Transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Ættehistorisk Institutt/SAB 2006

 

NORDHORDLAND TINGBOK

nr. 48

1801

 

 

 

Extra Ret [1801]

Aar 1801. Mandagen den 26de Januari blev Extra Ret nedsadt i Sorenskriverens Huus i Bergen i overværelse af de 2de Eedsorne Laugrettes mænd: Anfind Olsen og Niels Gullachsen Brekhuus, over de 2de Paagieldende neml: Ole Olsen Bernes og Iver Knudsen med flere som i Klage fra Ellev Johnsen Kleveland og Johannes Johannesen Eide er angivet for Tyverie af smaat Qvæg paa marken og hvilken Klage dateret 9de Decemb: f: a: var \med/ et Krigs Forhør af 10de Janv: sistl: Retouerereret(?) (Returneret?) fra det Bergenhusiske Regiment til den Civile Jusisdiction, formedelst disses deeltagelse i det af Soldat Johannes Knudsen Kleveland begaaede Tyverie  /: Bemelte Klage – Krigs Forhøret og Amtets Skrivelse til Sorenskriveren af 12te Hujus, findes Acten vedheftet :/

 Klagerne Ellev Olsen Kleveland – Johannes Johannesen Indre Eide – Anders Rasmusen *Hellevig (Hemvig) og Rasmus Knuds: Moe mødte og jndleverede Sorenskriverens jndkaldelses ordre af 13de Janv: sistl: til Lensmand Steffen Hatland med hans Forkyndelses Paategning, hvoraf de fleste nu mødte, og tilkiendegav disse Klagere \at/ de før i dag formedelst strengt uveyr ej har kundet møde ligesom de end og i dag har paa Søen veret i Livs Fare.  /: Denne Indkaldelses ordre findes og vedheftet :/

 Fra den militaire Vagt var nærværende den arresterede Johannes

 

1801: 322b

 

Knudsen Kleveland tilligemed Gefrideren Niels Andersen her af Garnisonen.

 Af de Paagieldende fremstod

 1: Ole Olsen Bærnæs 20 Aar gl: ugift, i Tieneste hos den arresterede Soldat Johannes Knudsen Kleveland, der er Gaardmand og bruger Jord, hvilken forklarede \til 1te Post i Klagen/: at Deponenten i Følge med sin Husbonde Soldat Johannes Knudsen Kleveland og dennes Broder Iver Knudsen, der ligeledes er i samme Tieneste, har 3 Uger for sidstafvigte Michaelii, ved den Lejlighed at de var udi Marken at høste Høe, været lige gode i at foreslaae denne Giærning at bemægtige sig Klageren Ellef Jonsen Klevelands sorte og hvide Giedebuk, som den beste af dem de saae i Marken, men var Deponenten og Iver Knudsen dem der fangede denne Buk, men var det Deponenten der med sin Kniv dræbte samme, medens hans Huusbonde Soldat Johannes Knudsen holdt den og Iver Knudsen rørte i Blodet, som blev samlet i et med bragt Bøtte, hvori de havde medbragt deres Mad. Indvolden med Tarmene af dette Kreatur, blev indlagt i en Steen Ur paa et stk: Mark Guldbierget kaldet; Kiødet blev af Deponenten i følge med sin Huusbonde Johannes Knudsen om Natten baaret hiem og der benyttet til Spise af dem samtlige. Iver Knudsen blev om Natten tilbage i Marken ved Arbeidet, som brugelig i Høstens Tiid. Men Skindet blev af Deponenten og Iver Knudsen indbragt i Sandvigen til Mad:me Harjer som betalte dem 5 s: for Marken, der beløb til 60 s:, for hvilke Penge de kiøbte Salt til sin Huusbonde Johannes Knudsen, der har faaet Nytten af sam/m/e, uden at Deponenten eller Iver Knudsen deraf har haft nogen Fordeel. Angaaende 1te Post vidste Deponenten ikke videre at forklare, undtagen at han ikke nægter for at da han først med fælles Samtykke havde grebet Bukken, sagde hans Huusbonde Johannes Knudsen, at det nok var best han slap Bukken igien, {da} men som den nu først var taget og Deponenten ikke troede det just var hans Huusbondes Alvor, var dette Aarsagen til at han ikke giorde sam/m/e.

 Dernest fremstod for det

 2. Iver Knudsen 20 Aar gl:, Broder til Soldat Johannes Knudsen, i hvis Tieneste han endnu er, og hvilken forklarede sig i denne Post, i et og alt gandske Conform med 1te Deponent Ole Olsen Bernes.  Til 2den Post: forklarede sidstmelte Deponent Iver Knudsen: at kort før Michaelii sidste Aar var Soldat Johannes Knudsen, Huusmanden Anders Olsen Smedvigen, under gaarden Kleveland, der tillige er Svoger til Johannes Knudsen, og Deponenten samlet udi Klevelands Skov for at eftersee sam/m/e, og da blev aftalt, at de af Marken sammestæds skulle bortføre 3de voxne uklippede Vædre, hvilket de ogsaa giorde, paa den Maade ved at lede sam/m/e i Ulden uden Toug, hiem til Huusmanden Anders Olsen Smedvigen, efter at det var bleven mørkt, og hos hvem alle disse 3de Vædre om Natten blev slagtet, Skindene aftaget og \Kiødet/ sønderhuggen,

 

1801: 323

 

hvorefter Kiødet af de 2de Vædre med Skindene af samme blev hiembaaren til Johannes Knudsen, men den 3die med Skindet beholdt Huusmanden Anders Olsen Smedvigen. Deponenten vidste ikke, da Gierningen foregik, hvem der var Ejere af disse 3de Vædre, som han nu erfarer skal være Johannes Johannessen indre Eide for de 2de, og Anders Rasmussen Hemvigen for den 3die.

 Soldat Johannes Knudsen tilstod denne Forklaring at medføre Sandhed.

 Dernest fremstod for det

 3: Anders Olsen Smedvigen 33 Aar gl:, gift med Soldat Johannes Knudsen[s] Søster og har haft 3 Børn hvoraf det sidste er 14 Dage gl:, hvilken forklarede til 2. Post i et og alt gandske overensstem/m/ende med sidstafhørte Deponent Iver Knudsen, med dette ubetydelige Tillæg: at de selv har beholdt Skindene og ikke soldt sam/m/e.

Til 3de Post:

 Fremstod atter den første afhørte Deponent Ole Olsen indre Bernes, som forklarede: at han ved den Lejlighed at han af sin Huusbonde Johannes Knudsen Kleveland blev hensendt til Johannes Knudsen Moe, som er boende ½ Miil fra Kleveland, for at afhente 1 Kippe eller 2 Voger Næver, som disse var forligt om, saae Deponenten at bemelte Johannes Knudsen Moe ogsaa var forsynet med mer Næver, hvilket gav Deponenten Anledning til 3de Dage derefter om Aftenen at begive sig til Gaarden Moe, hvor han der fra bortbar circa 3 Voger Næver og hiembragte til sin Huusbonde Soldat Johannes Knudsen, som sagde at han ikke ville være Medvider udi dette Tyverie, hvorfore Deponenten ogsaa 7 Uger efter den Tiid en Morgenstund tilbage bar denne Næver til Gaarden Moe, hvor Ejeren Johannes Knudsen selv imodtog sam/m/e, uden at han da udlod sig med herover at ville føre nogen Klage.

 Denne Forklaring tilstod ogsaa Soldat Johannes Knudsen for saavidt ham Angaar at medføre Rigtighed.

Til 4de Post:

 Fremstod den 2den afhørte Deponent Iver Knudsen, som forklarede: at for 4 Aar siden, medens han enda var meget ung og uconfirmeret, erindrer han: at hans Søster Anne Knudsdatter som nu er gift med Huusmanden Anders Olsen Smedvigen, da de den Gang begge var hiemme hos Moderen; fandt i et Tørkehuus en Nøgle, som de kiendte tilhørte Ole Andersen Kleveland, den de i Tusmørket oplukkede Døren [med]? til dennes Kam/m/er, og som de der inde forefandt en Kiste hvorudi Nøgelen sad i, oplukkede bemelte hans Søster denne Kiste og af sam/m/e optog adskillige Klæder som hun gik ud af Døren med, men hvorudi samme bestaar, erindrer Deponenten sig ikke; Men borttog han samme Gang og paa sam/m/e Stæd af en Kasse 5 á 6 stk Lys og 2de stykker røged Kiød som hang under Taget, hvilket blev benyttet af Søsteren, saaledes at alle Huusets Folk der af nød Ophold, men

 

1801: 323b

 

angaaende de omforklarede Klæder veed han hverken hvor de er afbleven, eller har selv deraf faaet den mindste Nytte og videre er han ikke herom bekiendt.

 Paa Søsteren Anne Knudsdatters Vegne, som for nærværende Tiid er 14 Dage gl: i Barselseng, mødte hendes Mand Anders Olsen Smedvigen, som tilstod at hans Kone for en 4 Aars Tiid siden, sagde ham, at hun, som nu af Broderen Iver Knudsen er forklaret, har af Ole Andersen Klevelands Kiste borttaget en Lin Lærrets Skiorte, 1 do: Særk, 1 Pudevæhr 2 Lin Huer og 1 Tørklæde. Af disse Ting har de endnu i behold Særken og 2de Huer, men de øvrige er opslidt. Angaaende Kiødet og Lysene har hans Kone ligeledes sagt ham at dette blev borttaget af Broderen Iver Knudsen, men af dem forbrugt i Huusholdningen. *Vidne (Videre) vidste Deponenten ikke til denne Post at forklare.

 Og blev for Ejeren af dette Linnet Ole Andersen Kleveland meldt lovlig Forfald ikke at kan møde ved dette Forhør siden han er 84 Aar gl: og Sengeliggende.

 Ved Begyndelsen af Forhøret og endnu fremdeeles var nærværende Hr: Capitain v: Grübeling ved hvis Compagnie Soldat Johannes Knudsen er staaende.

 Af de mødende Vidner fremstod

            1: Anders Jacobsen Kleveland 24 Aar gl:, gift og bruger Gaard, hvilken lovede at sige Sandhed, og forklarede, i henseende til 1te Post: at af de 3de Paagieldende nemlig Soldaten Johannes og Broderen Iver Knudsen, har kun Ole Olsen Bernes omtrent 3 Uger før sidste Juul bekiendt for Vidnet: at han i Følge med disse ved sidste Michaels Dags Tiid havde i Marken fra Klageren Ellef Jonsen Kleveland bortstaalen en sort og hvid Buk, som han nemlig Ole stak, medens Soldaten holdt den og Iver Knudsen rørte i Blodet, og derefter af ham tilligemed sin Huusbonde til Baads roet hiem om Aftenen, hvor Huusbonden saavel beholdt Kiødet til sin Huusholdning som hvad Skindet af Broderen Iver blev solgt for i Sandvigen til Mad: Harjer  Videre forklarer Vidnet at bemelte Ole Olsen Bernes samme Gang sagde at hans Huusbonde Johannes Knudsen lovede ham 1 mark, eller 24 s: dersom han kunde fange Bukken.  Til 2den Post forklarede Vidnet at han ikke er videre bekiendt end at have hørt Ole Olsen Bernæs sige at have seet i sin Huusbonde Johannes Klevelands Huus raat Smale Kiød i en Sæk som han løftede, og Skindene af 2de Vædre, som han

 

1801: 324

 

vidste var slagtet i Anders Smedvigens Huus, tilligemed nok en 3die Væder som Anders Smedvigen beholdt, der var stiaalen af Johannes og Broder Iver Knudsen samt Huusmand Anders Olsen Smedvigen, og hvilket han saae nys før Micheli d: A:  Til 3die Post refererede Vidnet sig til sin Forklaring i Krigs Forhøret.  Til 4 Post forklarede Vidnet at sam/m/e Gang som Ole Olsen Bernes fortalte Vidnet angaaende Bukken{e} og Vædrene, sagde han ogsaa til Vidnet: at Iver Knudsen havde sagt til Ole Olsen at han vidste hvem der havde stiaalet Linnet fra Ole Andersen Kleveland, og at det ikke var frit at han nemlig Iver selv havde været med, uden at nævne videre, men seenere nemlig sidste Løverdag har Anders Olsen Smedvigens Kone Anne Knudsdatter sagt til Vidnet at samme Gang som hun af Ole Andersen Klevelands Kiste havde taget {nogle} 6 stk Lin Klæder, havde hendes Broder Iver Knudsen {stk} stiaalet 2 stk Kiød og nogle Lys. Videre vidste Vidnet ikke at forklare.

 Dernest fremstod som

            2det Vidne Ole Jacobsen Kleveland, broder til sidst afhørte Vidne, 28 Aar gl: Gift og bruger Jord, hvilken forklarede sig paa alle disse 4 Poster, i et og alt gandske overensstemmende med sidste Vidne, da Ole Olsen Bernæs paa en Tiid bekiendte og fortalte alt hvad som nu af Vidnets Broder er forklaret, dette undtagen at han ikke har hørt at Anders Smedvigens Kone Anne Knudsdatter har tilstaaet de fra Ole Andersen Kleveland stiaalne Lin Klæder.

            Som 3die Vidne fremstod Marthe Larsdatter Molvig 27 Aar gl:, i Tieneste hos Anders Jacobsen Kleveland, hvilken blev formanet til Sandheds Udsigende, hvornæst hun forklarede, ikke at være det allerringeste bekiendt om 1te, 2den og 3die Post i Klagen, men til 4de angaaende Lin Klæderne, saa var Vidnet tilstæde hos Klageren heraf den gamle Ole Andersen Kleveland nogen Tiid før sidstafvigte Juul, som han med de flere i Bergen havde klaget i denne Sag, og da hørte hun at Huusmanden Anders Olsen Smedvigen bekiendte at hans Kone havde for circa 4 Aar siden af hans Kiste borttaget 1 Lærrets Skiorte 1 Lærrets Særk, 2 Lin Huer, 1 Tørklæde og 1 Pude væhr, hvortil den gamle svarede, ikke andet at han herom ikke kunde indgaae noget Forliig.

 

1801: 324b

 

            Som 4de Vidne fremstod Sivert Nielsen østre Kleppe 18 Aar gl:, confirmeret og i Tieneste hos Anders Jacobsen Kleveland, hvilken heller ikke vidste noget at forklare til 1te 2den og 3 Post, men i Henseende til 4de saa var han som nærværende med sidste afhørte Vidne den gang før sidstafvigte Juul som Huusmanden Anders Olsen Smedvigen tilstod sin Kones Forseelse med de for 4 Aar siden fra bemelte Ole Kleveland borttagne 6 stk Linnet, men angaaende Kiødet og Lysene hørte han intet omtale.

            Som 5te Vidne fremstod Ole Olsen Drangevog Huusmand under gaarden Bernæs, 32 Aar gl:, gift og Broder til Ole Olsen Bernes og Anders Olsen Smedvigen, hvilken vidste ikke at afgive anden Forklaring end den samme som 1te Vidne har afgivet paa 1te Post angaaende den sorte og hvide Buk, hvilken Forklaring hans Broder Ole Olsen Bernes selv har fortalt ham, undtagen at han ikke sagde at Soldat Johannes Knudsen havde lovet ham en Mark eller 24 s: dersom han fangede Bukken; Men til 2den, 3de og 4de Post vidste han intet at forklare. Dette Vidne anmelte ellers at hans tillige indstevnte Kone Ingebor Mathisdatter ikke veed andet end som nu af ham er forklaret, og at hun som svagelig med et lidet Barn ikke kan møde.

 Videre blev af Klagerne anmeldt \at/ Maria Hatlesdatter Bernes baade for Alderdom og den der ikke alle Tiider er ved sine fulde Sandser, \ej/ kan møde, og hvilken de tilligemed Konen Ingebor Mathisdatter ansaae unødvendig at indkalde i denne Sag.

 Klageren Ellev Jonsen Kleveland vurderede den af ham frastiaalne sorte og hvide Giedebuk for 2 rd.  Klageren Johannes Johannessen indre Eide vurderede de 2de ham frastiaalne Vædre der hver var 7 Aar gl: til stk: á 2 rd 3 mrk er 5 rd.  Anders Rasmussen Hemvig vurderede den fra ham staalne Graae Væder for 2 rd 4 mrk.

 Huusmanden Anders Olsen Smedvigen vurderede med Anders Jacobsen Klevelands Samtykke paa sin Forfader Ole Andersen Klevelands Vegne, den opslidte Skiorte Pudevæhr og Tørklæde for 2 rd samt Lys og Kiødet for 1 mrk.

 Endelig var tilstæde Soldat Johannes Knudssens Kone Kari Hatlesdatter 50 Aar gl:, som har 2 smaae Børn og en gl: sengeliggende Moder, hvilken forklarede: at hun

 

1801: 325

 

aldeeles er ubekiendt om nogle af hendes Mand begaaede Forbrydelser, aleene hun efter Gierningen kunde være begaaet, har haft en mistanke den hendes Mand bestandig har vedbleven for hende at holde skiult.

 Da ingen af Klagerne paa Rettens Anmodning og Tilspørgende var at formaae til at cavere for de Paagieldende Ole Olsen Bernes, Iver Knudsen Kleveland og Huusmanden Anders Olsen Smedvigen, endskiønt den Sidste er yderlig fattig og har en syg Kone i Barsel Seng, saa blev disse 3de afleveret til Byens Arrest; ligesom Soldaten Johannes Knudsen Kleveland med fulgte Vagter til den militaire Arrest.

 Og da saaledes intet videre for denne Gang var at iagttage blev dette som et præliminair Forhør sluttet, og skal med første beskreven til Amtet blive indsendt.

 Saaledes passeret bekræfter               Brandt

Anfind Olsen                Nils Gulaksen

 

 

 

Extra Ret [1801]:

Aar 1801 den 30te Januarii blev {Extra Ret} \Politie Forhør/ nedsadt i Sorenskriverens Huus i Overværelse af de 2de eedsorne Laugrettesmænd Ole Sivertsen og Anfind Olsen, over Møller Dreng Johannes Bergesen efter Klage af hans forrige Huusbonde Møller Johan Hagelsteen udi Lille Sandvigen for begaaet Utroeskab med videre, alt efter bemelte Johan Hagelsteens Klage af 7de Januarii, geleidet med Amtets Skrivelse af 24de nestefter, som findes Acten vedheftet.

 Efter Indkaldelse mødte den Paagieldende Johannes Bergesen som forklarede at være 46 Aar, fød i Hammers Præstegield, gift men har ingen Børn, og har 13 \Aar/ paa engang været i Tieneste hos Møller Johan Hagelsteen. Han tilstod at have første Gang udi afvigte Sommer sammensamlet det Meelstøv og Saaer som alletiider bliver tilbage af det malede Korn og Gryn, og som de rette Ejere af det malede Gods aldrig faaer men tilhører Mølleren selv der anvender saadant til sine Kreature. Efter den Tiid har Anklagede vedblevet adskillige Gange at giøre det samme til han 5 Uger for sidstafvigte Michaelii blev giort Brødløs og jaget af Tienesten. Qvantiteten som han af disse Saaer og Meelstøv har taget, slutter han sig i alt kan beløbe til 14 Voger, hvoraf Ole Rasmussens Kone i Store Sandvigen selv om Aftnerne Tiid efter anden har paa egen Anmodning og med Overtalelser siden ingen derved blev fornærmet, bekommet efter hans Skiønende paa slump 6 Voger og circa 1 Vog hver Gang, hvorfor han blev betalt 6 á 8 s: hver Gang. Da nu flere fornam dette indfandt sig flere paa sam/m/e Maade, nemlig Pagteren hos Mad: Gørbitz, David Johannessen, der ligeledes fik Tiid efter anden circa 6 Voger, men

 

1801: 325b

 

som derfor betalte ham 16 á 18 s: hver Gang, eller for hver Vog, og endelig Pagteren hos Assessor Forman, Niels Rasmussen der ogsaa af sig selv indfandt sig i Møllen en 2 á 3 Gange og bekom i alt circa 3 Voger, som derfor blev betalt 16 s: hver Gang, uden at Deponenten forlangte noget, da han lod det ankom/m/e paa hvad enhver selv fandt forgodt at ville give. Meere eller andet forsikrer Deponenten ikke at have begaaet naar han end videre tillægger at Tønnes Tønnessens Kone Anne Magrethe paa Stølen gav ham 4 s: for Saaerne, hvoraf endeel var af hendes egne malede Gryn, ligesom en Kone i Fieldet som han ikke kiender ogsaa af Værdie for 2 s: har faaet Saaer, som hun ikke har betalt, men givet ham en Sopken, siden denne Kone var i Møllen for andre med {noget} \1 tønde/ Korn at male. Meere eller andet benægter Deponenten at have begaaet, ligesom han er forvisset at han ikke har forurettet Male Giæsterne for det mindste, og som forklaret ikke solgt andet end Saaer og Meelstøv som ikke bruges til andet *en (end) Kreature.

 Flere mødte ikke, hvorfore det passerede skal saasnart muelig blive beskreven og Amtet tilsendt.

 Saaledes passeret bekræfter.  Brandt

Ole Sivertsen               Andfin Olsen

 

 

 

[Maaneds Ting 1801]

Aar 1801 den 2den Februarii blev holden Maaneds Ting i Sorenskriverens Huus i Bergen i Overværelse af følgende 4 eedsorne Laugrettesmænd: Ole Sivertsen, Anfind Olsen, Niels Gullachsen og Johan Grubel.

 

Hvorda først blev publiceret følgende Documenter:

            1. Et Forlig indgaaet ved Forligelses Commissionen for Mangers Præstegield, imellem Assessor Krÿger paa den eene og Haaver Nielsen Wetaas, Ole Monsen Tolleshoug og Jon Monsen Qvam/m/e paa den anden Siide, betreffende endeel Steen Giærders Forarbeidelse, dat: 1te Septbr: 1800.

            2. Skiøde fra Thore Andersen Worland til Stadshauptmand Christopher Kahrs paa 7 ½ M/ark Fisk 2 ½ Kande Malt i gd: Worland No: 18 i Sartor Skibrede, dat: 22 Decbr: 1800.

            3. Skiøde fra Iver Olsen Bragøen til Stadshauptmand Kahrs paa Odels Retten til ½ Løb Smør 3 Mæler Malt i gd: Nore Soltvedt i Alenfit Skibrede, dat: 22 Decbr: 1800.

            4. Aflyst Anders Jonsen Monstads Obl: til Jon Hansen Holm, stor 99 rd mod Pant i Gd: Monstad No: 33 i Lindaas Skibrede, dat: 14 Octobr: 1799, og indfriet efter paategnet Qvitering af 9 Decbr: 1800.

            5. Skiøde fra Anders Jonsen Monstad til Stadshauptmand Kahrs paa 6 M/ark Smør, 3 Kd: Malt og 1/6 Faar i Gd: Monstad No: 33 i Lindaas Skibrede, dat: 28de Octobr: 1800.

            6. Skiøde fra Arve Arvesen Giervig til Lars Monsen Echanger paa 12 117/240 M/ark Smør og 4 189/240 Kd: Malt i gd: yttre Giervig No: 78 i Alenfit Skibr: dat: 8de Decbr: 1800.

 

1801: 326

 

7. Bygselbrev fra Lars Monsen Echanger til Arve Arvesen yttre Giervig, paa 1 Pund 12 M/ark Smør 15 Kd: Malt i Gd: yttre Giervig No: 78, dat: 8de Decbr: 1800.

            8. Bygselbrev fra Biskop Irgens til Erich Larsen paa 18 M/ark Fisk i Gaarden Waage i Sartor Skibrede, dat: 15 Decbr: 1800.

            9. Ditto fra Biskop Irgens til Anders Andersen paa 18 M/ark Fisk, i Gd: Waage i Sartor Skibrede, dat: 15 Decbr: 1800.

 

Nye Sag.

Ole Pedersen Tvedt Giestgiver i Biskopshavn lod møde ved Procurator Hiort Stuvitz og tilkiendegav: at han ved skriftl: Rettes Stevning af 12te Jan: 1801, har ladet indkalde Bondemand Ole Olsen Skare af Alenfit Skibrede til Doms Lidelse efter Stevningens Indhold, og hvilken Comparenten nu producerede med behørige Forkyndelses Paategninger, og bad den inden Retten læst og taget ad Acta.

 Saa producerede han og en Attest fra Forligelses Commissionen for Hosanger Præstegield, af Dato 1te Decbr: 1800, og en Dito af 14 Jan: 1801, der begge viser at nærværende Tvist imellem Sagsøger og Sagvolder har været proberet til Forliig, men forgieves.

 Comparenten Hiort Stuvitz bad de Indstevnte paaraabte, for at erfare hvad de kunde have at svare til Sagen.

 Af de indstevnte mødte Bonden Ole Olsen Skare selv som sagde: at hvad han er stevnet for medfører ikke Sandhed, hvilket han troede at skal afbevise med de 2de Vidner Anders Magnesen Wæland og Magne Rølland af Echanger Skibrede, som overværende da det hvorfor han er sigtet er foregaaet, til saadan Ende var det han begiærede Sagen udsadt til næste Ret.

 Proc: Stuvitz for Citanten til beviis om Saggivelsen fremlagde et under 27de Novbr: 1800 optaget Tings Vidne, som han i Lovformelig Stand fremlagde til Actens Vedhæftelse. Hvad der skal svares til den af Ole Olsen Skare som nu møder, forlangte ugrundede Udsættelse, finder Actor udi de fremlagde Forligelses Commissions Attester, der tydelig forklarer at Ole Olsen Skare ikke een men 3 Gange har været kaldet til Forligelses Commissionen for i Mindelighed at afgiøre nærværende Tvist, og da han Ole Olsen Skare saaledes er overbevist om at være Aarsag til denne Rettergangs Behandling, troede Comparenten at den forlangte Udsættelse ikke burde ham bevilges, i Tanke herom indlod Comparenten Sagen Dom, at Ole Olsen Skare for den udøvede voldsom/m/e Adfærd, først paa Citantens Huus med Støyen og banken, derefter med Overilende Banden og Skielden i Huuset, atter med hans Klæders sønderrivelse, og Blods udgydelse paa hans Legeme, maae vorde

 

1801: 326b

 

tilfunden at udrede Voldsbøder 3de 40 Lod Sølv til saadan Deeling som Loven bestem/m/er, saa og at vorde tilfunden tilstrækkelig Mulct til de Fattige paa det Sted hvor han har udøvet Mishandlingen, og til sidst paastod Hiort Stuvitz at de Bekostninger som Ole Pedersen har haft i Henseende denne Sag, som Dommeren vil udfinde af de forskiellige Rettergangs Documenter, der nu ere producerede, at han maatte af Ole Olsen Skare tilfunden ved Dom en Erstatning af det mindste 30 rd. Proc: Stuvitz Protesterede end videre mod Udsættelsen men forinden han aldeles ville forlade Sagens Slutning, anmærkede han at Forligelses Comissairen Hr: Blichfeldt, har udi hans Attest af 14de Jan: 1801 anmerket at han haver seet den i Dag i rettelagde Stevning, og dette hans Opgivende troer Comparenten i ingen Maade kan kom/m/e Ole Biskophavn til Nakdeel, da der tydelig i Stevningen er benævnt, at den er udfærdiget for at spare Bekostninger i Sagen, om ej Forliig den 14 Jan: 1801, skulle bevirkes, og hvilket heller ikke skeede, men Comparenten troer at Stevningens tidlige Udstædelse finder Medhold i Forord: af 3 Junii 1796.

 Indstevnte Ole Olsen Skare refererede sig til det forrige.

Eragtet:

 Da Indstevnte har opgivet og benævnt de Vidner som han til sin Sags Tarv agter at føre, og derved tillige hvad Brug han vil giøre af den forlangte Opsættelse, saa kunde denne tillige paa Grund af de i Sagen fremlagde Documenter, ikke nægtes ham, hvorfore samme blev bevilget til første Maaneds Ting her i Bergen den 7de April førstkom/m/ende.

 

Askild øvre Echanger contra Knud Erichsen Grimstad             Fol: 320.

 For indstevnte Knud Erichsen Grimstad mødte Procurator Balchen og begiærede Sagen udsadt til Som/m/ertinget, da den udtagne Stevning ikke er kom/m/et tilbage, for til den Tiid at udtage nye Contra Stevning.

 Citanten mødte ikke efter Paaraab eller nogen paa hans Vegne.

Afsagt:

 Da Citanten nu 3die Rettes Dag ikke er fremkommen med nogen Irettesættelse eller endelig Paastand i Sagen, og de 2de sidste Rettes Dage ikke har, saa bliver Stevningen som ikke lovlig forfulgt, tilligemed Sagen Afvist.

 

Amtmand Unmack qva Foged og Actor fremlagde en skriftlig Stevning mod Lejermaals Begiengeren Qvindemennesket Marthe Olsdatter Holm, der har fremfød Barn i Lars Olsen Nyegaardsvigens Huus i Schiolds Skibrede, saa fremlagde han og Sogne Præsten til Askøens Præstegield Hr: Kohts Attest henseende dette Barns Daab.

 Lejermaals Begiengeren Marthe Olsdatter Holm, møtte og tilstod Forbrydelsen, med Ingebrigt Johannessen, der er fraværende, og er uvillig til paa Rettens Proposition at betale det

 

1801: 327

 

allerringeste af Aarsage for hun ikke ejer noget.

 Laugrettets mændene sagde ikke at kiende det mindste til dette Qvindemenneske, da hun til den Tiid hun har giort Barsel bestandig har opholdt sig i Bergen, som hun endnu er, fra sidste Michaelii, og opholder sig paa Engen hos Haldor Tømmermand.

 Actor sagde: At da Qvindemennesket ikke vil beqvemme sig til den af Retten proponerede Aftingning i de forbrudte Lejermaals Bøder, var nød at paastaae Dom efter Lovens 6 – 13 – 1 art:, og at hun tillige maatte tilfindes at oprette Søgemaalets Bekostning med 3 rd.

 Sagen optages til Doms.

 

Amtmand Unmach qva Foged lod tilkiendegive, at han under 20de f: M: har ladet indstevne Qvindemennesket Ingebor Olsdatter af Store Sandvigen til Lejermaals Bøders Udredelse, men da han siden Stevningens Udstædelse efter Conference med Sognefolket i Store Sandvigen, er kommet i Erfaring om at hun er uformuende at udrede de lovbestemte Bøder for denne hendes Forbrydelse, har han til Fyldestgiørelse for Bøderne accorderet at hun skal betale 1 rd, som hun til ham haver erlagt.

 Det indstevnte Qvindemenneske mødte ikke, men var Laugrettes mændene bekiendt at denne bemelte Ingebor Olsdatter var saa fattig at hun ikke formaaede at udrede høyere Bøder.

 Actor producerede den paaberaabte Stevning i forkyndt Stand tilligemed Attest af Ministerial Bogen om det paasøgte Lejermaal, og da Rettens og Laugrettes mændenes Erklæring er stem/m/ende med den Accord Actor allerede haver giort henseende Bøders Udredelse frafaldt han dette Søgemaal med begiær om Udskrift af det passerede saadant som det kan tiene til Ligitimation ved hans Regnskab.

 

Videre blev tinglyst følgende Documenter, saasom:

            10. Afkald fra Halvor Johannessen Askeland til hans Formynder Hans Halvorsen Hvidsten for hans Arvemidler 187 rd 67 s:, dat: 31 Decbr: 1800.

            11. Obl: fra Johan Hagelsteen til Ditlef Martens for 1000 rd, mod 2den Prioritet i Gd: Eidsvog No: 63, under Arne Skibrede, dat: 1te Febr: 1801.

            12. Aflyst Gullach Giertsens Obl: til Martin Gørbitz stor 60 rd, mod Pant i et Vaanhuus i store Sandvigen 2den Rode No: 18, dat: 15 Julii 1795, og indfriet efter paategnet Qvittering af 6te Decbr: 1799.

            13. En Qvittering paa Iver Gouthesen Burchelands Obl: til Mad: Anne Cath: Bruus stor 98 rd, dat: 29de Martii 1799, for derpaa afbetalt 50 rd Qviteringen er dat: 13de Julii 1799.

            14. Skiøde fra Udlægshaverne ved Skiftet efter afg: Jens Nielsen Grim/m/en til hans Datter Kari Jensdatter paa ½ Løb Smør og 6 Kander Malt i Gd: Grimen No: 17 i Schiolds Skibrede, dat: 30 Jan: 1801.

            15. Obl: fra Mons Johannessen Stavenæs paa hans Myndtling Kari Jensdatters

 

1801: 327b

 

Vegne til Michel Danielsen Bouge for 98 rd, mod 1te Pante Ret i ½ Løb Smør og 6 Kander Malt i Gaarden Grim/m/en No: 17 i Schiolds Skibrede, dat: 30 Jan: 1801.

            16. Vilkaarsbrev fra Mons Johannessen Stavenæs paa sin Myndtling Kari Jensdatters Vegne til hendes Moder Kari Thørisdatter paa Aarlig Levekaar af Gaarden Grim/m/en, dat: 30te Jan: 1801.

            17. Obl: fra Willeich Aadsen Nordøen til Commerce Raad Koren for 120 rd, mod 1te Pante Ret i Nordøen under Gaarden Nordanger i Radøe Skibrede, dat: 13de Decbr: 1800.

            18. Obl: fra Michel Michelsen Biørndalen i Schiolds Skibrede til Jon Michelsen Ramsdalen for 100 rd, mod Pant i hans Løsøre, dat: 31te Janvr: 1801.

            19. Afkald fra Simon Monsen nedre Mithun til Ole Olsen Fyllingen for hans Hustrue Lisbet Amundsdatters Arv 45 rd 80 s:, dat: 30te Decbr: 1800.

            20. Contract imellem Johan Hendrichsen og Niels Simonsen Rebslager ang: en Bane Veys Anlæggelse paa Pladsen Nyhavn m: v: dat: 31te Januarii 1801.

            21. Obl: fra Johannes Ellingsen Langeland til Commerce Raad Braage for 100 rd, mod Pant i et Vaanhuus i Store Sandvigen under 2de Rode No: 64, dat: 29de Novbr: 1800.

            22. Aflyst Jens Nielsen Grim/m/ens Obl: til Niels Monsen yttre Brudvig for 40 rd, mod Pant i gd: Grim/m/en No: 17 i Schiolds Skibrede, dat: 8de Jan: 1798, og indfriet efter paategnet Qvittering af 30 Janvr: 1801.

            23. Aflyst Thomas Paulsens Obl: til Frue Jæger for 50 rd, hvorfor har været pantsadt hans Vaanhuus i Store Sandvigen, dat: 5te Maij 1794, efter Qvitering af 12 Janvr: 1801.

 

Bonden Stork Olsen Reqve af Woss lod Møde og fremlagde en skriftlig Kald Seddel af 30te Decbr: f: A:, hvorefter Peder Siursen Kismul er indstevnt at høre Vidner angaaende 16 rd 5 mrk, som han til Citanten skal være skyldig, siden ingen mindelig Foreening imellem dem har været at opnaae ved Forligelses Commissionen, efter den nu fremlagde Forligelses Commissions Attest af 19de Octobr: sidstl:, der tilligemed Kalds Sedlen her indtages:

 Indstevnte Peder Siursen Kismul mødte og sagde: at Parternes Tvistighed reiser sig af Hestehandel imellem hinanden, saaledes, at Citanten har kiøbt og accorderet af Indstevnte {for} 2de heste som han har bekom/m/et, tilsam/m/en \for/ 42 rd, hvorimod Deponenten har bekom/m/et en Hest for {den} 15 rd, og naar disse 15 rd kan blive leqvideret udi hvad Indstevnte har til gode, troede han at Deponenten til gode kom/m/er 27 rd, og naar han erholder disse skal han ikke være uvillig til ikke at kræve Citanten meere. I mangel af at Citanten ikke nu vil tilstaae Sagens rette Sam/m/enheng, saaledes som nu af ham er forklaret, var han nød at begiære den udsadt til næste Maaneds Ting, for ved Vidner at beviise denne sin Contra Prætention.

 

1801: 328

 

 Citanten holdt ufornøden at føre de indstevnte Vidner da Vederparten har tilstaaet Søgemaalet, men Comparenten benægtede Indstevntes Contra Prætention og begiærede det passerede sig beskreven under Bekræftning.

Eragtet:

 Sagen udsættes til førstkom/m/ende Maaneds Ting den 7de April, og skal den forlangte Udskrift blive Citanten meddeelt.

 

Da ingen efter Paaraab havde meere at i rette føre blev dette Maaneds Ting sluttet.

 Saaledes i Dag passeret bekræfter:                 Brandt

Ole Sivertsen               Andfin Olsen                Nils Gulachsen Johan Grybel

 

Næste Dag den 3de Februarii continuerede Maaneds Tinget i Sorenskriverens Huus i Bergen i Overværelse af sam/m/e Laugrettesmænd som i Gaar.

 

Hvorda! Udi Sagen Actor Fogden Unmack contra Qvindemennesket Marthe Olsdatter Holm, blev afsagt saadan

Dom:

 Da Leyermaals Begiengeren Marthe Olsdatter Holm ikke har beviist sin Fattigdom og været uvillig at betale det ringeste i Bøder, saa kiendes for Ret: Marthe Olsdatter Holm bør udrede Leyermaals Bøder til Kongens Casse med 6 rd, som efterkommes 15 Dage efter denne Doms Forkyndelse under lovlig Adfærd.

 

 

 

Extra Ret [1801]:

Aar 1801 den 16de Februarii blev Extra Ret nedsadt i Sorenskriverens Huus i Bergen i Overværelse af de 2de eedsorne Laugrettesmænd: Ole Sivertsen og Anfind Olsen.

 Hvorda! Hr: Amtmand Unmack qva Foged producerede en skriftl: Stevning af 10de d: Maaned med Forkyndelses Paategning, mod Ole Olsen Bernes, Iver Knudsen Kleveland, Anders Olsen Smedvigen Huusmand, med Kone Anne Knudsdatter, for i fællig med hinanden begaaede qvalificerede Tyverier, deels ved bortstiaalne Kreaturer i Aaben Field, deels ved Nævers borttagelse om Natte Tiider i Huus og tildeels Klæder og Madvahre, for herom at anhøre stevnte og ustevnte Vidner samt Dom at modtage til Undgieldelse i Følge Loven.

 End videre fremlagde han Amtets Actions Ordre af 7de d: M: med det derved følgende Forhør af 26de f: M:, der i Sagen er afholdt, og begiærede dernest at den i Sagen beskikkede Defensor Hr: Procurator Hiort Stuvitz ville anmelde sig.

 Proc: Hiorth Stuvitz mødte og producerede til Indlem/m/else i Acten den ham fra Stiftamtmanden Hr: Kammerherre Hauch under 10de d: M: tillagde Actions Ordre i denne Sag, og i hvis Følge han forbeholdt det fornødne for de Paagieldende.

 Af de Paagieldende var nærværende Ole Olsen Bernæs Iver Knudsen, og Huusmanden Anders Olsen Smedvigen, der

 

1801: 328b

 

fra Byens arrest blev afhæntet, og foruden disse, den Sidstes Kone Anne Knudsdatter med sit diende Barn 4 Uger gam/m/elt, og endelig Land Soldaten Johannes Knudsen Kleveland som tilstod at have udstaaet sin Straf af 8 Gange Spitsrod foruden Skades Erstattelse af det Stiaalne; Saa var og tilstæde Klagerne tilligemed de i Sagen indkaldte Vidner.

 Actor bad den tiltalte Kone Anne Knudsdatter fremkaldt for at afgive sin Tilstaaelse hvorvidt hun er deeltaget i Tyveriet.

 Bemeldte Kone Anne Knudsdatter fremstod, der sagde sig at være 28 Aar Gam/m/el, Kone til Huusmanden Anders Olsen Smedvigen og Søster til Iver Knudsen, hvilken igientog saavel sin Broder Iver Knudsens afgivne Forklaring paa 4 Post i Præliminær Forhøret pag: 5, som hendes Mands Tilstaaelse i sam/m/e Forhør pag: 7. angaaende de fra Ole Andersen Klevelands Kiste borttagne Liin Klæder og Fødevahre, med Tillæg at Nøgelen til hans Kammer fandt de ved den Leylighed da de eftersaae deres eget Korn som blev tørket i Tørkehuuset som tilhørte samtlige Klevelands 4 Opsiddere, men {Derpaa} benægtede hun paa Tilspørgende hverken at have været hiemme i sit Huus eller været vidende, da de stiaalne 3de Vædre er bleven slagtede i hendes Huus, men først en Dag eller 2 efter at hun kom hiem, da hendes Mand sagde hende sam/m/e, uden at sige hvem de tilhørte.

 Derpaa fremstod den udi præliminair Forhøret afhørte Ole Olsen Bernæs, for hvem hans Forklaring blev oplæst, {som} han udi bemelte Forhør har aflagt til 1te Post paa pag: 2 og 3, og til 3die Post pag: 5, den han udi et og alt igientog, og som ingen havde ham videre at tilspørge; fremstod

 2den Deponent Iver Knudsen, for hvem hans aflagde Forklaring i præliminair Forhøret pag: 3, til 1te og 2de Post samt pag: 5 til 4de Post, blev oplæst, den han i alle Henseender igientog, og som han benægtede ikke at have begaaet mere end som nu er forklaret, og \da/ ingen havde \ham/ videre at tilspørge, fremstod for det

 3die Anders Olsen Smedvigen, der ligeledes blev forelæst hans Forklaring i præliminair Forhøret pag: 4, {5 og 6} 2den Post angaaende de bortstiaalne Vædre, og ligeledes sin Forklaring udi Forhøret pag: 6 og 7, angaaende det af hans Kone Anne Knudsdatter og Broderen Iver Knudsen begaaede Tyverie af Lin Klæder og føde Vahre, den han i alle Henseender igientog, og da ingen havde ham videre at tilspørge, blev som

 1te Vidne fremkaldet Anders Jacobsen Kleveland, hvis Forklaring udi præliminair Forhøret pag: 7, 8 og 9, blev ham forelæst, som han i et og alt igientog, med Tillæg at denne af Ole Olsen Bernæs til Vidnet aabenbarede Misgierning, skeede paa deres Reise 3 Uger for Juul til Bernestangen som er ½ Mil fra deres Hiem, hvor alleene var tilstæde{t} Deponenten, hans Broder Ole Jacobsen, og den paagieldende Ole Olsen.

 Retten fandt fornøden at tilspørge Vidnet  1: Om han er bekiendt

 

1801: 329

 

at Huusmanden Anders Olsen Smedvigen er i saa fattige Omstændigheder: at den Tanke om at berøve en anden Mand sine Kreature dertil kan have givet Anledning.  Svar: Omendskiønt Huusmanden Anders Olsen er fattig og endnu ikke var kom/m/en videre end faaet nogle Huuse op, og ikke det mindste at dyrke, saa ville hans Naboer ikke have undladt heller at give ham nogen Understøttelse, end at det har været nogen nødvendighed paa saadan Maade at begaae Forbrydelse.

 Da ingen havde Vidnet videre at tilspørge, beedigede han paa lovlig Maade denne sin aflagde oplæste og nu seenere igientagne Forklaring.

 Derpaa fremstod 2det Vidne Ole Jacobsen Kleveland, der ligeledes i et og alt igientog sit aflagde Vidnesbyrd udi præliminair Forhøret pag: 9, ligesom han og var conform med sidste Vidne til den Retten ham givne Qvæstion angaaende Huusmanden Anders Olsens Fattige Omstændigheder, og da ingen havde Vidnet videre at tilspørge beedigede han paa lovlig Maade dette sit aflagde Vidnesbyrd.

 Dernpaa fremstod det i præliminair Forhøret afhørte 3die Vidne Marthe Larsdatter Molvig, som efter at hendes Forklaring udi samme pag: 10 var hende forelæst, igientog hun sam/m/e, og sagde ikke at være meere eller andet bekiendt end det hun ved Forhøret har forklaret, hvorefter hun beedigede sam/m/e sin Forklaring.

 Saa fremstod og det i præliminair Forhøret afhørte 4de Vidne Syvert Nielsen østre Kleppe, som efter at hans Forklaring pag: 11 var ham forelæst, igientog han sam/m/e og beedigede den paa lovlig Maade.

 Endelig fremstod det i præliminair Forhøret afhørte 5te Vidne Ole Olsen Drangevogen, der igientog sin pag: 11 og 12 afgivne Forklaring, og i henseende til den af Retten første Vidne givne Qvæstion angaaende Huusmanden Anders Olsen Smedvigens Fattigdom, forklarede han, at denne just ikke kunde være saa stor, at denne skulle have forledet ham til saa grovt Tyverie, men derimod veed han, at der er dem der faar Almisse af Bøygden der er mindre fattig end denne Anders Olsen. Denne saavelsom Vidnets forrige Forklaring beedigede han paa lovlig Maade.

 Klageren Ellef {Olsen} \Jonsen/ Kleveland fremstod derpaa og igientog sin Vurdering, at den fra ham bortstiaalne sorte og hvide Giedebuk, i det mindste var af Værdie 2 rd, og at samme er ham frakom/m/en imod hans Villie og Vidende, hvilket han i alt bekræftede med Lovens Eed og paa lovlig Maade.

 Saa mødte og Klageren Johannes Johannessen indre Eide, der igientog sin afgivne Vurdering at de 2de ham frastiaalne Vædre tilsam/m/en i det mindste var værd 5 rd, ligesom at de begge var frastiaalet i mod hans

 

1801: 329b

 

Villie og Vidende, dette bekræftede han paa lovlig Maade og med Lovens Eed.

 Endelig fremstod Klageren Anders Rasmussen Hiemvig, der vurderede som før, den ham frastaalne Graae Væder for 1 rd 4 mrk, og at samme er ham frakom/m/en imod hans Villie og Vidende, hvilket han bekræftede med Lovens Eed.

 Actor fremlagde Ole Andersen Klevelands Eedelige Attest med paategnet 2de Vitterligheds Vidner, dat: 13de d: M:, da han formedelst Svaghed og Alder af 84 Aar ikke kunde møde Personlig for Retten, at de ham for omtrent 4 Aar siden af Anders Olsen Smedvigens Kone Anne Knudsdatter og Broder Drengen Iver Knudsen Kleveland, frastiaalne Linnede Klæder samt Kiød og Lys er skeed uden Hans Villie og Vidende, og at Værdien for den opslidte Skiorte, Pudevæhr og Tørklæde er 2 rd 16 s:

 Endelig var og tilstæde Gaardmanden Johannes Knudsen Moe, som bevidnede Rigtigheden af hvad Ole Olsen Bernes har forklaret i Henseende den fra ham bortstiaalne Næver, som er kom/m/en tilstæde, og til Beviis at denne Næver var ham frakom/m/en i en Tiid af 7 Uger, imod hans Vidende og Villie, bekræftede med Lovens Eed.

 Defensor bad ærbødigst at Dommeren ville fremsætte for de afhørte {Vidne} Klagere, Præstens Medhielper Ellev Jonsen Kleveland, Johannes Johannessen Indre Eide og Anders Rasmussen Hiemvig, den forhen af ham for Vidnerne fremsatte Qvæstion, angaaende Anders Olsen Smedvigen og Families Oeconomiske Forfatning.

 Samtlige Klagere forklarede sig gandske overensstemmende med hvad 5te Vidne Ole Olsen Drangevog har \i Dag/ forklaret paa denne Qvæstion, og at den omspurgte Anders Olsen er Huusmand i Udmarken under Alle 4 Gaarden Klevelands Opsiddere.

 Actor begiærede Sagen udsadt til førstkommende Fredag Eftermiddag for at slutte samme til Doms.

Afsagt:

 Sagen udsættes til den forlangte Tiid om Eftermiddagen Klokken 2, og blev de tilforn 3de arresterede ved Laugrettesmændene tilbagebragt i Byens Arrest, og Konen Anne Knudsdatter med Barnet overladt til Broderen Johannes Kleveland til Dom falder i Sagen.

                                                                                                                      Brandt

Ole Siversten               Anfind Olsen

 

 

 

[Extra Ret 1801]

Aar 1801 den 20de Februarii blev Extra Retten igien sadt i Sorenskriverens Huus i Bergen i Overværelse af de 2de eedsorne Laugrettesmænd: Ole Syvertsen og Anfind Olsen

 

Hvorda fremstod ligesom de 2de forrige Rettes Dage, løs og

 

1801: 330

 

ledig for Retten, Ole Olsen Bernæs, til hvem Dom/m/eren fandt fornøden at give følgende Qvæstioner:  1. Om hans Forældre endnu lever, og hvor længe han har været i Tieneste hos Land Soldatt Johannes Knudsen Kleveland?  Svar: Begge hans gl: Forældre, hvoraf Faderen er henimod 80 Aar, er endnu i Live, men er saa fattige at de i de sidste 12 Aar har omgaaet i Bøygden og betlet. Men har ikke meere end ½ Aar været i Tieneste hos Johannes Knudsen Kleveland og har han fra sit 14de Aar været i Tieneste hos adskillige Bønder i Sognet.  2. Om han har begaaet flere Tyverier end de under denne Sag tilstaaede, som er Næveren og den sorte og hvide Giedebuk?  Svar: Ney Deponenten benægter at have udøvet meere end hvad han under denne Sag har tilstaaet.  3. Om han ikke har faaet sin Deel af den slagtede Buk enten i Penge eller paa anden Maade?  Sv: Ney, saadant benægtede Deponenten, naar han undtager at han af det tillavede Kiød tilligemed Huusets øvrige Folk har nydt deraf til Livets Ophold.  4. Om {h} det var af egen Tilskyndelse han fra Johannes Knudsen Moe stial de 3de Voger Næver? sam/m/es Værdie? og deraf ville haft Fordeel? eller han var derom af nogen {tilskyndet} anmodet.  Svar Ney, ingen har anmodet Deponenten om denne Nævers Borttagelse, som tilsam/m/en kan have været af 1 rds Værdie, den han vel havde haft i Sinde at anvende til egen Fordeel, men som han siden har fortrydt, og derfor som tilforn forklaret tilbagebragt sam/m/e.  5. Om han var vidende da Huusmanden Anders Olsen og Iver Knudsen med Soldat *Soldat Johannes Knudsen af Marken hiembragte og hos Huusmanden slagtede de 3de Vædre?  Svar: Ney ikke for efter Gierningen var begaaet og Kiødet var hiembragt til hans Huusbonde, var han vidende om denne Gierning.

 Dernest fremstod atter løs og ledig for Retten Iver Knudsen, til hvem Dom/m/eren forelagde 1te Qvæstion til sidst afhørte Deponent, hvortil han svarede: At det er 3 Aar siden hans Fader døde, men er hans Moder endnu i Live, som lever af Vilkaar; han var 18 Aar gl: da han kom ud at tiene <og er> hans første Tieneste hos Broderen Johannes Knudsen som han har været hos i 2 Aar.  Til 2den Qv: Ney Deponenten benægter at have begaaet flere eller andre Forbrydelser end hvad han under denne Sag har tilstaaet.  Til 3die Qv: conform med sidste Deponent.

 Endelig fremstod ogsaa ligesom tilforn løs og ledig for Retten Huusmanden Anders Olsen Smedvigen, som svarede til 1te Qvæstion i Henseende hans Forældre conform med Broderen Ole Olsen Bernes, og at han i 4 Aar har været gift.  Til 2de Qv: Ney ikke andet eller meere end hvad han under Sagen har tilstaaet.  Til 3die: Jo Deponenten har som forklaret beholdt den eene af Væderne som tilhørte Johannes Johannessen indre Eide, baade med Skind, Kiød og Blod, men de 2de øvrige beholdt Soldaten Johannes Knudsen.  For det 4 tilspurgte Dom/m/eren ham Om Svogeren

 

1801: 330b

 

Iver Knudsen har faaet nogen Deel af de stiaalne \3de/ Vædre?  Ney ikke saavidt Deponenten er bekiendt, i det mindste ikke af den Væder Deponenten beholdt paa sin Part.  5. Om hans Kone Anne Knudsdatter før hun begik det om forklarede Tyverie, sagde saadant til Deponenten, eller det var kort efter? og hvorfor han ikke aabenbarede sam/m/e saasnart han kom til Kundskab derom?  Svar Ney, Deponenten vidste intet om det af hans Kone forøvede Tyverie, før 8te Dage efter \da/ hans Kone aabenbarede ham sam/m/e, og som hun forbød ham ikke at tale derom, er saadant ej heller skeed.

 Actor producerede sin skriftlige Deduction, med ved følgende 3de Bielager, hvormed han indlod Sagen Dom.

 Defensor Proc: Hiort Stuvitz mødte og efter \at/ han her inden Retten havde Giennem læst den fra Actor Hr: Amtmand Unmack, fremlagde Deduction, nedlagde følgende Forsvar for de Tiltalte, i almindelighed denne: at de alle fire ere ved Gaardmand Johannes Knudsen Klevelands Forførelse, som Huusbonde for dem alle, tvungne og veiledede til de begaaede Tyverier; Defensor kalder end og Huusmanden og hans Hustrue, Johannes Klevelands Tienere, fordi Lovene kalder dem saaledes. Til Undskyldning for de Tiltalte vil han først nævne om Ole Olsen Bernes, der efter præliminair Forhørets Udviis og hans egen videre Bekiendelse inden Retten den 16de d: M: har vedtaget hans Forklaring derudi; maae iagttages den uforbeholdne Bekiendelse han i Vennelag og i Sanddruehed har giort for sine {Slegtninger} \Naboer/ og Venner de førte Vidner Anders Jacobsen og Ole Jacobsen Kleveland, og derved denne gode Handling, inden han blev offentlig tiltalt, for saadanne sine Bekiendtere at aabenbare den paa hans Samvittighed hængende Uroe over den begangne Forseelse, maae alletider komme ham til megen Fordeel i den Straf han for denne Forbrydelse kunde fortiene. Hvad Tiltalte Iver Knudsen derimod angaaer, kunde Defensor ikke andet Anmerke, end at han bliver henstillet til den allermindste corporlige Straf som Lovene kan tillade Dommeren at bestem/m/e. End videre er Anders Olsen Smedvigen tiltalt for en Handling som han imod sin Villie men efter forbemelte hans Huusbonde Johannes Knudsen Klevelands Ordre har maattet udføre, hvis ikke han med Familie af denne sin Grund Ejer og Huusbonde /: som Acten viser Johannes er :/ skulle blive Huusvild og brødløs, og denne Tvang vil Dommeren let finde ved Overtanken om hans Jurisdictions Indbyggeres Huusholdningsmaade og Sæder; thi sæt den Gang at en Jorddrot kom til sin Huusmand, der blot havde Huusgrund og befalede ham at han som hans Tiener skulle følge ham ad Skoven og Arbeide hvad Huusbonden befalede ham, mon ikke

 

1801: 331

 

Huusmanden da maatte giøre det for at bevare sin Huus fred og Næring. Videre er Anne Knudsdatter, Huusmanden Anders Olsen Smedvigen[s] Hustrue, tiltalt for et for 4 Aar siden begaaet Tyverie paa Klædevahre i Ole Andersen Klevelands Huus; De Bevisligheder som herom ere frembragte, ere for det meste de Personer som her ere Actionerede, og som ikke kan imedens de er under Action \ved Vidnesbyrd/ hverken reise eller fælde hendes Handlinger. Vel har hun her inden Retten selv tilstaaet det hende paadigtede Factum, men flere Beviser end hendes egen Tilstaaelse desangaaende er ikke fremført. Sammenligner man begge disse ægtefællers fælles Velfærds Fordeel, vil der let findes at den eene ikke har aabenbaret den Andens moralske Feil til Fordeel for deres fælles Velfærd og Formue. Defensor indstillede derfore til Dom/m/erens Skiøn at de alle 4re Tiltalte maae frie findes for Actors Tiltale, og at den tilføyede arrest maae vorde anseet som Straf nok for den liden Uforsigtighed de har begaaet under Tugt og Trudsel af deres Huusbonde Johannes Knudsen Kleveland at være Medvidere udi hans Tyverier, og at den af Actor paastaaede Igield, deels som for ubevisligt oppebaaret Gods, og deels som af de Tiltalte ubenyttet, maatte retournere til Erstatning af Johannes Knudsen Kleveland.

Eragtet:

 Da Tiiden for i Dag var forløben blev denne Sag til Doms Afsigelse optaget til i Morgen Formiddag Kl: 11, som blev bekiendtgiort for de Tilstædeværende Laugrettesmænd og blev saaledes de 3de Paagieldende tilbagebragt udi Byens Arrest.

 Saaledes passeret bekræfter               Brandt

Ole Sivertsen               Anfind Olsen

 

 

 

[Extra Ret 1801]

Dagen derefter den 21de Febr: 1801 blev atter Extra Ret holden i overværelse af de 2de Eedsorne Laugrettes mænd Ole Sivertsen og Anfind Olsen til Doms afsigelse udi Sagen Actor Amtmand og Foged Unmach contra Arrestanten Ole Olsen Bernes med flere

 hvorda! blev i overværelse [af]? Ole Olsen Bernes – Iver Knudsen Kleveland og Huusmanden Anders Olsen Smedvigen der alle var løs og ledig for Retten tilstæde afsagt saadan

Dom

 Efter Klage – egen igientagen Bekiendelse – De Bestiaalnes aflagde tilhiemlings Eed – Vidners Afhør og Sagens øvrige Omstændigheder er  1. den Arresterede Ole Olsen Bernes overbeviist at have

 

1801: 331b

 

i Følge med sin Huusbonde Soldat Johannes Knudsen Kleveland som Hand tiente og dennes Broder Iver Knudsen i aaben mark fanget og slagtet en sort og hviid Gede-Buk, der strax blev Hiembragt til bemelte hans Huusbonde som eene har haft Fordeelen af sam/m/e  Endelig har Hand og fra gaardmand Johannes Knudsen Moe eene bortstiaalet 3de Vaager Næver som Hand af egen Tilskyndelse /: skiønt 7 uger efter Gierningen blev begaaet :/ har tilbagebragt  2. Er den Arresterede Iver Knudsen ikke allene overbeviist at have som meldt i følge med sin Broder Soldaten Johannes Knudsen som Hand tiente og Ole Olsen Bernes paa sam/m/e Tiid i aaben mark fanget og slagtet bemelte Gede Buk, hvoraf Hand heller ikke har haft nogen Fordeel, men end og senere neml: kort før Michaeli forrige aar, i følge med bemelte sin Huusbonde og Svoger Huusmanden Anders Olsen Smedvigen i Klevelands Skov hiemført til Huusmanden 3 Voxne u-klippede vædre som der om Natten er bleven slagtet og Kiødet med Skindene allene deelt imellem Huusmanden og Soldat Johanes Knudsen Endelig er Hand og overbeviist at have for 4 Aar siden i følge med sin Søster Huusmands Konen Anne Knuds Datter borttaget fra Ole Andersen Kleveland 5 á 6 stk Lys og 2 stykker Røged Kød som ikke Hand men {fornemelig} Søsteren nyttede i Huuset  3. Er den Arresterede Huusmand Anders Olsen Smedvigen overbeviist at have før Michaeli siste Aar i følge med sine Svogre Soldat Johannes Knudsen og Iver Knudsen udi *Bierkelands Skov stiaalet og til sig hiemført 3 Voxne uklippede Vædere, der hos Ham blev slagtet og deelt saaledes: at Soldaten Johanes Knudsen beholdt Kiødet – Blodet og Skindene af de 2, og Huusmanden Anders Olsen den tredie Endelig er Hand og overbeviist at have veret Medvidere udi det af hans Kone Anne Knuds Datter fra Ole Andersen Kleveland stiaalne Lin Klæder og Føde Vahre, som alle er forbleven i hans Værge.  4. Er Konen Anne Knuds Dr: overbeviist at have for 4 Aar siden med en funden Nøgel, som Hun kiendte tilhørte Ole Andersen Klevelands Kammer oplukket sam/m/e og af en utillukket Kiste udtaget 1 Lin Lærrets Skiorte – 1 Lærrets Særk – 2de Lin Huer – 1 Tørklæde og 1 Pude Væhr samt noget Kiød og nogle Lys, som alt hos Hende er forbrugt.

 Ved saaledes hver for sig at overveye de 2de første Inquisiters begaaede Forbrydelser vil man finde, uden at igientage Factum, at Forseelsen hos dem er lige stor, skiønt de ikke saa at sige samlet, eller paa en Tiid, har begaaet alle Tyveriene, og derfore medfører disse begaaede Tyverier allene Omstændigheder som vil bestemme Forholdet imellem Forbrydelsens grad og den derfor fortiente Straf, saaledes bliver det alletider en større grad at begaae Tyverie paa smaat Qvæg i aaben mark

 

1801: 332

 

end andre Steder at have udøvet lige Misgierning paa andre Ting, Ratio. den Sikkerhed Eyerne bør have paa sine Kreature, der er Ham saare vigtig, da Hand ikke annerledes kan bevare dem, men til Qualificeret Tyverie at henregne nerverende finder ikke Sted, siden Loven i saa henseende Speciel nevner hvad Kreature det er neml: Hest – Hoppe – Stud eller Koe, naar Tyveriet er Qualificeret, hvilket kommer overeens med Forordningen af 20 Feb: 1789 som udtrykker stort Qvæg at henhøre til grove Tyverier Annerledes end til Simpelt og første gang begaaet Tyverier kan nerverende altsaa ikke henregnes, hvorunder tillige kommer at tages i Betragtning, at Ole Olsen Bernes og Iver Knudsen ere Tieneste Drenge hos Hoved manden Soldat Johannes Knudsen Kleveland ikke har haft nogen Fordeel af det stiaalne og endelig at den første efter Vidnernes Forklaring har aabenbaret Tyveriet til dem og derfore i Relation til Forordningen af 27 Januari 1736 – 5 art: kunde vente Formildelse, hvis Hand ikke senere var befunden i Tyverie af 3 Voger Næver fra Bonden Johan/n/es Knudsen Moe, men derimod er Misgierningen mere Graverende for Huusmanden Anders Olsen Smedvigen som virkelig med Soldaten og dennes Broder Iver Knudsen er gaaet ud i marken for til egen Fordeel at hiembringe Vædere der hos Ham er slagtet, uden at tale om hans medvidere udi det af Konen Anne Knuds Datter begaaede Tyverie af noget Linnet – Lys og Fødevahre, der hos Ham er forbrugt; Hans Fattige Omstændigheder kan ikke kom/m/e i Betragtning til nogen Formildelse, omendskiønt den stiaalne Væder er fortæret i hans Huusholdning og ikke solgt, da Nøden ikke efter Vidnernes Forklaring, hos Ham har veret saa stor, og saa Haard Nøds Tilfælde er endnu ikke indtruffen i den norske Stat. Endelig bliver og det af Konen Anne Knuds Datter for 4 Aar siden begaaede Tyverie af nogle Lin Klæder at Ansee som Simpelt og første gang begaaet Tyverie med gien{tage}\gielde/lse af Kosternes Verdie til den bestiaalne Ole Andersen Kleveland.

 I Følge Forordningen af 3de Juni 1796 Anmærkes, at under denne Sags Behandling og Førelse intet unødvendigt Ophold har funden Sted.

 Thi Kiendes for Ret: Arrestanterne Ole Olsen Bernes og Iver Knudsen Kleveland bør hensettes til Arbeyde i Bergens Tugt og Manefacteur Huus hver paa Sex maaneder  Huusmanden Anders Olsen Smedvigen bør ligeledes hensettes til Arbeyde i Bergens Tugt og Manefacteur Huus paa Et Aar samt erstatte Klageren Johannes Johannesen Indre Eide den ham tilhørende men frastaalne Væder med 2 rd 48 s.  Huusmands Konen Anne Knuds Datter bør ligeledes indsettes i Bergens Tugt og Manefacteur Huus paa 2 maaneder samt erstatte den bestiaalne Ole Andersen Kleveland 2 rd 16 s for den opslidte Skiorte – Pude Vahr og Tørklæde samt forbrugte Lys og Kiød, men in natura til bemelte Ole Andersen Kleveland at tilbagelevere Særken og 2de Huer.  Endelig bør samtlige Inquisiter hver for sig betale de paa deres Varetægt og underholdning i Arresten samt

 

1801: 332b

 

Transport til Bergen medgaaende Omkostninger skadesløs. Den idømte Skades Erstatning udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og det øvrige efterkommes under Adfærd efter Loven

 Efter at Dommen var for de 3de nerværende Inquisiter oplæst declarede de samtlige tilligemed Huusmanden Anders Olsen Smedvigen paa sin Kone Anne Knuds Datters Vegne, at Hun ogsaa tilligemed dem var fornøyet med den afsagde Doms Indhold og hvorefter de fra Retten blev tilbagebragt i Byens Arrest.

 og saal: at vere passeret bekrefter                   Brandt

Ole Sivertsen               Anfind Olsen

 

 

 

Præliminair Forhør [1801].

Aar 1801 den 6te Martii blev præliminair Forhør i Anledning af Provsten Fritzners Angivelse til Amtmanden Fogden Unmack af 20de Febr:, geleidet med Amtets Skrivelse til Sorenskriveren af 24de nestefter, foretaget \i Overvær af 2de Vit: Vid: H: Lohrman og Gund: Olsen/ over udcomanderet Matros Torger Abrahamsen fordi at han ilde skal have behandlet sin kiødelige Moder Malene Hansdatter, til hvilken Ende saavel han som alle øvrige Vedkom/m/ende som Klagen kunde Give Anledning til ved Skibredets Lensmand var indkaldet. Klagen og Amtets Skrivelse bliver Acten vedhæftet.

 Derpaa fremstod Moderen Malene Hansdatter 63 Aar gl: tilligemed sin gamle blinde Mand Abraham Monsen 62 Aar gl: for hvem Provsten Fritzners Angivelse blev forelæst, den de under megen Vemodighed benægtede at være \u/sandfærdig, da de aldrig har klaget over sin Søn Torger Abrahamsen, ligesom de ikke mindre beklagede sig over de Lidelser, de som betlefærdige Folk i dette onde Veir har lidt ved at comparere her for Retten. Hvad der egentlig er passeret imellem dem og deres Søn er følgende: Da baade de og Sønnen Torger Abrahamsen, der er gift og har 2 Børn paa 7 og 1 ½ Aar, er til Leje udi et Huus under Gaarden Store Milde, hvor de ikke har nogen Jord at bruge eller leve af, ville Sønnen Torger Abrahamsens Kone Anne Magnesdatter gaae ud paa Bøygden for at udbede sig noget til Livs Ophold, hvilket Manden ikke ville tillade, da han i den Sted ville selv fare ud for at fiske, og for Børnene ikke skulle være uden Tilsyn ville han at Konen i det Sted skulle blive hiem/m/e, og som der ved denne lille Ueenighed, hvorover Børnene tillige skreg, af Deponentinden Malene Hansdatter blev givet Moderen Medhold siden deres Nød var stor, har hendes Søn ikke giort videre end uden mindste Beskadigelse taget hende i Trøyen for at afholde hende fra at melere sig videre imellem hvad han og Kone kunde have at afhandle, og som dette er passeret for mere end 14 Dage siden har det ikke seenere været paatænkt, skiønt

 

1801: 333

 

hun den samme Dag var harm derover, og \som/ hun havde et ærende til sin Søster Elie Hansdatter Jellestad, fortalte hun hende og dennes Datter Berthe Rasmusdatter det passerede og viste dem det Stæd hvor hun var bleven taget, som vel muelig kunde ved nøye Eftersyn være noget blaat, men flere har hun hverken fortalt eller vist saadant, ligesom begge Forældrene declarerede at de aldrig til denne Tiid har haft nogen Aarsag til at klage over deres Søn Torger Abrahamsen.

 Derpaa fremstod den udskrevne Matros Torger Abrahamsen 29 Aar gl:, som forklarede at være gift og have 2 smaae Børn, og tilstod at have i Overilelse mod sin Moder forholdt sig saaledes som af *hendes (hans?) Forældre nu er forklaret, hvilket han inderlig fortrød, og var overbevist om, at samme var ham af hans Moder tilgivet, særdeles da Anledningen til samme var for mere at spare de Ubehageligheder hans Kone maatte lide ved at betle end han ved paa Søen at kunde naae sam/m/e Hensigt.

 Endelig fremstod Konen Elie Hansdatter Jellestad tilligemed sin Datter Berthe Rasmusdatter, der forklarede: at de erindrer sig for en 14 Dage siden, at den gl: Kone Malene Hansdatter kom til dem i et ærinde med at faae lappet et Par gl: Skoe, og som de selv spurgte hvordan hun levede fortalte denne gl: Kone hvad som var passeret imellem hende og hendes Søn, der bestod udi det sam/m/e som hun i Dag har forklaret, og da de besaae den gamle Kones Bryst, fandt de at samme paa den eene Side var noget blaat; men at enten denne gamle Kone var kom/m/en til dem i denne Henseende eller forlangt at blive besigtiget, forholder sig ikke med Sandhed.

 Flere mødte ikke; men igientog som før disse gamle Folk sine Beklagelser over de Lidelser de i disse Dage og endnu vedholdende Storm har maattet lide ved 4 stive Søe Miles Reise \frem og tilbage/ har maattet lide, hvor de endnu som saa yderlig fattige Folk har maattet lejet med sig 2de Mennesker, hvorfore de haabede sig denne Reise godtgiort, enten af Provsten Fritzner som en uberettiget Klager, eller af det Almindelige. Videre bad disse gamle sygelige og elændige Folk tilført: at som deres Søn Torger Abrahamsen er udcom/m/enderet tilligemed en yngre Broder Abraham Abrahamsen 18 Aar gl:, som er de eeneste der ved Arbeide og Fiskerie har kundet fremskaffe Føden til 7 Mennesker, saa i Tilfælde at deres bemeldte yngste Søn ikke skulle blive frie, saae disse gamle, svage Mennesker og smaae Børn sig udsadt for reent at omkom/m/e.

Eragtet:

 Det passerede skal saasnart mueligt blive beskrevet og Amtet tilsendt.

                                                                                  H Lohrman.     Gunder Olsen.

 

1801: 333b

 

 

 

[Maaneds Ting 1801 i Bernestangen]

Aar 1801 den 9de Martii blev holden Maaneds Ting i Bernestangen, i Overværelse af efterskrevne 4 eedsorne Laugrettesmænd: Johannes Ellefsen Bernæs, Jon Olsen ibid, Knud Johannessen ibid, og Ellef Larsen ibidem.

 

Hvorda først blev publiceret følgende Documenter:

            1. Skiftebrev efter afg: Mons Johannessen Gietrem, sluttet 22de Decbr: 1800, hvorved 1 Pund 8 M/ark Smør 21 1/3 Kander Malt i gd: Gietrem No: 63 i Hosanger Skibrede er vurderet for 180 rd og saaledes udlagt:  1. Til Stervboe Enken Marthe Andersdatter 16 M/ark Smør, 10 2/3 Kd: Malt for 90 rd,  til hver af Sønnerne Johannes og Ole Monssønner 4 M/ark Smør og 2 2/3 Kd: Malt for 22 rd 3 mrk,  og til hver af Døttrene Marthe, Kari, Anne og Ingebor, 2 M/ark Smør og 1 1/3 Kd: Malt for 11 rd 1 mrk 8 s:

            2. Bygselbrev fra Ole Erichsen Fyllingsnes til Askild Steffensen paa 18 M/ark Smør og 6 Kander Malts Landskyld i Gaarden Fyllingsnæs No: 45 i Echanger Skibrede, dat: 20de Febr: 1801.

            3. Afkald fra Anders Jacobsen Kleveland for hans Hustrue Kari Rasmusdatters Arvemidler, {dat:} 34 rd 48 s:, dat: 2den Jan: 1801.

            4. Skiøde fra Knud Bergesen Jelvig og Søn Lars Knudsen til Iver Johannessen Børtvedt paa 1 Pund 9 3/10 M/ark Smør og 37/80 Faars Landskyld i Gaarden Jelvig No: 81 i Hosanger Skibrede, dat: 24de Febr: 1801.

 

Berge Larsen Aasgaard contra Lars Olsen ibidem.                  vide Fol: 321.

 Citanten Berge Larsen Aasgaard, mødte, i rette æskede Sagen og paastod Dom efter forhen nedlagde Paastand.

 Proc: Hiort Stuvitz mødte for Lars Olsen Asgaard og vedblev paa hans Vegne det han udi sit forrige Indlæg af 8de Decbr: 1800 har sagt om den i Retten producerede Forligelses Commissions Attest. Comparenten bad Dom/m/erens Opmærksomhed paa Attestens 1te Siide 2de sidste Linier, og 2den Siide de 6 første Linier, saa vil han finde at Lars Olsen Aasgaard er den Mand der aldrig til nogen bestemt Tiid har forbundet sig at bortflytte Huuset. Der er i Forligelses Commissionens Attest saa megen Tvetydighed, at Dom/m/eren vil have Møye for at udfinde hvad den meener, og hermed indstillede han og Sagen til Dom.

 Sagen blev til Doms optagen.

 

Ole Olsen Skare mødte selv for Retten og fremlagde en udtagen Stevning af 4de Febr: sidstl:, hvorved han til et Tings Vidnes Erhvervelse har indstevnt Ole Pedersen Tvedt eller Biskopshavn at høre Vidner med videre som Stevningen formelder, der efter Paategningerne findes lovlig forkyndt for alle Vedkomende.

 Procurator Hiort Stuvitz mødte for den tilkaldte Ole Pedersen Tvedt, som selv var ved Retten nærværende, og sagde: at de begge ville svare til Sagen

 

1801: 334

 

naar Citanten frembringer sine Vidner, med Contra Qvæstioner til disse Vidner.

 Citanten fremstillede de indstevnte Vidner Magne Amundsen Rølland og Anders Magnesen Weland, hvilke blev betydet Eedens Forklaring og formanet til Sandheds Udsigende i denne Sag, og fremstod som

            1te Vidne Magne Amundsen Rølland 55 Aar gl:, som \aflagde Eed og/ forklarede: at Vidnet om Natten imellem den 11te og 12te Junii afvigte Aar, tilligemed det 2det indstevnte Vidne Anders Magnesen Weland, kom ind i Ole Pedersen Tvedts Huus i Biskopshavn i Lysningen {og} \om/ Morgen, og ved Vidnets Ankomst laae Citanten Ole Olsen Skare paa Bordet i Skiænkestuen, og efter at Vidnet var ankom/m/en, kom tillige Ole Siursen Echnesvog, Johannes Olsen Biørndal og Askild Larsen Echnæs, som efter at de 3 forskiellige Gange havde banket paa den Stues Dør hvori Ole Pedersen Tvedt laae, kom {Ole} han ind i Skienkestuen og tappede Øll til de Folk som begiærede sam/m/e, og sadt {Værten} Ole Olsen Skare sig ned og drak Øll med dem, og derpaa begiærte Ole Skare {en} ½ Pegel Brændevin {so} hvortil Værten Ole Biskopshavn svarede: at han sælger ikke halvgale Folk Brændevin.. Paa Ole Biskopshavns Spørsmaal svarede Vidnet: at Ole Skare lagde Hænderne paa Ole Biskopshavns Skuldre, og venlig tilspurgte ham hvorfor han ikke ville Skienke Brændevin for ham, og derpaa søgte Ole Biskopshavn at føre Ole Skare ud af Døren, hvilket denne imodsadte sig, og da dette passerede stod de andre 3 Mænd som var i Stuen ved Døren, og derved kom de alle 5 til sammen, og da de skildtes af, saae Vidnet at Ole Biskopshavn[s] Skiorte var sønderreven, men ej hvem af de tilstædeværende giorde sam/m/e, ikke heller saae Vidnet at Ole Biskopshavn var blodig; derefter gik Ole Biskopshavn ind i sin {egen} anden Stue og byttet Skiorte, og derpaa kom han ind igien og fremviste den sønderrevne Skiorte for de tilstædeværende og indstevnte Bye Fiskere, som Ole Biskopshavn bad de ville føre med sig, som de giorde.

 videre vidste Vidnet ikke at forklare, thi blev han dimitteret.

 Derpaa fremstod det

            2det indstevnte Vidne Anders Magnesen Weland 38 Aar gl:, som efter aflagde Eed forklarede: i et og alt enstem/m/ig med første Vidne med Tillæg: at da Ole Biskopshavn ville føre Ole Skare ud af Døren, stod denne imod, og da Ole Skare holdt den anden i Skulderen saae Vidnet at Ole Biskopshavns Skiorte revnede ved det at han svingede paa sig for at slide sig løs fra Ole Skare, og i øvrigt var Vidnet conform med første Vidne.

 Ellers forklarede baade dette og 1te Vidne: at Ole Skare ville stille Ole Biskopshavn tilfreds da denne var i Ueenighed

 

1801: 334b

 

med de andre i Stuen værende frem/m/ede Personer, og at dette Aleene var Anledningen til den imellem Ole Biskopshavn og Citanten opkomne Ueenighed.

 Da Citanten ikke havde meere at tilspørge Vidnerne begiærede han dette Tings Vidne sluttet og sig beskreven meddeelt, som Retten lovede.

 

Proc: Hiort Stuvitz mødte for Ole Pedersen Tvedt giestgiver i Biskopshavn, og tilkiendegav: at han ved skriftlig Stevning af 19de Janvr: sidstl: har indkaldet Ole Siursen Echnesvog, Askild Larsen Echnes og Johannes Olsen Biørndalen til Doms Lidelse efter Stevningens Formeld som han nu med Forkyndelses Paategning producerede, der blev oplæst. Videre producerede Comparenten Attest fra Forligelses Commissairen Sogne Præsten Hr: Blichfeldt dat: 1te Decbr: 1800, som han bad oplæst og taget ad acta som skede. Som Beviis og Oplysning til denne Sag producerede Proc: Stuvitz, det i Stevningen omtalte Tings Vidne af 27de Novbr: 1800, og han ville videre fornemme om de indstevnte møder.

 De 3de indstevnte mødte, og benægtede hvad de i denne Sag er indstevnt for, som de med Vidner tilbød sig at afbevise.

 Procurator Hiort Stuvitz bad afhørt som godvillig mødende Vidner Magne Amundsen Rødland og Anders Magnesen {Røl}\Wæ/land, som han fremstillede.

 Af de fremstillede Vidner fremstod,

            1. Magne Amundsen Rølland som efter at han havde aflagt Lovens Eed forklarede: at Vidnet tilligemed det 2det mødende Vidne Anders Magnesen Rølland, Natten imellem 11te og 12te Junii sidstl. kom ind i Ole Biskopshavns Huus, og strax efter Vidnerne kom de 3de indstevnte Mænd ind i Skienkestuen og spurgte efter Huusets Folk, hvortil blev svaret at Værten sc: Citanten laae og sov i den anden Stue, hvorpaa de Indstevnte gik ud og banket paa Døren, dog ikke overdreven, og forlangte en Kande Øll, og efter at de Indstevnte havde banket 3de Gange paa Døren kom Citanten ind, {s}og skienkede en Kande Øl, og erindrer ikke {Citanten} \Vidnet/ hvad da blev talt imellem Parterne, men allene at de Skiendtes noget sammen, og derpaa reiste de Indstevnte deres Vey igien, og saae Vidnet ikke at nogen af de indstevnte lagde Haand paa Citanten eller slog ham.

 Derefter fremstodet det

            2det godvillig mødende Vidne Anders Magnesen Wæland, som efter at være formanet til Sandheds Udsigende, aflagde Lovens Eed og forklarede: i et og alt enstem/m/ig med det første nu afhørte Vidne.

 Procurator Stuvitz for Sagsøgeren paastod Dom i Sagen efter de førte Bevisligheder

 

1801: 335

 

med saadan Demonstration, at da de Indstevnte har været indrøm/m/et fra Citantens Side den Fordeel at føre Vidner ved denne Rettergang, synes det at Sagen fra deres Siide kan være oplyst, og videre Udsættelse maae dem nægtes. Citanten indlod altsaa Sagen til Dom med Paastand: at Ole Siursen Echnesvog, Askild Larsen Echnes og Johannes Olsen Biørndal, maae en for alle og alle for een vorde tildømt for deres overbeviste skammelige Handling Natten imellem den 11te og 12te Junii 1800, med Overfald og Blod Slag paa Citanten, at udrede Volds Bøder 3de 40 Lod Sølv, saa og at udrede Bøder til Hosanger Præstegields Fattig Casse 5 rd og endelig at erstatte Citanten dette Søgemaals Bekostninger med 30 rd, og dermed indlod Sagen Dom.

 De Indstevnte benægtede Citantens Paastand, men derimod paastod Citanten mulcteret for dem tillagde Beskyldning, og at erstatte dem Kost og Tæring for denne dem urettelig paaførte Sag, og dermed indlod de Sagen Dom.

 Sagen blev optagen til Doms.

 

Da ingen efter 3de *Uraab (Udraab) havde mere at i rette føre blev Tinget sluttet og Retten hævet.

 Saaledes passeret bekræfter               Brandt

Johanes Elefsen Bernes  John Olesen Bernes Knut Johanessen Bernes  Ellef Larssen Bernes

 

 

 

Aastæds Sag [1801] paa Gaarden Mossevold i Hosanger Skibr:

Aar 1801 den 10de Martii blev Aastæds Retten sadt paa Gaarden Mossevold i Hosanger Skibrede og betient ved Sorenskriveren i Overværelse af efterskrevne 4 af Fogden Hr: Amtmand Unmack opnævnte eedsorne Laugrettesmænd: Johannes Steffensen Hatland, Jacob Ellevsen Lohne, Steffen Olsen Galteland og Lars Iversen Søre Mieldstad.

 Hvorda! Knud Guttormsen Rachnæs mødte selv for Retten og producerede hans udtagne Stevning af 20de Dec: f: A: med Dom/m/erens paategnede Beram/m/else til i Dag, hvorved han har indstevnt Leylænding og Bygselmand Jon Olsen Mossevold \at lide Dom/ til for ham som Ejer, Odelsberettiget og

 

1801: 335b

 

Boeslids mand, at fravige og rydiggiøre hans paa Bygsel brugte og beboende Halvedeelen af Gaarden Mossevold, imod at erholde sine udgivne Bygselpenge tilbage, med videre som Stevningen indeholder. Videre fremlagde Citanten Attest fra Forligelses Com/m/issionen, som viiser at mindelig Forliig forgieves har været forsøgt. Stevningen og bemelte Attest for Retten oplæst, og lagt ad acta.

 Derefter fremlagde Citanten et Skiftebrev efter hans afdøde Moder Brithe Knudsdatter nedre Rachnæs, oprettet 12te Decbr: 1793, og tingl: 28de Maij 1794, hvorved han for Arv er udlagt 18 Marker Smør og 12 Kander Malts Landskyld udi Gaarden Mossevold, som Indstevnte bruger og beboer.

 Endelig producerede Citanten en Gienpart eller Reversal af det af hans Morfader Knud Ellefsen Rachnæs til indstevnte Jon Olsen under 4de Martii 1786 udstædde Bygselbrev, paa omstevnte og Citanten nu tilhørende Part af Gaarden Mossevold; Hvorefter Comparenten under Forbeholdenhed af sin lovlige Ret, ville forvente hvad Vederparten haver at fremføre.

 Indstevnte Jon Olsen Mossevold mødte personlig for Retten og {fremlagde} \anviste/ en til ham af Citantens Morfader nu afdøde Knud Ellevsen Rachnæs under 4de Martii 1786, udstædde Bygsel Seddel paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malts Landskyld i Gaarden Mossevold, tingl: 23de Maij 1787, som viser: at han, neml: Comparenten for sin og Hustrues Levetiid maae bruge og beboe bemelte Anpart af Gaarden Mossevold, og derfor paastod Comparenten ved Dom at vorde frifunden for Citantens Tiltale, da han i modsadt Fald med Hustrue og Børn maatte nødes at gribe til Betlestaven.

 Citanten fremstillede de Indstevnte Vidner Ellef Siursen og Haldor Bergesen øvre Rachnæs, Ole Olsen Hustruelie og Niels Olsen Mossevold, som han begiærede tagen i Eed og tilspurgt:  1: Om de veed at Citanten er Boeslidsmand og lejer Huus?  2. Om de veed at Citanten før Juul afvigte Aar lovlig har udsagt Indstevnte for ham at fraflytte og ryddiggiøre Gaardeparten Mossevold inden første Fardag dette Aar, imod at erholde sine udgivne Bygselpenge tilbage?

 Samtlige fremstillede 4 Vidner, blev derpaa formanet til Sandheds Udsigende, hvorpaa de med opragte Fingre Aflagde Lovens Eed, og fremstod som

            1te Vidne Niels Olsen Mossevold 67 Aar Gam/m/el, som forklarede til 1te Qvæstion: at han veed at Citanten som er gift og har et lidet barn er Boeslidsmand, og *han (har?) ingen Jord at

 

1801: 336

 

bruge, men lejer Huus hos en Huusmand her i Skibredet.  Til 2den Qv: Svar: at Citanten i Overværelse af Vidnet og det 2det Vidne Ole Olsen Hustruelie, nogle Uger for Juul afvigte Aar, udsagde Indstevnte at ryddiggiøre og fraflytte Gaardeparten Mossevold til Faredag dette Aar, imod at tilbage betale ham hans udgivne Bygselpenge med 12 rd.

            Som 2det Vidne fremstod Ole Olsen Hustruelie 52 Aar Gammel, som forklarede til 1te Qvæstion: conform med 1te Vidne. Til 2den Qvæstion var Vidnet ligesaa enstem/m/ig med 1te Vidne, da han med Citanten og 1te Vidne var nærværende da Udsigelsen skeede.

 Derefter fremstod

            3die Vidne Ellef Siursen Rachnes 39 Aar gl:, som svarede til 1te Qvæstion conform med 1te Vidne.  2det Qvæstion blev frafaldet.

 Endelig fremstod som

            4de Vidne Haldor Bergesen Rachnæs 58 Aar gl:, svarede til 1te Qvæstion enstemmig med de forrige Vidner.

 Da Citanten ikke havde meere at tilspørge Vidnerne blev de demitteret.

 Citanten derefter nedlagde saadan Paastand: At Indstevnte Jon Olsen Mossevold ved Dom vorder tilfunden, til første Fardag efter Loven for ham som Ejer og Boeslidsmand at ryddiggiøre og fraflytte Comparentens Odels Jord 18 M/ark Smør og 12 Kander Malts Landskyld i Gaarden Mossevold, imod at erholde Bygselpengene tilbage betalt af Citanten med 12 rd, men at Indstevnte derimod bliver tilfunden at erstatte denne Processes Omkostninger skadesløs.

 Indstevnte Jon Olsen begiærede denne Sag udsadt nogen Tiid, for til sin Rets fremme at udtage Contra Stevning.

Eragtet:

 Sagen blev med begge Parters Samtykke udsadt til Maaneds Tinget i Bergen den 7de April førstkom/m/ende.

 {Saaledes passeret bekræfter:}

 Derefter blev over denne Sags Forretning giort følgende Beregning:

Rettens Gebyhr                                                                                              1 rd 3 mrk 4 s

For første Dags Forretning                                                                             3

Diet Penge paa Stædet                                                                       1

Dito paa Reisens 5 Mile frem og tilbage á 16 s. Milen                               5

Skyds fra Sorenskriverens Hiem til Aastædet 2 ½ Miil

med 4 Mand og Baad til Søes á 12 s: Milen pr: Mand                         1  -  1  -   8

Skydsen tilbage anskaffer Citanten.

For 4 Vidner at afhøre                                                                             3

De 4 Laugrettesmænd hver 1 mrk 8 s.                                                1

                                                                                                                      --------------------

                                                                                              Tilsamen          9 rd       12 s.

som Citanten nu betalte og hvoraf Laugrettet fik sin Deel.

 

1801: 336b

 

 

 

Præliminair Forhør [1801]

Aar 1801 den 1te April blev udi Sorenskriverens Huus i Bergen holden præliminair Forhør over Drengen Anders Iversen Fieldstad i Overværelse af de 2de Vidner Hans Lohrman og Niels Gullachsen Brekhuus, alt paa Grund af Klage fra Rebslager Christopher Stoltz, der var geleidet med Skrivelse fra Amtet under 24de passato og hvorefter til i Dag er indkaldet saavel Tyvs Arrestanten bemelte Dreng Anders Iversen, som Klageren Stoltz, Rebslager Grung og Bager Herman Lodding. Klagen med Amtets Skrivelse følger forhøret vedhæftet.

 Derpaa fremstod løs og ledig for Retten Drengen Anders Iversen Fieldstad, som forklarede at være 18 Aar gammel, begge hans Forældre ere døde, Faderen for 6 Aar og Moderen for 2 Aar siden, har tilforn for adskillige Tyverier af denne Ret været dømt til 3 Maaneders Tugthuus Arbeide, men forblev i alt paa Tugthuuset udi et Aar, hvor han blev undervist i sin Christendom og der stod til Confirmation.

 Klageren Rebslager Christopher Stoltz var nærværende og forklarede: at han ved sidstl: Nye Aars Tider antog Drengen Anders Iversen paa Prøve i sin Tieneste, men efter at han havde været 2de Maaneder i sam/m/e, og blev angivet at være urigtig kom/m/en til noget Tobak, som han solgte paa Toldboden, samt at have fravendt ham et Pude vahr af Værdie 4 mrk, af Drengens egne Seng Klæder, som han har faaet tilbage tilligemed et 4 Favners Toug af Værdie 4 mrk og en Tollekniv af Værdie 8 s:, som han og har faaet tilbage, var det han skilte sig ved ham, hvor Drengen fik Tieneste hos Rebslager Grung, og der har han udi Deponentens Navn hos Bager Herman Laading forlangt og bekom/m/et 17 stk Rugbrød av Værdie til 2 mrk stk, som Drengen efter Sigende skal have ved at stiele en Baad paa Vaagen, ført ud paa Landet, men da Drengen er bleven tilbagebragt havde han i Behold 4 Brød som Deponenten har faaet tilbage {og} \med/ 3 mrk 15 s: i Penge, 2de Brød skal han have fortæret men de 12 stk, skal han have solgt paa en Stavanger Jegt for 8 s: Stykket, og det er alt hvad Deponenten har at angive, ligesom han om forlanges kan beedige den paa disse stiaalne Koster satte Taxt.

 Derpaa fremstod Rebslager Jacob Grung, som forklarede: at det er circa 3 Uger siden Drengen Anders Iversen af ham blev antaget i Tieneste paa Prøve til førstkom/m/ende Paaske, da han sagde at kom/m/e fra Rebslager Stoltz, hvor han ikke havde begaaet noget, men formerkede Deponenten endog samme Aften

 

1801: 337

 

at denne Dreng var hengiven til Tyverie, da han i et Ærinde paa den Tyske Viinkielders Billiard stial en hvid Kugle, som han solgte til en af Deponentens andre Drenge for 3 s:, men som derved er bleven sin Ejer tilbageleveret, saa har han og stiaalet fra Deponenten et Torske Garn af Værdie i det allermindste 12 rd, men som Deponenten har faaet tilbage efter at Drengen var kommen af hans Tieneste, da det fandtes i hans Kiste endelig har han og formerket, at denne Dreng har faaet Lejlighed i Følge med en Arbeidsmand at stiæle en sort Kofte, som ved Hiemkomsten blev angivet, og hvorover Deponenten bortjagede ham af sin Tieneste og videre er ikke Deponenten bekiendt, da det fra Bager Laading udtagne Brød er skeed efter han er kom/m/en af hans Tieneste.

 Fra Bager Laading blev indleveret hans Pro Memoria til Retten af Dags Dato, hvorudi han melder: at ikke han men hans Bager Dreng Ole Ellefsen er vidende angaaende de til Rebslager Stoltz udtagne Brød, i saa Henseende fremstod Bager Drengen Ole Ellefsen 21 Aar gl: som forklarede: at i Dag 14 Dage [siden]? om Morgenen Klokken 6, kom Drengen Anders Iversen og bad Deponenten fra sin Mad Moder Mad:me Stoltz, som var i Forlegenhed for Brød, at levere sig 18 stk, tilligemed den beste Sek som hørte Stoltz til, hvilket ogsaa skeede, men om Formiddagen derpaa Klokken 10 Slæt fornam de at dette var urigtig, da Rebslager Stoltzes rette Bud kom og forlangte det sam/m/e, med Oplysning at denne Dreng Anders Iversen ikke længere var i hans Tieneste, videre er Deponenten ikke bekiendt, og kostede hver af Brødene 32 s:, ligesom Sekken ogsaa var af Værdie 2 Mark Danske.

 Derpaa forklarede Drengen Anders Iversen Fieldstad: at da han kom ud af Tugthuuset begav han sig paa Landet til sin Broder Siur Iversen Blom, der selv er Arbeidsmand, men hos hvem han var ½ Aar for Kost og Klæder, fra ham kom han til en Bonde ved Navn Ole Houchøen, der er Gaardmand, og hvem han tiente i 6 Uger for Kost og Løn, men som denne havde lidet selv, maatte han søge sig anden Lejlighed, og fra denne kom han til Rebslager Stoltz ved sidste Nye Aars Tider i hvis Tieneste han blev antaget som Rebslager Dreng med 6 rd Løn Aarlig og Kost, hvorpaa han intet har at klage, da han i det heele fik god Pleje, men tilstaaer at have allerførst stiaalet fra ham et 4 Favners Toug, som han engang havde med sig i Byen for at sælge, men som det ikke blev af tog han det med tilbage hvor Ejeren har faaet igien. Dernest stial han fra Stoltz en Tollekniv, som han ligeledes har faaet tilbage efter at den var funden i hans Giem/m/e, Dernest Pudevahret af hans egen

 

1801: 337b

 

(framhald frå side 336a)

 Saaledes i Dag passeret bekræfter:

Johannes Stephensen Hatland,  Jacob Elevsen Lohne

Stephen Olsen Galtheland,  Lars Iversen Mielstad

 Dette henhører til Aastæds Sagen paa Mossevold, begyndt Fol: 335, og er skeed af *Feitagelse ved at omvende 2de Blade paa engang.

 

 

(framhald frå side 337a)

Seng, som ligeledes er bleven tilbageleveret, efter at det er funden i hans Giem/m/e. Endelig tilstaaer han og at have ved en Lejlighed da han var et Ærinde i Bergen for sin Husbonde stiaalet af en Baad ved Muren, hvorudi ingen Mennesker var tilstæde en liden Pakke bestaaende af 1 ½ Alen Lærret, ½ Al: blaat Klæde og 6 Marker Blade Tobak, hvoraf han aleene af Tobakken har solgt til en ubekiendt Bonde fra Oster Fiorden 4 M/ark Tobak for 6 s: Marken, men er de øvrige 2 M/ark tilligemed Klædet og Lærredet endnu i Behold i hans Kiste. Flere Tyverier benægter Deponenten at have begaaet i den Tiid han var i Rebslager Stoltzes Tieneste, men da han strax blev antaget paa Prøve i Tieneste hos Reebslager Grung, hvorom ingen Løn endda var accorderet, og han nød Kost og Pleje upaaklagelig, tilstaar han \al/ligevel at have selv sam/m/e Aften udi et ærinde paa den Tydske Vinkielders Billiard faaet Lejlighed uden at nogen formærkede det paa et Skab at borttage en hvid Billiard Kugle, som han solgte til en af de andre Rebslager Drenge for 3 s:, men som hans Huusbonde efterspurgte samme, og der opkom Oplysning om samme tilstod han Tyveriet, og maatte selv bringe Billiard Kuglen tilbage, hvor Ejeren lovede han fri for Straf omendskiønt en saadan Kugle naar den er nye koster 2 rd. Ligeledes tilstaaer han at have fra bemelte Rebslager Grung stiaalet et fint Torske Garn, som hang i Reberbanen, og som kunde være en 40 favner langt, hvilket skeede om Aftenen uden at nogen saae det, og forvarede han samme i sin Kiste for ved Lejlighed at sælge samme, da han ville anvende Pengene til Klæder, men er dette Torskegarn, da det ved Undersøgelse er som meldt funden i hans Kiste, bleven tilbageleveret. Endelig tilstaar han og, at da han en Aftenstund var sendt et ærende til Byen fra sin Huusbonde med en arbeidsmand for at hænte Brænde, fant han Lejlighed af en Baad som laae ved Muren, hvori ingen Mennesker fandtes, at borttage en halvslidt sort Hardanger Trøye, som for at skiule tog under sin anden iklædde Trøye, men da han kom hiem og saadant blev formærket af hans Husbonde Grung, jagede denne ham af sin Tieneste; Morgenen derpaa da Deponenten vidste: at hans forrige Husbonde Stoltz skulle hænte Brød hos Bager Laading benyttede han sig af denne Kund-

 

1801: 338

 

skab og usædvanlig tidlig om Morgenen forlangte samme, med Sigende, at Stoltz dertil var trængende, og at han maatte bekom/m/e 18 stk Brød i Stoltzes beste Sæk, som da han havde faaet dem bar han dem ned i en gam/m/el Baad som laae ved Altona Gaarden og med denne tilligemed et Par Aarer som stod i Bolverket roede ud af Fiorden til Qvarven, hvor han traf en Mand fra Stavanger som han ikke kiendte, til hvem han paa Vandet, da det var meget stille Veir tilbød og solgte ham 12 stk Brød for 8 s: stk, skiønt denne Mand gierne ville haft alle de øvrige, derfra begav han sig Gielte Fiorden op efter hvor han om Natten laae hos en Huusmand 1 Miils Vey fra Bergen, men som han ikke veed Navn paa, derfra tog han Vejen om Herløe til Blom hvor han fæstede sig i Tieneste hos en Bonde fra et andet Stæd, som han heller ikke veed Navn paa, men som han havde været paa Gaarden Blom i 2de Dage inden han kunde kom/m/e i den belovede Tieneste, var det at Lensmand Schielanger ankom der til Stædet, efterspurgte ham og førte ham til Sandvigen hvor han endda havde i Behold 4 stk Brød og af de solgte 3 mrk 15 s. som Rebslager Stoltz tilligemed Sekken tog til sig. Baaden som han Ankom til Gaarden Blom med blev der opdraget paa Land og Aarene taget i Forvaring, med Sigende at samme skulle blive besørget indbragt til Bergen. Meere end de nu angivne, omforklarede og tilstaaede Tyverier benægtede Deponenten at have begaaet, og havde intet imod den af Klagerne paa de Stiaalne Koster sadte Taxt.

 Da intet videre for denne Gang var at forhandle, blev dette Forhør sluttet, underskreven og skal med første blive Amtet tilsendt.

Brandt  H Lohrman.  Niels Gullachsen.

 

 

 

[Maaneds Ting 1801]

Aar 1801 den 7de April blev holden Maaneds Ting i Sorenskriverens Huus i Bergen og Retten betient med efterskrevne 4 eedsorne Laugrettesmænd: Ole Sivertsen, Anfind Olsen, Niels Gullachsen og Johan Grybel.

 

Hvorda først allerunderdanigst blev publiceret følgende Kongl: Forordninger og Placater:

            1. Placat angaaende at den i Norske Lovs 1 – 22 – 19 art: fastsatte Kongens Sægt, maae for Eftertiden bortfalde. dat: 31te Octobr: 1800.

            2. Forordning angaaende Qvarantaine Indretningerne, samt de Forholds Regler som de Søefarende der anløbe Havne og Kyster i Kongens Riger og Lande bør iagttage, saavel som de Pligter der paaligge de vedkom/m/ende Embeds Mænd og øvrige Undersaatter i denne Henseende. dat: 14de Novbr: 1800.

            3. Placat angaaende nye udmyntede To Skillingers Omløb. dat: 4de Febr: 1801.

 

1801: 338b

 

            4. Rappels og Pardons Patent for dem af Land og Søe Etaten i Danmark og Norge som befinde sig Udenlands og komme tilbage inden dette Aars Udgang, dat: 20de Febr: 1801.

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter, saasom:

            1. Skiøde fra Lars Andersen Bierkeland til Stadshauptmand Kahrs paa 18 ¾ Marker Smør og 12 ½ Kande Malts Landskyld i Gaarden Grindem No: 52 i Radøe Skibrede, dat: 30te April 1801.

            2. Deelebrev efter afg: Kone Ingebor Ambiørnsdatter Horvig, af 4de Decbr: 1800, hvorved i Gaarden indre Horvig No: 85 i {Mielde} Arne Skibrede, er udlagt:  1. Til Enkemanden Hans Monsen 12 M/ark Smør 7 Kd: Malt for 72 rd.  2. Til Datteren Marthe Andersdatter Søraas 6 M/ark Smør 3 ½ Kande Malt for 36 rd.  3. Til Datteren Ingebor Andersdatter gift med Daniel Olsen Almaas 6 M/ark Smør 3 ½ Kd: Malt for 36 rd.

            3. Skiøde fra Daniel Olsen Almaas til Ole Knudsen Aastvedt paa 6 M/ark Smør 3 ½ Kande Malt i Gd: indre Horvig No: 85 i Arne Skibrede, dat: 1te April 1801.

            4. Obligation fra Ole Knudsen Søraas til Mons Hansen Westerlien for 82 rd mod Pant i 12 M/ark Smør og 7 Kander Malt i Gd: indre Horvig No: 85 i Arne Skibrede, dat: 1te April 1801.

            5. Obl: fra Commerce Raad Koren til Johan Gabr: Bøye for 199 rd mod Pant i Gaarden Kollevogen i Herløe Skibr:, dat: 26 Febr: 1801.

            6. Obl: fra Com/m/erce Raad Koren til Johan Gabr: Bøye for 199 rd mod Pant i Garden Heggernæs i Herløe Skibr: dat: 26 Febr: 1801.

            7. Bygselbrev fra Mons Johannessen Stavenæs til Jon Tørrissen paa ½ Løb Smør og 6 Kander Malt i gaarden Grim/m/en No: 17, i Schiolds Skibrede, dat: 31te Janvr: 1801.

            8. Bygselbrev fra Frue Hofagentinde Krohns til Lars Olsen paa 2 Pund Smør i Gaarden Bontvedt No: 32 i Schiolds Skibrede, dat: 21de Martii 1801.

            9. Obl: fra Lars Olsen Bontvedt til Ole Andersen Unneland for 80 rd mod Pant i Løsøre, dat: 4de April 1801.

            10. Obl: fra Ulrich Frid: Busk til Hofagentinde Krohns for 1190 rd mod Pant i hans Søeboder i Store Sandvigen No: 72, dat: 4de April 1801.

            11. En Qvittering paa Johan Henrich Hampes Obl: udstæd 20de Novbr: 1799 til {Johan Henrich Hampe} Hans C: Morchman og Proc: Kahrs for 1120 rd, for derpaa til Morchman til Afdrag afbetalte 320 rd, Qvitteringen dat: 11te Decbr: 1800.

            12. Obl: fra Johan Henrich Hampe til Hans Tanck paa Wedick & Wendels Vegne i Amsterdam for 900 rd, mod 2den Pante Ret i Debitors Vaanhuus i Bergen, og hans Huuse Vaaning med Have under Kalfaret, dat: 28de Febr: 1801.

            13. Skiøde fra Michel Johannessen Mieldem til hans Søn Anders Michelsen paa ½ Løb Smør ½ Tønde Malt i Gd: Mieldem No: 47, i Arne Skibrede, dat: 7de April 1801.

            14. Skiøde fra Michel Nielsen Berge til Peder Ellefsen paa 1 Pund 3 M/ark Smør ¼ Td: Malt i Gd: Berge No: 82 i Lindaas Skibrede dat: 11 Martii 1801.

 

1801: 339

 

            15. Obl: fra Peder Ellefsen Berge til Ellev Pedersen Seim for 198 rd, mod Pant i Gaarden Berge No: 82 i Lindaas Skibrede, dat: 11 Martii 1801.

            16. Skiøde fra Ellef Pedersen Seim til Michel Nielsen Berge paa ½ Løb Smør og ½ Huds Landskyld i Gd: Seim No: 51 i Alenfit Skibrede dat: 11 Martii 1801.

            17. Vilkaarsbrev fra Michel Nielsen Berge til Ellef Pedersen Seim og Hustrue paa endeel Leve Vilkaar af Gaarden Seim, dat: 11te Martii 1801.

            18. Obl: fra Michel Nielsen til Ellef Pedersen Seim for 160 rd mod Pant i Gd: Seim No: 51 i Alenfit Skibrede, dat: 11 Martii 1801.

            19. Skiøde fra Commerce Raad Koren til Stork Knudsen paa 9 M/ark S:r og 9 Kander Malts Landskyld i Gd: Nordanger i Radøe Skibr: dat: 3de April 1801.

            20. Obl: fra Stork Knudsen til Commerce Raad Koren \for 150 rd/ mod Pant i Gaarden Nordanger i Radøe Skibr:, dat: 3 April 1801.

            21. En Qvittering paa Johan Hagelsteens Obl: af 1te Martii 1798, til Diderich Hagelsteen og Sødskende stor 4500 rd, for derpaa til Diderich Hagelsteen til Afdrag afbetalte 300 rd, dat: 22 Febr: 1801.

            22. Deelebrev efter afg: Lisbet Olsdatter Kleveland af 13de Martii 1801, hvorved er udlagt:  1: I Gaarden Kleveland No: 26 i Hosanger Skibrede: Til Enkemanden Ole Andersen Kleveland 5 2/5 M/ark Smør og 10 4/5 Kander Malts Landskyld for 45 rd  og Til Sønne Sønnen Anders Jacobsen Kleveland 3/5 M/ark Smør 1 1/5 Kd: M: for 5 rd.  2. I Gaarden yttre Eide i Echanger Skibrede er udlagt: Til Sønne Sønnen Niels Olsen indre Eide 3 Marker Smør 1 Kande Malt for 10 rd.  Til Sønne Sønnen Jacob Olsen Hole 3 Marker Smør 1 Kande Malt for 10 rd.  Til Sønne Datteren Lisbet Olsdatter 1 ½ M/ark Smør ½ Kande Malt for 5 rd.  Til Sønne Sønnen Ole Jacobsen Kleveland 3 M/ark Smør og 1 Kande Malt for 10 rd.

            23. Aflyst Anders Hatlesen Burchelands Obl: til Mad:me Anne Cathrine Bruus, stor 290 rd hvorfor pantsadt en Part i Gd: Burcheland No: 13 i Mielde Skibrede, dat: 17de Martii 1798, og indfriet efter paategnet Qvittering af 4de April 1801.

            24. Skiøde fra Anders Hatlesen Burcheland til Henrich Bruus paa 1 Pund 3 M/ark Smør 18 Kander Malt i Gaarden Burcheland No: 13 i Mielde Skibrede, dat: 4de April 1801.

            25. Bygselbrev fra Henrich Bruus til Anders Hatlesen paa 1 Pund 3 Mark Smør og 18 Kander Malt i Gaarden Burcheland No: 13 i Mielde Skibrede, dat: 7de April 1801.

            26. Afkald fra Lars Nielsen Seim til hans Værge Gullach Gullachsen Seim for Arv 26 rd 49 s: dat: 18 Martii 1801.

            27. Afkald fra Hans Jensen Sæbøe til Værgen Anders Hansen Alver for 48 rd 16 s: dat: 9 Martii 1801.

            28. Skiøde fra Johannes Diderichsen Worland til Stadshauptmand Kahrs paa 3 ½ M/ark Fisk og 1 1/3 Kd: Malt i Gaarden Worland No: 18 i Sartor Skibrede, dat: 4de April 1801.

            29. Skiftebrev efter afg: Ole Olsen Samdal sluttet 13 Oct: 1800, hvorved i Gaarden Samdal No: 36 i Schiolds Skibrede er udlagt:  1. Til

 

1801: 339b

 

Panthaversken Frue Etatz Raadinde Krohns ½ Løb Smør for 350 rd  2. Til Panthaveren Engel Torgersen Brathuus ½ Løb Smør for 350 rd.

            30. Skiftebrev efter afg: Peder Monsen Smøraas, sluttet 18de Martii 1801, hvorved 17 ½ M/ark Smør og 1/8 Hud i Gaarden Smøraas No: 40 i Schiolds Skibrede er vurderet for 100 rd og udlagt til Sønnen Hans Pedersen.

            31. Skiftebrev efter afg: Steffen Olsen Søraas, sluttet 15de Decbr: 1800 hvorved Boets Jordegods 2 Pund Smør og 2 Mæler Malt i Gaarden Søraas No: 69 i Arne Skibrede er saaledes udlagt:  1. Til Panthaveren Mons Johannessen Blindem 1 Pund Smør og 1 Mæle Malt for 150 rd  2. Til Stervboe Enken Marthe Andersdatter 12 M/ark Smør og 6 Kander Malt for 75 rd.  3. Til Sønnen Ole Steffensen 3 3/7 M/ark Smør og 1 5/7 {M/ark} Kd: {Smør} Malt for 21 rd 2 mrk 9 s:  4. Sønnen Anders Steffensen 3 3/7 M/ark Smør og 1 5/7 Kd: Malt for 21 rd 2 mrk 9 s:  5. Datteren Ingebor 1 5/7 M/ark Smør 6/7 Kd: Malt for 10 rd 4 mrk 4 s.  6. Datteren Dordi lige Anpart for 10 rd 4 mrk 4 s.  7. Datteren Stephana lige Anpart for 10 rd 4 mrk 5 s:

            32. Skiftebrev efter afg: Myndtling Halvor Halvorsen Nødenæs oprettet 13 Decbr: 1800, hvorved er udlagt til Broderen Ole Halvorsen 1 ½ M/ark Smør og 5/6 Kd: Malt i Gaarden Udhelle i Radøe Skibrede for 7 rd 2 mrk.

            33. Skiftebrev efter afg: Barbro {Ols}\Mons/datter Turøen, sluttet 17de Decbr: 1800, hvorved i Gaarden Hiertaas No: 76 i Herløe Skibrede, er udlagt  1: Til Kiøbmand Henrich Bruus 12 M/ark Smør for 40 rd.  2. Til Stervboe Enke{n}\manden/ Jacob Christophersen Thurøen 10 ½ M/ark Smør for 35 rd.  3. Til Datteren Ingebor Jacobsdatter 9 M/ark Smør for 30 rd.

 

 

 

Aastæds Sag [1801] paa Mossevold anlagt af Knud Guttormsen Rachnes

contra Jon Olsen Mossevold                Fol. 335.

Proc: Friele mødte for Jon Olsen Mossevold og fremlagde et skriftl: Indlæg af Dags Dato tilligemed den deri paaberaabte Copie af det Jon Olsen meddeelte Bygselbrev hvis Original han anviste, og i Henhold dertil indlod Sagen Dom.

 Citanten Knud Guttormsen Rachnes var nærværende, som efter at han havde *at *han *havde anhørt af Retten oplæse det nu indleverede Indlæg, benægtede han samme, refererede sig til de{t} fra hans Side fremlagde Documenter og nedlagde Paastand, og indlod ligeledes Sagen under Dom.

 Den af Indstevnte foreviste Originale Bygsel Seddel blev med Paategning tilbageleveret.

Eragtet:

 Sagen blev med begge Parters Samtykke optaget til Doms Afsigelse paa Som/m/er Tinget for Hosanger Skibrede Løverdagen den 16de Maij førstkom/m/ende.

 

 

 

Ole {Olsen} Pedersen Tvedt contra Ole Olsen Skare              Fol. 326.

 Procurator Friele mødte for Ole Olsen Skare og fremlagde et fra hans Side ved Maaneds Tinget i Bernestangen den 9de Martii sidstl: erhvervet Tingsvidne, der viser: at Citanten som en uroelig og ufredelig Mand har uden Aarsag overfaldet sine Giester, og paa en fornærmende Maade anfaldet Indstevnte, som blot har søgt at beroelige ham og afværge hans truende Ubehageligheder. Comparenten paastod

 

1801: 340

 

altsaa *Comparenten (Indstevnte) friefunden for dette ubeføyede Søgemaal og Citanten derimod tilfunden for sit Forhold at udrede Bøder, samt at give Indstevnte i Kost og Tæring for denne Ret 10 rd og hvormed han under alle lovlige Forbeholdenheder indlod Sagen Dom.

 Proc: Stuvitz mødte for Citanten og protesterede imod at det nu i Retten fremlagde Tings Vidne ikke paa nogen Maade kan eller bør reflecteres ved denne Sags Paadøm/m/else fordi Citanten Ole Pedersen ikke er stevnet at høre noget Søgsmaal mod sig som Lovens 1te – 4 – 1te Art: og 2den Art: 1te Membrum saa tydelig foreskriver at bør skee naar nogen skal Domfældes. Siden sidste Session i Sagen har Citanten funden fornøden under 20de Martii 1801, at udfærdige Continuations Stevning til videre Oplysning, og hvilken Stevning han nu producerede med Forkyndelses Paategning, samt efter dens Oplæsning inden Retten bad Sagvolderen {op}\paa/raabt.

 Proc: Friele svarede kortelig: at da det fremlagde Tings Vidne viser, at Citanten er stevnt til at høre de Vidnesbyrd derudi findes, og dette Tings Vidne tiener til at vise Urigtigheden af Citantens Sigtelse, saa kan Indstevnte ikke formeenes til sit Forsvar at giøre Brug deraf i denne Sag. I Henseende til den fremlagde Continuations Stevning, hvis Rigtighed Comparenten benægtede, da maatte han giøre Dommeren opmerksom paa at der efter samme intenderes nye Vidner førte, uden at de forhen afhørte Vidner ere stevnte til at paahøre sam/m/e, og da denne Fremgangs Maade strider mod Lovens 1te – 13 – 13 art: saa paastod han Continuations Stevningen ved Rettens Kiendelse afvist.

 Proc: Stuvitz begiærede Stevningens Fremme og Vidnerne afhørte, og til den Ende fremstillede som 1te godvillig mødende Vidne Pigen Giertrud Erichsdatter Kleven, der forhen har aflagt eedelig Vidnesbyrd i denne Sag under 27de Novbr: 1800, for hvilken tilligemed de andre fremstillende Vidner, Comparenten bad fremsadt til Besvarelse sine skriftl: Qvæstioner, som han nu fremlagde, af Dags Dato.

 Proc: Friele vedblev sin Exeption, da ingen af de i det fremlagde Tings Vidne {stev} førte Vidner er stevnte at høre nye Vidnesbyrde som nu attraaes, alt under Forbeholdenhed af Indstevntes Ret.

 Proc: Stuvitz svarede: at omendog den skeede Benægtelse mod Vidne Førelsen kunde finde Skin af Lovmedholdighed, saa har det været Citanten notorisk ugiørligt at stevne de ved Tings Vidnet førte Vidner, naar han

 

1801: 340b

 

ikke som forhen er sagt er kaldet til at høre deres Beviisligheder i Sagen, og saaledes ubekiendt om deres Opholds Sted. Comparenten vedblev Sagens Fremme og det fremstilte Vidne afhørt.

Eragtet:

 Saa længe Citanten ikke agter i Dag efter den udtagne Vidne Stevning at føre andre Vidner end de tilforn i denne Sag afhørte, kunde samme ham ikke nægtes; og hvorfore fremstod det tilforn i denne Sag afhørte Vidne Tieneste Pigen Giertrud Erichsdatter Kleven, som blev formanet til Sandheds Udsigende, det hun lovede, og hvorpaa hun under sin tilforn i denne Sag aflagde Eed, svarede til de i Dag fremlagde skriftl: Qvæstioner saaledes:  Til 1te Qvæstion: at det var ved den nederste Bords Ende i Skienkestuen som hendes Huusbonde Ole Pedersen afførte sig den omvundne Skiorte, og hvilken han leverede til de 2de afhørte Vidner Fiskerne Mons Guttormsen og Anders Olsen.  Til 2den Qvæstion: Svar: bemelte Skiorte har fra den Tiid den blev leveret til bemelte Fiskere og end nu til i Dag været i deres Giem/m/e.  Til 3die Qvæstion: Jo Vidnet vedkiender sig den nu af de bemelte 2de Fiskere i Retten foreviste Skiorte, som befandtes sønderreven fra Hals Kragen af heel ned efter, med nogle smaae ubetydelige Blodflekker, og er ikke denne Skiorte tilføyet nogen Forandring fra den Gang den som meldt blev de 2de Fiskere overleveret.  4de Qvæstion blev frafaldet.  Som 5te Spørsmaal begiærede Citanten dette Vidne tilspurgt: om det ikke var hende som tilbragte ham en anden Skiorte at paatage i den afførtes Sted? Svar: Jo som omspurgt.

 Videre fremstod det forhen afhørte Vidne Fiskeren Mons Guttormsen, som under sin forhen i Sagen aflagde Eed svarede til 1te Qvæstion, Conform med sidste Vidne.  Til 2den Qv: Den omspurgte Skiorte, som paa engang blev leveret Vidnet tilligemed Fisker Anders Olsen har dog fra den Tiid og til nu været i den sidstes Giem/m/e.  Til 3die Qvæstion conform med sidste Vidne.  Til 4de Qvæstion: Svar: Vidnet fornam ikke just hvorudi de Ord bestod som Ole Skare brugte imod Ole Pedersen videre end som han tilforn har forklaret, men veed nu at det var Ole Skare som først tog i Hals Kragen paa Citantens Skiorte, og hvorover de øvrige hialp til saaledes at Skiorten derved blev som forevist sønderreven, og hvorover Citanten søgte at faae ham ud af Huset, i øvrigt referede Vidnet sig til sin forhen aflagde Forklaring. Vidnet blev derpaa demitteret,

 og igien fremstod Fiskeren Anders Olsen, som under sin forhen i Sagen aflagde Eed forklarede:  Til 1te Qv: conform med sidste Vidne.

 

1801: 341

 

Til 2den Qvæstion, ligeledes conform med sidste Vidne, med Forandring at den omspurgte Skiorte har aleene fra 12te Junii sidstl: til denne Dag været i Vidnets giem/m/e.  3de og 4de Qv: conform med sidste Vidne.

 Proc: Friele benægtede hvad disse Vidner har forklaret til Fornærmelse for Indstevnte, og ellers vedblev sit forrige.

 Proc: Stuvitz for Citanten troede at Sagen ved denne i Dag holdte Session er saa tilfulde oplyst, at hans under 2den Febr: nedlagde Paastand ved Dom kiendes ved Magt, og med Vedblivelse af denne Paastand med yderligere Forlangende af 6 rds Tillæg udi Processens Omkostninger, indlod han Sagen Dom.

 Sagen blev til Doms optagen.

 

<Udi Sagen> Berge Larsen Aasgaard contra Lars Olsen Aasgaard, blev afsagt saadan

Dom:

 Har Indstevnte som Forliget af 3die April 1798 udviser forbundet sig at flytte sin Huuse bygning eller Boe, som skulle hindre Citanten, sluttelig i det Dags Lys han ikke bør betages, saa er det klart at denne Forpligtelse engang maae opfyldes. Forgieves har saavel Citanten ventet over 3 Aar, som seenere indkaldet Indstevnte at møde for Forligelses Comissionen, og endelig forundt ham under Sagen Opsættelse, til i Mindelighed at faae denne Tiid bestemt, men som intet har frugtet saa Kiendes for Ret: Lars Olsen Asgaard bør under 16 s: Mulct til Lindaas Fattig Casse for hver Dag han 15 Dage efter denne Doms Forkyndelse sidder samme overhørig, og ikke paa egen Bekostning har borttaget eller fløttet den in qvæstione værende Huuse Bygning eller Boe 2de Alen længere fra Citantens Huus, end det nu staar, samt herforuden at betale Citanten i Sagens Omkostninger 4 rd og til Justitz Kasse 1 rd, for ikke efter Indkaldelse til Forligelses Commissionen at have \mødt/ eller bevist noget lovligt Forfald.

 

Stork Olsen Reqve contra Peder Siursen Kismul.                    Fol. 328.

 Citanten Stork Olsen Reqve, iretteæskede Sagen og begiærede Indstevnte Paaraabt.

 Efter Paaraab mødte ikke Indstevnte, thi begiærede Citanten Tings Vidnet sluttet og sig beskreven meddeelt, som Retten bevilgede.

 

            34. Aflyst et Bygselbrev udstæd af Jan von der Lippe til Jens Hagelsteen paa Grunden til et Vaanhuus m: v: paa Aarestads Grund, dat: 17de April 1758, efter Sønnen Hans Hagelsteens Forlangende, da hans Fader nu ved Døden er afgaaen.

            35. publiceret Christine Sal: Henrich Jorges Bygselbrev til Hans Hagelsteen paa Grunden til et Vaanhuus og Mølle m: v: paa Gaarden Aarestads Grund, dat: 6te Febr: 1801, med Reversal.

 

1801: 341b

 

 Fra Kam/m/er Raad Dahl blev i Anledning af foranmelte Bygsel Seddel fremlagt hans Modsigelse og Protest imod samme af 4de hujus, som inden Retten blev oplæst.

 Procurator Balchen som havde indleveret til Publication i Dag saavel Afdøde Mad:me Christine Jorges udstædde Bygselbrev af 6te Febr: d: A: til Hans Hagelsteen, som en ligelydende Gienpart deraf med derpaa tegnet Revers, paa Anordningsmessig stempl: Papir, samt ligeledes indleveret til Aflysning Jan von der Lippes Bygselbrev af 17de April 1758, til bemelte Hans Hagelsteens Fader Jens Hagelsteen, erfarede nu, at fra Hr: Kam/m/er Raad Dahl var til Retten fremsendt Protest af 4de d: M: mod Bygselbrevets Publication, men da Protesten ikke fra Hr: Kammer Raaden, Geleidet med saadanne Beviisligheder der kunde hiemle ham Adgang til de Rettigheder som Hr: Kam/m/er Raaden har behaget at anføre, hvis Indhold Comparenten in totum benægtede, som blottet for alt hvad man kaldte juridisk Bevis, saa vil Hr: Kammer Raaden tillade at Comparenten staar i den Formeening, at Protesten ikke naaer den forønskede Virkning; hvorfor Proc: Balchen paa forbemelte Hans Hagelsteens Vegne paastod saavel det indleverede Bygselbrev publiceret, protocolleret og paategnet, da Afdøde Mad:me Jørges (Jorges) som Udstæder deraf havde fuldkom/m/en Disposition og Raadighed at bortfæste de Grunde og Marker m: m: som ere benævnte i forbemelte Bygselbrev, hvoraf følger, at Hr: Kam/m/er Rd: Dahl paa ingen Maade er berettiget at kuldkaste den Afdøde Mad:me Jørgeses (Jorgeses) Handling i denne Henseende, som den forhen til Hans Hagelsteens Fader udstædde Bygsel Seddel udslettet; og som en Følge heraf paastod Comparenten fremdeeles den af Hr: Kam/m/er Rd: Dahl formerede og til Retten fremsendte Protest aldeeles forkastet, saaledes, at sam/m/e i ingen Henseende skal kunde hindre Hans Hagelsteen i sine Rettigheders Udøvelse, og saaledes var Comparenten Rettens Kiendelse forventende.

Eragtet:

 Da den af Hans Hagelsteen nu til Tinglysning fremkomne Bygsel Seddel af 6te Febr: sidstl: er forsynet med Gienpart, hvorpaa den Fæstendes paategnede Reversal findes anført og saaledes overensstem/m/ende med Forord: af 27 Novbr: 1775, 10 §, fant Sorenskriveren ingen Grund til at kunde nægte Originalens Tinglysning og {Rettens} \Reversens/ Forevisning inden Retten, da sam/m/es Kraft og Virkning paa anden Maade bliver at afgiøre, og hvortil Kam/m/er Rd: Dahls lovlige Ret reserveres ham; thi blev som meldt bemelte Bygsel Seddel nu inden Retten publiceret.

 

1801: 342

 

 

Ole Olsen Watle af Mielde Skibrede mødte og tilkiendegav at have ved lovlig Varsel til i Dag ladet indkalde Johannes Johannessen Sundland for 3de Aars tilgodehavende Vilkaar af Gaarden Sundland i alt af Beløb 17 rd 2 mrk 8 s: og som ingen mindelig Foreening har været at opnaae ved den Anordnede Forligelses Com/m/ission, som den nu af Citanten fremlagde Attest af 4de hujus udviiser, har ingen mindelig Foreening været at opnaae i denne Sag.

 Indstevnte Johannes Johannessen Sundland mødte personlig og vedtog lovlig Varsel, og nægtede ikke for, at være Citanten skyldig udi det paastevnte Vilkaar til 3die Maij førstkom/m/ende den Summa 15 rd, for 3de Aar, og som han tilforn har anbuden ham disse Penge skiønt ikke den fulde Summa paa engang, saa troede han sig at være urettelig indkaldet her til Retten, og til end yderligere Beviis herom var det nu han inden Retten tilbød ham til Afdrag paa denne Summa 9 rd, og Tiid til den øvrige Rest, uagtet Indstevnte har Contra Prætioner.

 Citanten Ole Olsen Watle fremlagde Indstevntes til ham under 3die Junii 1795 udgivne {Bygsel Seddel} Vilkaarsbrev, hvorpaa findes afskreven 12 rd 3 mrk 8 s:, og følgelig er han meere skyldig end de tilstaaede 15 rd, ikke destomindre var han villig nu til Afdrag at modtage de Anbudne 9 rd, under Reservation af hans Ret til det øvrige Manglende, hvortil han ikke ville findes uvillig at forunde ham en Tiid af 5 á 6 Uger, og derfore begiærede han Sagen udsadt til førstkom/m/ende Som/m/er Ting for Mielde Skibrede.

 De anbudne 9 rd blev derpaa af Citanten imodtaget, og Sagen udsadt til den forlangte Tiid.

senere Forligt

 

Hr: Amtmand Unmack qva Foged tilkiendegav at have ved mundtlig Varsel ladet indkalde nogle af Biergerne saavel af Lindaas som Herløe Skibreder med Vidner at afgive Forklaring hvor det af dem sidst i Aaret 1799 biergede Tømmer Stokker var skeed, for derefter i overensstem/m/else med Loven at kunde ved Dom eller Kiendelse bestem/m/e deres Andeel, saavel som Ejeren der efter Avertissement i de Berlingske Aviser og det der anmelte Mærke er forefunden afmærket paa de biergede Tøm/m/er Stokker med saadant Mærke N1M (NIM), den anden sin Andeel, hvilken han efter Skrivelse til Hr: Brand Directeur Rolfsen i Bergen og Hr: Stifts Provst Brun at uddeeles til fattige Lods Enker.

 Af Biergerne mødte Iver Simensen Østrem og Lasse Andersen Bersvig begge af Lindaas Skibrede, og af Herløe Skibrede Mons Magnesen Henøe, og Jacob Hansen Henøe.

 De første fremstillede som

            1te Vidne

 

1801: 342b

 

Peder Monsen Rebnor, som aflagde Lovens Eed og forklarede paa Tilspørgende: at det udi Slutningen af Aaret 1799 i Lindaas Skibrede biergede Saug Tømmer er funden i aaben Søe, ligesom {de} han har fornum/m/et at det allermeste af dette Tømmer var M/ærket N1M (NIM).

 Dernest fremstod

            2det Vidne Lars Magnesen Leerøen som aflagde Eed og forklarede, sig gandske overensstem/m/ende med sidste Vidne.

 De mødende Biergere af Herløe Skibrede fremstillede derpaa de

2de Vidner Niels Lassesen Sand og Ole Monsen Sulen, som aflagde Lovens Eed og forklarede: at det Tømmer som i Aaret 1799 blev bierget ved Henøe, Sulen og flere Stæder under Herløe Skibrede blev alt funden i Aaben Søe uden for de fleste Skiær, ligesom de erindrer sig med Vished at have observeret at de fleste Stokker var mærket N1M (NIM).

 Amtmanden begiærede Sagen udsadt formedelst andre præsserende Forretninger til i Dag 14 Dage for da at bringe den til endelig Slutning.

 Sagen udsættes paa Forlangende til Tirsdagen den 21de April førstkom/m/ende.

 

Told Procureur Schnabel som anordnet Sagfører for Johannes Andersen Gierstad mod Rasmus Jonsen, Johannes Olsen med flere fra Gierstad fremlagde en skriftl: Stevning af 27de f: M: som i Følge Kaldsmændenes Paategning er for Vedkommende lovlig forkyndt. Ligesaa fremlagde han Stiftets høye Ordre af 2den Febr: sidstl: til denne Sags Anlæg og Udfør. Videre Sub Litr: A, den passerede Hiemtings Act i Sagen begyndt 4de Martii og sluttet ved Dom 25de April f: A:, samt et derved hæftet Vidne Forhør af 4de Febr: nest forhen. Ligesaa Sub Litr: B, Bergens Stifts Ober Rettes Doms Act begyndt 12te Maij og sluttet ved Dom 3 Junii f: A: med derhos hæftede 3de Bielagere Sub No: 1, 2 og 3. Endelig Høyeste Rets allerhøyeste ergangne Doms Act i ermelte Sag af 25de Octobr: f: A:, hvortil han sig refererede og derefter udbad at saavel de indstevnte Cautionister som Parter og paagieldende Johannes Andersen Gierstad der nu fra Byens Arrest var hidhentet og her for Retten tilstæde, maatte afhøres hvad enhver af dem i Følge Stevningen kan have til Sagen at svare, og i sær udbad Comparenten, at den ved Stifts Ober Rettes Doms Acten under No: 1 ved hæftede Originale Caution af 2den Aug: f: A: maatte for Udgiveren oplæses og deres Declaration indhentes.

 De tilforn i denne Sag indgaaede Cautionistere neml: Steffen Jensen Grove Farbroder til den paagieldende Johannes Gierstad, Haldor Hammerspladsen, ubeslegtet med Paagieldende, og bruger kun en bygslet Plads, Michel Andersen

 

1801: 343

 

Halland Broder til Paagieldende og Selvejer, samt Jens Johannessen Gierstad Søn til Paagieldende og ligeledes Selv Ejer, vare tilstæde, for hvem saavel deres tilforn under 2den Aug: 1800, som en seenere af Dags Dato forfattet Caution, som de nu fremlagde, blev forelæst, og efter at sam/m/e var dem betydet tilbød de 3de af dem, men ikke Haldor Larsen Hamerspladsen at underskrive og opfylde sam/m/e, hvorfore ogsaa kun de andre 3de nu inden Retten underskrev \og forseglede/ sam/m/e.

 De indstevnte som tilforn har været Klagere i denne Sag neml: Rasmus Jonsen, Johannes Olsen og Johannes Monsen Gierstad og Ole Andersen Weaae, var tilstæde, som efter at de havde anhørt den af de 3de nu underskrevne Cautionistere indgangne Borgen og Caution, svarede de alle enstemmig at de ikke paa nogen Maade kunde antage sam/m/e, deels for disse Cautionistere ikke har noget at hæfte ved, og deels, naar de troer at deres Liv kunde være i Fare ville end ogsaa al Caution i saa Tilfælde være overflødig og derfore reserverede de sig deres Ret imod enhver som kunde være given den Magt at sætte den Paagieldende Johannes Gierstad paa frie Fod; men for at vise at deres Agt ikke er enten Hevn eller at Johannes Gierstad skulle lide længere paa sin Person, vil hans Frieheds Betagelse som til denne Tiid, skulle de foreslaae, siden de er vidende at Hans Majestæt i denne Tiid behøver Folk baade til Lands og Vands at han da med første Transport blev nedsendt til Kiøbenhavn, under Forpligtelse ikke at komme meere her til Stædet.

 Johannes Andersen Gierstad forklarede sig i Henseende den nu stillede Borgen og den derpaa af hans Modstandere givne Declaration: at han forbandt sig ikke aleene til ikke meere nogensinde enten at true eller undsige Klagerne eller andre Mennesker, det være paa Ejendomme eller Liv, men endog ikke, som til denne Tiid under Tab af hans Friehed at indfinde sig paa en ½ Miil nær Klagernes Boelig, da han til Underholdning for sig og 3de Børn paa 14, 10 og 7 Aar gl:, ville søge enten her i Byen som Bord Arbeids Mand og at blive Ansadt ved Brand Vagten at {søge} \faae/ deres Ophold, eller og ved Jordebrug her eller i et andet Stift i Norge, men paa den foreslagne Maade at blive {ansadt} \nedsent/ til Kiøbenhavn, derfore undslog han sig aldeeles.

 Klagerne indlod den sidste af Johannes Andersen Gierstad giorte Proposition til Rettens Skiønnende.

 Told Procureur Schnabel for Paagieldende Johannes Andersen Gierstad paastod Klagernes Indvendinger mod den i Dag fremlagde formeentlig

 

1801: 343b

 

ligesaa fuldstændig som paalidelige Caution, samt Paagieldendes egen nærmere betryggende Vedtagelse, at blive tilsidesatte, men at bemelte Johannes Gierstad maae ved Dom blive frikiendt fra at udholde længere Arrest og at sættes paa fri Fod til lovlig Nærings Erhvervelse for sig og sine, forbeholdende i øvrigt hans Tiltale imod Vedkom/m/ende for alle af dem ham giorde ubeføyede Hindringer, og saaledes indstillede Sagen Rettens Dom.

 Sagen optages, og blev Johannes Andersen Gierstad tilbageleveret til Byens Arrest.

 

Udi Sagen Ole Pedersen Tvedt contra Ole Siursen Echnesvog, Askild Larsen Echnes og Johannes Olsen Biørndal, {samt} blev afsagt saadan

Dom:

 Det er med Vidner oplyst at indstevnte Ole Siursen Echnesvog, Askild Larsen Echnes og Johannes Olsen Biørndal har med Allarm og banken om Natten imellem 11 og 12 i Junii Maaned f: A: kom ind udi Citantens Huus Giestgiverstædet Biskopshavn og først forlangt Øll som de fik, men da de blev nægtet Brændevin, og de derover blev mer uroelig, hvorover en af dem, men hvilken er ikke bevist, skal have taget Citanten i Hals Kraven og villet haft ham i Gulvet, hvorover de alle tilligemed Citanten har skuet hinanden frem og tilbage, hvorved Citantens Skiorte blev sønderreven m: v: Siden det nu ikke er bevist hvem af disse der tog Citanten i Skiorten og sam/m/es Sønderrivelse ligesaa gierne kunde være foraarsaget ved ham selv, da der ikke findes nogen aabenbar ond villie til saadan Fornærmelse, saa bliver Indstevnte at ansee med passende Bøder fordi de efter Politie Tiid under Støy og Allarm har indfunden sig paa Værtshuus, tilligemed Processens Omkostninger, som efter Omstændighederne bliver at fastsætte med 9 rd, og endelig i Overensstem/m/else med Forordningen af 10de Julii 1795, for Udeblivelse fra Forligelses Commissionen, hvortil de har været varslet, for unødig Trette at ansee, og hvorfor hermed kiendes for Ret: Ole Siursen Echnesvog, Askild Larsen Echnes og Johannes Olsen Biørndal, bør hver at bøde til Store Sandvigens Frie Skole 1 rd, og hver at betale udi Processens Omkostninger til Ole Pedersen Tvedt 3 rd, ligesom de og for ikke at have mødt ved Forligelses Commissionen bør bøde hver til Justitz Cassen 1 rd, som alt efterkom/m/es 15 Dage efter denne Doms Forkyndelse under lovlig Adfærd.

 

Derefter blev tinglyst:

            36. Skiftebrev efter afg: Ole Bastesen øvre Tvedt sluttet 21de Novbr: 1800, hvorved er udlagt i Gaarden øvre Tvedt No: 78 i Herløe Skibrede:  1. Til Enken Anne Olsdatter for Krav 11 M/ark Smør for 51 rd 4 mrk 12 s:  2. Til Sterv boe Enken Giertrud Rasmusdatter 20 M/ark Smør for 94 rd 12 s.  3. Til hver af Sønnerne Rasmus og Baste 5 M/ark Smør for 23 rd 3 mrk 2 s.  og til hver af Døttrene: Anne, Kari, Herborg, og Ingeborg 2 ½ M/ark Smør for 11 rd 4 mrk 9 s.

            37. Bygselbrev fra Brynild Andersen til Anders Brynildsen paa 18 M/ark Smør 18 Kd: Malt i Gaarden Gripsgaard No: 97 i Herløe Skibrede, dat: 19 Januarii 1801.

 

1801: 344

 

            38. Skiftebrev efter afg: Ole Thomassen Landsvig, sluttet 26de Januarii 1801, hvorved i Gd: Landsvig No: 62 i Herløe Skibrede er udlagt  1. Til Ellef Johannessen Bouge 4 M/ark Smør for 23 rd 2 mrk.  2. Til Stervboe Enken Brithe Ellingsdatter 5 3/8 M/ark Smør for 31 rd 2 mrk 2 s.  3. Til hver af Sønnerne Thomas og Ole ¾ M/ark Smør for 4 rd 2 mrk 4 s.,  og til hver af Døttrene Margrete, Marte og Kari 3/8 M/ark Smør for 2 rd 1 mrk 2 s:

 

Da ingen efter udraab havde mere at i rette føre blev dette Maaneds Ting sluttet.

 Saaledes i Dag passeret bekræfter

Ole Sivertsen  Nils Gulachsen  Anfin Olsen  Johan Grybel

 

 

 

[Udsættelses Maaneds Ting 1801]

Aar 1801 den 21de April blev holden Udsættelses Maaneds Ting i Sorenskriverens Huus i Bergen, og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettesmænd: Ole Sivertsen, Anfind Olsen, Niels Gullachsen og Johan Grybel.

 

 Hvorda! Udi Sagen Ole Pedersen Tvedt contra Ole Olsen Skare, blev afsagt saadan

Dom:

 Den merkelige Forskiel som gives imellem Citantens afhørte og Indstevntes seenere førte Vidner forvolder al Eftertanke til at udfinde Sandheden af den indstevnte Ole Olsen Skare paaførte Sigtelse. Det kan ikke skiønnes rettere end at Sagvolderen maae være uskyldig udi den Allarm som Citantens førte Hoved Vidner har forklaret ved banken Natten imellem 11te og 12 Junii f: A: blev paaført hans Huus, uagtet de i Tingsvidnet af 27de Novbr: f: A: afhørte Vidner forklarer om 4 af de indstevnte Bønder, hvorunder er nævnet Ole Olsen Skare skulle tilligemed de andre have udøvet denne Allarm, men naar 2de eenstemmige Vidner udi seeneste Tings Vidne af 9de Martii sidstl: forklarer at Ole Olsen Skare laae paa Bordet i Skienkestuen da de 3de øvrige Bønder bankede paa Citantens Dør, kan han ikke efter al Rimelighed have nogen Deel udi den da skeede Allarm, men som nærmere ville været oplyst, om Citantens Sagfører under Vidne Forklaringen derom havde erkyndiget sig. Hvad det øvrige af Sigtelsen angaaer, nemlig at Indstevnte skulle have sønderreven Citantens Skiorte findes herom ikke saadanne Graverende Omstændigheder at Citantens Paastand kan være passende, thi naar Vidnerne forklarer: at Ole Olsen Skare kun lagde Hænderne paa Citantens Skuldre, og venlig anmodede ham om Brændevin, hvorover Citanten søgte at føre Indstevnte ud af Døren, som dertil ikke var villig, og ingen af Vidnerne har kundet forklare at Indstevnte meere end de øvrige 3 Bønder har sønderrevet Skiorten, saa viser hele Indstevntes Adfærd, at han ikke med nogen aabenbar ond Villie har villet enten skade eller fornærme Citanten, hvorfore han i denne Sag bliver at friefinde.

 Thi kiendes for Ret: Indstevnte Ole Olsen Skare bør for Citanten Ole Pedersen Tvedts Tiltale i denne Sag frie at være. Processens Omkostninger ophæves.

 

1801: 344b

 

 

Sagen for Johannes Andersen Gierstad mod Rasmus Jonsen Gierstad med fl:

 Sorenskriveren tilkiendegav at have til i Dag ladet indkalde Byens Arrest Forvarer Jess Nielsen Hundt med Kone og Tieneste Pige for at aflægge Forklaring om hvorledes den anholdte Johannes Andersen Gierstad har opført sig udi den Tiid han i Byens Arrest har været hæftet. Fra Byetings Arresten blev afhæntet Johannes Andersen Gierstad, som løs og ledig var for Retten tilstæde.

 Af de indkaldte mødte og fremstod

Arrest Forvarer Jess Nielsen {Gierstad} Hundt, som aflagde Lovens Eed og forklarede: at udi en Tiid af Fem Fierding Aar som Johannes Andersen Gierstad har været arresteret i Byens Arrest, har han ikke nogen Gang haft Aarsag at klage over ham, men at han i al den Tiid har opført sig roelig og fredelig, kun en eeneste Gang har han seet ham beskienket, som var ved den Lejlighed at en af hans Venner neml: Haldor Larsen Ham/m/erspladsen besøgte ham i Arresten og hvilken havde trakteret ham med Fransk Brændeviin saaledes at han derved var bleven beskienket, men saasnart Deponenten befalede ham at begive sig til Roelighed var han dertil gandske villig, ligesom at Deponenten ikke heller paa den Tiid hørte nogen Trudsels Ord eller anden Slags unyttig Tale af ham. Deponenten meldte sin Kones {F} meget sygelige Forfatning som aarsage, hvorfor hun ikke kan møde, men kan hun i Tilfælde aflægge sam/m/e Forklaring som Deponenten.

 Derpaa fremstod

Tieneste Pigen Ingebor Larsdatter 19 Aar gl:, i Tieneste hos Arrest Forvarer Hundt, hvilken efter at være formanet til Sandheds Udsigende aflagde Lovens Eed og forklarede: at i den Tiid som Vidnet har tient i Byetings Arresten, der var før Johannes Gierstad blev Arresteret, og til denne Tiid har hun ikke fornum/m/et andet end al søm/m/elighed, ikke heller meere end engang hørt han i den Tiid skal have været beskienket, hvor en af hans Venner skulle have givet ham formeget at drikke, men opførte han sig endog den Gang meget roelig, da han forføyede sig til Hvile saasnart hendes Huusbonde befalede ham sam/m/e, ligesom han i al den Tiid ikke {mere} nogen Gang har anmodet Vidnet om at hente sig Brændevin, hvilket hun ellers ikke heller har giort meere end den eene Gang hvor en Mand fra Landet som meldt tracterede ham, og hvilket Brændevin hun hentede, som dog ikke bestod af meere end ½ Pegel. Vidnet blev derpaa dimitteret.

 Dernest fremlagde Sorenskriveren sin Attest af Dags Dato, som efter Nordhordlehns Skiøde og Pante Bøger viser saavel at de indgaaede 3de Cautionister ere Jordbrugende Mænd, som hvormeget de er ejende udi deres Gaarde.

 Hvorefter udi Sagen blev

 

1801: 345

 

afsagt saadan

Dom:

 Saa længe Lovens 1te Bog 21 Cap: 1 art: for Trudsels Ord ikke bestem/m/er nogen Straf, men meget mere befaler at sætte Borgen saaledes som Øvrigheden paalægger, hvor aleene Hæftelse finder Sted for den som ikke vil sætte Borgen, saa er det klart at Borgen bør Antages saalænge den er saaledes at Vederparterne efter Rimelighed kan være forsikret. I andet Fald kunde Artiklen ikke anvendes, eller i det mindste blev Anvendelsen til en virkelig Haard Straf, særdeles om det som her skulle staae til Vederparterne at bedøm/m/e Tilstrækkeligheden af den stillede Borgen. Ikke aleene har de indgaaede Cautionister forbunden sig at indestaae Klagerne for al Beskadigelse paa Person og Ejendom/m/e, men end og at Johannes Andersen Gierstad ikke uden Hæftelse skal indfinde sig nærmere end ½ Miil af deres Boelig, som baade er indgaaet af ham som udstrakt til han i Bergens Bye eller et andet Stift vil søge sit Ophold for sig og Familie. Dommeren indseer ikke rettere end Opfyldelsen af saadan Forpligtelse sikkrer Vederparterne baade paa Person og Gods men som ingen Lov eller Ret kan kiende den Paagieldendes Inderste Tanker og Hensigter og intet kan afholde ham og Klagerne at træffes end og langt uden for ½ Miil af deres Boelig, hvor ingen Caution kan stilles for en Død, eller giengive tabte Lemmer og Helbred, saa bliver end{og} nu til overs at tænke paa de flere Medborgeres Vel, som han skal være iblant, da Enhver Borger har Ret at fordre Sikkerhed af Staten, og efter Muelighed at sikre dem for liige eller andre Fornærmelser som Artiklen udtrykker med disse Ord: eller i Andre Maader. Saalænge man antager et Menneskes Forbedring i hvor skielden og høyst vanskelig saadant lader sig bevise, men rimelig bør troe dette om Johannes Andersen Gierstad, der har lid over 1 Aars Arrest, kun er 48 Aar Gammel, har Kone og smaae Børn at forsørge, frodig og sterk af Lemmer, ville det være for haardt om han, skiønt engang har udvist sig at være ondskabsfuld og en Frygt for sine Naboer, om han for Livs Tiid skulle taale sin Frieheds Tab, særdeles da ingen Trudsler i Gierningen er udøvet, følgelig bør dette tillige være bevægende Omstændigheder til under Indskrænkelser at tilbage erholde den berøvede Frihed.

 Og hvorfor hermed kiendes saaledes: Johannes Andersen Gierstad bør imod den af Bønderne Steffen Monsen Grove, Michel Andersen Halland og Jens Johannessen Gierstad under 7de hujus i Retten indleverede og underskrevne Caution, overensstemmende med den af ham tillige indgaaede Forpligtelse, af sin Arrest løslades, og være deres Hæftelse paa nye undergiven saasnart han enten i Fuldskab, ved Ord eller paa andre Maader viser Tegn til nogen slags Beskadigelse, eller findes Veder-

 

1801: 345b

 

parternes Boelig nærmere end ½ Miil. Under lige Forpligtelse bliver det ham tilladt at opholde sig her i Bergen hvor han ved mindste Trudsels Ord i eller uden for Fuldskab maae vente sig hæftet ved hvem det endog maatte være, til hvilken Ende denne Dom bliver at forkynde for Byens Politiemester. Det idømte opfyldes saasnart Vederparterne har erklæret sig fornøyet med den afsagde Dom. I denne Sags Behandling findes intet uforsvarligt Ophold.

 

 Efter at denne Dom var oplæst erklærede den Paagieldende Johannes Andersen Gierstad, sig ikke aleene fornøyet med den afsagde Dom, men endog forbandt sig at indgaae de ham i samme paalagde Forpligtelser; {men} hvorefter han nu af Retten blev tilbageleveret i Byens Arrest.

 

Amtmand Unmack æskede Sagen i rette angaaende det sidst i Aaret 1799 fundne Vrag Tøm/m/er i Lindaas, Herløe og Radøe Skibreder, hvorom Biergerne i Dag 14 Dage lod fremstille Vidner hvor sam/m/e var funden; og dernest fremlagde en Specificeret Fortegnelse over hvad det fundne Vrag Tøm/m/er i disse Skibreder er udbragt til, i Følge de ligeledes fremlagde 2de Auctions Forretninger af 16de Jan: og 3die Martii f: A:, nemlig for det i Lindaas biergede Tømmer 388 rd 68 s., og for det i Herløe og Radøe biergede 72 rd 60 s: hvorfra dog afgaaer efter de Specificationen vedhæftede 3de Lensmands Reg: for enhver hafte Udgifter, der ikke ere indberegnede i de af Kiøberne i Følge Conditionerne betalte Auct: Salarium, Placater, min Provision med videre ved Auction medgaaende Udgifter, der af Kiøberne aparte er betalt, og saaledes bliver da i Følge den paa meerbemelte Specification afgivne Forklaring, for Biergerne i Lindaas 173 rd 56 s., og for biergerne i Herløe og Radøe 25 rd 56 s., samt lige Sum/m/er for vedkom/m/ende Ejer.

 Dernest fremlagde han et fra Brand Directeur Rasmus Rolfsen i Bergen under 17de Febr: f: A: tilhendekommen Skrivelse, med derved fulgte 2de Originale Breve af 21de Octobr: 1799 og 17de Febr: d: A:, hvoraf verificerede Extracter vedfulgte, for saavidt deraf erfares: at det biergede Tøm/m/er efter det af Vidnerne omforklarede Mærke, er Hr: Raadmand og Consul Niels Moe i Christiansand tilhørende; og som han efter de ommelte Extracter af Brevenes Udvisning, haver skienket sin Andeel til fattige og trængende Lods Enker, at blive uddeelt ved Hr: Stifts Provst og vice Biskop Brun i Bergen, saa reserverede bemelte Hr: Rolfsen sig Raadmandens Ret i saa Fald, til hvad hans Andeel maatte blive efter at alle Omkostninger var fradragen. De ommelte Originale Breve \der/ blev forevist til Confrontation med Extracterne, udbad Amtmanden sig tilbageleveret

 

1801: 346

 

med Anvisnings Paategning for at tilstille Ejeren.

 Da det nesten Almindelig er bekiendt, saavel af Aviser som ved andre particulaire Efterretninger, der foregik sidst i Aaret 1799 omkring Christiansand paa adskillige Saugbruge, og hvorved nogle Tusinde Tylter Saugtøm/m/er er bortdrevet langs Bergens nordlige Kyster, hvoraf saa vel her i Nordhordlehn som de nordligere Fogderier er bierget paa forskiellige Steder, og det af den anmelte Ejer Hr: Raadmand Moe opgivne Mærke ved de afhørte Vidner er bevist at være anmærket paa det ommeldte i Nordhordlehn fundne Tømmer, og han desuden ikke selv vil søge nogen Fordeel af sin Anpart, saa fandt Amtmanden ingen Grund til mindste Tvil at han jo maatte være rette Ejer, uden at fordre videre juridisk Beviis, der endog synes at ville være til Overflod, og derfore frafaldt al Prætention for den Kongl: Casses Interesse, men derimod paastod at Biergerne maatte vorde tilkiendt deres halvedeel som forhen meldt.

 Det fremlagte bad han det passerede vedhæftet og sig beskreven meddeelt.

 Sagen optages men blev end nu sam/m/e Dag afsagt saadan Kiendelse

 Saaledes i Dag passeret bekræfter:                 Brandt

Ole Sivertsen  Nils Gulachsen  Andfin Olsen  Johan Grybel

 

 

 

Extra Ret [1801].

Aar 1801 den 25de April blev en Extra Ret nedsadt i Sorenskriverens Huus i Bergen i Overværelse af de 2de eedsorne Laugrettesmænd Anfind Olsen og Johan Grybel, over den for Tyverie actionerede Dreng Anders Iversen Fieldstad, som for Retten var tilstæde uden Baand og Fængsel.

 Hvorda! Kongl: Maj:ts Foged Høegh mødte og tilkiendegav at han i Følge Stiftets Ordre af 9de d: M: har indkaldet Tyvs Delinqventen Anders Iversen Fieldstad til Strafs Lidelse for begangne Tyverier; han producerede den i saadan Henseende udtagne Rettens Stevning af 10de sidstl: tilligemed det deri benævnte denne Sag vedhørende Præliminair Forhør af 1te April 1801, af hvilket han begiærte Delinqventen allerførst forelæst hans ved dette Forhør aflagde Forklaring Tyverierne vedkom/m/ende, som findes Forhøret tilført Pag: 7 til 14 incl:, og hans Forklaring indhentet om han vedbliver den samme afgivne Forklaring. Videre {anviste} \fremlagde/ Actor den over Delinqventen forhen afsagde *Tys (Tyvs) Dom af 23 Febr: 1799 efter hvilken han har udstaaet Straf med 3 Maaneders Tugthuus Arbeide, og hvorom blev fremlagt Attest af Dags Dato.

 Proc: Kahrs mødte som den Tiltaltes Defensor i Følge Stiftets paategnede Ordre paa det fremlagde præli-

 

1801: 346b

 

minair Forhør, og efter Sagens Omstændigheder, forbeholdt den Tiltaltes Tarv, naar Sagen fra Actors Side er sluttet.

 Paa det at Delinqventen under et kan giøre Forklaring om hans Vita, producerede Actor nu Præsten til Tugt og Manufactur Huuset Hr: Tuchsens Attest om Delinqventens Confirmation i Tugthuus Kirken og hans Altergang sam/m/estæds, dat: 13de April 1801.

 For den Paagieldende Dreng Anders Iversen Fieldstad, som for Retten var løs og ledig tilstæde, blev oplæst den heele af ham inden præliminair Forhøret den 1te hujus afgivne Forklaring Pag: 1, 2, og fra Pag: 7 til Enden, hvilket alt han Ord til Andet igientog at være hans sandfærdige Forklaring, med sigende: at han paa Veyen fra Jelte Fiorden til Gaarden Blom antraf en Bondemand udi en Baad til hvem han paa Vandet solgte den tilforn omforklarede sorte halvslidte Hardanger Trøye for 2 mrk, men hvem denne Bonde var veed han ikke hverken Navn paa eller Stædet.

 Actor bad atter fremkaldet bestiaalne Stoltz og Grung, for at beedige modvillig Fravendelse af de dem frastiaalne Koster.

 Reebslagerne Stoltz og Grung var tilstæde, der igientog deres udi præliminair Forhøret tilforn aflagde Forklaringer, og paa lovlig Maade bekræftede at disse fra dem stiaalne Koster, er dem frakom/m/en imod deres Vidende og Villie, ligesom af den paa disse Koster sadte Taxt er sammes virkelige Værdie efter deres beste Skiøn.

 Videre fremstod Bager Drængen Ole Ellefsen, som efter at hans Forklaring i præliminair Forhøret var ham forelæst igientog han sam/m/e at være sandfærdig, aleene med denne Forandring at de omforklarede Brød efter nøyere overvejende ikke har vejet mer end 10 ½ Mark pr: Stk, og der fore kunde Stykke ikke beløbe høyere end til 26 á 28 s: i Steden for de omforklarede 2 mrk, hvilken Forklaring Vidnet bekræftede med Lovens Eed.

 Actor tilkiendegav at han siden Stevningens Udstædelse har søgt tilvejebragt her til Bergen den bortstiaalne Baad, og tillige opdaget dens Ejer at være nu for Retten nærværende Jørgen Olsen Hop, og at denne Baad i Dag efter Actors qva Fogeds Opnævnelse, er taxeret af de 2de Laugrettesmænd Joh: Grybel og Anfind Olsen for 8 mrk; men til det bortstiaalne, Lærret, Klæde og Tobak er endnu ingen Ejer opspurgt, og disse 3de Poster er i Forvaring hos Rebslager Grung, og er af fornævnte 2de Taxations mænd taxeret {for} tilsam/m/en for 2 mrk 14 s:, imod hvilken Taxt den paagieldende Dræng Anders Iversen ikke havde noget at indvende.

 Som Ejer af bemelte Baad fremstod Jørgen Olsen Hop, som med Lovens Eed bekræftede, at denne Baad der nu er kom/m/en tilstæde er ham tilhørende og ham frastiaalen imod hans vidende og Villie, og at han ikke havde noget imod den paa sam/m/e {aflagde} \satte/ Taxt. Efterat denne Eed var aflagt, blev

 

1801: 347

 

Baaden ham tilbageleveret.

 Endelig fremstod Siur Iversen Blom 25 Aar gl: Broder til Drængen Anders Iversen, bruger en liden Plads kaldet Tuen under gd: Blom, men ernærer sig for det meste af Fiskerie, hvilken aflagde Lovens Eed og forklarede: at det medfører ikke Rigtighed hvad hans Broder har forklaret i Henseende til Opholdet hos ham, da han ikke har været længere i hans Huus end 2 Dage, og som var den Gang da Broderen kom fra Bergen med den omforklarede Baad, ligeledes er det urigtigt at hans Broder har tient den omforklarede Bonde ved Navn Ole Hougøen, da Vidnet ikke veed rettere, end at hans Broder Anders Iversen i Steden for et Aar har været 2 Aar paa Tugthuuset, og ligefra Tugthuuset er kom/m/en til Rebslager Stoltz. Uagtet Vidnet nøye spurgte sin Broder hvor han havde bekom/m/et den til ham nu sidste Gang omforklarede og medbragte Baad og 5 stk Brød, vedblev han fremdeeles at nægte at have bekom/m/et disse Ting annerledes end paa en lovlig Maade; men da Lensmand Schielanger indfandt sig hos Vidnet og efterspurgte ham, tilstod han strax at disse Ting vare stiaalne, og videre er ikke Vidnet bekiendt; ligesom han benægtede at have mindste Kundskab om hans Broders Forseelser, men meget mere formanet ham til al Skikkelighed, efter at han for saadan Forseelse have udstaaet Straf.

 Drængen Anders Iversen Fieldstad tilstod nu at have aflagt usandfærdig Forklaring for saavidt hans Ophold har været hos Broderen ½ Aar, og den øvrige Tiid hos Bonden Ole Hougøen før han kom til Rebslager Stoltz, og er ikke at formaae til at opgive nogen rimelig Forklaring til denne Usandfærdighed, men siger nu at han kom lige fra Tugthuuset til Rebslager Stoltz.

 Actor som af Vidnet Siur Iversens Forklaring fornam Delinqventens Løgnagtighed udi hans opgivne henseende hans Levnet siden han udkom fra Tugthuuset, lovede sig ingen Forklaring til Oplysning {til F} af det indstevnte men nu udeblevne Syg liggende Vidne Ole Hegøen, og derfore frafaldt hans Vidnes byrd, men i den Sted begiærede Sagens Anstand efter Dom/m/erens Bestem/m/else, for at samle flere Oplysninger og slutte Sagen.

 Sagen udsættes til førstkom/m/ende Onsdag den 29de April, i Sorenskriverens Huus i Bergen om Formiddagen Kl: 8 Slæt.

 Saaledes passeret bekræfter:   Brandt

Johan Grybel               Andfin Olsen

 

 

 

[Sommer Sage og Skatte Ting 1801 for Sartor Skibrede]

Aar 1801 den 27de April, blev det almindelige Sommer Sage og Skatte Ting holden for Sartor Skibrede paa Tingstædet Tøsøen, og Retten betient af Sorenskriveren i Overværelse af efterskrevne 4 eedsorne Laugrettes mænd: Salomon Christensen Skouge, Iver Nielsen Skouge, Peder Rasmussen Anglevig og Peder Nielsen Spielde. Ved Tinget var nærværende Fogden Hr: *Dine (Dines) Guldberg Høegh, og Skibredets Lensmand Peder Knudsen Tøsøen.

 

Hvor Da først allerunderdanigst blev publiceret og for Retten oplæst de 4 Kongl: Forordninger og Placater som ved Maaneds Tinget den

 

1801: 347b

 

7de April *sidst, ere publ: og findes extraheret Fol: 338.

 Dernest for det

            5te. Placat hvorved Vaaben og Vahrer til Krigs Brug og til Skibes Udrustning forbydes at udføres fra Danmark og Norge til frem/m/ede Steder, dat: 18de Martii 1801.

            6. Forordning om Embargo paa engelske Skibe og Vahrer, dat: 29de Martii 1801.

            7. Bestalling for Toldbetient Dines Guldberg Høegh til herefter at være Foged for Nordhord og Wosse Fogderie i Søndre Bergenhuus Amt, dat: 9de Jan: 1801.

 

Lænsmanden tilkiendegav ikke at have til dette Ting hverken mundtlig eller skriftlig indstevnet nogle Sager.

 

Da ingen hafde noget i Dag ved Retten at afhandle blev sam/m/e opsadt til i morgen.

 

Dagen derefter den 28de April 1801. Continuerede Som/m/er og Skatte Tinget for Sartor Skibrede med sam/m/e Laugrettes mænd som i gaar, hvorda! blev af Almuens Documenter publiceret følgende:

            1. Byxel Seddel fra Agent Hans Krohn til Christopher Larsen Hougholm paa en Jorde Part i gaarden Glæsnes som Rasmus Johannesen tilforn har brugt af Skyld 11 1/8 M/ark Smør dateret 9de Feb: 1801

            2. Byxel Brev fra Biskop Irgens til Ingel Nielsen, Tretten og en Halv M/ark Fisk udi gaarden Foldesnes som er halve Deelen af det Faderen Niels Poulsen hidtil har brugt dateret 22de April 1801 med Revers

            3. Byxel Brev fra Biskop Irgens til Ole Olsen Echerhofde 18 M/ark Fisk udi gaarden Nordre Echerhofde dat: 18de April 1801 med Revers

            4. Byxel Brev fra Biskop Irgens til Anders Pedersen paa 18 M/ark Fisk udi gaarden Echerhofde dateret 20 Deb: 1800 med Revers

            5. Afkald fra Ole Andersen Kobbeltvedt til sin værge Peder Torkildsen paa Fader Arven stor 8 rd 4 mrk 4 s dateret 27de April 1801.

            6. Afkald fra Lars Pedersen Trellevigen til sin værge Ole Jacobsen Søre Toft paa Fader Arven stor 12 rd dateret 27de April 1801

            7. Skiøde fra Peder Pedersen Søre Fielde til Endre Nielsen Strøme paa 1 Bpd 3 M/ark Fisk Landskyld i gaarden Søre Fielde M: No: 89 for 68 rd dat: 27de April 1801

            8. Byxel Seddel fra Endre Nielsen Strøme til Peder Pedersen Fielde paa 1 Bpd 3 M/ark Fisk udi gaarden Søre Fielde No: 89 dat: 27de April 1801 med Revers

            9. Byxel Brev fra Peder Salomonsen Hamre og Ole Monsen nedre Golten til ung Karl Winsians Olsen paa 1 Pund 4 M/ark Fisk Landskyld i gaarden Søre Toft No: 12 dateret 27de April 1801 med Revers

            10. Byxel Brev fra Hans Ericsen Foldenes til Michel Larsen Angeltvedt paa 16 25/32 M/ark Fisk i gaarden Agotnæs No: 62 dat: 27de April 1801 med Revers

            11. Mage Skifte imellem Peder Salomonsen Hamre som overdrager til Ole Monsen nedre Golten 3 16/35 M/ark Fisk i gaarden Golten No: 21, imod at Ole Monsen igien overdrager til Ham 1/21 Part i Skratholmens Laxevog dateret 27de April 1801

            12. Dito sam/m/e mage Skifte fra Ole Monsen nedre Golten til Peder Salomonsen Hamre

            13. Skiøde til Enken Malene Endresdatter Leerøen fra hendes Medarvinger, paa 18 M/ark Fisk Landskyld i Gaarden Midtvedt No: 25, dat: 28de April 1801.

            14. Skiøde fra Jan Henrich Smith til Enken Herborg Knudsdatter Hamre paa 3 M/ark Fisk i Gd: Warøen No: 8, dat: 16de Decbr: 1800.

 

Fogden Høgh Gulberg mødte og indleverede Restance Listen for 1te Termins ude-

 

1801: 348

 

staaende Skatter som viser at der paa dette Ting kun er betalt 14 rd hvilket af Almuen blev u-imodsagt.

 

Efter opraab mødte nu ingen flere ved Tinget hvorfore sam/m/e blev hævet

 og underskrevet                      Brandt

SalleMon ChriStienSen Skouge med bumerke Peder Nielsen Spielde med bumerke

Peder Rasmusen Anglevigen med bumerke                  Iver Nielsen Schouge med bumerke

 

 

 

Extra Ret [1801]

Aar 1801 Onsdagen den 29de April blev efter seneste udsettelse Extra Ret nedsadt i Sorenskriverens Huus i Bergen udi Sagen Actor Fogden Gulberg Høgh contra Tyvs Arrestanten Anders Iversen Fieldstad, i Overværelse af de 2de Laugrettes mænd Anfind Olsen og Johan Grybel. Arrestanten var ved Retten tilstæde uden Baand og Fængsel.

 Actor mødte og sagde: at han har formaaet Ejeren af Viinkielderen Hr: Ernst Meyer at møde her i Dag, for at afgive Forklaring i Henseende den ham frastiaalne Billiard Kugle.

 Kiøbmand Ernst Meyer mødte og forklarede: at hvad Drengen And: Iversen, angaaende den fra ham stiaalne Billiard Kugle, udi Præliminair Forhøret har forklaret forholder sig rigtig, aleene at denne Kugle som Deponenten nu foreviste i Retten, blev stiaalen af en Kasse og ikke af et Skab, og at en saadan Kugle fra nye af er værd 2 rd, men som denne nu foreviste Kugle er brugt er den for Tiiden ikke værd mere end 1 rd, og at sam/m/e er ham frastiaalen imod hans Vidende og Villie bekræftede han med Lovens Eed.

 Actor indgav skriftlig Deduction i Sagen af Dags Dato, tilligemed en Attest fra Delinqventens Huusbonde Christopher Stoltz, dat: 9de Decbr: 1800, der viser: at han Dagen efter han var udkom/m/en fra Tugthuuset, har fæstet sig i Tieneste hos bem:te Stoltz, og følgelig bliver det overensstemmende med Vidnes byrdene og Tugthuus Inspecteurens Attest at Delinq: ikke har været paa Landet i det Mellemrum han kom ud fra Tugthuuset til Stoltz Tieneste, og saaledes er hans Udsagn i præliminair Forhøret bevist at være Løgnagtigt; hermed indlod Actor Sagen Dom.

 Arrestanten vedkiendte sig den i Retten foreviste Billiard Kugle, og vurderede Laugrettet en Mark Tobak for 12 s:, som den i Boderne koster i denne Tiid.

 Defensor Proc: Kahrs mødte og formeente, at naar tages i Betragtning at de her paaklagede Koster ere alle, nær nogle faae og ubetydelige, komne sine Ejere uskadde tilbage er den af Actor nedlagde Paastand alt for haard, hvorfore Comparenten forventede Straffen formildet, og saaledes indlod han Sagen Dom.

 Da ingen havde videre at erindre blev i denne Sag afsagt saadan

Dom:

 Efter Angivelse – egen \igientagen/ Bekiendelse – De bestiaalnes aflagde {Eed} tilhiemlings Eed – Vidners afhør og Sagens øvrige Omstændigheder er den arresterede Dreng Anders Iversen Fieldstad overbeviist

 1. at have stiaalet fra sin første Huusbonde Rebslager Stoltz faae Dage efter Hand kom ud af Bergens Tugt Huus 4 Favner Toug – 1 Tolle Kniv – 1 Pudevahr – Endelig og 1 Baad paa

 

1801: 348b

 

Vaagen i Bergen hvorudi ingen fandtes 1 Paque bestaaende af 1 ½ Alen Lærret – ½ Alen blaat Klæde og 6 M/ark Blade Tobak, hvoraf kun er solgt 4 M/ark for 6 s M/arken, men er det øvrige af Tobaken, Lerredet og Klædet tilbage som er vurderet for 2 mrk 14 s

 2. Har Hand i sin anden Huusbonde Reebslager Grunks Tieneste, stiaalet fra den Contoriske Viin Kielders Billard 1 hvid Kugle, som er kom/m/en tilbage, men derimod fra denne sin Huusbonde 1 fiint Toskegarn, af en Baad ved Muuren, da ingen Mennisker fandtes i den 1 Sort Hardanger Trøye som Hand har solgt til en ubekiendt paa Veyen til gaarden Blom for 2 mrk, for det

 3. efter et Løgnagtigt foregivende paa bedragersk maade fravent Bager Lodding 18 stk Brød med en Sæk som tilhørte hans første Huusbonde, hvoraf Sækken er kommen tilbage, men af Brødene af Verdie i det mindste 26 s Stykket 4 Stykker som deraf er kom/m/en Reebslager Stoltz til gode og endelig for det

 4. En Baad som er kom/m/en tilbage, men vurderet for 1 rd 2 mrk

 Den under Sagen fremlagde Act begynt 24de Janv: og sluttet ved Dom 23de Feb: 1799 viser pag: 62 Drengen Anders Iversens alder og pag: 76, at Hand tilforn har veret dømt for adskillige Tyverier, hvilken Straf Hand har udstaaet efter den under nerværende Sag fremlagde Attest af 25de April 1801 fra Tugthuus Inspecteuren, som formedelst hans uvidenhed i sin Kristendom er bleven forlænget paa 1 Aar 5 Maaneder inden Hand er bleven *undeviist men ikke før er Hand kom/m/en i sin Frihed, før Hand strax uden Grund eller Aarsage har begaaet lige Forbrydelser. Har end og Opdragelse – Virkelig Fattigdom og mangel paa det allernødvendigste veret Anledning til at Drengen Anders Iversen kan have begaaet Tyverier første gang, hvorfor Hand er bleven straffet, saa er alle disse Aarsager nu senere hævede baade ved at vere undervist udi hvad Hand skylder sine Medmennisker, som givet Leylighed til Forbedring ved at erholde en Tieneste hvor al Tanke om mangel ophørte, Men som alle disse midler, ikke har virket det allermindste til at kunde haabe Hand ingen Tiid vil blive en nyttig Lem blant sine Medmennisker, siden Hand ej allene faae dage efter sin Frihed har begaaet disse Tyverier, men end og stiaalet fra dem hos hvilken Hand har tient, saa bliver Hand at Ansee med den efter Forordningen af 20de Feb: 1789 2 § for anden gang begaaede Tyverie fastsatte høyeste Straf.

 Thi Kiendes for Ret  Drengen Anders Iversen Fieldstad, bør Arbeyde udi Bergens Tugt og Manefacteur Huus i Fem Aar, betale Igield af de stiaalne men ikke tilbagekomne 14 Brød á 26 s stykket med 3 rd 3 mrk 12 s men hvorfra afgaar 3 mrk 15 s som Stoltz tilligemed 4 Brød fik tilbage, altsaa igien 3 rd 13 s ligeledes Igield af 4 Mark Tobak á 12 s med 3 mrk og 2 mrk for den solgte Hardanger Trøye som ej heller er kom/m/en tilbage  Endelig bør Hand og betale de paa samme Transport – Arrest og Forflegning andgaaende Omkostninger som alt opfyldes efter den Orden de Kongl: Anordninger fastsetter efter at samme er forkyndt

 I Følge Forordningen af 3de Juni 1796 Anmerkes: at under denne Sags Behandling og førelse intet unødvendigt Ophold har funden Sted.

 Efter at denne Dom var oplæst

 

1801: 349

 

begiærede Drengen Anders Iversen Fieldstad at den maatte blive paa-anket til Stifts Retten

 Saal: passeret bekrefter           Brandt

 

 

 

[Som/m/er Sage og Skatte Ting 1801 for Schiolds Skibrede]

Sam/m/e Dag den 29de April 1801 blev det almindelige Som/m/er Sage og Skatte Ting foretaget for Schiolds Skibrede paa Tingstædet Møllendal og Retten betient med følgende 4 Eedsorne Laugrettes mænd Ole Monsen Flesland – Mons Ericsen ibidem – Peder Monsen ibid og Mons Olsen Lieland

 

hvorda! var ved Tinget tilstæde Fogden Gulberg Høgh, Skibredets Lænsmand og den tingsøgende Almue, for hvem blev oplæst de sam/m/e Kongelige Forordninger og Placater med bemelte Hr: Foged Høghs Bestalning som for Sartor Skibrede fol: 347 er publiceret.

 

Da intet videre for i Dag var at forrette blev Tinget udsadt til i Morgen.

 

Dagen derefter den 30te April 1801. Continuerede end videre Som/m/er Tinget for Schiolds Skibrede paa sam/m/e Tingstæd og med sam/m/e Laugrette som i gaar, hvorda!

 

Procurator Kahrs mødte for Kiøbmand Liteno Foberti og fremlagde hans til i Dag udtagne Tingsvidne Stevning mod Kiømand Poul Mejer Smit af 13de d: M: i forkyndt Stand, ligesaa fremlagde Hand den i Stevningen paaberobte Besigtelses og Taxations Forretning passeret 11te d: M: over hans eyende Anpart i Gaarden Møllenpriis med paastaaende Huuse Bygninger, tilligemed Over Formynderne i Bergen og sam/m/esteds verende Magistrat derpaa meddeelte Approbation, En bekreftet gienpart hvis original hand til Confrontation udviser Endelig en bekreftet gienpart af den Autoricerede Qvitterings Bog for den af gaarden Møllenpriis bestemte Afgift der viser at Citantens ejende gaarde Part i Møllenpriis er skyldlagt for 2 pund 12 Mark hvilke 2de originales Hand begiærede sig tilbageleveret med Rettens Paategning ligesom og at de mødende Taxations mænd maatte forevises den fremlagde og af dem forrettede Taxations Forretning, samt derefter modtage deres eedelige Bekræftelse at sam/m/e er efter deres beste Skiøn saaledes Forrettet og taxeret.

 Proc: Friele mødte for Kiøbmand Paul Meyer Smith, og havde intet imod Forretningens Eedfæstelse af Taxations Mændene, naar disse kan og vil effectuere dette. Imidlertid forbeholdt Comparenten Hr: Smiths Ret i Tilfælde at de Mangler som Oberformynderne conjunctim med Magistraten ikke fra Fobertis Side bliver rettede til Sikkerhed for Myndtlingerne.

 Proc: Kahrs replicerede: at han kiendte Taxations Mændenes Retskaffenhed, der vist ikke handlede imod Eed og Pligt. Mangler existerer der ikke ved Forretningen men at Statuere en Ejendom at blive forsikret i Brand Cassen forinden en Lovformelig Besigtelses Forretning er passeret, maae blive absolut et Absurdum. Comparenten vedblev sin forhen nedlagde Paastand, og Taxations mændene derefter paaraabte.

 Proc: Friele svarede: at da Hr: Foberti saa længe har slumret

 

1801: 349b

 

over sine Pligter i Hensigt til denne Forretning, saa kunde det ikke være af Vejen at man søgte at vaagne ham, og hertil sigter den Erindring Comp: nu har ladet høre.

 Proc: Kahrs svarede: at han helst ønskede, at Hr: Paul Meyer Smiths bekiendte store Forstand havde yttret sig paa en anden Maade, end som nu er tilført.

 Proc: Friele vedblev sit Forrige, og trode i øvrigt at Hr: Smiths Forstand paa Siden af Hr: Kahrs alletider vil holde Ligevægt.

 Af de indkaldte Taxations mænd mødte Kiøbmand Herman Did: Ulhorn, Lorentz Michael Hysing, og Bygmester Johan Henrichsen, der alle deels ejer og deels bruger Jord, der i alle Henseender igientog deres under 11te forrettede og nu foreviste originale Besigtelse og Taxations Forretning paa Citantens ejende Gaard Møllenpris, bestaaende af Huuser, Flor, Høelade, Nøst og Jord m: v: i alt ansadt for den Summa 9130 rd; hvilken Taxation de paa lovlig Maade bekræftede, at de hverken for Villie eller Venskab eller nogen Anden Bevæggrund haver taxeret Annerledes end de troer den sande Værdie at være, saa sandt hielpe dem Gud og hans hellige Ord.

 Proc: Kahrs der merkede at de 2de øvrige Taxations Mænd ikke her møder, paa Grund af at det ikke var deres competente Forum, til hvilket Comparenten var nødsaget at lade Forretningen hertil beedige i Følge Paul Meyer Smiths hastige Paaskyndelse, hvorfore Comparenten har i værksadt alt hvad mueligt, og da Comp: saaledes har opfyldt det Høy Kongl: Rescripts Bydende af 31te Julii 1790 saa frafaldt han de øvrige indstevnte Taxations Mænd, og overlod det til Hr: P: M: Smith at giøre hvilke øvrige Ophævelser han fandt for godt, og imidlertid begiærede det passerede sluttet og sig in forma beskreven meddeelt in triplo.

 Proc: Friele sagde: at naar Iagttagelsen af hvad Lov og Pligt byder, skal bære Navn af Ophævelser, saa taaler Hr: Smith gierne at høre slige Ubesindigheder, allerhelst i den Mands Mund fra hvilken de udflyder; I øvrigt maatte Comparenten anmærke: at da de 2de Taxations Mænd, som maae formodes at have Kundskab om de Ting de har taxeret, nu exiperer sig fra Eedfæstelsen af Forretningen, maae det ansees som en vesentlig Mangel som Hr: Fobarti bør søge rettet, naar han vil undgaae Indsigelser.

 Proc: Kahrs ville undskylde sin Vederpart, da intet uden Uvidenhed om Rescriptets Bydende af 31te Julii 1790, der kun i et Tilfælde som her bestem/m/er 2de Mænd, har forledet ham til en saadan Protocollation, og altsaa vil han skienke ham alt hvad han

 

1801: 350

 

herefter i en saadan Continuation agter at fremføre uden at afgive hertil nogen Besvarelse, men kun vedblev sin forhen nedlagde Paastand.

 Proc: Friele takkede Hr: Kahrs for den yttrende Overbærenhed men anmerkede derhos at naar han lader opnævne et større Antal {end} af Mænd, end hvad han troer udfordres, saa er Comparenten tilbøyelig at troe, at hans Kundskab om det allegerede Rescript er gandske nyfød. Comp: forbeholdt i øvrigt alt lovligt.

Eragtet:

 Denne Forretning bliver herved sluttet, og skal sam/m/e paa Forlangende blive reqvirenten in forma beskreven meddeelt.  I øvrigt blev den foreviste originale Qvitterings Bog, der befandtes af Stiftet authoriceret, tilligemed Magistratens og Bergens Oberformynderes Erklæring, med paategning tilbageleveret.

 

Tingholderen Jens Møllendal begiærede Laugrettet og den mødende Almue forestillet, at som her paa Tingstædet i mange Aar har veret holden Ting for Schiolds Skibrede, sames Beqvemelighed og fornøyelse paa alle Sider, saa ønskede Hand fremdeles at kunde svare til dette Øyemed, men hvilket bliver Ham, efter Tiiderne u-muelig for det Tinghold Hand til dato har som kun bestaar af 24 s pr: Løb, da Tiiderne ere for svere og det som Enhver Mand veed at alle Levnets midler ere mere end dobbelt mod hvad de før har veret.

 Laugrettet og Almuen indsaa Billigheden af at Tingholderen Jens Møllendal nød Tillæg, siden Tiiderne er som Enhver mand bekient alt for strænge, men som de haabede bedere Tiider saa tilstod de bemelte Jens Møllendal et Tillæg udi 2de aar {foruden} \iberegnet/ det indeværende af 8 s pr: Løb, saal: at Hand isteden for 24 s nu nyder 32 s pr: Løb; og at Hr: Fogden Gulberg Høgh som hans Formand ville vere bemøyet med at oppebære af Almuen saavel det gamle som nu tillagde Tilleg i Tingholdet.

 

Actor Fogden Høgh mod Nicolai Buch                        Fol: 351  362

 Actor Fogden Høgh mødte og producerede skriftl: Stevning imod Nicolay Buch dat: 10de Apr: 1801 med lovlig Forkyndelses Paategning tilligemed den derudi paaberobte Præste Attest og ville fornem/m/e om den Indstevnte møder. Forinden at den Indstevntes møde skede fremlagde Actor en Attest dat: 24de Deb: 1800 der viser at Qvindemennisket Berte Erics Dr: har afsonet sin Leyermaals Straf under Bergens Byes Jurisdiction og des følgelig ej her k/an/d tiltales.

 Den Indkaldte Nicolai Buch mødte og angav sig at vere 22 aar gamel og for 5 aar siden staaet til Confirmation, men uagtet at Leyermaals begiengeren Berte Erichs Datter, har udi 1 aar tient hans Forældre, hvor Deponenten, da, ligesom endnu er hiem/m/e hos dem og til deres Tieneste, {samt veed at Hun i den Tiid} saa benægter Hand aldrig at have haft legemlig omgiengelse med dette Qvindemenniske og ikke hørt at Hun lavede til Barsel før Hun var kom/m/en fra hans Forældre som var ved Paaske Tiider \siste aar 1800/ efter hendes egen opsigelse;

 Actor til yderligere Beviis om Sigtelsen prod: en Attest udstæd under 9de Marti 1801 af Knud Hansen og Michel Jonsen der viser at Indstevnte ikke har nægtet Leyermaalet men allene svaret at Hand ikke lægger noget til Barnets opdragelse.

 Attesten blev for Drengen Nicolai Buch forelæst, men vedblev Hand sin benægtelse uden at Hand var villig at skaffe nogen slags Formodning at hans foregivende kunde medføre Sandhed

 Efter paarob mødte ikke den jndkaldte Berte Erichs Datter eller nogen paa hendes Vegne

 Actor paastod at Indstevnte lejermaals begienger Nicolai Buch bør i følge L: 6 – 13 – 1 tildøm/m/es at udrede Lejermaals

 

1801: 350b

 

Bøder 12 rd og betale dette Søgemaals omkostning og Rettens gebyhr 1 – 3 – 4 s  til varsels mændene 2 mrk 8 s og det stemplede Papiir som Dom/m/eren kan skiøn/n/e vere forbrugt til denne Sags behandling.

 Retten fandt det betænkeligt at paalægge denne Dreng Eed, da hans fri..slighed(?) for Retten gaar over alle grendser, men paalagde Ham at møde til næste maaneds Ting, for om mueligt at erholde nøyere oplysning, da Qvindemenisket Berte Erichs Datter til den Tiid atter skal blive indkaldet.

 

Actor Fogden Høgh mod Kari Peders Dt: øvre Skage

 Actor Fogden Høgh mødte og sagde at hand med mundtlig varsel til dette Ting har ladet jndkalde Qvinde mennesket Kari Peders D: øvre Skage at lide Dom til afsoning de hende forbrudte Leyermaals Bøder for begaaet Leyermaal med ugift mands Person Abraham Olsen og derom fremlagde Præste Attest af 10de Feb: sistl: om bemelte Leyermaal.

 Efter paarob mødte ikke Pigen Kari Peders Datter men tilkiendegav Laugrettet at som Hun er til Huuse hos sin Søster kan Hun ikke formaae at betale mere end ½ Rdr eller 48 s  Lige det sam/m/e forklarede hendes Søster mand Ole Michelsen Skage som var nerværende, siden baade Barnet lever og Hun ikke er ejende ….(?) Klæderne paa Kroppen hvilke Penge {denne} Deponenten har betalt for hende til forrige Foged nu Amtmand Unmach og hvormed nerværende Actor ikke hafde noget imod *med (men) begierede sig dette som udskrift til Bilag ved sit Regnskab                                                                             beskr:

 

Actor Fogden Høgh contra Ingebor Anne Jens Dr:

 Actor Fogden Høgh mødte og fremlagde skriftl: forkyndt Stevning mod Leyermaals begiengersken Ingebor Anne Jens D: og tilkiendegav at Hand til efter at den under 24de Nob: sistl: indgivne Præste Attest nu først har kundet opspørge hvor dette Qvindemeniske der har giort Barsel i Niels Andersen Pladses Huus sig opholder.  Til Bevis om at Hun giort Barsel i Nielses Huus fremlagde Hand Præsten Fritsners Attest af 24de Nob: 1800 og bad at den Indstevnte maatte paarobes.

 Den paagieldende mødte ikke og som hverken Actor eller Laugrettet kiendte noget til *hendes (hende) eller hendes vilkaar, undtagen Lensmanden sagde at hafde ved Forkyndelsen sagt hun ejede intet, saa begierede Actor Sagen udsat til første maaneds Ting, som blev bevilget.

 

Derefter blev af Almuens Documenter tinglyst:

            1. Jørgen Christophersen Fleslands Skiøde til Lars Larsen Løningen paa 9 M/ark Smør og 6 Kander malt i gaarden Flesland M: No: 55 for 60 rd dat: 29de April 1781

            2. Mageskifte imellem Amund Gabrielsen Nyegaard og Lars Olsen Nygaardsvigen saal: at den første overdrager til den siste halve deelen af Pladsen Nyegaardsvigen saal: at H/an/d bliver Ejer af den heele Plads saaledes som den nu er opryddet og indhegnet med halvedeelen i Fiskebiergene paa Nesset imod at Lars Olsen igien overdrager ham den halve deel i Pladsen Simonsvigen dat: 22de April 1801

            3. Mageskifte imellem Lars Olsen Nyegaardsvigen og Amund Gabrielsen Nyegaard saal: at den første overdrager til den siste halve deelen i Pladsen Simonsvigen som den nu er indhegnet imod at Amund Gabrielsen igien overdrager Lars Olsen halve deelen i Pladsen Nyegaardsvigen og desforuden i mellembytte giver 50 rd ligesaa Amund Gabrielsen skal nyde halve deelen af Fiskebiergene paa Nesset imellem begge bemelte Pladser til at tørre Fisk paa ligesom forhen brugt dat: 22de Ap: 1801

            4. Obl: fra Amund Gabrielsen Nyegaard til Lector Arentz stor 150 rd mod 1 prioritet i Pladsen Simonsvigen med Huuse stort og smaat Quæg, og 2 prioritet i gaarden Nyegaard No: 118 af skyld 10 M/ark Smør nest efter 150 rd til sam/m/e Creditor d: 22de April 1801

            5. Skiøde fra Hans Halvorsen øvre Bierkeland til Niels Jacobsen Todland paa ½ Løb Smør ¼ Tønde malt og 1/8 Huud i gaarden øvre Bierkeland No: 60 for 480 rd dat: 29 April 1801

            6. Skiøde fra Halvor Larsen Steensvig til sin Søn Ole Halvorsen paa 1 pund 18 M/ark Smør og 2 mæler malt i gaarden Steensvig No: 82 for 350 rd dat: 29de Ap: 1801

 

1801: 351

 

            7. Aflyst Halvor Larsen Steensvigs Obligation til Anders Nielsen Abelthun paa 96 Rd Tingl: 5te Oct: 1787 fol: 49 dat: 4de Oct: 1787 efter Qvittering af 29de April 1801

            8. Aflyst Halvor Larsen Steensvigens obl: til Niels Andersen Abeltun dat: 5te Octob: 1798 tingl: 6te Octobr: stor 50 rd mod 2de prioritet i gaarden Steensvigen No: 82, efter Qvittering af 29de Ap: 1801

            9. Obligation fra Ole Halvorsen Steensvig til Niels Andersen Apelthun stor 150 rd mod 1te prioritet i gaarden Stensvig No: 82. dat: 29de April 1801

            10. Aflyst Peder Monsen Smøraases obl: til sin Søn Hans Pedersen dat: 6te Oct: tinglyst 7de Oct: 1795 stor 90 rd efter Qvittering af 29de April 1801

            11. Skiøde fra Hans Pedersen Smøraas til sin Broder Mons Pedersen tilsam/m/en paa {20} 1 Pund Smør og 1/6 Huuds Landskyld i gaarden Smøraas for 116 rd 3 mrk dat: 29de Ap: 1801

            12. Obligation fra Mons Pedersen Smøraas til Giert Jantzen i Bergen paa 199 rd mod 1 Prioritet i sam/m/e gaard No: 40 dateret 29de April 1801

            13. Obl: fra Ole Simonsen *Solemislien (Solemslien) til Jochum Føeg stor 40 rd mod 1te prioritet i Vaanhuuset Lien under gaarden Soleim dat: 29 April 1801

            14. Obl: fra Niels Jacobsen øvre Bierkeland til Kiøbmand Carsten Holterman paa 200 rd mod 1 prioritet i ½ Løb Smør ¼ Tønde malt og 1/8 Hud i sam/m/e gaard No: 60 dateret 29de April 1801

            15. Skiøde fra Haldor Johannesen Tongeland til sin Søn Johan/n/es Haldorsen paa 18 M/ark Smør og ½ Hud i sam/m/e gaard No: 4 for 98 rd dat: 30 April 1801

            16. Vilkaars Brev til Johannes Haldorsen Tongelands Forældre af den ved Skiøde af dags dato overladte gaard Tongeland dateret 30 April 1801

            17. Afkald fra Mons Monsen Kalland til {sin} Værgen Jacob Olsen Søraas for hans Kone Anne Jacobs Datters Fader Arv stor 37 rd 27 s dat: 29de April 1801    m: No: 587

            18. Afkald fra Niels Johannessen Borge til hans Formynder Ole Monsen Borge for Arv 6 rd 3 mrk 5, af 29de April 1801.

            19. Do: fra Erich Olsen Bierkeland til Værgen Lars Nielsen nedre Bierkeland for Arv 8 rd 4 mrk 11 s: dat: 29 April 1801.

            20. Do: fra Niels Svendsen Sandahl for hans Hustrue Elie Larsdatters Arv 18 rd 3 mrk 8 s: til hendes Værge Lars Olsen Lille Tvedt, af 29 April 1801.

            21. Aflyst Hans Halvorsen øvre Bierkelands Obl: til Lector Arentz for 98 rd dat: 3 Maij 1787 og indfriet efter paategnet Qvitering af 30 April 1801.

            22. Skiftebrev efter afg: Ole Monsen Søevig, sluttet 6te Decbr: 1800, hvorved Boets Jordegods i Gd: Søevig No: 83, af Skyld ½ Løb Smør og ¼ Hud er udlagt til Boets Creditorer og Arvinger.   See P: Bogen Fol: 663

            23. Obligation fra Conradus Jcobsen de Lange til Jomfrue Martine Garboe for 799 rd mod Pant i Gd: Sætterdal No: 18. dat: 30te April 1801.

            24. Et Testamente oprettet af Hans Molle og Hustrue den 6te Julii 1791 og allernaadigst confirmeret den 21de Octobr: 1791, hvorved Hr: Kam/m/er Raad Christian Lerche Dahl er testamenteret deres Efterladenskaber, hvoriblandt Gaarderne Aarestad og Møllendal, som bemelte Afdøde Egtefolk har ejet efter Skiøde dat: 11te April 1765 og tingl: 3de Octobr: s: a:, som nu blev anvist.

 

Fogden Høegh fremlagde Restance Listen over 1te Termins Kongl: Skatter for dette Aar, hvorpaa er betalt 113 rd, hvilken for Retten blev oplæst og af Almuen uimodsagt.

 Saal: passeret bekrefter Sorenskriver og Laugrettet da ingen efter udraab hafde mere

 

1801: 351b

 

ved Tinget at forrette hvorfore sam/m/e for denne gang blev sluttet       Brandt

Ole Monsen Flesland med bumerke                 Mons Ericsen Flesland med bumerke

Peder Monsen Flesland med bumerke Mons Olsen Lieland med bumerke

 

 

 

[Som/m/er Sage og Skatte Tinget 1801 for Lindaas Skibrede]

Aar 1801 Mandagen den 4 Maij blev Som/m/er Sage og Skatte Tinget for Lindaas Skibrede holden paa Tingstædet Toftegaard og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettes mænd Niels Ericsen Solem – Jon Monsen Riisøen – Lars Bendixen Søndervogen (Synevog) og Lars Larsen Fieldsende

 

Hvorda! var tilstæde Fogden Høgh – Skibredets Lænsmand Lars Fieldsende i hvis overværelse tilligemed den tingsøgende Almue blev oplæst de sam/m/e Kongl: Forordninger som paa seneste afholdte Skibreder og hvilke ere indførte i Just: Prot: fol: 347

 

Nye Sag

Christen Andersen Weland mødte selv Personlig og tilkiendegav at have ved skriftlig Kald Seddel til dette Ting indstevnt Johannes Baarsen Famestad for at have taget 3 Stykker Kieed af Øst Bierget Citanten tilhørende alt efter Kald Seddelens nermere formæld af saadan indhold: Ligeledes tilkiendegav han at have ved mindelig forsøgt ved forligelses Commission at see denne Sag afgiort, der alt har været forgiæves efter den nu fremlagde Attest af dags dato.

 Indstævnte Johannes Baarsen Famestad møtte ved sin Søn Baar Johannesen tilligemed bonden Hans Olsen Houge som benægtede Sigtelsen derhen at Citanten ikke af Østbierget har taget fleere Kied end 5 stk som han for circa 5 aar sadte derhen, hvilke vare hans egne, og disse bestoed udi en Buk og 4 Hund Gieder, hvilke 5 Stk: havde saadant Merke at det *høyere (høyre) Øre var tvers afskaaren, og en flære bagen i fra indskaaren.

 Citanten igientog sin sigtelse og forklarede derimod at hans Mærke paa hans tilhørende men frakommende 2 Kied, bestod udi at det høyere Øre var først afskaaren og dernest et Skaar bent ned i Stompen endelig et Skaar paatvers ind i Stompen af saadan figur (sjå teikning i den originale tingboka), men der imod Indstevntes af saadan Figur (sjå teikning same stad)

 Citanten begiærede derefter de indkalte Vidner afhørte: hvoraf som først fremstoed som

            1. Vidne Knud Andersen Nesbye 50 Aar gl: ubeslegtet til bege Parter, hvilken blev formanet til Sandhed udsigende, det han lovede, hvorefter han aflagde Lovens Eed og Forklarede: at han erindrer sig for 5 Aar siden som bliver nu til Høsten, at han sad udi sin Baad paa Vandet neden for Østbierget udi Jelsvigvogen kaldet hvor han saae 2de smaae Drenge fra gaarden Fammestad kom ned af Birget med 3de Kied til hvem indstævnte Johannes Fammestad som sad neden for Birget sagde: at de kom ned med fleere Kied end han havde ventet, hvorpaa Vidnet gik af sin Baad, \og/ ved en hendelse tog fat i det eene Buk Kied og sagde strax da han fandt Tvivl om at dette Kied tilhørte indstevnte, hvorfore han havde andet end sit eget mærke, hvortil Johannes Fammestad svarede: at hans lille Søn havde Mærket Kiedet og sagde sig uvidende om samme, men saae og kiendte Vidnet, at dette Mærke var det som Citanten Christen Andersen Weland brugte, de 2de andre Kied, havde Vidnet hverken i Hænder eller saa Mærkene derpaa, men hvorefter Johannes Baarsen sad alle disse \3de/ Kied ind-

 

1801: 352

 

udi et Nøst som tilhørte Amund Jelsvig der og var tilstæde, og aabnede til saadan Ende Nøstet, og som Vidnet derpaa gik sin Veje, ved han ikke videre til oplysning, uden at Christen Andersen Weland 14 dages Tid efter spurte i Almindelighed i Bøygden hvor 2de af hans Kied var afbleven, foruden Vidnet var tillige et heelt Notelag bestaaende af 12 til 14 Menesker der saae det samme som Vidnet har forklaret, og blant dem det andet i denne Sag indkaldte Vidne Anders Andersen Nesbøe, og kunde \stk/ være værd 3 á 4 mrk

 Dernæst fremstod det andet indkaldet Vidne Anders Andersen Nesbøe 67 Aar gamel ubeslegtet til Parterne, hvilket efter at være betydet Edens Forklaring aflagde samme, og Forklarede: at som Vidnet var end af dem der var i Notekast med første Vidne Knud Andersen Nesbøe, erindrer han sig samme Gang for 5 aars Tid siden at have været nærværende, da de 2de Drenge fra Fammestad samme Gang kom ned fra Østbierget med 3de Kied, hvor da passerede i overværelse af Johannes Fam/m/estad saaledes som første Vidne har forklaret, og om endskiønt Vidnet ikke den gang, men dog samme dag havde haft det omvundne Buke Kied i Haanden, saa kiendte han at det Mærke som dette Bukke Kiede havde var Christen Andersens og ikke Johannes Baarsens, og at den første nogen Tid efter i Almindelighed spurgte efter sine bortkomne 2de Kied dette har Vidnet ogsaa hørt.

 begge Vidnerne Forklarede dernest at de kiendte Parternes Mærke saaledes som af dem i Protocollen er opgivet.

 Efter som Sagens Oplysning *begierte Sagsøgeren den optagen til Doms med Paastand at den indstevnte tilpligtes at erstatte bemelte Kiedes værdie samt tilfindes en af Dommeren selv passende Straf for sine ulovlige Handlinger, og endelig at erstatte dette Søgemaals Omkostninger indberegnet 3de indkaldelser og Reisen til Forligelses Commission samt Reise til Tinge tilsammen 10 rd hvilket alt han indgav til Dommerens *nøyer omdømme.

 Indstævnte begiærede Sagen udsat til neste Ting for da at indkomme med Contra Stævning og for at føre sine Contra Bevisligheder.

 Sagsøgeren Protesterede i Kraftigste Maade mod nogen Udsættelse i saa klar og tydelig Sag paa grund af, at han under 18de April sidstleden lovligen er indstævnt at høre Contra Vidner og modtage Contra Søgsmaal ved dette Ting som Sagvolderen nu ikke kan Præstere, og derfor Søger paa en ulovlig maade at Søge Sagen i Langdrag, og for det andet, har han søgt 3de gange ved Forligelses Commission og endelig nu her ved mindelighed at afgiøre denne Sag, alle tider har Sagvolderen enten ved udveje eller ved snedighed søgt at \til/ intet giøre hans bestræbelser, hvilket alt viiser at Sag{søgeren}\volderen/ ikke ønsker saa hastig at faae Sagen til Endebragt, men allene søger ved Tid at giøre oplysningen og Retfærdigheden i samme tvetydighed, hvorfore Citanten som forhen paastoed Dom.

Afsagt:

 Da indstævnte har opgivet den nytte han agter at erholde ved den forlangte Opsættelse, blev sam/m/e ham bevilget til førstkommende Maaneds Ting den 2de Augustii i Dommerens Huus i Bergen

 

Tinget blev udsatt til i morgen

 

1801: 352b

 

 

Dagen derefter den 5te Maij 1801, blev Som/m/er Tinget for Lindaas Skibrede atter foretaget paa Tingstædet Toftegaard i overværelse af sam/m/e Laugrettes mænd som i gaar

 

Hvorda! Fogden Høgh mødte og tilkiendegav at have ved muntlig varsel ladet indkalde Leyermaals Begiengerne ung Karl Amund Tomesen Røe og Pigen Ragnild Johannes Datter Saltnes til Bøders udredelse eller aftingning. Til Hiem/m/el for Sigtelsen fremlagde Hand Sogne Præsten Hr: Arnold Meyers attest for Leyermaalet af 11te Feb: sistl:

 Drengen Amund Tomesen Røe mødte og kunde ikke nægte for at have haft Omgiengelse med Pigen Ragnild Johannes Datter men som Hand er meget Fattig og ligger paa Reysen blant de til Kiøbenhafn udCommanderende Søe Folk saa sagde Hand sig uformuende til at kunde betale noget

 Laugrettet og Almuen som kiendte denne Amund Tomasen Røe vidste at det forholdt sig rigtig at Hand ikke kunde formaae at betale noget, dog fastsatte de Aftingningen til 48 skilling, den Drengen Amund Tomasen vedtog at ville betale, men som Hand for Tiiden ikke ejede en skilling, laante Hand sam/m/e 48 s af Skibredets Lænsmand der inden Retten blev Fogden betalt.

 Saa mødte og Pigen Ragnild Johannes Datter som igientog sin angivelse at Drengen Amund Tomasen og ingen anden er Fader til det af Hende avlede men igien 5 uger efter fødselen *dødte Drengebarn, men som Hun er født af yderlig fattige Forældre som til sluttning(?) er gaaet om Bøyden at tilbetle sig det nødtørvtige og Hun selv er i megen ringe Tieneste hos en Bonde saa tilbød Hun sig at betale 24 s som Laugrettet og Almuen der kiendte hende og vidste det forholdt sig rigtig hvad Hun har forklaret saa attesterede de at Hun ikke kunde give mere end de anbudne 24 s som Hun laanede af en Almues Mand, der inden Retten blev betalt.

 Fogden Høgh begiærede sig det passerede som udskrift meddeelt for at vedlægge hans Regnskab som blev bevilget

                                                                                                          beskr:

 

Derefter blev af Almuens Documenter publiceret:

            1. Skiøde fra Tollef Hansen Hauge til Stadthauptmand Kahrs i Bergen paa 1 pund 12 M/ark Smør og 2 Mæler malt i sam/m/e gaard No: 102 for 290 rd dateret 2de Maij 1801

            2. Aflyst Tollef Hansen Hauges Obl: af 15de Octobr: 1792 tinglyst 17de stor 180 rd til Værgerne Poul Michelsen Spurkeland og Niels Olsen Lie paa deres Myndtlinger Marte Ols Dr: Lie – Michel og Niels Peder Sønner Ohnæs efter Qvittering af 2de Maij 1801

            3. Aflyst Stadthauptmand Kahrses Obl: til Frue Agentinde Sal: Krohns dat: 1 tingl: 16de Maij 1799 stor 6999 rd sames Rest med 5999 rd hvorefter Qvittering af 20de April 1801

            4. Byxel Seddel fra Gerhard Daae til Johan/n/es Jørgensen Qvame paa ½ Løb Smør og ½ Tønde malt i gaarden Riisnes med Revers dat: 17de Aug: 1800

            5. Dito fra Præsten Hr: Tuchsen til Besse Olsen paa ½ Løb Smør i gaarden Niøten med vilkaar af gaarden til Formanden Jacob Olsen, med Revers dat: 4de Feb: 1800

            6. Dito fra Stathauptmand Kahrs til Tollef Hansen Hauge paa 1 Bpd 12 M/ark Smør og 2 Mæler malt i samme gaard No: 102. dat: 2 Maij 1801

            7. Dito fra Stadthauptmand Kahrs til Mons Monsen Synesvogen paa 9 9/13 M/ark Smør og 8 1/3 Kande malt i sam/m/e gaard M: No: 27 dat: 22de Deb: 1800 med Revers

            8. Dito fra Stadthauptmand Kahrs til Rasmus Larsen Huuse paa 13 ½ M/ark Smør og af Landskyld 18 M/ark Fisk og 3 Kander malt i sam/m/e gaard med vilkaar af gaarden til Moderen dat: 15de April 1801 med Revers

 

1801: 353

 

            9. Byxel Seddel fra Stadthauptmand \Kahrs/ til Rasmus Johnsen Huuse paa Skatte skyld 13 ½ M/ark Smør og Landskyld 18 M/ark Fisk og 3 Kander malt i sam/m/e gaard No: 111 med Revers dat: 15de April 1801

            10. Skiøde fra Michel Monsen Langenes med de flere Arvingers Vegne efter deres moder Giertrud Kaares Datter Fanebust til deres Stif Fader Niels Hansen Fanebust paa 6 3/7 M/ark Smør og 4 2/7 Kander malt i sam/m/e Gaard No: 55 for 60 rd dat: 4de Maij 1801

            11. Skiøde fra Ole Simonsen nedre Tvedt til sin Søn Simon Olsen paa 11 7/8 M/ark Smør og 10 11/16 Kander malt i sam/m/e gaard No: 78 for Kiøbe Sum/m/a 50 rd dat: 4de Maij 1801

            12. Skiøde fra Ole Olsen Hodneqvame til sin Datter mand Michel Monsen, hans og øvrige Børns tilsam/m/en ejende 16 M/ark Smør 5 1/3 Kd: malt og 2/9 Huuds Landskyld i sam/m/e Gaard M: No: 66 dat: 4de Maij 1801.

            13. Vilkaars Brev fra Michel Monsen Hodneqvam til sin Sviger Fader Ole Olsen og Hustrue Anne Johanes Dr: saa længe de lever dat: 4de Maij 1801

            14. Odels Skiøde fra Tollef Johannesen Rigeraas til Anders Monsen Skouge hans myndtling Ingebor Mons Drs: Odels og Løsnings Ret til 13 ¼ M/ark Smør og 10 Kander malts Landskyld i gaarden Søre Skouge for 16 rd dat: 5te Maij 1801

            15. Vilkaars Brev fra Ole Monsen Skouge til sine Forældre paa Livs Tiid af gaarden Skouge No: 70 dateret 5te Maij 1801

            16. Skiøde fra Mons Iversen Skouge til sin Søn Ole Monsen tilsam/m/en paa 1 Pund 6 5/8 M/ark Smør og 2 Mæler 4 5/28 Kander malt i gaarden Skouge No: 70 for 50 rd dat: 5te Maij 1801

            17. Byxel Seddel fra Stadthauptmand Kahrs til Mons Olsen Hopland paa 10 ½ Mark Smør 10 ½ Kande Malt i sam/m/e gaard No: 11 med Revers dateret 8de Decemb: 1800

            18. Byxel Seddel fra Lars Gullichsen Hauge til sin Søn Johannes Larsen paa 18 M/ark Smør og ¼ Tønde malt i sam/m/e gaard No: 102 dat: 5te Maij 1801 med Revers

            19. Byxel Seddel fra Ingebrigt Olsen Wedefield til Brynild Soursen (Siursen) Lindaas paa 10 aars brug af 2 Pund 6 M/ark Smør 1 Mæle malt og 1 Faar i gaarden Wedefield No: 73 dateret 5te Maij 1801

            20. Aflyst Gunder Nielsen Kallands Obl: til Myndtlingen Marte Ols Datter Nore Lie dat: 11te Maij 1798 tinglyst 16de Maij 1799 Fol: 446 stor 120 rd efter Qvittering uden dato

            21. Obl: fra Gunder Nielsen Kalland til Michel og Joseph [ ? ] Sønner Kilegavelen paa 98 rd mod Pant i gaarden Kalland No: 37 dat: 5te Maij 1801

            22. Skiøde fra Johannes Olsen Skouge til sin Søn David Johanesen paa 1 pund 7 ½ M/ark Smør og 1 Mæle 7 ½ Kander malt i gaarden Skouge No: 70 for 100 rd dat: 5te Maij 1801

            23. Skiøde fra Halvor Ericsen Houchaas med de flere Formyndere for afdøde Hans Ericsen Fieldangers 6 Børn til Hans Trulsen paa 22 M/ark Smør 11/36 Hud i Gaarden Fieldanger No: 58 for 95 rd dat: 5te Maij 1801

            24. Obl: fra Hans Trulsen Fieldanger til Myndtlingerne Mons – Baste og Ole Hansen samt Pernille Hans Datter Fieldanger paa 66 rd 3 mrk mod Pant i sam/m/e Gaard No: 58 dateret 5te Maij 1801.

            25. Odels Løsning af Jon Andersen Konglevold til sam/m/e Gaard No: 86 af Skyld 2 Bpd Smør og ½ Tønde malt som hans Stif Fader Henrich Iversen beboer dat: 5te Maij 1801

            26. Aflyst Iver Andersen Wiigs Obl: til Myndtlingerne Jon Andersen Refsdal – Niels Soursen Tvedt med flere paa 32 rd 1 mrk 8 s dat: 14de Maij 1787 Tingl: 16de Maij 1787 Fol: 3 efter Qvittering af 24de April 1801

            27. Aflyst Christen Larsen Qvalvogs Obl: til Eric Danielsen Melcheraaen dat: 19. tingl: 20de Oct: 1779 fol: 767 stor 50 rd efter Qvittering uden dato

 

1801: 353b

 

            28. Afkald fra Einer Einersen Famestad paa sin Kone Eli Mons Drs: Fader Arv til Formynderen Ellef Olsen Loetvedt for 13 – 3 – 5 s dat: 20 Juli 1799

            29. Afkald fra Iver Amundsen indre Lyhren paa sin Kone Marte Michels Dr: Lyrens Arv stor 81 – 2 – 13 s til Formynderen Jacob Tomasen Ud Lyhren dat: 4 Maij 1801

            30. Afkald fra Rasmus Hansen Hopland til Formynderen Lars Olsen Oxnes for sin Kone Anne Ols Datters Fæderne og møderne Arv 46 rd 74 s dat: 4de Maij 1801

            31. Afkald fra Rangele Ols Datter til Formynderen Eric Arnesen Hodne paa hendes Arv 25 rd 4 – 4 s dat: 4de Maij 1801

            32. Afkald fra Rangele Ivers Datter Brunsland til Værgen Iver Henrichsen for Arv 3 rd 2 mrk 10 s dat: 4de Maij 1801

            33. Afkald fra Christine Claus Dr: til Formynderen Anders Jetmundsen Synevog for Arv 2 rd 1 mrk 15 s dat: 5te Maij 1801

            34. Afkald fra Elen Ols Dr: Sæveraas til Form: Zander Niels: øvre Tvet for Arv 9 – 2 – 5 s dat: 5te Maij 1801

 

Fogden Hr: Gulberg Høgh fremlagde Restance Listen over 1 Termins Kongl: Skatter for dette aar hvor paa er betalt 52 rd 4 mrk hvilken for Retten blev oplæst og af Laugrettet og Almuen uimodsagt.

 

Efter 3de udraab melte ingen flere sig som ved Tinget hafde mere at forrette hvorfore Tinget for denne gang blev opsagt – sluttet og underskreven Brandt

I. M. R                        N: E: S.                      L: B: S.                           L: L: F.

Jon Monsen Riisøen     Niels Ericsen Solem  Lars Bendixen Synevog  Lars Larsen Fieldsende

 

 

 

Som/m/er Tinget [1801] for Herløe Skibrede:

Aar 1801 Torsdagen den 7de Maij blev Som/m/er – Sage og Skatte Tinget holden for Herløe Skibrede paa Tingstedet Alverstrøm/m/en og Retten betient med følgende 4re eedsorne Laugrettes Mænd Anders Rasmusen Tveten – Anders Andersen Walle – Brynild Larsen *Berle (Berland) og Knud Larsen Store Fuskanger

 

hvorda! var tilstæde Fogden Høgh – Skibredets Lænsmand for hvem tilligemed den Tingsøgende Almue blev oplæst de sam/m/e Kongl: Forordninger Placater og Hr: Fogdens Bestalning som tilforn Fol: 347 er Extraheret.

 

Af Sager til dette Ting *sagte Lænsmand Willum Schiellanger at ingen var indstevnt

 

Da ingen i Dag efter Paaraab havde noget at i rette føre beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 8de Maij continuerede Sommer Sage Tinget for Herløe Skibrede, og Retten betient med samme Laugrette som i Gaard.

 

Hvorda følgende Documenter bleve publicerede:

            1: Aflyst Frue Krigs Raadinde Korens Obligation til Frue Bispinde Hagerup for 499 rd, mod Pant i Gaardene nedre Tiore og øvre Soleim, dat: 12 Julii 1797, og indfriet efter paategnet Qvittering af 31 Martii 1801.

            2. publ: en Fraskrivelse fra Hans Christiansen Bachen til Jacob Tonning ang: Bruget af Pladsen Bachen under Gaarden Lille Fuskanger, dat: 27de April 1801.

            3. Bygselbrev fra Wilhelm Lexau til Willach Sølfest paa 12 13/100 M/ark Smør og 5 22/25 Kande Malt i Gaarden nedre Kleppe, dat: 30te Decbr: 1800.

            4. Afkald fra Jon Amundsen Holmedal for Arv 23 rd 78 s. til Formynderen Ole Diderichsen Kleppe, dat: 2 Maij 1801.

            5. Afkald fra Niels Andersen Ravnanger for 7 rd 1 mrk 5 s: til Værgen {Niels} Anders{en} \Monsen/ {Ra}\Da/vnanger (Davanger), dat: 2 Maij 1801.

            6. Afkald fra Lars Nielsen Davanger til Værgen Anders Monsen Davanger for Arv 11 rd 2 mrk 7 s:, dat: 2 Maij 1801.

 

1801: 354

 

            7. Afkald fra Ole Nielsen Holme og Søster Agotte Nielsdatter for deres Arv efter Moderen den første 12 rd 5 mrk 12 s: og den Sidste 6 rd 2 mrk 15 s:, dat: 7de Maij 1801.

            8. Afkald fra Knud Johannessen Herløevæhr for hans Stif Datter Torbor Niels Datters Arv 14 rd 7 s:, til hendes Værge Ole Olsen Rong, dat: 14de April 1801.

            9. Skiøde fra Enken Anne Olsdatter øvre Tvedt til Baste Bergesen og hans Stifbørn paa 11 M/ark Smør i Gd: øvre Tvedt No: 78, dat: 7 Maij 1801.

            10. Bygselbrev fra Enken Siri Rasmusdatter Nødenæs til Knud Olsen paa 21 ¾ M/ark Fisk i Gaarden Nødenæs No: 51, dat: 28de Julii 1800.

            11. Bygselbrev fra Henrich Henrichsen Forman til Johannes Olsen paa en Huusmands Plads under Gd: Fosse, dat: 8 Jan: 1801.

            12. Afkald fra Erich Nielsen Koursbøe til hans Værge Johannes Olsen Koursbøe for Arv 16 rd 3 mrk 5 s:, dat: 8de Maij 1801.

            13. Bygselbrev fra Alex: Wallace til Mons Monsen paa ½ Pund Fisk i Gd: Toft, dat: 6te Maij 1801.

 

Fogden Hr: Høegh fremlagde Restance Listen over første Termins Skatter for dette Skibrede, hvorpaa er betalt 20 rd, hvilken for Retten blev oplæst, og hvorimod ingen havde noget at indvende.

 

Efter 3 udrob melte ingen flere sig ved Tinget, hvorfore sam/m/e for denne gang blev sluttet og underskreven               Brandt

Anders Andersen Wolle med bumerke Brynild Larsen Berland med bumerke

Anders Rasmusen Tveten med bumerke          Knud Larsen Store Fuskanger med bumerke

 

 

 

Som/m/er Tinget [1801] for Radøe Skibrede

Aar 1801 Løverdagen den 9de Maij blev Som/m/er Sage og Skatte Tinget holden for Radøe Skibrede paa Tingstædet Alverstrøm/m/en og Retten betient med følgende 4 Eedsorne Laugrettes mænd Einer Olsen Waagenes – Michel Magnesen Nordanger – Ole Arnesen Tiore og Gudmund Andersen *Hvaten (Ulvatten)

 

hvorda! var nerverende Fogden Høgh – Skibredets Lænsmand for hvem tilligemed den Tingsøgende Almue de sam/m/e Kongl: Forordninger og Placater med Fogdens Bestalning blev oplæst som tilforn er extraheret her i Just: Protocollen Fol: 347.

 

Peder Pedersen nedre Tveten med de flere Opsiddere paa gaarden øvre og nedre Tveten mødte og fremlagde deres skriftlige Stevning uden dato men lovlig forkyndt den 24de April sistl: for Jens Nielsen Bierkeland betreffende 2 rd 3 mrk som den siste skal have holdt tilbage af deres \tilsamen havende/ Silde Fiskeries Fangst  Videre fremlagde de 2de Forligelses Commissions Attester af 7de April 1800 og 17de Marti sistl: hvoraf den første viser, at en Sag imellem Parterne af sam/m/e beskaffenhed er forligt, men den siste ikke, og hvilke er saa lydende:  Dernest forestillede Citanterne at disse paastevnte 2 rd 3 mrk er af de Indstevnte frataget den Deel som Citanterne efter deeling tilkom af felles og i Notelag værende tilkomende Fisk, skiønt de Indstevnte paastaar at disse 2 rd 3 mrk tilkommer dem i Lands Lod af sam/m/e \felles/ fangede Fisk, siden det skulle vere deres Grund, Men hvilket Citanterne modsagde da de troede sig ligesaa berettiget til de skeede Notekast som Indstevnte men overalt da jngen af Citanterne er Selv Ejere, men Leylændinger under Major Ameln og Secretair Korn, saa har disse forbuden dem at betale nogen slags afgift det vere enten af Lands Lod eller Nøste Leyer til Bierkelands Opsiddere, og dette Forbud er det de allene opfylder, samt til Beviis herom fremlagde

 

1801: 354b

 

Secretair Korens skriftlige Forbude af 22de Juli og 29de Aug: 1799 og paa grund heraf Refererede sig til den i Stevningen nedlagde Paastand og indlod Sagen under Dom.  Disse Forbuds Seddeler er saa lydende:

 Knud Pedersen Bierkeland mødte paa \Egne og de/ flere Opsidderes Vegne og fremlagde deres skriftlige Tilsvar i denne Sag af 2de Maij sistl: hvortil de Refererede sig og da den dem tilkommende Lands Lod {af} paa deres Land vil beløbe for mange aar til meget mere som tilforn har veret betalt og ikke negtes af nogen uden \allene/ opsidderne paa øvre og nedre Tveten, der skal vere paa grund af deres Ejeres Forbud, saa da disse Ejere Major Ameln og Secretair Korn \heller/ aldrig tilegner sig Lands Lod af hvad som bliver kastet paa Indstevntes Grund, saa troede de saa meget mere, at deres Paastand ikke kunde have nogen grund, men en Rettighed som de uden Hiem/m/el, med magt vil tilegne sig, og hvorimod de Indstevnte Reserverede sin Ret, og paastod sig tilkient disse med rette tilkom/m/ende 2 rd 3 mrk Landslod, med Ret for eftertiden at fordre lige Lands Lod af hvad Øvre og nedre Tvetens opsiddere maatte kaste paa den dem tilhørende Grunde.  /: Indlægget :/

 Citanterne Refererede sig til forrige og sagde at deres Eyere af deres byxlede Gaarde maa forsvare deres Rettigheder og at det maa blive en Sag imellem Dem og Indstevnte, jmidlertiid hafde de ikke mere at fordre for denne gang end paastevnte 2 rd 3 mrk

 Derefter blev udi denne Sag afsagt saadan

Kiendelse

 Rettighederne til de af Citanterne paastevnte 2 rd 3 mrk som Indstevnte Knud Pedersen Birkeland med de flere, har tilbageholdt af den dem paa deres Gaarders grund formeentlige tilkommende Lands Lod, vil dependere af Bevis for, om Indstevnte virkelig {tilko} imod benægtelse, tilkom/m/er denne Lands Lod, eller ikke, Og da saadant ikke her ved Retten eller for Tiiden er beviist, der desuden efter L: 1 B: 16 C: bør bevises og døm/m/es paa Aastedet saa Reserveres Parterne Ret i saa henseende efter lovlig omgang at bevise denne Rettighed, og indtil dette er skeet enten paa denne maade eller ved Forliig, forbliver de paastevnte 2 rd 3 mrk, i Indstevntes Forvaring.

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

            1. Skiøde fra Commerce Raad Koren til Willeich Aadsen paa en Øe under gd: Nordanger, kaldet Nordangerøen, dat: 14de Decbr: 1800.

            2. Bygselbrev fra Major Ameln til Johannes Olsen, paa 13 ½ M/ark Smør i Gaarden indre Morchen, dat: 17de Novbr: 1800.

            3. Ditto fra Anders Heljesen Longøen med flere til Gullach Heljesen Bierkeland paa 6 M/ark Smør og 5 Kd: Malt i gd: Bierkeland No: 45, dat: 21 Martii 1801.

            4. Afkald fra Johannes Olsen Morchen for hans Hustrue Ragnild Steffensdatters Arv 19 rd 4 mrk 10 s:, dat: 9de Maij 1801, til hendes Formynder Siur Steffensen Hatland.

            5. Skiøde fra Knud Pedersen Bierkeland til hans Søn Peder Knudsen paa 1/10 Part i Mælands Kirke med tilliggende Jordegods i Gaardene Bierkeland og Leervigen, dat: 9de Maij 1801.

            6. Bygselbrev fra Rasmus Olsen Midt Tiore til Sønnen Niels Rasmussen paa 18 M/ark Smør og ¼ Td: M: i Gd: Midt Tiore No: 6, dat: 9 Maij 1801.

            7. Ditto fra Provsten Michelet til Niels Larsen paa 18 M/ark S:r 12 Kd: M: i gd: Reigstad, dat: 7de Maij 1801.

            8. Ditto fra Provsten Michelet til Ole Gudmundsen Qvaleim

 

1801: 355

 

paa ½ Pund Smør og 8 Kd: Malt i Gd: Reigstad, dat: 13 April 1801.

            9. Skiøde fra Hans Halvorsen Hvidsteen til Rasmus Monsen paa 10 Marker Smør og 5 Kander Malt i gd: Hvidsteen, dat: 9 Maij 1801.

            10. Bygselbrev fra Michel Olsen Toske til Iver Magnesen, paa 18 Marker Smør 9 Kander Malt i Gd: Udhelle No: 54, dat: 9de Maij 1801.

            11. Afkald fra Hans Michelsen Tolleshoug til Torger Olsen Houcheland for hans Hustrue Christi Torgersdatters Arv 14 rd 4 mrk 11 s: dat: 9de Maij 1801.

            12. Afkald fra Johannes Thomassen Grindem for Arv 17 rd 12 s: til hans Værge Mons Johannessen Helleland, dat: 9de Maij 1801.

            13. Aflyst Claus Olsen Wetaas Obl: til Enken Brithe Christophersdatter Wetaas, stor 77 rd 1 mrk 11 s:, dat: 17de Octobr: 1786, og indfriet efter paategnet Qvittering af 9 Maij 1801.

            14. Obl: fra Claus Olsen Wetaas til Niels Magnesen Soleim for 30 rd, dat: 9de Maij 1801, mod Pant i Gd: Søre Wetaas No: 2.

            15. Skiøde fra Secretair og Sorenskriver Koren til Hans Michelsen paa 18 Marker Smør og 18 Kander Malt i Gd: Tolleshoug, dat: 16de April 1801.

            16. Obl: fra Hans Michelsen Tolleshoug til Proc: Christen Kahrs for 99 rd mod Pant i Gd: Tolleshoug, dat: 9 Maij 1801.

 

Fogden Høegh fremlagde Restance Listen over 1te Termins Skatter for dette Skibrede, hvorpaa var betalt 41 rd, som for Retten blev oplæst, hvorimod ingen havde noget at erindre.

 

Da ingen efter 3de Udraab havde mere at i rette føre, blev dette Ting sluttet og Retten hævet.

 Saaledes passeret bekræfter:   Brandt

Einer Olsen Waagenæs. med bumerke Ole Arnesen Tiore. med bumerke

Gudmund G: AS: Ulvatten.                              Michel Magnesen Nordanger. med bumerke

 

 

 

Som/m/er Ting [1801] for {Radøe} \Alenfit/ Skibrede

Aar 1801 Mandagen den 11te Maij blev Som/m/er og Skatte tinget holden for {Radøe} \Alenfit/ Skibrede paa Tingstædet Alverstrømen og Retten betient med følgende 4 Eedsorne Laugrettes mænd Peder Pedersen Stor Oxe – Ole Olsen nore Aase – Peder Willumsen Herland og Iver Alversen Wolle

 

Ved Retten var nerværende Fogden Høgh – Skibredets Lensmand Lars Knudsen Stor Oxe og den Tingsøgende Almue for hvem blev oplæst de sam/m/e Kongel: Forordninger og Placater som ved de forrige afholdte Som/m/er Tinge extraheret i denne Protocol fol: 347.

 

Derefter blev af Almuens Documenter publ.

            1. Byxel Brev fra Biskop Irgens til ungkarl Ole Jonsen paa ½ Løb Smør og ½ Tønde malt i gaarden øvre Qvame mod Leve vilkaar til Enken dateret 8de Maij 1801 med Revers

            2. Afkald fra Ole Olsen Aase til Formynderen Ole Andersen Tvedt paa 29 rd 2 mrk 11 s dat: 11te Maij 1801

            3. Byxel Brev fra Biskop Irgens til Mons Knudsen paa ½ Løb Smør og 16 Kander malt i gaarden Midtgaard med Leve vilkaar til Faderen Knud Magnesen dateret 5te Marti 1801 med Revers

            4. Dito fra {Dito til} den Residerende Cappellan Marcus Frid: Irgens til ung Karl Jon Johannesen paa 9 M/ark Smør, 1/8 Tønde malt og 1/8 Deel Mæle Korn i gaarden Øvstegaard dateret 10de April 1801 med Revers

            5. Lænsmand Fieldsende og Ole Olsen Sæveraases Byxel Brev til Ole Larsen Fieldsende paa 1 pund 19 M/ark Smør i Gaarden Schotsund dat: 21de Oct: 1801 med Revers

 

1801: 355b

 

            6. Vilkaars Brev fra Ole Jonsen Qvam/m/e til sin moder Ingebor Ols Dr: af den overladte Byxel gaard øvre Qvame paa hendes Leve Tiid dateret 11te Maij 1801

            7. Skiøde fra Siur Knudsen Fiskesæter med flere til Johan/n/es Knudsen paa 18 M/ark Smør og 12 Kander malt i sam/m/e gaard No: 40 for Kiøbe Sum/m/a 106 rd 4 mrk dat: 14de Marti 1801

            8. Dito fra Ole Olsen yttre Giervig den ældre til sin Søn Ole Olsen paa 9 M/ark Smør og 3 Kander malt i sam/m/e gaard No: 78 for 100 rd dateret 11te Maij 1801

            9. Obl: fra Ole Olsen yttre Giervig den yngre til sin Fader Ole Olsen for 99 rd mod 1 prot. Ret i sam/m/e gaard No: 78 dateret 11te Maij 1801

            10. Skiøde fra Baste Amundsen Spurkeland til sin Søn Baste Bastensen paa 18 M/ark Smør 4 Kander malt og 1/6 deel Faar i sam/m/e gaard No: 56 dat: 11te Maij 1801

            11. Obl: fra Baste Bastesen Spurkeland til sin Fader Baste *Bastensen (Amundsen) stor 40 rd mod 1 p: i samme gaard No: 56 dat: 11te Maij 1801

            12. Vilkaarsbrev fra Mons Knudsen Midtgaard til sine Forældre Knud Magnesen og Ingebor Mons Dr: saa længe de lever af bemelte gaard dat: 11te Maij 1801

            13. Skiøde fra Johannes Ellingsen Qvame til sin Broder Lars Ellingsen paa 9 M/ark Smør og 4 ½ Kander malt i gaarden yttre Fosse No: 14 *stor (for) 60 rd dat: 11te Maij 1801

            14. Dito fra Willum Pedersen Sletten med flere til Johannes Willumsen [paa]? i alt ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt Landskyld i bemelte gaard No: 44 for Kiøbe Sum/m/a 141 rd dat: 11te Maij 1801

            15. Vilkaars Brev fra Johanes Willumsen Sletten til sine Forældre Willum Pedersen og Anne Johannes Dr: af den overladte gaard Sletten dat: 11te Maij 1801.

            16. Afkald fra Lars Monsen Echanger for sin Kone Helene Ols Datters Arv tilsam/m/en 347 rd 16 s til hendes Fader og Formynder Ole Knudsen Søre Kapperdal dat: 11te Maij 1801

            17. Dito fra Lars Knudsen Storoxe paa Axel Larsen Ruskelands (Ryskeland) Vegne for sin Hustrue Syneve Rasmus Datters moder Arv 13 rd 3 mrk 10 s til Værgen Christian Rasmusen Smørdal dat: 11te Maij 1801

            18. Dito fra Anders Nielsen Erdal paa sin Kone Christi Berges D: Arv stor 124 rd 89 s til Formynderen Lars Jacobsen nedre Tvedt af 11te Maij 1901

            19. Dito fra Rasmus Michelsen yttre Fosse paa sin Arv 27 rd 2 mrk 10 s til Formynderen Morten Rasmusen Morvig dat: 11te Maij 1801

            20. Dito fra Brite Jens Datter Sellevold paa sin Fader Arv 15 rd 11 s til Formynderen Mons Olsen Sellevold paa 15 rd 11 s dat: 11te Maij 1801

            21. Dito fra Anne Niels Dr: Seim paa sin Fader Arv 13 rd 1 mrk 8 s til Formynderen Iver Soursen Seim dat: 11te Maij 1801

            22. Dito fra Marte Knuds Dr: paa sin Moder Arv 7 rd 3 mrk 5 s til Formynderen Knud Olsen Fiskesetter dat: 11te Maij 1801

            23. Dito fra Rangela Niels Datter Storoxe paa sin Moder Arv 5 rd 1 mrk 6 s til den afdøde Formynder Johannes Olsen Nepstads Enke dat: 11te Maij 1801

            24. Dito fra Mons Nielsen Storoxe paa sin moder Arv 10 rd 2 mrk 13 s til Formynderen Ole Olsen lille Oxe dat: 11te Maij 1801

            25. Aflyst Niels Jacobsen Hielmtvedts Obl: til Ole Hansen nore Elsaas paa 80 rd dat: 9de Feb: tingl: 24de April 1790 Fol: 242 efter Qvittering af 2de Maij 1801

            26. Skifte Brevet paa Seim efter Gullich Gullichsen for saavidt Jordegodset angaaer sluttet 10 April 1801 Extr: i Pante Bogen fol: 680

 

1801: 356

 

            27. Skifte Brevet paa Alver efter Jacob Jacobsen sluttet den 30 Marti 1801 for saavit Jordegodset angaar extr: i Pante Bogen Fol: 680

 

Dernest fremlagde Fogden Høgh Restance Listen paa 1. Termins Kongl: Skatter for dette Aar hvor paa er betalt 197 rd 2 mrk 9 s, hvilken for Retten blev oplæst og af Almuen og Laugrettet uimodsagt

 

Efter udraab mødte ingen flere ved Retten som nu ved Tinget hafde mere at jretteføre hvorfore sam/m/e blev for denne gang hævet og sluttet og underskreven                     Brandt

Peder Pedersen Storoxe med bumerke            Ole Olsen nore *Aaseim (Aase) med bumerke

Peder Willums: Herland med bumerke Iver Alversen Wolle med bumerke

 

 

 

[Som/m/er Sage og Skatte Ting 1801 for Echanger Skibrede]

Aar 1801 Onsdagen den 13 Maij blev det almindelige Som/m/er Sage og Skatte Ting holden for Echanger Skibrede paa Ting stædet Bernestangen og Retten betient med følgende 4 Eedsorne Laugrettes mænd Simon Olsen Næraas, Knud Gudmundsen ibid: Johannes Knudsen Næsbye og Mons Monsen yttre Eide

 

hvorda! var ved Tinget nærværende Fogden Høgh – Skibredets Lænsmand Echnes og Tingsøgende Almue for hvem de sam/m/e Kongl: Forordninger og Placater blev oplæst som tilforn er publiceret og Extraheret Fol: 347.

 

Fogden Høgh mødte og producerede sin skriftlige Stevning af 18de passato mod Leyermaals Begiengerne Anders Olsen Strøm/m/e og Agothe Haldors Dr: Steensland til Strafs Lidelse for sam/m/e Forseelse da de er hinanden beslægtet i 2det og 3de Leed  Stevningen er saa lydende  For Sigtelsen fremlagde Actor Sogne Præsten Hr: Blichfeldts Attest af 14de Ap: f: a: tilligemed Amtets Actions ordre til sin Formand Amtmand Unmach af 14de Novembr: ligeledes f: a: hvorefter Hand udbad sig de Paagieldende Paarobt og deres forklaring indhentet.

 Lensmand Niels Olsen Echnæs mødte som befalet Defensor for de tiltalte og derom fremlagde Fogdens ordre af 18de April sistl: saa lydende:

 Derpaa fremstod den jndkaldte Anders Olsen Strøm/m/e, ugift 50 aar gam/m/el som tilstod at vere i 2det og 3de Leed beslægtet med Pigen Agothe Haldors Datter i 2det Leed saal: at Deponenten selv og hendes moder er Sødskende Børn, og Hun i 3de Leed saal: at hans Fader og hendes moders Fader var kiødelige Brødre  Ligeledes tilstod Hand at have besvangret Pigen Agothe Haldors Dr: Steensland og kiendte sig at vere Fader til det af hende fødte barn som blev kaldet Anders, da Forseelsen skedte ved den Leylighed, at de begge tienede paa {et} gaarden Steensland i 2de aar. Gierne har Deponenten villet ægte Pigen Agothe Haldors Datter, men hvortil Hun aldrig har givet Samtykke og desformedelst har Hand ikke kundet søge Tilladelse hertil, men efter Besvangrelsen og Fødselen har Hun endnu mere veret uvillig og har ikke taalet at see Ham, da Hand forlod Hende nogen Tiid før Barnet blev Født og er nu i en anden Tieneste neml: paa Gaarden Strøm/m/e.

 Derpaa fremstod Pigen Agothe Haldors Dr: tilligemed hendes avlede Barn ved Navn Anders som er 2 aar, Hun selv forklarede at vere 25 aar, ugift tilstod at Drengen Anders Olsen Strøm/m/e og ingen anden er Barne Fader til dette Barn og at de begge er saal: i Slægt sammen som af Ham er forklaret neml: i 2det og 3de Leed  Det er skeedt ved den anledning at de begge tienede sam/m/en hos Hendes Fader paa gaarden Steensland  ...(?) før Hun var besvangret har

 

1801: 356b

 

Anders Olsen forlangt at ægte Hende, men hvortil Hun aldrig har haft nogen tilbøyelighed, baade for Hun ikke k/an/d lide Ham, eller see udkomme til det nødvende til livets Ophold; men efter at Barnet var fød har Hand ikke forlangt at ægte hende, og hvortil Hun nu ligesom før findes uvillig. Før Barnet er Fød er Faderen Anders Olsen fløttet af deres felles Tieneste, da Hun er endnu hiem/m/e hos hendes Fader Haldor Olsen Steensland som er en fattig mand men Han derimod til gaarden Strøm/m/e hvor Hand har Tieneste.

 Actor fremlagde den ved Skibredes Lænsmand Niels Olsen Echnes og medhavende mænd den 18de Nob: 1800 paa Sorenskriverens og Fogdens Vegne afholdte Sequestrations Forretning over mandens Boe, der viser at beløber til 33 rd 5 mrk 10 s og over Pigens Eyendeele der kun beløber til 3 mrk for en Kiste  Ligeledes fremlagde Hand Sogne Præsten Hr: Blichfeldts Attest af 19de Nob: sistl: der viser begge de tiltaltes alder hvornest Actor forestillede: at som Sigtelsen fuldkom/m/en er beviist med de tiltaltes udførlige, frivillige og overeenstem/m/ende Bekiendelse, baade om Leyermaalet og Slægtskabet, hvortil Hand ikke fandt nogen aarsager der kunde formilde den i Lovens 6 – 13 – 13 fastsatte Straf saa paastod Hand dem begge tilkient at arbeyde i 4 aar paa Fiske Leyerne i Findmarken, og yderste Formue af hvad som dem efter Sequestrations Forretningen er befunden at vere Ejende, tilligemed udi Omkostninger saavel ved Sequestrations Forretningen som denne Sag i det mindste med 10 rd og saal: indlod Hand Sagen under Dom

 Defensor Lænsmand Echnes forestillede: at som begge de Paagieldende ere meget eenfoldige mennisker og har \ikke/ før nu kundet indsee at deres begaaede Forbrydelse er af den betydenhed som de nu maae erfare, saa da de senere Lovgivninger tillader Ægteskaber af saadan beskaffenhed som det nerværende i 2 og 3 Leed naar de derom ansøger hans Mayestet om allernaadigst Bevilling, saa haabede Hand at den af Actor nedlagde haarde Paastand blev formidlet efter Dom/m/erens skiønnende.

 Pigen Agothe Haldors Datter tilkiendegav at vere skyldig til adskillige i Sognet over 9 rd hvortil Hun ikke har noget at betale, men hvilket hun ved den hos Hende skeede Registering blev forglemt at anføre, og hvilken rigtighed en deel af den tingsøgende Almue, bevidnede.

 Da ingen hafde videre at erindre blev udi denne Sag afsagt saadan

Dom

 Med den fremlagde Døbe og Slægtskabs Attest overeenstemmende med de Anklagedes egen Bekiendelse inden Retten er det godtgiort at ungkarl Anders Olsen Strøm/m/e og Agothe Haldors Dr: som er hinanden beslægtet i 2det og 3de Leed, har begaaet Leyermaal med hinanden Omendskiønt dette Slægtskab ved Ansøgning, allernaadigst kunde ventes Tilladt og Forordningen af 14de Deb: 1775 ikke kan sige at hæve de i Lovens 6 B: 13 C: 13 art: fastsatte Straffe, siden de ikke der udtrykkelig ere tilbagekaldte, saa dog ved at sammen ligne disse Lovsteder som passende ville ikke Straf vere at undgaae dersom ikke Forordningen af 23de Maij 1800 end og har ophævet Bevillings tagelse imellem Beslægtede og Besvogrede i de grader som her, i saa Fald, har veret tilladelige, hvilket giver til kiender at Forseelsen ikke kand ansees at fortiene Straf, hvorfor her med Kiendes saaledes at Anders Olsen Strøm/m/e og Pigen Agothe Haldors Datter bør for Actors tiltale i denne Sag frie at vere  Naar undtages den lange Tiid fra Amtets Actions ordre af 14de Nob: 1800 til Forrige Foged Unmach indtil denne Sag er bleven paatalt, vides intet unødvendigt ophold at have funden Sted i denne Sag.

 Udi Sagens Omkostninger {betaler} tilligemed optegnings Forretningen betaler Anders Olsen Strøm/m/e til Sorenskriveren med den/n/e Sags incammination 2 – 3 – 4 til Actor 2 rd og til Lensmanden 1 rd tilsam/m/en 5 rd 3 mrk 4 s som efterkom/m/es 15 Dage efter denne Doms forkyndelse.

 

1801: 357

 

 

af Almuens Documenter blev publiceret

            1. Afkald fra Rasmus Monsen Næsse paa sin Hustrues Arv og Hiemmegift 17 rd 2 mrk 14 s til sig selv dateret 25 April 1801

            2. Skiøde fra Mons Magnesen yttre Hindenæs til Eric Olsen paa 1 Pund 3 M/ark Smør og 12 Kd: malt i samme gaard No: 27 for 60 rd dat: 25 Marti 1801

            3. Vilkaarsbrev fra Erich Olsen yttre Hindenæs til Mons Magnesen og Hustrue paa endeel Aarlige Leve Vilkaar, dat: 25 Martii 1801.

            4. Skiøde fra Johannes Larsen til Sønnen Lars Johannessen paa ½ Løb Smør og 6 Kander Malt i Gd: Hougsdal No: 64, for 160 rd, dat: 13 Maij 1801.

            5. Vilkaarsbrev fra Lars Johannessen Hougsdal til hans Fader Johannes Larsen og Hustrue, paa endeel Aarl: Leve Vilkaar, dat: 13 Maij 1801.

            6. Obl: fra Christen Andersen yttre Hindenæs til Anders Nielsen Myhr for 50 rd mod Pant i gd: yttre Hindenæs No: 27 i Echanger Skibr:, dat: 13 Maij 1801.

            7. Bygselbrev fra Anders Monsen Romereim til Knud Larsen Skaar, paa ½ Løb S:r 6 Kd: Malt i Gd: Skaar, dat: 13 Maij 1801.

            8. Vilkaarsbrev fra Knud Larsen Skaar til hans Fader Lars Knudsen paa endeel Aarlige Leve Kaar, dat: 13 Maij 1801.

            9. Skiøde fra Siur Johannessen Lie til Sønnen Johannes Siursen, paa 1 bpd 3 M/ark Smør i Gd: Lie No: 30, for 60 rd, dat: 13 Maij 1801.

            10. Obl: fra Gudmund Johannessen Askevig til Erich Magnesen Biørge for 40 rd, mod Pant i Gd: Askevig No: 59, dat: 13 Maij 1801.

            11. Skiøde fra Erich Magnesen Biørge \med flere/ til hans Søn Magne Erichsen {til hans Søn Magne Erichsen}, paa {16 Marker} 1 Pund 8 M/ark Smør og 10 2/3 Kd: Malt i Gd: Biørge No: 53, for 130 rd, dat: 5 Janvr: 1801.

 

Da ingen i Dag havde meere at i retteføre, og i Morgen er Hellig Dag, beroer Tinget til i Overmorgen.

 

Fredagen den 15de Maij 1801 continuerede Som/m/ertinget for Echanger Skibrede og Retten betient med sam/m/e Laugrette som første Ting Dag. Hvorda blev publiceret:

            12. Skiøde fra Jon Brynildsen Langedal til Mons Knudsen, paa 12 M/ark Smør i gd: Langedal No: 84, for 90 rd, dat: 13 Maij 1801.

            13. Vilkaarbrev fra Mons Knudsen Langedal til Jon Brynildsen paa Aarlig Leve Kaar, dat: 13 Maij 1801.

            14. Obl: fra Mons Knudsen Langedal til Niels Henrichsen Horvey stor 99 rd, mod Pant i gd: Langedal No: 84, dat: 13 Maij 1801.

            15. Afkald fra Johannes Joh: Helleland til Værgen Baste Monsen Echangerlie for Arv 38 rd 17 s:, dat: 13 Maij 1801.

            16. Afkald {fra} \til/ Ole Nielsen Echangerlie fra Ole Rasmussen Lechnes for hans Hustrue Siri Olsdatters Arv 21 rd 27 s:, dat: 15 Maij 1801.

 

Fogden Høgh fremlagde dernest Restance Listen for 1. Quartal som blev oplæst, og uimodsagt, der viser at der allene er betalt 26 rd altsaa til Rest 374 rd

 

Da ingen efter udraab hafde mere ved Tinget at forrette blev sam/m/e ophævet og underskreven                     Brandt

Knud Gudmundsen Neder Aas med bumerke  Simon Olsen Neraas med bumerke

Mons Monsen yttre Eide med bumerke                       Johanes Knudsen Nestbøe med bumerke

 

1801: 357b

 

 

 

Som/m/er Ting [1801] for Hosanger Skibrede

Aar 1801 Fredagen den 15de Maij blev det almindelige Sommer Sage og Skatte Ting holden for Hosanger Skibrede paa Tingstædet Bernestangen og Retten betient med følgende 4 Eedsorne Laugrettes mænd Baste Johannesen Byseim – Arne Bergesen Sandal – Lars Jonsen ibidem – Amund Ellevsen Eicheland

 

hvorda! var nerværende Fogden Høgh – Skibredets Lensmand og den tingsøgende Almue for hvem de sam/m/e Kongelige Forordninger som for de afholdte Skibreder ere extraherede Fol: 347 nu blev publiceret.

 

Fogden Høgh mødte og producerede en forkyndt Stevning for Leyermaals begiengersken Agote Haavers Dr: Tepstad til Leyermaals Bøders udredelse eller aftingning efter hendes Omstændigheder

 Efter paarob mødte ikke den Indstevnte Pige, men tilkiendegav Fogden, at Hand var underrettet af sin Formand nu Amtmand at Hand hafde erkyndiget sig om Hendes Vilkaar der var saa ringe at Hun ikke kunde formaae at udrede høyere Bøder end 48 s hvilket Almuen som kiendte Hende bevidnede rigtigheden af da Hun selv tiener og Barnet er lagt paa Bøyden til Opfostring.

 Barne Faderen Soldat Ole Nielsen Hosaas mødte og tilstod Factum og troede sig som en fattig Karl paa denne grund fri for Bøder.

 Fogden begiærede sig det passerede beskreven for at ved lægge sit Regnskab som blev bevilget                                                                                                      beskr:

 

Derefter blev udi Sagen Knud Guttormsen Rachnes contra Jon Olsen Mossevold afsagt saadan

Dom

 I Følge Skifte Brev efter Citantens moder Brite Knuds Datter Nedre Rachnes begyndt 12te Decembr: 1793 og tinglyst 28de Maij 1794 er Hand Arveligen tilfalden 18 M/ark Smør og 12 Kander malts Landskyld udi gaarden Mossevold som hans mor Fader Knud Ellevsen Øvre Rachnes efter Bygsel Brev af 4de Marti 1786 tinglyst 25de Maij 1787 har Byxlet til Indstevnte Jon Olsen Mossevold  Som Boeslidsmand eller Huus vild er det Citanten benytter sig af det Beneficium Lovens 3 Bogs 13 Cap: 1 art: giver ham til selv at besidde den Jord Hand ejer og derfore ikke allene søgt mindelig Foreening ved den Anordnede Forligelses Comission, men end og udsagt Leylendingen for ….(?) at fravige Gaarden mod sin Byxels tilbagegivelse, hvilket alt er beviist med Attest fra Forligelses Comissionen af 1 Decbr: f: A: og Fiire under Sagen afhørte Vidner  I mod disse Beviser har Indstevnte ved Sagfører udi Indlæg af 7de April 1801 fremsadt følgende Indsigelser:

1. at Citanten skulle vere ubeføyet at tiltræde sin eyende Jord paa Grund af Forordningen af 18de Octob: 1780 fordi Hand ikke selv har Byxlet eller fæstet Indstevnte Gaarden.

2. Fordi Sagen ikke var indstevnet og berammet til Jorde Tirsdagen – og

3. For Citantens Odels Ret ikke var beviist

 Hvad det første Argument Angaar saa finder ingen af de Aarsager Sted hvor paa Forordningen af 1780 er grundet – Saaledes er det ikke af Egennytte eller Paaskud for at vere Huusvild, men virkelig Trang hvorfor Citanten søger at kom/m/e i Besiddelse af sin Eyendom – ej heller er Citanten kom/m/en dertil ved Kiøb men udi Arv for 7 Aar siden, følgelig er det i saa henseende Lovgiveren foretrækker Eyerens Trang i Lovens 3 B: 14 C: 10 art: paalagde Forpligtelse, som for endnu at sikkre Indstevnte for al Fornermelse bør Citanten sande det med sin Eed at Hand selv vil beboe den indtalte gaard.

 Hvad det andet angaar saa indeholder Lovens 3 B: 13 C: 1 art: ingen andre Form…..(?) end at Eyeren bør tilsige sin Leylending før Juul, minde hannem

 

1801: 358

 

fra sig og giengive Ham sin Fæste.  Jorde Tirsdagen staar ikke benevnt i denne Artikul følgelig staar det i Sagsøgerens Villie til hvad Tiid – Ting og Ret Hand vil søge sin Sagvolder, thi ligesaa gierne kunde Hand have valgt de almindelige eller maaneds Tingene som Sagen er indstevnet paa Odels Tomten, men forfulgt ved de almindelige Tinge.

 Til 3de Exeption viser det Tinglyste Deele Brev af 26de Oct: 1789 som er Extraheret i det fremlagde Skifte Brev pag: 23 og 24 at den in question verende Part 18 M/ark Smør og 12 Kander malt udi gaarden Mossevold har lagt under et Ætlæg i længere Tiid end til at fange Odel kunde behøves, da Citantens moder allene fra 1789 har ejet sam/m/e.

 Efter at disse Exeptioner saal: ere bestredne, at de ikke bør \være/ Citanten hinderlige i sin Sags eller Rettes frem/m/e, vil det mere paaligge Ham at opfylde de Requisiter Lovens 3 B: 13 C: 1 art: foreskriver inden Hand kan nyde godt af sam/m/es Beneficium – dette er at sande det med \sin/ Eed at Han selv vil beboe og bruge den nu til Fravigelse paasøgte Jorde Part og er Boeslidsmand, hvilket er saa nødvendigt at i mangel heraf kan Indstevnte ikke forbindes at fravige sit Leyermaal

 Det Kiendes altsaa for Ret: Naar Citanten Knud Guttormsen Rachnes til neste Ting udi Indstevnte Jon Olsen Mossevolds lovlige Tilkaldelse aflægger sin Eed at Hand selv vil bruge og beboe den Ham som Odelsmand tilhørende og til fravigelse paastevnte 18 M/ark Smør og 12 Kander malt udi gaarden Mossevold og tillige tilbage betaler Jon Olsen Mossevold den \af/ Ham udgivne første Fæste eller Byxel med 12 Rdr tilpligtes Jon Olsen Mossevold til neste Lovens Faredag derefter for Citanten Knud Guttormsen Rachnes som Odels og Eyermand at fravige og ryddiggiøre den bemelte og paasøgte Anpart i gaarden Mossevold. Gaarden Mossevolds Forbedrelse eller Forverrelse Reserveres begge Parterne efter lovlig Omgang. Sagens Omkostninger ophæves og fuldbyrdes denne Dom til sin Tiid under bestemte Vilkaar, naar den i rette Tiid lovlig er bleven forkyndt 15 Dage i forveyen.

 

Da inget mere for i Dag var ved Tinget at forrette blev sam/m/e udsadt til i morgen

 

Dagen derefter den 16. Maij 1801 Continuerede end videre Som/m/er Tinget for Hosanger Skibrede paa Tingstædet Bernestangen med sam/m/e Laugrettes mænd som i gaar, hvorda! blev af Almuens Documenter publiceret

            1. Byxel Seddel fra Hr: Bergendal til Berge Jonsen Blegelie paa 20 ¼ M/ark Smør og 9 Kander malt i sam/m/e gaard dateret 12te Maij 1801 med Revers

            2. Skiøde fra Johannes Johannesen Tvedt til sin Søn Johanes Johanesen paa 15 ½ M/ark Smør og 9 Kander malt i sam/m/e gaard for Kiøbe Sum/m/a 40 rd dat: 14de April 1801

            3. Obl: fra Ole Bergesen Qvam/m/e til Lars Aschildsen Burcheland paa 99 rd mod Pant i gaarden Qvame No: 94 dat: 11te Marti 1801

            4. Afkald fra Steffen Olsen Galteland til Formynderen afdøde Mons Johanesen Gietrums Enke paa Pigen Brithe Ols Dr: Fotlands Arv 23 rd 67 s dat: 15de Maij 1801

            5. Skiøde fra Anders Iversen Fladeqval til sin Søn Jacob Andersen paa 12 M/ark Smør i sam/m/e gaard No: 4 for 40 rd dat: 15de Maij 1801

            6. Skiøde fra Haldor Jacobsen Byseim med flere Arvinger efter deres Fader til Johannes Monsen Gietrem paa 1 Pund 6 M/ark Smør og 20 Kander malt i gaarden Gietrem for Kiøbe Summa 146 rd 1 mrk 8 s dat: 8 Januari 1801

            7. Skiøde fra Mons Johannesen Gietrem til Johannes Monsen paa 2 M/ark Smør 1 1/3 Kd: malt i sam/m/e gaard No: 63 for Kiøbe Sum/m/a 14 rd dat: 16 Marti 1801

            8. Vilkaars Brev fra Johanes Monsen Gietrem til sin moder Marte Anders Dr: saa længe Hun lever af bemelte gaard dat: 8de Janv: 1801

            9. Obl: fra Johanes Monsen Gietrem til moderen Marte Anders Dr: Gietrem for 90 rd og til Haldor Jacobsen Byseim: 40 rd mod Pant i gd: Gietrem No: 63 dat: 8 Janv: 1801

 

1801: 358b

 

            10. Byxel Brev fra Agent Hans Krohn til Mons Olsen Jeterim paa 1 Pund Smør og 1 mæle malt i gaarden Fladaas dat: 3de Marti 1801 med Revers

            11. Skiøde fra Ole Pedersen Langeland til sin Sviger Søn Gudmund Johannesen paa ½ Løb Smør i gaarden Langeland No: 55 for Sum/m/a 299 rd dat: 11te Feb: 1801

            12. Afkald fra Berge Bastensen Hanstvedt paa sin moder Arv 19 rd 5 mrk 11 s til Formynderen Ole Ingebrectsen Nordaas af 15de Maij 1801

            13. Afkald fra Johannes Nielsen Nondaas paa sin fader Arv 13 rd 12 s til Formynderen Rasmus Larsen Heldal af 15de Maij 1801

            14. Afkald fra Ole Bergesen Qvame paa sin Kone Mari Anders Drs: Arv 28 rd 42 s til Formynderen Anders Monsen Qvame dat: 15de Maij 1801

            15. Skiøde fra Anders Rasmusen Nondaas til sin Søn Jens Andersen paa 18 M/ark Smør og 18 Kander Malt i sam/m/e gaard No: 60 for 80 rd dat: 15de Maij 1801

            16. Skiøde fra Halvor Olsen Tøssen til sin Søn Iver Halvorsen paa 18 Mark Smør og 12 Kd: malt paa samme Gaard No: 27 for Kiøbe Summa 72 rd dat: 15de Maij 1801

            17. Vilkaars Brev fra Iver Halvorsen Tøssen til sine Forældre paa Livs Tiid af sam/m/e gaard dat: 15de Maij 1801

            18. Obl: fra Iver Halvorsen Tøssen til sin Fader Halvor Olsen paa Summa 72 Rd: mod Pant i gaarden Tøssen No: 27 dat: 16de Maij 1801

            19. Vilkaars Brev fra Berge Jonsen Blegelie til sine Forældre paa Lives Tiid af samme Gaard dat: 16de Maij 1801

 

Fogden Høgh indleverede dernest Restance Listen for 1. Quartal udestaaende Skatter som viser at sam/m/e beløber til 358 rd 3 mrk for dette Skibrede siden kun paa sam/m/e er betalt 61 rd 3 mrk hvilken blev oplæst og af Laugrettet og Almuen uimodsagt.

 

Da ingen efter udrob hafde mere ved Tinget at forrette blev sam/m/e hævet – sluttet og underskreven              Brandt

 

 

 

[Maaneds Ting 1801 for Watzverns Tinglaug]

Foranmelte dato blev maaneds Ting holden for Watzverns Tinglaug efter foregaaende Berammelse paa Tingstædet Bernestangen, men som ingen meldte sig med noget at føre i Rette blev sam/m/e sluttet og underskreven            Brandt

Baste Johan/n/esen Byseim med bumerke                    Arne Bergesen Sandal med bumerke

Amund Ellevsen Egeland med bumerke                       Lars Jonsen Sandal med bumerke

 

 

 

Som/m/er Tinget [1801] for Mielde Skibrede

Aar 1801 Mandagen den 18de Maij blev det almindelige Som/m/er og Skatte Ting holden for Mielde Skibrede paa Tingstædet Mieldegaard og Retten betient med følgende 4re Eedsorne Laugrettes mænd Eric Hansen Skierpen – Anders Ericsen Borge – Ole Siursen ibid: og Elling Ericsen Kleveland

 

hvorda! var nerverende Stedets Foged Gulberg Høgh – Skibredets Lensmand og den tingsøgende Almue for hvem de sam/m/e Kongelige Forordninger og Placater blev oplæst som ved forrige Som/m/er Tinge og hvilke ere Extraherede i Justits Protocollen fol: 347.

 

Derefter blev følgende Documenter publiceret, neml:

            1. Afkald fra Synneve Johannesdatter Fotland til Formynderen Lars Askildsen Møching for Arv 20 rd 3 mrk 6 s: dat: 18 Maij 1801.

            2. Do: fra Marthe Ellingsdatter til hendes Formynder Erich Siursen Halleland for Arv 19 rd 4 mrk dat: 18 Maij 1801.

            3. Dito fra Joh: Johannessen Havre til Værgen Ole Olsen Blom for Arv 52 rd 51 s: dat: 18 Maij 1801.

 

1801: 359

 

            4. Afkald fra Iver Olsen Loftaas {til} for hans Hustrue Thuri Jonsdatters Arv 14 rd 7 s:, til Formynderen Siur Olsen Heggebøe dat: 18 Maij 1801.

            5. Afkald fra And: Johansen Søre Wesetter til Formynderen Ole Monsen Reveim for Arv 11 rd 5 s:, dat: 18 Maij 1801.

 

Da ingen i Dag hafde mere at iretteføre beroer Tinget til i Morgen.

 

Tirsdagen den 19de Maij continuerede Sommertinget for Mielde Skibrede, og Retten betient med {følgende} samme Laugrette som i Gaar.

 

Hvorda blev tinglyst følgende Documenter nemlig for det

            6. Obl: fra Johannes Johannessen Sundland til Ole Olsen Watle for 49 rd mod 2den Pante Ret i hans Part af gd: Sundland No: 62, dat: 19de Maij 1801.

            7. Skiøde fra Ole Olsen Wevle til Johannes Andersen paa ½ Løb Smør og 3 Kd: Malt i gd: Søre Wevle No: 20, for 250 rd, dat: 19 Maij 1801.

            8. Aflyst Ole Olsen Søre Wevles Obl: til Erich Siursen Halland, stor 60 rd, dat: 22de Novbr: 1796, og indfriet efter paategnet Qvittering af 18 Maij 1801.

            9. Obl: fra Johannes Andersen Søre Wevle til Mons Nielsen Houge Enken Kari Monsdatter Houge og Niels Johannessen Houge for 230 rd mod Pant i gd: Søre Wevle No: 20, dat: 19 Maij 1801.

            10. Aflyst Niels Einersen Tveteraas Obl: til Magne Olsen Grønaas stor 60 rd, dat: 27 Maij 1793, og indfriet efter paategnet Qvittering af 18 Maij 1801.

            11. Obl: far Niels Einersen til Einer Monsen Nore Borge for 98 rd mod Pant i Gd: Tveteraas No: 46, dat: 19 Maij 1801.

            12. Skiøde fra Lars Johannessen Kleveland til Sønnen Johannes Larsen paa 1 bpd 6 M/ark Smør 20 Kd: Malt i gd: Kleveland No: 17, for 150 rd dat: 19 Maij 1801.

            13. Vilkaarsbrev fra Johannes Larsen Kleveland til Faderen Lars Johannessen og Hustrue paa endeel aarlige Levekaar, dat: 19de Maij 1801.

            14. Skiøde fra Lars *Jacobsen (Rasmussen) Burkeland til Sønnen Rasmus Larsen paa 18 M/ark Smør 12 Kd: Malt i gd: Burcheland No: 13, for 90 rd, dat: 19 Maij 1801.

            15. Vilkaarsbrev fra Rasmus Larsen Burcheland til Faderen Lars Rasmussen og Søsteren Brithe Larsdatter, paa aarlige Vilkaar af gd: Burcheland, dat: 19 Maij 1801.

            16. Bygselbrev fra Lensmand Jon Rongved og Askild Olsen Rølland til Anders Monsen Hesjedal {t} paa en Plads kaldet Børslien, i Mielde Alminding. dat: 15 Maij 1801.

 Mod dette Bygselbrevs Tinglysning blev fra Lensmand N: Echnes som Værge for Hosanger Kirke indleveret en Protest, dat: 16 Maij 1801 som for Retten blev oplæst.

 

Hr: Fogden Høegh indleverede Restance Listen over 1te Termins Skatter, hvorpaa er betalt 35 rd, og til Restance 405 rd, hvilken Liste blev for Retten oplæst og hvorimod ingen havde noget at indvende.

 

1801: 359b

 

 

Ole Olsen Watle contra Johannes Johannessen Sundland.                    Fol:

 Citanten lod ved Lensmand Rongved møde og tilkiendegive at Parterne ere forligte, hvorfor han begiærede Sagen ophævet, som skeede.

 

Da ingen efter 3de Udraab havde mere at i retteføre blev dette Ting sluttet og Retten hævet.

 Saaledes disse 2de Dage passeret bekræfter

Anders Erichsen Borge (sign.)              Erich Hansen Schierping med bumerke

Elling Erichsen Kleveland. med bumerke          Ole Siursen Borge med bumerke

 

 

 

[Som/m/er Sage og Skatte Ting 1801 for Arne Skibrede]

Aar 1801 den 20de Maij, blev det almindelige Som/m/er Sage og Skatte Ting holden for Arne Skibrede paa Tingstædet Mielde gaard og Retten betient ved følgende eedsorne Laugrettesmænd: Johannes Andersen Taqvam, Fabians Bessesen Tveten, Samuel Jonsen Houkeland og Ole Johannessen Selvig.

 Ved Tinget var nærværende Fogden Hr: Dines Guldberg Høegh og endeel Tingsøgende Almue.

 

Hvorda først allerunderdanigst blev læst de samme Kongelige allernaadigste Forordninger og Placater, som ved de afholdte Som/m/er Tinge ere publicerede og findes extraherede Folio 347.

 

Da ingen efter Paaraab havde noget at iretteføre beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 21de Maij continuerede dette Ting for Arne Skibrede i Overværelse af sam/m/e Laugrette som i Gaar  Hvorda blev tinglyst følgende Documenter.

            1. Bygselbrev fra Sogne Præsten Hr: Meyer til Ole Johannessen Romsloe paa ½ Løb Smør og 12 Kander Malt i Gd: Risnæs, dat: 4 Maij 1801.

            2. Aflyst Johannes Thomassen Herfindals Obl: til Johannes Johannessen Herfindal stor 70 rd, dat: 25de Maij 1796, og indfriet efter paategnet Qvittering af 20 Maij 1801.

            3. Aflyst Ole Haldorsen Langhelles Obl: til Knud Johannessen Nordbye dat: 24de Novbr: 1798, stor 70 rd, indfriet efter paategnet Qvittering af 20 Maij 1801.

            4. Afkald fra Anders Olsen Fougstad for Arv 30 rd 3 mrk 9 s: til hans Formynder Niels Johannessen Stanghelle, dat: 20 Maij 1801, {og indfriet efter paategnet Qvittering}

            5. Afkald fra Kari Erichsdatter Sætterdal til hendes Værge Knud Siursen Sætterdal, for Arv 2 rd 4 mrk 1 s. dat: 20 Maij 1801.

            6. Afkald fra Mons Michelsen Aaseim for Arv 30 rd 48 s. til hans Værge Niels Larsen Aaseim, dat: 20 Maij 1801.

            7. Vilkaarsbrev fra Ole Johannessen Risnæs til hans Sviger Forældre Haldor Andersen og Brithe Gabrielsdatter paa endeel aarlige Levekaar, dat: 20 Maij 1801.

            8. Skiøde fra Erich Nielsen Arnetvedt til Sønnen Albret Erichsen, paa ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i gd: Arnetvedt No: 46, for 199 rd, dat: 20 Maij 1801.

            9. Bygselbrev fra Ole Johannessen Dale til Johannes Johannessen paa 1 Pund 3 M/ark Smør 3/8 Hud i gd: Waxdal No: 21, dat: 20 Maij 1801, med Revers.

            10. Skiøde fra Erich Danielsen Melkeraaen med flere, til Elling Andersen paa 18 M/ark Smør 1 Mæle Malt i gaarden Bruraas No: 55, for 150 rd, dat: 20 Maij 1801.

            11. Aflyst Ole Siursen Bruraas Obl: til Erich Danielsen Melkeraaen

 

1801: 360

 

Mons Nielsen Ulvesetter og Ingebor Larsdatter Melkeraaen, stor 80 rd, dat: 5te Junii 1795, og indfriet efter paategnet Qvittering af 20 Maij 1801.

            12. Obl: fra Elling Andersen Bruraas til Procurator Kahrs for 180 rd mod 1te Pante Ret i Gaarden Bruraas, dat: 20 Maij 1801.

            13. Obl: fra Ole Haldorsen Langhelle til Johannes Johannessen Wiig stor 98 rd, mod Pant i Gd: Langhelle No: 24, dat: 20 Maij 1801.

            14. Obl: fra Johannes Thomassen Herfindal til Anders Danielsen Waxdal stor 95 rd, mod Pant i Gd: Herfindal, dat: 20 Maij 1801.

            15. En Qvittering paa Peder Pedersen øvre Selvigs, under 3 Junii 1799, til Myndtl: Ole Erichsen og Brithe Erichsdatter, samt deres fader Eric Jansen Mellingen for 70 rd udstædde Obligation, for derpaa til Afdrag betalte 40 rd. uden Dato.

            16. Bygselbrev fra Ole Monsen Hundhammer, til Besse Steffensen paa ½ Løb Smør og ½ Td: Malt i gd: Blindem No: 57, dat: 21de Maij 1801.

            17. Skiøde fra Anders Joh: Stanghelle til Jørgen Bergesen, paa 21 M/ark Smør 7/24 Hud i gd: Waxdal No: 21 for 600 rd, dat: 21 Maij 1801.

            18. Obl: fra Jørgen Bergesen til Anders Johannessen Stanghelle for 400 rd mod Pant i gd: Waxdal No: 21, dat: 21 Maij 1801.

            19. Skiøde fra Ole Johannessen Helland til Sønnen Anders Olsen paa 12 M/ark Smør og 4 Kander Malt i gd: Brudvig No: 1, for 40 rd, dat: 21 Maij 1801.

            20. Bygselbrev fra Mons Michelsen Aaseim til hans Stif Fader Albret Monsen paa 18 Marker Smør 12 Kander Malt i gd: Aaseim No: 43, dat: 21 Maij 1801.

 

Fogden Høegh fremlagde Restance Listen over 1te Termins Skatter for dette Skibrede som for Retten blev oplæst, hvorpaa er betalt 51 rd 2 mrk 13 s: og til Restance 448 rd 3 mrk 3 s:, som for Retten blev oplæst, hvorimod ingen havde noget at indvende.

 

Da ingen efter Paaraab havde meere at i rette føre blev dette Ting for Arne Skibrede sluttet og Retten hævet.

 Saaledes i disse 2de Tingdage passeret bekræftes:

{Johannes} Johnnes Haldorsen (sign.) Taqvam.           FBS: Fabian Bessesen Tveten

Ole Johannessen øvre Selvig. med bumerke     Samuel Jonsen Houkedal. med bumerke

 

 

 

Som/m/er Tinget [1801] for Watzverns Tinglaug

Aar 1801 Torsdagen den 2. Juli blev det almindelige Som/m/er Sage og Skatte Ting holden for Watzverns Tinglaug paa Tingstædet Bolstadøren og Retten betient med følgende 4re Eedsorne Laugrettes mænd Lars Bergesen Helgeraas – Jon Pedersen Horveij og 2 gl: Gullich Bergesen Styve og Rasmus Johanesen Furunes

 

hvorda! var nerverende Fogden Gulberg Høgh, Tinglaugets Lænsmand Nache og den Tingsøgende Almue for hvem de sam/m/e Kongl: Forordninger og Placater som ved siste afholdte Som/m/er Tinge er publ: nu atter bleve oplæste og som er Extraheret i Just: Prot: Fol: 347 og end videre i Dag

            No: 7. Placat ang: hvorledes der i overeenstem/m/else, med de Bestemelser, som indeholdes i den ved Placat af d: d: bekientgiorte nye Brev Taxt for Kongeriget Danmark og Hertugdøm/m/ene Slesvig og Holsteen skal forholdes i Kongeriget Norge dat: 28de Marti 1801

            8. Forordning om Embargo paa engelske Skibe og Varer dat: 29de Marti 1801 og

            9. Forordning ang: ophævelse af Embargo paa engelske Skibe og Varer dat: 17de Juni 1801

 

1801: 360b

 

 

Fogden Gulberg Høegh mødte og producerede en skriftl: Stevning af 6te Juni 1801 hvorefter Leyermaals begiengeren Pigen Agothe Lars Dr: Strømme er indstevnt til Bøders udredelse eller aftingning hvis rigtige og lovlige Forkyndelse Lænsmand Nache og Vidne Lars Helgesen …..(?) bevidnede, Men ikke for {Barne} Barne Faderen Lars Storksen Schielde som uden for hans district og sorterer under en anden Jurisdiction  Til beviis for Sigtelsen fremlagde Fogden Høg Sogne Præsten Hr: Mejers Attest af 24de Nob: 1800.

 Efter paarob mødte ikke Pigen Agothe Lars Dr: Strøm/m/e, men til kiendegav Laugrettet og Almuen at de kiender hende og veed at Hun er yderlig Fattig og ikke har at leve af andet med Barnet end hvad Hendes Forældre til sig selv gaar om Bøyden og betler sam/m/e hvorfore Hun ikke k/an/d udrede noget, men tilbød Lænsmanden sig for Hende at betale 32 s i Bøder som Fogden nu modtog  Ligeledes kiente Almuen og Laugrettet Barne Faderen Lars Storksen Skielde som er ligesaa fattig, og har i det siste aar veret Sengeliggende

 Fogden Høgh begierede det passerede beskreven Stevningen og Attesten vedheftet for at fremlægge med sit for dette aar aflæggende Regnskab. Som blev bevilget

 

Nye Sag.

Ingebrigt Larssen Evanger mod Thron Isachsen Øren.

Ingebrigt Larssen Evanger mødte, og frem lagde en skriftlig Kaldseddel dat: 11. Julij sidstleden hvorefter han havde indkaldet Tron Isachsen Bolstadøren for Ærerørige Ord og beskyldninger tilligemed Forligelses Com/m/issionens Attest af 1 Decbr: 1800 der viiser at denne Sag mellem Parterne ikke blev forligt og hvilke er saa lydende.

 Indstevnte Tron Isachsen Bolstadøren mødte Personlig og frem lagde ligeledes sin contra Indkaldelse af 18 Junij sidstleden, hvorefter Ingebrigt Larssen Evanger er indstevnet for nærgaaende Trudsels Ord paa Liv og Ære, mod Tron Isachsen Bolstadøren, tilligemed en Forligelses Com/m/issions Attest af 1 Junij sidstleden, der viiser at denne Sag mellem Parterne ikke blev forligt.

 Efterat Dom/m/er med Laugrettet havde giort sig Umage for at Forlige Parterne som ikke til Forlig fandtes uvillig, blev de saaledes foreenede, at en hver af Parterne toeg tilbage hvad de af Uforsigtighed eller Overilelse kan have udtalt til enhvers Fornærmelse, saaledes at intet for Eftertiden skal kom/m/e nogen af dem til Fornærmelse eller Penges Udgift, men at enhver af dem taaler de Udgifter som de til denne Tid har havt, videre lovede de at forblive som \tilforn/ gode Ven/n/er og Naboer og ike for Eftertiden at den/n/e Sag at give Andledning til mindste Misforstaaelse, men at alt herved skal være glemt og tilgivet, hvilket Forliig begge Parterne ……(?) og begiærede det passerede sig beskreven

                                   T: I:                                                     I: L: N:

                        Tron Isachsen Bolstadøren                  Ingebrict Larsen Evanger

 

Da ingen for i Dag hafde mere ved Retten at afgiøre blev Tinget udsadt til i morgen

 

Dagen derefter den 3de Juli 1801 Continuerede Som/m/er Tinget for Warzverns Tinglaug i overværelse af sam/m/e Laugrettes mænd som i gaar  og blev da af Almuens Documenter publ: følgende

            1. Skiøde fra Anders Johanesen Horveij til sin ældste Søn Johannes Andersen paa halve deelen af gaarden Horveij, 1 Thun paa ½ Løb 9 M/ark Smør for Kiøbe Summa 199 rd dat: 20de Feb: 1801

            2. Skifte Brevet efter afg: Brite Haldors Datter Thoe for Krav 180 rd for saavidt Jordegodset angaar

            3. Aflyst Arne Siursen Røllands Obl: til Amund Tronsen Ostensøe i Hardanger stor 250 rd dat: 3de Nob: 1792 og indfriet 23de Juni 1801

            4. Aflyst Arve (Arne) Siursen Røllands Obl: til Siur Olsen Kiosaas for 200 rd dat: 3de Juli \T: 4. Juli/ 1799 efter Qvittering uden dato

            5. Skiøde fra Helge Larsen Aarhuus til sin ældste Søn Aschild Helgesen paa ½ Løb Smør i gaarden Aarhuus No: 35 for Kiøbe Summa 190 rd dat: 2de Juli 1801

            6. Afkald fra {Brynild} \Niels/ Storksen Ædal til Formynderen {Niels} \Brynild/ Storksen for Fader Arven 18 rd 5 mrk 11 s dateret 2de Juni 1801

 

1801: 361

 

            7. Skiøde fra Gullich og Lars Haldor Sønner *Børgaas (Biørgaas) til Knud Knudsen Thoe paa 1 Pund Smørs Landskyld i gaarden Thoe No: 29 for Kiøbe Summa 180 rd dat: 2de Juli 1801

            8. Obligation fra Knud Knudsen Thoe til Gullich Halvorsen Biørgaas for 92 rd og til Lars Haldorsen Biørgaas paa 88 rd mod Pandt i gaarden Thoe No: 29 dat: 2de *Juni 1801

            9. Afkald fra Knud Soursen Heines til Formynderen Gullich Andersen Fannes paa hans Kone Guri Biørns Datter Møcheltvedts Arv tilsammen 45 rd dat: 2de Juli 1801

            10. Afkald fra Helge Jacobsen Wæhle til Værgen Niels Larsen Langeland paa sin Faders Arv 30 rd 16 s dat: 2de Juli 1801

            11. Obl: fra Arve Siursen Rølland til Gullich Torbiøensen Sæve paa 300 rd og til Johannes Ericsen lille Røte paa 299 rd tilsam/m/en 599 rd mod 1 p: Ret i gaarden Rølland No: 76 dat: 2de Juli 1801

            12. Obl: fra Arve Siursen Rølland til Rognald Godskalksen Westrem paa 49 rd mod Pant i Løsøre dateret 2de Juli 1801

            13. Skiøde fra Ole Olsen Strøme til sin Søn Johannes Olsen paa 18 M/ark Smørs Landskyld M: No: 4 for Kiøbe Summa 70 rd dat: 2de Juli 1801

            14. Skiøde fra Siur Nielsen Berstad til sin ældste Søn Johannes Siursen paa 1 Pund Smør med Bygsel og Herlighed for Kiøbe Summa 150 rd dat: 2de Juli 1801

            15. Skiøde fra Ole Larsen Ædalen til sin Søn Jon Olsen paa 1 Pund Smør i gaarden Ædalen M: No: 53 for Kiøbe Sum/m/a 180 rd dat: 2de Juli 1801

            16. Skiøde fra Niels Brynildsen Mugaas til sin Søn Brynild Nielsen paa ½ delen af hans gaard neml: 1 Pund 6 M/ark Smør M: No: 51 for Kiøbe Sum/m/a 130 rd

            17. Aflyst Helge Helgesens Styves Obl: til Simon Jacobsen Bindingebøe stor 90 rd dat: 8de Juni 1784 Tingl: s: d: efter Qvittering af 2de Juli 1801

            18. Aflyst Niels Brynildsen Mugaas Obl: til Ole Larsen Evanger stor 150 rd dat: 5te (3de?) tingl: 5te Nob: 1798 og qvitteret 1te Juli 1801

            19. Skiøde fra Brynild Olsen Horveij til sin Søn Ole Brynildsen paa halve Deelen af hans gaard Horveij 2 Thun af Skyld 13 ½ M/ark Smør M: No: 19 for Kiøbe Summa 125 rd dat: 3de Juli 1801

            20. Afkald fra Gun Knuds D: Horveij til Formynderen Brynild Olsen Horveij paa sin Fader Arv 16 rd 1 mrk 7 s dat: 3de Juli 1801

 

Derefter blev Restance Listen for Watzverns Tinglaug oplæst, hvor kun dette Ting var afbetalt 2 rd

 

Da ingen hafde mere at irette føre blev Som/m/er Ting for denne Gang sluttet og saal: at vere passeret bekræfter         Brandt

Lars Bergesen Helgeraas med bumerke           Jon Pedersen Horveij  I P: H

Knud Knudsen Toe med bumerke paa Gullich Bergesen Styves vegne

Anders Olsen Dyvig med bumerke  paa Rasmus Johanesen Furneses Vegne

 

Af Amtet efterseet den 14 Julii 1801, og ingen Aarsag til Anmærkning forefindes

Tanch

 

 

 

Maaneds Ting [1801] i Bergen:

Aar 1801 Mandagen den 3die Augusti blev holden Maaneds Ting i Sorenskriverens Huus i Bergen, i Overværelse af følgende 4 eedsorne Laugrettes mænd: Ole Sivertsen, Anfin Olsen, Niels

 

1801: 361b

 

Gullachsen og Johan Grybel.

 

Hvorda først allerunderdanigst blev \læst og/ publ: de sam/m/e 3de sidste Forordninger som ere publ: ved Watzverns Som/m/er Ting, og der extraherede under No: 7, 8 og 9 paa Fol: 360.

 

Derefter blev følgende Documenter publicerede og tinglæste:

            1. Skiøde til Mons Hansen Heldal fra Udlægshaverne ved Skiftet efter afg: Hans Olsen Heldal, paa ½ Løb Smør og ½ Td: Malts Landskyld udi Gaarden Heldal No: 19 i Schiolds Skibrede, for 410 rd, dat: 4de Junii 1801.

            2. Obligation fra Mons Hansen Heldal til Steffen Bergesen Rølland for 125 rd, til Steffen Knudsen Blindem for 65 rd og til Magne Clemmetsen Flachtvedt for 65 rd, Tilsammen 255 rd, mod 1te Pante Ret i Gaarden Heldal No: 19 i Schiolds Skibr: dat: 4 Junii 1801.

            3. Aflyst Hans Olsen Heldals Obligation til Martinus og Søren Anthonisønner Bratland, stor 196 rd, mod Pant i gd: Heldal, dat: 15de April 1790, og indfriet efter paategnet Qvittering af 4de Junii 1801.

            4. Skiøde fra Frue Hofagentinde Krohns til Niels Larsen Werpelstad, paa Gaarden Søre Lie af Skyld 1 Løb Smør No: 35 i Alenfit Skibrede {dat:} som hun ved Skiftet efter afg: Ole Torkildsen Lie var udlagt; dat: 22 Junii 1801.

            5. Aflyst Ole Torkildsen Søre Lies Obl: til Hof Agent Dankert Krohn stor 290 rd dat: 9de Maij 1789, {og} mod Pant i gd: Søre Lie i Alenfit Skibr:, {dat: 18} efter paategnet Qvittering af 18 Junii 1801.

            6. Obl: fra Niels Larsen Søre Lie til Ellef Knudsen Stor Oxe for 199 rd mod 1te Pr: Ret i gd: Søre Lie, No: 35 i Alenfit Skibr:, dat: 22de Junii 1801.

            7. Skiøde fra Niels Andersen Holme til Ole Halvorsen, paa 14 M/ark Smør og 4 2/3 Kd: M: Landsk: i Gd: Holme No: 77 i Herløe Skibrede for 220 rd, dat: 25de Junii 1801.

            8. Aflyst Niels Andersen Holmes Obl: til Ole Nielsen Hiertaas, stor 49 rd mod Pant i gd: Holme No: 77 i Herløe Skibr:, dat: 13 Maij 1786, og indfriet efter paategnet Qvittering af 25de Junii 1801.

            9. Obl: fra Ole Halvorsen Holme til Knud Johannessen yttre Bouge for 98 rd, mod 1te Panteret i 7 M/ark S:r 2 1/3 Kd: M: i gd: Holme No: 77, dat: 25 Junii 1801.

            10. Obl: fra Ole Halvorsen Holme til Lars Johannessen Brudvig for 98 rd mod 1te Pr: i 7 M/ark S:r og 2 1/3 Kd: M: i gd: Holme, dat: 25 Junii 1801.

            11. Skiøde fra Søren Larsen Furrebotten til Anfin Steffensen Furrebotten paa 9 M/ark Smør i gd: Furrebotten No: 155 i Lindaas Skibrede, dat: 15de Junii 1801.

            12. Skiøde fra Enken Marthe Monsdatter Tostensvig og Jacob Christophersen Turøen, til Anders Østensen Hiertaas paa 1 ½ Pund Smør og 16 Kd: Malts Landskyld i gd: Hiertaas No: 76 i Herløe Skibrede for 240 rd, dat: 25de Junii 1801.

            13. Obl: fra Anders Østensen Hiertaas til Rasmus Hansen Soltvedt stor 95 rd, mod 1te Pante Ret i 1 ½ bpd Smør 16 Kd: M: i gd: Hiertaas No: 76 i Herløe Skibrede, dat: 25de Junii 1801.

            14. Skiøde fra Gudmund Simonsen med flere til Rasmus Rasmussen Lechnes paa 4 5/28 M/ark Smør Landskyld i Gd: Lechnes i Alenfit Skibrede dat: 27de Junii 1801.

            15. Skiøde fra Anders Gotskalksen Opheim til Guttorm Fridrichsen Wolte paa et Vaanhuus i Store Sandvigen udi 2den Rode No: 58, dat: 21de Julii 1801.

            16. Auctions Skiøde til Kiømand Peter Lexau Junior paa afg: Hans Lorentsen Fæsters Stervboes Pakboder i Store Sandvigen, dat: 19de Junii 1801.

 

1801: 362

 

            17. Auctions Skiøde til Agent Hans Krohn paa følgende afg: Mad:me Wenche Sal: Garmans Stervboes tilhørende Gaarde neml:  1. Gaarden Fladaas i Hosanger Skibrede af 2 Pund Smør og 2 Mæler Malts Landskyld,  2. Gaarden Espevold i Mielde Skibr: af Skyld 1 Løb Smør og ½ Td: Malt, og  3. Gaarden Rølland i sidstmelte Skibr: af Skyld 2 Pd: Smør og 16 Kander Malt, for Kiøbe Summa 790 Rdr, dat: 5te Januarii 1801.

            18. Auctions Skiøde til Kiøbmand Litterio Foberti paa afg: Diderich Lyder Smiths Stervboes forhen tilhørte Søeboder i Store Sandvigen under No: 49, dat: 4de Junii 1801.

            19. Skiøde fra Peder Salomonsen Hamre med flere til Stadshauptmand Kahrs paa 14 ½ M/ark Fisk 4 5/6 Kd: Malt Landskyld i gd: Worland No: 18, i Sartor Skibr:,  2 12/25 M/ark Fisk i Gaarden Wixøen,  og en ubestemt anpart i Laxevogen Skatholmen, for Kiøbe Sum 75 rd, dat: 27de Maij 1801.

            20. Obligation fra Kiøbmand Litterio Foberti til Mad:me Emerentze Sal: Dan: Wallems for 1000 rd, mod 1te Pante Ret i hans Pakboder i Store Sandvigen under No: 49, dat: 1te Aug: 1801.

            21. {Aflyst} En Qvittering af 25de Junii 1801, paategnet Hans Lorentzen Fæsters til Lector Arentz for 1099 rd under 21de Julii 1797 udstædde Obl:, hvorfor er pantsadt Vaanhuusene No: 44 og 54 i 2den Rode udi Store Sandvigen, for betalte 300 rd til Afdrag paa Capitalen.

            22. Aflyst Hans Lorentsen Fæsters Obl: til Abraham Erichsen stor 240 Rdr, hvorfor var pantsadt hans Vaanhuuse i Store Sandvigen, dat: 14de Febr: 1799, og indfriet efter paategnet Qvittering af 24 Junii 1801.

            23. Aflyst Knud Johannessens Heggernæssets Obl: til Martin Gørbitz stor 99 rd mod Pant i hans Vaanhuus paa Store Sandvigens Grund, dat: 24de Decbr: 1792, og indfriet efter paategnet Qvittering af 8de Junii 1801.

            24. Aflyst Knud Johannessen Heggernæssets Obl: til Mad:me Gørbitz stor 40 rd, mod Pant i hans Huus paa Heggernæsset, dat: 29 Septbr: 1798 og indfriet efter paategnet Qvittering af 8de Junii 1801.

            25. Aflyst Ole Amundsen Almaases Obligation til Ole Halsteensen Melkeraaen og Myndtlingen Erich Larsen Melkeraaen stor 60 rd dat: {20 Maij 1801} \27 Novbr: 1797/ og indfriet efter paategnet Qvittering af 20 de Maij 1801.

            26. Obl: fra Daniel Olsen Almaas til Mons Johannessen Blindem for 100 rd til Myndtlingerne Lars Olsen og Ingebor Larsdatter Melkeraaen hver 30 rd, og til Erich Larsen Melkeraaen for 30 rd tilsammen 190 rd. {dat:} mod Pant i gd: Almaas No: 88 i Arne Skibrede. dat: 1te Aug: 1801.

            27. Aflyst Johannes Olsen Sættres Obligation til Steffen Bergesen Rølland og Steffen Knudsen Blindem, stor 200 rd mod Pant i gd: Sættre No: 66 i Alenfit Skibrede, dat: 20 Maij 1797, og indfriet efter paategnet Qvittering af 1te Aug: 1801.

 

Fogden contra Nicolay Buch.              vide Fol: 350.

Fogden Høegh mødte og æskede Sagen i rette, samt fremlagde en nye Stevning imod Lejermaals Begiengeren Nicolay Buch i Gravdal, hvorefter saavel han som Pigen Berte Erichsdatter til i Dag lovlig er indkaldet, saaledes som Varselsmændenes Paategning paa Stevningen udviser.

 Efter Paraab mødte ikke Nicolay Buch eller nogen paa hans Vegne, men derimod fremstod Pigen Berthe Erichsdatter, som forklarede: at være 22 Aar gl:, fød paa Woss, er for 1 ¼ Aar siden kom/m/en af Mølleren

 

1801: 362b

 

Johan Bocks Tieneste, hvor hun tiente udi et Aar, og vedbliver sin Angivelse for Præsten, at ingen anden hverken har haft legemlig Omgiængelse med hende, eller er Barnefader til det af hende fødde Barn, end Nicolay Bock i Gravdal, som skeede paa den Tiid hun var i hans Fader Møllerens Tieneste hvilket Sønnen Nicolay fuldkom/m/en var bekiendt at hun var svanger da hun tog af Tienesten ved Paaske fløtte Tiid 1800. Videre forklarede Deponentinden at Besvangrelsen ogsaa er skeed under Egteskabs Løfte, og at han nemlig Nicolay Bock en Tid medens hun var i Tienesten ogsaa har meent noget dermed, troer hun at kan godtgiøre dermed at han engang havde givet hende sit Sølv Lomme Uhr, som hun i 14 Dage havde i sin Værge, men paa Forlangende at faae det paa nogen Tid til Laans, fik han det tilbage, og siden den Tiid har hun hverken forlangt eller faaet samme tilbage.

 Actor referede sig til sin forhen nedlagde Paastand, og som Sigtelsen er benægtet, kunde ingen Aftingning finde Sted, saa meget mere, som Paagieldende ikke møder uagtet Retten længe har opholdt sig efter ham i saadan Forventning.

 Sagen optages til Doms.

 

Fogden Høegh mødte og indleverede en Skriftl: Stevning mod Lejermaals Begiengerne Enken Kari Tørrisdatter Grim/m/en og Enkemand Niels Siursen Herfindalen til Bøders Udredelse eller Aftingning, alt efter Provsten Fritzners Angivelse af 3die Julii sidstl:, der ligeledes her fremlægges.

 Saavel Enkemanden Niels Siursen Herfindalen som Enken Kari Tørrisdatter Grimen mødte begge personlig og tilstod Sigtelsen at have med hinanden avlet Drengebarnet Niels kaldet, og at deres Omstændigheder er saa usle at de gaar sig saa yderlig nær som muelig, naar hun erlægger 24 s: og han 1 rd, som da Lensmanden Johannes Borge og Laugrettet \der/ var deres fattige Omstændigheder bekiendt, at de ikke formaaede paa nogen Maade at udrede høyere Bøder, saa var det Fogden nu inden Retten modtog samme, og begiærede sig det passerede i Udskrift meddeelt for at belægge hans Contributions Regnskab, som blev bevilget.

                                                                                                                                 beskr:

 

Fogden Høegh mødte og tilkiendegav: at have efter Angivelse fra Sogne Præsten Hr: Koht til Strudshavn, under 5 Maij sidstl: ved mundtlig Varsel ladet indkalde Lejermaals Begiengersken Giertrud Meyer for begaaet Lejermaal med Søefarende og bortreiste Matros Friderich Jonsen som desformedelst ikke har været at finde; og som Fogden desuden har erkyndiget sig om dette Qvinde Menneskes meget usle og fattige Omstændigheder, saa kan hun ikke formaae at udrede høyere Bøder end 32 s:, som da hun nu erlagde disse, begiærede Fogden Angivelsen vedhæftet det i Dag passerede sig beskreven meddeelt som blev bevilget.

                                                                                                                                 beskr:

 

Derefter blev igien følgende Documenter publicerede:

            28. Aflyst Johannes Hansen indre Arnes Obligation til Steffen Bergesen Rølland, stor 120 rd hvorfor har været pantsadt Debitors Part i Gaarden indre Arne i Arne Skibr:, dat: 13 Maij 1796 og {tingl:} indfriet efter paategnet Qvittering af 8de Junii 1801.

 

1801: 363

 

            29. Obligation fra Johannes Hansen indre Arne til Steffen Bergesen Rølland, stor 190 rd mod 1te Pante Ret i gd: indre Arne No: 45 i Arne Skibrede, dat: 8de Junii 1801.

            30. Bygselbrev fra Morten Rasmussen Morvigen {med flere} til Siur Olsen Ryland paa 18 M/ark Smør Landskyld i Gd: Melkeraaen No: 76, og fra afg: Hans Andersens Børns Værger paa 8 ¾ M/ark Smør og 1 1/3 Kander Malt i sam/m/e Gaard, dat: 6te Junii 1801.

            31. Revers fra Niels Pedersen til Niels Nielsen Qvittingen, Peder Nielsen Qvittingen, Mons Nielsen Steentvedt og Erich Nielsen Bogen for 50 rd dat: 20 Junii 1801.

            32. Skiøde fra Enken Ingebor Colbeensdatter Golten til Stadshauptmand Kahrs paa 15 M/ark Fisk Landskyld i Gd: Spilde No: 28 i Sartor Skibrede for Kiøbe Summa 39 rd, dat: 25de Junii 1801.

            33. Vilkaarsbrev fra Niels Larsen Spilde til Peder Johannessen Spilde paa Aarl: Levekaar af Gd: Spilde i Sartor Skibrede, dat: 2den Maij 1794.

 

Nye Sag.

Johannes Knudsen Hvidsteen contra Brynild Larsen Helleland.

Proc: Friele mødte for Citanten Johannes Knudsen Hvidsteen: og fremlagde hans udtagne Stevning af 29de f: M: tilligemed Attest fra Forligelses Com/m/issionen mod Lejlænding Brynild Larsen Helleland, hvilken sidste citeres til at fravige sit Brug i Gd: Helleland med videre. Ligesaa fremlagde Comparenten skriftl: Qvæstioner til de indstevnte Vidner, hvorefter han begiærede disse afhørt.

 Proc: Stuvitz mødte for indstevnte Brynild Larsen og vedtog aldeeles at Johannes Knudsen er Ejer af hans Jordebrug 1 Pund 3 M/ark Smør i Gd: Helleland, men at han er Odels Ejer dertil benægtes in totum, da der skal findes og bevises en langt ædlere og nærmere Odels Prætendent til denne Jordepart, end nærværende Johannes Knudsen, men denne Formening agtede Comparenten ved et andet Søgsmaal at oplyse, og ville for Tiiden aleene henholde sig til Giensvar paa den i retteførte Stevning, men forinden dette Giensvar kan finde Sted, ønskede Comparenten at Citanten ville sige hvad han meente med den i Stevningen omnævnte Aabods Forretning der skal være afholdt den 17de Junii d: A:

 Proc: Friele benægtede in specie at der gives nogen nærmere Odelsberettiget end Citanten, og ellers begiærede som forhen Vidnerne førte, under Forbeholdenhed af det videre fornødne naar saavidt er avanceret.

 De indkaldte Vidner Johannes Olsen Herland, Jon Johannessen Herland, Jens Nielsen Qvidsted, og Anders Nielsen Qvidsted fremstod derpaa, som blev erindret om og betydet Eedens Forklaring, med Formaning at vogte sig for Meen Eed, som de lovede, og hvorpaa de aflagde Lovens Eed; og fremstod Separatim:

            1. Johannes Olsen Herland som forklarede til 1te Qvæstion: at han er det omspurgte bekiendt deraf at Johannes Knudsen

 

1801: 363b

 

Hvidsteen har Skiøde paa 1 bpd 3 M/ark Smør i gd: Helland.  Til 2den Qvæstion: Jo Vidnet veed ligeledes: at Citanten med Kone og Barn ikke har nogen Boepæl, men er Boeslidsmand og er trængende til Gaard.  Til 3die Qvæstion: det omspurgte er Vidnet ubekiendt.

            Som 2det Vidne fremstod Jon Johannessen Herland, som under sin aflagde Eed forklarede at være 48 Aar gl: og ubeslegtet til enten af Parterne, og dernest svarede til 1te Qvæstion: conform med 1te Vidne.  Til 2den Qvæstion: ligeledes conform med sidste Vidne.  Til 3die Qvæstion: er Vidnet ligeledes ubekiendt.

 Derpaa fremstod som

            3die Vidne Jens Nielsen Qvidsted 35 Aar gl: som under sin aflagde Eed forklarede at være ubeslægtet til enten af Parterne, og til 4de Qvæstion: at Vidnet har som omspurgt før Juul afvigte Aar tilligemed Anders Nielsen Qvidsted, paa Forlangende af Citanten udsagt Brynild Larsen paa hans Boepæl, at fravige gaarden Helland, som dertil svarede: at han ikke med sin gode Villie ville fravige og ryddiggiøre bemelte Gaard Helland.  Til 5te Qvæstion: Vidnet har ikke meere end den eene omforklarede Gang udsagt Brynild Larsen fra Gaarden Herland, men veed han at han 3de Gange tilforn har af andre Mænd været udsagt.  Til 6te Qvæst: Jo Vidnet veed at det omspurgte medfører Sandhed og er samme bekiendt.

 Endelig fremstod det

            4de Vidne Anders Nielsen Qvidsted 46 aar gl: og ubeslægtet til Parterne, som under sin aflagde Eed svarede: Til 4de Qvæstion conform med sidste Vidne.  Til 5te Qv: Sv: foruden sidste Gang som var før sidstafvigte Juul, har Vidnet endnu engang tilforn, neml: for 3 Aar siden ligeledes for Citanten udsagt Brynild Larsen fra Gaarden Herland.  Til 6te Qvæstion Jo Vidnet er det omspurgte fuldkom/m/en bekiendt.

 Proc: Friele fremlagde nu til end ydermere Hiem/m/el for Søgemaalet en Gienpart af det Citanten meddeelte Skiøde paa den omhandlede Andeel i Gaarden Helland, hvorhos han lod Originalen følge til Comference. Endvidere havde Comp: tilstæde i Retten, som han lod beroe til videre, et Skiøde af 15 Junii 1750, hvorefter Gaarden Qvæstionis har været ejendom/m/elig besiddet af Citantens Farfader Anders Nielsen Hvidsteen, samt et Deelebrev af 1773 hvorefter Gd: Helland er bleven Citantens Fader Knud Andersen Hvidsteen arvelig tilfalden. Endelig producerede Comparenten den under 17de Junii d: A: passerede Aabods Forretning der viser hvorledes Huusene udi Indstevntes Besiddelses Tiid har været forfalden til Ejerens Skade.  I Overensstem/m/else med ovenanførte Sagens Data, og paa Grund Lovens 3 B: 13 C: 1te Art:, conf: med Forord: af 25 Febr: 1733, paastod Comparenten: at Indstevnte Brynild Larsen Helland ved Dom ej aleene bliver tilfunden under Udkastelse næste Lovens

 

1801: 364

 

Faredag 1802, at fravige og til Citanten ryddiggiøre den paastevnte Andeel i Gd: Helland, men og derhos tilpligtet de paa Gaarden under Aabods Forretningen forefundne Brøstfældigheder taxeret til 45 rd samt derhos tilfunden at oprette Citanten denne Sags Omkostninger med 20 rd, hvormed han under alle lovlige Forbeholdenheder indlod Sagen Dom.

 Proc: Stuvitz for den Indstevnte, som nu havde seet i Møde den paaberaabte Aabods Forretning erfarede tydelig deraf, at Citanten ved denne Sags Anlæg erklærer sig som Odels og Løsningsmand til Brynild Larsens Brug i Gaarden Helleland. I Hensyn hertil ansaae Comp: denne fremlagde saa kaldede Aabods Forretning som en Nullitets Act, saafremt den ikke er behandlet under en paa Aastædet til Odels Rets Erhvervelse virkelig anlagt Sag, \Naar/ Citanten saaledes har erklæret sig som Odelsmand paastaaer den Indstevnte at han efter Lovens rene Forskrift skal bevise saadant paa Odels Tomten, og derhen begiærede Comparenten Sagen henvist, forventende Dom/m/erens Kiendelse derom forinden han videre entrerer med Tilsvar fra den Indstevntes Side.

 Proc: Friele svarede: at Hr: Proc: Stuvitzes Exeption kom/m/er post Festum og har desuden ingen Grund i Lov da Sagen efter sin Natur ikke behøver at tracteres paa Aastædet, og det saa meget mindre som de paaklagede Brøstfældigheder ved en foregaaende Aabods Forretning er bleven taxeret og afhandlet. Volenti non fit in juria heder det desuden, og naar Hr: Stuvitz, som skeed er, har agnoceret Sagens Behandling i det væsentlige ved Vidners førelse og videre som Protocollen udviser, saa bliver det en Absurdite nu at paastaae denne forvandlet til Aastæds Sag. Comp: vedblev altsaa sit forrige og paatrængede Dom.

 Proc: Stuvitz sagde: at han først af den efter Vidne Førelsen producerede Aabods Forretning fik fuldkommen Vished om at denne Sag ikke kan behandles her ved dette Ting, og paa den Grund er Exeptionen skeed.

Eragtet:

 Udi nærværende Sag indtales saa at sige ingen egentlig Odels Ret, men aleene en Gaard som Ejeren formener sig nærmest at kunne besidde som Boeslidsmand; i denne Henseende indeholder Lovens 3de B: 13 Cap: 1 Art: ingen andre Formaliteter, end at Ejeren bør tilsige sin Lejlænding før Juul minde hannem fra sig etc: følgelig staar det i Sagsøgerens Magt til hvilken Tiid og Sted han vil søge sin Sagvolder, følgelig bør Sagen her ved Retten nyde sin Fremme.

 

 Proc: Stuvitz paa den Indstevntes Vegne begiærede Sagen udsadt til næstkom/m/ende Høste Ting for Arne Skibrede

 

1801: 364b

 

for ved Contra Stevning at plaidere Sagen fra Brynild Larsens Side.

 Proc: Friele maatte protestere imod en saa lang Udsættelse der ikkun sigter til Sagens Udhal og Skade for Citanten.

Eragtet:

 Sagen udsættes til første Ting for Arne Skibrede den 26de Novbr: førstkom/m/ende.

 

Christen Andersen Weland contra Joh: Baardsen Famestad,    Fol:

Proc: Hiort Stuvitz mødte for Citanten og æskede Sagen irette.

 Proc: Balchen mødte for Indstevnte Johannes Baardsen Famestad, og fremlagde en til i Dag udtagen Contra Stevning i forkyndt Stand, hvorved er indstevnet saavel Hoved Citanten Christen Wæland som Knud Andersen Næsbøe, deels til at paahøre Vidner og deels til at lide Dom, saa fremlagde Comp: og Attest fra Forligelses Commissionen af 9de Julii sidstleden, samt skriftl: Qvæstioner til Vidnerne af Dags Dato; hvorefter han begiærede som

            1te Vidne fremstillet Einer Famestad, {der} og fremstod og aflagde Lovens Eed efter at sam/m/e var ham betydet, og forklarede at være 27 Aar gl:, og dernest svarede til 1te Qvæstion: at han kiender Parterne saavelsom Knud Andersen Næsbøe, og er ikke i Slegt med nogen af dem.

 Proc: Stuvitz sagde: at han aleene tager til Gienmæle i denne Sag for Hoved Citanten Christen Andersen Wæland, og protesterede i kraftigste Maade imod at noget Vidnesbyrd maatte føres om Handlinger som Christen Wæland og Knud Næsbøe conjunctim har været udi.

 Proc: Balchen svarede: at da Hr: Stuvitz ikke møder for Knud Næsbøe, saa er han uberettiget til at fremsætte nogen Protest i saa Fald, hvorfor Comp: paastod Vidnernes Svar modtaget paa de fremlagte Spørsmaale, hvortil Vedkom/m/ende paa lovlig Maade er stevnet, og nu her i Retten ved sit Møde tager til Gienmæle.

 Proc: Stuvitz som formærkede, at det incaminerede Stevnemaal under Navn af Contra Stevning indeholder baade flere Personer som Sagvoldere, og andre Ting uden for den forrige Sag, svarede nu ogsaa til Sagen for Knud Næsbøe og begiærede Retten nøye ville oversee den producerede Attest fra Forligelses Commissionen, om der staar at denne Sag har været foretaget til Mægling, da disse 2de indstevnte undskylder sig med at de ikke kunde møde ved Forligelses Comissionen formedelst den korte Varsel der dertil var givet, neml: Aftenen forud Comissionen skulle holdes Dagen efter 4 Mile fra deres Boepæl af. Havde de nydt lovlig Varsel til Comissionen, havde der ingen Tvil været om, at denne nu reiste Sag havde blevet forligt, og følgelig ikke havde kom/m/et til denne Rettergang, fra hvilken han paa oven anførte Formalitets grund begiærede Sagen afvist.

 Proc: Balchen svarede: at foruden

 

1801: 365

 

han er overbevist om, at Knud Andersen Næsbøe aldrig har, hværken uden for, eller i Retten anmodet Hr: Proc: Stuvitz om Møde for sig i denne Sag, har bemelte Stuvitz derforuden heller ikke fremlagt noget Document, der kunde hiemle hans Competence for bemeldte Knud Næsbøe i denne Sag. Dersom de Indstevnte formener sig ikke rigtig at være behandlet af Forligelses Com/m/issarierne, da faaer de i saa Fald holde sig til dem, thi det er nok for Contra Citanten, naar han med Attest som skeed er, godtgiør at Sagen har været anhængiggiort ved Forligelses Commissionen, ikke destomindre, da Hr: Proc: Stuvitz yttrer Tanke om Foreening mellem Parterne, saa er Comp: heller ikke uvillig dertil paa sin Commitents Vegne, og naar Hoved Citanten Christen Wæland, strax nu her i Retten begiærer den mod Contra Citanten anlagte Sag aldeles ophævet, uden nogen videre Paatale til bemelte Contra Citant, og bemelte Christ: Wæland tilligemed Knud Næsbøe, en for begge og begge for en tilbagekalder de fornærmende Sigtelser mod Contra Citanten, saaledes at sam/m/e ikke fornærmer ham paa gode navn og Rygte i nogen Maade, og tillige betaler Contra Citanten i nogenledes Omkostninger 5 rd, saa er Comp: paa Contra Citantens Side villig til Foreening; men i modsadt Fald paastaar han Sagen fremmet og Vidnerne ført.

 Den indstevnte Christen Wæland kunde ikke entrere i det proponerede Forlig, og hvad Knud Andersen Næsbøe angaar saa var han tillige personlig tilstæde og benægtede at have nogen Andeel i denne Sag videre end at han som Vidne har været forbunden at aflægge sit eedelige Vidnesbyrd, hvortil han refererede sig.

 Retten fandt fornøden at tilspørge Christen Andersen Wæland og Knud Andersen Næsbøe, om de kan erindre sig: hvad Dag og til hvad Tid de har været indkaldet for Forligelses Commissionen for Lindaas Præstegield, og om denne Varsel har været saa lang at det har været dem mueligt til denne Dag at møde for Forligelses Commissionen? Begge de {frems} paagieldende svarede: at de om Aftenen \den8 Julii/, som de Dagen derpaa skulle møde for Forligelses Com/m/issionen, blev kaldet til sam/m/e, og var ikke engang Knud Andersen Næsbøe hiem/m/e den bemelte Aften. Deres almindelige Vey fra deres Hiem til Comissions Stædet er til Vands 4 Mile, men til Lands og Vands 2 ½ Miil, saa det har været umuelig for dem, saa gierne som de har ønsket sam/m/e, at kunde indstille sig for Forligelses Commissionen.

 Efter at Retten længe havde handlet med Parterne om Forliig i denne Sag blev de saaledes foreenet: At hvad som til denne Tiid i eller uden for Retten er talt eller passeret angaaende 2de Bukke som de begge har tilegnet sig, skal imellem dem være forglemt, dødt og magtesløst, og ikke kom/m/e nogen af Parterne

 

1801: 365b

 

til Fornærmelse eller Penges Udgift i nogen Maade, men at de for Eftertiden vil vise sig som fredelige og gode Naboer, og endelig at enhver eftergiver de Omkostninger som de til denne Tiid har haft udi denne Sag.

            Paa min Fader Johannes Famestads Vegne                                         C: A: W

                        Baar Johanesen Famestad                                           Christen Andersen Welland

                        med Paaholden Pen                                                                med paaholden Pen

 

Da Dagen nu var forløben beroer Tinget til i Morgen.

 

Tirsdagen den 4de Augusti continuerede Maaneds Tinget i Sorenskriverens Huus i Bergen, og Retten betient med samme Laugrette som i Gaar.  Hvorda følgende Documenter blev publiceret:

            34. En Doms Afsigt ud\i/ Aastæds Sagen imellem Gaardene Bratholmen og Snekkevigens Opsiddere, afsagt 2den Decbr: 1800.

            35. Et Forlig{t} imellem Tolbetient Hans Dahle og Huusmanden Magne Nielsen Træet indgaaet ved Aastæds Sagen imellem dem i Bratholmen den 10de Septbr: 1800.

            36. Aflyst Rasmus Hansen øvre Fyllingens Obl: til Enken Kari Steffensdatter Jordalen stor 200 rd, mod Pant i Gd: øvre Fyllingen No: 98 i Schiolds Skibr: dat: 20de April 1793, og indfriet efter paategnet Qvittering af 16 Maij 1801.

            37. Aflyst Rasmus Hansen øvre Fyllingens Obl: til Stephen Knudsen Blindem stor 200 rd, dat: 20 April 1793, og indfriet efter paategnet Qvittering af 16 Maij 1801.

            38. Skiøde fra Rasmus Hansen øvre Fyllingen{s Obl:} til Hof Agent Herman Diderich Janson paa 18 M/ark Smør og ½ Faars Landskyld udi {Arvetomten} Gd: øvre Fyllingen No: 98 i Schiolds Skibr:, dat: 16 Maij 1801.

            39. Bygselbrev fra Hof Agent Janson til Rasmus Hansen paa 18 M/ark Smør og ½ Faars Landskyld i gd: øvre Fyllingen No: 98, dat: 1te Aug: 1801.

            40. Aflyst Lars Olsen Øfsthuns Obl: til Steffen Knudsen Blindem, stor 399 rd hvorfor var pantsadt en Part i gd: Øfsthun No: 72 i Schiolds Skibr:, dat: 6te Octobr: 1800, og indfriet efter paategnet Qvittering af 1te Aug: 1801.

            41. Aflyst {Steffen} Lars Olsen Øfsthuns Obl: til Steffen Bergesen Rølland for 199 rd, dat: 6te Octobr: 1800 og indfriet efter paategnet Qvittering af 1te Aug: 1801.

            42. {Obligation} Skiøde fra Lars Olsen Øfsthun til Henrich Evaldt i Bergen, paa 1 Pund 19 5/7 M/ark Smør og 1 Mæle 6 6/7 Kander Malt i gd: Øfsthun No: 72 i Schiolds Skibr:, dat: 1te Aug: 1801.

            43. Skiøde fra Lars Olsen Øfsthun til Henrich Evaldt {til} paa Et Engestykke kaldet Hougen under gd: Øfsthun No: 72, dat: 1te Aug: 1801.

            44. Forpagtnings Contract fra Klokker J: Heiberg til Tollev Pedersen {til} paa Gaarden Gravdal med Besætning og endeel Løsøre, dat: 20 Jan: 1801.

            45. Leye Contract mellem Klokker Heiberg og Controleur Salvesen ang: Vaanhuusene paa Gd: Gravdal. dat: 30 Decbr: 1800.

            46. Contract imellem Peter Lexau Senior og Rebslager Niels Simmonsen hvorved den [sidste]? faar Tilladelse at opbygge et Vaanhuus og Reberbane paa Lille Damsgaards eller Bornie Pladsens Grund, mod aarlig Grund Leje 36 rd, dat: 10de Febr: 1801.

            47. Obligation fra Rebslager Niels Simonsen til Peter Lexau Senior stor 800 rd, mod 1te Pante Ret i hans Vaanhuus og Reberbane paa Lille Damsgaards Grund i Schiolds Skibr: dat: 9de Maij 1801.

 

1801: 366

 

            48. Skiøde fra Secretair og Sorenskriver Korên til Anders Monsen Sævdal paa 9 M/ark Smør og 20 Kander Malt i gd: Waagenæs i Radøe Skibrede No: 57, dat: 16de April 1801.

            49. Obl: fra Anders Monsen Waagenæs til Arent Greve paa Aastvedt stor 125 rd, mod 1te Pant Ret i 9 M/ark S:r 20 Kd: M: i gd: Waagenes No: 57 i Radøe Skibr: dat: 1te Aug: 1801.

            50. Skiøde fra afg: Ole Olsen Henøens Arvinger til Hr: Stadshauptmand Kahrs paa 22 ¼ M/ark Smør og 6 5/6 Kd: Malt i gd: Grindem No: 52 i Radøe Skibr: dat: 30te Julii 1801.

            51. Skiøde fra Peder Pedersen Hæsdal til Stadshauptmand Kahrs paa 1 Pund 12 M/ark Smør 1/7 Faar i gd: Hæsdal No: 95 i Herløe Skibr: dat: 31 Julii 1801.

            52. Obl: fra Peder Pedersen Hæsdal til Stadshauptmand Kahrs stor 50 rd mod Pant i Løsøre, dat: 3 Aug: 1801.

            53. Bygselbrev fra Agent Claus Krohn til Endre Hansen paa 1 Pund 8 M/ark Fisk i Gd: Henøen i Herløe Skibr: dat: 1te Febr: 1801.

            54. Skiøde fra Renard Clausen Fieldanger til Stadshauptmand Kahrs i Bergen, paa 20 M/ark Smør 5/18 Hud i gd: Fieldanger No: 58 i Lindaas Skibr: dat: 18 Julii 1801.

            55. Bygselbrev fra Stadshauptmand Kahrs til Renard Clausen Fieldanger paa 20 M/ark Smør 5/18 Hud Landskyld i gd: Fieldanger, dat: 18 Julii 1801.

            56. Skiøde fra Jan Nielsen Fieldanger til Stadshauptmand Kahrs paa 20 M/ark Smør 5/18 Hud i gd: Fieldanger No: 58 i Lindaas Skibr:, dat: 18 Julii 1801.

            57. Bygselbrev fra Stadshauptmand Kahrs til Jan Nielsen paa 20 M/ark Smør 5/18 Hud i gd: Fieldanger, dat: 18 Julii 1801.

            58. Skiøde fra Ole Johannessen Hauchaas til Stadshauptmand Kahrs i Bergen paa 1 Pund Smør 16 Kd: Malt i gd: Houchaas No: 57 i Lindaas Skibr: dat: 25de Julii 1801.

            59. Bygselbrev fra David Midelton, Værge for Kors Kirken i Bergen, til Niels Larsen paa ¼ Løb Smør i gaarden Kalhovde i Lindaas Skibrede, dat: 18 Martii 1801.

            60. Afkald fra Gerhard Severin Heiberg for hans Hustrue Henriche Finde Heibergs Arvemidler, til hendes Formynder Præsten Hr: Claus Finde, dat: 4 Aug: 1801.

            61. Afkald fra Jochum Heiberg paa Hr: Gerhard Sevirin Heibergs Vegne, efter Fuldmagt, for hans Hustrue Henriche Finde Heibergs Arvemidler 2003 rd 43 s: dat: 24 Junii 1801.

            62. Afkald fra Lars Madsen Fløen for hans Hustrue Brithe Larsdatters Arv 26 rd 52 s. til hendes Formynder Mons Monsen nedre Titlestad dat: 14 Junii 1801.

            63. Afkald fra Niels Larsen Kalhovde for hans Kone Anne Steffensdatter[s] Arv 5 rd 4 mrk 1 s. til hendes Værge Halvor Monsen Andvig. d: 15 Junii 1801.

            64. Afkald fra Anfind Steffensen Furrebotten for Arv 11 rd 2 mrk 1 s., til hands Formynder Halvor Monsen Anvig af 15 Junii 1801.

            65. Do: fra Halvor Andersen Farrestvedt for hans Arv 27 rd 11 s. til Værgen Magne Olsen nedre Helland, dat: 14 Junii 1801.

            66. Afkald fra Fusse Olsen Heltvedt til Værgen Niels Olsen indre Eide for hans Kone Anne Monsdatters Arv 29 rd 58 s: dat: 29 Maij 1801.

 

1801: 366b

 

            67. Afkald fra Iver Halvorsen Nore Selle til Jon Rasmussen ibid: for Myndtl: Ole Halvorsen Nødenæs Arv 9 rd 5 mrk 8 s. dat: 30 Decbr: 1800

            68. Afkald fra Johannes Monsen Nesse for hans afdøde Søn Niels Johannessens Arv 17 rd 2 mrk 5 s. til Værgen Johannes Andersen Rong dat: 23 Maij 1801.

            69. Afkald fra Anders Monsen Øfste Mielde for hans Hustrue Synneve Monsdatters Arv 27 rd 1 mrk 13 s: til hendes Formynder Lars Johannessen Askeland, dat: 15de Junii 1801.

 

Fogden Høegh contra Ingebor Anne Jensdatter for Lejermaal.

Actor æskede Sagen i Rette og sagde: at han siden sidste Rettes Dag den 29 April sidstl: har faaet opspurgt, den tiltalte Lejermaals Forbryderskes Navn og Opholds Sted, og altsaa i Continuation med det incaminerede Stevnemaal ladet hende indkalde til dette Ting med mundtlig Varsel.

 Den indkaldte Pige Ingebor Anne Jensdatter mødte nu personlig og tilstod Lejermaalet med Søefarende Matros Abraham Olsen, som for et Aar siden er med Skib reist herfra Bergen, og er uvidende hvor han for nærværende Tiid kan opholde sig. Hun forklarede ellers at have meget fattige Forældre i Trundhiems Bye, hvor hendes Fader som Militair er død for 8 Aar siden, men hendes Moder lever endnu der tilbage i meget fattige Omstændigheder, ligesaa fattig er ogsaa Deponentinden, da hun ikke ejer det ringeste og har af fine Klæder udsadt til det yderste, da hun til denne Tiid har lagt syg, men tilbød hun sig som det høyeste hun formaaede at erlægge 48 s:, for hvilke hun endogsaa i Dag har udsadt det sidste Stykke.

 Hvilke Penge Fogden modtog til Indtægt i sit Regnskab og begiærede sig det passerede beskreven som blev bevilget.                                                                       beskr:

 

70. Afl: Lieut: Bæsmans Obl: til Diderich von der Ohe stor 550 rd af 21de Nob: 1799 Tingl: 3de Deb: 1799 efter Qvittering af 4de Aug: 1801

 

Saaledes i disse 2de Dage for Retten passeret bekræfter:

Ole Sivertsen  Nils Gulachsen  Andfin Olsen  Johan Grybel

 

 

 

Udsettelses Ting [1801] for Schiolds Skibrede

Aar 1801 Onsdagen den {1}9de Aug: blev udsettelses Ting for Schiolds Skibrede holden udi Sorenskriverens Huus i Bergen og Retten betient med de underskrevne 4 Eedsorne Laugrettes mænd

 

Hvorda! blev udi Sagen Actor Fogden Høgh contr: Drengen Nicolai Buch afsagt saadan

Dom

 Saavel Beskikkelses viis den 9de Marti som efter lovlig Indkaldelse for Retten den 30te April d: a: har Nicolai Buch nægtet at vere Barne Fader til det af Pigen Brite Erics Datter fødte Barn  Ikke har Hand paa nogen lovlig maade villet fralægge sig Beskyldningen og ej en gang efter lovlig Tilkaldelse mødt for at anhøre Pigens Opgivne Formodninger mod Ham.  Saa længe Hendes Forklaring viser Hun ikke kan henregnes blant dem loven forstaar ved berygtet og megen troværdighed synes at ligge i hendes Forklaring om at vere forført af ham, er intet ……….(?) end at Formodningen er paa hendes Siide  I hvor Betænkeligt det derfore end kunde vere at paalægge en fripostig Dreng Eed der befrier Ham ikke allene fra det væsentligste som er Biedrag til Barnets Opdragelse, men end og for Bøder

 

1801: 367

 

gives ingen anden maade at kom/m/e ud af Sagen end ved Eed hvis Indhold bør vere overeenstem/m/ende med det Sagens natur udfordrer i hvor vel en saadan ueftertænksom og flygtig Dreng ikke giør sig noget rigtigt Brev om det hvor paa Hand skal sværge

 Saa Kiendes i denne Sag saaledes: at naar Drengen Nicolai Buch efter Pigen Brite Erics Datters lovlige Tilkaldelse og for hendes Værne Ting paa egen Bekostning besværger: at Han ikke har haft legemlig omgang med Pigen Brite Erics Datter paa den Tiid, at han kan agtes at vere Barne Fader til det af hende fødte Barn bør han for Actors Tiltale i denne Sag frie at vere, men trøster Han sig ikke at aflægge denne Eed, bør Hand udrede Lejermaals Bøder 12 rd til Kongens Kasse.  Det her idømte efterkommes 15 Dage efter denne Doms Forkyndelse under lovlig adfærd

 Saal: passeret bekrefter

Brandt        intet unødvendigt ophold i Sagførelsen har funde Sted

Ole Sivertsen  Nils Gulachsen  Anfind Olsen  Johan Grybel.

 

 

 

Høste Tinget for Sartor Skibrede 1801

Aar 1801 Torsdagen den 1te October blev Høste Sage og Skatte Tinget holdet for Sartor Skibrede paa Tingstædet Tøsøen og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettes mænd Salomon Christensen Skouge – Iver Nielsen ibid: – Peder Andersen Angleviig og Peder Nielsen Spielde

 

hvorda! var nerværende Fogden D: Gulberg Høgh, Skibredets Lænsmand Peder Knudsen Tøsøen og den tingsøgende Almue, for hvem allerførst blev oplæst følgende Kongl: Forordninger

            1. Placat ang: hvorledes der, i overeenstemelse med de Bestem/m/elser, som indeholdes i den, ved Placat af dags dato, bekientgiorte nye Brev Post Taxt for Kongeriget Danmark og Hertugdøm/m/ene Slesvig og Holsteen, skal forholdes i Kongeriget Norge dat: 28 Marti 1801

            2. Placat, hvorved fastsættes visse Bestem/m/elser, til Betryggelse for de Pensioner som tilkom/m/e Præste – Degne og Kirkesanger-Enker, af deres afdøde mænds Embeder, samt Latin-Skolerne af Degne Embeder dat: 5te Juni 1801

            3. Placat ang: Straf for at beskadige Skibs fortøynings-Ringe, Varpe stolper og andre mærker til Skibsfartens Sikkerhed. dat: 15de Juli 1801

            4. Forordning ang: nogle Bestemelser til Brygde-Fiskeriets bedere Drift og Frem/m/e i Søndre Bergenhuus Amt dat: 24de Juli 1801

            5. Forordning ang: Tiendevæsenet i Norge af 31te Juli 1801

            6. Placat hvorved de Bestem/m/elser, som ere fastsatte, i hensigt til Grundens afstaaelse, for Veyvæsenet, Lendser og Lotsmerker, erklæres at skulle være gieldende, i ethvert lignede Tilfælde af 31te Juli 1801

            7. Admiralitetets Bekientgiørelse af 23de Juli 1801 at til Tøm/m/er mænd eller Tømmermænds lærlinger ved Holmene kun kan ventes antagne dem som ere af den alder fra 16 til 25 Aar, ugifte, uden Børn etc:

            8. Cancel: Skrivelse 29de Aug: 1801, som Comunicerer hans Mayestets Resolution af 7de Sep: at naar ungt mandskab uden aarsag forsøm/m/er at møde ved Completterings Sessionen eller de aarlige Tegninger for at undrage 1 mrk at tiene *Kogen (Kongen) og Landet, skal de igien ved første vacance indsettes m: v: dat: 11te Septbr: 1801 og

            9. Cancelliets Skrivelse af 5te Septbr: hvorefter der fra Sverrig Reclameres 2de Forbrydere neml: Hans Dahl Pros og Anne Hagens (Hagnes) Datter som har begaaet mord paa den sidstes mand, afskediget Soldat Sven Tvekstrøm

 

Fogden Høegh fremlagde til Besvarelse det aarlige almindelige Tings Vidne bestaaende af 13 qvestioner hvortil Laugrettet og Almuen

 

1801: 367b

 

og i sær af disse Michel Jacobsen Bielkerøen og Halvor Olsen Nordvigen svarede til 1te – 2 – 3 og 4 qtr: Ney  Til 5 qtn: Svar, ingen anden end Salomon paa Bernes (Børnes?), der er udi yderlig fattige Omstændigheder  Til 6 og 7 qtr: Ney  Til 8 qtn: der gives adskillige som kan omreyse i Skibredet for at opkiøbe Sild og Fisk og farer til Bergen, men som de ikke ansees for at vere skadelige for Landet  til 9 Ney  til 10 Jo  Til 11te qtn: Sv: ligesom forrige aar  Til 12 og 13 qtr: Ney

 

Nye Sag

Anders Olsen Tøsøen møtte, og fremlagde skriftlig Stevning af 14de Septb: sidstl:, hvorefter Aamund Hansen Knareviigen, til Doms Lidelse er indstevnt for Skiælds Ord og beskyldninger mod Citanten m: v:, efter Stevningens Indhold, dermed Forkyndelsens Paategning er saalydende:  Dernest fremlagde Citanten \Attest/ fra Forligelses Com/m/issionen, som viiser at indstevnte ikke der har mødt, der er af denne Indhold.

 Procurator Balchen, møtte for Aamund Hansen Knareviig, og næst at benægte den fremlagte Stevnings heele Indhold, maatte giøre Retten opmærksom, paa det i sig selv *Comfye (Confuce?) Stevnemaal, der aldeeles Strider mod lovgivningens Orden, og mindre kan antages som Rettens Stevning, thi deels er Peder Knudsen Tøsøen aldeeles Uberettiget til, at udstæde Rettens Stevning for 3de Mand, og deels, Uberettiget til, at bruge Dom/m/erens Navn i Stevningens Caracteer, hvor den Competente Dom/m/er ikke selv underskriver, hvorved denne Rets Dom/m/er, er endog giort indgreb i siine Embeeds Omkostninger, for Stevningens Udstedelse med underskrivning, til med indeholder, i Stevningens begyndelse at det skulle være Aamund Hansen Knareviigen derfor Dom/m/eren skulle have andraget Nærværende Sag, hvilket in totem benægtes. Paa disse grunde fandt Comparenten sig beføyet til at nedlegge Paastand til dennes Stevnings aldeeles afviisning, saa meget meere som Stevnemaalet er udstæd af en in competent Person alt under forbeholdenhed af det viidere fornødne med Tillæg at der fra Anders Olsen Tøsøens Siide \ej/ er fremlagt skriftlige Qvæstioner til Vidnerne som efter slig Process Orden strax burde have været skeed, hvorefter han var Rettens Kiendelse begiærende.

 Anders Olsen Tøsøen som var tilstæde, begiærede Stevningen efter sin lovlige Forkyndelse frem/m/et og Vidnerne efter sam/m/e afhørt, da han ikke har nogle skriftlige Qvæstioner at fremlægge.

 Proc: Balchen svarede: at om {han} man endog vilde antage rigtigheden af en mundtlig Stevnings Forkyndelse, saa var dog Peder Knudsen Tøsøen uberettiget til at i værksætte et Stevnemaal for tredie Mand, til med forbyder Forordningen af 3de Junii 1796, at ingen Mundtlig Stevninger blant Almuen maae finde Stæd, undtagen de som boer øverst i Field Engene og da Anders Olsen Tøsøen, boer tet ved Søen, saa kan et mundtligt Stevnemaal ikke mod denne lovs bydende antages, hvorfor

 

1801: 368

 

Comparenten i henholdt til sit heele anførte, vedblev sin Paastand om Sagens afviisning.

Eragtet:

 Anderleedes end som en skriftlig Kalds-Seddel kunde Dom/m/eren ikke antage den fremlagte Stevning som mangler Dommerens Bekræftning og da Citanten som Bonde uden Sagfører selv fører sin Sag hvor Dom/m/eren er forbunden efter Forordningen at hielpe ham til Rette, kunde {end} Vidnernes Forklaring uden skriftlige Qvæstioner ikke {be}nægtes førte, hvorfore Sagen nyder sin fremgang.

 

 Af de indkaldte Vidner møtte Danield Andersen og Ole *Andersen (Danieldsen?) Hagenæs samt Niels Andersen Træet, for hvem Eedens Forklaring blev betydet, og hvorefter enhver for sig Aflagde sam/m/e paa lovlig maade, og hvorefter Separete som

            1te Vidne fremstod Danield Andersen Hagenæs, som forklarede: at være i andet og Tredie Leed {skal være} beslægtede med Citanten og var hand nærværende sidste Skiær-Torsdags Aften forrige Vinter i Bergens Bye, hvor Anders Olsen Tøsøen stoed {i sin Baad ved} \paa/ Træeangelen \og/ som Amund Hansen Knareviigen i det sam/m/e kom roende til Træeangelen, hørte Vidnet at han udskiældede Anders Olsen Tøsøen for at være een Tyv og en Brødtyv; mod disse Ord; hørte han at Citanten besvarede sig, men hvorudi dette bestod k/an/d han ikke erindre, men fornam han at Amund Olsen Knareviigen var noget meget beskiænket, men Citanten ikke, og som Vidnet derpaa Reyste sin Vej veed han ikke viidere i denne Sag at forklare, da Parterne i hver deres Baade ved Torges Træeangel blev tilbage efter ham.  Paa Indstevntes forlangende Forklarede Vidnet at da han hørte disse Ord, var Parterne toe á tre Baadslænger fra Vidnet og saa han at de 2de øvrige Indstevnte Vidner tillige var nærværende, og hvor af Ole Danieldsen var paa sam/m/e Baad som Vidned.  Proc: Balchen benægtede dette beslægtede Vidnes Forklaring som aldeeles urigtig i alle de deele der maatte Sigte til Indstevntes Skade.

 Derpaa fremstod som

            2det Vidne Ole Danieldsen *Hageviigen (Hagenæs?), som under sin Aflagde Eed forklarede: at være Søskende Barn med Citanten og var nærværende sidst afvigte Skiær-Torsdags Aften paa Baad med første Vidne, ved Bergens Byes Træeangel, og saae da at Amund Hansen Knareviigen kom fra Torvet af gaaendes Ned i sin Baad og fra denne til 2 á 3 andre Baader i det sam/m/e kom Anders Olsen Tøsøen ogsaa Roende til Torvet, hvorover begge Parterne kom i Ordstrid sam/m/en hvorimellem Vidnet hørte at Amund Hansen Knareviigen udskiældte Citanten for Tyv og Brødtyv hvilke beskyldninger Citanten benægtede med disse Ord, om Indstevnte kunde beviise saadant, og hvorefter Vidnet fornam, at Indstevnte gik oppaa Landet, og forblev han ved Træeangelen saa længe som Parterne.  Proc: Balchen benægtede ligeleedes dette beslægtede Vidnes Udsagn i alle de deele som maatte Sigte til Indstevntes Skade.

 Endelig fremstod som

            3de Vidne Niels Andersen Træet, som under sin aflagde Eed forklarede: ikke at være i slægt med nogen af Parterne, og var Vidnet paa Baad med Amund Hansen

 

1801: 368b

 

Knareviigen, sidst afvigte Skiær-Torsdags Aften ved Bergens Byes Træeangel og erindrer han sig at Indstevnte var i Baaden samme Tiid som Anders Olsen Tøsøen kom Roende til Træeangelen, hvem Vidnet hørte at Amund Hansen Knareviigen udskiælde for en Tyv og Brødtyv, hvorpaa Citanten strax skiød til Vidne. Af Parterne var Amund Knareviigen noget beskiænket og hvad meere er passeret *laugde (lagde) Vidnet ikke mærke til, da Amund gik i Land paa Træe-angelen hvorfra han talede noget med Citanten som var i sin Baad, men hvorudi dette bestoed veed Vidnet ikke.

 Citanten troede saaledes med Vidner at have beviist Sigtelsen hvorfore han paastod de Udsagde beskyldninger Morteficerede og sig tillagt i Omkostninger 12 rd og saaledes indlod Sagen Dom.

 Proc: Balchen paa Indstevntes Vegne vedblev sin nædlagde benægtelse, da intet kan ansees beviist med de førte beslægtede og u-overeensstemmende Vidners Forklaring og for at oplyse de forurettelser Som Citenten har tilføyet den \Ind/stevnte begiærede Comparenten Sagen udsadt til Maaneds Tinget først i Decembr: Maaned, for til den Tiid, at faae Citanten ind kaldet til Forligelses Com/m/issionen og derefter at pleje Sagen med Contra Stevning.

Afsagt:

 Sagen Udsættes til først kom/m/ende Maaneds Ting i Sorenskriverens Huus i Bergen den 1te Decembr:

 

Nye Sag

Madame Emerentse Sal: Morsing indleverede ved Lænsmand Peder Knudsen Tøsøen en lovlig forkyndt Stevning af 29de Augusti sistl: hvorefter Jacob Krogh i giestgiver Stedet Bakken er indstevnet at lide Dom for skyldigværende 199 rd efter Vexel Obl: af 14de Marti sistl: og lyder denne Stevning med Forkyndelses Paategning saal:

 Videre fremlagde Lænsmanden Attest fra Forligelses Comissionen af 14de Juli sistl: som viser at Indstevnte Jacob Krogh ikke en gang har mødt ved Forligelses Comissionen følgelig har heller intet Forlig veret at opnaae  Endelig fremlagde Hand og Indstevntes originale Vexel Obligation af 14de Marti 1801, hvorefter Hand paastod Dom efter Stevningens Indhold.  og er Forligelses Comissions Attesten og vexel obligationen af saadan Indhold:

 Indstevnte Jacob Krogh mødte ved Skydsskafferen Michel Jacobsen Bielkerøen som hafde for Indstevnte et skriftlig Indlæg af dags dato men som sam/m/e var paa ustemplet Papiir kunde Dom/m/eren ikke modtage dette men derimod anførte her sam/m/es væsentlige Indhold: som var at Hand forlangte Copie af Citantindens formeentlig indkomne Indlæg og videre i Sagen passerede samt tillige udsettelse til neste maaneds Ting, for at besvare Citantindens indkomne maaske overdrevne Paastand, samt hvad videre til hans Sags Tarv Hand maatte finde fornøden at erindre.

Eragtet!

 udi saa reen Sag som nærværende, var det at handle mod Forordningen angaaende Rettens hastige Pleye hvis udsettelse paa saa svage anførte grunde kunde bevilges, hvorfore der udi denne Sag blev afsagt saadan

Dom

 Da Indstevnte Jacob Krogh udi sit Tilsvar i denne Sag ikke har fremført nogen Indsigelse mod Søgsmaalet som er reen efter den producerede vexel obligation og aldeles efter Indkaldelse, udebleven ved den Anordnede Forligelses Comission, saa kan Hand ikke undgaae efter de irettelagde Beviisligheder og den i Stevningen nedlagde Paastand

 

1801: 369

 

at lide Dom,

 Hvorfor hermed Kiendes saaledes for Ret: Indstevnte Jacob Krogh bør til Citantjnden Madame Emerentze Sal: Morsing indfrie sin under 14de Marti sistl: udstædte Vexel obligation stor 199 Rdr med Renter 5 proC: fra Forfalds Dagen den 14de Juni til Betaling skeer og Processens Omkostninger med 6 rd.  Endelig betaler Jacob Krogh til Justits Kassen for unødig Trette /: siden Hand ikke har mødt ved Forligelses Comissionen, saa meget som Dom/m/en og Seglet koster, der alt efterkom/m/es 15 Dage efter denne Doms forkyndelse under lovlig adfærd

 

Da ingen for i Dag havde videre at iretteføre blev Tinget udsadt til i Morgen

 

Dagen derefter den 2de Octob: 1801 Continuerede end videre Høste Sage og Skatte Tinget for Sartor Skibrede og Retten betient med sam/m/e Laugrettes som i gaar

 

Hvorda! mødte for Retten Hans Gundersen Kallestad af Sartor Skibrede og tilkiendegav at have sistleden 3 Paaske Dags morgen som Hand i sterk Synden Vind roede fra Bergen, blev vahr ½ Fierding vey fra sig i gielte Fiorden at 2de Bye Fiskere Kuld-Seglede, hvorover deponenten som var paa en liden Baad tilligemed et voxent Fruentim/m/er roede af alle Krefter for at redde disse 2de Fiskere, som da sadt paa Kiølen af Baaden og til Beviis herom fremstillede Hand 2de Vidner neml: Anders Hansen Leervigen og Thomas Aamundsen Leervigen dem Hand i den henseende begierede eedelig afhørt til et Tings Vidnes optagelse.

 Bemelte Vidner fremstod for hvem Dom/m/eren betydede Eedens Forklaring med Formaning at sige Sandhed som de lovede og hvorpaa de aflagde Lovens Eed.

 Separatim fremstod derpaa

            1. Anders Hansen Leervigen som forkl: at vere gift 32 aar gam/m/el, ikke i Slægt med Hans Gundersen Kallestad, og som Hand 3de Paaske Dags morgen eller om Formiddagen Kl: imellem 9 og 10 slet var i sit Huus og hørte paa Fiorden et sterkt Skriig saa Hand ud igiennem Vinduet at 2de Fiskere hafde Kulseglet og laae de begge i saadan Forfatning paa Kiølen af den hvelvede Baad  Vidnet tog derpaa strax sin Tieneste Dreng med i sin Baad, men inden de kom ud til disse Kuldseglede som kunde nesten vere ½ Fierding fra Land, var nerværende Hans Gundersen Kallestad i sam/m/e Øyeblik kom/m/en til dem og net op (nettopp) faaet dem bierget i sin Baad. Vinden som var Syd Vest var saa sterk at den neppe kunde vere roendes mod Vinden, men meget gierne kunde man med forsigtighed sigle med Vinden hvilket Fiskerne ogsaa uden Fare kunde giøre, naar ikke Kaste Vinde var dem som hafde omveltet Baaden  Saavidt Vidnet kunde skiønne var ingen uforsigtighed skyld i denne u-lykke, da Fiskerne baade var ædrue og saavidt hand erindrer blev talt om at Seglet var revet. Ganske Vaade var Fiskerne da de kom til Lands og blev fielget i Vidnets Huus. Sam/m/e Dag blev ogsaa Fiskernes Baad med Segl bierget  At kom/m/e til disse forliiste Fiskere {og den} som bergede sig paa Kiølen af deres Baad var just ikke forligt hverken for Vidnet eller Biergeren Hans Gundersen Kallestad, men Faren for dem alle bestod mest udi naar disse som vaade og tunge Mennisker skulle \derfra/ bierges i en anden Baad, ser udi Biergerens Baad som kun var en liden Færings Baad til 4 aarer som i saadant Veyr ikke kunde bære høyere end 4 Mennisker hvorover den ene af Fiskerne blev af Biergerens Baad indlevert i Vidnets Baad som med Ham kom til Lands

 Derpaa fremstod

            Thomas Aamundsen Leervigen som sagde at vere gift 31 aar gammel og ikke i slægt med Reqvirenten hvilken under sin aflagde Eed forklarede: at hand ikke har seet maaden paa hvilken de omspurgte 2de Fiskere blev bierget, men allene saa da Hans Gundersen Kallestad kom i Land med den eene Fisker i sin og første Vidne Anders Hansen Leervigen med den anden Fisker i sin Baad  I øvrigt er Vidnet Conform med {…} første Vidne, da Hand *bade (baade) saa {den senere} \at/ Fisker Baaden med Seglet blev bierget som at Fiskerne ikke var beskienket, men at Vinden og Biergerens Baad af den beskaffenhed

 

1801: 369b

 

som første Vidne har forklaret  Og videre er Hand ikke bekiendt

 Flere Vidner hafde Reqvirenten ikke at afhøre som Hand troede var overflødig, men begiærede Hand sig dette i Tingsvidne \sluttet/ Form beskreven meddeelt som blev bevilget.

 

Tings Vidnet over Flom Qvernerne blev oplæst for Laugrettet og Almuen hvoraf i sær Michel Iversen søre Fielde og Lars *Gregorius Kobbeltvedt svarede at der var ingen anden forandring end 1 Qværn var af ælde Casseret paa No: 60 Sollesvig og derimod er en tilkom/men paa No: 64 Fiereyde.

 

Tings Vidnet over Huusmands og Engeslette Skatten blev oplæst hvorimod Laugrettet og Almuen ikke hafde noget at erindre

 

Da intet videre i Dag var at forrette blev Tinget udsadt til i morgen

 

Atter Dagen derefter den 3de Octob: 1801 Continuerede end videre Høste Tinget for Sartor Skibrede med sam/m/e Laugrettes mænd som i gaar  hvorda! blev af Almuens Documenter publiceret:

            1. Skifte Brev efter afdøde Kone Mette Willachs Datter Nore Biørøen sluttet 15de Juli 1801 for saavidt Jorde godset angaar som er Extraheret i Pante Bogen fol: 708

            2. Skiøde fra Michel Chrisstenten(?) (Christensen?) Eide med flere til Stadthauptmand Kahrs i Bergen paa 1 Pund 6 181/336 M/ark Fiskes Landskyld i gaarden lille Sangolt af 6te Aug: 1801

            3. Skiøde fra Tore Andersen Worland til Stadthauptmand Kahrs paa en nye opbygget Stue-Bygning – Qverne Huus og Søe Bod opført paa Byxel gaarden Worland dat: 11te Sept: 1801

            4. Obl: fra Tore Andersen Worland til Stadthauptmand Kahrs paa 30 rd mod Pant i Løsøre dateret 12te Septb: 1801

            5. Obl: fra Tore Andersen Worland til Dito stor 60 rd mod Pant i 1 Pund 8 ½ M/ark Fisk Leye i gaarden Worland dat: 13de Aug: 1801

            6. Skiøde fra Peder Hansen Leerøen til Stadthauptmand Kahrs paa 10 4/5 M/ark Fisk i gaarden Midtvedt M: No: 25 for 40 rd dat: 11te Septb: 1801

            7. Byxel Seddel fra Agent Hans Krohn til Niels Iversen Eyde paa 1 Bpd Fisk i gaarden Eyde dateret 17de Septb: 1801

            8. Dito fra Gerhard Schnelle som Forstander for Seminarium Fridericianum til Thomas Andersen paa 15 M/ark Smør i gaarden Knapschow dat: 26de Sep: 1801

            9. Dito fra Biskop Irgens til Ole Monsen Glesnes 13 ½ M/ark Fisk i gaarden Telnes dat: 22de Juni 1801

            10. Dito fra Biskop Irgens til Jens Rasmusen 13 ½ M/ark Fisk i gaarden Telnes af 18de Maij 1801

            11. Dito fra Lector Arentz til Ole Andersen Dale paa 40 ½ M/ark Fisk i gaarden Dale dateret 15de Maij 1801

            12. Skiøde fra Niels Pedersen nedre Golten til sin Søn Peder Nielsen paa 28 7/10 M/ark Fisk Landskyld i gaarden nedre Golten M: No: 22 for Sum/m/a 49 rd dat: 1te Oct: 1801

            13. Obl: fra Ole Monsen nedre Golten til Peder Bastian Hansen Myhren paa 42 rd mod Pant i 14 7/20 M/ark Fisk Landskyld i gaarden Golten No: 22 dat: 1 Oct: 1801

            14. Deelebrev hvorudi 10 M/ark Smør og 5/16 Huud i gaarden Leerøen M: No: 2 for 50 rd er efter afdøde Hans Jensen Leerøen saal: udlagt:

1. til Sønnen Jens Hansen Leerøen    2 2/9 M/ark Smør 5/72 Huud for                       11 rd    11 s

2. -   do  Mons Hansen Golten          do          do                               11        11

3. -   do  Ole Hansen Hagenes           do          do                               11        11

4. -   do  Peder Hansen Leerøen         do          do                              11        11

5. - Datteren Ida Hans D: gift med Hans Andersen Warøen

                                1 1/9 M/ark Smør 5/144 Huud               5 - 3 – 4

dateret 1te October 1801

 

1801: 370

 

            15. Skiøde fra Mons Hansen Golten og Hans Andersen Warøen til Jens Hansen Leerøen den første paa 4 4/9 M/ark Smør og 5/36 Huud og den siste paa 2 2/9 M/ark Smør og 5/72 Huud i gaarden Leerøen for 33 rd 1 mrk 14 s dat: 1te Oct: 1801

            16. Byxel Seddel fra Ole Hansen Hagenes til Peder Hansen Leerøen paa 4 4/9 M/ark Smør og 5/36 Huuds Landskyld i gaarden Leerøen M: No: 2 dat: 1te Oct: 1801

            17. Skiøde fra Halvor Nielsen Telle til Anders Andersen Waage paa 1 Pund 1 M/ark Fisk Landskyld i gaarden Telle for 100 rd dateret 11te Juli 1801

            18. Skiøde fra Clemet Rasmusen Echerhofde til sin Broder Niels Rasmusen paa Odels og Aasædes Retten til 12 M/ark Smør og 6 M/ark Fisk i gaarden Søre Echerhofde dat: 1te Oct: 1801

            19. Skiøde fra Peder Olsen Løchøen og Ole Jansen Nordvig til Jacob Nielsen Algerøen paa 3 3/7 M/ark Fisk i gaarden Algerøen for 7 rd 14 s, videre er Hand endnu ejende flere Parter i gaarden Algerøen som tilsam/m/en udgiør 20 4/7 M/ark Fisk dat: 2de Octob: 1801

            20. Skiøde fra Lasse Ingebrectsen Telle til hans Stif Søn Iver Larsen paa 12 M/ark Fisk i gaarden Telle M: No: 26 for Kiøbe Sum/m/a 24 rd dat: 2de Octob: 1801

            21. Skiøde fra Hans Larsen Algerøen til Michel og Hans Lars Søn/n/er Hagenes paa 4 ½ M/ark Fisk i gaarden Bache No: 16 dat: 2de Juli 1801

            22. Byxel Seddel fra Thore Haagensen Algerøen og Hans Pedersen Telle til Iver Hansen Algerøen paa 12 M/ark Fisk i gaarden Algerøen No: 53 dat: 2de Oct: 1801

            23. Byxel Seddel fra Niels Johanesen Skage til Isach Jensen paa 1 Pund 6 M/ark Fisk i gaarden Berge M: No: 17 dat: 2de Oct: 1801

            24. Byxel Seddel fra Lars Nielsen Berge til Jacob Monsen Trengereyde paa 1 Pund 21 M/ark Fisk i gaarden Trengereyde No: 38 dateret 2de Oct: 1801

            25. Byxel Seddel fra Niels Pedersen Telnes og Christopher Pedersen Fielde til Daniel Andersen Hagenes paa 1 Pund Fisk i gaarden Hagenes dat: 2de Oct: 1801

            26. Skiøde fra Enken Agothe Peders Datter Kallestad med flere til hendes Søn Iver Johannesen paa 22 ½ M/ark Fisk Landskyld i gaarden Kallestad No: 39 for 50 rd dateret 2de Octob: 1801

            27. Byxel Seddel fra Willum Michelsen Telle til Thomas Jonsen paa 12 M/ark Fisk i gaarden Telle M: No: 26 dat: 2de Octob: 1801

            28. Afkald fra Ole Andersen Bildøen paa sin Søn Anders Olsens Vegne for den sistes Kone Marte Niels Datter Algerøens Arv 86 – 4 – 15 s til Formynderen Hans Larsen Algerøen af 15de Aug: 1801

            29. Afkald fra Carsten Hansen Schouge til Over Formynderiet paa hans Kone Kari Knuds Datter Goltens Arv 42 – 4 mrk dateret 1te Octobr: 1801

            30. Dito fra Ole Christensen Nordvig paa sin Faders Arv 23 rd 5 mrk 2 s til Formynderen Halvor Olsen Nordvig dateret 1te Oct: 1801

            31. Dito fra Johannes Nielsen Landeraae paa sin Fader Arv 9 rd 3 s til Formynderen {Johan} Henrich Nielsen Landeraae dat: 24de Septb: 1801

            32. Byxel Seddel fra Henrich Iversen Førde paa 12 M/ark Smør og 6 {Kander malt} \Mærker Fisk/ i gaarden Søre Echerhofde dat: 2de Oct: 1801

            33. Fredlysning fra Opsidderne paa gaarden Bildøen hvor de af Naboerne og fremede uberettigede Personer freedlyser deres under gaarden Bildøen liggende Øe kaldet Raaen for al Fornermelse af uberettiget Fæebeiting – *Løgnriven (Løng-) – Brendeved og Osters borttagelse samt Note-Kast, alt under Tiltale og Straf efter Omstændighederne dateret 2 Octob: 1801

 

1801: 370b

 

 

Tings Vidnet paa af og Tilgangen udi Veymæster mandtalet for indeværende aar blev oplæst for Laugrettet og Almuen som imod sam/m/e ikke hafde noget at erindre

 

Tingsvidnet over af og Tilgangen udi Odels og Selveyer mandtallet for indeværende aar 1801 blev ligeledes oplæst for Laugrettet og Almuen som derimod ikke hafde det minste at indvende

 

Til Laugrettes mænd for indeværende aar blev udnevnt 1. Erich Nielsen Selstøe – 2. Carsten Hansen Skouge – 3. Mons Monsen Knapskou og 4. Henrich Andersen Koppeltvedt, som bliver at tilsige at indfinde sig paa førstanstundende Som/m/er Ting.

 

Fogden Høgh indleverede dernest Restance Listen for dette aars ubetalte Skatter der viser at den endelige Rest er  (ope rum )  hvilken blev oplæst for Laugrettet og Almuen som ikke hafde derimod noget at indvende

 

Da saal: ingen hafde mere ved Tinget at forrette blev sam/m/e for denne gang sluttet og underskreven              Brandt

Peder Rasmusen Anglevigen med bumerke   Salomon Christensen Schouge med bumerke

Peder Nielsen Spielde med bumerke       Iver Nielsen Schouge med bumerke

 

 

 

Høste Tinget for Schiold Skibrede 1801

Aar 1801 Mandagen den 5te Octob: blev Høste Sage og Skatte Tinget holdet for Schiolds Skibrede paa Tingstædet Møllendahl og Retten betient af Sorenskriveren med følgende 4 Eedsorne Laugrettes mænd Arne Arnesen Møllendahl Andreas Nielsen ibidem og Jens Olsen Nobben samt Andreas Olsen Fløen

 

Ved Retten var nerværende Stedets Foged Gulberg Høgh, Skibredets Lensmand og den tingsøgende Almue for hvem allerførst blev oplæst de sam/m/e Kongl: Forordninger Placater og Rescripter som paa siste Ting og hvilke ere Extraherede i denne Protocols folio 367.

 

Fogden Høgh fremlagde det almindelige Tingsvidne til besvarelse ved Retten bestaaende af 13 qtr: hvortil Laugrettet og Almuen og af dem i ser Johannes Nielsen Lohne og Johanes Monsen Houge svarede til 1te qtn: - 2 – 3 – 4 og 5 qtr: Ney ikke som nogen er bekiendt  6 qtn: Ney,  7 qtn: Sv: ingen andre end som i Fior der er Antonius paa Solem og nu Comerce Raad Braage paa *Skalevignesset  8 qtn: Ney ingen anden end Niels Pedersen Samdahl  9 qtn: Ney  10 qtn: Jo  11te qtn: Sv: den sam/m/e Lænsmand som i Fiorr(?) bruger end nu sam/m/e gaard Borge af skyld 2 pund 10 ½ M/ark Smør  12te og 13 qtr Ney ikke som dem er bekiendt

2

Tingsvidnet paa Flom Qvernene for 1801 blev fremlagt hvortil Laugrettet og Almuen svarede: at de vidste ingen anden Forandring end at der paa No: 9 Schioldal er siden i Forige aar opbygget et Flom Qvern.

3

Designationen paa Flom Saugene blev fremlagt hvortil Laugrettet og Almuen afgav sam/m/e forkl: som forrige aar at foruden Sælens Saug har Cansellie Raad Christie paa Hop allerede siste aar ladet opbygge et Saug hvor paa hand skiær Bord til eget brug

4

Tingsvidnet paa Mølle – Huusmands og Engeslette Skaten blev fremlagt og oplæst for Laugrettet og Almuen som imod sam/m/e ikke vidste noget at erindre

 

Da intet for i Dag blev forlangt I retteført blev Tinget udsadt til i morgen

 

1801: 371

 

 

Dagen derefter den 6 Octobr: 1801 Continuerede end videre Høste Sage og Skatte Tinget for Schiolds Skibrede paa Tingstædet Møllendahl med sam/m/e Laurettes mænd som i gaar

 

Hvorda! Fogden Høgh mødte og fremlagde en skriftlig Stevning mod Leyermaals Begiengersken Rebecha Margarethe Wilgaas til Bøders udredelse eller aftingning efter Omstændighederne, ligeledes imod matros Jacob Jordan Brynildsen, men som Varsels mændenes Paategning viser var bortreyst før Forkyndelsen  Dernest fremlagde Fogden Høgh Sogne Præsten Hr: *Kothts (Kohts) Attest af 29de Aug: 1801 som Beviis for Sigtelsen.  Stevningen med Præste Attesten findes Acten veheftet

 Paa Leyermaals Begiengersken Rebecha Margarethe Wilgaas Vegne som er Syg, mødte Matros/ Konen Berthe Johanne af Bergen og tilkiendegav at hendes Fattigdom er saa stor at Hun med Barnet ikke har Evne til at udrede nogle Bøder, dog tilbød Hun sig efter Evne at erlægge 1 rd og ellers fremlagde Hun den Paagieldendes eget skriftlige Tilsvar i Sagen af dags dato som her indheftes Acten.

 Saavel Laugrettet som Lænsmanden Borge sagde at kiende Pigen Rebecha Margarethe Wilgaas som de veed er fattig og derfore vist ikke af sit eget en gang kan formaae at udreede denne aabudne 1 rd hvorfore de ansaa aftingningen at vere passende hvorfore Fogden Høgh modtog denne 1 rd og forlangte det passerede sig beskreven meddeelt og Bielagerne vedheftet som blev bevilget

 

Beboerne af gaarden Dolvigen – beneficeret under Seminarium Fridericanum  Niels Johannesen – Arne Monsens Enke Berthe Mons Datter – Jon Olsen og Rasmus Michelsen, mødte anmelte og beklagede sig over at sistafvigte 14de Septembr: opkom om Eftermiddagen Kl: 3 slet udi nu senere afdøde Arne Monsens Korn Lade en Pludselig Ildebrand hvorved følgende Huuse Bygninger blev lagt i Aske neml: for Niels Johannesen 1 Stue-Bygningen – 1 Bod – 1 Høe Lade – 1 Flor – 1 Ild Huus – 1 Hæste Stald og ¼ deelen i en stor Stue som var alt hvad \ h/an/d / Ejende foruden dette mistede Hand sit Boeskab og kun fik reddet en deel af det biergede Korn, men som dog farede saa jlde at der nu kun er liden gavn i sam/m/e.

 For den senere afdøde Arne Monsen blev ligeledes opbrendt alt hvad Hand ejede som af Huuse bestod udi 1 Stue Bygning – 1 Bod – 1 Ild Huus – 1 Høe \og Korn/ Lade – 1 Flor – 1 Hæste Stald og ¼ deelen i en stor Stue, tilligemed alt Boeskabet – samt Høe og Korn saa Hand eller nu hans Enke med 3 Børn ere ganske nøgne.

 For Jon Olsen opbrendte 1 Stue Bygning – 1 Bod – 1 Loft – 1 Ild Huus samt ¼ Part i en stor Stue, derimod beholdte Hand Høe og Korn Laden og Floren, med hvad som derudi af Korn og Høe var bierget, tilligemed det meste af hans løse Boeskab

 For Rasmus Michelsen opbrente 1 Bye Stue Bygning – 1 Bod og Loft – Ildhuset samt ¼ deel i en stor Stue, men beholte ligeledes Høe og Korn Laden og Floren, med hvad som var bierget og Korn, tilligemed det meste af hans løse Boeskab

 Den nærværende Almue hvoriblandt Lænsmand Borge – Niels Tollefsen Søreyde og Michel Nielsen Hamersland forklarede: at det i alle henseender rigtig forholder sig som af Deponenterne er opgivet, og skiønnede Laugrettet efter overveyende at Niels Johanesen og nu afdøde Arne Monsens Skade paa sine Huuse ansees for Total, men derimod de 2de øvrige eller Jon Olsen og Rasmus Michelsens Skade at ansettes for 4/5 deele af deres Ejendoms Huuse at have lidt Skade og derimod kun at have tilbage 1/5 deel.

 Comparenterne begiærede sig det passerede beskreven meddeelt som blev bevilget

 

Nye Sag

Peder Olsen Riple cont: Elias Sørensen ibid

Proc: Kahrs mødte for Citanten Peder Olsen Riple og prod: hans til i Dag udtagne Stevning i lovlig forkyndt Stand tilligemed Attest fra Forligelses Comiss: der viser at Sagen paa mangel af mindelig Forening er afviist til Rettergang samt sine skriftl: Qvestioner af dags dato til de indkaldte Vidner som alt er af saadan Indhold

 

1801: 371b

 

 Proc: Frile mødte for Indstevnte Elias Riple og Hustrue og nest at benægte Stevningen maatte Comparenten anmerke at den fremlagde Attest fra Forligelses Comis: der handler om Verbale Injurier som de Indstevnte skal have tilføyet Citanten Peder Riple ikke kan hiemle Sags anlæg efter den fremlagde Stevning, da saavel Stevningen som Qvestionerne angaar Fornermelser som blot skal have hensyn til Citantens Hustrue men ikke Citanten selv følgelig Handlinger der ikke directe angaar Citanten som der i Forligelses Comissionen har veret omhandlet, Comp: exiperede altsaa mod nerværende Sags antagelse som ej anklaget ved Forligelses Comiss: og paastod sam/m/e ved Rettens kiendelse afviist med tilføyende at Elias Riple og Hustrue til ingen Tiid har fornermet Citanten eller dens Hustrue men at disse derimod hver for sin Deel adskillige gange har insulteret de Indstevnte og tilføyet disse adskillige strafbare Fornermelser.

 Proc: Kahrs Replicerede at den fremlagde Forligelses Comiss: Attest hiemler fuldkom/m/en adgang til den udtagne Hoved Stevning da Citanten Peder Olsen Riple som Huusfader og Boets verge er den Competente Person der bør paatale de paastevnte Fornermelser og altsaa er den fra Vederpartiets Side fremsatte Exeption uden al grund og derfore paastod Comparenten Sagens frem/m/e i følge den udtagne Stevning

 Proc: Frile sagde: at naar Retten behagentlig confererer Forligelses Attesten med Stevningen og Qvestionerne saa vil Comp: Exception findes grundet hvorfore hand inhærerede sin Paastand om Sagens afviisning og paastod Kiendelse

 Proc: Kahrs svarede: at Forligelses Comissions Attesten viser at Citanten saavel har indkaldet Elias Riple og Hustrue betreffende fornermelses Beskyldninger og da Sagen ikke der er bleven forligt har Citanten som Fader og mand haft lovlig adgang til den udtagne Stevning hvorfore H/an/d vedblev sin Paastand om Sagens frem/m/e

 Proc: Frile svarede: at Attesten refererer sig til Klagen og de Fornermelser h/an/d paaklager i henseende sig selv, men har ikke hensyn paa en 3 Mand hvoraf følges at Stevningen som handler om Fornermelse mod en anden Person en Klageren Peder Riple ikke k/an/d antages forinden Sagen i den Stilling har veret ventileret ved Forligelses Commissionen og saal: vedblev Comparenten sit forrige

 Proc: Kahrs benægtede denne urigtige Fortolkning som vederparten har afgivet over den fremlagde Forligelses Comiss: Attest og i øvrigt henholt sig til den nedlagde Paastand.

Eragtet:

 Saa længe det er tilladt at nogen ved Fuldmagt kan møde ved Forligelses Comissionen, saa synes i nerværende Tilfælde ingen at vere antageligere end en mand paa sin Kones Vegne, hvis Forliig var opnaaet, Forligelses Comis: vist ikke hafde afslaaet paa Grund at Konen ikke mødte, som da Stevningen viser Citanten Peder Olsen Riple har udtaget sam/m/e paa sin Kones Vegne, bør Sagen nyde sin frem/m/e.

 

 Derpaa fremstod de 2de efter Stevningen mødende Vidner som af Retten blev betydet Eedens Forklaring med formaning at vogte sig for Meen Eed, og hvorpaa de begge paa lovlig maade aflagde deres Eed og derpaa Separatim fremstod som

            1. Vidne Ingemor Friderichsen af Bergen som sagde ikke at vere i slegt med nogle af Parterne og hvorpaa h/an/d svarede til 1te qtn: Jo Vidnet erindrer sig at have dette aars Foraar udi Pleye eller Spade Tiiden veret paa gaarden Riple hvor Parterne er boende, da Hand sam/m/e gang var til arbeyde hos Citanten  2 qtn: Sv: ved den leylighed at Parterne en morgen Stund stod paa hver sin ager og spadede syntes Indstevnte Elias Sørensen at Peder Olsens Kone kom hans ager eller Eyendom for ner hvor paa \*hun (han?)/ beskyldte eller udlod sig med at Peders Kone hafde borttaget merke Steenen, hvortil Peder[s] Kone dertil svarede at {dette var usandt og at hun s: c:} \du har ..kastet den og hvortil Elias svarede/ Peders Kone løy som Rakker Tæve. Demitteret

 Derpaa fremstod

            2. Vidne Michel Olsen Nødtvedt som sagde ikke at vere i slegt med nogle af Parterne, men under sin aflagde Eed svarede til 1 qtn

 

1801: 372

 

Jo Hand erindrer sig at have dette aars Foraar at have veret paa gaarden Riple hvor Parterne er boende da Hand sam/m/e gang stod i 3 Dage i arbeyde hos Peder Olsen Riple.  2 qtn: ganske conform med første Vidne da Vidne sam/m/e gang var nerværende

 Derpaa fremstod end videre de 2de jndstevnte Vidner Giertrud Mons Datter og Marthe Mathias Datter som aflagde Lovens Eed og derpaa fremstod separat som

3de Vidne Giertrud Mons Dr: 50 [aar] gl: i Tieneste hos Indstevnte hvilken svarede til 3 qtn: Ney det omspurgte har Vidnet ikke hørt

 Endelig fremstod som

            4de Vidne Marthe Mathias Datter Riple som under sin aflagte Eed svarede til 3 qtn: Conform med siste Vidne da Vidnet ligeledes er i Tieneste hos Indstevnte Elias Sørensen

 Procurator Kahrs for Citanten udbad sig Sagens anstand til førstkommende maaneds Ting for Schiolds Skibrede til hvilken Tiid h/an/d forbeholdt sig Continuations Stevning.

 Proc: Frile forbeholdt Indstevntes Ret og indstillede om udsettelse

Afsagt:

 Sagen udsettes til førstkommende Maaneds Ting den 2de Deb: i Sorenskriverens Huus

 

Derefter blev følgende Documenter tinglyste:

            1. Skiftebrev efter afg: Pige Inger Monsdatter, oprettet paa Gaarden Fieldtvedt under Lyse Klosters Jurisdiction d: 11te Octobr: 1800, hvorved Boets Jordegods i Gd: øvre Natland i Schiolds Skibrede, af Skyld 6 3/7 M/ark Smør 1/14 Hud er saaledes udlagt: Til Brøderne Lars og Johan/n/es Monssøner, hver 2 1/7 M/ark Smør 1/42 Hud for 17 rd 13 s:,  og til hver af Søsterne Anne og Elie Monsdøttre, hver 1 1/14 M/ark Smør og 1/84 Hud for 8 rd 3 mrk 7 s:

            2. Bevilling for Com/m/erce Rd Jens Braage, paa et Giestgiverie ved Pladsen Skaalevigen, dat: 25 April 1801.

            3. Bevilling for Kam/m/er Raad og Stiftamtskriver Christian Lerche Dahl paa et Giestgiverie ved Gaarden Møllendal, dat: 17de Julii 1801.

            4. Contract imellem Hr: Jochum Heiberg og Ole Olsen, angaaende Gravdals Møllebrugs Forpagtning i 3 Aar, dat:   Aug: 1801.

            5. Obligation fra Enken Gunille Monsdatter til Niels Samuelsen for 40 rd mod 1te Prioritets Ret i hendes Huus paa Gaarden Laxevogs Grund, dat: 24de Febr: 1801.

            6. Obl: fra Lars Olsen Nyegaardsvigen til Mester Smed Albert Elset for 400 rd, mod 1te Prioritets Ret i Pladsen Nyegaardsvigen, under Gd: Nyegaard No: 118, dat: 5te Octobr: 1801.

            7. Bygselbrev fra Provsten Fritzner til Johannes Monsen nedre Todtland paa 2 Pund 9 M/ark Smør i Gaarden Kirke Birkeland, dat: 29de Sep: 1801.

            8. Bygselbrev fra Stifts Provst Brun til Lars Monsen paa 2 Pund Smør ½ Hud i Gaarden øvre Todtland, dat: 10de Martii 1801.

            9. Obl: fra Niels Andersen Heljepladsen til Ole Andersen Unneland for 40 rd mod 2den Pante Ret i Gaarden Heljepladsen No: 97, dat: 5te Octobr: 1801.

            10. Obligation fra Amund Gabrielsen Nyegaard til Lector Arentz for 46 rd, mod 2den Pante Ret i Gd: Nyegaard No: 118, dat: 11te Julii 1801.

            11. Vilkaarsbrev fra Niels Hansen Lieland til \Faderen/ Hans Johan/n/essen

 

1801: 372b

 

paa endeel aarlige Levekaar af Gd: Lieland, dat: 6te Octobr: 1801.

            12. Skiøde fra Siur Nielsen Rolland til Sønnen Niels Siursen paa 2 Pund 6 M/ark Smør i Gaarden Søre Rølland \No: 2,/ for 198 rd, dat: 6te Octobr: 1801.

            13. Obligation fra Niels Siursen Søre Rølland til hans Fader Siur Nielsen for 198 rd mod 1te Pante Ret i Gd: Søre Rølland No: 2, dat: 6te Octobr: 1801.

            14. Vilkaarsbrev fra Niels Siursen Søre Rølland til hans Fader Siur Nielsen og Hustrue, paa endeel aarlige Levekaar af Gd: Søre Rølland, dat: 6te Octobr: 1801.

 

Da Dagen nu var forløben beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 7de October 1801, continuerede Høstetinget for Schiolds Skibrede, paa Tingstædet Møllendal, og Retten betient ved samme Laugrette som i Gaar.

 

Hvor da følgende Documenter blev publiceret:

            15. Aflyst Ole Olsen Harebakkens Obl: til Mad:me Gørbitz, stor 699 rd dat: 27de Martii 1798, mod Pant i Gd: Harebaken No: 132, og indfriet efter paategnet Qvittering uden Dato.

            16. Skiøde fra Ole Olsen Harebakken til hans Søn Ole Olsen, paa 2 Pund 12 M/ark Smør i gaarden Harebakken No: 132 for 699 rd, dat: 1te Sept: 1801.

            17. Obligation fra Ole Olsen Harebakken til Myndtlingen Jomfrue Maria Elisabet Gørbitz for 699 rd mod 1te Pante Ret i gaarden Harebacken No: 132, dat: 6te Octobr: 1801.

 

Derefter fremlagde Fogden Gulberg Høgh Tingsvidnet over af og Tilgangen i Odels og Selveyer mandtallet for indeværende aar 1801 som blev oplæst for Laugrettet og Almuen der ikke imod sam/m/e hafde noget at erindre

 

Ligeledes i henseende af og Tilgangen udi Veymæster Mandtallet

 

Endelig fremlagde Fogden Høgh Restance Listen paa Resterende Skatter for indeværende Aar som blev oplæst for Laugrettet og Almuen, men hvorimod ingen hafde noget at indvende

 

Til Laugrettes mænd for tilkom/m/ende aar blev udnevnt 1. Holger Olsen Aarestad – 2. Ole Olsen Houcheland – 3. Johanes Knudsen Berge og 4. Ole Olsen Harebakken den yngre som haver at møde paa førstkom/m/ende Som/m/er Ting

 

Efter udraab indfant sig [ingen] som hafde mere ved Tinget at forrette hvorfore Høste Tinget blev sluttet og underskreven af  Brandt

               A A                                       A: N:                         J: O

Arne Arnesen Møllendal          Anders Nielsen Møllendal        Jens Olsen Nobben

             A: O:

Anders Olsen Fløen

 

 

 

Høste Tinget for Lindaas Skibrede 1801

Aar 1801 Torsdagen den 15de October blev det almindelige Høste Sage og Skatte Tinget holden for Lindaas Skibrede paa Tingstædet Toftegaard og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettes mænd Niels Ericsen Solem – Lars Bendixen Syndevog – Lars Larsen Fieldsende og Jon Monsen Riisøen

 

Hvorda! var nerværende Fogden Høgh – Skibredets Lænsmand Lars Fieldsende og den tingsøgende Almue for hvem blev allerførst oplæst de sam/m/e Kongl: Forordninger – Placater etc som tilforn ved Høste Tingene d: a: er publ: og hvilke ere extraherede udi Just: Prot: f: 367.

 

1801: 373

 

 

Til det almindelige Tingsvidne bestaaende af 13 qtr: *svare Laugrettet og Almuen og af dem i sær Jacob Andersen Østrem og Ole Olsen Østrem til 1 – 2 – 3 og 4 qtr: Ney  Til 5 qtn: ingen anden end Jon Hansen Borholmen i Kiilstrøm/m/en  Til 6 – 7 – 8 og 9 qtr: Ney  10 qtn: jo fuldkom/m/en 4 s og mange gange dobbelt  Til 11 qtn: Lensmanden Lars Fieldsende Eyer som sædvanlig sin Ejendoms gaard Fieldsende, men bruger kun 2 pund 6 M/ark Smør, da den øvrige ½ deel er byxlet til sin Søn  Til 12 Ney  Til 13 qtn: gaardene lille og store Matre forringes aarlig

2

Til Tingsvidnet over Flom Qvernene svarede Laugrettet og Almuen og af dem i sær Michel Larsen Hope og Niels Magnesen Sætre at det forholder sig som oplæst allene paa No: 1 indre Lyren og No: 85 Grimstad udgaar paa hvert Sted en Qvern, den første af ælde og den siste ved Ildebrand saa er og udgaaet No: 31 qvernen paa Leervig, men derimod er paa No: 53 Mongstad en qvern tilkom/m/en

 

Leyermaals Sag

Fogden Høgh mødte og indleverede en skriftlig Stevning af 23de Septb: sistl: mod Leyermaals Begiengerne Niels Hansen Lie og Pigen Guri Niels Dr: i lovlig forkyndt Stand samt Attest fra Sogne Præsten Hr: Arnold Mejer som Beviis for Leyermaalet som her blev fremlagt:

 Leyermaals Begiengeren Niels Hansen Lie mødte og forkl: at være 28 aar gam/m/el og tilstod at have begaaet Leyermaal med Pigen Guri Niels Datter ved den leylighed at de tiente sam/m/en; men er Barnet som var en Dreng siden Død  Hand forkl: at vere fattig og tiener for en ringe løn saa Hand ikke formaar at betale noget ligesom Hand ikke heller har noget for nerverende at betale med

 Laugrettet kiendte Drengen Niels Hansen Lie at Hand kun tiener for en saare ringe Løn, hvorfore Hand ikke k/an/d udrede høyere Bøder end 1 rd den hans Huus Bonde Eric Monsen Hope for Ham af Almuen laanede og *betale til Fogden som modtog sam/m/e og begierede sig Extract af det passerede til Bielag med sit Regnskab i sin Tiid.

 For Guri Niels Dr: blev anmeldt at Hun længe har lagt dødelig Syg og for 8 Dage siden ved døden afgaaen                                                                                                              beskr:

 

Leyermaals Sag

Fogden Høgh mødte og prod: en skriftl: Stevning mod Leyermaals Begiengerne gift mand Anders Siursen Sandvig og Pigen Anne Hovers D: Wiig, tilligemed Sogne Præsten Hr: Arnold Mejers angivelse for Leyermaalet af 16de Septb: sistl: og endelig Amtets ordre til denne Sags anlæg af 24de Septb: med Optegnelses Forretning af 7de Oct: som viser at manden Anders Siursen Sandvig ikke er noget eyende hvilke Documenter følger Acten vedheftet

 For Leyermaals Begiengeren Anders Soursen (Siursen) Sandvig blev anmeldt at hand formedelst Sygdom ikke kunde møde

 Men fremstod Pigen Anne Hovers Dr: 3\1/{3} aar gam/m/el som tilstod at have avlet et Drengebarn med gift mand Anders Soursen (Siursen) Sandvig som siden den Tiid er død, Leyligheden til samme var at Hun tiente Ham og hafde veret i hans Tieneste 2 aar, men tog i fra ham længe før Hun giorde Barsel og er nu saal: skilt fra hinanden at de boer hver i forskiellige Skibreder  Hun forkl: at vere yderlig fattig da Hun er en fattig Huusmands Datter og som Hun ikke har veret duelig til Tieneste har Hun ikke faaet andet \end/ maden hvorfore Hun ikke k/an/d udrede høyere Bøder end 48 skilling som Hun har laant til dette brug.

 Almuen og Laugrettet sagde at kiende denne Pige Anne Hovers Datter og vidste at hendes udsigende medfører Sandhed ligesom Hun ej heller kunde taale at give høyere Bøder, hvorfore Fogden modtog sam/m/e og begierede Sagen i henseende manden udsadt til første Ting for Echanger Skibrede som blev bevilget til den 28de Octob: førstkom/m/ende

 

1801: 373b

 

 

Fredagen den 16de October 1801 continuerede Høstetinget for Lindaas Skibrede og Retten betient med det samme Laugrette som i Gaar.  Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

            1: Aflyst Ole Johannessen Houchaases Obl: til Paul Michelsen Spurkeland for 70 rd, hvorfor har været pantsadt 1 Pund Smør 16 Kd: Malt i Gd: Houchaas No: 57 i Lindaas Skibr: dat: 11te Maij 1798, og indfriet efter paategnet Qvittering af 15 Aug: 1801.

            2. Aflyst Jan Nielsen Fieldangers Obl: til Peder Ellefsen Berge eller hans Myndtling Anbiør Pedersdatter stor 50 rd, dat: 2den Janvr: 1800, og indfriet efter paategnet Qvittering af 16de Aug: 1801.

            3. Bygselbrev fra Stadshauptmand Kahrs til Anders Jonsen Monstad paa 6 M/ark Smør, 3 Kander Malt og 1/6 Faars Landskyld i Gaarden Monstad, dat: 29de Octobr: 1800.

            4. Bygselbrev fra Kiøbmand Hans Hansen som Værge for Myndtlingen Jomfr: Dorothea Margaretha Heiberg, til Erich Larsen paa ½ Løb Smør 18 Kander Malt i Gaarden Holmaas No: 56, dat: 17 Junii 1801.

            5. Afkald fra Amund Haldorsen Hodne til hans Fader og Værge Haldor Andersen Hodne for hans Arvemidler 22 rd 4 mrk 7 s:, dat: 15de Octobr: 1801.

            6. Skiøde fra Hr: Christen Daae til Endre Pedersen paa 1 Pund 3 M/ark Smørs Landskyld og 1 Mæle 6 Kander Malts do: i Gaarden Kaalaas No: 54 for 142 rd, dat: 20 Julii 1801.

            7. Bygselbrev fra Kiøbmand Hans Hansen som Værge for Jomfru Dorthe Margrethe Heiberg, til Ole Monsen Blom, paa 27 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Gaarden indre Kiilen No: 38, dat: 19de Decbr: 1800.

            8. Bygselbrev fra Krigs Commissair Dahl til Jacob Magnesen paa 10 ½ M/ark Smør, 5/12 Faar og 1 Pund 7 ½ M/ark Fisks Landskyld i Gaarden Rebnor, dat: 29de Aug: 1801.

            9. Bygselbrev fra Krigs Commissair Dahl til Ole Knudsen paa 4 2/3 M/ark Smør 59/468 Faar og 13 8/13 M/ark Fisks Landskyld i Gaarden Rebnor dat: 9de Julii 1801.

            10. Bygselbrev fra Stadshauptmand Kahrs til Ole Johannessen Houchaas, paa 1 Pund Smør 16 Kander Malt i Gd: Houchaas No: 57, dat: 25 Julii 1801.

            11. Bygselbrev fra Biskop Irgens til Ingebrigt Jacobsen indre Kilen paa 12 Marker Smør og 8 Kander Malts Landskyld i Gaarden Hope dat: 30te Septbr: 1801.

            12. Bygselbrev fra Stadshauptmand Kahrs til Even Larsen paa 9 M/ark Fisk i Gd: Moldøen No: 127, dat: 22 Jan: 1801.

            13. Skiøde fra Niels Pedersen Oenæs til Michel Pedersen paa 1 5/22 Mark Smør og 9/11 Kd: Malt i Gd: Oenæs No: 91, for 8 rd, dat: 15de Octobr: 1801.

            14. Skiøde fra Michel Pedersen Oenæs paa sine Børns Vegne og Niels Pedersen Oenæs, til den førstes Søn Michel Michelsen, paa 18 Marker Smør og 12 Kander Malt i Gaarden Oenæs No: 91 for 74 rd 4 mrk. dat: 15 Octobr: 1801.

 

Næste Dag den 17de Octobr: continuerede Høste Tinget for Lindaas Skibrede, da følgende Documenter blev tinglyst:

 

1801: 374

 

            15. Skiøde fra Johannes Gregoriussen Stegelvig til Sønnen Lars Johannessen, paa 18 M/ark Smør i Gd: Stegelvig No: 169, for 20 rd dat: 15de Octobr: 1801.

            16. Vilkaarsbrev fra Lars Johannessen Stegelvig til hans Forældre, paa aarlig Levekaar af Gaarden Stegelvig, dat: 15de Octobr: 1801.

            17. Skiøde fra Hans Larsen Kietteland til Sønnen Michel Hansen, paa 1 ½ Pund Smør i Gd: Kietteland No: 168, for 60 rd, dat: 16de Octobr: 1801.

            18. Vilkaarsbrev fra Michel Hansen Kietteland til hans Forældre paa aarl: Levekaar af Gd: Kietteland. dat: 16de Octobr: 1801.

 

Til anstundende Aars Laugrette blev udnevnt 1. Iver Nielsen Lechvold – 2. Gudmund Ericsen Foldenes – 3. Michel Gietmundsen Waage og 4. Lars Amundsen indre Lyren der blev tilsagt at møde under fastsadt mulct paa førstkom/m/ende Som/m/er Ting tilstundende Aar 1802

 

Tingsvidnet paa Af og Tilgangen udi Vey mæster mandtallet blev oplæst hvorimod ingen hafde noget at erindre

 

Ligeledes med Odels og Selveyer mandtallet

 

Ligeledes blev og Restance Listen for indeværende aars Skatter oplæst som af Laugrettet og Almuen blev u-imodsagt.

 

Da saal: ingen efter opraab hafde mere ved Tinget at forrette blev Høste Tinget for dette aar sluttet og underskreven   Brandt

Niels Ericsen Solem                             Lars Bendixen Synnevog

Lars Larsen Fieldsende                        Jon Monsen Riisøen

 

 

 

[Preliminair Forhør 1801]

Aar 1801 Løverdagen den 17de Oct: blev paa Tingstædet Toftegaard ved Høste Tinget sam/m/esteds for Lindaas Skibrede [et] preliminair Forhør foretaget af Sorenskriveren i overværelse af de 2 Laugrettes mænd Lars Bendixen Synevogen og Lars Larsen Fieldsende over 2de paagrebne Drenge Christian Olsen og Ludvig Olsen fra Christiansund som i gaar blev anklaget for at have begaaet Tyverie paa gaarden Waage 1 miil Synden for Tingstædet.

 Fogden Gulberg Høegh var nerværende og tilkiendegav at opsidderne Michel Gietmunds: og Iver Jonsen paa gaarden Waage hafde i gaar for Ham her paa Tinget beklaget sig at være sam/m/e Nat bleven bestiaalen af 2de Drenge som Dagen tilforn og Natten til Torsdag hafde lagt hos dem og for Betaling af 18 s faaet mad og forplegning hvoraf 16 s blev betalt i Penge, men for de resterende 2 s en Tolle-Kniv og endnu en liden Sæk for noget mad paa Reysen

 I denne Anledning beordrede Fogden de 2 Mand Johannes Kolbensen Waage og Bøyde Vægteren Iver Monsen Qvalvogen, foruden den eene Klager Michel Gietmundsen Waage at eftersette disse mistænkte Drenge, med Skrivelse til Enhver forekommende at være dem behielpelig i opsøgelsen og heftelsen, hvorfore paagribelsen ogsaa er fuldbyrdet da De i Dag her til Stedet har medbragt de bemelte Drenge tilligemed det Tøy som hos dem er forefunden

 Klagerne Michel Gietmundsen og Iver Jonsen Waage var nerværende og igientog denne sin Klage til Fogden, med tillæg at Tyveriet var skeedt Natten til siste Fredag paa den maade at \de/ ganske hafde sønderslaget og sam/m/enbøyet Blyet paa Vinduet til den nye Bod, men ligeledes uden fra udtaget Vinduet heelt som var af Træe Ram/m/e i den anden Bod, hvorved de er kom/m/en \ind/ uden at nogen har hørt dertil da ingen opholder sig i de saa kaldede Boder skiønt de er tet ved Stue Bygningen

 Klageren Michel Gietmundsen Waage, angav at have mistet: {.aannet O} 2 Tin Fad, ½ Hud Læder og halvedeelen i Baaden.

 

1801: 374b

 

 Den 2den Klager Iver Jonsen Waage derimod alt det øvrige, som nu ved Retten var nærværende.

 De 2 Mand Johannes Kolbensen Waage og Bøyde Vægteren Iver Monsen Qvalvogen som i gaar paa befaling eftersadte de nu anholte Drenge forklarede: at de først tog Veyen Nord efter til Skillehavn 5/4 [Miil?] herfra Stedet hvor de ikke fik nogen underretning, og som veyret var noget haardt torde de ikke reyse videre den Dag, men tog tilbage ¼ Vey til en gaard i Guulens Skibrede ved Nafn Odneland, hvor de neden fore ved Stranden blev vahr den stiaalne 2de Keipings Baad, med 2de pr aarer {hvor}som de kiendte og hvorpaa de gik op til Gaarden som beboes af 4 opsiddere men var inde i 3de Stuer inden de traf dem, endelig da de kom ind i den 4de hos en af Opsidderne ved Nafn Iver Odneland sadt de begge der og laae deres Tøy eller de stiaalne Koster indpakket paa Stue Gulvet  Deponenterne tilspurgte dem om det var deres Baad som laae neden for gaarden? og hvorfra de kom? hvortil de svarede: at de kom fra Brudeknappen i Allenfits Skibrede og at det var deres Baad som de hafde faaet af deres Fader, men som Deponenterne strax svarede dem at de kiendte Baaden og vidste den var stiaalen fik de ingen videre underretning, uden at de sagde at have Pas, som de afleverede og hvorpaa Deponenterne Arresterede Dem og tog deres Tøy i Forvaring som de nu for Retten afleverede, der bestaar i følgende: Et rannet overdækken – som af Laugrettet og Klagerne blev Taxeret for 1 rd  Et Stykke graat Vadmel 2 mrk – En gammel graae Trøye 1 mrk 8 s – Et par nye Snee Hoser 1 mrk 4 s – En gam/m/el Sæk 8 s – Et pr: Støvler 1 rd 3 mrk  Et par nye Skoe 4 mrk – Et pr: gamle Dito 2 mrk 8 s – En heelt(?) Huud som var sønderskaaren i 4 Deele 2 rd  En gl: Hat 2 s – 4 stk Tin fader som var sammenbøyet 5 rd – Tvende stk Tallerknerer 2 mrk – og en Tin Lyse Stage 1 mrk  Et Sølv Bæger med 3 Kugler 1 rd – og Baaden med 2de Par aarer 5 rd.

 Endelig afleverede Deponenterne det imodtagne Præcident Pas fra Bergen af 22de Septb: sistl: som findes dette Forhør vedheftet

 Derpaa fremstod Separatim

 1. Drengen Christian Olsen som Forkl: at være Fød i Christiansund paa Indlandet kaldet af Forældre hvoraf Moderen er Død for 1 aar siden men Faderen Ole Iversen som var Uhrmager og Messing Smed af Profession har Hand ikke seet paa 2 aar der siste gang var paa Nordmøer, Hand siger at vere 23 aar gl: og Confirmeret af Provsten Dreier som var Præst paa Molde \i aaret 1793,/ men er senere ved Døden afgaaen, har siden den Tiid adskillige Gange været til Alters, men sidste Gang for 2de Aar siden i Størens Sogn 4 Miil fra Tronhiem af Præsten Frost, men har ikke Præste Attest fra nogen. Han og Broderen Ludvig Olsen har fulgtes sam/m/en i 2de Aar, og ernæret sig af Profession Messing Smed kaldet, saa og med at betle sig frem. Han siger sidste gang at være kom/m/en over Land fra Tronhiems Stift til Bergen, men kun opholdt sig der 1 Dag, nemlig den 22de Septbr: som han fik ombyttet et af Præsidenten sam/m/estæds i Vinter ligeledes erholdt Pass, hvorpaa han har omreist endeel i Aggershuus Stift og ernæret sig af den bemelte Profession, tilligemed at giøre Kamme, og siger at have fra bemelte 22 Septbr: til denne Tiid opholdt sig paa adskillige Stæder her i Fiordene, og sidstleden Onsdag Formiddag kom han med Broderen Postvejen gaaende til Gaarden Waage, som da han ikke kunde faae noget Arbeide fik de dog der Forflegning for 18 s:, som han betalte med 16 s: udi Penge og 1 liden Tollekniv for 2 s:

 

1801: 375

 

og endelig en tom Pose for noget Mad da han tog derifra, og hvilken nemlig Posen var alt hvad de foruden deres ringe Klæder med bragte til Gaarden Waage, hvor de forblev til den 2den Dags Middag; i denne Tiid tilstod Deponenten at have \veret/ lige god med sin Broder overlagt og seet Lejlighed til om Natten at begaae det af dem udøvede Tyverie, til hvilken Ende de begav sig fra Gaarden Waage til en anden Gaard en Fierdings Vej fra Waage, som han ikke veed at Navngive, men fra hvilken Gaard de om Eftermiddagen i Mørkningen forlod, da de ikke der paa Anmodning kunde faae noget Arbeide, men som de for tidlig kom til Gaarden Waage igien, skiulede de sig der i Nærværelsen paa Marken til Klokken kunde være 10 om Aftenen da alting var roeligt, som de forføyede sig til bemelte Gaard Waage og der allerførst udtog af en gl: Boe et Vindue med Blye indfattet, som stod gandske løst, dog gik dette ved den Lejlighed i sønder, og hielpes de begge om at komme ind igiennem Vinduet, hvoraf Deponenten var den første, og hans Broder dernest; da de kom ind fornam de at Laasen paa Døren var af den Beskaffenhed, at de inden fra kunde oplukke sam/m/e, hvorpaa de gik ud og ind af Døren med hvad de af denne Boe udtog, som bestod udi: alle de foran optegnede Koster, undtagen Sølv Bægeret og Lysestagen, som stod i den anden Boe, og det rammede Overdekken, 1 gl: Trøye, 1 gl: Hat og Snee Hoserne der hang i Veed Skiulet. Derfra begav de sig til en anden Boe, hvor de ligeledes uden Møye med Hænderne udtog Vinduet, der kun med et Par Pinder var fastsadt, og som ikke engang gik sønder, Og som der i dette Vindue stod Sølv Bægeret tilligemed Tin Lysestagen, var de fornøyet med disse Ting uden at tage mere, hvorpaa de satte de udtagne Vinduer løselig i sit Sted igien, og begav sig til Stranden hvor de forefandt en liden 2 Keipings Baad med 2de Par Aarer at staae i et aabent Nøst, den de betiente sig af at kom/m/e bort, som efter at de havde avangeret 2 ½ Miil Nord efter, kom de først til en Gaard ved Navn Kittelsnæsset, men som der, var mange Børn og meget trangt, ikke heller at der var noget Halm at ligge paa, blev de henvist til Gaarden Odneland, hvor de kun havde været 1 Time inden de blev grebne, og foregik da saaledes som af de udsendte Mænd er forklaret. Omendskiønt de havde en ubetydelig Kniv med sig den omforklarede Natt da de begik Tyveriet, saa brugte de ikke denne, hverken til at udtage de omforklarede Vinduer eller endnu mindre havde haft i Sinde dermed at giøre nogen Beskadigelse, da de i Tilfælde af at have om Natten antruffen nogen, havde løbet deres Vey. I Tilfælde de ikke var bleven greben, var deres bestem/m/else at ville have solgt Baaden og det øvrige stiaalne Tøy, for hvad de kunde faae, og af Tin Fadene støbt Knapper til Salg, alt i Hensigt at kunde anskaffe sig det nødvendige Værktøy til sin Profession, hvoraf han i saa Fald tænkte at kunde have udkom/m/e i Nordfiord, hvor han ville have søgt at bekom/m/e en fast Boepæl.

 Derpaa fremstod den

 2den Deponent Ludvig Olsen, der ligesom første var løs og ledig for Retten, hvilken forklarede: at være fød i Chri-

 

1801: 375b

 

stiansund paa Nordlandet kaldet af sam/m/e Forældre som hans Broder har opgivet, og har han heller ikke seet sin Fader paa 2 Aar, der sidste gang var paa Nordmøe. Han siger at være 16 Aar gl: og uconfirmeret, og har i de sidste 2de Aar været i Følgeskab med Broderen, ernæret sig af Messing Smed Professionen og af at Giøre Kamme, saa og ved at betle naar de ikke i lang Tiid har haft Arbeide, og er hans Tilstaaelse og Forklaring Ord til andet saavel angaaende dette Tyverie som de øvrige Omstændigheder overensstem/m/ende med den af Broderen aflagde Forklaring.  Paa videre Tilspørgende forklarede Deponenten at han tilligemed Broderen saavel har sønderskaaret den stiaalne barkede Hud, der var i 2de Stk:, nu i 4re, tillige sam/m/enbøyet Tin Faderne alt i den Hensigt for des bedre at kunde forvare samme.

 Klagerne fremstillede af sine Naboer Colbeen Johannessen og {Johannes Colbeensen} \Inga Josepsdatter/ Waage, som ikke kunde giøre anden Forklaring, end at de har seet disse selv samme Drænge at have været sidstl: Onsdag Formiddag til Torsdags Middag paa Gaarden Waage i Klagernes Huus, saa og uden fore, som naar de ret betænker sig forefandt de at disse Drænge gik omkring Huuserne ligesom for at besee sig, men at de paa den Tiid har seet eller mærket til nogen Udøvelse af dette Tyverie har de ikke, aleene Fredags Morgen da de med flere saae de udtagne Vinduer, som løselig var indsadt, hvoraf de nu foreviste ved Retten det eene i Blye indfattet, som tildeels var i sønder, og hvis Skade blev ansadt til 3 mrk.

 Denne Forklaring beedigede disse Vidner paa lovlig Maade.

 Klagerne tilligemed de øvrige i Dag afhørte begiærede for at undgaae lange Reiser til Bergen, at de første maatte blive tilladt at tilhiemle sig deres tilhørende Ting som rette Ejermænd, og de øvrige deres Afgivne Forklaring i denne Sag \at beedige/, hvilket Retten bevilgede, og hvorpaa fremstod

 Michel Gietmundsen Waage, som med opragte Fingre efter Loven bekræftede at de ham frastiaalne 2de Tin Fade, ½ Hud Læder og hans ejende halvedeel i Baaden, er ham frastiaalen imod hans vidende og Villie, og hvorpaa disse Ting, blev ham af Retten tilbageleveret.

 Dernest fremstod den

 2den Klager Iver Jonsen Waage, som ligeledes paa lovlig Maade bekræftede at det rannede Overdækken, et stk Graat Vadmeel, 1 gl: Graae Trøye, 1 Pr Sne Hoser, 1 gl: Sæk, 1 Par Støvler, 2 Par skoe, ½ Læder Hud, 1 gl: Hatt, 2 stk Tin Fade, 2 stk Tin Tallerkener, 1 Tin Lysestage, 1 Sølv Bæger, og Halvedeelen i Baaden er ham frastiaalen imod sin Villie og Vidende, og at den paa disse Koster satte Taxt er deres fuldkomne Værd, Ligesom at disse Effecter ikke var annerledes forvaret under Laas end naar man først var kom/m/en ind i Boen de da laae løse i sam/m/e.

 Paa Rettens Forlangende skiønnede Laugrettet at den Paagieldende Dreng Christian Olsen var af Udseende noget over 20 Aar, og Broderen Ludvig Olsen imellem 16 og 20 Aar.

 Endelig fremstod de 2de Mænd Johannes Colbeensen Waage

 

1801: 376

 

og Bøygde Vægteren Iver Monsen Qvalvog, som dem der i Gaar eftersatte og i Dag til Justitien overleverede Drænge Christian og Ludvig Olsøn/n/er, hvilke beedigede deres i Dag om dem afgivne Forklaring.

 Da saaledes intet videre var at afhandle, blev saaledes

Eragtet:

 At de 2de Drenge Christian Olsen og Ludvig Olsen blev under Vagt afleveret, for i Morgen med Expresse at forsendes til Bergens Byes Arrest, hvor det i Dag passerede \tillige/ skal blive beskreven indsendt til Stiftamtmanden Hr: Kam/m/erherre Hauch, til videre Actions Anlæg.

 Og fandt Dom/m/eren fornøden at erindre i Henseende til Sagens videre Fremgang, at som han med Fogden for nærværende Tiid er paa Høstetingene, og kom/m/er ikke tilbage før disses Slutning den 30 Novbr: \saa kunde Sagen fra deres Side ikke før efter den Tiid igien begynde at nyde videre sam/m/e

 

 Saaledes passeret bekræfter:    Brandt

Lars Bendixen Synnevogen                  Lars Larsen Fieldsende

 

 

 

Høste Tinget for Herløe Skibrede [1801]

Aar 1801 Mandagen den 19de October blev det Almindelige Høste Sage og Skatte Ting holden for Herløe Skibrede paa Giestgiver Stedet Alverstrøm/m/en og Retten betient med følgende 4 Eedsorne Laugrettes Mænd Brynild Larsen Berland – Anders Rasmusen Tvedt – Anders Andersen Wolle og Knud Larsen store Fuskanger:

 

Hvorda! var tilstæde Fogden Hr: Gulberg Høgh Skibredets Lænsmand Schiellanger og den Tingsøgende Almue for hvem de sam/m/e Kongl: Forordninger – Placater med flere collegial ordre blev allerførst publiceret og som i Justits Protocollen er Extraheret fol: 357.

 

1

Til Tingsvidnet bestaaende af 13 qtr: som Fogden Høgh fremlagde svarede Laugrettet og Almuen samt i særdeleshed af disse Ole Johanesen Wiig og Johanes Olsen Korsbøe saal: til 1 – 2 – 3 og 4 qtr: Ney  Til 5 qtn: ingen andre end de forrige som er Ernst Mejer i Strudshavn og Major Ameln i Floen.  Til 6 qtn: ingen andre end de sædvanlige som er Agent Claus Krohn paa Henøe og Major Ameln paa Hegøeholmen i Blomvogen  Til 7 qtn: ingen andre eller flere end tilforn som er Pigen Catrine i Herlesundet – Siur Nielsen paa Holmeknappen og Jacob i Hopshavn  Til 8 qtn: Ney  Til 9 qtn: Ney  Til 10 qtn: Jo  Til 11 qtn: Lænsmand Willem Schiellanger bruger nu som før Schiellanger af 18 M/ark Smør  Til 12 og 13 qtr: Ney

2

Til Tingsvidnet over Flom Qvernerne svarede Laugrettet og Almuen og i sær af disse Ole Friderichsen Huusebøe og Magne Monsen ibid: at paa No: 4 Strudshavn  No: 32 Tostensvig og No: 42 Hegøen er deres Qverne nedlagt, derimod er tilkom/m/en paa No: 8 Strømsnes 2de Qverner, og paa gaarden Fosse opbygget 2de Qverne

3.

Til Tingsvidnet over Flom Saugene svarede Laugrettet og Almuen at her i Skibredet findes kun den eene Asch Saug

4.

Til Flom qvernene svarede Laugrettet og Almuen at her i Skibredet befindes kun den eene saa kaldede Ryelands Qværn

 

Da intet mere for i Dag var ved Tinget at forrette blev sam/m/e udsadt til i morgen

 

1801: 376b

 

 

Dagen derefter den 20. Octob: Continuerede Høste Sage og Skatte Tinget for Herløe Skibrede med samme Laugrette som i Gaar!

 

Leyermaals Sag

Fogden Gulberg Høegh mødte og indleverede en skriftl: Stevning [af?] 9de hujus mod Leyermaals Begiengerne Johanne Hans Datter Kleppe og Claus Clausen Kleppe til Bøders udredelse eller afting: efter deres Formues beskaffenhed tilligemed Sogne Præsten Hr: Koths angivelse af 7de nest forhen

 Pigen Johanne Hans D: Kleppe mødte ikke, men kiendte Lænsmanden og nogle af Almuen denne Pige og vidste Hun var yderlig fattig, siden Hun tiener for en ringe Løn og hendes Moder som er Enke gaar om og betler. De aftingede derfore Bøderne til 48 skilling som var det høyeste Hun kunde udreede og hvilke Fogden ville giøre sig u-mage for at see hos Hende indreven

 Den anden Leyermaals Begienger Matros Claus Clausen Nedre Kleppe mødte og fremlagde Attest fra Enrollerings Cheffen Comandeur Capitain Fine som beviser Hand er enrolleret Matros og derfore paastod sig frie for Bøder

 Fogden begierede sig dette passerede i udskrift meddeelt beskreven meddeelt og Attesterne vedheftet. Som blev bevilget.                                                                       beskr:

 

Da ingen i Dag havde meere at iretteføre beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 21de Octobr: 1801, continuerede Høste Sage og Skatte tinget for Herløe Skibrede og Retten betient ved samme Laugrette som i Gaar;  Hvorda følgende af Almuens Documenter blev publiceret.

            1: Bygselbrev fra Major Ameln til Halvor Pedersen og Søn Olavus Halvorsen, paa en Jordepart kal: Nøstdalen under Gaarden Alveim, dat: 1te Julii 1800.

            2. Bygselbrev fra Major Ameln til Ole Christiansen paa 1 Pund 4 M/ark Fisk 1/6 Faars Skyld udi Gd: Alveim, dat: 17de Aug: 1801.

            3. Obligation fra Frue Marie Saabye Enke efter Com/m/erce Raad Koren til Kam/m/er Raad Dahl for 2700 rd mod 1te Pante Ret i Gaardene Nordanger, Hatten, Hovden og Søre Selle, {dat:} og med 2den Prioritet i Gaarden Ask, dat: 15de Aug: 1801.

            4. Skiøde fra Niels Rasmussen og Thomas Rasmussen Herløevehr til Broderen Anders Rasmussen Bredvig, paa 16 M/ark Fisks Landskyld i Gaarden Bredvig No: 40 for 66 rd 4 mrk, dat: 9de April 1801.

            5. Vilkaarsbrev fra Anders Rasmussen Bredvig til hans Moder Siri Andersdatter, paa en del aarlige Vilkaar af Gaarden Bredvig, dat: 9de April 1801.

            6. Bygselbrev fra Assessor Kruger til Erich Amundsen paa 9 M/ark Smør 4 ½ Kd: Malt i Gaarden Huusebøe, dat: 9de Octobr: 1801.

            7. Bygselbrev fra Major Ameln til Christian Monsen Fieldstad paa 18 M/ark Fisk i Gd: Fieldstad, dat: 12te Octobr: 1801.

            8. Dito fra Biskop Irgens til Willum Hansen paa ¼ Løb Smør og 1/8 Td: Malt i Gaarden Espetvedt, dat: 12te Octobr: 1801.

            9. Skiøde fra Lars Andersen Goustad til Baste Hanssen paa 18 M/ark Smør og 1 Mæle Malt i Gd: Goustad No: 101, for 60 rd, dat: 19de Octobr: 1801.

            10. Bygselbrev fra Hans Halvorsen Hvidsteen med flere, til Johannes Larsen paa 1 Pund 6 M/ark Fisk i gd: Rong No: 33, dat: 19de Octbr: 1801.

            11. Bygselbrev fra Niels Andersen Hegøen til Sønnen Anders Nielsen

 

1801: 377

 

paa 10 2/3 M/ark Fisk i Gaarden Hegøen No: 44, dat: 19 Octobr: 1801.

            12. Obligation fra Halsteen Rasmussen Dahle til Siur Olsen Biørnestad for 40 rd, mod 1te Pante Ret i 18 M/ark Smør 15 Kd: M: i Gd: Dahle, dat: 19de Octobr: 1801.

            13. Vilkaarsbrev fra Halsteen Rasmussen Dale til hans Fader Rasmus Magnesen paa endeel aarl: Vilkaar af Gaarden Dahle, dat: 19de Octobr: 1801.

            14. Skiøde fra Johannes Paulsen Toske til hans Fader Paul Johannessen Toske paa 3 ¾ M/ark Smør, 1 2/3 Kd: Malt, 5/72 Faar og 2 ½ M/ark Fisk i Gaarden Toske No: 56 for 40 rd dat: 20de Octobr: 1801.

            15. Bygselbrev fra Paul Johannessen Toske til Mons Jensen Hegøeholmen, paa 7 ½ M/ark Smør, 3 1/3 Kd: Malt, 5/36 Faar og 5 Marker Fisk i Gd: Toske No: 56, dat: 20de Aug: 1801.

            16. Vilkaarsbrev fra Mons Jensen til Paul Johannessen Toske paa endeel aarlige Levekaar af gd: Toske, dat: 20de Octobr: 1801.

            17. Aflyst Lars Johannessen Hanevigs Obl: til Anders Østensen Hiertaas stor 96 rd, dat: 8de Octobr: 1799, og indfriet efter paategnet Qvitering af 20de Octobr: 1801.

            18. Obl: fra Lars Johannessen Hanevig til Ole Nilsen Moldeklev stor 80 rd, mod 1te Pante Ret i 4 ½ M/ark S:r, 4 ½ Kd: M: 1/8 Faar i Gd: Hanevig No: 10, dat: 20 Octobr: 1801.

            19. Afkald fra Niels Olsen Røeset for hans Hustrue Guri Andersdatter Dales Arv 21 rd 5 mrk 8 s. til Formynder Anders Andersen Biørnestad, dat: 20de Octobr: 1801.

            20. Afkald fra Anders Olsen Søre Selle for Arv 14 rd 5 mrk 8 s. til Formynderen Johannes Olsen Koursbøe, dat: 19de Octobr: 1801.

            21. Afkald fra Fridrich Monsen Landsvig for Arv 87 rd 3 s. til hans Formynder Ole Olsen Bredvig den yngre, dat: 23 Septbr: 1801.  <507>

            22. Skiøde fra Johannes Monsen Miaatvedt til Anders Monsen Houchaas, paa en Part i Alversunds Kirke med tilhørende Jordegods 19 7/11 M/ark Smør 9 9/11 Kander Malt i Gaarden Miaatved og 6 M/ark Smør 6 Kander Malt i Gd: Nore Leivestad, dat: 20de Octobr: 1801.

            23. Bygselbrev fra Wilhelm Lexau til Johannes Johannessen, paa 1 Pund Smør 1/3 Hud i Gaarden Krogaas, dat: 13de Octbr: 1801.

            24. Dito fra Wilhelm Lexau til Ole Pedersen paa 1 Pund Smør 1/3 Hud i Gd: Krogaas, dat: 9de Octbr: 1801.

            25. Obl: fra Enken Guri Iverdatter Strudshavn til Henrich Bruus for 16 rd, mod Pant i hendes Vaanhuus, dat: 12 Septbr: 1801.

            26. Skiøde fra Anders Jacobsen Davanger til Sønnen Ole Andersen, paa 9 M/ark Smør 18 M/ark Fisk i Gd: Davanger No: 19, for 200 rd, dat: 26de Septbr: 1801.

            27. Obl: fra Siur Nielsen Holsknappen til Ole Nielsen Hiertaas for 50 rd, mod Pant i gd: Holsknappen, dat: 15 Aug: 1801.

 

1801: 377b

 

            28. En Afskrivelses Qvittering paa Steffen Jonsen Haatofts Obligation af 21de Octobr: 1794, til Myndtlingerne Anne Olsdatter Fløysand og Tørris Nielsen Aadland stor 80 rd for derpaa til Afdrag betalte 30 rd.

            29. Skiøde fra afg: David Frichs Arvinger, til Wilhelm Lexau paa Gaarden Krogaas af Skyld 1 Løb Smør 1 Hud, og Gaarden Hetlevig skyldende 1 Pund 12 M/ark Fisk, for 1700 rd, dat: 26de Aug: 1801.

            30. Obligation fra Bernt Frøchen til Hybert Løsch for 500 rd, mod 2den Pante Ret i gaarden Florvaag, dat: 22de Aug: 1801.

            31. Obl: fra Elen Andersdatter Ramsøen til Giert Jantzen for 49 rd 2 mrk 8 s., mod 2den Prioritet i gd: Ramsøen, og Løsøre, dat: 2den Julii 1801.

            32. Afkald fra Johan Kramer Lampe til hans Formynder Henrich Kram/m/er, for hans Arvemidler 2571 rd 4 mrk 8 s:, dat: 12te Octobr: 1801.

            33. Auctions Skiøde til Com/m/erce Raad Koren, paa 6 M/ark Fisks Landskyld i Gaarden Tostensvig, dat: 2den Janvr: 1801.

            34. Aflyst Peder Pedersen Hæsdals Obl: til Steffen Bergesen Rølland stor 199 rd dat: 28de Junii 1798, og indfriet efter paategnet Qvittering af 29de Julii 1801.

            35. Skiftebrev efter afg: Ole Olsen Juvigen sluttet 22de Junii 1801, hvorved Boets Huuse paa Pladsen Juvigen er vurderet for 60 rd og udlagt til Stervboe Enken og Børnene.

            36. Skiftebrev efter afg: Kone Christi Amundsdatter Stien sluttet 6 Junii 1801, hvorved Boets Jordegods i Gaarden Stien af Skyld 18 M/ark Smør ½ Td: Malt er taxeret for 400 rd og saaledes udlagt: Til Panthaversken Jomfrue Boes 13 ½ M/ark Smør og 18 Kd: Malt for 300 rd.  Til Stervboe Enkemanden Ole Monsen Stien 2 ¼ M/ark S:r 3 Kd: Malt for 50 rd  Til Sønnerne Rasmus og Amund, hver 9/14 M/ark S:r 6/7 Kd: M: for 14 rd 1 mrk 12 s:,  og til Døttrene: Marte, Siri og Synneve hver 9/28 M/ark S:r 3/7 Kd: Malt for 7 rd 14 s:

 

Til Tingsvidnerne over Odels og Selv Eyer mandtallet samt Veymæster mandtallet som blev oplæst hafde Laugrettet intet at indvende

 

Til Laugrettes mænd for nestanstundende aar 1802 blev udnevnt 1. Niels Olsen øvre Kleppe den ældre – 2. Nils Olsen ibidem den yngre – 3. Rasmus Christiansen Erstad – 4. Mons Pedersen *Fæstenes (Hestnes?) som paalæg under mulct at indfinde sig paa Sommer Tinget tilkom/m/ende aar

 

Endelig blev og Restance Listen for udestaaende Skatter dette aar oplæst hvorimod ingen hafde noget at erindre.

 

Ingen vidste mere som ved Tinget var at forrette eller meldte sig hvor-

 

1801: 378

 

fore samme blev for denne gang sluttet og underskreven                      Brandt

Brynild Larsen Berland med bumerke  Anders Rasmusen Tvedt med bumerke

Anders Andersen Wolle med bumerke Knud Larsen Store Fuskanger K: L: S:

 

 

 

Høste Tinget for Radøe Skibrede [1801]

Aar 1801 Torsdagen den 22de Octob: blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting holden for Radøe Skibrede paa giestgiver Stedet Alverstrøm/m/en og Retten betient med følgende 4re eedsorne Laugrettes mænd 1. Ole Arnesen Tiore – 2. Gudmund Andersen Ulvatten – 3. Einer Olsen Waagenes og 4. Michel Magnesen Nordanger

 

hvorda! var tilstæde Fogden Gulberg Høgh og Skibredets Lænsmand Ole Magnesen Bøe tilligemed den tingsøgende Almue for hvem de sam/m/e Kongl: *Fordning: (Forordninger) og Placater blev oplæst som ved de forrige Tinge og som er Ext: i denne Ting Protocol fol: 367

 

Til det almindelige Skatte Tingsvidne svarede Laugrettet og Almuen og af disse i sær Iver Michelsen Wachschold og Ole Johannesen Morken til 1 – 2 – 3 og 4 qtr: Ney  Til 5 qtn: Ney i aar ingen da gestgiveriet Bøvogen nu staar øde  Til 6 – 7 – 8 og 9 qtr: Ney  Til 10 qtn: Jo alletider mere og ikke mindre  Til 11 qtn: Skibredets Lænsmand Ole Magnesen Qvalem bruger nu Bøxel gaarden Bøe af Skyld 1 pund 18 M/ark Smør  Til 12 og 13 qtr: {og 15} Ney

2

Til Tingsvidnet over Flom qvernene svarede Laugrettet og Almuen og af disse siste i ser Ole Johannesen Morken og Niels Magnesen Solem at forandringen i sam/m/e er at paa No: 28 Leervig  38 Indre Morken og 54 Ud Helle er disse alle nedlagde, ligesom en af Qvernene paa No: 35 Ulvatne ligeledes er nedlagt

3 ingen

4

Til Tingsvidnet paa Mølle – Huusmænd og Engeslette Skat svarede Almuen at de vidste ingen flere end den eene oplæste Huusmand Peder(?) Willanger

 

Lænsmand Ole Magnesen sagde paa Rettens tilspørgende: at Hand ikke til dette Ting har indstevnet nogle Sager  hvorfore da ingen hafde mere ved Tinget i Dag at forrette blev det udsadt til i morgen

 

Dagen derefter den 23de Octob: 1801 Continuerede end videre Høste Tinget for Radøe Skibrede, med sam/m/e Laugrette som i gaar  hvorda! blev af Almuens Documenter publiceret:

            1. Aflyst Stork Knudsen Nordangers Obl: til Comerce Raad Koren stor 150 rd med 1te prioritet i sam/m/e gaard dat: 3de April 1801 og indfriet efter Qvittering af 22de Septb: 1801

            2. Skiøde fra Stork Knudsen Nordanger til Stadthauptmand Kahrs i Bergen paa 9 M/ark Smør og 9 Kander malt i gaarden Nordanger for Sum/m/a 199 rd af 21de Septb: 1801

            3. Obl: fra Stork Knudsen Nordanger til Stadthauptmand Kahrs i Bergen paa 49 rd mod 1te prioritets Ret i Løsøre dateret 21de Septb: 1801

            4. Byxel Brev fra Stadthauptmand Kahrs i Bergen til Stork Knudsen Nordanger paa 9 M/ark Smør 9 Kander malt i sam/m/e gaard No: 72 dat: 21de Septb: 1801 med Revers

            5. Skiøde fra Jacob Halvorsen – Knud Johanesen Dalland med flere paa 23 5/17 M/ark Smør til Stadthauptmand Kahrs i gaarden Dalland, for Sum/m/a 195 rd dat: 8de Juni 1801

 

1801: 378b

 

            6. aflyst Elling Johanesen Dallans obl: til Knud Johanesen Dalland for Summa 31 rd efter obl: af dato 16de Maij 1788 for Pant i gaarden Dalland efter qvittering af 22 Oct: 1801 obl: var tingl: 11te Oct: 1788

            7. Byxel Seddel fra Provsten Micheleth til Arnoldus Andersen paa 9 M/ark Smør og 4 ½ Kande malt i gaarden Nore Morken dat: 16de Oct: 1801

            *7. Byxel Seddel fra Sogne Præsten til Dom Kirken i Bergen Hr: Fleischer til Enke manden Michel Michelsen paa 1 Pund Smør og ¼ [Tønde?] malt i gaarden *Aufswold (Olsvold?) dat: 30te Marti 1801

            8. Byxel Seddel fra Provst Micheleth til Rasmus Olsen paa ¼ Løb Smør og ¼ Tønde malt udi gaarden Lunde dat: 17de Juli 1801

            9. Byxel Seddel fra Provst Micheleth til Gunder Johannesen paa 11 ¼ M/ark Smør og 6 Kander Malt i gaarden Nore Solen af dato 19de Octob: 1801

            10. Byxel Seddel fra Provsten Micheleth til Hermund Larsen paa 18 M/ark Smør og 18 Kander malt i gaarden Kidsætter dat: 9de April 1801

            11. Byxel Seddel fra Provst Micheleth til Steffen Ellingsen paa 12 M/ark Smør og 8 Kander malt i gaarden Nordre Lie dat: 20 Octob: 1801

            12. Byxel Seddel fra Provsten Micheleth til Lars Andersen paa 9 M/ark Smør og 4 ¼ Kande malt udi gaarden Nore Morken dateret 18 Juni 1801

            13. Skiøde fra Ellev Johanesen Boge til sin Søn Eric Ellevsen paa 9 M/ark Smør og 6 Kander malt i \ sam/m/e gaard / Radøe Skibrede No: 36 for 60 rd dat: 22 Oct: 1801

            14. Skiøde fra Eric Godvensen Myching til sin Søn Godven Ericsen [paa] 18 M/ark Smør og 12 Kander malts Landskyld i gaarden Myching No: 51 dat: 22de Oct: 1801

            15. Obl: fra Godven Ericsen Myching til Jon Monsen Qvame paa 50 rd mod 1te prioritet i gaarden Myching No: 51 dat: 22de Octob: 1801

            16. Skiøde fra Thomas Rasmussen Herlevæhr med fl: til Knud Johanesen paa 12 M/ark Fisk og 6 Kander malts Landskyld i gaarden Indre Helle for 90 rd dat: 22de Octob: 1801

            17. Byxel Seddel fra Gunder Rasmusen indre Helle til sin Søn Rasmus Gundersen paa 12 M/ark Smør og 6 Kander malt i gaarden indre Helle No: 53 dateret 22de Oct: 1801

            18. Byxel Seddel fra Torkild Rasmusen Sæbøe til sin Søn *Rasmusen (Rasmus) Torkildsen paa 12 2/3 M/ark Smør 5 ¾ Kander malt og 2 3/5 s i Penge udi gaarden yttre Sæbøe M: No: 11 dat: 22de Oct: 1801

            19. Byxel Seddel fra Knud Johannesen Hougstad til Peter Pedersen Askeland paa 18 M/ark Smør, 12 Kander malt og ½ Faars Landskyld af gaarden Hougstad M: No: 26 paa 10 aar dat: 22de Octob: 1801

            20. Byxel Seddel fra Stifts-Provst Johan Nordal Brun til Mons Haldorsen paa 18 M/ark Smør og 3/16 Tønde Korn i gaarden Sætre dat: 12te Octob: 1801

            21. Byxel Brev fra Enken Marthe Jacobs Datter Soleim til sin Søn Niels Nielsen paa hendes eyende anpart i gaarden vestre Solem af Skyld 18 M/ark Smør og 12 Kander malt M: No: 9 dateret 22 Octob: 1801

            22. Vilkaars Brev fra Niels Nielsen Soleim til sin moder Enken Marthe Jacobs Datter af 22de Octob: 1801

            *24. Byxel Seddel fra Krigs Comissair Dahl til Lænsmand Ole Magnesen paa 1 Bpd Smør og 16 Kander malt i gaarden Bøe dat: 29 Juli 1801

 

1801: 379

 

            25. Byxel Brev fra Krigs Comissair Dahl til Gudmund Rasmusen [paa] 12 M/ark Smør og 8 Kander malt i gaarden Houland dat: 28de Juli 1801

            26. Dito til Ole Olsen Bøe paa 9 M/ark Smør 6 Kander malt udi gaarden Bøe dat: 29de Aug: 1801

            27. Byxel Seddel fra Dito til Mons Rasmusen Giere paa 19 1/5 M/ark Smør 6 2/5 Kander malt i gaarden Marøen dateret 29de Aug: 1801

            28. Byxel Seddel fra Dito til Steffen Knudsen Bøe paa 6 M/ark Smør og 4 Kander malt dateret 29de Aug: 1801

            29. Byxel Seddel fra Dito til Gunder Christiansen Marøen paa 12 M/ark Smør 10 Kander malt udi gaarden Øvre Qvalem dat: 29de Aug: 1801

            30. Skifte Brev efter Kari Johannes D: Kartvedt sluttet 30te Maij 1801, hvorudi Jorde Godset 13 ½ M/ark Smør og 9 Kander malt er saal: udlagt som i Pante Bogen er Extraheret

            31. Skifte Brev efter Siri Mons D: Sæbøe sluttet 1te Juni 1801 hvorefter Boets Ejende 16 ½ M/ark Smør 7 1/6 Kd: malt og 3 5/9 s er udlagt saal: som i Pante Bogen er Ext:

            32. Dito efter Marte Peders D: Hougstad sluttet 3 Juni 1801 hvorefter Boets Ejende 18 M/ark Smør 1 Mæle malt og ½ Faar er udlagt som i Skiøde Bogen er Extraheret

 

Til Laugrettes mænd for tilkom/m/ende aar blev udnefnt 1. Hans Michelsen Tolleshoug – 2. Mons Olsen Kartvedt – 3. Mons Joasen (Jonsen?) Haaland og 4. Ole Mathisen Soltvedt som under mulct bliver at tilsige at møde til første Sommer Ting

 

Derefter blev Tingsvidnerne over Af og Tilgangen i Odels og Selv eyer mandtallet samt Veymæster mandtallet oplæst tilligemed Restance Listen for dette Skibrede, hvorimod hverken Laugrettet eller Almuen hafde noget at erindre.

 

Da ingen hafde mere at føre i Rette blev Høste Tinget for dette Skibrede sluttet og underskrevet                     Brandt

Gudmund Andersen Ulvatne med bumerke        Michel Magnesen Nordanger med bumerke

Einer Olsen Waagenes med bumerke     Ole Arnesen Tiore med bumerke

 

 

 

Høste Tinget for Allenfits Skibrede den 24de Octob: 1801

Aar 1801 Løverdagen den 24de Octob: blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting holden for Allenfits Skibrede paa Giestgiver Stedet Alverstrømmen og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettes mænd 1. Peder Pedersen Stor Oxe – 2. Alver Olsen for Iver Alversen Walle – 3. Peder Willumsen Herland og 4. Ole Olsen *Aaseim.

 

Hvorda! var nerværende Fogden Gulberg Høgh, Skibredets Lænsmand Peder Knudsen Storoxe og den tingsøgende Almue for hvem de samme Kongl: Forordninger og Placater blev oplæst som ved foregaaende afholdte Høste Ting og hvilke ere Extraherede i Ting Protocollen fol: 367

 

1

Til det almindelige Skatte Tingsvidne bestaaende af 13 qtr: svarede Laugrettet og Almuen og af dem i ser Salomon Olsen Igeland og Ole Iversen Soltvedt til 1 – 2 – 3 og 4 qtr: Ney  Til 5 qtn: ingen andre end paa de almindelige Steder Alverstrømen og Brudeknappen  Til 6 – 7 – 8 og 9 qtr: Ney  Til 10 qtn: Jo fuldkom/m/end  11 qtn: Jo Lensmand Lars Knudsen Storoxe bruger sin gaard Storoxe af Skyld 2 pd og 10 ½ M/ark Smør Skatte skyld  Til 12 og 13 qtr: Ney

 

1801: 379b

 

 

Til Tings Vidnet over Flom Qvernene svarede Laugrettet og Almuen og af dem i ser Mons Nielsen Nere Møgsvold og Ole Larsen Skaarsund at forandringerne for dette aar bestaar i følgende: paa No: 53 Ryland  62 Gousereyde  73 Øvre Mundahl og 74 Nepstad er paa hver en Qvern tilkommen og kun paa No: 59 Nore Levestad den/n/e eene Qvern ganske nedlagt

4

Til Flom Qvernene \og Engeslette Tingsvidne/ svarede Laugrettet og Almuen at her findes ikke flere end Nesse Qvern og Kongsøens Engeslette

 

Nye Sag

Ellev Pedersen cont: Lars Nielsen Seim – Niels Olsen

Ellev Pedersen Seim mødte og fremlagde en skriftlig Kald Seddel udstæd af Lensmanden Lars Knudsen Storoxe og Ole Michelsen Titland, hvorudi Hand til Doms lidelse har jndkaldet Lars Nielsen Seim og hans Tieneste Dreng Niels Olsen fordi de om natte Tiider skal have forjaget Citantens Koe af deres felles Bøe langt udi udmarken og hvorved den har faaet Skade m: v:  Dernest fremlagde Citanten 2 forligelses Comiss: Attester af 5 og 9 Octob: som viser at Sagen ikke har veret at forlige, hvilket denne Ret nu forinden Sagens begyndelse prøvede men ligeledes forgiæves.  Kald Seddelen med de 2de Forligelses Attester er saa lydende:

 Indstevnte Lars Nielsen Seim og for hans Dreng Niels Olsen mødte hans Fader Ole Brynildsen Seim som bad tilført: at som de troede at Citanten hafde paa en ulovlig maade Kl: 8 á 9 om aftenen indsluppet sin Koe paa deres felles Bøe har de sl: imellem 11 á 12 slet ikke udjaget Koen med (mod?) udleden *den (men?) paa en somelig (sømmelig?) Maade fra Bøen til Parternes felles Hage der kunde vere 3 Bøsse Skud

 Citanten benægtede dette udsigende eller den af Indstevnte givne Forklaring derhen at Koen var saa meget jaget at den Dagen derefter kastede Kalven som strax efter blev dræbt og at Koen var saa meget beskadiget at den 8 Dage derefter blev fødet inde eller paa Baasen

 Af de jndstevnte Vidner mødte Lars Nielsen Seim den yngre – Isach Iversen Seim – Pigen Kari Godskalks D: og Marte Peders Datter Levestad, som blev betydet Eedens Forkl: med Formaning at sige Sandhed, den de lovede og hvorpaa de aflagde Lovens Eed og Separatim fremstod

            Lars Nielsen Seim i Tieneste hos sin Sted Fader paa Seim, 19 aar gam/m/el og ikke i slægt med nogle af Parterne: Hand forklarede: at for omtrent 4 uger siden om aften som Kl: kunde \vere/ over 11 slet kom Indstevnte Lars Nielsen Seims Dreng Niels Olsen ind til Vidnet og bad Ham kom/m/e hiem til sin Huusbonde Lars Nielsen, som Hand og giorde, hvor denne befalede saavel Vidnet som sin egen Dreng, at udlede en Koe Citanten tilhørende af Bøen og slippe den i felles udmark, siden det enda var for tiilig at nogen Koe, burde gaae der, saasom ingen slags Kreaturer enda fra nogle andre var indsluppen. Indstevnte bad Vidnet tilligemed sin egen Dreng at de paa en skikkelig maade skulle udlede Koen af Bøen og slippe den i felles Hage, til hvilken Ende dem blev leveret et Toug, med hvilket de og paa en skikkelig og sagte maade udledede Koen omtrent 3 Bøsse Skud af Bøen til {…} et leed som stod aaben til felles Hage, hvorfra de begge forlod Koen uden at nogen af Dem jagede den paa nogen maade, og fulgtes de derpaa samlet tilbage og hver til sit Hiem  Saavidt Vidnet k/an/d skiønne er det u-muelig at Koen af denne udledelse kunde faae minste Skade, skiønt det var tydelig at den med første maatte kalve.  af Citanten selv men ingen andre har Vidnet hørt at *Konen (Koen) {efter} skulle have Dagen efter have faaet Skade, men seet saadant har Vidnet ikke.

 Vidnet som ikke videre [hafde] at forkl: blev demitteret

            Som 2de Vidne fremstod Isach Iversen Seim 19 aar gl: tiener hos sin Fader

 

1801: 380

 

Iver Siursen Seim og ikke i slægt med nogle af Parterne hvilken under sin aflagde Eed forkl: at Hand er ikke videre bekiendt end aftenen efter som Indstevnte Niels Olsen og 1te Vidne Lars Nielsen hafde udledet Citantens Koe af Bøen kom denne Niels Olsen ind til Vidnet og bad Ham følge sig ned for at see om Citanten atter den aften hafde sluppet Koen paa Bøen, men som Vidnet var uvillig dertil og ville ikke følge med sagde Niels Olsen at Hand med første Vidne Natten før hafde i Herlands marken sluppet Citantens Koe, som strax derpaa blev omringet af disse fremede Kreature, hvorover Hand maatte bie saa længe til hand fik see om disse Kreature giorde denne Koe noget ondt, men som Hand merkede at Koen med disse fremede Kreature forligtes vel gik Hand sin Vey  Paa forlangende forkl: Vidnet at det kan vere 4 Bøsse Skud fra Parternes Bøe til Herlands marken.

 Vidnet blev demitteret Derpaa fremstod

            3. Vidne Marte Peders D: Levestad 37 aar gl: i Tieneste hos Iver Siursen Seim og ikke i slægt med nogle af Parterne  Hun forkl: sig ganske overeenstemende med 2de Vidne Isach Iversen Seim, da Hun var nerverende og hørte den Indstevnte Niels Olsen Tale til Ham, da Hun som forklaret tiener sam/m/e mand Isach Iversen

 og som Hun ikke vidste mere at forkl: blev Vidnet demitteret

            Som 4de Vidne fremstod Pigen Kari Godtskalks Datter 32 aar gl: i Tieneste hos Indstevnte Lars Nielsen Seim og ikke i slægt med nogle af Parterne  Hun forkl: alleene at have hørt hendes Huusbonde tale om at Hand fornemelig den aften som Koen blev indsluppen paa Bøen, ville have oppasset Ellev Pedersen, om Hand ogsaa giorde sam/m/e, men betænkte sig, formedelst at hand kun hafde hviide Snee Sokker at gaae med, hvorved Hand kunde \blive/ formerket. Videre hørte Hun, at hendes Huusbonde efter at Hand hafde sent Bud til Naboerne om de ville at Citanten skulle lade sin \Koe/ gaae paa Bøen, der hafde svaret Ney og at den skulle sendes saa langt bort at den ikke skulle kom/m/e tilbage, svarede hendes Huusbonde at Koen baade med skikkelighed skulle udledes, og ikke lengere end til Wollegars Ledet som er deres felles Hage. I øvrigt er Vidnet ikke bekient at denne Koe har lidt nogen Skade, da Hun som senere har seet Koen ikke har merket den har haft nogen skade. men har Hun hørt at Niels Olsen sagde at Koen var ført i Herlands marken som er tet ved Parternes felles Hage hvor Herlands Kreaturerne ikke tog fat paa Koen, i hvis Fald Koen skulle vere bleven tagen tilbage.

 Vidnet blev derpaa demitteret.

 indlod Citanten Sagen under Dom efter hvad Lov med fører efter sin Stevnings Indhold.

 For Indstevnte Niels Olsen bad hans Fader Ole Brynildsen tilført at denne hans Søn er ikke mere end 16 aar gl: og derfore gierne k/an/d have været Børne gierninger dog uden Skade for nogen af Parterne hvorhos Hand paastod Ham frifunden

 Indstevnte Lars Nielsen Seim bad Sagen udsadt til 1 Maaneds Ting for at bevise at Citanten alle aaringer har fornermet dem, skiønt Vilkaarsmænd, med Kreature paa Bøen end og med flere Kreature end Hand tilkom/m/er.

Afsagt

 Sagen blev udsadt til førstk: Maaneds Ting den 1. Deb:

 

Da ingen i Dag havde meere at i rette føre, beroer Tinget til i Overmorgen

 

Mandagen den 26de October continuerede Høste, Sage og Skatte Tinget for Alenfit Skibrede, og Retten betient ved samme Laugrettesmænd som første Tingdag.  Hvorda blev tinglyst følgende Documenter:

            1. Afkald fra Paul Michelsen Spurkeland, og Niels Olsen Nore Lie, som beskikkede Formyndere for Myndtlingen Marte Olsdatter Lie, til hendes forrige Formyndere afg: Jon Michelsen Ryelands Stervboe og Ole Rasmussen Lyhren, for hendes Arvemidler 743 rd 3 mrk, dat: 19 Junii 1801.

            2. Bygselbrev fra Biskop Irgens til Corporal Carl Guttormsen Skotsund

 

1801: 380b

 

paa 1 Bpd 12 M/ark Smør og 2 Mæler Malt i Gaarden Smørdal, dat: 13 Aug: 1801.

            3. Aflyst Rasmus Olsen Skotsunds Obl: til Anders Olsen Bruevold for 50 rd, mod Pant i Gaarden Skotsund No: 23, dat: 22 Maij 1794 og indfriet efter paategnet Qvittering af 22de Octobr: 1801.

            4. En Qvittering af 22de Octobr: 1801, paategnet Peder Willumsen Hellelands Obl: til Peder Knudsen Helleland stor 150 rd, dat: 26de Octbr: 1798, for derpaa til Afdrag betalte 50 rd.

            5. Aflyst Niels Nielsen nedre Qvam/m/es Obl: til Myndtl: Christi Bergesdatter Tvedt og Siri Storksdatter stor 130 rd, dat: 14de Maij 1791, og indfriet efter paategnet Qvittering af 22de Octobr: 1801.

            6. Obligation fra Niels Nielsen nedre Qvam/m/e til Iver Erichsen yttre Fosse for 130 rd, mod 1te Pante Ret i Gaarden Nedre Qvam/m/e No: 10, dat: 24de Octobr: 1801.

            7. Aflyst Johannes Haldorsen Seims Obligation til Mad:me Gørbitz stor 350 rd, dat: 27de April 1799, og indfriet efter paategnet Qvittering af 24 Aug: 1801.

            8. Obligation fra Johannes Haldorsen Seim{s Obl:} til Myndtlingen Marthe Olsdatter Lie for 150 rd, til Niels Olsen Lie 100 rd og Paul Michelsen Spurkeland 100 rd, dat: 24 Aug: 1801, mod 1te Pante Ret i 1 Pund 21 M/ark Smør 5/8 Hud i Gd: Seim No: 51.

            9. Vilkaarsbrev fra Johannes Knudsen Fiskesetter til hans Fader Knud Aadsen paa endeel Vilkaar af Gaarden Fiskesætter, dat: 14de Martii 1801.

            10. {Vilkaarsbrev} Obligation fra Johannes Knudsen Fiskesetter til Ole Hansen Elsaas for 98 rd mod 1te Prioritets Ret i Garden Fiskesetter, dat: 14 Martii 1801.

            11. Skiftebrev efter afg: Anders Magnesen Mundal, oprettet 9de April 1801, hvorved Boets Jordegods i Gaarden Mundal No: 72, er saaledes udlagt:

1. Til Stervboe Enken Anne Steffensdatter 18 M/ark Smør for                                    100 rd

2. Sønnen Magne Andersen 3 3/5 M/ark Smør for                                                     20 rd

3. Sønnen Tollef Andersen 3 3/5 M/ark Smør for                                                       20 -

4. Sønnen Steffen Andersen 3 3/5 M/ark Smør for                                                     20 -

5. Sønnen Jacob Andersen 3 3/5 M/ark Smør for                                                       20 -

6. Datteren Synneve Andersdatter 1 4/5 M/ark Smør                                     10 -

7. Datteren Siri Andersdatter 1 4/5 M/ark Smør for                                                    10 -

                                                                                                                                 ---------

                                                                                                          Tilsam/m/en      200 rd

 

Fogden Høegh fremlagde Af og Tilgangen i Odels og Selvejer Mandtallet for dette Aar, ligeledes Af og Tilgangen i Veymester Mandtallet, som begge for Retten blev oplæst og af Almuen uimodsagt.

 Videre fremlagde Fogden Restance Listen over resterende Skatter for dette Aar til Beløb 152 rd 89 s: som ligeledes for Retten blev oplæst og hvorimod ingen havde noget at erindre.

 

Til Laugrettesmænd for anstundende Aar 1802 blev udnævnt Knud Halvorsen Hilland, Niels Michelsen Erstad, Peder Larsen indre Fosse og Ole Larsen Skotsund, hvilke Lensmanden

 

1801: 381

 

haver at tilsige at møde førstholdende Som/m/er Ting til Rettens Medbetiening.

 

Efter Paaraab havde ingen meere at iretteføre, thi blev dette Ting sluttet og Retten hævet.

 Saaledes passeret bekræfter:

Ole Olsesen Nore Aase. (sign.)                       Peder Willumsen Herland med bumerke

Peder Pedersen Stor Oxe. med bumerke         Olver Olsen Walle. med bumerke

 

 

 

Høste Tinget for Echanger Skibr: [1801].

Aar 1801 Onsdagen den 28de October, blev det almindelige Høste Sage og Skatteting holden for Echanger Skibrede paa Tingstædet Bernestangen og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettesmænd: Johannes Knudsen Næsbøe, Gudmund Knudsen Eide, Simon Olsen Nedre Aas og Mons Monsen Eide.

 Ved Tinget var nærværende Fogden Hr: Dines Guldberg Høegh og Skibredets Lensmand Niels Olsen Echnæs, samt endeel tingsøgende Almue.

 

Hvorda først allerunderdanigst blev publiceret de Kongl: allernaadigste Forordninger og Placater, som ved de foregaaende Høste Tinge ere oplæste, og ere extraherede Fol: 367.

 

Fogden Høegh fremlagde det almindelige Tingsvidne bestaaende af 13 Qvæstioner, hvortil Laugrettet og Almuen og af dem i sær, Niels Magnesen Wæland og Jacob Knudsen Jordahl, svarede: til 1te 2, 3de og 4de Qv: Ney.  Til 5te, ingen anden end den privilegerede Giestgiver Ole Siursen Echnæsvogen som \alene/ holder Øltapperie.  Til 6te, 7de, 8de, 9de, Ney.  Til 10de Jo det vidste de.  11te Skibredets Lensmand Niels Olsen Echnæs bruger 1 Pund 21 M/ark Smør i Gaarden Echnæs.  Til 12te og 13de Ney.

 Derefter blev oplæst Tings Vidnet over Flom Qværnene, hvortil Almuen og deraf i sær Niels Iversen Røe og Niels Magnesen Wæland svarede at sam/m/e forholder sig saaledes som sam/m/e indeholder.

 Videre blev oplæst Tings Vidnet over Flom Saugene, som Laugrettet bevidnede at være rigtig.

 og endelig Tings Vidnet over skyldlagte Laxe, Sildevoger, Qværne Huusmands og Engeslæt Pladser, som blev oplæst, og hvortil Almuen svarede, at af saadant findes ingen flere her i Skibredet end Biørsvigs Qværn.

 

Fogden contra gift Mand Anders Siursen Sandvig.                   Fol: 373.

Fogden Høegh iretteæskede Sagen imod Gift Mand Anders Siursen Sandvig for begaaet Lejermaal med Pigen Anne Hoversdatter Wiig, og begiærede Indstevnte paaraabt.

 For Indstevnte mødte hans Stif Fader Ole Nielsen Hagesætter som anmeldte at hans Stif Søn Anders Siursen Sandvig er syg og Sengeliggende, men tilstod paa hans Vegne det paastevnte Factum.

 Actor paastod: at indstevnte Gift Mand Anders Siursen Sandvig for sit begaaede Leyermaal med Pigen Anne Hoversdatter, ved Dom maae vorde tilfunden at udrede dobbelte Lejermaals Bøder med 24 rd, og at erstatte denne Sags Omkostninger

 

1801: 381b

 

med 10 rd, og dermed indlod Sagen Dom.

 Sagen blev til Doms optagen.

 

Da intet videre for i Dag at forrette blev Tinget udsadt til i morgen.

 

Dagen derefter den 29de October 1801 blev Høste Tinget for *Echnes (Echanger) Skibrede *igen foretaget her [paa] Tingstædet Bernestangen og Retten betient med sam/m/e Laugrettes mænd som i gaar

 

Hvorda! mødte Fogden Hr: Gulberg Høgh og tilkiendegav at have ved mundtlig Varsel indkaldet Leyermaals Begiengerne ung-Karl Anders Olsen Strøm/m/e og Pigen Agothe Haldors Datter Steensland til doms lidelse for Bøders udredelse eller aftingning efter deres Formues Forfatning  For Sigtelsen fremlagde Fogden Sogne Præsten Hr: Blichfelds Attest af 14de April 1800.

 For indstevnte Anders Olsen Strøm/m/e mødte hans Broder Simon Olsen der tilkiendegav at hans Broder er nu saa gammel at Hand ikke længere kan formaae at tiene ikke heller at fortiene noget paa anden maade, saa i betragtning at hand pligter at underholde Barnet formaar Hand ikke at udrede høyere Bøder \end/ 1 rd hvilket Laugrettet tillige med Comparenten bevidnede rigtigheden af.

 udi Pigen Agothe Haldors Dr: Steenslands meget sygelige Tilstand mødte paa hendes Vegne Knud Hansen nedre Helland som bevidnede at Hun var saa yderlig fattig at Hun ikke paa nogen maade kunde udrede Bøder, men tilstod Hand paa hendes Vegne at betale 24 s.  Laugrettet stadfæstede fuldkom/m/en at denne Pige Agothe Haldors D: Steensland var som angivet saa Fattig og med Sygdom belagt at Hun ikke kunde formaae at udrede høyere Bøder;

 hvorpaa Fogden her inden Retten modtog disse 1 rd 3 mrk til Indtægt i Kongens Kasse og begiærede sig dette sig i udskrift beskreven meddeelt Som blev bevilget.

 

Derefter blev følgende Documenter publicerede:

            1. Afkald fra Mons Monsen Store Urdahl for hans Hustrue Ingebor Rasmusdatters Arv 34 rd 47 s: til hendes Formynder Anders Rasmussen Hiemvig, dat: 16de Septbr: 1801.

            2. Bygselbrev fra Stifts Provst Brun til Askild Larsen paa ½ Løb i gaarden Ekenæs, dat: 22de Octobr: 1801.

            3. Aflyst Ole Larsen Biørndahls Obl: til Anders Halvorsen Askvig stor 60 rd, dat: 23de Octbr: 1780, og indfriet efter paategnet Qvittering af 28de Octbr: 1801.

            4. Skiøde fra Ole Larsen Biørndahl til Sønnen Magne Olsen paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Gaarden Biørndal No: 55, dat: 28 Octbr: 1801.

            5. Obl: fra Magne Olsen Biørndal til Anders Halvorsen Fotland for 60 rd mod 1te P: Ret i 18 M/ark Smør 12 Kd: M: i Gd: Biørndal No: 55, dat: 28de Octbr: 1801.

            6. Vilkaarsbrev fra Magne Erichsen Biørge til hans Fader Erich Magnesen, paa endeel aarl: Levekaar af Gaarden Biørge, dat: 28de Oct: 1801.

            7. Afkald fra Ole Andersen Søre Qvinge til hans Fader Anders Olsen ibid: for hans Arv 22 rd 2 s:, dat: 28de Octbr: 1801.

            8. Skiøde fra Berte *Iversen Hindenæs til Ole Jørgensen ibid: paa 13 ½ M/ark Smør 6 Kander Malt i Gd: yttre Hindenæs No: 27, dat: 29de Octbr: 1801.

            9. Obl: fra Johannes Johannessen Otterstad til Rasmus Rasmussen øvre Helland for 98 rd mod 1te P: Ret i 20 5/11 M/ark Smør 6 9/11 Kd: Malt i Gd: Otterstad No: 86, dat: 29de Octbr: 1801.

            10. Skiftebrev efter afg: Kone Marte Nielsdatter Fyllingsnæs, sluttet 9de Junii 1801, hvorved ½ Løb Smør 12 Kd: M: i Gd: Fyllingsnæs No: 45, er ansadt for 120 rd og saaledes udlagt: 1. Til Stervboe Enkemanden Iver Johannessen 18 M/ark S:r 6 Kd: M: for 60 rd.  2. Til Sønnen Berge Iversen 6 M/ark S:r 2 Kd: M: for 20 rd.  3. Søn/n/en Magne Iversen ligesaa

 

1801: 382

 

6 M/ark Smør 2 Kd: M: for 20 rd.  4. Datteren Lisbet Iversdatter 3 M/ark S:r 1 Kd: M: for 10 rd,  5. Datteren Mari Iversdatter 3 M/ark Smør 1 Kande Malt for 10 rd.

            11. En Afskrivelses Qvittering paa Niels Jonsen Otterstads under 29de Octobr: 1795, til hans Olsen Almelie og Niels Andersen Num/m/edal udstædde Obl: stor 98 rd, for derpaa til den Sidste afbetalt 49 rd

 

Fogden Høegh fremlagde Restance Listen over resterende Kongl: Skatter for dette Skibrede, som for Retten blev oplæst og uimodsagt.

 Ligesaa fremlagde Fogden Af og Tilgangen i Odels og Selvejer Mandtallet, samt Af og Tilgangs Listen i Veymester Mandtallet for dette Aar, som blev læst og hvorimod ingen havde noget at indvende.

 

Til Laugrettesmænd for næste Aar 1802 blev udnævnt følgende Johannes Larsen Elvig, Erich Monsen Hope, Steffen Erichsen Hope og Johannes Monsen Nore Qvinge, som Lensmanden haver at tilsige at indfinde dem her paa Tingstædet næste Sommerting til Rettens Medbetiening.

 

Da ingen efter 3de Udraab havde meere at i rette føre blev dette Ting sluttet og Retten hævet.

 Saaledes i disse 2de Dage passeret bekræfter:            Brandt

Simon Olsen Neder Aas. med bumerke             Gudmund Knudsen Eide. med bumerke

Johannes Knudsen Næsbøe. med bumerke        Mons Monsen Eide. med bumerke

 

 

 

Høste Tinget for Hosanger Skibrede [1801]

Aar 1801 Fredagen den 30 Octob: blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting holden for Hosanger Skibrede paa Tingstædet Bernestangen og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettes mænd 1. Arne Bergesen Sandal 2. Lars Jonsen ibid: 3. Amund Ellevsen Egeland og Baste Johs: Bernes

 

hvorda! var ved Tinget nærværende Fogden Gulberg Høgh og Skibredets Lænsmand Steffen *Halland (Hatland) tilligemed den Tingsøgende Almue for hvem blev oplæst de sam/m/e Kongl: Forordninger og Placater som ved forrige Tinge og hvilke ere Extraherede udi Ting Protocollen fol: 367.

 

Til det almindelige Skatte Tings Vidne bestaaende af 13 qtr: svarede Laugrettet og Almuen og af dem i ser Johanes Olsen Bernes og Anders Andersen *Tillevold (Tirevold) svarede til 1 – 2 – 3 og 4 qtr: Ney, saadant var dem aldeles ubekiendt  Til 5te qtn: ingen flere end de almindelige 3 mænd som hver svarer sine 2 rd i nærings Skat  Til 6 – 7 – 8 og 9 qtr: Sv: Ney  Til 10 qtr: Jo  Til 11 qtr: den sædvanlige gamle lænsmand *Halland (Hatland) bruger endnu sin gaard *Halland (Hatland) af 1 Pund 8 ¼ M/ark Smør Landskyld  Til 12 og 13de qtr: Ney

 

Til Tingsvidne over Flom Qvernene svarede Laugrettet og Almuen \og/ af disse i ser Mons Johanesen Helleland og Anders Olsen Øvre Kleppe at forandringerne

 

1801: 382b

 

dette aar bestaar udi at paa Hamer Præstegaard er opbygget for nyelig en liden Flom Qvern ligesom der og er tilkomen en liden qvern paa No: 38 Fotland  derimod er udgaaet en qvern paa No: 26 Kleveland og No: 94 Qvame

 

Til Tingsvidnet over Flom Saugene svarede Laugrettet og Almuen at her i Hosanger Skibrede gives ikke mere end den eene oplæste Mychings Saug

 

Til Tingsvidnet over Qverne svarede ligeledes Laugrettet og Almuen at de ikke vidste flere end den eene oplæste Totlands Qvern

 

Da intet videre for i Dag var at forrette blev Tinget udsadt til i morgen

 

Dagen derefter den 31te Octob: 1801 Continuerede Høste Tinget for Hosanger Skibrede med sam/m/e Laugrettes mænd som i gaar

 

Hvorda! mødte for Retten Knud Guttormsen Rachnes og tilkiendegav at have ved mundtlig Stevning ladet til dette Ting jndkalde Jon Olsen Mossevold for efter en den 15de Maij sistl: afsagt Dom at anhøre hans Corporlige Eed: at hand selv vil bruge og beboe den Ham som odelsmand tilkiendte Skyld i gaarden Mossevold, til hvilken Ende Hand nu fremlagde Doms Acten in forma beskreven begyndt 10 Marti og sluttet 15 Maij d: a: der lovlig var forkyndt for Jon Olsen Mossevold den 15 Juni sistl:

 Lænsmanden Steffen *Halland (Hatland) tilligemed sit Stevne Vidne Jacob Ellevsen Lohne forklarede lovlig til dette Ting at have den 14 Augusti sistl: \irette paa.. .. Byxel/ jndkaldet Jon Olsen Mossevold for dette sit Værneting at anhøre Dom/m/en af Knud Guttormsen Rachnes for sin Deel opfyldt og tillige betydet ikke at kunde vente videre varsel eller Forelæggelse i denne Sag.

 Efter paarob mødte ikke den jndstevnte Jon Olsen Mossevold uagtet denne Sag var opsadt til siste Ting Dag for dette Skibrede.

 hvorpaa Citanten Knud Guttormsen Rachnes efter at Dom/m/en var oplæst, paa lovlig maade med opragte Fingre aflagde \sin/ Eed: at Hand Selv vil bruge og beboe de Ham som Odelsmand tilhørende og til fravigelse paastevnte 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt udi gaarden Mossevold. Saa sandt Hielpe Ham Gud og Hans Hellige Ord

 Citanten sagde at have tilstæde de 12 rd udi første Byxel for at betale Jon Olsen men som Hand ikke mødte eller nogen paa hans Vegne beholdt hand til videre sam/m/e Penge ligesom Stevne Vidnerne forkl: at de ved Varselen hafde disse bemelte 12 rd som de tilbød Indstevnte, men som H/an/d ikke modtog

 Sagsøgeren begiærede derefter dette i Dag passerede sig beskreven meddeelt, som blev bevilget og den fremlagde originale Dom Ham tilbageleveret

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

            1: Vilkaarsbrev fra Ole Bergesen Qvam/m/e til Anders Monsen Qvam/m/e og Hustrue, paa endeel aarlige Levekaar af Gaarden Qvam/m/e, dat: 15de Maij 1801.

            2. Skiøde fra Enken Ingebor Monsdatter Hatland til Anders Johansen Nesbøe paa ½ Løb ¼ Pund Smør, ½ Td: ½ Qvt: Malt i Gd: Hatland No: 53, dat: 18de Julii 1801.

            3. Aflyst Enken Ingebor Monsdatter Hatlands Obl: til Ole Askildsen Nepstad, stor 325 rd dat: 16 Aug: 1800, og indfriet efter paategnet Qvittering af 13 Julii 1801.

            4. Afkald fra Anne Askildsdatter Litland til hendes Formynder Niels Rasmussen Litland for hendes Arv 14 rd 1 mrk 15 s:, dat: 30te Octobr: 1801.

 

1801: 383

 

            5. Obl: fra Ole Askildsen Litland til Jon Johannessen Romereim stor 50 rd, mod Pant i Gaarden Litland, dat: 30te Octobr: 1801.

            6. Skiøde fra Arne og Mons Bergesønner Sandal til Arne Andersen paa 6 Marker Smør og 3 Kander Malt i Gd: Søre Rødsland No: 67, dat: 30te Octbr: 1801.

            7. Obligation fra Arne Andersen Søre Rødsland til Anders Andersen Hustruelie for 60 rd, mod Pant i 1 Pund S:r 12 Kd: M: i gd: Søre Rødsland No: 67, dat: 30te Octobr: 1801.

            8. Skiøde fra Lars Olsen Giervig til Sønnen Haldor Larsen paa endeel Huuse paa Hammers Pladsen, dat: 14de Septbr: 1801.

            9. Obligation fra Mons Bastesen Grimstad til Jon Erichsen Fotland for 90 rd, mod Pant i 20 M/ark Smør og 20 Kd: Malt i Gaarden Grimstad No: 57, dat: 30te Octbr: 1801.

            10. Skiøde fra Johannes Olsen Klubben til Myndtlingen Ragnild Olsdatter paa 4 M/ark Smør og 2 Kd: Malt i gd: Horsaas No: 87, dat: 30te Octobr: 1801.

            11. Vilkaarsbrev fra Iver Johannessen Børtvedt til Knud Bergesen Jelvig og Hustrue, paa endeel aarlige Levekaar af Gaarden Jelvig, dat: 30te Octobr: 1801.

            12. Bygselbrev fra Biskop Irgens til Ole Andersen Tirrevold paa ½ Løb Smør, 1 Mæle 3 Kander Malt udi Gaarden Eicheland, dat: 2den Junii 1801.

            13. Bygselbrev fra Kari Nielsdatter Nore Øfsthuus til Sønnen Jørgen Nielsen paa 6 5/13 M/ark Smør 7 35/104 Kander Malt i gd: Nore Øfsthuus No: 44, dat: 29de Septbr: 1801.

            14. Vilkaarsbrev fra Jørgen Nielsen Nore Øfsthuus til hans Moder Kari Nielsdatter paa endeel aarlige Levekaar af Gaarden Øfsthuus, dat: 30te Octobr: 1801.

            15. Obligation fra Anders Johannessen Hatland til Niels Andersen Hannestvedt for 99 rd, mod Pant i Gd: Hatland No: 53, dat: 30te Octobr: 1801.

            16. Skiftebrev efter afg: Ole Olsen Søre Byseim af 11 Junii 1801, hvorved Boets Jordegods i Gd: Søre Byseim No: 64, er saaledes udlagt: 1. Til Panthaveren Mons Halvorsen Nordaas 12 M/ark S:r 6 6/7 Kd: Malt for 60 rd.  2. Til Sterboe Enken Anne Rasmusdatter 8 M/ark Smør 4 4/7 Kd: Malt for 40 rd,  og til Børnene lige Anpart for 40 rd.

            17. Bygselbrev fra Hilbrandt Harmens til Askild Ellefsen paa ½ Pund Smør, 16 Kd: Malt og 18 s: Penge udi Gd: Kleveland No: 26, dat: 23de Octobr: 1801.

            18. Vilkaarsbrev fra Askild Ellefsen til hans Fader Ellef Jonsen paa endeel aarlige Levekaar af gd: Kleveland.

            19. Skiftebrev efter afg: Jørgen Askildsen Tepstad, sluttet 10 Junii 1801, hvorved Boets tilhørende 5 265/728 M/ark Smør 4 799/1332 Kd: M:, er taxeret for 80 rd, og derudi udlagt: Panthaveren Johannes Erichs: Horsaas for 40 rd, Henrich Bruus for 30 rd og Stervboe Enken Ingebor Larsdatter for 10 rd.

 

1801: 383b

 

            20. Deelebrev efter afg: Enke Gunild Fusesdatter Hoele, hvorved hendes efterladte Jordegods saaledes er udlagt: 1. Til Sønnen Fuse Andersen 9 288/405 M/ark S:r, 6 54/405 Kd: Malt for 34 rd 3 mrk.  2. Til Sønnen Niels Andersen Hannestvedt 4 261/405 M/ark Smør 2 378/405 Kd: M: i gd: Hole for 16 rd 3 mrk, og i Gaarden Wahre 6 M/ark Smør Skatteskyld for 18 rd.  3. Til Datteren Marte Andersdatter gift med Askild Johannessen Wahre: 5 27/36 M/ark Smør Skatteskyld i gd: Wahre for 17 rd 1 mrk 8 s:  4. Datteren Brithe Andersdatter gift med Joseph Knudsen Tveiten, udi gd: Hoele 4 261/405 M/ark S:r og 2 378/405 Kd: Malt for 16 rd 3 mrk, og udi gd: Wahre 9/36 M/ark Smør for 4 mrk 8 s: dat: 30te Octobr: 1801.

 

Derefter blev Restance Listen for indeværende aars Skatter oplæst for Laugrettet og Almuen der blev uimodsagt

 Saa blev og oplæst af og tilgangen udi Odels og Selv Eyer samt Vey mæster mandtallet, hvorimod hverken Laugrettet eller Almuen hafde noget at indvende

 

Til Laugrettes mænd for tilkom/m/ende aar 1801 blev udnevnt 1. Anders Johanesen *Halland (Hatland) – 2. Anders Johanesen Hustruelie – 3. Ole Johannesen Nore Mielstad og 4. Endre Johannesen Søre Rosland som Skibredets lænsmand haver at tilsige at møde nestkom/m/ende Som/m/er Ting.

 

Da nu ingen hafde mere at føre i rette paa dette Ting blev sam/m/e for dette aar sluttet og underskreven                      Brandt

Baste Johannesen Bernes med bumerke           Arne Bergesen Sandal med bumerke

Amund Ellevsen Eicheland med bumerke         Lars Jonsen Sandal med bumerke

 

 

 

Watsværns Høste Ting [1801].

Aar 1801 den 2den November blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting holden for Watsverns Tinglaug paa Tingstædet Bolstadøren og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettesmænd: Rasmus Johannessen Furnæs, Gullich Bergesen Styve Lars Bergesen Hylderaas og Jon Pedersen Horvey.

 Ved Retten var nærværende Fogden Hr: Dines Guldberg Høegh og Skibredets Lensmand Jacob Siursen Nache.

 

Hvorda først allerunderdanigst blev læst de Kongl: Forordninger og Placater, som ved de foregaaende Høste Tinge ere publicerede og extraheret Folio 367.

 

Hr: Fogden Høegh fremlagde til Besvarelse det almindelige Tingsvidne bestaaende af 13de Qvæstioner, hvortil Laugrettet og Almuen og af dem i sær: Lars Gullichsen Runtzeberg og Ole Henrichsen Fadnes, svarede: Til 1te, 2det 3 og 4 Qvæstioner Ney.  Til 5te Nej ingen anden end de privilegerede Gastgivere, som aleene bruger Øltapperie  Til 6te 7de {og} 8de og 9de: Ney  10. Jo de ved at det omspurgte bliver betalt.  11. Ney Skibredets Lensmand bruger ingen Gaard.  Til 12te Ney.  Til 13de: Det affældte Gods her i Tinglauget er ikke forbedret, men de vidste at sam/m/es Beboere nyder Godtgiørelse i Skat og Landskyld.

 Tingsvidnet over Flom Saugene blev oplæst, hvortil Laugrettet og Almuen, og af dem i sær Knud Larsen Mæstad og Niels Nielsen Nache svarede: at Wæhles Saug formedelst

 

1801: 384

 

Udbrud er forflyttet paa Odels og Ejendoms Grund, men Tøssens Saug ligger paa sam/m/e grund som før.

 Tingsvidnet over Flom Qværnene blev oplæst, og hvortil Almuen og i sær Simon Siursen Lille Wiig og Lars Gullichsen Runtzeberg svarede: at paa Horveys 1te Thun er aleene 1 Qværn, og den anden ødelagt i øvrigt rigtig.

 

Da ingen i Dag havde mere at i retteføre beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 3die November, continuerede det almindelige Høste Sage og Skatte Ting for Watsverns Tinglaug, og Retten betient ved samme Laugrette som i Gaar.

 Hvorda blev *publicereret følgende Documenter:

            1. Skiftebrev efter afg: Synneve Olsdatter Furrenæs, sluttet 22 Maij 1801. hvorved Boets Jordegods i Gaarden Furrenæs, af Skyld 15 M/ark Smør, er vurd: for 100 rd og saaledes udlagt: 1. Til Hans Johannessen Dalseide for Krav 3 ¾ M/ark Smør.  2. Niels Knudsen Dalseide for Krav 3 ¾ M/ark Smør.  3. Til Stervboe Enkemanden Mons Heljesen 3 ¾ M/ark Smør.  Til hver af Sønnerne Helje, Ole og Hans Monsønner ¾ M/ark S:r  og til hver af Døttrene: Synneve, Ragnild, Inga og Britha 3/8 M/ark Smør.

            2. En Qvittering paa Siur Gullichsen Brechhuuses {Obl:} til Claus Larsen Giøsteen for 490 rd under 3de Novbr: 1794 udstedde Obligation for derpaa til Afdrag betalte 190 rd, Qviteringen dateret 10de Oct: 1801.

            3. Vilkaarsbrev fra Askild Heljesen Aarhuus til hans Fader Helge Larsen Aarhuus paa endeel aarl: Levekaar, dat: 2 Julii 1801.

            4. Skiøde fra Mons Olsen Hermundsdal til Sønnen Ole Monsen paa Stamnæs Kirke med tilhørende Jordegods Gaarden Hermundsdal, af Skyld 18 M/ark Smør, dat: 2den Novbr: 1801.

            5. Vilkaarsbrev fra Ole Monsen Hermundsdal til hans Forældre, paa endeel aarlige Leve Kaar af gd: Hermundsdal, dat: 2den Novbr: 1801.

            6. Skiøde fra Ole Henrichsen Fannes til Sønnen Henrich Olsen paa 2 Pund 12 M/ark Smør i Gd: Fannæs No: 24, dat: 2 Novbr: 1801.

            7. Afkald fra {Ole} Henrich \Ol/sen Fannes til hans Fader \Ole/ Henrich\sen/ ibid: for Myndtlingen Kari Henrichsdatter Exes Arvemidler 65 rd 60 s:, dat: 3 Novbr: 1801.

            8. Vilkaarsbrev fra Henrich Olsen Fannes til hans Forældre paa endeel aarl: Levekaar af Gaarden Fannes, dat: 2den Novbr: 1801.

            9. Skiøde fra Arne Siursen Wasenden til Sønnen Siur *Arnsen paa 1 Pund 18 M/ark Smør i Gd: Wasenden No: 71, dat: 3die Novbr: 1801.

            10. Vilkaarbrev fra Siur Arnesen Wasenden til hans Forældre paa endeel aarl: Levekaar af gd: Wasenden, dat: 3 Novbr: 1801.

            11. Obl: fra Siur Arnesen Wasenden til Gullich Andersen Fannes stor 230 rd mod 1te Prioritet i gd: Wasenden, dat: 3 Novbr: 1801.

            12. Aflyst Lars Ingebrigtsen Guldbraaes Obl: til Myndtlingen Giertrud Johannesdatter Møes, stor 50 rd, dat: 1 Julii 1797, og indfriet efter paategnet Qvittering af 24 Junii 1801.

 

1801: 384b

 

            13. Obl: fra Lars Ingebretsen Guldbraae til Kolbeen Monsen Tveten stor 70 rd, mod 1te Pante Ret i 4 ½ M/ark Smør i gd: Guldbraae, dat: 3de Novbr: 1801.

            14. Aflyst Haagen Jonsen Mæstads Obl: til Claus Isachsen Grimestad stor 199 rd, dat: 14de Maij 1790, og indfriet efter paategnet Qvitering uden Dato.

            15. Skiøde fra Claus Isachsen Grimestad til Brithe Haagensdatter Mæstad, paa 13 ½ M/ark Smør i gd: Mæstad No: 27, dat: 3de Novbr: 1801.

            16. Aflyst Ole Andersen Rørbaches Obl: til Claus Andersen Qvale stor 250 rd, dat: 3 Julii 1798, og indfriet efter paategnet Qvittering af 3die Novbr: 1801.

            17. Obligation fra Ole Andersen Rørbakke til Anders Jørgensen Dagestad for 350 rd, mod 1te Pante Ret i gd: Rørbakke No: 75, dat: 9 {Julii 1} Martii 1801.

            18. Afkald fra Askild Nielsen Bolstad for hans Arvemidler 26 rd 1 mrk 4 s:, til Formynderen Arne Tronsen Hatlestad, dat: 3die Novbr: 1801.

            19. Afkald fra Synneve Einersdatter Dyvig til Formynderen Anders Olsen Dyvig for Arv 8 rd 4 mrk 10 s:, dat: 2den Novbr: 1801.

 

Kiel Olsen Sundsvold fremlagde en skriftlig Stevne Sedel, hvorved til dette Ting er indstevnt Anders Simonsen Næsheim at lide Dom for til Citanten skyldige 15 rd, samt at erstatte Processens Omkostninger. Videre fremlagde Citanten Attest fra Forligelses Commissionen, som viser at Forliig er ej opnaaet.

 Indstevnte Anders Simonsen Næsheim mødte og lod ved Proc: Hiort Stuvitz aldeeles benægte at være skyldig det allermindste til Citanten Kiel Sundsvold. Den Sagsøgte kan vel ikke nægte for at have staaet i Mellemhandel med Sagsøgeren, men han paastod tillige at han tilgodekom/m/er paa Mellemhandel hos Kiel Sundvold i stæden for denne skulle kom/m/e tilgode hos ham. Han som indstevnt fordrede altsaa at Sagsøgeren i Følge Lovens Forskrift maae bevise sin Saggivelse, som han hidindtil ikke har giort, og naar Tilsvar paa denne Provocation fremkom/m/er fra Sagsøgerens Side, skal der ikke mangle paa Tilsvar \fra/ den Sagsøgte; Imidlertiid vedblev Anders Næsheim Benægtelse af det paasøgte.

 Citanten fremstillede som godvillig mødende Vidner

Ole Henrichsen Fannes og Henrich Olsen Fannes, som efter at være formanet at udsige sin Sandhed, aflagde Lovens Eed og forklarede: At en Dag i afvigte Vinter var Vidnerne tilstæde i Ole Henrichsen Fannes Huus, da Citanten tilligemed Indstevnte var der tilstæde og giorde Afregning med hinanden for nogle Skind og Ryper som Indstevnte Anders Næsheim og Jon Knudsen Strøm/m/e havde bekom/m/et af Citanten, hvorved Indstevnte og Jon Knudsen Strøm/m/e blev Citanten skyldig 72 rd 3 mrk, som Vidnet Ole Henrichsen Fannes af Citanten blev anmodet at Annam/m/e paa hans Vegne hos Indstevnte Anders Næsheim

 

1801: 385

 

og Jon Strøm/m/e naar de kom tilbage fra Byen, hvor hen de skulle reise for at sælge sine Vahre, men de kom ikke med nogen Penge til Vidnerne.

 Den Indstevnte bad Vidnerne tilspurgt: Om de nogensinde har hørt af Anders Næsheim at han ved den omvundne Afregning var blevet noget skyldig til Kiel Sundsvold? Vidnerne svarede: at de hørte at Anders Næsheim blev Citanten skyldig endeel, men hvormeget vidste de ikke.

 Da ingen havde Vidnerne mere at tilspørge blev de dimitteret.

 Citanten paastod at Indstevnte ved Dom maatte blive tilfunden at betale de paastevnte 15 rd og denne Sags Omkostninger.

 Sagen blev til Doms optagen.

 

Fogden Høegh fremlagde \Liste over/ Af og Tilgangen i Odels og Selv Ejer Mandtallet, samt Veymester Mandtallet for dette Aar, som blev oplæst, og hvorimod ingen havde noget at erindre.

 Derefter blev oplæst Restance Listen over udestaaende Skatter for dette Aar, til Beløb 58 rd 60 s: og Renteskat 9 rd 25 s:, som blev uimodsagt.

 

Til Laugrettesmænd for anstundende Aar blev udnævnt: Siur Arnesen Wasenden, Johannes Olsen Strøm/m/e, Brynild Nielsen Mugaas og Ole Brynildsen Horvey, som Lensmanden haver at tilsige at indfinde sig paa næste Ting til Rettens Medbetiening.

 

Da ingen efter Paaraab havde meere at i rette føre blev dette Ting sluttet og Retten hævet.

 Saaledes passeret bekræfter:   Brandt

Rasmus Johannessen Furnæs. med bumerke    Jon Pedersen Horvey med bumerke

Lars Bergesen Hylderaas. med bumerke                      Gullich Bergesen Styve. med bumerke

 

 

 

Høste Tinget for Mielde Skibrede den 23de Novemb: 1801

Aar 1801 Mandagen den 23de Novemb: blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting holden for Mielde Skibrede paa Tingstædet Mieldegaard og Retten betient med følgende 4 Eedsorne Laugrettes mænd, 1. Anders Ericsen Borge 2. Ole Siursen ibid: 3. Elling Erichsen Kleveland og 4. Eric Hansen Skierping

 

Hvorda! blev allerførst oplæst de sam/m/e Kongl: Forordninger og Placater som ved forrige afholdte Høste Tinge dette aar og hvilke ere extraherede i Ting Protocollen fol: 367 og end videre i Dag under

            No: 10 Placat: som fastsetter at Søn og Hellige Dage skulle iberegnes den Tiid Extra Arbeydere i Norge, i Følge Forordningen af 12te Juli 1799, bør hensettes til Fæstnings Arbeyde dat: 2de Octob: 1801

            No: 11 Capitels Taxten for indeværende aar 1801

 

Derefter blev udi Sagen Actor Fogden Gulberg Høgh contra Leyermaals Begiengerne gift mand Anders Soursen (Siursen) Sandvig og Pigen Anne Haavers Dr: Wiig afsagt saadan

Dom

 

1801: 385b

 

 Ligesom Corpus delicti er godtgiort ved den fremlagde Præste Attest af 16de Septb: sistl: har og Saggivne Anders Soursen Sandvig ved sin Fader Ole Nielsen Hagesetter paa sine vegne i sin Sygdoms Tilstand tilstaaet Sigtelsen, at have som gift mand begaaet det paasøgte Leyermaal med Pigen Anne Hovers Datter Wiig som heller ikke har nægtet Factum, Og da hans Boe ved den under 7de Octob: afholdte Optegnelses Forretning er befunden i slig Tilstand at yderste Formue ej deraf kand beregnes

 Saa Kiendes saaledes for Ret: gift mand Anders Soursen Sandvig bør i Følge Lovens 5 B: 13 C: 25 art: og Forordningen af 6te Decemb: 1743 for dette i Ægteskab begangne Leyermaal, at udrede dobbelte Bøder med 24 rd saa og at oprette Søgsmaalets Omkostninger med 2 rd og desuden 2 rd for Optegnings Forretningen der alt efterkom/m/es 14 Dage efter denne Doms Forkyndelse under lovlig adfærd.

 Under denne Sag har intet unødvendigt ophold funden Sted.

 

Kield Olsen Sundsvold contr: Anders Simonsen Næsheim                   Fol: 384

Dom

 Med de under Sagen førte Vidner er det beviist at Indstevnte Anders Simonsen Næsheim er bleven Citanten efter opgiort Regning Penge skyldig som isteden for Ham skulle betales til Ole Henrichsen Fannes  Da den egentlige Sum/m/a ikke er beviist kan Indstevnte ikke tilpligtes at betale den paastevnte Sum/m/a, de Vidnerne snarere giver anledning til høyere Sum/m/a end de paastevnte 15 rd følgel: bliver Sagen at afgiøre med Eed og hvorfor hermed

 Kiendes saaledes: at naar Indstevnte Anders Simonsen Næsheim i overværelse af Kield Olsen Sundsvold for Retten med Eed bekrefter: at Hand ikke er Kield Olsen Sundsvold noget efter afregning skyldig til den Dag Sagen den 3de Nob: sistl: til Doms blev optagen, bør Hand for Citantens Tiltale i denne Sag frie at vere og Processens Omkostninger ophæves, men trøster Indstevnte sig ikke saadan Eed at aflægge, bør Hand s: c: Anders Simonsen Næsheim til Kield Olsen Sundsvold at betale de paastevnte 15 rd og i Processens Omkostninger 4 rd som alt efterkommes 15 Dage efter denne Doms forkyndelse under lovlig adfærd

 

Det almindelige Skatte Tingsvidne bestaaende af 13 qtr: blev derpaa for Laugrettet og Almuen oplæst hvoraf i sær de 2de mænd  x)    Jon Bastensen Rognved         svarede til 1. x) Michel Aschildsen Daltvedt og  1 – 2 – 3 og 4 qtr: Ney  Til 5 qtr: ingen anden en Habicht (Harbitz) i Hausvigen  Til 6 – 7 – 8 og 9 qtr: Ney  Til 10 qtn: Jo  Til 11 qtn: sam/m/e lænsmand som før bruger sin gaard af Skyld 15 M/ark Smør og 15 *M/ark (Kander?) malt  Til 12 og 13 qtr: Ney

 

Til Tingsvidnet over Flom Qvernene som blev oplæst for Laugrettet og Almuen svarede i sær de 2de mænd Jens Johannesen Gierstad og Arne Monsen Elvig at paa No: 2 Eide og No: 10 Dahltvedt er Flom Qvernene ganske borttagne  saa er og paa No: 44 Schierping 1 Qvern udgaaen  paa No: 49 Mæhle 1 Qvern udgaaen  ligeledes paa No: 54 Rødland  68 Wichne og 69 Hvidsten ligeledes paa hver en Qvern udgaaet

 

Da ingen i Dag havde meere at i retteføre beroer Tinget til i Morgen

 

Næste Dag den 24de November continuerede Høste Sage Tinget for Mielde Skibrede, og Retten betient ved sam/m/e Laugrette som i gaar.

 Hvorda følgende Documenter blev publiceret.

            1. Bygselbrev fra Fusse Andersen Hoele til Johannes Andersen Solberg paa 10 4/5 M/ark Smør og 5 2/5 Kd: Malt i gd: Kleppe No: 33, dat: 30te Octobr: 1801.

            2. Aflyst Amund Olsen Øyjordens Obl: til Myndtl: Johannes Andersen Hustruelie for 36 rd mod Pant i Løsøre, dat: 9de Febr: 1797, og indfriet efter

 

1801: 386

 

paategnet Qvitering af 23 Novbr: 1801.

            3. Skiftebrev efter afg: Christi Monsd: Wevle, sluttet 13 Junii 1801, hvorved Boets Jordegods i Gd: Wevle er saaledes udlagt: Til Anders Danielsen Waxdal 23 M/ark Smør \2 Kd: Malt/ for 96 rd.  Til Henrich Brus 2 ½ M/ark Smør 5/24 Kd: M: for 10 rd 2 mrk 8 s.  Til Enkemanden Johannes Olsen 5 ¼ M/ark Smør 19/48 Kd: M: for 21 rd 4 mrk 12 s.  og til Datteren Marte Johannesdatter 5 ¼ M/ark Smør 19/48 Kd: M: for 21 rd 4 mrk 12 s.

            4. Skiftebrev efter afg: Brithe Iversdatter Daltvedt, sluttet 13 Junii 1801, hvorved Boets Jordegods ½ Løb Smør og 12 Kd: M: i Gd: Daltvedt No: 10, er udlagt til Creditrix Mad:me Bruus for 250 rd.

            5. Skiftebrev efter afg: Anne Olsdatter Houge sluttet 13 Junii 1801, hvorved 1 Pund 12 M/ark Smør 2 M: 3 Kd: M: og ½ Skil: Penge i Gd: Houge No: 16 er udlagt til Boets Creditorer og Arvinger. See Pantebogen Fol:

            6. Skiftebrev efter afg: Unna Erichsdatter Borge sluttet 24 April 1801, hvorved 15 M/ark Smør 10 Kd: M: i gd: Borge No: 23, er udlagt til Stervboe Enkemanden Erich Andersen og Børn.

            7. Bygselbrev fra Hr: Meyer til Lars Nielsen paa 1 Pund Smør 4 Kander Malt i Gaarden Teigland, dat: 12 Junii 1801.

            8. Obl: fra Diderich Adolph v: Ely til Willum Lexau for 200 rd mod 2den Pante Ret i gd: Houland, dat: 6te Octobr: 1801.

            9. Skiøde fra Knud Monsen til Johannes Andersen paa 7 1/5 M/ark Smør 3 4/5 Kd: Malt i Gd: Søre Kleppe No: 33, dat: 29de Septbr: 1801.

            10. Aflyst Jon Iversen Nore Solbergs Obl: til Agent W: Krohn for 199 rd hvorfor var pantsadt gd: Nore Solberg, dat: 26 Maij 1794, og indfriet efter Qvittering af 5 Octbr: 1801.

            11. Afkald {fra} \til/ Johannes Larsen Hannisdal fra Iver Olsen Wevletvedt som i hans Sted er indsadt til Formynder for Ingebor Jonsdatter Wevletvedts Arvemidler 74 rd 7 s:, dat: 23 Novbr: 1801.

            12. Afkald fra Peder Monsen Skaftun til Værgen Michel Olsen Hundhammer for hans Arv 12 rd 8 s: dat: 23 Novbr: 1801.

            13. Afkald fra Anders Nielsen Hvidsteen for hans Hustrue Marthe Olsdatters Arv 11 rd 1 mrk 11 s. til hendes Værge Ole Pedersen Langeland dat: 23 Novbr: 1801.

            14. Afkald fra Anders Andersen Houge for afdøde Myndtling Marthe Erichsdatters Arvemidler 14 rd 5 mrk 10 s:, til hendes Værge Niels Johannessen Houge, dat: 23 Novbr: 1801.

 

Da Dagen var forløben beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen derefter den 25de November continuerede atter Høstetinget for Mielde Skibrede i Overværelse af sam/m/e Laugrette som i gaar.  Hvorda blev tinglyst:

            15. Bygselbrev fra Klokker Jacob Ibsen til Niels Nielsen paa ½ Løb og ½ Hud i Gaarden Hundhammer, dat: 31 Aug: 1801.

            16. Fæste Seddel fra Mad:me Svartskopff til Mons Johannessen Smaaland med flere paa Grunden til et Nøst paa gd: Wallestrand, dat: 13de Novbr: 1801.

            17. Obl: fra Jens Nielsen Bragvatten til Askild Larsen Bragvatten for 290 rd mod Pant i 2 Pund 6 M/ark Smør i gd: Bragvatten No: 8, dat: 23 Novbr: 1801.

            18. Skiøde fra Siur Erichsen Houge til Johannes Siursen paa 12 M/ark S:r 8 Kd: Malt i Gd: Houge No: 16, dat: 23 Novbr: 1801.

 

1801: 386b

 

            19. Skiøde fra Johannes Larsen Hannisdal til Mons Olsen paa 12 M/ark Smør 8 Kander Malt i gd: Hannisdal No: *53, dat: 23 Novbr: 1801.

            20. Vilkaarsbrev fra Mons Olsen Hannisdal til Johannes Larsen og Hustrue paa aarlige Vilkaar af gd: Hannisdal, dat: 23de Novbr: 1801.

            21. Obligation fra Mons Olsen Hannisdal til Johannes Larsen ibid: for 80 rd mod Pant i 12 M/ark S:r 8 Kd: M: i gd: Hannisdal No: *83, dat: 23de Novbr: 1801.

            22. \afl:/ Obl: fra Joh: Andersen Kleveland til hans Fader Anders Pedersen stor 70 rd, mod Pant i gd: Kleveland No: 17, dat: 25de Novbr: 1799, og indfriet efter paategnet Qvittering af 23 Novbr: 1801.

            23. Aflyst Johannes Andersens Obl: til Mons Nielsen Houge, Enken Kari Monsdatter Houge og Niels Johannessen Houge stor 230 rd, dat: 19 Maij 1801, hvorfor har været pantsat ½ Løb Smør 3 Kd: M: i gd: Søre Wevle No: 20. indfriet efter Qvittering af 23de Novbr: 1801.

            24. Mageskifte Skiøde fra Johannes Andersen Søre Wevle til hans Broder Peder Andersen Kleveland paa ½ Løb Smør 3 Kd: Malt i gd: Søre Wevle No: 20, dat: 24de Novbr: 1801.

            25. Obligation fra Peder Andersen til Henrich Bruus stor 98 rd mod Pant i ½ Løb Smør 3 Kd: M: i gd: Søre Wevle No: 20, dat: 24 Novbr: 1801.

            26. Bygselbrev fra Hr: Meyer til Mons Olsen paa ½ Løb Smør 16 Kander Malt i Gd: Hartvedt, dat: 23de Novbr: 1801.

            27. Skiøde til Anders Erichsen Borge fra hans Fader Erich Andersen og Sødskende, paa 15 M/ark Smør og 10 Kander Malt i Gd: Borge No: 23, dat: 24de Novbr: 1801.

            28. Vilkaarsbrev fra Anders Erichsen Borge til hans Fader Erich Andersen paa aarlige Levekaar af Gd: Borge, dat: 24 Novbr: 1801.

            29. Afkald fra Brithe Johannesdatter Schierping til hendes Værge Mons Johannessen Bratland for Arv 2 rd 2 mrk 2 s:, dat: 24 Novbr: 1801.

            30. Aflyst Johannes Johannessen Sundlands Obl: til Ole Olsen Watle for 49 rd mod Pant i Gd: Sundland No: 62, dat: 19de Maij 1801 og indfriet efter paategnet Qvittering af 23 Novbr: 1801.

            31. Obl: fra Johannes Johannessen Sundland til Lars Monsen Unneland for 60 rd, mod 2den Pante Ret i Gd: Sundland No: 62, dat: 24 Novbr: 1801.

            32. Vilkaarsbrev fra Johannes Andersen Søre Kleppe til Knud Monsen paa endeel aarlige Levekaar af gaarden Søre Kleppe, dat: 24de Novbr: 1801.

            33. Obl: fra Jon Iversen Nore Solberg til Ingebrigt Johannessen Østensøe for 350 rd mod 1te Pante Ret i Gd: Nore Solberg No: 29, dat: 24de Novbr: 1801.

            34. Contract imellem Ole Olsen Watle og Fabian Fabiansen Romsloe ang: Bruget af nogle Jordstykker paa Gaarden Watle, dat: 24 Novbr: 1801.

            35. Skiøde til Lensmand Jon Larsen Rongved fra hans Moder og Sødskende paa 15 M/ark Smør og 15 Kander Malt i Gd: Rongved No: 51, dat: 24de Novbr: 1801.

 

Fogden Høgh fremlagde dernest Tingsvidnerne udi Odels og Selv Eyer samt Veymæster mandtallet som blev oplæst for Laugrettet og øvrige tilstædeværende som imod samme ikke vidste noget at Erindre

 Videre blev Restance Listen for dette aars Skatter oplæst hvorimod

 

1801: 387

 

ingen hafde noget at indvende

 

Da saal: ingen hafde mere ved Tinget at iretteføre blev sam/m/e hævet og for dette aar sluttet og underskreven            Brandt

Eric Hansen *Schierpe (Schierping). med bumerke        Anders Ericsen Borge med bumerke

Ole Siursen Borge med bumerke                                   Elling Ericsen Kleveland med bumerke

 

Til Laugrettes mænd for tilstundende aar *1801 (1802) her for Mielde Skibrede blev *udmelt (udnefnt) 1. Niels Jonsen Ronhovde – 2. Niels Larsen Askeland – 3. Niels Nielsen Hundhamer og Peder Pedersen Ronhovde som under Mulct bliver tilsagt at møde for at betiene Retten paa førstkom/m/ende aars Som/m/er Ting 1802               Brandt

 

 

 

Høste Tinget for Arne Skibrede 1801

Aar 1801 Torsdagen den 26 Nob: blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting holden for Arne Skibrede paa Tingstædet Mieldegaard og Retten betient med følgende 4 Eedsorne Laugrettes mænd 1. Samuel Jonsen Houchedal – 2. Johanes Haldorsen Taqvam – 3. Ole Johanesen øvre Selvig og 4. Fabian Bessesen Thunes Tveten

 

hvorda! blev allerførst oplæst de sam/m/e Kongl: Forordninger og Placater i overværelse af Fogden – Skibredets Lænsmand og den tingsøgende Almue som ved forrige Høste Tinge og hvilke ere Extraherede i Ting Protocollens fol: 367 og 385.

 

Fogden Høgh fremlagde det almindelige store Skatte Tingsvidne til besvarelse af Laugrettet og Almuen hvoraf i serdeleshed de 2de mænd Johanes Monsen Helle og Samuel Jonsen Hauchedal svarede til 1 – 2 – 3 og 4 qtr: Ney  Til 5 qtn: Sv: ingen anden end de forrige som er Hosenius i Salhuus og Tordsen i Stenestøen  Til 6 qtn: Ney  Til 7 – 8 – og 9 qtr: Ney,  Til 10 qtn: Jo,  Til 11 qtn: Jo lænsmand Fougstad bruger som sædvanlig gaarden Indre Bruvig af Skatte Skyld 2 pd 6 M/ark Smør  Til 12 qtn: Ney  Til 13 qtn: Ney

 

Til Tingsvidnet paa Flom qvernene svarede Laugrettet og Almuen og af de siste i ser Thomas Olsen Dahle og Eric Nielsen Boge at paa No: 16 Fossmark bruger m/an/d kun en qvern, derimod er paa No: 31 Riisnes  33 Indre Songstad  34 *Søre Songstad  78 Hilland  og 79 Bougtvedt tilkom/m/en en qvern som nu paa hver gaard er 2 isteden for før en Qvern

 

Til Tingsvidnet over Mølle – Qverne – Huusmand og Engeslette Skatten svarede Almuen at de ikke vidste nogen Foranding men at det forholder sig som tilforn og som nu er oplæst

 

Da ingen i Dag havde mere at i rette føre beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag Fredagen den 27de November continuerede det Almindelige Høste Sage og Skatte Ting for Arne Skibrede paa Tingstædet Mieldegaard, og Retten betient ved samme Laugrette som i Gaar.

 Hvorda følgende Documenter bleve tinglyste.

            1. Bygselbrev fra Ole Knudsen Søraas til Hans Monsen Horvig, paa 12 M/ark Smør og 7 Kander Malt i Gd: indre Horvig No: 85, paa 10 Aar, dat: 26de {No} Septbr: 1801.

            2. Obl: fra Ole Rasmussen Holm til Jon Larsen Evie for 49 rd 3 mrk, mod 2den Prioritet i hans Huus i Store Sandvigens 1te Rode No: 64, dat: 14 Julii 1801.

 

1801: 387b

 

            3. Vilkaarsbrev fra Niels Knudsen Dale til Knud Ingebrigtsen og Hustrue paa endeel aarlige Levekaar af Gaarden Dale, dat: 26 Novbr: 1801.

            4. Vilkaarsbrev fra Anders Michelsen Mieldem til hans Forældre Michel Johannessen og Hustrue, paa endeel aarlige Levekaar af Gaarden Mieldem, dat: 26de Novbr: 1801.

            5. Fæstebrev fra Johan Garman til Guttorm Friderichsen Wolle, dat: 14de Octobr: 1800, paa en Huusegrund i Store Sandvigen.

            6. Skiøde fra Hans Lund Bredals Enke til Mad:me Catharina Elker paa et Partie Pakboder i store Sandvigen, dat: 13de Novbr: 1801.

            7. Bygselbrev fra Hr: Meyer til Amund Pedersen Fieldskaal paa 1/3 Part i Laxefiskeriet af Hogs Sognekalds beneficerede anpart i gd: Bredsteen, dat: 26de Novbr: 1801.

            8. Bygselbrev fra Hr: Meyer til Erich Pedersen Heldal paa 1/3 Part i bemelte Laxe Fiskerie, dat: 26 Novbr: 1801.

            9. Bygselbrev fra Hr: Meyer til Ole Johannessen Fieldskaal paa 1/3 Part i bemelte Laxe Fiskerie, dat: 26 Novbr: 1801.

            10. Vilkaarsbrev fra Besse Steffensen Blindem til hans Fader Steffen Knudsen Blindem paa Aarlige Levekaar af Gaarden Blindem, dat: 16de Septbr: 1801.

            11. Aflyst Niels Bessesen Refskredes Obl: til Mons Nielsen Helle stor 20 rd, dat: 28 Novbr: 1787, og indfriet efter paategnet Qvitering af 26 Maij 1801.

            12. Aflyst Niels Bessesen Refskredes Obl: til Mons Nielsen Helle stor 30 rd, dat: 25 Maij 1796, og indfriet efter paategnet Qvitering af 26de Maij *1800 (1801?).

            13. Obl: fra Niels Bessesen Refskrede til Pigen Kari Nielsdatter Helle stor 70 rd mod 1te Pr: i Gd: Refskrede No: 17, dat: 26de Novbr: 1801.

            14. Fæstebrev fra Johan Garman til Mad:me Erpecom paa en Huusegrund i Store Sandvigens 1te Rode No: 30, dat: 31 Julii 1801.

            15. Obl: {til} fra Anders Bastesen Garnæs til Ole Monsen Hundhammer stor 96 rd, mod første Pante Ret i Gd: Garnæs No: 42, dat: 26de Novbr: 1801.

            16. Aflyst Anders Erichsen Indre Arnes Obl: til Mons Steffensen Hundhammer stor 84 rd, dat: 27de Novbr: 1795, og indfriet efter paategnet Qvittering af 26de Novbr: 1801.

            17. Aflyst Anders Erichsen Indre Arnes Obl: til Enken Magdelie Larsdatter Stokke stor 84 rd, dat: 27 Novbr: 1795, og indfriet efter paategnet Qvittering af 26de Novbr: 1801.

            18. Obl: fra Anders Erichsen indre Arne til Johannes Nielsen Lohne stor 260 rd, mod 1te Pante Ret i 2 Pund Smør 2/3 Hud i Gd: Indre Arne No: 45, dat: 26de Novbr: 1801.

            19. Bygselbrev fra Anders Askildsen Reigstad til Marcus Halsteensen paa ½ Løb Smør og ½ Huds Landskyld i gd: yttre Horvig No: 83, dat: 26 Novbr: 1801.

            20. Vilkaarsbrev fra Marcus Halsteensen til Berge Larsen og Hustrue paa {1/2 Løb Smør og ½ Hud} endeel aarlige Levekaar af Gaarden yttre Horvig, dat: 26 Novbr: 1801.

            21. Aflyst Mons Andersen Søre Toppes Obl: til Ole Ludvigsen Melkeraaen og Ingebor Rasmusdatter Ask, stor 30 rd, dat: 29de Novbr: 1785 og indfriet efter paategnet Qvitering af 26 Novbr: 1801.

            22. En Qvittering paategnet Michel Monsen Blindems, under 3 Junii 1788, til hans \Sviger/ Fader Ole Nielsen Blindem for 180 rd udstædde Obligation, for derpaa til Afdrag betalte 50 rd, Qvitteringen er dat: 26 Novbr: 1801.

            23. Qvittering paategnet Gregorius Olsen Hetlebaches Obligation af 5te

 

1801: 388

 

April 1796, til Enken Dordi Olsdatter Søraas, \med/ flere stor 190 rd, for derpaa til Brithe Steffensdatter Søraas betalte 30 rd. Qvitteringen er dat: 18 Novbr: 1801.

            24. \2de/ Qvitteringer paategnet Ole Rasmussen Garnæses under 2 Junii 1778 udstædde Obl: til Johannes Nielsen Houcheland stor 130 rd, for derpaa den 27de Novbr: 1800 betalte 65 rd og den 26 Novbr: 1801, 25 rd, tilsam/m/en 90 rd.

            25. Aflyst Lieutenant Betsmans Obligation til Sygehuus Stiftelsen i Bergen stor 1200 rd, dat: 15de Octobr: 1799, og indfriet efter paategnet Qvittering af 23de Septbr: 1801.

            26. Auctions Skiøde til Mad:me Erpecom paa Lieutenant Bætsmans Opbuds Boes tilhørende Vaanhuus i 1te Rode No: 30 i store Sandvigen. dat: 31 Aug: 1801.

            27. Skiftebrev efter afg: Ole Ludvigsen Melkeraaen, sluttet 18 April 1801, hvorved Boets Jordegods i Gd: Melkeraaen No: 76 er saaledes udlagt: Til Stervboe Enken Marthe Jensdatter 16 M/ark Smør 2 2/3 Kd: M: for 75 rd  til Søn/n/en Jens Olsen 2 2/3 M/ark Smør 8/9 Kd: Malt for 25 rd,  og til hver af Døttrene Ingebor, Synneve, Anne og Kari *2 2/3 (1 1/3?) M/ark Smør 4/9 Kd: Malt for 12 rd 3 mrk.

            28. Skiftebrev efter afg: Magne Johannessen Melkeraaen, sluttet 22 April 1801, hvorved 2 Pund 16 M/ark Smør og 10 2/3 Kander Malt i Gaarden Melkeraaen er udlagt til 3de Creditorer, Stervboe Enken og Børnene. See Pantebogen Fol:

            29. Afkald fra Knud Willumsen Waage for hans Hustrue Abel Olsdatters Arv 22 rd 29 s: til Værgen Ole Monsen Hundham/m/er dat: 23 Junii 1801.

            30. Afkald fra Dito for bemelte hans Hustrues \Arv/ 30 rd 71 s: til Ober Formynderiet og Værgen Ole Monsen Hundhammer, dat: 23 Junii 1801.

 

Johannes Knudsen Hvidsteen Cont: Brynild Larsen Helleland   Fol: 363

Procurator Hiort Stuvitz mødte for Brynild Larsen Herland og producerede skriftlig Contra Stevning i Sagen af 31te Octob: 1801 med lovlig Forkyndelses Paategning.

 Forinden videre passerede havde Retten tilligemed Laugrettet giort sig Umage om mueligt at forlige Parterne hvilket ogsaa var dem, lykkedes derhen, men at Lejlændingen Brynild Larsen Helleland forbandt sig til neste Lovens Faredag at afstaae Citanten Johan/n/es Knudsen Hvidtsteen sin bøxlede Part 1 pd 3 M/ark S:r i Gd: Helleland til Brug og Beboelse, imod at han for sin Livs Tiid nød af Citanten følgende Leve-Vilkaar: 1. Frit og Varmt Huus for sig og Kone. 2. 2de Tønder Havre af Jordens Grøde aarlig. 3. 2de Kiørs-Foster. 4. 4re Faars-Foster paa Gaarden, der ligemed Ejerens egne nyder Forflegning og føde. 5. Frit Brændefang og ellers saavel \Tilsyn/ i Sunde som Sygdoms Tilfælde at nyde Tilsyn, og at Brændefanget bliver ham tilbragt, og 6te. Naar Citantens øvrige Samejere i Udmarken ikke vil have noget derimod er han ikke uvillig at overlade Brynild Larsen i Udmarken, selv at oprydde et Stykke til Potatis Udsæd.

 

1801: 388b

 

og endelig naar enten Brynild Larsen eller hans Kone ved Døden skulle afgaae, da nyder den længst levende for sin Levetiid ½ Deelen af dette Vilkaar, der fremdeeles bliver en Hæftelse paa Gaarden. Endelig ville heller ikke Johan/n/es Knudsen for sin Deel have imod, om Brynild Larsen skulle paa nogen Maade kunne tilkiøbe eller paa anden Maade tilvinde sig Foster eller Føde til det Tredie Creatur, eller 4re Smaler meere, ville han ikke allene om Vinteren pleje disse, men endog for sin Deel tillade at de om Som/m/eren kunde gaae i Udmarken.

 Efter at dette var Parterne forelæst, lovede de ubrødelig, at holde samme, og til saadan Ende underskrev i Protocollen dette Forliig.

Johan/n/es Knudsen Hvidsten.  Brynild Larsen Helleland

Begge med paaholden Pen

 

Lensmanden Johan/n/es Fougstad, udbad sig ved Retten indsat, som Stevnevidne Ole Johannesen Hougsvigen istæden for, den udgaaende Mons Olsen Øvste Mielde nu paa Gd: Hartvedt, hvilken efter Forordningen af 3de Junii 1796 19 § blev nu paa Tinget indsat i dette Ombud, efter at han i Forvejen, var erindret om sine Pligter efter Lovens 1te Bogs 4 Capt: 6te Art: og hvorefter han med Eed bekræftede, at han med Troeskab og Redelighed ville forrette og udføre dette Ombud.

 

Til Laugrettesmænd for tilkommende Aar 1802, blev udnævnt 1; Niels Olsen yttre Arne, 2; Niels Siursen Seim, 3; Jens Jensen Bogetvedt og 4de jens Olsen Espelie; hvilke bliver af Lensmanden at tilsige at møde paa førstk: Som/m/er Ting her for Arne Skibreede, under Straf af den derfor fastsatte Mulct.

 

Fogden Høgh indleverede Tingsvidnerne over Odels og Selv Eyer samt Vey mæster mandtallet som for Laugrettet og Almuen blev oplæst men imod hvilke ingen hafde noget at erindre

 

Endelig blev Restance Listen for dette aar oplæst her for Skibredet over udestaaende Skatter indeværende [aar?] som ligeledes blev uimodsagt

 

Og som ingen hafde mere ved dette Ting at forrette blev sam/m/e sluttet og underskreven

                                                                                                                                 Brandt

Johannes Haldorsen Taquam med bumerke        Samuel Jonsen Hauchedahl med bumerke

Ole Johanesen øvre Selvig med bumerke            Fabian Bessesen Thunes Tveten med bumerke

 

 

 

Maaneds Ting i Bergen [1801].

Aar 1801 den 1te December, blev holden Maaneds Ting i Sorenskriverens Huus i Bergen, i Overværelse af de 4 eedsorne Laugrettesmænd: Ole Sivertsen, Anfind Olsen, Niels Gullachsen og Johan Grybel.

 

Hvorda først blev publiceret følgende Documenter:

            1. Obligation fra Anders Andersen Kobbeltvedt til Niels Andersen ibidem, stor 35 rd, mod 1te Prioritet i 18 Marker Fisk i Gd: Kobbeltvedt No: 68 i Sartor Skibrede, dat: 18 Novbr: 1801.

            2. Obl: fra Arne Arnesen Steenen til Ole Andersen Unneland stor 99 rd, mod 2den Panteret i hans ejende Mølle paa Gaarden Aarestads Grund i Schiolds

 

1801: 389

 

Skibrede, dat: 5te Octobr: 1801.

            3. Aflyst Lars Olsen Øfsthuns Obligation til Stephen Bergesen Rølland stor 199 rd hvorfor har været Pantsat en Part af Gaarden Øfsthun No: 72 i Skiolds Skibrede, dat: 3de Octobr: 1799, og indfriet efter paategnet Qvittering af 28de Novbr: 1801.

            4. Skiøde fra Lars Olsen Øfsthun til Bundtmager Henrich Evald i Bergen paa 1 Pund 19 5/7 Marker Smør 1 Mæle 6 6/7 Kander Malt i Gaarden Øfsthun No: 72 i Skiolds Skibrede, dat: 11te Novbr: 1801.

            5. Skiftebrev efter afg: Mand Ole Larsen Øfstebøe, sluttet 14de Novbr: 1801 hvorved Boets Jordegods 1 Pund Smør og 1/3 Hud i Gaarden Øfstebøe No: 33, er saaledes udlagt: 1. Til Sønnen Tollef Olsen for Krav 170 rd, 16 1/3 M/ark Smør 17/75 Hud.  2. Til Stervboe Enken Marthe Tollefsdatter 3 5/6 M/ark S:r 4/75 Hud for 40 rd.  3. Til Sønnen Tollef Olsen 2 5/9 M/ark Smør og 8/225 *Kd: *Malt (Hud) for 26 rd 4 mrk.  4. Til Datteren Marthe Olsdatter 1 5/18 M/ark Smør og 4/225 Hud for 13 rd 2 mrk.

            6. Aflyst Ole Larsen Øfstebøes Obl: til Enken Brithe Steffensdatter Teigland stor 170 rd, mod Pant i Gd: Øfstebøe No: 33 i Schiolds Skibrede, dat: 3die April 1793, og indfriet efter paategnet Qvittering af 13de Octobr: 1801.

            7. Skiøde fra Enken Marthe Tollefsdatter Øfstebøe med flere til Sønnen Tollef Olsen Øfstebøe paa 1 Pund Smør 1/3 Hud i Gd: Øfstebøe No: 33 i Skiolds Skibrede dat: 14 Novbr: 1801.

            8. Obligation fra Tollef Olsen Øfstebøe til Engel Torbiørnsen Jarland stor 170 rd, mod 1te Pante Ret [i] 1 Pund Smør 1/3 Hud i Gd: Øfstebøe No: 33 i Schiolds Skibrede, dat: 14de Novbr: 1801.

            9. Gavebrev fra Hofagent Janson paa Henrich Finne Heibergs Vegne til Joachim Heiberg, paa et lidet Stykke af Gaarden Gravdahls Mark, dat: 6te Octobr: 1801.

            10. Skiøde fra Mad:me Karen Kirstine Sal: Bergendals til Ole Nielsen Holme, paa ½ Løb Smør 1 Mæle Malts Landskyld i Gd: Holme No: 77 i Herløe Skibrede, dat: 10de Novbr: 1801.

            11. Odels Skiøde fra Sogne Præsten Hr: Bergendal, til Ole Nielsen paa ½ Løb Smør 1 Mæle Malt i Holme i Herløe Skibr:, dat: 10 Novbr: 1801.

            12. Skiøde fra Ole Nielsen Holme til Hr: Stadshauptmand Kahrs, paa ½ Løb Smør 1 Mæle Malt i Gd: Holme No: 77 i Herløe Skibrede, dat: 10de Novbr: 1801.

            13. Bygselbrev fra Stadshauptmand Kahrs til Ole Nielsen Holme paa 1 bpd 12 M/ark S:r ½ Mæle Malt i Gd: Holme No: 77 i Herløe Skibrede, dat: 14de Novbr: 1801.

            14. Bygselbrev fra Stadshauptmand Kahrs til Torger Olsen Holme paa 1 bpd 12 M/ark S:r ½ Mæle Malt i Gd: Holme No: 77, dat: 14 Novbr: 1801.

            15. Bygselbrev fra Krigs Com/m/issair Dahl til Rasmus Gudmundsen paa 9 M/ark Smør 6 Kd: Malt i Gaarden Houland i Radøe Skibrede, dat: 4de Novbr: 1801.

            16. Aflyst Tosten Johannessen Aarnæs Obl: til Frue Etatz Raadinde Krohns, stor 300 rd, hvorfor har været Pantsadt Pladsen Steenestøen under Gd: Horvig No: 85 i Arne Skibrede, dat: 11te Septbr: 1797, og indfriet efter paategnet Qvitering af 11 Junii 1801.

            17. Skiøde fra Tosten Johannessen Aarnæs til Johan Casper Lange i Bergen paa Pladsen Steenestøen under Gaarden indre Horvig No: 85 i Arne Skibrede, dat: 16de Maij 1801.

            {18. Contract imellem Johan Casper Lange og gaarden yttre Horvigs Ejere ang: Bruget af et Stykke Udmark af bemelte Gaard, dat: 29 Aug: 1801.}

 blev ej tingl:

 

1801: 389b

 

            19. Afkald fra Hans Olsen for hans Hustrue Anne Olsdatters Arv 28 rd 16 s. til hendes Værge Martinus Anthoniussen Landaas, dat: 7de Novb: 1801.

            20. Afkald fra Niels Michelsen for hans Arvemidler 25 rd 92 s:, til hans Formynder Niels Olsen Søre Selle, dat 3de Octobr: 1801.

            21. Skiøde fra Knud Larsen Jervig til Sønnen Hans Knudsen øvre Tvedt paa ½ Løb Smør 1 Mæle Malt i Gaarden øvre Tvedt No: 6 i Alenfit Skibrede, dat: 30 Novbr: 1801.

            22. Odels Skiøde fra Magnus Larsen til Hans Knudsen øvre Tvedt paa Odels Retten til 1 Løb Smør og 2 Mæler Malt i Gaarden øvre Tvedt. dat: 30te Novbr: 1801.

            23. Obligation fra Hans Knudsen øvre Tvedt til hans Fader Knud Larsen Jervig, stor 200 rd, mod 1te Pante Ret i ½ Løb Smør 1 Mæle Malt i Gd: øvre Tvedt No: 6 i Alenfit Skibrede, dat: 30te Novbr: 1801.

            24. Skiftebrev efter afg: Brithe Iversdatter Selstøe i Sartor Skibrede, oprettet 23 Julii 1801, hvorved Boets Jordegods er saaledes udlagt: 1. I Gd: Selstøe No: 23, til Stervboe Enkemanden Erich Nielsen 13 ½ M/ark Fisk for 40 rd  og til Sønnen Niels Erichsen 13 ½ M/ark Fisk for 40 rd.  2. I Gd: Midt Tvedt No: 25, til Stervboe Enkemanden Erich Nielsen 9 68/105 M/ark Fisk for 25 rd.  3. Udi Gd: Telle No: 26, til Sønnen Iver Nielsen Skouge 17 M/ark Fisk for 51 rd.  4. I Gaarden Søre Tvedt No: 31, til Datteren Inger Nielsdatter gift med Lasse Thomassen Glesnæs, 9 M/ark Fisk for 18 rd, og  5. I Gd: Landeraae No: 59 er hende udlagt 6 M/ark Fisk for 12 rd.

            25. Skiftebrev efter afg: Mathias Hansen Sælle, oprettet 20de Julii 1801, hvorved 1 Vog 7 4/5 M/ark Fisk i Gaarden Spilde No: 28 i Sartor Skibrede er saaledes udlagt: 1. Til Stervboe Enken Dorthe Arnesdatter Selle 1 Pund 10 4/5 M/ark Fisk for 56 rd 4 mrk.  [2.] Til Sønnen Hans Mathiesen 16 ½ M/ark Fisk for 27 rd 3 mrk.  3. Datteren Brithe Mathisdatter 6 M/ark Fisk for 10 rd.  4. Datteren Botille 7 ½ M/ark Fisk for 12 rd 3 mrk.  5. Datteren Ahlis 7 ½ M/ark Fisk for 12 rd 3 mrk.  [6.] Datteren Kari 7 ½ M/ark Fisk 12 rd 3 mrk.

            26. Skiftebrev efter afg: Enke Marte Larsdatter Hagenes oprettet 17de Julii 1801, hvorved 6 M/ark Fisk Landskyld i Gd: Bakke No: 16 i Sartor Skibr: er udlagt til Hans Larsen Algerøen for 12 rd 3 mrk.

            27. Skiftebrev efter afg: Niels Jacobsen Snekkevig oprettet 14 Julii 1801 hvorved i gd: Snekkevig No: 76 i Sartor Skibrede er udlagt: 1. Til Stervboe Enken Lisbet Jonsdatter 7 M/ark Smør 14 M/ark Fisk for 145 rd 5 mrk.  2. Sønnen Jon Nielsen 2 M/ark S:r 4 M/ark Fisk for 41 rd 4 mrk.  3. Sønnen Jacob Nielsen 2 M/ark S:r 4 M/ark Fisk for 41 rd 4 mrk og  4. Datteren Siri Nielsdatter, gift med Rasmus Biørndal 1 M/ark Smør 2 M/ark Fisk for 20 rd 5 mrk.

            28. Skiftebrev efter afg: Tosten Olsen Algerøen oprettet 25 Julii 1801, hvorved Boets Jordegods i Gd: Algerøen No: 53 i Sartor Skibr: saaledes er udlagt: 1. Til Hans Larsen Algerøen 14 2/5 M/ark Fisk for 60 rd  2. Til Tosten Jonsen Telnæs 7 1/5 M/ark Fisk for 30 rd.  3. Til Ole Olsen Nordeide 7 1/5 M/ark Fisk for 30 rd.  4. Til Stervboe Enken Kari Iversdatter 7 1/5 M/ark Fisk for 30 rd.

            29. Afkald fra Jan Bruland for hans Hustrue Rachel Elisebeth Jansens Arv 49 rd 90 s:, til hendes Formynder Johan Garman dateret 22de Junii 1801.

 

1801: 390

 

 

Kiøbmand Mentz Paasche lod møde og fremlagde en af Lensmand Lars Knudsen Stor Oxe og Stevne vidne skreven Kald Seddel, hvorefter Mons Larsen Alver er indstevnt at betale Citanten efter Reg: 1 rd 5 mrk 8 s: med Omkostninger, hvilken Reg: tilligemed Attest fra Forligelses Comissionen af 7de Septbr: sidstl: Citanten tillige fremlagde, og er af saadan Indhold:

 Indstevnte Mons Larsen Alver mødte selv personlig og benægtede den ham foreviste Regning at hverken han, eller med hans Vidende nogen paa hans Vegne har forlangt den paastevnte ½ Td: Korn, ikke heller af samme har haft nogen Nytte, da alt hvad han har handlet enten med Kiøbmand Mens Paasche eller hans Formand Asmund Brynning, veed han med fuldkom/m/en Vished at have betalt, og derom tilbød han sig, naar paafordres at aflægge sin corporlige Eed.

 Citanten refererede sig til Stevne Sedlens Indhold og indlod Sagen Dom.

 Sagen optages til Doms.

 

Procurator Friele mødte for Kiøbmand Jan Weiner Krohn og fremlagde hans til i Dag udtagne Stevning i forkyndt Stand \mod Johan Garman/ tilligemed Attest fra Forligelses Commissionen. Ligesaa fremlagde Comparenten et Udtog af Skifte Protocollen i Mad:me Garmans Boe, der viser at Indstevntes Forpligtelse til at betiene sig af Citanten efter hans Anmodning i Boet er positiv, og at han altsaa ved forefaldne Leyligheder ikke kunde overdrage sine partes til nogen anden. Ligesaa fremlagde han den Bergenske Addresse Contoirs Avis No: 26, 1800, hvorudi Hr: Garmans Avertissement findes indrykket angaaende Vaanhuuset som han har overdraget en anden at forhandle, og hvorved han altsaa forsætlig har overtraad sin vedtagelse inden Skiftet. Endelig fremlagde Comparenten hans skriftl: Indlæg af Dags Dato med deri paaberaabte Bielag, hvortil han refererede og indlod Sagen Dom.

 Procurator Kahrs mødte for Indstevnte Johan Garman, der nest at benægte det af Citanten her paastevnte fingerede Krav, hvis heele Anlæg aleene røber en utidig Egennytte fra Citanten, og altsaa for at begiegne Sagen med Contra Stevning til Omkostningers Erstatning, maatte han udbede sig Sagens Anstand til førstkommende Maaneds Ting som holdes for Mielde Skibrede.

 Procurator Friele indstillede Udsættelsen, og i øvrigt formeente at den omtalte Egennytte allerbest passer sig til Hr: Garmans Handlemaade i dette Tilfælde.

 Proc: Kahrs replicerede kortelig: at større Præg paa Egennytte kan nok neppe gives, end det Citanten ved dette

 

1801: 390b

 

sit Søgsmaal saa tydelig fremviser; i øvrigt vedblev han sin Paastand om Udsættelsen.

Eragtet:

 Sagen udsættes til førstholdende Maaneds Ting i Sorenskriverens Huus.

 

Kiøbmand Litterio Foberti stevner Besigtelses og Taxations mændene Johan Henrichsen, Ole Sivertsen, Anfind Olsen, Jon Bottelsen og Johan Georg Grybel til at beedige Rigtigheden af deres under 17de Octobr: d: A: afholdte Besigtelses og Taxations Forretning, efter skriftlig Stevning som Procurator Kahrs for Citanten producerede, tilligemed bekræftet Gienpart af den i Stevningen paastevnte Forretning, hvis Original han til Conference anviste, og derefter begiærede sin Paastand i Stevningen effectueret.

 De Indstevnte Besigtelses og Taxations mænd, neml: Bygmester Johan Henrichsen, Snedker Ole Sivertsen, Johan Grybel, Smedene Anfind Olsen og Jon Bottelsen mødte alle for Retten og igientog deres under 17de Octobr: sidstl: forrettede Besigtelses og Taxations Forretning over Gaarden Møllenprises tilhørende Bygninger at være saaledes tilsammen taxeret fra No: 1 til 8 incl: for den Sum/m/a 3675 rd hvis Taxation {de} \der er/ efter deres beste Skiøn de nu inden Retten bekræftede med Lovens Eed saa sandt hielpe dem Gud og hans hellige Ord.

 Proc: Kahrs for Citanten begiærede det passerede sluttet og sig beskreven meddeelt in triplo i Form af Tings vidne, som blev bevilget.

 

Anders Olsen Tøsøen contra Amund Hansen Knarevigen                    Fol: 367.

Proc: Balchen mødte for Aamund Hansen Knarevigen og fremlagde dennes til i Dag udtagne Contra Stevning i lovlig forkyndt Stand, tilligemed Attest fra Forligelses Com/m/issionen samt skriftl: Qvæstioner til Vidnerne af Dags Dato, hvorefter han begiærede Vidnerne paaraabte og derefter eedlig afhørt.

 Proc: Friele mødte for Citanten, og nest at benægte Contra Stevningen, maatte han giøre Dommeren opmærksom paa, at Contra Søgsmaalet angaar private Tvistigheder, som paa ingen Maade staar i Connection med Hoved Sagen og kan saaledes heller ikke in Casu kom/m/e under Paakiendelse. De paastevnte Injurier er tilstrækkelig beviist med 3 eenstem/m/ige Vidner, og qvalificerer sig til den Straf som Lovens 6te B: 21 Cap: 2 art: fastsætter, hvilken Straf dog Citanten har været ædelmodig at renoncere paa, men da Indstevnte endog overseer denne lemfeldige Behandling, fandt Comparenten sig beføyet i Overeensstem/m/else med det passerede at giøre dette Tillæg i Paastanden: at Indstevnte tillige for sit Skam/m/elige Forhold ved paa et offentlig Torv at udsætte Citanten for Haan og Beskiem/m/else, vorder anseet med tilstrækkelige Mulcter, saasom til Sognets Fattige 30 rd og ligesaa meget til Justitz

 

1801: 391

 

Cassen, samt ellers at oprette Citanten Sagens Omkostninger i det mindste med 24 rd, i Øvrigt exiperede Comparenten imod Contra Stevningen og begiærede samme afvist.

 Proc: Balchen svarede: at det er Hoved Citantens Lovstridige Handlinger mod Contra Citanten der har været den oprindelige og virkelige Aarsag og Anledning til nærværende Sag, hvilket igiennem Vidne Forklaringer vil blive lagt for Dagen, og hvortil nærværende Contra Søgsmaal sigter, hvorfor han paastod Sagen frem/m/et, og de indstevnte Vidner eedelig afhørte efter de fremlagte Qvæstioner. Hvad i øvrigt Hr: Proc: Friele i Dag her i Protocollen har anført, forbeholder Comparenten sig at svare paa naar han deducerer Sagen til Dom, ved hvilken Deduction han formener at jage alle Utidigheder af Veyen.

 Proc: Friele maatte tilstaae Hr: Balchens Styrke i ordgyderie, og med dette Vaaben vil han formodentlig ogsaa i denne Sag søge at udmærke sig. Comparenten inhererede ellers sin Paastand om Contra Stevningens afvisning, saa meget meere som de Facta han urigtig deri anfører, er noget som ikke er skeed paa den Tiid de paastevnte Fornærmelser har existeret, og kan saaledes ikke, om saadant end nogensinde er foregaaet, have givet Anledning til det Paastevnte.

 Proc: Balchen svarede: at det var ham for længst bekiendt, at Hr: Friele baade yndede og øvede Magtsproget, for at kildre sine Principalers Ører, naar disse ikke kiendte til andet af Tingen uden Lyden. I øvrigt vedblev Comparenten sit forrige, og var vis om at Retten ville finde Contra Søgsmaalet at staae i den nøyeste Forbindelse med Hoved Sagen, naar ikke Contra Citanten skulle afskiæres Forsvars Ret, hvorfor han vedblev sin Paastand om Sagens Frem/m/e.

Eragtet:

 Dommeren fant ingen Grund til at afvise den fremlagde Contra Stevning, hvorfore Sagen efter sam/m/e nyder sin Fremme.

 

 Og hvorpaa fremstod de til i Dag indkaldte Vidner Salomon Christensen Skouge, Thomas Ellingsen *Sogndal (Sangolt), som blev betydet Eedens Forklaring med Formaning at sige Sandhed, og hvorpaa de begge aflagde Lovens Eed, og svarede

            1te Contra Vidne Salomon Christensen Skouge til de i Dag fremlagde skriftl: Qvæstioner saaledes: Til 1te Qvæstion: at han er ligesom Qvæstionen indeholder det omspurgte bekiendt, da Amund Hansen Knarevigen er en Strandsidder, der har Familie uden at eje nogen Plads og ernærer sig aleene af Fiskerie som han indbringer til Bergens Bye for at sælge.  Til 2den Qvæstion: Vidnet er bekiendt at Anders Olsen Tøsøen har en liden Jordepart at bruge, men ligesom de fleste af samme Beskaffenhed herforuden reiser omkring og opkiøber Fisk som han ligeledes

 

1801: 391b

 

sælger i Bergen, men at han nogentiid derved har fortrængt andre fattige Folk, derom er Vidnet intet bekiendt.  Til 3die Qvæstion: Vidnet er ikke videre bekiendt end just den Fisk som af Amund Knarevigen tilligemed Vidnet blev kiøbt til Bortsælgelse {den tilforn i denne Sag omforklarede} der bestod af 14 stk Torsk, blev af {Amund Hansen} Anders Olsen Tøsøen buden ½ s: mere for Stykket end som der af Amund Knarevig og Vidnet var accorderet, og hvorover disse ikke bekom den accorderede Fisk, og passerede dette i Vogen Sangoltshopen kaldet dette Aars Faste, hos det indstevnte Vidne Thomas Ellingsen.

 Proc: Friele bad Vidnet Contra tilspurt: Om Vidnet havde underrettet Citanten om: at de som omforklaret havde giort Bud paa de omtalte 14 stk Fisk, eller om Citanten derom havde nogen Kundskab?  Svar: Vidnet er overbevist om, at Anders Olsen vidste: at Amund og Vidnet havde sin Fiskehandel med Thomas Ellingsen, og desformedelst for sluttelig ogsaa at erholde denne Handel har han giort det omforklarede høyere Bud.

            Som 2det Contra Vidne fremstod Thomas Ellingsen Sangolt som under sin aflagde Eed svarede til 1te Qvæstion conform med 1te Vidne.  Til 2den Qvæstion: Ligeledes conform med første Vidne.  Til 3die Qvæstion: Vel havde Vidnet lovet Amund Hansen Knarevigen den Fisk som Vidnet kunde have at sælge naar denne kom til ham, hvilket ogsaa adskillige Gange skeede, men som Amund udeblev og Anders Olsen i den Sted forlangte at faae Vidnets Fisk, skeede ogsaa dette engang udi sidstafvigte Faste, og saavidt Vidnet erindrer gav Anders Olsen ham høyere Pris end Amund tilforn havde givet, men at nogen accorderet Pris var af Vidnet giort med Amund Knarevigen om Fisk, dette var ikke bestemt.

 Proc: Balchen begiærede Vidnet tilspurgt for det 4: Om Vidnet sagde til Anders Olsen forinden han solgte denne Fisk til ham, at Fisken var lovet Amund Hansen, og hvad Anders Olsen da svarede?  Det omspurgte erindrer Vidnet sig nu ikke at være passeret.

            Som 3die Contra Vidne fremstod, det forhen i Sagen afhørte Vidne Niels Andersen Træet, som under sin forhen aflagde Eed svarede til 1te Qvæstion ligeledes conform med 1te Vidne, da Amund Hansen boer til Leye hos andre, og kun ernærer sig og Familie med sin Baad.  Til 2den Qvæstion: conform med sidste Vidne, da Anders Olsen baade er Jord brugende Mand, har Nodt og Garn, og desuden opkiøber Fisk, som han er bekiendt for at give mere end andre.  Til 3die Qvæstion: ikke videre end hvad Vidnet har forklaret at Anders Olsen giver høyere Priser, som han veed er bleven svaret i Sangolt naar Bønder der har budet paa Fisk og ikke villet givet hvad som er bleven forlangt, at naar disse ikke ville give den forlangte Pris vidste de at Anders Olsen Tøsøen gav det.

 

1801: 392

 

 Proc: Friele benægtede disse Vidners Udsigende i de Deele som maatte sigte til Citantens præjudice, og ellers paatrængede Dom uden videre Udsættelse.

 Proc: Balchen begiærede Copie af den aflagte Vidne Forklaring saavel fra Hoved som Contra Citantens Side, og Sagen udsadt til førstholdende Maaneds Ting i anstundende Aar for til den Tiid at slutte Sagen fra sin Side.

Eragtet:

 Sagen udsættes til næste Maaneds Ting.

 

Nye Sag:

Rebslager Arbeidsmand Iver Johannessen {cont} paa egne og sin Hustrue Inger Martine Knudsdatters Vegne stevner Frantz Pytter til Doms efter skriftlig Stevning som Proc: Friele for Citanten fremlagde i forkyndt Stand tilligemed Attest fra Forligelses Commissionen, hvor Indstevnte end ikke har mødt efter 2de Ganges Indkaldelse. Ligesaa fremlagde Comparenten skriftl: Qvæstioner til Vidnerne af Dags Dato, hvorefter han begiærede disse Afhørte.

 Indstevnte Frantz Pytter mødte personlig og benægtede Stevningens Indhold, da han formeente ej at have udøvet andet end hvad han kan forsvare.

 Af de indstevnte Vidner mødte endnu ingen, men derimod som godvillig mødende Vidne fremstod

            1te Vidne Jan Jensen Rebslager Dreng, 18 Aar gl:, som blev betydet Eedens Forklaring, den han aflagde, og svarede til \6te og/ 7de Qvæstion: at han om det omspurgte ikke var noget bekiendt, men til 8de Qvæstion veed han intet videre end at han for nogle Uger siden saa {den} Citantens Kone Inger Knudsdatter i Mad:me Beyers Reberbane med et Tørklæde for Ansigtet, men hvad dette skulle betyde eller hvorfra hun kom veed Vidnet ikke.

            Derpaa mødte det Indstevnte Vidne Berthe Jonsdatter 25 Aar gl:, ugift i Tieneste hos Indstevnte, hvilken ligeledes efter at være betydet Lovens Eed aflagde samme paa lovlig Maade, og svarede til 1te Qvæstion: At Vidnet ikke har hørt at hendes Huusbonde Frantz Pytter har skyldt Citantens Hustrue for noget.  Til 2den Qvæstion: Vidnet Veed at {Citan} Indstevnte Pytter har mistet nogle Klæder, bestaaende af 2de Servietter, 1 gult brugt Silke Tørklæde og et Notteldugs Dito, hvilket alt Vidnet foreviste i Retten, og disse Ting har en Kone ved Navn Inger, leveret til Vidnet samme Aften som de om Eftermiddagen blev borte.  Til 3die Qvæstion: Ney angaaende det omspurgte siger Vidnet sig at være ubekiendt.  Til 4de Qvæstion: Ney Vidnet veed aldeeles intet om det omspurgte.  Til 5te Qvæst: svarede Vidnet at hun ikke kan sandse sig noget angaaende det omspurgte, men saavidt hun erindrer sig kunde det være en 3 Uger fra den Tiid Indstevnte havde mistet de omforklarede Sager, at hun saae den omforklarede Kone Inger gik ud af Indstevntes Huus.

 Proc: Friele bad vidnet videre tilspurgt: Om Vidnet ikke i Huuset hos Pytter har hørt at

 

1801: 392b

 

Inger Knudsdatter var bleven ophentet til Pytter, indelukket i et Værelse og af ham pryglet til at tilstaae Sandheden om Klæderne?  Vidnet refererede sig til sin forrige Forklaring ikke at have hørt noget af det omspurgte.

 Vidnet blev derpaa dimitteret og tilbageleveret de i Retten foreviste 2de fine Servietter og 2de Tørklæder.

 Endelig fremstod for det

            3die som godvillig mødende Vidne Giert Clausen Rebslagersvend hos Mad:me Beyer 21 Aar gl:, hvilken ligeledes blev formanet til Sandheds Udsigende det han lovede, og hvorpaa han aflagde Lovens Eed, og svarede til 6te Qvæstion: Ikke videre end han har hørt at adskillige Mennesker har talt om det omspurgte, uden at han kan navngive hvem der har sagt saadant.  Til 7de Qvæstion: Ney angaaende det omspurgte veed han intet.  Til 8de Qvæst: conform med 1te Vidne.

 Proc: Friele paastod de indstevnte men ej mødende Vidner dømte i Falsmaals Straf, og under lige Straf igien forelagt til første Maaneds Ting, til hvilken Tiid han begiærede Sagen udsadt.

 Efter at Dommeren havde erkyndiget sig om Aarsagen til de udeblevne Vidner ikke møder, declarerede Indstevnte Frantz Pytter, at han troede ikke at hans Datter Rebeche Gørbitz var forbunden at vidne i denne Sag, og at han selv havde befalet sin Dreng Ole ikke i Dag at møde, da han ikke fra hans Arbeide kunde undværes formedelst at 3de Mennesker af hans Huus i denne Sag har været indkaldet og alle mødt, ligesom og at en Kone ved Navn Inger Iversdatter fra Sandvigen, declarerede at hun vidste at Enken Sidselle Svendsen med Pige Ingebor havde noget i Dag at fortiene, som vist har hindret deres kom/m/e.

 Proc: Friele vedblev sin Paastand, da det anførte ikke kan antages som bevisligt lovligt Forfald.

Eragtet:

 Paa Grund af de indhentede Oplysninger fandt Dommeren det betænkeligt at idømme de udeblevne og tildeels fattige Mennesker nogen Falsmaals [Straf?], hvorfore disse, neml: Jomfrue Rebekke Gørbitz, Drengen Ole, samt Sisselle Svendsen og Pigen Ingebor, herved bliver under 10 rds Falsmaals Straf for hver, paa nye {bliver} indstevnt at møde til førstkom/m/ende Maaneds Ting den 1 Febr:, til hvilken Tiid Sagen udsættes.

 

Ellef Pedersen Seim contra Lars Nielsen Seim og Niels Olsen  Fol: 379.

Proc: Kahrs møtte for Ellef Pedersen Seim, og anmelte at da Indstevnte til i Dag har ladet ham forkynde en Contra Stevning, ville han afvarte om denne bliver i rette ført, da han i saa Tilfælde forbeholdt sig Contra Spørsmaale til

 

1801: 393

 

Contra Vidnerne.

 Lars Nielsen Seim mødte selv personlig, og fremlagde en skriftlig Contra Kalds Seddel, hvorudi Lensmanden Lars Knudsen Stor Oxe og Stevne Vidne har indkaldet Ellef Pedersen Seim til Doms Lidelse og at anhøre Vidner til nøyere Oplysning i den tilforn her for Retten verserende Sag.

 Proc: Kahrs, der merkede af den fremlagde saa kaldede Contra Kalds Seddel, at den indeholder 2de forskiellige Facta, 1. at høre videre Oplysning i Hoved Søgsmaalet.  2. en Sigtelse om Fornærmelse i Beitning paa fælles Ejendom, saa da Contra Søgsmaalet i Henseende til Hoved Sagen, ikke indeholder nogen Varsel til at anhøre Contra Vidner, og den anden Sigtelse betræffende Fornærmelse i fælles Beite er en Tvist der i Overensstem/m/else med Lovens 1te Bogs 16 C: er en Sag der skal tracteres paa Aastædet, saa protesterede Compr: saavel imod Vidners Førelse efter Contra Søgsmaalet, som imod Antagelsen af den 2den Punct i bemelte Contra Stevning.

Eragtet:

 Dommeren ville ikke nægte den selvmødende Lars Nielsen Seim sine Vidner førte efter den fremlagde Kalds Seddel, da der paa sam/m/es Udsigende ved endelig Dom skal blive taget i Betragtning hvorvidt de kan blive til Følge eller ikke.

 

 I hvis Anledning fremstod som

            1te Contra Vidne Michel Nielsen Seim som blev formanet til Sandheds Udsigende, det han lovede og hvorpaa han aflagde Lovens Eed, og forklarede: at som Ellef Pedersen er Vilkaarsmand hos Vidnet, havde han givet ham Tilladelse at maatte slippe sin Koe, som hver Dag var ventende at kalve, paa Fælles Seims Opsidderes Bøe, hvor alt Høet paa sam/m/e var indhøstet, dog kun at denne Koe maatte gietes eller Tiores, men efter at dette var skeet, har Lars Nielsen sagt Vidnet at have befalet sin egen Dreng Niels Olsen og en anden Dreng ved Navn Lars Nielsen at udlede denne Koe af Bøen, der circa kunde beløbe til henimod ½ Fierdings Vey, hvilket han dog ikke veed af andet end Folkes Udsigende, Om denne Koe deraf har faaet nogen Skade kan Vidnet ikke bestemme, men veed han at den kalvede Morgenen efter som den blev ført Hiem, og at den i 8 Dage derefter kun nød saare lidet, uagtet den blev givet af det beste Foder.

 Proc: Kahrs begiærede dette Vidne Contra tilspurgt:  Om Vidnet er bekiendt at Creature der nyelig skal bære har stor Skade af at blive jaget lagt borte i Udmarken

 

1801: 393b

 

blant andre Kreature, og om Koen qvæstionis paa den omforklarede Tiid kunde foraarsage nogen Skade paa Vederpartiets Bøe?  Svar: I Tilfælde at frem/m/ede Kreature hadede eller jagede en fremmet svanger Koe, kunde den vel have taget Skade men ellers ikke, ligesom den Skade en saadan Koe kunde i saa kort Tiid have giort paa Bøen alletiider maatte blive ubetydelig.

 Derpaa fremstod det forrige i denne Sag afhørte Vidne Isach Iversen Seim, som under sin aflagde Eed forklarede paa Tilspørgende, at han i forrige Aar har seet den samme Koe Ellef Pedersen tilhørende har været tioret paa hans egen Bøe, men sled sig løs og kom i Vidnets Faders Iver Siursens Ager, hvor den strax blev greben, ligesom han og saa (ogsaa) samme Aar flere Gange har seet denne Koe været tioret paa Bøen, men ikke mere end den eene Gang i Ageren. End videre er Vidnet bekiendt at Ellef Pedersen i denne Som/m/er har haft en Koe meere i Udmarken end han efter Føde Contract burde have.

 Endelig fremstod og det forhen afhørte Vidne Marthe Pedersdatter Levestad, som under sin aflagde Eed forklarede sig conform med sidste Vidne, med denne Forandring at hun ikke saae Ellef Pedersens Koe, som i forrige Aar adskillige Gange var tioret paa hans eget Stykke af Bøen, var kom/m/en i nogens Korn Ager, ligeledes er hun og vidende, at Ellef Pedersen havde denne Som/m/er en Koe mere end sædvanlig i Udmarken, saa og at hun engang saae 2de Kreature i samme Udmark, som skulle tilhøre Ellef Pedersen, men hvorlænge disse gik der veed hun ikke.

 Endelig fremstod ustevnte men godvillig mødende Vidne Arne Johannessen i Tieneste hos Enken Agothe Seim hvilken aflagde Lovens Eed og forklarede: at han ikke vidste det ringeste angaaende den paastevnte Koe, men aleene at Ellef Pedersen har brudt Løv og givet denne Koe, saa og at han har denne Som/m/er haft, tilligemed Michel Nielsen en Koe, foruden nok en dito, i Gaardens Udmark, og videre var ikke Vidnet bekiendt.

 Proc: Kahrs benægtede disse Vidners Forklaring saavel i Henseende til Beitningen i de omprovede Marker som Løvbrydningen, da Vidnerne paa disse Stæder ikke har giort nogen Anvisning. I øvrigt refererede han sig til sin forhen nedlagte Paastand, og i Processens Omkostninger 8 rd.

 Contra Citanten Lars Nielsen formeente saaledes ved Vidner at have gotgiort, ikke at have fornærmet eller beskadiget Hoved Citantens Koe paa nogen Maade, men meget

 

1801: 394

 

meere at denne har været Aarsage til adskillige Ueenigheder imellem Naboerne, hvorfore han haabede at denne Ellef Pedersen blev tilpligtet at fraholde sig for Eftertiiden flere Fornærmelser, og tilkiendt at erstatte ham denne Sags Omkostninger, og saaledes indlod han Sagen Dom.

 Procurator Kahrs under sin igientagne Protest benægtede de urigtige beskyldninger Veder partiet har fremført i sin Deduction, og som forhen indlod Sagen Dom.

Afsagt:

 Sagen optages.

 

Da Dagen nu var forløben beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 2den December continuerede Maanedstinget i Sorenskriverens Huus i Bergen i Overværelse af samme Laugrette som i Gaar.

 Hvorda! blev publiceret følgende Documenter:

            30. Aflyst Ole Olsen Balken øvre Harrebackes Obl: til Endre Nielsen i Bergen, stor 399 rd, mod Pant i Gaarden øvre Harrebacken No: 132, dat: 29de Septbr: 1798, og indfriet efter paategnet Qvittering {af} uden Dato.

            31. Aflyst Ole Olsen Balken øvre Harrebackes Obl: til Mad:me Barbra Sal: Endre Nielsens, mod 2den Pante Ret i Gaarden øvre Harrebakke No: 132 i Schiolds Skibrede, dat: 1te Maij 1799, og indfriet efter paategnet Qvitering af 9de Novbr: 1801.  stor 45

            32. Skiøde fra Ole Olsen Balken til Ole Hilde i Bergen, paa 12 M/ark Smør i Gaarden øvre Harrebakken No: 132 i Skiolds Skibrede for 550 rd, dat: 12te Novbr: 1801.

            33. Obl: fra Ole Hilde i Bergen til det Søefarende Fattighuus Stiftelse for 400 rd, mod 1te Pante Ret i Gaarden øvre Harrebacke af Skyld 12 M/ark Smør, i Schiolds Skibrede No: 132, dat: 13 Novbr: 1801.

            34. Bygselbrev fra Ole Hilde til Størk Ellevsen Berge, paa 12 M/ark Smør Landskyld i Gd: øvre Harrebacke No: 132, dat 17de Novbr: 1801.

 

Fogden Høegh tilkiendegav i Følge Amtets Ordre af 10 Octbr: sidstl: ved Skriftl: Stevnemaal at have ladet indstevne til dette Ting, gift Mand Lars Larsen Hatlevig, Forpagter paa Gaarden Hope i Schiolds Skibrede, at see beviisligheder i rettelagt, om at han har begaaet Leyermaal med ugift Qvindemenneske Boel Larsdatter Aackre af Ous Præstegield.  Bemeldte Amtets Ordre og Stevningen med Forkyndelses Paategning er saalydende:

 Derpaa producerede Actor Sogne Præsten til Ous Præstegield Hr: Sandbergs Attest af 17 Aug: d: A: geleidet med en Anmeldelse fra Fogden over Sundhordlehns Fogderie Hr: Langsted, dat: 11te Septbr: d: A:, der viser at den Tiltalte ikke længer opholder sig under Søndhordlehns men under Nordhordlehns Fogderie, og endelig en Attest fra Sogne Præsten til Tysnæs Præstegield Hr: Wolff, der viiser den Tiltaltes Daab.  Hvilke 3 Documenter ogsaa blev fremlagte

 

1801: 394b

 

 Den Tiltaltes beskikkede Defensor Lensmand Johannes Michelsen Borge møtte og vedtog Varselen, samt forbeholdt sig det videre Fornødne.

 Actor fremstillede derpaa Angildende Lars Larsen Hop for Retten og bad ham af Retten forelæst de fremlagde Documenter samt hans Tilsvar desangaaende indhentet, saa og ham tilspurgt: om han er vidende hvor Qvindemennesket Boel Larsdatter Aakre for Tiden opholder sig?

 Den paagieldende Lars Larsen Hatlevig fremstod derpaa som forklarede at hede som Anført, over 49 Aar gl:, fød paa Gaarden øvre Waage i Aannerims Sogn i Sundhordlehns Fogderie, og tilstod at have som Soldat og gift Mand begaaet sit første Leyermaal med Pigen Anne Olsdatter Hougen, siden hans Kone allerede da havde forladt ham, men hvorfore han ikke er bleven straffet. Andre Gang som var 2 Aar derefter har han atter som Landeværn begaaet Leyermaal med Pigen Christi Haldorsdatter Giedske, hvorfore han efter Krigs Rets Dom, som allernaadigst er bleven formildet har lid Straf i 2 Terminer med Fængsel paa Vand og Brød i 28 Dage, og nu i dette Aar 3die Gang med Pigen Boel Larsdatter Aakre, som er det Leyermaal hvorfor han nu bliver tiltalt. Deponenten benegtede paa Tilspørgende, at have med sin Kone Herborg Samuelsdatter haft nogen Omgang, ej engang været i Huus med hende fra det allerførste hun forlod ham, da hun end og et heelt Aar var borte uden at han vidste hendes Opholdssted, og har denne hans Kone selv søgt Skilsmisse med ham, som ved Dom er opfyldt forrige Aar. Saavidt han er bekiendt har ingen af disse 3de ved ham besvangrede Piger tilforn haft Barn, skiøndt den Sidste dog ikke aldeeles har været uberygtet, da han er vidende, at Præsten Hr: Sandberg skal have tiltalt og formanet hende til mere ordentlig Levemaade end hun har været bekiendt for, og veed han ikke rettere end at hun endnu opholder sig paa Gaarden Aakre i Ous Præstegield. Han siger sig uvillig til at ægte dette Fruentim/m/er, som ikke har det beste Rygte, uagtet Skismisse Dom/m/en skal tillade baade ham og hans Kone at indgaae nyt Egteskab; ikke destomindre har han dog medens denne sidste Pige Boel Larsdatter laae i Barsel Seng, givet hende ½ Tønde Blandkorn Meel, 16 M/ark Smør og ½ Vog Faare Kiød, som efter da værende Pris kunde beløbe til 6 rd.

 Actor derpaa producerede den over Tiltalte Lars Larsen *Hatletvedt (Hatlevig) under 10 Julii 1793 ergangne Krigs Rettes Dom, og derpaa tegnede Kongl: allernaadigste Benaadning: at det tildømte skulle afsones med 28 Dages Fængsel paa Vand og Brød, samt Attest fra Regiments Cheffen Hr: General Major Moth, at Straffen er exeqveret, hvilken Dom med Paategninger han bad den Tiltalte forelæst og hans Svar indhentet, om han vedkiender sig at være den Person som derudi er meldt at være dømt og straffet.

 Paagieldende Lars Larsen, for hvem den {opl} fremlagde Krigs Rets Dom med Kongl: allernaadigst Resolution blev oplæst, vedkiendte sig at være den sam/m/e Lars Larsen som sam/m/e ommelder,

 

1801: 395

 

ligesom og at have udstaaet den ham deri tilkiendte Straf.

 Actor som ikke ansaae som tilstrækkelig Beviis nok for den Tiltaltes Skilsmisse med hans Hustrue, Hr: Foged Landsteds løselige Tilkiendegivende derom udi hans Anmeldelse betræffende dette Leyermaal, forbeholdt at *erhver (erhverve) Udskrift af Sundhordlehns Sorenskriveries Justitz Protocol betræffende denne Skilsmisse Dom, der skal være afsagt den 21 Maij 1800, saa og at erhverve Attest om Qvindemennesket Boel Larsdatter har betalt Lejermaals Bøder, {og} til hvilket at iværksætte han begiærede Sagens Anstand i 3 Uger.

Eragtet:

 Da de opgivne Oplysninger ikke ved Correspondence kunde erholdes paa ringere Tiid end de forlangte 3 Uger, blev Sagen udsadt til en Extra Rets Holdelse i Sorenskriverens Huus i Bergen Onsdagen den 23de Decbr: førstkom/m/ende om Formiddagen Kl: 9 Slæt.

 

Saaledes forbemeldte 2de Dage for Retten passeret bekræfter:                       Brandt

Ole Sivertsen               Nils Gulachsen Anfin Olsen                  Johan Grybel.

 

 

 

Maaneds Ting i Bernestangen [1801].

Aar 1801 den 7de December blev holden Maaneds Ting paa Tingstædet Bernestangen, og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettesmænd: Lars Arnesen Tuft, Gudmund Knudsen Eide, Ole Nielsen Echnæs og Besse Johannessen Biørndal.

 Ved Tinget var nærværende Lensmanden for Echanger Skibrede Niels Eknes.

 

Hvorda først blev publiceret følgende Documenter:

            1. Aflyst Ellef Johannessen Angelskaars Obligation til Jørgen Olsen Almaas stor 99 rd, dat: 22de Maij 1786, hvorfor har været pantsadt ½ Løb Smør udi Gaarden Angelskaar No: 93 i Hosanger Skibrede, indfriet efter paategnet Qvittering af 23de Maij 1801.

            2. Tinglyst Obligation fra Ellef Johannessen Angelskaar til Ole Iversen øvre Selvig, for 99 rd, mod 1te Panteret udi ½ Løb Smør udi Gaarden Angelskaar No: 93 i Hosanger Skibrede, dat: 23de Maij 1801.

 

Magne Olsen Grønaas mødte for Retten og fremlagde en skriftl: Kalds Seddel fra Lensmand Steffen Hatland og Stevnevidne Johannes Steffensen Hatland af 23de Novbr: 1801, hvorved Anders Johannessen Grønaas til i Dag er indstevnt at anhøre Vidner {imod} for grove Beskyldninger imod Comparenten. Ligesaa fremlagde han Attest fra Forligelses Commissionen af 5te d: M: hvorved Sagen er henvist til Retten.

 Indstevnte Anders Johannessen Grønaas mødte for Retten.

 Citanten fremstillede som godvillig mødende Vidne Ole Jonsen Kleppe 44 Aar gl:, som efter at være formanet til Sandheds Udsigende, aflagde Lovens Eed, og forklarede: at noget for

 

1801: 395b

 

St: Hans Dag dette Aar var Vidnet paa Gaarden Grønaas, og da hørte han at Parterne i denne Sag skiendtes en lang Stund, og at indstevnte Anders Johannessen Grønaas kaldte Citanten Magne Olsen en Tyv og en Snik; videre viste Vidnet ikke at forklare.

 Videre fremstillede Citanten som Vidner Mons Halvorsen Nordaas og Ole Ingebrigtsen Nordaas, som aflagde Eed og forklarede: at for circa 2 Aar siden var Vidnerne tilstæde ved Forligelses Com/m/issionen for Hosanger hvor Parterne blev forligt paa den Maade, at hvem af Parterne brød Forliget skulle Sagen, som da var indstevnt til Comissionen, staae lige Aaben.

 Da Citanten ikke havde flere Vidner at føre, blev Tingsvidnet sluttet.

 

Da ingen efter paaraab havde meere at iretteføre blev dette Maaneds Ting sluttet.

 Saaledes passeret bekræfter               Brandt

Ole Nielssen Echnes                Gudmund Knudsen Eide og

Laers Arnesen Toft                  Bæse Johanessen Biørndal

 

 

 

Extra Ret [1801]:

Aar 1801 den 23de Decbr: blev en Extra Ret sadt i Sorenskriverens Huus i Bergen og Retten betient med de 2de eedsorne Laugrettesmænd Ole Sivertsen og Anfind Olsen.

 

Fogden Høegh contra Lars Larsen Hatlevig                 Fol: 394.

Actor Fogden Høegh lod tilkiendegive at uagtet han strax efter sidste Session havde pr: Post reqvireret hos vedkom/m/ende Embeds Betiente de manglende Oplysninger til denne Sags Udførelse, havde han til denne Tiid intet deraf erholdet, og af den Aarsag var han nød at begiære Sagens Anstand til i Dag 14 Dage.

 Paagieldende Lars Larsen Hatlevig mødte selv for Retten tilligemed sin befalede Defensor Lensmand Borge, hvilken Første tilkiendegav paa Rettens Tilspørgende: at han ikke er noget ejende, da baade Huuserne som han boer udi tilligemed Jorden og den liden Besætning, er alt Cancellie Rd: Christie tilhørende, og bruges kun af Deponenten som Forpagter.

Afsagt:

 Paa Grund af de endnu manglende Documenter i Sagen, bliver den herved udsadt til Onsdagen den 6te Janvr: tilkom/m/ende Aar.

 

Derpaa blev udi Sagen Kiøbmand Mentz Paaske contr: Mons Larsen Alver afsagt saadan

Dom

 Ligesom den fremlagde Regning af 4de Nob: sistl: viser Dag og datum paa hvilken indstevnte skal have faaet ½ Tønde Korn for de paasøgte 1 rd 5 mrk 8 s, saa er saadant meget almindeligt at den Bergenske Kiøbmand udborger til Bønder og Land Boer Korn Vahrer som Hand ikke formedelst ubetydeligheden hver gang annerledes kan forsikkre sig, saa da Indstevnte hverken har nægtet at have handlet med Citanten selv eller hans Formand Aasmund Bryning men allene at skylde det paastevnte som Hand tilbyder sig med Eed

 

1801: 396

 

at fralægge, saa k/an/d dette tilbud ikke nægtes Ham saa meget mere som der af det anførte gives Formodninger imod Ham til at kunde vere det paastevnte skyldig.

 Det Kiendes altsaa for Ret: at naar Mons Larsen Alver i nærværelse af Citanten eller nogen paa hans vegne for sit Værne Ting efter lovlig Indstevning aflægger sin corporlige Eed at Hand ikke er Citantens Formand Aasmund Bryning, hvis udestaaende Gield Citanten har tilkiøbt sig, den paastevnte ½ Tønde Korn skyldig, bør Hand for Citantens Tiltale i denne Sag frie at vere, og Ham af Citanten i saa Fald betales sine Omkostninger med 2 rd, Men trøster Hand sig ikke denne Eed at aflægge bør Hand til Kiøbmand Mentz Paaske betale sam/m/es Verdie efter Regning med 1 rd 5 mrk 8 s og udi denne Processes Omkostninger 2 rd  det jdømte efterkom/m/es 15 Dage efter denne Doms Forkyndelse under lovlig adfærd

 

Udi Sagen Ellev Pedersen Seim Cont: Lars Nielsen Seim og Tieneste Dreng Niels Olsen blev afsagt saadan

Dom

 Saa længe den med Citanten – Indstevnte og de flere Opsiddere paa gaarden Seim tilfelleshavende Bøe, var jndhøstet /: som just er tilfældet i nærværende Sag :/ findes ingen Brøde udi at Citanten har sluppen sin Koe, der gik høyst svanger ind paa sam/m/e, ser da Citanten dertil har haft Tilladelse af en af Opsidderne neml: Michel Nielsen Seim, men meget mere var det urigtig at føre saadan Koe fra Bøen som i Tilfælde det var oplyst at den desformedelst var kom/m/en til Skade burde veret erstattet, men som ingen Skade fra enten af Siderne er beviist,

 Kiendes Hermed for Ret: Parterne bør for hinandens Tiltale i denne Sag frie at vere.

 Processens Omkostninger ophæves

                                                                                                          Brandt

Ole Sivertsen               Andfin Olsen