Tingbok Inderøy Fougderj 1692

Anno 1692 den 18 January mandagen, blef holdet ordinarie thing paa Tessem i Beedstad prestegield, ofrwerende Kongl. mayst foeget Høg agtbahre och welfornemme Rasmus Høg, samt otte mend af laugrettet lovlig opnefnt, nemlig: Andfind Hansen Mindrom, Rasmus Olsen Mindrom, Per Rostad øfne for Per Andersen Højen, Rasmus Gollichsen Hojen, Hans Andfindsen Opdahl, Hand Haldstensen Opdahl, Olle Evindsen Ulstad och Olle Olsen Ulstad.

Frem Kom for Retten welagt och forstandig Karl monsr. Friderich Thimmermand och paa Jørgen Michelsens weigne begierte af almuen och laugrettet, deris Sandfærdig widne, om overnefnte Jørgen Michelsens herkomst, lif och lefnet, her udj (Folio 128) Sognet, huor til, af bonde lensmans Welagt Anders Scheevig, samt de dannemend, Ewind Thessen och Olle Evindsen Ulstad, med laugrettet ochsamtlig tingsøgte almue blef Suaret, at forbenefnte Jørgen Michelsen, er barnfød her i Solberg Prestegaar, af hæderlige, Erlige och gudfrychtig Echte foreldre, huis fader war den hæderlig och welærde Mand Hl. Michel Augusttinsøn fordom Sogne Prest til Beedstad meenigheder, moderen den hæderlig gudfrychtig och dydig matroæ Anne Jørgensdt. Schielderop, begge for rom tid udj herren hensofuet, Imidlertid hand hafe weret her i meenigheden hos sine forelder Er hand i Sin unge aar holt til gudtz frycht och schichet sig Erlig, schichelig och wel, och effter foreldernis dødelig frafald Er hand Kommen til sineanrørende Wenner i Thrundhiem til ydermeere optugtelse och forfremmelse, saa ingen Kand gifue andet end et got Efftermæle, huor effter forbemelte Mons. begierte et sandfærdigt och uvilligt tingswidne, huilchet iche billigen Kunde negtis, mens hannem under woris forseigling meddeelis.

Bertel Olsen Kieldset, lod læse en bøxel Sedel paa et half Spand i forbenefnte Kieldset, leggende til Capell. til wor frue Kirche, udgifuet af Mons. Johan Mølman, som samme godtz hafuer udj forwaltning effter accort, Dat. Thrundhiem de. 20 Jan. 1689, under Mølmans Haand.

Kongl. may. foeget lod forfatte en Rigtig Restandtz ofr huis schatter och rettigheder, hos Ko. ma. samt Kirchens och de fattigis bønder som afuigte aar indestaar, dis Summa beløber 169 Rdr. 2 ort 2 s. Noch war welbemelte foeget begierende tingswidne om en Kongl. mayst. nemlig Waade, som i langsommelig tid hafr legget øde, formedelst de som dyr lejende schylder 2 Spd 2 øre, Er bevilget Thøris Syfrsen som lejlending udj toe aar, frj for landschyld, som er 8te Rixdl, leding 5 ort 8 s, prov.schat 3 ort 14 s, landbehold 3 ort 14 s, huor effter bondelensmand Anders Aheevig, samt laugrettet bevidnet at samme gaards tilstand sig saaledis forholder, atregne fra nytaars dag 1691.

Kom for retten welagtbahre och forstandig Karl Christopher Dorph, paa sin broder Hl. Oluf Dorphs wegne, som hafde ladet i rette warsle Peder Eschildsen Loe, welbemelte Hl. Oluf Dorphs mensaliæ bonde for Resterende schatter och rettigheder med wider, huorom findis forhen paa nest af wigte ting protocollerit fol. 118. Peder Loe møtte for retten och Kand iche benegte hand io med rette er pligtig, det Hl. Oluf Dorph hos hannem fordrer, fuldmegtigen satte i Rette med protest, och formeening at Peder Loe bør betahle huis hand til Hl. Oluf Dorph er pligtig, forhen idført, och effterdj hand endnu anden gang findis forsømmelig med sine schatter och Rettigheders afbetaling, for huis nachlessighed hand engang tilforn er dømt fra gaarden, som hannem igien af Hl. Oluf er bevilget til brugs, formedelst hans løffte om beder fornøyelse och clarering, hand da nu gaarden endelig bør quittere och hafue sin feste forbrut, effter loven, samt at refundere processens billig omKostning och begierte dom:

Er afsagt:

Effterdj Peder Eschildsen Loe, nu for Retten iche Kand fragaae eller benegte, hand io er schyldig til hans hæderlighed Hl. Oluf Dorph, schatter och Rettigheder, udj alt effter Actens formelding opløbende til 15 Rdr 2 ort 13 s, foruden gaarden aabod, som effter dannemendtz taxt och wurdering, opstiger til = 18,5 Rdr. Da bør hand det samme, nemlig schatterne och Rettighederne at betahle, inden 15 dage, under søgning i hans boe wed inførsel och wurdering effter loven med processens omkostning halfanden Rixdlr. och formedelst hans effter ladenhed med Rettighedernis afbetalling, Item schatterne som han hafr foraadget sin landherre at betahle hans schatter, samt laden huusen af wanrøgte forradne och ruinere, Da bør hand sin fæste hafue forbrut, och gaarden til foredeg? effter unduige gemes landtzloven 3die B. 14 Capit 10 och 30 artich.

(Folio 129)

Mons. Friderich Thimmermand, paa Sr. Rasmus Krogs weigne, hafde ladet i Rette warsle Effterschrefne Rens Closters bønder for Resterende landschyld, nemlig Ander och Erich Homnes, Effter afregning i deris landschyld bog = 28 Rdr 2 ort 12 s, de møtte och Kunde iche benegte fordringen, Olle Westeruig, fordrif for 7 Rdr 2 ort 12 s, møtte iche, Joen Wigen Corporal rester effter afregn. i bogen = 3 Rdr 3 s, betalte strax = 2 Rdr, Rester 1 Rdr 3 s, fuldmegtigen satte i Rette med formeening de schyldige bør betahle inden 15 dage effter loven, med Kost och tæring och begierte, som blef afsagt:

Effterdj Erich och Anders Homnes wedgaar at were schyldig, Kongl. schatten, samt landschyld och Rettigheder til Reens Closter, Effter deris boks udvisning, 28 Rdr 2 ort 12 s, och Joen Wigen 1 Rdr 3 s, da bør samme bemelte Rest at betahle inden 15 dage under søgning i deris boe wed indførsel och wurdering, effter loven, med omkostning, En Rixdl. En ort.

Anno 1692 onsdagen den 20 January blef holdet ordinarie ting paa Bye i Stoedtz Prestegield, ofrverende Ko. ma. foeget høyagtbahre och fornemme mand Sr. Rasmus Høg, samt laugrettis mend, Erich Wennis, Olle Johans Guding, Olle Nielsen Guding, Rasmus Flechstad, Andfind Olsen Guding, Peder Niels Aasved, Arn Eschils Gierstad och Anders houg.

Erstediget for retten welagt och Dischrete Friderich Timmermand som hafde ladet i Rette warsle en deel Reens Closters bønder, paa Sr. Rasmus Krogs wegne, for Resterende landschyld och Rettigheder, udj has forpagtnings tid, emlig Peder Mons och Peder michelsen Hatlinghuus for ao 1691 en half Rixdl, møtte och wedgich, Engen Røg fordris for 12 Rd 1 ort 6 s, hun møtte for Retten och formeener hun iche er saa meget schyldig, fremvisende sin landschyld bog, huor udj, intet af Rasmus Krog eller hans tienerem er afschrefuet eller quitterit, uden tuende smaae Zedeler den eene af Rasmus Krog udgifuet och quiterit først for 3,5 Rdl och siden for 5 ort 6 s, den andre Sedel av Rasmus Krogs tiener Anders Moe udgifuet paa toe schiudfelde paa schifftet udlagt, af alt dette er intet udj Rasmus Krogs Restandtz anteignet, uden 5 ort 6 s. Enchen beklager hendis fattigdom, och formeener hun iche schal vere schyldig meer end 1,5 Rdr. Friderich Timmerpand paastod Enchen bør at bevise huis som er betalt, Eller ochsaa suare effter loven, hun der imod formeente Rasmus Krog eller hans tiene burde quittere i hendis landschyld bog,och iche paa nogle smaa Papir støcher, som snarlig Kand for Kommis. Michel Staalsen Røg krefuis for 3 Rdl 1 ort 18 s, fierde penge 3 ort 6 s er 4 Rd 1 ort, møtte och wedgich, Anders Hegge fordris for 6 Rdr 3 ort, hand møtte och wiser Christen Ands quitering for 3 Rdr, betalt for ao 91 den 30 nov, Supra anni, Item Rasmus Krogs quittering fro 3 td. hafre à td 3,5 ort, Rester 1,5 ort, huor paa Anders Hegge beretter at hans tiener Claus fich en quarter Sild for 1 ort, til Giefrens brug, blifr saa schyldig paa landschylden 12 s och fierde Penge 3 ort, som hand strax betalte, fuldmegtigen satte i rette och formeente de schyldige bør betahle inden 15 dage effter loven, under nam och wurdering i deris boe, och begierte dom, som blef saaledis afsagt:

Effterschrefne som tilstaar at were schyldig, nemlig Peder Monsen och Peder Michelsen Hatlinghuus En half Rixdl., Michel Staalsen Røg, 4 Rdr 1 ort. De bør betahle huid de, som forsagt, imot Resterer, inden 15 dage, under søgning i deris boe Wed nam och wurdering effter loven. Enchen Røg angaaende, da effterdj Sr. Rasmus Krog iche Effter loven hafuer quiterit i hendis bog, och der for uden fodrer det hans quitering wisis fore, och iche forholdt sig effter landtzlovens = 3 bogs 14 Capit 22 Ar. thj bør hun for hans Kraf och søgning were frj, de andre som for bemelt er schyldige, bør betahle udj omcostning fem rixort.

Kongl. mayst foeget Sr. Rasmus Høg, begierte tingswidne om Kongl. mayst øde godtz, her udj thinglauget, huor de fulde rettigheder for afvigte aar 1691 ej hafr weret at bekomme, saasom Gierstad, schylder 5 øre 2 ml, udj leje af agger och Eng bekommit 5 Rdr. 8 s, afgaar landschyld = 1,5 Rdr, leding 1 Rdr 20 s, Kiolpenge 2 ort 16 s, Regim. Penge 5 ort 8 s, prov.schat 2 ort 7 s, landbehold 2 ort 7 s, 1 quern 6 s, Knæ, schylder Siuf och en half øre, udj Engeleje bekommis 7,5 Rdr, afgaar landschyld = 7,5 Rdr, leding 5 ort, landbehold 3 ort 8 s, Kiolp. (Folio 130) 1 SRr., Regim. penge 5 ort 8 s, prov.schat 3 ort 8 s, Udgaard schylder 1/2 Spand, bekommis i Engleje 6 ort, afgaar landschyld 2 ort, leding 1 ort, landbehold 16 s, Kiolpenge 1 ort, Regim. Penge 2 ort, prov.schat 16 s, Nordgaard 5 øre, udj Engeleje bekommet 4 Rdr, afgaar paa lejlendingschatten 1 Rdr, landschyld 3 Rdr, leding 3 ort 8 s, landbehold 2 ort 6 s, Kiolpenge 2 ort 16 s, Regim. Penge 5 ort 8 s, prov.schat 2 ort 6 s, Selj 4 øre, udj Engeleje fire Rdr. afgaar landschyld rdr, leding 2 ort 7 s, landbehold 1 ort 19 s, Kiolpenge 1 ort, Regim. penge 2 ort, prov.schat 1 ort 19s, Oxaas schylder 1,5 Spand, brugis for lejlendingschatten, afgaar landschyld 2,5 Rdr, leding 3 ort 8 s, landbehold 2 ort, Kiolpenge 1 Rdr, Regim.penge 5 ort 8 s, prov.schat 2 ort. Bonde lensmand Jachob Bye, samt Anders Hegge och Lars Meelhuus bevidnet for Retten at forbenefnte gaardern befindis af tilstand och beschaffenhed som indført er, huor Effter Ko. ma. foeget, som for benefnt begierte thingswidne, til sine Regenschabers forclaring.

Fram Kom for Retten en fattig, Kongl. mayst bonde och lejlending ved nafn Andfind Baarsen Ulfuen, och beklaget sin i gerafden ulyche, i det hans beboende gaard, ved waade ild en stor deel er afbrent, huis schade och bonde lensmanden Jachob Bye, samt tuende mænd Anders Dahl och Jachob Seem, er wurderit som effter følger: 2de Stabur for 10 Rdr 2 ort, et størhuus 5 Rdr, 1 høehuus 3 rdr, Er tilsammen 18,5 Rdr, forbenefnte dannemend for Retten stadfestede at schaden er wurderet effter billighed, som schrefuet Er, huilchen ulychelig hendelse scheede forleden sommer ved Pintze tider, huor effter forberøre fattig mand, war begierende et w-villigt tingswidne, udj allerunderanigst formodning at worde forschaanet paa schatten och Rettigheder for den halfue schade, som er 9 Rdr 1 ort.

Thil rettens betiening for indverende aar opnefnt, Salamon Gierstad, Olle Gunersen Houg, Anders ibid, Anders Fifue, Anders Langhammer, Poel Forfon, Joen Houg, och Andor Langhammer.

Kongl. maysts foeget lod forfatte en Rigtig Restandtz, ofr huis Kongens, Kirchens och de fattigis bønder paa Intraderne for afvigte aar, med Resterer dis Summa opstiger til 94 Rdr. 1 ort.

Anno 1692 fredagen den 22 January, blef holdet ordinarie ting paa Aalberg i Sparboe Prestegield, ofrwerende Ko.ma. foeget Welagtbahre och welfornemme mand Rasmus Høg, samt otte laugrettis mend, som nerverende aar er opnefnt, effter mandtahlet, til Rettens betiening, nemlig Eirch Kiesboe, Olle Kolaas, Joen Ofr Holt, Joen Bruum, Thorber Bache, Baar Ofr Holt, Niels Struchstad, hand møtte iche, mens er nefnt och bistedt udj hans sted, Ender Wist oc Poel Forset, udj hans forfald Oluf Haldaas.

Framkom for Retten Mons Friderich Thimmermand som paa Sr. Rasmus Krogs weigne hafde for retten ladet indkalde, wed lønlig warsel, Effterschrende Reens Closters bønder, for Resterende landschyld och andre Rettigheder til WelErmelte Krog, imidlertid hand Reens Closters godtz hafde i forpagtning, nemlig Morten Wist fordris for 6,5 Rdr. 12 s, fierde Penge af landschylden for ao 91, fierdepenge af landschylden for samme aar 1,5 Rdr, Er 8te Rixdrl. 12 s. Engen Aalberg for Ao 91 3 Rdl 4 s, møtte och vedgich, fierde penge 3 ort, er 3 Rdr 3 ort 4 s, Olle Erichsen Smulen, rester paa landschylden for Annis 89 och 91: 1 Rdr, fierde Penge for huer aar à 3 ort, Item landschyld for Ao 91, 3 Rdr och fierde Pnge 3 ort er tilstammen 6 Rdr 1 ort, møtte och Kunde iche sige at meere er betalt, Haug Dahlom Effter bogen 5 Rdr, møtte och wedgich, Item fierde penge for ao= 90 af 5 Rdr 5 ort, Ifr Østeraas, Rester leding, landbehold och stoche Penge for 91: 3 Rdr 1 ort 110 s, Item landschyld af et Engeslet Kaldis Leeren 1,5 Rdr, fierdepenge 1 1/2 ort er tilsammen 5 Rdr 22 s, Olle Joensen Gustad, landschyld for 89, 90 och 91, aarlig 1 Rdr, hand møtte och beretter at hans fader en tid lang hafr weret bevilget af Hl. Oluf Parelius, Pstor her i Sparboen, som gaarden pro officio tilforn er, at bruge den for schatten, och for de sidste toe aar hafr benefnte Olle Joensen brugt den, effter bvilling, paa samme maade, hand hafuer dog ingen schrifftlig tilladelse derpaa at fremvise, Poel Schie af et Spand for trej aar nemlig 89, 90, 91, aarlig 3 Rdr er 9 Rdr, møtte och befindis af samme beschaffenhed som nest forige, Olle Kochaas 1 Rdr 3 ort med fierde Penge til 91 aars udgang, Niels Strumstad for 89, 90 och 91, aarlig 2 Rdr er 6 Rdr, fierde Penge 1,5 Rdr, aarlig er 7,5 Rdr, møtte iche, fuldmegtigen protesterit (Folio 131) med formeening de schyldige bør betahle, inden 15 dage, under søgning effter loven, med processens billig omkostning, och begierte dom, som saaledis blef afsagt.

Forschrefne bønder som møtte for Retten och hafde ingen modsigelse i det de fordris fore, saa som Morten Wiest, 8te Rixdl 12 s, Enchen Aalberg 11 Rixdl 3 ort 11 s, Jørgen Holom 3 Rdl. 3 ort 4 s, Olle Erichsen Smulen = 6 Rdr 1 ort, Houg Dahlom 6 Rdr 1 ort, Ifr Østeraas 5 Rdl 22 , Olle Holdaas 1 Rdr 3 ort, med fierdepenge der udj beregnet. De tildømmis at betahle, det de som for bemelt med Resterer til Sr. Rasmus Krog, eller hans fuldmegit, inden 15 dage, under søgning och indførsel i deris boe, wed wurdering och indførsel effter loven, med samtlig i Kost och tæring 1,5 Rdr, Olle Joensen Gustad och Poel Schee angaaende, da effterdj de beraaber sig paa at bruge gaarde for schatterne allene, saa hafr de det samme til neste ting med Jord Ejernes schrifftlig bestilling at bevise, saa fremt de iche wil were til tengt at Suare den landschyld de søgis fore.

Anders Poelsen Ranum lod læse sin bøxel Sedel paa = 7 øre 6 ml, i ermelte Ranom, Lieut. Matis Kahle Assignerit anseede gaarden gifuet i bøxel = 24 Rixdl. dat Ranum den 14 Sept 1691, under ben. Lieut. haand och Zignete.

Kongl. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, begierte tingswidne, om Effterschrefne Kongl. Maysts øde gaarder, her i Tinglawet, for nest afwigte aar, huad deraf til schattens och Rettigheders betaling hafr weret at indwinde, och huad til afgang Kommer som forholder sig som følger. Brandtzej schylder 8te øre, brugis for lejleningschatterne, afgaar landschyld 6 Rdr, leding 5 ort 8 s, Kiolpenge 2 ort 16 s, Regim.Penge 5 ort 8 s, prov.schat 3 ort 14 s, landbehold 3 ort 14 s, Wecher Ingbrit 2,5 Spand, brugis for schatterne, Kortis landschyld, 6 Rdr 1 ort 8 s, leding 5 ort 12 s, landbehold 3 ort 8 s, Einer Fischnes, schylder 4 øre 2 ml, Hl. Dragun quarteer, brugis for schatten, afgaar, landschyld 2 Rdr 1 ort 8 s, leding 1 ort 16 s, fischeschat 1 ort 20 s, landbehold 1 ort 20 s, Kiolpenge 1 ort 20 s, Reg. penge 3 ort 16 s, Hrigstad, schylder 3,5 øre, Casserit Dragun quarteer och laae øde war aldelig foraadnet, paa biugning, effter besigtelsis udwisning, Er bevilget af Ko. ma. foeget til bruges i 3 aar frj for alle udgiffter, fra Nytaar atregne 1691, afgaar, lejlendingschat 5 rdr 1 ort, landschyld 3,5 Rdr, leding 2 ort 4 s, Kiolpenge 1,5 ort, Regim, penge 3 ort, prov.schat 1 ort 14 s, landbehold 1 ort 14 s, Næs schylder 1/2 Spand, Er ved waade Ild for uløchet, effter seelis tingswidne, affgaar schatt 2 Rdr 1 ort, landschyld 1,5 Rdr, leding 1 ort, landbehold 16 s, iolpenge 1 ort, Regim. penge 2 ort, prov.schat 16 s, Walchstad = 2,5 øre brugis for schatterne och Knegtelagspenge afgaar landschyld = 2 Rdr 2 ort, leding 1 ort 16 s, landbehold 1 ort 3 s, prov.schat 1 ort 3 s, Solberg schylder 1 Spd 16 m, Casserit Dragun quarteer, schylder 1 Spd 16 m, brugis for schatten och Knegtelagh, afgaar, landschyld 1,5 Rdr, leding 2 ort 10 s, Landbehold 1 ort 16 s, prov.schat 1 ort 16 s, Solberg = 1 Spd 12 ml, Casserit Drag. q.ter, brugis paa samme maade, afgaar landschyld 2,5 Rdr, leding 2 ort 10 s, landbehold 1 ort 14 s, prov.schat 1 ort 14 s, Laarwig, 8 øre 18 ml, brugis for lejlendingschatten, afgaar landschyld 4 Rdr, leding 5 ort 20 s, Landbehold 3 ort 22 s, prov.schat 3 ort, 22 s, Kiolpenge 2 ort 16 s, Reg. Penge 5 ort 8 s, Roberg schylder 4 øre brugis for lejlendingschatten, afgaar landschyld 4 Rdr, leding 2 ort 16 s, Kiolpenge 1 ort 8 s, Regim. 2 ort 16 s, prov.schat 1 ort 19 s, landbehold 1 ort 19 s, Kabstad 1 øre 8 m, Engeleje bekommet 2 Rdr, afgaar landschyld, 1 Rdr, leding 12 s, landbehold 14 s, fischeschatt 14 s, Kiolpenge 1 ort, Regim. Penge 1/2 Rdr, Koldset schylder 1 Spd udj leje af agger och Eng, bekommis 5 Rdr 1 ort, afgaar paa landschylden 2 rdr 3 ort, leding 2 ort, landbeh. 1 ort 8 s, prov.schat 1 ort 8 s, Kiolpenge 1 ort 16 s, Regim. Penge 3 ort 8 s, Hougom schylder 1,5 Spd, brugis for 10 Rdr, afgaar paa landschylden 2 Rdr, 1 ort, leding 2 ort, landbehold 2 ort, Kiolpenge 2 ort 16 s, Regim. Penge 5 ort 8 s, prov.schat 2 ort.

Bonde lensmand Lars Raade samt Olle Henning och Joen Holte bevidnet at forschrefne gaarder findis af tilstand och beschaffenhed som indført er, huor effter welbemelte Sr. Rasmus (Folio 132) Høg begierte et u-willigt thingswidne, wed sine Regenschabers forclaring.

Kongl. may. foeget lod forfatte en Rigtig Restandtz ofr huis Kongl. Mayst. foeget bønder samt Kirchens och de fattigis, ere schyldige paa Kongl. Intrader som ao. 91 dis Summa beløber = 100 Rdr 3 ort 18 s.

Anno 1692 mandagen den 25 January, blef holdet ordinærie ting paa Saxor seedvanlig tingsted paa Inderøen, ofrwerende Ko.ma. foeget høgagtbahre och welfornemme mand Rasmus Høg, samt otte laugrettis mend lovlig opnefnt, nemlig, Peder Ofr Quam, Lars Niels Hogstad, Joen Hoeberg, Hans Meelhuus, Syfr Undersagger, Lars Jøstad, Olle Kisboe och Peder Ulfuen.

Kongl. mayst. foeget hafde, wed bonde lensmanden, ladet i rette stefne en tøs wed nafn Giøren Andersdaatter, for løs lejermaal med en Dragun Olle Larsen, da tienende paa Sunde, hun møtte i Rette och Kunde iche benegte forseelsen, hafr aldelis intet at bøde med, Thorfind Roel huilchen hu tiener, belofuede for hende at betahle = 3 Rdr i det øfrige at straffis paa Kroppen.

Item Berit Olsdaatter Grindberg, for løs lejermaal, hun møtte for Retten och bekiender at Arn Evindsen Jølstad, Dragun, Er fader til barnet, hun er nu fierde gang besofuet, och ejer aldelig intet at bøde med, Thj bør hun lovens 6te bogs 13 Cap. 9 Artich. at straffis til kagen, och siden rømme dette fougderj.

Bonde lensmand Niels Larsen præsenterit for retten, och hafde ladet i Rette warsle høderlig och wellærde Mand Hl. Jachob Jørgensen Wessetofft Vice Pastor til Inderøens meenigheder, fordj hand hannem utilbørlig schal hafue begegnet, udj hans huus da hand war der och stefnet hannem paa Mag. Bastians Withs wegne, huor fore welbemelte Hl. Jachob nogle gange tilforn for Retten hafr weret indwarslet och iche Comparerit, formeenlig, er hannem paa neste ting her paa stedet forelagt laugdag, til i dag møte. Kaldtzmendene, Niels Aas och Lars Halde af hiemlede warselen at were louglig, Hl. Jachob blef paarobt mens møtte iche, ej heller nogen paa hans wegne. Niels Larsen fremlagde i Retten en beschichelse til madtz Wittrop som samme tid war i Prestegaarden, och saae huorledis de blef begagnet, som blef lest och paa schrefuet, Oluf Pedersen Saxor, som war med Niels Larsen at stefne, tilligemed Niels Larsen giorde deris høyeste æd, at det i sandhed saaledis er passerit som samme schrifft indholder. Kongl. mayst. foeget satte i rette och protesterit, at Hl. Jachob Jørgensen Wesseltofft, for slig usømmelig adfærd, bør bøde effter lovens formelding 16 Bogs 9 Capit 16 och 20 Artich, och begierte dom. Sagen optagis til Endelig doms betenchning i Sex Ugger.

Mons. Friderich Thimmermand, paa Sr. Rasmus Krogs wegne, hafde ladet i rette warsle, Effterschrefne Reens Closters bønder, for Resterende rettigheder udj hans forpagtnings tid, nemlig Ingbrit Thronhuus, effter landschyld boken = 7 Rdr 1 ort 8 s, møtte och wedgich, Anders Barsnes for 91: 7 Rdr 3 ort 12 s, fierdepenge af landschylden for ao 91; 7 Rdr 3 ort 12 s, fierde penge af landschylden for ao. 91: 1,5 Rdr, Thorfind Lillegran = 9 Rdr 3 ort 1 s, fierdep. af landschylden = 3 ort, Er 10 Rdr 2 ort 1 s, Mathis Leeren Dragun, beboer en Reens Closter bøxel gaardtzpart schylder 5 øre, hand møtte for Retten och beklager sig at gaarden er gandsche foraadnet paa biugning, formeener hannem gaardens aabodfale effter loven maa ofr fueris at biuge med gaarden och huis af hannem allerede biugt er at got giøris i landschylden, effter dannemendtz taxt och wurdering, huilchet ochsaa eragtis ret och billigt och loven gemes. Peder Schougset = Rester 2 Rdr 3 ort 12 s, fierde penge 1/2 Rdr, er ofr alt 3 Rdr 1,5 ort, møtte och wedgich, Enchen Schougset 5,5 Rdr, Peder Quam = 2 Rdr 3 ort 5 s, och fierde penge 5 ort Er 4 Rdr 5 s, Haagen Røemolden 13 Rdr 2 ort 8 s, fierdep. 3 ort, manden er død, hans Søn Morten møtte i Rette och Wedgich. Hans Meelhuus = 9,5 Rdr = fierdepenge 1 Rdr 4 s, Rasmus Werdal pr. ao 90 och 91 - 3 Rdr møtte och wedgich, Thomas Ingul Rester Rettigheder = 12 Rdr 1 ort 9 s, fierde penge = 3 ort, møtte och wedgich (Folio 133) noch fordrer fuldmegtien, lant Creatur 2 Kiør och 2 Kuier, som Thomas Ingul benegtet. (Midt i teksten er et stempel med en figur, og trykte bokstaver N. 8. En halff Rixdaler. Stempelet er trykt før teksten er skrevet inn, slik at den håndskrevne teksten står rundt stempelet.). Peder Ulfuen Rester med fierdep. 4 Rdr. 1 ort 2 s, Morten Wang fordris af 1/2 Spand for ao. 89, 90 och 91 er 4,5 Rdr, hand møtte och beretter at hand Slaer gaarden til lottis effter aftahle med Bache Closters forwalter, och suarer iche til wider. Lars Huile fordris for forbjgangne aaringer nemlig for 89, 90 och 91, aarlig 2 Rdr er 6 Rdr, hand møtte och wiser quitering for 2 Rdr pro. ao. 89, huor for er leverit 1 td. biug och 1 td. hafre til Giertrud Claus Ribers, som Lars Huile formeener er taget effter dis werdj, mens bør derpaa at Komme sig til gode 1/2 Rixdl. noch beretter at hafue leveret 3 td. Sild til Peder Wohlen à td. effter deris forlig à td. for 3 ort, er9 ort, det meere wedgaar hand at blifue schyldig, som Er med fierde penge 2 Rdr 1 ort, Olle Næs for 91, 3 ort och fierde Penge 18 s, Joen och Erich Manom fordris for 89, 90 och 91 aarlig 1/2 Rdr med fierde penge à 12 s er 1,5 ort, Er tilsammen 1 Rdr 3 ort 12 s, Erich møtte och wedgich, Jens Hougom rester 14 Rdr 3 ort 12 s, fierde penge for 91: 1 Rdr 18 s, Peder Røsche Dragun och Eschild ibid henvisis til afregl. Enchen Grande fordris for ao=90 med fierdepenge 5 ort och for 91, ligesaa, Er 2,5 Rdr, møtte och wedgich, Lars Wigen for 90 = 2 ort for 91 = 2 ort fierde Penge 1,5 ort er 5,5 ort, møtte iche, fuldmegtigen satte i rette och protesterit at de schyldige bør betahle inden 15 dage effter loven under søgning i deris bo och midler effter lovens maade, blef afsagt:

Forschrefne som Resterer med deris landschyld och Rettigheder, Effter Ecten formelding, och det for Retten tilstaaet, de tildømmis at betahle inden 15 dage under nam och wurdering i deris boe landtzloven gemes, med samtlig i omkostning thoe Rixdr.

Paa Welærværdig hæderlig och høylærde Mand Magister Bastian Wits, Sogne Prest til Wor frue Kirche i Thrundhiem, hans wegne, hafde hans fuldmegtig mons. Anders Biever, ladet i Rette Warsle Effterschrefne WelErmelte Hl. magisters mensaliæ godtz och bønder for Resterende schatter och Rettigheder, nemlig Peder Wesig schylder 26 Rixdl. 18 s, til 1691 aars udgant 26 rixdl. 18 s, wedgich, Rasmus Berg, landschyld for 7 aar med 91, à aar 1 ort er 7 ort, fierde penge for trej aar 18 s, Daniel Berg for 91, 1 ort, møtte iche, Rasmus Oxaal landschyld for 3 aar aarlig 1/2 Rdr, Er 6 ort, møtte och beretter at hafue lefr. til mag. Bastians kieriste 1/2 wog Rug och 1 wog biug for 3 ort 4 s, Rester saa med fierde penge 1 Rdr 8 s, Olle legset Rester for forbjgangne aaringer, med fierde Penge 7 Rdr 2 ort 16 s, hand møtte or Retten och beretter, at lensmanden med Lars Hallem och Madtz Wittrop, war paa hans gaard och forseglet tuende høehuus, som scheede Ao. 90 om høsten, da blef samme høe wurderit for 8 las à 1/2 Rdr = er 4 Rdr, samme høe legger endnu i behold /: som hand siger :/ blifr saa Endelig schyldig 3 Rdr 2 ort 10 s, dog bør hand at suare til obenbenefnte høe, at det findis uforringet saasom det war den tid det blef arresterit, fuldmegtigen Eschede dom til betalling effter loven, med omkostning, blef afsagt:

Forbenefnte bønder, som møtte for retten och tilstod det de ere schyldige, Effter Ectens formelding, de tildømmis och bør betahle deris gield, til Mag. Bastian eller hans fuldmegtig, inden 15 dage effter loven, under søgning i deris boe ved indførsel och wurdering, och udj Kost och tæring for dennem samtlig, fem ort.

Kongl. mayst. foeget Rasmus Høg, lod forfatte en rigtig Restandtz och tingswidne, ofr huis Kongens, Kirchens och de fattigis bønder paa nest forløben aar Intrader ere schyldige dis Summa = 214 rdr 1 ort 3 s.

Thil rettens betiening blef opnfnt effter Mandtahlet, otte laugrettis mend udj nerverende aar effter at opwarte nemlig; Rasmus Ulfuen, Olle Næs, Bent Rot Wold, Morten Wang, Niels Wang, Gunner Leeren, Morten Kieldaas och Jachob Bruaas,

Saaledis for Retten passerit och anteignet, bevidner Ko.Ma. allerunderdanigste Sorenschrifuer N. O. Wind (Niels Olufsen Wind) Eria ? Ny bok, halve folio 1 ser ut til å mangle, mens folio 2 er fotografert 2 ganger.

her paa stedet, huor af de fulde Rettigheder for nest forløben aar iche hafuer weret at bekomme, dis tilstand sig forholder, som Effterfølger, Weraas schylder 2 Spand brugis af Ollu Joensen frj for landschyld schat och alle Rettigheder, formedelst gaarden hafr i langsommelig tid legget øde, och war paa biugning aldelig forfalden, Effter besigtelsis udwisning, och det udj de aaringer 1691, 92 och 93 afgaar lejlendingschat 6 Rdr landschyld 6 Rdr, landbehold 1 Sdr. prov.schat 1 Sdr, leding 5 ort, Weraas 2 Spd. udj Engeleje bekommis 6 Rdr afgaar lejlendingschat 6 Rdr, leding 5 ort fischeschat 2 ort 16 s, landbehold 2 ort 16 s, Berstad, Enchen 4 øre, forarmet och formaar iche at suare meere end schatterne, afgaar landschyld 4 Rdr, leding 2 ort 16 s, landbehold 1 ort 19 s, berstad = 2 Spand, udj agger och Engeleje bekommet 6 Rdr, afgaar landschyld 6 Rdr, leding 5 ort 8 s, prov.schat 2 ort 16 s, landbehold 2 ort 16 s, Stangerholt 2 Spd., Er bevilget Simen Johansen frj for alle Rettigheder paa fire aar til nyt aar 1694, afgaar lejlendingschat 6 Rdr, landschyld 6 Rdr, leding 5 ort prov.schat 2 ort 16 s, landbehold 2 ort 16 s, Forberg 4 Spd, udj Engeleje bekommit = 8 Rdr, afgaar paa lejlendingschatten 4 Rdr, landschyld = 12 Rdr, leding = 2,5 Rdr, landbehold 3 ort 8 s, prov.schat 5 ort 8 s, Ingerberg 2 Spand 2 m, er bevilget Anders Olsen paa trej aars frjhed for alle Rettigheder, huor af dette er det Sidste, afgaar lejlendingschat 6 Rdr 8 s, landschyld 6 Rdr, leding 5 ort, landbehold 2 ort 17 s, prov.schat 2 ort 17 s, Berg = 2 Spd, udj agger och Engeleje bekommis 6 Rdr afgaar, landschyld 6 Rdr, leding 5 ort 6 s, lejlendingschatten, afgaar landschyld 10 Rdr, leding 2 Rdr, prov.schat brugis for lejlendingschatten, afgaar landschyld 8 Rdr, leding ? ort, 16 s, prov.schat 3 ort 16 s, landbehold 3 ort 16 s, Lille Myhr schylder 4 øre, brugis for lejlendingschatten 4 Rdr, afgaar landschyld 4 Rdr, leding 3 ort 8 s, prov.schat 1 ort 19 s, landbehold 1 ort 19 s, Oluf Westerhuus 1,5 Spand brugis for lejlendingschatten, afgaar landschyld 4,5 Rdr, leding 3 ort 16 s, prov.schat 2 ort landbehold 2 ort, Jenwig 3 Spd 1 øre, udj Engeleje 6 Rdr, afgaar paa lejlendingschatten 4 Rdr, landschyld 10 Rdr, leding 2 Rdr, prov.schat 1 Rdr 11 s, landbehold 1 Rdr 11 s, Ousen 4 øre 8 ml, er bevilget Lars Olsen paa fire aar (Folio 2) frj for alle Udgiffter, huor af det forbjgangne er det sidste, afgaar lejlendingschat 4 Rdr 1 ort 8 s, landschyld 4 Rdr, leding 3 ort 8 s, prov.schat 1 ort 20 s, landbehold 1 ort 23 s, Ofr Erstad schylder 3 Spande 1 øre, Suarer lejlendingschatten, afgaar landschyld 10 Rdr, leding 2 Rdr, landbehold 1 Rdr 12 s, prov.schat 4? Rdr 12 s, Jørstad, 5 øre af agger Engeleje bekommis 5 Rdr, afgaar landschyld 5 Rdr, leding 1 rdr, landbehold 4 Rdr, prov.schat 2 ort 5,5 s, Schouge schylder 3 Spand, suarer lejlendingschatten, afgaar landschyld = 9 Rdr, leding 7 ort 8 s, prov.schat 1 Rdr, landbehold 1 rdr, Jørstad schylder 1 Spd, Er bevilget Lars Jachobsen paa trej aars frjhed, fra Nytaarsdag 1690, afgaar lejlendingschat 3 Rdr, landschylden 3 Rdr, leding 2 ort 11 s, landbehold 1 ort 8 s, prov.schat 1 ort 8 s, Bonde lensmand Amund Amundsen Øfre, Chirsten Biørvig och Oluf Biørvig, bewidnet for retten och ermelte gaarder befindis af tilstadn och beschaffenhed som indført er, huor effter Ko. Ma. foeget, Som forbemelt begierte tingswidne, til Sine Regenschaberts forclaring.

Kongl. mayst. foeget, wed afregning och Restandtsens annammelse lod forfatte en Rigtig Restandtz ofr huis Kongens bønder paa schatterne och Rettigheder for nest afwigte aar, effter staar, dis Summa beløbende til 478 rdr 1 ort 20 s, under laugrettitz Signeter.

Anno 1692 den 7 Marty blef Retten betient Paa Saxor Seedvanlig tingsted paa Inderøen, imellom Kongl. mayst. Sr. Rasmus Høg, Niels Larsen paa Borsnes och Oluf Pedersen Saxor, Contra hæderlig och wellærde Mand Hl. Jachob Jørgensen Wesseltofft, Vice Pastor her paa stedet, udj den Sag imellom forbenefnte Kaldtzmænd Niels Larsen och Oluf Pedersen med Hl. Jachob er passerit, huilchen paa nestforløben itng, til i dag, som er tagte dagen til ndelig dom, blef optaget, de tuende mend, som sidst med de andre betiente Retten, nemlig Peder Quam och Niels Hogstad, war iche tilstede, i deris sted, Niels Anders Andersen Lyngstad och Hans Saxor, Hl. Jachob blef liudelig paarobt, mens ingen møtte til gienmæle, Kaldtzmendene, Lars Halde och Niels Aas, for retten ved aflagde Eed bevidnet, at de i dag 14 dage war i Hl. Jachobs gaard, och stefnet hannem til idag at høre dom i den sag imellom hannem och Kaldtzmendene, som hen benefnt, fich hannem iche self i tahle mens talte med hans tieniste folch Michel Olsen och Pedr Hansen. Kongl. maysts foget, endnu som tilforn, Esede dom, blef saaledis afsagt:

Effterdj Kaldtzmendene Niels Larsen paaBaasnes och Oluf Pedersen paa Saxor, wed deris aflagde æd, bevidner och stadfester, at de af den hæderlig och wellærde Mand Hl. Jachob Jørgensen Wesseltofft, saaledis er imod taget, som Madtz Wittrops schrifflig widne indholder, och Hl. Jachob iche effter tuende eller fleere mundtlig warsel, lovlig gifuen, nogen gang hafuer ladet sig wille bequemme, at Suare dennem for retten, enten mundtlig eller schrifftlig, wed sig self eller fuldmegtig, och Kongl. mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, indstendig prætenderer dom i sagen, som loven iche samtøcher lenger maa opholdis. Da eragtis at Hl. Jachob Wesseltoffts adfærd imot Kaldtzmendene, med w-sømmelig ord och anden ofrlast iche er tilbørlig, men stridende imod Woris allernaadigste afrue Kongis høyberømmelig landtzlov, i den 6te bogs 9 Capit 20 Artichel huorfore Welbemelte Hl. Jachob, bør bøde effter den 16 Artich i den allegerede lovs forbenefnte Capit, Thrende 10 lod Solf och gifue i Kost och tæring fire Rixdl.

Anno 1692 den 15 Marty blef holdet ordinarie ting paa Mediaas paa Snaasen, huilchen formedelst, u føhre, sidste gang effter loven, blef hensat, och som Kongl. mayst foeget Sr. Rasmus Høg, paa Rejsen war blefuen meget Suag saa hand ej Kunde were tilstede, war i paa hans wegne beschichet Frederich Thimmerman, som fuldmegtig, Restantzen och schatterne at annamme, ofr.werende otte mend af laug Rettet, louglig opnefnt, nemlig Anders Boemoe, Olle Boemoe, Lars Røgvold, Ingbrit Røgwold, Haldwor Bøgset, Størcher Røgwold, Abraham Bøgset och Tohmes Bøgset. Forordning om schatternis Paabud (Folio 3) i Norge for indewerende 1692, Copie under welbaarne Hl. Justitz Raad och stifftambtmandtz Kaasis haand, Dat. Hafn. d. 11 Jan 1682, blef aller underdanigst for almuen publicerit, Item Copie af Kongl. mays. allernaadigste patent, om højeste ret i Danmarch aar 1692, Dat. Hafn. den 6 oct. 1691.

Fremkom for Retten Olle Taraldsen Klef, som hafde ladet i rette warsle Tore Joense Østvig, Ifer Andersen Dahle, angaaende noget odelsgodtz, nemlig = deris anpart af 2,5 øre, huorudj hand selv, ved sin hustrue arfuelig er berettiget 7 1/5 ml, huilchen Kiøb nu af Tor Østvig schal anchis, saa velsom af Peder Dahle, Oluf Taraldsen producerit udj Retten, her om et Kiøbe brev och schiøde, udgifuet och forseiglet af Thor Joensen Østvig paa sin hustruis wegne, Oluf Jachobsen Berg paa sin hustris wegne, Andfind Olsen Seem paa sin hustruis wegne, och Syfr Erichsen Wester Klef paa sin myndling Kierstj Ingbritzdaatter wegne, liudende paa thoe øre i Wester Klef, med bøxel som de fra dennem och deris arfuinger afhender, Dat. Breede den 23 9br. 1673, blef lest och paa schrefuet, Peder Andersen Dahle som er af Eldste broder Kand iche benegte hannem io er witterlig at hans fader har stedt til Oluf Klef 12 ml och bekommet der for 10 Rdr, Enddog derom findis intet schrifflit, de andre Sødschendis mend och med arfuinger Kand iche benegte eller fragaae, at de har bekommet for huer søsterlod i samme godtz 6 Rdr, Thor Østuig formeente at Effterdj hand har Elder søster med Olle Taraldsen, hand da er nermest berettiget och frem for hannem at besidde deris fædrene arfue oddel, Peder Andersen Dahle, meente at Effterdj hand war af Eldste broder hand da war nermest at beboe hans faders oddel, Oluf Taraldsen der imod Paastod, at de hafr solt huer sin anpart, da de bør holde samme Kiøb, effter loven, huor paa samtlig begierte en Retmessig dom, som saaledis blef afsagt:

Enddog Oluf Tharaldsen Klef, hafuer indløst och betalt sin hustruis samtlig medarfuinger, deris anpart af det omtuistede bonde oddels godtz i Wester Klef, som schylder saa wit bonde oddelet beter for = 2,5 øre, Saa paastaar dog Peder Andersen Dahle som Eldste broder Søn, at were berettiget frem for de andre, det at besidde, huilchet och Eragtis for Ret och billigt, mot Oluf Taralsene udgifue Pnge for samme godtz fornøyelig betalling, samt for huis hand gaarden Kand hafue forbedret paa biugning, Rydning, eller i andre maader, hannem iligemaade for hans fra trædelse. Effter dannemendtz schiøn och wurdering, af erstattis, Effter lovens 5 bog, 3 Cap. 5 Artich.

Oluf Jachobsen Drabland, hafde ladet i rette warsle Olle Arnsen der sammestedtz, angaaende deris fellis oddels godtz i for benefnte Drabland tilsammen 2 øre, som er bygt i tuende gaarder och schylder huer 1 øre, Oluf Arnsen beboer hofuet bølet, som er midt i gaarden, och Olle Jacobsen Øster gaarden som der under er opryddet, huor udj hand er af den Eldste broder och Oluf Arnsen den yngste at hand er nermest at besidde hofuet bøllet, Oluf Arnsens fader Arn Andersen war self for Retten och giør effter schrefne beretning, at hand hafr boet paa den part af gaarden nemlig udj = 36 aar, imidlertid hafr ingen holdt sig til godtzet, Enten med Tinglysning eller anden lovlige middel och indløste hand godtzet af en uschyld mand ved nafn Lars Pedersen Aasom, som da war toe øre for 45 Rdr. Effter huilchet Jachob Andersen, Oluf Jachobsens fader hannem hafde schiødt, soldt och afhendet fra sig och sin arf.g. effter et i rette lagde schiøde dat. 26 Marty 1645. Thj formeente Oluf Arnsen at ingen effter saa land och rolig hefte Kand tryche hannem fra den Jord hans fader saa lang tid u paa anchet (Folio 4) hafr beboet, sagen optagid til endelig, med Posternis bevilling til neste ting.

Mons. Friderich Timmerman hafde for Retten ladet indstefne paa Sr. Rasmus Krogs Wegne, Effterschrefne her paa stedet for Resterende landschyld til Reens Closter, nemlig: Botolf Holom fordris for landschyld pro ao= 91 af 1 øre, 1 rdr med fierde Penge 1 ort, Wiser Jonas Frøstis quitering at det er betalt den 19 Sept. nest henvigt, Gunner Aasom Krefuis for 1 Rdr, hand møtte och wiser quitteringer ej meere at Restere med 12 s, som nu blef betalt, Jens Seem fordris for 2 Rdr 3 ort 6 s, och fierde Penge 2 ort 18 s, for ao= 91, møtte och wedgich, Oluf Seem Krefuis for 3 ort 14 s, som er fierde penge, hand møtte och fremlegger sin bog, landschyld och Rettigheder for Juel undtagen for Ao 90, da hand betalte 91 den 13 Jan, thj Kand hand iche mod billighed betahle fierde penge, Effterdj hand boer saa langt fra byen,men derfor frj Kiendis, Joen Horiom fordris for 6 Rdr 1 ort 12 s, hand møtte och betalte 6 ort 16 s, Rester saa 4 Rdr 1 ort 3 s, som er Rigtig, Anders Brunstad fordris for 4 Rdr 1 ort 17 s, hans bog udviser at det er betalt, fuldmegtigen protesterit och formeente de schyldige bør betahle huis de med Resterer inden 15 dage, effter loven under søgning i en huers boe, ved indførsel och wurdering, och begierte dom,

belf afsagt,

at forbenefnte, som Rester med deris landschyld, nemlig Jens Seem, 3,5 Rdr, och Joen Horiom 4 Rdr 1 ort 3 s, de tildømmis det samme at betahle inden 15 dage til Sr. Rasmus Krog eller hans fuldmegtig under søgning i deris boe wed nam och wurdering, med dom Penge begge 1 Rdr.

Jørgen Jørgensen Thelli af Ofrhalden hafde wed bonde lensmand Nichlas Breede, ladet i rette warsle Andor Och Elling Gran for landschyld til Rannom Kiche i Ofrhallen af 1/2 øre for 6 aar til 91 aars udgang, de møtte begge for Retten. Andor fremwiste Stigtschriverens Sr. Oluf Knudtzen tieners quittering at hafue betalt til hannem for de aaringer 86, 87 och 88, 6 ort beretter derhos at hannem Kommer iche til at betahle meere end den halfue part nemlig 6 m och Ellimg med sine medboende 6 ml. Elling beraaber sig paa et gammelt oddels brev, som hand nu iche hafr hos sig, Thj opsettis sagen til neste ting, da Parterne møder och beviser huad en huer af dennem i gaarden er ejende.

Andor Jachobsen Jørstad lod liuse sig oddels mand nermest baarn til et half Spand i Drabland, som Olle Olsen beboer, Oluf Suarede at det er forsent liuse effter som hans fader hafr boet derpaa 66 aar och hand udj 22 aar, formeener det er hiemmel er loven och protesterit, hand med første bør tahle hannem til wed lov och Ret om hand formeener sig nogen Ret der til at hafue.

Erich Joensen Øster Klef Kom for Retten och frem Kaldte sine med arfuinger nemlig Størcher Joensen Røgvold, Barbra Agle paa hendis wegne Joen Olsen Agle, Berit Joensdatter Bruvold, gifft med Per Olsen Bruvold, och tilspurte dennem om hand iche hafuer fornøyet och betalt dennem huer sin anpart af En half Spand Jordegodtz i forbenefnte Øster Klef, och gifuet dennem paa en broderlod 4 Rdr och En Søster 2 Rdr, Effter deris Kiøb och foreening, huilchet de samtlig for Retten beiande och wedgich, huor effter Erich Joensen war begierende schiøde och Kiøbebrev.

Anno 1692 torsdagen den 17. Marty blef retten extraordinarie betient paa Seem i Stoedtz Prestegield, och tinglaug, udinden en sag mellom Salomon Olsen Gierstad och hans hustrue Kisten Halduorsdaatter, som er af Sogne Presten der sammstedtz den ærwærdig hæderlig och Wellærde mand Hl. Christopher Hersleb angifuet at schal lefue i uforligelighed, gud til forørnelse och meenighedet til stor forargelse, Kongl. Mayst. foeget formedelst (Folio 5) hans Suaghed war iche tilstede, men paa hans weigne som fuldmegtig mons Frederich Timmerman, Laugrettet, Anders Houg, Joen Houg, Andfind Olsen Guding, Andfind Michelsen Gudding, Olle Johansen Gudding, Poel Forfon, Anders Langhammer och Olle Houg.

Salomon møtte for Retten tilligemed hans hustrue hun med grædende taare, klager ofr hendis mand at hand hafue lefuet tyranisch och ugudelig med hende paa 3 à 4 aars tid, och mange gang Slaget och draget hende, och stedtz med forfærdelige bander och Eeder Ouschet ud ofr hende, fornemmelig for otte dage Siden, da hand ofrfalt hende Slog hende schammelig i ansigtet och hofuedet, och bad hende drage diefuelen i wold did der du er Kommen i fra, och stod med en øxe i haanden, sagde at hand schulde hugge den i hende saa Sol och maane schulde schinne giennem hende, huoraf hun tog sig en fryct och gich hiem til sin moder paa Gudnigen, der hafr hun weret indtil nu, Salomon blef tilSpurt om hand Kund benegte at hand io har slaget sin hustrue, huor til hand suarede Nej, hand aldrig har slaget hende, mens Kand iche fragaae, hand io engang forleden Sommer, schuede hende optil en bench, Effter at forclaringen om en falsch Eed huad hafuer at belyde, blef liudelig oplest, blf effterschrefne widnisbyrd fremføhrt at sige deris Sandhed.

 1. Lars hansen Jempt som er Salomons Suoger och hafuer weret huusmand til Inderste hos bemelte Salomon Gierstad, mens nu hos den anden bonde paa samme gaard ved nafn Eschild, hand effter aflagd Eed bevidnet at hand saa nest afvigte Sommer Eller høste effter Michelsmess at Salomon schuffede sin hustrue optil en bench som stod fremme til bordet saa bordet tref under och ofuer i wegen och benchen omkuld, och da klagede hun sig det der gick en side bein sønder, och Kom tretten deraf at Salomon siger hans huusquinde gich i fæhuset, huilchet til bemelte Salomons hustrue benegtet, och da førte hand hende som forbemelt ofrende, huor effter hun stod op och gich och holt sig ved benchen, huor paa Salomon kledde sig och vilde drage af, da falt Konen hand om halsen och bad hannem bie, det Salomon iche Kunde benegte. Wider beretter hand, effter at hafue hørt, Salomon bandt och larm paa sin Kone, mens hun aldrig suarede noget der til yder mere, at for et aars tid siden, da de gich begge paa Enget och slog, talte Salomon om hendis broder Oluf Haldvorsen, i vrede om et andet dennem imellom Kunder were, der til Kirsten Halduorsdaatter suarede, at huis hannem och hendis broder Knude were imellom Kunde hun iche Suare til, mens hand hafde der om at tiltahle Olle Halduorsen Self, da slengte eller kaste hand lien effter hende, och Lars Jempt som gich effter hannem och slog, bad hand wilde tage sig wahre, och kaste hand saa hart, at enden af liaen gich i Jorgen saa dden blef Krenget. Salomon suarede her til at hand iche Kaste lien effter hende.
 2. Berit Olsdaatter bemelte Salomons Søster, hun effter aflagde Eed tilstaar at hafue seet Salomon schude sin hustru som indført er, saa bordet drev op til weggen, och benchen ofr ende, aldt som nest orige widne, wider at nestforleden høst i schaar onden, Som Salomon stod i stuen blef hand war at der war Kommen madicher i nogen talig, toulte? hand sin quinde til derfor och med det samme, som hand stod med en øxe i haanden opløffte hand øxen med begge hender, ligesom hand wilde hugge hende, da sagde Berit som stod i stuen med et lidet barn, Salomon agt dig huad du giør, saa løb hand til Berit med øxen och sagde huad vill du, saa gich hans koene paa døren, och giemte sig, och Salomon gich effter, wider at forleden høst, mod alle helgen, schulde Salomon drage til Steenkier med nogen Korn Waare, bad hand sin Koene hente sig en Wider at binde om en sech huilchet hun och giorde, men som wedjen war for stor slog hand hende med den ofr hofudet, saa blodet gich effter huilchet Berti bevidnet at hun wiste sig i stuen, och græde Koenen och bad Berit gaae med en anden wedie, det hun iche torde, Item en anden gang da de war begge Eene sammen paa staburet, och hun stod och salted noget Kiød, bad hand hende gaae i ageren, hun sagde at wille giøre det hun hafde for hender, som hun forstod hand blef wred, Retirerede hun sig paa læmmen, da slog hand effter hende med en kaste Spield och ramte albuen saa blodet gich ud, huilchet hun wiste Berit (Folio 6) i stun med grædende taare, Item at Kirsten for 3 aar siden kom ind i Berittis stue och græd, satte sig i gruen och sagde at Salomon hafde slaget sig och war hun opholuet i ansigtet, Ellers Kand Berit iche sige at hun nogen tid har hørt eller fornammet Kiersten i nogen gang, enten i ord eller gierninger, har gifuet hendis mand aarsag at forlegi ilde med hende
 3. Anne Joensdaatter langhammer, som hafuer en lang tid weret paa Gierstad, och for 2 aars tid fløt derfra, hun bevidnet effter aflagde æd, at en gang som Salomon stod paa gaarden och slog en liden tøs paa otte à 9 aar, saa blodet randt hende af næse och mund, kom hans hustrue och wilde frelse hende, da saae hun at Salomon slog hende ofr axelen med en wedie mange Slag saa hun robte ynchelig, Saa gich Anne hen och tog i hannem och sagde Salomon huorledis handler du med din Koene, du er ligere til en bøddel end en mand, huilchet scheede waaranden da folchen var i ageren
 4. Eschild Rasmussen Gierstad, hand effter Eeden war aflagt, bevidnet, at nest forleden Jule tider, som hans hæderlighed Hl. Christopher Hersleb hafde weret der i huuset och paa sit Embedis wegne formahnet Salomon at lefue Christelig och fordelig med sin hustrue, som det bør en Retsindig Erlig mand, og talte alting til det beste, Som hand da drog af, fortrød Salomon paa at hand schulde were Klaget for Presten, och ingen folch war i stuen uden hans hustrue, bad hand tappe sig en schaal øl, som och scheede, siden gich hans Koene i fæhuset och stelte creaturene och meente at Salomon imidlertid schulde blifue bedre til sindtz, som han da Kom i stued stod Salomon med barnet i armen, och bad hende tage det, schude saa til med det samme at baade hun och barnet falt paa noget weed, huilchet scheede imellom dennem self, da ingen war i stuen hos dennem, der Effter hujet och schreg Salomon, Saa gich hun af redtzel i den anden stue til Eschild, och Eschild siger at baade barnet och hun græd, och hafde begge børn med sig, huor hun lagde sig paa grustemen, det eene barn i wuggen och den anden hos sig, som det lide noget paa natten, Kom Salomon Effter hende och Spurte huor for hun gich bort, hun Suarede: i Schreeg saa stygt, derfor blef ieg Red och torde iche blifue inde, da sagde Salomon gaae om du wilt /: at forstaae hiem til Guddingen :/ ieg schal tage det ene barn och du det andet, gich saa heim och lugte dørene och hun blef der igien, om morgenen tilig gich hun hiem til døren som war lugt, gich saa til winduet, da stod hand op och lugte hende ind, det samme Eschildtz hustrue Marit Syfrsdaatter bevidnet, som i Sandhet at were, Item Eschild Selj och Jachob Gierstad bevidnet, at for otte dage siden Kom Kirsten Haldvorsdatter i Eschildz stue, med haaret om kringe ørene och grædendis beklaget at hendis mand hafde Slaget hende, for en sech hun hafde lant sin grande, och saae de, at hun war hofuet paa den eene Kind och øret, hun beklager Ellers at hun tit och mange gange er slaget och draget af hendis mand, bandet och truet med øxe i andre maade, huor paa hun ingen prov eller widnis byrd Kand hafue, som de hafr weret alleene. Salomon suarer her til, at hand were sig intet schyldig udj noget af alt dette, wider end hand hafuer bekient, hand blef tilspurt om hand kand hafue noget at Kleg ofr sin hustrue i nogen maader, der til hand suarede nej, Wider end hun hafr truet hannem med sinde brødre, det hand iche Kunde bevise, och hun benegter aldrig er scheed. Salomon suarede huor for schulde ieg da Slaa hende, och som Perterne intet wider hafde at fremføre, uden Kirsten Haldvorsdaatter blef til Spurt, om hun iche igien vilde lade sig forlige med hendis mand om hand vilde lofue bedring, huor til hun suarede, at hun ingen lunde meere tør komme i hans Wold, heller wille hun lade sig dræbe. Er denne gang givet til afscheed, at Effterdj Sagen af stor wigtighet, optagid den udj betenchning til endelig dom til nest Kommende den 12 Aprill, da Parterne hafr at møde paa Bye til doms paa hør.
Forbeneft den 12 April blef retten betient paa Bye, ofr werende Kongl. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, med de otte mend som Retten i denne sag tilforn (Folio 7) betiente, nerverende tilstede, Salomon Olsen och hans hustrue Kiersten Halduorsdaatter. Hun paastod sin forige meening och tør ingenlunde ydermeere gifue sig under hans w-christelig gewalt. Da blef her udj saaledis dømt och afsagt:

Effterdj Salomon Olsen Gierstad, Effter egen bekiendelse och der foruden andre widners tilstand, hafuer lefuet Tyranisch och uforligelig med sin hustrue Kirsten Halduorsdaatter. Effter foregaaende Actis udwisning, och hun aldelis ingen aarsag dertil hafuer gifuet, och som meer bemelte Salomon Olsen ellers intet er ejende, wider end til Kongens Rettigheders och anden gieldtz afbetalling, at hand sin forseelse med Pange straf Kan afsohne, da bør hand effter landtzlovens 6te Bogs 5 Capit. 7 Artich, at straffis med Bremmerholm, andre dislige u-barnhiertige mennischer tilExempel och afschye, dog insinueris Denlingquentens misgierning, med? welbaarne Hl. ofuerdommeris høyfornufftig schiøn och Er agtende.

Anno 1692 den 25 Juny, blef holdet ordinarie thing i Beedstad Prestegield och tinglaug, til Rettens betiening tilstede otte Laugrettis mend, lønlig tilnefnt, wed nafn, Andfind Hansen Mindrom, Rasmus Olsen Mindrom, Peder Andersen Hojen, Rasmus Gullichsn Højen, Hans Andfindsen Opdahl, Hans Haldsteensen Opdahl, Olle Evindsen Ulstad och Olle Olsen Ulstad, ofr werende Kongl. maysts foeget Sr. Rasmus Høg.

Kongl. mayst. allernaadigste forordning, om Kop-heste-och Ildsted schat udj Norge, Dat. Hafn. den 2 April 1692, blef allerunderdanigst for almuen liudeligen lest och af Kyndiget. Item allerhøystbemelte hans Kongl. maysts Naad. forordning om U-billige af Kortningers och Exactioners afschaffelse, wed Assignationers betalling, Hafn den 23. febr. 1692.

Baar Olsen Klet lod læse sin bøxel Zedel paa thoe øris leje der sammestedtz, som laae øde och Kongl. mayst tilhørig, hafuer gifuet i første bøxel til fougden Sr. Rasmus Høg = 2 rdr. Dat. Schevig den 1. Juny 1692, under welbemelte foegts haand och Zignete.

Niels Johansen Kichreit lod lese sin bøxel sedel paa et Spand i fornefnte Kierchreit, Ko. mayst. tilhørig, gifuet i bøxel deraf til Kongens foeget, Sr. Rasmus Høg = 40 rdr, Dat. Kirchreti den 8 febr. 1692 under haand och Zignet. Iligemaade Andfind Syfrsens bøxel Sedel paa 2 Spd. 2 øre i den Kongl. maysts. Waade, som i mange aar hafuer weret brugt for schatten, och war meget brøstfeldig, och dyrlejed, for samme aarsag er hanem ermelte gaard bevilget bøxelfrj, med samt frjhed for landschyld, leding och landbehold 3 aar indtil 1694 aars udgang, huor effter hand suarer fulde udgiffter, och imidlertid, forsuarlig bebygger gaarden Effter samme bøxel Sedels widre indhold, Dat. Kirchreit den 8 febr. 1692, under Ko. ma. foegets Sr. Rasmus Høgs haand och Zignete.

Item Anders Biørnsen bøxlet Et Spand i den Kongl. mayst gaard Roenes som i lang tid hafuer legget øde och war aldelig forfalden, och der ofr er bewilget hannem bøxelfrj et aar, som er forløben Ao. 1690, siden Suarer fulde udgiffter i fornefnte aar er ochsaa frj for alle udgiffter af schatter och landschyld, under fougdens Sr. Rasmus Høgs haand och Zignete. Dat. Kirchreit den 8 febr. 1692.

Item Joen Lauritzen bøxlet Et Spand Kongl. mayst godtz i Roenes, gifuer i bøxel 8 Rixdl. Dat Kirchreit den 8 febr. 1692, under Kongl. mayst. foegets haand och Zignete.

Olle Lauritzen bøxlet it Spand i Ofr Tueraas, Kongl.mayst. godtz, gifuet i bøxel for medelst gaardens och ejenes Rigtighed, 6 Rdr 22 ort 16 s, Dat Quistad den 29 marty 1692 under fougdens Sr. Rasmus Høgs haand och Zignete.

Thøris Syfrsen Waades bøxel Sedel paa otte øris leje i Ytter Waade Kongl. mayst godtz som i lang tid hafuer weret brugt for schatten och formedelst dens brøstfeldighed och dyrlejende er forundt hannem bøxel frj, med frjhed for landschyld, leding och landbehold udj toe aar at reigne til 1692 aars udgang, under fougden haand och Zignet, Dat. Kirchreit d. 8 febr. 1692.

(Folio 8)

Jachob Evindsens bøxel Zedel paa 2 Spd. 6 m. i Elnen, Sorenschrifueren Slaadte? tillagde frj gaard, gifuet i bøxel 20 Rdr 3 ort 8 s, Dat. Scheevig den 24 Juny 1692, under Niels Olsen Windtz haand och Zignete.

Sr. Rasmus Aagesen paa Werdalsøret i Størdals fougderier, lod læse Et schiøde och mageschiffte bref paa Et Spandtz leje med bøxel hannem arfuelig tilfalen i den gaard Rostad paa Inderøen, som Peder Joensen nu beboer, huilchen hand afstaar for bemenlte Peder Jensen nu beboer, imod Et Spands Wederlag med bøxel i Ugdahl i Beedstad gield, som en huer saaledis hafuer samtøgt uryggeligen och upaa Klageligen at schal holdis, under deris hender och Zigneter, til witterlighed under bonde lensmandens af Beedstaden Anders Christophersen Scheevigs, samt Jens Jørgensen Soegestadtz Zigneter, Item af Inderøens Prestegield, Lars Amundsen Foset och Thor Hansen Røegvig, Dat. Werdals øret den 7. Marty 1692.

Anne Christensdaatter Sprouden war af bonde lensmanden Anders Scheevig indstefnt for løs lejermaal med en Soldat, Andfind Taralsen Elden, hand møtte for retten tilligemed hende och wedgaar forseelsen begge, hand beretter med tiden at wil Egte hende, mens som hans wilkor det iche nu tilsiger imidlertid hand er i Kongens tieniste, Kand hand iche nogen wisse tid forsette det at schee, huorfor hun effter loven bør bøde = 4,5 ort.

Anders Michelsen Hegge af Stodtz Prestegield, hafde ladet Stefne Lars Johansen Sørøfne, for 2 Rdr hand war bemelte Anders Michelsens Werfader Sl. Ingbret Uduig schyldig. Lars Comparerede for Retten och beretter at hand hafuer fød en Koe for Ingbrit en Winter for 1 Rdr, och 1 føl, som hand tog paa foor och Siden blef ihiel Sullet?, hand formeente at baade Koen och føllitz faar hannem maa got giøris, Anders Hegge paastod hand iche bør betahle føllits fore som døde af wanrøgte, mens were pligtig at Erstatte samme føl, effter dis werdj, de blef Endelig saa foreenet at Lars Øfnet schal betahle til Anders Hegge = 1 Rd och 20 s i omcostning til nest kommende Michels dag, och huis det iche scheer da at søgis i hans boe med wurdering med omkostning.

Præsenterit for Retten Mons. Friderich Thimmerman, paa Stifftschrifueren Sr. Oluf Knudtzen Hammers wegne. som hafde ladet indstefne Sergeant Henrich Hyld for Resterende landschyld til Saxor Kirche paa Inderøen, af Homnes for et half Spand, Resterer for Annio 1689, 90, 91, hand møtte iche, mens er commanderit til Hl. Obriste Schultz i Størdahlen, effter lensmand Anders Schevigs beretning, Oluf Soetberg Resterer landschyld til Hustad Kirche af 1 øre 18 ml for 89 aars Rettighed = 1 Rdr 2 ort 8 s, Iten fuld landschyld for 90 och 91: 3,5 Rdr, landbehold for 90 och 91: 2 ort 9 s, møtte och beklager sin Usle och fattige tilstend, Kand iche fragaae hand io ofuerschrefne er schyldig, Michel Soetberg Krefuis for landschyld af 1 øre 18 m, til amme Kirche, Rester for 88 aars Rettighed = 1 Rdr 1 ort, Item for 89, 90 och 91, 5 Rdr 1 ort, landbehold = 2 ort 9 s, hand hafuer samme mundheld som den forige, fuldmegtigen begierte dom til betalling effter loven med Kaast och thæring.

Blef afsagt:

Effterdj for benefnte tuende bønder Oluf och Michel Soetberg, iche Kand benegte eller fragaae, at de io er schyldig landschyld och rettighed, saa som for ommeldet Er, til Hustad Kirche, da bør de det samme at betahle inden 15 dage effter loven, under søgning i deris boe wed nam och wurdering, med omkostning En rixdrl.

For Retten Erstediget Hagen Nielsen Langnes, Snedcher, som hafde ladet stefne Thomas Christensen Langnes, i Rette for hans fædrene och mødrene arfuer, hand hafuer werit formynder for, huor om ermelte Haagen Nielsen i rette lagde et arfueschiffte Register och forretning, af fordom foeget och Sorenschrifuer her i fougderiet, Søren Andersen och Lauge Hansen forrettet Ao 1665 den 22 Maj, udj samme schifftebref findis Haagen med sin broder Thomas Nielssønner at were tilfalden effter fader och moder, udj Penge, adtschielli wahre och tilstaaende gield, udj alt til = 136 Rdr 22 s, huor af Kortis effter forelagte schiffte brev for deris fosterleje, udj wahre anteignet, af werdj til otte Rixdl. noch for benefnte Haagens anpart arf effter sin broder (Folio 9 ) Arn Nielsen, som siden er død, en tid lang effter schiffte war holdet, effter Thomis Langnessis efn beretning, opløbende i alt til 15,5 Rdr huor om der ware 4 brødre lige deelagtig, Kommer da paa Haagens anpart deraf, och hans broder Thomas, effterdj de tuende brødre Johan och Niels Nielssønner hafuer taget deris part af deris afdøde broders arf, 15,5 Rdr, som er paa Haagen = 7 Rdr 3 ort, med wider samme schiffte brefs indhold, som war ilde med handlet och noget deraf Slet borte, Seiglene fra Refum undtagen Lauge Hansens haand, som er at see der under, Thomas Langnes møtte for Retten och fragifuer, at Haagens halfue broder Johan Nielsen Snedcher i Thrundhiem hafuer annammet samme arf af sig paa sin brødris wegne, huorom hand omviste en Sedel och quittering, af Thrundhiem den 28. April 1692. Haagen Nielsen formeener at Thomas Langnes er pligtig at suare hannem sin tilfaldne fædrene och mødrene arfue Effter schiffte brefuet, Effterdj hand war ordinerit och beschichet af øfrigheden til hans werge och formynder, och om hand hafr lefuerit det til nogen anden i hans umøndige aar, da self at søge den samme, Ellers tilstaar Haagen paa ofuerschrefne arfuer at hafue bekommet = 48 Rdr, som hand annammet hos sin broder i Thrundhiem, i Thomis Langnessis nerverelse for ungefehr 6,5 aar siden, meen siger Haagen sig iche at hafue beommet eller oppebaaret, resten i wahre eller penge, Och som dagen er forløben, opsettis denne sag til neste ting, da parterne igien hafuer at møde, uden widre Kald och warsel och Thomis Langnes at giøre bevisligt, om hand meere til Haagen hafuer lefuerit, hand nu self for retten tilstaar.

Anno 1692 den 27. Juny, blef holdet ordinarie ting paa Suarfue paa Snaasen, ofrwerende Kongl. Mayst foeget sr. Rasmus Høg, samt laugrettis mend louglig opnefnt nemlig Anders Boemoe, Olle Boemoe, Lars Røegvald, Ingbrit Røegwald, Størcher Røegwald, Halduor, Abraham och Tomas Bøgset, Kongl. Mayst allernaadigste udgangne brefue och forordninger Supra fol 9 ommeldt, blef allerunderdanigst for tilstedewerende almue liudelig lest och for Kyndt.

Gout Joensen Langavatten lod læse sin bøxel Zedel paa 1/2 øre i benefnte Lanwatten, Kongl. mayst godtz, gifuet til Kongen fougedt Sr. Rasmus Høg, udj første bøxel 1,5 Rdr 16 s, af nerverende Dato, under hans hand och Zignet.

Infbrig Gunersen Findtzaas lød læse en bøxel Zedel paa en Kongl. mayst. gaard Findtzaas schylder 1 Spd. 18 ml, gifuet i fæst, 12,5 Rdr, udsted under fougden Sr. Høgs haand och Zignet, Dat. Breede den 12. Feb. 1691.

Erich Bertelsen Grafbrodt lod læse et schiøde af Ingbrit Andersen Agle udgifuet paa 1/2 Spand med bøxel i forbemelte Grafbrodt, huorfor hand hannem hafuer betalt 29 Rdr, samme Kiøb hand for Retten tilstaad, dog wil hafue sine brug forbeholden deris odels løsning om de i fremtiden Kunde blifue megtig derfor. Iten hafuer Erich Bertelsen indløst af sin hustruis fellis sødschende i samme gaard, nemlig af Anne Andersdaatters arfuinger 1/2 øre ofr 8 Rixfl, af Peder Andersen grafbrodt 1/2 øre for 8 Rixdl och af Ingeborg Andersdaatter, 1/2 øre for 8te Rixdl, och hafuer Erich Grafbrodt, Peder Andersen och Ingborg Andersdaatters Penge hos sig staaende paa Rente. Dat. Mediaas Tingsted den 15. Marty 1692.

Olle Larsen Honved lod læse sin bøxel Zedel paa en af Kongl. May. gaarde paa Snaasen, Kaldis Honveed, schylder 4 øre, gifuet i bøxel 13 Rixdl. 1 ort 8 s, udsted af Ko. may. foeget Sr. rasmus Høg, under haand och Zignete, Dat. Snaasen d. 12 Marty 1690.

Erich Bertelsen Suarve lod læse sin bøxel Zedel paa 2,5 øre i form. Suarfue Kongl. May. godtz, gifuet i første bøxel = 8 Rdr 3 ort 8 s, til Kongl. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, Dat. Wennj Prestegaard d. 27 Juny 1691 under hans haand och Zignet.

Olle Jachobsen Drabland och Olle Arnsen der sammestedtz, war for retten, angaaende den sag om deris odelsgodtz, som denne gang med deris willie och effter begiering blef stillet paa beroe, til neste ting i meenind de dis imidlertid Kunde Komme til en wenlig forlig.

Andor och Elling Gran, blef af bonde lensmand Nichlaus Breede for retten fremfordret, angaaende den Resterende landschyld til Lamuns Kirche i Ofrhalden, for 6 aar til Kirchewerge Jørgen Thelli huor om forhen protocoll. fol. 4, begge fornefnte bønder møtte (Folio 10) och bekiender at de ejer och bruger lige meget i gaarden, och nermere underretning er iche at maae, huor det med Rette bør gifue, wider Dat. der som gaarden for Elling brugte, hafuer suaret halfuedeelen af forbenefnte landschyld, Niels Baarsen Jørom fra Ofrhalden paa Jørgen Jørgensens wegne, begierte dom til betaling, Efter loven.

Blef afsagt:

Effterdj Elling Syfrsen Gran, beboer 1/2 øre tilligemed hans Søn Joen 1 øre tilligemed Ander, der sammestedtz, och de iche Kand fragaae io at hafue lige meget i gaarden, Da bør Anders medboende at betahle de Resterende 6 aars landschyld, af 6 mlaug aarlig, til Jørgen JørgensenTellj, eller hans fuldmegtig bud, inden 15 dage effter loven, under søgning i deris boe, wed nam och wurdering, och udj omcostning 3 ort. Andgaaende deris tuistighed om odelsgodtzet huem mest ejer, søges effter en huers behag, saa lovlig de Eragter.

Oluf Jachobsen Drabland, frem Kom for Retten och begierte schiøde paa 16 ml. med bøxel i bemelte Drabland, hans fædrene Rett arfue oddel, huilchet for Rom tid siden til Kongl. Mayst. war heimfalden, formedelst hans faders misgierning, och af Olle Jachobsens fader Olle Olsen igien indløst, huilchet hand, som Eldste broder nu bebeoer, och derfore betalt for huer marchlaug 1 Rdr.

Andor Ingbretsen Jørstad, nu for retten tilstede och tilstod at hafue faaet betalling for sin anpart, Anne Jachobsdaatter, paa hendis wegne Ingbret Einersen Røgvold, som tilstaar paa hendis wegne, effter begiering, at hun iligemaade hafuer faaet betalling for sin andel, Berit Jachobsdaatter paa endis wegne tilstede Baar Ingbritsen Wog, som tilstod, at hun hafuer iligemaade faaet sin deel, Item Hans Stifmoders børn auflet med bemelte hans Stiffader, Anne Olsdaatter, paa hendis wegne Butol Erichsen Sandnes, wedgich at hun har faaet sin anpart, Berit Olsdaatter, Er under Oluf Jacobsen Drablandtz wergemaal som hand fornøyer, Noch Hans Stiffaders børn før hand Kom i Egteschab med hans Stifmoder, Hans Olsen, paa hans wegne, Hans Hosend?, Olle Joensen Knedstad, tilstaar at hand har taget sit, Olle Ols. i Foesnes gield i Nommedals fougderj, som Olle Jachobsen beretter at hand hafuer faaet fyldis for sit. Item hafr meer bemelte Olle Jachobsen løst af sin farbroder Arn Andersen Drabland i samme pladtz, 8te marchlaug for otte Rixdl., huilchet hans Søn Olle Arens Drabland for Retten tilstood at hand derfor hafr faaet fuld betalling, och Ejer hans hustre Karen Olsdatter en søsterlod med ovenschrefne i samme offt ommelte gaard Drabland, huilchet er tilsammen 1 øre, huor Effter oppsagte Olle Jachobsen begierte en schiøde och lovlig adkomst brev.

Fremkom for Retten Niels Baarsen Jørom fra Ofrhalden, som hafde ladet i rette stefne Olle Michelsen Agle, at wise adkomst til den gaard hand paaboer Kaldis Agle, schylder 1 øre, Olle Michelsen møtte for Retten och foregifuer at hand hafr godtzet i Pant af Lars Nielsens børn och arfuinger, hafde dog iche Pante brefuet nu tilstede, thj stillis sagen i beroe til neste ting da Olle Michelsen uden widre warsel for Retten sig indstiller, oc lader and til samme tid lønlig indKalde de Personer godtzet hannem hafr Pantsat.

Paa ærwærdig, hæderlig och wellærde Mand, Hl. Niels Mortensen Lundtz wegne, præsenterit for Retten den dannemand Andfind Olsen Seem, och begierte et uwilligt tingswidne, angaaende en Pladtz i feildet mellom Snaasen och Ofrhalden, Kongl. may. tilhørig, Kaldis Kimmersaab, schylder 1 øre, huilchen forhen hafr werit beboet och nu af welbenefnte afledis Solden noget Korn tienlig til sæd eller brød, mens de fleste aaringer bortfryser det eller blifr grønt och fæst utienlig, Mens alleeniste høe och Stær paa hiem Jorden och omliggende Myrer och moradtzer, som indføhris i bygden paa sterchere Jorder, saa den der bøxlet hafr Kand were schadisløs och mange der wed hielpis, Och om det er iche noch af, af de mange brøstfeldige huuse at holde i hefd och biugning, En stald och en stue ere? den rejsende af nid och udbøggdis folch, Med fornøder høe huuse, huor til meenige almue suarede, at det er dennem bevist gaardens tilstand och (Folio 11) beschaffenhed sig forholder i sandhed, som indføhrt er, och Effter deris tilstand, Kand de omschrefne huuse were all noch och til fornøyelse, dog at der paa stedet, for den rejsendis magelighed Kunde boe en mand i huusene, huor Effter Andfind Seem paa meer webemelte hans ærwærdighed Hl. Niels Mortensen Lundtz wegne, begierte et sandfærdigt och w-villigt thingswidne i det wj iche wiste hannem at Kunde negte.

Anno 1692 den 29 Juny blef holdet ordinarie thing paa Berg i Stoedtz Prestegield och Tinglaug, ofrwerende Kongl. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, med otte laugrettismend, lønlig opnefnt, nemlig Anders Fifue, Anders Houg, Joen Houg, Salomon Gierstad, Andor Langhamer, Olle Gundersen Houg, Anders Langhammerøfne och Poel Forfon. Kongl. Mayst. allernaadigste udgangne forordninger

 1. om Kop = heste och Ildsted stred schat udj Norge, Hafn d. 2 Ap 1692
 2. om u-billige afkortningers och Exactioners afschattelse, ved Asignationers betalling, Dat. Hafn. d. 23 febr. 1692
blef allerunderdangist for meenige almue liudelig lest.

Ifuer Michelsen Følling lod læse sin bøxel Sedel paa fem øre ringer 3 ml i form. Følling, tilhørende Magdalene Sl. Hl. Peder Borchis, gifuet i bøxel = 9 Rdr, Dat. Fornes d. 12 Jan 1691 under welbemelte den hæderlig Matronis haand och Zignete.

Oluf Andersen Dahl, lod læse sin bøxel Zedel paa 2 Spd i Neder Følling, leggende til Trundhiems dom Krichis Pastorat, huilchet hans Welærw. Mag. Oluf Borchman, nu ved Embedis betiening niude, gifuet i første bøxel 10 Rdr, huor mod hand effter lader indeverende aars landschyld som er 6 Rdr. Dat. Trhundhiem d. 1 Jan. 1692, under Welbemelte Hans ærw. haand och Zignete.

Item Christopher Olsen Grøttens bøxel Zedel paa Et Spand 6 ml. i Grøtten Sr. Homfred Brugmans oddels godtz, och Pantsat til Sr. Hans Glad i Trundhiem, gifuet i bøxel 6 Rixdl. Dat. Thrundhiem d. 24 feb. 1691 under Sr. Gladtz haand och Zignete.

Iligemaade lod Oluf Einersen Lj læse sin bøxel Zedel paa Et Spand i Øxnes, gifuet til Hans Glad i første bøxel = 10 Rdr under hans haand och Zignete, Dat. Lefuanger d. 27 Febr. 1692.

Anders Nielsen Sunde, lod læse sin bøxel Zedel paa = 1 øre der sammesteds, til Trundhiems dom Kirche schal gifue i første bøxel = 2,5 Rdr. wnder Magr. Simon Hofs haand och Zignete, Dat. Thrundh. d. 12 Marty 1692.

Monsieur Friderich Timmerman paa Stifftschrifueren Sr. Oluf Hammers wegne, hafde ladet i rette stefne Niels Poelsen oxaas for gield til Egge Annex i Kirchewerge betienings tid, Effter forhen Ergangne dom 1687 den 1 Juny, dis Summa = 20 Rdr. 1 ort 7 s, huorpaa hand tid effter andre betalt, i ware och Penge, saa hand blifuer Endelig schyldig 5 Rdr 2 ort 19 s, huilchet Niels Poelsen for Retten wedgich, Erbød sig at betahle med de midler hand er ejende, fuldmegtigen begierte dommen maatte fornyes til søgning och wurdering for det effterstaaende, som forbemelt, huilchet och her wed effter lowen och Kongl. Myst. allernaadigst udgangne anordning for owerbemelte 5, Rdr 19 s, Stadfestis, at Niels Oxaas dennem bør bethalde inden 15 dage under Nam och wurdering i hans boe och midler.

Mons. Anders Steensen hafde ladet i rette stefne Lars Thiltnes, for hand hafuer hugget tømmer i hans och med arfuingers, nemlig Binde schoug, til sin wejer och broer at forferdige, Lars Thiltnes møtte i Rette, och Kand iche benegte hand io ar hugget nogle støcher och wiste iche hand hafde forseet sig dermed, Anders Steensen prætenderis iche wider end udj processens omkostning 1 ort huor med de med hin ande ware forligte.

Anno 1692 fredagen 1 July blef holdet ordinarie ting paa Aalberg i Sparboegield och Tinglaug, ofrwerende Ko. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, med otte laugrettismend, nemlig, Erich Kiesboe, Olle Rolans, Joen Bruum, Olle Langaas, Baar Ofrholt och Michel Hoeset, Joen Ofrholt och Poel Forset. Kongl. mayst. allernaadigste udgangne forordninger

 1. om Kop = heste = och Ildstedschat i Norge, Dat. Hafn den 2 Apr. 1692
 2. om ubillig afkortning och Exactioners afschaffelse, wed Assignationers betalling Hafn d. 23 febr. indverende aar, blef for tilstede werende almue, liudelig lest och for Kyndt.
Hæderlig och wellærde Mand Hl. (Folio 12) Christopher Hersleb, Vice Pastor til Stodtz meenigheder, lod læse Et schiøde paa e half øris odelsgodtz med bøxel i Schiefloe i Ungdahlen i Sparboegield beliggende, udgifuet, af hans Suoger Mons. Morten Pedersen Borch, Slsa? Theolog. Studiosus, under haand och Zignet Dat. For Prestegaard den 15 Juny 1692.

Kongl. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, lod for Retten fremføhre et quindfolch ved nafn Marit Andersdaatter, som schal i letferdig løsagtighed hafue blefuen frugtsommelig, och fosterit forkommen uden de beschichede lønlige midler, hun giør effterschrefne bekiendelse och tilstaar at hun hafuer hafft løsagtig omgiengelse med en Dragon och Egte mand Oluf Erichsen Smulen, nest forleden Juel et aar siden i et brøllup paa Bulling, huor effter hun blef frugtsommelig, och 14 dage for Pintze højhed da hun paa et strengt arbejde strax der effter blef fostret quit, udj en madstue, som scheede en fredag, Søndagen nest effter tog hun fostret och Satte det i Kierceplanchene udj en Klud indsuøbt, och wiste hun ingen det, ej heller wiste nogen at hun hafde weret frugtsommelig, Oluf Erichsen møtte for retten och siger at hand er frj for samme quindfolchis løsagtig omgiengelse, mens hun der imodfast paastaar at hand er schyldig, och siger at scheede i en høe huus om afenen, da hun war ude at stelle fæet, Widre giør hun bekiendelse at hun atter udj løsagtighed er blefuen med barn paa Gustad udj et brøllup, wed nest afvigte Lefangers marchets tider, ved en Soldat tienende paa Berg paa Røren i Inderøens gield, hand war nu iche tilstede, ved nafn Niels Olsen, samme tid tiente hun paa Smulen hos Olle Erichsen, huor hun siger iligemaade at were blefuen af med fostret i en madstue nogle dage for sommermaal nest af wigt, i dølgsmaal, saa ingen det wiste, eller hun det for nogen aabenbahret, Endelig hafuer Presten, den ærwerdig och hæderlig mand Hl. Oluf Parelius hafft hende for sig, da hun sin forseelse som oben indført tilstod och bekiendte. Oluf Erichsen Smulen blef tilspurt om hand weed sin act Kunde sig sagen fralegge, det hand mente iche burte Eschis, mens hun at were pligtig hannem det at ofuer bevise, Eller hannem saget at paasuerge, Sagen optagis i betenching til Endelig dom indtil d. 8 Aug. nest Kommende, da Retten blifr betient paa Nøst.

Monsr. Friderich Timmerman paa Sr. Rasmus Krogs weigne møtte for retten, och fordret landschyld til Reens Closter af Efftersrefne, nemlig Oluf Joensen Gustad af 1 øre for trende aar indtil = 92, Poel Sche af et Spand for ermelte 3de aar, huilche til nest forløben ting blef forelagt at bevise paa huad maade de gaardene bruger, hans ærværdighed Hl. Oluf Jensen Parelius, Sogne Prest her paa stedet, som samme gods er bøxelraadig, och ligger til Preste Emvedet, hand war tilstede, och beretter at forbemelte huusmend bruger gaardene alleene for Kongl. schatter, uden nogen landschyld udgifft, Efftersom ingen findis dennem for fuld udgifft wil antage, ej heller meere wil gifue, och tilbød hans hæderlighed, Sr. Rasmus Krog samme gaarder til fuldkommen brug, naar hand wille suare Kongl. Contributioner och Knegte hold, foruden nogen landschyldts afgifft til sig. Friderich Timmerman paastod och formeente at de som bruger gaardene bør betahle deris landschyld til Sr. Rasmus Krog, och begierte dom.

Er afsagt:

Effterdj forne. huusmend, Effter den hæderlig och wellærde Mand Hl. Oluf Parely tilstadn, bruger gaardene, med hans tilladelse alleene for schatterne och Soldatschold, och ingen dennem paa anden wilkor, eller for meer at betahle, wil antage, da bør de at were frj for Sr. Rasmus Krogs søgning.

Paa Stifftschrifueren Sr. Oluf Hammers wegne, Kom for Retten meer benefnte Frederich Timmerman, som hafde ladet indstefne Effterschrefne for landschyld til Kirchene, nemlig, Oluf Langlj schylder til Saxor h.Kirche 16 ml, Rester for 87, 88, 89, 90 och 91 er 5 aar aarlig 1 Spr er 3 Rdr 1 ort 8 s møtte och wedgich gielden, Thor Brechen fordris af 1/2 øre til Hustad Kirche for Ao 85 och indtil 92, hand møtte for Retten och benegter at hand har brugt gaarden for schatten alleene och Soldats hold, huilchet Ko.Ma. foeget Sr. Rasmus Høg, bekrefftet, och det indtil ao.90, saa det er tuende aar hand blifuer schyldig som, huerchen (Folio 13) hand betalte = 1 Rdr. Thage Ramberg nu paa Roberg fordris for landschyld af 1 øre for 89, 90 och 91 = 3 Rdr, landbehold 1 ort 8 s, Thage møtte och siger at gaarden laae øde och under fæfod den tilstand fløtte der til, som war om sommeren effter at den tid huer mand hafde pløjet och saaet, saa hand fich intet Korn det aar, och tog hand de iche om paa anen maade en for schatten, at suare, hafuer for Resten, intet at betahle med. Friderich Timmerman paa sin Principals wegne paastod dom ofr de schyldige til betahling effter loven, med sagens forwoldende omkostning,

blef afsagt:

Effterdj Oluf Langlj tilstaar at were schyldig til Hustad Kirche Landschyld for 5 aar indtil ao. 1692, 3 Rdr 1 ort 8s, Thage Ramberg iligemaade 3 Rdr 1 ort 8 s, som hand iche bevise at hafue hafft bevilling at bruge gaarden åaa anden maade end for fuldkommen afgifft, da bør de begge at betahle Kirchernis Landschyld som forbenfnt, inden 15 dage, under søgning i deris boe och midler effter loven, med omkostning = 1 Rdr.

Anno 1692 Mandagen den 4 July blef holdet ordinarie ting paa Saxor paa Inderøen ofrwerende til Rettens betiening otte Laugrettis mænd, lønlig opnefnt, nemlig Guner Leeren, Niels Wang, Morten Wand, Morten Kieldaas, Jachob Bruaas, Olle Nes, Bent Torvold, och Rasmus Ulfuen, udj hans sted Lars Halde. Kongl. Mayst. allernaadigste udgangned forordninger, 1 om Kop-heste och Ildstedschat i Norge, Hafn den 2 Ap 1692, 2: om ubillig afkortningers och Exactioners af schaffelse, wed Assignationers betalling, Dat. Hafn. den 23 febr. 1692, blef for tilstedewerend almue allerunderdanigst publicerit, Hans Gunnersen Kroghuus lod læse en bøxel Zedel paa 2,5 øre er ermelte gaard Krogschuus, forude de 2,5 øre hand tilforn bøxlet hafr, och gifuet i første bøxel 8 Rixdl. 1 ort 8 s, leggende til Hustad Annex Kirche, udsted af Stiffschrifueren Sr. Oluf Hammer, under haand och Zignet, Dat. Krogschuss den 10 Marty 1692. Falquer Hansen lod læse en bøxel Zedel paa 4 Spd 1 øre i Storbierchen Dragun quarteer gifuet der af i bøxel til Regim. schrifueren, David Tomesen, 25 Rdr under hans och Capit Ifr Monsen hender och Zigneter, Dat. Helset i Werdahlen den 14 Dec. 1689. Christen Olsen iligemaade en bøxel Zedel paa et Spand i Neder Quam, Bache Closters godtz, gifuet i bøxel 24 Rdr under forwalteren Sr. Joachim Manxins haand och Zignet, Dat. Thrundhiem den 28 febr. 92.

Bonde lensmand Niels Larsen Boesnes hafde i rette warslet Asbiørn Johansen Hofd, for ægtschabs bøder, hand møtte, er en fattig huusmand och effter got folchis beretning, ejer intet at bøde med, hand af sohnet for sin forseelse, Effter hans yderste formue at betahle 1 Rdl til høsten da hand nogen kand for tiene med fischerj.

Item et quindfolch wed nafn Berit Tørisdaatter besofuet paa Ytterøen af en Soldat Hans Arnsen som er bort commanderit I Kongens tieniste, hun war for Retten och hafuer intet at bøde med wider end de Kleder hun bar paa sin Krop, hun siger at samme Karl hende besof, schulle hafue Egtet hende, mens i det samme blef hand ud Commanderit, hun er tilkient at straffis med fengsel paa Kroppen med wand och brød.

Item Ingebor Erichsdaatter besofuet af Soldat Jachob Hamre, hun bøder for sin Person = 4,5 ort.

Anne Thomisdaatter Bye, som er gifft med Soldat Olli Bye, bøder for lejermaal, for hendis Person = 4,5 ort.

Frem kom for Retten Monsr. Friderich Timmerman, paa Stifftschrifueren Sr. Oluf Knudzen Hammers wegne, och hafde ladet i Rette effterschrefne for Resterende landschyld til Kircherne, nemlig: Olle Nederberg, schylder 2 øre til Mere h.Kirche, Rester for 89, 90, 92, hand møtte och fremviste sin bog och beretter at hand siden den tid har betalt 2 Rdr huor for hand nu iche hafde quittering ved haanden, belofr den at fremviste och blifr da Endelig schyldit = 5 Rdr 3 ort 2 s. Anders och Joen Watten fordris for landschyld til Hustad Annex Kirche, for Ao. 89, 90, 91 af 2 Spd, nemlig Anders af 1/2 Spd och Joen af 1,5 Spd, de møtte begge for Retten, och beklager deris fattigdom, och fremdeelis der udj at det er en Ringe gaard som ligger i minche? bøygden huor sielden Kornet blifr til sin fuldkommenhed och tog de gaarden an, effter at den war nylig afbrent som de derpaa har Kostet det lille de Kunde ofre, da formoder at niude deris anvente bekostning (Folio 14) ufuor paa biugning, Morten Kieldaasen Rester indtil 92 er effter bogen = 6 rdr 1 ort 8 s i berignet landbehold for 91 1 Rdr, møtte och wedgich, Jachob Bruarsen Rester indtil 1692, Effter bogen i alt 3 Rdr 3 ort 9 s, møtte och wil strax betahle, Enchen Lyng, Rester effter hendis bog = for 91, 1 Rdr landbhold for falden samme aar 1 Rdr møtte och Wedgich. Jachob Stiche fordris til 91 aars udgang for = 15 Rdr 16 s, møtte och findis Rigtig effter hans landschyld bog, Kunde iche sige noget meere at were betalt, Olle Baarsen Berg fordris for 89 1 ort 14 s, for 90 och 91 landschyld af 1/2 Spd til Saxor Kirche = 3 Rdr møtte och findis Rigtig, Joen Herstad fordris for 4,5 Rdr for 89, 90 og 91 til Saxor h. kirche møtte och wedgich, Enchen Aas fordrif af 1 øre 15 ml til Saxor kirche for 86 Rdr 8 s, for 89, 90, 91, 5 Rdr møtte och findis Rigtig, Olle och Lars Grande fordris for 89, 90, 91 landschyld af 16 ml, Olle møtte och beretter at hand brugte gaarden 89 och der effter antog Magr. Simon Hof den, och er schyldig for et aar, 2 ort, meere wedgaar hand iche, Amud Bye fordris for landschyld til 91 aars udgang = 10 Rdr, landbehold 1,5 Rdr 16 s, møtte och findis Rigtig effter bogen, Olle Lomsøfnet nu huusmand ved Storbierchen paa Indereøn, for 1 øris leje til Solberg kirche for 87, 88, 89, 90, 91 er 5 Rdr, landbehold 1/2 Rdr 6 s, møtte och beklager sin fattigdom at hand intet er ejende at betahle med, och war det en ringe pladtz i fieldet, huor Sielden korn aflis, Olle Følstad Dragun nu paa Suarve, betalte, Olle Schielstad til Esuig Kirche 1 øre for 88, 89, 90 och 91, Niels Larsen paa hans wegne suarede at huis iche med quitering at bevisis belofr hand at betahle, Falquor Storbierchen Rester landschyld af 8 ml til Hustad Kirche for ao 90, 91: 1 Rdr, møtte och wedgich, de førige aaringer søges hos hans fader, Lieut. Krej? nu i Surnedahlen, fuldmegtigen satt i Rette och formeente de schyldige bør betahle den landschyld de til Kircherne med Resterer inden 15 dage, med billig Kost och Tæring, och begierte dom

Er afsagt:

Forschrefne som effterstaar med landschyld til Kircherne, och Effter actens indhold befunden Rigtig, da bør det samme at betahle inden 15 dage, effter loven under søgnig i deris boe och midler med indførsel och wurdering, med samtlig i Kost och Tæring = 3 Rdr.

Endnu hafde bemelte Fredrich Timmerman på Sr. Hammers wegne warslet forige Ko. Mag. foeget Sr. Bjørn Rasmussen, for noget Korn til en deel Kircher af Tienden, for ao 87 och 88, som til win och brød war beordret at lefueris, hand møtte iche, ej heller Kand bevisis hand er lovlig stefnet, thj beroer det indtil nye och lovlig warsel, Peder Jensen Rostad lod læse et mageschiffte brev, huro udj hand afstaar 1 Spd oddels godtz i Bedstadgield med bøxel, til Sr. Rasmus Aagesøn paa Werdahlsøren, imot Et Spand med bøxel i Rostad paa Inderøen, under begge deris hender och Zigneter och til thil witterlighed underschrufe och forseigler, Anders Christophersen Schevig och Jens Sogestad i Beedstadgield, samt Lars Forset och Thor Rørvigen paa Inderøen, Dat. Werdalsøren den 7 Marty 1692.

Jeppe Pedersen Berg kom for Retten och hafde indwarslet Olle Baarsen Berg hans grande, for hand schal hafue til føjet hannem schade paa hans agger, med sine creatur, for 3 aar side, Olle Berg møtte och beretter at Jeppe iche holder sine gierder forsuarlig, ved lige och creaturene giør hannem ligesaa wel schade som sig, med meere ord och tahle dennem mellom fald, altsaa beroer denne tuistighed denne gang, indtil bonde lensmand Niels Larsen med tuende mend har beseet gierdernis beschaffenhed, huilchet med forerligst maa sche och siden at gaais derom saa wit loven medføhrer.

Peder Wohler och Lars Jølstad som war begiert at besee Jeppis agger war for Retten och angaf at der war giort schade derpaa effter deris nermeste schiøn for En tønde biug.

Præssenterit for Retten Mons. Giert Olsen paa Bregstad, som paa den hæderlig och gudfrychtige Matronis Anne Sl. Hl. Friederich Mejers effter latte Enchis wegne, begierte et uvilligt tingswidne om Effterschrefne gaardsparter, som er lagt til wan och brød udj hendis Sl. mandtz tid, och legger øde saa intet deraf hafr (Folio 15) weret at Komme for Effterschrefne aaringer, Wang 1 øre Bacheclosters godtz weret øde siden ao=83 och til 92, och findis endnu i samme tilstad, wider med den slais for schatterne, Meelhus = 6 ml, Capit Ifr Monsen oddel, øde intet der af bekommet for ao= 84 til ao. 91, brugis af en Dragun ubøxlet och for schatten for de tuende siste aar, Wennis af 1/2 øre Præsiden Kaarsbøls odel, hafuer legget øde for ao=87, 88, 89, 90 och 91, ochweret brugt for schatten och landschyld och intet deraf weret at bekomme. Bonde lensmand Niels Larsen, med laugrettet och meenige almue bevidnet at forschrefne gaarder befindis af tilstand och beschaffenhed som ofuer meldter.

Anno 1692 tthisdagen den 5 July, blef ordinarie thing holdt paa Weraas paa Ytterøen, ofrverende Kongl. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, med otte laugrettis mend, nemlig Chirstopher Brustad, Olle Sandstads Saughed, Lars Myhr, Arn Rørvigen, Olle Baarsen Gildberg, Hans Mosvig, Olle Westerhuus, Arn Solater, och Christopher ofr Erstad. 2de Kongl. forordninger, forhen ommeldt blef for almuen liudelig publ.

Anders Michelsen Lillegrande lod læse sin bøxel Zedel paa 4 øre i Ermelte Lillegrande, Prestebordet tilhørig, huilchet hand for nogen Rom tid siden af Sl. Hr. Fenrig mejer hafr bøxlet, och nu Zeden nuder hans effter latte Kieristis haand och Zignet udsted, Dat. Ytterøens Prestegaard den 15 Apr 1692.

Item Ehlemet? Kielsen Storgrande lod læse en bøxel Zedel paa 2,5 Spd i samme gaard, paa ofuerschrefne maade af Sl. Hl. Frederich Mejers effterlatte Enche udgifuet underhaand och Zignert, Dat. Prestegaarden d. 30 Marty 1692.

For Retten blef framføhrt en landstryger, Kalder sig bare Ifrsen, blef paagreven i Prestegaarden for nogen Kort tid siden, hand bekiender at were fød i Bergenhuus lehn, huor fra hand i sin barndom er kommen til Nordlandene, til en mand i Alstahoug gield ved nafn Hans Steensen, huor hand war indtil for 1,5 aar siden, Rejste saa derfra hid til lehnet med en Jegt som iche wiste huem tilhøre eller Kiendte nogen af folchene, hand blef wider Examinerit och befunden udj løgn som hannem och for retten i mange maader blef ofrbevist, hand er Person at asee paa 30 aar, hafuer endnu aldrig søgt det høyer alterens Sacramente, hafuer taget til sig et løst quindfolch ved nafn Anne Mortensdaatter, huilche begge saaledis som landstrykere hafuer wandret omkring siden Lefangers marchet, och angifuet sig alle stedtz som Egtefolch, hand hafde et Pas paa Slet Papir, under den ærw.och hæderlig mand Hl. Peter Dass nafn, huilchet hand bekiender at were falch, och schrefue af en Kramboe dreng i Trundhiem, wider bekiendelse war iche at formaae, Kongl. mayst foeget satte i Rette, at hand effter loven bør straffis med arbejde paa Holmen, hans lifstid, och begierte Dom,

blef afsagt:

Effterdj denne landstryger, bare Ifrsen bekiender och tilstaar at hafuet rejst landet om Kring, och befuilget sig med et falsch Pas, samt løgn och bedrageri, hafuer och iche søgt sin saligheds middel, Item taget et quindfolch med sig, som sig for Egtefolch hafuer angifuet, da bør hand effter landtzlovens = 3 bogs 21 Capit. 16 Artich. at straffis med arbejde paa Holmen i Jern udj = 3 aar, och quindfolchet straxen at rømme dette fougderj.

Hæderlig oc wellærde mand Hl. Jens Juel Sogne Prest herpaa stedet hafde ladet i rette stefne Olle Stefensen Neder Erstad och Peder Ifrsen tienende der sammestedtz, for Slagsmaal och Clammerj, saaledis at schulle Rejse sig af at Olle Stefensen iche schicher sig imod sine gamle forelder, som det sømmer och bør, men dennem utilbørlig tiltahlet ofr schient och meere, Olle Stefensen och bemelte Peder Ifrsen møtte begge for Retten, Olle Klager ofr drengen at hand hafe afrefuet hans schieg, af och drengen igien ofr Oluf at hand hafuer bidt sig, Oluf Stefensen beklager at formelte dreng och hand war i marchen och hug et fure, huor de kom i nogen tuistighed at den ene hug meere end den andre, huilchen trette igien blef fornøyet der de kom hiem i Stuen och da møtte Olle och drengen i døren huor drengen fich hannem i schiegget, och nøgte en deel der af, det Peder Ifrsen ej Kunde fragaae io at were saa scheed, och wiste hand ingen anden aarsag derit at hafue en forbeneft. Peder Ifrsen Klager ofr Olle Stefensen at hand hafr bidt hannem saander for 3 uger siden ungefehr, huor af aret endnu sees, der til war aasag at Oluf war druchen, af sit eget øl i hans egen huus, och da slog hand mot benche och andet (Folio 16) huor paa Peder Rente til Oluf och tog i hannem, och baar saa i sammen dennem huor Oluf som forbenefnt beed Peders haanden. Hl. Jens Jul hafde lade indstefne nogle widnisbyrd udinden den bøygde Rychte at Olle Stefensen schulle lefue utilbørlig och uforligelig med sine gl. forElder, nemlig Olle Erichsen tienende hos Lars Oudsen och tilforn paa Erstad, huor hand Kom fra forleden Michelsmesse, Effter at forclaringen om en falsch Eed hund hafuer at betyde, war oplest, giorde sin æd, hand blef tilspurt, om hand nogen tid har hørt eller seet at Olle Stefensen har begegnet sine forEldre utilbørlig med schiends orl eller hug, huor til hans suarede at hand det iche hafuer Seet, eller fornammet. Peder Michelsen iligemaade effter aflagde Eed, blef spurt om det samme, hand ligesom den forige benegter hand iche kand mindis at hafue hørt eller fornammet Olle Stefensen har schichet sig i ord eller gierninger utilbørlig imod sine for Eldre, Marit Poelsdaatter tienende paa Biørvig, effter aflagde Eed, bevidner at hun som de forige iche hafe fornammet eller Kand mindis at Oluf Stefensen har i ord eller gierninger schichet sig usømmelig imod sine foreldre. Kongl. mayst foeget Sr. Rasmus Høg satte i rette och formeente at de bege nemlig Olle Stefensen och Peder Ifrsen bør bøde effter loven for deris slagsmaal och begierte dom. Peder Ifrsen er en fattig Person och tiener och intet ejende til bøder at udgifue hans afsohnet sin forseelse med Kongl. mayst foeget at schal med tiden betahle 2 Rdr. Olle Stefensen bør bøde for hand har bidt Per Ifrsen trende 3 lod sølf effter lovens 6 b, 7 Capit. 2 Artich. och effterdj hannem intet ofr bevise i nogen maade at hafue begegnet sine forElder med schiendtzord eller anden utilbørlig adfærd, saa blifuer hand for den sag frj.

Henrich Gran hafde til tahle til Olle Biørvig for en dreng hand hafr lejet ved nafn Joen Monsen, huilchen dren Olle Biørvig, det Henrich formener w-tilbørlig forholder, Drengen møtte i Rette och siger hand af taabelighed tog leje penge hos Henrich Gran, er ellers ung och hafde iche opsagt sin tieniste hos sin forige hosboende, her om findis i forige Tingbok indført, Henrich Gran paastod at drengen bør betahle hannem, de 8de part af den løn hand Kunde fortiene och begierte dom.

Afsagt:

Effterdj Joen Monsen iche Kand benegte hand Joe mod sin minde och samtøche hafde lejet sig i tieniste hos Henrich Gran, och taget feste Penger, Da bør hand effter landtz lovens 3 bogs 21 Capit 12 Artich. at betahle til hannem den fierde Part af den løn hand Kunde fortiene, som eragtis for en fierdedeel = 3 ort och i omcostning 1 ort.

Anno 1692, mandagen den 22 Aug blef holdet thing och Ret, Extraordinarie paa Aalberg i Sparboe Prestegield, udinden en sag, angaaende et quindfolch ved nafn Marit Andersdaatter for hendis løsagtighed och barnfødtzel i dølsmaal, huor om forhen protocollerit fol. 12 ofr. werende Ko. ma. foeget Sr. Rasmus Høg, med de otte derRetten seeniste i den sag betiente, undtagen i Michel Hoersets sted war Thorber Bacher, som lønlig tilnefnt, forbenefnte quindfolch møtte, tilligemed Dragonen Oluf Erichsen Smulen och och en soldat som hun for At sidste barns fader beschylder, hun giør endnu samme bekiendelse som tilforn, Ellers ydermeere at den Dragun Oluf Erichsen har hatt løsagtig omgiengelse med hende en gang effter den tid hand paa Bulling hafde med hende at bestille, hun beschylder Niels Olsen Lomsøfne, nu tiendende paa Berg paa Røren at schulle were fader til det sidste foster, hand war for Retten och Kunde iche benegte, hand io det brøllup paa Gustad hafde omgiengelse med hende. Oluf Erichsen Smulen Erbiuder sig sin æd at hand iche hafde med hende nogen løsagtig omgiengelse paa Bulling, Kand dog iche sige sig frj hand io der effter en gang i sin Egen gaard har ligget hos hende, Widre bekiendelse war denne gang iche at faae. Kongl. mayst. foeget satte i Rette och formeente hun bør straffis paa lifuet effter loven.

Er dømt och afsagt:

Enddog dette lætfærdige quindfolch, Marit Andersdatter ? befindis, Effter actens formelding at hafue ombragt noget lif, Saasom det første foster /: Effter hendis bekiendelse :/ war kon 18 uger och det sidste Sex, Saa er dog saadant tuende gang scheed i dølsmaal, och iche aabenbahret paa den tid, undent? hende er hendt, thj understaar wj os (Folio 17) iche, som under dommer, at Kiende dømme andet end hun io bør lide, effter landtzlovens Siette bogs, Suit Capit 7de och 9de Artich. och Justificeris under Suerdet, de Personer der med hende har hafft løsagtig omgiengelse, deris straf henfindis til deris ordinarie foro?

For Retten blef frembragt et forstørret mennische, heder Olle Persen, som tilforn for nogle aar siden hafuer weret ligeledis fahren. Kongens foeget Spurt om der war nogen i hans Slægt der war megtig och hafde Raad til hannem at antage och underholde huor til blef Suarit at der wistis ingen huilchet Kongl. mayst. foeget begierte at protocolleris.

Anno 1692 mandagen den 12 Septembr war af høy Edle och welbaarne Hl. Justitz Raad och Stifftambtmand Hl. Hans Kaas, wedKongl. mayst foeget Sr. Rasmus Høg, berammet almindelig Inguistation ting paa Øfer paa Ytterøy, med almuen af Ytterøen och Mosuigen som udj hans høyEdelbaarenhedtz Præsidentz der sammestedtz, blef holdet, udj betiening af otte laugrettis mend, nemlig, Olle Sundset, Olle Duchlet, Clemet Grande, Christopher Blomaas, Madtz Stordahlen, Olle Staberg, Olle Ofr Sundset, och Niels Breevig udj fogdtens ofruerelse, først fremgaf høybemelte Hl. Justitz Raad en memorial ofr adtschiellig Poster liuder som Effterfølger.

Memorial om huid de paa tingene forrettis och i Protocollen indføris schal, och en huer paa følgendis Suar, mig siden under Sorenschrifueres haand beschrefuen gifue.

 1. Om effter Kongl. mayst. bog stafuer blifuer holt ting udj Rette tid, och om almuen opholdis af Rettens betienter, uden Gudr weherlig det forfinder
 2. om Sorenschrifueren med hans domme, nogen imod loven opholder, och om afrueschiffte holdis tilbørlig, Eller for domme, arfueschiffte brefue at gifue bescherfuer, under huad schin eller nafn det erfindis Kand, derom noget af uinger?, wider med Kongl. bogstafuer tillader.
 3. om foegden effter hans tiener Rigtig udj bøndernis schatt bøger quitterer wed dag och Datum huad tid effter anden paa schatten betahlis, och wed aaritz udgang indfører huad bunden schyldig blifuer
 4. om fogden, Sorenschrifueren, forpagtere, eller nogen af deris tienere eller andre, almuen med schydtz uten betalling, besuerger
 5. huor meget bønderne aarlig udj Exeques Penge betahle maa
 6. om de med Nathold meere betyngis, end loven tillader
 7. om almuen nogen Uret ved tiendens ydelse och leverantz af wedkommende tilsøgis och om nogen schaarfisch prætenderis, af huom det scheer
 8. Naar Soldaterne er paa Kongen arbejde, om bønderne da nogen udj de fire Slettede uge Regim. penge Decounteris
 9. om Mariner och lægsmendene nyder deris allernaadt. gifue frjheder
 10. Postens urigtig gang til Nordlandene, at Effterspørge, af huad aarsage, och paa huad maade den snariste och hans mayst. til mindtz bekostning Kunde føris och om Post bønderne Nøt den frjhed, hans Mayst. dennem allernaadgt. tillagt hafuer
 11. om warder och wætterne Effter befals forsuarlig indrestet, och opbygt, samt fogden af gifue mig huor huer warde eller watte bestaaende Er, och huor langt imellom huer, under sin haand
 12. huer Kongens øde gaarder siden Ao 86 brugt hafuer och huad derfor betalt er, samt dennem opbygde Item huad Ellers, Siden bente. Ao 86 fogden hans Mayst. til om drag ført, for afboende eller andre gaarder, och om den brugende meere betalt
 13. om de Enrollerede med det nye anbefahlet gevehr forsynet er
 14. ded strandede win med brendewin, och witer etc. udj Nommedals fogderj, nest leden aar, huormeget en huer fundet, och huor det af blefuet eller beliggende er
 15. Om Proprietarier gifuer bonden landschyld bøxel och der udj Specialitter huad de tid effter anden betahler, och i huad Rigtig af schrifuit, Eller dennem i noget foruretter
 16. borgerschabet som med bonden handler, om de brønder med bøger forsiunder, och der udj wahre er indschrifue, samt huad der fore gifuis, och det de schyldig blifuer naar de med dennem Kiøbslager, desligeste om de Rigtig wegt och maal bruger
 17. huorledis med Salte tienden omgais, disligeste huor meget den aarlig Improterer, och huem der tilforn oppbaaret har och endnu oppeb.
 18. om officerende almue betynger, med schyldtzfærd uden Penge, eller udj andre maader dennem noget af præser, ochhuorledis de med lægsmendene samt deris frj (Folio 18) gaarde omgaaes, Eller Soldaten, bonden noget af tuinge
 19. om almuen ofuer deris Præster, foeget, Sorenschrifuer, Officerer, Landherrer, Lænsmand eler nogen af deris tienere, udj en eller anden maade, i huad det were eller nefnis Kunde, sig hafuer at besuerge, det da nu at til Kiende gifue och obenbahre, Actum Øfre den 12 Sept. 1692. Hans Kaas.
Derpaa fulte almuens Suar paa huer Post som effterfølger:
 1. Ingen hafuer ofuer Rettens betiening at Klage
 2. Ej heller war nogen der hafde ofuer Soreschrifueren at Klage for dommis eller ander Rettens sager ophold, at gifue beschrefuet, disligeste och iche, for dommis arfueschiffte brefue eller ander Documenter, at hand noget imod loven oppeberger, wider med Kongl. Bostafuer tillader.
 3. fogden och hans tiener, forholder sig effter schattebrefuernis indhold, med deris quit. och afregl. i bøndernis bøger.
 4. fogden och Sorenschrifueren hafuer endnu iche betalt nogens schydtzfærd, mens almuen dennem paa deris tingrejser schydtzfører, och fløtter, godwillig, imod Sedel och løffte, staar dennem noget naadet, derfore blifuer tillagt, det da dennem worder betalt.
 5. bønder wedgaar, at fogden hafuer taget i Exez. penge, af En Rixdl. i toe aar 8 s, och for et aar forstanden 4 s.
 6. Almuen hafuer med fogden och Sorenschrifueren givet en Accort om Nathold, for meget wist aarlig effter Gaardenis Storhed, dennem til mindre besuering, saa de forsiuner sig self med under jobbing, huor med de ere wel tilfredtz och hafuer intet derofr at Klage
 7. ofuer thiendens oppebørsel och Leverantz, hafde de intet at Klage
 8. Soldatene herpaa stedet sorterer under marinerne
 9. Niuder de och Lagsmendene den frjhed dennem af hans Kongl. Mayst., allernaadst. er forundt
 10. Posten passerer iche denne ort
 11. Almuen blef alworlig anbefahlet, at holde warde och wette wed magt effter loven, och mange forige udgagne befalinger, huor af her ichon er een paa Ytterøen, som almuen belofuede straxen forfærdige.
 12. Thingswidnerne, om Kongl. mayst. ødegodtz, blef med tingprotocolerne siden ao.= 1686 och befunden Rigtig at were, och af de Wedkommende deraf ej meere gifuet, End disser med holde formeldingen forbrudt? eller af tags gaarder, findis imidlertid ingen her paa stedet
 13. almuen beklager deris fattige tilstand at de iche formaar at schaffe det nye gewehr, effter iøvrige befahling, nemlig en døgtig Snaphan for de Enrollerede udj huer lag, mens Wettr. Hl. Justitz Raas, med alworlighed det samme, endnu som tilforn, anbefahlet at schee, och forgden det for dennem, fra fremmede steder at bestille huilchet de igien, eller tilforn med indschud schal betahle
 14. blef anbefahlet, En deel af almuen, som hafde iche deris Landsbøger Effter loven forfattet, at de ansøger deris landdrotte, de samme bøger saaledis at opsette och udrette, som lowen det befahler, i den form och maade deris schatte bøger findis
 15. almuen klager haardelig ofuer borgernis wegt, i det, naar borgerne Kiøber noget af bonden, da bruger de den gamle Wegt, och naar bonden Kiøber nogen hos borgerne, bruger de den nye Wegt. Eller hafuer de ingen handel, eller er nogen Crediterit hos borgerschabet
 16. Angaaende Salte Thienden, da suaris, at de siden den nye lovs Introdukction, hafuer ingen tiende salt gifuet, Efftersom den dennem derfor allernaadigst for schaaner, huilchet de och allerunderdanigt formoder her Effter, der wed at forblifue, tilforn gaf de af huer til aarlig 1 td Salt, deraf tog Kongen de 2 Parter och Presten den tredie, Kongen anpart Er, udj de forløber som aar nest for den Nye lovs indferdelse, af Itzip foeget Sr. Rasmus Høg, paa Præsiden Kaasbøls wegne oppbaaret som tienden hafde forpagtet
 17. denne Post Er ingen Klage maal ofr
 18. war och ingen der i nogen maade ofuer nogle af der udj benefnte hafde at Klage, undtagen en bonde af Mosuigen Thøris Olsen Natstad, som beretter at hans Landherre Magr Oluf Borchman, Sogne Prest til Thrundhiems Dom Kirche hafuer taget noget meere i landbehold huer tredie aar, End hand effter lowen formeener sig at bør gifue, nemlig 1,5 ort meere, hans quittering blef attesteret och fantis iche wider at paaschrefuet, end (Folio 19) hand hafuer betalt landbehold, mens iche Specificerit, huor meget Endelig udbød Welb. Hl. Justitz Raad, de øde gaarder, om nogen dennem paa wilkor, effter schattebrefuet, wille antage, mens ingen fantis der til usolverit, formedelst deris dyrlejende och Ringhed af agger och Eng. Mens de fleste, af de der endu ofrige gaarder paa Ytterøen, besidder, formedelst deris Komme store Restantz och gield til fogden paa Kongl. mayst. wegne, frasagde sig dennem. Effterdj de iche udgiftterne effter den leje Kand besuare, tilmed gifuer de paa Ytterøen tholf schilling meere af huer Spand i ledding, End nogen anden stedtz her i fogderiet.
Anno 1692 Onsdagen den 14 Sept. 1692 war med Kongl. mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, Effter HøyEdle och welbaarne Hl. Justitz Raad och Stifft befahlingsmand Hl. Hans Kaasbis befalling berammet almindeling Inquitetens ting med almuen af Sparboe och Inderøens tinglauger i Inderøens fogderj, som blef holdet i Sparboe Prestegaard, i høybem. Hans Welb.heds Præsidentz ofuerwerende Kongl. Mayst foeget Rasmus Høg med meenige almue af bemelte Prestegield och thing laug, til Rettens betiening, war opnefnt fier mend af huer prestegield och thinglaug, nemlig fra Sparboe, Jachob Rongum, Joen Ofuerholt, Erich Kiesboe, och Olle Raalaas?, fra Inderøen Rasmus Werdahl, Rasmus Oxaal, Lars Holte och Olle Tun, huor da hans Welbr. hed, lod Examinere alle for omschrefne och Ernefnte Poster, Paa huilche ble Suaret Suaret som Effterfølger
 1. Post, war ingen Klagemaal ofr
 2. Iche heller war nogen sig derofr hafde at besuerge
 3. Er af samme beschaffenhed
 4. Ofr schydtzfærd hafde ingen at Klage
 5. blef suaret at naar schatterne afr henstaaet ofr aar och dag eller lenger, tager forden 4 s af tahleren, och henstaar det lender da 8 s
 6. Post, war intet at Klage ofr
 7. Post forholder sig som den nest forige
 8. fogden hafuer betalt Soldaterne, som hafuer weret paa hans Maystis arbeide effter laugmændenis begiering, som dennem deris løn /: Effter den høye øfrighedtz befalling :/ imidlertid schulde fornøje, huor om Soldater och leegsmender were welforeenede
 9. wedkommer iche disse steder
 10. Poster Kand iche anderledis eller magligen indrettis, end den tilforn Er, och lbef Post bønderne foreholt at føre Poster til det snariste och første der ankommer, det de siger sig at hafue gaaet stedtz ved om Ridendis bud, Nat och dag, och mindre de derfor aarlig thoe Rixdl fornuder Knegte och Soldats leegs besiuning, som fogden dennem i schatten gotgiør.
 11. Hl. Justitz Raad anbefahlet almuen alworligen, at holde deris warder och wetter, som de effter loven wil tilsuare
 12. fogdens afhørt udj hans Regenschab, for Kongl. Mayst. øde och forarmet godtz, effter hans indgifne Specification, blef med thing protocolerne Confererit och fantis Rigtig, och Kunde ingen af de der gardene brugt hafuer, sige at de hafuer gifuet meere end anført er
 13. almuen blef iligemaade anbefahlet, at forschaffe sig det tilforn paa bødne nye gevehr for den Enrollerede bønde i huer leg, huor med fogden schal hafue obagt at det uden nogen ophold scheer, och wor denne behielørlig det at betinge och for nøyeste Kiøb forschatte,
 14. En deel af almuen fremviste deris landschyld bøger, som iche effter loven war forfattet som det sig burde, thj forholt hans wettbj.? dennem at søge deris Jorddrotter, om saadanne bøger for loven befahler
 15. Bøndene och Almuen Klager ofr borgerschabitz wegt, ligesom paa Ytterøen, hafuer ellers ingen paa Credit, med dennem
 16. Angaaende Tiende salt, da findis, at de siden den nye lovs ankomst, hafuer ingen tiende salt gifuet, til Kongen, mens Presten Krefuer sit af huer.aarlig En half tønde. I forige aaringer gaf de af huer Kiel En tønde salt i tiende til Kongen, och en half tønde til Presten, och udj de nestende aar for den nye lov, oppebaar fogden salte tienden paa Præsident Kaasbøls wegne (Folio 20) som den hafde forpagtet
 17. hafde intet i den Post at Klage
 18. mennige almue af Werrens Annex i Inderøens Prestegield, Klager ofr deris Prest, Hl. Jachob Jørgensen Wesseltofft, foredelis angaaende hans Natthold eller hentinger i hans Embetis forretning wed Kirche tienisten, huor udj de maa gifue En Rixdl. huer Predichen hand der holder och schaffe hannem frj schydtz med en Roers baad til wandtz, samt mad och driche, och det af en gaard paa 6 ml, saa welsom af en paa 1, 2 à 3 Spand, oc naade iche disse Penger formaar at udgifue eller wil betahle wiser hand dennem fra schrifftestolen och Alter Sacramente, huilchet feerdelis en bonde wed nafn Jachob Botten Klager sig at were wederfahret. Disligeste Klager de at hand tager Penge for Kirchegaards Jorden, for deris døde, uten forschiel paa den fattige eller Rige, endet det er med ell mod deris Willie, som da formeener iche Kongens lov gemese, huilchet almuen ofr det gansche Prestegield, hafr sig ofr at besuerge, Endnu angif Arn Selset, at Hl. Jachob hafuer holt quindfolch fra Sacramentet ofr aar och dag, wed nafn hellig endog hun sig fire gang hafde angifuet, och maatte saa staae aabenbahr schrifft. Iligemaade Klagis ofr Kiechetiensten at den for feldig? begyndis, med meget andet meere, huor af en deel wedkommende den Action med Hl. Jachob er begynt och endnu staar i process som iche agtis fornøden at anteigne Morten Wisue af Sparboen, Klager ofr Rens Closters godtzis forpagter Rasmus Krog, at hand tager 4de Penge af Landschylden naar den iche betahle inden Jule afften, Enddog hand, effter beretning, boer ofr 7 mile fra Thrundhiem, det samme Klagemaal hafr hand ofr Lars Mortensen Aasen i Thrundhiem, samt Olle Schielstad af Werren ofr Sl. Hl. Oluf Pedersen Adollf i Thrundhiem.
Anno 1692 fredagen den 16 Sept. blef paa forschrefne maade holdet almindelig thing, Paa Bye i Stoedtz Prestegield och Thinglaug med Almuen af Stoedtz, Beedstad och Snaasens Prestegielder och Thinglauger, udj Welbaarne Hl. Justitz Raad och Stifftambtmandtz præsidentz, tilstede werende Ko. ma. foeget Rasmus Høg, med meenige almue, af forbenefnte Steder, til rettens betiening opnefnt laugrettis mend af Stoeds Tinglaug, Anders Fifue, Andfind Guding, Anders Houg och Ifr Grøten, af Beedstad gield Syfr Waade och Thomas Langnes fra Snaasen Olle Michelsen Agle och Tholef Molden. Welbaarne Hl. Justitz Raad och Stifftambtmand Examinerede de indgifne 18 Poster, huor paa fulte almuens Suar pa huer Post som effterfølger.
 1. Ingen hafuer ofuer Rettens betiening at Klage
 2. Ingen hafde sig ofr noget i den Post, at besuerge
 3. ofr fogden eller hans tiener med schatternis oppebørsel, hafde ej nogen sig ofr at beklage
 4. fogden och Sorenschrifueren, under godvillig hos almuen, frj schydtzfærd paa den ordinarie tingrejse, paa slik wilkor, at naar noget dennem derfor, af hans mayst. allernaadigst wordte tillagt, at en huer da blifr betalt
 5. de bønder som Rester med Kongl. schatter och iche betahler før aaritz udgang, gifuer 4 s i Exequer Penge af huer Rixdl. och staar det hen ofr det andet aar da gifr de 8 s af daleren
 6. Angaaende nathold, da hafuer almuen af Snaasen giort accort med fogden och Sorenschrifueren, om noget wist aarlig, dennem paa alle sider til mindre besutning, saa de forsiuner sig self och were der med wel tilfredts
 7. Post war ingen Klagemaal ofr
 8. forholder sig som før indføhrt
 9. (Post nr. 9 er hoppet over, og nummereringen i etterkant blir feil) blef forehold Post bøndene at føre Nordlands Post uden ophold, naar den ankommer, ved nat och dag, och hafe de nødt den frjhed her, som paa andre steder i fougderiet
 10. Iligemaade blef almuen anbefahlet at holde warder och wetter udj forsuarlig hefd och biugning, med tilbørlige huse wed huer sted
 11. Kongl. Mayst. øde godtz Effter fogdens anførte Regenschab pr. Ao. 1687, 88 och 89, blef med thing protocolerne, i almuens och de (Folio 21) bøgendis? nerverelse Confererit, och befunden Rigtig
 12. (Nummeret 12 er hoppet over, og kompenserer for manglende svar på post 9)
 13. Om det nye gevehr blef giort adbevarsel for, som paa forige steder
 14. En deel af almuens landschyld bøger blef Efferseet och største deelen Rigtig indrettet och forfattet. Bertel Olsen Horiom fra Snaasen, Klager ofr Reens Closters forpagter Monsr. Rasmus Krag, at hand har taget 9 Rrd i bøxel af En half Spand, samt toe maarschind i Støflehud och 1 ort 8 s for bøxel Zedelen, och Specifiserer iche udj bøxel Sedeln huad udgifuet eller betahlis bør
 15. Meenige almue Klager ofr borgernis wegt her som paa forige steder
 16. Ingen Salt Kieler findis inden denne District
 17. Anders Erichsen Brunstad, hafde Klagemaal ofr sin Soldat Ingbrit Agle fra Snaasen, at hand hafuer giort hannem Molest i sit huus, huilchet Capitainen WelEdle Jachob Luduig Slippenbach, effter Sagens beschaffenhed, belofuede at lade Straffe Soldaten fore, och kand bønder iche sige at hand det for nogen af hans Officerer hafuer andraget
 18. I den Post hafuer almuen fra Bartnes Annex i Beedstadgield at Klage ofr Presten, I det de maa gifue hannem 1 Rdr for Nathold for huer tieniste i Kirchen, Eller och en boch och 1 Søv, som Kommer dennem alt for besuerligt. De Kongl. Ma. øde gaarder, blef udbøden paa frjhed, for landschyld eller schat, effter beschaffenheden, mens ingen war sig nu angif nogen af dennem at wille antage. Huilchet welbaarne Hl. Justitz Raad och Stifftamptmand begierte och befahlede under forsigring, til hans Mayst. tieniste sig at gifue beschrefuer.
Anno 1692 Onsdagen den 12 Octobro blef holdet ordinarie Ting paa Thessen i Beedstad thingl. ofrwerende Ko.Ma. foeget Sr. Rasmus Høg, med otte laugrettismend lovlig opnefnt, nemlig Andfind Hansen Mindrom, Rasmus Olsen Mindrom, Peder Andersen Hojen, Rasmus Gollichsen Hojen, Hans Andfindsen Opdahl, Hans Haldsteensen Opdahl, Olle Evindsen Ulstad och Olle Olsen Ulstad. Kongl. Mayst. foeget lod for Kunde Wettr. Hl. Stifftambtmand Kaasis Missire om Kierchernis Thiende samt wisse och w-visse IndKomster, at bortpagtis for wisse afgifft, til geislig eller werdtzlig ved publique auction i Thrundhiem den 4de god? først Kommende imod urigtig Caution, Dat. den 3 Octobo 1692.

Hagen Nielsen Langnes møtte i Rette och af wartede dom, udinden den sag, angaaende hans arfue parter hannem lovlig tilfaldet, huor om forhen protocollerit fol. 7. Thomas Langnes møtte for Retten och siger, som tilforn, at hand hafuer leveret hans arfueparter til Haagens halfue broder Johan Nielsen Snecher i Thrundhiem, Haagen paastod och formeente Thomis Langnes, effter loven, at were pligtig, at suare hannem sin lovmessig tilfaldne arfue poster som hand hafr weret werge och formynder fore, och om hand hafr leveret det til nogen ander, da at søge sin mand, Endelig blifuer de wed haandtagelse for Retten saaledis forligte, at Thomas Langnes schal betahle til Haagen Nielsen for hans Prætention tholf Rixdl. och der med were Krafueløs och frj for samme søgning saa wit hannem wedkommer, undtagen de = 7 Rixdl. hannem effter sin broder tilkommer, som hand wil hafue sig forbeholden at søge hos sin halfue broder Johan nielsen Snecher i Thrundhiem och saa til neste ting gifue Thomas afkald.

Berit Olsdatter Mindrom war indstefnt for løs lejermaal med Soldat Anders Larsen, hun møtte och hafuer aldelig intet i bøder at udgifue. Tj tilfindis hun effter loven at straffis paa Kroppen

Monsr. Lieutenant Michel Werner møtte for Retten och hafde ladet i Rette Citere den hæderlig och gudElschende Matrone Martha Hl. Oluf Dorps, angaaende en serch, som hand siger welbemelte den dydige Matronæ schal hafue mistencht hans Kieriste for at hafue taget wlovlig, hun møtte for Retten och begierte hendis Sl. mands broder maatte staae i Rette for hende, som tilligemed Lieut. Confronterie, Lieut Werner begierte sagen maatte opsettis, Effterdj Serchen iche war nu tilstede, mens hensat hos bonde lensmand Anders Scheevig paa Rettens wegne, og til neste ting sagen at komme til fremgang. Christoper Dorphs paa sin Suogersis wegne formeente at sagen bør komme til Extremitet effterdj hand nu har sin widne indstefnt, och falder omkostlig saaledis effter at Rejse der effter. Sagen beror effter begier til neste ting, da Parterne møder effter lovlig warsel med prov och Widnisbyrd, och huis widre til sagens oplysning thiener.

(Folio 22)

Monsr. Christopher Dorp, hafde ladet i rette stefne Peder Johansen Stierne, for Resterende landschyld och andre Rettigheder til hans Sl. broder Hl. Oluf Dorph, hand møtte iche, mens hans fader Johan Kirchreit lyser hans forfald, at hand war i vore? med Capit Schlippenbachs godtz, hand foreleggis laugdag til neste ting at møde, effter nye stefnemaal.

Kongl. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg begierte thingswidne om Kongens øde och forarmidtz godtz, her udj thinglauget huad for inde werende aar er beKommit til schatternis betalling och huad afguaar, nemlig Waade, schylder 2 Spd 2 øre, hafuer legget øde och er bevilget Andfind Syfrsen frj for landschyld leding och smaa schatter paa toe fra nytaar 92 at regne, afgaar landschyld 8 Rdr, leding 5 ort 8 s, prov.schat 3 ort 14 s, landbehold 3 ort 14 s, Landsem 2 Spd 2 øre 12 m, brugis af Peder Størchersen for lejlendingschatten och Knegteleg, afgaar landschyld 6 Rdr 3 ort 8 s, leding 5 ort 8 s, landbehold 3 ort 19 s, Bratberg schylder 4,5 øre, brugis af Anders Scheevig for 6 Rdr, afgaar landschyld 4,5 Rdr, leding 3 ort, landbehold 2 ort, Aas 1 øre brugis af ? Evindsen for 1 Rdr, afgaar landschyld 1 Rdr, leding 16 s, Kiolpenge 1 ort, Reg. Penge 2 ort, prov.schat 10,5 s, landbehold 10 s, Nortud Emil, forarmet och bruger gaarden for lejlendingschatten, Kortis landschyld 3 Rdr, leding 2 ort 20 s, landbehold 1 ort 8 s, Lunde 1 øre brugis af Olle Larsen Soldat for lejlendingschatten och Knegte leg, afgaar, landschyld 1 Rdr, leding 16 s, prov.schat 22 s, landbehold 22 s, Thessem 2 øre 18 ml, bruget af Evind Lødensen for lejelndingschatten, afgaar landschyld 2 Rdr, leding 1 ort 20 s, Kiolpenge 1 ort 8 s, Regim. Penge 2 ort 16 s, fischeschat 1 ort 6 s, landbehold 1 ort 6 s, Thessem = 2 øre 18 m, brugis af Ingbret Baarsen Soldat for lejlendingschatten, afgaar landschyld 2 Rdr, leding 1 ort 20 s, landbehold 1 ort 6 s, Bartnes = 3,5 øre brugis af Peder Nielsen Redsem? Soldat for lejlendingschatten, afgaar landschyld 3 Rdr 1 ort 8 s, leding 1 ort 16 s, prov.schat 1 ort 14 s, landbehold 1 ort 14 s, Regim Penge 3 ort 16 s, Rones Otter schylder 1 Spd, er bevilget frjhed for alle udgiffter udj 4de aar, at regne fra nytaar 1691, afgaar landhysl 3 Rdr, lejlendingschat 3 Rdr, leding 2 ort prov.schat 1 ort 8 s, landbeh. 1 ort 8 s, Kiolp. 1 ort 8 s, Regim. Penge 2 ort 16 s, Hougset 1 Spd 1 øre, brugis af Niels Nielsen for lejlendingschatten, afgaar, landschyld 4 Rdr, leding 2 ort 10 s, Kiolp. 2 ort, Regim. Penge 1 Rdr, prov.schat 1 ort 19 s, landbehold 1 ort 19 s, bondelensmand Anders Scheevig med laugrettet och meenige almue, bevidnet at forschrefne gaarder er af tilstand och beschaffenhed som ofuer til er schrefuet. Thil Rettens betiening udj tilstundende aar war opnefnt Effterschrefne laugrettismend effter Mandtallet nemlig, Anders Inderberg, Michel Sotberg, Olle Sotberg, Olle Kolberg, Peder Rostad øfn, Olle Rostad, Olle Suarve och Størcher Røseeg.

Anno 1692 den 14 octobo fredagen blef holdet ordinarie ting paa Suarfue paa Snaasen, ofuerverende Ko. ma. foget Sr. Rasmus Høg, med otte mend af laugrettet, wed nafn Anders Bomoe, Olle Bomoe, Lars Røegvold, Ingbret ibid, Størcher Røegvold, Halduor Bøgset, Abraham och Tomas bid.

Wettr. Hl. Stifftambtmand Kaasis befalling om Kircherns Intraders forpagtining, blef liudelig publicerit.

Olle Jachobsen Drabland lod lese en schiøde paa en øris leje i Drabland som hand self beboer, huis som for hen protocollerit fol. 10.

Effter mandtahlet blef opnefnt til Rettens betiening udj tilkommende aar, Joen Agle, Erich Agle, Olle Agle, Olle Grafbrodt, Olle Michelsen Agle, Erich Grafbrodt, Olle Olsen Omlj och Joen Schortiens?

Anno 1692 Mandagen den 17 Octobo blef holdet ordinarie ting paa Indbryn i Stoedtz thinglaug, ofrwerende Kongl. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, med otte laugrettis mend, lovlig opnefnt nemlig; Anders Fifue, Anders Houg, Joen Houg, Andfind Øfne, Anders Langhammer, Anders Langhammers øfne, Per Aasved och Poel Forfon.

Andfind Syfrsen Nordgaard lod læse en schiøde paa En øris leje i form. Nordgaard uden bøxel udgifuet af (Folio 23) Anders Steensen Binde paa egen och med arfuingers wegne, Dat. Binde den 24. Sept. 92 til witterlighed underschrefuet och forseiglet af Christopher och Olle Steensønner.

Jørgen Andfindsen Aaswold fra Snaasen, lod læse en schiøde, af Hl. Jens Jensen Randulf, forige Raadmand i Thrundheim udgifuet paa en gaar i Stoedtz gield Kaldis Lj, mens der udj iche benefnt gaardens schyld, Dat. Thr. den 28. Oct. 1692 udj hans Suaghed af hans hustrue hold Jens Randulfs underschrefne och til witterlighed foreseiglet och underschrefuet af mag. Simon Hof,

Erich Nielsen Elj lod læse sin bøxel Sedel paa 2,5 øre i form. Elj, Bache Closters godtz, huoraf hand hafuer gifuet bøxle 5 Rdr udgifuet af forwalteren Sr. Jochum Manxin under haand och Xignet, Dat. Thrundhiem ult. oct. 16791.

Anders Larsen lod læse sin bøxel Zedel paa fire øris lejel i Helset Sr. Hand Gladtz Pantegodtz, och deraf i første bøxel udgifuet fem Rixdl. under haand och Zignete, Dat. Thr. den 20 Sept. 92.

Serg. Oluf Olufsen Flechstad, lod læse en schiøde paa 2 øre 4,5 ml. udj Houg i Quams thingl. i Stoedtz Prestegield /: ellers Kaldet Halden :/ med bøxel ofr et Spand, udgifuet af malena Sl. Hl. Peder Borchis, Dat: Fornes den 20 Junu 1692.

Joen Mortensen lod læse sin bøxel Zedel paa toe øris leje i Helsit af Sr. Hans Glad udgifuet och hafuer deraf betalt i fæste 2,5 Rixdl. Dat. Trundh. den 20 7br. 1692 under haand och Zignete.

For Retten war indstefnet et quindfolch ved naf Gunnild Ingbritzdaatter for løs lejermaal med Størhcer Andfindsen Neder Kleboe, som er bortrømt til Jempteland forleden høst, hun møtte for Retten och hafuer ingen middel til noget i bøder at betahle, Thj er hun effter loven tildømt at straffis med fengsel paa Kroppen.

Bondelensmand Jachob Ingbretsen Byd hafde ladet i Rette Warsle Olle Haldvorsen Guddingen for schielderj paa Gierstad passerit, nest afwigte, dagen Effter Paasche, da hand war oprejst med Salomon Olsen at tahle med hans hustrue, huor hand da paa bemelte gaard Gierstad kaldte hannem en schilm, en bøgde trøgder och en schinder, Olle Halvorsen møtte och formeener hannem iche saadant schal ofr bevisis. Jachob Bye frem Kaldte fire widner Eschild och Joen Gierstad, Eschild møtte och effter aflagde Eed, fremlagde huis hannem i denne sag er bevist at hand hørte Olle Haldvorsen sommertid paa Gierstad schielle deris mænder for en schinder, en trøgder och en bedrager, Joen Gierstad møtte iche, er en gl. schrøbelig mand, och siger sig iche at Komme paa tinget thj beroer denne sag til neste ting, da Parterne igien møder och Imidlertid schal paa Rettens wegne beschichis tuende upartische mend at høre Joen Gierstadtz ord, wid Eedtz afleggelse, som det samme paa tinget saaledis igien Kand bevidne, hour til blef opnefnt Anders Fifue och Anders Houg.

Olle Haldvorsen hafde ladet stefne Jacob Bye iligemaade for scheedtzord passerit samme tid paa Gierstad nemlig dagen effter Pasche fest nest hen vigt, Jachob Bye for Retten siger hand iche er lovlig stefnt, Olle Haldvorsen fremkaldte Stefningsmendene Erich Wennis och Rasmus Flechstad, mens Rasmus Flechstad war nu iche tilstede, Erich siger at de stefnte lenmannen den onsdagen nestleden otte dager siden, som nu iche er lovlig warsel, alt saa hensettis sagen indtil det er scheed.

Noch hafde Olle Halduorsen stefnt bemelte lensmandtz quinde for schieldrj paa Bye paa Tinget den 12 Apr nest henløben, war och iche lovlig varslet, och blifr som fore sagt.

Welbyrdige Hl. Capit Schlippenbach lod læse en schiøde paa Et Spand i Wæster Oxaas med bøxel ofr threj Spand, afhendet af Hl. Capit Conrat Matin de Jeger til Welbemente Schlippenbach hans wttr. frue Dorthe Bielche och deris arfuinger, med wider samme brefs Indhold, Dat. den 12 Oct. 1690 under Capit. Conratz haand och Zignete til witterlighed underschrefuet och forseiglet af Hl. Raadmend i Thrundhiem Madtzz Tønder och Byetingschr. der sammestedtz, Sr. Niels Tomesen Weisløf.

Lensmand Jachob Bye och Olle Halduorsen blifue med huer ander for retten saaledis foreende, och wenlig forligte, at Olle Halduorsen Erchlerit lensmanden, at hand intet om hannem er witterligt uden det som ærligt och sømmeligt Er, det samme lensmanden paa egen och hustruis wegne sagde om Olle Halduorsen, huor med denne sag paa begge sider ophefuis, och schal were død och magteløs.

(Folio 24)

Oluf Olufsen lod leste sin bøxel Zedel paa en liden gaard Kaldis Lje Malena Sl. Hl. Peder Bochis tilhørig, och af hende udgifuet, Dat. Fornes den 12 Marty 1692 under haand och Zignete. Samme gaard schylder 5 ml welbemelte Matronis oddel

Kongl. mayst. foeget Sr. Rasmus Høg war begierende tingswidner om Kongl. Mayst. øde godtz her i Thinglauget huad der af udj Kongl. Intrader for Indewærende aar hafr weret at bekomme och huad afgaar, huilchet wedkommende forclarede at vere af effterschrefne beschaffenhed, nemlig, Gierstad schylder 5 øre 2 ml, er bevilget Eschild Rasmussen paa = 3 aars frjhed fra Nytaar 1692, saasom gaarden war øde och forfalden paa biugning. Knæ øde = 2,5 Spand i Engeleje bekommis 7,5 Rdr, Noch Gierstad 5 øre 2 m, brugis for schatterne afgaar, landschyld 1,5 Rdr, leding 1 rdr 20 s, landbehold 2 ort 7 s, Item for den anden Part lejlendingschat 5 Rdr 8 s, landschyld 1,5 Rdr, leding 1 Rdr 20 s, Kiolpenge 2 ort 16 s, Regim.penge 5 ort 8 s, prov.schat 2 ort 7 s, landbehold 2 ort 7 s, Udgaard schylder 1/2 Spand, brugis for 1,5 Rdr, Nordgaard 5 øre, slaais for Engeleje 4 Rdr, Selj = 4 øre brugis for Niels Poelsen for schatten, afgaar for Udgaard, landsch. 2 ort, leding 1 ort, landbeh. 16 s, Kiolp. 1 ort Regim.Penge 2 ort prov.schat 16 s, Item for Nordgaard, paa lejendingschatten 1 Rdr, landschyld = 3 Rdr, leding 2 ort 8 s, landbeh. 2 ort 6 s, Kiolpenge 2 ort 16 s, Regim.Penge 5 ort 8 s, prov.schat 2 ort 6 s, Selj 4 øre bruger af 2de begge ved nafn Olle for 4 Rdr afgaar landschyld = 3 Rdr, leding 1 ort 7 s, landbehold 2 ort 19 s, Kiolp. 1 ort, Regim.Penge 2 ort, prov.schat 1 ort 19 s, Oxaas 1,5 Spd, brugis af Niels Poelsen for schatten, afgaar landschyld = 2,5 Rdr, leding 3 ort 8 s, landbehold 2 ort, Kiolp. 2 ort 16 s, Regim.Penge 5 ort 8 s, prov.schat 2 ort, Forfonn schylder 3 Spd, beboes af lenlending Poel Christophersen som beklager at hand formedelst dette aars miswegst iche formaar at suare udgiffterne uden hans endelig 2 Rdr, och er meget tilforn schyldig til fogden paa forige aars Rettigheder, huilchet bondelensmand Jachob Bye med laugrettet och meenige almue, bevidnet saa at were i sandhed at hand iche formaar at betahle meere for nerverende aar end schatterne, afgaar landschyld = 6,5 Rdr, leding 6 ort landbehold 1 Rdr, det samme de och bevidnet om de ofuerschrefne gaardens forhold som indført Er.

Til Rettens betiening i Stodtz Thingl. blef opnefnt effter mandtahlet Effterschrefne laugrettis mend udj tilkommende aar Retten at betiene, nemlig Joen Klingen, Andfind Nordgaard, Bertel Hoebotten, Otter Østgaard, Joen Marchsteen, Lars Thiltnes, Michel Gustad och Peder Persgaarden.

Anno 1692 thisdagen den 18 Octobo blef holdet ordinarie thing paa Aalberg i Sparboe Thinglaug, ofuerwerende Ko. ma. foeget Sr. Rasmus Høg med otte lovlig opnefnte laugrettis mend, wed nafn Erich Kiesboe, udj hans Siugdom Einer Giedschaas, Olle Kolaas, Joen Bruum war stefnt, i hans sted Johan Baarsen Schifloe, Olle Langaas, Baar Ofrholt, joen Ofrholt, Poel Forset, och Anders Schurset for Niels Struchstad som nu er i Stoedtz Thingl.

Welbaarne Hl. Justitz Raad och Stifft ambtmand Kaasis Missire til fogden om Kirchernis Wisse och w-visse Ind Komme som til forpagtning til den meest biudende paa en publ. Auction, i Thrundhiem /: den 3 Octobo 92 :/ at schall sche den 4 Nov. nestkommende, blef liudelig i tilstede werende almues paahør af Kyndiget.

Mons Fendrich Jens Machensen lod læse en bøxel Zedel, af Hl. Capit Ifuer Monsen udgifuet, paa en hans oddelsgaar Kaldis Stigum schylder = 4 øre til Capit med bøxel ofr 2 Spand 1 øre, som i tieniste Commission er udlagt til Welermelte Fendrich machensens quarteer, och nefnis iche noget i samme Zedel udj bøxel at were gifuet, uden alleeniste hand schulle accordere med bonden som tilforn den bebeode, med wider dissens indhold Dat. Mære den 9 Aug 92. Item Simen Olsen Holom lod læse sin bøxel Zedel paa Et Spand i Holom, af Hl. Capit Ifr. Monsen udgifuet, betalt i bøxel 10 Rdr, under Cait haand och Zignete, Dat. Mere den 13 Aug. 92.

Mons Friderich Timmerman paa Sr. Stifftschrifueren Sr. Oluf Knudtzen Hammers wegne, frem Kom for Retten, och hafde ladet stefne forige Kirchewerger til Sparboe eller mere Hofuet Kirche, nemlig Joen Holte och Herich Waadahl, for huis de effter afregning til samme kirche blifr (Folio 25) schyldig, i deris Werge aaringer, nemlig 1683, 84 och 85. Joen Holte møtte och fremviste en Liq. under Stifftschrifuerens haand, och blifr da der paa schyldig = 41 Rdr 3 ort 6 s. Samme Regn. Dat. Sparboe Prestegaard den 13 Octob 1687 huor paa Joen siger noget at were betalt, Erich Wardahl blef paarobt och møtte iche, kand ej heller bevisis at were lovlig stefnt, Thj Kand denne gang iche noget herved giøris førend begge wedkommende lovlig indKaldis.

WelEdle Hl. Capit ifuer Monsen præsenterit for Retten och indgaf en schrifftlig Stefning ofuer Sogne Præsten her sammestedtz den ærwærdig, hæderlig och wellærde mand Hl. Oluf Jensen Parelius, paa Officerenis och Dragun bøndernis wegne, angaaende den borgestue som i Prestegaarden schal byggis, at forclare om hand dagl. stue med den appertinentier, Kand for staais wed en borgestue, etc. Paa Hl. Olufs Parely wegne Kom en bonde ved nafn Peder Giromstad, och fremgaf en Suppl. fra Welbemelte Hl. Oluf til hans Excell. Hl. Vice Stadtholder Høg, om forbemelte borgestuens biugning i Prestegaarden, huor udj hand andrager at Hl. Capit Ifr. Monsen hafuer forbødet iche alleeniste sine Egne tiende bønder, mens med Officer och Dragun bønder, under hans Compagnie, at bygge samme stue, med wider samme suppl. indhold Dat. Sparboe Prestegaard den 14 Juny 1692. Derpaa er schrefuet høybemelte hans Excell. Hl. Vice Stadtholders Resolution, af meening, at Dragun bønder och Rytter bønder, Effter Ko. ma. allernaadigste forordning af den 30 April sidst forleden, udj den 11 Artich. bør af alle de gaarders opsiddere och brugere, at betahle Presten sin Rettighed, effter loven, med dis witløfftigen indhold, Dat. Christ. den 20 Aug. 1692. Capit Ifr Monsen frem Kaldte en deel av sine bønder och tilspurte dennem om hand hafuer forbøden nogen af sine bønder at bygge i Prestegaarden effter loven Eller Prestens begiering, huor til de suarede Nej, Wider forclarer Capit sin forbud saaledis, at hand formeener saadant bør schee wed Rettens middel, med paa schiøn paa aastedet, huad huuse bør byggis och af dennem wurderis och taxeris saa vit lovligt och forsuarligt, och ligne almuen midlene som billigt.

Endnu hafde Welbemelte Capit ladet warsle Hl. Oluf for de Perler hand och Capit wermoder Welbemelte fru Beatha Elisabeth von Gorgat har i Pant, med wider dissen Jordhold, Dat. Mere den 1. Oct. 1692, huor til at suare møtte ingen paa Hl. Olufs wegne, Capit formeente Hl. Oluf at were pligtig at suare til sagen for den werdtzlig Ret, Effterdj det er iche i noget hans Embede angaaende effter loven, huor paa blef gifuet til af scheed, Udj den Enne och første sag at welEdle Hl. Capit Ifr Monsen indstefnt, angaaende de huuse almuen i Prestegaarden ere pligtig at biuge, Enddog Capit. Paastand iche findis ubillig, saa henfindis det samme til de høye herrens forclaring som loven befahler.

Angaaende de Perler som hans ærwærdighed Hl. Oluf Parelius hafr i Pant, fra Wele. fru Beatha Elisabeth von Gorgat, bør iligemaade først for Prousten at indKomme, Effter Rettens 1de bogs 2de Capit. 12 Artich.

Endnu hafde welbemelte Capitain Ifr Monsen ladet i rette warsle Joen Olsen Bruum, tilforn paa Stigom, for huis klagemaal fornefnte Joen for Hl. Stifftambtmand Wed en Suppl. paa seeniste Inquisitions thing hafuer indgifuet, saa welsom for et nødt hand hos sig hafr och tilkommer Mere gaard och at were kommen der fra stedet. Kaldtzmendene Olle Wecher och Zacharias Ryen for Retten afficens? deris warsel effter loven. Joen Bruum fremlagde samme Suppl. huor udj hand sig besuerger ofuer Capit for hans Resterende bøxel af Stigom, som hand maatte fraatræde, samt ofr Fendrich Monsr. Jens Machensen for 1,5 td. hafre med wider dissen indhold i retten lest och paaschrefuet med der paa føyed Hl. Stifftambtmandtz befalling til fogden Sr. Rasmus Høg at tage bonden i forsuar, Dat. Sparboe Prestegrd. den 15. 7br. 1692. effter adtschiellig ord och tahle Parterne imellom faldt, blefue de endelig for Retten Wed haandtagelse forligte, at deris prætentioner paa begge sider schal were af ingen werdj mens død och magtisløs.

(Folio 26)

Monsr. Fendrich Jens Machensen och Joen Bruum blef foreenet och forligte om deris tuistigheder hidindtil at Fendrichen gaf Joen Bruum thoe Rixdl. for sin anpart i Salt Kielen, huor denne process er ophefuet.

Kongl.mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, begierte tingswidne, om Kongl. Mayst øde och forarmet godtz her udj tinglauget, huad deraf er bekommet och huad endnu afgaar, nemlig, Brandtzej 8te øre bruger gaarden for 8 Rdr effter fogdens bevilling, afgaar landschyld = 6 Rdr, leding 5 ort 8 s, prov.schat 3 ort 14 s, landbehold 3 ort 14 s, Kiolp. 2 ort 16 s, Regim. Peng 5 ort 8 s, Wecher 2,5 Spd, brugis af Ingbret for 11 Rdr 1 ort afgaar, landschyld 6 Rdr 1 ort 8 s, leding 5 ort 12 s, landbehold 3 ort 8 s, Fischaas 4 øre 2 m brugis af Dragun Einer for schatterne afgaar landschyld 2 Rdr 1 ort 8 s, leding 1 ort 16 s, landbehold 1 ort 20 s, Hrigstad 3,5 øre, er bevilget Johan Trondsen paa 3 aars frjhed, at reigne fra Nytaar 91, afgaar, lejlendingschat 5 Rdr 1 ort, landschyld 3,5 Rdr, leding 2 ort 8 s, Kiolpenge 1,5 ort, Regimentz Penge 3 ort, prov.schat 1 ort 14 s, landbehold 1 ort 14 s, Næs-stefen afbrendt, Effter forhen passerte thingswidne, schylder 1/2 Spd, afgaar lejlendingschat 2 Rdr 1 ort, landschyld 1,5 Rdr leding 1 ort, landbehold 16 s, Kiolp. 1 ort, Regim.Penge 2 ort, prov.schat 16 s, Walchstad = 2,5 øre, brugis af Rasmus for schatter och Knegte leg, afgaar landschyld 2,5 Rdr leding 1 ort 16 s, Landbehold 1 ort 3 s, prov.schat 1 ort 3 s, Solberg Hans suarer schat och Knegte leg afgaar, schylder 1 Spd 16 m, afgaar landschyld 1 Rdr = 2 ort, leding 2 ort 10s, landbehold 1 ort 16 s, prov.schat 1 ort 16 s, Solberg Olle, brugis paa samme maade och schylder 4 Spd 12 ml, afgaar landschyld = 2,5 Rdr, leding 2 ort 10 s, landbeehold 1 ort 14 s, laarvig, øde, schylder 8 øre 18 ml, derpaa er auflet 40 s høe à 2 ort 4 s, er 8 Rdr 1 ort 8 s, Samt 17 Melling agger à 20 s er 3 Rdr 2 ort 4 s tilsammen 11 Rdr 3 ort 12 s, afgaar paa lejlendingschatten 5 ort, landschyld 4 Rdr, leding 5 ort 20 s, landbehold 3 ort 22 s, prov.schat 3 ort 22 s, Kiolp. 2 ort 16 s, Reg.p. 5 ort 8 s, Roberg Niels schylder 4 øre brugis for schatten och Knegelegh, afgaar, landschyld 4 Rdr, leding 2 ort 16 s, landbehold 1 ort 19 s, Kobstad Er bevilget Anders Dragun frj for alle schatter och udgiffter i 3 aar fra Nyt 92, afgaar lejlendingschat 2 Rdr, landschyld 1 Rdr, leding 12 s, landbehold 14 s, prov.schat 14 s, Kiolp. 1 ort, Regim.Penge 2 ort, Koldset 1 Spd, bruges af Olle Olsen for schatterne och Knegtleg, afgaar landschyld 2 Rdr 3 ort, leding 2 ort, landbehold 1 ort 8 s, Hougom 1,5 Spd, Olle bruges for schatten afgaar landschyld 2 Rdr 1 ort, leding 3 ort, landbeh. 2 ort Kiolp. 2 ort 16 s, Reg.Penge, prov.schat 2 ort.

Bonde lensmand Lars Raade, med meenige almue och laugrettet bevidnet at forschrefne gaarders tilstand och beschaffenhed sig forholder som ofuer Indført.

Monsr. Frederich Timmerman paa Stigtschrifueren Sr. Oluf Knudtzen Hammers Wegne begierte tings widne om Kirchernis øde godtz i Sparbeo Tingl. huor af ingen landschyld hafuer weret at bekomme i effter nefnte aaringer, nemlig Gulstad 12 ml, laae øde Ao 91, Fæset? 1/2 Spd til wernes K. øde 87, 88, 89, 90 och 91, Brechen til hustad K. 1/2 øre for ao. 87, 88, 89 och 0+, Toldberg til Salberg Annex k. 1/2 Spd, øde 1689, 90 och 91, Noch Toldberg 1 øre 19 ml, øde for 88, 89, 90 och 91, Ramberg 1 øre, brugt for schatterne ao. 89, 90 och 91. Laugrettet med bonde lensmand och meenige almue tilstod och bevidnet at forschrefne gaarder er af tilstand och beschaffenhed som ober bemelt.

Anno 1692 thorsdagen 20 Octobo blef holdet ordinarie ting paa Saxor paa Inderøen med almuen af Inderøens Tingl. ofrverende Ko. Ma. foeget Sr. Rasmus Høg, med otte laugrettismend, i Gunder Leerens Suaghed, Bent Farbo?, Olle nes, Bent Tørwold och Rasmus Ulfuen. Wettr. Hl. JustitzRaad och Stifftambtmandtz Missire til (Folio 27) fougden, om Kirchernis wisse och uvisse Indkomme, ved offentlig auction at forpagtis til den meest biudende, udj Thrundhiem den 4 nov. førstkommende, blef liudeligen lest, Dat. Thrundhiem den 13 8br. 92.

Oluf Thomesen Grønnisbye lod læse sin bøxel Zedel paa Et Spand 6 m udj den Hospitalets gaard som for er melt, som Haagen paaboede, hand beretter self at hafue gifuet i bøxel 11 Rdr. war dog iche indført i bøxel Zedelen udgifuet af Hl. Efuert mejer, under egen haand Dat. Thrundhiem den 24 febr. 91, huilchet hand beretter iche at hafue bekommet før nest afvigde hsøt, i schaar anden.

Laritz Reiten war indstefnt for Egteschabs bøder med sin hustrue Marit Rasmusdaatter Oxaal, hand belaae for tiden, hand er soldat, hun bøder effter loven 4,5 ort.

Joen Molden i Werren war indstefnt for lejermaal med en quindfolch Rannj, Ingen af dennem møtte, Kand iche bevisis at Joen war loulig stefnt, ej heller quinfolchet, tj beroer dette til lovlig warsel.

Bøggde lensmand Niels Larsen paa Boesnes hafde ladet stefne Olle Andersen Bartnes, for hans u-tilbørlige fremfahrt med en lodtz Zedel paa Stemplet Papir, af schiffte for Walteren udsted, Stefningsmendene Olle Olsen Werdahl och Lars Torbersen Werdahl, afhiemlede deris warsel effter loven, hand blef lovlig paarobt, mens møtte iche, thj foreleggie hand laugdat at møde til nest thing.

Kom for Retten Mons. Fendrich Giert Olsen paa Brastad, och frem Kaldte Evert Michelsen Kløfstad som hafr Pantsat hannem sin oddels godtz i formelte Kløfstad Et Spand 8 ml, imot 31 Rixdl. hand hannem med forstragt hafr, huorpaa Fendrichen fremwiste Pantebref, som er for Retten publ., Evert møtte och tilstod samme Pant, och ydermeere at hand med Giert Olsen er foreenet och forligt, at hand schal hafue samme godtz til oddel och ejendom for 1/2 Rdl. à m och blifuer Efuert Kløfstad Giert Olsen schyldig = 9 rdr 3 ort, naar ofuerschrefne godtz er betalt som formelt, huilchet hand for Retten tilstod, Ellers blef samme godtz lougbøder til neste frender, om nogen det wille indløse.

WelEdle Hl. Capit Ifr Monsen for Retten fremkom, och hafde ladet stefne Hl. Jachob Jørgensen Wesseltofft, at høre paa prov och widne udj de sager och for huis hand tilforn hafe weret indstefnet fore. Hl Jachob blef paarobt och møtte iche, Stefningsmendene thuende under officer nemlig Serg. Hans Luechen och Corpolat Christen Lønom møtte och afhiemlede warselen at were scheed til Hl. Jachob paa den maade som før indført, och war Hl. Jachobs Suar til dennem, at hand iche wilde høre nogen widne och ingen widne hafde hand, mens naar de Kom for Prousten da schulle de Suarhis med, eller for lande modet Capit protesterit och formeente at Hl. Jachobs ude blifuelse och bort rejse, iche bør forhindre widners forhør effter loven, mens hand at vere pligtig at betahle hannem hans omkostning, blef her om saaledis afsagt.

Ommend schiønt Hl. Jachob Jørgensen Wesseltofft wel er bevist huad Actioner hand med Hl. Capit Ifr. Monsen hafr, saa burte don /: loven gemes :/ at were nafn gifuet, wed stefning, huer sag, huor for samme widner er indkaldet, och forøen det scheer, kand her i Retten ej noget wedgiøris.

Monsr. Fendrich Klifuet præsenterit for Retten och hafde ladet indstefne Olle och Joen Klet paa Røren for aawerch i hans Assignerede gaard Korns Schoug, i det de hannem uwidendis har hugget weed i hans schoug, eller hands quarters schoug, och brendt tiere deraf, de blef paarobt och møtte iche, Stefningsmendene nemlig Olle Evindsen Salberg och Peder Joensen Korn, af hiemlede warselen at were lovlig, de leggis laugdag fore til neste ting at møde.

Monsr. Friderich Timmerman møtte for Retten och paa Stifftschrifueren Sr. Oluf Knudtzen Hammers wegne hafde ladet i rette warsle forige Ko. Ma. foeg. Sr. Søfren Rasmussen for nogen Korn som Kircherne for wan och brød for ao. 1687 och 88 war beredet (Folio 26) at lefueris, Søren Rasmussen møtte iche och war forrejst til Thrundhiem, Stefningsmendene Lars Halde och Gollich Boesnes ofrhiemlede deris warsel at were lovlig, thj forelggis hannem laugdag til neste thing.

For Retten kom Niels Larsen bøggde lensmand som paa den ærærdig och høylærde mand Mag. Niels Musis Wegne af Thrundhiem, hafde ladet indcitere effterschrefne bønder her i tinglauget for Resterende landschyld och Rettigheder, nemlig Bent Følstad for Resterende schat for Ao. 91: 3 Rdr 2 ort 2 s, landschyld for 91 och 92: 4 Rdr landbehold 1/2 Rdr, fierde Penge 1/2 Rdr, Bent møtte och wedgich gielden, hafde ingen bog, Peder Følstad schat for 91: 2 Rdr 3 s, landschyld for 91 och 92, 4 Rdr, landbehold 2 ort, fierde Penge 1/2 Rdr, Olle Schielstad, fordris for landschyld til magr. Muus for 3 aar, nemlig 89, 90 och 91, aarlig 2 Rdr er 6 Rdr, med fierde Penge effter loven, Olle Schielstad møtte och Kand iche benegte hand io er schyldig landschyld for ovenbemelte 3 aar. Niels Larsen protesterit dom ofr Bent och Peder Følstad til Nam och wurdering effter loven, som saaledis blef afsagt:

at de bør betahle huis de som ofuer schrefuen med Resterer inden 15 dage effter loven, under søgning ved nam och wurdering i deris boe och midler med samt i omkostning begge = 5 ort, Oluf Schielstad angaaende, Delaterit Niels Larse til Lefangers marchet først kommende.

Kongl.mayst. foeget Sr. Rasmus høg begierte Thingswidne om Kongl. magstr. øde och forarmet godtz, her udj tinglauget huor af de fulde Intrader iche hafr weret at indbringe for inde werende aar, mens bort lejes och brugdis paa Effterschrefne maade, Horberg = 4 øre 8 ml, brugis af en forarmet Enche, for schatten och Knegteleeg, afgaar landschyld = 1 Rdr 1 ort, leding 3 ort landbehold 1 ort 23 s, prov.schat 1 ort 23 s, Horberg 4 øre 8 ml, laae øde er bevilget Joen Lars frj for schat och alle udgiffter paa 3 aar fra Nytaar 1690 afgaar lejlendingschat 4 Rdr 1 ort 8 s, Landschyld 4 Rdr 1 ort, leding 3 ort, Kiolp. 1 ort 16 s, Regim.Penge 3 ort 8 s, prov.schat 1 ort 23 s, landbehold 1 ort 23 s, Hogstad, Casserit Dragun quarteer schylder 5 øre, och laae øde, brugis af en fattig Enche for 5 Rdr, afgaar landschyld 4 Rdr, leding = 3 ort 8 s, prov.sat 2 ort 6 s, Kiolpenge 2 ort, Regim.Penge 1 Rdr landbehold 2 ort 6 s, Lygnstad 2 Spd 1 øre 4 ml, ligger øde, der paa er auflet høe 16 sommerles à 1 ort er 4 Rdr, Er Saaet 6 melling agger à 20 s er 5 ort, tilsammen 5 Rdr 1 ort, afgaar paa landschylden 4 Rdr, 3 ort 16 s, leding = 1 Rdr 16 s, prov.schat 3 ort 5 s, landbeh. 3 ort 5 s, Kiolpenge 2 ort 16 s, Regim.Penge 5 ort 8 s, Gousen 3 Spd 1 øre, halfue Parten brugis for = 6 Rdr, paa den anden halfue part er auflet 12 sommerlas høe à 1 ort er 3 Rdr, saaet 5 Mellom Agger à 1 ort er 5 ort, tilsammen 10 Rdr, 1 ort, afgaar paa landschylden 8 Rdr, 3 ort, leding 1 Rdr. 2 ort 16 s, landbehold 1 Rdr 11 s, Grønnisbye = 1 Spd brugis af Joen for = 3 Rdr, afgaar landschyld 3 Rdr, leding = 2 ort, landbehold 1 ort 8 s, prov.schat 1 ort 8 s, Kiolpenge 1 ort 16 s, Regim.Penge 3 ort 8 s, Grønisbye 1 Spd, brugis af Peder Larsen?, paa obenbemelte maade afgaar ligesom paa den nest forschrefne tilsammen 5 Rdr 1 ort 16 s, Lille Werstad 1 Spd, brugis for schatterne och Knegten af Ifr, afgaar landschyld = 3 Rdr, leding 2 ort, landbehold 1 ort 8 s, prov.schat 1 ort 8 s, Gran 4 øre 6 ml, brugis af Frederich Timmerman for schatterne afgaar landschyld 4 Rdr 1 ort leding 2 ort 16 s, landbehold 1 ort 20 s, Gran 4 øre 3 ml, brugis af Karen Sl. Michel Pedersens for schatterne, afgaar landschyld 3 Rdr. leding 3 ort, landbehold 1 ort 20 s, Werdahl 2 Spd, brugis af Niels Larsen for 6 Rdr, afgaar landschyld = 4,5 Rdr, leding 1 Rdr, Kiolpenge 2 ort 16 s, Regim.Penge 5 ort 8 s, prov.schat 2 ort 16 s, landbehold 2 ort 16 s, Werdahl, Henrich Just, brugis for schatterne och Knegten, schylder 4 øre, afgaar landschyld 4 Rdr, leding 2 ort 16 s, landbehold 1 ort 19 s, Indgier 2 Spd, brugis af Peder for schatterne och Knegten, afgaar landschyld 6 Rdr, leding 1 Rdr, landb. 2 ort 16 s, (Folio 29) Indgier Hans, schylder 1/2 Spd, forarmet, afgaar landschyle 1,5 Rdr, Reiten, brugis af Lars Øreisen, schylder = 2 Spd, brugis af en forarmet Mand for schatterne, afgaar landschyld = 4 Rdr, leding 1 Rdr, landbehold 2 ort 16 s, Hansaas = 3 Spd 19 ml, brugis Soren Rasmussen for schatterne och Knegten, afgaar landschyld = 7 Rdr 16 s, leding 1,5 Rdr, landbehold 1 Rdr 9 s, Ring 1 øre 18 m, brugis af Hl. Jachob for schatten och Kngten, afgaar landschyld = 1 Rdr 3 ort, leding 1 ort, landbehold 20 s, prov.schat 20 s, Aarfeld 1 øre, brugis af Hl. Jachob paa ofuer benefnte maade, afgaar landschyld 1 Rdr, leding 16 s, landbehold 11 s, prov.schat 11 s, Quistad = 6 Spand beboes af Sr. Rasmus Høg, En meget dyre lagt gaard, som hand paa tinget opbød til huom der wil antage, for moder underdanigst hand blifr forschaanet for landschylden som er = 18 Rdr, Kurven 1 Spd, 20 ml, war gandsche forfalden paa biugning och under fæfod, Niels Olsen hafuer for dis brug, derpaa dette aar biugt et fæhuus, Kand Koste 6 Rdr, afgaar lejlendingschatt 3 Rdr 3 ort 8 s, leding 2 ort 16 s, landschyld 3 Rdr, prov.schat 1 ort 18 s, landbehold 1 ort 18 s, Kiolpenge 1 ort 16 s, Regim.penge 3 ort 8 s, Klet 1 Spd 8 m, brugis af Anders for schatterne och Knegter, afgaar landschyld = 3 Rdr, leding 2 ort 6 s, landbehold 1,5 ort, Grindberg 2 Spd 4 m, brugis af Syfr for 7 Rdr, afgaar landschyld 2 Rdr 16 s, leding 1 Rdr 12 s, landbehold 2 ort 18 s, prov.schat 2 ort 18 s, Kiolpenge 2 ort 16 s, Regim. 5 ort 8 s, Ofuerberg 1 Spd 12 m, brugis af Rasmus Olsen for schatterne och Knegten, afgaar, landschyld = 3,5 Rdr, leding 2 ort 8 s, landbehold 1 ort 13,5 s, Steenstad? 1 Spd 19 m, øde, bekommis i Engeleje 3 Rdr 3 ort, afgaar, landschyld 3 Rdr, leding 2 ort 12 s, prov.schat 1 ort 16 s, landbehold 1 ort 16 s, Kiolp. 1 ort 8 s, Regim. Penge 2 ort 16 s, Bonde lensmanden Niels Larsen boesnes med laugrettet och meenige almue, tilstod at forschrefne gaardens tilstand och beschaffenhed, sig forholder, som indført Er.

Paa Stifftschrifueren Sr. Oluf Knudtzen Hammers wegne præsenterit for Retten Monsr. Friderich Timmerman, och begierte tingswidne for Effterschrefne gaarder och gaardtzparter som gifuer landschyld til Effternefnte Kircher huor af udj Effterfølgende aaringer intet hafuer werit at bekomme, formedelst de samme legger øde och brugis for schatterne, nemlig Wang 1 øre til Lexwig kirche, legget øde Ao, 88, 89, 90, 91, Flachenberg 2 Spd. 1 øre 6 m, hafuer lagt øde 89, 90, 91, legger til Werrens Kirche och brugis for schatterne, Watten 1,5 Spd, brugis for schatten och legger til Saxhoug Kirche, ingen landschyld hafuer weret at bekomme for a=89, 90 och 91, Wang Bahce Closters godtz, schylder 1 øre til Saxor Kirche, legger øde och brugt for schatten 1689, 90 och 91, Jørsatd schylder til Saxor Kirche 4 ml, Canich godtz och øde for 89, 90 och 91, Gran 16 m til Saxor Kirche, legget øde 89, 90, 91, Kongens godtz, Lyngsstad Kongens godtz gifuerlandschyld til Saxo K. 16 m, ligget øde pro.Ao. 88, 89, 90 och 91, Hoberg Kongens godtz, hafr weret brugt for schatten 1689, 90 och 91 gifr landschyld til Saxhe Kirche 4 ml, Ydstad geistlig godtz gifr landschyld til Solberg Kirche 12 m, weret øde 1689, 90 och 91, Grindberg 4 ml, til Solberg K, Kongens godtz, weret øde 87, 88, 89, 90 och 91, Kurfuer 8 ml, Kongens godtz, weret øde 1689, 90 och 91, Sand Hospitals godtz, schylder til Wesing? Annex k. 1 øre weret øde 1689, 90 och 91, Reiten 2 øre Kongens godtz, weret øde 89, 90 och 91, Ingul 10 ml, til Mære Kirche, weret øde 1689, 90, 91, Ydstad 1/2 Spd, til Mere Kirche, weret øde 1689, 90 och 91. Præbende godtz: bøggde lensmand Niels Larsen, med laugrettet och meenige almue bevidnet och tilstod at forschrefne gaarder er af tilstand och beschaffenhed, som ofuer meldet Er.

Til Rettens betiening udj tilstundende aar, blef opnefnt effter Mandtallet, loven gemes, Effterschrefne otte mend, Peder Jørstad, Niels Klep, Peder Klep, Bent Farbo, Olle Farboe, Roel Haldset, Rasmus Stoche och Jachob Stoche.

(Folio 30)

Frederich Timmerman begierte iligemaade Thingswidne om en gaard paa Røren i Inderøens gield schylder til Malvig Kirche 1 Spd, som laae øde ao 1688, och forholder sig saa i Sandhed.

Anno 1692 Mandagen den 24 octobo blef holdet ordinarie Ting paa Forberg paa Ytterøen, ofrwerende Kongl. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, med otte Laugrettis mend, nmelig Olle Sandstad, i hans sted Anders Kiølswigen, Lars Myr war stefnt, i hans sted Olle Berg, Arn Rørvigen, i hans sted Peder Wansvig, Olle Baarsen Gieldberg, Hans Noruig, Olle Westerhuus, Arn Solater och Olle Neder Erstad.

Weld. Hl. Stifftambtmands missire til fogden om Kirchernes Indraders forpagtning, blef udj meenige almues paahør pbul.

Madts Ollufsen lod læse sin bøxel Zedel paa thoe Spand i den Kongens gaars Øfre paa Ytterøen, som Maren Sl. Amund Andersens for hannem godwillig hafuer opladt, gifuet i bøxel 13 Rdr 1 ort 8 s, under fogdens Sr. Rasmus Høgs haand och Zignete, Dat. Quistad den 23 Aprl 1692.

Erich Olsen Norvig war indstefnt for løs lejermaal, med Anne Hansdaatter der sammestedtz hand møtte for Retten och beretter at hand er fød paa Søgstad? i schougen Drag. quarteer och er antegnet der i Rullen, imidlertid har hand tient her paa Ytterøen udj=3 aar, och siger hand i fremtiden wil Egte den hand har besofuet, huorom hand ingen wis tid Kand sige, Er en ung dreng och ejer aldelis intet til bøder at udgifue, Thj er hand til dømt at straffis paa Kroppen.

Anne Hansdaatters fader Hans Norvig, paa hendis wegne bad om naade paa hendis wegne, hun er gandsche ung och intet ejende udj bøder at udgifue, hand af sohnet hendis sag med Kongl. mayst foeget med thoe Rixdl.

Peder Pedersen Traset war indstefnt for lejermaal i hans Egteschab, med Malj Andersdaatter, Kalundahl, legge paa (Mosuigen strøket over) hand for sin Person bør straffis paa hans yderste formue, ?folchet er fattig och hafr intet at bøde med, bør straffis med fengsel paa Kroppen.

Thomas Caspersen Grande och Berit der sammestedtz, war stefnt for lejermaad de er trolofuede och hand Soldat ved marinerne, hun er tildømt at bøde 4,5 ort.

Joen Olsen i Norvigen paa Wennj grund i Mosvigen blef forligt med bøygde lensmand paa Inderøen Niels Larsen om en gieldtz Sag, imellom bemelte Joen och Anne Sl. Hl. Peder Bredals, at hand schal betahle til Niels Larsen paa den høderlig Matronis wegne 4 Rdr nemlig de 3 Rdr til nest Kommende waar och den fierde til høsten nest effter, under søgning i hans moes midler wed nam och wurdering effter loven.

Lars Oudsten hafde ladet warsle Morten Gildberg och Olle Gildberg for de hafue wej tilføre ofr hans agger och Eng, de møtte och beretter at de hafr altid saaledis hafft deris Siøwej ofr Oudstens agger och Eng ofr 30 aar, thj bør de niude det fremdelis som hidindtil, dog at de iche giør Oustens opsidder nogen schade paa hans wold eller gierde wider en de Kiører den Wej, som stedtze hafuer werit i brug, och bør de halde samme wej i hefd med bruer och Klopper, som ansuarlig.

Olle Sandstad hafde ladet stefne Lars Myhr for et støche toug, af haar, paa 17 fafne, som hannem er frastaalet i Lars Myrs Nøst, huor hand hafde lof at bruge til SiøRedschab nest afwigte høst. Lars Myhr møtte och hafde med sig et støche gl. haartoug paa ungefehr 9 fafne, huilchet Olle Sandstad sagde at were sit toug, Lars Myhr truet imod sagde det sit at were, Paa begge sider war ingen widne mens Olle Sandstad Refererit sig til Prov och widnisbyrd och begierte sagen maatte opsettis til neste ting, huilchet och hermed tilladis, och Parterne paa begge sider til samme tid at indstefne huis til Sagens opliusning Kand tiene.

Hans och Niels Fremgaard af Mosuigen hafde ladet stefne Madtz Stordahl der sammestedtz for u lovlig schoughugst. Madtz Stordahl møtte och suarede at hand hafe iche hugget lengere end hans farmand for hannem i sin Rett march och lejende gaardtz tilhørende. (Folio 31) Effterdj denne Sag er af den beschaffenhed, at der udj iche Kand Schiønnis, førend det Kommer paa aastedet, thj hensiddes det der hen, af der paa anchende, til lovlig grandschning och paa Kiendelse, effter foregaaende warsel, och i Jordejernis eller deris fuldmegtigens nerverelse.

Anno 1692 Onsdagen den 9. November blf Retten Extraordinarie betient paa Saxor paa Inderøen, Effter høy Edle och welbaarne Hl. Justitz Raad och Stifftambtmands Kongis befalling, paa Edle och Manschafte Thosten Larsen Bejer, Bestalter Fendrich wed Enfanteriet hans Suppl. ommende, angaarden nogle widners forhør, om Et schinfu? Welbemelte Fendrich hafde annammet paa Hallom paa Røren her i Prestegieldet, nest henwigte Suensche side schulde tilhøre en Suench mand nafnlig Anders Knudtzen schreder, med widre dissen indhold, Dat. den 25 8bo. 92. ofuer werende Kongl. mayst. foeget Sr. Rasmus Høg med otte laug Rettis mend, nemlig Peder Woløen, Guner Leeren, Bent Røtwold, Morgen Wang, Olle Nes, Jachob Bruaas, Niels Wang och Rasmus Ulfuen.

Fendrich Bejer indgaf en schrifftlig Kaldtz Sedel huor med hand ind Kalder Peter Scheevig af Thrundhiem, som sagsøger och angifuer i denne sag, til i dag at møde och høre paa widnisbyrd dis angaaende, Dat. ? den 26 Oct. 1692, findis paa schrefuet af Tuende mend Lars Olsen Brevig och Mons Larsen, at were anKyndiget och ? deraf weret i Peter Scheevigs huus udj Thrundhiem den 26. Oct. nest henvigt, Peter Scheevig blef trende gange liudelig paarobt, mens war iche at finde, ej heller nogen paa hans wegne, ? ? fremkaldet de ? ? Lars Hallom paa Røren. En tieniste? afde? i Beværing?, samt Ander Kren? nu paa Jørstad. Mons Ellensen da boende paa Hallem och nu huusmand paa Rørens wald, Peder Andersen Bechlien af Werdahlen som schulde were hos den tid da hand udtoge samme schrin, de samtlig møtte, Fendrichen begierte och paastodat widnis biurdene maatte forhøris, Effterdj Krigs forhøret, som af Peter Scheevig er begiert, schal holdis i Thrundhiem nest Kommende den 14 Nov. saasom hand dertil er stefnt, paa det hand kand hafue noget af fremwise wed Krigsforhøre, som foresagt, her blef gifuet til af scheed, Effterdj Peter Scheecig som er uden laugeComst, iche hafuer faaet warsel effter lovens første bogs 4 Capit, 8 Artikl. och hand iche hafuer taget wed gienmæle, Saa Kand iche nogen widnisbyrd føris, eller gifuis beschrefuen, før lovlig Kald och warsel er scheed Effter lovens 1st Art. i forbemelte Capit.

Anno 1692 Løfuerdagen den 17 Decembr blef Retten Extraordinarie betient paa Fos paa Stadtzbøygden, Effter HøyEdle och welbaarne Hl. Cancelie Raad och Laugmand Dreiers befahling naadst Committerit i Slodtzloven, udj en sag imellom Rens Closters forwalter, welagtbahre och welfornemme Mand Rasmus Krog, paa den eene side och Kongl. mayst. Sorenschrifuer ofuer Fosens fougderj, welagtbahre och welforstandig mand Christopher Grøn paa den anden side, angaaende nogen tuistighed om en arfueschiffte forretning paa samme gaard Fos, Effter Torgeir Fossis quinde huor med welbemelte Krog, formeener Sorenschrifueren Christopher Grøn, iche saa Rettligen schal hafue med omgaaitz, som loven befahler, Neruerende Effterschrefne Laugrettis mend af samme Tinglaug, Olle Fredrichsen Ofr schot, Olle Olsen Solom, Johan Hansen Ofr schot, Olle Olsen Ofr schot, Hans Amundsen Heglj, Erich Olsen Hogstad, Børe Friderichsen Wattengaard, och Rasmus Larsen? Ersland?, Kongl. mayst foeget høyagtbahre och welfornemme mand Lars Pedersen Brøndlund, som Retten, Effter welb. Hl. Stifftambmands beefalling (Folio 32) war beordret at ofrwere, møtte iche, Enddog Rasmus Krog med tuende proc och widne, beviser at i Sr. Brønlundtz gaard fieldver er lefueret Copie af samme ordre onsdagen den 7 hujus, til hans hustrue, udj hans frawerelse, thj formeente Sr. Krog at Retten derfor iche bør spildis, de widne som lefuerte befaling til samme? war Hans Solj och Anders Falloen, som det for Retten tilstod.

For ommelte begge befallingen med ofuer staaende Suppl. blefue lest och paaschrefuen.

Kaldtzmendene Arn Hansen Schæle och Peder Olsen Sr. Rasmus Krogs tiener, bevidnet ved høyeste æd med opragte fingre, at de war udj Sorenschrifueren Christopher Grøns huus i Biugnen, i dag maaned forleden och gaf Christopher Grøn warsel och talte med hans tieniste Pige, Suneve, udj Grøns fraverelse, at møde i dag paa Fos, och suare til den Sag angaaende Thorgeir Fos och Rasmus Krog. Sr. Rasmus Krog producerit en laugtings dom afsagt af welEdle och Welbe. Hl. Secretaren Abraham Drejer udj laugmandtz sted af sagt in Febr. 92. huor udj hand henfinder denne sag til Sr. Grøns werneting, der udj af en Upartisch dommer først at paa Kiendis, med widre dissen formelding,

Paa Sr. Christopher Grøns wegne møtte hans tiener Monsr. Uldrich Friderich Beverloe, och fremgaf hans schrifftlig Jordbog, huor udj hand formeener sig iche at hafue faaet lovlig warsel, och Rasmus Krog ingen søge hafr hannem saa nidKierligen at søge med widre disser nidfald blef lest och paa schrefuet, Dat. Biugnen den 15 Dec. 1692. Sr. Rasmus Krog formeente at Effterdj Sr. Grøn befindis at hafue faaet lovlig warsel, widnisbyrdene da bør forhøris, saa som en part af dessem hafr lang wej och er wit fraboende, andre er gamle folch och befrychtende at hendøe, Først fremfordret Sr. Krog arfuingerne nemlig Anne Poelsdaatters arfuinger fra Lenvigen, Poel Olsen tiendende hos Niels Suendtzen Judergaard der sammestedtz, Joen Olsen tienende paa Island 13 à 14 aar gammel huis fader lofuer och børe paa forben. Island, och Anne Olsdaatter Island alle fra Lenswigen, de tuende som were myndige nemlig Poel Olsen och Anne Olsdaatter, Effter aflagde Ed bevidnet, at de were wenlig och wel forligt med Thorgeir Fos om deris arfue lod, huorfor hand schulle gifue dennem tilsammen paa en Søsterlod, otte Rixdl. som war hen wed Et aar effter deris Moster bemelte Thorger Fossis husums var død, iche heller hafuer de begiert schrifueren til schiffte at forRette, for det 3die om de were warslet eller wiste naar schifftet schulle holdis, huor til de suarede: Nej de wiste af ingen schiffte at sige. Dernest, Marit Poelsdaatter Søn Poel Olsen Fos, Effter aflagde Eed, och tilspørsel bevidnet och tilstod, ligesom de forige, at hand war forligt med sin morbroder om otte Rixdl. i arf uden nogen anche eller fratrydelse, 2. at hand ej hafr begiert eller wiste af Sorenschrifuerens schiffte forretning forend hand Kom derpaa stedet, Endelig blef frem kaldet Christopher Poelsen, boende paa Fos, och broder til Torgeir Fossis afdøde hurstrue, som Effter aflagde æd widnede och suarede til Rasmus Krogs Spørsmaal, at hand war forligt med sin Suoger om arfuen foruden schiffte, saa hand hafde intet derpaa at anche, och at hand iche hafde begiert Sorenschrifueren til schiffte forretning, iche heller wiste af hans til Komst førend hand Kom paa stedet, Knud Sche? war ochsaa indstefnt at widne i denne sag, hand suarer at hand en gang for laugtings Retten hafuer aflagt sin æd, och der widnet sin sandhed, thj stædis hand iche widne til forhør for under Retten, Isach Brøschuffte war iligemaade indstefnt, mens war iche tilstede da hand blef warslet och ej heller weret hiemme siden. Rasmus Krog formeente Thorgeir Fos burte giøre sin æd, och suare Christopher Grøn sagen paa, Effterdj hand iche wil møde och Suare i retten (Folio 33) och Endelig at Christopher Grøn maatt foreleggis en wisse tid och dag at møde och Suare til sagen, sammeledis Isach Brøschafft den breammede tid at møde och sige sin sandhed saa wit hand er wist, blef denne gang afsagt:

Effterat Parterne ej hafde denne gang, widre at fremføre.

Effterdj bevisis med kaldtsmendenes afhiemlede mundtlig warsel wed deris æd med opragte fingrer, at Ko. Mayst. Sorenschrifuer ofr Foesens fougderj Sr. Christopher Grøn, hafuer faaet lovlig warsel, til i dagsti møde, thj leggis hannem laugdag for udj egen Person at møde her paa Fos, Thisdagen den 10 Jan. nestKommende at Suare til Torgeir Fosis och Rasmus Krogs beschyldning, Iligemaade hafuer Isach Brøschifft til samme tid at møde och at legge sin widnisbyrd, huilchet Sr. Rasmus Krog betieneligen wedkommende forstendiger

.