Tingbok Inderøy Fougderj 1691

Anno 1691 mandagen den 19 January, holtis ordinarie ting paa Thessen i Beedstad Prestegield, Som ellers effter burde were holdet den 16. hujus passato, och formedelst forfald blef hensat, til Rettens betiening war nerverende 8te Laugrettis mend, Supra fol 73 indføhrt, ofrverende Ko. mayst foeget Sr. Rasmus Høg, bondelensmand Anders Scheevig med meenige almue, samme dag tingsøgte.

Blef allerunderdanigst publicerit Copie under, udj Slodtzloven, Welb. Pieter Drejers Hand, Kongl. Mayst allernaadigst udgange patent, om høyeste Ret, som udj nerverende aar holdis den 25 May, Dat. Hafn. den 15. Nov 1690.

Capitals och Lande taxten blef liuderligen for Kyndet, for afvigte aar 1690, sat paa Thrundhiems Capital den 18 9br. nest forløben. af Eldbm. Hl. Cancelie Raad Pieter Drejer, samt Vellr. och høyær. Hl. Bischob D. Peder Krog.

Paa den ærwærdig och hæylærde Mand Mag. Simon Hofs, Rector Honorius udj Thrundhiems Schole, samt Canonius Capitur der sammestedtz, hans wægne, Erstediget for retten ?-agtbahre och fornemme Christopher Dorph, som fremlagde en stefnings Sedel Dat. Thrundhiem den 23 Aug 1690, huor ved indstefnis karen Sl. Commischr. Michel Pedersens paa Sundenes paa Inderøen, samt monsr. Christian Wittorp der sammestedtz, angaaende Uduig saug her sammestedtz, huilchen mag. Simon Hof, effter opbud hafr Kiøbt paa en offentlig auction, mens iche af de opbindende Kand hiemlis, and wider, huorom forhen protocol fol. 74, som indtil i dag til endelig dom er optaget. Stefnings Zedelen findis paa schrefuet, af bonde lensmand paa Inderøy Niels Laursen at were forkyndt paa Sundenes, de 20 decembo, nest afvigt udj Hans Saxors nerverelse.

Item en Stefnings Sedel til Ingbret Uduig, nu paa Bartnes, Saa velsom hans Suoger Anders Hegge, at fremvise och tilstaae for Retten huad prætetioner de Kand hafue paa Ermelte Soug, som stod paa deris forige odelsgaard, Uduig grund, nu afhendet til ærwerdig hæderlig och wellærde Mand Hl. Oluf Dorph, Sogne Præst her paa stedet. Ingbret møtte och tilstod at hand war lønlig stefnt, Paa Anders Heggis vegne war indmegtiget monsr. Friderich Timmermand.

Dernest, mag. Simon Hofs, under Egen haand for fattede Indleg, huor udj hand protesterer och for meener, at Effterdj hannem iche hafr weret tilschichet rigtig adkomst brefue, och adtschellig prætentioner falder paa samme brug, saaledis for den forfaldne grundleje, mange aar har weret ubetalt, med mange andre indfallende Defloulteter?, som har forhindret hannem samme brugs samt settelse, End dog hand Pengene lenge tilforn har maat betahle, huilche hand igien prætenderer, med Interesse och processens omcostning, med wider dis indhold, Dat. Thr. 21? Octobo 1690.

Hl. Oluf Dorph I rette lagde sin schrifftlig protest imod Ermelte saugs hiemmel, til forn weret i retten den 12 Octobr. 89, huor om Supra protocol fol 34.

Ingbrit Ingbretsen Bartnes war for retten som tilligemed paa sine børns weigne beretter at der Resterer otte aar grundleje af ermelte Uduig Saug, Imidlertid hand och hans Wersøn Anders Hegge brugte ermelte Uduig, som war 9 aar (Folio 89) indtil 1689 aars udgang, huor dennem et aar er betalt, Ellers beretter Ingbret at hafue en Saugtros af Jern = som hand tog paa Saugen, af frygt, at den schulle blifue bortstaalen, effter Saugmesterens anledning, Item et Saugblad som Anders Hegge hafr.

Paa Karen Sl. Michel Pedersens wegne, saa velsom paa Christian Wittrops, møtte bonde lensmanden Anders Schevig, och fremgaf en, imellom afgangne forige Kongl. mayst. foeget her pa stedet, Sl. Søren Andersen, och den tid, Uduigs Opsidder, och Endeel der udj ejende, afgangde Peder Pedersen, oprettet Contract, huor udj forlofuis Søren Andersen paa samme grund at maa opsitter en Saug, imod aarlig grundleje = 3 rdr. Dat. Scheevig den 9 Marty 1672. Anders Scheevig hafde iche wider her til suare, sider end hand beretter at Christen witter formeente, grundlejen at were betalt indtil den tid at schifftet stod paa Sundenes.

Ingbret Uduig formeente at hand bør niude den resterende grundleje, effter Contracten, och at Saugen er forfalden til hannem och hans med arfuinger, eller den grunden nu tilhører. Christopher Dorph, effter mag. Hofs i rette settelse, begierte dom i sagen.

Er afsagt:

Effterdj intet bevisligt produceris er fremleggis, naar der er betalt grundleje sidst af den omtuistende Uduig Saug, som er effter ved Kommendis fordring for 8te aar, och der i rette lagde Contract, tilholden, at saa lenge grundlejen aarligen betahlis schal uforanderlig, samme brug niudis, som strider imod Contractens indhold, til med hafr hans hæderwærdighet Hl. Oluf Dorph fremlagt sin protest imod ermelte Saugis hiemmel, ofr huilchet mag. Simon Hof er blefuet forhindret, at føre Saugen i brug eller sig til nøtte, Thj bør de hos monsr. Christian Wittrop, for samme Saug nedst Penge, schadis løs at igien betalis imod processens omkostning = 4 rdr.

Waar af bonde lensmanden indstefnt effterschrefne for løs lejermaal,

 1. Anders Joensen Malmo, besofuet Karen michelsdaatter paa Bratreit, møtte iche, lod ej heller liuse nogen lovlig forfald, och foreleggis laugdag til neste ting at møde
 2. Anne Larsdaatter Øfnet, tienende for amme hos Hl. Oluf Dorph, besofuet nu anden gang af Joen Olsen Forsnes, som effter hendis beretning, scheede paa Øfnet, hand møtte iche, och er forelagt Laugdag til neste ting, Hl. Oluf Belefr paa hendis wegne, om Wor herre sparer hans barn och hende lifuet, ved aaritz udgang, at betahle for hende den løn hun hos hannem Kand fortiene, som Kand were = 4 rdr.
 3. Jop Jachobsen Brechen, med den hans nu ægte hustrue, Karen Larsdaatter, møtte iche, forelagt at møde til neste ting, Er nu Soldat.
 4. Lars Andersen Homnes och Rannj Erichsdaatter, møtte iche,

Reens Closters godtz, huor stigten henfører Oluf Christensen Soldat, huusmand paa Sanden, hafde ladet i rette Karen Tharaldsdatter, som er gifft med Olle Halduorsen, for medelst hun schal hafue schielt hannem for tiug och schielm, huilchet hand beviser med bonde lensmand Anders Scheevig och Erich Rande. Da effterdj hendis Mand er iche stefnet, som hendis hosbonde, som hendis hosbonde, som beroer her med til neste ting. Da ermelte Oluf Christensen tillige med Olle Halduorsen hafr effter lovlig stefnemaal bør møde til Sagens uddrag.

Høyagtbahre och Welwise Raadmand i Thrundhiem (Folio 90) Sr. Jens Bing, forige forwalter ofr Reens Closters godtz, hans fuldmegtig tiener Jens Pedersen, hafde for Retten ladet ind Kalde, effter foregaaende lovlig stefne maal, Effterschrefne Reens Closters bønder, for Resterende Rettigheder, saa som Henrich Hyld for ao 80 4 rd 1 ort, møtte iche, Anders Homnes, 2? rdr 2 ort 19 s for 88, hand formeener intet at vere schyldig, beraaber sig paa sin bog, som findis hos ?ctzige forwalter Sr. Rasmus Krog, med wider hans prætentione, som opholdes til neste ting, da parterne møde och Anders imidlertid at med hafue sin bog, Erich Andersen Homnes bøxel 10 Rdr, hand møtte och beretter iche at hafue nødt den frjhed, som bøxel Sedelen indeholder, huorfore hand formeente den ej at bør betahle, hand schal møde til neste ting at fremvise sin bøxel Sedel, Olle Westervig for 86, 87 og 88 6,5 Rdr, møtte och wegich, Ingbret Ystm. for 88 1 rdr 3 ort 20 s, møtte iche, Jørgen Røemoe for 88 5 ort 16 s och dompenge 20 s, møtte och wegich, mens hafde iche sin bog, som er taget af Clemet Dahl, Gabriel Rennes for 87 och 88 3 rdr 1 ort 16 s, møtte iche, Niels Lj fordris for 1 rdr 20 s, wegaar = 2 ort och dompenge 20 s, Lars Honfet 4 rdr, wedgaar, Johan Herwig, møtte iche, Olle Opurving? fordris for = 2,5 ort, vedgaar, Per Sprouden 7 ort 16 s, wedgaar, Olle Jenschuus = 6 rdr, møtte iche, Joen Corporal Øster Wigen = 6 rdr, wedgaar, fuldmegtigen begierte dom ofr de schyldige effter loven.

Afsagt:

De som wegaar at were schyldig, bør inden 15 dage betahle Effter loven, uden søgning i deris boe ved indførsel och Wurdering i Deris boe och midler med udj om Kostninger 2 rdr 2ort, de andre foreleggis som i agten indført til neste ting at møde i rette mod derig bøger och andet huor med de agter fordringen at afbevise.

Anni 1691 den 21 January blef holdet ordinarie ting paa Bye i Stodtzgield, med almuen der sammestedtz ofr werende Kongl. mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, samt til rettens betiening de 8te Laugrettis mend, effter mandtahlet, som retten bør betiene, nemlig Olle Quam, møtte iche, udj hans sted, Christopher Souder, Peder Aasued war siug, hafde bestilt udj sin stad, Ifr Grøttum, Erich Weenis, Andfind Olsen Gudingen, Olle Johansen ibm, Andfind Michelsen der samestedtz, och Olle Nilsen Gudenom, i hans sted Anders Houg Item Rasmus Flægstad, udj hans sted Rasmus Thiltnes.

Capituls och Lande taxten blef for tilstede werende almue liudelig lest och for Kyndet, Iligemaade Kongl. Mayst.. Patent om høyst. Ret, som udj nerverende aar er berattmet den 25. May, Dat. Hafn. 15 feb. 1690.

Capit Conrat Martin de Jeger, Lod opliude sin Stefdaatters odeldsgaard Oxaas, schylder til hende 1 Spand med bøxel ofr. som der en tid lang, formedelst mangel af opsiddere, self hafr brugt, om nogen den til brugs wil antage, Da at schal unde den bøxel frj, tilligemed, udj 3 aar frj for landschyld af den Spand welEdle Malen hans Stigdaatter ejer, samt med 22 3/4 Rd aabodtzfald som Niels Poulsen Er pligtig at betahle, huilchet schal vere til gaardens Reparation.

Marit Fastersdaatter Støedstad war ind stefnet for løs lejer maal med Olle Andersen Klef paa Snaasen, hun møtte iche, Enddog hun och til neste ting ting war indstefnt for det samme, (Folio 91) Da Kand hendis udeblifuelser iche opholde eller forhahle Kongens sigt, mens bør for hendis forseelse at bøde 12 lod sølf, som er penge 6 rdr, samt dompenge 1 ort.

Peder Quam hafde ladet Indstefne Lars Selj, for Slagsmaal udj schielderi, men ich af dennem møtte. Item til Prov udj Sagen Olle Schoemager paa SteenKier, samt Niels Quam. Da samtl. er forelagt laugdag til neste ting at møde, efter loven, saa vel som foregaaende lovlig kald och Warsel.

Joen Houg hafde ladet indstefne Salamon Gierstad, for hand hafr schieldet hans Koene for en trold Koene, som passerit for leden høst, Salomon benegter och fragaar at hand iche schielde hende for nogen trold Koene, huor paa hand wil giøre sin æd, Joen beraaber sig paa widnesbyrd, nemlig en Soldat Anders Ingbritsen Hegge, som nu iche war stefnt, Iten en tøs tienende hos Enchen Gunild Gudningen, som nu war tilstede, hun beretter at hun hører Salomon sige, dagen effter at ombem. schielderj schal were passerit, da hun gich och schaat i sin madmoders agger, hørte hun Koucher Karj effter Katten sin, Salamon giorde sin æd med oprægte fingre at hand aldrig har schielt hende for en trold Koene, mens som hun slog en bøtte wand pa hannem, sagde hand du slog som en trold, huor med Joen Houg och hans hustrue war fornøyet.

Noch war bemelte Salomon Gierstad indstefnt, for hand hafr slaget Michel Andfindsen Gudingen, en liden dren, som wogtet sin faders Creatur, som scheede dagen effter, nest af wigte Mechaelis, huilchet Salomon iche Kand benegte, som beretter at forbn. gietebarn tilligemed andre deris grander, forsetlig, drifuer deris fæ ud paa hans gaardtz lejemaal, och hand derofr i hastighed to en Kiep och slog ermelte dreng toe slag, hand blef forligt med drengens fader, Andfind Michelsen Gudningen at gifue hannem 1 rdr, och siden afseet med Kongens foeget, effter formue, saasom hand er fattig Kongens, bonde, der effterstaar med schatter och rettigheder och lidet er ejende til betalling, hand schal betahle for hans forseelse = 4 rdr, och forelegges for retten at holde sig fredelig, under disse bøders fulle betaling, med wider straf Kand paafølge.

Anders Hegge hafde ladet indstefne Escheld och Tarald Selj, for deris hester hafr giort schade paa hans korn udj aggeen, som legge bort i marchen. Tharald suarer her til at hans hest war første gang i Anders Heggis agger, da adtwahret Anders hannem at de her effter holder dennem der ifra, saa wilde iche tahle derpaa, huor effter strax lod sin het bort, och Kom der iche meere, for meener hand der med er frj, hand blef forligt med Eschild at schal hafue thoe woger hafre af ermelte Eschild Selj, dermed denne process ophefuet.

Paa ærw. hæderlig och wellærde mand Hl. Oluf Dorphs wegne Songe Præst i Beedstaden, war for retten Monsr. Friederich Thimmerman, som hafde tiltahle til en deel bønder her i gieldet for Resterende Landschyld och rettigheder, saa som Anders Schee, for Ao. 90, landschyld af 1 øre, 1 rdr, fierdspenge for 89 och 90, fordj hand schylden iche i rette tide effter loven war betalt, à aar 1 ort er 2 ort, til sammen 6 ort, møtte vedgich, Gierstad som Joen Andersen beboede, rester landschyld af 1 øre for Ao 85, 86, 87, 88, 89 och 90, aarlig 1 rdr er 6 rdr, Er Kongl. Mayst. gaard och øde, huor af fougden iche de fulde schatter Kand bekomme, Aal, af 12 ml. udj en øfn Kaldis Thuit, rester for anno 85, 86, 87, 88, 89 och 90, gaarden hafr legget øde och weret bevilget til brugs paa frjhed, indtil afuigte aar 1690, da den paaboende Johan Aas, suarer deraf, och bør betahle hl. Oluf 2 ort, Haltlinghuus rester til nytaar 91: 3 ort 16 s. De schyldige som var tilstedet belofuet straxen at indstille sig med betaling, och huis det iche scheer (Folio 92) inden 15 dage da at søgis i deris boe och midler ved nam och wurdering, med omcostning = 3 ort.

Hæderlig och høylærde Mand Mag. Peder A.? Johanius Conrector til Thrundhiems Schole, hafde wed sin fuldmegtig monsr. Anders Steensen ladet indstefne och tiltahle, en deel sine forige landbønder for resterende landschyld och for dennem udlagde schatter for hen vigte aaringer, saa som Peder Quam for anno 82, 83 6,5 rdr, hand møtte, siger iche wide sig at were noget schyldig uden for det aar hans paaboende gaard brendt, Da blef Peder af øfrigheden bewilget at gaae med en børse i byen, om noegn hielp til sin erlidende schade, huis dennem blef gifuet, beretter hand Conrector tog, undtagen en Ducaton, som hand gaf hannem det war ald den hielp hand fich hos hannem til gaardens bygning. Anders Houg for 83, landschyld och schat for 83 7 rdr 1 ort, siger at hand iche weed sig noget were schyldig, mens mener at hafue betalt meere end hand burde, Anders Hoe gammel Restadntz 3 Rdr 3 ort 8 s, benegter at were hannem noget schyldig, fich och ingen quitering for huis hand betahlte, Andfind Hougs Enche som nu er gifft med Joen Houg, for 82, 83 3 rdr, 2,5 ort. De møtte begge och beretter at hun hafr weret gifft tuende ganger siden och fantis effter hendis mand aldeelis intet til betahlig, til med weed hun iche ejgentlig af den gield, Anders Weines, nu paa Knæ, for 82, 83, hand wiser Conrectors quitering at det er betalt, Niels Westerquam for 82, 83 6 ort i de aaringer sad hans moder ved gaarden, som nu er død och hand effter hende intet arfuet, Jens Davidsen Gierstad for ao. 78, 79, 80, 81, 82, landschyld 7,5 Rdr fragaar, Joen Gierstad, er intet at faae, Ingbret Gierstad for gl. Restantz siden ao 79 och tilforn 10 rdr, Anders Steensen paa Conrectors Weigne, begierte dom ofr de schyldige til betaling och formeente de schyldig iche bør were frj fordj Gielden er gammel, och oche tuihle Conrector io hafr holt rigtig bog.

Er afsagt:

Effterdj de indstefnte bønder, fragaar denne Restandtz nu acten indføhrt, och derforuden findis urigtig, i det hans quitering fremvisis for det en deel er betalt, och iche effter saa land tidtz forløb, effter lowens formelding udj den 5te bogs 13 Capit 51 Art. er søgt til tings, Da bør ommelte bønder for Conrector tiltahle at were frj.

Forige reens Closters forwalter, Sr. Jens Bing, Raadmand i Thrundhiem, hans fuldmegtig tiener jens Pedersen hafde tiltahle til effterschrefne reens Closters bønder, for Resterende rettigheder och war indstefnt, nemlig, Joen Arnsen Røg møtte iche war iche stefnt, Eschild Selj for 9 m i 8te aar er 3 rdr, Eschild møtte och wiser Capit Schlippenbachs quitering for 79, huilchet iche wedkom mer Jens Bing, førend 81 och formedelis indtil = 89, Eschild siger at Capit. har taget det hos hannem och hafr ingen quit., Anders Larsen Rejn for 6 aar = 9 rdr, møtte iche, Enier Lunde, Krefuer effter Restantzer for 15 rdr 1 ort 16 s, Enier møtte och beretter at Hans, den tid, ombudtzmand, Sr. Jens Bing, hafuer hos sig bekommet toe heste à 8te Rixdl som iche findis hannem gotgiort, formeener de bør Decoertcris, och huad hand siden blifr schyldig ærbyder hand sig at betahle, fuldmegtigen beretter at samme heste, war taget udj den omkostning som Sr. Jens Bing war tildømt, for den marchegangs trette (Folio 93) som war imellom Egge och Lunde, som hand formeener Einer Lunde burde were pligtig at refundere, det Enier Lunde paastar hannem iche WedKommer, eller Kand hand erstatte, Effterdj hand det iche war begierende, Ej heller Kunde hans formue der til streche, och bør hafde march quittere gaarden. Noch fordrer Jens Bing = 6 tønder seede hafre, lant ao. 84 med billig Rente huidintil er 9 ort, huor imod Enier Kommer til gode paa heste, som ofrschred af det hand er pligtig = 2 ort 8 s. Item for 1 Koe at føre til byen = 2 ort, pløjet paa Homnes 2 dage = 2 ort, sommeren ao. 89 giort en rejse til Ryg med sin hest = 2,5 mill(!?), derfor prætenderer 2 ort. Item hans baad at fløtte borch paa Inderøen 1 ort, Er tilsammen = 9 ort 8 s, blifr saa Endelig schyldig = 6 tønder hafre, huilche hand bør betahle til Sr. Jens Bing eller hans fuldmegtig, inden 15 dage effter loven uden søgning i hans boe ved nam och wurdering och dermed bør Enier Lunde were frj for Sr. Jens Bing Kraf och fordring. Eschil Selj bør Schaffe Capit. Schlippenbachs quittering, eller at betahle det hand er schyldig som forbemeld, med begge udj omcostning = 7 Rdr 1 ort.

Anno 1691 den 22 Jan thorsdagen, holtis ordinarie ting paa Aalberg seeduanlig thingsted udj Sparboe Prestegield ofrverende Kongl. mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, samt de paa høste tinget, effter mandtallet, opnefnte 8te Laugrettis mend Supra fol. 76 indføhrt.

Høyeste rettis Patent, samt Lande och Capitalstaxten blef for tilstede werende almue, liudelig læst.

Rasmus Christophersen Brandtzej, lod læse sin bøxel Zedel paa den Dragun Quarter ermelte Brandtzej, schylder 3 Spand, gifuet der af til regim. schrifueren monsr. David Thomesen, i bøxel 15 Rdr, findis underschrefuen af Draguner Capit Ifr. Monsen, samt ermelte David Thomsen, Dat. Helset i Werdahl den 3. Apr. 1689.

Lieutenant Grønspan paa Froset, war atter indstefnt, af de formyndere for Sl. Oluf Fossoms børn, nemlig Lars Raade, Anders Løed, Olle Raade och Christen Fossom, angaaende nogle Penge hand der sammestedtz, nemlig Fossums arfuinger er blefuen schyldig effter obligation, huilchet tilforn paa neste høsteting hafr weret for Retten, ind Kaldet, och liut. Grønspan forelagt til neste ting, nemlig, i dag at møde, effter Loven. Stefningsmendene, var for Retten, nemlig Amund och Gunner holom, och med opragte fingre, afhiemlet deris Warsel. Lieut. Grønspan, effter paarabelse, møtte iche, huorpaa af wed Kommendes formyndere och arfuinger, blef fremlaget en obligation, ungifuet af ermelte Grønspan paa 50 Rdr. Rixdl. Capital med sin forfaldne rente Dat. den 28 Sept 1681 under Egen haand och Zignet. Effter huilchen formynderne som fastelig Paa stod, at Lieut. Grønspan bør betahle, effter sin haand och forschrifning, huor med hand dennem i langsommelig tid har opholdet, med løffter och udflugter, som de paa de umyndigis wegne iche lenger understaar sig at lade schee, mend effterj Lieut Grønspan nu iche møder, effter forelaugte Laugdan, formeener de hand bør betahle ermelte 50 Rdr med sin for faldne rente och retis rente, Och begierte dom.

(Folio 94)

Afsagt:

Effterdj iche forevisis nogen udreign. paa Capital och Rente, iche heller produceris det schiffte Register, effter Sl. Olle Fossom passerit, Saa effter lovens anledning udj den 1ste bogs 5 Cap. 14 Artich, hafr de welagte dannemend Carl Holten(?) och Henrich Ifrsen paa Steenkier udj Parternis nerverelse, med Documenterne at foretage och giøre e Rigtig udreigning ofr huis Lieut Grønspan schyldig blifr, hilchet de tager hos dennem beschrefuen til Endelig doms afsligt, som schal schee til neste ting.

Thøris Baarsen paa Stenkier, samt Morten Wibe och Johan Gielvold møtte for Retten til Doms paahør udj den sag, huor om for hen protocollerit, fol. 88, Morten och Johan endnu som tilforn, beklaget sig, at saadan forseelse, Er af dennem scheed udj druchen schab, och imod deris willie, och derfore formeente och bad det iche paa deris ære maatte ansees. Kongl. mayst. foeget saatte i rette och formeente at Morten Wibe och Johan Gielvold, bør bøde effter Lowen deris 3 m och hafue for brudt deris boes lod, Effterdj de iche lowlig Kand bewise den tillige eller siufsag de Capit. Conratz. dreng hafr tillagt, och begierte dom.

Er afsagt:

Effterdj Loven udj den 6te bogs 21 Capit. 1 Artich. formelder at om mand siger anden noget til, i Kroehus, Møllehuus, eller anden Slig forsamling etc, Item ibm den 3 Artich. om det scheer i nogen anden ærlig eller ædru forsamling, etc. Da eragtis betencheligt och som wittighedtz werch at dømme for benefnte dannemænd fra deris ære och boeslod, for saadan er forseelse, som de udj deris druchenschab, strax ved Kroehuset, huor de hafde druchet, hafr begaaet, Mend derfore, for Kongl. Mayst. foeget i rette settelse forschaanis, och bør de at bethale til den dreng Thøris for hans omcolstning thoe Rixdl, och huer af dennem at gifue til de fattige her i sognet En Rixdl. och der med findis sageløs hiem.

Fremstillet sif for retten WelEdle Hl. Capitani Ifr Monsen paa Mæregaard, som hafr begiert af bonde lensmand Lars Raade, at for Kynde en stefning Sedel som den hæderlig och Wellærde Mand Hl. Oluf Parelius, Sogne Prest her i Sparboegield, angaaende en marcheschildspæl, hand hafr nedsat etc, tilforn weret i rette, effter protocoll. udj visning Supra fol. 77. Stefnings Sedelen findis iche paa schrefuet at were for Kynt, effter lowen, huorfore denne gang iche wider her ved Kand giøris, førend det scheer.

Endnu hafde Welbemelte Capitain, Ladet i Rette stefne, en sin landbonde ved nafn Joen Steom, angaaende nogen huusbiugning, paa bemelte hans odelsgaard, ofr for nemmelig at stue huus, som schal were foraadnet, huilchet Capit. formeener at Joen bør effter loven, om Aabod, til suare Joen møtte ochsaa i rette, och paastod hand for samme stue wedligelse bør forschaanis med wider etc. Da som loven begahler saadant at schee paa aastedet, saa henfindis det derhen.

Paa Mons. Poel Kochis wegne, war for Retten Friderich Thimmerman, som effter foregaaende Warsel, tiltalte Roland Oppen for Resterende landschyld 16 rdr (Folio 95) (Folio 95) til Hl. Mag. Rammus i Trundhiem, hour om forhen protocollerit fol 78. Roland møtte for retten, och beretter hand derpaa har betalt = 4 Rdr med Korn, ved Capit Juel 2 rdr for schydtzfærd 1/2 Rd?, hans gield war 16 Rdr, blifr saa schyldig = 9,5 Rdr, som Roland wedgaar. Fuldmegtigen paastod dom til betalling effter loven.

Er afsagt:

Der som Roland Oppene med quittering afbeviser det hand i retten forgifver at hafue betalt, som iche denne gang scheede, blifr det hannem gotgiort, och huis iche saa schulde see, tildømmis hand at betahle det med det meere, inden 15 dage effter loven, under søgning i hans boe wed nam och wurdering, med omcostning och dompenge = 1 Rdr.

Paa hæderlig och weelærde Mand Hl. Oluf Dorph, Sogne Præst til Beedstad meenigheder, hans wegne, war for retten monsr. Frederich Thimmerman, som effter lovlig warsel frem Kaldte Siufr och Morten Schee, for Resterende bøxel och landschyld, nemlig bøxel = 4 rdr, landschyld for af vigte aar 2 rdr, De møtte och wedgic. Item Rasmus Brandtzej for landschyld af Sietne, for ao 85, 86, 87 och 88, aarlig 1/2 Rdr. rasmus møtte och beretter at hand hafr betalt for aars landschyld til Sl. Hl. Michels Søn, hafr ingen quit. derfor, bertter och at hafue gaarden Mag. Ramus ao. 87 och 88 for schatten uden landschyld, formeente dermed at were frj, fuldmegtigen protesterit for imod och formente at Rasmus Sietne bør betahle den landschyld udj Ermelte fire aars tid er blifuen schyldig, imidlertid hand hafft gaarden i brug, och begierte dom ofr for benefnte, til betaling ved omcostning effter loven.

Er afsagt:

Effterschrefne bønder nemlig Sifr och Morten Schee, som wedgaar at were schyldig = 6 rdr, Item Rasmus Brandtzeg, af Sietne = 2 rdr, som hans udflugter iche Kand gotgiøre, De tildømmis at bethale inden 15 dage, effter Loven, under søgning i deris boe ved nam och wurdering, med omcostning = 1 rdr.

Paa Edelwise Hl. Borgermester Brixis Weigne i Thrundhiem præsenterit for retten hans fuldmegtig Mons. Phillip Anton Kramer, som hafde ladet i rette Warsle en deel Hl. Borgermesters Landbønder, for Resterende Rettigheder, nemlig, Jens Øfren til Ao 90 aar udgang, effter afreign. udj hans bog, Dat. den 14. Feb. 1690, blifr schyldig 24 rdr 2 ort 13 s, møtte och wegich, Kuchaas Peder effter afreign. schyldig, til 90 aars udgang = 16 Rdr 2,5 ort, møtte och wedgich, Item Peder Kuchaas i schat for 87, pligtig 1 rdr 3 ort 1 s, Joen Bruun Effter afreign., schyldig til Dato = 35 rdr 1 ort 1 s, møtte och wedgich, Poel Forset, effter Phillips beretning blifr schyldig, Effter den afreign. udj hans bog schal vere indføhrt, huilchen bonden nu iche hafde med sig paa tinget, 23 rdr 1 ort 9 s, møtte och hafde iche Bogen, som forbemelt, som hand siger, af en foldighed, glemte hiemme. Phillip Andon Kramer paa sin Principals weigne, (paa sin Principals weigne - gjentatt og understreket), satte i Rette och formeente at forschrefne bønder, som Resterer med saa meget (Folio 96) saa wel landschyld, som for dennem betalte schatter och andre forstrechning, at de bør betale huis de saaledes pligtig findis, samt och at hafue deris gaardsfæster forbrudt. De schyldige beklaget deris fattige Wilkor, ærbød sig gierne at betahle deris Landdrot huis de ere pligtige, enden med arbejde ved saugen eller i andre maader, de formodet iche at blifue dømt fra deris bøxlede gaarder, i henseende de iche wiste at were saa meget schyldig, førend for Kort tid da dennem bøger och afregn. er meddeelt. Phillip Eschede dom ofr de schyldige, effter sin forige prætention,

blef afsagt:

Effterdj forschrefne Edelwise Hl. Borgermester Brixis Landbønder, Effter Actens frmelding, befindis at were schyldig effter afregn. store Summer, Effeter egen tilstand, En deel forstragt, och det meste for dennem betalte schatter, samt resterende Rettigheder, Da bør de det samme at betahle, inden 15 dage, under søgning i deris boe wed nam och wurdering, med omcosning, for dennem tilsammen 2,5 Rdr. Och huis ellers nogen af dennem Kand findis Sufficant, der effter at drifue deris bøxlede gaarder, Eller stille Caution for de deraf gaaende schatter och rettigheder, niuder de fremdelis deris fæste.

Forige Reens Closters forwalter, Welwise Raadmand Sr. Jens Bings tiener, Jens Pedersen, hafde ladet indstefne, en deel bønder for Landschyld til Reens Closter, nemlig Peder Jeppesen Holom for 88, 5 ort 8 s, møtte och wedgich, Joen Pedersen Holom, nu paa Oxur, møtte iche, fordris for = 3 rd 6 s, Anders Lustad for 88, 3 rdr møtte iche, Olle Kaldset for Røsche for 4 aar 0 7 rdr, møtte iche, Morten Wisue = landschyld 4 rdr, wedgaar 2 rdr, det øfrige beretter at hafue quitering for, Item Høeschat af Mendtzaas for 77, 3 rdr som Morten suarer iche were pligtig at betahle effter som lang tidtz forløb, Effterdj det er hans Koene, gielden henger af, den tid war paa Mendsaas, och da med fleere lefuerte høet, Niels Struchstad, Landschyld och Jule marker (tegnet som benyttes for mark + er), eller fierdepenge = 6,5 rdr, møtte och wegich, Olle Haldaas rester = 4 rdr 1 ort 8 s, Jørgen Brechen = 3 Rdr, gaarden har legget øde, och Kongen mist sin landschyld, huorfor lodtzejerne iche noget Kand bekomme, Rasmus Sietne for 87 och 88 6 rdr, beretter at hafue hafft bevilling at bruge gaarden for schatterne, kand det dog iche med lovlig bøxel Sedel bevise, huorfore hand suarer ermelte 0 6 rdr, Morten Dahlom = 2 rdr 3 ort, manden er død for lenge siden, och intet at faae, effterdj gaarden huor udj den part legger, da war øde, Claus Nøst = 11 rdr 3 ort och 1 td. malt, møtte iche. Fuldmegtigen begierer dom ofr de schyldige til betalling effter Loven, med omkostning erstatning.

blef afsagt:

De schyldige som møder for Retten, effter Actens fr meelding och hafr veret gestendig at fordringen er Rigtig, de bør betahle huis de vedgaar at schyldig inden 15 dage, under søgning i deris boe och midler ved nam och wurdering, med omcotning 5 ort, dog huis de med quitering af beviser, dennem at gotgiøris. De andre som denne gang,effter lovlig stefning, iche møtte, foreleggis laugdaug til neste ting effter lowen.

forige Kongl. Mayst. foeget Sr. Søfren Rasmussen, hafde (Folio 97) ladet indstefne en deel for gl. Restantz, paa adtschielligt, saasom Jachob Kabstad, gl. rest 2 ort 15 s, och 1 td. biug leje Korn, møtte iche, Abraham Bolling = 12 s møtte iche, Zacharias Bildstad, nu paa Ryen = 19 s, møtte iche, Hans Langlj for 77, 78 1 td. tiende hafre = 5 ort 16 s, hand møtte och siger sig intet wide deraf, Søren Rasmussen beviser fordringen med en passerte dom den 5 Juny = 86, Enchen Giedschaas nu paa Gudstad, tiende førsel 1 ort 10 s, møtte iche, Olle Laugaasis arfuinger = 2 td tiende hafre och 1 td biug for ao. 78, de møtte och beretter at tienden er betalt, huilchet de bør bevise, eller betahle, er penge 4 Rdr 1 ort 12 s, Lieut. Grønspan for 77, 3m5 rdr 12 s for Resterende tiende pro 72, møtte iche, Joen Møg, tiende førsel 17 s, møtte iche, Morten Brandtzegs Enche som nu er gifft med Rasmus Brandstzeg = for 1 td Sild = 5,5 ort, fragaar, Thor Ofr Fischues, for 1 millnig(?) sæd schyldig 1 ort 8 s, Olle Laarvig effter afregn. schyldig 4,5 rdr 22 s, møtte iche, Joen Moe Resten paa schatterne = 3 rdr 9 s, Olle Landlj rester = 3 rdr 3 ort 22 s, er effter Restandtzen Rigtig, Niels Lørom rester 2 ort 20 s, møtte iche, Søfren Rasmussen formeente de schyldige bør betahle huis de med resterer, effterdj hand schal suare hans Mayst. derfore, at det saa lenge har henstaaet, der udj aar sag, at hand for det med meere lenge hafr weret i arest och stor widerwertighed, och beigierte dom.

Er afsagt:

at de schyldige bør betahle det de, som indført med Resterer, och de iche med quitering afbevise, inden 15 dage under søgning hos en huer effter lovens maade.

Kongl. Mayst. Sr. Rasmus Høg, begierte thingswidner om en Kongens gaard ved nafn Holen, huorpaa er en Kongens gaard ved nafn Holom, huorpaa er en forarmet bonde, huis midler iche strecher til schatter och rettigheder betaling, bondens nafn er Guner, huis er 1 Koe = 7 ort, 1 gl. hest 1 Rdr, 1 liden par i 1 gl. Salt Kiel = 1 rd, Summa = 3 rdr 3 ort, resten, som intet er bekomme for = 2 rdr 3 ort 12 s, Amund Holom och Jørgen ibm. bevidnet ved opragte fingrer, ved deris høyeste æd, at de war hos ermelte Guner Holom, och wurderit forbemelte, och fant ej wider eller meere.

Anno 1691 lørdagen den 24 Jan holtis ordinarie ting paa Saxor paa Inderøen, ofr werende Kongl. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, med de otte Laugrettis mend, Supra fol. 68 indført nemlig Joen Malden, Ingbrit Weenis, Anders Wigen, Haagen Bolmeset, Lars Weenis, Olle Røemolden, Peder Øfne, och Arn Selset.

Thil rettens betjening och til neste ting blef opnefnt effter schrefne Laugrettismend, effter mandtahlet, nemlig Lars Hiulstad, Olle Kiesboe(?), Peder Ofr Quam, Joen Hoberg, Niels Hogstad, Hans Meelhuus, Siufr. Undersagen och Joen Rostad.

Forbemelte Høyst. Kongl. Patent om høyeste Ret, samt lande och Capituls Taxten, blef for almuen liudelig publicerit.

Kongl. Mayst. foeget begierte thingswidne om Etterschrefne Kongens forarmede bønder, som iche findis middel eller formue hos til schatterne och rettighedernes betalling, som der med resterer, nemlig Rasmus Stoche, Rester 14 rdr 3 ort 8 s, ald hand formue er Registering och wurdering er 10 rdr, afgaar 4 rdr 3 ort 18 s, Olle Farboe och Peder Klep, bevidner at det sig saaledis forholder, Niels Werdahl schylder 4 øre, schyldig for 89, 90 = 21 Rdr 3 ort 18 s, hans formue effter dannemendtz (Folio 98) wurdering er = 13 rdr 3 ort 4 s, afgaar = 8 rdr 14 s at det saa befindis widnet Anders Borsnes och Thomas Jngul, Olle Mortensen Gran schyldig for 89, 90 16 rdr 2 ort 2 s, hans middel effter dannemendtz wurdering, nemlig bondelensmand Niels Larsen, sampt Anders Watten och Rasmus Schougset for 6 rd 12 s, Kortis 10 Rdr 2 s, Jachob Hool = 5 øre forarmet, och formaar iche at betahle, landschylden er = 3 rdr, leding = 3 ort 8 s, landbehold 2 ort 6 s, det bevidnet Ole Andset och Olle Larsen ved deris Eed, huor effter fougden begierte thingswidne, Hl. Jachob Jørgensen Wesseltofft Vice Pastor herpaa stedet begierte tingswidner, om effterschrefne gaarder, som gifr landschyld til Kirchen her sammestedtz, for effternefnte aaringer, nemlig Hadstad 1 øre laa øde 88, 89, Ingul 1 øre, øde 87, 88, 89, 90, Meelhuus = 2 øre, øde 88, 89, 90, Hogstad 1 øre øde 87, Lerendahl 1 øre øde 87, 88, 89, 90, Gousen 1 øre øde 87, 88,89,90, Wigen 1 øre, 87, 88, 89, 90, Krouchen 1 øre, øde 87, 88, 89, 90, Wang 1/2 øre øde 87, 88, 89, 89, bonde lensmand Niels Larsen, samt Thomas Ingul och Mons Hadstad, bevidnet at ingen landschyld af ermelte gaarder, udj disse aaringer er falden eller bekommet.

For retten war indstefnet Morten Andbiørnsen paa Rostad, for løs lejermaal med en quindfolch Zjrj Larsdaatter, passerit den Kongens gaars Quistad, ao 89. Hand møtte for retten er udschrefuen til Soldat waaren 90, siger at hand intet er ejende i bøder at betahle, och at hand wil egte den quindfolch hand har besofuet. Kongl. Mayst. foeget formeente hand bør bøde effter loven = 24 lod sølf och den hand har besofuet 12 lod sølf.

Er afsagt:

At ermelte Morten Andbiørnsen Wedgaar at hafue besofuet Zjrj Larsdaatter, thj bør hand at bøde effter loven 24 lod sølf och hun 12 lod, och huis de iche hafuer formue de fulde bøder at betahle, da at straffis med fengsel paa Kroppen, effter lovens foresigende.

Brønild Halduorsdaatter Rørwigen war indstefnet for lejermaal med Soldat Lars Ingbritsen, hun er en Suæg mennische och Krøbbel udj hendis ene arm, afsonet sin Sag med 2 rdr, hand siger at wil egte hende, huilchet om saa scheer inden aarits udgang da at bøde 4,5 lod sølf.

Erich Kurven war indstefnt for han har slaget Olle Klet hand møtte iche, Eer forelagt laugdag til neste ting, effter nye stefnemaal at møde och suare til sagen.

Den ærwærdig hæderlig och høylærde Mand, Mag. Sebastian With, Pastor til Wor Frue Kirche i Thrundhiem och Inderøens meenigheder, hand fuldmegtig mons. Madtz Wittrop, møtte for retten, fremlagde en stefning ofrn den hæderlig och wellærde mand Hl. Jachob Jørgensen Wesseltofft, huilchen tilforn, til nest forløben høstetin, hafr werit udj rette effter protocoll. udwisning Supra fol. 79, och war forelagt til i dag at møde til Sagens extremitet och fremgang, Hl. Jachob suarer paa stefningsmendenes som før, at Sorenschr. her paa stedet er hans, bevislig, avindsmand, huor fore en anden af høy øfrigheden udj hans for nøden sagen er beschichet, Sig. Inderøens Prestegaard den 22 Octobo 1690.

Effter paaraabelse møtte ingen paa Hl. Jachobs wegne, som noget wider suarer til Sagen.

Madtz Wittrop paa sin Principals weigne formeente och paastod, at sagen effter loven burde foretagis och ageris, Effter de brefue och bevisligheder hand derom (Folio 99) udj retten Kand producere, endschiønt Hl. Jachob iche møder, denne gang gifuet til afscheed:

Effterdj fornemmis, at den hæderw. och wellærde mand Hl. Oluf Dorph, Sogne Præst til Beedstad Præstegield som udj Provstens sted i sagen war beschichet Er af Hl Jachob Wesseltofft i dag indstefnt for samme dom, for Lande moedet udj Thrundhiem, Saa Kand iche noget, dis angaaende, i dag for i Retten foretagis, førend bevisis, huorledis Sagen, der sammestedtz udfalder.

Mons. Fendrich Gert Olsen paa Bragstad, paa Sr. Johan Mølmans Wegne i Thrundiem, begierte thingsvidne om huis Restantz hand hafr hos en deel Hl. Oluf Pedersens bønder nemlig: Enchen Bartnes = 7 rdr 3 ort 4 s, møtte iche, Lars Werdahl = 15 Rd 2 s, Olle Werdahl = 5 rdr 1 ort 20 s, Rasmus Oxaas = 10 rdr 3 ort 4 s, Peder Jørstad = 19 Rdr 3 ort 11 s, møtte iche, de andre, som forbemelt møtte och wedgich at fordringen til Dato er rigtig.

Der war ellers fleere sager indstefnt, som dagen iche tilstrecher at tage i rette, helst at det i morgen er hellig dag, thj er berammet her til den 9. Marty at foretagis som tiener Wed Kommende til effterretning.

Anno 1691 Mandagen den 6 Jan holtis ordinarie thing paa Øfre paa Ytterøen, ofrwerende Kongl. mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, med de otte Laugrettis mend, Supra for. 80 indføhrt, samt meenige tingsøgte almue.

Kongl. Mayst allernaadigste forordning om høyeste Rett, samt Land och Capitul taxten, blef for liuderlig læst.

Olle Nielsen NedirEngstad, lod læse sin bøxel Zedel paa 1/2 Spand der sammestedtz, Kongl. mayst. godtz, gifuet udj bøxel der af 10 rdr, under Kongl. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høgs Haand, Dat. Thrundhiem den 30. July 1690.

Welærw. och høylærde Mand Magister Oluf Borchmand, Sogne Præst til Thrundhiems Dom Kirche, hans fuldmegtig tiender, Rasmus Berre, hafde tiltahle til Arn Meelwold i Mosuigen, forbemelte Hl. mag. landbonde, for effterstaaende Rettigheder effter hans landschyld bog indhold, nemlig = 18 rdr 3 ort 4 s, foruden landschylden for afvigte aar, 6 rdr 1 ort 8 s, med landbehold, Er tilsammen 25 rdr 12 s. Bonden møtte for Retten och Wedgich at fordringen Er Rigtig, beklaget sin fattigdom och modgang paa sin aufl af i andre maader, och bad om Ditation, fulmegtig understod sig iche imod, Instruis hannem at bedage, mens paastod dom effter loven.

Er afsagt:

Effterdj Arn Meelwold wedgaar at were schyldig, til Mag. Oluf Borchman Resterende Rettigheder til Dato, 25 Rdr 12 s, da bør hand det samme at betahle til hannem, eller hans beschichede fuldmegtig, inden 15 dage effter loven, under søgning udj hans beste boe och midler, wed nam och wurdering med omcostning 1,5 Rdr.

Anno 1691 den 9 Marty mandagen, Blef holdet schatte och sageting paa Suarfue paa Snaasen. I steden for det ordinarie ting som schulde effter loven veret holdet nest forløben in Jan. och iche war muligt formedelst uføre, Ofr werende Kongl. mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, med de otte Mend effter loven, for Retten at betiene war opnefnt, nemlig udj Jørgen Aasvoldtz sted, Andfind Støfren, Andfind Seem, Arn Drabland, Jachob Berg, Baar Berg, Olle Jachobsen Drabland (Folio 100), Olle Seem och niels Nagelhuus.

Lande och Capituls taxten blef publ. for meenige almue, Item Kongl. Mayst. Patent, om høyeste Ret, som holdis udj nerverende aar, den 25. May.

Steen Wegset och Ingbrit Dahle paa sin moders weigne, blef forligt at den gl. quinde schal hafue til hold hos Steen Wegset, och niude udj Wilkor en Melling agger och en Koe forr? huorimod, Ingbrit Dahle schal arbeide hos Steen Wegset udj 14 dage, huor paa de for Retten gaf hin anden hender til Stadfestelse.

Bertel Olsen Horiom lod læse sin bøxel Zedel paa et half Spand = 3 ml der sammestedtz, Reens Closters godtz, udgifuet af dens forpagter Sr. Rasmus Krog, der udj iche benefnt huad i bøxel er gifuet, som bonden beretter at were 9 rdr, Dat. Horiom den 14. Jan Ao. 1691 under haand och Zignete.

Anders Tharaldsen Gran, lod læse en Kiøbe brev och schiøde paa 2,5 øris odels godtz i Klef, som hand hafuer Kiøbt af afgangnee Siufr Klefs arfuinger, och gifuet for huer marchlaug 1 Rdr. Dat. Mediaas den 13 Marty 1690.

Edelwise Raadmand Sr. Jens Bings tiener, for retten tilstede som hafde ladet indstefne Effterschrefne Reens Closters bønder for Resterende Rettigheder til Reens Closter i de aaringer hand godtzet hafde forpagtet, nemlig Anders Brunstad 86, 87, 88 14 Rdr 3 ort, møtte och befindis rigtig, Olle Berg nu Klef, rester bøxel penge af Berg = 3 rdr, Erich larsen Brunstad, 6 rdr 1 ort 11 s, møtte och vedgich, Enchen Horiom fordris for 1 rdr 9 s, wedgaar at were schyldig 1/2 Rdr, Joen Horiom for 86, 87, 88, Rester 5 rdr 2 ort 18 s, møtte och hafde iche sin bog med sig paa tinget, Jens Bertelsen Seem, fordris for Resterende bøxel 7 rdr, hafuer betalt i wahre och penge 9 rdr effter beretning Rester saa med støfle hud = 5 Rdr 1 ort 8 s, fuldmegtigen Jens Pedersen protesterit och satte i rette at de schyldige bør betahle det de med Resterer inden 15 dage under søgning i deris boes midler, ved nam och wurdering, effter loven.

Afsagt:

Forbenefnte som rester med Landschyld til Sr. Jens Bing effter Actens forordning, och det for retten wedgaar, da bør at betahle samme Restantz inden 15 dage til Wel Ermelte Sr. Bing eller hans fuldmegtig, effter loven, Ellers det at søgis i en huers boe ved nam och wurdering, effter loven mod samtlig i omcostning 1 Rd 3 ort.

Anno 1691 den 13 Marty blef holdet Sageting paa Saxor paa Inderøen, desuden nogle sager som henviste Ordinarie thing blef optaget, formedels tidens Korthed, ofrwerende otte laugrettismend nemlig, Olle Kirsboe, Mons Gudstad, Andbiørn Hielde, Lars Werdahl, Peder Quam, Lars Jølstad, Olle Werdahl och Peder Stor Werstad.

Forige Kongl. Mayst. Sr. Søfren Rasmussen, hafde ladet indstefne Effterschrefne for gl. Restandtz i hans fougde betienings tid, nemlig Lars Wichon for leje Korn 5 ort, møtte och wedgich at vere schyldig som er udlagt paa schifftet effter hans forige hustrue, Peder Watten for 1 td. thiende biug for 77 och 78, 7,5 ort, Effter ergangne dom 1686 den 9 July, Kand iche wise quitering, Item dompenge och leje 1 ort, Thomas Ulfuen, leje Korn 1 td = hafre, et aars leje 12 s, dompenge 1 ort 4 s, Er en fattig huusmand, møtte iche, war ej heller lovlig stefnt, Mons Oppene 1 ort 8 s, som Niels Laursen betahler, Arn Schielveg 1 td? prov.Korn er 2,5 ort, Lofe at betahle i morgen paa Quistad, Søren Rasmussen eschede dom til betaling ofr de schyldige effter loven.

Er afsagt:

Effterdj Lars Wichen som er (Folio 101) schyldig leje Kortn 5 ort, och Peder Watten for 1 td tiende Korn 7,5 ort, Effter ergangne dom, iche har indstillet til betahling hos Søren Rasmussen, thj bør de betahle for benefnte Resterende inden 15 dage effter loven, under søgning i deris boe och midler ved nam och wurdering

Forige Reens Closters forwalter Sr. Jens Bing, Raadmand udj Trundhiem, ved sin fuldmegtig Jens Pedersen, hafde lade indstefne, for Resterende Rettighed til Reens Closter, i hans forpagtnings tid, Effterschrefne, Rasmus Schougset 5 rdr 3 ort 19 s, med dompenge, findis rigtig Effter bondens bog, Peder Schougset 4 rdr 1 ort 20 s, betalte strax = 2 rdr, Resten er hannem bedaget til effter waar anden, Iligemaade bedaget Rasmus, Peder Wohlen 15 rdr 1 ort 11 s, møtte iche, var siug, Peder Nielsen Quam 13 rdr 1 ort 19 s, rigtig effter bogen, hans Meelhuus = 11 rdr 3 ort 12 s. Effter forhen ergangne dom, Mons Hadstad rester 1 rdr 1 ort 8 s. Effter Ergangne dom, møtte och wedgich, Amund Bye 1 rd 16 s, møtte och wedgich, Olle Mortensen Oxaal effter ergangne dom och der paa afregnet det som er betalt, blifr schyldig = 33 rdr 8 s, Er en fattig huusmand som aldelis intet ejer, Oluf Rasmussen Oxaal iligemaade = 36 rdr 1 ort 12 s, udwurderit hos hannem til 19 Rdr 1 ort som var ald det hand ejede, rester 16 rdr 2 ort 22 s, hand møtte och beklagede sin fattigdom, Er huusmand och intet ejende, Jens Pedersen paa sin hosbondtz Wegne satte i rette och formeente de schyldige børbetahle inden 15 dage effter loven, under søgning i deris boe wed nam Wurdering, och begierte dom.

Er afsagt:

Effterdj forschrefne bønder nemlig Peder Nielsen Quam, Effter Actens formelding och egen tilstaaelse, befindis at were schyldig 13 rdr 1 ort 19 s, Han Meelhuus 11 rdr 3 ort 12 s, Mons Hadstad 5 ort 8 s, Amund Bye 1 rdr 16 s, Olle Mortensen Oxaal= 33 rdr 8 s, Olle Rasmussen Oxaal 16 rdr 2 ort 22 s, Da bør de det samme at betahle inden 15 dage, under søgning i deris boe vid nam och wurdering, effter loven.

Anno 1691 Thisdagen den 5 May, blef effter ærwærdig och høylærde mand, Mag. Bastian With, Pastor til Wor Frue Kirche i Thrundhiem, samt Inderøens meenigheder, Effter hans fuldmegtigen Monsr. Moads Wittrops begiering, scheed grandschning och besigtelse paa en hans ærw. Mensalie gaarder ved nafn Gangstad, som Aage Gunersen beboede och war frafløtte, for at fornamme om gaardens huuse och biugning, findis forsuarlig, til ditz besigtelse war opnefnt och tilstede Sex laugrettis mend, tilligemed bonde lensmand Niels Laursen, ved nafn, Erich Hustad, Olle Hustad, Thosten Hegstad, Hans Krogschuus, Olle Schielwaas och Evert Klefstad, huilche forbemelte dannemend hafuer taxerit gaardens biugning och dens aabod, som effterfølger, udj Aage Gangstads nerverelse.

1 staldhuus døgtig, 1 madstue at reparere - 1 ort, Ladehuus at reparere paa Søndre side 2 ort, stalden døgtig, 3 stabur døgtig, 1 fæhuus 1/2 Rdr, 3 høehuuse døgtig, de andre huuse, som paa gaarden findis, eragtis ufornøden, til gaardens biugning, mens som der hafr weret tuende bønder, Er der Jfrige biugning, eragtet ufornøden, Effter ofuer schrefne dannemendtz besigtelse och schiøn Kiendis Aage Gøranson Gangstad frj, for at suare wider med førbenefnte aabodtzfald indholder, mens hand at were pligtig at fornøye och aflegge det taxerede, nemlig 5 ort, samt et stouhuus at reparere = 2 rdr.

Anno 1691thordagen den 24 May, blef retten betient paa Saxor paa Inderøen, ofr werende Kongl. mayst foeget Sr. Rasmus Høg, med otte ædsorne Laugrettis mend ved nafn, Peder Wahlen, Lars Julstad, Olle Kisboe, Anders Boesnes, Lars Halde, Thøris Aas, Niels Aas och Olle Andset.

For Retten blef fremført en Person, we nafn Kolbanus Persen, samt en qindis person (Folio 102) wed nafn Malj Olsdaatter, som af bonde lensmand Niels Larsen er paa-greben for tiufuerj, Kaastene som de er taget med var for Retten och er af effterschrefne werdj, en Wadmels Kiole 1 ort 8 s, en strjlagen 1,5 ort, 3 alen nye strj 18 s, en schiorte som tiufuen hafde paa Kroppen och en Serch tilsammen for 1/2 rdr, 1 Kold luve 12 s, 1 pr handsche 8 s, tilsammen 6 ort 10 s, huilchet de for retten tilstaar och bekiender at hafue staalet fra ermelte lensmand, Ellers er forschrefne Person tilforn ochsaa befinden med tiufuerj, och rømt ulønlig fra ytterøen, da hun tiente paa Stangeralt der sammesteds, for et aar siden, der effter har de wandret fra den ene sted til den anden, først til Nommedalsejd saa til Schongen och Aasen i Størdals fougderj, Imidlertid, søgt seng och samleje och bekiender hun at were frugtsommelig, och med foster siden Lefangers marchet, hand bekiender iche at hafue søgt alternes Sacramente paa threj aars tid, quindfolchet iche heller ofr aar och dag, hun beklager at hu af forbe. person Er blefuen forlochet til forseelse och saadan usømmelig adfærd, wider bekiendelse war iche at formaa hos dennem. Kongl. Mayst foeget Satte i rette och formente at forschrefne Personer, for deris begangne tiufuerj, och anden usømmelig adfærd bør straffis effter Lowens 6te bogs 17 Capit 34 Artich.

Er saaledis domt och afsagt:

Effterdj forschrefne Personer, nemlig Kolbanus Pedersen och Malj Olsdaatter, for retten hafuer bekient och tilstaaet tuende gange at hafue begaaet tyfuerj, foruden andre deris uschichelig adfærd och ugudelig lefnet, da bør de, effter den alligerede lovs formelding, at miste deris hus paa Kagen, och brendis paa deris Ryg, och paa det de her effter iche formedelis schal blifue waragtig i saadan forargelig och ugudelig lefnet, da schal de effter,udstanden straf, strax rømme Thrundhiems lehn, hun i Nord til Nordlands ampt och hand i sønder til berg Wercherne.

Anno 1691 fredagen den 29 May war berammet beschigtelse paa den, til Fendrich Edle och Manhaffte Jens Machensen, udj fremste Commision, udlagde gaard, Stigom i Sparboe Prestegield, som er Hl. Capit Ifr Monsens oddelsgaard, som hand nest henvigte waar til fuldkommen brug hafde antaget, Paa samma gaard hafr tilforn och indtil den tid, boet en lejlending, ved nafn, Joen Olsen, som effter lønlig warsel, war tilstede, for at grandsche och besee gaardens huuse och biugning, och dissen aabod lønlige, och forsuarligen at taxere och wurdere, huilchet er scheet, welermelte Fendrik nerverelse af Effterschrefne der til opnefnte 6 Uuillige laugrettis mend, nemlig, Ender Wist, Olle Hougom, Thor Brechen, Joen Holte, Joen Bierchen, och Johan Gieldvold, som hafr befundet gardens af effterschrefne aabodtzfald, och beschaffenhed.

 1. En daglig stue, som iche saaledis forwaret for slagRegne som locen foresiger, huor ofr den nordre weg er forraadnet, som saaledeig er scheet for en Kielder schyld, som dertil hafr weret biugt, huilchet i alt er taxerit for 10 Rdr med schorsteen och alt.
 2. 1 høehus med lofft paa, Kand Repareris med = 2 rdr
 3. 1 senge och melchestue huor udj schorsteenen er forfalden och Muldbenche at omgiøre, Kand iche bekostis under 3 ort
 4. 1 fæhus brøstfeldig, til stort fæ, 1 Rdr
 5. 1 Mindre dito, 1/2 Rdr
 6. 1 høehuustag 3 ort
 7. 1 staldgulf 18 s
 8. 1 høehus, som Joen formente war ufornøden til gaarden 3 ort
 9. Lade gulfuet at forferdige 1 ort
 10. 1 stabur, thaget u-døgtig = 5 ort
 11. 1 brøghuusgulf 1 ort
 12. en stor mest forradnet saugstue, findis paa gaarden, som Fendrichen prætenderit at holdis ved hefde effter loven, huor med Joen Stigom protesterit i henseende at samme huus war ufornøden til gaardens aabod, tilmed war den foraadnet førhand tid, huor fore hand formeente iche vere pligtig dertil at suare, och wider begierte Joen dom ujd sagen til Endelig schilunis?, som saaledis er afsagt:

Effterdj Joen Olsen sidst hafue weret lejlending paa Stigom, och den ? i 5 aar beboet, beklagende sig ofr hastige schilsnes? och frasigelse mens om hand (Folio 103) ey? lenger der hafde blefuet, Kunde hand hafft gaarden, effter haanden i forsuarlig biugning, effter dannemendts schiøn och taxt. Endelig effter adtschielling ord och tahle Partene mellom falt, blefue de saaledis wenlig och wel forlige, at Fendrichen schal niude af Joens bøxel, for ermelte aabod, 20 Rdr, af den bøxel hand for gaarden til landdrotten, Capit. Ifr Monsen har udgifuet, och Joen derimod, annammer det øfrige udaf bøxlen, hos Welermelte Hl. Capit Ifr Monsen.

Anno 1691 den 25 Juny, blef holdet ordinarie thing paa Thessem i Beedstadgield, ofr werende Kongl. Mayst foeget Segr. Rasmus Høg, med de otte mend af Laugrettet til Rettens betiening i meruernde opnefnt, nemlig Olle Davidsen Honvig, Olle Pedersen Honvig, Arn Elden, Thomas Elden, Johans Tøring, Anders Tøring, er død, udj hans sted Mons Hielde, Peder Sprouden och Thomas Glasøe.

Copie af Kongl. Ma. allernaadigst schatte forordning, udj Norge, under welbaardne Hl. Cancelie Raad Drejers haand, som de i Slodtzloven, blef allerunderdanigst for meenige almue pbulicerit, Dat. Kiøbenhafn den 13 Jan 1691.

Enier Jachobsen lod læse sin bøxel Zedel paa en Prestebolsgaard Kaldis Lagtun, schylder En øre, udgifuet af Hl. Oluf Dorphs under haand och Zignete, hafuer gifuet i første bøxel =3 Rdr 1 ort 8 s. Dat. Soelberg Presteggard den 20 Dec. 1690.

Morten Andersen lod iligemaade for Kynde en bøxel Zedel af magister Sebastian Wit, Sogne Præst til wor frue Kirche i Thrundhiem, udgifuet paa en gaard Giennom, schylder 1/2 Spd, tilhørende hans mydnling Milli Michelsdaatter, betalt udj bøxel = 5 rdr. Dag thrundhiem d. 8 Juny 1691.

Thøris Siufrsen Hammer lød læse en bøxel sedel paa en Kierchens gaard kaldti Hammer i Beedstaden schylder et half Spand til Gustad Kirche, gifuet i bøxel 5 Rdr. Dat. Evard? den 23 April 1690 under Stifft schrifueren Oluf Knudzen Hammers haand och Zignete.

Oluf Arnsen Quamseng lod læse en schiøde paa 1 øre 4,5 m.laug ud Ermelte Quamseng, huor udj hans hustrue, arfuelig ejer en søsterlod, Olle Arnsen borger i thrundhiem, paa egen och 2de sine brødris wegne Hl. Anders Arnsen och Johan Arnsen i Nordlandene, Evind Lødensen Tessem paa sin hustru, Gunnild Arnsdaatters Wegne, och Oluf Larsen Wigen paa sin hustru Marit Arnsdaatters wegne, hun sin anpart, huor for hand hafuer betalt dennem paa en broder 6 Rdr och en søster 3 Rdr. Dat. Tessem den 10 Sept. 1690. Til witterlighed forseiglet af Anders Scheevig och Arn Bahrdahl.

Karen Michelsdaatter bratreit, war indstefnt for løs lejermaal med Anders Joensen Malmoe, war forelagt laugdag til dette ting effter thingbogens formelding Fol. 89, hun møder och tilstaar sin forseelse, och hafuer aldeles intet at bøde med, Effter bonde lensmandens Anders Scheevigs beretning med aller samtlig almuen, Kongl. mayst. foeget satte i rette och formeente hun bør lide effter loven, Endelig effter hendis boders Olle Snøefuis erbiudelse, at af sone hendis sag, tilbød for hende at betahle = 3 Rdr, som fogden accepterit paa Kongen Wegne ofr i det øfrige at lide paa Kroppen Effter loven.

Anders Jensen Jampt som hende hafde besofuet, er forleden winter bortrømt, och iche siden at finde.

Jeppe Jachobsen brechen war indstefnt for ægteschabs bøder, hand møtte iche effter forlig, Er Soldat, hafr do begaaet lejermaalet før end hand blef Enrollerit huorfore fougden paastod, at hand sine bøder effter bør udgifue. Da som iche noget fremcisis fra den høye øfrighed, som for clarer, om saadanne forseelse som er seet før de blef Soldat, och paatahlis siden de ere blefuen Soldater, huorledis schal forholdis, beroer det indtil derom wisis yderligere, til oplysning.

Olle (strøket over og erstattet med) Ol Joensen Forsnes war indstefnt, for løs lejermaal med Anne Larsdaatter paa Waade, hand møtte iche blef fore lagt laugdag til neste ting, Supra fol. 89, møtte nu och iche, Kongl. mayst. foeget satte i rette och fremmede at formelte Person bør til dømmis at bøde for sin forseelse, effter loven.

Er afsagt:

Effterdj Olle (strøket over og erstattet med ) Ol Joensen Forsnes, effter lovlig warsel af Jens Sanden och Oluf Bartnes, som for retten deris stefnemaal af hiemlede, iche møder effter forlegslovens gemas?, thj bør hand at bøde for samme lejermaals forseelse 24 lod sølf, och huis hand iche formaar de fulde bøder at betahle, daat straffis med fengsel paa Kroppen.

War indstefnt for Retten, Magnild Olsdaatter, for lejermaal (Folio 104) begaaelse med en Soldat, Olle Joen Buwarp, som er hun ander i tredie lige leed beschlegted, hun møtte och wedgich hendis forseelse, hafuer aldelis intet i bøder at betahle, Kongl. mayst. foeget Satte i Rette och formente hun bør Straffis effter lovens 6te bogs 13 Capit 13 Artich.

dømt och afsagt:

Effterdj forbenefnte quindis Person, Magnild Olsdaatter, befindis at were besofuet och aflet barn med Olle Joensen Buuarp, som sin anden udj 3die lige leed er beslegted, da bør hun effter den allegiede lovs indhold, at rømme Thrundhiems ampt, til fischelejerne udj Nordlandene paa Thoe aars tid, Effter at hun hafr udstaaet Kirchens Disiplin ved aabenbahre schrifftemaal, huad hans Person, Olle Joensen, sig belanger, han stellis til den militarische foro.

Oluf Christensen huusmand paa Sanden, hafde ladet i rette kalde anden gang, Karen Tharaldsdaatter, gifft med Olle Halduorsen, formedelst hun schal hafue schielt hannem, paa sin ære, huor som forhen protocollerit fol. 89, hendis mand war och for Retten, wilde iche antage hendis parthi til sagen forsuar, saasom saadant hannem, i hans frawerelse passerit, iche er noget om bevist, hun siger ingen anden widningbyrd at hafue til hendis tilleg eller beschyldning, wider med hun har hørt af andre, och Kand det i ingen maade giøre beviselig, hun bad Oluf Christensen Soldat om forladelse, for Rig hendis ubesindig hastighed, och erchlerede hannem for Retten, at hun ingen aarsag hafr til sligt at sige, allene hendis taabelighed och hastighed det formedelst, widende intet med hannem end det som Erligt war, huilchen erchlering och forlig, Oluf meligens hafde samtøgt, naar hand fich regres for sin omkostning, mens Mons. Lieut. Werner bad der med beroe indtil hand fich tahle med sin Capitain, Altsaa beroer dette endnu til neste ting, til endelig dom.

Anders Larsen paa OfverRejn I Stoedtz gield hafde ladet i rette warsle Anders Erichsen Jampt paa Homnes, formeldst heste bytte, de dennem imellom har hafft, nest forleden høst, saaledis at Anders Larsen fich et schiud for en hest och schulde gifue Jampten en dahler imellom, och huer annammede sit effter deris foreening, Anders Larsen føder schiudet, winteren och til indtil waaren 8te dage her før sommermaal, da hand begierte schiudet i Ploug aanden for den dahler Anders Rein til Anders Homnes schulle betahle, Siden betahler hand schiudet och wil sig ej wider til nogen betaling indstille. Anders Jampt beretter at hand war foreenet paa den maade med Anders Larsen at hand schulde betahle sig en Rixdl i Penger, huilchet hand iche fich, och der for beholt schiudet, Anders Rejen siger det war wafor hand war forligt med hannem om. Effter adtschiellig ord och tahle parterne mellom falt, blef her udj saaledis dømt och afsagt:

Effterdj Anders Larsen Neder Rejn, hafuer fød det schiud winteren ofr som hand sig tilbyttet af Anders Jampt paa Homnes, och siden mod waarandre, tog det igjen at bruge i Plougtider, huorfore gemenlig gifuis 1 Rdl. da bør den dahler som Anders Larsen schulde betahle til mellom gifft, der udj got giøris, och Effterdj Anders Jempt der effter har beholt schiudet imod Anders Reins minde, de at gifue hannem Anders Rein, en Rixdl, och lefuere hannem siden ud den hest Anders Jempt fich igien, samt at betahle hannem udj kost och tæring En half Rixdlr.

Hl. Raadmand i Thrundhiem Sr. Jens Bing, forige forpagter ofr Reens Closters gaard och godtz, hans fuldmegtig Jens Pedersen hafde ladet i rette kalde effterschrefne Reens Closters bønder for Resterende Landschyld nemlig, Henrich Hyld Sergiant, af Homnes, for 79, landschyld, 4 Rdr. 1 ort, møtte och wedgaar gielden, siger at hafue gifuet Thieneren en Sedel til Jens Bin at annemme Penge hos Sr. Albert Crantz, det hand iche Kunde benegte at hand io har faaet en Sedel for ungefer 1,5 aar siden, Henrich Hyld meener der med at were frj, effterdj den er annammet for saa rom tid siden, huilchet och eragtis billigt, Anders Homnes Resterer 2,5 Rdr 19 s, beraaber sig paa sin bog, huilchen Sr. Rasmus Krog, som Itzige forwalter och tilstede, hafde forgiet, da derom Kand bevisis med bogen at hand har betalt meere end hand fordrif fore, Kommer det hannem billigere til gode, Erich Andersen Homnes for bøxel 10 Rdr, foreviser sin bøxel Zedel af Jens Bing udgifuet ao. 1684, der den 12 April, huor udj hand gifuer och bevilger hannem gaarden for 2 Spd som ellers er 3, huilchet Itzige forwalter iche tilsteder, thj bør Erich Andersen, helst effterdj hand i sin bøxel sedel siger at hafue nødt gaarden frj foruden nogen bøxel Pengis udgifft, for den fordring were frj och Krafueløs, blef lest och paaschref. Gabriel Random 3 Rdr. (Folio 105) 16 s, dompenge 1 ort, findis Rigtig effter bogen, møtte och wedgich, Olle Jenschuus = 6 Rdr och 1 td hafre, møtte och wedgich, fuldmegtigen begierte dom til betalling effter loven.

er afsagt:

Disse forschrefne som Resterer och effterstaar med deris landschyld til Sr. Jens Bing, effter Actens udvisning, bør betahle det de med Resterer och er schyldig inden 15 dage effter loven, under indførsel och søgning i deris boe ved nam och wurdering, med omcostning = 1 Rdr.

Jon Christensen Langnæs hafde ladet stefne Niels Haugsoet, for en leje Koe, hand fra dennem hafde, huilchen er druchnet i 1 bech i gaarden, som scheede for 3 aar siden, Niels meente schaden kunde iche alleene falde ud ofr sig, effterdj det scheede imod hans willie, Joen Langnes begierte dom effter loven, blef afsagt:

Effterdj Niels Hougset hafuer ladet udslippe Koen om winters tid, som da war end Kalf och iche ladet hafft nogen tilsiun der med, iche heller bygget om den bech eller brønd udj gaarden huor hun druchnet, da Eragtis, at hand bør samme Koe til Joen Christensen schadisløs at betahle, inden 15 dage, under søgning och adfærd, loven gemas?, ofr betahle i Kost tæring en half Rixdlr.

Reens Closters forwalter Sr. Rasmus Krog hafde indstefnet Lars Andersen Homnes for løs lejermaal med et quindfolch Rannj Erichsdaatter, de møtte begge for Retten, Kunde iche benegte deris forseelse, ham blef tilspurt om hand wilde Egte hende, det hand benegtet iche at hafue sind til, Effterdj hand er en ung dreng 20 aar gammel, der iche finder sig lejlighed at forsørge en Kone, hand kand dog ikke ellers beschylde hende i nogen maader for nogen U-Erlighed, hun formeente, Effterdj hand har lochet hende til den syndig gierning, och intet u-erligt Kand hende ofr bevise, hand da er pligtig at bøde baade for sig self och hende, och hun at hafue sin prætention sig wider forbeholden. Sr. Rasmus Krog begierte dom effter loven.

Er afsagt:

Effterdj forschrefne Personer, Lars Andersen och Rannj Erichsdaatter, for Retten tilstaar sig at hafue forseet med hin anden med løsagtig lejermaals beaaelse, Da bør de at bøde effter loven nemlig Lars 24 lod sølf, och quindfolchet 12 lod sølf och huis de iche formaar de fulde bøder at betahle da at straffis med fengsel paa Kroppen, huad hendis Rannj Ericsdaatter prætention an belanger, beroer til fær stefnemaal och lønlig søgning.

Endnu hafde Wel Edle Sr. Rasmus Krog ladet in kalde Effter schrefne for Resterende landschyld til Reens Closter nemlig Poel Igbritsen Quarving, for ao. 90: 1 Rdr af 1 øre fierde Penge for 2de aars for landschyldens henstaaelse ofr rette tid, 2 ort, møtte och wedgich, Ingbrit Strømnes och Olle ibid, Rester fierde Penge 2 ort, møtte och vedgich, Peder Sprouden for 2 aar 89, 90, landschyld 2 ort 16 s, huilchet hand betalte Rester 4de Penge 16 s, Sr. Rasmus Krog begierte dom til betahling effter loven.

Er afsagt:

For Ermelte bønder som effter staar med landschyld til Reens Closter bør betahle til hannem eller hans fuldmegtig, huis de effter actens formelding findis schyldig, effter loven, inden 15 dage, under søgning ved nam och wurdering i deris boe och midler, med samtlig i omcostning = 3 ort.

Anno 1691 den 27 Juny løfuerdagen, blef holdet ordinarie Ting paa Mediaas seedvanlig thingsted paa Snaasen, ofuer verende Kongl. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, med 8te mend af Laugrettet, lovlig opnefnt, emlig Arn Drabland, Olle Jachobsen Drabland, Olle Seem, Erich Horiom, i steden for Andfind Sagen i hans forfald, Syfr Bruvold, i steden for Jørgen Aasvold, Jachob Berg, Lars Røegvold och Niels Nagelhuus.

Copie af Kongl. may. allernaadigste schatte bref for inde verende aar, blef her iligemaade, for meenige tinsøgte almue liudelig lest och af Kyndiget.

For Retten blef fremføhrt en landstryger, Isach Abrahamsen, som er paagreben i Nordfindlj liggende i fieldet mellom Jempteland och Norge, at comineris? om hans forhold och bedriffter, som saaledis angifuet, at Effter schrefne bønder fra Øde och Nordlj, nemlig Hans Bentsen, Arfue Joensen, Per Poelsen och Peder Jørgensen, udj Post wiis som følger:

 1. Nest forleden høst Kom hand med et quinde mennische til Snaasen, dog saa at hand alt holt til afsidis, i field och marche gaardene, och sagde, dette quinde mennische, war hans Egte quinde, som dog iche saa war i sandhed thj quindfolchet holt sig dog for dult och afsidis, med huilchen hand har og Seng och samleje, imidlertid de saaledis hafr om wanchet, fra Sr. Olaf afvigte aar, indtil forleden sidst i Juel hand blef paagreben, det hand iche Kunde benegte, mens alle maade tilstod (Folio 106)
 2. gifuer an, at hand af Hl. General major war udsent at opsige bergwercher, huor ofuer hand en stund der sammestedz blef led /: huilchet hand dog siden fragich /: Imidlertid fich Presten at wide, at hand fore om Kring med Idel løgn och bedragerj, etc. effter ege bekiendelse, drog hand fra Lj, til Ofre Halden, huor hand opholt sig med quindfolchet 2 à 3 natter, huor hand blef paagrebt Lieut. Niels Mortensen, och opført til Snaasen, derfra til Lieut. Werner i Beedstaden, huorfra hand beretter at hafue saa vit lof af Lieut. at maae were i nerverelse indtil Capit. Schlippenbach Kom heim, dagen effter blef hand atter angrebet paa Grøttom i Sparboegield, huor quindfolchet forlod hannem och rejste til Thrundhiem, och hand blef ført til Scheevig i Bedstaden, derfra til Lieut. Mathis i Wardahlen, huor hand wider blef sent først til byen med 2 karle, Soldater, som schulde følge hannem oftrioes? imellom, endelig hafde hand ichon en Karl med sig, huor hand paa en gaard, som iche viste at nefne, stal sig fra Soldater morgen i dagningen, drog saa til Snaasen, huor hand laae en nat hos Thomas Moen, derfra ofr fieldene til ofrhalden, derfra til Brønøen i Helgelandtz fougderj, huor hand schulde giøre nogle ulfuestuer huilchet iche gich for sig effterdj der war ingen schoug til saadan werch, anden middel dennem at Kunde fordrifue, siger hand sig ej at wide, huorfra hand rejste til bage til Lid, med Paasche tider, da rejste hand ind igiennom Welfiorn, til Binddahlen, tilholden, til hølandet, och siden til Lid, huor hand opholt sig wed otte dage, hos en och anden, drog til Jempteland huor han war indtil imod Pintze tider som er 5 ugers tid ungefehr, huor hand strax effter atten er paagreben, wider war hans bekiendelse iche, fougden tilspurte Isach om hand iche hafde sagt at lide bønder tog femten dahler fra hannem, en biørn schind och 3 maarschind, huor af til fougden er lefuerit 5 Rdl 1 ort 8 s, och postært under wegs 1 Rdr 14 s, som er 6 Rdr 16 s, huilchet hand først bengtet iche at hafue sagt, siden som fougden det vil giøre bevislig, Kunde hand det iche fragaae, mend bekiender, det at vere løgn. Lide bønder som forbemelt, effter aflagte høyeste æd, widnet om ermelte Persons forhold, ved och tahle med wider som effter følger.
 1. Gaf hand sig an for at Kunde opfinde Penge, Kaaber eller andet godtz, som var forgrafuet i Jorden, huilchet hand Kunde ved Kirher eller Persportivglas for 100 alen i Jorden, hafuer dog iche grafuet nogen stedtz der i bøgden
 2. Gaf sig an for at vere en Doctor, och Kunde kurere adtschillige Suagheder, huilchet hand och forgiefuis har brugt paa en deel stedet, dette scheede første gang hand war i lide,
 3. Naar blef Spurt om Pas, suarede at hand hafde 2 à 3 i byen hos Gen. Major, Olle Seem paa Snaasen, och Peder Bruvold, Item Størcher beretter, at Baar Reineraas, /:huor hans wej falder til ofrhalden, da hand Kom och rømte til bage fra Soldaten :/ hafuet at sat, at Isach sagde for sig, at hand hafde nu faaet pas, wisende en Zedel, huor med hand wilde til ofrhalden och igien hente sin Kiche glas och en Magnet, som Niels Mortensens søn tog fra hannem
 4. at hand hafde magt af Gen.Major, at maatte tage en af soldaterne eller huom hand vilde at arteride paa berg Wercher
 5. at hand angaf /: da hand kom til bage och war rømt fra de hannem schulde freføre som forsjrefuet :/ at hand hafde verid i byen hos Gen. Major och Øfrigheden, och war gifuen frj, hafde bref paa en gaard i wefsen Kaldis Stor Jord, en thoe mile i fieldet, huilchet hannem var gifuet af fougden Peder Christophersen paa Helgeland da hand war der at sjulde fordrifue Ulfuene, var dog intet andet nogle løse Zedeler sller schiden papir, som for retten blef fremvist
 6. Bekiender Lide mend at ermelte Isach, berettede da hand Kom gra Brønøen, at hand hafde samlet all wargene til siøn, meente naar de kom til søen saa døde de, huor fore Isaach tilstaar at schulde hafue af huer mand 8 s, dog hand fich iche Pengene
 7. bevinder Hans Bentsen med samtlig de andre der sammestedtz fra, at ermelte Isaach, effterat hand senist Kom til bage, holt sig af wejen ved fieldsiden, och i fieldet, huor han hafde bygd en hytte i noget meere end en half mil fra bøggden, der hafde hand bestilt Hans Betsen at Komme til sig, udj et huus huor tilholdet it mennische ved nafn Syfr, strax hos samme hytte, der schylde hand faae toe Kiele hand i Jorden hafde fundet, Hans drog did som sagt var och fant intet Isaach, mens Syfr war der, som viste intet af Isaach, och som hans self 4de intet fant Isaach, drog saa hiem igien, paa 4de dag der effter drog de bemandet til fieldz ofr 20 mand, at randsage och leede Effter formelte Isaach, da fant de hans hytte som forbemelt, 8te effter hand war draget fra bøgden, Isaach tilstaar at hand Kon en Nat laae i hytten, enddog Hans Bentsen bevidner, at hand Kunde see Røgen af hytten den tid hand war i fieldet effter Kielen udrejst, som fore sagt, som fierde Paasche dag en onsdag, fredagen nest effter war Isaach i Nordlj at ville Kiøbe en Kiel, som iche fich, saa der af Kand fornemmis at hand 2 dage og netter har liggen den gang i hytten, drog saa strax til Jamptland huor hen de Kunde Spore hannem i fieldet paa en mil, war de indtil nest forvigte Pintzedag, da hand igien kom til Kuelen i Fieldlj huor hand schal hafue for bredet finderne at giøre bud til andre derom, blef der paagrebet, (Folio 107)
 8. Arfue Joensen och Per Jørgensen tilstaar och bevidner, at de har hørt Isaach sige och true dennem side hand var taget, at Lide mendene schulde paa samme maade medfahris naar de kom til Jempteland
 9. Erich Larsen Brunstad och Jachob Henrichsen Medaas, som stod wagt ofuer Isaach forledet nat, bevidnet at de hørte hannem side, och ønsche at hand war løs och slap denne gang schulde hand betahle de fieldfroscher /: Lide mend :/ godt
 10. Det mennische, wed nafn Syfr /: som holder til i en stue i fieldet, Kommer nogle gange i bøgden och sielden i Kirchen, hafuer Kon engang paa 11 aars tid søgt det høyw. Alterens Sacramentis, da hand stod aabenbarlig schrifft, for lejerlmaal, nærende sig af sine hænders arbeid med thoe Kørel baader och andet at giøre, saa ingen hafr ofr hannem med aarsag at Klage, hender dog for saadan hans Eenlig lefnet och Sacramenternis foragt, befahlet at anholdis och for Retten fremføhris til wedbøglig straf :/ Lide mend widner effter hans ord at Isaach har sagt, hand har weret schoug Røfuer udj 7 aar, begierte Siufuer schulde gifue sig i Staldbroderschab med sig, hand schulde intet frygte for sig, mens der Kom en effter hannem, som war werre den schulde hand tage sig i ware for. Hand blef tilspurt om sit Pas, suarede at Gen. major hafde taget hans Pas til sig. Item naar hand gich til alters sidst Suarer, det scheede udj her dahlen, toe aar i høst siden, Wider Wilde hand iche bekiende,

Kongl. Mayst. Rasmus Høg satte i rette och formeente at Isaach Abrahamsen, for saadan u gudelig adfærd i en anden naade, och meest for at hand har legget som en stiemand i schoug och schiell, bør lide effter lovens formelding i den 6te bogs 9 Capit. 12 Art. och miste sit lif.

Dømt och afsagt:

Effterdj denne Person, som Kalder si Isaach Abrahamsen, ingen Pas eller Rigtighed hafuer at fremvise, huor fra hand er kommen, eller huor ledis hand sig hafr schichet, hafuer och her udj lefuet, flachet fra en sted til en anden, och fahret med løgn och bedragerj, Item lefuet udj letfærdighed med et quindfolch, som med hannem hafr omRejst, under schin, at de war Egtefolch, Iligemaade bevisis, at hand hafuer tilholdet och sig opholdet, en tid lang meest paa grentzerne och ved fieldsiden, io bygt sig hytte och legget i schoug och march, huor hand ingen Erlig ærinde har hafft, som en stiemand, thj bør hand effter lovens sigende i den 6te bogs 9de Capit. 12 Artich, at arbeide paa Holmen udj Jern hans lifs tid.

Reens Closters ombutzmandSr. Rasmus Krog hafde ladet indstefne en Reens Closters bonde ved nafn Joen Olsen Horiom for Resterende schat och rettigheder for 1690 4 Rdr 17 s. Bonden møtte och vedgich gielden, bad om Dalation, Rasmus Kunde eller vilde hannem iche Delatere, Effterdj hand er meget schyldit til jens Bing, forige forwalter och andre, tilmed lader hand gaarden meget forfalde, saa han befrygter den schulde Komme under fæfod, och miste sin fordrin, hand protesterit at, da Jon Horiom ice hafuer betalt sin landschyld och schatter i Rette tider och det saa lenge ladt henstaa hand da bør betahle inden 15 dage effter loven, men processens Kostning, och harfuer forbrut sin fæste, huor paa hand begierte dom.

Er afsagt:

Effterdj Joen Olsen Horiom, hafuer for aarsaget Sr. Rasmus Krog schatternis betaling ved Militarisch Exec och iche betalt sin landschyld i Rette tide, foruden at hand schal lade gaarden biugning forfalde, huilchet bør grandschis och besigtisch, Da bør hand betahle det hand er schyldig inden 15 dage under adfærd effter loven, samt at hafue forbrut sin bøxel eller fæste.

Anno 1691 mandagen den 29 Juny, holtis ordinarie Sage ting paa Berg i Stodtzgield, ofuerverende Ko. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, samt de otte laugrettismend som til Rettens betiening for nerverende aar, at betiein, var opnefnt, nemlig Olle Qvam, Peder Aasved, Erich Wennis, Andfind Olsen Guddingen, Olle Johansen Guddingen, Andfind Michelsen ibm, Olle nielsen Guddingen, Rasmus Tiltnes och Ifr Grøtum.

Copie af Kongl. Mayst allernaadigste schattebref, for indewerende aar, blef allernaadigst for meenige almue lest och forKynt, Dat. Hafn den 1 Juni 1691.

Hæderlig och wellærde mand Hl. Jeremias Erichsen Has, medtiener i ordt til Stoedtz meenigheder, lod forkynde en bøxel Zedel, af Malena Sl. Hl. Peder Borchis, til sig ungeliut paa 2 Spadtz leje udj Fornes paa Stoed, huilche hand effter loven hans lifs tid schal niude, som en lejlending, Effter den forlig de om bøxlen med huer andre har indgaaet, under hendis egen haand och Hl. Mandtz Zignette. (Folio 108) Dat. Fornes den 26 Juny ao. 1691.

Item lod welermelte Hl. Jeremias, in Retten forkynde och læse en anden bøxel Sedel paa 5 øris leje udj en gaard Kaldis Thuestad, som legger øde, Udaf meer welbemelte Malene Sl. Hl. Peder Borchis udgifuet, ofer hun effter deris forlig, for bøzlen forøejet, huilchen gaard han udj 12 aar schal niude frj for landschyld och landbehold, huor imod hand schal were pligtig imidlertid, gaarden med nødvendig huuse och biugning at forsiune, samt at huor der af oddels schat och Ros tieniste, med anden Kongl. Contributioner, som der af bør andgifuis, huis, udj rette tide, under magdalen Hl. Peder Borchis, henids Sl. Mandtz haand och Zignete, Dat. Fornes den 6. Aprilis 1691.

Kongl. mayst. foeget, foreholt och anbefahlede, de bønder paa Stod, som boer ved Wandet ved Klingen, at forschaffe sig broder der sammestadtz, som Sedwanligt och af gl. tid hafuer werit, baade for den rejsende, saa velsom Kirchefolchen, under straf och bøder. Iligemaade belofuet Peder Udgaard tilligemed Andfind Nordgaard, at bygge en brøgge ved Klingens land, huor fore Kongens foeget belofuet, at schaffe dennem betaling af almuen, effter dannemendtz taxt och wurdering.

Sr. Jens Bing, Raadmand i Thrundhiem, och forige forwalter ofr Reens Closters gods, hans fuldmegtig tiener, Jens Pedersen, Hafde for retten ladet indcitere Anders Larsen Ofr Rejn, for Resterende landschyld til Reens Closter af 1/2 spd. 83, 84, 85, 86, 87 och 88 Er = 9 Rdr. Anders Larsen Quinde Giertrud, møtte i rette, Kunde iche benegte fordringen, alleeniste udj et af forschrefne 6 aar, brugte Hl. Capit. Schlippenbach halfparten med dennem i samme gaard, som landschylden schal Suare derfor, Ellers meente Giertrud at were frj for lodtzejenis parters landschyld, effter hendis bøxel Sedels formelding, af Kiersten, Sl. Jens Persens udgifuet Ao. 1683, den 2. July, som er lest paa thinget 89 den 16 oct, huor udj hende och Anders Larsen tilladis at bruge samme gaard, som da stod øde, for schatterne allene, huor imod Jens Pedersen paa Sin Principals Wegne, protesterit och formente at Anders Larsen bør suare landschylden, som gaarden hafuer brugt, och siden søge Kirsten Sl. Jens Randulfs for huis dennem imellom, och begierte dom.

Effterdj i Rette leggis den ærdydige Matronis, Kirsten Sl. Jens Pedersen Randulfs bøxel eller bevillings Zedel, til hendis Sl. Mands gammel tiener Anders Larsen paa hendis och hendis børns oddelsgaard OfreRein, huor udj hannem samme mand bevilgis for schatterne allene, Daa eragtis for Ret och billigt, at Sr. Jens Bing, som er medejere paa Reens Closters vegne, søger sin landschyld hos welermelte kirsten Sl. Jens Randulfs, som gaarden med bøxel tilhører, Effter lovens anledning, i den 3 bogs 14 Cap. 3 Artich, pag 486.

Item hafde forschrefne Jens Pedersen indstefnt Peder Rongstad for landschyld til Reens Closter af 1/2 øre for 83, 84, 85 och 86 hand møtte och beklager sin fattigdom, at hand aldelis intet er ejende at betahle med, Jens Pedersen, war iche fornøyet der med, mens Paastod dom til betalling effter loven, diseligeste war indstefnt Thøris Lj for 5 ort 4 s af Sterne i Beedstaden hand beboede ao 86 war lønlig Stefnt, och møtte iche, Jens Pedersen saa sin Principals wegne paastod dom:

Er afsagt:

Effterdj Peder Rongstad iche Kand benegte och fragaar hand io er pligtig ofuerschrefne landschyld 2 Rdr, da bør hand det betahle inden 15 dage effter loven, under søgning ved nam och wurdering i hans boe och midler huor paa findis Kand, Thøris Lj er forelagt laugdag til neste ting at møde, effter lønlig Stefnemaal, och Peder Rongstad at gifue i Kost tæring 3 Rixort.

Fram Kom for Retten Oluf Christophersen Raade, och frem Kaldte sin Suoger Rasmus Andersen Helge samt sin broder Poel Christophersen Forfon och til Spurte dennem, om hand iche hafuer fornøyet och betalt dem for deris anpart udj 4 øris oddelsgodtz udj Raade i Sparboegield med bøxel, huoraf kommer paa Poel Christophersen 1 øre och paa Rasmus Helge, paa sin hustrue Anne Christophersdaatters wegne, 1/2 øre, och gifuet dennem for huer 1/2 laug en sxet?dahler effter deris Kiøb och forlig, huor paa hand maa lade giøre sig schiøte, huilchet de begge nu for Retten tilsto och bekrefftet.

Reens Closter Izige forwalter Sr. Rasmus Krog, hafde ladet Indstefne Lars Ifrsen fossom, nu tienende paa Raade i Sparboegield, for løs lejermaal med Anne Pedersdaatter Hegge, passerit ao 89, huorom Sr. Krog fremviser ærw. hæderlig och wellærde mand Hr. Christopher Hersleb, Sogne Prest til Stodtzgield, hans attest at barnet war fød den (Folio 109) 3 July 1690, Mons. lieutenant Werner møtte for Retten och paa sin Capit WelEdle Jacob Ludig von Schlippenbarchs wegne, berettede, at Wel Ermelte Hr. Capit formeente Lars Ifrsen samme tid hafde sin tilhold hos hans fader Ifr Fossom, som er Capit Assignerit aasæde gaard, at sagen følger hannem, der frem, och hand bøderne at niude, och naar Sr. Kron lønlig stefner Capitainen, wil hand wider suare hannem her til udj retten. Rasmus Krog der imot protesterit och paastod at Effterdj Ifr Syfersen iche hafde lovlig frasagt sig Giefren, Mens den brugt som en lejlending samme aar, at sagen der hen er falder, at hand at were pligtig sine bøder til sig at suare effter loven huor paa hand war dom begierende. Sagen beroer til neste ting, da Perterne møder til Sagenis oplysning och endelig dom, och til samme tid foreleggis Lars Ifrsen tilligemed at Corparere.

Oluf Baarsen lod læse sin bøxel sedel paa halfanden Spand 4 ml i Elleraas, Sr. Homfred Brugmans godtz, gifuet i bøxel til Sr. Hans Glad 5 Rixdl. 3 ort 12 s, Dat. Thrundhiem den 29. 9br. 1690 under Hans Gladz haand och Zignete.

Iten en anden af Ermelte Glad paa Sr. Homfreds Brugmans wegne udgifuet til Oluf Mortensen paa 2 øre 8 m laug, udj Brunstadm gifuet udj bøxel 3 Rixdl. Dat. Thrundhiem den 28. oct 1690, med Gladz haand och Zignete.

Anno 1691 onsdagen den 1 July blef holdet ordinarie sageting paa Aalberg i Sparboegield, ofrverende Kongl. ma. foeget Sr. Rasmus Høg, med de otte mend af laugrettet, som til rettens betiening er opnefnt, nemlig Syfr Schee, Peder Schee, Olle Steenseng, Jens Ofren, Enier Findstad, Olle Helsaas, Poel Giedschaas, och Anders Schiellegren.

Copie af schatte forordningen blef allerunderdanigst for almuen lest och for Kyndt.

Andor Snubstad var indstefnt for lejermaal med den hand nu har til Egte, møtte och Kunde iche benegte io saaledes er passerit, Kongl. mayst. foeget begierte dom effter loven,

Er afsagt:

Effterdj Andor Snubstad iche Kand benegte, at hans forseelse io saa befindis, thj bør hand och hans hustrue at bøde effter loven 13,5 ort och i omcostning 2 ort, oc det inden 15 dage under adfærd effter loven.

Fram kom for Retten Olle Christophersen Raade tilligemed sin Suoger Anders Larsen Nederlød, som hafuer hans Søster til Egte, Niels Olsen hans Søsters søn. paa egen och med arfuingers wegne, Lauritz Nielsen Raade som hafuer en søster paa egen och Berit Christophersdaatter wegne, de samtlig bekrefftede, at hafue soldt och schiødt deris Suoger formelte Oluf Raade deris anpart udj forbenefnte Raade, 4 øris leje, huorfor hand har betalt dennem, for huer marchlaug 2 ort 16 s, huor effter Olle Christophersen war thingsvidne begierende.

For Retten war indstefnt et quindfolch Ingeborg Pedersdaatter for løs lejermaal med en Soldat Bent Olsen Hojen, hun møtte och hafde intet i bøder at betahle, huor for hun effter loven bør strafis i Jern paa Kroppen.

Anno 1691 lørdagen den 3 July blef holdet ordinarie ting paa Saxor paa Inderøen ofuerverend Ko. ma. foeget Sr. Rasmus Høg, samt de Laugrettis mend som til Rettens betiening er opnefnt, nemlig, Peder Ofr Quam, Niels Høgstad, Joen Høberg, Hans Meelhuus, Syfr Undersaggen, Lars Jølstad, Oluf Kiesboe och Lars Halde.

Copie af schatte brefuet for indeverende aar, blef for tilstedewerende almue publicerit, Dat. Hafn den 13 Jan. 1691.

For retten war indstefnt et quindfolch wed nafn Marit Olsdaatter nu tilholdende paa Oppem, for lejermaal med en Egtemand Jachob Olsen husmand paa Saxor grund, hun hafuer aldelis intet at bøde med, huor for hun effter loven bør straffis i Jern paa Kroppen.

Copi af Kongl. may. allernaadigste bref och befahling til hans høye Excel. høybaarne Hl. Stadtholder Güldelew, Dat Kiøbenhafn den 30 may 1691, det der naadigst Paa buder Kop och Ildstedschat, for indewerende aar, schal erleggis och betahlis, blef for almuen publicerit, tenerit at war Rigtig af Hl. Borgem. Roel Opdahl, udj Slodtz loven.

Sr. Rasmus Krog, forpagter ofuer Reens Closters godtz, hafde latit indstefne Jens Pedersen, for landschyld och rettigheder af den Reens Closters gaars Lill Ulfuen, schylder 3 Spand, och det for ao. 1689 och (Folio 110) 90 med fierde Penge = 28 rdr 2 ort 16 s, huorpaa er betalt = 6 ort effter bogens indhold. Jens Pedersen møtte och fremlagde sin schrifftlig forset her imod, i formeening, at effterdj samme gaard en lang tid til forn hafr legget øde, saa war den bevilget Jens Pedersn sin løsetid, frj for landschyld, huilchet Sr. Krog iche wilde samtøche, thj nødis hand at frasige samme gaard, och formeener Rasmus Krog bør got giøre hanne, huis hand gaarden biugning, som ellers schulle wre gandsche forfalden, hafuer for bedret, huilchet hand opsetter for = 19 Rdr 1 ort 10 s med dis witløfftigere indhold, Dat. Lunde den 23 Juny 1691. Item hans bøxel Sedel och frjhed paa samme gaard, Dat. Thrundhiem den 27. 9bri 1687.

Rasmus Krog paastood, at Jens Pedersen som gaarden hafuer brugt, bør betahle hannem de afgaaende Rettigheder udj afkorning, och Sr. Jens Bing gifue bøxel Sedel, som iche af Landherren self er approberit, for udinden iche bør Komme hannem til præjudice, och war dom begierende. Effter endelig afregning, befindis Jens Pedersen at hafue betalt tilsammen = 3 Rdr med fleere ord och tahle Partene imellom faldt, Er saaledis dømt och afsagt:

Effterdj den Reens Closters gaard Lille Ulfuen, schal hafue legget øde, førend jens Pedersen den paa Wilkor antog, och Sr. Rasmus Krog, Izige tids forpagter, iche finder sig fornøyet med den accort och de wilkor, Sr. Jens Bing sin thiener, Jens Pedersen hafuer fornudt och med hannem oprettet, huorfore hand, effter lovlig opsigelse er fløt fra gaarde igien, Saa eragtis for ret och billigt, at Rasmus Krog gotgiver, Jens Pedersen, huis hand paa Lille ulfuens biugning, effter lovlig grandsching och besigtelse, billig hafuer kostet, udj de Rettigheder hand af gaarden bør gifue, dog der udj at beregnis det første aars frjhed som Jens hafr paa gaarden, som war udj Sr. Bings sidste forpagtningsaar, huad hand da blifr Sr. Krog schyldig, bør hand betahle inden 15 dage, effer at for benefnte besigtelse er passerit, under adfærd effter loven och at gifue Rasmus Krog udj Kost och tøring = 2,5 Rdl.

Mons. Christian Wittrop, lod for Kynde en schiøde udgifuet af Sr. Lauritz Mortensen Lerche i Ørschedahlen, paa 2,5 Spands oddelsgodtz med bøxel ofr 3 Spands leggende i SundWoldberg paa Inderøen, thil witterlighed underschrefuen af Sr. Rasmus Høg oc Christen Olsen Weds udj Thrundhiem under hans Egen haand, Dateren 31 Marty 1691,

Reens Closters lensmand Peder Wohlen afde indstefnet Peder Olsen nu i Schielvigen for lejermaal med den hand nu hafr til Egte, Sjrj Hafftorsdaatter, er pass paa den Reens Closters gaard, Hustad, Erich Hustad møtte i rette och suarede at Sagen i sig self er noch som bekient och forseelsen iche Kand negtis, Thj bør de effter loven at bøde til Reens Closters ombudtzmand begge = 13,5 ort och i omcostning 1 ort.

Disligeste Olle Olsen Dragun och marit Torsdaatter, for lejermaal pass. paa Wohles en Reens Closters gaard, hand blifr effter de høye øfrighedtz frj hos sin Person, hans besofuede bør bøde effter loven 12 lod sølf, och udj omcostning 1 ort. huis hun formaar iche de fulde bøder at betahle, da at lide Kroppen effter loven.

Noch hafde WelErmelte Sr. Krog ladet indwarsle effterschrefne endeel bønder for landschyld til Reens Closter, nemlig: mathis Leeren Dragun beboer en Dragun gaard Leeren, bemelte Reens Closter tilhøring, Er udlagt i fremst Commision til Dragun quarter, Rester landschyld til Reens Closter for ao 90: 5 Rdr, Dragunen møtte, och wedgich gielden, mend formeente hand iche noget bør betale udj landschyld, Effterdj gaarden war gandsche forradnet da hand den tilfløtte, som var forleden waar, och dersom hand iche Kand niude gaarden frj for landschyld mod i gaaarden at biuge, frasagde hand sig den nu for Retten. Haagen Rømolden, landschyld for 89 och 90 aarlig 3 Rdr er 6 Rdr møtte och beklagede sin fattigdom, Kunde iche benegte fordringen, Hans Meelhuus, landschyld for 89 och 90, aarlig 4 Rdr 16 er 8 Rdr 1 ort 8 s, Amund Grønisbye for 90 1/2 Rdr 3 aars fierdepenge 1 ort møtte och wedgich, Rasmus Werdahl for ao 90 6 ort och fierdepenge 1,5 ort, møtte och wedgich, Eschild Dahl rester landschyld for 89 och 90, 2 ort 16 s, fierdepenge for 2 aar 3 ort Er 5 ort 16 s, Peder ibid iligemaade = 5 ort 16 s, møtte och wedgich, Peder siger at hafue betalt ladschylden och er intet schyldig, hafr dog iche quitteringen tilstede, Jørgen Heldberg nu paa Gaufl var indstefnt for hand stal hafur, bragt fra den Reens Closter gaard Hammer ulønlig (Folio 111) stefningen blef iche af hiemlet. Rasmus Krog satte i Rette och formeente de schyldige bør betahlehuis de udj landschyld och rettigheder til sig er pligtig paa Reens Closters wegne, med processens om costning ich begierte dom.

Effter loven er afsagt:

For herrene som møder for retten och tilstaas det de fordres for, de bør betahle inden 15 dage til Sr. Rasmus Krog eller hans fuldmegtig, under søgning i deris boe ved nam och wurdering, med samlig i omkostning = 1 Rdr.

WelEdle Hl. Capitain Ifr Monsen, præsenterit for Retten som hafd ladet indstefne hans hæderlighed Hl. Jachob Jørgensen Wesseltofft vice Pastor her til stedet, hand er afrejst til byen, Hl. Capit begierte at warsels eller stefningsmendene maatte frem Kaldis at af hemile deris stefnemaal, frem Kaldte Lars Nielsen Raade, bonde lensman i Sparborg, som war udsent af welermelt Hl. Capitain, tilligemed Amund Holom och Hans Langaas, at gifue Hl. Jachob muntlig warsel, effter en schrifftlig Sedel hand dennem meddeelte, til effterretning for Hl. Jachob om hand iche hafde werit iemme. Lensmanden beretter saaledis at han Kom til Inderøens Prestegaard, lørdagen den 13. Juny och hafde med sig Erich Lynom, huor di forbiede indtil Hl. Jachob kom hiem fra Kirsten, der hand paa sit Em bedis wegne op wartet schrifftestoelen, som hand da Kom hiem, war Klochen ungefehr 4 eggermiddag, da wiste lensmanden hannem Proustens stefning huor af hand annammet Copi och bad dennem Komme igien Mandagen, vilde hand schrifue paa den, om mandagen som forbemelt Kom lensmanden atter til hl. Jachob. Da hand effter en Kort tid, Kom af stuen och paa sit Kammers, nichede til lensmanden som fuldte med, ind paa Kammerit, och schref paa Proustens stefning, begierte och at faae see den stefnings Sedel hand hafde for Capitainen, huilchet lensmanden siger, hand benegted, maatte dog endelig levere hannem den, huilcen hand tilligemed paaschre. Enddog lensmanden kan iche fragaaelie benegte, hand io hafde ("muntlig" strøket over) befaling fra Capitainen at stefne hannem mundtlig, det hand iche effter Kom, imidlertid stod de tuende som war med hannem, uden for Cammerit paa Sualer(?), dog døren stod oben saa de Kunde øre huad passerit, huilchet de effter aflagd Eed tilstaar saaledis at were scheed, Ellers Kand de iche sige at hafue gifuet Hl. Jachob mundtlig warsel, huor fore det iche Kan eragtis lovlig. Hl. Jachob lod ellers lefuere udj retten en forseglet messire til Sorenschrifueren, huor udj hand sig undschylder med atschellig ord och som Capit meente wsømmelige at antreffe sig, huor af hand begerede Copie.

WelErmelte Hl. Capitain hafde ladet indstefne Peder Nielsen nå paa Agle, och før paa Berg, for rettigheder imidlertid hand brugte ermelte Berg, huor paa hand schal Restere effter Rigtig afregning, 5 Rd. 3 ort 23 s, huilchet bonden som war for Retten iche Kunde benegte, hand bad om Dilation for hans fattigdom schyld, Hl. Capitain begierede dom til betalling, med omcostning effter loven,

Er afsagt:

Effterdj Peder Nielsen iche Kand benegte, io at were schyldig til Capitainen 6 rdr minder 1 s. Da bør hand det samme at betahle til Hl. Capitain Ifr Monsen inden 15 dage och gifue hannem Kaast och tæring 3 ort under adfærd effter loven.

Niels Larsen, bonde lensmand paa Inderøen, hafde ladet i rette warsle Hl. Jachob Wesseltofft, Vice Pastor til Inderøen, for hand imod loven schal hafue begegert hand, utilbørlig, ved en stefnings for Kyndelse, Warselmand war Jeppe Winter paa Beg, och Peder Saxor, de bevitnet at de stefnet Hl. Jacob med en skrifftlig stefning huor paa hand self signerte, samme stefning war nu iche i retten och war de atter och stefnede Gl. Jachob mundtlig, effter forrige Sedel. Ea Effterdj Ingen stefning fremvisis Kand her om iche wider vedgiøris, førend lovlig stenemaal er scheed.

Hl. Jachob Jørgensen Wesseltofft, hafde ladet Stefne Kongl. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, for tienden af Giørf, hand forlodtz schal hafue taget, tilligemed Kirsti Gangstad som den hafuer leverit, ingen af dennem møtte enten Hl. Jachob eller Kirsti Gangstad, ej heller nogen paa deris vegne som talte paa Sagen, ej heller warselsmendene som stefnet hafde, Thj formente fougden Hl. Jacob bør gifue hannem Kost och thæring, huilcket beroer til nye stefnemaal.

Oluf Jachobsen Stor Felden i Werrens Annex, lod læse Sin bøxelsedel paa en half Spand af Sr. Dauid Jachobsen i Thrundhiem udgifuet. under haand och Zignete, Dat. Thrundhiem den 28 Jan 1691, gifuet i bøxel 5 Rixdl. blef lest och paa schrefuet.

Forige Kongl. Mayst foeget Sr. Søfer Rasmussen, hafde ladet i rette (Folio 112) kalde ved stefningsmend Lars Halde och Niels Aas, Effterschrefne for gl. Restandtz, nemlig Thomes Ulfuen for 1 td hafre Sæde Korn møtte och wedgich, dampenge 1 ort 4 s, noch Korn leje 2 ort, Er 2 Rdr 16 s, huor imod Tomas hafuer en Zedel fra Jens Persen hannem foræret paa 3 læs høe Søren Rasmussen bekom, huilchet Søren Rasmussen giør hannem got blifer endelig schyldige 3 ort 16 s. Hans Gran paa 1/2 td. Sild schyldig 1 ort, wedgaard, Helle Gran 21 s, tiendeførsel møtte och beklaget sin fattigdom, Daniel Fohrs arfuinger thiende førsel 21 s, Sønnen møtte och sagde at det var sig witterligt Kunde det iche aldelis benegte, Thosten Hegstad Rester af Leerom 5,5 ort, Wedgaar Kon at were schyldig, som eller och effter Søren Rasmussens Rest. befuindis rigtig, naar hand ichon suarer for 78, af ermelte Leerom 3 ort, Olle Mortensen Oxaal 1 ort 9 s, møtte iche, Lars Frestad 3,5 ort, Kand iche sige at hafue betalt Søren Rasmussen beviser med Docomenter at gielden er Rigtig, Enchen Wang for 79, fisch och Smørschat 1 Rdr, møtte iche, Tohr Schielfuer paa Christopher Wechre wegne 1 Rdr 22 s, møtte och befundis Rigtig Effterfj hand arfuet Christopher Wechre, Olle Anderse Bartnes af 1/2 øre i Soelberg odelsschat och Rostieniste for 80, 81 och 82 2 ort 4 s møtte och Wedgaar, Peder Manoms Enche 4 Rdr 18 s, møtte iche, Olle Røfloen 21 s vedgich, Ollof Oxaas nu paa Stornes for 77 och 78 effter ergangne dom, 1 td biug = 7,5 ort 1 td. hafre 5 ort omcostning 1 ort, 2 Rdr 1,5 ort, Olle Rølloen suarer paa hans wegne, at hand er siug, beklager sin fattigdom at hand intet ejer at betahle med, Kand dog iche negte fordringen, Olle Klet 6 ort 4 s, møtte, findis Rigtig effter Restantzer, Olle Neder Berg 1 ort 4 s, møtte och findis Rigtig, Søren Rasmussen begierte dom ofuer de schyldige til betahling effter loven, och de som iche nu møtte at leggis laugdag fore til neste ting, Er afsagt forschrefne som hafr mødt for Retten och befordringen er befunden Rigtis effter actens indhold, de bør betahle inden 15 dage til Søren Rasmussen under søgning och adfærd effter loven, de andre som iche møtte och war lønlig stefnet er forelagt laugdag til neste ting.

Forige Reens Closters forwalter Sr. Jens Bing hafde wed sin tiener Jens Pedersen ladet indstefne en deel bønder for Resterende Rettigheder til Reens Closter, nemlig Torfind Lille Gran schat for 88 3 ort 2 s, bøxel 4 Rdr møtte iche, Thomas Ingul schat for 88, 8 Rdr 1 ort 21 s, wedgich, Rasmus Werdahl for 88 landschyld 6 ort, møtte och wedgich, Peder Stor Ulfuen for 86 12 s, 87 och 88, 4,5 Rdr fierdepenge 1 Rdr, omcostning 1 ort, møtte och wedgich, Ingbrit Thronhuus for 88, 2 Rdr, Olle Stafren paa Saug Reigenschab 1/2 Rdr, møtte och wedgich, Peder Berg for Gustad pro. annis 83 och 84, 2 Rdr møtte iche, Jens Hougom for 88, 5 Rdr 1 ort 23 s, møtte iche, Enchen Øustad for 88, 5 Rdr 1 ort 14 s, møtte iche, Pedr Røsche for 84, 85, 2 Rdr 1 ort 8 s, for 86, 87 och 88, 4,5 Rdr omkostning 1 ort, Eschild Røsche for 88 och tilforn 6 ort 16 s, ingen av dennem møtte, Olle Røflo(?) = 7 ort møtte och wedgich, Arn Grindberg for 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 och 88, 8,5 Rdr, møtte ice, Jens Pedersen paa sin Principals Wegne satte i Rette och formeente at de schyldige bør betahle inden 15 dage effter loven enten de møtte eller iche, Effterdj de dog tilforn iche en mens fleere gange hafer weret stefnt,

Er afsagt:

De som effter Actens formelding hafr møt i rette och wegaar gielden, de bør betahle inden 15 dage effter loven, under søgning i deris boe midler, wed Indførsel och wurdering, och de som nu iche møtte, foreleggis laugdag til neste thing, effter lønlig warsel sig at indstille, saa fremt iche ofr dennem schal feldis dom.

Kongl. Mayst foeget Sr. Rasmus Høg, Paa Edle wise Hl. Præsident i Thrundhiem, Sr. Peter Raasbøls weigne begierte things widne over effter schrefne Archidiaconi Præb. gaarder, som ere iche god for at suare deris Rettigheder mens gansche forarmede, saasom Morten Ingul for Ao 1688 och 1689 af et Spand, Udj Jørstad 8 ml uden bøxel, Er iche at finde, och kand ej nogen mindis det at hafue weret gifuet, bonde lensmand Niels Larsen Borsnes smat Peder Wohlen bevidnet at det saa befindis i sandhed, huor effter Sr. Rasmus Høg, som forschrefuet war tings widne begierende.

Anno 1691 den 6 July, mandagen, haltis ordinarie thing paa Jørstad paa Ytterøen, ofr werende Kongl. mayst foeget Sr. Rasmus Høg, samt otte laugrettis mend, nemlig Poel Berg, Olle Berg, Joen Løevig, Peder Trøgstad, Roeld Graf, Henrich Graf, Poel Sandstad och Arn ofr Røevig. (Folio 113) Copie af Kongl. mayst. allernaadigste schatte bref for indewærende aar blef aller underdanigst læst och for Kyndt, Dat. Hafn, den 13 Janu. Ao 1691.

Kield Wigen af Mosvigen, lod læse en dom af Sorenschrifuer och 6 mand udsted, den 3 Sept. 1690 om marcheschiel imellom ermelte Wigen och Duchlet, begge Presteboels Jorder.

Olle Arnsen Biørvig war indstefnt, for hand nestforleden den store bededag, hafuer Mahlet paa sin quern, som staar udj en bech strax wed gaarden da de Kom fra Kirchen, ungefehr Klochen 6 efftermiddag, Peder Throgstad, Prestens medhielper och Syfr Poelsen Berg bevidnet at der de drog fra Kirchen, til baadtz, ved 6 slet om efferen, saae de at forbm. Olle Arnsens quern gich, da for at fornemme huem der war i huset, gich de i land och fant Oluf i quernhuset, da hafde hand øst meel af Risten under quernen, til toe Pund, och war endda Korn i Schreppen som hand maalede, Oluf Arnsen Kunde iche fragaae at det io saa i sandhed er, meente at det war saa langt paa aftenen, som det stod hannem frit at giøre saadan smaat, Iligemaade bevidner Peder Thrøgstaad och Poel Sandstad, at de Søndagen der nest effter, saae meer bemelte Olle Biørvigs quern gaar, mens de war iche opp i huset, Oluf siger, at han iche war i quernhuset fra fredagen och til thisdagen, mens quernen matt saa hafue gaar, fordj han iche hafde taget troet fra, hand ydermeere tilstaar at ingen af hans huss war der imidlertid, Sagen opfattis til neste ting, da Olle Arnsen uden widre warsel hafr at møde, til doms paa hør.

Madtz Olsen Stordahl hafde ladet i rette stefne Lars Pedersen Fremgaard for en Settings part i 1 Salt Kiel, som tilforn hafuer, legget til hans beboende gaard Stordahl, huilchen Lars Fremgaard hafuer hannem fra taget, och fra Kiøbt paa lefanger for 9 aars tid siden, Fremgaardtz mand Lars och Niels møtte i rette, for meente at den anpart iche Kan Komme hannem til med rette, Effterdj hand har Kon en Spands leje, huor til hand bruger en half fierding i Salt Kielen och at deriomod hafuer Kon 1/2 fierding och 1 Setting huer, paa 4 øre 4 ml leje huor af dennem Madtz Stordal formeente hand bør niude til hans gaard, den anpart hand for mand før hannem hafft hafuer, for ofr 20 aars tid Siden, saasom hand hafde giort becostning paa Salt boen at fløtte, huor til Fremgaards bønder suarede, at Madtzis fader, Olle Stordahl, hafuer faaet samme omtuistede Settingspart fra Fremgaard, formedelst, derpaa boed en forarmet bonde som Kielen blef fra wurderit, och da solt ermelte Olle Stordahl, Partene war iche til nogen forlig at bruige, mens huer stod paa sin Ret, och begierte dom, denne sag oppsittis til neste ting, til huilchen tid partene møder och af warter dom.

War fram Kaldet for Retten Lars Andersen Lougsand, som er Kommen i uløch for en tøs Anne Olsdaatter, saaledis at som hand, dagen effter St. Johannj nest af vigte den 25. Juny, war i Mosuigen at løbe barch, och samme tøs med hannem, hug hand en gren ofrende, som satte de med toppen udj et andet der straxhos, forend den Kom til Jorden, wilde saa hugge den faldte gren af, huor wed den løbende, och tøssen stod och schulde løbe barchen af den, huor den w-formodentlig, uløchelig, faldt paa hende saa hun strax døde, Anders Lille Grande i Mosuigen och Oluf Braset, som war hos effter begiering, samme tid, at for huorledis war tilgaaet, bevidnede, at det i sandhed befantis, Saa det iche Kand ansees for andet end waade gierning, hendis møder Brønild Ingbritzdaatter war nu och for Retten, och Kunde iche hafue nogen prætention til Lars Andersen, Effterdj hun vel wiste det scheede imod hans willie, Lars Anders er fattich och støre gield for Resterende Rettigheder til Ko. May. med hand betahle, hand blef forligt med Enchen at schal gifue hende 1 td biug til høsten at betahle, huor med sagen blef forligt och hun war fornøyet.

Anno 1691 mandagen den 10 Augustj blef Retten Extraordinarie betient paa Saxhoug paa Inderøen, Effter HøyEdle och Welbaarne Hl. Justitz Raad och Stifft befahlingsmand Hans Kaasis ordre och befalling, paa weledle och welmachaffte Capitain Ifuer Monsens Supplique andragende, angaaende nogle widne hand agter at føre imod hæderlig och wellærde mand Hl. Jachob Jørgensen Wesseltofft Vice Pastor til Inderøens Prestegield, ofr werende Ko. Mayst. foeget Welfornemme Mand Rasmus Høg, samt otte laugrettis mend, nemlig Olle Kiesboe, Niels Hogstad, Peder nielsen Quam, Lars Jørstad, Hans Meelhuus, Syfr Undersagger, Joen Høberg och Hans Saxor, oberbemelte Hl. Stifftamtmandtz befaling til fougden och Soren schrifuren, med laugrettet om et Extraordinarie thing, paa Hl. Capit. Ifr. Monsens (Folio 114) andragende, Dat. den 10. July nest leden, blef lest, udj Hl. Jachobs tilstede werelse for Retten. Hl. Jachob begierte af Capit at maatte anvisis oberstens ordre och fuldmagt, at tahle hannem til, huilchet Cait i rette lagde, som blef lest och paa schrefuet, Dat. den 25 Juny 1691. Hl. Jachob paastod och begierte at wide om det er wed Kommendis egen andragende, eller ochsaa af obersten och Capit begiert, derom i Rette lagde Capitainen en Document, paa adtschillige Poster som Hl. Jachob af Hl. Christen Marchalch war angifuet for, under Oberstens haand och Zignet, Dat. Thrundhiem den 16 Apr 1691 med derpaa Weledle Hl. Justitz och Bischops Resolution, til Rettens befordring Dat. Thrundhiem den 21 Apr 1691. Den nest i Rette lagde Hl. Capitain Ifuer Monsen en schrifflig stefnings Sedel, som af Hl. Jachob er paa schrefuet at were anvist, udinden widnis paa hør udj effter følgende Poster, angaaende det imellom en deel imellom Hl. Jachob och Arent Grindberg passerit,

 1. Falguer Hansens afløsning och schrifftstaaende
 2. En Koe fra Oustad for graf festning och Jorden, Item 1 ort 8 s for Klocheren, med wider
 3. den nye manerer hand indføhrer med faddere at ofre
 4. Hl. Jachobs procedurer imod Draguner Jachob Aalberg och Oluf Larse
 5. Ophold for fattige tienistefolch med schriffte Sedeler med wider forfalde Kand, Hl. Jachob angaaende, Dat. Mere den 20 July 1691.

Hl. Jachob protesterer der imod at angaaende den 1st Post, om Arnt Grindberg, formeener hand at Arnt Grindberg har bevist en offentlig fortrydelse, och der for nest arresteres relassation, erlediget sig for den straf hand effter Krigs Artich. war under gifuen, hafde Capit. Ifuer Monsen hafft noget der udj at sige war Landtz lov och ret hannem ober ved appelle for ober Retten, eller sedwanlig procedur, mens nu at vippe en aftalt och forligt Sag til nye Søgning, tillader loven iche, och undris at bravfolch saadant til ueenighed imellom Prest och tilhører ville understaae at tentere, Capit derimod beviser med Dommen af Krigsretten under Capit Lergaardtz haand, som præcehs at Dragunen har udstaaet sin straf och er frj Kient, den 18 Jan 1687, Hl. Jacob formente at iche nogen prov bør tagis wed Eed, paa hans mund, Effter saa lang tids forløb, fast ofr 5 aars tid, effter lovens gemess pag. 129 hilchet och iche eragtis bellagt.

 1. angaaende Falquor Hansen, hand møtte Personlig for Retten, och beretter at hafue betalt til H-Ed. Jachob for afløsning af baand och schrifftstaaende, 20 Rdl. udj ware och Penge, nemlig første gang i Prestegaarden paa Hl. Jachobs Hammer 2 Rdr., Item paa Bragstad = 2 Rdr. i Strømmen 2 td. salt som Hl. Jachob benegter, Falquor beraaber sig paa Widne, nemlig en huusmand heder Andor och en som war med hannem som iche nu werit stefnt, Item 2 Rdr, Item = 3 td. Salt huor om hand schal were forligt med Hl. Jachob lønder at annammis for 6 ort, som Hl. Jachob iche an schrifuer for meere end 1 Rdr effterdj hand iche fich Salted strax for schrifftstaaende = 2 Spr paa Hl. Jachobs Kammers, som Hl. Jachob benegter, Falquer siger ingen prov derpaa hafue, Effterdj det scheede i hans cammers der de ware toe eene, Item en Rixdlr. we Agge Ganstad, ved Hustad Kirche, som hand annammet hod Hans Quam da Falquor var siug, iligemaade for Falquor schrifftstaaende, for første lejermaal, huorpaa Hl. Jachob fordrer bevis, Siden lefuerit til Hl. Jachob paa hans cammers = 2 Rdr, som Hl. Jachob siger var for Roers folch til byen, Iten 2 Rixdlr. paa Hl. Jachobs Cammer, och samme tid toe Refschind och dagen der effter et Slagt god for 7 Rdr som Hl. Jachob ochsaa benegter, nemlid de 2 Rixdl at maa bevisis, Refschinden war utidige, och slagted et ungt nød thoe aar gammel, 1 Rd wed huor til Falquor Erbiuder sig at giøre sin æd, wider widnisbyrd hafde hand denne gang iche instefnt
 2. angaaende den Koe fra Oustad, da møtte Otter Steenstad och tilstaar at Enchen Wiste hannem til Prestegaarden at tahle med Hl. Jachob om hendis Sl. mands begrafuelse, huorfore hun godwillig wilde gifue hannem en quie, huilchet hand och forrettede, och Kand iche sige at Hl. Jachob begierte nogen, mens war der med tilfredtz, och war samme quie ført i Prestegaarden førend manden Kom i Jorgen, Item 16 s for Klocherne som en dreng Olle Olsen Oustad lefuerit, huilchet Hl. Jachob wedgaar
 3. angaaende faddere at ofre, Thorfind Roel en Dragun, effter aflagde eed bevidnet, at hand for nogen tid siden for Palme Søndag, war i Prestegaarden och talte med Hl. Jachob om it barn hand wilde hafue til daaben, som war en fredag, och begierte det maae schee om Søndagen, (Folio 115) Hl. Jachob Spurte och begierte at hand tilligemed fadderne wilde ofre huor til Torfind Suarede, Nej, Effterdi saadant iche hafde weret brugeligt, da negtede Hl. Jachob at døbe barnet Søndagen, mens wille døbe det løfrdagen, det Torfind iche unde giøre fordj hand tilforn hafde bedet faderne, om Søndagen Kom Thorfind til Kirche tilligemed Hl. Jachob da de møttis i Saxhoug gielle, huor Hl. Jachob hafde bur efter Torfind at Komme til sig i Sacristiet i Kirche, da hand Kom hen Spurte Hl. Jachob om hand hafde barnet ved Kirchen, sagde hand Ja, da suarede Hl. Jachob, at hand iche wilde døbe det for effter tienesten, det Thorfind iche wilde lide, och yder meere siger at hand har weret hos sin lieut som forbod hannem at ofre, och der som barnet iche blef døbt i rette tide wilde hand gaa ud af Kirchen dermed, Endelig blef barnet døbt den Ordinarie thid, Suend Ingbritsen, huusmand paa Bye, effter aflagde Eed, bevidnet, at hand nestleden otte eller 14 dage for Paasche, war i Prestegaarden hos Hl. jachob at ville hafue Sit barn til daaben, huilchet war en Mandag, och wilde hafue barnet til om onsdagen nest effter, at dersom hand wilde iche ofre wilde Hl. Jachob iche Christne det før torsdagen, hand Kom dog med det onsdagen, mens Hl. Jachob wilde iche døbe det forend etter at det war Kløgt, enddog hand hafde barnet wed kirchen i rett tid, Hl. Jachob begierte at giøre sin æd her imod, førend ermelte Suend, huilchet hand begierte at indføris, Item at barnedaaben war iche belofuet førend Thorsdagen, mens barnet Kom til Kirchen om Onsdagen effter tienisten war begynt, Suend beretter at hand Kom til Kirchen onsdagen, førend Presten, med barnet, och da Presten Kom til Kirchen stod hand paa pladtzen at wille tahle med hannem derom, derpaa gich Hl. Jachob i Kirchen ned i Sactristiet och lod Kald sig til sig ved Johan Klocher, och wilde hand schulde ofre, huor til hand suarede nej, Siden effter det var Kløgt Kaldet hand hannem med fadderne op igien, fadderne war Rasmus Oxaal, Anders Thronstad och Lars Reitan, och begierte at fadderne ville ofre, det de iche wille indgaar, saasom en nye schich der tilforn ej har weret bruglig, Saa blef barnet døbt, och da wiste hand Rasmus Oxaal fra at staae fadder for hand iche vilde ofre, och tog Johan Klocher i hans sted, der effter Oluf Larsen huusmand paa Kiesboe, Effter aflagde Eed bevidnet, at hand dagen for schirtorsdag war i Prestegaarden hos Hl. Jachob om sit barn at faae til daaben om schirtorsdag, det hand belovede, och hafde saa bud til Olle med Kloch, hand schulle Komme til Hl. Jachob i Coret, huor hand spurde hannem om hand wilde ofre, Suarede Nej, Hl. Jachob lovede at barnet schulde blifue døbt, samme dag Communicerede Hl. Jachob Hl. Daniel Messet, mens barnet blef iche døbt den ordinarie tid, huorfore hand gich op til den som bar det och bad hende gaa ud dermed, saa och scheede, siden blef døbt langfredag. Thosten Hegstad beretter at hand af Olle Berg war bedet til fadder forleden waar och samme dag gich hand til schriffte, da hafde Hl. Jachob bud til hannem om hand wilde ofre, huor udj hand undschylde sig, saasom det iche hafuer verit i brug, begierte en anden maatte Kaldis i sin sted, och som Hl. Jachob hart stod der paa, maatte hand følge fadder, til barnet tilligemed de andre faddere op at ofre
 4. angaaende Hl. Jachobs procedurer imod Jachob Aalberg. Jachob møtte for Retten och beklager at hand Kom til Hustad Kirche unge fehr 3 uger effter Paasche, och wilde gifue sig om at gaae til Gudtz bord, som war en søndag, at wilde gaae, det første der blef tieniste, och war der ingen Klocher, uden en mand som Sang i Kirchen heder Joen Menom, der iche trignede, Saa gich Jachob effter tienisten op i Coret at gifue sig an for Hl. Jachob, da støtte Hl. Jachob hand i nasen med sin finger, beraaber sig paa de hos werende til Proc, nemlig Ingborg Bye och Simen Olsen Aalberg Soldat, dereffter befahlede Hl. Jachob hannem med Haagen Byes Enche formelte Ingeborg Erichsdaatter, at de schylle Komme til hannem i Erich Hustadtz stue, huor hen de ochsaa gich, Der siger Hl. Jachob til Jachob Aalberg, at hand schulde settis fra schrifftstolen, fordi hand schulde hafue lagt it barn udj afgangne Haagen Byes Kiste, och staalet det i Jorden, huortil Jachob Aalberg suarede at hand schulde byde sig til det første tienisten blef, da suarede Hl. Jachob och sagde til medhielperne Erich Hustad och Olle Schielveg at dersom Hl. Daniel Kom der ind imidlertid, schulde de sige hand (Folio 116) ej schulle annamme Jachob Aalberg. De paa berobte prov blef frem Kaldet, nemlig Simen Olsen Aalberg, hand effter aflagde Eed bevidnet, at hand war samme tid i Coret at wilde gifue sig an til schriffte, huilchet iche blef antegnet fordi Klocheren var borte, da saae hand at Hl. Jachob stod och snachet med Haagen Byes Enche, och Jachob Dragun paa Aalberg sagde til hende, sig nu om ieg wiste at barnet Kom i Kisten, huorpaa Hl. Jachob Suarede, athand schulde tie indtil nogen talte hannem til, och saae hand at Hl. Jachob opløffte haanden til Jachob om det war af vrede eller at hand rørte hannem wiste hand iche. Ingeborg Erichsdaatter Bye bevidnet effter aflagde Eed, at hun war den tid i Coret och da stod Hl. Jachob och talte med hende, och Jachob Dragun sagde, Sig nu Ingbor om ieg wiste at barnet Kom i Kisten, da bød Hl. Jachob hand til, och støtte til hand med haanden om hand ramte eller iche viste hun iche, om hand war wred eller iche hun iche, Hl. Jachob frem Kaldte hans medhielper Erich Hustad, som tilleg af Capit war indstefnt, at sige sin sanhed huis hand i denne sag er bevist, hand effter aflgde Eed, bevidnet, at hand war i Choret samme tid til obenbemelte passerit, och intet høre af obenschrefne, mens gich hiem i sin stue, da hafde Hl. Jachob bud til hand at Komme til sig i saugstuen, befol hand, at Kalde Jachob Aalberg ind, som och scheede, Presten Spurte om hand iche wiste at barnet war i Kisten, Jachob sagde Nej, da sagde Presten, til jachob, du schalt blifue fra Sacram. indtil du giør den sag clar, och bad Erich sige Hl. Daniel om hand Kom der imidlertid, hand iche schulle annemme hand inden den sag war klar. Imidertid Kand Erich Hustad iche benegte at hand har ført adtschiellige orhc och snach om samme foster, endel siger det hafde lif, en deel det hafde intet lif, endeel at det war gandsche ufuldkommen, Ellers Kand hand intet sige derom til wisse, wider her om er hand iche bevist, den andre medhielper Olle Schilvog, widnet ligesom Erich Hustad, alleeniste hand war gaaet af Kirche førend det passerte i Coret tilforn om melt, Hl. Jachob hafde ladet stefne Joen Ifersen Manom, at sige huis hannem fra udinden er bevist, hand effter aflagde Eed bevidnet, at hand otte dage effter fierde Paasche dag var i Prestegaarden och sad i stuen hos Hl. Jachobs Kieriste, och hand var iche inde, Spurte hun effter huor det stod til paa Bye, sagde hun er heel Siug och til ingen bedring, sagde hun at hafue hørt hun er fahren ilde, Joen suarede det har ieg ochsaa hørt, Item at hand hørte ved Aalbergs Saltkiel, at Olle Andersen Aalberg, Jachobs broder, sagde at Ingebor Bye hafde fahret ilde, imidlertid laae manden Haagen Bye endda hieme w-begrafuet. Noch Peder Olsen bør iligemaade af Hl. Jachob indstefnt, effter aflagde Eed beuidnet, at hand med sin Kone reiste til en huusmandtzpladtz paa Bye wald, imidlertid kom hand til Aalbergs Saltbord, och Olle Andersen Aalberg ildet Kielen, da iblant anden tahle, siger Olle Andersen, at Ingeborg har faret ilde, i nat, imidlertid laae Haagen Bye ubegrafuet, och war iche endda lagt i Kiste, der effter fultis de ad til Prestegaarden om begrafuelserne at tahle med Hl. Jachob, och paa wejen iblant anden tahle, forefaldt om Ingeborg Bye, och Peder fremførte at hafue hørt hun hafde fahren ilde, Jachob suarede at store Jones Sunnj och Lisbet war der fredags quellen, da negtede hun at hun iche wiste deraf, Peder suarede: de Kand de nu troe, Jachob suarede, lidet har ieg hørt och mindre har ieg set, Jachob sagde hand widre, det er iche at tahle om for Presten naar vj kommer der ud, Dragun Oluf Larsen war iligemaade af Hl. Jachob indstefnt at høre paa et widne, passerit i Kirchen ved schriffte stoelen, gifuet bescherfuet under Gabriel Johansen Klochers och Jeppe Winters hender och Zigneter, Dat. Inderøen den 15 Juny 1691, angaaende bemelte Oluf Larsens bekiendelse om heller at wille staae schrifft en straffis hos prosessen, huilchet blef lest och paa schrefuet, iligemaade paa samme Papir schrefuet af Gabriel Johansen Klocher, samt medhielper Olle Refsaas och Thor Rørvig, huad de har hørt af Olluf Larsen om det samme, af ofuerschrefne Dato. Jeppe Winter aflagde sin æd at paa samme schrifft, som hand self hafde schrefuet och nu for Retten oplæste, Gabriel Klocher effter aflagde æd bevidnet, at Dragunen Oluf Larsen (Folio 117) sagde: der for Jachob suarede, huorledis hand war i Sin gield och samwittighed betencht for sig self om sin forseelse, da suarede Oluf at hand aldrid saa gierne ville staae schrifft, dette øfrige samme schriftt indeholder siger Gabriel saaledis er passerit, Thor Rørvig och Oluf Refsaas war iche stefnt, Oluf Larsen Dragun war begiert af Capit. at maatte tagis i æd, och sige sin sandhed i denne sag, huormed Hl. Jachob protesterit, at æd imod æd bør iche tilstedis.
 5. angaaende ophold med schriffte Zedeler, frem fordret Capit. Ellof Bertelsen tienende hos Capit. Ifr monsen och tilforn hos Hl. Daniel paa Sund, hand effterlagde æd bevidner at hand war i Prestegaarden annen Paaschedag, for Predichen, nest henvigt och begierte at maate gaae til schriffte, det Hl. Jachob benegtet, effterdj hand war af Sparboemeenighed, da begierte hand Salve hos Hl. Jachob, och bad hannem Komme igien effter Predichen med 1 ort 8 s sa schulle hand faae Sedel, hand war der endda engang siden med sin søster, tienende iligemaade paa Mære och begierte Zedel,da schref Hl. Jachob Sedel til dennem mens de fich ingen, af aarsag de wilde iche gifue saa meget som Hl. Jachob begierte, her Jachob siger at aarsagen til til er, at de gaf hannem en schendemund, Ellers beclager hun at hun der ofr iche har weret til Sacr. siden afvigte helgemes, huor Effter Capitain begierte et u-villig tingswidne.

Anno 1691 den 9. Septbr. blef effter agtbahre och forstandig mand Ermodt(?) Andersen Dahl, lejlending paa den Bahce Closters gaard Wennj i Mosuigen, hans begiering, Effter foregaaende berammelse, holdet grandschning och besigtelse, om det marcheschiel imellom for benfnte Wennj, schylder 8 Spd 12 m, som Sundsit schylder 4 øre och fremgaard schylder 8te øre 8 m laug, iligemaade Bache Closters godtz, huor til war och Kongl. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, opnefnt effterschrefne 6 laugrettis mend nemlig Anders Lille Grande, Mads Stordahl, Olle Braset, Arn Meelvold, Joen Berg och Clemet Grande. Elmodt Dahl fremviste her om forwateren ofr Bache Closters godt Sr. Jochum Manxus Mihrive? til sig om samme forretning, huilchen tilsteder och begierer paa rettens Wegne, da war til i dag indstefnt Olle Sundset, Lars Fremgaard, Niels Fremgaard och Olle Opgaard, Bache Closters bønder om foresagt, at suare til huis aarswerch de paa hans schoug och march hafr giort, de møtte samtlegen, och ydermeerer til at bevise huor marcheschel af gammel tid har weret, hafde hand ladet warsle effternefnte widnisbyrd, at sige deris sandhed, nemlig Lars Hiule fra Inderøen som hafre boet paa Wennj i fire aar for ungefehr = 32 aar, Michel Berg som har tient och weret opfød paa Wennj, och Olluf Duchlet som for en rom tid fast ofr 30 aar forleden, hafr tient paa Wennj i 14 aar. Da hafr wj saadant øyenschinlig paa aasteden erfahret och forefunden, Effter for benefnte dannmendtz anvisning, at Wennj Gaardtz schoug och marchschiel schal were fra Opgaardtz gierde, igienum et leed Kaldis Rønningsgrinden westen for ne. Opgaard, Norden for Setter Wejen, indtil et brug strax hos weje Kaalid Brætbrug, der fra norder for samme Setter Wej, til en bech som Render i nord, Kaldet Dahle bechen, huor Opgaardtz Schoug och march er paa den Øtre side af samme broh, sønder for Setter wejen. Siden strecher Wennj Schoug och march alt i Sønder och Wester udj et berg-halder i wester for floche myren, huor fremgaardtz grund wedtager under forbemelte berghalder, derfra i Sydwest, til Nordstad ved tager, siden i Sønder och Sydwest, midt igiennom Senj engom, indtil Kilen och i Nord indtil Elfuen.

Item imellom Wennj och Sundset, da findis der et ringe engeslet under Wennj Kaldis Helset eller Halsøvnet, schylder En half øre, Effter Bache Closters Jordebog, der under ligger en aas i Nordost i Sørj Kaldis halsurset, huor bemelte Halsøfnet tilschører schoug och march fra Sundset hafer i bugten ved nøstet paa den nordre side, fra gierdet, och wester i et berg, huor der sees et merch at were huggen, som et Kaars, derfra i gierdis gaarden i Wester paa det høyeste af aasen, forbemelte bønder och lejlendinger war wed lønlig stefnemaal ind (Folio 118) Kaldet och tilstede, de hafde ingen wider her imod at føre, da af lagde disse fornefnte widne deris Corpolig Eed, at Wennj grund schoug och march i den tid, da war der paa stedet, strecher sig som indført Er, huor fore det och io agtis fremdelis der wed, Uindpasset af andre, at forblifue. Ydermeere hafde Clemdt Dahl til tahle til effterschrefne for Aawerch paa hans lejede schoug, nemlig Lars och Niels Fremgaard, hafuer tørchet salt Kiel weed paa Wennj schoug til 10 Ilde, som af laugrettet er wurdering schaden for 5 ort. De andre Olle Sundset hafr løbet eller slaaet barchen af een stor partj schoug och hugget tømmer i Wennj march, disligeste Olle Opgaard, de undschylder sig, at de iche wiste huor marche schiel war och wiste ej rettere end det war fellis schoug, Clemedt Dahl formeente at saadan undschyldning iche bør ansees, Effterdj Aawerchet er scheet langt ofr mercheschiel som foresagt. Hand satte i Rette och formeente de samtlig bør betahle schaden, huor for slig och bods landnam, och ellers at straffis effter lovens 6te bogs 17 Cap. 27, 25 och 29 Artich, och begierte dom. Contra Parterne begierte det maatte Komme til en venlig forlig, huor til och Clemedt Dahl lod sig ofrtahle, dog at hand af dennem, under betalling for denne Rettergangs om Kostning, huor om de saaledis blefue foreenede, at Olle Sundset schal gifue fra Sig = 4 Rdr, begge Fremgaardsmend threj Rixdl, och Olle Opgaard 3 Rdl under en maanet at betahle, och schal denne Sag der med vere ophefuet i alle maader, Imidlertid och her effter hafuer en huer at lade sig were effterretlig den foromschrefne marcheschiel.

Anno 1691 thisdagen den 22 Sept blef holdet besigelse paa Giørvs biugning paa Inderøen, gammel bonde oddel godtz, schylder 6 Spand med bøxel, effter Aage Gunnersens begiering, som samme gaard, effter sin faders dødelig afgang nu beboer, ofr werende, effter lovlig warsel, Jachob Guttormsen Mahler Bye, huos børn paa deris Sl. Moders weigne i samme gaard lovlig er berettiget en Søsterlod med Bøxel 2 Spand, wed Laugrettismend Erich Hustad, Olle Hustad, Thor Schielfuen, Hans Kroghuus, Jachob Lill Kirchen? och Olle Schielvog, alle weydig? opnefnt, huor de dissen beschaffenhed, Er foruden, saaledis som effterfølger,

 1. 1 daglig stue gandsche forfalden och forradnet, som af nye vil opbyggis, huis omkostning taxeris for = 24 Rdr.
 2. En drengstue vil forbedris Kand Koste 4 Rdr
 3. En madstue eller melchehuus tag at forferdige = 2 Rdr
 4. En roen? lade forradnet, vil opbyggis af nye, Kand iche bekostis under 9 Rdl. noch
 5. 1 Kornlade, taget der paa forfaadnet, til dis bekostning = 3 Rdr,
 6. En stald, findis noget forfalden paa den søder side Kand fordigris med = 2 Rdr,
 7. 2de stabur, døgtig, dog den eene er lagt af auge i sømmer
 8. 1 fæhuus, til stor fæ, Er forfalden, och forradnet, vil opbyggis af nye, Kand Koste = 5 Rdr
 9. 1 dito døgtig
 10. 1 weed schiul
 11. 1 Smaa fæ huus at forferdige = 3 Rdr

Summa ofr forschrefne aabodtzfald er = 52 Rdr - huilchet Aage Gunnersen Giørf begierte beschrefuet under forsrigling.

Anno 1691 den 12 Octobo blef holdet Ordinarie Ting paa Tessem i Beedstadgield, Olle Danielsen Honvig, Olle Persen Honvig, Arn Elden, Peder Landsem, Johans Tøring, frawerene, i hans sted Olle Olsen Ulstad, Mons Hielde, Per Sprouden, och Thomas Glassøe ware i Retten, effter mandtallet lønlig opnefnt, Retten i dette aar at betiene.

Copie af Kongl. Mayst. allernaadigste forbud paa Misbrug, som ved adtschiellig wahris ind och udførsel, paa Ulovlig steder nordenfieldtz i Norge, til Kongl. Mayst. Tholds Rettighed besuigelse, schal begaais, under høyædle och WelE. Hl. Justitz Raad och Stifftamptmands haand, blef allerunderdanigst for almuen liudelig lest och for Kyndt, Dat. Hafn den 8 Aug. 1691.

Iligemaade Copie af allerførst bemelte Kongl. Maysts bref til Welbemelte Hl. JustitzRaad, at alle schibberommer af de udj Krigs begrebne Partries, Commihslafre, at laat anfalde af nogen Crammire, om de i hans Mayst. Riges och lande deris ladning hafr at indtaget, ? sig did henagtet, med wider, Dat. Hafn den 15. Aug 91. Paa det samme findis Post 1: at anfalde alle happer och orbogs Schior? af de nu i Krig begrebne partier, och iche fallade at de udløber, førend 24 timer effter at de daler? liggende sejlfærdig Cofardischibe for dennem ere udsejlede, under Hl. Justitz Raadtz haand.

Mons Olsen Hielde lod læse en bøxel Sedel paa en gaardtz part i hielde som Peder beobede och faa døde, gifuet udj bøxel 12 Rdr. Dat. Thrundhiem den 27 9br 1689, under hans egen haadn. Item en bøxel Sedel af Wel Ermelte Hl. Magister udgifuet til Anders Henrichsen paa en half Spand udj Tyring?, som Johannes Olsen for hannem godwillig hafr oplat, huis datter hand hafr til egte, schal gifue i bøxel 5 Rdr. under hans egen haand, Dat. Thj? den 17. Juny 1691.

Frem Kom for Retten Welagtbahre monsr.Christopher Dorph, som paa sin broders wegne ærwærdig hæderlig och wellærde mand Hl. Oluf Dorph, Sogne Prest her paa stedet hans wegne, hafde ladet for retten indstefne en hans mensalie bonde, Peder Estensen Lott, for resterende schatter och Rettigheder af hans beboende gaar Loo, paa Schatten for Ao 90, 2 Rdr 4 ort 8 s, for ao. 91 4 Rdr 7 s, huilchet hand hæderlighed til Kongl. mayst. foeget hafr maat betahle, Item landschyld for ao. 90: 2,5 Rdr, fierdepenge 2,5 ort (Folio 119), landschyld for 91 2,5 Rdr fire aars landbehold 1 Rdr 10 s, Item lant korn 1 td hafre ao 90 for 1 Rdr. Item 3 aar offer schipper som Effterlades som hans Rettigdom, Noch for gaardens brøstfeldig biugning,effter bone lensmandens och 6 mendtz besigtelse 13 Rdr 2 ort, med ander omcostning paa besigtelsen och i andre maader, Peder Loug møtte iche, enddog hand war lønlig stefnt af Anders Homnes och Morten Hammer, fuldmegtigen protesterit och formeente at alle hans ejendeler blifr in Bequetro; hoe en Weder hefftig Mand indtil at der er gaaet dom i sagen, denne gang saaledis afsagt

at Peder Loo, bør møde til neste thing effter lovens sigelse och nye stefnemaal, Imidlertid blifr alle hans midler, saa vit til ofrschrefne bedrager, i god bevaring och hos en Wederhefftig mand.

Kongl. Mayst. foeget begierte thingsvidne om Kongens øde godtz, huorledis er brugt, och huad udj Intechterne afgaar, for neruerende aar, nemlig Yster Waade Enchen forarmet, bruger gaarden for schatterne, afgaar landschyld 8 Rdl. leding 5 ort 8 s, Braterit 1 Spd 4 m, hafuer legget øde, och er beuilget Peder Johansen i toe aars tid. til brugt for lejlendingschatten, som er 3 Rdr och schal tilkommende aar suare fuldkommen, afgaar Landschyld = 3 Rdr, leding 2 ort 4 s, prov.schat 1 ort 10 s, landbehold 1 ort 10 s, Kiolpenge 1 ort 8 s, Regim. penge 2 ort 6 s, Landsem 2 Spd 2 øre 12 ml. som ingen for fuld Udgifft hafr willet antage, och er derfor bevilget peder Størchersen til brugs for lejlendingschatten, proviant schat och logs Pengene, afgaar landschyld 6 Rdr 3 ort 8 s, leding 5 ort 8 s, landbehold 3 ort 19 s, Inderberg laae øde, schylder 5 øre 18 ml, Er bevilget Anders Olsen i Threj aar fra nytaar 1690 at reignis frj for alle udgiffter som bedrager tilsammen 11 Rdr 3 ort 20 s, Bratberg, Enchen, forarmet schylder 4,5 øre, formaar iche at betahle landschylden som er 4,5 Rdr, leding 3 ort landbehold 2 ort, Aas 1 øre, legger øde, brugt for 1 Rdr, afgaar landschyld 1 Rdr, leding 16 s, Kiolpenge 1 ort, Reg.p. 2 ort prov.schat 10,6 s, landbehold 10, 5 s, Enier Nortug, 1 Spand, gaarden for 2 aars tid afbrendt, och beboes af en fattigmand som iche ejer meer en til schatterne at betalling afgaar landschyld 3 Rdr, leding 2 ort 2 s, Kiolpenge 1 ort 8 s, Regim.p, 2 ort 16 s, prov.schat 1 ort 8 s, landbehold 1 ort 8 s, Lunde øde, schylder 2 øre, brugis for 1,5 Rdrl,afgaard landschyld 1 Rdr, leding 16 s, fischeschat 22 s, landbehold 22 s, Klet schyldr 2 øre, laae øde, brugt for 2 Rixd. afgaar landschyld 2 Rdrl, leding 1 ort 8 s, Kiolpenge 1 ort 8 s, prov.schat 22 s, landbehold 22 s, Kiolpenge 1 ort 8 s, Reg.p. 2 ort 16 s, Thessem 2 øre 18 ml, hafr ligget øde, brugis for lejlendingschatten, afgaar landschyld 2 Rdl, leding 1 ort 220 s, Kiolpenge 1 ort 8 s, Reg.penge 1 ort 16 s, fischeschat 1 ort 6 s, landbehold 1 ort 6 s, Thessem 2 øre 18 ml, øde, høet indaflet for 2 Rdr 3 ort, afgaar landschyld 22 Rdr, leding 1 ort 20 s, Kiolpenge 1 ort 8 s, Reg. Penge 2 ort 16 s, fischeschat 1 ort 6 s, landbehold 1 ort 6 s, Bartnes 3,5 øre, øde brugt for 3,5 Rdr afgaar landschyld = 3 Rdr 1 ort 8 s, leding 1 ort 16 s, prov.schat 1 ort 14 s, landbehold 1 ort 14 s, Kiolpenge 1 ort 20 s, Reg.penge 3 ort 16 s, Bartnes 1 Spand brugis dette aar for 3 Rdr, och siden suarer fuldkommen rettigheder, afgaar landschyld 3 Rdr., leding 2 ort prov.schat 1 ort 8 s, landbeh. 1 ort 8 s, Kiolpenge 1,5 øre, Regim.p. 3 ort, Bartnes 1/2 Spd, er bevilget trej aars frjhed, huor af dette er den sidste, frj for alle Udgiffter som afgaar nemlig, lejlendingschat 6 ort, leding 1 ort, fischeschat 16 s, Kiolpenge 1 ort 8 s, Regim.p. 2 ort 16 s, Landbehold 16 s, Roenes 1 Spand Er af fougden bevilget Otter Erichsen paa fire aars frjhed for alle Udgiffter formedelst gaarden laae øde och war aldelig forfalden paa biugning, at hand den igien schal bebygge och føre i stand och brug, afgaar lejlendingschat Rdr, landschyld 3 Rdr, leding 2 ort, Kiolpenge 1 ort 8 s, Regim.Penge 2 ort 16 s, prov.schat 1 ort 8 s, landbehold 1 ort 8 s, Hougset, 1 Spd 1 øre, øde, brugis for lejlendingschatten, afgaar landschyld 4 rdr, leding 2 ort 10 s, Kiolpenge 2 ort, Regim. Penge 1 Rdr, provschat 1 ort 19 s, landbehold 1 ort 19 s, bonde lensmand Anders Rejen samt Efuind Thessem, bevidnet at forschrefne gaarders tilstand sig forholder som indføhrt, huilchet och laugrettet er bevist saa at were i sandhed, huor effter fougden begierte tingswidne.

Forstediget for Retten tuende fattige bønder fra Ofuer Bartnes, mensaliæ godtz til Pastor til domkirchen i Thrundhiem, ved nafn Olle Evinds och Lars Johansen och beklaget at deris lejede gaard schylder 5 øre, for leden sommer, i høe andens tid, wed ulychelig ilde brand hafuer lidt stor schade och den største deel deraf lagt i asche, saa som for Olle Evinds 1 nye stuehuus, 1 madstue och et stabur som blef Kast ofr ende, Item Lars Johansen 1 størhuus, 1 stald, 1 høeboed, huorofr de fattige foch er geraden i temmelig armod och Kum, Lars Thomasen Houset och Henrich Nielsen Bartnes, bevidnet for Retten ved aflagde Eed at det sig saa i sandhed forholder, huor Effter de fattige folch war begierende tingswiden.

Thil Rettens betiening i tilkommende war opnefnt effterschrefne 8te laugrettismend, Andfind Hansen Mindrom, Rasmus Olsen Mindrom, Per Andersen Hojen, Rasmus Gollichsen Hojen, Hans Andfindsen Opdahl, Hans Haldstensen Opdahl, Olle Evindsen Eldstad och Olle Olsen Ulstad.

(Folio 120)

Anno 1691 den 15 Octobo blef holdet ordinarie thing paa Breede paa Snaasen, ofrverende Kongl. May. foeget Sr. Rasmus Høg, med otte laugrettis mend, nemlig Arn Drabland, Olle Jachobsen Drabland, Olle Seem, Andfind Seem, Andfind Støvren, Jachob Berg, Baar Berg och Niels Nagelhuus, de 2de Kongl. forordninger Supra folio ommeldt, blef liudeligen almuen anKyndiget, disligeste høyEdle och Welbemelte Hl. Justitz Raas och Stifftamptmandtz befahling til Kongl. mayst. foeget, om Wejernis for ferdigelse, sampt det ny bonde gevehres indrettelse, huor om fougden almun, alvorligen anbefahlet och erindret, at de saadan uden opholdelig effter Kommer.

Bonde lensmand Nichlas Erichsen Breede lod læse et schiøde och mageschiffte bref paa otte marchlaug, med bøxel i Gavelen et Setterboel och Engeslet, som hafr ligget under Wennj Kirche paa Snaasen, imod 1/2 øre i Bostad, som igien til Kirchen er gifuet, item 8te Rixdl, til Kirches ornament, af Hl. Niels Mortensen Lund, Sogne Prest her paa stedet, udgifuet och hiemlet, Dat. Wennj Prestegaard den 10. Juny 1691, til witterlighed underschrefuen af Ko. M. foeget Sr. Rasmus Høg, och Soren Schr. Niels Olsen Wind.

Til rettens betiening udj tilstundende aar, blef opnefnt, effter Mandtalet, effterschrefne otte laugrettismend, Anders Boemoe, Olle Boenes, Ingbret Røegvold, Størcher Røegvold, Lars Røegvold, Halduor Bøgset, Abraham Bøgset, och Thomas Bøgset.

Enchen Berit Olsdaatter Ingbrigt Bergs Kom for Retten, och begierte at blifue Eet? formynderschab entlediget, mod Hl. Oluf buntmagers børne Penge, huor om hun er bød sig at giøre rigtighed, huilchet och war anbefahlet Oluf Eniersen Molden at imod tage, mens hand møtte iche thj beroer samme Rigtighed til neste ting da Oluf Molden foreleggis at møde, samme formynderschab at antage, saa fremt hand iche wil indstaae den schade derofr hand tilføjes.

Anno 1691 fredagen den 16 octobo blef holdet ordinarie thing paa berg i Stoedtz Prestegield, ofrwerende Kongl. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, med 8te mend af laugrettet, tilforn, opnefnt, ved nafn som følger, Peder Aasved, Erich Wennis, Andfind Øfre, Andfind Michelsen Gudingen, Olle Nielsen Gudingen, Rasmus Flechstad, och Oluf Øster Quam.

Mens effter som dagen er forløben ved schatternis oppebørsel, Kand iche om natten lide nogen sager foretagis, Enddog adtschiellig det protesterit.

Anno 1691 løfrdagen den 12 Octobo blef holdet ordinarie thing paa Alberg i Sparboen, ofrwerende Ko. ma foeget Sr. Høg med otte mend af laugrettet til rettens betiening opnefnt, nemlig Syfr Schee, Peder Schee, Olle Steenberg, Einer Findstad, Olle Haldaas, Poel Giedschaas, Anders Schiellegren, och Baar Ofrholt.

Kongl. mayst. forordninger som forbemelt, blef for Kyndt. Olle Christophersen Raade lod forkynde en schiøde paa hans med arfuingers odelsgods, nemlig fire øre, fra samtlig schiøder huer sin andeel, nemlig Poel Forfon en broderlod, Lars Raaden en søsterlod, Anders Løed en søsterlod, och Fossoms børn en søsterlod, Dat. Aalberg tingsted den 1. July 1691.

Blef fremført for Retten en Lapfind ved nafn Joen Jachobsen som er mistengt for at schulle hafue drebt sin egen hustrue, derom blef først til bevis fremfordret Anne Larsdatter, huusquinde ved Nøst, udj huis huus samme forseelse af druchenschab schal were begynt, hun effter aflagde Eed bevidnet, at samme lapfinder war udj hendis huus och drach, da øfde de adtschiellig ueenighed och w-forligelighed, med slagsmaal, och endelig fuldtis de fra huuset, huor hun der effter blefuen funden død i Søen, hand nemlig Joen Jachobsen, war for Retten, och ingen bekiendelse vil tilstaae, Kand iche benegte hand io har lefuet uforliglig med samme sin quinde, blef udj sagen frem Kaldet til vidne de som samme quinde menniche har beseet, nemlig Ingbrit Røtte och Joen Lejen, de bevidner at de besaae samme mennische, och Kunde iche rettere forefinde, med hendis hofuet io war sønderslaget och hun at vere formyrdt, Kongl. mayst. foeget satte i rette och formeente at Effterdj forbenfnte Joen Jachobsen som hafr stedtze lefuet w-forligelig tid med sin quinde, som er befunden død, at hand bør ansees dom drabsmand, och bør straffis effter loven, denne sag ansees af stor wigtighed och derfor optagis i betenchning til neste ting.

Præsenterit for Retten hæderlig ochh wellærde mand Hl. Christopher Hersleb, Sogne Prest til Stoeds meenigheder, som hafde ladet i Rette indkalde Haldor Lorvigen, andgaaende 40 Rdr som hannem och med arfuinger, er etter Bischopens Assignation er anbefahlet at schulde betahlis af Mære Kirches indKomme, huorpaa hannem er betalt 20 Rdr. Resten blef Kirchewergene Halduor Lorvigen och Enchen der sammestedtz, at fornøye Hl. Christopher inden tilkommende Juel, for 20 Rdr huilchet ochsaa dennem foreleggis och bør at effterkomme, under søgning effter loven.

War indstefnt for Retten, Elias Olufsen Kaldset, for løs lejermaal med Ildrj Suendtzdaatter, de møtte begge for Retten och wedgich forseelsen huor for de begge effter loven, Effterdj de unlat hafr at bøde, bør at straffis med fensel paa Kroppen.

Jachob Pedersen paa Werdaløren hafde ladet i rette warsle (Folio 121) Effterschrefne som gifuer landschyld til fattighuuset Sr. Jørgens huus i Thrundhiem nemlig, Hans Røseng Dragun, for 5 aar à aar 2 rdr 16 s, huoraf forne. Hans suarer den halfuedeel, den ander halfue part til kommer Syfr Dragun, for toe brugt gaarder, 3 aar huor for hand bør suare, de schyldige møtte och hafde ingen indsigelse, huorfore de, effter protest, Er til Kiendt at betahle, under søgning effter loven.

Frem Kom for Retten Capit de Armis Peter Sønnich, som paa WelEdle Hl. Capit Ifr. monsens wegne, hafde ladet i rette warsle, en Welbemelt Hl. Capit landbonde, Erich Elj, for Resterende landschyld och schatter med Ao 1691, beregnet til 23 Rdr 17 s, bonden møtte och wedgich gielden, fuldmegtigen paastod dom til betalling effter loven, med hans gaardtz festis forbrydelse, Er afsagt, at Enier Elj bør betahle det hand er schyldig til sin landherre, effter loven, nder søgning i hans boe ved nam och wurdering, och udj omkostning 1 Rdr, Jørgen Løed war iligemaade for det samme indstefnt och møtte iche bevisis iche at vere lovlig stefnt.

Sr. Jens Bings fuldmegtig tiener Jens Pedersen hafde ladet i rette Kalde effterschrefne Reens Closters bønder for resterende landschyld, nemlig Olle nu paa Kaldset, tilforn paa Røsche, for landschyld af Røsche for 80, 81, 82, 83, 6 Rdr, Olle Dragun møtte i retten, och undschylder sig saaledis at hand hafr maat bruge gaarden, i den tid saa som til quarteer, meente hand der med burde were frj, fuldmegtigen paastod dom effter loven,

blef afsagt

at forne. Olle Koldset bør betahle den Resterende landschyld, effter actens formelding, i den tid hand gaarden har brugt, och udj omkostning 2 ort.

Anno 1691 den 20 Octobo blef holdet Ordinarie Ting paa Saxor paa Inderøen, ofrvrende Kongl. mayst. foeget Welfornemme mand Sr. Rasmus Høg, med otte mand af laugrettet, lovlig opnefnt nemlig Peder Ofr Quam, Niels Hougstad, Joen Horberg, Hans Meelhuus, Syfr Undersager, Lars Jørstad, Olle Kiesboe, och Oluf Baarsen Berg.

Effterschrefne Kongl. mayst allernaadigste udgangne forordninger blef allerunderdanigst for almuen publicerit,

 1. forbud paa Misbrug, som ved adtschiellig Wahris ind och udførsel paa ulovlig steder Nordenfieldtz i Norge til Kong. Mayst. Toldtz Rettigheds besuigelse schal begaais, Hafn. den ? Aug 1691
 2. Kongl. mayst til Welbaarne Hl. Stifftamptmands Has Kaas, angaaende Commischahrer i de Krigsberobne Partier, som nogen schiberom i hafnen opbruge, at anhaldis, och Examineris, om de beseigler Kongens strømme med vidre dis indhold, Dat. Hafn den 15. Aug. 1691
 3. forordningen om de nye i Krig begrebne Parteris Commischarer, ej at maa selge her i regions, huos prise io der opbringer, och ingen sig dennem maa til for handle eller hielpe at losse, Hafn. den 29. Aug Ao 1691

Kongl. Mayst foeget effter Hl. Stifftamptmandtz befalling paa Karen Thomasdaatter Garner Memorial, lod lyse effter en Person Ved nafn Thomas Thomesen Girner, som nogle 100 rdr udj arf schal were tilfalden, om nogen Kand anvise eller wide huor samme Person maa Were, mens fantis igen her paa stedet tilstede, som nafnet eller personen wiste af at sige.

Olle Evindsen Ofr Salberg, lod læse sin bøxel Sedel paa 3 Spand i ermelte ofr Salberg, Dragun quarter, hand hafr ingen bøxel gifuet, mens lige schifftet imod Nedre Salberg som hand til forn beboede och Lieut. con Hadelen til assignels? quarteer er udlagt som hand beboer. Dat. Werdahlen den 12. Marty Ao 1689 under Capit Ifr Monsen och David Thomasens heender och Zigneter.

Bondelensmand Niels Larsen hafde ladet i Rette stefne Asbiørn Johansen huusmand paa Hofde i Werren for lejermaals begaaelse, imot it quindfolch hand nu er med Egtegifft, hand møtte iche huor fore hannem foreleggis laugdag til neste ting, Effter nye stefnemaal at møde och Suare til sagen.

Item for løs lejermaal war ind stefnt Berti Tørisdaatter Ulfuen, besofuet paa Ytterøen och nu tienende hos Peder Ulfuen her paa Inderøen, hendis hosbond liufoer hendis forfald, at hun war siug och Kunde ichemøde, hun i ligemaade fore leggis at møde til neste ting.

Kierstj Persdaatter huusquinde paa Gran, war indstefnt for løs lejermaal med Olle Olsen den tid Soldat, som hun ny har til Egte, hand møtte i rette och tilstod forseelsen, beklagede sin fattigdom, hand ej sofuet sin dag med = 3 rixort at betahle til Ko. Ma med aller forderligst,

Olle Olsen Driplen? Soldat for lejermaal med Giøren Joensdaatter hand nu er Egte gifft med, hand møtte och tilstod forseelsen, huor for hand effter loven, paa hendis wegne bør bøde til Ko. May. 4,5 ort.

(Folio 122)

Berit Olsdaatter paa Berg paa Røren for løs lejermaal nu fierde gang, hun møtte iche, Efftersom hun schal were Siugelig i barsel Seng.

Iten Giøren Larsdaatter for løs lejermaal med en Dragun Ole Larson tienende pa Sand, hand møtte paa hendis Wegne och undschylder hende at hun er Siug, hun foreleggis at møde til neste ting.

Fremkom for Retten bonde lensmand Niels Larsen som hafde ladet i Kalde ved lovlig stefnemaal Hl. Jachob Jørgensen Wesseltofft, Vice Pastor her paa stedet, formedelst hand w-tilbørlig schal hafue begegnet hannem och hans med følgere Olle Pedersen Saxor, da de war hos hannem med en schrifftlig stefning at for Kynde, fra Mag. Bastian With, hl. Jachob blef tuende gang liudelig paaraabt, mens ingen møtte som paa hans Wegne noget Suarede, Endelig Stefningsmendene Peder Saxor och Hans Saxor, de bevidnet effter aflagde Eed, at de war udj Hl. Jachobs huus och stefnede hannem lovlig for denne Sag til neste ting, da hand och hans hustru war i byen, och tahlede med hans tienist folch nemlig, Berit Koch, Karj Budej, och Olle Olsen. Kongl. mayst. foeget Sr. Rasmus pretenterit at Hl. Jachob bør bøde effter loven, for stefningsmands ofrlast, och begierte dom,

Er denne gang afsagt at den hæderlig mand Hl. Jachob Jørgensen Wesseltoffr, foreleggis laugdag at møde til neste ting effter loven, och suare sagen.

Erstediget for WelEdle Hl. Capit Ifr Monsen, och fremlagde en schrifftlig stefnings Sedel, huor med hand ind Citerer hæderlig och wellærde mand Hl. Jachob Jørgensen Wesseltofft, at høre paa prov och Widnisbyrd hafd ydermeere imod hannem, agter at føre nemlig.

 1. Hl. Jacob at bevise, det welbemelte Hl. Capit schal hafue handlet, imod Kongl. forordning, effter hans Sedels formelding til Hl. Daniel och at forclare huis hand samme schrifuet eller ladet sammenschrifue, angaaende Dragun Oluf Larsen sat at høre paa Widnis byrd, hand i den sag agter at lade føre.
 2. at bevise at Dragon Oluf Aalberg, forseet sig i noget, huor for hand burde holdis fra Sacramentet, samt at hand lagt noget barn eller u tidigt foster i hans Sl. farbroders Kiste, som hand beschyldis for, at høre paa Widnisbyrd, det angaaende
 3. at bevise at Kirsten Bertelsdatter noget ofr, huorfor hun billigen burde eller Kunde holdis fra Sacramentet, fra helgemes Ao 1690 til den 23 Aug ao = 91 samt den berygtelse hand hende tillagt, Saa velsom af Ellof Bertelsen udj saa lang tid er holdet fra Sacramenter,
 4. Item hans strenghed med begrafuelser, mod Draguner och andre, at høre nogle Provs
 5. at høre paa Widnisbyrd, angaaende en och anden af de Poster, Jeg klarer ofr huor af en deel udj tingswidnet, ej blefuen indførte. Dat. Mære den 2. oct. 1691 under Capit. Ifr Monsens haand.

Paa samme stefnings Sedel hafuer Hl. Jachobs saaleds Suaret, Naar Capitain Ifr monsen fremviste mig fornøyelig fuldmagt, eftter Loven och forordningen fra sin Welbaarne Hl. Obriste, huilchet de høye herrer udj lande modt Sist Resolverede, och siden forhuerver en upartisch Soren schrifuer, der om gaaes med retten lovmessig, Effter Woris Høglfor Landtzlov och forordninger, Saa som stedens Sorenschrifuer udj sit sidste tingsvidne paa Saxor for farvede? meget imod loven och Kongl. maystes Costituerede behol, huorom hos ans ofrdommer, der for er indsted och gifuer stefning, thj Kand det denne tid iche validere, at noget widre af hannem os imellom dis foruden worder forhørt, Lerd? Prestegaard den 5 Octobo 1691.

Capitain Ifr Mosen protesterit och paastod at saadan Hl. Jachobs Suar och udflugter iche bør hindre hannem retten, til sin sags ophold, mens begierte indstednig at hans widner maate gifuis beschrefuen, tagis i eed och forhøris, fuldmagt angaaende, meente Capitainen iche war fornøden, Effterdj hand hafr hasns Mayst. allernaadigste bestalling paa Charge, och der for er pligtig at tage hans Underhofuende tilbørlig i forsuar, dog til ofrflood fremWiste hand en fuldmagt fra Welbe. Hl. Obriste marchalch, huilchen blef lest och paa schrefuen. Hl. Jachob Jørgensen Wesseltofft møtte omsider i rette och protesterit haardelig imod dise winders fore tagelse, formente at effterdj Sagen var indstefnt for høyst Ret baade schriflig och mundtzlig at det bør saa lenge der ved forblifue, oc huis nogen ydermeere foretagis, formeente at hannem da scheer største Uret, och imod ald ret oc billighed, huorpaa hand schiød de otte mend til Widne, och rettis reet Wigte. Capitaini Ifr Monsen Solenne? protesterer at hans widnis byrd maae forhørid och iche bør hannem negtis imod lowen, huilchet och iche siunes eller eragtis, at maa hindris, mens er foretaget coh efunden som effterfølger:

den først Post i stefningen angaaende, blef iche noget til Suarende under huis den schriftt inde holder som Hl. jachob lagde i rette angaaende Dragun Olle Larsen, huilchet Jeppe Winter, Gabriel Klocher, Olle Refsaas och Thori Rørvig hafde forseiglet, Gabriel Klocher och Jeppe Winter som der om tilforn har aflagt deris Widne, ware effter lovlig warsel tilstede at høre Thor Rørvig och Olle Refsaas deris Widne, thilligemed Olle Larsen Dragun, som det angaaer, da blef (Folio 123) frem Kaldet Thor Andirsen Rørvig, hand Retten aflagde Æd bevidnet, at hand en søndag effter predichen, blef tilligemed Olle Refsaas indKaldet i Sactistiet at høre Dragun Oluf Larsens ord, huilche hand saaledis angifuer, at Hl. Jachob Spurte benefnte Dragun om hand war gestandig hans forige bekiendelse, Oluf suarede: at hand fich bud fra Capit. och som hand Kom der hen, schichet hand hannem til prosessen, Hl. Jachob ydermeere spurte om det iche war hans egen willie, at hand wille staaet schrifft, huor til Oluf Suarede: hafde det weret fra giort, giorde det hannem lige got, huilchet Presten begierte at dragis til minde och der paa schiøt dennem til widne, och Tor Rørvig lefuerte sin medbroder Olle Refsaas sit Zignete, til det at forseigle, det samme bevidnet Olle Joensen Refsaas, effter aflagde Eed at were passerit, Wider siger de Er dennem herom iche bevist, och tilstaar Olle Refsaas at haufe forseglet den schrifft i Prestegaarden med sin och Thor Rørvigs Zigneter, Hl. Capitain, frem kalte Capit De Armis Peter Dørech? och Sergeant Hans Luchen, effter aflagde Eed bevidnet, at hand var befahlet af Capit. at gaae ud och fra naar Dragun Oluf Larsen Kom, och Spørge hannem enten hand vilde staae schrifft, eller hand vilde udstaae hans straf hos prosessen, da suarede Oluf Dragun, at det var hannem ondt at giøre, at hand schulde were den første som stod schrifft, hand wilde heller lide den straf, som de andre hans Cammerater, tilforn har liid, Capit. de Armis bevidnet at hand hørte de samme ord meere er dennem iche bevist. De andre Poster angaaende blef ich tilsuaret, huor effter Welbemelte Hl. Capti. begierte et uwilligt things Widne, som iche wistis hannem Kunde negtis.

En wider hafde Hl. Capit ladet warsle Gunner Arnsen Leeren at sige sin sandhed huad hand hafde gifuet Hl. Jachob for Kirchegaards Jord til sin hustruis grafsted, hand møtte och berettede at hand nemlig Hl. Jachob, begierte for Jorden och Klocheren 1 ort 8 s, huilche penge hand iche hafde och maatte derfore lade hannem faae toe Søfuer som Hl. Jachobs hustrue gaf Guner penge fore, saasom ellers ingen anden dennem vilde Kiøbe, huilche Penge hand lefuerte Hl. Jachob, huilchet Capit begierte beschrefuet.

Anno 1691 den 22 Octobo thorsdagen, blef holdet ordinarie ting paa Øfre paa Ytterøen, ofrverende Kongl. mayst foeget Welfornemme Rasmus Høg, med otte Laugrettis mend, nemlig Poel Berg, Olle Berg, Joen Lønvig, Peder Trøgstad, Roeld Graf, Henrich Graf, Poel Sandstad och Andreas Sandstad. Kongl. mayst allernaadigste forordninger med andre høg øfrighedtz befalninger, blef allerunderdanigst for tilstede verende almue for Kynt, Supra fol. 121 indført.

Bonde lensmand Amund Øfre hafde i rette warselt Olle Poelsen Berstad, for hand schal hafue veret i Slagsmaal och clammerj med Thomas Olsen Berstad som nu er død, huilchet scheede sidst i schaaranden. Olle Poelsen møtte i rette och siger at hand intet hafr Slaget hannem derom at widne war indstefnt Poel Joensen Berstad, hand effter aflagd Eed, bevidet, at Olle Poelsen robte hannem hiem af aggeren, at see paa Een Koe som bemelte Olle Poelsen ejede och stod i dyre, huilchen hafde Sneret sig saa hofdet laae under bugen, som de løste, der effter gich hand hiem i gaarden, och ud Kaldte Thomas Berstad, och bad hannem schiere til Korn som hand hafde i en schoug agger, paa det hand der Kunde hafue sin fædrifft, och det samme schuede hannem saa hand falt ofr ende, huor effter hand straz stod op, da satte Olle Poelsen sin nafur til hans mund, saa hand spøtte blod, huilchet scheede en torsdag, løfrdagen der effter blef hand besigtet af Joachob Brustad och Christopher der sammestedts som begge nu war for Retten och berettede at da de Kom til hannem, laae hand paa sin seng och bløde igiennom munden, widre Kunde de iche see nogen schade paa hannem, imidlertid om fredagen hafde hand weret hos Michel Emis, som for Retten bevidnet, at den tid hand Kom i gaarden Kunden hand iche fornemme at hannem schade noget, mens som hand hafde staaet en liden stund tog hand til at bløde igiennem munden, Michel Spurte huad hannem schade, Suarede, at hand wiste iche huorledis Olle Poelsen hafde fahret med sig, bad hannem følge sig tl den ommelte agger, huilchet Michel och giorde, och dermed schildtis de ad, tredie dagen der effter war hand oppe, och frisch och ferdig, Ellers Kand iche bevisis at hand deraf Kunde hafue døds aarsag, Effterdj hand ellers war en gl. schrøbelig mand, wider widner widis iche denne sag.

Her udj blef saaledis dømt och afsagt:

at Olle Poelsen Berstad, som iche Kand benegte hand at schuede Thomas Berstad ofr ende, thj bør hand effter Lovens 6te B. 7 Capit. 8 Art. at bøde trende 6 lod sølf, och som paa tuillis hand ej schulle formaae bøderne at betahle, bør hand straffis med fengsel paa Kroppen.

Olle Arnsen Biørvig, blef frem Kaldet for retten, at høre dom i den sag, huor Supra protocollerit, fol. 113. Kongl. mayst foeget satte i Rette och formente hand burde bøde(Folio 124) Effter loven och Kongl. forordninger. Oluf Arnsen Biørvig var for retten och beklagede sin fattigdom och meente at Effterdj det war saamer afften och Solens undergang hand da iche saa grov sig hafde forseet, sogar den wschede dom er afsagt at Oluf Arnsen Biørvig bør bøde hellig brøde effter loven 3 lod sølf.

Hans Pedersen Aursedahl, lod læse en bøxel Sedel paa 12 ml i den Bache Closters gaard Ljøvne, af forwalteren ofr samme godtz Sr. Jochum Manxin under egen haand och Zigneter udgifuet, gifuet i bøxel 6 ort 16 s, Dat. Thrundh. den 18 Apr. 1691.

Item en anden paa 12 ml i ermelte gaars Ljøfne, til Oluf Syfrsen Gangstad, af welbemelte forwalter under haand och Zignet, gifuet i bøxel som den forige, Dat. Thrundh. den 26 febr. 1691.

Kongl. mayst foeget Sr. Rasmus Høg hafde ladet i rette warsle, Olle Pedersen huusmand i Saltvigen, for hand en søndag schulde hafue tappet øl och soldt en søndag, som och under Predichen, Olle møtte i Rette, och Kunde iche benegte hand io for Predichen udtappet nogle halfue Kander Kirche falschene, mens under predichen intet, wider med nogle Kander til falschenis nødtørfft, hand bad om forladelse denne gang och lofede det iche her effter schal schee, huor med sagen ophører, denne gang.

Frem Kom for Retten Welagt och forstandig mand Niels Baasnes paa Inderøen, som hafde ladet i rette warsle Joen Olsen Selbyg, paa Wennj grund i Mosuigen, huusmand, for gield och kraf til Anne Sl. Hl. Peder Bredals, nemlig 9 Rdl. huilchen fordring hafuer henstaaet i 17 aars tid, Joen Selbyg møtte i rette och formeente at efterdj gielden er saa gammel, han den derfor iche bør betahle, heldst Effterdj Anne Sl. Hl. Peders har taget fra hand en gang aldt det hand ejede, huor effter hand Kom til Mosuigen, til Wennj at tiene med sin quinde, til forn war hand i Werren hos Arne? Gofde?, Niels Larsen protesterit och formeente at Joen Selbyg bør betahle det hand fordris fore, saasom hannem forstragt i god wage och at det saa lenge har henstaaet, hafr wldet at hand war fløt saa langt af wejen och hun hafde ingen som Kunde søge hannem. Niels Larsen begierte dom.

Er afsagt:

Effterdj Joen Selbyg iche Kand benegte eller fragaae hand io er pligtig Ermelte hæderlig Enche en deel, mens huor meget weed hand iche ejgentlig, thj fore leggis hand sig hos hende at lade sig indfinde til afregn. ingen 6 ugers forlob, eller at betahle det hand fordris fore, under søgning i hans boe wed wurdering effter loven.

Paa høyagtbahre och welfornemme mand Hans Kolbyes Wegne, Kom for Retten welforstandig Mand Clemedt Dahl, som hafde ladet i rette, ved lovlig stefnemaal, indKalde, Poel Kielsen Melting, Bache Closters bonde, for Resterende landschyld effter ergangne dom, den 7 July 1690, 10 Rdr 10 s och en Souf, Item for tildømt bøder 18 Rdr huor paa hand har betalt = 6 Rdr, Item om Kostning effter begge domme 2,5 Rixdl. Er tilsammen 26 Rdl. 9 s. Poel Metling møtten i Rette och hafde ingen undsigelse, thj er hand tildømt at betahle samme 26 Rdl 9 s inden 15 dage effter loven, under indførsel och søgning i hans boe och midler effter loven, med udj om Kostning = 3 ort.

Madtz Olsen Stordahl var for Retten och Wentede dom, om den part i Salt Kielen paa Wennj grund, huor om protocollerit forhen fol. 113. Hand paastod at hand bør niude det som har legget under ans gaard af gammel tid, saasom de hafr hannem det ulovlig frataget, det hand formeente, och iche wille lade hannem were med i Salt Kielens Kiøb, enddog hans quinde samme tid war paa Lefangers marchet med Pengene der til, och effterat de war Kommen hiem tilbød dennem betahling, med fleere ord och tahle Parterne imellom faldt, blef her udj saaledis dømt och afsagt:

Effterdj Madtz Olsen Stordahlhafr tilforn hafft trej 3 Senniger i Salt Kielen under sin beboende gaard Stodahl, saa velsom hans fader for hannem, sa bør hand effter ret och billighed at niude samme brug, at fremgaards mend, w-forret, oc ubehindret i alle maader, naar der Kiøbis en nye Salt Kiel, dog en huer ad Wahret, at de retter sig effter loven och ej meere salt wercher, end der anbefahler.

Frem Kom for Retten Henrich Graf som hafde ladet i rette warsle Olle Arnsen Biørvig for en dreng Hendrich hafde lejet til tieniste ved nafn Joen Monsen tienende fornefnte.Olle Biørvig, och gifuet hannem fæstpenge 1 ort 4 s, otte dage effter St. Johannj nest af vigt, huilchet hand fich tilbage 6 uger for Michaelis, Oluf Arnsen møtte i rette och formeener at Henrich Grav iche burde leje hans tiener uden hans widenschab, och at hand hafde lochet hannem af sin tieniste, da efftersom drengen Joen Monsen iche war indstefnt, beroer her med til neste ting, at hand faar lovlig warsel.

tilrettens betiening udj til Kommende aar, blef opnefnt effter schrefne effter mandtahlet, Olle Sandstad, Lars Myhr, Arn Rørvigen, Olle Baarsen Gildberg, Hans Nørvig, Olle Arsethuus?, Arn Solater och Olle Nordre Erstad.

(Folio 125)

Anno 1691 Onsdagen den 28 Octobo blef Retten Extra Ordinarie betient paa Saxor paa Inderøen angaaende Thingsvidners forfattelse, ofr Kongl. Mayst øde godtz, ofrwerende Ko. mayst foeget Welfornemme mand Rasmus Høg, med otte laugrettis mend, nemlig Peder Ofr Quam, niels Horgstad, Joen Hoeberg, Hans Meelhuus, Syfr Undersagger, Lars Jølstad, Olle Kiesboe och Peder Ulfuen. Ko. mayst foeget, som forschrefuet, begierte tings widne om Ko. Mayst øde och for armet godtz, huad deraf for nerverende aar hafr weret at ind bringe, och huor noget som Kortis och afgaar, dis beschaffenhed, er som effterfølger; Horberg, schylder 4 øre 8 ml, hafuer lenge legget øde, och war paa biugning fast aldelis Ruinerit, Er bevilget Joen Larsen i 3 aar fra nyt aar 1690 frj for alle rettigheder, for gaarden at føhre i brug och forsuarligen bebygge, afgaar lejlendingschat 4 Rd 1 ort leding 2 ort, Kiolpenge 1 ort 16 s, prov.schat 1 ort 23 s, Regim. Penge 3 ort 8 s, landbeold 1 ort 23 s, Horberg Enchen, for armet, och bruger gaarden for lejlendingschatten, afgaar landschyld 5 ort, leding 3 ort, Kiolpenge 1 ort 16 s, prov.schat 1 ort 23 s, Regim. Penge 3 ort 8 s, landbehold 1 ort 23 s, Hogstad schylde 5 øre, Casserit Dragun quarteer och laae øde, brugis af en for armet Enche for lejlending schatten, afgaar landschyld 4 Rdl, leding 3 ort 8 s, prov.schat 2 ort 6 s, Kiolpenge 2 ort, Regim. Penge ? Rdr, landbehold 2 ort 6 s, Lyngstad schylder 2 Spd 1 øre 4 ml, der paa er Saaet 7 mellnig agger à 20 s er 5 ort 20 s, auflet høe 24 sommerles à las 16 s er 3 Rdr, Gousen 3 Spd 1 øre, udj leje af agger och Eng bekommet 8 Rdl. afgaar, lejlendingschat 2 Rdr, landschyld 9 Rd, leding 1 Rd 2 ort 16 s, landbehold 1 Rd 11 s, Kiolpenge ort 16 s, Regim. Penge 5 ort 8 s, prov.schat 1 Rdl. 11 s, Grønisbye ? Spd, øde udj leje af agger och Enge bekommis 3 Rdl. afgaar landschyld 3 rdr,leding 2 ort, landbehold 1 ort 8 s, prov. schat 1 ort 8 s, Kiolpenge 1 ort 16 s, Regim, Penge ort 8 s, Noch 1 Spd. der sammestedtz, som iligemaade legger øde, och bekommet i leje af Eng och agger = 3 rdl afgaar landschyld 3 rdr, leding 2 ort, landbehold 1 ort 8 s, prov.schat 1 ort 8 s, Kiolpenge 1 ort 16 s, Regim. Penge 3 ort 8 s, Lille Werstad, Casserit Dragun quarteer, brugis for schattene, afgaar landschyld 3 Rdr leding 2 ort, prov.schat 1 ort 8 s, landbehold 1 ort 8 s, Gran 4 øre 6 ml, brugis for schatterne, Cortis landschyld 4,5 Rdl. leding 2 ort 16 s, landbehold 1 ort 20 s, Item Gran 4 øre 3 ml, brugis for schatterne, afgaar landschyld 3 rdr, leding 3 ort, landbehold 1 ort 20 s, Werdahl 2 Spd øde, brugis for lejlendingschatten, afgaar landschyld 4,5 Rdr, leding 1 Rdl. Kiolpenge 2 ort 16 s, Regim. Penge 5 ort 8 s, prov.schat 2ort 16 s, landbehold 2 ort 16 s, Werdahl 4 øre, øde och paa biugning gandsche Ruinerit och for och for falden, brugis nerverende aar for schatterne, landschyld 4 rdr, leding 2 ort 16 s, landbehold 1 ort 19 s, prov.schat 1 ort 19 s, Kiolpenge 1 ort 16 s, Regim. P. 3 ort 8 s, Indgier schylder 2 Spd, brugis for lejlendingschatten, afgaar landschyld 6 rdr, leding 1 rdr, landbehold 2 ort 16 s, Noch 1/2 Spd dersamme stedtz iligemaade øde, brugis for schatterne, afgaar landschyld 1,5 rdr, Hamsaas 3 Spd 19 ml, brugis for schatterne, afgaar landschyld 7 Rdl 16 s, leding 1,5 Rdr, landbehold 1 Rdr 9 s, prov.schat 1 rd. 9 s, Rieg? 1 øre 18 ml, brugis for lejlendingsatten och Knegte legsp., afgaar landschyld = 1 Rdr 3 ort, leding 1,5 ort, landbeh. 20 s, prov.schat 20 s, Aarfald 1 øre, brugis paa samme maade, afgaar landschyld 1 rdr, leding 16 s, prov.schat 11 s, landbehold 11 s, Gustad = 6 Spd, brugis af Sr. Rasmus Høg, huilchet hand opbød paa tinget til huem den wilde antage, Er heel Ringe for Sin leje, hand formeldte underdanigst at blife forschaanet for landschylden som er 18 rdr, Kurren 1 Spd 20 ml. Casserit Dragun quarteer, laae øde och war gandsche forraadnet och forfalden paa biugning, Er for nerverende aar bevilget til brugs for gaarden at føre i hefd och bebygge for saa vit dette aars afgiffter kand beløbe, afgaar lejlendingschat 3 Rdr 3 ort 8 s, landschyld 3 Rdr, leding 2 ort 16 s, prov.schat 1 ort 18 s, landbehold 1 ort 8 s, Kiolpenge 1 ort 16 s, Regim. Penge 3 ort 8 s, Klet 1 Spd 8 m, Casserit Dragun q.ter, brugis for schatterne, afgaar landschyld 3 Rdl., leding 2 ort 6 s, landbehold 1,5 ort, Grindberg Casserit Dragun quarter øde, brugis for 6 Rd., schylder 2 Spd. 4 m.l., afgaar landschyld 3 Rdr, leding 1 Rdr. 12 s, landbehold = 2 ort 18 s, prov.schat 2 ort 18 s, Kiolpenge 2 ort 16 s, Regim.Penge 5 ort 8 s, Ofuer Berg, Casserit Dragun quarteer, brugis for schatterne, schylder 1 Spd 12 m.l., afgaar landschyld 3,5 Rdr, leding 2 ort 8 s, landbeold 1 ort 1,5 s, Steenstad 1 Spd, 18 ml, Casserit Dragun quarteer, brugis for lejlendingschatten, (Folio 126) afgaar landschyld 3 Rdr, leding 2,5 ort, prov.schat 1 ort 16 s, landbehold 1 ort 16 s, Kiolpenge 1 ort 8 s, Regim.Penge 2 ort 16 s, bonde lensmand Niels Laursen Boesnes, och Rasmus Werdahl, med laugrettet och tilstede werende almue, bevidnet at forschrefne gaarde er af tilstand och beschaffenhed, saa som ommeldet er, huor effter welbemelte Ko. ma. foeget begierte et uvilligt tingswidne.

Høy Edle och och welbaarne Hl. Ober rentmester Brandlis fuldmegtig monsr. Mond Friis, paa hans wegne K. Mayst. foeget Sr. Rasmus Høg, begierte thingswidne om effterschrefne Hans Watschedtz odels godtz, tilforn tilhørende Archidcaconi præbende, som legger øde her udj Prestegieldet, nemlig Ydstad schylder 1 Spd 1 øre, med bøxel ofr 1 Spd. 2 øre, samme gaard legger øden, och er paa biugning gandsche Ruinerit och forfalden, och hafuer weret øde som laugrettet Kan mindis udj 12 à 16 aar, udj nerverende aar er det brugt for Kongl. schatter och Knegtehold, uden nogen landschyldtz afgifft, och schylder ej wider til Hl. Ober Rentmester, effter matriculen, Jørstad findis udj Jorde bogen for 8 m.l. huilche iche nogen kand mindis at hafue weret gifuet noget af, eller at legge i gaarden, huilchet bonde lensmand Niels Larsen, med laugrettet, bevidnet, huor fougden, som foresagt, begierte thingswidne.

Anno 1691 Mandagen den 2 Novembr blef Retten extraordinarie betient paa Biertnes? i Werdahlen, effter Høy Edle och welbaarne Hl. Justitz Raad och Stiffambtmandtz Hl. Hans Raasis Respecterie ordre och befahlnig, paa den hæderlig och meget gudElschende Matronæ Anne Schielterop Hl. mag. Søfren Hansens effter lefuersche, hendis Supplique andragende, angaaende nogen tuistighed, imellom hendis landbonde Lars Lechlen , paa den eene side, sampt Ko. ma. foeget udj Størdahls fougderj, Sr. Hans Koch, och arfuingene, effter forbenefnte Lars Lechlens hustrue, som er hendød, paa den anden side,ofr werende Ko. ma. foeget af Inderøens fougderj, Sr. Rasmus Høg, tiligemed de otte mend af Werdahlens ?, om til Rettens betiening er opnefnt, nemlig Thorkild? S..rova, Oluf ....set, ? Michel? Opgaard, Lars Holden, Syfr Huusbye, Oluf Ratiørn?, Lars Holdom, Syfer Huusbye, ? Ratioen?, Arn Randsem?, och Halour Hugaas. Hl. Stifftamptmandtz befahling, mod ovinstaaende Suppl. blef lest och paaschrefuen, af Dato den. 8. Sept. 1691.

Hæderlig, høyagtbahre och fornemme Wellærde Hans Søfrensen Schieldorp, paa sin k. moders wegne, møtte for retten, och fremlagde en anden Suppli til Welbaarne Hl. Stifftamptmand, huor udj hun beklager sig ofr Sr. Hans Kochis, formeente ulovmessig adfærd, imod ermelte bonde, ?det hand pludtzeligen, uden nogen Kald warsel, har med hans mand och ? wurderit och Registerit hans boe och midler, med vider dis indhold, Dat. Thrundhiem den 13 Aug 1691, huor paa findis Hl. Stifftamptmandtz Resolution, som sagen til Landtzlov och art henfinder Dat. den. 17 Aug. Ao 91. Dernest fremlagde en stefnings och warsels Zedel, huor udj war indkaldet i dag at møde i rette, den Hans Lechlens afdøde quidnis arfuinger, som benefnte schiffte paa ancher, emlig Joen Joensen Echloe?, Joen Seem paa sin hustruis vegne, Oluf Andersen Echle paa sin hustruis vegne, Oluf Ifrsen Mindtzaas, som formynder for Sl. Baar ?uanis børn, at tilsuare alt huis proponeris udinden den Contracts Slutning, och deris formeente ubillig Kuldkastelse med wider, Item Sorenschrifueren ofr Størdals fougderj. Sr. Hans Ehm, som bemelte Contract hafr underschrefuet och forseglet, at paa herom arg? deris haand och Zedel, wil wed staae eller fragaae, Item Lieut. mathias Kahle?, Rasmus Aagesen, Lensmand Niels Bruun, de tuende laugrettis mend, Halduor Bartnes och Elnig Sæbye, som contracten til bekrefelse, schal hafue underschrefuet och forseiglet, Item Sr. Hans Ka., Ko. ma. foeget ofuer Størdahls fougderj at møde, til provs paa hør, om den nye af hans? giort Registering, hos Lars Lechlen, Dat. den. 16 Sept. 1691, findis paa schrefuet at en deel at were anvist, och en deel at were lovlig warsel af Hans Pedersen ofuert, Hans Pedersen sagte och Haagen Rise. Lensmand Niels Bruun, møtte for Retten, protesterit och formeente at der brugte først dommer? udj hofuet sagen, huilchet hand tilligemed paa Sr. Hans Kochis wegne fremførte. Ellers wiste hand ingen andre? nyt, eller noget schrifftlig paa ormelte Hans Koch alleene, hand sagde at hand her wilde møde? denne gang, denne en memorial indeholdende alt ? Posten, huorom ydermeere (Folio 127) disse indbenefte er warselt at tilsuare. Dernest meldte, en contract, var refuent mit udj, om samme arks Kiøb, huor udj Lars Lechlen er forligt med Hans afdøde hustris arfuinger at schal gifue dennem 160 Rdl. som iche findis schrefuet paa den rette sort af papir. Wider præsenterit paa Sr. Hans Elnes wegne Mons. Jens Monsen, som indgaaf sin Principals schrifftlig protest och for meening, at hand paastaar sin forretning eller Contract mellom Lars Lechlen och hans quindis arfuinger at vere lovlig och bør staae ved magt, Item at saadant, til fragaaelse, hafr weret aarsag, en deel Lars Lechlens afuindsmend, formedelst et gifftermaal, med Wider dis witløfftig indhold, Dat. Hielopen den 29. oct 1691. Blef frem Kaldet Joen Joenen Echloe, som blef tilspurt, om hand iche war wel fornøjet med den Contract imellom dennem oprettet, det hand ihe Kunde benegte, enddog hand intet wiste af den udestaaende gield, hand blef widre tilstpurt om hand nogen tid har begiert at Sr. Hans Koch schulle Registere Lars Lechlens boe, dertil hans suarede Nej, Wider end hand bad fogden, at huelpe de umøndige til rett, som han meente war scheed til kort. Ellers har hand aldrig schrefuet eller ladet schrifue om det samme, hand blef wider tilspurt, naar hand begierte af fogden Sr. Hans Koch at hielpe i den sag, hand suarede, at det scheede nest af vigte Sommerting den 25. Juny. End wider tilstaar Joen Echloe at de ?, nemlig Lars lechlem och hand war atter forligt paa Hellem, udj Soren schrifueen Sr. Hans Ehnes nerverelse. Joen Soren, war iligemaade, i rette och, ichon at hand iche har hafft nogen anche paa samme contract, ej heller der ofr Klaget, Oluf Andersen Echle i retten tilstaar, at hand tilligemd sin Suoger Joen Echloe, talte med Sr. Hans Koch som for bemelt, becis? har hand ice schrifftlig begieret ingen Assstentz, mens Hans Koch, den gang hand holt Indste? Registering paa Lechlen, tog hans Zignet och forseiglet et brev, huaad det war viste hand iche, ellers siger hand iche at hafue forseiglet den schuffte Contract. Sl. Baar Quams børn formynder, Oluf Ifrsen Næs, tilligemed Moderen til samme børn marit Jensdaatter, var ochsaa for Retten, och siger at de hafde iche ansøgt Sr. Hans Koch om Assistentz i denne handel, ej heller Niels Bruun, Haldvor Bartnes och Elling Sæbye?, for Retten tilstod at de war hos der Contracten blef Sluttet, och den forsegled, i samtlig arfuingers nerverelse, da de ware forlige uden nogen wider Disp. Hl. Lieut Mathias Kahle war ochsaa for retten och bevidnet at hand var tilstede wed ermelte Contracts Slutning, och tilbød Sorenschrifueren arfuingerne, at Registere boet, mens arfuingerne det iche paastod, mens begierte forlig, som for bemelt, huilchen blef Sluttet och aftalt, uden nogen anche paa alle sider, det samme mons. Rasmus Aagesen, borger til Thrundhiem och boende paa Werdahlsøre Stadfested, Baar Holum blef paarobt och Widnet at hand hørte paa ermelte Haldom, at Joen Echlov, atter blef forligt med Lars Lechlom i Sorenschrifuerens nerverelse, om formr. tuistighed, Oluf Olufsen Echle och Rasmus Sundbye som war Wurderingsmend paa sidste Registering, war indstefnte at bevise effter huis ordre och befahling, de war i Lechlens boe at wurdere hans, Lars Lechlens boe och midler, de suaede at de war der til opnefnt af lensmanden Niels Bruun, och der de Kom til Lechlem, brød hand fogden schriftlig ordre och leste for dennem fougden presentz, her effter monsr. Hans Schielderup paa rettens wegne, begierte et u-villigt thingsvidne.