Transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Ættehistorisk Institutt/SAB 2006

 

NORDHORDLAND TINGBOK

nr. 48

1796

 

 

 

 

 

(Høst Tinget for Mielde Skibreede - siste del)

 

1796: 1

 

mangler

 

1796: 1b

 

mangler

 

1796: 2

 

han endog for et Øyeblik ville antage at alt hvad dette Chatec (Charteke er her et ubetydelig skriftstykke) indeholder var Sandhed, saa kunde sam/m/e dog ikke i mindste Maade svekke den Troværdighed som et lovligt oprettet Skiøde for 13 Aar før i Veien tilkom/m/er, der har alle Juridiske saa vel Realia som lovlige Formalia bør have, da det saavel er underskrevet af rette Competente forseglet af sam/m/e paa sit vedbørlige stemplede Papiir, og paa lovbefalet Maade Tinglæst, saa kan denne fremlagde Chatec attest ikke fra nogen Syns Punkt betragtes gjeldende, og i ingen Henseende at blive at ansee som nogen Embeds Attest fra Præsten Hr: Arentz, ligesom og Balchen forbeholdt saavel Hoved Citanten som hans Fader Johannes Andersens Ret til Præsten Hr: Arentz saavel som de øvrige der har underskrevet det fremlagde Chatec for de udtrykker derimod dem er brugt.

 Pr: Hiorth Stuvitz sagde at han meget vel saae og vidste at dette fremlagde attest af 30te Decb: 1795 var skrevet paa ustemplet Papiir, havde for at opfylde Konge Bud og ikke fornærme Hans Mayestæts Casse den Betaling som for saadant Documents Udstædelse burde ydes, nu belagt sam/m/e med et Stykke stemplet Papiir til 6 s: af 1796 og No: 59845 og dermed troede han Dom/m/eren fuldkom/m/en kunde være og blive fornøyet for saavidt Hans Mayestæts intrader i denne Henseende Angaaer, og Documentet saaledes ansees af fuldkom/m/en Kraft. Skulde nu ikke Documentet ved denne Formalia blive antaget, var Comparenten nød at søge det stemplet i det Kongl: Rente Kam/m/er og dette vil foraarsage Sagens Anstand paa nye igien, som han saa lidet ønskede, men som allene Hoved Partiets unyttige Exceptioner giver Anledning til. Comparenten vedblev ellers sin forrige Paastand at den Nærværende Dom/m/er unægtelig maae kunde og see at denne Attest er skrevet med Sognepræsten Hr: Arentzes egen Haand og derfore ville han saa meget mindre kunde tvivle om dens Rigtighed.

 Balchen svarede at det ikke giør et ulovskikket Document lovlig at belægge sam/m/e med stemplet Papiir, hvorpaa Attesten ikke er skrevet. Han paadrog i saa Henseende Dom/m/eren Ansvaret om noget Ulovligt mod Hoved Citanten i denne Sag blev foretaget i Anledning af dette Document. Han overlod Contra Citanten hvorledes og paa hvilken Maade han uden for denne Sag ville gaae med dette Catec. Retten har tilladt ham at føre Vidner efter sin Contra Stævning, disse ere mødte, hvor til han kan fremsætte sine fornødne Qvæstioner og des-

 

1796: 2b

 

aarsag paastod han nu at Contra Citanten enten skulle føre sine Vidner eller slutte Sagen uden Vidners førelse i denne Sag i den Stilling den nu er.

 Pr. Stuvitz sagde for at hindre Sagens vide Udhal kunde Dom/m/eren paalægges det fremlagde Stykke stemplet Papiir at sam/m/e vedhørte det fremlagde Document og Attest af 30te Decbr: 1795, og dermed troede han at det kunde blive lovligt nok da dets stempling og Ansøgning derom vilde som meldt bringe Sagen i Uddrag. Contra Citanten har for Tiiden ingen andre qvæstioner at fremsættes til Sagens Oplysning end denne; om de vedkiender sig deres Underskrifter under denne Attest.

 Balchen bad at Dom/m/eren behagelig ville observere den Orden og den Maade, paa hvilken Vidner skal føres i Overeens stem/m/else med Forordningen af 3de Junii sidstleeden, saavelsom Sagens vedbørlige hurtige Pleie.

 Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

 Da det fremlagde Chatec eller Attest af 30te Decbr: 1795 ikke er skrevet paa behørigt stemplet Papiir, men blot fremleveret et løst Stykke stemplet Papiir til Vedhæftelse kan Dom/m/eren ikke antage sam/m/e, men det blev Sagvolderen tilbageleveret i Følge Forordningen af 27 Novbr: 1775, og da nu Kl. \er/ 9 Slet Aften, og Dom/m/eren endnu har andre uafgiorte Ting Expeditioner for dette Ting, af Bønder Documenters Publication, som i disse Dage er færdigskrevet tilligemed de sædvanlige Tingsvidner som paa de almindelige Høstetinge bør at optages til Bielag ved Fogdens Skatte Regnskab, bliver denne Sags Behandling for denne Gang ophævet; Men paa det Parterne ikke skal besvære sig over Rettens lange Udsættelses Tiid bevilges den Udsættelses Ting for dette Skibreede, som herved beram/m/es til den 16de Januarii nestkom/m/ende Aar 1797 atter at foretages her paa Tingstædet Nedre Mielde, hvor Contra Citanten da haver at frem/m/e det videre fornødne efter Contra Stævningen, ligesom Laugrettet og de uafhørte Vidner tillige da haver at møde.

 

Derefter blev i Følge Forordningen af 3de Junii 1796 udnævnt følgende 2de Stævne Vidner nemlig Lensmand Niels Nielsen Reveim og Niels Nielsen Reveim den yngre, og som Medhielp i Tilfælde af Forfald kunde indtræffe hos disse blev udnævnt til Medhielp i saadant Fornødenheds Forfald blev tillige udnævnt Mons Siursen Præsthun, og efter at bemeldte Forordning af 3de Junii 1796 dens 6te Capt: var dem forelæst og betydet dem Lovens 1 – 4 – 6te bekræftede de at ville opføre sig som retskafne og eede-

 

1796: 3

 

lige Kaldsmænd.

 

Derefter blev fra Hr: Fogdens Siide fremlagt til Bielag ved Skatte Regnskabet følgende.

            1. Blev fremlagt de 13 Spørsmaale, som ere det 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16 17, 18, 19 af de i forrige Protocol fol: 17 og 18 anførte Spørsmaale og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Niels Nielsen Reveim den yngre og Elling Erichsen Kleveland, ligesom for Alenfits Skibreede med den forskiel  Til 5te Niels Harbitz i Hougsvigen  Til 12te Her gives 2 Bøygde Sauger nemlig en paa Solberg og en paa Hachenæs,  Til 11te Lensmand Niels Nielsen bruger i Gaarden Reveim ½ Løb Smør Skatteskyld.

            2. Listen over de skyldsatte smaae Flom Qværner der inden Retten blev oplæst der inden Retten blev oplæst (det står skrive slik) og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Elling Ellingsen Solberg og Mons Sjursen Præsthun, at her ey gives fleere af dette Slags {men paa Gaarden Hougsberg}

            3. Listen over {det store} Odelsmantal for 1796 {Aars Udgang} der inden Retten blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Knud Andersen Qvidsteen og Niels Olsen Mæhle, at de tilkomne selv bruge og Beboe de for dem anførte Jordeparter.

            4. Listen over Af og Tilgangen i {Odels}\Vejmæster/ mantallet for dette Aar der ligeledes inden Retten blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue hvoriblandt Michel Andersen Hanneland(?) (Halland?) og Johannes Johannesen Weaae, der blev bevidnet af den nærværende Almue og blev uimodsagt.

            5. Een Liste over de henstaaende ubetalte Høy Kongelige ordinaire Skatter for dette Aar af Beløb 128 rd 12 s og den paabudne ¼ ProCto: Skatt 4 rd 2 s, der inden Retten blev oplæst og uimodsagt af den nærværende Almue.

 

derefter blev publiceret

            1. En Odelslysning af Anders Monsen Halland til 1 pd: 8 Mark Smør i Gaarden Halland No: 15, datr: 22de Novembr: 1796 og indf: fol: 159.

            2. Afl: Ole Jonsen Daltvedts Obl: til Ole Torsen Hop stor 120 rd med Pant i Daltvedt No: 10, datr: 24de Maji 1788 og tingl: 2den Junii s: A: efter qvittering af 11te Novbr: 1796.

            3. Tingl: en Do: af sam/m/e Debitor til Madame Bruus i Bergen stor 210, med 1ste Panteret i ½ Løb Smør og 1 Mæle [Malt]? i Daltvedt No: 10 og 5 voxne Kiør, 6 Gieder, 4 Smaler og 1 Kaabber Kedel, datr: 12te Novembr: 1796 og indf: fol: 161

            4. Et Vilkaarsbrev fra Elling Erichsen Klevland til Halsteen Larsen Klevland og Hustrue Barbra Niels Dr: paa endeel aarlige Levekaar af 1 pd: 6 Mark Smør og 20 K: M: i Klevland No: 17, datr: 22de Novbr: 1796 og indf: fol: 161.

            5. Et Skiøde fra Halsteen Larsen Klevland til Elling Erichsen Klevland paa indberegnet hans forrige Anpart deri 1 pd: 6 Mark Smør og 20 K: Malt, i Klevland No: 17, datr: 22de Novbr: 1796 og indf: fol: 160 hvorhos fulgte Attest.

 

1796: 3b

 

            6. Een Obl: fra Ole Olsen Søre Wevle til Erich Siursen Halland stor 60 rd med 1ste Panteret i ½ Løb Smør og 3 Kander Malt i Søre Wevle No: 20, datr: 22de Novbr: 1786 og indført fol: 161.

            7. Et Deelebrev efter Anna Johannes Dotter Aschvig af 2den Febr: 1796, hvorved, af ½ Løb Smør og 18 Kander Malt i Søre Kleppe No: 33 blev udlagt til Sønnen Simon Iversen Lechnæs 14 Mark Smør og 7 K: M: for 18 r 4 mrk  og til Dotteren Enken Martha Ivers Dotter Storsetter 22 Mark Smør og 11 K: M: for 29 r 2 mrk, indført fol: 95 hvorhos fulgte Attest.

            8. Een Afskrivelses Qvittering paa Jens Johannesen Gierstads Obl: til Jores Bang, stor 300 r, datr: 5te Novembr: 1795 og tingl: 25de sam/m/e med Pant i Gierstad \No: 40/, datr: 21de Januarii 1796 har betalt 100 rd og altsaa Rester 200 r, indf: fol: 162.

            9. Afl: Johannes Monsen Gierstads Obl: til Krigs Raad Koren stor 98 r, med Pant i Gierstad No: 40, datr: 4de Junii 1782 og tingl: s: d:, efter qvittering af 18de Novembr: 1796.

            10. Tingl: sam/m/e Debitors Obl: til Frue Koren stor 98 r med 1ste Panteret i 1 pd: Smør og 2 Mæler Malt i Gierstad No: 40, datr: 22de Novbr: 1796 og indf: fol: 159.

            11. Et Skiøde fra Frue Koren med fleere til Johannes Monsen Gierstad paa 1 pd: Smør og 2 Mæler Malt i Gierstad No: 40, datr: 4de Decbr: 1795 og indf: fol: 159 med Attest.

            12. Eet Bygselbrev fra Lensmand Johannes Fougstad som forvalter for Hougs Præste boels Gods til Johannes Monsen Schafthun paa 18 Mark Smør og 8 K: M: i Schafthun 75, forhen brugt af Lars Larsen, datr: 12te Octobr: 1796 med Revers.

            13. Et Skiftebrev efter Ole Johannesen Schierping af 5te Septbr: 1796, hvorved 1 pd: 12 Mark Smør og 12 K: M: i Schierping No: 44 blev udlagt til Ingebrigt Aadsen Søre Reveim for Krav, indf: fol: 157.

            14. Et Afkald til Knud Olsen Mæhle No: 49 fra Anna Johannes Dotter for hendes Arv 6 r 2 mrk i A: B: fol: 519, datr: 21 Novembr: 1796 og indf: fol: 157.

            15. Et Bygselbrev fra Hof Agent Janson til Johannes Andersen paa 1 Spand Smør og 1 ½ Mæle Malt i Mæhle No: 49, forhen brugt af Johannes Larsen, datr: 13de Octobr: 1796 med Revers.

            16. Afl: Niels Ingebrigtsen Nore Wesetters Obl: til Anders Nielsen Helle stor 40 r med Pant i Nore Wesetter No: 56, datr: 3de Junii 1784, tingl: sam/m/e Dag, efter qvittering af 26de Novbr: 1785, 24de Novbr: 1786 og 21de Novbr: 1796.

            17. Et Afkald fra Aschild Olsen Rolland til Niels Olsen Blom No: 71, for hans Afdøde Broder Knud Aschildsens 2 Arvelodder 5 r 4 mrk 3 s:, i A: B: fol: 506, datr: 22de Novbr: 1796 og indf: fol: 158.

            18. Et Do: til Niels Olsen Blom No: 71 fra Ole Olsen Blom som nye anordnet Værge for Johannes Johannesens 2 Arvelodder tilsam/m/en 52 r 3 mrk 3 s:, i A: B: fol: 520 og 522, datr: 22de Novembr: 1796,

            19. Et Skiøde fra Ole Iversen Yttre Arne med fleere til Niels Nielsen Blom paa ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Blom No: 71.

 

1796: 4

 

paa indberegnet hans forrige anpart deri, datr: 21de Novbr: 1796 og indf: fol: 158

            20. Een Obl: fra Niels Nielsen Blom til *Brabru (Barbru) Niels Dr: for 27 r og til Siri Niels Dotter fra Blom for 27 r, tilsam/m/en 54 r med 1ste Panteret i ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Blom No: 71, datr: 21de Novbr: 1796 og indf: fol: 158.

            21. Een Do: fra sam/m/e Debitor til Martha Ols Dotter Blom stor 108 r med 2den Panteret i nestforestaaende Anpart i Blom No: 71, datr: 21de Novbr: 1796 og indf: fol: 158.

            22. Et Vilkaarsbrev fra Niels Nielsen Blom til Moderen Martha Ols Dotter Blom, paa endeel Aarl: Levekaar af ½ Løb S:r og 2 Mæler Malt i Blom No: 71, og indf: fol: 158. datr: 21de Novbr: 1796.

            23. Afl: Jacob Marcussen Haures \Obl:/ til Knud Knudsen Stokke stor 90 rdr med Pant i Haure No: 72, datr: 28de Maji 1793 og tingl: s: D:, efter qvittering af 19de Novbr: 1796.

            24. Tingl: en Obl: af Jacob Marcussen Haure til Johannes Johannesen fra Haure for 30 r til Ingebrigt Johannesen fra Wem/m/evig for 33 rd og til Iver Johannesen fra Wem/m/evig 27 r tilsam/m/en 90 r med 1ste Pante Ret i 16 7/8 Mark Smør og 9 Kander Malt i Haure No: 72, datr: 22de Novbr: 1796 og indf: fol: 161.

            25. Et Vilkaarsbrev fra Thomas Johannesen Schafthun til Siri Ols Dr: paa endeel Aarl: Levekaar af 1 pd: 4 Mark S:r og 9 5/9 Kande Malt i Schafthun No: 75, datr: 21de Novembr: 1796 og indf: fol: 157.

            26. Afl: en Obl: af Helje Larsen Hechland til Niels Aschildsen Sættre stor 30 r med Pant i Hechland No: 76, datr: 7de Junii 1773 og tingl: n: d:, efter qvittering af 21de Novbr: 1796.

            27. Tingl: et Skiøde fra Helje Larsen Hechland til Lars Heljesen paa 1 pd: 18 Mark Smør i Hechland No: 76, datr: 22de Novbr: 1796 og indf: fol: 160, med Attest

            28. Een Obl: fra Lars Heljesen Hechland til Michel Danielsen Boge stor 120 r med 1ste Panteret i 1 pd: 18 Mark Smør i Hechland No: 76, datr: 22de Novbr: 1796 og indf: fol: 160.

            29. Et Vilkaarsbrev fra Lars Heljesen Hechland til Helje Larsen Hechland og Hustrue Inger Ols Dotter paa endeel Aarl: Levekaar af nestforestaaende Anpart i Hechland No: 76, datr: 22de Novbr: 1796 og indf: fol: 160.

            30. Et Skiftebrev efter Johannes Ellingsen Nore Mieldstad sluttet 1ste April 1796, hvorved af 10 Mark Smør og 6 2/3 Kande Malt i Borge No: 23 blev udlagt til Creditrix Bottele Berges Dr: Mieldstad 5 5/17 Mark Smør og 3 27/51 K: M: for 22 r 3 mrk  og til Halvbrodersønnen Lars Bergesen for Arv 4 12/17 Mark Smør og 3 7/51 K: M: for 20 r, indf: fol: 157.

            31. Et Afkald til Ole Erichsen Svennem No: 58 i Hosanger Skibr: fra Magne Olsen for hans 2 Arvelodder tilsam/m/en 12 r 4 mrk 5 s: i A: B: fol: 515 og 518, datr: 21de Novbr: 1796 og indf: fol: 158.

 

Til Laugrettes mænd for nestkom/m/ende Aar 1797 blev udnævnt følgende 4 nye Mænd 1. Ole Hansen Søre Borge 2. Ole Nielsen

 

1796: 4b

 

Lithun 3. Mons Olsen Hannesdahlen og 4. Lars Hansen ibidem.

 

Da ingen havde videre at tilføre {bleve} med Tinget at udrette blev sam/m/e sluttet og ophævet.                                                     H: L: Jersin  sr:

 

 

 

Høstetinget for Arne Skibreede 1796.

Aar 1796 den 24de Novembr: holdtes Høstetinget for Arne Skibreede paa Ting stædet Nedre Mielde af mig Hans Lem Jersin som Const: Sorenskriver i Nærværelse af efterskrevne 8te eedsorne Laugrettes mænd 1. Hans Erichsen Flachtvedt, 2. Michel Monsen Blindem, 3. Niels Thomassen Jebne, 4. Erich Nielsen Boge, 5. Johannes Monsen Blindem, 6. Michel Monsen Herfindahl, 7. Johannes Johannesen Hiortheland, og 8de Arne Michelsen Herfindahl hvilke er de sam/m/e som ved Sommertinget var tilstæde. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack.

 

Derefter blev først publiceret de sam/m/e Høy Kongl: Anordninger som for Sartors Skibreede, og som ere *registrede i den nestforrige Justits Protocol fol: 344.

 

Da ingen efter Paaraab havde noget at føre i Rette beroer Tinget til i Morgen

                                                                                                          H: L: Jersin  sr:

 

 

 

Udsettelses Ting for Radøe Skibreede 1796

Aar 1796 den 25de Novembr: blev paa Tingstædet Nedre Mielde holdet Udsettelses Ting for Radøe af den Constituerede Sorenskriver i Nærværelse af de for Arne Skibreede nærværende Laugrettesmænd som her oven for ere anførte,

 

og blev da udi Sagen, anlagt af Major og Stadshauptmand Ameln imod Klokker Halvor Morchen og Lejlændingerne paa Gaarden Indre Morchen og Contra stævnet af Klokker Halvor Morchen, saaledes for Ret kiendt

Dømt og Afsagt

 Det fremlagde Skiøde fra Kong Friderich den 4de til Magister Hans Withe paa Mangers \Hoved/ Kirke og de fleere, datr: 7de Aug: 1724 anfører udtrykkelig i blant den solgte Mangers Hoved Kirke underliggende Jordegods Gaarden Indre Mørchen 1 ½ Løb Smør med Bygsel og er Klokker jord, og der efter bliver Hoved Qvæstionen under denne Sag hvad enten bemeldte Klokkerjord skal ansees for saadan Kirkens Jord, som Lovens 2 – 15 – 7de Art: omhandler udi dens 2den Afdeeling, hvilket paastaaes af Hovedcitanten eller saadan Degneboelig sam/m/e Articul omhandler i dens 1ste Afdeeling, hvilket

 

1796: 5

 

paastaaes af Contracitanten. Alle hermenentiske (hermenevtiske) Regler medfører at Fortolkningen bør skee saaledes at Modsigelse udelukkes, og imedens at det er aldeeles imodsigende at Gaarden Indre Morchen baade efter bemeldte Lovstæds 1ste Afdeeling skulde være stædseværende Degneboelig og tilhøre Kirken med Bygsel, er der ingen anden Udvei til at reconcitiere end at ansee Gaarden Indre Morchen for at tilhøre Kirken, endskiøndt den efter bemeldte Lovstæds 2den Afdeeling derfra var overladt Klokkeren i Kaldet til Brug. Hermed stem/m/er tillige \til/dels overeens den her af udøvede Brug, saavidt af de under denne Sag fremlagde Brevskaber kan erfares. Det under Stiftamtmandens og Biskopens Bekræftning fremlagde Uddrag af den saa kaldede Kirkestoel eller Regnskabet for Mangers Kirke for aarene 1711 til 1722 inclusive viiser at Rettigheden af Indre Morchen nød Klokkeren i den Tiid, men saadant indbefatter ingenlunde Bygselen dertil. Qvitteringerne for Afgiften som ere anførte bagerst i Skattebogen for Lejlændingerne paa Indre Morchen Halvor Michelsen og Jens Halvorsen viiser at Klokkeren til Mangers Kald Lars Pedersen har annam/m/et hos disse Landskylden fra Aaret 1720 til 1743, men Kirke Eieren Magister Hans Withe har der udi qvitteret for 3die Aars Tagen for Aarene 1724, 1725 og 1726, og for den følgende Tiid indtil Aaret 1774 har Kirke Eieren Hr: Wilhelm Frimann qvitteret baade for Landskylden og 3die Tage. I Halvor Bergesen Morchens Bog har bemeldte Friman qvitteret derfore fra 1768 til 1779, og for den seenere Tiid Klokker Halvor Morchen. De fremlagde Bygsel Reverse godtgiør at Kirke Eieren Friman eene har udøvet Bygsel Rettigheden over Gaarden Indre Morchen fra Aaret 1746 indtil Contracitanten Klokker Halvor Morchen under 14de April 1784 og 12te Septbr: 1787 har meddeelet Lejlændingerne Michel Jensen og Ole Knudsen Bygselbreve hver paa 1 bismerpund 3 Mark Smør udi Gaarden Indre Morchen, hvortil han efter foranførte Beskaffenhed har været aldeeles uhiemlet. Endelig oplyser og den imellem afgangne Wilhelm Friman og Klokker Mørchen fremlagde Afregnings Bog at den første har godtgiort den sidste 3 rd Aarlig i stæden for Landskylden af Klokker gaarden fra Aaret 1770 til 1779 inclusive, og endskiøndt deraf ikke er nogen Følge at Kirke Eieren som Fuldmægtig for Klokkeren har oppebaaret Landskylden heraf, som Contracitantens Fuldmægtig har foregivet, men heller at Kirke Eieren for at spare sig selv Umage dermed, i Mellemrum har \ladet/ Klokkeren oppebære Landskylden i stæden for den Frietagelse han ellers har haft derfore fra gam/m/el Tiid imedens han boede derpaa, efter Kirke Regnskabets Udviis, saa har dog dette udgiort en lovlig Indkomst til Klokkeriet fra gam/m/el Tiid

 

1796: 5b

 

fra Kirke Eierens Siide, hvilket Billighed medfører at blive ham conserveret.

 Thi Kiendes Hermed og Døm/m/es for Ret

 1. Gaarden Indre Morchen bør fremdeeles at følge Mangers Hoved Kirke med Bygsel og {Herlighed} Eiendom, saa at Kirke Eieren herefter \ene/ bliver berettiget at hæve de Jorddrottelige Afgifter af Gaardens Lejlændinger, hvorimod Kirke Eieren forbindes at yde 3 Rdr Aarlig til Indkomst for Klokkeren i Mangers Kald fra nestkom/m/ende Aars Begyndelse, hvilket bliver at afdrage i den Afgift, som Klokkeren i Mangers Kald bør at yde, i fald han efter Lovens 2 – 15 – 7de Art: dens 2den Afdeeling attraar sig overladt til Brug Gaarden eller endeel deraf imod billig Bygsel naar saadant bliver leedig.

 2. De af Contracitanten \Klokker/ Halvor Morchen under 14de April 1784 og 12te Septbr: 1787 til Michel Jensen og Ole Knudsen udgivne Bygselbreve bør som ugyldige at ansees og bemeldte 2de Lejlændinger være pligtige at forsyne sig med nye Bygselbreve derpaa fra Hovedcitanten som deres rette Jorddrot, dog uden derfore at udgive noget nyt første Fæste. Processens Omkostninger ophæves. At efterkom/m/es i lovlig Orden, naar denne Dom 15 Dage i Forveien er blevet vedkom/m/ende lovlig forkyndt.                                   H: L: Jersin

 

 

 

Udsettelses Ting for Watzwærns Ting laug 1796

Aar 1796 den 25de Novembr: blev paa Ting stædet Nedre Mielde holdet Udsettelses Ting for Watzwærns Ting laug af den constituerede Sorenskriver i Nærværelse af de for Arne Skibreede tilstædeværende Laugrettes mænd som her foran fol: 4 ere anførte,

 

hvorved udi Sagen anlagt af Aschild Larsen Gietle imod Exes og Guldbraaes Beboere og Contrastævnet af de sidste saaledes for Ret blev kiendt

Dømt og Afsagt

 Endskiøndt der ved de efter Contrastævningen førte Vidner er afbeviist at Beboerne paa Exe og Guldbraae have søgt Prædikken Altergang Barnedaab og deres dødes Begravelse ved Winje Kirke, som baade ligger dem nærmere og hvortil er ligger (erligger) beqvem/m/ere Vei, er det ingen Følge at de desformedelst kan unddrages fra at drage liige Byrde med de øvrige Almues mænd i Evangers Kirkesogn, hvorunder begge disse Gaarder ere Matriculerede efter de fra Fogden Compagnie Chefen, Sognepræsten og Kirke Ejeren fremlagde Attester, saa som Præsteskydsen til Evangers Kirke, som egentlig er Gjenstanden for dette Søgemaal. Da Winje Kirke er et Annex under Wosse Præstegjeld tilligemed Evangers Kirke, er det Naturlig at Præsterne lemper sig efter sine Sognemænds Beqvem/m/elighed hvor det ikke kom/m/er i Collision

 

1796: 6

 

med andre Pligter ved at antage disse Gaarders Beboeres Altergang, Daab og Begravelse ved Winje Kirke, som ellers hen hørte til Evangers Kirke. Foruden at Vidne Forklaringen efter Hoved Continuations Stævningen oplyser at Guldbraaes og Exes Beboere for deres Andeel have bekostet eller besørget Præste skydsen til Evangers Kirke, hvorfore den eene Contracitants Fader Jacob Jonsen Exe endog misbilligede slig Vægring heraf ved Stævningens Forkyndelse i denne Sag, og at disse Gaarders Beboere svare Skolepenge og Fattig Lægd til Evangers Kirkesogn samt Klokke Told, hvilken sidste er reguleret ringere udi Evangers end Winie Sogn, er Matriculen det egentlige caracteristiske der bestem/m/er Omkredsen for Kirkesognerne, og i sær det Kongelige Reskript af 23de Decbr: 1773, hvorved til Nordhordlehns Sorenskriverie blev afgivet Evangers Kirkesogn og Watzwærns Tinglaug, thi om disse Gaarder havde henhørt under Holbøygden Otting og Winje Kirkesogn, saaledes som ved blot Mistagelse er anført i fremlagde Skifte breve, kunde de ikke henhøre under denne Jurisdiction, hvorom dog ingen Exception fra deres Siide er skeet.

 Thi tilfindes Contracitanterne Jon Jacobsen Exe, Peder Larsen, Iver Pedersen og Lars Ingebrigtsen Guldbraae hver for sig at udreede til Hoved Sagsøgeren i Præsteskyds en halv Rigsdaler, saavelsom for fremtiiden efter deres Tuur at svare sam/m/e; Saa tilpligtes derhos og bemeldte Contracitantere en for alle at erstatte ham dette Søgemaals Omkostning med 6 Rd at udredes inden 15 Dage fra denne Doms Forkyndelse under Lovens Tvang.

 

 

 

(Udsettelses Ting for Herløe Skibreede 1796)

Sam/m/e Dag den 25de Novembr: 1796 blev paa Tingstædet Nedre Mielde holdet *Udsettes Ting for Herløe Skibreede af den Constituerede Sorenskriver i Nærværelse af de for Arne Skibreede tilstædeværende Laugrettes mænd som her foran fol: 4 ere anførte,

 

og blev da udi Sagen anlagt af Hr: Foged Unmack imod Konen Anna Lars Dotter Kleppestøe, saaledes for Ret kiendt

Dømt og Afsagt

 Corpus Delicti er oplyst saavel ved den fremlagde Præste Attest af 8de Septbr: 1796, som \den/ Saggivne Kone Anna Lars Dotter Kleppestøes egen Tilstaaelse inden Retten ved at vedblive at angive Drengen Niels Monsen Kleppestøe, som den rette Barnefader til det af hende avlede uægte Piige Barn, og at dette paasøgte Lejermaal af hende er begaaet imedens hendes Mand Ole Hansen Kleppestøe endnu lever. Den fremlagde og under 17de Septbr: sidstleeden afholdte Seqvestrations Forretning over bemeldte Anna Lars Dotters Boe viiser at Boet er befunden i slig Tilstand at yderste Formue ey der af kan beregnes, og Sagsøgeren har ligeledes ved sin Deduction i Sagen

 

1796: 6b

 

frafaldet Paastanden om godtgiørelse for Processens Omkostninger;

 Thi tilfindes bemeldte Kone Anna *Ols (Lars) Dotter for dette af hende i Ægteskab begangne Lejermaal at udreede doble Lejermaals Bøder med Tolv Rigsdaler. At udreedes efter at denne Dom 15 Dage i Forveien har været hende lovlig forkyndt under videre lovlig Adfærd.

 

 

 

(Høstetinget for Arne Skibreede 1796 - framhald)

Sam/m/e Dag den 25de Novembr: vedvarede Høstetinget for Arne Skibreede i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet de sam/m/e 13ten Spørsmaale, som for Mielde Skibreede som er 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 og 19, og begjerede sam/m/e for Almuen fremsat til besvarelse, og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt, *hvoriblandt Ole Andersen Taqvam og Johannes Fabiansen Thuenæs, ligesom for Alenfits Skibreede er anført med den Forskiel,  Til 9de Casper Hossenius (Horsenius?) i Salhuus og Rasmus Bastesen i Steenestøen;  Til 11te i Store Sandvigen 1. Johan Seehuuses Enke, 2. i Ole Holmens Huus Christoffer Kahrs, 3. Ole Hansen Thuenæs Enke, 4. Jacob Reiersen, 5. Jacob Monsen, 6. Gunder Olsen, 7. Lars Evie, 8. Niels Gullichsen Brechuus, 9. Johann Henrich Harries Enke, 10. Gullich Asch, 11. Friderich Larsen Bech, 12. Niels Pedersen, 13. Hans Fæster, 14. Johannes Solberg, 15. Hans Andersen Biercheland, 16. Brynild Gotskalksen, 17. Ole Pedersen Tvedt i Bischopshavn;  Til 17de Lensmand Johannes Andersen bruger i Gaarden Øfste Mielde 1 pd: 18 Mark Skatteskyld;  Til 19de Aftags Gaardene Dahle og Sætterdahl ere ey forbedrede.

            2. Liste over de Skyldsatte smaae Flom Qværner der inden Retten blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Haldor Thomassen Lien og Ole Johannesen Øvre Selvig at ingen fleere gives af dette Slags.

            3. Listen over de Skyldsatte store Qværner og Engesletter, der inden Retten blev oplæst og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Ole Sivertsen af Store Sandvigen og Thomas Olsen Dahle, at her ingen fleere gives af dette Slags

 

Nye Sag

Fogden imod Lars Olsen Sundahlen (Siurdahlen?)

Fogden Producerede en skriftlig Stævning af 8de denne M: mod bemeldte Lars Olsen Sundahl for hans forøvede Svigagtige Handling ved at borttage og bortsælge 2de ham ey tilhørende Creature, alt efter Stævningens videre Formeldning. Saa fremlagde han og til denne Sags Anlæg af 5te sam/m/e Maaned \Stiftets A….n.(?) Ordre/ tilligemed

 

1796: 7

 

det derved fulgte Politie Rets Forhør, der er afholdt den 3die s: M: for Bergens Politi Kam/m/er Ret. Han bad der efter de indstævnte paaraabte, saa og om ikke den Tiltalte med Vidnerne vare fornøyede med Sagen blev Procederet i Dag, omendskiøndt de først var indstævnte til i Morgen, for deels at korte Tiiden af {den} deres lange Reise af 3 Miile her til Tinget, samt for at undgaae ophold i andre nødvendige Forretninger for Fogden her til Tinget.

 Efter Paaraab mødte alle de i Stævningen benævnte Paagjeldende Parter og Vidner undtagen Vidnet Ole Pedersen Bischopshavn og Elling Anthoniussen i Bergen, og alle de mødende Parter og Vidner var alle fornøyede med at Sagen i Dag blev frem/m/et, hvilket de og nu inden Retten begjerede, og hvad de udeblevne Personer angaaer kan ingen Afhiemling for dem til i Dag finde Stæd.

 Lensmand Johannes Fougstad mødte for Tiltalte Lars Olsen Sundahl og producerede sin skriftlige Defensions Ordre af 8de d: M:; og forbeholdt det fornødne saavel contra qvæstioner til Vidner, og det videre under Sagens Behandling. Bemeldte Defensions Ordre indtages her. Defensor erklærede ligeleedes nu inden Retten at være fornøyet med Sagens frem/m/e i Dag, uden at \have/ noget at erindre, omendskiøndt den først til i Morgen var indstævnet.

 Fogden bad at den Tiltaltes Forklaring i Politie Forhøret maatte blive ham forelæst og hans Tilstaaelse derefter indhentet.

 Derpaa frem kom Tiltalte

            1ste Lars Olsen Sundahlen, for hvem det nu fremlagde Politie Forhør blev {ham} forelæst, og efterat han havde anhørt den deri giorde Forklaring {af ham} vedblev han sam/m/e nu og, og *tilføye ellers at han ikke vidste rettere end at disse af ham bortsolgte Creature var hans Fader Ole Larsen tilhørende, dog solgte Comparenten dem til de i Forhøret benævnte Kiøbere, i sit eget Navn og foregav til dem at være Creaturernes rette Eiermand. End videre sagde den Tiltalte at Aarsagen hvor fore han solgte disse Creature var: at hans Fader var afreist til Sundfiord, og troede at dersom disse Creature bleve staaende hos de Personer \hvilke Creaturene var huset/, nemlig Ole Pedersen Bischopshavn og Mons i Hollen, skulde de have lidt *nødt (= nød?) i Henseende Foeder, eller paa anden Maade blevet forringet i Værdien. Til Slutning forklarede {Vidnet} \han/ paa Tilspørgende efter Actors Forlangende; at han forlangede Creaturen af de Personer hos hvem de var beroende, i sin Faders Navn, hvorpaa han fik dem udleveret, men nævnede ikke, hvad enten Comparenten ville sælge dem eller bringe dem Hiem til sin Faders Boepæl

 

1796: 7b

 

og 2den Dag efter at Creaturene af ham var bleven solgt reiste {…} \Han/ {solgt} hiem til Gaarden Langeland, og tilkiendegav da saavel for sin Kone, som sin Stiffader at han havde solgt disse her omhandlede 2de Kiør, og tilkiendegav at da han efter Budsendelse fra Fasmer kom til Byen med sin Hustrue, og hørte at de bortsolgte Creaturer var Fasmer tilhørende, tilbød Comparenten sig strax der {ved} \inden/ Politie Kam/m/er Retten at ville godtgiøre og tilbagebetale ham Creaturenes Værdie.

 Paa Tilspørgende efter Actors Forlangende forklarede forbemeldte Lars Olsen at være 33 Aar og gift og har et i Ægteskab avlet Piigebarn og har i de{n} sidste 6 Maaneder opholdt sig hos sin Fader paa Gaarden Langeland, før hvilken Tiid han har været ved Garnisonen i Bergen i 7 Aars Tiid omtrent, men i Følge Aftalen da han blev angasjeret, skulde han *han have tienet i 10 Aar.

 Derefter fremkom

            Ole Larsen *Fopagter paa Gaarden Langeland hos Klageren Fasmer, og Fader til Tiltalte Lars Olsen fremstod nu for Retten og forklarede: at han havde kiøbt de nu *omhandle Creature i Octobr: Maaned sidstleeden, og da den ene der af blev kiøbt var Tiltalte Lars Olsen i Følgeskab med ham, men han gav ikke tilkiende for sin Søn nu Tiltalt Lars Olsen til hvem disse Creature blev kiøbt, og omtrent 3 Dage efter at disse Creature var hensat i Forvaring i Sandvigen blev den ene solgt, og Omtrent 5 Dage \derefter/ den anden, af hans \Søn/ Lars Olsen. Vidnet erklærede nu at han ingen Ordre havde givet sin Søn hverken til at afhænte disse Creature eller til at sælge dem. End videre forklarede Vidnet at have givet for disse Creature 16 r, nemlig 9 r for den eene og 7 r for den anden, og disse Creaturer, som havde Kalv, var kiøbt til Melke Kiør til Fasmer. og sagde ellers at denne hans Søn er i Huuse hos ham og der nyder Kost, men havde ellers Friehed at arbeide hvor han ellers kan fortiene noget til Fordeel.

 Derpaa fremkom som *1

            1ste Vidne Anfind Olsen godvillig mødende Vidne og Niels Gullichsen Brechuus der ligeleedes er godvillig mødende Vidne, aflagde Eed og vandt at da {Vidnerne} \de/ var hos Mons Hollen i store Sandvigen i Gaar: der nu ligger dødelige Syg, \for at modtage hans Vidnesbyrd/, forklarede han for dem efter Tilspørgende {af dem} at Tiltalt Lars Olsen Sundahl kom til ham en Søndag i Octobr: Maaned sidstl: og spurgte da om han ikke havde en Koe staaende hos sig i Forvaring som var hans Fader Ole Larsen tilhørende, hvortil Mons Hollen sagde Jo! Derefter *be-

 

1796: 8

 

begjerte Lars Olsen denne hos Mons Hollen beroende Koe udleveret, for at bringe længere ud i Sandvigen, hvor hans fader var liggende med Baad for at afhænte den, men da han kom \paa/ Veien, spurgte han Mons Hollen hvad han troede denne Koe skulde være af Værdie, da han havde i Tanke at ville sælge den, fordie han troede at den kom at Kalve for silde ud paa aaret, og hertil sagde Mons ey at kunde give ham nogen beskeed, og sam/m/e Gang bad han og Mons om han ville kiøbe ham en anden Koe, men han svarede Ney; sigende jeg har ingen Penge dertil.

            2det Vidne Thomas Poulsen Forpagter hos Ole Johan{nesen} Steen i Store Sandvigen paa Lagaarden fremstod nu og forklarede at have tilkiøbt sig en Koe af nu Tiltalte Lars Olsen, for 4 Uger sidstleeden Onsdag siden nede hos Niels Gullichsen Brechuus, og gav derfore ikkun 4 rd. Forklarede ellers at han kiendte denne Person ikke videre end fra en anden Person, men havde hørt at denne Lars Olsen havde opført sig ureedelig. Sagde og at denne af ham kiøbte Koe endnu er i Behold.

            3de Vidne Niels Erichsen Sletten boende i store Sandvigen fremstod nu og forklarede: at han for 4 Uger paa Søndag sidstleeden kiøbte en Koe af Tiltalte Lars Olsen for 5 rd, og begjerte {at} han første Gang der for 6 r, men kiøbet blev sluttet som meldt for 5 r, og ellers sagde Lars Olsen efter Tilspørgende at Koen var hans Fader tilhørende og havde leedet den over Land fra Salhuus af, og at hans Fader havde givet ham Ordre at bringe den til {Byen} \Niels Woss i Sandvigen/ for at Sælge den. Denne Koe sagde Niels {Poulsen} \Erichsen/ at have Slagtet Dagen efter at den af ham blev kiøbt.

 Fogden begjerede Sagen udsat til i Morgen for at see om det udeblevne Vidne Ole Pedersen Bischopshavn skulle møde, og forbeholdt sig tillige at slutte Sagen.

 Defensor havde intet imod Udsettelsen, og forbeholdt det fornødne naar Actor har sluttet Sagen fra sin Siide.

 Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

 Den af Actor forlangte Udsettelse bevilges til i Morgen Formiddag.

 

Dagen nestefter den 26de Novbr: vedvarede Høstetinget for Arne Skibreede i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde.

 

Fogden imod Lars Olsen Siurdahl (Sundahl?).

Fogden æskede Sagen i Rette efter Udsettelse fra i Gaar og

 

1796: 8b

 

begjerede det i Gaar udeblevne Vidne Ole Pedersen Tvedt (Bischopshavn) paaraabt og i Tilfælde at han skulde møde begjerede ham afhørt.

 Ole Pedersen Tvedt mødte og vedtog lovlig Varsel og blev derpaa fremstillet som

            4de Vidne Ole Pedersen Tvedt ejer af Stædet Bischopshavn og der opholdende sig tildeels, aflagde Eed og vandt: at imedens Vidnet var Hiem/m/e paa sin ejende Gaard Tvedt: fortalte hans Tieneste Piige, som i medens hans Fraværelse forestod Giestgiveriet, ved Vidnets tilbagekomst til Bischopshavn at Ole Larsen Langeland kom der op og fik {hos} \i/ Vidnets Floer hensat en Koe til Forvaring, som var Fasmer tilhørende, og Vidnet modtog(?) Koen selv i Octobr: da den blev der opsat, og havde den Tiid tillige faaet den Ordre af Ole Larsen ikke at udlevere den førinden han enten selv eller Fasmers Folk kom og afhentede Koen, og Vidnet forbød sin Tieneste \Piige/ sam/m/e, men imedens Vidnet var borte i en kort Tiid paa Landet anden Stæds hen, havde nu Tiltalte Lars Olsen indfunden sig i Floeren og udtaget Koen, uden at nogen vidste deraf, og da Vidnets Tieneste pige blev ham var et Stykke fra Huuset op paa en Bakke at gaae bort med Koen raabte hun til ham at kom/m/e tilbage dermed, hvorpaa han svarede jeg skieder i Ole, Fasmer og {hans} Faderen Ole Larsen. Og imedens Koen var hos ham beroende kom Fasmer Reisende fra Byen Hiemefter og da var han oppe hos Vidnet i Bischopshavn, paa Baad med Lars Olsen og da hørte Vidnet et Kieglerie imellem ham og Fasmer, og hørte da iblandt andre Udtrykke som Lars brugte imod Fasmer at han kaldede den sidste for en Skielm, og en Kieltring, saavidt Vidnet kan erindre, dog tilføye Vidnet at der var en Mand paa Baaden tilligemed Fasmer, og hvem af disse han meente veed Vidnet ikke. Vidnet forklarede ellers at Lars Olsen har været Hiem/m/e hos Faderen en Tiid.

 Derpaa fremkom efter Defensors Forlangende

            Gunnilde Knuds Dotter, der er gift med Tiltalte Lars Olsen Sundahl (Siurdahl) {og forklarede}

 Actor havde ikke imod at den Tiltaltes Kone blev fremkaldet for Retten for at afgive sin Forklaring efter Defensors Forlangende, men Protesterede imod Eeds Aflæggelse da hun i et og alt maae ansees for villigt Vidne.

 Derefter forklarede hun at da hendes Mand Lars Olsen Sundahlen (Siurdahlen) efter Indkaldelse af Fasmer kom til Byen tilbød hun Fasmer Pengene for Creaturene paa den Maade at hun \ville/ tiene hos andre og tiene hos andre for at {forskaffe} tilvejebringe ham den

 

1796: 9

 

udlagde Penge Sum for de bortsolgte Creature, men hendes Mand Lars Olsen fik ikke tale med ham, men blev strax bragt under Arrest og Lars Olsen vidste ikke at disse her omstævnte Creature var Fasmer tilhørende førend han kom til Byen og blev arresteret, og Fasmer ville ikke afgive dem noget Svar herpaa eller tale med dem derom.

 Derefter fremstillede Fasmer sig efter Actors Forlangende og forklarede at han i Octobr: Maaned sidstleeden havde givet sin Forpagter og Tiener Ole Larsen Langeland 30 r for at kiøbe til sig 3de Melke Creature, hvorved den eene deraf blev ham overleveret strax efter, men de 2de andre, hvorom dette Søgemaal har reist sig, blev opsat den ene paa Bischopshavn og den [anden]? i Hollen i Store Sandvigen og havde han for disse 2de Creature betalt 16 r den eene blev kiøbt for 9 r og den anden for 7 r, han tilføyede end videre at uagtet den Tiltalte meget vel var bekiendt at hans Fader indkiøbte disse Creature for Comparentens Regning saa dog beundrer han ikke at han nu nægtede sam/m/e da Retten har erfaret under denne Sags Procedure at han 2de Gange i sin egen Forklaring har understøttet Usandheed, hvilket hans heele Forhold har fulgt ham, og saaledes var overbeviist om at denne Respective Dom/m/er ved Sagens Paastand ville anmærke sam/m/e.

 Paa Tilspørgende efter Defensors Forlangde forklarede Fasmer at *Tilte (Til:te) Lars *Olsen Kone kom til ham i Valentin Wosses Huus og tilbød ham Godtgiørelse for de bortsolgte Creature saaledes at hun ville begive sig ud i Tieneste for derved af sin Løn af ….(?) …..(?) betalt, og med sin Mand ville reise hen til K……(?) paa \Herløe/ for at faae nogle Penge, hvilke han skulde have lovet dem, og det øvrige ville nok den Tiltaltes Fader betale naar han \kom/ tilbage {Hiem}, hvorpaa Comparenten svarede: at de kiendte jo selv sine usle Omstændigheder, hvorved det var umuelig at tilvejebringe den belovede Betaling og at den Tiltaltes Fader havde nok med sig og sit Huus selv at bestille, og nu har han overladt det i Rettens Hænder og der vil han søge sin Ret. Til sidst beedigede han modvillig fravændelse af de bortsolgte Creature.

 Actor tilkiendegav at uagtet han under 8de denne Maaned havde tilskrevet Hr: Friman til Davigens Præstegjeld, hvor den Tiltalte skal være fød, om hans Alder, saa var sam/m/e til Dato endnu ikke indløben, og at udsette Sagen indtil sam/m/e indløb, da sam/m/e nu er udprosederet i alle Deele, ville være gandske stridende imod Forordningen af 3de Junii dette Aar, hvorfore \han/ udbad sig Dommerens og Laugrettets Skiøn, i Følge sidst benævnte Forordning, om ikke den Tiltalte, som saavel efter egen som Faderens Tilstaaelse, kunde ansees for den angivne Alder 33 Aar.

 

1796: 9b

 

 Dom/m/eren og Laugrettet ansaae den nu nærværende og Tiltalte Lars Olsen Sundahlen (Siurdahlen) efter udseende at være omtrent 30 Aar gam/m/el.

 Actor fremlagde hernest en Attest af 12te d: M: fra Major Todahl i Bergen om den Tiltaltes Forhold i den Kongl: Tieneste i Garnisonen sam/m/estæds, saa og en Attest af 19de s: M: fra Stifts Provst Brun ibidem om hvad Tiid Inqvisiten sidst var ved Herrens bord. Ligesaa fremlagde han og sin skriftlige Deduction i Sagen af Dags [dato]? hvilken han bad inden Retten oplæst og derefter indlod Sagen Dom.

 Defensor mødte og Producerede et Indlæg af Dags dato, hvorefter han indlod Sagen Dom.

 Actor kunde ikke lade \være/ uanmærket at {endskiøndt} \saa meget/ det er indlysende at Defensor har søgt at ville bringe den Tiltaltes Handling til Af…..edshed(?) af Fasmers Siide saa er det derhos beklageligt at han ikke har haft eller kunde tilveiebringe andre Beviisligheder fra sin Siide end hvad usandheder den Tiltalte kunde fortalt ham, hvor fore Actor vedblev sin forrige Paastand.

 Defensor troede at man nok kan erfare af Fasmers egen Tilstaaelse nu inden Retten at have været tilbuden de udlagde Penge, …….(?) kan tillige indsee at han har indklædet sin Fortælling saaledes at man skulle ansee ham for \en/ godgiørende Mand mod den Tiltalt, hvilket dog beviiser det modsatte, hvorfore Defensor vedblev sin nedlagde Paastand.

 Niels Erichsen Sletten, som i denne Sag ere kaldet til Doms Liidelse for saavidt han har haft Deel i Tiltalt Lars Olsens Handling mødte nu og fremlagde et Indlæg af 16de d: M:, hvorefter han paastod sig friefunden \for/ al Tiltale i denne Sag.

 Da ingen havde videre at tilføre optages Sagen til Dom.

 

Dedrefter blev publiceret:

            1. Et Fæste brev udgivet af Ole Olsen Rivenæs og Mons Andersen Ascheland som Værge for Myndtlingen Martha Johannes Dotter fra Gaarden Yttre Arne, til Ole Dagesen paa en Plads eller Huustomt kaldet Støelen, beliggende imellem Bøegjerdet og en Bæk paa Gaarden Qvastad No: 11 paa Vilkaar, at hand haver Tilladelse at Hugge i Skauven saa meget som han Brænder til Huusbehov, saavelsom Frie Beite for 2 Creaturer i Udmarken mod 1 rd Aarlig Afgift, paa Livstiid, datr: 24de November 1796 med Revers.

            2. Et Skjøde udgivet af Knud Andersen Hvidsteen med fleere til Johannes Knudsen paa 1 Bpd 3 M/ark Smør i Gaarden Helleland No: 35, indberegnet hans egen Arvelod deri, datr: 16de November 1796 med Attest, indført fol: 165.

 

1796: 10

 

            3. Et Deelebrev efter Karie Knuds Dotter Hvidsteen af 16de November 1796, hvorved Faderen Knud Andersen Hvidsteen blev udlagt 3 3/8 M/ark Smør i Gaarden Helleland No: 35, med Attest indført fol: 165.

            4. Een Obl: udgivet af Johannes Knudsen Helleland til Knud Larsen Røeberg stor 75 rd med 1ste Panteret i Gaarden Helleland No: 35, af Skyld 1 Bpd 3 M/ark Smør, datr: 24de November 1796 og indført fol: 163.

            5. Et Afkald udgivet af Brynild Olsen yttre Taqvam paa sin Hustrue Marie Ols Dotter Taqvams \Vegne til Formynderen Johannes Olsen Helleland No: 35/ for hendes Arv 30 rd 2 mrk 3 s, datr: 24de November 1796, i A: B: fol: 583, Regnskabs No: 449, indført fol: 163.

            6. Aflyst Mons Nielsen Nedre Qvammes Obl: til Niels Monsen Qvamme og Ole Monsen Borge tilsammen 148 rd med 1ste Panteret i ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt i Gaarden Nedre Qvamme No: 49, datr: 2den Junii 1794 og tingl: s: S: efter Qvittering datr: 24de November 1796.

            7. Tinglyst Mons Nielsen Nedre Qvammes Obl: til Ole Nielsen Jorteland 20 rd og til Myndtlingen Clemmet Nielsen fra Qvamme 30 rd tilsammen 50 rd med 1ste Panteret i ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt udi Gaarden Nedre Qvamme No: 49, datr: 24de November 1796 og indført fol: 163.

            8. Een Obligation udgivet af Mons Nielsen Nedre Qvamme til Niels Monsen Qvamme stor 98 rd med 2den Panteret i ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt, udi Gaarden Nedre Qvamme No: 49, datr: 24de November 1796 indført fol: 164.

            9. Aflyst en Obl: udgivet af Diderich Adolph von Ely til Hr: Giert Hagelsteen stor 650 rd med 1ste Panteret i 1 Løb 1 Bpd Smør og 1 Tønde Malt i Gaarden Houland No: 51, datr: 5te Januarii 1788 og tingl: 27de November 1796, efter Qvittering af 5te October 1796.

            10. \Afl:/ Een Do: udgivet af samme Debitor til samme Creditor stor 150 rd med 1ste Panteret i ¾ Løb Smør i Gaarden Goubaasen No: 52, datr: 7de October 1790 og tingl: 27de November s: A:, Qvitteret 7de October 1796.

            11. Et Skifte brev efter Michel Johannesen Bredsteen, af 12te April 1796, hvorved 18 M/ark Smør og 15 Kander Malt i Gaarden Breedsteen No: 54, blev udlagt til Anders Olsen Wallestrand for Pante Obl:  og Hans Nielsen Bredsteen for Krav, saavelsom Enken Anna Niels Dotter Bredsteen for Begravelses Vederlaug, indført fol: 162.

            12. Et Skjøde udgivet af Mons Johannesen Biørcheland til Johannes Monsen paa 18 M/ark Smør og 1 Mæle Malt i Gaarden Blindem No: 57, datr: 25de Maji 1796 med Attest indført fol: 163.

            13. Et Vilkaarsbrev udgivet af Johannes Monsen Blindem, til Forældrene Mons Johannesen Blindem og Hustrue Karie Daniels Dotter, paa 3 Voger Korn, og Føde for 1 Koe og 6 Smaler, Een Ager kaldet Ryggen, saavelsom frit Huus Lys og Varme paa deres Livs Tiid, paa en Anpart i Gaarden Blindem \No: 57/ af Skyld 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt, datr: 25de November 1796, indført fol: 165.

            14. Et Afkald udgivet af Brithe Jans Dotter Westerlien til Mons Johannesen Blindem \No: 57,/ for hendes Arvelodder tilsammen 19 rd 4 s, i A: B: fol: 540 og 551, datr: 25de Maji 1796, indført fol: 162.

            15. Et Do: udgivet af Berge Johannesen Toschedahlen for sin Hustrue Martha Jons Dotter Strømmes Arvelodder tilsammen 60 rd 1 mrk 10 s, til Formynderen Jørgen Olsen Mit Mielde \No: 59 i Mielde Skibr:/, i A: B: fol: 650, 651, 652 og 657, Regnskabs No: 535, datr: 24de November 1796 indført fol: 162.

            16. Et Bygselbrev udgivet af Hans Bergendahl til Niels Monsen paa ½ Løb Smør og 18 Kander Malt i Gaarden Flachtvedt No: 67, datr: 12te Augusti 1796 med Revers.

            17. Et Afkald fra Niels Monsen Flachtvedt med Curator Michel Monsen Blindem til Daniel Monsen Ulvesetter \No: 70/ for hans Arv 24 rd 3 mrk 15 s i A: B: fol: 585 Regnskabs No: 458, datr: 25de November 1796, indført fol: 164.

 

1796: 10b

 

            18. Et Odels Skjøde udgivet af Haaver Jensen med Curator Anders Hansen(?) Sættre til Tosten Larsen Horviig paa Odels Retten til ½ Løb Smør i Gaarden Indre Horviig No: 85, for 13 rd, datr: 25de November 1796 indf. fol: 165.

            19. Et Afkald, udgivet af Ole Erichsen Mellingen til Johannes Jansen Teigland, \No: 91/ for hans Arvelodder tilsammen 86 rd 2 mrk 4 s, i A: B: fol: 569, Regnsk: No: 409, datr: 31te Maji 1796, indført fol: 162.

            20. Et Do: udgivet af Marthe Knuds Dotter i Schudvigen paa hendes Dotter Bastiane Jens Dotters Vegne til Mons Hansen Westerlie, \No: 94/ for hendes Arv 17 rd 5 mrk 9 s, der er medgaaet til hendes Underholdning og Opdragelse i A: B: fol: 582, indført fol: 162., datr: 23de Julii 1796.

            21. Een Bevilling til Ole Pedersen Øvre Tvedt, paa et Gjæstgiverstæd kaldet Bischopshavn No: 64 under Store Sandvigen, datr: 6te Aug: 1796 indført fol: 162.

            22. Een Obligation udgivet af Diderich Adolph von Ely til Willum Lex…(?) stor 1000 rd med 1ste Panteret i Gaarden Houland \No: 51/ af Skyld 1 ½ Løb Smør og 1 Tønde Malt,  2. Gaarden Goubaasen No: 52, af Skyld ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt, datr: 6te October 1796, indført fol: 167.

            23. Aflyst Georg Eibesdorffs Obl: til Diderich von der Ohe stor 599 med 1ste Panteret i Huusebygninger under 1ste Rode No: 12, datr: 26de December 1792 og tingl: 30te Maji 1793, efter Qvittering datr: 18de November 1796.

            24. Een Do: udgivet af samme Debitor til Joen Larsen Evje stor 50 rd med 1ste Panteret i et Vaanhuus under 1ste Rode No: 62, datr: 29de October 1791 og tinglyst 2den Maji 1792, efter Qvittering af 15de November 1796.

            25. Et Auctions Skjøde, efter afg: Georg Eibesdorffs Sterboe til Henrich & Friderich Meyer, paa 2de Huusebygninger under 1ste Rode No: 12 og 62, datr: 1ste October 1796 med Attest, af 26de November 1796, indført fol: 170.

            26. Een Contract imellem Johan Garmann og Henrich og Friderich Meyer angaaende Brugen af Engelykkerne og Huusetomterne under 1ste Rode No: 12 og 62, datr: 14de October 1796 med Gjenpart, indført fol: 170.

            27. Aflyst Johan Nicolai Møllerup[s Obl:] til Ole Olsen Nesse stor 60 rd med 1ste Panteret i Huuset under 1ste Rode [No:] 46, datr: 20de November 1783 (1781) og tingl: 26de November s: A: efter Qvittering datr: 20de November 1796.

            28. Et Skjøde af Johan Nicolay Møllerup til Peder Larsen Holm paa et Huus i 1ste Rode No: 46, datr: 14de October 1796 med Attest af 26de November 1796 og indført i Skjødebogen Folio 167.

            29. Et Fæstebrev udgivet af Johan Garman til Peder Larsen Holm paa en Huusegrund i store Sandvigen under 1ste Rode No: 46 med Revers, datr: 15de October 1796. indf: fol: 168

            30. Een Obl: af Peder Larsen Holm til Hr: Jan Blomendahl i Bergen stor 60 rd med 1ste Panteret i et Huus i store Sandvigen under 1ste Rode No: 46, datr: 14de October 1796, indført fol: 167

            31. Aflyst Wermund Bernæs i Store Sandvigens Obl: til Mons Steffensen Hundhammer stor 30 rd med 1ste Panteret i et Vaanhuus i store Sandvigen under 1ste Rode No: 49, datr: 25de November 1777 og tingl: næste Dag, efter Qvittering af 24de November 1796.

            32. Aflyst Ole Sivertsen i Sandvigens Obl: til Martin Gørbitz stor 125 rd med 1ste Panteret i Vaanhuuset, under 1ste Rode No: 59 datr: 23de September 1780 og tingl: 2den November 1780, efter Qvittering af 17de October 1796.

            33. Aflyst Madame Harjers Obl: til Henrich Jansen Fasmer med 1ste Panteret i et Vaanhuus med fleere smaae Huuser under 2den Rode No: 12, samt et Partie Pakboder stor 1600 rd datr: 20de Nobr: 1793 tingl: 26de samme efter Qvittering af 25de Julii 1796.

 

1796: 11

 

            34. Tinglyst en Obligation af Johannes Christiansen til Martin Gørbitz stor 80 rd med 1ste Panteret i et Vaanhuus i store Sandvigen under 2den Rode No: 53, datr: 20de November 1796, indført fol: 164.

            35. Et Fæstebrev fra Hr: Johan Garmann til Johannes Christiansen paa en Huusegrund under et Huus i store Sandvigen under 2den Rode No: 53, datr: 8de October 1796 med Revers, \der er/ indført i Pantebogen fol: 164.

            36. Een Obl: af Ole Rasmussen til Jon Larsen Evje stor 99 rd med 1ste Panteret i et Vaanhuus i Store Sandvigen under 1ste Rode No: 68 datr: 12te Julii 1796 og indført fol: 166.

            37. Et Auctions Skjøde fra Madame Beyers Falits Boe til Poul Berle med fleere paa 2de Reeberbaner med Inventarium med et der til hørende Vaanhuus og fleere Huuse under 2den Rode No: 39 i Store Sandvigen datr: 29de April 1796 og indført fol: 168

            38. Een Contract imellem Hr: Johan Garman og Poul Berle angaaende brugen af en Engelykke {under} \ved/ forbenævnte Reeberbane og Huuse, datr: 29de April 1796, indført fol: 170.

            39. Et Fæstebrev af Hr: Johan Garman til Poul Berle {med fleere} paa Grunden under 2de Reeberbaner og Huuser under 2den Rode No: 39 datr: 29de April 1796 med Revers, indført fol: 169.

            40. Et Auctions Skjøde fra Giert Kramers Sterboe \til Hr: Lorentz Holterman/ paa et Partie Søeboder i store Sandvigen beroende imellem Hr: von der Ohes paa den eene og Madame \Sal:/ Herman Semmers paa den anden Siide, datr: 14de November 1796 og indført fol: 165 med Attest.

            41. Een Obl: fra Lorentz Holterman til Madame Chatarine Holtermans stor 799 rd med 1ste Panteret i nestforbenævnte Søeboder, datr: 15de November 1796 og indf: fol: 166.

            42. Et Fæstebrev fra Hr: Johan Garmann til Jørgen Brangkorft paa et St/ykke Søegrund, til at opbygge et Huus paa, datr: 14de Octbr: 1796 og indf: fol: 164 med Revers.

            43. Et Skiftebrev efter Guri Rasmus Dotter i Store Sandvigen sluttet 16de April 1796, hvorved et Vaanhuus under 1ste Rode No: 17 blev udlagt til Sterboe Enkemanden Niels Olsen og 3de Creditorer, indført for: 168

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet følgende.

            4. Listen over af og Tilgangen i Odelsmantalet for dette Aar, der inden Retten blev oplæst, og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblandt Fabian Bessesen Thuenæstvedt og Mons Olsen Øfste Mielde at de tilkomne selv Bruge og beboe, de for dem anførte Jordeparter.

            5. Listen over Af og Tilgangen i Vejmæster Mantalet for dette Aar, der ligeledes inden Retten blev oplæst, uden at den nærværende Almue gjorde nogen imodsigelse og blev bevidnet af de 2de forbenævnte Mænd.

            6. Een Liste over de udestaaende Høy Kongelige ordinaire Skatter for dette Aar af Beløb 331 rd 4 mrk 12 s og Renteskatten 11 rd 2 mrk 9 s, der ligesaa inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen indsigelse.

 

Til Laugrettesmænd for næstkommende Aar 1797, blev udnævnt 4 nye Mænd: 1. Niels Erichsen Seim, 2. Johannes Nielsen Yttre Arne, 3. Ole Larsen Mit Horviig og 4. Berge Nielsen Mit Horviig.

 

1796: 11b

 

 

I Følge Forordningen af 3de Junii 1796 blev udnævnt følgende Stævne Vidner Lensmand Johannes Andersen Fougstad og Fabian Bessesen Thuenæstvedt og som Medhielp i Fornødenheds Tilfælde om Forfald for disse skulde indtræffe blev udnævnt Mons Olsen Øfstemielde, og efterat de var forelæst og betydet saavel bemeldte Forordnings 16de Capitel som Lovens 1 – 4 – 6 bekræftede de med Eed at de med Troeskab og Reedelighed ville udføre deres Kald som beskikkede Varselsmænd.

 

Da ingen havde videre med Tinget at udrette efter 3de Udraab blev sam/m/e sluttet og ophævet                                                                                                         H L Jersin

 

 

 

Extra Ret for Echanger Skibreede 1796

Aar 1796 den 2den Decbr: blev Extra Retten sat i Sorenskriverens Huus af den constituerede Sorenskriver i Nærværelse af efterskrevne 4 Laugrettesmænd 1. Knud Jonsen Yttre Eichenæs 2. Niels Johannesen Biørndahl, 3. Mons Siursen Indre Eichenæs, 4. Michel Rasmussen Nedre Echanger, hvilken Extra Ret var beram/m/et at foretages den 30te f: M:, men da Dom/m/eren formedelst indtrufne haarde Veir og Modvind har bleven opholdt paa Ting reiserne og først i Gaar aftes kom Hiem derfra, er sam/m/e til i Dag bleven udsat.

 Fogden æskede Sagen i Rette imod Hans Jonsen Eide og Enken Rangele Josephs Dotter Nyegaardsvigen, da Sagen ikke til den bestemte Tiid har kundet været at foretage, formedelst ophold i 4 Dage paa sidste Tingstæd Mielde Gaard, ved Modvind: og indlod nu Sagen Dom med Paastand: at da af Enkens Forklaring for Retten saavelsom den forhen fremlagde Præste attest tydelig kan sees at hun fra sin Siide ikke har givet mindste Anledning af Ukydskhed til det begaaede Lejermaal, men at sam/m/e allene fra hendes Siide er bevirket under ægteskabs Løfter, for at erholde en Medhielp til sine i første Ægteskab hafte 2de Børns Underholdning, saa meget meere da Drengen Hans Jonsen er bekiendt endog under sine unge Aar at være en Vindskibelig og Arbeidsom i sær i Skomager Professionen, hvorfore han troede at over Enken ingen straf kunde nedlægges og derfore *referede sig til sin forhen nedlagde Paastand over Hans Jonsen som eeneste Skyldige Person, i overeensstem/m/else med Forordningen af 1745 og saaledes submitterede han Sagen Dom.

 Defensor mødte og sagde at han vel til den be-

 

1796: 12

 

ram/m/ede 30te f: M: havde indkaldet endeel Vidner til Oplysning om Saggivne Hans Jonsens Uskyldighed, men da Dom/m/erens Tingreiser formedelst Uveir vedvarede saalænge at Sagen desformedelst ikke kunde foretages den bestemte Tiid og Vidnerne, som efter indhentet Kundskab ikke kunde sige noget til Oplysning efter den Efterretning som fra dem var indhentet og disse tillige ville blive utolmodige over at stævnes til nyt Møde, ja og at Sagen i Følge Anordningen af 3de Junii d: A: ikke kunde taale længere end dette ophold, har han Resolveret at Deducere den i den Form som nu skee kand og i continuation med sin forrige Procedure Producerede han nu Sognepræsten til Lindaas Præstegjæld Hr: Meyers Attest af 28de f: M: angaaende den Tiltaltes Daab, og Sognepræsten til Aschøens Præstegjæld Hr: Kots Attest af 30te nest efter, om hans Altergang i Strudshavns Kirke efter hans Confirmation. Denne sidste Attest i sær tilbagekalder alle de gravamina, som i den forhen fremlagde Attest fra Hr: Kodt kunde være tillagt den Tiltalte, som i Følge deraf bør ansees som Fuldvoxsent Menneske paa den Tiid at denne af ham udøvede og her paaklagede Misgierning er fuldført, nemlig da Qvindemen/n/esket fødde Barnet. Forordningen af 2den Septbr: 1745 i Premisserne Sigter i sær til Fruentim/m/er der lader sig besvangre førinden de have gaaet til Confirmation, i sær naar der siges at hvis Præsten ikke vil tage dem til Confirmation skriges over en uguedelig Haardhed paa dødsfare i deres Barselseng. Om Mandspersoner siges der allene i det sidste Membrum af Forordningen om Straf naar han saadan Misgierning begaaer, og der tales ogsaa i sam/m/e connection om Straf for den som forfører ham til saadan Misgierning. Defensor er ikke befalet eller opkastet at anlægge nogen Action mod Qvindemennesket Rangele Josephs Dotter fordi hun har forført Hans Jonsen til dette paatalte Lejermaal men Retten ville selv kunde udfinde af hendes Alder i Forhold til hans, hendes Vilkaar som Kone med 2 Børn, hans Vilkaar som ung Dreng, der efter Beviislighederne i Acten kunde ernære sig af Skomager Handtverk, og videre Fordeelagtige Udseende han har samt hans Paaskud at hun end og under hendes Svangerskab og imedens hun haabede Ægteskab med ham, har truet ham Prygl og

 

1796: 12b

 

overlast, at hun maae have forført ham til Lejermaalet og at han har haft megen Aarsag at ophæve og tilbagekalde sit i Ungdoms Ubesindighed givne ægteskabs Løfte, om han nogensinde har udgivet dette. Den Tiltalte er saaledes nu, da han her for Retten fremstilles fuldvoxent Men/n/eske og at han desformedelst kunde tvinges at ægte hende kan ikke finde Stæd efter vore Lover; Forbryder kan han heller ikke ansees for som han ikke har begaaet anden Forseelse end den Naturen saa lættelig Veileeder til naar ældre Folk der kunde ansees som Forældre raader og overtaler dertil. Meere vidste ikke Defensor at sige til hans Forsvar, men indstillede at den/n/e af Hr: Actor nedlagde Paastand maatte ikke kom/m/e i Betragtning, men at derimod Hans Jonsen til en smule Revselse for hans Ubesindige Løsagtighed sig selv andre til Advarsel for eftertiid, nu(?) maatte tilfindes at hensættes paa Vand og Brød i nogle Dage, overladende det i Øvrigt til Dom/m/eren hvorvidt Rangele Josephs Dotter for hendes Deeltagelse i hans Forseelse, under denne Sag kan blive at betragte, og dermed indlod Defensor Sagen Dom.

 Actor vedblev sin forhen nedlagde Paastand imod Drengen Hans Jonsen, saa meget meere da Defensor er uvis om ikke Lejermaalet er begaaet under ægteskabs Løfter, og hun saaledes paa ingen Maade kan ansees som den Person har givet mindste Anledning fra sin Siide, og troede derfor at Dom/m/eren i Følge forbemeldte Anordning ville aldeeles friefinde hende for viidere Straf end de efter Loven paalagte Bøder, som ere betalte, og hun nu desuden maae besørge Barnets Opdragelse. I Henseende Hans Jonsen paastod Actor endnu at han maae tilfindes at betale sine Lejermaals Bøder med 12 rd foruden den corporlige Straf.

 Defensor sagde kortelig at Dom/m/eren vilde ved at giennemlæse Acten ved Doms Afsigelsen i sær bedøm/m/e om Hans Jonsen ved Besvangrelsen var i den Alder og i de Vilkaar at han efter vore Lover

 

1796: 13

 

kunde indgaae Ægteskabs Løfte med et Fruentim/m/er af 36 Aars Alder, der havde 2 Uforsørgede ægtebørn.

 Da ingen havde videre at tilføre optages Sagen til Dom.                                  H: L: Jersin

 

 

 

Extra Ret for Arne Skibreede 1796.

Aar 1796 den 3de Decbr: blev Extra Retten [sat] i Sorenskriverens Huus i Bergen af den Constituerede Sorenskriver i Nærværelse af efterskrevne Laugrettesmænd: 1. Michel Monsen Blindem, 2. Johannes Monsen ibid:, 3. Hans Erichsen Flachtvedt, 5. Johannes Johannesen Hiortheland

 og blev da udi Sagen anlagt af Fogden Unmack, som Actor imod Lars Olsen Siurdahl (Sundahl) af Dom/m/eren og Meddomsmænd saaledes eensstem/m/ig for Ret kiendt

Dømt og Afsagt

 Ved de førte Vidner og den Tiltaltes egen Tilstaaelse saavel ved det for Bergens Politi Kam/m/er Ret under 3de Novbr: sidstleeden afholdte Politi Forhør, som her inden Retten, er det paasøgte Factum oplyst. Mons Hollen i store Sandvigen har efter et, af {de} \af/hørte Vidner Andfind Olsen og Niels Gullichsen Brechuuses aflagde Vidnesbyrd, tilstaaet godvillig at have overleveret den af Ole Larsen Langeland hos ham i Forvaring hensatte Koe, til hans Søn nu Tiltalte Lars Olsen Sundahlen (Siurdahlen), da denne fordrede sam/m/e i sin Faders Navn og igien solgte den til Niels Erichsen Sletten i store Sandvigen for 5 rd, hvilket den sidste endog inden Retten har tilstaaet at have kiøbt af ham den 23de Octobr: sidstleeden og at den af ham strax Dagen derpaa blev slagtet, hvilket hans Indlæg af 16de denne Maaned bærer Vidnesbyrd, {og} den anden Koe som var hensat hos Ole Pedersen Bischopshavn, blev af Tiltale Lars Olsen Sundahl (Siurdahl) udtaget af den førstes Floer eller Fæehuus uden at nogen vidste deraf før Ole Bischopshavns Piige blev ham vaer et Stykke fra Huusene at gaae bort dermed og at han igien har solgt den til Thomas Poulsen den 26de Octobr: sidstleeden for 11 rd, hvilket er tilstaaet af bemeldte Thomas Poulsen selv her inden Retten, og at denne Koe end nu hos [ham] er i god Behold.

 Omendskiøndt Tiltalte Lars Olsen Sundahl har foregivet ey at viide rettere end at disse Creaturer var hans Fader Ole Larsen Langeland tilhørende, /: er dog der ved godtgiort at de ey var den Tiltalte selv tilhørende :/ var han ligesaa uberettiget at udøve dette paasøgte Tyverie imod Faderen som imod Fasmer.

 Den Tiltaltes Fader Ole Larsen har opgivet i sin Forklaring at have udbetalt for disse af ham til Fasmer kiøbte Kiør tilsam/m/en 16 rd, nemlig 7 rd for den eene og 9 rd for den anden, og \at/ han ey havde givet sin Søn Tiltalte Lars Olsen Sundahl nogen Ordre eller Tilladelse at afhende

 

1796: 13b

 

sam/m/e.

 Det i Actors Indlæg benævnte Tyverie som skulde være begaaet af Tiltalte Lars Olsen hos Elling Antoniussen i Bergen, i Henseende at frastiæle den sidste endeel Kiød er hverken tilstaaet af Tiltalte Lars Olsen i Bergens Politie Forhør eller paa anden Maade bleven beviisliggiort af den bestiaalne selv hvor fore bemeldte Lars Olsen Sundahl ikke kan kom/m/e til Strafs Liidelse derfore under denne Sag.

 Da nu Klageren Jan Valentin Fasmer paa Langeland har beediget Modvillig Fravendelse af de paasøgte 2de Kreature, som af Tiltalte Lars Olsen er bleven borttaget og solgt, og Kiøberne deraf Thomas Poulsen og Niels Erichsen Sletten har tilstaaet at have \kiøbt/ sam/m/e \af/ ham, som, efter foranførte Beviisligheder, ey har kundet Hiemle saadant Salg saa tilfindes Tiltalte Lars Olsen Sundahl for dette af ham begangne Tyverie i Følge Forordningen af 20de Febr: 1789 dens 1 § at Arbeide i Bergens Tugthuus To Maaneder samt at erstatte Eiermanden Hr: Jan Valentin Fasmer paa Langeland de bortstiaalne 2de Kiør med 16 rd, og i Mangel af at fyldest ey kan erholdes hos ham tilpligtes Kiøberne af de paasøgte Kreaturer Thomas Poulsen og Niels Sletten at erstatte sam/m/e saaledes at den første tilbageleverer til Fasmer den af ham kiøbte og beroende Koe i forsvarlig og ubeskadiget Stand og den sidste at betale for den af ham kiøbte og slagtede Koe Kiøbe Sum/m/en med 5 rd, At efterkom/m/es i den Orden de Høye Kongelige Anordninger og Loven foreskriver, efter at denne Dom 15 Dage i Forveien har været vedkom/m/ende lovlig forkyndt under videre lovlig Adfærd,

 

 Ved Dommens Aflæsning var Tiltalte Lars Olsen Sundahl tilstæde og erklærede sig fornøyet med den aflæste Dom uden at ville søge sam/m/e indstævnt til Over Retten.

 

 

 

Extra Ret for Echanger Skibreede 1796

Aar 1796 den 3de Decbr: blev Extra Retten sat i Sorenskriverens Huus i Bergen af den Const: Sorenskriver i Nærværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som i Gaar var tilstæde og her foran fol: 11 ere anførte og blev da

 

            1. Udi Sagen anlagt af Fogden imod Piigen Kari Anders Dotter Konglewold af Dom/m/eren og Meddomsmændene saaledes eensstem/m/ig for Ret kiendt

Dømt og Afsagt

 Ved de førte Vidner og den Tiltaltes frivillige Tilstaaelse saavel i det afholdte Priliminaire Forhør af 28de Octobr: sidstleeden som nu inden Retten, saavelsom ved Klageren Ole Knudsen

 

1796: 14

 

Fyllingens Beedigelse om Modvillig Fravændelse af de fra ham bortstiaalne Varer af Klæder og Penge, er det paasøgte Factum oplyst, Vel har ikke Vidnerne paa engang \seet/ de af Kari Anders Dotter bortstiaalne Gang Klæder at blive af hende tilbageleveret Ole Knudsen, men paa forskiellige Tiider seet saadant da hun lidt efter haanden har tilbageleveret sam/m/e undtagen en Skind Trøye, et Stykke rødt Klæde og en Liinlerrets Skiorte der er vurderet tilsam/m/en for 2 rd 2 mrk 8 s: som den Tiltalte selv har tilstaaet her inden Retten at være hende frakom/m/et. Hvad det øvrige i Ole Knudsen Fyllingens Klage anførte, nemlig 2 rds Banco Sedler og endeel Sølv Myndt betræffer, da kan dette ikke kom/m/e hende til nogen Strafs Liidelse herfore under denne Sag, efterdi hun hverken selv har tilstaaet at have borttaget sam/m/e ey heller ved andre Beviiser er bleven oplyst at være af hende bortstiaalet, og hvorfore Klageren Ole Fyllingen har frafaldet Paastand om Godtgiørelse derfore.

 Thi tilfindes bemeldte Kari Anders Dotter fra Konglevold, for dette af hende første Gang begangne Tyverie i Følge Forordningen af 20de Febr: 1789 dens 1 § at arbeide i Bergens *Tughuus To Maaneder saa og at erstatte Klageren Ole Knudsen Fyllingen Værdien af de Varer der ey er ham tilbageleveret med 2 rd 2 mrk 8 s:. Det første at efterkom/m/es i den Orden de Kongelige Anordninger foreskriver og det sidste at fuldbyrdes efter at denne Dom 15 Dage tilforn har været hende forkyndt under videre lovlig Adfærd.

 

 Ved Dom/m/ens Aflæsning var Tiltalte Kari Anders Dotter Konglevold tilstæde og erklærede sig fornøyet med den afsagde Dom uden at hun ville søge sam/m/e indstævnt til Over Retten.

 

            2. Udi Sagen anlagt af Fogden som Actor, imod uconfirmeret Dreng Hans Jonsen Eide eller Eietræet og Enken Rangele Josephs Dotter Nyegaardsvig, blev [af] Dom/m/eren og Meddomsmændene saaledes eensstem/m/ig for Ret kiendt

Dømt og Afsagt

 Corpus Delicti er oplyst saavel ved den fremlagde Præste Attest fra Sognepræsten til Aschøens Kald Hr: Kodt af 30te Aug: sidstl: som ved Enken Rangele Josephs Dotter Nyegaardsvigens Vedblivelse her inden Retten at Tiltalte Hans Jonsen Eide eller Eietræet er Barnefader til det af hende avlede {avlede} uægte Drenge barn, hvilket og af den sidste tillige er tilstaaet. Den fremlagde Præste Attest fra

 

1796: 14b

 

{til} Lindaas Præstegjeld Hr: Meyer af 28de Novembr: dette Aar viser at Tiltalte Hans Jonsen Eide eller Eietræet allerede var hen ved 18 Aar gam/m/el da det paasøgte Lejermaal af ham blev begaaet, ligesom og at saadant blev udøvet imedens han endnu var ucomfirmeret er godtgiort ved Sognepræsten til Aschøens Kald Hr: Kodts Attest af 8de Septbr: sidstleeden, og endelig at Enken Rangele Josephs Dotter Nyegaardsvig er bleven forført af Tiltalte Dreng Hans Jonsen til denne Handling under {Ægteskabs} Løfter \af Ægteskab/, er ligeleedes beviist saavel ved sidstnævnte Præste attest som de førte Vidners eedelige Forklaring, uden at han siden har villet opfyldt saadant, hvorfore bemeldte Rangele Josephs Dotter Nyegaardsvig der har været villig at indgaae Ægteskab med ham, kan blive at ansee strafskyldig efter Forordningen af 2de Septbr: 1745, saa meget meere da ingen Paastand derom er skeed fra Actors Siide. Den irettelagde Præste attest af 30te forrige Maaned viiser at Actionerede Hans Jonsen Eide, har, siden dette Søgemaal blev anlagt, været til Altergang i Aschøens Kirke og tillige viist Forbedring i sin Christendom siden han blev Comfirmeeret.

 Thi tilfindes Tiltalte Hans Jonsen Eide eller Eietræet for dette af ham begaaede Lejermaal imedens han endnu var ucomfirmeeret, i Følge forbemeldte Forordning af 2de Septbr: 1745, at arbeide i Bergens Tugthuus et halvt Aar for der at Tæm/m/es, saa og at betale simple Lejermaals Bøder med 12 rd. Det første at efterkom/m/es i den Orden de Høye Kongelige Anordninger foreskriver og det sidste at fuldbyrdes inden 15 Dage fra denne Doms lovlige Forkyndelse under videre lovlig Adfærd.

 

 Ved Dom/m/ens Aflæsning var tilstæde Tiltalte Hans Jonsen Eietræet og erklærede at være fornøyet med den aflæste Dom uden at ville søge sam/m/e indstævnet til Over Retten.

                                                                                                                      H: L: Jersin