Manntall over Trondhjem bys befolkning og deres yrker, 23. februar 1736

Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 16. desember 2008. Gjengitt etter hva som trolig er en samtidig kopi, i Statsarkivet i Trondheim, Trondheim Magistrat, F. Administrative oppgaver for byen. Fc. 1. Borgerskapsmanntall m.m. 1692-1876.

Utgaven er muliggjordt takket være at foreningen DIS-Sør-Trøndelag finansierte reisen Oslo-Trondhjem 3.–5. november 2004.Specification

over Tronhiems Byes jndvaanere, Eenhvers Handtering og Vilkaar.


Caracteriserede Persohner

Som Jnterisserer i Bergverkerne, deris Saugbrug, og den Handel som af dets indskudder og Forrelæg Dependerer.

            Alle velbemidlede, og Formuende Folck

Etats Raad Drejer

Justits Raad Loerentz Angel

Justits Raad Stie Tönsberg Schiöller

Hr. Obrister Mangelsen

Cancellie Raad Krogh

Frue Cammer Raad Sommers

Herforuden er udi dette tal som ej haver Caracter

Thomas Angell

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7


Udenlands Handlere

Johan Luytkis – Drifver nu ej lengere Handel, er som mand ej andet veed, beholden mand.

Lorentz Marcusen Holst – Kramboed og Brygge Handel, er een velformuende mand.

Thomas Mölmand – driver ikkun een liden Korn Handel, er ellers velbehlden.

Jonas Angel – Haver ingen Handel, undtagen at forsyne sinne bergparter, er een velbemidled Mand.

Volquart Carstensen – Brygge Handel goed tilstand.

Hendrich Meincke – Goed Brygge og udelandß Handel velformuende.

Loerentz Lorch – Ung og stræbsom mand, af goed forhaabning, maadelig brygge handel, hans tilstand temmelig goed.

Volquart Hendrichsen – Liden Handel, er dog af goed forhaabning, og temmelig.

Johan Kattenkam – Kramboed Handel, maadelig udenlandß Negotie, middelmaadig tilstand.

Auche Bennickman – Engelsk Commissionair, Brygge og udenlandß Handel, er maadelig af Vilkaar.

Richart Höyer – Liden Kramboed og Bryggehandel, ellers svag og tungsindet af slet tilstand.

William Hamond – Goed Kramboed Handel, middelmaadig tilstand stræbsom mand.

Carsten Tostrup – Nogen Kramboedhandel, middelmaadig tilstand.

Borgemester Hans Hagerup – Brygge Handel, og udenlands Handel, er een velformuende mand.

Carsten Schiöt – Driver een liden brygge og udenlandß handel, tilstanden middelmaadig.

Janes Brun – Engelsk Commissionair, ringe af Vilkaar.

Reenert Ulfertzen – Uden og indenlandß Handel, vel beholden, ellers som Refermerit, haver hidindtil nödt Kongel. frihed.

Carsten Carstensen – Ingen Handel, uden at forsyne andre participantere og sinne bergparter, middelmaadig stand.

Andreas Krammer – Kramboed og Brygge Handel velbeholden.

Hans Thomesen – Liden Kramboed handel ringe tilstand.

Niels Nissen – Kramboed og udenlandßhandel middelmaadig tilstand.

Hendrich Bech – driver liden Negotie ringe tilstand.

Allexander Hammon – Brygge og udenlandß handel hans tilstand nogenlunde goed.

Tönnik Tönniksön – Brygge og udenlandß Handel hans tilstand af samme beskaffenhed og goed forhaabning.

Hans Tislöf – Een ringe Vertzhuus Næring, hans tilstand maadelig.

Hendrich Drejer – ung begyndere i Handling, hans tilstand eendda heel uviß.

Jens Lind – Jngen Handel, slet tilstand, Een af Byens bedemænd.

Christian Röring – Kramboed Handell, ringe tilstand.


Jens Christiansen – Brygge Handel, og nogen udenlands Handel, goed tilstand.

Raadmand Hans Horneman – Brygge Handel, og udenlandß Negotie,Een formuende mand.

Morten Kiemler – Er flötted uden for Byen paa et Saugbrug, ham tilhörende, er ellers velbeholden.

Petter Rolfsen – Ringe Kramboed Handel slet af Vilkaar.

Michel Frandtzen – Er flötted fra Byen til Numedals Ejdet, paa et ham tilhörende gandske ringe Saugbrug, er fattig.

Carsten Hendrichsön – Er nu Stadtz Mekler slet tilstand.

Nicolaj Sartorius – Bruger Viinhandel, hans tilstand maadelig, dog af got haab.

Hendrich Krenchel – Kramboed og Brygge Handel samt udskibning, er som een Nye begyndere af goed forhaabning.

Othe Larsen – Liden udskibning slet tilstand.

Welliam Wessel – Jngen Handel slet tilstand.

Mathias Gartner – Kramboed Handel middelmaadig tilstand.

Rinder Hagen – Bruger Viin Handel, hans tilstand maadelig, dog afgoed forhaabning.

Friederich Diderichsen – Liden Kramboed Handel og af maadelig Vilkaar, men got haab.

Peder Westergaard – Jngen udenlandß Handel, förer et sit og Faderen alleeniste tilhörende Skib, hans tilstand maadelig, af got haab.

Johan Mantzin – Kramboed handel, er derhos een formuende mand.

Valentin Wegner – Liden Kramboed Handel, maadelig tilstand, dog af temmelig haab.

Nicolaj Nissen                        Uden Landß Handel, og er Vindskibelig, samt af got haab.

Petter Poulsen                         Kramboed Handel middelmaadig tilstand.

Enchen Laurits Brixes            Kramboed Handel, liden udskibning, er som mand ej andet veed beholden.

Enchen Augustinus Hassels   Bruger een liden Vinhandel er af slet tilstand.

Enchen Johan Mölmands        Brygge og Kramboed Handel er vel bemidled.

Enchen Johan Hamonds         Bruger ingen Handel, hendes tilstand ellers goed.

Enchen Friederich Beches      Bruger ingen Handel, er vel formuende.

Enchen Lyders                        Liden Kramboed Handel, er ellers i goed tilstand.

 

Enchen Andreas Christensen  Holder Kramboed og liden Brygge Handel, er ellers i goed tilstand.

Enchen Claus Nissens            Bruger liden brygge Handel er som mand ej andet veed i behold.

Enchen Berthel Hoches          Liden brygge Handel, haver slette Vilkaar.

Enchen Christian Stabels        Kramboed Handel hendes tilstand ringe.

Enchen Ole Lethes                 Liden Kramboed Handell Fattig.

Enchen Johan Mantzins          Jngen Handel slet tilstand.

Enchen Joen Andersens          Jngen Handel af ringe Vilkaar.

Enchen Christen Andersen Röstes – Bruger brygge Handel goed tilstand.

Enchen Hans Rosses              Liden Kramboed handel Fattig.

Enchen Peder Tangen             Goed Kramboed Handel er velbeholden.

Enchen Frantz Tweed             Liden Kramboed Handel slet tilstand.

Enchen Erich Christensen Lind – Bruger brygge Handel goed tilstand.

Enchen Ernst Pettersens         Jngen Handell slet tilstand.

Enchen Johan Falsens (T-? Facsens?) – Liden Kramboed Handel af tilstand maadelig.

Enchen Evart Thomesen Hamonds – Liden Kramboed handel middelmaadig tilstand.

Enchen Anders Andersen Röstes – Bruger brygge Handel goed tilstand.

Tilsammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68


Jndenlands Handlere

Friederich nielsen                   Middelmaadig Stand.

Lars Tuurman                         Ligeleedes dog lidet bedre.

Joen Hveding                          Goed tilstand.

Hans Hansen Sandvær             er ikkun slet.

Jens Aaröe                              Ligeledes slet.

Jens Ross                                goed tilstand.

Marcus Friis                           Middelmaadig.

Erich Brejer                            meget goed tilstand.

Hendrich Walnum                  middelmaadig.

Niels Roth                              Goed tilstand.

Claus Holm                            Ligeleedes goed tilstand.

Asbiörn Enbær                         Fattig.

Löche Nummesen                   slette Vilkaar.

Christian Jensen                     middelmaadig tilstand.

Peder Nederland                     Af samme Vilkaor.

Lars Nicolaisen                       Ligeleedes middelmaadig.

Carl Falch                               Ligesaa Middelmaadig.

Hans Michelsen                      Goed tilstand.

Woldemar Pedersen               er af goed Velstand.

Andreas Zachariasen              Middelmaadig.

Enchen Marike Hagerup         slette Vilkaar.

Enchen Harder Möller            Goed tilstand.

Enchen Hendrich Tostrup       Middelmaadig.

Enchen Hans Wolfs                slet tilstand.

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24


Udligere.

Nummedals Fogderie

Jens Jensen Schanche             Velformuende.

Joen Andersen                        Ligeleedes.

Peder Larsen Holte                 Een ung mand, staar sig saavit vel.

Joen Joensen Schanche           Middelmaadig tilstand.

Barbara Hans Jörgensens        Af samme Vilkaar.

Hans Larsen Falch                  er velbeholden.

Niels Drejer                            Middelmaadig tilstand.


Normöers Fogderie

Hans Petter d’ Junge              er Fattig og gandske ingen Næring.

Jens Erichsen Laasbye            Har et lidet Saugbrug, der hos liden eller ingen borgerlig Næring, er ellers slet, formende.

Mathias Ryber                        er een beholden mand.

Rasmus Dorichsen                  Velformuende.

Oluf Jörgensen                        Middelmaadig stand.


Foesens Fogderie

Hans BerntHoft

Peder Koch

Anders Melchiorsen Ryber

Poul Ellingsen Wallen

Enchen Jörgen Clausöns

Ole Torbersen Hægge

Hendrich StochHof

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Disße anförte Nieten Udliggeres Næring og tilstand, bliver vel desforuden, af hver districts foged nærmere beskreven.


Nordlands Handlere

Hans Uldrich Frey                  Af middelmaadig Vilkaor.

Jocum Susmel                        Velbeholden.

Erich Nielsen                          Middelmaadig tilstand.

Hans Christian                        er Fattig.

Hans Hansen                          Middelmaadig tilstand.

Bernt Bochelsund                   middelmaadig tilstand.

Niels Andersen Moursund      Velbeholden.

Chrestopher Evensen              Af Temmelig goed tilstand.

Erich Jensen Grön                   Af ringe Vilkaar.

Hans Mortensen                     Af temmelig goed tilstand.

Tarald Chrestophersen            Velbeholden.

Ole Hansen Geever                Af temmelig goed tilstand.

Anders Danielsen                   Af ringe Vilkaar.

Niels Joensen Graven             er velbeholden.

Helmer Buschman                  er af temmelig god tilstand.

Hans Andesen Röst                 Middelmaadig tilstand.

Hans Jsachsen                         Af samme Vilkaar.

Ole Olsen                                Velbeholden mand.

Jacob Mathisen Borch            Af ringe Vilkaar.

Dienes Pedersen                     Middelmaadig tilstand.

Joen Dienesen                         Af ringe Vilkaar.

Joen Larsen                            Middelmaadig tilstand.

Enchen Jacob Jsachsen           Slet og ret tilstand.

Enchen Peder Erichsen           ringe Vilkaar.

Anna Jsachsdatter                   ringe Vilkaar.

Enchen Thore Pedersen          ringe Vilkaar.

Erich Pedersen                        middelmaadig Vilkaar.

Peder Nielsen                         sletteVilkaar.

Anders Andersen Moursund   maadelig tilstand.

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29


Skippere

Johan Michel Wiibe               Er nu Udligger i Nummedal Fogderie, af ganske ringe Vilkaar.

Diderich Boysen                     Udi slet tilstand.

Joen Stöt                                 Af maadelig Vilkaar.

Anders Steensen                     Skickelig beholden.

Cornellius Möller                    Velbeholden.

Sölvester Walnum                  Een ung mand, af ringe Vilkaar.

Aage Finne                             Af maadelig Vilkaar.

Dissen tou                               Af ringe Vilkaar.

Knud Molderup                      meget ringe tilstand.

Ole Joensen                            middelmaadig tilstand.

Niels Witrup                           Skickelig i behold.

Hans Femmer                         Maadelig af Vilkaar.

Christen Thoede                     Af ringe Vilkaar.

Thore Eggen                           er maadelig tilstand.

Ole Torbersen                         middelmaadige Vilkaar.

Andreas Gram                        er velbeholden.

Hans Brun                              middelmaadig tilstand.

Hendrich Svendsen                 er Skikkelig beholden.

Söfren Christensen                  er Skickelig beholden.

Jörgen Mortensen                   er af middelmaadig Vilkaar.

Jacob Brun                              Middelmaadig tilstand.

Jens Jacob                               er maadelig af Vilkaar.

Poul Greve                              er af samme Vilkaar.

Johan Corneliusen                  slette Vilkaor.

Hans Hagerup Luytkisen        Af ringeVilkaar.

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25


Hökkere

Erich Schanch                        Effter sin stand velbeholden.

Niels Raanes                           maadelig Vilkaar.

Gunder Audensen                   Farer med Jegt, ham self tilhörende, er ikkun slet.

Welliam Gemiesen (-milsen?)            Gandske slet.

Gemej Colbann                      Ansees af maadelig Vilkaar.

Jens Thomesen                       Skickelig tilstand.

Ejner Olsen                             Effter sin stand, beholden.

Ole Larsen                              er ogsaa vel beholden.

Niels Stut                                maadelig tilstand.

Stephen Ramkroen                 Förer een Teering hand self ejer, temelig af Vilkaar.

Mons Tagesen                        Ejer een half gammell Jegt, er ellers slet af Vilkaar.

Niels Levanger                       Ejer een Jægt, maadelig af Vilkaar.

Ole Stadsböyden                     jer half Jegt, er effter sin stand i behold.

Lars Grande                            Er Fattig.

Erich Billed Hugger               Bruger sit handtverk som billed hugger tillige er i goed velstand.

Peder Busch                            Ejer een half Jegt er af ringe Vilkaar.

Thomis Hoeset                       maadelig tilstand.

Ellef Bonnes                           Temmelig goed tilstand.

Ole Bonnes                             ejer een Jegt er i temmelig Velstand.

Jens Jörgensen                        er Fattig.

Ole Johansen Röche               er Fattig.

Ole Niederos                          Maadelig tilstand.

Ejner Hemmingsen                 Middelmaadig tilstand.

Carl Pedersen                         er af ringe Vilkaar.

Claus Arentzen                       er Fattig.

Johan Helsinggaarden            er af maadelig Vilkoor.

Ellias Mathisen                       er fattig.

Johan Halvorsen Svendstuen  er af Skickelig Vilkaar.

Marcus Marcusen                   er af middelmaadig tilstand.

Hans Hartmand                      Er fattig.

Peder Rasmusen                     er af slette Vilkaar.

Erich Larsen                           er af temmelig tilstand.

Auden Pedersen                      Ejer een liden Jegt, slet tilstand.

Friederich Chrestophersen      Af temmelig Velstand.

Chrestopher Nielsen               Middelmaadig Vilkaar.

Johan Evendsen                      Ejer een half Jegt, af middelmaadig tilstand.

Lucas Frandtzen                     er fattig.

Anders Tyholt                        Af slette Vilkaar.

Erich Steensen                        Middelmaadig tilstand.

Enchen Ole Svaboe                er fattig.

Enchen Mons Lindberg          SletteVilkaar.

Enchen Erich Joensen             er fattig.

Christian Svendsen                 er af slette Vilkaar.

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43


Apotecher

Johannes Julius Strach, er Previligerit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Badsker

Johan Friederich Ernst BuchHolt, beholden mand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Handwerker


Guldsmede

Eere her i Tronhiem Laugs articler den 15de januarj 1723 allernaadigst forundte, og bestara deres Laug af 9 Meestere Nemlig,

Lars Dorenfelt                        Holder 1 Dreng.

Jörgen Pedersen                      Holder 2de drenge.

Nicolaj Hartman                     Holder 1 Dreng.

Marcus Brun                           Haver ingen folck

Jörgen Leemand                      Holder 1 Dreng.

Major Söfren Wessing            er tillige Told Taxedeur og dog bruger Guldsmed handtverk.

Joen Nordman                        Holder 1 Dreng.

Enchen Christian Zelius         Ligesaa.

Jens Jacob Rejmers                Holder 1 Svend og een dreng.

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Effter medfölgende Guldsmed Laugets Memorial, Litr. B til Magistraten, befindes foruden ovenanförte 9 Meestere, endnu 2de deres Laugsbrödre, som fra Tronhiem til Nordlandene for Fattigdom skylder henreist, saa er og i samme deris Mamorial anteined 7 Fuskere, som paa landet hidst og her sig har nedsadt og deris Laug Præjudiceres imod deris dennem allernaadigste meddeelte Laugs articler.


Grof og Kleinsmede

Holder sig de allernaadigste udgivne Smide Laugs Articler af 4de Novembr. 1682, og forordningen om Laugene af 29de Decembr. 1681 effteretlige,

Lars Torbiörnsen                    Holder een Svend og 1 dreng.

Erich Christensen                   Een Svend og 2de drenge.

Hans Jörgen Hansen               Een Svend og 1 Dreng.

Peder Abrahamsen                 Een Svend og 1 dreng.

Niels Olsen                             Een Svend og een dreng.

Tollef Hovenslager                 Holder 2de Svenne og 1 dreng.

Benth Olsen                            ingen folck.

Enchen Anders Caspersen      Holder 2de Svenne og 1 dreng.

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Disße meestere ogsaa Vid: medfölgende Deres Memorial Litr. C: til Magistraten at dem ved Fuskere skeer indpaß i deris Næring.


Kaaberslagere

Petter Kroppa

Anders Faas

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2


Tiin gyddere

Johan Lenche

Enchen Sal: Johan Lenches

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2


Rodgyddere

Christian Pedersen Lund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Angelmagere

Niels Angelmager

Samuel Angelmager

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2


Blickmager

Hans Brun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1


Urmager

Lars Larsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1


Sverfeier

Jens Pedersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Börsemagere

Ole Tufne(?). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1


Skiersliper

Gotfried Hiller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Skræddere

Holder sig de Allernaadigste udgifne Laugs Articler af 4de Novembr. og Forordningen ad 23de Decembr. 1687 effterretlig.

Jver Joensen                           Holder 1 dreng.

Anders Nielsen                       Een Lærburtz og 2de drenge.

Poul Nordall                           Een dreng.

Bastian Stabel                         Een lærburtz og 3de drenge

Peder Larsen                           tvende Svenne og 2de drenge

Ole Ness                                 tvende Svenne og 3de drenge.

Michel Michelsen                   1 Svend og 2de drenge.

Salamon Olsen                       Holder 1 Svend 2de lærburtzer og 4re drenge.

Allexander Lind                     2de drenge.

Anphin Hass                           Holder ingen folck.

Hermand Sliemand                 Ligeleedes.

Christen Erichsen                   Een lærburtz og 2de drenge.

Jens Ancher                            ingen folck.

Jonnas Engelsen                     Een lærburtz og 2de drenge.

Ebbe Christensen                    Een Svend og 2de drenge.

Johan Pedersen                       tvende drenge.

Rasmus Olsen Slange             tvende drenge.

Hans Lund                              en lærburtz og 1 dreng.

Christen Hof                           haver ingen folck.

Enchen Erich Ellingsens         2 svenne og 1 dreng

Encken Stoberg                      -

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Dette Laug beklager sig at skee indpaß af Fudskere Vid: medfölgende deres memorial til Magistraten Litr. D.


Skoemagere

Holder sig Laugs articlerne af 4deNovembr. 1682 og Forordningen af 23de Decembr. 1681, effterretlige, og ere de i samme Laus articler ved Kongel. allernaadigste rescripter til magistraten her i Tronhiem af 13de Decembr. 1685 og 26de Decembr. 1727, stadfæstede, i Lauget er 21 meestere, endskiönt den fra Oldermanden indkomne og herved fölgende Designation ikkun indeholder 19 Meestere, ogaltsaa af ham udeladt, Enchen Joen Hartmans, og den effter Kongel. Allernaadigste tilladelße anförte Frj meester Jörgen Rösberg.

Diederich Möller                    Holder 2de Svenne og 1 dreng.

Lars Busch                              Een Svend og 1 dreng.

Jens Erichsen                          Een Svend og 1 dreng.

Jens Joensen                           Een Svend og 1 dreng.

Andreas Gaas                         Een Svend og 2de drenge.

Erich Olsen Gossen(Gochen?)           Een Svend og 1 dreng.

Poul Gaas                               Een Svend og 1 dreng.

Peder Lange                            Holder ingen Folck.

Thore Muritzgaarden              Een Dreng.

Erich Marcusen                      Holder ingen Folck.

Ole Hartman                           Een Svend og 1 Dreng.

Herman Johansen                   Een dreng.

Peder Hendrichsen KlinchenHoft – Holder ingen Folck.

Nicolaj Frey                            Holder ingen Folck.

Thomis Olsen                         Een Dreng.

Hans Pipper                            Een dreng.

Niels Olsen                             Holder ingen folck.

Peder Arentzen                       Ligeleedes.

Peder Lange                            Ligeleedes.

Enchen Joen Hartman NB

Effter Kongel. Allernaadigste bevilling

Jörgen Rösberg

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Dette Laug klager ogsaa over indpaß af bönhasßere Vid: medfölgende deres mamorial til Magistraten Litr. E.


Paruqve Maggere

Johan Friederich Möller

Christian Schiölagger

Andreas Boysön

Peder Törup

Wiumb

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5


Handskemager

Buggert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1


Hattemager

Johan Friderich Schultz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Feldberedere

Friederich Riggenvalt             Holder 4resvenne.

Hans Hendrich Roede            Holder 1 Dreng.

Hans Friederich Reise            Holder 1 dreng.

Enchen Hans Jörg Hirtes        Holder hverken Svend eller dreng.

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Disße 4 meestere haver eet slutted Laug, og holder sig Feldbereeders laugs articlerne af6te Martj 1686 effterretlige, samme meestere haver ved deres til magistraten indkomne Memorial beklaged, at de udi deres Handtverk af fuskere tilföyis indpaß Vid. litr. F.


Garver NB Cardevan Bereider

Nicolaj Diederich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1


Buntmager

Ole Olsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Farver

Nicolaj Kruul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Baggere

Holder sig de Kiöbenhafnske Laugs Articler af 23deJunj 1683 effterretlige,

Jens Jversen Tonig                 Holder 1 Svend og 1 dreng.

Peder Larsen                           Een dreng.

Friederich Cort Hillebant       Een dreng.

Melchior Bodicher                 Een dreng.

Johan Reffell                          ingen folck.

Ole Drejer                               Een Svend.

Jens Hansen Hybe                  Een dreng.

Peder Jversen                          Jngen folck.

Jocum Bager                           Jngen folck.

Enchen Daniel BuchHof         ingen folck.

Enchen Poul Nissen                Een Svend og 1 Dreng.

Enchen Matz Bagger              ingen folck.

Christen Ottesen Hoff            ingen folck.

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13


Slagtere

Holder sig de Kiöbenhafnske Laugs articler af 5te Maii 1683 effterretlig,

Joen Berentzen Ryber(K-?)

Niels Rasch

Anders Tostensen

Ole Rasmusen

Ole Simensen

Ole Olsen

Enhen Bersvend Slagters

Enchen Kield Rolfsön

Enchen Reinholt Hammers

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9


Kocke

Friederich Koch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Muurmestere

Ole Sterch

Anders Kalbelade

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2


Snedkere

Holder sig laugs articlerne af 4de November 1682 effterretlig,

Joen Toresen                          Haver ingen folck.

Joen Sivertsen                         Jngen folck.

Johan Hendrich                       Holder ingen folck.

Jver Joensen                           Jngen folck.

Niels Pedersen                        Jngen folck.

Just Valentinsen                     Jngen folck.

Joen Jversen                           Jngen folck.

Peder Hiort                             Holder 1 Svend og 1 dreng.

Anders Joensen                       Haver ingen folck.

Joen Hemingsen                     Jngen folck.

Lagge Joensen                        Jngen folck.

Poul Olsen                              Jngen folck.

Enchen Hendrich Hansens     Holder 1 Svend.

Ole Sivertsen              )          ingen folck

Daniel Tomesen         )

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Dette Laug klager ved medfölgende Memorial, Litr. G - til Magistraten, at dennem ved bönhasßerne skeer fornærmelße.


Tömmermænd

Lars Bygmester

Ellef Wanglie

Töris Böresen

Amtmands Joen

Sivert Kroppen

Anders Qvamen

Klocher Erich

Ole Molholt

Ole Degnestuen

Hans Erichsen

Rasmus Knudsen

Ole Ranberg

Mathias Jversen

Joen Olsen Huggen

Joen Teslien

Michel Holset

Hans Jversen

Hagtor Jensen

Svend Olsen

LarsKnudsen

Poul Andersen

Erich Erichsen

Ole Olsen

Erich Andersen

Hans Olsen

Ole Chrestophersen

Ole Arentzen

Even Ejnersen

Anders Halvorsen

Anders Lie

Erich Olsen

Jver Halvorsen

Joen Rolfsön

Peder Önstad

Joen i Raasen

Peder Dragoun

Peder Haftorsen

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37


Glasmagere

Erich Monsen

Peder Larsen

Anders Andersen

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3


Mallere og Huusmallere

Jens Sandberg Maller

Stephenbach . . Maller

Hermand Smit Maller

Jver Huus maller

Jngbrigt dito

Johan Diederich Dito

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6


Stoelmager

Peder Hvit Hammer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Steenlægger

Jver Weere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


SkibsTömmermænd

Roggert Larsen

Lars Hansen

Claus Clausen

Erich Svendsen

Anthonj Tömmermand

Mons Tommermand

Elias Olsen

Johan Foss

Joen Jngebrigtsön

Ellin Arentzen

Johannes Knudsen

Peder Schiöt

Peder Tömmerman

Ole Saltværing

Ole Biörnsen

Joen Bendixen

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16


Reebslagere

Hans Hendrick Frey

Knud Knudsen

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2


Seilmager

Matz Bing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1


Bogbinder og Boghandler

Enchen Hendrich Schinderlins – er Previlegerit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Hiulmager

Knud Knusen*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Hvarfver og Blokemager

Ptter Haagensen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Potte Dreier

Hans Danielsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1


Potte Magere

Jacob Korföl paa Backlandet

Michel Pottemager i Jhlen

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2


Billed Hugger

Bersvend Hoel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Saddelmagere

Tosten Pedersen

Eschild Hansen

Arent Olsens Enche

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3


StadsMusicant

August Krigsmand – er Previlegerit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1


Kippere

Peder Jensen

Tomes Olsen

Joen Kipper

Anders Kipper

Ole Erichsen

Hans Kipper

Peder Andersen

Ole Larsen

Michel Kipper

Sivert Kipper

Joen Wrager

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11


Wragere

Marcus Busch obervrager

Daniel Bodde under Vrager

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2


Bordklampere

Ole Olsen Brurich

Chrestopher Chrestophersen

Joen Olsen

Arent Jversen

Hans Joensen

Haldoe Olsen

August Jörgensen

Arent Tyrholm i Jhlen

Joen Ranfald i Jhlen

Töris Olsen

Joen Carlsen i Jhlen

Anders Hendrichsen i Jhlen

Knud Andersen i Jhlen

Peder Hagen i Jhlen

Joen Olsen i Jhlen

Peder Andersen i Jhlen

Sivert Tronhiem

Lars paa Aggeren

Knud Dragoun

Lars Præsterdeng

Lars Leinen i Jhlen

Jens Christophersen

Peder Kristophersen*

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23


Kiörere eller

 Fuhrmænd

Ere med Laugs articler, af Magistraten i Tronhiem den 16de Octobr. 1719 forsiunede,

Peder Nielsen

Jver Jngebrigtsen

Hendrich Nielsen

Ole Poulsen

Joen Hafsteen

Ole Frost

Peder Sima

Ole Jensen

Sivert Joensen

Thore Andersen

Ole Christensen

Peder Joensen

Erich RoeHuusan(?)

Poul Naloe

Lars Tungen

Ole Bromstad

Peder Olsen

Sivert Jensen

Hans Andersen

Roald Molholt

Ole Steendal

Ole Bluesevolden

Lars Joensen

Peder Sygvesen

Bersvend Andersen

Peder Ejnersen

Peder Dragoun

Hagtor Halvorsen

Joen Andersen

Elen Toresen

Anders Tempervolden

Svend Knudsen

Peder Jversen

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33


Skoleholdere

Nicolaj Larsen

Niels Gabrielsen

Niels Stut

Hendrich Walmann

Jngebrigt Hiortdahl

Niels Krelf(?)

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6


Lille Foesunds Ladestæds

jndvaanere, er efter medfölgende Deres indkomne forklaring, som herved under Litr. H fremskikkes, effterskrevne,


Borgere

Jacob Messel

Hendrich Schuebart

Jens Gram

Jacob Larsen Bagger

Enchen Johanna Sal: Hendrich Sanders

Johan Brix

Jens Kaasböll

Marcus Nissen

Jacob Femmer

Anna Sal: Hans Kaasböls

Friederich Friis

Hendrich Mechelborg

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Her foruden er vel og den 13de borger, som foregiver at være af een Kongel. Forordning befrjed for skat, efftersom hand er reformerit, neml:

Robbert Rennj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Seigr. Jacob Nissen der besidder eendeel Jordegods og derunder bruger borgerlig Næring. . . 1


Kremmere

Christian Fyrstenberg

Ole Julsteen

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2


Skoemagere

Peder Lunche

Peder Thulberg(?)

Svend Gundersen

Ole Gundersen

Lars Schoemager

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5


Snedkere

Ole Jamt

Erich Fastersen

Ole Jensen

Anders Abrahamsen

Christen Hansen

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5


Glasmagere

Giercke Kothe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1


Skrædere

Friederich Grön

Anders Olsen

Claus Wolf

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3


Smede

Ole richsen

Ole Andersen

Mentzony Olsen

Ole Andersen Kirchelandet

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4


Molde Ladestæds

Jndvaanere, ere effter medfölgende dees indkomne forklaring, som herved under Litr. J– fremskickes effterskrevne,


Borgere

Claus Lund

Aage Pedersen

Jacob Friis

Jver Jversen

Argebald Edmundsen

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Tvende af Strandsidderne som ejer Jordegods nemlig

Jacob Johansen Schultz

Jacob Mortensen Schultz

De andre Strandsidderesom tilforn har brugt een ringeNæring neml:

Knud Bendixen

Othe Örbech

JverOdensen

Morten Lyng

Johan Myhre

Hans Nielsen Cimber

Poul Quale

Enker som tilforn har brugt een ringe Næring,

Margrethe Sal: Bastian Erichsens

Serra Sal: Niels Aangesens

Catharina Sal: Erich Erichsens

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12


Handverkes folckes tal, fattigeog U-formuende,

Guldsmede

Johan Löche

Lars Blix

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2


Skrædere

Jens Pedersen Lund

Johan Friederich Tysch

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2


Skoemagere

Ole Olsen

Johannis Rasmusen Lub

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2


Smede

Svend Erichsen

Jens Pedersen

Ole Axelsen

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3


Snedkere

Hans Pedersen

Peder Hansen

Lars Glasmager

Tilsamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3


De her foran, under den Titul af Borgere anförtePersohner, udi Foesund og Molde Ladestæder boende, ere de som der paa stæderne deris Handell, og kand reignes iblant deres tall i Tromhiems* Bye, som have Nafn af indenlandß Handlere, hvad deres tilstand er betreffende, da ere der, dem iblandt, dog ikke mange, som ansees fr, formuende folck, Resten eller de övrige saa kaldede Borgere, nærer sig vel, omendskiönt de ikke af midler eller formue kand beskrives men hvad sig handverks folck paa bemelte 2de Pladse boende anbelanger, da er deris Vilkaar ej af belang, og meesteparten fattige folck.


Her foruden er at mercke at de under den Titul ad udliggere anförte Persohner, bliver vel af hvær Districts Foget, i deris indleverede mandtaller Nafngiven og beder af dem forklaret deris tilstand, end vi det her har vist at giöre, Som vj ikke ville underlade til effterretning at meddele.


Summa Summarium, Trondhiem Byes med underliggende Foesens og Golde Ladestæders indvaanere som her foran er Specificerit = 549.


Trondhiems Raadstue d. 23de Fabr. 1736.


[uten forfatter]