Gårdens navn

Prestegjeld

Navn på avdøde

Dato

Side

         

Holten

Stoedtz

Oluf Olsen

02.06.1699

 

Strand

Stoedtz

Sven Jonisen

03.06.1699

 

Axnes

Stoedtz

Giertrud Persdatter

03.06.1699

 
         
         
 

Anno 1699 den 2 Junij blev holdet arve shiffte paa Holte i Stoedz Prestegield, effter Afdøde Olle Olsen imellom hans effterlatte Enche Marit Olsdaatter, paa den eene och den afgagnis nermiste arvinger, Joen Olsen er død och arver hans daatter Anna Joensdaatter, Item hans Søster Malena Olsdaatter war tilstede, Guru Olsdaatter paa hendis wegne war Michel Indbryn, og Berit Olsdaatter Olle Berg paa hendis wegne, alle fire Encher. Wurderingsmend bøgde lensmand Jacob Ingbritsen Bye, Michel Indbryn och Olle Berg. Boens formue war efftershrefne

Kaaber

Rd

Ort

Sh

1 Kiel 1 pd 10 m à m 10 s

3

2

6

1 dito 8 pund 4 m à m 6 s

1

3

-

Korn

     

1 3/4 td. biug à td 7,5 ort er

1

3

6

5 td. hafre à 5 ort

6

1

-

Heste Creatur

     

1 gl. hest

-

3

-

Quæg

     

3 Kiør à 2,5 Rdl

7

2

-

1 gl. dito

2

1

-

1 liden quie

1

?

-

?de søfe uden lam à 1 ort 8 s er

27

3

16

? gieder med Kid à 1 ort 16 s

1

2

16

Senge Klæder

     

1 liden shindfeld med aaklede

-

2

-

1 benche dyne of løden Kalvshinds ?

-

2

-

1 shindfeld

-

1

8

Jern fang

     

1 liden bøsse

-

1

8

1 Jern støfr

-

1

8

1 bagst Jern

1

-

-

Ploug Redshab

-

1

-

1 hiem quern

-

-

20

1/2 deel i beche quernen

-

1

8

2 øxe à 9 s

-

-

18

2 Nafer

-

-

12

3 gref à 4 s

-

-

12

3 liar

-

-

12

1 slibsteen

-

-

8

1 gl. ?

-

-

10

1 Snaphane

-

-

15

 

33

2

?

Summa Summarum formue effter vurdering

?

?

?

Derfra giøres utleg til Bortshyldig gield

     

Sara Simonsdaatter

2

-

-

Derfor udlagt

     

1 td. hafre

1

1

-

1 gl. hest

-

1

-

 

2

2

-

Olle Haldworsen fordrer for 2 laan shafet tilsifuer Enchen boet

     

Inn af Olle soldte saa den Sal. Mand for døgtig godtz, arfue til ingen Retten?, thj? annammet Olle Haldvorsen dennem i sin fordringers bestaling

     

Poel Ingbritsen som nu bruger gaarden fordrer løn for 4 aar saa som hand er forundt af Enchen, och arvingerne 4 sildgarn og 1/3 paar i 1 baad tilsamen af verdj

 

1

 

2

 

-

Hans Biugninger er døgtig

     

Sorenshrifueren for shiffte forretning, Reijse omkostning med Stemplet papir

2

2

-

Udlagt 1 Koe

2

2

-

 

4

-

-

Lensmanden

-

2

-

1 gied med Kid

-

1

16

1 slibsteen

-

-

8

Mendene

-

1

8

1 Søv

-

1

8

Tieneren

-

1

8

1 Søv

-

1

8

Enchens festensgave

7

-

-

1 Kiel

3

2

6

1 dito

1

3

-

1 3/4 td biug

1

3

6

 

7

-

-

legger fra sig til bunde gevel se? 12 s

     

Bunde gevese Pengene

-

1

16

Enchens betahler af hands Postanger? gavir af shind

-

-

12

1 shind war

-

1

-

1 grev

-

-

4

 

-

1

16

Enchen vederlaug imod begravelsen

4

-

-

1 Koe

2

2

-

1 bagst Jern

1

-

-

1 shind feld med aaklede

-

3

-

 

4

-

-

Summa som først gaar af boet

12

2

8

Liquideret det ? imod det andet blife beholden Boe

16

1

6

Enchens hovetlod er den halve del nemlig

8

-

15

udlagt 2 td. hafre

2

2

-

1 Koe

2

2

-

1/8 i Snaphane

-

-

14

1 liden bøsse

-

1

8

1/3 i 1 beche quern

-

1

?

2 gieder

-

2

8

2 søfe

-

-

16

øltræ

-

-

10

Ploug Redshab

-

-

12

1 hiem quern

-

-

20

i 1 liden guid?

?

?

?

1 søv

-

1

?

legger fra sig ? s

     
 

8

1

-

Anna Joensdaatter tilfalder Een broder som bestaar i følgende

     

1 gl. hest

1

1

-

1 Koe

2

1

-

 

3

2

-

legger fra sig til Malena Olsdaatter 16 s

     

Malen Olsdater Er tilfaldet 1 søsterlod som bestaar i effterfølgende

     

1 shindfeld

-

1

8

1 Søv

-

1

8

1 Jern støfr

-

1

8

2 Nafer

-

-

12

3 liar

-

1

12

 

1

1

-

hos Anne Joensdaatter

-

-

16

2 øxer

-

-

18

hos Enchen af hendis hovedlod som ofr shrefet

-

-

4

Summa

1

2

?

Guru Olsdaatter iligemaad en søsterlod

     

1 td hafre

1

1

?

1 søv

-

1

8

 

1

2

16

Beret Olsdaatter ilige maade en søsterlod som bestaar i effter følgende

     

1 søv

-

1

8

1 gied

-

1

8

3 grev

-

-

12

i 1 liden quie

-

1

-

 

1

2

16

Arvingerne annammet strax deris tilfaldne arveloder huor med dette shiffte fich Ende.

 

Anno 1699 den 3. Junij blef holdet arveshiffte paa Strand i Stoeds Thinglaug effter afdøde Sven Jonisen, Hr. Christopher Herslebs odelsgaard imellom hans effterlatte Enche Aslef Størchersdatter, imellom hende paa den eene och deris fellis børn Joen Svendsen 8de aar och Malen Svendsdaatter 2,5 aar ofr verende blgde lensmand Jachob Ingbritsen Bye och wurderingsmend Michel Indbryn och Olle Berg. Boens formue blef anteignet och bestaar i effterfølgende

Kaaber

Rd

Ort

Sh

1 Kiel 1 pund 1 march à 6 s

2

1

12

1 dito 1 pund

1

2

-

1 dito 1 pund à m 8 s

2

-

-

Korn

     

4 td. hafre à 5 ort

5

-

-

3,5 td biug à 2 Rdl

7

-

-

Heste Creatur

     

1 gl. shiud

1

2

-

Quæg

     

1 souflin?

2

1

-

1 dito Gulddoch

2

1

-

1 dito Buløy(?)

2

2

-

1 dito bustierne

2

2

-

 

28

3

12

1 Koe Orsøret(?)

2

2

-

1 dito Storra

2

2

-

1 quie

1

-

-

1 oxe Kalv

-

2

-

6 gieder med Kid à 1,5 ort

2

1

-

1 dito

-

1

8

8 te søfr med lam à 1,5 ort

3

-

-

1 sou

-

1

?

Siø Redshab

     

No. 1 sildgarn

-

1

12

2

-

-

20

3

-

1

-

4

-

1

-

 

?

2

-

Nr. 5 sildgarn

-

1

-

6

-

-

20

7

-

-

20

8

-

-

16

9

-

-

12

10

-

3

-

garntoug 80 fafne

-

2

-

i en baad

-

2

16

1 Nod

-

3

-

Jernfang

     

1 slibsteen

-

1

8

1 støfr

-

-

20

1 bagst Jern

-

1

-

1 Shierring

-

-

6

1 gryde

-

1

16

Ploug Redshab

-

-

12

5 gref à 4 s

-

-

20

5 liar

-

-

20

1 bøse

-

3

12

1 hiem quern

-

-

16

Senge Klæder

     

1 shind underdyne

-

2

16

1 shind feld

-

1

8

11 Randet bord klede

-

1

 

1 blaa graae lagen

-

1

-

1 dug

-

1

-

Trefang

     

1 kar

-

-

12

1 dito

-

-

6

1 øl Kage

-

-

8

1 dito

-

-

6

 

8

2

6

Jordegodtz

     

6 mlaug paa Kongens gaard Kaldis stor Ofren beliggende i Beedstad Prestegield uden bøxel ansaat af verdi

1

2

-

Summa Summarum Boens formue bedrager effter vurdering

52

1

18

Derfra giøris udlægde al Witterlig Bortshyldig Gield

     

Jonn Estensen ofrRejn

1

2

-

80 fafne garntoug

-

2

-

i 1 was Rod ?

?

?

?

1 bage Jern

-

1

-

 

1

2

-

Knud Kielsen paa Raade?

-

3

-

Nr. 10 sildgarn

-

3

-

Bunde gevese Pengene

-

1

16

1 gied uden Kid

-

1

8

1 ølkage

-

-

8

Er

-

1

16

Per Lol?

-

2

-

1 sildgarn No. 5

-

1

-

Sorenshriveren for shiffte forretning Rejse bekostning med Stemplet Papir

2

2

-

udlagt 1 Kaaber Kiel 1 pund `m 8 s

2

-

-

1 oxe Kalv

-

2

-

Er

2

2

-

Lensmanden

-

1

12

1 gied med Kid

-

1

12

mendene

-

1

-

No. 3 sildgarn

-

1

-

Tieneren

-

1

-

1 blaa garve lagen

-

1

-

Enchens wederlaug imod heis Sl. Mands begravelsis omkostning

4

   

Udlagt 1 Kaaber Kiel 1 pd 14 m à m 6 s Er

2

1

12

1/3 i 1 baad

-

2

16

2 søfer à 1 ort 12 s

-

3

-

5 gref à 2 s

-

-

20

 

4

-

-

Enchen Pretenderer iche nogen broderlod formedelst fordrer umøndige børn. Hun blef spurt om hende noget ydermere er bevist boet tilhøren. Da at hun det vil give tilkiende huor til blef suart uden forbemlte 6 mlaug i en Kongens gaard Kaldis Stor ofren beliggende i Beedstad Prestegield uden bøxel, anseet af werdj til

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

-

Summa ofr det sam først gaar fra boet er

10

1

4

Liquideret blifuer beholden Boe

22

-

14

Enchens hofuet lod den halfue part som er

11

-

7

1 Koe Suidlin

2

1

-

1 dito Soløye

2

2

-

1 quie

1

-

-

2 søfe med lam

-

3

-

3 gieder med Kid

1

1

12

1 bøsse

-

3

12

1 hiem quern

-

-

16

No. 6 sildgarn

-

-

?

No. 2 dito

-

1

-

7 1 dito

-

-

?

1 Røed underdyne

-

2

16

1 shindfeld

-

1

2

1 dug

-

1

-

1 kar

-

-

12

1 dito

-

-

6

1 ølkage

-

-

6

1 slibsteen

-

1

8

1 Jern støfr

-

-

20

1 Jern gryde

-

1

16

1 shierring

-

-

6

6 mlaug oddelsgods i Kongens gaard Kaldis stor Ofren uden bøxel for

1

2

-

No. 1 sildgarn

-

1

12

1 suin

-

1

8

5 lam à 4 s

-

-

20

2 td hafre à 5 ort

2

2

-

1 1/2 td biug à 2 rdl

3

-

-

1 Randet bordklede

-

1

-

1 søv med lam

-

1

12

 

20

3

2

No. 8 1 sildgarn

-

-

16

1 Søv med lam

-

1

12

Summa

21

1

6

legger fra sig til sin søn 24 s

     

Joen Svendsøn Een broderlod

14

-

-

udj effterfølgende

     

1 Koe gulddoch

2

1

-

1 dito Bustierne

2

2

-

2 søfe med lam

-

3

-

1 Kaaber Kiel 1 pund

1

2

-

1 gl. shiud

1

2

-

? td hafre

1

1

-

2 td. biug

4

-

-

hos sin Moder

-

1

?

Summa

14

-

-

Malena Suendsdaatter Een søsterlod

7

-

7

som bestaar i effterfølgende

     

1 Koe Orsuart?

2

2

-

1 dito Storra

2

2

-

2 gieder med Kid

-

3

-

1 td hafre

1

1

-

Summa

7

-

-

Børnenes formynder blifuer Christen Størkersøn Ofr Rejn och Anders Størchersøn Øxnes som skal have tilsiun med deris fædrene arv, at det iche formindshis Mens blife demmen til glede samt gavn och beste som di effter Loven vil tilsuare.

Anno 1699 den 3. Junij blef holdet arveshiffte Paa Axnes i Stoeds Tinglaug som er Pastor i DomKirchens i Trundhiems Beneseact? fordrende Effter Anders Støchersens afgangned Hustru Giertru Peerdaatter Imellom hannem paa den Eene och hans Stifbørn, Nemlig Per Joensen som iche er tilstede, hafuer lært shomager handwerch och Er saa derpaa shal vere 25 aar gammel haver Reist? 3 aar borte, Anders Joensen som har lært shredder handwerch agtelshe 24 aar er i ligemaade bortreist, Item Chirsten Joensensdaatter 27 aar paa den anden side. Wurderingsmend bøggde lensmand Jachob Ingbritsen Bye, Michel Indbryn och Olle Berg. Boens formue blef antegnet og bestaar i effterfølgende

Kaaber

Rd

Ort

Sh

1 Kiel 2 pd 6 m à m 7 s

3

3

18

1 dito 1 pund à m 8 s

2

3

8

Korn

     

3 td biug à td 7 ort

5

1

-

5 td hafre à td 5 ort

3

3

-

Heste Creatur

     

1 shiud

2

-

-

Quæg

     

1 Kod Røedyr

2

1

-

Hosøy

2

2

-

Stingen?

2

2

-

Røe Kol

2

2

-

Danmarch

2

2

-

8 woxen gieder med Kie à 1 ort 16 s

1

1

-

2 unge dito à 1 ort

-

2

-

5 woxen søfe med lam à 1,5 ort

1

3

12

1 weder

-

1

-

1 suin

-

2

-

Siø Redshab

     

8 sildgarn af efftershrefne guide nummer

     

No. 1 Sildgarn

-

2

-

No. 2

-

3

-

No. 3

-

1

8

No. 4

-

1

-

No. 5

-

1

-

No. 6

-

1

-

No. 7

-

-

20

No. 8

-

-

6

20 faufne garntoug

-

1

8

1 gl. baad med Redshab, dreg och toug

3

-

-

 

40

3

8

1 garn baad

?

2

16

Jern fang

     

1 bagst Jern

-

2

12

1 gryde

-

3

-

4 lende?

-

-

12

3 øxer

-

-

18

Ploug Redshab

-

-

12

3 Nafrer

-

-

12

3 gref

-

-

12

1 saug

-

-

6

Senge Klæder

     

1 Rye

-

1

16

1 dito

-

2

-

1 shind benchedyne

-

2

-

1 Stoldyne

-

-

8

Trefang

     

1 kar

-

-

12

1 dito

-

-

8

2 ølKagger

-

-

12

1 slibsteen

-

1

4

Gang Klæder som datteren annammet

     

1 blaa short

-

3

-

1 kledis trøye

-

2

-

1 blaat lif

-

1

-

Summa

1

2

-

Odelsgods i Stor Ofren i Beedstad Prestegield 12 mlaug

3

-

-

 

7

2

20

Summa Summarum Boends formue bedrager effter wurdering

?

?

?

Derimod fordres Bortshyldig Gield huortil da giort udlæg Som følger

     

Lars Raade

-

2

16

2 unge gieder à 1 ort er

-

2

-

1 Kar

-

-

8

1 Sildgarn

-

-

8

 

-

2

16

Niels Størchersen tienste lønn

1

2

-

udlagt 1/2 parten i 1 garn baad

-

2

16

No. 2 sildgarn

-

3

-

3 nafrer

-

-

16

 

2

2

-

Bunde wesedpenge

-

1

16

1 woxen gied med kid

-

1

16

Sorenshriferen for shiffte forretning Reise bekostning med stemplet papir

2

2

-

1 Kaaber kiel 1 pund 10 m à m 8 s

2

3

8

Legger fra sig til tieneren 1 ort 8 s

     

Lensmanden

-

1

12

1 søf med lam

-

1

12

Mendene

-

1

-

1 weder

-

1

-

Tieneren

-

1

8

i 1 Kaaber Kiel

-

1

8

Anders Størchersen Axnes imod hans Sl Hustrues begravelse omkostning

4

-

-

Udlagt

     

1 gl. baad med Redshab, dreg og toug

3

-

-

2 woxen gieder med Kied à 1 ort 16 s

-

3

8

3 øxer

-

-

18

 

4

-

2

Legger fra sig 2 s

     

Ellers berettis af Anders Axnes som sedslottende? tilstede och tog? gaamle som war nogit forpliktelse paa biugning som han siden har Reparerit og faaet i god stand, at hand uden sin afgagne hustrue war veldedis ? Giedtreshalse? beløber paa den der først døde i testement

 

 

7

 

 

-

 

 

-

huilchet af arvingeren ? med deris arve søgning blef Conspederet og hans effter trglig ?giort, dertil ? udlagt

     

Odlegodtz i Stor Ofren i Beedstad Prestegield 11 mlaug uden bøxel for

3

-

-

1 Kaaber Kiel 2 pund 6 m à m 7 s

3

3

18

1 saug

-

-

6

 

7

-

-

Liquideret

11

-

-

Blifuer beholden Boe

31

2

-

Ander Størchersens hoved lod den halve part Nemlig

15

3

-

om er udlagt i efftershr. bestod

     

2 td biug à td 7 ort

3

2

-

1 td. hafre

1

1

-

1 shiud?

2

-

-

1 Koe Røedøye

2

1

-

1 dito Hoføye

2

1

-

1 søfe?

-

2

-

1 bagst Jern

-

2

12

1 gryde

-

3

-

2 liar

-

-

14

40 faufne baadtoug

-

1

8

Ploug Redshab

-

-

14

No. 1 sildgarn

-

2

-

No. 4 dito

-

1

-

No. 5 dito

-

1

-

No. 6 dito

-

1

-

1 Ryge?

-

2

-

1 shind benche dyne

-

1

-

 

15

3

-

Peder Joensen i Mødrene arv tilfalden

6

1

2

som bestaar i efterfølgende

     

1 Koe Røe Kold

2

2

-

1 td biug

1

3

-

1 td. hafre

1

1

-

 

5

2

-

1 Rye

-

1

16

3 gref

-

-

12

1 Kar

-

-

12

2 ølKagger

-

-

12

Summa

6

1

2

Anders Joensen iligemaade tilfalden i mødrene arv

6

1

2

1 Koe Kirrne?

2

2

-

1 td hafre

1

1

-

1 giø Kalv

-

3

-

No. 3 sildgarn

-

1

8

No. 7 dito

-

-

20

1 slibsteen

-

1

2

2 søfe med lam

-

3

-

No. 8 sildgarn

-

-

6

hos sin søster Kirsten

-

-

10

hos Niels Stordal

-

-

4

 

6

1

2

Kirsten Joensdaatter een søsterlod

3

-

14

1 Koe Danmarch

2

2

-

2 woxen søfe med lam

-

3

-

Summa

3

1

-

Legger fra sig til sin broder Anders Joensen 10 s

     

Anders Størchersen suarer arfuingerne deris mødrene arven der om giørid en fordring, uforringet i alle maader mod quittering och afkald.