Transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Ættehistorisk Institutt/SAB 2006

 

NORDHORDLAND TINGBOK

nr. 48

1797

 

 

 

 

 

 

Extra Tingsvidne for Echanger Skibreede [1797]

Aar 1797 den 14de Januarii blev Extra Retten sat i Sorenskriverens Huus i Bergen af \den Const:/ Sorenskriver{en} i Nærværelse af de 2de Laugrettesmænd og Vitterligheds Vidner Ole Sivertsen og Niels Gullichsen Brechuus, begge af store Sandvigen, for der at foretage et Tingsvidne udi Sagen anlagt af Fogden

 

1797: 15

 

Unmack imod gift Mand Anders Olsen Stald og Stivdotter Brithe Anders Dotter for med hinanden begaaet Lejermaal, følgelig en Laugtings Rettes Kiendelse af 9de d: M: og Stiftets Ordre af 10de sam/m/e.

 Fogden anmeldte til i Dag at have ladet indkaldet \med mundtlig Varsel/ i Følge Amtets Ordre af 10de Denne Maaned, Grundet paa en ved Laugtinget under 9de nestforhen afgivne Eragtning udi Justits Sagen anlagt mod Anders Olsen Stald og Stivdotter Brithe Anders Dotter for med hinanden begaaet Blodskam, {saavelsom} endeel Vidner til nærmere Oplysning i Henseende Barnefødselen, og {de derved for} \ved/kom/m/endes viisse Forhold, ligesaa var og indvarslet den for de Tiltalte ved Hiemtinget beskikkede Defensor Lensmand Niels Olsen Echnæs, saavelsom de for Laugtinget beskikkede Actor Pr: Frille og Defensor Hr: Pr: Hiorth Stuvitz; ligesom og de Tiltalte var indkaldte *var *indkaldet for at anhøre de ind stævnte Vidner og aflægge nøyere Forklaring om fornødiges.

 Dernest fremlagde Fogden Amtets Ordre, saavelsom den benævnte Laug tings Eragtning, tilligemed Pr: *Filles (Frilles) Anmeldelse, for at vedhæftes Tings vidne Acten.

 Begge de Tiltalte var tilstæde ved Retten uden Baand og Fængsel. Saa mødte og den for dem ved Laugtings Retten anordnede Defensor Pr: Hiort Stuvitz, deels for at være tilstæde efter Tilkaldelsen og deels for at observere deres Tarv under dette Tingsvidne om deres ved Underretten anordnede Defensor i qvalité som Stævne Vidne ey kunde i agttage saadant.

 Den for Laugtings Retten anordnede Defensor Hr: Pr: Frille mødte, men har ladet melde at han er syg.

 De indkaldte Vidner nemlig Konen Herborg Anders Dotter Andaas, 2. Den Tiltaltes Kone Ingebor Niels Dotter Stald, 3. Drengen Niels Olsen tienende paa Gaarden Stald, saa og de 2de Mænd der bortbar barnet til Jorden Knud Christiansen Næsbøe og Ole Christiansen Schaar, der alle under Lovens Falsmaal var indkaldet at møde uden at vente nogen Forelæggelse eller Laugdag følgelig Forordningen af 3de Juni 1796, begjerede Fogden nu paaraabt og afhørte

 Fogden fremlagde sine skriftlige qvæstioner af Dags Dato, og forbeholdt fleere om fornødiges til de indkaldte Vidner. Bemeldte qvæstioner indtages her.

 Alle de indkaldte Vidner mødte og vedtog lovlig Varsel og derpaa fremkom som

            1ste Vidne Niels Olsen tienende paa Gaarden Stald hos Tiltalte Anders Olsens Hustrue, der sagde at være 18 Aar gl: og efter at være formanet til Sandheds Udsigende aflagde Eed og vandt til de fremlagde qv:;  Til 1ste Jo det blev levende Fød og Vidnet saae Barnet strax efter det var fød og førend det blev aftod (aftoed), og da han saae Barnet, var Konen Herborg Anders Dotter Stald i Følgeskab med ham ind i Stuen, den han havde hentet

 

1797: 15b

 

fra Gaarden Andaas, og Vidnet reiste til denne Kone strax da Tiltalte Brithe Anders Dr: fik Barsel ondt, og førend han kom tilbage, var Barnet som meldt \nyelig/ fød.  Til 2det kan ikke viide om Barnet var fuldbaaret, men saae at Barnet var meget sygt og saae tillige at sam/m/e var aldeeles uden Lyde og Vidnet hørte at Tiltalte Anders Stalds Hustrue Ingebor Niels Dotter var Jordemoder eller Hielperinde ved Barnefødselen og saae da ved sin Hiemkomst fra Andaas at Ingebor Niels Dr: havde Barnet imellem Hænderne og pleiede det.  Det 3de Sp: ble frafaldt som besvaret  Til 4de Hørte af Tieneste Piigen Rangele Ols Dotter paa Stald at Barnet blev Hiem/m/edøpt af Tiltalte Anders Olsen Stald og kaldet {det} Ingebor. Barnet blev døbt førend Vidnet kom tilbage fra Andaas med Konen Herborg Anders Dotter, og førend det var aftoet;  Til 5te Barnet levede omtrent 1 Samdøger og Vidnet forklarede tillige som før, at \det/ var sygt den heele Tiid, og saae ingen ringeste mishandling med Barnet af nogen, og Konen Herborg Anders Dotter Andaas aftoede Barnet, og Klæde og rygtede sam/m/e til, om Aftenen da hun reiste Hiem til Andaas og ved Barnefødselen var ingen fleere tilstæde end Ingebor N: Dr: Stald.  6te og 7de blev frafaldt  Til 8de Vidnet hørte det blot af Ingebor Stald at … … …..(?)

 Defensor bad frem sat for Vidnet ……..(?) 1ste Contra Sp: Om ikke Gaarden Andaas er den nærmeste Gaard til Gaarden Stald?  2. Om Vidnet var med til Ligbegegnelsen til Mychings Kirkegaard? og dertil forklarede Vidnet  1ste Jo det er den nærmeste Gaard og ligger omtrent 1/8 Miil fra Stald  Til 2det Ney var ikke med, men de 2de Personer Knud Christiansen Næsbøe og Ole Christiansen Schaar, der bortbar Barnet brugte de sædvanlige Seremonier som ved Ligbegegnelse i Almindelighed bruges ved Sang Læsning og videre førend Processionen foregik.

 Da Vidnet [ej] videre vidste at forklare til Oplysning i denne Sag blev det Demiteret

            2det Vidne Rangele Ols Dotter tienende paa Gaarden Stald, der sagde at være paa 15de Aar gl: men ey Comfirmeret, fremstod og forklarede til de fremsatte Sp: fra Fogdens Siide;  Til 1ste Jo, men var ikke inde i Stuen imedens Brithe Anders Dotter fødde Barnet, men kom ind strax Barnet var kom/m/et fra Moders Liv(?);  Til 2det kan ikke viide om det var fuldbaaret, men saae at det var uden ringeste Lyde;  Til 3de Tiltalte Anders Stalds Hustrue var Hielperinde ved Fødselen, og der var ingen fleere inde i Stuen imedens Barnet blev fød end bemeldte Ingebor Niels Dr: og Tiltalte Anders Olsen.  Til 4de Vidnet saae Tiltalte Anders Stald døbe det af ….(?) og Brithe Anders Dotter Stald av….gt..(?) b…(?), som {og kaldet} ved Hiem/m/edaab \blev kaldet/ Ingebor. Vidnet var tilstæde da Barnet blev døbt af Anders Stald, og det

 

1797: 16

 

blev døbt strax Navlestrængen var afskaaret og førend Barnet var aftoet, {hvilket skeede} og Aarsagen hvorfore de hastede saa meget med Hiem/m/edaaben var fordi Barnet var meget sygt.  Til 5te {ligesom 1ste} Omtrent et Samdøger,  Til 6te Barnet døde efter Vidnets Formeening af Svaghed, da det var sygeligt fra Fødselen af;  Til 7de Ney der blev ingen Voldsomhed \udøvet/ af nogen imod Barnet, men Vidnet saae at Barnet fik den fornødne Tilsyn saavel af Anders Olsen Stalds Hustrue Ingeborg Niels Dotter som af Herborg Anders Dotter Andaas, hvilken sidste kom tilstæde paa Gaarden Stald strax efter Fødselen og efterat Barnet var Hiem/m/edøbt, og var den der aftoede Barnet og forsynede sam/m/e med Klæder og rygtede det indtil Aftenen da hun igien reiste tilbage til Gaarden Andaas, og Barnet var sygt den heele Tiid {imedens det levede} fra Fødselen af.  Til 8de ligesom 1ste Vidne.

 Ellers forklarede Vidnet paa Tilspørgende efter Actors Forlangende at Tieneste Drengen paa Stald Niels Olsen blev afsendt for \at/ hendte Konen Herborg Anders Dr: Andaas saa snart at Tiltalte Anders Olsen Stalds Hustrue Ingebor Niels Dotter formærke at Tiltalte Brithe Anders Dotter havde faaet Barsel ondt, hvilken Kone Herborg Anders Dotter blev hentet for at være behielpelig ved Barnefødselen.

 Derefter forklarede Vidnet til de fra Defensors Siide fremsatte Sp:  Til 1ste Jo Andaas er den nærmeste Gaard til Gaarden Stald, og ligger, omtrent 1/8 Miil fra Stald,  Til 2det ligesom 1ste Vidne.

 Da ingen havde viidere at tilspørge Vidnet blev det Demiteret.

            3de Vidne Knud Christiansen Næsbø boende som Huusmand paa Gaarden Næsbøe forhen afhørt i Hoved Sagen \som 2det Vidne/, fremstod nu paa nye og aflagde yderligere Forklaring i Kraft af sin forhen aflagde Eed: Vidnet saae ikke Barnet i den Tiid det levede, men Vidnet saae det af Anders Olsen Stald og Brithe Anders Dotter avlede uægte Piigebarn i den Tiid han arbeidede Liigkisten til Barnet, og kunde ikke see ringeste Kiendetegn paa Barnet at det havde været ringeste mishandlet og ellers har Vidnet hørt fortælle af Herborg Anders Dotter Andaas at da hun kom paa Stald i Følge Budsendelse, var det omhandlede Barn \gandske/ nyelig Fød, og at hun fik Budsendelse om at kom/m/e til Stald strax Tiltalte Anders Olsen Stalds Hustrue formærkede at Tiltalte Brithe Anders Dotter Stald fik Barsel ondt, men Barnefødselen var nyelig foregaaet førend hun kom dertil, og kunde for det øvrige ingen videre Oplysning give om hvorledes det gik til under Barnefødselen, da Vidnet paa saadan Tiid ikke var tilstæde.

 Til de fremsatte Contra qvæstioner forklarede Vidnet:  Til 1ste Jo Gaarden Andaas er den nærmeste Naboe Gaard til Gaarden Stald og

 

1797: 16b

 

*og ligger en kort halv Fierding Vei fra hinanden.  Til 2det Jo Vidnet var en af dem der bortbar Barnet og begravede det.

 Ellers forklarede Vidnet: at da Barnet blev bortbaaret og begravet blev der brugt de sædvanlige Seremonier som i Almindelighed ved Ligbegegnelse bruges i Bøygden, ved Sang Læsning og videre førend Processionen foregik. Da Barnet blev begravet den 14de Aug: forrige Aar og nedsat i Kirkegaarden blev der nedsat en Kiep eller Stang for Liget, for at Præsten skulde kaste Jord paa Liiget næste {Søndag} Prædikkendag derefter, da Præsten den Dag ey var tilstæde ved Kirken, som laae omtrent en Miil fra Præstegaarden \og Barnet blev begravet 3de Dag efter at det var dødt/.

 Paa Tilspørgende sagde Vidnet intet at være vidende meere der \kunde/ tiene til denne Sags Oplysning, og hørte heller ikke af de Tiltalte nogen Tilstaaelse af…(?) det paasøgte Factum, {Til Slutning fork} videre end forhen er forklaret under Hoved Sagen.

 Ellers forklarede Vidnet at paa sam/m/e Tiid var tilstæde Ole Christiansen Schaar.

            4de Vidne Ole Christiansen boende paa Gaarden Schaar, der forhen under Hoved Sagen er afhørt som 3de Vidne, fremstod nu paa nye og aflagde yderligere Forklaring i Kraft af sin forhen aflagde Eed: Vidnet forklarede paa det fra Actors Siide fremsatte i et og alt eensstem/m/ig med nestforrige Vidne, undtagen at Vidnet ikke var paa Gaarden Stald førend den Dag da de bortbar Barnet for [at] Begrave det, og da saae Vidnet det imedens de pyntede det og nedlagde det i Liigkisten, men saae ikke ringeste Tegn paa Barnet til Mishandling. Barnet blev begravet 3die Dag efter at dette døde. og ligeledes forklarede Vidnet i et og alt eensstem/m/ig med nestforrige 3de Vidne i Henseende til det fra Defensors Siide omspurgte. Og omtrent 14 Dage efterat de havde Begravet Barnet hørte Vidnet ved Samtale med Tiltalte Anders Olsen Stald at han var Barnefader til det begravede og her omforklarede Barn {og at B}

 Videre sagde Vidnet ey at viide til Oplysning blev det Demiteret.

            5te Vidne Ingebor Niels Dotter Hustrue til Tiltalte Anders Olsen Stald, blev anmeldt at være syg og Sængeliggende, saa hun ey kunde møde tilstæde, men Lensmand Niels Olsen Echnæs fremlagde hendes skriftlige eedelige Vidnesbyrd, som hun for ham tillige med medhavende eedtagne Stævnevidne Ole Nielsen Echnæs har aflagt paa de fremsatte Spørsmaale saaledes som det fremlagde skriftlige Vidnesbyrd indeholder, hvilket bemeldte Stævne Mænd, som nu Personlig for Retten var tilstæde vedblev at

 

1797: 17

 

være rigtig for dem af hende forklaret, i Kraft af sin forhen aflagde Eed som beskikkede og edtagne Kaldsmænd.

            6te Vidne Herborg Anders Dotter, gift med Lars Carlsen Andaas, der blev anmeldt at [være] barselsyg saa at hun ey kunde møde tilstæde ved dette Tingsvidne, for at aflægge sit Vidnesbyrd, men i den Stæd blev fremlagt hendes skriftlige Vidnesbyrd, som hun har beediget for de 2de beskikkede og eedtagne Kaldsmænd for Echanger Skibreede {og hvilket de} Lensmand Niels Olsen Echnæs og Ole Nielsen Echnæs, der nu for Retten Personlig var tilstæde og vedblev at hun for dem har aflagt saadan Forklaring som hendes skriftlige Vidnesbyrd indeholder, i Kraft af deres forhen aflagde Eed som beskikkede Kaldsmænd.

 {Disse 2de skriftlige Vidnesbyrd bad} Fogden {vedhæftet} \bad/ Tingsvidne Acten{, samt derefter at blive tilstillet sam/m/e for at} \sluttet for derefter at/ insinuere Amtet \ sam/m/e / og for det øvrige vidste han intet videre til oplysning at fremsætte da alle de Personer som om Handlingen kan være vidende ere \af/hørte.

 Defensor \Pr: Stuvitz/ havde heller intet \videre/ at erindre under dette Tingsvidne {videre}

 Da saaledes ingen havde videre at tilføre blev Tings vidnet sluttet og skal blive Actor beskreven meddeelt til videre fornøden Afbetiening.                             H: L: Jersin

 

 

 

Udsettelses Ting for Mielde Skibreede [1797]

Aar 1797 den 16de Januarii blev paa Tingstædet Nedre Mielde holdet Udsettelses Ting for Mielde Skibreede af den Constituerede Sorenskriver i Nærværelse af efterskrevne 4 Laugrettesmænd: 1. Ole Olsen Søre Wevle, 2. Anders Larsen Rødland, 3. Jens Johannesen Hougsberg, 4. Einer Andersen Haure; for der at behandle en Odels Sag, anlagt af Jens Johannesen imod Erich Monsen Gierstad, og Contra Stævnet af den sidste, efter Udsættelse fra sidstl: Høsteting.

 Pr: Stuvitz mødte for Contra Citanten Erich Monsen Gierstad og producerede i lovforkyndt Stand Rettens seeneste Kiendelse i denne Sag af 23de Novbr: 1796, efter hvilken han begierede de mødende Vidner fremkaldte til Vidnesbyrds Aflæg.

 Pr: Kahrs mødte for Hoved Citanten Jens Johannesen Gierstad, som nest at Referere sig til den udførte Procedure og de Indsigelser, som fra hans Siide er nedlagt og Dom/m/eren selv Remarqveret, hvad Contra Stævningen indeholder, som Modpartiet Søger oplyst, for vendtede i Følge af Rettens Kiendelse at intet som gaar uden for Contra Sigtelsen bliver antaget som i sig selv bliver Fylde Kalk, og røber Contra Partiets

 

1797: 17b

 

Hensigt eene at trenaire Sagen i Langdrag for Odels Pretendenten; hvilket Anlæg Modpartiet har været heldig nok til denne Tiid at see opfyldt; men haabede at saadant med meere skal i sin Tiid blive bundet paa Modpartiets Sagførers Ansvar i Følge Forordningen af 3de Junii f: A:, som Comparenten Refererede sig til i Følge sam/m/es 2det Capit: 10 §, som han under Paastanden paastod Exeqveret; ligesaa Refererede Comparenten sig til høyst bemeldte Forordnings 3de Capit: 12te §, hvorefter han paastod Spørsmaalene skriftlig fremsat fra Modpartiets Siide I overeensstem/m/else med Forordningen af 11te Maji 1782 eller i dets Mangel den incaminerede Stævning afviist. Paa denne sidste Paastand forventede Comparenten Rettens Kiendelse

 Pr: Stuvitz Replicerede at Aarsagen til nærværende Session i Sagen ligger i Rettens Kiendelse af 23de Novembr: 1796, og fritager baade Contra Citanten og hans Sagfører for saadan Sagens Udhal, saa at den fremsatte Exception i den Henseende er alt for tør og maver til at den skulde Rettens Tiid og Sagens videre Frem/m/e; Naar de tilstævnte Vidner ere fremkaldede og Comparenten erfarer om de møder skal han fremsætte qvæstioner for dem eller begiere deres historiske Forklaring i Sagen, alt efter Omstændigheder.

 Pr: Kahrs havde intet imod at Vidnerne bliver paaraabt og fremkaldet, f…(?) hvis Personlige Møde han og begjerede Rettens Attestation, men at helst(?) (sidst?) allegerede Forordnings 3de Capit: 12te § bliver opfyldt, der om vedblev han som forhen sin Paastand.

 Pr: Stuvitz henholdt sig til Contra Stævningen af 20de Octobr: 1796 og Forordningen af 3de Junii s: A: efter hvilke begge han troede at have Rettighed at vælge intet som vil frem sætte skriftlige eller mundtlige qvæstioner for Vidnerne, eller han vil begjere det Dom/m/eren skal indhente deres Historiske Forklaring, skulde Dom/m/eren i den Reqvirerte Kiendelse falde paa at paabyde Comparenten at fremlægge skriftlige qvæstioner begjerede han kun Anstand i Sagen til 2 Tiimer her efter, nemlig Kl: 1 i Eftermiddag da han her paa Stædet skal møde og for Retten fremlægge dem, han haabede saa meget meere den Udsættelse, som Dom/m/eren ingen andre beram/m/ede Forretninger har her paa Tingstædet i Dag.

 

1797: 18

 

 Pr: Kahrs som atter seer beviiser paa hans Modpartiets Sagførers Uviidenhed i Lovene da han ikke siden den 23de Novbr: f: A: til i Dag har endnu frem/m/et sine skriftlige Qvæstioner for Vidnerne, vedblev han endnu som forhen strikte i Følge Forordningens Paabud at paastaae Stævningen og den øvrige modus procedendi som ulovlig, afviist, Referende i øvrigt til sin nedlagde Paastand i Sagen med Tillæg af 40 rd i Søgemaalets Omkostninger, og saaledes under Forbeholdenhed af hans Com/m/ittentes lovlige Ret paatrængede han atter Sagen Dom.

 Pr: Stuvitz vedblev som før at begjere Vidnerne paaraabt og deres Møde tilført Protocollen, samt at han maatte have Rettighed at fremsætte mundtlige Qvæstioner for dem eller i den Stæd gives den forlangte Anstand til skriftlige Qvæstioners Forfattelse.

 Alle de i Stævningen benævnte og uafhørte Vidner mødte nu for Retten tilstæde.

 Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

 Da Forordningen af 3de Junii 1796 dens 3die Capitel 12te § udtrykkelig melder at naaer en Parts Sags Tarv beopagtes ved en Procurator, hvilket i nærværende Sag existerer, skal han være pligtig at fremkom/m/e med sine skriftlige Spørsmaale i Retten, saa bliver og i Følge deraf Hr: Procurator Hiort Stuvitz herved paalagt at fremkom/m/e med skriftlige Spørsmaale paa hvad han vil have besvaret af de mødende Vidner, og til sam/m/e at forfatte forundes ham den forlangte Udsættelse til Kl: 1 i Eftermiddag, dog forbeholdes ham at fremsætte yderligere Spørsmaale til Protocollen for saavidt Vidnernes Udsagn dertil maatte give anledning, og forsaavidt sam/m/e staaer i Connection med Stævningen og Sagen.

 

 Derefter continuerede Forretningen sam/m/estæds og Sam/m/e dags Eftermiddag Kl: 1 og Contra Citantens Sagfører Pr: Hiort Stuvitz producerede skriftlige qvæstioner 7 i Tallet, skrevet paa behørig stemplet Papiir, hvilke han begjerede fremsat for de mødende Vidner og at disse Vidner, i Forveien maatte blive forelæst Eedens Forklaring og af Dom/m/eren betydet denne og derpaa med oprakte Fingre besværge at ville udsiige Sandheden paa de fremlagde qvæstioner og de fleere, som Comparenten i Følge den afsagde Kiendelse kunde eragtes fornøden at fremsætte for dem.

 

1797: 18b

 

 Pr: Kahrs for at spare Retten med unyttigt Arbeide anmeldte at han aldrig har nægtet at Gullich Johannesen Gierstad var eeneste og ældste Søn af Johannes Gullichsen Gierstad, og at denne unægtelig var nærmere Odels berettiget til Gierstad end Hoved *Cititanten har Comparenten hverken nægtet eller nægter, som ligger tydelig beviist i Skiødet, datr: 20de Novembr: 1782 og fremlagt i denne Sag; thi ellers havde Johannes Andersen Hougstvedt ikke haft fornøden at kiøbt Gullich Johannesens odels Ret. Og naar denne Gullich Johannesen skulde falde paa at handle ligesaa forstyrret som Modpartiets Sagfører, ved at tænke paa at indtale en Rettighed han allerede har solgt skal Jens Johannesen møde ham uden frygt paa Tiid og Stæd. Denne Declaration troede Comparenten var nok til Besvarelse paa 1ste qvæstion. Den 7de qvæstion paastod Comparenten kuldkastet og tilsiide sat som ikke paastævnt og denne Sag uvedkom/m/ende; thi Hoved Citantens forhen aflagde Eed er nok i denne Sag.

 Pr: Stuvitz modtog gierne den af Pr: Kahrs fremsatte Declaration angaaende Gullich Johannesens Slægtskab med Hoved Citanten og hans Odels Ret til den omhandlede Anpart i Gierstad, og kan derfore frafalde den 1ste af de fremlagde skriftlige qvæstioner, naar Hoved Citanten Jens Johannesen Personlig her for Retten vedtager denne Declaration, i videre Fald paastod han den frem/m/et og fremsat for Vidnerne.

 Pr: Kahrs havde intet imod at 1ste qvæstion vorder antaget, men derimod paastod foruden forhen ommeldte 7de qv: tillige 5te qv:, som stridende mod Sagen og Contra Stævningen, afviist.

 Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

 Da den fremsatte 5te qvæstion indeholder om en afdød Mand Ole {Hougstvedt} \Solbergs/ Handling og Haandskrift kan Vidner over ham som død ey føres, i Følge den derimod skeede Exception saa meget meere som de vedkom/m/ende der har underskrevet det i bemeldte Qvæstion benævnte Skiøde ikke har givet ringeste Indvending imod sam/m/e Rigtighed eller det ved sam/m/e giorde Salg og er desuden denne Sag uvedkom/m/ende, og den 7de qvæstion bortfalder ligesaa, efterdi Johannes Andersen Hougstvedt ey er stævnet at anhøre Vidner om nogen Saggivelse for sin Deel.

 

 Pr: Stuvitz forbeholdt lovlig Anke paa den afsagde Kiendelse, da han meget forundrede sig over at blive nægtet Vidnesbyrd om nu afdød Mands

 

1797: 19

 

Handlinger, og havde saa sandt Ole Olsen Solberg nu levet havde han til styrke for Contra Citanten vildet forklare den sande Sam/m/enhæng med det omhandlede Skiødes Underskrift; Comparenten maatte i midlertiid for denne Gang være fornøyet med at hans andre 5 qvæstioner bliver frem/m/et; hvilket han paastod.

 Pr: Kahrs maatte langt meere forundre sig over hvorledes et Menniske, der vil giøre Pretention paa at have indsigter i Lovkyndigheden Vil saaledes som her i Sagen hen i Veieret prosedere en Sags Partes saaledes som her, opholder sig med unyttige Ting, Sagen aldeeles uvedkom/m/ende, hvilket alt han haabede at Dom/m/eren i Overensstem/m/else med Forodningen af 3de Junii f: A: tager i Betragtning til vedbørlig Undgjeldelse. Comparenten kunde med største føye kundet exciperet imod fleere Spørsmaale af de fremlagde qvæstioner da Gullach Johannesen ikke en gang er stævnet til at anhøre Vidnesbyrd, men for det skal lade sig til syne at hans Vederpart dog har giort noget, skiøndt til ingen Nytte for sin Part, har han ladet Modpartiet ..oroe(?) sig endogsaa med disse Lovstridige qvæstioner, da Comparentens Hensigt er at føye Sagen engang til endebragt.

 Pr: Stuvitz vilde ikke opholde Retten med nogen Besvarelse paa dette sidste tilførte, men anmærkede allene at han er Hoved Citantens Sagfører, meget Tak skyldig fordi han ikke exciperede mod de andre 5 qvæstioner; thi det kunde være at befrygte at disse ogsaa efter hans Nedlagde Indsigelser og Grunde kunde være blevet forkastet.

 Efter at Eedens Forklaring var samtlige mødende Vidner forelæst fremkom som

            1ste Vidne Mons Jacobsen, boende paa Gaarden Præsthun, aflagde Eed og vandt, og sagde tillige at Vidnets Moder og Contra Citantens Fader var Halvsødskende og følgelig de Sødskende børn, til de fra Contra Citantens Siide fremlagde Sp:,  Til 1ste Jo Gullich Johannesen er ældste Søn af Johannes Gullichsen Gierstad og Vidnet kiender ham.  Til 2det Jo som omspurgt, og alt siden Faderen ikke har kundet oppeholdt ham har været Betler.

 som Sub qvæstion til denne, bad Pr: Stuvitz fremsat for dette ….(?)følgende Vidner  hvad Tiid Faderen ophørte med at kunde opholde Gullich Johannesen, om det var den Tiid han solgte Gaarden eller den Tiid Johannes Andersen solgte Gaarden.

 

1797: 19b

 

 Pr: Kahrs Refererede sig til Lovens 1 – 4 – 1 og i Følge der af Protesterede imod denne sub qvæstions Antagelse da Gullich Johannesen ikke er stævnet at anhøre Vidnes byrd. I øvrigt bad han paalægge Modpartiets Sagfører at fraholde sig alt hvad der gaaer uden for Sagen og hans Contra Stævning, ellers vil fremkom/m/e en heel hoben unyttige Ting, der blot vil opfylde Acten.

 Pr: Stuvitz troede at han i Følge den aflæste Kiendelse har Rettighed at fordre denne sub qvæstion fremsat for Vidnet hvilket han nu *proterer (protesterer?) paa.

 Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

 Den fremsatte Sub qvæstion fra Contra Citantens Siide, indbefatter blot om at faae oplyst hvor længe Gullich Johannesen har været Betler; Dette kan vel være Erich Monsen Gierstad ligegyldig og han er vel ikke desuden berettiget at være hans Fiscal i saadan Henseende, hvor fore sam/m/e ey kan admitteres til Besvarelse for Vidnerne, Og \Hoved/ Sagsøgeren har Exciperet imod Vidners Førelse imod ham som ustævnt at anhøre Vidner om saadant og da 2det og 3de Sp: af de i Dag fremlagde Qvæstioner fra Contra Citantens Siide indbefatter deels det sam/m/e som forbenævnte sub qvæstion, deels Skiøn af Vidnerne om Gullich Johannesens Fuldkom/m/enhed og Ufuldkom/m/enhed baade i Henseende Siels og Legems Evner kan \vel/ disse heller \ikke/ andet end afslaaes eller forbigaaes, saa meget meere da han ikke er kaldet at anhøre Vidnesbyrd derom, men blot Hoved Sagsøgeren. Naar nu forbenævnte Gullich Johannesen som 2den og 3de qvæstion benævner skulde mangle paa Fornuften, maatte hans Værge være kaldet til {en} Sagen for at *beoptage hans Tarv under sam/m/e, om Contra Citanten agtede i sin Tiid at nedlægge nogen Paastand mod Ham. Den 4de qvæstion indbefatter om Gullich Johannesens Alder paa den Tiid Skiødet af 20de Novembr: 1782 blev udstæd. Ingen af de i dette Skiøde benævnte Personer har giort ringeste Indvending imod sam/m/es Rigtighed eller derved skeede Fornærmelse og skulde Gullich Johannesen derved være bleven fornærmet hørte det hans Værge \til/, i Fald han ey selv var fuldkom/m/en nok, at paatale saadant og ikke Erich Monsen der ey under den heele Sag har meldt sig som hans Værge eller den der har villet Paatale hans Fornærmelser ved saadant Salg om der skulde gives nogen Mangler i \bemeldte/ Skiødet af 1782.

 I Følge heraf og Lovens 1 – 4 – 1 bliver

 

1797: 20

 

den fremsatte Sub qvæstion saavelsom 2det 3de og 4de af de fremlagde skriftlige qvæstioner fra Contra Citantens Siide ey admitteret for fleere Vidner, men den 1ste qvæstion admitteres, da Contra Citanten formodentlig derved agter at oplyse en nærmere odels Pretendent end Hoved Citanten, og dertil er Gullich Johannesen kaldet for saavidt hans Navn derved kunde nævnes.

 

 Pr: Stuvitz forbeholdt Anke paa denne Kiendelse og henstillede til Dom/m/eren hvilke af hans qvæstioner der nu skal fremsættes for Vidnerne, allerhelst da han mærker at Dom/m/eren har afslaaet 2det 3de og 4de uden at der fra Vederpartens Siide er skeed nogen Exception derimod.

 Pr: Kahrs ønskede intet hellere end at Modpartiet ville holde sig strikte med Sagen og ikke unyttige Ting som hid indtil da Sagen derved hastigere vil blive frem/m/et.

 Derpaa forklarede forbemeldte Vidne Mons Jacobsen Præsthun;  Til 6te Ved ikke til visse hans Alder, men efter Vidnets Formeening mod 20 Aar gam/m/el og ugift og ved ikke at han trænger til Jordebrug.

 Da ingen af Parterne havde Vidnet videre at tilspørge blev det Demitteret.

            2det Vidne Elling Ellingsen boende paa Gaarden Solberg, sagde at være begge Parter ubeslægtet, aflagde Eed og vandt til de fra Contra Citantens Siide fremsatte qvæstioner  Til 1ste Jo som omspurgt,  det 2det 3de og 4de og 5te forbigaaes  Til 6te Jens Johannesen er omtrent 18 eller 19 Aar gl: og ugift, og Vidnet ved ikke af at han trænger til Jordebrug.

 Da ingen havde videre at tilspørge Vidnet blev det Demitteret.

            3die Vidne Johannes Monsen boende paa Gaarden Gierstad og sagde at være en Broder af Contra Citanten, aflagde Eed og vandt til de fra Contra Citantens Siide fremsatte qv:  Til 1ste ligesom 2det Vidne,  2det 3de 4de og 5te Sp: forbigaaes.  Til 6te Jens Johannesen er 19 Aar gl: og for det øvrige eensstem/m/ig med 2det Vidne

 Da ingen af Parter havde videre at tilspørge Vidnet blev det Demiteret

            4de Vidne Niels Olsen boende paa Gaarden Mæhle, der sagde at være begge Parter ubeslægtet, aflagde Eed og vandt til [de]? fra Contra Citantens Siide fremsatte qv:  Til 1ste ligesom

 

1797: 20b

 

2det Vidne;  2det 3de 4de og 5te forbigaaes;  Til 6te ligesom nest forrige 3de Vidne.

 Da ingen af de nærværende Parter havde Vidnet noget videre at tilspørge blev det Demitteret.

            5te Vidne Ole Michelsen boende paa Gaarden Nore Kleppe, sagde at være nest-Sødskende barn til Hoved Sagsøgeren, men ubeslægtet til Contra Citanten aflagde Eed og vandt, og efter at han var formanet til Sandheds Udsigende forklarede han til de fra Contra Citantens Siide fremsatte qv:  Til 1ste Jo som omspurgt;  2det 3de 4de og 5te forbigaaes,  Til 6te omtrent 19 Aar gam/m/el, ugift og Vidnet ved ikke at han trænger til Jordebrug.

 Da ingen havde Vidnet videre at tilspørge blev det Demiteret

 Efter at disse Vidner vare afhørte tilkiendegav Contra Citantens Sagfører Pr: Hiorth Stuvitz at han i Følge den Fornem/m/else han har erfaret at han ikke kan faae fremsat for Vidnerne de til Sagens Oplysning behøvende qvæstioner, var han nød til for ikke at anløbe mod Forordningen af 3de Junii 1796 at Deducere Sagen til Doms og denne hans Deduction bliver som følger.

 Han Producerede først en verificeret Gjenpart paa behørig stemplet Papiir, af det Erich Monsen Gierstad fra Frue Krigs Raadinde Koren af 22de Septbr: 1789 meddeelte Bygselbrev paa den her under Sagen omhandlede Anpart i Gaarden Gierstad og anviiste Originalen dertil, som han bad sig tilbageleveret med Rettens Paategning om dens Anviisning, videre sagde han at der ved de førte Vidners Svar paa de 2de fremsatte qv: er fuldkom/m/eligen oplyst at Gullich Johannesen er den ældste Søn af nærværende første Odels erhverver, Johannes Gullichsen Gierstad og at Hoved Citanten Jens Johannesen er en Dottersøn af ham altsaa en Grad længere i Nedstigende Linie fra Odels erhververen og følgelig saa meget mindre berettiget til Odels Indløsningen af denne Gaardepart at Hoved Citanten i sit Indlæg og Deduction i denne Sag vil paaberaabe sig Odels Løsnings Pretention i Følge hans Fader {Anders} Johannes{ens} Andersens Eiendoms og Besiddelses Ret til Gaarden, vil aldeeles bortfalde, naar det oversees at hans Fader Johannes Andersen blev ejer af den halvedeel af dette Jordebrug først i Aaret 1776 og af den anden halvedeel i Aaret 1782, og efter det Producerede Skiøde

 

1797: 21

 

fra Mons Johannesen Gierstad til Frue Krigs Raadinde Koren af 29de April 1789 at han har solgt den heele Jordepart i fra sig igien ved Skiøde af 24de Novbr: 1787, følgelig kun ejet den halvedeel i 5 paa 6te Aar. Hans Fader Johannes Andersen kan altsaa ikke have erhvervet Odels Ret til denne halve Deel af Gaarden i de 5 Aar som han ejede sam/m/e og ligesaa lidet kan han have erhvervet Odels Ret til denne halvedeel eller den anden halvedeel saa længe hans Hustrues ældre Broder Gullich Johannesen var i Live og Godset var inden hans ætlæg. Contra Citanten Erich Monsen Gierstad har ved det Producerede Bygselbrev fuldkom/m/en Besiddelses Ret for sin og Hustrues Levetiid paa den her under Sagen omventilerede Anpart 1 pd: Smør og 2 Mæler Malt i Gaarden Gierstad, og han trøster sig med at Forordningen af 18de Novembr: 1780 der saa viseligen bestyrker Lejlændingens Besiddelses Ret, vil være saa fuldkom/m/en Borgen for at den/n/e uberettigede Person, som nu fremtræder ikke vil kunde tvinge ham til at afstaae sin paa saa Lovlig Maade tilbygslede Jord. Comparenten sætter end og at Erich Monsen var villig at afstaae sin Bygsel Rettighed for denne fremtrædende Odels Pretendent Jens Johannesen, saa kunde eller torde han ikke vaave saadant i tvivl om Eftertale fra Gullich Johannesens Siide, som virkelig er den rette og nærmeste Aasædes berettigede om nogen saadan Excisterer til denne Jord. Meget meere havde der kundet være at sige til Forsvar for Contra Citanten, dersom han ved denne Session havde faaet fremsat til Sagens Oplysning de qvæstioner til Vidnerne, som ere fremlagte men da Forordningen af 3de Junii 1796 byder Sagens hastigste Expedition, er han nød til for at undgaae Fortrædeligheder og overraskelse at slutte Sagen i den Stilling den nu staaer om ikke for sin Principal saa dog for sin egen Skyld seer sig nød at apelere de afsagde Kiendelser til Underkiendelse. Saaledes indlod da Contra Citantens Sagfører Pr: Hiorth Stuvitz Sagen Dom med Paastand at Jens Johannesen maae vorde kiendt aldeeles uberettiget at nyde til Besiddelse den Anpart i Gaarden Gierstad af Skyld 1 pd: Smør og 2 Mæler Malt, som Erich Monsen ved Bygselbrevet af

 

1797: 21b

 

22de Septbr: 1789 er givet lovlig Besiddelses Ret til for sin og Hustrues Levetiid og indtil han beviiser nøyagtigere at han er nærmeste Odelsberettiget til at indløse Odels og Aasædes Rettighederne til denne Gaard, saa og at Jens Johannesen maae erstatte ham denne ulovlig formerte og paaførte Sags Bekostning i det mindste med 50 rd.

 Pr: Kahrs Refererede sig til Hoved Stævningen af 16de Decbr: 1795 ligesom og til de i Sagen fremlagde Skiøder og efter Hoved Stævningen afhørte Vidner, der viiser at Hoved Citanten Diriverer sin Odels Ret fra hans Morfader Johannes Gullichsen og hans Fader Johannes Andersen i at den omtvistede Gaardepart ikke har været ude af Ætlæget i 15 Aar eller af nogen anden beboet i 10 Aar er fuldkom/m/en beviist, videre agtede han ikke at svare paa alt det unyttige Krav, som Contra Partiet har fremført, men under sin saavel første Session som i Dag nedlagde Paastand vedblev atter at paatrænge Dom.

 Til alt det forrige fremførte fra Contra Citantens Siide sagde Pr: Hiorth Stuvitz at Skiødet af 1782 og Skiødet af 1789 viiser Fuldkom/m/en Sandheden af det fremsatte at Johannes Andersen Gierstad ikke ejede halvedeelen i den her omhandlede Gaardepart i Gierstad meere end i 5 Aar, og disse Documenter saavelsom de ældre fremlagde viiser tydelig at Godset er Eedkom/m/et(?) fra Johannes Gullichsen, der var Fader til Gullich Johannesen og Hoved Citantens Moder, og følgelig er Contra Citantens Paastand om Befrielse for at levere Gaarden til Jens Johannesen saa meget meere Biiellig(?) og som Dom/m/eren vil end see han er saa meget meere usikker om at giøre naar han betragter at en(?) nærmeere Odels Pretendent Existerer og Forordningen af 18de Novbr: 1780 frietager ham som Lejlænding for saadan Overleverelse.

 Begge Parter erklærede sig paa Tilspørgende at være fornøyet med Dom/m/ens Aflæsning i Sorenskriverens Huus i Bergen, og da ingen af Parterne havde videre at tilføre, og Contra Citanten betalte for de i Dag førte 5 Vidner 2 mrk 8 s og Hoved Citanten for 3de Kiendelser 2 mrk 4 s optages Sagen Dom til Løverdagen den 11te Feb: førstkom/m/ende \Formiddag Kl: 10/ at afsiges i Sorenskriverens Huus i Bergen og til hvilken Tiid og Stæd det nu nærværende Laugret haver at

 

1797: 22

 

møde uden anden nye Varsel.                                                             H: L: Jersin

 

 

 

Udsettelses-Ting for Mielde Skibreede *1796 (1797)

Aar 1797 den 11te Febr: blev i Sorenskriverens Huus i Bergen holdet Udsættelses Ting for Mielde Skibreede af den Constituerede Sorenskrivere i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som ved forrige Udsættelses Ting for sam/m/e Skibreede var tilstæde og her foran fol: 17 ere anførte

 og blev da udi Sagen, anlagt af Jens Johannesen imod Erich Monsen Gierstad og Contra stævnet af den sidste, saaledes for Ret kiendt

Dømt og Afsagt

 Efterat have tilkiøbt sig ved Skiøde fra Frue Koren af 5te Novembr: 1795 den Jordepart i Gaarden Gierstad skyldende 1 pd: Smør og 2 Mæler Malt der beboes af Erich Monsen som Lejlænding med Livs Fæste, har Hovedcitanten Jens Johannesen ved Opsigelse af 6te Novembr: sam/m/e Aar udsagt bemeldte Lejlænding at fraviige og ryddig giøre sam/m/e for sig som Odels og Boeslidsmand til nestkom/m/ende Fardag 1796, og paa det at den Indskrænkning, som Forordningen af 18de Octobr: 1780 fastsætter i henseende Lejlændingens Fraviigelse for Jorddrotten ikke skal udelukke ham derfra, har Hovedcitanten ved Stævning af 16de Decembr: 1795 ey allene saggivet Lejlændingen til slig Fraviigelse, men end og at anhøre Beviis om hans Rettighed dertil som Odelsmand, hvilket Lejlændingen har disputeret ham.

 Af Vidne Forklaringen og de fremlagde Adkomster er det klart at Hovedcitantens Morfader Johannes Gullichsen Gierstad har været ejende denne Jordepart i Følge Skiøde af 12te Junii 1758 og tinglæst næste Dag indtil han solgte halve Deelen deraf til Hovedcitantens Fader Johannes Andersen Halland ved Skiøde af 3de Junii 1776 og tinglæst 6te sam/m/e Maaned og den anden halve Deel deraf blev udlagt i Skiftet af 16de Julii 1781 og tinglæst 21de Novembr: sam/m/e Aar efter hans Mormoder Ingebor Ols Dotter Gierstad, hvis øvrige Arvinger have solgt sam/m/e til Hovedcitantens Fader Johannes Andersen ved Skiøde af 20de Novembr: 1782 og tinglæst sam/m/e Dag, hvorefter denne ved Skiøde af 24de Novembr: 1787 har solgt den heele Jordepart til Mons Johannesen Gierstad, der siden afhændede sam/m/e til Frue Koren ved det fremlagde Skiøde af 29de April 1789.

 Contracitanten Erich Monsen Gierstad bestrider denne Odels Ret deels fordi han ikkun anseer Hovedcitantens Morbroder Gullach Johannesen for den eeneste Odelsbaarne og deels fordi Hovedcitantens Fader ikkun har ejet den halvedeel heraf i Følge Skiødet af 1782 i saa lang Tiid at han for sin qvidsel (Norsk Hist. Leksikon: Kvissel = gren av en slekt) kunde erhverve Odels Ret for den anden halvedeel deraf.

 Men da Odels Retten tilkom/m/er det samtlige Ætlæg af Hovedcitantens Morfader som Acqvirent, tilfalder sam/m/e ham, saa snart Morbroderen Gullach Johannesen som nærmeere {Odels} berettiget, ey ville føre sig sin Ret til Nytte uden Competent

 

1797: 22b

 

Indsigelse derimod af andre uden for Ætlæget.

 Den Eed som Hoved Citanten den 8de April 1796 har aflagt efter Lovens 5 – 3 – 7 er aldeeles til overs imedens at han tilforn har proprieteten deraf, derimod paaligger det ham i Følge Lovens 3 – 13 – 1 ved sin Eed at sande det han selv vil beboe og bruge den til Fravigelse paasøgte Jordepart og er Boeslidsmand saa og at tilbage betale Contracitanten hans udgivne første Bygsel hvilket sidste er et saa nødvendigt Reqvisit i Følge bemeldte 3 – 13de 1ste at naar saadant ikke skeer er Contracitanten ingenlunde forbunden at fraviige sit Lejemaal, og Sagen rettest kunde afviises,

 men da Loven byder Dom/m/ere at forkorte Processer kiendes hermed og Døm/m/es for Ret naar Hovedcitanten Jens Johannesen til neste Ting i Contracitantens lovlige Tilkaldelse aflægger sin Eed at han selv vil bruge og beboe den ham som Odelsmand tilhørende og til Fraviigelse paastævnte Anpart i Gaarden Gierstad og tillige tilbagebetaler Contracitanten Erich Monsen Gierstad den af ham udgivne første Fæste eller Bygsel, som denne enten godtgiør at have udgivet, eller i Mangel af fuldt Beviis selv med Eed bekræfter at have udbetalt, tilpligtes Contracitanten Erich Monsen Gierstad til neste Lovens Fardag derefter for Hovedcitanten Jens Johannesen som Odels Eiermand at fraviige og ryddiggiøre den til Leje hafte og paasøgte Anpart i Gaarden Gierstad af Skyld Et Bismerpund Smør og To Mæler Malt.

 Sagens Omkostninger ophæves paa begge Siider og Dom/m/en fuldbyrdes til sin Tiid under bestemte Vilkaar, naar den i rette Tiid lovlig er bleven forkyndt 15 Dage i Forveien.

                                                                                                                                 H: L: Jersin

 

 

 

Alenfits Skibreede.

Aar 1797 den 29de Martii blev Retten sat i Sorenskriverens Huus i Bergen, af den Constituerede Sorenskriver Hans Lem Jersin i Nærværelse af de tvende Vitterligheds Vidner Andreas Kreft og Haaver Pedersen.

 Og fremstod da de for Alenfits Skibreede udnævnte Kaldsmænd Lensmand Johannes Knudsen Smørdahl og Rasmus Johannesen Smørdahl og som Medhielp i Nødens Tilfælde Ole Michelsen Søre Tidtland hvilke alle efter at de var betydet Forordningen af 3de Junii 1796 dens 6te Capt: saavelsom Lovens 1 Bogs 4de Capt: 6te Art: aflagde den i bemeldte Forordning befalede Eed som Beskikkede Kaldsmænd og hvorom de tillige blev meddeelt Attest.                                                                                                                            H: L: Jersin

 

 

 

Arne Skibreede

Aar 1797 den 20de April blev Retten sat i Sorenskriverens Huus

 

1797: 23

 

i Bergen af den Constit: Sorenskriver, i Nærværelse af de 2de Vitterligheds Vidner Sr: Andreas Kreft og Haaver Pedersen,

 og fremstod da de for Store Sandvigen under Arne Skibreede udnævnte Kaldsmænd Ole Sivertsen og Niels Gullachsen Brechuus \samt Anfind Olsen i store Sandvigen/ og aflagde den Eed som Forordningen af 3de Junii 1796 befaler i dens 6te Capitel, efter at de var betydet saavel bemeldte Forordnings Capitel som Lovens 1 – 4 – 6, og blev derefter meddeelt Attest som beskikkede Kaldsmænd.                                                                                    H: L: Jersin

 

 

 

Radøe Skibreede

Aar 1797 den 26de April blev Retten sat i Sorenskriverens Huus i Bergen, af den Constituerede Sorenskriver Hans Lem Jersin i Nærværelse af de tvende Vitterligheds Vidner Andreas Kreft og Niels Tonderhude.

 Og fremstod da de for Radøe Skibreede udnævnte Kaldsmænd Lensmand Christen Pedersen Bøe og Jacob Thomassen Bøe og som Medhielp i Nødens Tilfælde Niels Olsen Bøe hvilke alle efter at de var betydet Forordningen af 3de Junii 1796 dens 6te Capt: saavelsom Lovens 1 Bogs 4de Capt: 6te Art: aflagde den i bemeldte Forordning befalede Eed som Beskikkede Kaldsmænd og hvorom de tillige blev meddeelt Attest.                                        H: L: Jersin

 

 

 

Som/m/ertinget for Sartors Skibreede 1797

Aar 1797 den 1ste Maij blev holdet Som/m/erting for Sartors Skibreede paa Tingstædet Tøsøen af den Constituerede Sorenskriver, i Nærværelse af de ved sidstl: Høsteting udnævnte 4 Laugrettesmænd, nemlig Mons Olsen Nore Biørøen Elling {Greg} Olsen Glæsnæs, Anders Andersen Waage og 4. Casten Ingebrigtsen Bielcherøen, der alle have aflagt Laugrettes Eeden. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack.

 

Og blev da publiceret

Forordningen angaaende Forligelses Indretningen paa Landet i Norge, datr: 20de Januarii 1797.

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager

 

Fogden Unmack imod Agent Krohn med fleere

Fogden æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstleeden Høsteting og paastod Dom efter den forhen i Rettelagde Indlæg.

 Procurator Spismacher lod ved Lensmand Peder Tøsøen fremlægge hans skriftlige Deduction af 29de f: M: tilligemed de deri paaberaabte 3de Bielage, hvorefter han fra sin Siide indlod Sagen Dom.

 Bemeldte Indlæg med vedfulgte 3de Bielage indtages her saal:

 Fogden vedblev sin indlagde Paastand, og det saameget meere da hverken det af Hr: Agentens Fuldmægtig nu fremlagde Publications Document af 18de Januarii

 

1797: 23b

 

1794 som Stiftets Placat af 31te Martii 1778 ikke i nogen Maade forandrer det bestemte Tiid Stæd Bratholmen for Som/m/erfisket for Fields Sogen, da den om/m/eldte Publication allene er en Beqvem/m/elighed for Agentens Handels Gesel paa Sollesvigen, og saaledes langt fra nogen Lov.

 Da ingen havde videre at tilføre optages Sagen.

 

Nye Sag

Ingebrigt Andersen Leerøen Contra Knud Monsen Leerøen.

Ingebrigt Andersen Leerøen anmeldte at have med mundtlig Varsel til dette Ting ladet indkalde Knud Monsen Leerøen til at blive ved Dom tilforpligtet at opfylde et af ham indgaaet Foreening eller Løfte, nemlig at overlade {til} Sagsøgeren til Brug 6 Marker Smørs Leje i Gaarden Leerøen, som Sagvolderen ejer, i den Tiid han lever, men som han vil have tilbage selv til Brug, derom at anhøre Vidner og derefter at modtage Dom til at vedblive saadant giorde Løfte, som forbemeldte Processens Omkostninger at oprette, og herom fremlagde han Kaldsmændenes Attest om Stævnings Forkyndelse.

 Indstævnte Knud Monsen Leerøen mødte og vedtog lovlig Varsel.

 Paa Tilspørgende Declarerede Ingebrigt Leerøen ey at have været inde med Sagvolderen for Forligelses Com/m/issionen, og da Sagsøgeren nu formærkede at dette Søgemaal her for Retten ey kunde videre *frem/m/e (fremmes) desformedelst, begierede han [Sagen]? stillet i beroe til førstkom/m/ende Høsteting for dette Skibreede for at probere et mindelig Forliig med Sagvolderen, og hvilken Udsættelse blev bevilget.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen.                                  H: L: Jersin

 

Dagen nestefter den 2den Maji 1797 vedvarede Som/m/ertinget for Sartors Skibreede med de sam/m/e Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde og blev da paaraabt de indstævnte Sager.

 

Anna Ols Dr: Sollesvig imod Simon Simonsen Sollesvig.

Pr: Hiorth Stuvitz lod ved Lensmand Peder Knudsen Tøsøen æske Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Høsteting for at fornem/m/e om noget fra Contra Partiets Siide denne Session ville frem kom/m/e, hvorefter han siden forbeholdt det videre fornødne i denne Sag.

 Simon Simonsen Sollesvig fremlagde et Indlæg af 29de f: M: forfattet af hans Sagfører Pr: Schnabel, og hvorefter han indlod Sagen Dom fra sin Siide.

 Bemeldte Indlæg indtages her saal:

 Pr: Stuvitz lod ved Lensmanden Peder Tøsøen for-

 

1797: 24

 

lange Sagen udsat til nestkom/m/ende Høsteting for dette Skibreede for først at indkalde Contra Partiet til Forligelses Com/m/ission for Fields Kirke Sogn, for at forsøge om Contra Partiet at formaae til Forliig, da han i Manglende Fald forbeholdt til neste Høsteting at indlade Sagen Dom.

 Ellers blev nu og foreviist inden Retten en Kalds Sæddel fra Forligelses Com/m/issairen Hr: Stifts \Provst/ Bruun, datr: 30te April 1797 hvorefter Contra Partiet var benævnt at indkaldes til Forliigs Com/m/issionen.

 Contra Citanten havde intet derimod [at indvende]?

 og derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

 Den [af]? Hoved Citantinden forlangte Udsættelse til nestkom/m/ende Høsteting bevilges for at kunde have Tiid at indvarsle Contra Citanten til Forligelses Com/m/issionen, efterdi Kaldssæddelen allerede er udtagen, for at søge Forliig.

 

Derefter blev publiceret.

            1. Et Skiftebrev efter Michel Castensen Kallestad, af 8de Martii 1797, hvorved 567/600 M/ark Smør og 7/900 Huud i Gaarden Leerøen No: 2, blev udlagt til Sønnen Michel Michelsen for Arv, indført Folio 172.

            2. Et Bygselbrev fra Agent Hans Krohn til Elias Endresen paa 15 M/arke/r Smør Skatteskyld i Gaarden Glæsnæs No: 20, forhen brugt af Peder Olsen, datr: 31te Januarii 1797 med Revers.

            3. Et Afkald fra Knud Olsen til Niels Johannesen Øvre Golten No: 21, for hans 2de Arvelodder tilsammen 8 rd 1 mrk 4 s i A: B: fol: 34 og 47, datr: 1ste Maji 1797 og indf: fol: 172.

            4. Et Skiftebrev efter Grim Wermundsen Midtvedt, af 7de Martii 1797 hvorved 23 1/7 M/ark Fisk i Gaarden Midtvedt No: 25, blev udlagt til Sterboe Enken Dorthe Anders Dotter og den afdødes 2 Fuldbrødre og en Creditor, og indført Fol: 172.

            5. En Odels Lysning af Ole Wermundsen yste Tvedt til 1 pd 12 M/ark Fisk i Gaarden Midtvedt No: 25, datr: 1ste Maji 1797 og indført Fol: 172.

            6. Et Skjøde udgivet af Niels Ingebrigtsen Koursland til Lasse Ingebrigtsen Telle paa 12 M/ark Fisk i Gaarden Telle No: 26 datr: 1ste Maji 1797 med Attest og indført Folio 172.

            7. Et Vilkaarsbrev udgivet af Lasse Ingebrigtsen Telle til Niels Ingebrigtsen Koursland paa endeel Aarlig Levekaar af 12 M/ark Fisk i Gaarden Telle No: 26, datr: 1ste Maji 1797 og indført Fol: 173.

            8. Et Bygselbrev udgivet af Jens Clemmetsen Telle og Lars Erichsen Waage til Lasse Ingebrigtsen paa 9 M/ark Fisk i Gaarden Telle No: 26, som forhen har været brugt af Niels Ingebrigtsen, datr: 25de April 1796 med Revers.

            9. Et Ditto fra Agent Hans Krohn til Niels Haagensen paa 2 b/ismerpund 6 M/ark Fisk i Gaarden Dommedahlen No: 33, forhen brugt af Peer Peersen datr: i Bergen d: Prima Febr: 1797 med Revers.

            10. Et Skiftebrev efter Wincians Anfindsen Trengereide sl: 12te October 1796 hvorved 1 pd 16 ½ M/ark Fisk i Gaarden Trengereide No: 38, blev udlagt til Sterboe Enken Agothe Grims Dotter Trengereide og Dotter saavelsom 6 Creditorer, indført Folio 171,

 

1797: 24b

 

            11. Et Skjøde udgivet af Lars Nielsen Berge med fleere, til Michel Jacobsen Bielkerøen paa 2 19/28 M/ark Fisk i Gaarden Trengereide No: 38 datr: 1ste Maji 1797 med Attest og indført fol: 173.

            12. Et Skiftebrev efter Maila Niels Dotter Laachøen af 13de Martii 1797 hvorved 5 1/8 M/ark Fisk i Gaarden Laachøen No: 42, blev udlagt til Sterboe Enkemanden Peder Brynildsen Laachøen og Søn/n/en Mons Nielsen hver det halve med 2 9/16 M/ark Fisk for 8 rd tilsammen 16 rd, indf: fol: 172.

            13. Et Ditto efter Christen Olsen Nordvig, af 9de Februarii 1797 hvorved 3 3/5 M/ark Fisk i Gaarden Laachøen No: 42, blev udlagt til Søn/n/en Ole Christensen for Arv, Og en Anpart i Gaarden {Nordvig} Landeraae \No: 49/ af Skyld 4 5/8 M/ark Fisk, der blev udlagt til Sønnen Hans Christensen for Arv, indført fol: 171.

            14. Et Ditto efter Ole Olsen Næsse af 10de Martii 1797, hvorved 1 pd 3 M/ark Fisk i Gaarden Næsse No: 44, blev udlagt til Sterboe Enken Brithe Ols Dotter Næsse og Sønnen Hans Olsen Trengereide hver det halve med 13 ½ M/ark Fisk, for 20 rd tilsammen 40 rd indf: fol: 172.

            15. Et Bygselbrev udgivet af Hr: Jon Mariager til Ole Steffensen paa 13 ½ M/ark Smør i Gaarden Sechingstad No: 52, forhen brugt af Michel Thomassen, datr: 22de Februarii 1797 med Revers.

            16. Et Skjøde udgivet af Hans Larsen Algerøen til Mons Andersen Algerøen \No: 53/ paa halvedeelen af udstæderens Søebrug, datr: 2den Maji 1797 og indført fol: 173 med Attest.

            17. Een Forpligtelse af Hans Larsen Algerøen til Mons Andersen Algerøen angaaende de paa Gaarden Algerøen af den sidste opbyggede nye Huusebygninger til Sikkerhed for ham om sammes Ejendom, datr: 1ste Maji 1797 og indført fol: 174.

            18. Een Contract imellem Hans Larsen Algerøen og Mons Andersen ibidem angaaende en Jordepart af Skyld 12 M/ark S:r i Algerøen No: 53, som den sidste skal erholde efter den førstes død for Tilsyn eller tilvejebringende Aarlig Levekaar, datr: 1ste Maji 1797 og indført fol: 174.

            19. Et Skjøde udgivet af Steffen Erichsen Agotnæs til Sønnen Ole Steffensen paa 1 pd 9 9/16 M/ark Fisk i Gaarden Agotnæs No: 62, datr: 1ste Maji 1797 med Attest, og indført fol: 173.

            20. Et Afkald fra Hans Erichsen Folnæs \No: 71/ til Værgen Steffen Erichsen Agotnæs \No: 62/, for hans Myndtling Botelle Peders Dotters Arv og Hiemmegift 60 rd 2 s til Forandring i Arvebogen fol: 54, datr: 1ste Maji 1797 og indført fol: 172.

            21. Et Deelebrev efter Lisbeth Mons Dotter Nore Biørøen af 1ste Maji 1797, hvorved den afdødes Søstermand Gudmund Haagensen Nore Biørøen blev udlagt 19/20 M/ark Fisk i Gaarden Nore Biørøen No: 81 med Attest og indført fol: 174.

            22. Et Skjøde udgivet af Marie Ivers Dotter Midtvedt med Laugværge Mons Jensen Trengereide med fleere til Niels Winciansen Stikholmen paa 1/18 Part af heele Laxevaagen Ertsenholmen No: 97, datr: 1ste Maji 1797 med Attest og indført fol: 173.

            23. Et Afkald fra Gudmund Haagensen Sætre til Værgen Poul Erichsen Schare No: 104 i Schiolds Skibreede, for hans 2de

 

1797: 25

 

Arvelodder tilsammen 24 rd 5 mrk 6 s: i A: B: fol: 112 og 114, datr: 1ste Maji 1797 og indført fol: 171.

            24. Et Deelebrev efter Giertrud Lars Dotter Tøsøen, af 1ste Maji 1797 hvorved den afdødes Mand Niels Eliassen Tøsøen, blev udlagt 5 1/7 M/ark Smør og 1 5/7 Kande Malt i Gaarden Tøsøen No: 83, indført fol: 174 med Attest.

 

Hr: Fogden Unmack fremlagde sin restance Liste over de betalte og udestaaende ordinaire Skatter for Sartors Skibreede Sommerting 1797, og dertil svarede den nærværende Almue hvoriblandt Lars Nielsen Bildøen og Hans Gullachsen Ebbesvig, at det betalte beløber 62 rd og det resterende beløber 388 rd var gandske rigtig.

 

Da ingen efter 3de Udraab havde videre \med Tinget/ at {tilføre} \udrette/ blev samme for denne Gang sluttet og Ophævet.                                                                                  H: L: Jersin

 

 

 

Som/m/ertinget for Schiold Skibreede 1797.

Aar 1797 den 3de Maji blev holdet Som/m/erting for Schiold Skibreede paa Tingstædet Møllendahl, af den Const: Sorenskriver i Nærværelse af de ved sidstleeden Høsteting tilnævnte Laugrettes mænd 1. Ole Olsen Sandahl, 2. Niels Iversen Fløen 3. Niels Rasmussen Nubben og 4. Anders Olsen Lie, der alle har aflagt Laugrettes Eeden for Laugmanden efter Attester. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack

 

og blev da publiceret først

            Forordningen angaaende Forligelses Indretninger paa Landet i Norge, datr: 20de Januarii 2797.

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager

 

Major Ham/m/er Stævnt af Erich Erichsen Nore Jellestad med fleere

For Erich Erichsen Jellestad med de fleere mødte Procurator Balchen ved Fuldmægtig Huusbye, som til Hiem/m/el for Mødet fremlagde Fuldmagt af 12te f: M: og dernest Producerede Continuations Stævning af 3de April d: A: med Forkyndelses Paategning for de deri benævnte Parter og Vidner til hvilke sidste han ligeleedes fremlagde skriftlige Spørsmaale, efter hvilke han begjerede dem paaraabte og afhørte.

 Bemeldte \Fuldmagt/ Stævning og Qvæstioner indtages her efter hinanden.

 For General Veimesteren Hr: Major Ham/m/er mødte inden Retten Told Procureur Lytkien, som nest at igientage hvad han forhen under denne Tingsvidne Sag har erindret og paastaaet, declarerede at det Paafund, som Erich Jellestad ved en nu i Retteførte Continuations Stævning yttrer

 

1797: 25b

 

er aldeeles urigtig, om ….(?) saae vilde lade være ubemærket at Fornærmelse eller Forseelse i Ord er noget Langt andet og forskiellig fra deslige Forseelser i Gierningen.

 Huusbye svarede at der kan være Muelighed i mange Paafund, men han paastod Vidnerne afhørte og ellers overlod Tingene til sin Skiebne paa sit Stæd.

 Lytkien for sit Partie overlod Tingene ligeleedes til sin Skiebne paa sit Stæd, da han var overbeviist om at De delicta for hvilke Erich Jellestad ved Com/m/issions Dom/m/er er dømt ere ham fuldkom/m/en overbeviiste og i øvrigt betræffende de nu fremsatte qvæstioner troede han at nogen exception vilde være saa meget meere unyttig som denne Rettes Dom/m/er forhen i denne Sag har ved Eragtning under 12te Novembr: 1796 til det(?) andet expideret Vidne admitteret Sp: hvorvel Comparenten vedblev sin Formeening var uden for Sagen og altsaa ulovlig.

 Huusbye sagde videre at naar Modpartiet selv, tilstaaer og Protocollen viiser at Spørsmaalet er antaget saa synes det noget for tidlig at kalde det ulovligt.

 Derpaa fremkom som

            1ste Vidne Arne Olsen boende paa Gaarden Øvre Todtland i Schiold Skibreede, aflagde Eed og vandt til de i Dag fremlagde Sp: af 12te f: M:  Til 1ste Ney har aldrig for Major Ham/m/er sagt noget af det i disse Sp: omspurgte {indholder}.  Og det 2de Sp: altsaa bortfalder.

            2det Vidne Poul Larsen Hope boende paa Gaarden Hope i Schiold Skibreede, fremstod og aflagde Eed og efter at være formanet til Sandheds Udsigende forklarede til …d(?) Pr: Balchens Siide fremlagde Sp: af 12te f: M: i et og alt som nestforrige Vidne Arne Todtland

 Huusbye Producerede til Slutning en Kongl: Bevilling af 7de Maji 1796 som fritager Citanterne for alle Udgifter i denne Sag, og efter Pr: Balchens Ordre begjerede Tingsvidnet sluttet.

 Lytkien fandt nu for Tiiden og efter hvad passeret er intet videre fra sin Siide at erindre.

 Da ingen af Parterne havde videre at tilføre blev Tingsvidnet sluttet og bleve Hr: Pr: Balchen beskreven meddeelt.

 

Hans Evers Cont: Anna Halvors Dotter

Pr: Kahrs lod fremlægge den ved sidstl: Høsteting givne Laugdaag for udeblevne Anna Halvors Dotter med paateg-

 

1797: 26

 

Forkyndelse af de for dette Skibreede autoricerede Kaldsmænd hvorefter han begjerede begge de Laugdagede paaraabte.

 Laugdaget Anna Halvors Dotter Hæstebeite tilligemed hendes Værge Ole Olsen Hæstebeite [mødte] og vedtog lovlig Varsel.

 Kahrs lod fremlægge derefter sin Deduction i den/n/e Sag, datr: 12te April 1797, hvortil han Refererede sig og indlod Sagen Dom.

 Bemeldte Indlæg indtages

 Anna Halvors Dotter og hendes Værge Ole Olsen havde intet paa Tilspørgende at tilføre, og hvorfore Sage optages

 

Jacob Taaning imod Ole Monsen Grynmøllen

Pr: Kahrs lod fremlægge Rettens seeneste givne Laugdag med paategnet lovlig Forkyndelse, hvorefter han begjerede den Laugdag\ede/ paaraabt, og fremlagde ligeleedes nu sin endelig Deduction i den/n/e Sag, hvortil han *Referede sig, og begjerede sig tilbageleveret den i Deduction paaraabte originale Kravs Seddel med Rettens Paategning efter at sam/m/e med den fremlagde Copie deraf er bleven Confereret, og saaledes indlod han Sagen Dom.

 Ole Monsen Grynmøllen mødte og vedtog Laugdagens Lovlige Forkyndelse, og benægtede det fremlagde Beviis sin Rigtighed, og Declarerede at han ingensinde har indgaaet som Cautionist for Johan Holm for en længere Tiid end et Fierding Aars Betaling, men ikke for det heele, og for dette Fierdings Aars Leje har han betalt som Cautionist, ef..d(?) 7 mrk istæden for de paa Beviiset afskrevne 6 mrk og til at faae dette Beviist maatte han begjere Sagen udsat til neste Ting for saavel at \beviise/ Urigtigheden af Taanings Fordring som at faae det i Dag desangaaende foer han fremkomne i Retten besvaret.

 Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

 Den af Sagvolderen forlangte Udsættelse bevilges.

 

Da ingen havde videre at Iretteføre blev Tinget stillet i beroe til i Morgen.         H: L: Jersin

 

(Tinget held fram seinare)

 

 

Politie Ret for Arne Skibreede 1797.

1797 den 4de Maji blev en Politie Ret sat for Arne Skibreede

 Fogden Unmack fremlagde en skriftlig Stævning imod

 

1797: 26b

 

den uconfirmerede Dreng *Mon Mons Ellingsen af store Sandvigen af Arne Skibreede, i Følge Amtets Ordre af 8de f: M: for hans begangne Løsgængerie, som i øvrige udviiste over fald (overfald), til [at]? anhøre stævnte og ustævnte Vidner samt Dom at modta *modta, ligeledes er til dette Politie Forhør indkaldet som mødende Vidner den indstævntes Fader Elling Monsen Portner paa Manufactuur Huuset i Bergen, Eendelig fremlagde han og Amtets Befaling til denne Politie Ret saavelsom det forhen over bemeldte Dreng afholdte Forhør under 3de f: M: hvilket sidste han begjerede oplæst for den Tiltalte, samt derefter Vidnernes eedelige Forklaring indhentet.

 Bemeldte Stævning Amtets Ordre saavel til Forhørets Afholdelse, som denne ….ation(?) bliver her at indtage, men det fremlagde og af Hr: [Fogden Unmack] afholdte Forhør bliver at vedhæfte Acten

 Fogden begjerede derefter den Tiltalte fremkaldet og Forhøret for ham oplæst, om han nu ved Retten ville vedblive den forhen giorde Forklaring, og om noget videre fra hans Siide kunde blive bekiendt i Henseende hans Leediggang

 Derpaa fremkom Tiltalte Mons Ellingsen af store Sandvigen af Arne Skibreede og vedblev den af ham giorde Forklaring i det ved Hr: Fogden Unmack afholdte Forhør af 3de April 1797, i et og alt efter at sam/m/e for ham nu inden Retten var oplæst.

 Hr: Foged Unmack begjerede derefter Vidnerne fremlagde til Forklarings Aflæg og derpaa fremkom som

            1ste Vidne Ole Sivertsen Skyds skaffer og boende i store Sandvigen og efter at være formanet til Sandheds Udsigende aflagde Eed og vandt: at Tiltalte Mons Ellingsen har i en Tiid af 8 a 10 Aar været Leediggænger uden at have haft nogen fast Tieneste, og at han er en Ildesindet og Ondskabsfuldt Men/n/eske naar han er Drukken eller Beskienket, og at han er uconfirmeret og ey kan læse i Bog og at han en og anden Gang har bedet om en Skilling her han har truffet Vidnet; og Vidnet forklarede ellers at den Tiltalte naar han for Penge heller kiøber Drikke eller Brændeviin end at opspare sam/m/e til Mad og Klæde og Vidnet forklarede tillige, at den *Tiltale (Tiltalte) ingen *Tineste (Tieneste) har kundet bekom/m/et deels for hans Ubesindighed og Drikfældighed og nest for at han er uconfirmeret.

 Da ingen havde videre at tilspørge Vidnet blev {det} Vidnet Demiteret.

 

1797: 27

 

            2det Vidne Niels Gullachsen Brechuus boende i store Sandvigen aflagde Eed og vandt, efter at være formanet til sandheds Udsigende forklarede i et og alt \ eenstem/m/ig med nestforrige Vidne/, og Tilføye[de] at han tillige intet Arbeide skal kunde \udrette/ med Skik {udrette}. Vidnet forklarede ellers paa Tilspørgende efter Hr: Fogdens Forlangende, at han ikke var tilstæde paa den Tiid den Tiltalt[e] var nærværende i hans Huus \og/ som i det fremlagde Forhør \er/ om/m/eldt {Tiid}, men efter Vidnets Hustrues Fortælling ved hans Hiemkomst skal alt det i Forhøret omrørte være passeret.

 Da ingen havde Vidnet videre at tilspørge blev det Demitteret

            3de Vidne Ole Monsen Fosvogen (Forvogen), boende i store Samdvigen, og efter at være formanet til Sandheds Udsigende {forklarede} aflagde Eed og vandt At Tiltalte Mons Ellingsen i den Tiid Vidnet har kiendt ham i en Tid af 6, har han ikke haft fast Tieneste men været Lediggiænger, {og} i øvrigt eenstem/m/ig med nestforrige 1ste Vidne.

            4de Vidne Elling Monsen Portner paa *Manufachuset (Manufactuur huuset) i Bergen fremstod og forklarede at Tiltalte Mons Ellingsen har i den heele Tiid været halstarrig eller uforskam/m/et mod Vidnet som Fader, og at han ingensinde har været at formaae til at lære sin Cristendom, og i øvrigt har Vidnet intet hørt til ham eller seet ham siden \en/ Tiid af 16 a 18 Aar, og i øvrigt forlangede Vidnet som Fader at den Tiltalte hans Søn maatte bringes paa Manufactuur huuset for derved at holdes i Arbeide og Tugt, og liigeledes ved den Lejlighed at maatte erholde saa meget Frieheds Timer at han under Opsyen maatte {maatte} lære af sin Cristendom saa meget at han kunde bringes frem til Confirmation, og Vidnet Declarerede ellers at have hørt at den Tiltalt[e] er meget Drikfældig og troede at ingen Maade var at befordrede ham til et Ordentlig Men/n/eske end at erholde ham paa Manufacturet, som Vidnet indstændig udbad sig. Ellers sagde Vidnet at den Tiltalte hans Søn er paa 35te Aar gl: og fød i Bergen.

 Derpaa fremkom den af den Tiltalte slagde Kone Synneve Jacobs Dotter, der er gift med *Rasmussen (Rasmus) Andersen i store Sandvigen og vedblev hendes i det fra Fogdens Siide fremlagde Forhør, og vidste i øvrigt intet at forklare.

 Fogden nedlagde derefter følgende Paastand; Det er saa vel med de førte Vidne, som med den Tiltalte {Elling Monsens} \Mons Ellingsens/ egen Tilstaaelse, beviist at han er en

 

1797: 27b

 

*en Person der i mange Aar [ey]? har haft nogen fast Tieneste, hvor til hans ufornuftige og haardnakket Ildsindighed er eene Aarsag, ligesom hans egen Faders Forklaring Foreenet med Vidnerne viiser at dette er eene Aarsagen hvorfore han ikke er bleven i rette Tiid oplært og erholdt Kundskab i sin Cristendom. Da nu alle retsindige Huusbonder afskyer et sligt Menneske der hverken kiender Pligterne imod Gud eller hans næste, og saaledes stedse maae blive i Vandkundighed som et Umen/n/eske, vil den straf som Forordningen af 9de Augusti 1754 fastsetter for Løsgængere langt fra være tilstrækkelig for Mons Ellingsens Fremturenhed i det Onde, men til Sikkerhed for sine Medmen/n/eske da af en saadan Person kan befrygtes alt ondt uden derved selv at føle eller indsee sam/m/e.

 I Følge heraf indlades Sagen Dom med Paastand at {Elling Monsen} Mons Ellingsen maae blive tilkiendt at hensettes paa Tugthuuset i Bergen at (og?) der saa længe at forblive indtil han derfra er bragt saa vidt i sin Cristendom ….(?) Confirmationen at han kiender Pligterne imod Gud og Men/n/eske, og det saa meget meere da hans Fader selv har forlanget sam/m/e, som den eeneste Maade, hvorved han troer at den Tiltalte i Tiiden kunde blive sig selv og sine Medmen/n/esker til Nytte.

 Tiltalte Mons Ellingsen havde intet videre at tilføre end at han paastod en naadig Dom.

 og Da ingen havde videre at tilføre optages Sagen Dom

 og ellers var ved denne Politie Rets Behandling tilstæde som Vidner Anders Olsen Lie og Peder Rasmussen Nubben.                                                                                              H: L: Jersin

 

 

(Sommertinget for Schiold Skibreede 1797 - framhald)

Dagen nestefter vedvarede Som/m/ertinget for Schiold Skibreede i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde, og derpaa blev paaraabt de indstævnte Sager

 

Anna Sørens Dotter imod Elisabet Anders Dr: Tennebechlien.

Sagsøgersken mødte og æskede Sagen i Retten efter Udsættelse fra Contra Partiets Siide fra sidstleeden Høsteting, og paatrængede Dom efter den, \den/ Tiid nedlagde Paastand, med Tillæg at Sagvolderen maatte tilpligtes at betale 2 rd meere i de paastaaede Omkostninger

 Contra Partiet mødte ey efter Paaraab

 og Sagen optages

 

1797: 28

 

 

Hr: Fogden fremlagde sin Restance Liste for Sommertinget 1797 der beløber sig i alt som er betalt 80 rd 2 mrk og det Resterende beløber sig i {alt} til 959 rd 4 mrk, der inden den nærværende Almue blev oplæst, og blev bevidnet af de nærværende Michel Olsen Kirkebirkeland og Peder Olsen Riple, og blev tilstaaet i alt af den nærværende Almue at den var Rigtig.

 

{Og da ingen efter 3de Udraab havde videre med Tinget at udrette blev samme for denne Gang sluttet og ophævet.}

 

Derpaa blev publiceret

            1. Et Afkald fra Jens Iversen Mollendahl til Johan Nordahl i Bergen for hans Hustrue Ingebor Margrethe Jensens Arv 76 rd 9 s i A: B: fol:     Regnsk: No: 530, datr: 15de Decbr: 1796 og indført fol: 181

            2. Marthinus Antoniussen Øvre Bratlands Obl: til Anna Sørens Dotter Øvre Bratland, stor 100 rd med 1ste Panteret i 2 pd 0 Mark Smør og 24 K: M: i Øvre Bratland No: 13, datr: 4de Maji 1797 og indført fol: 180

            3. Et Bygselbrev fra Lars Steffensen Nedre Dyngeland paa Enken Kari Ols Dotters Vegne til Niels Olsen paa 3 pd 12 Mark Sm: og ½ Huud i Nedre Dyngeland No: 20, forhen brugt af Niels Nielsen, datr: 4de Maji 1797, hvorved fulgte Revers

            4. Et Vilkaars [Brev] fra Niels Olsen Nedre Dyngeland til Enken Kari Ols Dotter paa endeel Aarl: Levekaar af nestforrige Anpart i Dyngeland No: 20, datr: 4de Maji 1797 og indført fol: 180

            5. Et Skiøde fra Tollev Halvorsen Store Mithun til Enken Kari Ols Dotter paa 1 pd 6 Mark Smør og ¼ Huud i Nedre Dyngeland No: 20, datr: 4de Maji 1797 og indf: fol: 179 hvorhos fulgte Attest.

            6. En Contract imellem Jacob Jacobsen Henne og Johannes Monsen Nedre Todtland angaaende Brugen af 2 pd 6 Mark Smør og ½ Huud i Nedre {Dyngeland} \Todtland/ No: *20, datr: 4de Maji 1797 og indført fol: 178.

            7. Et Skiøde fra Johannes Monsen Nedre Todtland med fleere til Jacob Jacobsen Henne, paa 2 pd 6 Mark Smør og ½ Huud i Nedre Todtland No: 26, datr: 4de Maji 1797 og indf: fol:  

   hvorhos fulgte Attest.

            8. Et Bygselbrev fra Amund Olsen Tønnevig til Anders Andersen paa 1 pd 13 4/5 Mark Smør og 9/20 Huud i Gaarden Lund No: 34, datr: 4de Maji 1797 og hvormed fulgte Revers, forhen brugt af Bendix Nielsen.

            9. Et Vilkaars brev fra Anders Andersen Lund til Niels Svendsen Lund paa endeel Aarl: Levekaar af foranførte Anpart i Lund No: 34, datr: 4de Maji 1797 og indf: fol: 180

            10. Et Afkald til Rasmus Olsen Hougsdahl No: 35 fra Ole Olsen Dyngeland for hans Hustrue Christie Rasmus Dotters Arv

 

1797: 28b

 

3 rd 1 mrk 8 s. i A: B: fol: 128 datr: 3de Maji 1797 og indf: fol: 176

            11. Afl: Friderich Jacobsen Haalands Obl: til Hendrich Formann stor 290 rd med Pant i Haaland No: 37, datr: 3de Maji 1788 og tingl: 6te Maji s: A: efter Qvittering af 2de Julii 1796.

            12. Tingl: samme Debitors Obl: til Michael S: Thusen stor 500 rd med 1ste Panteret i Haaland \No: 37/ af Skyld 1 Løb S:r \og endeel Løsøre/ datr: 29de Junii 1796 og indf: fol: 176.

            13. Een Ditto af s: Debitor til Niels Wintziansen Hille stor 100 rd med 2den Panteret i 1 Løb S:r i Haaland, datr: 16de Januarii 1797 og indf: fol: 178

            14. Et Afkald til Ole Larsen Tvedt No: 39 fra Ingebor Niels Dotter for hendes Arv 13 rd 5 mrk 7 s i A: B: fol: 118, datr: 3de Maji 1797 og indf: fol: 176.

            15. Aflyst Ole Michelsen Nøetvedts Obl: til Lector Arentz stor 195 rd med Pant i Nøetvedt No: 41, datr: 30te April 1789 og tingl: 3de Maji s: A: efter Qvittering af 3de Maji 1797.

            16. Tinglyst samme Debitors Obl: til Peder Olsen Riple stor 250 rd med 1ste Panteret i 2 Pund Smør og ½ Huud i Nøetvedt No: 41, datr: 4de Maji 1797 og indf: fol: 176.

            17. Et Mageskiøde imellem Capitain Kappe og Provsten Fritzner hvorved den første bliver ejer af 3 Pund Smør og 1 Mæle Malt og 1 Huud i Søre Jellestad No: 51, datr: 22de November 1796 og indf: fol: 182

            18. Et Bygselbrev fra Frue Etats Raadinde Krohn og Agent Wollert Krohn til Hans Larsen Espeland paa 1 Bpd 2 M/ark S:r, 9 Kander Malt og ¼ Faar i Espeland No: 52 forhen brugt af Lars Hansen, datr: 31de Debr: 1796 med Revers.

            19. Et Skjøde fra Ole Monsen Lieland til Mons Olsen paa 1 pd 16 ½ M/ark Smør 1 Mæle 1 ½ Kande Malt og 9/16 Faar i Lieland No: 57, datr: 18de April 1797 med Attest og indf: fol: 178

            20. Een Obligation fra Mons Olsen Lieland til Hr: Hemming Friman Dahl stor 94 rd med 1 Pant i Lieland No: 57, datr: 3de Maji 1797 og indf: fol: 178.

            21. Aflyst Ole Monsen Lielands Obl: til Hemming Friman Dahl stor 94 rd med Pant i Lieland No: 57. datr: 14de Junii 1777 og tingl: 7de Octbr: s: A: efter Qvittering af 26de April 1797.

            22. Et Afkald til Ole Andersen Øfsthun No: 72 fra Niels Nielsen Øfsthun for sin Hustrue Brithe Jans Dr: Tvetteraases Arv 54 rd 3 mrk 12 s i A: B: fol: 125 Regnskabs No: 120, datr: 3de Maji 1797 og indført fol: 176.

            23. Et Do: til Halvor Halvorsen Søevig No: 83 fra Lars Endresen Biørøen og Gudmund Haagensen Nore Biørøen for afdøde Lisbeth Mons Dotters Arv 60 rd 1 mrk 3 s i A: B: fol: 48 Regnskabs No: 48 og indf: fol: 175 og datr: 1ste Maji 1797.

            24. Et Skjøde fra Poul Iversen Byenæs med fleere til Karie Hans Dr: og hendes Forlovede Hendrich Larsen paa 12 M/ark Smør og 8 Kander Malt i Nordeide No: 85, indberegnet Kiøberskens forhen ejende Anpart, datr: 2den Febr: 1797 og indf: fol:     og hvorhos fulgte Attest af samme Dato.

            25. Et Do: fra Brithe Ivers Dr: Grimstad med fleere til Iver Nielsen paa 1 Pund 3 M/ark Smør 1 Mæle Malt og ¼ Huud i Grimstad No: 90 datr: 3de Maji 1797 med Attest indf: fol: 179

 

1797: 29

 

            26. Et Bygselbrev fra Provst Fritzner til Ole Olsen Øvre Dyngeland paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt i Gaarden Myrdahl No: 24, forhen brugt af Rasmus Olsen, datr: 6te Februarii 1797 med Revers.

            27. Et Do: fra Jon Mariager i Bergen som Forstander for Seminarie Godset til Mons Olsen paa 18 M/ark Smør i Biørgen No: 91, forhen brugt af Jacob Larsen, datr: 22de April 1797 med Revers.

            28. Et Skjøde fra Karie Niels Dr: Byenæs med fleere til Brithe Jacobs Dotter paa 18 M/ark Smør og ¼ Huud i Byenæs No: 93 indberegnet Kiøberskens forhen ejende Anpart deri, datr: 6te Februarii 1797 indf: fol: 175 med Attest af samme dato.

            29. Et Do: fra Poul Iversen Byenæs til Iver Poulsen paa ½ Løb Smør og ½ Huud i Byenæs No: 93, datr: 2den Februarii 1797 med Attest, indf: fol: 175

            30. Et Afkald til Poul Iversen Byenæs No: 93 fra Tollev Halversen Store Mitthun No: 71 som nye Anordnet Værge for Myndtl: Anna Jacobs Dotter, for bemeldte Myndtlings Arv 60 rd 4 mrk 3 s i A: B: fol: 128 til Forandring, indf: fol: 177. datr: 3de Maji 1797.

            31. Et Do: til samme Værge fra Karie Hans Dr: for hendes Arv 15 rd 2 mrk 4 s i A: B: fol: 114 datr: 1ste Febr: 1797 indført fol: 173.

            32. Et Do: til Michel Larsen Madhopen No: 102 fra {Michel Larsen} Brithe Hans Dotter for hendes Arv 15 rd 2 mrk 4 s i A: B: fol: 114 indf: fol: 175. \datr: 1ste Febr: 1797/

            33. Et Do: til Ole Olsen Hollen No: 144 fra Zacharias Olsen for hans Arv 71 rd 4 mrk i A: B: fol: 118 Regnskabs No: 92, datr: 12te April 1797 og indført fol: 175.

            34. Et Do: fra \Værgen/ Ole Olsen Hollen No: 144 som eeneste myndig Arving efter hans afdøde Dotter Martha Ols Dr: til Nordhordlehns Oberformynderie for hendes Arv 60 rd 5 mrk i A: B: fol: 118 Regnskabs No: 94 datr: 14de December 1796 indført fol: 175.

            35. Et Ditto til Poul Nielsen Møllenpriis No: 147 fra Ole Olsen Øvre Fyllingen for afdøde Myndtling Martha Lars Dotters Arv 14 rd 5 s i A: B: fol: 106 datr: 3de Maji 1797 og indført fol: 177.

            36. Et Auctions Skjøde fra Lars Thormonsen Søevigs Sterboe til Hr: Diderich Lyder Smidt paa 18 M/ark Smør og 1/8 Huud i Søevig No: 83, datr: 26de Augusti 1796 og indført fol: 183 med Attest af 4de Maji 1797.

            37. Een Fredlysning udgivet af Fogden Unmack til Diderich Lyder Smidt med fleere, paa endeel Holmer med videre \under Gaarden Søevig No: 83/ datr: 4de Maji 1797 og indført fol: 181.

            38. Een Obl: udgivet af Niels Andersen Søevig til Hans Berentzen Forman stor 79 rd med 2den Panteret i 1 Bpd 3 M/ark Smør, 12 Kander Malt og ¼ Huud i Grimstad No: 90, datr: 31te Decbr: 1796 indf: fol: 181

            39. Et Auctions Skjøde fra Hr: General Krigs Commissair Gyldenkrantzes Sterboe til Hr: Hof Agent Jansøn paa 1 Løb Smør i Gaarden Damsgaard No: 121, der efter Fogdens Paategning, efter at alle de til Gaarden liggende Pladser som siden er Skyldsat bliver fradraget ikkun bliver tilbage 1 pd 12 M/ark S:r datr: 5te Januarii 1797 med Attest af 4de Maji 1797 og indført fol: 181

            40. Et Skjøde fra Danckert Krohn til Capt: Jan Bøe paa et Stykke opryddet Mark, forhen lagt under Pladset Gyldenpriis og som nu er lagt under Gaarden Frydenbøe kaldet under Damsgaard No: 121, der under et med denne

 

1797: 29b

 

Plads blev Skyldsat i Følge Skyldsætnings Forretningen af 28de September 1796, datr: 28de April 1797 med Attest af 4de Maji s: A: indf: fol: 183

            41. Een Obligation fra Jan Bøe; til Albert Petter Sagen i Bergen for hans Myndtling Anna Beatha Geelmuyden stor 700 rd med 1ste Panteret i 4 M/ark Smør i Frydenbøe No: 121 datr: 29de April 1797 og indført fol: 176.

            42. Et Skjøde udgivet af Frue Gyldenkrantz til Hr: Clamer Meltzer paa Rydnings Gaarden Stranden af Skyld 7 M/ark Smør efter Skyldsætnings Forretningen af 27de April 1797, datr: 30te October 1796 med Attest af 4de Maji 1797 indført fol: 186

            43. Et Ditto fra Frue Gyldenkrantz til Hr: Danckert D: Krohn paa Rydnings Gaarden Gyldepriis, der efter Skyldsætnings Forretningen af 27de April 1797 blev ansat for 5 M/ark Smør, datr: 26de Augusti 1796 med attest af 4de Maji 1797 og indført fol: 186

            44. Et Odels Skjøde fra Hans Boht Geelmuyden til Hof Agent Jansøn, hvori han fraskriver sig Odels Retten til Hoved Gaarden Damsgaard, No: 121, datr: 7de Januarii 1797, og indf: fol: 186

            45. Et Skjøde fra Frue Gyldenkrantz til Petter Lexau Senior paa Rydnings Gaarderne Nye Gierdet, Bachen og Børniepladset, der efter Skyldsætnings Forretningen af 19de April 1797, blev ansat for 12 M/ark Smør datr: 26de November 1796 med Attest af 4de Maji 1797 indført fol: 185

            46. Et Skjøde fra Frue Gyldenkrantz til Hr: Doctor Johan Ludvig Fischer paa Nedre Damsgaard der efter Skyldsætnings Forretningen af 10de October 1796 blev kaldet Fredensland af Skyld 2 M/ark Smør datr: 26de November 1796 med Attest af 4de Maji 1797 indført fol: 187

            47. Een Odels Lysning af Assessor Gyldenkrantz til Gaarden Nye Gierdet, Pladsen Bachken og Børnie Pladset samlet under et ved Skyldsætnings Forretningen for 12 M/ark S:r datr: 3de Maji 1797 indf: fol: 177.

            48. Een Do: af Assessor Gyldenkrantz til Gaarden Nedre Damsgaard der blev ved Skyldsætnings Forretningen ansat for 2 M/ark S:r og blev kaldet Fredenslund, datr: 3de Maji 1797 og indført fol: 176.

            49. Een Obl: udgivet af Niels Nielsen Øvre Nubben til Hr: Lauritz Holte Wensel stor 25 rd med 1ste Panteret i et Vaanhuus i Øvre Nubben under Kalfaret No: 136, datr: 22de April 1797 og indført fol: 177.

            50. Et Afkald fra Marie og Didvert Henricha Krohn til Formynderen og Faderen Hr: Agent Claus Krohn for deres Arvemidler hver 562 rd 9 ½ s datr: 1ste Febr: 1797 og indf: fol: 232

            51. Et Ditto fra Albert Krohn til samme Værge for hans 2de Arvelodder tilsammen 1124 rd 5 mrk 3 s datr: 1ste Febr: 1797 og indført fol: 232

            52. Et Afkald fra Olina Karine Ols Dotter med Curator Hiorth Stuvitz til Værgen Steffen Standorph for hendes 2de Arvelodder tilsammen 58 rd 5 mrk 6 s: i A: B: fol: 121 og 580, Regnskabs No: 104 datr: 14de April 1797 indført Folio 179.

 

1797: 30

 

            53. Et Afkald fra Cornelius Lampe med Curator Ernst Meyer til Værgen Henrich Kramer, for hans Arv 2571 rd 4 mrk 8 s i A: B: fol: 190 Regnskabs No: 146, datr: 2den Maji 1797 og indført fol: 180.

 

Da ingen havde videre med Tinget at udrette efter 3de Paaraab blev sam/m/e sluttet og ophævet.                                                                                                       H: L: Jersin

 

 

 

Politie Ret for Arne Skibreede

Aar 1797 den 6te Maji blev en Politie Ret [sat] i Sorenskriverens Huus i Bergen af den Const: Sorenskriver i Nærværelse af de 2de Vitterligheds Vidner Sr: Andreas Kreft og Niels von de Huude,

 og blev udi Sagen anlagt af Fogden imod Mons Ellingsen saaledes for Ret kiendt

Dømt og Afsagt

 Foruden at anklagede Mons Ellingsen efter Vidne Forklaringen og egen Tilstaalese har været Løsgjænger og hengiven til uorden af Drukkenskab, i hvilken Tilstand \han/ har begaaet den paaklagede Voldsomhed imod Konen Synneve Jacobs Dotter, som har givet Anledning til Actionen, er det og oplyst ved hans frivillige Bekiendelse og Forklaring af hans kiødelige Fader at han har været modvillig til Lærdom og Skolegang, hvorover han endnu er ucomfirmeeret i en Alder af henved 35 Aar og sættes af Stand at antage stadig Tieneste i Mangel af Confirmation da ingen dertil vil antage ham formedelst Savnet af Tieneste Pligterne under hans Skoelegang;

 Thi tilfindes bemeldte Mons Ellingsen for slig Lediggang at arbeide i Bergens *Tuughuus (Tuugthus) 1 Maaned saa og at antvordes Stiftelsens Directions Omhue til Forblivende i Manufactuurhuuset under Tilhold til Skolegang og Preparation til Confirmation paa omtrent et Aars Tiid eller saa længe Øyemærkets Opnaaelse det skulde udkræve, for derved at bereedes til ordentlig Levemaade og Haandtering. At efterkom/m/es inden 3 Dage fra denne Doms Forkyndelse.                                                                                                        H: L: Jersin

 

 

 

Som/m/ertinget for Lindaas Skibreede [1797]

Aar 1797 den 10de \Maji/ blev Som/m/ertinget holdet for Lindaas Skibreede af den Const: Sorenskriver *af (og) de tilnævnte Laugrettesmænd Mons Iversen Schouge, udi Ole Monsen ibidems stæd, der havde Forfald, 2. Jacob Olsen Grimstad 3. Jacob Larsen Sætre, og 4. Magne Magnesen *Haaraas. Ved Tinget var tilstæde Foged Unmack

 

og blev da publiceret den sam/m/e Forordning som for Sartors Skibreede og som foran fol: 23 er anført.

 

Da ingen havde [videre]? at tilføre beroer Tinget til i Morgen.                          H: L: Jersin

 

1797: 30b

 

 

Dagen nestefter den 11te Maji vedvarede Som/m/ertinget for Lindaas Skibreede i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som i {For}gaar var tilstæde.

 

Da ingen efter Paaraab indfandt sig som ved Tinget havde at udrette beroer Tinget til i Overmorgen.                                                                                                             H: L: Jersin

 

Dagen [nestefter]? den 13de Maji vedvarede Sommertinget for Lindaas Skibreede i Nærværelse af de samme Laugrettesmænd som ved første Tingdag var tilstæde.

 

Og blev da først publiceret.

            1. Et Skjøde udgivet af Ole Gullichsen i Bergen med fleere til Sirie Ols Dotter og hendes Forlovede Niels Andersen Alver paa 17 5/11 Kande Malt og 8 8/11 Skilling Penge i Gaarden Indre Lyhren No: 1 indberegnet Kiøberens Arvelodder, datr: 4de Februarii 1797 med Attest af samme Dato, indf: fol: 191.

            2. Et Mageskjøde imellem Pr: Niels Hiorth Stuvitz og Niels Andersen Indre Lyhren saaledes at den første bliver Eier af 17 5/11 Kande Malt og 8 8/11 Skilling Penge i Gaarden Indre Lyhren No: 1 efter Skjøde af 4de Febr: 1797 og den sidste bliver ejer af Gaarden Bakke 1 Bpd 6 M/ark Fisk, beliggende udi Brantzøe Skibreede under Svanneborks Jurisdiction, som han ejer efter Skiftebrev af 26de Juli 1796, datr: 4de Maji 1797 med Attest af 4de Maji 1797 og indført fol: 190, med Gjenpart.

            3. Et Bygselbrev fra Niels Hiorth Stuvitz til Niels Andersen Indre Lyhren paa ½ Tønde Malt og 12 Skilling Penge i Gaarden Indre Lyhren No: 1, forhen brugt af Ole Knudsen datr: 5te maji 1797 med Revers.

            4. Een Obl: udgivet af Michel Olsen Østrem til Lars Amundsen Indre Lyhren paa 6 6/11 Kande Malt og 3 3/11 Skilling Penge i Gaarden Indre Lyhren No: 1, stor 60 rd med 1ste Panteret, datr: 11te Febr: 1797, indf: fol: 189.

            5. Et Odels Skjøde fra Ole Gullachsen til Michel Olsen Østrem paa Odels Retten til 1 Bpd Smør i Gaarden Indre Lyhren No: 1, datr: 25de Februarii 1797 og indført fol: 188.

            6. Et Afkald fra Sisselle Jons Dotter til Værgen Jon Larsen Nedre Syslach No: 47, for hendes Arv 7 rd 7 s, i A: B: fol: \354/ datr: 11te Maji 1797 og indført fol: 188.

            7. Et Afkald fra Fuuse Larsen Molland til Værgen Ole Bessesen Fieldanger No: 58, for hans 2de Arvelodder i A: B: fol: 364 og 369 datr: 10de Maji 1797 og indført fol: 187. tilsam/m/en 21 rd 2 mrk 1 s.

            8. Et Skjøde fra Bertel Iversen Hindenæs til Ole Monsen Hodneland paa 8 Marker Smør og 4 Kander Malt i Gaarden Hodneland No: 65, datr: 15de April 1797 med Attest af 13de Maji 1797 og indført fol: 189.

            9. Et Skjøde fra Mons Iversen i Bergen med fleere til Ole Olsen Hodneqvamme paa 8 M/ark S:r, 2 2/3 Kande Malt og 1/9 Faar i Gaarden Hodneqvamme No: 66, indberegnet Kiøberens Arvelod deri, datr: 11te Maji 1797 med Attest af 13de Maji 1797 og indført fol: 189.

            10. Et Skiftebrev efter Konen Femja Ivers Dotter Hodneqvamme sluttet 17de October 1796, hvorved 8 M/ark Smør, 2 2/3 K:de M: og 1/9 Faar i Gaarden Hodneqvamme No: 66, blev udlagt Sterboe Enkemanden Ole Olsen og 5 Arvinger, og indf: fol: 188.

 

1797: 31

 

            11. Et Afkald fra Ole Olsen Lille Lindaas for sin Hustrue Anna Anders Dotters 3 Arvelodder tilsammen 30 rd 2 mrk 6 s, til Værgen Ole Rasmussen Strømme No: 70 \i Radøe Skibreede/ i A: B: fol: 251, 364 og 370 Regnskabs No: 173 datr: 10de Maji 1797 indført fol: 187.

            12. Et Ditto fra Rangele Mons Datter til Værgen Halver Monsen Wiig No: 81, for hendes Arvelod 9 rd 3 mrk 14 s, i A: B: fol: 470 datr: 10de Maji 1797 og indført fol: 187.

            13. Et Bygselbrev fra Arnold Meyer til Thore Knudsen paa Gaarden Nore Fieldsbøe No: 97, forhen brugt af ham selv datr: 13de Maji 1797 med Revers.

            14. Et Afkald fra Halver Knudsen Berge \No: 82/ til Værgen Ole Olsen Wiig No: 81 for Myndtlingen Anna Niels Dotters 2de Arvelodder tilsammen 57 rd 3 mrk 1 s til Forandring i A: B: fol: 364 og 365 datr: 7de Februarii 1797 indført fol: 192.

            15. Een Grunde Seddel til Ellev Olsen Løetvedt No: 99 fra Arnold Meyer paa en Huusetomt 1 Stue 5 Alen Lang med Sval, datr: 4de April 1797, med Revers.

            16. Et Bygselbrev fra Præsten Knud Fleischer til Mons Josephsen paa 2 Pund Fisk i Gaarden Brundtland No: 101, forhen brugt af Joseph Monsen, datr: 20de April 1797 med Revers.

            17. Et Skjøde fra Anders Hansen Store Slire den ældre til Henrich Halversen Store Slire paa 18 M/ark Smør i Gaarden Store Slire No: 139, datr: 11te Maji 1797 med Attest, indført fol: 188.

            18. Et Bygselbrev fra Ole Henrichsen Store Mattre til Ole Knudsen paa en Rydnings Plads Stordahlen kaldet under Matr: No: 162, datr: 13de {October} \Maji/ 1797 med Revers.

            19. Et Bygselbrev fra Præsten Michael Sundt Tuchsen til Hans Erichsen paa 13 ½ M/ark S:r og 18 Kander Korn i Gaarden Hosteland No: 146, forhen brugt af Rasmus Haagnesen datr: 14de April 1795 med Revers.

            20. Et Afkald fra Synneve Ols Dotter til Værgen Rasmus *Hagnesen Hosteland No: 146, for hendes 3 Arvelodder 3 rd 7 s, i A: B: fol: 323, 338 og 341 indført fol: 191, datr: 26de April 1797.

            21. Et Ditto fra Anna Ols Dr: til s: Værge for hendes 2 Arvelodder 2 rd 2 mrk 4 s, i A: B: fol: 338, 341 datr: 26de April 1797 og indført fol: 192.

            22. Et Do: fra Ole Thorsen Bakke paa sin afdøde Søster Marthe Thors D:rs Vegne til Værgen Halver Henrichsen Duesund No: 147, for hendes Arv 3 rd 2 mrk 6 s i A: B: fol: 320 datr: 11te Maji 1797, indført fol: 188.

            23. Et Skjøde fra Guttorm Monsen Aadneqvamme til Johannes Knudsen paa ½ Løb Smør, 12 Kander Malt og 1 Faar i Aadneqvamme No: 171 indberegnet Kiøberens forhen ejende Anpart deri, datr: 11te Maji 1797 med Attest, indført fol: 189.

            24. Et Vilkaarsbrev fra Johannes Knudsen Aadneqvamme til Guttorm Monsen og Hustrue paa endeel Aarlig Levekaar af næst forestaaende Skjøde datr: 11te Maji 1797 indført fol: 190.

            25. Et Skjøde fra Ingebrigt Larsen Kringlebotten til Johannes Andersen paa 6 M/ark Smør i Kringlebotten No: 185, datr: 16de October 1795 med Attest, indført fol: 188.

            26. Et Skjøde fra Ingebor Ingebrigts Dotter der er gift med Johannes Andersen Kringlebotten til Ole Johannesen paa 6 M/ark Smør i Kringlebotten No: 185, datr: 17de October 1795 med Attest, indf: fol: 188.

            27. Et Skjøde fra Anders Larsen Kringlebotten til Iver Hansen paa 6 M/ark S:r i Kringlebotten No: 185, datr: 13de Maji 1797 med Attest indført fol: 189.

            28. Et Vilkaarsbrev fra Iver Hansen Kringlebotten til Anders Larsen og

 

1797: 31b

 

Hustrue paa endeel Aarlig Levekaar af næst foranførte Skjøde datr: 13de Maji 1797 og indført fol: 190.

            29. Et Odels Skjøde fra Jon Andersen Kringlebotten til Iver Hansen paa 6 M/ark Smør i Kringlebotten No: 185, datr: 13de Maji 1797 og indført fol: 190.

            30. Et Skjøde fra Jon Nielsen Berge og Ole Olsen Wiig til Halver Knudsen Berge paa 2 Bpd 6 M/ark Smør og ½ Tønde Malt i Gaarden Berge No: 82, datr: 6te Februarii 1797 med Attest, indf: fol: 191.

            31. Et Afkald fra Anders Hansen Alver til Værgen Michel Olsen Østrem No: 10, for Myndtlingen Anna Gullachs Dotters Arv 7 rd 3 mrk 7 s. til Forandring i A: B: fol: 375 datr: 3de Februarii 1797 og indf: fol: 191.

            32. Et Mageskiøde af 22 Novbr: 1796 imellem Fane Præsteboerd og Cap: Cappe hvorved den første overdrager 1 pd 14 10/13 M/ark S: 2 M: 2 10/13 K: M: og 1 1/13 ….(?) penge(?) \i Riisøe? No: 44, indført fol: 182/

 

Tingsvidne

Ole Knudsen Fosse og Jon Andersen Kringlebotten mødte og anmeldte at de omtrent 6 Uger for Juul 1796 har Skudt en Biørn og frembragde nu inden Retten Huuden af den Skudte Biørn, som blev mærket ved at afskiere den venstre \frem/Foed eller Klørne deraf, og {disse} begjerede sig nu en Attest herom for at erholde de dem tilkom/m/ende Skud Penge.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet en Sumarisk Extract over Skatternes Beløb for 1ste Termin dette Aar, med hosføyet Forklaring over de derpaa dette Ting skeede Afbetalinger og naar sam/m/e fradrages Indtægts Beløbet bliver Restancen 849 rd 3 mrk 8 s der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

Da ingen havde videre med Tinget at udrette efter 3de skeede Udraab blev sam/m/e sluttet og ophævet.                                                                                                                   H: L: Jersin

 

 

 

Som/m/erting for Herløe Skibreede 1797.

Aar 1797 den 15de Maji blev holdet Som/m/erting for Herløe Skibreede paa Tingstædet Alverstrøm/m/en af den Const: Sorenskriver i Nærværelse af de ved sidstleeden Høsteting udnævnte 4 Laugrettes mænd nemlig Johannes Larsen Herløevæhr, 2. Anders Nielsen Herløevæhr, 3. Torchild Nielsen *Fieldstad (Tieldstad?), 4. Johannes Michelsen Hatten, der alle have aflagt Laugrettes Eeden. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack

 

og blev da publiceret en

            Forordning betræffende Forligelses Væsenets Indretning paa Landet i Norge, datr: 20de Januarii 1797.

 

Taxations Forretnings Beedigelse

Johannes Monsen Miaatvedt og Helje Jacobsen Erstad mødte og fremlagde en af dem den 13de Maji sidstl: afholden Taxations Forretning paa Gaarden Nedre Dahle, paa en Anpart af Skyld 18 Mark Smør og 15 Kander Malt i Nedre Dahle, tilhørende Peder Andersen hvilken Jordepart er

 

1797: 32

 

taxeret for 100 rd og hvilken Taxation de nu inden Retten beedigede at være forrettet saaledes som den indeholder

 

Derefter paaraabt de indstævnte Sager og da ingen havde noget at i retteføre beroer Tinget til i Morgen                                                                                                                    H: L: Jersin

 

Dagen nestefter den 16de \Maji/ 1797 vedvarede Som/m/er tinget for Herløe Skibreede, i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde.

 

Opsidderne paa Huusebøe Christoffer Knudsen, med fleere Contra Assessor Kruger

For Assessor Kruger mødte Told Procureur Lytkien og Producerede skriftlig Contra Continuations Stævning, datr: 1ste April d: A:, og paategnet at være samtlige vedkom/m/ende lovlig forkyndt. Han irettelagde nu ligesom paa sidstafvigte Høste ting Huusebøes Opsidderes skriftlige Declaration med indbefattet forpligt, datr: 2den Augusti 1796 in originali, da Gjenpart deraf forhen er produceret.

 Bemeldte Stævning indtages her

 De ved den i Dag iretteførte Continuations Stævning indkaldte Vidner bad Lytkien maatte blive tilspurgt  1. Om de ikke var formaaet som Vitterligheds Vidner at være med Rasmus Christoffersen paa sin Fader Christoffer Knudsen Huusebøes Veigne og end Jacob Arnesen samt Ole Friderichsen Huusebøe tilstæde paa Herløe Gaard den 2den Augusti 1796 (1797?) da benævnte Huusebøe Mænd af Hr: Assessor Kruger blev tilbageleveret de her i Sagen omtvistede Kiør, som i Sætre Marken var optaget.  2. Om ikke forbenævnte 3de Mænd fra Huusebøe ved sam/m/e Lejlighed frivillig underskrev med paaholden Pen den her i Rettelagde skriftlige Declaration af sam/m/e dato.  3. Om Documentets Indhold blev oplæst for og vedtaget af titbenævnte Huusebøe Mænd, førinden at disse Med Underskrift bekræftede sam/m/e.  4. Blev Vidnerne anmodet at underskrive Documentet til Vitterlighed, og forrettede dette efter at Hoved Personerne havde underskrevet sam/m/e.  5. Blev Documentet kort Tiid efter forsynet med stemplet Papiir, siden dette ikke ved Udstædelsen havdes ved Haanden?  6. Er Documentet i alle Deele nu i den sam/m/e Uforandrede Tilstand som da det blev oplæst og underskrevet og forsynet med stemplet Papiir?

 Alle de i Stævningen benævnte mødte og vedtog lovlig Varsel, undtagen Rasmus Christoffersen Huusebøe og Frue Krigs Raadinde Koren, for hvilken Stævningen var paategnet at være forkyndt af de eedtagne Kalds mænd for Herløe Skibreede.

 Lytkien begjerede Vidnerne der

 

1797: 32b

 

efter fremkaldet til Forklarings Aflæg og derpaa frem kom som

            1ste Vidne Willum Monsen Lensmand for Herløe Skibreede og boende paa Gaarden Schielanger og efter at være formanet til Sandheds Udsigende aflagde Ed og vandt til de fra Hr: Lytkiens Siide fremsatte Sp:,  Til 1ste 2det 3de, 4de og 5te jo i alt som omspurgt;  Til 6te Jo, undtagen det ey var forsynet med stemplet Papiir da sam/m/e blev underskrevet, men siden efter kort Tiid blev beslaaet af Vidnerne og af dem beseglet.

            2det Vidne Henrich Michelsen boende paa Gaarden Schielanger og efter at være formanet til Sandheds Udsigende aflagde Eed og vandt til de fra Lytkiens Siide fremsatte Sp: i Dag i et og alt eensstem/m/ig med nestforrige 1ste Contra Vidne, som i Dag er afhørt.

 Da ingen efter Tilspørgende havde at tilspørge Vidnet blev det demitteret.

 Told Procureur Lytkien derefter producerede derefter et skriftlig Indlæg af Gaars dato med de derudi paaberaabte 2de Copier \en/ af Assessor Krugers Skiøde paa Herløe Gaard med samtlige dens tilliggende Herligheder og den anden af Hr: Fogdens udfærdigede Forbuds Forretning passeret den 30te Maji 1794, han Refererede for Resten til disse Brevskaber saavelsom til de førte Vidne Forklaringer, og indlod Sagen fra Assessorens Siide Dom.

 Bemeldte Indlæg med 2de Bielager bliver her at indtage, men det fremlagde Document eller Forliig blev Hr: Lytkien tilbageleveret efter at sam/m/e paa nye blev confronteret med den forhen fremlagde Copie.

 Hoved Sagsøgerne Huusebøes Opsiddere havde intet videre at tilføre end at de vedblev sin forhen nedlagde Paastand i denne Sag Henseende Tabet af de omhandlede Creature betreffende Afdrotten i den Tiid nemlig fra de blev tagne af Assessor Kruger og indtil de blev dem igien tilbageleveret og saaledes indlod og Sagen fra sin Siide Dom.

 Lytkien vedblev sin Procedure uden at ville svare videre til denne Hoved Sagsøgernes urimelige invention.

 Da ingen havde videre at tilføre optages Sagen.

 

Assessor Kruger, Contra Frue Koren

betreffende de under 13de og 16de Junii samt 30te Maji

 

1797: 33

 

1794 passerede forbude.

 For Assessor Kruger mødte Told Procureur Lytkien og æske Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidste Ting, med Declaration at siden den Tiid er der for at faae hævet saavel disse som fleere for Retterne verserende Tvistigheder imellem Hr: Assessoren og Frue Koren sluttet Kiøbe accord mellem dem, angaaende Bratzhoug, Huusebøe og Frue Korens ejende Andeel i Gaarden Koursbøe, som Hr: Assessoren for 1500 rd har afkiøbt Fruen og hvorom Lytkien nu inden Retten anviiste den originale mellem begge Contrahentere oprettede Kiøbe Contract, datr: 15de April 1797, men da Kiøbet formedelst den korte Tiid endnu ikke har kundet blive fuldbyrdet ved Skiødes Udfærdigelse af Frue Koren og Sønner, uagtet at Hr: Assessoren har paatrængt dette, saa maatte han af disse Aarsager ærbødigst beede denne Sag stillet i beroe til næste Høsteting, siden Hr: Assessoren inden den Tiid formoder at kunde kom/m/e i Besiddelse af det behøvende Skiøde, naar dette er erholdet i stand til at Declarere nærværende Sag hævet, Følgelig Kiøbe Contractens Indbefattende den han med Anviisnings Paategning begjerede sig tilbageleveret.

 Den anviiste Kiøbe Contract blev Sagsøgeren tilbageleveret med Anviisnings Paategning.

 Efter Paaraab mødte hverken Frue Koren eller nogen paa hendes Vegne, og derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

 Den af Sagsøgeren Hr: Assessor Kruger forlangte Udsættelse bevilges til nestk: Høsteting for dette Skibreede, paa Følgende opgivne Grunde.

 

Tingsvidne Sag

af Pr: Stuvitz contra Konen Agnete Johannes Dotter.

For Actor Stuvitz mødte Told Procureur Lytkien og producerede skriftlig *Tingsdne(Tingsvidne) Stævning paategnet at være lovlig forkyndt for Parterne og Vidnerne. Ligesaa fremlagde han Præsten Hr: Koths Beretning af 8de Septbr: 1796, til Hr: Fogden Unmack, Hr: Fogdens seenere Ditto til Stiftet af 7de Febr: d: A:; og Stiftets Actions Ordre til Pr: Stuvitz af 9de Ditto. De indkaldte Vidner begjerede han derefter paaraabt og afhørte.

 Indkaldte Agnete Johannes \Dotter/ mødte ey, ey heller de indkaldte Vidner, men paa Tilspørgende om Aarsagen hertil forklarede de 2de Eedtagne Stævne Vidner Lars Steffensen Schielanger og Magne Monsen Huusebøe, i Kraft af

 

1797: 33b

 

deres forhen aflagde Eed som beskikkede Kalds mænd, at da de i Gaar indfandt sig paa Gaarden Hop for at indkalde Vidne Aschild Nielsen Hoep, Jan Nielsen Hoep og Michel Jacobsen Hopshavn, befandt de den første meget syg og Sengeliggende og den anden ligeleedes at være syg, og just saa meget at han kunde sidde henved Sængen, men ingen kunde formedelst Svaghed kom/m/e ud af Huuset; Den 3de Person Michel Jacobsen Hopshavn forklarede Husfolkalet(?) at han var afreist med Skipet Paasche(?) Briggen kaldet nyelig før Paaske, og saaledes befandt Comparenterne ey ham tilstæde.

 Pr: Stuvitz i Anledning af dette Vidnernes anmeldte Forfald maatte indstille om ikke med Tingsvidnet kunde udsættes til 6te Junii som den for Dom/m/eren belejligste Tiid, siden Ting Tauren som nu *Daglieg forestaaer, førinden hindrer ham fra at *afprodere (afprocedere?) deslige Sager, og ligeleedes indstilleede om ikke Sagen kunde til bemeldte Tiid igien vorde foretaget i Dom/m/erens Huus i Bergen, ligesom han ogsaa paastod at Vidnerne som ved Varselen fandtes nærværende maatte til sam/m/e Tiid og Stæd vorde forelagt under Falsmaal at møde til Forklarings Aflæg.

 Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

 Da Dom/m/eren vedbliver at fortfare paa Tings Taurene i Nordhordlehn, lige til Pintstie, og saaledes ikke før kan foretage dette Tingsvidne i saadan Tiid, bevilges Pr: Stuvitz den forlangte Anstand til den 6te Junii førstk: hvor den da atter bliver at foretage i Sorenskriverens Huus i Bergen, og til hvilken Tiid de indkaldte Vidner derefter formedelst Forfald ej kunde møde tilstæde efter Actors Forlangende forelægges under Falsmaals *maals Straf at møde til eedeligt Vidnesbyrds Aflæg, og endelig bliver denne Udsættelse tillige at avertere Tiltalte Agnethe Johannes Dotter.

 

Clemet Jansen og Iver Rasmussen Hielmen imod Søren Halvorsen Nore Sælle

Citanterne mødte og fremlagde ved sidste Ting af Retten givne Laugdag for da udeblevne Søren Halvorsen Nore Sælle, med paategnet Forkyndelse, og begjerede ham derefter paaraabt.

 Søren Halvorsen Nore Sælle mødte og vedtog lovlig varsel.

 Citanterne Clemet Jansen og Iver Rasmussen Hielmen nedlagde nu følgende Paastand at ind-

 

1797: 34

 

stævnte Søren Halvorsen Nore Sælle, der ved de førte Vidner er beviist at have indgaaet det paastævnte Forliig, maae ved Dom vorde tilpligtet at betale efter det af ham indgaaede Forliig med dem, de derved belovede 1 rd 3 mrk, for det af ham udøvede Lyngskiær i deres Gaards Udmark, saa og at oprette dem dette Søgemaals Omkostninger med 3 rd og hermed submitterede de Sagen Dom.

 Sagvolderen Søren Halvorsen Nore Sælle paastod at han ingenlunde har skaaret Lyng i deres Udmark men i fælles Udmark med dem, og i øvrigt om saa havde skeet; var det skeed af nøds Tilfælde paa Mangel af Foder til hans Creaturer, Sagvolderen sagde ellers at have indgaaet det paastævnte Forliig med Sagsøgerne, dog paa saadan/n/e Vilkaar at i Fald andre havde heller ingen Rettighed til saadant Lyngskier, ville han intet betale, og dette lyngskier skeede som meldt af trang, og lovede de paastævnte 1 rd 3 mrk for at undgaae Proces, i Fald han ingen Rettighed havde til saadant, og dermed indlod han Sagen Dom.

 Citanterne vedblev sin forhen nedlagde Paastand, og holdt ufornøden at svare noget paa det fra Sagvolderens Siide tilførte.

 Da ingen af Parterne havde videre at tilføre optages Sagen.

 

Derefter blev publiceret

            1. Et Afkald til Jon Olsen Tostensvig No: 32 fra Synneve Jons Dotter for hendes Arv 6 rd 3 mrk 11 s: i A: B: fol: 182, datr: 19de Januarii 1797 og indf: fol: 192.

            2. Et Skiftebrev efter Anna Knuds Dotter Dahle, begyndt 2den Novembr: 1796 og sluttet 17de Decbr: s: A:, hvorved 18 Mark Fisk i Dahle No: 37, for 30 rd blev udlagt til Sterboe Enkemanden Niels Monsen Dahle  og 15 ¾ Mark Fisk i Ronge No: 33 for 30 rd blev udlagt til Dotteren Anna Niels Dotter, og indf: fol: 194

            3. Et Bygselbrev fra Major Ameln til Michel Olsen paa 20 Mark Fisk i Næsse No: 36, forhen brugt af Ole Erichsen, paa Vilkaar at den/n/e Lejlænding Sælger al Avel af Søe og Jord til Eieren for Markets Priis og betaler og paaser at der bliver af der fange Fisk for hans Land strækning 1/5 Part deraf i Landslod, og at Østers [ey]? maae *maae optages eller anden Skiel, datr: 12te April 1797.

            4. Een Obl: af Niels Amundsen Dahle til Johannes Michelsen Bredvig, stor 50 rd med 1ste Panteret i 20 27/64 Mark Fisk i Dahle No: 37, datr: 15de Maji 1797 og indf: fol: 193.

 

1797: 34b

 

            5. Et Bygselbrev fra Frue Koren til Niels Johannesen paa 9 M/ark Fisk i Schiold No: 46, forhen brugt af Johannes Johan/n/esen, datr: 3de Maji 1797 hvorhos fulgte Revers.

            6. Et Ditto fra Søren Halvorsen Telle (Selle?) til Mons Nielsen paa 1 pd 3 Mark Fisk i Nødenæs No: 51, forhen brugt af Niels Olsen, datr: 20de Octobr: 1796 og hvormed fulgte Revers.

            7. Et Afkald fra Mons Monsen Nedre Waagenæs No: 51 i Radøe Skibr:, til Niels Olsen Nødenæs, for Myndtlingen Kari Steffens Dotters 2 Arvelodder, i A: B: fol: 251, tilsam/m/en 124 rd 4 mrk 6 s, ..(?) Fordring, datr: 15de Maji 1797 og indf: fol: 192.

            8. Een Pante Obl: fra Lars Nielsen Indre Bragstad til Lars J Evie stor 99 rd med 1ste Pante Ret i 1 pd 12 Mark Smør i Indre Bragstad, No: 74, datr: 20de Octobr: 1795 og indf: fol: 193.

            9. Et Skiftebrev efter Giertrud Mons Dotter Holmeknappen begyndt 6te Febr: 1797 og sluttet 28de Febr: s: A:, hvorved 8 Mark Smør og 2 2/3 K: M: i {Hiertaas No:} Holmeknappen eller Holme No: 77 for 100 rd blev udlagt til Sterboe Enkemanden Siur Nielsen og hans 5 Børn, indf: fol: 194.

            10. Afl: Peder Christiansen Hæsdahl Obl: til Erich Hansen Eidsvog, stor 150 rd med pant i Hæsdahl No: 95, datr: 21de Octbr: 1794 og tingl: n: D:, efter qvittering af 14de Martii 1797.

            11. Tingl: en Obl: af sam/m/e Debitor til Steffen Bergesen Rølland stor 150 rd med 1ste Panteret i ½ Løb Smør og ¼ Faar i Hæsdahl No: 95, samt 2 Kiør, datr: 15de Martii 1797 og indf: fol: 193.

            12. Afl: Jacob Larsen Haatofts Obl: til Lars Larsen Sællevold for 48 rd og til Elling Johannesen Yttre Fosse 50 rd tilsam/m/en 98 rd med pant i Haatoft No: 98, datr: 8de Maji 1795 og tingl: n: D: efter Qvittering uden dato

            13. Afl: en Do: udgivet af Peder Nielsen Strudshavn til Petter Bruus, stor 11 rd 18 s med Pant i et Vaanhuus paa Strudshavns Grund, datr: 7de April 1787 og tingl: 9de Maji s: A: efter Qvittering af 3de Maji 1797.

            14. Een Forskrivelse fra Opsidderne paa Gaardene Bratzhoug, Huusbøe \No: 59/ og Koursbøe til Assessor Kruger, angaaende Forkiøbs Rettighederne af disse Gaarders Brug, datr: 28de April 1797 og indf: fol: 193.

            15. Een Contract imellem Hr: Berent Frøchen og Johan/n/es Kielstrøm, angaaende Brugen af et Færsk Vand til Møllebrug, beliggende under Gaarden Florvog, datr: 3de Marti 1796 og indf: fol: 192.

            {16. Een Do:}

 

Clemet Jansen og Iver Rasmussen Hielmen imod Søren Halvorsen Nore Selle

Citanterne mødte nu atter tilstæde og anmeldte

 

1797: 35

 

at de siden Sagen var optaget til Dom var bleven forligte med Sagvolderen, saaledes at han, nemlig Søren Halvorsen Nore Selle, til dem skal udbetale 2 rd 3 mrk, og tillige forbinde sig til at hverken han eller hans Efter kom/m/ende Eiere af hans Gaardepart i Nore Selle, skal \udrette saadant meere men/ frasige sig al Rettighed til at skiere Lyng i den paastævnte Strækning i Gaarden Hielmen eller yttre noget Slags brug i Gaarden Hielmens Udmark for Eftertiiden, og naar han nu her inden Retten vil Declarere og vedgaae saadan Foreening, begjerede De Sagen ophævet, uden at Dom deri behøvdes at afsiges.

 Sagvolderen Søren Halvorsen forbandt sig nu at opfylde alle de af Sagsøgerne opgivne Forpligtelser, og lovede at hverken han eller hans Efter kom/m/ende Eiere af hans Eiende Anpart i Gaarden Nore Selle fra denne Tiid skulle have Rettighed til yttre noget Slags Brug i den paastævnte Strækning i Gaarden Hielmens Udmark, og forbandt sig tillige at betale Sagsøgerne for deris hidtil hafte Udgifter med denne Rettergang de af dem paastaaede 2 rd 3 mrk og saaledes vare begge eenige uden at Dom i denne [Sag]? maatte fældes.

 

Clemet Jansen Hielmen med fleere imod Anders Iversen Nødenæs med fleere

Citanterne mødte nu og æske Sagen i Rette efter Rettens seeneste givne Laugdag for det da udeblevne Vidne, med paategnet lovlig Forkyndelse, og begjerede derefter det Laugdagede Vidne Jon Rasmussen Nore Selle paaraabt og fremkaldet til Vidnesbyrds Aflæg.

 Derpaa fremkom som

            3de Vidne Jon Rasmussen tienende hos Faderen Rasmus Jonsen Nore Selle og efter at være formanet til Sandheds Udsigende aflagde Eed og vandt: at han ikke saae nogen af Sagvolderne at skiære Lyng i Udmarken, som Sagsøgerne {søgte} siger at være sig tilhørende, undtagen han saae den eene Sagvolder Niels Jansen Nødenæsses 2de Børn at skiere og bringe med sig hver en Kipe eller Kurv med Lyng som Gaarden Hielmens Opsiddere paastaaer {sig} at være sig tilhørende, og Vidnet ansaae sam/m/e af Værdie 6 s:

 Sagsøgerne troede nu at have fuldkom/m/en faaet beviist ved de førte Vidner at Sagvolderne have fornærmet dem ved deres Lyngskiær i Comparenternes tilhørende Udmark, og for saadan paaført Skade ved deres Lyngskiær *paa (paastoed de?)

 

1797: 35b

 

Sagvolderne tilfunden at betale 5 rd og for dette aftvungne Søgemaals Bekostning 5 rd og hvormed de submitterede Sagen Dom.

 Efter Paaraab mødte ingen af Sagvolderne og Sagen optages

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet en Sum/m/arisk Extract over Skatternes Beløb for 1ste Termin dette Aar, med hosføyet Forklaring over de derpaa dette Ting skeede Afbetalinger, og naar sam/m/e fradrages Beløbet bliver Restansen 643 rd, der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

Endelig blev til Slutning publiceret

            2. {En Skrivelse fra} Et Reskript af 17de Martii 1797, angaaende Pantsættelsen af Præsternes Naadens Aar

            3. En Skrivelse fra Stiftet af 13de Maji 1797, angaaende Thomas Poulsens erholdte Dyrlæge Kunst, om at han maae have friehed at udøve sam/m/e.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som havde videre med Tinget at udrette blev sam/m/e sluttet og ophævet, men i det sam/m/e blev publiceret et

            Afkald til Jacob Andersen Follesøe No: 1, fra Anders Poulsen Follesøe for hans Hustrue Gunnilde Jacobs D:rs Arv, 23 rd 1 mrk 5 s:, i A: B: fol:    Regnsk: No:    , datr: 6te Maji 1797 og indf: fol: 194.                                                                           H: L: Jersin

 

 

 

Som/m/ertinget for Radøe Skibreede 1797.

Aar 1797 den 17de Maji blev holdet Som/m/erting for Radøe Skibreede paa Tingstædet Alverstrøm/m/en af den Const: Sorenskriver i Nærværelse af de ved sidste Høsteting tilnævnte 4 Laugrettesmænd nemlig 1. Lars Olsen Waage, 2. Lars Pedersen Nedre Qvaleim, 3. Ole Hansen \Bøe/, 4. Ole Olsen Solem, der alle have aflagt Laugrettes Eeden. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack

 

og blev da *blev *da publiceret *den (de) sam/m/e Kongl: Forordninger og Reskripter som for Herløe Skibreede og her foran fol: 31 og 35 ere anførte.

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager, men da ingen havde noget {videre} at {til}føre i Rette beroer Tinget til i Morgen.                                                                                 H: L: Jersin

 

Dagen nestefter den 18de Maji 1797 vedvarede Som/m/er tinget for Radøe Skibreede med de sam/m/e Laugrettes mænd, som i Gaar var tilstæde.

 

1797: 36

 

 

Fogden imod gift Mand Johan/n/es Pedersen Mellingen og

Qvinde men/n/esket Brynnilde Ivers Dotter

Fogden anmeldte med mundtlig Varsel ved [de]? for Radøe Skibreede beskikkede Kaldsmænd at have ladet indkalde den gifte Plads mand Johannes Pedersen Mellingen og Piigen Brynnilde Ivers Dotter Sletten for deres anden Gang begangne Horerie at liide Dom til vedbørlig Undgiældelse efter Loven, ligesaa var og for den for Dem beskikkede Defensor Lensmand Christen Pedersen Bøe ved den ham tillagde Defensions Ordre, i Følge Amtets Skrivelse, varslet at møde i Sagen, for at iagttage de Paagjeldendes Ret i Følge Loven. For denne Action fremlagde Fogden Amtets Skrivelse af 3de den/n/e og begjerede de indkaldte paaraabte

 Bemeldte Actions Ordre indtages \her/

 Efter Paaraab mødte tilstæde gift Mand Johannes Pedersen Mellingen og qvindemen/n/esket Brynnilde Ivers Dotter, saavelsom den for dem beskikkede Defensor Lensmand Christen Bøe og vedtog {at være} Stævnemaalets lovlige Forkyndelse.

 Fogden fremlagde Sognepræsten til Lindaas Præstegjæld Hr: Meyers Attest af 13de Febr: s: A: til Beviis for det paastævnte *Horie (Horerie), og her bliver at indtage.

 Derpaa fremkom Tiltalte Brynnilde Ivers Dotter og vedblev at gift Mand Johannes Pedersen Mellingen var Barnefader til det af hende avlede \uægte/ Drengebarn. Ellers sagde hun paa Tilspørgende {anmeldte} at være af Alder 23 Aar gam/m/el og at være fød [paa] Gaarden Sletten i Lindaas Præstegjeld, og {efter} Laugrettet Skiønnede at hun er af saadan Alder.

 Dernest fremkom gift Mand Johannes Pedersen Mellingen og tilstod nu inden Retten at være Barne fader til det af Qvindemen/n/esket Brynnilde Ivers Dotter avlede uægte Drengebarn, og at dette paasøgte Lejermaal er begaaet imedens hans Hustrue endnu lever, og paa Tilspørgende efter Fogdens Forlangende, Declarerede han at det paasøgte Lejermaal er bleven begaaet ved [at]? Qvindemen/n/esket Brynnilde har kom/m/et ind til ham i hans Huus paa en Tiid imedens hans Hustrue ey var Hiem/m/e.

 Fogden fremlagde derefter et skriftlig Indlæg af Dags dato, hvorved han indlod Sagen Dom.

 Bemeldte Indlæg blev inden Retten oplæst og her indtages

 Hr: Fogden anviiste den ved under Retten (Underretten) den 10de Maji 1796 afsagde Dom over begge disse Tiltalte for det første af dem begangne Lejermaal, tilligemed den derved hæftede Seqvestrations Forretning, hvilke begge Deele

 

1797: 36b

 

han bad forblive i Retten indtil Dom/m/en over dem er afsagt, til Eftersyn, og derefter sig tilbageleveret

 Lensmand *Peder *Christensen Bøe (Christen Pedersen?) fremlagde først den ham meddeelte Defensions Ordre af 6te d: M: og dernest et skriftlig Indlæg af Dags dato, hvorefter han ligeleedes indlod Sagen fra sin Siide Dom.

 Bemeldte Defensions Ordre og Indlæg indtages her efter hinanden.

 Fogden vedblev sin nedlagde Paastand og da ingen havde videre at tilføre blev Sagen optaget.

 

Derefter blev publiceret.

            1. Et Bygselbrev fra Provsten Mischelet til Rasmus Jonsen paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Gaarden Qvamme No: 13, forhen brugt af Jon Rasmussen datr: 9de December 1796 med Revers.

            2. Et Do: fra Frue Koren til Lars Michelsen paa 9 M/ark Smør og 9 Kander Malt i Gaarden *Folleshaug (Tolleshaug) No: 16, forhen brugt af Johannes Jacobsen datr: 28de Decembr: 1796 med Revers.

            3. Et Ditto fra Præsten Knud Geelmuyden Fleischer til Jens Olsen paa 18 M/ark Smør og 6 Kander Malt i Gaarden Waxtiold No: 21, forhen brugt af Ole Clausen, datr: 27de October 1796 med Revers.

            4. Et Skjøde fra Christopher Andreas Myllenphort til Knud Larsen Watle paa 1 Bpd 21 M/ark Smør og 2 Mæler 6 Kander Malt i Gaarden Bratougle No: 23, datr: 25de Maji 1791 med Attest af 18de Maji 1797 og indført fol: 195.

            5. Et Afkald til Ellev Johannesen Bouge No: 36 fra Johannes Larsen for hans Arv 29 rd 2 mrk 7 s i A: B: fol: 254 Regnskabs No: 186, datr: 17de Maji 1797 og indført fol: 195.

            6. Et Skiftebrev efter Elling Johannesen Dalland begyndt 6te December 1796 og sluttet 20de s: M: hvorved 1 Bpd 8 ¼ M/ark Smør i Gaarden Dalland No: 49 for 85 rd blev udlagt Sterboe Enken Martha Gudmunds Dotter Dalland med 2 Børn og 1 Panthaver, indf: fol: 195.

            7. Et Skjøde fra Magne Nielsen Udhelle til Michel Olsen Tosche paa 18 M/ark Smør og 9 Kander Malt i Gaarden Udhelle No: 54, datr: 17de Maji 1797 med Attest og indført Folio 195.

            8. Et Afkald til Knud Johannesen Nedre Qvalem No: 58, fra Jacob Jonsen Miøs for hans Hustrue Karie Knuds Dotters Arv 5 rd 2 s i A: B: fol: 256, datr: 17de Maji 1797 og indført fol: 194.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet en Sumarisk Extract over Skatternes Beløb for 1 Termin dette Aar, med hosføyede Forklaring, over de derpaa dette Ting skeede Afbetalinger, og naar samme fradrages Beløbet bliver Restancen 663 rd der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

1797: 37

 

 

Da ingen efter 3de Udraab havde videre med Tinget at udrette blev samme for denne Gang sluttet og ophævet.                                                                                                        H: L: Jersin

 

 

 

Som/m/ertinget for Alenfits Skibreede [1797]

Aar 1797 den 19de Maji blev holdet Som/m/erting for Alenfits Skibreede paa Tingstædet Alverstrøm/m/en, af den Const: Sorenskriver i Nærværelse af de ved sidstl: Høsteting tilnævnte 4 Laugrettes mænd nemlig 1. I Stæden for Lars Olsen Alver der havde Forfald sad hans Fader Ole Larsen Alver, 2. Hans Larsen Erstad 3. Knud Kielsen Nore Tidtland, 4. Gullach Olsen Houchaas der alle have aflagt Laugrettes Eeden. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack

 

Og blev da publiceret de sam/m/e Kongelige Forordninger og Reskripter som for Radøe Skibreede og her foran fol: 35 ere anførte

 

Beedigelse af Taxations Forretning

Peder Michelsen Isdahl og Salamon Olsen Echeland mødte og fremlagde en af *den (dem) af Dags dato afholden Taxations Forretning paa Arne Olsen Nedre Mundahls ejende og tilhørende Anpart 2 pd Smørs Leje i Gaarden Øvre Mundahl, og beedigede nu inden Retten at den paa denne Gaardepart ansatte Taxt 250 rd ansaae de for den sande Værdie efter den nu værende Gangbare Priis, og uden at sam/m/e var skeed hverken af Vild eller Venskab.

 

Da ingen havde noget videre at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen.             H: L: Jersin

 

Dagen nestefter den 20de Maji 1797, vedvarede Sommertinget for Alenfits Skibreede, med de samme Laugrettesmænd som ved Sommertinget var tilstæde.

 

Derefter blev publiceret.

            1. Et Skiftebrev efter Konen Karie Ols Dotter Alver, begyndt 29de December 1796 og sluttet 21de Martii 1797, hvorved 1 Bpd Smør og ½ Tønde Malt i Gaarden No: 5 for 400 rd blev udlagt til Sterboe Enkemanden Peder Larsen Alver og 5 Børn, indf: fol: 196.

            2. Et Skjøde fra Lars Jacobsen Øvre Tvedt til Hans Knudsen Øvre Tvedt paa ½ Løb Smør og 1 Mæle Malt i Gaarden Øvre Tvedt No: 6, datr: 31te Martii 1797 med Attest af 20de Maji s: A: indf: fol: 197.

            3. Aflyst Ole Michelsen Tidtlands Obl: til Jon Rasmussen Qvam/m/e stor 90 rd med Pant i Søre Tidtland No: 15 datr: 24de October 1791 og tingl: 26de s: M: efter Qvittering af 14de Februarii 1797.

            4. Aflyst Knud Kielsen Nore Tidtlands Obl: til Seims Fattig Casse stor 98 rd med Pant i Nore Tidtland No: 16, datr: 12te April 1796 og tingl: 11te Maji s: A: efter Qvitt: af 12te Maji 1797

 

1797: 37b

 

            5. Tinglyst et Skjøde fra Knud Kielsen Nore Tidtland til Endre Pedersen Tidtland paa ½ Løb Smør og 6 Kander Malt i Gaarden Nore Tidtland No: 16, datr: 20de Maji 1797 med Attest, indført fol: 199.

            6. En Obl: udgivet af Endre Pedersen Nore Tidtland til Erich Hansen Dahl stor 200 rd med 1ste Panteret i ½ Løb Smør og 6 Kander Malt i Gaarden Nore Tidtland No: 16, datr: 20de Maji 1797 indf: fol: 198.

            7. Et Afkald til Gullach Knudsen Houchaas No: 18 fra Enken Giertrud Gregorius Dotter for hendes afdøde Mand Gullach Olsen Berrefiords Arv 2 rd 3 mrk 10 s i A: B: fol: 291, datr: 19de Januarii 1797 indført fol: 196.

            8. Et Ditto til Johannes Grimsen Berrefiord No: 21 fra Karie Ols *Dotters *Arv (fra Karie Ols Dotter for hendes Arv?) 10 rd 5 mrk 9 s. i A: B: fol: 305, datr: 19de Maji 1797, indf: fol: 196.

            9. Een Obl: udgivet af Anders Halversen Nedre Møchisvold til Hr: Hendrich Pettersen Bruus i Bergen stor 50 rd med 2den Panteret i 22 ½ M/ark Smør og 14 2/3 Kande Malt i Gaarden Nedre Møchisvold No: 27, datr: 6te Maji 1797 og indført fol: 196.

            10. Et Afkald til Nordhordlehns Oberformynderie fra Iver Nielsen Store Oxe No: 31 som Formynder for sin Søn afdøde Niels Iversen Store Oxe, for hans Arv 28 rd 13 s, i A: B: fol: 312, Regnskabs No: 562, datr: 29de Martii 1797 og indført fol: 195.

            11. Et Ditto til Ole Knudsen Søre Kapperdahl No: 46, fra Johannes Monsen Echanger for sin Hustrue Martha Mons Dotters Arvelodder tilsammen 46 rd 3 mrk 15 s i A: B: fol: 474 og 482, indført fol: 195, datr: 22de December 1796.

            12. Et Do: til Sjur Magnesen Søre Echanger No: 48 fra Lars Knudsen Store Oxe som nye indført Værge for Myndtl: Sjur Jacobsen Nore Echeland for hans 2de Arvelodder tilsam/m/en 34 rd 5 mrk 15 s i A: B: fol: 308 til Forandring, datr: 19de Maji 1797 indf: fol: 196.

            13. Aflyst Niels Bergesen Seims Obl: til Mangers Præste gjelds Fattig Casse stor 60 rd med Pant i Gaarden Seim No: 51, datr: 15de Maji 1779 og tingl: 23de October s: A: efter Qvittering af 2 Maji 1797.

            14. Et Deelebrev efter Myndtlingen Niels Iversen Hopland af 19de Maji 1797, hvorved den afdødes Fader Iver Nielsen Store Oxe blev udlagt 1 1/8 M/ark S:r og 15/16 K: M: i Gaarden Hopland No: 52  og 2 M/ark Smør og 1 1/3 Kande Malt i Gaarden Hopland No: 42, med Attest indført fol: 198.

            15. Et Afkald til Peder Olsen Leivestad No: 59 fra Britha Lars Dotter for hendes Arv 7 rd 7 s, i A: B: fol: 281, datr: 20de Februarii 1797 indført fol: 196.

            16. Et Bygselbrev fra Herman D: Jansen til Knud Pedersen paa 18 M/ark Smør og 6 Kander Malt i Nore Leivestad No: 59, forhen brugt af Peer Olsen, datr: 12te April 1796 med Revers.

            17. Afl: Helge Larsen Søre Leivestads Obl: til Berge Jacobsen Ryland stor 60 rd med Pant i Søre Leivestad No: 60, datr: 11te Maji 1784 og tingl: s: D: efter Qvittering af 19de Maji 1797. for resterende 30 rd.

 

1797: 38

 

            18. Tinglyst en Obl: udgivet af Johannes Olsen Sættre til Steffen Bergesen Rolland og Steffen Knudsen Blindem hver 100 rd tilsam/m/en 200 rd med 1ste Panteret i 18 M/ark Smør og 9 Kander Malt i Gaarden Sættre No: 66  og 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Halsteensdahl No: 64, datr: 20de Maji 1797, indf: fol: 197.

            19. Et Bygselbrev fra Johannes Olsen Sættre til Sjur Wichingsen paa 18 M/ark/er Smør og 9 Kander Malt i Sættre No: 66, forhen brugt af udstæderen selv datr: 19de Maji 1797 med Revers.

            20. Afl: Arne Olsen Mundahls Obl: til Knud Larsen Giervig stor 98 rd med Pant i Nedre Mundahl No: 72, datr: 26de Januarii 1792 og tingl: 11te Maji s: A: efter Qvittering af 19de Maji 1797.

            21. Een Afskrivelses Qvittering \tegnet/ paa Arne Olsen Mundahls Obl: til Ole Aschildsen Nepstad 100 rd og til hans Myndtling Erich Olsen Tæpstad 100 rd tilsammen 200 rd datr: 26de Januarii 1792 og tingl: 11te Maji s: A: med Pant i Nedre Mundahl No: 72 efter Qvittering for den 1stes Capital betalte 50 rd Altsaa Rester 150 rd Qvitterings dato 19de Maji 1797 og ligesaa Tingl: de paa samme Obl. anførte Paategninger den eene angaaende Pantets bortsælgelse ved Auction i Mangel af Rentens Betaling til rette tiid, den anden Oberformynderens Paategning at Obl: ey maae opsiges for saavidt Myndtl: deel angaaer uden hans foreviidende og Samtykke, begge datr: 19de Maji 1797 og indført fol: 197.

            22. Een Bygselseddel fra Knud Larsen Indre Giervig til Arne Olsen Mundahl paa ½ Løb Smør i Nedre Mundahl No: 72, forhen brugt af Bygselmanden som Eier datr: 20de Maji 1797 med Revers.

            23. Et Ditto fra Baste Andersen Nedre Reigstad til Rasmus Bastesen paa 1 Bpd Smør og 12 Kander Malt i Isdahl No: 81, forhen brugt af Magne Larsen, datr: 5te April 1797 med Revers.

            24. Aflyst Sjur Wichingsen Brudknappens Obl: til Aad Aadsen Bleie af Hardanger stor 199 rd med Pant i Brudknappens Gjæstgiverstæd No: 83, datr: 26de Junii 1795 og tingl: 26de Octbr: s: A: efter Qvittering af 15de Maji 1797.

            25. Tingl: et Skjøde fra Sjur *Wittingsen Brudknappen til Johannes Olsen Sættre paa Brudknappens Gjæstgiverhuuse No: 83, datr: 20de Maji 1797 med Attest, indført fol: 197.

            26. Et Do: fra Michel Knudsen Indre Sæbøe med fleere til Ole Erichsen Hopland paa indberegnet Kiøberens Anpart deri, 18 M/ark Smør og 15 Kander Malt i Hopland No: 42, datr: 20de Maji 1797 med Attest indført fol: 198.

            27. Een Obl: fra Ole Erichsen Hopland til Erich Larsen Morvig stor 40 rd med 1ste Panteret i næst anførte Anpart i Hopland No: 42 mod 3 ProC:to, datr: 20de Maji 1797, indført fol: 198.

            28. Et Afkald til Magne Johannesen Melcheraaen No: 76 i Arne Skibreede fra Anna Steffens Dr: for hendes 2 Arvelodder 9 rd 5 mrk i A: B: fol: 546 og 578, datr: 17de Martii 1797 og indført fol: 196.

 

1797: 38b

 

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet en Sumarisk Extract over Skatternes Beløb, for 1ste Termin dette Aar, med hosføyede Forklaring, over de derpaa dette Ting skeede Afbetalinger, og naar samme fradrages beløbet bliver Restancen 545 rd 2 mrk 11 s der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

Da ingen efter 3de Udraab havde viidere med Tinget at udrette blev samme for denne Gang sluttet og ophævet.                                                                                                        H: L: Jersin

 

 

 

Som/m/ertinget for Echanger Skibreede 1797

Aar 1797 den 22de Maji blev holdet Som/m/erting for Echanger Skibreede paa Tingstædet Bernæstangen af den Const: Sorenskriver i Nærværelse af de ved sidstl: Høsteting tilnævnte 4 Laugrettesmænd nemlig 1. Anders Erichsen Schaar, 2. Niels Erichsen Storsætter, 3. I stæden for Berge Baarsen Kaalaas der havde Forfald var af ham tilformaaet og sad Rasmus Larsen Øvre Echanger, og 4. Magne Nielsen Hagesetter der alle for Laugmanden have aflagt Laugrettes Eeden. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack.

 

Derefter blev publiceret de sam/m/e Kongl: Forordninger og reskripter som for Alenfits Skibreede og her foran fol: 37 ere anførte.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen.                                  H: L: Jersin

 

Dagen nestefter den 23de Mai vedvarede Som/m/ertinget for Echanger Skibreede i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde, undtagen i stæden for Magne Nielsen Hagesetter der havde faaet Forfald var af ham tilformaaet og sad en gl: Laugrettesmand Iver Olsen Storsetter.

 

Beedigelse af en Taxations Forretning

Knud Jacobsen Selgelie og Sevat Andersen Houge mødte og fremlagde en af dem af Dags dato holden Taxations Forretning paa Gaarden Biørnevold No: 29, af Skyld 1 pd 3 Mark Smør og ¼ Tde: Malt, der tilhører Størch Aadsen Biørnevold, hvilken Jordepart af dem var taxeret for 200 rd, hvilken taxt de med Eed bekræftede at have anseet for den nu værende gangbare Priis i Kiøb og Salg, og den Taxation af dem var skeed uden enten Vild eller Venskab.

 

Derefter blev publiceret.

            1. Et Afkald til Iver Bertelsen Hope No: 2 fra Bertel Iversen Hope for hans Arv 53 rd 1 mrk 14 s i A: B: fol: 474 Regnskabs No: 329, datr: 15de April 1797 indf: fol: 199

            2. Et Mageskiøde imellem Cappitain Kappe og Provsten Fritzner hvorved den sidste bliver ejer af 1 Bpd 12 M/ark Smør Skatteskyld Landskyld ½ Løb Smør og 1 Huud i Gaarden Schaar No: 10, datr: 22de November 1796 indført fol: 182.

 

1797: 39

 

            3. Een Pante Obl: udgivet af Ole Olsen Dyrdahl til Claus Jørgensen Hougsvæhr stor 200 rd med 1ste Panteret i ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Dyrdahl No: 11, datr: 23de Maji 1797 indført fol: 201.

            4. Et Afkald fra Lars Knudsen Schaar til Værgen Anders Olsen Stald No: 13, for Myndtl: Knud og Mons Larsens Sønner for deres Arv hver 4 rd 2 mrk 6 s. i A: B: fol: 484 til Forandring, datr: 23de Maji 1797, indført fol: 203.

            5. Et Skjøde fra Hans Nielsen Almelie med fleere til Hans Jacobsen Hølleland paa 1 Bpd Smør og 16 Kdr: Malt i Hølleland No: 17, datr: 23de Maji 1797 med Attest, indført fol: 202.

            6. Et Vilkaarsbrev fra Hans Jacobsen Hølleland til Enken Karie Lars D:r Hølleland paa endeel Aarlig Levekaar af næst forestaaende Anpart i Hølleland No: 17, datr: 23de Maji 1797 indført fol: 203.

            7. Aflyst Jon Olsen Høllelands Obl: til Hans Olsen Almelie stor 70 rd med Pant i Gaarden Hølleland No: 17, datr: 30te October 1790 og tingl: 28de Maji 1791 efter Qvittering af 23de Maji 1797.

            8. Tinglyst et Skjøde udgivet af Iver Bertelsen Hope med fleere til Bertel Iversen yttre Hindenæs paa 13 ½ M/ark Smør og 6 Kander Malt i Gaarden yttre Hindenæs No: 27 indberegnet Kiøberens Andeel deri, datr: 15de April 1797 med Attest af 23de Maji samme Aar, indført fol: 202.

            9. Bertel Iversen yttre Hindenæs udstæder Vilkaarsbrev til Ingebor Bastes Datter paa endeel Aarlig Levekaar af næst foranførte Anpart i yttre Hindenæs No: 27, datr: 23de Maji 1797 indført fol: 201.

            10. Een Obl: udgivet af Størch Aadsen Biørnevold, til Myndtlingen Martha Ols Datter fra Lie stor 96 rd med 1ste Panteret i Gaarden Biørnevold No: 29 af Skyld 1 Bpd 3 M/ark Smør og ¼ Tønde Malt, datr: 23de Maji 1797 indført fol: 200.

            11. Et Bygselbrev fra Hr: Foged Unmack til Jacob Michelsen paa 18 M/ark Smør og 1 Mæle 6 Kander Malt i Gaarden Kleiven No: 31, datr: 22de Maji 1797 med Revers.

            12. Et Skiftebrev efter Konen Inger Michels Dotter Hiemvig af 22de Februarii 1797, hvorved 1 Bpd Smør og 16 Kander Malt i Nedre Echanger No: 46, for 96 rd blev udlagt til Enkemanden Rasmus Andersen Hiemvig og 4 Børn, indført fol: 199.

            13. Et Skjøde fra Rasmus Andersen Hiemvig med fleere til Michel Rasmussen Nedre Echanger paa 1 Bpd Smør og 16 Kander Malt i Gaarden Nedre Echanger No: 46 indberegnet Kiøberens Arvelod deri datr: 22de Maji 1797 med Attest, indført fol: 200.

            14. Et Afkald til Anders Jacobsen yttre Eidsnæs No: 49 fra Baste Knudsen Kleppe paa sin Hustrue Martha Sjurs Datters Arvelodder tilsammen 22 rd 2 mrk 12 s i A: B: fol: 406, 443 og 449, datr: 22de Maji 1797 indf: fol: 200.

            15. Aflyst Aasse Johannes Datters Obl: til Peder Erichsen Fieldschaal stor 40 rd med Pant i Gaarden Esseim No: 52, datr: 1ste Novbr: 1793 og tingl: 26de Maji 1794 efter Qvittering af 22de Maji 1797.

            16. Tingl: et Skjøde fra Peder Erichsen Fieldschaal paa Myndtlingen Aasse Johannes Datters Vegne til Johannes Larsen Esseim paa 20 1/6 M/ark S:r og 8 2/3 Kande Malt i Gaarden Esseim No: 52 indberegnet Kiøberens Arvelod deri, datr: 23de Maji 1797 med Attest, indført fol: 202.

 

1797: 39b

 

            17. Een Obl: udgivet af Johannes Larsen Esseim til Peder Erichsen Fieldschaal stor 44 rd med 1ste Panteret i 20 1/6 M/ark Smør og 8 2/3 K:de Malt i Esseim No: 52 mod 3 P:C:to, datr: 23de Maji 1797 og indført fol: 202.

            18. Et Afkald til Anders Halversen Aschvig No: 59, fra Halver Iversen med Curator Ole Amundsen Washelle for hans to Arvelodder tilsammen 91 rd 1 mrk 15 s i A: B: fol: 172 og 173 Regnskabs No: 326, datr: 22de Maji 1797 og indført fol: 199.

            19. Et Skjøde fra Wermund Simonsen Røe paa Enken Martha Ivers Datters Vegne til Simon Iversen paa ½ Løb Smør og 1 Mæle Malt i Gaarden Aschvig No: 59 indberegnet Kiøberens Arvelod deri, datr: 22de Maji 1797 med Attest, indført fol: 200.

            20. Et Bygselbrev udgivet af Anders Monsen Rommereim og Anders Magnesen Byseim til Simon Iversen Aschvig paa 1/6 Part i Schaars Flom Saug No: 65, forhen brugt af Anders Halversen Aschvig, datr: 23de Maji 1797 med Revers.

            21. Et Ditto af Torbiørn Knudsen Langedahl til Anders Johannesen paa 12 M/ark Smør i Langedahlen No: 84, forhen brugt af udstæderen selv, datr: 22de Maji 1797 med Revers.

            22. Et Skjøde udgivet af Knud Olsen Nøetvedt til Niels Jørgensen Otterstad paa 9 2/11 M/ark Smør og 2 863/1188 Kande Malt i Otterstad No: 86, indberegnet Kiøberens Arvedeel deri, datr: 23de Maji 1797 med Attest, indført fol: 201.

            23. {Et Vilkaarsbrev udgivet af} \Een Contract imellem/ Niels Jonsen Otterstad og Knud Olsen Otterstad angaaende en Huusetomt paa Otterstad med videre No: 86, datr: 23de Maji 1797 og indført fol: 201.

            24. Et Skiftebrev efter Konen Ingebor Johannes Dotter Nyegaard begyndt 5te September 1796 og sl: 31te October samme Aar, hvorved 12 M/ark Smør i Gaarden Nyegaard No: 94 blev udlagt til Enkemanden Knud Gullachsen Nyegaard med 2 Børn indf: fol: 199.

            25. Et Bygselbrev udgivet af Johan Garmann til Ole Olsen paa 18 M/ark Smør i Stald No: 13, forhen brugt af Anders Olsen *Stad (Stald), datr: 2de September 1796 med Revers.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet en Sumarisk Extract over Skatternes Beløb for 1ste Termin dette Aar, med hosføyet Forklaring, over de derpaa dette Ting skeede Afbetalinger, og naar samme fradrages Beløbet bliver Restancen 509 rd der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

Da saaledes ingen havde videre med Tinget at udrette efter 3de Udraab, blev samme for denne Gang sluttet og Ophævet.                                                                                              H: L: Jersin

 

 

 

Som/m/ertinget for Hosanger Skibreede 1797

Aar 1797 den 24de Maji blev holdet Som/m/erting for Hosanger Skibreede paa Ting stædet Bernæstangen af den Const: Sorenskr:

 

1797: 40

 

i Nærværelse af de ved sidstl: Høsteting tilnævnte 4 Laugrettes mænd nemlig Mons \Johannesen/ Fougsdahl, 2. Johannes Olsen ibd: 3. Michel Olsen ibid: 4. Niels Rasmussen Fittie, der alle have aflagt for Laugmanden Laugrettes Eeden Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack

 

Og blev da publiceret de sam/m/e Kongl: Forordninger og Reskripter som for Echanger Skibreede og her foran fol: 38 ere anførte.

 

Derefter blev publiceret.

            1. Et Afkald fra Johannes Knudsen Moe \No: 23/ paa Myndtlingen Martha Johannes Datters Vegne til Værgen Knud Torbiørnsen Millesdahl No: 19 for hendes Arv 12 rd 1 mrk 3 s, i A: B: fol: 426 datr: 24de Maji 1797, indf: fol: 205.

            2. Et Skiftebrev efter Konen Inger Michels Dotter Hiemvig af 22de Febr: 1797, hvorved 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Hiemvig No: 25 blev udlagt til Enkemanden Rasmus Andersen Hiemvig og 3 Børn, indført fol: 203.

            3. Et Skiftebrev efter Manden Ole Jacobsen Hole af 20de Februarii 1797, hvorved 13 4/5 M/ark Smør og 5 1/10 Kande Malt i Nore Myching No: 47 blev udlagt til 3 Børn, og 9 M/ark Smør og ¼ Faar i Fugledahl No: 75, blev udlagt til Enken Martha Mons Dotter Hole, indført fol: 204.

            4. Et Bygselbrev fra Ole Andersen Kleveland med fleere til Anders Jacobsen paa 1 Bpd 6 M/ark Smør i Kleveland No: 26, forhen brugt af Ole Andersen datr: 20de Martii 1797 med Revers.

            5. Et Afkald til Halver Olsen Tøssen No: 27 fra Brithe Erichs Datter for hendes Arv 11 rd 1 mrk 4 s, i A: B: fol: 480, datr: 24de Maji 1797 indf: fol: 204.

            6. Et Bygselbrev fra Haldor Andersen Hoshovde til Jacob Iversen paa 18 M/ark S:r og 12 Kdr: Malt i Nedre Kleppe No: 34, forhen brugt af Johannes Sæfindsen, datr: 24de Maji 1797 med Revers.

            7. Et Do: fra Niels Olsen Miøs til Aschild Haldorsen paa 1 pd 4 M/ark S:r og 16 ½ K:de Malt i Miøs No: 41, forhen brugt af udstæderen Selv, datr: 24de April 1797 med Revers.

            8. Et Do: fra Ole Jacobsen Kleveland og Lars Knudsen Egefit til Jacob Olsen paa 9 3/10 M/ark Smør og 6 1/3 Kande Malt i Hole No: 42, forhen brugt af Ole Jacobsen, imod at Bøxelmanden svarer Martha Mons D:r endeel Aarlig Levekaar, datr: 24de Maji 1797 med Revers.

            9. Et Vilkaarsbrev til Enken Martha Mons Dotter paa endeel Aarlig Levekaar af nys meldte Brug i Hole No: 42 datr: 24de Maji 1797 indført fol: 205 fra Jacob Olsen Hole.

            10. Et Skiftebrev efter Ingebrigt Johannesen Aasheim begyndt 19de Januarii 1797 og sluttet 21de Februarii s: A: hvorved 17 M/ark Smør og 6 Kander Malt i Aasheim No: 45, blev udlagt til Panthaveren Johannes Johannesen Indre Eide og 4 Creditorer, indført fol: 203.

            11. Et Ditto efter Inga Christens Dotter Aaseim begyndt 18de Januarii og sl: 21de Februarii 1797, hvorved af 12 M/ark Smør og 9 Kander Malt i Gaarden Aaseim No: 45, blev udlagt til Sterboe Enkemanden Ole Rasmussen Aaseim 10 9/10 M/ark Smør og 8 1/10 Kande Malt for 36 rd  og til Sønnen Niels Olsen 1 1/10 M/ark S:r og 9/10 kande Malt for 4 rd, samt 3 M/ark Smør og 2 Kdr: Malt i Øfsthuus No: 44 for 9 rd indf: fol: 204.

            12. Et Bygselbrev fra Johan Garman paa Moderen Madame Garmans Vegne til Johannes Simonsen paa 1 Bpd Smør og ¼ Tønde Malt i Fladaas No: 61 forhen brugt af Simon Andersen datr: 4de Martii 1797 med Revers.

 

1797: 40b

 

            13. Et Afkald til Anders Nielsen Fugledahl No: 75 fra Lars Andersen Nore Myching No: 47, som nye Anordnet Værge for Myndtl: Synneve Johannes D:rs Arv 27 rd 2 mrk 7 s. i A: B: fol: 412 datr: 24de Maji 1797 og indført fol: 205.

            14. Et Bygselbrev fra Niels Olsen Lie med fleere til Ole Nielsen Mossevold paa 18 M/ark Smør og ½ Faar i Fugledahl No: 75 forhen brugt af Ole Nielsen, datr: 2den Novbr: 1796 med Revers.

            15. Et Afkald til Magne Gudmundsen Tvedt No: 88 fra Knud Rasmussen for hans to Arvelodder tilsam/m/en 39 rd 4 mrk 5 s i A: B: fol: 417 og 422, Regnskabs No: 278, datr: 18de April 1797, indført fol: 204.

            16. Et Ditto til Anders Andersen Huustrulie No: 88 fra Anders Johannesen Huustrulie No: 90 som nye Anordnet Værge for Myndtlingen Martha Johannes Dotters Arv 39 rd 2 mrk 1 s i A: B: fol: 523, datr: 24de Maji 1797 indført fol: 204.

            17. Et Ditto til samme Værge No: 90 fra Mons Johannesen Røscheland No: 12 i Mielde Skibreede, som nye Anordnet Værge for Myndtlingen Johannes Andersens Arv 35 rd 3 mrk 14 s i A: B: fol: 427, datr: 24de Maji 1797 og indført fol: 204.

            18. Afl: Haldor Johannesen Næsses Obl: til Simon Olsen Strøm/m/e stor 60 rd datr: 24de Maji 1793 og tingl: n: D: med Pant i Næsse, No: 5, efter qvittering af 22de Maji 1797.

            19. Afl: Anders Rasmussen Egemoes Obl: til Ole Andersen Nedre Helleland og Johannes Andersen Moestrøm/m/en, stor 98 rd, datr: 31te Octobr: 1791 og tingl: 1ste Novembr: 1791, med pant i Egemoe No: 8, efter qvittering af 22de Maji 1797.

            20. Tingl: et Skiøde fra Knud Torbiørnsen Millesdahl til Søn/n/en Torbiørn Knudsen paa ½ Løb Smør i Millesdahl, No: 19, datr: 24de Maji 1797 og indf: fol: 207, hvorhos fulgte Attest.

            21. Et Vilkaarsbrev fra Torbiørn Knudsen Millesdahl \til/ Knud Torbiørnsen og Hustrue paa endeel Aarlig Levekaar af ½ Løb S:r i Millesdahl No: 19, datr: 24de Maji 1797 og indf: fol: 207.

            22. Et Skiøde fra Anders Nielsen Hoele til Joseph Knudsen Tvedten paa 12 Mark S:r Skatte Skyld i Gam/m/ersvig No: 20, datr: 1ste Martii 1797 og indf: fol: 208, med Attest

            23. Et Skiøde fra Rasmus Andersen Hiemvig med fleere til Anders Rasmussen paa, indberegnet Kiøberens egen arvede Anpart 18 Mark Smør og 12 Kander Malt i Hiemvig No: 25, datr: 24de Maji 1797 og indf: fol: 209 med Attest

            24. Et Vilkaarsbrev fra Anders Rasmussen Hiemvig til Faderen Rasmus Andersen paa endeel Aarl: Levekaar af nysmeldte Anpart i Hiemvig No: 25, datr: 24de Maji 1797 og indf: fol: 209.

            25. Et Skiøde fra Hillebrandt Harmens i Bergen til Johannes Knudsen Klefland paa 12 Mark S:r 24 Kdr: Malt og 24 Skil: Penge i Klefland

 

1797: 41

 

No: 26, datr: 9de Maji 1797 og indf: fol: 206, med Attest.

            26. Een Obl: fra Johannes Knudsen Klefland til Hr: Rector Arentz stor 287 rd med 1ste Panteret i 12 Mark S:r, 24 Kdr: Malt og 24 Skil: Penge i Klefland No: 26, med Besætning, datr: 24de Maji 1797 og indf: fol: 206.

            27. Et Skiøde fra Hillebrandt Harmens i Bergen til Niels Nielsen Reveim den yngre paa 8 Kander Malt 2 Mark(?) 24 Skil: Penge i Klefland No: 26, med Laxevog, datr: 9de Maji 1797 og indf: fol: 206 med Attest.

            28. Et Vilkaarsbrev fra Anders Jacobsen Klefland til Ole Andersen Klefland og Hustrue paa endeel aarlig Levekaar af 1 pd 6 Mark Smør i Klefland No: 26, datr: 24de Maji 1797 og indf: fol: 205.

            29. Et Skiøde fra Anders Nielsen Hoele til Niels Andersen Hanistvedt paa 12 Mark S:r Skatte skyld i Wahre No: 37, datr: 1ste Martii 1797 og indf: fol: 207, med Attest.

            30. Et Do: fra sam/m/e Sælger til Aschild Johannesen Wahre paa 12 Mark Smør Skatteskyld i Wahre No: 37, datr: 1ste Martii 1797 og indf: fol: 208, med Attest.

            31. Et Skiøde fra Anders Nielsen Hoele til Fuuse Andersen Hoele paa 12 Mark Smør Skatteskyld i Wahre No: 37, datr: 1ste Martii 1797 og inf: fol: 208, med Attest.

            32. Et Ditto fra Christen Nielsen Aaseim til Steffen Olsen Galteland paa 3 Mark Smør og 1 Kande Malt i Galteland No: 39, datr: 24de Maji 1797 og indf: fol: 205, med Attest.

            33. Et Do: fra Rasmus Andersen Fettie til Ole Rasmussen Fittie paa indberegnet hans forrige \ejende/ Anpart deri 1 pd 7 Mark Smør og 10 ½ Kande Malt i Fettie No: 51, datr: 12te April 1797 og indf: fol: 207, med Attest.

            34. Een Obl: fra Ole Rasmussen Fettie til Mons Halvorsen Nordaas stor 90 rd med 1ste Panteret i 1 pd 7 Mark Smør og 10 ½ Kande Malt i Fettie No: 51, datr: 12te April 1797 og indf: fol: 207.

            35. Et Vilkaarsbrev fra Ole Rasmussen Fittie til Rasmus Andersen Fittie og Hustrue {følgende} [paa] \endeel/ Aarlig Levekaar af 1 pd 7 Mark Smør og 10 ½ K: M: i Fittie No: 51, datr: 12te April 1797 og indf: fol: 207.

            36. Et Skiøde fra Anna Johannes Dotter Fyllingsnæs med fleere til Anders Johannesen paa 2 pd 9 3/5 Mark Smør og 19 1/5 K: M: i Huustrulie No: 90, datr: 1ste Novbr: 1796 og indf: fol: 208, med Attest

            37. Een Obl: fra Anders Johannesen Huustruelie til Martha Johannes Dotter stor 98 rd med 1ste Panteret i nysmeldte Anpart i Huustrulie datr: 1ste Novbr: 1796 og indf: fol: 209.

            38. Et Vilkaarsbrev fra Anders Johannesen Huustruelie til Anders Andersen Huustruelie og Hustrue, paa endeel Aarlig Levekaar af nysmeldte Anpart i Huustruelie, datr: 1ste Novbr: 1796 og indf: fol: 209.

            39. Een Obl: fra Aamund Olsen Øyjorden til Myndtl: Johannes Andersen stor 36 rd med 1ste Panteret i endeel specificeret Løsøre beroende paa Øyjorden under Hosangers Præstegaard No: 40, datr: 9de Febr: 1797 og indf: fol: 210.

 

1797: 41b

 

            40. Een Bevilling for Haldor Larsen paa et Gjestgiverie ved Pladsen Hamer under Ham/m/ers Præstegaard, datr: 6te Maji 1797 og indf: fol: 204.

 

Hr: Foged Unmack fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet en Sumarisk Extract over Skatternes Beløb for 1ste Termin dette Aar, med tilføyet Forklaring over den derpaa dette Ting skeede Afbetaling, og naar fradrages Beløbet bliver Restancen 522 rd 1 mrk der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig, som havde videre med Tinget at udrette blev sam/m/e sluttet og ophævet                                                                                         H: L: Jersin

 

 

 

Som/m/ertinget for Mielde Skibreede 1797.

Aar 1797 den 27de Maji blev [paa] Tingstædet Mielde Gaard holdet Som/m/erting for Mielde Skibreede af den Constit: Sorenskriver i Nærværelse af de ved sidstl: Høsteting tilnævnte 4 Laugrettes mænd, som her foran fol: 4 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack

 

og blev da publiceret de sam/m/e Høy Kongl: Forordninger og Reskripter som for Hosanger Skibreede og her foran fol: 40 ere anførte.

 

Da ingen havde noget at føre i Rette efter Paaraab beroer Tinget til i Over Morgen.

                                                                                                                                 H: L: Jersin

 

Dagen den 29de Maji vedvarede Sommertinget for Mielde Skibreede, med de samme Laugrettesmænd som i Forgaars var tilstæde.

 

Derefter blev publiceret.

            1. Et Deele brev efter Iver Iversen Loftaas af 27de Maij 1797, hvorved 18 Mark S:r ½ M: Malt i Gaarden Loftaas No: 11 blev udlagt til hans 7 Arvinger, indført Fol: 211 med Attest.

            2. Et Skiøde fra Ole Erichsen Loftaas og Hustrue Marta Rasmus Dotter m: f: til Niels Iversen paa 18 Mark S:r 6 Kd: Malt i Gaarden Loftaas No: 11 indberegnet Kiøberens Arvelod deri, datr: 27de Maij 1797 med Attest indført Fol: 213.

            3. Aflyst Anders Pedersen Klevelands Obligation til Myndtlingerne Johannes og Lars Niels Sønner Græve, stoer 40 rd med Pant udi Gaarden Kleveland No: 17, datr: 26de Maij 1781, tingl: sam/m/e Dag efter Qvittering af 26de Maij 1797.

            4. Aflyst Peder Nielsen Weaas Obl: til Peder Aadsen Weaa, stoer 170 rd med Pant i Gaarden Weaae No: 45, datr: 31te Maij 1788 og tingl: 2de Junii s: A: efter Qvittering af 27de Maij 1797.

            5. Tingl: {Ander} et Skiøde fra Anders Pedersen Kleveland til Peder Andersen paa 15 Mark S:r 10 Kd: Mlt: i Klevland No: 17, datr: 22de Novbr: 1796 med Attest af 29de Maij 1797, indført Fol: 211.

 

1797: 42

 

            6. Et Odels Skiøde fra Michel Andersen i Bergen til Peder Andersen paa 1 pd: 21 Mark Smør Skatteskyld i Gaarden Klevland No: 17; datr: 22de Novbr: 1796 indført Fol: 211.

            7. Et Afkald til Ole Johannesen Hartvedt No: 42 fra Ole Johannessen for hans Arv 19 rd 6 s i A: B: Fol: 518, datr: 27de Mail 1797, indført Fol: 210.

            8. Aflyst Ole Johannessen Schierpings Obl: til Ingebrigt Aadsen Søre Revheim stoer 98 rd med Pant i Schierping No: 44, datr: 23de Maij 1796, tinglyst neste Dag, efter Qvittr: af 27de Maij 1797.

            9. Tingl: et Skiøde fra Ingebrigt Aadsen Søre Reveim til Johannes Johan/n/esen Schierping paa ½ Løb Smør 1 M: Mlt: i Schierping No: 44, datr: 27de Maij 1797 med Attest, indført Fol: 212.

            10. Een Obl: udgivet af Johannes Johannessen Schierping til Ingebrigt Aadsen Søre Reveim stoer 98 rd, med Pant i ½ Løb S:r 1 M: Mt: i Schierping No: 44 mod 3 ProCto, datr: 27de Maij 1797, indført Fol: 212.

            11. Et Vilkaars Brev fra Johannes Johannessen Schierping til Enken Inger Ols Datter paa een Deel Aarlig Levekaar, datr: 27de Maij 1797, indført Fol: 212.

            12. Et Odels Skiøde fra Peder Aadsen Weaae til Johannes Johannessen Schierping paa ½ Løb Smør 1 M: Mt: i Schierping No: 44, datr: 27de Maij 1797, indført Fol: 211.

            13. Et Bygselbrev udgivet af Johannes Fougstad til Iver Johannessen paa ½ Løb S:r 8 Kdr: Mt: og 2 s Penge i Øvre Mielde No: 58, datr: 28de Novbr: 1796 med Revers, forhen Brugt af Johannes Iversen.

            14. Et Vilkaars Brev udgivet af Iver Johannessen Øvre Mielde til Johannes Iversen ibid: og Hustrue Karie Michels Dattr: paa een Deel Levekaaer af nestforanførte Anpart i Øvre Mielde No: 58, datr: 27de Maij 1797 indført Fol: 212.

            15. Et Deelebrev efter Mons Johannessen Øvste Mielde af 27de Maij 1797 hvorved ½ Løb Smør 8 Kdr: Mlt: og 2 s Penge i Gaarden Øvste Mielde No: 58, blev udlagt Stervboe Enken Inger Ols Dattr: og hendes 2de Sønner, indført Folio 212.

            16. Et Bygselbrev udgivet af T: T: Hr: Christen Larsen til Gudmund Gullachsen paa ½ Løb Smør og 2 M: Mlt: i Gaarden Mit Mielde No: 59 forhen brugt af Gullach Gudmundsen, dat: 24de Novbr: 1796, med Revers.

            17. Et Vilkaars Brev udgivet af Gudmund Gullachsen Mit Mielde til Forældrene Gullach Gudmundsen og Hustrue Brithe Lars Datter paa een Deel Aarlig Levekaar af nestforanførte Anpart i Gaarden Mit Mielde No: 59 dat: 24de Novbr: 1796, indført Fol: 210.

            18. Et Afkald til John Bastesen Rongved No: 51 fra Ole Olsen Søre Wevle for hans Hustrue Magdelie Einers Datters Arv 36 rd 1 mrk 15 s, i A: B: Fol: 524, Regnskabs No: 530, datr: 27de Maij 1797, indført Fol: 210.

            19. Et Bygselbrev udgivet af Mons Andersen Nore Ascheland til Anders Nielsen ibid: paa 1 pd: S:r i Gaarden Nore Ascheland No: 64 forhen brugt af Britha Johannes Datter, datr: 27de Maij 1797 med Revers, og hvoraf Bygsel Manden beholder dette Brug i 16 Aar uden at nyde nogen Godtgiørelse for hans betalte Bygsel.

            20. Et Afkald til Johannes Jensen Rivenæs No: 66 fra Steffen Johannessen Rivenæs for hans Hustrue Britha Niels Datters Arv 3 rd 3 mrk 3 s i A: B: Fol: *570 (520?), datr: 27de Maij 1797, indført Fol: 210.

            21. Et Skiøde fra Johannes Nielsen Haucheland til Lars Rasmussen Aasseim paa 1 pd S:r, 16 Kdr: Malt i Aasseim No: 67, datr: 27de Maij 1797 med Attest, indført Fol: 210.

            22. Een Obl: udgivet af Lars Rasmussen Aasseim til Johannes Nielsen Haucheland stoer 99 rd med første Panteret i 1 pd: S:r 16 Kd: Mlt: i Aasseim No: 67 mod 3 ½ Pcto datr: 27de Maij 1797 indført Fol: 211.

            23. Et Afkald til Thomas Johannessen Schafthun No: 75 fra Karie Ols Dattr: for hendes Arv 14 rd 1 mrk 11 s i A: B: Fol: 520, dateret 27de Maij 1797 og indført Folio 210.

 

1797: 42b

 

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet en Sumarisk Extract over Skatternes Beløb for 1ste Termin d: A: med hosføyede Forklaring, over de derpaa dette Ting skeede Afbetalinger og naar samme fradrages beløbet bliver Restancen 556 rd der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

Da ingen efter 3de Udraab havde videre at tilføre blev Tinget for denne Gang sluttet og Ophævet.                                                                                                                H: L: Jersin

 

 

 

Som/m/ertinget for Arne Skibreede 1797.

Aar 1797 den 30te Maji blev paa Tingstædet Mielde Gaard holdet Som/m/erting for Arne Skibreede af den Const: Sorenskriver i Nærværelse af de ved sidstl: Høsteting tilnævnte 4 Laugrettesmænd som her foran fol: 11 ere anførte, *og *som  Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack

 

Og blev da publiceret de sam/m/e Høy Kongl: Forordninger og Reskripter som her foran fol: 35 ere anførte.

 

Da ingen havde noget efter Paaraab at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen.  H: L: Jersin

 

Dagen nestefter den 31te Maji vedvarede Sommertinget for Arne Skibreede paa Tingstædet Mielde gaard i Nærværelse af de samme Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde.

 

Derefter blev publiceret.

            1. Et Vilkaarsbrev fra Anders Olsen Sætterdahl til Ingebor Johannes Datter paa endeel Aarlig Levekaar af 9 M/ark Smør i Sætterdahl No: 19, datr: 31te Maji 1797 og indført fol: 215.

            2. Et Fæstebrev fra Michel Danielsen Indre Bouge og Lars Johannesen ibidem til Mons Monsen Øfstemielde paa en Rydnings-Plads kaldet Egeren en Slotteteig kaldet Sømestien {under Gaarden} en Skoveteig imellem Aspestølen og Naaren (Naaven) og en Ditto Sønden om Øgekleiven fra Bøegaren af samt en Nøste Tomt ved Søen alt under Gaarden Indre Bouge No: 22 paa Vilkaar at hans Børn efter ham skal have første Tilbud at faae samme Plads og Grund tilbøxlet, uden at denne Bøxelmand maae udøve ringeste Hugst anden Stæds end i de benævnte tvende Skauv-Teiger saa og at svare af Brugen heraf til Michel Boge 6 Dage og Lars Bauge 3 Dags Værk i Aanens Tiid uden anden Afgift, datr: 25de Maji 1796 med Revers.

            3. Aflyst Mons Jensen Søre Songstads Obl: til Ole Olsen Sundland stor 50 rd med Pant i Søre Songstad No: 34 datr: 3de Junii 1794 og tingl: s: D: efter Qvittering uden Dato.

 

1797: 43

 

            4. Tinglyst et Afkald til Johannes Olsen Helleland No: 35 fra Martha Johannes Datter for hendes Arv 6 rd 1 mrk 15 s i A: B: fol: 519, datr: 30te Maji 1797 og indført fol: 214.

            5. Et Skjøde fra Peder Johannesen Garnæs til Johannes Pedersen paa ½ Løb Smør ½ Huud og ½ Mæle Malt i Garnæs No: 42, datr: 31te Maji 1797 med Attest indført fol: 215.

            6. Een Obl: fra Johannes Pedersen Garnæs til Niels Einersen Ascheland stor 95 rd med 1ste Panteret i 18 M/ark S:r ¼ Huud og ¼ Mæle Malt i Gaarden Garnæs No: 42, datr: 31te Maji 1797 indført fol: 215.

            7. Een Ditto af s: D: fra samme Debitor til Johannes Nielsen Houchedahl stor 95 rd med 1ste Panteret i en lige Anpart i samme Gaard indført fol: 216.

            8. Et Vilkaarsbrev fra Johannes Pedersen Garnæs til Peder Johannesen Garnæs og Hustrue paa endeel Aarlig Levekaar af ½ Løb S:r ½ Hud og ½ Mæle Malt i Garnæs No: 42, datr: 31te Maji 1797 indført fol: 216.

            9. Et Skiftebrev efter Gullach Tørmosen {yttre} \Indre/ Arne begyndt 10de December 1796 og sluttet 27de s: M: hvorved 2 Bpd Smør og 1/3 Huud i Indre Arne No: 45, blev udlagt til Sterboe Enken Martha Johannes Datter Indre Arne og hendes 2 Børn indført fol: 219

            10. Et Bygselbrev fra Anders Johannesen yttre Arne med fleere til Johannes Nielsen paa 19 7/11 M/ark Smør 3/11 Faar og 3/11 Skilling Penge i yttre Arne No: 48, forhen brugt af Anders Johannesen paa 18 Aar, datr: 31te Maji 1797 med Revers.

            11. {En Odels Lysning} Et Skiøde fra Diderich Adolph von Elie til Størchaar Colbeensen Næsse paa 21 M/ark Smør og 9 Kander Malt i Bredsteenslie No: 53, datr: 4de April 1797 med Attest af 31te Maji 1797 indført fol: 219

            12. Een Obl: fra Størchaar Colbeensen Bredsteenslie til Diderich Adolph von Elje stor 200 rd med 1ste Panteret i nysnævnte Anpart i Bredsteenslie No: 53, datr: 4de April 1797 indført fol: 219

            13. Een Odelslysning fra Adolph von Elie paa hans Søn Just J: G: von Elies Vegne til Gaarden Hetlebache No: 56 af Skyld ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt som bruges og Eies af Gregorius Olsen datr: 27de Maji 1797 indført fol: 213.

            14. Et Skjøde fra Jon Olsen Houchedahl til Samuel Jonsen paa ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Hougedahl No: 72, datr: 30te Maji 1797 med Attest indført fol: 217.

            15. Een Obligation fra Samuel Jonsen Houchedahl til Jon Olsen ibidem stor 200 rd med 1ste Panteret i nysnævnte Anpart i Gaarden Houchedahl No: 72 datr: 30te Maji 1797 indført fol: 217.

 

1797: 43b

 

            16. Et Vilkaarsbrev fra Samuel Jonsen Houchedahl til Jon Olsen Houchedahl og Hustrue paa endeel Aarlig Levekaar af ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Houchedahl No: 72, datr: 30te Maji 1797 indført fol: 217.

            17. Et Bygselbrev fra Samuel Jonsen Houchedahl til Jon Olsen Houchedahl paa ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Houchedahl No: 72, forhen brugt af Bøxelmanden som Eier, datr: 30te Maji 1797 med Revers.

            18. Een Odelslysning fra Lars Andersen Melcheraaen paa 1 Bpd Smør og 16 Kander Malt i Morvig No: 73, som bruges af Morten Rasmussen, datr: 29de April 1797 indf: fol: 213.

            19. Aflyst Magne Johannesen Melcheraaens Obl: til Erich Monsen Westerlien stor 90 rd med Pant i Gaarden Melcheraaen No: 76, datr: 5te Junii 1784 og tingl: s: D: efter Qvittering af 11te Martii 1797.

            20. Tinglyst samme Debitors Obl: til Lars Magnesen for 30 rd  Johannes Johannesen Hiorteland for 63 rd og Clemmet Nielsen Hiorteland 30 rd tilsammen 123 rd med 1ste Panteret i 2 Bpd 16 M/ark Smør og 10 2/3 Kande Malt i Melcheraaen No: 76 datr: 17de Martii 1797 indf: fol: 215.

            21. Et Afkald til Magne Johannesen Melcheraaen No: 76 fra Lars Magnesen for hans Arv 36 rd 3 mrk 3 s: i A: B: fol: 563, Regnskabs No: 404, datr: 17de Martii 1797 indf: fol: 213.

            22. Et Fæstebrev fra Aschild Knudsen og Gudmund Monsen Mithorvig til Johannes Thorsen paa et Stykke Opryddet Mark under Mithorvig No: 84, imod 2 rd Aarlig datr: 31te Maji 1797 med Revers.

            23. Een Obl: fra Tosten Larsen Indre Horvig til Myndtl: Dorthe Anders Datter stor 32 rd med 1ste Panteret i 18 M/ark Smør i Indre Horvig No: 85, datr: 31te Maji 1797 indf: fol: 218

            24. Aflyst Hans Knudsen Indre Horvigs Obl: til Aasene Capel med fleere stor 60 rd med Pant i Indre Horvig No: 85 datr: 21de November 1791 og tingl: 23de sam/m/e efter Qvittering af 27de Maji 1797.

            25. Tinglyst samme Debitors Obl: til Mons Hansen Westerlien stor 60 rd med 1ste Panteret i 22 1/3 M/ark Smør og 13 1/36 Kde: Malt i Indre Horvig No: 85 datr: 30te Maji 1797 indf: fol: 216.

            26. Et Deelebrev efter Anbiørn Olsen Sætterdstøel og Datter Ingebor Anbiørns Dotter hvorved 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Gaarden Sætterstøel No: 89, blev udlagt til Sterboe Enken Brithe Ols Dotter Sætterstøel datr: 30te Maji 1797 indført fol: 217 med Attest.

 

1797: 44

 

            27. Et Skiøde fra Britha Ols Datter Sætterstøel til Hans Olsen ibidem paa 18 Mark S:r og 1 M: Malt i Sætterstøel No: 89, datr: 30te Maij 1797 med Attest indført Folio 214.

            28. Et Vilkaars Brev fra Hans Olsen Sætterstøel til Ole Jensen Sætterstøel paa een Deel Aarlig Levekaar i nysmeldte Anpart i Sætterstøel No: 89, datr: 30te Maij 1797, indført fol: 215.

            29. Et Afkald til Jon Michelsen Espelie No: 92 fra Niels Knudsen for hans Arv 74 rd 3 mrk 3 s i A: B: Fol: 570, Regnskabs No: 414, datr: 30te Maij 1797 indført Fol: 214.

            30. Et Skiøde fra Nils Knudsen med Curator Johannes Jacobsen Falchanger \til Erich Knudsen/ paa 1 pd Smør 1 M: Mlt: i Espelie No: 92, indberegnet kiøberens Arvelod deri, datr: 30te Maij 1797 med Attest, indført Fol: 218.

            31. Et Odels Skiøde fra Ole Monsen i Bergen til Helie Tormosen Mellingen paa 1 Løb S:r og 1 M: Mlt: i Mellingen No: 93, datr: 7de Febr: 1797, indført Folio 214.

            32. Et Skiøde fra Johannes Thorsen Mellingen til Helie Tormoesen paa 1 Løb S:r og 1 M: Mlt: i Mellingen No: 93, datr: 7de Februarij 1797, med Attest af sam/m/e Dato, indført Fol: 214.

            33. Een Obligation fra Helie Tormosen til Madame Gorbitz i Store Sandvigen, stoer 399 rd med første Panteret i 1 Løb S:r 1 M: Mlt: i Mellingen No: 93, datr: 7de Febr: 1797, indført Fol: 214.

            34. Aflyst Johannes Thorsen Mellingens Obligation til Steffen Knudsen Blindem stoer 200 rd med Pant i Gaarden Mellingen No: 93, datr: 30te Maij 1793, tinglyst sam/m/e Dag efter Qvittering af 9de Febr: 1797.

            35. Een Ditto {af} \fra/ sam/m/e Debitor til Steffen Bergesen Rødland stoer 200 rd med Pant i {Blindem} \sam/m/e Gaard/ No: 93, datr: 30te Maij 1793, tingl: sam/m/e Dag, efter Qvittering af 9de Febr: 1797.

            36. tingl: Een Contract imellem Johannes Johannesen Niaastad og Anders Siursen Niøtved (Niotved) \No: 34 i Mielde Skibreede/ hvorved den sidste bliver overladt een Slotteteig kaldet Ramskields Dahlerne, mod 12 s Aarlig Afgift, datr: 31te Maij 1797, indført Fol: 216.

            37. Et Afkald til Ole Sivertsen i Store Sandvigen No: 64 fra Agnete Lars Datter i Bergen for hendes Søn Jacob Nielsens Arv 7 rd 5 mrk 7 s, i A: B: Fol: 127, datr: 6te Maij 1797, indført Fol: 214.

            38. Aflyst Hans Christian Astrups Obl: til Agent Wollert Dankertsen Krohn stoer 1200 rd med Pant i Gaarden Aastvedt No: 65, datr: 11te Febr: 1795, tingl: 6te Junij s: A: efter Qvittering af 11te Martij 1797 hvormed fulgte Opsigelse af 16de Decbr: 1796.

            39. tinglyst et Skiøde fra Hans Christian Astrup til Arent Greve paa 1 Løb Smør og 1 Tønde Malt i Aastvedt No: 65, datr: 3de Maij 1797 med Attest af 31te s: M: indført Fol: 222

            40. Een Kiøbe Contract imellem Hans Christian Astrup og Arent Greve angaaende Gaarden Aastvedt No: 65, datr: 4de Novbr: 1796 indført Fol: 221

            41. Et Skiøde fra Ingebrigt Ellingsen Øyjorden til Mons Olsen paa een Deel Huusebygninger staaende paa Gaarden Øyjorden under No: 64, datr: 25de Aprill 1797, med Attest af 31te Maij 1797, indført Fol: 221

 

1797: 44b

 

            42. Een Obl: fra Mons Olsen Øyjorden No: 64, til Jon Monsen Biørchelund stoer 90 rd med Pant i een Deel Huuser paa Øyjorden, datr: 25de April 1797, og indført Fol: 221

            43. Een Contract imellem Eieren Johan Garmann og Mons Olsen Aasseim angaaende Brugen af Rydnings Pladsen Øyjorden datr: 24de Martij 1797 og Indført Fol: 221

            44. Aflyst Madame Hagelsteens Obl: til Ole Johan Steen stoer 999 rd med Pant i Møllebruget og Huusebygningerne under første Rode No: 2, datr: 20de Junij 1795 og tingl: 28de Novbr: s: A: efter Qvittering af 6te Maij 1797.

            45. Aflyst samme Debitrix Obl: til Sønnen Didrich Hagelsteen stoer 1099 rd med Pant i samme Eiendom, datr: 21de Novbr: 1795 og Tinglyst 28de sam/m/e, efter Qvittering af 6te Maij 1797.

            46. Et Skiøde fra Madame Hagelsteen til Sønnen Didrich Hagelsteen paa Møllebruget og Huusebygningerne under 1. Rode No: 2, datr: 10de Decbr: 1796, indført Fol: 223 hvorhos fulgte Attest af 31te Maij 1797.

            47. Een Obl: fra Didrich Hagelsteen til Margretha Elisabeth Thuroe m: f:, Tilsammen 2011 rd 89 ¼ s, med 1ste Panteret i Møllebruget og Huusebygningerne under 1ste Rode No: 2, datr: 26de Janr: 1797, og indført Fol: 223 og 224

            48. Aflyst Anders Andersen Biørchelunds Obligation til Ole Johan Steen stoer 99 rd med Pant i et Vaanhuus i 1ste Rode No: 31, datr: 7de Janr: 1790 og tingl: 27de Novbr: s: A:, efter Qvittering af 8de Aprill 1797.

            49. Tinglyst Een Obligation fra Anders Christoper Larsen til Madame Gorbitz stoer 99 rd med 1ste Panteret i et Vaanhuus under 1ste Rode No: 64, datr: 4de Aprill 1797 og indført Fol: 222

            50. Et Skiøde fra Steffen Nielsen til Lars Steffensen paa et Vaanhuus, under 2de Rode No: 3, datr: 7de Martij 1797 og indført Fol: 222 hvorhos fulgte Attest af 31te Maij 1797.

            51. Een Contract imellem Lars Steffensen og Faderen Steffen Nielsen Angaaende at den sidste med Hustrue skal have frit Huus i Nysmeldte Bygning No: 3 i 2de Rode, indført Fol: 222 dat: 12te April 97

            52. Tinglyst een Transport Obl: fra Hr: Johan Garmann til Moderen Madame Garmann paa 50 rd, datr: 29de Maij 1775 og indført Fol: 221

            53. Aflyst Iver Pedersens Obl: til Johann Garman stoer 50 rd med Pant i et Vaanhuus under 2de Rode No: 22, datr: 26de Janr: 1769 og tingl: 8de Junij s: A: efter Qvittering

            54. Et Skiøde fra Erich Olsen til Ole Qvistlin paa et Vaanhuus under 2de Rode No: 26, datr: 4de Aprill 1797, og indført Fol: 223. Hvorhos fulgte Attest af {31te Maij 1797} sam/m/e Dato

            55. Et Fæstebrev fra Johann Garman til Ole Qvistlin paa Grunden under Nysmeldte Vaanhuus, datr: 16de Martij 1797, indført Fol: 223

            56. Et Skiøde fra Berthe Rasmus Datter i Sandvigen til Christopher Nagel paa et Nøst under 2de Rode No: 49, datr: 8de Maij 1797 og indført Fol: 220 hvorhos fulgte Attest af 31te Maij 1797.

            57. Et Fæstebrev fra Johan Garmann til Christopher Nagel paa Grunden under nysmeldte Nøst, datr: 29de April 1797 og indført Fol: 220

 

1797: 45

 

            58. Et Auctions Skiøde fra Madame Beyers Fallit Boe til Ole Johann Steen paa et Vaanhuus under 2de Rode No: 52, datr: 29de Aprill 1796 og indført Fol: 224. Hvorhos fulgte Attest af 11te Junij s: A:

            59. Et Skiøde fra Ole Johan Steen til Johan Beyer paa et Vaanhuus under 2de Rode No: 52, datr: 20de Maij 1796 og indført Fol: 225 hvorhos fulgte Attest af 11te Junij s: A:

            60. Een Obl: fra Madame Anna Maria Sal: Johann Beyers til Jacob Ibsen, stoer 699 rd med første Panteret i Vaanhuuset under 2de Rode No: 52, dat: 8de Maij 1797 og indført Fol: 225

            61. Et Fæste Brev fra Johann Garmann til Johan Beyer paa Grunden under Vaanhuuset i 2de Rode No: 52, datr: 23de Maij 1796 og indført Fol: 226

            62. Et Do: fra Johan Garmann til Anna Maria Sal: Johann Beyers paa een Engelykke under Vaanhuuset i 2de Rode No: 52, datr: 24de April 1797 og Indført Fol: 226.

            63. Et Fæstebrev fra Johan Garmann til Erich Olsen Lauaas paa een Huuse Grund til et Nyt Huuses Opbyggelse i 2de Rode No: 54 dat: 22de Aprill 1797 og Indført Fol: 220

            64. Et Skiftebrev efter Johann Ellingsen Beyer af 3de Martii 1797, hvorved Vaanhuuset i 2de Rode No: 52 blev udlagt til Stervboe Enken Anna Marie Beyer, indført Fol: 226.

            65. Et Skiøde fra Ole Ellingsen til Hr: Gerhard Cappe et Snelle paa et Nøst udi 1ste Rode No: 54 datr: 2de Maij 1797 og indført Fol: \219/ hvorhos fulgte Attest af 31te Maij 1797.

            66. Et Do: fra Ole Johann Steen til Gerhard Cappe et Snelle paa et Nøst i Store Sandvigen under 1ste Rode No: 56 datr: 10de Maij 1797 og indført Fol: 220 hvorhos fulgte Attest af 31te Maij 1797.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet en Sumarisk Extract over Skatternes Beløb for 1ste Termin med hosføyede Forklaring over de derpaa dette Ting skeede Afbetalinger og naar samme fradrages Beløbet bliver Restancen 674 rd 4 mrk, der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

Da ingen efter trende Udraab indfandt sig som havde videre med Tinget at udrette blev samme sluttet og ophævet.                                                                                        H: L: Jersin

 

 

 

Polietie Forhør for Sartors Skibreede [1797]

Aar 1797 den 6te Junii Formiddag Kl: 9 blev i Sorenskriverens Huus i Bergen foretaget et Politie Forhør for Sartors Skibreede af den Constituerede Sorenskriver i Nærværelse af de 2de Vitterligheds Vidner Ole Sivertsen og Anfind Olsen begge af store Sandvigen.

 Pr: Hiorth Stuvitz mødte for Peder Michelsen Nore Echerhovde af Sartors Skibreede og tilkiendegav at han for nogle Uger siden af Politi Betient Jansen er voldelig overfaldet i hans Baad, som laae ved Triangelen her i Byen, og hvorefter

 

1797: 45b

 

han for denne hans og Jansens Mellemhandling under saadan Adfærd end og er bleven tiltalt til Strafs Lidelse af Jansen som Klager af Politie Kam/m/er Retten her i Bergen, men da de vigtigste Personer som skal kunde give Oplysning om Handlingen og den Peder Michelsen paaførte Fornærmelse ere boesatte Mænd under Sartors Skibreede under Nordhordlehns Jurisdiction, var Comparenten ærbødigst begierende dem her for deres Competente Forum afhørte hvad de veed om den her ommeldte Anke, og der om aflægge eedelig Vidnesbyrd; Til hvilken Ende Comparenten fremstillede først Ole Olsen Nore Echerhovde, der er boesat paa bemeldte Gaard Nore Echerhovde.

 Indkaldte Jens Jansen Politie Betient i Bergen, mødte og fremlagde en Promemoria af Dags dato tillige med den deri paaberaabte Politie Rettes Eragtning, afsagt for Politie Kam/m/er Retten den 23de f: M: hvilket Skrift her indtages.

 Pr: Stuvitz vedblev sin Paastand om Vidnernes Førelse og forbeholdt Svar under Hoved Sagen paa det nu fremlagde Skrift fra Politie Betient Jens Jansen samt en Udfskrift deraf til saadant Brug, med ydermere Begjer at originalen maatte følge med Udskriften for at foreviises enten Politi Retten eller ober Politie Com/m/issionen Forfatternes og Udstædernes Haandskrifter og Underskrifter derudi, end videre sagde han at der ikke i dette Skrift er handlet noget om det nu fremstillede Vidne Ole Olsen Echerhovdes saa kaldede udviste Partiskhed i Sagen i Politi Kam/m/er Retten, og formodede derfore saa meget meere at han blev admitteret til Vidnesbyrd som han aldrig tilforn har kundet misbrugt sig for benævnte Ret, men her i megen Alvorlighed og med største Velvillighed fremstiller sig at aflægge et upartisk eedelig Vidnesbyrd til Sandheds Oplysning i Sagen, og Comparenten bad end videre at Dom/m/eren ville for at være fri for Mistanke om hans Sandheds Udsigende, forelæse og betyde ham Lovens Eed førend sam/m/e Corporlig af han her for Retten bliver aflagt.

 Politi Betient Jansen benægtede alt det af Hr: Procurator Hiorth Stuvitz tilførte og henholdt sig til sin nedlagde Exception.

 Bergens Byes Kaldsmænd Jan Henrich de Lange og Erich Bøe fremstod nu og forklarede at de den 3de d: M: har mundtlig indkaldet Politie Betient Jens Jansen til denne Politi Ret at anhøre

 

1797: 46

 

Vidner angaaende en imellem ham og Peder Michelsen Echerhovde for Politie Kam/m/er Retten i Bergen verserende Politi Sag.

 Pr: Stuvitz sagde at Politiebetient Jansen har selv ved sit møde her i Dag og i det fremlagde Skrift vist at saadan Varsel er ham forkyndt og at Exception derimod nu er af blot udflugt af Sagens Forlængelse, som strider imod Anordningerne, og naar Comparenten faaer frem/m/et sin Paastand om de nu fremstillende Vidners Afhør skal Sagen ufeilbar fra Peder Michelsen Echerhovdes Siide blive sluttet den ved Politi Kam/m/er Retten her ved (i?) Bergen bestemte Udsættelses Tiid til Sagens Behandling nestkom/m/ende Tirsdag

 Politie Betient Jansen vedblev sin nedlagde Exception og paastod Rettens Kiendelse førend der maatte skrides til Vidnes Afhørelse.

 Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

 Da Peder Michelsen Echerhovde ikke selv har meldt sig for Retten men Hr: Procurator Hiorth Stuvitz paa hans Vegne har mødt og har ladet indkalde Politie Betient Jens Jansen i Bergen ved mundtlig Varsel, til dette Politie Forhør, kan denne Varsel ikke ansees gyldig i Anledning den derimod skeede Exception paa Grund af Forordningen af 3de Junii 1796 dens 6 Capitel 17 § der udtrykkelig paabyder skriftlig Stævnemaal, hvorfore Sagen afviises til lovligere Stævning førend Vidner kan afhøres.

 

 

 

Tingsvidne Sag for Herløe Skibreede [1797]

Aar 1797 den 6te Junii blev i Sorenskriverens Huus i Bergen af den Constituerede Sorenskriver foretaget et Tingsvidne, i Nærværelse af de 2de Vitterligheds Vidner Ole Sivertsen og Anfind Olsen begge af store Sandvigen, efter Udsættelse fra den 16de Maji sidstl:

 Actor Pr: Hiorth Stuvitz mødte og producerede Rettens seeneste Kiendelse den 16de Maji sidstl: med forkyndelses Paategninger, hvilke sidste viiser at alle deri benævnte og Sagen vedkom/m/ende ere lovlig indkaldede, og bad de deri benævnte og kaldte Vidner maatte blive paaraabte, og i Tilfælde af Udeblivelse deres Forfald tilkiendegivet saaledes som Stævne Vidnernes Paategning indeholder.

 Pr: Snabel som anordnet Defensor for Tiltalte Agnete Johannes Dotter der for nerværende Tiid skal være syg, mødte og fremlagde skriftlig Indlæg af

 

1797: 46b

 

Dags dato, hvorefter han forventede Rettens Eragtning paa den deri fremsatte Exception.

 Pr: Hiorth Stuvitz troede at den som meddeelte Actions Ordre af 9de Febr: 1797 preleminair Forhøret af 7de sam/m/e Maaned og Præste attesten af 8de Septbr: 1796, hvilket alt forhen i denne Sag er produceret giver ham som Actor fuldkom/m/en Adgang til det de i Preliminair Forhøret fremstillede Comparenter med de fleere Daabs Vidner som have været tilstæde ved Barnet Berentines Daab i Dom Kirken den 19de Novembr: 1796 maatte \op/tages til Vidnesbyrds Aflæg i denne Sag, hvis Konen Agnethe Johannes Dotters Forbrydelse der udinden skal blive oplyst; Thi ingen anden end disse, som hun formodentlig under denne Affaire har handlet med kan give Oplysningen saasom Moderen til Barnet ey under nogen af Forretningerne ere saa bestemt opgivet at man kan udfinde hvem hun var eller for Tiiden opholder sig men allene det eeneste som kan udfindes er at Saggivne Agnete Johannes Dotter har begaaet dolens(?) som Actionen befaler at oplyse

 Defensor forestillede at hans nedlagde Exception imod Vidnet Jon Nielsen Hop formeentlig bliver saa meget meere Grundet, som han efter den autentiqve Præste Attest, som i Defensors Indlæg er ommeldet, bliver Hoved Manden i denne Handling hvorefter Comparenten vedblev sin Protest imod dette Vidnes Antagelse i et Tilfælde hvor Tiltalte Agnete Johannes Dotter tillægges urigtigen Beskyldning for at have giort en Falsk Angivelse til Præsten om Barnemoderens Fødselsstæd, som dog ikkun af denne selv ved Daabs Actens Reqvisition har anbragt og den Hoved Stævningen som \ved/ Byetinget er nedlagt just indeholder den/n/e falske Anmeldelse som de største gravamen paa Agnete Johannes Dotters Siide vil det saa meget mindre kunde indrøm/m/es at bemeldte Jon Hop i denne Sag mod hende som Vidne kan antages

 Actor forestillede at Jon Nielsen Hops Forklaringer i Henseende Delictumet, for saavidt det vedkom/m/er Agnete Johannes Dotter maae være feil enten i Præste Attesten eller i Preliminair Forhøret, saasom de deri ere forskiellige, men dog troede han at den sidste nemlig denne i

 

1797: 47

 

Preliminair Forhøret saasom denne heeder Forklaring i Vidners Nærværelse, og den anden blot en Anmeldelse for Præsten, enten for at frie Agnete Johannes Dotter eller andre for Følgerne af den uvislige(?) Omgangs Maade han var vidende der med Barnets Daab var begaaet. I Følge den Kongelige Forordning af 21de Maji 1751 troede Actor at baade han Dom/m/eren og Defensor var høyst forbunden at søge al muelig Oplysning om Forbrydelsen, og denne troede han, som før er sagt ikke kan nøyagtigere indhentes end af den der have været Vidne ved Barnets Daab, af hvem Jon Nielsen Hop var den eene.

 Defensor Replicerede at der maae blive en betydelig Forskiel imellem Parters og Paagieldendes Forklaringer under et ubeeediget Preliminair Forhør og en eedsoren Embedsmands Attest i hans Minesteriale Forretninger saa at meeningen altiid maae blive for den sidste; videre fandt ey Defensor fornøden at anmærke ved Actors sidste tilførte, men henholdt sig til sit forrige.

 Kiendelsen optages til i Morgen Formiddag Kl: 8, til hvilken Tiid Vidnerne atter haver at møde.                                                                                                                               H: L: Jersin

 

Dagen nestefter den 7de Junii continuerede Tings vidne Sagen i Nærværelse af de sam/m/e Vidner som i Gaar var tilstæde og blev da i Anledning den i Gaar fremsatte Exception imod Vidnet Jon Nielsen Hop af Dom/m/eren saaledes

Eragtet

 Den producerede Præste Attest af 8de Septbr: 1796, fra Sognepræsten til Aschøen Hr: Koth, viiser tydelig at det nu indstævnte Vidne Jon Nielsen Hop har været den der hos Præsten har bestilt Barne Daaben og tillige angivet at *Barmoderen (Barnemoderen) hos ham har lagt i Barselsæng, følgelig altsaa maae ansees som Paagjeldende i Sagen, hvorfore bemeldte Jon Nielsen Hop ey kan admitteres til Vidnesbyrds Aflæg i denne Sag, i Anledning den der i mod skeede Exception.

 

 Derefter blev paaraabt de 2de andre indstævnte Vidner men ingen af dem mødte, men Jon Nielsen Hop var tilstæde saavel i Gaar som i Dag, og de 2de brugte Kaldsmænd Ole Sivertsen og Anfind Olsen forklarede at Vidnet Aschild Nielsen Hop befandtes Syg og Sængeliggende paa den Tiid ham blev tilvarslet at møde med dette Tingsvidne og Michel Jacobsen at være udreist til Grønland nyelig før Paaske og er ikke ventende tilbage \førend/ første Julii Maaned d: A:

 Actor bad [om]? udskrift af det passerede for at tilstilles

 

1797: 47b

 

Stiftet til nærmere *Oderes (Ordres) Udstædelse, hvorleedes der i den/n/e tvetydige Sag skal handles eftersom Parten efter den afsagde Kiendelse kan ansees at være forandret eller formeeret til to Personer i stæden for en og at de stævnte og endnu udeblevne Vidner ere saa vanskelige at fremstille til Vidnesbyrds Aflæg som Acten forhen viiser.

 Defensor for Tiltalte Agnethe Johannes Dotter forbeholdt det fornødne.

 

 

 

Udsettelses Ting for Sartors Skibreede 1797

Aar 1797 den 7de Junii blev i Sorenskriverens Huus i Bergen af den Constituerede Sorenskriver holdet Udsættelses Ting for Sartors Skibreede i Nærværelse af de 2de Vitterligheds Vidner Ole Sivertsen og Anfind Olsen af store Sandvigen,

 og blev da udi Sagen anlagt af Fogden imod Kiøbsvend Lars Larsen paa Sollesvig og Contra Stævnet af den/n/es Huusbonde Agent Hans Krohn saaledes for Ret kiendt

Dømt og Afsagt

 I følge amtets ordre af 9de Junii 1795 grundet paa Lovens 2 – 22 – 7de Art: sidste Membra, har Fogden som Actor tiltalt Kiøbsvend Lars Larsen paa Sollesvig fordi han den 29de Maji nestforhen havde frataget Klagerne Lars Monsen og Jacob Gundersen, Fiskere eller egentlig Fiskeførere fra Bergen deres medhafte 672 Stykker Makril og tilegnet sig sam/m/e paa Huusbondens Vegne som Tiende Tager, formeenende at disse i Mangel at have erlagt Tienden deraf paa Sollesvig som Tiende Stæd havde forbrudt sam/m/e og saadant er tilfulde beviist baade ved den Sigtedes egen Tilstaaelse og Vidne Forklaringen der tillige oplyser at Klageren ikke selv havde *havde fanget dette Partie Makrel, men kiøbt den af nogle Bønder i en Fiskevog under Gaarden Kallestad i Fields Sogn, saa og at [for]? slig Makril sam/m/e Dag og nest følgende galt 3 s: Stykket ved Torvet i Bergen hvor hen de agtede at frembringe og udsælge den, der udgiør herfore 21 rd

 Ved Contra Stævning af 18de Martii 1796 og Indlæg af 29de April 1797 har Agent Hans Krohn som Kirke Eier og Forpagter af Præstens Andeel Tiende tiltrædet Sagen paa sin Tiener Lars Larsens Vegne ligesom hans Erklæring til Stiftet af 3de Junii 1795 viiser at bemeldte hans Kiøbsven herudi har handlet efter hans Ordre. Fra hvilken Kant man end og betragter denne Omgangs Maade bliver den ligesaa egenraadig som lovstridig thi foruden at Loven ingenlunde straffer Tiende Urigtighed med Avlingens Confiscation, men end Tredobbelt Tiende, og at slig Anholdelse strax maatte have været forfulgt ved Stævning til Dom i Fald han ikke skulde ansees for at have taget

 

1797: 48

 

sig selv til Rette, er Sollesvigen ikke det rette Tiende Stæd tvertimod er Bratholmen for alt Som/m/erfiskerie i Fields Sogn bestemt til Tiende Stæd i Følge den fremlagde Udskrift af Ting protocollen, hvilket her var Tilfældet. Fremdeeles var Klagerne ikke selv Fiskere, men Kiøbere heraf og kunde altsaa ikke forpligtes at yde Præste og Kirke Tiende heraf {naar} paa det i Sognet udnævnte Stæd, naar de i Følge Canceliets Reskript af 2den Julii 1774 som er com/m/uniceret fra Stiftet under 16de sam/m/e Maaned og publiceret til Tinge den 3de Octobr: sam/m/e Aar vilde have ydet den fulde Tiende heraf og den foreskrevne Mulct paa Kongens Fiske Tiende Bord i Bergen fra hvilken Præsten og Kirke Eieren i saa fald er anviist Godtgiørelse for den dem tilhørende Andeel Fisketiende, som ikke ved medhafte Qvitteringer fra dem er beviist at være dem betalt paa de udmærkede Tiende Stæder af de Fiskende selv. Forgiæves beraaber Contra Citanten sig paa Stiftets Placat af 31te Martii 1778, som i 1ste Afdeeling 4de Post nævner at Præster og Kirke Eiere ikke maae udstæde Tiende Sedler til Fiske førere paa *paa Indreisen til Bergen i Bratholmen eller anden Stæds, hvor Fisken ikke er fanget, Efterdi den heele 1ste Afdeeling i denne Placat blot reciterer hvad den forrige Kongelige Resolution af 16de Julii 1771 har indeholdt, hvilken ikke kan derogere det seenere Cancellie Reskript af 2den Julii 1774, i hvis Følge Bratholmen er udnævnt til Tiende Stæd for Som/m/erfiskeriet i Fields Sogn og end nu vedblivende, uagtet den Declaration som Contra Citanten selv har ladet udgaae under 18de Januarii 1794 publiceret for Bergens Byeting den 20de sam/m/e Maaned og siden af Kirkebakkerne, der ingenlunde kand ophæve den af Amtet som Øvrighed i Medhold Cancellie Reskriptet giorte Foranstaltning i slig Henseende.

 Thi tilfindes Contra Citanten Agent Hans Krohn at erstatte Klagerne Lars Monsen og Jacob Gundersen Værdien af den dem ulovlig fratagne Makril efter da værende Torve Priis med Een og Tyve Rigsdaler som og i Følge Lovens 2 – 22 – 9de det dobbelte Beløb deraf med to og førti Rigsdaler samt oprette dette Søgemaals Omkostning med ti Rigsdaler, hvoraf 4 rd regnes for Rettens Gebyhr med Udskrifter 4 rd tillægges Actor, 1 rd 12 s for det stemplede Papiir og det øvrige til Kaldsmændene. At udreedes inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under videre Lovlig Adfærd.                                                                                          H: L: Jersin

 

 

 

Udsettelses Ting for Schiold Skibreede [1797]

Aar 1797 den 14de Junii blev i Sorenskriverens Huus i Bergen holdet Udsettelses Ting for Schiold *Schiold Skibreede af den Constituerede Sorenskriver i Nærværelse af de 2de Vitterligheds Vidner Torjer Nielsen Lunggaarden og Mons Olsen ibid:

 

 og blev udi Sagen anlagt af Hans Evers i Bergen imod Anna Halvors Dotter {Tennebechlien} \Hæstebeite/ afsagt saadan

 

1797: 48b

 

Dom

 Af de førte Vidner har 2det og 3die Vidne forklaret at Sagvoldersken noget efter St: Hans Dags Tiider 1796 paa Torvet i Bergen kaldet Sagsøgeren og Hustrue for Bedragere og Bedragerske Tøy, og det andet Vidne har endog hørt hende sam/m/e Tiid kalde dem Fantetøy. 1ste Vidne har forklaret at have hørt selv sam/m/e Udsagn af Sagvoldersken paa et Stæd i Bergen kaldet Rosenkrantz Muuren imod Sagsøgerens Hustrue og tillige seet hende at slaae den sidste i Siiden saa hun slingrede eller snublede, om hvilket sidste de 2de førstnævnte Vidner intet har Provet.

 Efter disse Vidners Forklaring er det altsaa til fulde afbeviist at Sagvoldersken Anna Halvors Dotter har udøvet ærenærgaaende Beskyldninger eller Paasagn imod Sagsøgeren og hans Hustrue men \at/ hun har slaget eller stødt den sidste har kun 1ste Vidne Kari Evers Dotter forklaret at være udøvet, og altsaa gives herom intet fuldt Beviis, hvorfore Straf i denne Henseende efter Sagsøgerens Paastand ey kan finde Stæd.

 Uagtet Sagvoldersken med Værge Ole Olsen har mødt dette Aars Som/m/erting har de dog ingen Indvending giort herimod eller søgt at skaffe ringeste Modbeviis der kan svække disse Vidners Provemaal.

 Thi kiendes hermed *Døm/m/er (og Døm/m/es) for Ret: Bemeldte af Sagvoldersken førte utilbørlige Udladelser imod Sagsøgeren og Hustrue bør som død og magtesløs, utalt og uskrevet at ansees uden at kom/m/e de sidste til ringeste Forkleinelse paa gode Navn og Rygte og tilfindes Saggivne Anna Halvors Dotter Hestebeite, inden 15 Dage fra denne Doms Lovlige Forkyndelse at udrede udi Mulct 2 rd til Vei Cassen og ligesaa meget til Fane Præstegjelds Fattig Casse, saa og desuden at erstatte *Sagsøren (Sagsøgeren) denne Rettergangs Omkostning med ti Rigsdaler, under videre Lovlig Adfærd.

 

2det Udi Sagen anlagt af Anna Sørens Dotter Bratland imod Lisbeth Anders Dotter Tennebechlien blev afsagt saadan

Dom

 Ved de 2de førte eedelige Vidners eenstem/m/ige Forklaring er det afbeviist at Sagvoldersken Lisbeth Anders Dotter Tennebechlien har nyelig før Juul 1795 i Forpagteren paa Bratland Hans Zachariassens Stue udskuldet Sagsøgersken for en Taske og Slader-Taske, uden at den første uagtet erholdet Udsættelse til dette aars Som/m/erting har giort ringeste Indvending derimod eller skaffet mindste mod-

 

1797: 49

 

beviis der kan svække disse Vidners Provemaal;

 Thi kiendes hermed og Døm/m/es for Ret  Bemeldte af Sagvoldersken brugte utilbørlige Udladelser og Paasagn imod Sagsøgersken bør som død og magtesløs, utalt og uskrevet at ansees uden at kom/m/e den sidste til ringeste Forkleinelse paa gode Navn og Rygte og tilfindes Saggivne Anna Halvors Dotter Tennebechlien inden 15 Dage fra denne Doms Forkyndelse at udreede udi Mulct 1 rd til Vei Cassen og ligesaa meget til Fane Præstegjelds Fattig Casse saa og desuden at erstatte Sagsøgersken Anna Sørens Dotter Bratland denne Retter Gangs Omkostning med 8 rd under videre Lovlig Adfærd.

 

 

 

Udsettelses Ting for Radøe Skibreede [1797]

Sam/m/e Dag den 14de Junii 1797 blev i Sorenskriverens Huus i Bergen af den Constit: Sorenskriver holdet Udsettelses Ting for Radøe Skibreede i Nærværelse af de 2de Vitterligheds Vidner Torger Nielsen Lunggaarden og Mons Olsen ibid:

 og blev da udi Sagen anlagt af Fogden Unmack som Actor imod Johannes Pedersen Sletten og Piigen Brynilde Ivers Dotter Sletten saaledes for Ret kiendt

Dømt og Afsagt

 Ligesom corpus Delicti er godtgiort ved den fremlagde Præste attest af 13de Febr: dette Aar har og Saggivne Johannes Pedersen Sletten selv tilstaaet Sigtelsen imedens hans Hustrue endnu lever at have begaaet det paasøgte Lejermaal med ugifte Qvindemen/n/eske Brynilde Ivers Dotter Sletten der tillige inden Retten har vedblevet denne Angivelse. At dette er det andet af Johannes Pedersen Sletten eller Mellingen begaaede Lejermaal i Ægteskab er godtgiort ved den af Actor inden Retten anviiste Hiemtings Dom afsagt den 10de Maji 1796 og den over hans Boe ved sam/m/e Hiemtings Dom hæftede og under 11te April 1796 afholdte Optegnelses Forretning viiser at Boet er af slig Tilstand at yderste Formue ey deraf kan beregnes;

 Thi tilfindes bemeldte Johannes Pedersen Sletten for dette af ham anden Gang i Ægteskab begangne Lejermaal at udreede doble Lejermaals Bøder med 24 rd og derefter i Følge Lovens 6 – 13 – 25 Art: at reise ud af Landet, og qvindemennesket Brynilde Ivers Dotter at betale simple Lejermaals Bøder med 6 rd – at efterkom/m/es inden 15 dage fra denne Doms Lovlige Forkyndelse under videre Lovlig Adfærd.

 

 

 

Udsettelses Ting for Herløe Skibreede [1797]

Aar 1797 den 14de Junii blev i Sorenskriverens Huus i Bergen holdet Udsettelses Ting for Herløe Skibreede af den Const: Sorenskriver i Nærværelse af de 2de Vitterligheds Vidner Torger Nielsen Lunggaarden og Mons Olsen ibid:

 og blev da

 

1797: 49b

 

udi Sagen indstævnt af Christoffer Knudsen Jacob Arnesen og Ole Friderichsen Huusebøe imod Assessor Krüger og Contra stævnet af den sidste saaledes for Ret kiendt

Dømt og Afsagt

 Med Vidne Forklaringen saavelsom Tilstaaelse, er det godtgiort at Contracitanten den 11te Septbr: 1794 lod i Udmarken paa Holtzenøen kaldet Sætre Mark og tilstødende Gaardens Bratzhougs og Huusebøes Eiendeele optage og til sig hiemføre 9 Stykker Melke Kiør Hoved citanterne tilhørende, hvilket han forgjæves vil forsvare med den fremlagde Aastæds Hiemtings Dom af 19de Septbr: 1793, som frakiender Gaarden Huusebøe Andeel i Sætre Udmark; Thi foruden at denne Dom er ind anket til Forandring for Overretterne liige indtil Overhof Retten, som er Dom/m/eren bekiendt af de som forkyndte Appel Stævninger, giver den endog usvækket ikke Adgang til Indtagelse af slige Qvæg, som vanke om i de aabne og viide Udmarker, hvilket blodt finder Stæd naar de indbryde over Gjerde eller gaar igien/n/em den angrænsendes ulovlig satte Gjerde. Derimod er det ved de fra Contracitantens Siide førte Vidner forklaret at Hovedcitanterne nogen Tiid efter Indtagelsen heraf vare paa Vei at forliige sig herom med Contracitanten og i sær er saadant skeet ved det under 2den Augusti 1796 fra Hovedcitanterne udgivne Beviis for Tilbageleverelsen, der melder at de have bekom/m/et tilbage de 9 Kiør, som Assessor Kruger for omtrent 2 Aar siden havde optaget i Sætre Marken med Tilføyende – for hvilke Kiør vi mod ham i ingen Henseende har at paaanke.

 Da dette Beviis blev fremlagt i Retten den 31te Octobr: 1796 har Procurator Sønderborg for Hovedcitanterne tilkiendegivet at de hverken havde Samtykket eller underskrevet dette, og tilstaaet derhos at de havde faaet deres Kiør tilbage ikke anderleedes end at deres Ret til viidere Erstatning skulde i denne Sag være dem ubeskaaret; Men da de den 16de Maji 1797 førte 2de Vidner, som til Vitterlighed havde underskrevet Beviiset, under Eed have forklaret at Hovedcitanterne selv frievillig have underskrevet bemeldte Beviis eller Declaration i disses Nærværelse med paaholden Pen efter at det i Forveien var bleven oplæst for dem og af dem vedtaget, maae denne Forpligt i Følge Lovens 4 – 1 – 1 Art: være forbindende. Endelig har og Sønderborg i Særdeleshed for Christoffer Knudsen Huusebøe den 21de Octobr: 1796 tilkiendegivet at han ey havde givet sin Søn Knud Christoffersen nogen Comission eller Samtykke til at underskrive sligt

 

1797: 50

 

paa hans Vegne; Men da denne selv tilligemed Sønnen ved Continuations Contra Stævningen af 1ste April 1797 er kaldet at høre Vidner om Vedtagelsen og Underskriften af dette Instrument og ikke har derefter fra sin egen Siide frem/m/et nogen Indsigelse herimod, er det saa meget meere sandsynligt at han hermed har været tilfreds, som han ey allene har beholdt de tilbageleverede Kiør og derved ipso facto vedtaget denne Handling af Sønnen paa sine Vegne, men der desuden ikke kan ventes nogen anden skriftlig Fuldmagt af en Bonde, som ikke selv kan skrive, og allermindst i et saa ubetydeligt Tilfælde.

 Thi kiendes hermed og Døm/m/es for Ret  Contra Citanten bør for Hovedcitanternes Tiltale i denne Sag frie at være.                                                                                   H: L: Jersin

 

 

 

Extra Ret for Arne Skibreede 1797.

Aar 1797 den 26de Junii blev i Hr: Foged Unmack Huus i store Sandvigen foretaget Extra Ret for Arne Skibreede, af den Const: Sorenskriver i Nærværelse af efterskrevne 4 Laugrettes og Meddoms Mænd nemlig 1. Ole Sivertsen i store Sandvigen 2. Niels Gulachsen Brechuus, 3. Ole Rasmussen Uhren og 4. Johan Grybel alle af store Sandvigen.

 Fogden Unmack producerede skriftlig Stævning af 21de dennes med fornøden Forkyndelses Paategning mod Niels Nielsen Qvasdahlen, for det af ham forøvede Tyverie, Natten imellem den 3de og 4de d: M: i Reebslager Christoffer Stoltzes Baane i store Sandvigen, til at anhøre Vidner og derefter at modtage Dom saavel for dette forøvede Tyverie i Foreening med de forhen begangne.

 Bemeldte Stævning indtages her

 Dernest fremlagde han det i denne Sag under 13de d: M: afholdte Forhør, hvilken han udbad sig for hvert Vidne oplæst og deres Forklaring beediget, ligesom paa bemeldte Forhør Amtets Actions Ordre til denne Sags Anlæg er afgiven

 Bemeldte Forhør med paategnet Actions Ordre bliver at vedhæftes Acten.

 Arrestanten som nu var tilstæde bad {han paaraabt for} \Actor forestillet for/ at anhøre de indstævnte Vidners Forklaring

 Paa den Anordnede Defensor Pr: Hiorth Stuvitzes Vegne mødte i hans Forfald Pr: Schnabel efter at den/n/e i Følge Stiftets Resolution af 23de Junii H: A: som først udnævnt Actor, derfra var forløvet efterdi den Tiltalte henhører under Nordhordlehns Jurisdiction; Comparenten forbeholdt i øvrigt den Actioneredes Tarv.

 Tiltalte Niels Nielsen Qvasdahl var nu tilstæde for Retten uden Band og Fængsel og fremstod derpaa og anhørte den af ham i Forhøret den 13de Junii sidstl: aflagde Forklaring, hvilken han nu inden Retten vedblev. Paa Tilspørgende Declarerede Tiltalte Niels Nielsen end videre at siden han i Aaret 1794 kom ud fra Tugthuuset, har han i Holbøyden Otting paa Woss været {i halv} paa halvt Aars Tieneste paa Gaarden

 

1797: 50b

 

Hørt Lille hos Anders Olsen Hørt og det øvrige halve Aar at have været uden Tieneste, men arbeidet hos en og anden hvem der behøvede ham, indtil nu for 3 a 4 Uger siden da han kom til Byen, og har ellers tillige i den leedige Tiid af Aaret drevet Handel i Bøygden med Bielde og Uldsaxer(?) med meere saadant. Tiltalte Niels Nielsen forklarede nu at være fød paa Gaarden Qvasdahlen i Holbøygden Otting i Wosse Præstegjæld og hans Forældre var Niels Colbeensen Qvasdahlen, der var fra Gaarden Aaland i bemeldte Otting og Giertrud Bottels Dotter. Disse hans Forældre boede først en Tiid paa forbemeldte Gaard Qvasdahlen og siden kom at Boe paa Gaarden Wangsnæs i Yttre Sogn, og Niels Nielsen sagde nu at af disse Gaarde er det han har taget {de for} og angivet de foregivne forskiellige Navne. Tiltalte Niels Nielsen sagde nu at være bleven Comfirmeret for 35 Aar siden i Winje Kirke paa Woss, af den da værende Residerende Cappelan Hr: Meldahl, og sagde ellers nu at være 53 Aar gam/m/el og at have Com/m/uniceret sidste Gang {ved} \nylig før/ Paaske {Tiiden} dette Aar i Winje Kirke paa Woss. Den Tiltalte sagde paa Tilspørgende at have levet i ugift Stand sin heele Tiid.

 Derefter fremkom de indkaldte Vidner nemlig

            1. Hans Jacobsen til Huuse hos Hem/m/ing Christiansen \i Ta..dvigen/ for nærværende Tiid, hvorhen han kom fra Knud Hæggernæs, og efter at den forhen af Vidnet i Forhøret af 13de Junii sidstl: aflagde Forklaring \var ham forelæst/, bekræftede han sam/m/e nu med Eed og ellers forklarede Vidnet under sam/m/e Eeds Kraft, at det af Tiltalte Niels Nielsen falbudne Taug, ansaae Vidnet af omtrent 2 rds Værdie.

            2. Peder Olsen Brendehaug til Huuse {hos} \i/ Bergen, hvor han opholder sig, hvorhen han kom fra Hæggernæs, aflagde Eed og efter at den i *Folhøret (Forhøret) af 13de Junii sidstl: af Vidnet aflagde forklaring var ham forelæst, vedblev han sam/m/e, og forklarede nu ellers at det af Tiltalte Niels Nielsen den omforklarede Tiid falbudne Stykke Taug ansaae Vidnet af Værdie omtrent 9 a 10 mrks {Værdie} eller i det høyeste 2 rd.

            3de Vidne Barbro Anders Dotter Enke efter Helje Knudsen Sevaldstad, og boende her i store Sandvigen, og efter at den i *Føret (Forhøret) af 13de Junii sidstl: aflagde Forklaring {forklaring} var hende forelæst, vedblev og bekræftede \hun/ sam/m/e med Eed og vidste i øvrigt intet videre at forklare.

            4de Vidne Lars Larsen Houge til Huuse hos Knud Svildahl paa Hæggernæsset i Sandvigen, fremstoed nu og {anhørte} \efterat/ den af ham den 13de Junii 1797 aflagde Forklaring var ham forelæst vedblev ham og bekræftede sam/m/e med Eed, og forklarede ellers at det af Tiltalte Niels

 

1797: 51

 

Nielsen falbudne Taug værk ansaae Vidnet af Værdie, omtrent af 9 a 10 mrk eller 2 rd i det høyeste.

 Det indstævnte 5te Vidne Niels Gullachsen Brechuus frafaldt Hr: Fogden nu og fremstillede i den Stæd følgende godvillig mødende Vidner i orden som

            5te Vidne Ole Haldorsen, Rebslager Arbeidsmand hos Hr: Christoffer Stoltz i store Sandvigen, aflagde Eed og vandt at det af Niels Nielsen Qvasdahl bortstiaalne Taugværk fra Christoffer Stoltz anseer Vidnet af Værdie 1 rd 4 mrk, da sam/m/e var vægtig omtrent 20 Marker, og Vidnet forklarede tillige at det heele Anker Taug der var 66 Favner Langt blev ved det afskaarne Stykke aldeeles ubrugbar, og maatte kasseres, og ansaae altsaa *altsaa Skaden i det heele, endskiøndt det tilbageværende deraf blev benyttet, for 10 rdr

            6te Vidne Hem/m/ing Christiansen, Reebslager Arbeidsmand hos Hr: Christoffer Stoltz i Store Sandvigen, aflagde Eed og vandt i et og alt eenstem/m/ig med nestforrige 5te Vidne \i Henseende Værdien/ af det bortstiaalne og {….} \den/ der ved foraarsagede Skade.

 Fogden begjerede derefter at Hr: Christoffer Stoltz i store Sandvigen nu maatte fremkaldes for at beedige modvillig Fravendelse af det bortstiaalne Stykke Taug

 Derpaa fremstod Hr: Christoffer Stoltz Mæster Reebslager og boende i store Sandvigen og aflagde Corporlig Eed med opragte Fingre efter Loven at det bortsiaalne Taugværk af Niels Nielsen Qvasdahl er ham frakom/m/et uden hans Villie og Vidende.

 Actor bad endnu at den Tiltalte maatte frem kaldes og tilspørges hvad der havde foranlediget ham til at begaae det paasøgte Tyverie, og til hvem han har solgt det bortstiaalne Stykke Taug.

 Derpaa fremkom Tiltalte Niels Nielsen Qvasdahlen *at (og?) forklarede paa Tilspørgende at han ikke vidste hvad der havde givet ham Anledning dertil, eller af hvad Aarsag, men troede at sam/m/e var skeed i Fylderie og Drukkenskab, og veed ey at opgive til hvem det af ham bortstiaalne Stykke Taug blev solgt, formedelst hans Drukkenskab paa den Tiid.

 Actor saae sig nødsaget indtil videre at begjere Sagen udsat, deels fordi de under 21de d: M: fra Hr: Bye fogden i Bergen Reqvirerede Doms Afsigter som forhen var afsagte over den Tiltalte, saavelsom og de fra Raadmand og Politie mester Olsen i Bergen ligeledes over ham afsagde Politie Dom/m/e, {hvilke} til i Dag ikke vare indløbne, ligesom den fra Sognepræsten paa Woss Hr: Jersin *Reqvirede Døbe Attest for den Tiltalte ikke kunde indløbe førend med Posten førstk: Torsdag, og endelig at han nu skulle tiltræde Som/m/ertingene paa Woss der henstaaer fra dato 3 Uger; I Følge heraf udbad Fogden sig Sagen udsat til den 21de Julii førstk:

 

1797: 51b

 

 Pr: Schnabel paa Defensors Vegne forbeholdt det videre fornødne naar Actionen fra Hr: Fogden Unmacks Siide er sluttet.

 Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

 Den af Actor forlangte Udsættelse bevilges til den 21de Julii førstkom/m/ende, da den atter bliver at foretages i ………(?) Fogden Unmacks Huus i store Sandvigen Eftermiddag Kl: 2, da Dom/m/eren er bekiendt at Actor til saadan Tiid bliver ude paa de sædvanlige Skatte Ting for Wosse Tinglaug, og til hvilken Tiid Laugrettet haver at møde uden videre Varsel.

 

 

 

Udsettelses Ting for Herløe Skibreede 1797

Aar 1797 den 26de Junii blev i Hr: Foged Unmaks Huus i Store Sandviigen holdt Udsættelses Ting for Herløe Skibreede af den Constituerede Sorenskriver i Nærværelse af de samme Laugrettesmænd som forhen i Dag har været tilstæde og her foran fol: 50 er anførte

 og blev da udi Sagen anlagt af Clemet Jansen og Iver Rasmusen Hielmen imod Søren Halvorsen Nore Selle saaledes for Ret kiendt

Dømt og Afsagt

 Ved de 2de førte eedelige Vidners eenstemmige Forklaring er det bevist at Sagvolderen Søren Halvorsen Nore Selle har paa Som/m/ertinget for Herløe Skibreede 1796 indgaaet et Forliig med Sagsøgerne saaledes at den første forbandt sig at betale de sidste for udøvet Lyngskiær i deres Udmark paa et Stæd Hopøen kaldet 1 rd 3 mrk.

 Sagvolderen har og selv tilstaaet inden Retten at have indgaaet saadan forligelse dog med den Forbeholdenhed at i fald andre havde Tilladelse at udøve saadan Lyngskær paa det ommeldte Stæd ville han intet betale derfore.

 Foruden at saadan forbeholdenhed ikke er beviist ved Vidne Forklaring maatte vel dette blive Sagvolderen uvedkommende om nogen anden dertil nød Tilladelse af Sagsøgeren;

 Thi tilfindes Saggivne Søren Halvorsen Nore Selle inden 15 Dage fra denne Doms Lovlige Forkyndelse at opfylde dette af ham indgangne Forliig med Sagsøgeren Clemet Jansen og Iver Rasmussen Hielmen ved at betale de paastevnte og af ham udlovede 1 rd 48 s: for udøvet Lyngskiær saa og *og at erstatte Sagsøgeren denne Rettergangs Omkostning med 3 rd under videre Lovlig Adfærd.                                                                                    H: L: Jersin

 

 

 

Extra Ret for Eganger Skibreede 1797

Aar 1797 den 29de Junii blev Extra Retten sat paa Tingstædet Bernestangen hvor den constituerede Sorenskriver i Nærværelse af efterskrevne Laugrettesmænd 1. Mons Monssøn indre Ejde. 2. Ole Arnessøn yttre Ejde. 3. Gudmund Knudssøn indre Ejde. 4. Johannes Ellefssøn indre Berness.

 Fogden Unmack producerede skriftlig Stevning af 12te dennes med paategnet berammelse og Forkyndelse. Hvor Deliqvendtinden Maritha Magnes Datter Aldalen af Watzværens Tinglaug for hendes tvende Gange i Dølgsmaal fødde Barn samt 3die Gang begaaet Lejermaal, til herom at anhøre stevnte og ustevnte Vidner og Dom at modtage. Ligeleedes er ved bemeldte Stevning indstevnet Jon Johannessøn Rom/m/ereim der er *givt (gift) med Maritha Johannes Datter for hans med Deliqventinden sidst begangne Lejermaal, saaog Jacob Johannessøn Geilen af Watz-

 

1797: 52

 

verens Tinglaug for saavidt han og for endeel aar [siden]? med Deliqventinden som ugift har begaaet Lejermaal, og {nu} imindelighed afrettet for sine Bøder dog forbeholdt Actor sig i henseende til Jacob Johannessøn Gjelen det fornødne, om noget videre end det erholdte Forhør udviiser ved Vidnerne nøye at blive oplyst. Fogden fremlagde dernæst Amtets Actions ordre til denne Dags Anlæg af 20de denne Maaned, saaog de forhen til Sagens Oplysning afholdte priliminaire Forhør for at vedheftes Acten, hvor efter han begjærede at Delinqventindens Forklaring derudi maatte vorde for hende oplæst saavelsom et hvers Vidnes Forklaring beediget.

 Bemeldte Stevning og Actions ordre bliver her at indtage, men Forhøret bliver Acten at vedhæftes i sin Tiid.

 Paa Procurator Hjorth Stuvidtz Vegne mødte Procurator Schnabel der i *Hensende (Henseende) Saggivelsen forbeholdt de indkaldtes Tarv, fremdeeles fremlagde *Defensinos (Defensions) ordren af 20de denne Maaned som her bliver at indtage.

 Derpaa fremkom tiltalte Marthe Magnes Datter Aldalen som var tilstæde ved Retten {uden for} \u/fengslet og for hvem blev oplæst den aflagde Forklaring som af hende selv er skeet den 22, 25, og 26 Maji sidstleeden og hvilken Forklaring hun nu vedblev inden Retten. Paa tilspørgende efter Actors Forlangende om Andleedningen til dette barns fødsel i dølgsmaal vilde tiltalte Marthe Magnes Datter ikke opgive, men foregav at samme var skeet uden nogen slags Anmodning af andre og uden Eftertanke af hende selv, men troede at Fødselstiden ikke saanær havde været forhaanden, men havde foresat sig naar saadant af hende kunde bemærkes at tilkjendegive samme og i sær derom at tale med Medhjelperne derom i Sognet som boede ½ Miil og 1 Miil fra Gaarden Farestvedt hvor Barnefødselen skeede, og vedblev nu tillige inden Retten at John Johannessøn Rommereim er Fader til det af hende avlede og i Dølgsmaal fødde Drængebarn.

 Dernæst fremkom Soldat og tiltalte {John} gift mand John Johannessøn Rommereim for hvem \blev oplæst/ hans Forklaring i det af Hr: Fogden Unmack afholdte priliminair Forhør som skeede den 27 Maji og vedblev nu samme og tilstod at være Barnefader til det af Marthe Magnes Datter avlede og i Dølgsmaal fødde Barn. Paa tilspørgende Declarerede han ikke at have givet hende mindste Andleedning eller brugt ringeste overtalelse for hende at ødelægge Fosteret.

 Actor Fogden Unmack der først efter at Stevningen i denne Sagen var udstædt af Hr: Capitaine von Krøbling er bragt i Erfaring at John Johannessøn Rommereim var Soldat ved hans anfortroede \mellem/ Nordhorlenske Compagnie; og om endskjøndt han haver udtjendt den 11te denne Maaned dog i følge Capitaines her fremlagde Skrivelse af 23 dennes bliver staaende i sit Nummer indtil dette Aars udgang, og følgelig efter Rescriptet af 1744 for dette hans begaaede Lejermaal staaer under Regimentets Tiltale, saa frafaldt Actor al Paastand og Tiltale mod ham for denne Ret, ligesom den af Lænsmanden Niels Olssøn Ekness for Echanger Skibreede under 6te denne Maaned over Mandens Boe afholdte Seqvistrations Forretning bortfalder og hæves hvorimod Actor udbad sig naar Lejlighed gives for Dommeren en Extract af det her passerede for saavidt John Johannessøn vedgaar for at tilstædes Regimentet.

 Paa Defensors Vegne reserverede Procurator Schnabel det fornødne ihenseende John Johannessøn Rommereims Tarv {og}.

 Derpaa fremkom {følgende Vidner nemlig} til Forklarings Afhørelse

            1. Jacob Johannessøn fød paa Gaarden Haarvei første Thun og nu boen-

 

1797: 52b

 

de som givt Mand paa Gaarden Geilen i Watzværens Tinglaug og for ham blev oplæst den i Forhøret den 6te Junii 1797 skeete Forklaring og vedblev samme og tilstod nu ligeleedes inden Retten at være Barnefader til det af tiltalte Qvindemenneske Maritha Magnes Datter i Aaret 1786 avlede og paa Støelen Tveite støelen kaldet fødde Barn, og sagde ellers at være aldeeles ubekjendt om Tiden paa hvilken den tiltalte Marthe Magnes Datter giorde Barnefødselen, og hvor hun henbragte samme.

 Derefter fremkom følgende Vidner:

            1. Vidne Sjur Nielssøn boende paa Gaarden Dyrkolbotten fremstod og anhørte de af hans den \22 og/ 27de Maji 1797 i priliminair Forhøret avlagde Forklaring oplæst og beedigede nu samme inden Retten med opragte Fingre efter Loven og vidste intet videre at forklare, og da ingen af Parterne havde ham videre at tilspørge blev han Demiteret. \efter at han havde forklaret at Ladvigs Ole er Ole Olssøn Farestvedt den yngre./

            2det Vidne Ole Olssøn Farestvedt der i Forhøret er kaldet Wermunds Ole Olssøn fremstod og efter at have anhørt den af ham i priliminair Forhøret af 22de Maji dette Aar aflagde Forklaring oplæst vedblev og beedigede samme nu inden Retten.

            1. Vidne Anders Monssøn boende paa Gaarden Rommereim og anført i Forhøret under No: 5 beedigede den af ham under 22 \og 27/ Maji dette Aar i priliminair Forhøret aflagde Forklaring, og da han intet videre vidste *af (at) forklare om de tiltaltes Handlinger blev han Demitert.

            4de Vidne Anders Johnssen boende paa Gaarden Rommereim og for ham blev oplæst de af ham den 22 og 27 Maji dette Aar gjorde Forklaringer og derefter nu inden Retten beedigede samme uden at han paa tilspørgende vidste noget videre om de tiltaltes Handlinger at forklare.

            5. Vidne Niels Olssøn Lænsmand for Echanger Skibreede og boende paa Gaarden Echness beedigede nu den af ham skeede Forklaring i priliminair Forhøret efter at samme for ham var bleven oplæst og paa Actors tilspørgende forklarede Vidnet at tiltalte Marthe Magnes Datter {ingenl} for ham har tilstaaet at hun ingenlunde havde Hensigt at føde Barnet i Dølgsmaal men at hendes Bestemmelse var at tilkjendegive sin Frugtsommelighed for de paa Gaarden Farestvedt værende Folk {ved} naar hun bemærkede Barnefødselen, men da Fødselstiden indtraf paa en for hende uventende Tid kunde hun ikke tilkjendegive samme for de paa Gaarden værende Folk som paa saadan Tid ved Midnat allerede var gaaet til Hvile

            6. Vidne Ingeborg Mons Datter Hustrue til næst forrige 5te Vidne beedigede den aflagde Forklaring i priliminair Forhøret der indeholdes i Brevet af 25 Maji 1797 til Fogden Unmack og iøvrigt forklarede eenstemmig med næst forrige Vidne

            7de Vidne Mons Nielssøn Søn til næst forrige 5 og 6te Vidne beedigede den af ham i Forhøret aflagde Forklaring efter at samme var bleven oplæst og den øvrige Forklaring var eenstemmig med næst forrige 2de sidste Vidner

            8. Vidne Wermund Knudssøn boende paa Gaarden Farestvedt aflagde Eed og under samme bekræftede den af ham i det fremlagde priliminair Forhør gjorde Forklaring og vidste i øvrigt intet videre at forklare.

            9de Vidne Christbjør Ellevs Datter Hustrue til næst forrige 8de Vidne beedigede nu den af hende i priliminair Forhøret gjorte Forklaring efter at samme for hende i Forvejen var ble-

 

1797: 53

 

ven oplæst, og da Vidnet intet videre havde at forklare blev det {forklaret} Demiteret.

            10de Vidne Knud Olssøn tjenende hos Forældrene paa Gaarden Farestvedt og uconfirmeret {og} 17 Aar gammel og efterat den af ham i priliminair Forhøret aflagte Forklaring var ham forelæst vedblev han nu inden Retten samme, og vidste intet videre i denne Sag at forklare.

            11te Vidne Ole Olssøn den yngre boende paa Gaarden Farestvedt beedigede nu inden Retten den af ham i priliminair Forhøret aflagde Forklaring efterat samme for ham i Forvejen var bleven oplæst, og ellers forklarede Vidnet paa Tilspørgsel at den tiltalte Marthe Magnesdatter ikkun hos ham havde opholdt sig i Tjeneste i en Tid af 8te Dage forinden hun gjorte Barsel og havde intet spurgt hende om Andleedningen af den skeede Forandring i Henseende til tykkelsen over livet, ej heller havde hun {nævnt formeenet} opgivet eller aabenbaret at hun var frugtsommelig, og i øvrigt vidste Vidnet intet videre at forklare hvorpaa det blev Demiteret.

            12te Vidne Marie Johannes Datter Hustrue til næst forrige 11. Vidne beedigede nu den af hende i Forhøret aflagde Forklaring efterat samme for hende var oplæst og i øvrigt forklarede eenstemmig med næst forrige 11. Vidne hendes Mand, end videre sagde hun at hun ikke havde spurgt den tiltalte Marthe Magnesdatter om Aarsagen til hendes tykkelse over livet, og den tiltalte Marthe Magnesdatter dagen efter Skjærtorsdag da hun var bleven smal over livet uddrettede fuldkomment Arbejde som Tjenestepiger i Almindelighed plejer at udrette uden at Vidnet mærkede den ringeste Svaghed. Paa tilspørgende forklarede Vidnet at være aldeeles ubekjendt at den tiltalte Marthe Magnesdatter havde gjort nogen Barnefødsel forinden den 26 Maji sidstleeden da Fosteret blev anviist af den tiltalte Pige selv, og optaget af {Acto} hende i Actors Fuldmægtig Rolf Rolfssen og tvende Vidners Nærværelse.

            13de Vidne Pigen Inger Olsdatter tjenende hos Broderen Ole Ladvig 16 Aar gammel og uconfirmeret fremstod og vedblev den af hende gjorte Forklaring i priliminair Forhøret.

            14. Vidne Knud Hanssøn boende paa Gaarden Nedre Helland aflagde Eed at han den 26de Maji var som Vitterligheds Vidne tilstæde ved det af Actors Fuldmægtig afholdte Forhør paa Gaarden Farrestvedt og saae da tiltalte Marthe Magnesdatter gik hen i Flors gangen og optog der under en Fjæl eller Bord et Drængebarn som hun vedkjendte sig at være føed af hende \Natten til/ Skjærtorsdag dette Aar og som hun nu er Actioneret for og tilstod da at Barnet var levende fød til Verden, Dette Kadaver befandtes saa aldeeles forraadnet at de ikke kunde med tage samme til Byen, og saavidt Vidnet da kunde skjønne var Barnet fuldbaaret.

            15de Vidne Ole Anderssøn boende paa Gaarden Nedre Helland aflagde Eed og \vandt i/ alt eenstemmig med næst forrige 14. Vidne med hvilken han den ommeldte Tid var tilstæde som Vitterlighedsvidne

            16. Vidne Marthe Andersdatter gift med Anders Johnssøn Rommereim beedigede nu den af hende i priliminair Forhøret aflagde Forklaring efter at samme for hende var bleven oplæst. Vidnet sagde el-

 

1797: 53b

 

lers at den tiltalte ikke for hende tilstod at være frugtsommelig og da Vidnet intet videre vidste at forklare blev det Demiteret.

            17. Vidne Berte Olsdatter givt med Anders Monssøn *Rommereide (Rommereim) beedigede nu den af hende ved Forhøret gjorte Forklaring efter at samme for hende var oplæst. Vidnet forklarede ellers at hun ikke havde spurgt tiltalte Marthe Magnesdatter om Aarsagen til hendes tykkelse over livet, men var i den fulde Tanke at samme var foraarsaget af misligheden af hendes Maaneds Tiider.

            18. Vidne Lars Johannessøn Rommereim beedigede nu den af ham i Forhøret gjorte Forklaring efterat samme var ham forelæst, og i øvrigt vidste intet videre at forklare til denne Sags Oplysning da den paasøgte Handling blev begaaet efterat den tiltalte var bortrejst fra Rommereim til Farrestvedt henved 2 Maaneders Tid forud og havde ingen paa Gaarden Rommereim værende Folk saavidt Vidnet ved ringeste Mistanke om at det tiltalte Qvinde menneske var frugtsommelig

            19. Vidne Lisbet Larsdatter tjenende hos næst forrige 18. Vidne beedigede nu den af hende i Forhøret avlagde Forklaring efterat samme var blevet hende forelæst og tilføyede at den tiltalte Marthe Magnesdatter sagde til Vidnet den i Forhøret ommeldte Aften da de talede sammen at hun havde tænkt at de paa Farestvedt nok vilde bemærke hendes tykkelse naar hun kom der, men denne Tykkelse bestod allene i at hendes Maanedlige Tiider ikke havde haft naturlig Gang, og da vidnet intet videre vidste at forklare blev det Demiteret.

            20de Vidne Lars *Niels tjenende hos Sjur *Niels Dyrkolsbotten aflagde Eed og {vidnede} vandt at vidnet har seet den tiltalte Marthe Magnesdatter usædvanlig tyk over Livet i Martii Maaned dette Aar paa den Tid paa Rommereim, men vidste ikke hvad dertil kunde være Aarsag, og forklarede tillige at have hørt at tiltalte Marthe Magnesdatter engang tilforn for endeel Aar tilbage, skal have født et Barn paa Støelen Tveite støelen kaldet i Evanger Sogn og Watzværens Tinglaug paa en Tid da ingen var tilstæde, men den gang skal den tiltalte Pige have aborteret forinden Fosteret var bleven fuldbaaret, og hvor hen hun bragte Fosteret siden, ved Vidnet ikke, og paa tilspørgende sagde Vidnet intet videre at kunde forklare der kunde komme til Oplysning i denne Sag, hvorfore det blev Demiteret.

            21de Vidne Rasmus Anderssøn boende paa Gaarden nedre Ekness aflagde Eed og vandt at have været tilstæde som Vitterligheds vidne ved det afholdte priliminair Forhør den 25de og 27 Maji sidstleeden paa Gaardene Ekness og Rommereim og hørte da den tiltalte Marthe Magnesdatter afgive frievillige Bekjendelse om dette nu paasøgte Factum saaleedes som det er tilført i det priliminaire Forhør og havde ellers intet hørt forhen at den tiltalte skulde have været frugtsommelig.

 

1797: 54

 

            22de Vidne Peder Matthiassøn Vilkaars mand paa *Gaard øvre Ejkeness aflagde Eed og vandt at have været tilstæde paa Gaarden Ejkeness som vitterligheds Vidne ved det den 25 Maji dette Aar derafholte priliminair Forhør og hørte da tiltalte Marthe Magnesdatter afgive saadan Bekjendelse og Forklaring som bemeldte Forhør {og under} indeholder og er tilført den Dags Session

            23. Vidne Ole Olssøn boende paa Gaarden Bjørge aflagde Eed og vandt at have været tilstæde paa Gaarden Rommereim den 27de Maji sidstleeden som Vitterlighedsvidne og hørte da den Dag af tiltalte Marthe Magnesdatter {at bekjænde} at John Johannessøn Rommereim var Barnefader til det af hende avlede og [i] dølgsmaal fødde Barn hvorfore hun nu Actioneres, og hørte tillige John at vedtage saadant.

            24. Vidne Knud Johnssøn boende paa Gaarden Hjørnevig i Watzværns Tinglaug fremstod og beedigede {den af} \hvad/ han i det fremlagde priliminaire Forhør den 6te Junii 1797 havde forklaret og sagde ellers at {havde} \have/ hørt at den af tiltalte Marthe Magnesdatter skeede Barnefødsel paa Tveitestøelen kaldet skeede paa dette Sted uden at vidnet veed om der nogen paa den Tid var tilstæde eller ikke, og at dette Foster som hun den Tid fødde for 11 Aar siden tilbage ikke var fuld baaret men at hun skulde aborteret, eller som efter deres Sprog kaldes, at komme for tidlig, og vidste i øvrigt intet hvor hun begravede dette Barn. Den af hende omforklarede og angivne barnefader Endre Brynildssøn Mæhland, sagde Vidnet at være død omtrent for 9 á 10 Aar siden.

            25. Vidne Marthe Magnesdatter Hustrue til næst forrige 24. Vidne sagde at være Sødskendebarn til den tiltalte beedigede nu den af hende i det *fremlage Forhør den 27 Maji 1797 skeede Forklaring og sagde ellers at det omforklarede Barnefødsel skeede paa Tveitestøelen omtrent for 11 Aar siden uden at Vidnet ved om nogen eller ingen var tilstæde, men Barnet som da af den tiltalte blev føed har Vidnet hørt ikke at være fuld baaret, men at hun skal have aborteret, og veed ej hvor hen Barnet blev lagt og Begravet.

            26. Vidne Henrich Nielssøn boende som Vilkaarsmand paa Gaard Haarvej første Thun beedigede nu inden Retten den af ham den 6te Junii dette Aar i det fremlagde priliminair Forhør gjorte Forklaring. Vidnet sagde paa tilspørgende at hun ikke vidste bestemt Tiden da Barnefødselen skeede, men at samme skal være foregaaet omtrent Pintsetider i Aaret 1786, og Vidnet {be.}mærkede at {Dagen} \saadant/ maae være skeet da den tiltalte blev over livet saa meget smekker, og dette gav ham Andleedning til at foretage Melkningen af hendes Bryster og videre som Forhøret indeholder, hvorved han fik hende at tilstaae Handlingen var begaaet, og forsaavidt Vidnet kunde skjønne ansaae han at Fosteret ikke kunde være fuld baaret, men ansaae hende for at være Halv gaaet.

 

1797: 54b

 

            27. Vidne Niels Christianssøn Haarvej beedigede nu den af ham den 6te Junii 1797 skeete Forklaring og vidste i øvrigt intet videre at forklare end som i Forhøret er anført, og sagde at være ubekjendt hvad enten hun var fuld gaaen \med Fosteret/ eller ikke da vidnet ikke saae hende paa den Tid hun var frugtsommelig.

            28. Vidne Lars Helljerssøn boende paa Gaarden Hjørnevig i Watzværns Tinglaug beedigede nu den af ham den 6te Junii 1797 skeete Forklaring og undersøgte ikke om det omforklarede Foster var henlagt i Ildhuus ouren eller ikke og vidste heller ikke hvor vidt den tiltalte kunde være fuld gaaen eller ikke da Vidnet ikke saae hende paa den Tid hun var frugtsommelig, men har hørt af andre at hun skulde have kommet fortidlig forinden Fosteret var fuldbaaret.

{29de Vidne} Actor bad tiltalte Marthe Magnesdatter Aldalen atter fremkaldet for at gjøre nøjere Forklaring hvor hun har gjort af eller henlagt det i Aaret 1786 paa Tvedt støelen kaldet fødde Barn.

 Derpaa fremkom tiltalte Marthe Magnesdatter Aldahlen og forklarede at det af hende i Aaret 1786 paa støelen Tveitestøelen kaldet fødde Barn som hun ikke {vidste} ved at opgive af hvilket kjøn det var tog hun med sig efterat hun havde haft samme liggende i sin Sæng under Hoved 2 á 3 Dage til Evanger og begravede det i den derstaaende Kirke eller muren af samme, som hun kalder Kirkelaget, og dette skeede paa en Tid om Aftenen {da} hvor hun ingen Folk saae at være tilstæde, ellers sagde hun ikke at kunde erindre hvad hun foregav for sin daværende Husbonde Hendrich Nielssøn Horvei og da tillige værværende Medhjelper Hellje Larssøn Hjørnevig hvor hen hun havde bragt Fosteret men vedblev endnu den samme Forklaring som før at hun begravede Barnet ved Evangers Kirke. Paa tilspørgende efter Actors Forlangende forklarede tiltalte Marthe Magnesdatter at hun ikke vidste at opgive nogen Aarsag hvorfore hun har kastet Skjul paa den i dette Aar paa Gaarden Farestvedt af hende skeede Barnefødsel og vedblev allene sin forhen i den *Hensende afgivne Forklaring i Dag da saadant Skjul i Henseende Fødselen var allene af taabelighed og ueftertanke.

 Actor frafaldt følgende {ved forhøret} de i det fremlagte priliminair Forhør afhørte Vidner nemlig: No: 1. 4. 11. 12, 13, 17, 19, 20, 21, 24, 26 og 34 samt Knud Jacobssøn Moe der alle deels formedelst Sygdom, Rejser og endelig som over complet som Bevis for den paastevnte Factum.

 Actor tilkjendegav at da Dagen nu var forløben da Klokken er 9 ½ Aften og han i Morgen skulde fortsætte sin Rejse til Wossetingene hvor ved en Tid hengaar af 3 Uger; foruden at denne Sags vidtløf-

 

1797: 55

 

tighed ved at *comferere (conferere) de mange afhørte Vidner med videre til Sagen henhørende Beviis Documenter vil medtage nogle Dages arbejde, saa magtet han paa disse sande Grunde udba{g}d anstand i Sagen til den 24. næste Maaned, da Sagen fra hans Side paa den Tid skal vorde sluttet.

 Paa Defensor Stuvitz Vegne begjærede Procurator Schnabel tilført, at, han under al lovlig forbeholdenhed for vedkommende tiltalte indstillede den forlangte Anstand.

 Derpaa blev af Dommeren

Eragtet:

 Den af Actor forlangte udsættelse bevilges til Mandagen den 24de Julii førstkommende Eftermiddag Klokken 2. da Dommeren er nøye bekjendt at de sædvanlige Sommer og Skatte tinge for Woss hvorhen Fogden i Morgen skal begive sig paa Rejsen, vedvarer til den 18de Julii dette Aar, og saaledes bliver Sagen at foretage i Sorenskriveren Huus i Bergen den ommeldte Dag og Tid og til den Ende paalægges Laugrettet at møde den forbemeldte Dag uden videre eller nye Varsel.                                                                                              H: L: Jersin

 

 

 

Som/m/erting for Watzwærns Tinglaug 1797.

Aar 1797 den 1ste Julii blev Som/m/ertinget for Watzwærns Tinglaug holdet paa Tingstædet Bolstadøren af den Const: Sorenskriver i Nærværelse af de ved sidstl: Høsteting tilnævnte Laugrettes mænd nemlig 1. I Stæden for No: 1 Knud Johannesen Bergo der var bleven syg og {været} Sængeliggende er i hans Stæd opnævnt en anden nye Laugrettes mand ved Navn Niels Einersen Bolstad, 2. Siur Jacobsen Teiglandslien eller Langelandslien, 3. Niels Johannesen Bergo og 4de Ole Brynildsen Bolstad, som alle i Dag have aflagt Laugrettes Eeden  Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack.

 

Derefter blev publiceret følgende Høy Kongl: Forordninger

            1. Forordningen om Forliigelses Indretning paa Landet i Norge, datr: 20de Januarii 1797.

            2. Forordningen {angaaende} som bestem/m/er at der herefter skal paa Landet i Norge holdes over ordentlige Tinge til Rettergangs Tvistigheders hastigere Frem/m/e og Afgiørelse ved Underretten m: v: datr: 5te Maji 1797.

            3. Et Reskript af 17de Martii 1797, betreffende Pantsættelsen af Præsternes Naadens Aar og aaboden over de{res tilhørende} Huusebygninger som dem tilkom/m/e at vedligeholde paa Præstegaardene

            4. Een Skrivelse fra Stiftet til Hr: Foged Unmack af 13de Maji 1797 betreffende en ved Navn Thomas Poulsen, som har nydt friehed at udøve Dyrelæge Kunsten.

 

Den *nespaafølgende {Dag} 3de Julii vedvarede Sommertinget for Watzwærns Tinglaug i Nærværelse af de samme Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde.

 

1797: 55b

 

 

Derefter blev publiceret.

            1. Een Obl: udgivet af Anders Nielsen Lie paa sin Søn Niels Andersens Vegne til Johannes Olsen Soldahl 100 rd og Sjur Olsen Borge 100 rd samt til Tron Tronsen Tvedt 100 rd tilsammen 300 rd med 1ste Panteret i 12 M/ark Smør i Gaarden Lie 2den Thun, \No: 82/ datr: 1ste Julii 1797 indført fol: 228.

            2. Et Skiftebrev efter Konen Anna Lars Datter Biørge begyndt 2den Febr: 1797 og sluttet 7de Junii s: A: hvorved ½ Løb Smør i Gaarden Runtzeberg No: 22 for 120 rd blev udlagt til Stervboe Enkemanden Lars Gullachsen Biørge og hans Fem Børn samt 2de Creditorer indf: Fol: 230.

            3. Een Paategning paa Obl: udgivet af Siur Pedersen Førre til Nils Hachtorsen Stenestøe af Hardanger, 130 rd og til Christie Ols Datter fra Oldviig i Hardanger 120 rd i alt 250 rd, med Pant i 18 Mark S:r, i Førre No: 15, datr: 2den Novbr: 1795 og tingl: neste Dag, efter Paategning fra Debitor til Myndtlingen Christie Trons Datter for saavit hendes Capital i bemeldte Obl: stoer 120 rd til Sikkerhed at Renterne til de anbefalede Omslags Terminer bliver betalt, datr: 1ste Julii 1797 og indført Fol: 229.

            4. Et Afkald udgivet af Niels Larsen Langeland \No: 32/ paa Myndtlingen Helie Jacobsens Vegne til hans forhen beskikkede Værge Jacob Siursen Teigland for bemeldte Myndtlings Arv 30 rd 1 mrk til Forandring i Arvebogen Fol:   Regnskabs No: 430 datr: 5te Novbr: 1796 og indført i Pantebogen Fol: 230.

            5. Een Obligation udgivet af Lars Ingebrigtsen Guldbraae til Myndtlingen Giertrud Johannes Datter fra Moe og som hendes Verge Knud Johannesen Strøm/m/e stoer 50 rd med første Panteret i Gaarden Guldbraae af 4 ½ Mark Smør under Matr: No: 44. datr: 1ste Julii 1797, indført Fol: 229.

            6. Et Bygselbrev udgivet af Sognepræsten Hr: Jersin til Wosse Præstegield til Siur Knudsen Evanger paa 2 pd 6 Mark Smør i Gaarden Evanger No: 47 forhen brugt af {Jon} Evanger datr: 17de Junii 1797 med *Reserv (Revers).

            7. Et Skiøde udgivet af Anders Larsen Lie 2det Thun til \Myndtl:/ Niels Andersen paa 12 Mark S:r i Gaarden Lie 2det Thun No: 82, datr: 1ste Julij 1797, indført Fol: 228 med Attest.

            8. Een Obligation udgivet af Lars Philipsen Øye til Siur Nielsen Dyrcholbotten stoer 200 rd med første Panteret i 12 M/ark S:r i Gaarden Øye No: 84 i Watzværns Tinglaug, datr: 1ste Julij 1797 og indført Fol: 229.

            9. Een Paategning tegnet paa Obl: udgivet af Lars Larsen Fosse til John Iversen Dahle, stoer 250 rd og til hans Myndtling Iver Johan/n/esen fra Dahle i alt 300 rd med første Panteret i {Gaarden} 12 Mark S:r i Gaarden Fosse No: 85 i Watzværns Tinglaug, datr: 2de Julij 1795, hvorefter Debitor efter denne Paategning har forbunden sig ved de Anbefalede Omslags Terminer at betale de paabudne Renter datr: 1ste Julij 1797. indført Fol: 229.

            10. Et Skiftebrev efter Haagen Jonsen Mæstad, begyndt 29de Janv: 1797 og sluttet 7de Junij s: A: hvorved 13 ½ Mark Smør i Gaarden Mæstad

 

1797: 56

 

No: 27 for 200 rd blev udlagt Creditor Claus Isachsen Grimstad for Pante Obl: Gield, mod at legge fra sig i rede Penge 1 rd, indført Fol: 231.

            11. Et Skiftebrev efter Konen Maria Hans Datter Svange begyndt 13de Febr: og sluttet 6te Junij 1797, hvorved 12 Mark S:r i Svange No: 58 blev udlagt til Johannes Olsen Sohldahl i Hardanger med 3de andre Creditorer, indført Fol: 231.

            12. Et Skiøde fra Enken Ingebor Lars Datter Jørneviig \m: fl:/ til Lars Heliesen Hiørneviig paa 1 pd 12 Mark S:r i Hiørneviig No: 70, datr: 2de Julij 1796 og indført Folio 230.

            13. Et Vilkaarsbrev fra Lars Heliesen Jørneviig til Enken Ingeborg Lars Datter Jørneviig paa een Deel Aarlig Levekaaer af 1 pd 12 Mark S:r i Jørneviig No: 70, datr: 2de Julij 1796 og indført Fol: 231.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet en Sumarisk Extract over Skatternes Beløb for 1ste Termin d: A: med hosføyede Forklaring, over de derpaa dette Ting skeede Afbetalinger og naar samme fradrages Beløbet bliver Restancen 165 rd der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

Beedigelse af Taxations Forretning

Lars Philopsen Øye og Knud Jonsen Jørnevig indfandt sig og fremlagde en af dem under 30te Junii 1797 afholden Taxations Forretning {paa} \over/ Gaardeparten 1 pd 12 Mark Smør i Gaarden Fosse No: 85 som tilhører Lars Larsen og beedigede den af dem derpaa satte Taxt 500 rd at de ansaae sam/m/e at være af den sande Værdi i Kiøb og Salg efter Jorde godsets nu nærværende Priis.

 

Ditto

Lars Philopsen Øye og Jacob Knudsen Træfald og fremleverede en af dem under 1ste Julii d: A: afholden Taxation over 4 ½ Mark Smør i Gaarden Guldbraae No: 44 som tilhører Lars Ingebrigtsen Guldbraae, og *beedige (beedigede) den af dem paa denne Jordepart ansatte Taxt at [være]? skeed efter dens sande Værdi i Kiøb og Salg efter Jordegodsers nærværende Priis.

 

Ditto

Jacob Siursen Nakke og Niels Knudsen Horveij mødte og fremlagde en af dem under 30te Junii d: A: afholden Taxations Forretning over 18 Mark Smør i Gaarden Forre (Førre) No: 15, som tilhører Siur Pedersen Førre og beedigede den af dem paa denne Jordepart Giorde Taxt at være skeed efter Gaardebrugers nærværende Priis i Kiøb og Salg.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som havde videre at {tilføre} udrette blev sam/m/e sluttet og ophævet.                                                                                                          H: L: Jersin

 

1797: 56b

 

 

 

Extra Ret for Arne Skibreede [1797]

Aar 1797 den 21de Julii blev Extra Retten sat i Hr: Foged Unmacks Huus i store Sandvigen i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som ved forrige Session var tilstæde og her foran fol: 50 er anførte efter Udsættelse fra 26de Junii sidstl:

 Fogden Unmack æskede Sagen i Rette, og tilkiendegav at da han efter ober Inspecteur Falchs attest af 16de f: M: hos Politie Mester og Raadmand Olsen i Bergen haver Reqvireret en Afskrift af den i Aaret 1776 over Tiltalte Niels Nielsen fældede Politie Kam/m/er Dom, er ham først tilhændekom/m/et Politie Mesterens Gjensvar af Gaars Dato, som melder at der i hans Betienings Tiid ey er fældet nogen Dom over bemeldte Niels Nielsen ved Politi Kam/m/er Retten, og denne nu saaledes maae erhverves fra Stifts Arkivet, som ikke kunde til veie bringes {efter} \da/ bemeldte Politi Mester\ens/ Brev først i Dag er indløben, saa nødsages Comparenten at begjere Sagens Anstand i nogle Dage, og fremlagde nu til Inddragelse i Acten bemeldte Politi Mester Olsens Skrivelse, som her indtages.

 Den for den Tiltalte beskikkede Defensor Pr: Hiorth Stuvitz var tilstæde og da han af det hidindtil i Sagen passerede formærket at der mangfoldig varieres i den Tiltaltes Fødestæd, Haandteeringer og Levnetsløb, ja endog har Mistanke om at der vil under Sagen blive fremlagt forskiellige Dom/m/e over en Person ved Navn Niels Nielsen, deels med tilnavn Aaland, deels Qvasdahl og deels Qvandahl, bad han ærbødigst Inqvisiten, som er tilstæde, maatte nøye af Dom/m/eren Examineres ey allene om hans Fødestæd og Confirmations Stæd, men endog om hvor han og hans Forældre siden hans voxende Alder har opholdt sig, og endelig hvor mange Gange han kan erindre at have udstaaet Straf for Misgierninger, og hvori saadanne Misgjerninger har bestaaet.

 Tiltalte Niels Nielsen Qvasdahlen, som fra Arresten var hidbragt, var nu tilstæde uden Baand og Fængsel, og paa Dom/m/erens Tilspørgende herom forklarede at han er fød paa Gaarden Qvasdahlen i Winje Sogn og Wosse Præstegjeld, hvilken i blant ved Feilskrift eller Mistagelse er kaldet Qvandahlen, fløttede derhen med sine Forældre til Gaarden Wangsnæs i Sogns Fogderie, og efter et Aars Forløb tog Comparenten tilbage i Mørchdahlen i Wosse Præstegjeld hvor han blev Confirmeret, og har der opholdt sig al den øvrige Tiid, undtagen {af} de Mellemrum af korte Terminer at han har reist til Byen og der bleven tiltalt for følgende Misgierninger:

 

1797: 57

 

1. I Aaret 1776 blev han tiltalt og dømt for Løsgjengerie til Tugthuuset, hvorfra han brød ud.  2. I Aaret 1781 blev han atter indbragt paa Tugthuuset og blev der nogen Tiid.  3. I Aaret 1782 blev han atter hensat i Tugthuuset og forblev der i to Aar efter Høyeste Rets Dom, formedelst begangne Tyverie  4. I Aaret 1784 blev \han/ atter Tiltalt for Byetinget for begaaet Tyverie og der overgik Dom.  5. I Aaret 1788 blev han atter tiltalt og over gik \Dom/ ved Bergens Byeting for begaaet Tyverie under Navn af Niels Nielsen Aaland, hvilken sidste Benævnelse blev taget efter Gaarden Aaland i Mørchdahlen paa Woss, hvor han den Tiid opholdt sig og der fra var indreist til Byen.  Endelig er han i Aaret 1795 overgaaet Bye tings Dom for Tyverie.

 Meere forbeholdt Defensor fra sin Siide naar Actor har sluttet Sagen fra sin Siide.

 Da ingen af Parterne havde videre at tilføre blev af Dom/m/eren

Forafskediget

 Den forlangte Anstand bevilges til Mandagen den 31te Julii indeværende.

                                                                                                                                 Haberdorff

 

 

 

Extra Ret for Echanger Skibreede [1797]

Aar 1797 den 24de Julii blev Extra Retten sat i Sorenskriverens Huus i Bergen i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som ved forrige Sessionen var tilstæde og her foran fol: 51 ere anførte efter udsettelse fra 29de f: M:

 Fogden æskede Sagen i Rette imod Deliqventinden Martha Magnes Dt: Aldahlen, og fremlagde sin Deduction med derved følgende 6 Bielage, hvorved han indlod Sagen Dom.

 Bemeldte Indlæg med deres paaberaabte Bielage bliver her at indtage.

 Den for de under denne Sag Tiltalte Forbrydere Martha Magnes Dotter Aldahlen og Jon Johannesen Rom/m/ereim beskikkede Defensor Pr: Hiorth Stuvitz var tilstæde og for saavidt Manden Jon Johannesen Rom/m/ereim angaaer til kiendegav at han ingen Defension kunde virke da Hr: Foged Unmack som Actor har frafaldet Søgemaal mod ham; men for det ulykkelige Qvindemen/n/eske Martha Magnes Dt: vil det blive Comparenten saare vigtigt, ey allene som Men/n/eske men endog til sine Pligters Opfyldelse at besørge alt det Forsvar som hans Evner kan frembringe, og til dette behøves der ey allene behørig Giennemlæsning af de fremlagde Documenter og Actors Deduction, men maaske endog meere Oplysning til hendes Friefindelse, og til at udføre alt dette bad Defensor ærbødigst Sagens Anstand paa nogle Dage.

 

1797: 57b

 

 Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

 Den forlangte Anstand bevilges til i Overmorgen Formiddag Kl: 9 til hvilken Tid Laugrettet atter haver at møde.                                                                                                       Haberdorff

 

 

 

Extra Ret for Echangers Skibreede [1797].

Aar 1797 den 26de Julii blev Retten atter sam/m/estæds sat af Sorenskriveren i Nærværelse af de sam/m/e 4re *Laugrettesmand som den 24de d: M: var tilstæde.

 Defensor producerede sin skriftlige Deduction af Dags dato, hvormed han fra sin Siide indlod Sagen Dom.

 Paagjeldende Martha Magnes Datter Aldahlen fremstod uden Baand og Fengsel {fremstod} og forklarede paa Dommerens Tilspørgende, at {hun} førinden \hun/ i Maji Maaned 1786 blev forløst med det utydige Forster, til hvilket hun ansaae hendes da værende Huusbondes Søn Jacob Johannesen Horveij at være Barnefader, havde hun med sidstnævnte jevnlig Plejit(?) Legemlig Omgang fra Mitten af Januarii Maaned s: A: indtil hun forlod Tienesten den 14de April nestefter, og da det er uvist om hun saalige blev Frugtsommelig med ham ved de første Beblandelser, er den Tvivl, som han har yttret om Rigtigheden af hendes forrige Forklaring herom i Forhøret pag: 27 aldeeles ugrundet og hun vedblev derimod sin forrige Bekiendelse herom i Forhøret pag: 10, da hun endog med viished erindrer at hun havde sine Naturlige Maaneds Renselser udi Februarii Maaneds Slutning 1786 og ikke hos sig fornam paa den Tiid noget Kiendetegn til Svangerskab, saa at følgelig det utidige Forster, med hvilket hun nedkom 14 Dage for .is.ag(?) s: A:, ikke kan have været Ældre end imellem 2 á 3 Maaneder, Ellers tilføyede hun at da værende Sognepræst til Wosse Præstegjeld Hr: Even Meldahl, for hvilken hun herom giorde Anmeldelser, døde henimod 1 Aars Tiid derefter. Fremdeeles forklarede bemeldte Deliqventinde Martha Magnes Datter at da hun Natten imellem den 11te og 12te April d: A: paa Gaarden Farrestvedt blev forløst med et Drengebarn, var dette vel i Førstningen levende en saare kort Tiid, men da hun, som var udmattet af Fødselssmerterne, havde udholdt en Tiid paa Steenen med Møddingen og ikke kunde rekke Barnet den fornødne Hielp, var Navel *Stengen af sig selv revet i Stykker, uden at hun kunde forbinde den, og da hun siden omtrent efter en Times Forløb fik igien saa mange Kræfter at hun kunde optage Barnet og medbringe det til hendes Sæng oven paa Lemmen over Fæehuuset, var Barnet allerede dødt, og siden hun ikke kunde redde Barnet, beflittede hun sig blot paa at skiule Handlingen. Anden Bekiendelse eller Forklaring var ikke at erholde

 

1797: 58

 

af Deliqventinden, og da hverken Actor eller Defensor havde videre at tilspørge hende eller at tilføre og ingen nærmere Oplysning, efter de opgivne Omstændigheder, var at erholde, blev udi denne Sag af Dommer og Meddomsmænd, saaledes {udi denne Sag saaledes} for Ret kjendt:

Dømt og Afsagt.

 Med egen frivillig Tilstaaelse er det oplyst at tiltalte Marthe Magnes Dotter Aldalen af Wosse Præstegjeld, som efter den fremlagte Præste Attest er 43 Aar gammel, og tilforn er befunden i Lejermaal, har Natten imellem den 11te og 12te April d: A: paa Gaarden Farrestvedt frembragt et Levende Drængebarn, der formedelst Navlestrengens Afslid og i Mangel af Hjelp fra Moderen eller andre døde en Times Tiid derefter efter Moderens Angivelse, og hvorpaa den sidste stedse har lagt Skjul, baade under Svangerskabet og efter Fødselen, da hun havde det liggende 14 Dage i sin Kiste, indtil hun frygtede at Stanken af Raadenhed skulle røbe det, i hvilken Hensigt hun nedlagde det under Gulvet i Fæhuuset paa Farrestvedt, hvor det efter hendes egen Anviisning først blev funden under Forhøret den 26de Maji {d: A:} nestpaafulgte, aldeeles forraadnet og Vidne Forklaringen afbeviiser tillige dette hendes Dølgsmaal af Svangerskabet og Barnefødselen endog 6 Uger efter Fødselen.

 Thi tilfindes bemeldte Marthe Magnes Dotter i Følge Lovens 6 – 6 – 7de at halshugges og hendes Hoved derefter at sættes paa en Stage saa og at have sin Hovedlod forbrudt. At fuldbyrdes i den Orden de Høy Kongelige Anordninger foreskriver.

 Og i øvrigt er under denne Sags Forfølgelse ikke viist ringeste Forsømmelse som Acten viiser. Og Deliqventinden var selv tilstæde og anhørte Dom/m/en oplæse.             Haberdorff

 

 

 

Extra Ret for Arne Skibreede 1797

Aar 1797 den 31te Julii blev Extra Retten sat i Hr: Foged Unmacks Huus i store Sandvigen i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som var tilstæde den 21de denne Maaned efter Udsættelse fra den Tiid.

 Fogden æskede Sagen i Rette og begjerede den nu tilstædeværende Tiltalte Niels Nielsen tilspurgt om han ikke har tient som Soldat og paa den Tiid udstaaet *Milair (Militair) Straf.

 Tiltalte Niels Nielsen var nu tilstæde for Retten uden Baand og Fængsel og forklarede paa Tilspørgende at han har tient som Landsoldat ved det Urlandske Compagnie fra Aaret 1763 til 1769 da han formedelst bekom/m/et Skade \i Armen/ blev demiteret som udygtig, og hans erholdte Afskeds Pads er forlængst forkom/m/et for omtrent 14 á 15 Aar siden uden at han kan skaffe det tilstæde, men {nogen} Straf for begaaede Misgjerninger imedens han var i Krigs Tienesten har han ey udstaaet.

 Fogden tilkjendegav dernest at han under 22de d: M: havde Reqvireret fra Stiftet de til Oplysning under

 

1797: 58b

 

Sagen over den Tiltalte ergangne Dom/m/e, saavel ved Politie Retten, Byetings Raadstue og Høyeste Ret, hvorpaa han var meddeelt Stiftets Svar af 27de s: M:, som nu blev fremlagt. Men da deraf erfares at deels en over den Tiltalte i Aaret 1782 ergangne Høyeste Rettes Dom saavelsom en seenere efter ergangne Byetings Dom af 1784 er foregaaet, men sam/m/e ikke ved Stifts Arkivet er at finde, men formodes at være nedsendt til Cancelliet, ligesom og en fra General Major von Muth (Moth) fra Stiftet Reqvireret men ikke til i Dag indløben Attest, om den Tiltalte ikke meere end en Gang har været hensat paa Fæstningen, saa fordristede Actor sig ikke nu at Deducere Sagen til Doms ved de allerede erhvervede Afskrifter  1. En Politie Kam/m/er Dom af 16de Novembr: 1776, 2. En Byetings Dom af 30te Septbr: 1784, 3. Een Byetings Dom af 11te Aug: 1788, hvilken siden er paadømt ved Høyeste Ret den 17de Decbr: 1788 og formildet ved Reskript af 6te Martii 1789, 4. Een Byetings Dom af 23de Decbr: 1793, hvilke 2de sidste in originali er tilsendt fra Stiftet, men de øvrige bekræftede Udskrifter af Dom/m/ene, forinden de nu manglende Dom/m/e igiennem Stiftet var ansøgt fra Cancelliet. Her udi forventede Actor Dommerens biefaldige Kiendelse i overeensstem/m/else med Forordningen af 21de Maji 1751, saa meget meere, da han troede fra sin Siide at have til Dato opfyldt Actors Pligt.

 Defensor var tilstæde ved Retten og efter at have hørt oplæst den fremlagde Stiftets Skrivelse fornam at alle de Forbrydelser som Tiltalte Niels Nielsen sidste Rettes Dag den 21de d: M: her for Retten har opgivet, ikke ved de *Decumenter er bleven oplyste, som Lov …. …gen(?) i sær Forordningen af 21de Maji 1751 befaler, haabede at denne hans meere giorde Bekiendelse om egne Misgierninger ville kom/m/e ham til megen Baade, ved den forventende Dom, naar Dom/m/eren deraf gunstig vil udfinde at han eenfoldigviis fremstillende for Retten har let kunnet opgive fleere Forbrydelser end han efter saa lang Tiids Forløb kand hudske at have begaaet.

 Hvad det sidste Factum især angaaer, da viiser det producerede Preliminair Forhør at han ey allene har begaaet det i Drukkenskab, men end ikke saa liige været eene om Tyveriet da eendeel af Vidnerne, i sær Lars Larsen Hauge, efter egen Bekiendelse og Vidne Forklaringen har været ham behielpelig i at Transportere Kosterne fra Hæggernæs til Bergens Bye, førinden de kom af den

 

1797: 59

 

Tiltaltes Værge, og meere skal herom Tales naar Actor fra sin Siide har sluttet Sagen.

 Af Dom/m/eren blev

Eragtet

 Ligesom den fra Ober Indspecteuren ved Bergens Tugthuus Falch anviiste Attest under 16de Junii 1797 oplyser at Tiltalte Niels Nielsen har hensiddet i Bergens Tugthuus fra 3de Junii 1782 til 3de Junii 1784 \efter/ i Høyeste Rettes Dom for begangne Tyverie, oplyser og den anviiste Afskrift af Bergens Byetings Dom under 13de Septb: 1784 at han da for de begangne Tyverie er hendømt til Bergens Tugthuus i 4 Aar, hvilken Dom efter anseende har været indanket for over Retten, og det tilføyede P: Sk: paa Stiftets Skrivelse, til Fogden af 27de d: M:, melder tillige at han skal være overgaaet een seenere Høyeste Rettes Dom, hvilke ikke er at finde ved Stifts Arkivet, men ved Correspondence med det Kongl: Danske Cancellie, og Høyeste Rettes Justits Contoir maae søges til veiebragt, hvortil vil udkræves en Tiid i det mindste af 8 Uger, og da Forordningen af 21de Maji 1751 foreskriver i 8de Art: at Dom ikke maae afsiges førend al muelig oplysning er indhentet, stilles denne Sag i beroe til Mandagen den 25de Septb: førstk: til hvilken Tiid Actor ville Reqvirere saadant tilveiebragt tillige med de 2de Politie Forhør, som over Inqvisiten er afholdet i Julii Maaned 1785 og Martii 1787, saavelsom de Byetings Dom/m/e som derfore kan være overgaaet desformedelst henviisnings Kiendelsen fra Politi Kam/m/eret.                                                        Haberdorff

 

 

 

Extra Ret for Herløe Skibreede [1767]

Aar 1797 den 18de Augusti blev en Extra Ret sat i Sorenskriverens Huus i Bergen i Nærværelse af de 2de Vitterligheds Vidner Ole Sivertsen og Anfind Olsen begge af store Sandvigen, {for}

 Actor Pr: Hiorth Stuvitz Producerede Rettes Stævning af Gaars dato med lovlig Forkyndelses Paategning. Bemeldte Stævning indtages her.

 Defensor Pr: Schnabel mødte og forbeholdt det fornødne.

 Actor som formærkede at Paagjeldende Agnethe Johannes Dt: nu var ved Retten tilstæde bad ærbødigst at Dommeren ville indhendte hendes Erklæring om hun her for denne Ret eller hendes rette forum som er Bergens Byetings Ret ville afgive sin Forklaring og Oplysning om det her paatalte Falsmaal.

 Saavel Pr: Schnabel som Defensor som Paagieldende

 

1797: 59b

 

Agnethe Johannes Dt: selv mødte nu for Retten tilstæde

 Actor derefter bad at hende maatte blive forelæst den af Præsten Hr: Kodt indgivne Attest af 8de Septb: 1796, der findes indført i Tingsvidne Acten af denne Jurisdiction af 16de Maji sidstl: pag: 2 og 3, og hendes Forklaring indhentet for at erfare hvorvidt sam/m/e kan være overeensstem/m/ende med denne Attest eller ikke; i øvrigt bad han *han paaraabt til Vedermæle indkaldte Jørgen Endresen og Jon Nielsen Hop.

 Paagjeldende Agnethe Johannes Dt:, der er gift med Sagmand Jørgen Endresen i Bergen fremstod nu atter og efter at Præsten Hr: Kodts Indberetning af 8de Septb: 1796 var hende forelæst giorde hun følgende Forklaring og Tilstaaelse angaaende den omhandlede Barne fødsel at en gang i Novembr: Maaned 1795, 6 Uger forinden Juul, da Comparentinden var gaaet ud af sit Huus for at gaae et Ærinde, og det var ud paa Aftenen henved 7 Slet, traf hun paa Gaden et frem/m/ed Fruentim/m/er, som forlangede Herberge hos hende nogle Uger, hvilket Comparentinden nægtede hende men lod sig dog overtale at beholde hende Natten over, og selvsam/m/e Nat imellem 11 og 12 Slet blev dette Qvindemenneske Forløst med en Datter, som blev døbt i {Strudshavns} \Dom/ Kirken den 19de Novembr: 1795, og heldet over Daaben af Comparentinden i øvrigt sagde Comparentinden at hun ikke kiendte bemeldte Barnemoder og har ey giort Angivelse til Præsten om Barnets Forældre. Omtrent 2 ½ Uge efter Ankomsten i Vidnets Huus bortreiste igien dette frem/m/ede Qvindemenneske med en Østerlands Jagt uden at tilkiendegive sit Navn eller Barnefaderens, og paa denne reise medbragte hun tillige sit nye fødde Baren.

 Paa Tilspørgende efter Actors Forlangende forklarede Comparentinden at hun ikke engang har faaet Betaling af dette frem/m/ede Fruentim/m/er for hendes Ophold og Underholdning i Huuset, hvilket hun, skiøndt selv i smaae Vilkaar, forskaffede hende af blodt Medlidenhed, da denne frem/m/ede lovede at kom/m/e tilbage nest paafølgende Foraar og da at vederlægge Comparentinden \dens/ Omsorg for hende, \men/ efterdi saadant ikke siden skeede, er Comparentinden endnu uvidende

 

1797: 60

 

om hendes Navn og Omstændigheder.

 Actor bad derefter fremkaldet og eedelig Forklaring indhentet af de indkaldte Vidner, af hvilke han frafaldt Anna Ols Dt: Sydnæs der sorterer under Bergens Byes Jurisdiction

 Den til Vedermæle indkaldte Jon Nielsen Hop mødte, men ikke Jørgen Endresen, hvis Forfald blev anmeldt af hans Hustrue Agnethe Johannes Dt: med Tilføyende at han er aldeeles uvidende om Sagen siden han var borte paa Reisen paa den Tiid dette frem/m/ede Qvindemen/n/eske var i hendes Huus

 Derpaa frem kom som

            1ste Vidne Aschild Nielsen boende som Forpagter paa Gaarden Hop i Herløe Skibreede der aflagde Eed og vandt at i Novembr: Maaned 1795 var han efter Anmodning af sin Broder Jon Nielsen Fadder til et uægte Piige Barn som blev døbt i Bergens Dom Kirke, uden at Vidnet nu efter saa Lang Tiid kan erindre *Barnet Navn, Vidnet tilligemed de 3 andre Faddere Jon Nielsen Hop og Michel Jacobsen Hopshavn indfandt sig til denne Forretning i Dom Kirke Porten, hvor de bleve staaende indtil Konen Agnethe Johannes Dt: frembragte Barnet, og de fulgte med hende ind i Kirken at være Faddere dertil, og efter at Daaben var forbi fulgte de ey Hiem til Barselstuen, men forføyede sig tilbage til deres Logie i Bergen, uden at {at} Vidnet ved denne Lejlighed eller nogensinde tilforn ikke heller bag efter har seet eller kiendt Barnets Moder, men Vidnets Broder Jon Nielsen Hop har sagt for Vidnet at han var anmodet af Konen Agnethe Johannes Datter baade selv at være Fadder og at forskaffe de andre Faddere fra Hop til dette Uægtebarn. Moderen til dette Barn \har/ ikke nogensinde opholdt sig paa Gaarden Hop og ikke heller der giort Barsel, ligesom det hverken er sagt af Vidnet selv ey heller af de andre Faddere, saavidt Vidnet er bekiendt, at hun der skulde have giort Barsel med dette sit uægte Barn, men Vidnet maae formode at denne Anførsel ved Klokkeren til Strudshavn er skeed af Mistagelse.

            2det Vidne Michel Jacobsen Opholdende sig paa Hopshavn under Gaarden Hop i Herløe Skibreede

 

1797: 60b

 

aflagde Eed og vandt, i eet og alt eensstem/m/ig med nestforrige Vidne.

 Actor bad ærbødigst at til ydermeere Oplysning i Sagen maatte fremkaldes den til Vedermæle indkaldte Jon Nielsen Hop, og ham blive forelæst den forommeldte Præstens opgivelse af 8de Septb: 1796, og hans Forklaring indhentet om han vedkiender eller benægter sam/m/es Rigtighed.

 Defensor formeente at det er til overflod at Præstens opgivende til Fogden bliver indkaldte Jon Nielsen Hop forelæst da sam/m/e som officiel maae have fuldkom/m/en fidem og om endog bemeldte Jon Hop som impliceret i Sagen skulde falde paa at giøre nogen Forandering i sam/m/e Begivenhed vilde dette ikke være antagelig da ey Velbemeldte Hr: Pastor Koth er kaldet at anhøre nogen Forklaring i denne Sag.

 Actor Replicerede at da allerede ved de førte Vidners Forklaringer er givet Kiendetegn til Misforstaaelse i Præstens opgivende og da den begjerte Forklaring af Jon Nielsen Hop allene sigter til at faae udrøddet denne Misforstaaelse troede han at den ikke var unyttig, men tvertimod sand nødvendig til Oplysning i Sagen.

 Den til Vedermæle indkaldte Jon Nielsen Hop fremstod nu og efter at Hr: Koths Indberetning til Hr: Foged Unmack af 8de Septb: 1796 for ham var oplæst, giorde Comparenten derved den Erindring at han ingenlunde førinden dette uægte Barns Daab havde talt her om med Hr: Koth selv, men vel med Klokkeren til Strudshavn, og uden at sige denne at Barne moderen havde giort Barsel paa Hop.

 Actor begjerede derefter Tingsvidnet sluttet og sig beskreven meddeelt

 Pr: Schnabel som Defensor for Agnethe Johannes Dotter begjerede Jon Nielsen tilspurgt om ikke bemeldte Agnethe Johannes Dotter bad Comparenten at besørge Anmældelse til Vedkom/m/ende Øvrighed om Barnets Fødsel i hendes Huus. Comparenten svarede

 

1797: 61

 

her til Jo som omspurgt, og saadan Anmeldelse skeede af ham i Hr: Foged Unmacks Huus Aftenen førinden dette uægte Barn blev døbt da han ey traf Hr: Fogden selv hiem/m/e, men talte med et Qvindemen/n/eske i Huuset og for denne Anmeldte sit Ærinde at være dette at han nestfølgende Dag skulle være Fadder til et uægte Barn og dette Fruentim/m/er gav ey andet Svar end at Fogden ey selv var hiem/m/e.

 Ingen af Parterne havde videre \at/ tilføre og derfore blev Tings vidnet bevilget sluttet og beskrevet.                                                                                                             Haberdorff

 

 

 

Polletie Ret for Schiolds Skibreede [1797]

Aar 1797 den 26de September blev en Polletie Ret sat af Sorenskriveren i hans Huus i Bergen, i Nærværelse af de tvende tilkaldte Laugrettesmænd Ole Sivertsen og Anfind Olsen begge af store Sandvigen, for der at foretage et Forhør angaaende den Overlast, som Forpagteren paa Gaarden Stranden under Damsgaard Rasmus Andersen skal have tilføyet Drengen Magne Nielsen opholdende sig paa Naboe Gaarden Gyldenpriis \hos/ Mons Johannesen, følgelig Amtets Befaling af 18de d: M: med medfulgte Klage fra Mons Johannesen der inden Retten blev oplæst og her indtages.

 Efter Skriftlig Indkaldelse mødte saavel Klageren Mons Johannesen Gyldenpriis som den beskadigede Dræng Magne Nielsen der sagde at være 13 Aar gl: og i Tieneste hos Mons Johannesen og forklarede den paa Klagede Tildragelse at være følgende: Tirsdagen den 29de Augusti sidstleeden foer Comparenten i sin Huusbonds Erende i en Baad fra Gyldenpriis hen til Møllendahl og skulle paa Veien didhen tage med sig en Anden Dræng ved Navn Daniel opholdende sig hos Faderen Daniel som er Vaskermand og boer paa Stranden; Saasnart han var kommet i Nærheden {til} af Gaarden Stranden kom Rasmus Andersens 3 Sønner gaaende ned fra Faderens Huus af hvilke den Ældste og yngste Søn kastede Steene efter Comparenten imedens han var i Baaden, uden at samme traf ham, derpaa lagde Comparenten til Land og løb efter disse 3 Drænge naaede den mællemste Søn Carl Rasmussen og kastede denne under sig paa Marken. Da Rasmus Andersens Hustrue saae at hendes Søn Carl laae under Comparenten paa Marken kom hun gaaende til og trak Comparenten i Haaret et Stykke op efter Marken, og lagde sig ovenpaa ham og trykkede ham med Knæene og slog ham i Nakken; Derefter kom ligeleedes indkaldte Rasmus Andersen Stranden gaaende til, tog Comparenten i Haaret og droeg ham et Stykke efter Haaret og slog ham i Nakken. Endelig tilføyede han at efter han var

 

1797: 61b

 

kommet til Land paa Gaarden Stranden vedblev Rasmusses 3 Sønner at kaste Steen efter Comparenten, hvoraf den eene, som Sønnen Carl havde udkastet, traf ham i Panden strax over det høyre Øye, og dette var Anleedningen til at han løb efter Carl og kastede denne i Marken for at tugte ham. Ved Hiemkomsten til sin Huusbondes Huus fortalte Comparenten denne Tildragelse, og var vel ikke Blodig men fandt dog Smerter baade i Hovedet og i Ryggen som var en virkning af de slag han havde bekommet {hos} \af/ Rasmus Andersen Stranden og Hustrue og deres Søn Carl, og disse Smerter vedvarede i 2de Dage.

 Anklagede Rasmus Andersen Forpagter paa Stranden og hans Hustrue Ingebor Zacharias Datter mødte tilstæde og benægtede aldeeles Drengen Magne Nielsens Klagemaal, som usand i alle Deele, da hverken nogen af dem {hverken} har slagen eller lagt Haand paa Magne Nielsen ved denne eller Anden Lejlighed, ikke heller fornam de at deres 3 Sønner paa den Tiid kastede Steene efter ham, men blot at de Kiæklede sammen ned ved Strandbreeden og ellers kiænde de Klageren Magne Nielsen at være en vanartig Dræng, som ofte har fortrædiget deres Børn og forstørrede den eeninghed og Roelighed som der hærskede imellem dem og deres Naboe Mons Johannesen.

 Derpaa fremkom af de til Vidner opgivne:

            1. Agnette Johannes Dotter der er gift med Vaskermanden Daniel paa Gaarden Stranden og efter foregaaende Advarsel til Sandheds Udsigende, saaledes som hun siden med *frels Samvittighed kan Eedfæste naar paafordres, forklarede at Tirsdagen den 29de Augusti sidstleeden, saae Deponentinden Magne Nielsen kom Roende fra Gyldenpriis til Stranden og at Rasmus Andersens 2de Sønner Carl og Zacharias kastede Steene efter Magne Nielsen, imedens at denne var i Baaden, uden at Vidnet paa den Tiid fornam at Magne Nielsen havde givet dem nogen Anleedning dertil. Derefter forfulgte Magne Nielsen Drængen Carl ved at løbe efter ham hvorefter de begge laae paa Marken og var hinanden i Haaret. Derefter saae Vidnet Rasmus Andersens Hustrue Ingebor Zacharias Dotter tog fadt paa Magne Nielsen og droeg ham i Haaret et Stykke hen efter Marken {hvorpaa de} \indtil/ bagen for en Hæsje med Høe saa at Deponentinden ey kunde see hvad der imellem dem passerede. Ligeleedes saae hun og Rasmus Andersen Stranden selv at løbe hen til samme Stæd bag om Høe Hæsjen, som hindrede Synet af hvad der passerede {igiennem} \imellem/ dem, men fornam at Rasmus Andersen og Hustrue begge vare Vrede og det er hende tillige bekiendt at disses 3 Sønner adskillige Gange tilforn havde været i Kiævlerie med Magne Nielsen.

            2. Johanne Hans Datter til Huuse hos hendes Dattermand Mons Johannesen paa Gyldenpriis, der efter formaning til Sandheds Udsigende forklarede eensstemmig med nest forrige Deponentinde med det tilføyende at hun siden gik nærmeere til og saae endeel af det der passerede bagen for Høe Hæsjen nemlig at Rasmus Andersens Hustrue med Knæene laae ovenpaa Drængen Magne Nielsen og

 

1797: 62

 

trykkede ham dermed paa Halsen samt slog ham med Hænderne paa Ryggen, ligeledes saae Deponentinden indkaldte Rasmus Andersen selv komme til at han toeg Drængen fra sin Hustrue trak ham efter Haaret et Stykke hen efter Marken og slog ham med Haanden i Nakken. Til Slutning tilføyede hun at baade Deponentinden selv og hendes Datter Christie Lars Dotter, der er Klageren Mons Johannesens Hustrue, stode begge ud paa Marken paa Gaarden Gyldenpriis og derfra saae at Rasmus Andersens Sønner kastede Steen efter Magne Nielsen i Baaden, i hvilken Anleedning hendes Datter tilraabte disse Drænge at de ey maatte giøre sligt, men de agtede det ikke og vedblev fremdeeles at kaste Steene efter ham og ellers havde Deponentinden tillige tilforn samme Dags Formiddag seet at Rasmus Andersens 3 smaae Drænge kastede Steene efter {ham} Magne Nielsen imedens at denne gik over Marken paa Gaarden Gyldenpriis men da Huusbonden Mons Johannesen selv kom ud af Huuset aflod de saadant.

 Efterat denne Oplysning var indhentet tilkiendegav saavel Klageren Mons Johannesen som Anklagede Rasmus {Johannesen} Andersen at de paa Amtets Approbation vare imellem sig indbyrdes saaledes forligte at den sidste lovede i den førstes nærværelse at Revse sine Børn for deres Steen Kast, som har givet Anledning til Tvistigheden, ligesom den første lovede at tugte sin Tieneste Dræng Magne Nielsen, i fald han herefter skulle fornærme Rasmus Andersen hans Hustrue Børn eller Tyende saa at de herefter vil leve Samdrægtig og Freedelig som Naboer

 Til sidst forbandt Rasmus Andersen sig at betale Rettens Gebyhr til Dommeren med 1 rd 84 s og de 2 Laugrettesmænd som tillige havde forkyndt Stævningen hver 3 mrk tilsammen 1 rd og i alt 2 rd 84 s.

 Dermed blev Forhøret sluttet og skal blive Amtet {blive} tilstillet.                   Haberdorff

 

 

Høste Tinget for Sartors Skibreede 1797.

Aar 1797 den 2den Octobris blev paa Tingstædet Tøsøen holdet det Almindelige Høsteting for Sartors Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de samme 4re Laugrettesmænd som vare tilstæde ved Sommertinget og her foran ere anførte Folio 23. Ved Tinget var tilstæde Hr: Fogden Unmack.

 

Først blev publiceret følgende Høy Kongelige Anordninger.

            1. Forordningen af 5te Maji 1797 angaaende de overordentlige Tinge ved Underretterne i Norge til Rettergangs Tvistighedernes hastigere Fremme.

            2. Forordningen af 11te Augusti 1797, hvorved Beskikkes Stifts Overretter i Norge i stæden for Over \Hof/ Rettens og Laugtingenes samt Raadstue Retterne.

            3. Placaten af 18de Augusti 1797 at ingen Casserer under Finantz Departementet skal være pligtig at Antage Embedsmænds eller Pensionisters Anviisning paa deres Gager eller Pensioner.

            4. Een Kongelige Danske Cancellies Placat af 24de Junii 1797 ang: Nedsættelsen i Renten af Umyndiges Midler, som her efter indtages i den Kongelige Casse til 3 ¾ ProCto.

            5. Een Skrivelse fra Stiftamtmanden Hr: Kammerherre Hauch til Foged Unmack

 

1797: 62b

 

af 5te September 1797, hvorved Bekjendtgiøres de bestemte Tiider og Districter til de ved Forordningen af 5te Maji 1797 paabudne Overordentlige Tinge.

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager.

 

Ny Sag

Peder Hansen Bakke imod Amund Hansen Bakke

Peder Hansen Bakke mødte og Anmeldte paa sin Myndtling Synneve Ols Dotters Vegne til dette Ting at have indkaldet hans Naboe Amund Hansen Bakke til hendes som Odels Berettiget at Overdrage hans Eiende Anpart i Gaarden Bakke her i Skibreedet af Skyld ½ Vog Fisk for Løsnings Summen 70 rd hvorfore sam/m/e er udkommet af Ætlægget, dertil at liide Dom, og havde han nu tilstæde i Retten 70 rd om Sagvolderen ville imodtage sam/m/e, saa og et Beviis fra Amts Forliigelses Commission der godtgjør at denne Sag der har været foretaget den 6te September sidstleeden, uden at Forliig derudi har været at opnaae.

 For den Saggivne Amund Hansen Bakke, og med denne mødte for Retten Told Procureur Lytkien og Declarerede at den foregivne Myndtling Synneve Ols Dotter lige saa lidet som Sagreiseren Peder Hansen ingen mindste Odels Løsnings Ret har til Amund Hansens paaboende Brug i Gaarden Bakke hvilken han med Hustrue Marthe Jacobs Dotter Eiendommelig Besidder efter Lovgyldige Documenter og at altsaa Sagreiserens paaberaabte Løsnings Ret ere Lutter Urigtigheder og Vilfarelser maaske Avlet efter en Falsk Inspiration, men da Søgemaalet saavel er Beviisløs som Anlagt og Forfølgt paa en Aldeeles Lovstridig Maade og ved dislige Ordinaire Ting som dette, ikke er Stædet hvor Odels Løsnings Tvistigheder enten kan Ordeles eller Paakiendes følgelig Lovens 5 B: 3 C: 10de, 11te og 12te Art: som fornæmmelig den første Articul foreskriver Rettergangs Maaden i deslige Sager, saa var det at Comparenten paa disse Grunde, Protesterede imod nogen Rettes Behandling her, og paastod Sagen Afviist til Lovligere Behandling, i Fald \Sag/ Reiseren skulle inclinere her for, under Forbeholdenhed af Aamund Hansens Ret og uden viidere nu at ville Berøre de fleere Misligheder og urigtige Invenstioner der stikker i Søgemaalet og blot har sin Grund i uforskyldt An/n/imossitet af Peder Hansen imod Aamund Hansen Bakke. Saaledes forventede han Afviisning ved Dommerens Kiendelse, den han Ærbødigst forventede.

 Sagsøgeren havde paa Dommerens Tilspørgende intet at Anføre til Gjensvar for Sagvolderens Tilførsel og erholdte tilbage den Anviiste Løsnings Sum, som Sagvolderen ey ville modtage. Ellers betalte han Rettens Gebyhr med 1 rd 52 s og Sagvolderen i Tilsvarspenge 40 s, skriver førretyve Skilling.

 Og derpaa blev af Dommeren

 

1797: 63

 

Eragtet.

 Foruden at Saggivelsen ey er Geleidet med Ringeste Beviis, er den ikke heller forfulgt i den Orden som Lovens 5 – 3 – 10 foreskriver om Odels Sager, og derfore bliver Sagen i Anleedning den fra Sagvolderen skeede Exeption Afviist til Behandling paa Odelstomten.

 

Ingebrigt Andersen Leerøen imod Knud Monsen Leerøen.

Pr: Balchen mødte for Ingebrigt Andersen Leerøen og fremlagde Attest fra Forligelses Commissionen af 7de Junii dette Aar, hvoraf Retten behagelig erfare at intet Forliig imellem Parterne kunde Bevirkes, dernæst Anmeldte han at Citanten til i Dag havde ved \Mundtlig/ Continuations Søgsmaal ladet indstævne Knud Monsen Leerøen til at høre Vidner om det imellem dem passerede Løfte; I hvilken Anleedning Comparenten nu fremlagde skriftlige Qvæstioner til Vidnerne af Dags Dato og derefter Begjerede i Tilfælde at Vederparten ikke mødte Stævningen af Stævne Vidnerne Afhjemlet, samt de indstævnte Vidner paaraabte til eedelig Vidnesbyrds Aflæggelse, Alt under Forbeholdenhed af Citantens viidere Ret at tilsvare Sagen, om samme fandtes fornødiget.

 Told Procureur Lytkien mødte tilligemed Knud Monsen Leerøen og tilkiendegav at denne sidstnævnte med Mundtlig Contra Stævning til dette Ting og Tiid havde ladet indkalde Ingebrigt Andersen til at fravige og Ryddiggiøre for Knud Monsen som Retmæssig Ejer [af] 4 13/36 M/ark S:r, 11/96 Huud i Gaarden Leerøen som Ingebrigt Andersen Uhiemlet og uden nogen Adkomst, samt imod Knud Monsen viilie og viidende Eegenraadig{hed,} har Anmasset sig til Brug og uagtet Adskillige Vidnesfaste Paamindelse ikke ville Fraviige samt at Ungjelde med Bøder for sit Lovstridige Forhold, give Erstatning for hans Tilføyet Tobag Skade og oprette dette Søgemaals Skadesløse Omkostninger med meere efter nærmere Paastand.

 Adkomsterne som Hjemler Knud Monsens Eiendoms Ret havde Lytkien nu tilstæde i Retten men Anmeldte at Knud tillige ved Contra Stævning havde indkaldet Ingebrigt Andersen at Anhøre Vidners Forklaring til Sagens Oplysning, hvilke Vidner han begjerede paaraabte og i henseende til Siktelsen fra Hoved Sagsøgerens Siide erindrede at noget Løfte som der foregives har Knud Monsen Aldrig gjort ikke heller efter Beskaffenheden {skulle} \kunde/ giøre, men er et Opspind af Sagsøgeren Iledtog med hans Beslægtede og villige Vidner og da Hoved-citationen ikke Benævner Tiiden og Stædet naar dette Løfte skulle være gjordt eller veed hvilken Lejlighed saa Protesterede han imod bemeldte Citation imod nogen Vidners førelse, derefter forinden end meere Ordentlig og Lovlig Stævning fra Hoved Citantens Siide er foregaaet.

 Pr: Balchen svarede at han først havde ventet at Knud Monsen Leerøen med Lovlige Documenter havde Beviist sin Formeentlige Ret, forinden han her i Retten havde Dølleret (Dolleret) saavel over Hoved som Søgsmaalet, men da {ikke} saadant ikke er skeet modsagde Comparenten Contra Søgsmaalet som Aldeeles Ubeviist. At Hoved Citanten ikke paa ulovlig Maade

 

1797: 63b

 

har benyttet sig af nogen Deel af Contra Citantens Eiendom vil klarlig lægges for Dagen, ved Vidnernes Forklaring, da Contra Citanten Knud Monsen har erholdet til Brug af Hoved Citantens egen Eiendoms Jord {ikke} et Stykke Bøe eller Engemark for Brugen af det Hoved Citanten igjen skulle Bruge af Contra Citantens formeentlige Ejendoms Jord paa Livs Tiid og da dette af Contra Citanten paa Hoved Citantens Siide gjorde Løfte nu paa lovlig Maade ved Continuations Stævning er Paastævnt saa faaer Contra Citanten for denne Siinde taale at høre Vidner om sit passerede Løfte som Mundtlig Contract og naar saadant med Vidner er Oplyst vil Mand komme til Juridisk Viished om og hvorvidt han som myndig Mand, i Overeensstemmelse med Lovene bør Tilsvare sine Handlinger eller ikke; Og saaledes med Benægtelse af alt urigtig og Ubeviist veed blev sin Begjering om Vidnernes Førelse.

 Lytkien svarede kortelig at alt hvad Hr: Pr: Balchen har tilført er lutter Urigtigheder og som til Tiid og Stæd ikke skal Mangle behørigt Svar. Men da Comparentens forhen fremsatte Exception ikke er igiendrevet, saa Paatrængte han samme og Aligerede Lovens 1 – 13 – 23 til viidere Hjemmel at Vidner paa saadant Snak som Hoved Citanten, hvorvel aldeeles Urigtig, foregiver, ikke Lov tilladelig kan føres og forhen har Lytkien omtalt de Beviisligheder som her er tilstæde i Retten for Knud Monsens egen Eiendoms Ret til Leerøen, hvorimod Ingebrigt Andersen ikke Ejer mindste Ting udi samme eller har mindste Lovlig Besiddelses Ret til det som Contra Citanten Knud Monsen søger tilbage og ulovlig er frarøvet.

 Derpaa blev af Dommeren:

Eragtet.

 Da Lovens 1 B: 13de Capt: 23de Art: ved Begyndelses Ordet – End samme binder denne Art: Bud med den nestforegaaende Art:, som blot Handler om {Slagsmaal} \Skields Ord/ og *Paasagd, giver den Aldeeles ingen Hjemmel for den fra Contra Citantens Siide fremsatte Exception imod de fra Hoved Citantens Siide fremlagde skriftlige Spørsmaale, men samme bliver at fremsætte for Hoved Citantens Vidner og disse Spørsmaale bliver her at indtage næst efter Attesten om at Sagens Foretagelse ved Forliigelses Commissionen.

 

 Derefter fremkom {efter} i Følge Hoved Citantens Stævninger som:

            1. Vidne Ole Christophersen Sandstoft af Sunds Præstegjeld der sagde at være Tremenning til Hoved Sagsøgeren Ingebrigt Andersen Leerøen aflagde Eed og efter Formaning til Sandheds Udsigende vandt til de fremlagde Skriftlige Spørsmaale af Dags dato.  Til 1ste Jo Vidnet har omtrent for 14 Aar Siiden hørt at Contra Citanten Knud Monsen Leerøen gav Hoved Citanten Ingebrigt Andersen det omspurgte Løfte, der passerede i dens sidstnævntes Stue paa Leerøen i Paahør af 2de Vidner som siiden den Tiid ere døde og her ved er 3de Sp: tillige

 

1797: 64

 

Besvaret;  Til 2det Sp: Jo det er Vidnet bekjendt at Knud Monsen Leerøen fik overladt af Ingebrigt Andersen Leerøens Ejende Eegen Anpart i Gaarden Leerøen et Stykke Engemark eller Bøe imod at Ingebrigt Andersen skulle vedblive at beholde sit forrige Brug i samme Gaard Leerøen hvilket Knud Monsen laavede Ingebrigt for sin egen Levetiid, men hvad hans Børn kunde *viile (ville) gjøre efter hans død, det sagde Knud Monsen at han ikke kunde svare for.

            2det Vidne Ole Andersen boende paa Gaarden Leerøen her i Skibreedet, der sagde at være Broder til Hoved Citanten.

 Told Procureur Lytkien i Anleedning heraf imod denne Deponents Antagelse som Vidne, hvortil han paa Grund af Loven formeentlig er Aldeeles Inhabil formedelst Broderskabet med Hoved Sagsøgeren Ingebrigt.

 Pr: Balchen svarede kortelig at Vidnet som Broder i ingen Henseende er Inhabil at Aflægge sit Vidnesbyrd i denne Sag, da det i sin Tiid vil Ankomme paa om og hvorvidt Dommeren ved Hoved Sagens Paakjendelse finder hans Vidnesbyrd Antagelig eller ikke, han paastod derfor Vidnets Eedelige Forklaring i denne Sag, hvilket han forventede Dom/m/eren indvilligede.

 Lytkien paatrængte sit forrige formenende at naar Dommeren som de seenere Lovgivninger Bestemmer formedelst Slægtskab i 2det Leed er forpligtet at viige Dommer Sædet i deslige Sager maae en Broder saameget meere blive Inhabil at Vidne alle helst her hvor det ikke Gjelder om Livs eller Ære Sag.

 Dommeren Ansaae det meest Lov forsvarlig at antage dette Vidne til Afhørelse da det siden ved Sagens Paakjendelse vil blive at bedømme hvorvidt hans Vidnesbyrd kan blive af nogen Vægt eller ikke.

 Derpaa aflagde Vidnet Ole Andersen Leerøen Eed og forklarede Priliminariter at være en Svoger til Contra Citanten Knud Monsen Leerøen da Vidnet er gift med dennes fuld Søster og vandt dernest til de fremlagde Spørsmaale  Til 1ste Jo det omspurgte Løfte har Vidnet hørt Contra Citanten Knud Monsen Leerøen gav Hovedcitanten Ingebrigt Andersen i et Barsel Gille hos den sidste for Omtrent 17 Aar Siiden, med den Udladelse af Knud Monsen du skal sidde urørt saalænge jeg Lever, men hvad mine Børn kan giøre efter min død det kan jeg ikke svare for, hvorved 3de Sp: er tillige Besvaret;  Til 2det Sp: Hovedcitanten Ingebrigt Andersen tilligemed siden afdøde Ole Olsen Leerøen som {Lejlænding} tilligemed Ingebrigt paa den Tiid, felles Beboede deels som Ejer og deels som Lejlænding det heele Brug i Gaarden Leerøen, som nu Beboes af Ingebrigt Andersen allene, overlod for omtrent 10 á 12 Aar siiden et Stykke Engemark eller Bøe af deres da havende Brug i Gaarden Leerøen til Contra Citanten Knud Monsen Leerøen, fordie deres paa den Tiid havende Brug i Gaarden Leerøen ey tilforn var Hievnet eller liige Deelt.

 Lytkien benægtede disse 2de Villige Vidners Forklaring som Aabenbar Urigtig og forbeholdt yderligere Oplysning Svar og igiendrivelse.

 Pr: Balchen begjerede Sagen udsat til {det} næst{e} kommende Overordentlige Sage Ting i førstkommende December Maaned, deels for til den Tiid at indstævne Martha Lars Dotter Wixøen for at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i denne Sag og deels for til den Tiid at Deducere Sagen til Doms fra sin Siide.

 Lytkien havde intet imod den forlangte Udsættelse saa meget meere som Knud Monsen mueligst Tiltrænger Continuations Stævning.

 Af Dommeren blev:

Eragtet

 Den af Hoved Sagsøgeren forlangte Anstand bevilges til næste Ret den 4de December førstkommende da det Overordentlige Ting foretages i Bergen i Dommerens huus.

 Af Hoved Citanten er betalt i Rettens Gebyhr med 2 Vidner og Udsættelsen 2 rd skriver to Rigsdaler og af

 

1797: 64b

 

Contra Citanten med en Kiendelse 1 rd 64 s skriver Een Rigsdaler og fiire Mark.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen.                                 Haberdorff

 

Dagen nestefter den 3de October vedvarede Høstetinget for Sartors Skibreede i Nærværelse af de samme Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde, og blev da Paaraabt de indstævnte Sager.

 

Nye Sag:

Ole Thomassen Worland med fleere imod Jon Kaarevig Bendix og Peder Spilde.

Pr: Balchen anmeldte at Ole Thomassen Worland og Jens Nielsen Worland, {Lars Andersen Kaarevig} Diderich Johannesen, Maarten Wermundsen og Michel Christensen Eide samt Lars Andersen Kaarevig for hvem, Comparenten mødte, at Citanterne havde med Mundtlig Stævning til dette Ting ladet indstævne Jon Christophersen Kaarevigen, Iver Knudsen Spilde, Bendix Jansen Spilde, Peder Johannesen Spilde, Gullich Larsen Spilde, Niels Larsen Spilde, Torbiørn Spilde, Ole Jonsen Spilde samt Anders Olsen Koursland, deels til at høre Vidner om at de indstævnte skal i sidst afvigte Maji Maaned have kastet ind i Citanternes Nodt paa Kylleren i Sjursvigen og derved spildt Citanterne et betydelig Kast Makril, samt ved sit giorde Indgreb skieldt Citanterne med et Kast {Makril} af Værdie mellem 200 á 300 rdr og deels for dette sit forhold at liide Dom saavel for Værdien af det benævnte Kast samt {for} erstatning for Fiske Spilde i Overeensstemmelse med Lovgivningen og desuden at udreede Mulgter for sit Lovstridige Forhold, samt endelig og, at erstatte Citanterne denne Sags Aftvungne Omkostninger i alle deele Skadesløs.

 Pr: Balchen fremlagde derefter Attest fra Forligelses Commission af 7de Junii sidstleeden, hvormed Godtgiøres at Mindelig Foreening imellem Parterne ikke kunde være at opnaae, saa fremlagde han og Skriftlige Qvæstioner af Gaars Dato til Vidnerne; hvorefter Comparenten begjerede de indstævnte paaraabte og de derefter fremstillende Vidner af Retten Eedelige afhørte, alt under forbeholdenhed af det videre fornødne.

 Bemeldte Attest fra Forligelses Commissionen og Qvæstioner indtages her efter hinanden saalydende.

 Af de indstævnte mødte Peder Johannesen, Bendix Jansen, Ole Jonsen og Torbiørn Larsen Spilde paa egne og samt de øvrige indstævntes Vegne og fremlagde et skriftlig Indlæg under 20de September nestl: underskrevet af Pr: Friile som Forfattere som inden Retten blev oplæst og her indtages saalydende.

 Pr: Balchen svarede paa det fra de indstævnte i Dag fremlagde Exeptions Indlæg:  1. At Lovgivningen fuldkommen Hjemler frie og ubehindret Adgang, at bruge saavel *Myndtlige som Skriftlige Stævnemaale og selv Forordningen af 3de Junii 1796 tillader Mundtlige Stævnemaale jndspecie for Bønder som ligger Høyt i Field Bøygderne og i Annalogie dermed og i Overeensstemmelse med Loven maae Regelen Gjelde saavel for de Bønder som ligger langs Søekanterne som de Forordningen benævner

 

1797: 65

 

Comparenten var overbeviist om at denne Rets indsigts fulde Dommer fuldkommen beliggede denne Lov Fortolkning som vel Grundet og rigtige.  2do Naar de indstævnte eller deres Consulent Dolerer over den skeede Tilvarsling, saae skulle de først have godtgiort at Stævningen for dem var forkyndt af uberettigede Personer og saalænge det ikke er beviist maae de Antages for berettiget der har forkyndt Stævnemaalet, og endelig for det 3to at dersom man fandt det Nødvendigt at erholde de Vidners Forklaring hvorimod er Exciperet, vil Comparenten nu blot, for ikke at spilde Rettens Kostbare Tiid, forbeholde at svare paa det Exciperede efter Omstændighederne. Comparenten benægtede derfore det indkomne som Aldeeles ugrundet og ubeviist, hvornæst han Paastoed Sagens fremme og de Agtende \fremstillende/ Vidner Eedelig Afhørte.

 Efter at saavidt var Arangeret med Protocollationen fra begge Parters Siide, blev de efter nogen mellem Handling indbyrdes Foreenede at de mødende Sagvoldere Peder Johannesen, Bendix Jansen, Ole Jonsen og Torbiørn Larsen Spilde forbandt sig og de øvrige Lodsejere i det paastævnte Makril Kast at betale inden nestkommende Juul dette Aar til Citanterne 55 rd skriver Fem og Halvtredsindstyve Rigsdaler hvormed de mødende Sagsøgere Ole Thomassen og Jens Nielsen Worland, Diderich Johannesen, Maarten Wermundsen og Michel *Christen Eide samt Lars Andersen Kaarevig erklærede sig fornøyet og Sagen Ophævet.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet, begjerede Fogden Almuens Svar indhentet paa følgende 13 Spørsmaale:

 1. Er her i Skibreedet dette Aar, bleven skyldlagt nogen nye Gaard eller Plads, eller er {der} nogen af de gamle fordervet eller forbædret saaleedes at de kunde taale noget Aftag eller Paalæg?

 2. Har det beneficerede Gods her i Skibreedet lidet nogen Afgang d: A:, eller er det Almuen bekiendt at samme paa nogen Maade er bleven Misbrugt?

 3. Eier Hans Majestet noget Jordegods her i Skibreedet, af hvem bruges samme, og er deraf falden første Bygsel d: A:?

 4. Er her i Skibreedet nogen Stæds fundet Skibs Vrak eller andet strandet Gods med eller uden Eier d: A:?

 5. Har nogen dette Aar i Skibreedet drevet Gjæstgiverie og om saa er hvad er da deres Navne, og paa hvilke Stæder har de drevet samme, samt har de ey tillige brugt anden Handel end den, som udfordres til Gjæstgiveriets drift?

 6. Har nogen ført Kræmmerhandel og om saa er hvad er da deres Navne og paa hvilke Stæder er den bleven ført?

 7. Findes her Strandsiddere eller andre, som bruge Haandværk Øltapperie eller nogen anden Slags Handel, samt gives her Huusmænd som beboe egne Huuse, hvilke og hvor mange ere disse?

 8. Er her i Skibreedet Pebbersvenne eller leedige Ungekarle, som hverken ere boesatte eller tiener i Aars Tieneste og bruge disse Kiøbmandskab med Hæste, Slagter Qvæg, eller andre Varer, og gives her i Skibreedet Bønder Sønner, som bruger nogen Handel?

 9. Har nogen her i Skibreedet d: A: paa engang brugt 2de Gaarde, af forskiellige Matriculs Nommere?

 10. Har ikke baade Sorenskriveren og Fogden paa deres Tingreiser betalt hver *Skyldskarl (Skydskarl) 4 s Miilen?

 11. Bruger Skibreedets Lensmand nogen Gaard og af hvor stor Skyld?

 

1797: 65b

 

 12. Er her fleere Laxe og Silde-Vaager, Møller, store Qværner, Huusmandspladser eller Enge-Sletter, end den nu oplæste Specification ommelder, som kunde Skyldlægges eller Ansættes til nogen Skatters Svarelse?

 13. Findes her i Skibreedet noget Affældt Gods, er samme forbedret at det igjen kand taale Paalæg, og nyder ikke sammes Ejere og Beboere Godtgjørelse for Aftaget saavel i deres Skatte som Landskylds Rettigheder?

 Hvilke for den Tilstæde værende Almue bleve fremsatte og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Iver Andersen Angeltvedt og Anders Albrigtsen Polden  til 1ste, 2det, 3de, 4de, 8de, 9de, 12te og 13de Ney,  Til 5te Cornelius Pettersen i Bochen og Hans Dahle som ejer af Bratholmens Gjestgiverstæd, lader det bortleje uden at nogen af dem bruger anden Handel,  Til 6te Agent Hans Krohn paa Glæsvæhr, Lochøen og Solsvigen,  Til 7de Salamon Olsen Helleland boende paa Gaarden Nedre Børnæs som Huusmand, bruger der et ringe Øl-Tapperie i megen Fattigdom,  Til 10de Jo,  Til 11te Lensmand Peder Knudsen bruger i Gaarden Tøsøen 22 ½ M/ark Smør Skatteskyld.

            2. Ligeleedes blev til Bielag til Skatte Regnskabet af Hr: Fogden fremlagt Specificationen over de Skyldsatte smaae Flom Qværner, som inden Retten blev oplæst, og dertil forklaret af den nærværende Almue hvoriblandt Niels Andersen Strømme og Elling Christophersen Kaabeltvedt at foruden de derudi anførte er tilkommen en Qværn paa Gaarden Fiereide No: 64 som af Laugretten blev Ansat for 2 s og en Ditto paa Gaarden Nippen No: 27 der blev Ansat for 2 s og ingen fleere.

 

Kaldsmænds-Udnævnelse.

I Følge Forordningen af 3de Junii 1796 dens 18 § blev af Dom/m/eren udnævnt følgende 3de Kaldsmænd her i Skibreedet Lensmand Peder Knudsen Tøsøen, Skydsskafferen Lars Erichsen Telnæs og Kaldsmandens Dræng Salamon Christensen Tøsøen, hvilke nu inden Retten bekræftede under Eed at de med Troeskab og Reedelighed ville forrette deres Pligter som Kaldsmænd.

 

Efter Paaraab havde ingen fleere Sager at føre i Retten og derfore beroer Tinget til i Morgen.

                                                                                                                                 Haberdorff

 

Dagen nestefter den 4de Octobr: 1797 vedvarede Høstetinget for Sartors Skibreede i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde.

 

Og blev da publiceret

            1. Et Skiøde fra Niels Ingebrigtsen Leerøen til Casten Ingebrigtsen {Nore} Bielcherøen paa 14 7/8 Mark S:r i Bielcherøen No: 1, dat: 3de Octobr: 1797 og indf: fol: 233 hvorhos fulgte Attest.

            2. Et Afkald til Erich Nielsen Nore Toft \No: 13?/ fra Agotte Ols Dotter for hendes Arvelodder 9 rd 5 mrk 11 s: i A: B: fol: 37 og 41, datr: 2den Octobr: 1797 og indf: fol: 233

            3. Et Bygselbrev fra Agent Hans Krohn til Ole Larsen paa *paa 7 ½ Mark S:r i Glæsnæs No: 20, forhen brugt af Bastian Andersen, paa Vilkaar at Lejlændingen betaler Landslod, datr:

 

1797: 66

 

26de Septb: 1797 med Revers.

            4. En Odelslysning af Amund Colbensen Førland til 18 Mark Fisk i Midtvedt No: 25  og 1/9 Part i Laxevogen Ertsenholmen, som ejes og bruges af Enken Brithe Hans Dt:; datr: 3de Octob: 1797 og indf: fol: 233.

            5. Et Odels Skiøde fra Amund Colbeensen Førland til Niels Winciansen Stikholmen paa Odels Retten til 18 Mark Fisk i Midtvedt No: 25  og 1/9 Part i Ertsenholmen, datr: 3de Octob: 1797 og indført fol: 234.

            6. Et Bygselbrev fra Mons Willumsen Telle til Ulve Johannesen paa 14 M/ark Fisk i Nipen No: 27, forhen brugt af Jens Johannesen, datr: 3de Octob: 1797 med Revers.

            7. Et Skiftebrev efter Martha Hans Dt: Eide, af 11te Aug: 1797, hvorved 20 29/*49 Mark Fisk i Lille Sangolt No: 34 blev udlagt til Sterboe Enkemanden Christen Monsen Eide og Sønnen Michel Christensen hver det halve med 10 29/84 Mark Fisk for 15 rd, indf: fol: 232.

            8. Et Bygselbrev fra Lensmand Peder Knudsen Tøsøen paa egne og øvrige MedEieres Vegne, til Ole Jonsen paa 1 pd 3 Mark S:r i Nordvig No: 43, forhen brugt af Christen Olsen, datr: 2den Octob: 1797 med Revers.

            9. Et Do: fra Lensmand Peder Tøsøen paa Enken Herborg Knuds Dt: Hamres Vegne til Ole Olsen paa ½ Vog 9 Mark Fisk i Ulvesetter No: 49, forhen brugt af Ole Olsen, datr: 3de Octobr: 1797 med Revers.

            10. Et Afkald til Hans Andersen Sechingstad \No: 52/ fra Iver Andersen Angeltvedt for hans {Hustrue} \Datter/ Christi Ivers Drs: Arv 29 rd 1 mrk 12 s: i A: B: fol: 51, datr: 2den Octobr: 1797 og indf: fol: 233.

            11. Et Do: til Anders Thomassen Knapschoug No: 65 fra Thomas Nielsen Knapschoug for hans 2de Børn Gregorius og Niels Thomassønners Arvelodder, hver 2 rd 4 s:, i A: B: fol: 50, datr: 23de Junii 1797 og indf: fol: 233.

            12. Et Do: til Mons Thomassen Knapschoug No: 65, fra Thomas Nielsen Knapschoug for Jacob Thomassens Arv 2 rd 4 s: i A: B: fol: 50, datr: 23de Junii 1797, og indf: fol: 233.

            13. Et Do: til Hans Olsen Kobbeltvedt No: 68 fra Jacob Monsen Kobbeltvedt for hans Hustrue Anna Rasmus Dt: Arv 24 rd 3 mrk 4 s: i A: B: fol: 45 Regnsk: No: 26, datr: 2den Octobr: 1797 og indf: fol: 233.

            14. Et Skiftebrev efter Johannes Olsen Agotnæs af 16de Aug: 1797, hvorved 9 Mark Fisk i Nore Biørøen No: 81 [blev udlagt]? til Sønnerne Jakob Johannesen Agotnæs og Johannes Johannesen Nore Biørøen hver 4 ½ Mark for 10 rd, {og 11 ¼ Mark Fisk} indf: fol: 233.

            15. Et Do: efter Willach Nielsen Nore Biørøen af 9de Augusti 1797, hvorved \af/ 18 Mark Fisk i Nore Biørøen No: 81 for 40 rd blev udlagt til Sterboe Enken Brithe Ols Dt: Nore Biørøen 9 Mark Fisk for 20 rd  og til Datteren Mette Willachs Dt:, gift med Johannes Johannesen Nore Biørøen  og *og til Dt: Lisbeth Willachs Dt: Sterboe, hver 4 ½ Mark Fisk for 10 rd, indf: fol: 232.

            16. Et Do: efter Lisbeth Willachs Dt: Nore Biørøen af 9de Aug: 1797 hvorved 4 ½ Mark Fisk i Nore Biørøen No: 81 for 10 rd blev udlagt til Sterboe Enkemanden Mons Olsen Nore Biørøen indf: fol: 232.

            17. Et Do: efter Malene Ols Dt: Nordeide, af 13de Martii 1797, hvorved 17 ¼ Mark Fisk i Nordeide No: 55, blev udlagt til Børnene Ole, Jens, Kari, Alis og Giertrud Steffens Børn, hver 3 9/20 Mark Fisk for 7 rd, indf: fol: 232.

            18. Et Skiøde fra Johannes Johannesen Nore Biørøen til Mons Olsen Nore Biørøen paa Odels Retten til 13 ½ Mark Fisk i Nore Biørøen No: 81, datr: 3de Octobr: 1797 og indf: fol: 232

            19. Et Afkald til Niels Nielsen Dahle No: 87, fra Poul Olsen Snekkevig for hans Hustrue Brithe Thomas Dotters Arvelodder 38 rd 2 s: i A: B: fol: 36 og 39, datr: 3de Octobr: 1797, og indført fol: 234.

 

1797: 66b

 

            20. Et Bygselbrev fra Biskop Irgens til Ole Salomonsen paa 13 ½ Mark Fisk i Telnæs No: 86, forhen brugt af Rasmus Jensen, datr: 19de Aug: 1797 og hvorhos fulgte Revers.

            21. Et Skiftebrev efter Guri Friderichs Dt: Schaalevig af 12te Aug: 1797, hvorved af 1 pd Fisk i Schaalevig No: 51 blev udlagt til Enken Martha Ols [Dt:] Møvig 22 Mark Fisk for 22 rd  og til Sterboe Enkemanden Ole Rasmussen Schaalevig 2 Mark Fisk for 2 rd, indf: fol: 233.

            22. Een Freedlysning af Opsidderne paa Gaarden Næsse No: 44 datr: 4de Maji 1771 og forhen Tinglæst s: D:, indf: fol: 2.

            23. Et Bygselbrev fra Grim Hansen Kallestad paa Enken Brithe Hans Dts: Vegne til Friderich Friderichsen paa 18 Mark Fisk i Midtvedt No: 25, forhen brugt af Jonas Colbeensen, datr: 3de Octobr: 1797 med Revers.

            24. Et Vilkaarsbrev fra Friderich Friderichsen Midtvedt til Enken Brithe Hans Dt: paa endeel aarlig levekaar af 18 Mark Fisk i Midtvedt No: 25, datr: 3de Octobr: 1797 og indf: fol: 234.

            25. Et Skiøde fra Peder Knudsen Tøsøen med fleere til Ole Monsen paa indberegnet Kiøberens Hustrue Thuri Wincians Dt:, 1 pd 16 ½ Mark Fisk i Trengereide No: 38, datr: 2den Maji 1797 og indf: fol:

            26. Et Skiøde fra Jens Olsen Landeraae til Sønnen Michel Jensen paa 12 Mark Fisk i Landeraae No: 59, datr: 3de Octobr: 1797 med Attest og indf: fol: 234.

            27. Et Skiøde fra Christoffer Pedersen Midtvedt til Niels Andersen paa 18 Mark Fisk i Kobbeltvedt No: 68, datr: 3de Octobr: 1797 og indf: fol: 234, hvorhos fulgte Attest.

            28. Et Skiøde fra Anders Andersen Kobbeltvedt til Niels Andersen Strøm/m/e paa Odels Retten til 18 Mark Fisk i Kobbeltvedt No: 68, datr: 3de Octobr: 1797 og indf: fol: 234.

 

Til Laugrettesmænd for nestkom/m/ende Aar 1798 udnævnes følgende 4 nye Mænd 1. Niels Ingebrigtsen Leerøen 2. Peder Michelsen Trellevig, 3. Niels Erichsen Nore Schouge og 4. Elling Rasmussen Søre Biørøen.

 

End videre blev publiceret

et Mortifications Beviis fra Lensmand Peder Tøsøen til Poul Hansen Schouge og Peder Larsen Knapschoug for en Obl: Capital 10 rd 48 s, med Pant i Telle No: 26 hvorefter forbemeldte Capital bliver at aflyse og udslette af Pantebogen og indf: fol:

 

Hr: Fogden fremlagde end *vid (videre?) til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            3. Af og Tilgang i Odels Mandtallet, der inden Retten blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Ole Mathiassen Næsse og Johannes Jensen Næsse {……} at tilkomne selv bruge og beboe de for dem anførte Jordeparter.

            4. Af og Tilgang i Veimester Mandtallet, der inden Retten blev oplæst uden at sam/m/e blev imodsagt af den nærværende Almue, hvoriblandt forbemeldte 2de Mænd.

            5. Listen over de henstaaende ubetalte Høy Kongelige Skatter for 1797 af Beløb 206 rd 1 mrk 11 s og Renteskat 16 rd 5 mrk 11 s, der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som havde videre med Tinget at udrette blev sam/m/e sluttet og ophævet.                                                                                                     Haberdorff

 

1797: 67

 

 

 

Høstetinget for Schiold Skibreede 1797.

Aar 1797 den 5te Octobr: blev paa Tingstædet Møllendahl holdet almindelig Høsteting for Schiold Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 4re Laugrettesmænd Niels Olsen Nedre Bratland, 2. Rasmus Siursen Næsse, 3. Lars Jacobsen Lysevold og 4. Hans Nielsen øvre Tidtlestad, som medbragte Attester at de have aflagt Laugrettes Eed, undtagen den første der havde Vidner tilstæde desangaaende og lovede at bringe sam/m/e til Stæde til i Overmorgen. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack

 

Derefter blev publiceret de sam/m/e 4 Kongl: Forordninger og et Amts Brev, som ved dette Aars Høsteting for Sartors Skibreede blev publiceret og her foran fol: 62 ere anførte.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet

            1. Almuens Svar indhentet paa de 13de Spørsmaale, som her foran for Sartors Skibreede er oplæst og anført fol: 65, og dertil forklarede den nærværende Almue, hvor iblandt Michel Olsen Kirchebircheland og Johannes Nielsen Houcheland, ligesom ved Sartors Skibreede er anført med den Forskiel  til 5te Hysing paa Nyegaard, Jens Iversen paa Møllendahl, Johannes paa Damsgaard, Jonas Jacobsen paa Houcheland, Ole Østensens Enke paa Kalfaret og Ole Holm i Kongshavn de 5 første som Lejere af Gaardenes Eiere, der ere, forsynede med Previlegier hertil,  Til 6te Ney,  Til 7de her gives følgende Øltappere, Antonius paa Soleim, Anders Pedersen Schaalevignæsset,  Til 8de Paa Gaarden Samdahl opholder sig en Person ved Navn Niels Pedersen, og paa Gaarden Lund ved Navn Amund Nielsen, der driver betydelig Handel med Hæste og Slagter qvæg;  Til 11te Lensmand Johannes Michelsen bruger i Gaarden Borge 2 pd 10 ½ Mark S:r Skatteskyld;  Til 13de Gaarden Unneland som ey er forbedret.

            2. Listen over de skyldsatte smaae Flom qværner, som blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Ole Nielsen Houcheland og Mons Johannesen Bratland at her ey gives fleere af dette Slags.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette beroer Tinget til {Tinget} i Morgen.        Haberdorff

 

Dagen nestefter vedvarede Høstetinget for Schiold Skibreede i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde

 

Blev opbuden 100 rd Børnemidler, tilhørende Myndtlingen Rasmus Olsen fra Hollen tilfalden ved Skiftet efter hans Moder Martha Zacarias Dt: Hollen af 24de Martii 1787 og da ingen ville antage sam/m/e tillige med 2de andre mindre Arve Capitaler her af Skibreedet af Beløb 62 rd 48 s: tog Sorenskriveren sam/m/e til sig for at indsættes til Forstrækning i den Kongl: Cassa, hvorfore vedkom/m/ende Værger er meddeelt hans interims Beviiser

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager.

 

Niels Gundersen Møllenpriis imod Frue General Krigs Comissaire Gyldenkrantz.

Sagsøgeren Niels Gundersen mødte og fremlagde skriftlig Rettes Stævning imod Frue General Krigs Comissairinde de Gyldenkrantz af 4de Septbr: sidstl: med paategnet Forkyndelse, som her bliver at indtage:

 

1797: 67b

 

 For Saggivne Frue General Krigs Com/m/issairinde de Gyldenkrantz mødte for Retten Told Procureur Lytkien med tilkiendegivende at hvad Stævningen Debiterer om Fornærmelser, som Niels Gundersen skulde være tilføyet af Fruen, er aldeeles urigtig og tilstrækkelig besvaret under den for Byetinget i Bergen verserende Sag, men da den nu i Retteførte Stævning er aldeeles ulovskikket deels derudi at den nye Eier ved hvilken eller af hvem Niels Gundersen paaskyder at være fornærmet ikke er enten Navngivet i Stævning eller kaldet og deels derudi at Vidnerne, som ligeleedis berøres i Stævningen, ikke ere kaldede under Lovens Falsmaal, og Forordningen af 3de Martii 1741 saaledes gandske i denne Punct \er/ overtraad var at Comparenten paa disse Grunde exciperede imod Stævningen og paastod sam/m/e afviist, med Protest mod nogen videre Procecution derefter, og uden nu at have fornøden at indlade sig (indlade, og?) videre paaSagen eller(?) Hoved Tvisten, dog maatte Lytkien tage Frue Gyldenkrantz Ret Reserveret til Erstatnings Indtale for det ophold og de omkostninger som hun tilføyes ved Niels Gundersens forskjellige irrigulaire og urigtige Stævnemaale fra den eene Rett til den anden.

 Sagsøgeren betalte Rettens Gebyhr 1 rd 52 s: og Told Prucureur Lytkien for Frue Gyldenkrantz betalte for Tilsvars Penge og Exceptionen 52 s: og Sagsøgeren havde intet at svare til den fremsatte Exception

 og derfor blev af Dommeren

Eragtet

 Foruden de adskillige \andre/ Defecter der findes ved den frem lagde Stævning, mælder den og at den nye Kiøber af hans forhen beboende Plads Uhren under Damsgaard skulle have fornærmet ham i det paastævnte Tilfælde uden Retten at Navn give den/n/e eller at indstævne ham til Vidners Paahør og da Lovens 1 Bogs 4de Cap: 1ste Art: udtrykkelig byder at ingen Rettergang eller Vidnesførelse maae Stædes imod nogen, som ikke til Sagen haver erholdet vedbørlig Kald og Varsel, saa bliver Sagen hermed aldeeles bortviist i slig Anledning og derimod skeede Exception.

 

Da ingen havde videre at i Rette føre beroer Tinget til i Morgen.                                  Haberdorff

 

Dagen nestefter den 7de Octobr: 1797 vedvarede Høstetinget for Schiold Skibreede i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde, og blev da publiceret:

            1. Et Bygselbrev fra Provst Fritzner til Elias Johannesen Næsse paa ½ Løb S:r 1 M: Malt og ½ Huud i Houcheland No: 12 forhen brugt af Johannes Nielsen, datr: 19de Maji 1797 imod at svare Fratræderen og Hustrue 2 Tdr: Korn, 1 Tde: Potates og Føde for 2 Kiør og 4 Smaler \og frit Huus/ hvorhos fulgte Revers,

            2. Een Do: fra Provst Fritzner til Johannes Jonsen paa 1 pd 3 Mark S:r 9 K: M: og 3/8 H:d i Houcheland No: 12, forhen brugt af \Peder/ Pedersen, imod at svare

 

1797: 68

 

Enken Martha Johannes [Datter] 1 ½ Tde: Korn Føde for 1 Koe og 4 Smaler, samt frit Huus og Tilsyn, datr: 18de Maji 1797 med Revers.

            3. Et Afkald til Johannes Nielsen Houcheland fra Niels Olsen Nedre Bratland No: 14, som nye Anordnet Værge for Myndtlingen Anna Ols Drs: Arv 30 rd 2 mrk 3 s: i A: B: fol:  , datr: 5te Octobr: 1797 og indf: fol: 237.

            4. Et Bygselbrev fra Jon Mariager til Mons Larsen paa 1 pd 9 Mark S:r i Nedre Bratland No: 14 forhen brugt af Rasmus Olsen imod at svare fratræderen 1 Tde: Havre, 1 Koe og 3 Faaer, datr: 5te Octobr: 1797 med Revers.

            5. Et Afkald til Ole Poulsen Store Tvedt fra Ole Nielsen Erdahl No: 16 som nye anordnet Værge for Myndtlingen Mons Hansens Arv 56 rd 1 mrk 4 s i A: B: fol:   datr: 5te Octobr: 1797 og indf: fol: 237.

            6. Een Odelslysning fra Jacob Nielsen fra Store Midthun til odels Retten til 1 Løb 6 Mark Smør i Nedre Dyngeland No: 20, datr: 6te Octobr: 1797 og indf: fol: 239.

            7. Et Skiftebrev efter Tollev Halvorsen Store Midthun af 26de Julii 1797, hvorved 18 27/200 Mark Smør 12 9/100 K: M: 31/800 H:d og 279/400 Skilling Penge i Store Mithun No: 71, for 70 rd blev udlagt til Sterboe Enken Anna Niels Dr: Bircheland og den afdødes Fader Halvor Tollevsen Kirchebircheland hver det halve med 9 27/400 Mark S:r 6 9/200 K: M: 31/1600 H:d og 279/800 Skil: Penge for 35 rd, indf: fol: 236.

            8. Et Skiøde fra Ole Poulsen Store Tvedt til Sønnen Rasmus Olsen paa 1 pd 12 Mark S:r, 2 Ml: M: og ¼ H:d i Store Tvedt No: 78, datr: 6te Octobr: 1797 og indf: fol: 239 hvorhos fulgte Attest

            9. Et Vilkaarsbrev fra Rasmus Olsen Store Tvedt til Faderene Ole Poulsen Store Tvedt og Hustrue paa eendeel Aarl: Levekaar af ½ Løb S:r 2 Ml: M: og ¼ H:d i Store Tvedt No: 78, datr: 6te Octobr: 1797 og indf: fol: 239.

            10. Een Afskrivelses qvittering af 6te Octobr: 1797 af Ole Olsen Øvre Fyllingen og Ole Olsen Hollen paa sin Søn Rasmus Olsens Vegne, tegnet paa en Obl: udgivet af Poul Michelsen Møllenpriis til Ole Olsen Hollen, datr: 5te Maji 1781 (1791?) og tingl: s: D: stoer 300 rd for deres Arvede(?) Anpart af denne Capital, der er betalt 71 rd 4 mrk og indf: fol:

            11. Et Bygselbrev fra Jon Mariager til Lars Hansen Øvre Fyllingen paa 1 Løb S:r ½ H:d og 1 Faaer [i] Loddefiord No: 100, forhen brugt af Ole Madsen, datr: 5te Octobr: 1797 med Revers.

            12. Et Do: fra Jon Mariager til Lars Michelsen Madhoppen paa 21 Mark S:r i Gaarden Madhoppen No: 102 forhen brugt af Michel Larsen, datr: 2den Octobr: 1797, med Revers.

            13. Et Afkald til Mons Olsen Sætre No: 103, fra Brithe Michels Dr: for hendes Arv 12 rd 12 s: i A: B: fol:   , datr: 5te Octobr: 1797 og indf: fol: 237.

            14. Et Bygselbrev fra Jon Mariager til Steffen Haagensen Sætre paa 12 Mark S:r i Sætre No: 103, forhen brugt af Mons Olsen, datr: 9de Septbr: 1797 med Revers.

            15. Et Skiøde fra Sisselle Willums Dotter Schaalevignæsset med fleere til Gunner Olsen paa et *Vaannhuus og en Floer beroende paa Schaalevignæsset under Kiøkkelvig No: 114, datr: 26de Aug: 1797 og indf: fol: 240.

            16. Et Afkald fra Procurator Hiorth Stuvitz som nye Anordnet Værge for Myndtl: Ingeborg Benedicte Heibergs Arv 2003 rd 2 mrk 11 s: i A: B: fol:    til Hr: Agent Wollert Krohn, No: 115, datr: 14de Augusti 1797, og indf: fol: 238.

            17. Afl: Lars Olsen Nyegaards Obl: til Jomfrue Maren Bøe stor 250 rd med pant i Nyegaard No: 118, datr: 21de April 1787 og tingl: 5te Maji d: A: efter qvittering af 5te Octobr: 1797.

            18. Tingl: et Skiøde fra Lars Olsen Nyegaard til Sønnen Ole Larsen paa 10 Mark Smør i Nyegaard No: 118, datr: 28de Aug: 1797 og indf: fol: 238, hvorhos fulgte Attest.

            19. Een Obl: af Ole Larsen Nyegaard til Jomfrue Maren Bøe stor 300 rd

 

1797: 68b

 

med 1ste Panteret i 10 Mark S:r i Nyegaard No: 118, datr: 6te Octobr: 1797 og indf: fol: 240.

            20. Een Obl: af Ole Larsen Nyegaard til Andreas Kierumgaard i Bergen stort 300 rd med 2den Panteret i 10 Mark S:r i Nyegaard No: 118, datr: 6te Octobr: 1797 og indf: fol: 240.

            21. Tinglyst en Beskrivelse over et Situations Cart betræffende Grænse Strækningen over Gaarden Nyegaard No: 118, sluttet 30te Junii 1797 og indf: fol: 242.

            22. Een Obl: af Danckert D: Krohn til Madame Christiane Holterman i Bergen stor 798 rd med 1ste Panteret i Gyldenpriis No: 121, af Skyld 5 Mark S:r, \og 7 Kiør/ datr: 31te Maji 1797 og indf: fol: 238.

            23. Een Ditto af sam/m/e Debitor til Madame Helena Trompye (Trumpye) i Bergen stor 399 rd med 2den Panteret i Gyldenpriis No: 121 af Skyld 5 Mark S:r og 7 Kiør, datr: 11te Junii 1797 og indf: fol: 237.

            24. Een Obl: af Hatle Torbiørnsen Aarestad til Hans Hagelsteen stor 199 rd med 1ste Panteret i \hans/ Huusebygningerne og Møllebrug paa Aarestad No: 129, datr: 14de Novembr: 1796 og indf: fol: 237.

            25. Afl: Hatle Torbiørnsen Aarestads Obl: til Gierdt Hagelsteen stor 199 rd med *pan (pant) i hans Møllebrug og Huusebygninger paa Aarestad No: 129, datr: 6te April 1789 og tingl: 1ste Mai s: A: efter qvittering af 14de Novembr: 1796.

            26. Afl: Ole Salomonsens Obl: til Hof Agent Krohn stor 49 rd 3 mrk med pant i et Vaanhuus paa Lunggaarden No: 136, datr: 19de April 1791 og tingl: 6te Maji s: A:, efter qvittering af 1ste Septbr: 1797.

            27. Afl: en Do: af sam/m/e Debitor til {sam/m/e Creditor} \Mons Olsen/ stor 30 rd med 2den Panteret i et Huus paa Lunggaarden No: 136, datr: 20de April 1791 og tingl: 6te Maji s: A:, efter qvittering af 14de Septbr: 1797.

            28. Et Skiøde fra Karen Johanne Størchs Dt: til Ole Pedersen paa et Vaanhuus paa Lunggaarden No: 136, datr: 7de Septbr: 1797 og indført fol: 236, hvorhos fulgte Attest.

            29. Een Obl: af Ole Pedersen til Hof Agentinde Krohn stor 150 rd med 1ste Panteret i et Vaanhuus paa Lunggaardens Grund No: 136, datr: 11te Septbr: 1797 og indf: fol: 236.

            30. Et Skiftebrev efter Konen Martha Rasmus Dotter Nobben sluttet 22de Aug: 1797, hvorved et Vaanhuus staaende i Nobben No: 136 for 35 rd blev udlagt Creditor Hr: Hans Falch Greger, indf: fol: 236.

            31. Een Obl: fra Urbanus Olsen Holm til Sr: Johan Zarend i Bergen, stor 150 rd med 1ste Panteret i en Bomsægls Jæegt staaende paa Kongshavn No: 138, datr: 8de Maji 1797 og indf: fol: 237.

            32. Tinglyst en Paategning af 2den Maji 1797 af Debitor Lars Jonsen Lieland paa den af ham til Peder Knudsen Tøsøen under 4de Maji 1784 udgivne Obl: stor 400 rd med pant i Lieland No: 57, betræffende at Creditors Børn, der siden er tilfaldt denne Capital i Arv, skal have Ret at bort sælge Pantet i mangel af Rentens Betaling i rette Tiid, indf: fol: 239.

            33. Afl: Johan Hendrich Pettersens og Hans C: Pettersens Obl: til Ole Johan Steen(?) stor 500 rd med pant i Søre Rødland No: 2, datr: 9de Junii 1792 og tingl: 6te Octobr: s: A: efter qvittering af 7de Octobr: 1797, og hvorhos fulgte opsigelse.

            34. Tingl: et Skiøde fra Johan Hendrich Pettersen til Jocum Herman Pettersen og Carl Friderich Pettersen {hver} paa 1 pd S:r til hver

 

1797: 69

 

tilsam/m/en 2 pd S:r Skatteskyld, i Søre Rødland No: 2 datr: 7de Octobr: 1797 og indf: fol: 241 hvorhos fulgte Attest

            35. Een Obl: [fra] Johan Hendrich Pettersen, Jocum Herman Pettersen og Carl Friderich Pettersen til Madame Ingborg C: Sal: Sorenskriver Arentz hver for 200 rd tilsam/m/en 600 rd med 1ste Panteret i 1 Løb Smør i Søre Rødland No: 2 datr: 7de Octobr: 1797 og indført fol: 241.

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager

 

Nye Sag

Hans Nielsen Myhren imod Consul Fasmer

Procurator Kahrs mødte for Citanten og producerede den udtagne Stævning af 9de Septbr: 1797 i forkyndt Stand, ligesaa fremlagde han attest fra Forligelses Comissionen at Sagen der den 5te Julii dette Aar har været foretaget til mindelig Afgiørelse, men intet formedelst den indstævntes Udeblivelse har *være i Mindelighed at faae afgiort; Endelig producerede han en verificeret Copie af Stiftets Skrivelse under 22de April dette Aar til Forstanderen for Stiftelsen Semeniarii Fridericianii hvis Original til Condfrontationen viiste, og begjerede sig denne tilbageleveret med Rettens Paategning at en ligelydende Copie heraf er indleveret, Saa fremlagde han og skriftlige qvæstioner til Vidnerne af Dags Dato.

 Bemeldte Stævning og Attesten fra Forligelses Comissionen samt Gjenparten af Stiftets Skrivelse saavelsom qvæstionerne til Vidner bliver her at indtage.

 Fra indstævnte Consul Fasmer blev ved Lensmanden Johannes Borge fremlagt et Indlæg af 30te Septbr: sidstl: som af Citantens Fuldmægtig blev igiennemlæst og bliver her at indtage.

 Pr: Kahrs som af det fra Modpartiets Siide fremkomne Indlæg maae erfare at Consul Fasmers Hensigt er at søge Sagen vidtløftig giort og paabringe Lejlændingen unødvendige og fleere Omkostninger, end virkelig behøves, formeente at da Stævningen indeholder allene Oplysninger om [at]? Hr: Consul Fasmer har ladet indhegne og opbygge et Plads i den Udmark, som Lejlændingen er tilbygslet, og hvortil Consulen ikke har større Ret end fremlagde Stævning indeholder, hvor om Vidnerne skal give den fuldkomne Oplysning; Saa da al Besigtelse og Grandskning i nærværende Sag er unødvendig formeente Comparenten at det ordinaire Ting var det Competente Stæd, hvor denne Tings vidne Sag burde afhandles, alt for at kunde {af}give den fuldkomne Oplysning som Stiftets \Skrivelse/ {affordrer} af 22de April d: A: udfordrer, hvorfore han paastod Sagens frem/m/e og Vidnerne førte efter de fremlagde qvæstioner.

 Sagsøgeren betalte i Rettens Gebyhr 1 rd 52 s: og Sagvolderen i Tilsvars Penge 52 s:

 Af Dom/m/eren blev

Eragtet

 Lovens 1ste Bogs 16de Capitel byder at naar nogen beklager sig at være forurettet paa Jord, Eng fælled eller deslige skal saadant paakiendes paa Aastædet, og da dette er Tilfældet i nærværende Sag at Sagvolderen skal have indhegnet et Stykke Udmark som er fælleds imellem Gaardene Alvøen og Myhren, afviises Sagen til Aastædet i Anledning den fra Sagvolderens Siide herom fremkomne Exception.

 

Jacob Tonning imod Ole Monsen Grynmøllen

Pr: Kahrs mødte paa Citantens Arvingers Vegne der-

 

1797: 69b

 

nest at Referere sig til sin udførte Procedure og nedlagde Paastand paatrængede Sagen atter Dom under Benægtelse af hvad Modpartiet urigtig og ubeviislig har tilført seeneste Session {h.. Den}

 Saggivne mødte ey efter Paaraab og Sagen optages.

 

Nye Sag

Johannes Olsen Hope imod Lejlændingen Anders Michelsen Sletten

Pr: Balchen mødte for Citanten og anmeldte at han til dette Ting ved mundtlig Kald og Varsel har ladet indstævne Lejlændingen Anders Michelsen Sletten til at fravige den beboede Jord paa Sletten, som er Citantens virkelige Eiendom efter Skiøde af 4de April 1796 under hv.(?) hvis Daglig Mulct til Doms lidelse at ryddiggiøre Jorden, som er Citantens Odel, samt at see Documenter i Rettelagte og desuden at erstatte Citanten alle forvoldte Omkostninger i alle Maader skadesløs. At denne Sag ved Forligelses Com/m/issionen ikke har kundet blivet afgiort derom fremlægges herved Attest af 12te April sidstl: fra Forligelses Comissionen. End videre fremlagde Comparenten Citantens Skiøde af 4de April 1796 in originali der viiser at Citanten er Eiendoms berettiget til den indstævntes beboede Anpart i bemeldte Gaard Sletten af 18 Mark Smør og ¼ Huuds Landskyld, ligesom han og fremlagde den under 19de Novembr: d: A: til den Indstævnte passerede Udsigelse med sam/m/es der paa tegnede Ankyndigelses Paategning af 8de Decbr: s: A:, hvorefter han paastod Dom under Forbeholdenhed at fremlægge endnu nogle fornødne Documenter i Sagen fra Citantens Siide til det første overordentlige Ting i førstk: Decbr: Maaned, samt efterat han havde begjert den indstævnte paaraabt, begjerede denne Sag i den Anførte Henseende udsat til bemeldte Tiid, som Retten behagelig ville Determinere, alt under Forbeholdenhed af Citantens Ret i alle Henseende.

 Fra Sagvolderen blev fremlagt et Indlæg forfattet af Pr: Lytkien af Gaars Dato, som her bliver at indtage

 Pr: Balchen efterat at have igiennemlæst det fra Vederparten indkomne modsagde aldeeles at den indstævnte i sin Besiddelses Tiid har giort nogen Forbedringer paa den Jord som er Citantens virkelige Eiendom og den han nu agter at tage i Besiddelse.

 Sagsøgeren betalte i Rettens Gebyhr og for den forlagte Udsættelse med 1 rd 64 s: og Sagvolderen i Tilsvars Penge 40 s: siger førretyve Skilling.

 Af Dom/m/eren blev

Eragtet

 Den forlangte Anstand bevilges til neste Ret som er det overordentlige Ting der afholdes i Dom/m/erens Huus i Bergen Mandagen den 4de Decbr: førstk:

 

1797: 70

 

 

Nye Sag

Fogden imod Inge{bo}r Torbiørns Dotter af Grynmøllen.

Hr: Fogden Unmack anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Inger Torbiørns Dotter Grynmøllen for 3die Gang begangne Lejermaal til Doms liidelse, ligesom og Barnefaderen Mons Larsen er indkaldet i denne Sag til Vedermæle; Han fremlagde først Amtets Actions Ordre til denne Sag af 2den Septbr: sidstleeden, saa og Attest af Ministerial Bogen under 28de Augusti nest forhen fra Sognepræsten Hr: Tuchsen der afbeviiser alle 3de af hende begangne Lejermaale; Endelig fremlagde han og i Anledning den til Vedermæle indkaldte Mons Larsens Udeblivelse Kaldsmændenes Attest om indvarslingen, hvilke 3de her efter hinanden bliver at indtage.

 Paagjeldende Inger Torbiørns Dotter, som ey har været Arresteret mødte tilstæde og tilstod Sigtelsen at have begaaet alle de 3de i den oplæste Præste Attest anførte Lejermaale.

 Actor fremlagde end videre Præsten Hr: Tuchsens Attest om den Tiltaltes Comfirmation, Altergang og Forhold i Meenigheden af 5te Septbr: nestl: som her bliver at indtage. Efter den Tiltaltes Udseende Skiøn/n/ede Laugretten at hun maatte være af den Alder som Præste Attesten om/m/elder.

 Fogden indlod Sagen Dom med Paastand at Qvindemen/n/esket Inger Torbiørns Dotter, som deels ved egen Bekiendelse og deels ved Præste Attest er overbeviist om de af hende forøvede og paastævnte Lejermaale, maae ved Dom blive anseet og tilfunden i Følge Forordningen af 19de Martii 1751 at arbeide i Tugthuuset udi 8te Aar, hvorimod han frafaldt al videre Omkostning, da han Notorisk var bekiendt at hun er i yderlig fattig Dom.

 Den i Følge Amtets ordre beskikkede Defensor Lensmand Johannes Michelsen Borge mødte og vedtog Varselen med den paastand at han formodede at Dom/m/eren i naadigste Øyenmed vilde behage at paaskiønne hendes yderlige fattig Dom, der nu for de 2de i live værende Børn kunde, om hun efter actors Paastand skulle tilkiendes en saa langvarig Straf, [afstedkomme]? adskillige ubehagelige Udflydelser, end videre udbad Defensor sig af Dom/m/eren at tage i naadigste Øyenmed at hun ey havde den aldeeles fuldstændige Oplysning i sin Christelige Religions Indsigter og altsaa ey kunde ventes her i disse Tilfælde at have indsigt i at forestille sig saadanne Misgierningers Straf og Følger.

 Ingen af Parterne havde videre at tilføre og derpaa blev af Dom/m/eren saaledes for Ret kiendt

Dømt og Afsagt

 Med den fremlagte Præste Attest om Barnefødselen saavel i det sidst paasøgte som foregaaende Lejermaale \er Sigtelsen/ afbeviist, ligesom det og af hende selv er tilstaaet, og da der intet \andet/ er fremkom/m/et til Formildelse for hende end hendes yderlige Eenfoldighed; {Thi} tilfindes Saggivne Inger Torbiørns Dotter for dette 3die Gang begangne Lejermaal i Følge Forordningen af 19de Martii 1751 at arbeide i Bergens Tugthuus i 6 Aar. At efterkom/m/es i den Orden de Kongl: Anordninger foreskriver naar denne Dom 15 Dage i Forveien har været hende Lovlig forkyndt, {og} da

 

1797: 70b

 

*da Sagen er paadømt i det sam/m/e Øyeblik den blev anhængiggiort, er det indlysende at intet ophold heri Sagens Behandling kan have fundet Stæd.

 

Nye Sag

Fogden Unmack imod Ole Jonsen Raae og Piigen Kari Jacobs D:

Fogden tilkiendegav at have med mundtlig Varsel ladet til dette Ting indkalde Ole Jonsen Raae og Piigen Kari Jacobs Dotter \at liide Dom/ for fortidlig Sam/m/enleje han at udreede 2 rd 24 s: og hun 1 rd 12 s: foruden Omkostningerne. Fogden fremlagde Kaldsmændenes Attest for de Paagjeldendes lovlige Indvarsling, samt Præste Attest fra Provst Fritzner af 3de Junii sidstl: der oplyser Sigtelsen og saaledes indlod han Sagen Dom med paastand at den indstævnte maae vorde tilfunden i Følge Lovens 6te Bogs 13 – 1ste og seenere Reskript at udreede de paastævnte Bøder 3 rd 36 s samt 2 rd i Omkostninger.

 Bemeldte Kalds Mændenes Attest og Præste Attest bliver her at indtage

 og da de Paagjeldende ey mødte efter Paaraab blev *uden (udi) Sagen saaledes for Ret kiendt

Dømt og Afsagt

 Den fremlagde Attest af Ministerial Bogen godtgiør at den Tiltalte førinden Ægtevielse have haft Barne avling og Fortidlig Sam/m/enleje, hvorfore de ere Brødfældig efter Loven og seenere Kongl: Reskript til de paastaaende Bøder; Thi tilfindes Saggivne Ole Jonsen og Fæsteqvinde Kari Jacobs Dr: inden 15 Dage fra denne Doms Forkyndelse at udreede til Sagsøgeren 3 rd 36 s: saa og desuden 1 rd 64 s: for dette Søgemaals Omkostning hvoraf 24 s beregnes for det stemplede Papiir og 74 s for Dom og Brev Penge.

 

Til Laugrettesmænd for næstk: Aar 1798 Aars Som/m/erting blev udnævnt følgende 4re nye Mænd 1. Niels Hansen Øvre Tidtlestad, 2. Niels Nielsen ibid: 3. Mons Poulsen Nedre Tidtlestad og 4. Søren Larsen ibid:

 og til sam/m/e Aars Høsteting blev udnævnt 4 {nye} \andre/ Laugrettesmænd nemlig 1. Tollev Monsen Nedre Tidtlestad, 2. Søren Pedersen Samdahl, 3. Johannes Monsen Nedre Todtland og 4. Niels Nielsen Øfsthun.

 Til Laugrettesmænd ved overordentlige Tinges Afholdelse der tager sin Begyndelse i Sorenskriverens Huus i Bergen den 4de Decbr: førstk: blev udnævnt følgende Mænd nemlig 1. Ole Sivertsen, og 2. Anfind Olsen begge af store Sandvigen 3. Jens Iversen Møllendahl, og 4. Torjer Nielsen Lunggaarden.

 

Hr: Fogden fremlagde end videre til Bielag ved Skatte Regnskabet

            3. Af- og Tilgang i Odels mandtallet der inden Retten blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue, hvor i blant Michel Olsen Kirchebircheland og Martinus Antoniussen Øvre Bratland, at de deri anførte tilkomne selv bruger og beboer de for dem anførte Jordeparter

            4. Listen over af og Tilgang i Veimester Mandtallet der inden

 

1797: 71

 

Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue hvoriblandt i sær af Jens Iversen Møllendahl og Mons Olsen Frotvedt

            5. Listen over de henstaaende \ubetalte/ Høy Kongelige {resterende} Skatter for Aaret 1797, af Beløb 1083 rd 2 mrk 4 s: og Rente Skatten 48 rd 2 mrk der inden [Retten] blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som havde videre med Tinget at udrette blev sam/m/e sluttet og ophævet.                                                                                                     Haberdorff

 

 

 

Høste Tinget for Lindaas Skibreede [1797].

Aar 1797 den 14de October blev paa Tingstædet Toftegaard holdt Høsteting for Lindaas Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 4re Laugrettesmænd, som ved Sommertinget var tilstæde og her foran findes anført fol: 30 med den forskiel at Ole Monsen Schouge var selv tilstæde. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack.

 

Først blev Bekjendtgiort de samme 4 Kongl: Anordninger og et Amts Brev, som ved dette Aars Høsteting for Sartors Skibreede, hvilket forhen er registreret fol: 61.

 

Da ingen havde videre at tilføre beroer Tinget til Overimorgen, men i det samme fremkom

 

Lars Gullachsen Houge der anmeldte at i Foraaret indeværende Aar, opkom plutselig ved Nattetiid paa hans Ejendoms Gaard Houge under Matr: No: 102 i Lindaas Skibreede af Skatteskyld 2 pd 6 M/ark Smør, en plutselig Ilds Vaade som lagde i Aske 5 Huusebygninger beroende paa bemeldte hans Gaardepart nemlig Stue Bygningen, Ildhuuset, en Høelade med derudi værende Foeder, en Vede Sval og et Kammer eller Boe, og da det er den meenige Almue bekjendt begjerede han deres Svar indhentet?

 Paa Tilspørgende forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Hans Jacobsen Riise og Mons Josephsen Brundsland, hertil at det rigtig nok forholder sig som Andraget er og Almuen taxerede denne Skade for ¾ Deele af Gaardepartens samtlige Huusebygninger.

 Comparenten begjerede sig dette som et Tingsvidne Beskreven meddeelt, der blev bevilget.

 

Dermed blev Tinget paa nye Ophævet.

                                                                                                                                 Haberdorff

 

Den 16de October vedvarede Høstetinget for Lindaas Skibreede i Nærværelse af de samme Laugrettesmænd som i forgaars var tilstæde.

 

Efter Hr: Foged Unmacks Forlangende blev til Bielag ved Skatte Regnskabet

            1. Fremsat for Almuen de her foran fol: 65 anførte 13 Spørsmaale, dertil forklarede Almuen hvoriblandt Iver Jonsen Waage og Hans Olsen Grimstad ligesom for Sartors Skibreede er anført med den Forskiel  Til 5te Anders Heiberg paa Kiilstrømmen ved Tienere,  Til 6te Anders Heiberg paa Feje  til 7de Ney,  Til 11te Lensmand Lars Larsen bruger i Gaarden Fieldsende 1 Løb Smør Skatteskyld,  Til 13de Aftags Gaardene Store og Lille Mattre er ey forbedret.

            2. Listen over de smaae Flom Qværner som inden Retten blev oplæst, og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Gullach Gievlesen Monsløb og Michel Olsen Østrem, at her ey gives fleere af dette Slags, men af de derudi anførte er udgaaet en paa Bruntzland No: 101 der var ansat for 2 s.

 

Da ingen efter Udraab havde viidere at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen.

                                                                                                                                 Haberdorff

 

Dagen nestefter den 17de Octobr: 1797 vedvarede Høstetinget

 

1797: 71b

 

for Lindaas Skibreede i Nærværelse af de sam/m/e Laug rettes mænd som i Gaar var tilstæde, og derpaa blev publiceret

            1. Een Obl: fra Anders D: Heiberg til Ole Ottesen Hille stor 100 rd med pant i Lille-Hopland No: 4 af Skyld 18 Mark S:r, datr: 16de Decbr: 1796, og indført fol: 247, der efter Sorenskriverens Paategning af 17de Octobr: 1797 skal være 5te Prioritets Ret, da denne Gaard tilligemed fleere Eiendeele er pantsatte til 4 andre forskiellige Creditorer.

            2. Et Skiøde fra Lars Knudsen Soleim til Niels Erichsen paa 6 Mark S:r 2 Kde Malt 1/12 H:d og ½ Skilling Penge i Soleim No: 6, datr: 15de Octobr: 1796, og indf. fol: 248, hvorhos fulgte Attest af 16de Octbr: 1797.

            3. Een Obl: fra Niels Erichsen Soleim til Arne Gullachsen fra Monsløb, stor 30 rd med 1ste Panteret i nysmeldte Anpart i Soleim, No: 6, datr: 16de Octobr: 1797 og indf: fol: 248.

            4. Afl: en Obl: udgivet af Lars Knudsen Soleim til Gullach Gievlesen Monsløb og Kari Gullachs Dt: tilsam/m/en for 50 rd, med Pant i Soleim No: 6, datr: \17de Maji/ 1791 og tingl: n: D:, efter qvittering af 16de Octobr: 1797.

            5. \Tingl:/ Et Skiøde fra Mad:me Mossing til Hr: Anders D: Heiberg paa Gaarden Aaraas No: 9 af Skyld ½ Løb S:r ½ Tønde Malt og ½ Vog Fisk, datr: 29de Julii 1797 og indf: fol: 245 hvorhos fulgte Attest.

            6. Een Obl: fra Anders D: Heiberg til Madame Mossing stor 1276 rd med 1ste Panteret i Gaarden Aaraas No: 9, datr: 6te Septbr: 1797 og indf: fol: 246.

            7. Aflyst en Obl: udgivet af Niels Einersen Lechvold til Joseph Knudsen Dyrnæs stor 36 rd med pant i Dyrnæs No: 15, datr: 15de Octobr: 1792 og tingl: 17de sam/m/e, efter qvittering af 27de Martii 1797.

            8. Tingl: et Afkald til Gregorius Arnesen Rongvæhr No: 18, fra Johannes Magnesen Kielgavelen for hans Hustrue Helga Erichs Dotters Arv 20 rd, i A: B: fol: 340, Regnsk: No: 232, datr: 16de Octobr: 1797 og indf. fol: 247.

            9. Een Obl: fra Anders D: Heiberg til Hans Lem Jersin stor 389 rd 2 mrk 14 s med 3de Panteret i Gaarden Toftegaard No: 21 og hans øvrige tilhørende faste Eiendeele, datr: 7de Junii 1797 og indf: fol: 246.

            10. Een Do: fra sam/m/e Debitor til Consul Fasmer stor 350 rd med 4de Panteret i Toftegaard No: 21 og hans øvrige faste Eiendeele, samt eendeel specificeret Løsøre, datr: 6te Septbr: 1797 og indf: fol: 246.

            11. Et Bygselbrev fra Hr: Hans Hansen i Bergen paa sin Myndtl: Dorthe Heibergs Vegne til Amund Michelsen paa 18 Mark S:r i Indre Kielen No: 38, forhen brugt af Michel Amundsen, datr: 14de Martii 1797 hvorhos fulgte Revers.

            12. Een Do: fra Hr: Hansen i Bergen paa Dorthe Heibergs Vegne til Iver Endresen paa 1 pd 12 Mark S:r i Indre Kielen No: 38, forhen brugt af Magne Ingebrigtsen, datr: 14de Martii 1797, med Revers.

            13. Een Odelslysning fra (for?) Iver Iversen fra Waage til 1 pd 12 Mark S:r 1 Mæle Malt og ½ Huud i Waage No: 59, som ejer og bruges af Michel Jetmundsen, datr: 17de Octobr: 1797 og indf: fol: 249.

            14. Et Afkald til Ole Iversen Hodneland \No: 65/ fra Iver Olsen for hans Arv 44 rd 6 s: i A: B: fol:    Regnsk: No: 519, datr: 16de Octobr: 1797 og indf: fol: 247.

            15. Et Deelebrev efter Thore Anders Dt: Konglevold af 17de Octobr: 1797, hvorved 2 pd S:r og ½ Tønde Malt i Konglevold No: 86(?) blev udlagt til

 

1797: 72

 

Sterboe Enkemanden Jon Larsen Konglevold og Sønnen Lars Jonsen hver det halve med 1 pd {12 Mark} S:r og 12 K: M: for 50 rd, indf: fol: 249, hvorhos fulgte Attest.

            16. Een Obl: fra Michel Erichsen Gaulen til Poul Michelsen Spurcheland stor 90 rd med 1ste Panteret i endeel Specificeret Løsøre beroende paa Gaarden Gaulen No: 100, datr: 16de Octobr: 1797 og indf: fol: 249.

            17. Afl: en Obl: udgiven af Lieutenant Brugger til Hr: Tuchsen stor 298 rd med pant i Torsvig No: 144, datr: 15de Octobr: 1796 og tingl: 18de sam/m/e, efter qvittering af 5te Septbr: 1797.

            18. Afl: en Do: af sam/m/e Debitor til Hougne Erichsen Riisnæs og Hans Olsen samt Sygnie Mathias Dt: tilsam/m/en 150 rd med pant i Hosteland No: 146, datr: 2de Maji 1796 og tingl: 4de sam/m/e, efter qvittering af 19de Junii 1797.

            19. Tingl: en Obl: fra Lieutenant Brugger til Lieutenant Severiin von Segelcke med fleere stor 598 rd med 1ste Panteret i Hosteland No: 146 af Skyld 1 ½ Løb S:r og 2 ½ Tønde Malt, datr: 14de Octobr: 1797 og indf: fol: 247.

            20. Een Ditto fra Johannes Knudsen Aadneqvam/m/e til Jørgen Castensen Hougsvæhr stor 70 rd med 1ste Panteret i 18 Mark S:r 6 Kde: Malt og ½ Faaer i Aadneqvam/m/e No: 171, datr: 16de Octobr: 1797 og indf: fol: 248.

            21. Et Skiøde fra Hr: Iver Munthe Daae til Mons Baarsen paa 1 pd Smør og 1/3 Faaer, eller rettere efter Fogdens Paategning skal være 15 Mark S:r og 1/6 Faar i Andvig No: 176, datr: 22de Maji 1797 og indf: fol: 248, hvorhos fulgte Attest af 16de Octobr: 1797.

            22. Een Indkaldelse {til Cred} fra Bergens Byes Skifteforvaltere i afg: Alberth Schrivers Sterboe, til Creditorer i bemeldte Sterboe, datr: 26de Junii 1797 og indf: fol: 245.

 

Der nest blev paaraabt de indstævnte Sager

 

Nye Sag

Fogden imod Amund Michelsen Indre Kielen

Fogden Unmack fremlagde skriftlig Stævning af 9de f: M: med paategnet Forkyndelse tilligemed den deri paaberaabte Actions Ordre fra Amtet af 2den s: M:, saa og det afholdte Priliminaire Forhør af 23de Aug: nestforhen, hvilket sidste bliver denne Act at vedhæfte og Stævningen med Actions Ordren bliver her at indtage i Acten.

 Paagjeldende Amund Michelsen Indre Kielen saavelsom de indkaldte Vidner undtagen Niels Lassesen Sanden mødte og vedtog Varselen.

 Tiltalte Amund Michelsen Indre Kielen anhørte den Bekiendelse, som han har aflagt for Hr: Fogden i Priliminair Forhøret af 23de Aug: nestl:, der nu blev ham forelæst, og han vedblev sam/m/e med det Tilføyende at han i Vrede havde trukket Kniv, imedens han var i Haand Gemeng med Sygnie Michels Dt: Fundenæs, og droges om Aaklædet, for hvilket han nu bad om Tilgivelse. Paa Dom/m/erens Tilspørgende om han, da han saaledes som foregivet er, havde fundet Sølv Bægeret og Silke Tørklædet, i medens han var i Tieneste hos Lods Oldermanden Lars Nielsen Mongstad, havde tilkiendegivet saadant for de andre i Huuset eller ladet det oplyse paa lovlig Maade, forklarede bemeldte Amund Michelsen, Ney! men saadant havde han fortiet indtil hans Huusbonde Lars Nielsen Mongstad, som havde savnet det, lod giøre Undersøgning og efterspørgsel derom. og tilsidst tilstod han at det omhandlede var passeret paa den af Piigen Sygnie Michels Dt: angivne Tiid den 10de Julii nestl:

 

1797: 72b

 

 Derefter fremkom Klagerinden Sygnie Michels Dotter Fundenæs og vedblev Forklaringen om den paaklagede Tildragelse lige efter hendes oppgivende i Forhøret hos Hr: Fogden af 23de Aug; nestl: som nu blev hende forelæst.

 Dernest frem kom som

            1ste Vidne Anna Jons Dotter fra Hougsøen, tienende hos Klagerinden Sygnie Michels Drs: Forældre paa Fundenæs, \aflagde Eed/ og vedblev den af hende i Forhøret af 23de Aug: nestl: aflagde Forklaring, som nu blev hende forelæst, uden at viide meere til Oplysning i denne Sag, og da ingen havde hende videre at tilspørge blev det Demiteret.

            2det Vidne Ingebrigt Jonsen fra Maraas tienende hos Siur Olsen Fundenæs aflagde Eed og vedblev sin aflagde Forklaring i Forhøret af 23de Aug: nestl:, der nu blev ham forelæst og sagde at han ey vidste videre til Oplysning at forklare, og da hverken Actor, Defensor eller den Tiltalte havde videre at tilspørge ham, blev han Demiteret.

3de Vidne Lars Nielsen Ruus, Lods oldermand og boende paa Gaarden Mongstad aflagde Eed og vandt at Tiltalte Amund Michelsen nu boende paa Indre Kielen har været i Vidnets Tieneste fra Paaske 1794 til Michaeli sam/m/e Aar, og i denne Tiid havde bemeldte Amund skikket sig gandske vel for saavidt hans Arbeide som Tiener angik, men 8 Dage efter Paaske dag bemeldte Aar savnede Vidnet et sig tilhørende Sølv Bæger, som imod hans Villie og Vidende var ham frakom/m/et, men nogen Tiid derefter omtrent 14 dage efter St: Hans Dag s: A: anstillede Vidnet Undersøgning derom hos sine Tieneste Folk ved at lade dem aabne deres under Laas havende Kister, og ved den Lejlighed fandtes i Tiltalte Amund Michelsens Kiste ey allene bemeldte Savnede Sølv Bæger, men endog et blaat og hvidt Silke Tørklæde, der tilhørte Hr: Capitaine Brügger, og denne var frakom/m/et i et Besøg hos Vidnet, omtrent 8te Dage efter St: Hans Dag 1794, og formedelst dette Tyverie giog Vidnet Amund Michelsen af sin Tieneste nestk: Michaeli s: A:, hvilken ellers efter mundtlig Fæste Contract skulle have vedvaret et heelt Aar til Paaske 1795. Denne Undersøgning sagde Vidnet at være skeed i Amund Michelsen og samtlige øvrige 3 Tieneres Kister, imedens at Vidnet var bortreist i anden Nærings Anliggender, men ved sin Hiem komst 8te Dage derefter erfarede han saadant af sin Hustrue og Tieneste Folk, og fik tilbage det Sølv Bæger, som tilforn var ham frastiaalet, ligesom og Capitaine Brugger har faaet tilbage det ham frastiaalne Silke Tørklæde. Vidnet formaaede Amund Michelsen efter opdagelsen heraf til \at/ fra staae slig Tyvagtighed for Fremtiiden og i Forventning om saadan Forbedring ville han ey angive saadant for Øvrigheden til paatale.

4de Vidne Martha Niels Dotter fød paa Gaarden Qvalsvog og nu tienende der hos Hr: Heiberg, men har tilforn været

 

1797: 73

 

i Tieneste hos Lars Nielsen Ruus paa sam/m/e Tiid som Tiltalte Amund Michelsen der var i Tieneste aflagde Eed og vandt at da Vidnet i Aaret 1794 var i bemeldte Tieneste fornam hun at Huusbonden 8te Dage efter Paaske savnede et Sølv Bæger som var ham frakom/m/en, og efterspurgte sam/m/e hos de 4 Tieneste Folk, som han paa den Tiid havde, uden at disse vidste eller tilkiendegav hvor sam/m/e var afblevet, men 8te Dage efter St: Hans Dag s: A: lod Lars Ruus giøre Eftersøgning derom i samtlige hans Tieneste Folks under Laas havende Kister, og ved den Lejlighed fandtes det savnede Sølv Bæger i Amund Michelsens Kiste tilligemed et blaat og hvidt Silke Tørklæde, som 8te Dage nest forhen var frakom/m/en fra Capit: Brugger imedens at den sidste var i Besøg hos Vidnets Huusbonde, Formedelst denne utroskab lod hendes Huusbonde, Amund *Nielsen (Michelsen) gaae af sin Tieneste nest paafølgende Michaeli, hvilken ellers skulle have vedvaret et heelt Aar til Paaske 1795. Vidnet vidste intet videre at forklare, og da ingen havde hende videre at tilspørge blev hun Demitteret

            5te Vidne Lars Hansen boende paa Gaarden Børrilde aflagde Eed og vandt: at Tiltalte Amund Michelsen har været i Vidnets Tieneste fra St: Hans Dag 1795 til April Maaned 1796, og i den Tiid opførte Amund sig gandske vel, uden at Vidnet med Sikkerhed kan tillægge ham Tyvs Beskyldning, skiøndt han fandt i dennes Kiste endeel Uld om hvis Fravændelse han havde nogen Mistanke, men kunde ey med Vished beedige at Ulden var af Vidnets eget Avl eller ham frastiaalet. Da ingen videre oplysning af ham var at erholde, og ingen havde videre at tilspørge ham, blev han Demitteret.

 Tiltalte Amund {Nielsen} \Michelsen/ blev derpaa atter fremkaldet som vedstod *vad (hvad) andet Vidne Ingebrigt Jonsen har forklaret at han af Piigen Sygnie Michels Dotter blev tilbageleveret en Sølv Ring og en alen hvidt lerret, hvorimod, Comparenten lod hende beholde Aaklædet, hvorom de tilforn havde Trækket med hinanden, saa og at han end nu har hos sig beroende en Sølv Knap tilhørende bemeldte Sygnie, som han ey endnu har tilbage leveret hende, men uagtet at 3de og 4de Vidnes Forklaring blev ham forelæst med Formaning om sandfærdig Bekiendelse, var dog ingen anden Forklaring fra ham at erholde om det Lars Ruus fratagne Bæger, end forhen er aflagt i Forhøret, da han paastod at der ikke var meere end 8te Dage imellem at Bægeret frakom Lars Ruus indtil det blev fundet i Comparentens Kiste.

 End videre fremstillede Actor til Afhørelse uden Eed angaaende den befundne Skade paa Sygnie Michels Dt:, strax efter den paaklagede Tildragelse hendes Forældre nemlig Stiffaderen Gudmund Erichsen og dennes Hustrue hendes Moder Synneve Knuds Dt: hvilke begge forklarede at de kom hiem fra et Bryllup Mandagen den 10de Julii d: A: om Aftenen, fandt de deres Datter Sygnie Michels Dotter blaaslaget paa det høyre Øye, Saaer paa Hænderne, og Haaven tvert over Brystet, hvilket hun sagde at være en Virkning af den Voldsomhed Amund Michelsen havde tilføyet hende

 

1797: 73b

 

nestforrige Aften og Nat, saaledes af hende er angivet i det oplæste Forhør. Moderen Synneve Knuds Dotter tilføyede at anklagede Amund Michelsen havde i 3 Aar været i hendes og afdøde Mands Tieneste fra Paaske 1791 til Paaske 1794 og i den Tiid viiste sig adskillige Gange Vredagtig og Ildsindet i en saadan Grad at han endog en Gang forgreb sig paa Deponentinden selv der var hans Madmoder ved at gribe hende i Halsen og støde hende mod Væggen hvorefter hun befandt Smerte i lang Tiid og havde bleven *være (verre) behandlet af ham, dersom ikke begge hendes Døttre i det sam/m/e var kom/m/et til at *havde (have) hielpt hende fra videre overlast.

 Actor, som nu laae {nu} paa sine Tingreiser og Continueret dermed indtil Novbr: Maaneds Udgang maatte disformedelst udbede sig Anstand i Sagen indtil det forestaaende Maaneds Ting i Decbr: Maaned, da han videre skulle *frem/m/er Sagen.

 Tiltalte Amund Michelsen tilstod at han engang havde stødt sin Madmoder Synneve Knuds Dt: Fundenæs imod Væggen, i den Tiid han var i hendes Tieneste, men saadant var {for}anlediget af hendes foregaaende Forbandelse over ham uden ringeste Føye,

 Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

 Efter Actors Forlangende bliver Sagen til neste overordentlige Ting som foretages i Dommerens Huus i Bergen Mandagen den 4de Decbr: førstk:

 

Hr: Fogden fremlagde end videre til Bielag ved Skatte Regnskabet:

            3. En Liste over Af og Tilgang i Odels mandtallet der inden Retten blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Johannes Danielsen Hougsdahl og hans Rasmussen Hopland at de deri anførte Tilkomne selv bruge og beboer de for dem anførte Jordeparter.

            *2. Af og Tilgang i Veimester Mandtallet der inden Retten blev og uimodsagt af den nærværende Almue, hvoriblandt i sær af Iver Monsen Qvalvog og Siur Nielsen Kiilstrøm/m/en

            *3. Listen over de henstaaende ubetalte Høy Kongl: ordinaire Skatter for Aaret 1797 af Beløb 1172 rd 15 s og Rente skatten 25 rd 4 mrk 12 s: der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

Til Laugrettesmænd for nestkom/m/ende Aar 1798 blev udnævnt følgende 4 nye Mænd 1. Mathias Rasmussen Korsøen 2. Hans Halvorsen Bache, 3. Baste Jørgensen Kalhovde og 4. Lars Olsen Lille Hovde.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som havde videre med Tinget at udrette blev sam/m/e sluttet og ophævet.

                                                                                                                                 Haberdorff

 

1797: 74

 

 

 

Høste Tinget for Herlø Skibrede 1797.

Aar 1797 den 19de Octobris blev paa Tingstædet Alverstrøm/m/en holdet Høsteting for Herlø Skibreede og Retten sat af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 4 Laugrets mænd, som ved Som/m/er tinget var tilstæde og her foran ere anførte f: 31. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack.

 

Først blev publiceret de sam/m/e 4 Kongelige Anordninger og et Amts brev, som ved dette Aars Høsteting for Sartor Skibreede, hvilke her foran ere registrerede f: 62.

 

Til Bilag ved Skatte Regnskabet blev efter Hr: Fogdens Forlangende

            1. fremsat de her foran f: 65 anførte 13 Spørsmaale, og dertil blev forklaret af den nærværende Almue, hvoriblandt Ole Friderichsen Huusebøe og Thomas Rasmusen Herløvær, ligesom for Sartors Skibrede er anført med den Forskjel  til 4de at Mons Jensen Soleim med fleere have i Martii d: A: fundet et ved Hegøholmen ind strandet Fad Blad Tobak.  Til 5te Ernst Mejer i Strudshavn og Johan/n/es Rasmusen i Floen.  Til 6te Agent Claus Krohn paa Hennø og Major Ameln paa Hegøholmen og Blomvogen.  Til 7de Catrine i Herløsundet. Sjur Nilsen paa Holmeknappen og Jacob i Hopshavn.  Til 11te Lensmand Willum Schielanger bruger i Gaarden Schilanger 18 M/ark Smør Skatteskyld.

            2. Listen over de skyldsatte smaa Flomqværner, som inden Retten blev oplæst, og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblant Mons Knudsen Landsvig og Rasmus Jacobsen Husebøe, at foruden de deri anførte er tilkom/m/en paa Gaarden Toft No: 31 {er tilkom/m/en} 1 Qværn, der nu af Laugrettet blev ansat for 2 s, og ingen fleere.

 

Dernest blev paaraabt de indstævnte Sager

 

Ny Sag

Klokker Joachim Heiberg i Bergen imod Erich Nilsen Lille Beren

Lensmand Willum Monsen Schielanger frem bragte en skriftlig Rettes Stævning under 19de Septembr: sidstl:, udtagen af Klokkeren til Nykirken i Bergen \Joachim Heiberg/ paa sin Myndtling Henrich Finde Heibergs Vegne imod forrige Forpagter paa Gravdal Erich Nilsen, nu boende paa Lille Beren her i Skibredet for skyldige 66 Rdlr 4 s med paategnet Forkyndelse som her bliver at indtage og saa og et Indlæg af 12te d: M:, med de derudi paaberaabte Bilag, hvilke her ligeledes indtages.

 Sagvolderen mødte ej efter Paaraab og Sagen optages.

 

Efter Paaraab havde ingen viidere at føre i Retten og derfore beroer Tinget til i Morgen.

                                                                                                                                 Haberdorff

 

Dagen nestefter den 20de Octobris 1797 vedvarede Høstetinget for Herlø Skibrede i Nærværelse af de sam/m/e 4 Tingmænd, som i Gaar var tilstæde,

 

og blev da udi nest forestaaende Sag saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

 At Sagvolderen har haft til Forpagtning den Sagsøgerens Myndtling Henrich Finde Heiberg tilhørende Gaard Gravdal, er afbeviist med den fremlagde Opsiigelse til ham af 12te Decembr: 1796, der sam/m/e Dag er blevet ham forkyndt ved de for store Sandvigen autoriserede Kaldsmænd. Deraf er det en Følge at han efter Lovens Forskrift om Lejlændinge, med hvilke han i slig Henseende er at betragte i Liighed, enten \med Qvitering/ maae godtgjøre at have betalt Afgiften derfore til Jorddrotten, eller og betale ham sam/m/e paa Anfordring. Den fremlagde Optegnelse, under 20de Februarii 1794, af Myndtlingens Fader afdøde Danckert Heiberg, hvis Haandskrift er Dom/m/eren bekjendt, og som tillige er underskrevet til Vitterlighed af det Vidne, der var tilstæde ved den med Sagvolderen herom indgaaede Foreening, melder at Forpagteren her fore skulde yde 80 Rdlr aarlig Afgift, der nu under den/n/e Sag paafordres med 40 Rdlr for ½ Aar fra 3de Novembr: 1796 til 3de Maji

 

1797: 74b

 

1797, i hvilket Mellemrum Udsiigelsen er skeet, og det øvrige af Kravet henrører fra Mangel paa det med Gaarden leverede af Besætning og Inventario, som tildeels nævnes i bemelte Optegnelse og derhos er \saa/ aldeeles sædvanligt ved alle slige Forpagtninger, at naar Forpagteren, saaledes som her er skeet, hverken har gjort vedbørlig Leverance deraf til Jorddrotten ved sin Fraflyttelse, eller har fremført ringeste Indsiigelse herimod, efter erholdte lovlig Varsel, maae det ansees for at han dermed har acqviesceret.

 Thi tilfindes Saggivne Erich Nilsen nu boende paa Lille Beren, inden 15 Dage fra Forkyndelsen af den/n/e Dom, at betale Sagsøgeren paa sin Myndtlings Vegne de paastævnte Sexti og Sex Rigsdaler 4 Skil:, saa og Sex Rigsdaler for den/n/e Rettergangs Omkostning, under viidere Lovlig Adfærd

 

 

 

Sam/m/e Dag og Stæd blev i Nærværelse af de for Herløe Skibreede tilnævnte 4 Laugretsmænd, anførte her foran f: 31, holdet

Udsættelses Ting for Schiold Skibrede [1797]

 

hvorved udi Sagen, anlagt af Jacob Taaning i Bergen imod Ole Monsen i Gryn Møllen, blev afsagt saadan

Dom

 Da Sagsøgeren i Aaret 1794 havde bortlejet et ham tilhørende Huus i Bergen til Johan C: Holm, har den sidste under 6te Octobr: s: A: ved det fremlagde Beviis forbunden sig der fore at betale i aarlig Leje 28 Rdlr, hvorfore Sagvolderen ved sin tilføyede Paategning tillige har forpligtet sig at indestaae som Cautionist og Selvskyldner, og den Indvending Sagvolderen her imod har gjort, at han ej havde forbunden sig til meere end Caution for ¼ Aars Leje her af, kan saameget mindre kom/m/e i Betragtning, som det ej allene strider imod hvad der udtrykkelig meldes i Beviiset, hvis Underskrift han ej kan negte og hvis Indhold han i Gjerningen har vedtaget, i at betale de manglende 6 Rdlr paa ¼ Aars Leje, der er afskrevet herpaa, men han ikke heller har tilvejebragt det paaberaabte Modbeviis herom, hvortil ham paa Forlangende er bevilget Sagens Anstand for (fra?) dette Aars Som/m/erting.

 Thi tilfindes Saggivne Ole Monsen i Gryn Møllen, inden 15 Dage fra den/n/e Doms Forkyndelse, at betale Sagsøgeren de paastævnte Syv Rigsdaler tilligemed Tre Rigsdaler for Søgemaalets Omkostning, under Lovens Tvang.

 

 

 

(Høste Tinget for Herlø Skibrede 1797 – framhald)

Nye Sag

Fogden imod {Ole Monsen Sol} Zacharias {Olsen} \Knudsen/ Hole og

Simon Olsen Sæbø, ang: ind strandet Gods

Hr: Fogden Unmack anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Zacharias Knudsen Hole og Simon Olsen Sæbøe at anhøre Vidner ang: et af dem med fleere den 25de Martii d: A: uden for Landet ved Hegøholm fundet og indstrandet Fad Blad Tobak; saa og at liide Dom til Bestem/m/elsen af deres Finde Løn derfore, fradragen de derpaa anvendte Omkostninger.

 Paa de indkaldtes Vegne mødte Lensmanden for Radø Skibrede Christen Pedersen Bøe og vedtoeg Lovlig Varsel.

 Derpaa fremkom som

            1ste Vidne Mons Jensen Soleim af Mangers Præstegjeld, der aflagde Eed og vandt at den 25de Martii d: A: var Vidnet paa Baad med indstævnte Zacharias Knudsen Hole og Simon Olsen Sæbøe udfaret til Fiskeri

 

1797: 75

 

og saae der at disse indkaldte paa Havet uden for alle Land paa (ved?) Hegøholmens Landstrækning eller paa Høyden deraf fandt og bjergede et paa Søen rægende Fad med Blad Tobak, hvilket de bjergede og oplagde først i Pakboden paa Hegøholmen, anmeldte det strax for Hr: Fogden Unmack og siden lod det ved Lensmanden Willum Schielanger frembring til Sandvigen, efterat den sidste i Forvejet havde taget sam/m/e i Øyesyn paa Hegøholmen og at dette Fad var sønder ved Findingen deraf saavel formedelst knusede Staver som at den eene Bund var aldeeles borte, hvorover den derudi vaaren Blad tobak var meget vaad og strax maatte ophænges paa et luftigt Stæd at tørres for at undgaae ydermeere Bedervelse, i fald den ellers skulde blive af nogen Nytte eller Værdi.

            2det Vidne Jon Monsen Qvame, af Mangers Præstegjeld, aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med nestforrige Vidne

 Hr: Fogden fremlagde til Actens Vedhæftelse den under 10de April d: A: afholdte Auctions Forretning over den/n/e indstrandede Blad tobak, saaog til Indlem/m/else i den/n/e Act følgende 5 Regninger over herved medgangne Omkostninger.

 1. Sorenskriveren for Auctions Omkostninger 6 rd 4 s, af 29de Septembr: 1797. 2. Lensmand Schielangers Regning af 10de d: M: for Skyds Transport og hafte Umage stor 8 Rdlr 68 s. *3. 3. Kjøbsven Ole Nilsen Hegøholmens Regn: af 10de Aug: nestl: for Pakhuus Leje 6 Rdlr. 4. Møller Diderich Hagelsteens Regn: for Loft Leje stor 3 Rdlr, af 10de April d: A: og 5. en Regning fra Nils Mongstad af store Sandvigen, af 8de April d: A: for Arbejds Løn ved Tobakkens Tørring, stor 4 Rdlr.

 Hvorefter han paastod Dom at de indkaldte maatte tilkjendes deres Andeel af Auctions Beløbet for den bortsolgte Tobak, fradragen bemelte Omkostninger og 1 Rdlr 84 s for Rettens Gebyhr i den/n/e Sag, med den halve Deel følgelig sidste Afdeeling i Lovens 4 – 4 – 5te Art:.

 Bemeldte 5 Regninger indtages her efter hinanden

 Lensmand Christen Bø havde intet at erindre paa de indstævntes Vegne imod det fra Hr: Fogdens Siide paastaaede,

 og derpaa blev udi Sagen afsagt saadan

Dom

 Efter Vidne Forklaringen er det strandede Fad Blad Tobak funden af de indstævnte i aaben Søe uden for alle Land saa at dem i Følge Lovens 4 – 4 – 5te Art: sidste Membro tilkom/m/er en halve Deel af Auctions Beløbet der fore 122 Rdlr 4 mrk 12 s, hvorfra bliver at afdrage de til Vraggodsets Conservation {og} Frembringelse, Auction og den/n/e Rettens Gebyr medgangne Omkostninger, der udgjør 29 Rdlr 3 mrk 12 s, saa at deraf bliver i Behold 93 Rdlr 1 mrk:

 Thi tilfindes indkaldte Zacharias Knudsen Hoele og Simon Olsen Sæbø her fore at nyde i Finde og Bjergnings Løn det halve heraf med Førti og Sex Rigsdaler 3 mrk 8 s, som udbetales dem af Auctions Beløbet.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen

                                                                                                                                 Haberdorff

 

Dagen nestefter den 21de Octobr: 1797 vedvarede Høstetinget for Herløe Skibreede i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde, og blev da publiceret

            1. Et Bygselbrev fra Niels Pedersen Telnæs og Steffen Olsen Snechevig til Peder Hansen paa 4 ½ Mark S:r, 3 K: M: og 1 1/8 Mark Fisk i Follesøe No: 1, forhen brugt af Niels Monsen, datr: 19de Octobr: 1797 hvorhos fulgte Revers.

 

1797: 75b

 

            2. Een Obl: fra Berent Herman Frøchen i Bergen til Bispinde Hagrup stor 1000 rd med 1ste Panteret i Florvog No: 6 af Skyld ½ Løb Smør og Erdahl No: 7, datr: 10de Julii 1797 og indf: fol: 250, hvorhos fulgte en Attest af 23de Junii 1797.

            3. Et Bygselbrev fra Frue Krigs Raadinde Koren til Elling Jacobsen paa 18 Mark S:r ½ Huud og 6 Kander Malt i Ravnanger No: 16, forhen brugt af Anders Olsen, med Revers. datr: 23de Junii 1797

            4. Et Skiøde fra Frue Koren til Ole Hansen Søre Hougland paa Rydnings Gaarden Hanøen under Gaarden Tvedt No: 17, der ved Skyld sætnings Forretningen af 12te Junii 1797 er Skyldsat 6 Mark Smør i Skatte og Landsk:, datr: 3de Maji 1796 og indf: fol: 251, hvorhos fulgte Attest af 21de Octobr: 1797.

            5. Et Skiftebrev efter Enkemanden Johannes Olsen Agotnæs af 16de Aug: 1797 hvorved 11 ¼ Mark Fisk i Wiig No: 30 for 28 rd blev udlagt til Ole Johannesen Wiig og Steffen Johannesen Nore Echeland hver 4 ½ Mark Fisk for 11 rd 1 mrk 4 s  og til Datteren Kari Johannes Dotter gift med Ole Nielsen Eide 2 ¼ Mark Fisk for 5 rd 2 mrk 8 s, indf: fol: 249.

            6. Et Bygselbrev fra Mons Olsen Tostensvig til Ole Jonsen paa 8 Mark Fisk i Tostensvig No: 32, forhen brugt af Jon Olsen, datr: 6te Maji 1796.

            7. Et Bygselbrev fra Major Ameln til Anders Gudmundsen paa 1 pd 12 Mark Fisk i Hellesund No: 54, forhen brugt af Ole Olsen, datr: 7de Octobr: 1797 med Revers.

            8. Et Deelebrev af 21de Octobr: 1797 efter Martha Arnes Dotter Tosche, hvorved 9 63/128 Mark S:r, 6 21/64 Mark Fisk, 4 7/32 Kde: Malt og 45/256 Faar i Toschen No: 56 blev udlagt til Sterboe Enkemanden Magne Andersen *Toche (Tosche)  {og 12 3/16 Mark Fisk og 6 3/32 Kde: Malt i Indre Helle blev udlagt til den af} indf: fol: 253. hvorhos fulgte Attest.

            9. Et Afkald til Amund Erichsen Huusebøe \No: 59/ fra Søgnie Ols Dr: for hendes Arv 4 rd 4 mrk 11 s. i A: B: fol: 242, datr: 21de Octobr: 1797 indf: fol: 251.

            10. Et Ditto til Mons Knudsen Landsvig No: 62 fra Amund Larsen Indre Sæbøe for hans Hustrue Martha Hans D:rs Arvelodder 100 rd 1 mrk 13 s i A: B: fol: 254 Regnsk: No: 184, datr: 19de Octobr: 1797 og indf: fol: 250

            11. Et Do: til sam/m/e Værge fra Lars Michelsen fra Landsvig for hans Arvelodder tilsam/m/en 62 rd 4 mrk 14 s. i A: B: fol: 179, 186, 253 og 308, datr: 21de Octobr: 1797 indf: fol: 251.

            12. Et Skiøde fra Frue Koren til sine 2de Sønner Hr: Com/m/erse Raad Koren og Secretair og Sorenskriver Koren paa Gaardene Huusebøe No: 59, af Skyld 2 Løber Smør og 1 ½ Tønde Malt, Bratzhoug No: 60, af Skyld ½ Tønde Malt og ½ Vog Fisk, samt ½ Løb S:r og ¼ Tønde Malt i Koursbøe No: 61, datr: 24de Julii 1797 indf: fol: 250.

            13. Afl: en Obl: udgivet af Peder Jacobsen Schurtvedt til Anders Olsen Hæsdahl stor 70 rd med pant i Schurtvedt No: 64, datr: 10de Octobr: 1787 og tingl: n: D:, efter qvittering af 21de Octobr: 1797.

            14. Et Skiøde fra Peder Jacobsen {Hæsdahl} Schurtvedt og Steffen Monsen Storeim til Mons {Ingebrigt}\Jen/sen Soleim paa 18 Mark S:r i Schurtvedt No: 64, datr: 21de Octobr: 1797 indf: fol: 252, med Attest

            15. Een Vilkaars Contract fra Mons Jensen Soleim til *Pedersen (Peder) Schurtvedt paa endeel Levekaar af 18 Mark S:r i Schurtvedt No: 64, datr: 21de Octobr: 1797 og indf: fol: 252.

            16. Et Bygselbrev fra Mons Jensen Soleim til Sønnen Ole

 

1797: 76

 

Monsen paa 18 Mark S:r i Schurtvedt No: 64, forhen brugt af Peder Jacobsen datr: 21de Octobr: 1797 med Revers.

            17. Et Deelebrev efter Mari Peders Dt: Echeland af 21de Octobr: 1797, hvorved 7 ½ Mark Smør og 2 ½ K: M: i Echeland No: 70 for 10 rd blev udlagt til Sterboe Enkemanden Christen Taraldsen Echeland og Datteren Brithe Christens Dt:, gift med Ole Knudsen Echeland hver det halve af 3 ¾ Mark S:r og 1 ¼ K: M: for 5 rd indf: fol: 253, med Attest.

            18. Et Deelebrev efter Niels Nielsen Yttre Bragstad af 21de Octobr: 1797, hvorved 13 ½ Mark Smør og 1 ½ Skieppe Malt i Yttre Bragstad No: 73 blev udlagt til Faderen Niels Olsen Yttre Bragstad for 30 rd, indf: fol: 253, hvorhos fulgte Attest.

            19. Et Skiøde fra Niels Olsen Bragstad til Sønnen Mons Nielsen paa 1 pd 3 Mark Smør og 18 K: M: i Yttre Bragstad No: 73, datr: 21de Octobr: 1797, og indf: fol: 253. hvorhos fulgte Attest.

            20. Et Bygselbrev fra Hr: Knud Fleischer til Isach Nielsen paa 1 pd Smør og en halv Mæle Malt i Hopland No: 83, datr: 24de Julii 1797 {indf: fol:} Revers.

            21. Et Skiøde fra Rasmus Magnesen Dahle til Sønnen Halsteen Rasmussen paa 18 Mark S:r og 15 Kdr: Malt i Dahle No: 85, datr: 21de Octobr: 1797 indf: fol: 253, med Attest.

            22. Et Bygselbrev fra Mons Bastesen Refsgaard til Mons Hansen Refsgaard paa 16 4/11 Mark S:r og 5 5/11 K: M: eller Rettere efter Fogdens Paategning 18 Mark S:r 6 Kdr: Malt og ¼ Faaer i Refsgaard No: 102, forhen brugt af Mons Bastesen og Anders Hansen, datr: 21de Octobr: *1791 med Revers.

            23. Et Bygselbrev fra Major Ameln til Anders Helgesen paa 2 Marke/r S:r i Lyngøen No: 108, forhen brugt af Johannes Larsen, datr: 20de Maji 1797 hvorved fulgte Revers.

 

Til Laugrettes \mænd/ for nestkom/m/ende Aar 1798 blev udnævnt følgende 4 nye Mænd 1. Ole Knudsen Echeland, 3. Ole Willumsen Landsvig, 3. Niels Bendixen Ryeland og 4. Niels Monsen Schielanger.

 

            24. Afl: en Obl: udgiven af Consul Wallace til Lieut: With stor 1190 rd med *pan (pant i) Toft og Toftevog No: 31, datr: 30te Martii 1776 og tinglæst 13de Maji s: A: efter qvittering af 30te Aug: 1797.

            25. Et Skiøde fra Torris Arnesen Leervig til Anders Larsen Miaatvedt paa 7/33 Part i Alversunds Kirke og underliggende anpart 15 3/11 Mark Smør og 7 7/11 Kdr: Malt i Miaatvedt No: 87 med en Anpart i Nore Leivestad, datr: 19de Octobr: 1797 og indf: fol: 254 hvorhos fulgte Attest.

            26. Een Afskrivelses qvittering af 21de Octobr: 1797 paa Mons Pedersens Hestenæsses Obl: til Ole Michelsen Tvedt, datr: 10de Oct: 1791 stor 96 rd for betalte 46 (76?) rd indf: fol: 252.

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager

 

Assessor Kruger imod Huusebøes og Bratzhougs Beboere

For Assessor Kruger mødte Hr: Told Procureur Lytkien ved Fuldmægtig Huusebye som til Hiem/m/el for Mødet producerede fornævnte hans Principals Fuldmagt af Gaars Dato og dernest forestillede at da Hoved Sagen hvoraf denne har sit Udspring er af Frue Koren indstævnt til Høyeste Ret til neste Aar 1798, som denne Respective Dom/m/er af den som forkyndte Høye Rettes Appel Stævning selv er bekiendt og Assessor Kruger i Følge heraf bliver nød at contra begjegne Sagen for Høyeste Ret, saa maatte han i Følge heraf nødtvungen begjere denne Sag stillet i beroe til Maaneds Tinget i Julii Maaned 1798 i vente af Hoved Sagens paadøm/m/e ved Høyeste Ret til den Tid.

 Fleere mødte ikke

 og af Dom/m/eren blev

Eragtet

 

1797: 76b

 

 Formedelst de andragne Omstændigheder, der er Dom/m/eren bekiendt af den ham forkyndte Apel Stævning til Høyeste Ret, bevilges den forlangte Anstand til det overordentlige Ting, som holdes i Dommerens Boelig i Bergen 2den Mandag i nestkom/m/ende Julii Maaned 1798.

 

Nye Sag

Assessor Kruger imod Beboerne paa Bratzhoug,

Huusebøe og Koursbøe til Tingsvidne

For Citanten Hr: Assessor Kruger mødte {….} Told Procureur og Procurator Lytkien ved Fuldmægtig Huusebye, som til Hiem/m/el for Mødet producerede fornævnte hans Principals Fuldmagt af Gaars Dato og dernest producerede han den udtagne Rettes Stævning til Tingsvidne, datr: 7de Septbr: sidstl: med paategnet lovlig Forkyndelse for vedkom/m/ende Parter og Vidner; og derefter ville fornem/m/e om indstævnte Paagjeldende Møder og hvad de preliminariter til Sagen maatte have at erindre. Bemeldte Stævning indtages her.

 Samtlige de til Tingsvidnes Paahør indkaldte mødte, undtagen Ole Knudsen Huusebøe hvis Sygdoms Forfald blev anmeldt af de øvrige mødende og disse Forestillede at de vel have med paaholden [Pen]? underskrevet og sadt deres Signeter under et af Citanten Assessor Kruger selv forfattet og skrevet Skrift, som dem blev forelæst paa Herløe Gaard i Assessorens eget Huus dette Aars Som/m/er, og saadant giorde de i Tanke at Assessoren skulde have tilkjøbt sig deres paaboende Gaarder, for ikke at have nogen Trette med deres Jord Eier, men i Tilfælde at dette sidste ikke fandt Stæd, som nu er indtruffen ved et seenere Salg fra Frue Koren til hendes Sønner, ansaae de dette Skrift af ingen Værdie eller Forbindtlighed for dem.

 Huusbye Replicerede at hvorleedes(?) de Indstævnte nu ville ansee dette udgivne Skrift, som selv tilstaaer at have underskrevet, og hvad Værdighed det til sin Tiid kan have, derom bliver ved anden Lejlighed at Handle, men da Hr: Assessoren paastaaer Vidneførelse om dets Virkelighed som det nu forefindes og det da af dem blev vedtaget, saa producerede han Gjenpart af ovenmeldte Document, som han in originali anviiste til Conference, og dernest bad at Vidnerne maatte fremkaldes, det formeldte Skrift for dem ordlydende oplæstes og derefter Vidnerne eedfæste deres derpaa giorde Paategning samt tilspørges  1. Om de, hvis Navne findes antegnet paa Documentet, ey selv frivillig underskrev med paaholden Pen, uden at fra Assessorens Siide blev brugt enten Trudsel, Tvang eller Tillokkelse?  2. Om Vidnet ikke ogsaa blev formaaet at underskrive forbemeldte Skrift, saaledes som det forefindes?

 Af de indkaldte Vidner mødte ikkun Lensmand Willum Schielanger, for hvilken bemeldte Skrift Dato 19de Junii 1797 blev oplæst, {og efter} hvorefter han aflagde Eed og svarede til de tilførte Spørsmaale,  Til 1ste Jo de Personer hvis Navne findes Undertegnet det oplæste originale Skrift underskrev sam/m/e selv frivillig, uden at Citanten Assessor

 

1797: 77

 

Kruger dertil brugte ringeste Tvang Trudsel eller Tillokkelse i Vidnets Nærværelse, men hvad der i Forveien førinden Vidnet kom tilstæde kan være talt eller brugt i denne Henseende, kan Vidnet ikke viide;  Til 2det Jo som omspurgt, og Paategningen udviiser og saaledes er denne Paategning under hans nu her aflagde Eed bekræftet.

 Det andet indkaldte Vidne Henrich Michelsen Schielanger mødte ey efter Paaraab, hvorfore Huusbye i Følge Forordningen af 3de Junii 1796 paastod ham fældt i Falsmaal, og under sam/m/e Straf forelagt at møde til Førstkom/m/ende overordentlige Ting, som den 4de Decbr: holdes i Dom/m/erens Huus i Bergen, til hvilken Tiid han begjerede Sagen udsat.

 Af Dommeren blev

Eragtet

 Hendrich Michelsen Schielanger som efter de Autoricerede Kaldsmænds Paategning paa den fremlagde skriftlige Stævning, er kaldet til dette Ting under Lovens Falsmaal at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen forelægges under Lovens Falsmaal at møde til det overordentlige Ting, som holdes i Dom/m/erens Huus i Bergen den 4de Decbr: nestk: og tager sin Begyndelse Kl: 9 Formiddag, til hvilken Tiid Sagen udsættes, men da Stævningen ikke indeholder den Clausul som Forordningen af 3de Junii 1796 bestem/m/er i 4 §, at ingen Forelæggelse for ham kunde ventes, finder Dom/m/eren det betænkeligt for denne Gang at fælde ham i Falsmaals Bøder.

 Sagsøgeren betalte i Rettens Gebyhr iberegnet det førte Vidne og Udsættelsen 1 rd 80 s: og samtlige indstævnte Parter 40 s skriver førretyve Skilling.

 

Nye Sag

Mons Arnesen Tostensvig Contra Johannes Arnesen Tostensvig.

Sagsøgeren Mons Arnesen Tostensvig mødte og frem lagde en skriftlig Rettes Stævning imod Johannes Arnesen Tostensvig af 30te Septbr: nestl: med paategnet Forkyndelse tilligemed en Attest fra Forligelses Comissionen om at denne Sag der har været foretaget, uden at noget Forliig blev bevirket.

 Bemeldte Stævning og Attest indtages.

 Indkaldte Johannes Arnesen Tostensvig mødte vedtog Varselen og fremlagde in originali det ham meddeelte Bygselbrev fra Niels Knudsen Blom, og Rasmus Hansen Blom under 10de Octobr: 1796 og tinglæst n: D:, paa 12 Mark Fiskes Leje i Gaarden Tostensvig, hvilket er et saa lidet Jordebrug at det ikke kan udgiøre 2de Mænds Næring og derfore agtede han saa meget meere at vedblive sam/m/e som Citanten ikkun deraf er eyende en Fiededeel og ikke er berettiget at giøre Comparenten Brødløs for en saa ringe Lod derudi der ikke kan udgiøre et passelig Jordebrug for en Familie.

 Sagsøgeren paastod Dom efter hans i Retteførte Stævning

 og derpaa blev udi Sagen saaledes for Ret kiendt

Dømt og Afsagt

 Da Sagvolderen med det anviiste Bygselbrev har beviist at være i Lovlig Besiddelse af sit Lejemaal i Gaarden Tostensvig og Sagsøgeren ikke har frembragt det ringeste til Hiem/m/el for sin Paastand frikiendes indstævnte Johannes Arnesen Tostensvig for Sagsøgerens Tiltale i denne Sag.

 

1797: 77b

 

 

 

Udsettelses Ting for Arne Skibreede 1797.

Aar 1797 den 21de Octobr: blev paa Tingstædet Alverstrøm/m/en holdet Extra Ting for Arne Skibreede med de i denne Sag tilkaldte 4 Laugrettesmænd som her foran findes anførte fol: 50 efter Udsettelse fra den 31te Julii til den 25de Septbr: sidstl:; men i overeensstem/m/else med 31 § i Forordningen af 3de Junii 1796 er Sagen end videre udsat indtil nu, formedelst de manglende Oplysninger, i Anledning Actors Skrivelse til Dom/m/eren af 25de Septbr: nestl:, som inden Retten blev oplæst og her indtages:

 Actor som først efter at Høstetingene var begyndt, havde erholdet fra Stiftet tilsendt de udfordrende Documenter, og umuelig forinden nu her kundet forfærdige sin Deduction, fremlagde sit Indlæg af 20de d: M: med vedfulgte Bielag fra No: 1 til 15, hvor af Bielaget No: 1 bliver i Acten at inddrage og de øvrige at vedhæfte sam/m/e med Indlægget blev oplæst og her indtages

 Pr: Schnabel mødte efter Stiftets Høy Befaling af 27de f: M: i Pr: Stuvitzes Stæd, som Defensor for Paagjeldende Niels Nielsen Qvasdahlen og fremlagde hans skriftlige Deduction af Dags Dato, hvortil han sig Refererede og ærbødigst indlod Sagen Dom

 Bemeldte Indlæg indtages her.

 *Tilte (Tiltalte) Niels Nielsen Qvasdahlen var nu selv tilstæde uden Baand og Fængsel.

 Derpaa blev udi Sagen af Dom/m/eren og Mæddomsmænd saaledes for Ret kendt

Dømt og Afsagt

 Med egen frivillig Tilstaaelse inden Retten, Eierens Eed om modvillig Fravendelse og de førte Vidners Forklaring, er det godtgiort at Tiltalte Niels Nielsen Qvasdahlen, der efter den fremlagde Præste Attest er over 50 Aar gam/m/el, har den 4de Junii dette Aar i Reebslager Stoltzes aabne Reeberbane bortstiaalet et Stykke af et Jægte Anker Taug, som han solgte for en halv Rigsdaler og havde fraskaaret det heele Anker Taug, hvilket sidste efter Vidnernes Forklaring derved blev aldeeles ubrugbart og er taxeret for 10 rd, men den stiaalnes Stump deraf ikkun for 1 rd 4 s. Derhos er det og afbeviist ved \de/ fremlagde Forhør og Dom/m/e at Inqvisitens gandske Levnet i de sidste Aar har været en Kiæde af grove Laster, Leedig Gang, Fylderie, Gade Allarm, Utroskab, hvorfore han iblandt har undgaaet Straf i Mangel af fuldt beviis, som og endeel Tyverier, og at ham under 3de forskiellige Navne Niels Nielsen …..(?), Niels Nielsen Aanland og Niels Nielsen Qvasdahl er overgaaet adskillige Dom/m/er til Tungthuus og Fæstnings Arbeide.

 Saaledes er han efter Politi Cam/m/er Dom af Aaret 1776, Byetings Dom af 1781 og Høyeste Rettes Dom af 1782, hvilken sidste tillige er paaberaabt i den seenere Byetings Dom af 1784 og Ventelig er en nærmere Paakjendelse af den forrige Byetings Dom af 1781, formedelst Leediggang og andre Laster tilfunden Arbeide for nogen Tiid i Bergens Tuugthuus, hvor fra han

 

1797: 78

 

nogle Gange er bortløben. Ligeleedes er ham for begangne og overbeviiste Tyverier overgaaet følgende Dom/m/e  1. Ved Bergens Byeting den 13de Novbr: 1784 til 4 Aars Tugthuus Arbeide, der ey er oplyst at være fuldbyrdet,  2. Ved Byetings Dom af 1788 der sam/m/e Aar er stadfæstet ved Høyeste Ret for 2det Tyverie til Fæstnings Arbeide for Livs Tid, hvilken Straf af Hans Mayestæt blev formildet til to Aars Fæstnings Arbeide, der af ham er udstaaet,  3. Ved Byetings Dom af 23de Septbr: 1793 er han for 3die Gang begangen Tyverie tilkiendt 3 Maaneders Tugthuus Arbeide som han har udstaaet, saa at han denne Sinde er befunden i 4de Tyverie og qvalificerer sig til den ved Forordningen af 20de Febr: 1789 i 5te § bestemte Straf.

 Thi tilfindes bemeldte Niels Nielsen Qvasdahlen at kagstryges og brændemærkes samt Arbeide i Bergens Fæstning sin Livs Tiid, saa og at oprette Eieren Stoltz den ved Tyveriet tagne Skade med 10 rd.

 I øvrigt viser Acten at ingen Forsøm/m/else i denne Sags Førelse og Behandling har fundet Stæd, men at Opholdet blot har været foranlediget af de nødvendige Oplysninger, som Lovgivningen udkræver. Dom/m/en bliver at fuldbyrdes i den Orden de Kongelige Anordninger foreskriver naar den i Forveien er bleven Deliqventen forkyndt.

 

 

 

(Høstetinget for Herløe Skibreede 1797 – framhald)

Dernest Continuerede Høstetinget for Herløe Skibreede den 21de Octobr: 1797 og blev da af Hr: Foged Unmack end videre fremlagt til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            3. Listen over Af og Tilgang i *Veimæster (Odels) Mandtallet der inden Retten blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue at de deri anførte tilkomne selv bruge og beboe de for dem anførte Jordeparter, og sligt bleve i sær bevidnet af Halvor Rasmussen Huusebøe og Magne Halvorsen ibid.

            4. Listen over Af og Tilgang i Veimester Mandtallet der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue, hvoriblandt i sær af Hans Iversen Berland og Johannes Arnesen Tostensvig.

            5. Listen over de Henstaaende ubetalte Høy Kongl: Skatter for aaret 1797 af Beløb 763 rdr 3 mrk 3 s og Renteskatten 27 rd 10 s der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som havde videre med Tinget at udrette blev sam/m/e sluttet og ophævet.

                                                                                                                                  Haberdorff

 

 

 

Høstetinget for Radøe Skibreede 1797.

Aar 1797 den 23de Octobr: blev holdet Høsteting for Radøe Skibreede paa Tingstædet Alverstrøm/m/en, af Sorenskriverens eedtagne Fuldmægtig Hans Lem Jersin, i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettes [mænd] som ved Som/m/er tinget var tilstæde og her foran fol: 35 ere anførte undtagen i stæden for No: 4 Ole Olsen Soleim der havde Forfald var af ham tilformaaet og sad en gam/m/el Laugrettesmand ved Navn Simon Johannesen Soleim. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack

 

Først blev publiceret de sam/m/e 4 Kongl: Forordninger og et Amtets Brev, som ved dette Aars Høsteting for Sartors Skibreede hvilke her foran ere registrerede fol: 62.

 

Da ingen havde noget at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen.

                                                                                                                                  H: L: Jersin

 

Dagen nestefter den 24de October vedvarede Tinget for Radøe Skibreede i Nærværelse af de samme Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde

 

1797: 78b

 

og blev da publiceret.

            1. Et Bygselbrev fra Frue Koren til Iver Johannesen paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Gaarden Tiore No: 7, forhen brugt af Erich Monssen, datr: 6te Junii 1797 med Revers.

            2. Et Deelebrev af 24de October 1797 efter Konen Sisselle Lars Dotter Indre Sæbøe, hvorved 22 ½ M/ark Smør og 5/18 Faar i Gaarden Indre Sæbøe No: 10, blev udlagt til Sterboe Enkemanden Niels Larsen Indre Sæbøe 11 351/504 M/ark Smør og 655/4536 Faar  og Datteren Martha Hans Dotter gift med Amund Larsen Indre Sæbøe 10 405/504 M/ark Smør og 605/4536 Faar, indført fol: 257, med Attest.

            3. Et Afkald til Johannes Jensen Hole No: 14 fra Brithe Knuds Dotter for hendes Arv 1 rd 3 mrk 14 s i A: B: fol: 344 datr: 19de Septbr: 1797 indført fol: 255.

            4. Et Ditto til Gudmund Rasmussen Indre Taugle No: 19 fra Jon Nielsen for hans Arv 10 rd 6 s: i A: B: fol: 250 datr: 24de October 1797 indført fol: 256.

            5. Et Skjøde fra Frue Koren til Knud Johannesen Hougsdahl paa 18 M/ark Smør, 12 Kander Malt og ½ Faar i Gaarden Hougsdahl No: 26, datr: 10de October 1797 indført fol:    hvorhos fulgte Attest af 24de October s: A:

            6. Et Bygselbrev fra Frue Koren til Elling Jacobsen paa 1 pd Smør og 12 Kander Malt i Gaarden Nøetvedt No: 40 forhen brugt af Jacob Gundersen, datr: 2den December 1796 med Revers.

            7. Et Ditto fra Christian Ameln til Peder Pedersen paa 18 M/arke/r Smør og 1 Mæle Malt i Gaarden Øvre Tveiten No: 46, forhen brugt af Peder Pedersen, datr: 21de October 1797 med Revers

            8. Een Obligation fra Frue Koren til Etats Raadinde *Wollet (Wollert?) Krohn stor 1200 rd med 1ste Panteret i Gaarden Helleland No: 48 af Skyld 2 Løber Smør, 2 Tønder Malt og 2 Mæler, Gaarden Nedre Tvedt No: 47 af Skyld 1 Løb Smør, 1 Tønde og 2 Mæler Malt, samt Gaarden Øvre Waagenæs \No: 57/ af Skyld 1 Løb Smør og 2 Tønder Malt, datr: 8de Martii 1797, og indført fol: 255.

            9. Et Bygselbrev fra Hans Halvorsen Hvidsteen til Jon Olsen Dalland paa 1 pd 8 ¼ M/ark Smør i Dalland No: 49, forhen brugt af udstæderen selv, datr: 14de Febr: 1797 med Revers.

            10. Et Ditto fra Hemming Friman Dahl, til Lars Pedersen paa 13 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Gaarden Nedre Qvaleim No: 58, forhen brugt af Svend Aamundsen, datr: 30te Julii 1796 med Revers.

            11. Et Ditto fra Provst Mischelet til Ole Johannesen paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Reigstad No: 64 forhen brugt af Elling Monsen, datr: 10de Maji 1797 med revers.

            12. Et Afkald til Knud Johannesen Giære No: 74 fra Johannes Johannesen Bøe for hans Arv 23 rd 1 mrk 5 s i A: B: fol:   Regnskabs No: 515, datr: 21de October 1797, indf: fol: 255.

            13. Et Ditto til Rasmus Christiansen Giære No: 74, fra Besse Jonsen Giære for hans Arv 2 mrk 4 s i A: B: fol: 250 datr: 24de October 1797 indført fol: 256.

 

1797: 79

 

            14. Et Bygselbrev fra Michael Sundt Tuchsen til Besse Jonsen Soltvedt paa 18 M/ark Smør, 18 Kander Malt og ¼ Faar i Gaarden Giære No: 74, forhen brugt af Enken Martha Knuds Dotter, datr: 30te November 1793 med Revers.

            15. Et Fæstebrev fra Philip Christian Nicolle til Peder Knudsen paa en Huusmands Plads Øyjorden kaldet under Gaarden Mellingen No: 79, mod Aarlig Afgift 9 rd datr: 21de October 1797 med Revers.

            16. Et Skiftebrev efter Konen Brithe Gullichs Dotter Pletten, begyndt den 1ste Februarii 1797 og sluttet 17de Maji d: A: \hvorved 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt/ udi Gaarden Pletten No: 77 der igien er udlagt til 2 Creditorer og 3 Arvinger indført Folio 256.

 

Til Laugrettesmænd for nestkommende Aar 1798 blev udnævnt 4 nye Mænd: 1. Simon Olsen yttre Sæbøe, 2. Jon Nielsen Hole, 3. Johannes Nielsen Houland og 4. Knud Simonsen Marøen.

 

End videre blev publiceret.

            17. Et Deelebrev af 21de October 1797 efter Konen Martha Arnes Dotter Tosche, hvorved 12 3/16 M/ark Fisk og 6 3/32 Kande Malt i Indre Helle No: 53 blev udlagt til Søsterdotteren Sirie Johannes Dotter gift med Thomas Rasmussen Herløevæhr, til Søsterdotteren Magdelie Johannes Dotter, gift med Tørchel Nielsen Kielstad  og til Søsterdotteren Thurie Johannes Dotter gift med Johannes Larsen Herløevæhr hver med 4 1/16 M/ark Fisk og 2 1/32 Kande Malt, indført fol: 254.

            18. Een Obl: udgivet af Haaver Nielsen Søre Wettaas til Niels Magnesen Soleim stor 30 rd med 2den Panteret i 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Gaarden Søre Wettaas No: 2, datr: 24de Octbr: 1797 indført fol: 256.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet følgende.

            1. Listen over Af og Tilgangen i {Vejmæster} \Odels/ Mandtallet, der inden Retten blev oplæst, og dertil forklarede den nærværende Almue at de deri anførte og tilkomne selv bruge og beboe, de for dem anførte Jordeparter, og samme blev bevidnet af Ole Michelsen Tidtland og Hans Johannesen Schotsund.

            2. Listen over Af og Tilgangen i Vejmæster Mandtallet der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue og blev bevidnet af de samme tvende Mænd.

            3. Listen over de Henstaaende ubetalte Høy Kongelige Skatter for Aaret 1797 af Beløb 438 rd 2 mrk 1 s og Renteskatten 16 rd 2mrk der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

            4. Listen over Skyldsatte smaae Flom Qværner, der inden Retten blev oplæst, og dertil forklarede den nærværende Almue, hvor i blant Hans Hansen Tofting og Jon Knudsen Tidtland, at ingen fleere af dette Slags er tilkom/m/en, men paa den paa Gaarden Udhelle No: 54, anførte qværn for 2 s er forlængst nedfalden og altsaa udgaaer uden at nogen i dens Stæd er opført

            5. Derefter blev fremsat for Almuen de her foran fol: 65 anførte 13 Spørsmaale og dertil forklarede de, hvor i blant Ole Michelsen Søre Tidtland og Hans Johannesen Schodtsund ligesom for Sartors Skibreede er anført med den Forskiel;  Til 5te Lars Magnussen i Bøe-

 

1797: 79b

 

vogen som Forpagter af dette Gjestgiverstæd;  Til 6te og 7de Ney;  Til 11. Lensmand Christen Pedersen Bøe bruger i Gaarden Bøe 2 pd S:r Skatte skyld

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som havde videre med Tinget at udrette blev sam/m/e sluttet og ophævet.

                                                                                                                                 H: L: Jersin

 

 

 

Høstetinget for Alenfits Skibreede 1797.

Aar 1797 den 25de Octobr: holdtes Høsteting for Alenfits Skibreede paa Tingstædet Alverstrøm/m/en af Sorenskriverens eedtagne Fuldmægtig Hans Jersin i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som ved Som/m/ertinget var tilstæde og her foran fol: 37 ere anførte, undtagen i Stæden for No: 3 Knud Kielsen Nore Tidtland der havde Forfald var af ham tilformaaet og sad Michel Nielsen Øvre Møchisvold og No: 1 Lars Olsen Alver var selv tilstæde. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack

 

Først blev publiceret sam/m/e 4 Høy Kongel: Forordninger og et Amtets Brev som ved dette Aars Høsteting for Sartors Skibreede og her foran fol: 62 ere registrerede.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen

                                                                                                                                             Jersin

 

Dagen nestefter den 26de October vedvarede Høstetinget for Alenfits Skibreede, i Nærværelse af de samme Laugrettesmænd som i Gaar, var tilstæde.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet følgende:

            1. Listen over Af og Tilgangen i Odels Mandtallet, der inden Retten blev oplæst, og dertil forklarede den nærværende Almue, at de deri anførte og tilkomne, selv bruge og beboe de for dem anførte Jordeparter, og samme blev bevidnet af Mons Bessesen Houchaas og Niels Nielsen Qvamme.

            2. Listen over Af og Tilgangen i Vejmæster Mandtallet for dette Aar, der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue, og blev bevidnet af de tvende foranførte Mænd.

            3. Listen over de Høy Kongelige Skatter som staaer ubetalt for Aaret 1797 af Beløb 162 rd 4 mrk 15 s og Renteskatt 6 rd 2 mrk 11 s der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

            *3. Listen over de Skyldsatte smaae Flom qværner der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue hvoriblandt Ole Jacobsen Næsse og \Ole/ Michelsen Tidtland.

            *4. Derefter blev fremsat for Almuen til Besvarelse de sam/m/e 13ten Spørsmaale, som her foran fol: 65 ere anførte og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Mons Bessesen Houchaas og Niels Nielsen Qvam/m/e, ligesom for Radøe Skibreede er Anført, med den Forskiel,  til 5te Jores Lampe i Alverstrøm/m/en og Johannes Olsen i Brudknappen;  Til 11te Lars Knudsen bruger i Gaarden Storoxe 2 pd 10 ½ Mark Smør Skatte skyld.

 

1797: 80

 

 

Beedigelse af Taxations Forretning

Magne Jacobsen Nedre Qvam/m/e og Niels Nielsen Nedre Qvam/m/e mødte og beedigede den af dem under Gaars Dato afholdte Taxations Forretning over ½ Løb S:r og ½ Mæle Malt i Nedre Schodven, der tilhører Ole Johannesen Nedre Schodven, og at den paa denne Jordepart ansatte Taxt 150 rd, er skeed af dem uden Hensyn [af Venskab]? eller Frendskab af Jordepartens Ejer.

 

Ditto

Mons Bessesen Houchaas og Michel Knudsen Tosche mødte og fremlagde en af dem under Gaars Dato afholden Taxations Forretning over ½ Løb Smør og 6 Kander Malt i Gaarden Søre Tidtland No: 15, der af dem blev ansat for 250 rd, og at den/n/e Taxations [Forretning] af dem var skeed uden Hensyn af enten Frendskab eller Venskab til Eieren derudaf bekræftede de nu med Eed.

 

Ditto

Ole Michelsen Søre Tidtland og Mons Bessesen Houchaas beedigede nu den af dem under Gaars Dato afholdte Taxations Forretning over ½ Løb S:r og 6 K: M: i Gaarden Nore Tidtland No: 16, der tilhører Jon Knudsen.

 

Ditto

De sam/m/e 2de Mænd beedigede nu den af dem under Gaars Dato afholdte Taxations Forretning over de 14 Mark Smør og 9 1/3 Kdr: M: i Indre Tosche, som tilhører Michel Knudsen.

 

Ditto

De 2de sam/m/e Mænd beedigede nu den af dem under Gaars Dato afholdte Taxations Forretning over de 1 pd 5 1/3 Mark Smør og 2 Ml: 5 1/3 K: M: i Gaarden Nedre Qvam/m/e No: 10, som tilhører Niels Nielsen Nedre Qvam/m/e.

 

Penge Opbydelse

Ole Jacobsen Næsse begjerede opbydet inden Tinget til Udlaan de hans Myndtling Olea Ols Dotter fra Grimstad efter Faderen Ole Bergesen Grimstad tilfaldne Arvelod 16 rd 2 mrk 8 s:

 Da ingen efter opbydelse ville antage sam/m/e til Laan imod Reskriptmæssig Underpant blev de forseglet med Dom/m/erens og 2de af Laugrettes mændenes *Sigter (Signeter?), og derefter tilbageleveret udbyderen deraf Ole Jacobsen Næsse.

 

Dedrefter blev publiceret følgende Documenter.

            *1. Et Vilkaarsbrev af Jacob J: Alver til Mons Larsen Alver og Hustrue paa endeel Aarl: Levekaar af 16 Mark S:r og 16 K: M: i Alver No: 5, datr: 26de Octobr: 1797 indført fol: 265.

            1. Et Skiøde udgivet af Mons Larsen Alver til Jacob Jacobsen paa 16 M/ark S:r og 16 Kd: M: i Alver No: 5 Dateret 26de Octbr: 1797 indf: fol: 264 med Attest.

            2. En Obligation fra Jacob Jacobsen Alver til Elling Johannesen yttre Fosse 60 rd og til Mons Larsen Alver 38 rd tilsammen 98 rd, med første Panteret i 16 M/ark S:r og 16 Kd: M: i Alver No: 5 mod 4re proCto:, Dateret 26de Octbr: 1797. indf: fol: 264

            3. Et Bygselbrev fra Ole Irgens til Niels Michelsen paa 18 M/ark S:r 1 M: 3 Kd: Malt i Erstad No: 8 forhen brugt af Michel Johannesens Enke Dateret 16de Janv: 1797, med Revers.

 

1797: 80b

 

            4. Et Vilkaarsbrev fra Niels Michelsen Erstad til Enken Karie Niels Dotter paa endeel Aarlig Levekaar, af 18 M/ark S:r og 15 Kdr: Malt i Erstad No: 8, datr: 26de October 1797 indført Folio 262.

            5. Een Paategning tegnet paa Obl: udgivet af Niels Nielsen Nedre Qvamme \No: 8/ til Myndtl: Christie Berges Dotter og Sirie Størchs Dr: tilsammen 130 rd, hvor i Debitor forbinder sig at betale Renten til de bestemte Omslags Terminer, datr: 25de October 1797 indf: fol: 259.

            6. Een Do: af Michel Knudsen Indre Tosche \No: 12/ til Myndtl: Ole Amundsen fra Spurcheland stor 49 rd hvori Debitor forbinder sig at betale Renten til de bestemte Terminer, datr: 26de October 1797 indf: fol: 265.

            7. Et Afkald fra Michel Knudsen Indre Fosse paa sin Hustrue Martha Friderichs Dotter for hendes Arv 69 rd 5 mrk 12 s i A: B: fol: 308 *Rengskabs No: 208 til Værgen Lars Larsen Sellevold No: 14, datr: 25de October 1797 indført fol: 259.

            8. Een Obligation fra \Ole/ Michelsen Søre Tidtland til Myndtl: Martha Ols Dotter fra Lie stor 90 rd med 1ste Panteret i ½ Løb Smør og 6 Kdr: Malt i Gaarden Søre Tidtland No: 15, mod 4re ProCto:, hvilken Jordepart blev taxeret for 250 rd, Datr: 26de October 1797 indf: Folio 263.

            9. Een Paategning tegnet paa Obl: udgivet af Jon Knudsen Tidtland til Lars Amundsen Spurcheland stor 30 rd der siden i Skiftet efter ham er udlagt Myndtlingen Anders Andersen, hvor i Debitor forbinder sig at betale Renten til de bestemte Omslags Terminer, datr: 26de Octbr: 1797 indført Folio 265.

            10. Aflyst Ole Michelsen Søre Tidtlands Obl: til Johannes Monsen Søre Elsaas stor 50 rd med Pant i Søre Tidtland No: 15 datr: 23de October 1783 og tingl: s: D: efter Qvittering af 25de October 1797.

            11. Tingl: en Obl: udgivet af Lars Larsen Øvre Møchisvold til Seims og Hossangers Fattig Casse, stor 80 rd med 2den Panteret i ½ Løb S:r og 1 Tønde Malt i Gaarden Øvre Møchisvold No: 26, tilligemed 6 Melke Kiør, 12 Smaler, 1 Kaabber Kiedel, 1 Do: med videre, datr: 26de October 1797 og indført Folio 263.

            12. Een Obl: fra Michel Nielsen Øvre Møchisvold til Jon Michelsen Ryland stor 148 rd med 1 Prioritet i 18 M/ark Smør og ½ Tønde Malt i Øvre Møchisvold No: 26, datr: 26de October 1796 indført Folio 261.

            13. Een Lensmands Bestaldning til Lars Knudsen Stor Oxe udgivet Af Kammerherre Hauch, datr: 12te October 1797 indf: Folio 265.

            14. Et Skjøde udgivet af Ellev Knudsen Store Oxe med fleere til Niels Monsen stor Oxe paa ½ Løb Smør og 2 ½ Mæle Malt i Stor Oxe No: 31, datr: 26de October 1796 indført Folio 260 med Attest.

            15. Aflyst Niels Monsen Storoxes Obl: til Ellev Knudsen Storoxe stor 99 rd med Pant i Stor Oxe No: 31, datr: 25de October 1791 og tingl: næste Dag, efter Qvittering af 24de October 1797.

            16. Tingl: et Afkald til Knud Andersen Elsaas No: 38 fra Niels Monsen Stor Oxe for hans Hustrue Britha Knuds Dotters Arvelodder 116 rd 5 mrk 6 s. i A: B: fol: 292 og 306, *Rengskabs No: 210, datr: 25de Octbr: 1797, indf: Folio 258.

            17. Et Do: fra Johannes Monsen Elsaas No: 38 for hans Myndtl: Brithe Anders Dotters Arvelodder 42 rd 5 mrk 14 s til Værgen Michel Johannesen Erstad No: 8 til Forandring i A: B: fol: 301 og 310, *Rengskabs No: 199, datr: 25de October 1797, indført Folio 258.

 

1797: 81

 

            18. Et Afkald fra Ole Knudsen Søre Kapperdahl for hans Hustrue Brithe Rasmus Datters Arvelodder 161 rd 4 mrk 8 s i A: B: fol: 276 og 301, Regnskabs No: 189 til Nordhordlehns Oberformynderie, datr: 25de October 1797, indført Folio 258.

            19. Et {Skjøde} \Bygselbrev/ fra Iver Gudmundsen Echeland med fleere til Aschild Amundsen paa 1 pd 15 M/ark Smør i Gaarden Søre Echeland \No: 48/, forhen brugt af Sjur Magnesen datr: 25de Februarii 1797 med Revers.

            20. Et Skjøde fra Niels Bergesen Nore Echeland til Synneve Sjurs Dotter paa 9 ¾ M/ark S:r i Gaarden Søre Echeland No: 48, datr: 25de Februarii 1797 indført Folio 261 med Attest.

            21. Et Odels Skjøde fra Niels Bergesen Nore Echeland til Aschild Amundsen Søre Echeland paa 2 Bpd 10 ½ M/ark Smør i Søre Echeland No: 48, datr: 25de Februarii 1797 indført Folio 260.

            22. Aflyst Anna Sjurs Dotter Nore Echelands Obl: til Johannes Aschildsen Grøtvedt stor 90 rd med Pant i Nore Echeland No: 49, datr: 12te Maji 1787 og tinglyst s: D: efter Qvittering af 3de April 1797.

            23. Qvittering tegnet paa Obl: udgivet af Jacob Nielsen Watne til Peder Knudsen Helleland 130 rd og til Myndtl: Knud Monsen fra Espeland 20 rd tilsam/m/en 150 rd med Pant i Gaarden Watne No: 50, hvorpaa er Afskrevet 50 rd Rester altsaa 100 rd efter Qvittering af 15de October 1797, Obl: er datr: 5te Februarii 1796 og tingl: 11te Maji s: A:

            24. Aflyst Ole Brynildsen Seims Obl: til Jon Michelsen Ryland og Ole Rasmussen Indre Lyhren tilsammen 49 [rd] med Pant i Seim No: 51, datr: 19de Maji 1788 og tingl: næste Dag, efter Qvittering af 12te October 1797.

            25. Een Do: fra Herman Larsen Watne til Knud Andersen Søre Elsaas stor 36 rd med Pant i Watne No: 50, datr: 25de October 1791 og tingl: næste Dag, efter Qvittering af 30te September 1797.

            26. Een Odelslysning til Gullich Gullachsen Seim paa ½ Løb Smør og ½ Huud i Gaarden Seim No: 51, datr: 26de October 1797 indført fol: 262.

            27. Et Afkald til Niels Bergesen Seim No: 51 fra Niels Johannesen Myhr for hans Hustrue Guri Magnes Dotters Arv 14 rd 5 mrk 11 s i A: B: fol: 292 datr: 25de October 1797 indført Folio 258.

            28. Et Skjøde fra Mangers Præstegjelds Fattig Casse og Gullach Gullachsen Seim med fleere, til Anders Andersen Ryland paa ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Gaarden Seim No: 51, datr: 19de Maji 1797 med Attest indf: Folio 260.

            29. Een Obligation fra Ole Brynildsen Seim til Gullach Gullachsen stor 90 rd med 1ste Panteret i ½ Løb Smør og ½ Huud i Gaarden Seim No: 51, dateret 26de October 1797 og indført fol: 262 mod 3 pCto.

            30. Een Obligation udgivet af Anders Andersen Seim til Willum Pedersen Sletten 60 rd og til Jacob Ryland 50 rd tilsammen 110 rd med 1 Panteret i ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Gaarden Seim No: 51 mod 4 ProCento datr: 19de Maji 1797, indført Folio 261.

            31. Aflyst Ole Brynildsen Seims Obl: til \Johannes Olsen Echaas som Værge for/ Niels og Erich Knuds Sønner Espelie stor 100 rd med Pant i Seim No: 51, datr: 27de October 1781 og tinglyst 8de Maji 1782, efter Qvittering af 25de October 1797.

            32. Tingl: et Skjøde udgivet af Rasmus Olsen Todtland til Aschild Knudsen Todtland paa 1 pd Smør og 16 Kander Malt i Todtland No: 54, datr: 26de October 1797 med Attest indført Folio 266.

            33. Een Obl: fra Aschild Knudsen Todtland til Jon Johannesen Ryland 100 rd og til Sjur Olsen Ryland 80 rd tilsammen 180 rd mod 3 ProCento og 1ste Prioritet i Gaarden Todtland \af Skyld 1 pd S:r og 16 Kander Malt/ No: 54, datr: 26de October 1797 og indført fol: 264.

            34. Et Vilkaarsbrev udgivet af Aschild Knudsen Todtland til Rasmus Olsen Todtland og Hustrue Karie Jens Dotter \paa/ endeel Aarlig Levekaar af en Anpart i

 

1797: 81b

 

Gaarden Todtland No: 54, datr: 26de October 1797 indf: Folio 262.

            35. Een Paategning tegnet paa Obl: udgivet af Lars Larsen Todtland til Piigen Brithe Lars Dotter stor 80 rd med Pant i Todtland No: 54, hvori Debitor forbinder sig at betale Renten til de bestemte Terminer, datr: 25de October 1797 indført fol: 259.

            36. Et Vilkaarsbrev fra Ole Olsen Schaar til Ole Johannesen Schaar paa endeel Aarlig Levekaar af en Anpart i Gaarden Schaar No: 55 af Skyld 18 M/ark S:r 12 Kdr: Malt, datr: 26de October 1797 indf: 262

            37. Et Bygselbrev udgivet af Ole Johannesen Schaar til Ole Olsen paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Schaar No: 55, forhen brugt af udstæderen datr: 14de Maji 1797 med Revers.

            38. Et Afkald til Ole Johannesen Schaar No: 55 fra Ole Olsen Bruvold for hans Hustrue Brithe Lars Dotters Arvelodder 52 rd 13 s i A: B: fol: 283 og 312, *Renskabs No: 191, datr: 25de October 1797 indført fol: 258.

            39. Et Afkald til Ole Johannesen Næsse No: 57, fra Peder Pedersen Næsse for hans Arv 105 rd 2 s i A: B: fol: 303, *Rengskabs No: 203, datr: 25de October 1797 indført Folio 258.

            40. Een Paategning tegnet paa Obl: udgivet af Helje Larsen Søre Leivestad til Myndtl: Martha Ols Dotter Lie stor 40 rd med Pant i {Todtland} Søre Leivestad No: 60, hvori Debitor har forbunden sig at betale Renterne til de bestemte Terminer, datr: 25de October 1797 indført Folio 259.

            41. Et Afkald til Gullich Johannesen Hannisdahl No: 68 fra Peder Haagensen for hans Arv 13 rd 2 s i A: B: fol: 309, datr: 25de October 1797, indført Folio 259.

            42. Et Bygselbrev fra Marcus Irgens til Peder Johannesen paa ½ Løb Smør, ½ Tønde Malt og ½ Mæle Korn i Øfstegaard No: 69, datr: 8de September 1797 med Revers, forhen brugt af Jon Pedersen

            43. Et Vilkaarsbrev fra Peder Johannesen Øfstegaard til Martha Magnes Datter paa endeel Aarlig Levekaar af ovenmeldte {Leveka} Anpart, datr: 26de October 1797, indført fol: 268.

            44. Et Bygselbrev fra Anders Halvorsen Aschvig til Johannis Tørrissen paa ½ Løb Smør i Gaarden Lechnæs No: 71, forhen brugt af Simon Iversen, datr: 17de Martii 1797 med Revers.

            45. Et Skjøde fra Arne Olsen Mundahl til Knud Larsen Indre Giervig paa ½ Løb Smør i Nedre Mundahl No: 72, datr: 31te Martii 1797 med Attest. indført Folio 266.

            46. Et Bygselbrev fra Gudmund Knudsen yttre Eide til Lars Gudmundsen Eide paa ½ Løb Smør i Øvre Mundahl No: 73, forhen brugt af Halvor Ellevsen, datr: 26de October 1797 med Revers.

            47. Afl: Rasmus Olsen Todtlands Obl: til Ole Hansen Næsse stor 50 rd med pant i Todtland No: 54, datr: 16de Maji 1772 efter Qvittering af 26de Octobr: 1797.

            48. Een Paategning tegnet paa Obl: udgivet af Ole Johannesen Nedre Schodven til Berge Johannesen Øvre Tvedt 46 rd og til Myndtl: Kristie Berges Dotter 34 rd tilsammen 80 rd med Pant i Nedre Schodven No: 94, hvori Debitor har forbundet sig at betale Renten til de bestemte Omslags Terminer, datr: 21de October 1797 indført fol: 252.

 

Til Laugrettesmænd for nestkommende Aar 1797 blev udnævnt 4re nye Mænd nemlig: 1. Aschild Aamundsen Icheland, 2. Rasmus Bastesen Isdahl, 3. Lars Gudmundsen øvre Mundahl og 4. Anders Andersen Seim.

 

1797: 82

 

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som havde videre med Tinget [at] udrette blev sam/m/e sluttet og ophævet.

                                                                                                                                 Jersin

 

 

 

Høstetinget for Echanger Skibreede 1797

Aar 1797 den 28de Octobr: blev holdet Høsteting for Echanger Skibreede paa Tingstædet Bernestangen af Sorenskriverens eedtagne Fuldmægtig Hans Jersin i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som ved Sommertinget var tilstæde og her foran fol: 38 ere anførte undtagen at No: 2 Berge Baarsen Kaalaas var tilstæde. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack

 

og blev da først publiceret de sam/m/e 4 Kongl: Forordninger og et Stiftets Brev som for dette Aars Sartors Skibreedes Høsteting, og her foran fol: 65 ere registrerede.

 

Skud Penge

Knud Hansen Nedre Helleland mødte og anmeldte at [han]? omtrent 3 Uger før Michaeli dette Aar har Skudt en voxen Biørn i hans Gaards Udmark, og frem viiste nu Huuden af den skudte Biørn som blev mærket ved at afskiæres den venstre Labbe og ….(?) Kloe (Labbe eller? Kloe), og begjerede sig derefter Attest meddeelt for at erholde den *han (ham) tilkom/m/ende Skud Penge.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette beroer Tinget til i overMorgen.

                                                                                                                                 Jersin

 

Nestfølgende 30te Octobr: 1797 vedvarede Høstetinget for Echanger Skibreede i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som i Forgaars var tilstæde og blev da publiceret

            1. Et Afkald til Steffen Erichsen Hope No: 2 fra Anders Amundsen Giervig for hans Hustrue Brithe Niels Dotters Arv, 64 rd 10 s: i A: B: fol:   Regnsk: No: 569, datr: 28de Octobr: 1797 og indf: fol: 267.

            2. Et Skiftebrev efter Kari Johannes Dt: Giellesvig sluttet 4de Aug: 1797, hvorved 1 pd 3 M/ark Smør og 1 Mæle Malt i Giellesvig No: 5, blev udlagt til Sterboe Enkemanden Anders Amundsen Giellesvig og hans 4 Børn, indf: fol: 267.

            3. Et Afkald til Lars Arnesen Tuft No: 24, fra Lars Arnesen Eide for hans Hustrue Ingebor Berges Drs: Arv 20 rd 3 mrk 8 s: i A: B: fol: 470, Regnsk: No: 323, datr: 30te Octobr: 1797 og indf: fol: 268.

            4. Et Ditto til Lars Larsen Indre Eidsnæs No: 50, fra Gudmund Johannesen Aschvig for hans Hustrue Brithe Baars Dr: Arv 148 rd 5 s: i A: B: fol: 484 Regnsk: No: 528, datr: 30te Octobr: 1797 og indf: fol: 268.

            5. Et Do: {til sam/m/e Værge} fra Halvor Iversen for hans 2 Arvelodder tilsam/m/en 18 rd 1 mrk, i A: B: fol: 477 og 481, til Værgen Ole Siursen Echnæsvog, No: 50, datr: 28de Octobr: 1797 og indf: fol: 267.

            6. Et Vilkaarsbrev fra Gudmund Johannesen Aschvig til Faderen Johannes Nielsen Aschvig paa eendeel Aarl: Levekaar af ½ Løb S:r og ¼ Tde: Malt i Aschvig No: 59, datr: 30te Octobr: 1797 og indf: fol: 268.

            7. Et Afkald til Niels Erichsen Storsetter No: 62 fra Lars Olsen for hans Arv 66 rd 1 mrk 11 s: i A: B: 267, Regnsk: No: 357, datr: 28de Octobr: 1797 og tingl: fol: 267.

            8. Tingl: en Paategning anført en Obl: udgivet af Niels Jacobsen Lille Urdahl \No: 76/ til Anna Ols Dr: fra Store Urdahl stor 50 rd, datr: 30te Octobr: 1793 og tingl: 24 Maji 1794, betræffende Rentens betaling af Debitor til de 2de Omslags Terminer, datr: 28de Octobr: 1797 og indf: fol: 267.

            9. Een Fredlysning \fra Fogden/ for Knud Andersen Røe \No: 21/ med fleere, betræffende at ingen uberettigede maae beite deres Creaturer paa den saa kl: (saa kaldte) Sniglestrand, datr: 30te Octobr: 1797 og indf: fol: 268.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet følgende.

 

1797: 82b

 

            1. Listen over Af og Tilgangen i Odels Mandtallet, der inden Retten blev oplæst, og dertil forklarede den nærværende Almue, at de deri anførte og tilkomne, selv bruge og beboe de for dem anførte Jordeparter og samme blev bevidnet af Ole Nielsen Echnæs og Johannes Johannesen Schaar.

            2. Listen over Af og Tilgangen i Veimæster Mandtallet for dette Aar, der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue og blev bevidnet af de tvende forbenævnte Mænd.

            3. Listen over de udestaaende Høy Kongelige Skatter for Aaret 1797 af Beløb 112 rd 2 s og Renteskatt 1 rd 2 s der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

            4. Listen over de skyldsatte smaae Flom Qværner, der inden Retten blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Johannes *Iver Iversen Wiche og Niels Olsen Store Urdahl, at der ingen fleere af dette Slags gives.

            5. Blev fremsat de her foran fol: 65 anførte 13 Spørsm: til Besvarelse for Almuen og dertil blev af dem forklaret hvoriblandt Størch Aadsen Biørnevold og Ole Nielsen Echnæs, ligesom for Lindaas Skibreede er anført med den Forskiel;  Til 3de Gaarden Kleiven der bruges af Michel Knudsen og Jacob Michelsen, hvor af er falden første Fæste af Jacob Michelsen med    Rdr  Til 4de Ney  Til 5te Ole Siursen Echnæsvog,  Til 6te Ney,  Til 11te Lensmand Niels Olsen bruger i Gaarden Echnæs 1 pd 21 Mark S:r Skatteskyld;  Til 13de Aftags Gaardene Otterstad, Farrestvedt og Steensland som ey ere forbedrede

 

Til Laugrettesmænd til nestkommende Aar 1798 blev udnævnt følgende 4re nye Mænd 1. Niels Aschildsen Sætre, 2. Johannes Iversen Wiche, 3. Anders Andersen Sandvig og 4. Christen Siursen Biørsvig

 

Til Laugrettesmænd til at bievære Retten ved de over ordentlige Tinges Holdelse paa Bernæstangen blev udnævnt følgende 4 gamle Laugrettesmænd 1. Ole Siursen Echnæsvog, 2. Ole Olsen Molvig, 3. Christen Knudsen Molvig og 4de Rasmus Siursen Todtland.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som havde videre med Tinget at udrette blev sam/m/e sluttet og ophævet

                                                                                                                                 H: L: Jersin

 

 

 

Høstetinget for Hosanger Skibreede 1797.

Aar 1797 den 31te Octobr: blev paa Tingstædet Bernæstangen holdet Høsteting for Hosanger Skibreede af Sorenskriverens eedtagne Fuldmægtig Hans Lem Jersin i Nærværelse af de {foran} fol: 40 anførte 4 Laugrettesmænd. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack

 

Først blev publiceret de sam/m/e 4 Kongl: Anordninger og et Amtets Brev som for dette Aars Høsteting for Sartors Skibreede og her fol: 65 ere registrerede.

 

*Defter (Derefter) blev af Hr: Fogden fremlagt til Bielag ved Skatte Regnskabet de her foran fol: 65 anførte 13ten Spørsmaale, og dertil for-

 

1797: 83

 

klarede den nærværende Almue, hvoriblandt Ole Nielsen Tøssen og Lars Nielsen Sandahl ligesom for Echanger Skibreede er anført med den Forskiel;  Til 3de og 5te Ney;  Til 7de Her gives 3 Øltappere Niels Monsen Hatlandsvogen Niels Aschildsen Hoshovdenæsset og Haldor Larsen Ham/m/ers Pladsen;  Til 11te Lensmand Steffen Magnesen Hatland bruger i Gaarden Hatland 1 pd 8 ¼ Mark Smør Skatteskyld;  Til 13de Aftags Gaardene Ladstad Egemoe og Møgster som ey ere forbedrede.

            2. Listen over de Skyldsatte smaae Flom qværner der inden Retten blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Jacob Olsen Hoele og Niels Iversen Horsaas at ingen fleere af dette Slags gives.

 

Da ingen efter Paaraab indfandt sig som havde noget at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen.                                                                                                                     H: L: Jersin

 

Dagen nestefter den 1ste November vedvarede Høstetinget for Hossanger Skibreede paa Tingstædet Bernestangen af mig, i Nærværelse af de samme Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde, og blev da publiceret.

            1. Et Bygselbrev fra Ole Nielsen Ladvig som Værge for Myndtlingen Rangele Ols Dotter til Ole Nielsen Næsse paa 9 M/ark Smør i Næsse No: 5, forhen brugt af Ole Knudsen datr: 1ste Novembr: 1797 med Revers med betingelse at naar Myndtl: bliver voxen skal han fratræde Gaarden uden at erholde tilbage den nu betalte Bøxel.

            2. Et Vilkaar Brev udgivet af Ole Nielsen Næsse til Enken Rangele Johannes Dotter paa en Deel Aarlig Levekaar af 18 M/arke/r Smør i Gaarden Næsse No: 5 Dateret 31te Octobr: 1797. indført fol: 271.

            3de Et Afkald til Ole Johannesen Qvamme No: 10 fra (fornavn mangler) Johannesen Moe \No: 23/ som ny indsadt Værge for Myndtlingen Martha Johan/n/es Dotter for hendes Arv 12 rd 1 mrk 3 s: i A: b: fol: 426 datr: 31te Octobr: 1797 indført fol: 271.

            4. Et Skiftebrev Efter Konen Mari Ols Dr: Leraae sluttet 3 Augustii 1797, *Vorved 2 pd 12 M/ark Smør i Leraae No: 12 blev udlagt Enke Manden Johan/n/es Nielsen Leraae og 3de Sønner indført Fol: 269  og en Anpart i Elvig No: 24 paa 12 M/ark Smør.

            5. Et Skjøde {af} \fra/ Lars Nielsen Sandahl til Mons Jonsen Kalland paa 18 M/ark Smør og {1}6 Kander Malt i Kalland No: 15 dateret 26 Maji 1797 og indført Fol: 270 med Attest.

            6. En Obl: fra Mons Jonsen Kalland, til Lars Nielsen Sandahl stor 75 rd med første Panteret i 18 M/ark Smør og 6 Kander Malt i Kalland No: 15, imod tre (fire?) ProCto, dateret 26 Maji 1797, indført Fol: 272.

            7. Aflyst Ole Siursens Toschedahls Obl: til Berge Jonsen Øvre Tvedten stor 50 rd med pant i Toschedahlen No: 22, datr: 4de Apriil 1796, og tinglyst anden Novbr: s: A: efter Qvittering af 31 Octobr: 1797.

            8. Et Skiøde fra Ole Siursen Toschedahl med *frere (flere?) til Jon Siurs: Toschedahl paa 12 M/ark Smør og 8 Kander Malt, indberegnet hans Arvelod deri Gaarden *Toshedahl No: 22, datr: 1ste Novembr: 1797, og indført Fol: 274, med Attest.

            9. En Obl: fra Jon Siursen *Toshedahl til Ellev Iversen Wiche 20 rd, og til Anders Jonsen Rom/m/ereim som Værge for Myndtlingen Aschild Iversen fra Wiche 40 rd tilsam/m/en 60 rd, med 4re ProCto, og første Prioritet i 12 M/ark Smør og 8 Kander Malt i Toschedahl No: 22, der ved Taxation af Gaars dato, er Taxeret for 100 rd datr: 1 Novbr: 1797, og indført Fol: 274.

            10. Et Afkald til Anders Rasmusen Hiemvig No: 25 fra Haldor

 

1797: 83b

 

Monsen for hans 2de Arvelodder tilsam/m/en 96 rd 4 mrk 9 s, I Arvebogen Fol: 474 og 480 Regnskabs No: 332, datr: 10de Julii 1797, og indført Fol: 269.

            11. Et skiøde fra Anders Jacobsen Kleveland, til Ole Jacobsen Kleveland paa 4 M/arke/r Smør, 8 Kander Malt, og 8 s. Penge i Kleveland No: 26, datr: 31 Octobr: 1797, indført Fol: 271 med Atest.

            12. Et Skjøde fra Johan/n/es Olsen Helleland, til Anders Johan/n/esen paa 1 pd Smør, og 2 Mæler Malt i Helleland No: 36, datr: 31 Octobr: 1797, og indført Fol: 272, med Atest af 1ste Novebr: s: A:

            13. Et Bøxel Brev fra Hillebrant Hermans, til Ole Jacobsen paa 8 Kander Malt, og 24 s: Penge i Gaarden Kleveland No: 26, forhen brugt af Arne Andersen datr: 14 Augustii 1797 med Revers.

            14. Et Vilkaars brev fra Ole Jacobsen Kleveland til Arne Andersen paa en deel Aarlig Levekaar af 8te M/ark Smør 16 Kndr: Malt og 16 s: Penge i Kleveland No: 26, datr: 31 Octobr: 1797, og indført Fol: 273.

            15. Et Bøxel Brev fra Johan/n/es Ellevsen Bernæs, til Ole Magnesen Nedre Kleppe paa 18 M/ark Smør 18 Kadr: Mt: i Øvre Kleppe No: 33, Forhen brugt af Niels Siursen datr: 31 Octobr: 1797 med Revers.

            16. Et Afkald til Mons Olsen Helleland No: 36, fra Johan/n/es Torissen Røsland for hans Hustrue Martha Ols Dr: Arv 23 rd 4 mrk 2 s: i Arvebogen Fol: 429 Regnskabs No: 615, datr: 28de Junii 1797, indf: Fol: 269.

            17. Et Afkald til Niels Olsen Wahre No: 37, fra Ole Nilsen for hans Arv 25 rd 5 s: i A: b: fol: 422, Regnskabes No: 284, datr: 28 Octobr: 1797, og indført Fol: 269.

            18. Et Bøxel brev fra Stephen Olsen Galteland, med flere, til Anders *Halvosen (Halvorsen) Fotland paa 1 pd Smør og 16 Kander Malt, i Fotland No: 38 Forhen brugt af Ole Olsen datr: 17 Martii 1797 med Revers.

            19. Aflyst en Obl: fra Ingebrigt Johan/n/esen Aaseim, til Johannes Johan/n/esen Indre Ejde stor 36 rd med pant i Aaseim No: 45, datr: 31 Octobr: 17?6 og tinglyst 1 Novbr: s: A: efter Qvittering af 31 Octobr: 1797.

            20. Et Skjøde fra Johan/n/es Johan/n/esen Indre Ejde med flere, til Anders Olsen paa 17 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Aaseim No: 45 datr: 1ste Novbr: 1797 og indf: Fol: 274 med Atest.

            21. Et Bøxel Brev fra Anders Olsen Jelvig til Ellev Olsen Aaseim paa 1 pd 12 M/ark Smør i Aaseim No: 45, forhen brugt af Ingebrigt Johan/n/esen datr: 1ste Novbr: 1797, med Revers.

            22. Et Skjøde fra Ole Johan/n/esen Hoshovde til Anders Johannesen paa 12 M/ark Smør 8 Kander Malt i Tvedten No: 46 datr: 31 Octobr: 1797, indført Fol: 272 med Atest af 12 Novbr: 1797.

            23. En Obl: udgivet af Anders Johan/n/esen Tvedten til Erich Pedersen Heldahl stor 50 rd imod 3 ProCto og første Pante Ret i 12 M/ark Smør og 8 Kander Malt i Tvedten No: 46 datr: 31te Octobr: 1797 indført Fol: 272.

            24. Et Afkald til Aschild Arnesen Gietrum No: 63 fra Michel Jonsen Øvre Tvedten for sin Datter Anna Aschilds Datters Arv 3 rd 4 mrk 14 s: i Arvebogen Fol: 287 datr: 31 Octobr: 1797 indf: Fol: 269.

            25. En Odelslysning for Anders Olsen Nore Bysem hvori han lyser {Ejer} \lyser Odels Retten til/ 1 pd 4 M/ark Smør, og 16 Kander Malt i Søre Bysem No: 64 datr: 16 Maji 1789 og indf: i Panteb: Fol: 165.

            26. Et Skjøde udgivet af Ole Olsen Lechnæs til Haldor Jacobs: Nore Bysem paa 1 pd 18 M/ark Smør og 2 Mæler Malt i Nore Byseim indberegnet Kjøberens Anpart deri, datr; 31 Octobr: 1797 og indf: Fol: 273, Med Attest af sam/m/e Dato.

            27. Et Afkald til Anders Magnesen Nore Byseim No: 65 fra Baste Johan/n/esen for hans Arv 18 rd 2 mrk 11 s: i Arvebogen Fol: 425 datr: 31 Octobr: 1797 og indført Fol: 270.

            28. Et Afkald til Jørgen Aschildsen Tepstad No: 83, fra Ole Jonsen for hans Arv 4 rd 3 mrk 1 s: i Arveb: Fol: 464 datr: 31 Octobr: 1797 indført Fol: 270.

            29. Et Afkald til Ole Olsen Hustruelie No: 90 fra Martha Nils Dr: Biørsvig med Curator Ingebrigt Michelsen Øvre *Schorden (Schodven?) for hendes Arver tilsam/m/en 92 rd 3 s: i Arvebogen Fol: 476, 480, og 484 Regnskabs No: 336 datr: 19de Maji 1796 og indført Fol: 233.

            30. En Obl: af Ole Olsen Qvamme til Ole Aschildsen Nepstad stor 40 rd imod 4re ProCto og 1ste Prioritet i 12 M/ark Smør og ¼ Faar i Qvam/m/e No: 94 datr: 31 Octobr: 1797 indf: Fol: 271.

 

1797: 84

 

            31. Et Afkald til Brynild Johannesen Ladvigshougen No: 95 fra Johannes Brynildsen Ladvigshoug som nye indsat Værge for Myndtl: Karie Johannes Dotter for hendes Arver 29 rd 4 mrk 2 s: i A: B: fol: 446 og 459 Regnskabs No: 334, datr: 28de October 1797 indført fol: 269.

            32. Et Skjøde fra Brynild Johannesen Ladvigshoug til Johannes Brynildsen paa 18 M/ark Smør i Ladvigshoug No: 95, datr: 20de Maji 1796 og indført fol: 270 med Attest af samme Dato.

            33. Et Vilkaarsbrev fra Johannes Brynildsen Ladvigshoug til Brynild Johannesen Ladvigshoug og hans Hustrue Karie Johannes Dotter paa endeel Aarlig Levekaar af 18 M/ark Smør i Ladvigshoug No: 95, datr: 31te October 1797 og indført fol: 272.

            34. Et Skifte brev efter Konen Ingebor Erichs Datter Echeland af 2den Augusti 1797, hvorved en Anpart i Hammers Hoved Kirke blev udlagt Sterboe Enkemanden Johannes Arnesen Echeland og indført fol: 269.

            35. Et Fæste brev fra Mons Johannesen Helland med fleere til Ole Larsen paa en Anpart i Udmarken kaldet Sellevold under Gaarden Helleland No: 36 imod Aarlig Afgift 64 s. datr: 1ste November 1797 med Revers.

 

Til Laugrettesmænd for nest kommende Aar 1798 blev udnævnt 4re nye Mænd: 1. Anders Andersen Kalleklev, 2. Arne Monsen Søre Møching, 3. Gudmund Andersen Han/n/estvedt og 4de Ole Andersen Nedre Kleppe.

 

Endvidere fremlagde Hr: Fogden til Bielag ved Skatte Regnskabet følgende.

            3. Listen over Af og Tilgangen i Odelsmandtallet for dette Aar, der inden Retten blev oplæst, og dertil forklarede den nærværende Almue, at de deri Anførte og tilkomne, selv bruge og beboe de for dem Anførte Jordeparter og samme blev bevidnet af Johannes Ellevsen Indre Bernæs og Anders Halvorsen Hatland.

            4. Listen over Af og Tilgangen i Vejmæster Mandtallet for dette Aar, der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue og blev bevidnet af de forbenævnte 2de Mænd.

            5. Listen over de Høy Kongelige Skatter for dette Aar som endnu staaer ubetalt af Beløb 259 rd 4 mrk 10 s og Renteskat 4 rd 1 mrk 1 s. der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

Beedigelse af en Taxations Forretning

Steffen Magnesen Hatland og Johannes Nielsen Weaae fremleverede en af dem under 31 Octobr: sidstl: afholden Taxations Forretning {og beedigede nu inden} over Jon Siursen Toschedahls tilhørende Anpart i Gaarden Toschedahl, under Matr: No: 22, af Skyld 12 Mark Smør og 8 K: M:, og beedigede nu sam/m/es Rigtighed og Indhold i det heele.

 

Da ingen havde videre at tilføre blev Tinget for denne Gang sluttet efter at der var skeet 3de Udraab.

 

1797: 84b

 

 

 

Høstetinget for Watzwærns Tinglaug 1797

Aar 1797 den 3de Novembr: blev holdet Høsteting for Watzværns Tinglaug paa Tingstædet Bolstadøren af den Const: Sorenskriver Hans Jersin, i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som ved Som/m/ertinget var tilstæde og her foran fol: 55 er anførte. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack

 

Først blev publiceret de sam/m/e Kongelige Forordninger og et Amtets Brev som ved dette Aars Høsteting for Sartors Skibreede og her foran fol: 62 ere registrerede, undtagen Forordningen af 5te     179  Angaaende de overordentlige Tings Afholdelse i Norge, der forhen ved dette Aars Som/m/erting for dette Ting laug er publiceret

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet

            1. De her foran fol: 65 anførte 13 Spørsmaale, der inden Retten blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Lars Gullachsen Runtzeberg og Anders Gullachsen Brechhuus ligesom for Hosanger Skibreede er anført med den Forskiel  Til 5te Ole Larsen paa Evanger, Isach Tronsen paa Bolstadøren og Halsteen Johannesen paa Stamnæsleiren,  Til 6te Ney;  Til 11te Lensmand Johannes Siursen Nakke har ey endnu faaet nogen Gaard;  Til 13de Aftags Gaardene Wæhle og Evanger, som ey ere forbedrede.

            2. Listen over de Skyldsatte smaae Flom Qværner der inden Retten blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Ole Endresen Rongen og Johannes Gullachsen Brechhuus at foruden de deri anførte er end videre en \qvern/ tilkom/m/en paa Rongen No: 17, som Laugrettet ansatte for 3 s:

 

Da ingen havde noget at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen nestefter den 4de November vedvarede Høstetinget for Watzwærns Tinglaug paa Tingstædet Bolstadøren, i Nærværelse af de samme Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde, og blev da publiceret.

            1. Aflyst Mons Heljesen Furrenæsses Obl: til Johannes Andersen Fougstad stoer 50 rd med Pant i Gaarden Furrenæs No: 8, datr: 28de Martii 1786 og tingl: 5te Julii 1786 efter Qvittering af 30te October 1797.

            2. Et Afkald til Ole Endresen Rongen No: 17 fra Anne Henrichs Datter for hendes Arv 3 rd 15 s i A: B: fol: 646, datr: 3de November 1797 og indført fol: 276.

            3. Een Odelslysning til Anders Henrichsen Hiørnevig paa 1 pd 12 M/ark Smør i Horvey 2den Thun No: 19, som bruges af Niels Christiansen, datr: 3de Novbr: 1797 indført Folio 276.

            4. Et Afkald til Unge Knud Olsen Horvey No: 19 fra Ole Monsen for hans Arv 6 rd 4 mrk 8 s i A: B: fol: 648, datr: 10de October 1797 indført fol: 275.

 

1797: 85

 

            5. Et Afkald til Haldor Knudsen Runtzeberg No: 22 fra Knud Tørbiørnsen Nedre Rasdahlen for hans Hustrue Tørbiør Jacobs Datter Exe for hendes Arv 56 rd 3 mrk 12 s i A: B: fol: 656, Regnskabs No: 490, datr: 3de November 1797 og indført Folio 275.

            6. Aflyst Knud Knudsen Thoes Obl: til Frøken Sophia Dorthea Irgens stoer 200 rd med Pant i Toen No: 29, datr: 28de Septbr: 1792 og tinglyst 5te November s: A: efter Qvittering af 11te Octbr: 1797.

            7. Et Skjøde fra Lars Herlofsen Fosse til Ragnilde Lars Dr: paa 18 M/ark Smør i Fosse No: 37, datr: 1ste Julii 1797 indført fol: 277 med Attest af samme Dato.

            8. Et Afkald til Henrich Hiørnevigen No: 70 fra Henrich Magnesen Bolstad for hans Hustrue Karie Ols Dotters Arv 1 rd 2 mrk 4 s. og for hans Sviger Søster Brithe Ols Dotters Arv 1 rd 2 mrk 4 s, til Værgen Lars Herlaugsen Fosse \No: 37/ i A: B: fol: 402, datr: 3de November 1797 indført fol: 275.

            9. Een Contract imellem Opsidderne paa Guldbraae og Jon Exe \No: 43/ Angaaende Græsning for deres Creaturer, datr: 4de November 1797 og indført fol: 277.

            10. Een Obligation udgivet af Jon Jacobsen Exe til Rasmus Rasmussen Øvre Helleland stor 298 rd mod 2 Prosento og 1ste Prioritet i 1 pd 12 M/ark Smør i Gaarden Exe No: 43, dateret 3de Nobember 1797 indført Folio 276.

            11. Aflyst Knud Aschildsen Bolstads Obl: til Anders Andersen Wæthe stor 200 rd med Pant i Bolstad No: 72, datr: 3de November 1787 og tinglæst 5te s: M: efter Qvittering af 4de Novbr: 1797.

            12. Et Skjøde fra Knud Aschildsen Bolstad til Niels Einersen Dyvig paa 1 pd 17 M/ark Smør i Bolstad, No: 72, datr: 4de November 1796 indført fol: 275 med Attest af 4de November 1797.

            13. Een Obligation fra Niels Einersen Bolstad til Anders Andersen Wæthe stor 180 rd mod 3 ProCto og 1ste Prioritet i 1 pd 17 M/ark Smør i Bolstad No: 72, datr: 3de November 1797 indført Fol: 276.

            14. Et Skjøde fra Mads Tørbiørnsen Sæve med fleere til Knud Iversen paa 6 M/ark Smør i en Skyldsætnings Gaarden Teigen kaldet No: 94, datr: 8de Julii 1797 indført Fol: 277, med Attest af 3de November 1797.

 

Til Laugrettesmænd for nestkommende Aar 1797 blev udnævnt 4re nye Mænd: 1. Lars Heljesen Hiørnevig, 2. Anders Biørnesen Mycheltvedt, 3. Lars Philiphsen Øye i Bersdahlen og Jacob Hansen Aldahlen.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet følgende.

            3. Listen over Af og Tilgangen i Odelsmandtallet for dette Aar der inden Retten blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue, at de deri Anførte og tilkomne selv bruge og beboe de for dem anførte Jordeparter, og samme blev bevidnet af Anders Pedersen Rasdahlen og Niels Jacobsen Fosse.

            4. Listen over Af og Tilgangen i Veimæster Mandtallet for dette Aar, der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue og blev bevidnet af Ole Jonsen Strømme og Ole Andersen Rørbakke.

 

1797: 85b

 

            5. Listen over de Høy Kongelige Skatter for dette Aar som endu staaer ubetalt af Beløb 58 rd 2 mrk 5 s, Renteskat 8 rd 3 mrk 5 s, der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som havde viidere med Tinget at udrette blev samme for denne Gang sluttet og Ophævet.

 

 

 

Høstetinget for Mielde Skibreede 1797.

Aar 1797 den 23de Novembr: blev paa Tingstædet Nedre Mielde holdet Høsteting for Mielde Skibreede af den Const: Sorenskriver i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som ved Som/m/ertinget var tilstæde og her foran fol: 4 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack

 

og blev da først publiceret de sam/m/e 4 Kongl: Forordninger og et Stifts Brev som for dette Aars Høsteting for Sartors Skibreede og her foran fol: 62 ere registrerede.

 

Da ingen havde noget at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen.

                                                                                                                                 Jersin

 

Dagen nestefter den 24de Novbr: 1797 vedvarede Høstetinget for Mielde Skibreede i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde, og da ingen efter Paaraab havde noget at føre i Rette beroer Tinget til Morgen.

                                                                                                                                 Jersin

 

Dagen nestefter den 25de November 1797 vedvarede Høstetinget for Mielde Skibreede, i Nærværelse af de sam/m /e Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde, og blev da publiceret.

            1. Et Fæste brev fra Madame Svarschoff til Arne Monsen Elvig paa en Nøste Tomt 13 Al: lang og 7 Alen breed under Gaarden Eide No: 2, beroende paa Søndre Siide af Vaagen mod Aarlig Afgift 10 s datr: 23de November 1797 med Revers.

            2. Et Ditto fra Do: til Erich Steffensen Edvartzdahlen paa en Nøste Tomt af samme Længe og breede paa Nordre Siide af Vaagen paa Gaarden Eide, mod Aarlig Afgift 10 s, datr: 23de Novber: 1797 med Revers.

            3. Et Afkald fra Michel Aschildsen Daltvedt \No: 10/ som nye indsat Værge for Myndtlingen Magdelie Jons Dotter til Værgen Rasmus Christophersen Rølland, for hendes Arv 51 rd 4 mrk 1 s, i A: B: fol: 521, Regnskabs No:      datr: 23de November 1797 indført i Pantebogen fol: 279.

            4. Een Obligation fra Niels Iversen Loftaas til Ole Aschildsen Nepstad stor 49 rd mod 3 pCto og 1ste Panteret i 18 M/ark Smør og 6 Kander Malt i Loftaas No: 11, datr: 23de Novbr: 1797 og indført fol: 272.

            5. Et Skiftebrev efter Anders Larsen Houge sluttet 3de April 1797 hvorved 18 M/ark Smør, 13 ½ K: M: og ¼ Skill: Penge i Houge No: 16, blev udlagt Sterboe Enken Gurie Ols Dotter Houge og 2 Børn, indført fol: 278.

            6. Et Skjøde fra Enken Gurie Ols Dotter Houge med fleere til Lars Andersen Houge paa 18 M/ark Smør, 13 ½ Kande Malt og ¼ Skill: Penge i Houge No: 16, datr: 27de Maji 1797 indført fol: 278.

            7. Et Vilkaarsbrev fra Lars Andersen Houge til Gurie Ols Dotter Houge paa endeel Levekaar af 18 M/ark Smør, 13 ½ Kande Malt og ¼ Skilling Penge i Houge No: 16 datr: 27de Maji 1797 indført Folio 278.

 

1797: 86

 

            8. Aflyst Lars Johannesen Klevelands Obl: til Jon Michelsen Wefletvedt stor 50 rd med Pant i Kleveland No: 17, datr: 4de Junii 1787 og tinglyst næste Dag, efter Qvittering af 23de November 1797.

            9. Et Skjøde fra Sjur Olsen Wefletvedt med fleere, som Værge for Myndtlingerne Karie, Magdelie og Ingebor Jons Dotter, til Michel Jonsen Wefletvedt paa 12 M/ark Smør og 6 Kander Malt i Wefletvedt No: 18 indberegnet Kiøberens Arvelod deri, datr: 23de Novbr: 1797 indf: fol: 280, med Attest.

            10. Een Obl: fra Peder Nielsen Weaae til Ingebrigt Aadsen Reveim stor 170 rd med 1 Panteret i ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Weaae No: 45 mod 4re pCto datr: 29de Maji 1797 indført Folio 279.

            11. Een Odels{lys}Skjøde fra Hans Knudsen med fleere til Mons Olsen paa 1 pd Smør og 16 Kander Malt i Hannisdahl No: 53, datr: 22de Julii 1797, indført fol: 280.

            12. Een Odelslysning fra Jens Kahrs Garmann paa 2 pd Smør og 16 Kander Malt i Rølland No: 54, som for Tiiden Ejes og Bruges af Aschild Olsen, datr: 24de Novbr: 1797 indført Folio 281.

            13. Et Bygselbrev fra Johan Garmann til Michel Rasmussen paa 2 pd Smør og 16 Kander Malt i Rølland No: 54, forhen brugt af Rasmus Christophersen, datr: 30te December 1796 med Revers.

            14. Et Vilkaarsbrev fra Michel Rasmussen Rølland til Rasmus Christophersen Rølland og Hustrue paa endeel Aarlig Levekaar af 2 Bpd Smør og 16 Kander Malt i Rølland No: 54, datr: 29de Maji 1797 indf: fol: 272.

            15. Aflyst Niels Monsen Aaseims Obl: til Lensmand Johannes Fougstad stor 160 rd med Pant [i] 1 Pund Smør og 16 Kander Malt i Aaseim No: 67, datr: 14de Maji 1792 og tingl: næste Dag, efter Qvittering af 24de Nobr: 1797.

            16. Een Obl: udgivet af Niels Monsen Aaseim til Anders Danielsen Waxdahl stor 199 rd med 1ste Panteret i ½ Løb Smør i Aaseim No: 67, mod 4re pCto datr: 23de Novbr: 1797, indført Folio 280.

            17. Een Odelslysning fra Jens Kahrs Garmann paa 1 pd 12 M/ark Smør i Blom No: 71, som for Tiiden Ejes og bruges af Sjur Sjursen Blom, datr: 24de November 1797 og indført fol: 281.

            18. Et Afkald fra Niels Johannesen Houge paa sin Kone Rangele Niels Datters Vegne til Iver Magnesen Esseim No: 53 i Echanger Skibreede, for hendes Arv 31 rd 2 mrk 13 ½ s: i A: B: fol: 512, Regnskabs No:     datr: 24de Novbr: 1797 og indført fol: 280.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet

            1. Blev fremsat til Bielag ved Skatte Regnskabet for Almuen til Besvarelse de her foran fol: 65 anførte 13 Sp: og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Mons Siursen Præsthun og Jon Siursen Solberg ligesom for Alenfits Skibreede er anført med den Forskiel  Til 5te Niels *Habitz (Harbitz) i Hougsvigen.  Til 11te Niels Nielsen bruger i Gaarden Reveim ½ Løb Smør Skatte skyld.

            2. Listen over de Skyldsatte smaae Flom qværner, der inden Retten blev oplæst og dertil blev af nærværende Almue forklaret hvoriblandt Johannes Johannesen Weaae og Johannes Monsen Gierstad, og ingen fleere af dette Slags gives her i Skibreedet.

            3. Af og Tilgang i Odels Mandtallet der inden Retten blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Ole Monsen Øfste Mielde og Erich Monsen Gierstad at de der i \anførte/ tilkomne selv bruge og beboe de for dem anførte Jordeparter.

 

1797: 86b

 

            4. Listen over Af og Tilgang i Veimester Mandtallet det inden Retten blev oplæst og uimodsagt af nærværende Almue, hvor i blant af Ole Monsen Øfste Mielde og Tosten Iversen ibid:

            5. Listen over de henstaaende ubetalte Høy Kongl: ordinaire Skatter for dette Aar, af Beløb 164 rd 1 mrk 10 s og Rente Skatten 5 rd 2 mrk 14 s: der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

            6. Een Disignation over de Skyldsatte smaae Flom Sauger der inden Retten blev oplæst og *den (dens) Rigtighed vedtagen af den nærværende Almue, hvoriblandt i sær af Mons Siursen Præsthun og Jon Siursen Solberg.

 

Nye Sag

Jens Johannesen *Halland imod Erich Monsen Gierstad.

Jens Johannesen *Hougstvedt med Curator Johannes Andersen Hougstvedt mødte og anmeldte at have med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Erich Monsen Gierstad til at anhøre hans Eed om at han selv \som Odelsmand/ vil bruge og beboe det af bemeldte Erich Johannesen til Leje havende Anpart i Gaarden Gierstad 1 pd Smør og 2 Mæler Malt, Følgelig {den afsagde Dom} den 11te Febr: d: A: afsagde Doms Indhold, betreffende Fravigelsen af ham som Lejlænding, og fremlagte ellers Kaldsmændenes Attest af Dags dato angaaende Stævnemaalets Forkyndelse.

 Indkaldte Erich Monsen Gierstad mødte og vedtog Stævnemaalets Forkyndelse, men Declarerede at den af Jens Johannesen Hougstvedt anviiste Dom ikke er bleven Comparenten forkyndt før i Gaar og troede derfore at han ikke nu paa dette Ting var pligtig at anhøre den \Eed/ hvortil han er *indstævn, og anmeldte ellers at i Tilfælde af at Dom/m/eren \{ikke}/ ville tillade ham at aflægge Eeden, {har} \han neml:/ Erich Monsen Gierstad {anmeldte ellers at have} \tillige/ Contra Stævnet Jens Johannesen *Gierstad til at Anhøre den Eed som Comparenten ved den *den 11te Febr: d: A: afsagde Dom, betræffende Fravigelse af hans i Leje havende Gaardepart i Gierstad, til bemeldte Jens Johannesen, \Paaligger ham/ især ved saadan Eed at godtgiøre hvad Bygsel Comparenten har udgivet for dette Jordebrug, nemlig 100 rd, og fremlagde ellers Kaldsmændenes Attest om Stævnemaalets lovlige Forkyndelse.

 Jens Johannesen Gierstad vedtog Stævne maalets lovlige Forkyndelse og havde intet imod at Erich Gierstad aflagde sin Eed paa hvad han har betalt i Bygsel, og antog saadant for \fuldt/ Beviis for at undgaae videre Rettergang og Vidtløftighed.

 Derpaa frem kom

            1. Jens Johannesen Hougstvedt og bekræftede med Corporlig Eed at den indtalte Anpart 1 pd Smør og 2 Mæler Malt i Gaarden Gierstad vil Comparenten selv bruge og beboe, uden den er indtalt til nogen anden.

            2. Dernest fremkom Erich Monsen Gierstad i Følge Sagsøgerens Vedtagelse og anmeldte at have betalt Frue Krigs Raadinde

 

1797: 87

 

i Første Fæste eller Bygsel for dette Jordebrug i Gierstad, af Skyld 1 pd Smør og 2 Mæler Malt, som Comparenten for Tiiden beboer, 100 rd, siger Et Hundrede Rigsdaler D: C: og bekræftede sam/m/e med Corporlig Eed efter Loven.

 Ellers blev for begge Parter Eedens Forklaring i Forveien dem forelæst

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som havde videre med Tinget at udrette blev sam/m/e sluttet og ophævet

 

og i det sam/m/e blev udnævnt følgende nye Laugrettesmænd til nestkom/m/ende Aar 1798 nemlig 1. {Arne Monsen Elvig} \Jens Nielsen Hvidsteen/, 2. Johannes Monsen Hartvedt, 3. Knud Johan/n/esen Søre Wesetter og 4. Anders Nielsen Nore Ascheland

                                                                                                                                 H: L: Jersin

 

 

 

Høstetinget for Arne Skibreede 1797.

Aar 1797 den 27de Novembr: blev holdet Høsteting for Arne Skibreede paa Tingstædet Nedre Mielde af den Constit: Sorenskriver Hans Jersin i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som ved dette Aars Som/m/erting var tilstæde og her foran fol: 11 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack

 

og blev da først publiceret de sam/m/e 4 Kongl: Forordninger og et Amtets Brev som for Sartors Skibreede og her foran fol: 62 ere registrerede.

 

Da ingen efter Paaraab indfandt sig som havde noget at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen.

                                                                                                                                 Jersin

 

Dagen nestefter den 28de Novbr: 1797 vedvarede Høstetinget for Arne Skibreede i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde.

 

Taxations Forretnings Beedigelse

Magne Clemetsen Flachtvedt og Hans Olsen Lie fremleverede en af dem under Gaars dato afholdt Taxations Forretning over 18 Mark S:r og 9 K: M: i Øvre Sælvig No: 59 i Arne Skibreede, der tilhører Ole Johannesen Øvre Sælvig, og at de ansaae denne Jordepart af sand Værdie i Kiøb og Salget for 120 rd, ligesom denne Taxt var skeed uden Hensyn enten af Fiendskab eller Vendskab til Eieren deraf det bekræftede de alt med sin corporlig Eed med opragte Fingre efter Loven.

 

Ditto

Niels Erichsen Seim og Johannes Nielsen Yttre Arne fremleverede en af dem under Gaards dato afholdt Taxations Forretning over Johannes Haldorsen Taqvams tilhørende Anpart af Skyld 1 pd S:r og 1/3 Faaer i Gaarden Indre Taqvam No: 37 i Arne Skibreede, og beedige nu sam/m/es Rigtighed og Indhold i det heele.

 

Ditto

Mons Hansen Westerlie og Erich Jansen Mellingen fremleverede en af dem under Gaars dato afholden Taxations Forretning over den Ole Amundsen Almaas tilhørende ½ Løb S:r og 1 Ml: Malt i Gaarden Almaas No: 88, i Arne Skibreede, og beedigede *sam/m/e Rigtighed og Indhold i det heele.

 

Ditto

Mons Hansen Westerlie og Erich Jansen Mellingen fremleverede

 

1797: 87b

 

en af dem under Gaars dato afholden Taxations Forretning over 2 pd 6 Mark S:r og 1 M: Malt i Hauchaas No: 90 der tilhører Hans Olsen Hauchaas, og at de ansaae denne Jordepart af sand Værdie i Kiøb og Salg for 200 rd, og at denne Taxt var ansat derpaa uden Hensyn enten til Venskab eller Fiendskab til Eieren af Gaardeparten bekræftede de nu med sin Corporlige Eed.

 

Taxations Forretnings Beedigelse.

Mons Hansen Westerlie og Daniel Monsen Ulvesetter fremleverede en af dem under Gaars dato afholden Taxations Forretning over den Aschild Aschildsen Angeltvedt tilhørende Anpart 18 Mark Smør i Gaarden Angeltvedt No: 95, der var taxeret for 150 rd og beedigede nu sam/m/es Rigtighed og Indhold i det heele

 

Ditto

Berge Monsen Almaas og Hans Olsen Lie fremleverede en af dem under Gaars dato afholden Taxations Forretning over den Ellev Johannesen Angelschaar tilhørende Anpart 1 pd 12 Mark Smør i Gaarden Angelschaar No: 93 i Hosanger Skibreede, der er taxeret for 200 rd og beedigede nu inden Retten Rigtigheden og Indholden af sam/m/e.

 

Ditto

Mons Hansen Westerlie og Erich Jansen Mellingen fremlagde en af dem under Gaars dato afholden Taxations Forretning over den Ole Olsen Hauchaas tilhørende Anpart 2 pd 6 Mark S:r og 1 Ml: Malt i Gaarden Hauchaas No:   i Arne Skibreede, at de anseer denne Jordepart af sand Værdie i Kiøb og Salg for 200 rd at denne Taxt er skeed uden Hensyn enten til Venskab eller Fiendskab til Eieren deraf bekræftede de nu med sin Corporlige Eed

 

Ditto

Mons Hansen Westerlie og Erich Jansen Mellingen fremleverede en af dem under Gaars dato afholden Taxations Forretning over den Ole Andersen Eichaas tilhørende Anpart 1 pd S:r og 12 Kdr: Malt i Eichaas No: 97, der var taxeret for 225 rd og bekræftede sam/m/es Rigtighed og Indhold, det heele med deres Corporlige Eed.

 

Ditto

Erich Jansen Mellingen og Hans Nielsen Breedsteen fremleverede en af dem under Gaars dato afholden Taxations Forretning over den Ole Olsen Breedsteen tilhørende Anpart 18 Mark S:r og 15 Kdr: Malt i Gaarden Breedsteen No: 54 i Arne Skibreede, der var taxeret for 140 rd, og bekræftede sam/m/es Rigtighed og Indhold i det heele med deres Corporlige Eed.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet

            1. Blev fremsat for Almuen til besvarelse de her foran fol: 65 anførte 13ten Spørsmaale og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Hans Olsen Lie og Magne Clemetsen Flachtvedt ligesom for Alenfits Skibreede er anført med den Forskiel  til 5te Casper

 

1797: 88

 

Horsenius i Salhuus og Johannes Torsen i Steenestøen;  Til 7de Angivet Hans Tornøe i Madame Seehuuses Huus, 2. i Ole Holmans Huus Christoffer Kahrs, 3. Ole Hansen Thunæs Enke, 4. Jacob Reiersen 5te Gunder Olsen 6. Lars Evie, 7. Niels Gullachsen Brechuus, 8. Johan Hendrich Hanies Enke, 9. Gullach Asch, 10. Friderich Larsen Bech i Christen Reiersens Huus, 1. Niels Pedersen, 12. Hans Fæster, 12. Johannes Solberg, 14. Hans Andersen Biørcheloe (kan vera overstroken), 15. Brynild Gotschalchsen, 16. Ole Pedersen i Bischopshavn og 17. Jacob Monsen.  Til 11te Lensmand Johannes Andersen bruger i Gaarden Indre Brudvig 2 pd 6 Mark Smør Skatteskyld;  Til 13de Gaardene Dahle og Sætterdahl som ey ere forbedrede.

            2. Listen over de Skyldsatte smaae Flom qværner, der inden Retten blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue, hvor iblandt Berge Monsen Almaas og Ole Johannesen Øvre Sælvig, at ingen fleere af dette Slags gives her i Skibreedet.

            3. Listen over de Skatte lagde Møller og Engesletter der inden Retten blev oplæst og der til forklarede den nærværende Almue, hvor iblandt i sær Hans Olsen Lie og Magne Clemetsen Flachtvedt at ingen fleere dette Slags gives her i Skibreedet.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen nestefter den 29de November vedvarede Høstetinget for Arne Skibreede, i Nærværelse af de samme Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde, og blev da publiceret.

            1. Tinglyst et Bygselbrev fra Anders Fougstad til Ole Monsen Øye paa 18 M/arke/r Smør og 1 Vog Næver i Qvamme No: 10 forhen brugt af Ole Johannesen, datr: 12te April 1797 med Revers.

            2. Aflyst Lars Johannesen Indre Bouges Obl: til Anders Danielsen Waxdahl stor 180 rd med Pant i Indre Bouge No: 22, datr: 27de November 1795 og tingl: næste Dag efter Qvittering af 12te Maji 1797.

            3. Tingl: en Obl: udgivet af Lars Johannesen Indre Bouge til Anders Olsen Langhelle stor 220 rd med 1ste Panteret i 1 Pund Smør og 4 Kander Malt i Indre Bouge No: 22, datr: 30te Maji 1797 indført fol: 293.

            4. Aflyst Jon Johannesen Hellelands Obl: til Ole Johannesen Helleland stor 98 rd med Pant i Gaarden Helleland No: 35, datr: 22de November 1792 og tingl: 24de s: M: efter Qvittering af 1ste Julii 1797.

            5. Tingl: Jon Johannesen Hellelands Obl: til Erich Hansen Dahle stor 200 rdr med 1ste Panteret i 21 15/16 M/ark Smør i Helleland No: 35, datr: 27de November 1797 indført fol: 292.

            6. Et Skiftebrev efter Konen Magdelie Mons Dr: Hoele af 19de Junii 1797, hvorved ½ Løb Smør, 6 Kander Malt og ½ Faar i Hoele No: 36, blev udlagt Panthaversken Karie Mons Dr: yttre Arne med 3 Creditorer, Enken og Sønnen, indført fol: 281.

            7. Tingl: en Paategning tegnet paa Obl: udgivet af Johannes Haldorsen Indre Taqvam til Besse Nielsen Taqvam \30 rd/ og Myndtl: Donnet Niels Dr: 10 rd tilsam/m/en 40 rd med Pant i 1 pd S:r og 1/3 Faar i Indre Taqvam No: 37, hvori Debitor forbinder sig at betale Renterne til de bestemte 2de Terminer datr: 27de Novbr: 1797, indf: fol: 290

            8. Et Bygselbrev fra Knud Fleischer til Lars Iversen paa ½ Løb Smør og 1 Qvarter Malt i Thuenæstvedt No: 39, forhen brugt af Iver Larsen, datr: 23de Novbr: 1797 med Revers.

            9. Et Skjøde fra Anders Monsen Seim til Niels Sjursen paa 18 M/ark S:r, ¼ Huud og 3 Kander Malt i Seim No: 44, datr: 27de Novbr: 1797 indf: fol: 291 med Attest.

            10. Een Obl: fra Niels Sjursen Seim til Anders Monsen Seim stor 96 rd med Pant i 18 M/ark Smør ¼ Huud og 3 Kander Malt i Seim No: 44, datr: 27de Novbr: 1797 indført fol: 293.

 

1797: 88b

 

            11. Et Vilkaarsbrev fra Niels Sjursen Seim til Anders Monsen Seim og Hustrue Gurie Wichings Dr: paa endeel Aarlig Levekaar af 18 M/ark Smør, ¼ Huud og *5 Kander Malt i Seim No: 44, datr: 27de Novbr: 1797 indført fol: 291.

            12. Et Skjøde fra Goute Goutesen Seim til Jon Goutesen paa ¼ Løb S:r, ¼ Huud og 1/16 Tønde Malt i Seim No: 44, datr: 27de Novbr: 1797 indf: fol: 291 med Attest.

            13. Et Vilkaarsbrev fra Jon Goutesen Seim til Goute Goutesen Seim og Hustrue Martha Lars Datter paa endeel Aarlig Levekaar af ¼ Løb Smør, ¼ Huud og 1/16 Tønde Malt i Seim No: 44, datr: 27de Novbr: 1797 indf: fol: 292.

            14. Et Fæstebrev fra Johannes Gregoriussen Mieldem med fleere til Ole Gregoriussen paa et Stykke Mark kaldet Nyegjeret under Gaarden Mieldem No: 47, mod Aarlig Afgift 8 mrk, datr: 27de Novbr: 1797 med Revers.

            15. Et Skiftebrev efter Martha Ols Dr: yttre Arne begyndt 14de Febr: 1797 og sl: 6te April s: A: hvorved 19 7/11 M/ark Smør, 3/11 Huud og 3/11 Faar i yttre Arne No: 48, blev udlagt til Enkemanden Anders Johannesen yttre Arne og 3 Sønner, indført i Skjødebogen fol: 281.

            16. Et Fæstebrev fra Ole Iversen yttre Arne med fleere til Mons Pedersen paa et Stykke Mark kaldet Merchisbachen under Gaarden yttre Arne No: 48 mod Aarlig Afgift 3 mrk datr: 27de November 1797 med Revers.

            17. Et Fæstebrev fra Størchaar Colbeensen Breedsteenslien til Peder Bastesen paa et Stykke Mark inden Gjerds paa Bøen hvor han selv opbygger Huuser under Gaarden Breedsteenslien No: 53, uden nogen Afgift, datr: 27de November 1797 med Revers.

            18. Aflyst Michel Johannesen Breedsteens Obl: til Anders Olsen Wallestrandsfossen stor 120 rd med Pant i Breedsteen No: 54, datr: 11te Januarii 1792 og tingl: 18de Maji s: A: efter Qvittering af 27de November 1797.

            19. Tingl: et Skjøde fra Anders Olsen Wallestrandsfossen med fleere til Ole Olsen paa 18 M/ark Smør og 15 Kander Malt i Breedsteen No: 54, datr: 27de November 1797 og indført fol: 292.

            20. Een Obl: fra Ole Olsen Breedsteen til Mons Hansen Westerlien som Værge for Myndtl: Mons Nielsen Ulvesetter 47 rd og til ham selv 11 rd saavelsom til Daniel Monsen Ulvesetter som Værge for Myndtl: Martha Niels Dr: Ulvesetter 38 rd tilsammen 96 rd med 1ste Panteret i 18 M/ark Smør og 15 Kander Malt i Breedsteen No: 54, datr: 27de November 1797 indf: fol: 294.

            21. Et Skjøde fra Johannes Johannesen Hiorteland til Anbiørn Nielsen paa 14 M/ark Smør og 9 1/3 K:de Malt i Hiorteland No: 58, datr: 27de Novbr: 1797 indf: fol: 290 med Attest.

            22. Et Odels Skjøde fra Anbiørn Nielsen Hiorteland til Johannes Johannesen paa 18 M/ark Smør og 12 Kdr: Malt i Hiorteland No: 58, datr: 27de Novbr: 1797 indf: fol: 291.

            23. Tingl: en Paategning tegnet paa Obl: udgivet af Ole Johannesen Øvre Selvig til Myndtl: Ole Erichsen fra Mellingen 16 rd til Myndtl: Brithe Erichs Dr: fra Mellingen 24 rd og til Myndtl: Peder Pedersen fra Øvre Selvig 30 rd tilsam/m/en 70 rd med Pant i 18 M/ark Smør og 9 Kander Malt i Øvre Selvig No: 59, datr: 3de Febr: 1794 og tingl: 26de Novbr: 1794, hvori han forbinder sig at betale Renterne til de bestemte Omslags Terminer, datr: 27de Novbr: 1797, indført fol: 289.

            24. Et Afkald fra Erich Nielsen Jervigen paa sin Stifdatter Brithe Peders Datters Arv 13 rd 2 mrk 14 s i A: B: fol: 586, til Værgen Ole Rasmussen Eidsvog No: 63, datr: 23de Junii 1797 indført fol: 282.

            25. Et Afkald fra Lars Johannesen Borge paa sin Hustrue Anna Niels Drs: Vegne til Værgen Magne Clemmetsen Flachtvedt No: 67, for hendes Arv 10 rd 4 mrk i A: B: fol: 580, datr: 27de Novbr: 1797, indf: fol. 285.

            26. Et Afkald til Magne Clemmetsen Flachtvedt No: 67 fra Daniel Nielsen for hans 2de Arvelodder 62 rd 1 mrk 14 s i A: B: fol: 579 og 580, Regnskabs No: 432, datr: 27de November 1797 indført fol: 285.

 

1797: 89

 

            27. Tingl: en Obl: udgivet af Daniel Monsen Ulvesetter til Berge Monsen Almaas stor 70 rd med 2den Panteret nest efter Jørgen Almaas som har første Panteret for 50 rd i Gaarden Ulvesetter No: 70, datr: 27de Nobr: 1797 indf: 295.

            28. Aflyst Niels Olsen Ulvesetters Obl: til Myndtlingerne Mons Nielsen og Martha Niels Dr: tilsammen 50 rd med Pant i ½ Løb Smør og 1 Mæle Malt i Ulvesetter No: 70, datr: 2den Junii 1794 og tingl: næste Dag, efter Qvittering af 27de Nobr: 1797.

            29. Et Afkald til Clem/m/et Olsen Bogtvedt No: 79, fra Jens Olsen Espelie No: 92 som nye indsadt Værge for Clem/m/et Monsen, der tilfaldt i Arv 16 rd 4 mrk 5 s: i A: B: Fol: 581, datr: 27de Novbr: 1797, og indført Fol: 285.

            30. Et Bygselbrev fra Johan Nordahl Bruun til Jens Jensen paa ½ Løb Smør 18 Kdr: M:lt i Bougtvedt No: 79 forhen brugt af Clem/m/et Olsen, datr: 5te Aug: 1797 med Revers.

            31. Et Do: fra Erich Danielsen Melcheraaen og Ole Halsteensen ibid: til Mons Monsen paa 1 pd S:r, 1/3 Huud i Yttre Horviig No: 83 forhen brugt af Peder Johannesen, datr: 27de Novbr: 1797 med Revers.

            32. Een Obl: fra Tosten Johannesen Aarnees til Frue Etatz Raadinden Krohn stoer 300 rd, med første Panteret i Rødnings Gaarden Stenestøen under Gaarden Horviig No: 85, datr: 11te Septbr: 1797 indført Fol: 282.

            33. Een Do: udgivet af Ole Aamundsen Almaas til Ole Halsteensen Melcheraaen 30 rd og til Myndtlingen Erich Larsen ibid: 30 rd tilsam/m/en 60 rd, med 1ste Panteret i ½ Løb S:r 1 Ml: M:lt i {Mælcheraaen} \Almaas/ No: 88, datr: 27de Novbr: 1797, og indført Fol: 294.

            34. Tingl: 1 Paategning paa Obl: udgivet af Hans Olsen Houchaas til Steffen Knudsen Blindem og Martha Steffens Datter Houchedahl m: f:, tilsam/m/en 139 rd med 1ste Panteret i 2 pd 6 Mark S:r 1 Ml: M:lt udi Houchaas No: 90, datr: 20de Novbr: 1789 og tingl: neste Dag, efter hvilken Debitor forbinder sig at betale Renterne til de bestemte Omslags Terminer, datr: 27de Novbr: 1797 og indført Fol: 289.

            35. Een Do: fra Ole Olsen Hauchaas til Myndtlingerne Giertrud Jørgens Datter Almaas 30 rd og til Karie Jørgens Dattr: ibid: 69, tilsam/m/en 99 rd med Pant i 2 pd 6 Mark S:r 1 Ml: M:lt i Houchaas No: 90, datr: 16de Maij 1792 og tingl: 18de s: M: hvori han forbinder sig at betale Renten paa de bestemte Omslags Terminer, datr: 27de Novbr: 1797 og Indført Fol: 290.

            36. Een Do: fra Michel Aschildsen Bredsteen til Myndtlingerne Jens Halsteensen Angeltvedt 28 rd, Hans Olsen Lie 28 rd og til Maila Halsteens Dattr: 14 rd tilsam/m/en 70 rd med Pant i 18 M/ark Smør i Angeltvedt No: 95, datr: 22de Novbr: 1792 og tingl: 24de s: M: hvori han forbinder sig at betale Renten paa de bestemte Omslags Terminer, datr: 27de Novbr: 1797 og indført Fol: 289.

            37. Et Bygselbrev fra Mons Nielsen Eide og Niels Nielsen Morviig som Forstandere for Hammers Hoved Kirke til Halsteen Monsen paa ½ Løb Smør 18 Kander Malt i Espelie No: 92 forhen brugt af Endre Johannesen, datr: 27de Novbr: 1797 med Revers.

            38. Tingl: Een Paategning, tegnet paa Oblig: udgivet af Ole Andersen Eichaas til Berge Monsen Almaas 175 [rd] og til Myndtl: Karie Jørgens Datter 50 rd tilsam/m/en 225 rd med 1ste Panteret i 1 pd S:r 1 Ml: M:lt i Eichaas No: 97, *dart: 2de Junij 1794 og tingl: neste Dag, hvori han forbinder sig at betale Renterne til de bestemte Omslags Terminer, datr: 27de Novbr: 1797 og Indført Fol: 290.

            39. Tingl: Een Bevil: for Johannes Thorsen Mellingen paa et Giæstgiverstæd ved Stenestøen, datr: 10de Junij 1797 og Indført Fol: 288.

            40. Tingl: Een Paategning tegnet paa Obl: udgivet af Ellev Johannesen Angelskaar til Jørgen Olsen Almaas, stoer 99 rd, der i Skiftet efter ham af 4de Julij 1791

 

1797: 89b

 

blev udlagt hans Datter Giertrud Jørgens Datter, og hvorfore var Pantsat ½ Løb Smør i Angelschaar No: 95, datr: 22de Maij 1786 og tingl: neste Dag, hvori han forbinder sig at betale Renten til de bestemte Omslags Terminer datr: 27de Novbr: 1797 og indført Fol: 289.

            41. Aflyst Ole Andreas Steens Obl: til Ole Johan Steen stoer 1500 rd med 2den Panteret i hans Reberbane og Huus i 1ste Rode No: 14 og 15, datr: 18de Octobr: 1791 og tingl: 23de Novbr: s: A: efter Qvittr: af 16de Decbr: 1796.

            42. Et Skiøde fra Hans Andersen Biørchelund til Ingebrigt Ellingsen Øyiorden paa 1 Huus i 1ste Rode No: 21, datr: 17de Martij 1797, indført Fol: 295 med Attest.

            43. Et Fæstebrev fra Johan Garmann \til Ingebrigt Ellingsen/ paa 1 Huusetomt under 1ste Rode No: 21 mod Aarlig Afgift 4 mrk 4 s, datr: 20de Aprill 1797 med Revers indf: fol: 296.

            44. Aflyst Hans Andersen Biørchelunds Obl: til Ole Johann Steen stoer 70 rd med 1ste Panteret i et Huus under 1ste Rode No: 21, datr: 26de Junij 1789 og tingl: 21de Novbr: s: A: efter Qvittr: af 17de Martij 1797.

            45. Tingl: et Skiøde udgivet af Ole Johann Steen m: f: til Johannes Olsen paa et Huus i 1ste Rode No: 32, datr: 12te Aprill 1797, indført Fol: 296 med Attest

            46. Een Obl: fra Johannes Olsen til Mad:me Gorbitz (Gørbitz) stoer 160 rd med første Pante Ret i et Vaanhuus under 1ste Rode No: 32, datr: 12te Aprill 1797 og indf: Fol: 296

            47. Een Contract imellem Eieren af Store Sandvigen Johann Garmann og Johannes Olsen angaaende Huuse Tomterne under Huuset i 1ste Rode No: 32, datr: 15de Octobr: 1796 med Copie indført Fol: 297

            48. Et Fæste Brev fra Johann Garmann til Johannes Olsen paa een Huuse Grund under 1ste Rode No: 32 mod Aarlig Afgift 2 rd, datr: 15de Octbr: 1796 med Revers indført Fol: 297

            49. Afl: Ole Henrichsen Lies Obl: til Martin Gorbitz stoer 300 rd med 1ste Panteret i et Vaanhuus under 1ste Rode No: 56, datr: 16de Janv: 1781 og tinglyst 29de Maij s: A: efter Qvittering af 4de Octobr: 1797.

            50. Een Do: fra Anna Malena Ols Datter til Martin Gorbitz stoer 100 rd med 2den Panteret i et Vaanhuus under 1ste Rode No: 56, datr: 8de Octbr: 1792 og tingl: 24de Novbr: s: A: efter Qvittering af 6te Junij 1796.

            51. \Tingl:/ Et Skiøde fra Martin Gorbitz og Anne Malene Steen til Ole Johan Steen paa et Huus i 1ste Rode No: 56, datr: 20de Aprill 1796 indført Fol: 286 med Attest.

            52. Et Auctions Skiøde, dat: 22de Aug: 1797 paa et Huus i 1ste Rode No: 56 der blev kiøbt af Jochom Bønemanns Enke for 962 rd med Attest. Indført Fol: 287.

            53. Een Contract imellem Johann Garmann og Ole Johann Steen paa 1 Huus under 1ste Rode No: 56, datr: 4de Aprill 1796, Indført Fol: 286 med Copie.

            54. Een Do: Imellem Johan Garmann og Madame Chatarina, Afg: Jochum Bonemanns Enke paa et Huus i 1ste Rode No: 56, Indført Fol: 286 med Copie.

            55. Et Skiøde fra Anders Christophersen til Pigen Rangele Johannes Dattr: Mathisen paa et Huus i 1ste Rode No: 64, datr: 17de Junij 1797, indført Fol: 297 \og 298/ med Attest.

            56. Een Obl: fra Anders Christophersen til Erntz Moevinchel \stor 34 rd/ med 1ste Panteret i hans Løse Eiendeele \og 2den Panteret i hans Huus i 1ste Rode No: 64/, datr: 5te Janv: 1797 og indført Fol: 282.

            57. \Aflyst/ Een Obl: fra Anders Christopher Larsen til Martin Gorbitz stoer 99 rd med 1ste Panteret i et Vaanhuus under 1ste Rode No: 64, datr: 4de Aprill 1797 og tingl: 31te Maij s: A: efter Qvittering af 16de Novbr: 1797.

            58. Tingl: Een Obl: fra Rangele Johannes Datter til Madame Gorbitz, stoer 99 rd med første Panteret i et Vaanhuus under 1ste Rode No: 64, datr: 14de Novbr: 1797 og indført Fol: 298

            59. Et Fæstebrev fra Johann Garmann til Jørgen Christian Tormondsen paa een Huusegrund under 1ste Rode No: 64 mod Aarlig Afgift 1 rd 2 mrk, datr: 14de Octobr: 1797 med Revers; indført Fol: 298

            60. Et Do: fra Johan Garmann til Ole Rasmussen \paa/ Een Huusegrund i 1ste Rode No:   mod Aarlig Afgift 4 mrk, datr: 22de Aprill 1797 med Revers, indført Fol: 298

 

1797: 90

 

            61. Et Fæste Brev fra Johann Garmann til Ole Olsen paa een Huusegrund {under} med Enge Plads Bredvigen kaldet, datr: 14de Octobr: 1797 med Revers indført Fol: 299.

            62. Et Do: fra Do: til Hr: Cappe et Snelle paa 1 Nøste Grund 24 Alen Lang og 24 Alen Bred mod Aarlig Afgift 4 mrk, datr: 3de Maij 1797 med Revers og Indført Fol: 299 under 1ste No: 54.

            63. Et Do: fra Do: til Jacob Lomann paa Een Huusegrund i 1ste Rode No:   mod Aarlig Afgift 1 rd, datr: 22de Aprill 1797 med Revers og indført Fol: 300

            64. Et Skiftebrev begyndt 7de Junij 1797 efter Gullach Giertsen, og sluttet 28de Septbr: s: A:, hvorved Et Vaanhuus i 2de Rode No: 18 blev udlagt til Panthaversken Madame Gorbitz m: f:, Indført Fol: 281.

            65. Et Do: begyndt den 12te Janv: 1797 efter Jacob Isachsen, og sluttet 29de Septbr: s: A: hvorved 1 Vaanhuus i 2de Rode No: 23 blev udlagt Mad:me Bruus m: f: Indført Fol: 281.

            66. Et Skiøde fra Anna Catharina Sal: Bruus til Enken Malene Johannes Dattr: paa et Huus i 2de Rode No: 23, datr: 16de Novbr: 1797 og indført Fol: 284 med Attest.

            67. Een Obl: Fra Malene Johannes Datter til Anna Catharina Sal: Bruus stoer 30 rd med 1ste Panteret i et Huus i 2de Rode No: 23, datr: 16de Novbr: 1797 Indført Fol: 284.

            68. Aflyst Hans Lorentzen Fæsters Obl: til Hof Agent Krohn stoer 250 rd med Pandt i hans Vaanhuus i 2de Rode No: 44, datr: 25de Novbr: 1789 og tingl: 3de Maij 1790 efter Qvittering af 22de Julii 1797.

            69. Aflyst sam/m/e Debitors Obl: til Frue Magrethe Catharina von der Ohe stoer 200 rd med Pandt i hans Søeboder i Store Sandvigen, datr: 12te Martij 1766 og tinglyst 8de Junij 1769, efter Qvittering af 22de Julij 1797.

            70. Een Do: fra Hans {Fæster} Fæster til {Wenche} \Sorenskriver/ Garmann stoer 200 rd med Pant i hans Vaanhuus i 2de Rode No: 44, datr: 9de Aprill 1766 og tingl: 29de Maij s: A:, efter Qvittering af 9de Julij 1797.

            71. Tinglyst Een Obligation udgivet af Hans Lorentsen Fæster til Lector Fridr: Christ: Holberg Arentz, stoer 1099 rd med 1ste Panteret i et Vaanhuus under 2de Rode No: 44, et Do: i 2de Rode No: 44, 1 Floer af Tøm/m/er, 1 Høelade af Stenderværk, saavelsom 1 Søebod i Store Sandvigen, datr: 21de Julij 1797 indført Folio 283.

            72. Aflyst Frantz Didr: Grungs Obl: til Store Sandvigens Fattigskole stoer 200 rd med 1ste Panteret i et Vaanhuus under 2de Rode No: 47, datr: 2de Janv: 1793 og tinglyst 30te Maij s: A: efter Qvittering af 19de Junij 1797.

            73. Et Skiøde fra Frantz Didrich Grung til Hans Jensen Børch, paa et Huus i 2den Rode No: 47, datr: 7de Junij 1797, indført Fol: 300 med Attest.

            74. Een Obl: fra Hans Jensen Børch til Store Sandvigens Fattig Skole, stoer 200 rd med 1ste Panteret i et Vaanhuus under 2den Rode No: 47, datr: 7de Junij 1797 indført Fol: 300

            75. Een Do: fra Do: til Carl Rasmussen Klungland i Bergen, stoer 99 rd med 2den Pandteret i hans Vaanhuus under 2den Rode No: 47, datr: 29de Maij 1797 indf: Fol: 301.

            76. Et Fæstebrev fra Johann Garmann til Hans *Jonsen Børch paa Een Huusegrund under 2den Rode No: 47, datr: 4de Octbr: 1797 med Revers, indført Fol: 299.

            77. Et Skiøde fra Hans L: Fæster til Magne Andersen paa et Huus i 2den Rode No: 53 datr: 16de Octbr: 1796, og indført Fol: 283 med Attest.

            78. Een Obl: fra Magne Andersen til Martin Gorbitz, stoer 49 rd med 1ste Panteret i 2de Rode No: 53, datr: 16de Octbr: 1796 og indført Fol: 283.

            79. Et Fæste Brev fra Johann Garmann til Magne Andersen paa een Huusegrund i 2de Rode No: 53 mod Aarl: Afgift 1 rd 4 s, datr: 8de Octbr: 1796 med Revers, indført Fol: 284.

            80. Et Do: fra Do: til Anders Gotskalchsen paa Een Huusegrund i 2de Rode No:   mod Aarlig Afgift 2 rd 3 mrk, datr: 6te Octbr: 1797 med Revers, indført Fol:

 

1797: 90b

 

            81. Et Auctions Skiøde af 17de Junij 1797 over et Partie Pakboder med tilhørende Nøst, der tilhørte Afg: Consul Allexander Wallace et Søn, der blev Solgt til Hr: Johann Cordt Hermanns for 2345 rd, datr: 25de Aug: 1797 med Attest indf: Fol: 301 og 302

            82. Et Skiøde Fra David Frich til Ulrich Fridrich Busch paa 1 Partie Søeboder i Store Sandvigen, datr: 3de Julij 1797, og indført Fol: 285 med Attest.

            83. Et Fæstebrev fra Johan Garmann til Ulrich Busch paa Een Paa Grunden under et Partie Søeboder i Store Sandvigen mod Aarlig Afgift 4 mrk, datr: 10de Octbr: 1797, indført Fol: 285 med Revers.

            84. Et Deelebrev efter Johannes Nilsen Fosmarch af 28de Novbr: 1797, hvorved (ope rum) Smør (ope rum) Kander Malt (ope rum) skilling Penge i Gaarden Øvste Mielde No: 58 blev udlagt Magdelie Johannes Datter, Gift med Anders Johannesen Schafthun  og Een Anpart i Gaarden Langhelle No: (ope rum) af Skyld 13 ½ Mark S:r blev udlagt \til/ Karie Johannes Datter, Gift med Johannes Hansen Helle  og til Datteren Anna Johannes Datter Gift med Mons Johannesen Sognstad hver det halve med 6 ¾ Mark S:r indført Fol: 295 med Attest.

 

Til Laugrettesmænd for nestkommende Aar 1798 blev udnævnt 4 nye Mænd nemlig: 1. Daniel Johannesen Sætre, 2. Ole Amundsen Bogetvedt, 3. Mons Johannesen Midt Brudvig og 4. {Einer Monsen Indre Songstad} Gabriel Samuelsen Indre Songstad

 

Hr: Fogden fremlagde endvidere til Bielag ved Skatte Regnskabet som:

            4. Listen over Af og Tilgangen i Odels Mandtallet for dette Aar der inden Retten blev Oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue at de deri Anførte og tilkomne selv bruge og beboe de for dem Anførte Jordeparter, og samme blev bevidnet af Johannes Johannesen Nedre Mielde og Anders Monsen ibidem.

            5. Listen over Af og Tilgangen i Veimæstermandtallet for dette Aar, der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue og blev bevidnet af de forbenævnte tvende Mænd.

            6. Listen over de udestaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter for dette Aar der beløber sig 367 rd 8 s, Renteskatten 11 rd 2 mrk 10 s, der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue og blev bevidnet af de forbenævnte tvende Mænd.

 

Endvidere blev publiceret

            85. Tingl: en Obl: fra Ingebrigt Ellingsen Øyjorden til Diderich von der Ohe stor 100 rd med 1ste Panteret \i Vaanhuus i/ 1ste Rode No: 21, datr: 17de Martii 1797 og indført fol: 293.

            86. Aflyst samme Debitors Obl: til samme Creditor stor 100 rd med Pant i et Vaanhuus i 1ste Rode No: 21 datr: 17de Martii 1797 med Qvittering af 10de Julii 1797.

            87. Afl: Hans Andersens Obl: til Diderich von der Ohe stor 199 rd med Pant i et Vaanhuus i 1ste Rode No: 21, datr: 12te Februarii 1795 og tingl: 6te Junii s: A: efter Qvittering af 17de Martii 1797.

            88. Aflyst en Obl: udgivet af Madame Seehuus til Etats Raadinde Krohn stor 400 rd med 1ste Panteret i Pladsen Steenestøen under Gaarden Horvig No: 85, datr: 28de Maji 1794 og tingl: 3de Junii s: A: efter Qvittering af 15de September 1797.

            89. Tingl: et Skjøde fra Petriche Jørgens Datter med Laugværge Mathias Gievring til Michel Olsen paa et Vaanhuus i 2den Rode No: 22, datr: 21de April 1797 indført Folio 302 med Attest.

 

1797: 91

 

            90. Et Fæstebrev fra Johan Garmann til Michel Olsen paa et Vaanhuus i 2den Rode No: 22, mod Aarlig Afgift 4 mrk 4 s, datr: 20de April 1797 indført Folio 302, med Revers.

            91. Een Obl: af Michel Olsen til Madame Garmann stor 50 rd med 1ste Panteret i nys nævnte Huus i 2den Rode No: 22, datr: 21de April 1797 indført Folio 319

            92. Et Skiftebrev efter Anders Johannesen i store Sandvigen sluttet 27de December 1796, hvorved et Vaanhuus i 2den Rode No: 48 blev udlagt til Panthaveren Johannes Monsen paa Støelen, med 4 Creditorer indført Folio 303.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som havde viidere med Tinget at udrette, blev samme for denne Gang sluttet og Ophævet.

                                                                                                                                 H: L: Jersin

 

 

 

(Maaneds Ting 1797)

Aar 1797 den 4de Decbr: blev i Sorenskriverens Huus i Bergen holdet Maaneds Ting, af den Constit: Sorenskriver Hans Jersin i Nærværelse af efterskrevne 4 Laugrettesmænd 1. Jens Iversen Møllendahl, 2. Torjer Nielsen Lunggaarden, 3. Ole Sivertsen af store Sandvigen og 4de Anfind Olsen af store Sandvigen.

 

Og blev da paaraabt de indstævnte Sager

 

Ingebrigt Andersen Leerøen Contra Knud Monsen Leerøen

Pr: *Frille mødte for Knud Monsen Leerøen og sagde i hvorvel han ikke har indgaaet noget Løfte at overlade Brugen af sin Gaardepart hvorom her tvistes til Hoved Citanten er han dog villig for sin Levetiid at overlade sam/m/e til fornævnte Ingebrigt Andersen, imod at denne for saadan Brug betaler ham aarlig 4 rd da han fra sin Siide igien vil forbinde sig at erlægge de deraf dependerende Afgifter, saasom Skatter og Tiende med viidere af denne Andeel.

 Pr: Balchen mødte for Hoved Citanten Ingebrigt Andersen Leerøen og erklærede efter dennes Forlangende at omendskiøndt han deels har beviist og deels kunde beviise det af Knud Monsen Leerøen engang givne Løfte om Brugen af den omtvistede Part i hans Gaard Leerøen, dog, paa Grund af det i Dag fra Knud Monsens Siide \giorde Tilbud saa/ var Ingebrigt Andersen Leerøen dog villig at antage det giorde Tilbud og aarlig at udreede de benævnte udgifter og som Brugen paa det maae kunde \faae Ende/ paa den imellem dem verserende Tvist.

 Begge Parter nemlig Ingebrigt Andersen Leerøen og Knud Monsen Leerøen vare nu selv for Retten tilstæde og hver sin Part vedtog det af deres Sagfører tilførte Forliig og Forpligtelse, og frafaldt i øvrigt al videre Proces i denne Henseende, hvilket de nu med sin Underskrift her i Protocollen bekræftede.

                                               Ingebrigt Andersen Leerøen                 Knud Monsen Leerøen

                                                  med paaholden Pen                med paaholden Pen

 

Fogden Unmack imod Amund M: Indre Kielen.

Fogden æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstleeden Høsteting

 

1797: 91b

 

for Lindaas Skibreede imod Amund Michelsen Indre Kielen, og derhos fremlagde 2de Continuations Stævninger af 18de og 23de Octobr: sidstl: til Vidners Indkaldelse nemlig Niels Lassesen og Peder Erichsen boende paa Pladsen Sanden i Herløe Skibreede, samt Kari Lars Dotter, nu gift med Besse Nore Tungen paa Fedie i Lindaas Skibreede og Drengen Ingebrigt Nielsen nu boende paa Gaarden Riise i sam/m/e Skibreede, til at aflægge yderligere Forklaring om den Tiltaltes Forhold i sine Tienester af sine utroskaber med videre.

 Efter Paaraab mødte alle de indstævnte saavel Parter som Vidner og vedtog lovlig Varsel.

 Derpaa frem kom i Orden efter Hoved Stævningen som

            6te Vidne Peder Erichsen boende paa Pladsen Sanden under Gaarden *Henne (Henøe) i Herløe Skibreede, aflagde Eed og vandt at Amund Michelsen Indre Kielen kom til Vidnet i Tieneste om Høsten 1795 og forblev der omtrent et Aar mindre end 6 á 8 Uger, da han fik ordre at reise i sin Lægd eller Skibreede for at tage Tieneste og kom da fra Vidnet i Tieneste hos Lars Hansen Borrilde (Børrilde) i Lindaas Skibreede, og {da} Amund Michelsen Indre Kielen havde omtrent 8 Dage førinden han reiste af Vidnets Tieneste om Høsten 1796 taget fra Vidnet følgende, nemlig 1 Kiste Jern /: eller Beslag til en Kiste, en dobbel fiske Lyster, en List Høvel, en Høvle Tand, en nye Tælle Kniv, en Løv Vinkel, og et Stykke Sægel Dug, og 3 Marker Uld, hvilket han ansaae at være af Værdie 1 rd 4 mrk, og ved at savne dette giorde Vidnet Inqvisition i Tiltalte Amund Michelsens Kiste sam/m/e Dag han reiste af Vidnets Tieneste, og fandt da disse Koster i hans Forvaring i hans Kiste, og disse Koster havde Amund Michelsen fra stiaalet Vidnet uden hans Vidende og Villie, og Vidnet ville ey angive for Øvrigheden dette af Amund Michelsen begangne Tyverie i Forventning at han for Eftertiiden skulle tage sig bedre vare. Disse Tyvs koster sagde Vidnet at have erholdt tilbage af Tiltalte Amund Michelsen. Vidnet forklarede ellers at Tiltalte Amund Michelsen om Vaaren 1796 i medens han var i Tieneste hos Vidnet, skal efter Fortælling af andre til Vidnet, have frastiaalet Huusmand Jan Jansen Sanden i Lensmand Christen Pedersen Bøes Huus endeel Penge af en Pung, som Amund Michelsen ved nøyere Undersøgning af Lensmand Christen Bøe, maatte tilbagelevere Jan Jansen Sanden. Paa Tilspørgende *Declarede Vidnet at han intet vidste at forklare i Henseende den af Amund Michelsen udøvede Voldsom/m/e Handling imod Piigen

 

1797: 92

 

Sygnie Michels Dotter Fundenæs. Til Slutning anmeldte Vidnet at Amund Michelsen var i Tieneste den forhen omvundne Tiid i fælleds med Niels *Lasse Sanden.

 Da ingen havde videre at tilspørge Vidnet blev det Demitteret

            7de Vidne Niels Lassesen Sanden boende som Huusmand paa Pladsen Sanden under Henøe i Herløe Skibreede aflagde Eed og vandt eenstem/m/ig med nestforrige Vidne med den Forskiel at de anmeldte Tyvskoster tilhørte Peder Sanden, og Vidnet saae dem i Amund Michelsens Kiste da der skeede Undersøgning den Dag han reiste fra Tienesten og hørte ham tillige tilstaae at have frataget {ham} \Peder Sanden/ sam/m/e uden hans Villie og Vidende, men de stiaalne Koster blev Peder Erichsen tilbageleveret.

            8de Vidne Kari Lars Dotter gift med Besse Nore Tungen paa Fediøe i Lindaas Skibreede, aflagde Eed og vandt, at hun var i Tieneste paa Gaarden Mongstad i Lindaas Skibreede hos Lars Nielsen Ruus paa den sam/m/e Tiid da Tiltalte Amund Michelsen Indre Kielen tiente der i Aaret 1794, og saae da at der ved den skeede Undersøgning af hendes da værende Huusbonde Lars Nielsen Ruus, i Amund Michelsens Kiste fandtes det fra bemeldte Lars Ruus frastiaalet Sølv Støb og en Silke Duug. Sølv Støbet fandtes omtrent 14 Dage efter St: Hans Dag 1794, og tilhørte bemeldte Lars Ruus, tilligemed Silke Tørklædet der tilhørte Capitaine Brugger, og som var ham forkom/m/et i et Besøg hos Lars Ruus omtrent 8te Dage før St: Hans Dag{s}. Vidnet forklarede ellers at da denne omforklarede Undersøgning skeede af Lars Nielsen Ruus, maatte alle hans Tieneste Folk oplukke deres Kister for at lade eftersøge disse frastiaalne Koster og ved saadan Lydighed var det de fandtes hos Amund Michelsen i hans Forvaring, og i Anledning af det skeede Tyverie af Amund Michelsen var det han blev bortjaget af Lars Ruus af hans Tieneste om Høsten 1794 i stæden for 1795 aar

            9de Vidne Ingebrigt Nielsen nu tienende paa Gaarden Riise i Lindaas Skibreede, og forhen har været i Tieneste hos Lars Nielsen Ruus i Aaret 1794 paa sam/m/e Tiid Tiltalte Amund Michelsen tiente der, aflagde Eed og vandt i et og alt eenstem/m/ig med nestforrige Vidne, og i Anledning af dette skeede Tyverie var det at Amund Michelsen blev bortjaget af Lars Ruus af hans Tieneste, da han ellers efter indgaaet mundtlig Contract skulle have været i Tieneste hos Lars Ruus indtil *Faaraaret (Foraaret) 1795.

 Derpaa fremkom efter Actors Forlangende Tiltalte Amund Michelsen Indre Kielen og paa Tilspørgende tilstod at have frataget Peder Erichsen Sanden imedens han var i hans Tieneste i Aaret 1796 den omforklarede Tælle Kniv 1 Kiste Jern og et Stykke Sægel Duug, men det øvrige opgivne og fra Peder Erichsen Sanden frakomne har han ey frastiaalet ham.

 Fogden indlod ved sit skriftlige Indlæg af Dags dato

 

1797: 92b

 

og vedfulgte Præste Attest af 29de Septbr: sidstl: fra Hr: Meyer Sogne præst til Lindaas Præstegjæld, Sagen Dom.

 Bemeldte Indlæg med vedfulgte Attest bliver her at indtage.

 Den for Tiltalte Amund Michelsen Indre Kielen beskikkede Defensor Lensmand Lars Fieldsende mødte og fremlagde sit Forsvars Skrift for den Tiltalte at 2den d: M:, der inden Retten blev oplæst og her indtages.

 Da ingen havde videre at tilføre blev Sagen optaget.

 

Assessor Kruger imod Beboerne paa Bratzhoug, Huusebøe

og Koursbøe til Tingsvidne

Cancellie Assessor Kruger \lod/ møde og Æskede Sagen i Rette samt til den Ende fremstillede det forhen udeblevne Vidne *Endre Michelsen Schielanger for hvilket Comparenten begjerede \fremsat/ de *Procollen (Protocollen) den 21de Octbr: sidstl: tilførte 2de qvæstioner og Vidnets eedelige Forklaring herpaa indhentet.

 Derpaa fremkom i Orden som

            2det Vidne *Hendrich Michelsen boende paa Gaarden Schielanger aflagde efterat det den 21de Octbr: sidstl: fremlagde Skrift af 19de Junii 1797 var ham forelæst og anviist aflagde Eed og vandt til fremsatte 2de Spørsmaale, i et og alt eenstem/m/ig med forrige Vidne Lensmand Willum Monsen Schielanger, med hvilken han var tilstæde den omvundne Tiid.

 Assessor Kruger begjerede Tingsvidnet sluttet og sig derefter beskreven meddeelt.

 

Johannes Olsen Hope imod Lejlændingen Anders Michelsen Sletten.

Pr: Balchen mødte for Citanten Johannes Olsen Hope og fremlagde et Skiftebrev af 7de Januarii 1760 efter afg: Salomon Nielsen Yttre Hope; videre fremlagde han nok et Skiftebrev af 22de Junii 1778 efter Ole Johannesen Yttre Hope og endelig et Skiftebrev af 20de Julii 1779 efter afg: Ungkarl Anders Olsen Yttre Hope; Af alle disse Documenter saavelsom af Citantens under Sagen fremlagde Skiøde er det fuldkom/m/en oplyst og bevist at Johannes Olsen Hope er Odels og Eiendoms berettiget til 18 Mark Smør og ¼ H:d i Gaarden Sletten, som Beboes af Lejlændingen indstævnte Anders Michelsen, og hvortil ham er passeret Udsigelse at fratræde og ryddiggiøre bemeldte Gaardepart, hvorfor Comparenten nu paastod at indstævnte Anders Michelsen, Lejlænding paa Gaarden Sletten vorder ved denne Rettes Dom tildømt at fratræde og ryddiggiøre den paastævnte Jordepart til Brug og Beboelse af Citanten Johannes Olsen Hope under

 

1797: 93

 

en hvis Daglig Mulct for hver Dag han maatte sidde den forventende Dom overhørig, til førstk: Paaske rette Fardag 1798, samt desuden at erstatte Citanten dette aftvungne Søgsmaals, den passerede Udsigelse og videre paagaaende Omkostninger i det mindste med 16 rd, hvorefter Comparenten med Exception mod alt urigtig og ubeviist i Indstævntes sidste fremlagde Indlæg, indlod Sagen Dom den han nu paastod uopholdelig optaget.

 Efter Paaraab mødte ey indstævnte Anders Michelsen Sletten, {mødte}

 Sagen optages.

 

Derefter blev publiceret.

            1. Aflyst Niels Andersen Heljepladsets Obl: til Myndtl: Martha og Lisbeth Aamunds Døttre tilsam/m/en 80 rd med Pant i Gaarden Heljepladsen No: 97, datr: 20de Januarii 1792 og tingl: 27de April 1792 efter Qvittering af 4de December 1797.

            2. Een Do: fra Do: til David Nielsen Nedre Fyllingen stor 190 rd med Pant i Heljepladset No: 97, datr: 5te Maji 1787 og tingl: 5te October 1787 efter Qvittering af 4de December 1797.

            3. Tingl: en Obl: udgivet af Niels Andersen Heljepladsen til Ole Ingebrigtsen Dahl stor 350 rd med 1ste Panteret i 20 M/ark Smør i Heljepladsen No: 97 datr: 4de December 1797 indført fol: 304

            4. Et Vilkaarsbrev fra Elias Johannesen Houcheland til Johannes Nielsen og Hustrue Brithe Anders Dotter \paa/ endeel Aarlig Levekaar af ½ Løb Smør, 1 Mæle Malt og ½ Huud i Houcheland No: 12, datr: 6te October 1797 indført Folio 303.

 Alle 4re Documenter henhører til Schiolds Skibreede

            5. Aflyst Ole Christensen Tosches Obl: til Knud Christiansen Laachøen stor 250 rd med Pant i Gaarden Tosche No: 56, i Herløe Skibreede, datr: 12te October 1786 og tingl: 14de samme Maaned, efter Qvitteringer fra Creditorerne af Dags dato

            6. Trende Qvitteringer tegnet paa Skiftebrevet efter Karie Rasmus Dotter Tosche, sluttet 3de December 1794, fra Iver Christensen Hauchland, Johannes Christensen Willanger og Niels Rasmussen Marøen, hvorved disse var udlagt endeel Jordeparter i Gaarden Tosche No: 56 i Herløe Skibreede indført fol: 305

            7. Et Skjøde fra Ole Christiansen Tosche til Major Ameln paa 13 ½ M/arke/r Smør, 9 M/ark Fisk, 6 Kander Malt og ¼ Faar i Gaarden Tosche No: 56 i Herløe Skibreede, datr: 15de Maji 1797 indført fol: 252 med Attest.

            8. Aflyst David Olsen Mangers Obl: til Consul Allexander Wallace & Søn stor 80 rd med Pant i Sørelie (Søre Lie) No: 32 \i Radøe Skibr:/, datr: 12te October 1787 og tingl: næste Dag efter Qvittering af 7de November 1797.

            9. Et Deele brev af 24de October 1797 efter Sisselle Lars Datter Indre Sæbøe hvorved 1 7/65 M/ark Smør i Landsvig No: 62 for 5 rd blev udlagt Datteren Martha Hans Datter gift med Aamund Larsen Indre Sæbøe for Arv indført fol: 237 med Attest, denne Anpart er beliggende i Herløe Skibreede.

            10. Et Skjøde fra David Olsen Mongstad til Ole Davidsen paa ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Mongstad No: 34 i Alenfits Skibreede, datr: 8de November 1797 indført fol: 304 med Attest.

            11. Een Obl: fra Ole Davidsen Mongstad med Curator David Olsen Mongstad til Iver Bang stor 200 rd med 1ste Panteret i ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Mongstad No: 34 i Alenfits Skibreede, datr: 8de November 1797 indf: fol: 304

            12. Et Pantebrev fra Johannes Jensen Rivenæs til Ole Johannesen Waxdahl stor 60 rd med 2den Panteret i 18 M/ark Smør og ½ Faar i Rivenæs No: 66, i Mielde Skibr: datr: 4de December 1797 indført fol: 303.

            13. Et Vilkaarsbrev fra Lars Iversen Thuenæs \Tvedt/ til Iver Larsen Thuenæs og Hustrue Christie Michels Datter paa endeel Aarlig Levekaar af ½ Løb Smør og ½ Qvarter Malt i Thuenæstvedt No: 39, i Arne Skibreede, datr: 4de Decbr: 1797 indf: fol: 303.

 

1797: 93b

 

            14. Et Skiftebrev efter Lars Iversen Hodne sluttet 13de Septbr: 1797, hvorved 18 M/ark Smør og 6 Kander Malt i Hodne No: 67 i Lindaas Skibreede blev udlagt 5 Creditorer, Sterboe Enken og Arvinger, indført Folio 319.

 

Penge Opbydelse

            1. Blev opbuden til Udlaan den Sum/m/a 50 rd der tilhører Myndtlingen Martha Amunds Dt: fra Kirkebircheland Myndtl: No: 97 imod Reskript mæssig Underpant og 1ste Prioritets Ret men da ingen meldte sig der ville modtage sam/m/e modtog Sorenskriveren sam/m/e for [at]? lade dem indsætte i den Kongl: Cassa.

            2. Ligeleedes blev opbuden til Udlaan 30 rd der tilhører Myndtlingen Lisbeth Amunds Dt: \Myndtl: No: 95, imod Reskript Mæssig underpant og 1ste Prioritets Ret i Jordegods, og da ingen indfandt sig som ville modtage sam/m/e til Laan, blev de af Sorenskriveren taget i Forvaring for at lade dem indsætte i den Kongl: Casse imod Kongl: Obligation.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som havde videre med dette Ting at udrette blev det sluttet og ophævet.

                                                                                                                                 Jersin

 

 

 

Extra Ret for Schiold Skibreede 1797.

Aar 1797 den 16de Decbr: blev Extra Retten sat i Sorenskriverens Huus i Bergen, af den Constit: Sorenskriver i Nærværelse af de 2de Laugrettesmænd nemlig Jens Iversen Mollendahl (Møllendahl) og *Torjersen (Torjer) Nielsen Lunggaarden, for der at behandle et Extra Tings vidne Sag for Schiold Skibreede.

 Pr: *Frille som befalet Actor mødte og producerede den udtagne Tingsvidne Stævning af 13de hujus paategnet Lovlig forkyndt for de deri benævnte, tilligemed en Copie af Stiftets Høye Ordre til Comparenten, under 4de d: M:, hvis Original findes fremlagt ved det …(?) ………(?) Anledning ved en Extra Byetings Ret optagne *Tingsvne (Tingsvidne), betreffende Siur Lies Uroligheder, og Adfærd i Politie Arresten. Dernest producerede Actor skriftlige Qvæstioner til det indstævnte Vidne af Dags Dato, hvorpaa han begjerede Vidnets Svar indhæntet.

 Bemeldte Stævning, Gjenparten af Actions Ordren og Qvæstionerne indtages her efter hin anden.

 Efter Paaraab mødte ey Siur Andersen Lie eller hans Defensor Pr: Spismacher, men det indkaldte Vidne mødte og vedtog lovlig Varsel og blev derpaa fremstillet

            Johannes Michelsen boende paa Gaarden Borge,

 

1797: 94

 

og Lensmand for Schiold Skibreede, aflagde Eed og vandt til de fremlagde Qvæstioner;  Til 1ste Joe paa 5te \Dag/ Var Siur Andersen Lie i Vidnets Huus, under hans Opsyn, og i 2de Dage hos en anden Mand i Schiold Skibreede.  Til 2det Joe Siur Andersen Lie viiste \sig/ for det meste i de Dage han var hos Vidnet meget urolig med støyen og Allarm, og forekom Vidnet gandske afsindig, saa at Vidnet maatte holde 2de Mænd til Vagt over ham.  Til 3de Jo Siur Lie udlod sig ofte med trudsler imod Vidnet saaledes at han skulle slaae helsen af ham eller giøre ham anden ulykke, fordie Vidnet ey \ville/ slippe ham paa frie Foed, og efter Forlangende af Siur Andersen Lie lod Vidnet ham hensende paa Arbeide hos en Mand i Schiold Skibreede, saaledes som i 1ste qvæstion er forklaret, og efter at han havde været i Arbeide der i 2de Dage var det han undveeg som \ingen/ vidste af, og skulle have taget Veien sør igiennem Langedahlen kaldet, i Schiold Skibreede, {og} til Byen.

 Actor begjerede der efter Tingsvidnet sluttet og sig beskreven meddeelt, om mueligt til i Morgen, da sam/m/e skal giøres Brug af i Stifts Over Retten førstk: Mandag den 18de hujus.

                                                                                                                                 H: L: Jersin

 

 

 

Aar 1797 den 18de Decbr: blev en Extra Ret sat i Sorenskriverens Huus i Bergen af den Constit: Sorenskriver Jersin, i Nærværelse af efterskrevne 4 Laugrettesmænd nemlig 1. Ole Sivertsen 2. Anfind Olsen, begge af store Sandvigen, 3. Jens Iversen Møllendahl, og 4re Torjer Nielsen Lunggaarden

 og blev da udi Sagen anlagt af Hr: Foged Unmack som Actor imod Amund Michelsen Indre Kielen afsagt saadan

Dom

 Af de førte Vidner har 1ste og 2det Vidne forklaret at Tiltalte Amund Michelsen Indre Kielen den 10de Augusti dette Aar indfandt sig i Klagerinden Sygnie Michels Dotters Forældres Huus paa Gaarden Fundenæs og da ville fratage hende et Aaklæde eller Sænge Dækken, for derved at ville søge Erstatning for den Gave han havde givet hende imedens \han/ skulle have været forlovet med hende, og da han tog Aaklædet af Sængen greb Sygne Michels Dotter ham i Haaret for derved at holde ham tilbage og da var det at Tiltalte Amund Michelsen trak op den Kniv, som disse Vidner har forklaret at have seet ham med i Haanden, for efter hans opgivende at ville afskiere de Haar som Sygne Michels Dr: havde taget fat i og som Vidnerne har forklaret at have seet. Heraf kan sees at de begge har været i Klam/m/erie sam/m/en, og at Amund *Michels dertil havde givet Anledning ved \at/ fratage \hende/ {…..} det forbemeldte Sænge Dækken. Det 3de 4de 7de 8de og 9de Vidne forklarer at Tiltalte Amund Michelsen paa den

 

1797: 94b

 

Tiid han var i Tieneste i Aaret 1794 hos 3de Vidne Lars Nielsen Ruus i Lindaas Skibreede og hos 6te Vidne Peder Erichsen af Herløe Skibreede, har viist utroskab og hos dem begaaet Tyverie, hvilket *Tilte (Tiltalte) Amund Michelsen tillige inden Retten selv har tilstaaet, og saaledes er dette factum til fulde beviist, men \at/ det af ham stiaalne Gods er Eierne bleven tilbageleveret, er godtgiort saavel ved de førte Vidners Forklaring som de Bestiaalnes egen Tilstaaelse, saa at der ingen Erstatning til dem derfore kan finde Stæd. Den fremlagde Præste Attest af 29de Septbr: dette Aar viiser at Tiltalte Amund Michelsen er døbt 24de Julii 1776 og altsaa nu i sit Alders 22de Aar.

 Thi kiendes hermed og døm/m/es for Ret Amund Michelsen Indre Kielen bør for hans udviiste Overlast mod Piigen Sygnie Michels Dotter Fundenæs og for det første Gang Tiltalte og begangne Tyverie, i Følge Forordningen af 20de Feb: 1789, dens 1ste § at Arbeide i Bergens Tugthuus i 3 Maaneder samt at oprette dette Søgemaals Omkostning med 12 rd hvoraf 1 rd 24 s beregnes for det stemplede Papiir, 2 rd 3 mrk i Rettens Gebyhr og for Udskriften til Actor, 4 rd til Defensor for Umage og Skyds til Byen, og det øvrige til Actor for hafte Umage.

 At fuldbyrdes i den Orden {de} Loven og de Konglige Anordninger foreskriver efter at denne Dom 15 Dage i Forveien har været Lovlig forkyndt under videre Lovlig Adfærd.

                                                                                                                                 Jersin