Del J av NHL Tb. nr. 47  1785-1790  (Første del av Sommertingene 1790)

 

 

 

(1790: 387b)

 

*Polite (Politie) Ret for Schiolds Skibreede [1790].

Aar 1790, den 19de Februarii, blev en *Polite (Politie) Ret sadt af Sorenskriveren i hans iboende Huus i Bergen, i Nærværelse af de 2de tilkaldte Laugrettesmænd og Vitterligheds Vidner Ole Østensen Calfaret og Torjer Nielsen paa Lunggaarden, for der at foretage et præliminair Forhør angaaende endeel Uordentligheder, som Beboeren paa Gaarden Nyedamsgaard i Schiolds Skibreede, Sr: Christopher Henrich Lauv skal have forøvet imod sin Hustrue Martine Lauv  føed Friil, imedens at hun endnu ligger syeg i Barselsæng, saavelsom førinden, efter Forlangende af dennes Moder Madame Anna Friil  boende paa Natland, som nu var nærværende og fremstillede efterfølgende Personer, der deels have tjent hos den Anklagede og deels boer der i Naboelauget, for at aflægge deres Forklaring derom.

  Derpaa fremkom

            1.  Lusie Ols Dotter, gift med {en} Hjulmageren Halver Erichsen og boende i Solemsvigen, der efter foregaaende Formaning, til saa sandfærdig Forklaring, som hun siden trøster sig, naar paaæskes med Eed at bekræfte, forklarede, at i Dag 14ten Dage siden, blev Deponentinden af den Anklagedes Tieneste Piige Bornie hentet hen til den Anklagedes Huus, for at paahøre den Allarm, som der paa den Tiid var imellem ham og hans Hustrue, og efter Ankomsten didhen, hørte Deponentinden at Sr: Lauw gjorde Adskillige Tummel og Allarm imod sin Hustrue ved at Bande og skjænde paa hende  og truede tillige hendes Moder Madame Friil at slaae hende, hvilket dog ej paa den Tiid {var} \blev/ iværksadt  og efter Tilsigende af Sr: Lauw, forføyede Deponentinden sig \strax igjen/ bort derifra. Ellers har Deponentinden adskillige Gange tilforn \hørt/ af Tjeneste folkene, Naboerne og andre, som har passeret der forbi, at \der/ har ofte været et syndigt Huus imellem dem  og hvortil Sr: Lauw selv skal være Aarsagen, da han er af meget Voldsomme Sindslidelser og hæftig, men hans Hustrue sagtmodig og from. Derhos har hun og Mandagen den 8de indeværende maaned, været kaldet tilstæde at vaage om Natten hos Madame Lauv, som beklagede sig at have haft megen Fortrædelighed af Manden samme Dag  og sagde at hun laae i megen Frygt og Angest og paa sit bare Liv; Endelig er det og Deponentinden bekjendt at Sr: Louv har jaget i fra sig sine Tjenestepiiger, de ene efter den anden, hvorover Bar-

 

1790: 388

 

selkonen, som syg og Sengeliggende, er i yderlig Forlægenhed, og maae savne den for hende og hendes spæde Barn, i slig Tilstand høyst nødvendig Pleje og Tilsyn, hvoraf kan frygtes Følger for Moderen og Barnet.

            2.  Bornie Niels dotter  opholdende sig for Tiiden paa Møllenpriis, der efter liige Formaning til Sandheds Udsigende forklarede:  at have været i Tieneste hos Sr: Christopher Lauw fra 14ten Dage for nestleeden Juul indtil den 14de denne Maaned, da hun derfra blev bortjaget, og i den Tiid, fornam Deponentinden at bemeldte Sr: Lauw ofte holdt et syndigt Huus med Tummel og Larm, Skjælden og banden, imod sin Hustrue, og i sær siden hun kom i Barselsæng den 29de Januarii nestleeden, og Deponentinden havde i Anledning slig Tummel efter Barselkonens Begjering begge Gange indhentet nestforrige Deponentinde Lusia Ols Dotter, som boede der i Naboelauget, og forklarede eenstemmig med denne om det, som paa den Tiid passerede  saa og om Tjenestepiigernes Bortjagelse og de deraf for Barselkonen og det spæde Barn forventede farliige Følger, formedelst Mangel af høystnødvendig Pleje og Tilsyn; Endelig var og Deponentinden tilstæde da Sr: Lauv  uagtet hans Syge Barsel Kones Raab og Skrig, bortjog og udbar af Huuset hendes Moder Madame Friil den 8de Febr: indeværende  og derefter tillukkede alle Dører, for at hun ej skulle komme tilbage eller andre komme tilstæde, i Øvrigt var og Deponentinden af Sr: Lauv Mishandlet i den Tiid Konen laae i Barsel  fordie hun ville Assistere hende med det fornødne, og i hendes ganske Tienestestiid har Deponentinden fornummet, at Sr: Lauw selv allene har yppet Tummel og syndig Adfærd imod sin Hustrue, som ingenlunde gav nogen Anledning dertil, men stedse viiste sig from og føyelig og bad om Fred for sig og spæde Børn og kunde dog ej erholde den, men blev jevnligen foruroeliget af ham baade Nat og Dag

            3.  Sophie Christens dotter; opholdende sig her i Bergen i Strange Fattighuus, der efter liige Formaning forklarede, at efter Forlangende af Sr: Lauv selv, har Deponentinden vaaget hos den syge Barsel kone, Natten fra den 17de til den 18de d: M:  og erfarede da at bemeldte Sr: Lauv viiste sig meget uhøflig ved at skiænde og bande sin Syge Hustrue og anden Tummel, der meget foruroeligede og smertede den syge Kone, der forgjæves bad om Freed og Roelighed  og ingen Anledning fra først af havde givet til saadan hans Vreede og Tummel; og ellers erklærede Deponentinden at saadan Adfærd, nødvendig maatte være af farlige Følger for Moderen og Barnet, der i deres sygelige Tilstand savner den høynødvendige Pleje, siden at Tienestepiigerne ere bortjagede.

            4.  Alit Rasmus dotter, Enke og opholdende sig til Huuse hos Tørris paa Solemsvigen, der efter liige {Forklaring} Formaning til sandfærdig Forklaring, forklarede:  at hun som boende i Naboelauget, {adskillige Gange} har fornummet, at Sr: Lauv ofte og adskillige Gange har holdt et syndigt Huus mod Konen med Skiænden og banden, Tummel og Allarm, foraarsaget allene af hans egen Voldsomme Sindelidelser, uden Anledning dertil af Konen, som derimod viiste sig føyelig og from, og i sær har Deponentinden opholdt sig der i 2de Dage og 2de Netter, imedens at Konen har lagt i Barsel, nemlig den 8de og 14de d: M:, paa hvilken Tiid han øvede liige saadan Adfærd imod hans syge Hustrue af banden og Skiænden  Tummel og Alarm, den første Dag, udjoge og udbar han af Huuset hans Sviger Moder Madame Friil, uagtet Barselkonens Skriig og Jammer, og den sidste Gang bortjoeg han Tieneste Piigen Bornie Niels dotter, blot fordie hun ej ville vove sig med ham paa Vandet i Baad, i et overhaandsstormende Vejr, og ellers var deponentinden enige med de forrige, ang: de farlige Følger slig Adfærd maae kunde have for Barselkonen og Barnet, baade formedelst deres Ængstelse derover og Mangel af Tilsyn, efterat Tienestepiigerne ere forjagede  og at andre afskrækkes fra at komme der, af slig Voldsom Adfærd.

            5.  Anna Lusia de Lange, opholdende sig hos Mølleren Sr: Giævers paa Møllendahl, nu 15 Aar gammel, ucomfirmeret, der efter Formaning til Sandheds Udsigende forklarede:  at hun i 10 Dage i Rad har været i Huuset hos Sr: Lauw imedens at hans Koene denne Gang har lagt i Barsel, indtil i Gaar, da hun formedelst hans Uartighed forloed Huuset; I den Tiid har hun adskillige Gange paahørt hans syndige Adfærd imod Konen af Skiælden og Banden, Tummel og Allarm, uden at hun dertil gav Anledning, og forklarede i Øvrigt om Piigen {Alit} Bornie Niels dotters Bortjagelse,

 

1790: 388b

 

liigesom 4de Deponentinde, {liigesom} Alit Rasmus dotter, og var ellers enig med de forrige, om de farlige Følger saadan Adfærd maae have for den Syge Barselkone og Barnet, baade af Ængstelse og Mangel af Tilsyn.

  Videre havde Reqvirentinden Madame Friil ej for Tiiden at fremføre [meere]? til Oplysning, men forbeholdt sig yderligere at faae Oplyst sin Svigersøns Lastværdige Opførsel imod hans Hustrue, hendes Dotter, om udkrævedes, og begjerede dette preliminair Forhør sluttet, da hun allene agtede at fremlægge dette ved sit andragende herom til Amtet, hvor hun ville søge Foranstaltning til en Extraret, at derved kan erholdes et lovskikket Tingsvidne herom i den Paagjeldendes lovlige Tilkaldelse.

 

 

 

Som/m/er Tinget for Sartors Skibreede 1790

Aar 1790  den 12te April  blev paa Tingstædet Tøsøen holdet Som/m/erting for Sartors Skibreede af Sorenskriveren, i Nærværelse af de tilnævnte Laugretsmænd, som her foran findes anførte f: 361 og 362. Ved Tinget var overværende Høy Velbaarne Hr: Cam/m/erherre og Stiftbefalingsmand von Hauch, saa var og derved tilstæde Hr: Foged Unmack.

 

Først blev publiceret følgende Høy kongelige Anordninger og Amtsbreve.

            1.  Forordningen af 12te Februarii 1790, ang: hvorledes der skal forholdes med Synsmænds Udnævnelse, naar kyndige Mænd ej gives under den Jurisdiction, hvor Sagen henhører.

            2.  En Skrivelse fra Stiftet til Fogden, af 27de Febr: 1790, hvorved com/m/uniceres et Kongeligt Rescript af 4de Decembr: 1789  at Decimations Penge er ophævet af de Midler, som udføres fra de Danske Stater til de Hessencastelske Lande, efter en Convention med Land greven af Hessen Cassel.

            3.  En Skrivelse fra Stiftet til Fogden, af 3de April 1790, med vedfulgte trykte Bekjendtgjørelse, ang: Sygdom/m/e iblant Creaturerne i Norge  og Midlerne imod sam/m/es Udbredelse.

            4.  En Bekjendtgjørelse under 6te Aspril 1790 fra Fogden efter Stiftets Ordre  at de, som troe sig berettigede til Fordringer eller Godgjørelser, henrørende fra Felttoget til Sverrig og dermed forbundne (forbunden) Troppernes Bevægelser, have inden 3 Maaneder fra Bekjendtgjørelsen at indkom/m/e med deres Ansøgninger derom til Stiftet eller Com/m/issariets Com/m/issionen i Christiania

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 13de Aprilis 1790  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da først paaraabt de indstævnte Sager

 

Fogden imod Hans Schaalevig og Ole Ulvesetter

Hr: Fogden Unmack lod møde ved Fuldmægtig Kramer, som irettelagde Rettens seeneste Forelæggelse for Vidnet Anders Larsen Aase, paategnet at være lovlig forkyndt, og begjerede Vidnet paaraabt.

  Saavel begge de Paagjældende som det forelagde Vidne mødte  og fremkom

            8de Vidne Anders Larsen Aase, der aflagde Eed, anhørte sin Forklaring oplæse af det fremlagde præliminaire Forhør, vedblev sam/m/e og tilføyede  at efter som Vidnet var gaaet foran ned af Vejen, kunde han ej see det der passerede bagen for sig, men da Vidnet hørte Skrig  gik han tilbage og saae derpaa Ole Ulvesetter liggende paa Marken blodig i Ansigtet og {paa} Haaret  og Hans Schaalevig liggende paa Marken et liidet Stykke fra Ole; og at Hans havde en Kniv ved Siiden af sig liggende.

  Actor lod forlange alt det i Sagen passerede Udtogviis sig af Protocollen beskreven meddeelt, for derefter at kunde efter forefindende Beskaffenhed see Sagen bragt til Endskab.

  Paagjældende Hans Schaalevig begjerede Udskrift af Protocollen om alt det passerede  og Anstand i Sagen til neste Høsteting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efter Parternes Forlangende beroer Sagen til neste Høsteting.

 

Derefter blev publiceret.

 

1790: 389

 

            1.  Eet Skiøde fra Ingebrigt Carstensen *Bilkerøen til Sønnen Carsten Ingebrigtsen paa 5 9/32 M/arke/r Smør i Gaarden Bielkerøen  No: 1, hvori er indberegnet hans forrige Anpart der(?) i Gaarden 6 23/32 Marke/r Smør, saa at han tilsammen bliver ejende 12 Mark S:r.  datr: 12te April 1790, det solgte for 16 Rdr, indført Fol: 226, med Attest.

            2.  Een Odelslysning af Casten Ingebrigtsen Bielkerøen til 2 b/ismerpun/d Smør i Gaarden Bielkerøen  No: 1.  datr: 12te April 1790, indført Fol: 226.

            3.  Eet Afkald fra Endre Hansen Algerøen til Ole Michelsen Øvre Børnes  No: 4, for Arv 56 rdr 1 mrk 2 s.  datr: 12te April 1790, indført Fol: 226.

            4.  Et Arve Skiøde fra Ung karl Michel Hansen Baches Sterboe, af Sorenskriveren, hvorved hans Moder Agaatha Peders dotter Bache, er tilhiemlet 4 734/1000 Mark Fisk i Øvre Golten  No: 21,  og i Gaarden Søre Toft  No: 12, 4 4/7 Mark Fisk, datr: 12te April 1790, indført Fol: 227  med Attest.

            5.  Et Afkald fra Peder Salamonsen Hamre til Anders Pedersen Bakke for Arv 77 r 2 mrk 14 s, datr: 12te April 1790, indført Fol: 226.

            6.  Eet Ditto fra Astrie Niels dotter til Værgen Anders Johannesen Øvre Golten  No: 21, for Arv 10 Rdr 2 mrk 14 s, ved Skifte af 27de Novbr: 1783, datr: 12te April 1790, indført Fol: 226.

            7.  Et Ditto fra Giertrud Ols dotter til Værgen Anders Johannesen Golten, for hendes Arv 3 r 3 mrk 8 s, datr: 12te April 1790, indført Fol: 226.

            8.  Een Odels Lysning af Søren Castensen Nedr: Golten, til 1 b/ismerpun/d 3 mrk Fisk i Nedre Golten  No: 22, som Niels Pedersen bruger, datr: 2den Maji 1783, indført Fol: 328, og forhen tinglyst 2den Maji 1783.

            9.  Et Afkald fra Brite Wermunds dotter til Værgen Grim Wermundsen Midtvedt, for Arver 15 rdr 1 mrk 4 s, med Interesser, datr: 12te April 1790, indført Fol: 226.

            10.  Eet Skiøde fra Niels Nielsen Telle til Sønnen Tomas Nielsen paa 12 Marke/r Fisk i Gaarden Telle  No: 26, og selv Eier han 12 Mark, tilsammen paa 1 pd: Fisk, det solgte for 24 rd, datr: 12te April 1790, indført Fol: 227.  med Attest.

            11.  Et Ditto fra Jacob Tørrissen Telle til Halver Nielsen paa 21 M/arke/r Fisk i Telle  No: 26, for 42 Rdr, datr: 12te April 1790, indført Fol: 227, med Attest.

            12.  Eet Bygselbrev fra Tollef Jensen Nipen til Siur Josepsen paa 1 b/ismerpun/d 12 Mark Fisk i Nipen  No: 27, som Niels Nielsen har brugt, datr: 12te April 1790, med Revers.

            13.  tinglyst en Odels Lysning af Hans Nielsen Schage til 2 b/ismerpun/d 6 Marke/r Fisk i Schouge  No: 37, datr: 3die October 1777, og forhen tinglyst 4de Octbr: 1777, extraheret.

            14.  Een Freed Lysning af Foged Unmack, paa Gaarden Kallestad  No: 39, efter Opsidderes Begjering, for denne Gaard.  datr: 12te April 1790, indført Fol: 227.

            15.  Et Bygselbrev af Hans Larsen Algerøen og Anders Olsen Knapschoug paa Myndtl: Erich  Botele og Anna Ivers børns Vegne, paa 9 11/96 Mark Fisk i Landeraae, til deres Sted Fader Lars Nielsen, paa Vilkaar at naar Erich Iversen forlanger det  skal han afstaae disse 9 11/96 Mark Fisk for ham, som Odelsmand  og af Niels Erichsen Selstøen paa 6 Mark Fisk, samt Michel Erichsen Landeraae 2 Mark, de 2 sidste for Leilendingens levetiid, datr: 12te April 1790, med Revers.

            16.  Et Bygselbrev af Tomas Olsen Algerøen til Endre Hansen paa 12 Mark Fisk i Algerøen  No: 53, som Hans Iversen har brugt, paa Vilkaar, at han afstaaer Gaarden igjen for Tomas, naar han maatte blive udsagt fra sin egen Gaard af Odelsmanden, mod at nyde bygselen 9 rdr tilbage betalt.  datr: 13de April 1790, med Revers.

            17.  Eet Skiftebrev efter Konen Anna Pouls dotter Nordeide, begyndt 24de Julii og sluttet 9de Septbr: 1789, hvorved 6 Marke/r Fisk i Gaarden Nordeide  No: 55, er udlagt, til Enkemanden Niels Olsen Nordeide, indført, Fol: 228.

            18.  Et Bygselbrev fra Seminarii Forstander Jon Mariager til Halver Rasmussen paa 9 Mark Smør i Spield  No: 63, som Niels Haldorsen har brugt.  datr: 19de Decbr: 1789.  med Revers.

            19.  Et Skiøde fra Mons Ellingsen Kaabbeltvedt, med fleere, til Kiøbmand Petter Lexau Senior i Bergen, paa 18 M/arke/r Fisk i Kaabbeltvedt  No: 68, for 70 Rdr, datr: 8de Decbr: 1789  indført Fol: 225, med Attest.

            20.  Eet Bygselbrev af Petter Lexau til Mons Ellingsen paa 18 Marke/r Fisk i Gaarden Kaabbeltvedt  No: 68, datr: 8de Decbr: 1789, {indført Fo}  med Revers.

 

1790: 389b

 

            21.  Eet Arve Skiøde af Sorenskriveren, under 12te April 1790, hvorved Mons Jacobsen Kaabbeltvedt, fra hans afdøde Fader Jacob Jacobsen Kaabbeltvedts Sterboe er tilhjemlet 9 Mark Fisk i Kaabbeltvedt  No: 68, indført Fol: 228.  med Attest.

            22.  Eet Skiøde fra Peder Pedersen Gietanger med Curator Lars Jonsen Folnæs  til Broderen Hans Pedersen Gietanger, paa 18 63/140 Mark Fisk i Gietanger  No: 66, for 30 Rdr, datr: 13de April 1790, med Attest.

            23.  Eet Bygselbrev fra Biskop Irgens til Elling Nielsen paa 1 b/ismerpun/d 12 Mark Fisk i Nore Echerhovde  No: 79, som Simon Nielsen har brugt, mod at svare denne og Hustrue levekaar 1 Tønde Korn, samt Foder til 1 Koe og 4re Smaler, datr: 12te Novbr: 1789, med Revers.

            24.  Eet Afkald fra David Larsen Telnæs for hans Hustrue Dorte Anders dotters Arv 3 r 1 mrk 9 s, til Værgen Rasmus Jensen Tellenæs, {…v} datr: 12te April 1790, indført Fol: 226.

            25.  Eet Skiøde fra Hans Pedersen Gietanger til Broderen Peder Pedersen, paa 13 ½ Marke/r Fisk i Søre Fielde  No: 89, paa  indberegnet hans forrige Anpart 13 ½ Mark Fisk, tilsammen 1 Pd: 3 Mark Fisk, det solgte for 20 rdr, datr: 13de April 1790, med Attest.  indført Fol: 228.

            26.  Et Ditto [fra] Ole Nielsen Søre Fielde til Ung karl Ole Jensen paa 2 b/ismerpun/d 6 Marke/r Fisk i Gaarden Søre Fielde  No: 89, for 50 Rdr, datr: 12te April 1790  indført Fol: 226, med Attest.

            27.  Eet Afkald fra Ole Jensen til Værgen Ole Nielsen Søre Fielde for Arver 13 dr 2 mrk 2 s, med Interesser, datr: 12te April 1790, indført, Fol: 225.

            28.  Et Ditto fra Piigen Agnete Anders Dotter til Værgen Rasmus Jensen Telnes for hendes og afdøde Broder Niels Andersens Arver, tilsammen 3 r 5 mrk 7 s.  datr: 12te April 1790, indført, Fol: 226.

            29.  Eet Bygselbrev af Mons Nielsen mit Fielde til Peder Nielsen paa 2 b/ismerpun/d Fisk i Gaarden Mit Fielde  No: 90, som Christopher Pedersen har brugt, datr: 12te April 1790.

            30.  Eet Skiøde af Hans Pedersen og Peder Pedersen Gietanger til Michel Iversen Søre Fielde, paa 1 pd: 1 ½ Mark Fisk i Søre Fielde  No: 89, datr: 12te Decbr: 1789, indført Fol: 228, med {Revers} Attest.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            1.  Fortegnelse over Af- og Tilgangen i Odelsmandtallet for forrige Aar, der inden Retten blev oplæst, og dertil forklaret af den nærværende Almue, hvoriblandt Tore Erichsen Schouge og Lars Larsen Schage blev forklaret, at de deri som tilkomne Anførte selv bruge og beboe de for dem anførte Jordeparter.

            2.  Vejmandtallet for forrige Aar 1789, der ligeleedes inden Retten blev oplæst  og dets Indhold bekræftet af Almuen og oven anførte 2 Mænd.

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende høy Kongelige Skatter, for første Termin dette Aar, indberegnet Renteskatten, af Beløb 208 r 3 mrk 12 s, der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse af den nærværende Almue.

            4.  Ditto over den ved Forordningen af 11te Martji 1789 paabudne Afgift af Formue  Indkomst og Næring, for 2den Termin  af Beløb 10 r 1 mrk 10 s, der ligeleedes inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

 

 

Sommertinget for Schiolds Skibreede 1790

Aar 1790  den 15de Aprilis  blev paa Ting stædet Nedre Natland holdet Som/m/erting for Schiolds Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de ved nestl: Høsteting tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 365  *)  Ved Tinget var overværende Høy Velbaarne Hr: Cam/m/erherre og Stiftsbefalingsmand von Hauch, saa var og der ved tilstæde Hr: Foged Unmack.  *) undtagen at istæden for No: 4  Siur Jacobsen Tongeland, der er gaaet fra Gaarden, sad en gam/m/el Laugretsmand {Lars} \Mons/ Larsen Nedre Natland.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy kongelige Anordninger og Amtsbreve  4 i Tallet, som ved dette Aars Som/m/erting for Sartors Skibreede, hvilke her foran ere registrerede f: 388.

 

Dernest blev paaraabt de indstævnte Sager

 

Rachel Colbeens Dotter imod Haagen Nilsen Nygaard for Skjælds ord

Procurator Kahrs for Citantinden æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra nestleden Høsteting  og vedblev endnu som forhen, efter sin udførte Procedure at paatrænge Dom  med Paastand om 4 Rdlrs Tillæg i Sagens Omkostninger.

 

1790: 390

 

  Contracitanten Haagen Nygaard mødte ej efter Paaraab, og Sagen optages til Dom.

 

Rachel Colbeens Dotter imod Haagen Nilsen Nygaard for Gjæld

Procurator Kahrs mødte for Citantinden og æskede Sagen i Rette, efter Udsættelse fra nestl: Høsteting, og nest at referere sig til udførte Procedure, vedblev at paatrænge Dom  med Paastand om Fiire Rigsdalers Tillæg for Sagens Omkostninger.

  Contra Citanten Haagen Nygaard blev paaraabt og mødte ej, hvor fore Sagen blev optaget til Dom.

 

Ny Sag

Peder Olsen Riple imod Ole Olsen Lysevold

Procurator Kahrs mødte for Peder Olsen Riple og frem lagde hans udtagne skriftlige Stævning imod Ole Olsen Lysevold i lovforkyndt Stand tilligemed Spørsmaale til Vidnerne af Dags Dato  samt een fra Citanten til Ole Olsen Lysevold insinueret Beskikkelse af 15de Januarii d: A:, hvorefter Comparenten begjerede Vederparten og Vidnerne paaraabt  og de sidste examinerede efter de fremlagde Qvæstioner.

  Bemelte Stævning, Spørsmaale til Vidnerne og Beskikkelsen bliver her at indtage.

  Procurator Schnabel mødte for indstævnte Ole Lysevold, der er Landværn Soldat, og forbeholdt at anmelde den/n/e Sigtelse for sine høye vedkom/m/ende, men da han vidste sig aldeeles uskyldig for Søgemaalet, forbeholdt han sig Contrastævning til Satisfactions Erholdelse hos Citanten for hans opdigtede og usandfærdige Beskyldning.

  Pr: Kahrs benegtede hvad Ole Olsen Lysevold urigtig og ubeviist har ladet tilføre, nemlig at han skulde være Soldat, han vedblev at paastaae sine Vidner førte, efterat Eedens Forklaring dem af Lovbogen er forelæst og formanet til Sandheds Udsiigende.

  Pr: Schnabel for den indstævnte forbeholdt at godtgjøre ved Attest at Ole Lysevold endnu tjener som Landværn, hvilket han ej  formedelst den korte Varsel til dette Ting, har kundet erholde.

  Efterat Eedens Forklaring var forelæst de mødende Vidner  fremstod som

            1ste Vidne Jacob Jacobsen, boende paa Riple, der aflagde \Eed/  og efter foregaaende Formaning til Sandheds Udsiigende forklarede til de fra Sagsøgerens Siide fremlagde Spørsmaale   det 5te  Vidnet har aldeeles intet hørt herom af indstævnte Ole Lysevold selv, men vel af andre i Samqvem en Fortælling og løst Rygte om at bemelte Ole Lysevold skulde have slaget Sagsøgeren paa Vejen, uden at kunde opgive af hvilken.

            2det Vidne Lars Nilsen Kirkebircheland aflagde Eed  og efter Formaning til Sandheds Udsiigende, vandt til de frem lagde Spørsmaale   det 1ste  da Ole Lysevold var inde i Huuset hos Michel Olsen Bircheland, den omspurgte Tiid, og Qvind folkene sagde at Sagsøgeren Peder Olsen Riple var uden for Huuset, sagde Ole Lysevold til dem  lad ham kom/m/e ind, jeg skal intet Ont gjøre ham, vi kan følges ad;   Til 2det  jo;   Til 3die  nej;   4de Sp: frafaldt Pr: Kahrs til dette Vidne;   Til 5te  ligesom 1ste Vidne.

  Pr: Schnabel bad for den indstævnte Vidnet tilspurgt om ikke Peder Olsen Riple var drukken eller beskjænket den ommelte Tiid?  Vidnet svarede hertil nej.

            3die Vidne Michel Olsen Kirkebircheland aflagde Eed og, efter Formaning til Sandheds Udsiigende, forklarede til de fremlagde Spørsmaale,   1ste  Ole Lysevold var tilforn inde i Vidnets Stue, og efter at have hørt en at tale uden for Huuset, spurgte Ole Qvind folkene, som der vare tilstæde, hvem den var som talede uden for, og da disse havde svaret at det var Peder Olsen Riple  sagde Ole Lysevold  lad ham kom/m/e ind, saa kan vi følges sam/m/en, jeg skal intet Ont gjøre ham;   Til 2det Sp:  ja;   Til 3die  nej.   Til 5te Sp:  ligesom 1ste Vidne

            4de Vidne Michel Olsen Walle, nu boende paa Bircheland, aflagde Eed og efter Formaning til Sandheds Udsiigende, vandt til de fremlagde Spørsmaale   1ste  nej  ved intet derom,   Til 2det  jo,   Til 3die  nej,   Til 5te  ligesom 1ste Vidne

            5te Vidne Hans Andersen Myrdahl aflagde Eed og, efter Formaning til Sandheds Udsiigende, vandt til de fremlagde Spørsmaale   det 4de  jo  som omspurgt   og til 5te  ligesom 1ste Vidne.

  Paa Tilspørgende, efter den indstævntes Forlangende, om ej Peder Riple da fortalte {hvorledes} at han af Vanvare havde faldet paa Vejen, og derved havde slaget sig?

 

1790: 390b

 

svarede Vidnet nej.

            6te Vidne Nils Larsen Myrdahl aflagde Eed og vandt til de fremlagde Spørsmaale   det 4de  jo;   Til 5te  ligesom 1ste Vidne.

            7de Vidne Størch Rasmusen Lysevold aflagde Eed og vandt til de fremlagde Spørsmaale   det 5te  ligesom 1ste Vidne.

  Procurator Kahrs begjerede dette Vidne end viidere tilspurgt  har Ole Olsen Lysevold, førinden dette Stævnemaal blev ham forkyndt, sagt til Vidnet at han frygtede det Peder Olsen Riple vilde stævne ham for den/n/e Affaire?

  Procurator Schnabel protesterede imod den/n/e inqvisitoriske Qvæstion til dette Vidne, som endog paa den omspurgte Tiid var i den indstævntes Tjeneste, og Qvæstionen end og gaaer uden for Stævningen.

  Pr: Kahrs paastod derimod at Qvæstionen maatte blive Vidnet forelagt til Besvarelse, da den staaer i nøye Connexion med Sagens Andragende til Oplysning  og Lovens 1ste Bogs 13de C: 17de Art: paabyder at i Sager af Natur, som den/n/e, skulde een hver vidne som afveed; Comparenten paastod der fore at Exceptionen, som aldeeles ugrundet, maatte bortfalde.

  Pr: Schnabel, der vist ikke vilde drage Skjul for Sandheden, formeente dog at den/n/e af Citanten fremsatte Qvæstion er uden for ordentlig Rettergangsmaade, og der fore vedblev sin nedlagde exception imod sam/m/es Antagelse, hvorpaa han ærbødigst udbad Rettens Eragtning.

  Pr: Kahrs vedblev sin Paastand om Qvæstionens Antagelse, som han ligeledes ærbødigst indlod til Rettens Eragtning.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Da det omspurgte kan ansees for at staae i en Slags Relation med Sigtelsen og Stævnemaalet, kan Sagsøgeren i Overeensstem/m/else med Lovens 1ste  13de  17de, ikke betages at erholde Vidnets Svar indhentet til dette Spørsmaal i den/n/e Volds sag.

 

  Vidnet svarede til dette Spørsmaal nej.

            8de Vidne Elias Larsen Bircheland aflagde Eed og vandt til det 6te af de fra Sagsøgerens Siide fremsatte Spørsmaale, jo  Vidnet tilligemed Elias Magnesen Bircheland har den 13de Januarii d: A: forkyndt Ole Olsen Lysevold den nu oplæste Beskikkelse, og Ole Olsen Lysevold sagde han vidste ej at have fornærmet nogen enten paa Vej eller Stie, uden Aarsag, og han gaaer ej til Peder Riple at betale nogen Skindpenge, førend han faaer Skindet bereedet, som han vil.

  Paa Tilspørgende, efter den indstævntes Forlangende  \vandt/ Vidnet at have været tilstæde paa Myrdahl den 3die Januarii d: A:, da Peder Riple ankom der blodig i Ansigtet  og da Vidnet tilligemed de øvrige tilstædeværende sagde til ham  hvor seer Du ud, svarede Peder Riple  tie stille, det skal vel kom/m/e sig. Vidnet saae ej at Ole Lysevold da kom i Følge med ham til Myrdahl, og Peder Riple beklagede sig ikke da over Ole Lysevold at den/n/e skulde have slaget ham.

            9de Vidne Elias Magnesen Bircheland aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med nest forrige 8de Vidne om Forkyndelsen af Beskikkelsen og det paafulgte Svar af Ole Lysevold, men han var ej tilstæde paa Myrdahl den 3de Januarii d: A:

  Pr: Kahrs begjerede de udeblevne Vidner forelagt under Falsmaals Straf at møde til førstkom/m/ende Høsteting for at aflægge deres eedelige Forklaring i den/n/e Sag.

  Pr: Schnabel for indstævnte Ole Olsen Lysevold vedblev sin imod Sigtelsen nedlagde Benegtelse, ligesaa imod det løse og usam/m/enhængende Snak Vidnerne i Dag har fortalt, og tog ellers hans Committents Ret i alle Deele forbeholden.

  I Henseende de udeblevne 5 Vidner blev Stævningens Forkyndelse eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres oplæste Paategning,

  hvorpaa af Dom/m/eren blev

Eragtet

  De udeblevne Vidner Eli Ols Dotter Øvre Todtland og Arne Olsen Øvre Todtland, Giertrud Lars Dotter Riple, Siri Steffens Dotter Kirkebircheland og Karen Lars Dotter ibidem forelægges under Lovens Falsmaal til nestl: Høsteting for dette Skibreede at møde for at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen

 

1790: 391

 

 

Ny Sag

Jomfru Forman imod Ole Olsen Samdahl

Procurator Schnabel mødte for Jomfru Forman, i Procurator Lytkiens Stæd, og anmeldte at hun med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet ind kalde Ole Olsen Samdahl den yngre for skyldig vaarne 50 Rdlr  at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette, hvorhos Comparenten anmeldede at den indstævnte siden Indkaldelsen har betalt til Afdrag derpaa 20 Rdlr, saaat deraf ikkun for Tiiden staaer tilbage 30 Rdlr.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Petter Jonsen Nordeide og Johan/n/es Michelsen Borge bevidnede under Eed at have forkyndt ham foranførte Varsel i eget Paahør og Bopæl den 29de Martii nestl:

  Comparenten begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Ole Olsen Samdahl den yngre gives Laug dag til nestk: Høsteting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen nestefter  den 16de April  vedvarede Tinget med samme Laugrettesmænd, og blev da publiceret:

            1.  Et Skiøde fra Jacob Knudsen Selland i Hardanger til Lars Richoldsen Spilde, paa 18 M/arke/r Smør og ½ Huud i Tongeland  No: 4, for 165 Rdr, dateret 16de April 1790, og indført i Skiøde Bogen Fol: 231, med Attest.

            2.  Et Afkald fra Ole Nielsen til Ole Monsen Borge  No: 5, for hans ved Skifter paa Lohne af 26de Junii 1780 og 24de Aug: 1781 tilfaldne Arvelodder  tilsammen 28 rdr 12 s.  datr: 15de April 1790, og indført Fol: 230.

            3.  Eet Ditto fra Lars Olsen Øvre Dyngeland til Niels Larsen Sætterdahl, No: 18, for hans Hustrue Barbra Lars drs: ved Skifter af 26de Septbr: 1760, 8de Decbr: 1783 tilfaldne Arvelodder 42 rdr 12 s, datr: 15de April 1790, og indført Fol: 229.

            4.  Een Opladelses Paategning, af Johannes Halversen Heldal  No: 19  til den nye Kiøber Michel Jacobsen, paa hans Lejemaal i Gaarden Heldahl, efter Bygselseddel fra Knud Geelmuyden af 5te Maji 1746  og tingl: 20de s: M:  datr: 29de Martji 1790, og indført Fol: 230, samme var tegnet paa bemeldte Bygselbrev.

            5.  Et Skiøde fra General Krigs Commissair Joachim Christian Geelmuyden de Gyldenkratz til Michel Jacobsen fra Nedre Todtland paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Heldahl  No: 19, for 720 Rdlr.  datr: 29de Martji 1790  og indført Fol: 229, hvorhos fulgte Attest

            6.  Et Vilkaars brev af Michel Jacobsen Heldahl til forrige Lejlending Johannes Halversen og Hustrue, paa Aarlig Leve Kaar af bemeldte Anpart i Gaarden Heldahl, dr: 29de Martji 1790, og indført Fol: 229.

            7.  Een Obligation af Michel Jacobsen Heldahl til General Kr: Comissair Gyldenkrantz, stoer 300 Rdlr, med 1ste Pante rett i ½ Løb Smør  ½ Tønde Malt i Heldahl  No: 19, datr: 29de Martji 1790  og indført Fol: 230.

            8.  Een Ditto af samme Debitor til samme Creditor, stoer 275 rdr  med 2den Pante rett i samme Ejendom, af 29de Martji 1790  og indført Fol: 230.

            9.  Eet Skiøde fra General Kr: Commissair de Gyldenkrantz til Hans Olsen Heldahl, paa en Qværne Støe paa Gaarden Heldal  No: 19, for 35 rdr, datr: 23de Januarii 1790  og indført Fol: 230.

            10.  Aflyst en Obligation af Hans Olsen Heldahl til General Krigs Commissair Gyldenkrantz, af 1ste Maji 1777  og tingl: 6te s:  for resterende 200 Rdr, efter Creditors paategnede Qvittering af 3de April 1790, med Pant i halvedeelen af Heldahl  No: 19.

            11.  tinglyst en Ditto af samme Debitor til Martinus Antoniussen Bratland for 100 Rdr  og Søren Antoniussen Bratland for 96 Rdr  tilsammen 196 dr, med 1ste Pante ret, i ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt i Gaarden Heldahl  No: 19, datr: 15de April 1790, og indført Fol: 231.

            12.  Aflyst en Obligation af Ole Monsen Henne til Lector Arentz, stoer 250 r, med 1ste Panteret i Gaarden Henne  No: 29, datr: 15de Junii 1782  og tingl: 6te Maji 1783, efter Creditors

 

1790: 391b

 

paategnede Qvittering af 29de Martji 1790.

            13.  Aflyst en Ditto af Ole Monsen Henne til Niels Olsen Opsal, stoer 30 Rdr, med Pant i een deel Løsøre paa Henne  No: 29, af 5te October 1785  og tingl: 6te samme, efter Creditors paategnede Qvittering af 15de Junii 1789.

            14.  tinglyst et Skiøde fra Ole Monsen Henne til Jacob Jacobsen paa ½ Løb Smør og ¼ Huud i Henne  No: 29, for 499 Rdr, datr: 15de April 1790, og indført Fol: 231, med Attest.

            15.  Eet Bygselbrev fra Lensmand Lars Olsen Helleland til Wintzians Andersen paa 2 pd: 6 Mark Smør og ¼ Huuds Leje i Gaarden Samdahl  No: 36, forhen brugt af Peder Andersen, datr: 10de April 1790, med Revers.

            16.  Eet Ditto af Rasmus Lindgaard Forman til Lars Olsen Lønningen paa 1 b/ismerpun/d S:r  1/3 Huud og 1/3 Tønde Korn i Gaarden Lønninge  No: 56, som han tilforn selv har brugt  datr: 8de April 1790, med Revers, der er indført i Pante bogen Fol: 231.

            17.  Eet Afkald fra Giertrud Michels dotter store Mitthun til afdøde Niels Jacobsen store Mitthun, for hendes ved Skifter paa Stoere Mitthun af 17de Augusti 1756, 23de Junii 1761 og 10de Junii (Januarii?) 1766 tilfaldne 3 Arvelodder, tilsammen  17 r 3 mrk 13 s, datr: 16de April 1790  og indført Fol: 232

            18.  Et Ditto af Jacob Larsen Nedre Todtland  No: 26  til Værgen Niels Jacobsen Store Mitthun for hans Myndtl: Giertrud Niels dotters ved Skifter paa Store Mitthun af 23de Junii 1761 og 10de Januarii 1766 tilfaldne 2 Arvelodder  tilsammen  5 rd 3 mrk 10 s, men opløben med Overpenge til 15 t 4 mrk 8 s, datr: 16de April 1790  og indført Fol: 232.

            19.  Aflyst en Pante Obligation af Niels Jacobsen Stoere Mitthun til Niels Monsen Almeland, stoer 99 Rdr, med 1ste Panteret i en Anpart i Gaarden store Mitthun  No: 71.  datr: 5te October 1787  og tingl: s: D:  efter Creditors paategnede Qvittering af 15de April 1790.

            20.  Eet Skiøde fra Panthaveren Niels Monsen Almeland, med fl: Creditorer og Arvinger i Skiftet efter Niels Jacobsen Stoere Mitthun  til Sønnen Michel Nielsen, paa  indberegnet hans egen Arvede Andeel  2 b/ismerpun/d 6 81/200 Mark Smørs, 3 Mæler 27/100 Kande Malts  93/800 Huuds og 2 37/400 Skilling Penges Leje i Gaarden Stoere Mitthun  No: 71, det solgte for 200 Rdr.  datr: 16de April 1790, og indført Fol: 233.  hvorhos fulgte Attest.

            21.  Een Obligation af Michel Nielsen Stoere Mitthun til Frue Provstinde Magdalena Margrete Christi, stoer 200 Rdr, med 1ste Panterett i bemeldte hans Eiendom i Stoere Mitthun  No: 71, datr: 16de April 1790, indført Fol: 233.

            22.  Een Ditto af samme Debitor til Hans Andersen Bielland  stoer 50 Rdr, med 2den Pante rett i denne hans Ejendom i Stoere Mitthun  No: 71, datr: 16de April 1790, indført Fol: 233.

            23.  Eet Skiøde fra Mons Olsen Flæsland til Sønnen Ole Monsen, paa 9 Marker Smør og 6 Kdr: Malt i Flæsland  No: 55, for 40 Rdr, datr: 15de April 1790, og indført Fol: 232, hvorhos fulgte Attest.

            24.  Eet Afkald fra Elling Albertsen, til Niels Monsen Yttr: Mitthun  No: 63, for hans afdøde Myndtling Berte Lars dotters Arv {ved} efter Moderen Elisabeth Peders dr: Steenen under Aarestad af 2den April 1782, stoer 152 rdr 2 mrk 2 s, da Udstæderen har været Tilsynsmand i hendes Sterboe, datr: 16de April 1790, og indført Fol: 232.

            25.  Eet Skiøde fra Ole Andersen Øfsthun til Sønnen Lars Olsen paa 1 pd: 19 6/7 Marke/r Smørs og 1 Mæle 6 6/7 Kande Malts Leje i Øfsthun  No: 72, for 200 Rdlr, datr: 16de April 1790, og indført Fol: 232, hvorhos fulgte Attets.

            26.  Een Obligation af Lars Olsen Øfsthun til Faderen Ole Andersen Øfsthun  stor 200 rd  med 1ste Pante rett i nys bemeldte Anpart i Øfsthun  No: 72, uden Renters Svarelse af Capitalen, datr: 16de April 1790, indført Fol: 232.

            27.  Eet Skiftebrev efter Manden Anders Rasmussen Nordeide, begyndt 20de Julii og sluttet 22de Decbr: 1789, hvorved 13 ½ Mark Smør og 9 Kander Malts Leje i Nordeide  No: 85, blev udlagt til Panthaveren Hr: Agent Jan H: Fasmer.  indført Fol: 230.

            28.  Eet Afkald fra Lisbet Gabriels *der (dtr:) til Værgen Erich Andersen Nedr: Fyllingen  \No: 96/, for hendes ved Skifter paa Bache af 3de Maji 1758 og 24de Junii 1780, tilfaldne 2 Arver  22 r ….(?)  datr: 10de Decembris 1789, indført Fol: 228.

            29.  Eet Ditto fra Ole Olsen Støelen for hans Hustrue Petriche Peders dotters Arver ved Skifter paa Biørndal og Kiøkkelvig, af 6te Maji 1751 og 9de Juni 1762 tilfaldne 2 Arver  4 r 4 mrk 3 s, til Værgen Niels Olsen Stølen  No: 110.  datr: 10de April 1790, indført Fol: 229.

 

1790: 392

 

 

 

Denne Bog, som indeholder Tre Hundrede, Halvfemtesindstyve og Et Nummererede, giennemdragne og forseglede Blad, authorisered herved til Een Justitz Protocoll for Nordhords Sorenskriverie, hvorudi Sorenskriveren rigtig haver at indføre alt hvad Justitien i benævnte Sorenskriverie vedkommer og udi denne Bog indføres bør.

 

Bergen den 2den Maii 1785.                Schouboe