berfuen for it refschind, og en buch,

dend ind Stefnte møte og negted det aldeelis, huor for hand fri Kiendis

 

Olle Poulsen Stefnte Tore Reyseter til toe rd 5 mrk 7 s:,

dend ind Stefnt møte, og Ved æd fra Gich det,

afsagt,

Effter boegers Ed aflegelse Kiendis hand fri for dend pretention,

 

1692: 50b

 

 

Olle Pouelsen hafde Stefnt, Else SandsStøe, for Schat, og tiende for 84 (1684) rester 1 rd 2 mrk 6 skl: Comsubtion!! (Consumption), og folche schat 2 ½ rd  Kop og Queg Schat 2 ½ rd 12 skl,   for A:o 80 schaterne, af Klocher Gaarden Mochestad  som er giort til mangel 5 rd 4 mrk 4 skl:   for 82 (1682) mangelspost for en dreng 4 mrk   83 (1683) Ligesaa 3 mrk, der det giør til samen 14 rd 6 skl:, Jtemb half andet hunder!! (hundre) Kiøbmandtz boer

paa dend ind Stefntis Vegne møte Enchens søn Lars Lars: Bech, og A:o 87  daa hans fader døde, og Ved Soren Schriveren blef holdet registering, og aldt huad som fandtis blef ud Lagt till Rorich Senechen, udj Bergen

afsagt,

dend paa Stefnte fordring bøer betallis inden 15 dag under Louens execution, dog Nermere, og bedre beretigedis ret Uprejudicerlig

 

Olle Poulsen hafde Stefnt Lars og Tron Hildal, for 4 aars Leeding  som er trej rd 4re mrk

di ind Stefnte møte og fore

 

1692: 51

 

Gaf at dend Gunstig øfrighed  Mand effter Mand  aldt tid hafde Værit fri, huor om di udj rete Lagde it forseglit tings Vidne af dato 24 oct: 1648  huor af sees at bemelte Hildals opsidere har Værit fri Leeding, og fred told, formedelst at di har holdet 1 baad i Elven, til at føre almuen og reisende folch der ofuer,

Olle Pouelsen formendte at di effter Matrichelen burde betall!! (betalle) Leeding Effter di at fløtningen er afschaffit,

afsagt,

Effter som udj Rette Legis it forseglet tings Vidne  huor af seeis at Hildals opsidere udj saa Lang tid haver Været Vpaatalte  adt!! (aldt) saa Kand Citantens pretention ej her imoed anseeis, men til den Gemene almues, og den Reysedens!! (Reysendes) hielp endnu fremd deelis, effter udj Rete Lagde tings Vidne forblifue, og dend ind \Stefnte/ at Vere fri for dend pretention,

 

Gunder \og/ Omud!! (Omund) Sandven og Elling Vastun  som Loulig Var Stefnt og iche møte  bøeder effter Louen huer it Lod sølf

 

Olle Poulsen hafde Ladet Stefne Omund Sællomsen Joerdal med sin bøxel sedel  sambt till at betalle dend Schyld som

 

1692: 51b

 

hand sig effter sin formand hafde paa tagit, huor endnu resterer 11 rd

huor imoed at suare møte Tron Hildal og fore gaf at Omund iche hafde Lofvit Mer end Sex rd, og di Var betaldt,

Olle Pouelsen begierte arest paa bøxel sedelen,

afsagt

Effter di at Manden iche self møtte  aldt saa Kand hans bøxel seedel iche aresteris, mens sagen beroer till Neeste retis dag,

 

Olle Pouelsen hafde Stefnt Baar Eytrem for trej hunder boer,

paa dend ind Stefntis Vegne møte Lensmand Jørgen \Fremb/, og suarde at dend ind Stefnte Vilde betall!! (betalle) di paa Stefnte, boer  hulche!! (huilche) og bøer at Sche

 

Olle Pouelsen hafde Stefnt Olle Suendtz: for 6 rd 1 ort  som hand har Caveret paa Olle(?) Liones Vegne, nog for 1 dombs beKostning 2 rd 5 mrk 8 skl:,

paa dend Stefntis Vegne møt suared!! (møtte og svarte) Lensmaden!! Orm Nedre Berg,

 

1692: 52

 

Negted at hand aldrig hafde Caveret for hann: (hannem)

af sagt,

Sagen beroer till Neste Retis dag, og daa at møde self, udj Egen person, og sig her om udførlig ErKlere,

 

Olle Pouelsen hafde Stefnt Tore Nedre Berge for en Caution paa Suend Chrstens:!! (Christensens) Vegne, 2 rd 4 mrk   for Brigte Suenigs daaters Vegne 1 rd  it moerschind!! (mårskinn)

Paa Tores Vegne møte hans Suoger og sagde aldrig for noget at hafue Caverit, Langt mindre Schulde hann: over bevise,

af sagt,

Tore Nedre Berge bøer self udj Egen Person at møde  sig herom ud førlig at ErKlere, og det till Neste reteis [dag]?  saa frembt hand iche Vild Lide domb

 

Peder Vreim hafde Stefnt Engeborg Midnis, for at gifue hann: (hannem) bøxel Seedel, effter dj at hand hafde forlengst betaldt fuld bøxelen,

paa dend ind Stefntis Vegne møtte Olle Midnis og mendte, at hand hafde bøxlet paa

 

1692: 52b

 

VilKoer, Mens Peder Vreym førte tuende prof  Nembl: Asbiør Langeseter og Omun Vreym  som bege Vidnede at Peder Vreym hafde gifuet fuld bøxel,

af sagt,

Effter som med tuende Loufaste Vid buir!! (vidnesbyrd) som har Værit udj NerVerelse \da Peder bøxlet/  og nu for Retten Vandt at hand haver gifuet fuld bøxel  daa bøer di ind Stefnte at Gifue bøxel Seedel, inden 15 dage under deris bøxels \ræts/ fortabelse, {at}

 

 

 

A:o 1692  d/en 16 Martj  holtis alMindelig Woerting paa Ringøen med Lyse Closters almue udj Hardanger Lehn, till ofuer Verende, ombuds manden Sr: Peder Peders:  Laureted,  Pouel Opedal, Gunder Ringøe  Filipus Vlvenees, Olle Lusand  Lars Opdal  Olle Diønno  Elling Sexe og Christopfer ibdj:

 

Sr: Peder Pedersen hafde Ladet udj rette Stefne, Mogens Lauridtsen BradtEspen for begangen Leyermaal, med Randie Larsdaatter,  dend ind Stefnte møtte og iche negted io at Vere barne fader

 

1692: 53

 

Afsagt,

Effter Egen Ved gaaelse for Retten bøer Mogens at ud gifue sinne Leyer Maals bøeder effter Louens Execution, eller at Lide paa sin Krop,

Det ind Stefnte, Quind folch møtte, og beKiende med dend tridie a: fierde at hafue haft med at bestille, og dete er nu dend anden Gang hun er blefuen med baren, effter Egen beKiendelse,

afsagt,

Effter som at dete Quind folch Randie Larsdr: hafuer saa offte Lefuet udj it Schamelig Letferdigt Lefuit, daa bøer hun  saa snart hun blifuer frisch effter barne Fødselen, at Staa udj hals Jernet, toe timer for predichen, tuende søndager effter hin anden, saa og at røme Lehnet  eller og Lide Videre till talle effter Louen,

 

Effter Niels Refs mesive Var Hans Opbeim!! (Opheim) Stefnt, for 1 baad, som Orem Meehus hafde fløted hann: (hannem) fra Simedalle, og till Vlvig,  dend ind Stefnte møte, og Ved tuende prof fralagde sig sagen,  Olle Opbeim Vandt at Orem Mehuus sagde, at Orem tro…

 

1692: 53b

 

sig till at tage baaden, og daa dj Kom udj Vlvig, blef, di ud af ies!! (is) inde frosen   Jon Sæbøe provede det same,

Sagen opsettis til Neste retis dag

 

Anders Opbeim hafde Stefnt Olle Knudtz: Diøno, for 58 rd  som udj 8te aars tid hafuer Staaet, og pretenderede Rente af sine penge,

Olle Knudtzen møtte, og iche fra gich Schylden, Men Rentten fra gich hand aldeelis, paa dend Condition at hand Schulde hafde!! (hafue) det Diøno Goedtz till it brugelig pandt,

partrene!! (parterne) blef for Retten forligt  at Olle Wilde betalle Anders Opbeim Capitalen med 6 rd rendte, huilched bøer at schee  eller at Lide Execution

 

 

 

A:o 1692  d/en 5 April  holtis it Aaverchs ting udj KingtzerViegs Schib:  paa dend gaar Diøno  till ofuer Verendes Kongl: May:ts Fogit \Sr:/ Niels Knudtzen  Laurete  Jifuer Sponumb, Omund Lofthuus, Torbiørn Berven

 

1692: 54

 

Torstein Reiseter  Olle Jostad, Asheil!! (Aschil) Houcheland, Lauridtz Andersen Wabem  og Siuer Spaanumb,

Huor daa effter førige till talle Citanterne, paa aastedet møtte, og hofued manden  saa som Olle Diøno  som fore gaf \dene gang/ formedelst penge mangel at hafue fra Vigt Sagen, som dog iche effter forige af sigt udj Retten forschafede sine adKombsts brefue  Som Nu burde udj Retten at hafue Verit for Schaffit,

Ellers fore gaf Citanten af!! (at?) for Rom tiid siden  saa som 18 aar  Var Gangen Laumands domb at N(aar?) som hand eller hans folch Vilde Løse det godtz for penge  Schulde blifue dem følg agtig, huilche Ducomenter!! med Mere deris paastand ey effter Seeniste udj Retten blef produceret,

Huor imod at suare møtte Gunder Ringøn  Suarede paa Hachtoer indre OlVigs Vegne  som Tore Diøno for saa Lang tid siden hafde soldt godset

 

1692: 54b

 

at om Nogen det Schulde Løse Var hans børn om Nesten til det at Løse, effter som at hand det omtuistede Godtz udj deris VMyndige aar for nød Schyld hafde soldt, og Tostein Hagtoersen for retten Giorde amangel!! (Norsk Hist: Leksikon: Amage = gjøre krav på eller hevde eiendomsrett til noe, samtidig som man gjerne bestrider andres rett til det samme) effter Louen for penges Schyld, og fore gaf iche at Vilde Løse eller Ryge hans Faders ud gifne hand, Mens for Mendte at om det af nogen fra Toere Diøno Schulde Løsis  Var hand dend Nermeste, Der til,

Afsagt,

Saa som Olle Knudtzen som hofued mand udj sagen gansche formeedelst pengemangel er Vigt fra sagen, og ey heller Olle Biutuedt som for hann: (hannem) udj Rete Stoed, effter Seeniste afsigt ey Noget af di bewiieser paa beraabte ad Kombster som daa blef paa Lagt af dennem  ey udj Retten blef producerit, aldt saa er agtis for billigt at det paa Stefnte

 

1692: 55

 

Godtz effter Hagtoer AalVigs hiemels for Retten, og udj Retten producerede ad Kombst brefue, Følger Erm:!! (Ermelte) Tore hans Lifs tid, og i fald at Haftoers Neeste aruinger daa iche er Ved penge same Godtz at ind Løse, og daa igien af di beredtigede paa Stefnis  omgaais huis Ret er,

 

Sr: Nils Knudtzen hafde Ladet udj Rette Stefnt Olle Poulsen effter hans for Masteelse imoed fogden paa Seeniste Voerting!! (vårting) d/en 14 Martj paa UlVigs tingstue  Huor for fogden for Mendte hand som hann: (hannem) med hans Schamfulde ord, daa hand Retten administereret!!, og imod hans VLoullig søgning udj it og andet paa sin Hosbundtz Vegne, daa fogden tog \sig/ bondens partj an, og der ofuer for en sat Ret Bebreidede fogdens Naun for en procurater  som fogden formendte paa dend tid hans respect tusserit!! (toucheret?/berørt)

 

1692: 55b

 

og End yder mere hafde fogden Ladet ind Stefne Anfind Toerblo  Torstein Siuse  Olle ibdjm:  og Olle Johansen Toerblo, til at for Klare, Olle Pouelsens Vschichelig, Lefnit paa fogdens ting Reise A:o 91  huad di hørte og saa

Die ind Stefnte møte og alle beKiendte at di saae at Olle Pouelsen trechet Knifuen paa baaden af Vtoelmodighed Paa fodens!! (fogdens) tiener, og end dog fogden bad om fred paa ting Reisen, og Saae at fogedens tiener Var blessert (såret) udj handen saa blodet ud Løb,

Videre fore gaf Fogden at \Olle P:/ (Olle Pouelsen) {ha..} paa mange andre Steder Veed hans Fylderi, og droechenschab, saa som paa Spaanumb A:o 90  huor høste ting holtis  ytred sig med Megen Slags maal, og mange andre Vnytige ord, saa fogden

 

1692: 56

 

Med andre flere got folch maatte Endt Vige; {Reten}, og som fogden udj hans Kongl: May:ts forRetninger, daa, og offtere saa Schammelig Ved hans sleme Lefnit er blefuen graverit, for mendte fogden at \hand/ Exemplariter for slig formastelse bør anseeis,

Huor imod at suare paa Olle Poelsens Vegne møte Lensmand Joen Aslachsen Utne, som paa hans Vegne suarte  at \Naar/ hand blef Stefnt til hans hosbonds Verne ting  huor hand daa Vild suare

Fogden for mendte at effter som Olle Pouelsens tilhold Var Meesten deel aarit i gienom her udj fogderiet til at ind Krefue sin hosbonds gal:!! (gamle) restands  huor hand med sit forhold begaaer, sin forseelse, der for hand som en Ledig Karel og her under Voris Ret bøer Saure!! (Suare)  og Var der for effter Louens Maade ofuer hann: (hannem) domb begierende,

 

1692: 56b

 

af sagt,

Naar Olle Pouelsen Endten self her for Retten suarer, heller sit forset, her imoed ind gifuer  Schal om gaais huis ret er, og som aresten her paa Steden er giort  saa bør og Olle Pouelsen Ved Loulig Stefne Maal, sig her at Erclere,

 

 

 

Anno 1692  Dend 25 Junj  holtis Jt aldmindelig Sommerting med Jondals allmue paa dend gaard N: Thraa:  Laug Rettis mænd  Torbiøren Samland  Arne ibm:  Brynild Suosand, Berie Brattebøe  Olle Knudtz: EsPeland, i Olle Handegaardtz sted  Jndre Uig!! (Endre Vig), Laris Biercheland, oc Niels Uig,

til huilchen tid

 

Torsten Toffte hafde indstefnt sin broder Olle Herritztuedt, som war Eyende udj hans paa boende gaard ½ pund smørs Landschyld, for hand imod sin Villie huger mere end Jorden Kand talle!! (tåle),

Dend ind stefnte broder møtte, som fore gaf, at saa som hand war en ejere udj gaarden, wille hand huge saa meget som hand nogledis!! (noenlunde) Kund hafue for nøden

Citanten fore gaf at der fattis ej mere schoug til samme Jord end gaarden nogen ledis Kund Ved lige holdis med, huilchet Lens Manden

 

1692: 57

 

Trond Sædtuedt, Jon Berrj og {Jon} Adschutt Oudestad for Retten til stoed, som schougen nest leden aar besichtiget, huor ofuer Citanten for meentte imod sin aarlig Retighedtz af legelse bør nyde \schougen/ W-beschaarit  og war her om domb begierende,

Afsagt

Saasom af Lens Manden, Jtem {….} Jon Berje og Aschut Oudestad for Klaris, at schaugen er ej widre end til gaardens for nøden heed behøfues, Da Eragtis billigt at Olle Herritztuedt sig her effter fra nogen schaug hugst Endt holder  med mindre dett med Lejlendingens \minde/ schee Kand, wnder straf som Veedbør,

 

Welb: Hr: Laug Mand Stefnt effter indlagde Specification 20 Personner til des (deris) nygifftings toldz af betallning  20 Personner,  En huer af de indstefnte møtte, begierede Delation til høstetinget  huilchet dem ogsaa bevilgis,  til huilche tid deris Løffte bør effter Kommes wnder adfærd effter Lougen

 

WelErmelt Hr: Laugmand hafde til samme tid indstefnte endeel Laugtings mænd, huer til en Rix dallers afbetalling, lige som hans

 

1692: 57b

 

Formænd for han: (hannem) nødt hafuer,

Nemblig

Salmon Oudestad  89:    og Adschut ibm:  88

1690

Laris Drage,  Jndre Eye, Torgiær Ouse, Per Tøruig, Torsten Thoffte, og Niels Berie

1691

Sifuer Waesel  Efind ibm:  Sambsøn!! (Sambson) Sambland, Ingb: Eche, Torbiørn Bache  Endre Uig, og Jfuer Suosand,

De ind stefntte møtte, og Vegerit sig at gifue huer 1 Rdr:  til med fore gaf en huer at Vere frj gifuen af {..} Hr: Hans Hansen, som de aaringer Laug stollen opVarttet, og der fore Wiste nu intet Widre her til Will suare

Af sagt

Sallmon, och Adschut Oudestad, som er ordinerit 88: oc 89, een huer aar, bør betalle til Hr: Laugmand lige som hans formænd nødt hafuer  huer 1 Rdr   De andre indstefnte betaller huer 2 mrk: Wnder adfærdt effter Lougen

 

 

 

[Anno 1692]  Dend 27 Junj  holtis Jt Aldmindelig Sommer ting med Østensøe Allmue paa dend gaar Røsseland,  Laug Rettis mænd  Hans Aarhuus, Jørgen Bierchel/and, Arne Moe, Christopher Nes, Laris Schaalem, Tron Røchen  Omund Berje  og Sifuer Tegland,

 

1692: 58

 

 

Welb: Hr: Laugmand Loed stefne 13 Laug Rettis mænd, til sin Laug toldz Retigheds af betallning  Nembl:  En huer En Rdr:  huor om hans fuldmegtig Moritz Højer i Rettelagde 2de hans høj Excell: naad: Ressolutioner  som beWilger han: (hannem) at nyde af enhuer som hans formænd nøt hafuer,

de ind stefntte møtte og fanttis her udinden gandsche Wejerlig, med foregifuende, at Hr: Hans Hansen Raadmand,  /: de aaringer udj Laug Mandens absentz ordinerit :/  frj gifuen, og der fore Wiste ej Widere her til at suare,  mens Mouritz Højer War dom begierende

Af Sagt

En huer af de indstefnte Laug tings mænd bør Laugmanden sin Retighed med 1 Rdr: at betalle inden 15 dage Wnder Lougens Execution

 

Noch hafde Welbem: Hr: Laugmand indstefnt en deel ny gifftinger til sin ny gifftings toldz af betallning  26 Personner

de indstefnte møtte, og begierede Delation til høstetinget  som denn: (dennem) blef bevilget, til huilchen tid samme deris Løffte bør fuld byrdis Wnder adfærdt effter Laug/en

 

1692: 58b

 

 

 

Anno 1692  d/en 29 Junj  holtis Jt aldmindelig Sommer ting med Wlluig, ting Laugs Allmue  ofuer Werende Laug Rettis mænd  Hellie Haahimb, Haldoer Semb, Jens Spilde, Sifuer Schaar, Omund Legere, Olle Randistuedt  Olle Haahim, og Sifuer i Dallen,

til huilchen tid

 

Lariz Jfuersen  nu tiende!! (tienende) i Wllensuang  lod publicere It Kiøbe bref Wnder dato 16 Maj paa ½ Løb smør  1!! (i?)           !! Ouse,

 

Madz Pedersen Stefnt anden gang Olle Olsen Nesem  nu tilhollende paa Eye  effter forige til talle for 18 ½ Rd: 13 s:  huor om blef indlagt Reigning de dato 12 Febr: 92:

huor imod at suare møtte paa dend indstefntes wegne Christopher Kierland, som berettet at Olle Nesems Quinde hafde tiendt Anne Olsdatter udj Bergen i 8te aars tid, og imidlertid ingen løn nødt,  huor imod formynderens fuldmegtig Moritz Højer udj Retten Producerit en Messive af 3 Junj: 92  huor af sees at Fordring er Ret mesig, og der ofuer effter nu andet stefne maall War dom begierende

AfSagt

Efftedj Olle Nessembsemb!! (Nessemb) seniste Retis dag

 

1692: 59

 

War paa lagt, sig uedførlig imod dette Stefne maall schulle ErKlære, dette nu iche scheed er, men wed Særdeelis ophold begierer delation til høsten, da Kand Saadan hans Wbillig begiær og paastand ej ansees, mens bør de paa stefnte 18 ½ Rdr 13:  med paa løbende om Kostning at betalle inden 15 dage [under] Adferd Effter Lougen

 

WelEdle Hr: Laugmand Coch indstefnt 9 Laug Rettis mænd til sin Laug tings Retighedz af betalling  huor om hans høj Excell: naad: ordre om dis for Wndelse blef oplest

De indstefnte møtte, og for meendte effter som detz paa bud iche blef begierit da de deris æd for Laugmanden  /: Hans Hansen den tid Commiterit, :/  nu iche der till Kand suare,

Af Sagt

Effter hans Kongl: Naad: indgifne Laug, sambt der paa fult hans Høj Excell: naad: Resolution, bør de indstefnte 9 Laug Retis mænd at betalle til WelEed: Laug Mand Coch:  ligesom hans formænd for hann: (hannem) nødt hafuer  huer 1 Rdr  inden 15 dage Wnder Laugens Execution

 

1692: 59b

 

 

Noch hafuer Welbe: Hr: Laugmand ladet indstefne en deel nygifftninger  19 Personner  til deris nygiffting toldz af betalling effter indlagde Reignings formeld, huer 1 ort,

de ind stefntte møtte, og begierede Delation til høstetinget, som blef bevilget  til huilchen tid en huer det paa stefnte bør betalle inden 15 dauge Wnder Adferdt effter Lougen

 

 

 

[Anno 1692]  Dend 1 Julj  holtis Jt aldmindelig sommer ting med Wllensvangs Allmue paa dend gaar N: EsPen,  Laug Rettis mænd  Tomas Jostad, Jfuer Hofland, Jeran Meland  Aschield Hofland, Knud Mouge, Torbiørn Berfuen, oc Omund Loffthuus

til Huilchen tid

 

Peder Schielluig hafde indstefnt Giermund Apel for nogle Wtil børlig ord hand han: (hannem) seniste ting [paa]? Diønne hafde bebreidet  i dett hand han: beschylte for, at hafde udj Wiche bøegden for nogen tid siden af hugen It Laar af en død hærs!! (hors/hest),

den indstefnte Giermund Apel møtte, og tilstood de ord at hafue sagt, og det aff andre hørt, Nemblig Olle Jerandzen Meeland, och Zisle!! (Zisele) Bleen;

Afsagt

Saasom Giermund Apel sig paa andre beraaber, saa beroer sagen til neste Retis daug, til huilchen tid, be:!! (bemeldte) Giermund

 

1692: 60

 

de paa beraabte, Lougl: hafuer at indstefne  og sig sielf da fuld Kommelig at Erklære  saa frembt hand iche Will lide domb

 

Giermund Apel Stefnt Peder Schieluig for hand hafde lofuet, han: (hannem) at hand iche paa 3 aars tid schulle faa noget Dur!! om hand dette Will giære, til prof Erich Bustetun, oc Jeran Jsberg, som nu iche møtte, ellers forKlarede Giermund at det war 12 aar siden dette war pass:!! (passeret)  mens Peder Schielluig negtis dette Aldeelis, og Erbød sig de ord med Æd at fra Lege,

Af Sagt

Saasom Denne sag for saa Romb tid siden er Passerit og iche for nu paatallis  thj Kand Peder Schielluig ej for denne Manne snach til nogen straf Kiendis, oc \hafuer/ Gier/mund Apel sig her effter for slige og andre hans Wschichelig for hold, \at/ Endt holde, saa frembt hand her effter iche med Wedbørlig straf Wil ansees,

 

Hr: Peder Gieldmejden Stefnt sine Land bønder paa SandVen effter indlagde Reigning,

de indstefnte møtte og war fordri\n/gen gestedig  og begierede Delation til Bartolemeij tid  som blef dem bevilget, til huilchen tid deris Løffte bør effter Kommes Wnder Laugens Execution

 

1692: 60b

 

 

Welb: Hr: Laugmand Coch Stefnt en deel ny gifftinger til sin ny gifftning toldz af betalling, effter indlagde opschriffts for meld,

de indstefnte møtte og begierede Delation til høsten,

Af sagt

Dend paa stefnte Rettighed bør af de Wed Kommende effter Erbiudelse til høstetinget at betallis, Wnder Adfærdt effter Laugen

 

Noch hafuer Welbemelt Hr: Laugm: indstefntte endeel Soerne mænd til sin Laug Retz toldz af betalling  saa som 9: Personner  huer 1 Rdr

endeel af de indstefntte møtte, og en deel Lod for sig suare, at de hafde indtet hoes Allmue bekomme, og wiiste inttet at Were Laugmanden pligtig, effter dj de her for paa Laugting de Aaringer indtet blef paa fordret,

Af Sagt

Som hans Kongl: Ma: aller naad: Lov, sambt hans høj: Excell:is naad: der paa fulte Ressolution, til Lader at Bergens Laugmand schall nyde huad ariltz tid har Weret sædWanligt,  Thj bør en huer den paa Stefntte Rettigheed at betalle inden 15 dage Wnder Laugens Execution

 

1692: 61

 

 

War indstefnt af bunde Lensmanden Olle N: EsPen  Gunelle Knudz daatter til at effter Lefue dend ergangne domb, {som} som 2 aar siden ofuer hinde war Erhuerfuet, saa at hun schulle Rømme Leenet,

Dend indstefntte møtte, og sagde sig iche at hafue Raad til at indløse nogen domb  og begierede at blifue

Af Sagt

Dett indstefnte Quind Meniske, bør dend for gangne domb at effter Lefue inden Maanetz forløb, saa fremb hun iche will fengsligen angribes, og da strafes effter Loven som wedbør,

 

 

 

A:o 1692  d/en 10 Octbr:  Vare Vj effter Schrefne Lauretis mænd, effter fogden Sr: Niels Knudtzens Schrifftl: befalling De Dato 30 Junj  for samblede paa dend gaaer Jeltenes udj VlVig Sogen  at Steene øfre og Nedre tunene udj March og Schou,  Lensmanden Lauritz Wambem, Endre Boersen

 

1692: 61b

 

Bendt Bergie, Olle Rondistuedt  Torstein Lione, Arne Hagstad og Peder Tuedte,  befallingen som følger er af Tollef Turesen begiert  og lyder som følger

nog produserede Tollef sit Kiøbe bref daterit A:o 87 (1687) d/en 23 Maijuss  som er Loulig ting leest,

Olle Biugtuedt Møtte paa Lauridz Bech \Vegne/  som hafde Suend Jelteneses daatter, og iche Vilde till Stede at Jorden blef Stenet  Mens Vilde igien gifue hann: (hannem) sine udlagde penge effter Kiøbe brefuet  som er 750 rd,

Tollef Jeltenes refererit sig til sit Kiøbebref, og begierte Jorden effter Louen at maate Steenis

af Sagt;

Saa som udj Retten produceris it dygtig Kiøbebref, som bøer

 

1692: 62

 

End nu Ved Magt Stande indtil Suend eller Tollef Ved døden afgaar  heller og at nogen af Suendtz børen Effter Louen blifuer huus Vild, daa at Stande dennem friet fore at ind Løese deries, Odel, Mens dette bud som Olle Biugtuedt nu giør  Kand iche ansees, Saa som huerchen Lauridtz Bech eller nogen som er odels baaren der till er huus Vild  till med Wiises heller ingen penge udj Retten  og Jorden {at} Loulig effter Loue A:(?) 465 og pag: 744 at Skifftis og Stenis

Hour!! (Huor) Vj daa begaf os paa bøen inden gierders  og begyndte saa Nere Ved Søen  og Sæte saa Steene Lige op Ved tunet, og saa op Ved gaardtz Gierdet, saa begyndte Vj uden gierdtz fra Haaimbs Leedet, og saa op udj Krichen, og fra Krichen og beindt op i Torsteins houen, der fra

 

1692: 62b

 

og op i SchelleViigs Veyen  huor der blef Ned Sæt en høy Steen med Koer udj Enden,

 

 

 

A:o 1692  d/en 10 octbr: hafde Olle Peders: ØdVen med fembte Stefne Stefnt Suend Lauridtzen Jeltenes at møde hann: (hannem) udj Reten med hans adKomst brefue Paa dend part udj Jeltenes som Suend Nu paa boer, som hand for mener at Vere Nermist bøxel Raadig foere, Nembl: for toe spd (spand)  minder half anden M/arke/r

Huor imoed at suare møtte Suend Lauridtzen Jeltenes og hafde indted Viidere sig till befrielse End en domb De Dato 1660  som udj sin afsigt \siger at/ saa Lenge Suend er meeste Mand udj Gaarden  Schall hand bøxle baade øfre og Nedre Jeltenes, og ind till deer Kand findes bedere og dygtigere Marche Steene,

 

1692: 63

 

afsagt,

Effter till talle og giensuar og denne sags beschafenhed, blef parterne \for retten/ forligte Saaledis, at Suend Jeltenes Schulde beside, det ødfues!! goedtz, hans Lifs tid  og gifue der af tredie aars tage fra dene dag at Regne, og Landschyld udj Rette tiide  saa og holder huusene Ved goed hefd effter Louen, Effter Suend Lauridtzens af gang bøer Olle ØdVe at følge bøxel af det hand self Eyer  huor om di og Var forligte  og er saa herved alle optænchelige pretentioner opheufd, saa ingen af dennem eller deris arfuinger Schall bygge hin anden till for trængsel i nogen maader,

 

 

 

A:o 1692  d/en 19 octobr:, holtis it alMindeligt høste ting med almuen af Østensøe Schibr:  till ofuer Verende Kongl: may:ts foget Sr: Niels Knudtzen, Lens manden

 

1692: 63b

 

Olle Moe, Hans Aarhuus, Olle Lebsøe, Omund Bergie, Tore Røchen  Lauridtz Schaallem, Jørgen Biercheland  Arne Moe, og Johanis Østensøe  alle Lauretis Mænd af Same Schibrede,

 

Kongl: may:ts foged Sr: Niels Knudtz: hafde Stefnet \alle femb/ Moes opsidere for di iche udj dette aar hafuer Vildet giort hann: (hannem) \Voer eller/ øste!! (høste) arbeide Effter hans Kongl: May:ts Lou og med meere høy Edle og Velb: Hr: ambt mand Lauridtz L: L:!! (Lindenow) giorde Spisification med dato 7 Julj A:o 1689:

Dj ind Stefnte, møtte og fore gaf at deris Leylighed iche Var paa di tieder, daa di af fogden blef till sagt, Mens erbøed sig at giøre arbeid effter Louen Naar di Kunde faa Mad og Driche,

 

1692: 64

 

Fogden suarde, at hand hafde gifuet huer it maaltid mad  huor till Laureted suarede at det sig saa forholdt, at dj fich mad og driche Engang om dagen,

afsagt,

di ind Stefnte, som iche hafuer Vildet Retted sig effter Louen, og iche heller hafuer Vildet agted hans Welbaarenhedtz, resolution, som Vtryggelig till holder dennem at giøre fogden toe dags arbeid  Jhuor Vel at fogden hafuer effter ladt og begierte iKons en dags arbeid af huer, aldt saa eragtis for billigt, af en huer af di indstefnte, betaller deries dags arbeid, med en Rix ort, og for deris Louens ofuer tredere, bøer dj at bøede till May:ts huer it Loed sølf, og saa frembt di udj andre besueringer for Menner sig at Schee fortræd, daa  Naar deer Paa tallis effter Louen  omgaais huis Ret er,

 

1692: 64b

 

 

Olle Pouelsen effter forige till talle hafde Stefnt, Anna JerMands daatter for Kongens og Kierchens tiende 1 rd 12 s for A:o 84,

Endre Eje  som det aar Var hendes tiener  møtte, og beKiendte at hand hafde, betaldt det hans hoes bond inde!! (husbondinde) leverte hann: (hannem), till leeding, og tiendis af betalling

afsagt,

Saa som Anne Fundeland till i dag er lagt, Laudag  sig udførlig, her om at ErKlere, og det iche er Scheed, som ingen som suarte Paa hendis Vegne, Vilde giøre Ed at det paa Stefnte Var betaldt, aldt saa er agtis for billigt at hun det betaller, Effter Louens adfert,

 

1692: 65

 

 

Lauridtz Arnrs:!! (Arnesen) Steene hafde Stefnt Sin Grand!! (Grande), Knud Wichings: for it Sæterboe som hand hafde hafft udj 22 aar, som hand og hans formand hafde Styrt,

dend gandsche almue Vandt at Laridtz aldtid hafde hafft en tredie Part udj forige Sætreboe, Mens Knud hafde, bort ført Sæter boen uden hans sambtyche,

Knud møtte  fore gaf at hand Nødis till at fløte, Sæteret, for Elvens Schyld, og Er bøed sig at fornøye hann: (hannem) sin tredie Part, effter mends sigelse,

af sagt,

Knud Steene bøer at for Nøye Lauridtz, for Sætere boen 8te mrk  effter Lauretes sigelse at Sæteret Kand Være Vært, eller og at lade Lauridtz bruge sin tredie Part, der af,

 

1692: 65b

 

 

Nog hafde Lauridtz Steene Stefnt Knud ibdj:, for it Støche \Eng/ som Lauridtz till Komer og Knud bruger det,

Knud møtte, og formendte at hand iche ind høsted widere End hand self till Kom,

af sagt,

Saa som denne tuistighed iche her Kand aflegis, aldt <saa> hen wieses det, effter hans Kongl: may:ts Lou till aastedet, at Parter Ved V-Villige (uvillige/habile) Mend, daa Loulig Kand imellum Kiendis  huor da Schall omgaais huis Ret er,

 

Lauridtz Steene, hafde Stefnt Knud ibdj, for fiere aars Landschyld,

 

1692: 66

 

Knud møtte  fragich Ey meere at Vere Schyldig end toe aars Land Schyld, som er trej \mrk/ 12 skl:,

afsagt,

Knud Steene bøer at betalle dend Paa Stefnte Landschyldig!! som hand med Rette Schyldig er, med fiere holds forhøyiing effter Louens ad fert,

 

Lauretis Mend for A:o 93. (1693) for ordineris,  toe Ny som Schall fare till Lautinget, at af lege deris Ed, som er, Omund Soeldall og Olle Sellesæter,  gaml:  Jfuer Tuedt, Hendrich Scheie, Olle Østthuus  Lauridtz i Viig, Olle Brigtsen, og Tron Tuedte,

 

 

 

Anno 1692  d/en 21 octbr:  holtis it almindeligt høsteting \paa den gaar Eiche/ med almuen af Joendals Sogn, till ofuer Verende Kongl: may:ts foget (Sr:) Niels Knudtz:,  Lauretis mend

 

1692: 66b

 

Olle Handegaar, Børie Bratebøe  Torbiørn Sambland, Bryndel Suosand  Jfuer ibdj:, Lauridtz Bircheland  Arne Sambland, og Lauridtz Vig

 

Sr: Christopfer Frimand hafde ladet Stefne Gunder Bache for 1 tømer Stoech hand Schall hafue taget udj Børie Bratebøes Schou,  Brørie!! (Børie) Bratebøe Var Stefnt till Wedermeelle, som beKiendte at hand hafde selv merched Stochen siden Gunder hafde ført Stochen till søes, og dog førte Gunder Stochen bort,

Gunder Olsen Bache møtte og fore gaf at det Var Elfue aar siden, og daa gaf hans hoes bonde!! (husbonde) hann: (hannem) lof, som Var Børie Brattebøes Land bonde,

af sagt,

Saa som dette Er saa Rumb tiid siden, og hand hafuer hafft

 

1692: 67

 

forlof, af sin hosbonde, aldt saa f(rie) Kiendis Gunder Ols: for dend till talle,

 

Johanis i Vig hafde ladet Stefne Gutorm Molfuen, sin Land, bonde, for hand iche Vilde giøre fløtining!! med it bref till byen,

dend indstefnte møtte og fore gaf at hand hafde Schafet brefuen med en anden mand Jfuer Suosand,  Johanis i Vig sagde at hand Maatte igien tage brefuet, og le(vere) En anden Mand der med til byen till ambt manden  saa som der laa Magt der Paa,

afsagt,

Gutorm Molfuen bøer, at betalle till sin hosbonde, for dend Karel hand udj hans Sted, 1 rd, till hans may:ts it loed sølf, for hand ofuer traad Louens, udtrøchelige ord,

 

1692: 67b

 

 

Endr!! (Endre) Nedre Traa hafuer Ladet St:!! (Stefne) Torbiøren Sambland  Laridtz øfre Traa, for dj hafuer bort tagit deries bed Støel, og di hafuer bort tagit en slaatei, indens gierdtz, og giort sig self it Nyt byte,

Torbiørn Sambland møtte og fore gaf at dj Var forligte  at dj Schulde hafue Snoer der Paa,

Af sagt,

Denne sag, hen wiisees effter hans Kongl: may:ts Naadigste Lou Paa aastedet, huor Parterne hafuer, at Stefne deris prof  daa om gaais paa aastedet huis ret er,

 

Sierj Odtz daatter hafuer ladet St:!! (Stefne) Herboere Sæbere for femb Kiørs Leye  12 Suer!! (sauer)  fiere gieders Leye  som giør till samen 22 rd

 

1692: 68

 

Hellie Sefuerhagen paa Herborges Wegne møtte, og med begge Parternes begiering opsetis sagen  med fore gifuende at sig, sig der om Vilde for lige,

 

Till Lauretis Mend, for A:o 93 for ordineris, Lauridtz Børisen Bratebøe \at/ aflege sin Ed for Lautinget,  \gl:/ (gamle lauretsmenn)  Lars Eie, Sallomon Audestad, Asgudt idbdj:  Endre Eie, Lauridtz Drage  Torgier Aase og Jon Berge,

 

 

 

Anno 1692  d/en 24 octobr:  holtis it AlMindeligt høste og Sageting, med almuen af Graven  WlVig og Ejfior, Paa d/en gaar øfre Lequen  till ofuer Verendis Kongl: may:ts Foget Sr: Niels Knudsen,  Lauretis Mend,  Lensmand Lauris Wambem  Lauridtz Spildem, Omund Legre, Jens Spildem, Suier Schaaer, Tollef Jelte:!! (Jeltenes)  Suier Følchedalle, Olle Randistuedt  og Olle Odzen Haaim,

 

1692: 68b

 

 

Lauridtz Spilden loed Leese sit Kiøbe bref paa ½ Løb smør med bøxell till trej Spand \og it giedschind/, udj Næsemb belig(ende)  de Dato 92 (1692) d/en 28 Martj,

 

Siøvat Nesemb, loed Leese sit odels bref under Dato 13 Ap: A:o 92,  Jtem En bøxel Seedel, af same dato, Schyld: aarl: 3 ½ Spand, at opebere, udj dend gaar Neesemb,

 

Borie Schafftedahl, loed Leese sit Kiøbe bref  Schylder en half Løb smør udj Schafftedahl beligende, de Dat: 29 Jan: (Jun:?)

 

Pouel Findsen Loed Leese sit Kiøbe bref paa House  Schylder ½ Løb smør  ½ huud  ½ forschind med bøxell,

 

Torfin Pouelsen loed Leese, sit Kiøbebref Paa House, Schylde ½ Løb s:  ½ half!! huud, ½ forschind, Dedat: (De Dato) 22 Ag: 92

 

Suier Ricolfsen loed Leese sin bøxel Seedel, Paa 1 Løb somr!! (smør) udj Neesem beligende, De dato A:o 92 d/en 15 Feb:

 

1692: 69

 

 

Sr: Christopfer Frimand hafde Lade Stefne Aalmer Garetun for hand udj trende aar hafuer slagit høe fra Endr!! (Endre) Lilletun,

di ind Stefnte blef paa Raabt effter Louen, mens ingen Møtte Paa deries Wegne till sagen at suare,

af sagt,

Die ind Stefnte som iche effter Loulig Stefne Maall udj Retten Comparerede  bøer huer at bøde deris Faldtz Maal it Lod sølf, og till Neeste Retis dag igien at suare till Stefnemaallet, saa frembt di iche Vild Lide domb,

 

Sr: Frimand hafde Steft:!! (Stefnt) Gunder Møcheletun for hand imoed giorde forbud hafuer huusit Adle Suendtz datter  som till foløben!! (forløben) høeste ting Var for Wiist fogderiet, inden Sex Vger

dend ind Stefnte møtte iche  huor fore hand till Kiendis at bøde it Loed sølf, og till Neeste Rettis dag sig her om udføerlig at erKlere  saa frembt hand iche Vil Lide dom

 

1692: 69b

 

 

Niels Lionne, hafde Ladet Stefne Tollef Jeltenes, for hand Schall haf:!! (hafue) tagit en Koe, fra hann: (hannem)  \som hand/ Paa Leye Var for undt, og Den Merched imod deries Villie, og nu Nest af Vigte Woer!! (vår) aldellis i hans fra Wærelse bort tagit,

Der imoed indlagde \Tollef/ it Schrifl: forsæt, sambt ind Stefnt, her om at Vidne  Baar Spaanumb og Hellie Haaimb, som beKiendte at daa Registeringen effter hendis Sal: mand, Jsach Lionne, holtis beKiende Ranve Lione, at Koen till Kom Tollef Jeltenes, og der fore iche udj Registering Var ind føert,

afsagt,

Saa som Tollef Jeltenes, Ved tued!! (tuende) Vidne, bewiiser at hann: (hannem) till Kom dend Paa Stefnte Koe, og Niels Lione, iche dend tid i betidtz hafde begiert Koen Paa Leye, aldt saa

 

1692: 70

 

Eragtis for billigt, at Tollef Jeltnes beholder dend angerløst, huad sig den omtiustede!! Regenschab an Gaar, daa remiteris det till tuende V-Partische Meend som der hafuer at imellum Regne, og Lequidere, og om Mueligt, for Enne,

 

Anders Herøe hafde ladet Stefne Baaer Spaanumbs quinde Guroe for nogen snach hun Schall hafue Sagt, at Anders Schulde hafue hafft om gengelse med sin huus Konne

Baaer Spaanumb Møtte og fore Gaf at hans quinde iche deer till Loulig Var Stefnet, huor fore Sagen beroer till Nermere Stefne maall,

 

Olle Pouelsen  befuld megtiget af Sr: Johan Frimand, hafde Stefnt Magnus Bue for it aars tredies aars tage for falden till A:o 89  som er 1 rd 12 skl:

 

1692: 70b

 

Mognis (Magnus) Bue møtte \og suarede/ at bøxelsedelen Schulde ud wiise at tredie aars tagen Var betaldt, mens dend Var iche till Stæde,

af sagt,

Sagen beroer till Neeste Rettis dag, huor di da bøer at Schaffe bøxel sedelen udj Retten  at daa Kand om gaais huis Ret er

 

Olle Pouels: Stefnte Hans Pouels: for 3 ½ rd bøeder  her rørende af slags Maal imellum hann: (hannem) og Lensmand Lars Wambem   Jtemb 8te mrk 10 skl: tiende af Hagestad,

Hans Pouels: møtte og effter Ed beKiendte, at hand med Sr: Johan Friemand Var forligt om 14 rd  som hand med gann: (hannem) Var forligt  huilched Jfuer Spaanumb med hann: Vidnede, og betaldte Pengene Strax,

huad sig di 8te mrk 10 skl: angaaer  suarede Hans Pouels: at \hand/ for moede at

 

1692: 71

 

Naar Ledingen for A:o 8(7?) og (88? blef) hann: got giort  Vilde hand ……  Effter som odels bønder som di (aller?) Naadigst for odelschat imoed Ledings erlegelse Var for Schaanede

afsagt,

Som Hans Pouels: Ved Ed forK(larer) at di pretendere \og/ Paa Stefnte b…… Var effter lat af Sr: Johan Frim(and)  og hand udj Jfuer NerVelse!! (Jfuers NerVerelse) haf(de) betaldt dj 14 rd  og resten effterl(adet?)  aldt saa fri Kiendis Hans Pou(elsen) for den pretention, huad sig tienden angaar  bøer hand at betalle under adfert effter Lo(uen)  huis hand for meener sig at Ve(re) Scheed for Ner om Leedingen, da  Naar der Paa Loulig Stefnis  om gaais huis Ret er,

 

Olle Pouelsen hafde Stefnt Olle Opim for toe aars Kierche tiende 2 mrk 8 skl:   (noch?) for \it aars/ Schøet Leeding 2 mrk 4 skl:   84 aars Schat 2 mrk   85 og 86 Kongens tiende 2 mrk,  noch for trej quin folch som hand Va(r med)

 

1692: 71b

 

og taxere, udj Schat, er 9 mrk  dette Schall Vere Scheed A:o 84:

Huor imod at suare møtte Olle Opim og Ved Ed fra gich iche at Vere {mere} Schyldig meere end di toe mrk 4 skl:  som Var for Schøet Leedingen, og ey heller Var med at Taxere quind folchene

afsagt,

Effter di at Olle Opbeim Ved Ed negte iche Mere at Vere Schyldig en!! (end) Schøet Leedingen  som hand bøer betalle med anVendte omKostning \20 skl:/  og for di andre pretentioner Frie Kiendis \hand/ aldeellis,

 

Tore Sysendals Enche Maritte Var af Olle Pouelsen Stefnt for Korn og for Leeding 2 rd 12 skl:   huor imod at suare møtte Østen Trons: og negted iche Schylden

afsagt,

Det Paa Stefnte bøer at betalle inden 15 dage under Louens ad fert,

 

1692: 72

 

 

Pouel Hallanger hafde Ladet S(tefne) Sin Grande Lauridtz, for ha(nd imod) hans Willie farer Paa Støel ….. hann: (hannem) som hand formeendte …… Gandsche till hans Jord, og iche till den anden Part,

huor imod at sauere!! (suare) møtte \Lauridtz/ og …..  negted at Støllen io till Kom P(ouell)  Mens di hafde af Eld gal:!! (gammel) tiid …… hafft beed till samen,

af sagt,

Saa frembt at di bege grander iche Kand for Eenis som af gal: (gammelt) Verit hafuer, daa huis af Pa(rterne?) der med iy!! (ey) Kand, nøyes  Kand m(end?) begieris som dee som Strig\dig/hed Kand Rette, dog bøer Støllen iche at …. fra den Part som Kongen Eyer indtill bedere bewis her om fø(ris)

 

Pouell Eschelsen hafde Stefnt GierMund Bue for hand hafuer besof(uet) hans Søster og lofuet hende Eg(teschab)  som Var V-berøgted (uberyktet), og for(egaf) at hand burde Egte hen(de)  og at gifue hende en hæd(erlig)

 

1692: 72b

 

(giem)me gifft effter Louen,

huor imoed at suare møtte GierMund, og fore gaf at hand iche Var af Meedel at gifue hende Noget  og hans moder Vilde iche till Stede at hand Egtede det quind folch

af sagt,

Saa som den ind Stefnte GierMund iche Vild Egte det af hann: (hannem) belagde quindfolch, daa bøer hand at gifue hende Effter nu got findende, for hendis æris Krenchelse 8te rd  og der foruden at betalle hendis bøeder till, hans Kongl: may:ts med Sex rd,               M. W. Funch

 

1692: 73

 

 

J denne Protocol findis Syttj og Toe Nummererede, igiennem dragne og forseiglede Blader; hvorudj Sorenskriveren over Hardanger og Lyse Closter  Manderup ……. haver udj Jndverende Aar 1691: at Skr(rive) hvad som for Retten Passerer  hans Sorenskrivers bestilling Vedkommende, (og som) hand agter at Ansvare,

Bergen dend 16 Aprill:  Anno 1691

Som AmtzforWaltere i Amtmands sted.

                                                                    L Sørenss:         Hans Hanssen.