NORDHORDLAND TINGBOK, nr. 41, 1743 - 1748, del A
 
 

1743: 1

I/n N/omine J/esu

Johan Garmann Deres Kongl/ig Maj/este/ts Sorenskriver udi Nordhorlehn Giør hermed Vitterlig at [..........ning] af Høyædle og Welbaarne H/er/r [Etatz Raad] og Constituered Stiftbefalingsmand [Jonas] Lymes ergangne Ordres under 5te Febr: 174[3 blev] Retten til et extra Tings holdelse satt paa Tingstædet Walstrand for Mielde Skibbreede d/en 26de [Febr:] :ej: (ejusden anni = samme år) hvor Retten i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith af de til den/n/e For[rettning opnevn]te Laug Rettes Og Meddomsmænd blev fr[.......] 1. Niels Aaseim, 2. Guttorm Hundhammer [3. ........ Blom, 5. Rasmus Reista 6. Anders Aaseim 7. Ole [.......] 8. Thomas Reistad.

Søfren Saxe producerede et af ham udi den Tid hand var Constituered Foged herudi Nordhorlehn udfærdigede Skriftlige Stevnemaal dateret 8de Febr: sidst afvigte udi den til dette extra Ting indstævnte Dilinqvent Sag, hvilcken Sag Comparenten med Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smithes Minde og forevidende er opdragen til Doms for Underretten at udføre, det forhen omm/el/te Stevnemaal forlangede bem/el/te Saxe oplæst og Acten tilført. N:B: som saaledis lyder.

Hvorefter Delinqventen fri og løs for Retten blev fremstillet sam/m/e Stevne Maal at anhøre.

Stevne Vidnerne Johannes Lagstad af Hossanger Skibbreede og Magne Hatland i ditto Skibbreede fremstode for Retten og under Eed afhiemlede at de med 14 dages Varsel haver forkyndet Delinqventen Mons Olsen Haugsberg dette i rette lagde Stevne Maal, hvilcket Delinqventen selv tilstoed.

Dernest anviiste Citanten og udi Retten de udi Stevnemaalet om/m/elte Reede Pænge, som Delinqventen fra Bonden Ole Rødland skal have staalet bedragende sig til den Summa 21 rdr 2 mrk 14 sk, ligeleedis det udi Stevne Maalet omrørte Sølv bestaaende af Et par Skiørte Spender, og et par Bore Spender, hvilcket Sølv af Lensmanden Niels Hanistvedt og 2de Mænd nemlig Joen Kleppe og {Niels} Peder Fosdal

1743: 1b

følgelig bem/el/te Lensmandens Skrivelse til Citanten af 14de Febr: nestleeden er vurderet for 1 rdr 2 mrk, den udi Stevne Maalet Soldater Under Mundering som Delinqventen i lige Maade [.... h]ave borttaget havde Comparenten ikke tilstæde, saasom hand [.......] havde føyet Anstalt til dessens Afhændelse til Leegs [Manden] Ole Rødland, paa det erm/el/te Under mundering paa sit b[............] kunde Være beroende ifald Soldaten den til Hans Maj[/este/ts tiennis]te kunde behøve.

Dernest Vilde Citanten allene fore[........]d Delinqventen Mons Olsen Haugsberg eller hands beskick[ede fors]var Lensmanden Johannes Ascheland udi Sagen [......] at erindre, da Comparenten derefter Reserverede s[ig sin yde]rmere Indsigelse udi Sagen, saavel til De indste[vnte Vid]ners førelse om skulle ernødiges, som og til I Rette [......]er Delinqventen.

Citanten til[spurgte] derpaa Delinqventen følgende Qvestioner 1. Om hand ikke [.............] sine fødder da hand udbrød sig af Arresten [hos Lensmanden] Niels Hannistvedt, hvortil Delinqventen [svarede .............] for beenene med en spiger for bol[ten men] da hand gick ud for Dørren med en af de Vagthavende, da den anden laae inden for og sov, løb hand bort da hand fik Spigeren bort af bolten. 2. Om hand ikke da hand saaledis af Arresten var undviget strax derefter forføyede sig til forbem/el/te Gaard Rødland og sam/m/e stæds udi Opsidderens Oles boe efter at hand havde udbrecked Vinduet paa sam/m/e huus og der bortstaalet om Natten de herudi Retten anviiste Pænge og Sølv samt den omtalte Soldater Mundering. hvortil bem/el/te Delinqvent bekiendte, at hand efter Udbruddet af fængselet som ungeferlig \for/ En Maaneds tiid skeede forføyede sig til sine Forældres Huus paa Hannisdahl og de andre Opsiddere paa sam/m/e Gaard, og derefter til Gaarden Rødland, hvor hand Natte tiider Udtog Et Vindue af bem/el/te Ole Rødlans boe med en Kniv, og efter hand i boen Var indkom/m/en med sam/m/e Kniv opbrød en Kiste med Laas for hvorudi hand fore fandt disse Pænge og Sølv {Pænger} Spender som herudi Retten er ført, Villige tilstoed hand udi sam/m/e boe at have funden den omm/el/te Soldater Mundering, som hand tillige med de oftbem/el/te Pænge borttoeg, og sam/m/e Vey gick bort med udaf Vinduet, derfra gick hand bort sam/m/e Nat og dagen derefter holdte sig i Skiul paa Gaarden Rivenæs udi en Udlade, og mod Aftenen begav sig til Gaarden

1743: 2

Fogstad i Arne Skibbreede, hvor hand sam/m/estæds i Tancke at faae sig nogen Mad med en Øxe opbrød en boe dør, men som Gaardens Opsiddere væntede hands Kom/m/e og des aarsage der havde lagt sig, fick hand ey noged til bytte, hvorfor hand af frøgt at blive greben begav sig udi floren at hviile sig, hvor hand sam/m/estæds blev paagreben, og til sin forrige Arrest paa Gaarden Hannistvedt af bem/el/te Fogstads Opsiddere henbragt.

Den for Delinqventen anordnede Forsvar Johannes Ascheland fremstillede sig for Retten, og da hand har anhørt Delinqventens frivillige og utvungne Tilstaaelse om sit begangne Tyverie og Forseelse, kunde hand til hands forsvar ey frembringe andet, end *sobmittere (submittere = underkaste) Sagen til en Naadig Dom.

Citanten Søvren Saxe loed tilføre at som den indstevnte Delinqvent herfor Retten unød og utvungen har tilstaaet fri villig at have begaaet de Misgierninger som hand til dette Ting sigtes og søges for, saa siuntes Comparenten uforgribeligst at det Var unødig til at føre de indstevnte og nerværende Vidner i den/n/e Sag, hvilcked hand dog til Rettens Nermere behagelige Eragtning Vil have indstilled hvilcked Retten bevilgede og for billig eragted da Vedkom/m/ende udi Stevnemaalet omrørte Vidner Var tilstæde, og udi Delinqventens Udsiigende og forklaring havde ey noget at erindre. Ydermeere forestillede Citanten at da det af det allereede udi Sagen passerede tilstreckelig erfares at Delinqventen har begaaed det indstevnte Tyverie efter at hand af sin Arrest Var escaperet saa vel som og at hand haver giordt Indbrud paa 2de Stæder, thi bliver Citantens endelige og Korte Irettesættelse i den/n/e Sag saaleedis at mehrbem/el/te Delinqvent Mons Olsen Haugsberg til Velfortiendt Straff for disse af ham ulovlige og grove Misgierninger følgelig Lovens pag: 1016 6te bogs 17 Cap: 38 og 39 art: saa og den Kongl/ig Forordning [af] 4de Martij 1690 bør straffes med Galgen. hvilcked alt Comparenten til Rettens paafølgende Dom henstillede, ligesom hand og declarerede det hand intet videre udi Sagen at erindre eller tilføre.

Dom/m/en bliver i Morgen Klocken 8te afsagt, da Tiiden saa langt ud paa Aftenen formedelst Reysens seene befordring \til Tinget/ ey sam/m/e tillader.

1743: 2b
 
 

D/en 27de blev Retten igien satt med sam/m/e Eedsorne Laug Rettes og Meddoms Mænd, hvor følgende

Dom blev afsagt!

Da den indstevnte Delinqvent Mons Olsen Haugsberg for Retten utvungen in totum har tilstaaet Sigtelsen, nemlig saavel at have brudt de Jern hand var fængsled med som og undviget sin Arrest, og derefter paa Gaarden Rødland om Nattetiider først giordt Indbrud udi Opsidderen Ole Rødlands Huus og der opbrecked en Kiste, hvorudi hand har fundet og bortstaalet en Pung Pænge hvis summa var 21 rdr 2 mrk 14 sk tillige 2de Par Skiørte og bore Spender tilsam/m/en vurderede for 1 rdr 2 mrk, samt en hos bem/el/te Ole Rødland som Leegsmand bevared Soldater Under Mundering, og Natten der efter igien opbrecked paa Gaarden Fogstad atter et Huus i Tancke sam/m/e at bestiele, hvilckedt alt bem/el/te Delinqvent Ved Tyve Kosternes frambringelse til Tinget {hand} uden Unseelse og Forandring har tilstaaet saaledis at Være tildragen og af ham begaaet;

Thi kiender og døm/m/er Vi her ved for Rett at Anklageren bem/el/te Ole Rødland i følge Forordningen dat: 19de Maij 1741 nyder det bortstaalne tilbage, som herudi in natura er præsentered, tillige at den ham til forvaring betroede Soldater Mundering bliver hannem paa Anfordring hos Citanten udlevered, ligesom og Vii samtlig for Rett eragter og døm/m/er at Delinqventen bem/el/te Mons Olsen Haugsberg som ey aleene efter de forhen ergangne Domme er befunden i Tyverie, men end og har brudt ud af Jern og Fængsel, og siden giordt Indbrud paa 2de Stæder og med \nyt/ Tyverie forseet sig, bliver i følge Deres Kongl/ig Maj/este/ts allernaadigste Lov 6te bogs 17 Cap: 39 art: og Forordningen af 4de Martij 1690, sig selv til Velfortient Straf og andre til Afskye, straffed med Galgen, og hans Hovedlod om hand nogen haver til Kongen at Være forbrudt.
 
 
 
 

Johan Garmann Deres Kongl/ig Maj/este/ts Sorenskriver udi Nordhorlehn Giør hermed Vitterligt at A/nn/o 1743 d/en 1ste Martij blev i følge Høyædle og Welbaarne H/er/r Etatz Raad og Constituered Stiftbefalings mand Jonas Lymes Resolution paateigned Skipper Søvren Røgens til bem/el/te H/er/r Etatz

1743: 3

Raad indgivne skriftlige Reqvisition dat: 24de og 25de Febr: begge efter hinanden saalydende :NB NB NB NB, Et extra Ting satt paa Gaarden Herlevehr i Herløe Skibbreede beliggende, nerværende Ved Retten de tiltagne og af Fogden til den/n/e forrettning opnevnte Laugrettes Mænd sc: (altså) 1: Niels Michelsen Volle 2. Anders Halstensen Nedre Tveten 3. Anders Andersen Yttre Bragsted 4. Arne Simensen Fløgsand 5. Paul Andersen Rong 6. Jaen Rasmusen Rong 7. Ole Olsen Rong 8. Anders Johannesen Rong. {En extra Rett}

Hvor da for Retten Comparerede bem/el/te Skipper Søvren Røgen hiem/m/ehørende udi Christiania som forhen har ført Skibet Emanuel kaldet, der ved uløckelig hændelse og stormende Veyerlighed d/en 10de Febr: nest avigt *Røsoe (Røsøe) Skierrene Ved Herlevehrs Landet er foruløcked og strandet, og begierede af Retten, i henseende Veyerliget Var godt, Retten da Vilde tillade en Syns og besigtelses forrettning maatte tages over det oven melte foruløckede Skibs Vrag, samt tillige over detz biergede Inventarium at forfatte en Registrations Forrettning saavidt skee kunde, hvilcket hannem af Retten blev tilladt og accorderet, hvor efter Laugrettet, da andre Mænd til den/n/e Forrettning ey var nerværende tillige med Skipperen og Styrmanden Johannes Rasmusen Rafn forføyede sig til Vraget, og der sam/m/estæds oversaae saavel hvad Tilstand Vraget og detz indehavende Ladning Var udi, som og hvormeeget af Skibets Reedskab og Inventario der paa Land var bierged, hvilcket alt bem/el/te Laug Rettes Ved mig Sorenskriver Johan Garman beskreven given besigtelses og Registrations forrettning nermere udviiser der lyder saaleedis.

Og som dagen ey Videre tillod blev den/n/e dags forrettning opsatt til i Morgen.

D/en 2den Martij blev Retten igien med sam/m/e Laug Rettes satt paa bem/el/te Stæd.

Hvor Skipperen Søvren Røgen histerede for Retten sin StyreMand Johannes Rasmusen Rafn og Isach Larsen Bech som med ham og 2de børn paa Skibet blev allene i behold og Live, for Retten at declarere hvorledis Uløcken var tildraget sig med hands forhen førende Skib Emanuel som d/en 10de Febr: her ved Landet ved *Røsoen (Røsøen) strandede samt under Eed om alt fra den tiid hand løste fra Bergens Vog indtil den/n/e dag passeret er at giøre fuldstændig

1743: 3b

Forklaring, da hand inden Retten tilstaaer at hans holdte journal siden den Tiid er af Søen bedervet og ey til Oplysning for nogen kand tiene.

Hvorefter Styrmanden bem/el/te Johannes Rasmusen Rafn efter at Eeden blev ham forelæst og af Retten advaret at Vogte sig for Meened, Corporlig for Retten med opragte fingre avlagde sin Eed, om alt at udsiige sin Sandhed, hvorefter hand forklarede følgende at begge journalerne ere fordervede og sønderkom/m/en med Skibets Uløcke, saa at hver dag ikke kand Repeteres fra den Tiid det gick ud fra Bergen og til Søes, mens de nøyeste hovedposter som kand erindres, efterfølger Skibets Contra\i/re Reyse siden det gick ud fra Christiania afvigte Aar 1742 d/en 8de 8ber (October) og til den 21de Nov: da det kom ind til Bergen er tilforn giort forklaring om udi Bergen, mens fra den 22de Nov: til d/en 20de Dec: haver Vi ligget paa Bergens Vog for Skibet at Reparere og i standsette, naar Veyret sam/m/e tillod hvor vi da blev klar og seilfærdig, imidlertid havde Vi omløbendes og ustadigt Veyr tillige indfaldt Juule høytiiden saa vi den 28de Dec: halte fra Vogen til Toldboden for at blive klar, hvor vi da gick derfra 1743 d/en 2den Jan: med en SW: Vind til en havn kaldet Holmen, hvor der en dag tilforn var kom/m/ed en Engels Mand som laae dermed os, imidlertiid havt hver dag variables og stormende Vind af en S:O omløbende til NW: med Snee Lynild og torden Veyr d/en 27de Jan: blev Veyret lidt bederlig med S:O Vind, hvor Vi gick til Seigl og Engels Manden med, *avangerede (avanserede) saa til Strushavn kaldet, hvor Vinden kom os imod af en S:S:W og maatte gaae der til Havn, hvor Engels Manden kom tillige med, og fore fandt Vi der 4re skibe som længe for Juul der var ankomne, og ligget lige saa for Contraire Vinde, imidlertid har havt der i havnen stormende og omløbende Veyr, d/en 8de Febr: da Luften blev klar og Vinden blæste af en N:O med godt Veyr Resolverede Vii tillige med 2de Bergens Skibe og Engels Manden at gaae til Seigls, hvor Vi og kom Vel under Seigl Klocken 8te om Morgenen, Kl. 1 om Eftermiddagen kom Vi til Søes af *Karsfiorden (Kors-) tillige med de andre Skibe, og giorde Vi da Lodtzen klar, som fore fra os, hvor Vi da satte Vores Cours Vest og seigled dermed hen 4re glas, hvor da Luften blev gandske overtrucken, Klocken 5 blev det gandske stilt, hvor Vi da efter Girning fra Landet 3 Miile, og Strøm/m/en satte

1743: 4

os sterck Nord efter, Imod Klocken 8te første Vagten begyntes fick Vi Vinden af en S:S:O og strax derpaa gick til S:S:W og begynte da Vinden haardt at tiltage til 6 glas var ude i første Vagten begynte Veyret meer og meer at tiltage, hvor Vi pranget sterk bide Vind Vest over for at kom/m/e fra Landet, Veyret toeg da saa haardt til at Vi Ville revet Vores Mertz seyl, mens maatte tage dem ind og beslaae og bierge dem strax, og Vinden gick paa en S:W med store Søer imod os. Hunde Vagten gik vi med 3 Underseigl til 4re Glas Var ude, derefter begynte Veyret da meere at tiltage og maatte Vi da tage focken ind, og laae Vi da med 2de Underseigl til dag Vagten begyndte, derefter var Vi og nød til at tage Vores store Seigl ind og beslaae, hvor da Vinden gik paa en WS:W. med sterk Storm og haardt Veyr med Hagle-Byer, d/en 9de ejusdem om Morgenen da dagen kom havde Vi Engels Manden efter ud og laae med os hen, Formiddagen Veyret det sam/m/e, Eftermiddagen fick lidet af Landet at see imellem stercke byer, men strax tildecket igien med Regn hagel og Snee, som Continuerte Pladtfodten og 1ste Vagt med skreckeligt Veyr til Klocken 12 om Natten, da hunde Vagten begyndte sprang Vinden paa en W:NW hvor Vi da under Gebelst fick en Størtning ind efter om Styrbord siide, og sloeg Vores eene Kahyt-Vindue ind, hvorpaa Vi strax Resolverede med stoer Møye og Hasard for den store Søe som gik at faae Skibet *forde Vind om og at lægge S:W over, som Vi og fick, 4re Glas var ude passeret os Engels Manden forbie, som laae imod os N: over, strax derefter klarned lidt af fick Vi Landet at see med stor bedrøvelse udaf de store Søebrendinger som gik derpaa, og uden for Var Havet det sam/m/e og kunde Vii ikke see nogen forskield det jo over alt var som lug og brand, hvorpaa Vi strax satte Vores store Seigl Fock og Store Mertz Seigl til endskiøndt Vinden Var meget sterk og kunde dog ikke hielpe os, Vii saae Guds store Vreede og døden for os og det Var Mørck og kunde ingen Obning see paa Landet, Klocken 4re om Morgenen d/en 10de ejusdem kom Vii over et stort Grundbreck hvor Vi misted Vores Jolle baad, og strax derefter kom Vii paa et stort Skier hvor Skibet stødte, fick da en stor Størtning agter ind, saa at roret med Agter deelen i Kahyten gick i støcker, tillige blev Victualien (Victualia = fødevarer, provialt) med andet blev Spolered, i sam/m/e Størtning dreyed Skibet paa Siiden om, og Agter deelen Vænte til Landet om, Hvor der da Var rundt omkring Skier og Klipper braadt og brand, som Var forskreckelig at see, og blev da Seiglerne i det sam/m/e back paa Masten, strax paakom et forskreckelig Grundbreck om bagbord, som toeg os alle Mand over bord, og dislige Store baaden og hvis videre som Var løst paa decket, Vii efterlevende som Gud være lov! blev i behold, da Vi kom paa Skibet og blev af sam/m/e Søe igien paa decket {igien} indslagen, kom os igien noget for, skiøndt Vi nesten Var halv døde, eftersaae Vi hverandre

1743: 4b

da der manglede os 6 Mand der ved sam/m/e sidste Størtning Var omkomne, og Var da Skibet over sam/m/e skier gandske ind under Landet indkom/m/en da Klocken efter Vores tancke Var halv fem om Morgenen, og drev derefter i et huul strax derved og kom fast, som enhver maae forundres over hvorleedis Vi over det tørre Land kunde kom/m/e, men det Var Guds beskiermelse at Vi efterlevende blev Ved Live biergede, endskiøndt Vi fornam ingen folck maatte Vi dog holde os Ved Vraget efterdi Vi ikke kunde kom/m/e i Land til at bierge Livet imidlertiid saae Vi med Ynck Styrboer siden og Under Raaer Merse Raae Nocker alt at Være i støcker brecked og Seiglerne der under mesten deel borte, tillige med Styrbords Ancker afbrekked paa Skaftet og Krydset borte, Klocken 10 formiddag kom der folck til os over Land paa Øerne og kunde ikke kom/m/e til os med nogen baad hvercken uden eller inden om, formedelst den store Søe som stoed paa Land, mens bierged dog os samtlig een for een paa Vores *besans (mesan) Ra/a/e med Tøn/n/er om Livet og blev saaleedis bragt paa en Øe kaldet Røsøen som ligger yderst Ved Herlevehr kaldet hvor Vraget og nu er beliggende, paa sam/m/e Øe er ingen Huuse mens et langt støcke til en anden Øe hvor folck boer, sam/m/e dag Efter middag fick Skipperen samled folck tilsam/m/en og giorde en Stillatze at kom/m/e om bord paa Vraged, for at bierge noged af Inventario som skeede med stor Møye, om Natten satte Skipperen folck af sam/m/e Land at holde Vagt paa Vraget, d/en 11te ditto om Morgenen betiids fick Skipperen ligeleedis som tilforn samled en Mængde folck tilsam/m/en at bierge Seigl Ancker og Tover og andet af Inventario, og derefter fick Stænger og *Raer (Raaer) end tillige med detz behør, og alle Masterne aftacklede af alt det som var derpaa Og sam/m/e lod bringe paa Land, ligeleedes foranstaltede hand folck, sam/m/e at holde Vagt over, d/en 12te ditto om Morgenen fore Vi omkring paa Landet med folck at eftersee og faae bierged det meeste som derpaa Var opslagen og paa Land dreven, og derefter haver Vii tillige med Skipper og de fra Landet ordinerede Vagtholdere sam/m/e til den/n/e Tiid paa beeste Maader tilseed og bevared;

Skipperen bem/el/te Søfren Røgen tilspurdte de for Retten Compare/re/nde og forhen medhavende Søe folck nemlig Styrmanden Johannes Rasmusen Rafn og Kocken Isach Larsen Bech om de noget paa ham eller hands Comando som Skipper har noget at udsætte eller paa ancke, at hand jo i alle Maader har udviist yderste fliid som en Retskaffen Søemand fra Reisens begyndelse og indtil {Rey} Skibets foruløckelse, eller om noget

1743: 5

den/n/em til den/n/e Tiid har mangled af det som efter Søe Coutume tilkom/m/er, hvor til Styrmanden tillige med Kocken bem/el/te Isach Bech svarede, de ey ringeste havde at klage over ham, men at hand i alt har opført sig som en søeerfaren Mand eigner og anstaaer, hvilcked Skudsmaal skipperen og meddeelte Styrmanden og bem/el/te Isach Bech, at de i alt har Væred ham og hans Comando hørig og lydig.

Derefter blev og Kocken Isach Larsen Bech for Retten frem kaldet, som ligeleedis under Eeds aflæggelse forklarede, at alt hvis nestbem/el/te Styrmand Johannes Rasmusen *Bech (Rafn) udi hans Paahør og nøye Agtpaagivende for Retten har declarered, det alt i Sandhed saaledis at forholde sig, fra den Tiid det nu foruløckede Skib til Bergen ankom og til den/n/e Tiid det nu som Vrag her {Viid} Ved Stæden er indkom/m/en og er beliggende.

Dernest frem stillede bem/el/te Skipper Søfren Røgen, de 6 Mænd som først ankom til Skibet efter at det Var foruløcked, for tillige af dem at antage Deres forklaring hvad Tilstand hand her paa Landet indkom udi, og om dem er Vidende som stedse Ved bergningen har Været nerværende og over det bergede har holdet Vagt om noget Videre end den forfattede Registrations forrettning udviiser til den/n/e Tiid er forefunden paa Land opdreven

Bem/el/te bergings folck navnlig 1. Johannes Joensen Herlevehr 2. Johannes Nielsen 3. Peter Nielsen 4. Peter Olsen 5. Jacob Paulsen 6. Jacob Andersen alle paa Herlevehr boende frem stoed for Retten og tilstoede at fra den \tiid/ Skibet som Vrag indkom paa Røsøen og de for at bierge de overblevne folck og Skibets inventarier \til Vraget ankom/ har alting lige efter Styrmandens og Kockens nestbem/el/te forklaring i alt saaledis forholdet og tildraget sig, og blev da en hver i Ed tagne at giøre forklaring om noget dem Vidende imedens de har holdt Vagt er bortkom/m/ed i henseende Skipperen savner et sønder brudt Ancker en store Racke og et Æselhoved, hvorpaa Johannes Joensen forklarede under Eed at ham Vidende ey noged er frakom/m/en af Skibets bergede Inventario undtagen et sønder brudt Ancker som Natten til Tisdag Ved stormende Veyr imedens Peder Olsen havde Vagt blev udtagen, dog formeener hand med de øvrige at sam/m/e under Vraget er henkom/m/en og kand findes naar Vraget engang optages, om de

1743: 5b

øfrige manglende Poster Veed hand ikke at give ringeste Efterrettning ligesom ey noged Videre end hvis Registrations Verket ham Vidende er berged eller funden, under Eds aflæggelse var alle de øvriges Udsiigende den sam/m/e som nest bem/el/te Johannes Joensen har forklared at ingen Veed noged meere end førermelte Registration indeholder at Være paa Land kom/m/ed eller bierged;

Og som Videre til dette forhør ey blev fornøden af Skipperen at spørge efter undtagen at Styrmanden og Kocken skulle tilspørges om noged Videre var bierged end forermelt som begge under forrige Eds Aflæggelse inden Retten Declarerede dem Vidende ey var skeed, blev dette forhør slutted.

Derefter giorde for ermelte 6 Bergnings Mænd inden Retten sin Paastand at nyde saavel Bergeløn som Videre Dag og Natte Løn for at have det biergede Godtz i opagt og Varetægt, men som ingen accord af Skipperen forud skeede og de her for Retten fremstillede 6 Mænd alle paa Herlevæhr boende som for ermelt inden Retten har declarered at de af Skipperen bleve forlangede at hielpe sig til at bierge Skibets inventarium med Videre haver efter h....lte Skipperens forevidende foruden nogle Mænd fra *bergen (Bergen) om Søndagen d/en 10de Febr: taget til Skibet og berged nogle Kister med Videre smaat tøy i Kahyten staaende, om Mandagen derefter antog sam/m/e 6 Mænd 18 \Mænd/ til sig saa de i alt vare 24 Mænd som ved bergningen Var behielpelig foruden 8te erfarne Matroser fra Bergen som til Aftacklingen bleve af Skipperen antagne, om Tisdagen derefter Var ikkun de oftbemelte 6 Mænd paa Herlevehr til hvilcken tiid alt godtzet blev paa Land oparbeydet, for hvilcken Deres Umage og Arbeyde i den Værende Tiid de paastode 60 rdr: paa deres Anpart allene, foruden Deres Vagtpænge Nat og Dag indtil den/n/e Tiid som hver Mand for et Etmaal paastoed med 3 mrk pro persona, hvorefter Retten tilspurdte dem om de ey for ringere Vilde lade sig accordere, hvortil samtlige svarede med mindre ey at lade sig nøye, hvorpaa Skipperen igien paastoed at som Skibet stoed paa Grunden fast og ingen baader eller dislige fahrtøyer behøvedes til biergningen paa Landet hvor Godtzet blev fra Skibet henbragt Vilde hand formeene de ey Videre burde have end en Raisonabel Dagløn for hver Dag de udi bergnings Arbeydet forbleve \og/ Vilde saavel de 6 Mænd som Skipperen lade det ankom/m/e paa Rettens Eragtning hvorvidt Deres paastand kand gielde, som ligeleedis skal falde i fald billig accord ey til førstkom/m/ende Mandag kand indgaaes eller treffes hvilcken Anstand udi Rettens Kiendelse saa Vel Skipperen som de 6 Herlevehrs Opsiddere forlangede, da de med hinanden paa bæste Maade agtede at indgaae forliig.

1743: 6

Dernest forlanged bem/el/te Skipper Søvren Røgen at det forliig som af ham og Styrmanden Johannes Rasmusen Ravn tillige med Kocken Isach Larsen Bech er indgaaet efter Deres giorde Paastand nemlig straxen at blive entleediget fra Deres Opagt og Varetegt ved Vraget og detz biergede Inventarium, maatte her udi Retten protocolleris at Være følgende, det nemlig saavel Styrmanden som Kocken foruden at nyde sin efterstaaende halve Hyre hver for sig i følge af Lovens bydende endnu nyder for Deres til den/n/e og efterkomne tiid saa længe Vrag Godtzet her ved Stæden forbliver mod det sam/m/e af dem bevares og i Agt tages endnu ¼ hyres forhøyelse, som siunes at medbringe billighed paa begge Sider, først i \hvis/ henseende bem/el/te Styrmand og Isach Larsen Bech lader alle sine pretentioner for Umage og Ophold til Leverancen skeer af Vragets Inventario og Ladning hensvinde, mod det Skipperen bem/el/te Søvren Røgen indestaar ham tillige med Isach Larsen den belovede halve og fierdedeel hyre;

Forinden den beram/m/ede Tiid ankom at decision og Eragtning skulle falde udi Bergnings folckenens Paastand om Bergeløn/n/en producerede bem/el/te Bergnins folck et ved mig Skriftlig forfatted og med Skipper Søvren Røgen indgaaet forliig af begge Parter under den/n/e Dags dato underteigned saaledis lydende.

Og da Videre Ved dette extra Ting ey blev for Retten tractered, forlangede Skipper Røgen Acten at Vorde sig mod betalning beskreven extraderet, som ligeleedis af Retten blev ham tilstaaet.
 
 


Vaartinge pr A/nn/o 1743

A/nn/o 1743 d/en 29de Martij blev i Anledning af foregaaende Foranstaltning Retten satt til et Almindelig Vaartings holdelse med Arne Skibbreedes Almue paa Tingstædet Steenestøe i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith, og de Retten betienende Laug Rettes Mænd sc: (altså) 1. Michel Sognstad 2. Johannes Herland 3. Stephen Blindem 4. Ole Hetlebache alle forhen i Eedtagne og 5. Carl Erichsen Teigland 6. Iver Nielsen Tuenes 7. Ole Monsen Herland 8. Berge Halstensen Joerdahl paa afvigte Aars Høste Ting nye Antagne

Hvor da til Publication blev fremlagt følgende Kongl/ige Forordninger og Documenter.

1. Deres Kongl/ig Maj/este/ts Allernaadigste givne Bestalnings Brev til Fogden Rasmus Smith at Være Foged over Nordhorlehn og Wosse Fogderie udi afg/aaen Johan *Smithes Stæd dat: Fridrichsborg d/en 11te 7ber 1742.

2. Skatte Forordningen for Aar 1743 dateret Christiansborg Slott d/en 12 Nov: 1742.

3. Et trøgt Kongl/ig Patent om høyeste Rett i Dan/n/emarck for Aar 1743 dat: Christiansborg d/en 12te 8ber 1742.

4. Forbud paa hingsters, Hesters og Hoppers Udførsel i Norge dat: Christiansborg d/en 10 Jan: 1743.

5. Forordning angaaende Tyverie, som begaaes Ved at afskiere Man og Rumpe af andres Heste paa Marken eller andenstæds dat: 26 8ber 1742.

1743: 6b

6. Cam/m/er Collegii udstædde Placat om de Oppebørsels betientere og Cautionister samt andre Persohner udi Norge som til Hans Kongl/ig Maj/este/ts Cassa er blevne nogle og til deels anseelige summer skyldig. dat: 9de Jan: 1743.

7. Ligeleedis Cam/m/er Collegii Placat om Oppebørsels betientere udi Dan/n/emarch som til Deres Maj/este/ts Cassa ligeleedis ere blevne anseelige summer skyldige at om nogen kand opdage Rente Kam/m/eret noget til Regræs skal angiveren derfor nyde 10 pCto dat: 9de Jan: 1743.

8. Placat angaaende at ingen Skipper udi Dan/n/e/mark eller Norge, maae udi sit fahrtøy fra Nye Aar 1743 have hem/m/elige eller fordulte Luger etc: dat: Christiansborg d/en 12te Nov: 1742.

*7. Rescript til Etatz Raad Lyme angaaende Ober Rettens Skrivere ey skal Ved Vidløftige Skrift fornerme nogen tillige og om andre Betientere som SkriverTieniste forretter hvilcket Rescript som er dateret 8de Martij 1743 Verboterus udi Pantebogen er indført Pag:

*8. Skifte forvalterne udi afg/aaen Sorenskriver Tønders Sterboe udstædde Proclama til alle Creditores og Debitores dat: 10 Dec: 1742 og udi Pantebogen folio 238 verboterus indført.

9. Vice Biskop Thanches udgivne bøxelsæddel til Fabian Larsen paa ½ løb Smør og ½ Tønde Malt udi Gaarden Tuenes Tvedt, tillige med bem/el/te Fabian Larsen[s] Revers paa Gienpart bøxelsæddelen begge dateret d/en 16de Martij 1743.

10. Com/m/erce Raad Gartners Udgivne bøxelsæddel til Johannes Danielsen paa 18 Mark smør 1/8 Kande Malt udi Gaarden Flagtvedt dat: 28de febr: 1743 den/n/e bøxel seddel fattedes Revers.

11. Karen Frimans udgivne bøxelsæddel til Johannes Monsen Blindheim paa 1 p/un/d Smør og 16 Kander Malt udi Gaarden Tellevigen dat: 26 Jan: 1743.

12. Elsebe Schiøttes udgivne bøxelbrev til Niels Steffensen Øcaas paa 2 b/ismer/pund 6 Mark Smørs Leye udi Gaarden Rødland dat: 27 Martij 1743 herved følger Revers af sam/m/e dato.

13. Halvor Nielsen og Giertrud Anders Datters udgivne Skiøde til Marcus Monsen Borge paa 12 Mark Smør og 8te Kander Malt dat: 28de Nov: 1742 udi Gaarden Arnetvedt hvilcket Skiøde udi Pandte bogen fol: 238 verboterus er indført. dog mangled formedelst manglende Pandte Register attest.

14. Publ: et skiftebrev forrettet paa Gaarden Bircheland d/en 23de Febr: 1743 efter afg/aaen Margrethe Larsdatter. extraheret i Pandtebogen fol: 237.

15. Publ: et Skiftebrev forrettet paa Gaarden Arnetvedt d/en 13 Nov: 1742 efter *efter afg/aaen Erick Mogensen extrah: i Pante bogen fol: 237.

16. Ditto forrettet paa Gaarden Indre Hordvig d/en 17 Nov: 1742 efter Brithe Jens Datter og udi Pantebogen fol: \238/ ejusdem extraheret.

17. Ditto forrettet paa Gaarden Bruraas d/en 16 Nov: 1742 efter Niels Olsen extraheret i Pantebogen fol: 238.

18. Ditto forretted paa Gaarden Indre Arne d/en 12 Nov: 1742 efter Erich Joensen extrahered i P: Bogen fol: 238.

19. Ditto forretted paa Gaarden Toft d/en 17de april 1742 efter Marthe Jens Datter extrahered i Pantebogen fol: 237.

20. Ditto forretted paa Gaarden Dahle d/en 2den april 1742 efter Mons Hansen extrahered i P: bogen fol: 237.

21. Rasmus Gregoriusen og Stephen Jensen Tofts udgivne bøxelseddel til Rasmus Thomesen paa 18 Mark smør udi Gaarden Hylche dat: 29 Martij 1743 herved følger Revers.

1743: 7
 
 

D/en 30te Martij blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rettes Mænd.

Hvor da til Publication blev fremlagt følgende documenter

1. Deres Kongl/ig Maj/este/ts allernaadigst givne bestalning til mig som Sorenskriver udi Nordhorlehn dat: Christiansborg Slott d/en 21 Dec/embris 1742.

2. Marcus Monsen Borges udgivne bøxelbrev til Niels Johannesen Arnetvedt paa ½ løb Smør og ½ Tønde Malt i Gaarden Arnetvedt dat: 29 Mart/ij 1743 herved følger Revers paa Gienpart bøxelsæddelen ej: dat:

3. Ole Erichsen Eichaas, Lars Erichsen Flachtved, Ole Halstensen Aalmaas paa egne og Ane Erichsdatters Veigne udgivne Skiøde til Carl Erichsen Teigland paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt udi Gaarden Teigland dat: 29de Martij 1743 og udi Pante bogen fol: 238 indført.

4. En Contract opretted imellem Giertrud Andersdatter og Niels Johannisen om at føde for hende 1 Koe og 6 smaler med Videre efter dens Indhold som findes udi Pante bogen fol: 238 sam/m/e er dat: d/en 30 Martij 1743.

5. Carl Erichsen Teigland og Anne Jansdatters udgivne Skiøde til Daniel Rasmusen Aalmaas paa 18 Mark smør og 6 Kander Malt udi Gaarden Aalmaas dat: 30te Martij 1743 og udi Pantebogen fol: 239 ordlydende indført.

6. Carl Erichsen Teigland, Jan Erichsen Aalmaas, Lars Erichsen Flacktvedt, Ole Erichsen Eichaas, Daniel Aalmaas, og Ole Aschildsen Hoplands udgivne Skiøde til Ole Halsteensen Aalmaas paa bruget indbereignet det hand selv har Arvet, En halv Løb Smør og 12 Kander Malt udi Gaarden Aalmaas dat: d/en 30te Martij 1743 og udi Pante bogen fol: 239 ordlydende indført.

7. Ole Monsen Rødland paa egne og umyndiges Niels Michelsen og Anne Michelsdatters Veigne Lars Kieland, Mons Michelsen Tuenes paa egne og Myndtlings Veigne Ole Michelsen paa egne og Myndtlings veigne, Lars Michelsen Røscheland, Michel Monsen Tuenes alle Sælger til Anders Larsen under Skiøde Deres felles tilhørende Jordepart udi Gaarden Indre Songstad, der skylder 1 p/un/d Smør og 8te Kander Malt, sam/m/e er dat: 30te Martij 1743 og udi Pante bogen fol: 239 ordlydende indført.

Og da ej Videre til publication blev fremlagt ey heller nogen Sager efter Paaraab udi Rette fremført, forlanged Fogden Smith Restancerne for dette inde værende Aars 1ste termin Skatter maatte for almuen oplæses som befandtes at Være 393 rdr 1 mrk - Ligeledis forlanged den Constituerede Foged Søfren Saxe at Restancerne for afvigte Aar 1742 maatte oplæses for Almuen som beløber sig af Skatter Engesletter og Grundskatter i alt til den summa 31 rdr 1 mrk 6 sk ligeledis Restancen over Hans Kongl/ig Maj/este/ts Andel i Korn Oste og fiske Tiende som i alt beløber 1 rdr 3 mrk hvilcke trende forfattede Restancer af Retten bleve underteignede og forseigled.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 1ste April blev almindelig Vaarting holdet med Mielde Skibbreedes Almue paa Tingstædet Wallestrand, hvor Retten i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og Rasmus Smith og samtlig saavel af forrige som nye opnevnte Laug Rettes Mænd blev framholdet 1. Johannes Johannesen Øfstemielde 2. Jens Johannesen Haugsberg 3. Mons Einersen Øfste Mielde 4. Niels Monsen Nore Revem Nye antagne 5. Michel Johannesen Nordre Wefle 6. Lars Jensen Jersta 7. Siver Monsen Prestun 8. Gudmund Simensen Wefletvedt,

Og blev for dette Skibbreedes Almue saavel Fogedens som min bestalning oplæste, samt de Kongl/ig Allernaadigste Forordninger og Rescripter publicerede som for hen Ved Arne Skibbreede under Fol: 6 et 7 er mentionered tillige med Proclama efter Sorenskriver Tønder.

1743: 7b

1. Publiceret En Transport udgivet af Hendrich Mathiesen til Sorenskriver Johan Garman paa Fendrich Christopher Rafns i Aaret 1741 d/en 26de Julij udgivne \Pante/ Obligation stoer 30 rdr, sam/m/e Transportes dato er 4de Marti 1743 hvilcken ordlydende i Pantebogen fol: 239 findes indført.

2. Et Skiøde udgivet af Karen Friman S/a/l/ig/ Johan Garmans Encke paa hovedgaarden Nedre Mielde og Gaarden Aaseim med alle de der tilhørende Huuser og Pertinentier til hændes Sønn Sorenskriver Johan Garman dat: 23de Febr: 1743 og udi Pantebogen fol: 239 ordlydende indført.

3. Giert Gielmeydens udgivne bøxelsæddel til Anders Simensen Niaasta paa 18 Mark Smør og 9 Kander Malt udi Gaarden Niaasta dat: 8de Martij 1743 herved fuldte en Gienpart bøxelsæddel af sam/m/e dato.

4. Ditto H/err Giert Gielmeydens udgivne bøxelsæddel til Haldor Rasmusen Hakenes paa 9 Mark Smør og ½ Waag Næver udi Gaarden Hachenes Haugs Mensal tilhørende dat: 28 Dec: 1742. herved fulte en Gienpart af sam/m/e dato.

5. Publ: et Skiftebrev efter afg/aaen Ole Jensen paa Gaarden Watle d/en 11 Junij 1742 og udi Pantebogen fol: 240 saavidt Jordegotzet angaaer extraheret.

6. Ditto Skiftebrev efter Anne Erichsdatter forrettet paa Gaarden Rødland d/en 12te Junij 1742 extraheret udi Pante bogen fol: 240.

7. Ditto Skifte brev efter Jens og Ole Tostens Sønner forrettet d/en 12te april 1742 og udi Pante bogen fol: 240 extraheret.

8. Ditto Skiftebrev efter Marithe Anders datter forrettet paa Gaarden Wefle d/en 11te april 1742 extraheret udi Pantebogen fol: 240.

D/en 2den April blev Retten igien satt med sam/m/e Lau Rettes Mænd og blev til Publication fremlagt følgende documenter

1. En bøxelsæddel udgivet af Hans Joensen Hansdahlen, Ellef Lohne Johannes Rongve, Ole Børtvedt paa egne og Myndtlingers Veigne, {udgiv} til Rasmus Johannisen paa 20 ½ Mark Smør 13 7/8 Kande Malt udi Gaarden Ronve dat: 1ste april 1743.

2. Iver Olsen Røschelands udgivne bøxelsæddel til Aschild Iversen paa 2 p/un/d 1 ½ Mark Smør udi Gaarden Røscheland dat: 1ste april 1743.

3. Comerce Raad Gartners udgivne bøxelbrev til Johannes Michelsen paa 1 p/un/d og 3 Mark Smør udi Gaarden Søre Watle dat: 3 Dec: 1742.

4. Apolonia S/a/l/ig/ H/er/r Otthe Edvartzens Enckes udgivne bøxelsæddel paa sin Søn Edvart Otthesens Weigne til Elling Monsen paa 1 løb 12 Mark Smør udi Gaarden Rønhofde dat: 13 Dec: 1742.

Dernest blev af Ting gaarden 3de gange udraabt om nogen Videre for Retten havde Sager at fremføre, men da ingen frem kom, blev Restancerne for inde værende Aars 1ste termin for Almuen tilkiendegivet som beløber 238 rdr 4 mrk 5 sk. Ligeleedis forlanged Søfren Saxe at Restancen for afvigte Aar 1742 maatte oplæses som beløb sig 82 rdr hvorimod Almuen ey havde noget at erindre, ligeleedis blev og Restancerne for Kongstienden oplæst som beløb 11 rd 9 mrk 12.

1743: 8
 
 

For sam/m/e Skibreede blev til sidst publiceret et

Skiftebreev forretted paa Gaarden Wefle efter afdøde børn Ole, Lars og Søgni Olsdatter og Kari Olsdatter dat: 11 Nov: 1742 extrahered udi Pante Protocollen fol: 240.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 4de April blev almindelig Vaarting holdet med Hossanger Skibbreedes Almue paa Tingstædet Hoshofde i Over værelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged, og de Retten betienende saa vel gamle som nye Laug Rettes Mænd sc: (altså) 1. Haldor Fotland 2. Ole Møes 3. Sefind Fotland 4. Jørgen Nore Øfstues 5. Aamund Søre Øfstues 6. De nye ere Niels Hermundsen Holme 7. Mons Nielsen Miøs 8. Anders Larsen Miøs,

Hvor indeti Retten alle de Kongl/ige ordres Rescripter og Forordninger bleve som Ved nest forrige Tingstæd publicerede og Almuen tilkiendegivet. Dernest blev til Publication frem lagt

1. Michel Steens udgivne Skiøde til Niels Olsen Hoele paa 18 Mark og ½ faaer som er halvdeelen udi Gaarden Fugledahl dat: 6te Aug: 1742 sam/m/e er verboterus udi Pantebogen fol: 240 indført.

2. H/er/r Giert Gielmeydens udgivne bøxelsæddel til Ole Joensen *Møen (Mo) paa 1 p/un/d Smør og ½ Mæle Korn udi Gaarden Kallesta dat: 8 Martij 1743 herved fuldte Gienpart bøxelsæddel.

3. Publ: et Skiftebrev efter Joen Joensen Fieldscholnes dat: 18de Junij 1742 og udi Pante bogen fol: 240 extraheret.

4. Publ: Marithe Johannes datters udgivne bøxelsæddel til Knud Sieursen paa 1 p/un/d 15 Marcker Smør og 8 Kander Malt udi Gaarden Haugstvedt sam/m/e bøxelsæddel var med Enckens Laværges fortrøgte Zignet forseigled og datered 4de april 1743 herved fulte Revers.

5. Berge Blechelies paa sine Myndtlingers Veigne udgivne bøxelsæddel til Knud Johannisen paa 14 Mark Smør og 8 Kander Malt udi Gaarden Søre Bysem dat: 4de April 1743.

6. Publ: et Skiftebrev efter Stephen Halsteensen passeret paa Gaarden Øfre Rachnæs d/en 9de Nov: 1742 og udi Pantebogen fol: 240 extrahered.

7. Ditto efter afgangne Kari Mathias datter paa Gaarden Lastad d/en 3 Nov: 1742 og udi Pante bogen fol: 240 extrahered.

8. Ditto efter Herbor Aschilds datter paa Gaarden Gielvig dat: 17 Nov: 1740.

9. Ditto efter Iver Olsen paa Gaarden Langeland forretted d/en 16de april 1742.

10. Ditto efter Anne Josephs datter paa Gaarden Herland d/en 13de Julij 1742.

11. Ditto efter Anne Johannes datter paa ditto gaard af 13 Junij 1742.

12. Ditto efter Mons Monsen paa ditto Gaard af 13 Junij 1742.

13. Ditto efter Mons Jacobsen paa ditto Gaard af 23 Junij 1742.

14. Ditto efter Anne Monsdatter paa ditto gaard af 29 Junij 1742.

15. Ditto efter Agotthe Monsdatter paa ditto Gaard af 30 Junij 1742.

16. Ditto efter Gudmund Andersen paa Gaarden Nonaas dat: 9 Nov: 1742.

17. Ditto efter Michel Johan/n/esen paa Gaarden Litland dat: 14 aug: 1742.

18. Ditto efter Mons Monsen paa Gaarden Herland dat: 13 Jul: 1742.

1743: 8b
 
 

Og som ingen Sager til dette Ting Var indstævnede ey heller nogen videre udi Rette at fremføre noget, blev Restancerne for dette Skibbreedes Almue oplæste som beløber 220 rdr 1 mrk Ligeleedis forlanged Søfren Saxe Restancerne for afvigte Aar oplæste som beløber 97 rdr 1 mrk 8 sk og Tienden 1 rdr 3 mrk 3 sk.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 5te April blev almindelig Vaarting holdet med Echangers Skibbreedes Almue paa Tingstædet Hoshovde i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts foged, og De for dette Aar opnevnte Retten betienende saavel gamle som nye Laug Rettes Mænd, sc: 1. Niels Johannesen Esem 2. Fuuse Washelle 3. Magne Andersen Biørge 4. Ole Olsen Esem de nye 5. Mons Tøresen Øfre Echenes 6. Johannes Børgesen Yttre Eide 7. Lars Iversen Øfre Echenes 8. Anders Magnesen Øfre Echanger,

Hvor da for Retten bleve alle de Kongl/ige Forordninger og Rescripter oplæste som Ved det første Ting Ved Arne Skibbreede. Derefter blev fremlagt til Publication

1. Et Skiftebrev efter Ole Nielsen forretted paa Gaarden Yttre Hindenes d/en 2 Martij 1742.

2do. Et ditto efter Brithe Andersdatter forretted paa Gaarden Tvedten d/en 5te Nov: 1742.

3tio. Anders Mathiasen Biørndahls udgivne Skiøde til Lensmanden Magne Esem paa 18 Mark smør og 12 Kander Malt udi Gaarden Biørndahl dat: 5te April 1743 og udi Pantebogen fol: 240 ordlydende indført.

Ole Knudsen Farrestvedt frembragte en stor biørne feld, som hand i afvigte Aar 1742 i Steenslands Marcken udi Modahlen haver fældet for hvilcket skud hand ey har nødt Betaling efter Forordningen som hand nu paastaaer og forlanger.

4. Karen Friman S/a/l/ig/ Johan Garmans Enckes udgivne Bøxelsæddel til Halver Nielsen paa 1 Spand Smør og 1 Mæle Malt udi Gaarden \Sandvigen i/ Echanger dat: 17de 8ber 1742.

5. Ditto hændes udgivne bøxelsæddel til Niels Aschildsen Nibe paa 1 Spand Smør og 1 Mæle Malt udi Gaarden Sandvigen i ditto Skib/breede dat: 28de Junij 1742.

D/en 6te ejusdem blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rettes Mænd og blev til Publication fremlagt

1. Ragnilde Iversdatters udgivne Skiøde til Iver Nielsen paa 1 p/un/d Smør 12 Kander Malt udi Gaarden Røe dat: 5te April 1743 og udi Pantebogen fol: 241 ordlydende indført.

2. Brithe Aamundsdatter og Iver Nielsens udgivne Skiøde paa 1 p/un/d 7 1/9 Mark Smør udi Gaarden Indre Hindenes til Aamund Nielsen dat: 5te april 1743 og udi Pantebogen fol: 241 ordlydende indført.

Og som Videre ey blev udi Rette fremført efter at der af Tinggaarden 3de gange blev derefter spurdt, fremlagde Fogden Smith sin for Dette Skibbreede forfattede 1ste termins Skatte Restance som for Almuen blev oplæst og beløb sig 218 rdr 1 mrk 12 sk, ligeleedis forlanged Søvren Saxe Restancerne for afvigte Aar 1742 som beløb sig 90 rdr 1 mrk 12 sk Restancerne for Kongetienden beløber 11 rdr 2 mrk.

1743: 9
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 18de April blev Almindelig Vaarting holdet med Herløe Skibbreedes Almue paa Tingstædet Alvestrømmen, hvor Retten i Overværelse af Deres Maj/este/ts Foged og de Retten for dette Aar betienende Laug Rettes Mænd blev fremholdet Sc: 1. Johannes Baarsen Kaalevog 2. Jaen Thomesen Kraagaas 3. Udi Ole *anderdahls Stæd som er svag blev i stæden antagen Niels Michelsen Wolle alle gamle Laug Rettes Mænd, 4. af de nye Laug Rettes Mænd Anders Olsen Kleppe 5. Anders Tøresen Follesøe 6. Ole Michelsen Kraagaas 7. Niels Larsen Floervaag 8. Jens Larsen Kaalevog,

Og blev sam/m/e tiid for Retten publicered alle de Kongl/ige Ordres Placater og Anordninger som ved første Tingstæd for Arne Skibbreede fol: 6 blev anteignede og anført.

1. Derefter blev til Udslettelse aflyst Ingebor Maria Knagenhielms udgivne Pante Obligation dat: 18de Dec: 1737 til Stadtzhauptmand Jan Von der Velde som d/en 14 Nov: 1742 er efter bem/el/te von der Veldes qvittances Udviis indfriet.

2. Publiceret H/er/r President Christian Krogs udgivne Pandte Obligation paa Capital 3400 rdr til H/er/r Cancellie Raad Hendrich Angel dateret 30te Sept: 1741 og udi Pantebogen fol: 211 ordlydende indført.

3. Aflyst Fyhrværcker Friderich Haches udgivne Pante Obligation til Pastor Spismacher udi Bergen paa Capital 500 rdr dat: 30te Nov: 1740 og efter Panthaverens Paateignede Qvittances Udviis d/en 7de Jan: 1743 indfriet og betalt saa intet paa Gaarden Strømsnes hæfter.

4. Ligeleedis aflyst bem/el/te Haches udgivne Pante Obligation til Obrist Lieutnantinde Bærenfelds paa Capital 50 rdr dat: 5te Jan: 1741 og indfriet efter hændes paateignede Qvittering d/en 14de Dec: 1742.

5. Bem/el/te Fyr Værcker Haachs udgivne Skiøde paa Gaarden Strømsnes skyldende 1 p/un/d 12 Mark Smørs Landskyld samt 1 Mæle Korn eller Malt tillige med der paa staaende Huuse bygninger et: (etc.) til Mad/a/me Ossia de Fine dat: 11 Dec: 1742 og udi Pantebogen fol: 242 ordlydende indført.

6. Deres Kongl/ig Maj/este/ts Skiøde for Arnold Meyer paa 1 Løb Smør udi Gaarden Hennøen, udi Herløe Skibbreede for hvilcken er givet 200 rdr dat: 18de Sept: 1742 og udi Pantebogen fol: 242 indført.

7. Arnold Meyers udgivne bøxelsæddel til Mons Nielsen paa 8 Mark Smørs Leye udi Gaarden Henøen dat: 10de April 1743 herved fuldte Revers ej: dat

8. Ditto udgivne bøxelsæddel til Halver Michelsen paa 16 Mark Smørs Leye udi ditto Gaard dat: 20 Dec: 1742 ligeleedis Revers ej: dat

9. Ditto udgivne bøxelsæddel til Christian Olsen paa 16 Mark Smør udi ditto Gaard dat: 20 Dec: 1742 med Revers ej: dat

10. Mons/ieu/r Peter Christian Krogs paa sin faders President Krogs Veigne udgivne bøxelbrev til Peder Olsen paa 1 p/un/d Smør 8 Kander Malt udi Gaarden Bærland dat: 19 Jan: 1743 herved følger Rever ej: dat

1743: 9b

11. Assessor Lausens udgivne bøxelsæddel til Mons Pedersen Harchestad paa 18 Mark fiskes Leye udi Gaarden Tielstad, Jomfrue Birgitte Lillienschiold tilhørende dat: 2den Jan: 1743 hermed følger Revers ej: dat

12. Ditto hans udgivne bøxelsæddel til Hans Nielsen Stuure paa 18 Mark Smør og 9 Kander Malt udi Gaarden Huusebøe dat: 12 Dec: 1742 med Revers ej: dat

13. Peter Krogs paa sin faders Veigne udgivne bøxelsæddel til Thomas Jansen paa 1 p/un/d Smør og 1/3 (1/5?) huud udi Gaarden Kraagaas dat: 14 Dec: 1742 med følger Revers ej dat

14. Anders Tvetens bøxelseddel til Anders Olsen Røesetter paa 12 Mark Smør 1/6 tønde Malt udi Gaarden Røesetter dat: 4de April 1743 med Revers

15. Jens Larsen Kochs bøxelbrev til Ole Nielsen Leervig paa ½ løb Smør og ¼ Tønde Malt udi den beneficerede Klockergaard Leervigen kaldet dat: 18de Martij 1743 med Revers ej: dat

16. Mons Olsen Tostensviig udgivne bøxelsæddel til Lars Monsen paa 12 Mark fiskes Leye udi Gaarden Tostensvig dat: 5te febr: 1743.

17. Ditto Mons Olsen Tostensviig oprettede dispensation blandt sine 2de Sønner og Ene Datter hvorleedis hands efterladte Midler i Arv efter hands Død skal ansees og modtages dat: 5te Febr: 1743 og udi Pantebogen fol: 243 ordlydende indført.

18. Karen Frimans udgivne bøxelsæddel til Ole Michelsen Gustad paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt udi Gaarden Gustad dat: 22 Dec: 1742.

D/en 19de ejusdem blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rettes Mænd hvorda til Publication blev fremlagt følgende documenter

1. Skiftebrev holdet paa Gaarden Toschen d/en 2 Martij \1743/ efter afgangne Giertrud Halversdatter og udi Pante bogen fol: 243 extraheret.

2. Skiftebrev holdet paa Gaarden Iden d/en 30te Maij 1742 efter Anne Marie Michelsdatter og udi Pante bogen fol: 243 extraheret.

3. Ditto holdet paa Gaarden Mitsioe d/en 1ste Junij 1742 efter Syneve Olsdatter extraheret udi Pante bogen fol: 243.

4. Ditto holdet paa Gaarden Schurtvedt d/en 28de Febr: 1743 efter Kari Magnes Datter extr: udi Pantebogen fol: 243.

5. Ditto efter Jens Andersen holdet paa Gaarden Kaursbøe d/en 1ste Martij 1743 og udi Pantebogen fol: 243 extraheret.

6. Rasmus Nielsens udgivne bøxelsæddel til Gudmund Michelsen paa 18 Mark Smør 6 Kander Malt udi Gaarden Rifschaar dat: 18de April med Revers ej dat

*5. (7.) Blev efter H/er/r Jens Brunns skriftlige begier inden Retten opbuden til bøxel de 3de Gaarder sc: Kaalaas, Haland og *Nordre som nu er øde liggende om nogen sam/m/e til bøxel Vilde antage, Da derom kunde Vedkom/m/ende addressere sig til Mad: S/a/l/ig/ H/er/r Hans Meyers Encke, som udi Landskyld og bøxel tilbyder sig at giøre Moderation, hvortil den til stæde værende Almue for nerværende Tiid ey viste nogen losthavere.

For Retten fremstillede sig Mons Bastesen og Knud Andersen begge Leylændinger paa Gaarden Rifschaar under No 102 i Herløe Skibbreede beliggende med Weemodig forestillelse det Deris paa

1743: 10

boende brugs tilhørende bondehuuser ved uløckelig Vaade Ild Natten til Mandagen d/en 22de 8ber afvigte Aar 1742 blev lagt udi Aske, hvor intet Huus blev til Overs undtagen en floer som Opsidderen Encken Brithe Tomisdatter tilhørte for hvilcken de øvrige bondehuuser tillige blev opbrendte, tillige med alle Deres indhøstede Avl af Høe og Korn, saa de i yderste Armod derover er geraaden, og som de 2de Opsiddere Knud Andersen og Encken Brithe Tomisdatter ey har Været mægtig at Vedblive eller opbygge Gaarden med nye Huuser igien, har de for Juulen begge frasagt sig Deres Jordebrug, men som den 3die Leylænding Mons Bastesen agter at Vedblive sit brug og sam/m/e efter Leylighed Ved bygning see istandsatt, den tilstæde værende Ejere for den fierdepart i bem/el/te afbrente Gaard Rasmus Alvem og inden Retten lover at see brugets tilhørende Huuse opbygte, som og (af?) den tredie fierdeparts Ejere, der alle ere umyndige, Ved Deres Formyndere vel nøye i agttager, er Deres indstændige begier at efter dette Tingsvidnes erholdelse om Uløckens Tildragelse, for samtlige saavel Opsidderen Mons Bastesen som de øvrige Ejere maatte allerunderdanigst skee Ansøgning om Skatte frieheds Erholdelse efter Skatte forordningen, ligesom de af den tilstæde værende Almue og Laugrett forlangede Deres sandfærdige Vidnisbyrd om deres Udsiigende og forestillelse i alt saaleedis forholdt sig, hvortil samtlig Laug Rettet enstem/m/ig svarede at det disverre saaleedis i alt forholdt sig, hvorfor dette Tingsvidne under Rettens fulde forseigling bliver de ansøgende meddeelt.

Mons/ieu/r Saxe æskede udi Rette den fra sidste Høste Ting mod Magdelie Niels Datter opsatte Leyermaals Sag men som hun ikke mødte hand og selv tilstoed at Stevnemaalet Var mislighed udi Reserverede hand sig med Continuations Stevning at faae Sagen til nestkom/m/ende Som/m/erting til paakiendelse incam/m/inered og til sam/m/e Tiid forlanged Sagen opsatt.

Dernest fremstillede sig for Retten Søvren Saxe og gav tilkiende at da forrige Sogne Præst til Mangers Præstegield afgangne H/er/r Hans Meyer ikke forinden hand Ved døden afgick meddeelte Comparenten nogen attester, betræffende Leyermaal udi Egteskab eller forbuden Leed og Sabathens modvillige Overtrædelse med Kierkens forsøm/m/else udi ditto Præstegield for sidstleeden Aar 1742, hvilcke omrørte attester Comparenten til belæg Ved hands paa afgangne foged Smeds Sterboes Veigne allerunderdanigst aflagde Reegenskab for Nordhord og Wosse Fogderie Kongl/ig Oppebørsler for sam/m/e Aar uforbigiengelig behøvede.

I saadan Anleedning tilspurdte bem/el/te Søvren Saxe den gandske Tingsøgende og nerværende Almue 1mo Om den/n/em Var Vitterlig at nogen Egtegift Mand herudi dette Skibbreede for saavidt deraf under Mangers Præstegield henhører udi Aaret 1742 haver beganget Leyermaal enten udi Egteskab eller forbuden Leed, 2do Ligeleedis om Almuen Vidste om nogen i sam/m/e Aar og Skibbreede imod hands Kongl/ig Maj/este/ts allernaadigste forordning af dato 12 Martij 1735 haver overtraad Sabaten med Kirkens forsøm/m/else og derfor burde bøde,

Til hvilcken 2de Qvestioner, saavel Lensmanden som Laug Rettet og den nerværende

1743: 10b

Almue enstem/m/ig svarede, at aldeelis intet af det omspurdte i Aaret 1742 i Herløe Skibbreede er forefaldet eller sig tildraget haver.

Comparenten Søvren Saxe var dette Almuens Svar og udsigende beskreven begierende, som Retten bevilgede.

Diedrich Andersen Knappen indleverede paa H/er/r Assessor Johan Lausens Veigne en skriftlig forfatted Stevning af 20de Martij 1743 saalydende NB med de 2de StevneVidner Anders Hansen Hopland og Diedrich Andersen Knappens Paateigning sam/m/e lovlig at Være forkyndt mod Contraparten Lensmanden Anders Tvedten.

Stevningen blev for Retten lydelig oplæst, hvorefter Lensmanden bem/el/te Anders Tveten for Retten fremstoed, og vedtoeg lovlig Stevnemaal,

Dernest fremlagde bem/el/te Diedrich Knappen paa Citantens Veigne en beskickelses forrettning til Lensmanden Anders Tvedten af 5te Julij 1742 med bem/el/te Anders Tvetens paateignede Erklæring og besvarelse af 6te ejusdem, hvilcken beskickelse af Raadstue Tienerne i Bergen d/en 24 Aug: sam/m/e Aar er Sorenskriver Tønder forkyndet saaleedis hvor paa hand ey første gang, men d/en 5te 9ber 1742 har givet sin Erklæring saaleedis lydende, som hand til Rettens Oplysning har Villdet lade insinuere, ligeleedis fremlagde hand paa Citantens Veigne en brev til Skifteforvalterne udi afgangne Sorenskriver Tønders Sterboe af dato 28de 9ber 1742 med bem/el/te Skifteforvalteres Erklæring at Remitteres til den Constituerede Sorenskriver Johan Reutzes besvarelse som tillige under 13de Dec: 1742 af ham og Jens Holches ved paateigning fandtes beskreeved, nok frem Viiste hand at den udi Stevningen ommelte Laugtings Dom er paa nyt taget beskreven hvorfore hand paastaaer af Lensmanden betalning, og som af bem/el/te Diedrich Andersen ey fleere documenter blev i Rette lagt blev Sagen til Procedur foretaget.

Og af Diedrich Andersen Lensmanden tilspurdt om hand imod de indleverede documenter havde noget at erindre, hvortil Lensmanden som i alt haver paaført alle de i Rette lagde documenter, erklærede sig for Retten det hand Vel haver efter Assessor Lausens forlangende modtaget Laugtingsdommen til Vaartinget i Aaret 1742 for sam/m/e til Publication at over levere Afgangne Sorenskriver Tønder, men sam/m/e fra ham ey bekom/m/ed tilbage, ligesom hand og aldeelis ey kand tilstaae at have Væred drukken den tiid tinged var om/m/e, paa hvilcken tiid han/n/em bem/el/te Laugtings Dom kunde tilleveres, det og efter hans formeening forinden sam/m/e blev publicered til Tinge ey kunde leveres ham, ligesom hand og med Eed agter at purgere (rense) sig det hand aldrig siden den tiid har faaed eller bekom/m/ed fra S/a/l/ig/ Sorenskriveren den omstevnte Dom, hvorfor hand til neststundende Vaarting, da hand agter saavel at faae indstevnet Vidner om hands Ædruelighed ved Tinget da Dom/m/en blev overleveret, som Ved Eed at fralægge sig den ikke har været udi hands Værge siden den af ham til S/a/l/ig/ Sorenskriveren blev af ham overlevered, forlanger Sagen opsatt, da hand ved

1743: 11

Contra Stevning agter saavel til Vidners førelse som Eeds Anhørelse at indkalde Citanten H/er/r Assessor Lausen; og som hands forlangte Opsættelse siunes rimelig opsættes Sagen til nestkom/m/ende Som/m/erting.

Hans Andersen Hesdahl haver Ved mundtlig Stevnemaal Ved Stevne Vidnerne Helje Esbetvedt og Ole Scharpnes ladet til dette Ting indkalde Lensmanden Anders Tveten fordi hand med Skields ord har begiegned ham d/en 1ste Martij 1743 udi Deres samling paa Gaarden Røsetter,

Den indstevnte Anders Tveten mødte for Retten Vedtoeg lovlig at Være stevnet, og inden Retten declarerede det hand udi en slags Ubesindighed og et liidet Ruus havde sagt de ubeqvems Ord, de hand aldeelis ey kunde eller burde tilstaae, da hand ey andet end all godt søm/m/eligt og anstændig Veed at siige om ham, det hand og publique ham nu erklærer for, og som Citanten Hans Andersen hermed er fornøyed og ey vil Videre til satisfactions Erholdelse paaføye ham nogen Udgifter, haver de begge med haandreckning indgaaed, at leve som skickelige folck herefter eenige og kierlige og at de Ord som er falden blandt dem som utalte skal af dem indbyrdes og andre være forglemte.

Johannes Christiansen Toschøen haver Ved mundtlig Stevnemaal ved Stevne Vidnerne Helje Esbetvedt og Ole Schorpenes ladet til dette Ting indkalde Knud Michelsen Tosche for Skieldsord som hand haver talt afvigte Høst,

Den indstevnte Mødte ikke hvorfor Stevne Vidnerne fremstode og tillige gav tilkiende det de under sam/m/e Sag tillige havde indstevnet Rasmus Aamundsen Taasche og *Michelsen til Vidne at føre om den/n/e Sag men da de tilkiende gav de ey under falsmaals bøder havde indstevnet bem/el/te Vidner bliver Sagen til nye Stevnemaal afviist.

Publiceret Peter Christian Krogs udgivne bøxelsæddel til Hans Jacobsen Gripen paa 9 Skilling udi Jord udi Gaarden Myrtvedt dat: 18de April 1743.

Mad/a/me S/a/l/ig/ Gunder Gundersen Fissers Encke har til dette Ting indstevnt Niels Øfre Kleppe formedelst hand nedstleeden høst skal have hugget Huuse Tøm/m/er og sam/m/e soldt endskiøndt hand 2de gange tilforn formedelst ulovlig Skovhugster er bleven giordt paamindelse. derom at lide dom til undgieldelse med Erstatning for Processens Omkostning.

Den indstevnte Niels Øfre Kleppe mødte ikke, hvorfor Stevne Vidnerne Niels Michelsen Wolle og Anders Halsteensen Nedre Tvedt for Retten fremstode og ædelig med opragte fingre afhiemlede Stevnemaalets forkyndelse saaleedis det de med 14 dages Varsel haver i hands eeget Hus og i hans Kones paahør til dette Ting indstævnet ham at

1743: 11b

møde Citantinden Mad/a/me Gunder Fissers Encke for den ulovlige Skaughu[g]st bem/el/te Niels Øfre Kleppe paa hændes tilhørende Gaard har forøvet, og som bem/el/te efter 3de ganges Paaraab ey var tilstæde forlangede Procurator Otthesen paa Citantindens Veigne at Laugdag maatte han/n/em forelægges, som Retten bevilgede ham hvilcken Laugdags forelæggelse Citantens fuldmægtig forlanger sig beskreven meddeelt.

Ditto Mad/a/me Fisser Contra Gudmund Nedre Kleppe

Formedelst hand nestleeden Høst skal have nedhugget et stor Master Tree enddog hand var forbuden sam/m/e at røre, saa og skal hand have sagt at dersom hand havde Vist at hand ikke skulle have faaed sin Noed indsatt i Citantindens fiske Noed, da skulle hand vist hvad hand Vilde have giordt med hændes Node mand, og at hand nemlig Gudmund inden 3 Aar skulle maged det saa, at hun nemlig Citantinden ey skulle faae sin Noed i Søen.

Gudmund Nedre Kleppe mødte ikke, hvorfor Stevne Vidnerne {h..} Niels Michelsen Volle og Anders Halstensen Nedre Tvedt under Eed afhiemlede, det de med 14 dagers Varsel haver i hands fraværelse i hans eget Huus og Kones Paahør indstevnet bem/el/te Gudmund for den/n/e Rett at møde Citantinden fordi hand har uden hændes Minde nedhugget et Mastertræe for Videre har de ey af den indførte Stevning indkaldet ham i Rette for,

Udi den/n/e Sag *erindredrede Procurator Otthesen om Laugdag.

Afsagt

Den indstevnte som lovlig er indstævnet forelægges Laugdag til nestholdende Som/m/erting.

Ditto Contra Michel Nedre Kleppe!

Som er stevnet for skyldige og Resterende bog gield 4 rdr 2 mrk 7 sk samt 6 (5?) Aars Landskyld og 3die tage tilsam/m/en 3 rdr 4 mrk 8 sk i alt 8 rdr 15 sk.

Den indstevnte mødte ikke hvorfor Stevnevidnerne Niels Michelsen Wolle og Anders Halsteensen Nedre Tvedt fremstode og under Eed afhiemlede det de med 14 dages Varsel i hans eeget Huus og i hands fæste Piges paahør haver indkaldet bem/el/te Michel Nedre Kleppe at møde Mad/a/me Fisser for pligtige Landskyld for 5 aar samt Resterende boggield.

Bem/el/te Otthesen erindrede om Laugdag.

Afsagt

Den indstevnte som lovlig er indstevnet forelægges laugdag til nestholdende Som/m/erting.

Dernest blev paaberaabt om nogen fleere Sager til dette Ting var indstevnede hvortil efter paaberaab ingen indfandt sig.

Dernest loed Arnold Meyer under skriftlig forfatted document freedlyse sin Gaards tilliggende Herlighed efter det ham efter Kongl/ig Skiødes dat: 1742 Erhvervelse for Gaarden Hennøen med videre efter detz indhold som udi Pantebogen fol: findes indført.

Ole Pedersen fremkom for Retten og lod tinglyse sin Pænge Mangel til En Løb Smør udi Gaarden Schurtvedt som hands fader Peder Knudsen Toschen efter Skiøde dat: Bergen d/en 25 Aug: 1734 har Været eyere for sam/m/e skiøde er sam/m/e Aar d/en 13 8ber Til Tinge publicered, hvorefter

1743: 12

hand som ælst igienlevende Sønn efter afgangne sin fader formeener sig at Være Odelsberettiged, og i den henseende her ved lader lyse sit forfald af Pænge mangel om hvilcket Comparenten Ting attest forlanger.

Restancerne for den/n/e 1ste termins Skatter beløber sig for dette Skibbreedes Almue 268 rdr 1 mrk 1 sk, for afvigte Aars Skatter beløber Restancerne sig i alt 178 rdr 4 mrk 9 sk Restancerne for Kongetienden for sam/m/e Aar 10 rdr 1 mrk 5 sk; hvilcke tings Vidner alle af Retten bleve attesterede og forseiglede.
 
 
 
 

D/en 19de April blev Retten til almindelig Vaartings holdelse med Radøe Skibbreedes Almue satt paa Ting stædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts foged og de Retten administrerende Laugrettes Mænd sc: 1. Arnold Meyer, 2. Johannes Quidsteen 3. Anders Strømme 4. Anders Søre Wetaas 5. Niels Lunde 6. Clement Røsnes 7. Johannes Indre Tauløe (Taule) 8. Østen Lunde,

Hvor da for dette Skibbreedes Almue ligeleedis blev publicerede alle de Kongl/ig Allernaadigste forordninger og Rescripter som Ved nestforrige Ting holdet med Herløe Skibbreede.

Dernest blev til Publication fremlagt

1. Arnold Meyers fredlysning for Hennøe Gaards Herligheder ligesom for nestforrige Skibbreede Almuen blev bekiendt giort.

2. Ole Nielsen Indre Sæbøes udgivne Skiøde til Knud Nielsen paa 1 p/un/d 3 Mark Smør 1/5 deel faaer dat: 19de April 1743 og udi Pante bogen fol: 243 ordlydende indført.

3. Mons Boges som formynder for Ole Olsen Johannes Olsen Schielanger paa egne og umyndiges Anne, Maria og Helje Olsdøttre samt Stephen Olsens Veigne, Christian Schielanger paa egne Veigne Jan Knudsen Helle paa egne og Syneve Olsdatters Veigne Deres udgivne Skiøde til Mons Tørrisen paa 9 Mark Smør 12 Kander Malt udi Gaarden Kaalstad dat: 19 April 1743 og udi Pantebogen fol: 243 ordlydende indført.

4. Knud Aamundsen Soltveidt, Ole Larsen Hopland og Ole Monsen Luren Deres udgivne Skiøde til Magne Monsen paa 11 67/70 Mark Smør og 11 67/70 Kande Malt udi Gaarden Indre Sylte dat: 16 Dec: 1742 og udi Pantebogen fol: 243 indført.

5. H/er/r Hans Evertzen Meyer udgivne bøxelsæddel til Erich Nielsen paa 8 Mark Smør og 9 Kander Malt udi Gaarden Nordre Morchen dat: 4 Jan: 1743.

6. Frue Margrethe Storm udgivne bøxelsæddel til Hans Johan/n/esen paa 18 Mark Smør og 18 Kander Malt udi Gaarden Tollishaug dat: d/en 6 Mart: 1743 her med fulte Revers ej: dat:

7. H/er/r Hans Meyers udgivne bøxelsæddel til Halver Christiansen Morchen paa 4 ¼ Skilling eller 25 ½ Mark Smør udi gaarden Namtvedt dat: 26 Dec: 1742.

8. Ditto Meyers udgivne bøxelsæddel til Ole Larsen Østrem paa 22 ½ Mark Smør og 15 Kander Malt udi Gaarden *bratte Taule* (Brattetaule) dat: 31 Maij 1742.

9. Ditto Meyers udgivne bøxelsæddel til Anders Olsen Haaland paa 9 Skilling Jord udi Gaarden *Kitsætter (Kjeset) Mangers Præsteboel tilhørende dat: 31 Maij 1742.

10. Ditto Meyers udgivne bøxelsæddel til Johannes Andersen Nordmorchen paa 9 Mark Smør og 4 ½ Kande Malt udi Gaarden Nordmorchen dat: 19 Dec: 1742.

1743: 12b

11. Agneta S/a/l/ig/ Cap. Peter Hofmans udgivne bøxelsæddel til Peter Andersen Ascheland paa 18 Mark Smør og 7 ½ Kande Malt som til hartkorn (Betegnelse for rug, kveite og dels bygg) er Reduceret til 6 3/8 Sættninger (Setting = kornmål) udi Gaarden Ascheland dat: 18 april 1743.

12. Peder Hofmands udgivne bøxelsæddel til Erich Knudsen Helle paa 18 Mark Smør 10 kander Malt udi Gaarden Yttre Helle dat: 13de Dec: 1742 med hosfølgende Revers ej: dat:

13. Elsebe Schiøttes udgivne bøxelsæddel til Hans Gundersen Nordvig paa 12 Mark Smør og 8 Kander Malt udi Gaarden Grindem dat: 21 Aug: 1742 med hosføyed Revers ej: dat

14. Arnold Meyers udgivne bøxelsæddel til Johannes Knudsen paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt udi Gaarden Marøen dat: 10de April 1743 med Revers ej dat

15. Ditto Meyers udgivne bøxelsæddel til Anders Nielsen paa 1 p/un/d Smør og 8 Kander Malt udi Gaarden Marøen dat: 10de April 1743 med Revers ej dat

16. Com/m/erce Raad Gartners fæstesæddel paa *bøe vogs* (Bøvaags) Huuse Grund, til Arnold Meyer for hvilcken til Grundeleye skal betales 3 rdr Aarlig dat: 12 8ber 1741.

17. Publiceret et Skiftebrev forrettet paa Gaarden Indre Sylte d/en 25 Maij 1742 efter afgangne Ragnilde Olsdatter og udi Pante bogen fol: 244 extraheret.

D/en 20de ejusdem blev Retten igien med sam/m/e Laug Rettes Mænd satt

1. Publiceret et Skiftebrev forretted paa Gaarden Hoele d/en 22 Maij 1742 og udi Pante bogen fol: 244 extraheret efter afdøde Rasmus Monsen.

2. Ditto forretted paa Gaarden Tiore d/en 21 Maij 1742 efter Brithe Monsdatter extrah: udi P: bogen fol: 244.

3. Ditto forretted paa Gaarden Wildanger efter Ingebor Gregusdatter d/en 25 Maij 1742 extrah: udi P: bogen fol: 244.

4. Ditto forretted paa Gaarden Kaalstad efter Ragnilde Johan/n/esdatter d/en 26 Maij 1742 extr: udi Pb: fol: 244.

5. Ditto paa Gaarden Hole efter Aslach Olsen d/en 14de April 1742 og udi P: bogen fol: 244 extrahered.

6. Jan Olsen Hatten og Johannes Olsen Notenes paa Deres Myndtlingers Veigne udgivne Skiøde til Joen Knudsen paa 11 Mark Smør 5 ½ Kande Malt dat: 20 April 1743 og udi Pantebogen fol: 244 indført.

7. Knud Gielmeydens udgivne bøxelsæddel til Erich Nielsen paa 1 Løb Smør udi Gaarden Sletten dat: 14 Jan: 1740 med Revers ej dat

8. Peder Hofmands udgivne bøxelsæddel til Lars Olsen Indre Helle paa 18 Mark Smør og 10 Kander Malt udi Gaarden Yttre Helle dat: 20 April 1743.

Og som ingen Sager til dette Ting Var indstevnede fremlagde fogden Smith sine for 1ste termin forfattede Restance over de Kongl/ig allernaadigste Skatter som beløber 215 rdr 3 mrk 10 sk Restancerne for afvigte Aars Skatter beløber 65 rdr 3 mrk 4 sk Restancerne paa Tienden 8 rdr 1 mrk 5 sk.

1743: 13
 
 

Dernest fremsadte Søvren Saxe til dette Skibbreedes Tingsøgende og nerværende Almue, de selv sam/m/e tvende Spørsmaaler ang/aaende Leyermaal og Sabbathens Overtrædelse etc, som for Herløe Skib/breede findes Specialiter anførte. Hvortil af Lensmanden, Laug Rettet og Almuen enstemmig blev svaret lige det sam/m/e, som Herløe Skibbreedes Almue udsagt og forklaret haver, nemlig at slet intet af det omspurte her i Radøe Skibbreede afvigte Aar 1742 er forefaldet,

Comparenten forlangede det passerte beskreven som han/n/em ikke kunde nægtes, Men at saaleedis inden Retten er tilgaaet bekræftes under min Haand og samtlig Vores forseiglinger.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 22de April blev Retten til almindelig Vaarting holdet med Alenfit Skibbreedes Almue paa Tingstædet Alvestrømmen i Overværelse af Deres Maj/este/ts Foged og de Retten betienende Laug Rettes Mænd sc: 1. Knud Schare 2. Ole Lie 3. Lars Monsta 4. Hans Monsta 5. af de nye Laug Rettes Mænd Bendix Tofting 6. Johannes Aamundsen Tofting 7. Stephen Knudsen Langenes 8. Peder Hoversen Nesse.

Hvor da for Retten bleve alle de Kongl/ige Forordninger og Rescripter publicerede som for de forrige Tingstæder.

Dernest publicered følgende documenter

1. Obristinde Helvig Bugs S/a/l/ig/ Møllerups Enckes udgivne Pante Obligation dat: 1ste Febr: 1737 til Auctions Directeur Bendix Ernst Manich paa Capital 100 rdr hvor Gaarden Fladøen er sat til forsickring hvorom Videre under fol: 245 udi Pante bogen sees.

2. Bem/el/te Obristinde Møllerups Enckes udgivne Pante Obligation dat: 10de April 1737 til bem/el/te Creditor Bendix Manich paa Capital 100 rdr med sam/m/e Underpandt vide Pante bogen fol: 245 ordlydende indført.

3. Knud Simensen Fosses udgivne Skiøde til Arne Simensen Fløgsand paa 1 p/un/d 4 Mark Smør 18 2/3 Kande Malt udi Gaarden Indre Fosse dat: 18 April 1743 og udi Pante bogen fol: 244 ordlydende indført.

4. Hans Mongstad, Jens Jacobsen Mongstad paa sin Myndtlings Veigne Aamund Totland Ole Monsen Sporcheland begge paa Deres Mundtlingers Weigne udgivne Skiøde til Niels Larsen paa 9 Mark Smør og 6 Kander Malt udi Gaarden Nesse dat: 22de April 1743 og udi Pante bogen fol: 244 indført.

5. H/er/r Anders Daaes Mageskifte paa Gaarden Stoeroxe skyldende 3 Løber 18 Mark Smør til Johan Garman dateret 16 Sept: 1733 og udi Pantebogen fol: 245 ordlydende indført.

6. Niels Larsen Nesse[s] Odels Lysning til en endeel Jordegotz udi Gaarden Søre Nesse efter documentes Videre indhold som udi Pante bogen fol: 245 findes ordlydende indført.

7. Biskop Bornemans udgivne bøxelsæddel til Soldat Ole Nielsen paa 18 Mark Smør og 15 Kander Malt udi Gaarden Erstad Bergens bispe stoel tilhørende dat: 20 Nov: 1742 med Revers ej dat

8. Magne Michelsen Hauchaas og Mathias Olsen Brørvig paa Deres Myndtlingers Veigne udgivne bøxelsæddel til Anders Olsen paa 16 (18?) Mark Smør udi Gaarden Sieurset dat: 9 Martij 1743 med Revers ej dat

1743: 13b

9. Et Skiftebrev dat: 2den Nov: 1742 efter Marithe Olsdatter forretted paa Gaarden Nore Eicheland og extraheret udi Pantebogen fol: 246.

10. Ditto et Skiftebrev dat: 12 Martij 1742 efter Aslach Hansen paa Gaarden Indre Fosse og udi Pantebogen fol: 245 extraheret.

D/en 23de ejusdem blev Retten med sam/m/e Laug Rettes Mænd satt hvor da til Publication blev fremlagt

1. Ole Pedersens Odels Lysning til en halv Løb Smør og 18 Kander Malt udi Gaarden Isdahl og udi Pantebogen fol: 13 indført.

2. Mathias Haberdorfs udgivne bøxelsæddel til Erich Haldorsen Fyllingen paa den Jordepart og brug i Gaarden Østegaard som hands formand Thomas Haaversen i lang Tiid brugt haver dat: 22de febr: 1743.

3. Com/m/erce Raad Thomas Von der Lippe paa sin Søster Frue Knagenhielms Weigne udgivne bøxelsæddel til Peder Nielsen paa ½ løb Smør og ¾ deel Tønde Malt udi Gaarden Alver dat: 22 Nov: 1742.

4. Jacob Tvedtens udgivne bøxelsæddel til Knud Johannisen paa 18 Mark Smør og 12 Kander Malt udi Gaarden Soltveidt dat: 22 april 1743 paa den medfølgende Gienpart bøxelsæddel har Knud Johannisen Reversered sig at føde for sin Moder Brynilde Magnesdatter 1 Koe og 2de Smaler tillige at lade hænde nyde Underholdning i hændes Alderdom begge er daterede d/en 22de April 1743.

5. Erich Fosse og Niels Larsen Næsse begge som formyndere Deres udgivne bøxelbrev til Niels Stephensen paa 18 Mark Smør og 12 Kander Malt udi Gaarden Søre Nesse dat: 22 April 1743 med hosfulte Revers ej dat.

Søvren Saxe havde paa afgangne Fogden Smiths Sterboes Veigne til dette Ting Ved mundtlig Stevnemaal ladet indkalde Mons Hansen og Siri Hansdatter for begangne Leyermaal med hin anden da de begge Vare tienendes paa Gastgiever Stæden Alvestrøm/m/en alt til Leyermaals bøders Udreedelse efter Loven.

De indstevnte mødte ikke, hvorfor Stevne Vidnerne Knud Schare og Besse Schare under Eed afhiemlede det de med 14 dages Varsel haver indkaldet begge de indstevnte for begangne Leyermaal med hinanden at møde for den/n/e Rett, begge bleve stevnemaalet udi eget paahør forkyndet.

Citanten forlanged de indstevnte til neste Ting at møde.

Eragted

De indstevnte forelægges begge til Som/m/ertinged Lavdag da efter Sagens beskaffenhed Deres Sager skal blive paakiendte.

Fogden Smith haver paa Justitiens Weigne Ved mundtlig Stevnemaal indkaldet Gudmund Berrefiord fordi hand har nægted fløttning afvigte Aar da Krud og Kugler til de Norderste Regimenter skulle henføres, og da een anden i hans stæd blev leyed har hand ey Vildet betale 1 mrk som Knud Soltveidt for sin giørende fløttning burde have,

Den indstevnte mødte ikke hvorfor Stevnevidnerne Besse og Knud Schare fremstode

1743: 14

og under Eed afhiemlede det de med 14 dages Varsel har indkaldet bem/el/te Gudmund Berrefiord til dette Ting at møde fordi hand har nægted at betale 1 mrk til den som fløttningen har aflagt afvigte Aar paa hands Veigne.

[Eragted]

Den indstævnte forelægges Lavdag til nestkom/m/ende Som/m/erting at svare udi Sagen og efter beskaffenhed blive paadønt.

Flere Sager Vare ey til dette Ting indstevnede hvorfor Restancerne for afvigte Aars Skatter bleve oplæste som beløber sig 109 rdr 1 mrk 10 sk for indeværende Aars 1ste termins Skatter beløber sam/m/e til 268 rdr 1 mrk 3 sk.
 
 
 
 

Anno 1743 d/en 25de April blev Retten til et Almindelig Vaar ting holdelse med Lindaas Skibbreedes Almue satt paa det sædVanlige Tingstæd paa Giestgieveriet udi Kelstrømmen i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Retten betienende Laug Rettes Mænd sc: 1. Peder Joensen Oraas paa Ole Kielstrøm/m/ens Weigne 2. Knud Hauge 3. Jan Treeland 4. Aamund Lille Hovde 5. Halver Nedre Schodven 6. Anders Michelsen Refsdahl 7. Arne Olsen Tvetheraas 8. Jacob Jacobsen Tveteraas i stæden for Ole Olsen Holmen.

Og blev da for den/n/e Skibbreedes Almue alle de Kongl/ige ordres og befalinger som Ved de forrige publicerede

Ved dette Ting er foruden de forrige publicered en Kongl/ig Anordning hvorleedis det Ved Universitetet i *Khvn (København) skal forholdes med de unge Studerende, som agter at reyse Udenlands, for Deres Studeringer Videre at fortsætte dat: Christiansborg Slott d/en 15de Martij 1743.

Dernest blev til Publication frem lagt følgende documenter

1. Ole Lagesens udgivne Pante Obligation paa 65 rdr 4 mrk til Mad/a/me Grethe S/a/l/ig/ Johan Foermans Encke hvorudi Gastgiever Stæden og Videre Debitoris Ejendeele er til Underpandt satt Creditoren nest Henrich Paasche som der udi har priorite for 90 rdr bem/el/te Obligation er dateret Bergen d/en 13de febr: 1743 og udi Pantebogen fol: 246 ordlydende indført.

2. H/er/r Grøgaards udgivne bøxelsæddel til Fuuse Nielsen paa 1 Spand Smør og 1 Mæle Korn udi Gaarden Litlaas, Lindaas Præste boel tilhørende dat: 8 April 1743 med hosfølgende Revers ej dat

3. Raadmand Niels Nagels udgivne bøxelseddel til Johannes Olsen paa 13 ½ Mark Smør 1 ½ Skieppe Malt dat: 20 April 1743 udi Gaarden Førland.

4. Lars Pedersen Monsta, Christian Nielsen, Gaute Magnesen, Ole Jacobsen Leervogen og Anders Olsen Steenoe (Steine i Gulen?) paa Deres Myndtlingers Veigne udgivne bøxel sæddel til Lars Hansen paa 1/4 løb Smør udi Gaarden Leervogen dat: 19de febr: 1743 - med Revers ej dat

5. H/er/r Cancellie Raad Bagers udgivne bøxelsæddel til Joen *Mognesøn paa 12 Mark Smør 4 Kander Malt 12 Mark fiskes Leye udi Gaarden Østrem dat: 21de Jan: 1743 med hosfølgende Revers ej dat.

1743: 14b

6. H/er/r Torgus Grøgaards udgivne bøxelsæddel til Kasten Bastiansen paa ½ Vog fisk og 1 Mæle Korn udi Gaarden Kaarsøen Lindaas Præsteboel tilhørende dat: 28 Nov: 1742.

7. Publicered et Skifte brev forretted paa Gaarden Grimstad d/en 21 April 1742 efter Michel Halsteensen og extraheret i Pante bogen fol: 246.

8. Ditto Skifte brev forretted paa Gaarden Aadneland d/en 27 aug: 1742 efter afdøde Siri Olsdatter extraheret i Pantebogen fol: 246.

9. H/er/r Otthe Syndbyes udgivne Skiøde til sin Sviger Moder Mad/ame Johan/n/e Christine S/a/l/ig/ H/er/r Niels Schiøttes efterladte Encke paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle og 4re Kander Malt i Gaarden Øvre Houchaas for hvilcken Jorde part med paastaaende Huuse er betalt 45 rdr: sam/m/e er dateret d/en 13 8ber 1742 og udi Pantebogen fol: 246 ordlydende indført.

D/en 26de ejusdem blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rettes Mænd hvor til Publication blev fremlagt

1. H/er/r Torgus Grøgaards udgivne bøxelsæddel til Lars Gregoriusen Oxnes paa 16 ½ [Mark] Smør eller ¼ Vog fisk og ½ Mæle Malt dat: 22 Jan: 1743 med hosfølgende Revers.

Og som ingen Sager til dette Ting Var indstevnede blev Restancerne over De Kongl/ig Allernaadigst paabudne Skatter for Almuen oplæste som beløber sig for inde Værende Aars 1ste termin 335 rdr: 4 mrk 3 sk. Restancerne for afvigte Aar beløber 105 rdr 5 mrk 12 sk Kongetienden 42 rdr 3 mrk 12 sk.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 29de April indfandt jeg mig paa Gaarden Sætnes i Gulens Skibbreede i Anleedning af foregaaende Skriftlige Stævnemaal dat: 17 april 1743 saaleedis lydende for at tage Leylænding Anders Sætnes forhen brugte Bonde Huuser under lovlig taxation,

Til sam/m/e Forrettning mødte den paagieldende Anders Sætnes og erklærede for Retten at uagted hand ey havde Nødt Stævnings Tiid efter Loven Vilde hand dog gierne Vedtage at møde til Gienmæle Ved besigtelsen for *deved (derved) *dissnarere (des snarere) at faae Forrettningen fuldført ligesom hand og forhaabede derved udi medgaaende Omkostninger at blive noget soulagered (Av eng. solace = oppmuntre, trøste. Soutenere/sutenere = hjelpe, understøtte);

Til bem/el/te Forrettnings fremholdelse mødte Citantens fuldmægtig Søfren Saxe og med de af fogden Rasmus Smith opnevnte besigtelses Mænd sc: Jetmund Rørtvedt, Ole Kielboe, Mons Reinen, Hans Nord Gulen, Sieur Oppedahl og Hans Virchesdahl forfare alle de bruget tilhørende Huuser. hvor da et hvert Huuses brøstfældighed blev efter seed, samt hvad til dessen Reparation og i standsættelse Vilde medgaae, paaskiøn/net.

1. Blev Stue huuset som er 8te Alen lang efterseed, hvorpaa fattedes En toervald 8 sk 2 Voger Næver 1 mrk 8 sk en halv Tylt troe 8 alen lang 1 mrk tvende Torvalds Kroge 2 sk, til sam/m/e at føre til stæden og forarbeyde paa sin eegen kost 2 mrk.

2. Dernest blev Laen efterseed som befindes at være af ham med nyt til bygt en Svale som er i god Stand, paa Laen i sig selv fattes 2 Tylter Huun tilsam/m/en for 2 mrk En Torvald 11 alen

1743: 15

lang som koster 11 sk, til sam/m/e at bringe paa Stæden og forarbeyde 1 mrk 8 sk hvorved sam/m/e Huus kand bruges i Lovfør Stand.

3. Floren befandtes i slet Tilstand, hvorfor til sam/m/es i Standsettelse af Mændene blev paaskiøn/n/et at Ville medgaae 1 ½ Tylt tim/m/er 9 alen lang á 1 rdr 3 mrk en halv tylt Sper 6 alen lang á 2 mrk støcket 2 Torvalder 12 alen 1 mrk 8 sk, Toe Tylter troe á 3 mrk Tylten 8 Voger Næver á 12 sk Vogen 3 Tylter Huun á 12 sk Tylten 6 torvalds Kroger 6 sk til sam/m/e at bringe paa Stæden og forarbeyde i alt 2 rdr 3 mrk.

4to Befandtes et Smale Huus i forsvarlig Stand.

5. En Mad boe ligeleedis i god Stand.

6. Noch befandtes paa den eene siide af Stuen en af Leylændingen selv opbygget Skygge eller liden Lade som af Mændene blev taxered for 2 rdr: som igien til Afdrag paa Aaboden bliver at decourtere.

7. Noch fandtes et got og forsvarligt Nøst som er 15 alen lang og 9 alen breed som af Leylændingen er opbygt i stæden for et andet som Var mindre, og af Ælde blev nedrevet, men som bem/el/te Leylænding Anders Sætnes paastoed at det Nøst som nu er paa Stæden af ham maae blive bortfløttet, da det er større end til Gaardens brug og hand derimod vil forbinde sig til at opbygge et nyt og forsvarligt Nøst, taxerede Mændene at til sam/m/es opbyggelse Vilde medgaae til Materialier og Arbeyds Lønn i alt 6 rdr:,

Hvorved Citantens fuldmægtig Var fornøyed naar hand inden Aarets Udgang skaffer det ovenmelte Nøst paa Stæden og udi forsvarlig Stand. ligesom hand forlangede at da hand ey videre havde ved den/n/e forrettning at erindre uden at de til besigtelsens forrettningen medgaaende Omkostninger maatte bereignes, samt at forrettningen derefter maatte blive ham beskreven meddeelt, anføres sam/m/e saaledis.

For Stempled Papier og forrettningens beskrivelse med forseiglings Pænge og en dags forrettning paa Aastæden 3 rdr 5 mrk 12 sk, Laugrettes Mændene 1 rdr 2 mrk fløttnings Pænge fra og til Stæden 3 mrk fogden for Mænds opnevnelse 1 mrk - tilsam/m/en 5 rdr 5 mrk 12 sk, hvilcket alt tillige med de for Citanten foraarsagede Udgifter til sin fuldmægtig som ey paastoed meere end 1 rdr 3 mrk den ind stævnte Anders Sætnes inden 15 dage efter den/n/e Aaboeds forrettnings lovlige tagne beskrivelse og forkyndelse som i alt beløber til den summa 20 rdr 3 mrk 7 sk udreeder under Videre adfærd efter Loven.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 29de April blev Retten til et almindelig Vaarting holdelse med Gulens Skibbreedes Almue sat paa Tingstædet *Schieljehavn i Overværelse af Deres Maj/este/ts Foged, og de Retten for dette Aar betienende Laug Rettes Mænd. sc: 1. Jacob Johannesen Haue, 2. Jetmund Jacobsen Rørtvedt 3. Knud Rasmusen Yttre Mittun 4. Ole Pedersen Kielbøe alle af de forrig udtagne 5. Hans Persen Norgulen 6. Sjoer (Sjur) Andersen Nedre Opdahl 7. Hans Olsen Wirchesdahl 8. Mons Rasmusen Øfre Opdahl nye eedtagne Laug Rettes Mænd.

Hvor da for dette Skibbreedes Almue alle de Kongl/ige ordres og befalinger bleve publicerede som Ved de forrige Ting stæder.

Dernest blev frem lagt til Publication følgende documenter

1. Michael Tønders forrige Sorenskriver over Nordhorlehns udstæde Auctions Skiøde dat: 10 Sep: 1742 til Mathias Pedersen paa 12 Mark Smør udi Gaarden Merchesdahlen for hvilcken er givet 20 rdr sam/m/e er udi Pante

1743: 15b

bogen fol: 246 ordlydende indført.

2. Mathias Pedersens udgivne Skiøde til Hans Hendrich Didichen paa 12 Mark Smør udi Gaarden Merchesdahlen dat: 11 Sept: 1742 og udi Skiøde Protocollen fol: 246 indført.

3. Magdalene Sal/ig Arnoldi de Fines udgivne Skiøde til Hans Jordeman paa 2 p/un/d 6 Mark Smør udi Gaarden Neerdahl dat: \Frøsetter/ d/en Sept: 1742 og udi Pantebogen fol: 247 indført.

4. Ingebor S/a/l/ig/ Lars Pedersens udgivne bøxelsæddel til Ole Pedersen paa ½ løb Smør udi Gaarden Wasvigen dat: 29 April 1743 med hosfølgende Revers ej dat

5. Abel Lems S/a/l/ig/ Rector Mønichens udgivne bøxelsæddel til Peder Hansen paa 1 p/un/d Smør og ½ spand fisk dat: 31 8ber 1742.

6. Cancellie Raad Bagers udgivne bøxelsæddel til Lars Joensen paa 22 ½ Mark Smørs Leye udi Gaarden Bremnes Bergens Laugstoel tillagt dat: 8de Dec: 1742 med hosfuldte Revers ej dat

7. Biskop Bornemans udgivne bøxelsæddel til Claus Olsen paa ½ løb Smør udi Gaarden Henrichsbøe Bergens bispestoel benaadet dat: 2 Martij 1743 med hosfølgende Revers ej dat

8. H/er/r Thomas Som/m/ers udgivne bøxelbrev til Paul Josephsen Lille Nordahl paa ½ løb Smør udi Gaarden Nyeham/m/er Evenvigs Mensal tilhørende dat: 25 april 1743 med Revers ej dat

9. Christen Mullers som Laugværge paa Encken Syneve Indre Øens Veigne udgivne bøxelbrev til Ole Joensen paa 18 Mark Smør ¼ Deel faar udi Gaarden Stevnebøe. dat: 20 Dec: 1742 med Revers ej dat

10. Hans Sørensen Lind paa sin Myndtling Søren Ludvigsen Lems Veigne udgivne bøxelbrev til Joseph Josephsen paa 2 p/un/d 6 Mark fisk udi Gaarden Grimen dat: 19 Martij 1743 med Revers e. d.

11. Hans Hansen Miømens udgivne bøxelbrev til Peder Olsen paa 13 Mark Smør udi Gaarden Aadneland dat: 19 April 1743.

12. Henning Ramsdahls udgivne bøxelbrev til ditto Peder Olsen paa lige brug 13 Mark Smør udi ditto Gaard Aadneland dat: 19de april 1743.

D/en 30te ejusdem blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rettes Mænd og blev til Publication fremlagt

Joen Joensen Randahls udgivne bøxelsæddel til sin Sønn Joen Joensen paa 1 p/un/d Smør udi Gaarden Randahl dat: 29de april 1743 med hosfølgende Revers ej d.

Dernest blev de indstevnte Sager paaraabte og som befandtes at der af bem/el/te Sager en af Laug Rettes Mændene var implicerede fravigede Ole Kielbye Retten og i hands Stæd igien antaget Ole Tongdahl udi Mons Rasmusen og Sieur Andersen Stæd blev antaget Niels Olsen Slere og Iver Josepsen Frøsetter.

Fogden Rasmus Smith haver til dette Ting ladet indstevne Lensmanden Peder Henrichsbøe med skriftlig Stevnemaal dat: 29de Martij indeværende Aar fordi hand en Søndag paa *Evnevigs Kiercke gaard skal have slaget Bonden Ole Kielbye, Stevningen Lyder saaledis som for Retten blev forkyndet og oplæst,

Derefter blev stevnemaalet af de 2de Stevnevidner Cornelius Lunde og Jørgen Reinersen Undahl under Eed afhiemled det de med Varsel efter Loven haver indkaldet Lensmanden til dette Ting at møde for

1743: 16

den Sag Stevningen indbefatter, ligesom og de indstevnte Vidner sc: Mons Rasmusen Reinen, Sieur Andersen Opdahlen, Jacob Michelsen Kielbye og Torchild Aslachsen Nyeham/m/er der tillige med Lensmanden Peder Henrichsbøe alle møder vedtager lovlig Stevnemaal.

Lensmanden Peder Henrichsbøe blev tilspurdt om hand Vilde tilstaae den over ham giorde Sigtelse for at spare Vidners førelse, men da hand sam/m/e fragick og ey vilde tilstaae, forlangede fogden at de indstevnte Vidner maatte fremkaldes og afhøres.

Vidnerne som forklarede det de forhen havde hørt Eeden oplæse blev desuden givet nøyagtig formaning at Vogte sig for meeneed forklarede under Eed med opragte fingre hvad den/n/em om den/n/e Sag Var Vidende,

Det første Vidnes Udsiigende nemlig Mons Rasmusen Reinen, Var at hand 2den Søndag i Advent efter Preedicken holdet udi *Evneviigs Kierke haver hørt Lensmanden med skiels Ord har begiegnet Ole Kielbye, ligesom hand og har tilspurdt bem/el/te Ole Kielbye om hand Vilde gaae hands Lensmands Embede fornere, da skulle adskillige Trudsler overkom/m/e ham, derpaa spurdte Ole Kielbye om hand Vilde slaae ham, som da ey skeede, derefter gik de tilhaabe til Kierke gaarden og da de kom i Kierke Leedet sloeg Lensmanden bem/el/te Ole Kielbøe udi Hovedet med sin Stock, hvorimod Ole Kielbøe ey tog til Modværge,

De 2de andre Vidner Sieur Andersen Opdahlen og Jacob Michelsen Kielbye[s] udsiigende Var ligesom nestforrige Vidne, som og begge saae at Lensmanden slog Ole Kielbøe i hovedet med sin Stock paa bem/el/te Tiid og Stæd,

Det 4de Vidne sc: Torchil Aslachsen Nyehammer forklarede det hand ey havde seed hand slog ham, men allene det hand 2de gange havde skued Ole Kielbøe fra sig, dog ikke faaed ham til Jorde, dog hørte hand der var Trette og Kiv mellem dem angaaende hands Embeedes fornermelse, med Videre skiendsord;

Derefter blev atter den paagieldende Peder Henrichsbøe frem kaldet og tilspurdt om hand ey vilde efter Vidnernes Overbeviisning tilstaae at hand havde slaget Ole Kielbøe, men hand Vedbleev sam/m/e at benægte,

Fogden giorde derefter følgende Paastand at efter som de 4re førte Vidner enstem/m/ig haver forklaret at de havde seed Lensmanden slaae Ole Kielbøe med sin Stock i hovedet i Kirke Leedet paa den omvundne helligdag, at hand da efter Lovens 6te bogs 7 Cap: 8 art: 9 Cap: 18 art: bør bøde for sin forseelse, saa og for helligbrøde. og derpaa begierede Dom til Deres Kongl/ig Maj/este/ts Bøders betaling,

hvorefter følgende Dom blev afsagt og forkyndet.

Da den indstevnte Lensmand Peder Henrichsbøe haver med saa ubetæncksom og overiilende Hidsighed forgrebet sig paa bonden Ole Kielbøe og med Stavshug paa Kierke gaar-

1743: 16b

den overfaldet ham og slaget ham i hovedet, efter de 3de Vidners eenstem/m/ige Udsigende og Eedelige forklaring, kand Retten ey andet uagtet den paagieldende Peder Henrichsbøes Vedholdende dristige benægtelse, end efter bem/el/te Vidners aflagde forklaring og Overbeviisning, {end} i følge af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Lov 6te bogs 7 Cap: 8 art: for Stavshug tilfinde den indstevnte Lensmand Peder Henrichsbøe at udreede 3de 6 Lod sølv fremdeelis fordi hand paa Kierkegaarden haver slaget og forstyrret Kierke freed efter Lovens ditto bogs 9 Cap: 17 art: at udreede 3de 15 Lod Sølv og fordi hand paa en helligdag sam/m/e Slags Maal har forøvet da tillige at bøde efter ditto Bogs og Capitul 22 art: 3de Lod sølv, som i alt beløber 33 rdr, hvilcke Bøder alt inden 15 dage efter den/n/e Doms Lovlige forkyndelse under Adfærd efter Loven bør udreedes.

Consul Butau i Bergen havde til dette Ting \ved/ et skriftlig Stævnemaal af 29 Martij 1743 paa sin Sviger Moders Mad/a/me Stabels Veigne ladet indkalde bem/el/te sin Sviger Moders Landbonde paa Gaarden Sættnes nafnlig Anders Balsersen saavel til Confirmation og stadfæstelse paa den af Citanten Ved fogden Sieg/neu/r Rasmus Smith paa bem/el/te Anders Sættenesses Eyendeeler giorde seqvestration som og til den Resterende Landskylds betalning med Videre, forerm/el/te Stævnemaal indleverede Søvren Saxe paa Butaus Veigne i Retten med begier sam/m/e maatte Vorde oplæst saaledis lydende.

Anders Sættenes mødte og Vedtoeg Lovlig Stevnemaal samt for det bem/el/te Stevning indeholder at møde til dette Ting.

Dernest fremlagde Comparenten den i stevnemaalet ommelte Seqvestrations forrettning af dato 28 Martij 1743 som ligeleedis for Retten blev oplæst af den/n/e Indhold - dernest blev fremlagt en Reigning ikke alleniste over seqvestrations bekostning udstæd og qvittered af fogdens fuldmægtig Jacob Lange dat: 6te april 1743 stoer 9 rdr 4 mrk 12 sk mens end og en bereigning over Resterende Landskyld fra 1737 til 1743 beløbende 7 rdr 3 mrk 4 sk, hvilcke hand ligeleedis forlanged oplæst og i Acten indraget. Dernest Vilde Comparenten allene andhøre hvad den indstevnte Anders Sætnes imod stevnemaalet og de for Retten indleverede documenter haver at siige og tilføre,

Hvorpaa Anders Sættnes svarede at mod Reigning forfatted over Landskylden havde hand ey noget at siige, men da hand befrøgter fleere Omkostninger end allerrede skeed er Vil med gaae, begierer hand den/n/e Sag opsatt til førstkom/m/ende Som/m/erting, da hand inden den tiid agter hos sin Ejere at afbetale sin Skyld tillige med de der af dependerende og foraarsagede Omkostninger, og saaleedis i fald den/n/e dilation ham forundes rette for sig [i]? mindelighed.

Søvren Saxe i henseende til Anders Sættenes slette Tilstand og for nogenleedis at see ham soulagered (Av eng. solace = oppmuntre, trøste), og spared fleere Omkostninger og udgifter accorderede Anders Sættnes den begierte Opsættelse til Næste Ting, allerhelst hand tilbyder at rette for sig i Mindelighed dog Reserverede Comparenten Citantens lovlige Paastand og Irette settelse til næste Ting i fald Anders Sættenes ikke efterkom/m/er sit her for

1743: 17

Retten giorde Løfte, med at indfinde sig hos sin Jordrot saavel for den paastevnte Landskyld, som og Processens Omkostning saavidt som til den/n/e Tiid er medgaaen.

Eragted

Den af Anders Sættnes forlangte og af Søvren Saxe paa Citantens Veigne accorderte Opsættelse, tilstæder Retten, da Sagen til nestkom/m/ende Som/m/erting udsættes,

Til dette Ting fremkom ey fleere Sager efter paaberaab hvorfor fogden med Restancerne over de Kongl/ige Skatter for 1ste termin blev oplæst som beløber 285 rdr 1 mrk 5 sk. Restancerne for afvigte Høste skatter beløber 69 rdr 3 mrk 3 sk Restancerne for Kongetienden beløber 18 rdr 2 mrk 10 sk.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 3die Maij blev Retten satt til et almindelig Vaartings holdelse med Sartor Skibbreedes Almue paa Tingstædet Schoge udi Nerværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Retten for i Aar betienende Laug rettes Mænd sc: 1. Rasmus Bielcherøen 2. Ole Waage 3. Hans Waage 4. Lasse Berge 5. Nye Laug Rettes Mænd Ole Olsen Glesnes 6. Jens Thomesen Nedre Børnes 7. Iver Jacobsen Windnes 8. Mons Monsen Algerøen,

Og blev for dette Skibbreedes Almue alle de Kongl/ige Ordres og Rescripter oplæste som ved de nestforrige Tingstæder.

Dernest blev fremlagt følgende documenter til Publication

1. Helje S/a/l/ig/ Hans Thodes udgivne Skiøde til Michel Larsen paa 2 p/un/d 6 Mark fisk udi Gaarden Næssie dat: Bergen d/en 17de april 1743 og udi Skiøde bogen fol: 247 ordlydende indført.

2. Publiceret et Skiftebrev forretted d/en 25de Junij 1742 paa Gaarden Tosøen (Tøsøen) efter afdøde børn Michel Jacobsen og Marithe Jacobsdatter extraheret i Pantebogen fol: 247

3. Ditto forretted d/en 25 Junij 1742 paa Gaarden Landeraae efter Ole Hansen extraheret i P: b: fol: 247

4. Ditto af 26 Junij 1742 paa ditto Gaard Landeraae efter Lars Olsen og Kone Botelle Nielsdatter extraheret i Pante bogen fol: 247

5. Ditto dat: 27 Junij paa Gaarden Eide efter afg/aaen Anne Ellingsdatter extr: fol:

6. Ditto dat: 29 Junij paa Gaarden Dahle efter Lars Olsen extr: fol: 247

7. Ditto dat: 27 Junij sam/m/e Aar paa Gaarden Algerøen efter Marithe Nielsdatter extr: f: 247

8. Ditto dat: 30 Junij ej: an: (ejusdem anni = samme år) paa Gaarden Hamre efter Wincens Endresen extr: fol: 247

9. Ditto dat: 3 Julij ej: an: paa Gaarden Nipen efter afdøde barn Ingebor Ulversdatter extr: fol: ej

10. Ditto dat: 5 Julij ej: an: paa Gaarden Nore Biørøen efter Niels Hansen extr: fol: ej

11. Ditto dat: 9 Julij ej: an: paa Gaarden Agottnes efter Marithe Monsdatter extr: fol: 247

12. Jean Von der Lippes udstæde bøxelsæddel til Jacob Andersen paa 12 Mark Smørs Leye udi Gaarden Bielcherøen dat: 26 April 1743.

13. Lars Torsen Schoges Skiøde af 3die Maij 1743 paa 1 p/un/d 6 Mark fisk udi Gaarden Schoge til sin Sønn Thore Larsen for 28 rdr vide Pante Protocollen fol: 247

14. Peder Endresen Hamres bøxelseddel til Ole Monsen Ham/m/ersland paa 1 p/un/d 3 Mark fisk i Gaarden Ham/m/ersland dat: 3 Maij 1743 med Revers ej dat

15. Michel Larsen Dahle og Mons *Monsens Algeraaen Deres bøxelsæddel til Ole Erichsen paa 2 p/un/d 6 Mark fisk i Gaarden Nesse dat: 3 Maij 1743 med Revers ej dat

16. Ole Iversen Tøsøens bøxelseddel til Johannes Olsen paa 1 p/un/d 6 Mark fisk i Gaarden Aase dat: 3 Maij 1743 med Revers ej dat

17. Peder Endresen Hamres bøxelseddel til Jonas Joensen paa 2 p/un/d 6 Mark fisk udi Gaarden Ulvesetter dat: 3 Maij 1743 med Revers ej dat

18. Peder Endresen Hamres bøxelsæddel til Ole Olsen paa 1 p/un/d 16 Mark fisk udi ditto Gaard Ulvesetter dat: 3 Maij a: ej med Revers

1743: 17b

19. Mons Monsen Algerøens bøxelsæddel til Ole Jensen paa 2 p/un/d 6 Mark fisk udi Store Sangolt dat: 3 Maij 1743 med Revers ej dat

20. H/er/r Edvardt Londemans udgivne bøxelsæddel til Mogens Jensen Eide paa 2 ½ skilling Jord udi Gaarden Knapschaug dat: 16 Martij 1743 med Revers

21. Ditto H/er/r Londemans udgivne bøxelseddel til Erich Erichsen Knapschaug paa 6 Mark Smør ¼ Vog fisk dat: 27 april 1743 med Revers ej dat

22. H/er/r biskop Bornemans udgivne bøxelsæddel til Halver Monsen paa ½ fierding Torsk udi Gaarden Tellenes Bergens bispestoel tilhørende dat: 25 april 1743 med Revers ej dat.

D/en 4de ejusdem blev Retten igien med sam/m/e Laug Rettes satt, hvor da til Publication blev fremlagt følgende documenter

1. Mons Jensen Knapschogs udgivne bøxelbrev til Erich Jensen paa 14 Mark fisk udi Gaarden Noreide dat: 3de Maij 1743 med Revers

2. Willum Tielles bøxelbrev til Mons Willumsen paa 1 p/un/d fiskes leye udi Gaarden Tielle dat: 3 Maij 1743 med Revers.

3. Jens Thomesen Børnes bøxelbrev som Laug Værge for Ingebor Thomasdatter til Casten Andersen paa 4 ½ Mark Smør udi Gaarden Leerøen dat: 3 Maij 1743 med revers

4. Ole Iversen Tøsøens udgivne bøxelbrev til Niels Gundersen paa 1 p/un/d 6 Mark fisk udi Gaarden Aase dat: 3 Maij 1743 med Revers

5. Søfren Michelsen Goltens udgivne bøxelbrev til Holjer Nielsen paa 1 p/un/d fisk udi Gaarden Mittvedt dat: 3 Maij 1743 med Revers

6. Peder Endresen Hamre som Laværge for Marithe Lars Datter Leerøen Jacob Andersen Bielcherøen og Mons Monsen Kalestad Deres udgivne Skiøde til Casten Andersen paa 11 7/10 Mark Smør udi Gaarden Leerøen dat: 3de April 1743 og udi Pante bogen fol: 248 ordlydende indført.

7. Niels Nielsen Strøm/m/e og Niels Nielsen Landeraaes udgivne bøxelbrev til Ole Torgiersen paa 1 p/un/d fisk udi Gaarden Landeraae dat: 4de Maij 1743 med Revers

8. Malene Pedersdatter Nore Biørøen og Niels Pedersen Nore Biørøen paa sin Myndtling Ingelev Nielsdatter udgivne bøxelsæddel til Einer Pedersen paa 5 5/8 deel Mark fisk i Gaarden Nore Biørøen dat: 4 Maij 1743 med Revers

9. Hans Simensen Schoge og Brithe Monsdatter Baches udgivne bøxelseddel til Anders Michelsen paa ½ Vog fisk udi Gaarden Warøen dat: 4 Maij 1743 med Revers

10. Mons Knudsen Golten paa Encken Lucie Michelsdatters Veigne og Mons Olsen Leerøens udgivne Skiøde til Søfren Michelsen paa 16 2/5 Mark fisk udi Gaarden Golten dat: 4 Maij 1743 og udi Skiøde bogen fol: 248 indført

Dernest fremstillede sig for Retten Procurator S/igneu/r Johan Reutz paa Kongl/ig Maj/este/ts forrige byefogd udi Bergen S/igneu/r Niels Myhres Veigne og gav til kiende at hand i Anleedning af de ham tilstillede Anteignelser udi hans allerunderdanigste aflagde Reegenskab for *Aret (Aaret)

1743: 18

1733, har ladet indkalde her for Retten Bundemanden paa Gaarden Store Sangolt Ved Navn Peder Monsen for at tilstaae og attestere hans passerede qvitterings Rigtighed af 14 Dec: 1742 angaaende de ham overleverede Midler og effecter som han/n/em udi Aaret 1732 paa hans Gaard er bleven frastaalen af de sam/m/e tiid udi Bergen oppedagede og attraperede samt Condemnerede Tyve Marie Røger, Petriche Jonsdatter og fleere bedragende sig tilsam/m/en efter den derover holdte Auctions forrettning 59 rdr 51 sk Sam/m/e Qvittering producerede Comparenten og begierede den i dette Tingsvidne inddragen og lyder saaleedis. Qvittancen indføres.

Peder Mognsen Store Sangolt fremstoed derpaa i eegen Persohn for Retten, tillige med bem/el/te Qvitterings Attestantere Lensmanden Knud Tosøen (Tøsøen) og Peder Olsen Hagenes, som alle i almindelighed ikke alleene tilstoed sam/m/e Qvitterings Rigtighed i alle Maader, men bem/el/te Peder Monsen Store Sangolt, declarerede end og ydermeere i særdeelished at have faaet fuldkom/m/en og upaaklagelig fornøyelse for de bem/el/te effecter og detz summa 59 rdr 51 sk i alle Maader saa hand for sig og sine Arvinger ingen slags prætention derpaa i nogen Maader haver eller have kand.

Procurator Reutz begierede derpaa et lovskikket tings Vidne under Rettens fulde forseigling udstæd og sig beskreven meddeelt, som blev bevilget.

Udi den Sag som efter forrige Tiltale her for Retten er bleven indstevnt af Knud Larsen Telle Contra Ole Monsen ibidem for nogle Expressioner som den indstevnte efter det udfærdigede Stevnemaals formeld skulle have ladet falde imod Citanten og hvorved hand formeener sig at Være bleved fornermed, møder for Citanten Procurator Johan Reutz som den der er bleven formaaed til at gaae udi Rette for ham dog som Vedbør paa Citantens eeget An og Tilsvar i fald det skulle befindes at Sigtelsen ikke tilfulde bliver oplyst og for det 1ste fremlagde den i Sagen sidst i Sagen ergangne Kiendelse saavel for den indstevnte som Vidnerne som fandtes paateigned for Vedkom/m/ende d/en 17de passato lovlig at være forkyndt, hvilcket og stevne Vidnerne som er tilstæde sc: Knud Tøsoen (Tøsøen) og Peder Olsen Hagenes eedelig afhiemlede det de lovlig med 14 dages Varsel har indkaldet efter den fore lagde Kiendelse saavel Ole Monsen Tælle og Vidnerne udi den/n/e Sag under falsmaals straff.

Ole Monsen blev 3de gange paaraabt men hvercken selv eller nogen paa hans Veigne mødte; De indstevnte Vidner sc: Arne Michelsen og Jens Johannisen Nipen mødte for Retten.

Derefter frem stoed Arne Michelsen og efter at han/n/em formaning Var givet at Vagte sig for Meeneed, med opragte fingre aflagde sin eed det hand saavidt hand kand mindes Vil Vidne alt hvad hand om den/n/e Sag er Vitterlig. og forklarede følgende

1743: 18b

At Knud Olsen Telle kom udi hans Stue og sagde at Sorenskriver Tønder skulle have sagt at hand skulle gaae til Ole Monsen og tage 2de Mænd til sig og beede om forliigelse, derefter fulte hand og hans Cam/m/eraad Jens Johannisen ham op i Knud sin Stue, Hvor hand loed hændte Ole Monsen ind og begyndte at tale til bem/el/te Ole om forliig, og da bød Knud bem/el/te Ole 4 rdr i forliig for den Sag ham Ved Dom var tilfunden at betale ham 8 rdr for. Ole Monsen Vilde ey paaagte hans tale, Videre skeede ey i hans Huus, der paa gik Vidnet Arne Michelsen hiem, hvorefter Ole Monsen fulte strax med, derpaa kom Knud Telle i Vidnets huus, hvor bem/el/te Knud begynte at tale atter med Ole Monsen om forliig, og bød ham atter 4 rdr men Ole Monsen paastoed 6 rdr, hvor til Knud svarede Vilde hand ey modtage de 4re rdr skulle hand indtet faae, siden saae Vidnet at Knud Telle toeg Ole Monsen om Halsen og hørte ham siige Du er min gode Venn, og køste hinanden og under en smilende Mund sagde Ole Monsen du er en HundUnge og en Trollunge, og derpaa skiød hand til Vidne, Videre Veed hand ey udi den Sag at forklare;

Jens Johannisen Nipen fremstoed dernest og med opragte fingre forklarede Det hans Vidnesbyrd udi den/n/e Sag Var ligesom det nestforrige Vidnes Udsigende, da hand hvercken Vidste at tage noget fra eller legge dertil.

Procurator Reutz tilspurdte begge Vidnerne om de under Deres aflagde Eed kand sige eller forklare, at Citanten den omvudne Tiid med nogen slags haardhed Onskab eller utilbørlighed begiegnede Ole Monsen i Ord eller Gierninger, hvorved hand kunde tage Anleedning til de omvundne Ord 2. Om Ordene tiere end engang blev Repeterede, og 3tio om de kand forklare noget Vist hvad enten sam/m/e Ord skeede af lystighed eller om de bleve talte af Alvorlighed eller Hidsighed,

Til det første af Citantens fuldmægtig Procurator Reutz fremsatte Spørsmaal svarede Vidnerne, Det de ey ringeste kunde formerke noget som kunde til haardhed Onskab eller utilbørlighed hvercken i Ord eller Gierning hensigte men at de begge smilede, til den anden Qvestion svarede Vidnerne, det de ey meere end engang hørte ham siige de omvundne Ord; til den 3de Qvestion Referede de sig til Deres forrige Udsiigende nemlig ey at have seed dem uden leende og lystige og hvercken før eller efter mens de Var den tiid sam/m/en hørt noget Vredagtigt eller hidsigt talt.

Procurator Reutz Referede sig derpaa til Stevnemaalet de afhørte Vidner og Lovens 6 bogs 21 Cap: 1 art: og indstillede derefter Sagen under Rettens Dom i forventling at siden Ordene Ventelig ikke af den indstevnte kand undskyldes at Være brugt til nogen slags søm/m/elig lystighed eller Recllerie og end mindre Være applicable paa Knud Telles Opførsel imod ham den paastevnte Tiid, da hand inted andet har søgt end at forliige sig med den indstevnte angaaende den ergangne Dom, som hand den tiid formeente sig beføyet for Laugtings Retten at indstevne, og alt saa indstillede hand om ikke Ordene med en taalelig Pænge Mulct til de fattige bør forsones, ligesom hand og Ventede at den/n/e Processes Omkostning

1743: 19

nogenleedis bliver ham erstatted.

Dom

Af de førte Vidner er de Expressioner Ole Monsen Tielle har brugt til Citanten Knud Olsen Tielle nemlig at nevne ham for Trold og HundUnge saaleedis i alt udtydede at de ey mindre kand ansees at Være i Hidsighed eller Vreede talede, end de kand kom/m/e Knud Olsen Tielle til nogen slags Nackdeel eller præjudice, men heller da saadanne Ord blev talede at begge søgede efter hinandens Wennskab, Ved det Citanten Knud Tielle proponerede Forliig, som den indstevnte Ole Monsen blev anmodet om at accordere, lige som Vidnerne til de af Citantens fuldmægtig fremsatte Qvestioner i alt har declarered det ey ringeste Tegn til Vreede paa enten af Siiderne enten for eller efter Ordene blev talede yttred sig, men heller under Venskabs samtale at Være leende og lystige. Hvorfor den indstevnte Ole Monsen bør herved for Citantens Sigtelse Være befriet, og Processens Omkostning paa begge Sider Være ophævet.

Flere Sager Var ey til dette Ting indstevnede hvorfor de af Fogden frem lagde Restancer for Retten bleve oplæste og attesterede og beløb dette Aars 1ste termin sig til 129 rdr 1 sk. Restancerne for afvigde Aar beløber 7 rdr 1 mrk 15 sk. Restancerne for Tienden sam/m/e Aar 1 rdr 5 mrk 10 sk.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 6te Maij blev Retten til et Almindelig Waartings holdelse med Schiolds Skibbreedes Almue satt paa Tingstædet Møllendahl i Overværelse af Deres Maj/este/ts Foged og de Retten betienende Laug Rettes Mænd, sc: Niels Olsen Schage 2. Ole *Størresen (Størksen) Lund 3. Niels Olsen Rødland 4. Niels Monsen Hauckeland Nye Laug Rettes Mænd 5. Mons Nielsen Rødland 6. Mons Olsen Yttre Hope 7. Johannes Arnesen Store Tvedt 8. Lars Nielsen Hornes,

Hvor da for dette Skibbreedes Almue paa sam/m/e Maade bleve publicerede alle De Kongl/ige Ordres og Rescripter som Ved de forige Tingstæder.

Dernest blev fremlagt følgende documenter til Publication

1. Herman Moritzens udgivne Skiøde dat: 22 Sept: 1742 paa et Vaan huus med tilhørende Pertinentier bestaaende paa Gaarden Møllendahl til H/er/r Assessor Jaen Von Der Lippe for summa 150 rdr vide Skiøde Protocollen fol: 249.

2. Samtlige Formyndere for afg/aaen H/er/r Jens Mariagers børn Deres udgivne Skiøde til Assessor Von der Lippe paa Gaarden Lieland skyldende 2 løber Smør 1 Tønde Malt og 2de faar dat: 3 8ber 1742 og udi Skiøde Protocollen fol: 248 indført.

3. Borgemeester Mathiesen paa afgangne Sorenskriver Tønders Sterboets Arvingers Weigne udgivne Transport af dato 15 Martij 1743 paa en af Herman Wulf udgivne Pante Obligation dat: 26 Jan: 1737 som *t: 15 og 16 Junij paa Herløe Tingstæd er publicered paa Capital 100 rdr og derfor Pandtsatt Gaarden Toft i Herløe Skibbreede beliggende, som ey sorterer under dette Tingstæd, hvorfor den og til sam/m/e Ejere Frue Ædel Holbergs igien af Retten extraderes, for af sit behørige Stæd at blive publicered.

1743: 19b

4. Johan Reutz som Constituered Sorenskriver udi Nordhorlehn hans udgivne Auctions Skiøde paa Alvøens Krudvercker med paastaaende bygninger med Videre efter detz indhold til Kiøberen Andreas Garman dat: 31 Dec: 1742 og udi Skiøde bogen fol: 249 indført.

5. Andreas Garmans udgivne Skiøde dat: 2den Jan: 1743 til Christopher Garman paa Alvøens Krudverck med paastaaende bygninger og erhvervede Privilegier lige efter detz Indhold som ordlydende i Pante bogen fol: 250 findes indført.

6. Publiceret et Skiftebrev dat: 29 8ber 1742 paa Gaarden Sædahl efter afg/aaen Marithe Iversdatter extraheret i Pantebogen fol: 250.

7. Ditto Skiftebrev dat: 30 8ber 1742 paa Gaarden Sædahlen efter afg/aaen Brithe Pedersdatter og hendes afg/aaen Sønn Niels Halversen extrah: i Pantebogen fol: 250.

8. Ditto dat: 7 Martij 1742 forretted paa Gaarden Nedre Bircheland efter Simon Larsen extrah: i Pantebogen fol: 250.

9. Assessor Von Der Lippes udgivne bøxelbrev paa endeel Mølle grunde og Engestøcker beliggende ved Aarestads og Møllendahls Elv dat: 20 Nov: 1741 til bøxelmanden Hans Schram som Videre i Skiøde Protocollen fol: 250 findes tilført.

10. Ditto Von Der Lippes udgivne bøxelbrev til Iver Andersen Songstad paa ½ løb Smørs Leye udi Gaarden Møllendahl, samt givne Friehed til 8te Kiørs \og hæstes/ Græsning i Aarestads Udmarck for hvilcket Aarlig skal gives 3 rdr dat: 4 april 1743 med Revers ej dat

11. Ditto Von Der Lippes udgivne bøxelseddel til Lars Hansen paa 18 mark Smørs Leye udi Gaarden Gillestad dat: 29 April 1743.

D/en 7de ejusdem blev Retten igien med sam/m/e Laug Rettes Mænd sat og blev følgende documenter fremlagt til Publication

1. En Transport udgivet af Herman Nyensted d/en 29 8ber 1742 til Morten Olsen paa Debitor Sieg/neu/r Hans Schrams udgivne Pante Obligation dateret Bergen d/en 17 Julij 1741 og Publiceret for Schiolds Skibbreede d/en 2 Sept: 1741 paa Capital 300 rdr, hvilcken bem/el/te Transport udi Pante bogen fol: 250 ordlydende findes indført.

2. H/er/r Assessor Londemans udgivne bøxelsæddel til Mons Stephensen Dolviigen paa 1 p/un/d ¾ Mark Smør udi gaarden Dolvigen dat: 24 april 1743 med Revers ej: dat

3. Assessor Von der Lippes udgivne bøxelbrev til Niels Asbiørnsen paa ½ løb Smør udi Gaarden Leervigen dat: 29 April 1743.

Videre fremkom ey udi Rette da der blev efterspurdt om nogen havde Sager, anmelded sig ey nogen hvorfor Fogden med sine over De Kongl/ige Skatters 1ste termin forfattede Restance fremkom til at blive oplæst og af Retten attestered der beløber i alt 447 rdr 3 mrk 14 sk, Restancerne for afvigte Aar 520 rdr 10 sk, Kongetienden for afvigte Aar 15 rdr 4 mrk 11 sk.

1743: 20
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 10de Julij blev Retten satt paa Tingstædet Beernes Tangen til almindelig Som/m/erting med Hossangers Skibbreedes Almue, hvor Retten i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de 8te Laugrettes Mænd sc: 1. Sefin Fotland 2. Jørgen Øfstus 3. Niels Holme 4. Anders Møes 5. Mons ibidem 6. Aamund Øfstus 7. Ole Møes 8. Haldor Fotland blev administrered,

Til Publication blev fremlagt følgende documenter

1. Cam/m/er Collegii udstædde Placat under 6te Maij 1743 hvor efter alle Deres Maj/este/ts Indkomster Ved Forpagtninger og Consumptioner til høystbydende bliver til offentlig auction d/en 19 7ber indeværende Aar den høystbydende bortsoldt.

2. Etatz Raad Lymes Skrivelse til Fogeden Smith under 13 Junij h: a: (hujus anni) hvorefter 160 Tønder Korn tilbydes Almuen i heele Fogderiet til forstreckning for 10 mrk 4 sk pr. Tønde at betale naar Deres leylighed er til sam/m/e at betale hvilcket fogden proponerede dette Skibbreedes Almue, men ingen anmeldet sig paa den Maade at modtage Kornet in natura, da Priiserne for nerværende Tiid er ringere hos Kiøbmændene hvor de efter leylighed kand nyde Kornet paa Credit.

3. Deres Kongl/ig Maj/este/ts udgivne Bestalning under 1 Dec: 1742 til Vice Laugmand Claus Bagger.

4. Matthias Brørvig paa egne og umyndige Mons Asschilsens Vegne, Erich Bastesen Døvigen, Anders Kaland som Værge for Knud Olsen og Brithe Olsdatter, Magne Rom/m/erem som Værge for Jacob Knudsen, Mons Tveten paa egne Veigne, Mons Strømme som formynder for Brithe Jonsdatter samtliges udgivne Skiøde til Johannes Joensen paa 10 mark Smør udi gaarden Hesjedahl dat: 5te April 1743 og udi Skiøde bogen fol: 251 ordlydende indført.

D/en 11te ejusdem blev Retten igien med sam/m/e Laug Rettes Mænd beklædet og fremkom til Publication

1. Jacob Nielsen Kaapperdahls udgivne Skiøde til Berge Larsen Øfre Rachnes paa 14 Mark Smør 4 Kander Malt udi Gaarden Øfre Rachnes dat: 11 Julij 1743 og udi Skiøde bogen fol: 251 ordlydende indført.

2. Aschild Tørresen Søre Røsseland paa sin Myndtling Ole Olsens Veigne hands udgivne bøxelsæddel til Ole Johannesen Mielstad paa 22 ½ Mark Smør og 11 Kander Malt udi Gaarden Mielstad dat: 10de Julij 1743 med hosfølgende Revers.

Fogeden Smith frem stillede endeel fra Sundhorlehns fogderie fra Fogden Heiberg indsændte og derudi Haranger paagrebne Landstrygere, til examen hvorfra

1743: 20b

de ere ankomne, og hvorhen de agted sig, for derefter at erfare hvorleedis de kunde Være at ansee, begierede en efter anden for Retten at blive fremkaldet for nermere at giøre Deres forklaring, hvorpaa for Retten blev frem ført

1. En Mands Persohn som angiver sit Navn at være Ole Colbeensen, og fød udi Alten Sognet i Findmarken og siger at Være henimod 40 Aar, af \faderen/ Colbeen Evertsen som Ved Søen udi Hytte Var boende, hvor hands fader nermest handled med Talvigs Kiøbmænd, hand forklarer til sin fuldvoxen Alder at have Væred i Findmarken, og der efter begived sig til Bergen, hvor hand for en 9 aars Tiid kom under det gevorbne Compagnie Ved Bergens fæstning, og stoed der som Soldat i 6 aar, hvorfra hand siiger at have faaed pass som Under Officerer der bragte ham fra Woss har modtaget og leveret Lensmanden sam/m/estæds, fra Bergen forreyst igien til Find/marken og udi sam/m/e Bøygd opholdt sig indtil 3 Uger efter Juul inde Værende Aar, da hand tillige med sin Kone Inger Tørres datter og Ole Pedersen og hands Kones broder Ole Tørresen som i dette følge er med paagrebne med en baad reyste Norden fra og hidefter, under Weis har de faret Gaarder imellem og ey opholdet sig videre end paa Sundmør som snarest hos sin Kones Morbroder som er en Huusmand og Ved Navn Ole Schiøt, hvor hand blev af H/er/r Stevlin Reutz 14 dage for Pintzedag blev tillige med de andre 3 som udi \følge/ med han/n/em Vare bleve til Alters antagne, hand forklarede dernest at have hørt sam/m/e tiid af bønder derpaa Stæden at den nye foged til fogderiet skulle Være ankom/m/en fra Sundmør reyste hand om Stadt til Søes, og til sist kom ind i Masfiorden i Gulens Skibbreede, hvor hans baad blev efterstaaende paa Gaarden Hausdahl, og opholdt sig 2de dage der, der kom til dem en aldrig Mand navnlig Erich og en Kierring ved Navn Kari som hand forklarer ey forhen at have seed, og sagde at ville reyse landveyen over til Woss, og som de udgav sig for at Viide Veyen, hvor hand med sit følge Var ubekiendte paa, sloge de følgeskab med hinanden og kom sam/m/e dag de reyste fra Hausdahl til en Gaard Haucheland kaldet i Gulens Skibbreede, hvor fra de andre dag reyste til Gaarden Nipen i Echanger Skibbreede ungefær 3 fie-

1743: 21

ring Veys, hvor de og den Natt forbleve, derfra reyste de feyl og kom til Rom/m/erems Sætter i bem/el/te Echanger Skibbreede, laae der i en gam/m/el boe om Natten, derfra til Gaarden Rommerem, hvor de leyede en Karl med sig at følge til *Boelsta Ørnen* (Bolstad Øren) og laae i den g/am/l/e/ Postgaard Natten over, gich derfra op til Wasenden paa den sam/m/e siide, hvor en Mand som førde Veed satt dem over udi sin baad paa den anden Siide til en Gaard som hand ey veed Navngive, som er ungefær 1 ½ fierings Vey, derfra igien til en Gaard lige op fra Evangers Kirke, hvor de 3de Natten forblev, og arbeydede imidlertiid den gamle Mand som i følge var med ham 2de Veevskeeder, hvorfra de igien fore op til en Gaard Lund kaldet og forblev der et par dage og dis imidlertiid forfærdigede en stor Kaabber Kiedel som hand sagde Manden selv tillagde Kaabberen til, imidlertiid kom til Gaarden atter 2de Karle navnlig Niels og Jacob Olsønner som skal være brødre og havde med sig 2de ladde Gevehrer og hver sin Skreppe paa Ryggen, deponenten med sit første følge gick derfra, og efterlod de 2de nye komne efter sig, og kom til en Gaard en fiering Vey derfra, hvor de forefandt igien de sam/m/e 2de Karle som de sist skiltes fra, paa den/n/e Gaard laae de alle Natten over, og i lysningen blev alle af Lensmanden Blomberg med en Under Officier og medhavende Soldater paagrebne, og henført til Wangen, hvorfra de under sam/m/e Vagt bleve bragte til nermeste Lensmand udi Wasvern navnlig Niels Horvey, som igien bragte dem til Lensmanden Niels Han/n/istvedt \her/ udi Hossanger Skibbreede paa Lensmandens eegen Gaard, derfra bleve de igien med Vagt fra Lensmanden nedførte til Søen, men hvor mange Mand der til Vagt vare udsændte fra bem/el/te Lensmand Vidste hand ey at giøre forklaring om, Lensmanden forblev paa Gaarden og siden skulle efterkom/m/e, da de vare komne til Søen gik Vagten i nøsted for at udsætte baaden og lode alle Arrestanterne staae med en Mand af de Vagthavende uden for, hvilcken Mand imidlertiid kiøbte af en af de 2de brødre en skreppe; hvorpaa Ole Tørresen begav sig paa flugten, ham fulte strax derpaa den g/am/l/e/ Erich som sidder paa Woss, og til sidst deponenten selv, som omsiider oven paa Backerne samlede sig igien, hvor de raadsloge at gaae til Woss for at eftersøge deres Koner, som de Vænted at møde dem.

1743: 21b

Derfra toeg de Veyen over fieldet ned til Søen hvor de leyed sig en baad *til (i)? Grytaaen; og reyste saa Post Veyen op til Dahle i Arne Skibbreede og derfra op til Woss og seenere til Hardanger udi en Dahl hvor de alle 3 bleve paagrebne og henbragte til districtes Capitain, som \ville/ fortsændte dem med 6 Mand til Woss, men da de paa Haranger Skoven Vare opkomne vilde Vagten tillige med de 3 Arrestantere lægge sig til hviile, og ved saadan leylighed undløb atter deponenten tillige med Ole Tørresen, og begav sig igien lige over fieldet til Haranger igien, hvor de efter at være til Søes nedkomne toge de en gam/m/el baad som stoed Ved en Lie og oversatt sig paa den anden siide, hvor hand ner Ved Provste gaarden fick fornem/m/e at hans Kone tillige med 3de andre Qvindfolck sc: Beate Pedersdatter Kari og Svendskens Kone Vare paagrebne, sam/m/estæds bleve deponenten og Ole Tørresen atter grebne og henførte til Lensmanden og derefter til Fogden paa Lyse Closter, som omsiider har hidladet Dem under Arrest henføre, Videre Vilde hand ey efter formaning og tilspørsel tilkiendegive, men da hand blev nermere tilspurdt om sin fødsel stæd, da hands Ud mæle røvet ham (Udmæle/dialekt røbet ham) fra falt hand atter sin første Udsigelse og sagde at Være fød i Rom/m/erige og opaled i Findmarcken og i alt fandtes at Være ustadig i sin Usagn.

2. Dernest blev frem stillet Ole Pedersen som angiver sig at Være fød paa en Gaard Bølom kaldet ved Christiania ved Aggers kircke som efter hands beretning skal Være 1 ½ Miil der fra, paa sam/m/e Gaard skal hands fader Været Huusmand, men som hand blev overtydet straxen at hand sagde Løgn igientoeg hand sine Ord, og sagde at Gaarden Bølom laae i Eneback Sogn hvor hands føde stæd var, og at hands fader Peder Andersen og Moder Ingebor Sørens Datter begge Vare Huusfolck under sam/m/e Gaard, hvor hand hos sine forældre har Været indtil for en 17 eller 18 Aar da hand med Kiøbsvenne reyste som dreng til Sverrig, hvor hand kom i Egteskab med sin foregivende Hustrue Beate Christophers Datter og efter at hand saaleedis var gift reyste til Salten med sine Værforeldre, som i Sverrig Var ankomne for at besøge Deres Sønn som i Ham/m/erdahls Sogn i Vermeland er boende, hvor de siden i Talvigen ved Locke fiorden har erneered sig med fiskerie, hvor de opholdt sig 1 Aars Tiid, og reyste saa hist og her i Landet

1743: 22

indtil de til sidst fra Find/marken 3 Uger efter Juul reyste Søer efter med Ole Tørresen og Ole Colbeensen med sin Kone Inger Tørresdatter tillige med deres 4re umyndige børn alle udi en Complot og paa en baad ligesaa Kontra langs efter, indtil de kom til Molløe Sundet hvor hands foregivende Hustroe Beate Pedersdatter med hvilcket Navn hand kalder hænde forloed ham med 3de børn efter sig da der haver Været ueenighed mellem dem, siden foregiver hand allene med de 3de børn at være paa en liden baad indreyst for at eftersøge sin Kone, og omsider Kom til Bergen derfra igien reyst til Boelsta Øren, hvor hand spurdte at hans Kone med de andre skulle være henførte her udi Hossangers Skibbreede til Lensmanden, hvor hand kom til Lensmanden og spurdte efter bem/el/te sin Kone og medbragte sine 3de børn, og forblev saaleedis sam/m/estæds indtil hand fik høre hvorleedis udfaldet vilde blive med hans Kone; naar Tinget sam/m/e stæds skulde holdes.

3. Bem/el/te Ole Pedersens Kone Beate Peders datter bevidnede og forklarede i alt deres Reyse fra Molløen til Masfiorden at Være ligesom den første angrebne Ole Colbeensen forklared haver, indtil de \med Kari og Inger og et barn/ kom paa Wos hvor de blev tilladt at reyse til Bergen, men toeg Veyen over Hardanger fieldet indtil de omsiider igien bleve alle ved Provstegaarden i Østensøe (Øystese) Skibbreede paagrebne, og saaleedis efter at de 3de overløbne Mænd kom til dem og bleve henbragte til fogden løbte de alle bort og atter igien paa engang attraperede og saaleedis med hinanden bleve indførte til Bergen for at hidføres til Hossanger Skibbreedes Lensmand, efter Tilspørsel tilstoed hun at have havt omgiengelse med Ole Tørresen, alt i Tancke gandske at Ville forlade sin gamle Mand som har været *knarvurren i mod hænde, og derfor Vilde saaleedis separered sig at hun for sig og sine eene medhavende barn kunde tilvinde sig føde og Næring; Videre tilkiendegav hun ikke at noget paa Veyen og udi Selskab var passeret, undtagen at en navnlig Kari skulle i druckenskab udi et bryllup udi Hardanger taled nogen utilbørlige {Ø}redsels Ord (Trudsels? Ord).

4. Dernest blev frem stilled den saa kaldede Ole Tørresen foregivende sig at Være fød udi Altens Sogn udi Find/marken af alder 20 aar hans fader Tørres Knudsen og Moder Lisbet Olsdatter som i Altens Sogn paa Gaarden Vasdahlen skal være boende ved Talvigens havn, hvor hand siger at have Væred hos sin forældre indtil paa en 2 aars Tiid da hand antoeg Tieniste hos Ambtmanden udi Find/marken Kelsen, hvilcken Tieniste hand qvitterede afvigte Høst og reyste til sine forældre, derfra igien 3de Uger efter Juul reyste med Ole Colbeensen som Var hans Svoger og hans Søster {Beathe} Inger Tørresdatter, tillige med Ole Pedersen hans

1743: 22b

Kone Beathe og 4re børn, nord efter til baads hvor hand af Ole Colbiørnsen blev overtalet at hidkom/m/e til Stiftet som et beedre Stæd at ernere sig, paa Veyen har de Gaard for gaard været oppe, og paa Sundmør hos H/er/r Stevlin Reutz bleved til Altars antagne, paa den medbragte Attest hand fra sin Sogne Præst H/er/r Jan Falch skal have ført med sig, fra Sundmør har hand med sam/m/e Geleyde untagen Ole Pedersen som de forlode efter sig med hans 3de børn faret Veyen langs ad indtil de til Masfiorden ankom og satt baaden derefter [fra]? sig, paa Veyen forklarer hand at den som paa Voss er anholdet kom til dem i en baad ved Stadt landet med sig havende en *Kelling (Kjærring) navnlig Kari, som for sig selv i en aparte baad fuldte lige til Matzfiorden hvorfra hand til Wos med sit følge Marcherede, og paa deres reyse \tour/ i alt kom overeens med de forriges udsiigende; saavel om de 2de drenge de paa Lunde fandt for sig, som om deres Undvigelse og hæftelse igien paa alle Stæder; desuden tilstoed hand det hand haver falskelig angivet sit Navn for birke dom/m/er Landberg at Være Ole Pedersen, samt at Være 30 aar, tillige og at Være gift med Beathe Tørresdatter, som alt er skeed Ved hands foregivende Kones Overlæg det hand nu ganske Ved at udsiige Sandhed vil have forandret, men i øfrigt tilstaar sin forklaring som for birke dom/m/er Landberg er afsagt.

5. Blev fremkaldet Inger Tørres datter som siger sig at Være gift med Ole Colbeensen og fød udi Find/marken i Altens Sogn ved Wasdahlen hvor hændes forældre skal Være boende, og tiendt hos Provsten sam/m/estæds hos Provsten H/er/r Jan Falck hvor hændes Mand bem/el/te Ole Colbeensen bekom hænde til Ægte, reyste derfra 3 Uger efter Juul efter hændes Mands Overtalelse formedelst Armod sør efter til baads, og saa Veyen langs ad lige efter de forriges forklaring og angivelse, som lige i alt er overeenstem/m/ende med Ole Colbeensens udsagn og de øvriges i sam/m/e Selskab Værendes forklaring da aldeelis ingen forandring om Tildragelsen paa Reyserne blev af hænde tilkiendegivet, undtagen hun ey vidste hvad enten hændes Mand havde Været i Kongens Tieniste eller ey, da hun ey haver Været længere gift med hand end siden forleeden Høst.

6. For Retten blev histered en Kone der sagde sig at Være Encke navnlig Kari Olsdatter forhen gift med Jørgen Nielsen som i Bergen har Været boende og Været Matros som for en 6 aars tiid skal Være død, har derefter Væred i Bergen for *Ame (Amme?) hos forrige Proviants forvaltere Holsrod for 1 ½ aars Tiid siden, reyste derfra til Sundmøer for 1 aars tiid siden, for at see efter sit barn paa Sundmøer som der er forblivende

1743: 23

siger forinden hændes Afreyse fra Bergen at Være kom/m/ed i bekiendtskab med Erich Larsen som nu er fastgreeben og anholdt paa Woss, /: bem/el/te Erich Larsen har i 2de Aar stædse Væred i selskab med hænde, og undertiiden Været fra hænde og igien kom/m/ed tilbage til hænde, indtil de omsiider reyste tilsam/m/en til Sundmør og der opholdte sig hos hands folck Vinteren over, i Tancke de skulle som rette Egtefolck blive til hinanden sam/m/en Viede fra Sundmør Vilde bem/el/te Kari med bem/el/te Erich Larsen reyse til Woss for at finde sine Ven/n/er sam/m/estæds boende paa Gaarden Fenne, under Veis forefandt de en baad hidenfor Stadt, med de forhen afhørte landløbere, og saaleedis hver med sit Selskab, og udi sine baade bleve samlede i Masfiorden, hvorfra de med hinanden fulte op til Woss; under Veis sagde Comparenten ey at have enten selv begaaet noget Lastværdigt eller seed de andre udi det andet Seelskab, som sagde sig at Være fra Find/marken at begaae noget usøm/m/eligt. paa Gaarden Lund forefandt hun med de andre de 2de unge drenge, som begge havde ladde Gevæhre, hvad Videre paa Reysen om deres friegivelse af Lænsmanden saa vidt som de Vare Qvindfolck, og Videre Deres Reyse tour til Hardanger og deres Paagribelse der paa stæden og hidbringelse hid kom/m/er i alt med de forriges Udsiigende gandske over et.

Fremdeelis tilspurte Fogden bem/el/te Kari Olsdatter om hun ey var med Johannes Arnesen og Erich Larsen da de Aaret 1741 Juule Tiider formedelst Tyverie blev paagrebne af Sognepræsten afg/aaen H/er/r Hans Meyer, hvor Erich Larsen eschaperede fra dem, hvortil hun svarede at have Været med sam/m/e Tiid, Videre blev ey af hænde til kiende givet.

7. Atter blev fremkaldet en Mandspersohn ved Navn Niels Olsen der foregiver at Være fød i Sands Sogn i Ryfylche Fogderie af Alder 23 aar, hvor hand fra sin barndom har hos sine forældre været og derefter i Tieniste hos bønderfolck, indtil hand for en 9 aars tiid reyste til Bergen og strax derpaa reyste til Nordlandene til et Stæd Helland kaldet hvor hand 4 aar i Tieniste har Været, og derefter paa Waage ligeleedis 4 aar derfra igien henreyst til Bergen, hvor hand forleeden Som/m/er og Høst med Arbeyde paa bryggen hos Willatz Brochs og Jordan tillige og [hos]? andre Kiøbmænd har ernered sig, indtil hand silde paa Høsten igien reyste Nord efter til Stadt for at antage Tieniste hos en Mand Bersvend kaldet boende paa Gaarden Aarvig, hvor hand til Terskning og Arbeyde og seenere paafulte fiskerie var leyed, indtil hand omsiider forloed sin Tieniste ved Pintze

1743: 23b

Tiider, hvorfra hand landeveyen til Woss tillige med hans broder som hos en anden Mand dog ner Ved sam/m/e stæd hand tiente vilde søge til Bergen for atter at henreyse til Nordland ellers forklarede hand at i henseende de ey fik saa stor Lønn som de Vilde unveeg de begge deres Tienister imod deres Husbonders Vidende, da hands broder Jacob Olsen tillige borttoeg 2de Gevæhre med Krud og Kugler og saleedes røm/m/ede bort, Veyen lige frem, baade til Lands og Vands og omsiider kom ind i Masfiorden, og toege Veyen over til Woss, paa Bolsta Øren forklared hand at have skudt sit Gevehr af tillige og hans broder, og ey ladde dem igien forinden de kom/m/e forbie Evanger da de med Krud Kugler og Hagell satt {der} for deres børser, paa deres Reyse fra Masfiorden har de tilforn kom/m/ende udsagt, at som de fornam det foranmelte Selskab i forveyen var passeret Vilde de som indtet pass havde dermed undskylde sig at være efter den/n/em udsændte; og omsider med selskabet blev samled paa Gaarden Lund, hvad Videre om deres Undvigelse paa alle stæder forhen er forklared indtil de kom til Gaarden Hannistvedt er i alt lige lydende med de forriges forklaring, Efter at de 3de \Mandfolck/ af den for omm/el/te Complot vare fra Hanistvedt deserterede, sagde deponenten og hands broder at de Vilde eftersætte de 3de undvigte, da de skulle Være store Skielmer, og Vilde hielpe dem sam/m/e at eftersøge, Ved sam/m/e Leylighed løb begge brøderne bort ned til en Gaard Olsnes kaldet, hvor de toeg en baad og paa den anden Siide satt sig over til en Gaard Langhelle, hvor de efterlod baaden uden at belægge den i land, derfra forklarer hand at have taget Veyen over fieldet til Hardanger, hvor de paa en Gaard som af 4re Opsiddere beboes ankom og blev tilspurdt om Pass, og da de ey sam/m/e kunde frem viise bleve de af 2de Mænd til Lensmanden hen bragte og anholdte, og forefandt der de andre Qvindfolck tillige med Ole Tørresen, siden er med deres {Paagr} Reyse tour Lensmand imellem fortfared til fogden hvorfra hand tillige med de andre hid til Stæden er transporterede

Fogden tilspurdte Deponenten, hvor hand havde faaed den sølvskee og andet smaatt linntøy som Lensmanden Blomberg paa Wos fandt hos ham da de var blevne paagrebne hvortil hand svarede, det hands broder sam/m/e fundne koster i sin Tieniste Nord paa havde staalet, som hand overle-

1743: 24

verede ham {til forvaring} og deelte helften med ham.

8. Den Anden Broder Jacob Olsen sagde det hverken hand som er tyve Aar gam/m/el ey heller hands broder har væred til Guds bord, men ligesom hands broder forklared at Være fød i Sands Sogn i Ryfylche fogderie, har fra sin Ungdoms syvende Aar tient paa en Gaard Dorteland i Syldalen en 9 Aars Tiid, og derfra begivet sig til Bergen hvor hand i Tieniste hos Jaen Von der Vehr 2de Aar har Været siden arbeydet i byen hist og her et Aars Tiid, indtil hand med sin broder afvigte Høst mod Juule tiider reyste til Stadt og kom i tieniste hos en bonde Mand Ved Navn Ole Strand, og der imod Pintze tiider forblev udi Tieniste, indtil hand tillige med sin broder bortoeg endeel Vahre som 2de sølv skeeder med linn klæder en sølv Ring, 2 rdr 5 mrk 6 sk udi Pænge 2de Kister \2 børser/ og 1 baad alt Husbonden ovenm/el/te Ole Strand tilhørende, og dermed tillige med hans broder bortreyste Veyen lang til Masfiorden og til Woss hvor hand blev med de øfrige paagrebne, hans udsigende om deres bortrømning fra Lensmanden Niels Hannistvedt accorderer i alt med broderens udsiigende, untagen derudi at hand tillige med hands broder efterat de over fieldet vare nedkomne i Samnanger paa en Gaard Grunnevaagen kaldet, haver hand Natte tiider kom/m/ed ind udi et Huus, hvor dørren stoed paa klem og der af en Kiste hvor Nøglen stoed udi borttaget en liden Eske med noget meer en toe Rixdaler udi, og en liden sølv Sølje og noged lidt mad, og derpaa strax begivet sig lige til Hardanger hvor hand med de øfrige er bleved paagreben

Og som Jacob Olsen haver Vidnet over sin ældre broder Niels, det hand saavel ved Stadt som seenere i Samnanger haver været med viidere udi begge de begangne Tyverie blev Niels Olsen atter for Retten indkaldet til Confrontation og tilstoed hands broders Udsiigende at Være saaleedis i Sandhed;

9. Dernest fremkom en Mands Persohn angivende sit Navn at Være Lars Svendsen, som siger at Være af Alder 33 aar, og fød udi Vester Jyllen og Jesene Herret i Sverrig beretter og at have Været i Tieniste hos Baron Kyller Major ved Gvarnisons Regimentet i Jytteborg, og boende paa Herregaarden Semsholm i bem/el/te Jessene Herret, hvilke Tieniste hand som Arbeids Karl og fiskere har staaet, men formedelst hands haarde Medfart, undviget fra Herres Tieniste og taget Veyen til Norge, hvor hand uden for Christiania

1743: 24b

i Aggers Sogn for en 3de Aars tiid ankom og har saavel med sit Skredder Arbeyde som at binde noed erneered sig en Som/m/er over, om Vinteren derefter opholdet sig udi Pebberviigen, hos en Mand navnlig Simen Larsen, Vaaren derefter reyste hand til Ringerige og af sam/m/e profession som før er melt ernæred sig, hvor hand sam/m/estæds har overtalt et Qvindemen/n/iske navnlig Ane Halversdatter med hvilcken hand agted at kom/m/e i Egteskab, men formeedelst de besværlige Tiider ey har kundet fuldføre deres Ægteskab, med hvilcket qvindfolck hand har begivet sig forleeden Aar over Stangefieldet igien/n/em Leerdahlen og Veyen langs over til Woss, hvor hand indtil 14 dage for Kyndelsmisse indeværende Aar har forbleved deels hos Præsten og andre hvor hand kunde bekom/m/e lidt arbeyde, der fra igien henreyst i Grafens (Granvins) Sogn i Hardanger, \og der/ ligeleedis brugt sit Skredder Arbeyde paa Gaarderne Eie hos Ole Rongstuen, dernest hos *Raasmændene (Rådsmann/gardsstyrar) paa Grafens Præstegaard tillige hos alle Opsidderne paa Espeland, hos Præsten afg/aaen H/er/r Hans Frorop og andre adskillige stæder der omkring i bem/el/te Præstegield, siden 5 Uger i Øfiorden, derfra igien til Ullensvang og til sist hos Provsten Gielmeyden hvor hand atter forbedred og bandt Noeder, hvorfra hand til betinget Arbeyd hos Lieutnant Tausen vilde hengaae og paa Veyen blev af Lensmanden paagreben og med de andre omløbende hen bragt til fogden over Closter Godtzet hvorfra hand omsiider er hidført; ellers til kiende gav hand ey at Være med noget Pass forsiunet fra Sverrig,

10. Det med nestbem/el/te Lars Svendsen med fulte Qvinde Men/n/iske Anne Halvers Datter blev der efter fremstilled *forretten (for Retten), som siger sig 40 aar gam/m/el og fød paa Ringerige og forhen været gift med en Arbeyds Mand navnlig Hans Jensen, der for en 3 aars Tiid til høsten er bortdød, er for 1 ½ aars tiid kom/m/ed i Kiendskab med Lars Svendsen og forleeden Aar reyst over Stangefieldet igiennem Leerdall og der efter til Woss og Videre til Hardanger, hvor hun med spinding og Tvinning har seed at erneere sig hænde mangler og pass eller attest om sit forhold, om hændes Reyser og Ophold paa adskillige

1743: 25

Stæder har de stedse Væred i Nerværelse hos hinanden og omsider bleved udi Hardanger begge paagrebne, og som melt hidbragte for at examineres.

Fogden Smith forlanged den/n/e holdte examination sig ved en extract af Protocollen beskreven meddeelt som bevilged blev.

Formedelst den lange examination som silde ud paa Aftenen i Gaard Varede, blev Retten igiensatt i dag d/en 12te Julij hvor da endeel paa stævnte Sager blev foretagne til incamination

1. Blev publiceret Niels Hanistvedts udgivne Gavebrev til sin datter Anne Nielsdatter paa 18 Mark Smør og 18 Kander Malt udi Gaarden Øfre Kleppe, dat: 12 Julij og indført udi Skiødebogen fol:

Dernest forestillede fogden Smith det hand Ved Mundtlig Stevnemaal her til dette Ting havde ladet indkalde Niels Johannesen Bircheland, Ole og Mons Løttvedt, Asschild Vahre og Lensmandens Dreng Mons Vemonsen Vahre, hvilcke Vare tilsagde som Vagt at følge 5 støcker paa Woss angrebne og til Lensmanden her i Hossanger Skib[breede] Niels Hannistvedt nedbragte Landstrygere, som fra dem paa Veyen da de skulle transporteres til Bergen er bortløben derom at giøre deres forklaring hvorleedis dermed er tilgaaed, og hvordan de for deres mislig paapasselse kand blive at ansee.

Alle de indstevnte mødte for Retten og Vedtoeg lovlig Varsel hvorefter Mons Løtvedt for Retten frem stoed og forklarede det hand med de øvrige 4re Vagthavende bleve af Lensmanden Niels Hanistvedt befalede at gaae for i Veyen med de paagrebne 5 Arrestantere, som ey var bundne eller fængslede ned til Søen, hvor Lensmanden havde tilsagt dem at en Mand skulle kom/m/e dem til Hielp, imidlertiid efter de Vare nedkomne til Stranden gik de \fire/ ind i Nøsted for at udsætte baaden, og den 5te Mand blev ude staaende blandt Arrestanterne, imidlertiid undveeg først de 3 arrestantere, og derefter de 2de som sagde at Ville sætte efter dem for at indhænte de 3de som først løbte bort, saa de alle hver sin Vey bortkom, hvorefter de over en fiering Vey leedte efter dem, men da de ey kunde finde dem igien føyed de fuldkom/m/en Anstalt rundt om Øen at de skulle see over alt at attrapere dem, og strax derpaa \hand med de 3 mand/ sam/m/e dags Aften tillige med Lensmanden indreyste til Bergen for at tilkiende give fogden deres Undvigelse, Videre forklarede hand at førend de 2de sidste Arrestantere bort løb kom Lensmanden til dem, og i hands Nerværelse undvigte de 2de andre som tillige satt efter dem,

De 4re øvrige indstevnte sc: (altså, d.v.s.) Niels Johannesen Bircheland Ole Løtvedt, Aschild Vahre og Mons Vemonsen Vahre giorde en ligelydende forklaring som Mons Løtvedt for den/n/em har udsagt, og samtlig beklaged sig det de ikke med større Manskab Var forsiuned, ey heller at arrestanterne

1743: 25b

Vare vedbørlig fængsled eller bundne da de bleve dem over leverede, Videre havde de ey at fremføre til deres Undskyl[d]ning uden de bad at blive den/n/e Gang for deres forseelse, som af enfoldig Taabelighed er skeed, pardonerede.

Fogden forestillede at eftersom de samtlig enstem/m/ig har tilstaaet deres Efterladenhed udi at paapasse de hos sig havende Arrestantere og de disformeedelst først de 3de og siden de 2de sidste fra dem er bortløbne, saa nest at Reservere sig sin tiltale til Lensmanden Niels Hanistvedt for sin slette foranstaltning Ved at see dem ved større Vagt forsterket og Mangel af hands eeget følgeskab fra sit Huus til Stranden /: Paastoed hand at disse 5 navngivne Vagthavere for deres Efterladenhed med nogen Mulct til Sognets fattige bliver anseet, andre til excempel for Eftertiiden.

Ditto Contra Anders Nielsen Kleppe, Anders og Mons Herland

fordi de Vare tilsagt til Vagt og følge med de forhen navngivne Mænd og ikke har Vildet mødt, bem/el/te 3de indstevnte mødte og Vedtoeg lovlig Stevnemaal.

Anders Nielsen frem stoed og foregav det hand i Lensmandens eeget Huus af Lensmanden selv blev tilsagt at følge med de hos ham henførte Arrestantere, men da hand foregav ey at være god derfor skiøndt ikke at give Lensmanden billig Aarsag derfor blev hand tilbage og fulte med de Mænd som om Natten holdt Vagt over dem, Videre havde hand ey at undskylde sig med,

Dernest fremstode Anders og Mons Herland, begge tilstoede at de begge betiids om Morgenen bleve af Lensmanden tilsagde at følge med Arrestanterne til Bergen, men formeedelst de siuntes for den Umage at Være befriet i henseende de 2de gange forleeden Aar havde giort deres fløttninger, bleve de begge tilbage uden at lyde ordre og pladt ud svarede ney til Lensmandens dreng som derom gav dem Varsel.

Fogden paastoed over disse 3de Personer som selv har tilstaaet at have nægted at møde, at de for saadan deres ulydighed med en anseelig Mulct til Sognets fattige Vorder tilfunden.

Ditto Contra Lensmanden Niels Hanistvedt

Efter Skriftlig Stevnemaal for forsøm/m/else udi sit Embeeds Pligt med de ham tilbragte 5 arresterte Landstrygeres befordring at lide Dom.

Stevningen dat: 22de Junij h: a: (hujus anni = samme år) saaleedis lydende blev for Lensmanden Niels Hannistvedt oplæst, og af ham vedtaget lovlig at Være forkyndt.

Fogden tilspurdte den indstævnte Niels Hanistvedt hvor mange Mand hand afsændte Arrestanterne fra sig med og om de med baand og fængsler vare bundne samt om hand selv fuldte for disbeedre at have opsiun med dem, dernest hvor mange Vagtholdere der med Arrestanterne fulte da

1743: 26

de fra Lensmanden paa Woss blev ham overleverede, hvortil hand svarede at da Arrestanterne fra ham til Søes bleve dimitterede for Ved baad at transporteres til Bergen, Var der ey fleere end 5 Mænd, som fra han/n/em modtoeg bem/el/te Arrestanter uden ringeste hæftelse enten paa Hænder eller fødder, tillige besvared hand at de fra Voss ankomne 5 arrestantere Vare med 5 bønder og 3 Soldater og en Under Officeer alle med deres børse og Værger bevarede, Dernest blev ham tilspurdt hvorfor hand ey forsterckede beedre Vagten med fleere folck, helst da hand havde 7 Mænd om Natten at holde Varetægt over dem, og hand af disse 7 Mænd kunde taget fornøden Manskab i de udeblivendes Stæd, hvortil hand svarede at i fald hand havde faaed samled alle de hand havde tilsagt nemlig 8te Mand formeente hand sig fuldkom/m/en at Være betrygged; men da ved Retten er bleven oplyst at de 3de Mænd har gandske undslaaed sig for at medfare efter Tilvarsling og derom meddeelt Lensmanden Underrettning, formeened fogden det hand burde med 3de andre Mænd i deres Stæd af de som om Natten stoede Vagt og Vare nerværende seed sig forsiuned.

Fogden forlangede den/n/e Sag udsatt til neste Ting, for imidlertiid den/n/e Lensmandens forsøm/m/else og anden i hans Embeede viiste slette Opførsel for Den høye Øfrighed til nermere foranstaltning har andraget.

Udi Sagen indstevnt af Fogden Smith mod de 5 Vagtholdere

er følgende Dom afsagt.

Af den forklaring samtlige 5 Vagtholdere inden Retten har aflagt, erfares ey mindre deres slette Conduite som Uforsigtighed i at medtage, skiøndt efter Lensmandens Ordre, saa mange Arrestantere og det uden at Være med baand eller Jern *budne (bundne), da de i den stæd burde anseed sig i mod saa mange snedige og listige Landløbere alt for faae og svage, og des aarsage heller opgebiet større Assistence af forsterckende Mandskab forinden de havde Vovet sig af Lensmandens Huus at udtage og der efter Videre at henbringe bem/el/te 5 Arrestantere til Bergen;

Alt saa for den/n/e deres forseelse som kand ansees en stor deel af Eenfoldighed at Være begaaet, i henseende de efter all muelig fliid saavel selv som ved andre har føyet Aastædet til de undvigte Arrestanteres Eftersættelse, bliver en hver for sig tilfunden til dette Sogns fattige Skole Casse at udreede 2 mrk danske som inden 15 dage efter den/n/e doms lovlige forkyndelse under Adfærd efter Lov bør betales.

Ditto afsagt udi Sagen Contra de 3de Mænd

Da de herfor Retten 3de mødende Mænd sc: Anders Nielsen Kleppe Anders og Mons Herland selv har tilstaaet at have betiimelig faaed Varsel af Lensmanden Niels Hanistvedt, om at medfølge de

1743: 26b

5 attraperede Løsgiengere for sam/m/e til Bergen at indbringe, og dog af Modvillighed bleved tilbage med ugyldige paaskudder og reene Negtelser forhen afvigte Aar at have aflagt fløttninger, og desaarsage ey den/n/e sinde Vilde indfinde sig, bliver en hver for saadan Deres Overhørighed og frievillige forseelse, hvorved adskillige Uleyligheder er foraarsaged, herved tilfunden til Sognets fattige Skole Casse at betale Pro persona 1 rdr som 15 dage efter Dom/m/ens forkyndelse under Lovens Tvang bør udreedes.

Til dette Ting er ey fleere Sager indstevnede, hvorfor til sidst fogdens Restancer over Skatterne for Almuen blev forkyndet og forseigled beløbende sig 326 rdr 2 mrk 13 sk Restancerne for afvigte Aar beløber 71 rdr 1 mrk 10 sk over Tienden beløber Restancerne over Tienden 1 rdr 14 sk.
 
 
 
 

Sam/m/e Dag som Var d/en 12te Julij blev Retten igien til et almindelig Som/m/ertings holdelse med Echangers Skibbreedes Almue satt paa Ting stædet Bernes Tangen i Overværelse af Deres Maj/este/ts Foged og de Retten betienende Laug Rettes Mænd. 1. Ole Esem 2. Magne Biørge 3. Lars Echnes 4. Anders *Echong (Echanger) 5. Niels Ese 6. Fuuse Vassel 7. Mons Echnes 8. Johannes Eie.

Og blev for dette Skibbreede publicered Rente Kam/m/erets Placat om Auctions holdelsen over alle forpagtninger Nordenfields.

D/en 13de ejusdem blev Retten igien med sam/m/e Laug Rett satt og fremkom til Publication.

1. Aamund Lies paa sine egne og medsælgere sc: Kari Vadsel og Syneve Hansdatters Veigne udgivne Skiøde til Niels Sieursen Biørge paa 8 Mark Smør 2 ¾ Kande Malt dat: 12 Julij 1743 og udi Skiøde bogen fol: 251 ordlydende indført.

2. Magne Esems udgivne bøxelseddel til Lars Olsen paa 18 Mark Smør og 12 Kander Malt udi Gaarden Biørndahl dat: 13 Julij 1743 med Revers ej dat.

Lensmanden Magne Esem haver paa Justitiens Weigne til dette Ting indstevnet ved Muntlig Varsel Knud og Anders Lille-Ourdahl for Skiendsord de har havt imellem sig paa en Helligdag da de reyste fra Kiercke, til Vidne er indstevnet Johannes Hemvigen af Hossanger Skibbreede og Anders Mulen, som begge møder lige som og en af Hoved Mændene navnlig Anders Lille Ourdahl som alle Vedtager Lovlig Stevnemaal, men da Knud Ourdahl ey møder fremstoed stevne Vidnerne Knud Molvig og Knud Schaar og under Eed afhiemlede det de med 14 dages Varsel haver i hands eeget Huus og udi hands Kones Paahør indstevnet ham til dette Ting at møde udi Rette for de skields[ord] hand har brugt mod Anders Ourdahl paa en Helligdag, og derfor at betale Helligdags brøde.

Fogden forlanged at eftersom den udeblivende ey møder som lovlig er indstevnit han/n/em forelæggelse til neste Ting maatte forelægges som Retten bevilgede, da Vidnerne tillige haver at møde dog paa den skyldiges bekostning.

1743: 27
 
 

Johannes Aschevig haver Ved mundtlig Varsel indstevnet Ole Johannesen Toft med Stevnevidnerne Ole Heltvedt og Knud Biørndahl til at møde sig udi Rette til dette Ting for nogle ulovlige Ord hand paa afvigte Vaarting paa Tingstædet Hoshofde af han/n/em skal Være talte, til Vidne udi den/n/e Sag er ligeleedis indstevnte under Lovens falsmaal Ole Ese og Mons Yttre Eide som begge tillige med Ole Toft møder og Vedtager Lovlig Stevnemaal

Hvorefter det første Vidne Ole Ese fremstoed og med opragte fingre aflagde sin eed og Vidnede følgende, det hand paa nestleeden Vaarting havde hørt Ole Toft at have sagt til Citanten Johannes Aschviig naar hands Grander kiøber Korn, kiøber hand Sølv og fører det i *..... paa sin Grandkone, ligeleedis hørde hand og at hand havde beedet ham at gaae ud for Dørren med ham da hand toeg sig selv i skiegget og sagde at Vilde plucke ham saa smaae som hand Viiste i at plucke sig selv i Skiegget. Derpaa skiltes de fra hinanden da Ole Toft fulte Vidnet op til Hoshofde. Videre Viste hand ey at forklare.

Det andet Vidne Viste ey heller videre at forklare uden at hand efter det første Vidnes Udsagn havde hørt ham tale med de plompe Ord, men ey hvercken at have hørt eller seed at Ole Toft havde truet ham med at Ville plucke ham saa smaae som forrige Vidne har forklaret, Videre sagde dette Vidne ey at have fornum/m/ed nogen Ueenighed hvercken før eller siden,

Ole Toft sagde og tilstoed det hand Var lidt beskiencket og ikke kunde erindre hvad hand havde talt, og om saa imod hands Villie skal være talt Vilde hand herved have det afbeedet da hand i ringeste Maade ey har noged at sige paa Citanten uden all ære og godt;

Citanten tilstoed for Retten det hand ey heller kunde sige \sig/ frie for jo at Være noget beskienckt.

Under Sagens Drift fremstoede de for Retten og med haand reckning forligte sig ey at Vilde have noget videre mod hin anden, men at Ole Toft skulle til ham betale de anvænte Omkostninger, hvorfor den/n/e Sag forlanges at blive ophævet og ey Videre til Doms at befordres.

Fleere Sager Vare ey til dette Ting indstevnede hvorfor Fogden med sine Restancer over de Kongl/ige Skatters 1ste og 2den termin blev oplæste beløbende sig 345 rdr 5 mrk 6 sk Restancerne for afvigte Aar beløber 82 rdr 4 mrk Smaae tiende: 10 rdr 2 mrk 11 sk.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 15de Julij blev Retten til almindelig Som/m/ertings Holdelse med Arne Skibbreedes Almue satt paa Tingstædet Steenestøe i Overværelse af Deres Maj/este/ts Foged, og de Retten betienende Laug Rettes Mænd sc: 1. Michel Monsen Songstad 2. Ole Hetlebache 3. Iver Nielsen Tuenes 4. Ole Monsen Herland 5. Berge Halstensen Joerdahl 6. Karl Erichsen Teiland 7. Stephen Blindem 8. Johannes Herland,

Hvor til publication fremkom ligesom

1743: 27b

Ved nestforrige Tingstæder Rente Kam/m/erets publication til auctionen over de Kongl/ige Contributioner.

1. Publiceret Ludvig Rasmusen udgivne Pante Obligation til afg/aaen Jochum Friils Sterboe paa Capital 450 rdr 2 mrk 1 sk hvorudi adskillige Ejendeele ere givne til Underpant og forsickring som nermere udi Pante bogen fol: 251 findes ordlydende indført sam/m/e er dateret d/en 19de april 1743.

2. Erich Larsen Indre Arne paa egne og Myndtlings Kari Erichs Datters Veigne, Lars Erichsen Aaseim Johannes Erichsen Indre Arne og Knud Monsen Tangeland Deres udgivne Skiøde til Aamund Andersen paa ½ Løb Smør og ½ Huud udi Gaarden Indre Arne dat: Wallestrand d/en 1ste April 1743 vide fol: 251.

Comerce Raad Thomas Von Der Lippe haver Ved Skriftlig Stevnemaal dateret Bergen d/en 23de Martij 1743 til dette holdende Som/m/erting for Arne Skibbreedes Almue indstævnet Knud Christiansen Reebslager, hvilket stevnemaal udi Rette blev produceret og forlanget at blive oplæst som saaleedis lyder om Stevningens forkyndelse giver Stevnings Mændenes Paaskrift og paateigning fuldkomne Visshed, saavel her for hands sidste boepæl i Sandvigen at Være skeed som og udi Trundhiem hvor hand skal have sit Ophold, men da hand ey heller nogen paa hands Veigne mødte blev stevnevidnerne Berent Jacobsen og Erich Isachsen frem kaldte, som med *med Eed bekræftede deres Paateignings Rigtighed at Være skreved paa bem/el/te Stevnemaal.

Videre blev udi Retten fremlagt En af Knud Christiansen udgivne Obligation til Citanten paa Capital 39 rdr 13 sk dat: Bergen d/en 6te Martij 1739 Tinglyst d/en 9de april nestefter, Dernest en Obligation udgiven af Knud Christiansen til Anders Trellegaard paa Capital 40 rdr dat: Bergen d/en 8de Dec: 1732 og til Citanten transporteret d/en 9de Junij 1740 nock en ved mig Sorenskriver Garman beskrevnen givne extract af 17 febr: over hvad der udi den/n/e Sag forhen er passeret, udaf Nordhorlehns Justitz Protocoll, med 2de Reigninger hos føyed den eene dat: 2 Junij 1740 og den anden dat: 26de april 1741, den sidste beraabende sig paa den første begge med behørig stempled Papier forsiunede og saaleedis lydende;

Tillige blev og inden Retten declarered Ved Citantens Tienere at Borgemester Mathiesens Udeblivende ey kunde hindre Sagens fremgang da Comerce

1743: 28

Raaden derom med Borgemester Mathiesen Var foreened at den Post og prætention med Sterboen skulle være ophøret, hvorfor ey heller nogen paa hands Weigne møder efter Stevningens Indhold,

Dernest havde hand inden Retten at udbede for sin Principal bem/el/te Com/m/erce Raad Von Der Lippe at Knud Christiansen til nestholdende Høsteting maatte forelægges Laugdag, hvorfor følgende blev

Eragted

Den indstevnte Knud Christiansen, som ved sin paateigning i Trundhiem dat: 31 Maij 1743 har Vedtaget Lovlig til dette Som/m/erting at Være, naar sam/m/e udi Steenestøe for Arne Skibbreedes Almue blev af Stiftbefalings Manden beram/m/ed, indstevnet, forelægges paa lige Maade Laugdag til nestholdende Høsteting naar sam/m/e efter Øvrighedens foranstaltning har Vorden paabudet, da enten selv eller Ved fuldmægtig at svare udi Sagen, eller efter befindende Rigtighed af de fra Citanten indkomne documenter og Oplysninger paa hands Siide udi Sagen at Liide Dom.

D/en 16de ejusdem blev Retten igien med sam/m/e Laugrettes Mænd satt og fremlagt til publication følgende documenter

1. Evert Hansen og Catharina Albersdatters oprettede testamente med hinanden om deres halve boeds lod til længstlevende at bortgive dat: Sandvigen d/en 3 Maij 1743 og udi Pante bogen fol: 252 ordlydende indført.

2. Anders Larsen Maarvigen, Anders Hitland og Johannes Teyelands udgivne Skiøde til Lars Andersen Mølcheraaen paa 18 Mark Smør og 9 Kander Malt udi Gaarden Mølcheraaen dat: 15de Julij 1743 og udi Skiøde bogen fol: 252 ordlydende indført.

3. Brithe Johan/n/es datter, Iver Andersen Anders Andersen og Anders Weesetters udgivne Skiøde til Ole Andersen paa 19 ½ Mark Smør 6 ½ Kande Malt udi Gaarden Indre Songstad dat: 15 Julij 1743 og udi Skiøde bogen fol: 252 ordlydende indført.

4. Marithe Lars Datters udgivne bøxelseddel til sin Sønn Johannes Johannesen paa 1 p/un/d Smør 12 Kander Malt i Gaarden Echaas dat: 16 Julij 1743 med hosfølgende Revers.

5. Christen Hansen Martman paa Myndtlingen Inger Lusia Mørches Veigne hands udgivne bøxelsæddel til Marchus Johan/n/esen paa 18 Mark Smør og ¼ Tønde Malt udi Gaarden Aasem dat: Bergen d/en 8de Maij 1743.

Stadtz hauptmand Jaen Von Der Velde Loed Ved Birckedom/m/eren Mons/ieu/r Zacharias Feester advare inden Retten

1743: 28b

advare alle og enhver, som har kasted med Noed paa hands Ejendoms Grunde i Øfre eids Vandet, at de sig derfra efterdags entholder, saafremt de Vil undgaae den tiltale og Straf Loven Dicterer.

Sager til dette Ting bleve ey efter Paaraabning Incam/m/inerede, hvorfor fogden forlanged de forfattede 2de termins Restancer oplæste og af Retten attesterede som beløber 414 rdr 12 sk Restancerne for afvigte Aar 16 rdr 4 mrk - Tienden 1 rdr 3 sk.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 17de Julij blev Retten til almindelig Som/m/ertings holdelse med Mielde Skibbreedes Almue satt paa Tingstædet Wallestrand i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de 8te laug Rettes Mænd, 1. Niels Monsen Røvem 2. Mons Einersen Øfstemielde 3. Lars Jensen Gierstad 4. Sieur Monsen Prestu 5. Johannes Johannesen Øfstemielde 6. Jens Johannesen Haugsberg 7. Gudmund Simensen Wefletvedt 8. Michel Johannesen Wefle,

For dette Skibbreede bleve de sam/m/e ordre som ved de forrige Tingstæder publicerede

1. Karen Frimans udgivne bøxelsæddel til Anders Gundersen paa ½ løb Smør ¼ Tønde Malt udi Gaarden Espevold dat: 19 Nov: 1742.

2. Assessor Londemans udgivne bøxelsæddel til Simon Andersen Veaae paa ½ løb Smør og 6 Mark Smør og ¼ [Tønde] Malt i Gaarden Litton (Litun) Phanøe Præsteboel tilhørende. dat: 14 dec: 1742 med hos følgende Revers ej dat:

Anders Bastesen og Clemet Bastesen som Ejere for 18 Mark Smør 1 ½ kande Malt \i gaarden Søre Wefle/ som efter Skiftebrev forretted d/en 20 Junij 1740 efter afg/aaen Sieur Olsen Deres afg/aaen fader Baste Olsen arvelig tilfalt, lader inden Retten tilbyde leylændingen Aschild Andersen, om hand sam/m/e vil afhænde Dem, da bem/el/te brødre Anders og Clemet er til sinds sam/m/e at sælge, og derfor efter forordningen tilbyder ham først bem/el/te Jorde brug, leylændingen som Ved Retten var nerværende kunde til fulde ey herpaa erklære sig da hand siuntes Godzet blev noget høyt opsatt for ham, at saaleedis Deres tilhørende Jorde brug leylændingen tilbudet er, forlanged begge Comparenterne en extract af Protocollen om.

Til dette Ting Var ey nogen Sag indstevnet hvorfor fogden med sin forfattede Restance over Skatternes 2de terminer bleve oplæste og forseiglede beløbende sig 326 rdr 1 mrk 10 sk Restancerne for afvigte Aar beløber 65 rdr 6 sk Tienden 9 rdr 2 mrk 15 sk.

1743: 29
 
 

Fogden Smidt tilspurdte Almuen om nogen Vilde antage det anbudne Korn for 10 mrk 4 sk Pr Tønde, hvortil ingen Vilde beqvem/m/e sig da de formeenede for dyr Priis at bekom/m/e det.
 
 
 
 

Anno 1743 d/en 23de Julij blev Retten til almindelig Som/m/ertings holdelse med Herløe Skibbreedes Almue satt paa Tingstædet Alvestrøm/m/en udi Overværelse af Deres Maj/este/ts foged og de Retten betienende Laug Rettes Mænd sc: 1. Jan Thomesen Kraagaas 2. Anders Olsen Øfre Kleppe 3. Anders Tønnisen Follesøe 4. Jens Larsen Kaalvaagen 5. Ole Michelsen Kraagaas 6. Niels Larsen Floervaag 7. Ole Andersen Erdahl 8. Johannes Baarsen Kaalevaag,

Og fremkom til Publication som Ved de forrige Tingstæder

1. Kongl/ig Placat om Viidere benaadning for dem som Ertz Gange opdage, og hvorleedis med de berg Verkerne underlagde eller her efter underlæggende Circumference Skove skal forholdes dat: Fridrichsborg d/en 20 Junij 1743.

2. Borgemester Mathiesens udgivne transport til Frue Gran paa Herman Vulf Christensens til afg/aaen Sorenskriver Tønders udgivne Pante Obligation dat: 26 Junij og publiceret 15 og 16 Julij sam/m/e Aar paa Capital 100 rdr sam/m/e transport er dat: 15 Martij 1743 og udi Pantebogen fol: 252 ordlydende indført.

*2. Mad/a/me Danchertsen og Arnold Meyers oprettede foreenings Contract om Torvskieren og Videre frieheder med deres hos liggende Gaarder dat: 17 Julij 1743 Hvorom videre i Pantebogen fol: 253 findes ordlydende indført.

3. Verckpage Kroghs fredlysning for Asch, Hops, Hanevig Aasbøe Davanger Søre Hauland og Raufnangers Skove at ey nogen til Upligt derudi maae hugge vide Prot: 253 dat: 22 Julij 1743.

4. Birche dom/m/er Zacharias Fæsters udgivne bøxelsæddel til Jacob Olsen Haatoft paa 1 p/un/d Smør og 1 Mæle Malt udi Gaarden Nedre Tvedt dat: 16 Julij 1743 med Revers ej dat

5. Ingenieur Oficer Krogs udgivne bøxelsæddel Paa sin faders Veigne til Mons Nielsen Langeland paa 1 p/un/d 7 ½ Mark 1/3 Huud udi Gaarden Fosse. dat: 26 8ber 1742 med Rev: ej dat

6. Til Udslettelse blev i Rette lagt Lensmanden Anders Tvedtens udgivne Pante Obligation til Ole Halversen og Johannes Monsen Frechau, \dat: 26 Jan: 1737/ da sam/m/e med paateigned Qvittance af Ole Halversen er indløst, hvorom vide Pante Prot: fol: 76.

7. Johannes Knudsen, Ole og Michel Joensens beviiser at Johan/n/es Jonsen Herlever har kiøbt deres Anpart i Qvalesunds Gierdet for den summa 6 Rxd Vide Prot: 253 Ligeleedis Lasse Nielsens beviis til ditto Kiøberen i bem/el/te Eiendeel dat: 13 Dec: 1742.

1743: 29b
 
 

D/en 24de Julij blev Retten igien satt til Sagetings holdelse med sam/m/e Laug Rettes Mænd.

1. Blev Publiceret Lensmanden Anders Tvedtens udgivne Skiøde til Singn/eu/r Herman Staal paa Alversunds Kircke med under liggende Godtz og tilhørende pertinentier dat: 24 Julij 1743 og udi Skiøde bogen fol: 253 ordlydende indført.

Dernest fremstillede sig 2de Opsiddere paa Gaarden Aasebøe som udi Herløe Skibbreede er beliggende og udi Matriculen under No 63 anført at skylde 2 p/un/d 6 Mark Smør, navnlig Jørgen Axelsen og Niels Nielsen og med Veemodig Klage indberettede det begge Deres brugs tilhørende Bonde Huuser /: undtagen en Lade som de begge har havt til brug, Ved uløckelig Vaade Ild Natten til Onsdagen d/en 19de Junij inde værende Aar bleve lagde udi Aske til sam/m/e at bære Vidnesbyrd om medbragte de foruden det noksom for alle er bekiendt, deres nermeste Grande Peder Christensen Schortvedt og Lensmanden Anders Tvedten som paa Gaarden nest der Ved Var nerværende da Uløcken skeede, ligesom de og tilkiende gav at Justitz Raad og Ambtmand over Smaaleehnernes Ambt Henning Frimann er Deres Jordrott og Ombudsmand, alt i den Tancke Ved erhverved Tingsvidne allerunderdanigst at giøre Ansøgning om Skatternes befrielse for de 2de Aar Deres Kongl/ig Maj/este/ts Skatte forordning Dicterer og forlanged saaleedis dette Tingsvidne beskreven meddeelt; hvorefter Laug Retted blev tilspurdt om den/n/e tildragelige uløckelig hændelse var den/n/em bekiendt hvortil de eenstem/m/ig svarede, det disværre efter Comparenternes Andragende saaleedis forholdt sig hvorfor dette Tingsvidne under Rettens fulde forseigling vorder udstædet.

Derefter blev paaraabt om nogen Sager Var ind stevnede, hvor til ingen efter paaberaab indfandt sig.

Fogden Moverte ved dette Skibbreede sam/m/e Qvestion som ved de forrige Tingstæder om nogen vilde af Deres Maj/este/ts Korn tage mod forstreckning for den Priis 10 mrk 4 sk Pr Tønde, hvortil ingen indfandt sig sam/m/e for erm/el/te summa at antage.

Dernest blev de forfattede Restancer over Skatterne

1743: 30

Almuen tilkiendegivet at beløbe 353 rdr 8 sk Restancerne for afvigte Aar beløber 71 rdr 2 mrk 2 sk Restancerne af Tienden beløber 3 rdr 2 mrk 9 sk.
 
 
 
 

Sam/m/e dato blev Retten paa sam/m/e Tingstæd satt til allmindelig Skatte og Sagetings holdelse med Radøe Skibbreedes Almue i Overværelse af Deres Maj/este/ts Foged og de 8te Laugrettes Mænd, sc: Johannes Quidsteen, 2. Anders Strømme 3. Anders Wetaas 4. Niels Lunde 5. Østen Lunde 6. Clement Røsnes 7. Johannes Indre Taule 8. I stæden for Arnold Meyer som er fraværende blev antaget Ole *Voxdolle (Vågstaule) som Retten i forrige Aar har betient.

Til Publication fremkom de sam/m/e Kongl/ige Ordres som Ved nestforrige Tingstæd.

1. Publiceret et Skiftebrev dat: 5 Jan: 1743 efter Michel Ingebrichtsen Qualem vid: Prot: 254

2. Joen Michelsen Qualen paa egne og Myndtlings Veigne, Ole Michelsen Risnes og Michel Michelsens udgivne Skiøde til Hans Olsen Kaartveidt paa 22 Mark Smør udi Gaarden Kaartveidt dat: 24 Julij 1743 og udi Pante bogen fol: 254 ordlydende indført.

3. Frue Storms udgivne bøxelseddel til Ole Joensen paa 18 Mark Smør og 15 Kander Malt i Gaarden Helleland dat: 16 Junij 1743 med Revers.

4. Ditto hændes udgivne bøxelseddel til Niels Gudmunsen paa ½ p/un/d Smør og 16 Kander Malt udi Gaarden Øfre Vaagenes dat: 12 Julij 1743 med Revers:

5. Elsebe Schiøttes udgivne bøxelseddel til Rasmus Rasmusen paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt udi Gaarden Grindem dat: 15 Junij 1743 med Revers.

6. Mad/a/me Meyers udgivne Bøxelseddel til Rasmus Knudsen paa 4 skillings Jord eller 1 p/un/d Smør udi Gaarden Nordre Solem Mangers Præsteboel til hørende dat: 10 Julij 1743.

7. Agnete S/a/l/ig/ Hofmans udgivne bøxelseddel til Guttorm Ascheland paa 18 Mark Smør 7 ½ Kande Malt udi Gaarden Ascheland dat: 21 Julij 1743.

8. Frue Storms udgivne bøxelseddel til Ole Nielsen paa 1 p/un/d Smør 8 Kander Malt udi Gaarden Øster Solem dat: 9 Julij 1743 med Revers.

9. Elsebe Schiøttes udgivne bøxelsæddel til Mons Knudsen paa 12 Mark Smør 8 Kander Malt dat: 15 Junij 1743 med Revers ej dat

10. Mad/a/me Meyers udgivne bøxelseddel til Lars Haagensen paa 4(?) ½ Mark Smør og 9(?) ¼ Kande Malt eller 11 ¼ Mark Smør udi Gaarden Nordre Morcken dat: 15 Maij 1743.

11. Bryning Ehlerts udgivne bøxelsæddel til Johannes Johannesen paa ½ løb Smør udi gaarden Daland dat: 10 Dec: 1742.

1743: 30b
 
 

D/en 25de ejusdem blev Retten igien til Sagetingets holdelse satt med bem/el/te Laug rettes Mænd,

Hvor da til dette Ting Singn/eu/r Arnold Meyer Ved Mundtlig Varsel har ladet indstevne Aadne Nielsen Waagenes fordi hand har paa hands nu tilhørende Gaard Hennøens tilhørende Øøe for nogle Aar opsatt et fiskehuus som hand formeener den indstevnte ey har faaed Tilladelse at opsætte, og derfor har Ved Lovlig Beskickelse vilde formaae ham sam/m/e i Mindelighed af hands tilhørende Grund at affløtte, men da hand der til ey har Været at beqvem/m/e er Citanten foraarsaged over sam/m/e at erhverve Dom til Grundens røddig giørelse.

Den indstevnte Aadne Nielsen Waagenes mødte for Retten og Vedtoeg Lovlig stevnemaal forklarede dernest at {have opsatt} for en 8te aars tiid at have tillige med sin Sønn Ole Arnesen opsatt et lidet fiske huus paa Hennøens underliggende Øe Kierkøen kaldet, hvortil hand har erholdet Wullert Danchertsens mundtlige Tilladelse, men ey derpaa erholdet nogensinde skriftlig Tilladelse eller frelse seddel derpaa ligesom hand og inden Retten tilstaaer aldeelis ingen fæste at have udgivet mindre aarlig at have udgivet nogen Afgift, hvercken for de forrige Aar eller siden Citanten for Gaarden Hennøen er Vorden Ejere. Paa beskickelsen har den indstevnte ey heller tilkiende givet at hands Sønn Ole Arnesen har Været Participant udi bem/el/te opbyggede fiske Huus forinden nu sam/m/e inden Retten Vorder declarered; Videre havde hand ey at fremføre til sin befrielse, undtagen at hand omsiider igien fra faldt i stæden for Wullert Danchertsens forlov haver hand ikkun bekom/m/ed hands Moders Mad/a/me Danchertsens Gesels tilladelse navnlig Magne Knudsen, saa at hand ey agter Videre at søge Beviis om den Tilladelse hand forhen har sagt Var forundt ham enten hos Wullert Danchersen eller Gesellen men forlanged Sagen den/n/e sinde slutted.

Citanten paastoed dernest at efter den inden Retten aflagde Aadne Nielsens Tilstaaelse ey at have af Ejeren bekom/m/ed Tilladelse om fiske huusets Opbygning paa Hennøens underliggende Grund, hand da Ved Dom maae tilfindes straxen at røddig giøre Grunden samt efter Lov at Mulcteres og for den/n/e Processes Omkostning at tilfindes at betale fuld Erstatning.

1743: 31

Dom afsagt

Da den indstevnte Aadne Nielsen Waagenes inden Retten har tilstaaet ey at have noget skriftlig Beviis af Vedkom/m/ende rette Ejere om at opsætte det fiske Huus paa den saakaldede Hennøens underliggende Kierkeøe, ey heller derfor til forrige eller itzige Ejere aflagt første fæste eller aarlig kiendelse, og saaleedis udi en 8te Aars tiid Ladet sin fiskeboe paa frem/m/ed Grund henstaae /: dog ey at Være af Citantens formeend eller Grundens rette Ejere bleved tiltalt derfor :/ da i henseende saadan hands tiltagne friehed er utilladelig, den indstevnte ey heller efter mindelig Advarsel om at bortfløtte fiske boeden ey har retted for sig, bliver hand nu af Retten tilholdet, straxen at bortfløtte fiske boeden og saaleedis Tomten efter Citantens paastand at røddig giøre, samt at erstatte Processens Omkostning med 2 rdr, som alt inden \15 dage efter/ den/n/e Doms Lovlige forkyndelse bør efterkom/m/es og udreedes under Videre adfærd efter Loven.

Videre Sager Vare ey indstevnede hvorfor Restancerne for inde Værende Aars 1ste og 2den termins Skatter bleve attesterede der beløber 282 rdr 3 mrk - Restancerne for afvigte Aar beløber 44 rdr 3 mrk 14 sk - Tienden 7 rdr 3 mrk 10 sk.
 
 
 
 

D/en 26de ejusdem blev Retten til almindelig Som/m/ertings holdelse med Alenfit Skibbreede satt paa Ting stædet Alvestrømmen i Overværelse af Deres Maj/este/ts Foged og de Retten betienende Laug Rettes Mænd sc: 1. Knud Schare 2. Mons Storoxe 3. Stephen Langenes, 4. Peder Nesse 5. Johannes Toftinge 6. Bendich Toftinge 7. Lars Monsta 8. Iver Storoxe;

Hvor da de sam/m/e Kongl/ige Ordres som ved nestforrige Tingstæd blev publicerede

1. Comerce Raad Lyder Schultz og Sorenskriver Johan Garmans udgivne Mage skifte til Christopher Garman paa 1 løb 2 p/un/d 10 Mark Smør udi Gaarden Watne, dat: 3 Julij 1743 og udi Skiøde bogen fol: 254 ordlydende indført.

2. Anne Jacobs Datter Jacob Sieursen Elsaas paa egne og Myndtlings Veigne Ole Sieursen Herland og Aschild Sieursets udgivne bøxelseddel til Siver Magnesen Mundahl paa 2 p/un/d 10 ½ Mark Smør Leje udi Gaarden Echeland dat: 6 Febr: 1743 med hosfølgende Revers.

D/en 27de ejusdem blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rettes Mænd og blev da publicered

Anders Johannesen Hemvigen, Børge Halversen Lechnes og Rasmus Olsens udstædde Skiøde til Lars Johannesen Lechnes paa ½ løb Smør udi Gaarden Lechnes dat: 26de Julij 1743 og udi Skiøde bogen fol: 254 ind[ført]

1743: 31b
 
 

Søfren Saxe indfandt sig for Retten og æskede den opsatte Sag udi Rette Contra Leyermaals begiengerne Mons Hansen og Siri Hansdatter, hvorpaa Comparenten producerede den paa sidst holdte Vaarting afsagde Laugdags forelæggelse i den/n/e Sag hvilcken hand for de indbemelte Sagvoldere med 14 dages Varsel lovlig har ladet forkyndt,

De indstevnte mødte ikke hvorfor Stevne Vidnerne som forkyndet haver Lavdags forelæggelsen for Siri Hans Datter sc: Lars Nepstad og Hans Aadderaas for Retten frem stoede og under Eed afhiemlede Laugdags forelæggelsens lovlige forkyndelse nemlig for 14 dage i Præstens H/er/r Bruns Huus hvor hun udi Tieniste er sam/m/e i hændes eeget Paahør har forkyndet, dernest fremstode ligeleedis Stevne Vidnerne Besse Schare og Anders Bøchevold og under Eed afhiemlede det de i dag 14 dage siden haver udi hands Huusbondes Jochum Smithes Huus hvor Mons Hansen tiener haver forkyndet den/n/e Laugdags forelæggelse, og til Svar bekom/m/ed ey at Vilde møde om end 6 Karle hændtet ham, og at hand aldeelis ey Vilde tilstaae Leyermaalet af han/n/em at Være begaaet,

De indstevnte mødte hvercken selv eller ved andre paa deres Weigne efter at de 3de gange bleve paaraabte.

Citanten Saxe Replicerede at som de indstevnte Leyermaals begiengere Mons Hansen og Siri Hansdatter ikke efter givet Lovlig Stevnemaal og forelæggelse har vildet møde og svared udi Sagen, hvorover de selv har giordt sig skyldig udi alt hvad de sigtes og søges for, saa paastoed Citanten Dom udi Sagen uden Videre Opsættelse til Leyermaals bøders Udreedelse efter Lov, ligesom hand og declarered indtet Videre udi Sagen at have at erindre.

Dom afsagt

Da Leyermaals begiengerne Mons Hansen og Siri Hansdatter efter Lovlig indstevning til nestleeden Vaarting imedens de begge paa Gastgiever Stædet udi Alvestrøm/m/en opholdt sig ey har mødet, ey heller efter Laugdags forelæggelse og dessens Lovlige forkyndelse til dette Ting indfinder sig, og saaledis ved deres modvillige Udeblivelse giør sig aldeelis skyldige udi Søgemaalet, tildøm/m/es begge i Anleedning af Deres Maj/este/ts Lovs 6te bogs 13 Cap: 1 art: for saadan deres øvede Løsagtighed, nemlig Mands Persohnen bem/el/te Mons Hansen at betale 24 lod sølv og Qvinde Men/n/isket Siri Hansdatter 12 lod sølv, og stande begge Aabenbare Skrifte og i dessens Mangel at straffes paa Kroppen, hvilcket alt inden 15 dage efter den/n/e Doms Lovlige forkyndelse bør fuldbyrdes og efterkom/m/es.

1743: 32
 
 

Efter seenist fra afvigte Vaarting forelæggelse udi Fogden Smithes Contra Gudmund Berrefiords Sag, møder bem/el/te Gudmund Berrefiord for Retten og Vedtager Lovlig Stevnemaal, har selv tilstaaet ey at have Været hiem/m/e den tiid hand Var tilsagt, men ey betalt den Mand som Var for hannem leyed, og formeener at hand haver ey nødig at betale den 1 mrk som for hannem er udgivet til den Mand, som er gaaet i stæden, i henseende hand derefter har giort Tingfløttning med fogden afg/aaen Jaen Smith: som er en anseelig Tiid henimod et halvt Aars tiid, Videre havde hand ey til sin Undskyldning at fremføre.

Fogden gav tilkiende at eftersom den indstevnte Gudmund Berefiord har tilstaaet at Varsel i hans fraværelse for er skeed hand og ikke har noget til sit forsvar, saa paastoed hand at hand ey allene de for ham udlagde Pænge til den som i hans Stæd blev leyed sc: 1 mrk mens end og blive tilfunden at betale de til stevnemaal giorde og herefter giørende Omkostninger, hvorefter fogden Var Dom begierende. hvorefter saaleedis blev

Dømt

Da Gudmund Berrefiord ey mindre kand end med saadan blott undskyldning \undskylde/ at have et halvt Aar derefter aflagt Tingfløttning, for hvilcke han/n/em er efter Skatte forordningen tillagt 4 sk Pr Miil, da frie fløttning derimod til Deres Maj/este/ts Tieniste i andre Tilfælde ey betales noget for, kand Retten ey andet end tilfinde ham for saadan Paastaaende Negtelse til den Mand der for han/n/em er leyed at betale 1 mrk danske samt for de med gaaende Omkostninger til Stevnings Mændene 2 mrk for {Umage og} Tidsspilde ved Stevningens forkyndelse og afhiemling, hvilcket alt tillige med de videre foraarsagede Omkostninger, den instevnte bør betale 15 dage efter den/n/e doms lovlige forkyndelse.

Dernest blev Restancerne oplæste som beløber for de 2de indeværende Aars Terminer 351 rdr 5 mrk 10 sk - Restancerne for afvigte Aar beløber 48 rdr 1 mrk 13 sk.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 29de Julij blev Retten til almindelig Som/m/ertings holdelse med Lindaas Skibbreedes Almue satt paa Tingstædet Kielstrøm/m/en med efterfølgende Laug Rettes Mænd sc: Peder Joensen Aaraas 2. Jon Jacobsen Treeland 3. Aamund Nielsen Lille Hofde 4. Halver Iversen Nedre Schodven 5. Anders Michelsen Revsdahlen 6. Arne Olsen Tveteraas 7. Knud Michelsen Houe 8. Jacob Jacobsen Tveteraas.

Og blev de sam/m/e Kongl/ige ordres her oplæste som Ved de nestforrige Tingstæder.

Fogden tilspurdte den tilstæde Værende Almue om nogen Vilde Modtage det anbudne Korn for den Priis af 10 mrk 4 sk [Tønden] hvortil ingen indfandt sig.

1743: 32b
 
 

D/en 30te ejusdem blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rettes Mænd til publication blev fremlagt.

1. Henrich Jansen Stevelle udgivne Skiøde til Ole Jacobsen Solen paa ½ Løb Smørs Leye udi Gaarden Leervogen dat: 25de Maij 1743 og udi Skiøde bogen fol: 254 ordlydende indført.

2. Hendrich Olsen Haadnelands udgivne Skiøde til Iver Olsen Haadneland paa 12 Mark Smør og 6 Kander Malt udi Gaarden Haadneland dat: 26 April 1743 og udi Skiøde bogen fol: 255 ordlydende indført.

3. Elling Magnesens udgivne bøxelsæddel til Anders Nielsen paa 1 p/un/d 3 Mark Smør 18 Kander Malt og 3/8 deel støcke faaer udi Gaarden Kaland dat: 18 Junij 1743 med Revers ej dat

4. Ingeborg S/a/l/ig/ Lucas Steens udgivne Skiøde til Mons Iversen Wabøe paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt udi Gaarden Vabøe dat: 9 Julij 1743 og udi Skiødebogen fol: 255 indført.

Sager til dette Ting bleve ey udi Rette fremført.

Erich i Børrelen haver Ved mundtlig Varsel ladet indstevne Isach i Langøen paa sin Sønn Mons Larsens Veigne, saavel for de hos bem/el/te Isach Langøen udestaaende Tieniste Lønn for ham og hands Kone der sam/m/e tiid Var udi Tieniste hos ham, som og for en Koe hand har soldt ham og ey efter foreening derfor betalt ham de Resterende Pænge 2 rdr 8 sk som i alt beløber med den Resterende Lønn som allene er 4 rdr 3 mrk, til den summa 6 rdr 3 mrk 8 sk,

Den indstevnte mødte ey hvorfor Stevne Vidnerne Jacob Erichsen Wigene og Mons Sættre fremstoede og under Eed afhiemlede det de med 14 dages Varsel haver Lovlig indstevnet Isach i Langøen udi hands eeget Huus at møde Citanten her udi Rette for skyldige 2 rdr 8 sk samt paa hands Sønns Veigne Mons Larsen Aaraas for indeholdte Lønn for ham og hans Kone imedens de Vare udi hands Tieniste.

Eragted

Den indstevnte Isach Langøen som Lovlig Varsel har bekom/m/et, forelægges til nestkom/m/ende Høsteting Lavdag, da efter Sagens beskaffenhed skal paakiendes hvad Rett medfører, hvilcken forelæggelse Citanten haver at tage beskreven og sam/m/e Lovlig seer forkyndet.

Restancerne for indeværende Aars 1ste og 2den termin beløber 494 rdr 3 mrk 15 sk, for afvigte Aars Skatter 68 rdr 5 mrk 7 sk.

1743: 33

Restancerne over Kongetienden beløber for afvigte Aar 30 rdr 2 mrk 3 sk.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 31 Julij blev Retten satt til almindelig Som/m/ertings holdelse med Gulens Skibbreedes Almue paa Tingstædet Scheljehavn i Overværelse af Deres Maj/este/ts foged og de tilnevnte Laug Rettes Mænd sc: 1. Jetmund Rørtvedt 2. Knud Mittun 3. Hans Noer Gulen 4. Hans *Ørchesdal (Hans Olsen Virkesdal) 5. Sieur *Oodahl (Sjur Andersen Nedre Oppedal), 6. Mons Reinen 7. Ole Kielbye 8. Jacob Haue,

Og blev da for dette Skibbreedes Almue alle de Kongl/ige ordres som Ved de forrige Tingstæder oplæste.

1. Publicered Deres Kongl/ig Maj/este/ts Confirmation for Ingebor afg/aaen Lars Pedersen Buchlens paa et Gastgiæberie udi Schieljehavnen under Bergens Stift dat: 28de Martij 1743.

2. Niels Jeegers paa Anna Helena Frørop S/a/l/ig/ fogden Jens Lems Veigne udgivne bøxelsæddel til Ole Sieursen paa 13 ½ Mark Smør og 6 Kander Malt udi Gaarden Eide Kaldet dat: 25 Maij 1743 med Rev: ej dat

3. Hans Sørensen Lems udgivne bøxelsæddel paa sin Myndtling Søren Ludvigsen Lems Veigne til Østen Johannesen paa 18 Mark Smør udi Gaarden Sande dat: 19de Martij 1743 med Rev: ej dat

4. Assessor Jacob Steensens udgivne bøxelsæddel til Gregorius Erichsen paa ½ Løb smør udi Gaarden Hiertaas dat: 20 Maij 1743.

5. Publiceret et Skiftebrev forretted paa Gaarden Laeide (Laueide/Løveid i Masfj.) efter Kari Johannesdatter dat: 27de Maij 1743 udi Panteb: fol: 255 extra/heret.

6. Ditto Skiftebrev forretted paa Gaarden Hoxver efter Dordi Stephens Datter dat: 29 Maij 1743 udi P: b: f: 255 extrah:

7. Ditto forretted paa Gaarden Holsøen efter Kari Rasmusdatter dat: 27 Maij 1743 udi P: bog: fol: 255 extraheret.

Fogden efter tilspørsel om nogen Vil modtage det tilbudne Korn for 10 mrk 4 sk [Tønden], hvortil ingen indfandt sig uden at de siuntes Priisen Var noget høy.

D/en 1ste Augustij blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rettes Mænd til Publication fremkom

1. Abel Lem S/a/l/ig/ Mag/iste/r Rector á Mønichens udgivne bøxelsæddel til Johannes Johannesen paa 18 Mark fisk udi Gaarden Nore *Glaære (Glavær) dat: 20 Junij 1743 med Revers ej dat:

Den opsætte Sag imellem Sieg/neu/r Jacob Buttau og Anders Sættenes blev ved Søvren Saxe æsked udi Rette, hvorpaa be/mel/te Saxe loed tilføre at som Anders Settenes endnu ikke har indfunden sig hos sin Jordrott Citantens Sviger Moder Mad/a/me Stabel for at betale sin Resterende Landskyld med Videre eller paa anden billig Maade har seet hænde i dette tilfald nogen leedis fornøyed, uanseed Sagen til den Ende paa sist holdte Vaarting blev bevilged Anstand, saa var Citanten Ved Comparenten saa meget beføyed til sin Sviger Moders skades forebyggelse

1743: 33b

denne sinde Sagen til Doms at procedere, og i den henseende bliver hands Irettesettelse saaleedis, At den indstevnte Leylænding Anders Sættnes ey allene maae blive tilfunden at betale til sin Jord Ejere den paastevnte Resterende Landskyld 7 rdr 3 mrk 4 sk alt efter den forhen producerede og af Anders Sættnes her for Retten *begiede (begierde) Specielle Reignings Indhold, mens endog den/n/e processes forvoldte bekostning, saa vel med den paa Anders Sættenesses effecter giorde Arrest følgelig den seenist paa Vaarting i rettelagde og derover forfattede Reigning stoer 9 rdr 4 mrk 12 sk med meere som til Sagens Videre Anhængig giørelse og Incamination i alt 2 rdr tilsam/m/en 11 rdr 4 mrk 12 sk, ligesom Comparenten forhaabede at den forberørte paa Anders Sætteneses giorte sequestration tillige Vorder kiendt lovlig i alle maader, Videre sagde Comparenten ikke at have udi Sagen at erindre, mens paastoed sluttelig Dom efter Lov.

Den indstevnte Anders Sættenes som Sagen er paagieldende blev 3de gange paaraabt men hvercken selv eller Ved andre lod møde til Gienmæle udi Sagen, hvor for Sagen til Doms blev optaget, og saaleedes afsagt

Dømt

Da den til nestleeden Vaarting indstevnte Anders Sættenes for Retten sam/m/e tiid har tilstaaet af sin Jordrot eller den paa hændes Veigne Com/m/itterede fuldmægtig Consul Butau rigtig at Være debitered for sin resterende Landskyld efter den i Rette producerede Bereigning, hand og ikke efter Rettens seenist paa Vaartinget forundte dilation og bevilgede Anstand har efter giorde Løfte seed Sagen med sin Jord Ejere til mindelig Afgiørelse Componered, og saaleedis bekom/m/ed sine sequestrerede Ejendeele fra Arrest og hæftelse Relaxerede, bliver herved ey allene den passerede Arrest og sequestrations {Ejendeele} forretning Ved Magt kiendt og Confirmeret, men end og Debitor erm/el/te Anders Sættnes efter de i Rette lagde beviiser tilfunden at betale efter den anførte Resterende Landskylds bereigning de pligtige 7 rdr 3 mrk 4 sk, som og at erstatte Citanten de til den/n/e Gields indfordring forvoldte og medgaaende Omkostninger med sequestration og Videre forfølning i alt den summa 10 rdr 5 mrk 8 sk, hvilcket alt inden 15 dage efter den/n/e Doms Lovlige forkyndelse bør udreedes, og af debitors sequestrerede Godtz /: i fald nøyagtig betalning paa anden Maade ey præsteres :/ Vorde efter Lovens Medfør udsøgte.

Fogden Smith haver til dette Ting med mundtlig Stevning Ladet indkalde Niels Jørgensen Sandnes til bøders betalning for begangne Leyermaal med Qvindemen/n/isket Helge Magnesdatter Riisnes, Ligesom bem/el/te

1743: 34

Helge for sine bøder er indstevnt.

Den indstevnte Niels Jørgensen mødte og vedtoeg Lovlig Varsel ligesom hand og tilstoed med Helge Magnes Datter at have havt ublue og leegomlig Omgiengelse,

Qvinde Men/n/isket Helge Magnesdatter mødte ey hvorfor Stevne Vidnerne Lensmanden Peder Henrichsbøe og Johannes Ramberg fremstoede og under Eed afhiemlede det de med 14 dages Varsel har indkaldet hænde udi hændes eget paahør paa Gaarden Frøsetter hvor hun til tieniste er antagen.

Fogden begierede den udeblivende Lavdag forelagt til neste Ting.

Eragted

Den udeblivende forelægges Lavdag til nestholdende Høsteting, for da at anhøre den over hænde af Niels *giørgensen (Jørgensen) giorde bekiendelse.

Videre Sager fremkom ey efter Paaraabning for Retten

Hvorefter Knud Stephensen Haucheland fremviiste et {biørne} fell, som hand afvigte Høst har aftaget en biørn, hand udi sin eegen paaboende Gaards Udmarck har fældet, hvilcket hand med Fuuse Rasmusen Botnen og Niels Biørnekleps Vidnesbyrd bekræfter, forlanger efter forordningen at nyde betalning.

Restancerne for indeværende Aars 1ste og 2den termin beløber 463 rdr 1 mrk 10 sk - Restancerne for afvigte Aar beløber 35 rdr 3 mrk 15 sk - Tienden 15 rdr 3 mrk 11 sk.

Jørgen Andfindsen og Mons Johannesen begge Opsiddere paa Gaarden Sandnes beliggende udi Gulens Skibbreede og under Matriculens Nomer 139 anteignet at skylde udi Skat 1 løb 9 Mark Smør hvilcke Gaard til Lindaas Præsteboel er beneficeret, frem stoede for Retten og med Sorg indberettede det begge deres brugs tilhørende bonde huuser, undtagen deres floer og Lader, Ved uløckelig Vaade Ild Natten efter S/anc/te Hans dag d/en 25 Junij \h: a:/ bleve lagde udi Aske, hvor om Laug Retted blev tilspurdt om deres udsiigende medførte Sandhed, hvor til saavel den tilstæde Værende Almue som samtlig Laug Retted enstem/m/ig svarede det sam/m/e uløckelige Tildragelse alle noksom var bekiendt, hvorpaa Comparenterne forlangte sig meddeelit Tingsvidne som bevilget blev.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 5te Aug: blev Retten til almindelig Som/m/ertings holdelse med Schiolds Skibbreedes Almue satt paa Tingstædet Møllendahl i Overværelse af Deres Maj/este/ts foged og de 8te Laug Rettes Mænd 1. Niels Schage 2. Nils Rødland, [3.] Mons Yttre Hope 4. Johannes St/o/re Tvedt 5. Niels Haucheland 6. Ole Lund 7. Mons Rødland 8. Lars Hornes,

Og bleve de sam/m/e forordninger oplæste som Ved de forrige Tingstæder.

1743: 34b

1. Placat angaaende den frem/m/ede Speile og SpeilGlas paalagde forhøyelse Told som aldeelis ophæves dat: 13 Julij 1743.

2. Placat hvorved den friehed, som Undersaatterne i Norge efter Placaten af 7de Julij 1741 hidindtil haver Været forundt med at indføre frem/m/ede Korn Vahre imod mellem Rigs Tolds betalning med Videre fra 1 Aug: dette Aar Lesserer dat: 16 Julij 1743.

3. Placat angaaende den Ved Saugerne i Norge hidindtil i Svang gaaende Overskuur og at de saugbrugende ey udi rette Tiid Leverer deris Eedelige Angivelser paa den aarlig Skiørsel til fogderne dat: 16 Julij H: a:

4. Et Kongl/ig Skiøde for Wolert Danchertsen paa Gaarden Steene af Landskyld 2 Løber Smør, 2 Tønder Malt og ½ Huud, for summa 3030 rdr Courant dat: 21 Nov: 1741 og udi Skiøde bogen fol: 255 ordlydende indført.

5. Sorenskriver Johan Garmans udstædde Auctions Skiøde til Kiøberen Johan Kahrs paa Gaarderne Slettebache af Skyld 1 p/un/d 12 Mark Smør med dens paastaaende bygninger og tilhørende Inventarier, Øvre Natland skylder 1 Løb 18 mark Smør og 1 huud med Inventario dat: 28de Junij 1743 og udi Skiøde bogen fol: 256 ordlydende indført.

6. Ditto Auctions Skiøde udstæd til bem/el/te Kiøber Johan Kahrs paa Gaarden Nedre Natland skyldende 1 Løb Smør 2 Mæler Malt og 1 Huud med tilhørende pertinentier dat: 28de Junij 1743 og udi Skiøde bogen fol: 256 indført.

7. Carel von der Vehrs udgivne Skiøde til Sieg/neu/r Søvren Thode paa Gaarden Kiøchelvig med alle dens underliggende Jorder og paastaaende Huuse dat: 31 Jan: 1742 og udi Sk: b: fol: 257 indført.

8. Raadmand Hans Risbrichs Odelslysning paa samtlige fraværende og umyndige Odelsbaarne og berettigede til Grafdahls Gaard og underliggende Godtz, deres /: nemlig afg/aaen H/er/r Capitain Wolquardt Risbrichs, afg/aaen Anne Kristine Walters, Majorinde Margrethe Storms og egne børns :/ veigne, hvorom Videre udi Skiøde bogen fol: 257 findes ordlydende indført.

9. Karen Frimans udstædde bøxelseddel til Niels Rasmusen paa 2 p/un/d 15 ¼ Mark Smør udi Gaarden Øfstun dat: 5te Maij 1743 med Revers ej: dat:

Fogden tilspurte Almuen om nogen Vilde antage Korn 10 mrk 4 sk Pr Tønde hvortil ingen indfandt sig for sam/m/e at modtage.

10. Jens Rennords udgivne bøxelsæddel til Niels Olsen paa 2 p/un/d Smør og ½ Huud udi Gaarden Øfre Totland Bergens Kors Kierke beneficeret dat: 30 Maij 1743 med Revers ej: dat

11. Et Skiftebrev passeret paa Gaarden Lilletvedt d/en 18 Maij 1743 efter Anne Lars Datter og udi Skiøde bogen fol: 257 indført.

1743: 35
 
 

D/en 6te ejusdem blev Retten igien med sam/m/e Laug Rettes Mænd satt, og fremkom efter paaraab ingen Sager.

Publiceret Niels Hansen St/o/re Tvedts udgivne Pante Obligation stoer 39 rdr til Creditor Guttorm Michelsen dat: 5 aug: 1743 og udi Pante Protocollen fol: 257 ordlydende indført.

Restancerne for 1ste og 2den termin beløber 651 rdr 1 mrk - for afvigte Aar beløber Restancen sig 169 rdr 5 mrk 11 sk - Tienden ligeleedis for sam/m/e Aar, 13 rdr 1 mrk 13 sk.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 8de Aug: blev Retten til almindelig Som/m/ertings holdelse med Sartor Skibbreedes Almue satt paa Tingstædet Schauge i Overværelse af Deres Maj/este/ts foged og de tilnevnte Laug Rettes Mænd: sc: 1. Ole Rasmusen Waage 2. Hans Hansen ibid: 3. Rasmus Iversen Bielcherøen 4. Lasse Berge 5. Iver Jacobsen Winnenes 6. Jens Thomesen Børnes 7. Mons Algerøen 8. Ole Glesnes,

Og blev for dette Skibb/reede/s Almue alle de Kongl/ige Ordres og Rescripter oplæste som ved nestforrige Tingstæd. - Dernest publicered

1. Mons Nedre Goltens udgivne Skiøde til sin Sønn Ole Monsen paa 27 Mark fiskes Leye udi Gaarden Golten dat: 8de aug: 1743 og udi Skiøde bogen fol: 257 ordlydende indført.

2. Carl Erichsen Sollesvigs paa sin Myndtling Willum Thorsens Veigne udstædde bøxelseddel til Ole Knudsen paa 3 Mark fiskes Leye udi Gaarden Sollesvig dat: 31Maij 1743 med Rev: ej dat

3. Mad/a/me Wessels udstædde bøxelseddel til Ole Kaaresen paa 15 Mark Smør udi Gaarden Glesnes dat: 2 Maij 1743.

1. Skifte brev forretted d/en 8 Maij 1743 efter Syneve Michelsdatter paa Gaarden Teele udi Skiøde bogen fol: 257 extreheret

2. Ditto forretted paa Gaarden Leerøen d/en 6 Maij 1743 efter Michel Andersen ext: fol: 257.

3. Ditto paa Gaarden Sæhle efter Winsjians Albrectsen d/en 7 Maij [1743] ext: fol: 257.

4. Ditto paa Gaarden Gietanger efter Siri Holjersdatter dat: 9 Maij 1743 extrah: fol: 258.

5. Ditto paa G/aarden Kobbeltvedt efter Kari Anders Datter dat: 11 Maij 1743 extrah: fol: 257.

6. Ditto paa G/aarden Worland efter Ole Albrictsen dat: 15 Dec: 1742 extr: f: 258.

D/en 9de ejusdem blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rettes Mænd.

1. Publicered Ole Hansen Schoges udgivne bøxelseddel til Johannes Siversen paa 36 Mark fisk udi Gaarden Nordvigen dat: 8 aug: 1743 med Revers.

2. Andfind Monsen Trengereides udgivne Skiøde til Mons Andfinsen paa ½ Vog 4 ½ Mark fisk udi Gaarden Trengereide dat: 8de aug: [1743] og indført udi Skiøde Protocollen fol: 258.

3. Engel Bildøens udgivne bøxelsæddel til Hans Engelsen paa 1 p/un/d fisk udi Gaarden Bildøen dat: 8de aug: 1743 med Revers.

1743: 35b

4. Willum Michelsen, Jens Ulvesund og Mons Thomesen og Søvren Goltens udgivne bøxelsæddel til Jacob Thomesen paa 1 p/un/d fisk i Gaarden Midtvedt dat: 8de aug: 1743 med Revers.

5. Assessor Steensens udgivne bøxelsæddel til Lars Michelsen paa den Part i Gaarden Dahle som afgangne Lars Olsen sidst beboet og brugt haver skyldende 1 Vog 9 Mark fisk - dat: 27 Julij 1743.

6. Biskop Bornemans udstædde bøxelsæddel til Jacob Torchildsen paa ½ fiering Torsk udi Gaarden Tellenes bispe stolen beneficeret dat: 27 Julij 1743 med Revers.

7. Michel Tørresens udg: bøxelbrev til Mons Willumsen paa 1 p/un/d fisk i Gaarden Thælle dat: 8 Aug: 1743 med Revers.

8. Biskop Bornemans udgivne bøxelbrev til Hendrich Anbiørnsen paa 1 fiæring Torsk udi Gaarden Nore Echerhofde dat: 20 Julij 1743 med Revers.

Sager til dette Ting Vare ey ind stevnede hvorfor fogden fremkom med Restancen over Skatterne og forlangte sam/m/e attesterede og beløber sam/m/e for indeværende Aars 1ste og 2den termin 127 rdr 2 mrk 6 sk.

Fogden tilspurdte inden Retten om nogen Vilde modtage det Korn Deres Maj/este/ts tilhørende for den summa 10 mrk 4 sk [Tønden] men deres Svar Var det sam/m/e som Ved de forrige Tingstæder at de i den/n/e Tiid siuntes Priisen Var for høy.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 30te 7ber (September) blev Retten til Almindeligt Høstetings holdelse med Schiolds Skibbreedes Almue satt paa Tingstædet Møllendahl hvor Retten udi Overværelse af Deres Maj/este/ts Foged og de Retten betienende Laugrettes Mænd blev administrered sc: 1. Niels Schage 2. Niels Rødland 3. Mons Yttre Hope 4. Johannes St/o/re Tvedt 5. Niels Haucheland 6. Ole Lund 7. Mons Rødland 8. Lars Hornes.

Og blev da følgende Kongl/ige Anordninger publicered.

1. Forordning angaaende nogle som forbyder at tilhandle sig bønder Godtz udi Norge, af de under Deres Embeeder henhørende bønder dat: Fridrichsborg d/en 31 Julij 1743.

2. Forordning angaaende adskillige extraordinaire Paabudde udi Norge Fridrichsborg d/en 23de Aug: 1743.

3. Johan Kahrses udgivne Pante Obligation til Sieg/neu/r Berent Freuchen paa Capital 300 rdr dat: 28de Julij 1743 og udi Pantebogen fol: 258 ordlydende indført.

4. Ditto Johan Karses udgivne Pandte Obligation til Sieg/neu/r Berent Freuchen paa Capital 400 rdr dat: 28 Julij 1743 og udi Pantebogen fol: 258 ordlydende indført.

1743: 36

5. Cancellie Raad Knud Gielmeydens udgivne Skiøde til Knud Zachariasen paa 3 1/6 løb Smør udi Gaarden Unneland med andre dertil efter Skiødets formeld: hen hørende Pertinentier dat: 19 7ber 1743 og udi Skiøde bogen fol: 258 ordlydende indført.

6. Arne Olsen Øfre Totlands udgivne Skiøde til Niels Larsen Ulsmoe paa halv deelen udi Birchelands Kierke med tilhørende Pertinentier dat: 17 april 1743 og udi Skiøde bogen fol: 259 ordlydende indført.

7. Jacob Bochs udgivne bøxelsæddel til Niels Karelsen paa ½ løb ½ p/un/d og ½ Huud udi Gaarden Nødtvedt dat: 6 Maij 1743 med Revers ej dat:

D/en 1ste 8ber blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rettes Mænd da følgende documenter bleve publicerede

1. Aflyst Herman Moritzens udgivne Pante Obligation stoer 150 rdr efter den paateigning Creditor Madtz Torman (Forman?) d/en 22 7ber 1742 har giort sam/m/e er lige leedis udi Pante bogen udstrøgen fol: 184.

2. Ole Pedersen Hauchelands udgivne Skiøde til Mad/ame Garman paa Et Stue Huus med Videre staaende paa Pladtzen Kraagenes som under Gaarden Fiøsanger er beliggende dat: 19de Junij 1743 og udi Skiøde bogen fol: 259 indført.

3. Jacob Bynes og Paul Sandahl begge som formyndere deres udgivne bøxelsæddel til Antonius Mathiasen paa ½ Løb Smør 3 ¾ Mark udi Gaarden Schiold dat: 1 8ber 1743 med Revers ej dat:

4. Salamon Nielsen Hopes bøxelseddel til Ole Pedersen paa 21 Mark Smør og 12 Kander Malt udi Gaarden Haucheland dat: 1 8ber 1743 med Rev: ej dat

5. Assessor Von Der Lippes udgivne bøxelsæddel til Ole Larsen Holmefiord paa 2 p/un/d 15 Mark Smør udi Gaarden Samdahl dat: 20 Junij 1743 med Revers ej dat:

6. Paul Dolvig, Mons Rasmusen, Iver Paulsen Bynes og Ole Rasmusen alle formyndere for Ingebor, Marithe, Siri og Kari Rasmus Døttre Deres udgivne bøxelsæddel til Ole Rasmusen paa 16 ½ Mark Smørs Leye udi Gaarden Sædahl dat: 30 7ber 1743.

7. Ole Larsen Schiold, Lars Rasmusen Ulsmoe paa egne og myndtling Joh: Halversens Veigne Rasmus Tvedt Værge for Ane Halversdatter deres udgivne bøxelsæddel til Mons Mathiasen paa 1 p/un/d 2 Mark Smør udi Gaarden Sædahl dat: 30te 7bris 1743. med Rev:

8. Karen Friman S/a/l/ig/ Garmans udgivne bøxelseddel til Michel Iversen paa ½ Løb Smør ¼ Huud udi Gaarden Bircheland dat: 28 7ber 1743.

1743: 36b
 
 

D/en 3die ejusdem blev Retten igien satt til Sagetingets holdelse.

Johannes Larsen haver Ved skriftlig Stevnemaal dat: 17 7ber 1743 som med Procurator Simon Cramers Paateigning findes Consiperet indstevnet til dette Ting Andfind Baatelsen Forpagter paa Gravdahl for den Sag stevnemaalet Videre om formelder,

Citanten med de indstevnte Vidner for Retten Comparerede men da Andfind Baatelsen ey selv heller Ved fuldmægtig indfandt sig blev Stevne Vidnerne Elling Lampe Under *Meeter (Måler) i Bergen og sam/m/estæds boende og Peder Tollachsen Vægter sam/m/estæds og under Eed afhiemlede Stevnemaalet paa følgende Maade det de med 14 dages Varsel Lovlig har indkaldet Andfind Baatelsen udi hands eeget paahør og Huus at møde Johannes Larsen herfor Retten efter den skriftlige Stevnings Indhold som saaleedis er lydende.

Og blev da saaleedis

Eragted

Den indstevnte Johannes Larsen som Lovlig Varsel har bekom/m/ed og dog ey møder forelægges \Lavdag/ til nest holdende Vaarting at møde og at høre Vidnernes Udsigende.

Og som ingen fleere Sager til dette Ting Var indstevnede frem kom fogden med de sædvanlige Tingsvidner af Retten at faae attestered

1. Om Veyens længde fra Mielde gaard 3 Miil til dette Ting stæd tillige om Skydspængerne af Sorenskriveren var betalt som i alt befandtes Rigtig.

2do Om der udi Sør Eides 2de uvisse silde Voger og en sildevog med Dolvig, Dolvig en halv sildevog med Søreide Biørndahls og Hetlevigens Madhops Silde vog noget var fisked for inde Værende Aar hvor til de eenstem/m/ig svarede intet at Være fisked {saa} det Var en stor Samvittighed om bem/el/te Vaagers Ejere eller besiddere desformedelst skulle obligere til at skatte noget.

3tio Om Gaarden Unneland siden dens Aftag i nogen slags Maader er bleven forbedret, hvortil de svarede at den/n/em ikke nogen forbedring derpaa siden den tiid Var Vitterlig og bekiendt, men at skaden heller Aarlig aars formeeres og tiltager.

4to Blev Almuen paa 10 Qvæstioner tilspurdt om forandring paa Skatte Matriculen eller Hans Maj/este/ts Eget beholdne og beneficerede Godtz om Vrag er funden, om Sauger hvor af Skattes bør findes om Huusmænd findes, om Peber sven/n/e om 6te og 10de Pænge om Volds bøder om forlovs Pænge paa det beneficerede Godtz om første bøxler er faldne paa Deres Maj/este/ts Godtz hvor til alle enstem/m/ig svarede Ney.

1743: 37
 
 

Dernest blev opnævnt Laug Rettes Mænd for tilkomne Aar af nye Laug Rettes Mænd 4re 1. Johannes Nesse, 2. Jens Aadland 3. Halver Øfstus 4. Lars Larsen Søraas, af de forrig i Eedtagne Laug Rettes Mænd indsættes 5. Mons Schaaldahl 6. Ole Riple 7. Ole Scheye 8. Hans Magnesen Søre Gillestad, de nye ind satte tilsiiges herved betiimelig at avlægge Deres Laug Rettes Mænds Eed.

Restancerne for inde værende Aars skatter beløber 478 rdr 4 mrk 15 sk.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en *5te 8ber blev Retten til et almindeligt Høstetings holdelse satt med Sartor Skibbreedes Almue paa Tingstædet Schoge i Overværelse af Deres Maj/este/ts foged og de Retten betienende Laug Rettes Mænd sc: Ole Rasmusen Waage 2. Rasmus Iversen Bielcherøen 3. Hans Hansen Waage 4. Lasse Lassesen Berge 5. Iver Jacobsen Vindenes 6. Jens Thomesen Børnes 7. Ole Olsen Glesnes 8. Mons Monsen Algerøen,

Og blev da for Dette Skibbreedes Almue begge De Kongl/ige Allernaadigste forordninger oplæste som Ved nest forrige Tingstæd Møllendahl.

D/en *5te ejusdem blev Retten igien satt med samme Laug Rettes Mænd og frem kom følgende documenter til Publication.

1. Iver Jacobsen Vindeneses udgivne Skiøde til \Erich/ Michel/sen Landeraae paa 4re Jordeparter dat: 5 8ber 1743 og udi Skiøde bogen fol: 259 indført.

2. Niels Olsen Agotnes udgivne Skiøde til Peder Michelsen paa 16 11/18 Mark fisk udi Gaarden Agotnes dat: 4de 8ber 1743 og udi Skiøde bogen fol: 259 indført.

3. Lasse Lassesen Berge[s] udgivne bøxelbrev til Ole Hansen paa 11 ¼ Mark Smør eller 22 ½ Mark fisk udi Gaarden Trengereide dat: 4 8ber 1743 med Rev:

4. Peder Michelsens udgivne Bøxelsæddel til Niels Olsen paa 1 p/un/d 7 ½ Mark fiskes Leye udi Gaarden Agotnes dat: 4 8ber 1743.

5. Assessor Steensens udgivne bøxelsæddel til Lars Erichsen paa 13 ½ Mark Smør udi Gaarden Hamre dat: 25 7bris 1743.

6. Mad/a/me Wessels udgivne bøxelsæddel til Erich Joensen paa 11 ¼ Mark Smør udi Gaarden Glesnes dat: 1 8ber 1743 - e: R:

Søvren Saxe giorde Spørsmaal til den tilstædeværende Almue om hand har oppebaaret af Biørøens Opsiddere meer end 2 mrk i huusmands Afgift for Aar 1742 hvortil enstem/m/ig blev svaret ey meer derfor Var oppebaaret ey heller meere fordret. derpaa blev Tingsvidne begieret.

Lige Leedis tilspurdte bem/el/te Saxe om der Ved Hochelsundet eller andenstæd der udi Egnen og Grændserne fandtes nogen saadan/n/e Huuser eller anden leylighed, at det sam/m/estæds og Ved Waroeholmen og Fuglesundet for Juulen i Aaret 1740 fundne og biergede Skibs Vrag derudi kunde have bleved bevaret og Conserveret, saa at sam/m/e Vrag ikke som udi den nestpaafølgende Vinter

1743: 37b

skeede igien af havet kunde udtages og bortskylles, hvorpaa den gandske Almue gav til Giensvar At paa det omspurte Stæd Hochelsundet eller derom kring findes aldeelis ingen saadan/n/e Huuser eller andre Værelser hvorudi det forberørte Strand Vrag kunde giem/m/es og forvares Allerhelst siden at den Ved dette Stæd boende Almue, ikke haver andre Huuser ved Søen bestaaende end gandske smaae Nøster, hvorudi de neppe kand faae deres smaae fiske baader indsatt, ikke heller sagde de Var der nogen Leylighed hos borger Manden Jonas Ravert at faae Vraget hos ham indlagt saasom hand ikkuns besidder smaae Huuse, hvilcke hand høylig til sit Nærings brug og salterie paa den tiid af Aaret da Vaarfisked af Sild og Torsk just indfaldt behøvede, saafremt hands gandske Velfærd og Handelskab ikke desformedelst pladt skulle blive spilt og Ruinered Ellers forklarede Almuen angaaende Vragets Udtagelse af landet, formedelst det sterke Veyr og høye floegang ligesom de forhen paa Høstetinget Aar 1742 om den/n/e handel udsagt haver, herom Var Comparenten Tingsvidne begierende.

Sager til Dette Ting var ey indstevnede.

Hvorfor fogden til sine Reegenskabers belæg forlangede følgende Tingsvidner attesterede

Det første om alle Laxevog og silde Voger at intet derudi er fisked hvis beløb i fald den efter examinations forrettningen skulle betales opløb til 30 rdr 68 sk, men Laug Rettes enstem/m/ige Svar var at indeværende Aar 1743 icke er fisked saa meeged at der af kunde betales den dags løn som derpaa er anvændt mindre hvad Skade der paa deres Garn skeed er,

2do Om Veyens Længde fra Bergen til Schoge at Være 2 Miil og at skydspængerne er betalt 4 [sk] Pr Miil.

3tio At Gaarden Brattenborg er øde liggende og svares allene Engeslette skatt af med 3 mrk.

4to Restancerne over de Kongl/ige Skatter er 40 rdr 2 mrk 14 sk.

5to Til de frem satte 10 qvæstioner som for Schiolds Skibbreede af fogden blev frem satt er dette Skibbreedes Svar ligeleedis faldet at aldeelis ey noget til Deres Maj/este/ts intresse inde Værende Aar er fore falden.

For nestkom/m/ende Aar 1744 opnevnte Laug Rettes Mænd er følgende Ole Olsen Eje 2. Hans Hansen Algerøen 3. Niels Lerøen 4. Mons Golten som er af de gamle Laug Rettes Mænd 5. Ole Pedersen Hidzøen 6. Michel Tommesen Arrefiord 7. Johannes Rasmusen Tøssøen 8. Peder Erichsen Nippen.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 10 8ber blev Retten til Almindelig Høstetings holdelse med Gulens Skibbreedes Almue satt paa Tingstædet Schieljehavn i Overværelse Deres Maj/este/ts foged og de Retten betienende Laug Rettes Mænd, Jetmund

1743: 38

Rørstvedt 2. Knud Mitthun 3. Hans *Nordgolen (Nordgulen) 4. Hans *Ørchesdahl (Virkesdal) 5. Mons Reinen 6. Sieur *Opdahen (Opdal) 7. Jacob Hauen 8. Ole Kielbye,

Hvor de begge Kongl/ige forordninger som Ved de forrige Tingstæder bleve publicerede

1. Gregorius Knudsen Wiig[s] udgivne Skiøde til Lasse Iversen Øfre Lie paa ½ Løb Smør udi Gaarden Kiellevold og Liehaugen dat: Biøndahl d/en 22 Junij 1742 og udi Skiøde Protocollen fol: 260 indført.

2. Pub: et Skiftebrev forretted paa Gaarden Lille Matre efter afg/aaen Anne Rasmus Datter dat: 31 aug: 1743 extraheret i Skiøde bogen fol: 260.

3. Klockeren Christopher Parelii udgivne bøxelsæddel \til/ Hans Jetmundsen Rørtvedt paa halvdeelen i Klockergaarden Lie af skyldt 1 p/un/d 3 mrk Smør og 9 Mark fiskes Leye dat: 18 7ber 1743 med Rev:

4. Lars Biørnsen Nore Gulens udgivne Skiøde til S/igneu/r Jan Jansen Meyer paa 2 p/un/d 6 Mark Smør udi Gaarden Nore Gulen dat: 28 Maij 1743 og udi Skiøde bogen fol: 260 indført.

5. Magdalene a Mønichens udgivne bøxelsæddel til Elling Monsen paa 1 p/un/d Smør udi Gaarden Svardahlen dat: 10 7ber 1743 med Revers ej: dat

6. Magdalene á Mønichens udgivne bøxelsæddel til Baatel Halversen paa ½ Løb Smør udi Gaarden Orchnes dat: 4 Maij 1743 med Revers ej: d:

7. Peder Hansens udgivne Revers til Abel Lem at holde sig bøxelsæddelen af 31 8ber 1742 i alt efter rettlig dat: 30 Julij 1743.

D/en 11te ejusdem blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rett og frem kom til Publication følgende documenter

1. Niels Monsen med Curator Hans Pedersen Nordgulen og Lars Biørnsen som Værge for Anders Monsen Deres udgivne Skiøde til Anders Monsen paa 18 Mark Smør i Gaarden Tvedt dat: 10 8ber 1743 og udi Skiøde bogen fol: 261 ordlydende indført.

2. Stephen Nielsen med sine 2de Sønner Aamund og Fuuse Rasmusens Deres udgivne Skiøde til Lars Stephensen paa 1 p/un/d Smør udi Gaarden Lille Matre dat: 10 8ber 1743 og udi Skiøde bogen fol: 260 ordlydende indført.

3. Iver Jacobsen Frøsetters udgivne Skiøde til Ole Andersen Lille Slire paa 1 p/un/d Smør udi Gaarden Lille Slire dat: 10 8ber 1743 og udi Skiøde bogen fol: 260 indført.

4. H/er/r Thomas Som/m/ers udgivne bøxelsæddel til Iver Christophersen paa ½ Løb Smør 9 Mark fisk udi Gaarden Nevedahl dat: 30 7ber 1743 med Rev: ej dat:

1743: 38b

5. Ditto H/er/r Som/m/ers udgivne bøxelsæddel til Hans Josephsen paa ½ Løb Smør udi Gaarden Westervig Evindvigs Præste bolig tilhørende dat: 30 7ber 1743 med Revers ej dat:

6. Anne Helene S/a/l/ig/ Lems udgivne bøxelsæddel til Ole Johannisen paa 3 skilling buggieldt eller 18 Mark Smør udi Gaarden AndVigen dat: 10 Maij 1743 med Rev: ej dat:

7. Ditto hændes udgivne bøxelbrev til Per Larsen paa ½ løb 4 Mark Smør udi ditto Gaard Andvigen dat: 10 Junij 1743 med Rev:

Fogden haver til dette Ting for fortiilig Sam/m/en Leye ladet indstevne Ole Josephsen Kielbye med sin Hustrue Ane Finds Datter at lide Dom til bøders betalning.

De indstevnte møtte ikke.

Mons Rasmusen og Sieur Andersen Oppedahl som Stevnevidner frem stode og Eedelig afhiemlede det de i hans Huus haver ind stevned ham med 14 dages Varsel.

Fogden forlanged de indstævnede at for[e]lægges Lavdag.

Eragted

Den indstevnte Ole Josephsen forelægges til nestholdende Vaarting Lavdag.

Lensmanden Peder Henrichsbøe haver paa Justitiens Veigne indkaldet til dette Ting Knud Aamundsen Trodahl for udi sit Ægteskab begangne Leyermaal med sin halv Søster Marithe Michelsdatter hændes datter Marithe Bertelsdatter Holmaas til at lide Dom;

Den indstevnte Knud Aamundsen Trodahl mødte og Vedtoeg Lovlig Stevnemaal, tillige og for Retten utvungen tilstoed at have begaaet Leyermaal med sin halv Søster datter Marithe Bertelsdatter, tillige giorde hand følgende Bekiendelse at da hand Var Ung Karl og stoed under Gevehr i Deres Maj/este/ts Tieniste haver hand besvangret Siri Jacobsdatter som var en huusmandsdatter under Totlands Leyermaal beliggende, dernest har hand 2de gange udi sit Egteskab med Dordi Nielsdatter Mattre første gang begaaet Leyermaal med *Pien (Pigen) Syneve Andersdatter Duesund ligeleedis en Huusmands datter den Anden gang med Pien Kari Sevads datter Kietteland og nu i sit Tredie Egteskab da hand til Egte haver Dordi Olsdatter Haugsdahlen, med ovenmelte Marithe Bertelsdatter som efter forig giorde bekiendelse er hans Søster datter.

Fogden Rasmus Smith som af ind stevnte Knud Aamundsen Trodahlens bekiendelse her for Retten

1743: 39

har fornum/m/ed at hand En gang som ugift og 2de gange som egtegift Mand forhen og foruden dette Leyermaal saa grovelig har forseet sig, saa agted hand nødig at lade tillige indkalde Marithe Bertels Datter som formedelst sin barselsæng hun nu ligger udi, til dette Ting ey kunde til Confrontation blive indstevnet eller møde, forlangte derfor Sagens Udsættelse deels til nermere skriftlig Continuations Stevnings Udstædelse til en extra Rett, deels og at eftersøge hvad beviiser og Dom/m/e over ham forhen kand Være passered, og dernest at faae for Delinquenten et forsvar beskicked.

Eragted

Den forlangte Udsættelse til extra Ting naar sam/m/e paabydes, bliver efter fogdens forlangende bevilged, i hensigt saavel til Continuations Stevnings Udtagelse som Videre beviisers Eftersøgelse og Defensørs Udnævnelse af Vedkom/m/ende Øfrighed.

Fogden fremkom med de sædvanlige Tingsvidner til sine Reegenskabers belæg saavel Ved Skydtzen *af (at)? fra Schoge til Schieljehavn er 7 ¼ Miil, saa og om de 10 Qvæstioner var den/n/e forandring allene at Lensmanden Peder Henrichsbøe har betalt udi Bøder 33 rdr.

Restancerne for indeværende Aars Skatter beløber 144 rdr 1 mrk 15 sk Selv Ejer Mandtallet blev og for Almuen oplæst og ey af Almuen modsagt.

Til Sluttning blev Laug Rettes Mænd opnevnt for tilkom/m/ende Aar af de ælste 1. Mathias Aslachsen Nappen 2. Hans Jørgensen Qversøen 3. Ole Johannesen Nørland 4. Ole Einersen Risnes af de unge er 5. Ole Herlovsen Nørland 6. Anders Olsen Steine 7. Niclas Iversen Indre Mittun 8. Lars Nielsen Strømme, som tilholdes betiimelig at indfinde sig hos Laugmanden at aflægge deres Laug Rettes Mænds Eed.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 14de ejusdem blev Retten igien til Almindelig Høstetings holdelse med Lindaas Skibbreedes Almue satt paa Tingstædet Kiilestrøm/m/en i Overværelse af Deres Maj/este/ts foged og de beskickede Laug Rettes Mænd. 1. Peder Joensen Nøraas i stæden for Ole Lagesen 2. Jan Jacobsen Treeland 3. Aamund Nielsen Lillehovde 4. Halver Iversen Nedre Schodven 5. Anders Michelsen Refdahl 6. Arne Olsen Tveteraas 7. Knud Michelsen Haue 8. Jacob Jacobsen Tveteraas i stæden for Ole Holmen der har forfald.

1743: 39b
 
 

For dette Skibbreedes Almue blev de 2de Kongl/ige forordninger oplæst som Ved de forrige Tingstæder. Dernest publicered

1. Lars Vendelsens udgivne Skiøde til Christen Jørgensen Mossing paa halve parten i Gaarden Sæfrøen som er den Søre deel i bem/el/te Gaard dat: 23 Sept: 1743 og udi Skiøde bogen fol: 261 ordlydende indført.

2. Rasmus Hansens udgivne Skiøde til Magne Rasmusen Lechvold paa 18 Mark Smør og 6 Kander Malt og 18 Mark fisk i Gaarden Lechvold udi Skiøde bogen fol: 261 indført.

3. Skifte brev forretted efter Ole Olsen paa Gaarden Spiøtøen d/en 5 Julij 1743 og udi Skiøde bogen fol: 261 indført.

4. Ditto efter Ole Olsen paa sam/m/e Gaard d/en 4 Julij a e (Anno ejusdem = samme år) forretted og udi Skiøde bog: fol: 261 extraheret.

5. Ditto efter Botele Magnesdatter paa Gaarden Monsta dat: 28 aug: 1743 og i Skiøde bogen fol: 261 extraheret.

Den 15de ejusdem blev Retten igien med sam/m/e Laug Rettes Mænd [satt] og blev publicered

1. Michel Michelsens udgivne Skiøde til sin Sønn Besse Michelsen paa 1 p/un/d 6 Mark Smør udi Gaarden Knarvigen dat: 15 8ber 1743 og udi Skiøde bogen fol: 262 ordlydende indført.

Klockeren til Lindaas Gield Niels Bager som anordned Curator i afg/aaen H/er/r Niels Schiøttes Sterboe haver Ved mundtlig Stevnemaal ladet indkalde Ole Lagesen her for Retten at tilsvare ham Præstens og Kierkens Tiende for Aar 1739 som Sterboen efter afg/aaen H/er/r Niels Schiøtte udi Naadsens Aaret burde tilfalde og hannem til forpagtning efter Vice biskop Thanches ordre Var Accorderet, og efter Sagens beskaffenhed derfor at lide Dom.

Den indstevnte mødte ikke hvorfor Stevne Vidnerne Knud Hauge og Ole Haugs Myr fremstode og under Eed forklarede det de for 14 dager siden Var udi Ole Lagesen[s] huus og fra Niels Bager forkyndte Stevning om de for forpagtnings Afgiften for Præste og Kierke tiende pligtige Pænge til S/a/l/ig/ H/er/r Nielses Sterboe, men ey fandte ham selv der i Masfiorden var hen reyst, men dog for hands Hustrue forkyndte Stevningen Paateignet blev tilkiendegivet det bem/el/te Ole Lagesen

1743: 40

Var undeveys fra Byen men ey ankom/m/en.

Citanten Niels Bager producerede udi Rette sin skriftlig forfattede Reigning dat: 14de 8ber 1743 over de udi Stevnemaalet ommelte forpagtnings Afgift hvis summa er 29 rdr 1 mrk 5 sk og lyder som følger - og som ey Videre herpaa kunde prosederes forlangte Citanten Opsættelse til næste Ting.

Eragted

Den indstevnte Ole Lagesen som Lovlig er indstevnt forelægges til nest holdende Vaarting Lavdag at møde Citanten udi Rette for at tilstaae eller fragaae hands indgivne Reigning, og efter Sagens beskaffenhed at lide hvad Lov medfører - hvilcken forelæggelse Citanten tager beskreven og i rette Tiid Lovlig for han/n/em seer forkyndt.

D/en 16de ejusdem blev Retten igien satt til Sage tingets holdelse.

Anders Pedersen IndLyren haver Ved mundtlig Stevnemaal ladet indkalde Ole Rasmusen indreLyren fordi hand en 8te dags Tiid for Som/m/ertinget indeværende Aar skal have skieldet ham for en Tyv og Morder at møde sig udi Rette til dette her holdende Høste ting og derfor at lide Dom, samt at anhøre de under Lovens falsmaal indstevnte Vidner sc: Ingebor Joens Datter og Ingebor Gudmunds Datter Deres Eedelige forklaring om denne Sag,

Den indstevnte Ole Rasmusen mødte ikke men lod Ved sin Sønn til kiende give, det hands Alderdom og Svaghed i at holde Ved Sængen hindrede ham at møde til Tinge, hvorfor Stevne Vidnerne Jacob Tveteraas og Iver Treeland fremstoede og under Eed afhiemlede det de med 14 dages Varsel har indkaldet Ole Rasmusen IndLyren og i hands eeget Huus for Retten at møde Citanten Anders Pedersen for de skields Ord hand har brugt mod ham at kalde ham en Morder og Tyv.

Anders Pedersen IndLyren forlangte at hands Vidner som begge Vare over 60 Aar maatte afhøres, da hand var befrøgtende begge kunde Være affældige i fald sam/m/e til dette Ting ey skeede, hvorfor bem/el/te 2de Vidner for Retten bleve fremkalte, og Eeden den/n/em forelæste med formaning at Vagte sig for MeenEed.

1743: 40b

Først fremstoed Ingebor Gudmunds Datter som nesten er blind og af en anseelig Alder og for Retten forklarede det hun for en 8te Ugers Tiid da hun hos Anders IndLyren kom for at beede om noget til Livs Ophold var hun ude paa Marcken og hørte at Ole og Rasmus begge kom af Marcken og skiendte paa hinanden og da de kom hiem i Gaarden hørte hun Ole sagde til Anders du er en tyv og en Morder hvorpaa Anders skiød til Vidne, derefter tilspurdte Retten hænde om hun ey Vidste hvor af Skiendsmaalet Var kom/m/ed og om Anders ey havde igien talt Ole nogle Ord til hvortil hun svarede aldeelis ey at Viide hvoraf Tretten Var kom/m/ed men at Anders havde igien sagt til ham hands Sønn Var en Markestyv, Videre havde hun ey at melde.

Det andet Vidne fremkom som ligeleedis Var af en høy Alder og undskyldte sig hændes Hukom/m/else sloeg hende feyl dog aflagde sin Eed med opragte fingre og Vidnede følgende det hun hørte nogle talte neden for Kiercken {og kom} hvem sam/m/e Var Vidste hun ikke derefter stoed hun ude for dørren, da Ole og hands Sønn tillige med Anders kom ind i Gaaren, hørte hun Ole kalte ham for en tyv og en Morder hvorefter hun strax gick ind i Huuset uden at høre meere paa deris tale undtagen at Anders igien sagde at da hand satt sin Sønn paa Jorden giorde hand han/n/em til en tyv. Videre sagde hun ey at Viide om Sagen, ellers Var Vidnet udi sin Udsiigende meeget frøgtsom og end meere eenfoldig,

Og som Videre i den/n/e Sag ey kunde formedelst Ole Rasmusens Udeblivelse foretages forlanged Citanten han/n/em maatte Laugdag til nest holdende Ting forelægges.

Eragted

Da Vidnernes Udsiigende over Ole Rasmusen er formedelst deres aldrige og skrøbelige Tilstand bevilged inden Retten at føres uagted Ole Rasmusen har ladet sit Forfald af Svaghed gived inden Rette tilkiende, forelægges den Udeblivende Ole Rasmusen til næst holdende Vaarting Lavdag at svare til Vidnernes Udsiigende og efter Sagens beskaffenhed at anhøre Dom hvilcken Lavdags forelæggelse Citanten tager beskreven og Lovlig seer forkyndt.

1743: 41
 
 

Rasmus Olsen har indstevned Anders Pedersen for Skields Ord hand for 8te Dager for Som/m/er tinged har talt til ham som utilbørlige, Vidner i sam/m/e Sag Var indkaldet 2de Mænd Lars og Anders i Lyren som alle møder og Vedtager Lovlig Stevnemaal,

Men som de forinden Sagens Videre drift fandt sig paa begge sider skyldige i at have begiegnet hin anden med utilbørlige Skiends Ord, Vedtoeg begge her for Retten at Vilde foreene sig saa enhver Vilde tage sine Ord til siig og saaleedis giøre Afbigt hver for sin forseelse ligesom og de belover som skickelige og freedsom/m/elige Grander og Naboer at leve med hin anden i all Eenighed og Kierlighed og at denne Sag med all anden foregaaende Trette og Ueenighed herefter skal Være aldeelis død og magtesløs

Mons Knudsen \Staaberg/ haver Ved mundtlig stevnemaal indkaldet Christen Willumsen Waagen for Slagsmaal og Skiends Ord hand har overfaldet ham med.

Den indstevnte mødte ikke hvorfor stevne Vidnerne Peder og Thomes Ones frem stode og under Eed afhiemlede det de ved hans huus har forkyndt ham stevning fra Mons Knudsen for en 3 Uger at møde ham i Rette fordi hand har slaget ham med en Aar over Ryggen og sam/m/e afslaget samt med Skields Ord begegnet ham tillige er og Vidner under Lovens falsmaal af dem indkaldet nemlig Mathies Michelsen Uthauen og Peder Rasmusen Eie som begge møder og forlanger tillige med Citanten Deres Vidnesbyrd maae afhøres,

Dette første Vidne Peder Rasmus/en Eide frem stoed efter at hand med Eed sit udsigende bekræftede forklarede følgende, at da hand \for en 6 á 7 uger/ stoed og arbeydede paa sit Nøst ner Ved Søen saae hand Christen Willumsen fare i en baad og landet tvert over en liden Wiig, hvor hand da gik af baaden og gick ind udi Mons Knudsens Nøst og af hans baad toeg en Aare og derefter af Nøsted et halvt børse Skud derfra hvor Citanten mødte ham, og da hand paa det nermeste Var kom/m/ed ham sloeg bem/el/te Christen Villumsen Citanten saa haardt over Ryggen at Aaren i første Slag sprang i støcker, og med det overblevne støcke truet ham dog ey at slaae ham Videre men kasted sam/m/e støcke efter ham, ligesom hand

1743: 41b

og hørde ham skielde ham med de Ord du Tyvs Mage tør du tage fadt paa en Mand, dernest blev Vidnet af Retten tilspurdt om hand havde seet at Citanten enten havde taget til Modværge eller igien skieldet ham ud, hvortil hand svarede hvercken at have hørt eller seed noget usøm/m/eligt paa bem/el/te Citanten[s] siide at Være begaaet, Videre vidste hand ey at forklare hvoraf Tretten Var begyndt.

Det andet Vidne frem stoed dernest nemlig Mathies Michelsen og under Eed forklarede at have staaed paa en hau noget længere fra end det første Vidne og der fra at have seet saavel Christen Willumsen Waagen at kom/m/e til lands med baaden som deraf at steegen paa land og indgaaet i Citantens Nøst og af hands baad udtaget en Aare hvormed hand efter at have gaaed lidt ud fra Nøsted en halv børse Skud sloeg Citanten over Ryggen saa at Aaren gick tvers over, ligesom hand og truet ham med støcket og kasted sam/m/e efter ham, dog havde hand ey hørt ham tale de Skields Ord forrig Vidne har sagt, da hand længere Var borte staaende og ey kunde høre uden en bulder iblandt dem, men ey at \Citanten/ haver taget til Modværge,

Citanten beklaged sig at hand havde faaed et stort slag af ham da hand Var uden trøye, og begierede at hands Contrapart derfor maatte lide for sin grove Medhandling fuldkom/m/en Straf efter Loven.

Eragted

Den indstevnte Christen Willumsen som Lovlig Varsel har bekom/m/et forelægges til nestholdende Vaar ting Lavdag at svare udi Sagen, og efter dens befindende Omstændigheder at anhøre Dom hvilcken forelæggelse i fald Citanten sam/m/e ey tager til forkyndelse beskreven, Deres Maj/este/ts Foged til Videre Action paa Justitiens Weigne Reserverer sig at udføre.

Fogden forlangede at de sædvanlige Tingsvidner til hands Reegenskabers belæg af Retten maatte attesteres, ligesom Ved nestforrige Ting stæd om Skydtzen og de 10 Qvestioner tillige med Odelsmandtallet som i alt befandtes Rigtig.

Restancerne over De Kongl/ige Skatter for indeværende Aar beløber 301 rdr 5 mrk 9 sk.

1743: 42
 
 

Til sidst blev og for tilkom/m/ende Aar følgende Laug Rettes Mænd opnevnt, nemlig af de gamle og forrige som Retten har administrered 4re støcker 1. Lars Monsen Indre Lyren 2. Jacob i Niøten 3. Magne Rasmusen Lechvold 4. Niels Michelsen Østrem af de nye Laug Rettes Mænd 5. Anders Pedersen Indre Lyren 6. Magne Olsen UdLyren 7. Niels Joensen Niøten 8. Ole Thomesen Solen som alle tilholdes betimelig at aflægge Deres Laug Rettes Mænds Eed.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 18de ejusdem blev Retten til almindelig Høstetings holdelse med Herløe Skibbreedes Almue satt paa Ting stædet Alvestrøm/m/en udi Nerværelse af Deres Maj/este/ts foged og de Retten tilforordnede Laug Rettes Mænd, sc: 1. Johannes Baarsen Kaalevog 2. Ole Andersen Erdahl 3. Ole Michelsen Kraagaas 4. Niels Larsen Floervog 5. Jens Larsen Kaalevog 6. Anders Thom/m/issen Follesøe 7. Anders Olsen Øfre Kleppe og 8de Jan Tomisen Kraagaas,

Og blev for dette Skibbreede de 2de sam/m/e forordninger oplæste som Ved de nest forrige Tingstæder - dernest publicered

1. Et Kongl/ig Skiøde for Gunder Fæster paa Avelsgaarden Strudshavn og tilliggende Gastgiever Huus p: p (præter plura = med mere) dat: 24 Martij 1740 og udi Skiøde bogen fol: 262 indført.

2. Cicilia S/a/l/ig/ H/er/r Claus Munchebergs udgivne Pante Obligation dat: 28 Sep: 1734 til Siegn/eu/r Gunder Fisser paa 890 rdr blev til aflysning i Rette lagt efter den paateigning af 8de 8ber 1743 som udi Pantebogen fol: 262 findes tilført.

3. Gunder Fissers udgivne Pante Obligation stoer 500 rdr blev ligeleedis Ved Creditor Berent Gundersens paateignede Quittance af 2 8ber 1743 til Udslættelse af Pante bogen antaget vid: Pante bogen fol: 213.

4. Cicilia S/a/l/ig/ Gunder Fissers udgivne Pante Obligation til Jørgen Assersen Hiort udi Eggersund paa Capital 1258 rdr 1 mrk 3 1/3 sk dat: Bergen d/en 18 7ber 1743 og udi Skiøde bogen fol: 262 indført.

5. Zacharias Fæsters udgivne bøxelsæddel til Lars Monsen Espeland paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt udi Gaarden Holme dat: 8 Julij 1743 med Rev:

6. Et Skiftebrev forretted paa Gaarden Bragstad efter Anders Andersen dat: 20 Julij 1743.

7. Et ditto forretted paa Gaarden Øfre Dahle d/en 30 7ber 1743 efter Ingebor Joens Datter.

1743: 42b
 
 

D/en 19de ejusdem blev Retten igien til Sagetingets holdelse satt med sam/m/e Laug Rettes Mænd til Publication blev fremlagt

1. Frue Krogs ne (= født) de Knagenhielms udgivne bøxelsæddel til Peder Hansen paa ½ Løb Smør udi Gaarden Hopland dat: 3 Julij 1743.

Assessor Von Der Lippe Contra Rasmus Helt

Assessor Von Der Lippe haver Ved Skriftlig Stevnemaal dat: 23 7ber 1743 indkaldet Rasmus Helt at møde udi Rette for det Stevningen indholder som blev oplæst og lyder som følger.

Den indstevnte mødte og svarede selv udi Sagen og Vedtoeg lige efter sin paateigning af Stevnemaalet, at Lovlig Varsel Var han/n/em meddeelt,

Derefter blev fra Citanten insinuered Rasmus Heltes Pante forskrivning dat: 16 jan: 1732 og den 26 Aprilis sam/m/e Aar publicered paa Capital stoer 250 rdr med Resterende Renter fra 16 Jan: 1738 som for Retten blev oplæst hvorudi til Underpant og forsickring er satt 2de hands 2de Gaarder Nore Selle og Notnes med paastaaende bygninger og under liggende Herligheder alt efter bem/el/te Obligations Indhold saaleedis lydende,

Dernest blev og fremlagt Citantens Assessor Von Der Lippes Opsigelse dat: Bergen d/en 26 febr: 1743 med Citati Rasmus Heltes egen hændige paateigning at Obligations summen lovlig han/n/em er Vorden opsagt d/en 7 Martij 1743 som lyder saaleedis, ligeleedis blev og fremlagt \Reigning over/ de til Processen med gaaende Omkostninger som til Opsigelsen Stevning med Videre Sagens procedur i alt Var formeret til summa 4 rdr 4 mrk 12 sk som Citanten under Sagens Paadøm/m/e forvæntede Erstattning for sam/m/e Reignings dato er af 16 8ber 1743. og saaleedis paa sin Siide æskede Dom til Obligationens og de paaløbende Renters Indfrielse og Betalning.

Den indstevnte Rasmus Helt havde imod de i rette lagde Søgemaals documenter ey ringeste at indvende da allting havde sin Rigtighed med sam/m/e uden hand begierede endnu nogen dilation til nest kom/m/ende Sommer, hvilcket Citanten Ved sin fuld-

1743: 43

mægtig ey kand bevilge men som før er melt æskede Sagen til Doms.

2do Aflyst Rasmus Heltes udgivne Pante Obligation dat: 28de april 1732 og d/en 25 Julij sam/m/e Aar publicered paa Capital 100 rdr efter som Creditor Assessor Lausen d/en 6te 7ber 1743 har quittered vid: 149 udi Pante bogen.

3tio Aflyst Rasmus Heltes udgivne Pante Obligation dat: 9de febr: 1741 og d/en 14de April sam/m/e Aar til tinge publicered paa Capital 36 rdr 3 mrk 8 sk efter som Creditor Anders Andersen Dischingthun ved paateigned Quittering af dato 14 Debr: 1743 sam/m/e har extraderet vid: Pante Protocollen fol: 199:

Dom afsagt

Imellem Assessor Von Der Lippe og Rasmus Helt

Da den indstevnte Rasmus Helt ey allene Ved sin egen hændige Paateigning paa Citantens Lovlig giorde Opsigelse afvigte 7de Martij haver Obligered sig den opsagde Pante Obligation paa Capital 250 rdr med paaløbende Renter til forfalds Tiiden rigtig at betale til Obligationens Ejere Welædle H/er/r Assessor Jaen Von Der Lippe, men end og nu for Retten imod Søgemaals documenterne ey har noget i ringeste Maade at indvænde, uden at forlange længere dilation til sin pligtige Gields Afbetaling, Saa tilfindes den indstevnte Rasmus Helt 15 dage efter denne Doms Lovlige forkyndelse at indfrie og betale til Assessor Von Der Lippe sin til bem/el/te Citantens formand udi Egteskab nu afg/aaen Hendrich Hendrichsen d/en 16 Jan: 1732 \udgivne/ og d/en 26 Febr: indeværende Aar opsagde Pante forskrivning lydende paa Prioritered Underpandt udi Gaarderne Nordre Sælle og Notenes med deres underliggende og tilhørende Herligheder, med Capital 250 rdr Courant med Resterende skadesløse Renter fra d/en 16 Jan: 1738 til nøyagtig Betalning skeer efter Pante forskrivningens Tilhold, samt udi Processens Omkostning at betale 4 rdr 1 mrk 8 alt under Lovlig Nam og Excecution udi ovenmelte pantsatte og Mentionerede Gaarder og deres underliggende Herligheder Ved Rettens Videre befordring efter Loven.

Publicered Assessor Lausens udgivne bøxelsæddel til Jacob Nielsen Kaursbøe paa 18 Mark Smør 1/8 t/ønne Korn udi Gaarden Kaursbøe dat: 11 8ber 1743 med Rev: ej dat:

Lars Monsen Torsvigen Contra Brithe Thomesdatter gift med Ole Michelsen Gausta.

Lars Monsen Torsvigen haver Ved mundtlig Varsel ind kaldet Brithe Thomesdatter for Koe Leye men Veed ey

1743: 43b

enten hvor mange Aar det er for denne Tiid siden hændes Afg/aaen Mand som formynder for hands Hustrue er ham pligtig ey heller hvem hand fleere for sin prætention skal søge end sin formynders Encke, som nu af ham er indstevnt har desuden ey stevned meer end et Vidne udi den/n/e Sag nemlig Mons Revschar, men som dette Stevnemaal gandske er uefterrettlig og mangel haftig afviises sam/m/e til nyt Stevnemaal Da Citanten haver med tilstreckelige beviiser og Lovlig Stevnemaal [at]? giøre Sagen rigtig anhængig aller helst stevne Vidnerne ey heller kand give Retten oplysning hvorfor de har stevnet.

D/en 21de ejusdem blev Retten igien satt og paaraabt om nogen havde fleere Sager i Rette at fremføre hvortil ingen andmelte sig.

Dernest blev de sam/m/e 10 questioner for dette Skibbreede forelæst som ligeleedis som Ved nestforrige Tingstæd blev besvared, ligeleedis om Skydsens betalning, Odels Mantallet blev og Examinered hvoraf 2de Gaarder Øfre Tvedt og Røsetter udgaaer.

Restancerne for inde Værende Aar beløber 278 rdr 3 mrk 14 sk.

Laug Rettes Mænd for tilkom/m/ende Aar blev opnevnte 1. Niels Magnesen Fromrei 2. Michel Heigernes 3. Niels Michelsen Møsche 4. Jacob Monsen Toft som forhen haver lagt deres Eed, af de nye og unge er Lars Michelsen Nore Haaland, 6. Ole Joensen Berland 7. Rasmus Michelsen Fausanger og 8. Ole Ellingsen Fausanger som alle tilsiiges deres Laug Rettes Mænds Eed at aflægge.
 
 


Radøe Skibbreede

D/en 21de 8ber blev Retten til almindelig Høstetings holdelse med Radøe Skibbreede satt paa Tingstædet Alvestrømmen udi Nerværelse af Deres Maj/este/ts Foged og de tilnevnte Laug Rettes Mænd sc: Johannes Quidsteen 2. Anders Strøm/m/e 3. Clement Røsnes 4. Anders Søre Wettaas 5. Niels Lunde 6. Johannes Taule 7. Udi Arnold Meyers Stæd Anders Ystesøn Ascheland 8. for Ysten Lunde i stæden {for} Johannes Rasmusen Frutaule,

For dette Skibbreede bleve de 2de Kongl/ige forordninger oplæste som ved de forrige Tingstæder. dernest publicered

1. Frue Storms udgivne bøxelbrev til Michel Andfindsen paa ½ p/un/d Smør 11 ½ Kande Malt udi Gaarden Helleland dat: 19 Junij 1743 med Rev: ej d

1743: 44

2. Ditto hændes udgivne bøxelsæddel til Mons Christiansen paa 18 Mark Smør og 12 Kander Malt udi Gaarden Sæbdahl dat: 10 Jan: 1743 med Rev: ej dat

3. Elsebe Schiøttes udgivne bøxelsæddel til Mons Knudsen paa 18 Mark Smør og 12 Kander Malt udi Gaarden Grindem dat: 15 Junij 1743 med Rev: ej dat.

4. Et skiftebrev forrettet paa Gaarden Hole efter Kari Rasmusdatter dat: 22 Julij 1743 - og udi Skiøde bogen fol: 263 extraheret.

5. Ditto forretted paa Gaarden Søre Vaagenes dat: 23 Julij 1743 efter Anne Johannes datter extraheret i Skiøde bogen fol: 263.

D/en 23 ejusdem blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rettes [Mænd]

1. Publicered Jens Johannesen og Ole Indre Sæbøes udgivne bøxelsæddel til Magne Monsen paa 16 Mark Smør udi Gaarden Hole dat: 21 8ber 1743 med Rev: ej dat:

Sager til dette Ting fremkom ikke efter Paaraab hvorfor fogden med de sædvanlige Tingsvidner frem kom hvortil som Ved de forrige Tingstæder blev svared.

Restancerne for de Kongl/ige Skatter beløber 120 rdr 2 mrk 12 sk.

Laug Rettes Mænd for tilkom/m/ende Aar blev opnevnt af de forrige og gamle 4 støcker 1. Anders Johannesen Biørcheland 2. Jens Joensen Biørcheland 3. Jacob Olsen Kartvedt 4. Mons Namtvedt af de unge ligeleedis 4 støcker 5. Mons\en/ Thomes Bircheland 6. Niels Knudsen Biørcheland 7. Peder Christensen Indhelle 8. Michel Erichsen Øfre Qualem hvilcke sidste tilholdes betiimelig at aflægge deres Laug Rettes Mænds Eed efter Loven.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 24 8ber blev Retten til Almindelig Høstetings holdelse med Alenfit Skibbreedes Almue satt paa Tingstædet Alvestrømen i Overværelse af Deres Maj/este/ts foged og de Retten tilnevnte Laug Rettes Mænd sc: Knud Scharre 2. Mons Storoxe 3. Stephen Langenes 4. Johannes Tofting 5. Peder Nesse 6. Bendix Tofting 7. Lars Monstad og 8de Iver Storoxe

For dette Skibbreede blev ligeleedis de sam/m/e forordninger som ved forrige Ting stæder publicered

1. Publicered et Skiftebrev *forred (forretted) d/en 29 Junij 1743 efter Siri Jons datter paa Gaarden Espeland:

2. Ditto forretted efter Kari Andersdatter d/en 1 Julij 1743 paa Gaarden Scharre og udi Skiøde bogen fol: 263 extraheret.

3. Biskop Bornemands udgivne bøxelsæddel til Michel Olsen paa 1 ½ p/un/d Smør og ½ Tønde Malt udi Gaarden Smørdahl dat: 2 Martij 1743 med Rev: ej dat.

1743: 44b
 
 

D/en 26de ejusdem blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rettes Mænd og til Publication frem lagt

1. Assessor Londemans udgivne bøxelsæddel til Peder Halsteensen paa 1 Løb Smør udi Gaarden Honningsdahl Bergens Lectorat tilhørende dat: 3 Julij 1743.

2. Kari *Haagenes (Haagensdatter) med Laværge Ole Seelvold Christian Haaversen Fosse paa egne og Myndtling Gunilde Haagens datter Og Ole Andersen Hillands udgivne Skiøde til Knud Andersen Soltveidt paa 1 p/un/d 6 mark udi Gaarden Soltveidt dat: 25 8ber 1743 og udi Skiøde bogen fol: 263 ordlydende indført.

Formynderen for Guri Jacobsdatter Lars Yttre Giervig lader inden Tinge opbyde sin Myndtlings Arve Capital 16 rdr 1 mrk 6 sk som hænde efter hændes Moder Marithe Birges Datter Hesdahl ongefær for 2 Aars tiid siden er tilfalden om nogen sam/m/e mod sickert Pandt paa Rente Vil antage, men da ingen dertil anmelte sig forlanged hand bem/el/te Pænge som udi en Pung Var nedlagt maatte inden Retten forseigles og han/n/em til forvaring igien tilbage leveres.

Formynderen for Marithe Jacobs Datter Hans Isdahl oplod paa lige Maade sin Myndtlings Arve Capital 16 rdr 1 mrk 6 sk tilfalden efter Moderen Marithe Birges Datter Hesdahl for 2 aars tiid siden, men da ingen bem/el/te Pænge Mod Renters svarelse ey sam/m/e Ville antage blev Pungen hvorudi sam/m/e Var beliggende forseigled og formynderen tilbage leveret.

Ole Pedersen haver Ved Skriftlig Stevnemaal ind kaldet Marcus Jensen Lax for Gield efter Stevnemaalets Indhold dat: 7 8ber 1743 som saaleedis er lydende.

For Retten Møtte Citanten og den indstevnte Marcus Lax og Vedtoeg Lovlig Stevnemaal.

Citanten indleverede et indlæg under 23 8ber 1743 som saaleedis er lydende. Hvorimod den indstevnte Marcus Lax gandske og aldeelis benægtede ey at Være Vidende om den/n/e Stevnemaalets indbefattende fordring ligesom hand og paa sin Hustrues Veigne sam/m/e declarede og forlangede beviiser udi Sagen maatte frem lægges, Citanten blev af Retten tilspurdt om hand eller

1743: 45

hands Hustrue haver noget beviis for det Laan hun for saa lang tiid har giort Marcus Lax \eller Hustrue/ hvortil Citanten og hans Hustrue Giertrud Michelsdatter svarede aldeelis intet beviis at have, ligesom og at det Var en 8te Aars tiid siden hun quittered sin Tieniste fra den indstevnte Marcus Lax. og at kraved Tiid efter anden i hændes Tieniste som Varede en 5 Aars tiid blev buuden i øfrigt Vilde Citanten til sit Indlæg Referere sig.

Den indstevnte Vedblev sin forrige benægtelse og til kiende gav at den/n/e Sag for 4 á 5 Aar for han har Væred paa stevnt men i Mangel af beviis bleven tilinted giort som og Citantens Kone Giertrud Michelsdatter tilstoed. hvorfor Marcus Lax forvæntede for dette ubeviislige Krav aldeelis at Vorde frietagen ved denne Rettens Kiendelse og udi Sagen ey Videre havde at svare, hvorfor Sagen til Doms optages hvormed Citanten og Var fornøyed, da hand ey Videre udi Sagen \havde/ at siige.

Hvorfor Sagen til Doms Afsiigelse til i Eftermiddag opsættes.

Dernest blev fremkaldet Stephen Jacobsen Levestads Creditorer som inden Retten beedigede deres udi bemelte Stephens boe d/en 20 7ber indgivne Pretentioner, og frem kom Mari Elsaas og med Eed bekræftede at hun i reede Pænge haver laandt Stephen 4 rdr og sam/m/e endnu Rester, ligeleedis beedigede Arne Elsaas sin indgivne Krav at Være 2 rdr ligeleedis under lige Eed bekræftede Ole Svindahl sin fordrings rigtighed at Være 1 rdr 2 mrk for Landskylds Rettighed af en tilhørende Jordepart som hand har paa hands Veigne oppebaaret og igien bør Være Ansvarlig for.

Flere Sager efter paaraab blev ey i Rette frem ført.

Dom afsagt imellem Citanten Ole Pedersen og Marcus Lax

Da Citanten Ole Pedersen ey har i ringeste Maader ved Lovlige Beviiser legitimeret sin efter Stevnemaalet søgende Prætention paa sin Hustrues Giertrud Michelsdatters Veigne, henrørende af de pænge bem/el/te hands Hustrue Giertrud Michelsdatter for 14 Aars tiid siden skal have laandt til Citantens Marcus Laxes Kieriste, hvis summa tillige med efterstaaende Lønn og videre skal opløbe til 16 rdr 4 mrk, det og af Citantens Hustrue erm/el/te Giertrud Michelsdatter er tilstaaet at denne omtvistede Sag for 4 á 5 aars tiid siden skal Være forhen paastevnt og anhængig giort

1743: 45b

men ey paakiendt eller til endebragt, formodentlig enten for Kraves Ælde eller Mangel af beviis, hvorfor Retten tager denne Sag \der i saa lang tiid har henstaaet/ udi Vedbørlig Consideration enten at tilstæde eller paalægge Eed \udi/, da den søgende efter Lovens 1ste bogs 14 Cap: 5 art: bør sit Søgemaalet lovlig beviise, og Alt saa kiender og døm/m/er for Rett at den sigtede Marcus Jensen Lax bør for Citantens Sigtelse aldeelis Være frietagen og sagisløs befunden.

Dernest frem lagde fogden til sine Reegenskabers belæg de sædvanlige Tingsvidner og blev paa de fremsatte 10 Qvestioner det sam/m/e svart som Ved Radøe Skibbreede undtagen at Stephen Jacobsen Levestad udi sit Ægteskab med qvinde Mennisket Mari Joens Datter Schotsund har forseet sig med Leyermaal.

Ligesom og at Ting skydtzen rigtig er Vorden betalt. Odels mandtallet blev oplæst og uimodsagt bleven, Restancerne for indeværende Aar blev oplæst og beløber sam/m/e 167 rdr 3 mrk 15 sk.

For tilkom/m/ende Aar blev opnevnt følgende Laugrettes Mænd sc: Hans Olsen Monstad 2. Ole Stephensen Lie 3. Anders Joensen Elsaas 4. Arne Andersen Elsaas som alle forhen har aflagt deres Eed 5. Halver Ellevsen Mundahl 6. Lars Olsen Nepstad 7. Jacob Sieursen Elsaas og 8. Hans Atteraas hvilcke sidste tilsiiges betiimelig at avlægge deres Laug Rettes Mænds Eed.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 28de ejusdem blev Retten til Almindelig Skatte tings holdelse med Hossangers Skibbreedes Almue satt paa Ting stædet Bernes Tangen i Overværelse af Deres Maj/este/ts Foged og de Retten tilnevnte Laug Rettes Mænd sc. Sephen Fotland 2. Jørgen Øfstues 3. Niels Holme 4. Anders Møs 5. Mons Møs 6. Aamund Øfstues 7. Ole Møes 8. Haldor Fotland

Og blev for dette Skibbreede begge de sam/m/e Kongl/ige Ordres oplæste som Ved de forrige Ting stæder. - Dernest publicered

1. H/er/r Giert Gielmeydens udgivne bøxelsæddel til Haldor Nielsen Kallevig paa ½ Løb Smør udi Gaarden Kallevig Haugs Præsteboel beneficeret dat: 3 April 1743 med Revers ej dat

D/en 29 ejusdem blev Retten med sam/m/e Laug Rettes Mænd satt og frem lagt følgende documenter

1. H/er/r Jonas Mechelborg paa Assessor Steensens Veigne udgivne bøxelsæddel til Christen Johannisen paa 1 p/un/d Smør ¼ Tønde Malt i Gaarden Tvedten dat: 24 8ber 1743.

2. Niels Jacobsen Klevlands udgivne bøxelsæddel til Eilef Andersen Klevland paa 1 p/un/d 6 Mark Smør i Gaarden Klevland dat: 28 8ber 1743 med Rev: ej dat

1743: 46

3. Marcus Heljesen Kleppes udgivne Pante Obligation stoer 40 rdr til Johannes Olsen Hemvigen dat: 28 8ber 1743 og udi Pante protocollen fol: 263 ordlydende indført.

4. Aamund Andersen Hopland Erich Olsen Ryland og Ole Baarsens udgivne Skiøde til Ole Nielsen Kleveland paa 23 ¾ Mark Smør 16 ½ Kande Malt udi Gaarden Rachnes dat: 29 8ber 1743.

Fogden Rasmus Smith fremstillede for Retten en iblandt landstryger følge paagrebne Persohn som Ved et paa Vaas d/en 5te Julij indeværende Aar paa Vangens Tingstæd over ham holdte forhør og examination har givet sit Navn af Ole Erichsen Grove, og Ved paagribelsen hos ham befunden sessions Pass paa sam/m/e Navn dat: 23 Junij 1734 efter hvilcket hand skal have tient for Soldat ved det første Bergenhuusiske Regiment under Capitain Svanes Compagnie i 12 aars tiid, men som Fogden er kom/m/ed i Erfaring at hand sig det første Navn falskelig har paataget, og skal have et andet Navn, til den Ende er hand her for Retten bleved fremstilled for saavel om hands rette Navn som hands bedrifter at giøre nermere forklaring.

Fogden tilspurdte ham 1. Hvad hands rette Navn er hvortil hand svarede hands rigtige Navn er Erich Larsen fød paa Gaarden Løpen i Rødve Skibbreede og Sundmøers fogderie. 2. Hvad Alder hand havde Resp: (Responderede = svarte) at hand siste Pintze Dag Var 57 Aar og at hands fader boede i Løben og kaldes Lars Erichsen, dernest om hand er gift og hvad hans Hustrue heeder og hvor sam/m/e nu opholder sig, R: hans første Kone svared hand er Berthe Sieursdatter fød udi Gurschen da hand i Sands Kiercke af S/a/l/ig/ Peder Holberg blev Copulered, hos sam/m/e skal hand have Væred 10 Aar og afled med hænde Et barn som er dødt, men for en 13 aar siden siiger deponenten at have formeedelst Utroeskap \i Egteskabet/ Ved Øfrighedens Minde og tilladelse skilt sig af med hænde da hun udi sit Egteskab 2de gange med Leyermaal forsaae sig, der nest blev hand tilspurdt om hand i all den tiid var fra hænde, hvortil hand svarede stedse hos sin broder Jacob Pedersen som er hands Stivbroder boende paa Gaarden Stølene i Sands Sogn {stedse} har opholdet sig, ligesom han/n/em er Vidende at den forrige Kone endnu er i live Ydermeere blev ham tilspurdt om hand nu er paa nyt

1743: 46b

igien indladet udi {nyt} Egteskab, hvor til hand svarede, for et Aars Tiid siden at Være af H/er/r Stevlin Reutz udi Sands Kiercke sam/m/en vied med Kari Ols Datter som her ved Retten er til stæde og stedse Væred i følgeskab, {og} \da hand/ bleve med hænde i Bergen bekiendt og med hænde reyst til Sundmøer hvor de i et Aars tiid Var tilsam/m/en hos deres broder erm/el/te Jacob Pedersen, Fogden tilspurdte ham om hand ey havde Væred i bekiendtskab med Johannes Arnesen der er udi Alenfit Skibbreede Arrestered, og med han/n/em begaaed Tyverie, hvortil hand svarede at hand ey kiendte ham, men siden dog tilstoed at hand kiendte ham og først kom i Kiendskab med ham noget over et Aars tiid siden paa en Gaard Birchelands Vogen kaldet i Radøe Skibbreede, hvor hand siden Var i selskab i en 14 dages tiid med ham, paa bem/el/te Gaard laae deponenten svag \8 dage/ og bem/el/te Johannes Arnesen sam/m/e stæds opholdt sig, derfra reyste med ham til byen, hvor de skiltes fra hinanden. Dernest blev ham og tilspurdt om hand ey Var med Johannes Arnesen og Kari Olsdatter da de aaret 1741 juule tiider formedelst Tyverie bleve paagrebne af Sogne Præsten H/er/r Hans Meyer, hvortil hand svarede sam/m/e tiid at have Væred i Bergen og ey udi deres følgeskab {sam/m/e Tiid} var nerværende, men strax derefter fick spurning om at Johannes Arnesen og Kari Olsdatter den Tiid var paagrebne og hos H/er/r Hans Meyer andholdte, Videre Vilde hand ey tilstaae i ringeste Maade at have forseed sig herudi districtet.

Fogden histerede Kari Olsdatter tillige for Retten og Confronterede sam/m/e \med ham/ for Retten, tilspurdte hænde om det ey Var den sam/m/e som kaldes Lars\en/ Erichs{en} hvor til hun svarede jo, {og hand} at det er den rette Erich Larsen som herfor Retten er staaende, med sam/m/e sagde hun ey at Være Copulered men havde tængt sig at kom/m/e i Egteskab med hannem, {men} sagde \derhos/ at have Væred med ham paa Sundmøer hos hands folck indtil de reyste derfra Søer efter {efter} Pintzedagene dette Aar, hun blev atter tilspurdt om Erich Larsen ey Var med sam/m/e tiid da hun og Johannes Arnesen blev af H/er/r Meyer paagrebne hvortil hun som forhen svarede at Erich Larsen sam/m/e tiid Var tilstæde da Johannes Arnesen tre dage Var forhen paagreben, men da de paa Gaarden Nordang i Radøe

1743: 47

Skibbreede var tilsam/m/en sagde Konen i hvis Stue de Vare samlede at der kom 5 Mand paa Gaarden, du kand stige ud for dørren, og da de kom ind den eene dør gik hand ud den anden dør og saaleedes bortkom, til hvilcken declaration hand tilstoed at det Var saaleedis saa vel at hand blev advared som at hand den anden dør undkom, dog sagde hand at igien kom paa Gaarden da vagten var bortgaaen med Kari Olsdatter, hænde blev og tilspurdt, hvor hun blev kiendt med Johannes Arnesen hvortil hun svarede udi Birchelands Vogen at have Væred i følge og bekiendtskab med hinanden men i byen skiltes fra hinanden, og ey hvercken for eller efter har kiendskab om hans bedrifter.

Til Sluttning sagde begge Deponenterne at all Johannes Arnesens Udsiigende og beskyldning over dem Var usandferdig og Løgnagtig.

Fogden forlangede det passerede inden Retten maatte blive sig beskreved meddeelt. som bevilged blev.

D/en30te ejusdem blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rett og oplæst følgende documenter

1. Michel Steens udgivne bøxelsæddel til Anders Christophersen Opheim paa 18 Mark Smør ½ Tønde Malt i Gaarden Tirrevold dat: 5 Aug: 1743.

2. Ole Langelands udgivne Skiøde til Elling Olsen paa 18 Mark Smør 6 Kander Malt i Gaarden Langeland dat: 29 8ber 1743 og udi Skiøde bogen fol: 263 indført.

Sam/m/e Tiid tilspurdte afg/aaen foged Johan Smeds Sterboes fuldmægtig Søvren Saxe dette Skibbreedes meenige ting søgende Almue hvor Arvingen Ingebor Aslachs datter som for nogle Aar siden tilfaldt 21 rdr udi Arv paa den beneficerede Gaard Faugsdahl her i Skibbreedet sig opholder og udi hvad tilstand hun for nerværende tiid befindes paa det Comparenten derefter kunde Viide at affordre for Lovs Pengene efter Loven hvortil samtlig svarede hun er paa Gaarden Vesetter i Mielde Skibbreede og udi en meget slet tilstand saa hun Ved at tigge sit brød søger Underholdning hvorom Comparenten forlanged Tings vidne sig meddeelt.

Fogden Smith frem lagde ligeleedis de sædvanlige tingsvidner som befandtes Ved examinationen rigtig.

Restancerne for indeværende Aar beløber 96 rdr 11 sk.

Laug Rettes Mænd for tilkom/m/ende Aar blev opnevnt følgende 1. Niels Olsen Hole 2. Niels Larsen Aaseim 3. Johannes Knudsen Tveidten 4. Sefre Ingvoldsen Nore Møching alle af de forrige og gamle tillige med Johannes Wemmundsen (Låstad) af de Unge da Skibbreedet ey fleere kunde udreede er 6. Fuuse Nielsen Hole 7. Torchild Monsen Øfstues og 8. Eilef Olsen Fetie som tilsiiges deres Eed betimelig at erlægge.

1743: 47b
 
 
 
 

D/en 30te ejusdem blev Retten til høste tings holdelse med Echanger Skibbreede satt paa Tingstædet Bernes Tangen i Overværelse af Deres Maj/este/ts foged og de tilnevnte Laug Rettes Mænd sc: Ole Ese 2. Magne Biørgen 3. Mons Echnes 4. Anders Øfre Echanger 5. Niels Esem 6. Fuuse Wassel 7. Lars Øfre Echnes og 8. Knud Yttreide i stæden Johannes Yttre Eide,

Og blev for dette Skibbreede begge de Kongl/ige Ordres oplæste som Ved de forrige tingstæder.

1. Aflyst Lars Brynildsens udstædde Pante Obligation udgivet d/en 15 Junij 1739 til Jaen Andersen Lutz paa Capital 23 rdr efter Creditors paateignede quittance Vide Pantebogen fol: 152.

2. Lars Brynildsens udgivne Skiøde til Assessor Johan Lausøn paa 18 Mark Smør 7 ½ Kande Malt og 1/6 Deel faar dat: 1 Julij 1743.

3. Skiftebrev forretted d/en 4 7ber 1743 efter Ole Ellevsen paa Gaarden Aattestad, extr: Pante Prot: fol: 264.

D/en 2 Nov: blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rettes og fremlagt til publication følgende documenter.

1. H/er/r Jonas Mechelborg paa Assessor Steensens Veigne udgivne bøxelsæddel til Ole Larsen Helland paa 9 Mark Smør 1 ½ Vog Næver udi Gaarden Almelie Ham/m/ers Presteboel tilhørende dat: 16 8ber 1743.

2. Jaen Von der Veldes udgivne bøxelsæddel til Johannes Andersen paa 1 p/un/d 6 Mark Smør i Gaarden Nedre Helland dat: 9 7ber 1743.

3. Gudmund Johannesen Eisnes, Ole Bochesteen, Johannes Sættre Johannes Ourdahl og Seffin Fotlands udgivne Skiøde til Siver Olsen Fæten paa 9 Mark Smør udi Gaarden Fæten dat: 2 9ber 1743 og udi Skiøde bogen fol: 264 ordlydende indført.

4. Ole Jacobsen Toft og Magne Andersen Biørges udgivne Skiøde til formynderne Ole Olsen Echanger og Knud Aschelan paa Randi og Brithe Ericsdøttres Veigne paa 6 ½ Mark Smør udi Gaarden Toft dat: 2 Nov: 1743 og udi Skiøde bogen 264 ordlydende indført.

5. Sieur Olsen Fætens udgivne tilladelse til Gudmund Johannesen Indre Eisnes om en Sæterleye udi hans Udmarck Feeten for hvilcken Aarlig 2 mrk skal svares dat: 2 Nov: 1743.

1743: 48
 
 

Dernest blev Sagerne paaraabt.

Fogden ophævet Sagen mod Anders og Knud Lille Ourdahl da de i mindelighed har foreened sig med ham.

Mons Steffensen Bernes Ole Stephensen Bernes og Anders Nielsen Bernes haver Ved mundtlig Stevnemaal indkaldet Lars Nere Echanger til dette Ting {indkaldet} at møde udi Rette for at giøre Rigtighed for den Arv de formeener sig at tilkomme efter deres beeste fader Niels Echanger som for en 9 á 10 Aar Ved Døden skal Være frafalden, tillige og at frem viise hvad Skifte breve eller andre beviiser der kand Være passered hvor efter deres Arv kand Vorde udsøgt,

Til Stevne Vidner udi den/n/e Sag har Magne Olsen Esem og Ole Hendrichsen Eisnes Været antagne som Ved Eed med opragte fingre afhiemlede Stevnemaalet, at have fra Citanterne forkyndet paa Gaarden Echanger forestaaende Stevning udi Lars Echangers Hustrues paahør og det med Lovlig Varsel, tillige og for Resterende og pligtige 13 mrk til Mons Stephensen.

Den indstevnte Lars Echanger mødte og Vedtoeg Lovlig Stevnemaal, og forklarede det Citanterne for den/n/e tiid aldrig haver paafordred rigtighed for den deres formeentlig tilhørende Arv efter afdøde Niels Echanger som udi hans Huus i en 15 Aars Tiid Var en krøbling og sam/m/e stæds døde, efter sam/m/e afdøde Mand sagde den indstevnte ey noget Skiftebrev at Være bleved udferdiged, eller paa Arvetompten kom/m/ed, men Vel at Registering haver Ved Mænd efter afg/aaen Sorenskriver Tønders Anstalt bleven holdt, lige som hand og *declarede (declarerede) at hvad Ejendeele der kand Være efterladne er endnu i hans Huus beroende, som naar udfindes hvormeeget og hvorudi sam/m/e beroer skal hand naar liquidation skeer for den Underholdning hands fader afg/aaen Niels Echanger har nødt i hands Huus fuldkom/m/en giøre Arvingerne reede og Rigtighed for det over skydende,

Citanterne Var ligeleedis forlangende at den paaberaabte Skifteforrettning maatte kom/m/e for Lyset, hvorefter deres prætention disbedre kunde oplyses, eftersom det nu for alle Var ubekiendt hvorudi Arven Var beroende, og alt saa forlanged Sagen indtil Videre udsat.

1743: 48b

Eragted

Den forlangte Opsættelse bevilges Parterne til nestholdende Vaarting, da Citanterne haver fuldkom/m/en udi afg/aaen Sorenskriver Tønders Sterboe at paaæske Skiftebreevet til sin søgende Arv Lovlig at see Legitimeret, og i dessen Mangel nøyagtig beviis at frem skaffe om bem/el/te Skifte brev udi den indrettede Sieg/neu/r Protocol ey er indført, da deraf at tage et rigtig Udtoeg.

Niels Kleppe haver ved mundtlig Stevnemaal indkaldet Helge Wadsel for tilkom/m/ende Tieniste Lønn for et halvt Aar, forfalden for 9 aars tiid siden,

Den indstevnte mødte ikke hvorfor Stevnevidnerne Mons Eichnes og Anders Eichnes fremstode og under Eed afhiemlede det de med lovlig Varsel forkyndte paa hands Gaard Wassele udi Helge Vasseles \Kones/ Paahør Stevning fra Niels Kleppe for skyldige halve Aars Tieniste Lønn,

Citanten forlanged den udeblivende Laugdag maatte forelægges.

Eragted

Den indstevnte *Niels Kleppe* (Helge Vassel) som lovlig Varsel har bekom/m/ed forelægges Laugdag til nestholdende Vaarting.

Fleere Sager efter paaraab bleve ey i Retten inCaminerede hvorfor fogden med de sædvanlige Tings Vidner fremkom som af Retten blev attesterede.

Restancerne for dette Skibbreede beløber 175 rdr 4 mrk 8 sk.

Laug Rettes Mænd for tilkom/m/ende Aar blev opnevnt følgende. først af de gamle og forrige udnevnt. 1. Gudmund Johannesen Eisnes 2. Børge Johannesen Yttre Eisnes 3. Ole Nielsen Øfre Echanger 4. Johannes Knudsen Øfre Echanger 5. Ole Nielsen Lie af de nye 6. Erich Olsen Fyllingsnes 7. {Lars} Iver Johannesen Høyland 8. Ole Hansen Svindahl som tilholdes betiimelig at avlægge Deres Laug Rættes Mænds Eed.
 
 
 
 

D/en 6te Nov: blev Retten til almindelig Høste tings holdelse med Mielde Skibbreedes Almue satt paa Ting stædet Wallestrand i OverVærelse af Deres Maj/este/ts foged og de Retten tilnevnte Laug Rettes Mænd, sc: 1. Mons Rivenes 2. Niels Revem 3. Lars Giersta 4. Sieur

1743: 49

Prestun 5. Johannes Øfste Mielde 6. Michel nore Wefle 7. Gudmund Wefletvedt 8. Jens Haugsberg,

Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Ordres oplæste som Ved de forrige Tingstæder.

1. Publicered H/er/r Gert Gelmeydens udgivne bøxelseddel til Erich Giersta paa ¼ tønde Malt og ½ p/un/d Smør udi Gaarden Giersta dat: 4 Nov: 1743 med Rev:

2. Zacharias Fæsters udgivne bøxelsæddel til Simen Sieursen paa 9 Mark Smør og ½ Vog Neever i Gaarden Niaastad dat: 16 Julij 1743 med Rev: ej dat

D/en 7de ejusdem blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rettes Mænd fremlagt til Publication

1. Skiftebrev forretted paa Gaarden Stoche d/en 23 7ber 1743 efter Giertrud Anders datter, extraheret saavidt Jordegodtzet angaar udi Pante bogen fol: 265

2. Brithe Monsdatter og Jens Olsen Garnes udgivne Skiøde paa 1 p/un/d 21 Mark Smør og 10 Kander Malt udi Gaarden Waatle til Helje Monsen dat: 6 Nov: 1743 og udi Skiødebogen fol: 265 indført.

3. Karen Friman S/a/l/ig/ Garmans udgivne bøxelsæddel til Niels Stephensen paa ¼ Løb Smør og ¼ Tønde Malt i Gaarden Blom dat: 14 8ber 1742.

4. H/er/r Giert Gielmeydens udgivne bøxelsæddel til Mons Magnesen paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt udi Gaarden Heggebøe dat: 10 8ber 1743 med Rev: ej dat.

5. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Knud Rasmus og Jens Vesetter paa *paa 1 p/un/d 7 ½ Mark Smør udi Gaarden Vesetter dat: 10 8ber 1743 med Rev: ej d:

Michel Olsen haver Ved mundtlig Stevnemaal indkaldet til dette Ting sin Broder Ole Olsen Soelberg fordi hand har udsulted en qvige som hand lovede for hannem forsvarlig at føde, for sam/m/e at giøre han/n/em fuld Erstattning efter Sagens befindende Omstændigheder til Vidner haver hand og indkaldet Mons Heggebøe og Johannes Soelberg, som for Retten skal forklare i hvad ringe og slett Tilstand den Var da den fra Ole Olsen blev over levered til Johannes Soelberg, og om alt at give vedbørlig Efterrettning.

Den indstevnte Ole Olsen Soelberg mødte og Vedtoeg lovlig Stevnemaal forklarede dernest at have fra sin broder Michel Olsen antaget paa foster afvigte Høst en Citanten tilhørende Qvige, den hand belovede ham forsvarlig til Vaaren at fremføde uden noget Vederlag eller betalning derfor i ringeste Maade endten at fordre eller tage, og haver hand all den tiid sam/m/e Qvige paa foster hos han/n/em Var bestaaende, giordt all sin fliid

1743: 49b

forsvarlig sam/m/e at føde, har og givet det all fornøden foring saa det ey har fattes at det jo har faaet sin fuldkomne pleye, indtil det 4 Uger efter Paaske indeværende Aar blev Ved Johannes Soelberg efter Citantens begier affordred og afhændtet.

Citanten forlangede de indstevnte Vidner maatte afhøres, og fremstoed det første Vidne

Mons Heggebøe og under Eed forklarede at da hand af Citanten var ombeedet at antage den Qvige, som hos hands broder Ole Olsen Soelberg paa foster Var bestaaende, og deraf for Eftertiiden svare ham Leye, gik hand ind i Ole Olsens Floer, da bem/el/te Ole løste Qvigen frem paa Gulvet da den Var i saa slett og ringe Tilstand at hand ey trøsted sig sam/m/e at modtage, ligesom og at bem/el/te Qvige Var saa udsultet at det faldt ned paa Knærne paa Gulvet i floeren, hvorefter Vidnet gick bort og ey Vilde modtage det, men sagde Ole Olsen Aarsagen dertil som før er meldt,

Det andet Vidne Johannes fremstoed ligeleedis og under Eed forklarede det hand af Medynck efter Citantens indstændige begier, toeg Qvigen af Ole Olsens Floer da den Var saa meeget usel og elendig at hand med 3 Men/n/isker til sig maatte med stor Umage faae Qvigen udi sin floer indsætte, hvor den i 14 dage med all tilsiun blev paapased indtil den paa Marcken selv kunde udkom/m/e, men efter 14 dages forløb derefter fandt hand bem/el/te Qvige ved en brecke død og nedfaldet, lige som hand og forklarede at hunger og Suldt derudi havde Været Aarsag da utøy og luus fandtes i Mængde paa den, Videre havde hand ey at siige udi den/n/e Sag, uden at hand i den Tiid Qvigen Var i hands Værge har i alt seed den til gode, da den spiste med stor Graadighed saa snart foret kom den for.

Citanten forklarede dernest at i henseende Qvigen Var saa usel og ringe er ey noget enten af Kiødet eller Huden kom/m/ed ham eller nogen til Nøtte, hvorfor hand paastoed dens Verdie, som hand i ringeste Maade paastoed med 3 rdr maatte ham ved Dom tilkiendes af Ole Olsen at Vorde ham betalt, som og den/n/e Processes Omkostning skadisløs.

1743: 50

Dom afsagt

Da den indstevnte Ole Olsen haver selv for Retten tilstaaet at have fra sin broder Michel Olsen modtaget en Qvige paa foster, som efter Vidnernes forklaring haver Været saa ringe og udsultet at den ey har kundet længere leved uagted den med Tilsiun og foring bedre end forhen har Væred udi Johannes Soelbergs Værge tilseed, som og at bem/el/te hands broder Michel Olsen for at bruge all Middel til at see sin Qvige Conservered har Væred nød at hensætte den til bem/el/te Johannes Soelbergs beobagtning Alt saa bliver her ved for Rett kiendt og dømt at Ole Olsen som ey beedre har havt Omsorg og Tilsiun med den ham paa foster betroede Qvige, end lade *ham (den) Ved Hunger udsultes, og saaleedis Væred Aarsag til at Citantens Qvige for Tiide har Crepered, skal til Citanten betale Qvigens Verdie med 3 rdr eller og give ham i Stæden lige saa god Qvige som til den Verdie den bort døde har Været da den til foring hos den indstevnte Ole Olsen blev hensatt, samt i processens Omkostning at erstatte og betale 1 rdr som alt inden 15 dage efter den/n/e Doms Lovlige forkyndelse skal udreedes og betalees under Medfart efter Loven.

Fleere Sager Var ey til dette Ting indstevnede hvorfor fogden med de sædvanlige Tingsvidner fremkom og forlanged sam/m/e af Retten attesterede.

Restancerne for indeværende Aars skatter beløber 94 rdr 1 mrk 8 sk.

Laug Rettes Mænd for tilkomne Aar blev opnevnt af de forrige og gamle 1. Johannes Rongve 2. Ole Rødland 3. Ole Johannesen Søre Hartvedt 4. Johannes Gierstad af de nye 5. Erich Eide 6. Rasmus Eide 7. Ole Olsen Nore Veaae 8. Arne Andersen Meele som tilsiiges at avlægge deres Laug Rettes Mænds Eed udi rette Tiid.
 
 
 
 

A/nn/o 1743 d/en 8de Nov: blev Retten til Almindelig Høstetings holdelse med Arne Skibbreedes Almue satt paa Tingstædet Steenestøe i Overværelse af Deres Maj/este/ts Foged og de Retten tilnevnte Laug Rettes Mænd sc: 1. Michel Songstad 2. Ole Hetlebache 3. Ole Herland 4. Iver Tuenes 5. Carl Teigland 6. Berge Jordahl 7. Johannes Horvigen i stæden for Stephen Blindem 8. Johannes Herland,

For dette Skibbreede bleve begge de 2de forordninger oplæste som Ved de nestforrige Tingstæder.

1743: 50b

Dernest fremlagt til Publication

1. Johannes Johannesens udgivne bøxelsæddel til Anders Johannesen Stanghelle paa ½ Løb Smør i Gaarden Stanghelle dat: 7 Nov: 1743 med Rev: ej dat

2. Skiftebrev forretted paa Gaarden Seim d/en 23 Febr: 1743 efter Thomas Larsen vide Prot: fol: 265.

3. Skiftebrev holdet paa Gaarden Bredsten d/en 4 8ber 1743 efter Ole Larsen vid: Prot: fol: 265

4. Ditto holdet paa Gaarden Nore Toppe d/en 5te 8ber 1743 efter Marithe Nielsdatter vide Prot: fol: 265.

5. Ditto holdet paa Blindem d/en 5te 8ber 1743 efter Anders Olsen vid: Prot: fol: 265.

D/en 11 *8ber (9ber) da almindelig Høsteting med Arne Skibbreedes Almue blev holdet paa Tingstædet Steenestøe blev fra Citanten Comerce Raad Thomas Von Der Lippe udi Rette frem lagt en sub dato 15 Julij sidstleeden beskreven givne Laugdags forelæggelse for sin Debitor Knud Christiansen Reebslager af Sandvigen som befandtes at Være ham lovlig forkyndt udi Trundhiem d/en 6te 7ber nest efter baade Ved eegen samt Vidners Paateigning som lyder som forhen i Acten er tilført undtagen Paateigningen saaleedis lydende, hvilcken forelæggelse efter foregaaende Paaraab om nogen paa Knud Christiansens Veigne møder, blev oplæst og forkyndt men da ingen paa Knudt Christiansen[s] Veigne mødte Leverede Citanten sit af 8de hujus skriftlig forfattede Indlæg saa lydende, hvorefter hand æskede Dom udi Sagen, samt Erstattning over de medgaaende Omkostninger, som efter en aparte forfatted bereigning af sam/m/e dato beløber 7 rdr 3 mrk 6 sk, og som Citanten ey videre havde udi Sagen at erindre uden som før er melt efter sit Indlæg at paastaae final Dom blev følgende

Dom afsagt.

Da den indstevnte Knud Christiansen Reebslager udi Sandvigen, saa vel Ved Sagens første incamination som Videre procedur for Retten har nødt Lovlig Varsel, hvilcket \den producerede/ extract{en} af det forhen i Sagen passerede nocksom udviiser, som og nu Sagen Ved nyt Stev-

1743: 51

nemaal og forelæggelse er forfrisked og atter til doms forefalden har Vedtaget Lovlig Stevnemaal efter de egenhændige paateigninger Stevningen som forelæggelsen udviiser, og dog Ved Sagens paaraab ey nogensinde enten selv eller Ved fuldmægtig har til sin Befrielse i ringeste Maade svaret noget udi Sagen, Ved hvilcken sin Udeblivelse hand aldeelis har giort sig skyldig udi Citantens Søgemaal;

Saa tilfindes den indstevnte Knud Christiansen ey allene til Citanten Comerce Raad Von der Lippe at indfrie og betale 2de Panteskrivninger den første af ham udgived til Anders Bertelsen Trellegaard d/en 8de Dec: 1732 som d/en 10de April 1733 er publicered men til Citanten d/en 9 Junij 1740 \transportered/ paa Capital 40 rdr med forfaldne Renter fra d/en 8de Dec: 1736, den Anden til Citanten bem/el/te Comerce Raad Thomas Von der Lippe d/en 6te Martij 1739 og d/en 9 April sam/m/e Aar tinglyste og af ham udstædde Panteforskrivning stoer 39 rdr 13 sk med forfaldne Renter fra d/en 6te Martij 1739 til Betaling erlægges, begge lydende paa prioritered Underpandt i Huus og Meubler som i Sandvigen efter Obligationernes Indhold skal Være beroende, men end og til fulde betale efter Citantens producerede liquidation Reigning dat: 2de April 1741 den fulde Balance med 74 rdr 1 mrk 13 sk med Rente fra sam/m/e Stevnings dato til nøyagtig betalning præsteres, Hvilcket alt tillige med de forvolte Processes Omkostninger, som efter Lovlig formeret bereigning beløber 7 rdr 3 mrk 6 sk, Citanten haver af sit til forsickring givne Pant at udsøge Ved Rettens Videre befordring, saa Vidt sam/m/e tilstrecke kand, og for det manglende at holde sig til andre Debitors effecter i hvor de findes, som alt 15 dage efter den/n/e Doms Lovlige forkyndelse under Adfærd efter Lov bør udreedes.

Fogden Smith haver til dette Ting efter Reebslageren Samson Ellingsens Angivelse ladet indstevne ved mundtlig Stevnemaal Ole Larsen i Sandviigen fordi hand d/en 23 aug: sistleeden skal have slaget Angiveren med Videre, til Vidne er under falsmaal indstevnt Niels Knudsen Agotthe Olsdatter og Karen Joensdatter alle i Sandvigen boende, Ole Larsen at lide Dom til bøders Udreedelse, lige saa er og Angiveren Samson Ellingsen indstevnt at møde for saavel at fremføre hvad Klagemaal hand har mod Ole Larsen, som og i fald noget i Sagen kand forefalde som han/n/em kand paagielde.

1743: 51b

De indstevnte saa Vel Parterne som Vidnerne bleve paaraabte men ingen mødte, hvorfor Stevnevidnerne Michel Jensen Seim og Niels Johannesen Arnetvedt fremstoede og under Eed afhiemlede det de med Lovlig Varsel har til dette Ting forkyndet i Ole Larsen og Samson Ellingsens Huuse forestaaende Stevninger i begge deres Huustruers Paahør da de Indstevnte begge Vare fraværende, og for Vidnerne i deres egne huuse og Nerværelse har oplæst Stevningen under deres falsmaal at møde her for Retten at aflægge deres Vidnisbyrd.

Fogden forlanged de udeblivende Laugdag forelagt.

Eragted

Da hvercken Parterne eller de under falsmaal indstevnte Vidner møder skiøndt enhver lovlig Varsel har bekom/m/ed forelægges de indstevnte Laugdag til nestholdende Vaarting og det under Lovens falsmaal, hvilcken forelæggelse Citanten haver at tage beskreven og i rette Tiid Lovlig seer forkyndt.

Fogden Smith haver Ved mundtlig Stevnemaal indkaldet Helje fløttmand i Sandvigen for hand d/en 2 Julij sistleeden skal have slaget Kiøbmanden Bartol Richs Tiener Rasmus Hauchaas derfor at lide Dom til bøders betaling.

Den indstevnte mødte ikke, hvorfor Stevne Vidnerne Michel Jensen Seim og Niels Johannesen Arnetvedt frem stoede og edelig afhiemlede at have med lovlig Varsel indkaldet bem/el/te Helje og taled med ham da de forkyndte Stevningen i hands eeget huus, for den Sag stevningen indeholder.

Fogden erindred om Laugdag at møde til Vaartinget for at anhøre Vidner som til sam/m/e tiid kand vorde indstevnt.

Eragted

Den indstevnte forelægges til Vaartinged Laugdag at anhøre de Vidners Udsigende som Citanten til Sagens Oplysning agter at indstevne hvilcken forelæggelse tages beskreven og i rette Tiid bliver at forkynde.

Fleere Sager Vare ey til dette Ting indstevnede hvorfor fogden med de 10 Qvestioner til dette Skibbreede frem kom som lige som Ved de forrige blev besvaret lige som og at Skydtzpænge efter forordningen er for Sorenskriveren betalt som tilstaaet blev og at fra Wallestrand hid til Ting stædet er ¾ Miil.

Dernest blev Almuen og Laug Rettet tilspurdt om Gaarden Dahle siden dens Aftag i nogen Maade er bleven forbedret

1743: 52

1743

saaleedis at den igien noget kand paalægges, hvortil de enstemmig svarede: At Gaarden siden dens Aftag aldeelis intet er bleven forbedret, Men disværre af den der saa sterck *forfirindende (forbirindende) Elv end nu iidelig aftager, hvilcket attestered blev.

Restancerne for indeværende Aars Skatter beløber 58 rdr 1 mrk.

Laug Rettes Mænd for tilkom/m/ende Aar blev opnevnte af de gamle 4 sc: 1. Anders Hole 2. Johannes Iversen Tuenes 3. Joen Jorteland 4. Ole Selvigen af de nye 5. Marcus Bastesen Gaupaas 6. Ole Hansen Qvamme 7. Gregorius Johannesen Mieldem og 8. Ole Jensen Lille Tuenes som alle tilsiiges betiimelig deres Laug Rettes Mænds Eed at erlægge.
 
 
 
 

Dend 18de Dec/em/br/is/ blev paa det ordinaire Tingstæd *Schiellihafn (Scherjehavn), for Gullens skibbr/eede j Nordhordlehn, holden Een Extra Rætt, j følge af Hans Excellence, H/er/r Stift befahlings mand Møinichens ordre og foranstaltning, under dato 12 Nov/em/br/is/ sidstl/eeden og blev Rætten sam/m/e tiid Administrered j H/er/r Sorenskriver Johan Garmans lovlige forfald, af mig Procurator Claudius Emanuel Barth, som dertil, j Velbem/el/te Sorenskriver Garmans forfald, af Høybem/el/te Hans Excellence H/er/r Stiftbefahlingsmanden er beskicked og Constituered, følgelig dend mig derom tillagde ordre og Constitution, datered 14de hujus.

Og blev Rætten sam/m/e tiid, med efterskrevne af Kongl/ig Maj/este/ts foged S/igneu/r Rasmus Smit dertil opnæfnte Edsorne Laug Rættes Mænd betiendt Naf/nlig Giedtmund Jacobsen Rørtved, Ole Pedersen Kielby, Jacob Johansen Houge, Hans Pedersen Nord Gullen, Mons Rasmusen Øfre Oppedahl, Hans Olsen Virckesdahl, Siur Andersen Nedre Oppedahl og Nickklas Iversen Indre Mithun.

Og det til Een Sags afhandling, som Procurator Johan Reutz efter ordre paa Justitiens Veigne, haver Ræist, Contra de 2de Delinqventer af Gullens skibbr/eede Naf/nlig Knud Aamundsen Traadahl og Maritte Bertelsdatter Holmaas.

Hvor da først for Rætten blev oplæst Hans Excellence H/er/r Stiftbefahlingsmand Møinichens ordre og bevilgning, til den/n/e Extra Rættes holdelse, tillige med dend mig som Dom/m/er tillagde ordre og Constitution j Sorenskriver Garmans lovlige forfald den/n/e Sag at afhandle. Hvilcke Documenter eet efter andet her indføres.

Derpaa fremstoed da for Rætten paa Actor Procurator Johan Reutzes Veigne, Lensmanden af Gullens skibbr/eede Peder Hendrichsbøe, som j Rætten fremlagde, det for den/n/e Sag udstædde Stevnemaal, som hand sagde for de indstevnte 2de Delinqvent[er], Lovlig at være forkyndt, dattered 19 Nov/em/br/is/ 1743. som for Rætten blev oplæst og her indføres.

Derpaa frem kom da for Rætten de 2de Indstevnte Delinqventer, Knud Aamundsen og Maritta Bertelsdatter, som tilstoed, at dend oplæste stevning er dem Lovligen forkyndt.

Liggesaa møtte og for Rætten Lensmanden af Lindaas skibbr/eede Michel Hundven, som gav tilkiende, at hand af Hans Excellence H/er/r Stiftbefahlingsmand Møinichen til Defensor for disse indstevnte og nu for Rætten nærværende 2de Delinqventer, er beskicked og til dend ende og for at ligitimere sig til sam/m/e, j Rætte lagde hand Høybem/el/te Hans Excellence h/er/r Stiftbefahlingsmands ordre, som ham fra fogden var tilstilled, datt: 19 Nov/em/br/is/ 1743. som blev oplæst og her indføret.

Lensmanden af Gullens skibbr/eede Peder Hendrichsbøe, j Rætte lagde Actor Procurator Reutzes skriftl/ige Indlæg datt: 14 Dec/em/br/is/ 1743. tilligge med de derudj paaberaabte 2de bilagger Litr: A og B, som for Rætten blev oplæst og her indføres.

1743: 52b

1743

Delinqventen Knud Aamundsen Trodahl, blev derpaa af Rætten tilspurdt, om hand tilstoed dend bekiendelse, som hand forhen paa Høstetinget d/en 11 Oct/o/b/ris/ sidstl/eeden haver aflagt, der nu for ham blev oplæst, Dertil hand svarede, at hand tilstoed sam/m/e j alle maader, og at det saaledes forholder sig, som af ham forklaret er, Nembl/ig at hand j medens hand har været j Ægteskab, har begaaet 3de Lejermaaler, foruden det hand begick, da hand Var ungkarel, og at det sidste Var med hans halv Søsters Maritta Michelsdatters Datter /: der var fuld Søster til ham paa Moders side, thj de havde En Moder sam/m/en, men icke fader :/ Naf/nlig Marithe Berthelsdatter, sagde dernest at være gam/m/el 50 Aar, har hidindtil boed paa Gaarden Traadahl, som S/a/l/ig/ Peder Hofmand er tilhørende.

Dernest blev dend indstevnte og for Rætten nærværende Marithe Berthelsdatter tilspurdt om det forholder sig saaledes, som af Knud Aamundsen forklared er, Hvortil hun svarede, at hun icke kand nægte for, at det jo saaledes j sandhed forholder sig som af bem/el/te Knud Aamundsen forklaret er, thj hun er Datter til dend forbem/el/te Maritta Michelsdatter, som var halv Søster /: og endnu er j live :/ til forbem/el/te Knud Aamundsen, har og med bem/el/te Knud Aamundsen, imedens hand var j Ægteskab med hans nu levende hustrue, haft leggemlig omgiengelse med ham til barne afling, og derefter j nestafvigte høst fød Een Datter; forklarede ellers at have tiendt bem/el/te Knud Aamundsen j 4re Aar som tieniste piige, og var hun ved Alder 28: Aar. Rætten tilspurdte hende, om hun icke har haft kundskab om at bem/el/te Knud Aamundsen, saavel uden som inden sit Ægteskab, forhen har begaaet adskillige Læiermaaler. Respond/erede ja hun var derom vitterligt; Men hendes ungdoms daarlighed og eenfoldighed har været aarsagge til den/n/e skam/m/eligge gierning; hvorforre hun indstillede sin Sag til Rætten og j øvrigt vil forvendte at Kongen som Een Naadig og mild Landsens fader, lindrer hendes straff og icke lader hende efter fortieniste straffe.

Delinqventen Knud Aamundsen svarede paa Rættens tilspørgelse, det hand indted til sin befrielse eller undskyldning kand frem førre, men alleene indstillede sin Sag til Rætten og j det øvrige udbad sig Kong/ens Høye Naade at motte bevises ham.

Deris beskickede forsvar Michel Hundven Lod tilførre, det hand har anhørdt bem/el/te 2: Delinqventers forklaringer, deraltsaa Døm/m/er dem selv, for deris begangne forseelse, hvorforre hand icke finder noget til deris frelse og forsvar at fremsætte for dem, uden Allerunderdanigst at Submitere den/n/e Sag til Hans Maj/este/ts Allernaadigste for godt befindende og til Een Naadig med handling, liggesom hand og indlod Sagen til Doms.

Paa Actors Veigne paastoed Peder Hendrichsbøe, sagens Expedition og Een Endelig Dom.

Og som ingen af Parterne j Sagen noget videre havde at forrestille, saa blev af mig, tilligge med det forbem/el/te Laug Rætt, saaledes for Ræt

Kiendt, Dømbt og Afsagt.

Procurator Johan Reutz, som beskicked Actor, har for den/n/e Extra Rætt, til Justitiens handt hævelse, følgelig dend ham desangaaende givne ordre og Constitution, ved skriftl/ig Stevnemaal, datered 19 Nov/em/b/ris/ sidstl/eeden \j Continuation af hvis forhen j Sagen Passered er,/ Ladet indkalde Een bunde Mand af Gullens skibbr/eede, Naf/nlig Knud Aamundsen Trodahlen, som sig icke alleeniste j sit Ægteskab, med 3de af ham begangne Lejermaaler haver forseet og forsyndet, men end og nu, da hand bem/el/te Knud Aamundsen, saaleedis j sidt Ægteskab begick det 3de Lejermaal, har Aflet Eet *baren (barn) med hans halv Søster Datter Marithe Berthelsdatter, hvilcket Qvinde Mæniske bem/el/te Procurator Reutz som Actor ved forbem/el/te sin udfærdigede

1743: 53

1743

Stevning, tillige med barne faderen, her til den/n/e Rætt haver indkaldet, for Dom efter Sagens beskaffenhed og Lovens bydende, at anhørre, til vel fortiendt strafs lidelse og undgieldelse j Den/n/e grove og meget syndige gierning, har de forbem/el/te 2de Indstevnte, som efter lovlig given Varsel, her for Rætten ustocket og ublocket blev frem stilled, tilligge med deris beskickede forsvar, hver for sig tilstaaett, og rendt ud gandske utvungen, frivillig bekiendt, Nembl/ig Manden Knud Aamundsen, at hand, j medens hand var j Ægteskab med hans første S/a/l/ige/ hustrue, har begaaet 2de Lejermaaler, og atter j hans nu værende Ægteskab, begaaet det 3de Lejermaal, med hans halv Søster Maritta Michelsdatters Datter Naf/nlig Maritta Bertelsdatter; desuden erfahres og at bem/el/te Knud Aamundsen, forinden hand kom j Ægteskab og jmedens hand var ungkarel, har begaaet Eet Lejermaal og aflet baren. Den/n/e Hans bekiendelse om barne afling 3de gang j hans Ægteskab, bestørckes og stadfæstes med dend Indstevnte og Sag givne Maritta Bertelsdatters egen bekiendelse og fri villige tilstaaelse, som hun inden Rætten efter Prot/ocollens udviis har aflagt, Nembl/ig at hun ej alleene er Datter af Maritta Michelsdatter, som er Virckelig Halv Søster til dend indstevnte og forbem/el/te Knud Aamundsen men end og at hun haver haft Legemlig omgiengelse med bem/el/te Knud Aamundsen, som er hendes Moder broder, til barne Afling og om siider, derefter fød Eet pige baren.

Efter saadan Sagens beskaffenhed og dend undskyldning de indstevnte med forsvar har fremsadt, der icke kand validere eller fri tagge dem fra dend straff Loven over dem Dicterer, j den/n/e saa grove og betydelige Sag, eller bliver taget j nogen Consideration, saa vorder, følgelig Actors jrettesettelse og paastand j den/n/e Sag, saaledes for Rætt Kiendt, Dømt og afsagt. At dend Indstevnte Knudt Aamundsen *Tordahl (Trodahl) /: som icke alleene udinden sit Ægteskab 3de gange haver begaaet Lejermaal; men end og forinden hand kom j Ægteskab har aflet Eet baren, hvorved hand følgelig Lovens 6 Bogs 13 Capt: 24 Art/cel har paa draget sig Døds Dom, Nembl/ig at midste sidt hoved, men end og Ved det sidste og af ham j hans Ægteskab begangne 3de Lejermaaler, aflet Eet baren med hans Kiødelige halv Søsters Datter Maritta Bertelsdatter, og alt saa følgelig Ovenbem/el/te Lovens 6 Bogs 13 Capt: 14 Art/icel samt 3 Bogs 18 Cap/i/t/el/ 9 Art/icel, ded 2de Post, bør at miste sidt hoved, [/:] for at hand ved saadan sine Øvede misgierninger, om hand hafde 2de Liv, haver forbrudt Dem :/ bør følgelig de Oven Alligerede Lovens Art/icler at miste sidt Liv og hans hoved med sværdet at af hugges. Ligesaa bør og Maritta Bertelsdatter Holmaas, som tverdt imod Lovens 3 Bogs 18 Capt: 9 Art: 2de Post, har handlet og afled baren med sin Moders broder Knudt Aamundsen, j følge oven bem/el/te Lovens 6 Bogs 13 Capt: 14 Art: at midste sidt hoved ved sverdet, og bør bægges deris læggemer, følgelig forordningen af 9 Aug/usti 1737: j ald stilhed j Kircke Gaarden nedgraves. Hvad sig de Ovenbem/el/te 2de Delinqventers Hoved Laader angaar, da bør sam/m/e, følgelig Sagens beskaffenhed og Lovens bydende Hans Maj/este/ts Cassa at være hiem falden.