Transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Ættehistorisk Institutt/SAB 2006

 

NORDHORDLAND TINGBOK

nr. 48

1799

 

 

 

 

[Extra Ret 1799]

Aar 1799 den 7de Januarii blev Extra Retten sadt i Sorenskriverens Huus i Bergen, i Følge Udsættelse fra sidstl: 21de Decbr: og Retten betient med efterskrevne 4 eedsorne Laugrettesmænd Anfin Olsen, Niels Gullachsen Breckhuus, Ole Rasmussen, og i Stæden for Ole Sivertsen som er syg, sad Johan Grybel, til Justitz Sagens videre Behandling mod Jon Nielsen Bøgevold og hans Stifdatter Inger Johannesdatter.

 Actor mødte og æskede Sagen i Rette imod de Tiltalte, hvilke han tillige fremstillede uden Baand og Fængsel, og derhos fremlagde sin skriftl: Deduction med de derudi paaberaabte 6 Bielagere, hvormed han indlod Sagen Dom; dog udbad han sig endnu af den Respective Dom/m/er, at Skibredets Lensmand Lars Knudsen Stor Oxes Forklaring {\indhentes/}, om hvorvidt ham var bekiendt den Tiltaltes Kones Alder, at være 48 Aar, indhentet? Skibredets Lensmand Lars Knudsen Stor Oxe som var nærværende declarerede: at da han har kiendt den Paagiældende Jon Nielsen Bøgevolds Kone Kari Knudsdatter over 20 Aar, saa veed han at hendes Alder er saaledes som af hende sidste Rettes Dag opgivet, neml: 48 Aar gam/m/el.

 Dommeren oplæste derpaa for begge Inqvisiterne deres sidste Rettes Dag afgivne Forklaring, og fandt fornøden at anmærke: at saavel Datteren som Faderen, sidste Rettes Dag var løs og ledig for Retten, ligesom i Dag, da ingen af dem endnu har været lagt Baand \paa/ og dernæst tilspurgte Manden Jon Nielsen Bøgevold: 1: Om han længe før den Gang som af {hende} \Datteren/ forklaret, han første Gang af Udladen kiørte Høe, havde haft den Tanke at søge Legemlig Omgang med hende? Svar: Ney, dette benægter Deponenten, da denne Fristelse kom ham saa Ilt over.  2. Om han søgte denne Lejlighed at faae hende ud med sig i den Hensigt at faae sin Villie med Hende? Ney han havde ingen Tanke derom i Forvejen.  3. Om han ogsaa denne første Gang i Udladen havde legemlig Omgiængelse med hende? Sv: Ney den Gang fik han ikke sin Villie med hende, som han siger kun at have prøvet for Plaisier og havde han ingen videre Tanke dermed, siden Datteren den Gang satte sig derimod.  4. Paa hvad Maade hans Datter da satte sig derimod, og om han sam/m/e Gang søgte at overtale hende, samt bød hende 2 s:? Sv: Ikke paa anden Maade end hun nægtede de Tegn han gav hende til Legemlig Omgang. Hans Over-

 

1799: 187

 

talelser bestod aleene udi, at han neppe ville søge at røre hende, ligesom det ikke var den Gang at han bød hende de af hende omforklarede 2 Skilling.  5: Om det var længe imellem første og anden Gang han havde hende i Udladen, samt om det da var første Gang han havde sin Villie med Hende? S: Han kan ikke erindre hvor længe det var imellem første og anden Gang han havde sin Datter med sig i Udladen, men troer ikke det var mange Dage imellem, ligesom det den Gang var første Gang han havde Omgiængelse med hende.  6. Om \Han/ siden den Tiid har haft Omgang med hende, samt paa hvad Stæder? Sv: Jo siden den Gang troer han at have haft et par Gange Omgiængelse med hende, som han ikke erindrer rettere end det skeede i Hiemladen.  7. Om hun da seenere var meere villig end før eller om han ikke engang har brugt Magt mod hende? Sv: Han tilstaar alle Gange, at have givet Anledning til den udøvede Giærning, som uden dette vist ikke havde passeret, men alle Gange saa ubetydelig at han ikke har kundet formode nogen Fare, ligesom hans Hensigt heller ikke har været at giøre ham eller hende ulykkelig, anden Magt har han ikke brugt, end denne at have taget fat paa hende, da hun som svagere end han lettelig var at bøye.  8. Om Han kan erindre sig, at hans Datter undgik ham en Søndag Morgen \i Huuset/ ved at sige hun ville raabe paa sin Moder? Sv: Jo dette tilstod Deponenten at være passeret.  9. Paa hvad Maade han først kom undervær med at Hun var svanger? Sv: Nogle Maaneder efter det passerede, nemlig en Søndag, som hans Kone var til Kirken og han med Datteren eene hiem/m/e, beklagede hun sig for ham at det maatte være ilde fat, siden hun mærkede at have Melk i Brysterne og sluttede sig til at være svanger; Deponenten blev derover meget bedrøvet og forskrækket, og ville næppe troe at være Aarsage dertil, hvorfore han gav sin Datter mange Qvæstioner om ingen anden havde haft Omgang med hende, men hvilket hun bestandig vedblev at benægte. Længe efter den Tiid fik først hans Kone Kundskab om Datterens Svangerskab, som hun nemlig Konen spurgte Deponenten om, og da sagde han, at det ikke var rigtig, men troede det var passeret i Sandvigen ved Bergen saasom han Mandagen efter *Vaarsemisse (Vårmesse), Marie Bebudelses Dag, eller 25 Martii, havde haft hende med sig til Bergen. Moderen spurgte derpaa hvem denne Person kunde være, men hvortil han svarede, at han ikke saae eller kiendte ham.  10. Om han ikke i Forvejen eller efter havde sagt til sin Datter, at hun ikke maatte Angive ham men derimod udlægge en Anden? Sv: Jo Han havde adskillige Gange i Enrum overlagt med sin Datter at skulle som meldt Angive en Anden, men da hun under Fødselen havde angivet Deponenten i Overværelse af sin Kone og Vidnet Anne Olsdatter Skare som derefter spurgte ham om Sandheden deraf, tilstod han at have haft Omgang med hende, og at det øvrige Foregivende om en Anden Barnefader var urigtig.  11. Om han har noget at frem føre som han selv kunde troe ville blive til nogen Undskyldning for ham? Sv: Ney han vidste intet at anføre uden hans skieldne Omgang med Andre Mennesker, da hans heele

 

1799: 187b

 

Selskab aleene bestod i hans gamle Kone og dette unge Pigebarn, men udbad sig for hende og ham Medlidenhed og Kongens Naade.

 Den Paagieldende Pige Inger Johannesdatter var nærværende som igientog sin sidste Rettes Dag afgivne og nu igien oplæste Forklaring, og end ydermere paa Tilspørgende vedblev, at ingen anden har haft Legemlig Omgang med hende end hendes nærværende Stif Fader, skiønt hun rigtig nok den angivne Mandag efter 25de Martii var selv tredie paa Baad med sin Stif Fader til Bergen; og vidste hun for det øvrige ikke videre at fremføre i denne Sag, da hun fra først af har bekiendt den reene Sandhed, uden nogen Forbeholdenhed, hvorfore hun haabede at alt hvad der af samme \til Hendes Fordeel/ kunde udledes som et svagt Barn, maatte kom/m/e i Betragtning.

 Defensor, som efter at Actors Indlæg af 5te d: M: havde været ham til Giennem læsning tilsendt, havde allerede i Dag forfattet sin Repliqve paa sam/m/e, som han nu fremlagde, for ey at trenere Sagens Procedur, og da han nu ved Dom/m/erens nærmere giorde Confrontation og indhentet Forklaring af de tilstædeværende Tiltalte ey kunde erfare noget som kunde forandre Sagens Qvæstion, vedblev han sin udførte Procedur og derefter forventede Dom.

 Actor maatte nu anmærke: ar den af Jon Nielsen Bøgevold i Dag giorte yderligere Forklaring imod hvad hans Stif Datter ved forrige Session har forklaret, og der lyser af Natur og den blotte Uskyldighed, som sande Kiendemærker paa Sandhed, kan hans i Dag vaklende Forklaring, for forsaavidt sam/m/e maatte findes lidet eller meget overensstem/m/ende med hendes, \ikke/ komme i nogen betragtning til Formildelse af Lovens retfærdige Straf, hvorfore han vedblev sin nedlagde Paastand ved sin fremlagde Deduction i Sagen.

 Da ingen havde meere at erindre aftræde Parterne tilligemed de Paagieldende, Sagen af Dom/m/eren og Meddomsmænd ventileret hvorpaa der af dem enstem/m/ig, blev saaledes kiendt

Dømt og Afsagt:

 Udi nerværende Sag er mer end Beviis for at Blodskam er begaaet af Fader og Datter, da end og Besvangrelse finder Sted Uvidenhed om Slægtskabets nermeste Leed og den af saadan Handling paafølgende Straf kan ike formodes eller tænkes omenskiønt Pigen Inger Johannesdatter er en Sted Datter af Paagieldende Jon Nielsen, serdeles da Naturen selv indgiver naturlig Afskye med Sammenleye af saa nær Slægt. Ikke vil her komme i Betragtning at Menniskeslægten er forplantet ved Søster eller Broder da Naturens Frie Stand er ved det store Selskab eller Staten ophørt, og denne ved Grundsetninger og Love setter Grendser og Straf for Legemlig Omgiengelse i de forbudne Leed som

 

1799: 188

 

kaldes Blodskam (: incestus :). Imidlertiid da Factum er skeed og Lovens Haarde Straf i 6 B: 13 C: 14 art: overeensstem/m/ende med Guds Lov, reen og tydelig, saa er intet videre tilbage end at vi Anføre alt hvad som af Inquisiternes Bekiendelse kan udledes som muelig i Tiiden formildelse. Forinden vil vi ikke nægte at denne Forbrydelse bliver *støre paa Sted Faderens end Datterens Side, da Hand som Huusfader burde fra mange Sider betragtet snarere have veret en Frygt mod udøvelse af Laster end befordret Dem, serdeles da Hand ved Overtalelser, Løfte af 2 s: ja magt har faaet sin Villie; derimod er Hand en Mand i sin beste Alder 6 Aar gift med en for Ham ufrugtbar Kone, 12 Aar ældre end Hand, men har i den Sted daglig intet andet Object for sig end sin egen Stif Datter, der fra Barn af til Modenhed opvoxet ved hans Side har fremdeles levet og ernæret sig ustraffelig ligesom Hand forlængst af sin Kone har veret tilgivet denne Brøde. Sted Datteren derimod er saa gandske u-erfaren nyelig kommen i Verden, neppe 16 Aar gammel hvor Hun saa at sige først har begyndt at hilse paa sine medmennisker Hun er ved overtalelser og tillokkelser falden i stor Synd ikke af Løsagtighed eller vellyst men paa Anmodning ved hendes egen Stif Fader som respectus parentelæ og hvor en usandhed af et falskt foregivende, ikke kunde næres i hendes Bryst, omendskiønt Hun til en Tiid havde frelst sit Liv og satisficeret Hendes medmennisker i deres uvidenhed, kun ikke noget Øyeblik Hendes egen Samvittighed, derfore udlagde Hun den rette Forbryder, u-anseet de haarde Følger og hvor Hendes eget diende Barn aldrig skal kiende hende. Disse talende Omstændigheder vil dog for nerværende Ret ikke til Formildelse komme i nogen Betragtning, da der hos Dommeren er Fordøm/m/elsen men hos Kongen benaadningen, der fore

 Kiendes udi denne Sag saaledes for Ret: Saggivne Jon Nielsen Bøgevold og hans Stifdatter Inger Johannesdatter bør for denne med hinanden begangne Blodskam i Følge Lovens 6 B: 13 C: 14 Art: begge at halshugges og deres Kropper derefter at opbrændes samt betale alle de af denne Action lovlig medgaaede Omkostninger som efterkommes i den orden de Kongelige Anordninger foreskriver, og som denne Sag kun i 2de Sessioner har veret *foretagnet og nu strax afsagt Dom er det indlysende at intet Ophold er skeet med Sagens Førelse, men at samme ansees at være lovlig og Forsvarlig.

 Efter at de Paagieldende havde anhørt denne Dom, forlangte de sam/m/e til høyere Ret paaanket, da de der haabede Formildelse; imidlertiid udvistes af deres Udseende at de høylig fortrød deres begangne Misgiærning.

 

Fogden Unmack anmeldte: et fra Sogne Præsten til Lindaas

 

1799: 188b

 

Præstegield Hr: Mejer anmeldt Lejermaal under 13de Octobr: f: A: med Gift Mand Ole Rasmussen Risnes og Pigen Anne Gietmundsdatter, men da der er bragt i Erfaring at bemeldte Barne Fader er Landværn Soldat, og saaledes sorterer under det militaire Forum, hvorom han ved Regnskabet ville fremlægge Attest, og at Pigen efter hendes ringe Forfatning, der ved Tinget er bleven undersøgt, er betalt 1 rd, saa kunde ey videre *ved (med?) denne Sag foretages, men aleene her efter de meddeelte Ordres anmærkes som Hiem/m/el for det passerede, og udbad sig sam/m/e som Udskrift meddeelt, og Præste Attesten som fremlagt, derved hæftet.

 

Ligesaa anmeldte Fogden, et af Sogne Præsten til Hougs Præstegield Hr: Arentz under 5te Decbr: f: A: Anmeldt Lejermaal med Niels Knudsen Møgster og Pigen Marie Johannesdatter Qvastad, hvilke enhver for sig efter deres ringe Forfatning, som ved Tinget er bleven undersøgt haver aflagt i Bøder Hun 3 mrk og Han 1 rd, hvorved Fogden frafaldt videre Søgemaal og udbad sig dette som Udskrift meddeelt og den fremlagde Præste Attest derved hæftet.

 

Endnu anmeldte Fogden et under 23 Septbr: f: A: fra Hr: Kammermejer, Residerende Cappellan til Kors Kirken i Bergen, \Angivet/ begaaet Lejermaal med Ole Halsteensen nu Soldat ved Bergens Garnison, og Pigen Inger Torgersdatter af Store Sandvigen, hvilken sidste efter hendes ringe Forfatning haver erlagt udi Bøder 3 mrk, hvorfore videre Søgemaal frafaldes, og bedes dette med den frem lagde Præste Attest vedhæftet sig beskreven meddeelt.

                                                                                                                      Brandt

 

 

 

[Extra Ret 1799]

Aar 1799 den 24de Januarii blev en Extra Ret sadt i Sorenskriverens Huus i Bergen og betient med efterskrevne 4re eedsorne Laugrettesmænd: Ole Sivertsen, Anfind Olsen, Niels Gullachsen og Ole Rasmussen alle af Store Sandvigen.

 Fogden Unmack producerede skriftlig Stevning af 19de d: Maaned Grundet paa Amtets Actions Ordre af 17de nestforhen, mod Drengen Anders Iversen Huusmands Søn under Gaarden Fieldstad i Herløe Skibrede, for det af ham forøvet Tyverie hos Johannes Michelsen Brevig den 17de Decbr: f: A:, saavelsom flere deslige forøvede Handlinger, der nærmere under Sagen vil blive oplyst. Dernest fremlagde Fogden Amtets Actions Ordre af 17de d: M:, samt fremstillede den tiltalte Dreng uden Baand og

 

1799: 189

 

Fængsel, hvilken han bad paaraabt og hans Forklaring indtaget.

 Proc: Balchen mødte som den Tiltaltes anordnede Tilsvar og fremlagde sin Ordre af 17de d: M: og i øvrigt forbeholdt det Fornødne efter Omstændighederne.

 Den paagieldende Dreng Anders Iversen fremstod derpaa løs og ledig for Retten, som forklarede: at være 16 Aar gammel, fød af Moderen Synneve Andersdatter som endnu lever, men er hans Fader Iver Siursen ved Døden afgangen for 4 Aar siden, har endnu ikke gaaet til Confirmation, og kan neppe stave sig frem i sin Cateshismus det er 3 á 4 Aar siden han hos forskiellige har været i Tieneste, men af og til i samme Tiid dog været hiem/m/e hos Moderen, som han for nærværende Tiid nu sidste Gang fra Nye Aar af har været \hieme/ hos {hende}. Videre forklarede han, at det første Tyverie han har begaaet var for circa 3de Aar siden, da han tiente Bonden Henrich Michelsen Schielanger for Kost og Klæder, men som han for et Aar ikke {havde} bekom meere end Kosten og ingen Klæder tilstaar han at have stiaalen ved Lys Dag fra Husmand Halvor Clausen 16 s: som han tilvendte sig paa den Maade: da ingen var hiem/m/e, tog han Nøglen til Huuset, som han vidste laae under en Steen, hvorefter han der inde af en Kiste som stod aaben stial bemelte 16 Skilling, der laae i en Pung, hvori ikke flere Penge fandtes, men disse 16 s: har Huusmanden Halvor Clausen efter et par Dages Forløb faaet tilbage, da han havde Deponenten mistænkt derfor, som efter nogen Anmodning tilstod det passerede. Da Deponenten som meldt et Aar havde tient hos Henrich Michelsen Schielanger og ikke bekommet nogle Klæder, hvortil han siger at have været trængende, tog han hiem til sin Moder, men efter nogle Dage følede han Hungeren saa sterk, at han gik ud og betlede, hvor han af en 3 á 4 Bønder fik noget Meel og Brød, men \som/ Bønderne ude ved Havet har Fødevarer staaende i deres Fiske Hytter, gik han ind i en {en} hvortil Nøgelen laae imellem noget Næver paa Taget, og deraf borttog han i Tanke at denne Hytte med de derudi værende Fødevare tilhørte hans forrige Husbonde Henrich Schielanger, en Skieppe Meel og noget Fladbrød, som han hiembragte til sin Moder, med Foregivende at have faaet dette i Almisse; men som desse stiaalne Fødevare, tilhørte en anden, nemlig Lensmanden Willum Monsen Schielanger, og der var Mistanke imod ham for dette Tyverie, indfandt Lensmanden sig \med mænd/ Dagen efter hos hans Moder, fra hvem han tilbage erholdte bemeldte Fødevare. Udi et Aar som Deponenten saaledes havde været hiem/m/e hos hans Moder og hun ernæret sig af at betle, har han engang af et Lyre Garn som var udsadt i Søen afskaaret circa 1 ½ Favn som han ikke tog med sig, men udkastede i Søen, han vidste ikke den Gang, hvem dette Garn tilhørte, men hører nu at det skal tilhøre Johannes Michelsen Brevig, og veed ikke at opgive nogen Aarsag til denne Gierning; vel hørte han der blev spurgt om Giernings manden til dette begaaede, men hvortil han søgde at lægge Skiul. Siden den Tiid har han engang 5 á 6 Uger

 

1799: 189b

 

tient for Dag Leje, her i Byen, været et Aar for Kost og Klæder hos Bonden Niels Amundsen Dale, og ligeledes et Fierdingaar hos {af} Bonden Ole Hegøen, hvor han ikke har stiaalet noget; Men en Aften udi sidstafvigte Decbr: Maaned, som han skulle fare ud at fiske efter Høst-Mort, tog han 2de smaae Torske garn der var udsadt i Søen, dem han bragte hiem til Gaarden Hegøen, og ville gierne have bragt dem tilbage igien, men torde ikke \tage det her/ for sin Husbonde, hvorpaa han forvarede dem en 14 Dage i en Steen Røs, derfra bragte han dem hiem til sin Moder, med sigende at have faaet dem til Laans, hvor Deponenten efter et Par Dages Forløb, satte dem udi Søen, men fik aldeeles intet paa dem. En Dags Tiid derefter som Deponenten en Morgen trak Garnene op kom Torkild Nielsen Fieldstad til ham og spurgte, hvem disse Garn tilhørte? hvortil han svarede at de tilhørte ham selv, da han havde kiøbt det eene og selv bundet det andet. Et Par Timer derefter mødte han Paul Monsen Harkestad, der ogsaa Qvæstionerede ham angaaende disse Garn, til hvem han sagde det sam/m/e, at disse Garn tilhørte ham selv, men som Paul Monsen vidste at Johannes Michelsen Brevig havde mistet 2de Garn, anmodede han Deponenten at følge med sig til ham, med disse Garn, hvilket ogsaa skeede, og som denne Johannes vedkiendte sig disse Garn, skiønt D{eponenten}\rengen/ havde afskaaret Mærkerne, beholdt han sam/m/e Garn, Imidlertiid som det var Johannes Michelsens agt at ville have ført ham til Byen, var Veyret i 3de Dage saa sterkt at de ikke kunde kom/m/e afstæd, og som han intet manglede paa Føde, blev han nemlig Johannes Michelsen dog kied af længere at føde ham, hvorpaa han tilligemed hans Kone og Sted Søn Frederic tog Deponenten den 4de Dag udi en Smale Flor, hvor han blev afklæd, og af Manden Johannes Michelsen pidsket paa sin blotte Ryg med en Sopelime, hvor Konen og Stif Sønnen holdt ham, og siger han, at denne Refselse var saa haard, at der lenge efter har været mærker paa hans Ryg. Efter at dette var passeret, førte Johannes Michelsen tilligemed Stif Sønnen ham hiem til sin Moder, til hvem de sagde: at have revset ham for de stiaalne 2de Garn, og hvis han oftere stial, skulle han blive angivet; men dette uagtet indfandt dog Lensmanden sig faae Dage derefter og indbragte ham her til Byen hvor han nu er arresteret.

 Proc: Balchen begiærede at Retten behagelig ville tilspørge Arrestanten, for det 1: Hvem det var der under Mishandlingen mod ham, af den omforklarede Johannes Michelsen, der under disse Lidelser truede Arrestanten med nøgen Kniv?  og 2. Hvem det var der traadde med Fødderne paa Arrestantens Haar eller Hoved under Hudflettelsen, og hvem var ved saadan Lejlighed tilstæde?  og endelig for det 3: Har Arrestanten tilforn af andre

 

1799: 190

 

saaledes været behandlet og hvem ere disse?  samt for det 4. Er Arrestanten bleven synet af nogen efter Mishandlingen og hvem i saa Fald har seet hvorledes han var tilreedet og hvor længe er det siden den ulovlige Behandling af Johannes Michelsen passerede? og bær Arrestanten endnu ikke Mærke af sam/m/e?

 Actor protesterede imod de af Defensor fremsatte Spørsmaales Antagelse som Sagen uvedkom/m/ende da her kun bliver Qvæstion hvorvidt den Indstevnte {er} kan blive Tyv eller ikke, endskiønt sam/m/e allerede fra den Tiltaltes Siide allerede er tilstaaet og med Vidner skal blive beviist.

 Defensor svarede: at de Facta som hans Spørgsmaale indeholder staar i den nøyeste Forbindelse med Sagen, og hvortil Arrestantens allerede aflagte Forklaring har givet Defensor Anledning, Han paastod des formedelst den Tiltaltes Forklaring indhentet paa disse, og forbeholdt sig ellers til Vidnerne at fremsætte de fornødne Spørgsmaale, alt under Forbeholdenhed af Arrestantens Lovlige Ret og Tiltale til Johannes Michelsen for dennes udøvede Voldsomheder imod Arrestanten til Tid og Stæd.

 Drengen Anders Iversen svarede til 1te: Qvæstion: At det var Johannes Michelsen selv som den første Aften han kom i hans Huus havde en blottet Kniv i Haanden, \med/ hvilken han truede Deponenten at tilstaae at han havde stiaalet de ham sam/m/e Gang tilbragte 2de Garn.  Til 2de Qvæstion Det var ligeledes den sam/m/e Mand Johannes Michelsen der traaede paa Deponentens Hoved Haar medens han tillige pidskede ham, og var tilstæde samme Gang Johannes Michelsens Kone og Stif Søn Friderich.  Til 3die Qv: Sv: Arrestanten er ikke tilforn af nogen saaledes bleven behandlet.  Til 4de Qvæstion, Svar: Jo efter at Arrestanten er kom/m/en her til Byen i Arrest, har han viist Arrestforvaren, Konen og Pigen sin blotte Ryg, som næsten var 14 Dage efter han er bleven slaget, og tænker han endnu at der vil findes Mærker efter disse bekomne Slag.

 Af de indstevnte Vidner mødte og fremstod

            1te Gaardmand Paul Monsen Harkestad 36 Aar Gam/m/el, som aflagde Lovens Eed og forklarede: at han en Dag først i indeværende Januarii Maaned mødte Drængen Anders Iversen med 2de Garn som da han Saae paa Mærkerne at disse tilhørte Bonden Johannes Michelsen anmodede han Drengen Anders Iversen at være sig til ham følgagtig hvilket og saa skeede, og da vedkiendte Johannes Michelsen sig sine Garn, og endskiønt Vidnet var tilstæde med ham og Drengen fra Kl: 1 til 5 Eftermiddag, saae han ikke at Drengen paa nogen Maade blev fornærmet, men meget meere fik tilligemed Vidnet Øll at drikke.

 

1799: 190b

 

            Som 2de Vidne fremstod Gaardmand Torkild Nielsen 34 Aar gl: aflagde Eed og forklarede: at han ikke er videre bekiendt, end da han for 8te Dage Siden i Følge med Lensmanden bragte Drengen Anders Iversen her til Byen bekiendte han for dem det sam/m/e som nu i Dag er forklaret, med endnu dette Tillæg: at han herforuden ogsaa havde stiaalet et Stykke af et Fiske Snørre for 2 Aars Tiid siden; samt {en} og {anden Gang} om Natte Tiider engang optaget 2de Sildegarn, men om han havde faaet nogen Sild veed Vidnet ikke, endelig og at han havde engang optaget nogle Potates og hiembragt til sin Moder. Angaaende de bekomne Prygl som Johannes Michelsen skulle have givet Drængen, da talede Drengen Anders Iversen intet derom, men som Vidnet havde hørt tale derom, spurgte han Drængen derom, som da sagde det forholdt sig rigtig, men ikke at han den Gang følede sig noget ondt deraf.

 Derefter fremstod som

            3die Vidne Gaardmand Ole Ottersen Fieldstad 49 Aar gl:, som aflagde Lovens Eed og forklarede: at som han var den Anden Mand der tilligemed Lensmanden førte Drengen Anders Iversen til Byen, saa er hans Forklaring i et og alt conform med sidste Vidne.

            Som 4de Vidne fremstod Jon Monsen Bratzhoug der aflagde Eed og forklarede: At da Drengen Anders Iversen for nogle Aar siden af en Fiske hytte \havde stiaal:/ det af ham omforklarede Meel {og Brød} tilstod Drengen for ham sam/m/es Rigtighed, da det blev tilbageleveret, og videre vidste Vidnet ikke at forklare.

            Som 5te Vidne fremstod Henrich Michelsen Schielanger, der ikke vidste noget i denne Sag at forklare, men for 5 Aar siden har han kient ham, og da kunde han som et Barn giøre Barns Gierninger, hvor han engang havde berøvet ham en liden Hoved Pude stoppet med Halm, som han fik tilbage.

 Som godvillig mødende Vidne mødte

            Magne Monsen Husebøe som aflagde Lovens Eed, og var overensstem/m/ende med 4de Vidne, med Tillæg: at Drengen Anders Iversen samme Gang af denne Fiskehytte havde stiaalet ½ gam/m/el Ost, nogle Mærker Smør og en Træe Kop, hvilken sidste han paa Osten og nogle Marker Smør nær \af Værdie 12 s/ har faaet tilbage, videre var han ikke bekiendt, ligesom han med det sam/m/e beedigede at disse sidste, som ham tilhørende, er ham frakomne imod hans Villie og Vidende. Drengen Anders Iversen tilstod dette seenere omforklarede Tyverie,

 

1799: 191

 

 Derpaa fremstod Johannes Michelsen Brevig, \der/ vurderede Skaden af det ham frakomne Lyre Garn til Værdie af circa 1 Rdr og ellers med Lovens Eed bekræftede, at saavel dette, som de 2de mindre men tilbagekomne Torskegarn, ere ham frakomne imod hans Villie og Vidende.

 Lensmanden Willum Monsen Schielanger var nærværende og forklarede: at Drengen Anders Iversen ikke har stiaalet noget fra ham, men at dette er en Feiltagelse i Stevningen, af Aarsage at det bortstiaalne Meel \var/ i en ham tilhørende Fiskehytte, men at samme var Jon Monsen Bratshoug og Magne Monsen Husebøe tilhørende, hvorfore og disse 2de Mænd nu fremstod, vurderede denne Skade til 16 s:, og paa lovlig Maade beedigede at samme Meel er dem frastiaalen imod deres Villie og Vidende.

 Actor udbad sig Anstand i Sagen til forestaaende Maaneds Ting den 4de Februarii, for at lade de under Sagen benævnte Personer indkalde til nøyere Forklaring, uagtet han troede sam/m/e var Sagen uvedkom/m/ende, allene foraarsaget fra Defensors Siide og udbad sig det passerede til den ende meddeelt.

 Defensor forbeholdt naar Actor har sluttet Sagen, det videre fornødne fra sin Siide.

 Johannes Michelsen som havde været nærværende og anhørt de af Drengen Anders Iversen mod ham nedlagde Beskyldninger forklarde: at efter han var bragt til ham med de bortstiaalne 2de Fiske garn forblev Drengen hos ham i 2de Dage og Nætter, og uagtet at Deponenten alle Maaltiider satte Mad og Drikke til ham, ville han dog intet nyde, ligesom han paa sit Leye om Natten lod sit Vand, uagtet dertil var andre Anstalter, derover blev Deponenten ærgerlig, og som hans Huusfolk sagde eller raadede ham at han aleene skulle lade ham piske og saa gaae, giorde Deponenten ogsaa dette, da Drengen selv, efter Deponentens Forlangende afklædede sig, men benægter Deponenten, enten at have lagt ham paa Marken eller traad paa hans Hoved eller Haar, men at han med en Soplim/m/e gav ham en 2 á 3 Slag, \paa/ sin blotte Ryg, dette tilstaar Deponenten, og da Drengen derpaa selv tog i Soplimen gav Deponenten ogsaa Slip, og lod ham derpaa igien iklæde sig og derpaa strax førte ham hiem til Moderen. Klokken var 12 om Dagen da dette passerede udi et lidet Smalehuus tæt ved Gaarden hvor hans Stif Søn Friderich 14 Aar gl: var nærværende, men efter at det var passeret kom hans Kone tilstæde.

Afsagt:

 Efter Forlangende udsættes Sagen til førstkommende 4de Febr:

                                                                                                                      Brandt

 

1799: 191b

 

 

 

[Maaneds Ting 1799]

Aar 1799 den 4de Februarii blev holden Maaneds Ting i Sorenskriverens Huus i Bergen, og Retten betient med følgende 4 edsorne Laugrettesmænd: Ole Sivertsen, Anfind Olsen, Niels Gullachsen Brekhuus og Ole Rasmussen af Store Sandvigen

 

Hvorda først allerunderdanigst blev publ: følgende Kongl: Anordninger

            1. Placat hvorved bekiendtgiøres at der fra den Danske og Norske Species Bank sættes i Omløb Sedler paa 4 Rdr Species, dat: 9de Octobr: 1798.

            2. Forordning angaaende at Domme der afsiges Over Umyndige ikke maa fuldbyrdes, naar de Paagieldende derved ere fundne skyldige til Legemlig Straf, forinden Sagen er indberettet til det Danske Cancellie m: v: dat: 2de Novbr: 1798.

            3. Placat som bestem/m/er 2 rd Godtgiørelse til Lensmændene i Norge for ethvert Maaneds Ting som holdes hos dem. dat: 26de Novbr: 1798.

            4. Forordning hvorved Troelovelser afskaffes og det tillades enhver at indgaae Egteskab uden denne foregaaende Ceremonie dat: 4de Januarii 1799.

 

Derefter blev følgende Documenter publicerede, neml:

            1: Aflyst Askild Larsen Bragvattens Obl: til Peter Henr: Bruus for 50 rd hvorfor har været pantsat 2 bpd 6 M/ark Smør i gd: Bragvatten No: 8 i Mielde Skibrede, dat: 27de Oct: 1788, og indfriet efter paategnet qvitering af 1te Febr: 1799.

            2. Skiøde fra Askild Larsen Bragvatten til Elling Johannessen Houge paa 2 bpd 6 M/ark Smør i gaarden Bragvatten No: 8 i Mielde Skibrede, dat: 2de Jan: 1798.

            3. Skiøde fra Elling Johannessen Houge til Jens Nielsen Askeland {de mig} paa 2 bpd 6 M/ark Smør i Gaarden Bragvatten, dat: 1te Febr: 1799.

            4. Vilkaars Contract imellem Jens Nielsen Askeland og Askild Larsen Bragvatten, angaaende den Sidstes aarlige Levekaar af gaarden Bragvatten, dat: 1te Febr: 1799.

            5. Aflyst Ernst Mejers Obligation til Cornelius Lampe for 1400 Rdr hvorfor har været Pantsat Gaarden Strudshavn med Kirke og Giestgiverie, i Herløe Skibrede, dat: 21de Febr: 1794, og indfriet efter paategnet Qvitering af 12te Martii 1797.

            6. Skiøde fra Johan Ludvig Fischer, Doctor Medicinæ i Bergen til Kiøbmand Friderich Ludvig Konow paa Gaardeparten nedre Damsgaard eller Fredenslund af Skyld 2 M/ark Smør i Schiolds Skibrede, dat: 6 Maij 1797.

            7. Skiøde fra Hans Monsen øvre Manger til Major Christian Ameln paa 18 M/ark Smør og 1 Mæle Malt i gaarden øvre Manger i Radøe Skibrede, dat: 10de Decbr: 1798.

            8. Bygselbrev fra Major Christian Ameln til Johannes Stephensen paa 18 M/ark Smør og 1 Mæle Malt i gd: øvre Manger, dat: 11te Decbr: 1798, med Revers.

            9. Deelebrev efter Mons Willumsen Telle og Hustrue af 28 Jan: 1799, hvorved er udlagt: Til Datteren Marte Monsdatter gift med Willum Michelsen Telle 22 7/8 M/ark Fisk i gaarden Søre Fielde No: 89, og 15 M/ark Fisk i gd: Telle No: 26 i Sartors Skibrede,  samt til Datteren Ingebor Monsdatter gift med Iver Rasmussen Bielkerøen udlagt i gd: Søre Fielde 22 7/8 M/ark Fisk, og i Gaarden Nipen No: 27 13 23/24 M/ark Fisk i Sartors Skibrede.

 

1799: 192

 

            10. Aflyst Urbanus Olsen Holms, i Kongshavn, hans Obl: til Johan Zahrend for 150 rd, hvorfor var pantsat en Bomseils Jegt kaldet Enigheden, dat: 8 Maij 1797, og indfriet efter paategnet qvitering af 4de Januari 1799.

            11. Tingl: Hans Lem Jersins Transport af 15de Sept: 1798, til Frue Hofagentinde Krohns, paa Anders D: Heibergs til ham udstædde Obl: af 7de Junii 1797 tingl: 17de Octbr: s: A: stor 389 rd 64 s: mod Pant i Kræm/m/erlejet Fidiø m: v: Lindaas Skibrede.

            12. Contract imellem Anders D: Heiberg og Jon Hansen Holm, ang: Brugen af Giestgiverstædet Kilstrømmen, dat: 20de Novbr: 1798.

            13. Afkald fra Ole Olsen Øfstemielde til hans Værge Askild Larsen Bragvatten for hans fæderne Arv 28 rd 53 s: dat: 31te Decbr: 1798.

            14. Afkald fra Elling Johannessen for hans Hustrue Magdalie Askildsdat: Arv 6 rd 3 mrk til hendes Værge Askild Larsen Bragvatten, dat: 31te Dec: 1798.

            15. Aflyst Johannes Christiansens Obl: til Myndtl: Anne Sophie Knudsdatter for 21 rd mod Pant i hans Vaanhuus i Store Sandvigen, dat: 30te Junii 1788, og indfriet efter paategnet Qvitering af 1te Febr: 1799.

            16. Aflyst Johannes Christiansens Obl: til Niels Erichsen for Myndtl: Anne Kirstine Knudsdatters 20 rd mod 2de Pante Ret i hans Huus i Store Sandvigen i 1te Rode No: 25, dat: 14de Novbr: 1798, og indfriet efter paategnet Qvitering af 1te Febr: 1799.

            17. Obligation fra Frue Krigs Raadinde Koren til Frue Bispinde Sal: Hagerups for 499 rd mod 1te Pante Ret i Gaarderne nedre Tiore af Skyld 1 Løb Smør og 1 Td: Malt, og øvre Solem af Skyld 1 Løb Smør og 2 Mæler Malt i Radøe Skibrede, dat: 12te Julii 1797.

            18. Aflyst Hatle Torbiørnsens Obl: til Hans Hagelsteen for 199 rd, hvofor har været pantsadt *Debitor (Debitors) Vaan og Møllehuus paa Gaarden Aarestads Grund, dat: 14de Novbr: 1796, og indfriet efter paategnet Qvitering af 2de Febr: 1799.

            19. Bygselbrev fra Anders D: Heiberg til Hans Knudsen paa 1 bpd 21 M/ark Smør og 2 Mæler 6 Kander Malt i Gaarden Førland No: 5 i Lindaas Skibrede, forhen brugt af Knud Andersen, dat: 9de Jan: 1799 med Revers

            20. Aflyst Elling Torressen Underdals Obl: til Byeskriver Johan B: Frøchen for 300 rd, hvorfor har været pantsat Vaanhuusene paa Pladsen Uren i Store Sandvigen under 1te Rode No: 37, dat: 17de April 1780, og de derpaa resterende 100 rd indfriet efter paategnet Qvitering af 4de Febr: 1799.

            21. Skiøde fra Kari Anbiørnsdatter til hendes Søn Jørgen Ellingsen paa hendes Vaanhuuse i Store Sandvigen i 1te Rode No: 37, dat: 31 Januarii 1799.

            22. Obligation fra Jørgen Ellingsen til Madame Clerche Sal: Frøchens for 150 rd mod 1te Pante Ret i hans Vaanhuus i Store Sandvigen i 1te Rode No: 37. dat: 31te Jan: 1799.

 

Ole Olsen Samdal contra Niels Andersen Unneland med flere. Fol: 184.

 Citanten Ole Olsen Samdal mødte og declarerede at have ved Forligelses Commissionen opnaaet Forliig med Anders Pedersen Gim/m/eland. I Henseende til Anders Andersen Lund reserverede han sin Ret imod ham til længere hen i Tiiden, men angaaende Niels Andersen Unneland, saa begiærede han sig det passerede som Tingsvidne sluttet for at anlægge Sag imod ham til Doms lidelse ved Byetinget.

 

1799: 192b

 

 Proc: Friele mødte for Niels Unneland og formeente at Citanten giorde rettest i at frafalde et saa urimeligt Søgsmaal som dette, og i øvrigt nest at referere til hvad han forhen har erindret under denne Sag, forbeholdt sin Comittents Ret til Tiid og Stæd.

 Sagen blev derpaa som Tingsvidne sluttet.

 

Fogden Unmack anmeldte i Følge Amtets Actions Ordre til dette Maaneds Ting ved Mundtlig Varsel at have ladet indkalde Enken Agothe Michelsdatter Glesnæs og gift Mand Hans Nilsen Skouge for med hinanden begaaet Lejermaal og Løsagtighed, at lide Dom, han til dobbelte Lejermaals Bøders Udredelse samt yderste Formue, om han noget er ejende, og Hun som 3die Gang haver ladet sig besvangre, derfor at lide Straf efter Loven.

 Den i Følge Amtets Ordre beskikkede Defensor \Lensm: Borge/ for ommelte Enke er ligeledes indvarslet til i Dag at møde for at iagttage det fornødne fra hans Siide.

 Actor bad derefter de Indstevnte Paaraabt og deres Forklaring indtaget.

 Defensor Lensmand Borge møtte og fremlagde sin af Fogden tillagte Defensions Ordre af 28de f: M: og forbeholdt sig det fornødne Tilsvar.

 Qvindemennesket Agothe Michelsdatter Glæsnæs møtte og forklarede: at være 50 Aar gammel og tilstod at have tilforn nemlig i Aaret 1781 som ugift begaaet Lejermaal med Drengen Ole Olsen Ulvenæs, hvorfore hun har erlagt Bøder 4 rd, og hvilket Barn strax efter Fødselen døde. Seenere nemlig i Aaret 1790 har hun atter som ugift begaaet Lejermaal med gift Mand Anders Eliasen nedre Børnes, hvorfore hun ogsaa erlagde Bøder 4 rd og hvilket Barn endnu er i Live. Siden den Tiid nemlig i 2de Aar som var 1793 og 94 har hun været gift, men i de sidste 4 Aar været Enke, hvor hun udi afvigte Aar 1798 tilstaar at have som Enke begaaet Lejermaal med gift Mand Hans Nielsen Skoug, med hvem hun avlede et Drengebarn som 3de Uger efter Fødselen ved Døden er afgangen. Hun veed ikke at anføre noget til sin Undskyldning uden dette at de begge tiente tilsam/m/en paa et Stæd og paa engang, nemlig hos Lieutenant Hübsch i 2 Aar, hvor de begge kan have givet ligemeget Lejlighed til denne Omgiængelse, saa meget meere som Hans Nielsen Skouges Kone ikke i al den Tiid var hos hendes Mand, men ernærer sig af Betlerie.

 Derpaa fremstod den indkaldte Hans Nielsen Skouge 41 Aar gammel, som forklarede: at have udi en Tiid af 18 Aar været gift med Anne Hansdatter, \med/ hvem han som Marin er bleven ægteviet i Holmens Kirke i Kiøbenhavn af da værende Provsten Tybring. Med hende har han paa de sidste 3de Aar nær, levet som Egtefolk bør, men paa den Tiid har der været Ueenighed imellem dem, og uagtet Deponenten har søgt hende op, har hun dog ikke paa et Par Aar beqvemmet sig at komme til ham, men ernærer hun sig af Betlerie, men Deponenten ved at tiene for sit Ophold, og som han med Enken Agothe Michelsdatter har tient sam/m/en udi en Tiid og paa et Stæd 2 Aar, har de begge været lige skyldige udi den af dem begaaede Forseelse, som han tilstod med hende at have avlet et

 

1799: 193

 

Drengebarn, som for 3de Uger siden er død.

 Defensor for Qvinde Mennesket Agothe Michelsdatter var nærværende og formodede: at foruden den af hende selv forklarede Anledning til sidstbegaaede Forbrydelse, men end og \da/ der er meget lang Tiid imellem denne Forseelse er begaaet, haabede han at dette til Formildelse vil komme i Betragtning.

 Actor der af de Tiltalte\s/ frivillige{s} Bekiendelse for Retten erfarede at de vedkiender sig Factum, foruden at samme med den fremlagte Præste Attest fra Hr: Provst Hiorthøy Sogne Præst for Sunds Præstegield, af 25de f: M:, er beviist, indlod Sagen Dom med følgende Paastand: At Gift Mand Hans Nielsen Skouge maae tilfindes at udrede dobbelte Lejermaals Bøder 24 Rdr, og da saavel efter hans egen Bekiendelse, som den ommelte Præste Attest, viiser at han intet er ejende til yderste Formues Udredelse efter Loven, saa frafaldes derom videre Paastand. I Henseende Enken Agothe Michelsdatter Glæsnæs, der efter Attest fra ommelte Sogne Præst af 25de f: M: skal være 49 Aar gl:, har da en saadan Alder at hun ikke kan være saa aldeeles uvidende om Lovene og de Følger det ville have for det almindelige i Staten, naar en fremturende onskabsfuld Løsagtighed, som hun i saa høy en Grad har udvist endog efter at have for en kort Tiid prøvet Egtestanden, skulle og maatte medføre en førende Straf: hvorfore Actor paastod, hende tilkiendt 8 Aars Tugthuus Straf i Følge Forordningen af 19 Martii 1791, samt at erstatte de paa hendes Varetægt medgaaende Omkostninger indtil endelig Dom er falden, saafremt hun dertil maatte have Midler.

 Defensor Lensmand Borge troede: at uagtet Hun var af en høy Alder, saa veed man at Folk af Bondestanden, især Qvindekiøn, ej er oplyste i Lovens Bydende, altsaa følgelig ej kunde forestille sig de deraf flydende farlige Ulejligheder, da Defensor i denne Henseende saavelsom den forrige nedlagde Paastand for hende, af Dommeren maatte tages i Betragtning, og hende aldeeles ikke, efter Actors nedlagde strænge Paastand, {ikke} maatte tilkiendes en saa haard og langvarig Straf.

 Da altsaa ingen havde videre at erindre blev Sagen til Doms optagn.

 

Justitz Sagen mod Drengen Anders Iversen.                 vide Fol: 188.

 Actor Fogden Unmack æskede Sagen i Rette mod den uconfirmerede Dreng Anders Iversen for hans forskiellige Tyverier og fremlagde en Continuations Stevning af 25de forrige Maaned med Forkyndelses Paategning for de derudi benævnte Personers lovlige Indkaldelse til at aflægge Forklaring om hvad de til Sagens Oplysning kunne være vidende.

 Drengen *Ole (Anders) Iversen var nærværende løs og ledig for Retten.

 Af de indkaldte Vidner fremstod

            7de Vidne Niels Amundsen Dahle 49 Aar gl: der aflagde Eed og forklarede: at {han} \And: Iversen/ for circa ½ Aars Tiid siden er kom/m/en fra Vidnet som han havde tient for Kost og Klæder i et Aar, men foruden at Vidnet ikke havde nogen Nytte af ham, begik han adskillige Skalke stykker, saasom at gaae ind paa Stæder hvor der stod Mad uden at han havde Nøgle, hvor han borttog af sam/m/e saaledes at det

 

1799: 193b

 

ikke var tilsyne, nemlig af Smør neden fra saaledes at det oven til ikke kunde sees, og hvilke Mad Vahre de fandt efter ham paa adskillige Stæder bortgiemte, uden at han behøvede sam/m/e og er Vidnet uvidende hvor han har giort af sam/m/e; Saa har denne Dreng ogsaa engang om Natte Tiider stiaalet fra Vidnet 3 Mærker Uld, som Vidnet igien tog i fra ham Morgenen efter {som} \da/ han fandt \det/ i hans Seng; Men angaaende de øvrige Tyverier {intet} er Vidnet intet bekiendt; thi blev han fra Retten dimitteret.

 Proc: Balchen som Defensor var tilstæde og forbeholdt det fornødne.

 Drengen Anders Iversen som var tilstæde tilstod ligeledes dette seeneste af 7de Vidne omforklarede Tyverie, men siger at Giemslerne til sam/m/e stode aabne for ham og at han var trængende til de stiaalne Fødevare, men angaaende den stiaalne og tilbageleverede Uld veed han ingen Aarsage at opgive.

 Som godvillig mødende Vidne fremstod

            Jess Nielsen Hundt, som 8de Vidne.

 Procurator Balchen begiærede Vidnet tilspurgt  1: Om Vidnet har seet Arrestanten Anders Iversen efter han var kom/m/en ind i Arresten, paa hans blotte Ryg, saa Vidnet bestemt kan forklare hvorledes han var mishandlet?

 Bemeldte Vidne aflagde derpaa Lovens Eed og svarede: At samme Dag som han om Eftermiddagen Klokken halv 3, kom ind udi Byens Arrest beklagede Drengen Anders Iversen sig at være mishandlet af den Mand \han/ havde bestiaalet, hvorover Vidnet tilkaldte sin Kone og Pige, og tilligemed dem afklædede Drengen som havde en Ulden Skiorte paa, og da forefandt paa Drengens blotte Ryg 3 á 4 Striber circa 2 Tom/m/er lange, slagen som af en Piskesnært, og hvilke Striber var Saar paa, som da Vidnet trykkede paa samme kom der Materie og Vand deraf, og for det øvrige var han rød neden for Saarene. Der blev ikke brugt noget for disse Saar og siden den Tiid har Drengen ikke klaget sig noget derover. For det øvrige er Vidnet bekiendt at en afskediget Fendrik Lind, som daglig kom/m/er til Vidnet, har paa Drengens Anmodning skrevet herom en Klage til Stiftamtmanden som Vidnet selv har tilbragt ham.

            Som 9de Vidne fremstod Arrest Forvarerens Pige Karen Johannesdatter 20 Aar gammel som aflagde Eed og forklarede: I Henseende til Udseende paa Drængen Anders Iversens blotte Ryg sam/m/e Dag som han kom ind udi Arresten, saa er hendes Forklaring ganske Overensstem/m/ende med sidste Vidnes; Men angaaende den skrevne Klage da er Vidnet derom intet bekiendt.

            Som 10de Vidne fremstod Ole Olsen Hegøen 61 Aar gammel, hvilken aflagde Eed og forklarede: at Drængen Anders Iversen har tient ham fra sidst Michaeli til 2den Januarii sidstl:, hvor han uden hans Vidende forlod hans Tieneste; i saadan Tiid kunde denne Dreng

 

1799: 194

 

ikke udrette synderlig til Nytte, men klagede sig over at have ondt i den eene Siide, ligesom han af Ureenlighed fordervede det Leje hvorpaa han laae, men fra Vidnet har han ikke stiaalet noget, men var det udi hans Tieneste han skal have begaaet det herfor Actionerede Tyverie.

 Derefter fremstod som

            11te Vidne Niels Jacobsen Alveim, som aflagde Lovens Eed og forklarede: At Drengen Anders Iversen var 5 Uger i hans Tieneste, før han kom udi sidste Vidnes Tieneste, og forlod han Vidnets Tieneste uden hans Vidende. Naar Vidnet undtager at denne Dreng var meget efterladen i sin Tieneste saa har han intet paa ham at klage, da han ikke har berøvet ham noget, men klagede han sig jevnlig over at have Skade i den eene Siide, og videre er Vidnet ikke bekindt.

            12te Vidne Siri Andersdatter Hundt 57 Aar gl:, aflagde Lovens Eed og forklarede: At da hendes Mand Arrest Forvareren var i Færde med at besigtige Drengen Anders Iversens Ryg samme Dag som han kom ind udi Arresten, kom hun ogsaa tilstæde og saae hans blotte Ryg, der saae ud som den var pidsket, og paa samme 2 á 3 større Striber, men af hvilke hun ikke saae enten at der flød Materie eller Vand. Angaaende den til Stiftet skrevne Klage, saa veed hun at samme er skeed paa Anmodning af hendes Mand, men skrevet af beafskediget Fendrik Lind. videre er Vidnet ikke bekiendt.

            Som 13de Vidne fremstod Kari Larsdatter Brevig Kone til den bestaalne Johannes Michelsen.

 Proc: Balchen begiærede Vidnet tilspurgt:  1: Om Vidnet kiender Arrestanten Anders Iversen som nu her i Retten er tilstæde?  2. Om Arrestanten ikke er den samme Person, som Johannes Michelsen Brevig i afvigte Jan: Maaned har med voldsom Tvang pidsket, og hvor skeede samme, samt hvem foruden Vidnet var da tilstæde?  3. Veed Vidnet at Arrestanten i Johannes Michelsens Huus, den første Aften han der blev henbragt, blev truet med nogen Kniv, for at tilstaae det formeentlige Tyverie?  4. Saae Vidnet at Johannes Michelsen traadde paa Arrestantens Haar eller Hoved imedens han mishandlede ham med Piskningen?  og endelig om det er Vidnet bekiendt at Arrestanten efter han var bleven mishandlet, blev slaget med et Stykke Toug fordi han ikke kunde spise?  Vidnet svarede til 1te Qvæstion: Jo hun kiender Drengen Anders Iversen.  Til 2den Qv: Jo Drengen Anders Iversen er den sam/m/e som hendes Mand i afvigte Januarii Maaned var i Færde med at piske med et mygt Riis eller Sopelime, som skeede udi et Smalehuus, som var forbie da Vidnet kom, men var Drengens blotte Ryg, som Vidnet saae, rød og kun et eeneste Stæd som af en Snert blodig. Dette var forbie som Vidnet kom i Døren, hvor hun saae at Drengen tog fat i Riset; ligesom han ikke paa anden Maade var afklæd, end aleene at Skiorten var taget op af Buxerne til under Armene, og var ingen tilstæde uden hendes Søn Friderich 14 Aar gam/m/el. Tilligemed hendes Mand havde Vidnet ogsaa overlagt, at Drengen aleene skulle have disse Stryg, og hvorpaa han skulle lade ham gaae, ligesom hun veed

 

1799: 194b

 

at hendes Mand ogsaa har ført ham Hiem til sin Moder, og har aldrig tænkt paa at klage ham an for Justitien.  Til 3die Qvæstion er Vidnet aldeeles uvidende.  Til 4de Qv: Ney Vidnet saae ikke enten at hendes Mand traadde paa Drengen Anders Iversens Haar eller Hoved; men var det hendes Søn Knud som Dagen før gav Drengen Anders Iversen 3 Slag med et Stykke Toug uden paa Klæderne, fordie han var Halsstarrig og ikke ville spise, saasom han den Dag alleene spisede af Frokosten.

 Proc: Balchen begiærede: at Retten ville modtage Vidnets Eed paa den nu aflagte Forklaring.

 Fogden protesterede mod Vidnets Eed i denne hendes aflagte Forklaring, saavelsom og mod hendes indstevnte Stif Søns Eed i Følge Lovens 1 – 13 – 17, confereret med Placaten af 16 Septbr: 1778 da disse Lovstæder viiser hvad Tilfælde den eene Egtefælle mod den Anden, saavelsom Børn mod Forældre skal beedige deres Forklaring, og som i det paastevnte Factum ikke kan finde Stæd.

 Proc: Balchen svarede: at da i nærværende Sag er Spørgsmaal om voldsom Behandling, og følgelig af de Facta som 1te – 13 – 17 art: expresse verbis benævner, og hvor enhver skal vidne som afveed, saa kan der ikke være 2 Meeninger om, at Vidnet maae bekræfte sin aflagte Deposition med sin Eed; og da denne Lovens Disposition ikke er hævet ved Lovgivningen af 16 Sept: 1778, saa paastod Comparenten at Vidnet maatte bekræfte sin aflagte Forklaring med Eed.

 Actor vedblev sin Protest, og det saameget meere som voldsom Behandling, der af Defensor aleene nævnes, uden at bevise sam/m/e her i den Tilfælde at have existeret, mindre at det her omhandlede Tilfælde af en liden Refselse med Riis fra Vedkom/m/ende har været intenderet.

 Proc: Balchen, som nu erfarede: at Hr: Fogden drog i Tvivl den Fremgangsmaade som Comparenten under nærværende Sag har brugt, ikke var rigtig eller stemte overens med Sagens Data, fremlagde nu den Tiltaltes Klage af 21de Januarii sidstl: til Hr: Kammerherre og Stiftamtmand Hauch, hvoraf Retten og Hr: Fogden vil kom/m/e til fuldkom/m/en Vished om, at Arrestanten selv har klaget over voldsom Behandling, og følgelig leder dette Sagens Data til den brugte Benævnelse; hvornest Comparenten vedblev sit forrige og var Rettens Kiendelse forventende.

Eragtet:

 Da nærværende Sag ikke er nogen privat men befalet Sag, og Retten fandt ikke Andet end at dette 13de afhørte Vidnes Forklaring er overensstem/m/ende med Sandhed og saaledes som hun med god Samvittighed kan beedige, saa kunde Dom/m/eren ikke andet end tillade sam/m/es Eedfæstelse.

 

1799: 195

 

 

 Hvorpaa Vidnet ogsaa paa lovlig Maade beedigede den af hende afgivne Forklaring.

            Som 14de Vidne fremstod Knud Monsen Brevig, 32 Aar gam/m/el, gift og er Stif Søn af Johannes Michelsen Brevig, hvilken aflagde Lovens Eed og forklarede: at Vidnet som er til Huuse hos sin Stif Fader var nærværende da Drengen Anders Iversen blev ført derhen, med de 2de Garn som han havde Stiaalet fra Vidnets Stif Fader. Vidnet saae ikke hverken den Dag eller seenere at hans Fader truede ham med nogen Kniv, men at han de 2de Dage han var hos ham blev plejet baade med Mad og Drikke, samt Sengeleje hvorpaa han lod sit Vand. Vidnet tilstaar at have givet denne Dreng den Anden Dag 3de Slag paa Ryggen af et Børre Toug, fordie han ikke ville spise, da han lod Maden rinde ud af Munden, som Vidnet ansaae for Ondskab. Angaaende at hans Fader har slaget ham, saa har Vidnet ikke været tilstæde, da saadant er passeret.

 Proc: Balchen begiærede dette Vidne tilspurgt: Om ikke Johannes Michelsen Brevig selv har sagt til Vidnet, deels at han ville Piske Arrestanten forinden samme blev iverksadt, og deels at han havde pisket ham blodig med en Soplime samt traad Arrestanten paa Haaret da han ville sætte sig til Modværge mod Johannes Michelsens Voldsomhed?  Svar: Hans Fader sagde forud at han ville piske Drengen Anders Iversen og derefter ikke agte ham meere, hvilket han og saa igientog efter han havde pisket ham, med sigende at han ikke fik meere end et lidet Barn, men ikke har hans Fader nævnt noget om at han enten har traad Drengen paa Haaret eller Hovedet.

 Vidnet blev derpaa dimiteret.

 Derpaa fremstod som

            15de Vidne Friderich Monsen Stif Søn til Johannes Michelsen Brevig, 14 Aar gam/m/el uconfirmeret, som forklarede sig for det første conform med sidstafhørte Vidne, men angaaende de af hans Fader Drengen Anders Iversen givne Pisk, saa bad hans Fader Deponenten at være sig følgagtig i et Smalehuus, hvor Drengen godvillig tog Skiorten op af *Buxerner paa Anmodning af Johannes Michelsen, og hvorpaa Deponenten holdt Drengen Anders Iversen over Armene, men efter nogle Slag, da Drengen Anders Iversen laae *{paa} Gulvet med Knæerne, tog han til Modværge, og hvorpaa han og blev løsladt og fik ikke flere Hug da Deponentens Moder kom ind i det samme; Deponenten saae intet Blod paa Drengens Ryg ej heller at Riset eller Soplimen gik i Stykker; Strax efter at dette var passeret blev Drengen And: Iversen af Deponentens Fader og Broder Knud med Baad ført hiem til sin Moder.

 Dommeren fremkaldet derpaa Drengen Anders Iversen og forelagde ham at læse udi Cathechismussen, men ud i hvilken han var saa uvidende, at han neppe kiendte Bogstaverne

 

1799: 195b

 

mindre at han kunde lægge 2 Ord sammen. Han blev derpaa af Dommeren tilspurgt for det 1: Hvorudi de Klæder skulle bestaae som han med Bonden Henrich Michelsen Schielanger for et Aar var accorderet om? Svar: Da Deponenten kun bekom i denne Tieneste et Par nye Skoe, saa siger han at skulle reste Skiorte og Trøye.  2: Om hans Agt med de første bortstiaalne 16 s: fra Huusmand Halvor Clausen var derfor at ville Kiøbe sig Klæder? Svar: Ney han ville kiøbe sig Mad derfor.  3: Om der var nogen Tilstæde og saae da Bonden Johannes Michelsen efter Deponentens Forklaring truede ham med Kniv? Svar: Jo hans Kone og Børn var nok tilstæde, men holdt Johannes Michelsen Kniven saaledes i Haanden at de maaskee ikke har kundet seet det.  4. Om Han ikke foruden de allerede tilstaaede Tyverier ogsaa har stiaalet et Fiske Snøre for 2 Aars Tiid siden, samt om Natte Tider engang optaget af Søen 2de Sildegarn, og endelig nogle Poteter af Jorden? Svar: Jo Deponenten tilstaar for 2de Aar siden at have af et Fiske Snørre som hang ved Strandkanten bortstiaalet 6 Favner, saa og en Aftenstund rygtet 2de Sildegarn, hvorpaa der ikke var nogen Fisk og endelig har han og engang taget nogle Poteter, som han siger var kun 4 stk:, dem han giemte imellem nogle Steene, hvor han siden ikke veed hvor de er afbleven da han ikke har ført sig dem til Nytte.

 Fogden frafaldt Drengens Moder Synneve Andersdatters Forklaring, da hun ikke siden Sagens Foretagelse have været at finde ved sit Huus og Hiem, da hun ernærer sig som omvandrende Betler.

 Dernest fremlagde han Huusmand Halvor Clausen Schielanger skriftlige Vidnesbyrd formedelst at han som 80 Aar Syg og Sengeliggende, ikke selv kan møde for Retten, om modvillig Fravendelse af 2 mrk som tiltalte har frataget ham i hans Huus da ingen var tilstæde.

 Endelig fremlagde Fogden sin skriftlige Deduction i Sagen af Dags Dato, med vedfølgende Præste Attest af Provst Michelet af 21 f: M: om Drengens Alder; hvorved han indlod Sagen Dom fra sin Siide, og det saameget meere, da de i Dag førte Vidner bestyrker den derudi nedlagde Paastand, da den af Drengen i hans Arrest ved en Vinkelskriver affattede Klage til Amtet, og hvorved denne Sag saavel for den Respective Ret som Actor og Defensor haver foraarsaget dobbelt Tiidsspilde og Arbeide, uden nogen væsentlig Nytte eller Oplysning for det paastevnte Factum, og desformedelst kom/m/er saameget mindre i Betragtning af nogen Formildelse i Straffen for den Tiltalte.

 Proc: Balchen maatte i Betragtning af denne Sags Vidtløftighed begiære sig den udsadt til førstkom/m/ende

 

1799: 196

 

Mandag den 11te d: M: Formiddag Klokken 10, for til den Tiid at deducere den til Doms fra sin Siide, til hvilken Ende han udbad sig af Dommeren Sagens Documenter udlaante.

 Johannes Michelsen Brevig som fra Sagens Begyndelse i Dag havde været nærværende og anhørt det passerede, igientog hvad sig betræffer, hvad han tilforn angaaende Drengen Anders Iversen har forklaret, og benægtede alt hvad som han der uden for er anhørt som usandfærdigt, med Tillæg at han aldrig har tænkt paa at anklage denne Dreng for det fra ham begaaede Tyverie, og altsaa paa ingen Maade er Skyld i den nærværende Action. Videre forklarede Deponenten paa Tilspørgende: at da Drængen Anders Iversens Forældre bestandig har været saa fattige at de begge er bleven opholdt af Sognet, og begge ernæret sig af Betlerie, saa har intet Skifte efter Faderen desformedelst existeret, følgelig ej heller nogen Værge eller Formynder for Sønnen Anders Iversen fundet Stæd, hvilket sidste Drængen Anders Iversen ogsaa igientog at medføre Sandhed.

 Sagen udsættes til den forlangte 11te hujus om Formiddagen Kl: 10 Slæt.

 

Derefter blev publiceret under Num/m/er:

            23. Aflyst Samuel Olsen Baches Obl: til Agent og Consul Jan Henrich Fasmer for 200 Rdr mod Pant i Gaarden Bache No: 138 i Schiolds Skibrede, dat: 20de Decbr: 1797, og indfriet efter Qvitering af 31 Jan: 1799.

            24. Skiøde fra Samuel Olsen Bache til Consul Henrich Jansen Fasmer paa 8 M/ark Smør i gaarden Bache No: 138, dat: 2de Febr: 1799.

            25. Bygselbrev \eller Cont:/ fra Johan Garman til Jørgen Ellingsen paa en Enge Plads Uren kaldet udi Store Sandvigen, dat: 14 Octbr: 1798.

            26. Bygselbrev fra Garman til Jørgen Ellingsen \paa/ hans Huuses Grund i Store Sandvigen under 1te Rode No: 37, dat: 14de Octobr: 1798.

 

Da ingen havde videre ved Tinget at erindre blev samme sluttet og ophævet.

                                                                                                                      Brandt

 

 

 

[Extra Ret 1799]

Aar 1799 den 11te Februarii blev Extra Retten igien sadt i Sorenskriverens Huus i Bergen i Overværelse af de 4 Laugrettesmænd Ole Sivertsen, Anfind Olsen, Niels Gullachsen Brechuus og Ole Rasmussen, til Justitz Sagens videre Behandling mod Drengen Anders Iversen.

 Procurator Balchen som den Tiltaltes Forsvar møtte og fremlagde sin skriftlige Deduction af Dags Dato, hvortil han refererede sig og indlod Sagen Dom.

 Drengen Anders Iversen var løs og ledig for Retten tilstæde og paa Anmodning forklarede: At som hans Fader paa den Tiid han døde, ernærede sig af at betle, saa er intet Skifte efter ham, som saa yderlig fattig, bleven afholdt, og derfor ikke har haft

 

1799: 196b

 

andet Forsvar end hans Moder som endnu er i samme Forfatning, hvor hun vanker om paa Landet fra et til andet Stæd for at ernære sig af hvad Almuen vil unde hende.

 Fogden Unmack modsagde det i Dag indkomne og refererede sig til sit Forrige; I øvrigt maatte han paa Bonden Johannes Michelsen Brevigs og de fleres Vegne, som i denne Sag har mødt, beklage, at de 2de Gange {udi} som denne Sag, har \veret/ foretaget, paa denne Haarde Aarsens Tiid \har haft/ en saa lang Reise, der frem og tilbage ikke udgiør mindre end 16 Miile; Vel kunde han ikke for dem vente nogen Godtgiørelse, men troede de af andre Midler kunde finde Stæd i en Sag af nærværende beskaffenhed {end just at forfølge en saadan Forseelse paa Justitiens Vegne}, der har haft saa mange Besværligheder til Gienstand.

 Defensor modsagde alt urigtig og ubevist og henholdt sig til sit Forrige.

 Dom/m/eren fremlagde som Jurisdictionens Skifte Forvalter, Attest for at der ikke har været holdt noget Skifte efter Drengen Anders Iversens Fader, følgelig ej heller for ham indsadt nogen Værge.

Afsagt:

 Da ingen havde videre at erindre blev Sagen til Doms optagen.

 

Fogden contra Agothe Michelsdatter og Hans Nilsen Skouge til Doms Afsigelse udi den for 8te Dage siden optagne Sag.                                                                                  vide Fol: 192.

 Lejermaals Begiengerinden Agothe Michelsdatter Glæsnæs som var nærværende for Retten løs og ledig, til hvem Dommeren fandt fornøden at tilspørge: 1: Om de af hende forklarede Mulcter som hun har givet for første og 2det begaaet Lejermaal, er skeed efter Aftingning med Vedkom/m/ende Fogder? samt om hun begge Gange har lidt Dom for disse Forbrydelser? Svar: Hun troer ikke meere end en gang at have været stevnet for disse 2de første begaaede Lejermaale, men som hun ikke tiente for høyere Løn end 4 rd Aarlig, har hun med Fogderne faaet Aftingning til denne Sum/m/a, dem hendes Huusbonde har betalt og vedbliver hun at hendes 2det begaaede Lejermaal er skeed med Gift Mand Anders Eliasen Børnæs, hos hvem Barnet fra Fødselen af og endnu har sit Ophold.  2: Om hun i sit Egteskab med Johannes Willumsen har avlet Børn, hvor mange, og om nogle af disse lever? Svar: Hun havde ikke meere end et Barn i dette Egteskab, der var dødfød.  3: Om hun er bekiendt at gift Mand Hans Nielsen Skouge, med hvem hun seeneste har begaaet Lejermaal, har Børn i sit Egteskab? Svar: Ney hun veed at han ikke har haft Børn i sit Egteskab.

 Dommeren fremlagde dernest bekræftet Udskrift af den Dom som over paagieldende Agothe Michelsdatter for hendes 2det begaaede Lejermaal er fældet den 5te Octobr: 1791, tilligemed Attest af Dags Dato at Justitz Protocollen ikke melder om flere af hende begaaede Lejermaale.

 Fogden Unmack refererede sig til sit Forrige, og da han

 

1799: 197

 

tilligemed hans Formand i Embedet, som Indkomster har haft de Lejermaals Bøder som dette Qvindemenneske Agothe Michelsdatter forklarer at have givet, saa vil han gierne troe at de begge har forskaanet hende fra at give meere end anført er.

 Da saaledes ingen havde meere at erindre blev udi denne Sag afsagt saadan

Dom:

 Saavel med Enken Agothe Michelsdatter Glæsnæs egen frievillige og igientagne Tilstaaelse overensstemmende med den under 25de Janvr: d: A: af Ministerial Bogen fremlagde Attest, er det beviist at hun engang nemlig i Aaret 1781 har begaaet simpelt Lejermaal seenere nemlig 9 Aar derefter atter begaaet Lejermaal med en gift Mand, og endelig udi afvigte Aar 1798, efter at hun 3de Aar har været gift og 2 Aar Enke begaaet det 3die Lejermaal med den Saggivne og Gifte Mand Hans Nielsen Skouge At hun for de 2de første begaaede Lejermaale er bleven straffet med Bøder, viiser saavel hendes Tilstaaelse, den fremlagde Dom af 5te Octobr: 1791 som Fogdens Tilstaaelse der har hævet Bøderne, følgelig Qvalificerer hun sig til Strafs Lidelse efter Lovens 6 – 13 – 9, confereret med Forordningen af 26 April 1755 og 19de Martii 1751, saa meget mer som hendes Alder og disse igientagne Forbrydelser med forskiellige Personer giør hendes Forbrydelse større end om den var begaaet med en og samme Mands Person.

 Ligeledes er Hans Nielsen Skouge i Følge bemeldte Præste Attest og egen frivillige Tilstaaelse inden Retten overbevist, medens hans Hustrue endnu lever at have begaaet det paasøgte Lejermaal med bemelte Enke Agothe Michelsdatter, hvortil den angivne Anledning og fordi hans Kone paa nogen Tiid skal have forladt ham ikke kan virke nogen Formildelse

 Thi kiendes for Ret: Enken Agothe Michelsdatter bør arbeide i Bergens Tugt og Manufactur Huus i 6 Aar. Gift Mand Hans Nielsen Skouge bør til Kongens Casse udrede Bøder 24 Rdr, og som Actor har frafaldet al Paastand om yderste Formues Udredelse da han intet er ejende saa bliver samme ogsaa ved denne Dom forbiegaaet. Det idømte efterkommes 15 Dage efter denne Doms Forkyndelse under Lovens Adfærd.

 I øvrigt attesteres at intet Ophold med nærværende Sags Førelse har funden Sted siden samme i 2de Sessioner er tilendebragt, men findes ikke andet end at sam/m/e kan ansees at være lovlig og forsvarlig.

 Qvindemennesket Agothe Michelsdatter, som nærværende og havde anhørt den afsagde Dom, erklærede sig med samme Misfornøyet og begiærede den til høyere Ret appelleret.

                                                                                                                      Brandt

 

 

 

[Extra Ret 1799]

Aar 1799 den 23de Februari blev udi Sorenskriverens Huus i Bergen nedsadt Extra Ret og Retten betient med følgende 2de eedsorne Laugrettes mænd Ole Sivertsen og Anfind Olsen af Sandvigen.

 Hvorda! blev udi \Sagen/ Actor Fogden Unmack Contra Drengen Anders Iversen afsagt saadan:

Dom:

 

1799: 197b

 

 Udi en Tiid af Circa 3 Aar har uConfirmeret Dreng Anders Iversen 17 Aar 10 Maaneder gam/m/el begaaet 8 til deels ubetydelige Tyverier, hvilket følgende Steder udi Acten udviser neml:   1, pag: 11. stiaalen fra Huusmand Halvor Clausen 16 s

            2  -  13  stiaalen 1 Skieppe Meel og noget Fladbrød som pag: 26 er vurderet for 16 s

            3  -  13  stiaalen af et Lyre garn i Søen circa 1 ½ Favn som Hand udkastede i Søen der er vurderet for 1 rd

            4 pag 15. stiaalen 2de smaae Toske garn

            5  -  24. borttaget fra sin Huusbonde Henrich Michelsen Schielanger en Hoved Pude stoppet med Halm som er kom/m/en tilbage

            6  -  25  stiaalen ½ Ost og nogle M/ark Smør {og en Træe Kop} af verdie 12 s

            7  -  35  stiaalen madvahre og 3 M/ark Uld som er kom/m/en tilbage

   og     8  -  54  af et Fiske Snøre bortstiaalen 6 Favner, rygtet 2de Silde garn og af marken stiaalen 5 Poteter

 Alle disse Tyverier ere ej allene beviiste med Drengen Anders Iversens egen Tilstaaelse men end og med Vidner samt de bestiaalnes tilhiemlings Eed Omendskiønt de fleste af disse Tyverier bestaar udi madvahrer som Inquisiten forklarer at have veret trængende til, saa kan dette ej til nogle formildende Omstændigheder kom/m/e i Betragtning, burde for Hand ikke i saa henseende har benyttet sig deraf som fordi da Hand efter pag: 13 stial Meel og Brød ikke var trængende, siden Hand sam/m/e Tiid vide pag: 12 hafde af 3 á 4 Bønder udi almisser faaet baade Meel og Brød, og at saal: paa alle de Steder hvor Han har tient skulle lide Hunger er ikke at formode, siden Han tillige har stiaalet andre Ting hvorfor Han ikke kan giøre nogen rimelig Forklaring, men spores at denne Ham hengivne Last er forbunden med Ondskab naar Han efter pag: 13 forklarer at stiæle af en Lyre garn i Søen 1 ½ Favn som Han ikke bruger sig til Nytte men kaster ud i Søen og pag: 54 bortstiæler af et Fiske Snøre 6 Favner Ikke heller vil den Revselse som den bestiaalne Johannes Michelsen Brevig har givet Drengen Anders Iversen kom/m/e Ham til nogen Fordeel da den døm/m/ende magt ikke kan tabe noget af sin Ret til den Straf som sam/m/e til Sikkerheds erholdelse {for} i Tyvs Sager efter nerværende Omstændigheder finder (findes) passende at bestem/m/e. Ligesaa lidt vil det finde Sted at forbeholde Drengen nogen Ret til Bonden Johanes Michelsen, baade for de bekomne Pidsk ikke efter en Tiid af 14 Dage uden egen skyld, kunde vere af den betydenhed som 8 – 9 og 12 Vidne har forklaret, siden 2 og 3 Vidne forklarer at Drengen Anders Iversen paa Veyen til Bergen /: der var før Hand blev besigtet :/ ikke følede sig noget v..dt(?) deraf, dernest fordi den bestiaalne Bonde Johannes Michelsen ej har forlangt nogen videre Straf over Ham, og endelig for Hand nu desformedelst selv har giort en Reise til Bergen af 16 Søe miile og hans Kone og Børn paa 8 Miile Vist nok er Drengen Anders Iversen baade som u-confirmeret og umyndig blottet for Kundskaber om de Pligter Hand skylder Gud, sig selv og sine Medmennesker, men herudi vil man ikke allene finde Grunden til hans onde Gierninger, men snarere udi mangel af anførsel fra de første Aar Hand har kundet og burde virke noget, da Hand er opvoxet ved Betlerie og ladhed, der endnu i de sildigere Aar er Ham kiærere end at tiene, hvorfore Hand ey allene har veret sine Huusbonder til liden Nytte, men end og imod deres villie taget fra en og til en Anden. Disse udøvede Tyverier Qualificerer sig saal: ej alleene ved mængden, men at det er paa Ting som for dets Eyere maa være vigtig at nyde Sikkerhed, da disse Garn udsadt i Aaben Søe til sin Bestem/m/else bør mod Tyve Haand ved Lovene nyde al muelig Beskiermelse. For altsaa ej allene at ledsage den fortiente Straf med saa megen mildhed som Retfærdighed kan tillade, men end og om mueligt med Grund at kunde haabe Forbedring, bør denne Dreng efter saadan udstaaet Straf settes i Stand at kunde antage stadig Tieneste uden savn af Tieneste

 

1799: 198

 

Pligterne under hans Skole gang, og dette vil ikke opfyldes med mindre Hand i saadan Tiid bliver oplæret i sin Kristendom saal: at Hand ved sin Confirmation derpaa kan aflægge Prøver.

 Derfor kiendes udi denne Sag saaledes for Ret: Drengen Anders Iversen bør Arbeyde udi Bergens Tugt og Manefacteur Huus i 3de Maaneder og dernest antvordes Stifts-Directionens Omhue til forblivende i Manufacteur Huuset til Hand i sin Kristendom, efter foregaaende underviisning vorder antagen til Confirmation, for derved tillige at kunde beredes til ordentlig Levemaade og Haandtering, samt til John Monsen Bratzhoug og Magne Monsen Husebøe betale Verdien af det forbrugte Meel og Brød med 16 s samt Skaden af det stiaalne Lyre Garn til Johanes Michelsen Brevig med 1 rd, Endelig bør Hand og betale de paa hans Arrest og Forflegning medgaaende Omkostninger som alt opfyldes efter den orden de Kongelige Anordninger fastsetter efter at sam/m/e er Forkyndt.

 For det øvrige skiønnes ikke at nogen Forsøm/m/else i Sagførelsen er bleven viist udi denne Sag.

 Drengen Anders Iversen var nerværende som efter at Dom/m/en var Ham oplæst og betydet sagde sig med sam/m/e fornøjet da Hand ikke ventede at faae den mildere.

                                                           Saal: at vere passeret bekrefter            Brandt

 

 

 

[Maaneds Ting 1799]

Aar 1799 den 4de Martii blev holden Maaneds Ting udi Sorenskriverens Huus i Bergen i Overværelse af de 4 eedsorne Laugrettesmænd: Ole Syversen, Anfind Olsen, Niels Gullachsen Brechhuus og Ole Rasmussen alle af Store Sandvigen.

 

Hvorda! først blev publiceret følgende Documenter:

            1: Auctions Skiøde fra afdøde Pernille Erichsdatters og Mand Hatle Torbiørnsens Stervboe, til Møller Johan Bock, paa bemelte Boes Vaan og Møllehuuse ved Broen paa Gaarden Aarestads Grund, dateret 29 Jan: 1799.

            2. Skiøde fra Danckert D: Krohn til Clamert Meltzer paa et lidet Stykke eller Strimmel Jord under hans ejende Gaard Notabene som forhen har underligget Gaarden Damsgaard, dat: 27 April 1798.

            3. {Skiøde} Obligation fra Jørgen Lunde Møller til Hof Agent Herman Jansen for 400 rd af hans Datter Jomfrue Ingebor Benedicta Jansens Arvemidler, mod 1te Pante Ret Gaarden Brevigen af Skyld 1 bpd 18 M/ark Smør dat: 26 Febr: 1799.

            4. Obligation fra Hans Lorentzen Fæster til Abraham Erichsen for 240 rd, mod 2den Pante Ret i hans Vaanhuuse i Store Sandvigen under 2den Rode No: 44 og 54, dateret 14de Febr: 1799.

            5. Skiøde fra Johannes Haldorsen Wichne til Erich Larsen Dalen paa 22 ½ Mark Smør og 15 Kander Malt i Gaarden Wichne No: 68 i Mielde Skibrede, dat: 7de Febr: 1799.

            6. Skiftebrev efter afdøde Magdelie Johannesdatter Skage, hvorved ½ Løb Smør og ¼ Huud i gaarden Skage No: 61 i Skiolds Skibrede saaledes er udlagt: Til Stervboe Enkemanden Hans Olsen 12 M/ark Smør og 1/12 Hud for 48 rd 4 mrk.  Til Sønnen Johannes Hansen 8 M/ark Smør 1/18 Hud for 32 rd 2 mrk 11 s:.  Sønnen Ole Hansen 3 M/ark Smør og 1/48 Hud for 12 rd 1 mrk  Sønnen Niels Hansen 6 M/ark Smør 1/24 Hud for 24 rd 2 mrk.  Datteren Marthe Hansdatter 1 M/ark Smør og 1/144 Hud for 4 rd 5.  og til Datteren Kiersti Hansdatter 6 M/ark Smør og 1/24 Hud for 24 rd 2 mrk. begyndt 29 Novbr: 1798, og sluttet 6te Febr: 1799.

 

1799: 198b

 

            7. Skiftebrev efter afg: Giertrud Jensdatter Fanøehammeren, sluttet 5 Febr: 1799, hvorved Boets ejende 5/8 Deele i et Vaanhuus paa Fanøe Præstegaards Grund, er taxeret for 20 rd, og udlagt til Sønnen Jens Olsen Fanøeham/m/eren.

            8. Auctions Skiøde fra afg: Johannes Christiansens Stervboe til Sønnen Ole Johannessen paa Boets Vaanhuus No: 25 i 1te Rode i Store Sandvigen dat: 28 Janvr: 1799.

            9. Obligation fra Ole Johan Johannessen til Abraham Marcussen for 99 rd mod 1te Pante Ret i hans Vaanhuus No: 25 i 1te Rode i Store Sandvigen, dat: 1te Febr: 1799.

            10. Skiøde fra Ole Olsen Holm til Wilchen Michael Maybom paa den Halvedeel i Arrefiordholmerne i Sartors Skibrede for 50 rd, hvorved det første \Skiøde/ under 6te Aug: f: A: imellem bemelte Sælger og Kiøber er annulleret. dat: 25de Febr: 1799.

 

Nye Sag,

Halsteen Olsen contra Madame Giert Hagelsteens.

Procurator Balchen mødte for Citanten, og fremlagde en til i Dag udtagen Vidne Stevning i lovlig forkyndt Stand.

 Saa fremlagde han og, Attest fra Forligelses Com/m/issionen af 12te Novbr: f: A:, som viiser at Sagen der har været foretaget, men mindelig Foreening ikke opnaaet, samt skriftl: Qvæstioner til Vidnerne af Dags Dato, som han begiærede for Retten fremkaldede og eedelig afhørte; hvornæst han forbeholdt fleere Spørgsmaale til Vidnerne efter Omstændighederne.

 Paa indstevnte Mad:me Hagelsteens Vegne lod Proc: Spitsmacher tilføre: at han reserverede det fornødne, og forbeholdt sig Contra Qvæstioner til Vidnerne efter udtagen Contra Stevning.

 De 2de indstevnte Vidner mødte derpaa, der begge paa lovlig Maade aflagde Lovens Eed, og hvoraf som

            1te Vidne fremstod Magne Larsen Hope, som svarede til 1: Qvæstion: At han ikke er videre bekiendt, end sidstafvigte Korsmisse Tiider f: A: var Vidnet af Citanten tilkaldet at være overværende ved Afleveringen af hans Forpagtning paa Strømsnæs til Mad:me Hagelsteen, hvor da Madame Hagelsteen tilstod at skulle give ham for 4 Bukker á 5 mrk Stk:, 3 ½ Gied á 1 rd 1mrk, 1 Smale 3 mrk, Halvedeelen af en Oxe, men til hvad Pris veed Vidnet ikke, saa og at Citanten fra forrige Aar skulle have til gode hos Madame Hagelsteen 1 rd 2 mrk 5 s: Videre er Vidnet bekiendt og hørte at der samme Gang blev talt om Køer (Koer), som Vidnet ikke rettere kan besinde sig end at Udfaldet af hvad som den forrige Forpagter udlod sig med var saaledes, at Citanten afleverede en Koe eller et stort Kreatur meere, end han ved Forpagtningens Tiltrædelse modtog, men at der paa samme blev ansadt nogen Pris, derom hørte Vidnet intet, Men at der samme Tiid blev omtalt nogle Arbeids Dage eller Tourer til Bergen som Citanten skulle have til gode, saadant hørte ikke Vidnet, ej heller hørte Vidnet at Madame Hagelsteen den Gang nævnte noget som hun hos Citanten skulle have til gode.  2de Qvæstion er besvaret ved 1te Qvæstion.  Til 3die Qvæstion Svar: Madame Hagelsteen svarede saaledes bemeldte Gang: at da Hun ikke for Tiiden havde nogen Penge hos sig, maatte Citanten kom/m/e

 

1799: 199

 

til hende i Byen.

 Proc: Balchen begiærede Vidnet end videre tilspurgt for det 4de: Opregnet ikke Madame Hagelsteen selv i Vidnets Overværelse hvad hun havde kiøbt af Citanten, og sagde Hun ikke derpaa at det tilsam/m/en beløb sig til 20 rd 4 mrk 5 s:  og 5: Tilstod ikke Madame Hagelsteen samme Tiid, at Citanten Halsteen Olsen havde giort hende god Aflevering af Forpagtningen, og at hun intet havde i nogen Maade at fordre hos Citanten Halsteen Olsen?

 Vidnet svarede til 4de Qvæstion: at de af Vidnet opnævnte Ting og Priserne paa sam/m/e, blev af Madame Hagelsteen navngivet, men den egentlige tilsammen lagte Summa som hun skulle Skylde Citanten, blev ikke benævnt.  Til 5te Qvæstion: Svar. Vidnet hørte ikke noget nævne i Henseende til Afleveringen, og saavidt Vidnet kunde skiønne, havde Mad:me Hagelsteen ej heller noget at fordre hos Citanten, da hun ikke krævede ham for noget tilgodehavende.

 Derpaa fremstod

            2det Vidne Askild Nielsen Hope 36 Aar gl:, som under sin [Eed]? aflagde til 1te 2den {og} 3de 4de og 5te Qvæstioner i et og alt gandske overensstem/m/ende med 1te Vidne, da han af Citanten i lige Henseende var anmodet om at være nærværende forrige Aars Korsmisse, da Afleveringen af Forpagteren til Mad: Hagelsteen blev overleveret, og da passerede som ligesom 1te Vidne har forklaret.

 Procurator Balchen begiærede det passerede sluttet og sig i Tings Vidne Form beskreven meddeelt.

 Proc: Spitzmacher refererede sig til sit forrige, og begiærede til denne sin Hensigts Opfyldelse Tings Vidnet udsadt til første Maaneds Ting.

 Proc: Balchen protesterede imod nogen Udsættelse af denne sin Tings Vidne Sag, da sam/m/e kun sigter til fra Mad: Hagelsteens Siide at trenere Citantens Sag, saa meget meere som ingen Contra Vidne Stevning nu kan erholdes lovlig forkyndt til den begiærte Tiid, som desuden burte som udtaget i Dag, desuden været foreviist; des formedelst Comparenten vedblev sin Protest mod Udsættelsen, og sin Begiæring om Vidne Forhørets Slutning, da Hoved Sagen der staar ved Bergens Byeting atter forekom/m/er den 19de d: M: og Comparenten der er paalagt at slutte Sagen fra sin Side uden længere Henstand.

Afsagt:

 Denne Tingsvidne Sag udsættes til førstkom/m/ende Maaneds Ting her i Bergen den 1te April førstkom/m/ende i Forventning at Indstevnte til saadan Tiid fremkom/m/er med hvad hun til sin Sags Tarv agter fornøden.

 

Da ingen efter paaraab indfandt sig med flere Sager, blev dette Maaneds Ting, ophævet.

                                                                                                                      Brandt

 

 

 

[Forligelses Comissionen 1799]

Aar 1799 den 7de Marti blev Forligelses Comission nedsadt i Sorenskriverens Huus i Anledning af 4re Drenges Klage over Agent Hans Krohn for Klage af slet Kost der her blev fremlagt med ordre fra Amtet om sam/m/es foretagelse, der er saa lydende.

 Klagerne Niels Gundersen Wiig Thomas Olsen Rogn Berge Michelsen Toft eller R..land(?) og Rasmus Andersen Wiig mødte og mødte og paa hr: Agentens Vegne hans Søn

 

1799: 199b

 

Johan Wegner Krohn.

 Efter megen overveyelse imellem Parterne blev de saal: foreenet at da Klagerne ikke forlangte andet end s….el(?) med sund og God Bonde Spise saa tilstod hr: Johan Wegner Krohn paa sin Faders Vegne at de alle tider skulle nyde denne saal: som Agentens Tienere paa de andre Fiske væhrer faar den og hvormed Klagerne er fornøyet

 Klagerne som siden nye Aar har faaet en nye Kiøb Svend paa Solsvig Fiske væhr, tror Skylden er paa hans Side og derfor er fornøyet med hr: Agenten vil give ham ordre /: det hr: Agenten lovede :/ at forbedre deres Kost, ligesom paa de andre Fiske væhrer

 Skulle Klagerne ikke nyde denne deres billige Forlangende fremdeles opfyldt, ønskede de sl(?) kun afregning med Tilladelse at begive sig af Agentens Tieneste, som dem blev *blev tilstaaet, imod først at godtgiøre, saadan Klages Rigtighed

 at saal: er indgaaet blev af samtl: underskreven

W: Krohn        Rasmus Andersen Wiig            Thomas Olsen Rong.

                        Niels Gundersen Wiig. Berge Michelsen Toft.

 

 

 

[Maaneds Ting 1799]

Aar 1799 den 1te April blev holden Maaneds Ting i Sorenskriverens Huus i Bergen og Retten betient med efterskrevne 4 eedsorne Laugrettesmænd: Ole Sivertsen, Anfind Olsen, Niels Gullachsen og Ole Rasmussen, alle af Store Sandvigen.

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

            1: Samfrender Skiftebrev efter Agent Wollert Danchertsen Krohns afg: Frue Cecilia Margarethe Meyer, oprettet den 12te Decbr: 1797, hvorved følgende Gaarde i Schiolds Skibrede er saaledes udlagt: Til Sønnen Michael Gaarden Nordaas for 4000 rd, og Udi den Halvedeel af Gaarden Espeland ansadt for 200 rd er udlagt 100 rd.  Til Sønnen Danchert Danchertsen er udlagt i Gaarden Steen 4500 rd, hvilken Gaard er ansadt for 5000 rd, det øvrige deraf er udlagt til Enkemanden, tilligemed 100 rd i Gaarden Espeland, samt Boets Andeele i Gaardene Smøraas og Søraas samt et Nøst i Store Sandvigen.

            2. Skiøde fra Ole Rasmussen til Hr: Major Ameln paa 1 Pund Fisks Leje i Gaarden Schaalevigen i Sartors Skibrede for 195 rd dat: 15 Martii 1799.

            3. Bygselbrev fra Hr: Major Ameln til Ole Rasmussen paa 1 Pund Fisk i Gaarden Schaalevigen, dat: 23 Martii 1799 med Reversal.

            4. Ditto fra Agent Hans Krohn til Niels Johannessen paa 18 M/ark Smør Skatteskyld og 12 M/ark Smør Landskyld i Gaarden Weaa i Arne Skibrede dat: 4 Jan: 1799, med Reversal.

            5. Dito fra Agent Krohn til Huusmand Ole Gudmundsen Weaa paa et Stykke af Gaarden Weaas Udmark kaldet Hoolen, dat: 4 Jan: 1799, med Reversal.

            6. aflyst Ole Davidsen Mongstads Obligation til Iver Bang i Bergen for 200 rd hvorfor har været pantsadt ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Gaarden Mongstad No: 34 i Alenfits Skibrede, dat: 8 Novbr: og tingl: 4de Decbr: 1797, og indfriet efter paategnet Qvitering af 19de Martii 1799.

 

1799: 200

 

            7. Skiøde fra Ole Davidsen Mongstad til Ole Erichsen paa ½ Løb Smør og 2 Mæler Malts Landskyld i gaarden Mongstad No: 34 i Alenfit Skibrede, for 337 rd 3 mrk dat: 19 Martii 1799.

            8. Obligation fra Ole Erichsen Mongstad til Frue Etatz Raadinde Krohns for 250 rd, mod 1te Pante Ret i ½ Løb Smør og 2 Mæler Malts Landskyld i Gaarden Mongstad No: 34, dat: 19 Martii 1799.

            9. Afkald fra Ole Monsen Songstad for hans Hustrue Stine Johannesdatters Arv 11 rd 10 s: til hendes Værge Hans Erichsen Fieldanger, dat: 31te Decbr: 1798.

            10. Bygselbrev fra Johan Garman til Jon Rasmussen paa en Huuse grund i Store Sandvigen 1te Rode No: 42, dat: 12 April 1790.

            11. Skiøde fra Iver Larsen Num/m/edal til Jon Rasmussen paa et Vaanhuus i Store Sandvigens 1te Rode No: 42, dat: 22de Novbr: 1790.

            12. Skiftebrev efter afdøde Kone Magdelie Andersdatter Mongstad, sluttet den 19de Martii 1799, hvorved Boets ejende 2 bpd 6 M/ark Smør i Gaarden Søre Mongstad No: 34 i Alenfit Skibrede er taxeret for 164 rd, og udlagt til Stervboe Enkemanden Johannes Andersen, og Sønnen Anders Johannessen, hver den Halvedeel.

            13. Skiftebrev efter afg: Ole Jonsen Nore Aase sluttet 8 Jan: 1799, hvorved Boets Jordegods er udlagt saaledes: 1: Udi Gaarden Nore Aase No: 8 i Alenfit Skibrede var Boet ejende ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt taxeret for 135 rd og udlagt: Til Berge Jonsen Tvedt for hans Fordring 12 M/ark Smør og 8 Kander Malt for 45 rd.  Til Stervboe Enken Ingebor Magnesdatter 12 M/ark S:r 8 K: M: for 45 rd.  Sønnen Ole Olsen 8 M/ark Smør 5 1/3 Kande Malt for 30 rd,  og Datteren Ingebor Olsdatter 4 M/ark Smør og 2 2/3 Kd: Malt for 15 rd.  2. Udi Gaarden Biørndal No: 55 i Echanger Skibrede var Boet ejende 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt ansadt for 70 rd og saaledes udlagt: Til Sønnen Magne Olsen 7 5/7 M/ark Smør og 5 1/7 Kd: Malt for 30 rd  til Datteren Kari Olsdatter gift med Niels Johannessen Biørndal 2 4/7 M/ark Smør 1 5/7 Kander Malt for 10 rd.  Til Datteren Marthe Olsdatter 3 6/7 M/ark S:r og 2 4/7 Kd: Malt for 15 rd.  og til Datteren Anne Olsdatter ligesaa 3 6/7 M/ark Smør og 2 4/7 Kd: Malt for 15 rd.

            14. Afkald fra Anders Larsen Morvig for hans Hustrue Brithe Rasmusdatters Arv 12 rd 4 mrk 5 s., til hendes Værge Morten Rasmussen Morvig, dat: 23 Decbr: 1798.

            15. Odels Lysning fra Niels Nielsen Morvig som Curator for Jon Olsen Morvig, til 20 M/ark Smør og 13 1/3 Kande Malt i Gaarden Morvig No: 73 i Arne Skibrede, dat: 21 Novbr: 1791 og forhen tingl: 23 Novbr: 1791.

            16. Skiøde fra Mons Johannessen med flere til Major Ameln paa 7 *Smørs Jordeskilling og 1 Hvids Leje i Gaarden Dalland i Radøe Skibrede dat: 13 Martii 1799.

 

Halsteen Olsen contra Madame Hagelsteen                 Fol. 198.

Procurator Spitsmacher for Mad:me Hagelsteen fremlagde hendes contra Stevning til Vidners Førelse til dette Ting, og som efter Paategning lovlig er bleven forkyndt. Ligesaa fremlagde han skriftl: Qvæstioner til de indstevnte og forhen af Citanten afhørte Vidner, som han begiærede eedfæstet og afhørt.

 Proc: Balchen mødte for Citanten Halsteen Olsen

 

1799: 200b

 

og exciperede imod de af Hr: Proc: Spitsmacher nu fremlagde skriftl: Qvæstioner, da sam/m/e indeholder Ting som gaar uden om nærværende Sag, og som aldeeles ikke vedkommer Hoved Søgsmaalet, der blot angaar de paastevnte 20 rd 4 mrk 5 s., og formeener i øvrigt Mad: Hagelsteen sig at have noget retmessig at fordre af Halsteen Olsen maae hun ved et ordentlig Søgsmaal bestemt sigte ham derfor, og deri benævne hvori samme Speciel bestaar; og da Contra Stevningen i Dag ikke indeholder saadant, saa er de fremsatte Qvæstioner aldeeles upassende, og ligner meere offentlig Undersøgelse end privat Sag. Paa Grund af disse Aarsager, paastod Comparenten Contra Tings Vidne Stevningen og de derved fremlagde Qvæstioner, som til Hoved Søgsmaalet aldeeles upassende, afviist her fra Retten, hvorefter han var Rettens Kiendelse forventende.

 Proc: Spitzmacher ansaae den fremsatte Exeption og dertil foregivne Aarsager for heel utidig, saa meget mer, naar Retten behagelig vil lægge Mærke til hvad Vidnerne sidste Rettes Dag have forklaret paa Citantens til dem fremsatte Qvæstioner, i sær den første. Citanten fordrer urettelig af Mad: Hagelsteen 20 rd 4 mrk 5 s., og her bliver derfor Spørsmaalet, hvorfore denne Fordring skeer? I Relation dertil, og da Citanten iblant andet have opsmurt i sin Regning 10 rd for en Koe, som han foregiver at skulle tilhøre \ham/, da han forlod Strømsnæs, saa paastod Comparenten Vidnernes Afhørelse efter de fremlagde Qvæstioner.

 Proc: Balchen svarede kortelig: at hvad det angaaer at Vidnerne har giort Forklaring om den i Regningen anførte Koe af Værdie 10 rd, er af den meget rigtige Aarsag, at Citanten Halsteen Olsen i sin Hoved Vidne Stevning bestemt har sagt og forbeholt sig at oplyse med Vidner alt hvad der af Sagen maatte Dependere; og da denne Post er en af dem som Citanten Halsteen Olsen rettelig tilkommer, saa var han berettiget at oplyse med Vidner hvorfra den deriverede, og naar Contra Citantinden i sin Contra Stevning bestemt havde determineret hvad hun formeente sig at have tilgode hos Citanten, havde Contra Søgsmaalet været meere Lovmedholdig. Comparenten, nest at modsige alt urigtig og ubeviist af Vederparten anført, vedblev sin forrige Paastand.

Eragtet:

 Da Hoved Qvæstionen ikke af nærværende Ret ved endelig Dom bliver at paakiende, og ej heller af de til denne Tiid førte Beviisligheder kan viide dens heele Gienstand, bliver de indkaldte Vidner bevilgede at giøre Forklaring efter de fremlagde Contra Qvæstioner, da det maae ankomme paa den vedkom/m/ende Dom/m/er hvorvidt han agter at reflectere paa deres Udsigende eller ikke.

 

 Proc: Balchen reserverede det fornødne mod den afsagte Kiendelse, og ellers bad at Retten behagentlig ville forholde Vidnerne deres forhen aflagte Forklaring under nærværende

 

1799: 201

 

Examination, paa det at de som enfoldige Mænd ikke skulle komme i Vildreede.

 Derpaa fremstod det forhen i denne Sag afhørte Vidne

            Magne Larsen Hop, som under sin forhen aflagde Eed, om hvilken han blev erindret og betydet, svarede til 1te Contra Qvæstion: Vidnet veed nok, at alle Creaturer bliver en Lottebruger eller Forpagter, af den Natur som Halsten Olsen, tilleveret, men om en saadan Forpagter kan have nogen Koe for egen Regning, derom veed Vidnet intet.  Til 2den Qvæst: Svar: Jo, en Forpagter er forbunden at aflevere ligesaa mange Creature til Fardag, som han har modtaget, men er der da nogle til overs, deeles disse imellem Forpagteren og Ejeren.  Til 3die Qvæst: Svar: Jo saaledes som Talen faldt ved Afleveringen, imellem Parterne, skulle der være en Koe til overs.  Til 4de Qvæstion Svar: Ney, det omspurgte er ikke passeret.

 Vidnet blev derpaa dimitteret.

 Derpaa fremstod {As} det

            2det udi denne Sag tilforn afhørte Vidne Askild Nielsen Hope som under sin forhen aflagde Eed svarede til de i Dag fremsatte 4 Contra Qvæstioner, gandske overensstemmende med forrige Vidne.

 Proc: Spitsmacher havde vel agtet at fremstille 2de ustevnte Vidner, men da disse i Dag haver Forfald {i Dag} og ikke kan møde, ville Comparenten ikke derefter opholde dette Tingsvidne, men begiærede samme sluttet og sig informa meddeelt beskreven saavel efter Hoved som Contra Stevningen.

 Proc: Balchen begiærede ligeledes Tings vidnet sluttet og sig saavel Hoved som Contra Tingsvidnet meddeelt beskreven.

 Tingsvidnet bliver saaledes sluttet og skal blive Parterne beskreven meddeelt.

 

Procurator Friele paa Oberhof Advocat Hiorts Vegne fremlagde en skriftl: Stevning af 12 Martii sidstl: mod Assessor Conrad Krøger, {den Co} i forkyndt Stand, tilligemed Attest fra Forligelses Commissionen, der viser at Sagen der forgieves har været ventileret. Ligesaa fremlagde Comparenten Hr: Hiorths Regning tilligemed en Copie deraf paa stempl: Papir, hvorefter han i Overensstem/m/else med den udtagne Stevning, paastod Indstevnte tilpligtet at betale Comparenten paa sin Comittents Vegne den paasøgte Regnings Rest med 245 rd tilligemed Renter deraf fra Stevningens Dato til Betaling skeer, og i Processens Omkostninger 10 rd, hvormed han indlod Sagen Dom.

 Fra Assessor Krøger blev fremlagt hans skriftl: Tilsvar af 28 passato, hvori han reserverer sig Contra Stevning og til den Ende reserverer sig Sagen udsadt til næste Ret.

 Sagen udsættes til Som/m/er Tinget for Herlø Skibrede den 18 Maij førstkom/m/ende.

 

Anders Christiansen af Skudevigen, lod ved Procurator Kahrs producere hans udtagne skriftl: Tingsvidne Stevning af 15 d: M: i lovlig forkyndt Stand, mod Hans Olsen Echeren af Store Sandvigen, tillige med sine skriftl: Qvæstioner

 

1799: 201b

 

til de indkaldte Vidner af 30te d: M: Endelig anviiste han en bekræftet Udskrift af Vidne Forklaringen {af} i nærværende Sag, passeret for Bergens Byetings Ret til fornøden underretning for denne Ret; hvorefter han begiærede de indkaldte Vidner paaraabt og separeret.

 Proc: Friele mødte for indstevnte Hans Olsen Echeren og benægtede Tingsvidne Stevningen, som et Opspind, hvorved Anders Christiansen ikkun søger at indvikle og vidtløftiggiøre samme; thi at han har tilføyet Citanten de injurier som han har paastevnt for Byetinget, er paa sit Stæd tilstrækkelig oplyst.

 Alle de efter den fremlagde Vidne Stevning indkaldte Vidner, undtagen Sr: Hans Fæster, mødte for Retten, som efter at de var betydet Eedens Forklaring, aflagde enhver for sig samme paa lovlig Maade; og hvorefter separatim fremstod, som

            1te Vidne Marthe Andersdatter Thunæs, som svarede til de i Dag fremlagde Qvæstioner, neml: Til 1te Qvæst: Jo Vidnet var i det omspurgte Huus den omspurgte Dag, da Parterne kom derind.  Til 2det Qvæst: Svar: Ney Vidnet saae ikke det omspurgte.  Til 3die Qvæst: Jo Vidnet saae at Anders Christiansen tog Hans Olsen tilligemed Stolen og ville bære ham i Sængen, hvorover de begge faldt om paa Gulvet, men gik derefter til Bordet som Venner.  Til 4de Qv: Ney Vidnet saae ikke da{t} Parterne{r} laae paa Gulvet at Hans Olsen spændte paa Anders Christiansens Fod.  Til 5te Qv: Svar: Ney Anders Christiansen reiste sig ikke selv op, men 2de Fruentim/m/er hialp ham op paa en Stoel i Vidnets Huus, hvorefter Anders Christiansen beklagede sig over at der var traad {paa} hans Fod \af/, hvilket Vidnet ikke kunne troe, hvorfore hun bad ham følge sig for at ville eftersee sam/m/e, hvilket dog ikke skeede, men fulgte han med Vidnet til Døren, hvor han derfra gik ind til hendes Naboe Fæster.

 Vidnet blev derpaa dimitteret.

 Derpaa fremstod som 2det Vidne Pigen Synneve Andersdatter, som under sin aflagde Eed svarede til 1te Qvæstion: Ney da Parterne kom ind udi Marthe Thunæses Huus var Vidnet ikke tilstæde.  Til 2den Qv: Ney Vidnet saae ikke at Hans Olsen lagde Haand paa Anders Christiansen.  Til 3die Qv: Svar: Ney det omspurgte saae ikke Vidnet.  Til 4de Qv: Svar: Ney Vidnet saae ikke heller det omspurgte.  Til 5te Qv: Ney Vidnet var ikke nærværende men muelig i Kiøkkenet da det omspurgte skal være passeret.

            3die Vidne Gotfried Petersens Kone Ingeborg Kirstine fremstod derpaa, og under sin i Dag aflagde Eed svarede til første Qvæstion: Ney Vidnet var ikke den omspurgte Tiid tilstæde men den Gang oven paa Loftet.  Til 2det Qvæstion: Ney det omspurgte har ikke Vidnet seet.  Til 3de Qv: Da Vidnet kom ned af Loftet stod Parterne og holdt hinanden i Klæderne, hvorpaa Anders slog Hans med sin knytte Haand i Ansigtet som tilforn var blodig, og altsaa ved dette Slag blev mer. Hans blev derpaa af Vidnet og hendes Moder Marthe Andersdatter opreist

 

1799: 202

 

paa en Stoel, hvor han sad og bløde. Anders Christiansen, der ogsaa laae paa Gulvet blev af 2de andre Koner opreist, hvor han klagede sig over at hans Fod var aftraad, men siger Vidnet at hun strax efter saae at Anders Christiansen uden hielp gik over Gaden.  Til 4de Qv: Vidnet saae som Forklaret at Anders Christiansen laae paa Gulvet, men ikke at Hans spendte Anders Christiansen hverken paa Foden eller noget andet Stæd.  Til 5te Qvæst: Vidnet saae som forklaret at 2de Fruentimmer reiste Anders Christiansen op af Gulvet, men ikke at nogen hialp ham ind til Naboen Fæster.

            4de Vidne Karen Nielsdatter, ugift, gam/m/el over 30 Aar, logerende i store Sandvigen, forklarede under sin Aflagde Eed til 1te Qvæstion: Ney.

 Procurator Kahrs begiærede aleene fremsadt 4de Spørgsmaal, til dette Vidnes Besvarelse. Vidnet svarede: Hun saae aleene at Anders Christiansen sad paa {en} Gulvet, hvorfra Vidnet og en Kone ved Navn Guri hialp ham op paa en Stoel, uden at Vidnet hørte nogen Beklagelse af ham, men derimod saae hun at Hans sad ved Bordet og bløde.

            5te Vidne Enken Guri Hansdatter, som under sin aflagde Eed svarede til 1te {Qvæstion} 2den og 3die Qv: At hun ikke dertil veed noget at forklare; men til 4de svarede hun overensstemmende med 4de Vidne, med Tillæg at hun hørte Anders Christiansen beklagede sig over at hans Fod var aftraad, uden at han nævnte hvem der havde giort samme.

 Den 5te Qvæstion frafaldt Proc: Kahrs.

            6te Vidne Ole Mognstads Kone Berthe Rasmusdatter svarede under sin aflagde Eed: At hun ikke er det allerringeste bekiendt af de hende forelæste 5 Qvæstioner, da hun paa den Tiid var hiemme i sit eget Huus.

            7de Vidne Ole Echerens den yngres Kone Karen Pauline forklarede under sin aflagde Eed til 6te Qvæstion: Jo Vidnet kom ind i Fæsters Huus den omspurgte Dag, efter at Anders Christiansen der var indbragt fra Marte Thuenæsses Huus.  Til 7de Qvæstion Vidnet saae at Anders Christiansen sad i Fæsters Huus med en Pude om sin Fod, som hun ikke saae enten var af Leed eller ikke.

 Proc: Kahrs frafaldt de øvrige Qvæstioner til dette Vidne.

            8de Vidne Anne Inger Olsdatter forklarede under *sig (sin) aflagde Eed til 4de Qvæstion: At da Vidnet kom ind udi Marthe Thuenæsses Hus, var Anders Christiansen reist op paa en Stoel hvor han beklagede sig over at Hans Olsen havde traad Foden af ham, som Vidnet ikke saae, og videre var Vidnet ikke bekiendt.

            9de Vidne Enken Cecilia Thomasdatter, forklarede under sin aflagde Eed til 2den Qvæstion: At da hun kom ind udi Marthe Thuenæsses Huus, stod Parterne og kieglede sam/m/en, hvorpaa Anders Christiansen slog til Hans Olsen et Slag i Ansigtet, hvorover de begge faldt om paa Gulvet, hvor de der begge tilsam/m/en slogest, og hvorpaa Vidnet gik sin Vey, og derfor ikke er videre bekiendt i denne Sag;

 Thi blev hun dimitteret.

 

1799: 202b

 

            10de Vidne Jomfru Anne Elisabet Fæster, som under sin i Dag aflagde Eed svarede til 6te Qvæstion: Jo Vidnet var tilstæde og saae da Anders Christiansen den omspurgte Dag eene kom gaaende ind i Vidnets Faders Huus fra Marthe Thuenæs af.  Til 7de Qv: Anders Christiansen bad at maatte forblive i hendes Faders Huus til der var gaaet Bud efter hans Svoger indstevnte Johan Wigant forhen værende Chirurgus paa China, som da denne strax der paa kom tilstæde, blev Anders Christiansens Fod af ham og nok en anden Mand trukket i Leed, hvilket Vidnet baade saae og hørte.  Til 8de Qvæstion: Jo det omspurgte er saaledes passeret, da Hans Olsen fornem/m/elig ville have haft Anders Christiansen tilbage udi Marthe Thuenæsses Huus, men hvorfra han blev forhindret.  Til 9de Qvæst: Ney det omspurgte kan Vidnet ikke med Vished giøre Forklaring om, da hun imidlertiid har gaaet ud og ind i Stuen.  Til 10de Qvæstion: 2de Gange som Vidnet siden den Tiid har talt med Anders Christiansen, har han selv som omspurt sagt at have lid megen Smerte og været nød at holde sig inde, men saasnart han var bleven forbunden kiørte han bort i Cariol fra Hans Fæsters Huus.

 Endelig fremstod som

            11te Vidne Johan Carl Wigant 33 Aar gl:, er gift og er boende i Skudevigen, har tilforn været Under Chirurgus paa Ostindien; efter sin i Dag aflagde Eed svarede han til 6te Qvæstion: Den omspurgte Dag om Eftermiddagen kom der Bud, uden at sige fra hvem, at Vidnet ville indfinde sig udi Fæsters Huus i Store Sandvigen, hvilket han og giorde, og da forefandt han der, at Anders Christiansen sadt i en Lehnestoel med en Pude over den høyre Fod, og beklagede Anders Christiansen sig at hans Fod var af Leed, det Hans Olsen skulle have foraarsaget; Vidnet befandt ogsaa at dette var rigtig, nemlig at den Høyre Fod var af Leed ved Ankelen, og at den ved Vidnets og Niels Gullachsens Hielp blev trukket i Leed.  7de Qvæstion er besvaret ved den 6te.  Til 8de Qvæst: Jo det forholder sig i alt som omspurgt.  Til 9de Qvæstion: Ney til Visse kan Vidnet ikke bestemt giøre nogen Forklaring  Til 10de Qv: Jo Anders Christiansen har siden den Tiid liid meget ondt, og har i 3 ½ Uge holdt Sengen, og blev i de første 8te Dage forbunden 4 Gange hver Dag, ligesom han endnu ikke er aldeeles restitueret.

 Procurator Kahrs fremstillede dernest som

            12te Vidne Brynild Monsen, til hvem han begiærede fremsadt følgende Spørgsmaal: Var Vidnet Tilstæde sidstl: 18 Febr: uden for Hans Fæsters Huus og hørte da at Hans Olsen Echeren var fortrædelig over at han ikke fik Anders Christiansen ud, og hvorledes faldt da Ordene? Vidnet svarede: at han den omspurgte Dag kom ind udi Marthe Thuenæssets Huus for at faae sig en Skilling i Drikke, der var efter den

 

1799: 203

 

imellem Parterne passerede Ueenighed, og da hørte han at Hans Olsen Echeren sagde: at hvis han havde Anders Christiansen nu tilbage skulle han faae meere Prygl, som af bemelte Hans Olsen blev igientaget.

 Endelig fremstod som

            13de Vidne Niels Gullachsen Brekhuus som under sin aflagde Eed svarede til 6te Qvæstion: conform med 11te Vidne aleene med Forandring at Vidnet var før inde i Fæsters Huus før Johan Wigant kom derind, og da denne ved Hielp af Vidnet trækkede Anders Christiansens høyre Fod Ankle i Leed, hørte Vidnet at der smald 2 á 3 Gange inden den kom i Leed.  7de Qvæstion er besvaret ved den 6te.  Til 8de Qvæstion svarede: Jo Hans Olsen kom paa samme Tiid ind i Fæsters Huus og opfordrede Anders Christiansen at følge med sig hiem da han ville forliges med ham, og samme Gang var begge Parterne blodig i Ansigtet, men blev derudi hindret af Vidnet og de øvrige tilstædeværende.  Til 9de Qvæstion: Jo det omspurgte blev talt da Vidnet formodede at Anders Christiansen muelig derved meere kunde komme til Skade.  Til 10de Qvæstion: Jo Vidnet er bekiendt at Anders Christiansen af denne Skade har maattet lide megen Smerte, saasom Vidnet 2de Gange seenere har været i Anders Christiansens Huus, og da erfaret de Lidelser han har udstaaet, da han end ogsaa har seet at han desformedelst har betient sig af at gaae med Krykke.

 Proc: Kahrs begiærede det passerede sluttet, frafaldt Vidnet Hans Fæster, og i Form af Tingsvidne sig beskreven meddeelt, som Retten Lovede.

 

Nye Sag

Fiskerne Mons Oddesen og Johannes Monsen mødte og fremlagde en skriftlig Kald Seddel hvorefter Fisker Ole Bergesen Toskedal alle af Store Sandvigen var til i Dag lovlig indstevnt for udsagde ærerørige Beskyldninger og Skields Ord imod Citanterne, derom at høre {V} lovlig indstevnte Vidners eedelige Forklaring, samt derfor at lide Dom. Videre fremlagde Citanterne Attest fra Forligelses Commissionen, som viser at Parterne ikke har været at forlige.

 Ole Bergesen Toskedal møtte og indleverede sit skriftlige Tilsvar i Sagen af 30te passato, der her indtages.

 De 2de indkaldte Vidner Niels Erichsen og Ole Gievlesen mødte som efter at de sagde sig at være Lovens Eed og Forklaringen over samme bekiendt aflagde de samme med 3de opragte Fingre efter Loven; og hvorefter Separatim fremstod som

            1te Vidne Fisker Niels Erichsen som forklarede: at han sidste Juule Aften Klokken omtrent 7 Slet kom Vidnet ind udi et Vertshuus i store Sandvigen, nemlig hos Gunder Olsen, og da fornam han at Ole Bergesen og Mons Oddesen som ikke vare beskienkede, havde hinanden fat i Klæderne, og da sagde Mons Oddesen til Ole Bergesen: hvem vil være en Tyv \og skielm/ for dig. hvortil Ole Bergesen svarede{t}: det skal Mons Oddesen og Johannes Monsen være

 Videre havde ingen af Parterne Vidnet at tilspørge, thi blev han dimiteret.

 Derpaa fremstod som

            2det Vidne Ole Gievlesen som under sin aflagde Eed forklarede Conform med sidste Vidne, alleene med den Forandring

 

1799: 203b

 

at som Vidnet var før inde i Vertshuuset før 1te Vidne Niels Erichsen kom ind, saae han at Mons Oddesen først tog Ole Bergesen i Brystet i den Anledning at Ole Bergesen havde udskieldet begge Citanterne for Tyv, hvilket indstevnte paa Tilspørgende saaledes som første Vidne har forklaret igientog.

 hvorpaa Vidnet blev dimiteret.

 Ole Bergesen Toskedal benægtede disse Vidners Udsigende og begiærede Sagen udsadt til næste Ting til Contra Vidners Førelse.

 Sagen udsættes til Som/m/er Tinget for Arne Skibrede den 3de Junii førstkom/m/ende, som begge Parter udbad sig fritaget for at spare en Reise af 6 Miile frem og tilbage, men derimod vedtog at møde ved første Maaneds Ting her i Bergen, hvortil Sagen udsættes.

 

Derefter blev publiceret under

            No: 17. Et Deelebrev efter afg: Enke Kari Hansdatter Udhelle af 12te Febr: 1799, hvorved 10 ½ M/ark Smør i Gaarden Dalland No: 49 i Radøe Skibrede er udlagt saaledes: til hver af hendes Sønner: {3 M/ark Smør} Magne Nielsen Udhelle, Johannes Nilsen Helland og Mons Nielsen Udhelle 3 M/ark Smør for 5 rd  og til Datteren Kari Nilsdatter gift med Erich Andersen Nesse 1 ½ M/ark Smør for 2 rd 3 mrk.

 

Da Dagen nu var forløben, og i Morgen har Sorenskriveren berammed Besigtelses Forretning paa Damsgaard, saa blev dette Ting udsadt til i Overmorgen den 3die Apriel, her igien at foretages.

 

Onsdagen den 3die April continuerede Maaneds Tinget igien i Sorenskriverens Huus i Bergen i Overværelse af samme Laugrette som sidste Gang betiente Retten. Hvorda blev publiceret under

            No: 18, Skiøde fra Ole Olsen Watle til hans Stif Søn Michel Jonsen paa 12 M/ark Smør og 6 Kander Malt i Gaarden Wefletvedt No: 18 i Mielde Skibrede, dat: 1te April 1799.

            19. Vilkaarsbrev udstæd af Michel Jonsen Wefletvedt til hans Moder Ingebor Erichsdatter paa *aalig (aarlig) Levevilkaar af Gaarden Wefletvedt, dat: 1 April 1799.

            20. Skiftebrev efter afg: Goute Iversen Burcheland sluttet 28 Martii 1799, hvorved 20 M/ark Smør og 5 1/3 Kande Malt i Gaarden Burcheland No: 13 i Mielde Skibrede er udlagt saaledes: til Stervboe Enken Torbiør Johannesdatter 10 M/ark Smør og 2 2/3 K: M: for 40 rd  til {S} hver af Sønnerne Iver og Elling 3 1/3 M/ark Smør og 8/9 Kander Malt for 13 rd 2 mrk  og til hver af Døttrene Synneve og Anne 1 2/3 M/ark Smør og 4/9 Kd: Malt for 6 rd 4 mrk.

            21. Skiøde fra Hans Knudsen øvre Tvedt til hans Fader Knud Larsen Jervig paa ½ Løb Smør og 1 Mæle Malts Landskyld i Gaarden øvre Tvedt No: 6 i Alenfit Skibrede, dat: 3de April 1799.

            22. Bygselbrev fra Knud Larsen Jervig til hans Søn Hans Knudsen paa ½ Løb Smør og 1 Mæle Malts Landskyld i Gaarden øvre Tvedt No: 6 i Alenfit Skibrede, dat: 3de April 1799.

 

Da ingen efter udraab havde meere at iretteføre, blev dette Ting sluttet og ophævet.

                                               Saaledes passeret bekræfter                Brandt

 

1799: 204

 

 

 

Som/m/er Ting for Sartor Skibrede 1799

Aar 1799. Fredagen den 3de Maij blev paa Tingstædet Tøsøen holden Som/m/er Ting for Sartor Skibrede og Retten betient med følgende eedsorne Laugrettes mænd Christen Bendixen Sandgold Hans Simonsen Skouge Elling Nielsen Eicherhofde og Niels Olsen Gavlen  Ved Tinget var nerværende Fogden Unmack tilligemed den Tingsøgende Almue

 

Hvorda! blev publiceret følgende Kongl: Forordninger og Cancellie Placater.

            1. Placat hvorved bekiendtgiøres at der fra den Danske og Norske Species Bank settes i omløb Sedler paa 4 Rd. Species dat: 9 Oct: 1798.

            2. Forordning som fastsetter, at Dom/m/e, der afsiges over u-myndige, ikke maa fuldbyrdes, naar de Paagieldende derved ere fundne skyldige til Legemlig Straf, foruden Sagen er indberettet til det danske Cancellie m: v: dat: 2de Nov: 1798

            3. Placat som bestem/m/er 2 rd godtgiørelse til Lensmændene i Norge, for hvert maaneds Ting som holdes hos dem dat: 26de Nov: 1798

            4. Forordning hvorved Trolovelse afskaffes, og det tillades Enhver at indgaae Egteskab, uden denne foregaaende Ceremonie dat: 4de Janv: 1799

            5. Placat som befaler at den 5 ..(?) i Forord: af 22 April 1772 for Hertugdøm/m/ene og Placaten af 9de Marti 1796 for Kiøbs: (Kiøbstæderne), skal udvides til samtl: hans May:ts Riger og Lande dat: 14 Septb: 1798

            6. Placat hvorved Bekiendtgiøres: at der fra den danske og Norske Species Bank etc

            7. Forodning hvorved Underdommerne Indskierpes den Pligt: at de i Politie og Inquisitions Sager, hvor Procuratorer ej tilstedes at møde, bør søge al den Oplysning, som kan tilveyebringes, om Enhver saadan Sags rette Samenhæng, baade med hensyn til at bevise de Paagieldendes Skyld eller Uret, og ligeledes deres u-skyldighed eller Ret dat: 8de Marti 1799.

            8. Kongl: Rescript af 21de Deb: 1798 hvorved Resp: af 27de Marti 1795 er extraderet til Bergens Stift, ang: Lands loddens bestem/m/else i Sundhorlehns Fogderie

            9. Stifts Placat af 22de April 1799 ang: den Kongl: Fiske Tiendes Forpagtning paa 6 aar fra Augusti maaned d: A: til ultimo Juli 1805 som ved Auction er beram/m/et i Bergen den 10 Juni 1799.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 4de Maij continuerede Sommer Tinget for Sartor Skibrede, og Retten betient med samme Laugrette som i Gaar. Hvorda blev publiceret:

            1. Et Kongelig Skiøde til Agent Hans Krohn paa 12 M/ark Fisk i Gaarden Algerøen No: 53, for Kiøbe Summa 170 rd, dat: 24 Septbr: 1794.

            2. Et Auctions Skiøde fra afg: Consul Jon Wallaces Stervboe til Agent Hans Krohn paa 12 M/ark Smør i Gaarden Polden dat: 24de Octobr: 1797.

            3. Contract imellem Hans Dahle Ejer af Giestgiverstædet Bratholmen og Gaarden Snekkevigens Beboere, at ingen maae tillades at opbygge Huuse paa deres Udmark og Holmer. dat: 15de Octobr: 1798.

            4. Bygselbrev fra Agent Hans Krohn til Helje Halvorsen paa 2 bpd 6 M/ark Fisk i Gaarden Dom/m/edal, forhen brugt af Otte Petersen, dat: 1te Febr: 1799, med Reversal.

            5. Skiøde fra Niels Hansen Syltøens Enke til Willum Michelsen Telle paa 11 2/5 Mærker Fisk i Gaarden Søre Fielde No: 89, dat: 3 Maij 1799.

            6. Bygselbrev fra Peder Johannessen Spilde til Niels Larsen paa 15 23/30 M/ark Fisk i Gaarden Spilde No: 28, dat: 2de Maij 1794, med Reversal.

            7. Bygselbrev fra Tollef Jensen Nipen og Medejere til Wintzian Thoresen paa ½ Vog Fisk i Gaarden Nipen No: 27, forhen brugt af Rasmus Johannessen, dat: 3 Maij 1799, med Reversal.

 

1799: 204b

 

            8: Afkald fra Iver Johannessen Kallestad for hans Arv 15 rd 1 mrk 8 s:, til Værgen Erich Nielsen Selstøen, dat: 3 Maij 1799.

            9. Do: fra Inger Johannesdatter for 7 rd 3 mrk 12 s: til sam/m/e Værge af do: Dato.

            10. Dito fra Hans Nielsen for 17 rd 4 mrk 2 s. til hans Fader Niels Hansen Landeraae, d: 3 Maij 1799.

            11. Do: fra Synneve Nielsdatter for 8 rd 5 mrk 1 s:, til sam/m/e Værge, af do: Dato.

            12. Do: fra Niels Michelsen Selstøen for 41 rd 80 s: til hans Værge Ingebret Nielsen Selstøen af s: Dato.

            13. Do: fra Ingebret Nielsen Selstøen for hans Hustrue Ingebor Johannesdatters Arv 10 rd 3 mrk 9 s: til hendes Værge Peder Johannessen Spilde, dat: 3 Maij 1799.

            14. Do: fra Hans Johannessen Sangolthellen for hans Stif Søn Anders Jacobsens Arv 5 rd 5 mrk 7 s: til Værgen Thomas Erichsen Store Sangolt, dat: 3 Maij 1799.

            15. Dito fra Knud Pedersen Næsse for 7 rd 4 mrk 1 s: til hans Værge Ole Nielsen Næsse, do: Dato.

            16. Dito fra Rasmus Nielsen Worland for hans Arv 6 rd 3 mrk 10 s: til Værgen Thomas Olsen Worland, af s: Dato.

            17. Do: fra Niels Larsen Gavelen for 20 rd 1 mrk 3 s: til Værgen Ole Erichsen Dyrøen, af do: Dato.

            18. Do: fra Siri Nielsdatter Selstøen for hendes Arvemidler 54 rd, efter Kongl: Bevilling, til hendes Formynder Diderich Olsen Hitzøen. Dateret 13 Octobr: 1798.

            19. Skiøde fra Ole Rasmussen Foldenes paa 16 23/32 Mærker {Smør} Fisk i Gd: Agotnæs No: 62, som hans Afdøde Moder Anne Hansdatter havde solgt til Hans Pedersen Agotnæs; og paa 2 ½ M/ark Fisk i sam/m/e Gd: solgt af Hans Erichsen Foldenæs paa hans Myndtling Bolette Pedersdatters Vegne. dat: 3 Maij 1799.

            20. Skiftebrev efter Afdøde Knud Monsen øvre Golten af 29 Maij 1798, hvorved Boets Jordegods saaledes er udlagt:

 1: Til Stervboe Enken Ingebor Kolbeensdatter 15 M/ark Fisk i Gaarden Spilde No: 28 i Sartor Skibrede for 10 rd  Og udi Gaarden Landerøen i Opdals Skibrede og Sundhordlehns Fogderie 1 bpd Smør og 1/5 Hud for 50 rd.

 2. Til Sønnen Knud Knudsen udi Gaarden Nore Toft No: 13 8 4/5 M/ark Fisk for 15 rd 2 mrk.

 3. Datteren Anne Knudsdatter 4 ½ M/ark Fisk i gd: Wixøen No: 7 for 6 rd 4 mrk.

 4. Datteren Kari Knudsdatter 4 M/ark Fisk i gd: Hummelsund No: 6 for 6 rd 4 mrk.

 5. Datteren Ida Knudsdr: 4 M/ark Fisk i Humelsund for 6 rd 4 mrk

            21. Odels Lysning fra Carsten Ingebretsen Bielkerøen til 1 Pund Smørs Landskyld i Gaarden Bielkerøen, som nu beboes af Gudmund Nielsen, dat: 3 Maij 1799.

            22. Fredlysning fra Foged Unmack for Gaarden Glæsnæses Opsiddere, hvorved deres Ejendom og Fiskerie fredlyses. dateret 1te Maij 1799.

 

1799: 205

 

            23. Bygselbrev fra Agent Hans Krohn til Winzians Andersen paa 15 M/ark Smør i Gaarden Glesnæs, som Halvor Torbiørnsen forhen har brugt. dat: 16 Martii 1799.

 

Fogden Unmack indleverede til oplæsning Restance Listen for 1te Termins udestaaende Skatter der beløber 415 rd 4 mrk hvormed hverken Almuen eller Laugrettet hafde noget at erindre.

 

Da ingen efter paarob hafde mere ved Tinget at erindre eller føre i Rette, saa blev Retten brudt og Tinget hævet

                                   Og saal: at være passeret bekrefter                  Brandt

 

 

[Som/m/er Sage og Skatte Ting 1799 for Schiolds Skibrede]

Aar 1799 Mandagen den 6te Maij, blev det almindelige Som/m/er Sage og Skatte Ting holden for Schiolds Skibrede paa Tingstædet Møllendahl og Retten betient med følgende 4re eedsorne Laugrettes mænd Ole Povelsen Skeie og Albert Olsen øvre Midthun, samt 2de gamle Laugrettes mænd ved Nafn Ole Monsen Børge og Niels Larsen Borge. Ved Tinget var nerværende Fogden Unmach tilligemed den Tingsøgende Almue

 

for hvem blev publiceret de samme Kongl: Forordninger Rescripter og Cancellie Placater som for Sartor Skibrede fra No: 1 til 9 incl:

 

Da ingen nu havde noget at iretteføre, og i Eftermiddag er berammet at holdes Formynder Examination, blev Tinget udsadt til i Morgen.

 

Næste Dag den 7de Maij continuerede det almindelige Sommer Sage og Skatte Ting for Schiolds Skibrede paa Tingstædet Møllendal og Retten betient med sam/m/e Laugrettesmænd som i Gaar.

 

Hvorda først følgende Documenter blev Tinglyste, nemlig:

            1. Skiftebrev efter afdøde Pige Marthe Haagensdatter Sættre sluttet 29de Desbr: 1798, hvorved 3 2/3 M/ark Smør i Gaarden Hammersland No: 88 er taget til Indtægt for 7 rd 2 mrk, og udlagt til den Afdødes Broder Stephen Haagensen Sætre.

            2. Obligation fra Johan Bock til den Bataviske Consul Henrich Jansen Fasmer for 627 rd 3 mrk, mod 1te Pante Ret i Debitors Vaan og Mølle Huuse ved Broen paa Gaarden Aarestads Grund, dat: 1 Febr: 1799.

            3. Bygselbrev fra Ole Olsen Backe til Mons Andersen paa 21 Mærker Smør Landskyld i Gd: Bredvig No: 111, dat: 14 Decbr: 1798.

            4. Dito fra Hr: Biskop Irgens til Anders Knudsen paa 1 bpd Smør, 1 Mæle 4 Kander Malt og 1/6 Huds Leje i Gd: yttre Hope, forhen brugt af Paul Larsen, dat: 19 Martii 1799 med Reversal.

            5. Dito fra Provsten Fritzner til Lars Olsen paa 3 Spand Smør og ½ Hud i gd: Lille Tvedt, dat: 29 Januarii 1799 med Reversal.

            6. Gavebrev fra Hans Molle til David Paasche paa 1/16 Part i Lille Sandvigs Møllerne, dat: 10 {M} Januarii 1798.

            7. Fledførings Contract imellem Siri Sørensdatter og hendes Søster Søn Søren Larsen nedre Titlestad, hvorved hun tillige Lovbyder sine Midler til hendes Arvinger. dat: 8de Febr: 1799.

            8. Vilkaarsbrev udstæd af Lars Hansen Ladfiord til Ole Madsen og Hustrue dat: 27de April 1799.

            9. Aflyst Mons Johannessen Lohnes Obl: til Lector Arentz for 98 rd, dat: 28 April 1796, og indfriet efter paategnet Qvitering af 6te Maij 1799.

            10. Skiøde fra Hans Johannessen Lieland til sin Søn Niels Hansen paa 1 bpd 12 M/ark Smør, 1 Mæle Malt og ½ Faar i Gd: Lieland No: 57 for 90 rd dat: 6te Maij 1799.

            11. Aflyst Hans Johansen Lielands Obl: til Wollert Krohn for 100 rd dat: 3 April 1779, og indfriet efter paateg: Qvitering af 3 April 1799.

 

1799: 205b

 

            12: Obligation fra Niels Hansen Lieland til Agent Wollert Krohn for 90 rd mod 1te Pante Ret i 1 ½ bpd Smør 1 Mæle Malt og ½ Faar i Gaarden Lieland. dat: 6 Maij 1799.

            13. Aflyst Martinus Antonsen øvre Bratlands Obligation til hans Moder Anne Sørensdatter stor 100 rd, dat: 4 Maij 1797, og indfriet efter paategnet Qvitering af 6 Maij 1799.

            14. Afkald fra Hans Hansen Molle for hans Hustrue Gunild Larsdatters Arv 3 rd 4 mrk 12 s: til hendes Værge Søren Larsen Titlestad, dat: 6 Maij 1799.

            15. Obl: fra Ole Olsen Balchen øvre Harebakke til Mad:me Barbra Sal: Endre Nielsens for 45 rd med 2den Pante Ret i Gd: Harebache No: 132, dat: 1te Maij 1799.

            16. Skiøde fra Ole Johannessen Flesland til Mons Erichsen, paa 9 M/ark Smør og 6 Kander Malt i Gd: Flesland No: 55, dat: 6 Maij 1799.

            17. Vilkaarsbrev udstæd af Mons Erichsen Flesland til hans Sviger Fader Ole Johannessen ibid: og Hustrue, dat: 6 Maij 1799.

            18. Afkald fra Jon Jonsen Lille Tvedt til hans Værge Mons Larsen Lille Tvedt for hans Arv 59 rd 53 s:, dat: 6 Maij 1799.

            19. Obligation \fra/ Niels Nielsen Sætterdal til Lector Arentz for 200 rd med 1te Pante Ret i 2 bpd Smør og ½ Hud i gd: Sætterdal No: 18, dat: 6te Maij 1799.

            20. Skiøde fra Hans Olsen Skage med flere til Sønnen Johannes Hansen paa ½ Løb Smør og ¼ Hud i Gd: Skage No: 61, dat: 6 Maij 1799.

            21. Afkald fra Rangele Ellevsdatter fra Espeland for hendes Arv 9 rd 4 mrk 7 s. til Ole Johannessen Flesland, dat: 6 Maij 1799.

            22. Dito fra Mons Erichsen Flesland for hans Myndtl: Anne {Ivers}\Niels/dat: Arv 20 rd 3 mrk 13 s:, til hendes forrige Værge Ole Johannessen Flesland, dat: 6 Maij 1799.

            23. Bygselbrev fra Salomon Salomonsen Grimstad til Lars Knudsen paa 2 bpd 8 9/22 M/ark Smør i Gd: Store Mithun No: 71, dat: 6 Maij 1799.

            24. Vilkaarsbrev fra Lars Knudsen Mithun til Enken Anne Nielsdatter dat: 6 Maij 1799.

            25. Afkald fra Inger Jacobsdatter for hendes Arv 8 rd 4 mrk 8 s: efter Faderen Jacob Salomonsen Fiøsangerhougen, til hendes Værge Johan Larsen Næsthuus, dat: 7de Maij 1799.

 

Fogden Unmack tilkiendegav ved Skrivelse til Lensmanden at have ladet indkalde Drengen Ole Olsen Sælen og Qvindemennesket {Anne Marina}\Malene Rasmus/ {Hans}datter Myhren for med hinanden begaaet Lejermaal, efter derom nu fremlagte Præste Attest af 27 Martii sidstl:, fra Sogne Præsten til Askøens Sogn Hr: Koht. Hvad Drængen er som et Barn, og uerfaren i slige Handlinger kan være forledet af en listig Qvinde, og saaledes være Tvivl om at være rette Barnefader, haver dog Faderen, som er Forpagter paa Sælen og af ringe Vilkaar, fremsendt 2 rd til hans Bøders Afsoning.

 Qvindemennesket som nu mødte udbad Fogden sig nu paaraabt for at giøre Forklaring, hvorvidt hun efter Lavrettets Skiøn var formuende til at betale sine Bøder eller ikke.

 Qvindemennesket Malene Rasmusdatter Myhren fremstod for Retten og forklarede Rigtigheden af

 

1799: 206

 

At Drengen Ole Olsen Sælen, og ingen anden, har besvangret hende og at hun var saa yderlig fattig, at hun ikke selv formaaede at erlægge nogen Bøder, men at hun havde med sig sin Søster der var villig at betale for hende 24 s:, naar Retten af de Tilstædeværende vil komme i Forvisning om Sandheden af denne hendes Forklaring.

 Skibredets Lensmand forklarede, nøye at kiende dette Qvindemenneske, og veed med Vished at hendes Foregivende er Sandfærdig, saameget meere som hun er tienende hos en Bonde, hvor Hun ikke erholder nogen Løn saa længe hun har Barnet hos sig

 Hvorfor de Anbudne 24 Skilling af Fogden Unmack blev modtaget.

 

Ole Michelsen øvre Skage mødte og beklagede sig over at 3 Dage for sidstavvigte Juul om Natten imellem 11 og 12 Slæt, opkom hos ham en ulykkelig Ildsvaade, der i Grunden ødelagde ham et Stuehuus og et Ildhuus, hvoraf intet engang af det indvendige Boeskab og Madvahre blev reddet, uagtet endeel af Naboerne kom tilstæde, var dog ingen muelighed at faae noget af det bemelte reddet, da Ilden formeget siden det var Natte Tiider havde taget Overhaand.

 Forbemeldte Laugrette og i Særdeeleshed Ole Paulsen Scheje og Albret Olsen yttre Mithun, som den Brandlidtes Naboer bekræftede Sandfærdigheden af hans Forklaring i alle Deele, og da de efter Ulykken har overseet Skaden, skiønner de at samme fuldkom/m/en kan bestemmes til 1/3 Deel af Gaarden Huuse, foruden hans Indboe til Beløb af 24 Rdr Værdie.

 Comparenten begiærede det passerede sig beskreven meddeelt som Retten lovede.

 

Nye Sag

Lensmanden Johannes Michelsen Borge mødte og angav at have til dette Ting lovlig indstevnet Handelskarl Niels Jonsen Øfstebøe for skyldige 2 rd og denne Sags Omkostninger derfor at lide Dom, hvorom han fremlagde en skreven Stevne Seddel; ligeledes fremlagde han Attest fra Forligelses Commissionen som viiser at mindelig Forliig ikke har været at opnaae.

 Efter Paaraab mødte ikke Niels Jonsen Øfstebøe eller nogen paa hans Vegne.

 Fogden Unmack fremstod frivillig paa Lensmandens Forlangende og tilkiendegav: at den paastevnte Fordring af 2 rd hidrører derfra: at han i Følge det ved Høste Tingene befalede Tings vidne om nogen Handels Karle gives i Skibredet, hvilke i saa fald i Følge Skatte Forordningen af 1746, skal erlægge 2 rd til den Kongl: Casse, blev Indstevnte derfor anmelt, og Skatten af Lensmanden for Aaret 1796 til Fogden betalt.

 Sagen blev til Doms optaget.

 

Derefter blev publiceret under Num/m/er

            26. Bygsel Seddel fra Hans Molle til Johan Bock og Hustrue paa Grunden (til/under?) hans Vaan og Møllehuus ved Broen, og Elven paa Gaarden Aarestads Grund, dat: 7de Maij 1799.

 

Restance Listen for første Termin d: A: blev anvist af Fogden

 

1799: 206b

 

derpaa at være betalt 86 rd 2 mrk, og til Restance 953 rd 4 mrk, der for Retten blev oplæst og af samme attesteret og forseglet.

 

Da ingen efter 3de Udraab havde meere at i Rette føre blev dette Ting sluttet og Retten hævet.

                                               Saaledes passeret bekræfter                Brandt

 

 

 

 

Som/m/er Ting for Lindaas Skibrede 1799.

Aar 1799 den 15de Maji blev det almindelige Sommer Sage og Skatte Ting holden for Lindaas Skibrede paa Tingstædet Toftegaard, og Retten betient med efterskrevne 4 eedsorne Laugrettesmænd: Lars Olsen Oxnæs, Jacob Rasmussen Rise, Ole Michelsen øvre Schodven og Ole Andersen Qvamme. Ved Tinget var nærværende Hr: Fogden Unmack og Skibredets Lensmand Lars Larsen Fieldsende, tilligemed den Tingsøgende Almue.

 

Hvorda først allerunderdanigst blev læst de sam/m/e Kongl: Forordninger, Placater og Rescripter som ved Som/m/ertinget for Sartors Skibrede d: A: ere publicerede, og extraheret Folio 204.

 

Derefter blev Sagerne paarobt hvoraf mødte i en

 

Nye Sag.

Madame Morsin contra Andreas Heiberg

 For Citantinden mødte Procurator Kars ved Fuldmægtig Huseboe som producerede hendes udtagne Rettens Stevning med paategnet lovlig forkyndelse samt den udi Stevningen ommelte Pante Obligation i Gienpart med Anviisning af originalen som Hand begiærede sig tilbageleveret med Rettens Paategning, ligesaa fremlagde Hand den passerede opsigelse af obligationen, saavelsom den foregaaende Forligelses Comissions Attest og endelig fremlagde Hand Indlæg af 13de d: Maaned hvortil hand sig Refererede og indlod Sagen Dom.

 Indstevnte Andreas Danchertsen Heiberg mødte og lod tilføre at Sagen som med Documenterne saavelsom med hans egen tilstaaelse i henseende til Fordringen aldeles var rigtig og afbeviist hafde Hand ikke imod, men i henseende til den af Citantinden paastaaede gotgiørelse af Processens Omkostninger med videre fant Hand sig ikke pligtig at udbetale da Hand ved Forligelses Comissionen den 4 April sistl: hafde tilbudet et mindeligt og passeligt Forliig og saal: formente sig i Følge Forordn: af 20. Janv: 1794 ang: Forligelses Væsenets indretning paa Landet i Norge dens bydende sig aldeles befriet. For at afbevise at Han virkelig har tilbuden Forlig udbad Han sig udsettelse i denne Sag til en af Retten selv passende rimelig Tiid til hvilken Tiid Han forbant sig at fremlægge til forbemelte Beviis Attest fra den nu fraværende constituerede Foligelses Comissari i den/n/e Sag hr: Philip Christian Nicol Efter saadan hans giorte Paastand indgav Hand Sagen og forventede Rettens Kiendelse

 Huusebøe Replicerede: at naar Sagen har veret ventileret i Forligelses Commissionen saa er det ventelig at hr: Heiberg vel har giort propositionis til mindelig Forliig men da den fremlagde Attest viser at disse propositionis ej ere blevne antagne og at hr: Heiberg selv tilstaar Gielden saa kunde Han vel ej heller accomodere Citantinden at eftergive mer end Hun selv ville, noget eller intet, saa var disse ingen efter Ford: af 3de Juni 1796 antagelige grunde til udsettelse, den comparenten ellers til Retten indstillede

 Heiberg fant intet med dette siste af Husebøe anførte at anmerke uden følgende: at den allernaadigste Fordr: af 3de Juni 1796 der befaler Rettens h..ligste Pleje ingenlunde efter hans Formening haver dette i hensigt at Parterne i hvem de saa maatte vere skulle paabyrdes med unødige og alt for trøkkende udgifter, Hand Referede sig altsaa til sit forrige og udbad sig Rettens Kiendelse.

Afsagt

 For om mueligt at give Indstevnte anledning til Sagens mindelige afgiørelse, bevilgede Dom/m/eren Ham en udsettelse til første maaneds Ting for Lindaas Skibrede der afholdes i Sorenskriverens Huus i Bergen den 5te Augusti førstk: uden oftere i mangel deraf at kunde oprette flere udsettelser I øvrigt blev den fremlagde originale Obligation med Paategning tilbageleveret.

 

1799: 207

 

 

Da ingen indfandt sig med mere at iretteføre beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 16de Maji continuerede Som/m/er Sage og Skatte Tinget for Lindaas Skibrede paa Tingstædet Toftegaard i Overværelse af samme Laugrette som i Gaar. Hvorda følgende Documenter blev publiceret:

            1. Skiftebrev efter afg: Johannes Johannessen Famestad, sluttet 21de Martii 1799, hvorved følgende Jordegods er udlagt: 1: Til Stervboe Enken Brithe Larsdatter 1 bpd Smør og 2 Mæler Malt i Gaarden Hagesetter No: 41 i Echanger Skibrede for 160 rd.  Til den Afdødes Broder Søns Søn Johannes Johannessen den ældre, i Gaarden Famestad No: 79 i Lindaas Skibrede 1 64/98 M/ark Smør 18/49 Kd: Malt og 6/784 Faar.  Til Broder Søns Sønnen Johannes Johannessen den yngre i sam/m/e Gd: 1 64/98 M/ark S:r 18/49 Kd: Malt 6/784 Faar.  Til Broder Søns Datteren Anne Johannesdatter og Mand Ole Johansen Kringlebotten 81/98 M/ark Smør 9/49 Kd: Malt, 3/784 Faar.  Broder Søns Datteren Anne Johannesdatter den yngre lige Anpart.  Til Broder Søns Datteren Anne Johannesdatter den yngste, lige Anpart.  Til Broder Datteren Kari Johannesdatter den yngre, i Gaarden Famestad 2 15/28 M/ark Smør 1 2/7 Kd: Malt og 3/112 Faar.  Udi Gaarden Nøetvedt No: 82 i Echanger Skibrede er udlagt: Til Broder Sønnen Knud Johannessen Wabøe 9 M/ark Smør 1 ½ Kd: Malt.  Til Broder Datteren Kari Johannesdatter gift med {gift med} Bryngel Johannessen Ladvigshougen 4 ½ M/ark Smør ¾ Kande Malt,  og til Broder Datteren Brithe Johannesdatter 4 ½ M/ark Smør og ¾ Kd: Malt.

            2. Skiøde fra Willum Christensen til Johannes Nielsen paa 6 M/ark Smør i Gd: Raadmandsøen No: 132 for 310 rd, dat: 1 Maij 1799.

            3. Aflyst Willum Christensens Raadmandsøens Obl: til Halvor Knudsen Fæste for 110 rd mod første Pante Ret i Gaarden Raadmandsøen No: 132, dat: 13de Octobr: 1798 og indfriet efter paategnet Qvitering af 1te Maij 1799.

            4. Obligation fra Johan/n/es Nielsen Raadmandsøen til Willum Christensen Raadmandsøen paa 198 rd med 1te Pante Ret i gaarden Raadmandsøen No: 132 af Skyld 6 M/ark Smør dat: 1te Maij 1799.

            5. Obligation fra Niels Johanesen Udlyren til Halvor Knudsen Fæste som Formynder for Anne Niels Datter Berge stor 83 Rd mod 1te Prioritet i gaarden Udlyren af Skyld ½ Td: Malt og 16 s i Penge No: 2, dat: 1 Maij 1799.

            6. Skiftebrev efter afg: Hans Erichsen Fieldanger sluttet 8. April 1799 hvorved følgende Jorde Gods er udlagt.

 1. Stervboe Enken Anne Bastes Dr: 22 M/ark Smør 11/36 Huud for             75 rd

 2. Sønnen Eric Hansen 4 2/5 M/ark Smør 11/180 Huud                                            15

 3. Sønnen Mons      4 2/5 M/ark Smør 11/180 Huud for                               15 rd

 4. Søn/n/en Baste           4 2/5 M/ark Smør 11/180 Huud for                         15 rd

 5. Sønnen Ole    4 2/5 M/ark Smør 11/180 Huud for                         15 rd

 6. Datteren Marthe Hans Dr: 2 1/5 M/ark Smør 11/360 Huud for                  7 Rdr  3 mrk

 7. Datteren Pernille        2 1/5 M/ark Smør 11/360 Huud for              7 rd     3 mrk

            7. Skifte Brev efter afdøde Kone Marthe Halsteens Dr: Hodne sluttet 22de April 1799, hvorved følgende Jordegods er udlagt.

 1. til Stervboe Enkemanden Niels Jacobsen Hodne for 35 rd              11 ¾ M/ark Smør

 2. Sønnen Jacob Nielsen for                                         17 rd 3 mrk               5 7/8 M/ark do:

 3. Datteren Magnille Niels Datter for                 8 - 4 - 8 s                 2 15/16 M/ark do:

 4. Datteren Kari Niels Datter for                                   8 - 4 - 8                   2 15/16 M/ark do:

            8. Skifte Brev efter afdøde Knud Johan/n/esen Kalland sluttet 12te April 1799 hvorved følgende Jorde Gods er udlagt

 1. til Stervboe Enken Anne Anders Dr: 6 ¾ M/ark Smør 1 1/8 Kande Malt og 3/32 Faars Landskyld for                                                                                                                  30 rd

 2. Søn/n/en Knud Knudsen 1 13/14 M/ark S:r 9/28 K: M:t og 3/112 F:s L:sk     8 – 3 – 7

 3. Søn/n/en Anders Knudsen 1 13/14 M/ark S:r 9/28 Kd: Malt 3/112 F:s Ld:skyld 8 – 3 – 7

 4. Do: Carl Knudsen  1 13/14 M/ark S:r 9/28 Kand: Malt 3/112 F:s Ld:skyld              8 – 3 – 7

 5. Datteren Anne Knuds Dr: 27/28 M/ark S:r 9/56 Kand: Malt 3/224 F:s Ld:skyld 4 – 1 – 11

            9. Byxel Seddel fra Capellan Marcus Irgens til Niels *Soursen (Sjursen iflg. ætteboka) forhen Leylænding paa Torscheim, paa 22 ½ M/ark Smør og 5/16 deele Huud udi gaarden Hundven som Anders Pedersen forhen har brugt dateret 15de Nov: 1798 med Reversal

            10. Byxel Seddel fra Stifts Provst Bruus til ungkarl Johan/n/es Johanesen paa 1 bpd Smør i gaarden Reichnes med Vilkaar til Faderen dateret 18de Octobr: 1798 med Revers

 

1799: 207b

 

            11. Byxel Seddel fra Fendrik Gerhard Daae til ungkarl *Colbye (Colbein) Tronsen Sandnes paa ½ pd Smør og 4 Kander Malt i det ½ Brug af Jørgen Michelsen Qvames Jordebrug som den/n/e har overladt dateret 10de Marti 1799 med Reversal

            12. Byxel Seddel fra Hr: Michael Sundt Tuchsen til ungkarl Amund Rasmusen paa 1 pd Smør i gaarden Duesund som hans Fader Rasmus Ham har overladt imod vilkaar af gaarden med Reversal dateret 19de Octob: 1798

            13. Afkald fra Henrich Iversen Konglevold til Formynderen Mons Monsen Berge paa hans afdøde Søn Brynild Andersens Arv stor 7 rd 3 mrk 11 s dat: 15de Maij 1799

            14. Odels Skiøde fra Jon Nielsen Berge til Peder Ellefsen og Michael Nielsen Berge paa 1 Løb Smør i gaarden Berge No: 82 for 21 rd dat: 27de Octob: 1798

            15. Obligation fra Gunder Nielsen Kalland til Værgerne Jon Michelsen Ryland og Ole Rasmusen indre Lyren paa Marthe Ols Dr: Nore Lies Arv stor 120 rd mod 1 Pante Ret i 13 ½ M/ark Smør 2 ½ Kande Malt og 3/16 Faar i gaarden Kalland No: 37 dat: 11 Maij 1798

            16. Odels Skiøde til Pernille Johan/n/es Datter \og Forlovede Jan Nielsen/ fra hendes Broder Lars Johanesen paa 20 M/ark Smør og 5/18 Huud i gaarden Fieldanger No: 58 for Sum/m/a 9 Rd dat: 3de Maij 1796

17. Skiøde fra Knud Olsen Famestad paa 4 ½ M/ark Smør og 9/12 Kander Malt for 20 rd  (fra) Hans Monsen Myching paa sin Hustrues Vegne paa 2 ½ M/ark Smør og 9/24 Kand: Malt for 10 rd  (fra) Ole Pedersen øvre Schougen paa sin Hustrue[s Vegne] paa 2 1/*4 (2 ½) M/ark Smør og 9/24 Kander Malt for 10 rd  samt herforuden som myndige Arvinger 13 ½ M/ark Smør og 2 ¼ Kande Malt i gaarden Wiig for 30 rd til deres Broder og Svoger Ole Olsen Wiig, som naar Hand tillægger sin egen Anpart 4 ½ M/ark Smør og 9/12 Kande Malt, bliver Hand i alt ejende 1 bpd 3 M/ark Smør og 4 ½ Kande Malts Landskyld i gaarden Wiig, for tilsam/m/en den Sum/m/a 70 rd dat: 15de Maij 1799

18. Byxel Seddel fra Fendrik Gerhard Daae til Sergiant Michael Brugger paa ½ Løb Smør i gaarden Frøsetter som har været den afdøde Ole Michelsens Jordebrug dat: 11 Maij 1799

19. Skiøde fra Formynderne Lars Hansen Borilde Iver Endresen indre Kielen Johanes Jacobsen Kalland og Knud Knudsen Lilaas for Knud Johanesens Børn til Enken Anne Anders Datter, deres udlagde Parter i gaarden Kalland No: 37 som er for hver af de 3 Søn/n/er Knud Anders og Carl 1 13/14 M/ark Smør 9/28 Kand: Malt og 3/112 Faars Landskyld  og for Datteren Anne 27/28 M/ark Smør 9/56 Kd: Malt og 3/224 Faar for den Sum/m/a 37 rd som naar dertil lægges 6 ¾ M/ark Smør 1 1/8 K: Malt og 3/32 Faar Landskyld bliver Hun og hendes Mand Anders Andersen i alt ejende 13 ½ M/ark Smør 2 ¼ Kd: Malt og 3/16 Faar dat: 15de Maj 1799

20. Deele Brev efter afdøde Ole Magnesen Famestad af 16de April 1799 hvorved 1 bpd 3 M/ark Smør ¼ Faar 1/8 Td: Malt i gaarden Fam/m/estad No: 79 i Lindaas Skibrede saal: er udlagt

 1. Til Enken Marthe Jons Datter Famestad  13 ½ M/ark Smør 1/8 Faar 1/16 Tønde Malt for 70 rd

 2. Søn/n/en Iver Olsen   4 ¼ M/ark Smør 1/16 Faar 1/32 Tønde Malt for 23 – 2 – 0

 3. Søn/n/en Niels Olsen  4 ¼ M/ark Smør 1/16 Faar 1/32 Tønde Malt for 23 – 2 – 0

 4. Datteren Elis Ols Datter  2 1/8 M/ark Smør 1/32 Faar 1/64 Tønde Malt for 11 – 4 – 0

 5. Datteren Anne          2 1/8 M/ark Smør 1/32 Faar 1/64 Tønde Malt for 11 – 4 – 9

            21. Skiøde fra Niels Olsen Famestad Anders Jacobsen Øveraas og Berge Iversen indre Eidesnæs til deres Broder og Svoger Iver Olsen Famestad paa de anparter i gaarden Famestad No: 79 som de efter Deele Brev af 16. April sistl: i Arv er tilfalden som tillige hvad Hand selv er udlagt giør 13 ½ M/ark Smør 1/16 Td: Malt og 1/8 Faars Landskyld, for 56 Rd dateret 30te April 1799

 

1799: 208

 

            22. Byxel Seddel fra Marthe Jons Datter Famestad til Eldste Søn Iver Olsen paa 13 ½ M/ark Smør 1/8 Faar og 1/16 Td: Malt i gaarden Famestad No: 79 dat: 16de April 1799 med R:s

            23. Vilkaars Brev fra Iver Olsen Famestad til sin moder Marte Jons Datter paa Livs Tiid at nyde 2 Td: Korn, at føde 1 Melke Koe og 4 Smaler Frit Huus Varme og Opvartning som skal hefte paa gaarden dat: 16de April 1799

            24. Skiøde fra Andreas Danchertsen Heiberg til Procurator Niels Henrich Hiorth Stuvitz [paa] en anpart udi gaarden Mongstad af skyld 6 M/ark Smør 3 K: M: 1/6 F: under No: 33 for Summa 30 rd

            25. Afkald fra Lars Olsen Oxnes til Værgen Leniert Fieldanger for sin datter Ana(?) Larsdatters Arv stor 16 Rd 3 mrk 3 s dateret 16 Maij 1799

            26. Byxel Seddel fra Klokker Niels Monsen Myching til ungkarl Hans Olsen Svindahl paa 8 ½ Mark Smør og 12 ½ Kande Malt  samt (fra) Anders Magnesen Byseim som Curator for sine Søn/n/er Ole og Magne dito Byxel Seddel til sam/m/e for hver af Sønnerne 4 ½ M/ark Smør og 25 Kander Malt Landskylds Leje med Skatte Skyld 15 M/ark Smør og 25 Kander Malt i gaarden Øvre Tvedto No: 77 dat: 3 Maij 1799

            27. Skiøde fra Niels Hiort Stuvitz til Niels Andersen Indre Lyren \No: 1/ paa 17 5/11 Kande Malt og 8 8/11 s Penge for den Summa 198 Rd dateret 16 Maij 1799

            28. Skiøde fra Niels Andersen Indre Lyren til Michel Olsen ibid: paa 17 5/11 Kander Malt og 8 8/11 s i Penge i gaarden Indre Lyren No: 1 dateret 16de Maij 1799

            29. Obligation fra Michel Olsen indre Lyren til Halvor Knudsen Fæste paa 230 rd hvorfor er pandtsadt 17 5/11 Kander Malt og 8 8/11 s Penge i gaarden Indre Lyren No: 1 dat: 16de Maij 1799

            30. Byxel Seddel fra Sogne Præsten Arnold Mejer til Stadthauptmand Christopher Kars paa grunden af Giestgiver Stedet Kiilstrømen med Schaalholmen Langøen og Budalen mod aarlig afgift 3 Rd 48 s dateret 3de Maij 1799 med Revers

            31. Skiøde fra Proprietair Andreas Danchersen Heiberg til Stadthauptmand Kiøbmand Christopher Kahrs i Bergen paa Krem/m/er Leyet Fædie med de flere Gaarder Kirker og Giestgiverie.

 1. Kræmmer Leyet Fædie med 34 Opsiddere under Matricul No: 110 til 131 incl: af Skatte skyld i alt 6 Løber 23 M/ark Smør og Landskyld 14 Voger 1 Pund 6 M/ark Fisk med paastaaende Huuse og Nøster Jægter Baader Salte Kar Fiske Garn …(?) Bog gield 1164 rd 51 s og smaae Øerne for den Summa 3200 Rd

 2. Toftegaard under Matricul No: 21 af Skatte skyld 1 Løb 2 Pund Smør Landskyld 1 Løb Smør 1 Tønde Malt med Vaanhuuse Nøster Smeede Huus 7 Kakkelovne 7 Huusmands Huuse, tilligemed de derunder liggende Øer og Holmer for 1500 rd

 3. Giestgiver stedet Kiilstrømmen, tilligemed gaarden *UdKilde (UdKielen) No: 26 af Skyld 16 ½ M/ark Smør og Landskyld 6 Kander Malt 18 M/ark Fisk for 800 rd

 4. Østrem Annex Kirke og Fædie Capel med videre tilhørende for 800 rd

 5. Strøe Gods udi 11 stk Matriculerede gaarde i alt beregnet for 10 Løb 1 Pund 16 1/8 M/ark Smør for den Summa 2500 rd,

 der for disse samtlige Eyendom/m/e giør den Summa 8800 Rd dateret 29de April 1799

            32. Obligation fra Stadthauptmand og Kiøbmand Christopher Kahrs til Frue Hof Agentinde Johanne Margarethe Sal: Krohns paa Sum/m/a 6999 Rd hvorfor er Pantsadt  1. Feidie Kremer Leye med Inventarium og Søe Redskaber Bønder gaarde samt Cappel af Skyld 14 Vaager 1 pd 6 M/ark Fisk og 2 Mæler Malt  2. Toftegaard under Mat: No: 21 af skyld 1 Løb Smør og 1 Tde: Malt  3. Gaarden Rossness No: 51  4. Gaarden Tybernes No: 52  5. Gaarden Loftaas No: 36.  6. Gaarden Synevog No: 27  7. Gaarden UdKielen No: 26  8. Gaarden Lechvold No: 8  9. Gaarden Førland No: 5  10. Gaarden Solem No: 6  11. Gaarden Lille Hopland No: 4.  12. Gaarden Hopland No: 11.  13. Gaarden Oxnæs No: 16  14. Gaarden Sæverøen No: 17.  15. Giestgiverstædet Kilstrøm/m/en.  16. Østrems Annex Kirke med Ornamenter og Tiender. dat: 1te Maij 1799.

 

1799: 208b

 

            33. Aflyst Andreas Dankertsen Heibergs Obl: til Frue Hofagentinde Johanne Margrethe Sal: Krohns for 6000 rd, mod 1te Pante Ret i Fedie Kræm/m/erleje, Gaarden Toftegaard m: v: dat: 19de Febr: 1796 og indfriet efter paategnet Qvitering af 1te Maij 1799.

            34. Aflyst Anders D: Heibergs Obl: til Lars Evie for 999 rd, mod 2den Pante Ret i fornævnte Ejendom/m/e, dat: 11 Junii 1796, og indfriet efter paategnet Qvitering af 29 April 1799.

            35. Aflyst And: Heibergs Obl: til Hans Lem Jersin for 389 rd 2 mrk 14 s. mod 3die Prioritet i bem:te Ejendom/m/e, dat: 7de Junii 1797, og indfriet efter paategnet Qvitering af 1te Maij 1799.

            36. Tinglyst en Paategning af Consul Fasmer af 8 Maij 1799, paa Anders Heibergs til ham den 6te Septbr: 1797 udstædde Obl: for 350 rd, hvorved han renuncerer paa Pantet i de derved Pantsatte faste Ejendom/m/e, og aleene forbeholder sig Pante Ret i Debitors Løsøre Effecter.

            37. En Qvitering fra Ole Ottesen Hille til Anders Heiberg for 100 rd som den sidste var skyldig efter Obl: af 16de Decbr: 1796, mod 4de Pante Ret i Gaarden Lille Hopland, hvorefter Pante Obligationen af Pantebogen maae udslættes, dat: 15 Maij 1799.

            38. Aflyst en Indførsels Forretning af 3 April 1797, hvorved hos Hr: And: Heiberg for Kongl: Skatter 140 rd 82 s: er giort Indførsel i Gaarden Toftegaard, indfriet efter Fogden Unmacks paategnede Qvittering af 29 April 1799.

            39. Aflyst en Indførsels Forretning af 12 Martii 1798, hvorved hos Anders Heiberg er giort Indførsel for Kongl: Skatter 152 rd 90 s:, udi Gaarden Toftegaard med Besætning indfriet efter Foged Unmaks paategnede Qvitering af 29 April 1799.

            40. Aflyst en Executions Forretning afholdt hos And: Heiberg den 4de April 1798 for til Foged Hegelund skyldige 173 rd 75 s:, hvorved er giort Indførsel i Debitors Løsøre og faste Ejendom/m/e, indfriet efter paategnet Qvitering af 29de April 1799.

 

Fogden Unmach indleverede til oplæsning Restance Listen for 1te Termin dette aar for *for Skibredet som viser at kun derpaa er betalt 22 rd altsaa en Restance af 878 rd Efter at sam/m/e var oplæst hafde hverken Almuen eller nogen anden derimod noget at erindre.

 

Da ingen efter udrob ej hafde videre ved Tinget at forrette blev Retten brudt og Som/m/er Tinget sluttet

                                   Saal: at vere passeret bekrefter                        Brandt

 

 

 

[Som/m/er Sage og Skatte Ting 1799 for Herle (Herløe) Skibrede]

Aar 1799 Løverdagen den 18de Maij blev det almindelige Som/m/er Sage og Skatte Ting for Herle Skibrede foretaget paa Tingstædet Alverstrøm/m/en og Retten betient af Sorenskriveren med følgende Eed sorne Laugrettes mænd Rasmus Hansen Fromereyde Ole Hansen og Poul Poulsen ibidem samt Rasmus Jacobsen

 

1799: 209

 

Husebye Ved Tinget var nerværende Fogden Unmach Skibredets Lænsmand, tilligemed den Tingsøgende Almue

 

Hvorda! allerførst blev publiceret de sam/m/e Kongelige Forordninger Placater og Rescripter som ved Sommer Tinget for Sartors Skibrede d: A: der ere læste og extraherede Folio 204.

 

Derefter blev foretaget

Sagen Overhofrets Advocat Hiort contra Assessor Conrad Krøger                 fol: 201

 Assessor Krøger lod møde og producerede en af Ham under 16de April sistl: udverket contra Stevning i lovlig forkyndt Stand

 Derefter producerede Assessor Krøger sit Indlæg i denne Sag dateret 20de April med 16 stk: Bilager hvortil Hand Refererede sig og indlod Sagen Dom.

 Paa Advocat Hiortes Vegne lod Procurator Friele møde ved skriftlig Prom: af 16de hujus, hvori Hand i anledning af det indkomne begierede Sagen udsadt til første maaneds Ting.

Afsagt:

 Sagen udsettes til første maaneds Ting i Sorenskriverens Huus for Herle Skibrede den  (ope rum)  førtskommende

 

Niels Monsen Dalle af Herle Skibrede mødte og beviiste med Vidnerne Gaardemændene Niels Olsen søre Selle og Christen Petersen Nesse at hans Datter Kari Niels Datter 15 Aar gammel har det uhæld at være angreben af den saa kaldede Spedalske Syge som i høy grad viser sig i Ansigtet, hvilket de med Lovens Eed bekreftede.

 Faderen Niels Dahle fremlagde til desto større bestyrkelse herom Præste Attest fra Sogne Præsten hr: Provsten Micheleth af 10de Maji sistl: den Hand begierede dette Tings Vidne vedheftet og sig beskreven meddeelt som blev bevilget

 

Da ingen hafde videre at føre i Rette beroer Tinget til i overmorgen

                                                                                                                      Brandt

 

Aar 1799 Mandagen den 20de Maij continuerede end videre Sommer Tinget, for Herle Skibrede i overværelse af sam/m/e Laugrette som i overgaards.

 

Hvorda! Fogden Unmach mødte: og tilkiendegav at have med lovlig Varsel ladet indkalde Kiøbsvenden paa Hennøe Ole Olsen til med Vidner at beviise hvor det der forrige Aar biergede Skibs Vrag var funden neml: Anders Nielsen Toft om det ved Tostensvig, ligeledes fundne Skibs Vrag, hvor sam/m/e var bierget for derefter at kunde erholde i følge Loven hvad deres andeel kunde blive efter at de beviste Omkostninger var bleven fradraget.

 Kiøb Svenden Ole Olsen mødte og vedtog lovlig varsel.

 Af de indkaldte Vidner mødte

Magne Christiansen Hennøe som aflagde Lovens Eed og forklarede: at Hand tilligemed Jacob Hansen Hennøe \og flere/ var af de første som en Søndags morgen \udi Nov: f: A:/ saa det omspurgte Skibs vrag at være forgaaet ude i aaben Søe fra alle Land tet ved en Holme Hesteholmen kaldet, hvor beskaffenheden i henseende til sam/m/e og det deraf biergede forholder sig saal: som de i den den 15 Nov: f: Aar i den afholdte Besigtelses Forretning har afgivet Forklaring den Hand i Alle henseender igientog.

 Videre fremstod som

            2det Vidne Jacob Hansen Hennøe der ligeledes aflagde Lovens Eed og forklarede i et og alt ligesom første Vidne

 og hvorpaa de begge blev dimitteret.

 Endelig fremstod \som

            3de Vidne/ Poul Larsen Toft som aflagde Eed og forklarede: at have hørt en Mand ved Nafn Giert Henrich Schriver, skal først i Januari have fundet adskillige Skibs Materialier i Rogne-Sundet alleryderst ved Havet som formodentlig er henhørende til førstmelte og af de førte Vidner omforklarede Vrag og hvilke er bleven bierget og ved Auction udbragt i Penge (ope rum)

 Saa fremstod og \som

            4. Vidne/ Anders Nielsen Tofte der aflagde Lovens Eed og var ganske overeensstemmende med

 

1799: 209b

 

siste Vidne og derpaa blev demitteret.

 Paa Giert Henrich Schrivers vegne som Syg mødte Lensmanden Willum Schiellanger og vedtog lovlig varsel

 Fogden Unmach fremlagde dernæst til Actens vedheftelse den den 15 og 16 Nov: f: A: afholdne Forretning over de ved Hennøe fundne Vrag samt den under 21de Janv: d: A: afholdne Auctions Forretning der viser at sam/m/e er udbragt til                        60 rd    3 mrk   13 s

saa og en dito under 21de Feb: nest efter hvorefter det ved Tostensvig

i Rogne Sundet fundne Vrag er udbragt til                                                       21        5          14

                                                                                                                      -----------------------

                                                                                  Tilsam/m/en                 82 rd    3 mrk   11 s

hvilken Sum/m/a endskiønt Vraget er funden paa forskiellige Steder og uvisheden om sam/m/e henhører til et og sam/m/e Skib dog maa tages under et i henseende til Biergeløn/n/en hvor hs: May:ts andeel da det er behandlet under et og nesten funde paa en og sam/m/e Tiid /: Paa de der anvente udgifter fremlagde Fogden en specificeret Regning af Beløb 73 rd 3 mrk med derved følgende 13 qvitterede Regninger som i Acten bliver at indtage og den ommelte udgift at fradrage det fulde Beløb af de ved Auctionen for de biergede Vahrer udbragte Summa hvorefter Fogden paastod at naar fra det overskydende Rettens Gebyhr og den endnu forventende Regning af Avertissementet til Ejernes Indkaldelse af aars og dags varsel stor  (ope rum) fradrages, da maa blive delt imellem hans Mayestet og Biergerne hver med det ½ i følge Lovens 4 – 4 – 5 art: siste membrum og herom forventede Hand dom.

 Da ingen hafde videre at anføre eller erindre, blev Sagen til Doms optagen.

 

Derefter blev følgende Documenter publicerede:

            1. Obligation fra Commerce Raad Johan Lauson Koren til Hofagent Herman D: Janson for 2000 Rdr, mod første Pante Ret i den adelige Frigaard Asch af 3 Løber Smørs Skyld, dat: 18de Maij 1799.

            2. Skiftebrev efter afg: Ole Jansen Nødenæs, sluttet den 26de Martii 1799, hvorved er udlagt: Til Stervboe Enken Siri Rasmusdatter 21 ¾ M/ark Fisk i Gaarden Nødenæs No: 51 i Herløe Skibrede for 80 rd  Udi Gaarden Udhelle No: 54 i Radøe Skibrede er udlagt: Til Sønnen Jan Olsen Alveim 3 M/ark Smør og 1 2/3 Kd: Malt for 14 rd 4 mrk.  Sønnen Knud Olsen 3 M/ark Smør 1 2/3 Kd: Malt for 14 rd 4 mrk.  Sønne Sønnen Ole Halvorsen 1 ½ M/ark Smør og 5/6 Kd: Malt for 7 rd 2 mrk.  og til Sønne Sønnen Halvor Halvorsen 1 ½ M/ark S:r 5/6 Kd: Malt for 7 rd 2 mrk.

            3. Skiftebrev efter afg: Elie Bryngelsdatter Holme, sluttet 31 Jan: 1799, hvorved i Gaarden Holme No: 77 er udlagt: Til Ole Nielsen Hiertaas for 49 rd 7 28/45 M/ark Smør og 2 73/135 Kd: Malt.  Til Einer Johannessen Døvig for 6 rd, 42/45 M/ark Smør og 14/45 Kd: Malt.  Christen Olsen Fløysand for 5 rd, 7/9 M/ark S:r og 7/27 Kd: M:  Ole Nielsen Holme for 7 rd, 1 4/45 M/ark S:r og 49/135 Kander Malt.  Ingebret Bryngelsen Røset for 3 rd 21/45 M/ark S:r 7/45 Kd: Malt.  og til Stervboe Enkemanden Johannes Einersen Holme 3 1/9 M/ark Smør og 1 1/27 Kd: Malt for 20 rd.

            4. Skiftebrev efter afg: Peder Rasmussen Eicheland, sluttet 12te Febr: 1799, hvorved i Gaarden Eicheland No: 70 er udlagt: Til Rasmus Monsen Ryland for Krav 30 rd, 6 M/ark Smør 2 Kander Malt.  til Christi Rasmusdatter Ryland for 10 rd, 2 M/ark Smør 2/3 Kd: Malt.  Til Rangele Rasmusdatter Ryland for 5 rd, 1 M/ark Smør 1/3 Kd: Malt.  Til Knud Anders: Hanevig for 5 rd, 1 M/ark S:r 1/3 Kd: M:.  Til Stervboe Enken Rangele Knudsdatter for 20 rd, 4 M/ark Smør og 1 1/3 Kd: Malt,  og til Datteren

 

1799: 210

 

Ahlet Pedersdatter for 20 rd, 4 M/ark Smør og 1 1/3 Kd: Malt.

            5. Skiøde fra Enken Rangele Knudsdatter og endeel Creditorer i Stervboet efter afg: Peder Rasmussen Eicheland paa deres ved Skiftet efter ham erholdte Udlæg i Gaarden Eicheland No: 70 af Skyld 18 M/ark Smør 6 Kd: Malt til Niels Bendixsen Ryeland for 98 rd, dat: 18 Maij 1799.

            6. Obl: fra Niels Bendixsen til Tørris Arnesen Leervig for 60 rd og til Arne Tørrissen Leervig for 30 rd, tilsam/m/en 90 rd, mod 1te Pante Ret i Gaarden Eicheland No: 70, dat: 18 Maij 1799.

            7. Skiøde fra Enken Anne Olsdatter øvre Tvedt til hendes Søn Ole Bastesen paa 1 bpd 1 ½ M/ark Smør i Gd: øvre Tvedt No: 78 i Herløe Skibrede for 80 rd dat: 18de Martii 1799.

            8. Deelebrev efter afg: Kari Andersdatter Leervig af 11 Martii 1799, hvorved i Gaarden nedre Tvedt No: 79 er udlagt: til Enkemanden Michel Olsen Leervig 12 M/ark Smør og 6 Kd: Malt for 60 rd.  Til Sønnen Anders Rasmussen nedre Tvedt 8 M/ark Smør og 4 Kd: Malt for 40 rd,  og til Datteren Giertrud Rasmusdatter, gift med Ole Bastesen øvre Tvedt 4 M/ark S:r *S:r og 2 Kd: Malt for 20 rd.

            9. Bygselbrev fra Commerce Raad Koren til Jacob Pedersen Toft paa 8 Skil: Skyld i Gd: Ryeland. dat: 1te Jan: 1799.

            10. Dito fra Henrich Henrichsen Forman til Gullach Andersen paa en Huusmands Plads kaldet Nyebrechen under Gd: Fosse, dat: 12te Decbr: 1790.

            11. Afkald fra Hans Andersen Miaatvedt til hans Værge Anders Monsen ibid: for hans Arvemidler 28 rd 2 mrk 9 s: dat: 18 Maij 1799.

            12. Dito fra Guri Andersdatter for 7 rd 5 mrk 14 s: til hendes Værge Michel Olsen Leervig, dat: 18 Maij 1799.

            13. Dito fra Cornelius Olsen Krogaas til Jacob Andersen Follesøe for 46 rd 38 s: dat: 8 Maij 1799.

            14. Dito fra Gullach Olsen Goustad til hans Fader Ole Olsen Goustad for 26 rd 2 mrk 11 s:, dat: 18 Maij 1799.

            15. Bygselbrev fra Søren Halvorsen nore Selle til Jon Rasmussen paa 17 M/ark Fisk i Gd: Nore Selle No: 52, dat: 13de Decbr: 1798.

            16. Bygselbrev fra Alexander Wallace senior, til Anders Nielsen paa 12 Mærker Smør i gd: Toft, dat: 16 Maij 1799.

            17. Afkald fra Mari Erichsdatter Bratshoug til Formynderen Iver Michelsen Husebøe for hendes Arv 10 rd 2 mrk 4 s:, dat: 20 Maij 1799.

            18. Skiøde fra Ole Pedersen Myrtvedt til hans Svoger Brynild Andersen Gripsgaard [paa] 18 M/ark Smør og 18 Kd: Malt i gd: Gripsgaard No: 97, dat: 20 Maij 1799.

            19. Dito fra afg: Brithe Einersdatters Goustads Børn og deres Værger til deres Fader Ole Olsen paa 1 bpd 3 M/ark Smør i gd: Goustad No: 101, som de ved Skiftet efter Moderen var udlagt. dat: 20 Maij 1799.

            20. Afkald fra Ole Olsen Goustad den yngre for hans Arvemidler 64 rd 2 mrk 12 s: til hans Værge Lars Hansen nedre Tvedt, dat: 20 Maij 1799.

 

Fogden Unmach fremlagde derpaa til oplæsning for Almuen Restance Liste af de ordinaire Skatters 1te Quartal dette aar som viser at kun paa sam/m/e er betalt 12 rd altsaa til Rest 638 rd imod sam/m/e hafde ingen noget at erindre

 

Da ingen efter udrob hafde mere ved Tinget at forrette, blev samme for denne gang sluttet og Retten brudt.

                                   Saaledes at vere passeret bekrefter                  Brandt

 

1799: 210b

 

 

 

[Som/m/er Sage og Skatte Ting 1799 for Radøe Skibrede]

Aar 1799 Tirsdagen den 21de Maij, blev det almindelige Som/m/er Ting for Radøe Skibrede foretaget paa Tingstædet Alverstrøm/m/en og Retten betient af Sorenskriveren med følgende 4 eedsorne Laugrettes mænd Peder Magnesen Lille Tvet Arne Jacobsen nordre Solem Halvor Rasmusen Kartvedt og Lars Larsen Riisnes  Ved Tinget var nerværende Fogden Unmach Skibredets Lænsmand og den Tingsøgende Almue

 

hvorda! allerførst blev publiceret de sam/m/e Kongelige Forordninger Placater m: v: som paa de allerede afholdte Sommer Tinge ere oplæste og er extraherede her i Protocollen Folio 204.

 

Lænsmanden tilkiendegav ej til dette Ting at have indstevnt nogle Sager.

 

Da ingen i Dag havde noget at i retteføre, og Formynder Examinationen er beram/m/et at afholdes i Eftermiddag, beroer Sage Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 22de Maij continuerede det almindelige Sommer Sage og Skatte Ting for Radøe Skibrede, paa Tingstædet Alverstrøm/m/en og Retten betient ved det samme Laugrette som i Gaar. Hvorda følgende Documenter blev publiceret:

            1. Hr: Kam/m/erherre og Stiftsbefalingsmand Friderich Hauchs Bestallingsbrev til Ole Magnesen Qvaleim, som Lensmand for Radøe Skibrede, af 18 Jan: 1799.

            2. Afkald fra Peder Pedersen Tvedt for hans Hustrue Anne Michelsdatters Arv 23 rd 8 s:, dat: 21 Maij 1799, til Værgen Jon Mich: Hole.

            3. Ditto fra Johannes Pedersen nedre Tvedt for hans Arv 25 rd 9 s: til hans Værge Johannes Johansen Olsvold, af 21 Maij 1799.

            4. Skiøde fra Peder Absolonsen Kaalaas til Søn/n/en Absolon Pedersen paa 1 ½ bpd Smør 2 Mæler 6 Kander Malt i Gaarden Kaalaas No: 33. dat: 21 Maij 1799.

            5. Afkald fra Mons Olsen Marøen for 20 rd 52 s: til hans Formynder Ole Knudsen Marøen, dat: 21 Maij 1799.

            6. Dito fra Niels Rasmussen Marøen for hans {afdøde} Stif Søn {Ole I} Christen Olsens Arv 20 rd 52 s: til Værgen Mons Siursen Dale, dat: 21 Maij 1799.

            7. Bygselbrev fra Com/m/erce Raad Koren til Østen Ulvatne paa 16 M/ark Smør og 11 Kander Malt i Gd: Ulvatne, dat: 28 Junii 1798.

            8. Afkald fra Mons Monsen Nordanger for hans \afg:/ Svoger Mons Nielsens Arvemidler 28 rd 4 mrk 12 s: til Værgen Hans Olsen Nordanger. dat: 21 Maij 1799.

            9. Afkald fra Michel Knudsen Sletten for hans Hustrue Ingebor Olsdatters Arv 73 rd 10 s: til hendes Værge Mons Christensen Øfstebøe af 21 Maij 1799.

            10. Dito fra Willum Ellingsen Helle for hans Hustrue Marthe Lassesdatters Arv 23 rd 21 s: til hendes Værge Lars Lassesen Instebøe, af 21 Maij 1799.

            11. Afkald fra Ole og Christian Rasmussønner Giere for deres Arv, som er for hver 5 mrk 13 s: til Værgen Christian Iversen Soltvedt, dat: 21 Maij 1799.

            12. Afkald fra Christian Iversen Soltvedt for hans Hustrue Kari Nielsdatters Arv 5 rd 2 s:, dat: 21 Maij 1799.

            13. Obligation fra Peder Lassesen Pletten til Niels Magnesen Soleim

 

1799: 211

 

for hans Myndtling Niels Olsen Soleims Arvemidler 30 rd, og til bemelte Værge selv for 10 rd, tilsam/m/en 40 rd, mod 1te Pante Ret i 18 Mærker Smør og 12 Kander Malt i Gaarden Pletten No: 77. dat: 21 Maij 1799.

 

Fogden Unmach mødte og indleverede Restance Listen for dette Skibredes 1te Quartal som viser at der kun dette Ting er betalt 38 rd 3 mrk altsaa til Restance 661 rd 3 mrk hvilken Liste blev tydelig oplæst og af Almuen uimodsagt

 

Da ingen efter udrob hafde videre ved Tinget at forrette blev Retten brudt og Tinget sluttet.

                                                           Saal: Passeret bekrefter                       Brandt

 

 

 

[Som/m/er Ting 1799 for Alenfits Skibrede]

Aar 1799 Torsdagen den 23de Maij blev det almindelige Som/m/er Ting for Alenfits Skibrede foretaget paa Tingstædet Alverstrømmen og Retten betient af Sorenskriveren med følgende 4re eedsorne Laugrettes mænd Peder Johannesen Østegaarden Halvor Rasmusen øvre Siuset Hans Knudsen øvre Tvedt og Jacob Jacobsen Erstad. Ved Tinget var nerværende Fogden Unmach Skibredets Lænsmand Niels Monsen Store Oxe og den Tingsøgende Almue

 

hvorda! blev allerførst oplæst de sam/m/e Kongelige Placater Forordninger og videre som ved de forrige Skibreder \ere bekiendtgiorte/ og hvilke ere extraherede fol: 204.

 

Lænsmanden tilkiendegav ikke til dette Ting at have indstevnt nogle Sager.

 

Beediget Taxations Forretning

Knud Amundsen Todtland og Anders Olsen Nesse mødte for Retten og beedigede den af dem under 25de Octob: 1797 afholdte Taxations Forretning over ½ Løb Smør og 2 Mæler maldt Landskylds Leje i Gaarden Todtland No: 54 der er Ejeren Lars Larsen Todtland tilhørende saal: at den af dem tilligemed Amund Andersen Todtland ansadte Taxt 150 rd er skeet af dem uden hensyn eller Fiendskab af Jordepartens Eier.

 

Derefter blev følgende Documenter publiceret:

            1: Skiøde fra Johan Christopher Haar Daae, residerende Capellan til Indvigs Præstegield, til Lensmand Lars Larsen Fieldsende og Ole Olsen Severaas {Af} paa 1 bpd 19 M/ark Smør i Gaarden Skotsund, dat: 18de Martii 1799.

            2. Afkald fra Svend Johannessen Bøgevold for hans Hustrue Siri Størksdatter Qvam/m/es Arvemidler 53 rd 95 s: til hendes Formynder Magne Jacobsen Qvame, dat: 6te Febr: 1799.

            3. Afkald fra Stephen Larsen Burkeland til hans Værge Ole Olsen Hosdal for 14 rd 5 mrk 1 s:, dat: 20 Maij 1799.

            4. Vilkaarsbrev fra Knud Ellevsen Midtgaard til Enken Anne Rasmusdatter paa Aarlige Vilkaar af gaarden Midtgaard, dat: 26 Maij 1798.

            5. bygselbrev fra Biskop Irgens til Anders Pedersen Hundven paa ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i gd: Torskheim, som Niels Siursen forhen har brugt, dat: 15 Novbr: 1798.

            6. Skiøde fra Siur Larsen Seim til Johannes Haldorsen Wichne paa 1 bpd 21 M/ark Smør og 5/8 Hud i gd: Seim No: 51, dat: 27de April 1799.

            7. Afkald fra Askild Omundsen Lechnæs for hans Hustrue Synneve Siursdatters Arv 88 rd 5 mrk 15 s. til hendes Værge Askild Rasmussen Hosdal, dat: 23 Maij 1799.

            8. bygselbrev fra Johannes Olsen til Sønnen Johannes Johannesesen paa 2 bpd 12 M/ark Smør i gd: Berrefiord No: 21, dat: 23 Maij 1799.

            9. Vilkaarbrev fra Johannes Johannessen Berrefiord til hans Forældre Johannes Olsen og Brithe Jacobsdatter, dat: 23 Maij 1799.

 

1799: 211b

 

            10. Skiøde fra Enken Ingebor Magnesdatter med flere til Søn/n/en Ole Olsen paa deres ved Skiftet efter afg: Ole Jonsen udlagde anparter i Gaarden nore Aase No: 80 af Skyld ½ Løb Smør ½ Td: Malt dat: 23 Maij 1799.

            11. Vilkaarsbrev fra Ole Olsen Nore Aase til hans Moder Ingebor Magnesdatter, dat: 23 Maij 1799.

            12. Obl: fra Ole Olsen nore Aase til Berge Jonsen øvre Tvedt for 85 rd, mod 1te Pante Ret i Gd: Nore Aase. \No: 80/ dat: 23 Maij 1799.

            13. Afkald fra Erich Larsen Melkeraaen for hans Arv 144 rd 90 s: til hans Værge Askild Rasmussen Hosdal, af 23 Maij 1799.

            14. Dito fra Gundvor Hansdatter Nore Elsaas for 51 rd 33 s: til hendes Broder Ole Hansen Nore Elsaas. dat: 23 Maij 1799.

            15. Afkald fra Ole Olsen Lille Oxe for hans afdøde Børn Peder Olsen og Magdelie Olsdatters Arv, tilsam/m/en 91 rd 1 mrk 7 s:, dat: 23 Maij 1799.

 

Gaarde mændene Rasmus Rasmusen Ole Rasmusen Johannes Tørrisen og Ole Olsen Lechnes af Hammers Sogn Allenfits Skibrede mødte for Retten og beklageligen angav at en uformodentlig Ilds vaade var hos dem opkom/m/en \4de Pintze Dag/, der først lod sig tilsyne udi Deponenten Johannes Torrisens Huus paa Loftet og formodent: kom/m/en af Skorstenen hos Ham, og som der sam/m/e Dag var en storm af norden vind, og alle Deponenterne tilligemed alle af Mand Kiønnet var paa veye arbeyde og kun 5 Fruentim/m/er foruden Børn hiem/m/e blev alle deres Gaarde, udhuuse og Løer aldeeles i grunden forbrendt, saa de ved deres hiemkomst ikke forefandt de mindste end \og/ af deres Indboe reddet

 Til dette at bevise fremstillede de Naboerne Peder Johannesen Øvstegaard og Halvor Rasmusen Siursæter som paa lovlig maade aflagde Eed og forklarede: at de ligeledes den 4de Pintze Dag hafde veret paa veye arbeyde og kom hiem om aftenen saa de med mange flere som angivet er \at/ Deponenternes alle Vaaninger som tilsammen bestod af 26 Huuser Løer Floer Boer indbegreben var ganske i Bunden forbrendt og at ingen af alle disse Familier eyede mer end hvad de gik og stod udi, men maatte Huuses hos naboerne hvor de endnu og fremdeles maa vere forblivende, følgelig at have lidt en total Ødeleggelse paa alt.

 Deponenterne begierede derefter dette passerede som Tingsvidne beskreven, der blev bevilget.

 

Fogden Unmach indleverede Restance Listen for 1te Quartal indeværende Aar for dette Skibrede som viser at af Skatten 710 rd er betalt 179 rd altsaa til Rest 631 rd hvilken Restantse blev oplæst og af almuen uimodsagt.

 

Da ingen efter paarob hafde mere ved Tinget at forrette blev Retten brudt og Sommer Tinget for dette Aar sluttet

                                               og saal: at vere passeret bekrefter                    Brandt

 

 

 

[Sommer Ting 1799 for Echanger Skibrede]

Aar 1799 Løverdagen den 25de Maij blev det almindelige Sommer Ting holden for Echanger Skibrede paa Tingstædet Bernestangen i overværelse af følgende eedsorne Laugrettes mænd Lars Nielsen Romerreim Anders Knudsen Otterstad Ole Arnesen yttre Eide og Christen Knudsen Molvig Ved Tinget var nerværende Fogden Unmach Skibredets Lænsmand og den Tingsøgende Almue

 

hvorda! allerførst blev oplæst de sam/m/e Kongl: Forordninger og Placater der er publiceret paa de forrige Skibreder og extraheret i Protocollen fol: 204.

 

Skibredets Lænsmand tilkiendegav ej til dette Ting at have indkaldet eller tilvarslet nogle Sager

 

Beedigede Taxations Forretninger

Ole Knudsen øvre Fyllingen og Rasmus Rasmusen øvre Helle mødte for Retten og paa lovlig maade beedigede den under 28de Octob: 1797 afholdte Taxations Forretning af gaarden lille Veland(?) No: 76 at den Skyld i sam/m/e gaard 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt er i Kiøb og Salg fuldkommen

 

1799: 212

 

af verdie 100 rd og at sam/m/e Taxt er ansadt uden hensyn eller Fiendskab af Gaardens ejer.

 

Iver Larsen nore Ascheland og Anders Amundsen Jelvig mødte og beedigede deres den 19de Maij 1798 paa gaarden yttre Hindenes No: 27 af skyld 1 pd 3 mrk Smør og 12 Kander malt der tilhører Rasmus Olsen yttre Hindenes, afholdte Besigtelses og Taxations Forretning, hvorved bemeldte gaard er vurderet for 100 rd

 

Ole Arnesen og Lars Arnesen yttre Eide mødte og beedigede deres under Dags dato afholdte Taxation paa gaarden Biørsvig, hvilken gaarde \Part/ af Skyld 18 M/ark Smør de Taxerede for 90 rd der er Niels Iversen tilhørende

 

Da ingen i Dag hafde mere ved Tinget at forrette blev sam/m/e udsadt til i overmorgen

                                                                                                                                 Brandt

 

Mandagen den 27de Maij continuerede Som/m/er Tinget for Echanger Skibrede og Retten betient med samme Laugrette som i Forgaars. Hvorda følgende Documenter blev publiceret.

            1. Skiftebrev efter afg: Johannes Erichsen Hatlehougen sluttet den 31 Jan: 1799, hvorved er udlagt: Til Askild Sætre 9 M/ark Smør og ¼ Faar i Gd: øvre Aas for 40 rd.  Til Sønnen Erich Johannessen 5 1/7 M/ark Smør i Gd: Padøen for 21 rd 2 mrk 9 s:  Udi Boets Vaanhuuse paa Pladsen Hatlehougen vurderet for 85 rd, er følgende udlagt, neml: Mad:me Elcher i Bergen for 20 rd 2 mrk.  Stervboe Enken Marthe Askildsdatter 32 rd 4 mrk 11 s:,  Sønnen Erich Johannessen 5 rd 1 mrk 6 s:  og Søn/n/en Johannes Johannessen 26 rd 3 mrk 15 s:

            2. Afkald fra Anders Amundsen Giellesvig for hans afdøde Søn Ole Andersens Arv 14 rd 5 mrk 4 s. til Værgen Hans Erichsen Tvedt, dat: 25 Maij 1799.

            3. Aflyst Jon Brynildsen Langedals Obl: til Ole Knudsen øvre Helleland for 50 rd, mod Pant i gd: Langedal No: 84 i Hosangers Skibrede, dat: 19 Maij 1789, og indfriet efter paategnet Qvitering af 30 Martii 1799.

            4. Afkald fra Femja Knudsdatter til hendes Værge Jon Jonsen nedre Aas for hendes Arvemidler 54 rd 82 s:, dat: 25 Maij 1799.

            5. Afkald fra Marthe Johannesdatter Eegefit til Værgen Iver Askildsen Wiche for hendes Arv 10 rd 3 mrk 14 s., dat: 25 Maij 1799.

            6. Afkald fra Ole Erichsen Padøen for hans Arv 22 rd 2 mrk 8 s: til hans Værge Mons Jonsen Mulen, dat: 25 Maij 1799.

            7. Dito fra Ole Iversen indre Eidsnæs for hans Arvemidler 18 rd 1 mrk 2 s. til hans Værge Anders Jacobsen yttre Eidnæs, dat: 25 Maij 1799.

            8. Dito fra Ole Larsen Todtland til hans Værge Anders Jacobsen yttre Eidsnæs for hans Arv 21 rd 1 mrk 10 s., dat: 25 Maij 1799.

            9. Bygselbrev fra Ole Botolphsen Høyland til Hans Nielsen paa 18 M/ark Smør og 15 Kander Malt i Gd: Jordal No: 28, forhen brugt af Nils Hansen. med Reversal. dat: 25 Maij 1799.

            10. Vilkaarbrev fra Hans Nielsen Jordal til hans Fader Niels Hansen dat: 25 Maij 1799.

            11. Obligation fra Niels Iversen Askeland til Myndtlingen Johannes Iversen Askeland for 60 rd mod 1te Pante Ret i Gd: Biørsvig No: 63, dat: 25 Maij 1799.

            12. Bygselbrev fra Sogne Præsten Hr: Blikfeldt til Niels Olsen Strøm/m/e paa 15 M/ark Smør og 2 ½ Vog Næver i gaarden Farrestvedt. dat: 25 Maij 1799.

 

1799: 212b

 

            13. Obligation fra Mons Monsen Wæland til Johannes Johannessen Eide for 50 rd mod 1te Pante Ret i Gaarden Wæland No: 18 af Skyld 10 ½ M/ark Smør og 4 Kd: Malt. dat: 6te Febr: 1799.

            14. Skiøde fra Anders Jacobsen yttre Eidsnæs til hans Søn Askild Andersen paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt i gd: yttre Eidnæs No: 49, dateret 27 Maij 1799.

            15. Vilkaarsbrev fra Askild Andersen Eidsnæs til hans Fader Anders Jacobsen, dat: 27 Maij 1799.

            16. Obligation fra Knud Hansen Houge til Johannes Baardsen Famestad for 90 rd mod Pant i 18 M/ark Smør og 18 Kander Malt i gd: Houge No: 33. dat: 25 Maij 1799.

            17. Skiøde fra Anders Amundsen Giellesvig paa 13 ½ M/ark Smør og 6 Kd: Malt i Gd: Biørnevold No: 29, hans Myndtling Anne Tronsdatter tilhørende, til Haldor Monsen Biørnevold, dat: 27 Maij 1799.

            18. Obligation fra Haldor Monsen Biørnevold til Erich Olsen nedre Tvedt for 40 Rdr:, mod 1te Pante Ret i 1 bpd 3 M/ark Smør og 1 Mæle Malt i Gd: Biørnevold, dat: 27 Maij 1799.

            19. Afkald fra Ragnild og Anne Askildsdøttre til deres Fader Askild Andersen Haugøenæsset for deres Arvemidler som er for hver 11 rd 11 s: dat: 27 Maij 1799.

 

Fogden Unmack fremlagde Restance Listen for dette Aars 1te Termin som viser at af Skatten for dette Skibrede som er 520 rd, er betalt 25 rd og altsaa til Restance 495 rd, hvilken Restance Liste blev oplæst og af Almuen uimodsagt.

 

Da ingen efter udrob hafde mere ved Tinget at føre i Retten blev sam/m/e for denne gang ophævet

                                                           og saal: at være passeret bekrefter                   Brandt

 

 

 

[Som/m/er Ting 1799 for Hosanger Skibrede]

Aar 1799 Tirsdagen den 28de Maij blev det almindelige Som/m/er Ting holden for Hosanger Skibrede paa Tingstædet Bernestangen og Retten betient af Sorenskriveren med følgende 4 eedsorne Laugrettes mænd Lars Olsen Børtvedt Ole Olsen og Ole Johannesen Børtvedt, samt Johannes Arnesen Eicheland som hafde tilforn aflagt Laugrettes Eeden. Ved Tinget var nerværende Fogden Unmach og Skibredets Lænsmand foruden den Tingsøgende Almue,

 

hvorda! allerførst blev publiceret de selv sam/m/e Kongl: Forord: Placater og videre som er bekientgiort ved de forrige Skibreder dette Som/m/er Ting

 

Lensmanden tilkiendegav ej til dette Ting at have indstevnet nogle Sager

 

Da ingen i Dag hafde noget at irette føre og Formynder Examinationen er berammet saa udsettes Tinget til i morgen.

 

Næste Dag den 29de Maji continuerede Sommer Tinget for Hosanger Skibrede og Retten betient med sam/m/e Laugrette som i Gaar. Hvor da blev publiceret følgende Documenter:

            1. Obligation fra Lars Knudsen til Jon Olsen Mossevold for 26 rd mod 1te Pante Ret i 19 4/5 M/ark Smør og 11/40 Faar i Gaarden Jelvig No: 81. dat: 23de Aug: 1798.

            2. Skiøde fra Ole Monsen Røskeland med flere Arvinger efter afg: Lars Askildsen Fugledal paa deres ved Skiftet efter ham udlagde Anparter i Gaarden Fugledal No: 75, tilsam/m/en 9 M/ark Smør ¼ Faars Landskyld, til Lensmand Niels Olsen Echnæs for 150 rd, dat: 5te April 1799.

            3. Bygselbrev fra Lensmand Niels Olsen Echnæs og Enken Anne Iversdatter Fugledal paa 18 M/ark Smør og ½ Faars Landskyld i Gaarden Fugledal til Mons Monsen indre Eide, dat: 6te April 1799.

 

1799: 213

 

            4. Afkald fra Mari Simonsdatter Næsse for hendes Arvemidler 8 rd 10 s. til hendes Værge Ole Nielsen Ladvig, dat: 27 Maij 1799.

            5. Afkald fra Anne Monsdatter for 1 rd 2 mrk 6 s: til hendes Fader Magne Johannessen Lohne, af 28 Maij 1799.

            6. Bygselbrev fra Lars Pedersen Søre Myching til hans Søn Ole Larsen paa 16 M/ark Smør 5 1/3 Kande Malt i Gd: Søre Myching No: 48, dat: 28 Maij 1799.

            7. Skiftebrev efter afg: Magdelie Andersdatter Fotland, sluttet 28 Febr: 1799, hvorved følgende Jordegods er udlagt: 1: I gd: Fotland No: 38, Til Stervboe Enkemanden Jon Erichsen 20 M/ark Smør og 13 1/3 Kd: Malt, og  Til Sønnen Anders Jonsen 4 M/ark S:r 2 2/3 Kd: Malt.  2: I Gaarden Litland No: 66 var Boet ejende 8 M/ark S:r 1/18 Td: Malt og 1/9 Faar, som er udlagt til Sønnerne Erich og Arne Jonssønner hver den halvedeel.  3: I gaarden Nore Røsland No: 68 er udlagt:  til Stervboe Enkemanden Jon Erichsen Fotland 1 ½ M/ark Smør ½ Kd: Malt,  og til hver af Sønnerne Anders, Erik og Arne 1 ½ M/ark Smør ½ Kd: Malt.  4. I gaarden {Nore} \Søre/ Mieldstad No: 85, er udlagt til hver af Døttrene Synneve, Mari og Magdelie Jonsdøttre 2 M/ark Smør og 1 1/3 Kd: Malt.

            8. Skiftebrev efter afg: Johannes Siursen Mieldstad sluttet den 7de Dec: 1798, hvorved i Gaarden Søre Mieldstad No: 85 er udlagt:  Til Stervboe Enken Brithe Bergersdatter 9 M/ark Smør og 6 Kd: Malt.  Til den Afdødes Søster Søns Datter Magdelie Andersdatter og Mand Jon Erichsen Fotland 6 M/ark Smør og 4 Kd: Malt,  og til Søster Datteren Ingebor Bergesdatter gift med Niels Rasmussen Litland 3 M/ark S:r 2 Kd: Malt.

            9. Skiøde fra Enken Brithe Bergesdatter Mieldstad med flere til Ole Erichsen paa 18 M/ark Smør 1 Mæle Malt i Gd: Søre Mieldstad for 96 rd dat: 28 Maij 1799.

            10. Skiøde fra Jon Johannessen Hesjedal til hans Søn Ole Jonsen paa 18 Mærker Smør i gd: Hesjedal No: 14 for 60 rd, dat: 28 Maij 1799.

            11. Vilkaarsbrev fra Ole Jonsen Hesjedal til hans Fader John Johannessen, dat: 28de Maij 1799.

            12. Bygselbrev fra Ole Pedersen Langeland til Gudmund Johannessen Fotland paa ½ Løb Smør i Gaarden Langeland No: 55, dat: 8 Martii 1799.

            13. Afkald fra Anne Askildsdatter for hendes Arvemidler 14 rd 31 s: til Værgen Anders Magnesen Fieldskaal, dat: 28 Maij 1799.

            14. Afkald fra Johanne Knudsdatter til hendes Værge Ole Marcussen øvre Kleppe for hendes Arvemidler 7 rd 1 mrk 15 s:, dat: 28 Maij 1799.

 

Fogden Unmack indleverede Restance Listen for dette Aars 1te Termin som viser: at af Skatterne er betalt 49 rd, og Restancen er 521 rd, hvilken for Retten blev oplæst og af Almuen uimodsagt.

 

Da ingen efter 3de udraab hafde mere ved Tinget at forrette blev Retten brudt og Tinget sluttet

                                                           og saal: at være passeret bekrefter                   Brandt

 

 

 

[Maaneds Ting 1799 for Watzverns Tinglaug]

Aar 1799 Onsdagen den 29de Maij blev Maaneds Ting for Watzvers Tinglaug efter berammelse foretaget og holden paa Tingstædet Bernestangen i overværelse af Laugrettes mændene Lars Olsen Ole Olsen og Ole Johannesen Børtvedt samt Johanes Arnesen Eicheland, men som Lænsmanden for Hosanger Skibrede der nerværende tilkiendegav ej at have indstevnet nogle Sager til dette Maaneds Ting og efter paarob ingen mødte hverken med Documenter eller Sager blev dette Ting sluttet.

                                                           og saal: at være passeret tilstaar                       Brandt

 

1799: 213b

 

 

 

[Som/m/er Sage og Skatte Ting 1799 for Mielde Skibrede]

Aar 1799 Fredagen den 31te Maij blev det almindelige Som/m/er Sage og Skatte Ting foretaget for Mielde Skibrede paa Tingstædet Mieldegaard og Retten betient af Sorenskriveren med følgende 4 eedsorne Laugrettes mænd Ole Siursen Skaar Ole Ellingsen Hagenes Niels Nielsen Blom og Jens Johanesen Rivenes Ved Retten var nerværende Fogden Unmach og den constituerede Lænsmand Jon Larsen Rognved.

 

hvorda! allerførst blev oplæst de samme Kongl: Forordninger og Placater som ved de afholdte Tinge og som fol: 204 er Extraheret

 

Derefter blev af Sager foretaget

 

Knud Pedersen Skaar contra Lars Larsen Skaar                                 Fol: 179

 Begge Parterne mødte og iretteædskede Sagen samt tilkiendegav at som de begge siden den siste Tægte Dag har lagt Syge og veret paa Bergens Syge huus, hvorfra de nyelig er udkomne, er dette aarsagen til denne doms Sag ej før nu har veret iretteædsket.

 Lars Larsen Skaar mødte og tilkiendegav ved de eedsorne Stevne Vidner Mons Siursen Præstun og Eric Monsen Wedaae lovlig at have contra indkaldet Knud Pedersen Skaar til contra Vidners førelse i denne Sag og hvilken Stevne eller forkyndelses Seddel Hand her frem lagde

 Knud Pedersen Skaar var nerværende og tilstod nu Contra Citanten Lars Larsen at være skyldig til Knud Pedersen de fordrede og paastevnte 3 rd 2 mrk angaaende de omhandlede Alme Træer saa forklarede nu contra Citanten at for et Aar siden har Knud Pedersen hugget i hans neml: Lars Larsens Teig endeel grener af et Alme Træe som Lars Larsen lod føre hiem til sig i sit Huus og bestod af en fuldkom/m/en Byre som siden {blev} efter det *det var tørt blev af Lars Larsen opbrendt da Hand ansaa det for sin Eyendom. derimod tilstaar Hand neml: Lars Larsen at have for 4 Aar siden hugget noget mere end en Børre Alme grener og baaret hiem til sig og brugt, de Hand ikke har vist rettere end at det Sted hvor Hand hug dette var Ham tilhørende siden der ved Lensmanden og Mænd var byttet Skog imellem dem *sal: (saal:) at det Sted hvor disse Alme grener, for 4 aar siden blev hugget, faldt paa hans neml: Lars Larsens Deel. Knud Pedersen benægtede at de Alme grener som for 4re aar siden har været hugget [af]? Lars Larsen har veret paa hans men derimod paa Knud Pedersens grund.

 Af de indkaldte Vidner fremstod

Steffen Ericsen Greve som under sin aflagde Eed Refererede sig til sin forrige Forklaring angaaende de omtvistede Alme Træer og erindrer Hand sig at have været nerværende for 6 aar siden, da {Stedet} Grunden hvor paa Alme grenerne for 4 aar siden blev hugget af Lars Larsen faldt paa Knud Pedersens Deel tilligemed sam/m/e Alme Træe Ang: de Alme grene som derimod for et aar siden er hugget forholder sig saal: som af Lars Larsen selv er tilstaaet. Paa tilspørgende forkl: Vidnet at Hand ikke er bekiendt at der imellem Parterne senere er giort nogen ombytning, men at det har sit forblivende ved den af Lensmanden og Mænd giorte og af Parterne vedtagne Deeling

 Der paa fremstod

            Ole Siursen Skaar som under sin forhen i Sagen aflagde Eed igientog sin forrige Forklaring med tillæg at skiønt Hand ikke var kaldet til at være nerværende ved den af Lensmanden og mænd for 6 aar siden imellem Parterne giorte deeling, var Hand dog tilstæde og hørte at Lænsmanden sagde at baade det Alme Træe som for 4 aar siden af Lars Larsen er hugget som Grunden hvor paa det stod, skulle tilhøre Knud Pedersen, og veed Hand ikke eller er bekient at der senere imellem Parterne er giort nogen forandring derudi eller deeling.

 Vidnet blev Demitteret

            Som 3 Vidne fremstod Elling Ellingsen Solberg

 

1799: 214

 

65 Aar gam/m/el, hvilken paa lovlig maade aflagde lovens Eed og forklarede. at Hand var en af dem som tilligemed Lænsmanden var udnefnt til for 6 aar [siden]? at bytte en Engeslet og Skov imellem Parterne, men mindes Hand ikke rettere end at den omtvistede Alm hvor af Lars Larsen Skaar for 4 aar siden afhug en hoben grener, blev Ham s: c: (så som, d.v.s.) Lars Larsen Skaar {tilligemed grunden} tildeelt Senere er Vidnet ikke bekient at der skal vere giort anden Deeling imellem Parterne ang: de senere hogne Alme grene for circa 1 aar siden derom er Vidnet intet bekient.

 Derpaa fremstod som

            4. Vidne Lars Larsen Skaar 20 aar gam/m/el Kiødelig Søn til Contra Citanten, hvilken aflagde Lovens Eed med Formaning at vogte sig for Meen Eed og hvorpaa Hand forklarede: at Hand var nerverende *dat (da) Byttet for 6 aar siden imellem Parterne blev giort paa Skov i nerværelse af Lænsmanden og mænd, og da blev det sagt at Vidnets Fader skulle tilhøre det Alme Træe som H/an/d for 4 aar siden har hugget, imod at Knud Pedersen paa hvis grund det staar igien paa hans Faders grund skulle erholde nogle Aske Træer, men hørte Hand tillige at Knud Pedersen ikke var fornøyet med saadant bytte, hvortil Lænsmanden svarede: at naar Hand ikke var tilfreds med dette bytte maatte Han s: c: Knud paa anden maade og ved Rettens middel faae det anderledes. Senere veed Vidnet ikke at der er giort nogen anden Deeling, og ang: det senere hugne Alme Træe eller grene, da stoed dette paa hans Faders grund, men blev af Knud Pedersen hugget, men hiembaaren af hans Fader, som tillige har benyttet sig deraf.

 Lars Larsen Skaar indlod det passerede under Dom og paastod sig den omtvistede Alm sig som Ejendom tilkiendt, tilligemed Processens Omkostninger.

 Knud Pedersen vedblev sin benægtelse om at den omtvistede Alm nogen Tiid har veret Lars Larsen tildeelt, hvorfore Hand paastod sig sam/m/e som sin Ejendom og paa hans grund tilkiendt, tilligemed Omkostninger og at Lars Larsen Skaar maatte tilpligtes at betale Ham de paastevnte og tilstaaede 3 rd 2 mrk

 Da ingen af Parterne hafde mere at erindre blev Sagen til doms optagen.

 Men hvorefter Retten og Laugrettet biedrog til at Sagen blev forligt som og skeede, men at dette nermere ved For..s(?) skulle bestemmes, følgelig bliver af saadan Aarsag ingen Dom i denne Sag at afsige.

 

Johannes Monsen og Johannes Olsen Gierstad mødte og beklagede sig over at derhos dem Bede Dags Nat Klokken imellem 12 og 1 opkom en pludselig Ildebrand der formodedes at have begyndt i en Veede Bod, men først om Natten Klokken ved 2 slet blev for dem synbar som da hafde taget saa meget overhaand, at de alle som nøgne Folk ikke fik andet reddet end deres Kreaturer, da alt deres Indboe Klæder og Sænge Klæder, Mad Vahre og Saae Korn opbrendte og nød de saal: begge nesten total Ødelæggelse paa Floren {ner for} og Høe Laden ner for Johannes Monsen, men derimod for Johannes Olsen alle Huusene undtagen Høe Laden.

 Heele Laugrettet og tilstædeværende Almue forklarede paa tilspørgende: at det i alle henseender forholder sig saal: som af Johannes Monsen og Johanes Olsen Gierstad er forklaret og da de er bekiendt at disse ved denne Ilds Vaade har mistet den første 6 og den siste 7 Huuse{t} saa er kun det *ubetydeliste som de ikke regner for Huuse, bleven tilbage følgelig bestem/m/er deres tab til total Ødeleggelse, eller om høyst skulle ansees da kun 1/12 deel som er bleven tilbage.

 Reqvirenterne begierede det passerede beskreven som blev bevilget

 

1799: 214b

 

 

Da ingen havde meere at i retteføre, beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 1te Junii continuerede Som/m/er Tinget for Mielde Skibrede, og Retten betient ved samme Laugrette som i Gaar. Hvorda følgende Documenter blev publiceret.

            1. Skiftebrev efter afg: Ung Karl Baste Olsen Heggebøe, sluttet 9de April 1799, hvorved {ud} 6 M/ark Smør og 1 Kande Malt i gd: Bierkeland No: 82 i Hosanger Skibrede, er udlagt til hans Moder Brithe Bastesdatter, Brøderne Siur Olsen Heggebøe og Johannes Olsen Gierstad samt Søsteren Maria Olsdatter, hver 1 ½ M/ark Smør ¼ Kd: malt.

            2. Skiftebrev efter afg: Siur Olsen Nore Borge, sluttet 29 April 1799 hvorved Boets ejede 1 Pund Smør og 16 Kander Malt i Gaarden Nore Borge No: 23 i Mielde Skibr: er saaledes udlagt: 1. Til Hougs Præstegields Fattig Casse for Obl: gield 106 rd, 16 72/75 M/ark Smør og 11 23/75 Kander Malt.  2. Til Mad:me Bruus for Krav 37 rd 4 mrk 8 s: 6 3/75 M/ark Smør og 4 2/75 Kd: Malt  og 3. Til Stervboe Enken Marte Olsdatter for 6 rd 1 mrk 8 s: 1 M/ark Smør 50/75 Kander Malt.

            3. Bygselbrev fra Fusse Andersen Hoele til Lars Pedersen Møching paa 3 3/5 M/ark Smør og 1 4/5 Kande Malt i Gaarden Søre Kleppe No: 33, dat: 28 Maij 1799.

            4. Aflyst Johannes Haldorsen Wichnes Obl: til Mons Stephensen Hundhammer for 150 rd mod Pant i Gd: Wichne No: 68, dat: 6te Junii 1795 og indfriet efter paategnet Qvitering af 3de Febr: 1799.

            5. Bygselbrev fra Mad:me Svarskoff til Stephen Larsen paa 1 bpd 13 M/ark Smør i Gd: Ronhovde No: 1, forhen brugt af Magne Mathiesen. dat: 3 April 1799.

            6. Aflyst Lars Michelsen Windaas Obl: til Knud Olsen Stanghelle for 70 rd, mod Pant i gd: Windaas No: 55, dat: 24 Novbr: 1791, og indfriet efter paategnet Qvitering af 31 Maij 1799.

            7. Aflyst Iver Larsen Greves Obl: til Mad:me Anne Cathrine Bruus for 98 rd, dat: 14 Maij 1792, og indfriet efter paategnet qvitering af 10 Jan: 1799.

            8. Obligation fra Iver Larsen Greve til Ingebret Oudsen Reveim for 98 rd mod Pant i 1 Pund 10 ½ M/ark Smør og 18 Kd: Malt i gd: Greve No: 22, dat: 10 Junii 1799, imod 3 Procent Rente.

            9. Bygselbrev fra Ingebret Aadsel Reveim til Niels Knudsen paa 1 bpd 6 M/ark Smør 1 Mæle 8 Kander Malt i gd: Søre Reveim No: 26, dat: 8de Decbr: 1798.

            10. Vilkaarsbrev fra Niels Knudsen Søre Reveim til Ingebret Aadsen ibid:, dat: 8de Decbr: 1798.

            11. Deelebrev efter afg: Kone Kari Erichsdatter Weaae af 22de Decbr: 1798, hvorved i gd: Weaae No: 45 er udlagt: Til Stervboe Enkemanden Johannes Johannessen 12 M/ark Smør 8 Kd: Malt for 56 rd 3 mrk  og til Sønnen Baste Johannessen lige Anpart for 56 rd 3 mrk.

            12. Skiøde fra afg: Goute Iversen Burchelands Enke og Arvinger til Sønnen Iver Goutesen paa 22 M/ark Smør og 6 2/3 Kander Malt i Gd: Burcheland, hvori Kiøberens egen Arvedeel er indbegreben. dat: 29 Martii 1799.

            13. Obligation fra Iver Goutesen til Mad: Anne Cath: Bruus for 98 rd mod 1te Pante Ret i 22 M/ark Smør 6 2/3 Kd: Malt i gd: Burcheland No: 13, dat: 29 Martii 1799.

 

1799: 215

 

            14. Skiøde fra afg: Kari Larsdatter Søre Kleppes Arvinger paa deres ved Skiftet efter hende udlagde 7 1/5 M/ark S:r og 3 4/5 Kd: Malt i Gaarden Søre Kleppe No: 33, til deres fader Knud Monsen, dat: 9 Maij 1799.

            15. Obligation fra Erich Larsen Wichne til Anders Olsen Stanghelle for 160 rd mod 1te Pante Ret udi 22 ½ M/ark Smør, 15 Kander Malt i Gaarden Wichne No: 68, dat: 31 Maij 1799.

            16. Afkald fra Mons Johannessen Wesætter til hans Formynder Mons Knudsen nore Wevle for 11 rd 6 s:, dat: 31 Maij 1799.

            17. Do: fra Anne Johannesdatter Mælen for hendes Arv 6 rd 1 mrk 15 s: til hendes Værge Lensmand Niels Reveim, dat: 31 Maij 1799.

            18. Obligation fra Michel Jonsen Wevletvedt til Gregorius Larsen Reveim for 50 rd mod 1te Pante Ret udi 12 M/ark Smør og 6 Kander Malt i Gd: Wevletvedt No: 18, dat: 31 Maij 1799.

            19. Skiøde fra Enken Mari Magnesdatter Søre Kleppe til sin Søn \Lars Pedersen/ [paa] 7 1/5 M/ark Smør og 3 3/5 Kd: Malt i gd: Søre Kleppe No: 33. dat: 31 Maij 1799.

            20. Vilkaarsbrev fra Ole Monsen Hundhammer til hans Fader Mons Stephensen, dat: 31 Maij 1799.

            21. Afkald fra Niels Nielsen Blom for hans Arvemidler 64 rd 87 s: til hans Værge Ole Olsen Blom, dat: 31 Maij 1799.

            22. Vilkaarsbrev fra Jon Magnesen Schiestad til hans Fader Magne Jonsen, dat: 31 Maij 1799.

            23. Deelebrev efter afg: Peder Larsen Søre Kleppe af 31te Maij 1799 hvorved er udlagt: til hans Enke Mari Magnesdatter og Søn Lars Pedersen, hver 7 1/5 M/ark Smør og 3 3/5 Kd: Malt i gd: Søre Kleppe No: 33.

            24. Afkald fra Anders Olsen Nore Reveim for hans Arvemidler 24 rd 4 mrk til hans Værge Siur Johannesen Reveim, dat: 1te Junii 1799.

            25. Aflyst Haldor Monsen Wichnes Obl: til Lars Monsen Unneland for 98 rd, dat: 22 Novbr: 1794, og indfriet efter paategnet Qvitr: af 1te Junii 1799.

            26. Obligation fra Haldor Monsen Wichne til Lars Monsen Unneland for 150 rd mod 1te Pante Ret i 22 ½ M/ark Smør og 15 Kd: Malt i gd: Wichne No: 68, dat: 1te Junii 1799.

 

Fogden Unmach indleverede Restance Listen for dette Skibredes 1te Termin som viser at der kun af Skatterne dette aar er betalt 49 rd 3 mrk altsaa tilbage 550 rd 3 mrk hvilken blev oplæst og uimodsagt

 

Da saal: ingen efter udraab hafde mere ved Tinget at forrette blev sam/m/e for denne gang sluttet,

                                               og saal: inden Retten at vere passeret bekrefter            Brandt

 

 

 

[Sommer Sage og Skatte Ting 1799 for Arne Skibrede]

Aar 1799 Mandagen den 3de Juni blev det almindelige Sommer Sage og Skatte Ting for Arne Skibrede foretaget paa Tingstædet Mieldegaard og Retten betient af Sorenskriveren med følgende Eedsorne Laugrettes mænd Steffen Olsen Søraas Thomas Olsen Dahle og Johannes Torbiørnsen ibid: som aflagde Eed samt Ole Monsen Sæterstøl som hafde aflagt Eed Ved Retten var nerværende Fogden Unmach Skibredets Lensmand Johannes Fougstad og Tingsøgende Almue,

 

for hvem allerførst blev oplæst de samme Kongl: Forordninger Placater og videre som ved de forrige Tinge er publiceret og som er extraheret paa fol: 204.

 

Lensmanden tilkiendegav at have til i Dag til dette Ting indstevnt en Sag, men hvilken blev forligt

 

Da saal: ingen hafde mere denne gang at iretteføre og Formynder Examinationen strax begynder og vedbliver den heele Dag saa beroer Tinget til i morgen

                                                                                                                      Brandt

 

1799: 215b

 

 

Aar 1799 den 4de Juni continuerede Sommer Tinget for Arne Skibrede paa sam/m/e Sted som i gaar og med sam/m/e Laugrette hvorda! blev af Almuens Documenter publiceret følgende

            1. Skiøde fra Anders Ericsen Jordal med flere til Daniel Nielsen paa 18 M/ark Smør og 12 Kander malt i gaarden Rolland No: 66 i Arne Skibrede for 78 rd dat: 1 Maij 1799

            2. Aflyst Isach Jacobsens Obligation til Madame Garman i Bergen stor 100 rd med 1te prioritet udi hans opbyggede Vaanhuuse i Store Sandvigen dat: 17de Juli 1798 og indfriet efter qvit: af 4 Ap: 1799.

            3. Obligation af Isach Jacobsen i Store Sandvigen til Mad: Garman i Bergen stor 140 rd med 1te prioritet udi hans Huuse Vaaninger i store Sandvigen dateret 4de April 1799

            4. Fredlysning af Fogden Unmach paa Kiøbmand Lorentz Holtermans Vegne at ingen uberettiget maa gaae over den mark Hand i store Sandvigen har tilkiøbt og hvis Plads H/an/d har givet Nafn af Holmen, ej heller beskadige Gierder Træer Haugen, ikke skyde eller forjage Fuglerne m: m: dat: 30 April 1799.

            5. Føderaads Contract af Niels Johannesen Weaae til sin Fader Johannes Nielsen af 28 Marti 1799

            6. Byxel Seddel fra Johan Garman til Johanes Monsen Helle og Mons Monsen Olsnes [paa] en Slette (Slotte) Teig under Brudvigs Kirkes Annex og en dito kaldet Slettevigen paa Søndre Siide og til Orm Stung Bekken paa Nordre side. dateret 28de Decemb: 1798

            7. Afkald fra Peder Pedersen øvre Selvig til sin værge Gregorius Olsen Hetlebacke paa sin Fæderne Arv 26 rd 54 s. dateret 3de Juni 1799

            8. Afkald fra Ole Bessesen Taqvam til Formynderen Johannes Fabiansen Bruraas paa sin Arv ved adskillige Skifter stor 23 rd 2 mrk dateret 3de Juni 1799

            9. Afkald fra Fabian Bessesen Taqvam til Formynderen Niels Bessesen Bredsteen paa sin Arv ved adskillige Skifter af Beløb 23 rd 2 mrk dateret 3de Juni 1799

            10. Afkald fra Anders Andersen Romsloe paa sin Møderne Arv 43 rd 38 s til hans Fader og Værge Anders Andersen Romsloe dat: 3de Juni 1799

            11. Afkald fra Kari Ols D: Dale paa sin Møderne Arv 15 rd 2 mrk 12 s til Formynderen Niels Nielsen Helle dateret 3de Juni 1799

            12. Afkald fra Anders Johanesen indre Arne til Værgen Niels Andersen Aaseim paa sin Arv ved 2de Skifter af Beløb 33 rd 93 s dat: 3de Juni 1799

            13. Afkald fra Mons Jonsen Brudvig til Lars Monsen Hole for myntlingen Brite Niels Datter Grim/m/ens Arv 25 rd 42 s dateret 3de Juni 1799

            14. Afkald fra Christi Michels D: Aaseim paa sin Arv 15 rd 1 mrk 8 s dat: 3de Juni 1799 til Vergen Endre Wichingsen Seim

            15. Tilbagelyst Ole Andersen Eichaas obligation til Borge Monsen Almaas paa 175 rd og af Værgen Hans Olsen Lie for Myntlingen Kari Jørgens Drs: Arv 50 rd tilsam/m/en 225 rd med 1 prioritet i gaarden Eichaas af skyld: 1 Bpd Smør og 1 Mæle malt under No: 97 dateret 2de Juni 1794 og indfriet efter qvittering af 3de Juni 1799

            16. Aflyst Lieutenant Knud Nyegaards Obligation for sin Søn Hartvig Carl Philip til Michael Danielsen indre Borge paa Sum/m/a 298 rd med Pant udi gaarden yttre Taquam No: 38 af Skyld 36 M/ark Smør og ½ Faar dat: 4de Juni 1798 med Qvittering af 3de Juni 1799

            17. Aflyst Mons Olsen yttre Taqvams obligation til Anders Olsen Sætre stor 70 rd mod 1 Pante Ret udi 18 M/ark Smør og ¼ Faars Leye i Gaarden Yttre Taquam No: 38 dateret 3de Maij 1790 og indfriet efter Quittering af 3de Juni 1799

 

1799: 216

 

            18. aflyst Ole Johannesen øvre Selvigs obligation paa umyndiges midler stor 70 rd mod 1te Pante Ret udi 18 Mark Smør og 9 Kander malt No: 59 af gaarden øvre Selvig dateret 3de Feb: 1794 og indfriet efter Quittering af 3de Juni 1799

            19. Auctions Skiøde fra Justits Raad Haberdorff til Bonden Tosten Johannesen Aarnæs paa en Plads Stenestøen kaldet under gaarden Indre Hoervig No: 85 dateret 11te Septb: 1797

            20. Afkald fra Jon Michelsen Espelie til afdøde Knud Ericsens Arvinger for myntlingen Eric Michelsen Angeltvets Arv 26 – 2 – 4 s dat: 3de Juni 1799

            21. Byxel Seddel fra Lænsmand Johanes Fougstad til Ole Andersen Biørndalen paa en Huusmands Plads Dyven kaldet udi Hous Præstegaards Sætermark paa Trengereyde dat: 26de Marti 1799

            22. Skiøde fra Ole Johanesen øvre Selvig til Peder Pedersen ibid: paa 18 M/ark Smør og 9 Kander malts landskyld i sam/m/e gaard No: 59 for 100 rd dat: 3de Juni 1799

            23. Obligation fra Peder Pedersen øvre Selvig til Værgen Eric Jansen Mellingen for Børne Midler 70 rd mod 1te Pante Ret i gaarden øvre Selvig No: 59 af Skyld 18 M/ark Smør og 9 Kander malt. dateret 3de Juni 1799

            24. Lieutenant Knud Nyegaards Skiøde {til} \paa/ sin Søn Hartvig Carl Philip Nyegaards Vegne til Johannes Andersen Trengerejde paa 18 M/ark Smør og ¼ Faars Landskyld for 420 rd i gaarden yttre Taqvam No: 38

            25. Obligation fra Johanes Andersen Trengeryde til Michel Danielsen indre Bouge paa 398 rd mod 1te prioritet i gaarden yttre Taquam No: 38 af Skyld 18 M/ark Smør og ¼ Faar samt løsøre dateret 3de Juni 1799

            26. Skiøde fra Lars Monsen Hoele med flere til Knud Larsen Rødberg og Hustrue paa ½ Løb Smør 6 Kander malt og ½ Faars Landskyld i gaarden Hoele for Sum/m/a 300 rd dat: 3de Juni 1799.

            27. Vilkaars Brev fra Knud Larsen Rødberg til hans Sviger Fader Lars Monsen Hole dat: 3 Juni 1799

            28. Skiøde fra Jon Johanesen Blindem til Michel Olsen Hiorteland paa 18 M/ark Smør og ¼ Tønde Malts Landskyld i gaarden Blindem No: 57 for 120 rd dat: 3de Juni 1799

            29. Obligation fra Ole Andersen Eichaas til Mons Jensen Burkeland og Daniel Nielsen øvre Eide paa Sum/m/a 199 rd imod første Pante Ret i gaarden Eichaas No: 97 af skyld 1 bpd Smør og 1 mæle malt samt 4 mælke Kiør og gaardens Besetning dat: 3de Juni 1799

            30. Skiøde fra Mons Andersen Taquam med flere til Ole Bessesen paa 18 M/ark Smør og ¼ Faars Landskyld i gaarden yttre Taquam No: 38 for Summa 155 rd dat: 3de Juni 1799

            31. Obligation fra Ole Bessesen yttre Taquam til Ole Johanesen Selvig paa 99 rd mod Pant i gaarden yttre Taquam No: 38 af Skyld 18 M/ark Smør og ¼ Faars Landskyld dat: 3de Juni 1799

            32. Byxel Seddel fra Ole Bessesen yttre Taquam til Stif Faderen Mons Andersen paa 18 M/ark Smør og ¼ Faars Landskyld i gaarden yttre Taquam No: 38 dat: 3de Juni 1799

            33. Skiøde fra Ole Johannesen Helland til sin Søn Johanes Olsen paa 1 Bpd 3 M/ark Smør Skatteskyld i gaarden Helleland No: 35 for 90 rd dat: 3de Juni 1799

            34. Vilkaarsbrev fra Johannes Olsen Helleland til sin Fader Ole Johanesen Helleland dateret 3de Juni 1799

            35. Afkald fra Niels Olsen Hole til forrige Værge Ole Johannesen Helleland for Myntlingen Kari Ols Datters Arv stor 39 rd 4 mrk 8 s dateret 3de Juni 1799

            36. Proclama udi afdøde Lænsmand Niels Olsen Reveims Boe Lydende paa 6 ugers indkaldelse baade for Deb: og Creditorer dateret 31te Maij 1799

            37. Afkald fra Michel Johanesen Mieldem til afdøde Johanes Heljesen Mieldems Boe for Myndtlingen Kari Michels Datters Arv efter Fader og Moder tilsammen 15 rd 1 mrk 8 s dat: 4de Juni 1799

 

Fogden Unmach indleverede Restance Listen for første quartal af dette Arne Skibrede som viser at der kun paa den heele Sum/m/a 715 rd er betalt 54 rd 1 mrk altsaa til Rest 660 rd 5 mrk hvilken Restance blev oplæst og af Laugrettet uimodsagt

 

Da saal: efter udrob ingen hafde mere at forrette ved Tinget blev Retten brudt og Tinget sluttet.

                                                                       Saal: at vere passeret bekrefter            Brandt

 

1799: 216b

 

 

 

[Udsettelses Ting 1799]?

Aar 1799 den 14 Juni blev udi Sagen Lænsmand Johanes Michelsen Borge contra Niels Joensen Øvsteboe afsagt saadan

Dom

 Efter bevidnelse af Stedets Foged Unmach hidrører Saggivelsen sig fra Handels Skat 2 rd som Indstevnte Niels Jonsen *Østbye i Aaret 1796 har veret ansadt for, dem Citanten har betalt Og da Sagen ej ved Forligelses Comissionen har veret at afgiøre og Indstevnte efter lovlig Stevning ej har mødt og modsagt Fordringen saa Kiendes for Ret: at Niels Jonsen Øvstebøe bør til Citanten Lænsmand Johannes Michelsen Borge betale de paastevnte 2 rd og udi Omkostninger saavel ved Forligelses Comissionen som her ved Retten 2 rd 48 s der alt efterkom/m/es 15 Dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under lovlig adfærd.

 

 

 

[Udsettelses Ting 1799 for Herle (Herløe) Skibrede]

Foranmelte Dato blev udsettelses Ting for Herle Skibrede holden i Sorenskriverens Huus i Bergen i overværelse af de 2de Vidner Mons Loheman og Invold Arnesen

 

hvorda! blev udi Sagen Fogden Unmach og KiøbSvenden paa Hennøe Ole Olsen med fleere afsagt saadan

Dom

 Efter de under 15de og 16de Novem: forrige aar ved Henøerne afholdte Besigtelses Forretninger er det oplyst at et stort Skib der i nerværelsen er gaaet til grunde, hvoraf nogle Segl en afbrekket Mast og en deel Blokker m: v: er funden i aaben Søe  Af dem der allerførst har funden disse Skibs Materialier har veret Kiøb Svenden paa Hennøe Ole Olsen og Giert Henrich Skriver, der har besørget dem biergede og paa nermere føyet Foranstaltning indbragt til Store Sandvigen for der til høyeste Priser ved Auction at udbringes  Endelig er det med \eedelige/ Vidner oplyst at disse biergede Sortementer ere biergede i aaben Søe uden for alle Land. Ved 2de afholdte Auctions Forretninger af 31te Januari og 21de Feb: er dette biergede udbragt til den Sum/m/a                                                                      82 – 3 – 11

men hvorfra efter Fogden Unmachs fremlagde Specification for Besigtelses

Forretningernes afholdelse Vrag Godsets Conservation, frembringelsen til

Auctions Stedet Bekientgiørelsen i Aviserne m: v: efter

13 stk: qvitterede Regninger                                                      73 – 3

…(?) Stiftets Bekientgiørelse i Aviserne                                      1 – 4

og endelig for denne Rettens gebyhr                               1 – 3 – 4         76 – 4 –  4

                                                                                                -------------    -------------------

                                                                                                Tilbage              5 rd 4 mrk 7 s

hvoraf det halve med 2 rd 5 mrk 3 ½ s herved udi Find og bierge Løn tilkiendes Kiøb Svenden paa Hennøe Ole Olsen og Giert Henrich Schriver som udbetales dem af Auctions Beløbet alt paa Grund af Lovens 4 B: 4 C: 6 Artikuls siste membrum.

                                                                       Saal: passeret bekrefter            Brandt

 

 

 

[Sommer Sage og Skatte Ting 1799 for Watzverns Tinglaug]

Aar 1799. onsdagen den 3de Juli blev Sommer Sage og Skatte Tinget holden for Watzverns Tinglaug paa Tingstædet Bolstadøren og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettes mænd Helge Gullichsen Brekhuus Lars Larsen Rundseberg Jacob Andersen Sevaldstad og Halvor Magnesen Berge

 

Hvorda! var nerværende Stedets Foged Lænsmanden Jacob Siursen Nache og Tingsøgende Almue for hvem allerførst blev oplæst de samme Kongl: Forordninger Placater og videre som ved seeneste afholdte Som/m/er Tinge ere publicerede og Extraherede fol: 204

 

1799: 217

 

 

Nye Sag

Brynild Lavigshaugen mødte og tilkiendegav at have ved Lænsmanden og Stevne Vidne lovlig indkaldet Anders Larsen Mæstad for skyldige 6 rd hvorom Hand fremlagde en skreven Stevne Seddel  Til Bevis at Sagen har veret foretaget ved Forligelses Comission paa Woss fremlagde Citanten Forligelses Comissionens Attest af 5te Nov: 1798 hvor Indstevnte ej har mødt

 Indstevnte Anders Larsen Mæstad mødte og benægtede Sigtelsen da den Caution han for en afdød mand Siur Pedersen Føre havde indgaaet til Citanten var under betingelser af noget Tøm/m/er som den afdøde skulle skaffe men som ej blev opfyldt og endskiønt at Deponenten hafde af den afdøde laant i Penge 7 rd saa var disse ej til at betale Citanten, men som H/an/d forlængst har betalt til den afdødes Søn. Citanten fremlagde til Svar herpaa den Forklaring H/an/d ved Forligelses Comissionen har opgivet under 1te Nov: 1798 saal: lydende.

 Af de fremkaldte Vidner mødte og fremstod

            Lænsmand Jacob Siursen Nache som aflagde Lovens Eed og forklarede: at Hand omtrent 1 maaned før Siur Pedersen Føre døde hafde denne sagt Ham at Hand til Anders Larsen Mæstad hafde solgt {til} en Hæst for 7 rd som Indstevnte til Citanten skulle betale paa den gield Hand var Ham pligtig, og paa grund af denne Tale var det at Vidnet som Lænsmand der Registrerede Siur Pedersens Boe ikke anmeldte denne Gield i Boet hvilket Brynild Lavigshaugen ej heller forlangte men allene spurte paa hvad maade og til hvem Hand skulle holde sig for denne Gield og videre er vidnet ikke bekiendt i denne Sag.

            Som 2de Vidne fremstod Lars Haldorsen Hernes som aflagde Lovens Eed og forklarede: at Hand var nerverende her paa Tingstædet for en Tiid af 4 aar siden og da hørte Hand at Indstevnte Anders Larsen Mæstad [og] Adskild Larsen Jetle(?) gik i Caution for nu afdøde Siur Pedersen Førde at betale til Citanten en Gield stor 9 rd hvorfor den afdøde ville pantsette dem sin Cobber Kiedel som disse Cautionister ikke ville modtage.

 Citanten troede saal: fuldkom/m/en at have beviist sin Sag hvorfore Hand paastod Dom i Sagen med skadesløse Omkostninger for sine mange lange Reiser.

 For om mueligt endnu at opnaae Forliig imellem, hvortil Retten forinden Sagens anhengiggiørelse og nu efter Vidnernes afhør meget biedrog blev Sagen udsadt til i Morgen

 

Derefter blev af Almuens Documenter publiceret under

            No: 1 aflyst Niels Torchildsen Horvejs obligation til Martin Gørbitz i store Sandvigen paa 200 rd mod 1te prioritet i gaarden Horvey af Skyld 15 3/8 M/ark og 4 ½ M/ark Smør i Wangs Præsteboel samt 3 3/8 M/ark Elveskyld under No: 19 foruden 6 Kiør og 1 Hæst dateret 4de Nov: 1788, efter Quittering af 21de Juni 1799.

            2. aflyst Gullich Larsen Horveys obligation til Martin Gørbitz i store Sandvigen paa 300 rd mod 1te Prioritets Ret i gaarden Horvey 1te Thun af Skyld ½ Løb 9 M/ark Smør dat: 14de Maj 1790 og indfriet efter Quittering af 21de Juni 1799

            3. Skiøde fra Lucia Sal: Martin Gorbitzes Enke til Herlaug Johanesen Horvey paa 15 3/8 M/ark Smør med Byxel og 3 3/8 M/ark Smør Elveskyld i gaarden Horvey 2de Thun under No: 19 hvormed følger Byxel Ret til 4 ½ M/ark Smør i Wangens Præsteboel for 210 rd dateret 21de Juni 1799

            4. Obligation fra Herloug Johanesen Horvey til Mad: Gørbitz i store Sandvigen paa 200 rd mod 1te prioritet udi 15 3/8 M/ark Smør Landskyld i gaarden Horvey og 3 3/8 M/ark Smørs Skyld i Bolstad Elven samt 4 ½ M/ark Smør i sam/m/e gaard Wangens Sogne-Præst beneficeret dateret 21de Juni 1799

            5. Obligation fra Knud Nielsen Horvey til Madame Lucie Sal: Gorbitses i store Sandvigen paa 199 rd mod 1te prioritet i gaarden Horveys 2 Thun No: 19 af Skyld 15 3/8 M/ark Smør med Byxel samt Byxel Ret til 4 ½ M/ark Smør Wangens Sogne-Præst Beneficeret og 3 3/8 Mærker Smørs skyld i Bolstad Elvens Laxe Fiskerie dateret 8de Juni 1799

 

1799: 217b

 

            6. aflyst Niels Aschildsen Bolstads Obligation til Jørgen Isachsen Berven paa 109 rd mod 1te prioritet udi hans anpart 1 Pund 23 M/ark Smør med Byxel og paastaaende Huuse Bygninger ved gaarden Bolstad No: 72 dateret 1 Juli 1786 og indfriet efter Creditor {Siur Olsen} \Jørgen Isachsen/ Bervens Arving Siur Olsen Bervens quittering af 14de Juni 1797.

            7. aflyst Berge Helgesen Styves obligation til Jacob Jonsen Exe stor 97 rd mod 1te Pante Ret udi 2 pund 4 mark Smør og Byxel til 6 M/ark Smør Kirke Gods i gaarden Styve under M: No: 46 dateret 8 Juni 1784 og indfriet efter Quittering og Fuldmagt af Niels Jonasen(?) (Jonssen?) Stene dat: 3de Juli 1799

            8. aflyst Nave Johannesen Bragstads obligation til Gullach Torbiørnsen Sæve paa Woss for *den 200 rd mod 1te Fortrins Ret udi 12 M/ark Smørs Landskyld i gaarden Bragstad Mat: No: 41 dat: 3de Nov: 1792 og indfriet efter Creditors Quittering af 3de Juli 1799

            9. Nave Johannesen Bragstads obligation til Knud Knudsen *Skulte (Skutle) paa 100 rd og til Johanes Johannesen Bragstad paa 250 rd, mod 1te prioritet i gaarden Bragstad No: 41 af skyld for 12 M/ark Smør for de 100 rd og anden prioritet i sam/m/e Pant for de 250 rd tilligemed Pant i 4 Kiør dateret 3de Nov: 1798

            10. aflyst Simon Nielsen Nesheims obligation til sine 4 Søn/n/er stor 23 rd hvorfor med 1te prioritet er pantsadt 4 ½ m/ark Smør i gaarden Nesheim No: 40 dat: 4de Nov: 1783 og {indfriet} \quittert/ af Søn/n/en Lars Simonsen Næsheim paa egne og de øvriges vegne den 3de Juli 1799

            11. aflyst Knud Olsen Horveys obligation til Knud Jacobsen Træfald paa 80 rd mod 1te Pante Ret udi hans ejende anpart i gaarden Horvey 2 Thun af skyld 18 M/ark Smør og overbøxel til 6 mark Smør Mat: No: 19 dat: 5te Juli 1786 og indfriet efter Quittering af 3de Juli 1799

            12. Byxel-Seddel fra Sogne-Præsten hr: Jersin til ungkarl Jon Jacobsen Wæle gaarden Wæle af aarlig Landskyld 1 pund 3 mark med Byxel og overbyxel af 1 pund 21 M/ark Woss Præsteboel beneficeret dat: 23de Nov: 1798

            13. Skiftebrev efter Niels Olsen Øvre Rasdalen af 5te Nov: 1798 hvorved Magne Soursen Berge for Gield er udlagt 6 M/ark Smør i sam/m/e gaard No: 74 for 46 rd

            14. Aflyst Niels Knudsen Horveis Obligation til Martin Gørbitz paa 300 rd hvorved er pandtsadt mod 1te pandte Ret hans ejende anpart udi gaarden Horvei 2 Thun af Skyld 1 Bpd 6 ¾ M/ark Smør og overbygsel 9 M/ark Smør Mat: No: 19 samt løse og faste Ejendele dat: 23 Nov: 1787 og tinglyst 3 Juli 1788 og indfriet efter seneste Quittering af 8de Juni 1799

            15. aflyst Niels Knudsen Horveys obligation til Martin Gørbitz i store Sandvigen med 50 rd mod 2de prioritet i 15 3/8 M/ark Smør samt overbygsel til 4 ½ mark Smør i gaarden Horvey 2de Thun Mat: No: 19 dateret 20de Juni 1795 og indfriet efter Quittering af 8 Juni 1799

            16. Skiøde fra Knud Knudsen Horvey til Knud Nielsen paa 15 3/8 M/ark Smør Landskyld med Byxel til 4 ½ M/ark Smør i gaarden Horvey 2de Thun No: 19 tilligemed 3 3/8 M/ark Smør i Bolstad Elvens Laxe Fiskerie for Sum/m/a 250 rd dateret 8de Juni 1799

 

Da intet videre for i Dag var at forrette blev Tinget udsadt til i morgen

                                                                       og for denne gang underskreven           Brandt

 

Dagen derefter den 4de Juli 1799 Continuerede end videre Som/m/er Tinget for Watzverns Tinglaug paa Tingstædet Bolstadøren og Retten betient med sam/m/e Laugrettes Mænd som i gaar hvorda! blev af Almuens Documenter publiceret for det

            17. Skiøde fra Anders Bessesen Stamnæs til sin Søn Besse Andersen paa hans ejende anpart i gaarden Stamnæs No: 1 af Skyld med Byxel 22 ½ M/ark Smør og 18 M/ark Smørs Præsteboels Gods for 140 rd dateret 3de Juli 1799

            18. Obligation fra Arve Siursen Rølland til Siur Olsen Kiøsaas paa 200 rd med Pant i et Bpd Smør i gaarden Rølland No: 76 som skal vere lige med Aamund Thorsen Østensøe som deri har 1te Prioritets Ret for 200 rd dateret 3de Juli 1799

 

1799: 218

 

            19. Skiøde fra Creditorer og Arvinger efter afdøde Gullich Larsen Horvey til Anders Torkildsen Horvey paa 1 Bis:pund 21 Mærker Smør i gaarden Horvey for 400 rd dateret 3de Juli 1799

            20. Obligation fra Anders Torkildsen Horvey til Amund Thorsen Østensøe i Hardanger paa Summa 350 rd med 1te prioritets Ret i gaarden Horvey 1 Thun af Skyld 1 Bpd 21 M/ark Smør No: 18 dateret 3de Juli 1799

            21. Vilkaars Brev fra Anders Torkildsen Horvey til Lars Knudsen Horvey dat: 3de Juli 1799

            22. Skiftebrev efter afdøde Niels Aschildsen Bolstad, hvorudi følgende har faaet udlæg: Jørgen Isachsen Børve 21 M/ark Smør for 89 – 2 – 4 s

Stervboe Enken Brite Johannes Datter 13 M/ark Smør for 55 – 1 – 15

*Sønnernerne Lars Aschild Johannes Knud og Helge hver 2 Mark Smør for 8 – 3 – 1

og Døttrene Guri den ældre og Guri den yngre samt Britha hver 1 Mark Smør for 4 – 1 – 8

som tilsammen udgiør 1 Bpd 23 M/ark Smør for 200 rd sluttet den 5te Nov: 1798

            23. Skiøde fra Formynderne og Arvingerne udi afdøde Niels Aschildsen Bolstad{s} paa deres udi Skiftet sluttet 5 Nov: 1798 udlagde anparter i gaarden Bolstad No: 72 tilsam/m/en 1 Bpd 23 M/ark Smør for 200 rd dateret 3de Juli 1799 til Lars Nielsen Bolstad

            24. Vilkaars Brev fra Lars Nielsen Bolstad til sin Stif Moder Brithe Johanes D: Bolstad og mand Arne Knudsen dateret 3de Juli 1799

            25. Obligation fra Lars Nielsen Bolstad til Engel Olsen Biotvedt i Hardanger paa 200 rd mod 1 Pante Ret i gaarden Bolstad af Skyld 1 Bpd 23 M/ark Smør dat: 3de Juli 1799

            26. Skiøde fra Enken Malene Jacobs Dr: Stensland til sin Søn Ole Andersen paa 16 M/ark Smørs Landskyld i gaarden DalsEide No: 7 for Summa 57 rd 5 mrk dat: 3de Juli 1799

            27. Obligation fra Jacob Pedersen Horvey til Johannes Ericsen Røte paa Woss stor 150 rd mod 1 Pante Ret i gaarden Horvey 2 Thun No: 19 af Skyld 1 Pund Smør og overbyxel 6 M/ark Smør Præsteboels Gods dateret 3de Juli 1799

            28. Obligation fra Gullich Bergesen Styve til Niels Tho{ma}\rmo/ssen Kølle paa Woss stor 130 rd mod 1 Pante Ret i gaarden Styve af 2 Pund 4 M/ark Smørs Landskyld No: 46 dat: 3de Juli 1799

            29. Skiøde fra Haldor Halvorsen Biørgaas til sin Søn Halvor Haldorsen paa 1 Pund 21 M/ark Smør Landskyld i gaarden Biørgaas No: 52 for 72 rd dat: 3de Juli 1799

            30. Vilkaars Brev fra Halvor Haldorsen Biørgaas til sine Forældre Haldor Halvorsen og Brite Helges Dr: dat: 3de Juli 1799

            31. Skiøde fra Johanes Andersen og Jon Michelsen Furrenæs til Rasmus Johanesen paa 15 M/ark Smør Landskyld i sam/m/e gaard No: 8 for Sum/m/a 130 rd dat: 3de Juli 1799

            32. Vilkaarsbrev fra Rasmus Johanesen Furrenæs til sine Forældre Johanes Andersen og Syneve Rasmus Datter dateret 3de Juli 1799

            33. Obligation fra Rasmus Johanesen Furrenes til Haldor Nielsen Havre i Mielde Skibrede paa Summa 130 rd mod 1 Pante Ret i gaarden Furenes No: 8 af Skyld 15 M/ark Smør dateret 3de Juli 1799

            34. Skiøde fra Niels Siursen Steene til sin Stif Søn Peder Knudsen paa 6 M/ark Smør Landskyld i gaarden Steene No: 54 og Endre Jørgensen Elie ejende 2 M/ark Smør i sam/m/e gaard som med hans egne ejende 4 M/ark giør 12 M/ark Smør dat: 4de Juli 1799

            35. Vilkaars Brev fra Peder Knudsen Steene til sine Forældre Niels Soursen og Kari Jons Datter dat: 4de Juli 1799

            36. Afkald fra Anne Niels Dr: paa den efter hendes moster paa gaarden Rasdalen tilfaldne Arv 3 mrk til sin værge Niels Olsen Rasdalens Søn dat: 4de Juli 1799

            37. Skiøde fra Arvingerne udi afg: Knud Olsen Horveys Stervboe paa de dem udlagde Arve Lodder i gaarden Horvey 2det Thun beløbende til 1 Pund 3 M/ark Smør til Jon Pedersen Horvigen for Sum/m/a 226 rd dateret 4de Juli 1799

            38. Vilkaars Brev fra Jon Pedersen Horvey til sin Sviger Moder Mari Berges Datter dat: 4de Juli 1799

            39. Obligation af Jon Pedersen Horvey til Knud Jacobsen Træfald paa Sum/m/a 80 rd hvorfor med 1te prioritet er pantsat 1 Pund 3 M/ark Smør i gaarden Horvey 2det Thun som No: 19 dateret 4de Juli 1799

 

1799: 218b

 

            40. Obligation fra Helie Bergesen Øfstedalen til Claus Larsen Bøe paa 130 rd hvorfor med 1 prioritet er pantsat 9 M/ark i Gaarden Øfstedalen dat: 4de Juli 1799

            41. Skiøde fra Simon Nielsen Næsheim til sin Søn Lars Simonsen paa 4 ½ M/ark Smør i gaarden Næsheim No: 40 for 80 rd dateret 4de Juli 1799

            42. Obligation fra Lars Brynildsen Mæland til Ole Larsen Evanger paa 70 rd hvorfor Løsøre er Pantsadt dat: 4de Juli 1799

            43. Tilbagelyst Niels Olsen Øvre Rasdalens Obligation til Magne Soursen Berge stor 60 rd mod 1te prioritets Ret udi Øvre Rasdalen af Skyld 12 M/ark Smør M: No: 74 efter indfriet Quittering af Søn/n/en Halvor Magnesen Berge dat: 4de Juli 1799

            44. Skiøde fra Halvor Magnesen Berge paa de hans {efter sin} \afdøde/ Fader Magne Siursen udlagde 6 M/ark Smør i gaarden Øvre Rasdalen for 46 rd til Ole Nielsen Rasdalen dat: 4de Juli 1799

 

Fogden Unmach tilkiendegav at have ved *Lensmandet ladet lovl: indstevne Pigen Syneve Ols Datter Biørnedahlen eller Teigen og de af hende opgivne Børne Fædre Gullich Olsen Brakestad og Jon Knudsen Teigen, den første til at modtage Dom til Bøders udredelse efter Loven om Hun dertil haver Formas eller og derudi at faae aftingelse efter Evne og Laugrettets skiøn, og de angivne Børne Fædre allene til Vedermæhle saasom de henhører under Apostel Godset hvor Krigs R/aa/d Fleischer paa Wossevangen er Sagefaldet tilhørende og saal: af ham nermere vil blive at paatale. For det paastevnte Factum fremlagde Fogden Sogne Præsten hr: Jersins Attest af 16de Ap: d: a: til at vedhefte udskriften af det passerede og derefter bad Hand de paastevnte Personer paarobt og deres Forkl: indtaget.

 Den paagieldende Pige Syneve Ols Dr: fremstod og forkl: at vere 23 aar Fød her i Watsvern, er nu hiem/m/e med sit lidet Barn hos Forældrene der ere fattige Huusfolk og tilstaar at have haft omgiengelse med begge de angivne men tror fornemmelig at Jon Knudsen Biørndahl er Børne Fader saasom Hand var den første, skiønt det var kun 14 Dage i mellem, da Gullich Olsen Brakestad fik hende lokket ud og siger med magt at have forført hende men er hendes omstændigheder saa ussle at Hun ej formaar at betale noget

 Laugrettet Almuen og Lensmanden som kiendte denne Syneve Ols Drs: fattige omstændighed sagde Hun neppe kunde formaae at betale 24 s, den Hun dog ved laan erlagde.

 Derpaa fremstod Jon Knudsen Teigen 25 aar som sagde sig ikke frie for kun en gang at have haft omgiengelse med Pigen Syneve Ols Dr: men tror ikke at vere Barne fader.

 End des fremstod og Gullich Olsen Brakestad som ej heller nægtede kun en gang at have haft omgiengelse med bemelte Pige men paa ingen maade at være Barne Fader.

 Det passerede blev derpaa sluttet og skal beskreven blive Fogden meddelt

 

Brynild Lavigshaugen Contra Anders Larsen Mæstad                          Fol: 217

 Citanten mødte og tilkiendegav at Hand med fleeres megling ikke har kundet opnaae Forlig, da Indstevnte senere ikke har nægtet det paastevnte men vil ej betale noget i omkostninger hvorfor Hand paastod Dom for de paastevnte 6 rd og 7 rd for sine lange og mange Reiser med Processens Omkostninger

 Indstevnte mødte og sagde Hand kunde ej forlige sig da Citanten forlanger formeget i Omkostninger.

 hvorfor der udi Sagen blev afsagt saadan

Dom

 Omendskiønt Indstevnte Anders Larsen Mæstad deels under benægtelse og deels under vilkaar har foregivet at have gaaet i Caution for den afdøde Siur Pedersen Føres Gield til Citanten Brynild Lavigshaugen, saa viser dog Vidne Forklaringen ej allene at Cautionen har veret uden Forbeholdenhed, men end og at bemelte afdøde hafde {søgt} solgt Indstevnte en Hæst, hvis Betaling Hand til Citanten skulle erlægge, men som dette ej er skeet, og det nu under Sagen Ventilerede Forliig allene har beroet paa de mange omkostninger Citanten er iført af mislig Betaling, da Hoved Sigtelsen

 

1799: 219

 

ej er bleven nægtet

 Saa Kiendes for Ret: Anders Larsen Mæstad bør til Brynild Ladevigshaugen betale de paastevnte 6 Rdr og udi Omkostninger for sine lange Reyser og denne Sag 5 Rdr som alt efterkom/m/es 15ten Dage efter denne Doms forkyndelse under lovlig adfærd.

 

Fogden Unmach mødte og indleverede Restance Listen for 1 Quartal som viser at der kun paa Skatterne 170 rd er betalt 8 rd altsaa til rest 162 Rd som efter at denne var oplæst for Almuen og Laugrettet, blev af ingen modsagt

 

derefter blev publiceret under

            No: 45 Vilkaarsbrev af Ole Nielsen Rasdalen til sin moder Marite Anders Datter dateret 3de Juli 1799

            46. tilbagelyst Ole Brynildsen Bolstads vilkaars Brev til sine Forældre Johannes Larsen Bolstad og Aase Siurs Datter datteret 2de Nov: 1795, med tilbagelyselses Paategning af dags dato underskreven af Johanes Larsen Bolstad

            47. Vilkaars Brev fra Ole Brynildsen Bolstad til sine Forældre Johanes Larsen Bolstad og Aase Siurs Dr: ibid: dat: 4de Juli 1799

            48. Afkald fra Gullach Larsen Biørge eller Runtzeberg paa sin Møderne Arv 22 rd 3 mrk til Formynderen Niels Nielsen Nache dat: 3de Juli 1799

 

Efter 3de udraab hafde nu ingen mere ved Tinget at forrette hvorfore Retten blev brudt og Tinget [ophævet]?

                                                                       Saal: at vere passeret bekrefter            Brandt

 

 

 

[Maaneds Ting 1799]

Aar 1799 den 5te Augusti blev holden Maaneds Ting i Sorenskriverens Huus i Bergen og Retten betient af Sorenskriveren i Overværelse af følgende 4 eedsorne Laugrettesmænd nemlig: Ole Sivertsen, Anfind Olsen, Niels Gullichsen og Ole Rasmussen, alle af Store Sandvigen.

 

Hvorda først allerunderdanigst blev læst:

            1: En Forordning som befaler, at i Tyvs Sager, som forfølges paa Justitiens Vegne, skulle de stiaalne Kosters Ejere indstevnes under Falsmaals Straf til at aflægge deres eedelige Forklaring, om Kosterne ere dem frakomne imod deres Vidende og Villie, eller ikke. d: 31 Maij 1799.

            2. Forordning angaaende Skifte Forvaltningen i Stervboer efter Huusmænd og Inderster af Land Almuen i Danmark og Norge. dat: 21de Junii 1799.

 

Derefter blev følgende Documenter publicerede, nemlig:

            1. En Kongelig Confirmation paa Fiskevæhret Fedies Privilegier, til Capitain og Stadshauptmand Christopher Kahrs i Bergen, dat: 5te Julii 1799.

            2. Contract in duplo imellem Sogne Præsten til Lindaas Hr: Arnold Mejer og Stadshauptmand Kahrs, hvorved den første overdrager Fiske Tienden i Lindaas Præstegield til den Sidste, imod 60 rds aarlig Afgift. dat: 3 Maij 1799.

            3. Skiøde fra Procurator Niels Hiorth Stuvitz til Anders Jonsen Mongstad paa 6 M/ark Smør, 3 Kander Malt og 1/6 Faars Landskyld i gaarden Mongstad No: 33 i Lindaas Skibrede for 99 Rdr dat: 17 Maij 1799.

            4. Skiøde fra Niels Andersen Møgster til Hr: Stads Hauptmand Kahrs i Bergen paa følgende Jordegods som hans Hustrue Anne Larsdatter ved Skifterne efter hendes Forældre har været udlagt, nemlig: 1: I gaarden Hammersland Matr: No: 32, 12 15/16 M/ark Fisk  2: I gaarden Aase No: 45, 5 M/ark do:.  3: Udi Fiskevaagen Angskottet en ubestent Anpart for 5 rd.  4: I Gaarden Nore Toft No: 13, 1 ½ M/ark Fisk  5: I Gaarden Hum/m/elsund No: 6, 2 1/3 M/ark Fisk.  6: I Gaarden Wixøen No: 7, 1 1/8 M/ark Fisk.  7: I Warøen No: 8, 2/3 M/ark Fisk.  8: I Gd: Søre Tvedt No: 31, 2 5/7 M/ark Fisk alt i Sartor Skibr:  og 9: I gaarden Landerøen i Waags Skibrede under

 

1799: 219b

 

Sundhordlehns Fogderie 1 ¼ M/ark Smør og 1/72 Huds Landskyld. dat: 24de Junii 1799.

            5. Auctions Skiøde til Hof Agent Herman D: Jansøn paa Gaarden Fredenslund af Skyld 2 M/ark Smør, som forhen har underligget Gaarden Damsgaard i Skiolds Skibrede, og tilhørt afg: Kiøbmand Konows Stervboe, for Kiøbe Sum/m/a 1150 rd, dat: 1te Julii 1799.

            6. En Afstaaelse fra Consul Hendrich Fasmer til Commerce Raad Braag, paa et Stykke fælles Udmark, som den Sidste har indhegnet til Gaarden Kiøchelvig. Dat: 20 April 1799.

            7. Et Mortifications Beviis fra Assessor GyldenKrantz til Danchert D: Krohn, paa et Plads kaldet Notabene som underligger den sidstes Gaard Gyldenpris i Skiolds Skibrede. Dat: 8 Martii 1798.

            8. aflyst Danchert D: Krohns Obligation til Mad:me Helene Sal: Trompy for 399 rd, mod 2den Pante Ret i Gaarden Gyldenpris i Schiolds Skibrede, dat: 11te Julii 1797, tingl: 7de Octbr: s: a: og indfriet efter paategnet Qvittering af 11te April 1799.

            9. Afl: Obligation fra Siur Larsen Seim til Martin Gørbitz for 400 rd, mod Pant i Gaarden Seim No: 51 i Alenfits Skibrede, dat: 5 Junii 1793, og indfriet efter paategnet Qvittering af 27de April 1799.

            10. publ: Obligation fra Johannes Haldorsen Seim til Mad:me Gørbitz for 350 Rdr, mod 1te Pante Ret til 1 Pund 21 M/ark Smør 5/8 Hud i Gaarden Seim No: 51 i Alenfits Skibrede, dat: 27de April 1799.

            11. aflyst Steffen Monsen Greves Obligation til Jon Michelsen Wevletvedt for 60 Rdr, mod Pant i Gaarden Greve No: 22 i Mielde Skibr:, dat: 30te Maij 1778, og indfriet efter paategnet Qvittering af 12 Junii 1799.

            12. publ: Obligation fra Steffen Monsen Greve til Mad:me Brus i Bergen for 50 Rdr, mod 1te Pante Ret til 1 Pund 1 ½ M/ark Smør og 8 Kander Malt i Gd: Greve No: 22 i Mielde Skibr: dat: 15de Junii 1799.

            13. Obligation fra Samuel Jonsen Hougedal til hans Fader Jon Olsen Hougedal for 100 rd, mod 2den Pante Ret i Gaarden Hougedal af Skyld ½ Løb Smør 2 Mæler Malt, Matr: No: 72 i Arne Skibrede, dat: 17 Novbr: 1798.

            14. Skiøde fra Abraham Møller til Endre Johannessen Rongen, paa et Huus i Store Sandvigen, under 1te Rode No: 13; dat: 6 Junii 1799.

            15. Afkald fra Henrich Kram/m/er, Forstander for Enke Fattighuuset i Bergen, for den derudi indlem/m/ede Helvig Pedersdatters Arvemidler 200 Rdr, i Følge Kongl: Bevilling af 31te Maij sidstl:, til hendes Værge Lars Evie, dat: 17de Junii 1799.

            16. Afkald fra Samuel Jonsen Hougedal for hans Hustrue Guri Erichsdatters Arvemidler 70 Rdr 92 s: til hendes Værge Jon Olsen Hougedal. dat: 22 Junii 1799.

            17. Dito fra Enken Berthe Olsdatter Hatletvedt, for hendes Børns Inger, Elie og Brithe Iversdøttres Arv tilsam/m/en 14 rd 5 mrk 4 s: til deres Værger Lars Steffensen og Jens Knudsen Schielanger, samt Anders Knudsen Iden, dat: 11 Julii 1799.

            18. Dito fra Magdalene Olsdatter til hendes Værge Ole Bergesen Follesøe for Arvemidler 14 rd 5 mrk 9 s:, dat: 16 April 1799.

            19. Dito fra Niels Olsen Dyngeland for hans Hustrue Synneve Rasmusdrs: Arv 3 rd 1 mrk 8 s: til Værgen Rasmus Olsen Hougsdal, af 11te Maij 1799.

            20. Dito fra Enken Kari Andersdatter Godvig, for hendes afdøde Datter

 

1799: 220

 

Berthe Karine Hansdatters Arvemidler 27 rd 73 s:, til Formynderen Johannes Hansen Godvig. dat: 11 Maij 1799.

            21. Afkald fra Ole Johannessen Leeraae for hans Arvemidler 50 rd 1 s:, til Værgen Ole Knudsen Elvig, dat: 18de Junii 1799.

            22. publ: Skiøde fra Skifte Forvalterne udi afg: Peter Lexaus Stervboe, til Christopher Nagel, [paa] bemeldte Stervboes Søe og Pakboder, med under og tilliggende Grund, beliggende udi Sandvigen, for 320 Rdr, dat: 22 Octobr: 1782.

            23. Skiøde fra Christopher Nagel til Kiøbmand Stephen Hiorteland paa den førstes Søe og Pakboder i Store Sandvigen for 1050 rd, dat: 30te Julii 1799.

            24. Obligation fra Frue Krigs Raadinde Koren til Madame Sal: Arentz for 999 rd, mod 1te Pante Ret i Gaardene: Tvedten, Davanger og nore Houland i Herløe Skibrede. dat: 23 Febr: 1796.

 

Ober Hof Rets Advocat Hiort cont: Assessor Krøger.             vide Fol:

 Proc: Friele møtte og fremlagde sin skriftlige Repliqve paa Contra Citantens sidst indgivne, af Dags Dato, tilligemed den deri paaberaabte Attest, hvortil han refererede og atter paatrængede Dom, med Protest imod flere Udsættelser i denne rene Gields Sag.

 Fra Assessor Krøger indløb et forseglet Brev til Retten, hvorudi fandtes hans egenhændig skrevne Indlæg, hvori han begiærer Udsættelse i Sagen til næste Ting; hvilket Indlæg nu i Retten blev fremlagt.

 Proc: Friele vedblev sin Protest mod flere Udsættelser, da Contra Citanten har haft meere end Tiid nok at frem/m/e det fornødne fra sin Siide.

Eragtet:

 Da Indstevnte har fremført Grunde for sin Udsættelse, og der i Dag fra Citanten er fremlagt et nyt Document, kunde Retten ikke nægte Udsættelse, som blev bevilget til første Ting for Herløe Skibrede.

 

Mad:me Morsing cont: Anders D: Heiberg.

 Proc: Kahrs møtte for Citantinden Mad:me Mossing og refererede sig til sin udførte Procedur og Paastand, hvormed han atter paatrængede Sagen Dom, med Tillæg af 4 rd i Søgemaalets Omkostninger.

 Efter Paaraab møtte ikke indstevnte And: Danchersen Heiberg eller nogen paa hans Vegne; thi blev udi denne Sag afsagt saadan

Dom:

 Med Pante Obl: af 6te Septbr: 1797 og egen Tilstaaelse inden Retten er det beviist at indstevnte Andreas Danchersen Heiberg, er til Citantinden skyldig den Sum/m/a 1276 Rdr. Hverken efter den passerede Opsigelse er denne Capital bleven betalt, ej heller noget mindelig Forliig opnaaet, som den fremlagde Forligelses Comissions Attest af 4de April sidstl: udviiser. Vel har Indstevnte foregivet at have tilbuden et mindelig og passenær Tilbud der ej er bleven antagen, og paa Grund heraf vil undgaae at erstatte Processens Omkostninger; men som dette ikke er ligitimeret, kan ej heller bedøm/m/es hvorvidt dette i saa Fald kunde virke Ophævelse af Sagens Omkostninger, da Attesten fra Forligelses Com/m/issionen viiser, at ingen mindelig Foreening var at opnaae, hvorfore Indstevnte bliver at tilkiende passende paa Sagen med Gaaende Omkostninger, saa meget

 

1799: 220b

 

meere, som hans Udeblivelse i Dag viser han ej paa nogen Maade har ført sig den forundte Udsættelse til Nytte.

 Thi Kiendes for Ret: Andreas Danchersen Heiberg bør til Madam/m/e Emerentze Sal: Jørgen Morsings indfri sin under 6te Septbr: 1797 udgivne Pante Obligation stor 1276 Rdr, med Renter 4 Procento fra bemeldte Obligations Dato til Betaling skeer, og udi Sagens Omkostninger 12 Rdr; som alt opfyldes 15 Dage efter denne Doms Forkyndelse under Lovlig Adfærd.

 

Mons Oddesen og Joh: Monsen contra Ole Bergesen Toskedal.                     Fol: 203.

 Citanterne møtte, {og} refererede sig til sine i denne Sag førte Beviisligheder, og paastod Dom efter hvad Dom/m/eren maatte finde passende, tilligemed Sagens Omkostninger.

 Efter Paaraab møtte ikke Indstevnte Ole Toskedal eller nogen paa hans Vegne, hvorfore Sagen blev til Doms optagen.

 

Derefter blev igien publiceret:

            25. Skiftebrev efter afg: Kari Johannesdatter Dyngeland sluttet 21 Junii 1799 hvorved Boets ejede 2 bpd 12 M/ark Smør og ½ Hud i Gd: nedre Dyngeland No: 20 i Skiolds Skibrede er vurd: for 330 rd og saaledes udlagt:

til Stervboe Enkemanden Lars Steffensen 6 M/ark Smør 1/20 Hud for                        33 rd

Til Sønnen Jacob Larsen 18 M/ark S:r 3/20 Hud for                                       99

 - Sønnen Niels Larsen 18 M/ark S:r 3/20 Hud                                                          99

 - Datteren Kari Larsdatter 9 M/ark S:r 3/40 Hud                                                      49 – 3

og Datteren Elie Larsdatter 9 M/ark [Smør] 3/40 Hud                                    49 – 3

            26. Dito efter afg: Marthe Paulsdatter Schiold sluttet 19 Junii 1799, hvorved 9 M/ark S:r 6 Kd: M: 1/32 Hud i Gd: Schiold er vurd: for 82 rd 3 mrk, og saal: udlagt:

Til Sønnen Paul Olsen Schiold 5 M/ark Smør 3 1/3 Kd: Malt og 10/576 Hud for 45 rd 5 mrk

 - Datteren Johanne Olsdatter 1 ½ M/ark Smør 1 Kd: M: og 3/576 Hud for    13 – 4 – 8

 - Datteren Brithe Olsdat: 2 ½ M/ark Smør 1 2/3 Kd: M: 5/576 Hud for      22 – 5 – 8

            27. Dito efter afg: Botolph Andersen Natland, sluttet 17 Junii 1799, hvorved 1 Pund 21 M/ark Smør og ½ Hud i Gd: øvre Natland No: 76 er vurderet for 360 rd og saal: udlagt:

Til Stervb: Enken Marte Andersdat: 21 ½ M/ark S:r ¼ Hud for                                  180 rd

 - Søn/n/en Anders Botolphsen 6 3/7 M/ark S:r 1/14 Hud for                         51 – 2 – 8

 - Sønnen Andreas Botolphsen 6 3/7 M/ark S:r 1/14 Hud for                          51 – 2 – 9

 - Datteren Rangele gift med Størk Rasmussen Tøshougen

                                                           3 3/14 M/ark S:r 1/24 Hud for            25 – 4 – 5

 - Datteren Elie Botolphsdatter lige Anpart for                                                 25 – 4 – 5

 - Datteren Anbiør Botolsdatter lige Part for                                                    25 – 4 – 5

            28. Dito efter afg: Kari Monsdatter Mithun oprettet 19 Julii 1799, hvorved Boets, hvorved Gd: yttre Mithun No: 63 i Skiolds Skibre: af Skyld 1 Pund 12 M/ark Smør og 1 Tønde Malt er taxeret for 250 rd, og udlagt:

Til Enken Marthe Nielsdatter Mithun for Krav 100 rd, 14 2/5 M/ark S:r 19 1/5 Kd: Malt

 - Stervb: Enkemanden Simon Monsen for 75 rd                     10 4/5 M/ark S: 14 2/5 Kd: M:

og Datteren Kari Simonsdatter for Arv 75 rd               10 4/5 M/ark S: 14 2/5 K: M:

            29. Dito efter afg: Mathias Monsen Lund, af 17de Julii 1799, hvorved 1 Pund 22 1/5 M/ark Smør og 11/20 Hud i Gd: Lund No: 34 i Schiold Skibr: er taxeret for 400 rd og saal: udlagt:

Til Lars Larsen Søre Strønen for Krav 300 rd  1 Pund 10 13/20 M/ark S:r og 33/80 Hud.

 - Baard Olsen Almeland for do: 30 rd             3 93/200 M/ark S:r og 33/800 Hud.

 - Frid: Olsen Almeland for do: 20 rd               2 62/200 M/ark S:r 22/800 Hud.

 - Stervboe Enken Anne Nilsdat: Lund for 50 rd          5 31/400 M/ark S:r 11/160 Hud.

            30. Dito efter afg: Brithe Olsdatter Søre Biørøen, oprettet 15 April 1799, hvorved 1 Pund Fisk i Gd: Søre Biørøen No: 82 i Sartor Skibreede

 

1799: 221

 

er vurd: for 50 rd, og udlagt: Til Sønnen Niels Nielsen 16 M/ark Fisk for 33 rd 2 mrk,  og til Datteren Giertrud Nielsdat: gift med Elling Rasmussen 8 M/ark Fisk 16 rd 4 mrk.

            31. Skiftebrev efter afg: Ole Pedersen Hagenæs, af 15 April 1799, hvorved er udlagt:

1. I Gd: Hagenæs No: 85 i Sartor Skibrede:

Til Stervboe Enken Marthe Larsdatter 9 M/ark Fisk for                                  18 rd 4 mrk 8

 - Niels Pedersen Telnæs for Arv, 7 ½ M/ark do: for                          15 – 3 – 12

 - Christopher Pedersen Fielde for Arv, 7 ½ M/ark do:                                   15 – 3 – 12

                                                           ---------------------------------------------------------------

                                   tilsam/m/en       1 Pund Fisk for                                   50 rd

2. I Gaarden Bakke No: 16 i Sartor Skibr:, er Boets ejede 6 M/ark Fisk udlagt til Enken Marte Larsdatter Hagenæs, for 12 rd 3 mrk.

            32. Skiftebrev efter afg: Niels Hansen Syltøen, af 17 April 1799, hvorved er udlagt:

1: I Gaarden Hitzøen No: 41 i Sartors Skibrede, er udlagt:

Til Datteren Marithe Nielsdatter 7 ½ M/ark Fisk for                            18 – 4 – 8

til Datteren Guri Nielsdatter 7 ½ M/ark Fisk for                                              18 – 4 – 8

og til Datteren Anne Nielsdatter, udi Didrich Olsens Brug i

sam/m/e Gaard 3 81/96 M/ark Fisk for                                                           10

2. I Gaarden Telle No: 26 var Boet ejende 15 M/ark Fisk, som er udlagt til Stervboe Enken Kari Olsdatter Syltøen for 45 Rdr.

            33. Dito efter afg: Thomas Olsen Hitzøen, oprettet 17de April 1799, hvorved følgende Jordegods er taget Boet til Indtægt og saal: udlagt:

1. I Gaarden Hitzøen No: 41 i Sartor Skibrede er udlagt

til Stervboe Enken Kari Larsdatter 9 M/ark Fisk for                            25 rd

og til Sønnen Ole Thomassen 9 M/ark do                                                       25

2. I Gaarden Søre Biørøen No: 82 er udlagt til bem:te Enke Kari Larsdatter 3 M/ark Fisk for 6 rd 1 mrk 8 s:

            34. Dito efter afg: Johannes Helgesen Mieldem, sluttet 4de Junii 1799, hvorved Boets ejede Part i Gd: Mieldem No: 47 i Arne Skibr:, af Skyld 18 M/ark S:r og 12 Kd: Malt, er vurd: for 59 rd og udlagt til Datteren Kari Johannesdatter.

            35. Dito efter afg: Ole Andersen Fougstad, sluttet 4de Junii 1799, hvorved følgende Jordegods er taget Boet til Indtægt, og til Arvingerne igien udlagt

1. I Gaarden øvre Mielde i Mielde Skibrede, udlagt:

Til Sønnen Johan/n/es Olsen 8 M/ark S:r 1 7/9 Kd: M: og 4/9 Skil: Penge for  20 rd

 - Sønnen Ole Olsen en lige Anpart for                                                           20

og Datteren Magdelie Olsdatter 5 M/ark S:r 8/9 Kd: M: og 2/9 Skil:               10

2: I Gaarden Fougstad No: 7, i Arne Skibrede er udlagt:

til Stervboe Enken Marthe Johannesdatter 12 M/ark Smør for                        40

og til Sønnen Anders Olsen 6 M/ark S:r for                                                                20

3: I Gaarden Horsaas i Hosanger Skibr: No: 87, er udlagt til hver af Døttrene Brithe, Kari og Giertrud Olsdøttre 4 M/ark S:r 2 Kand: Malt for 10 rd, tilsam/m/en 12 M/ark S:r og 6 Kander Malt for 30 rd.

            36. Obligation fra Kiøbmand Rolf Rolfsen til Lindaas Præstegields Fattig Casse for 150 Rdr, mod 1te Pante Ret i 1 bpd Smør og 1 Mæle 4 Kander Malt i Gaarden Hauchaas No: 57 i Lindaas Skibr:, dat: 5te Aug: 1799.

 

Derefter blev udi den i Dag optagne Sag med Fiskerne Mons Oddesen og Johanes Monsen cont: Ole Bergesen Toskedal afsagt saadan

Dom

 For ærerørige Beskyldninger har Fiskerne Mons Oddesen og Johan/n/es Monsen indstevnt Fisker Ole Bergesen Toskedal efter at ingen mindelig Foreening ved Forligelses Comissionen har veret at opnaae Under Sagen er det beviist at Indstevnte paa tilspørgende af Citanterne Hvem der vil vere en Tyv og Skielm for Ham, har svaret det skulle begge Citanterne vere. Dette Spørsmaal giver tilkiende: at Indstevnte maae saaledes have udladt sig mod Citanterne saa uagtet Hand vil *nægter Vidnernes Forklaring sporer Hans skriftlige Tilsvar i Sagen, at Hand dog har beskyldt dem for u-redelig Behandling. Utilbørligt bliver alletider saadan/n/e udladelser omendskiønt de ere udsagde i Vertshuus, da det ikke er beviist at

 

1799: 221b

 

nogle af Parterne har veret beskienket følgelig kan Vertshuuset i dette Tilfælde ej ansees annerledes end som en ædrue Forsamling hvorfore Beskyldningen bliver at Mortificere, med mulct og nogeledes Omkostninger

 Thi Kiendes for Ret: De af Fiskeren Ole Bergesen Toskedal imod Citanterne udsagde Beskyldninger bør ikke komme dem til Forkleynelse paa gode Nafn og Rygte i nogen maade men sam/m/e bliver herved som utalte at anse og bør Fisker Ole Bergesen Toskedal bøde til Store Sandvigens Frie Skole 1 rd og udi Sagens Omkostninger 3 Rdr som efterkommes 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under lovlig adfærd

                                                                       Saal: at vere passeret bekrefter            Brandt

 

 

Sartors Høsteting 1799.

Aar 1799 den 30te September, blev det almindelige Høste Sage Ting holden for Sartor Skibrede paa Tingstædet Tøsøen og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettesmænd: som ved Som/m/er Tinget vare tilstæde. See Folio 204, Ved Tinget var nærværende Hr: Fogden Unmack og Skibredets Lensmand Peder Knudsen Tøsøen.

 

Hvorda først allerunderdanigst blev publiceret følgende Kongl: allernaadigste Anordninger, neml:

            1. Forordning, som befaler at i Tyvs Sager som forfølges paa Justitiens Vegne, skal de stiaalne Kosters Ejere indstevnes under Falsmaals Straf til at aflægge deres eedelige Forklaring, om Kosterne ere dem frakomne imod deres Villie og Vidende eller ikke. dat: 31te Maij 1799.

            2. Forordning angaaende Skifte Forvaltningen i Stervboer efter Huusmænd og Inderster af Land Almuen i Danmark og Norge dat: 21 Junii 1799.

            3. Forordning for Riget Norge, hvorved den Legemlige Straf som de ældre Lovgivninger bestemmer, i Hensigt til dem der ej formaae at udreede idømte Bøder, forandres og formildes. dat: 12 Julii 1799.

            4. Placat angaaende en Forandring og nøyere Bestemmelse i Forordningen om Sild og Torske Fiskeriet i Fosens Fogderie i Tronhiems Stift af 21de Decbr: 1792.

            5. Bekiendtgiørelse af de Betingelser, under hvilke Tømmer mænd til hans Kongl: Maj:ts Tieneste paa Holmene i K:havn blive antagne. dat: 9de Maij 1799.

 

Da ingen havde noget at iretteføre beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 1te October continuerede Høste Sage Tinget for Sartors Skibrede paa Tingstædet Tøsøen og Retten betient med det sam/m/e Laugrette som i Gaar.

 

Hvor da følgende Documenter blev publiceret:

            1: Bygselbrev fra David Middelthun, Værge for Kors Kirken i Bergen til Jon Jonsen paa 1 ½ bpd Fisk Landskyld i Gaarden Syltøen, forhen brugt af Niels Hansen, dat: 20 Septbr: 1799, med Reversal.

 

1799: 222

 

            2. Odels Lysning fra Absolon Iversen Bielkerøen til 1 bpd Smør Skyld i Gaarden Bielkerøen, som bruges af Broderen Michel Iversen dat: 30 Septbr: 1799.

            3. Skiøde fra Gregorius Larsen Glæsnæs til Peder Michelsen Trellevigen paa 4 33/432 Mærker Fisk i Gaarden Søre Toft No: 12, for 10 rd, dat: 30te Septbr: 1799.

            4. Skiøde fra Ole Olsen Nore Eide og Hans Michelsen Kaartvedt til Peder Michelsen Trellevigen, paa 16 7/80 M/ark Fisk i Gaarden Søre Tvedt No: 31 for Kiøbe Sum/m/a 34 rd, dat: 30te Sept: 1799.

            5. Skiøde fra Peder Olsen Nordvigen \og/ Thore Erichsen Skouge, til Arne Thoresen Skouge paa 1 bpd 3 M/ark Fisk i Gaarden Skouge No: 37, dat: 30 Septbr: 1799.

            6. Bygselbrev fra Ole Nielsen Hitzøen til Ole Simonsen paa 6 M/ark Fisk i Gaarden Hitzøen, No: 41, dat: 30te Sept: 1799, med Reversal

            7. Afkald fra Anders Andersen Algerøen for hans Hustrue Marthe Knudsdatters Arv 11 rd 5 mrk 4 s: til hendes Værge Ingebrigt Iversen Langøen af 27 Septbr: 1799.

            8. Declaration fra Johan Nicolay Møllerup, angaaende Giestgiverstædet Bratholmen, af 5 Aug: 1799.

            9. Bygselbrev fra Biskop Irgens til Ole Jonsen Gielmaas paa 15 M/ark Fisk i Gaarden Ebbesvig, dat: 21 Maij 1799, med Reversal.

            10. Bygselbrev fra Præsten Hr: Cammermeyer til Niels Monsen Skouge paa 1 bpd 3 M/ark Fisk i Gaarden Skouge, dat: 26 Aug: 1799, med Reversal.

            11. Bygselbrev fra Mons Olsen Nore Biørøen paa hans Myntling Arne Thoresens Vegne, til Iver Nielsen paa 1 bpd 3 M/ark Fisk i Gaarden Skouge No: 37, dat: 1te Octobr: 1799.

            12. Afkald fra Hans Simonsen Skouge for hans Hustrue Marthe Pedersdatters Arvemidler 326 rd 68 s:, til hendes Fader og Værge Lensmand Peder Knudsen Tøsøen, dat: 1 Octobr: 1799.

            13. Skiftebrev efter afg: Thore Arnesen Skouge af 23 Julii 1799 hvorved 13 ½ M/ark Fisk Landskyld i Gaarden Skouge No: 37, er udlagt til Peder Olsen Nordvigen for Krav 30 rd,  Og 7 12/264 M/ark Fisk i Gaarden Wig i Herløe Skibr: er udlagt til den Afdødes Børn.

            14. Skiftebrev efter afg: Kari Andersdatter Worland af 24 Julii 1799, hvorved er udlagt: Til Peder Salomonsen Hamre for Krav, 7 M/ark Fisk og 2 1/3 Kande Malt i Gaarden Worland, 2 12/25 M/ark Fisk i Gaarden Wixøen, og en Anpart i Laxevogen Skratholmen for 2 rd 1 mrk.  Til Sønnen Thor Andersen 7 ½ M/ark Fisk og 2 ½ Kd Malt i Gaarden Worland,  og til Datteren Brithe Andersdatter gift med Johannes Diderichsen 3 ½ M/ark Fisk og 1 1/6 Kd: Malt i Gd: Worland.  samt til Peder Pedersen Toft en Anpart i Laxevogen Skratholmen for 5 mrk.

            15. Skiftebrev efter afg: Guri Andersdatter Ekerhofde af 20 April 1799, hvorved 6 M/ark Smør og 3 M/ark Fisk i Gaarden Søre Ekerhofde No: 8 er udlagt til Stervboe Enkemanden Arnt Thomassen.

            16. Skiftebrev efter afg: Rasmus Johannessen Nipen af 26 Julii 1799, hvorved Boets Jordegods i Gd: Nipen No: 27 saaledes er udlagt

til Sønnen Thomas Rasmussen 7 5/6 M/ark Fisk for                            15 rd 2 mrk

og til Datteren Rangele Rasmusdat: 3 11/12 M/ark do: for                               7 rd 4 mrk

 

1799: 222b

 

            17. Skiftebrev efter afg: Kone Marthe Nielsdatter Lochøen af 27de Julii 1799, hvorved er udlagt: 1: I Gaarden Lochøen No: 42, til Stervboe Enkemanden Peder Olsen 3 3/5 M/ark Fisk for 10 rd  og til Sønnen Ole Pedersen 3 3/5 M/ark do: for 10 rd.  2. I Gaarden Algerøen No: 53, er udlagt: Til Datteren Ahlis Pedersdatter 1 5/7 M/ark Fisk for 3 rd 3 mrk 7 s:,  og til Datteren Susana Pedersdatter 1 5/7 M/ark do: for 3 rd 3 mrk 7 s:

            18. Skiftebrev efter afg: Kone Anne Nielsdatter Kaartvedt, af 29de Julii 1799, hvorved følgende Jordegods er udlagt: 1. I Gaarden Kaartvedt No: 56: til Stervboe Enkemanden Hans Michelsen, 18 M/ark Fisk for 30 rd,  og til Sønnen Niels Hansen 18 M/ark Fisk for 30 rd.  2. I Gaarden Landeraae No: 59 udlagt 12 9/20 M/ark Fisk til bem:te Hans Michelsen Kaartvedt for 12 rd.  3. I Gaarden Tøsøen No: 83, udlagt til Sønnen Michel Hansen 8 M/ark Smør for 24 rd.  4. I Gaarden Algerøen No: 53 udlagt til Døtterne Inger og Marthe Hansdøttre hver 4 79/80 M/ark Fisk for 6 rd 3 mrk.

            19. Skiftebrev efter afg: Lars Erichsen Waage af 31te Aug: 1799, hvorved er udlagt: Til Sønnen Erich Larsen 3 ¾ M/ark Fisk i Gaarden Nipen for 7 rd 1 mrk 2 s.  og til Sønnen Tørris Larsen 1 M/ark Fisk i Gaarden Telle for 2 rd.

            20. Afkald fra Ole Stephensen Agotnæs for hans Hustrue Botilde Pedersdatters Arvemidler 54 rd 28 s: til hendes Værge Ørjens Hansen Agotnæs, dat: 1te Octobr: 1799.

 

Videre havde ingen at i Retteføre, thi beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen derefter den 2den October continuerede Høste Sage og Skatte Tinget for Sartors Skibrede paa Tingstædet Tøsøen, og Retten betient ved det samme Laugrette som i Gaar.

 

Hr: Fogden Unmack fremlagde til Besvarelse af Laugrettet og tilstædeværende Almue:

 1: Af og Tilgangen i Odels og Selvejer Mandtallet for indeværende Aar 1799, som for Retten blev oplæst og af Almuen uimodsagt.

 2. Af og Tilgangen i Vejmester Mandtallet for d: A: som ligeledes blev oplæst og *imodsagt (uimodsagt?).

 3. Tings Vidne over Flom Qværnene i dette Skibrede, hvortil Laugrettet og Almuen, og deraf i Særdeleshed Ole Nielsen Strøm/m/e og Hans Erichsen Foldenæs svarede: at 1 Qværn paa Gaarden Agotnæs er i dette Aar nedrevet og ej igien opbygt, En nye Qværn opbygt paa Gaarden Morland, som Laugrettet ansatte i Skat til 2 s:, At de 2de Qværner paa Gaarden Bildøen er nedrevne. Videre er en Qværn tilkom/m/en i Bratholmen og 1 do: paa Gaarden Knarrevigen, som hver blev Skyldlagt for 2 s:

 4. Tings Vidne bestaaende af 13 Qvæstioner, som for Retten blev oplæst, hvortil Laugrettet og Almuen svarede, og af de sidste i Særdeleshed, Anders Thomassen Knapschoug og Anders Olsen Knapschoug, til de 9 første Qvæstioner, Ney. Til 10de: De veed at Sorenskriveren og Fogden har betalt 4 s: pr: Miil til hver Mand som har skydset dem paa Ting Reisen  Til 11te At Skibredets Lensmand Peder Knudsen bruger 22 ½ M/ark Smør

 

1799: 223

 

i Gaarden Tøsøen No: 83.  Til 12te og 13de: Ney.

 5. Tingsvidne over Laxe og Sildevogene m: v: blev oplæst, og af Almuen tilstaaet at være Rigtig.

 6. Restance Liste over udestaaende Kongl: Skatter i dette Skibrede for indeværende Aar, til Beløb 218 rd 1 mrk 4 s og Rente Skat 16 rd 5 mrk 14 s, blev oplæst og af Almuen uimodsagt.

 

Fogden Unmack producerede en skriftlig Stevning hvorved Knud Nielsen Kallestad og Qvindemen/n/esket Brithe Pedersdatter ibid: for med hinanden begaaet Lejermaal, Qvindemennesket til at udrede sine Bøder, om hun dertil haver Formue, eller Aftingning efter hendes Vilkaar, og han Alene at svare til Sagen, da han som Mariner {og} \er/ enroulleret, og altsaa fri første Gang for Bøder.

 Pigen mødte og efter hendes Vilkaar erlagde 48 s:, da hun intet mer formaaede som et Fader og *Mosterløst (Moder-?) Barn, som {intet} tiener for en ringe Løn.

 Herom blev Laugrettets Svar indhentet, der i et og alt bevidnede dettes Rigtighed, saavelsom og at Barnefaderen i Aar er com/m/enderet til hans Maj:ts Tieneste til Kiøbenhavn.

 Fogden havde intet videre imod Laugrettets Skiøn at erindre, men begiærede sig dette her passerede beskreven til at bielægge sit Regnskab, og derefter beregne de i Retten leverede 48 s:, som hun af hendes Huusbond havde laant.

 For Sigtelsen fremlagde Fogden Provsten Hiorthøys Attest af 29 Martii sidstl: for at vedhæftes Udskriften, saavelsom den skriftlige Stevning.

 

Til at betiene Retten til næste Aar 1800, som Laugrettesmænd, blev af Fogden udnævnt: Ole Salomonsen Bache, Lars Nielsen Berge, Johannes Erichsen Syltøen og Peder Brynildsen Lochøen.

 

Da ingen havde meere at iretteføre blev dette Ting sluttet og Retten hævet.

                                                                                                                                 Brandt

 

 

 

[Høste Sage og Skatte Ting 1799 for Schiolds Skibrede]

Aar 1799 Torsdagen den 3de October blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting holden for Schiolds Skibrede paa Tingstædet Møllendahl og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettes mænd Lars Rasmusen Houstad Michel Nielsen ibid: Jens Johanesen Hornes og Hans Knudsen Hornes. Ved Tinget var nerværende Fogden Unmach Skibredets Lænsmand Borge foruden den Tingsøgende Almue.

 

Hvorda! allerførst blev publiceret de selv sam/m/e Kongelige Forordninger Placater og videre som for Sartor Skibrede er Bekientgiort og extraheret her i Protocollen fol: 221

 

Derefter blev af Almuens Documenter publiceret under

            No: 1 Obligation fra Lars Jacobsen Lysevold til Niels Pedersen Sandahl stor 199 Rd mod Pant i Løsøre dateret 9de Septemb: 1799.

 

Nye Sag

Anders Winsensens Søvigen af Lysekloster mødte og fremlagde sin skriftlige Stevning af 2de Septemb: sistl: i Forkynt Stand hvorved Anders Andersen Lund \efter Revers af 25 Juni 1796/ er indstevnt at lide Dom for 92 Rd med Omkostninger 7 rd 4 mrk, for indkaldelsen ved Forligelses [Comissionen]?, formedelst de lange veye af 6 Miile frem og tilbage dem Hand begiærede sig ved Dom tildømt med Renter fra Stevningens dato Videre fremlagde Citanten \det paastevnte Revers af 25 Junii 1796, og/ Attest fra Forligelses Comissionen af 7de Aug: sistl: som viser at intet Forliig har veret at opnaae

 Efter Paarob mødte ikke Indstevnte eller nogen paa hans Vegne, hvorfore Sagen blev til doms optagen

 

Nye Sag

Haldor Hansen Hovden mødte og tilkiendegav at have ved muntlig Varsel af de

 

1799: 223b

 

Eedsorne Kaldsmænd Michel Olsen Bierkeland og Lars Larsen Søraas som begge mødte lovlig den 30 Aug: sistl: indstevnet Lars Jacobsen Lysevold til dette Ting for at betale en gield stor 8 Rdr som intet Forliig efter derom giort Prøve ved Forligelses Comissionen har veret at opnaae til hvilket at bevise Citanten fremlagde Forligelses Comissionens Attest af 3de April sistl: saa lydende

 Efter Paarob mødte ikke Lars Lysevold eller nogen paa hans Vegne, hvorfor Citanten paastod sig sam/m/e 8 rd ved Dom tilkiendt samt udi Omkostninger 3 Rdr;

 Sagen blev til Doms optagen.

 

Fogden Unmach mødte og fremlagde til besvarelse af Laugrettet og tilstædeværende Almue det almindelige Tings Vidne bestaaende af 13 Questioner som for Retten blev oplæst, hvortil Laugrettet og Almuen svarede: og af de første fornem/m/elig Torsten Torbiørensen Loddefiord og Niels Nielsen Melshoug, at til 1 – 2 – 3 – 4 og 5 qtr: vidste de intet at forklare  Til 6 qt: vidste ej heller nogen Til 7 qt: ingen flere end Antonius paa Soleim og Anders Pedersen Skaalevignesset  Til 8 qt: ingen flere end Niels Pedersen Samdahl (Sandahl?) og Amund Nielsen Lund  Til 9 qt: ney  til 10 qt: Jo  Til 11 qt: Jo Skibredets Lænsmand Johanes Borge bruger den/n/e gaard af skyld 2 pund 10 ½ M/ark Smør  Til 12 og 13 qtr: Ney

 2. Til Tingsvidnet over Flom qvernene svarede Laugrettet og Almuen og af dem Lars Olsen Tongeland og Ole Larsen ibid: at den oplæste Fortegnelse befindes saavidt de k/an/d erindre sig rigtig alleene paa Harrebakken No: 132 befindes ingen qvern mer;

 3. Til Tings Vidnet over Laxe og Sildevaagene for 1799 som blev oplæst svarede Laugrettet og Almuen og af disse Johannes Larsen Nestun og Arne Monsen *Doevigen (Dolvigen?) og at de vidste ikke andet end de oplæste Møller og Enge Slætter forholder sig rigtig og vidste hverken noget at fra eller tillægge

 4. Til Tings Vidnet over dette Skibredes Flom Saug Refererede Laugrettet og Almuen og af dem Johanes Olsen Sletten og Anders Sletten sig til deres siste aar herom giorte Forklaring

 

Da ingen hafde videre for i Dag at Iretteføre blev Tinget udsadt til i morgen

 

Den 4de Octob: 1799 Continuerede end videre Høste Tinget for Schiolds Skibrede paa sam/m/e Sted som i gaar og i overværelse af sam/m/e Laugrette Hvorda!

 

Nye Sag

Kiøbmand Ments Paaske af Bergen lod møde og tilkiendegav at have ved mundtlig Varsel af Stevne Vidnerne Lensmand Johannes Borge og Michel Olsen Birkeland den 18de Septb: til i Dag indkaldet Lars Jacobsen Lysevold for Gield stor 10 rd 4 mrk

 Bemelte Stevne Vidner mødte og forklarede som meldt i lovlig Tiid at have indkaldet Lars Jacobsen Lysevold som efter paarob ikke mødte

 Citanten fremlagde sin Specificerede Regning paa Korn Vahre for bemelte Sum/m/a 10 rd 4 mrk tillige med Attest fra Forligelses Comissionen at intet Forliig imellem Parterne har veret at opnaae.  /: Regningen med Attesten er saal: :/

 Citanten paastod derfore Dom for disse 10 rd 4 mrk og udi omkostninger 3 Rdr

Afsagt:

 Da ingen mødte blev Sagen til Doms optagen.

 

Fogden Unmack fremlagde en skriftlig Stevning mod Pigen Berthe Magrethe Johannesdatter Simesvig, for begaaet Lejermaal {med} efter hendes Anmeldelse, med en Søefarende Ungkarl Ole Andreas Knudsen, der skal være gaaet her fra Bergen for et Aar siden med et Engl: Skib; til at udrede Bøder eller efter hendes Vilkaar, derpaa at erholde Aftingning.

 Laugretten med Almuen saavelsom Skibredets Lensmand tilkiendegav at hun var yderlig fattig, og neppe kunde fortiene Føden for sig og Barn

 

1799: 224

 

hvorfore Bøderne blev aftinget til 24 s:, hvilke Stædets Lensmand endog maatte laane hende.

 Fogden havde intet videre herimod at erindre, men begiærede sig dette passerede beskreven meddeelt, og derved maatte blive hæftet saavel Præste Attesten, som han nu fremlagde, som den ommelte Stevning.

 

Da ingen i Dag havde meere at irette føre beroer Tinget til i Morgen

 

Næste Dag den 5te October continuerede Høste Sage Tinget for Schiolds Skibrede paa Tingstædet Møllendal, og Retten betient med sam/m/e Laugrette som i Gaar. Hvorda! blev af Almuens Documenter publiceret under

            No: 2. Skiøde fra Capit: Johan Friderich Cappe til Iver Heinesen paa gaarden Grove og Woxbøe No: 49 af Skyld 1 bpd Smør for Sum/m/a 340 rd dat: 16 Sept: 1799

            3. Afkald fra Anders Andersen Dolvigen til Formynderen Arne Monsen Dolvigen paa Arv 3 – 1 – 1,

            4. Obligation fra Ole Olsen Sandal til Engel Torgesen Brathuus paa 350 rd mod 2 prioritet i gaarden Samdal No: 36 af Skyld 1 Løb Smør nest efter Mad: Arentz for 300 rd dat: 12. Sept: 1798

            5. Auctions Skiøde fra Sorenskriveren til Guld-Smed Georg Greve paa gaarden Grimstad i Schiolds Skibrede No: 90 af Skyld 1 Pund 3 M/ark Smør 12 Kander Malt og ¼ Huud for 455 rd dat: 26 Septb: 1799

            6. Obligation fra Lars Olsen Øfsthun til Steffen Bergesen Rolland paa 199 rd med 1 prioritet i gaarden Øfsthun No: 72 af Skyld 1 Bpd 19 5/7 M/ark Smør og 1 Mæle 6 6/7 Kander Malt dateret 3 Octob: 1799

            7. Skiøde fra Lars Olsen Tongeland til sin Søn Lars Larsen paa 18 M/ark Smør og ½ Huud i gaarden Tongeland No: 4 for Sum/m/a 100 rd dateret 3 Octob: 1799

            8. Byxel Brev fra Provsten Fritzner til ung Karl Ole Rasmusen Hornes paa ½ Løb Smør udi gaarden Hornes som Hans Fader Rasmus Johanesen har overladt mod vilkaar dat: 5te Aug: 1799

            9. Skiøde fra Kiøbm: Jan J: Bøe, til Stads Capitain og Kiøbmand Herman D: Ulhorn paa Gaarden Frydensbøe af Skyld 4 M/ark, for Kiøbe Sum/m/a 5150 rd dat: 19de Septbr: 1799.

            10. Aflyst Kiøbmand Jan Bøes Obligation til Albert Peter Sagen for Myndtlingen Anne Beate Geelmuydens Arvemidler 700 rd, mod Pant i Gaarden Frydensbøe, dat: 29de April 1797, og indfriet efter paategnet Qvittering.

            11. Obligation fra Kiøbmand Herman Did: Ulhorn, til Frue Hofagentinde Krohn for 1999 rd, mod 1te Pante Ret i Gd: Frydensbøe, dat: 30 Septb: 1799.

            12. Aflyst Niels Andersen Grimstads Obl: til Rasmus Olsen Grimstad for 200 rd dat: 6 Maij 1794, og indfriet efter paategnet Qvittering af 4de Octobr: 1799.

            13. Aflyst Ditos Obl: til Assessor Forman for 79 rd, dat: 31 Desbr: 1796, og Qviteret 27de Septbr: 1799.

            14. Skiøde til Paul Olsen Skiold fra hans 2de Søstre paa deres ved Skiftet efter Moderen Arvede Anparter i Gaarden Skiold No: 68, som med Kiøberens egen Arvede Anpart er 9 M/ark Smør 6 Kd: Malt og 1/32 Hud, dat: 4de Octobr: 1799.

            15. Obl: fra Paul Olsen Schiold til Niels Olsen Gavelen for 40 rd, uden Rente, mod Pant i 9 M/ark Smør 6 Kd: Malt 1/32 Hud i Gaarden Skiold No: 68, dat: 4 Octbr: 1799.

            16. Vilkaars Brev fra Lars Larsen Tongeland til hans Forældre Lars Olsen og Marthe Larsdatter paa aarlige Levevilkaar af Gaarden Tongeland, dat: 3de Octbr: 1799.

            17. Skiøde fra Lars Stephensen Dyngeland og Børn, til hans Søn Nils Larsen paa 2 bpd 12 M/ark Smør og ½ Hud i Gaarden nedre Dyngeland No: 20, som var udlagt til Sælgerne ved Skifte af 21 Junii d: A:, efter afg: Kari Johannesdatter, dat: 5 Octbr: 1799.

 

1799: 224b

 

 

Fogden Unmack fremlagde Tingsvidnet over Af og Tilgangen i Odels og Selvejer Mandtallet for dette Aar.  2. Tingsvidne over af og Tilgang i Vejmester Mandtallet for d: A: som begge blev for Retten oplæst, hvorimod Laugrettet og Almuen havde intet at erindre.

 Derefter blev Restance Listen over udestaaende Kongl: Skatter \f: d: A:/ for Retten oplæst, hvorefter rester for ordinaire Skatter 1144 rd 3 mrk 10 s:, og *Retteskatt (Rente-) 59 rd 3 mrk 4 s:, hvorimod Almuen intet havde at indvende.

 

Til at betiene Retten som Laugrettesmænd anstundende Aar 1800de blev udmeldt følgende: Niels Olsen nedre Dyngeland, {Niels Larsen ibidem} \Johannes Monsen Todtland/, Ole Olsen Myrdal og {Lars} Haagen Thomassen Ulsmaug, som Lensmand *Børge (Borge) blev paalagt at tilsige at møde her næste Som/m/er Ting til Rettens Medbetiening.

 

Da ingen havde meere at iretteføre, blev dette Ting sluttet og ophævet.

                                                                       Saaledes at vere passeret bekrefter      Brandt

 

 

 

[Høste Sage og Skatte Ting 1799 for *Herle (Herløe) Skibrede]

Aar 1799 Tirsdagen den 8de October blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting for Herle Skibrede foretaget udi Tingstedet Alverstrøm/m/en og Retten betient med de sam/m/e Eedsorne Laugrettes mænd som ved Vaartinget neml: Rasmus Jacobsen Wiigebøe Rasmus Hansen Fromeri Ole Hansen ibidem og Poul Poulsen ibidem

 

Hvorda! blev oplæst de selv sam/m/e Kongl: Forordninger fra No: 1 til 5 som ere bekientgiorte ved de allerede afholdte Tinge og Extraherede fol: 221

 

Dernæst blev af Almuens Documenter publiceret

            No: 1 Major Christian Ameln og Secretair og Sorenskriver Korens Bøzel Seddel til Huusmand Niels Johannesen \paa/ Tvete Næss kaldet mod aarlig Leye 24 s. med foreviist Revers som begge var dateret 3de Septb: 1799

            2. Aflyst afdøde Frue Korens obligation til Hr: Michael Sundt Tuchsen mod Pant i gaarden Ulvatne af Skyld 1 Løb Smør og 1 Td malt dat: 25de Aug: 1797 \Tingl: 25 Oct: 1798/ og indfriet efter qvittering af 14 Septb: 1799

            3. Byxel Seddel fra Agent og Kiøbmand Claus Krohn til Steffen Olsen Waag paa gaarden Store Longerøen som af Ole Colbersen (Colbensen) er opryddet mod aarlig afgift 1 rd 4 mrk med Revers dat: 10de Septb: 1799

            4. Aflyst afg: Frue KrigsRd:inde Korens Obligation til Mad: Ingebor Nagel Arentz paa Sum/m/a 999 rd mod 1te prioritets Pant i gaardene Tvedten Dauvanger og nore Hauland dat: 23 Feb: 1796 tinglyst 5te Aug: *1799 (1796?) efter opsigelse af 7de Sept: 1799 og Qvittering af Stervboets Curator Proc: Kahrs af 5te October 1799

 

af Sager blev foretaget

 

Advocat Hiort contra Assessor Krøger                                               Fol: 220

 Assessor Krøger lod møde ved Tieneste Dreng og indleverede til Retten et forseglet Brev hvorudi fandtes et Indlæg i denne Sag af 5te Octob: sistl: tilligemed 2de originale Bilager det eene en Attest paa Assessorens Requisition til Secretairen i Stifts over Retten i Christiania Jespersen af 13de Septb: 1799 og den anden ligeledes en Attest paa Forlangende af Stifts over Rets Assessor Stoltenberg dateret 31te Aug: 1799 med 11 stk: Stemplet Papir á 6 s at belægge de tilforn af Ham i denne Sag fremlagde Breve /: Indlægget med de bemelte 2 Attester er saa Lydende :/

 Fra Procurator Frile for Hoved Citanten blev indleveret Hans skriftlige Tilsvar af dags dato og er saa lydende

Afsagt

 Da begge Parter har indladt Sagen til Doms blev sam/m/e optagen.

 

Fogden Unmach forestillede for den nerværende Almue som var over 30 Men/n/esker efter Begiær af Stedets Ejer Lensmand Fougstad som Tingholder og hvor Tinget i en Tid af nogle og 40 aar som det beqvem/m/este Sted baade for Almuen og Øvrigheden af 3de Skibreder Herle Radøe og Alenfit, at de efter nerværende Tiiders høye Priser ville giøre et Tilskud af 4 s pr mand til de forhen erlagde 12 s saa at enhver herefter aarlig erlægger i Tinghold Penge 16 s Da den nerværende Almue *hered (herved?) indsaae den billigst Fordring gav de og dertil samtlig deres Samtykke

 

1799: 225

 

 

Til Besvarelse paa det almindelige Tingsvidne bestaaende af 13 qtr: svarede Laugrettet og Almuen og af dem i ser Berge Jensen Hanevig og Niels Larsen Wiig til 1 – 2 – 3 og 4 qtr: Ney  til 5te Ney, ingen andre end de gamle giestgivere neml: Ernst Mejer i Strudshafn og Johannes Rasmusen i Floen  Til 6 qtn: Ney ingen andre end de forrige neml: Agent Claus Krohn paa Hennøe og Major Ameln paa Hegøholmen i Blomvigen  Til 7 qtn: Ney ingen andre end paa de gamle Pladse neml: Pigen Catrine i Herlesundet Siur Nielsen paa HolmeKnappen og Jacob i Hopshavn  Til 8 og [9] qtn: Ney  til 10 qtn: Jo  Til 11 qtn: Skibsredets Lænsmand Wilhelm Monsen Schiellanger bruger nu som før sin gaard af 18 m/ark Skyld  Til 12 og 13 qtr: Ney.

2

Til TingsVidnet om Flom qværnene svarede Laugrettet og Almuen og af dem Jacob Nielsen og Elling Olsen Aasbøe at de oplæste Flom qverner befinder sig rigtig paa No: 12 Aasebøe da den eene af disse qverne er som uduelig borttaget og ikke mer bliver opsadt

3

Til Designationen over Flom Saugerne svarede Almuen og Laugrettet at her i Skibredet ikke er flere end Asch Saug, hvorpaa intet bliver skaaret

4

Til Tings Vidnet over qverne-Skatten svarede Laugrettet og Almuen at her i Skibredet ej er mere end den oplæste Rylands Qvern

 

Derefter blev af Almuens Documenter publiceret

            5. Secretair og Sorenskr: Korens Skiøde til Anders Monsen paa ¼ Part eller ¼ Løb Smør og ½ Vog Fisk udi gaarden Davanger for 475 Rdr dat: 14de Septb: 1799.

            6. Dito Skiøde til Ole Ellingsen paa ¼ Part eller ¼ Løb Smør og ½ Vog Fisk udi gaarden Davanger for 475 Rdr dateret 14de Septb: 1799.

            7. Dito Skiøde til Aad Thordsen paa ¼ Part eller ¼ Løb Smør og ½ Vog Fisk udi gaarden Davanger for Summa 475 Rdr dateret 14de Sept: 1799

            8. Dito Skiøde til Anders Jacobsen paa ¼ Part eller ¼ Løb og ½ Vog Fisk i gaarden Davanger for Summa 475 rd dateret 14de Septb: 1799.

            9. Dito Skiøde fra Commerce Raad Koren til forrige Bøxel mand Jacob Nielsen Aasbøe paa ½ Løb Smør i bemelte gaard for 375 Rdr dateret 10de Septb: 1799

            10. Dito Skiøde fra Comerce Raad Koren til forrige Bøxel mand Elling Olsen Aasbøe paa ½ Løb Smør i gaarden Aasbøe for 375 Rd dat: 10de Septb: 1799

            11. Byxel-Seddel fra Major Ameln til Johannes Jensen Ohen paa ½ deelen udi 6 M/ark Smør 18 M/ark Fisk og 1/6 Faars Leye i gaarden Ohen som tilforn har veret brugt af Mons Johannesen dateret 2de April 1799 med foreviist Revers af sam/m/e dato

            12. Byxel Seddel fra Commerce Raad Koren til ung-Karl Ole Jacobsen paa 1 ½ skyld Brug i hans odels gaard Sture med Revers begge af 20 Aug: 1799

            13. Dito Byxel-Seddel fra Comerce Raad Koren til ung-Karl Peder Monsen Hatten af Skyld 6 m/ark Smør i sam/m/e gaard som hans Fader Mons Jonsen har opsagt tilligemed Revers som begge er dateret 30 Juli 1799

 

Da ingen for i Dag hafde mere at iretteføre blev Tinget udsadt til i morgen

 

Dagen derefter den 9de Octobr: 1799 Continuerede end videre Høste Tinget for Herle Skibrede i overværelse af sam/m/e Laugrette som i gaar

 

Hvorda! mødte for Retten Niels Larsen Wiig og beklagede sig over at for 3 aar siden i Maij maaned efter midnat opkom i hans af nye opbygte Stue-Bygning Ild, der tog  sc: Øyeblikket saadan overhaand at Hand neppe med Kone og 3 Børn reddede Livet da Haaret brendte paa ham selv, saa uagtet Naboerne bestaaende af 3 Jordbrugende mænd kom tilstæde blev for Ham intet reddet, da det var alt at Ilden blev standset saal: at den ikke tog overhaand paa deres gaarde, men mistede Deponenten alt sit Ejende af Indboe og 15 Smaler eller Faar som stod udi en Svale eller Kam/m/er; Hand vurderer i det ringeste denne Skade til 500 rd og har til denne Tiid med sin Familie været Betlefærdig og ikke endnu er kom/m/en saa vidt Hand har faaet nogle Huuse op.

 Heele Almuen som var be-

 

1799: 225b

 

kient rigtigheden af hvad Niels Larsen Wiig her har forklaret {forklare} blev end videre igientaget af Laugrettet, hvoraf fornemelig Rasmus Hansen Fromeri, Ole Hansen ibid: og Paal Paalsen ibid: bevidnede sandfærdigheden heraf, da de saavel var Øyenvidner til U-lykken som strax \efter/ saa den totale Skade deres Naboe Niels Larsen leed, den de i henseende hans til bage staaende Huuser vurderede Skaden for 2/3 Parter af hvad som stod tilbage, da alle hans fornødne Huuse var nye opbygte i en Bygning og altsaa stod allene tilbage Floren og Løen.

 

Derefter blev af Almuens Documenter publiceret

            No: 14. Byxel Seddel fra afg: Frue Krigs Raadinden Koren til Mons Jacobsen paa Pladsen Skatnesset udi Dauvanger marken mod aarlig afgift for det første 1 rd dat: 1te Jan: 1799

            15. Fæste Brev fra afg: Frue Krigs Raadinde Koren til Amund Rasmusen paa Pladsen Brevigen under gaarden lille og store Fausganger mod 1 rd aarl: afgift dat: 1 Sep: 1794

            16. Skiøde fra Niels Hansen Toske til Torkild Nielsen Fieldstad og Poul Monsen Harkestad paa 6 M/ark Smør 2 2/3 Kander Malt, 1/9 Faar og 4 mærker Fisk i gaarden Toske for 99 rd dat: 6te Juli 1799

            17. Byxel-Seddel fra Torkild Nielsen Fieldstad og Poul Monsen Harkestad til Lars Nielsen Toske paa 6 M/ark Smør 2 2/3 Kande malt 1/9 Faar og 4 M/ark Fisk i gaarden Toske dat: 6te Juli 1799 med foreviist Revers af sam/m/e dato

            18. Byxel Seddel fra Kiøbmand Alexander Wallace Senior til ung Karl Hans Poulsen paa 18 M/ark Smør i gaarden Toft som Enken Brita Johanes D: har overladt tilligemed Revers af 7de Octob: 1799.

            19. Byxel Brev fra Comerce Raad Koren til ung Karl Aschild Einersen paa 6 M/ark Smør udi gaarden Kollevogen som Niels Andersen til Ham har opsagt med Revers Dat: 30 Maij 1799.

            20. Kiøbmand David Frichs Byxel Seddel til ung karl Michel Poulsen Follesøe paa 18 M/ark Fiskes Landskyld i gaarden Hetlevig dat: 28de Aug: 1799

            21. Jan Valentin Fasmers Skiøde til Cort Holleman paa et Baade Nøst staaende paa den sistes Grund for 16 Rd dat: 20 Maij 1799

            22. Odels Skiøde fra Capitain Erich Smith til Henrich Forman, paa Odels Retten \til/ Gaardene Sunde eller Lille Bergen med underliggende Plads Nordsund, samt Gaarden Fosse og Kongsøen, for 200 rd, dat: 5te Febr: 1799.

            23. Skiøde fra Commerce Raad Koren til Ole Monsen paa ½ Løb og 6 M/ark Smør i Gaarden Stien for 400 rd, dat: 12te Septbr: 1799.

            24. Obligation fra Ole Monsen Stien til Jomfrue Maren Boes for 299 rd dat: 12te Septbr: 1799, mod 1te Pante Ret i ½ Løb Smør i Gaarden Stien No: 11.

            25. Skiøde fra Commerce Raad Koren til Hans Rasmussen paa ½ Løb 6 M/ark Smør i Garden Stien for 400 rd, dat: 12te Septbr: 1799.

            26. Obligation fra Hans Rasmussen Stien til Jomfrue Maren Boes for 299 Rdr, mod 1te Pante Ret i ½ Løb Smør i Gaarden Stien No: 11 dat: 12te Septbr: 1799.

            27. Skiøde fra Com/m/erce Raad Koren til Ole Ramsøen, paa Øerne Ramsøen, Warøen og Langøen, som for har underligget Gaarden Kollevogen, for Kiøbe Sum/m/a 200 Rdr, dat: 12te Octobr: 1798.

 

Da ingen i Dag havde meere at i retteføre beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 10de October, continuerede Høste Sage Tinget for Herløe Skibrede, og Retten betient med samme Laugrette som i Gaar. Hvorda blev publiceret:

            28. Bygselbrev fra Provsten Michelet til Johannes Larsen Schielanger paa 6 M/ark Smør og 6 Kander Malt i Gaarden Schielanger, af 26 April 1799. med Reversal.

 

1799: 226

 

            29. Bygselbrev fra Wilhelm Lexau til Niels Olsen øvre Kleppe paa ½ Løb Smør i gaarden øvre Kleppe, forhen brugt af Ole Didrichsen dat: 27 Sept: 1799, med Gienpart.

            30. Bygselbrev fra Major Ameln til Jan Clemetsen paa {1 bpd} 15 ¾ M/ark Fisk i Gaarden Hielmen, dat: 8de Octbr: 1799. med Reversal.

            31. Bygselbrev fra Johannes Johannessen Søre Aadland til sin Stif Søn Johannes Johannessen paa 12 Mærker Smør og 6 Kander Malt i Gaarden Søre Aadland No: 103, dat: 8de Octobr: 1799, med Gienpart.

            32. Bygselbrev fra Brynild Andersen Gripsgaard{s Obl:} til hans Stif Søn Michel Monsen paa 18 M/ark Smør og 18 Kander Malt i Gaarden Gripsgaard No: 97, paa 3 Aar, dat: 9de Octobr: 1799. med Reversal.

            33. Odels Lysning fra Ole Olsen Brevig paa hans Myndtling Ole Nielsens Vegne, til 1 bpd Fisk Landskyld i Gaarden Herløevæhr som bruges af hans Stif Fader Knud Johannessen. dat: 8de Octobr: 1799.

            34. Afkald fra Anders Rasmussen Brevig for hans Hustrue Mette Monsdatters Arvemidler 12 rd 3 mrk 2 s:, til hendes Værge Ole Andersen Oen, af 8de Octbr: 1799.

            35. Aflyst Niels Monsen Siurdals Obligation til Siur Nielsen Holtsøeknappen for 80 rd, mod Pant i Gaarden Siurdal No: 99, dateret 9de Octobr: 1789, og indfriet efter paategnet Qvittering af 9de Octobr: 1799.

            36. Skiøde fra Com/m/erce Raad Koren til Jens Bergesen paa 36 M/ark og 9 M/ark Smør i Gaarden Hanevig for 450 Rdr, dat: 27de Septbr: 1799.

            37. Skiøde fra Com/m/erce Raad Koren til Anders Knudsen paa 9 M/ark Smør 9 Kander Korn og ¼ Faar i Gaarden Hanevig for 250 rd, af 27de Septbr: 1799.

            38. Skiøde fra Com/m/erce Raad Koren til Lars Johannessen paa 9 M/ark Smør 9 Kander Korn og ¼ Faar i Gaarden Hanevig for 250 rd, dateret 27de Septbr: 1799.

            39. Obligation fra Lars Johannessen Hanevig til Abraham Jacobsen Hopshavn for 98 Rdr mod 1te Pante Ret i den halvepart af hans ejende Deel af Gaarden Hanevig No: 10, dat: 8de Octbr: 1799.

            40. Obl: fra Lars Johannessen Hanevig til Anders Østensen Hiertaas for 96 rd mod 1te Prioritet i den halvedeel af hans ejende Part i Gaarden Hanevig, dat: 8 Octbr: 1799.

            41. Obligation fra Jens Bergesen Hanevigen til Michel Olsen Leervig for 50 rd og til hans Myndtling Lars Monsen Tveten for 48 rd tilsam/m/en 98 rd mod 1te Pante Ret i den Halvedeel af hans ejende Part i Gaarden Hanevig dat: 8de Octbr: 1799.

            42. Obl: fra Jens Bergesen Hanevig til Ole Andersen Fløysand for 96 rd mod 1te Pante Ret i den halvedeel af hans ejende Part i Gaarden Hanevig, dat: 8de Octobr: 1799.

            43. Obl: fra Elling Olsen Aasbøe til Ole Askildsen Nepstad for 200 rd, mod første Pante Ret i ½ Løb Smørs Skatteskyld i Gaarden Aasbøe No: 12, dat: 8de Octobr: 1799.

            44. Obl: fra Christian Hansen Skarpenæs til Willum Pedersen Sletten for 60 rd mod Pant i hans Huuse paa Pladsen Skarpenæs og Løsøre, dat: 8de Octobr: 1799.

            45. Skiøde fra Secretair og Sorenskriver Koren til Ole Larsen paa en Huusmands Plads Bachen under Gaarden Fuskanger, for Kiøbe

 

1799: 226b

 

Sum/m/a 100 rd, dat: 9de Octobr: 1799.

            46. Obligation fra Ole Larsen til Jacob Tonning i Bergen for 225 rd mod 1te Pante Ret i Pladsen Bachen under Gaarden Fuskanger, dat: 9de Octobr: 1799.

 

Til Laugrettes mænd for tilstundende Aar 1800 blev udnevnt Anders Knudsen Haneviig Jens Bergesen ibidem Knud Olsen nore Odland og Anders Østensen Hiertaas som Skibredets Lænsmand Willum Schiellanger blev paalagt at tilsige at møde paa førstkommende Sommer-Ting for at betiene Retten.

 

Endelig blev Tinglyst under

            No: 47 Obligation fra Secretair og Sorenskriver Korn til Wilhelm Schmidt i Bergen paa Sum/m/a 399 Rdr mod 1te Pante Ret i gaarden Fromereyde kaldet af Skyld 1 Løb 1 Huud 1 Tønde malt eller 2 Løber 6 M/ark Smør dateret 10de September 1799.

 

Fogden Unmach mødte og indleverede til Besvarelse af Laugrettet og Almuen

 Af og Tilgangen udi Odels og Selv Ejer Mandtallet samt det sam/m/e i Veymæster Mandtallet, hvilke begge Deele efter at de vare oplæste blev af Laugrettet og Almuen u-imodsagt.

 Ligeledes blev oplæst Restance Listen over de udestaaende Kongelige ordinaire Skatter og ¼ proCento Skatten for 2 Termin eller heele aaret 1799 af Beløb for de ordinaire Skatter 740 rd 3 s og ¼ proC: Skatten 31 rd 1 mrk 9 s som ligeledes af Almuen blev uimodsagt.

 

Da nu ingen hafde mere efter 3 udraab ved Tinget at forrette, blev sam/m/e for denne gang hævet og Retten brudt.

                        Saal: forestaaende 3de Ting-Dage at vere passeret bekrefter   Brandt

 

 

 

[Høste Sage og Skatte Ting 1799 for Radøe Skibrede]

Aar 1799 Fredagen den 11te October blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting holden for Radøe Skibrede paa Tingstædet Alverstrøm/m/en og Retten betient med sam/m/e 4 Eedsorne Laugrettes *mæd (mænd) som ved Vaartinget neml: Lars Larsen Riisnes Arne Jacobsen Solem Peder Magnesen lille Tvedt og Halvor Rasmus: Kartvedt

 

Hvorda! blev de selv samme Kongelige Forordninger publiceret som ved foregaaende afholdte Høste Tinge og som er extraheret fol: 221.

 

I henseende Tingholdet for Radøe Skibrede blev af Fogden Unmach i overværelse af Lensmand Fougstad og paa hans Vegne forestillet Almuen den ubetydelige afgift til Tingholdet som til denne Tiid er 12 s, men hvorfore Tidenes besverlighed giør u-muelig herfor at holde sam/m/e, men derfore begierede et Tillæg af 4 s, siden dette Sted er det beqvem/m/este baade for Øvrigheden og Almuen. Og da Almuen nu var tilstæde over 50 foruden Laugrettet vedtog de og gav sit Samtykke til Lænsmandens begier.

 

Derpaa blev af Almuens Documenter publiceret

            No: 1 Major Ameln og Secretair Korns overladelse til Huusmand Niels Johanesen det under deres gaarde øvre og nedre Tvedt liggende Tvets Næss mod 24 rd aarlig dateret 3de Septemb: 1799.

 Ved denne Fæste Seddels Tinglysing indfandt sig Knud Pedersen Biørkeland Jens Nielsen ibid Ole Nielsen ibid Lars Andersen ibid paa Egne og Enken Kari Gullichs Datter \vegne/ som tilkiendegav: at de \som/ Eyere af Melands Kirke og dens gods tilligemed deres gaarde Parte af Biørkeland, er den nu bortfæstede Plads Tvete Nesset kaldet tilligemed dens Grund en Deel: De have for 18 aar siden givet Ham neml: Niels Johanesen tilladelse at Bygge paa denne deres Grund hvoraf Hand i 18 efter hinanden paafølgende aar har betalt den grund leje 16 s \aarl:/ hvorfore de foreviste quitterings Bogen fra 1782 til 1798 Videre foreviste de en af dem paa denne deres

 

1799: 227

 

Ejendom tinglyste Fredlysning mod saadanne nu yttrede Fornermelser, hvorfore de paa Grund heraf protesterede mod Tinglysningens Kraft og virkning, samt begiærede denne deres Protest paategnet original Byxel eller Fæste Seddelen og sig derefter sam/m/e bekreftet beskreven meddeelt.

 Fra Secretair og Sorenskr: Korn blev fremlagt af hans Broder Comerce Raad og under hans Haand sit Tilsvar paa denne Protest af dags Dato der blev læst og lyder saal:

 

1

Til det almindelige Tingsvidne paa 13 qtr: som Fogden fremlagde: svarede Laugrettet og Almuen samt af dem Ole Monsen Tolleshaug og Hans Johanesen Maraas til 1 – 2 – 3 og 4 qtr: Ney  Til 5te qtn: Sv: ingen anden end Jochum Sørensen i Bøvogen der har denne i Forpagtning af Hofagent Jansen  Til 6 – 7 – 8 og 9 qtr: Ney  Til 10 qtn: Jo  Til 11 qtn: Skibredets Lænsmand Ole Magnesen Qualem har i Bygsel en liden Part af gaarden Qualem paa 9 Mark Smør  Til 12 og 13 qtr: Ney

2.

Til Tingsvidnet over Flom qvernene som blev oplæst svarede Laugrettet og Almuen og af dem Niels Carlsen Kolaas og Niels Rasmusen Morken at de vidste intet imod den oplæste optegnelse at erindre

3

4

Til Tingsvidnet over Laxe og Silde vaagene blev af Almuen attesteret at ingen flere end den eene oplæste Huusmand paa Willanger her i Skibredet betaler Huusmands Skat.

 

Da dette Skibrede har faaet en nye Lænsmand neml: Ole Magnesen Qualem som Forord: af 3de Juni 1796 befaler skal vere en af de udnefnte Stevne Vidner, saa fremstod Hand nu for Retten hvor Hand af Dom/m/eren blev indsadt i dette Ombud og efter at Hand var underrettet om sine Pligter og betydet L: 1 B: 4 C: 6 art: bekreftede Hand paa lovlig maade med Eed at Hand med troskab og Redelighed vil forrette og udføre dette Embede, til hvilken Ende Hans Nafn som meldt blev indført her i Just: Protocollen

 

Nye Sag:

Commerce Raad Koren mødte paa sin Broder Secretair og Sorenskr: Korens vegne og i hans fraværelse fremlagde en skriftlig Stevning af 9de Septb: sistl: med vedheftet lovlig forkyndelse hvorved Byxel mand Johannes Nielsen Helland er indstevnt at lide Dom til gaardens fratrædelse formedelst Huus-Bygningernis Forfald med flere Forringelser. /: Stevningen med Forkyndelsen er saa lydende ;/ Videre fremlagde Citanten et af Lænsmanden Ole Magnesen Qvalem og Mænd den 7de Septb: sistl: afholdt Forbud og Taxation over Indstevntes dettes aar avlede afgrøde og affæld paa gaarden Helland /: som er af saadan Indhold :/ Endelig blev og fremlagt Forligelses Comissariernes Attest at intet Forliig imellem Parterne har veret at opnaae [/:] der er saal: :/ Til de indkaldte Vidner endelig fremlagt Citantens forfattede Questioner af 14de Septb: sistl: hvorefter Hand begierede Part og Vidner paarobt /: questionerne er af saadan Indhold :/

 Indstevnte Johannes Nielsen Helland mødte og benægtede Stevningen at Hand ikke har ladet Huuse Bygningerne forfalde da de var langt slettere og ganske til nedfalds da Hand for 18 aar siden Byxlede gaarden, derimod har Hand efter Evne forbedret dem saal: at Vidnerne vil kunde forkl: at de nu er i langt bedre Stand. Ligeledes benægter Hand at Jordveyen er forringet da Hand baade har \haft/ lejede Kreature paa sam/m/e, som naar Hand har solgt af Besetningen har Hand og kiøbt igien og derfore troede Hand at dette Søgesmaal ej paa Ham vil virke til nogen Bøxels Forbrydelse.

 Derpaa fremstod de 2de mænd Jon Steffensen Helland og Michael Magnesen Qualem for hvem deres den 7de Septb: sistl: Effectuerede Forbud og Taxation blev oplæst som dernest paa lovlig maade bekreftede dens Indhold saal: som beskreven at være passeret.

 Derpaa fremstod af de indkaldte Vidner

            1. Jon Steffensen Helland 46 [aar] gl: som aflagde lovens Eed og svarede til de fremlagde skriftl: questioner saal: neml:  til 1 qtn: Jo Hand kiender Indstevnte Johannes Nielsen Helland, da Hand i 18 aar har veret hans naboe  2 qtn: mere end et aar veed Vidnet ikke at Indstevnte har veret uden Kreature, men alle de øvrige har Hand i det mindste haft 2 Kreature, men imellem baade 7 og 8 Stykker Da Hand som alle Naboerne avler mere Høe end paa gaarden k/an/d Consunderes (consumeres?), saa har Hand og som dem solgt af denne sin Avling  3 qtn: S: I det høyeste 9 stk

 

1799: 227b

 

ligesom aaret kunde vere til  4 qtn: Sv: Huusene er som almindelig, da de ikke er verre end som mange overalt vist findes verre og mere forfaldne end disse; ligesom Hand heller ikke kan nægte for at der og gives Huuse som k/an/d vere i bedre Stand end de omspurgte  5 qtn: Sv: Ney til det omspurgte er Vidnet ubekiendt.  {6 qtn:} I øvrigt Refererede Vidnet sig til sin underskrevne Forbuds Forretning og hvorpaa Hand blev demitteret

            Som 2de Vidne fremstod Separat Michael Magnesen Q\v/aleim 42 aar som aflagde Lovens Eed og svarede til 1 qtn: at Hand har kiendt Indstevnte over 16 aar  2 qtn: derom er Vidnet ubekiendt  3 qtn: derom er Vidnet ligeledes ubekiendt  4 qtn: Vidnet Refererede sig til sin beedigede Taxations Forretning  5 qtn: Derom er Vidnet ubekiendt.

 Vidnet blev derpaa Demitteret og igien fremstod

            3. Vidne Jan Johanesen Helland 34 aar gl: som aflagde Lovens Eed og svarede til 1 qtn: at Hand som Naboe til Indstevnte har kiendt Ham i 9 efter hinanden paafølgende aar  2 qtn: Conform med 1te Vidne  3 qtn: Sv: 7 á 8 stkr: men skal aaret vere meget godt naar derpaa k/an/d fødes 9 stkr  4 qtn: Sv: Stuen er af alle Huusene den kleyneste, da den mangler Bordklædning og muelig kan vere drøy i Taget, men udhuusene ere gode, overalt gives der verre Huuse paa adskillige gaarde end denne omforklarede Stue hos Johannes Nielsen Helland  Til 5 qtn: var Vidnet ubekiendt.

 Vidnet blev Demitteret. Og igien fremstod

            4. Vidne Johannes Jacobsen Helland som aflagde Lovens Eed og forkl: at være 47 aar gammel og som naboe til Indstevnte har kiendt ham i 16 aar  2 qtn: Sv: Conform med siste Vidne  3 qtn: Ligeledes Conform med siste Vidne  4 qtn: ligeledes overeenstemende med siste Vidne  Til 5 qtn: derom er Vidnet ubekiendt.

 Vidnet blev derpaa demitteret og igien fremstod \separat/

            5. Vidne Amund Rasmusen Helland 33 aar gl: som ligeledes aflagde lovens Eed og svarede til 1 qtn: at Hand som Naboe har kiendt Indstevnte over 18 aar.  2 qtn: Sv: Conform med siste og øvrige Vidner  3 qtn: Sv: overeenstemende med siste Vidne  4 qtn: ligeledes Conform med de øvrige Vidner  5 qtn: Sv: Er Vidnet ganske ubekiendt.

 Da ingen hafde Vidnet videre at tilspørge blev Hand Demitteret.

 Commerce Raaden fremlagde end videre til Efterretning afdøde Lænsmand Bøes Besigtelses Forretning af 26de Juli 1794 som viser at nu Indstevnte Johannes Nielsens Huuse allerede den gang har veret i aabodesfald, som nu erfares ikke er bleven forbedret, hvorfore Hand i Relation til de førte Beviisligheder fremlagde sit skriftl: Indlæg af 9de hujus hvortil hand Refererede sig og indlod Sagen under Dom. /: Besigtelses Forret: af 26de Juli 1794 og Indlægget af 9de Octobr: er af saadan Indhold :/

 Indstevnte Johannes Nielsen Helland sagde at omendskiønt Hand et pr: aar har veret skyldig sin Landskyld, saa er den dog til denne Tiid bleven betalt, og da Hand har haft megen uheld paa Kreature der baade er selv døde og været nedfalden af Fieldene saa er dette aarsagen til Hand ikke har kundet formaae at tilhandle sig saa mange som gaarden kunde føde, da Hand vist paa bemelte maade har lidt et [Tab paa]? over 20 stk: Kreature i den Tiid Hand har beboet gaarden og derfore troede Hand, naar ikke ladhed, liderlighed eller nogen(?) last er aarsag til hans Armod Hand nu derfor bør straffes(?), hvorfore Hand Paastod sig frie for al Tiltale da Hand nu lovede efter seeneste afholdt Besigtelse at forbedre Huusene.

Afsagt:

 Da ingen hafde mer at erindre blev Sagen til Doms optagen.

 

1799: 228

 

 

Da ingen havde videre at iretteføre beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 12te October continuerede Høste Tinget for Radøe Skibrede, og Retten betient ved samme Laugrette som i gaar. Hvorda blev publiceret under Nummer

            2. Fæste Seddel fra Sorenskriver Koren til Knud Johannessen paa et indgierdet Stykke Mark under Gaarden Helland, dat: 26de Aug: 1799.

            3. Bygselbrev fra Biskop Irgens til Ole Rasmussen paa 9 M/ark, ½ Mæle og Tre Kander Malt i Gaarden Strøm/m/e, dat: 21 Maij 1799.

            4. Dito fra Hr: Tuchsen til Elling Monsen paa ½ Løb Smør og ½ Faar i Gaarden Frøtiold, dat: 2den Jan: 1799.

            5. Skiøde fra Mons Magnesen IndSylte til hans Søn Johannes Monsen paa 9 Mærker Smør og 9 Kander Malt i Gaarden IndSylte No: 65, for 50 rd, dat: 11te Octobr: 1799.

            6. Bygselbrev fra Provst Michelet til Niels Johannessen, paa 9 Mærker Smør 4 ½ Kande Malt i Gaarden nordre Morchen, dat: 26de April 1799.

            7. Bygselbrev fra Provst Michelet til Michel Erichsen paa 16 M/ark Smør 21 2/13 Kander Malt i Gaarden Udsylte, dat: 5te Maij 1798.

            8. Bygselbrev fra Krigs Commissair Dahl til Christian Jensen, paa 9 M/ark Smør 6 ¼ Kande Malt og 9 M/ark Fisk i Gaarden Wildanger dat: 28 Julii 1792.

            9. Bygselbrev fra Sorenskriver Koren til Christian Pedersen paa 18 M/ark Smør 9 Kd: Malt i Gaarden Nøetvedt, dat: 1te Aug: 1799

            10. Do: fra Sorenskriver Koren til Østen Olsen, paa 12 M/ark Smør 6 Kd Malt i Gaarden Nøetvedt, dat: 1te Aug: 1799.

            11. Do: fra Haaver Knudsen indre Helle til Sønnen Knud Haaversen paa 10 ½ M/ark Smør og 5 ¼ Kande Malt i Gaarden indre Helle, dat: 11te Octobr: 1799.

            12. Do: fra Danchert Magnesen Udhelle til Sønnen Magne Danchertsen paa 9 M/ark Smør og 4 ½ Kd: Malt i Gaarden Udhelle, dat: 11 Octbr: 1799

            13. Vilkaarsbrev fra Jens Olsen Woxtiold til hans Forældre Ole Clausen og Anne Bergesdatter paa aarl: Levekaar af Gd: Woxtiold, dat: 19de Junii 1799.

            14. Odels Skiøde fra Niels Andersen Lyhren til Erich Olsen Bouge paa hans Hustrues Odels Ret til 9 M/ark Smør og 6 Kd: Malt i Gaarden Bouge, dat: 11te Octobr: 1799.

            15. Afkald fra Marthe Michelsdatter Helle til hendes Værge Ole Rasmussen Helle for hendes Arv 4 rd 1 mrk 3 s., dat: 16 Julii 1799.

            16. Do: fra Lars Knudsen Mangersnæs for hans Hustrue Ingeborg Johannesdatters Arvemidler 4 rd 2 mrk 2 s:, dat: 11te Octobr: 1799.

 

Derefter blev for Laugrettet og Almuen oplæst af og tilgangen udi Veymæster odels og selv Eyer mandtallerne, hvorimod ingen hafde noget at erindre

 

Endelig fremlagde Fogden Unmach Restance Listen paa udestaaende Kongl: Skatter for dette aar 1799, hvis Beløb af de ordinaire beløber 479 rd 3 mrk 5 s og af ¼ proC: Skatten 4 rd 2 mrk 12 s som efter at den var oplæst blev af Laugrettet og tilstædeværende Almue uimodsagt.

 

Til Laugrettes mænd for anstundende aar 1800 blev udnefnt Hans Hansen lille Tvedt Willum Ellingsen Helle Niels Ellingsen Askeland og Niels Larsen indre Sæbye som ved Skibredets Lænsmand bliver at tilsige at indfinde sig ved førstkom/m/ende Som/m/er Ting at betiene Retten.

 

Da ingen efter udraab indfandt sig at have mere ved Tinget at forrette blev sam/m/e hævet og Retten brudt.

                                                                                                                      Brandt

 

1799: 228b

 

 

 

[Høste Sage og Skatte Ting 1799 for Alenfits Skibrede]

Aar 1799 Mandagen den 14de October blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting holden for Alenfits Skibrede paa Tingstædet Alverstrømmen og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettes mænd Peder Johannesen Øvstegaard Jacob Jacobs: Erstad Hans Knudsen Tveten og Halvor Rasmusen Siursetter.

 

hvorda! var nerværende Fogden Unmach *i Skibredets Lensmand og tingsøgende Almue for hvem allerførst blev oplæst de sam/m/e Kongl: Forordninger som ved forrige Høste Ting og som er Extraheret her udi Justits-Protocollen fol: 221.

 

Ligesom for Herle og Radøe Skibreders Almue blev nu af Fogden Unmach paa Lensmand Fougstads vegne der var tilstæde, den nerværende Alenfits Skibredes Almue, der var tilstæde over 50 mand forestillet at Lænsmanden som Tingholder ikke efter Tiidenes kostbarhed kunde formaae længere at holde Tinget for 16 s pr: mand, men begiærede sig tillagt et Tillæg af 4 s pr: mand, som da Almuen indsaa at intet Sted var at erholde for Øvrigheden og Almuen mere beqvemt end her i Alverstrømmen var de villig for Eftertiden at tilstaae et saadant Tillæg som for Eftertiden bliver 20 s pr: mand.

 Endelig i denne henseende sagde den tilstædeværende Almue og Laugrettet at de kun svaret for sig og ej for de fraværende.

 

I Følge indkaldelse paa grund af Capit: Grubelings Skrivelse af 29de Maij sistl: mødte for Retten National Soldat Johannes Toresen Sundland som foreviste sit gevehr der befandtes at mangle Hvadseren og en Skrue i laaset, men derimod var ladstokken funden tilbage, hvilken beskadigelse er foraarsaget ved den den 15 Maj sistl: paa gaarden Lecnes opkomne Ildebrand, da ingen anden end Fruentimer var hiem/m/e der biergede gevehret i den beskrevne Stand siden alle mand folkene var paa Veye arbeyde

 af naboerne fremstod Rasmus Rasmusen Leknes og Peder Johannesen Øvstegaard som bevidnede Rigtigheden heraf, da de ved deres ankomst saa at dette gevehr var udkastet paa marken mellem andet Boeskab, hvor det er tilkom/m/en denne Skade, ligesom ladstokken da den var af Jern befandtes ganske sort og forbrendt.

 

1.

Til det almindelige aarlige Tingsvidne af 13 qtr: svare Laugrettet og Almuen og af dem i serdeleshed Johannes Ellingsen Quam/m/e og Johannes Biergfiord til 1 – 2 – 3 og 4 qtr: Ney  til 5 qtn: Sv: ingen andre end Lensmand Fougstad her i Alverstrømen og Johanes Olsen i Brudeknappen  til 6 – 7 – 8 og 9 qtr: Ney  til 10 qtn: Ja  til 11 qtn: Skibredets Lensmand Lars Knudsen bruger gaarden Stor Oxe af Skyld 2 bpd og 10 ½ M/ark Smør i Skatte Skyld.  Til 12 og 13 qtr: Ney

2.

Efter at Flom qvernene var oplæst svarede Laugrettet og Almuen at den oplæste Fortegnelse er rigtig men at der i dette aar var tilkom/m/en en nye paa No: 63 Klevdahl en dito paa No: 65 Siurset og en do: paa No: 66 Sætre, som Laugrettet skiønnede ikke kunde taale høyere afgift end hver 2 s aarlig.

3

4

Til Tingsvidnet over Lax og Sildevogene svarede Laugrettet og Almuen at der ikke fandtes flere her i Skibredet end de 2 oplæste.

 

Da ingen havde meere i Dag at iretteføre beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 15de October continuerede Høste Sage Tinget for Alenfits Skibrede, og Retten betient ved samme Laugrette som i Gaar. Hvorda følgende Documenter blev publiceret:

            1. Odels Lysning fra Jens Garman til Gaarden Skare af Skyld 2 Løber Smør og 1 Mæle Malt, dat: 7de Octobr: 1799.

            2. Dito fra Jens Garman paa hans Odels Ret til Gaarden Stor Oxe af Skyld 2 Løber Smør 2 ½ Tønde Malt, dat: 7de Octob: 1799.

 

1799: 229

 

            3. Aflyst Ole Olsen Lechnæs Obligation til Ole og Rasmus Rasmus Sønner Lechnæs \for 75 rd/ af 26de Octobr: 1798, indfriet efter Qvittering af 11te Maij 1799.

            4. Obligation fra Ole Olsen Lechnæs til Lars Jonsen Echnager for 99 rd mod 1te Pante Ret i et Pund 3 M/ark Smør i Gaarden Lechnæs No: 71, dat: 20 Aug: 1799.

            5. Bygselbrev fra Hr: Blichfeldt til Knud Johannessen Bolstad paa 18 M/ark Smør 12 Kd: Malt i Gaarden {Bolstad} Bæraas, dat: 20 April 1799.

            6. Aflyst Lars Erichsen Søre Leivestads Obligation til Lars Steffensen Heggertvedt og Berge Halvorsen Høyland for 80 rd, dat: 28de Octobr: 1793, mod Pant i Gaarden Søre Leivestad No: 60, qviteret for de derpaa resterende 40 rd den 28de Septbr: 1799.

            7. Aflyst Lars Larsen øvre Møchesvolds Obligation til Seims og Hosanger Fattig Casse for 80 rd, mod Pant i Gaarden Møchisvold No: 26, dat: 26 Octobr: 1797, og indfriet efter paategnet Qvittering yden Dato.

            8. Afkald fra Anders Andersen Elsaas for hans Arvemidler 60 rd 2 mrk 6 s:, til hans Formynder Johannes Halvorsen Nore Kapperdal, dat: 8de Julii 1799.

            9. Afkald fra Niels Pedersen Oenes for hans Hustrue Marthe Johannesdatters Arv 26 rd 17 s:, til Værgen Siur Jacobsen Tofting, dateret 14de Octobr: 1799.

            10. Skiøde fra Bendix Johannessen Tofting og Niels Pedersen Oenæs til Siur Jacobsen paa 14 5/8 M/ark Smør i Gaarden Tofting No: 24, for 54 rd 3 mrk 12 s:, dat: 14de Octobr: 1799.

            11. Afkald fra Siur Olsen Espeland, som beskikket Værge for Knud Monsen Espeland, til hans forrige Værge Peder Knudsen Helland, for 83 rd 79 s: dat: 14 Octobr: 1799.

            12. Vilkaarsbrev fra Hans Knudsen øvre Tvedt til hans Sviger Forældre Lars Jacobsen øvre Tvedt og Marthe Magnesdatter, dat: 14de Octobr: 1799.

            13. Kongl: Bevilling for Johannes Fougstad paa et Giestgiverie ved Alverstrøm/m/en, af 10de Aug: 1799.

            14. Skiftebrev efter afg: Samson Helgesen Nore Levestad, sluttet 23de Aug: 1799, hvorved i Gaarden Nore Levestad No: 59, er udlagt: Til Hosangers Sogns Fattig Casse for Obligations Krav 100 rd, 1 Pund 6 M/ark Smør 1 Mæle 8 Kd: Malt  Til Sønnen Helge Samsonsen og Datteren Rangele Samsonsdatter hver 9 M/ark Smør 6 Kander Malt.

            15. Skiftebrev efter afg: Jens Olsen Sellevold, sluttet 24 Aug: 1799, hvorved i Gaarden yttre Fosse No: 13, er udlagt: Til Enken Søgni Christiansdatter 6 M/ark Smør og 3 Kander Malt for 40 rd,  til hver af Sønnerne Haaver, Ole og Christian Jenssønner 1 ½ M/ark S:r ¾ Kd: M: for 10 rd,  og til Døttrene Brithe og Anne, hver ¾ M/ark Smør 3/8 Kd: M: for 5 rd.  og Endelig til Enken Søgne Christiansdatter 9 M/ark Smør i Ødegaarden Lille Skare for 4 mrk 8 s:.

            16. Skiftebrev efter afg: Johannes Olsen Nepstad, sluttet 24de Aug: 1799, hvorved er udlagt i Gaarden Nepstad No: 74, til Stervboe Enken Anne Pedersdatter og Søn Ole Johannessen hver 18 M/ark Smør ¼ td Malt.  I Gaarden Sletten er udlagt til Willum Pedersen Sletten en Anpart for 5 rd 3 mrk.

            17. Henrich Formans Odels Skiøde paa lille Bergen dateret 5te Feb: 1799.

 

Fogden Unmach fremlagde til oplæsning for Laugrettet og Almuen Tingsvidne over af og Tilgangen i odels og Selv Eyer mandtallet som ingen hafde noget derimod at erindre, ej heller at nogen var af eller tilkom/m/en i Vejmæster mandtallet for 1799

 

1799: 229b

 

 Saa fremlagde Fogden Unmach Restance Listen over de ordinaire og ¼ proC: Skatten for indeværende aar 1799 hvis Beløb for den første er 202 rd 5 – 10 s og for den siste 8 rd 1 mrk 2 s som for Laugrettet og Almuen blev oplæst der ej imod sam/m/e hafde noget at erindre

 

Til Laugrettes mænd for tilstundende aar 1800 blev udnefnt Endre Pedersen nordre Titland Johan/n/es Johannesen Børaas Askild *Knud Todland og Mons Rasmusen nedre Tveten som Skibredets Lænsmand blev tilholdt at tilsige at møde paa tilstundende Sommer Ting for at betiene Retten

 

Og da ingen hafde videre paa dette Ting at forrette blev sam/m/e hævet og Retten brudt.

                        Saal: forestaaende 2de Ting Dage at vere passeret vedgaar                 Brandt

 

 

 

[Høste Sage og Skatte Ting 1799 for Lindaas Skibrede]

Aar 1799 Torsdagen den 17de October blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting holden for Lindaas Skibrede paa Tingstædet Toftegaard og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettes mænd Jacob Rasmusen Riise Lars Olsen Øxnes Ole Michelsen øvre Skotten (Skodven?) og Ole Andersen Holleqvam (Hodnekvam?)

 

Hvorda! var nerværende Fogden Unmach Skibredets Lænsmand Lars Fieldsende og tingsøgende Almue for hvem blev [oplæst] de sam/m/e Kongl: Forordninger som paa de øvrige Tingstæder og som er Extraheret her udi Just: Prot: fol: 221

 

Fogden Unmach indleverede derpaa det almindelige aarlige Tingsvidne bestaaende af 13 qtr: der blev Almuen forelagt til Besvarelse og hvortil Laugrettet og Almuen og af dem i serdeleshed Jacob Andersen Østrem og Ole Olsen ibidem svarede til 1 – 2 – 3 og 4 qtr: Ney  Til 5te qtn: Ney, ingen anden end Jon Hansen Børholmen i Kiilstrømmen som indleyer sam/m/e af dets nerværende Eyer Capitain og Stadthauptmand Christopher Kahrs  6 – 7 – 8 og 9 qtr: Ney  10 qtn: Sv: Ja  11 qtn: Sv: Jo Lensmanden Lars Larsen bruger som før gaarden Fieldsende der skylder 1 Løb  12 qtn: Ney  13 qtn: Ney thi gaardene Lille og store Matre, er ej forbedret, men snarere bliver aarlig forringet.

2

Til optegnelsen over Flom qvernene svarede Laugrettet og Almuen \og af dem/ Peder Michelsen Næraas og Willum Larsen Solem at der ikke findes flere end de oplæste

 

Til Designationen paa Flom Saugene svarede Laugrettet og Almuen og af dem i sær Lars Knudsen Solem og Gregorius Larsen Korsøen efter at den var oplæst at den forholdt sig rigtig og var ej flere end oplæst.

3

Til Tingsvidnet over Mølle Huusmands og Engeslette Skatten svarede Laugrettet og Almuen og af dem i sær Mons Andersen Østrem og Niels Larsen Houven efter at den var oplæst at der ej her i Skibredet var flere af den beskaffenhed

 

Lænsmanden tilkiendegav at Hand ikke til dette Ting har indstevnt nogle Sager. hvorfore Tinget blev udsadt til i morgen.

 

Den 18de Oct: 1799 Continuerede end videre Høste Tinget for {Herle} \Lindaas/ Skibrede paa Tingstædet Toftegaard og Retten betient med behørigt Laugrette hvorda! blev af Almuens Documenter publiceret

            No: 1 Byxel Seddel fra Stasthauptmand Kahrs til Berge Andersen Alvær paa 9 ¾ M/ark Smør og 9 ¾ Kande Malt i gaarden Hopland med Revers dat: 5 Oct: 1799

            2. Dito fra Stadthauptmand Kahrs til Gudmund Andersen Koppen paa 13 ½ M/ark Smør i gaarden Koppen paa Feydøen No: 110 dat: 7 Octob: 1799

            3. Dito fra Stadthauptmand Kahrs til Ingebret Jonsen paa 12 M/ark Smør 4 Kander malt og 12 M/ark Fisk i gaarden Lechsvold No: 8 dat: 10de Septb: 1799 med Revers

            4. Afkald fra Enken Magnille Magnes Datter paa sin afdøde Søns Arv 10 rd 5 s. til værgen Niels Magnesen Sætre dat: 17de Oct: 1799

            5. Afkald fra Hans Knudsen Forland paa sin Kone Brite Willums D:s Arv 68 rd 41 s til værgen Willum Larsen Soleim dat: 17de Oct: 1799

            6. Byxel Seddel fra Sogne-Præsten Arnold Mejer til Niels Halvorsen Schoue

 

1799: 230

 

paa grunden til Huusene paa Sannes, som Hand med Enken efter Christen Arnesen er bleven raadig over dat: 10de Octob: 1799 med Revers

            7. Byxel Seddel fra Sogne-Præsten til Lindaas Præstegield Hr: Mejer til Rasmus Hansen Omundsbotten {til Rasmus Hansen} paa 1 bpd Smør i bemelte gaard med Revers dat: 6te Septb: 1799

            8. Byxel Seddel fra Stadthauptmand Kahrs til Ole Knudsen Hope ved Tungen paa 2 bpd Fisk i samme Gaard under No: 124, med Revers af dato 7de Octobr: 1799

            9. Afkald fra Amund Arnesen Skouge til Formynderen Magne Monsen Skuggedal paa hans Hustrues Arv 1 rd 5 mrk 12 s dateret 17de Octobr: 1799

            10. Afkald fra Iver Olsen Famestad til Formynderen Mons Knudsen *Hundsen (Hundven) paa sin Hustrue Elie Erichs Datters arv stor 13 rd 5 mrk 8 s dateret 17de Octobr: 1799.

            11. Skiøde fra Hans Ericsen nedre Tvedt Anders Nielsen Toft Mons Knudsen Hodne, \og/ som Arvinger efter afg: Johanes Famestad, Johannes Johanesen Otterstad, og som værger for de umyndige Arvinger Mons Andersen Eegefit Knud Olsen Møs Niels Nielsen øvre Hellen og Johannes Bryngelsen Ladvigshougen til Niels Ericsen Storsetter paa 1 bpd 3 M/ark Smør 12 Kander malt og ¼ Faars Landskyld \m: m:/ for 75 rd dat: 25 Maij 1799.

            12. Byxel Brev fra Niels Ericsen Storsetter til Iver Olsen Svindal paa 1 Bpd 3 M/ark Smør 12 Kander malt og ¼ Faars Landskyld i gaarden Famestad No: 79 med Revers af 25de Maij 1799

            13. Vilkaarsbrev fra Iver Olsen Famestad til Johannes Johansens Enke Brite Lars Dr: dat: 25 Maij 1799

            14. Byxel Seddel fra Sogne-Præsten Hr: Mejer til ung Karl Hans Monsen Ulvøen paa ½ Vog Fisk og 1 Mæle Korn i bemelte gaard dateret 11te Octob: 1799

            15. Byxel Seddel fra Mons Knudsen Hodne til Hans Hansen Høje paa 12 M/ark Smør i gaarden Ringaas No: 64 dateret 17de Octob: 1799

            16. Byxel Brev fra Krigs Comissair Dahl til ung Karl Peder Monsen Indre Takle paa 21 Marker Smør 5/6 Faar og 2 Pund 15 M/ark Fisks Leye i gaarden Rebnor dateret 24de Juli 1797

            17. Skiøde fra Arne Arnesen Hope Amund Arnesen Skouge Christen Arnesen Sandnes Rasmus Arnesen Hougsøen og Haagne Erichsen Riisnæs i alt paa 1 ½ Pund Smør og 2 Mæler malts Landskyld i gaarden Brevig No: 152 \for 168 (108?) rd/ dateret 17de Octob: 1799.

            18. Bygsel Seddel fra Sogne-Præsten Hr: Mejer til Lindaas paa 9 M/ark Smør 18 M/ark Fisk i gaarden Lerøen til gift mand Ole Engebrectsen Soltvedt dat: 15de Feb: 1799

            19. Skiøde fra Hans Monsen Ravneberg til sin Søn Mons Hansen paa 16 ¼ M/ark Smør i gaarden Ravneberg No: 136 for 40 rd dat: 18de Octob: 1799

            20. Byxel Seddel fra Stadthauptmand Kahrs til Rasmus Knudsen Koppen paa 2 bpd Fisks Leye udi gaarden Uthauen paa Feidø No: 112 dateret 15de October 1799 med Revers

            21. Odels Skiøde fra Hans Einersen Areklet til sin Stif Søn Eric Rasmusen Anvig paa odels og aasædes Retten til gaarden Areklet af Skyld 1 Pund Smør for 10 rd dateret 18de Octob: 1799

            22. Skifte Brev efter afdøde Kone Anne Michels Datter Riise, hvorudi følgende Jordegods er udlagt

Til Stervboe Enke manden Ole Jonsen Riise                18 M/ark Smør for 35 rd

 - Sønnen Knud Knudsen                                            6   -     -   -  11 – 4

 -    -   Michel Knudsen                                               6   -     -   -  11 – 4

 - Datteren Ragnild Ols Datter                         6   -     -   -  11 – 4

            23. Skiøde fra Knud Knudsen Lilaas hans Broder og Søster til deres Stif fader Ole *Jensen (Jonsen?) Riise paa 18 M/ark Smørs Landskyld i gaarden Riise for 35 rd dat: 18de Octob: 1799.

            24. Skifte Brev efter afdøde Kone Botele Mons Dr: Anvig, hvorudi følgende Jordegods er udlagt

Til Stervboe Enkemanden Herloug Olsen 7 ½ M/ark Smør og 1/12 Faar for               20 rd

 - Sønnerne Lars Knud Ole og Johan/n/es hver 1 ½ M/ark Smør og 1/60 Faar á 4 rd 16 rd

 - Døttrene Bottilde og Marte hver ¾ M/ark Smør og 1/120 Faar á 2 rd                                 4

                                                                                                                                             -------

                                                                                                                      Tilsam/m/en      40 rd

            25. Skiøde fra Lars Olsen og Knud Olsen Trodal (Trædal?) samt Ole Larsen Manger Johanes Larsen Elvig og Amund Arnesen Skouge til deres Stif Fader Herloug Olsen Andvig paa deres Arve parter efter deres moder 7 ½ M/ark Smør og 1/12 Faar i gaarden Andvig No: 176 for Summa 25 Rdr dateret 17de October 1799

 

1799: 230b

 

            26. Bygsel Seddel fra Stadthauptmand Kahrs til Ole Goutesen *Rosmest (Rosneset?) paa ½ Løb Smør 16 Kander malt i bemelte gaard *Rosmest (Rosneset?) No: 51 som tilforn har veret brugt af afg: Lars Gregorius: Enke dat: 15 Oct: 1799

            27. Byxel Seddel fra Jacob Larsen Riisøen til sin Søn Ole Jacobsen paa ½ Løb Smør og 2 Mæler malt i gaarden Riisøen No: 108 dat: 18de Octob: 1799

 

Da Ingen hafde videre ved Tinget i Dag at forrette blev sam/m/e udsadt til i morgen.

 

Den 19de October 1799 Continuerede end videre Høste Tinget for Lindaas Skibrede i overværelse af samme Laugrettes mænd som de forrige Dage hvorda! blev atter af Almuens Documenter publiceret under

            No: 28 Byxel Brev fra Sogne-Præsten til Lindaas Hr: Mejer paa 9 M/ark Smør i gaarden Keilegaveln No: 39 til Joseph Olsen Frøsetter som Hands Broder Michel Olsen har overladt dateret 3de Juli 1799

            29. Odelslysning af Bager-Svend Ole Josephsen paa 1 bpd 3 M/ark Smør og 18 Kander malts Landskyld i gaarden Kaalaas No: 54 dateret 2de Octob: 1799

            30. Skifte Brev efter afdøde Kone Kari Mons Datter Dyrnes hvorudi følgende Jordegods er udlagt neml:

til Stervboe Enke-manden Ole Josephsen Dyrnes        7 M/ark Smør for        23 rd 2 mrk

 - Sønnen Joseph Olsen                                              3 ½ M/ark do: -           11 – 4

og til Datteren Anne Ols Datter                                   1 ½ M/ark do: -           5

                                                                            -------------------------------------------

                                               Tilsam/m/en           12 M/ark Smør                  40

            31. Skifte Brev efter afg: Kone Syneve Josephs D: Kaalaas hvorudi følg: Jordegods er udlagt neml:

til Enkemanden Iver Hansen i gaarden Kaalaas 13 ½ M/ark Smør og 8 K: malt for  62

 - Sønnen Sønnen Ole Josephsen 4 ½ M/ark Smør og 3 Kander malt                20 – 4

 - Sønnen Hans Iversen 4 ½ M/ark Smør og 3 K: M:                                         20 – 4

 - Datteren Brite Ols Datter 2 ½ M/ark Smør og 1 ½ K: M:                               10 – 2

 - Datter Datteren Borni Jacobs Dr: 2 ½ M/ark Smør og 1 ½ K: M:                   10 – 2

                                                                                                                                 -------------

                                                                                              Tilsammen                     124 rd

            32. Skifte Brev efter afdøde mand Christen Arnesen Sandesnæsset hvorudi følg: {Jordegods} \Huuser/ er udlagt:

1. Stervboe Enkens iboende Huus der er vurderet for  30 rd

2. et Baade Nøst                -  -    -     -            10

3. en Søe Bod                  -  -    -     -               6

og 4. en Flor                   -  -    -     -   7         53 rd

                                                                                  ------

deraf er udlagt

til Enken Marthe Magnes Datter ½ Deel for                 26 – 3

 - Sønnen Arne Christiansen  1/6   -   -                        8 – 5

 -    -    Christen Christiansen 1/6  -   -             8 – 5

 - Datteren Brite Christens Datter 1/12  -  -     4 – 2 – 8

 -     -   Kari Christens D:    1/12  -  -              4 – 2 – 8         53 rd

                                                                                  -------------

            33. Obligation fra Anders Jonsen Monstad til Jon Hansen Holm paa 90 rd mod Pant i gaarden Monstad No: 33 af Skyld 6 M/ark Smør 3 Kander malt, 1/3 Faar dat: 14 Oct: 1799

            34. Vilkaars Brev fra Hans Knudsen Forland til sin Fader Knud Andersen Forland dat: 16 Sept: 1799

            35. Freedlysning af Fogden Unmach paa Stadthauptmand Kahrses vegne af hands ejende gaard Toftegaard No: 21 med underliggende Øer og Holmer og Skier hvorfra ej maa tages Tarre eller Søe gres Løng Torv eller Østers, Fuglereder eller Dunen mindre de skyder nogen slags Fugle eller løsne Gevehr eller Pistol til skremsel m: v: dat: 18de Oct: 1799

 

Dernæst indleverede Fogden Unmach af og Tilgangen udi Odels og Selv Eyer mandtalet og det samme for Veymæster mandtallet, der inden Retten blev oplæst og af Almuen og Laugrettet besvaret at de ej var bekiendt andet end det oplæste medførte Rigtighed

 Saa blev og oplæst Restance Listen her for Skibredet indeværende \aar/ som af ordinaire Skatter beløb 1142 – 1 – 4 og ¼ proC: Skatten 29 – 2 – 14 s der i alle henseender blev af Laugrettet og Almuen u-imodsagt.

 

Efter udraab mødte nu ingen flere der hafde ved Tinget at bestille hvorfore Retten blev brut og Tinget sluttet

                                   Saal: at være passeret foranmeldte 3 Tingdage bevidner           Brandt

 

Til Laugrettes mænd blev udnefnt for tilkom/m/ende aar 1800 1. Knud Monsen Udkilen 2. Niels Halvorsen Sandnes 3. Rasmus Hansen Amundsbotten og 4. Peder Ellevsen Berge som ved Lensmanden bliver at tilsige at møde paa førstholdende Vaar Ting for at betiene Retten.

 

1799: 231

 

 

 

[Høste Sage og Skatte Ting 1799 for Echanger Skibrede]

Aar 1799 den 30te October blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting holden for Echanger Skibrede paa Tingstædet Bernæstangen og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettesmænd Lars Johannessen Echnes Ole Nielsen ibid: Lars Nielsen Romereim og Anders Knudsen Otterstad.

 

Hvorda først allerunderdanigst blev publiceret de samme Kongl: Forordninger og Placater som ved Sartor Høste Ting bleve publiceret og der anførte Folio 221.

            6. Forordning som forklarer og bestem/m/er Trykke Friehedens Grændser, dat: 27de Septbr: 1799.

            7. Placat som tillader at der fra Institutet til Handelens Tarv her i Staden ved den dertil udnævnte Committé, maae udstædes Rentebærende Sedler, og at Institutet for dets Udlaan, maae have samme Betryggelse og Rettigheder som de, der ere forundte Species Banken m: v: dat: 4de Octobr: 1799.

            8. Cancelliets Skrivelse til Hr: Stiftbefalingsmand og Kam/m/erherre Hauch, angaaende at Landskyldens Beløb skal anføres i Bygsel Sedler. Af 28 Septbr: 1799.

 

Hr: Fogden bad at Justitz Protocollen maatte tilføres følgende: Tingholderinden her paa Stædet Frue Heltberg lod ved Fogden forestille Almuen Billigheden af, i Forhold til Tidernes Kostbarhed, at hun maatte tillægges en billig Skierv til det forhen erholdte Tinghold. Denne Skierv overlod hun til Almuens beste Skiønnende at bestemme og bestemte den nerværende Almue af nogle og 60 mand til 2 s: pr: Mand, der udgiør et Tillæg af 4 rd 5 mrk 6 s: Aarlig for Echanger Skibrede, og hvorfore Fogden paa Enkens Vegne nedlagde sin Taksigelse til Almuen.

 

Da ingen indfandt sig med meere at i retteføre beroer Tinget til i Morgen.

                                                                                                                                 Brandt

 

Næste Dag den 31te October continuerede Høste Sage Tinget for Echanger Skibrede, og Retten betient ved samme Laugrette som i Gaaer. Hvorda følgende Documenter blev publiceret:

            1: Afkald fra Askild Iversen Wiche for hans Arvemidler 60 rd 41 s: til hans Værge Anders Jonsen Romereim, dat: 30te Octobr: 1799.

            2. Aflyst Siur Michelsen Houges Obl: til Mad:me Sal: Dines Møllers for 70 Rdr, mod Pant i 18 M/ark Smør 18 Kd: Malt i Gaarden Houge, dateret 1te Novbr: 1784, og indfriet efter paategnet Qvitering af 23 Julii 1799.

            3. Skiøde fra Lars Iversen Otterstad til Anders Knudsen paa 6 9/32 M/ark Smør og 2 3/32 Kander Malt i Gaarden Otterstad for 48 rd dat: 30te Octobr: 1799.

            4. Vilkaarbrev fra Anders Knudsen Otterstad til hans Sviger Fader Lars Iversen Otterstad og Hustrue, paa endeel Levekaar af Gaarden Otterstad, dat: 30te Octobr: 1799.

 

1799: 231b

 

            5. Obligation fra Anders Knudsen Otterstad til Lars Iversen Otterstad for 48 rd uden Rente, og til Anders Johansen Langedal for 48 rd mod 2 proCt: Rente, hvorfor er pantsadt 12 9/16 M/ark Smør og 4 3/16 Kd: Malt i Gaarden Otterstad No: 86, dat: 30te Octbr: 1799.

 

Fogden Unmack indleverede det Almindelige Tingsvidne bestaaende af 13 Qvæstioner, som for Retten blev oplæst og hvortil Laugrettet og Almuen, og deraf i sær Gudmund Knudsen indre Eide og Ole Arnesen yttre Eide svarede: Til de 4 første Qvæstioner, Ney.  Til 5te: Ingen uden Ole Siursen Echnæsvog, som derpaa har Bevilling.  Til 6te, 7de og 8de \9de/ qtr: Ney.  Til 10de Jo de er bekiendt det omspurgtes Rigtighed.  Til 11te: At Skibredets Lensmand Niels Olsen Echnes ejer og bruger 1 bpd 21 M/ark Smør Landskyld i Gaarden Echnæs.  Til 12te og 13de: Ney.

 2. Ligeledes fremlagde Fogden Tingsvidne over Flom Qværnerne, som blev oplæst, hvortil Laugrettet og Almuen svarede at her i Skibredet ikke findes flere Qværner end anført er.

 3. Ligesaa Tingsvidne over Flom Saugene blev oplæst, som Laugrettet og Almuen tilstod at være rigtig.

 4. Tingsvidne over Laxe og *Sildevogenene, hvortil Laugrettet svarede at være rigtig.

 5. {Mandtallet} \Tingsvidne/ over af og Tilgang i Veimester Mandtallet, som blev oplæst og uimodsagt.

 6. Tingsvidne over af og Tilgangen i Odels mandtalet blev oplæst, og uimodsagt.

 7. Endelig blev Restance Listen for dette Skibrede oplæst, hvorefter rester Ordinaire Skatter 107 rd 2 mrk 15 s: og ¼ pCto Skat 1 rd 4 mrk 12 s:, som af den tilstædeværende Almue blev uimodsagt.

 

Til at betiene Retten som Laugrettesmænd til Anstundende Aar 1800, blev udnevnt følgende: Ole Nielsen Echnæs, Ole Arnesen yttre Eide, Gudmund Knudsen indre Eide og Ole Amundsen Washelle, som Lensmand Echnæs blev tilholdt at tilsige, at indfinde dem paa neste Som/m/er Ting som Laugrettesmænd.

 

Da ingen efter udraab havde meere at i rette føre blev dette Ting ophævet.

                                                           Saaledes at være passeret bekræfter:               [Brandt]

 

 

 

[Høste Sage og Skatte Ting 1799 for Hosanger Skibrede]

Aar 1799 den 1te November, blev almindelig Høste Sage og Skatte Ting holden for Hosanger Skibrede paa Tingstædet Bernæstangen i Overværelse af efterskrevne 4 eedsorne Laugrettesmænd: Ole Olsen Børtvedt, Lars Olsen Børtvedt, Ole Johannessen ibid: og Ole Olsen Eicheland. Ved Tinget var nærværende Hr: Foged Unmack og Skibredets Lensmand Steffen Magnesen Hatland.

 

Hvorda først allerunderdanigst blev publiceret de samme

 

1799: 232

 

Kongelige Forordninger {og} Rescripter og Placater som ved Høste Tinget for Echanger Skibrede ere publicerede, og extraherede Fol: 231.

 

Fogden Unmack forestillede for Skibredets Almue paa Frue Heltbergs Vegne om et billigt Tillæg paa Tingholdet i Forhold til Tidernes Besværlighed, hvorpaa den nærværende Almue af 30 á 40 Mand gav til Giensvar: At de vare eenige tillige med Echangers Skibrede at giøre Tillæg af 2 s: pr: Mand saalænge Tiiderne vare saa besværlige.

 

Fogden Unmack indleverede det almindelige Tingsvidne bestaaende af 13 Qvæstioner, som for Retten blev oplæst, hvortil Laugrettet og Almuen, og deraf i sær de 2de Mænd: Lars Monsen Bierkeland og Anders Olsen Jelvig, svarede: Til de 4 første Qvæstioner, Ney!  Til 5te Qv: Her i Skibredet er 3de Giestgivere neml: Haldor Larsen Hammerspladsen, Ingvold Ingvoldsen Hoshovdnæsset og Niels Monsen Hatlandsvogen, som alle har Bevilling, og aleene holder Øltapperie for Reisende.  Til 6te 7de 8de 9de svarede Ney.  Til 10de Sv: Jo de veed at det omspurgte af Fogden og Sorenskriveren er bleven betalt.  Til 11te Skibredets Lensmand Steffen Magnesen bruger 1 bpd 8 ¼ M/ark Smør Landskyld i Gaarden Hatland.  Til 12te Ney her findes ikke flere.  Til 13de Sv: De vidste at det affældte Gods ikke er forbedret, men at sam/m/es Beboere nyder Godtgiørelse for Aftaget i Skat og Landskyld.

 Fogden fremlagde dernest Tingsvidne over Flom Qværnerne, som blev oplæst, hvortil Almuen, og deraf i særdeleshed Jon Johannessen Hesjedal og Lars Iversen Søre Mieldstad svarede: at i dette Skibrede ikke findes flere Flom Qværner end de anførte.

 Ligesaa blev Tingsvidnet over Flom Saugene, hvortil Almuen og in specie {svarede:} Nils Siursen Sandal og Ole Erichsen Mieldstad svarede: at i Hosanger Skibrede ikke findes flere Flom Sauger end Nore Mychings.

 Videre Tings Vidne over Laxe og Sildevogene, som blev oplæst, hvortil Almuen og deraf i sær: Lars Ellefsen Svennem og Johannes Andersen Kalleklev svarede: at her i Skibrede ikke findes flere end den anførte Fotlands Qværn som er skyldlagt.

 

Da ingen i Dag havde meere at i retteføre beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 2den November continuerede Høste Sage Tinget for Hosanger Skibrede paa Tingstædet Bernestangen og Retten betient ved samme Laugrette som i Gaar.

 

Hvorda følgende Documenter blev publiceret:

            1. Skiftebrev efter afg: Marthe Nielsdatter Børtvedt sluttet 28 Maij 1799, hvorved Boets Jordegods i Gaarden Børtvedt No: 78 er udlagt saaledes: Til Stervboe Enkemanden Ole Olsen Børtvedt 9 M/ark Smør 6 Kander Malt for 33 rd 4 mrk 8 s.,  og til Sønnen Ole Olsen 9 M/ark Smør og 6 Kd: Malt for 33 rd 4 mrk 8 s:

            2. Bygselbrev fra Hr: Bergendal Sogne Præst til Hammer, til Lars Jonsen Rommereim, paa 1 bpd 3 M/ark Smør, 22 ½ Kd: Malt i gaarden Sandal, dat: 31te Octobr: 1799, med Reversal.

 

1799: 232b

 

            3: Bygselbrev fra Sogne Præsten Hr: Bergendal til Lars Nilsen Watle paa 1 Pund Smør og ¼ Td Malts Landskyld i Gaarden Tveten, dat: 31 Octobr: 1799 med Reversal.

            4. Afkald fra Jørgen Nielsen for hans Arvemidler 17 rd 10 s: til hans Værge Steffen Olsen Galteland, dat: 1te Novbr: 1799.

            5. Aflyst Knud Johannessen indre Bernæs Obligation til Magne Olsen Grønaas for 55 rd og til Anders Nielsen Hole for 40 rd, mod Pant i Gd: indre Bernes No: 30, dat: 31 Octobr: 1792, og indfriet efter paategnet Qvittering af 1te Novbr: 1799.

            6. Obligation fra Knud Johannessen indre Bernæs til Lensmand Niels Olsen Echnæs for 99 Rdr mod 2de proCent Rente, hvorfor er pantsat med 1te Prioritet 18 M/ark Smør og 12 Kd: Malt i gd: indre Bernæs, dat: 1te Novbr: 1799.

            7. Afkald fra Knud Andersen Nore Byseim for hans Arvemidler 40 rd 69 s: til hans Værge Anders Magnesen Nore Byseim, dat: 1te Novbr: 1799.

            8. Afkald fra Mons Johannessen Helland til hans Formynder Mons Johannessen Helland, for hans Arv 38 rd 17 s:, dateret 1te Novbr: 1799.

            9. En Paategning paa Ole Nielsen Hannestvedts Obl: af 1te Novbr: 1793, udstæd til Niels Rasmussen Litland for 49 rd og til Jon Erichsen Fotland for 48 rd, hvilken Paategning viser: at de sidstmelte 48 rd er betalt.

            10. Afkald fra Johannes Johannessen Byseim for hans Arv 18 rd 2 mrk 12 s. til hans Værge Johannes Ellefsen Bernæs, dat: 1te Novbr: 1799.

            11. Skiøde fra Jacob Bertelsen Eide til Sønnen Johannes Jacobsen paa 1 Pund Smør og 8 Kd: Malt i Gaarden Eide No: 10, dat: 19 Julii 1799.

            12. Vilkaarsbrev fra Johannes Jacobsen Eide til hans Forældre Jacob Bertelsen og Siri Magnesdatter, dat: 1te Novbr: 1799.

            13. Vilkaarsbrev fra Johannes Andersen Kalleklev til hans Fader Anders Johannessen dat: 1te Novbr: 1799.

            14. Obl: fra Jørgen Askildsen Tepstad til Johannes Erichsen Horsaas for 40 rd, mod Pant i 5 265/728 M/ark Smør 4 799/1232 Kd: Malt i Gd: Tepstad No: 83, dat: 1te Novbr: 1799.

            15. Aflyst Johannes Olsen indre Bernæs Obl: til Jacob Ellefsen Lohne for 30 rd og til hans Myndtling Michel Jonsen Wevletvedt for 20 rd dat: 30 Octobr: 1795, og indfriet efter paategnet Qvittering af 1te Novbr: 1799.

            16. Skiftebrev efter afg: Lars Askildsen Fugledal, sluttet 31te Octobr: 1798 hvorved i Gd: Fugledal No: 75, er udlagt: Til Stervboe Enken Anne Iversdatter 9 M/ark Smør ¼ Faar.  Til Broderen \Sønnen/ Askild Andersen 1 4/5 M/ark Smør 1/20 Faar.  Broder Datteren Barbro Andersdatter 9/10 M/ark Smør, 1/40 Faar.  Broder Datteren Kari Andersdatter 9/10 M/ark Smør 1/40 Faar.  Broder Datteren Barbro Olsdatter 3 3/5 M/ark S:r 1/10 Faar,  og til Afdødes Søster Kari Askildsdatter 1 4/5 M/ark Smør 1/20 Faar.

            17. Skiftebrev efter afg: Enke Anne Iversdatter indre Eide sluttet 23 Julii 1799, hvorved 9 M/ark Smør ¼ Faar i Gaarden Fugledal er udlagt saaledes: til Brøderne Magne Iversen, Lars Iversen Ole Iversen Herland og Ole Iversen den yngre, hver 1 4/5 M/ark Smør og 1/20.  Til Søsteren Ingebor Iversdatter 9/10 M/ark S:r 1/40 Faar.  Til Halvbroder Sønnen Niels Olsen og Halv Søsteren Ingeborg Magnesdatter hver 9/20 M/ark [Smør] og 1/80 Faar.

 

1799: 233

 

            18. Skiøde fra afg: Anne Iversdatter indre Eides Arvinger til Mons Knudsen Midtgaard paa 9 Mærker Smør og ¼ Faars Landskyld i Gd: Fugledal No: 75, dat: 1te Novbr: 1799.

            19. Afkald fra Michel Jonsen Wevletvedt for hans Arvemidler 103 rd 35 s. {dat:} til hans Værge Jacob Ellefsen Lohne, dat: 20 Aug: 1799.

            20. Obl: fra Johannes Olsen indre Bernæs til Myndtlingen Anne Olsdatter Stor Urdal for 50 rd og til Ole Monsen Store Urdal for 30 rd tilsammen 80 Rdr, mod 1te Pante Ret i 18 M/ark Smør ¼ td: Malt i Gaarden indre Bernæs No: 30, dat: 1te Novbr: 1799.

            21. Vilkaarsbrev fra Ole Rasmussen Aaseim til Kari Olsdatter Aaseim dat: 1te Novbr: 1799.

            22. Dito fra Lars Jonsen Sandal til Niels Siursen Sandal og Hustrue dat: 1te Novbr: 1799.

            23. Skiøde fra Michel Nielsen Grimstad til Michel Monsen paa 20 M/ark Smør og 20 Kd: Malt i Gd: Grimstad No: 57, dat: 1te Novbr: 1799.

 

Hr: Fogden Unmack fremlagde Af og Tilgangen i Odels og Selvejer Mandtalet for d: A:, som blev oplæst og uimodsagt

 Ligeledes af og Tilgangen i Vejmester Mandtallet.

 Derefter blev Restance Listen over udestaaende Kongl: Skatter i Hosanger Skibrede, for Retten oplæst, til Beløb ordinaire Skatter 215 rd 4 mrk 2 s, og Renteskat 4 rd 5 mrk 2 s: hvorimod ingen havde noget at indvende.

 

Til at betiene Retten som Laugrettesmænd til næste Aar blev udnævnt: Gudmund Johannessen Langeland, Gudmund Magnesen Galteland, Jacob Iversen nedre Kleppe og Ole Magnesen Øvre Kleppe, som Lensmand Hatland tilsiger at indfinde sig paa første Som/m/er Ting til Rettens Medbetiening.

 

Efter Udraab indfandt sig ingen som havde meere at i rette føre, thi blev dette Ting sluttet og ophævet.

                                                                       Saaledes passeret bekræfter.               Brandt

 

 

 

[Høste Sage og Skatte Ting 1799 for Watsværns Tinglaug]

Aar 1799 den 4de November blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting holden for Watsværns Tinglaug paa Tingstædet Bolstadøeren, og Retten betient med det sam/m/e Laugrette som sidste Sommer Ting og er anført Fol: 216 Ved Retten var nærværende Hr: Fogden Unmack og Lensmanden Jacob Siursen Nacke.

 

Hvor da først allerunderdanigst blev læste de Kongl: Forordninger og Placater m: v: som paa de før afholdte Høste Tinge dette Aar ere publicerede og extraheret Fol:

 

Fogden Unmack indleverede det almindelige Tings Vidne bestaaende af 13 Qvæstioner, som for Retten blev oplæst, og hvortil Laugrettet og Almuen, og af de sidste i sær Lars Gullichsen Biørge og Anders Gullichsen Brekhuus svarede: Til de første 4 Qvæstioner, Ney.  Til 5te Sv: I dette Tinglaug

 

1799: 233b

 

ere 3 Giestgivere neml: Ole Larsen Evanger, Isak Tronsen Bolstadøeren og Halsteen {Størksen} \Johansen/ *Samnesleyren (Stamnes-), som har Bevilling, og alleene holder Øltapperie.  Til 6te, 7de, 8de og 9de Saadanne som omspurgt findes ikke i dette Tinglaug.  10. De vidste at det omspurgte forholder sig rigtig.  11. Skibredets Lensmand Jacob Siursen Nacke bruger ikke Gaard.  Til 12te Ney ingen.  Til 13de. De vidste at det affældte Gods ikke er forbedret, og at sam/m/es Ejere og Beboere nyder Godtgiørelse i Skatter og Landskyld.

 Derefter fremlagde Fogden Tingsvidnet over Flom Qværnene til Besvarelse, som blev oplæst, hvortil Almuen og i sær Bryngel Knudsen Roe og Niels Larsen Langeland svarede: at paa Mæstad er 3 Qværner, og paa Ørevig er Qværnehuuset nedfalden, de øvrige Qværner er rigtig anført.

 Tingsvidnet over Flom Saugerne blev oplæst, hvortil Laugrettet og Almuen svarede: At i dette Tinglaug er ingen flere Flom Sauger end de 2de Anførte.

 

Da ingen i Dag havde mere at iretteføre beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 5te November continuerede Høste Tinget for Watsværns Tinglaug, i Overværelse af det samme Laugrette som i Gaar. Hvorda blev Tinglyste følgende Documenter.

            1: Afkald fra Ole Henrichsen for 15 rd til hans Fader Henrich Magnesen Bolstad, dat: 4 Julii 1799.

            2. Dito fra Jon Pedersen Horvey for hans Hustrue Brithe Knudsdatters Arvemidler 16 rd 1 mrk 7 s:, {dat} til hendes Værge Niels Larsen Bolstad, dat: 4 Julii 1799.

            3. Aflyst Siur Olsen Teiten eller Biørndalens Obligation til Anders Herlaugsen Øxendal for 99 rd, dat: og tinglyst 2den Novbr: 1782, og indfriet efter Qvittering af 1te Novbr: 1799.

            4. Aflyst Haldor Olsen Hernæs Obl: til Brynild Hougen for 130 rd dat: 4de Novbr: 1786, og indfriet efter paategnet Qvittering af 4de Novbr: 1799.

            5. Skiftebrev efter afg: Niels Torstensen Fære sluttet 3de Octbr: 1791, hvorved i Gaarden Mæstad er udlagt til Stervboe Enken Brithe Erichsdatter og Børn 1 bpd 3 M/ark Smør.

            6. Skiøde fra Enken Brithe Erichsdatter Fære og Børn, til hendes Søn Erich Nielsen paa 1 bpd 3 M/ark Smør Landskyld i Gd: Mæstad for 66 rd 4 mrk, dat: 4de Julii 1799.

            7. Skiøde fra Claus Andersen Qvale til Askild Jacobsen *Wæhl (Wæhle) paa 6 M/ark Smør i Gaarden Axelbierg No: 45, for 220 rd, dat: 4 Novbr: 1799.

            8. Afkald fra Iver Johannessen Øfstedal til Dag Torkildsen Mæland for hans Hustrue Ragnild Knudsdatters Arv 16 rd 1 mrk 7 s:, dat: 4de Julii 1799.

            9. Dito fra Askild Jacobsen Wæhle for hans Hustrue Brøteva Olsdatters Arvemidler 18 rd 1 mrk 5 s. til hendes Værge Torger Henrichsen Luren dat: 4de Novbr: 1799.

            10. Et Forlig indgaaet ved Forligelses Com/m/issionen den 2de Octobr: 1797 imellem Einer Johannessen Dyvig og Søn Ole Einersen samt Anders

 

1799: 234

 

Olsen Han/n/e, hvorved de 2de sidstnævnte har forbundet sig til den første og Hustrue, at svare Levekaar af Gd: Dyvig. {dat}

            11. Skiøde fra Ole Einersen Dyvig til Anders Olsen Hane paa 18 M/ark Smørs Landskyld i Gd: Dyvig No: 5, for 225 rd, dat: 4 Novbr: 1799.

            12. Skiøde fra Enken Marthe Knudsdatter Dyvig til Sønnen Ole Einersen paa 18 M/ark Smørs Landskyld i Gd: Dyvig, dat: 5te Novbr: 1799.

            13. Afkald fra Lars Gullichsen for hans Arvemidler 34 rd 3 mrk 9 s:, til hans Værge Johannes Thormosen Langeland, dat: 4de Julii 1799.

            14. Dito fra John Jacobsen Wæhle for hans Hustrue Marthe Olsdatters Arv 58 rd 20 s. til hendes Formynder Anders Brynildsen Scheervigen dat: 4de Novbr: 1799.

            15. Dito fra Peder Knudsen Steene som Formynder for Drengen Peder Nielsen til hans forrige Niels Pedersen Ædal for 16 rd 5 mrk 13 s: dat: 4de Novbr: 1799.

            16. Do: fra Ole Henrichsen Bolstad for 15 rd 3 mrk 13 s: til Værgen Henrich Magnesen Bolstad, dat: 4de Novbr: 1799.

            17. Do: fra Anders og Johannes Simonsønner Næsheim for deres Arvemidler som er for hver 13 rd 3 mrk 15 s: til deres Fader Simon Nielsen Næsheim, dat: 5te Novbr: 1799.

            18. Vilkaarsbrev fra Askild Jacobsen Wæhle til Maria Heljesdatter Styve paa endeel Levekaar af gd: Axelberg, dat: 4 Novbr: 1799.

            19. Dito fra Jacob Andersen Sevelstad til hans Forældre Anders Knudsen og Hustrue paa endeel Levekaar af gaarden Sevelstad, dat: 5 Novbr: 1799.

            20. Skiøde fra Brynild Knudsen Horvig til Ole Pedersen paa 1 Pund Smør i gd: Horvig No: 16, dat: 4 Novbr: 1799.

            21. Vilkaarbrev fra Ole Pedersen til Brynild Knudsen og Hustrue paa endeel Levekaar af Gaarden Horvig, dat: 4de Novbr: 1799.

            22. Afkald fra Ole Nielsen Rasdalen for hans Hustrue Rangele Knudsdatters Arv 15 rd 5 mrk 5 s: til Værgen Arne Siursen Wasenden. dat: 5 Novbr: 1799.

            23. Contract imellem Simen Nielsen Næsheim og Søn Lars Simonsen hvorved den første forbinder sig til at sælge til den sidste om 5 Aar 4 ½ M/ark Smør i Gd: for 49 rd, og denne fraskriver sig Odels og Aasædes Retten til den øvrige Part i Gd: Næsheim, dat: 5te Novbr: 1799.

 

Fogden Unmack fremlagde Af og Tilgangen i Odels og Selveyer Mandtallet, som for Retten blev oplæst og af Laugrettet og Almuen uimodsagt;

 Ligeledes af og Tilgangen i Vejmester Mandtallet, hvorimod ingen havde noget at indvende.

 Endelig blev Restance Listen over resterende Kongelige Skatter for dette Aar oplæst, hvorefter Restancens Beløb for dette Tinglaug er 35 rd 4 mrk 3 s. og Renteskat 5 rd 5 s:, som blev af Almuen uimodsagt.

 

Til Laugrettesmænd for næste Aar blev udnævnt følgende neml:   (resten manglar)

 

1799: 234b

 

 

Da ingen efter 3de Ganges Udraab havde meere at iretteføre, blev dette Ting sluttet og ophævet.

                                                                                                                      Brandt

 

 

 

[Udsettelses Ting 1799]

Aar 1799 den 8de November blev udsettelses Ting holden i Sorenskriverens Huus i Bergen i overværelse af de 2de Vidner Ole Sivertsen og Niels Gullachsen til Dommes afsigelse

 

hvorda! blev udi Sagen forrige Over Hof Rets Procurator Hiort Contra Assessor Krøger afsagt saadan

Dom

 at forrige Over Hof Rets Procurator Hiort ved bemelte Ret i Aaret 1797 har procedert en Sag for Assessor Krüger mod nu afdøde Frue Krigs Raadinde Korn og 2 Sønner dette er en Sandhed som er uimodsagt og beviist, men det der tvistes i nerværende Sag \er/ størrelsen af det Procurator Salarium som Citanten formener ved bemelte Sags udførsel at have fortient. Den første Regning som Citanten med Skrivelse af 10 Marti 1797 har insinueret Indstevnte Assessor Krøger beløber 356 rd af hvilke 14 rd 2 mrk har veret udlagde Penge siden er denne Regning formindsket til 295 rd hvor paa har veret betalt 50 rd altsaa tilbage 245 rd som Indstevnte er Sagsøgt at betale af denne Sum/m/a 295 rd har Citanten ikke haft mer udlæg end 15 rd der har bestaaet i Sagens Incamination – Vagten – Fyhrbøderen – stemplet Papiir – Afsigten og Post Portoen, altsaa tilbage 280 rd der med de anførte og indbegrebne Extract Penge 30 rd er reent Salarium. Da Parterne ikke har Accorderet, og Citanten formodentlig ikke har ventet Indsigelser mod sit anførte Salarium, har Hand ey villet lade det ankom/m/e under sam/m/e Sag paa Over Hof Rettens Kiendelse til Stadfæstelse eller Moderation af hvad Hand har forlangt hvorfore det nu ved nerværende Ret bliver at afgiøre hvorvidt Hoved Citantens Paastand kan billiges eller ikke siden mindelig Forliig ved den anordnede Forligelses Comission ej har veret at opnaae  Det bliver alletider vanskeligt at bestemme Belønning for en anden mands Arbeyde, da hans Tiid – Indsigter – bedere (bedre) eller anden Fordeels Tab (Lucrum cessans) best ved Ham selv kan fastsettes, men da Hand ikke ved sluttet Contract har forbunden Indstevnte, saa bliver i overeenstem/m/else med de Borgerlige Love, som i lignende Tilfælde har fastsadt Taxt, end og der hvor Forretningen forudsetter en slags Videnskab, nerverende Sag at bedøm/m/e  Til Beviis og Styrke for at 280 rd Salarium er fortient i den af Citanten mundtlig procederede Sag i Over Hof Retten har Hand ved Procurator Frile ladet fremlægge  1 sin Regning af 31te Maij 1798 med Procurator Wols Paategning af sam/m/e dato at denne Belønning er meget billig og Procurator Hiort kun maadelig dermed valeuret og  2 Den Constituerede Justits Secretair Lovums(?) Attest af 26de Juli 1799 som siger: at den af Proc: Hiort for Assessor Krüger mod Frue Krigs Raadjnde Koren og Sønner procederede Sag varede fra 20de Feb: til 7de Marti 1797 altsaa i 15 Dage Da Hiemtings og Laugtings Acterne ikke er fremlagt /: uagtet de endnu er i Citantens værge :/ hvoraf Sagens størrelse fornem/m/elig kunde bedømmes, saa maa Hand selv tilskrive sig den mangel af Beviis som i denne Sag er høyst nødvendig, da de fremlagde Attester kun er at betragte som Beviser der ved Venskab er erholdt og naar disse Acter endnu ikke under Sagen fremlægges vides ingen grund til sammes forholdelse  at Indstevnte Assessor Krüger er uvillig at

 

1799: 235

 

betale det paastevnte Salarium viser hans vedblivende nægtelse den Hand bygger paa følgende Omstændigheder  1 Fordi hans egen skriftlige Procedure i sin Sag ved forrige Over Hof Ret ej er fremlagt  2 at Sagen ej faldt Ham ud efter ønske og  3 at hans Documenter er Ham forholdt og endnu ikke paa 3 Aar tilbageleveret, hvorfore Hand paastaar at have tabt 500 rd i anledning af Sagens senere Forliig ved *Kiøbt (Kiøbet) af 3 gaarder som grensede til den ved Over Hof Retten omtvistede udmark. Hvad det første angaar, saa i hvorvel en skriftlig Procedure synes at vere overflødig der hvor den mundtlige har Sted, har den vel heller ikke kundet skadet Contra Citantens Sag, og følgelig burde Assessor Krøger som Part efter sit Forlangende veret føyet udi at hans egen skriftlige Procedure tillige kundet veret fremlagt, da den under Sagen ikke er nægtet at være Citanten tilhændekommen og Hand qua Procurator forbunden at holde sig sit Mandatum efterretlig  Til det andet at Assessor Krüger har ventet bedere (bedre) udfald paa sin Sag, dette kan ikke paa mindste maade, blive Proc: Hiort at tilregne, men er dog uden for billighed at blive fordret 280 rd i Salarium for en tabt Sag, men tredie at Documenterne er og endnu bliver tilbageholden, dertil har Citanten ikke haft nogen Hiem/m/el, og som har aarsaget Hindringer i dens Fremgang, hvilket Kam/m/er advocat Schonheiders Skrivelse af 10de Marti 1798 beviser, uden at tale om at den under Sagen fremlagde Contract af 15de April 1797 med Mortification af 24de Juli 1797 og endelig Skiødet af 11te Nov: s: aar giver Indstevnte Assessor Krüger et Tab af 500 rd som Hand giver skylden fordi hand ikke den Tiid hafde sine Documenter og Acter tilstæde, men da ingen alvorlige midler for ved denne Sags Contra Stevning er iværksadt til Documenternes tilbageerholdelse, saa er de, af Contra Citanten til dette Tab anførte Grunde ikke tilstrækkelige til Reparations Erholdelse, da de kun kan ansees som Formodninger, der ikke under Dom, dertil qualificerer sig  Med disse af Contra Citanten giorte Indsigelser lader Hand til slutning følge 2de Documenter til Beviis at det af Procurator Hiort forlangte Salarium er for høyt ansadt. Det første er en Attest fra den virkelige Secretair Jespersen i Over-Stifts Retten i Christiania af 13de Septemb: sistl: som viser at den af Citanten for Indstevnte procederede Sag med procedure og Doms afsigelse har varet i 9 á 10 Dage og den anden en Attest af forrige Over Hof Rets Assessor Stoltenberg som viser den Regel hvorefter den forrige Over Hof-Rets Tilforordnede hafde Antaget naar Procuratorerne efter Instruxen af 14de Janv: 1778 – 32 § paakiendte, hvad Salarium den tilkom. I hvor vel at disse benefnte Attester kunde give veyledning til at bestem/m/e hvad Salarium Procurator Hiort kan have fortient, saa findes ingen paritas vationis, mellem Assessor Stoltenbergs Attest og de Steder hvor Anordningerne Reglementerer Belønning for Embeds manden, thi naar Sportel Reglementet af 11te Juni 1788 fastsetter som høyst Salarium 4 rd for første Dags Forretninger, aftager disse til 2 og 1 rd for Tredie dags Forretning i hvor længe Forretningen varer og henseer man til bemelte Reglements 9 afdeelings 6 § angaaende Procurator Salarium, har det aldrig efter dets aand, formodet, uden Foreening at et Salarium af 280 rd for en Sag kunde vere passende  Seer man videre hen til de adskillige Anordninger som taler om en Procurators tillommende Salarium stem/m/er sam/m/e deri overeens, da Exemplet paa det allerhøyeste Salarium for en Procurator er Rescriptet af 8de Maij 1767 for Vestindien, der fastsetter, efter Sagens Omstændigheder og vidløftighed fra 50 til 100 rd og ej videre  Der hvor ingen Speciel Anordning gives bliver efter overveyelse benefnte Lovsteder at lægges til Grund, og derefter at anføre de Poster i Citantens

 

1799: 235b

 

Regning der med Salarium bliver Ham at tilkiende og disse er:

1. Sagens Incamination i Over Hof retten                                                        10 rd

2. Extract Pengene                                                                                         30

3. Vagter – Fyhrbøderne – Stemplet Papiir og Afsigten                                     4        2 ort

4. Post Porto                                                                                                             2

5. bliver Salariumet at billige med                                                                    100

                                                                                                                      ---------------

                                                                                              Tilsammen        145 rd

hvorfra afgaar de pro a…(?) modtagne                                                           50

                                                                                                                      ---------------

                                                                                              Tilbage 95 Rd

hvilke 95 rd Contra Citanten Assessor Krüger herved tilpligtes at udbetale Citanten Procurator Hiort imod at samtlige Ham overleverede Acter udi den procederede Sag ved forrige Over Hof Ret imellem Ham og Frue Krigs Raadjnde Koren og Sønner bestaaende af Laug Tings Doms Acten – Hiemtings Doms Acten \begge/ med tilhørende Aarstæds Tingsvidner, opmaalings Forretningen og Cituations Cartet bliver Assessoren tilbageleveret  Processens Omkostninger ophæves. Det idømte efterkommes 15 Dage efter denne Doms Forkyndelse under lovlig adfærd.

 

Udi Sagen Anders Winsensen Søevigen contra Anders Andersen Lund blev afsagt saadan

Dom

 Efter Revers af 25de Juni 1796 er Indstevnte til Citanten skyldig til Rest den Summa 92 rd som da intet Forliig ved Forligelses Commissionen har veret at opnaae og Indstevnte efter Lovlig varsel hverken har mødt eller ladet møde  saa Kiendes for Ret: Indstevnte Anders Andersen Lund bør til Citanten Anders Winsensen Søevigen indfrie sin under 25de Juni 1796 udgivne Reverses Resterende Summa 92 rd med lovlige Renter fra Stevningens Dato den 2de Septb: 1799 til Betaling skeer og udi denne Sags Omkostninger 6 Rdr som alt efterkommes 15 Dage efter denne Doms Forkyndelse under lovlig adfærd.

 

Udi Sagen Haldor Hansen Hovden contra Lars Jacobsen Lysevold blev afsagt saadan

Dom

 Da Indstevnte hverken ved den Anordnede Forligelses Commission eller ved lovlig Indkaldelse til Retten har mødt og modsagt den paastevnte Gield 8 rd bliver hans udeblivelse at ansee som Tilstaaelse om Fordringens rigtighed, og derfore efter den nedlagde Paastand at døm/m/e, foruden i overeenstemmelse med Forordningen af 10 Juli 1795 \...(?) og Canceli Skrivelse af 12te Janv: sistl:/ for unødig Trette at ansee som den der ikke har mødt ved Forligelses Comissionen  Thi Kiendes for Ret: Indstevnte Lars Jacobsen Lysevold bør til Citanten betale de paastevnte 8 Rdr og udi Sagens Omkostninger 3 Rdr samt til Justits Kassen for unødig Trette saa meget som Dom/m/en og Seglet koster der alt efterkommes 15 Dage efter denne Doms Lovlige Forkyndelse under Execution.

 

1799: 236

 

 

Udi Sagen Kiøbmand Mentz Paaske contra Lars Jacobsen Lysevold blev afsagt saadan

Dom

 Da Indstevnte hverken ved den anordnede Forligelses Commission eller ved Lovlig indkaldelse til Retten har mødt og modsagt den paastevnte Regning stor 10 rd 4 mrk, bliver hans udeblivelse at ansee som tilstaaelse om Fordringens Rigtighed, og derfor efter den nedlagde Paastad at døm/m/e, foruden i overeenstem/m/else med Forordningen af 10de Juli 1795, for unødig Trette at ansee som den der ikke har mødt ved Forligelses Com/m/issionen.  Thi Kiendes for Ret: Indstevnte Lars Jacobsen Lysevold bør til Citanten betale de paastevnte 10 rd 4 mrk og udi Sagens Omkostninger 3 Rdr, samt til Justits Kassen saa meget som Dom/m/en og Seglet koster, der alt efterkom/m/es 15 Dage efter denne Doms Lovlige Forkyndelse under Execution

 

Udi Sagen Secretair og Sorenskriver Korn contra Byxel mand Johannes Nielsen Helland blev afsagt saadan

Dom

 For Huuse-Bygningernes Forfald og Jordens Forringelse er Byxel mand Johanes Nielsen Helland bleven indstevnt /: efter at mindelig Forliig ved Forligelses Comissionen ikke var at opnaae :/ at lide Dom til at have sin Bøxel forbrudt og til neste Fahrdag at rydig giøre gaarden  Til at overbevise Indstevnte om denne sin Efterladenhed har Citanten fremlagt 2de Besigtelses Forretninger, den første ved Lensmand Bøe af 26de Juli 1794 som viser at Indstevnte ikke aldeles har veret u-virksom med Reparationer saavel paa Laden som Floren, men at der paa søndre og nordre Side af Laden og det sam/m/e paa Floren, samt at gaarden mangler den fulde Besetning Den anden Besigtelses Forretning af 7 Septb: d: A: viser at Stue Bygningen har Skade, paa vestre Side af mangel paa Bord Klædning, men at Huusene kan settes i Stand med 10 rd hvortil er giort Forbud i hans Avlede Høe og Korn der er Taxeret for 37 rd  af de under Sagen førte eedelige vidner er det godtgiort at udhuusene bestaaende af Lade og Flor er i upaaklagelig Stand, men at Vaanhuuset mangler Bordklædning og at gaarden kun et Aar har veret uden Besetning, men de øvrige haft saa mange Kreature som paa gaarden almindelig kan fødes, Ligesom da Tilfældet er at Indstevnte med Naboerne Avler mer Høe end almindelig Comsum/m/eres saa har Han solgt det øvrige  Naar man nu betragter Indstevnte under Sagen giorte Declaration som ikke er modsagt, neml: at Hand for en stor Deel har betalt sine Rettigheder haft saa stor Uhæld paa sine Kreature at 20 stk deels er selv død og deels slaget sig død, ved at falde ned af Fieldene, saa virker dette i overeenstem/m/else med Vidnernes Forklaring, da ingen Ladhed Lidderlighed, eller anden Last er Ham overbeviist, at Han ej k/an/d have sin Byxel efter Lovens 3 B: 14 C: 30 Art: forbrudt, da Citanten bør tage Deel i disse u-lykkelige Hændelser, i det mindste i den grad at disse ikke bør biedrage til en Families mere Ruin  Hvad den Skade angaar som Stue Bygningen paa vestre Side af mangel paa Bordklædning er tilføyet, da bør Indstevnte derfor betale Aabod for Hvilket Jorddrotten selv skal lade tilbørligen bygge eller forfærdige Huusene, og til denne Aabods Bestemmelse tiener den af Citanten under 7de Septb: afholdte Forbud og Taxations Forretning hvorved Indstevntes Avl er vurderet for mere end Skaden.

 

1799: 236b

 

Som Lovlig forfulgt bliver denne Forbuds Forretning at Confirmeres og Indstevnte tilfunden at betale den Taxation hvorfore Huuse Bygningerne kan istandsettes sin Gield til siste aars udgang med 4 rd 1 s, tilligemed Processens Omkostninger, hvorfor der udi denne Sag Kiendes saadan for Ret: Det under 7de Septb: d: a: effectuerede Forbud bliver herved som lovlig forfulgt ved magt Kiendt og bør Indstevnte Johannes Nielsen Helland til Citanten betale af den optegnede Jordens afgrøde 10 rd hvorfore Citanten selv lader istandsette de manglende Forbedringer paa den Deel af gaarden Helland som Indstevnte beboer, saa betaler og Indstevnte sin Gield af Landskyld og videre til 1798 aars udgang med 4 rd 1 s samt udi denne Processes Omkostninger 4 rd som alt efterkommes 15 Dage efter denne Doms Lovlige Forkyndelse under Lovlig adfærd

                                                                                                                      Brandt

 

 

 

[Høste Sage og Skatte Ting 1799 for Mielde Skibrede]

Aar 1799 Løverdagen den 23de November blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting foretaget for Mielde Skibrede paa Tingstædet Mieldegaard og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettes mænd Ole Siursen Skaar Jens Johanesen *Ringenes (Rivenes) Niels Nielsen Blom og for Ole Ellingsen Hagenes hans Fader Elling Olsen Hagenes.

 

Hvorda! blev allerførst publiceret de sam/m/e Kongl: Forordninger som paa de forrige Høste Tinge ere oplæste og som er extrahert paa folio 221 og 231 og end videre i Dag under

            No: 9 *Fordning (Forordning) som befaler at Laugretterne i Norge skulle herefter ved en hver Retter gangs møde, underskrive Ting Protocollen, tilligemed Dom/m/eren, og at derimod deres Forsegling paa Doms-Acter og Tingsvidner skal vere afskaffet dat: 4de oct: 1799

            No: 10 Forordning som befaler, at naar de Vedkom/m/ende ej kunde treffe mindelig Foreeninger om Leye, for strandet Godses Bevaring, skal sam/m/e bestem/m/es af Amtmanden dateret 4de Octob: 1799

            No: 11 Placat som bestem/m/er: at Løbe Dage skulle, i visse Tilfælde, tilstaaes i hensigt til protesterede Vexeler dat: 31te Octob: 1799

 

Fogden Unmach indleverede til besvarelse det almindelige Tingsvidne bestaaende af 13 qtr: hvortil Almuen og Laugrettes mændene og af de første fornemelig Michel Askildsen Daltvedt og Mons Johannesen *Smaale (Smaaland) svarede til 1 – 2 – 3 og 4 qtr: Ney  Til 5 qtn: ingen anden end Niels *Habitz i *Kongsvigen (Harbitz i Hougsvigen)  til 6 – 7 – 8 og 9 qtr: Ney  Til 10 qtn: Jo end og mere end 4 s Miilen  Til 11 qtn: Sv: Skibredets Lensmand Jon Larsen Rognved bruger sam/m/e gaard af Skyld 15 M/ark [Smør} og 15 Kander Malt  Til 12te qtn: Ney  Til 13 qtn: Ney

 Tingsvidnet for Flom qvernene blev oplæst og hvortil Laugrettet og Almuen og af dem i sær Lars Andersen Houge og Michel Andersen Halland svarede at der hverken var flere eller mindre end oplæst

 Tingsvidnet for Flom Saugene blev oplæst til hvilken Laugrettet og Almuen svarede at der ej var flere her i Skibredet end de 2 oplæste

 

Da ingen efter paarob hafde mere ved Tinget i Dag at forrette blev sam/m/e udsadt til paa Mandag førstkom/m/ende

                                                                                                                      Brandt

 

Mandagen den 25de November 1799 continuerede end videre Høste Skatte Tinget for Mielde Skibrede paa Tingstædet Mieldegaard og betient med sam/m/e Laugrettes mænd som første Dag hvorda! blev af Almuens Documenter publ:

            1. Lænsmand Fougstads Bøxel Seddel til ung Karl Jon Magnesen Skistad ½ Løb Smør og 1 Mæle malt udi den beneficerede gaard Skistad dat: 12te Maij 1799 med Reversal.

 

1799: 237

 

            2. Aflyst Lensmand Niels Rivenes obligation til Frue Krigs Raadjnde Koren stor 98 rd dat: 27de Nov: 1789 tinglyst 5te Maij 1790 efter qvittering af 18de Nov: 1799

            3. Aflyst Jens Olsen Anthuuns obligation til Ole Monsen møller paa Aarstad stor 80 rd dat: 3de Juni 1784 Tinglyst sam/m/e dato og qvitteret den 19de November 1799

            4. Auctions Skiøde til Niels Nielsen Daltvedt paa 15 M/ark Smør og 10 Kander malt i gaarden Reveim for Kiøbe Sum/m/a 360 rd dat: 25de Octob: 1799

            5. Afkald fra Niels Ericsen Mielde paa sin Datter Kari Niels D:rs Arv stor 6 rd 4 mrk 12 s til Formynderen Mons Nielsen Houge efter Skiftet af 28. Nov: 1793 dat: 23 Nov: 1799

            6. Tilbagelyst Jens Johannesen Rivenes obligation til Anders Olsen Steene stor 98 rd dat: 17de Novemb: 1789, {dat:} Tinglyst 18de Nov: n: efter, i Følge quittering af 23de Nov: 1799

            7. Byxel Seddel fra Lænsmand Fougstad til ung Karl Lars Larsen Schaar paa 24 ¼ M/ark Smør og 11 ¼ Kd: malt i den beneficerede gaard Schaar dat: 20 Maij 1790

            8. Deelebrev efter Kari Gregorius Dr: Rognved af 8 Nov: 1799, hvorved er udlagt til

1. til Enkemanden Mons Monsen

i gaarden Rognved 12 M/ark Smør og 10 Kd: malt for  125 rd

2. - Sønnen Ole Monsen   -    -       -     6   -     -   -   5  -    -   -    62-3

3. - Datteren Anne Mons Dr: -   -       -     3   -     -   -  2 ½ -   -   -    31-1-8

4. - Datteren Guri Mons Dr: -   -       -     3   -     -   -  2 ½ -   -   -    31-1-8

            9. Skiøde fra Johannes Olsen Bierkeland og Johanes Einersen Rognved til Ole Monsen Rognved paa 6 M/ark Smør og 5 Kander malts Landskyld i gaarden Rognved No: 51 for 62 rd 3 mrk dateret 23de Novemb: 1799

            10. Skiøde fra Iver Goutesen Burkeland til Johanes Johanesen Havre paa 18 M/ark Smør og 12 Kander malt i gaarden Burkeland No: 13 for 90 rd dat: 23 Nov: 1799

            11. Obligation fra Ole Olsen Blom paa sin Myndtling Johanes Johannesen Havres vegne stor 90 rd \til værgerne og overformynderen/ der er umyndiges Penge og hvorfor gaarden Burkeland af Skyld 18 M/ark Smør og 12 Kander malt er pantsadt dateret 23 Nov: 1799

            12. Vilkaars Brev af Iver Goutesen Burkeland og Ole Olsen Blom til Enken *Torbiørn (Torbiørg) Johannes Datter af 23de Novemb: 1799.

            13. Skiøde fra Anders Pedersen Kleveland til sin Søn Johanes Andersen paa 15 M/ark Smør 10 Kander malt i gaarden Kleveland No: 17 for Sum/m/a 70 rd dat: 25 Nov: 1799

            14. Obligation fra Johannes Andersen Kleveland til sin Fader Anders Pedersen stor 70 rd uden Renter mod 1te prioritet i gaarden Kleveland No: 17 dat: 25de Nov: 1799

            15. Skiøde fra Niels Nielsen Daltvedt til Jon Olsen Kallestad paa ½ Løb Smør og 1 Mæle malts Landskyld i gaarden Daltvedt No: 10 for Sum/m/a 460 rd dat: 25 Nov: 1799

            16-17. Skiøde fra Creditorerne udi Siur Olsens Skifte af 29de April 1799 til hans Søn Ole Siursen Borge paa 1 Bpd Smør 16 Kander malts Landskyld i gaarden Borge dateret 25 Nov: 1799

            18. Obligation fra Ole Siursen Borge til Iver Johanesen Børtvedt paa 98 rd mod 3de proCento og første Ret i gaarden Borge No: 23 dat: 23de Nov: 1799

 

Da ingen i Dag hafde mere ved Tinget at forrette blev sam/m/e udsadt til i morgen

                                                                                                                                 Brandt

 

Dagen derefter den 26de November 1799 Continuerede end videre Høste Tinget for Mielde Skibrede i overværelse af sam/m/e Laugrettes mænd som i gaar hvorda! blev af Almuens Documenter publiceret under

            No: 19. Vilkaars Brev fra Ole Siursen Borge til sin moder Marthe Ols Dr: af 25 Nov: 1799

            20. Dito       -     -   - Lars Pedersen søre Kleppe - - moder Mari Magnes Dr: af 25 Nov: 1799

21. Obligation fra Niels Nielsen Reveim til Siur Johanesen Reveim paa 298 rd mod Pant i gaarden Reveim dat: 25de Novemb: 1799

            22. Obligation fra Jens Johanesen Rivenes til Anders Danielsen Waxdal paa 130 rd mod Pant i gaarden Rivenes No: 66 dat: 23de Nov: 1799

 

1799: 237b

 

            23. Obligation fra Niels Monsen Aaseim til Niels Nielsen Hundham/m/er stor 99 rd mod 3 pC: og 1te prioritet i gaarden Aasheim No: 67 dat: 25 Nov: 1799

            24. Vilkaars Brev fra Lars Larsen Skaar til sin Fader Lars Larsen dat: 25 Nov: 1799

            25. Skiøde fra Anders Askildsen Reigstad til sin Søn Anders Andersen paa ½ Løb Smør ½ Tønde \3 Kd:/ malt og ½ s Penge Landskyld i gaarden Houge No: 16 for 100 rd dateret 25 Nov: 1799

            26. Lænsmand Jon Larsen Rongveds Vilkaars Brev til sin moder Anne Anders Datter dateret 25 Nov: 1799

 

Skibredets Lænsmand Jon Larsen Rongved mødte og tilkiendegav at have ved det Indtagne (Eedtagne?) Stevne Vidne Michel Olsen øvste Mielde for Kiøbmand Mentz Paaske i Bergen lovlig til dette Ting med \lovlig/ mundtlig varsel indstevnet Bonden Michel Olsen Hundhammer til døms lidelse for Gield efter Regning stor 10 rd 4 mrk 8 s uden at kunde vente nogen Forelæggelse efter Laugdag. Fra Citanten blev fremlagt saavel Attest fra Forligelses Comissionen af 5te Nov: 1799 som viser at intet Forlig har veret at opnaae som Speciel Regning af 1 October sistl: hvorefter Hand paastod sig ved Dom tilkiendt saavel Regningens Beløb 10 rd 4 mrk 8 s, som udi Sagens Omkostninger saavel ved Indkaldelsen til Forligelses Comissionen som Indvarslingen til Retten i alt 2 rd 48 s og saal: indlod Hand Sagen under Dom  /: Attesten og Regningen er saa lydende :/

 Efter paarob mødte ikke Indstevnte eller nogen paa hans vegne, skiønt Retten hafde opladt denne Sag til Slutningen af Tingen, og imidlertiid ……(?) efterspurgt om Paagieldende Michel Olsen Hundhammer ikke har veret ved Tinget, som af Laugrettet og den mødende Almue blev tilkiendegivet ikke nogen D/a/g at have seet ham.

 Thi blev Sagen til Doms optagen.

 

Fogden Unmach fremlagde af og tilgangen i Vey mæster mandtallet som og udi Odels og Selv eyer mandtallet, der blev oplæst og hvorved ingen af Almuen eller Laugrettet hafde noget at indvende, men vidste og var bekient det forholt sig som omspurgt.

 Saa fremlagde og Fogden Unmach Restance Listen for dette Aar der beløber af ordinaire Skatter 171 – 3 – 8 og Rente Skat 5 rd – 1 – 14  som blev oplæst og af Almuen uimodsagt.

 

Til Laugrettes mænd for tilkom/m/ende Aar 1800, blev udnevnt 1. Eric Larsen Wichne 2. Jacob Knudsen Houe 3. Jacob Jonsen Mæle og 4. Niels Johannesen Mæle, som Lænsmanden haver at tilsige at møde paa anstundende Som/m/er Ting 1800 for at betiene Retten.

 

Efter 3 udraab indfandt sig ingen flere ved Tinget som hafde noget at forrette hvorfore sam/m/e blev hævet

                                                                       Saal: passeret bekrefter            Brandt

 

 

 

[Høste Sage og Skatte Ting 1799 for Arne Skibrede]

Aar 1799. Onsdagen den 27de November blev det almindelige Høste Sage og Skatte Ting holden for Arne Skibrede paa Tingstædet Mieldegaard og Retten betient med følgende 4 Edsorne Laugrettes mænd Steffen Olsen Søraas Askild Andersen Angeltvedt Thomas Olsen Dahle og Johannes Torbiørensen Dahle.

 

Hvorda! blev allerførst publiceret de sam/m/e Kongelige Anordninger Placater og videre som tilforn ere publicerede paa de afholdte Høste Ting og som ere Extraherede i Protocollen folio 221 – 231 og 236. fra No: 1 til 11 inclusive

 

Fogden Unmach som var nerværende ved Tinget fremlagde til Besvarelse af Laug-

 

1799: 238

 

rettet og Almuen det almindelige Tingsvidne bestaaende af 13 qtr som inden Retten blev oplæst og hvortil disse med fornemelig Anders Larsen Thunes og Niels Larsen Aasheim svarede til 1 – 2 – 3 og 4 qtr: Ney:  til 5te qtn vidste ingen andre end de tilforn angivne neml: Caspar Hosenius i Salhuus og Johanes Thordsen i Stenestøen foruden dem i store Sandvigen som Fogden tilkiendegav aparte at fremlægge en Specification ved Regnskabet  Til 6te qtn: Ney ingen anden end isteden for Sørensen boer end i Sandvigen Lieutenant Actuman(?) og elles som fol: 88 udviser  Til 8 og 9 qtr: Ney  Til 10 qtn: Ja  Til 11 qtn: Sv: Ja Skibredets Lænsmand Johannes Fougstad bruger gaarden Indre Bruvig af Skatte skyld 2 pd 6 M/ark Smør skyld.  Til 12 qtn: Ney  Til 13 qtn: Sv: de gaarder som nyder *aftg (aftag) er ikke forbedret.

 

Fogden Unmach fremlagde en skriftlig Stevning af 20 Septb sistl: med paategnet Forkyndelse mod Engebrect Engelsen af store Sandvigen under Arne Skibrede for hans udøvede Kroehold imod Anordningen af 8de Marti 1757 end og efter at Hand derom adskillige gange har veret advaret derfra at entholde sig og end videre derom under 16 Marti d: A: comuniceret Rente Kamerets Resolution at hans ansøgning om Bevilling ej derom var at erholde  Stevningen er saal:  For herom at anhøre Vidner og modtage Dom til velfortiente Bøders udredelse samt medgaaende Omkostninger efter nermere nedlæggende Paastand

 Fogden bad den Paagieldende paarobt tilligemed *Vidnernerne der under Fals maals Straf var indstevnt.

 Den Indstevnte Engebrect Engelsen mødte og sagde at Hand ikke vidste at have holt noget ulovligt Kroehold da hand haabede at nyde sam/m/e Frihed som hans naboer og medborgere og elles fremlagde sit skriftlige Tilsvar i Sagen af Dags dato som er saal:

 Fogden Unmach protesterede mod den forlangte anstand med Forord: af 3 Juni 1796 udtrykkelige Befaling at enhver som vil forlange nogen anstand i nogen Sag ved Retten eller og føre Vidner udtrykkelig skal godtgiøre og bevise hvilke Documenter og hvori de bestaar h/an/d agter at fremlegge i sin Sags frem/m/e og i henseende til Vidner ligeledes godtgiøre hvad h/an/d tror de k/an/d forklare til størke for sin Ret da nu saadant ikke er foregaaet om allene løs Snak og Løfter i et Indlæg saa troede H/an/d Retten ikke indvilgede den forlangte Paastand og derfor udbad sig de Indstevnte Vidner fremkaldte og afhørte.

 De indkaldte 4re Vidner mødte som foruden at de sagde sig om Lovens Eed bekiendt blev det dem forelæst og hvor de alle med opragte Fingre paa lovlig maade aflagde sam/m/e, og derpaa Separatim fremstod

            Fløtmand Wilhelm Knudsen 46 aar gl: som under sin aflagde Eed forklarede: at Hand er bekiendt at Indstevnte Engebrect Engelsen, har saa længe Hand har Boet i Sandvigen som Vidnet slutter k/an/d vere circa et 1te Aar, har for Penge skienket baade i Huuset og til dem som ville hente saadanne Vahre saavel Øl som Brendeviin og følg: at Indstevnte i saadan Tid har holt Vertshuus Vidnet har ikke i Indstevntes Huus Personlig for Penge drukket Øl eller Brendeviin, men naar Hand har ladet hente sam/m/e har Hand for Penge erholdt baade Øl og Brendeviin.

 Videre fremstod

            Fisker Mons Ottesen 41 Aar gam/m/el som under sin aflagde Eed forklarede sig ganske overeenstemende med 1te Vidne allene med forandring at Vidnet har selv adskillige gange veret i Indstevntes Huus og for Penge faaet baade Øl og {Brendeviin} som Hand der paa Stedet har fortæret.

 Saa frremstod og

            Arne Johanesen Fisker 57 aar gam/m/el der under sin aflagde Eed forklarede sig conform med 2det Vidnet da Hand end og i Indstevntes Huus har drukket for Penge baade Øl og Brendeviin.

 Endelig fremstod

            Fisker Niels Ericsen 64 aar gl: hvis Forklaring var ganske Conform med

 

1799: 238b

 

siste Vidne.

 Fogden Unmach der nu ved de førte Vidner fuldkom/m/en har beviist det paastevnte Factum fremlagde end videre vidimerede Extracter af det Kongl: Rente Kam/m/ers nedsadte antegnelser hvorudi hans allerund: aflagde contributions Regnskaber pro 1795 og 1797 der end ydermere afbeviser: at Indstevntes foregivende Ret til hans ulovlige Kroehold Leye med andre i store Sandvigen, ikke haver mindste Hiem/m/el men bortfalder til sit selve intet  Ligesaa fremlagde hand videmeret Copie af Amtets Skrivelse under 9 Marti d: Aar hvorved Rente K: Resolution om den tiltaltes ansøgning om at holde Bevilling ej kan vere Ham at indvilge og hvilken Resolution ham under 16 s: maaned skriftlig er Comuniceret /: Extracten og Resol: er saal: :/  Fogden Unmach forbeholdt sig nermere Paastand naar den afsagde Eragtning om udsettelsen er falden

Eragtet

 I anledning af de fremlagde Documenter og de i D/a/g førte Vidner kand Indstevnte ikke nægtes udsettelse, hvorfore sam/m/e bliver ham bevilget til førstkommende Maaneds Ting som holdes i Dom/m/erens Huus førstkom/m/ende Mandag den 2de Decembr:

 

Til Specificationen over Flom qvernene svarede Laugrettet og Almuen og af dem i sær Niels Danielsen Weaae og Johannes Monsen Helle at de oplæste *oplæste var rigtig paa det ner at en qvern er borttagen fra Jordahl No: 61, hvor der nu kun er 2de  men derimod er en nye opbygget paa gaarden Espelie.

 Til Tingsvidnet over Laxe \og Silde/ vogene som blev oplæst svarede Laugrettet og Almuen at de derimod ikke vidste noget at erindre men at det forholder sig efter deres Kundskab som anført.

 

Da ingen i Dag havde meere at i rette føre, beroer Tinget til i Morgen.

 

Næste Dag den 28de November continuerede Høste Tinget for Arne Skibrede paa Tingstædet Mieldegaard, og Retten betient ved det samme Laugrette som i Gaar.

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

            1. Auctions Skiøde til David Paasche paa Madame Weiners forhen tilhørende Pakboder i Store Sandvigen, dat: 20de Novbr: 1799.

            2. Skiøde fra Jan Jansen Frøchen til Herman Frid: Logeman paa endeel Pakboder \No. 15/ i Sandvigen, dat: 1te Maij 1788.

            3. Dito fra Herman Frid: Logeman til Christopher Nagel paa hans Pakboder No: 15 i Sandvigen, dat: 20de Novbr: 1799.

            4. Contract imellem Johan Garman og Mad:me Gørbitz, angaaende Grund Lejen med videre af den Sidstes Huuse i store Sandvigen, dat: 2den Octobr: 1799.

            5. Skiøde fra Paul Berle til Jacob Olai Grung paa 2de Reberbaner og Vaanhuus i Store Sandvigen, dat: 11te Junii 1799.

            6. Obligation fra Jacob Olai Grung til Paul H: Berle for 2000 rd mod 1te Pante Ret i hans 2de Reberbaner og Vaanhuus i store Sandvigen, dat: 11te Junii 1799.

            7. Fæste brev fra Johan Garman til Martinus Helt paa en Huuse Grund i store Sandvigen i 2den Rode No: 14, dat: 14de Octbr: 1799.

 

1799: 239

 

            8: Aflyst Andreas Christophersen Smeds Obligation til Johan Ernst Mowinckel for 34 rd mod 2den Pante Ret i hans Huus i store Sandvigen dat: 5 Jan: 1797, og indfriet efter paategnet Qvittering af 5te Jan: 1798.

            9. Skiøde fra Anders Danielsen Waxdal til Knud Nielsen paa 1 Pund 12 M/ark Smør og ½ Hud i Gaarden Waxdal No: 21, dat: 23 Novbr: 1799.

            10. Vilkaarsbrev fra Knud Nielsen Waxdal til Anders Danielsen og Hustrue, paa endeel Levekaar af Gaarden Waxdal, dateret 23de Novbr: 1799.

            11. Aflyst Ole Stephensen Qvammes Obligation til Erich Monsen Westerlie for 150 rd, mod Pant i Gaarden Qvam/m/e No: 49, dat: 5 Junii 1784, efter paategnet Qvitering af 9de Novbr: 1799.

            12. Afkald fra Lars Jacobsen Fiøsanger for hans Hustrue Anne Andersdatters Arv 3 rd 3 mrk 1 ¾ s:, til hendes Værge Jon Olsen Fosmarken, dat: 6te Junii 1799.

            13. Afkald fra Lars Pedersen Garnæs for hans Hustrue {Kari Anders} \Anne Bastesdr: datters/ Arv 14 rd 4 mrk 11 s:, til hendes Værge Anders Samuelsen yttre Arne, dat: 27de Novbr: 1799.

            14. Afkald fra Magne Clemetsen Flachtvedt, paa Myndtlingen Ingebor Knudsdatters Vegne, til hendes Værge Jon Johannessen Blindem for hendes Arv 1 rd 5 mrk 8 s:, dat: 27de Novbr: 1799.

            15. Afkald fra Daniel Nielsen Rølland for hans Hustrue Giertrud Jørgensdatters Arvemidler 155 rd 1 s: til hendes Værge Jan Olsen Flachtvedt, dat: 27de Novbr: 1799.

            16. Obligation fra Hans Olsen Lie til Niels Knudsen Espelie for 80 rd, mod 2den Pante Ret i Gaarden Lie No: 68, dat: 5te Junii 1798.

            17. Skiøde fra Albert Monsen Aaseim med flere til Mons Michelsen paa 18 Mærker Smør og 12 Kander Malt i Gaarden Aaseim No: 43, dat: 27de Novbr: 1799.

            18. Obligation fra Niels Larsen Aaseim paa hans Myndtling Mons Michelsens Vegne til Albret Monsen Aaseim for 88 rd, hvoraf ingen Renter svares i 2de Aar, derfor er pantsat 18 M/ark Smør og 2 Kander Malt i Gaarden Aaseim. dat: 27 Novbr: 1799.

            19. Skiøde fra Knud Johannessen Heggernæs til Ole Olsen Biskophavn paa et Nøst paa Heggernæsset i Sandvigen, dat: 21 Octbr: 1799.

            20. Obligation fra Ole Olsen Biskopshavn til hans Søn Ole Olsen for 99 rd, mod Pant i et Nøst paa Heggernæsset i Store Sandvigen. dat: 20de Novbr: 1799.

            21. Fæstebrev fra Johan Garman til Ole Olsen Biskopshavn paa Grunden til et Nøst paa Heggernæsset, dat: 12te Octbr: 1799.

            22. Vilkaarsbrev fra Thomas Michelsen Sandvig til Anders Ellefsen og Hustrue paa aarlige Vilkaar af Gaarden Sandvig No: 25, dat: 27de Novbr: 1799.

            23. Aflyst Peder Michelsen Langhelles Obligation til Knud Nielsen Bouge for 40 rd mod Pant i Gaarden Langhelle No: 24, dat: 24 Novbr: 1798, og indfriet efter paategnet Qvitering af 27 Novbr: 1799.

            24. Obligation fra Peder Michelsen Langhelle til Johannes Knudsen Bouge for 40 rd, mod Pant i 13 ½ M/ark Smør i Gaarden Langhelle No: 24, dat: 28de Novbr: 1799.

 

Da ingen i Dag havde meere at i retteføre, beroer Tinget til i Morgen.

 

1799: 239b

 

 

Næste Dag den 29de November continuerede Høste Tinget for Arne Skibrede paa Tingstædet Mieldegaard, og Retten betient ved samme Laugrette som i Gaar.

 

Hvorda følgende Documenter blev publiceret:

            25. Odels Lysning fra Berge Amundsen Topaae for hans Myndtling Anders Erichsen Hitland, til ½ Løb Smør og ½ Td: Malt i Gaarden Hitland, som bruges og ejer af Jacob Haldorsen, dat: 28de Novbr: 1799.

            26. Bygselbrev fra Procurator Niels Hiort Stuvitz, paa Forpagteren af St: Jørgens Hospitals Jordegods Tollev Lem Ravns Vegne, til Berge Knudsen paa ½ Løb Smør 2 Mæler 6 Kander Malt i Gaarden indre Qvamme No: 50, dat: 12 Maij 1799.

            27. Aflyst Samuel Jonsen Houchedals Obligation til Jon Olsen Houchedal for 200 Rdr, dat: 30te Maji 1797, og indfriet efter paategnet Qvittering af 28de Novbr: 1799.

            28. Obligation fra Samuel {Olsen} \Jonsen/ Houchedal til Johannes Jonsen Houcheland for 200 rd mod 1te Pante Ret i Gaarden Houchedal No: 72, dat: 28de Novbr: 1799.

            29. Aflyst Steffen Olsen Søraas Obl:, udstæd til Mons Johannessen Blindem for 90 rd og til Ingebor Johannesdatter Horvig for 50 rd, dat: 11te Julii 1795, for saavidt de 50 rd til den Sidstmelte Angaar, som er betalt til hendes Mand Daniel Olsen Almaas efter paategnet Qvittering af 27de Novbr: 1799.

            30. Obligation fra Steffen Olsen Søraas til Mons Johannessen Blindem for 62 rd, mod 2den Panteret i 1 Pund Smør og 12 Kander Malt i Gd: Søraas No: 69, dat: 28de Novbr: 1799.

 

Dernest fremlagde Fogden Unmach af og Tilgangen saavel i Veymæster som Odels og Selv Eyer mandtallet for indeværende Aar 1799 som for Laugrettet og Almuen efter at sam/m/e var dem forelæst blev uimodsagt, da de ikke skiønnede rettere end at sam/m/e forholdt sig rigtig.

 

Endelig blev og Restance Listen for indeværende Aars Skatter her for Arne Skibrede oplæst af beløb de ordinaire Skatter 428 – 2 – 3 og ¼ proC: Skatten 20 rd – 1 mrk – 6 s som af Almuen og Laugrettet blev uimodsagt.

 

Fogden Unmach prod: skriftlig Stevning udi Leyermaals Sagen mod Qvindemennesket Berthe Torgers D: og Reebslager Svend Elling Ellingsen af store Sandvigen Da Personernes Vilkaar af Skafferen og 2de Mænd i store Sandvigen er undersøgt at de ikke er Ejende uden hvad de ved deres Løn k/an/d fortiene og i sær Qvindemennesket saa er Bøderne for hende *afsønet (afsonet) med 3 mrk og Ham 1 rd  for Sigtelsen fremlagde Hand den Residerende Capellan Hr: Kamermejers Attest for at ved hefte udskriften tilligemed Stevnemaalet

 

Fogden Unmach fremlagde skriftl: Stevning udi Leyermaals Sagen Qvindemennesket Else Marie Hans D: af Store Sandvigen og en Hollandsk Matros neml: Jan Antonius, hvad Ham betreffer saa har Hand ej veret at opspørge og som *Møderns (Moderens) vilkor er undersøgt at vere nødtrengende, saa er hendes Bøder betalt med 3 mrk og befriet at møde ved Tinget som er 3 Miiles Reise formedelst hendes spæde Foster. For Forseelsen fremlagde h/an/d den Residerende Cappellan Hr: Camermejers Attest hvilken Hand tilligemed Stevningen lod ved heftet udskriften til sit Regnskab.

 

Til Laugrettes mænd for tilstundende Aar 1800 blev udnefnt 1. Mons Monsen yttre Horvig 2. Hans Nielsen Salhuus 3. Niels Olsen Haue og 4. Mons Johannesen Stavenes, som blev tilholdt ved Lænsmanden at

 

1799: 240

 

møde paa anstundende Sommer Ting.

 

Efter 3 udraab mødte ingen flere, hvorfore Tinget for dette aar blev sluttet og Rætten hævet.

                                   Saaledes at være passeret bekreftes under min haand  Brandt

 

 

 

[Maaneds Ting 1799]

Aar 1799 den 2den December blev holden Maaneds Ting i Sorenskriverens Huus i Bergen i Overværelse af de 4 eedsorne Laugrettesmænd: Ole Sivertsen, Anfind Olsen, Niels Gullachsen og Ole Rasmussen alle af Store Sandvigen.

 

Hvorda Kiøbmand Henrich Kramer lod møde og fremlagde en skriftlig Stevne Seddel, hvorved Lars Jacobsen Lysevold til i Dag er indstevnt at lide Dom, for til Rest skyldige 8 rd 1 mrk 8 s. saa frem lagde han og Attest fra Forligelses Commissionen at mindelig Forlig har været forgieves, tilligemed Speciel Regning af Dags Dato paa bemelte Fordring.

 Efter Paaraab mødte ikke Indstevnte eller nogen paa hans Vegne, thi blev Sagen til Doms optagen.

 

Hvorda Told Procureur Schnabel i Følge Ober auditeur og Sorenskriver Brandts Requisition til Stiftet af 15de d: M: og Høy sam/m/es Bevilling af 20de s:, blev foretaget en Sag mellem velbemelte Hr: Ober aud: Brandt og Hr: Lorents Hysing paa Nyegaard, som Told Procureur Schnabel er constitueret at behandle og paadømme. Hvilken Constitution her indtages saal:

 Citanten Ober audeteur og Sorenskriver Brandt mødte selv, og fremlagde Stevningen af 16de passato, med Indstevntes egenhændige Paategning om lovlig Forkyndelse. Dernest fremlagde han sit Indlæg af Dags Dato, med de derudi paaberaabte Bielagere, fra No: 1 til 4, hvortil han refererede sig og indlod Sagen under Dom.

 Proc: Kahrs mødte for indstevnte Lorentz Hysing, der anmelte: At uagtet han saavel forhen, som inden Forligeles Com/m/issionen har giort Hr: Ober Aud: og Sorenskriver Brandt Tilbud af mindelig Betaling en passende Recognition, men da den er bleven refuceret, og han i Stevningen ikke finder anført nogen vis Summa som Hr: Ober auditeuren ved Dom søger sig tilkiendt, en Feil som ikke Comparenten vil benytte sig af, men da han indtil dette Øyeblik er uvidende om den Hoved Summa hvorfore Citanten her søger at erhverve Dom over Comparentens Comittent, maatte han for at {førekom/m/e at} faae Communication heraf og de i Dag fremlagde Documenter, udbede sig Sagens Anstand til det førstanstundende Maaneds Ting, alt under Forbeholdenhed og fornødent Tilsvar fra sin Comittents Side.

 Brandt svarede: At da Indstevnte lod ham den originale Bevilling foreviise medfulgte i Recognition baade som Skifte og Skriver Salarium 8 rd, som da Citanten ansaae dette for upassende, lod han dem følge tilbage; Hvad inden Forligelses Commissionen er afhandlet er ikke mindre upassende her at omrøre, og saalænge Indstevnte ikke har opgivet sit Boes Formue, har Citanten

 

1799: 240b

 

heller ikke, paa Grund af Anordningerne, været i Stand at giøre nogen Beregning. Videre havde Citanten ikke denne Sinde at fremføre, uden at han havde intet imod den forlangte Udsættelse.

 Proc: Kahrs benægtede Rigtigheden af Hr: Ober auditeurens Repliqve, og formeente derhos, at det ville være Hr: Ober auditeuren ligesaa let at formere en saa overdreven og urigtig Beregning, som i Dag er fremlagt, saavel før Stevningens Udtagelse som ved Sagens Incamination og dens paafulgte Deduction; i øvrigt vedblev Comparenten at udbede sig Gienpart af det i Dag producerede, exept Stevningen.

Eragtet:

 efter Indstevntes Forlangende, udsættes Sagen til førstholdende Maaneds Ting, som nærmere i Aviserne bliver bekiendtgiort.

 

Derefter blev Retten igien betient ved Sorenskriveren.

 

Procurator Spismacher mødte for Citanten Lars Nielsen Schamser og fremlagde hans udtagne Stevning af 14de f: M: imod Smeden Anfind Olsen til Vidners Paahør og Doms Lidelse efter Stevningens videre Formeld, som for alle Vedkommende er Lovlig forkyndt. Ligesaa fremlagde Proc: Spismacher Attest fra Forligelses Comissionen, som viser at uagtet den paastevnte Tvistighed der 2de Gange er bleven ventileret, har dog ingen mindelig Foreening været at udvirke. Dernest fremlagde Comparenten skriftl: Qvæstioner til de indstevnte Vidner af Dags Dato. Endelig fremlagde han og den udi Qvæstionerne omtalte Regning afskreven paa vedbørlig stempl: Papir; hvorefter Comparenten begiærede de mødende Vidner fremstillet til {mi} Edelig Afhørelse.

 Indstevnte Anfin Olsen som til denne Tiid havde været tilstæde var nu ikke nærværende eller nogen paa hans Vegne.

 Derpaa fremstod af de indkaldte Vidner Frantz Wulf og Houtboist Ole Hilde, der sagde sig om Lovens Eed bekiendt, den de paa Lovlig Maade aflagde, med Løfte om at sige Sandhed.

 Indstevnte Anfin Olsen var nu ved Retten tilstæde.

 Og fremstod nu som første Vidne

            Frantz Wulf, der under sin aflagde Eed svarede til 6te Qvæstion: Sv: Jo Vidnet erindrer sig at han en Dag i sidstafvigte Julii Maaned var i Følge med Citanten Lars Nielsen for at tilbage erholde noget Tøy Citanten tilhørende, som af Indstevnte var tilbageholdt fra den Tiid Citanten havde logeret hos ham.  Til 7de Qv: Jo Vidnet hørte: at Lars Nielsen spurgte Indstevnte Anfind Olsen hvorfore han nægtede ham sit Tøy, og om han var ham noget skyldig? dertil svarede Anfind Olsen: at om nogen Tiid, naar en ustevnt Mand som var fraværende kom tilbage, skulle han opgive Aarsagen hvorfor han tilbage holdt sam/m/e, men da skulle Tingene blive afgiort, da neml: Anfind Olsen havde

 

1799: 241

 

forborgne Ting, som da skulle blive opgivet.  Til 8de Qvæst: Citanten havde med sig den omforklarede Gang, en Regning paa Tilgodehavende, hvis endelige Sum/m/a ikke blev benævnt, men saavidt Vidnet erindrer sig indeholdt denne Regning et Sengestæd og noget Meel m: v: siden Vidnet havde skrevet Reg:, men som ikke blev oplæst for Indstevnte; men hvilket Tøy Indstevnte tilstod at have i sin Værge, men ville ikke som forklaret opgive Aarsagerne til sam/m/e.

 Da ingen havde Vidnet videre at tilspørge blev han dimitteret, og igien fremstod som

            2det Vidne Houtboist Ole Hilde, der under sin Aflagde Eed svarede til 6te Qvæstion: conform med første Vidne, da han var i Følge med bemelte Vidne den omspurgte Tiid hos Indstevnte Anfind Olsen.  Til 7de Qvæstion: Jo det blev som meldt saaledes omspurgt som Qvæstionen indeholder, og hvortil Anfind Olsen svarede: at {naar} \for/ den ustevnte Mand om 14 Dage kom Hiem faar ikke Citanten det af Indstevnte tilstaaede Tøy.  Til 8de Qv: Det Tøy som den omforklarede Gang udi Indstevntes Huus blev omtalt, bestod saavidt Vidnet kan erindre sig udi nogle Renter, 1 Sengested, 1 Bordskuffe, 2 Pund Meel, 1 Butellie, Tobaks Pibe og en Halskrave, som Anfind Olsen og Kone tilstod at have i sin Værge, men hvis endelige Sum, som disse Effecter skulle beløbe ikke blev bestemt eller omtalt.

 Vidnet blev derpaa demitteret.

 Retten anmærkede dernest at da indstevnte Anfin Olsen er en af indeværende Aar udnævnt Laugrettesmand, saa siden han er Part i denne Sag, sad i saadan Qvalite for ham som Laugrettesmand Lars Erichsen Telnæs.

 Derpaa fremstod de øvrige i denne Sag indkaldte Vidner nemlig Brynild Monsen, Niels Gullachsen og Hustrue Ingebor Knudsdatter, samt Clemmet Olsen, som alle paa lovlig Maade aflagde Lovens Eed, og af hvem som

            3die Vidne fremstod Nils Gullachsen, som svarede: Til 1te Qvæstion: Saavidt Vidnet erindrer sig var Parterne tilligemed flere inde i Vidnets Huus ved Allehelgens Dags Tider f: A:, men om de tillige var samlet hos ham som omspurgt 2 á 3 Uger efter sidste St: Hans Dag, erindrer han ikke.  Til 2den Qv: besvaret ved 1te Qvæstion.  Til 3de Qv: Ney Vidnet saae ikke det omspurgte, men da han som forklaret kom hiem i sit Huus ved Allehelgens Dags Tider f: A: og han saae og fornam at Parterne talede sam/m/en i den Stue hvor Vidnet havde syge Børn, tog han Indstevnte i Haanden og ledede ham derfra ud i Skienkestuen, hvor ingen Slagsmaal eller uorden foregik.  Til 4de Qv: Det omspurgte har Vidnet som forklaret ikke hørt.  Til 5te Qv: Ney til det omspurgte har Vidnet ikke formærket noget.

 Derpaa fremstod som

            4de Vidne sidste Vidnes Hustrue Ingebor Knudsdatter, der under sin aflagde Eed svarede til 1te Qvæstion: Jo Vidnet erindrer sig at Parterne tilligemed flere har ongefær de omspurgte 2de Tiider været i Vidnets Huus

 

1799: 241b

 

og er saaledes med det sam/m/e tillige 2de Qvæstion besvaret.  Til 3die Qvæstion: Jo Vidnet saae den første Gang da Parterne vare i hendes Huus, at Anfind Olsen tog Lars Nielsen i Brystet og slængte ham i Gulvet.  Til 4de Qvæst: Jo Vidnet hørte at Anfind Olsen paa en af de omforklarede Tiider brugte Skields Ord imod Lars Nielsen, dem hun ikke kan erindre sig at navngive, men hørte hun derimod den omspurgte Beskyldning imod Citanten, nemlig at han skulle have trukken Tyve og Skielmere igiennem hans Vindue om Natten medens han logerede hos ham.  Til 5te Qvæst: Ney Vidnet formærkte ikke at Lars Nielsen gav nogen Anledning til den omforklarede Behandling, ikke heller hørte hun, at han bad for sig om at nyde Fred.

 Derpaa fremstod som

            5te Vidne Forpagter Clemet Olsen der under sin aflagde Eed svarede: Til 1te Qvæstion: at han erindrer sig at have tilligemed Parterne været tilstæde en Gang i Niels Gullachsens Huus i Sandvigen, som var ved Allehælgens Dags Tider f: A:  2den Qvæstion er besvaret ved 1te Qvæstion.  Til 3die Qv: Jo Vidnet saae det omspurgte at passere den Gang da Vidnet som forklaret var udi Niels Gullachsens Huus.  Til 4de Qv: Jo Vidnet hørte: At Anfind Olsen udskieldede Lars Nielsen for en Svinehund, som og for at have trukket Tyve og Skielmere igiennem hans Vindue medens hand logerede hos ham.  Til 5te Qvæstion: Ney Vidnet formærkte ikke: at Lars Nielsen Gav nogen Anledning til saaledes at blive behandlet, ligesom han engang hørte, at Lars Nielsen bad om Fred.

            Som 6te Vidne fremstod Rebslager Arbeidsmand Brynild Monsen, som under sin aflagde Eed svarede til 1te Qv: at han begge de omspurgte Gange var tillige med Parterne udi Niels Gullachsens Huus i Sandvigen, og hvorved 2den Qvæst: er besvaret.  Til 3de Qvæstion: Ney Vidnet saae ikke det Omspurgte, af den Aarsage at han mærkede der kom Ueenighed imellem Parterne i Anledning af Kortspil, og da han er frygtsom af Natur, løb han ud af Stuen, og passerede dette den første omspurgte Gang, nemlig ved allehælgens Dags Tider, da Vidnet som forklaret var udi Niels Gullachsens Huus, men den Anden omforklarede Gang han med Parterne var paa samme Sted, erindrer han sig intet at have passeret.  Til 4de Qvæstion: Jo Vidnet hørte: at Anfind Olsen paa sam/m/e Tiid udskieldede Lars Nielsen for en Svinehund og Luuse-Skrædder, samt beskyldte ham for at have trukket Tyve og Skielmere igiennem hans Vinduer om Natten medens han logerede hos ham.  Til 5te Qvæstion: Saavidt Vidnet kunde skiønne var Lars Nielsen uskyldig saavel af de passerede Skieldsord og Beskyldninger som videre Behandling

 

1799: 242

 

den Vidnet dog kun fra en anden Stue hørte, tilligemed dette at Lars Nielsen bad om Fred.

 Proc: Spismacher begiærede Protocol Udtag af det passerede og Sagen udsadt til næste Maaneds Ting for videre at befordre den fra Citantens Siide, som Retten bevilgede.

 

Proc: Balchen mødte for Pigen Marthe Jonsdatter og fremlagde en til i Dag udtagen skriftlig Stevning i lovlig forkyndt Stand \imod Ped: Nielsen Fielde og And: Olsen ibid/, tilligemed Attest fra Forligelses Commissionen som godtgiør at Parterne der ikke er foreenet, samt skriftlige Qvæstioner {af} til Vidnerne af Dags Dato; hvornæst Comparenten begiærede: at Stevne Vidnet Niels Hansen Tøsøen, der ikke i Qvalite som Stevnevidne forhen har aflagt sin Eed, {s} nu maatte afhiemle Stevningens lovlige Forkyndelse, og derefter begiærede de indstevnte Vidner paaraabt og afhørt. Stevningen med Attesten indtages her saalydende:

 Stevne Vidnet Niels Hansen Tøsøen bekræftede paa lovlig Maade den fremlagde Stevnings Forkyndelse, saaledes som sammes Paategning udviiser der i Forvejen blev ham forelæst.

 Proc: Kahrs møtte for indstevnte Peder Nielsen og Anders Olsen Fielde, der benægtede Stevningens indbefattende, hvorhos de anmeldte, at i Tilfælde de Indstevnte i den mellem Parterne opkomne Ordstrid skulle være udsagt nogle utilbørlige Udtrykke mod Citantinden, har denne paa samme Tiid og Stæd med fuldkommen Overvægt overfaldet hans Comittentere med de ærerørige Beskyldninger af Tyv og fleere ubeqvems Ord, hvorom de til i Dag ved mundtlig Stevning contra har ladet indkalde Citantinden med Forsvar, herom at anhøre eedelige Vidnesbyrd aflagte af Peder Pedersen søre Fielde, Niels Larsen nore Fielde og Anne Olsdatter søre Fielde, samt at modtage Dom til Beskyldningernes Mortification og Contra Søgsmaalets skadesløse Omkostninger. Til denne Contra Stevnings lovlige Forkyndelses Afhiemling fremstillede Comparenten Peder Pedersen søre Fielde og Niels Larsen nore Fielde, hvilke han begiærede maatte eedlig afhiemle Contra Stevningens lovlige Forkyndelse. Hvorefter Comparenten fremlagde sine skriftlige Qvestioner af Dags Dato til Contra Vidnerne, og for sine Comittentere paastod Sagen saaledes fremmet efter sin udtagne Contra Stevning.

 Proc: Balchen benægtede at Citantinden nogensinde har udskieldt de Indstevnte saaledes som min Vederpart Hr: Proc: Kahrs har debiteret. Hvad angaar den foregivne mundtlige Contra Stevning, da formeente Comparenten

 

1799: 242b

 

at samme som mundtlig ikke kunde antages fordi sam/m/e er stridende imod Forordningen af 3de Junii 1796, hvorfor Comparenten fandt sig beføyet at paastaae denne mundtlige Contra Stevning her fra Retten afviist, tilligemed de i saa Henseende fremlagte skriftl: Qvæstioner, hvorfor han var Rettens Kiendelse forventende; ligesom Comparenten og udbad sig hos Dommeren, at de til i Dag indstevnte Vidner fra Citantindens Siide, maatte under deres Vidnesbyrds Aflæggelse Separeres.

 Proc: Kahrs replicerede: at da hans Comittentere ikke førend i Dag har anmodet ham om at assistere dem i nærværende Sag, og disse saasnart Hoved Stevningen blev dem forkyndt, har som Bønder fra Fields Sogn contrabegiegnet Sagen med mundtlig Stevning formeente han at det var overensstemmende med Forord: af 3 Junii 1796, saa meget meere som dens Aand viiser, at end og Dommeren er tilladt at assistere den enfoldige Bonde under deres opkomne Disputer; Comparenten refererede sig derfor til sin forrige Paastand og under Reservation af sine Comittenteres Ret ville afvarte den fra ModPartiets Siide paastaaede Eragtning.

 Proc: Balchen svarede kortelig: at om han end ville antage Rigtigheden af Vederpartens sidst tilførte, som Comparenten ingenlunde kunde, saa mangler dog dette fra Contra Parternes Side, at Citantinden ikke har faaet Lovlig Varsel til deres foregivne Contra Søgsmaal, dette tillagt det forrige troede Comparenten at hans Paastand nød Rettens Biefald.

 Proc: Kahrs som refererede sig til sit forrige, svarede kortelig: at om Contra Stevningens Lovlige Forkyndelse vil Stevnevidnerne oplyse.

Eragtet:

 Siden de i denne Sag til Contra Stevningens Forkyndelse opgivne Stevne Vidner ikke skriftlig derom har udstæd sin Attest, som af Citanten skal fremlægges i de Tilfælde hvor mundtlig Varsel kunde Gielde, og siden disse ikke selv personlig møder men ved Sagfører for at tale deres Sag, saa kunde den {anta} paastaaede Contra Stevning for Tiiden ikke antages.

 

 Proc: Kahrs maatte i Anledning af Rettens afgivne Eragtning udbede sig for sine Comittentere der selv har været nærværende ved Sagens Incamination, nærværende Sag udsadt til førstkom/m/ende Maanedsting /: naar Hoved Citanten først har ført sine Vidner eller og sluttet Sagen fra sin Siide :/ for at begiegne Sagen med

 

1799: 243

 

Continuations Contra Stevning, som til den forlangte Udsættelses Tiid skal blive istandbragt.

 Proc: Balchen vedblev sin Begiæring om Vidnernes Førelse.

 De efter Hoved Stevningen indkaldte Vidner nemlig Peder Pedersen Fielde, Niels Larsen nore Fielde og Niels Jonsen Fielde fremstode derpaa, som blev formanet til Sandheds Udsigende, og hvorpaa de paa Lovlig Maade med 3de opragte Fingre aflagde Lovens Eed, og derefter Separatim afhørt som

            1te Vidne Peder Pedersen Fielde 29 Aar gl:, der under sin aflagde Eed svarede til 1te Qvæstion: Jo Han kiender Parterne.  Til 2den Qvæstion: Vidnet har ved et Nodtelag i afvigte Sommer, hvor endeel Men/n/esker var tilstæde hørt Peder Nielsen Fielde sige til Citantindens Fader, at det var ondt eller slet for ham at have en Datter der havde Orde for at {h}være hver Mands Hore.  Til 3die Qvæst: Nogen Tiid forinden det udi 2den Qvæst: omforklarede passerede var Vidnet tillige med flere tilstæde i et Nøst under Gaarden Fielde tilligemed Citantinden Marthe Jonsdatter, og da foreviste hun dem i Almindelighed en Toe Skilling, hvortil Peder Nielsen sagde det var en arme Jan, som Vidnet ikke kan forklare sig eller veed hvad dette Ord skal betyde, men svarede Anders Olsen Fielde dertil: at {h} det var saadane Penge som Engelsk og Franskmanden gav ud, naar de bedrev utugt eller fik sin Villie med Fruentimmer, og har du taget Penge for denne Gierning, saa skal Fanden sue dem af dig.  Til 4de Qvæst: Ney ikke meere end det omforklarede kan Vidnet med nogen Vished forklare sig.  Til 5te Qvæst: Ney Vidnet har ikke hørt andet end at Pigen Marthe Jonsdatter har haft et godt Rygte og været bekiendt for et ulastelig Levnet.

 Derpaa fremstod

            2det Vidne Niels Larsen nore Fielde 30 Aar gl:, der under sin aflagde Eed svarede til 1te Qvæstion: At alle Parterne er ham vel bekiendte.  Til 2den Qvæstion: Conform med 1te Vidne.  Til 3de Qvæstion: Ney det omspurgte har Vidnet slet ikke hørt.  Til 4de Qvæst: Ney Vidnet har ikke hørt noget af det omspurgte. {hv}  Til 5te Qvæstion: Vidnet har ikke hørt andet end godt om Citantinden, og at hun passerer i Bøygden for at være et ulasteligt og uberygtet Fruentimmer.

            Som 3die Vidne fremstod Niels Jonsen Fielde 19 Aar gl:, hvilken svarede til 1te Qvæst: At han kiender alle Parterne.  Til 2den Qvæstion: Ney det omspurgte har Vidnet ikke hørt.  Til 3de Qvæstion gandske overensstem/m/ende med 1te Vidne.  Til 4de og 5te Qvæstion ligeledes overensstem/m/ende med 1te Vidne.

 

1799: 243b

 

 Procurator Balchen frafaldt det 2det indstevnte Vidne Michel Iversen Fielde, da det var Comparenten bekiendt at dette Vidne havde lovlig Forfald for sin Udeblivelse. I øvrigt forbeholdt Comparenten det videre fornødne til Sagens Fremme fra sin Side til den Tiid Vederparten irettefører sin foregivne Contra Stevning.

Afsagt:

 Efter Proc: Kahrses Forlangende bliver Sagen udsadt til førstkom/m/ende Maaneds Ting tilstundende Aar 1800 som nærmere skal blive bekiendtgiort.

 

Fogden Unmack contra Ingebrigt Ellingsen.                 vide fol: 238

Proc: Balchen mødte for indstevnte Ingebrigt Ellingsen og begiærede Sagen udsadt til førstkom/m/ende Maaneds Ting i Febr: Maaned Anstundende Aar 1800, i Forventning af til den Tiid at erholde Kongl: allernaadigst Resolution paa den fra Indstevnte under 11te Novbr: sidstl: afsendte allerunderdanigste Ansøgning til Kongen, om fremdeeles at fortsætte sin Nærings Vey.

 Fogden Unmack var nærværende og havde intet imod den forlangte Udsættelse.

 Thi beroer Sagen til næste Ting

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

            1: Aflyst Hans Knudsen nedre Møchisvolds Obligation til Diderich von der Ohe for 160 rd, hvorfor har været Pantsat en Part i Gaarden Møchisvold No: 27 i Alenfits Skibrede, dat: 27de Octobr: 1796, og indfriet efter paategnet Qvittering af 30te Novbr: 1799.

            2: publ: Obligation fra Hans Knudsen nedre Møchisvold til Frue Etatz Raadinde Sal: Wollert Krohns for 400 rd mod \1te/ Panteret i 1 bpd 21 M/ark Smør og 30 Kander Malt i Gaarden nedre Møchisvold No: 27 i Alenfit Skibrede, dat: 2den Decbr: 1799.

 

Da Dagen nu var forløben beroer dette Ting til i Morgen.

 

Næste Dag den 3die December continuerede Maaneds Tinget i Sorenskriverens Huus i Bergen i Overværelse af sam/m/e Laugrette som i Gaar. Hvorda blev publiceret for det

            3: Skiøde til Helge Samsonsen Levestad paa 2 bpd Smør, 2 Mæler og 8 Kander Malt i Gaarden Levestad No: 59 i Alenfits Skibrede, som ved Skiftet efter hans afg: Fader Samson Heljesen, sluttet den 23 Aug: 1799 var udlagt til en Creditor, ham selv og hans Søster (Søstere?), dat: 31te Octobr: 1799.

            4: Skiøde til Pernille Johannesdatter og hendes forlovede Jan Nielsen fra hendes Sødskende Lars Johannessen med flere, paa 20 M/ark Smør 5/18 Hud Landskyld i Gaarden Fieldanger No: 58 i Lindaas Skibrede, som de tillige med Kiøbersken {var udlagt} ved Skiftet efter {hendes} deres Fader Johannes Larsen af 14 Aug: 1777 var udlagt, dat: 3 Maij 1796.

            5. Deelebrev efter afg: Ole Johannessen Skodven af 23de Octobr: 1799, hvorved ½ Løb Smør og 1 Mæle Malt i Gaarden nedre Skodven No: 94 i Lindaas Skibrede, saaledes er udlagt: Til Berge Johannessen øvre Tvedt for Krav 1 Pund 5 1/3 M/ark Smør 9 4/5 Kd: Malt.  Til Stervboe Enken Brithe Olsdatter 3 1/3 M/ark Smør 1 1/10 Kd: Malt,  og til Søsteren

 

1799: 244

 

Christi Johannesdatter og Mand Johannes Jansen (Jonsen) for Arv 3 1/3 M/ark Smør 1 1/10 Kd: Malt. Tilsam/m/en ½ Løb Smør 1 Mæle Malt.

            6. Skiøde fra Berge Johannessen øvre Tvedt og Johannes Jonsen til Enken Brithe Olsdatter Skodven paa ½ Løb Smør 1 Mæle Malt Landskyld i Gaarden nedre Skodven No: 94 i Lindaas Skibrede, som de tilligemed hende ved foranførte Deelebrev er udlagt. Dat: 23 Oct: 1799.

            7. Obligation fra Enken Brithe Olsdatter til Berge Johannessen øvre Tvedt for 119 rd, hvoraf 34 rd tilhører hans Datter og Myndtling Christi Bergesdatter, mod 1te Pante Ret i ½ Løb Smør 1 Mæle Malt i Gaarden nedre Skodven No: 94 i Lindaas Skibrede, dat: 23de Octobr: 1799.

            8. Aflyst Siur Olsen Nore Borges Obligation til Hougs Præstegields Fattig Casse for 98 rd, hvorfor har været pantsat en Part i Gaarden Nore Borge No: 23 i Mielde Skibrede, dat: 24de Novbr: 1796 (1786?) og indfriet efter paategnet Qvittering af 22de Novbr: 1799.

            9. Obligation fra Johan Henrich Hampe Kiøbmand i Bergen til Hans C: Mørchman for 820 rd og til Procurator Kahrs for 300 rd tilsam/m/en 1120 rd mod 1te Pante Ret i hans Vaanhuus i Bergen, og 2de Huusevaaninger med indhegnet Houge under Kalfaret i Schiolds Skibrede, dat: 20de Novbr: 1799.

            10. Aflyst Lars Larsen Søraas Obligation til Etatz Raad Wollert Krohn for 30 rd, hvorfor har været pantsadt en Part af Gaarden Søraas No: 66 i Skiolds Skibrede, dat: 4 Octobr: 1785, og indfriet efter paategnet Qvittering den 27de Novbr: 1799.

            11. Obligation fra Lars Larsen Søraas til Michel Larsen Madhopen for 80 rd mod 1te Panteret i hans ejende Part af Gaarden Søraas No: 66 i Skiolds Skibrede, dat: 2den Decbr: 1799.

            12. Skiøde fra Lieutenant Knud Nyegaard paa sin Søn Hartvig Carl Philip Nyegaards Vegne, til Corporal Brynild Olsen Solberg paa 18 M/ark Smør ¼ Faars Landskyld i Gaarden yttre Taqvam No: 38 i Arne Skibrede for 414 rd, dat: 20de Aug: 1799

            13. Obligation fra Brynild Olsen Solberg til Hr: Lector Arentz for 250 rd, mod første Pante Ret i 18 M/ark Smør ¼ Faar i Gaarden yttre Taqvam No: 38 i Arne Skibr: dat: 28de Aug: 1799.

            14. Obligation fra Brynild Olsen Solberg til Enken Elen Axelsdatter Taqvam for 152 rd, mod 2den Pante Ret i 18 M/ark Smør ¼ Faar i Gaarden yttre Taqvam, dat: 31 Aug: 1799.

            15. Skiøde fra Janiche Maria Christensdatter Enke efter afg: Gullach Giertsen til hendes Søn Mons Gullachsen paa et Vaanhuus i store Sandvigen under 2den Rode No: 18, dateret 2den Decbr: 1799.

            16. Fæstebrev fra Johan Garman til Lasse Johannessen paa en Huuse Grund i store Sandvigen under 2den Rode No: 23, dat: 8de Octobr: 1799.

            17. Skiøde fra Anne Gurine Sørensen paa hendes Mand Peder Sørensens Vegne efter Fuldmagt, til Lieutenant Erenst Gabriel Betzman paa et Vaanhuus i store Sandvigen under 1te Rode No: 30 for 1800 Rigsdr:, dat: 7de Octobr: 1799.

            18. Aflyst Peder Sørensens Obligation til den almindelige Sygehuus Stiftelse i Bergen for 1000 rd, dat: 17de April 1798, og indfriet efter paategnet Qvittering af 20de Novbr: 1799.

            19. Aflyst Peder Sørensens Obligation til Diderich von der Ohe for 400 rd, dat: 10de April 1798, og indfriet efter paategnet

 

1799: 244b

 

Qvittering af 24de Novbr: 1799.

            20. Obligation fra Lieutenant Erentz Gabriel Bætzman til Sygehuus Stiftelsens Casse i Bergen for 1200 rd, mod 1te Pante Ret i hans Vaanhuus i Store Sandvigen under 1te Rode No: 30, dat: 15de Octobr: 1799.

            21. Obligation fra Lieutenant Erenst Gabriel Bætzman til Diderich von der Ohe for 550 rd mod 2den Pante Ret i hans Vaanhuus i Sandvigen under 1te Rode No: 30, dat: 21 Novbr: 1799.

            22. Afkald fra Georg Henrich Rathie for Myndtlingen Dorthea Rebeche Smalhausens Arvemidler 40 rd 68 s:, til Ober Formynderiet, dat: 22de Octobr: 1799.

            23. Aflyst en Vilkaars Contract af 11te April 1798, hvorved Michel Rasmussen havde forbundet sig at svare Vilkaar og frit Huus værelse i hans Huus i Store Sandvigen, til Niels Tollefsen; hvilke Vilkaar den sidste har frasagt sig, efter paategning af Dags Dato.

 

Derefter blev udi Sagen Kiøbmand Mentz Paaske Contra Bonden Michel Olsen Hundhammer afsagt saadan

Dom

 Foruden at det er almindeligt at den Bergenske Kiøbmand udborger til Bønder og Landboere Vahre som Hand ikke formedelst ubetydeligheden hver gang annerledes kan forsikkre sig med at indføre Ham ved Dag og Datum i sin Bog, saa da Indstevnte ikke har forligt sig ved den anordnede Forligelses Comission og ej heller senere efter lovlig Stevning har mødt eller ladet møde, og den fremlagde Regning at henhøre til de Beviisligheder efter hvilken Dom/m/eren i Følge Lovens 1 – 4 – 32 bør døm/m/e den udeblivende Sagvolder, Hvorfor hermed Kiendes for Ret: Bonden Michel Olsen Hundhamer bør til Citanten Kiøbmand Mentz Paaske betale de Paastevnte efter Regning skyldige 10 rd 4 mrk 8 s samt udi denne Processes Omkostninger 2 rd 48 s som efterkom/m/es 15 Dage efter denne Doms Forkyndelse under lovlig adfærd.

 

Kiøbmand Henrich Kramer contra Bonden Lars Jacobsen Lysevold.

Dom

 Ligesom forestaaende i henseende primisserne og saal: Kiendt for Ret: Bonden Lars Jacobsen Lysevold bør til Citanten Kiøbmand Henrich Kramer betale de paastevnte efter Regning til Rest skyldige 8 rd – 1 mrk – 8 s samt udi denne Processes Omkostninger 2 rd som efterkom/m/es 15 Dage efter denne Doms Forkyndelse under lovlig adfærd

 

Saal: inden Retten at vere passeret bekrefter                                       Brandt

Ole Sivertsen (sign.)  Anfind Olsen (sign.)  Nils Gulachsen (sign)  Ole Rasmusen (sign.)

 

 

 

[Maaneds Ting 1799 i Bernestangen]

Aar 1799 den 9de December blev holdet Maaneds Ting i Bernestangen og Retten betient med følgende 4 eedsorne Laugrettesmænd: Johannes Ellefsen indre Bernæs, Jon Olsen ibidem Ellef larsen ibidem og Knud Johannessen ibidem.

 

Hvorda først allerunderdanigst blev publiceret:

            1. Forordning som befaler at det unge Mandskab i Norge, skal allevegne herefter udskrives til Krigs Tienesten i Forhold af Districternes Folkemængde, m: v: dat: 1te Novbr: 1799.

            2. Placat ang: en Deposito Casses Oprettelse. dat: 13 Novbr: 1799.

            3. Placat som befaler at den 26 § i Forordningen om Politie Væsenet paa Landet i Danmark af 25 Martii 1791, skal udvides til begge Riger og Kiøbstæderne, dat: 25 Octobr: 1799.

 

1799: 245

 

 

Derefter blev

            Aflyst Niels Nielsen Daltvedts Obligation til Henrich Bruus i Bergen for 298 rd mod Pant i Gaarden Daltvedt i Mielde Skibrede No: 10, dat: 1te Junii 1798, og indfriet efter paategnet Qvitering af 7de Decbr: 1799.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som havde mere at iretteføre blev dette Ting ophævet.

                                                                                                                                 Brandt