Del H av NHL Tb. nr. 47  1785-1790  (Sommertingene 1789)

 

 

 

(1789: 330)

 

Politie-Rett for Lindaas Skibreede [1789]

Aar 1789, den 20de Aprilis, blev en Politie-Ret satt af Sorenskriveren, i Hands iboende Huus i Bergen, i Nærværelse af de toe tilkaldte Laug Rettes Mænd, Ole Østensen paa Kalfaret og Torger Nielsen paa Lunggaarden, for at tage under Examination den nyelig arresterede Tyvs Delinqvent: Arne Olsen Bersvig af Lindaas Skibreede, angaaende Hands, der, forøvede adskillige Tyverier, efter Forlangende af Hr: Foged: Unmack.

  Bemældte Hr: Foged var, ved Forhøret, tilstæde, og fremlagde den, Ham, fra Lensmanden i Lindaas Skibreede, Lars Fieldsende, til Hænde komne Raport om dette Tyverie og Tyvens Paagribelse, af Gaars Dato, til Inddragelse i Acten, og loed fremstille Arrestanten: Arne Olsen Bersvig, uden Baand og Fængsel.

  Bemældte Lensmands Rapport blev, inden Retten oplæst, og er saa lydende:

  Derpaa tilstoed Arrestanten: Arne Olsen Bersvig, at Hand omtrænt 14 Dage forinden Paaske dette Aar, var paa Gaarden: Soltvedt, i Radøe Skibreede, og der, ved lyys Dag, opbrød først Dørren til Beboerens: Ingebrigt Olsen Soltvedts Nøst med en Kniv, og der alleene bortstial Stængselet inden for Dørren; Dernæst opbrækkede Hand og den anden Beboers: Christian Iversen Soltvedts Nøst, ved at udbryde et Bræt af Dørren, hvor igiennem Hand med Haanden oplukkede de 2de Kroge, hvormed Dørren inden fra var tillukket, og derefter bortstial i bemældte Nøst, et Baade Fæste og et Maste-Toug; Siden indbrød Hand fremdeeles i Nøstet hos den tredie Beboer: Jacob Pettersen Soltvedt, udskar et Spuns i Dørren ved Laaset, og igiennem dette Hul indbragte Kniven at aabne Laaset der til inden for Dørren, og derpaa stial Af bemeldte Nøst et Seil til en Sex-Ærings Baad, samt noget lidet Brænde-vehd, og alle disse bortstiaalne Sager har Hand tilbage leveret eenhver Eier, den 14de, som var 3die Paaske-Dag, i indeværende Maaned, da De indfandt Sig hos Ham paa Gaarden Bersvig, sigtede Ham for Tyverierne heraf og fandt Kosterne hos Ham; Seilet liggende i Sængen, og det øvrige i Hands Boe. Fremdeeles tilstoed Han og  Natten til næstleeden 3die Paaske-Dag, den 14de d: m: at have brækket Sig ind i en Søe boed paa Gaarden: Nore-Sulen under Henøe, hvor Beboerne fra Gaarden Soltvedt pleier at opholde Sig i Fiskeriets Tid; Der forsøgte Hand først adskillige gange med en Øx at opbryde Dørren til bemældte Søeboed  eller Laaset dertil; men, da dette sidste var for stærk, at Hand ei kunde fuldføre Indbrudet igien/n/em Dørren, krøb Hand op paa Taget, og derfra, ind igien/n/em Lioren, eller det mit og øverst paa Taget værende Hul, hvorigien/n/em Lysningen kommer i Stuen, og frabrød en Fiel, for at giøre Hullet videre, som tilforn var for trangt til at kom/m/e igien/n/em. Da Hand der igiennem var ned kom/m/en i bemældte Fiske-Huus eller Søe-Boed, bortstial Hand der 3de St(mark)er-Fierdinger, fyldte med Lever, og en Mad-Bomme, saa og Maden af en anden, der beroende Bom/m/e, som Hand loed staa tilbage, saaog 2de ambærer, med meel; med hvilke Koster hand forføiede Sig ud af Huuset, ved at aabne Dørren inden fra, og dette Fiske-Huus tilhørte de 3de Beboere paa Soltvedt: Ingebrigt Olsen, Christian Iversen og Mons Knudsen. Selvsam/m/e Nat forføiede Hand Sig end videre til et andet Fiske-Huus paa sam/m/e Stæd: Nore-Sulen, tilhørende den fierde Beboer paa Soltvedt  Jacob Pettersen, hvilken Hand aabnede med den der til passende Nøgel, som laae strax uden for Dørren, under Dør-Tærskelen, og stial der en mad Bom/m/e, af hvilken Hand udtoeg maden og frareev Laasen og Hængslerne, hvilket sidste Eieren siden har antruffet hos Ham, men selve Bommen efterloed Hand i Fiæren, eller ved Stranden paa Sulens-Land, uden at hiembringe den til sit Huus. Desuden bortstial Hand og ald Maden af 4 andre Bommer, som beroede i sidst-bemældte Fiske-Huus, saa og 1 ambær med Meel og en Pose med Meel. I øvrigt benægtede Hand, at have begaaet noget andet Tyverie i Lindaas Skibreede, som Lensmandens Anmældelse indeholder; Hvilket er aldeeles urigtigt, og grundet paa blot mistanke.

  Forestaaende Bekiendelse blev Arrestanten forelæst af Protocollen, og Hand tilstoed, at sam/m/e i et og alt rigtigt var tilført.

  De bemældte fire bestiaalne Beboere paa Soltvedt vare ved Forhøret tilstæde, og forklarede, at alt forbenævnte af Arne Bersvig bortstiaalne er dem frakom/m/en imod deres Vidende og villie, det De siden vil beedige, naar paafordres, og de frembringer de tilbage bekomne Koster, for at vurderes; Hvilket De bleve tilholdte at frembringe til Som/m/er-Tinget for Lindaas Skibreede, den 11te Maji førstkom/m/ende, da denne Sag igien foretages.

  Hr: Fogden begiærede Forhøret sluttet, og Sig beskreven

 

1789: 330b

 

meddeelt, for at tilstille Amtet, som blev bevilget.

 

 

 

Sommer Tinget for Sartors Skibreede 1789

Aar 1789  den 27de Aprilis  blev paa Tingstædet Tøsøen holdet Sommerting for Sartors Skibreede af Sorenskriveren Justisraad Haberdorff i Nærværelse af de ved nestleden Høsteting tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 302  og fremlagde Attester om at have aflagt deres Eed som Laugretsmænd. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack.

 

Først blev kundgjort følgende Høy Kongelige Anordninger

            1.  Plakaten af 16de Julii 1788 hvorledes herefter skal forholdes med *med Indførseler for resterende Kongelige Skatter i Jord.

            2.  General Pardon for de fra Armeen undvigte  af 3de 8br: 1788

            3.  *Fororndningen af 7de Novembr: 1788 ang: en Enkemands Ret til Erstatning ved Skiftet efter sin Hustrue af den Kapital han for hende har indskudt i Enkekassen.

            4.  Canselli Plakaten af 23de Januarii 1789  at der skal medfølge bekræftede Gjenparter af de til Confirmation indsendte Testamenter

            5.  Rente kam/m/erets Plakat af 13de Febr: 1789 ang: Forandring og nærmere Bestem/m/else ved Fimarks Handelen efter Forordningen af 5te Septembr: 1787.

            6.  Forordningen af 20de Februarii 1789 ang: nærmere Bestem/m/else af Straffe for Tyver og Hælere.

            7.  Forordningen for Norge om et Paalæg af Formue Indkomst og Næring af 11te Martii 1789.

            8.  En Bekjentgjørelse fra Generaltold kam/m/eret af 14de 8br: 1788 ang: den ny Fyr paa Anholt.

 

Ny Sag

Fogden imod Ole Engelsen Bildøen og An/n/e Ols Dotter ibm:

Hr: Foged Unmack anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Ole Engelsen Bildøen og Enken efter hans afdøde Søn Engel Olsen, Anne Ols Dotter  for med hinanden begangne Blodskam at liide Dom til Undgjældelse {og Søgemaalets Omkostning at oprette}, ligesom og den i Følge Amtets Ordre for de Tiltalte beskikkede Defensor Lensmand Peder Knudsen Tøsøen er kaldet til Sagen, og fremlagde den fra Sognepræsten Hr: Fleischer indløbne Anmeldelse og Attest af ministerialbogen om den/n/e Forbrydelse  af 5te April indeværende  samt Amtets Actions Ordre af 10de sam/m/e, hvorefter han begjærede Forbrydernes Tilstaaelse herom indhentet.

  Bemelte Actions Ordre og Attest blev inden Retten oplæst og indtagen her.

  Forbryderen Ole Engelsen Bildøen og Enken Anne Ols Dotter mødte begge  vedtoege lovlig Varsel og tilstoed det i Sognepræstens Attest anmelte Svogerskab imellem dem  og at have begaaet tilsam/m/en den paasøgte Blodskam, med dette Tilføyende, at det var et død født {Foster} Barn, som hun havde avlet med hendes afdøde Forlovede Engel Olsen, der var en ægte Søn af hendes seenere Barne Fader Ole Engelsen Bildøen.

  Hr: Fogden fremlagde dernest til Inddragelse i Acten den originale Bevilling under 25de Maji 1787 for Enken Anne Ols Dotter  at hun skulde ansees for ægte Kone efter hendes afdøde Forlovede Engel Olsen Bildøen, og det med ham avlede Barn for ægte Barn, saaog den om Forbrydernes vita ante acta(?) fra Sognepræsten indhentet Attest under Dags dato  og da Forbrydelsen saaleedes er tilfulde afbeviist og tilstaaet, indlod han Sagen Dom med Paastand at

 

1789: 331

 

*at de begge derfore maae ansees efter Lovens 6 – 13 – 14de med Livs straf og {hendes} deres Kroppe tillige at brændes

  Bemelte Bevilling og Præste attest indtages her  saalydende.

  Den beskikkede Defensor Lensmand Peder Knudsen Tøsøen mødte og fremlagde sit Forsvars Skrift for de Tiltalte af Dags dato, hvortil han henholdt sig, og som her bliver at indtage.

  Derpaa blev af Dom/m/er og Meddomsmænd saaledes eensstem/m/ig for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Likesom corpus delicti er afbeviist ved den fremlagde Attest af Ministerialbogen, saa er og Forbrydelsen godtgjort ved begge de Tiltaltes egen frivillige Bekjendelse inden Retten, at \Enken/ Anne Ols Dotter Bildøen, der tilforn var forlovet og havde avlet Barn med afdøde Engel Olsen Bildøen, efter hvilken hun har erholdet Kongel: Bevilling at ansees for ægte Kone, har siden begaaet den paasøgte Blodskam med den/n/es Fader  Enkemand Ole Engelsen Bildøen;

  Thi tilfindes bemelte Ole Engelsen Bildøen og Anne Ols Dotter Bildøen i Følge Lovens 6 – 13 – 14  confereret med 3die B: 18de C: 9de Art:  4de og 5te Afdeeling, for saadan deres tilsam/m/en begangne Blodskam at halshugges og deres Kroppe derefter at brændes.

 

Ny Sag

Tørres Olsen Førland og Hans Steffensen  Hamre

imod Jonas Colbeensen Mittvedt.

Tørres Olsen *Førre og Hans Steffensen Hamre mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Jonas Colbeensen Mittvedt for 75 Rdlr, han skal være skyldig til afdøde Peder Olsen Mittvedts Sterboe for den Jordepart han havde afkjøbt den afdøde, at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette, samt derom at anhøre Vidnerne Asser Thomasen Øfstvedt, Grim Wermundsen og Christen Monsen Mittvedt, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

  Den paagjældende mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Ole Grimsen og Halvor Nilsen Telle gave tilkjende at Stævningen først er forkyndt den 14de d: M:, og paa [det]? Varselen er forkort  begjerede Sagsøgerne at Sagen maae beroe til i Morgen.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 28de Aprilis  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugret

 

Først blev paaraabt den fra i Gaar udsatte Sag anlagt af Tørres Førland og Hans Hamre imod Jonas Colbeensen Mittvedt, hvoraf (hvorefter?) de 2 førstbenævnte Sagsøgere erklærede Sagen forliigt og ophævet

 

Ny Sag

Fogden imod {Peder} \Michel/ Henrichsen Søre Echerhovde for Lejermaal i Ægteskab.

Hr: Fogden Unmack anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Michel Henrichsen Søre Echerhovde for det af ham i Ægteskab begangne Lejermaal med ugifte Giertrud Anders Dotter Kaabeltvedt at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette, ligesom bemelte Qvindemen/n/eske tillige er kaldet til Vedermæle i Sagen.

  Paagjældende Michel Henrichsen Søre Echerhovde mødte  vedtog

 

1789: 331b

 

lovlig Varsel og tilstoed, imedens hans Hustru endnu lever, at have begaaet det paasøgte Lejermaal med Giertrud Anders Dotter Kaabeltvedt, og for den/n/e sidste mødte Lensmanden Peder Knudsen Tøsøen og vedtog paa hendes Vegne \Varselet/  med Anmeldelse at hun for sin Deel har rettet for sig ved at betale Lejermaals Bøderne  og derfore ansaae andet Møde ufornøden.

  Hr: Fogden fremlagde Sogne præsten Hr: Fleischers Attest af Ministerial bogen om dette paasøgte Lejermaal  under 5te Septbr: nestl:  som her indtages. Dernest fremlagde han og den under 24de Septembr: 1788 afholdne Optegnelses Forretning hos Michel Henrichsen Søre Echerhovde til yderste Formues Udfindelse, som vedhæftes Akten, og indloed derefter Sagen Dom med Paastand at Tiltalte Michel Henrichsen Søre Echerhovde maae tilfindes i Følge Lovens 6 – 13 – 25  og Forordningen af 6te Xbr: 1743  at udreede doble Lejermaals Bøder  og oprette dette Søgemaals Omkostning med Sex Rdlr, og da Optegnelses Forretningen viiser at ingen Formue hos ham var at finde, hvor af yderste Formue kan beregnes  kunde han ingen Paastand der om fremføre, ej heller imod Qvinden Giertrud Anders Dotter, der har betalt sine Bøder i Mindelighed.

  Den Tiltalte {mødte} havde intet viidere til Sagen at svare

  og der fore blev *der *fore *blev derudi afsagt saadan

Dom

  Saggivne Michel Henrichsen Søre Echerhovde, som efter den fremlagde Præste Attest og egen Tilstaaelse under Sagen har i Ægteskab begaaet det paasøgte Lejermaal {i Ægteskab} med Giertrud Anders Dotter Kobbeltvedt, tilpligtes inden 15 Dage fra Forkyndelsen her af at udreede Lejermaalsbøder Fiireogtyve Rigsdaler, saaog foruden Optegnelses Forretningens beregnede Omkostning, at oprette dette Søgemaals Omkostning med Fiire Rdlr, men yderste Formue kan ej blive at beregne efter hans Boes befundne Tilstad.

 

Ny Sag

Fogden Wangensteen imod Peder Pedersen Dom/m/edahl

og Hustrue for fortilig Sam/m/enleje.

Hr: Foged Wangensteen loed ved Fuldmægtig Sr: Prom anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Peder Pedersen Dom/m/edahl og Hustru Siri Ols Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og den/n/e Rettergangs Omkostning at erstatte.

  De indstævnte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Peder Knudsen Tøsøen og Wincens Tøsøen bevidnede  for meere end 14 Dage siden at have forkyndet dem foranførte Varsel i deres Bopæl og Hustruens Paahør, det de bekræftede ved Eed.

  Prom begjerede Laugdag for de udeblevne til neste Ting,

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Peder Pedersen Dom/m/edahl og Hustru \Siri Ols Dotter/ gives Laugdag til nestk: Høste ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar

 

Ny Sag

Fogden Wangensteen imod Ingebrigt Pedersen Mittvedt og Hustru

Paa Hr: Foged Wangesteens Vegne mødte hans Fuldmægtig Sr: Prom og anmeldte at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Ingebrigt Pedersen Mittvedt og Hustru Bothilde Johan/n/es Dotter for hafte fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders udreede  og erstatte den/n/e Rettergangs Omkostning.

 

1789: 332

 

  De Paagjældende mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Hans Hansen Tøsøen og Ole Salomonsen Hamre bevidnede  for meere end 14 Dage siden at have forkyndt dem foranførte Varsel for deres Bopæl og i Hustruens Paahør, det de bekræftede med Eed

  Prom erindrede om Laugdag for de udeblevne

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indkaldte Ingebrigt Pedersen Mittvedt og Hustru Bothilde Johan/n/es Dotter gives Laugdag til neste Høsteting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Ny Sag

Fogden Wangensteen imod Jens Andersen Arefiord og Hustru

For Hr: Foged Wangensteen mødte hans Fuldmægtig Prom og anmeldte at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Jens Andersen Arefiord og Hustrue Malene Ols Dotter for tilsam/m/en hafte fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og dette Søgemaals Omkostning at oprette.

  Paagjældende Jens Andersen Arefiord mødte og vedtog lovlig Varsel paa egne og sin Hustrus Vegne og tilstod at have begaaet det paasøgte fortiilige Sam/m/enleje med sin Hustru.

  Prom begjerede Anstand i Sagen til neste Ting for at fremlægge Præste Attest her om, hvor efter han forbeholdt Paastand til Dom.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Den forlangte Anstand bevilges til neste Ting.

 

Ny Sag

imod Nils Erichsen Tvedten af Fogden Wangensteen.

Paa Hr: Foged Wangensteens Vegne mødte Sr: Prom og anmeldte at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet ind kalde for fortiilig Sam/m/enleje Nils Erichsen Nore Tvedt og Hustru Kari Brynilds Dotter  der fore at liide Dom til Bøders Udreedelse og Søgemaalets Omkostning {at og Søgemaalets Omkostning} at oprette.

  De Paagjældende mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Lars Erichsen og Tosten Jansen Telle bevidnede  for meere end 14 Dage siden at have forkyndt foranførte Varsel for deres Bopæl i Nils Erichsens eget Paahør  det de bekræftede [med] Eed.

  Sagsøgeren begjerede Laug dag for de udeblevne

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Nils Erichsen Nore Tvedt og Hustru Kari Brynilds Dotter gives Laugdag til neste Høsteting for dette Skibreede at møde med tilsvar.

 

Ny Sag

Fogden Wangensteen imod Anders Olsen Tøsøen og Hustru

Hr: Foged Wangensteen loed ved Fuldmægtig Sr: Prom anmelde at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Anders Olsen Tøsøen og Hustru *og *Hustru Ane Daniels Dotter for tilsam/m/en hafte for tiilige Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders *Ureedelse og at erstatte den/n/e Rettergangs Omkostning.

  *Paagjælden Anders Olsen Tøsøen mødte  vedtog lovlig Varsel paa egne og Hustrues Vegne og tilstod at have begaaet det paasøgte for tiilige Sam/m/enleje.

  Prom, som ej havde Præste attesten herom ved Haanden, maatte  til at fremlægge sam/m/e  begjere Anstand i Sagen til neste Ting, til hvilken Tiid han forbeholdt sig nærmere Paastand, hvilken Anstand blev bevilget.

 

Ny Sag

Fogden Wangensteen imod Michel Hansen Hagenæs.

Hr: Foged Wangensteen loed ved Sr: Prom anmelde at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde for fortiilig Sam/m/enleje Michel Hansen Hagenæs og Hustru Cristi Lars Dotter  derfore at liide Dom til Bøder at udreede og dette Søgemaals Omkostning at oprette.

  Paagjældende Michel Hansen Hagenæs mødte paa egne og Hustrus Vegne, \og/ tilstod Sigtelsen at have haft for tiilig Sam/m/enleje med bemelte hans Hustru

  Prom maatte  for at fremlægge Præste Attesten  og under Forbeholdenhed

 

1789: 332b

 

af sin nærmere Paastand til den Tiid begjære Sagens Anstand til neste Ting, der blev bevilget.

 

Ny Sag

Fogden Wangensteen imod Willum Grimsen Telle og Hustru

For Hr: Foged Wangensteen mødte hans Fuldmægtig Sr: Prom og anmeldte at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Willum Grimsen Telle og Hustru Bothilde Michels Dotter for hafte fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøder at udreede og oprette den/n/e Rettergangs Omkostning.

  De Paagjældende mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Hans Hansen Tøsøen og Ole Salomonsen Hamre bevidnede  for meere end 14 Dage siden at have forkyndet dem foranførte Varsel i deres Bopæl og Hustrues Paahør, det de bekræftede med Eed.

  Prom begjerede Laugdag for de udeblevne

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Willum Grimsen Telle og Hustru Bothilde Michels Dotter gives Laugdag til neste Høste ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Ny Sag

Fogden Wangensteen imod Anders Andersen, tjenende

hos {Gullich} \Jacob/ Agotnæs  for Lejermaal

For Hr: Fogden Wangensteen mødte Sr: Prom og anmeldte at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Gullich Pedersen Agotnæses Tjeneste Dræng Anders Andersen for begangne Lejermaal med Piigen Malene Hans Dotter Ryland  at liide Dom til Bøders Udreedelse og Søgemaalets Omkostning at oprette

  Den Paagjældende mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Hans Hansen Tøsøen og Wincens Pedersen Tøsøen bevidnede  for meere end 14 Dage siden at have forkyndt ham foranførte Varsel i hans Tilholdsstæd og Paahør af {Gullich} \Jacob/ Agotnæses Tjeneste piige, det de bekræftede med Eed

  Sr: Prom begjerede Laug dag for den udeblevne til neste Ting, til hvilken Tiid han tillige vilde lade kalde eller fremstille til Vedermæle Piigen Malene Hans Dotter.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Anders Andersen, tjenende hos {Gullich} \Jacob/ Agotnæs  gives Laugdag til nestk: Høsteting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Derefter blev kundgiort følgende Almues Breve:

            1.  Een Odels Lysning af Ingebrigt Castensen {Leerøen} Bielkerøen til 1 b/ismerpund Fisk i Gaarden Bielkerøen  No: 1, som bruges af hans Stedfader Gudmund Nielsen, datr: 27de April 1789, indført Fol: 149.

            2.  Eet Bygselbrev af Ole Johannesen Leerøen til Ungkarl Niels Eliassen paa 10 Mark Smør og 5/36 Huud i Gaarden Leerøen  No: 2, af den førstes Brug, datr: 27de April 1789  med Revers.

            3.  Eet Afkald fra Ole Michelsen Øvre Børnes til Søren *Sphensen (Stephensen) Næsse, for Myndtlingen Synneve Ingebrigts dtr: Bielkerøens Arv 22 Rdr 2 mrk 12 s, uden Rente, datr: 27de April 1789, indført Fol: 149.

            4.  Eet Ditto, fra Peder Olsen Nedr: Golten til Iver Olsen Berge for Myndtl: Anna Lars dtr: Trellevigs Arver 78 rdr 5 mrk 7 s, med Interesser, datr: 27de April 1789, indført Fol: 149.

            5.  Eet Bygselbrev af Lars Nielsen Berge med Curator Peder Knudsen Tøsøen til hans Søster Martha Niels dotter og hendes Mand Niels Johannesen paa 1 b/ismerpund 6 M/arke/r Fisk i Berge  No: 17.  som Iver Olsen Berge har brugt, datr: 30te Septr: 1788  med Revers.

            6.  Eet Skiøde fra Enken Synneve Mons dottr: Telle med Laugværge Michel Hansen Kallestad, til Sønnen Ole Grimsen Telle paa 9 Marker Fisk i Telle  No: 26, for 18 Rdr, datr:

 

1789: 333

 

27de April 1789, hvorved fulgte Attest af samme dato.  indført Fol: 150.

            7.  Eet Arveskiøde efter Enkemand Hans Thomassen Stoere Sangolt af 15de Januarii 1789, hvorved Dotteren Sisselle Hans dtr:  gift med Albrigt Larsen Stoere Sangolt  er udlagt: 3 Marker Smør, 16 Skilling Penge og 15 Marker Fisk i Stoere Sangolt  No: 35, for 36 Rdr 5 mrk 8 s   og i Gaarden Lille Sangolt: No: 34, 5 134/336 M/arke/r Fisk, for 7 Rdr 5 mrk 1 s.  indført Fol: 150.

            8.  Eet Bygselbrev af Korskirkens Værge Carl Henrich Konow til Johannes Erichsen paa 1 b/ismerpund Fisk i Syltøen  No: 40, som Michel Andersens Enke har brugt, datr: 10de Januarii 1789, med Revers.

            9.  Eet Afkald af Jens Ingebrigtsen fra Bielkerøen med Curator Ole Michelsen Øvre Børnæs  til Værgen Søren Steffensen Næsse, for hans Arv 44 dr 5 mrk 4 s  uden Rente, datr: 27de April 1789, indført Fol: 149.

            10.  Eet Skiøde fra Søren Steffensen Næsse til Sønnen Steffen Sørensen paa 1 b/ismerpund 3 Marker Fisk i Næsse  No: 44, datr: 27de April 1789, for Kiøbe Sum/m/en 27 Rdr, indført 149, hvorhos var hæftet Attest af 27de April 1789.

            11.  Eet Afkald fra Ingebor Anders Dotter med Curator Michel Pedersen Dahle  til afdøede Rasmus Olsen Miøvigs Sterboe, for hendes og Søster Martha Anders drs: Arver, hver 4 Rdr 3 mrk 14 s, datr: 27de April 1789.  indført 149.

            12.  Eet Bygselbrev af Iver Nielsen Mitzøe og Ole Jensen Windenæs til Morten Nielsen Miøvig paa 21 Marker Fisk i Miøvig  No: 46, som Rasmus Olsen har brugt.  datr: 30te Septbr: 1788, med Revers.

            13.  Eet Afkald fra Barbroe Erichs dottr: fra Landeraae  til Hans Iversen Algerøens Enke, for hendes og afdød Søster Martha Erichsdrs: Arver, hver 9 Rdlr 8 s.  datr: 28de April 1789, indført Fol: 150.

            14.  Eet Bygselbrev af Hans Michelsen Kaartvedt, Thore Haagensen Algerøen og Hans Pedersen Telle, som Værger for Myndtlingerne Iver  Marie og Botele Hansbørn fra Algerøen  til deres Stedfader Endre Hansen paa 1 b/ismerpund Fisk i Algerøen  No: 53, som Hans Iversen har brugt, paa saa lang Tiid til Odelsmanden Iver Hansen, der nu er 6 Aar, selv vil Antage den til Brug, datr: 30te Septbr: 1788  og indført Fol:     med Revers.

            15.  Eet Auctions Skiøde fra Consul Jaen Wallace til Kiøbmand Hans Krohn paa Kræmmer lejet Solsvig, tilligemed 15 8/9 M/arke/r Fiskes Leie i Gaarden Solsvig  No: 49, for, indberegnet Omkostningerne  2553 dr 1 mrk 2 s, datr: 18de Februarii 1789, indført Fol: 149.

            16.  Eet Skiøde af Rasmus Pettersen Sollesvig og Steffen Erichsen Agotnæs paa 10 4/5 Mark Fisk i Sollesvig  No: 60, for 34 Rdr 3 mrk.  datr: 27de April 1789, med Attest.  indført Fol: 150.  til Ole Ellingsen Sollesvig.

            17.  Een Pante Obligasion [fra] Simon Simonsen Sollesvig til Myndtl: Sirie Niels dotr: Sælstøen  stoer 16 Rdr 2 mrk 12 s, med 1ste Pandte rett i 8 M/ark Fisk i Sollesvig  No: 60, datr: 27de April 1789.  indført Fol: 150.

            18.  Eet Bygselbrev af Biskop Irgens til Ole Rasmussen paa 13 ½ Marke/r Fisk i Foldenæs  No: 71, som hans Fader Rasmus Andersen har brugt.  datr: 25de April 1789, med Revers.

            19.  Eet Skiøde fra Niels Erichsen Agotnæs og Hans Erichsen Foldenæs til deres Broder Steffen Erichsen Agotnæs, paa 5 1/3 M/arke/r Smør  1 7/9 Kande Malt i Tøsøen  No: 83, for 24 Rdlr, datr: 27de April 1789, med Attest.  indført 150.

            20.  Eet Bygselbrev af Niels Halversen Tøsøen paa Myndtlingen Botela Iversdt: Berges Vægne  til Michel Olsen Tøsøen paa 4 ½ Marke/r Smør og 1 ½ Kde: Malt i Tøsøen  No: 83, datr: 28de April 1789, med Revers.

            21.  Eet Afkald fra Hans Nielsen Schouge til Værgen Daniel Andersen Hagenæs for Arv 7 Rdr 4 mrk 7 s, datr: 27de April 1789.  indført Fol: 149.

            22.  Eet Ditto fra Michel Nielsen Schouge, til samme Værge for liige Arv, datr: 27de April 1789, indført Fol: 149.

 

1789: 333b

 

            23.  Eet Afkald fra Ole Olsen Ulvesetter til hans MedArvinger i Skiftet efter afg: Knud Monsen Nore Fielde, for Arv 2 Rdr 5 mrk 10 s, datr: 27de April 1789, indført Fol: 149.

            24.  Eet Bygselbrev af Sognepræsten til Sund  hr: Philip Fleischer  til Niels Larsen paa 3 Skilling Jordsskyld i Nore Fielde  No: 91, datr: 22de Septbr: 1788, med Revers.

            25.  Eet Skiøde fra Ole Ellingsen Worland til Wintzians Knudsen Hamre paa ¾ i Laxevogen Sandøen, No: 99  for 24 Rdr.  datr: 28de April 1789, indført Fol: 150.

 

Hr: Foged Unmack, fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            1.  Fortegnelse over Af og Tilgangen i Odelsmandtallet for forrige Aar, som inden Retten blev oplæst, og dertil forklaret af den tilstædeværende Almue, hvoriblant Michel Jacobsen Bielkerøen og Ole Johannesen Leerøen, at de deri som tilkomne anførte, selv bruge og beboe de for dem anførte Jordeparter.

            2.  Ditto over Af og Tilgangen i Vejmandtallet for 1788, der ligeleedes inden Retten blev oplæst og dets Rigtighed bekræftet af den tilstædeværende Almue og forbemelte 2 Mænd.

            3.  Liste, over de ubetalt henstaaende Høykongelige Skatter for første Termin dette Aar  af Beløb  indberegnet Rente Skatten  301 Rdr 2 mrk 1 s, der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig, som havde videre med Tinget at udrette, blev samme for denne Gang sluttet.

 

 

 

Sommer Tinget for Schiolds Skibreede 1789.

Aar 1789  den 30te Aprilis  blev paa Tingstædet Nedre Natland holdet Som/m/erting for Schiolds Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de ved sidstl: Høsteting tilnævnte Laugretsmænd, der fremviiste Attester om at have aflagt Eeden, og vare anførte her foran f: 305  Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy kongelige Anordninger, som ved dette Aars Som/m/erting for Sartors Skibreede og her foran ere registrerede f: 330.

 

Dernest blev oplæst \den Kongel:/ Bestalling for Martin Andreas Unmack til at være Foged for Nordhords og Vosse Fogderie af 6te Junii 1788.

 

Derefter bleve de indstevnte Sager paaraabte:

 

Fogden Wangensteen imod Magne Aschildsen og

Inger Torbiørns-Datter paa Møllendal for Leiermaal

Hr: Foged Wangensteen loed, ved sin Fuldmægtig Prom, i Rette æske Sagen, {som} imod forbemeldte Personer  og producerede den, sidste Høste-Ting ergangne Laugdag, der er vedkom/m/ende lovlig forkyndt, den 11te denne Maaned, efter Paateigningen; Hvorefter Hand begiærede de Indstævnte paaraabt, og Deres Tilsvar indhented; Men, i Mangel af Møde, Forkyndelsen afhiemlet.

  Proc: Kahrs mødte, paa indstævnte: Magne Aschildsens Veigne, og in toto benægtede Piigens: Inger Torbiørns-Datters usandfærdige Anmældelse, da indstevnte Magne Aschildsen, som Selv nu for Retten comparerer, er villig, at aflægge sin Benægtelses Eed, at Hand hverken har havt nogen legemlig Omgiængelse med Piigen: Inger Torbiørns-Datter, og altsaa ei \heller/ er Barne-Fader til det af Hende, uden Ægteskab avlede Barn.

  Paagieldende Inger Torbiørns-Datter mødte, og vedblev Hendes angivelse, at indstevnte Magne Aschildsen er Fader til det, af Hende, aulede uægte Piige-Barn.

  Procur: Kahrs refererede Sig til sin udførte Procedure, og indloed Sagen under Dom.

  Actor sagde: at Hand, for nærværende Tiid ikke har ved Haanden Præstens Attest om det paasøgte Leiermaal, og derfore begiærede Sagen udsadt til næste Ting, da Hand skal være i Stand til at producere sam/m/e.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet:

  Den forlangte Anstand bevilges til næstkom/m/ende Høste-Ting.

 

Mette Falch imod Poul Larsen Nyegaard

Mette Falch mødte, tilligemed Hendes Laugværge, Sr: Prom, og producerede Hendes, i Anleedning den, ved Udsættelses-Ting for dette Skibreede, i Alverstrøm/m/en, den 13de Oct: 1788, afsagde Dom, udstædde Indkaldelse af 30te Martii, d: A: for Poul Larsen og Karie Olsd: Nyegaard, at anhøre den, i bemældte Dom, Hende paalagde Eed, hvilken Hun nu var færdig at aflægge.

  Bemældte Stevning og Doms Afsigt indtages her.

  Proc: Lytkien mødte for Poul Larsen Nyegaard, og Hustroe, og sagde, at Mette Falch maae staae Gud til Ansvar, om Hun, tvertimod Samvittigheds Overbevisning, vil aflægge den Eed, som Dom/m/en indbefatter, og Hun har været vrangviis, samt uforskam/m/et nok, nu at stevne til at paahøre; For Resten vilde de Indstevnte ikke svare vidtløftigt til alle de b.dede(?) Talemaader og unyttige Sprikvorter, som Stevningen er opfyldt med, og som ikkun røber en overdreven Haardnakkenhed, til at sige og paastaae det, som

 

1789: 334

 

Hun hos Sig Selv er og maae være overbeviist om, at være urigtigt.

  Mette Falch loed tilføre, at Hun vidste hvad Hun var sin Gud og Samvittighed skyldig, uden Erindring af Proc: Lytkien; Det var at ønske: Kari Mit-Nyegaard vidste det saavel, og altid handlede derefter. Det øvrige af Sr: Lytkiens Tilførte, ansaae Hun usvarværdigt, og ikke vilde opholde Retten, med unyttige overdrevne Haranguer, men vedblev at paastaae Hendes Eed antagen.

  Citantinden Mette Falch fremstoed for Retten, og efter at Eedens Vigtighed og Indhold var Hende af Dom/m/eren betydet, aflagde Hun, med oprakte Fingre den, ved den fremlagde Dom, af 13 Oct: 1788, bestemte Benægtelses Eed, at Hun ikke, siden 10 Dec: 1785, har faaet til laans hos Sviger-Moderen: Karen Ols-Datter Nygaard, de om/m/eldte 16 Sølv-Knapper, 1 Kalemang ves(?) Skiørt, 1 Zirtses Do: og Trøie, 1 Regne Hat og 1 Gryde.

  Citantindens Lauværge, Sr: Prom, begiærede, dette Tings Vidne slutted, og Sig derefter beskreven meddeelt, som Retten bevilgede.

 

Rachel Colbeens-Datter, imod Haagen Nielsen Nyegaard, for Giæld.

Proc: Lytkien mødte for Haagen Nielsen, og producerede den/n/es under 15 Sept: 1788, udtagne Contra-Stevning, i lovlig forkyndt Stand, saavel for Parter, som de, derved indkaldte Vidner, og begiærede de indstevnte paaraabt. den/n/e Contra-Stevning indtages her. Hand produc: dernæst Kiøbmanden Jens Kobroes skriftlige Forklaring, af Gaars Dato, saal:

  Procurator Kahrs paa Hoved-Citant-Indens Rachel Colbeens-Datters Veigne, mødte og in toto benægtede Contra-Stevningens heele indbefattende, der indeholder lutter usandfærdigheder, og noget, som den/n/e Sag aldeeles uvedkom/m/ende, efter det forhen i Sagen producerede Tings-Vidnes udviis. I Øvrigt protesterede Comparenten mod det nu, i Rette lagde skriftl: Vidnesbyrd, der mangler ald Juridisk Vished, om Vidnets underskrift.

  Proc: Lytkien begiærede de øvrige stevnte men nu udeblevne Vidner og Parter forelagt under Faldsmaal til næste Ting, og ellers forsikkrer, at et hvert Ord af Contra-Stevningens Indbefattende skal blive fuldkom/m/en oplyst og lagt for Dagen. Ellers vilde Hand til næste Ting ogsaa Redressere de Mangler, som der nu uformodentlig ere angivne at være ved hr: Kobroes Forklaring.

  Ingen af de øvrige Indstevnte mødte, efter Paaraab, og Contra Stevningen blev lovlig afhiemlet af de brugte Kaldsmænd, efter deres Paateigning, med det Tilføyende: at Ole Ingebrigtsen, der boer i Bergen, ei Selv var tilstæde, ved Stevningens Forkyndelse, da Hand, efter Konens Sigende, var udcom/m/enderet, som Soldat.

  Derpaa blev af Dom/m/eren {Eragtet}

Eragtet:

  Lovlig Indstevnte Knud Matthiæsen paa Møllenpriis forelægges under Lovens Faldsmaal, at møde til næstk: Høste-Ting, for dette Skibreede, for at aflægge eedel: Vidnesbyrd i Sagen; Til hvilken Tid udeblevne: Morten Abelsen og Ole Ingebrigtsen i Bergen tillige gives Lavdag, at møde med Tilsvar, saavidt Sagen dem kand vedkom/m/e. Men \for/ det andet udeblevne Vidne: Oline Colbeens-Datter, som opholder Sig i Bergen, og er aldeeles uden for den/n/e Jurisdiction, kand Forelæggelse ikke finde Stæd.

 

Rachel Colbeens-Datter, mod Haagen Nielsen Nyegaard, for Skiældsord.

Proc: Lytkien mødte og producerede Haagen Nielsens Contr: Stevning, af 15 Sept: 1788, i forkyndt Stand, for Parter og Vidner, undtagen Karen Olsd: paa Jølster, som er ventende her til Skibreedet om en føie Tid, og Haagen forbeholdt, som goedvillig mødende Vidne, at fremstille, samt Colbeen Larsen paa Woss, hvilken sidste Haagen, siden Hand, mod Formoedning fornam, at den/n/e Colbeen ikke her vil møde, forbeholdt, paa næst-anstundende Som/m/er Ting for Wosse Tinglaug, at faae, ved et á parte Tings-Vidne, eedelig afhørt. De øvrige Parter og Vidner, baed Comparenten forelagt til næste Rett, og forbeholdt ved Tings Vidne i Bergen, ligeleedes at faae dem af Vidnerne, som der ere boesadte, afhørte, i fald de ikke goedvillig vil møde for den/n/e Rett, samt til næste Ting at faae alt dette i Stand bragt.

  Proc: Kahrs, paa Hoved-Citantindens Vegne, var fuldkom/m/en overbeviist, at de, Hende i den nu fremlagde Contra Stevning, tillagde Beskyldninger vare lutter opdigtede og usandfærdige, Hvorfore Hand aldeeles benægtede sam/m/e; Men ansaae kun sam/m/e, som en Chimaire, der blot sigter til, at udhale Sagen, og, om mueligt, at udmatte den fattige Tjeneste Pige. Comparenten forbeholdt aleene Hendes lovl: Rett, til Satisfactions- og Omkostningers Erstatning i sin Tid. dend fremlagde contra-Stevning indtages her, med sin Forkyndelses Paateigning.

  Ingen af de øvrige Indkaldte mødte, og Forkyndelsen blev eedel: afhiemlet af Kaldsmændene efter deres Paateigning, med Tilføiende: at Forkyndelsen for Ole Ingebrigtsen skeede i Paahør af Hands Hustroe, som erklærede, at Hand var udcom/m/enderet, som Soldat.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet:

  Det udeblevne og lovlig indstevnte Vidne: {Birthe} \Johanne/ Rasmus-Datter {paa …..} \i Bergen/ forelægges, {under Lovens Faldsmaal} at møde, til næstk: Høste-Ting for dette Skibreede, for at aflægge eedel: Vidnes byrd i Sagen, om Hun dertil goedvillig vil møde; Til hvilken Tid udeblevne Morten Abelsen, Ole Ingebrigtsen og Birthe Rasmus-Datter tillige gives Laugdag, at møde med Tilsvar, saavidt Sagen dem kand vedkomme.

 

Jocum Kabobus imod Ole Holms Arvinger.

Procurator Lytkien mødte for Proc: Geelmuyden, og baed om Anstand i Sagen for Citanten, til næste Høste-Ting, formedelst en Tings-Vidne Sag, der verserer ved Bye Tinget i Bergen, og behøves til Sagens Oplysning;

  Proc: Kahrs for Ole Holms Arvinger

 

1789: 334b

 

mødte og reserverede Contra-Stevning til Omkostningernes Erstatning til næste Ret.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagsøgeren bevilges den forlangte Anstand til næstk: Høste-Ting

 

Christopher Giellestad imod Iver Pedersen Giellestad.

Proc: Lytkien mødte i Proc: Olsens Stæd, for Christopher Giellestad, og efter Olsens Forlangende, refererede Sig til den udførte Procedüre, og nedlagde Paastand, paa Christophers Side, med Protest paa Dom og imod udsættelse, allerheldst Sagen har henstaaet saa overmaade længe, og der ligger overflødige Beviser for Christophers angivelse.

  Proc: Schnabel mødte for Iver Pedersen Giellestad, og fremlagde en verificeret gienpart af Lavtings Dom/m/en udi Sagen, mellem *Crtopher Larsen Giellestad og hr: Capitaine Cappe, afsagt den 27de Oct: f: A:  og tillige anviste Originalen, under Laugmandens Bekræftning  \samt Hiemtings Dommen/  der gotgiør: Hvorledes bem:te Christopher Giellestad, for Hands ulovl: Skov-Hugst, er anseet, hvorfore indstevnte Iver Giellestad saameget mindre kand fældes for nogen Barbar Injurie, i den/n/e Henseende, som Citanten i Overtrædelse af Skovhugst er betrædet; altsaa paastoed Comparenten, at Iver Giellestad ei alleene for Citantens Tiltale maae blive friefunden, men end og at erholde Erstatning af Christopher Giellestad for dens ubeføyede Processes Omkostninger, med 18 Rdr, samt, at den/n/e desuden med Mulcter for Hands temeraire Forhold maae blive anseet, og saaledes indloed Hand Sagen Dom.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet:

  Sagen optages.

 

Fogden imod Niels Stephensen Wallem

Fogden Ummach æskede Sagen i Rette, efter udsættelse fra næstl: Høste-Ting, og paatrængede Dom, efter udførte Procedüre, og fremkomne Deduction fra hr: Foged Wangensteen, under 6te: Maji, 1788.

  Proc: Lytkien anmældte: at Niels Wallem for rum Tid siden havde afskeediget Ham fra Sagen, og at Comparenten altsaa intet videre med sam/m/e sig havde at befatte.

  Den Paagjældende mødte ei, efter Paaraab, og Sagen optages til Dom.

 

Brandskade Tings Vidne

Anton Zachariasen Øvre Bratland mødte og anmeldte at paa hans paaboende Gaard Øvre Bratland er 3 Uger førinden nestleden Jul ved Nattetiid opkom/m/en en pludselig Ildsvaade, der i en Hast lagde i Aske et Ildhuus og et Veedhuus  med det i Ildhuuset til Tørkning beroende Korn og andet Boskap, samt beskadigede hans Vaanhuus, og da saadant er meenige Almue bekjent, i sær hans nærværende Naboer, *begjrede (begjerede) han deres Forklaring herom indhentet.

  Den nærværende Almue, hvoriblant Naboerne Rasmus Olsen og Mons Johan/n/esen Nedre Bratland, bevidnede at det rigtig nok forholder sig som andraget er  x)  {og}

  Komparenten begjerede dette som et Tings vidne beskreven meddeelt, der blev bevilget.      x) Laugretten ansaa dette for en femte Part af Gaardens Huuse.

 

Ny Sag

Fogden Wangensteen imod Piigen Giertrud Jens Dotter med fleere

{For} Hr: Fogden Wangensteen mødte ved sin Fuldmægtig Prom  som anmeldte at han med lovlig mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Piigen Giertrud Jens Dotter, der har lagt i Barselseng paa Gaarden Øvre Bratland her i Skibreedet hos Anton Zachariasen, for begangne Lejermaal med en Kipper eller Bødker Sven i Bergen, at liide Dom derfore til Bøders Udreedelse og Søgemaalets Omkostnings Erstattelse skadesløs, saaog hendes Huusvært  bemelte Anton Zachariasen Øvre Bratland  at blive ansvarlig til Bøderne og det af Sagen flydende, da han har ladet hende fare fra sig førinden hun gjorde Rigtighed for Bøderne.

  Anton Zachariasen Øvre Bratland mødte  vedtog Varselen og tilstod at bemelte Qvinde men/n/eske Giertrud Jens Dotter fra Bergen i hans Huus har gjort Barsel med et barn, som hun sagde at have avlet uden Ægteskab, og at hun strax efter Barselen og denne Sygdom var overstaaet  forlod hans Huus uden at han vidste om hun havde gjort Rigtighed for Lejermaals

 

1789: 335

 

Bøderne, hvilket han ej heller kunde forhindre, uden at bebyrdes med hendes længere Ophold, hvor fore han ej kunde vente Betaling.

  Giertrud Jens Dotter mødte derimod ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Ole Jacobsen Tvedt og Johan/n/es Michelsen Borge forklarede at have forkyndt hende foranførte Varsel i hendes Tilholdsstæd i Klejven paa Stølen i Bergen i eget Paahør den 11te April indeværende, det de bekræftede med Eed.

  Prom begjerede Laugdag for hende til neste Ting  og forbeholdt sig til den Tiid at frem føre Paastand saavel imod hende som Værten Anton Bratland.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Giertrud Jens Dotter gives Laugdag til nestkom/m/ende Høsteting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 1ste Maji 1789  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd

 

Hvor {der}efter blev publiceret følgende Almues Breve.

            1.  Eet Skiftebrev efter Ægtefolk Ole Jacobsen og Anna Mathias dr: Sølen  begyndt 24de Octobr: og sluttet 11te December 1788, hvorved til Dotteren Karie Ols Dotter  gift med Anders Jacobsen Sølen  for Arv, [blev] udlagt: 12 Marker Smør og 2 Kdr: Malt i Sølen  No: 15, indført Fol: 153.

            2.  Eet Afkald fra Arne Monsen Dolvigen til Søren Eliassen Riples Sterboe, for hans Søster Anna Mons dottrs: Arv 4 Rdr 10 s, med Interesse, datr: 1ste Maji 1789, indført Fol: 152.

            3.  Eet Ditto fra Elias Sørensen Riple til Værgen Elias Larsen Fieldbirkeland, for eendeel ham tilfaldne Arver  af Beløb 164 Rdlr 5 mrk 5 s, med Interesser, datr: 1ste Maji 1789, indført, Fol: 152.

            4.  Eet Skiøde fra Søren Eliassen Riples Enke Giertrud Lars dr: med fleere  til Elias Sørensen, paa  indberegnet hans egne Arveparter  2 b/ismerpund 6 Mark Smør og ¼ Huud i Riple  No: 28, det solgte for 187 Rdlr 5 mrk 2 s, datr: 30te April 1789, med Attest, indført Fol: 154.

            5.  Een Pante Obligasion af Elias Sørensen Riple med Curator Elias Larsen Fieldbierkeland paa 150 Rdlr, til Peder Olsen Riple, med 1ste Pante rett i 2 b/ismerpund 6 Marker Smør og ¼ Huud i Riple  No: 28, datr: 30te April 1789, indført Fol: 154

            6.  Eet Bygselbrev af Biskop Irgens til Mons Pedersen paa 2 b/ismerpund Smør og ½ Huud i Gimmeland  No: 30, som Thomas Thomassen har brugt.  datr: 29de April 1789, med Revers.

            7.  Een Obligation af Mathias Monsen Lund til Lars Larsen Søre Strønen i Ous Præstegjeld, stoer 200 Rdlr, med 1ste Pante rett i 1 b/ismerpund 22 1/5 M/arke/r Smørs og 11/20 Huuds Leje i Lund  No: 34, datr: 30te April 1789, indført. Fol: 152.

            8.  Aflyst en Pante Obligation af Ole Michelsen Nøetvedt til Hr: Agent Wollert Krohn  stoer 150 Rdlr, med 1ste Panterett i 2 b/ismerpund Smør  ½ Huud i Nøetvedt  No: 41, datr: 4de Octobr: 1783, og tingl: 4de Maji 1784, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 1ste Maji 1789  og efter skriftlig Opsigelse af 6te Januarii 1789, der tillige blev anvist.

            9.  Tinglyst 1 Ditto af samme Debitor til Lector Arentz, stoer 195 Rdr, med 1ste Pante rett i ½ Løb ½ pd: Smør og ½ Huud i Nøetvedt  No: 41, datr: 30te April 1789, indført Fol: 154

            10.  Eet Skiftebrev efter Konen Anna Østens dotter Aadland af 9de December 1788, hvorved af 3/8 Løb Smør og ¼ Huud i Aadland  No: 58, blev udlagt: 3/40 Løb Smør og 1/20 Huud til Creditor Jon Maarchman,   en liige Andeel til hver af Creditorerne Henrich Johannesen Aadland og Iver Andersen Bierkeland,   samt 6/40 Løb Smør og 1/10 Huud til Enkemanden Niels Andersen Aadland, indført Fol: 153

            11.  Een Freedlysning af Foged Unmack, for Opsidderne Hans Olsen og Ole Larsen Schage, ind og udmark, datr: 5te Februarii 1789, indført Fol: 152.

            12.  Een Protest af Gaarden Schages andre 2 beboere  Michel Michelsen og og Ole Michelsen, mod forestaaende Freedlysning, datr: 30te April 1789, indført Fol: 152.

            13.  Eet Afkald af Wiching Haaversen Seim til Værgen Bottol Andersen Øvre Natland, for Arv 1Rdr 1 mrk 14 s, med Interesse, datr: 29de April 1789, indført Fol: 151.

 

1789: 335b

 

            14.  Aflyst Ditmer Kahrses Obligasion til Frue Agentinde Angel  stoer 500 Rdlr, med 1ste Pante rett i Gaarden Fantoft  No: 77, af Skyld 1 Løb Smør, datr: 10de Junii 1780  og tingl: 6te October samme Aar, der nu er indfriet efter Creditrix paategnede Qvitering af 27de April 1789.

            15.  Eet Skiøde fra Madame Anna Marie Kahrs med Laugværge Hr: Major Thodahl paa Gaarden Fantoft  No: 77, af Skyld 1 Løb Smør for 1800 Rdlr, datr: 30te April 1789, indført Fol: 152, med Attest af 1ste Maji 1789.  til Hillebrant Harmens

            16.  Eet Afkald af Ole Olsen Hollen for hans Søn Johannes Olsens Arv 71 Rdr 4 mrk  til den forrige Værge Gabriel Amundsen Nyegaard.  datr: 1ste Maji 1789.  indført Fol: {154} 153.

            17.  Eet Ditto fra Anna Johannes dotter  gift med Thomas Nielsen i Bergen  til samme Værge Gabriel Nyegaard, for Arv 2 Rdr 8 s, med Interesser, datr: 30te April 1789, indført Fol: 153.

            18.  Eet Ditto fra Berthe Johannes dottr:  gift med Svend Andersen  til samme Værge for Arven 2 Rdr 8 s, datr: 30te April 1789, indført Fol: 153.

            19.  Eet Skiøde fra Gabriel Amundsen Nyegaard til Sønnen Amund Gabrielsen paa 10 Marker Smør i Nyegaard  No: 118, for 180 Rdlr, datr: 24de April 1789, indført Fol: 154  med hoshæftede Attest.

            20.  Een Obligasion [af] Amund Gabrielsen Nyegaard til Hr: Lector Arentz, stoer 150 rd  med 1ste Pante Rett, i bemelte 10 Marker Smør i Nyegaard  No: 118, datr: 24de April 1789, indført Fol: 154.

            21.  Een Freedlysning af Foged Unmach for Niels Steffensen Wallem, over Gaarden Wallem  No: 118, datr: 18de April 1789, indført Fol: 151.

            22.  Een Pante Obligasion af Knud Knudsen Houcheland  No: 126  til Hof Agent Danckert Krohn, stoer 99 Rdlr, med 1ste pandte Rett i Eendeel Løsøre Effecter, datr: 2den April 1789, indført Fol: 151.

            23.  Eet Skiftebrev efter Konen Ingeborg Anders Dotter Steenen paa Aarestad, beg: 27de Septbr: 1788 og sluttet 17de Decembr: s: A:  hvorved eendeel Huuse Bygninger paa Aarestad  No:        blev udlagt til Pandthaveren hr: Martin Gørbitz og fleere Creditorer, indført, Fol: 153.

            24.  Een Pante Obligasion af Samuel Gieverdt til Jacob Giese  stoer 599 Rdr, med 2den Pante rett i hans Huus og Mølle paa Møllendahl, datr: 15de April 1789, indført Fol: 151.

            25.  Aflyst Samuel Gieverts Obligasion til Zacharias Danielsen Houcheland  stoer 200 Rdlr, med 2den Pante rett i hans Mølle paa Møllendahl  kaldet Tydske Møllen  No: 128, datr: 30te Septbr: 1771, tingl: 6te Maji 1773, der nu er indfriet [efter] Creditors Hustrue med Laugværge Grøgaards paategnede Qvittering af 20de April 1789.

            26.  Aflyst Hatle Torbiørnsens Obligasion til Jacob Giese i Bergen  stoer 180 dr  med 1ste pante rett i eendeel Huuse paa Møllendahl, datr: 25de Septbr: 1787  tingl: 5te October s: A:  der nu er indfriet efter paategnet Qvittering af 6te April 1789, og efter skriftlig Opsigelse af 2dre Decembr: 1788, som blev anvist.

            27.  Een Obligasion af Hatle Torbiørnsen til Giert Hagelsteen i Bergen  stoer 199 Rdlr, med 1ste pandte Rett i eendeel Vaanhuus paa Aarestads Grund  No: 129, datr: 6te April 1789, indført Fol: 151.

            28.  Eet Afkald fra Friderich Mejer med Curator Jacob Busch  til Værgerne Claus Krohn og Christian Mohn, for hans Arv 4499 Rdlr, \med Renter/  tilfalden ham efter Forælderne paa Lunggaarden  No: 136, 3de Febr: 1789, hvorved fulgte Døbe Attest af hr: Swings, som Præst ved den i Bergen værende Tydske Ste: Marie Kirke.  indfølrt Fol: 151.

            29.  Aflyst Jacob Busches til Sorenskriveren som Oberformynder, for Christian Mohn udgivne Caution under 19de Septbr: 1787  og tingl: 5te October s: A:  forsaavidt den halvedeel af Myndtlingen Friderich Mejers Arvemidler angaar.

            30.  Tinglyst en Obligasion af Mons Olsen Lunggaarden til Hof Agent Danckert Krohn, stoer 24 Rdlr, med 1ste Panterett i hans Vaanhuus ved Lungaards Vandet paa Lungaarden  No: 136, datr: 19de Januarii 1789, indført Fol: 152

 

1789: 336

 

            31.  Eet Skiftebrev efter Konen Maren Mons Dotter paa Lunggaarden, den 4de Martji 1789, hvorved et Vaanhuus paa Lunggaarden, vurderet for 80 Rdr, blev udlagt til Pandthaveren Hof Agent Krohn, eendeel fleere Creditorer og Enkemanden Mons Olsen, {datr:} indført Fol: 153.

            32.  Eet Skiøde fra Erich Nielsen Søre Havn til Samuel Olsen paa 12 Marke/r Smør i Gaarden Bache  No: 138ve, og 6 Kiør  for 280 Rdr, datr: 20de Decbr: 1787, indført Fol: 155  med Attest.

            33.  Een Obligasion af Samuel Olsen Bache til Agent Fasmer  stoer 200 Rdr, med 1ste [Pante rett] i Gaarden Bache  af Skyld 12 Marke/r Smør, og 6 Kiør, datr: 20de Decbr: 1787, indført Fol: 155.

            34.  Eet Afkald fra Karie Ols Dotter med Curator Lensmand Jaen Tvetteraas, til Erich Nielsen Søre havn, for Arv med Interesse  i alt 28 Rdr 4 mrk 12 s, datr: 1ste Maji 1789, indført Fol: 153.

            35.  Eet Ditto fra Anna Ols dottr: med samme Curator, af samme dato, til bemelte Værge, for liige Arv med Interesse  28 Rdr 4 mrk 12 s, *datr:  indført Fol: 153.

            36.  Eet Ditto fra Sille Carnilske Ols dr:, med samme Curator, under samme dato, til samme Værge for liige Arv, indført Fol: 153.

            37.  Eet Skiøde fra Albert Monsen Bringmand og Urbanus Olsen Holm til Ole Olsen Holm, paa Gjestgiverstædet Kongshavn  No: 138, for 696 Rdlr, datr: 2den Januarii 1789, indført Fol: 155.

            38.  Aflyst Ole Olsen Holms Obligasion til Capitaine Niels Dahl, stoer 400 rdr  med 1ste Pandte Rett i Gjestgiverstædet Kongshavn, datr: 17de Novembr: 1781, tingl: 6te Maji 1783, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 21de Febr: 1789.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            1.  *Fortelse (Fortegnelse) over af og Tilkomsten i Odelsmandtallet for Aaret 1788, der inden Retten blev oplæst, og dertil forklaret af den tilstædeværende Almue  hvor iblandt Niels Monsen Grimstad og Ole Jacobsen Tvedt  forklarede at de deri som tilkomne Anførte, selv bruge og beboe de for dem anførte Gaarde.

            2.  Ditto over Af og Tilgangen i Vejmandtallet for forrige Aar, der ligeleedes inden Retten blev oplæst, og dets rigtighed stadfæstes af Almuen og forbemelte 2 Mænd.

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige Skatter for første \Termin dette/ Aar  af Beløb, indberegnet den paabudne ¼ ProCto: Skatt, 772 Rdr 1 mrk 9 s, der ligeleedes inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen, som havde videre med Tinget at udrette; Thi blev samme ophævet, og berammet et Udsettelses Ting at holdes i Dommerens Huus i Bergen Løverdagen den 6te Junii og Formiddagen Klokken 9, for at afsige Domme i de dertil optagne Sager, og til hvilken Tiid Laugrettet blev tilsagt at møde uden anden Varsel.

 

 

 

Sommer Tinget for Herløe Skibreede 1789.

Aar 1789  den 4de Maji  blev paa Tingstædet Alverstrøm/m/en holdt Som/m/erting for Herløe Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de ved nestleden Høsteting tilnævnte 8 Laugretsmænd, som fremviiste Attester om at have aflagt Eed  see f: 306  Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høykongelige Anordninger og Fogdens bestalling, som ved dette Aars Som/m/erting for Schiolds Skibreede, 9 i Tallet, og her foran ere registrerede f: 330 og 332  med Tillæg

            10.  Placaten af 3de April 1789 om Forholdsregler i Hensigt til de med smitsom Syge befængte Hæste i Norge.

 

Nye Sag

Hans Mathisen i Bergen imod Jacob Danielsen Hetlevig

Lensmand Willum Schielanger mødte for Kjøbmanden i Bergen  Hans Mathiasen  og anmeldte at denne med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet ind kalde Jacob Danielsen Hetlevig for skyldige 8 Rdlr 5 mrk 12 s for bekomne Vahre  at liide

 

1789: 336b

 

Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette, og *og fremlagde Regning for Kravet af 20de April 1789, som inden Retten blev oplæst og her indtages.

  Saggivne Jacob Danielsen Hetlevig mødte, vedtog lovlig Varsel og imodsagde aldeeles det paasøgte Krav efter den oplæste Regning, da han ikke veed rettere end at hans Hustru har betalt hver Aar hvad han eller hun har ladet borge hos Sagsøgeren  og tilsidst forhen ved 1 Aar siden betalte hans Hustru til Sagsøgeren den endelige Rest med 7 Rdlr, fra hvilken Tiid Komparenten eller Hustru ej har optaget noget paa Borg hos Sagsøgeren, i Øvrigt sagde han at hans paaboende Gaard Hetlevig tillige kaldes Hvidhovdenesset.

  Lensmand Willum Schielanger begjerede Anstand i Sagen til neste Ting for at tilmelde Sagsøgeren den skeede Benegtelse, om han skulde finde fornøden at fremkom/m/e med nærmere Oplysning og Tilsvar i Sagen.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagsøgeren bevilges den forlangte Anstand til neste Høsteting

 

Da ingen havde meere at føre i Rette  beror Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 5te Maji  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev derefter paaraabt de indstævnte Sager.

 

Danckert Heiberg imod Jan Olsen Alveim og Hustru Ane Johan/n/es Dotter

Sagsøgeren lod ved Lensmanden Willum Monsen Schielanger anmelde at han i Continuation af den til 1787 Høsteting anhængiggjorte Stævning med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Jan Olsen Alveim og Hustru Ane Johan/n/es Dotter angaaende de for dem udlagde Lejermaals Bøder  at anhøre Vidner og Beviisligheder og Dom at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den ind stævnte Jan Olsen Alveim mødte og vedtoeg lovlig varsel.

  Lensmanden fremlagde for Sagsøgeren en Attest i den/n/e Materie fra Præsten Hr: Mejer under 2den April dette Aar  og et skriftligt eedeligt Vidnesbyrd fra Petter Christian Drejer i Bergen under 2den Maji indeværende, og paastod Dom for Sagsøgeren til Betaling af de paastævnte Atten Rdlr  og Ti Rdlr for Søgemaalets Omkostning.

  Bemelte Hr: Mejers Attest og Drejers Vidnesbyrd blev oplæst inden Retten og indtages her  saalydende.

  Paagjældende Jan Olsen *Nødenæs, som tillige vedtog Varselen og mødte paa sin Hustrues Vegne, anhørte Attesten og Vidnesbyrdet oplæst  og havde intet viidere til Sagen at svare, hvor for den optages til Dom.

 

Ny Sag

Fogden imod Nils Michelsen {Li} Wig og Pigen Guri Rasmus Dotter Fuschanger.

Hr: Foged Unmack anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Nils Michelsen {Li} Wig og Qvindemen/n/esket Guri Rasmus Dotter Fuschanger for tilsam/m/en begangne Lejermaal af den første i Ægteskab, at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Paagjældende Nils Michelsen *Li (Wig) mødte  vedtog Varselen og tilstod  i Ægteskab, imedens hans Hustru endnu lever, at have begaaet det paasøgte Lejermaal med Guri Rasmus Dotter Fuschanger, men Guri Rasmus Dotter Fuschanger mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Willum Monsen Schielanger og Mons Johan/n/esen Bratshoug bevidnede at have forkyndt hende foranførte Varsel den 17de April nestleden i eget Paahør og Tilholdstæd paa Gaarden Wiig, det de bekræftede med Eed.

 

1789: 337

 

  Hr: Fogden begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Høsteting  og forbeholdt sig til den Tiid at fremlægge Præste attesten og Optegnelse over Nils Michelsen *Lis (Wigs) Bo til yderste Formues Udfindelse og nærmere Paastand.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Guri Rasmus Dotter fra Fuschanger gives Laugdag til nestk: Høsteting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Ny Sag

Fogden imod Steffen Olsen Oen og Piigen Marthe Ols Dotter Oen

Hr: Fogden Unmack anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indkalde Steffen Olsen Oen for begangne Lejermaal i Ægteskab  med Piigen Marte Ols Dotter Oen  saavelsom den/n/e sidste for simpelt Lejermaal  at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  For Paagjældende Steffen Olsen Oen mødte hans Fader Ole Bertelsen Schram/m/estø under Herløgaard, der tilkjendegav at han er lovlig stævnet og tilstaaer at have forøvet det paasøgte Lejermaal imedens hans Hustru endnu lever, men Qvindemen/n/esket Marthe Ols Dotter Oen mødte ej efter Paaraab, og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Willum Monsen Schielanger og Mons Johan/n/esen Bratshoug bevidnede at have forkyndt hende foranførte Varsel i eget Paahør og Tilholdsstæd paa Oen den 17de April nestl:, det de bekræftede med Eed.

  Hr: Fogden forbeholdt sin nærmere Paastand og at fremlægge Præste attesten og Optegnelsen over Steffen Olsen Oens Formue til nestkom/m/ende Høsteting, til hvilket han begjerede udeblevne Marte Ols Dotter laugdaget.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

Lovlig indstævnte Marte Ols Dotter paa Oen gives Laug dag til neste Høsteting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Ny Sag

Christian Ameln imod Elias Andersen Hielmen

Lensmanden Willum Monsen Schielanger anmeldte at Kjøbmanden i Bergen  Hr: Christian Ameln  med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet ind kalde Elias Andersen Hielmen for skyldige Syvogførti Rigsdaler efter Revers  at liide Dom til Betaling og at erstatte Søgemaalets Omkostning.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Willum Monsen Schielanger og Mons Johan/n/esen Bratshoug *bevidne  for meere end 14 Dage siden at have forkyndt ham foranførte Varsel {og} i eget Paahør og Boepæl, det de bekræftede med Eed.

  Lensmand Willum Schielanger frembragte fra Sagsøgeren den indstævntes originale Revers under 22de Septembr: 1786 for de paasøgte 47 Rdlr, og begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting. Bemelte Revers indtages her.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

Lovlig indstævnte Elias Andersen Hielmen gives Laugdag til nestk: Høsteting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Derefter blev publiceret

            1.  Obligation af Søren Follesøe, til Kiøbmand: Giert Jansen i Bergen, stor 48 rd, med 1 Pante Ret i Hans eiende Anpart i Gaarden Follesøe  \No: 1/  i Strudshavns Præstegield og Nordhords Fogderie, skyldende 2 ½ s, med hvad Hand i øvrigt eiendes Vorder; dat: 16 jan: 1787, og indført Fol: 156.

            2.  Afkald, fra Jacob Andersen Follesøe, No: 1, som beskikket Værge for Cornelius Olsen, for Hands Arve-Lod 46 Rdr 2 mrk 6 s, med Interesse, tilfalden ved Skiftet efter dennes moder: Kari Olsd: Krogsaas, af 11 Sept: 1780, til forrige Værger: Ole Michelsen Krogaas, Anders Sørensen og Niels Clausen nedre Kleppe, No: 14, dat: 18 apr: 1789, og indført i Pante-Bogen, Fol: 155.

            3.  Et Bøxel-Brev, af David Frich, til Simon Danielsen, paa 1 Pd Sm: og 1/3 Huds Leie, i Gaarden Krogaas, No: 2, forhen brugt af Ole Michelsen; dat: 10de Jan: 1789, med Revers.

            4.  Et Do: af Frue Krigs Raad-Inde Koren, til Jacob Nielsen, paa 18 M/ark Sm:  ½ Faar og ½ Mæle Malts Leie, i Aasebøe, No: 12, forhen brugt af Niels Nielsen, med Vilkor, ei at hugge i Skoven, uden udviisning, og Forkiøbs-Ret til hvad Hand haver at sælge  samt Forbeholdenhed, at lade oprydde Huusmands-Pladser, dat: 1 Mart: 1789, med Revers.

            5.  Et Do:, af Do:, til Anders Jacobsen, paa 9 M/ark Smør, ¼ Vog Fisk i Davanger, No: 19, for-

 

1789: 337b

 

hen brugt af Ole Siursen, med Vilkor, at betale 1/5 Part Lands-Lod af hvad Fisk, der kastes ved Landet, og Eieren er forbeholdt Forkiøbs-Ret, til de Varer, Hand har at selge, for Markets Pris, og at lade oprydde Huusmands Pladser i Gaardens udmark; dat: 18de Apr: 1789, med Revers.

            6.  Et Do:, fra Do:, til Anders Larsen, paa 9 Mark Sm:  1/8 Hud og 6 K: Malts Leie i gaarden: Frommereide, No: 21, forhen brugt af Poul Pedersen, med sam/m/e Vilkor, som næst-forrige, med Tillæg, at den Lax, som fanges i Sæther Laxe-Vogen, leveres til Eieren; dat: 4 Febr: 1789, med Revers.

            7.  Et Afkald, fra Poul Andersen Wiig, til Poul Fridrichs: Toft, No: 31, for Arv 14 rd 6 s, Tilfalden ved Skifte efter Faderen: Anders Fridrichs: Toft, af 31 aug: 1773, dat: 5te Maji, 1789, og indført Fol: 157.

            8.  Et Bøxel-Brev fra Alexander Wallace til Poul Poulsen, paa 1 Pd 12 Mark Fiskes Leie, i Toft  No: 31, forhen brugt af Poul Fridrichsen, med Vilkor, at giøre Eieren første Tilbud af alt, hvad Hand vil afhænde af sin Avl, af Søe og Land, og Forbeholdenhed af Lands-Lod; dat: 6 Oct: 1788, med Revers.

            9.  Et Afkald fra Jacob Petters: Toft til Værgen: Johan/n/es Olsen Rougn, No: 33, for Hands 6 arve-Lodder, tilsam/m/en af Beløb, 53 rd 1 mrk 5 s, dat: 27 Mart: 1789, og indført Fol: 155.

            10.  Et Bøxel-Brev, fra Kiømand: Christian Ameln i Bergen, til Johan/n/es Olsen, paa 6 M/ark Sm:  14 M/ark Fisk og 1/6 Faars Leie, i Gaarden Ohen, No: 38, forhen brugt af Jens Johan/n/issen, med Forbeholdenhed af Lands-Lod, og at Leilændingen frembringer hans Fiske-Vahre til Jorddrottens Fiske-Væhr eller til Byen, der at tilbyde Hands Kiøb-Sven/n/e sam/m/e, for billig og almindelig Markeds Pris, under Hands Jords Forbrydelse, dat: 1 Maji, 1789, med Revers.

            11.  Et Skiøde, fra Rasmus Thomæsen Bredvig, til Thomas Rasmus: paa 16 Mark Fiskes Leie, i Gaarden Bredvig, No: 40, for 100 Rdr, dat: 12 Febr: 1789, med Attest, og indf: Fol: 156.

            12.  Afl: en Oblig: fra Krigs R: Koren til Wollert Krohn, stor 500 Rdr, med 1 Pante-Ret i Gaardene:  Schiold, No: 46,   Sture, No: 47   og Hatten, No: 48, dat: 17 Jan: 1776, og tingl: 13de Maji s: A:  der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering, af 17de Jan: 1789.

            13.  tingl: et Afkald fra Johan/n/es Johan/n/issen med Curator, til Johan/n/es Michels: Tosche, No: 56, for Arv, 12 rd 4 mrk 6 s, tilfalden ved Skifte efter Faderen: Johan/n/es Knudsen Nore-Selle, af 15 Jul: 1774; dat: 1 apr: 1789, og indf: Fol: 155.

            14.  Et Bøxel-Brev, fra hr: Wilhelm Friman, til ung Karl: Henric Michels: Helle, paa 9 M/ark Smør og 9 K:der Malt, i Enke-Gaarden: Schiellanger, No: 58, som forrige Opsiddere: Hermund Tollevsen og Johan/n/es Christiansen begge brugt og styret haver, dat: Mangers Præstegaard, den 8 Jan: 1789, med Revers.

            15.  Et Skiøde, fra Brynild Johan/n/issen Iden, til Ole Brynilds: paa 21 6/7 M/ark Sm:  4 6/7 Kande Malts Leie, i Ide, No: 66, for 99 Rdr. dat: 4 Maji, 1789  og indf: Fol: 157  hvorhos fulgte Attest.

            16.  Et Vilkors-Brev, af Ole Brynilds: Iden, med Curator  \til/ Faderen: Brynild Johan/n/issen og Moderen: Anna Olsd: paa aarlig Leve-Kaar af næst foran førte Anpart i Gaarden: Iden, No: 66, dat: 4 Mai 1789, og indf: Fol: 157.

            17.  Et Skifte-Brev efter Anders Andersen yttre Bragstad, af 2 Dec: 1788, hvorved af 1 Pd 3 M/ark Smør og 18 K: Malt i Yttre-Bragstad, No: 73, blev udl:  13 ½ Mark Sm: \og 9 K: Malt/ til Stervboe-Enken: Sirie Andersd:   2 5/11 M/ark Sm: og 1 7/11 K: Malt til hver af de 5 Søn/n/er: Anders den ældre, yngre og yngste, Ole og Michel Anders-Søn/n/er,   og 1 5/22 M/ark Smør  9/11 K:de Malt til Datteren: Guri Andersd:  indført Fol: 155.

            18.  Et Skiøde, fra Ole Mons: yttre-Bragstad, til Søn/n/en: Arne Olsen, paa 1 Pd: 3 Mark Smør, og 1 Mæle 6 Kander Malt i gaarden: yttre-Bragstad, No: 73, for 60 Rdr, dat: 5te Maji 1789, og indf: Fol: 157, hvorhos fulgte Attest.

            19.  En Obligation, fra Arne Olsen ytre-Bragstad, med Curator, til Cort Holterman, stor 50 Rdr, med 1 Pante Ret i nys benævnte Anpart i yttre-Bragstad, No: 73, dat: 5 Maji, 1789, og indf: Fol: 157.

            20.  Aflyst en Obl: af Ole Mons: ytre-Bragstad, til Cort Holterman, stor 50 rd, med 1 Pante Ret i 1 Pd 3 M/ark Sm: 1 Mæle, 6 K:der Malt i ytre Bragstad, No: 73, dat: 5 Oct: 1781  og tingl: s: D:  der nu er indfriet, efter Creditors paategnede Qvittering, af 1 Maji 1789.

            21.  Afl: en Do:, af Ole Anders: indre-Bragstad, til Oberste Borse, stor 40 rd, med 1 Pante-Ret i ½ Løb Smør, i indre Bragstad, No: 74, dat: 16 Maji 1781  og tingl: s: D:, der nu er indfriet ved Creditors paategnede Qvittering, af 2den Maji, 1789.

            22.  tingl: 1 Skiøde, fra Enken efter afg: Ole Anders: indre Bragstad, Guri Christians Datter, til Sønnen: Christian Olsen, paa ½ Løb Smørs Leie, i indre-Bragstad, No: 74, for 50 Rdr; dat: 4 Maji 1789, og indf: Fol: 157, hvorhos fulgte Attest.

            23.  En Obl: af Christian Olsen indre-Bragstad, til General Major Borse, stor 40 Rdr, med 1 Pante-Ret i ½ Løb Smør i Gaarden: indre-Bragstad, No: 74, dat: 4 Maji, 1789, og indf: Fol: 157.

            24.  Et Afkald, til Anders Pedersen Wolde, No: 75, fra Ole Larsen ytre Horvig,

 

1789: 338

 

for Hands Hustroe: Kari Hans-Datters Arv 6 Rdr 3 mrk 15 s, tilfaldne ved Skifte efter Faderen: Hans Haaversen Fieldsende, i Radøe Skibreede af 30te Jul: 1770; dat: 11 Oct: 1788, og indf: Fol: 155.

            25.  Et Do: til afg: Christian Knudsen Erstad, No: 81, fra Ole Hans: Hopland, for Hands Hustroe: Magdelie Andersd: Arve-Lodder, tilsam/m/en 8 rd 3 mrk 3 s, tilfaldne ved Skifter paa Rødsætter, efter Anders Olsen og Anders Andersen, af 8 apr: 1763, og 12 Febr: 1771; dat: 5 Maji 1789, og indf: Fol: 157.

            26.  Et Bøxel-Brev, fra Johan/n/es Lassesen Fieldstad, med fleere Værger, til Rasmus Christiansen, paa 10 M/ark Smør, 5 1/3 K: Malt og 1/9 Faars Leie i Erstad, No: 81, forhen brugt af Christian Knuds: Erstad; dat: 5 Maji 1789, med Revers.

            27.  Et Skiøde, fra Anders Anders: øvre-Dahle, til Cort Holterman, paa 2 Bpd Smør, og 2 Kander Malts Leie, i øvre-Dahle, No: 84 *Rdr, for 100 Rdr; dat: 14 Maji 1789  og indf: Fol: 157, hvorhos fulgte Attest.

            28.  Afl: en Obl: af Anders Anders: Dahle, til Michel Jons: Hopland, stor 80 Rdr, med 1 ste Pante-Ret i 2 Pd Smør i øvre-Dahle, No: 84; dat: 9 Oct: 1775, og tingl: næste Dag, der nu er indfriet, efter Creditors paateignede Qvittering, af 29 apr: 1789.

            29.  tingl: en Obl: af Anders Anders: nedre-Dahle, til Iver Michels: nedre Tvedt, stor 60 Rdr, med 1 Pante-Ret i 18 M/ark Smør og 1 Mæle 3 K: Malts Leie, i nedre Dahle, No: 85, samt 2 Kiør og 1 Sølv-Bælte; dat: 4 Maji 1789  og indf: Fol: 158.

            30.  Afl: en Obligation af Søren Rosenqvist, til Cort Holterman, stor 2200 Rdr, med 1 P: Ret i Gaardene: Fosse,  No: 86   og Sunde  eller lille-Bern, No: 90, i Herløe Skibreede, foruden en Eiendom i Alenfits Skibreede; dat: 20de Dec: 1781, og tingl: 7 Maji 1782, der nu er indfriet, efter Creditors paategnede Qvittering, af 5 Febr: 1789.

            31.  tingl: et Skifte-Brev, efter afg: Søren Rosenqvist, forrettet af Bergens Byes civile Skifte-Ret, beg: 10 Dec: 1788, og sluttet ved udlæg, 31te s: M:  hvorved Gaardene:  Fosse, No: 86   og Sunde  eller lille-Bern, No: 90, her i Skibreedet,  tilligemed en Jorde-Part i Alenfits Skibreede, under eet ere taxerede for 3000 Rdr  og igien udlagt:  Til Pant-Haveren: Cort Holterman, Stervboe-Enken: Reginæ Rosenqvist  og 11 andre forskiellige Creditorer og Arvinger, for forskiællige Sum/m/er, uden at anføre enhvers Jordskyld, indf: Fol: 156.

            32.  Et Skiøde, fra Søren Rosenqvistes Enke, Regina Rosenqvistes, til Henric Henrichs: Forman, paa Gaardene:  Fosse og Sunde  eller lille-Bern  No: 86 og 90 her i Skibreedet, tilligemed en anden Jorde-Part i Alenfits Skibreede  for 3600 Rdr; dat: 4 Feb: 1789, og indf: Fol: 155 og 156; Ved hvis Tinglæsning blev paategnet og tilført i Skiøde-Bogen den manglende Hiem/m/el fra de 11 andre Creditorer og Arvinger i næst-foregaaende Skifte.

            33.  En Obl: af Jan Valentin Fasmer til Cort Holterman, stor 298 Rdr, med 2den Pante-Ret i Gaarden: Langeland, No: 89, med paastaaende Huuse, tilhørende Besætning og Inventarium, saa og adskilligt Huusgeraad, der ei er benævnt; dat: 26de Jan: 1789, og indf: Fol: 156.

            34.  Et Bøxel-Brev, fra Mangers Sogne-Præst, hr: Friman, til Helge Ingebrigtsen, paa 1 Pd Smør, ½ Tde og 6 K: Malts Leie, i Gaarden: Biørndahlen, No: 100, forhen brugt af Ingebrigt Helgesen; dat: 20de Apr: 1789, med Revers.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet

            1.  Fortegnelse over Af og Tilgangen i Odelsmanstallet for Aaret 1788  og dertil forklaret af Laugrettet og den tilstædeværende Almue, hvoriblandt Niels Torchieldsen Fieldstad og Ole Monsen yttr: Bragstad  blev forklaret, at de deri, som tilkomne anførte selv bruge og beboe de for dem anførte Jordeparter.

            2.  Fortegnelse over Af og Tilgangen i Veimandtallet for forrige Aar  der {til}ligeledes inden Retten blev oplæst og dets Rigtighed vedtaget af Almuen  hvoriblandt ovenmelte 2 Mænd.

            3.  Ditto over de ubetalt henstaaende Høykongelige Skatter for 1ste Termin dette Aar, af Beløb, indberegnet den paabudne ¼ proCto Skatt, 562 Rdr 13 s, som blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Da ingen efter 3de Udraab havde videre med Tinget at udrette, blev samme sluttet, og den til Doms Afsigelse optagne Sag, blev berammet at paadømmes i Dommerens huus i Bergen, ved Udsettelses Ting Løverdagen den 6te Junii førstkommende.

 

 

 

Sommer Tinget for Radø Skibreede 1789.

Aar 1789  den 6te Maji  blev paa Tingstædet Alverstrøm/m/en holdet Som/m/erting for Radø Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de ved nestleden Høsteting tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 309, hvilke alle fremviiste Attester om at have aflagt

 

1789: 338b

 

Eed som Laugretsmænd. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy kongel: Anordninger og Fogdens Bestalling som ved dette Aars Som/m/erting for Herlø Skibreede og her foran ere registrerede f: 330, 333 og 336, 10 i Tallet, med Tillæg.

            11.  En Skrivelse fra Amtet til Fogden af 1ste Maji 1789, hvorved tilmeldes en Kongelig Befaling  at de Soldater eller Søfolk, som nu i Aar allereede ere eller herefter vorder udcom/m/anderede, skal være fritagne for den ved Forordningen af 11te Martii 1789 paabudne Formue og Næringsskat

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager

 

Ny Sag

Johan/n/es Nilsen Helland imod Jacob Mathiasen Helland

Procurator Schnabel mødte for Sagsøgeren Johan/n/es Nilsen Helland og fremlagde en skriftlig Stævning imod {Mathias} Jacob Mathiasen Helland af 20de April sidstl: med paategnet Forkyndelse. Ligesaa fremlagde han en bekræftet Udskrift af Nordhordlehns Justisprotocoll, som *indeholdel det Forliig imellem disse Parter [som] inden Som/m/ertinget for Radø Skibreede den 17de Maji forrige Aar blev sluttet, hvorefter indstævnte Jacob Helland havde udlovet at betale Citanten Johan/n/es Helland 4 Rdlr til sidst afvigte Michaelis, som han ikke har opfyldt, hvorfore Komparenten paastod den nu indstævnte Jacob Helland tilfunden at betale sam/m/e tilligemed denne Processes aftvungne Omkostning og Procurator Salarium i alt med 12 Rdlr.

  Bemelte Stævning og Udskrift indtages her.

  Den indstævnte mødte og vedtog Stævningens lovlige Forkyndelse  og tilkjendegav at han 3de Gange i Mindelighed har frembuden Betaling, som Sagsøgeren ej vilde imodtage, hvorom han endog nu havde tilstæde 3de Vidner, der kand forklare saadant.

  Procurator Schnabel benegtede den indstævntes Foregivende, som hans Committent her inden Retten siiger at være aldeeles usandfærdigt, og da den sidste ej var stævnet at høre Vidner, nedlagde han derimod Protest i Følge Lovens 1 – 4 – 1ste Art:; I Øvrigt  da Sagen fra Citantens Siide er fuldkom/m/en legitimeret, paatrængede han uopholdelig Dom

  Sagvolderen begjerede Anstand i Sagen til nestk: Høsteting for at contrastævne Sagsøgeren til Vidners Paahør med viidere.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

Sagvolderen bevilges den forlangte Anstand til neste Høsteting

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 7de Maji 1789  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da paaraabt de indstævnte Sager

 

Ny Sag

Beboerne paa Gaarden Grindem imod

Beboerne paa Nore Waagenæs  1ste Thun  Einer Olsen og 3 andre.

Beboerne paa Gaarden Grindem  Rasmus Rasmusen, Johan/n/es Olsen, Mons Knudsen  Jophan/n/es Rasmusen og Poul Johannesen mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Beboerne paa Gaarden Nore Waagenæs  1ste Thun  Einer Olsen, Ole Simonsen, Hans Monsen og Christian Johan/n/esen, fordi disse sidste i ineværende Aar og nest foregaaende have nedslaget med Lee (dansk: ljå) Lyng i den Sagsøgernes paaboende Gaard Grindem tilhørende Udmark og tet ved deres Bøgjærde  til mærkelig Afsavn af slig Lyng, der er dem umistelig til deres Kreaturer  \at liide Dom i Hovedsag og Omkostning/

  Ingen af de indstævnte mødte  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Christen Pedersen Bøe og Knud Nilsen Søre Grindem bevidnede at have forkyndt dem foranførte Varsel i eget Paahør og Bopæl for meere end 14 Dage siden, det [de] bekræfte med Eed.

 

1789: 339

 

  Sagsøgerne begjerede Laugdag for de udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Einer Olsen, Ole Simonsen  Hans Monsen og Christian Johan/n/esen paa Nore Waagenæs  1ste Thun  gives Laugdag til nestkommende Høsteting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Ny Sag

Grindems Beboere imod

Beboerne paa Nore Waagenæs  2det Thun  Østen Willumsen og 2 andre.

Beboerne paa Gaarden Nore Grindem  Rasmus Rasmusen, Johan/n/es Rasmusen, Johan/n/es Olsen, Mons Knudsen og Poul Johannesen  mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Beboerne paa Nore Waagenæs  2det Thun  Østen Willumsen, Mons Isachsen og Johannes Olsen, fordi disse sidste indeværende Aar og de foregaaende have med Lee skaaret Lyng i den Sagsøgernes paaboende Gaard Nore Grindem tilhørende Udmark og tet ved deres Bøgjærde, til betydelig Afsavn af slig Lyng  der er dem umistelig til deres Kreaturer, der fore at liide Dom i Hoved sagen og Søgemaalets Omkostning at *at oprette.

  Ingen af de indstævnte mødte efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Christen Pedersen Bø og Knud Nilsen fra Søre Grindem bevidne at have forkyndt dem foranførte Varsel for meere end 14 Dage siden i eget Paahør og Bopæl  det de bekræftede med Eed.

  Sagsøgerne begjerede Laugdag for de udeblevne til neste Ret

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

Lovlig indstævnte Østen Willumsen, Mons Isachsen og Johan/n/es Olsen Nore Waagenæs  \2det Thun/  gives Laugdag til nestkom/m/ende Høsteting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Derefter blev kundgiordt.

            1.  Eet Skiøde fra Hans Michelsen Fieldsende med fleere til Haaver Hansen Fieldsende, paa 9 5/8 M/arke/r Smør  7 31/32 Kande Malt i Fieldsende  No: 1, for 51 Rdr.  datr: 28de Martji 1789, indført Fol: 158, med Attest.

            2.  Een Pante Obligasion af Haaver Hansen Fieldsende til Elling Johannesen yttre Fosse, stoer 30 Rdlr, med 1ste Panterett i 6 M/arke/r Smør og 4re Kander Malt i Fieldsende  No: 1, datr: 6te Maji 1789, indført Fol: 158.

            3.  Aflyst en Pante Obligasion af Haaver Nielsen Søre Wetaas til Myndtlingerne Ole, Jacob og Gullach Olssønner fra Goustad, stoer 48 Rdlr, med 1ste Panterett i 18 M/arke/r Smør og 12 Kander Malt i Søre Wetaas  No: 2, datr: 16de Octobr: 1786  og tinglyst 18de samme, og nu indfriet efter paategnet Qvittering af 6te Maji 1789.

            4.  Eet Afkald fra Christian Jensen Woxtougle til Værgen Ole Nielsen mit Tiore  No: 6, for Arv 8 Rdr 1 mrk 10 s, med Interesser, datr: 28de Martji 1789, indført Fol: 158.

            5.  Eet Skiftebrev efter Manden Niels Erichsen Koursbøe af Herløe Skibreede, forrettet den 3die December 1788, hvorved 1 Mark Smør i Mit-Tiore  No: 6, blev udlagt til Sønnen Niels Nielsen   og 2/3 Mark Smør og 4/9 Kande Malt i Hoele  No: 14, til Sønnen Erich Nielsen.  indført Fol: 158.

            6.  Eet Afkald fra Jacob Johannesen med Curator  til Værgen Johannes Johannesen yttre Sæbøe, for Arv 3 Rdlr 3 mrk 2 s, med Interesse, datr: 28de Martji 1789, indført Fol: 158.

            7.  Eet Ditto fra Claus Johannesen med Curator  til Værgen Ole Clausen Woxtiold for Arv 6 Rdr 1 mrk 12 s, datr: 28de Martji 1789, med Interesser, indført Fol: 158.

            8.  Eet Ditto fra Karen Niels dotter fra Mangersnæs til Værgen Simon Johannesen Søre Soleim, for hendes Arver 7 Rdlr 13 s, datr: 25de Martji 1789.  indført Fol: 158.

            9.  Eet Ditto fra Hans Nielsen til Værgen Simon Johannesen Søre Soleim, for Arver 14 rdr 1 mrk 7 s, med Interesser, datr: 25de Martji 1789, indført Fol: 158.

            10.  Eet Skiøde fra Johannes Poulsen Grindems Enke Elisabeth Gundersdotter, til Sønnen Poul Johannesen, paa 11 M/arke/r Smør og 7 1/3 Kdr: Malt, eller rettere efter Matriculen  16 M/arke/r

 

1789: 339b

 

Smør og 2 2/3 Kdr: Malt  i Grindem  No: 52, for 36 Rdlr, datr: 6te Febr: 1789, indført Fol: 159, med Attest.

            11.  Een Odelslysning af Siur Knudsen med Curator  til 12 Marke/r Smør og 6 Kand: Malt i Indre Helle  No: 53, datr: 16de Martji 1789, indført Fol: 158 & 159.

            12.  Eet Afkald fra Rasmus Michelsen Miøs med Curator  til Værgen Ole Rasmussen Indre Helle, for Arver 6 Rdr 5 mrk 6 s, datr: 28de Martji 1789, indført Fol: 158.

            13.  Eet Skiftebrev efter Manden Rasmus Johannesen Hielmen af Herløe Skibreede den 4de Decembris 1788, hvorved:  4 4/11 M/arke/r Smør og 2 10/11 Kdr: Malt i Nedr: Waagenæs  No: 56  blev udlagt til Hans Mathiassen for Krav, indført Fol: 158.

            14.  Eet Afkald fra Ole Knudsen til Værgen Niels Knudsen Nedr: Waagenæs for Arv 3 Rdr 1 mrk 14 s, med Interesser, datr: 28de Martji 1789, indført Fol: 158.

            15.  Eet Bygselbrev fra Krigs Commissair Dahl til Johannes Johannesen paa 11 ½ Marke/r Smør og 9 Kdr: Malt i Nedre Qvaleim  No: 58, som Mathias Haaversen have brugt.  datr: 27de April 1789, med Revers.

            16.  Eet Afkald fra Brithe Rasmus dtr: med Tilsynsmand  til Værgen Rasmus Monsen Giæres Enke, for Arv 4 Rdr 9 s, med Interesser, datr: 25de April 1789  indført Fol: 158.

            17.  Eet Bygselbrev fra hr: Wilhelm Friman til Jon Jensen paa 18 M/arke/r Smør  18ten Kdr: Malt  ¼ Faar i hans ejendoms Giære  No: 74, som Rasmus Monsen har brugt  datr: 17de Decbr: 1787, med Revers.

            18.  Eet Afkald fra Jorna Ols Dotter med Tilsynsmand, til Værgen Ilv(?) Olsen Ystebøe, for Arv 3 rd 3 mrk 6 s, tilfalden ved Skifte paa Pletten.  datr: 10de Decbr: 1788  indført Fol: 158.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            1.  Af og Tilgangen i Odelsmandtallet for Aaret 1788, der inden Retten blev oplæst, og dertil forklaret af Almuen  hvoriblant de 2 Mænd Christen Pedersen Bøe og Haaver Nielsen Søre Wetaas, at de deri som tilkomne Anførte, selv beboe og bruge de for dem anførte Jordeparter.

            2.  Ditto over Af og Tilgangen i Veimandtallet for forrige Aar, der ligeleedes inden Retten blev oplæst, og dets Rigtighed bekræftet af Almuen og forbemelte 2 Mænd

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høykongelige Skatter for {forrige Aar} første Termin dette Aar, af Beløb, indberegnet Renteskatten  486 rdr 14 s, der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter Udraab indfant sig ingen som havde videre med Tinget at udrette  thi blev samme ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Alenfits Skibreede 1789.

Aar 1789  den 9de Maji  blev paa Tingstædet Alverstrømen holdet Som/m/erting for Alenfits Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 312  og alle have aflagt Eeden som Laugretsmænd. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy kongelige Anordninger  Rescript og Fogdens Bestalling  11 i Tallet, som ved dette Aars Som/m/erting for Radø Skibreede, hvilke her foran ere registrerede f: 330, 333, 336 og 338.

 

Derefter bleve publicerede følgende Almues Breve:

            1.  Et Skiøde, fra Arvingerne efter afg: Anders Arnes: Soltvedt, Rasmus Olsen Schotsund med fleere, til Ole Ivers: Lie, paa 18 M/ark Smør og 18 K: Malts Leie, i Nore Soltvedt  No: 3, indberegnet Hands Hustroes Arve-Lod deri, for 135 Rdr, dat: 14 Oct: 1788, og indført Fol: 163  hvorhos fulgte Attest.

            2.  Afkald, fra Kari Hans-Datter, til afg: Anders Arnes: Soltvedt, No: 3, for Hendes, ved Skifte, efter Anne Jens-Datter Mongstad, af 28 Mart: 1757, tilfaldne Arv 3 rd 9 s, dat: 9 Maji 1789, og indført Fol: 163.

            3.  Et auct: Skiøde fra Jacob de Langes Sterboe, til Kiøbmand Christopher Kahrs, paa Gaarden Rem/m/e, No: 4, af Skyld 1 Løb Smør og 1 Tde: Malt  for 925 Rdr 1 mrk 12 s; dat: 26 Nov: 1788, og indf: Fol: 159  hvorhos fulgte Attest.

            4.  Eet Skiøde, fra Peder Larsen Alver, til Sønnen: Peder Peders: paa 1 Bpd Sm: og ½ Tde: Malts Leie, i Alver, No: 5, for 210 Rdr, dat: 9 Maji 1789, og indf: Fol: 162  hvorhos fulgte Attest.

5.  Et Afkald fra Lars Jacobs: øvre-Tvedt, No: 6, til Peder Lars: Alver, for de, Myndl: Sidsille Olsd: Odderaas tilfaldne 3 Arve-Lodder, beløbende tilsam/m/en 30 Rdr, som den første har taget under sit Værgemaal; dat: 9 Maji, 1788, og indf: Fol: 161.

            6.  Et Skifte-Brev, efter Johan/n/es Amundsen Tofting, af 2 Mart: 1789, hvorved af ½ Løb Smør og 2 ½ Mæle Malt i Tofting  No: 24, blev udlagt,  18 M/ark Smør og 15 Kander Malt [til] \Enken Anna Andersdtr:/   til hver af de 4 Søn/n/er: Amund – Anders – Johan/n/es – og Ole Johan/n/is-Søn/n/er, 3 3/5 M/ark Sm:  3 Kand: Malt,   og til hver af de 2 Døttre: Johan/n/e og Sidselle Johan/n/is-Døttre, 1 4/5 M/ark Smør og 1 ½ Kande Malt, indført Fol: 160.

            7.  Et Afkald, fra Rasmus Olsen Schotsund, til Ole Iversen Søre-Lie, for Hands Hustroe: Karie

 

1789: 340

 

Anders-Datters Arv, ved Skifte efter Anders Arnesen nore-Soltvedt, af 3 aug: 1786, stor 54 Rdr 2 mrk, dat: 17 apr: 1789, og indf: Fol: 159.

            8.  Afl: en Obl: fra Ole Ivers: Lie, til Ham/m/ers Fattig Casse, stor 50 Rdr, med 1 Pante Ret i 1 Løb Smør i Lie, No: 35, dat: 16de Maji 1778  og tingl: 10 Oct: s: Aar, der nu er indfriet efter Hr: Høgs paategnede qvittering, af 9 Maji, 1789

            9.  Afl: en Do:, fra sam/m/e Debitor, med 2 Pr: i sam/m/e Eiendom, til Anders Arnes: Soltvedt, under sam/m/e Dato, for Resterende 60 Rdr, der nu er indfriet efter paategnet qvittering, af Creditors Arvinger, under 9 Maji, 1789.

            10.  Tingl: et Skiøde, fra Ole Ivers: Lie, til Ole Torchilds: paa 1 Løb Smørs Leie, i g:den Lie, No: 35, for 310 Rdr; dat: 9 Maji, 1789, og indf: Fol: 162, med attest.

            11.  En Obl: af Ole Torchilds: Lie, til Hof-Agent Danchert Krohn, stor 290 Rdr, med 1 P: Ret, i 1 Løb Smør i Lie, No: 35, og alt andet Løsøre af Boeskab og Creature; dat: 9de Maji 1789, og indf: Fol: 162.

            12.  Et Skiøde, fra Knud Torfinds: Fischesætter, til Peder Peders: paa 18 M/ark Smør og 1 M: Malt, i Fischesætter, No: 40, for 130 Rdr; dat: 8 apr: 1789, og indført Fol: 161, hvorhos fulgte attest.

            13.  En Obligation, fra Peder Peders: Fischesætter til Martin Gørbitz, stor 100 Rdr, med 1 Pr: i sam/m/e Eiendom, dat: 8 apr: 1789, og indf: Fol: 161 og 162.

            14.  Afl: en Obl: af Knud Torchilds: Fischesætter, til Berge Jons: øvre-Tvedt, stor 40 Rdr, med 1 P: Ret i sam/m/e Eiendom; dat: 12 Jan: 1784  og tingl: 11 Maji, s: A:  der nu er indfriet, efter Creditors paategnede Qvitt: af 9 Maji, 1789.

            15.  tingl: et Skiøde, fra Niels Niels: Seim, til Lars Haldorsen, paa 1 Pd 21 M/ark Sm: og 5/8 Huds Leie, i g:den Seim, No: 51, for 350 Rdr; dat: 5 Mart: 1789, og indf: Fol: 159; Hvorhos fulgte Attest.

            16.  En Obligation af Lars Haldors: Seim, til Doct: Mossin, stor 300 Rdr, med 1 P: Ret i sam/m/e Eiendom; dat: 5 Mart: 1789, og indf: Fol: 160.

            17.  Afl: en Do:, af Niels Niels: Seim, til Mangers fattig Casse, paa 100 Rdr; med 1 P: Ret i sam/m/e Eiendom; dat: 16 Maji, 1778, og tingl: s: D:  der nu er indfriet efter hr: Frimans paateignede Qvittering, af 20de Apr: 1789.

            18.  tingl: et Afkald, fra Martha Christians-Datter til Faderen: Christian Niels: Hopland, No: 52, for Hendes, ved Skifte efter Moderen: Elie Martini Datter …..(?), af 9 Febr: 1758, tilfaldne Arv 2 Rdr 5 mrk 1 s; dat: 9 Maji 1789, og indf: Folio 161.

            19.  Et Do:, Til sam/m/e Christian Hopland af Ole Anders: Beraas, for Martini Christiansens Arv, fem Rdr 4 mrk 3 s, ved sam/m/e Skifte-Brev; dat: 9 Maji 1789  og indf: Fol: 161.

            20.  Et Do:, fra Hem/m/ing Christiansen, til Christian Niels: Hopland, No: 52, for Hands, ved Skifte, efter Moderen: An/n/e Hem/m/ingsd: Hopland, af 10 apr: 1778, tilfaldne Arv 11 rd 5 mrk 4 s; dat: 9 Maji 1789  og indf: Fol: 161.

            21.  Et Do:, under sam/m/e Dato, fra Niels Xstians: til Xstian Niels: Hopland, for lige Arve-Lod, ved sam/m/e Skifte-Brev; indført Fol: 161.

            22.  Et Skiøde, fra Xstian Niels: Hopland, til Axel Ols: paa 1 Bpd: Sm:  13 \ ½ / K: Malt, og 1/9 Faar, for 163 Rdr 4 mrk; dat: 9 Maji 1789, og indf: Fol: 162, i Hopland, No: 52.

            23.  Afl: en Obl: af Xstian Niels: Hopland til Wollert Krohn, for Resterende 60 Rdr, med første P: Ret i sam/m/e Eiendom, dat: 9 Jan: 1777, og tingl: 9 Maji s: A:  der nu er indfriet efter Creditors paateignede Qvittering, af 18de Apr: 1789.

            24.  tingl: et Skiøde, fra Aschild Mattiæsen paa Ladstad, til Ole Aschildsen, paa 3 3/5 Mark Smørs Leie, i Sierset, No: 65, for 5 Rdr; dat: 9 Maji 1789  og indført Fol: 162, hvorhos fulgte Attest.

            25.  Et mage-Skiøde, imellem Johan/n/es Aschilds: Grøtvedt, og Ole Aschildsen øvre-Mundal, hvorved den første overdrager til den sidste 1 Bpd: 8 2/5 M/ark Sm: i Sierset, No: 65, og faaer igien 18 Mark Sm: og 1 M: Malts Leie i Nore-Aase, No: 80, begge ansadte for 50 Rdr; dat: 9de Maji 1789, og indført Fol: 162 og 163; Hvorhos fulgte Attest.

            26.  Et Bøxel-Brev, fra Aschild Aschilds: Nepstad, til Ole Aschilds: paa 9 M/ark Smør, 6 K: Malt og ¼ Faar i Nepstad  No: 74, forhen brugt af udstæderen; dat: 9de Maji, 1789, med Revers.

            27.  Et Afkald fra Anders Hans: Schaar, under Lyse-Closter, for Hands Formands i Ægteskabet Lars Larsens Arv, ved Skifte efter Faderen: Lars Anders: Søre Echeland, af 12 Mart: 1765, stor 15 rd 4 mrk 4 s, til afg: Anders Larsen Søre Aases  No: 79, Hands Arvinger; dat: 9 Maji 1789  og indf: Fol: 161.

            28.  Et Skiøde fra Panthaveren: Johan/n/es Grøtvedt  og Arvingerne efter Anders Lars: Søre-Aase, til Lars Anders: paa ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Søre-Aase, No: 79, indberegnet Kiøberens Arve-Lod deri, for 129 Rdr 1 mrk 8 s; dat: 19 Maji 1788, og indf: Fol: 162; Hvorhos fulgte Attest.

            29.  En Obl: af Lars Anders: Søre-Aase, til Johan/n/es Aschilds: Grøtvedt, stor 129 Rdr 1 mrk 8 s, med 1 P: Ret i sam/m/e Eiendom; dat: 19 Maji 1788, og indf: F: 162

            30.  Et Bøxel-Brev, fra Johan/n/es Aschilds: Grøtvedt, til Niels Andersen paa 18 M/ark Smør og 1 M: Malts Leie i Nore-Aase, No: 80, forhen brugt af Anders Nielsen, dat: 9 Maji, 1789, med Revers.

            31.  Et Skiøde fra Didric Lampe i Bergen, til Joriz Lampe, paa 18 Mark Sm: og 1 M: Malts Leie, i Søre-Soltvedt, No: 2, og Grunden, hvorpaa Alverstrøm/m/ens Giæstgiver-Sted beroer, for 199 Rdr; dat: 18 apr: 1789, og indført Fol: 160.

            32.  En Obl: af Joretz Lampe, til Conrad Xstian Krüger, med Curator: Giert Hagelsteen, stor *799 rd, med 1 P: Ret i 18 M/ark Smør og 1 M: Malt i Søre-Soltvedt, No: 2, saa og Alverstrømmens Giæstgiver-Stæd, No: 84, dat: 29 Apr: 1789, og indført

 

1789: 340b

 

Fol: 160, ved hvis Publications Paategning blev bemærket den aabenstaaende Obl: af sam/m/e Debitor, til Krigs Raad Koren af 22 Maji 1767, og tingl: 24 Oct: 1768, stor 100 Rdr, med 2 Pr: i Alverstrøm/m/ens Giæstgiver-Stæd.

            33.  En Do:, af sam/m/e Debitor, til Danchert Heiberg og Niels Hiorth, stor 144 rd 4 mrk  med anden Pr: i 18 M/ark Sm: og 1 M: Malt i Søre-Soltvedt, No: 2, med Grunden under Alverstrøm/m/ens Giæstgiver Huse, saa og det paa Alverstrøm/m/en beroende Boeskab og Løesøere, efter den Skiødet vedhæftede Specification  og 3 Priorit: i Alverstrøm/m/ens Giæstgiver-Sted, dat: 7 Maji, 1789, og indf: 161.

            34.  En Revers fra Joritz Lampe, til Giert Hagelsteen og Myndl: Conrad Xstien Krüger, at tilbyde dem først Alverstrøm/m/ens Giæstgiver Stæd og Hands Anpart i Søre-Soltvedt, No: 2, naar Hand vil sælge det, om de derpaa vil blive høystbydende; dat: 29 Apr: 1789, og indf: Fol: 160.

            35.  Afl: en Obl: fra Joritz Lampe, til Hr: Jens Bergendal, stor 500 Rdr, med 1 P: Ret i Alverstrøm/m/ens Giæstgiver-Stæd, No: 84, dat: 2 Maji 1767, og tingl: 16 s: M:  der nu er indfriet, efter paategnet Qvittering, af Creditors Enke, den 1 Maji 1789; Hvorhos fulgte en skriftlig Opsigelse.

            36.  Skifte-Brev, efter Søren Rosenqvist i Bergen, af Bergens Byes civile Skifte-Ret, beg: 10 Dec: 1788, og sl: ved udlæg, den 31 s: M:  hvorved Kongsøen, her i Skibreedet  No: 84, tilligemed 2de Gaarder i Herløe Skibreede, vurderede tilsam/m/en for 3000 Rdr, blev udlagt til 13 forskiellige Creditorer og arvinger, og indført Fol: 156.

            37.  Et Skiøde, fra Mad: Regina Rosenqvist til Henric Henrichs: Forman, paa Kongsøen, No: 84, tilligemed 2de Gaarder i Herløe Skibreede, tilsam/m/en for 3600 Rdr; dat: 4 Febr: 1789, og indf: Fol: 155 og 156; Ved hvis Publications Paategning er bemærket de i Skifte-Brevet benævnte 11 Udlægs Havere, som ei ere udløste.

            38.  Afl: en Obl: fra Søren Rosenqvist, til Cordt Holterman, stor 2200 rd  med 1 P: Ret i Kongsøen, No: 84, tilligemed 2de Gaarder i Herløe Skibreede, dat: 20 Dec: 1781, og tingl: 8 Maji 1782, der nu er indfriet, efter Creditors paategnede Qvittering, af 5 Febr: 1789.

            39.  En Tilstaaelse fra Henric Henrichs: Forman, til Joretz Lampe, paa 6 Aar at have forpagtet Ham Fiske-Kastet paa Kongsøen, No: 84, dat: 14 apr: 1789, og indf: Folio 160.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet

            1.  Fortegnelse over Af og Tilgangen i Odelsmandtallet for forrige Aar, der inden Retten blev oplæst, og dertil svaret af Almuen  hvoriblandt: Mons Olsen Sellevold og Lars Haldorsen Seim, at de som tilkomne deri anførte, selv bruge og beboe de for dem anførte Jordeparter.

            2.  Ditto over Af {og Til}gangen i Vejmandtallet for forrige Aar, der ogsaa inden Retten blev oplæst, og dets Rigtighed bekræftet af Almuen og forbemelte 2 Mænd.

            3.  Ditto over de ubetalt henstaaende Høy kongelige Skatter for første Termin dette Aar  af Beløb, indberegnet Renteskatten  396 Rdr 4 mrk 12 s, der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Nye Sag:

Fogden Wangensteen imod Michel Siursen Næpstad,

hr: Foged Wangensteen anmelte ved sin Fuldmægtig Prom, at han med lovlig mundtlig Varsel til dette Ting have ladet indkalde Michel Siursen Næpstad at lide Dom til Undgieldelse efter Loven, fordie han har ladet et fremmet løsagtigt Qvindemenneske, {som han først havde ladet} \som han først har tilladt at/ ligge i Barselsæng i sit Huus med et af hende fød uægte Barn, har i fra sig [reise]? forinden hun havde Ligitimeret, at have betalt hendes Lejermaals Bøder, hvilket Qvindemenneske heeder Maria Hans datter Baj. Comparenten begierede ham til den Ende paaraabt.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Johannes Knudsen Smørdahl og Alver Olsen Walle, bevidnede at have {den} for Tre Uger siden næstkommende Mandag indkaldet bemelte Michel Siursen Næpstad at lide Dom at betale Hr: Foged Wangensteen 6 Rdr efter et til ham udgivet beviis, hvilke 6 Rdr han var skyldig at betale for bemelte Piige som Bøder for ovenmelte af hende begangne Lejermaal  tilligemed denne Processes Omkostning, det de med corporlig Eed bekræftede.

  Comparenten Prom, som fornam at Michel Næpstad var anderleedes stævnt end han kunde formode, maatte dog begiære ham laugdaget til næste Ting, efter den Nævning, som er afhiemlet, da han imidlertiid, venter at have, det ommelte Beviis af sin Principal  om noget existerer  til production.

 

1789: 341

 

  og af Dommeren blev

Eragtet

Lovlig indstævnte men nu ej mødende Michel Siursen Næpstad, gives Laugdag, liige efter Stævne Vidnernes eedelige Afhiemling, at møde ved næst kommende Høste Ting for dette Skibreede og til Sagen at svare.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen, som havde videre at i rette føre, thi blev Tinget sluttet.

 

 

 

Sommer Tinget for Lindaas Skibreede 1789

Aar 1789  den 11te Maji  blev paa Gaarden Toftegaard holdt Som/m/erting for Lindaas Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de ved nestl: Høsteting tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 315, hvoraf de 6 første fremviiste Attester om at have aflagt Eeden, og istæden for de 2 sidste, som formedelst Storm ere udeblevne, sad Mons Ditlevsen Udkiilen og Iver Arnesen Udkiilen. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongelige Anordninger  Fogdens Bestalling og et Reskript, 11 i Tallet, som ved dette Aars Som/m/erting for Radø Skibreede, hvilke her foran ere registrerede f: 330, 333  336 og 338.

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager.

 

Fogden Unmack, imod Tyven Arne Olsen Bersvig.

Hr: Foged Unmack, fremlagde skriftlig Stævning imod Arne Olsen Bersvig for begangne Tyverier  af 21de April dette Aar med paategnet Forkyndelse  og tilkiendegav tillige med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet, samtlige af Arne Bersvig bestaalne; Dernæst fremlagde han og Amtets Actions Order med det tilbagesente Politie-Forhør, hvilket sidst vedhæftes Acten  og de 2 første indtages her  saalydende.

  Derpaa blev frem stillet uden Baand og Fængsel Arrestanten Arne Olsen Bersvig, og mødte tillige paa hans Vegne den efter {hans} Amtets Ordre, for ham anordnede Defensor  Lensmanden Lars Larsen Fieldsende.

  Af de i Lindaas Skibreede boende og som formeene sig at være bestjaalne af den Tiltalte, mødte

1.  Christopher Carstensen   2.  Ole Olsen   og 3.  Jacob Andersen, alle boende paa Gaarden \Østrem/, der tilkiendegave at dem ved næstleeden Allehelgens \Dags/ tiider  eller i Novbr: Maaned 1788, var frastiaalet ½ Tønde Lever udi en Furre Tønde, hvilken sidste de siden have fundet igjen nedsiunken ved Gaarden Leerøen, i Nærheden ved Tyvens faste Boepæl Gaarden Bersvig. Den første af disse Comparenter  Sc: Christopher Charstensen, anmelte tillige selv samme Nat at være frastjaalet Toe Maaler Fiske Snører, den ene 36 og den Anden 51 Favne lang, hvoraf han fandt den sidste igjen hos Tiltalte Arne Bersvig i hans Huus paa Bersvig, den 19de April nestleeden, da han blev paagrebet og arresteret for sine Tyverier, da den allerede var overskaaret i 2 Stykker, men den første har han ej siden faaet tilbage; Den sidste af disse Comparenter  Jacob Andersen Østrem, tilkiendegav, nogen Tiid forhen at have mistet 2 furre Stokker, som han og ventede at være bortstiaalet af den Tiltalte.

            4.  Opsidderen paa Bersvig  Mons Larsen  anmeldte, {for} i Decbr: Maaned 1787, at være frastiaalet 1 til Læder bereed Oxehuud, hvilken han formoder at være stiaalet af den Tiltalte, som boer i Nærheden af ham, {og} \og som/ kort efter forfærdigede Skoe til sine Børn, uden at have kiøbt Læder dertil.

            5.  Opsideren paa bemelte Bersvig, Ole Monsen  tilkiendegav ligeleedes, i Junii Maaned 1788, at være frastiaalet 5 Marker Smør, 4re Leiver Brød, 1 Brød for 4 s.  og en Ost, vegtig 10 M/arke/r, hvilket var bortstiaalet {fra} ved Indbrud fra Lemmen og Taget over hans Madboe, og som han troede at være forøvet af hans Naboe  den Tiltalte Arne Bersvig; Fremdeeles anmelte han og i April Maaned dette Aar, at være fra-

 

1789: 341b

 

stiaalet nogle Marker Uld, af samme Madboe, hvortil Tyven var gaaet ind igiennem Dørren, som han maae have oplukket med Nøgel eller Dirk, og hvilket tildrog sig omtrent 14ten Dage førend den her tiltalte blev arresteret, endelig anmelte han og  for 2 ½ Aar siden at være frastiaalet en Fisketiine i Vandet med {10} 24re Favne Toug udi, saa og jevnlig i Aarene 1786, 1787 og 1788 at være frarøvet Garveed eller Stør, af det Gjerde, hvormed han havde indhægnet sin Part i Bersvig, hvilket alt han tilskriver den Tiltalte, som i lang Tiid har været mistænkt og bekient for idelige Tyverier  uden at nogen haer tordet sigte ham derfore i Mangel af Beviis.

            6te Opsidderen paa Bersvig: Amund Ditlevsen anmelte, for 2 ½ Aar siden at være frastiaalet en Fiske tine i Vandet med tilhørende nyt Toug  24 Favne langt, saa og nogen Tiid tilforn, 3de duble Maaler, hvert omtrent 30 Favne langt, hvilke sidste tilhørte Comparenten tilligemed hans Naboe Niels Ingebrigtsen Bersvig, og, som han troer at være staalet af den tiltalte, og disse 3 duble Maaler, blev borttagne af den sidstes Søehuus, ved Indbrud, igiennem Væggen

            7.  Denne Niels Ingebrigtsen, boende paa Bersvig, anmelte \desuden/  i Aaret 1787, at være frastiaalet af sin Søeboed et Flyndre Lod af Blye, og 1788  om Sommeren  en liden Kiste med Angler og Streng samt lidt Blye, der ogsaa blev udtaget af samme Søeboed  og Dørren dertil var saa heel, saavelsom Væggene, at han formoder at Tyven har oplukket Dørren med Nøgel til Laaset eller Dirk.

            8.  Ole Magnesen, Beboer paa Hopland, anmelte, i Decbr: Maaned 1787, at være frastiaalet et Fiske Snøre med Blyesteen, der var oplagt paa Land paa Gaarden Bersvig, saa og om Sommeren samme Aar, en Fiske Tine med tilhørende 2de Maaler Toug, der laae i Søen, saa og Sommeren 1788 en Jern Spade, der stoed inden for hans Huus, Natten over paa Gaarden Hopland, der er Naboe Gaard til Bersvig, {sa} endelig samme Tiid 24 St/r tørrede Sei, der hang i hans Fiske Sjaae, som stoed aaben samme Nat.

            9.  Opsidderen paa Lille Lindaas  Lars Larsen  anmelte, at han med fleere Beboere paa Gaarden Lille Lindaas, \Natten til/ den 6te April næstleeden blev frastiaalet 39 St/r flekket Torsk, som de havde liggende i et Nøst paa Gaarden Sæverøen, hvilket var opbrækket paa Siiden ved at afhugge Naglerne, som den var sammensadt med, og dette Tyverie tiltroede de den Tiltalte Arne Bersvig.

            10.  Lars Halversen Sæverøen anmelte ligeleedes, at samme Nat til den 6te April  var af et andet Nøst paa Sæverøen, bortstiaalet 30 St/r flækket Torsk og ¼ Tønde Rogn, 1 Liden Kiste med Angler og en Blyesteen, hvilke Sager tilhørte Comparenten og hans Naboer Lars Larsen og Niels Olsen Sæverøen, og indbrudet her{af} var skeet ved at frabryde bordklædningen; Det Fierdingkar hvorudi Rognen var lagt, fantes i Tiltalte Arne Bersvigs Værge, den Tiid han blev arresteret; Saavel denne Comparent, som næstforrige Lars Lille Lindaas, tilkjendegav, at bemelte Antal Torsk, var næste Dag om Morgenen {….} solgt af Arne Bersvig paa Fiske væhret Hennøe.

  Derpaa blev fremkaldet tiltalte Arne Olsen Bersvig, der tilstoed   1.  at have staalet paa Østrem den angivne halve Tønde Lever og den ene Maale Fiske Snøre  51 Favne Lang, hvilket sidste er tilbageleveret  saa og 2de Furre Stokker eller Spær fra Jacob Andersen Østrem.   2,  nægtede han at have frastiaalet Mons Larsen Bersvig den angivne Oxe Huud.   3.  tilstoed han at have frastaalet sin Naboe Ole Monsen Bersvig de angivne Mad Varer, hvis qvantitét han ej kunde bestemme, da han ej havde Vejet dem, og i den Madboe, hvoraf dette var stiaalet, giorde han ej egentlig Indbrud, men gik op paa Loftet, paa en Stie, fra Høe Lemmen  og rev løst et Bord i taget, som ej var {fastsadt} Naglet uden i den ene Ende, hvilket skeede om Natten eller sildig om Aftenen efter at Huusfolkene havde lagt sig, derhos tilstoed han og at have frastiaalet bemelte Ole Monsen Bersvig nogle Marker Uld, hvis Vægt han ej kand opgive i Mangel af at han ej haver vejet den, og den Gang, aabnede han Madboen, hvorudi Ulden laae, med en Anden Nøgel som kunde oplukke Laaset. endelig tilstoed han og at have frastiaalet sin Naboe Ole Monsen eendeel Gar Veed, dog kan han ikkun erindre en Gang, men den angivne Fisketine med Toug nægtede han aldeeles at have staalet.   4de  Tilstoed han at have frastiaalet de af Amund

 

1789: 342

 

Ditlevsen Bersvig angivne 3 Duble Toug Maaler, men Fiske Tinen med Toug nægtede han at have taget, og disse dublemaaler, udtoeg han af Søeboeden eller Søe huuset, igjennem en løs Fiel paa Væggen, hvorigjennem han stak Haanden ind og {stal} \trak/ duble Maalene ud, og disse 3 duble maaler vare endnu beroende paa Bersvig, da Inqvisiten blev arresteret.   5.  Benægtede han at have frastiaalet Naboen Niels Ingebrigtsen Bersvig, det af ham angivne Flyndre Lod, og liden Kiste med Angler, Streng og Blye.   6.  Benægtede han og at have frastiaalet Ole Magnesen Hopland, Nogen af de Sager, som han har angivet at have mistet.   7.  Endelig benægtede han og aldeeles, at have frastiaalet Beboerne paa Lille Lindaas og Sæverøen den Torsk og Rogn, angler og Blyesteen, som de har angivet at *han (have?) mistet \Natten/ til den 6te April næstl:

  Det under 20de April nestleeden afholdte Politie Forhør blev efter Actors Forlangende Oplæst, og Arrestanten vedblev i alt den derudi tilførte Bekiendelse, om hans Tyverier og Indbrud ved Natte Tiid i der paa Gaarden Sulen under Hennøe Landet beroende Fiske huuser, saavelsom og i Nøsterne paa Gaarden Soltvedt.

  Derpaa blev fremkaldet:

            1.  De 3de Beboere paa Gaarden Østrem: Christopher Carstensen, Ole Olsen og Jacob Andersen, som med oprakte Fingre, beedigede modtvillig Fravendelse af de dem frakomne Sager, som Delinqventen har tilstaaet  nemlig  Een halv Tønde Lever, en Maale Fiske Line  51 Favne Langt  og 2 Furre Stokker, hvoraf Linemaalene er tilbageleveret, og siden det øvrige er bortkommet og ej at erstatte  opgav de Værdien for den halv Tønde Lever {med} \uden/ Tønden til 2 Rdr 1 mrk 8 s  og de 2 Furre Stokker for 13 s.

            2.  Ole Monsen Bersvig, eedfæstede Modvillig Fravendelse, af de *de angivne Mad Varer og Sild, samt Gar Ved, hvilke Tyven har tilstaaet at have frastiaalet ham, og da disse Sager nu efter Arrestantens Opgivende {nu} ikke vare at erstatte ham in natura, angav ham sammes Værdie til 1 Rdr 2 mrk.

            3.  Amund Ditlevsen Bersvig eedfæstede ligeleedes Modvillig Fravændelse af de 3 duble toug Maaler, som, ham og Naboe er frakom/m/et  og Arrestanten har tilstaaet at have frastaalet dem, og da ikkun det ene af disse duble touger kan erstattes in natura, siden han ej vedkiender sig de 2 øvrige af Arrestanten fremviiste, angav han Værdien af de bortkomne 2 duble Maaler for 4 mrk.

            4.  Endelig mødte og de 4re bestjaalne Beboere paa Soltvedt, Jacob Pettersen, Christian Iversen, Ingebrigt Olsen, og Mons Knudsen, samt Hans Olsen Nordanger, {der} \hvilken sidste/ ejede den ene Bomme, som er bortstjaalet af Jacob Pettersen {Nordnagers} \Soltvedts/ Huus, hvilke alle eedfæstede Modvillig fravendelse, af alle de af deres Fiske Huus paa Sulen og Nøsterne paa Soltvedt, bortkomne Sager, som i Politie Forhøret ere Spesificerede og Arne Olsen Bersvig haer tilstaaet at have frastiaalet dem.

  De dem frastaalne Sager, som ej ere tilbage leverede in natura, nemlig  2de Bommer og Mad Varene, angave disse Comparenter at være af Værdie 2 Rdr 4 mrk 8 s, foruden de øvrige Mad Varer, som blev bortstaalte i Jacob Pettersen Soltvedts Fiske Huus, der tilhørte 3 andre Beboere paa Nordanger, Rasmus Magnesen, Niels Monsen og Johannes Michelsen, som af Comparenterne ere varslede her til, men ej har villet møde, hvorfore Værdien, deraf ej kan anslaaes.

  Der næst blev af de Tvende Laugrettesmænd, som af Fogden dertil blev udnævnt, Gullach Gievlesen Monsløb og Michel Knudsen Huuse, taxeret de bortstaalne og Ejerne in natura erstattede, som følger:

Christopher Østrems Maale Fiske Line  51 Favne Lang  for 1 mrk 8 s.

og Furre Tønden, hvori den bortstjaalne Lever var  1 mrk 8 s., tilsammen                    3 mrk

2. Amund Ditlevsen og Niels Ingebrigtsen Bergsvigs tilhørende og i

Behold værende 1 duble Toug                                                                        1          12

3. Det Beboerne paa Soltvedt frastaalne:

et Baade Fæste                                                                                                                     12

et Maste Toug                                                                                                                       12

et Sejl til en Sex Ærings Baad                                                             2          3

3 Fierdinger Lever med Fierdinger                                                                  4

                                                                                                                      ------------------------

                                                                                                                      7 rdr    3 mrk     4 s.

 

1789: 342b

 

                                                                                                                      7          3            4

1 Amber hvorudi Meelet var                                                                                                    4 s

1 Laas til en Bomme, som er tilbageleveret                                                                 1

                                                                                                                      ------------------------

                                                                                              Tilsammen        7 rdr    4 mrk     8 s

  Paa Tilspørgende efter Actors Forlangende, tilkiendegav Arrestanten at hans Hustrue ingen Deel havde i disse af ham begangne Tyverier, men stedse har overtalt ham at frastaae saadant.

  Dernæst fremlagde Actor, Attest fra Sognepræsten Hr: Hougs under Dags dato, en Delinqventens foregaaende Levnet, der her indtages  saalydende:

  Da Delinqventen saaledes er overbeviist om Adskillige af ham hos forskiællige Personer begangne grove Tyverier med Indbrud ved Natte tiid, foruden den Mistanke, der hviiler paa ham, for de øvrige benegtede og af Eierne opgivne Tyverier, saa og efter den fremlagde Præste attest, haer ført et Lastværdigt Levnet, fandt Actor sig beføyet i Følge Forordningerne af 4de Martji 1690 og 20de Febr: 1789, dens 4de §, at paastaae ham tilfunden at stryges til Kagen og Arbejde i Fæstningen sin Lives Tiid, saaog at betale Igjeld til Christopher Østrem 2 Rdr 1 mrk 8 s, til Jacob Andersen Østrem 13 s, til Ole Monsen Bersvig 1 Rdr 2 mrk, til Amund Ditlevsen og Niels Bersvig  tilsam/m/en 4 mrk  og til Beboerne paa Soltvedt 2 Rdr 4 mrk 8 s.  hvormed han fra sin Siide, indlod Sagen til Doms.

  Den for Arrestanten anordnede Defensor  Lensmand Lars Fieldsende  indstillede, at da tiltalte Arne Bersvig, er en fattig Mand med en talrig Familie af Hustrue og 4re Børn, har han af Armod været fristet til disse ringe Tyverier, og endskiønt, samme er foreenet med Indbrud ved Natte Tiid, har det dog ingenlunde været hans Forset at antaste Ejerne, som paa den Tiid ikke have været der tilstæde, derfore, indstillede han og Ærbødigst haabede, Formildelse i den over \ham/ paastaaede Straff.

  Actor henholdt sig til den fremførte Paastand, og troede, saameget mindre, at Arrestantens Armod kand undskylde hans Forbrydelse, som denne er foranlediget af Dovenskab og det Lastværdige Forhold, hvorom Præste Attesten melder, og endskiønt \der i/ Fiske Huusene, hvorudi Indbrudet er skeet, ej paa den Tiid, vare Folk tilstæde, havde dog, sammes Ejere just da i Fiskeriets Tiid, nyelig opholdt sig der og kom atter didhen nogle Dage derefter  da de sagnede de bortstiaalne Mad Varer og videre, og det er ikke at tvivle om, at i Fald han ved en Hendelse, der havde antruffet Folk, han joe strax havde antastet dem, for at undgaae Paagribelse og Straf, ligesom han endog var forsynet med et Mordisk Instrument, af en Øxe og Kniv, med hvilke han efter egen Tilstaaelse har forsøgt at opbryde Dørren, og dermed lettelig kunde iverksette saadant, saa at det ikkun var en Lykkelig Hændelse for Eierne, at de paa den Tiid vare fraværende, og undgik slig Fare, og saaledes kand saadant ingenlunde svække Misgjerningens Moralitet og Grad.

  Og Sagen optages til Doms.

 

Da ingen havde videre at *vare i rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen nestefter  den 12te Maji, vedvarede Tinget for Lindaas Skibreede med samme Laugrettesmænd,

 

hvorda udi nestforestaaende Sag, af Dommer og Meddomsmænd, blev saaledes eensstemmig for Ret kjendt.

Dømt og Afsagt

  Hvor ubetydelige de adskillige Tyverier end ere, som Tiltalte Arne Olsen Bersvig, efter egen frivillig Bekiendelse og de bestaalnes eedelige Forklaring om modvillig Fravendelse, har begaaet paa forskiellige Tiider og Stæder, nemlig:   1.  i November Maaned 1788 hos Beboerne paa Østrem en halv Tønde Lever af Værdie 2 Rdr 1 mrk 8 s  en Maale Fiske Line og en Furre Tønde for 3 mrk  og 2 Furrestokker for 13 s, hvoraf dog er tilbageleveret Fiskelinen og Furre Tønden.   2.  hos Ole Monsen Bersvig i Junii Maaned 1788 en ringe Deel Madvarer  i April 1789 nogle Marker Uld. og i nogle Aar tilforn eendeel Gierdes Stør eller Staver, anslaget tilsammen for 1 Rdr 2 mrk.   3.  hos Amund Ditlevsen Bersvig, sidst i Aaret 1786, Trende Duble Maaler

 

1789: 343

 

for 5 mrk 12, hvor af det ene for 1 mrk 12 s, er tilbageleveret,   4.  og endelig  2de Gange i April Maaned 1789 i Nøsterne paa Gaarden Soltvedt i Radøe Skibreede  og Fiskehuusene paa Sulen i Herløe Skibreede, tilhørende Soltvedts Beboere og fleere, et Baade Segl og eendeel Touger, nogle Bommer, Ambere og Madvarer  til Værdie 9 Rdr 4 mrk 4 s, hvoraf det tilbageleverede udgjør 6 Rdr 4 (1?) mrk 12 s; Saa ere de ej allene i høy Grad qvalificerede, formedelst det dermed foreenede Indbrud hos Ole Bersvig og Amund Bersvig, men i sær skeede og Indbrudet ved Natte Tiid i Fiskehuusene paa Sulen, hvor Ejeren just da i Fiskeriets Tiid plejede at holde til  og allene den Nat vare fraværende ved en Hændelse, og da Tyven tillige ved at iværksætte dette Tyverie og Indbrud, var forsynet med Øx og Kniv, med hvilke han ellers lettelig kunde have udført det Mordiske Forsæt, som Forordningen af 4de Martji 1690 forudsætter og lægger til Grund i Henseende Straffens Skiærpelse, for det Slags grove Tyverier, tilpligtes Tiltalte Arne Olsen Bersvig i Overeensstemmelse dermed  og Forordningen af 20de Februarii 1789  dens 4 §, for begangne grovt Tyverie, at stryges til Kagen og arbejde i Bergenhuus Fæstning sin Livstiid, saa og at erstatte de forurettede Værdien af de manglede Koster, til Østrems Beboere Christopher Carstensen, Ole Olsen og Jacob Andersen  To Rigsdaler 1 mrk 8 s,  og Jacob Andersen Østrem desuden Tretten Skilling,  til Ole Monsen Bersvig  Een Rigsdaler Toe Mark,  til Amund Ditlevsen og Niels Ingebrigtsen Bersvig  Fiire Mark,  og endelig  til Jacob Pettersen, Christian Iversen, Ingebrigt Olsen og Mons Knudsen Soltvedt samt Hans Olsen Nordanger  tilsammen Toe Rigsdaler Fiire Mark og Aatte Skilling.  At fuldbyrdes i den Orden de Kongl: Anordninger foreskriver, naar denne Dom 15 Dage førinden er forkyndt.

  Ved Dom/m/ens Aflæsning var Paagjældende Arne Olsen Bergsvig tilstæde og gav tilkjende at han forlangede den indstævnt for Laugtinget til Formildelse.

 

Nu kom tilstæde de 2de tilnævnte Laugretsmænd fra Sandnæs Sogn  Nils Hansen Frøsetter og Mons Iversen Hougsdahl, som vare forhindrede af Storm at møde i Gaar.

 

Ny Sag

Birkedom/m/er Møller imod Steffen Magnesen paa Lindaas.

Lensmanden her i Skibreedet  Lars Larsen Fieldsende  mødte for Hr: Birkedom/m/er Møller og anmeldte at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet ind kalde Forpagteren paa Lindaas Præstegaard  Steffen Magnesen  for udsagde Ærerørige Skjælds ord  at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne Michel Siursen Lindaas og Michel Monsen Fanebust, som ere kaldede under Lovens Falsmaal at aflægge eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

  Vidnet Michel Monsen Fanebust mødte og vedtog Varsel, men ikke Paagjældende Steffen Magnesen Lindaas  ej heller Vidnet Michel Siursen Lindaas  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Lars Fieldsende og Colbeen Johan/n/esen Waage bevidnede under Eed at have forkyndt dem foranførte Varsel i egne Bopæle og deres Hustruers Paahør den 21de April nestl:

  Lensmanden fremlagde fra Sagsøgeren et Indlæg og Spørsmaale til Vidnerne af 9de d: M:, som her indtages.

  Derpaa fremkom

            1ste Vidne Michel Monsen Fanebust, der aflagde Eed og vandt til de fremlagde Spørsmaale   1ste  jo,   2det  nej,   3de  jo, og Anledningen dertil var den/n/e  at da Birkedom/m/eren, som tilforn havde {havde} disputeret Sagvolderen den/n/e forlangte Betaling for Skydsen, sagde til Forpagteren Steffen Magnesen  Du er uforskam/m/et,  svarede han  nemlig Sagvolderen, det løgst Du.   Til 4de,  jo,   til 5te  jo  som til 3de Spørsmaal er forklaret.

  Lensmanden begjerede Forelæggelse for de udeblevne til neste Ting

  og af Dommeren blev

 

1789: 343b

 

Eragtet

  Lovlig indstævnte Steffen Magnesen  Forpagter paa Lindaas Præstegaard  gives Laugdag til nestkom/m/ende Høsteting for Lindaas Skibreede at møde med Tilsvar, ligesom det udeblevne Vidne Michel Siursen Lindaas forelægges under Lovens Falsmaal at møde til sam/m/e Tiid for at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

 

Ny Sag

Hr: Anders Daae imod Halvor {Henrichsen} \Monsen/ Andvig.

Lensmanden Lars Larsen Fieldsende mødte for Hr: Anders Daae og anmeldte at den/n/e, {som Arving efter afdøde Spgnepræst i Lindaas Præstegjæld  Magister Ludvig Daae,} med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet ind kalde sin Lejlænding Halvor {Henrichsen} \Monsen/ Andvig for resterende Landskyld fra 1783 til 1788  af Beløb 10 Rdlr 4 mrk 11 s  at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Iver Larsen Fieldsende og Anders Monsen Schoue bevidne under Eed at have forkyndt ham foranførte Varsel i eget Paahør og Bopæl den 21de April nestl:

  Sagsøgeren lod begjere Laugdag for den udeblevne

  og af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Halvor *Henrichsen Andvig gives Laugdag til neste Høsteting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Ny Sag

Hr: Daae imod Ole Michelsen Andvig.

Lensmand Lars Fieldsende mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet for Hr: Anders Daae dennes Lejlænding Ole Michelsen Andvig for resterende Landskyld fra 1783 til 1788  af Beløb 10 Rdlr  at liide Dom til Betaling og den/n/e Rettergangs Omkostning at erstatte.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og Kaldsmændene Iver Larsen Fieldsende og Anders Monsen Schoue afhjemlede Varselen med Eed, at være skeet for ham som foranført den 21de April nestl: i eget Paahør og Bopæl.

  Lensmand begjerede paa Sagsøgerens Vegne Laug dag for den udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Ole Michelsen Andvig gives Laugdag til nestk: Høsteting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beror Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 13de Maji  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugret  og blev da publiceret

            1.  Et Afkald, fra Magdalie Stephans-Datter og Mand: Willum Knudsen, til arvingerne efter Peder Knuds: indre-Lyhren, No: 1, for den, Hende, ved Skiftet efter Moderen: Mari Johan/n/is Datter Fieldanger, af 22 Mart: 1776, tilfaldne Arv 4 Rdr 1 mrk 4 s; dat: 15 Apr: 1789, og indført, Fol: 163.

            2.  Et Skiøde, fra Jon Knuds: Titland, med andre 2de Arvinger efter Peder Knudsen indre Lyhren, til Jacob Olsen, paa 1 Mæle Malt og 6 s Penges Leie, i Gaarden: indre-Lyhren, No: 1, for 103 rd 4 mrk 6 s; dat: 18 Oct: 1788, og indf: Folio: 164; Hvorhos fulgte Attest.

            3.  En Obligation, af Jacob Olsen indre-Lyhren, til Rasmus Olsen indre-Lyhren, stor 48 rd  med 1 P: Rett i nysmældte Anpart i indre-Lyhren, No: 1; dat: 12 Maji, 1789, og indført, Fol: 164.

            4.  Et Skiøde fra Eric Michels: Hopland, til Danchert Heiberg, paa 1 Bpd: Smørs og ½ Tønde Malts Leie, i Gaarden: Hopland, No: 11; dat: 13 Maji 1789, og indført Fol: 165, hvorhos fulgte Attest, der mælder den, paa Eiendom/m/en, hvilende Pantsættelse.

            5.  Et Bøxel-Brev, fra Danchert Hejberg, til Eric Michelsen, paa 12 M/ark Smørs og 12 Kander Malts Leie, i Hopland, No: 11, som den sidste tilforn har eiet og brugt, med Vilkaar, at tilbyde sin Jorddrot først al Hands Avl af Søe og Land, forinden Hand falbyder det til nogen anden, og Forbeholdenhed af Lands-Lod, 1/5 Part af alt, hvad der kastes med Nodt ved Landet, og Østers-Fiskeriet; dat: 13 Maji 1789, med Revers.

            6.  Et Do:, af Danchert Heiberg, til Michel Erichsen paa 12 M/ark Smør og 12 Kander Malts Leie, i Gaarden: Hopland, No: 11, forhen brugt af Faderen: Erich Michelsen, med selv sam/m/e Vilkor, som ved næst-forrige er anført; dat: 13 Maji 1789, med Revers.

            7.  Et Do:, af Iver Halvorsen Nore-Selle, til Fridrich Clemetsen, paa 9 Mark Smør og 6 Kander Malts Leie, i Gaarden: Oxnæs, No: 16, forhen brugt af Iver Nielsen; dat: 7 Oct: 1788, med Revers.

            8.  Et Do:, fra Hr: Hougs, til Michel Monsen, paa 18 M/ark Smør og 1 Mæle Malts Leie, i Gaarden:

 

1789: 344

 

Lille-Aas, No: 32, forhen brugt af Knud Monsen; dat: 14 Apr: 1789, med Revers.

            9.  Et Skifte-Brev, efter Niels Olsen Knarrevig, beg: 5 Jun: og sl: 18 Oct: 1788, hvorved af 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Knarrevig, No: 34, blev udlagt 12 3/5 Mark Sm: og 8 2/5 K:de Malt, til Lensmand Lars Fieldsende,  og 1 4/5 M/ark Smør og 1 1/5 K:de Malt til Stervboe-Enken: Ingeborg Lars-Datter,   og lige Anpart til de 2de Creditorer: Ole Olsen Knarrevig og Lisbeth Nils-Datter, indf: Fol: 163.

            10.  Et Skiøde, fra Lensmand Lars Fieldsende og de andre udlægs Havere i næst-forestaaende Skifte  til Ole Josephsen, paa 18 M/ark Smør og 12 K:der Malt i Knarrevig, No: 34, indberegnet den, Hands Hustroe: Lisbeth Nielsd: udlagde Anpart; Det solgte for 31 Rdr; dat: 12te Maji 1789, og indf: Fol: 164  hvorhos fulgte Attest

            11.  Et Vilkors-Brev af Ole Josephs: Knarrevig, til Ingeborg Lars-Datter Knarrevig, paa aarlige Leve-Kaar af nys-benævnte Anpart i Knarrevig, No: 34; dat: 12 Maji 1789, og indført Fol: 164.

            12.  Et Skiøde fra Conrad Arents: Krüger, til Niels Henric Hiorth, paa 20 4/13 M/ark Smør og 27 1/3 K:de Malts Leie, i Loftaas, No: 36, for 90 Rdr; dat: 20 Febr: 1789, og indf: Fol: 163; Hvorhos fulgte Attest.

            13.  Et Bøxel-Brev, af Ole Iversen Hodneland, til Haldor Monsen, paa 18 M/ark Sm: Leie i g:den Sletten, No: 71, af Mons Anders: Brug; dat: 13 Maji 1789, med Revers.

            14.  Et Do:, fra hr: Hougs, til Niels Torchildsen, paa ½ Løb Smør og 2 ½ Mæle Korn, i Gaarden Nævedahl, forhen brugt af Ole Størchsen, dat: 31 Mart: 1789, med Revers.

            15.  Et Do:, fra hr: Thomas von Westen Angel til Anders Pedersen, paa 22 ½ M/ark Sm: og 5/16 Huuds Leie i Gaarden: Hundven, No: 88, af Kaare Monsens havte Brug, dat: 28de Dec: 1787, med Revers.

            16.  Et Skiøde, fra Ole Jacobs: Møchelthun og Giertrud Kaaresd: Grimstad, med fleere Creditorer og Arvinger, efter Ole Bergesen Grimstad, til Knud Erichsen, paa 2 Bpd: og 1 ½ M/ark Smør og 1 Mæle 8 5/8 K:de Malts Leie i Gaarden: Grimstad, No: 85, indberegnet Hands Hustroes: Annæ Monsd: udlæg deri, det solgte for 148 Rdr; dat: 22de Maji 1788, og indf: Fol: 163 og 164; Hvorhos fulgte Attest.

            17.  En Obl: af Knud Erichs: Grimstad, til Ellev Pedersen Seim, stor 120 Rdr, med 1 P: Rett, i nys-benævnte Anpart i Gaarden: Grimstad; dat: 22 Maji, 1788, og indf: Fol: 164.

            18.  En Do:, fra Anders Magnesen Houge, til Myndl: Christie Berges-Datter, fra øvre-Tvedt, stor 40 Rdr, med 1 P: Ret i ½ Løb Smør og ½ T:de Malts Leie, i Gaarden: Houge, No: 102; dat: 12 Maji, 1789, og indf: Folio: 164.

            19.  Et Afkald fra Anders Olsen i Bergen, med Curator, til hr: Wilhelm Friman som Cautionist for Michel Michelsen Bragøen, No: 106, for Hands ved Skifte efter Lieutenant Poul Tormøelen, af 3 Febr: 1773, tilfaldne Arv 20 rd 1 mrk 2 s; dat: 12 Febr: 1789, og indf: Fol: 163.

            20.  Et Afkald fra Anders Jetmunsen, til Michel Josephsen Aaraas, No: 9, for Hands Hustroes: Mari Claus-Datters Arv, ved Skifte efter Moder: Mari Christians-Datter Qvalvog, af 8de Mart: 1763, stor 25 rd 2 mrk 13 s; dat: 13de Maji 1789, og indf: Folio: 165.

 

Rognald Rasmussen lille Matre \og Iver Larsen Fosse/, loed ved Halver Larsen Fosse {loed} fremvise Felden af en Voxen Biørn og en Unge \af 1 Aars Alder/ som de har skudt i Storedahlen i Masfiorden, den første for ongefær 14ten Dage siden  og den sidste  nemlig Ungen  i Novembr: Maaned forrige Aar, hvilke af Retten blev mærket ved at afskiære en af Forlabbene paa hver.

 

Nye Sag.

Fogden Wangensteen imod Ole Nielsen Store Sliire

og Magdelie Josephs Dotter Store Sliire.

Hr: Foged Wangensteen loed ved Fuldmægtig Prom tilkjendegive, at han med lovlig mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Drengen Ole Nielsen Store Sliire og Piigen Magdelie Josephs Dotter Store Sliire, at liide Dom til Bøders Udreedelse, for det med hinanden begangne Lejermaal  og Processens Omkostninger at oprette.

  Begge de indstævnte mødte  vedtoeg lovlig Varsel og derefter tilstoed Factum.

  Prom dernest producerede derefter Sognepræsten hr: Hougses Attest angaaende dette paastævnte Lejermaal  af 3de Martji dette Aar, der inden Retten blev oplæst og er saalydende:  hvorefter han paastoed Dom efter Stævningen og Loven  og i Processens Omkostninger 3 Rdr.

  De indstævnte havde intet videre til Sagen at svare,

  og derpaa blev derudi saaledes for Ret Kiendt

Dømt og Afsagt.

  Om det paasøgte Lejermaal er der ikke ringeste Tvivl, efter at derom baade er fremlagt Attest af Menisterial Bogen, og det tillige er tilstaaet af begge de Paagjeldende;

  Thi tilfindes Saggivne Ole Nielsen Store Slire

 

1789: 344b

 

og Magdelie Josephs Dotter Store Sliire, inden 15ten Dage fra Forkyndelsen heraf at betale Sagsøgeren de paastævnte Lejermaals Bøder, den første med Tolf og den Anden med Sex Rigsdaler, saaog en for begge at erstatte den/n/e *de Rettergangs Omkostning med 3 Rdr, hvoraf 1 mrk 8 s godtgiøres for det stemplede Papiir, som hertil forbruges.

 

Fogden Unmack, imod Brithe Hans dt: *Rogøen (Raunøen/Rognøen) for Lejermaal.

hr: Foged Unmack Æskede Sagen i rette og begjerede den udsadt til næst kommende Ting, i Mangel af at den anden angivne Barne fader Jørgen Johannesen Kringlen, ej endnu er tilkaldet, da han boer i et andet Fogderi.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bjelag ved Skatte Regnskabet.

            1.  Fortegnelse over Af og Tilgangen i Odelsmandtallet for Aaret 1788  der inden Retten blev oplæst  og dertil forklaret af Almuen  hvoriblandt Michel Rasmussen Hoepe og Amund Rasmussen Hoepe  forklarede, at de som tilkomne deri anførte, selv bruge og beboe, de for dem anførte Jordeparter.

            2.  Ditto, over Af og Tilgangen i Vejmandtallet, der ligeleedes inden Retten blev oplæst  og dets Rigtighed bekræftet af Almue og forommelte 2 Mænd

            3.  Liste over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige Skatter for første Termin dette Aar, af Beløb  indberegnet Renteskatten  847 Rdr 2 mrk 13 s, der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Hospitals Tingsvidne.

Amund Rasmussen Hoepe mødte og tilkjendegav, at en Piige ved Navn Marie Ols Dotter paa Gaarden Hoepe, opholdende sig hos sin Broder Ole Olsen Hoepe, er befængt med Spedalsk Syge, og at hun attraaede at blive indlemmet i S:te Jørgens Hospital i Bergen, men da hun er aldeeles uformuende til at betale den anbefalede Indlemmelse, begjerede han Almuens Forklaring indhæntet der om.

  Laugrettet saavelsom den tilstædeværende Almue forklarede, at Piigen {Anna} \Marie/ Ols Dotter, {er} som er bekiendt for at være befængt med Spedalsk Syge  er tillige saa fattig og uformuende, at hun ej formaar at betale det ringeste til Indlemmelsen i Hospitalet.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig, som havde videre med Tinget at udreede  blev samme sluttet.

 

 

 

Sommer Tinget for Hosangers Skibreede 1789.

Aar 1789  den 16de Maji  blev paa Tingstædet Bernestangen holdt Som/m/erting for Hosangers Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 319, hvilke alle fremviiste Attester om at have aflagt Eed som Laugretsmænd. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy kongelige Anordninger  Reskript og Fogdens Bestalling, 11 i Tallet, som ved dette Aars Som/m/erting for Radø Skibreede, hvilke her foran ere registrerede f: 330, 333, 336 og *332 (338).

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager.

 

Hr: Høgh imod Wermund Larsen Ham/m/erspladset

Sagsøgeren lod ved Lensmanden Steffen Hatland æske Sagen i Rette, paastaae Dom efter udførte Procedure og fremlægge Laugdagen med paategnet Forkyndelse.

  Den indstævnte mødte og vedtog Laugdagens lovlige Forkyndelse og henholdt sig til sit erholdte Bygselbrev og havde intet viidere til Sagen at svare

  og den optages til Dom.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette, beror Tinget til i Overmorgen.

 

Nestpaafølgende 18de Maji 1789 vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd

 

og ble da udi nestforestaaende Sag, anlagt af Sognepræsten til Ham/m/ers Kald Hr: Høgh imod Huusmanden paa Hammerspladset under Ham/m/ers Præstegaard

 

1789: 345

 

Wemund Larsen  saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Ligesom den fremlagde Opsiigelse godtgjør at Sagvolderen den 12te Septembr: 1788 lovlig er blevet udsagt fra hans til Fæste hafte Plads, Ham/m/erspladset kaldet, melder tillige hans egen meddeelte Bygselrevers, under 16de Martii 1785, at sam/m/e er endeel af Hammers Præstegaard. Foruden at Tingens Natur og Hensigt medfører saadant, foreskriver og Lovens 2 – 12 – 1ste Art: udtrykkelig at Præsterne selv skal beboe deres rette Præstegaarde og nyde dem med al deres Rettighed og Tilliggelse, hvoraf tilligemed 2 – 13 – 2den, følger at sammes Brug og Benyttelse er indskrænket til eenhver Præstes egen Forblivelse i Kaldet med Naadens aaret, og at slig ingenlunde, hverken heel eller for endeel, med Føye kan overdrages en anden for bestandig og længere Tiid eller anden Ret, end den Præsten dertil selv har haft, men at det maae staae eenhver Præst frit, for sin egen Embeds og Berettigelses Tiid, at udøve den efter Godtbefindende, uden Forringelse, heel eller tildeels, selv eller ved andre; Og da det er ligesaa notorisk, som uimodsagt fra Sagvolderens Siide, at Sagsøgeren siden er blevet og for Tiiden er Sognepræst til Hammers Præstegjeld, i hvilken Egenskab ham ikke kan betages Nytten og Brugen af den heele Hammers Præstegaard, indbegreben den in qvæstione værende Hammersplads, som en Deel af dens rette Tilliggelse, formedelst en der fra afviigende Disposition; Tilpligtes Saggivne Wemund Larsen Hammerspladset inden 15 Dage fra den/n/e Doms Forkyndelse at fraviige for Sagsøgeren  og ryddiggjøre hans af Hammers Præstegaards Grund, til Fæste hafte Plads, Ham/m/erspladset kaldet, saaog at erstatte ham den/n/e Rettergangs Omkostning med Fiire Rdlr.

 

Ellev Larsen Toft imod Knud Monsen Kleveland.

Sagsøgeren æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra nestl: Høsteting [og] paatrængede Dom.

  Den indstævnte mødte og tilkjendegav at dersom Sagsøgeren havde tjent ham tro og vel, skulde han ikke have negtet ham den paasøgte Løn, men da han ikke saaledes har opført sig, finder han sig ej dertil pligtig.

  Sagsøgeren benægtede Sagvolderens usandfærdige Beskyldning om utro Tjeneste og vedblev sit forrige,

  og da ingen af Parterne havde viidere at tilføre, optages den til Dom.

 

  Derefter blev udi den/n/e Sag sam/m/e Dag afsagt følgende

Dom.

  Istæden for at Sagvolderen tilforn aldeeles har negtet Kravet, da Laugdagen og Kontinuations Stævningen faldt i Rette, under Foregivende at den paasøgte Løn var betalt og at han ej var det ringeste skyldig til Sagsøgeren, har han nu ved sin Tilførsel i Dag andraget ej at vilde negte Sagsøgeren den paastævnte Løn, i fald den/n/e havde tjent ham tro og vel, som den/n/e ikke har, hvilket indbefatter en Tilstaaelse om at have tilbageholdet hans Løn under Formeening af utilbørlig Tjeneste, og da slig utilbørlig Tjeneste er ubeviist og tillige imodsagt af Sagsøgeren, som derhos har beviist ved de afhørte at have tjent Sagvolderen i et Aar fra 1783 til 1784  og at den sædvanlige Løn for en Tjenestekarl i den/n/e Egn er Sex Rdlr aarlig; Tilpligtes Saggivne Knud Monsen Kleveland inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf at betale Sagsøgeren den paastævnte Tjenesteløn med Sex Rdlr  saaog Fem Rdlr Tre Mark for dette Søgemaals Omkostning.

 

Derefter blev publiseret,

            1.  Eet Skiøde af Ole Magnesen Eide til Broderen Erich Magnesen, paa 12 M/arke/r Smør og 4re Kander Malt i Gaarden Eide  No: 10, for 30 Rdlr, datr: 16de Maji 1789, indført Fol: 165, med Attest.

 

1789: 345b

 

            2.  Eet Afkald fra Enken Anna Larsdottr: Strøm/m/e til Iver Larsen Eide for Arv 1 Rdr 1 mrk 13 s, datr: 16de Maji 1789.  indført Fol: 165.

            3.  Aflyst en Pante Obligation af Iver Larsen Eide til Johannes Erichsen Rommereim, stoer 50 Rdlr. med 1ste Panterett i 1 pd: Smør  8 Kdr: Malt i Eide  No: 10, datr: 24de October 1775  og tinglyst s: D:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 18de Maji 1789.

            4.  tinglyst et Skiøde af Iver Larsen Eide til Sønnen Lars Iversen, paa 1 b/ismerpun/d Smør og 8 Kand:r Malt i Eide  No: 10, for 80 Rdlr.  datr: 1ste April 1789, indført, Fol: 166, med Attest.

            5.  Eet Vilkaarbrev fra Lars Iversen Eide til Forældrene Iver Larsen og Gunbiør Jacobs dottr: paa 1 b/ismerpun/d Smør og 8te Kander Malt i Eide  No: 10, datr: 1ste April 1789, indført Fol: 166.

            6.  Eet Afkald fra den nye Værge Johannes Nielsen Leeraae  No: 12, til Værgen Knud Johannesen Simmenæs, for Myndtlingen Maritha Knudsdrs; ved Skifte af 26de Aug: 1763, tilfaldne Moder Arv 20 Rdlr 4 mrk 9 s, datr: 16de Maji 1789, indført f: 165.

            7.  Eet Deele Instrument efter Manden Anders Nielsen Galteland, af 16de Maji 1789.  hvorved Sønnen Mons Andersen, er tilhiemlet 3 3/5 Mark Smørs og 1 1/5 Kande Malts Leie i Galteland  No: 39.  indført Fol: 166.

            8.  Eet Skiftebrev efter Enkemand: Mons Johannesen Stoere Urdahl af Echangers Skibr: den 11te Martji 1789, hvorved, af 9 ½ Mark Smør og 6 1/3 Kdr: Malt i Hoele  No: 42, blev udlagt det halve til hver af Døttrene: Marie og Karie Mons døttre  indført Fol: 165.

            9.  Eet Afkald fra Karie Jons dr: med Tilsynsværge Steffen Hatland  til Baste Nielsen Lohnes Arvinger, for hendes Arver 5 rdr 4 mrk 7 s, med Interesser, datr: 16de Maji 1789  indført Fol: 165.

            10.  Eet Bygselbrev af Sognepræsten Hr: Brun til Baste Bastesen paa 2 Pund Smør i Lohne  No: 54, som Baste Nielsen har brugt.  datr: 31te Maji 1786  med Revers.  betalt heraf 16 s, til Bergens Manufacteurhuus.

            11.  Eet Skiøde fra Berge Nielsen Langeland til Ole Pedersen paa 11 19/52 Mark Smør og 9 20/52 Kande Malt i Langeland  No: 55, for 120 Rdlr, datr: 23de October 1788, indført Fol: 166, med Attest.

            12.  Een Pante Obligasion af Ole Pedersen Langeland til Anders Nielsen Hoele, stoer 50 Rdlr, med 1ste Panterett i nysbemelte hans tilkiøbte Anpart, som skylder efter Matriculen 11 1/13 Mark Smør og 9 3/13 Kdr: Malt i Langeland   No: 55, datr: 23de October 1788, indført Fol: 166.

            13.  Eet Afkald af Hans Haldorsen til Simon Andersen Fladaas for hans Arver 39 dr 4 mrk 5 s, med Interesse.  datr: 12te Januarii 1789, indført Fol: 165.

            14.  Een Odelslysning af Anders Olsen Nore Bysem paa Myndtlingen Anders Olsens Vegne til 1 b/ismerpun/d 4 Marke/r Smør og 16ten Kander Malt i Søre Bysem  No: 64, som hans Stedfader Niels Olsen bruger.  datr: 16de Maji 1789.  indført Fol: 165.

            15.  Eet Skiøde fra Magne Olsen Grønaas til afdøde Aschield Larsen Litlands Sterboe paa 1 b/ismerpun/d Smør  8 Kdr: Malt og 1/3 Faar i Litland  No: 66, for 100 Rdlr, datr: 7de April 1789, indført Fol: 166.

            16.  Eet Skiftebrev efter Manden Aschield Larsen Litland, begyndt 18de Febr: og sluttet 8de April 1789, hvorved 1 b/ismerpun/d Smør  8 Kdr: Malt og 1/3 Faar i Litland  No: 66, vurderet for 113 Rdr 3 mrk, blev udlagt til Magne Olsen Grønaas for Krav, mod at lægge fra sig til Skiftes Omkostninger 7 rd 4 mrk 6 s, indført Fol: 165.

            17.  Aflyst Aschield Larsen Litlands Obligasion til Magne Olsen Grønaas  stoer 100 dr  med 1ste Panterett i 1 b/ismerpun/d Smør  8 Kdr: Malt og 1/3 Faar i Litland  No: 66, datr: 29de Maji 1776  og tingl: næste Dag, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 18de Maji 1789.

            18.  tingl: et Skiftebrev efter Konen Brithe Olsdatter Fugledahl, {af} begyndt 19de Februari og sluttet 13de Martji 1789, hvorved af 18 Marker Smør og ½ Faar i Fugledahl  No: 75, blev udlagt den halvedeel med 9 M/ark S:r og ¼ Faar,   Arvingen Ole Jacobsen Hoele for Krav  1 4/5 ... 1/20 Faar,  og hans Hustrue Maritha Mons d:r for Arv  9/10 … 1/40,   Arvingerne Niels Monsen og Martha Peders d:r, hver 9/10 … 1/40,   Arvingen Ole Larsen Søre Møching  1 4/5 … 1/20

 

1789: 346

 

og Arvingerne Agaathe Larsdt: Søre Hartvedt, Marie Larsdt: Fougsdahl, samt Anders Halversen Aschvig, hver 9/10 Mark S:r  1/40 Faar, indført Fol: 165.

            19.  Eet Bygselbrev af Sognepræsten til Hammer  Hr: Høegh  til Guttorm Nielsen Nedre Rachnæs paa det halve Brug af Laxeværpet paa Sandahlsnæsset, som Knud Ellefsen Rachnæs har brugt   17de Febr: 1789.  in Duplo.  indført Fol: 167.

            20.  Eet Arve Instrument af 18de Maji 1789 efter Enken Synneve Bergesdt: Hoshovde  hvorved Sønnen Haldor Andersen Hoshovde er tilhjemlet i Gaarden Hoshovde  No: 70, 1 b/ismerpun/d 3 Marker Smør og 1 Mæle Malt,   18 Mark: Smør og 6 Kdr: Malt i Løetvedt  No: 35,   og 9 M/arke/r Smør og 6 Kdr: Malt i Hoele  No: 42.  indført Fol: 166 og 167.

 

Hr: Fogden frem lagde til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            1.  Fortegnelse over Af og Tilgangen i Odelsmandtallet for 1788, der inden Retten blev oplæst  og dertil forklaret af den tilstædeværende Almue, hvoriblandt Haldor Andersen Hoshovde og {Johannes} Erich Magnesen Eide, at de deri som tilkomne Anførte, selv bruge og beboe de for dem anførte Jordeparter.

            2.  Ditto over Afgangen og Tilkomsten i Vejmandtallet for Aaret 1788, der ligeleedes inden Retten blev oplæst og dets Rigtighed vedtaget af Almuen  og deriblandt ovenmelte 2 Mænd.

            3.  Ditto over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige Skatter for første Termin dette Aar, af Beløb, indberegnet Renteskatten, 415 Rdlr 14 s, der inden Retten blev oplæst og derimod skeede ingen Modsigelse.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig, som havde viidere med Tinget at udrette, blev samme sluttet.

 

 

 

Sommer Tinget for Echangers Skibreede 1789.

Aar 1789  den 19de Maji  blev paa Tingstædet Bernestangen holdt Sommerting for Echangers Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de ved nestleden Høsteting tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 317, undtagen at istæden for No: 1  Ole Iversen Hielmaas, som ej har aflagt Eed og ej mødte  og hvor fore hans Ansvar forbeholdes, var tilnævnt og sad Ole Siursen Echnesvog, der tilligemed de øvrige 7 anviiste Attest om at være Eedtagne. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høykongelige Anordninger  Reskript og Fogdebestalling, 11 i Tallet, som ved dette Aars Som/m/erting for Radø Skibreede, hvilke her foran ere registrerede f: 330, 333, 336 og 338

 

Da ingen havde noget videre, at føre i Rette, beroer Tinget til i morgen.

 

Dagen næstefter, den 20de Maji, vedvarede Tinget, med samme Laug-Rettes-Mænd

 

Hvorda følgende Almues-Breve bleve publicerede:

            1.  Afl: en Obl: af Johan/n/es Peders: Hølleland til Jacob Haldors: Nore-Bysem, stor 80 Rdr, med 1 Pr: i et halvt Løb Sm: i Hølleland, No: 17, dat: 21 Maji, 1787, tingl: 31 Oct: s: A:  der nu er indfriet, efter Creditors paategnede Qvittering, af 19 Maji, 1789.

            2.  Et Afkald, tingl: fra Ole Siurs: Løetvedt, for Hands Hustroe: Marithæ Ellevsd: Arve-Capitaler tilsam/m/en 40 Rdr 4 mrk 5 s, til Lars Anders: Nore-Ascheland, No: 22, dat: 19 Maji, 1789, og indført Folio: 169.

            3.  Tingl: et Do:, under sam/m/e Dato, til sam/m/e Værge, fra Syn/n/eve Ols-Datter, for Hendes 2de Arve-Lodder, af Beløb 3 Rdr 1 mrk 7 s, indført Folio: 169.

            4.  Et Do:, fra Ole Iversen Hodneland, No: 65, i Lindaas Skibreede, som Værge for Brithe Ivers-Datter, for den, Hende, ved Skiftet efter Fader: Iver Nielsen Asgaard, af 26 Maji, 1770, tilfaldne Arv: 8 rd 1 mrk 8 s, til forrige Værge: Lars Anders: Nore-Ascheland, No: 22, dat: 19 Maji, 1789, og indf: Fol: 169.

            5.  Et Bøxel-Brev, af Hr: Friman, til Anders Larsen, paa 9 M/ark Sm: og ¼ Faar, i Hands Eiendoms-Gaard: Nore Ascheland, forhen brugt af Lars Andersen, imod at svare denne i aarlige Leve-Kaar, 3 Voger Korn, Føde til 1 Koe og 2 Smaler, og frit Huus; dat: 2 Febr: 1788, med Revers.

            6.  Et Afkald, fra Jacob Knuds: Jordal, for Hands Søn: Torchild Monsens, ved Skifte efter Faderen: Mons Arnes: Myhre, af 8 Dec: 1779, tilfaldne Arv: 5 rd 5 mrk 6 s, til Hans Johan/n/iss: Indre-Hindenæs; dat: 19 Maji, 1789, og indf: Fol: 167

            7.  Et Bøxel-Brev, fra Ole Ivers: Einerstrand, til Mons Ols: paa 12 Mark Smør og 1/3 Faar, i indre-Hindenæs, No: 26, dat: 19 Maji, 1789, med Revers.

            8.  Et Do:, af Ole Ivers: Einerstrand, til Iver Bastesen, paa 12 M/ark Sm: og 1/3 Faar, i indre-Hindenæs, No: 26, dat: 19 Maji, 1789, med Revers.

            9.  Et Vilkors-Brev, fra Mons Olsen og Iver Bastes: Indre-Hindenæs, til Ole Ivers: Einerstrand, paa aarl: Leve-Kaar af deres bøxlede Anparter i Indre-Hindenæs, No: 26; dat: 19 Maji, 1789, og indf: Fol: 169

            10.  Et Bøxel-Brev, af hr: Hougs, til Ole Størchs: paa 4 M/ark Sm: og 4 Kdr: Malt, i Myhre, No: 32, forhen brugt af Niels Torchilds:  dat: 31 Mart: 1789, med Revers.

            11.  En Afskrivelse, under 20de Maji, 1789, af Anders Johan/n/issen fra Næsbøe, for 10 Rdr, til Afdrag [paa] den, af Knud Anders: Næsbøe, No: 14, under 22 Maji, 1784  og tingl: sam/m/e Dag, udgivne Obl: stor 30 Rdr, hvoraf altsaa ikkun staar tilbage 20 Rdr; Afskrivelses Qvitteringen er indført i Pante-Bogen, Fol: 170.

            12.  Et Afkald fra Anders Hans: Schaar, til Iver Fusesen Høyland, No: 36, for sine ved Skifte-Breve efter

 

1789: 346b

 

Hans Jonsen Dahle, af 26 Aug: 1765, og Gunilde Hansd: Dahle, af 12 Aug: 1775, tilfaldne Arve-Lodder, tilsam/m/en: 34 Rdr 2 mrk 13 s; dat: 17 Maji, 1789, og indf: Fol: 167

            13.  Et Skiøde, af Iver Fusesen Høyland, til Stephan Ivers: paa 1 Bpd: Sm: og 1 Mæle 4 Kdr: Malt i Høyland  No: 36, for 72 Rdr; dat: 3 Januar: 1789, og indført Foliis, 167 og 168.  hvorhos fulgte Attest.

            14.  Et Vilkors-Brev, af Stephan Ivers: Høyland, til Forældrene: Iver Fuses: og Magdelie Stephansd: paa Leve-Kaar af sam/m/e Anpart i Høyland, No: 36, dat: 3 Jan: 1789, og indf: Fol: 168

            15.  Givet Afkald, fra Jon Larsen Gousereide, til Ole Berges: Fyllingen, No: 43, for Hands, ved Skifter efter Lars Lars: Gousereide, af 5 Nov: 1762, og Rasmus Lars: Todtland, af 12 Jun: 1772, i Alenfits Skibrede, tilfaldne Arve-Lodder, tilsam/m/en 59 Rdr 1 mrk 10 s; dat: 9 Maji, 1789, og indf: Fol: 167

            16.  Et Ditto, fra Lars Jons: nedre-Eichanger, for Hands Hustroes: Annæ Rasmusd: Arve-Lodder, tilfaldne i Alenfits Skibrede, ved Skifter, efter Faderen: Rasmus Ols: Lechnæs, af 1 Febr: 1773, og Moderen: Martha Olsd: Lechnæs, af 13 Mart: 1787, tilsam/m/en 59 Rdr 2 mrk 6 s, til Ole Berges: Fyllingen, No: 43, dat: 19 Maji 1789, og indf: Folio: 167

            17.  Et Skiøde, fra Ole Berges: Fyllingen, til Halvor Ols: paa ½ Løb Smør  15 K: Malt og ¼ Faar, i Fyllingen, No: 43, for 98 Rdr; dat: 3 Jan: 1789, og indf: Fol: 168  med hoshæftede Attest.

            18.  Et Vilkors-Brev, under sam/m/e Dato, af Halvor Ols: til Forældrene: Ole Berges: og Martha Halvorsd: paa aarl: Leve-Kaar, af sam/m/e Anpart i Fyllingen, No: 43, indf: Fol: 168

            19.  Et Skiøde, fra Iver Niels: Biørge, i Kiøbenhavn, til Ole Ols: Biørge, paa 10 2/3 M/ark Smør og 3 2/3 Kande Malt, i Biørge, No: 53, for 12 Rdr; dat: 7 Mart: 1789, og indf: Folio: 169  hvorhos fulgte Attest

            20.  Et Afkald, fra Baste Knuds: Biørndal, No: 55, som Værge for Ingeborg Niels-Datter, for Hendes Arve-Lodder, tilfaldne ved Skifter paa Esseim, af 6 Mart: 1749 og 10de Apr: 1751, tilsam/m/en 31 Rdr 3 mrk 13 s, til forrige Værge: Knud Bastes: Biørndal, No: 55; dat: 19 Maji, 1789, og indf: Folio: 167

            21.  Et Skiøde, fra Knud Bastes: Biørndal, til Baste Knuds: paa 18 M/ark Sm: og 12 K: Malts Leie, i Biørndal, No: 55, for 60 Rdr; dat: 19 Maji 1789, og indf: Fol: 168, hvorhos fulgte Attest.

            22.  Et Do:, fra Klokker Niels Myching, paa Hands Hustroe: Ingeborg Olsd: Vegne, til Anders Magnes: nore-Bysem, paa 6 11/12 M/ark Sm: og 2 5/16 K:de Malts Leie, i indre-Eide, No: 61, for 10 Rdr; dat: 21 Oct: 1788, og indført Fol: 169; Hvorhos fulgte Attest.

            23.  Et Skifte-Brev, efter Marie Magnes-Datter Biørsvig, af 10 Mart: 1789, hvorved af 18 M/ark Sm: og 6 K: Malt i Fyllingsnæs, No: 45, blev udlagt:  6 M/ark Sm: og 2 Kander Malt til hver af de 3 Døttre Sirie og Martha Niels-Døttre, den ældre og yngre,   og af 18 M/ark Smør i Biørsvig, No: 63, blev udlagt 9 M/ark Sm: til Søn/n/en: Iver Niels:   og 4 ½ M/ark Sm: til hver af de 2 Døttre: Karie og Ingeborg Niels-Døttre

            24.  En Contract imellem Eierne og Beboerne paa Gaarden: Egefit  No: 70, og Rasmus Anders: Hagøen, No: 69, andg: Fæe-Beitning for den sidstes Creature udi førstes Mark; dat: 22 Oct: 1788, og indf: Fol: 169.

            25.  En Foreening imellem Beboerne paa Gaarden: Rom/m/ereim, No: 77  og Siur Niels: Dyrkolbotten  No: 80, andg: Fæe-Beitning i Rom/m/ereims Sæter-Støel, dat: 27 Maji, 1788, og paategnet af Beneficiariis, Stifts-Provsten, Doct: Mossin  og Kors-Kirkens Residerende Capellan, hr: Cam/m/erMeyer, den 11 Oct: 1788, indført Fol: 168.

            26.  Et Skifte-Brev, efter Mons Johan/n/issen store-Urdahl, af 11 Mart: 1789, hvorved af 12 M/ark Sm: i Egemoe  No: 73, blev udlagt 3 M/ark Sm: til Hver af de 4 Sønner: Ole – Mons – Johan/n/es – og Haldor Mons-Sønner;   og af 9 M/ark Sm: og 6 K:der Malt i store-Urdahl, No: 74, 2 ¼ M/ark Smør og 1 ½ Kande Malt til hver af bemeldte 4 Søn/n/er

            27.  Et Afkald af Mons Olsen til afg: Mons Johan/n/iss: store-Urdahl, No: 74, for Hands, ved Skifter efter Ole Niels: Kleveland, af 21 Aug: 1765, og Kari Olsd: Kleveland, af 11 Jul: 1767, tilfaldne Arve-Lodder, tilsam/m/en 27 Rdr 4 mrk 5 s; dat: 20 Maji, 1789, og indf: Fol: 170

            28.  Et Do:, til Do:, under sam/m/e Dato, fra Mons Mons: store-Urdahl, for Hands, ved Skifte af 5 Febr: 1782, efter Moderen: Anna Olsd: Urdahl, tilfaldne Arv: 24 Rdr 3 mrk 4 s; Indf: Fol: 170.

            29.  Et Do:, under sam/m/e Dato, til sam/m/e afdøde Værge, fra Johan/n/es Ols: indre-Bernæs, No: 30, i Hosang: Skibreede, for lige Arve-Lod, tilfalden Hands Myndl: Johan/n/es Mons: ved sam/m/e Skifte-Brev; indf: Fol: 170

            30.  Et Do:, under sam/m/e Dato, af Anders Rasmus: Hannestvedt  No: 32, i Hosangers Skibrede, som Værge for Haldor Monsen, for lige Arve-Lod, der er tilfalden den/n/e ved sam/m/e Skifte-Brev; Indf: Fol: 179.

            31.  Et Do:, af Arne Anders: Kleveland, No: 26, i Hosangers Skibrede, som Værge for Kari Monsd:  for Hendes, ved sam/m/e Skifte-Brev, tilfaldne Arv, 12 rd 1 mrk 10 s, til afg: Mons Johan/n/iss: Store-Urdahl, dat: 20 Maji, 1789, og indf: Fol: 170.

            32.  Et Do:, under sam/m/e Dato, til sam/m/e Værge, af Johan/n/es Ols: Moestrøm, No: 83, som Værge for Mari Monsd:  for lige Arve-Lod, tilfalden ved sam/m/e Skifte-Brev; Indf: Fol: 170.

            33.  Et Skiøde, fra Mons Monsen og de fleere Arvinger, i Skiftet efter Mons Johan/n/issen store-Urdahl, til Sønnen: Ole Monsen, paa 18 M/ark Sm: og 12 K:der Malts Leie, i store-Urdahl, No: 74, indberegnet Hands egen Arve-Lod deri, det solgte for 87 Rdr 3 mrk; dat: 25 Mart: 1789, og indf: Fol: 171. Hvorhos fulgte Attest.

            34.  Afl: en Obl: af Knud Olsen Langedahl, til Hans Niels: Leiren, stor 60 Rdr, med 1 Pr: i 12 M/ark Sm: i Langedahl, No: 84, dat: 26 Nov: 1785, og tingl: 30 Oct: 17896, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering, af 19 Maji, 1789.

            35.  Tingl: et Skiøde, fra Arvingerne efter afg: Helga Johan/n/is-Datter Langedahl, til Torbiørn Knudsen, paa 12 M/ark Smør i Langedahl, No: 84, for 60 Rdr; dat: 17 Mart: 1789, og indf: Fol: 169 og 170, Hvorhos fulgte Attest.

            36.  Et Vilkors-Brev, af Torbiørn Knudsen, til Haldor Gudmunds: paa aarl: Leve-Kaar, af nysnævnte 12 M/ark Smør, i Gaarden: Langedahl, No: 84, dat: 17 Mart: 1789, og indf: Fol: 170.

            37.  Et Skifte-Brev, efter Johan/n/es Johan/n/iss: Otterstad, beg: 30 Aug: og sl: 20 Sept: 1788, hvorved af 10 5/22 M/ark Smør og 3 9/22 K:de Malt, i Otterstad, No: 86, blev udlagt, 5 5/44 M/ark Sm: og 1 31/44 K:de Malt til Stervboe-Enken: Anna Jacobsd:   1 71/154 M/ark Sm: og 75/154 K:de Malt, til hver af de toe Sønner: Johan/n/es den ældre og yngre,   og 225/308 M/ark Sm: og 75/308 K:de Malt til hver af de 3 Døttre: Anna Johan/n/is Datter, den ældre, yngre og yngste;   Saa og af 2 M/ark Sm: og 1/3 K:de M: i Nøetvedt, No: 82, til hver af de 2 Sønner: Johan/n/es den ældre og yngre, 1 M/ark Sm: og 1/6 Kande Malt;   Og endelig blev, til Stervboe-Enken: Anna Jacobsd: udlagt 1/8 Part, i Moe Capel.

 

 

Nye Sag.

Fogden mod gift mand Jon Hansen Todtlandstøen

Fogden Unmack gav tilkiende at han med lovlig mundtlig Varsel her til Tinget har ladet indkalde Jon Hansen Todtlandsstøen, at lide Dom til Bøders Udreedelse og anden Straf efter Lovene, for at have i sit Ægteskab begaaet Leiermaal med ugifte Qvindemenneske Maria Knuds Dotter Tuft:  hvorfore han begierede ham paaraabt og hans Forklaring

 

1789: 347

 

indhentet om han tilstaaer Factum.

  Paagjeldende Jon Hansen mødte  \vedtog Varselen/ og tilstoed Sigtelsen.

  Fogden  til end ydermeere Ligitimation om det paastævnte  producerede Sogne Præsten Hr: Abels Attest des angaaende, af 18de denne Maaned, og i Øvrigt forbeholdt sig at frem komme med den anbefalede Opteignelse over den indstævntes Boe til yderste Formues Udsøgelse, til næste Ting, efterat samme imidlertiid er bleven afholdt, som ej hidindtil er kundet skee.

  Den indstævnte havde intet videre at svare til Sagen,

  og den producerede Attest indtages her saal:  hvorefter Sagen beroer til næste Ting.

 

Hr: Fogden fremlagde dernæst til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            1.  Fortegnelse over af og Tilgangen i Odelsmandtallet for forrige Aar, der inden Retten blev oplæst og dertil forklaret af Almuen  hvoriblandt Berge Halvorsen Høyland og *Torbiør (Torbiørn) Knudsen Langedahl, at de som tilkomne der anførte selv bruge og beboe de for dem anførte Jordeparter.

            2.  Ditto over Tilkomsten i Vejmandtallet, der ligeleedes blev oplæst og dets Rigtighed bekræftet af Almuen og forbemeldte 2 Mænd.

            3.  Ditto over de ubetalt henstaaende høy Kongelige Skatter for første Termin dette Aar  af Beløb, indberegnet Rente skatten  366 Rdr 2 mrk 13 s, der ogsaa inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig, som havde videre med Tinget at udrette  blev samme ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Mielde Skibreede 1789.

Aar 1789  den 22de Maji  blev paa Tingstædet Nedre Mielde holt Som/m/erting for Mielde Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 ny Laugretsmænd, som ved nestl: Høsteting bleve udnævnte, og her foran f: 321 og 322 ere anførte, hvilke alle have aflagt deres Eed som Laugretsmænd. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged {Wangensteen} Unmack.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høykongelige Anordninger  Reskriptet og Fogdens Bestalling, som ved dette Aars Som/m/erting for Radø Skibreede, 11 i Tallet, hvilke her foran ere registrerede f: 330, 333, 336 og 338.

 

Klokker Jacob Ibsen imod Michel og Ole Hundham/m/er.

Procurator Schnabel mødte for Sagsøgeren, æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra nestl: Høsteting og paatrængede Dom efter forhen udførte Prosedur og Paastand  samt viidere indstillede at blive godtgjort Tillæg i Omkostningen 10 Rdlr.

  De indstævnte mødte ej efter Paaraab

  og Sagen optages til Dom.

 

Efter Udraab havde ingen viidere at føre i Rette  og derfore beror Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 23de Maji 1789  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd

 

og blev da først udi nest forestaaende Sag saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt.

  Om sam/m/e Ret, som Lovens 3die Bogs 13de Kapitels 1ste Artikel giver eenhver Jorddrot, der er Boeslidsmand, selv at tiltræde til Brug sin egen Jord  og der fra at udsiige sin Lejlænding, med deraf flydende Forpligtelse for den sidste i saa Fald at fraviige den imod at erholde tilbage den der fore udgivne første Fæste, kan saameget mindre betages Sagsøger til den omhandlede Gaard Hundhammer, som den/n/e efter det fremlagde Mageskiøde af 7de Febr: 1665 er bestemt til Boepæl for Klokkeren til Hougs Præstegjeld, i hvilken Egenskab han er blevet erkjendt af begge Sagvolderne i deres Indlæg til denne Ret af 27de Octobr: 1788  saavelsom ved Ole Monsens frem lagde Bygselrevers under 31te Maji 1783; Og da Sagvolderne ikke efter

 

1789: 347b

 

erholte lovlig Opsiigelse under 26de Novembr: 1787, der blev dem forkyndt neste Dag  har vildet fraviige sam/m/e, ej heller vildet imodtage den tilbudne Tilbagebetaling af deres der fore udgivne Bygselpenge, hvis Beløb de ikke heller have opgivet paa Udæskelse derom, men allene have negtet at han er Boeslidsmand, foregivende tillige han har en anden Klokkerbolig, hvilke begge Deele han dog har imodsagt;

  Kjendes hermed og Dømmes for Ret,  Naar Sagsøgeren til neste Ting i Sagvoldernes lovlige Tilkaldelse, aflægger den ved benævnte Lovens Artikel foreskrevne Eed, at han er Boeslidsmand og selv vil beboe og bruge Gaarden, bør Saggivne Ole Monsen og Michel Olsen Hundhammer fraviige og for ham ryddiggjøre deres hidindtil hafte Lejemaal udi Gaarden Hundhamer  saaog erstatte ham den/n/e Rettergangs Omkostning med Fjorten Rdlr, hvor hos dem forbeholdes til sin Tiid de udgivne Bygsel penges Tilbagebetaling, der nu ikke kan bestem/m/es i Mangel af Opgivende der om. At fuldbyrdes til sin Tiid, naar den/n/e Dom og den tilkjendte Eeds Aflæggelse 15 Dage førinden lovlig er blevet dem forkyndt, under viidere Adfærd efter Loven.

 

Nye Sag.

Mons Stephans: Hundham/m/er, imod Klokker: Jacob Ibsen.

Procurator: Spismacher mødte for Mons Stephans: Hundham/m/er, og fremlagde Hands skriftl: Stevne-maal af 1ste hujus, hvorved Klokker: Jacob Ibsen, til dette Ting, er indstevnt for, at høre Vidner og lide Dom, formedelst hands, imod Citanten, forøvede voldelige Overlast, alt, efter Stevningens nærmere Formæld, som efter Paateigningerne, er lovl: forkyndt, og hvor efter Comparenten begiærede samtlige paaraabt.

  Bemeldte Stevning, med sin Forkyndelse, indtages her.

  Proc: Schnabel mødte, for Indstevnte Klokker Jacob Ibsen, som benægtede Citantens dumdristige og usandfærdige Foregivende, og Saggivelse, hvorfore Hand saameget meere mod den/n/e Mand, som en Inderste, paa Klokker Ibsens Mensal-gaard  forbeholdt sin Ret og Tiltale ved Contra Stevning, til Satisfactions Erholdelse, Bøders udredelse med videre; ligesom Comparenten Proc: Schnabel forbeholdt fornøden Indsigelse og Anmærkninger, naar Citanten fremsætter sine Qvæstioner til Vidnerne, saa og Contra-Qvæstioner, i fornøden Tilfælde.

  Proc: Spismacher sagde: at hr: Schnabel gandske overilende, bruger den Charachteer af dumdristig, hvormed Hands smukke Principal eene og alleene vil blive afmalet med, naar Sagen arangeres videre; Til saadan Ende fremlagde Hand sine skriftl: Qvæstioner, af Dags Dato, hvorefter Hand begiærede, Vidnerne fremkaldede og examinerede. Som vedtages her.

  Det indstevnte Vidne, forrige Klokker: Jens Ibsen, loed ved sin Sviger-Søn: Niels Harbist, andmelde sin Svagheds Forfald, og frembringe sin skriftl: Vidnesbyrd af Gaars Dato, som blev oplæst, og her indtages  saa-lydende:

  Proc: Spismacher benægtede ikke alleene det, under Klokker: Jens Ibsens Navn, fremlagde saa-kaldede Vidnesbyrd, som aldeeles urigtigt og aabenbare falsk, saameget meere, da paa den eene Side intet er beviist, at det er den navngivne Klokkers egen Haand, og hand, paa den anden Side, i Følge af Loven, var pligtig, at møde Personlig, for at oplæse sit Vidnesbyrd, og vidne om det, Citanten agtede, at forelægge Ham, i Følge af Stevningen, naar som heldst man saae, at hands Vidnesbyrd, under Sagen, blev fornøden. Comparenten protesterede derfor imod det fremlagde Papirs Antagelse af Retten, da Mons Hundham/m/er ikkun anseer det, som et Charteqel (omslag til saksdokument), og det staaer til Ham, ved Rettens Laugdag, at see Ham forelagt, til møde paa næste Ting, i fald det behøves. I forveien begiærede Comparenten at de 2de, nu nærværende Vidner: Anders Knuds: Stokke og Niels *Holland (Rolland/Rølland) maatte blive fremkaldede.

  Proc: Schnabel, paa indstevnte Klokker Ibsens Veigne, sagde: at den, fra Citantens Side, mod Jens Ibsens Vidnesbyrd, nedlagde Exception, ei har nogen Grund, da sam/m/e ei alleene af Vidnet egenhændig er underskrevet, men bemeldte skriftl: Vidnesbyrd tillige er bekræftet af 2de eedtagne Laug-Rettes-Mænd, hvoraf den eene nu, paa Efterspørgende, ei er tilstæde, da Hand i Gaar, her paa Tingstædet havde indfundet Sig, og formedelst et for Ham indtruffet Forfald, atter i Gaar-Aftes, skal være gaaet hiem, og i saa Fald forbeholdt Comparenten, til næste Rett, at fremstille Begge Attestanterne, for at afhiemle deres under Hænder og Forseiglinger, paa det skriftl: Vidnesbyrd, giorde Attestatum; Imidlertid udbad Compar: at oftmældte skriftl: Vidnesbyrd nu her inden Retten maatte blive oplæst og acteret; Hvorhos Hand forbeholdt, paa vedkom/m/endes Vegne, Tiltale mod den fornærmelige Beskyldning, der, fra Citantens Side, i den/n/e Begivenhed, er anmældet.

  Proc: Spismacher benægtede hr: Schnabels upasselige Harangue, som aldeeles urigtig, og, for at undgaae Vidtløftighed, frafaldt Hand med alle forrige Klokker: Ibsens Vidnesbyrd; Men paatrængede, at de, af Ham, benævnte 2de Vidner nu først maatte fremstilles.

  Proc: Schnabel sagde; at Hand og altid bestræbede Sig paa Korthed og Tydelighed i sin Procedure, ligesom Hand ei heller troede, i Dag at have sagt noget unyttigt, men Hand maatte endnu med et Par Ord paatrænge sin forrige Paastand om det fremlagde skriftl: Vidnesbyrds Andtagelse, da sam/m/e indeholder den reene Sandhed, af et Vidne, Citanten Selv her for Retten har indkaldet, og Døeden *kde (kunde) endog borttage Vidnet, som en ældgl: Mand inden at den indstævnte atter kunde faae Ham her til Retten fremkaldet, hvilket den dagl: Erfarenhed viser, endog med yngre at indtræffe.

  Proc: Spismacher sagde kortelig, at, naar Jacob Ibsen behøver Hands kiære Faders Vidnes-byrd, og deraf sparer Sig noget godt, maatte saadant skee, efter lovlig Indstevning, da Citanten har frafaldet Ham paa sin Side, og derfor vedblev Hand sit forrige.

  Derpaa fremkom,

            Vidnet, Anders Knuds: Stokke, der afl: Eed og vandt, til de fra Sagsøgerens Side freml: Spørgsmaale,   Til 1.  Joe;   Til 2.  Joe, for at betale sin Landskyld, efter Monses Sigende til Vidnet; Og Vidnet hørte, at Hand tilbøed, at betale sam/m/e;   Til 3.  Nei, og Hand hørte ingen Ordstrid eller Kiv af Mons mod Klokkeren;   Til 4de:  Joe.   Til 5te:  Joe  Vidnet saae, at Klokker Ibsen sloeg Ham med Haanden paa Skulderen, samt toeg Ham i Klæderne for Brystet, og rystede Ham. og vel var Mons noget beskiænket, men ikke videre, end at Hand joe kunde gaae, hvor Hand vilde.   Til 6te  Joe, det skeede 3 gange, uden for Stue-Dørren, paa Pladsen, ved Trappen, og dersom ei Vidnet havde

 

1789: 348

 

holdt Mons, kunde Hand have faldet ned af Trappen, da Klokkeren sloeg Ham, med Haanden paa Skulderen – og Mons baed, som omspurgt, om at maatte blive i Fred.   Til 7de:  Klokker Ibsen kaldte Mons for en g/amme/l Kieltring, men brugte ellers ingen anden Skieldsord.   Til 8de:  Ney   Til 9de:  Mons Stephans: gik derfra; Men Vidnet hørte Ham ei klage over slet Behandling.

  Paa Tilspørgende, efter den Indstevntes Forlangende, forklarede Vidnet, at være gift med en Søster af Sagsøgerens Sønne-Kone.

  Proc: Schnabel, paa den Indstevntes Vegne, benægtede dette villige {og uefterretlige} Vidnes Forklaring, som synes at røbe en sær Interesse for Citanten, da Deponenten endog vil forklare Muelige, men ey virkelige Tildragelser, i øvrigt var Comparenten forsikkret, efter Hands Com/m/ittents Opgivende, at oplyse og bevise Handlingen, fra en langt anden Side.

  Proc: Spismacher begiærede, for Vidnet fremsadt, som 10de Qv:  Om ikke Deponent: saae, at Jacob Ibsen var meget vreed og opbragt, da Hand saaledes, som omvidnet er, overfaldt Mons Hundham/m/er?  Vidnet svarede hertil: Joe, sagtens var Hand lidt opbragt og hidsig.

  Derefter fremkom

            Vidnet: Niels Magnesen Rølland  \der aflagde Eed og/ til første Spørsmaal svarede Hand:  Joe;   Til andet:  Joe, Mons vilde clarere Landskylden og liqvidere den, i det, Hand havde til gode hos Klokkeren, og vilde have Qvittering, for den første, hvilken Klokkeren nægtede Ham.   Til 3die:  Ney;   Til 4de:  Joe; Men ellers var hverken Vidnet eller det nys afhørte Vidne: Anders Knuds: Stokke inde i Stuen, hvor Mons stoed og talede med Klokkeren, men begge Vidnerne var uden for Huset og dets Vindue, hvor De ei hørte af Samtalen uden alt godt;   Til 5te:  Joe  Vidnet saae, at Klokkeren sloeg Mons med Haanden paa Skulderen, uden for Huset, saa at Hatten og Huen faldt af Ham, og tillige toeg Ham i Klæderne for Brystet og rystede Ham, og Mons var vel noget beskiænket, men ei til Hinder, saa at Hand *kde (kunde) gaae, hvor Hand vilde;   Til 6te;  Joe, det skeede 3 gange, og Mons baed for sig at blive i Fred, og næst-forrige Vidne: Anders Stokke  holdt Mons i den anden Skulder, som vendte ud til Trappen, at Hand ikke skulde falde ned deraf.   Til 7de:  Jo  Vidnet hørte, at Klokker Ibsen kaldte Mons for en g/amme/l Skielm, men Vidnet hørte ei fleere Skiældsord.   Til 8de:  Ney.   Til 9de:  Joe  Mons gik strax derfra, men Vidnet hørte Ham ei, at klage over den slette Behandling.   Til 10de:  Joe, Klokker Ibsen var lidt vreed.

  Proc: Schnabel paa den Indstevntes Vegne, begiærede [tilspurgt]?, i Anleedning af dette Vidnes Forklaring, at hverken sam/m/e eller forrige Vidne havde været nærværende i Klokker Ibsens Stue, da Mons Hundham/m/er til Ham gik ind; Om da bemeldte Mons længe var derinde, og om Vidnet uden fra kunde høre ald den Samtale, der mellem Kl: Ibsen og Mons Hundham/m/er imidlertiid holdtes?  og i saa Fald: Hvilke Ord;   2do  Om den, af Vidnet, omvundne Trappe, uden for Ibsens Huus, hvorpaa Mons Hundham/m/er passerede, da Hand gik derfra, bestaaer af fleere, end 2 á 3 smaae Steene  saaledes som ved Bønder Huse paa Landet i Almindelighed gives?  Vidnet forklarede til nys tilførte Spørsmaale fra den Indstævntes Side;  Til 1ste  ney, Vidnet kunde ei høre, hvad der blev talt inde i Stuen, men Vidnet kunde uden fra see igien/n/em Viduet dem som vare der inde.   Til 2det:  Joe  det er en liden Trappe, bestaaende af nogle faae Trin.  Tilsidst forklarede Vidnet ei at være paarørende til nogen af Parterne.

  Proc: Spismacher frafaldt ligeledes Vidnet Niels Harbist; Og, da Hand nu, med 2de eenstem/m/ige og upartiske Vidner, har bevist Sigtelsen, kand her med Føye nu anvendes, paa Klokker: Jacob Ibsen, hvad Hands Sagfører upasselig anførte imod Citanten; Thi ingen Opførsel kand være meere dumdristig imod en sageløs og fredelig Mand, end den, som Klokker Ibsen nu er overbeviist, at have udøvet imod Mons Hundham/m/er. Vidnerne have eenstem/m/igjen provet, at Ibsen har infameret Citanten med et ærerørigt Skiælds-Ord; De har ligeledes vidnet, at Hand 3de gange efter hinanden, med vreed Hue, har angrebet Citanten, uden for Huset, hvor Hand var kom/m/et i et lovligt og fredeligt Ærende. Saadan Opførsel kand ikke andet, end betragtes, fra den sorte Side, og marquerer Kl: Ibsens onde Intention imod Citanten, og hvilken Hand her uden allermindste Skiæl, øiensynlig har lagt for Dagen. I saadan henseende paastoed nu Comparenten, Proc: Spismacher, at de, af Klokker Ibsen, imod Mons Hundham/m/er, udtalte fornærmelige Ord maae blive mortificerede, og Klokkeren, for Hands Dumdristighed, ansees, med en tilstrækkelig Mulct. Dernæst paastoed Compar: at Kl: Ibsen end videre bliver tilpligtet, ei alleene at udreede sine Slagsmaal Bøder, samt formedelst den voldsom/m/e Maade, hvormed Hand overfaldt Citanten, desuden tilfunden, at betale Volds Bøder, trende 40 Lod Sølv, til Deeling efter Loven; Og endel:  At Kl: Ibsen bliver tilfunden, at erstatte Citanten denne Sags forvoldte Omkostninger, med 16 Rdr; Og saaledes indloed Compar: Sagen Dom, under Benægtelse af alt ubevisligt, som, fra Contra-Partens Side enten er eller maatte indkom/m/e.

  Proc: Schnabel benægtede Vidnets: Niels Røllands Forklaring i de den indstevnte præjudiceerlige Deele, i øvrigt vilde Comparenten ei den/n/e Gang opholde Retten med Speciel Besvarelse, paa Citantens ligesaa triviale som *ugrundrede Procedür og Paastand, Og, endskiøndt der ei, af de førte Vidners Forklaring, efter deres Qvalitæt, som nærmere skal blive anmærket, kand være \noget/ at uddrage til Kl: Ibsens Fornærmelse, saa forbeholdt Comparenten dog til næste Høste Ting, Contra Stevning, til Satisfactions Erholdelse, og Opretning for denne ubeføyede andlagde Process, med videre.

  Proc: Spismacher holdt det, fra contra Partens Side, tilførte for ikke at være Svar-værdig, og der for vedblev sit forrige.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagvolderen bevilges den forlangte Anstand til næstk: Høste-Ting, for at begægne Sagen, med Contra-Stevning, efter hands Tilførsel.

 

Fogdens Fuldmægtig begiærede, at de, til dette Ting, fra Hands Side, indstevnte Sager, maatte beroe til i Eftermiddag.

 

Opsidderne: Ole og Michel Hundham/m/er imod Klokker: Ibsen.

Proc: Spismacher mødte for Opsidderne paa Gaarden Hundham/m/er, Michel Olsen og Ole Monsen, og tilkiendegav, at da Hand, alt fra i Gaar Formid-

 

1789: 348b

 

dag, som første Tingdag, har været her tilstæde, for at paavente, at den, af Kl: Ibsen, imod dem, til dette Ting, anlagde Sag, maatte blive foretaget, men Hand ikke hidtil, nu da det er anden Ting-Dag, og det lakker imod Tingets Ende, formærker noget til Citanten; Maatte Compar: for sine Com/m/ittentere fremlægge deres skriftl: Stevnemaal, af 1ste hujus, hvorved Kl: Jacob Ibsen, til dette Ting, er indkaldet, at anhøre Vidner, og lide Dom, med videre, for saavidt Gaarden Hundham/m/er angaaer, og den, derom imod dem, af Kl: Ibsen, andlagde Sag. I Følge af bem:te Stevnemaal begiærede Compar: saavel Kl: Ibsen, som de, efter Stevningen indkaldte Vidner paaraabte, da alle samtlige, efter Stevne-maalets Paateigning, lovligen er indkaldede  \Stevn: indtages her/

  Proc: Schnabel svarede paa Kl: Ibsens Vegne, at Hand i Gaar havde taget \i Rette/ den af Ham, efter Hoved-Stevningen, mod Leylændingerne: Michel og Ole Hundham/m/er til forrige Som/m/er-Ting, incam/m/inerede Sag, andg: deres Fravigelse af Hands Mensal-Gaard: Hundham/m/er, hvilken Hand, som Boes-Lids Mand, nu Selv agter at tilflytte, men da ei de Indstævnte, som med Lavdag lovlig havde været begengnede, ei, efter Paaraab, af Retten, møder, var Sagen, fra Hands Side, atter indladt under Dom, som og af den Respective Rett var fuldbyrdet, og Dom/m/en i sam/m/e Sag i Dag aflæst, Hvilken endog vistnok, saavel Michel og Ole Hundham/m/er, som deres Sagfører, hr: Proc: Spismacher Selv førte; Hvorfore Comparenten maatte forundre Sig over dette Nacht(?). Spil med contra-Stevningens Incam/m/ination, der gandske skeer post Festum, og anleediger Comparenten, næst at nedlægge kraftigst Protest mod denne saakaldte Contra-Stevings Antagelse, at paastaae sin Com/m/ittent, for Kost og tæring, tilkiendt 10 Rdr; Hvorom Hand ærbødigst udbaed Sig Rettens Kiendelse.

  Proc: Spismacher forundrede Sig over Jacob Ibsens Tilførte, ved Proc: Schnabel; Thi som det endogsaa er, at den, af Klokkeren, anlagde Sag, enten formedelst List eller Frygt paa en overilende Maade var foretaget i det samme Øyeblik, at dette Ting i Gaar-Formiddag toeg sin Begyndelse, saa følger deraf ingenlunde, at den fremlagde Stevning er forgiæves, da Kl: Ibsen derved lovlig er stevnt, til i Dag og i Gaar, at anhøre Vidner, og altsaa vedkom/m/er det ikke Comparentens Clientere, eller kand geraade dem til præjudice og Ophold, hvad der, efter Foregivende, skal være passeret: Hand begiærede der for, at Lensmand og Stevne Vidner maatte blive fremkaldet, for først at forklare: Om De ikke i Gaar betimelig anmodede den respective Dom/m/er, at den/n/e Sag maatte blive foretaget, men at saadant da blev nægtet, fordie at Tinget, førinden Middag var forbie, alleerede for den Dag skulde være hævet, og ingen andre Sager kunde foretages, Dernæst paastoed Comparenten, at disse Stevne-Vidner eedel: maatte afhiemle Stevn: lovl: Fork: for alle Vedkom/m/ende, saaog derunder forklare Sig, om ikke de, paa den sædvanlige Maade, har meddeelt Dom/m/eren Stevne-Liste paa Ting-Sagerne, og, om ikke den/n/e Sag derpaa tillige har været anført, da Hand, imod ald Formoedning, og uden at saadant *kde (kunde) ventes, en passant har hørt i Formiddag en Dom aflæst, som skal angaae Klokker Ibsen, Ole og Michel Hundham/m/er.

  Proc: Schnabel, som, med Forundring havde anhørt Proc: Spismachers besynderlige, ja formeentl: dristige og ulovmæssige inqvisitoriske Procedüre i denne Sag, udbaed Sig efter saavidt Klokker Jacob Ibsens Part angaaer, Laugrettets Declaration indhæntet og protocolleret, andg: hvilket Klokke-Slet det almindel: Som/m/er- Sage- og Skatte-Ting for Mielde Skibreede, i Gaar, efter foregaaende Publication, blev stoedt(?)(stædt?). Ligesaa hvilken Tid den af Klokker: Jacob Ibsen efter Hoved Stevning mod Leilændingerne: Ole og Michel Hundham/m/er, her af Citanten blev æsket i Rette; og om de indstevnte ei lydelig blev paaraabte, men at de hverken selv, eller nogen paa deres Vegne mødte med Tilsvar, Hvor fore oftbemeldte Sag, efter Hoved-Citantens Paastand, til Doms blev optagen, I øvrigt henholdt Comparenten Sig, til sit forrige, og Reserverede, Reservanda.

  Paa Dom/m/erens Tilspørgende, forklarede de tilnævnte 8 Laug-Rettes-Mænd, at i Gaar, den 22de hujus, henved 9 slet Formiddag, blev Retten først sat;   2.  At efterat de Kongel: Forordninger vare publicerede, blev denne Sag, imellem Klokker: Jacob Ibsen, som Sagsøger  og Michel Olsen og Ole Mons: Hundham/m/ere, som Sagvoldere, foretaget henimod Kl: 11, og at disse Indstevnte lydeligen bleve paaraabte, efter Dom/m/erens Ordre, uden at enten De, eller nogen paa Deres Vegne derudi mødte med Tilsvar. Hvorpaa Sagen af Dom/m/eren blev optagen til Dom.   3.  At uimiddelbar derefter loed Dom/m/eren ved Stevne-Vidnet Ole Weset udraabe, om nogen havde noget at føre i Rette; Og, da ingen mødte, ophævede Tinget ved 11 Slet Formiddag.   4.  At Proc: Spismacher i Dag, ved Tingets Begyndelse, var tilstæde, og anhørte Dom/m/eren at oplæse den, paa næstl: forestaaende Blad, anførte og afsagde Dom udi den/n/e Sag; Hvilket Hand og til deels Selv har tilstaaet.

  Dom/m/eren tilstaaer derhos Selv at paa Stevne-Listen var anført contra Stevningen, fra Michel og Ole Hundham/m/er, men, da disse ikke mødte paa den Tiid, Sagen af Sagsøgeren blev æsket i Rette, og det var uvist, om De vilde frem/m/e samme, eller efter Forkyndelsen havde betænkt Sig, andsaaes det uforsvarligt, derefter at opholde Sagen, saa og, at den nu fremkomne Contra Stevning, i Gaar Efter-Middag, Kl: 4, blev Ham presanteret fra Proc: Spismacher, ved Lensmand Niels Reveim, uden at Hand vilde foretage Sagen, fordie den baade var optagen til Dom, og Tinget for den Dag var sluttet; Men videre undersøgning, andg: Sig Selv, ved at indhente Stevne-Vidnernes Forklaring, efter Proc: Spismachers Opkrævende, andseer Dom/m/eren aldeeles utidigt.

  Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

  Det fremlagde Stevne-Maal eller Kald Sæddel af 1 Maji 1789, mælder udtrykkelig, at det er en Contra-Stevning udi den Sag, som er andlagt af Kl: Jacob Ibsen, imod Leylændingerne paa Hands Gaard Hundham/m/er: Michel Olsen og Ole Monsen, Og, da den/n/e i Dag er paakiendt ved endelig Dom, kand ingen videre Procedüre derudi finde Stæd for denne Ret, uden foregaaende Kongel: Bevilgning, men Stevne-Maalet af-

 

1789: 349

 

vises aldeeles.

 

Derefter blev publiceret

            1.  Et Skifte-Brev, efter Lars Stephansen Burcheland, beg: den 26 Jan: og sl: 7 Febr: 1789, hvorved af 1 Bpd 3 M/ark Sm: og 18 K: Malt i Burcheland, No: 13, blev udlagt: 16 M/ark Sm: og 10 2/3 K:de Malt til Petter Bruus,   8 M/ark Sm:  5 1/3 K:de Malt til Magne Olsen Grønaas,   og 3 M/ark Smør  2 Kdr: Malt til Piigen: Brithe Gautes-Datter  Extr: Fol: 171 og 172

            2.  Et Skiøde, fra Creditorer og Arvinger efter Anders Mons: Halland, til Sterboe-Enken: Agaathe Johan/n/isd: paa 22 ½ M/ark Sm: og 3 ¾ K:de Malt, i Halland, No: 15, indberegnet Hendes eget udlæg deri, for 91 Rdr 5 mrk 4 s; dat: 24 Apr: 1789, og indf: Fol: 172, hvorhos fulgte Attest.

            3.  En Obl: af Agathe Johan/n/isd: Halland, til Petter Henric Bruus i Bergen, stor 80 Rdr, med 1 P: Ret, i nys-benævnte Anpart i Gaarden: Halland; No: 15; dat: 25 Apr: 1789, og indf: Fol: 172.

            4.  Et Deele-Brev, af Sorenskriveren, efter Konen: Anna Simonsd: Nore-Wevle, af 22 Maji 1789, hvorved af 22 ½ M/ark Smør og 10 ½ K: Malts Leie, i Gaarden: Nore-Wevle, No: 19, med Bøxel og Overbøxel til 9 M/ark Smør derudi, blev udl: 11 ¼ M/ark Sm: og 5 ¼ K:de Malt til Enkemanden: Mons Knuds: Nore-Wevle, samt Overbøxel til 4 ½ M/ark Smør deri,   og en lige Anpart til den Afdødes Datter: Brithe Nielsd:, der er gift med Anders Erichs: Mæle, indf: Fol: 172.

            5.  Et Bøxel-Brev, af Ole Ols: Sundland, med fleere Værger, for afg: Jon Michels: Børn, til Siur Olsen, paa 1 Bpd: Smør og 1 Mæle Malts Leie, i Wefletvedt, No: 18; paa 14 Aar; dat: 22de Maji, 1789, med Revers.

            6.  Et Do:, fra Niels Johan/n/iss: Heldals Enke: Brithe Andersd:  til Ole Knudsen, paa 22 ½ M/ark Smør og 15 K: Malts Leie, i Nore-Reveim, No: 25, forhen brugt af Ole Anders:  dat: 14de Jan: 1789, med Revers.

            7.  Et Afkald, af Eric Rasmus: Aasheim, for Hands Søsters: Ingeborg Rasmusd: ved Skifte efter Rasmus Johan/n/iss: Bircheland, af 24 aug: 1762, tilfaldne Arv, 2 rd 3 mrk 8 s, til Eric Peders: Bircheland, No: 38; dat: 23 Maji 1789, og indført Fol: 172.

            8.  Et Bøxel-Brev, fra Lensmand Johan/n/es Fougstad, som Forvalter af Hougs Præste-boels-Gods, til Mons Olsen, paa ½ Løb Smør og 1 Mæle malt i Bircheland, No: 38; forhen brugt af Eric Pedersen; dat: 13 Jan: 1788, med Revers.

            9.  Et Mage-Skiøde imellem Rector Scholæ i Bergen, Frideric Christian Holberg Arentz, og Johan/n/es Torjersen Fladebøe og Eric Jons: Botnen fra Hardanger, i Følge Kongel: Rescript af 2den Maji, 1788, hvorved de sidste overdrager til Rectoratet  ½ Løb Smør i Gaarden: Hovden, No: 39,  og 20 4/7 M/ark Smør og 20 4/7 K: Malts Leie i Gaarden: Gierstad, No: 40, imod at faae igien Øde-Bruget: Kanicheteigen, i Østensøe Skibrede og Hardanger, af Skyld ½ Løb Smør; dat: 11 apr: 1789, og indf: Fol: 171, hvorhos fulgte Attest om bemældte 2de Jorde-Parter i Hovden og Gierstad.

            10.  Et Skiøde, fra Mons Johan/n/iss: Gierstad, til Frue Krigs-Raad-Inde Koren, paa 1 Bpd: Smørs og 2 Mæler Malts Leie i Gierstad, No: 40, for 199 Rdr; dat: 29 Apr: 1789, og indf: Fol: 172; Hvorhos fulgte Attest.

            11.  Afl: en Obl: fra Mons Johan/n/iss: Gierstad, til Martin Gørbitz, stor 130 Rdr, med 1 P: Ret i 1 Bpd: Sm: og 2 M: Malt i Gierstad, No: 40, dat: 24 Nov: 1787, og tingl: 26de s:  der nu er indfriet efter paategnet Qvitter: af 6 Maji, 1789.

            12.  Tingl: Et Skiøde, fra Brithe Nielsd: Mæle og øvrige Arvinger, efter Johan/n/es Eliæs: Mæle, til Niels Johan/n/iss: paa 1 Bpd: 9 M/ark Smør og 2 Mæler 9 K: Malt i Mæle, No: 49, indberegnet Kiøberens Udlæg deri; Det solgte for 85 rd 3 mrk; dat: 23 Maji, 1789, og indf: Fol: 173  hvorhos fulgte Attest.

            13.  Et Vilkors-Brev, under sam/m/e Dato, fra Niels Joh: Mæle, til Enken: Brithe Niels-Datter, paa aarlige Leve-Kaar, af sam/m/e Anpart i Gaarden: Mæle, No: 49; og indf: Fol: 173.

            14.  Et Bøxel-Brev, fra Mad: Garman, til Niels Niels: paa 18 M/ark Sm: og 6 K: Malt i Espevold, No: 50, forhen brugt af Anders Johan/n/issen, med Vilkor, at underholde sin Vankelmodige Sviger-Søster: Guri Andersd:; dat: 19 Febr: 1789, med Revers.

            15.  Et Skiøde, fra Johan/n/es Bastesen Nore-Wesætter, til Johan/n/es Olsen Nore-Wesætter, paa 18 M/ark Smør og 1 M: Malt i Nore-Wesætter, No: 56, for 110 Rdr; dat: 22de Maji, 1789, og indført Fol: 172; Hvorhos fulgte Attest.

            16.  Afl: en Obl: fra Johan/n/es Bastesen Nore-Wesætter, til Michel Anders: øfste-Mielde  stor 60 Rdr, med 1 P: Ret i 18 M/ark Sm: og 1 M: Malt i Nore-Wesætter, No: 56; dat: 20 Nov: 1782, og tingl: s: D:, der nu er indfriet efter paategnet Qvittering af Creditors Arvinger under 22 Maji, 1789.

            17.  Afl: en Do:, af {Ole} Johan/n/es Olsen Nore-Wesætter, til Jon Ivers: Dahle, for Resterende 50 Rdr; dat: 3 Jun: 1784, og tingl: s: D:, mod 1 P: Rett i 18 M/ark Sm: og 1 M: Malt i Nore-Wesætter, No: 56, der nu er indfriet, efter Creditors paategnede qvittering, af 22 Maji, 1789.

            18.  Tingl: et Skifte-Brev, efter Mons Johan/n/issen øfste-Mielde, af 5 Febr: 1789; hvorved af 18 M/ark Sm:  4 K: Malt og 1 Skill: Penges Leie, i øfste-Mielde, No: 58  blev udl:  9 M/ark Sm:  2 Kdr: Malt og ½ Skl: Penge, til Stervboe-Enken: Christi Haaversd:   3 M/ark Sm:  0 2/3 K: Malt og 1/6 Skl: Penge, til hver af de 2 Sønner: Johan/n/es og Michel Mons-Sønner,   og endelig  1 ½ M/ark Sm:  0 1/3 K: Malt, og 1/12 Skl: Penge til Hver af de 2 Døttre: Synneve og Martha Mons-Døttre.  Indf: Fol: 170 og 171.

            19.  Et Afkald, af Aschild Ols: Rølland, No: 54, som Værge for Helga Olsd:  for Hendes, ved Skifte-Breve paa nedre-Mielde, af 6 Jun: 1752, og 1 Jun: 1753, tilfaldne Arve-Lodder, tilsam/m/en 20 Rdr 4 mrk, til Mons Johan/n/issen øfste-Mielde; dat: 22 Maji, 1789, og indf: Fol: 171.

            20.  Et Do: fra Michel Olsen øfste-Mielde, No: 58, som Værge for Myndl: Mons Olsen, for Hands, ved Skifte, efter Fader: Ole Mons: øfste Mielde, af 14 Febr: 1788, tilfaldne Arv, 28 Rdr 3 mrk 5 s, til afg: Mons Johan/n/iss: øfste-Mielde, No: 58; dat: 22de Maji, 1789, og indf: Folio: 171.

 

1789: 349b

 

            21.  Et Bøxel-Brev, fra Ole Johan/n/iss: Hartvedt til Ole Mons: paa 18 M/ark Sm:  4 K: Malt og 1 Skl: Penges Leie i øfste-Mielde, No: 58, forhen brugt af Mons Johan/n/iss:; dat: 22 Maji 1789, med Revers.

            22.  Et Skiøde, fra Mons Johan/n/iss: øfste-Mielde, til Anders Mons: paa 18 M/ark Sm:  4 K: Malt, og 1 Skill: Penges Leie, i øfste-Mielde, No: 58, for 50 Rdr, dat: 22 Maji 1789, og indf: Fol: 171; Hvorhos fulgte Attest.

            23.  Et Do:, fra Brithe Johan/n/isd: og Medarvinger, efter Niels Anders: Nore-Ascheland, til Anders Niels: paa 19 ½ M/ark Sm: og 14 K: Malts Leie, i Nore-Ascheland, No: 64, indberegnet Hands egen Arve-Lod deri; det solgte for 128 Rdr 3 mrk 7 s; dat: 28 Oct: 1788, og indført Fol: 171; Hvorhos fulgte Attest.

            24.  Et Vilkor-Brev, under sam/m/e Dato, af Anders Niels: Ascheland, til Moderen: Brithe Johan/n/isd: paa Aarl: Leve-Kaar af sam/m/e Anpart i Nore-Ascheland; indf: Fol: 171.

            25.  Afl: en Obl: af Ole Niels: Wichne, til Hougs Præsteg: fattig-Casse, stor 80 Rdr, med 1. P: Ret i 22 ½ M/ark Smør og 15 Kdr: Malt i Wichne, No: 68; dat: 24 Nov: 1785, og tingl: næste Dag, der nu er indfriet efter paategnet Qvittering af Sogne-Præsten, hr: Arentz, under 13de Maji, 1789.

            26.  Tingl: en Obl: af Jacob Torchilds: Blom, til Ole Mons: Hundham/m/er, stor 40 Rdr, med 1 P: Rett i 18 M/ark Sm: og 1 M: Malt, i Blom, No: 71; dat: 23 Maji 1789, og indf: Fol: 173.

            27.  Et Afkald af Knud Johan/n/iss: Nore-Wevle, til Johan/n/es Ols: Havre, No: 72, for de, *Hds (Hands) Hustroe: Magdelie Ols-Datter, ved Skifter paa Havre, af 21 Febr: 1767, og 21 Mart: 1786, tilfaldne Arve-Capitaler, tilsam/m/en 52 rd 3 mrk 9 s; dat: 22 Maji, 1789, og indført Fol: 172.

            28.  Et Bøxel-Brev, af Ole Johan/n/iss: Hartvedt og fleere Værger for Arvingerne efter afg: Johan/n/es Ols: Havre, til deres Sted-Fader: Lars Niels: paa 11 ¼ M/ark Sm: og 6 K: Malts Leie, i Havre, No: 72, paa 20 Aar; dat: 22 Maji, 1789, med Revers.

            29.  Et Do:, af Hans Krohn i Bergen, til Gullach Peders: paa 18 M/ark Sm: og 15 K: Malts Leie, i Havre, No: 72, forhen brugt af Thomas Andersen; dat: 31 Mart: 1789, med Revers.

            30.  Et Vilkor-Brev, af Gullach Peders: Haure, til Enken: Giertrud Larsd: paa aarlige Leve-Kaar af sam/m/e Anpart i Gaarden: Havre, No: 72; dat: 22 Maji, 1789, og indført Fol: 171.

            31.  Afl: en Obl: af Johan/n/es Niels: Wem/m/elvig, til Anders Aasheim, stor 40 Rdr, med 1 P: Ret, i ¼ Løb Sm: i Wem/m/elvig, No: 73; dat: 16 Jan: 1778, og tingl: 30 Maji, s: A:, der nu er indfriet, efter paategnet Qvittering, af Creditors Arving, under 20de Maji 1789.

 

Fogden imod Niels Nielsen Hvidsteen og Hustroe

Fogdens Fuldmægtig, Sr: Prom, begiærede Sagen i Rette taget, og producerede den, sidste Ting, for dem, erg/angne Laugdag, med paateignet Forkyndelse

  De Paagieldende mødte ei efter Paaraab, og Forkyndelsen af Laugdagen, som her indtages, blev eedel: afhiemlet af Kalds-Mændene, efter deres Paateigning.

  Prom begiærede Anstand i Sagen, til næste Ting, for at fremlægge Præste-Attest  som blev bevilget.

 

Fogden, imod Elling Johan/n/issen Houge med Hustroe.

hr: Fogdens Fuldmægtig, Sr: Prom æskede Sagen i Rette, efter Laugdag fra næstl: Ting, som hand fremlagde.

  Paagieldende: Elling Johan/n/issen Houge mødte paa egne og Hustroes Vegne, og vedtoeg Laugdagens lovl: Forkyndelse.

  Prom maatte begiære Anstand i Sagen til næste Ting, for at fremlægge Attest herom, fra Sogne-Præsten, som nu er bortreyst, hvor fore sam/m/e ei, til dette Ting, har været at erholde.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet:

  Sagsøgeren bevilges den forlangte Anstand til næste Ting.

 

Ditto, imod Mons Knudsen Soelberg og Hustroe

hr: Fogdens Fuldmægtig, Sr: Prom æskede Sagen i Rette, efter Laugdag, som hand fremlagde, med paategnet Forkyndelse.

  Indstevnte: Mons Knuds: Soelberg mødte paa egne og Hustroes Veigne, og vedtoeg Laugdagens lovl: Forkyndelse. Havde ellers intet videre til Sagen at svare, eller Benægtelse af Facto at indvende

  For at fremlægge Attest herom, fra Sogne-Præsten, som nu for Tiden er bortreist, og derfor ei kand meddeele sam/m/e, begiærede Prom Anstand i Sagen, til næste Ting, som blev bevilget

 

Nye Sag

Foged Wangensteen imod Siur Olsen Heggebøe og Hustroe

Fogdens Fuldmægtig Prom gav tilkiende, at have, med lovl: mundtl: Varsel, her til Tinget, indkaldet Siur Olsen Heggebøe og Hustroe: Brithe Matthiæ Datter, at lide Dom, til Bøders Udreedelse efter Loven, formedelst med Hinanden, begangne Sam/m/en-Leie, forinden deres Copulation, samt at betale Processens Omkostninger.

  Paagiældende Siur Heggebøe mødte paa egne og Hustroes Vegne, og vedtoeg Lovl: Varsel, samt tilstoed, at have begaaet det paastevnte for tilige Sam/m/en-Leie.

  Prom, som ei endnu havde kundet til Veiebringe den fornødne Præste-Attest herom, formedelst Sogne-Præstens Bortreyse paa denne Tiid, maatte, for at fremlægge sam/m/e, begiære Anstand til næste Ting, som af Dom/m/eren blev bevilget.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            1.  Fortegnelse over af og Tilgangen i Odelsmandtallet for Aaret 1788, der inden Retten blev oplæst  og dertil forklaret af Almuen  og deriblandt Ole Aschielsen Nedr: Mielde og *og Ole Johannesen Hartvedt forklarede, at de deri, som tilkomne Anførte selv bruge og beboe de for dem anførte Jordeparter.

            2.  Ditto over af og Tilgangen i Veimandtallet for forrige Aar, der ligeleedes inden Retten blev oplæst og dets Rigtighed bevidnet af Almuen  men især ovenmeldte 2 Mænd

            3.  Ligeleedes over de ubetalt henstaaende høy Kongelige Skatter for første Termin dette aar, af Beløb, indberegnet den paabudne en fierdedeel ProCto Rente Skatt  439 rd 4 mrk 9s  der

 

1789: 350

 

inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen, som havde videre med Tinget at udrette  blev samme for denne Gang sluttet.

 

 

 

Sommer Tinget for Arne Skibreede 1789.

Aar 1789  den 25de Maji  blev paa Tingstædet Nedre Mielde holdt Som/m/erting for Arne Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de ved nestl: Høsteting tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 326, undtagen at i stæden for No: 4  Nils Fyllingsli, som tilligemed de øvrige 7 har aflagt Laugrets Eeden, var af ham tilformaaet og sad Thomas Nilsen Sætterdahl   Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger, Reskript og Fogdens Bestalling, som ved dette Aars Som/m/erting for Radø Skibreede, 11 i Tallet, hvilke her foran ere registrerede f: 330, 333, 336 og 338

 

Lensmand Johan/n/es Fougstad imod Anders Andersen Stanghelle

Sagsøgeren æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra nestl: Høsteting og paatrængede Dom efter udførte Prosedyre og Paastand  og paastod 2 Rdlr Tillæg i Omkostningen.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab

  og Sagen optages til Dom.

 

Lensmand Johan/n/es Fougstad imod Kari Nils Dotter Romslo

Sagsøgeren æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra nestl: Høsteting  og sagde at da deri den/n/e Sag førte Vidner klarlig er afbeviist at Sagvolderen Kari Nils Dotter Romslo  deels af Dumdristighed og deels af Taabelighed  har paadigtet ham den paastævnte Ærerørige og usandfærdige Beskyldning, saa bør hun just derfore ansees og straffes efter Lovens 6 – 21 – 7  eller og at den/n/e respektive Ret vil selv bestem/m/e en meere passende Straf for hende med Bøder til Justiskassen  Vejkassen og Fattigkassen.

  Paagjældende Kari Nils Dotter Romslo mødte ej efter Paaraab

  og Sagsøgeren paastod tilsidst at den Saggivne maatte *tilfunden at erstatte ham Søgemaalets Omkostning med 12 Rdlr, hvormed han fra sin Siide indlod Sagen Dom,

  og da den Saggivne ej mødte efter nyt Paaraab af Dom/m/eren, eller nogen paa hendes Vegne, optages Sagen til Dom.

 

Efter Paaraab havde ingen viidere at føre i Rette, hvor fore Tinget blev ophævet og udsat til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 26de Maji 1789  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd

 

og blev da udi Sagen, anlagt af Lensmand Johannes Fougstad imod Anders Andersen Stanghelle, saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Med de her i Sagen den 3de Juni 1788 afhørte 2de eedelige Vidnes eensstem/m/ige Forklaring er det afbeviist at Saggivne Anders Andersen Stanghelle 4de Dag Paaske s: A:, har fortalt i Vidnernes Nærværelse at Sagsøgeren skulde have besvangret en Piige og derefter formaaet en anden at ægte hende og at paatage sig Skylden derfore, hvilket Sagvolderen har negtet selv at have opdigtet, foregivende at have hørt det som et Rygte af andre, hvorom han den 31te Octobr: 1788 meldte at have tilstæde 2de Vidner, der dog ikke bleve førte, fordi Sagsøgeren ej var kaldet at anhøre dem.

  Saa ubeviist som dette Foregivende er, er dog for den/n/e Ret nu tillige under Paadøm/m/e en Sag imod en anden for liige Paasagn imod Sagsøgeren, foruden adskillige foregaaende imod fleere, der viiser at det har været i fleeres Munde

  Saare vanskeligt  om ikke nesten ugjørligt  er det at faae opdaget den rette Ophavsmand til sligt skarnagtig Sladder, der som oftest har sin Oprindelse fra blot Gisning, der forvandles til Virkelighed under  Fortælling til fleere  og ved deres Misforstand, i sær i blant den grove Almue, og fra Muligheden efter dette Udsagn, at Sagvolderen *kude (kunde) være Ophavsmand hertil, er ingen sikker Slutning til Virkeligheden deraf.

 

1789: 350b

 

Men da ingen Ting er lettere end at udsprede fornærmeligt Rygte, og ingen Mands Ære kunde være betryget, naar sam/m/e skulde fritage, bliver det stedse strafværdigt at frem føre slig nærgaaende og usand Paasagn, om endog mange andre tilforn har udsagt sam/m/e.

  Thi kjendes hermed og Døm/m/es for Ret  Bemelte af Saggivne Anders Andersen Stanghelle udtalte nærgaaende Ord bør som døde og magtesløse  utalte og uskrevne at ansees, uden at kom/m/e Sagsøgeren til ringeste Forkleinelse paa gode Navn og Rygte, og tilpligtes derhos Anders Andersen Stanghelle inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf at udreede i Mulct Fiire Rdlr til Veikassen  og ligesaameget til Hougs Præstegjælds Fattig kasse  saaog at erstatte Sagsøgeren den/n/e Rettergangs Omkostning med Aatte Rigsdaler, under Lovens Tvang.

 

Dernest blev udi Sagen, anlagt af Lensmand Johan/n/es Fougstad imod Kari Nils Dotter Romslo, afsagt saadan

Dom

  Den vigtige Omstændighed af det omhandlede Paasagn, at Sagvoldersken tillige skulde have sagt at Sagsøgeren endog har kjøbt en anden til at paatage sig Skylden for hans Besvangrelse, er ikkun forklaret af 3die Vidne, som paa den Tiid at Talen faldt var rusende eller drukken, uden at 4de Vidne, som tillige var tilstæde sam/m/e Tiid, hørte det, og derfore kan den som ubeviist ej kom/m/e i Betragtning; Derimod har hun  efter de 2 første Vidners eensstem/m/ige Vidnes byrd  for dem tilstaaet at have sagt at Sagsøgeren havde besvangret en Piige, hvilket hun tillige sagde at have hørt tilforn af mange, og endskjønt de adskillige fleere imod andre for liige Paasagn anlagte Sager oplyse at saadant har været i fleeres Munde, kan sligt vanartigt Sludder ikke hjemle hende til et Paasagn ligesaa usandt og ubeviist som fornærmeligt for Sagsøgeren;

  Thi dødgjøres hermed bemelte af hende imod Sagsøgeren udtalte fornærmelige Ord og bør som utalte at ansees, uden at kom/m/e ham til Forkrænkelse i ringeste Maade, og tilfindes Saggivne Kari Nils Dotter Romslo derfore at bøde To Rdlr til Vejkassen og To Rdlr til Hougs Præstegjelds Fattigkasse  saaog at oprette Sagsøgeren dette Søgemaals Omkostning \med Aatte Rdlr/  At udreedes inden 15 Dage fra Forkyndelsen af den/n/e Dom, under viidere Adfærd efter Loven.

 

Ny Sag.

Borgemæster Weiner imod Jan Bejer i store Sandvigen

Procurator Lytkien lod ved Diderich Adolph von Ely fremlægge en Rettes Stævning imod Reebslager Jan Bejer i store Sandvigen af 2den d: M:  med paategnet Forkyndelse  samt et Indlæg af 20de hujus, hvorefter han paastod Dom i Sagen i Tilfælde at den indstævnte møder  og i Mangel deraf  Laugdag for ham til neste Ret.

  Bemelte Stævning og Indlæg indtages her.

  Saggivne Jan Bejer mødte ej efter Paaraab  og Stævningens Forkyndelse blev eedelig afhjemlet af de mødende Kaldsmænd efter deres Paategning.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Reebslager Jan Bejer {mødte ej efter Paaraab  og} \gives Laugdag til nestk: Høsteting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Ny Sag

Fogden Unmack imod Ole Poulsen af store Sandvigen

Hr: Foged Unmack lod ved sin Fuldmægtig Prom tilkjendegive at han  i Anledning Indberetning fra Hr: Byfoged Bentzen i Bergen af 19de Febr: dette Aar, at Ole Poulsen  Reebslager dræng i Sandvigen  skal af et Qvindemen/n/eske af Bergen  navnlig Massi Steffens Dotter  være bleven udlagt som Barnefader til et af hende avlet uægte Barn, har ladet bemelte Ole Poulsen med lovlig mundtlig Varsel her til Tinget indkalde at liide Dom til Bøders Udreedelse og anden Straf, efter Anordningen, for dette Lejermaal.

  Paagjældende Ole Poulsen mødte  vedtog lovlig Varsel og negtede at have begaaet det paasøgte Lejermaal med Massi Steffens Dotter  hvilket han tilbød med Eed at fralægge sig.

  Prom tilkjendegav at han endnu ikke er forsynet med vedkom/m/ende Sognepræstes Attest ang: det paasøgte Lejermaal  og der fore begjerede Sagen udsat til Høstetinget.

 

1789: 351

 

  af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efter Actors Forlangende beror Sagen til neste Høsteting, til hvilken Tiid det angjældende Qvindemen/n/eske i Følge Lovens 1 – 4 – 1 bliver at kalde til Vedermæle i den/n/e Sag, ifald hun ellers lever.

 

Dernest blev publiceret:

            1.  Eet Mageskiøde, efter Kongl: Reskript, imellem Sognepræsten Hr: Arentz og Lensmand Johannes Fougstad, hvorved denne tilbytter sig Gaarden Indre Brudvig  No: 2, som tilforn har været forlehnet Hougs Præsteboel, mod at Hougs Præsteboel faaer tilbage en Anpart i Gaarden Søre Weset i Mielde Skibreede, datr: 22de Decbr: 1788, med Attest.

            2.  Eet Skiøde fra Lars Nielsen Havre med fleere  til Ole Siursen paa  indberegnet hans Hustrues Anpart  1 b/ismerpun/d 14 Marker Smør i Kirkebrudvig  No: 3, det solgte for 73 dr 2 mrk.  datr: 30te October 1788, indført Fol: 175, med Attest.

            3.  Een Deelings Forretning imellem Enkemand Niels Monsen Waage og Arvingerne efter Konen Bornie Willums dottr: Waage  af Ous Skibreede i Sundhordlehns Sorenskriverie, af 11te October 1788, hvorved til Datteren Sisselle Niels dottr: er udlagt en Anpart af Skyld 14 M/arke/r Smør i Jebne  No: 18, for 56 Rdlr, indført Fol: 176.

            4.  Eet Skiøde fra Erich Siursen Herfindahl, til Arne Michelsen, paa 12 Marker Smør i Herfindahl  No: 20, for 198 Rdr, datr: 28de Novbr: 1787, og indført med Attest om Hæftelsen Fol: 174.

            5.  Eet Skiftebrev efter Manden Mons Johannesen Øfstemielde af Mielde Skibreede den 5te Februarii 1789, hvorved af 1 pd: 4 Marke/r Smør  7/18 Huud i Waxdahl  No: 21, blev udlagt:  14 M/ark Smør  7/36 Huud til Enken Christie Haaversdotter,   4 2/3 Marke/r Smør og 7/108 Huud til hver af de 2 Sønner Johannes og Michel Monssønner   og 2 1/3 Marke/r Smør og 7/216 Huud til hver af Døttrene Synneve og Martha Mons døttr:  indført Fol: 174.

            6.  Aflyst en Pante Obligasion af Ole Olsen Langhelle til Knud Halsteensen Yttre Bouge, stoer 30 Rdlr, med 1ste Panterett i 13 ½ Marke/r Smør i Langhelle  No: 24. datr: 9de Novbr: 1770  og tingl: samme Maaned, den 30te, der nu er indfriet efter Creditors Arvingers Paateigning af 25de Maji 1789.

            7.  Tinglyst et Skiøde fra Friderich Hesselman med de fleere Kreditorer i Skiftet efter Michel Pedersen Langhelle  til dennes Enke Marthe Besses dotter, paa, indberegnet hendes egen Anpart  13 ½ Marke/r Smør i Langhelle  No: 24, det solgte for 36 rdr, datr: 1ste Novbr: 1788, indført Fol: 175.  med Attest.

            8.  Een Obligasion fra Enken Martha Besses dotter Langhelle til Soldat Daniel Michelsen Indr: Bouge, stoer 35 Rdr, med 1ste Panterett i 13 ½ Mark Smør i Langhelle  No: 24  datr: 1ste Novbr: 1788, indført Fol: 175.

            9.  Een Obligasion af Johannes Olsen Søre Songstad til Petter Bruus, stoer 50 Rdr, datr: 1ste Maji 1789, med 1ste Panterett i 1 pd: 12 Marke/r Smør  1 Mæle Malt i Søre Songstad  No: 34.  indført Fol: 176.

            10.  Aflyst en Pante Obligasion af Michel Michelsen Aaseim til Niels Aadsen Indr: Arne, stoer 40 Rdlr, med Pant i 18 M/arke/r Smør og 1 Mæle Malt i Aaseim  No: 43, datr: 7de Junii 1787, tingl: s: D:  der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 2dre Octbr: 1788.

            11.  Eet Skiøde fra Niels Aadsen Indr: Arnes Enke Dordie Lars dottr: til Michel Michelsen Aaseim paa 9 M/arke/r Smør og 6 Kdr: Malt i Aaseim  No: 43, for 40 Rdr, datr: 25de Maji 1789, indført Fol: 175.  Attest.

            12.  Een Obligasion af Michel Michelsen Aaseim til Aad Iversen Indre Arne  stoer 40 Rdr, med 1ste Panterett i 13 ½ Marke/r Smør og 9 Kdr: Malt i Aaseim  No: 43, datr: 25de Maji 1789, indført i Proc: Fol: 175 og 176.

            13.  Eet Skiftebrev efter Manden Niels Aadsen Indr: Arne af 23de Martji 1789, hvorved, af 1 b/ismerpun/d 16 M/arke/r Smør og 5/9 Huud i Indr: Arne  No: 45, blev udlagt den halvedeel til Enken Dordie Lars dottr:   og den anden halvedeel til Døttrene, Aase og Brithe Niels døttr:  indført. Fol: 173.

            14.  Een Qvittering under 25de Maji 1789, for 20 Rdr, tegner paa Johannes Heljesen Mieldems til Lars Tomassen Wichne udgivne Obligasion stoer 60 Rdr, datr: 6te Julii 1782  tingl: 23de Novbr: s: A:  med Pant i 1 pd: 5 5/11 Marke/r Smør og 19 7/11 Kdr: Malt i Mieldem

 

1789: 351b

 

No: 47, saa at der nu ikkun er tilbage 40 Rdr.

            15.  Eet Skiftebrev efter Konen Anna Ivers dattr: Nore Qvamme af 25de Martji 1789, hvorved af ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt i Nore Qvamme  No: 49, blev udlagt:  18 M/ark Smør og 12 Kander Malt til Panthaveren Magne Clemetsen Flachtvedt,   9 Mark Smør  6 Kdr: Malt til Pandthaveren Ole Iversen Øvre Selvig,   4 ½ Marke/r Smør  3 Kdr: Malt til Enkem: Niels Monsen   og 1 ½ Mark Smør, 1 Kdr: Malt, til hver af de 3 Sønner: Mons, Iver og Clemet Nielssønner, indført Fol: 173.

            16.  Aflyst en Pante Obligasion af Frue Majorinde Frøchen til Danckert Danchertsen Krohn  stoer 1600 Rdlr, med 1ste Panterett i Gaarden Øvreejde med Ervigen  No: 62,  Nedr: Selvig  No: 60,  og Jordahl  No: 61, datr: 9de Martji 1775, tingl: 14de Junii samme Aar, der nu er indfriet efter Creditor hr: Danckert Krohns paategnede Qvittering af 2dre Martji 1789.

            17.  Eet Auctions Skiøde fra Frue Majorinde Frøchens Arvinger  til Bageren Sr: Jonas Helt, paa Gaardene Øvre Eide med Pladsen Ervigen  af Skyld: 1 Løb Smør  No: 62,  Gaarden Nedre Selvig  af Skyld 1 Løb Smør og 1 Faar  No: 60,  og Gaarden Jordahl, af Skyld 3 Løber Smør og 2 Faar  No: 61, for Kiøbe Summa 3025 Rdr  og Omkostninger 80 Rdr 5 mrk 4 s, datr: 26de Febr: 1789, indført Fol: 174, med Attest.

            18.  Een Pante Obligasion af Bageren Jonas Helt til Hof Agent Danck: Krohn  stoer 1000 Rdr, med 1ste Panterett i bemelte 3 Gaarder Øvre Eide, Nedr: Selvig og Jordahl, datr: 2den Martji 1789.  indført Fol: 174.

            19.  Eet Bygselbrev af Korskirkens Sogne Præst Hr: Brun, til Clemet Olsen paa ½ Løb Smør  1 ½ Qvarteer Malt i Bogetvedt, No: 79, som Ole Clemetsen har brugt, datr: 20de Maji 1789.  med Revers.

            20.  Een Obligasion af Johannes Olsen Sætre til Erich Danielsen Melkeraaen  stoer 26 Rdr  og til Myndtl: Maritha Jens dr: Hougedahl, 26 Rdr, tilsammen  52 rdr, med 1ste Pante Rett i 18 M/arke/r Smør  3 Kdr: Malt og ¼ Faar i Sætre  No: 80, datr: 17de Januarii 1789, indført Fol: 175.

            21.  Eet Bygselbrev fra Anders Olsen Steenestøen og Erich Danielsen Melkeraaen til Berge Nielsen paa 1 pd: Smør og 1/3 Huud i Yttr: Horvig  No: 83, som Arne Olsen har brugt.  datr: 31te October 1788, med Revers.

            22.  Eet {Bygsel}\Deele/brev af Sorenskriveren efter Konen Lisbet Reinertsdr: Mit Horvig, hvorved af 18 M/arke/r Smør og 6 Kdr: Malt i Mit Horvig  No: 84, blev udlagt:  9 Mark S: og 3 Kdr: Malt til Enkemand Mons Gudmundsen,   3 Marke/r Smør og 1 K:de Malt, til hver af Sønnerne Gudmund og Hans Monssønner   og 1 ½ Marke/r Smør og ½ K:de Malt, til hver af Døttrene Brithe og Giertrud Mons døttre, datr: 25de Maji 1789, indført Fol: 176.

            23.  Eet Skiøde fra Ole Olsen fra Breedsteen  med fleere  til Lars Andersen Toft, paa  indberegnet eendeel af hans forrige Ejendom, 9 Marker Smør i Hylcke  No: 87.  datr: 14de Januarii 1789, det solgte for 40 Rdr, indført Fol: 175, og hvorhos fulgte Attest.

            24.  Aflyst en Pante Obligasion af Mons Hansen Westerlie til Erich Monsen i stoere Sandvigen  stoer 196 Rdr, med 1ste Pante rett i Gaarden Westerlie  94, datr: 5te Junii 1784, tingl: samme Dag, der nu er indfriet efter 2 paategnede Qvitteringer, fra Creditor.

            25.  Eet Skiøde fra Anders Andersen Biørkeloe til Lyder Wensel Nicolajsen og Søn Nicolaj Nicolaisen, paa et Vaanhuus i 1ste Rode No: 32, for 275 Rdr, datr: 30te Junii 1788, indført Fol: 174.

            26.  Eet Bygselbrev af Sandvigens Ejer Johan Garman til Lyder Wensel Nicolajsen og Søn Nicolaj Nicolajsen paa Grunden under samme tilkiøbte Huus, datr: 2de April 1788  med Revers.  indført Fol: 174

            27.  Aflyst en Obligasion af Michel Knudsen i stoere Sandvigen til Muurmæster Anders Dahl, stoer 38 Rdlr, med 1ste pandte Rett i et Huus i 1ste(?)(2dre?) Rode No: 33, datr: 22de Maji 1782  og tingl: 1ste Junii s: A:  der nu er indfriet efter Creditors Søn Arne Dahls paategnede Qvittering af 6te Octbr: 1787.

            28.  Aflyst en Pante Obligasion af Nathanael Michelsen Gram til Peder Bremer  stoer 150 Rdlr, med 1ste pante rett i eendeel Huus i stoere Sandvigen under 1ste Rode No: 10.  datr: 10de Junii 1780, tingl: 2dre Novbr: s: A:  der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 10de {Maji} \Martii/ 1789.

 

1789: 352

 

            29.  \Tgl./ Een Obligasion af Niels Pedersen Bischopshavn til Kiøbmand Christopher Kahrs  stoer 99 Rdr, med 1ste Pante rett i eendeel huuse paa Bischopshavn, under stoere Sandvigen  No: 64, datr: 25de Maji 1789, indført Fol: 176.

            30.  Eet Skiøde fra Peder Bremer med fleere til Jaen Christopher Mejer, paa eendeel Huuse i stoere Sandvigen, under 1ste Rode No: 10, datr: 14de Octobr: 1788, for 250 rdr, indført Fol: 176

            31.  Een Obligasion af Jaen Christopher Mejer til Christopher Bremer  stoer 200 rd  med 1ste pandte Rett i nysbemelte Vaanhuuse i 1ste Rode No: 10.  datr: 10de Martji 1789  indført Fol: 176

            32.  Een Obligasion af Johannes Christiansen til Myndtlingen Anna Sophia Knuds dotter, stoer 21 Rdr, med 1ste panterett i et Vaanhuus i 1ste Rode No: 23de  datr: 30te Junii 1788, indført Fol: 176 og 177.

            33.  Eet Bygselbrev af Johan Garman til Andreas Christopher Larsen paa Grunden til et af ham nyelig opbygget Vaanhuus, datr: 14de Novbr: 1788, med Revers, indført Fol: 177.  1ste Rode No: 64.

            34.  Eet Ditto af Ditto til Gullach Olsen paa en Grund til et af denne Opbygget Vaanhuus under 1ste Rode No: 65, datr: 4de Octbr: 1788, indført Fol: 177  med Revers

            35.  Een Obligasion af Gullach Olsen til Martin Gørbitz  stoer 20 rdr, med Pandt i et nyt Vaanhuus under 1ste Rode No: 65, datr: 10de Martji 1789, indført Fol: 177

            36.  Eet Afkald fra Anna Maria Ols dr: til Værgen Ole Olsen Næsse, for Arv 12 dr 1 mrk 15 s, med Interesser, datr: 9de Decbr: 1788, indført Fol: 174.

            37.  Een Obligasion af Anders Johannesen til Erich Monsen Westerlie  stoer 20 Rdlr, med 1ste Pante rett i et Vaanhuus i stoere Sandvigen,  \2dre Rode No: 48/  datr: 30te Junii 1788, indført Fol: 177.  tilligemed Paate: om manglende Adkomst til den pandtsadte Ejendom.

            38.  Een Manis Dom over Jonas Olsen Tosche i Bergen for Gunder Larsen sammestæds, paa 605 Rdr, med Renter og Omkostninger, {tillige}med Creditors paategnede Reservation til Debitors eiende Søeboder i stoere Sandvigen, indført, *indført Folio: 177.

 

Hr: Fogden fremlagde til Examination og Bielag ved Skatte Regnskabet

            1.  Fortegnelse over Af og Tilgangen i Odelsmandtallet for forrige Aar 1788  der inden Retten blev oplæst  og dertil forklaret af den tilstædeværende Almue  deriblandt Carl Johannesen Thuenæs og Clemet Olsen Bougetvedt forklarede, at de, som tilkomne deri anførte, selv bruge og beboe de Jordeparter som de er ansat for.

            2.  Ditto over Af og Tilgangen i Veimandtallet for forrige Aar 1788  der ogsaa blev oplæst og dets Rigtighed bevidnet af Almuen og fornævnte 2de Mænd.

            3.  Ditto over de ubetalt henstaaende Høy Kongl: Skatter for første Termin dette Aar, af Beløb, indberegnet Rente Skatten  456 Rdr 5 mrk 15 s.  der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen som havde videre at udrette ved Tinget; thi blev samme sluttet.

 

 

 

Udsættelses Ting for Schiolds Skibreede 1789.

Aar 1789  den 6te Junii  blev af Sorenskriveren i hans Huus i Bergen holdet Udsættelses ting for Schiolds Skibreede i Nærværelse af de tilnævnte Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 305

 

og blev derved udi Sagen, anlagt af Fogden Wangensteen imod Nils Steffensen Wallem, saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Den/n/e Sag angaaer ej allene det blotte Lejermaal, men end og andre dermed foreenede strafværdige Handlinger, som Nils Wallem tillige skal have begaaet, deels ved at vilde have formaaet Qvinden

 

1789: 352b

 

under Svangerskabet at fordrive Fosteret, og en anden at paatage sin Skyld som Barnefader, og deels ved at have mishandlet Qvinden og hendes barn.

  Om Lejermaalet er fremlagt Sognepræstens Anmeldelse efter Ministerialbogen under 29de Novembr: 1784, at Nils Wallem er udlagt som Barnefader ved Barnets Daab, der tillige er bekræftet ved de førte eedelige Vidner om Moderens Ingebor Lars Dotters Bekjendelse derom i Barns Nød, hvilket hun stedse uforandret har vedblevet fra først af og under den ganske Rettergang.

  Dette har vel Procurator Lytkien, for Sagvolderen Nils Wallem, benegtet aldeeles ved sin Tilførsel under den/n/e Sag den 6te Octobr: 1785, foregivende derhos at Barnemoderen Ingebor er et lastefuldt og berygtet Menneske, efter hvad han, som Contracitant i Tingsvidne Sagen for Bergens Byting, der er begyndt 17de Januarii og sluttet 11te April 1785, ved de førte Vidner formeener at have oplyst.

  Om der ellers var noget Beviis for de øvrige Belastelser imod bemelte Ingebor, kan de dog ikke kom/m/e under Paakjendelse i den/n/e Sag, hvor Nils Wallem ikke har udtaget den for 3 ½ Aar siden ommelte Contra stævning, men for saavidt hun derefter skulde ansees berygtet og upaaliidelig i sin Angivelse over Nils Wallem, maae dog derover anstilles Betragtning.

  De eeneste Vidner herom  Karen Ols Dotter og Anne Anders Dotter, som i Bytingsakten p: 35, 36, 37, 38, 45, 46 og 48 have forklaret at Angjældende Ingebor Lars Dotter, under forventet Ægteskab med Matrosen Jon Larsen, har søgt Sæng eller Sam/m/enleje med ham ved Michaelis 1784, ere ej allene villige Vidner, den eene tjenende hos Nils Wallem og den anden gift med hans Brodersøn Steffen Torsen Wallem, men af slig seenere Handel, som Haabet om Ægteskab og deres tillige omvundne nær forestaaende Fæste vielse gjør tem/m/elig undskyldelig, kan ej med Sikkerhed argumenteres at hun tilforn under dette Barns Undfangelses Tiid har været berygtet, eller at hendes Angivelse paa Nils Wallem desformedelst skulde være urigtig; Tvertimod er Udtrykket i 9de Spørsmaal til Vidnerne p 35, om bemelte Matroses Siigende, at den/n/e da *frugsom/m/elige Jente var hans egen Plage  og at ingen anden derfore skulde have noget at svare, heel mærkværdigt og maae riimeligst did hentydes, at han paatog sig det i en andens Stæd; hvortil kom/m/er at Toleransen {af} af slig iidelig Sam/m/enleje i hans eget Huus, der ikke let kan have været {ham som} Nils Wallem som Husbonde ubekjendt, med mindre at disse Vidner selv dermed have con/n/iveret, synes i andet Fald at have gaaet uden for Sædeligheds Grændser; Og da andet Beviis om Lejermaal neppe er moraliter muelig hos de sædelige Folkeslægter, kan den/n/e løselige Benegtelse ej fritage Nils Wallem for at ansees som Barnefader, uden at han efter Lovens 6 – 13de – 5te værger sig der fore ved Benægtelses Eed.

  Om det paasigtede Forehavende fra Nils Wallems Siide at vilde have fordrevet Fosteret hos Moderen under Svangerskabet, er baade Forklaringen ubestemt af Michel Harton og Hustrue i Bytingsakten p: 17, 18, 19, 23de og 24  og deres Troværdighed svækket ved de seenere Vidners Forklaring p: 39, 40, 46, 47, 56 og 57;

  Vidnet Ole Monsen Liland maae ansees for et villigt Vidne, da han er Farbroder af Ingebor Lars Dotter efter hendes Opgivende den 6te Octobr: 1785  og de øvrige Vidner berette allene hendes Fortælling derom for dem;

  Ikke heller er det nøyagtig afbeviist at Nils Wallem har underkjøbt forbemelte Matros Jon til at paatage sig Skyld for at være Barnefader.

 

1789: 353

 

  Derimod er det tilfulde afbeviist ved eenstem/m/ig eedelig Forklaring af 6te og 7de Vidner, at 14 Dage efter Fødselen, da besvangrede Ingebor Lars Dotter tilligemed hendes spæde barn var hos ham, har Saggivne Nils Wallem slaget hende med en Kjep, og endskjønt hun ikkun tilføyer, som ej af Vidnerne er forklaret, at Barnet tillige da af ham blev slaget  og at Helbreden hos Barnet, som tilforn var frisk, deraf svækkedes saa at det døde 6 Uger derefter, kan det sidste \tildeels/ ansees for en naturlig Virkning heraf, da Barnet ved at die, maatte inddrikke Moderens Lidelse herunder, og saaledes har dette været en ubarmhjertig haard Medfart imod en svag Qvinde med et spædt diende Barn ved Brystet.

  Og da Actor, som har frafaldet al Paastand imod Ingebor Lars dotter, der har rettet for sig i Mindelighed, har paastaaet Nils Wallem tillige anseet for de, i Anledning dette Lejermaal, begaaende strafværdige Handlinger, Tilfindes Saggivne Nils Steffensen Wallem, inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf at udreede Slagsmaals Bøder Ni Rigsdaler  samt desuden Fiire Rdlr til Vejkassen og liigesaameget til Strudshavns Sogns Fattigkasse; saaog at erstatte den/n/e Rettergangs Omkostning med Tolv Rdlr, hvoraf 1 Rdlr 1 mrk 8 s anslaaes for stemplet Papiir  og 5 Rdlr 2 mrk 12 s i Dom og Brevpenge for den/n/e Ret efter Sportelreglementet, indberegnet de Actor meddeelte Udskrifter.  Endelig bør bemelte Nils Steffensen Wallem tillige til nestk: Høsteting for dette Skibreede i lovlig Tilkaldelse af Fogden og Angjældende Ingebor Lars Dotter at aflægge sin Benegtelses Eed derhen at han ikke med bemelte Ingebor Lars Dotter har haft saadan legemlig Beblandelse at hendes i October Maaned 1784 fremføde Barn deraf kan være avlet, i hvis Mangel han da tillige bør udreede Lejermaals Bøder Tolv Rdlr, naar den/n/e Dom har været ham lovlig forkyndt 15 Dage førinden nestkom/m/ende Høsteting.

 

Dernest blev udi Sagen, anlagt af Christopher Larsen Søre Jellestad imod Iver Pedersen Søre Jellestad, afsagt saadan

Dom

  Vel er det afbeviist med de 2de førte eedelige Vidners eenstem/m/ige Forklaring, at Sagvolderen i Augusti Maaned 1785 har beskyldet Sagsøgeren for at have frataget ham 2de Olderstænger, kløvet dem til Ved og lagt dem i sin Boe; Men da Sagvolderen i en anden foregaaende Sag, imellem Milles Ejer Capitaine Cappe og Sagsøgeren Christopher, selv tilforn har aflagt eedeligt Vidnes byrd om Sagsøgerens egen Tilstaaelse, at den/n/e da havde forøvet slig Gjærning i Skoven tilhørende Nabogaarden Mille, og Sagsøgeren tillige der fore er kjendt skyldig ved afsagte Lavtingsdom af 27de Octobr: 1788  og derved stadfæstede Hjemtings dom af 10de Junii *1786, hvilke begge Doms Afsigter fra Sagvolderens Siide er fremlagde under den/n/e Sag  og godtgjøre saadant kan ingen Opretning her fore finde Stæd efter Lovens 6 B: 21de C: 2de Art:  der medfører ut veritas convitii excusat.

  Thi frifindes Saggivne Iver Pedersen Jellestad for Sagsøgerens Tiltale i den/n/e Sag.

 

 

 

Udsættelses Ting for Herlø Skibreede 1789.

Aar 1789  den 6te Junii  blev af Sorenskriveren i hans Huus i Bergen holdt Udsættelses ting for Herlø Skibreede i Nærværelse af de fra Schiolds Skibreede tilnævnte Laugrets mænd, som her foran ere anførte f: 305,

  hvorved, udi Sagen, anlagt af Danckert Heiberg imod Jan Olsen Alveim, saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Heel utrolig er Sagvolderens Foregivende, at Sagsøgeren, uden noget

 

1789: 353b

 

Forlangende fra hans Siide, paa hans Vegne skulde have udlagt de paasøgte Lejermaals Bøder, imedens at sligt Forskud og Udlæg er en Velvilligheds Gjærning, som allene nyttede den/n/e og ej Sagsøgeren, og det modsatte oplyses ej allene med det fremlagde eedelige Vidnesbyrd fra Petter Christian Drejer, under 2den Maji 1789, men saadant bekræftes endog ved den fremlagde Attest under 2den April 1789 fra Præsten Arnold Meyer, som paa den Tiid forestod Mangers Kald  og ej antog Sagvolderen til confirmation førend at Fogden havde tilmeldet ham at Lejermaals Bøderne var betalte. Desuden har Sagvolderen selv, under den/n/e Sag den 15de Maji 1788, tilstaaet at have begaaet det omhandlede Lejermaal med Anne Johan/n/es Dotter, der siden er blevet hans Hustru, uden at foregive  og mindre at godtgjøre  at Bøderne ere betalte til Fogden, og da Fogden Wangensteens Attest af 15de Maji 1788 viiser at disse forvirkede Lejermaals Bøder til ham er betalt af Sagsøgeren, træder \den/ sidste des formedelst i den førstes Stæd og Berettigelse dertil.

  Thi tilfindes Saggivne Jan Olsen Alveim inden 15 Dage fra den/n/e Doms Forkyndelse at betale Sagsøgeren de paastævnte Atten Rdlr  saaog Sex Rdlr for den/n/e Rettergangs Omkostning, under Lovens Tvang.

 

 

 

Sommertinget for Watswærns Tinglaug 1789.

Aar 1789  den 3de Julii  blev paa Tingstædet Bolstadøren holdet Som/m/erting for Watswærns Tinglaug af Sorenskriveren i Nærværelse af de ved nestleden Høsteting tilnævnte 8 Laugretsmænd, hvilke her foran ere antegnede f: 329, undtagen at istæden for No: 4  Jacob Siursen Berstad  var udnævnet og sad en ny Mand Jacob Johan/n/esen Geilen, og alle disse 8 Mænd have for Dom/m/eren aflagt deres Eed som Laugretsmænd. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Unmack.

 

Først blev publiseret de sam/m/e Kongelige Anordninger  Reskript og Fogdens Bestalling  11 i Tallet, som ved dette Aars Som/m/erting for Radø Skibreede, hvilke her foran er registrerede f: 330, 333, 336 og 338.

 

Dernest blev paaraabt de indstævnte Sager

 

Krigsraad Fleischer imod Siur Pedersen Biørndahl

Sagsøgeren æskede Sagen i Rette efter Laugdag fra nestl: Høsteting, som han fremlagde med paategnet Forkyndelse, og anmeldte derhos med mundtlig Continuations Stævning til Vedermæle at have indkaldet til dette Ting det besvangrede Qvindemen/n/eske Guri Erichs Dotter Qvam/m/e.

  For Qvindemen/n/esket Guri Erichs Dotter mødte Sven Iversen Lødve og vedtog paa hendes Vegne lovlig Varsel.

  Paagjældende Siur Pedersen Biørndahl mødte; vedtog Laugdagens Forkyndelse og tilstod nu 2den Gang i Ægteskab at have begaaet det paasøgte Lejermaal {i Ægteskab} med Piigen Guri Erichs Dotter Qvame \imedens hans Hustrue endnu lever/  det forrige var forøvet med en anden.

  Dernest fremlagde Sagsøgeren den hos Siur Biørndahls afholdne Optegnelses Forretning af 6te Decembr: 1788, der vedhæftes Akten  og Sognepræstens Hr: Jersins Attest af 27de Junii d: A: saavel om det nu paasøgte, som forrige Lejermaal  og indlod Sagen Dom med Paastand at han maae tilfindes i Følge Lovens pag: 976  Art: 25  at udreede doble Lejermaals Bøder med Yderste Formue  saaog at forviises Landet  samt erstatte *den (denne) Actions Omkostning, indberegnet Optegnelses Forretningen  med Sex Rdlr.  Bemelte Attest indtages her.

  Saggivne Siur Biørndahl havde intet viidere til Sagen at svare  men at han agtede at ansøge Benaadning, naar Dom/m/en falder, og Sagen optages,

  hvorpaa udi Sagen saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Ligesom den fremlagde Præsteattest oplyser at Saggivne Siur Pedersen Biørndahl, imedens hans Hustru endnu lever; har begaaet 2de Lejermaal i Ægteskab, det sidste med Guri Erichs Dotter Qvam/m/e, har han og selv tilstaaet saadant under den/n/e Sag;

  thi tilfindes bemelte Siur Pedersen Biørndahl til Sagsøgeren \... …… …./ at udreede doble Lejermaalsbøder med Fiireogtyve Rdlr  og erstatte ham den/n/e Rettergangs Omkostning

 

1789: 354

 

med Sex Rdlr  saaog at være Landet forviist, men yderste Formue kan ej finde Stæd efter den Tilstand, hvorudi hans Bo er befunden ved den fremlagde Optegnings Forretning. Dom/m/en at fuldbyrdes inden 15 Dage efter dens Forkyndelse, under viidere Adfærd efter Loven.

 

Dernest blev udi Sagen, anlagt af Ellev Iversen Kolve imod Jon Larsen Mæstad, efter Optagelse fra nestleden Høsteting  med Parternes Samtykke, saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Af de fra Hovedsagsøgerens Siide førte eedelige Vidner har Ole Brechuus og Steffen Bryn forklaret, at Kontrasitanten Jon Larsen, i deres Nærværelse i Gjæstgiverhuuset paa Wossevangen ved Sessionen i Junii Maaned 1787, har tilstaaet at være blevet Hoved sagsøgeren skyldig for bekomne Vahre, og fradraget det deraf tilbagetagne fordervede, en Rest i Penge, som den sidste bestem/m/er til 14 Rdlr  nogle Mark  og den første til 12 Rdlr  med Tillæg at Jon endnu skulde levere tilbage endeel fleere Vahre, uden at Vidnet hørte hvorudi disse bestoed. Saaledes er her fuldt Beviis om at Sagsøgeren ved endelig Afgjørelse havde til gode i det mindste Tolv Rdlr, og at endeel af de forhen an/n/am/m/ede Vahre, hvorfra Gjælden rejser sig, vare fordervede, som de førte 3 Kontravidner berette, kan ej fritage Kontrasitanten fra at betale den Rest, som han, efter skeede Fradrag for de slette Vahre, ved endelig Afregning og Liqvidation havde vedtaget og virkelig des formedelst forpligtede sig at betale;

  Thi tilfindes Kontrasitanten Jon Larsen Mæsted, nu paa Espeland, inden 15 Dage fra Forkyndelsen her af at betale Sagsøgeren Tolv Rigsdaler  saaog Fem Rdlr for den/n/e Rettergangs Omkostning, under viidere lovlig Adfærd.

 

Knud Rochne imod Endre Rongen

Hoved sagsøgeren æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra nestl: Høste ting.

  For Contra Citanten Endre Rongen mødte hans Søn Ole Endresen Rongen og tilkjendegav at han  nemlig Contracitanten  erklærer at de imod Hoved sagsøgeren Knud Rochne udtalte Ord ikkun vare foraarsagede af Mistagelse  og at de ikke i ringeste Maade skal kom/m/e Knud Rochne til Forklejnelse paa gode Navn og Rygte  og Comparenten Ole Endresen Rongen forbandt sig inden 2de Aar fra Dato at betale Knud Rochne To Rdlr for hans Udgift til den/n/e Rettergang  samt desuden Een Rdlr Fem Mark og Fiire Skilling for Udlæg til Kaldsmændene og Tiids spilde, hvormed Hoved sagsøgeren Knud Rochne var fornøyet  og begge Comparenter frafaldt den/n/e Sag aldeeles.

 

Fogden imod Anders Haldorsen Øye

Hr: Foged Unmack æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra nestl: Høsteting  og da den af Sagvolderen ansøgte Benaadning, efter indløbne Resolution, ej kan forhaabes førend efter foregaaende Dom, maatte han nu slutte Sagen fra sin Siide; og til den Ende fremlagde han   1.  Præste attesten om den paasøgte Blodskam  af 10de Augusti 1787,   {2.  Optegnelses Forretningen for Anders Ø}  og 2.  Sogne præstens seenere Attest af 29de Januarii 1788 om Delinqventens Forhold og Vandel, hvilke her bliver at indtages

  Derefter Indlod Aktor Sagen Dom fra sin Siide med Paastand at Tiltalte Anders Haldorsen Øye i Følge Lovens 6te B: 13de C: 14de Art:, *conferereret med Forordningen af 14de Xbr: 1775, hvis 1ste § bestem/m/er de Slægtskabs Grader  i hvilke ingen Dispensation til Ægteskab kan finde Stæd, som der fore maae ansees for de i Guds Lov forbudne Leed, maae tilfindes at have sit Liv forbrudt.

  Paagjældende Anders Haldorsen Øye mødte tilligemed hans Stivfader Gullach Jacobsen Øye og havde intet andet at svare til Sagen end at de vilde ansøge hans May:ts om Allernaadigst Formildelse i Straffen, naar Dom/m/en

 

1789: 354b

 

er falden, i Betragtning af hans Forlokkelse hertil af hans afdøde Faster, som han skyldede Lydighed, og at han taabelig selv i yderste Grad mindst kunde vente saa farlige Følger af en Handling, hvortil han blev tilskyndet af Fasteren, som han tiltræde større Kundskab.

  Derpaa blev udi Sagen af Dom/m/er og Meddomsmænd saaledes eenstem/m/ig for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  At Saggivne Anders Haldorsen Øye i en saare ung Alder af 19 Aar har begaaet det paasøgte Lejermaal i forbuden Leed imod Guds Lov med sin afdøde kjødelige Faster Marthe Anders Dotter Dahle, er oplyst med den fremlagde Attest af Ministerialbogen og den Tiltaltes egen Tilstaaelse inden Retten,

  Thi tilfindes bemelte Anders Haldorsen Øye i Følge Lovens 6 – 13 – 14de  sam/m/enlignet med Forordningen af 14de Decembr: 1775  dens 1ste §  at halshugges.  Hermed omgaaes i den Orden de Kongelige Anordninger foreskriver

 

Ny Sag

Johan/n/es Johan/n/esen Brechuus imod Nils Gullachsen Brechuus

Johan/n/es Johan/n/esen Brechuus mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Nils Gullachsen Brechuus at liide Dom fordi [han] har flyttet Marke skjels Steen eller Stabel, saavel til Undgjældelse efter Loven, som Søgemaalets Omkostning at oprette, saaog derom at anhøre stævnte og godvillig mødende Vidners eedelige Forklaring.

  Saggivne Nils Gullachsen Brechuus mødte ej efter Paaraab  og den eene Kaldsmand Bryngel Biørnesen Møcheltvedt bevidnede under Eed at han tilligemed Halvor Magnesen Berge har forkyndt ham foranførte Varsel den 15de Junii nestl: for hans Bopæl i hans Hustrues Paahør, med Tillæg at bemelte udeblevne Stævne vidne *Haldor Magnesen Berge for 8 Dage siden er blevet syg  og der fore ej nu kan møde at afhjemle Varselen.

  Derpaa fremkom som

            1ste Vidne Jon Gullichsen Brechuus, der aflagde Eed og vandt at da Sagsøgeren noget efter Pinsedagene dette Aar, omtrent 4 Uger fra nu af, beskikkede Saggivne Nils Gullachsen Brechuus fordi han skulde have flyttet en Marke skjæls Steen eller Stabel paa Gaarden Brechuus  Sagsøgeren til Fornærmelse, var Vidnet tilstæde og hørte at Saggivne Nils Gullichsen Brechuus til mundtlig Gjensvar paa bemelte Beskikkelse tilstoed at han i Fjor eller nestleden Aar om Som/m/eren havde flyttet Markesteen paa bemelte Gaard Brechuus  men at havde nedsat den igjen paa et andet Stæd i sit rette forrige Hul, og da Vidnet veed baade hvor bemelte Markesteen tilforn stoed, førend Sagvolderen flyttede den  og hvor den nu siden er beeroende, veed han at den/n/e Udflytning er Sagsøgeren til Skade paa hans Eng, Derhos veed Vidnet og at Saggivne Nils Gullachsen Brechuus  siden den første Udflytning  atter i Aar har udflyttet 3 Pæler af Træ inden for den yderste Markesteen, nærmere hen paa Sagsøgerens Mark  til meere Afgang af den/n/es Eng

            2det Vidne Ole Johan/n/esen Brechuus aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med nest forrige første Vidne  med den Forskjel at efter at Træpælerne vare nedsatte for at bænke eller rette Marke Linien  lod Sagvolderen Nils Gullachsen Brechuus siden nedsætte Steene tillige tet ved disse Træpæler.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting,

  og af Dom/m/eren blev

 

1789: 355

 

Eragtet

  Lovlig indstævnte Nils Gullachsen Brechuus gives Laugdag til nestk: Høsteting for dette Tinglaug at møde og til Sagen at svare.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 4de Julii 1789  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da publiceret

            1.  Et Deelebrev af 11te Octobr: 1788 imellem de myndige Arvinger efter Konen Borni Willums Dotter paa Gaarden Waage i Ous Skibreede og Sundhordlehn, hvorved 1 Pund 4 M/ark Smørs Leje i Gaarden Stamnæs  No: 1  tilfaldt Søn/n/en Willum Nilsen Hougen for 56 Rdlr   og ½ Løb Smør i Dahlsejde  No: 7  Søn/n/en Anders Nilsen Steensland, forhen tingl: ved Arne Skibreedes Som/m/erting den 26de Maji d: A:  og indført i Skjøde bogen f: 176

            2.  En Kongel: Bevilling af 10de Septembr: 1788 for Haldor Rasmusen og Ole Andersen at bruge en Bøigde Saug ved Gaarden Tøssen  No: 10.

            3.  Et Afkald fra Brynild Aschildsen Aarhuus, som Fosterfader for Marthe Ols Dotter, til Ole Andersen Tøssen  No: 10, for hendes, ved Skiftet efter Ole Siursen Nedre Rasdahlen af 29de Junii 1761, tilfaldne Arv 1 rd 68 s, dateret 2den Julii 1789  og indført f: 178.

            4.  Et Ditto til Ole Andersen Tøssen  No: 10  fra Johan/n/es Heljesen for hans Arveloder tilsam/m/en 8 Rdlr 44 s, tilfaldne ved Skifter paa Tøssen af 20de Decembr: 1768 og 26de Junii 1770, dateret 3de Julii 1789  og indført f: 178.

            5.  Et Skjøde fra Ole Andersen Tøssen til Aschild Siursen paa 22 ½ M/ark Smørs Leje i Tøssen  No: 10  for 99 Rdlr, dateret 11te Februarii 1789  og indført f: 179, hvorhos fulgte Attest af 3de Julii 1789.

            6.  Et Vilkorsbrev af Aschild Siursen Tøssen til Ole Andersen og Hustru Ane Ols Dotter paa aarlige Levekor af sam/m/e Anpart i Tøssen  No: 10, datr: 11te Febr: 1789  og indført f: 179.

7.  En Obl: af Aschild Siursen Tøssen til Anders Hechland med fleere  tilsam/m/en for 99 Rdlr  med 1ste Pante ret i 22 ½ M/ark Smør i Tøssen  No: 10, datr: 3de Julii 1789  og indført f: 180.

8.  Aflyst en Obl: fra Ole Andersen Tøssen til Magdeli, Brithe og Johan/n/es Olsbørn fra Han/n/e  stor 99 [Rdlr]  med 1ste Panteret i 22 ½ M/ark Smørs Leje i Tøssen  No: 10, datr: 5te Junii 1787  og tingl: 3de Novbr: s: A:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af 3de Julii 1789.

9.  Tingl: en Afskrivelse under 26de Maji 1789  stor 150 Rdlr  af Martin Gørbitz til Afdrag en til ham fra Nils Knudsen Horvey udgiven Obl:, med 1ste Pante Ret i 1 Pd: 6 ¾ M/ark Smør i Horvey  2det Thun  No: 19, af 23de Novbr: 1787  og tingl: 3de Julii 1788, stor 300 Rdlr, hvoraf altsaa ikkun bliver tilbage 150 Rdlr  Qviteringen indført f: 180.

10.  Een Odelslysning af Mons Monsen Øfstemielde til ½ Løb 9 M/ark Smør i Gaarden Dalseide og underliggende Plads Dyvigsteen, No: 6 og 7, datr: 25de Maji 1789, indført Fol: 178.

11.  Eet Skiftebrev efter Konen Synneve Henrichs dr: Bergstad, begyndt 14de April og sluttet 3de Junii 1789, hvorved af 1 b/ismerpun/d Smør i Bergstad  No: 23, blev udlagt, den halvedeel til Enkemanden Jacob Siursen,   6 M/arke/r til Sønnen Niels Knudsen   og 3 M/arke/r til hver af de 2 Døttre Martha og Gunnilde Knuds døttre.  indført Fol: 177.

12.  Eet Afkald fra Brithe Tormos dotter til Værgen Johannes Tormoesen Langeland for Arv 3 Rdr 1 mrk 9 s, med Interesser, datr: 4de Julii 1789, indført, Fol: 178.

            13.  Eet Ditto fra Konen Brithe Lars dr: Gielen til Lars Siursen Langeland med fleere Værger for hendes 4re Børn  Jon, Haldor, Gurie og Anna Haldors dr:s Arvemidler  af Beløb 25 Rdr 3 mrk.  datr: 3die Julii 1789, indført Fol: 180.

            14.  Eet Ditto fra Lars Ingebrigtsen Bindingebøe til Værgen Ingebrigt Nielsen Bindingebøe, for Arv 38 r 5 mrk 1 s, med Interesser, datr: 3die Julii 1789, indført Fol: 178.

            15.  Eet Ditto fra Siur Larsen Langeland, for hans Hustrue Karie Ingebrigts dr:s Arv 51 Rdr 31 s, til Værgen Ingebrigt Nielsen Bindingebøe, datr: 3die Julii 1789, indført Fol: 181.

            16.  Eet Bygselbrev af Sogne Præsten Hr: Jersin  til Ungkarl Niels Ingebrigtsen, paa 18 Marker Smør i Bindingebøe  No: 38, som hans Fader Ingebrigt Nielsen har brugt, mod at svare Vilkaar til sine Forældre, 3 Sold Korn, og Føde for 4re Kiør og 6 Smaler, frit Huus med videre, samt Hæst til og fra Kirke.  datr: 26de Junii 1789, med Revers.

            17.  Eet Skiøde fra Niels Larsen Bolstad og Gullich Larsen med Curator Knud Olsen Horvey  til Simon Nielsen Næsheim paa Odels Retten til 9 M/arke/r Smør i Næsheim  No: 40, som Kiøbe-

 

1789: 355b

 

ren selv Eier.  datr: 3de Julii 1789, for 60 rdr, indført Fol: 179.

            18.  Eet Afkald fra Simon Nielsen Næsheim paa egne og øvrige Medarvingers Vegne til Nave Johannesen Bragestad, for Myndtl:  afdøde Knud Nielsens Arvemidler 40 r 4 mrk 2 s, med Interesser.  datr: 3de Julii 1789, indført, Fol: 180.

            19.  Eet Skiøde fra Peder Larsen Guldbraae til Sønnen Iver Pedersen paa 6 M/arke/r Smør i Guldbraae  No: 44, for 50 Rdr, datr: 4de Novbr: 1788, indført Fol: 178 og 179, med Attest.

            20.  Eet Ditto fra Knud Jacobsen Træfald med fleere  til Jacob Knudsen, paa  indberegnet hans egen Arvede part deri  6 Marke/r Smør i Træefald  No: 42, som Jacob har eiet, det solgte for 39 Rdr 5 mrk 5 s, indført Fol: 179.  med Attest.  datr: 3de Julii 1788.

            21.  Eet Vilkaar Brev af Lars Ingebrigtsen Guldbraae til Anders Knudsen og Brithe Michels dr: Guldbraae paa Leve kaar af 4 ½ Marke/r Smør i Guldbraae  No: 44, dt: 3die Julii 1789, indført Fol: 180.

            22.  Eet Skiftebrev efter Manden Ole Knudsen Elie, beg: 17de April og sluttet 3de Junii 1789, hvorved af 18 M/arke/r Smør i Elie  No: 50, blev udlagt det halve til Enken Giertrud Knuds dr:   og det Andet halve til Dotteren Christbiør Olsdotter, indført Fol: 177.

            23.  Eet Ditto efter Konen Brithe Niels dr: Nedr: Lie  begy: 18de Febr: og sluttet 5te Junii 1789, hvorved af 12 Marke/r Smør i Nedr: Lie  No: 82, blev udlagt, den halvedeel, 6 Marke/r til Enkemanden Anders Larsen,   3 Marke/r til Sønnen Anders Nielsen,   og 1 ½ Marke/r til hver af de 2 Døttre Anna og Ingeborg Niels dr:, indført 177.

            24.  Eet Ditto efter Konen Agotha Knuds dr: Werpelstad, beg: 15de Oktober og sluttet 19 Desember 1788, hvorved *hvorved af 12 Marke/r Smør i Werpelstad  No: 87, blev udlagt:  6 Marke/r til Enkemanden Mons Andersen,   1 1/5 Marke/r til hver af Sønnerne, Knud, Lars, Mons og Niels Larssønner   og 3/5 Marke/r til hver af Døttrene Brithe Lars dr: og Karie Mons dr:, indført Fol: 178.

            25.  Eet Skiøde fra Mons Andersen med fleere Arvinger i næst forestaaende Skifte  til Knud Larsen, paa, indberegnet hans egen Anpart:  12 Marke/r Smør i Werpelstad  No: 87.  datr: 3de Julii 1789, indført Fol: 180, med Attest.

            26.  Eet Skiøde fra Anders Nielsen Nedr: Lie {til} med fleere  til Anders Larsen Lie paa 6 Mark Smør i Lie  2det Thun  No: 82, for 160 Rdr, datr: 3die Julii 1789, indført Fol: 181  med Attest.

            27.  Een Obligasion af Anders Larsen Lie  2det Thun  til Anders Danielsen Waxdahl  stor 98 Rdlr, med 1ste Pante Rett i 12 Marke/r Smør i Lie  2det Thun  No: 82, datr: 3die Julii 1789.

 

Hr: Fogden frem lagde til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            1.  Fortegnelse over Af og Tilgangen i Odelsmandtallet for forrige Aar 1788, der inden Retten blev oplæst  og dertil forklaret af den tilstædeværende Almue, hvoriblandt Anders Larsen Lie og Siur Gullichsen Rølland  {der} at de som tilkomne deri anførte, selv bruge og beboe de for dem anførte Jordeparter.

            2.  Ditto over Af og Tilgangen i Veimandtallet, der ligeleedes inden Retten blev oplæst  og dertil forklaret af den tilstædeværende Almue, hvoriblandt forbenævnte 2de Mænd {blev}  at den som tilkommen deri anførte, selv bruger sin Jord.

            3.  Ditto over de ubetalt Høy Kongelige Skatter for første Termin dette Aar  af Beløb  indberegnet Renteskatten  155 r 5 mrk 5 s.  der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen som havde videre med Tinget at udrette, thi blev samme sluttet.