Transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Ættehistorisk Institutt/SAB 2006

 

NORDHORDLAND TINGBOK

nr. 48

1802

 

 

 

Extra Ret [1802]

Aar 1802 den 6te januarii blev Extra Retten sadt i Sorenskriverens Huus i Bergen og Retten betient ved de 2de eedsorne Laugrettesmænd: Ole Sivertsen og {Anf} Niels Gullachsen.

 

Fogden Høegh: contra Lars Larsen Hatlevig                Fol: 395.

Actor Fogden Høegh producerede en bekræftet Udskrift af Sundhordlehns Sorenskriveries Justitz Protocol, for saavidt angaaer den imellem tilkaldte Lars Larsen *Hatletvedt (Hatlevig) og hans Hustrue Herborg Samuelsdatter under 21de Maij 1800 ergangne Skilsmisse Dom, saa og en Attest {af} udstæd af Sogne Præsten Sandberg, dat: 17de Decbr: 1801 til ydermere Op-

 

1802: 396b

 

lysning om den af Lars Larsen besvangrede Pige Boel Larsdatter Aakres rette Navn og Vita, begge til Indlem/m/else i Acten i sin Tiid. Og da den fremlagde Skilsmisse Dom viser at Egteskabet mellem Lars Larsen og hans Hustrue er hævet meere end et Aar forinden hans i Lejermaal med Boel Larsdatter Aakre avlede Barn er døbt, som den forhen producerede Preste Attest af 17 Aug: 1801 viser, kan denne her anlagde Action ikke længere udføres til Straf som for Lejermaal i Egteskab, men bliver blot som simpel Lejermaal at betragte, og saaledes indlod Sagen til Doms, med Paastand at Tiltalte Lars Larsen boende paa Hop, vorder tilfunden at udreede Lejermaals Bøder 12 rd og denne Sags Omkostninger efter Dom/m/erens Beregning.

 Lars Larsen Hatlevig mødte selv personlig for Retten og udi et og alt igientog sin seeneste aflagde Forklaring endog i den Henseende, at den af ham sidst besvangrede Fruentim/m/er Boel Larsdatter har været udsvævende, og veed med Vished at hun derfor af Præsten har været tiltalt, og til Beviis at han som før forklaret ikke er noget ejende fremlagde han i den Henseende Cancellie Raad Christies Attest af 4de hujus, og paa Grund heraf som uformuende paastod sig frifunden.

 Den befalede Defensor Lensmand Borge mødte ikke.

 I Anledning det Kongl: Danske Cancellies Skrivelse af 19de Octbr: 1799, som dog ikke er Jurisdictionen comuniceret, har Sorenskriveren giort Forespørsel til Amtet, om ikke nærværende Sag, forinden Actions Anlæg fandt Stæd, skulle indberettes til Cancelliet, i hvis Anledning ham var tilhændekom/m/en saadant Svar /: --  :/

 Thi beroer Sagen til den Tiid Dom/m/eren fra Amtet bliver comuniceret det Kongl: Danske Cancellies Resolution des angaaende.

                                                                                                          Brandt

Ole Sivertsen               Nils Gulachsen

 

 

 

 

Extra Ret [1802]

Aar 1802 den 7de Januarii blev en Extra Ret sadt i Sorenskriverens Huus i Bergen over de 2de for Tyverie arresterede Drenge Christian og Ludvig Olssønner, og Retten betient af Sorenskriveren i Overværelse af de 2de eedsorne Laugrettesmænd Anfind Olsen og Johan Grybel.

 Actor Fogden Høegh lod ved Proc: Stuvitz producere skriftlig Stevning mod Tyvs Arrestanterne Christian og Ludvig Olssønner der ere Brødre, for deres begaaede Tyverier paa Gaarden Waage i Lindaas Skibrede, bemelte Stevning er dat: 6te Jan: 1802 med Forkyndelses Paategning.  Dernest producerede Actor det i denne Sag den 17de Octbr: sidstl: afholdte præliminair Forhør, af hvilket han begiærede de nu for Retten tilstædeværende

 

1802: 397

 

Arrestanter forelæst deres afgivne Depositioner fra Pag: 5 til 11 incl:, for at erfare om de vedstaaer eller forandrer noget derudi.

 Procurator Friele mødte som de Tiltaltes Defensor, følgelig Stiftets Ordre, der findes anført paa præliminair Forhøret, og forbeholdt de Tiltaltes Ret naar Actor har fremmet Sagen, som nu maae ventes fra hans Side.

 For Retten fremstod løs og ledig Tyvs Arrestanterne Christian og Ludvig Olssønner, for hvem deres i præliminair Forhøret den 17de Octobr: sidstl: afgivne Forklaring blev forelæst, den de igientog med Tilstaaelse efter megen lang Examination af Christian Olsen, at han hverken er confirmeret af Provsten Dreyer eller nogen anden Prest, ikke heller nogen Tiid at have været til Alters, men at det er Usandhed at han for 2 Aar siden har været til Alters i Størens Sogn for Præsten Hr: Frost, da Aarsagen til dette Foregivende har aleene været at han troede sig af saa høy Alder at være mer strafskyldig, naar han ikke var undervist i sin Christendom, derom aflagt Prøve og gaaet til Alters; for det øvrige igientog han som meldt dette af dem nu udøvede Tyverie, med Forsikring og Benegtelse aldrig paa noget Sted at have udøvet andre Tyverier end dette nærværende, ikke heller udøvet andre Laster. Paa Rettens Tilspørgende forklarede nu den anden Tyvs Arrestant Ludvig Olsen, at han er vidende at Broderen i Henseende den først omforklarede Confirmation og Altergang, er Usandhed da han har sagt til Deponenten, at han troede sig mere ulykkelig under nærværende Sag ved ikke at være confirmeret, end om han kunde have faaet Retten til at troe dette, i øvrigt igientog han sin forrige Forklaring og forsikrede med Broderen aldrig at have med ham eller eene, begaaet andre Tyverier end det nærværende, ikke heller udøvet andre Laster.

 Actor derefter fremlagde en Attest fra Christiansunds eller Qværnæs Præstegields Sogne Præst Hr: de Besche, dat: 1te Decbr: 1801, hvilken viser Arrestanternes Daabs Dato, samt et Brev fra bemelte Hr: de Besche til Actor af 1te Decbr: 1801. En Skrivelse fra Præsten paa Molde Hr: Steenbuch af 28de Novbr: 1801, og en ditto Skrivelse af 8de Decbr: 1801 fra Provst og Sogne Præst Hr: Christen Hveding til Størens Præstegield i Tronhiems Stift, hvilke Documenter viser Sansynlighed for at ingen af disse Tyvs Arrestanter hverken er confirmeret eller har communiceret.

 Dagene paa hvilken

 

1802: 397b

 

disse Skrivelser ere udgivne, og den lange Post Tour fra deres Udstædelses Sted først til Bergen og siden ved Lejlighed derfra til Fogdens Boepæl, oplyser fuldkomelig at denne Sag ikke førend nu har kundet været foretaget til Behandling.

 Da ingen flere end de nu fremlagte Oplysninger var at erholde om de Tiltaltes Vita, indlod Actor Sagen til Dom, med Paastand: at disse 2de Arrestantere Christian og Ludvig Olssønner, der begge har den Alder som Lovgivningen udfordrer til Tyvs Strafs Lidelse, maae for disse af dem begangne Tyverier, tildøm/m/es at arbeide udi Bergens Tugt og Manufactur Huus, den første i et Aar, og den anden i ¾ Aar, eller enhver for sig i saa lang Tiid, at de i den Stiftelse kan blive confirmerede i deres Daabes Pagt, om deres præparation dertil skulle medtage længere Tiid end den nu paastaaede Straffe Tiid, saa og een for begge og begge for en at erstatte de bestiaalne den Skade de har tilføyet deres Vindue med 3 mrk, saa og oprette denne Actions Bekostninger med Actors og Defensors Salarium, Rettens Gebyhr og det stemplede Papir efter Dom/m/erens Beregning.

 Defensor forestillede: at de tiltalte ikke kan betragtes uden som 2de forladte vildfarende Børn, som en forsømt Opdragelse har bragt paa Afveje, og hvis iværende Nød har foranlediget dette Feiltrin fra deres Side. Af deres Handlinger, kan ikke udledes nogen egentlig Intention til at Skade, hvilket heller ikke er Tilfældet med det forøvede Tyverie, da de stiaalne Ting er kom/m/en Ejerne tilbage uden Tab for disse. Comparenten formeente altsaa, at den lange Arrest som de Actionerede har udholdt under nærværende Sags Behandling, maae ansees tilstrækkelig som Straf for deres begangne Brøde, og skulde nogen videre afstraffelse end finde Sted, formeente Comparenten at disse 2de Børn anbefaler sig til al den Lemfældighed som Straffe Lovene tillader, og saaledes forventede Defensor Actors Paastand tilsidesadt og indlod ligeledes Sagen Dom fra sin Side.

Eragtet:

 Da ingen af Parterne havde videre i denne Sag at erindre, blev Sagen optagen og Arrestanterne imidlertiid tilbagebragt i Byen Arrest.

                                                                                     Anfind Olsen  *Johan G: Grybel

 

Dagen derefter den 8de Januarii 1802 blev atter nedsadt Extra Ret i Sorenskriverens Huus i Bergen udi Sagen Actor Fogden Høgh Contra begge Arrestanterne Christian og Ludvig Ols Søn/n/er i overværelse

 

1802: 398

 

af de 2de Eedsorne Laugrettes mænd: Ole Sivertsen og Niels Gullachsen

 hvorda! var nerverende løs og leedig for Retten bemelte Arrestantere Christian og Ludvig Ols Sønner, for hvem udi nerværende Sag blev Afsagt saadan

Dom

 Efter Klage – egen igientagen Bekiendelse, de bestiaalnes aflagde tilhiemlings Eed – Vidners Afhør og Sagens øvrige Omstændigheder er det beviist: at Drengene Christian og Ludvig Ols Sønner har efter at de i lang Tiid har omgaaet i Landet som Løsgiengere og ernæret sig af betlerie og den saa kaldede Messing Smeed og Kamme Profession begaaet Tyverie paa Gaarden Waage under Lindaas Skibrede  Saavel maaden paa hvilken dette Tyverie er begaaet som at det er skeed paa Ting s: c: en Baad der ikke lettelig paa anden maade end i aaben Nøst kan forvares, giør, at Gierningen bliver at ansee mere Qualificeret end som lige Tyverie var begaaet uden saadan/n/e Omstændigheder saaledes er {dette} Tyveriet skeet efter Overlæg og ved Indbrud Natte Tiider dette uagtet har Actor efter sin Paastand anseet Tyveriet for ringe  Forordningen af 4de Marti 1690 Confereret med Forordningen af 20de Feb: 1789 er ikke hævet, og har sistnevnte Forordning snarere henført flere Tyverier til de Qualificerede end før naar den i 4 § deriblant nevner Indbrud og lægger endnu til eller andre saadanne grove Tyverier for hvilke de forrige Love og Anordninger fastsatte høyeste Tyvs Straf  Det synes altsaa ikke at være nogen Tvivl underkastet at en Gierning som denne fortiener høyere Straf end som Forordningen af 1789 i 1 § fastsetter i modsadt Fald bliver i denne criminelle Lovs anvendelse interpretatio favorabilis at iagttage end og efter Forordningens egen Grundsetning naar Straffe Lovenes Retfærdighed bør vere ledsaget med saa megen mildhed som den offentlige Sikkerhed tillader, hvortil kommer at disse Drenge, skiønt over 18 Aar ikke ere Confirmerede følgelig blottet for Kundskaber om de Pligter De skylder Gud – sig selv og og sine medmennisker, ligesom deres lange Arrest i nerværende haarde Aarets Tiid ikke mindre bør tages i Betragtning  Paa disse Grunde vil Dom/m/eren ikke vere haardere end Actor, da Tiiden vil vise om denne <deres>

 

1802: 398b

 

Straf kan blive til Forbedring eller ikke,

 Og hvorfor der udi denne Sag Kiendes saaledes: Drengene Christian og Ludvig Ols Sønner bør til Arbeyde indsettes udi Bergens Tugt og Manefacteur Huus den første i et Aar og den anden i 9 Maaneder og derefter andtvordes Stifts Directionens Omhue til forblivende i Manefacteur Huuset til de begge i sin Christendom efter foregaaende underviisning bliver antaget til Confirmation for derved tillige at kunde beredes til Ordentlig Levemaade og Haandtering saaledes at de derfra bliver afleveret i ordentlig Tieneste til forskiellige Huusbonder, saa betaler de og den Bestiaalne Michel Gietmundsen Waages sønderslagne Vindue med 48 skilling, tilligemed de paa deres Anholdelse – Transport – Arrest og Forflegning medgaaende Omkostninger som alt efterkommes i den orden de Kongelige Anordninger fastsetter efter at samme er forkyndt

 Acten viser at ingen forsøm/m/else er udviist i denne Sag, men at aarsagen til den silde Indstevning er deels Actors Ting reiser, deels at de ædskede Attester ikke før ere indløbne.

 

 Efter at denne Dom var oplæst erklærede de Paagieldende Drenge Christian og Ludvig Ols Sønner at de var fornøyet med den nu tilkiendte Straf

                                                                                  Brandt

                                                                                              Ole Sivertsen     Nils Gulachsen

 

 

 

[Maaneds Ting 1802]

Aar 1802 den 1te Februarii blev holden Maaneds Ting i Sorenskriverens Huus i Bergen og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettesmænd: Ole Sivertsen, Anfind Olsen, Niels Gullachsen og Johan Grybel.

 

Hvorda først allerunderdanigst blev læst følgende Kongl: Anordninger

            1. Placat angaaende Maaden hvorpaa Bøder for ulovlig Brændevins Brænden eller Salg herefter af Qvindes Personer af Almuen i Norge bør Afsones, dat: 31te Octobr: 1801.

            2. Placat hvorved Forbud mod Uvedkom/m/endes Ophold paa Bergstaden Kongsberg igientages, dat: 25de Novbr: 1801.

            3. Placat hvorved uberettigede forbydes at bære saadanne Klædedragter som af Kongen ere Authoricerede til Uniformer for civile eller militaire Embedsmænd, samt at bruge Epauletter eller Skulderbaand af noget Slags. dat: 27 Novbr: 1801.

 

Derefter blev følgende Documenter publicerede:

            1: Obligation fra Hr: Kam/m/er Raad Christian Lerche Dahl til Agent Wollert D: Krohn, stor 1500 rd mod 2den Pante Ret i Gaarderne Aarstad og Møllendal i Schiolds Skibrede, dat: 11te Decbr: 1801.

            2. En Qvittering af 21de Janvr: 1802 paategnet Frue Commerce Rd:inde Korns under 15de Aug: 1801 udstædde Obligation til Kam/m/er Raad Dahl stor 2700 rd, for derpaa til Afdrag betalte 400 rd, hvorved tillige er renunceret paa Pantet i Gaarden Nordanger i Radøe Skibrede.

 

1802: 399

 

            3: Aflyst Commerce Raad Korens Obl: til Com/m/erce Raad Jens Braage stor 399 rd, hvorfor var pantsadt Gaarderne øvre og nedre Ravnanger og Søre Houland i Herløe Skibr:, dat: 1te Decbr: 1800, og indfriet efter paategnet Qvitering af 31te Decbr: 1801.

            4. Aflyst Commerce Raad Korens Obligation til Mad:me Beate Holms stor 399 rd mod Pant i Gaarden Ryeland, dat: 21de Octobr: 1800, og indfriet efter paategnet Qvitering af 31te Decbr: 1801.

            5. Aflyst Commerce Raad Korens Obl: til Johan Gabriel Bøye stor 199 rd, mod Pant i Gaarden Kollevogen, dat: 26de Febr: 1801, og indfriet efter paategnet Qvittering af 18de Decbr: 1801.

            6. Aflyst Commerce Raad Korens Obl: til Johan Gabriel Bøye dat: 26de Febr: 1801, mod Pant i Gaarden Heggernes i Herløe Skibrede, indfriet efter paategnet Qvitering af 18de Debr: 1801.

            7. Skiøde fra Frue Comerce Raadinde Maria Saabye Sal: Korens til Hr: Major og Stadshauptmand Kahrs paa 1 Løb 1 Pund 21 M/ark Smør og 2 Tønder 21 Kander Malt Landskyld i Gaarden Nordanger i Radøe Skibrede, for Kiøbe Sum/m/a 1350 rd, dat: 14de Decbr: 1801.

            8. Skiøde fra Ole Torgersen Søre Houkeland til Major og Stadshauptmand Kahrs paa 1 Pund Smør ½ Tønde Malt i Gd: Søre Houcheland No: 4 i Radøe Skibrede for 350 rd dat: 8de Decbr: 1801.

            9. Obligation fra Knud Torgersen Søre Houkeland til Hr: Major Kahrs for 50 rd, mod Pant i endeel Løsøre, dat: 8 Decbr: 1801.

            10. Skiøde fra Friderich Nielsen Landsvig til Rasmus Monsen Hvidsteen paa 8 Marker Smør 4 Kander Malt i Gd: Hvidsteen No: 12 i Radøe Skibrede for 90 rd 3 mrk, dat: 18de Decbr: 1801.

            11. Obl: fra Haaver Nielsen Wetaas til Assessor Krüger for 90 rd mod 1te Pante Ret i Gd: Søre Wetaas i Radøe Skibrede, dat: 6te Julii 1801.

            12. Obligation fra Sogne Presten Hr: Hans Bergendal til Hr: Rector Arentz for 398 rd 5 mrk 10 s:, mod 1te Pante Ret i endeel Huuse paa Hammer Præstegaards Grund, og hans Løsøre Effecter, dat: 17de Janvr: 1802.

            13. Aflyst Diderich Johan Hagelsteens Obl: til Bergens Oberformynderie for Myndtlingerne Turaus Arvemidler 2011 rd 89 ¼ s:, mod Pant i hans Vaanhuus og Mølle i store Sandvigens {Mølle} 1te Rode No: 2 dat: 26de Janvr: 1797, og indfriet efter paategnet Qvitering af 21de Janvr: 1802.

            14. Obl: fra Diderich Johan Hagelsteen til Arent Greve paa Aastvedt for 3000 rd, mod 1te Pante Ret i hans Vaanhuus og Mølle i Store Sandvigen, dat: 11te Decbr: 1801.

            15. Deelebrev oprettet 6te Janvr: 1802, hvorved Erich Danielsen Melkeraaens ejende Jordegods, neml: i Gaarden Melkeraaen 9 M/ark Smør 4 ½ Kd: Malt,  i Gd: Horvig 18 M/ark Smør ¼ Hud,  og i Gd: Siurset ½ Løb Smør  er udlagt til hans Børn.

 

1802: 399b

 

            16. Mageskiftebrev fra Erich Larsen Melkeraaen til hans Søster Ingebor Larsdatter paa 9 216/375 Marker Smør 5/36 Hud i Gd: yttre Horvig No: 83 i Arne Skibrede, dat: 6te Janvr: 1802.

            17. Mageskiftebrev fra Rasmus Hactorsen Eichaas paa hans Myndtling Ingebor Larsdatters Vegne til hendes Broder Erich Larsen Melkeraaen paa 7 1/3 Mark Smør 1 2/9 Kande Malt i Gaarden Melkeraaen i Arne Skibrede, dat: 6 janvr: 1802.

            18. Aflyst Erich Olsen Brevigs Obl: til Hans Mathiesen i Bergen stor 67 rd 5 mrk 9 s: mod Pant i Huuserne paa Pladsen Brevig under Store Sandvigen, dat: 14 April 1795, og indfriet efter paategnet Qvittering af 2 Decbr: 1801.

            19. Aflyst Askild Askildsen Bredsteens \eller Angeltvedts/ Obl: til Erich Jonsen Mellingen og hans Myndtling Jens Halsteensen Angeltvedt med flere stor 70 rd, mod Pant i Gaarden Angeltvedt i Arne Skibr:, dat: 22de Novbr: 1792 og indfriet efter paategnet Qvitering af 10de Decbr: 1801.

            20. Skiøde fra Askild Askildsen Angeltvedt til hans Stif Søn Jens Halsteensen paa 18 Marker Smør i Gd: Angeltvedt No: 95 i Arne Skibrede, dat: 10de Decbr: 1801.

            21. Bygselbrev fra Jens Halsteensen Angeltvedt til hans Stif Fader Askild Askildsen paa 18 M/ark Smør i bemelte gd: Angeltvedt. dat: 10de Decbr: 1801.

            22. Skiøde fra Jacob Halvorsen Hitland og Anders Erichsen ibid: til Haldor Jacobsen Byseim paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt i Gd: Hitland No: 78 i Arne Skibrede, dat: 12te Novbr: 1801.

            23. Bygselbrev fra Haldor Jacobsen Byseim til Sønnen Jacob Haldorsen Hitland paa ½ Løb Smør ½ td: Malt i Gd: Hitland. dat: 12te Novbr: 1801.

            24. Skiøde fra Simon Olsen til Johannes Olsen Wildanger paa et Vaanhuus i Store Sandvigens 2den Rode No: 24 for 60 rd dat: 30te Janvr: 1802.

            25. aflyst Peder Andersen Klevelands Obl: til Mad:me Bruus, stor 70 rd mod Pant i Gd: Kleveland No: 17 i Mielde Skibrede, dat: 22 Novbr: 1798, og indfriet efter paategnet Qvittering af 30 Novbr: 1801.

            26. Skiøde fra Peder Andersen Kleveland til Broderen Johannes Andersen paa 15 Marker Smør og 10 Kander Malt i Gaarden Kleveland No: 17 i Mielde Skibrede, dat: 24de Novbr: 1801.

            27. Obl: fra Johannes Andersen Kleveland til Mons Nielsen Houge, Kari Monsdatter Houge og Anders Pedersen Kleveland for 270 rd, dat: 24de Novbr: 1801, mod 1te Pante Ret i 1 Pund 6 M/ark Smør 20 Kd: Malt i Gd: Kleveland No: 17 i Mielde Skibrede.

            28. Bygselbrev fra Sogne Præsten Hr: Mejer til Anders Jonsen Maraas paa Pladsen Aadnevigen under Lindaas Præstegaard, dat: 4de Decbr: 1801.

            29. Aflyst Residerende Cappelan Hr: Ole Bergs Obl: til Michel Pedersen Oenæs stor 99 rd, mod Pant i hans Vaanhuus paa Pladsen Apelbakken, dat: 12 Maij 1796, og indfriet efter paategnet Qvitering af 17de Septbr: 1801.

            30. Obligation [fra] Jacob Krogh paa Giestgiverstædet Bukken til Mad:me Catharina Sal: Hoffs stor 199 rd mod Pant i hans Løsøre, dat: 11te Decbr: 1801.

 

1802: 400

 

 

Procurator Balchen mødte for Retten og fremlagde en til i Dag fra Diderich Johan Hagelsteen udtaget Stevning i lovlig forkyndt Stand til den under 26de Novbr: sidstleden over hans Ejendomme og Mølleværker afholdt Taxations Forretning Beedigelse af de dertil af Fogden opnævnte Taxationsmænd, der ere Bygmester Johan Henrichsen, Ole Siversen Anfind Olsen, Johan Georg Grybel og Jon Bottelsen, til hvilken Ende han fremlagde bemelte Forretning in Originale som han begiærede Beedigelses Forretningen vedhæftet; hvorefter han begiærede bemelte Taxations mænd fremstillede til Forretningens Beedigelse.

 Taxations mændene Bygmester Henrichsen, Snedker\ne/ Ole Sivertsen og Johan Grybel, og Smedene Anfind Olsen og Jon Bottelsen fremstod derpaa for hvem deres under 26de Novbr: f: A: afholdte Taxations Forretning over Diderich Johan Hagelsteen i Store Sandvigen værende Mølle Huuse og Pakboder med videre fra No: 1 til 6 incl: blev dem forelæst, den de i alle Henseender igientog, saaledes som de samme har forrettet underskrevet og forseglet, og derefter bekræftede denne /: efter deres beste Vidende og Indsigt for alle disse Ejendom/m/e til sammen for den Summa 5000 rd :/ med Lovens Eed.

 Proc: Balchen begiærede det i Dag passerede sluttet og Citanten Hagelsteen beskreven meddeelt, som blev bevilget.

 

Anders Olsen Tøsøen contra Amund Hansen Knarevig.           Fol: 390.

Proc: Balchen mødte for Contra Citanten Amund Hansen Knarevigen og fremlagde skriftl: Deductions Indlæg af Dags Dato, hvortil han saavelsom til sin øvrige Procedure refererede sig og indlod Sagen Dom.

 Proc: Friele benegtede in Specie hvad Proc: Balchen har anført i den fremlagde Deduction betræffende at Citanten skal have fornermet Contra Citanten ved Opkiøb af den omtalte Fisk, og ellers refererede til Vidne Forklaringen og den fra Citantens Siide nedlagde Paastand, hvormed han indlod Sagen Dom.

 Sagen blev til Doms optagen.

 

Jan Weiner Krohn contra Johan Garman.         Fol: 390.

Proc: Kahrs mødte for Johan Garman og producerede hans til i Dag udgivne Contra Stevning i lovlig forkyndt Stand, ligesaa fremlagde han sin skriftlige Deduction af Dags Dato med deri paaberaabte Bielag. Endelig anviste han det \i/ sit Indlæg paaberaabte originale Skiftebrev som han

 

1802: 400b

 

lod beroe i Retten indtil Dom i Sagen var afsagt, hvortil han i et og alt refererede sig og indlod Sagen Dom.

 Proc: Friele mødte for Citanten og benegtede saavel den fremlagde Contra Stevning som Contra Citantens Indlæg, hvorimod han refererede til udførte Procedur og Paastand og saaledes indlod Sagen Dom fra sin Side.

 Sagen blev optaget til Doms.

 

Iver Johannessen contra Frantz Pytter. Fol: 392.

Proc: Friele mødte for Citanten og erklærede at han ikke agtede at befatte sig videre med denne Sag, da Citanten ikke engang har talt med Comparenten siden Sagen sidst var i Rette, ej heller betalt Compr: hvad han har udlagt i Rettens Gebyhr med videre. Men for at Give Citanten Lejlighed til at engagere en anden Sagfører begiærede han Sagen udsadt til en for Retten belejlig Tiid.

 Proc: Kahrs mødte for indstevnte Frantz Pytter, der nest at referere til hans nedlagde Benegtelse i mod Sigtelsen og ellers forbeholdt hans Ret og i fornøden Tilfælde Contra Stevning.

 Sagen udsættes til førstkom/m/ende Maaneds Ting den 5te April.

 

            31. tinglyst Skiøde fra Thomas Nielsen Telle til Ole Andersen Waage paa 12 M/ark Fiskes Landskyld i Gd: Telle No: 26 i Sartor Skibrede, dat: 7de Janvr: 1802.

 

Næste Dag den 2den Februarii 1802 continuerede Maaneds Tinget i Sorenskriverens Huus i Overværelse af samme Laugret som i gaar.

 

            32. tingl: Bygselbrev fra Ole Andersen Waage til Thomas Nielsen paa 12 M/ark Fisk i Gd: Telle No: 26 i Sartor Skibrede, dat: 23 Janvr: 1802.

            33. aflyst Ole Larsen Nyegaards Obl: til Jonfr: Maren Boes stor 300 rd, dat: 6te Octobr: 1797, {af 20de J} og indfriet efter Qvitr: af 20 Janvr: 1802.

            34. aflyst Ole Larsen Nyegaards Obl: til Andreas Kierumgaard stor 300 rd mod Pant i Gd: Nyegaard No: 118 i Schiolds Skibr:, dat: 6te Octobr: 1797 og indfriet efter paategnet Qvitering af 19de Janvr: 1802.

            35. Skiftebrev efter afg: Ole Larsen Nyegaard sluttet 12te Septbr: 1801, hvorved 10 M/ark Smør i Gd: Nyegaard No: 118 i Schiolds Skibr: er udlagt til Panthaverne Jomfru Boes og And: Kierumgaard med flere.

            36. Skiøde fra Jomfrue Boes og And: Kierumgaard med flere til Zacharias Olsen paa 10 M/ark Smør Landskyld i Gd: Nyegaard No: 118 i Schiolds Skibr: dat: 20 Janvr: 1802.

            37. Obl: fra Zacharias Olsen til Jomfru Maren Boes stor 498 rd mod Pant i 10 M/ark Smør i Gd: Nyegaard No: 118 i Schiolds Skibr: dat: 20 Janvr: 1802.

            38. Grund Bog fra Kam/m/er Raad Dahl til Ole Simonsen paa en Huusegrund under Gd: Aarstad. dat: 20 janvr: 1802.

 

{Da ingen havde mere at iretteføre blev Tinget sluttet.}

 

Da i denne Protocol ikke er mere Rum, blev Tinget continueret i den nye Justitz Protocol.