Gårdens navn

Prestegjeld

Navn på avdøde

Skiftedato

Side

Clefstad

Inderøen

Lisbeth Erichsdaatter

24.02.1689

2

Ofren

Beitstad

Størcher Bjørnsen

29.04.1689

5

Bardal

Beitstad

Ingeborg Sevaldsdatter

30.04.1689

9

Hammer

Beitstad

Margrethe Andersdatter

30.04.1689

13

Honfet

Beitstad

Gisløv Olsdatter

01.05.1689

15

Bratberg

Beitstad

Rannj Isaksdatter

02.05.1689

18

Hegge

Egge, Stod

Torber Olsen

03.05.1689

20

Helset

Verran, Inderøy

Oluf Mortensen

16.05.1689

22

Nedre Sundfet

Mosvigen

Ole Gulbrandsen

17.05.1689

25

Sogneprest

Beitstad

Oluf Dorps

11.03.1689

29

Sem

Sparbo

Peder Andfindsen

22.05.1689

31

Dahlom

Sparbo

Morten Poulsen

23.05.1689

35

Nedre Landstad

Sparbo

Ole Ingebrigtsen

23.05.1689

38

Lervig

Sparbo

Magnhild Hansdatter

29.05.1689

42

Hjelde

Beitstad

Peder Atlefsen

25.05.1689

45

Sietnes

Sparbo

Marit Andersdatter

39.06.1689

49

Hammer

Beitstad

Oluf Nielsen

22.06.1689

52

Seli

Sparbo

Gunhild Joensdatter

25.05.1689

56

Moe

Stod

Erich Monsen

27.06.1689

58

Lille Ofren

Stod

Gunhild Størchersdatter

01.07.1689

61

Ofne

Beitstad

Beritte Ingbretsdatter

09.07.1689

64

Dal

Stod

Oluf Monsen

08.08.1689

66

Borgen

Stod

Ingeborg Michelsdatter

09.08.1689

69

Hamern?

Beitstad

Oluf Christensen

05.09.1689

71

Henied

Snåsa

Abraham Rolandsen

04.12.1689

73

Brunstad

Stod

Oluf Olsen

06.12.1689

77

 

Anno 1689 den 24. Febr. var berammit arfueskiffte paa Clefstad paa Inderøen effter ved kommandit begiering, effter Anders Pedersens afdøde hustrue Lisbet Erichsdaatter imellom hand paa den eene och hendis sødskende, nemlig Barbra gifft paa gaarden med Erent(?) Michelsen, Marit gifft med Hans Ingbrigtsen Tangaas) och Metto gifft med Olle Erichsen Smuler, Item forbemelte arfuingers moder Doritta som Arfuer en søster lod, ofuerverende vurderingsmend: bonde lensmand Niels Gousen, samt Oluf och Tøsten Berg. Boens forefundne och anviste middel och formue blef Første Registerit och vurderit som effterfølger:

Korn

RD

ORT

SH

biug 5,5 ?à ? er

8

1

-

Hafre 9 ? à

6

3

 

Kreatur

     

heste

     

1 ongar hest

4

-

-

1 bruun shiud

2

3

-

1 gl. dito

1

2

-

1 bruun shiud fol

1

-

-

1 graat shiud fol

1

-

-

Kuæg

     

3 kiør à 2 rdl. er

6

-

-

2 kuier à 1,5 rdl.

3

-

-

2 dito à 5 ort

2

2

-

1 kalf

-

2

-

2 kalfue à 1,5 ort

-

3

-

18 sofe à 1,5 ort er

6

3

-

 

44

3

-

4 unge søfr à 12 shilling

-

2

-

5 gieder à 1,5 ort

1

3

12

1 galte suin

-

1

12

3 suin à 1 ort

-

1

12

3 smaa bocher à 1 ort 8 shilling

1

-

-

4 unge gieder à 16 shilling

-

2

16

Kaaber

     

1 kiel 12 ? à 8 shilling

1

-

-

Sengekleder

     

1 Randet bolster pude

-

1

-

1 shinddyne

-

-

16

1 flamsk aaklede

-

-

16

SiøRedskab

     

1 støche sildenodt

1

1

-

1 sildgarn

1

-

-

2 dito à 1,5 ort

-

3

-

1 dito

-

1

8

 

9

2

20

17 fafne haartoug

-

-

12

20 fafne dito

-

4

-

1 garnbaad med seigl

3

-

-

Jernverk

     

Plougredshab for

-

-

12

4 gref à 4 shilling

-

-

12

4 brugt liar ?à 4 shilling

-

-

16

1 shielling

-

-

8

1 øxe

-

-

8

 

4

1

-

Træuerk och andet

     

1 kar

-

2

-

1 ølfat nyt

-

-

16

2 Onx? vadmel

1

3

-

3 giedshind à 6 shilling

-

-

18

9 saueshind à 4 shilling

-

2

6

3 Kalfshind à 4 shilling

-

-

12

2 arbedzgrejer

-

1

-

 

3

2

4

Summa Boens formue effter vurdering beløber = 62 Rd. 1 ort.

Deraf giøris først udleg til ald lønlig Bortshyldig gield som følger:

Effterstaaende skatter for 88

11

2

-

Glem for 87

1

1

-

Udlagt derfor

     

9 td. hafre

6

3

-

1 td. biug

1

1

12

7 søfe med lam

2

2

12

6 gieder med Kid

1

3

12

4 unge søfe

-

2

-

3 kalfshind

-

-

12

 

13

1

-

Legger fra sig til Berit Christophersdaatter

-

2

-

Monsr. Giert Olsen paa Bragstad fordrer landshyld for 86. 87 och 88 af 2 øre 18 m med landbohold aarlig 3 rd. 6 shilling, Item landshyld af

     
 

12

3

-

3 Ml til Olle Sumulen 1 1/2 ort?, samt fordrit henstaaende 1/4 Kontmerre?, tilsammen

11

2

22

udlagt

     

1 koe for

2

-

-

1 støfr, udslit?

1

1

-

1 biørn shind

2

3

-

2 td. biug

3

-

-

1 Kar

-

2

-

1 quie for

1

2

-

2 kalfue à 1 1/2 ort

-

3

-

Er

14

2

-

Legger fra sig til Henrich Berg

?

?

2

Tjenstfolcheløn

     

Berit Christophersdaatter 3 aars løn à 2 Rdl bekommet for

5

-

4

 

16

2

22

udlagt

     

1 koe for

2

-

-

1 brun shindfel

1

-

-

1 kalf

-

2

-

1 quie

1

1

-

20 fafne haar toug

-

1

-

Er

5

-

-

Som handpenge

1

-

-

derfor

     

1 Randet bolster

-

1

-

4 liar

-

-

16

1 øxe

-

-

8

hos fougden

-

2

-

 

1

-

-

Thøris Amundsens løn 4 rdl for shor och vadmels 5 ort er

5

1

-

derfor

     

1 graa hest

4

-

-

1 quie

1

1

-

 

5

1

-

Solor Ifuersdaatter

2

2

-

1 gl. shiud for

1

2

-

3 søfr for

1

-

12

 

2

2

12

legger fra sig til Joen Persen Verstad

-

-

12

Joen Person Verstad

-

2

-

hos Solvi Ifrsdaatter?

     

annammer

     

1 sou for

-

1

12

 

-

2

-

Jachob Lille biørchen koeleje?

-

1

12

1 sild garn

-

1

12

 

9

-

12

Gunnar Girød?

?

?

?

1 ung gied

-

-

6

1 shiellnig

-

-

8

 

-

1

-

Henrich Berg Kolat?

-

1

12

1 søuf

-

1

12

hos Giretoti?

-

-

2

 

-

1

14

Berit Klefstad lant penge

-

3

-

udj 20 ? vadmel vurderit for 7 ort

-

3

-

Knud tienestdreng

1

-

-

udj forbemelte vadmel

1

-

-

Bold Pedersdaatter løn

1

2

-

1 quie

1

2

-

Giret Olsen lant penge

-

1

16

1 galte suin

-

1

12

1 gref

-

-

4

 

-

1

16

Soren shrifueren for shiffte forretning och shoffte brev

2

-

-

1 sild garn

1

-

-

1 kiel

1

-

-

 

2

-

-

Lensmanden 1 biug for

2

-

12

tilligemed de tuende vurdering mend

     

Anders Pedersen for begrafuelsens omkostning, effter lovlig beleigat?

2

-

-

1 en garn baar med sejel

2

-

-

 

9

-

-

Och saasom gaarden der ellers er bondegodtz er udlagt til Dragoun quardrer, ved tieniste Commision och ved besigtelse en deel brøstfeldig biugning forefindes, huor i blant fornem molig en stue endnu findis gandshe briugfeldig, deis aa bodgefald tasterit for 10rd. som tilkommer Anders Pedersen der af och huere halfue parten effter som hand hafuer brugt som halfue gaard, nemlig .5 rd. huor til udlagt som den gaarden antager i annammer, och siden vil aabeden.

 

RD

ORT

SH

1 td. biug

2

3

-

2 søfr for

-

3

-

1 graaet shiud føl

1

-

-

1 feld grøn side

-

1

12

1 greie

-

-

12

 

5

-

-

Blifuer saa af Boens midler i behold

9

-

14

deraf tilkommer Anders Pedersen den halfue part som er

3

-

7

i en garn baad med Seigl

1

-

-

2 søfr

-

3

-

1 sild garn

-

1

8

1 ung gied

-

-

16

1 quie

-

-

12

 

2

1

12

I margen:

     

1 nye øltønde

-

-

20

2 øxe ?

-

1

-

Ploug redshab

-

-

12

1 knif

-

-

12

 

4

-

10

2 grev

-

-

8

1 shind?

-

-

12

4 søuf shind

-

1

-

1 flamsh aaklede

-

-

16

1 gied shind

-

-

6

1 grief

-

-

12

1 kalf

-

-

12

 

?

2

22

Arfuingerne som er 5 søsterloder, bekommer paa huor lod

-

3

15

udj effterfølgende

     

Berite Klefstad

     

1 koe vurderit for 2 rdl

-

1

14

1 ung gied

-

-

16

1 gref

-

-

4

3 søuf shind

-

1

6

 

-

3

16

Barbra

     

1 korpe

-

1

12

1 ung gied

-

-

10

1 søuf

-

1

12

 

-

3

12

Marit

     

i Koen

-

1

16

hos fogden paa en tønde biug er vurderit for 6 ort

-

-

12

noch hos den Anders Soldat? annammer

-

1

-

hos lensmanden och mendene

-

-

6

Mette

     

i Koen

-

1

12

1 boch

-

1

?

17 fafne handtoug

-

?

?

5te lod - er kun 4de loder

     

i forbemelte Koe tilkommer

-

1

14

2 bocher

?

?

?

Arfuingerne som alle ere myndige och tilstede, annammede strax huis dem er tilfalden - laad shiffte boet.

 

 

Anno 1689 den 29. April, blef holdet Registering skiffte och deelning paa den ko. ma. gaard Ofren i Beedstad gield, effter Størcher Biørnsen som for ungefefer= 15 aar Siden ved døden er afgangen, imellom hans effterladte Enche Malen Thomasdaatter, och deris fellis børn, nemlig Biørn som er død och effterlat sig it drengebarn ved nafn Størcher, som shal vere omtrent 15 aar gammel, varum ej tilstede, Item Anders och Christen Størchersønner samt Giertrud som var gifft med Christopher Lilleofren och er død hafuer eftterlat sig it Pigebarn ved navn Barbra Christophersdaatter, ved 14 aar gl., paa hendis vegne var tilstede hendis fader Christopher Lille Ofren, Item Rangnild, Arsle och Karen Størchersdøttre, alle nerverende och fuldmyndige, tilsammen = 3 brødre och 4 søster loder, Ofuerverende ko. ma. foeged Hr. Rasmus Høg, bonde Lensmand Anders Scheevig, samt Olle Roelsen och Olle Olsen Elnan. Boens forefindes och foreviste middel och formue, blef først Registerit och vurderit som effterfølger:

Sølf

RD

ORT

SH

1 gl. begger 9 lod 3 m à lod 40s

4

-

-

3 gl. sheede 9 lod à 40 s

2

-

-

Thin

     

1 flad fat 5 p à 6 s

-

1

16

1 dito 4 p à 6 s

-

1

8

1 dyb fad 4 p à 6 s

-

1

8

1 liden fad er 24 ?

-

-

20

1 smør briche

-

-

12

3 smør Kander à 6 ort

1

-

12

1 liden Schaal

-

-

6

Messing

     

1 stage

-

-

6

1 dito

-

-

6

1 bordring

-

-

6

1 dito

-

-

4

Kaaber

     

1 Kiel 2 pd à p 8 s er

5

-

-

1 dito 2 pd brom à p 6 s

3

-

-

1 dito 1 pd à pd 8 s

2

-

-

1 dito brom wog 6 m er

2

2

12

1 dito 1 pd 8 s

2

-

-

wog brom

2

1

-

1 liden Kiel med hadde 6 m

-

2

-

gireloud? bekommet 1 wog for

8

-

-

 

34

1

4

Malm

     

1 Gryde 1 pd

-

-

?

1 pande(?) med shadj(?)

-

?

?

Sengekleder

     

Huis ? findis i boet ? de ugiffte børn sig imellom, inndet de har bekommet af boet som er giffte, undtagen Enchen ?, huor om ? med en anden var fornøed

     

Korn

     

biug 12 tønder à 6 ort

18

-

-

Hafre 9 td à 1 Rd

9

-

-

Quæg

     

9 kiør à 2,5 Rd

22

2

-

Ranginto 1 Koe

1

2

-

1 oxe

1

1

-

5 Quier à 3 ort

3

2

-

18 søv(?) ? à 1 ort 8 s

6

-

-

6 woxen quier à 1 ort 8 s

2

-

-

5 unge gieder à 1 ort

1

1

-

De ugiffte børn hafuer for foruden indtaget deris hiemegift af Creaturene med de den giffte er

     

Heste

     

1 Røed broget hest

6

-

-

1 sort hest

4

-

-

1 blachet shiud

3

-

-

1 ung shiud

1

2

-

Siø Redshab

     

1 baad paa 18 tønder? med dorg och sld behørig Redshab

9

-

-

1 garn baad

2

-

-

halfue parten udj 1 dito

1

3

-

1 strandnodt

1

-

-

1 støche af 1 sildnodt

4

-

-

1 sildgarn

1

-

12

2 dito à 3 ort

1

2

-

2 dito à 1 ort er

1

-

-

1 dito

-

-

12

2 dito à 1 ort

-

2

-

garn toug for

-

2

-

1 snøre

-

1

-

Smederedshab

     

2 hamer, 1 arbsted och 1 øxwol for

2

-

-

Jernfang

     

Ploug Redshab

-

2

-

1 Jern Støfuer

-

-

20

1 bagst Jern

-

3

12

2 shiellinger à 12 s

-

1

-

1 huus nafre

-

-

16

1 staldbendings dito

-

-

8

1 dito

-

-

6

3 øxer à 6 s

-

-

18

4 gref à 4 s

-

-

16

1 øxe

-

-

8

2 slibsteen à 1 ort

-

2

-

Summa

153

1

-

Bortshyldig gield

     

Joen Estensøn thienstedreng, løn

2

-

10

3 sølfsheed

2

-

8

i 1 bredring vurderit for 4 s

-

-

2

 

2

-

10

Anders Størchersen Ofren Lant Penge

2

1

6

2 td. hafre

2

-

-

1 dyb tin fad

-

1

8

 

2

1

8

Legger fra sig til (blank)

-

-

2

Sorenshrifueren for shiffte forretning, rejse omkostning och shiffte bref

3

-

-

i 1 sølf begger vurderit for 4 rd

3

-

-

fougden i samme beggere

1

-

-

Stemplet Papir til shiffte brefuet

-

1

-

1 snøre

-

1

-

Lensmande 8 m brom kaatre

-

2

-

mendene 1 malen pande med shafft

2

-

-

Anders Størcherson for brøllupet kort med sine brødre, anseet effter moderens ? arf, samtøche for

10

-

-

2 td biug

3

-

-

4 td hafre

4

-

-

3 søfr

1

-

-

1 quie

-

3

-

2 woxwn gieder

-

2

16

1 sildgarn

-

2

-

1 staldbendings nafuer

-

-

8

 

10

-

-

Aarsle paa samme maade

7

-

-

2 td biug

3

-

-

2 td hafre

2

-

-

1 quie

-

3

-

3 søfr

1

-

-

1 ung gied

-

1

-

Karen iligemaade

7

-

-

2 td biug

3

-

-

2 td hafre

2

-

-

1 quie

-

3

-

3 søfe

1

-

-

1 ung gied

-

1

-

 

7

-

-

Summa

33

2

16

Blifue saa beholden boe

119

2

8

Enchens hofuet lod er

59

3

4

1 flad tin fad ? m à 8 s

-

1

3

1 gl. Kiel ? pd

5

-

-

Gertrud? i 1 Kiel

2

-

-

1malen gryde

-

3

12

3 tønder biug

4

2

-

1 liden hest

3

-

-

5 Kiør

12

2

-

1 oxe

1

1

-

1 quie

-

3

-

4 søfe

1

1

8

2 gieder

-

2

16

1 Røet broget hest

6

-

-

1 ung shiud

1

2

-

1 blachet shiud

3

-

-

halfparten i den store baad

4

2

-

1 støfr af 1 sildnodt

4

-

-

1 sildgarn

1

-

12

1 dito

-

2

-

Smede Redshab

2

-

-

Ploug Redshab

2

-

-

1 bagst Jern

-

3

12

1 strandnodt

1

-

-

1/2 td. hafre

-

3

-

Størcher Biørnsen paa sin afdøde faders wegne, tilfalder en broderlod som er

11

3

22

1 liden tin fad

-

-

20

1 tin smør kande

-

1

12

1 kiel 1 pd

2

-

-

2 td. hafre

2

-

-

1 søuf

-

1

12

1 Koe

2

2

-

1 gied

-

1

8

1 dito

-

1

-

halfparten i en garn baad

1

2

-

1 sildgarn

-

3

-

1 dito

-

-

12

1 dito

-

1

-

1 Jern støfr

-

-

20

1 aars gl. quie

-

3

-

i 1/2 td hader ?

-

-

10

 

11

3

22

Anders Størchersøn en broderlod

11

3

22

1 tin fad 4 m

-

1

8

1 gl. Kiel 2 pd

3

-

-

1 Koe

2

2

 

1 tønde hafre

1

-

-

halfparten i den store baad

4

2

-

1 shielling

-

-

12

1 huus nafre

-

-

16

1øxe

-

-

6

1 nafre

-

-

6

1 tin smør briche

-

-

12

i 1/2 tønde biug

-

-

10

 

11

3

22

Christen Størcherson en broderlod

11

3

22

1 gl. Kiel 1 pd 8 m er

2

-

-

1 td biug

1

2

-

1 fool hest

2

-

-

1 garn baad

2

-

-

1 sildgarn

-

2

-

1 dito

-

1

-

garntoug for

-

2

-

1 shielling

-

-

12

1 øxe

-

-

6

1 tin smør kande

-

1

12

1 liuse stage

-

-

6

1 ung gied

-

1

-

 

11

3

22

Barbra Christophersdaatter paa sin moders wegne en søsterlod som er

5

3

22

bekommet 1 wog ? for 8 rd? Kortis?

5

3

22

Rangnild Størchersdaatter 1 søsterlod

5

3

22

faaet 1 koe for

1

3

-

1 kiel med hatt

-

2

-

1 td biug

1

2

-

1 td hafre

-

2

?

2 søfer

-

2

16

1 gied

-

1

8

1 ung dito

-

1

2

 

6

-

-

Legger fra sig

-

-

2

Arsele Størchersdaatter 1 søsterlod

5

3

22

1 gl. brom kiel 1/2 wog 6 m

2

2

12

1 Koe

2

2

-

1 tin smør kande

-

1

12

4 gref

-

-

16

1 slibsteen

-

1

-

i 1 bordring med Jern Stend wurderit for 4 s

-

2

-

hos Rangnil

-

-

2

hos Christen

-

-

2

 

5

3

22

Karen Størchersdaatter 1 søsterlod

5

3

22

1 liden tin shaal

-

-

6

i 1/2 wog gl. brom

1

3

-

1 koe

2

2

-

2 søfe

-

2

16

1 slibsteen

-

1

-

1 øxe

-

-

8

1 dito

-

-

6

1 liuse stage

-

-

8?

1 bordring

-

-

6

i 1/2 tønde biug

-

1

10

 

5

3

22

Arfuingerne som ere myndige annammer huer sin tilfaldne arfue lod, och vare fra med ? anden velforeenet, huor med samme shiffte fich ende.

 

 

Anno 1689 den 30. April haldis shiffte och deelning paa den Ko. Ma. gaard Bahrdahl i Beedstad Prestegield effter Arn Arnsens afgagne hustrue Ingeborg Zevaldsdaatter, imellom hand paa den eene side och hans Stifbørn, Peder och Arn Olssønner, samt Ingeborg, gifft med Anders Erichsen Stamnes, Marit och Ingborg Olsdættre, den yngste daatter 12 aar, huis formynder blife hendis suiger Anders Stamnes, De andre vozne og myndige, alle nerverende tilstede, ofrverende Ko.Ma. Foeget Hr. Rasmus Høg, bonde lensmand Anders Scheevig samt laugrettismand Olle Roelz(?) och Olle Ols Elnan, Boens foreviste middel och formue blef først Registerit och vurderit som effterfølger:

Sølf

RD

ORT

SH

1 liden shied som quinden i hendis hugdom forærte hendis Mand Arn Bardahl, huor paa arf ingen prætention hafde

     

Kaaber

     

1 kiel 21 pd à pd 8 s

5

-

-

1 dito 1 pd

2

-

-

1 dito 1/2 vog à m 8 s

3

-

-

1 dito 18 m

1

2

-

Malm

     

1 gryde

-

1

3

Jerngryder

     

1 pan - 1 pd

-

3

-

1 dito 18 m

-

1

12

Messing

     

1 smør kande

-

1

3

Sengekleder

     

3 senge under dyner à 1 Rd

3

-

-

1 dito

-

3

-

1 dito

-

2

-

1 hoed dyne

-

1

8

2 dito à 20 s

-

1

16

1 dun pude

-

-

20

1 gl. flamsh benche dyne

-

1

8

1 smaa løden aaklede feld

1

1

-

1 dito

-

3

12

1 dito

-

2

-

1 Rye

-

1

12

1 dito

-

1

-

1 Reenshud

-

1

-

1 aaklede

-

-

16

 

22

3

16

Korn

     

5 tønder biug à 7 ort

8

2

-

8 td. hafre à 1 Rd

8

-

-

Heste

     

1 Røed hest

2

-

-

1 Rødt Shiud

2

2

-

1 ung dito

1

2

-

Quæg

     

1 Koe Rongdrit

3

-

-

Dyr Kold

3

-

-

Guldøye

3

-

-

Guldsie

3

-

-

Røedyr

3

-

-

Soløye

2

2

-

Benodt

2

2

-

Sommergoe

2

2

-

Graasi

3

-

-

Ingeborg faaet 1 Koe

3

-

-

1 quie Reen Kold

1

2

-

1 oxe

1

1

-

1 Quie Domøye

1

-

-

1 dito Danmarch

1

-

-

Biørøye

1

-

-

HiulKold

-

3

-

18 voxen finsuøv(?) à 1,5 ort

6

3

0

5 unge finsuøv à 16 s

-

3

8

3 voxen gieder à 1,5 ort

1

-

12

4 unge gider à 1 ort

1

-

-

2 sofer à 1,5 ort

-

3

-

1 galte suin

-

-

20

Jernverch

     

Plougredshab

-

1

16

1 Jern støfr

-

1

8

 

63

2

?

 

5

2

2

1 gref

-

1

-

2 shiellniger à 12 s

-

2

-

1 øxe

-

-

12

1 dito

-

-

8

1 dito

-

-

16

1 bagst Jern

1

-

12

1 slibsten

-

3

-

6 nye lier

-

2

12

1 vog stand Jern

1

-

-

1 øxe

-

-

8

1 fos quern med Redshab

-

3

-

1 herie quern

-

-

20

1 nafr

-

-

10

1 dito

-

-

12

1 dito

-

-

8

1 dito

-

-

6

2 dito à 4 s

-

-

8

1 saug

-

-

12

Siøredshab

     

1 Garn baad

2

2

-

1 dito

1

2

-

1 strandnot

1

-

-

garntoug

-

3

-

2 sildgarn à 5 ort

2

2

-

1 dito

1

-

-

2 dito à 3 ort

1

2

-

1 dito

-

1

12

1 dito

-

-

8

 

17

2

4

Træverch

     

2 Kar à 1/2 Rd

1

-

-

1 dito

-

1

12

Utestaaende gield

     

hos Einer Lunde 1 td hafre

1

-

-

 

2

1

12

Summa Boens formue effter vurdering beløber

114

-

-

Bortshyldig gield Bol och Løn

     

Rangnild Peersdaatter

0

3

-

udlagt 1 quie Hiul Kold

-

3

-

Karen Olsdaatter

1

3

12

1 strandnot

1

-

-

1 bolster

-

3

-

1 øxe

-

-

12

 

1

3

12

Christen Christens

1

-

-

1 quie Biørøye

1

-

-

Peter Olsen

2

-

-

2 td. hafre

2

-

-

Arn Olsen

-

2

12

1 Rye

-

1

12

1 Reens hud

-

1

-

 

-

2

12

Ude staaende børn arf til handes stifbørn effter deris fader

     

Arn Olsøn effter ?

1

3

20

1 td jafre

1

-

-

1 ung gied

-

1

-

1 aaklede feld

-

2

-

1 galte suin

-

-

20

 

1

3

20

Peder Olsen

2

3

20

1 seng bolster

1

-

-

1 quie Domøye

1

-

-

1 sildgarn

-

3

-

1 hoed dyne

-

-

20

 

2

3

20

Marit Olsdaatter

-

-

16

1 ung søuf

-

-

16

Ingebor Olsdaatter

3

-

16

1 koe DyrKold

2

-

-

1 ung søuf

-

-

16

 

3

-

16

Effter fougdens begiering blef gaardens biugning beseet och fantis uden aabod undtagen ut lade ? hans som een belatz at forbedre

     

For begrafuelsis omKostning, prætenderit een ? mod hans afdøde hustrus - Mens udj gafne paa brude benchen blefe med arf amtørse? bevilget trund? af boet

7

-

-

1 Kiel 2,5 pd

5

-

-

1 dito 1 pd

2

-

-

 

7

-

-

 

15

1

-

Fougden faar saaledis

     

Høg ?

1

2

-

1 Kiel 18 M

1

2

-

Sorensh. for fordring omKostning och shiffte bref

3

-

-

1 Kiel 1/2 v

3

-

-

Til Stemplet Papir

-

1

-

1 liden boch

-

1

-

Lensmanden

-

2

12

1 boch

-

1

12

1 Rye

-

1

-

 

-

1

12

Mendene à 16 s

     

1 Jern Støfr

-

1

8

 

5

2

20

Summa ofr det som først gaar af Boet er Penge

27

-

20

Blife saa beholden Boe er

86

3

2

Arn Arnsens hofuet lod er den halfue deel der af, udj effter ? til

43

1

12

1 malmgryde

-

1

8

1 Jern gryde

-

3

12

1 liusestage

-

2

8

1 Seng dyne

1

-

-

1 hoed dyne

-

1

-

1 pude

-

-

20

1 feld

-

3

12

3 td biug

5

1

-

2 td. hafre

2

2

-

1 Koe Krugd?

3

-

-

 

13

2

20

1 Koe Gulsi

3

-

-

Soløy

2

2

-

Graasi

3

-

-

1 oxe

1

1

-

9 søfe

3

1

12

2 unge søfr

-

1

8

2 voxen gieder

-

3

-

1 ung dito

-

1

-

1 Røed hest

4

-

-

Plougredshab

-

1

16

7 fref

-

1

-

2 shillniger

-

1

-

1 øxe

-

-

16

6 liar

-

2

12

1 Kar

-

2

-

1 Gaarn baad

2

2

-

Søetaug for

-

3

-

1 sildgarn

1

1

-

1 dito

-

3

-

1 dito

-

1

12

1 nafr

-

-

10

1 dito

-

-

12

hos Einer Lunde

     

1 td hafre for

1

-

-

1 wog stang Jern

1

-

-

1 hieme quern

-

-

20

1 nafr

-

-

6

2 sildgarn

-

1

8

1 gl. bolster

-

2

-

gl. klede

-

-

6

 

43

8

14

Den anden halfue deel af boens beholden formue delis mellom arfuingerne som er 7 Søster loder och Kommer paa huer 6 Rd 4 s som ved rigtig loodtz kastelse er en hour til kaldet effter følgende,

     

Peter Olsøn en broder lod

     

1 faar løden feld

1

1

-

1/2 td hafre

-

2

-

1 quie Reen Kold

1

2

-

3 søfr

1

-

12

1 ung shiud

1

8

-

1 shielling

-

-

2

1 nafr

-

-

8

1 dito

-

-

8

1 hoed dyne

-

-

20

1 flamsh benche dyne

-

1

8

1 td. biug

-

3

12

1 Koe Kornodt

2

2

-

1 sildgarn

1

-

-

2 søfr

-

3

-

1 gied

-

1

12

1 øxe

-

-

8

Er

12

8

-

Arn Olsøn

     

1 aaklede

-

-

10

1 td. hafre

1

-

-

1 Koe Sommer goe

2

2

-

1 slibsten

-

2

-

 

4

-

-

1 fos quern med redshab

-

2

-

1 Koe

-

2

-

1 ung gied

-

1

-

1 shiellnig

-

-

12

1 gl. Sildgarn

-

-

8

1 td. biug

1

2

-

1 quie Danmarch

1

-

-

1 Røedt shiud

2

2

-

2 søfr

-

3

-

1 saug

-

-

12

Er

12

1

-

Marit Olsdaatter

     

1 Jern gryde

-

3

-

1/2 td. biug

-

3

12

1 Koe Guløye

3

0

-

1 bagst Jern

1

2

12

1 Kar

-

1

12

 

6

-

12

Ingeborg Stamnes

     

1 seng dyne

1

-

-

1/2 td. hafre

-

2

-

1 Koe Raae Dyr

3

-

-

1 smør Kande

-

1

8

1 sildgarn

1

1

-

1 nafr

-

-

4

 

6

-

2

Ingeborg den yngre

     

1 td hafre

1

-

-

1 Koe hos Ingeborg Stamnes

3

-

-

1 søuf

-

1

12

1 ung dito

-

-

16

1 garn baad

1

2

-

1 ny liar

-

-

8

 

6

-

8

Arfuingene annamede strax huor sin tilfaldne arfuelod och tached deris Stiffader for god och rigtig shiffte och deeling, huor med de i alle maader var vel fornøyd, och intet hafde at paa anche, huor samme shiffte fich ende --------shiffte brefuet leverit i Sterfboet.

 

 

Anno 1689 den 30. April holdet Registering skiffte och deelning paa den Kongl. May gaard Hammer i Beedstaden som Morten Nielsen beboer, effter hans afgangne quinde Margrette Andersdaatter, mellom hand paa den eene side, och deris fellis børn Olle Mortensen otte aar gl. paa den anden side, ofrverende bonde lensmand Anders Scheevig och laugrettismand Olle Ols och Olle Roels Elnan.

Boens ? formue i effter sterfe effter vurdering:

 

Rd

Ort

Sh

1 td biug

1

2

-

2 td. hafre

2

-

-

1 ung shiud

2

-

-

1 Koe

3

-

-

1 quie aars gl

-

2

-

1 oxe

-

2

-

1 søuf

-

1

8

1 weder

-

1

-

1 gied

-

1

8

1 Kiel 10 m à 10 s

1

1

20

 

11

3

12

1 Jern gryde

-

2

-

1 Sildgarn

1

-

-

1 dito

-

1

-

1 dito

-

-

12

Siøtoug for

-

-

16

1 øxe

-

-

12

2 grev

-

-

8

1 shielling

-

-

?

1 kar

-

-

20

 

2

2

2

2 garn à 1/2 Rd er

1

-

-

Summa Boens formue

15

1

12

Bortshyldig Gield

     

Til Peder Bardahl

1

-

-

Morten Scheevig

2

-

-

Niels Olsøn

-

1

-

For shiffte forordning och shiffte boet

1

-

-

 

4

-

-

dertil udlagt

     

1 ungt shiud

2

-

-

1 Kiel

1

1

20

1 sildgarn

-

2

-

1 dito

-

1

-

1 shielling vurderit for 6 s

-

-

1

Er

4

1

-

Blife i behold

11

-

14

delt i tuende parter huer

5

2

7

Morten Nielsøns part bestaar i effterfølgende

     

1 td biug

1

2

-

2 td hafre

2

-

-

1 quie aarsgl

-

2

-

 

4

-

-

1 søuf

-

1

8

1 sildgarn

1

-

-

1 dito

-

-

12

1 øxe

-

-

12

 

1

2

-

Legger fra sig til sin søn

-

-

1

Arfuingen Olle Mortensens Lod

     

1 koe

3

-

-

1 øxe

-

2

-

1 weder

-

1

-

1 gied

-

1

8

1 Jern Gryde

-

2

-

hos sin fader

-

-

1

 

1

-

9

1 sildgarn

-

2

-

Siøtoug for

-

-

16

2 gref

-

-

8

i 1 shielling

-

-

2

1 Kar

-

-

10

 

-

3

22

Er

5

2

7

Morten Nielsen annammer sit barns arf, loveligen och forhuerligende arf, forestaar och huere hans til i fremtiden.

 

 

Anno 1689 den 1. Maij blef holdet Arfue shiffte paa den Ko. Ma gaard Honfet i Beedstadgield, som Lars Tomesen beboer, effter hans afgangne hustrue, Gisløf Olsdaatter mellom hand paa den ene side, och hendis broder Michel Olsen, huusmand paa Breeduig i Verdahlen, Item Thor Olsen som er død och eftterlat sig = 3 børn, samt Guru Olsdaatter, som ochsaa er død och effterlat it drenge barn, paa den anden side, dog var ingen af de hendøde sødskendis børn tilstede, Ofrverende Ko.Ma foeget ? Rasmus Høg, bonde lensmand Anders Schevig, och laugrettismand, henrich Bartnes och Olle Holien, boens formue effter vurdering, bestod i effterfølgende:

Kaaber

Rd

Ort

Sh

1 Kiel 1 pd

2

-

-

Sengekleder

     

1 bolster

1

2

-

1 hoedpude

-

-

16

1 laaden shindfeld

-

2

-

 

4

-

16

1 gl Kalfshindfeld

-

-

12

1 shind dyne

-

-

8

1 flamsh stool dyne

-

-

16

Messing

     

1 liuse stage

-

1

-

Korn

     

2 td ? biug à 5 ort

2

2

-

5 td biug i Kar? à 1 ?

5

2

12

 

8

3

-

Creatur heste

     

1 hest 2 aar gl

3

-

-

1 gl hest

-

3

12

1 shiud vetle

3

2

-

1 dito aarforlies

2

2

-

Røe Kind

2

2

-

Graasie

2

-

-

Kolmarch

2

2

-

DyrKold

1

2

-

1 quie Drippelros

1

1

-

huidhofuet

1

1

-

1 oxe

1

1

-

3 quier à 1/2 Rd

1

2

-

2 smaa axen à 1/2 Rd

1

-

-

7 woxen søfr à 1 ort 6 sh

2

1

8

3 gieder à 1 ort 8 s

1

-

-

5 unge søft à 1 ort

1

1

-

8 gieder med Kid à 1,5 ort

2

3

-

3 dito med Kid à 1 ort

-

3

-

1 dito

-

-

12

1 Porche

-

1

8

2 grise à 8 s

-

-

16

Jernverch

     

3 gref gamin(?) à 4 s

-

-

12

redshab til en fos quern

-

2

-

Plougredshab

-

1

-

1 Jern støfr

-

-

20

2 øxe à 12 s

-

1

-

1 øxe

-

-

6

 

32

3

22

1 nafr

-

-

6

1 dito

-

-

4

1 gryde

-

-

?

1 Jern pande

-

-

6

Siøredshab

     

1 sildgarn

-

2

12

1 dito

-

2

-

1 dito

-

1

12

1 dito

-

1

-

1 gl. baad med segl och Redshab

-

2

-

1 gl. dito

-

3

-

Træverch

     

1 Kar

-

1

-

1 dito

-

-

20

1 tønde

-

-

8

3 smaa kagger à 4 s

-

-

12

 

4

-

-

Summa Boens formue effter wurdering

19

3

17

Deraf giøris først udleg til effter shrefne lovlig bortshyldig gield

     

Kongl. Mayts. foeget Hr. Rasmus Høg, fordrer effterstaaende Konglig Contributioner

11

-

12

Udlagt Korn(?) for

8

-

12

1 ung hest

3

-

-

 

11

-

12

? Jens Brug? for Resterende Rettigheder at Lj?

8

-

-

1 Koe Kornodt

2

2

-

1 dito Aagerlior

2

2

-

1 dito Røedkind

2

2

-

1 liden quie

-

2

-

Er

8

-

-

Erich Renden Korleje

-

3

-

2 gieder med Kid

-

3

-

Inger Christophersdaatter løn

1

-

-

2 smaa Gieder à 1/2 Rd

1

-

-

Gregers Johans tienstdreng

-

2

-

1 laaden feld

-

2

-

Johan Persen

-.

1

8

1 Weder

-

1

8

Gaardens biugning blef effter fougdens begiering beseet och dis aabodtzfald taxerit, nemlig

     

stuen at forstendige

5

-

-

1 stald

3

-

-

1 lofue

-

3

-

 

10

1

-

 

31

3

20

Sorenshrifueren for shiffte forretning

2

-

-

1 Kiel for

2

-

-

fougden bevilget 1 quie Copelros

1

3

-

Lensmanden 1 søuf med lam

-

1

8

Mendene 1 dito

-

1

8

treieren(?) 1 weder

-

1

8

 

4

1

-

Summa Gield och andet som først gaar af boet

36

-

20

blife beholden boe

13

2

18

Lars Thomasen hofued-lod er

6

3

9

udj effterfølgende

     

1 bolster

1

2

-

1 øxe

1

1

-

1 Søf

-

1

8

2 dito

     

1 gied

-

3

-

1 Pourche

-

1

8

Reshab til 1 foss quern

-

2

-

Ploug Redshab

-

1

-

 

4

3

8

1 sildgarn

-

2

12

1 gl. baad med segl och Redshab

1

2

-

1 Kar

-

1

-

1 sildgarn

-

1

12

 

6

2

16

1 øxe

-

-

12

1 Kagge

-

-

2

 

6

3

8

annammer hos arfuingerne

-

-

1

Arfuingerne lige der med udj effterfølgende

     

1 hoedpude

-

-

16

1 gl. feld

-

-

12

1 shind dyne

-

-

8

1 flamsh stool dyne

-

-

16

1 liuse stage

-

1

-

1 quie huidfeld

1

1

-

1 søuf

-

1

8

1 weder

-

1

8

 

2

2

20

3 unge søfe

-

3

-

2 unge gieder

-

2

-

2 grise

-

-

8

3 gref hamer

-

-

12

1 Jern støfr

-

-

20

1 øxe

-

-

12

1 gryde

-

-

16

1 øxe

-

-

6

1 nafr

-

-

6

1 dito

-

-

4

1 sildgarn

-

2

-

1 Kar

-

-

20

1 Sildgarn

-

1

-

1 tønde

-

-

8

1 gl. baad

-

3

-

2 kagger

-

-

8

1 Jern pande

-

-

6

 

4

-

14

Er

6

3

10

Legger fra sig til Lars Thomasen 1 s

Michel Olsen paa egen och medarfuingers veigne annammit strax deris arfue part, som her er meldt, och hafde iche vider prætention eller Anche til sin Suoger paa dette shiffte i nogen maader.

 

 

Anno 1689 den 2. Maij blef holdet Arfue shiffte paa den Ko. Ma. gaard Bratberg i Beedstadgield, effter Joen Pedersens afgagne hustrue Rannj Isaakdaatter, imellom hand paa den ene side, och den afdøde quindis 3de= Søstre som nermeste arfuinger, nemlig Helle, Ingeborg och Karen Isaachsdøttre, paa den anden side, paa deris veigne befuldmeget Jens Jørgensen Saugestad, effter gifue schrifttlog fuldmegt, ofuerverende Ko. Ma. foeged Hr. Rasmus Høg, bonde lensmand Anders Scheevig, samt laugrettismand Olle Pedersen och Olle Danielsen Hanvig. Boens formue effter vurdering bestaar udj følgende:

Kaaber

Rd

Ort

Sh

1 brom Kiel

1

-

-

SengeKleder

     

1 bolster

-

2

-

1 feld

-

1

-

Korn

     

Biug 2,5 td à 5,5 ort

3

1

18

hafre 4 td à 1 Rd

4

-

-

Heste

     

1 Røed Shiud

1

-

-

1 dito

2

2

-

1 heste føl aarsgl

1

2

-

Quæg

     

1 Koe Røedyr

2

2

-

Graasie

2

-

-

RøeKold

2

1

-

Guldos

2

1

-

1 quie Gulddrippel

1

-

-

DyrKold

-

2

-

3 søufe à 1,5 ort

1

-

12

1 dito

-

1

8

1 dito

-

-

20

1 dito

-

-

16

1 gied

-

1

-

1 dito

-

-

16

1 suin

-

-

20

Siøredshab

     

2 sildgarn à 3 ort

1

2

-

1 dito

-

-

12

gl siøtoug

-

-

20

 

28

3

22

Jernfang

     

? 1 bagst Jern

-

2

12

Ploug redshab och shachel Jern

-

1

-

1 øxe

-

-

3

1 nafnom?

-

-

8

1 dito

-

-

6

3 gref à 4 s

-

-

12

Træverch

     

1 Kar

-

1

-

 

1

1

22

Summa Boens formue

30

3

20

Deraf giøris udleg til bortshyldig Gield

     

Restens shat och retlig fogden for 1688

3

1

4

udlagt 2,5 td biug à 5 ort er

3

1

18

ligger fra si til Joen Bratberg

-

-

14

Christen Gregersøn løn

1

-

-

1 td hafre

1

-

-

Karj Johansdaatter 3 aars løn à 5 ort er

3

3

-

1 Røedt shind

2

2

-

1 dito

1

-

-

1 feld

-

1

-

 

3

3

-

 

8

-

4

Sunj Thesen?

-

-

2

Koe? Qurendtz

1

-

-

1 gode? søl? aars gl

11

-

-

Sovat andfind Jeeng? wennete?

-

2

-

1 quie Dyr Kold

1

-

-

Gaardens brist feldig biugning blef effter seet, effter fougdens begiering och af mendene lagt udj aarbodsfald

     

1 stabur

1

2

-

1 stue

1

3

-

Lofuen

2

-

-

 

5

1

-

Dertil udlagt

     

1 Koe Raaedyr for

2

2

-

1 dito Røkold

2

1

-

? ??

-

2

-

 

5

1

-

shrifueren for shiffte forretning och shiffte bref

1

-

-

1 brom Kiel

1

-

-

som blef udlagt med Penge

     

Fougden 1 quie Gulddrippel

1

-

-

Lensmanden 1 søuf

-

1

12

Wurderingsmendene 1 søuf

-

1

12

Wed den begrafuelse imod den afdøde bekommer Joen effter billighed

2

-

-

 

12

1

8

derfor

     

2 td hafre fordrede(?)

     

Summa som først gaar af

0

1

12

blife igjien i behol

-

10

8

Som ved Rigtig lod Kastelse er deelt ? och arfuingerne imellom, och huor bekommet som følger

     

Joen Bratberg

5

-

1

1 bolster

-

2

-

1 Koe Graasi

2

-

-

1 søuf

-

-

20

1 gied

-

3

-

1 dito

-

-

16

1 sildgarn

-

3

-

halfparten i 1 bagst Jern

-

2

12

1 nafr

-

-

8

1 dito

-

-

6

1/2 td hafre

-

1

-

hos fougden

-

-

4

 

5

-

4

Arfuingerne Lige derimod udj effter følgende til

5

-

4

1 Koe Gulddoch

2

1

-

1 søuf

-

1

12

1 dito

-

-

16

1 suin

-

-

20

1 sildgarn

-

3

-

siøtoug

-

-

20

Ploug redshab

-

1

2

1 øxe

-

-

8

1 Kar

-

1

-

3 gref

-

-

12

1/2 td hafre

-

1

-

 

4

2

8

1 sildgarn

-

-

12

 

5

-

4

 

Jens Jørgensen annammet arfuingernis Ladz Zedel huor med dette shiffte fich ende.

 

Anno 1689 den 3. Maij blef holdet shiffte ovh deelning paa Hegge i Stoeds Prestegield, i Egge Annex, effter afgangen Thorber Olsen, imellom hans effterlatte Enche Ingeborg Effensdaatter paa den eene side, samt den sal. mands børn, auflet med hans forige quinde sal. Maren Aagisdaatter, nemlig Aage Thorbersen = 22 aar gl, Olle 18 aar, Henrich = 16 aar, Evind 12 aar och Olle 5 aar, Item Anne 14 aar, Marit 9 aar, Ingborg 7 aar och Beritte 1,5 aar, tilsammen 5 brødre och 4 søstre, tilstede verende børnenes morsøstres Mænd, som nermeste slegt och formyndere, Jachob Ingbretsen Bye, Anders Christophersen Scheevig och Olle Roelsen Elnan.

Boens formue var af bondelensmanden Jachob Bye, Michel Indbryn och Einer Lunde Registerit och vurderit den 11. Apr. nest henrigt, dog deraf først udtaget, børnens mødrene arf, saa wit endnu var i behold, samt huis en deel Creditorer effter forige shiftte forordning hafde at fordre, huildcheni Registering befundit af følgende indhold:

 

Rd

Ort

Sh

1 Koe

2

1

-

1 sorteflechet hjørnet quie

1

3

-

4 søfe à 1,5 ort er

1

2

-

3 unge dito à 1 ort

-

3

-

1 gied

-

1

12

3 unge gieder à 20 s

-

2

8

1 graat shiud

3

2

-

1 bolster

-

2

12

 

11

2

8

1 gl aaklede feld

-

-

20

1 dug

1

-

-

1 grov lagen

-

1

12

1 Kiel 1 pd 10 m

2

2

-

2 shievinger

-

1

12

1 dito

-

-

12

1 Jern Gryde

-

2

-

1 børse

1

-

-

1 Kore med geheng

-

1

16

 

6

2

-

5 grev

-

-

20

1 øxe

-

-

8

1 hieme quern

-

-

20

6 liar

-

1

12

3 dito

-

-

12

1 arbodz gref

-

-

20

1 dito

-

-

8

1 bagst Jern

1

-

-

1 nye benche dyne

-

3

-

1 sag

-

-

12

1 gl. bolster

-

2

-

1 aaklede feld

1

-

-

2 hofued puder med war

-

2

-

2 lagen

4

2

-

1 staslagen

-

3

-

1 shab

-

-

20

1 Relu

-

-

8

1 gl huilerch

-

-

20

2 sorte à 1 ort

-

2

-

Noch blef wurderit i dag

     

1 hort sor

3

-

-

1 ? Kiel

3

-

-

1 Koe

2

-

-

1 sølf sheed

1

-

-

1 bol øxe

-

-

8

i 1 Katl paa Bise?

1

-

-

1 drejelse dug

1

-

-

 

9

2

-

Summa Boens formue

40

2

6

Deraf giøris udlæg til shyld och gield som følgende

     

Resten paa shatten for et aar 1688

3

3

8

1 Kiel 1 qog

3

-

-

1 ny benche dyne

-

3

-

1 øxe

-

-

8

 

3

3

8

Landshyld och Rettis fader til Magstr. Olle Borch imot satge? Jorddrot for gaarden effter med gifuer Reigning Røsteren aldelig?

14

1

12

1 Kiel 1 pd 10 m

2

2

-

1 Røet shiud

3

2

-

1 Koe Sollj

2

1

-

1 sort flechet hornet quie

1

3

-

2 søfe à 1,5 ort

-

3

-

3 unge søfe

-

3

-

noch 2 dito

-

2

-

1 lagen

-

3

-

1 dug

1

-

-

1 bolster

-

2

12

 

12

1

12

er Jens Brug Landshyld

3

-

16

1 hest

3

-

-

1 shielling

-

-

12

1 grew

-

-

4

 

3

-

16

hos foruden anmåederre(?) huis forige shiffte forregning om formelder undlang it huus som nu Kon er wurderit for 1,5 irt(?) och da for 1/2 Td

-

-

?

 

21

1

12

Børnene hafuer at fordre på deris Mødrene arf i Sterfboet som nu iche findis 4 td biug, 1 t hafre och it suin, tilsammen for Penge

8

3

-

1 koe for

2

2

-

1 bagst Jern

1

-

-

1 drejelsdug

1

-

 

1 Kiel paa Bye

1

-

-

1 graat shiud

3

1

-

 

8

3

-

Thieniste folche løn

     

Giøde trunsttad(?)

2

-

-

2 unge gieder

-

1

18

1 gl. aakledefeld

-

-

20

1 graat lagen

-

1

12

2 shilellinger

-

1

12

6 liar

-

1

12

1 huus Quern

-

-

20

1 grev

-

-

1

 

2

-

-

Oluf Olsøn løn

-

3

-

1 Sparlagen

-

3

-

Maren Estensdaatter for winteren løn

-

3

18

1 gl. bolster

-

2

-

1 hiulref?

-

-

20

1 Kolou

-

-

3

1 arbeds greje

-

-

8

1 øxe

-

-

8

 

-

3

20

And(?) Peersdaatter for winteren

1

-

-

1 aakledefeld

1

-

-

 

13

1

16

felgir? Christopher och Jachob Hrofolgt? at 1,5 ort er

-

3

-

1 lagen

-

3

-

Soren shrifueren

1

-

-

1 sølf shed

1

-

-

Lensmanden

-

1

12

1 gied

-

1

12

Michel Indbryn och Einer Lunde wurderingsmend

-

1

8

1 ung gied

-

-

20

3 liar

-

-

12

 

2

1

20

Anne Peersdaatter indestaaende mødrene arf

3

-

-

1 børse

1

-

-

1 Jern gryde?

-

2

-

2 hofued Puder

-

2

-

1 lagen

-

?

-

1 Kar med geheng

-

1

-

1 garn

-

-

12

1 greje

-

-

20

1 sag

-

-

12

1 shab

-

-

20

 

3

?

?

Summa

40

1

2

Endnu ander Creditorer huer for intet er til betallnig hafuer at fordre:

     

Malen Hanoichedt?

-

2

-

Capit Enrat?

1

1

-

Rasmus Apsen

2

-

22

Carl Hansen

1

8

-

Thor Ofregod

2

3

-

Olle Roeld Elnen

-

2

18

Aage Forberg

2

2

-

 

12

-

?

Michel Indbryn

-

-

16

Calede Inchebodz?

-

1

8

 

-

2

-

And Persdtr

1

-

12

Lars Tøris Solj

1

1

-

Peder Quam

1

-

-

 

2

1

12

Er

16

-

2

Formynderskab angaaende, Er ordinerit som følger, Aage Thorbersen annammer helt sine midler, Evind och Olle, blifuer Rasmus Aagesen paa Verdalsøer, formynder for och annammer deris middel, som deris morbroder, Henrich Olle och Ingeborg, blifuer under Jachob Byes vergemaal, Anders Scheevig for And Thorbersdatter och Olle Roelsen Elnen for Marit och Berit Thorbergsdøttre, huilche formyndere annammer børnens mødrene arf under vergemaal, lønligen at forestaa, som de i fremtiden vil tilsuare.

 

Anno 1689 den 16. Maij, blef holdet skiffte och deeling paa den Bache Closter gaard Helset i Verren i Inderøens gield, effter afg. Oluf Mortensen som boede og døde der sammesteds, mellom hans effterlatte Enche And Joensdaatter paa den ene side, och den Sal. Mands arfuinger och Søster, en udj Thrundhiem ved nafn Marit Mortensdaatter, samt tuende som berettis at vere paa Ørelandet, Marit och Berit Mortensdøttre, af huilche ingen nu var tilstede. Imidlertid begierte Bache Closters forvalters fuldmegtig velagt Elemd(?) Dahl, at boet maatte Registeris och vurderis, paa det hans Principal kunde naar sin befalning, for huis skatter och Rettigheter hand i Sterboet effter erfangne dom hafuer at fordre, som iche kunde veigris, Da blef boens midler vurderit och Thor Rørvig och Olle Nederquam paa Inderøen bestaaende udj effterfølgende:

Korn

Rd

Ort

Sh

1 td hal biug

1

2

-

3 td hafre

3

-

-

Heste Creatur

     

1 sort shiud

2

-

-

1 gl brunt shiud

1

2

-

1 liden heste foele

2

-

-

Quæg

     

5 Kide à 2,5 rd

12

2

-

2 Kalfue aars gl

1

2

-

5 søfe à 1 ort 4 s

1

1

10

4 Gieder à 1,5 ort

1

2

-

1/2 parten i en stor baad mod barsvormit med ancher, Seigl, taug och opstavant

4

-

-

1/2 parten i en garn baad med Ingbrit Wennis

1

3

-

2 ører fon?

-

1

-

1 Jern støfr

-

1

-

quern Redshab

-

2

-

1 børse

-

2

-

1 slibsteen

-

1

-

1 Kar

-

1

-

2 td Salt

1

1

8

Summa Boens formue

36

3

1

1 Kiel 1 pd

1

2

-

Udlagt til schyld och gield

     

? Relbye hafuer at fordre, effter foulej? dom for shat och Rettigheder til

9

1

12

Den ? penge? effterstaaende landshyld effter loven

3

-

-

Omkostning

-

2

-

 

39

3

18

1 td biug

1

2

-

2 td hafre

3

-

-

1 sort shiud

2

-

-

1 gl brun shiud

1

2

-

5 Kiør à 2,5 Rd

12

2

-

2 Kalfue

1

2

-

5 søfe à 1 ort 4 s

1

1

20

4 Gieder à 1,5 ort

1

2

-

3 sildgarn

-

3

-

1/2 parten i en stor baad med ancher, seigl, toug och opstavant

1

3

-

1/2 parten i 1 garn baad

1

3

-

2 td salt à ?

1

1

5

Quern redshab for

-

2

-

2 øxer

-

1

-

1 børse

-

2

2

i 1 slibsten vurderit for 1 ort

-

-

10

 

31

-

-

Legger fra sig

-

1

-

Soren shrifueren for sin Reise och shiffte forretning

1

-

-

1 Kiel

1

-

-

Mendene

-

2

-

1 brom Kiel

-

2

-

Eiwend Dahl

-

1

-

1 Jern støfr

-

1

-

3 aars ferigmands told

-

1

12

hans 8te?, hans Kalbøe

-

1

-

i it Kar vurderit for 1 ort

-

-

12

 

2

-

12

Summa

36

-

2

Blifue saa i behold

2

1

2

Derimod avgifuis saa Creditorers fordringer

     

Niels Ols Gildberg

-

2

-

Paa sin boders vegne

1

-

-

Niels Lars

-

-

16

Poel Wang

1

-

18

Morten Velstad? ? ?

-

1

8

Olle Thun

-

-

18

Rasmus Rafdahl

-

2

-

Grejers Wench

-

2

-

 

4

3

2

Thid dette at betahle blife de beholding nemlig

     

1 heste vetle

2

-

-

i 1 Kar vurderit for 1 ort

-

-

12

i 1 Slibsten hoes Følbye

-

-

12

Er

2

1

2

En huer bekommer effter antal ? for sin fordrnig som følger

     

Niels Glildberg

-

-

23

paa sin broders vegne

-

1

10

Niels Lars

-

1

6

Poel Wang

-

2

6

 

4

2

6

Marit Jørstad

-

-

12

Olle Thun

-

-

8

Rasmus Rafdahl

-

-

22

Gregers Wang

-

-

22

   

2

16

Huilchet de annammer udj aben kom av;

Foffter(?) dissen, beshaffenhed blifuor inlat for arfuinger, ? at bekomme, huor med dette shiffte fich ende.

 

Anno 1689 den 17. Maij, blef holdet skiffte och deelning paa den Bache Closter gaard Nedre Sundfet i Mosuigen, effter afgangne Olle Guldbrandsen, mellom hans effterlatte Enche Elj Olsdaatter paa den eene side, och deris fellis børn, Olle, Suifer och Joen Olssønner, samt Guru Olsdaatter gifft med Lars Johansen Langøvren, paa den anden side, alle fuldmyndige och nerverende tilstede, ofreverende Bache Closters forvalter høyagtbahre och velfornemme Mand Hans Kolbys fuldmegtig velagt och forstandig Mand Clemet Andersen Dahl, vurderingsmen Thor Rørvig paa Inderøen, Olle Olsen Sundfet och Aldt Staberg. Boens formue blef Registerit och vurderit, bestaaende udj effterfølgende:

Sølf

Rd

Ort

Sh

1 sheed

1

-

-

Thin

     

1 lod 6 m

-

1

12

1 dito 4 m

-

1

-

Kaaber

     

1 Kiel 2 pd à m 8 s

4

-

-

1 dito 1/2 wog à m 9 ?

3

1

12

1 dito 10 m à 6 s

-

3

8

1 malmgryde

-

3

-

Messing

     

1 stage

-

-

20

1 bordRing

-

-

12

SengeKleder

     

1 nye bolster

2

-

-

1 gl dito

1

1

-

1 hoeddyne

-

2

-

1 aaklede feld

1

2

-

1 dito

1

-

-

1 Rye

-

3

-

1 aaklede

-

1

-

 

18

3

16

1 lagen

-

2

-

1 nye Kobshinds benche dyne

-

3

-

1 huid dito

-

2

-

1 gl faarshinds des?

-

-

20

Korn

     

1 td 1 w biug

1

3

12

6 td hafre

6

-

-

Heste Creatur

     

1 Røedt shiud

3

-

-

1 soedet dito

3

-

-

1 heste føl

1

2

-

Quæg

     

1 Koe fiørbodt

3

-

-

Dyr Kold

3

-

-

Huid Kold

3

-

-

Kuigøye

3

-

-

Røedyr

2

-

-

Huidhofuet

2

-

-

1 oxe i tendis aar

1

1

-

6 woxen gieder à 1 ort 16 s

2

2

-

 

10

3

8

4 unge gieder à 1 ort

1

-

-

1 boch

-

1

8

7 woxen søufe à 1,5 ort

2

2

12

4 unge søfe à 1 ort

1

-

-

1 galt

-

1

8

1 porche

-

1

8

1 liden galt

-

-

20

Siøredshab

     

1 sildgarn

1

2

-

1 dito

1

1

-

1 dito

1

-

-

1 dito

-

3

-

1 dito

-

3

-

1 dito

-

2

12

1 dito

-

2

-

1 dito

-

1

12

1 dito

-

1

-

2 dito à 1 ort

-

2

-

1,5 td Norsh salt à 18 ?

4

2

16

garntoug for

1

-

-

1 brug

-

1

-

1 baad paa 20 ? med seigl, dreg och behørig redshab

10

-

-

1 ny garnbaad med gl seigl

6

-

-

1 ny strj Seigl

2

-

-

1 liden baad med gl. Sejl

1

3

-

 

40

-

-

3 feltniger i 1 Salt Kiel

2

2

-

Jernwerch

     

1 bagst Jern

1

1

-

1 benche quern med Redshab

2

2

-

1 slibsteen

-

1

-

1 Karl sadel med greier och bitsel

1

-

-

2 øxer à 4 s

-

-

12

1 Nafr

-

-

16

1 dito

-

-

12

1 dito

-

-

8

1 dito

-

-

6

6 liar

-

1

-

2 shiellinger à 12 s

-

1

-

2 dito à 8 s er

-

-

16

7 gref à 4 s

-

1

4

Plougredshab och shachel Jern

-

3

8

Træverch

     

1 Kar

-

2

-

1 dito

-

1

12

10 sildbure à 8 s

-

3

8

5 øltræ

-

2

-

Thilstaaende gield

     

hos Anders Lille Grande 1 wog Korn

-

2

-

 

15

-

2

hos Lars Frengaard

1

2

-

Olle Olsen shyldig til boet

8

-

-

 

9

2

-

Summa Boens formue

124

?

?

Deraf giøris udleg til Borshyldig gield

     

Leitzi? Olsdaatter løn

-

2

-

1 sildgarn

-

2

-

Sufr Olsen lat Penge

3

-

6

1 Koe fiørbodt

3

-

-

1 nafr

-

-

6

Karj Stefandsdaatter

-

1

8

1 boch

-

1

8

Olle Ols Knegt legs Penge

-

3

16

1 sildgarn

-

3

-

1 nafr

-

-

16

Suifr och Joen Olsønner 3 td hafre

3

-

-

Presten Offershippe

-

2

-

2 weder

-

2

-

Lensmand Amund Øfre

-

-

20

1 liden galt

-

-

20

Enchen undes af boet imod hendis sal Mands begrafuelsis omkostning

4

-

-

1 Koe Dyr Kold

3

-

-

1 sildgarn

1

-

-

 

12

2

2

Om belhmaaden? Johans Kolbyen

2

-

-

3 td salt

2

-

-

Soren shrifueren for sin Reise och shiffte forretning bruldjet

3

-

-

i 1 Kiel paa 6 pd wurderit for 4 Rd 3 ort

     

Clemet Dahl

1

-

-

1 sølf sheed

1

-

-

Thor Rørvig

-

1

8

1 galt

-

1

3

Mendene

-

1

8

2 øxer

-

1

-

1 nafr

-

-

8

 

6

2

16

Summa gaar af Boet

19

-

18

Blifuer saa i behold

105

2

20

Enchens hofuet lod belater

52

3

10

hunit tilfalderen udj effter følgende

     

1 fin fad

-

1

12

1 Kiel 1/2 wog

3

1

12

1 gl bolster

-

3

-

1 hoed dyne

-

2

-

1 nye Kohshinds benche dyne

-

3

-

 

8

3

-

1 td 1 w biug

1

3

12

1 Røedt shiud

3

-

-

1 Koe hiut Kold

3

-

-

1 dito Røe dyr

2

-

-

1 oxe

1

1

-

3 gieder à 40 s

1

2

-

2 unge dito

-

2

-

4 søfr à 1,5 ort

1

2

-

1 weder

-

1

-

1 porche

-

1

8

1 sildgarn

1

1

-

1 dito

-

3

-

2 dito à 1 ort

-

2

-

2 td Norsch Salt

1

1

8

1/2 parten i den store baad

5

-

-

1 ny garn baad med gl Seigl

6

-

-

3 settniger i Salte Kielen

4

2

-

1 bagst Jern

1

1

-

1 beche Quern med redshab

2

2

-

hos hendis Søn Olle Ols af det hand er shyldig til boet

4

-

-

hos Anders Lille Grande 1 w Korn

-

2

-

1 Kar

-

2

-

10 sildbrug

-

3

8

1 slibsteen

-

1

-

2 shiettniger

-

1

-

1 gref

-

-

2

hos Lars Fremged?

1

2

-

 

46

2

16

5 øltræ

-

2

-

1 Jern Støfr

-

-

20

 

-

2

20

Er

52

3

?

Legger fra sig til Lars Tor? 2 s som er gifft med Gurj Olsdaatter hafuer bekommet tvillinger Kort? och fram gifft som kommer hujer med det hans huuerne nu i fordre arf Kunde tilfalde, saa er effter lod ej arfuer hand ej noget effter faderen, mens naar Enchen ved døden afgaar, undes hand effter lod och deeling saa vit paa Kommer hand.

     

Den anden halfue boe deelis mellom arfuingerne huor af Enchen effter Loven undes en broderlod saa lenge hun sidter i Enchestand, och blifuer da fire broder loder Kommende paa huer

13

-

20

huilchet dend ved rigtig loodtz kastelse er i mellom delt som effterfølger

     

Enchen en broder lod

     

1 aaklede feld

1

-

-

1 Rye

-

3

-

1 aaklede

-

1

-

1 bord Ring

-

-

12

1 heste føl

1

2

-

1 oxe Kalf

-

3

-

1 td hafre

1

-

-

1 gied

-

1

16

1 ung dito

-

1

-

1 søuf

-

1

12

1 ung slufe

-

1

-

1 sildgarn

1

2

-

1 td salt

-

2

16

hos Olle Ols

1

1

8

1 sadel med bitsel och grime

1

-

-

i den store baad

1

1

-

1 liar

-

1

-

1 Kar

-

1

12

1 nafr

-

-

12

1 gref

-

-

4

hos sig self

-

-

6

 

13

-

20

Olle Olsen en broder loed

     

1 fin fad

-

1

-

i 1 Kiel 2 pd

1

-

-

1 aaklede feld

1

2

-

1 liuse stage

-

-

20

1 lagen

-

2

-

1 sort shiud

3

-

-

1 Koe huid hofuet

3

-

-

i den store baad

1

1

-

hos ?sig selt?

1

1

8

Ploug redshab

-

3

8

6 liar

-

1

-

2 grev

-

-

8

hos sin moder

-

-

1

 

13

-

20

Sifuer Olsen

     

1 malm gryde

-

3

-

1 nye baliden?

2

-

-

1 benche dyne

3

-

-

1 td hafre

1

-

-

1 søuf

-

1

12

1 wer

-

1

-

1 sildgarn

-

2

12

1 td Salt

-

2

16

garn toug

1

-

-

i den store baad

1

-

-

1 Seigl

2

-

-

1 gref

-

-

4

hos sin moder

-

-

1

 

13

-

20

Joen Olsen

     

1 kiel 10 m

-

3

8

1 gl. bolster

1

1

-

1 gl. benchedyne

-

-

20

1 Koe Fieldgaas

3

-

-

1 td hafre

1

-

-

1 gied

-

1

16

1 ung dito

-

3

-

1 søuf

-

1

12

1 ung dito

-

1

-

i den store baad

1

3

2

hos Olle Ols

1

1

8

1 liden baad

1

-

-

1 gied

-

1

16

hos sin moder

-

-

?

1 sildgarn

-

1

12

1 dito

-

2

-

 

13

-

20

Arfuingene annammer helt huer sin tilfaldne fædrene arfue lod under tilsuin och notte(?), I det øfrige tached deris Moder for god och rigtig skiffte, som her med fich ende.

 

 

Anno 1689 den 11. Martij effter ærværdig hædelig och vellærde Mand Sal Oluf Dorps, Sogne Præst i Beedstaden, begiering hafuer Bonde lensmanden der samme stedtz Anders Christophersen Scheevig, tilligemed Olle Roelsen och Olle Olsen Elnen, holdig skiffte ich deelning effter afg. Olle Thørrissen Laugtun der sammestedtz, imellom hans effterlatte Enche Rangnild Strørchersdaatter paa den eene side, och deris tvende fellis børn, Thor og Størcher Olssønner samt Mallen Olsdaatter paa den anden side, huor om er andgifuet deris skriftlig forfattet Sedel, som til fornøden effter retning for indføhris. Boens formue effter vurdering, bestaar i effterfølgende:

 

Rd

Ort

Sh

3 td hafre à 1 Rd

3

-

-

1 Rød Kohlet Koe

3

-

-

1 rød hornet oxe

1

-

-

1 liden quie

-

2

-

1 weder

-

1

8

1 søuf

-

1

8

3 gieder à 1 ort 8 s

1

-

-

2 unge dito à 16 s

-

1

8

1 Røedt shiud

3

-

-

1 heste føl aars gl.

2

-

-

1 sildgarn

-

3

-

1 dito

-

2

12

1 dito

-

1

12

1 dito

-

1

12

2 dito à 1 ort

-

2

-

1 dito

-

-

20

 

17

2

8

19 fafne toug

-

-

12

11 fafne toug

-

-

8

15 fafne dito

-

-

8

1 shielling

-

-

16

1 øxhammer

-

-

8

1 Jern Støfr

-

1

-

1 beche quern med Redshab

1

-

-

1 hieme Quern

-

2

-

1 gref hamer

-

-

6

1 nafr

-

-

8

1 dito

-

-

4

2 liå fellinger

-

-

8

2 brelder med Jern Klofuer

-

1

4

 

2

3

8

2 høfler

-

-

6

1 Karl Sadel

-

3

12

1 børse

-

1

8

1 bolster

1

1

-

1 hofuet dyne

-

1

-

1 dito

-

-

18

1 dito

-

-

16

1 Stoel dyne

-

-

12

1 dito

-

-

8

1 slibsteen

-

1

-

1 lidet Kar

-

-

16

1 Kiste med laas

-

-

20

1 stamp

-

-

4

 

4

-

-

Summa Boens formue

24

1

16

Deraf giøris udleg til bortshyldig Gield

     

Hl. Oluf Dorph

-

1

3

Christen Ofren

1

-

12

i 1 heste føl

1

-

-

1 stoldyne

-

-

12

Andoer Ofren

1

1

8

I bemelte heste føl

1

-

-

1 børse

-

1

8

Joen Ofren

1

-

-

3 gieder

1

-

-

Peder Bardal

1

-

-

1 sildgarn

-

3

-

1 hofdyne

-

1

-

 

4

3

4

Michel Hoeset

-

2

-

1 sildgarn

-

1

12

2 heftor

-

-

6

2 grev

-

-

6

Tharil Meelhuus

2

-

-

i it Nød

2

-

-

Item qie som

-

1

-

i samme Nød

-

1

-

Ingebret Udvig

1

-

-

1 bolster

1

-

-

Jørgen Udvig

1

-

-

i bench bolster

-

1

-

1 sildgarn

-

1

-

1 quie

-

2

-

Malen tienst løn

-

2

-

1 sildgarn

-

1

-

1 shielling

-

-

16

1 øxe hamer

-

-

8

Berit Langhmr

1

-

-

1 sildgarn

-

1

12

1 lidet Kar

-

-

16

1 Kiste med laas

-

-

20

1 stamp

-

-

4

19 fafne toug

-

-

12

11 fafne dito

-

-

8

Annie Oun

-

1

-

1 sildgarn

-

1

-

Mangnild Wiset

1

-

-

1 beche quern

1

-

-

Christopher Lille Ofren

-

1

8

2 unge Gieder

-

1

8

Suend Lille Ofren

-

2

2

1 sildgarn

-

2

12

1 nafr

-

-

2

2 lier

-

-

10

 

16

2

12

Det øfrige tilfalderen Moderen och børnene som er

12

-

-

Enchens part

     

1 Koe

3

-

-

1 Røedt shiud

3

-

-

 

6

-

-

Thore Olsen

     

1 td hafre

1

-

-

1 Jern støfr

-

1

-

1 hieme quern

-

2

-

1 stool dyne

-

-

8

i 1 weder

-

-

12

1 slibsteen

-

1

-

i 1 weder

-

-

8

i it toug

-

-

4

1 graad wadmel Kiels

-

2

-

1 forrit hufed

-

1

-

 

3

-

8

Størcher Olsen

     

1 td hafre

1

-

-

1 Karl sadel

-

3

12

i 1 weder

-

-

12

1 sildgarn

-

-

20

1 nafr

-

-

6

i 1 dyne

-

-

10

1 Røed Ullenshab

-

1

12

1 hat

-

1

12

1 ung søf

-

-

12

 

2

1

-

Hr Oluf Dorph for Ende ? ? 1 quie i boet ? til i forig vurderit for

-

5

-

Maleen Olsdaatter

     

1 Røed oxe

1

-

-

1 dyne

-

-

16

i 1 dito

-

-

6

i 1 søuf

-

-

2

1 baad ullen shierf

-

1

12

 

1

2

12

Dette er ligeludende med bonde lensmandens indgifuer forretning

 

Anno 1689 den 22. Maij, blef holdet arfue skiffte paa Seem i Sparboegield, som er bonde odelsgods, Effter Peder Andfindsen, imellom hans effterlatte Enche, Elj Baarsdaatter paa den eene side, samt den Sal. Mands møder Beritte Olsdaatter och hand sødskende, Olle Andfinsen samt Karj Andfindsdaatter, gifft med Ingbret Strand, Kirstj gifft med Michel Brataas, Rangnild = 24 aar och Dorthe = 22 aar, paa den anden side, alle nerverende tilstede, Ofuerverende bøgdelensmand Lars Raade, samt Anders Skurset och Joen Luchlet, Item landrotten Christopher Joensens børns fuldmegtig velagte och forstandig Mand hans Pedersen Ofuit fra Verdahls Øer, boens middel effter vurdering,

Kaaber

Rd

Ort

Sh

1 Kiel 2,5 pd à 9 s er

5

2

12

1 dito 12 pd 4 m à 9s

4

3

12

1 Jern gryde

1

-

-

Thin

     

1 smør kande

-

1

-

1 lang dito

-

1

-

1 fleshe

-

2

12

Sengekleder

     

1 bolster

1

2

-

1 aakledefeld

-

2

-

1 houfuet pude

-

-

12

1 Pudis war

-

-

12

1 suøu feld

-

1

12

1 hofuet pude

-

-

16

1 lang find benche dyne

-

2

-

Korn

     

lef opmaalt i waar

     

biug 6 td à 1,5 Rd

9

-

-

hafre 14 td à 1 Rd

14

-

-

Heste

     

1 ung blachet hest

3

-

-

1 bruun shiud

3

-

-

1 ung Røed hest weferdige

1

-

-

Quæg

     

1 Koe Huidhat

2

2

12

1 dito MarjKold

2

2

-

1 dito Maloch

2

2

-

Bustiern

2

1

-

DyrKold

2

1

12

 

56

-

16

1 Koe Sael

2

2

-

huidsin

2

1

-

Snøet Kind

2

1

-

Gulddrippel

1

2

-

1 quie, Søde

1

2

-

Huidhet

1

-

12

1 huid oxe

1

-

12

1 liden huid Hornet oxe

-

2

-

1 fundoch sort Rudet Stor

-

2

-

1 Quie Røe Kind

-

3

-

1 Koe hos Olle Langh

2

-

-

5 unge søufe à 1 ort

1

1

-

5 søfe uden lam à 1,5 ort

1

8

12

7 woxen søufer med lam à 1 ort 16 s

2

3

-

2 gieder med Kid à 1 ort 16 s

-

3

8

1 boch

-

1

12

1 suin

-

-

20

1 dito

-

-

12

3 grise à 8 s

-

1

-

2 Kalfue à 1 ort 8 s

-

2

16

1 dito

-

1

-

Siøredshab

     

1 sildgarn No 1

-

-

12

No 2

-

3

-

No 3

-

1

12

No 4

-

1

12

 

27

3

20

garntoug

-

1

8

1 feder

-

1

-

1/2 parten i 1 garn baad

2

-

-

1 tønde salt

-

2

16

Jernverch

     

Plougredshab

-

1

12

5 gref à 4 s

-

-

20

1 nafr

-

-

8

1 dito

-

-

6

1 dito

-

-

2

1 bagst Jern

1

-

-

1 beche Quern

-

1

12

1 øxe

-

-

12

1 dito

-

-

8

2 shiellinger à 12 s

-

1

-

1 steeg pande

-

-

20

3 liar

-

-

18

1 greje

-

1

-

shachel Jern

-

-

12

Træverch

     

1 ølkagge

-

-

12

1dito

-

-

8

 

6

3

6

Summa Boens formue effter vurdering beløber

92

3

18

Deraf giøris først udleg til bortshyldig gield

Landshyld til Christopher Joensens børn, som Hans Persen Ofrit for troe(?) for 85.86.87.88 aarlig ? er

 

18

 

-

 

-

Landbehold?

1

2

8

deri pod af landshylden, høyere som gl. den witterlid har henstaaet for 88

1

-

12

 

20

3

5

4 td biug

6

-

-

8 td hafre

8

-

-

1 Koe Moloch

2

2

-

1 dito Bustiern

2

1

-

1 dito sort ?

2

1

-

 

21

-

-

Legger fra sig

-

-

20

Gaardens biugning blef beseet och fordis aabodsfald paa it Staburstag

2

-

-

1 Koe hos Olle Langlj

2

-

-

Enchen undis for begrafuelsis omkostning imod hendis mand

5

-

-

Item udj Johans Gafrit?

8

-

-

1 Stor Kiel

5

2

12

1 ung blachet hest

3

-

-

1 bolster

1

2

-

1 Koe huidhet

2

2

12

3 grise

-

1

-

 

12

-

-

Olle Andfindsen Landpenge

3

-

-

1 td biug och 2 td hafre

3

2

-

2 2 wog Korn?

-

3

-

 

7

1

12?

 

12

-

-

1 brun shiud

3

-

-

1 td biug

1

2

-

2 td hafre

2

-

-

1 quie Røed Kind

-

3

-

 

7

1

-

Anders Olsen

1

-

-

1 Jern gryde

1

-

-

And Larsdtr i Prestgarden

1

-

-

1 find fornot? øxe

-

2

-

1 gl. aaklede feld

-

2

-

Lars Andfindsens arfuinger

1

1

16

1 sildgard

1

-

12

1 Kalf

-

1

-

1 gref

-

-

4

Joen ? shras?

1

-

-

1 bagst Jern

1

-

-

Dorthe tiensttøs

1

2

-

1 huid quie snøn

1

2

-

And Tønne?

-

-

20

1 Porche

-

-

20

Thind Førsel

-

1

-

1 laug smør Kande

-

1

-

Ander Snøbstad

-

-

12

1 suin

-

-

12

Rangnild Andfindsdtr

-

-

12

shachel Jern

-

-

12

Lars Raade

-

-

8

1 øxe

-

-

8

Anders sheeder

-

-

16

1 hofued Pude

-

-

16

Aas Olsdaatter

1

2

-

1 Koe Gulddrippel

1

2

-

 

8

1

12

Sorenshrifueren for shiffteforretning

2

-

-

i 1 Keil wurderit for 4 Rds 3 ort 12 s

2

-

-

Hans Pers Ofuet

1

-

-

i samme Kiel

1

-

-

Lensmanden item

-

2

-

Wurderingsmendene

-

1

-

1 snøre

-

1

-

Fougden

-

3

-

1 boch

-

1

12

1 søuf

-

1

12

Stemplet Papir til shiffte brefuet

-

1

-

i 1 tin? flashe wurderit for 3 ort

-

1

-

 

4

3

-

Summa Gield

56

-

16

blifuer saa beholden boe

36

2

16

Enchens hofuetlod, den halfue part, nemlig

18

1

8

udj effterfølgende

     

i 1 Kiel 2 p 4 m

1

1

12

1 smør Kande

-

1

-

i 1 tin flashe

-

1

12

1 hofuet Pude

-

-

12

1 td biug

1

2

-

1 td hafre

1

-

-

1 ung nød hest

1

-

-

 

5

2

12

1 Koe Marj Kold

1

2

-

1 dito Dyr Kold

2

1

12

1 røed? hest qute hild?

4

-

12

1 ? af sort hornet oxe

?

2

-

3unge søfr

-

3

-

1 woxen Søfe med Lam

1

2

16

2 søfr uden lam

-

3

-

1 gied med kid

-

1

16

1 Kalf

-

1

8

1 sildgarn

.-

2

-

Plougredshab

-

1

12

1 beche quern

.

1

12

1 øxe

-

-

12

2 shiellinger

.

?

-

1 øl kagge

.

.

12

1 steeg pande

-

-

20

2 grev

-

-

8

 

28

1

8

Den anden halfue deel shifftis imellom arfuingerne, som ......sterboder?, for paa huertil er 7 Rd 2 ort 11 s som ved rigtig lod Kastelse en ?til falden udj effterfølgende:

     
 

2

2

11

Fehuder waar

-

-

12

1 hord(?) oxe

1

-

12

1 td. hafre

1

.

.

1 sildgarn No. 1

-

1

12

 

?

2

12

for Karj? snerihald?

-

1

12

1 td. salt

-

2

16

1 søu med lam

-

1

16

1ung dito

-

1

12

 

1

3

8

1 sildgarn No ?

-

-

?

1 giet

-

?

?

1 td. hafre

?

?

?

hos ?

?

?

?

 

12

2

12

1 lang sild?beche ?

-

2

20

1 ung søuf

-

1

12

2 woxen sofr

-

2

8

1 ?

-

1

8

1 Kagge

-

-

8

1/2 td. hafre

-

2

-

hos landdrotten

-

-

8

1 nafr

-

-

2

 

2

2

12

1 Koe Saal

2

2

-

i ? ? waarenit? for 18 s

-

-

?

No. 5

     

1 Koe Huidlien

2

1

-

1 td. hafre

-

1

12

 

2

2

12

No. 6

     

1 ung søuf

-

?

-

2 søfr uden lam

-

3

-

1 gied med Kid

-

1

16

garntoug

-

-

?

1 nafr

-

-

16

1 grev

-

-

?

1 ung sof med lam

-

1

12

i 1 td. hafre

-

1

12

 

2

2

12

No. 7

     

halfueparten i 1 garnbaad

2

-

-

1 greje

-

1

2

i 1 td. hafre

-

1

10

 

2

2

12

Arfuingerne annammer huer sit af arfue paa alle siden weel forligt.

 

Anno 1689 den 23. Maij blef holdet arfue skiffte paa den Kongl. Ma. gaard Dahlom i Sparboegield, Effter afgangne Morten Poelsen, imellom hans eftterlatte Enche Mangnild Hansdaatter paa den eene side, samt deris fellis auflet børn, Hans Mortensen = 21 aar gl., Poel 16 aar och Peder Mortensen 14 aaar samt Barbra 11 aar och Marit 3 aar, paa deris vegne nerverende deris morbroder Olle Hansen Smulen, samt paa Rettens veigne, bonde lensmand Raade och vurderingsmend Roland Oppem och Joen Luchlet. Boens formue blef vurderit, som bestod i effterfølgende:

Kaaber

Rd

Ort

Sh

1 Kiel 1 pd à m 8 s

2

-

-

1 dito 10 m à 6 s

-

2

12

1 Jern gryde

-

3

-

Korn

     

Effter angifuelse

     

biug 6 td à 6 ort

9

-

-

hafre 10 td à 1 Rd

10

-

-

Heste

     

1 muusgraae hest

7

-

-

1 Røed dito

6

-

-

1 bruunt shiud

1

-

-

Quæg

     

9 Koe à 2 1/2 Rd er

22

2

-

1 dito

2

-

-

1 oxe

1

-

-

1 quie

1

-

-

1 dito

-

3

-

3 smaae quier à 1 Rd

1

2

-

9 søfr med lam à 1 ort 16 s

3

3

-

4 unge dito à 1 ort

1

-

-

 

70

2

12

1 ung weder

-

1

-

3 gieder med Kid à 1 ort 16 s

1

1

-

3 dito uden Kid à 1 ort 8 s

1

-

-

1 galte suin

-

2

12

4 smaae dito à 1 ort

1

-

-

Thin Messing

     

1 Smør briche

-

-

16

1 liuse stage

-

-

20

SiøRedshab

     

1 sildgarn

1

2

-

1 dito

1

-

-

1 dito

-

3

-

1 dito

-

2

-

1 dito

-

2

-

2 dito à 1 ort

-

2

-

halfparten i 1 garnbaad

1

1

-

Jernfang

     

1 sønder bagst Jern

-

2

-

1 Jern støfr

-

-

20

 

11

-

20

4 gref à 4 s

-

-

16

Ploug med Ritel, lage och shachel Jern

-

2

-

2 boløxe à 20 s

-

1

16

1 dito

-

-

12

2 nafr

-

-

12

1 shiering

-

-

20

1 dito

-

-

12

1 steegepande

-

-

20

1 slibsteen

-

1

-

1 hiem quern

-

-

12

Træverch

     

1 Kar

-

2

-

1 ølKagge

-

-

16

1 houl tønde

-

-

12

1 bomme

-

1

8

1 Karl Sadel

-

2

-

1 quindfolch Sadel

-

3

-

SengeKleder

     

1 bolster

1

-

-

1 aaKlede feld

1

-

-

1 dito

1

-

-

1 hofued dyne

-

1

-

1 benchedyne

-

2

-

1 liden dito

-

1

-

1 shind gehsnit Pude

-

-

12

1 Randet aaklede

-

1

12

Lin Kleder

     

1 lagen

-

1

12

1 dito

-

1

8

2 Pudisvar

-

1

8

2 td Salt à ?

1

2

16

hafuer at fordre paa Grøtom

1

3

-

 

13

2

8

Summa Boens formue

95

13

16

Deraf giøris først udleg til Bort Shyldig Gield

Rasmus Kongl. Entribiteiner? fra aar 1688

12

1

16

4 td biug

6

-

-

6 td. hafre

6

-

-

1 søuf med lam

-

1

16

Rannj Olsdaatter løn

6

3

-

1 Røed hest

6

-

-

1 sildgarn

-

3

-

Sirj Rasmusdaatter løn

3

-

-

1 Koe

2

2

-

1 benche dyne

-

2

-

Huug Mortensen lant Penge

2

2

-

1 Koe

2

-

-

Plougredshab och shachel Jern

-

2

-

1 bomme

-

1

8

Peder och Kar Mortensønner i ligemaade

1

-

12

1 td hafre

1

-

-

1 shind hofuet pude

-

-

12

Thoriede foring

-

-

2

1 øxe

-

-

12

 

26

-

-

Ingbrit Gilberg 1 td hafre

1

-

-

1 td. hafre

1

-

-

Houg Mortens for 1 td hafre

1

-

-

1 td hafre

1

-

-

Anders Schreder

-

2

-

1 liden oxe

-

2

-

Hr. Oluf Parelius

-

2

8

1 søuf med lam

-

1

16

1 shiering

-

-

12

1 grev

-

-

2

Soren shrifueren for shiffte forretninger

2

-

-

1 Kiel 1 pd. som arfuingerne løsten med Penge

2

-

-

til Stemplet Papir

-

1

-

1 ung søuf

-

1

-

fougden Hr. Ras. Høg

1

-

-

1 td hafre

1

-

-

Mendene

-

1

8

2 Pudis war

-

1

8

 

6

2

16

Summa gield

32

3

16

Enchen for begrafuelse imod hendis hendøde sal. mand

4

-

-

Blifuer beholden Boe

59

-

-

Enchens hofuet lood, den halfue deel deraf er

29

2

-

For begrafuelse

4

-

-

Noch en broderlod effter lowen

5

3

14

 

39

1

14

udj effterfølgende:

     

1 Kiel 10 m à 8 s

-

2

12

1 Jern gryde

-

3

-

1 Smør briche

-

-

16

1 liuse stage

-

-

20

1 td biug

1

2

-

1 muusegraae hest

7

-

-

1 bruunt shiud

1

-

-

4 Kiør à 2 1/2 Rd

10

-

-

2 søfr à 1 ort 16 s

-

3

8

1 ung søuf

-

1

-

1 weder

-

1

-

3 gieder à ?s

1

1

12

1 galte siun

-

2

12

1 sildgarn

1

2

-

1 dito

1

-

-

2 dito à 1/2 Rd

1

-

-

2 dito à 1 ort

-

2

-

halfueparten i garn baad

1

1

-

1 sønder bagst Jern

-

2

-

1 Jern støfr

-

-

20

2 bolæxer

-

1

18

1 slibsteen

-

1

-

1 hiem quern

-

-

12

1 steeg pande

-

-

20

1 shiering

-

-

20

2 nafer

-

-

12

1 kar

-

2

-

1 ølkagge

-

-

16

1/2 tønde

-

-

12

2 1/22td salt

1

2

16

paa Grøtom

1

3

-

1 bolster

1

-

-

i 1 aakledefeld (Marit står i margen)

1

-

-

1 hofuetdyne

-

1

-

1 liden benchedyne

-

1

-

1 Randet aaklede

-

1

12

1 quindfolch Sadel

-

3

-

 

39

2

8

legger fra sig 13 s til Poel

     

Houg Mortensøn en broderlod

5

3

14

1 td biug

1

2

-

1 Koe

2

2

-

1 liden Quie

-

2

-

1 søuf med lam

-

1

16

1 suin

-

1

-

1 Karl Sadel

-

2

-

1 ung søuf

-

1

-

 

5

3

16

legger fra sig 2 s til Peder

     

Poel Mortensen

5

3

14

1 Koe

2

2

-

hos sin moder

-

-

18

1 oxe

1

-

-

1 liden quie

-

2

-

1 aakledefeld

1

-

-

1 lagen

-

1

12

1 gied uden Kid

-

1

8

 

5

5

12

Peder Mortensen

5

3

12

1 Koe

2

2

-

1 Quie

-

3

-

2 smaa søfe?

-

3

-

1 lagen

-

1

8

3 søfe med lam

-

3

8

1 ung søuf

-

1

-

1 gied med Kid

-

1

8

3 gref

-

-

12

hos Houg

-

-

2

1 ung suin

-

1

-

 

5

3

14

Barbro Mortensdaatter

     

1 søster lod

2

3

19

1 Koe

2

2

-

1 søuf med lam

-

1

16

Marit Mortensdaatter

     

En søsterlod

2

3

19

1 quie

1

-

-

1 liden dito

-

2

-

1 søuf med lam

-

1

16

1 aaklede feld

1

-

-

 

Olle Hougsen Smulen blifuer formynder for de umyndige børn, och skal hafue tilsun med deris middel som hand effter loven vil suare.

 

Anno 1639 den 23. Maij holdt arfueskiffte paa Nedre Landstad i Sparbogield, paa en beneficerit Rector Scholæ Nidrosiensis, Effter afgangne Olle Ingbretsen imellom hans effterlatte Enche Guru Joensdaatter paa den eene side, och deris fellis auflet børn, Ingbret Olsen - 21 aar gammel och And Olsdaatter, gift med Ingbred Vardahl, paa den anden side. Oferverende vurderingsmend Roland Oppem och Joen Luchlet. Boens formue blef Registerit och vurderit som effterfølger:

Sølf

Rd

Ort

Sh

1 Pung sheed

1

1

-

1 dito med Rund Krag paa shieffted

1

1

-

1 dito med lang shaft

1

1

-

Kaaber

     

1 Kiel 1/2 wog à m 10 s

3

3

-

1 dito 1/2 wog ? m à m 8 s

3

-

16

1 dito 1 pd 6 m à 10 s

3

-

12

1 dito 14 m à 10 s

1

1

20

1 pande med Jern føder 6 m

-

2

12

1 Kiel 8 m

-

3

8

Malm

     

1 gryde 1 pd 4 m

1

2

-

1 liden dito 1 m

-

3

12

 

19

-

8

Sengekleder

     

1 bolster

2

-

-

1 gl. dito

1

2

-

1 dito huidt waer och Randet paa deene?

1

1

-

1 faar laaden feld med aaklede No. 1

2

-

-

1 dito No. 2

2

-

-

1 dito No. 3

1

2

-

1 dito No. 4

1

1

-

1 snou aaklede feld

-

3

12

1 hofuedt dyne med shind

-

1

-

1 Randet dito

-

1

8

Benche dyner

     

1 med shind war

-

1

12

1 gl. dito

-

-

12

1 aaklede dito

-

-

16

1 sparlagen

-

2

12

 

14

1

-

Messing

     

1 liusestage

-

1

12

1 pd lange dito

-

2

16

1 bordring

-

-

16

Thin

     

1 dyb fad 4 m

-

1

16

1 flad dito 5 m

-

2

-

1 stogde? dito 6 m

-

2

12

1 smør kande brom

-

1

12

1 dito 4 m

-

1

8

1 smør briche

-

-

12

Lin Kleder

     

1 pude med war

-

1

12

1 lagen No. 7

-

1

16

1 strj lagen No. 2

-

1

12

1 dito No. 3

-

1

8

1 dito No. 4

-

2

-

1 grov leritz dug

-

2

-

1 gl. drejels dug 6 1/2 al

-

3

-

Korn

     

H biug = 9 1/4 td à 5 ort

18

2

16

hafre 12 td à 1 Rd

12

-

-

Heste

     

1 gl. oger

2

-

-

1 sort shiud

2

-

-

1 Røet dito

2

1

-

1 shiud weter?

1

2

-

Quæg

     

1 Koe fieldgaas

2

2

-

brund

2

2

-

Sort Rud

2

2

-

Guldhuor

2

2

-

Kolmarch

2

2

-

 

50

2

14

1 Koe Kornolf

2

2

-

Blom Kind

2

2

-

Spiødt

2

2

-

Røedyr

2

2

-

danos

2

1

-

Lildtojend

2

-

-

Bustiern

2

-

-

1 quie Sal

1

2

-

Kolmarch

1

2

-

2 smaa Kalfue à 1/2 Rd

1

-

-

1 Røed dito

-

1

12

3 woxen gieder med Kid à 1 ort 16 s

 

1

8

3 unge dito à 1 ort

-

3

-

2 bocher à 1 1/2 ort

-

3

-

3 søfr med lam à 4 Rd

1

1

-

2 dito uden lam à 1 ort 8 s

-

2

8

14 unge søufr à 1 ort

3

2

-

1 galte suin

-

2

12

1 dito

-

1

12

1 dito

-

1

-

SiøRedshab

     

1 sildgarn No. 1

1

2

-

No. 2

1

-

-

No. 3

-

3

-

No. 4

-

3

-

No. 5

-

2

12

No. 6

-

1

-

No. 7

-

1

-

Jernfang

     

1 bagst Jern

1

-

-

Ploug redshab

-

1

-

shachel Jern

-

1

-

 

38

2

-

1 Jern støfuer

-

1

12

5 grev à 4 s

-

-

20

1 slibsteen med Jern aags?

-

1

-

1 Karlsadel

-

1

-

1 Quindfolch dito

1

1

-

2 shiellinger à 16 s

-

1

8

2 dito à 16 s

-

1

8

2 dito à 12 s

-

1

-

1 øxe

-

-

8

1 dito

-

-

8

1 dito

-

-

20

1 tehle bihle

-

1

-

1 hald hagr

-

-

12

1 hiem quern

-

1

-

1 børse, foruten bonde garvehret

1

-

-

Træverch

     

1 kar

-

1

12

1 dito

-

1

-

1 kagge

-

1

-

1 dito

-

-

8

Thilstaaende gield

     

for Niels Strumstad

2

-

-

Joen Stigom

2

-

-

Olle Nordgaard

1

-

-

 

43

3

12

1 Karl sadel

1

-

-

Summa Boens formue beløber

137

1

10

Bortshyldig gield

     

Landshyld for afrjte? ? Resteen til Mag= Simon Hof

? Enchen hafuer afsat i wafer? som sedvanligt, och huis hund det iche vil samtøche, leste hun det ud? hans prætention med Penge,

Af Lisbet Michaelsdaatter? nut? hafuer gl. Olle landsat annammit

     

1 gl. hest for

4

-

-

vurderit for Rente?

     

2 Kiør for

4

-

-

 

8

-

-

Enchen foraveerer?, at naar hun leverer dennem wafor er hun dermed frj, effterdj Penge ej derfor har Verite at bekomme, hielst hesten som var gammel och for høyt vruderit, Imidlomtid ud logger at bort til betallend fra for

     

2 sølf sheede

2

2

-

1 Kiel 1/2 wog 2 m

3

-

16

1 Koe

2

-

-

1 lagen

3

1

8

 

8

-

-

Randbor? mener Enchen och arfuingerne och at blifue sej foren och som iche nu ejgentz vidir fuad det beløbne, svares Sterboet til denne prætention,

     

Olle Rolandsøn løn

-

3

-

1 sildgarn No. 3

-

3

-

Ingebor Joensdaatter løn

-

2

-

1 grovleritz dug

-

2

-

Hr. Rasmus Høg

     

1 td. hafre

1

-

-

Enchen for begrafuelsis omkostning imod hendis sal mands

5

-

-

1 Koe Fiolgaas

2

2

-

1 sølf sheed med lang shafft

1

1

-

1 gl. broget aakledefled No. 4

1

1

-

Sorenshr. for sin forretning betalte Enchen med

2

-

-

I ligemaade betalt lendsmanden och mendene, Thol Magstr. Hof som landdrot aflagde Enchen 1 td salt, vider gield var iche

Er

 

15

 

1?

 

-

Blifuer saa beholden boe

122

-

10

Enchens hofuet lod den halfue deel der af

61

-

5

Item broder lod

24

1

16

 

85

1

21

udj effterfølgende:

     

1 Kiel 1/2 wog à m 10 s er

3

3

-

1 Pande med Jernføder 6 m

-

2

12

1 liden Kiel 8? m

-

3

8

1 malmgryde 1 pd 4 m

1

2

-

1 bolster

2

-

-

1 dito huidt war og Randet paa Siderne

1

1

-

1 faar løden felde med aaklede No. 1

2

-

-

1 snou aaklede feld

-

3

12

1 find benchedyne

-

1

12

1 Sparlagen

-

2

12

1 liuse stage

-

1

12

1 dyb tinfad 2 m

-

1

16

1 stoor flad dito 6 m

-

2

12

1 Smør Kande brom 5 m

-

1

12

1 dito 4 m

-

1

8

1 smør briche

-

-

12

1 Pude med war

-

1

12

1 lagen No. 4

-

2

-

1 gl drejels dug 6 1/2 al

-

3

-

Biuget Korn 5 td

6

?

?

hafre 5 td

5

-

-

1 gl. hest

2

-

-

1 sort shiud

2

-

-

 

37

3

20

1 Røet shiud

2

1

-

1 shiud wetle

1

2

-

1 Koe Brand

2

2

-

1 dito Sortkind

2

2

-

1 dito Guldhaar

2

2

-

1 dito Kolmarch

2

2

-

1 dito Danmarch

2

1

-

1 dito bustiern

2

-

-

1 quie Sahl

1

2

-

4 woxen gieder à 1 ort 16 s

1

2

16

3 unge dito

-

3

-

3 søfr med lam à 40 s

1

1

-

6 unge søfr

1

2

-

1 galte suin

-

2

12

1 sildgarn No. 2

1

-

-

1 sildgarn No. 4

-

3

-

1 dito No. 6

-

1

-

1 bagst Jern

1

-

-

Ploug redshab

-

1

-

shachel Jern

-

1

-

1 quindfolch sadel

1

1

-

2 shiellinger à 16 s

-

1

8

1 øxe

-

-

8

1 dito

-

-

20

1 tehle bihle

-

1

-

1 hiem quern

-

1

-

1 Kar

-

1

12

1 dito

-

1

-

1 Kagge

-

1

-

1 dito

-

-

8

 

65

3

8

Tilstaaende gield

     

hos Niels Strømstad

2

-

-

hos Joen Stigen

2

-

-

hos Olle Nordgd

4

-

-

1 gl. bolster

1

2

-

1 hofuet dyne

-

1

-

1 Randet dito

-

1

8

1 gl. shinddyne

-

-

12

1 aaklede dito

-

-

16

1 td. hafre

1

-

-

1 Koe Kornodt

2

2

-

No. 1 sildgarn

1

2

-

1 dito No. 5

-

2

12

1 dito No. 7

-

1

-

1 flad tinfad 5 m

-

2

-

1 pd lange liusestage

-

2

16

1 hald sage

-

-

12

1 lagen No. 1

-

1

1

1 suin

-

2

-

1 Jern støfr

-

1

12

1 Karl sadel

-

2

16

 

85

1

22

Ingbret Olson en broder lod

24

1

2

1 Kiel 1 pd 6 m à m 10 s

3

-

12

1 nye aaklede feld No. 2

2

-

-

2 td buiget korn

2

2

-

3 td hafre

3

-

-

1 Koe blomkind

3

2

-

1 dito Spiødt

2

2

-

1 quie Kolmarch

1

1

-

1 Karl sadel

1

-

-

1 børse

1

-

-

 

19

1

12

3 woxen gieder med Kid à 1 ort 16 s

1

1

-

2 boche

-

3

-

6 unge søfr

1

2

-

1 galte suin

-

1

12

1 slibsteen med Jern rat?

-

1

-

2 shiellinger

-

1

-

5 grev

-

-

20

1 øxe

-

-

8

1 søuf uden lam

-

1

8

 

24

-

12

And Olsdaatter 1 søsterlod

12

-

20

1 Kiel 14 m à 10 s er

1

1

20

1 feld med blaat aaklede No. 3

1

2

-

1 nye blaae strjlagen No. 2

-

1

12

1 td. biug

1

1

-

2 td hafre

2

-

-

1 Koe Røedyr

-

2

-

1 fede Kalf

-

2

-

1 dito Rød

-

1

12

1 giet med Kid

-

1

16

1 søfe uden lam

-

1

8

2 unge søfr

-

2

-

 

12

-

8

Enchen blef tilspurt om noget meere kand findis boet tilhørig, hun det da vilde gifue tilkiende, at det kunde komme til skiffte och deelnig, hun siger sig intet at vere bevist som er forglemt eller døldt, det børnene siger sig ej holler at vere vitterligt, och som da ere myndige annammer huor sin tilfaldne arfuelod, hour med dette skiffte fich ende.

 

Anno 1689 den 29. Maij, blef holdet arfue skiffte paa Laarvig i Sparbogield, som er velærværdig och høælærde Mand Mag. Raphael Lund, Prouist ofer Indherrendens Prousti hans odels gaard, Effter Jørgen Joensens afgangne hustrue, Mangnild Hansdaatter, som er død forleden aar ved St. Johanni tider, imellom hand paa den ene side, samt deris fellis børn, Masel Jørgensdaatter gifft med Biørn Thanom och Mangnild Jørgensdaatter 16 aar gl. och hiemme hos faderen, paa den anden side, Oferverende bonde lensmand Lars Raade, samt vurderingsmend, Lars Hegstad och Olle Hongsen(?) Smulen. Boens formue blef først vurderit och anteignet som effterfølger:

Kaaber

Rd

Ort

Sh

1 Kield 2 pd 6 1/2 m à 10 s

5

2

12

1 dito 1 pd 10 m brom à m 6 s er

2

-

12

1 liden dito med hedde 8 m à m 6 s er

-

2

-

Malm

     

1 gryde 1/2 wog

-

3

-

Thin

     

1 smør kande 4 m

-

1

8

1 fad 4 1/2 m

-

1

12

1 dito 3 1/2 m

-

1

8

Sengekleder

     

1 bolster

-

3

-

1 dito

-

2

12

1 dito

-

1

-

1 breed hofuet pude

-

1

8

1 smal dito

-

-

8

1 dito

-

-

12

1 dito

-

-

16

1 løden feld

-

3

-

1 aaklede feld

-

2

12

1 lang shind benchedyne

-

2

-

1 blaa strj lagen

-

2

-

1 dug

-

2

12

1 gl. lagen

-

-

16

Korn

     

blev opmalt i waar

     

biug 6 td à 6 ort

9

-

-

hafre 9 td à 1 Rd

9

-

-

 

33

2

?

Heste

     

1 brun hest

3

2

-

1 Røed dito

3

2

-

1 ung blachet shiud

2

-

-

1 Røedt shiud

3

-

-

1 blachet hest paa thanom 5 aar

4

2

-

Quæg

     

8 Kiør à 2 1/2 Rd

20

-

-

2 dito hos Biørn Thanom à 3 Rd er

4

-

-

2 quie à 6 ort er

3

-

-

2 dito à 3 ort er

1

2

-

2 galte wuin à 1 ort 8 s

-

2

16

1 porche

-

1

2

16 søfr och giedde som war shabbede och derfor iche kand ansees af nogen verdj, mens huis deraf blife i låfur och til paskomende mellom wedkommende til deeling

     

Siøredshab

     

1 stor baad med gl. strj seigl, dreg och toug, udj alt

10

-

-

1 gamel baad

2

2

-

2 sildgarn à 2 ort

1

-

-

3 dito à 1 ort

-

3

-

 

60

-

20

Den 6te part i en udbrendt Salt Kiel

1

-

-

Jernfang

     

1 bagst Jern

1

-

-

Ploug Redshab

-

1

8

1 hiem quern

-

-

16

1 Jern støfr

-

1

12

4 gref à 4 s

-

-

16

2 rød? à 8 s

-

-

16

1 tehle bihle

-

1

8

3 shiellinger à 12 s

-

1

12

1 nafr

-

-

8

1 dito

-

-

6

1 dito

-

-

4

1 slibsteen

-

3

12

bonde Jernwerch, børse och koler findis hos bonden

     

Træverch

     

2 gl. Kar à 1 ort

-

2

-

1 shab i stuen med 2 døre

-

3

-

 

6

1

22

Summa Summarum Boens formue bedrager effter wurdering til

100

3

6

Deraf giøris først udleg til bortshyldig Gield

     

Landshyld til Schrøstet? werdigen paa 7 Rd for 3 aar, men består ordeishat? och Restbetalelse derfor

2

2

12

1 Koe

2

2

-

1 hofuet pude

-

-

12

Landshyld til magister Raphael Høg?

-

2

-

1 sildgarn

-

2

-

Gaarden biugning blev besigdet och forefunden af effterfølgende brøst feleg?

     

for 1 korn staald tagløs, foresudvet? och udøgtig, det berleste? Jørgen hos Vig at bygge forstaaelig mod vederlag af boet

3

-

-

1 Pladsaå fallit til Oudalen, som iligemaade er udygtig, och er en Soug stue som och er brøstfeldig, halve af en tilsamme toug Kand for fredligis i mod it lafft der paa til Langehammer, som kand koste

 

4

 

-

 

-

 

7

-

-

Dertil 1 bruun hest

3

2

-

1 ung blacket shiud

2

-

-

1 quie

1

2

-

 

7

-

-

Anders Persøn løn

1

2

-

1 quie

1

2

-

Rasmus Fornes(?) fordrer lant Penge

3

-

-

1 Røedt shiud

3

-

-

Soren shrifueren for shiffte forretningen

2

-

-

1 brom Kiel som Jørgen indløste med penge

2

-

-

til Stemplet Papir

-

1

-

i samme kiel

-

-

12

1 gl shind benche dyne

-

-

12

Landdrotten

1

-

-

1 bagst Jern

1

-

-

Hr. Rasmus Hog bevilget

1

-

-

1 td. hafre

1

-

-

Lensmanden

-

2

-

1 liden Kiel

-

2

-

Mendene à 16 s

-

1

8

1 tehle bihle

-

1

8

 

8

-

-

Summa

19

2

12

Lequiderit, blifuer beholden boe

81

-

10

Jørgen Lervis prætenderer iche noget for begrafuelsis omkostning, Efferdj det er hans egne børn som arfuen tager

     

Jørgen Lervis hofuet lod er

40

2

5

bestående udj effterfølgende:

     

1 Kaaber kiel 2 pd. 6 m à m 10 s

5

2

12

1 malen gryde

-

2

-

 

6

1

12

1 smør Kande 2 m

-

1

8

1 tin fad 40m

-

1

12

1 bolster

-

3

-

1 hofuet pude

-

-

16

1 aakledefeld

-

2

12

1 dug

-

2

12

2 td buig

3

-

-

4 td hafre

4

-

-

4 Kiør

10

-

-

1 stor baad med Redshab

10

-

-

1 garn baad

2

2

-

i salt Kielen

1

-

-

2 Kar à 1 ort

-

2

-

1 kagger

-

1

-

1 gref

-

-

4

 

40

2

4

Biørn Tanom paa sin hustruis wegne 1 søsterlod

20

1

2

1 bolster

-

2

12

1 hofued pude

-

-

18

1 lang shind benche dyne

-

2

-

1 gl. lagen

-

-

16

2 td biug

3

-

-

2 td hafre

2

-

-

1 ung blachet hest

1

2

-

1 Koe

2

2

-

2 dito

4

-

-

1 shab i stuen

-

3

-

1 sildgarn

-

2

-

1 Jern støfr

-

1

12

3 sildgarn à 1 ort

-

3

-

1 tin fad 40 m

-

1

12

1 nafr

-

-

8

1 dito

-

-

6

 

20

1

2

Mangnild Jørgensdatter 1 søster lod

20

1

2

1 bolster

-

1

-

1 breed hofuet pude

-

1

3

1 loden feld

-

3

-

1 aaklede benche dyne

-

2

-

1 blaasterlagen

-

2

-

2 td biug

3

-

-

2 td hafre

2

-

-

1 Røed hest

3

2

-

1 slibsteen

-

3

12

1 nafr

-

-

4

 

11

3

-

2 Kiør

5

-

-

2 quier à 3 ort

1

2

-

2 galte suin à 32 s

-

2

16

1 porche

-

1

-

Plougredshab

-

1

8

1 hiem quern

-

1

16

3 hiellinger

-

1

32

2 øxe à 8 s

-

-

16

3 grev

-

-

12

 

8

2

1

Er

20

1

8

Jørgen Lervig blife formynder for sin yngste daatter, och saaledis hafuer at forestaae hendis Mødrene arf, som hand effter loven vil suare hende til i fremtiden, huor med dette skiffte fich Ende.

 

Anno 1689 den 25. Maij blef holdet arfue skiffte paa Hielde i Beedstadgield, leggende ad mensam til Pastor Domkirchen i Trhundhiem, nu verende velærværdig och høylærde Mand magister Oluf Borchmon, effter afgangne Peder Adtlefsen, Imellom hands effterlatte Enche Anne Joensdaatter paa den eene side, och deris fellis børn, Adlef Persen = 9 aar gl. Jens 3de aar och Karj Persdaatter = 7 aar gammel, paa den anden side, Ofuerverende børnenes Farbroder Baard Adtlefsen Norvigen paa Lechøen i Nerøens Prestegield, Item paa Rettens Veigne bonde lensmand Anders Scheevig och laugrettis mend Olle Pedersen och Olle Danielsen Houvig. Boens formue var forhen Registerit den 22. ejurs, som effter vurdering befantis af følgende indhold.

Kaaber

Rd

Ort

Sh

1 Kiel 2,5 pd

5

-

-

Sølf

     

2 sheede = 4 lod à 40 s er

1

2

16

2 dito Pandtsat af Joen Wiste = 5 lod 30 m for

1

1

-

Jern gryder

     

1 for

-

1

12

1 liden dito

-

-

16

Sengekleder

     

2 bolster à 1 Rd

2

-

-

1 dito

-

2

-

1 feld med aaklede

1

-

-

2 dito à 1/2 Rd

1

-

-

1 hoed dyne

-

1

-

1 shind benche dyne

-

1

-

1 dito

-

-

16

1 dito

-

-

8

Linkleder

     

1 gl. lagen med Sprang

1

-

-

1 dito

-

1

-

Messing

     

1 gl. liuse stage

-

1

8

Korn

     

4 1/2 td buig à 6 ort

6

3

-

3 td hafre à 1 Rd

3

-

-

Heste

     

1 ung Røed hest

4

-

-

1 graat shiud

2

-

-

1 bruunt dito

1

-

-

1 Røed dito

1

2

-

 

33

2

4

Quæg

     

1 Koe Marj Kold

3

-

-

Guldsi

3

-

-

Busteern

3

-

-

Suart Kind

2

2

-

Røe dyr

2

-

-

Kongdrit (!?)

2

1

-

MarjStiern

2

1

-

Røe Kold

2

-

-

Linhuit

1

2

-

1 quie Blomkind

1

2

-

1 dito Surekold

1

2

-

Fieldgaas

1

1

-

1 øxe

1

1

-

2 smaa quer à 1/2 rd er

1

-

-

1 liden oxe

-

2

-

6 søufe à 1,5 ort

2

-

-

8te unge dito à 1 ort

2

-

-

3 gieder à 1,5 ort

1

-

12

3 unge dito à 1 ort

-

3

-

Siøredshab

     

1 gl baad med Seigl och Redshab

2

-

-

1 gl. dito med redshab

-

3

-

1 liden baad

-

1

12

1 gl. strandnodt

1

-

-

1 part i en sild nodt

3

-

-

1 sildgarn

-

3

-

1 dito

-

1

12

1 dito

-

1

1

1 dito

-

1

2

 

16

1

2

1 sildgarn

-

3

12

1 dito

-

3

12

1 dito

-

3

12

1 dito

-

3

-

garn toug

-

2

-

1 snøre

-

-

16

1 line

-

-

16

1 gl. strand nodt

-

1

12

Træverch

     

1 kar

-

1

8

1 dito

-

1

-

Jernfang

     

Ploug Redshab

-

2

-

5 grev

-

-

20

1 Jern støfr

-

1

8

1 quern med Redshab

-

3

-

1 slibsteen

1

-

12

1 nafr

-

-

16

1 dito

-

-

8

1 dito

-

-

4

1 øxe

-

-

8

1 dito

-

-

10

1 shielling

-

-

12

1 dito

-

-

8

1 bagst Jern

1

1

-

1 handquern

-

1

12

1 smede stod

-

2

-

1 hammer

-

-

6

1 dito

-

-

4

1 jern(?) lot

-

-

6

1 karl Sadel

-

1

8

 

11

1

14

Thilstaaende gield

     

Henrich Hyld for Kiercens Korn

-

3

-

Lieut. Werners kieriste lant penge

2

2

-

 

3

-

-

Summa Boens formue

94

2

6

Deraf giøris først udleg til Bortshyldig gield

     

Landbehold til mastr. Olle Borchman 1 søuf

-

1

2

Item lant Korn 1 td. hafre

1

-

-

Guru Olsdatter Klet lant Korn 1 td. hafre

1

-

-

Folche Lon

     

Anders Jensen

3

3

18

1 Koe Marjkold

3

-

-

3 unge søfe à 1 ort

-

3

-

1 sildgarn

-

-

12

1 smed hammer

-

-

6

 

3

3

18

And Haldsteensdatter

4

-

12

1 Koe Guldsi

3

-

-

1 quie Drippelgood

-

2

-

1 ung søuf

-

1

-

1 woxen dito

-

1

12

 

4

-

12

Marit Einersdatter

4

-

-

1 Koe Bustarch

3

-

-

1 td hafre

1

-

-

 

4

-

-

Soren shrifueren for shiffte forretningen

2

-

-

til Stemplet Papir

-

1

-

2 Pandtsat sølfshede fra Joen Wist for

1

1

-

1 feld med aaklede

1

-

-

 

2

1

-

Lensmanden 1 søuf

-

1

12

Mendene 1 Jern støfr

-

1

8

 

?

3

20

Gaardens buigning blef besset och funden duglig, uden it fæhuus, som vil forbedris med tre(?) underlags stocker, paa den westre Ende. Ellers er it lidet stabur staaende ofuor for gaarden, som er sliden paa ort(?) tompt, och ylløt(?) som nu enden stod bui gaardens buigning i sig self ej vedkommer Enchens Suager och børnenes forbredte Etterkidm som Jorætenteri/=( til den sidder udj, for saa wit paa haans Part ved Forige shiffte Kunde Komme

     

Summa gield

17

1

14

Effter Liquidation blife beholden boe

77

-

16

Enchen for begrafuelsis omkostning med hendis Mand

4

-

-

2 td. buig

3

-

-

1 gl. strand nodt

1

-

-

 

4

-

-

Blife igien

73

-

16

Enchen deraf den halfue Part er

36

2

8

udj effterfølgende:

     

1 Kiel 2,5 pd

5

-

-

1 Jern Gryde

-

1

12

1 dito

-

-

16

1 bolster

1

-

-

1 aakledefeld

-

2

-

1 shind benche dyne

-

1

-

1 lagen

-

1

-

1 gl messing stage

-

1

8

1 Koe Sortkind

2

2

-

1 dito Røedyr

2

-

-

1 quie Surekold

1

2

-

1 dito Fieldgaas

1

1

-

1 oxe

1

1

-

1 ung Røed hest

4

-

-

1 graat shiud

2

-

-

1 bruunt dito

1

-

-

1 røed dito

1

2

-

1 Kar

-

1

8

1 dito

-

1

-

1 hand quern

-

1

12

garn toug

-

2

-

1 gl. baad

-

3

-

1 sildgarn

-

3?

-

1 dito

-

1

12

1 dito

-

1

-

1 dito

-

-

13

 

28

2

8

1 silggarn

-

-

12

tilstaaende gield hos Rasmus høg(?)

-

3

-

hos Lieut Werners Kieriste

2

2

-

1 guirn(?) med and(?) shab

-

3

-

1 shielling

-

-

12

1 slibsteen

-

-

12

1 gref

-

-

4

Ploug redshab

-

?

-

1 øxe

-

-

8

 

34

2

8

1 gl. baad med seigl och redshab

2

-

-

 

36

2

8

Enchen prætecederes och mid..? lod saa lenge hun er i Enchestand, effter loven, men kommer hun igjien i ægteshab, leveris saa tilbage igien til børnene, och er da 7 Søster loter, kommende paa huer lod

 

5

 

-

 

21

Enchen en broderlod er

10

1

18

udj effterfølgende

     

2 sølf sheede 4 lod à 2 ort er

1

2

16

1 shind benche dyne

-

-

16

1 dito

-

-

8

1 gl. lagen med sprang

1

-

-

1 Koe Korthuf

2

-

-

1 part i 1 sildnodt

5

-

-

1 liden baad

-

1

12

1 nafr

-

-

8

1 suinlot(?)

-

-

6

 

10

1

18

Atlef Pedersen en broderlod

10

1

18

1 bolster dyne

1

-

-

1 hoveddyne

-

1

-

1 Koe Kongdrif

2

1

-

1 quie guilkold

-

2

-

1 dito

-

1

12

2 unge søfe

-

2

-

1 gied

-

1

12

1 td biug

1

2

-

1 sildgarn

-

3

12

1 dito

-

3

-

1 ?

-

-

16

1 strandnodt

-

1

12

1 smedsted

-

2

-

1 Karl sadel

-

1

8

1 øxe

-

-

10

2 grev

-

-

8

 

10

1

18

Hans Pedersen en broderlod

10

1

18

1 bolster

-

2

-

1 Koe Marjstern

2

2

-

1 liden oxe

-

2

-

1/2 td. biug

-

3

-

2 søfe

-

3

-

2 unge dito

-

2

-

2 gieder

-

3

-

1 sag(?) bihle

-

?

-

1 sildgarn

-

3

12

1 dito

-

3

12

1 snøre

-

-

16

1 bagst Jern

1

1

-

1 aaklede feld

-

3

-

1 nafr

-

-

16

1 nafr

-

-

4

1 hammer

-

-

4

 

10

1

30

Karj Peersdaatter en søsterlod

5

-

20

1 Koe Røekold

2

-

-

1 quie Sneekold

1

2

-

1 td buig

1

2

-

 

5

-

-

3 gref

-

-

12

1 shielling

-

-

8

 

-

-

20

Baar Adtlefsen som er børnenes farbroder, er Sat til formynder for dennem, och end dog de med deris midler blifuer hos deris Moder, indtil videre, Som hafuer hand i midlertid och hafuer flittig stilsun och Obagt, at deris midler iche forringis eller for hendmis(?), aa som hand effter loven i fremtidel vil tilsuare, huor med dette skiffte fich ende.

 

Anno 1689 den = 29. Junij blef holdet arfue skiffte och deelnig, Effter Rasmus Christophersen Sietnes afgangne quinde Marit Andersdaatter, imellom hand paa den eene side, och deris fellis børn, Anders Rasmusen 5 aar gammel, och Barbra Rasmusdaatter 3 aar, paa den anden Side. Boens middel och formue, var af bonde lensmanden Lars Nielson Raade samt vurderingsmend Morten och Rasmus Vilue, Rigtig Registerit och vurderit udj børnens formynder deris farbroder Olle Christophersen Thrane och Morbroder Olle Andersen Hegstad Dragoun, deris nerverelse, Paa Sitne, som Rasmus beholder førend hand nest forleden vaar fløtte til Brandtz, som da er blifuen anvist och forefunden af følgende indhold:

Korn

Rd

Ort

Sh

Buig 6 td à 6 ort

9

-

-

Hafre 1+ td à 1 Rd

10

-

-

11 vog buig malt

4

-

-

 

23

-

-

Heste Creatur

     

1 gl. hest

2

-

-

1 shind

4

-

-

Quag

     

6 Kiør à 9,5 ort er

14

1

-

1 quie

2

1

-

1 oxe

2

1

12

1 dito mindre

1

-

-

1 liden dito

-

2

-

1 quie

1

-

-

1 liden dito

-

2

-

2 kalfue à 1 ort

-

2

-

3 woxen søfe à 1,5 ort

1

-

12

5 unge søfe à 1 ort

1

1

-

1 gied med kid

-

1

16

1 dito

-

1

16

1 dito med Kid

-

1

12

1 dito uden Kid

-

1

12

4 unge dito à 1 ort

1

-

-

1 galte suin

1

-

-

1 soe suin

-

2

-

Sengekleder

     

1 bolster

1

2

-

1 dito

1

1

-

1 aaklede feld

1

2

-

1 hofued dyne

-

1

16

1 lagen

-

1

16

1 dito

-

1

16

 

40

3

-

Thin

     

1 smør kande

-

1

8

Jernfang

     

1 gryde

1

-

-

1 liden dito sønder

-

-

12

1 Søren Kiedel (?)

-

-

10

1 bagst Jern i størfe

-

2

12

1 Jern støfr

-

1

16

4 liar

-

1

8

Plougredshab och shackel Jern

-

2

16

2 øxe à 18 s

-

1

8

1 shierring

-

-

12

4 gref

-

-

12

4 bødder med Jern Klofuer

-

1

12

1 børse

1

-

-

halfparten i 1 gl. bechequern

-

1

2

1 hiem quern

-

1

12

2 slibsteen for

-

2

16

Siøredshab

     

1 sildgarn

1

2

-

1 dito

1

-

-

1 dito

1

-

-

1 dito

-

2

-

gl. garntoug och snøre

-

1

-

Træwerch

     

1 nyt kar

-

1

8

1 dito

-

-

18

 

12

2

1

1 kar

-

1

-

4 støcher smaa ?

-

2

-

1 Karl sadel

1

-

-

1 mahlet greje

-

2

-

1 kiste med laas

-

1

-

1 ølkande

-

-

8

2 krusfad

-

1

-

1 benchedyne

-

2

-

1 tønde sild

1

-

-

1 øl shagle

-

-

6

 

4

1

14

Summa boens formue effter vurdering

80

3

18

Shyld oc gield

     

angifuis ej wider end huis Soren shrifueren for denne forretning undes, som er med stemplet Papir

2

1

-

derfor en quie i fiorde alder

2

1

-

blifuer saa beholden boe

78

2

18

som delis i tuende parter i mellom Rasmus Christophersen och hans børn er paa huer part

39

1

9

Rasmus Christophersens hofuedlod bestaar i effterfølgende

     

Biug 3 td à 6 ort er

4

2

-

Hafre 4 td à 1 Rd

4

   

buig malt for

2

-

-

3 Kiør à 9,5 ort

7

-

12

1 oxe

1

-

-

1 dito

-

2

-

1 liden quie

-

2

-

2 kalfue à 1 ort

-

2

-

1 woxen søuf

-

1

12

3 unge dito

-

3

-

1 gied med Kid

-

1

16

1 dito

-

1

12

2 unge gieder

-

2

-

1 galte suin

1

-

-

1 hest

2

-

-

i it shiud wurderit for 4 Rd

1

2

-

1 senge bolster

1

2

-

1 hofuet dyne

-

1

16

1 lagen

-

1

12

1 tin smør Kande

-

1

8

1 Jern Gryde

1

-

-

1 dito

-

-

16

 

30

3

8

1 steen Kiel

-

-

10

1 sønder bagst Jern

-

2

12

4 liar

-

1

8

Plougredshab och shachel Jern

-

2

12

1 øxe

-

-

16

1 børse

1

-

-

1/2 parten i en beche quern

1

2

-

4 biolder(?) med 2 Klofuer

-

1

12

4 øltree

-

2

-

2 Kruusfad

-

1

-

2 slibsteen

-

2

16

3 Kar

-

3

16

garntoug for

-

1

-

1 hiem quern

-

1

14

1 kiste med laas

-

1

-

1 ølkande

-

-

8

1 gref

-

-

3

 

39

1

15

Anders Rasmussen en broderlod er

26

-

22

udj effterfølgende

     

2 td biug for

3

-

-

4 td hafre

4

-

-

biug malt for

1

-

-

2 Kiør

4

2

-

1 oxe

2

-

12

1 woxen søuf

-

1

16

1 ung søuf

-

1

-

1 gied med Kid

-

1

16

2 unge gieder à 1 ort

-

2

-

1 soe suin

-

2

-

1 aaklede feld

1

2

-

1 hofuet dyne

-

1

16

1 jern støfr

-

1

8

1 karl sadel

1

-

-

1 øxe

-

-

6

1 tønde sild

1

-

-

1 sildgarn

1

2

-

1 dito

-

3

-

1 dito

1

-

-

1 mahlet heste greje

-

2

-

1 benche dyne

-

2

-

1 shiering

-

-

12

1 øl shaab

-

-

6

Summa

26

1

2

Barbro Rasmusdatter en søster lod

13

1

11

som følger

     

1 td. biug

1

2

-

2 td. hafre

2

-

-

udj biug maalet

1

-

-

1 Koe

2

1

12

1 quie

1

-

-

1 gied med Kid

-

1

12

i it shiud med sin fader, wurderit for 4 Rd

2

2

-

i 1 Jern Støfr med sin broder

-

-

2

i Plougredshab med sin fader

-

-

4

1 Søuf

-

1

12

1 senge bolster

1

1

-

1 lagen

-

1

16

3 gref

-

-

9

Noch annammer for sin fader

-

-

6

hos sin broder

-

-

4

 

13

-

11

Rasmus Christophersen blifuer sine børns formynder, effter loven, som i fremtiden skal suare dend til deris mødrene arf skadisløs, med billig Interhold, och skal deris farbroder Olle Christophersen Thrane och Morbroder Olle Andersen Hegstad, hafue indseende at det iche forringis eller forkommis, som de effter loven at tilsuare, huor med dette skiffte fich ende.

 

Anno 1689 den 22. Junij blef holdet arfue skiffte paa Hammer I Beedstadgield, Eftter afgangne Oluf Nielsen, Imellom hans efterlatte Enche Marit Mortensdaatter paa den ene side, samt den Sal. mands brødre, Størcher Nielson boende i Thrundhiem, Henrich Nielson den sammesteds och Jens Nielsen paa Molde i Romsdahlen, och deris søster Giertrud Nielsdaatter tienende paa ermelte Hammer som nu och var tilstede, paa den anden side, Paa Henrichs veigne var fuldmegtig Hans Jensen af Thrundhiem och paa hendis veigne, Størcher, Oferverende vurderingsmend, bonde lensmand Anders Scheevig, samt Olle Olsen ovh Olle Roelsen Elnen. Boens formue bestod i effterfølgende:

Kaaber

Rd

Ort

Sh

1 Kiel 2 pd à m 8 s

4

-

-

1 dito 1/2 wog

3

-

-

1 dito 10 m à 10 s

1

-

4

1 dito brom 9 m à 6 s

-

2

6

Messing

     

1 stage

-

1

-

1 bordring

-

-

6

Thin

     

1 Smør Kande

-

1

12

Sengekleder

     

1 bolster pandsat fra Peder Loe for

1

3

-

1 dito

-

2

-

1 hofuet Pude

-

1

-

1 dito

-

-

10

1 smaa loden feld med aaklede

1

-

-

1 dito

1

-

-

1 dyne

-

3

-

Korn

     

biuget = 4 td à 6 ort

6

-

-

hbuig 1 td

1

1

-

hafre 2 td

2

-

-

Heste

     

1 røed hest

5

-

-

Quæg

     

1 Koe Rypa

2

2

-

1 dito Drippel

2

2

-

Graasi

2

2

-

Sahl

2

2

-

Linodt

2

-

-

Guldros

1

3

-

1 oxe

1

2

-

1 aars gl. oxe

-

2

12

1 quie

-

3

-

5 woxen gieder à 1,5 ort

1

3

12

4 unge gieder à 1 ort

4

-

-

3 woxen Søfe à 1 ort 8 s

1

-

-

2 Ringere dito à 1 ort

-

2

-

3 unge søfuer à 16 s

-

2

-

2 graa weder à 1 ort

-

2

-

2 gield weder à 1 ort

-

2

-

1 boch

-

1

-

1 liden galte suin

-

1

12

Siøredshab

     

1 gl. garnbaad

1

1

-

1/2 parten i 1 liden dito

-

3

-

1 sild garn

1

-

12

1 dito

1

-

-

1 dito

-

3

-

1 dito

-

2

-

1 dito

-

2

-

2 dito à 1 ort er

-

2

-

1 strand nodt

2

-

-

Siøtougfor

-

2

12

Jernfang

     

1 beche quern med Redshab

-

2

-

1 hand quern

-

1

-

1 Jern støfr

-

1

-

5 gl. liar

-

-

10

1 Slibsteen

-

-

12

Plougredshab

-

1

12

1 øxe

-

-

16

1 dito

-

-

12

1 dito

-

-

6

1 Jern gryde

-

1

-

1 dito

-

2

-

1 øxe

-

-

8

1 shielling

-

-

8

3 gref à 4 s

-

-

12

1 nafr

-

-

8

1 dito

-

-

6

Linkleder

     

1 lagen

-

2

-

1 grov strjdyne

-

-

20

1 hand klede

-

-

12

Benchedyner

     

1 af shind

-

1

8

1 dito

-

-

12

1 Koeshind dito

-

-

8

Træuerch

     

1 Kar

-

-

12

1 dito

-

-

12

1 dito

-

-

8

1 kiste

-

1

12

2 øl holtønder à 6 s

-

-

12

2 dito à 4 s

-

-

8

1 Karl sadel

-

1

-

4 høe plader à 4 s

-

-

16

1 hudræne leder

-

3

-

1/2 Kalfshind

-

-

16

Summa Boens formue blifuer

68

3

8

Bortshyldig gield

     

huor til først er giort udleg:

     

til Kabochen(?) effter afreining shyldig

1

2

17

1 td hbiug

1

1

-

1 Jern støfr

-

1

-

1 øxe

-

-

16

 

1

2

16

Giertrud Nielsdaatter løn

3

1

-

1 Koe Rypa

2

2

-

1 sildgarn

-

3

-

 

3

1

-

Jampt And

-

3

-

1 Jern gryde

-

3

-

And Arensdaatter

-

1

-

1 hofuet pude

-

1

-

Clemet Uortvigs Enche

-

1

12

1 gied

-

1

12

Arn Bahrdahl

-

-

12

1 slibsteen

-

-

12

Rasmus Blydal

-

1

-

Olle Ols Einen

-

-

16

1 ung søuf

-

-

16

Ande Larsdaatter

-

1

-

1 ung gied

-

1

-

Inger Størchersdaatter

1

-

-

1 Quie (?)

-

3

 

1 ung gied

-

1

-

 

8

-

8

Enchens først med sit ?arf som bestaar

6

-

-

for Begrafuelse

4

-

-

 

13

-

-

1 Kiel 2 pd

4

-

-

1 Røed hest

5

-

-

1 feld med aaklede

1

-

-

 

10

-

-

Gaardens buigning blef besigtiget och forefunden af efftershrevne buigfeldhed

     

1 lafftemed under bøen

3

-

-

1 Sted stue

3

-

-

1 høeboe

-

3

-

1 stuelån

-

2

-

 

7

1

-

1 Koe drippel

2

2

-

1 smaa loden feld

1

-

-

1 sildgarn

1

-

12

1 strandnodt

2

-

-

Søtoug

-

2

12

 

7

1

-

Sorenshrifueren for shiffteforrening och rejse bekostning

2

1

-

i 1/2 wogs Kiel for 3 Rd

2

-

-

1 boch

-

1

-

 

2

1

-

til stemplet papir

-

1

-

1 ung gied

-

1

-

fougden

1

-

-

1 bemelte kiel

1

-

-

 

20

-

?

Lensmanden efter for hadt umage med kiordtzopmaaling(?) i waar. Creaturenis Registering i anden maade, forundt

-

3

-

2 gieder à 1 ort er

-

3

-

Mendene

-

2

-

1 liden brom Kiel for

-

2

-

bereen(?)

-

1

-

1 liden gied weder

-

1

 
 

1

2

-

Summa Ofuer det som støft(?) gaar fra Beoet er

30

1

8

Lignet blifuer beholden Boe

38

2

-

Den halfue part war af tilfalden først Enchen som er

19

1

-

udj effterfølgende:

     

1 Kiel 10 m

1

-

4

1 Jern gryde

-

1

-

1 bolster Pantsat for

1

3

-

2 td biug

3

-

-

1 td. hafre

1

-

-

1 Koe Suoarlin

2

2

-

Lindros

2

-

-

1 oxe

1

1

-

1 gied

-

1

12

1 søuf

-

1

8

1/2 parten i en liden baad

-

3

-

1 1 sildgarn

-

1

-

1 dito

-

2

-

1 beche quern

-

2

-

1 haand quern

-

1

-

Plougredshab

-

1

12

1 kar

-

-

12

1 dito

-

-

8

1 shind dyne

-

-

12

1 Kohshinds dito

-

-

8

1 haar feld

-

3

-

2 høe sleder

-

-

8

1 øl haltønde

-

-

6

1 dito

-

-

4

1 øxe

-

-

12

1 sildgarn

1

-

-

3 grev

-

-

12

1 shielling

-

-

8

1 nafr

-

-

6

1 kiste med laas

-

1

12

Er

19

1

2

legger fra sig til Henrich

-

-

2

Størcher nielsen en broderlod er

5

2

-

i effterfølgende:

     

1 Koe Sahl

2

2

-

1 liuse stage

-

1

-

1 td hafre

1

-

-

1 sildgarn

-

2

-

1 lagen

-

2

-

1 Karl sadel

-

1

-

1 høe slede

-

-

4

1 kar

-

-

16

1 grov strj dug

-

-

20

1 øl haltønde

-

-

4

i en liden brom Kiel med mendene

-

-

4

 

5

2

-

Henrich Nielsen

     

1 gl. bolster

-

2

-

1 td biug

1

2

-

i oxe

-

2

12

1 gied

-

1

12

1 søuf

-

1

8

1 graa weder

-

1

-

1 gl. garnbaad

1

1

-

1 høe slede

-

-

4

1 bordring

-

-

6

hos Enchen

-

-

2

hos sin søster Giertrud

-

-

2

hos mendene i 1 Koe

-

-

2

 

5

3

-

Jens Nielsen

     

1 hofuet pude

-

-

10

1 td buig

1

12

-

1 quie

1

3

-

1 ung gied

-

1

-

1 mindre søuf

-

1

-

2 unge søufe

-

1

1

1 sildgarn

-

1

-

5 gl. liar

-

-

10

1 øxe

-

-

8

1 nafr

-

1

-

1 shinddyne

-

1

1

4 Kalfshind

-

-

16

1 halend(?) klede

-

-

12

i en galte

-

-

10

 

5

2

-

Giertrud Nielsdaatter en søsterlod

2

3

-

1 Koe guldros

1

3

-

1 tin smør kande

-

1

12

1 søuf

-

1

8

i 1 galte suin

-

-

10

1 øl haltønde

-

-

6

1 øxe

-

-

6

 

2

3

2

Legger fra sig til Henrich

-

-

2

Arfuingene annammede strax huor deris effter meddeelte lodtz ?edeler til faldt, och tilspurdte Enchen om intet mere findis boet tilhørig, huor til hun suarede Nej, sig intet at vere vitterligt, bad dend tage nøglerne och fra sig fore, det de och flittigst giorde, De vilde dog hafue sagt forbeholden, om noget kunde vere fordult och for effter opdagis, huor med dette skiffte fich ende.

 

 

Anno 1689 den 25. Maij blef af bonde lensmanden i Sparboes, Lauritz Raade, Effter ved Kommendis begiering, holdet Registering, vurdering och deeling i Sterfboet paa Seli der sammestedtz, effter afgangne Sal. Gunild Joensdaatter der sammestedtz, imellom hendis effterlatte Mand Niels Pedersen paa den eene side, och hendis tuende børn, Morten Mortensen och Marit Mortensdaatter paa den anden side, som begge hafe opnaaet myndig alder, vurderingsmend Olle Hielenset och Anders Selj, huor om er indgifuien effter ? Mr. underretning, som saaledis effter indhold inføhris:

Boens formue.

Korn

Rd

Ort

Sh

1,5 td buig

2

1

-

3 td hafre

3

-

-

Heste

     

1 bruun hest 7 aar gl

5

2

-

1 brunden shiud

3

2

-

Quæg

     

1 Koe Graasi

2

2

-

1 dito Sommergod

2

2

-

1 dito Marjkold

2

1

-

Guløye

2

1

12

Dyrkold

2

1

12

1 Koe Malerich

1

3

12

1 oxe

1

2

-

1 Quie Røedsi

1

1

-

1 dito sort

1

-

-

1 dito

-

2

-

4 woxen søfe med lam à 1 ort 16 s

1

2

16

1 dito

-

1

12

1 dito uden lam

-

1

8

2 dito à 1 ort

-

2

-

2 weder à 20 s

-

1

16

1 gied

-

1

8

1 dito

-

1

-

1 ung dito

-

-

20

1 suin

-

3

-

Sengekleder

     

1 gl aakledefeld

-

1

-

1 lagen

-

1

-

Jernfang

     

1 gryde

-

2

-

1 støfr

-

1

-

2 gref à 4 s

-

-

8

Ploug Jern och Ristel

-

1

-

1 boløxe

-

-

14

1 tehle bihle

-

1

-

1 nafr

-

-

8

1 dito

-

-

4

1 shierring

-

-

12

1 side werge

-

1

16

i 1 shachel Jern

-

-

8

1 libsteen

-

3

-

i 1 beche quern

-

3

-

1 Quindfolch Sadel

-

1

10

1 Kar

-

1

12

1 dito

-

1

8

1 liden kagge

-

-

6

1 mindre dito

-

-

4

Summa Boens formue

44

-

16

Deraf udlagt til Bortshyldig Gield

     

Landshyld til wor frue Kirche af 1/2 Sp effter Sal Henrich Ravertz indgifuer ? resten for 6 aar, med landbehold aarlig 16 s er

10

-

-

4 ? penge for 88

-

1

12

stemplet papir til ?

-

-

6

 

10

1

18

1 hest

5

2

-

1 Koe Graasi

2

2

-

1 oxe

1

2

-

1 søuf med lam

-

1

16

1 dito uden lam

-

1

8

1 ung weder

-

-

20

 

10

1

20

legger fra sig

-

-

2

Kirstj Larsdaatter løn

5

-

-

hantpenge

2

1

-

toe lovet och strj

-

3

-

2 par shoe

-

2

-

 

8

2

-

1 shind

3

8

-

1 td biug

1

2

-

1 Koe Molich

2

1

-

1 quind sadel

-

1

16

1 suin

-

3

-

1 nafr

-

-

8

 

8

2

-

Peder Johans i Thrundhiem

3

-

-

1 Koe Malerich

1

3

2

1/2 td biug

-

3

-

1 Kar

-

1

12

 

3

-

-

Elias Eishaas

2

3

-

1 td hafre

1

-

-

1 Jern gryde

-

2

-

1 søuf med lam

-

1

16

1 ung dito

-

1

-

1 Jern støfr

-

1

-

1 gl. tehle bihle

-

1

-

2 gref

-

-

2

 

2

3

-

Einer Hofstad

2

-

-

1 Koulet quie for

1

1

-

1 søuf med lam

-

1

16

1 Kar

-

1

8

 

2

-

-

Lars Sour

1

1

12

1 td hafre

1

-

-

1 Søuf

-

1

-

1 shiering

-

-

12

 

1

1

12

Mich Hougset

1

-

-

1 td hafre

1

-

-

Anders Ørstad

-

3

-

1 slibsteen

-

1

-

1 lagen

-

1

-

Plougredshab

-

1

-

 

-

3

-

Marit Heldstad

-

-

20

1 ung gied

-

-

20

Niels Shomager

-

1

8

1 gied

-

1

8

Sorenshrifueren for shiffte boet

1

-

-

1 sort quie

1

-

-

Lensmanden och mendene tilsamen

1

-

-

1 quie

-

3

-

1 gied

-

1

-

 

1

-

-

Niels Sølj for begrafuelse och bemelte gied med arf som følger

8

-

-

 

13

2

18

Summa

40

1

10

Blifuer der ej meere i behold til deelnig, af boens midler end = 3 rd. 3 ort 6 shilling, huoram Niels Selj med arfuingerne, sine Stifbørn saaledis blef foreenet at hand skal gifue dend en Koe for = 2,5 rd som de vare vel tilfredtz med, huor med dete skiffte fich ende.

 

Anno 1689 den 27. Junij blef af bondelensmanden Jachob Ingebritsen Bye i Stoedtz Prestegield samt vurderingsmend Jørgen Øvnet, Anders Dahl och Ingbret Lanhammer holdet Registering och vurdering i Sterfboet paa Moe udj ermelte Stodtzgield eftter afgangnit Erich Monsen imellom hans efterlatte Enche Barbra Michelsdaatter paa den eene side, och deris fellis børn, Mons och Michel Erichssønner samt Karj och Beritte Erichsdøttre, paa den anden side. Ofuerverende Børnenis morbrøder, som formynder, Peder Michelsen Hatlinghuus, Oluf Michelsen Wanderaas och Anders Michelsen Uduig. Boens middel och formue effter vurdering bestaar i effterfølgende:

Korn

Rd

Ort

Sh

1 td biug

1

1

-

3,5 td hafre

3

2

-

Creatur

     

1 shiud 4 aar gl

3

-

-

5 unge Kiør à 2 Rd

10

-

-

1 gl. dito

1

3

-

1 temmings shiud

1

2

-

1 quie i bredis ovn ?

1

2

-

1 oxe

1

1

-

1 liden quie

-

1

8

1 liden quie

-

2

-

2 søfe à 1 ort 8 s

-

2

16

2 gider med Kid à 1 ort 16 s

-

3

8

2 unge gider à 1 ort

-

2

-

1 ung boch

-

2

-

Kaaber

     

1 kiel brum 3 m à 9 s

2

2

-

1 dito 1 od 2 m à 8 s

2

-

-

Anden Redshab

     

1 Jern gryde

-

1

12

1 børse

-

3

12

1 kaar

-

-

12

 

10

-

12

2 shiellinger à 12 s

-

1

-

6 liar for

-

-

20

3 grev for

-

-

18

1 Jern støfr

-

-

20

1 slibsteen

-

1

16

2 nafr à 6 s

-

-

12

1 dito

-

-

8

1 ? for

-

-

10

1 beche quiern med redshab

-

2

-

2 kar och 2 kagger

-

2

-

1 gl. sadel

-

1

16

1 gl. garn

-

2

-

1 shinddyne

-

1

12

1 dito gl

-

1

8

 

4

1

6

Summa Boens formue

39

-

1

Bortshyldig gield

     

gaar først af boens formue oc udlagt:

     

Landshyld for 87 och 88

3

-

-

1 koe for

2

-

-

1 liden quie

-

2

-

2 unge gieder

-

2

-

 

3

-

-

Peder Michelsen Hatlinghuus, fordrer paa sin Myndling Michel Joensens vegne i faderens arf

2

1

12

1 koe

2

-

-

1 ung boch

-

1

-

i 1 gref

-

-

12

 

2

1

12

Oluf Michelsen fordrer paa samde maate for Rannj Joenssdaater

1

-

12

1 td hafre

1

-

-

1 nafr

-

-

8

1 dito

-

-

6

 

1

-

14

Legger fra sig

til Jacob Bye

-

-

1

Item Anders Michelsen Uduig, paa Malene Joenssdaatters vegne

1

-

12

1 td hafre

1

-

-

1 øxe

-

-

10

i 1 qrev med Peder Michelsen

-

-

2

 

1

-

12

Malena Monsdaatter løn

4

-

-

1 koe

2

-

-

1 temmings shiud

1

2

-

1 beche quern med redshab

2

-

2

Niels Joensens tienistdreng løn

-

1

12

1 nye shind benche dyne? fire? udj (Beløpet er 1 rd for høyt!)

1

1

12

Malena Sl. afdøde Peder Borchis fordrende bøxel

2

-

-

1 koe

2

-

-

Ola Bårdz frid? paa gaarden ? ? ? shjedn?

6

3

-

1 shiud 1,5? aar gl. for

3

-

-

1 kiel 1 pd 3 m à m 9 s

2

2

3

1 oxe

1

1

-

Legger fra sig til Jacob Bye

-

-

3

Marit Oune

1

-

-

3 søfe à 1 ort 8 s

1

-

-

Karj Langhammer

-

2

-

1/2 td hafre

-

2

-

Golou Joensdaatter Hoe

-

3

-

1 tvare? garn

--

2

-

1 Jern støfr

-

-

20

1 gref

-

-

4

Er

-

3

-

Jacob Bye

1

-

-

i 1 kiel 1 pd 2 m

-

2

-

1 jord høgter?

-

1

16

1 gref

-

-

4

hos hans daatter

-

-

3

hos Olle Michelsen shel

-

-

1

 

1

-

-

Andfind Ulfuen

-

-

22

1 hieme quern

-

-

16

1 nafr

-

-

6

 

-

-

22

Karj Wejnes

-

-

2

1 shielling

-

-

<