Del E av NHL Tb. nr. 47  1785-1790  (Høsttingene 1787)

 

 

 

(1787: 219)

 

Høste Tinget for Sartors Skibreede 1787

Aar 1787  den 1ste Octobris  blev paa Tingstædet Tøsøen holdt Høste Ting for Sartors Skibreede af Sorenskriveren Justits Raad Haberdorff i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som vare tilstæde nestl: Som/m/er Ting og her foran ere antegnede f: 126. Ved Tinget var tilstæde Fogdens Fuldmægtig Sr: Prom.

 

Først blev kundgjort følgende Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve

            1.  Den Kongel: Placat af 13de April 1787  at Bygsel Breve fra Beneficiarus og andre vedkom/m/ende indtil viidere skal indeholde den Clausul at Lejlendingen skal fraviige Gaarden, i fald den vorder udseet til Officier Qvarteer, forhen publiceret ved dette Aars Som/m/er Ting for Mielde og de følgende Skibreeder.

            2.  Den Kongel: Placat af 13de Aprilis 1787, hvorved den under

 

1787: 219b

 

22de Novbr: 1780 udstædte Placat om de uenrolleredes Tilladelse at fare til Søes  med viidere dens Indhold  aldeeles ophæves og Søe Enrollerings Forordningen af 1ste Febr: 1770  dens 33 §  igjen fornyes, forhen publiceret ved dette Aars Som/m/er Ting for Mielde Skibreede og de følgende

            3.  Den Kongel: Placat af 8de Junii 1787  at Skjøder og Pante Breve med føre (medføre?) Pant og Ejendom naar de tinglyses inden den i Lovens 5 – 3 – 28de Art: fastsatte Tiid, om endog Udstæderne i den Mellem tiid ere døde.

            4.  Den Kongel: Forordning af 3de Aug: 1787  at ingen maae kjøbe eller sælge Hæste Haar uden med følgende (medfølgende?) Attest hvorledes sam/m/e ere til veje bragte.

            5.  Forordningen ang: den Finmarkske Handels Friegivelse med meere af 5te September 1787.

            6.  Det Kongel: Rente Cam/m/ers Placat af 18de April 1787 om Forbud imod Saugers Opbyggelse i Norge uden foregaaet Bevilling dertil under 100 Rdlrs Straf, forhen publiceret ved dette Aars Som/m/er Ting for Lindaas Skibreede og de følgende

            7.  En Skrivelse fra Amtet til Fogden under 4de Novembr: 1786, hvorved com/m/uniceres en Kongel: Resolution af 4de Octobr: 1786 ang: Qviterings Bøger, som af Beneficiarus bør meddeeles Lejlændingerne paa de sidstes egen Bekostning, og at de første selv bekoste Reverser paa stpl: Papiir; der forhen er publiceret ved 1786 Aars Høste Tinge for Mielde og Arne Skibreeder.

            8.  En Skrivelse fra Amtet til Fogden af 25de Aug: 1787  at 771 Rdlr 5 s for indeværende Aar er udlignet paa Nordhordlehns og Vosse Fogderie i Delinqvent, Syge- og Broe-Pænge

            9.  Et Stik Brev fra Amtet til Fogden af 22de Septbr: 1787 efter 2de fra Christiansands Fængsel undvigte Tyve ved Navn Ole Iversen og Ole Osmundsen.

 

Dernest blev foretaget de indstævnte Sager

 

Nye Sag

Ole Olsen Næsse imod Mons Nielsen Fielde

Ole Olsen Næsse mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indstævnet Mons Nielsen Mit Fielde for tilføyede Beskyldning  at liide Dom i Hoved Sagen og til Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne Michel Hansen og Michel Castensen Kallestad, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

  Paagjældende Mons Nielsen Mit Fielde mødte ej efter skeede Paaraab, og de brugte Kaldsmænd Ole Pedersen Hagenæs og Niels Pedersen Telnæs bevidnede at have forkyndt

 

1787: 220

 

ham foran førte Varsel i eget Paahør og Boepæl i Dag 3 Uger siden; det de bekræftede ved Eed.

  Derpaa blev af Sagsøgeren fremstillet

            1.  Michel Hansen Kallestad, der aflagde Eed og vandt at omtrent for 4 Uger siden var Vidnet tilligemed det andet indstævnte Vidne Michel Castensen Kallestad tilstæde i Peder Knudsen Næsses Huus i et Begravelses Selskab  og hørte da at indstævnte Mons Nielsen Mit Fielde tilspurgte Sagsøgeren Ole Olse Næsse, som da tillige var tilstæde, om det var sandt at han  bemelte Ole Næsse  havde frastaalet Vidnet Michel Hansen Kallestad en Veder og der fore i Forliigelse skulde have spunden og bunden en Vog Hamp for Vidnet.

            2det Vidne Michel Castensen Kallestad aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med 1ste Vidne

  Sagsøgeren begjerede Laug dag for den udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Mons Nielsen Mit Fielde gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Rasmus og Johan/n/es Larsen Fielde imod Odine Rognalds Datter

og Mand Jacob Rasmusen Møevig.

Johannes Larsen Nore Fielde og Rasmus Larsen ibidem mødte og anmeldte at den første paa egne Vegne og den sidste paa sin Myndtling Mons Nielsens Vegne  som Arvinger efter afdøde Brithe Mons Dotter Schouge  med mundtlig Varsel til dette Ting have indstævnet Odine Rognalds Dotter Møevig og hendes Mand Jacob Rasmusen som hendes Værge, fordie hun haver tilegnet sig endeel Gods og Løsøre  Brithe Mons Dotter Schouges Sterboe tilhørende; der fore at liide Dom til sam/m/es Tilbageleverelse og Søgemaalets Omkostning at oprette, samt derom at anhøre Vidner.

  Indstævnte Jacob Rasmusen Møvig mødte og vedtoeg Varsel paa egne og sin Hustrues Odine Rognalds Dotters Vegne, og tilkjendegav at hun ej tilegner sin andet end hvad afdøde Brithe {Rasmus} \Mons/ Dotter Schouge i levende Live selv har skjænket og givet hende  nemlig en Bore med Sølv Spende, en blaae Kjersien Stak eller Skjørt, en Sølv Kjæde med Naal, en liden Kødde

 

1787: 220b

 

eller Hoved Puude, en sønder Spinde Rok, en Koene Hat  en sort Klædes Hue, fordie hun i 19 Aar troeligen og vel havde tjent hende og forhen afdøde svagelige Mand, hvilket hun er bereed med sin Eed at bekræfte, saaog en kraatet Kiste med Laas,

  Derpaa blev fra Sagsøgerens Siide fremstillet

            1ste Vidne Johan/n/es Rasmusen Møevig  en Broder af indstævnte Jacob Rasmusen Møevig, der aflagde Eed og vandt at være bekjendt at hans Broder Koene Odine Rognalds Dotter  foruden nysbenævnte af hendes Mand opgivne Sager  har i Eje, som hun siiger at være hende foræret af afdøde Brithe Mons Dotter Schouge, følgende smaa Sager  et Par røde Strømper  3 Melke Koller  en Amber, en liiden halvkande af Træe, et Burenkage Liv Stykke med Messing og Maljer, en liden Træe Æske og en liden Hat Æske.

            2det Vidne Karie Rasmus Dotter Møevig, en Søster af 1ste Vidne og ind stævnte Jacob Rasmusen Møevig  der aflagde Eed og vandt i alt eensstemmig med 1ste Vidne  med Tillæg af 2 Sølv Maljer og et liidet Lam.

            3die Vidne Ole Hansen Schouge aflagde Eed og vandt intet andet at viide til Oplysning i denne Sag end at hun adskillige Gange har hørt af sin afdøde Stedmoeder Brithe Mons Dotter Schouge at hun ønskede at Odine Rognalds Dotter Møevig maatte være hendes Arving, tilføyende til Vidnet  meener Du jeg bryder mig om mine Brødre, og Vidnet fornam at hun elskede meget bemelte indstævnte Odine Rognalds Dotter, der havde tjent hende i Atten Aar.

            4de Vidne Elen Mons Dotter Schouge, der aflagde Eed og vandt intet viidere at viide til Oplysning end at hun saae indstævnte Odine Rognalds Dotter i afdøde Brithe Mons Dotters Paasyn at have baaret det ommeldte Skjørt  Bore med Spende; Sølv Kjeden og det Par røde *Huuser (Hoser?), der tilforn havde tilhørt bemelte afdøde Koene, og det den Dag hun blev fæste viet; dernest hørte Vidnet og afdøde Brithe Mons Dotter  1 ½ Aar førend hun døde  at siige til Odine disse Ord  Een Ting har Du faaet og den vil jeg have igjen, men hun navngav ej den/n/e Ting. I Brithe Mons Dotter Schouges Begravelse

 

1787: 221

 

hørte Vidnet at Odine paa Tilspørgende af Arvingerne negtede at have faaet Sølv Kjæden og et Hoved Klæde af Kathun

  Sagsøgeren begjerede Anstand i Sagen til neste Ting  der blev bevilget.

 

Knapschoug og Kaabeltvedts Opsiddere imod Opsidderne paa Agotnæs

Hr: Procurator Lytkien æskede Sagen i Rette for Contra Citanterne efter Laug dag  og af Contra Citanterne selv mødte Erich Steffensen, {Michel Ja} Jacob Pedersen, Jens Michelsen, Steffen Erichsen, Mons Michelsen, Michel Michelsen  Johannes Olsen, Hans Steffensen, Ørje Hansen og Niels Erichsen  alle Beboere paa Agotnæs   saaog af Hoved Citanterne Ole Nielsen, Anders Thomasen, Ole Olsen, Mons Thomasen, og Niels Monsen  \alle paa/ Knapschoug  paa egne og den 6te Opsidders Iver Thomasen Knapschougs Vegne   og Elling Christophersen, Lars Gregoriusen  Lars Andersen, Mons Jacobsen, Hendrich Andersen og Mons Ellingsen  alle paa Kaabeltvedt  paa egne og den 7de Opsidder  nyelig afdøde Anders Andersen Kaabeltvedts Vegne  hvilke samtlige declarerede den i mellem dem nyelig her for Retten ventilerede Sag angaaende de i Trane Vogen i Førstningen af Aaret 1786 fangne Springere eller smaa Hvale ophævet  med følgende imellem nu herved indgangne og fra gammel Tiid af fornyede Foreening, at alle de Springere eller smaa Hvale, som efterdags fanges Sønden for Agotnæs Knappen ved faa eller mange af Opsidderne paa disse 3 Gaarder Knapschoug, Kaabeltvedt og Agotnæs  eller fra een af disse 3 Gaarder allene, skal deeles til Aatte Opsiddere paa Agotnæs, Sex paa Knapschoug og Syv paa Kaabeltvedt, fradragen en Sjette Part i Lands lod til Ejerne af det Land hvor Fangsten falder, og det uanseet at faa eller ingen af een af disse Gaarders Opsiddere ved den første Fangst og Indjagning kunde være tilstæde  endskjønt samtlige Opsiddere paa alle 3 Gaarder skal være forbundne til fælles Nytte og

 

1787: 221b

 

Fordeel at indfinde sig derved og hjelpe dertil, naar de ej have Lovlig Forfald, men saadan Deeling skal hverken strække sig til anden Fiske og Silde Fangst  ej heller til de Hvale eller Springere som fanges Norden for Agotnæs Knappen og Trane Vogen, i hvilket sidste Fald Beboerne fra Agotnæs forbeholder sig al Hvalen eene.

  Denne Foreening om Deelingen af den smaa Hval Fangst Sønden for Agotnæs Knappen imellem disse 3 Gaarder  declarerede samtlige Comparenter paa egne og efter følgende Beboeres Vegne herefter bestandig at skal være vedvarende og forbindende  indtil de fleeste Opsiddere paa een af disse 3 Gaarder et halv Aar forud skulde opsiige de øvrige 2 Gaarders Beboere dette Fællesskab og Deeltagelse i Springer Fangsten.

  Parterne ansaae ufornøden at indhente Stadfæstelses Dom paa dette Forliig som indgaaet for Dom og Ret  og altsaa fuldkom/m/en forpligtende paa alle Siider og i alle Tilfælde  da sam/m/e af Protocollen er forelæst samtlige Parter og Comparenter og af dem samtykket og vedtaget i alle Deele.

 

Da Dagen var forløben Klokken 7 Aften  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 2den Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugrets *mæmænd.

 

Thomas Friis imod Ulv Hansen Søre Fielde

Procurator Lytkien æskede Sagen i Rette for Contra Citanten og fremlagde skriftlig Contra Continuations Stævning af 7de Septbr: nestl:  lovlig forkyndt for Parter og Vidner, hvilke sidste han bad forelagt til Besvarelse den fra Ulve Hansens Siide sidste Rettes Dag den 1ste Maji 1787 Protocollen tilførte qvæstion.

  Bemeldte Stævning med Forkyndelses Paategning indtages her.

  Procurator Schnabel mødte for Hoved Citanten og forbeholdt alt lovligt.

  Derpaa fremkom efter den/n/e Contra Stævning som

            1ste Vidne Michel Pedersen Dahle, der aflagde Eed og vandt til det fremsatte Spørsmaal under 1ste Maji d: A:  at for 10 Aar siden kom der 3 Gjeder som opaad Vidnets Korn paa Ageren paa Gaarden Dahle  og disse sagde {Vidnets} Contra Citantens Naboe at tilhøre Contra

 

1787: 222

 

[Citanten] Ulv Hansen Fielde, og af disse var den første hvid, den anden rød frem og bag og hviid saled over Ryggen, og den Tredie hviid og sort spraglet. 2 eller 3 Aar der efter blev den røde og spraglede Gjed borte, saa at Vidnet ej der saae *den (dem?) meere, men den 3die hviide vedblev bestandig de følgende Aar at kom/m/e ind paa Vidnets Bøe {de følgende Aar}, og for omtrent 2 Aar siden fra nu af, da Processen begyndtes om disse Gjeder, var Vidnet hos Michel Iversen Søre Fielde  og hørte den/n/e da siige at den eene af disse Gjeder troede Michel Fielde at tilhøre Contra Citanten. Tilsidst forklarede og Vidnet at Contra Citanten Ulve maatte betale den af de omvundne Gjeder gjorde Skade paa Eng og Ager.

            2det Vidne Lars Larsen Dahle aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med nest forrige 1ste Vidne.

            3die Vidne Iver Olsen Dahlseide aflagde Eed og vandt at Gjederne adskillige Gange af Udmarken er kom/m/et ind paa Vidnets Ager og Eng og gjort Skade, og sam/m/e er af Contra Citanten Ulv Hansen Fielde blevet erstattet Vidnet naar Ulv har hentet dem tilbage

            4de Vidne Marthe Thomas Dotter Ebbesvig aflagde Eed og vandt at hun har tjent paa Søre Fielde hen ved 19 Aar, hvilken Tjeneste hun forloed for 2 ½ Aar siden, og i den Tiid havde Contra Citanten Ulv Hansen Søre Fielde nogle Gjeder  sig tilhørende  gaaende i Gaardens Udmark, hvoraf han iblant mistede nogle  hvoraf den sidste 2 Aar førend hun forloed Tjenesten  og Contra Citantens Mærke var at han afklippede det eene Øre paa sine Gjeder. Den første Gjed Ulv da mistede var hviid  og den sidste rød og hviid salet.

            5te Vidne Christopher Pedersen Mit Fielde  godvillig mødende  aflagde Eed og vandt at for 5 Aar siden mistede Contra Citanten Ulv Hansen Søre Fielde 2de Gjeder i Udmarken, og efter de Leet og Mærker de igjen fundne 2 Gjeder havde, som Ulv siden fik tilbage fra Udmarken, slutter han at de tilhører hans Naboe Ulv Hansen, der har det Fæmærke at afklippe det venstre Øre. Vidnet sagde  jeg maae vel spørge hvorledes Madame Friis faaer sine Gjeder der i vores Udmark, hvilket Procurator Schnabel bad anmærket til Beviis om Vidnets inhabilitet, da han som formeener sig fornærmet, kand ansees at være Avindsmand imod Madame Friis  og følgelig kand hans Forklaring saameget mindre gjelds.

            6te Vidne Trine Willums Dotter  tjenende paa Mit Fielde hos Ole Nielsen, der aflagde Eed og vandt

 

1787: 222b

 

at de omhandlede Gjeder som Contra Citanten Ulv Hansen Søre Fielde bragte hjem af Udmarken havde hans sædvanlige Fæe Mærker  nemlig det venstre Øre afklippet.

            7de Vidne Syneve Endres Dotter  til huuse hos sin Moeder Brithe paa Søre Fielde, aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 6te Vidne.

            8de Vidne Christopher Nielsen, opholdende sig paa Nordvig, aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 6te og 7de Vidner  med det Tilføyende at de igjen fundne Gjeder havde sam/m/e Farve som de for Contra Citanten Ulv Hansen Søre Fielde borteblevne, hvilke dog vare fuldvoxne da de bleve udbragte i Udmarken 2 Aar tilforn fra den Tiid de blev fundne igjen af ham og bragte tilbage.

            9de Vidne Wincens Thomasen  Huusmand paa Dahle  aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 1ste og 2det Vidne

            10de Vidne Anders Thomasen Knapschoug aflagde Eed og vandt at for 4 Aar siden tjente han hos Hoved Citanten Thomas Friis  og i Maji Maaned 1783 henbragte han i Søre Echerhovde Haugen 2de voxne Gjeder og 2de Kid  bemelte sin Husbonde tilhørende, hvoraf de 2 voxne vare mærkede med T: F: paa Hornene, men de 2 Kid erindrer han ej at have haft noget Mærke paa den Tiid, og Leedet eller Farven kand han ej til visse erindre  uden {for} at den eene var sort og den anden hviid.

  Pr: Lytkien begjerede {Vidnet} \Sagen/ udsat til neste Ting for at befordre den til Endskab for Ulve Hansen, hvilket Tiidens Korthed i Dag og nogle manglende Oplysninger nu ikke tillader

  Procurator Schnabel benegtede disse nu førte Sanke Vidners Forklaring og bandt det lange Udhal paa Contra Citantens Ansvar, da Sagen nu i 6 Ting har henstaaet, hvor fore han vilde paastaae vedbørlig Satisfaction og Godtgjørelse af Ulv Hansen efter sin forhen gjorde Paastand og nu 10 Rdlrs Tillæg i Processens Omkostning.

  De til Vedermæle indkaldte og fra Hoved Citantens Siide forhen afhørte Vidner mødte alle efter Paaraab

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Contra Citanten bevilges den forlangte Anstand til nestkom/m/ende {Høste} \ Som/m/er / Ting for dette Skibreede.

 

1787: 223

 

 

Ole Bielcherøens Arvinger imod Lensmand Peder Tøsøen

Procurator Kahrs loed ved Procurator Schnabel æske Sagen i Rette efter Udsettelse fra sidstl: Som/m/er Ting  og begjere den udsat til neste Ret.

  Procurator Lytkien var tilstæde [for]? indstævnte Lensmand Peder Tøsøen og forbeholdt hans Ret.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagsøgerne bevilges den forlangte Anstand til nestk: Som/m/er Ting.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev

            1.  Fremsat de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale  og dertil forklaret af Almuen, hvoriblant Michel Erich\sen/ Landraae og Hans Pedersen Telnæs, ligesom for afvigte Aar 1786  uden nogen anden Forandring end at Hans Krohn nu er blevet Ejer af Glæsnæs Kræmer Leje i afg: A: H: Mejers Stæd

            2.  Listen over de skyld satte smaa Flom Qværner, der blev oplæst inden Retten  og dertil forklaret af den nærværende Almue, hvoriblant Johannes Rasmusen Nipen og Ørje Erichsen Worland  at der ej gives fleere af dette Slags  undtagen at der er tilkommen paa Gaarden Sælstøe  No: 23 (22?), der af Laugrettet blev ansat for 2 s,  en paa Strømme  ansat for 2 s,  2de Ditto paa Sollesvig  hver for 2 s

 

Efter Paaraab havde Ingen videre at føre i Rette; Hvorfore Tinget beroer til i Morgen.

 

Dagen efter, den 3die Octobris, continuerede Tinget, med samme Laug-Rettes-mænd; Hvorda blev Publiceret

            1.  Et Bygsel-Brev, af Præste-Enken: Mad: Sunde i Naadens-aaret, til Ole Nielsen, paa Niels Olsens Brug, i Nedre Børnæs, No: 3; dat: 12 Apr: 1787, med Revers.

            2.  Et Do:, af Michel Pedersen Dale, med fleere, til Matthias Hansen, paa 1 Bpd Fisk, i gaarden: Selle, No: 5, forhen brugt af Arne Rasmusen; dat: 2 Oct: 1787, med Revers.

            3.  Et Auctions-Skiøde, fra afg: Albert H: Meyers Stervboe, til Michel Wintzensen Selle, paa 1 Pd 16 ½ M/ark/er Fisk, i gaarden: Selle, No: 5, for 144 rd 1 mrk 4 s; dat: 24de januarii 1787.

            4.  Et Skiøde fra Michel Wintzensen Selle, til Ole Michelsen øvre-Børnæs, paa bemeldte 1 Bpd 16 ½ M/ark Fisk, i Selle, No: 5, for 144 rd 1 mrk 4 s; dat: 1 Oct: 1787.

            5.  Et Auctions-Skiøde, fra afg: A: H: Meyers Stervboe, til Lensmand: Peder Knudsen Tøsøen, paa 2/3 Parter, eller 1 vog 1 Bpd Fiskes Leie i Gaarden: Hummelsund, No: 6, for 742 rd 6s; dat: 24de Januarii 1787

            6.  Et Skiøde, fra Lensmand: Peder Knudsen Tøsøen, til Agaate Peders-Datter Bache, paa 1/3 Part af nys-bemeldte Hands tilkiøbte Skyld i gaarden Hummelsund, neml: 1 Bpd og 8 M/ark/er Fisk, for 250 Rdr 5 mrk 14 s; dat: 29de Sept: 1787

            7.  Et Do:, af Do:, til Hands 2de Søstre, Kari Knuds-Datter, gift med Peder Pedersen Toft  og Enken, Herborg Knuds-Datter Hamre, til sammen paa 1/3 Part af Hands, fra Meyers Stervboe tilkiøbte Andeel i Hummelsund, No: 6, af Skyld 1 Bpd og 8 M/ark/er Fisk, for 250 Rdr 5 mrk 14 s; dat: 29de Sept: 1787

 

1787: 223b

 

            8.  Et Skifte-Brev, efter Enken: Margaretha Mons Datter-Datter Trellevig, af 27de Julii, 1787, hvorved til arvingerne blev udlagt 8te forskiellige Jorde Parter, i Gaarden: Hum/m/elsund, No: 6, med fleere Gaarder her i Skibreedet.

            9.  Et Auctions-Skiøde, fra afg: A: H: Meyers Stervboe, til Kiøbmand, Christian Ameln, paa gaarden: Trellevig, No: 10, af Skyld 1 ½ Vog Fisk, for 571 Rdr 3 mrk 15 s; dat: 24de Jan: 1787.

            10.  En Odels-Lysning af Thore Andersen Worland paa sin Odels-Ret til 1 Pd 3 M/ark/er Fisk, i Gaarden: Worland, No: 18; dat: 1 Oct: 1787

            11.  Et Auctions-Skiøde, fra afg: A: H: Meyers Stervboe, til Kiøbmand, Hans Krohn, paa Gaarden: Glæsnæs, No: 20, og det, der værende Kræm/m/er-Leie, samt dets Huuse-Bygninger, saa og Ødegaarden Obsøen, No: 9, af Skyld ½ Vog Fisk, for 6656 Rdr 12 s; dat: 23de Januarii 1787.

            12.  Et Bøxel-Brev af Hans Krohn til Mons Michelsen, paa 7 ½ M/ark Smørs Leie, i Gaarden: Glæsnæs, No: 20  /: forhen brugt af gamle Mons Michelsens Enke :/  med Forbeholdenhed af Lands-Lod og Forkiøbs-Ret til ald Hands Fiske-Aul for Markets Pris; dat: 3die Jan: 1787, med Revers

            13.  Et Do:, af Do:, til Eric Larsen, paa 11 ¼ M/ark Smør, i Glæsnæs, No: 20, forhen brugt af Joen Erichsen, med lige Vilkor, som næstforrige; dat: 3 Januarii 1787  med Revers.

            14.  Et Do: af Do:, til Rasmus Johannissen, paa 11 5/8 M/ark Smør, i Glæsnæs, No: 20, forhen brugt af Johan/n/es Rasmusen, med Lige Vilkor, som ved No: 12 her foran er andført; dat: 3die Januar: 1787, med Revers

            15.  Et Do: af Do:, under samme Dato, til Lars Gregoriussen, paa 7 ½ M/ark Smør, i Gaarden: Glæsnæs, No: 20, forhen brugt af Hands Sted-Moder: Kari Jacobs-Datter, med lige Vilkor, som her foran, ved No: 12, er andført, og at underholde bemeldte Hands Sted-moder, med hosfulgte Revers.

            16.  Et Auctions-Skiøde, fra afg: A: H: Meyers Stervboe, til Kiøbmand Hans Krohn, paa Gaarden: Øvre-Tvedt, eller Øfstvedt, af Skyld 2 Vaager og 1 Pd Fisk, for 489 rd 1 mrk 14 s, dat: 24de Januarii, 1787

            17.  Et Do:, fra samme Stervboe, af samme Dato, til Kiøb-Mand Hans Krohn, paa Fisker-Leiet: Stichholmen, beroende paa bemeldte Gaard: Øvre-Tvedts-Grund i Telle-Vaagen  for 1557 Rdr 4 mrk

            18.  Et Bøxel-Brev, fra Hans Jensen Leerøen, med fleere, til Ingebrigt Pedersen, paa 1 Pd 6 M/ark Fisk i Midt-Tvedt, No: 25, forhen brugt af Johannes Rasmusen; dat: 1 Oct: 1787, med Revers.

            19.  Et Auctions-Skiøede, fra afg: Albert H: Meyers Stervboe, til Kiøbmand Hans Krohn, paa ½ Vog Fiskes Leie, i Gaarden: Telle, No: 26, for 213 Rdr 2 mrk 12 s; dat: 24de Januar: 1787

            20.  Et Skifte-Brev, efter Grim Olsen Telle, af 23de Julii, 1787; Hvorved af 18 M/ark/er Fisk i Gaarden Telle, No: 26, blev udlagt 9 M/ark til Stervboe-Enken: Syneve Mons-Datter  og lige Skyld til Sønnen: Ole Grimsen Telle,   og af 22 ½ M/ark Fisk i Kallestad, No: 39, blev udlagt til bem:te Enke 4 ½ M/ark,  og til hver af de 2de Sønner: Lars og Villum Grims-Sønner  9 Mærker.

            21.  Et Bøxel-Brev af Jacob Tørresen Telle til Halvor Nielsen, paa 21 M/ark Fisk i Gaarden: Telle, No: 26, af Udstæderens eget Brug; dat: 30te Apr: 1787, med Revers.

 

1787: 224

 

            22.  Et Bygsel-Brev, af Hans Krohn, til Johannes Didrichsen, paa 1 Bpd Fisk, i Gaarden: Eide, No: 30, forhen brugt af Didric Eide, med lige Betingelser, som her foran ere andførte ved Bøxel-Brevet No: 12; dat: 3die Januarii 1787, med Revers

            23.  Et Skifte-Brev, efter ung Karl: Ole Larsen Trellevig, Af 27de Julii, 1787, hvorved endeel smaae Jorde-Parter i Gaarden: Hum/m/elsund  No: 6, og 7 andre Gaarder her i Skibreedet blev tillodnet vedkommende Arvinger.

            24.  Et Bøxel-Brev, af Hans Krohn, til Peder Pedersen, paa 2 Pd 6 M/arker Fisk, i Dom/m/edahl, No: 33, forhen brugt af Niels Monsen, med lige Betingelser, som her foran, ved No: 12, ere andført; dat: 3 Jan: 1787, med Revers.

            25.  Et Skifte-Brev, efter Anna Erichsd: Schouge, af 31te Julii, 1787, hvorved 13 ½ M/ark Fisk i Schouge, No: 37, blev udlagt Sønnen: Thore Arnesen Schouge, foruden 3de andre Jorde-Parter i gaardene: Angeltvedt, No: 58,  Landeraae, No: 59,  og Windenæss, No: 61.

            26.  Et Ditto, efter Eric Larsen Schouge, af samme Dato, hvorved af 1 Pd 3 M/ark Fisk i Schouge, No: 37, blev udlagt 15 M/ark til Creditor Petter Bruus;  4 M/ark til Sønnen: Thore Erichsen Schouge,  1 ½ M/ark til Simon Hansen Schouge;  4 ½ M/ark til Stervboe-Enken: Gurie Ørjens-Datter,  og 1 M/ark til hver af de 2de Sønner: Ørje og Lars Erich-Sønner.

            27.  En Odels-Lysning af Ørje Erichsen Worland, om Hands Odels-Ret til 2 Pd 6 M/ark Fisk i Schouge, No: 37, dat: 1 Oct: 1787

            28.  En Bøxel-Sæddel af Niels Engelsen Bildøen, med fleere, til Lars Erichsen, paa 18 M/ark Fisk, i Nord-Eide, No: 55, forhen brugt af Wintzens Willumsen; dat: 30te Apr: 1787, med Revers.

            29.  En Do:, af Ole Andersen Bildøen, med fleere, til Anders Larsen, paa 12 M/ark Smør, i Angeltvedt, No: 58, af Lars Andersens Brug; dat: 2den Oct: 1787, med Revers

            30.  En Do:, af Jens Michelsen Landeraae og Iver Nielsen Mitzøe, til Lars Pedersen, paa 12 M/ark Smør, i Angeltvedt, No: 58, af Lars Andersens Brug; dat: 2den Oct: 1787, med Revers

            31.  Et Skifte-Brev, efter Hans Olsen Landeraae, af 19de Julii, 1787, hvorved af 1 Bpd 13 1/20 M/ark Fisk i Gaarden Landeraae, No: 59, blev udlagt 18 21/40 M/ark til Sønnen: Niels Hansen Landeraae,  og lige Skyld til anden Søn: Stephen Hansen Landeraae,  foruden 4 andre Jorde-Parter i gaardene: øvre Tvedt, No: 24,  Algerøen, No: 53,  Sollesvigen, No: 60,  og Tøsøen, No: 83

            32.  En Odels-Lysning af Michel Rasmusen, om Hans Odels-Rett til 12 M/ark Fisk, i Landeraae, No: 59; dat: 1 Oct: 1787.

            33.  Et Bøxel-Brev af Ole Jensen Windenæs, til Lars Olsen, paa 16 M/ark Fisk, i Landeraae, No: 59, forhen brugt af Syneve Ols-Datter; dat: 1 Octobris, 1787, med Revers.

 

1787: 224b

 

            34.  Et Skiøde af Michel Erichsen Landeraae, til Jens Michelsen, paa 12 Mærker Fisk, i gaarden: Landeraae, No: 59, indberegnet Hands egen Arve-Lod deri, det solgte for 10 Rdr; dat: 2den Oct: 1787

            35.  Et Do:, fra Niels Nielsen Strøm/m/e, med fleere, til Jens Olsen Landeraae, paa 12 Mærker Fisk i Gaarden: Landeraae, No: 59, for 46 rd 3 mrk; dat: 1 Oct: 1787

            36.  Et Skifte-Brev, efter Myndtlingen: Ole Nielsen Algerøen, af 21de Julii, 1787, hvorved af 6 6/7 M/ark/er Fiskes Leie i Algerøen, No: 53, blev udlagt 3 3/7 M/ark til Moderen: Anna Michels-Datter, gift, med Thore Haagensen Algerøen,  og lige Anpart til Broderen: Jacob Nielsen

            37.  En Odels-Lysning, af Mons Willumsen Sollesvig, om Hands Odels-Rett til 8 M/ark Fisk, i Sollesvig, No: 60, som bruges af Sted-Faderen: Simon Simonsen; dat: 2 Oct: 1787

            38.  Et Bøxel-Brev, fra Seminarii Forstander: Jon Mariager, til Anders Olsen, paa 22 ½ M/ark Smør i Knapschoug, No: 65, dat: 17de Sept: 1787, med Revers

            39.  Et Do: fra Enken: Anna Ols Datter Bildøen, til Ole Engelsen, paa 6 M/ark/er Fisk, i Bildøen, No: 69; dat: 2 Oct: 1787, med Revers

            40.  Et Do:, af Biskop Irgens, til Lars Jonsen, paa 13 ½ M/ark Fisk, i Foldenæss, No: 71, forhen brugt af Rasmus Andersen; dat: 17de Sept: 1787, med Revers

            41.  Et Do:, fra Do: til Anders Andersen, paa 13 ½ M/ark Fisk, i sam/m/e Gaard, forhen brugt af Mons Olsen, dat: 11 Nov: 1786, med Revers

            42.  Et Do:, fra Do:, til Hans Erichsen, paa 13 ½ M/ark Fisk, i sam/m/e Gaard, forhen brugt af Poul Poulsen; dat: 12 Sept: 1787, med Revers

            43.  Et Do:, fra Do:, til Hans Olsen, paa 13 ½ M/ark Fisk, i Waage, No: 73, forhen brugt af Enken; Anna Henrichs-Datter; dat: 12 Sept: 1787, med Revers

            44.  Et Skifte-Brev, efter ung Karl: Engel Olsen Bildøen, af 17de Jul: 1787, hvorved af 1 Pd Fisk i Bildøen, No: 69, blev udlagt 18 M/ark til Faderen: Ole Engelsen  og 6 M/ark/er til Enken: Anna Ols-Datter

            45.  Et Do:, efter Michel Pedersen Vig, i Herløe Skibreede, af 15de Julii 1785, hvorved 4 ½ M/ark Smør og 1 ½ Kande Malt i Gaarden: Tøsøen, No: 83, blev udlagt Stervboe-Enken: Anna Nielsd: Wiig

            46.  Carsten Hansens med sin Curators: Carsten Michelsen Berges Samtykke, givne Afkald, for Arv, efter Fader Hans Michelsen, følgel: Skifte-Brev, begyndt, pa Gaarden: Bache, den 17de Ap: 1776 og slutted, den 29de Mart: 1777, beløbende til 56 rd 18 s, til Hands Formynder: Michel Olsen Tøsøen; dat: 1 Oct: 1787.

            47.  Et Bøxel-Brev, fra Biskop Irgens, til Hans Pedersen, paa 13 ½ M/ark Fiskes, eller ½ Fierding Torskes Leie, i Gaarden Telnæs, No: 86, forhen brugt af Jan Larsen; dat: 21 Sept: 1787,

 

1787: 225

 

med Revers.

            48.  Et Skiøde fra Thomas Friis, til Hans Dale, paa Giæstgiver-Stædet: Bratholmen, No: 95, for 700 Rdr; dat: 29de Maji 1787

            49.  Et Auctions-Skiøde, fra afg: A: H: Meyers Stervboe, under 23de Januar: 1787, til Kiøbmand Hans Krohn, paa Sunds Hoved-Kirke, No: 100, med Ornamenter, Inventarium, samt følgende tilliggende Jordegods udi Gaarden: nedre-Børnæs, No: 3, 64 s Penges Leie,  Gaarden: Kaarevig, No: 29, af Skyld 2 Bpd 12 M/ark Fisk,  Gaarden: Eide, No: 30, af Skyld, 1 Vog 1 Pd Fisk,  og Gaarden: Dom/m/edal, No: 33, af Skyld, 1 ½ Vog Fisk, for 4188 Rdr 2 s;

 

Til Laugrettesmænd for nestkommende Aar er udnævnt følgende 8te nye mænd  1. Jens Hansen Leerøen,  2. Kaare Størchsen Selle,  3. Thorchel Monsen Humelsund  4. Baste Andersen Glæsnæs,  5. Ole Michelsen Windenæs,  6. Mons Michelsen Agotnæs  7. Niels Erichsen Agotnæs  og 8de  Ole Nielsen Strøm/m/e.

 

Nye Sag!

Hr: Foged Wangensteen imod Piigen Malene Hans Dt: Ryeland og

Anders Andersen Agotnæs for Lejermaal.

Hr: Foged Wangensteen loed ved sin Fuldmægtig Sr: Prom anmelde, med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Piigen Malene Hans Dotter Ryeland og Anders Andersen Agotnes, {at} for med hinanden begaaet Lejermaal, at liide Dom til Bøders Udreedelse derfore og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  De indkaldte mødte ej efter Paaraab, og Varselens lovlige Forkyndelse for dem blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene  Lensmand Peder Tøsøen og Michel Wintziansen Tøsøen, at være dem forkyndt for meere end 14ten Dage Siden for den første ved hendes nu havende Opholds Stæd Windenæs i hendes eget Paahør  og for den sidstes Opholds Stæd Agotnæs, i hans Huusbonds Jacob Pedersen Agotnæsses Paahør.

  Sagsøgeren loed begjere Laugdag for de udeblevne,

  og af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte men nu ej mødende Anders Andersen paa Agotnæs og Malena Hans Dotter paa Windenæs gives Laugdag til næstkommende Sommer Ting for dette Skibreede, at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag!

Fogden imod Anders Jacobsen Knarevig og Hustrue for fortiilig Sammen Leje

Hr: Foged Wangensteen loed ved sin Fuldmægtig Prom anmelde, at han med lovlig mundtlig Varsel til dette Ting har indkaldet Anders Jacobsen Knarevig og Hustrue Anna Mons sr:, at liide Dom til Bøders Udreedelse for med hinanden begangne Fortiilig Sammenleje forinden deres Ægte Vielse, samt Processens Omkostning at oprette, hvorfore han begjerede dem paaraabt  og i Mangel af Møde Laugdaget til næste Rett.

  De indstævnte mødte ej efter Paaraab, og de brugte Kaldsmænd Ole Pedersen Hagenæs og Ole Salamonsen Tøsøen afhjemlede Varselen at være den (dem) forkyndt dem Stævningen for meere end 14ten Dage siden i deres Boepæl og eget Paahør, det de med Eed bekræftede.

  af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Anders Jacobsen Knarevig og Hustrue Anne Mons Dotter gives Laugdag til næstkommende Sommer Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Nye Sag.

Fogden imod Elling Rasmussen Søre Biørøen og Hustrue

 

1787: 225b

 

Hr: Foged Wangensteen loed ved sin Fuldmægtig Prom tilkjendegive, at han med lovlig mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indstævne Elling Rasmussen Søre Biørøen og Hustrue Giertrud Niels Dotter at lide Dom til Bøders Udreedelse, for med hinanden begaaet Fortiilig Sammenleje forinden deres Ægte Vielse  samt Processens Omkostning at erstatte.

  De indstævnte mødte ej efter Paaraab, og Stævningens lovlige Forkyndelse for dem blev eedelig afhjemlet af Lensmand: Peder Knudsen Tøsøen og Michel Wintziansen Tøsøen, at være dem forkyndt for deres Boepæl Søre Biørøen i begges Paahør for meere end 14ten Dage siden.

  af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte men nu udeblevne Elling Rasmussen Søre Biørøen og Hustrue Giertrud Niels Dotter, gives Laugdag til nestkommende Sommer Ting for dette Skibreede, at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag!

Hr: Fogden imod Lars Nielsen Bildøen og Hustrue.

Hr: Foged Wangensteen loed ved Fuldmægtig Prom anmelde, at han med lovlig mundtlig Varsel til dette Ting at have indstævnet Lars Nielsen Bildøen og Hustrue Giertrud Niels Dotter, for med hin anden begaaet Fortiilig Sammenleje, førend deres Ægte Vielse, derfore at liide Dom til Bøders Udreedelse og Processens Omkostning at erstatte.

  De indkaldte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Peder Knudsen Tøsøen og Michel Wintziansen ibd: afhjemlede Varselen at være dem forkyndt, for meere end 14 Dage siden for deres Boepæl og Mandens Paahør, det *den (de) med Eed bekræftede.

  Fogden loed begjere Laugdag for de udeblevne

  og af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte og nu udeblevne Lars Nielsen Bildøen og Hustrue Giertrud Niels Dotter gives Laugdag til nestkommende Sommer Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag!

Fogden imod Halsteen Brynildsen Egeren og Hustrue.

Hr: Foged Wangensteen loed ved Fuldmægtig Prom anmelde, med lovlig mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Halsteen Brynildsen Egeren og Hustrue Ingeborg Johannes Dotter, at liide Dom til Bøders Udreedelse, for med hinanden begaaet fortiilig Sammenleje, førend deres Ægte Vielse, og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  De Paagjældende mødte ej efter Paaraab, og Stævne Vidner Ole Pedersen Hagenæs og Ole Andersen Tøsøen, afhjemlede med Eed at Varselen er dem lovlig for 14ten Dage  *sid *for *Manden  siden for deres Boepæl paa Pladsen Egeren i begges Paahør.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for de udeblevne

  og af Dommeren blev

Eragtet

  Halsteen Brynildsen Egeren og Hustrue Ingeborg Johannes Dotter  som ej efter lovlig Varsel haver mødt, gives Laugdag til nestk: Sommer Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bjelag ved Skatte Regnskabet

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende høy Kongelige Skatter for dette Aar  af Beløb 159 Rdr 4 mrk 5 s  og over Rente Skatten  stoer 5 mrk 7 s, som inden Retten

 

1787: 226

 

blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen, som havde videre ved Tinget at udrette, thi blev samme ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Schiolds Skibreede 1787

Aar 1787  den 4de Octobris  blev paa Tingstædet Natland holdt {Som/m/er} \Høste/ Ting for Schiolds Skibreede af Sorenskriveren Justits Raad Haberdorff i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 133. Ved Tinget var Tilstæde Fogdens Fuldmægtig Prom.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve  9 i Tallet, som ere publicerede ved dette Aars Høste Ting for Sartors Skibreede og registrerede her foran f: 219.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 5te Octobris 1787  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugret.

 

Penge Opbydelse

Erich Andersen Nedre Fyllingen frem bragte en Pung, hvorudi skal være Syv og Tyve Rigsdaler Banco  hans Myndtling Lisbet Gabriels Dotter fra Soleimbakken tilhørende  og som tilforn af forrige Værge Anders Nielsen Helgepladset har været opbuden til Tinge og forseglet den 4de Octobr: 1784  men i Gaar ved Arvens Overleverelse til Comparenten blev aabnet af Sorenskriveren og derudi befunden 28 Rdlr, hvoraf ere aftaget 1 Rdlr for de hafte Omkostninger, hvilke 27 Rdlr han begjerede opbuden til Udlaan imod antagelig Sikkerhed med Rentes Svarelse  og i Mangel deraf forseglet inden Retten.

  Efter skeede Opbydelse anmeldte sig ingen at vilde antage sam/m/e  og der fore blev den frem bragte Pung forseglet af Dom/m/eren inden Retten og Comparenten tilbageleveret.

 

Nye Sag

Conradus de Lange imod Hans Andersen Myrdahl

Procurator Lytkien mødte for Conradus de Lange og anmeldte at denne med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet ind kalde Hans Andersen Myrdahl for skyldige 3 Rdlr 5 11 s for bekomne Korn Vahre  at liide Dom til Betaling og Processens Omkostning at erstatte.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Jaen Tveteraas og Ole Jacobsen Tvedt bevidnede at have forkyndt ham foran førte Varsel den 18de Septbr: nestl: i eget Paahør og Boepæl, det de bekræftede med Eed.

  Pr: Lytkien begjerede Laugdag for den udeblevne

 og af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Hans Andersen Myrdahl gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

1787: 226b

 

 

Capitaine Cappe imod Erich Pedersen Wogsbøe

Procurator Lytkien mødte for Sagsøgeren og æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra nestl: Som/m/er Ting  samt sagde at Erich Wogsbøes sidst givne Løfte ganske er uopfyldt og efter alle Kjendemærker neppe vil blive opfyldt, hvorfore Hr: Capt: Cappe indloed Sagen Dom med Paastand at den indstævnte tilpligtes at betale *Aaaboeden efter Taxationen i den fremlagde Forretning  og at han som en uduelig og gjenstriidig Lejlænding efter Loven maae have sin Bygsel desuden forbrudt  og endelig tilpligtet at erstatte Capitainen Besigtelsen og denne Sags Omkostning med 20 Rdlr.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab, og Sagen optages

 

Christopher Jellestad imod Iver Pedersen Jellestad

Procurator Lytkien mødte for Sagsøgeren og æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra nestl: Som/m/er Ting og protesterede paa Dom og imod fleere Udsættelser.

  Pr: Schnabel mødte for den indstævnte  og da ej den ved Laugtinget verserende Sag endnu er sluttet, maatte han formedelst sammes connexion med denne, som inden sidste Ret her er meldet, endnu udbeede denne Sag udsat til førstk: Som/m/er Ting.

  Pr: Lytkien svarede at der ikke existerer nogen Laugtings Sag imellem Parterne, ikke heller gives der nogen anden Laugtings Sag, som kand være til Hinder for denne Sags Paadøm/m/e, hvorudover Schnabels Paastand ikkun hensigter til at føre Sagen i uforsvarlig Langdrag; thi vedblev Comparenten sin Paastand om Dom, protesterende imod viidere Udsættelse.

  Pr: Schnabel protesterede imod Overiilelse og sagde at de af ham anførte Grundes Rigtighed ere notorisk bekjendte, hvor fore han og ved sidste Ting erholdte Udsættelse, der fore vedblev han ogsaa sit forrige.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagvolderen bevilges den forlangte Anstand til neste Ting

 

Karie Niels Dotter Brevig imod Peder Nielsen Florvog med fleere

Procurator Kahrs for Contra Citanterne indleverede skriftlig Indlæg af 3de d: M:, hvorefter han indloed Sagen Dom, hvilket her indtages.

  Pr: Lytkien svarede at alt det Sludder, som indbefattes i det nu frem komne Indlæg, røber stoer Taabelighed og ingen Hinder kand ej gjøre i de eedelige Provemaale fra Karen Niels Dotters Siide, ved hvilke hun tydelig har oplyst at Fæstensgaverne ere hendes og bleve hende med Magt fratagne. Af Vederpartiets qvæstioner, datr: 28de April 1786  kand eenhver som har Øine i Hoved see at Karie Niels Dotter

 

1787: 227

 

er beskyldt for at have forstukket og tilvendt sig Johan/n/es Nielsen Florvogs Gods og Penge, og følgelig er det udisputeerligt at hendes Vederparter for disse usande og Ærekrænkende Beskyldninger bør straffes og give Karie Niels Dotter som den forurettede tilstrækkelig Satisfaction, thi vedblev Comparenten sin udførte procedure og nedlagde Paastand, uden at have nødig at svare viidere til de elendige og umoedne Paaskud, som Indlægget fra Vederparterne er opfyldt med  og som ikkun maae være sammenrørt for at moere Vederpartiet, der aldrig efter Comparentens Tanker, saalænge Lov og Ret skal holde Prøve, kand undgaae at liide og undgjælde efter den Paastand, han forhen har nedlagt, og aldrig med mindre Nytte kand bekoste en Deduction, der som denne siiger intet og intet hinderligt kand udrette for Karie Niels Dotter, som tilsidst benegter Indlæggets ganske Indhold og refererer til sidste membrum i Lovens 1 – 13 – 17de Art:, som gjør hendes Vidner til fuldkom/m/en habile og troeverdige, og det saameget meere, som Vederpartiet har betjent sig af de selv sam/m/e Personer og ingen andre har været tilstæde, som om Sagen kunde give Oplysning.

  Pr: Kahrs replicerede at da han endnu af den i Dag fra Hoved Citantindens Siide nedlagde procedure maatte fornem/m/e at hun endnu vedbliver at plaidere sin Sag med liigesaa vidløftigt Sludder, som forhen, saae han det ikke eengang værdigt at spilde en fornuftig Tanke til at besvare dette. Hvad hans Udtrykte angaaer i Henseende til qvæstionerne, som er fremlagt inden Retten den 28de April f: A:, da naar hun confererer sin procedure, som hun har nedlagt sam/m/e Dag, vil hun selv erfare hvorledes hun nu contradicerer sig selv. Han refererede sig derfore uden viidere at besvare den i Dag af hende udførte procedure, til sit indgivne skriftlige Indlæg, som Comparenten aldrig skam/m/er sig ved at være Forfatter af, naar det kun bliver bedøm/m/et af fornuftige Mænd, og saaledes indloed han Sagen under Dom.

  Pr: Lytkien svarede, at i fald der havde været et fornuftigt Ord  end siige Tanke  udi Vederpartiet[s] Repliqve, saa skulle sam/m/e strax være bleven besvaret, men da den ganske Repliqve bare bestaaer i noget ufornuftigt Sludder, var det at spilde Tiiden og ikkun at røbe liige Ufornuft, om Comparenten viidere herover vilde opholde sig, hvor fore han, nest at ynke Vederpartiet for deres Taabelighed i meere end een Henseende, vedblev sit forrige.

  Pr: Kahrs svarede at da han mærker at hans Vederpart troer at have en stoer force i at bruge grove Udtrykke

 

1787: 227b

 

og Frekhed at siige alt er Sludder, uden hverken at være villig til at beviise sin Sætning  ej heller at lægge argumenter der fore, saa troede Comparenten at hans Vederpart ej fandt noget Stæd mindre beqvemt, end denne Ret, til at viise sin stoere force.

  Pr: Lytkien sagde tilsidst at Vederpartiets egen Procedure oplyser at alt, hvad de baade udi Indlægget og ellers har sagt, bestaaer i noget umoedent Sludder  og at Vederpartiet selv er taabeligt nok til ikke at kunde *indseer dessen(?), kand Comparenten ikke for.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagen optages.

 

Haagen Nyegaard {imod} \stævnt af/ Rachel Colbeens Dotter for injurie

Procurator Kahrs mødte for Citantinden og æskede Sagen i Rette  og efter sin forhen udførte Procedure og nedlagde Paastand paastoed Dom med Protest imod viidere Udsættelse.

  Pr: Lytkien for den indstevnte anmeldte at de Vidner, Haagen behøver til Legitimation om Rachels Uforskam/m/enhed og øvrige lastværdige Bedrifter, opholder sig paa differente Stæder og ikke har været ham muelig at faae afhørt til dette Ting, hvorudover han var nød at begjere Udsættelse til neste Som/m/er Ting, da Contra Stævning ufejlbar skal i rette falde.

  Pr: Kahrs benegtede det af indstævnte nu tilførte, der blot indeholder Usandheder i Henseende de da paaberaabte Vidner; thi naar det havde været Haagens Alvor havde der været Tiid nok til Contra Stævnings Udtagelse fra {Høste} \ Som/m/er / Tinget {forrige} \dette/ Aar, da han paaberaaber Contra Stævning, han protesterede derfore i kraftigste Maade imod den forlangte Anstand, der ikkun sigter til Udhal.

  Pr: Lytkien protesterede imod Overiilelse.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Endnu eengang bevilges Sagvolderen den forlangte Anstand til neste Som/m/er Ting med Erindring da at frem kom/m/e med den ommelte Contra Stævning.

 

Rachel Colbeens Dotter imod Haagen Nyegaard for Gjæld

Procurator Kahrs mødte for Hoved Citantinden og indleverede et ved Bergens Byetings Ret den 27de Augusti d: A: passeret Tings Vidne, der legitimerer det paastævnte Krav og at den riige Mand Haagen Nielsen Nyegaards udførte procedure indeholdt Usandfærdighed og at han ligesom i forrige Sag stoelende paa sin Riigdom søger ved Udsættelser at udarme Hoved Citantinden  der er en fattig Tjeneste Piige, hvorefter han paastoed Dom at indstævnte Haagen Nyegaard bliver tilfunden at betale de paastævnte og beviiste 10 Rdlr

 

1787: 228

 

tilligemed den/n/e Processes skadesløse Omkostninger med 16 Rdlr, med protest imod viidere Udsættelse i een saa reen og klar Gjælds Sag som denne.

  Bemelte Tings Vidne vedheftes Acten.

  Pr: Lytkien lovede at besvare al denne Veltalenhed for Haagen til neste Ting, hvor hen han begjerede Udsættelse  da Contra Stævning tillige skal blive i rettelagt  og imidlertiid vedblev Comparenten sin Benegtelse imod forrige procedure  og begjerede Gjenpart af det fremlagde Tings Vidne.

  Pr: Kahrs vedblev sin Protest paa Dom; da den forlangte Anstand nu tydelig viiser at den blot sigter til Sagens Udhal.

  Lytkien vedblev sit forrige  protesterende imod Overiilelse

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagvolderen bevilges den forlangte Anstand til neste Ting til Contra Stævnings Udtagelse.

 

Nye Sag

Jens Kobroe imod Jacob Harrebache

Procurator Kahrs mødte for Kjøbmand Jens Kobroe i Bergen og anmeldte, at have med mundtlig Varsel til dette Ting og Stæd indkaldet Jacob Reinertsen Harrebache til Doms Liidelse at betale skyldig værende 3 Rdlr  tilligemed denne Processes Omkostninger efter nermere Paastand.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Jaen Tveteraas og Ole Jacobsen Tvedt bevidnede  i eget Boepæl og Paahør at have forkyndt ham foran førte Varsel den 19de Septbr: nestl:, det de bekræftede med Eed.

  Pr: Kahrs begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Jacob Reinersten Harrebakke gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Mad: Seehuus imod {Jacob} Ole Mathiasen Harrebache

Procurator Kahrs mødte for Citantinden og declarerede Sagen ophævet, da den indstævnte i Mindelighed har betalt Fordringen.

 

Derefter blev publiceret:

            1.  tinglyst et Afkald af Ole Olsen Smøraas til Ole Nielsen Nedr: Todtland for hans Hustrue Synneve Niels Dotters Arve Lodder  tilfaldne ved Skifter paa Nedr: Todtland den 19de Febr: 1778 og 19de Febr: 1782, til sammen 68 Rdr 1 mrk 6 s, dateret 4de Octbr: 1787  og indført fol: 48.

            2.  Een Afskrivelse under 4de Octbr: 1787, for 50 Rdr, tegnet paa en Obligation af Ole Nielsen Nedr: Todtland til Niels Andersen Todtland af 6te Octobr: 1778  og tinglyst samme Dag  stoer 100 Rdr, hvoraf altsaa ikkun bliver tilbage 50 Rdr, Qvitteringen udgivet af Ole Olsen Smøraas, hvis Hustrue Synneve Niels Dotter har arvet disse 50 Rdr i Skiftet efter Creditor i Aaret 1783.  og indført fol:

            3.  Eet Skiftebrev paa Worland i Sartors Skibreede, af 26de Julii 1787, efter Enken Barbra

 

1787: 228b

 

Lars Dotter fra Tohnevig, hvorved af 12 3/5 Mark Smør og 3/20 Hd: i Gaarden Lund blev udlagt 3 3/20 Mark S:r og 3/80 Huud til hver af de 2 Sønner Lars og Peder Pedersønner,  og 1 23/40 M/ark Smør og 3/160 Hd: til hver af de 4re Døttre Anna, Gunnilda, Kirsti og Mette Peders Døttre, indført fol: 48.

            4.  Eet Bygsel Brev af Sogne Præsten Hr: Brandahl til Engel Jansen paa 2 pd: 9 mrk S:r i Kirke Birkeland  No: 38, forhen brugt af Amund Andersen, datr: 11te Aug: 1787  med Revers.

            5.  Eet Afkald af Anders Jansen Stoere Mitthun til Niels Halversen Øfsthun for hans Hustrues Synneve Biørns Datters Arv ved Skifte efter Faderen Biørne Pedersen Store Mitthun af 10de Martji 1780  stoer 465 Rdr 5 mrk 10 s  datr: 5te Octr: 1787  indført fol: 49.

            6.  Een Obligation af Anders Jansen Stoere Mithun til Hr: Leutenant With  stoer 200 Rdr  med 1te Pandte Rett i 1 Løb 27/50 Mark S:r, 1 Tde: 9/25 Kde: Malt, 31/200 Hd:  2 79/100 Skl: Penge i Store Mitthun  No: 71, datr: 4de Octbr: 1787.  indført fol: 49.

            7.  Een Ditto af Niels Jacobsen Stoere Mithun til Niels Monsen Almeland  stoer 99 Rdr, med 1te pandte Rett i 1 Løb 21 M/arke/r Smør Skyld i Stoere Mitthun  No: 71, datr: 5te Octr: 1787, indført fol: 49

            8.  Eet Afkald fra Mons Jensen Sørejde til Halver Larsen Steensvig, for hans Hustrue Agaatha Tollefs Dtr: Arv ved Skifte paa Sørejde af 22de April 1784  stoer 35 Rdr 4 mrk 8 s  datr: 5te octr: 1787  indført Folio 49.

            9.  Een Obligation af Halver Larsen Steensvig til Anders Nielsen Apelthun  stoer 96 Rdr, med 1te pandte Rett i ½ Løb 6 Mark Smør  ½ Tde: Malt i Steensvig  No: 82.  datr: 4de october 1787.  indført Folio 49.

            10.  Eet Bygsel Brev fra Seminarii Forstander Mariager til Ole Rasmussen paa 1 pd: Smør i Knappen  No: 92, forhen brugt af Mons Monsen, datr: 19de Febr: 1787, med Revers.

            11.  Eet Skjøde fra Anders Nielsen Heljepladset til Sønnen Niels Andersen paa Gaarden Heljepladset  No: 97, af Skyld 20 Mark Smør  for 190 Rdr, datr: 5te Maji 1787, indført fol: 48.

            12.  Een Obligation af Niels Andersen Heljepladset til David Nielsen Nedr: Fyllingen  stoer 190 Rdr, med 1te pandte Rett i samme Gaard, datr: 5te Maji 1787  og indført fol: 48.

            13.  Een Ditto af Hatle Torbiørnsen til Jacob Giese  Knapmager i Bergen  stor 180 Rdr  med 1te pandte Rett i hans ejende Vaanhuus og Møllen ved Broen under Møllendahl  No: 128, som er udlagt hans Hustrue Pernille Erichsdr: efter hendes første Mand Halver Nielsen ved Skifte af 10de Octr: 1786, datr: 25de Septr: 1787  og indført fol: 49.

            14.  Eet Bygsel Brev af Møllendals Ejer Hans Molle til Hatle Torbiørnsen paa Grunden under Hans Vaanhuus og Mølle ved Broen paa Møllendal, No: 128, mod Aarlig Afgift 10 Rdr.  datr: 2den Maji 1787, med Revers.

            15.  Aflyst en Pandte Obligation af Halver Nielsen til Jacob Giese i Bergen for 99 Rdr, mod Pandt i eendeel Vaanhuuse og en Mølle paa Møllendal, datr: 8de Januari 1782, tingl: 9de October samme Aar, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 3de October 1787.

            16.  Aflyst en Ditto udgivet af Johannes Andersen til Jonas Rasmussen, stoer 50 rd  med 1te pandte Rett i hans Mølle og Huus paa Møllendal, datr: 20de Martji 1766  og tingl: 5te Maji s: A:  der udslettes i Følge det Kongl: Rescript af 23de Junii 1786, da Pandte nu er i 4de Mands Eje og tilhørende nest forbemelte Creditor Hatle Torbiørnsen.

            17.  Aflyst en Ditto af Anders Nielsen Heljepladsen til David Nielsen Fyllingen  stoer 200 Rdr, med Pandt i Gaarden Heljepladset  No: 97, datr: 7de Octr: 1779  og

 

1787: 229

 

tinglyst næste Dag, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 5te Maji 1787.

            18.  Aflyst en Ditto af Hans Riisbricht til Susanne Møller, stoer 300 Rdr, datr: 9de April 1740  og tingl: s: D:  med 2de pandte Rett, i Gaardene Heljepladset  No: 97,  Biørndahl  No: 99,  Gravdahl  No: 115,  Lyngbye  No: 116,  og Tenebechlien  No: 117, hvilken aflyses og Udslettes i Følge det Kongl: Rescript af 23de Junii 1786.

            19.  Eet Afkald af Albert Mejer med curator Jacob Busch til Mohn & Zarendt som curatores bonorum i afg: Albert H: Mejers Stervboe, for hans ved bemelte Skifte paa Lunggaarden, sluttet 16de Augusti 1787  tilfaldne Fædrene og Mødrene Arv stoer 4252 Rdlr 3 mrk 7 s, datr: 26de Septr: 1787.  indført folio 47.

            20.  Eet Ditto udgivet af Kjøbmand Jacob Busch i Bergen til bemelte Mohn & Zarendt, {tilfalden hans} for liige Arve Lod, tilfalden hans Myndtl: Henrich Mejer ved samme Skifte, datr: 24de Septr: 1787.

            21.  Eet Ditto af Claus Krohn, til Ditto, for de hans 3 Børn Albert Henrich Krohn, Marie Krohn og Divert Henricha Krohn ved samme Skifte tilfaldne Arve Lodder  til sammen 2126 Rdr 1 mrk 10 s, saa og for den halvedeel af hans Myndtling Friderich Mejers derved tilfaldne Arv 2126 Rdlr 1 mrk 9 s.  datr: 24de Septr: 1787.  indført fol: 48.

            22.  Een Coution af Jacob Busch i Bergen til Sorenskriveren i Nordhordlehn for den halvedeel af Myndtl: Friderich Mejers tilfaldne Arv ved Skiftet efter Faderen Albert H: Mejer paa Lunggaarden ved Skifte af 16de Augusti 1787.  nemlig 2126 Rdr 1 mrk 9 s., som er opdraget Christian Mohn under Værgemaal, indført fol: 48.

            23.  Een Odels Lysning af Johannes Hansen Godvig til 1 pd: 8 8/11 Mark S:s Leje i Gaarden Godvig  No: 139, datr: 9de Octbr: 1782  og forhen tinglyst 9de Octr: 1782, og 6te October 1784.

            24.  Eet Skjøde fra Jacob Taaning i Bergen til Christian Ameln, paa Gaarden Nedr: Næsset  No: 145, af Skyld 6 Mark Smør, for 2000 Rdr, datr: 29de Septr: 1787  og indført fol: 47.

            26.  Een Obligation af Christian Ameln til Jacob Taaning, stoer 1200 Rdr, med 1te pandte Rett i samme Gaard Nedr: Nesset  No: 145, datr: 29de Septr: 1787, indført fol: 47.

 

Elling Albertsen imod Niels Monsen Mithun

Procurator Lytkien mødte for Sagsøgeren  æskede Sagen i Rette efter Laug dag, som han producerede  paategnet lovlig forkyndt.

  Sagvolderen mødte og fremlagde skriftlig Indlæg af Dags dato, som her indtages.

  Pr: Lytkien protesterede i kraftigste Maade paa Dom og imod den forlangte Udsættelse  efterdie Skiftet efter Brithe Lars Dotter opholdes (og) holdes) efter den/n/e Sag  og de her paastævnte Penge, som Sagvolderen forlængst var pligtig at betale, og som han selv i sit Indlæg paastaaer at have in cassa, følgelig ogsaa nu burde have præsteret, i fald det var hans Alvor at rette mindelig for sig, som det ikke er; hans Paaskud om Regning for Begravelses Udgifter er baade urigtig og uvedkom/m/ende denne Sag; thi igjentoeg Comparenten sin Protest og var nød at binde paa Dom/m/erens Ansvar al den Skade og Ophold, som Sterboet vilde liide i Tilfælde at den ugrundede Udsættelse, som Sagvolderen nu forlanger imod Comparentens Formoedning og Protest skulde vorde bevilget.

  Sagvolderen havde intet viidere at svare til Sagen  og sam/m/e optages til Dom eller Kjendelse efter Beskaffenhed.

 

1787: 229b

 

 

Mette Falch imod Poul Larsen Nyegaard

Enken Mette Falchs Laugværge Prom æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra nestl: Som/m/er Ting og vilde fornem/m/e om Sagvolderen vedbliver det unyttige Forsæt, han sidste Rettes Dag loed true med  nemlig at frem komme med Contra Stævning eller hvad andet uformoedentlig nyt han maatte have at fremføre.

  Procurator Lytkien tilkjendegav at førinde de indstævnte saae sig i Stand til at udfærdige Contra Stævning, var de begjerlige efter at see hvad Mette Falch efter sit sidste Løfte viidere vilde fremføre  og hvori dette nye egentlig bestaaer var Comparenten ligesaa begjerlig efter at faae Kundskab om.

  Prom sagde at Pr: Lytkiens Begjerlighed efterat see Beviis i en Sag, som hverken han eller hans Principal virkelig tvivler om at være rigtig, røber tydelig de ej har nogen grundig Aarsag til Contra Stævning; thi den maatte de have uden at see Beviis først, men dette viiser tydelig at her kun søges Udflugter for at faae Sagen udhalet; han producerede dernest   1. vedkom/m/ende Skifte Forvalters Attest, som viiser at de paastævnte Effecter udi det i Stævningen allegerede Skifte, efter afg: Lars Pedersen Mit Nyegaard, bleve udlagde Citantindens nu afdøde Mand for Arv   og 2. en Extract af Skifte Brevet efter Citantindens Mand Ole Larsen, sluttet i Bergen den 6te Julii 1786, som oplyser baade at bemelte paastævnte og ubetalte Arv blev af Citantinden deri opgivet til Skifte, saa og at det heele Boe blev overladt hende imod at betale al Gjeld, der oversteeg Indtægten, hvilken extract han begjerede confereret med det herved foreviisende originale Skifte Brev og derefter indtaget i Acten og Skifte Brevet tilbageleveret.  Med disse troer Comparenten fuldkom/m/en at have beviist at Sagvolderen er Citantinden skyldig de paastævnte Sager  og derfore paastaaer at bemelte Poul Larsen Mit Nyegaard bliver tilfunden at udreede sam/m/e in natura for saavidt deraf i hans Huus eller Ejendom maatte forefindes endnu i goed og forsvarlig Stand, men for det som deraf maatte være borte bleven eller beskadiget at erstatte med Penge Værdien, samt at oprette den/n/e Processes foraarsagede Omkostning med 7 Rdlr.

  Pr: Lytkien begjerede  for at i rette føre Contra Stævning og faae Copie af hvad i Dag er passeret  Tiid til neste Ret.

  Prom protesterede i kraftigste Maade imod den forlangte Udsættelse, da Contra Partiet har haft Tiid nok til at stævne  og desuden ikke har kundet frem føre mindste Formoedning om at have Grund dertil, han troede aldeeles ikke heller at sam/m/e

 

1787: 230

 

blev indvilliget, da han veed at den/n/e respective Ret grangivelig kjender de Kongel: Anordninger, som Allernaadigst befaler alle Sager i Almindelighed at bringes til mueligst hastige Endskab  og i sær saa klare og reene Gjælds Sager som den/n/e, hvor fore Ansvaret vil hviile paa vedkommende, der maatte foraarsage sam/m/e.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagvolderen bevilges den forlangte Anstand til neste Som/m/er Ting for at fremkom/m/e med den belovede Contra Stævning og besørge Tilsvar efter at have erholdet Udskrift af det nu passerede.

 

Fogden imod Niels Steffensen Wallem.

Hr: Fogden loed formedelst Svaghed begjere Anstand i Sagen til neste Som/m/er Ting, som Procurator Lytkien indstillede og lovede da at frem kom/m/e med Contra Stævning.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efter Parternes Forlangende beroer Sagen til neste Som/m/er Ting.

 

Fogden imod Maar Sørensen Nyegaard.

Hr: Fogden loed ved Fuldmægtig Sr: Prom æske Sagen i Rette og tilkjende give at han med lovlig mundtlig Varsel i Continuation af Hoved Stævningen har indkaldet Ejeren af den pantsatte og staalne Snuus Daase  Tron Holm  at vedkjende sig bemelte Daase og beedige dens modvillige Fravendelse

  Indkaldte Tron Holm loed ved Lensmand Jaen Tveteraas frem lægge sin skriftlige declaration af Gaars dato  hvori han opfylder Stævningen og tilstaaer at have faaet den omhandlede Daase tilbage, der nu inden Retten blev anviist  og var en fiirkantet Sølv Snus Tobaks Daase forgyldt inden til  og blev Frembringeren tilbageleveret for at hjem bringe til Tron Holm. Bemelte Skrift indtages her.

  Prom producerede der paa Stiftets Actions Ordre af 31te Martii 1786 til Indtagelse  og et Politie Forhør herom af 27de Febr: nestl:  forhen til Actens Vedhæftelse  hvor nest han indloed Sagen Dom efter Stævningen.

  Maar Nyegaard mødte ej  og Sagen optages til Dom.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev

            1.  Æsket Almuens Forklaring til de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale  og dertil forklaret af dem, hvoriblant Ole Poulsen og Ole Jacobsen Stoere Tvedt  ligesom for 1786 uden nogen Forandring.

 

Endelig blev de til Doms optagne Sager berammet igjen at *fortages (foretages) ved et Udsættelses

 

1787: 230b

 

Ting i Sorenskriverens iboende Huus i Bergen Løverdagen den 17de November førstkommende, til hvilken Tiid Laugrettet haver at møde.

 

End videre blev publiceret.

            26.  Eet Bygsel Brev fra Sogne Præsten Hr: Brandahl til Tollef Monsen paa 1 Løb Smør i Nedr: Titlestad  No: 43, som Ole Larsen har brugt.  datr: 3de Sept: 1787  med Revers.

            27.  Een Contract imellem Niels Jacobsen Stoere Mitthun og Salomon Salamonsen Grimstad, ang: Huusene paa den *føstes Brug i Gaarden {Grimstad} Stoere Mitthun  No: 71, datr: 5te Octr: 1787, og indført fol: 49.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Den nestpaafølgende 6te Octobris vedvarede Tinget med samme Laugrett.

 

Til Laugrettesmænd for nestkommende Aar 1788, blev udnævnt følgende 8te nye mænd:  1. Hans Olsen Schage,  2. Steffen Monsen Grimsejde,  3. Erich Pedersen Woxbøe,  4. Iver Pedersen Søre Jellestad,  5. Ellias Eliassen Nore Jellestad,  6. Joen Gunnersen Nore Jellestad,  7. Hans Johannesen Lieland  og 8de  Ole Larsen Nedr: Birkeland.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet

            2.  Fortegnelse over de smaae skyldsatte Flom Qværner, der inden Retten blev oplæst  og dertil af Almuen, hvoriblandt Ole Larsen Birkeland og Ole Jacobsen Tvedt  blev forklaret, at alle de derudi anmelte endnu er staaende, og at de ej ere vidende at fleere ere tilkomne.

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende høy Kongelige Skatter for indeværende Aar  af Beløb 862 Rdr 4 mrk 8 s.  og Rente Skatten 50 Rdr 5 mrk 7 s.  der inden *Skifte Retten blev oplæst uden at der imod skeede nogen Indsigelse.

            4.  Ditto over Mølle og Enge Slette Skatten  der ligeleedes inden Retten blev oplæst.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig, som havde videre med Tinget at bestille, blev samme ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Herløe Skibreede 1787

Aar 1787  den 9de Octobris  blev paa Tingstædet Alverstrømmen holdt Høste Ting for Herløe Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 136. Ved Tinget var tilstæde Fogdens Fuldmægtig Sr: Prom.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongelige Anordninger og Amts Breve  9 i Tallet  som ved dette Aars Høste Ting for Sartors Skibreede og her foran ere registrerede f: 219.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 10de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da paaraabt de indstævnte Sager.

 

Nye Sag

Otto Andersen Fieldstad imod Niels Johan/n/esen Fieldstad

Otto Andersen Fieldstad mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Niels Johan/n/esen Fieldstad for tilføyede Tyvs Beskyldning  at liide Dom i Hoved Sagen og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne Niels Torchildsen og Torchild Nielsen Fieldstad, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

 

1787: 231

 

  De indkaldte Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel, men ikke Paagjældende Niels Johan/n/esen Fieldstad efter skeede Paaraab, hvor fore de brugte Kaldsmænd  Lensmand Willum Schielanger og Christian Jacobsen Manger bevidnede at have forkyndt \ham/ foranførte Varsel i eget Paahør og Boepæl den 11te Augusti nestleden, det de bekræftede med Eed.

  Derpaa fremkom som

            1ste Vidne Niels Torchildsen Fieldstad, der aflagde Eed og vandt at sidst i Julii Maaned nestl: var Vidnet tillige med hans Søn  det 2det indstævnte Vidne Torchild Nielsen Fieldstad  tilstæde i Saggivne Niels Johannesen Fieldstads Huus  da Sagsøgeren Otto Andersen Fieldstad kom derind og tiltalte først Sagvolderen i Vreede med nogle haarde Ord, som Vidnet ej kand erindre, og da Niels bad Otto at tie stille, {stille} rev Otto ham i Haaret, hvor over Saggivne Niels Johannesen blev vreed og sagde til Sagsøgeren Otto  Du er en Tyv; hvorefter Otto gik bort.

            2det Vidne Torchild Nielsen Fieldstad, der aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med 1ste Vidne

  Sagsøgeren benegtede Vidnernes Forklaring at have revet Niels Johan/n/esen Fieldstad i Haaret  og begjerede Laugdag for ham til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig ind stævnte Niels Johan/n/esen Fieldstad gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Til Bielag ved Fogdens Skatte Regnskab blev

            1.  fremsat for Almuen til Besvarelse de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, og dertil forklarede Almuen, hvoriblant Johan/n/es Mæland og Ole Ottesen Fieldstad  ligesom for Aaret 1785 er anført her foran f: 38 uden nogen Forandring

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flom Qværner  der blev oplæst inden [Retten]?  og dertil forklarede Almuen, hvoriblant Mons Hatten og Ole Hegøen  at her ej gives fleere af dette Slags.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 11te Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugrets mænd  og blev da publiceret

            1.  Et Bygsel Brev af Wilhelm Lexau til Anders Poulsen paa 4 Jord skillings Leje i Gaarden Øvre Kleppe, forhen brugt af Niels Gudmundsen, med Forbeholdenhed af Fiskeriet, datr: 12te Julii 1787  med Revers

            2.  En Ditto af Krigs Raad Koren til Siur Hansen paa 9 M/ark Smør og 6 Kander Malts Leje i Gaarden Kierregaard  med Forbeholdenhed af Forkast  og Lands Lod 1/5 af al{t}l \Fisk/ {hvad} der fanges ved Landet

 

1787: 231b

 

og Forkjøbs Ret for Ejeren, eller hvem han paa sine Vegne dertil beordrer, til hans Fiske Vahre eller anden Avl for gangbare Priiser, samt at sætte Huusmænd hvor belejligt er, samt Forpligtelse ej at optage Østers eller hugge i Skoven uden Ejerens Udviisning, datr: 12te Augusti 1787  med Revers.

            3.  En Fredlysning af Fogden imod uberettiget Fiskerie og Lyngskjær ved og paa Gaarden Mitzøe  No: 29, datr: 9de Octobr: 1787  og indført f: 51

            4.  Et Skjøde fra Michel Erichsen Landraae til Jacob Poulsen paa 1 Pund Fiskes Leje i Gaarden Mitzøe  No: 29  indberegnet hans eget Udlæg deri, det solgte for 13 rdr 4 mrk 2 d, 10de Octobr: 1787  og indf: f: 52.

            5.  Et Skifte Brev efter Enken Anne Erichs Dotter Schouge i Sartors Skibreede af 31te Julii 1787, hvorved 6 M/ark Fisk i Mitzøe  No: 29  blev udlagt Jacob Poulsen Mitzøe   og 16 305/576 M/ark Fisk i Wiig  No: 30  til Dotteren Lisbet Arnes Dotter, indført f: 50 og 51.

            6.  Et Bygsel Brev af Iver Nielsen Mitzøe til Tollef Thomassen paa 21 M/ark Fisk i Wiig  No: 30, forhen brugt af Poul Samsonsen  datr: 10de Octobr: 1787  med Revers.

            7.  Et Skifte Brev efter Arne Monsen Tostensvig og Hustrue af 17de April 1787, hvorved af 1 Pund Fisk i Tostensvig  No: 32  blev udlagt 12 M/ark til Søn/n/en Johan/n/es Arnesen  og 6 M/ark til hver af de 2 Sønner Mons og Petter Arnessønner,   af 14 4/15 M/ark Fisk i Rougn  No: 33  blev udlagt 7 2/15 til hver af de 2 Søn/n/er Mons og Petter,   og af 10 M/ark Smør  5 1/3 K:de Malt og 1/9 Faar i Erstad  No: 81  til hver af bemelte 3 Søn/n/er Johan/n/es, Mons og Petter 3 1/3 M/ark S:r, 1 7/9 K:de M/alt og 1/27 Faar.  indf: f: 51

            8.  Et Bygsel Brev fra Niels Knudsen og Rasmus Hansen Blom, som Værger for Mons og Petter Arnessønner  til disses Broder Johannes Arnesen paa 12 M/ark Fiskes Leje i Gaarden Tostensvig  No: 32  forhen brugt af Arne Monsen, datr: 10de Octobr: 1787  med Revers.

            9.  En Transport under 17de Decembr: 1783 fra Joachim Heiberg som Tilsynsmand i afg: Frue Brøchers Sterboe  til Agen Jan Hendrichsen Fasmer paa en til hende fra afg: Krigs Assessor Giert Heiberg Falch udgivet Obl: af 24de Novembr: 1772  og tingl: 11te Octobr: 1774, stoer 1000 Rdlr   med 1ste Pante Ret i Fiskeværet Blomvogen og Gaarden Næsse  No: 36, indført f: 51.

            10.  Aflyst bemelte Assessor Falchs Obl: til afg: Frue Brøcher af 24de Novbr: 1772  og tingl: 11te Octobr: 1774, stoer 1000 Rdlr, der nu er indfriet efter benævnte Transport Creditors paategnede Qvitering af 2de Octobr: 1787  og derfore herved mortificeres.

            11.  Tingl: et Auctions Skjøde fra afg: Frue Falchs Sterboe til Kjøbmand Christian Ameln i Bergen paa Gaarden Næsse  No: 36  og Blomvogen Fiske Vær  for 1839 Rdlr 4 mrk 4 s  datr: 29de Septbr: 1787, indf: f: 49

            12.  Et Bygsel Brev fra Mons Knudsen Bredvig til Knud Monsen paa 6 2/13 M/ark Fisk i Bredvig  No: 40  af hans eget Brug, datr: 10de Octobr: 1787  med Revers.

            13.  Et Afkald fra Ole Johan/n/esen Tosche til Johan/n/es Larsen Herløevæhr for hans Hustrues Malene Mons Dotters 2 Arve Lodder, tilfalden ved Skifter paa Harchestad og Tosche  af 24de Martii 1771 og 24de Febriarii 1786, tilsam/m/en 83 Rdlr 4 mrk 4 s med Interresse, datr: 9de Octobr: 1787  og indf: f: 51

 

1787: 232

 

            14.  Et Skjøde fra Jon Olsen Tostensvig med fleere til Ole Olsen paa 8 M/ark Fiskes Leje i Gaarden Hegøen  No: 42, indberegnet hans egen Arve Lod deri, det solgte for 40 Rdlr, datr: 13de Octobr: 1781  og indført f: 51.

            15.  Et Ditto fra sam/m/e Sælger til sam/m/e Kjøber paa liige Anpart i sam/m/e Gaard  indberegnet hans egen seenere Arve Lod deri, det solgte for 37 Rdlr 3 mrk, saa at han tilsam/m/en bliver Ejer for 16 M/ark Fisk i Hegøen  No: 42, datr: 9de Maji 1783  og indført f: 52.

            16.  En Obl: af Ole Olsen Hegøen til Knud Johan/n/esen Olsvold  stoer 76 Rdlr  med 1ste Pante Ret i 16 M/ark Fiskes Leje i Gaarden Hegøen  No: 42, datr: 13de Octobr: 1783  og indført f: 52.

            17.  En Declaration fra Johannes Torchildsen Herløevæhr, der tilligemed den nu værende Ejer af Pantet og Debitors Arving Ole Olsen Hegøen er eeneste Arving efter Creditor Joen Olsen Hegøen, at \den/ til bemelte Joen Olsen Hegøen af Ole Joensen Hegøen udgivne Obl: under 26de Octobr: 1741  og tingl: 28de s: M:  stoer 65 Rdlr  med Pant i 16 M/ark Fisk i G:den Hegøen  forlængst er liqvideret, uagtet den end nu er aabenstaaende i Pante Bogen  med Begjæring at den deraf maae udslettes, datr: 10de Octobr: 1787  og indført f: 52.

            18.  Aflyst i Følge deraf bemelte Ole Joensen Hegøens Obl: til Joen Olsen Hegøen af 26de 8br: 1741  og tingl: 28de sam/m/e  stoer 65 Rdlr  med Pant i 16 M/ark Fisk i Hegøen  No: 42

            19.  Tinglyst et Bygsel Brev fra afg: Frue Falch til Steffen Olsen Oen paa 3 M/ark Smør  7 M/ark Fisk og 1/12 Faars Leje i Gaarden Oen  No: 38, forhen brugt af Friderich Thomasen, med liige Vilkor som her foran ved No: 2 er anført, datr: 28de Maji 1784  med Revers.

            20.  Et Ditto af Krigs Raad Koren til Gudmund Michelsen paa ½ Wog Fisk i Stuure  No: 47  med liige Vilkaar som ved No: 2 er anført, datr: 20de Januarii 1787  med Revers

            21.  Et Ditto af Ditto til Iver Christiansen paa 1 Pund Fisk i Nordvig  No: 50  med sam/m/e Vilkor som ved No: 2 er anført, datr: 12te Februarii 1787  med Revers.

            22.  En Ditto fra Iver Halvorsen Nore Selle til Rasmus Johannesen paa 2 2/3 Kande Malt og 11 2/3 M/ark Fisk i Nore Selle  No: 52, forhen brugt af Ole Larsen, datr: 9de Octobr: 1787  med Revers.

            23.  Et Afkald af Ole Johan/n/esen Tosche til Faderen Johannes Michelsen Tosche for hans ved Skifte paa Tosche af 9de Novbr: 1771 tilfaldne Møderne Arv 38 Rdlr 4 s, datr: 9de Octobr: 1787  og indført f: 51

            24.  Et Skjøde fra Ole Johannesen Tosche til Michel Olsen paa *paa 5 1/16 M/ark Smør  2 ¼ K:de Malt  3/32 Faar og 3 3/8 M/ark Fiskes Leje i Gaarden Tosche  No: 56, indberegnet hans egen Arve Lod deri, det solgte for 25 Rdlr, datr: 13de Maji 1786  og indført f: 52.

            25.  Et Bygsel Brev af Krigs Raad Koren til Magne Halvorsen paa 9 M/ark Smør og 4 ½ K:de Malts Leje i Huusebøe  No: 59, med liige Vilkor som ved No: 2 er anført, datr: 21de Septbr: 1787  med Revers.

            26.  Et Afkald af Jacob Nielsen med Curator Mons Knudsen Landsvig  til Willum Olsen Landsvig for hans 3 Arve Lodder, tilfaldne ved Skifter paa Søre Aadland af 15de April og 2den Novbr: 1767 og 17de Octobr: 1771  tilsam/m/en 41 Rdlr 5 s med Interresse, datr: 10de Octobr: 1787  og indført f: 52.

 

1787: 232b

 

            27.  En Obl: af Peder Jacobsen Schurtvedt til Myndtlingen Anders Olsen fra Hæsdahl  stoer 70 Rdlr  med 1ste Pante Ret i 18 M/ark Smørs Leje i G:den Schurtvedt  No: 64, datr: 10de Octobr: 1787  med Revers

            28.  Et Bygsel Brev fra Mons Olsen Tostensvig til Anders Larsen paa 18 M/ark Smør og 6 Kander Malts Leje i Gaarden Hiertaas  No: 76, som Michel Jonsen har brugt, datr: 10de Octobr: 1787  med Revers

            29.  Et Skjøde fra Johannes Arnesen Tostensvig med fleere til Rasmus Christiansen Erstad paa 10 M/ark Smør  5 1/3 Kande Malt og 1/9 Faars Leje i Gaarden Erstad  No: 81  for 50 Rdlr, datr: 8de Maji 1787  og indført f: 53.

            30.  Et Bygsel Brev fra Præste Enken efter Geelmuyden i Naadens Aaret til Lars Hansen paa ½ Løb Smør og 1 Mæle Malts Leje i Grasdahl  No: 92  forhen brugt af Niels Pedersen, datr: 31te Julii 1787  med Revers.

            31.  Et Skjøde fra Aad Jonsen Myrtvedt til Peder Christiansen paa 12 M/ark Smør og 8 Kander Malts Leje i Myrtvedt  No: 98  for 53 Rdlr, datr: 8de Maji 1787  og indført f: 53.

            32.  En Obl: af Peder Christiansen Myrtvedt til Hammers Præstegjelds Fattig Casse  stoer 50 Rdlr  med 1ste Pante Ret i 12 M/ark S:r og 8 Kander Malts Leje i Myrtvedt  No: 98, datr: 8de Maji 1787  og indf: f: 54.

            33.  Aflyst en Obl: af Aad Jonsen Myhrtvedt til Elling Albertsen af 30te Martii 1784  og tingl: 13de Octobr: s: A:, stoer 30 Rdlr  med 1ste Pante Ret i 12 M/ark Smør og 8 Kander Malts Leje i Gaarden Myhrtvedt  No: 98, der nu er indfriet efter creditors paategnede Qvitering af 12te Julii 1787  og derfore herved mortificeres.

 

Til Laugrettesmænd for nestkommende Aar 1788 blev udnævnt følgende 8te nye mænd:  1. Peder Poulsen Fromereide,  2. Jon Nielsen Kierregaard,  3. Lars Larsen Landsvig,  4. Lars Andersen Goustad,  5. Ole Magnesen Hesdahl,  6. Arne Hansen Haatoft  7. Joen Steffensen Haatoft,  og 8de  Jacob Rasmussen Grasdahl.

 

Fogden imod Asbiørn Nielsen Næsse.

Fogdens Fuldmægtig Sr: Prom æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra nestl: Som/m/er Ting  og paastoed Dom efter udførte Procedure.

  Fra Sagvolderen er i Skrivelse til Dom/m/eren fremsendt et Indlæg af Procurator Spiesmacher under 8de d: M:, som af Prom er igjennemlæst og her indtages.

  Prom derefter indvendte mod Forklaringen i Indlægget over Vidnernes habilité at Retten indseer nøyagtigere og meere skjønsom end Sagvolderen eller hans Procurator hvorvidt Vidnernes Udsiigende er at fidere paa, og viidere behøvede han ikke at svare til Indlægget, men vedblev sit forrige og Submitterede Sagen Dom, hvortil den optages.

 

Nye Sag

Danckert Heiberg imod Jaen Olsen Alveim

Hr: Danckert Heiberg loed ved Lensmanden Willum Monsen Schielanger anmelde at han med mundtlig Varsel til

 

1787: 233

 

dette Ting har ladet indkalde Jaen Olsen Alveim og Hustrue Anne Johan/n/es Dotter for skyldige Atten Rigsdaler, som han efter deres Forlangende og paa deres Vegne har betalt til Hr: Fogden for deres forvirkede Lejermaals Bøder, der fore at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  De Paagjældende mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Willum Schielanger og Hans Erichsen Bratshoug bevidnede  \den 26de Septbr: nestl:/ at have forkyndt dem begge foran førte Varsel i eget Paahør og Boepæl, det de bekræftede med Eed.

  Sagsøgeren loed begjere Laug dag for de udeblevne

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Jaen Olsen Alveim og Hustrue Anne Johan/n/es Dotter gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Dernest blev udi Sagen, anlagt af Fogden imod Asbiørn Nielsen Næsse under Kleppe, saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Dersom der skulde være nogen Vægt i den Indvending, Sagvolderens Fuldmægtig Procurator Spiesmacher udi Indlæg af 8de d: M: har frem ført imod 3die og 4de Vidner  at de som ubekjendte Personer i Følge Lovens 1 – 13 – 5 ej burde admitteres til Vidnesbyrd, maatte den have været fremsat under Vidne Sagen, som han selv bieværede uden derom at yttre ringeste exception eller Tvivl, hvilken i saa Fald ved nærmere Undersøgning kunde have været at oplyse, men efterat han saaledes selv har agnosceret dem, var der liigesaaliiden Adgang for Dom/m/eren at afviise disse Vidner, hvilke begge Parter erkjendte, som at tilsiidesætte deres Troeværdighed imedens at ingen anden Omstændighed er oplyst der kand svække Sam/m/e.

  Med 3die og 4de Vidners eensstem/m/ige Forklaring er det godtgjort at Saggivne Asbiørn Nielsen Næsse den 23de Januarii 1786 i vreed Hue har antastet Joen Amundsen Holmedahl, med knyttet Næve stødt ham i Siiderne, skuppet ham imod Kanten af Baaden, saa at han 2 Gange faldt baglænds ned derudi  og trak ham den eene Gang op deraf efter Ørene, der tillige harmonerer med 1ste og 2det Vidnes eenlige Forklaring om den Stilling, hvorudi de saae dem begge  og Sagvolderens vedvarende Bitterhed, den Slagnes Beklagelse derover  og over den der af foraarsagede Smerte og Svaghed i de neste 3 Uger, hvilket sidste dog ikke kand betragtes for afbeviist i Mangel af Syn derover og Skjøn af uvillige kyndige Mænd.

 

1787: 233b

 

  Thi tilfindes Saggivne Asbiørn Nielsen Næsse for Næve Pust, Haar greb og Jord skuf at bøde til Hans May:ts Casse Syv og Tyve Rigsdaler  saa og at oprette Søgemaalets Omkostning med Syv Rigsdaler, hvoraf Een Rdlr og Atten Skilling godtgjøres for stemplet Papiir. At udreedes inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under Lovens Tvang.

 

Hr: Fogden frem lagde til Bjelag ved Skatte Regnskabet.

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige Skatter for dette Aar  af Beløb 496 Rdr 1 mrk 15 s  og Rente Skatt 21 Rdr 4 mrk 3 s, der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen som havde videre med Tinget at bestille, thi blev samme sluttet og ophævet

 

 

 

Høste Tinget for Radøe Skibreede 1787

Aar 1787  den 12te Octobris  blev paa Tingstædet Alverstrøm/m/en holdt Høste Ting for Radøe Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 138, undtagen at i stæden for No: 8  Ole Rasmusen Marøen, der er død, sad Knud Olsen Wildanger  en gam/m/el Laugretsmand. Ved Tinget var tilstæde Fogdens Fuldmægtig Sr: Prom.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve, 9 i Tallet, som ved dette Aars Høste Ting for Sartors Skibreede og her foran f: 219 ere registrerede

 

Dernest blev paaraabt de indstævnte Sager.

 

Nye Sag

Danchert Magnesen Helle imod Østen Willumsen Waagenæs

Danchert Magnesen Helle mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Østen Willumsen Waagenæs for vitterlig Gjæld 3 mrk 8 s at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den Paagjældende mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Christen Pedersen Bøe og Willum Mathiasen Øvre Waagenæs bevidnede  for meere end 14 Dage siden at have forkyndt ham foran førte Varsel i eget Paahør og Boepæl, det de bekræftede med Eed.

  Sagsøgeren begjerede Laug dag for den udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Østen Willumsen Øvre Waagenæs gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og svare til Sagen.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev

            1.  fremsat for Almuen de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale  og dertil svarede Almuen, hvoriblant Haaver Nielsen Søre Wetaas og Ole Rasmusen Lunde, ligesom for Aaret 1785 er anført f: 41  uden nogen Forandring

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flom Qværner, som inden Retten blev oplæst  og dertil forklarede den nerværende

 

1787: 234

 

Almue, hvoriblant Alv Olsen Ystebøe og Johan/n/es Olsen Søre Soleim, at der ej gives fleere af dette Slags.

 

Efter Udraab havde ingen viidere at føre i Rette  og derfore beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen nestefter  den 13de Octobris  vedvarede Høste Tinget, for Radøe Skibreede, i Nærværelse af samme Laugrett. Og blev da publiceret:

            1.  Eet Bygsel Brev fra Rasmus Nielsen yttr: Sæbøe med fleere til Halver Erichsen Hoele, paa 18 Mark Smør  12 Kdr: Malt, i Gaarden Hoele  No: 14, som er halvedeelen af hans Sted Fader Erich Iversens Brug, datr: 12te Octobris 1787, med Revers.

            2.  Een Pandte Obligation af David Olsen Manger til Consul Alexander Wallace & Søn, stoer 80 Rdr, med 1te pandte Rett i Gaarden Søre Lie  No: 32.  datr: 12te Octr: 1787  og indført fol: 54.

            3.  Eet Bygsel Brev af Klokkeren til Mangers Præstegjeld  Halver Morchen, til Ole Knudsen paa 1 pd: 3 Mark Smør i Klokker Gaarden Indr: Morchen  No: 38, som Knud Olsen forhen har brugt, mod at svare sine Forældre Aarlig Leve Kaar 1 Tønde havre Korn og Foster for 1 Koe.  datr: 12te Septr: 1787.  med Revers.

            4.  Eet Ditto fra Krigs Raad Korn til Aad Jonsen Myrtvedt paa 9 Mark S:r  4 ½ K:de Malt i Gaarden Noetvedt  No: 40, med Forbeholdenhed af Forkjøbs Rett for Ejeren, eller hvem han paa sine Vegne dertil beordrer, til hans Fiske Varer eller anden Avl for Gangbar Priiser, samt at rødde Huusmands Pladser hvor belejligt er, datr: 12te Martji 1787.  med Revers.

            5.  Eet Ditto af Ditto til Ole Andersen paa 1 Pd: S:r  12 Kdr: M/alt i Noetvedt  No: 40.  med samme Vilkaar, som nestforrige, datr: 12te Septr: 1787, med Revers.

            6.  Eet Ditto af Seminarie Forstander Jon Mariager til Niels Simonsen paa 18 M/arke/r Smør i Søre Soleim  No: 41, som Johannes Simonsen har brugt.  datr: 3de Octobris 1787.  med Revers.

            7.  Eet Ditto fra Sogne Præsten Hr: Wilhelm Friman til Erich Andersen paa 1 pd: 8 M/ark Smør i Gaarden Mangersnæss, No: 44, som Halver Johannesen Manger har brugt, datr: 2den Julii 1787, med Revers.

            8.  Eet Ditto af Krigs Raad Koren til Jørgen Torbiørnsen paa 36 Mark Smør og 31 Kander Malt i Gaarden Nedr: Tvedt  No: 47, med samme Vilkaar, som ved No: 4, datr: 3de Octr: 1787, med Revers.

            9.  Eet Skjøde fra Willum Østensen Dalland til Anders Johannesen Dalland, paa 16 1/8 Mark Smør i Dalland  No: 49, for 49 Rdr, dateret 12te Octobris 1787, indført Folio 55.

            10.  Eet Bygsel Brev af Søren og Iver Halverssønner Sælle, til Willum Ellingsen paa 12 M/ark S:r  16 Kdr: Malt i Gaarden Indr: Helle, som Knud Johannesen den yngre haver brugt, datr: 12te October 1785, med Revers.  med Vilkaar at svare Knud Johanesen og Hustrue, Aarlig 1 Tønde Korn og Føde for 1 Koe.

            11.  Eet Skjøde fra Willum Monsen Schielanger, Lensmand for Herløe Skibreede  til Johannes {Ol}\Michel/sen Tosche paa 12 Marke/r Smør  6 Kdr: Malt i Indr: Helle  No: 53, for 100 Rdr, datr: 12te Octobris 1787, indført folio 54.

            12.  Eet Ditto af Ditto til Ditto paa Odels Retten til denne Anpart  12 Mark S:r  6 Kdr: Malt i Indr: Helle  No: 53, datr: 12te Octbr: 1787, indført folio 54.

            13.  Eet Bygsel Brev af Ole Nielsen øvre Tvedt, til Niels Johannesen paa 9 Mark S:r  6 Kdr: M: i Haaland  No: 55, som Niels Olsen har brugt, datr: 12te Octr: 1787, med Revers.

            14.  Eet Ditto af Jacob Østensen Nedr: Waagenæs til Willum Østensen paa 12 Mark S:r  8 Kdr: Malt i Nedr: Waagenæs  No: 56, som den første har brugt.  datr: 12te Octr: 1787, med Revers

            15.  Een Odels Lysning af Johannes Olsen øvre Waagenes til 12 Mark S:r  8 Kdr: Malt i Nedr: Waagenæs  No: 56, som Enken Botela Knudsdr: bruger, datr: 13de Octr: 1787, indført fol: 55.

            16.  Eet Deele Brev efter Konen Maritha Jacobs Dotter Ind: Sylte, den 12te Octr: 1787,

 

1787: 234b

 

hvorved til Dotteren Rangele Johannes Dotter  gift med Elling Ottesen Tosche  blev udlagt i Ole Gudmundsens Brug og Ejendom 4 ½ Mark S:r  4 ½ K:de M:  {datr:} indført fol: 55.

 

Til Laugrettesmænd for nestkommende Aar *1787 (1788), blev udnævnt følgende 8te nye mænd:  1. Haaver Hansen {Wetaas} Fieldsende,  2. Rasmus Jonsen Qvamme,  3. Halver Michelsen Woxtiold,  4. Johannes Nielsen Mangersnæs,  5. Ole Siursen øvre Tvedt,  6. Ole Hansen Ind: Helle,  7. Gudmund Nielsen Ned: Qvaleim  og 8de  Niels Michelsen Marøen.

 

Hospitals Tings Vidne.

Lensmanden Christen Pedersen Bøe anmeldte, at Piigen Ingeborg Michels Dotter, der er føed og opholder sig paa Gaarden Hougland, er andgrebet af den Spedalske Syge og derhos saa aldeeles uformuende og Fattig, at hun aldeeles intet kand udreede for hendes Indlemmelse i Hospitalet; Om hvilket sidste hand begierede Almuens Forklaring indhentet, som er saadant nøye bekjendt.

  Den tilstædeværende Almue  hvoriblandt Hans Olsen Nordanger og Johannes Michelsen Miøs  *forkladere hertil at den omspurgte som et ungt Sygt Menneske er aldeeles Forarmet, og hendes Forældre fattige Jordbrugende Folk, og ingen af dem er i Stand at betale det mindste til hendes Indlemmelse i Hospitalet.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bjelag ved Skatte Regnskabet.

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende høy Kongelige Skatter for dette Aar 1787, af Beløb 214 Rdr 3 mrk 9 s, der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen som havde videre med Tinget at bestille, thi blev samme sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Alenfits Skibreede 1787

Aar 1787  den 15de Octobris  blev paa Tingstædet Alverstrømen holdt Høste Ting for Alenfits Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd som her foran ere anførte f: 144, undtagen at istæden for No: 1  Rasmus Hansen Søre Soltvedt, der havde Forfald, var af ham tilformaaet og sad Berge Arnesen Hilland. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve  9 i Tallet  som ved dette Aars Høste Ting for Sartors Skibreede og her foran f: 219 ere registrerede,

 

Dernest blev paaraabt de ind stævnte Sager.

 

Nye Sag

David Olsen Manger imod Johan/n/es Pedersen Bøgevold

Forpagteren paa Mangers Præstegaard  David Olsen  mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Johan/n/es Pedersen Bøgevold, fordie han uløves har tiltaget sig at brænde Kul paa Bøen eller Engen paa den Sagsøgeren tilhørende Gaard Mongstad, derfore at liide Dom til Skadens Opretning og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne Johannes Andersen, Endre Andersen  Michel Pedersen og Marthe Endres Dotter Mongstad, som under Lovens

 

1787: 235

 

Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

  Paagjældende Johannes Pedersen Bøgevold mødte  vedtoeg lovlig Varsel og tilkjendegav at han troede intet utilbørligt at have forøvet ved den paasøgte Kul Brænding, da det baade skeede ned ved Fjæren, hvor det ingen Skade har virket eller kunde foraarsage, og han dertil havde i Forvejen begjeret Tilladelse af den der boende Lejlænding Lars Olsens Hustrue Gudve Ols Dotter  som intet bestemt Svar derom afgav, men Comparenten sagde at han vel skulde forliiges derom med hendes Mand naar han kom hjem, hvilken Samtale skeede i Vidners Paahør, og siden er Comparenten og virkelig blevet foreenet derom med bemelte hendes Mand, og for at faae saadant oplyst ved Vidner saa begjerede han Anstand i Sagen til nestk: Som/m/er Ting  for til den Tiid at begjægne den med Contra Stævning.

  Ingen af de ind kaldte Vidner mødte efter Paaraab  og [af]? de brugte Kaldsmænd \mødte/ Lensmand Johan/n/es Smørdahl og bevidnede  i Dag 14 Dage siden at have forkyndt dem alle 4 foranførte Varsel i deres Boepæl og de 3 førstes eget Paahør  men den sidste i Faderens Endres Paahør  det han bekræftede med Eed, men hans dertil med hafte Stævne Vidne Mons Bessesen Houchaas var ej endnu tilstæde kom/m/en, dog ventede han den/n/e at kom/m/e tilstæde inden i Formiddag, og noget derefter kom det 2det Stævne Vidne  bemeldte Mons Bessesen Houchaas tilstæde og afhjemlede ligeleedes ved Eed bemelte Varsel for de udeblevne Vidner.

  Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

  De indkaldte og udeblevne Vidner Johannes Andersen, Endre Andersen, Michel Pedersen og Marthe Endres Datter \Mongstad/ forelægges under Lovens Falsmaal at møde nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede og eedeligt Vidnes byrd i Sagen at aflægge.

 

Nye Sag

Ellev Pedersen Seim imod *Sisse Niels Dotter Seim

Ellev Pedersen Seim mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Piige Sissele Niels Dotter Seim for tilføyede Beskyldning imod Citantens Hustrue Ambiør Anders Dotter  at denne skulle have frataget sin Tjeneste Piige Brithe Michels Dotter Tidtland et Hoved Klæde eller Stryelerreds Skaut, der fore at liide Dom i Hoved Sagen og Processens Omkostning at oprette, samt derom at anhøre Vidner.

  Som Vidner i Sagen er under Lovens Falsmaal indkaldet at aflægge eedeligt Vidnesbyrd Brithe Michels Dotter Tidtland, Syneve Berges Dotter Seim, Anne Lars Dotter Fischesetter  og den Saggivnes

 

1787: 235b

 

2de Sødskende Niels Nielsen og Anne Niels Dotter Seim.

  Paa Saggivne Sissele Niels Datters Vegne mødte hendes Broder {Niels} \Lars/ Nielsen Seim, der tilkjendegav at hun vel var stævnet at liide Dom i bemelte Sag  men ej at anhøre Vidner, hvor fore han paa hendes Vegne exciperede imod Vidnernes Antagelse og at anhøre dem.

  Af de indkaldte Vidner mødte Syneve Berges Datter Seim og Anne Lars Datter Fischesetter, men ikke de øvrige, hvor fore de brugte Kaldsmænd Knud Aadsen Fischesetter og Niels Nielsen Seim bevidnede  i Dag 14 Dage siden at have forkyndt foranførte Varsel til Vidnes Aflæg under Falsmaal for Niels Nielsen og Anne Niels Datter Seim i Dag 14 Dage siden  for Niels i Broderen Lars Nielsen Seims Paahør  og Anne i hendes Mands Ole Brynildsens Paahør i begges Tilholds Stæd paa Seim, Saa bevidnede og den eene Kaldsmand Knud Aadsen Fischesetter at have stævnet Paagjældende Sissele Niels Dotter tilligemed Saggivelsen til Dom at anhøre Vidner i den/n/e Sag, men den 2den Kaldsmand Niels Nielsen Seim erindrede ej at hun blev stævnet tillige at anhøre Vidner i denne Sag, men vel at liide Dom, det de bekræftede med Eed.

  Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

  Da de afhørte Kaldsmænd ej ere eenige om at Saggivne Sissele Niels Dotter er stævnet at anhøre Vidner i den/n/e Sag, og der saaledes mangler lovligt Beviis derom, kand de mødende Vidner ej i Følge Lovens 1 – 4 – 1 admitteres til Vidnesbyrds Aflæg imod hende i Anledning den fra hendes Siide derom fremsatte exception.

 

  Sagsøgeren begjerede Anstand i Sagen til neste Ting  for ved Continuations Stævning at indkalde den Saggivne til Vidners Paahør.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efter Sagsøgerens Forlangende beroer Sagen til neste Ting.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev

            1.  fremsat for Almuen de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, og dertil forklarede Almuen, hvoriblant Johan/n/es Grimsen Berrefiord og Lars Knudsen Storoxe, ligesom for Aaret 1786  uden nogen Forandring  og som her foran er anført f: 143 og 48.

            2.  Fortegnelse over de smaa skyldsatte Flom Qværner som inden Retten blev oplæst, hvortil Almuen, deriblant Johan/n/es Knudsen Schare og Ole Knudsen Kapperdahl, blev forklaret at heraf er tilkom/m/et 1 paa Storoxe  No: 31, der blev ansat for 2 s,  en Ditto paa Walde  No: 30  for 2 s,  1 Ditto paa Nore Leivestad  No: 59  for 2 s,  1 Ditto paa Nepstad  No: 74  for 2 s   1 Ditto paa Nore Echeland  No: 49  for 2 s  og ej fleere.

 

1787: 236

 

 

Fogden æskede Sagen i Rette imod Ole Michelsen Søre Titland efter Udsettelse fra nestl: Som/m/er Ting  og tilkjendegav med mundtlig Continuations Stævning til dette Ting til Vedermæle at have ind kaldet det Paagjældende Qvinde Men/n/eske Ingebor Lasses Dotter Houcheland, hvis nu til Ægte havende Mand Rasmus Knudsen Hopland mødte og paa hendes Vegne havde intet at indvende imod Sigtelsen.

  Dernest fremlagde Actor den erholdte Præste Attest om det paasøgte Lejermaal  af 30te Maji d: A:  og var Dom begjerende

  Bemelte Præste Attest indtages her.

  Derpaa blev udi Sagen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Med den fremlagde Attest af Ministerial Bogen og den Paagjældendes egen Tilstaaelse er det godtgjort at Saggivne Ole Michelsen Tidtland har begaaet det paasøgte Lejermaal {med} i Ægteskab, imedens hans Hustrue endnu lever, med Qvinde Men/n/esket Ingebor Lasses Dotter Houcheland, som tillige efter Tilkaldelse har ladet møde uden at have noget imod Sigtelsen at indvende,

  Thi tilfindes Saggivne Ole Michelsen Tidtland at udreede doble Lejermaals Bøder 24 Rdlr til Hans May:ts inden 15 Dage fra den/n/e Doms Forkyndelse, og da den fremlagde Optegnelses Forretning viiser at hans Boe er utilstrækkelig til Gjældens Betaling  kand Straf paa yderste Formue ej hos ham finde Stæd.

 

Efter Paaraab havde ingen videre at i retteføre; Thi beroer tinget til i Morgen.

 

Dagen nestefter  den 16de Octobris  continuerede Høste Tinget for Alenfits Skibreede med samme Laugrett, og blev da publiceret:

            1.  Eet Deele Instrument efter Christian Haaversen yttre Fosse, hvorved af 18 Mark S:r og 9 Kdr: Malt i yttr: Fosse  No: 13, blev udlagt til Dotteren Martha Christians Dotter  gift med Niels Andersen yttr: Fosse  6 Mark S:r og 3 Kdr: Malt,  Dotteren Herborg Christians Dotter  gift med Lars Larsen Sellevold   og Dotteren Sygnie Christians Dotter  gift med Jens Olsen Sellewold, hver, 6 Mark S:r  3 Kdr: M:  datr: 17de Martji 1787, indført folio 56.

            2.  Eet Skjøde fra Jens Olsen og Mons Olsen, begge paa Sellewold  til Ole Olsen Sellewold paa 6 ¾ Mark S:r og 3 Kdr: Malt i Lille Schare, Øde Gaard under Sellewold  No: 14, for 1 Rdr 3 mrk, datr: 15de Octobris 1787, indført folio 57.

            3.  Aflyst en Pandte Obligation af 15de Octobris 1773, og tingl: Dagen nestefter, udstæd af Ole Nielsen Tidtland til Mons *Asclachsen, Nedr: Qvamme for 30 Rdr  mod Pandt i 1 Pd: 12 Mark S:r  6 Kdr: Malt i Nore Tidtland, No: 16, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 16de October 1787.

            4.  Aflyst en Ditto af David Olsen Søre Lie til Hr: Arnold Mejer  stoer 100 Rdlr, med 1te pandte Rett i 1 pd: 12 Mark Smør og 1 Mæle Malt i Mongstad  No: 34, datr: 25de October 1786  tinglyst Dagen nestefter  og nu indfriet efter paategnet Qvittering af 24de Septr: 1787.

            5.  Aflyst, en Ditto af Johannes Halversen Nordre Kapperdahl til Fader Halver Larsen Nordre Kapperdahl, stoer 30 Rdr, med 1te pandte Rett i 1 b/ismerpund 3 Mark S:r i Nordre Kapperdal  No: 47, datr: 12te Maji 1787, tingl: samme Dag, der Aflysses efter Skifte Forvalterens Paateigning af 16de October 1787, at Debitor i Skifte efter Creditor, er Liqvideret Capital med Renter i sin Arv.

            6.  Een Odels Lysning af Lars Olsen Stoere Oxe for Myndtlingen Lars Jacobsen til Gaarden Nore Kapperdahl  No: 47, af Skyld ½ Løb S:r  ½ T:de Malt.  datr: 16de Octr: 1787.

 

1787: 236b

 

            7.  Eet Bygsel Brev af Seminarii Forstander Jon Mariager til Gullach Johannesen paa ½ Løb Smør i Gaarden Hannisdahl  No: 68, som afgangne Haagen Pedersen har brugt.  datr: 9de Martji 1787, med Revers.

            8.  Eet Skjøde fra Gudmund Johannesen Ladstad med fleere til Aschield Mathiassen, datr: 12te Maji 1787, hvorved han med Tillæg af sine egne Arveparter bliver ejende 11 1/7 Mark Smør  7 1/7 Kande Malt i Gaarden Hosdal  No: 75.  det solgte for 36 Rdr.  indført folio 56.

            9.  Eet Ditto af Peder Mathiassen Echnæs til samme Kjøber paa 6 Mark Smør og 4re Kander Malt i Hosdal  No: 75, for 14 Rdr, datr: 15de Octr: 1787, indført folio 56.

            10.  Eet Skjøde fra Anders Olsen Stald af Echangers Skibreede til Ole Andersen Biørsvig sammestæd, paa 4 149/385 M/arke/r Smør i Gaarden øvre Mundahl  No: 73, for 16 Rdr; hvorved han  indberegnet hans forrige Anpart  bliver ejende 10 193/385 i samme Gaard.  datr: 30te October 1786, indført folio 56.

            11.  Aflyst en Pandte Obligation af Knud Larsen Indr: Giervig til Hr: Jens Bergendahl  stoer 100 Rdr, med 1te pandte Rett i ½ Løb Smør  ½ T:de Malt i Indr: Giervig  No: 77  datr: 15de Maji 1776, tingl: s: D:, der nu er indfriet efter paategnede Qvitteringer af 12te Julii 1786 og 1te Junii 1787.

            12.  tinglyst et Skjøde fra Haldor Jacobsen Nore Bysem af Hossanger  til Magne Larsen Isdahl, paa 12 Mark Smør og 9 Kdr: Malt i Isdahl  No: 81, for 70 Rdr.  datr: 12te Maji 1787, indført folio 55.

 

Til Laugrettes mænd for nestkommende Aar 1788, er udnævnt følgende 8te nye mænd:  1. Joen Joensen Hilland.  2. Anders Halversen Nedr: Mychesvold,  3de  Johannes Larsen Kiedenæs,  4. Niels Siursen Toscheim,  5. Amund Andersen Todtland,  6. Mons Iversen Halsteensdahl,  7de  Lars Larsen Sellewold  og 8de  Herman Larsen Watne.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bjelag ved Skatte Regnskabet:

            Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige ordinaire Skatter for dette Aar  af Beløb 300 Rdr 5 mrk 7 s,  og Rente Skatt 5 Rdr 4 mrk 9 s, der inden Retten blev oplæst, uden at der imod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab havde ingen videre med Tinget at bestille; thi blev samme sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Lindaas Skibreede 1787

Aar 1787  den 18de Octobris  blev paa Tingstædet Toftegaard holdt Høste Ting for Lindaas Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran er anførte f: 142. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger som ved dette Aars Høste Ting for Sartors Skibreede og her foran ere registrerede f: 219, undtagen No: 6, som forhen ved dette Aars Som/m/er Ting for dette Skibreede er publiceret, og følgelig 8 i Tallet.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 19de Octobris 1787  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugrets mænd  og blev da paaraabt de indstævnte Sager.

 

Rollaf Greve imod Capitaine Brugger.

Procurator Lytkien loed for Citanten æske Sagen i Rette ved Lensmanden Lars Fieldsende efter Udsettelse fra sidstleden Som/m/er Ting  og begjere den udsat til neste Som/m/er Ting for at besørge nærmere fornøden Oplysning.

  Sagvolderen mødte ej

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet.

  Efter Sagsøgerens Forlangende beroer Sagen til neste Som/m/er Ting.

 

1787: 237

 

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev

            1.  fremsat de her foran f: 22 og 23 anførte 19de Spørsmaale, hvortil den nærværende Almue, deriblant Østen Erichsen Rosnæs og Christopher Larsen Lille Sliire, blev svaret ligesom for Aaret 1785 og her foran f: 43 er anført  uden anden Forandring end til 3die Sp: nej.

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flom Qværner, som inden Retten blev oplæst, hvortil af den nærværende Almue, deriblant Michel Rasmusen Hope og Christian Knudsen Hoepe  blev forklaret at der ej gives fleere af dette Slags.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 20de Octobris  vedvarede Tinget med samme Laugretsmænd  og blev da publiceret

            1.  Et Skjøde fra Clemet Clemetsen Hopland til Danckert Heiberg paa 19 ½ M/ark Smør og 19 ½ Kande Malts Leje i Gaarden Hopland  No: 11  for 64 Rdlr, datr: 5te Junii 1787  og indført f: 59.

            2.  Et Bygsel Brev af Kjøberen Danckert Heiberg til Sælgeren Clemet Clemetsen paa sam/m/e Skyld i Gaarden Hopland  No: 11  med Forbeholdenhed af 1/5 Part i Lands Lod af alt hvad der ved Landet kastes, og Forkjøbs Ret til al hans Avl af Søe og Land for gangbar Priis, datr: 19de Octobr: 1787  med Revers

            3.  Et Ditto af Ditto til Jetmund Jetmundsen paa 18 M/ark Smør og 12 M/ark Fisk i Oxnæs  No: 16, forhen brugt af Peder Isachsen  med liige Vilkor som nestforrige, datr: 19de Octobr: 1787  med Revers.

            4.  Et Ditto af Ditto under sam/m/e dato til Magne Erichsen paa 12 M/ark Smør og 4 Kander Malts Leje i G:den Leervog  No: 31, forhen brugt af Anders Olsen, med liige Vilkor som ved No: 2 er anført, dateret som forbemeldt, med Revers.

            5.  Et Skifte Brev efter Syneve Albrigts Dotter Fanebust, sluttet 26de April 1787, hvorved af 18 M/ark Smør og 12 Kander Malts Leje i G:den Fannebust  No: 55  blev udlagt 9 M/ark S:r og 6 K:der M: til Sterboe Enkemanden Erich Olsen Fan/n/ebust  og liige Skyld til Søn/n/en Niels Erichsen

            6.  Aflyst en Obl: af Steffen Monsen Schouge til Hr: Wilhelm Friman  stoer 80 Rdlr  med 1ste Pante Ret i 1 Pd: 14 ½ M/ark Smør og 20 Kander Malts Leje i G:den Schouge  No: 70, datr: 21de Octobr: 1777  og tinglæst neste Dag, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 8de Octobr: 1787

            7.  Tinglyst et Skjøde fra Steffen Magnesen Schouge til Amund Arnesen Hoepe paa 1 B/ismerpund 14 ½ M/ark Smør og 20 Kander Malts Leje i G:den Schouge  No: 70  for 210 Rdlr, datr: 19de Octobr: 1787  og indf: f: 59.

            8.  Et Bygsel Brev fra Sogne Præsten til Lindaas  Jonas Hougs  til Amund Arnesen paa 12 M/ark Smør  1 Mæle Korn og 2 Kander Malts Leje i Schouge  No: 70, forhen brugt af Steffen Magnesen, datr: 2den Octobr: 1787, med Revers.

            9.  Et Ditto af 19de sam/m/e fra D: Heiberg til Ole Rasmusen paa 1 Pd: 3 M/ark Fisk i Koppen paa Fediøe  No: 110, forhen brugt af Rasmus, med liige Vilkor, som ved No: 2 her oven til er anført, og Revers

            10.  Et Ditto fra Ditto sam/m/e dato til Niels Pedersen paa 18 M/ark Fisk og 3 Kander Malt i Huuse paa Fediøe  No: 111  med liige Betingelser, som ved No: 2 her oven til er anført, og Revers.

            11.  Et Ditto af Ditto sam/m/e dato til Christian Nielsen paa ½ Vog Fisk i Ertholm paa Fediøe  No: 131, forhen brugt af Iver, med liige Vilkor, som her oven til ved No: 2 er anført  og Revers.

 

1787: 237b

 

            12.  Et Bygsel Brev fra Magister Daaes Arvinger til Hogne Erichsen paa 1 Pund 3 M/ark Smør i Riisnæs  No: 145, datr: 12te April 1787.

            13.  Et Gave Brev af Anders Mathiasen Hosteland til hver af hans 2 Sønne Børn Sygnie og Sirie Mathias Døttre paa 75 Rdlr  datr: 19de Octobr: 1787  f: 59.

            14.  Et Skjøde fra Hr: Albert Hatting til Hr: Arnold Mejer paa hans ejende Huuse Bygninger paa Abelbakken under Lindaas Præste Gaard  No: 184  for 400 Rdlr, datr: 9de Maji 1787  og indført f: 58

            15.  En Obl: af Hr: Arnold Mejer til Hans Christian Scrøder junior  stoer 300 Rdlr, med 1ste Pante Ret i bemelte Huuse paa Abelbakken  datr: 10de Maji 1787  f: 58.

            16.  En Ditto af Ditto til Hr: Hatting af sam/m/e dato  stoer 100 Rdlr  med 2den Pante Ret i sam/m/e Ejendom, indført f: 58.

            17.  Aflyst en Ditto af Hr: Hatting til Hr: Furstenberg, stoer 150 Rdlr  med 1ste Pante Ret i hans Huuser paa Abelbakken, datr: 1ste Maji 1781  og tingl: 19de Octobr: 1782, der nu er indfriet efter creditors paategnede Qvitering uden dato.

            18.  Et Auctions Skjøde af Sorenskriveren  Justits Raad Habenforff  fra afg: Magister Daaes og Hustrues Sterboe  til Birkedom/m/er Møller paa Lindaas Hoved Kirke  No: 185  for 210 Rdlr og 15 s, datr: 9de Julii 1787.

            19.  Et Ditto af Ditto fra sam/m/e Sterboe til Capitaine Hans Henrich Horneman Holck paa Møchings Annex Kirke  No: 187  for 258 Rdlr 5 mrk 4 s, datr: 11te Augusti 1787.

 

Som Laugretsmænd for nestkommende Aar 1788 blev udnævnt følgende 8 nye Mænd  1. Knud Amundsen Riise  2. Iver Arnesen Weraas  3. Jacob Olsen Fieldanger  4. Magne Larsen Fannebust  5. Peder Pedersen Qvalvognæs,  6. Lars Knudsen Qvalvog  og 7. Amund Olsen Frøesetter  og 8. Anders Hansen Store Sliire.

 

Nye Sag

Capitaine Brügger imod Lars Nielsen Kalhovde

Hr: Capitaine von Brügger anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Lars Nielsen Kalhovde for skyldige 10 Rdlr at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Hogne Erichsen Riisnæs og Ole Hansen Torsvig bevidnede under Eed  for meere end 14 Dage siden at have forkyndt ham foranførte Varsel i eget Paahør og Boepæl.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Lars Nielsen Kalhovde gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Nye Sag

Capitaine Brugger imod Michel Rasmusen Indre Lyhren

Hr: Capitaine Brügger mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Michel Rasmusen Indre Lyhren fordie han har negtet Sagsøgeren paa Rejse i Embeds Forretninger Skyds for Betaling, derfore at liide Dom i Hoved Sagen og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd

 

1787: 238

 

Ellev Andersen og Joen Johannesen Udlyhren bevidnede under Eed for 3 Uger siden at have forkyndt ham foranførte Varsel i eget Paahør og Boepæl.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Michel Rasmusen Indre Lyhren gives Laugdag til nestkom/m/ende Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Fogden imod Johannes Rechnæs og Birthe Rognøen

Hr: Fogden æskede Sagen i Rette efter Laugdag som han fremlagde med paategnet Forkyndelse.

  Paagjældende Johannes Rechnæs mødte, vedtoeg Laugdagens Forkyndelse og benegtede Sigtelsen  med Tilkjendegivende at der skal være en anden ret Fader til det af Birthe Hans Dotter Rognøen avlede Barn, som han \vil/ *kjndtgjøre (kjendtgjøre) med Vidner, hvilke han agter at føre til neste Ting, og derfore begjerede Anstand i Sagen til den Tiid.

  Actor havde intet imod den forlangte Udsættelse, men bad den indstævnte paalagt til neste Ting at befordre det paaberaabte.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagvolderen Johannes Rechnæs bevilges den forlangte Anstand til neste Som/m/er Ting  og paalægges til den Tiid at frem/m/e det fornødne fra sin Siide.

 

Fogden imod Mathias Olsen Rebnor.

Hr: Fogden æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra Extra Retten den 23de Julii nestl:  og fremstillede den Tiltalte, hvis rette Navn skal være Martinus Olsen, som paa Grund af Amtets Skrivelse af 28de Julii sidstl: var løsladt af Arresten, og fremlagde dernest Sogne Præstens Attest af 4de Octobr: sidstl:, hvorefter han indloed Sagen under Dom, forestillende at Tyvs Straf efter de oplyste Omstændigheder ikke synes at være applicable, hvorfore han indstillede om ikke en beqvem/m/ere arbitraire Straf kunde være at anvende.

  Saavel den anordnede Defensor, Lensmand Lars Fieldsende, som den Tiltalte selv mødte, hvoraf den første refererede sig til sit forrige og Forældrenes nedlagde Forbøn, og den sidste havde intet at tilføre

  Bemelte Præste Attest indtages her.

  Derpaa blev udi Sagen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Den Tiltalte har selv tilstaaet at have frataget sine Forældre paa adskillige Tiider tilsam/m/en 4 Rdlr i Penge, hvoraf han har kjøbt til dem ¼ Tønde Rug for 1 Rdlr 12 s  og anvendt det øvrige til sine egne Klæder, der bestyrkes ved begge Forældrenes Forklaring derom og modvillig Fravendelse, og den øvrige Klage Post  at han skulle have truet sine Forældre at slaae dem  er baade negtet af ham selv og imodsagt af Forældrene, ligesom Præste Attesten melder at han i Øvrigt intet uskikkeligt

 

1787: 238b

 

skal have forøvet, og der fore har Actor med goed Føye indskrænket sin Paastand over ham til en facil arbitraire Revselse.

  Thi tilfindes Tiltalte Martinus Olsen Rebnor for dette Rapperie at arbejde i Bergens Tugthuus Een Maaned. At efterkom/m/es inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under lovlig Adfærd.

  Den Tiltalte, som var nærværende og anhørte Dommen oplæse, tilkjende gav at han ej forlangede Dom/m/en appelleret for Over Retten, men var tilfreds med at udstaae den nu tildømte Straf.

 

End videre blev publiceret:

            20.  Een Freedlysning af Hr: Fogd Wangensteen for Gaarden Tangedahls Opsiddere, datr: 20de Octr: 1787, indført folio 58.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bjelag ved Skatte Regnskabet:

            3.  Restance over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige Skatter for {forrige Aar} dette Aar  af Beløb 865 Rdr 1 mrk 3 s  og Rente Skatten af Beløb 8 Rdr 4 s  der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen, som havde videre med Tinget at bestille, thi blev samme sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Hosangers Skibreede 1787

Aar 1787  den 27de Octobris  blev paa Tingstædet Bernestangen holdt Høste Ting for Hosangers Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 149, undtagen at i stæden for No: 7  Johan/n/es Hustruelie, der er død, sad Mons Bastesen Hatland, en gam/m/el Laugretsmand. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve, som ved dette Aars Høste Ting for Lindaas Skibreede  8 i Tallet, hvilke her foran ere registrerede f: 219.

 

Nye Sag

Ellev Larsen Toft imod Knud Monsen Kleveland

Ellev Larsen Toft mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting {til dette Ting} at have ind kaldet Knud Monsen Kleveland for tilgoedehavende Tjeneste Løn og laante Penge  tilsam/m/en 6 Rdlr 6 s  at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Steffen Hatland og Johan/n/es Olsen Indre Bernæs bevidnede at have forkyndt ham Varselen i egen Boepæl og hans Hustrues Paahør den 11te den/n/e Maaned, det de bekræftede med Eed.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Knud Monsen Kleveland gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

1787: 239

 

 

Michel Siursen Fitkie imod Ole Pedersen Langeland

Michel Siursen Fitkie mødte og anmeldte i Continuation af hans til 1786 Aars Høste Ting anhængiggjorte Stævning  med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Ole Pedersen Langeland for tilføyede og da afbeviiste Beskyldning at liide Dom i Hoved Sagen og for Processens Omkostning.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Steffen Hatland og Johan/n/es Olsen Indre Bernæs bevidnede  i Dag 9 Dage siden at have forkyndt ham Varselen i hans Boepæl og Hustrues Paahør, det de bekræftede med Eed

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Indkaldte Ole Pedersen Langeland, som tilforn efter Hoved Stævningen har haft fuld Varsels Tiid og nu ej haver mødt med exception over for kort Varsel, gives Laugdag efter Continuations Stævningen at møde til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede {at møde} og til Sagen at svare.

 

Nye Sag

\Johan/ Christopher Halven imod Knud Johan/n/esen Indre Bernæs

Kjøbmanden i Bergen  Christopher Halven  loed ved Lensmanden Steffen Hatland anmelde at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Knud Johan/n/esen Bernæs for skyldige 10 Rdlr 1 mrk 12 s for udborgede Korn Varer  at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Steffen Hatland og Johannes Olsen Indre Bernæs bevidnede at have forkyndt ham foranførte Varsel i eget Paahør og Boepæl nestl: Torsdag 14 Dage siden, det de bekræftede med Eed.

  Sagsøgeren loed begjere Laugdag for den udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Knud Johan/n/esen Indre Bernæs gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev efter Fogdens Forlangende

            1.  fremsat for Almuen de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, hvortil af Almuen, deriblant Joen Erichsen Fodtland og Niels Nielsen Fodtland  blev forklaret ligesom for Aaret 1785 og det oven ført f: 54  uden nogen Forandring.

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flom Qværner, som inden Retten blev oplæst, og dertil forklarede Almuen, hvor i blant Anders Andersen Søre Øfsthuus og Niels Jørgensen Nore Øftshuus  at her ej gives fleere af dette Slags, men paa Nore Røsland  No: 68  er ned revet og bort taget den der værende, der var ansat for 2 s

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Overmorgen.

 

Nestpaafølgende 29de Octobris vedvarede Tinget med sam/m/e Laugrets mænd

 

og blev da i Følge Amtets Skrivelse til Fogden af 20de d: M: forelæst Almuen den fra endeel Almuesmænd i Aggerhuus og Smaalænenes Amt under 13de Junii 1787 indkom/m/en Ansøgning

 

1787: 239b

 

om Odels Rettens Afskaffelse i Norge, for at indhente deres Svar om de er for at Odels Retten skal vedblive eller afskaffes.

  De fleeste af den nærværende Almue erklærede sig derhen at de helst ønskede Odels Rettens Vedblivelse.

 

Derefter blev publiceret

            1.  Et Afkald af Ole Joensen fra Strøm/m/e i Watsværns Tinglaug (Stamnes) med Curator Joen Johan/n/esen H…dahl(?) til Jacob Johan/n/esen Elvig (i Stamnes)  \No: 24/  for hans Arve Capitaler tilsam/m/en 52 Rdlr 1 mrk 8 s, datr: 27de Octobr: 1787

            2.  Et Skjøde fra Lensmand Niels Reveim og Iver Magnesen Essem til Kjøbmand Hans Bryning paa 8 Kander Malt og 24 Skilling Penges Leje i Kleveland  No: 26  for 100 Rdlr, datr: 25de Maji 1787  og indført f: 60.

            3.  Et Ditto fra Johan/n/es Hansen Indre Bernæs til Ole Hansen paa Odels Retten til 18 M/ark Smør og 1 Mæle Malt i Indre Bernæs  No: 30  for 8 Rdlr, datr: 16de Octobr: 1787  og indført f: 60.

            4.  Et Bygsel Brev af Mons Johan/n/esen Søre Møching med Curator Aschild Litland  til Arne Monsen paa 1 Pd: Smør og 8 Kander Malt i Søre Møching  No: 48, datr: 27de Octobr: 1787  med Revers.

            5.  Et Skjøde fra Aschild Mathiasen med Curator Ole Kapperdahl  til Peder Mathiasen Echnæs paa 15 1/7 M/ark Smør og 7 6/7 Kande Malts Leje i Gaarden Ladstad  No: 52, indberegnet Kjøberens egen Arve Deel deri, det solgte for 14 Rdlr, datr: 15de 8br: 1787  og indført f: 59.

            6.  Et Ditto af sam/m/e Sælger til sam/m/e Kjøber, under sam/m/e dato, paa Odels Retten til sam/m/e Jordepart for 5 Rdlr 3 mrk  indført f: 60.

            7.  Et Bygsel Brev af Rector Arentz til Anders Johannesen paa det Brug i G:den Grønaas  No: 59, som Johan/n/es Andersen tilforn har haft, imod [at]? svare den/n/e og Hustrue aarlige Leve Kor 1 Tønde Korn og Føde for 1 Koe og 2 Smaler, datr: 2den Xbr: 1786  med Revers

            8.  En Ditto af Ole Olsen Søre Bysem til Søn/n/en Ole Olsen paa 14 M/ark Smør og 8 Kander Malt i Søre Bysem  No: 64, forhen brugt af Sælgeren, datr: 23de Maji 1787, med Revers.

            9.  En Lodsedel til Siur Bergesen Øvre Rachnæs paa 20 68/75 M/ark Smør og 13 37/55 K:de Malts Leje i G:den Øvre Rachnæs  No: 74, som er ham udlagt for Arv ved Skiftet efter Moederen Aase Haldors Dotter Øvre Rachnæs, sluttet 24de Maji 1787, indført f: 60

            10.  En Odels Lysning af Knud Øvre Rachnæs under 17de Octobr: 1787  saavel til nysbemelte Siur Bergesens Anpart i G:den Øvre Rachnæs  No: 74,  som til 5 17/75 M/ark Smør og 3 27/55 K:de Malt i sam/m/e Gaard, som ved sam/m/e Skifte er udlagt Haldor Bergesen, indført f: 59.

            11.  En Ditto af Guttorm Nielsen Nedre Rachnæs til sam/m/e 2 Jorde Parter i Øvre Rachnæs  No: 74  paa hans Hustrues Brithe Knuds Dotters Vegne, datr: 17de Octobr: 1787  og indført f: 59.

            12.  Et Bygsel Brev af Sogne Præste Enken i Ham/m/ers Kald  Mad: Bergendahl  til Niels Siursen paa en Øde Tomt til en Huuse Grund paa G:den Samdahl  No: 91, som han tilforn har tilbygslet sig, hvilken han maae beholde sin og Hustrues Leve Tiid, om han endog fraviiger Lejemaalet, og i dette Fald derfore at betale 6 s aarlig Grunde Leje, dateret 4de Januarii 1783, med Revers

 

1787: 240

 

            13.  Et Skjøde {til} fra Capitaine du Wahl til Hr: Gerhard Geelmuyden paa et Gravstæd i Ham/m/ers Kirke for 10 Rdlr, datr: 16de Maji 1787

 

Til Laugrettesmænd for nest kommende Aar 1788 blev udnævnt følgende 8te nye Mænd:  1. Anders Nielsen Aaseim,  2. Niels Nielsen Fodtland,  3. Joen Erichsen Fodtland,  4. Mons Olsen Helleland,  5. Niels Olsen Wahre,  6. Anders Rasmussen Hannestvedt,  7. Johannes Olsen Birkeland  og 8de  Ole Johannesen Bierkeland.

 

Fogden imod Lars Monsen Svennem og Karie Magnes Dt: Langenæsset

Foged Wangensteen loed ved sin Fuldmægtig Prom i Rette Æske Sagen  og producerede, den sidste Ting ergangne Laugdag, derefter dens Paateigning er lovlig forkyndt for bemelte Lars Monsen Svennem den 4de denne Maaned, og her indtages saalydende:  hvorefter han begjerede ham paaraabt og hans Forklaring om det paastævnte Factum indhændtet.

  Den Paagjeldende Lars Svennem mødte ej efter Paaraab  og Kaldsmændene bekræftede med corporlig Eed, Laugdagens Forkyndelse, efter deres Paateigning, i hans eget Paahør paa Ga\a/rden Grimstad.

  Actor derefter  til Beviis i Sagen mod denne lovlig stævnte, laugdagede og dog udeblevne Lars Monsen, \fremlagde/ Sogne Præsten Hr: Abels Attest af 4de Januarii d: A:  der viiser at han af Piigen Karie Magnes Dotter Langenæsset blev angivet, *saa (som?) Barne Fader til hendes avlede uægte Barn  der blev døbt den 24de December 1786, hvilken Attest her indtages saalydende.  og følgelig paastoed Actor i *Overveensstemmelse med Stævne maalet at indstævnte Lars Monsen Svennem og Karie Magnes Dotter Langenæsset, vorder tilfundne, for dette deres til sammen begangne Lejermaal at udreede Bøder  han 12 Rdr og hun 6 Rdr, samt en for begge og begge for een at oprette dette Søgemaals Omkostning efter Rettens Skiøn.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Sagen optages.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bjelag ved Skatte Regnskabet.

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige Skatter for dette Aar  af Beløb 500 Rdr 4 mrk 7 s  og Rente Skatten 5 Rdr 9 s, der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen som havde videre med Tinget at bestille, thi blev samme ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Echangers Skibreede 1787

Aar 1787  den 30te Octobris  blev paa Tingstædet Bernestangen holdt Høste Ting for Echangers Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de ved sidstl: Aars Høste Ting tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 146, undtagen at for No: 4  Siur Olsen Strøm/m/e  sad Ole Siursen Echnesvogen   for No: 5  Knud Olsen Øvre Helleland  sad Knud Johan/n/esen Strøm/m/e. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongelige Anordninger og Amts Breve, 8 i Tallet, som ved dette Aars Høste Ting for Lindaas Skibreede og her foran ere registrerede paa f: 219.

 

1787: 240b

 

 

I Følge Amtets Skrivelse til Fogden Wangensteen af 20de Octobr: d: A: blev den der ved fulgte Ansøgning om Odels Rettens Afskaffelse forelæst den tingsøgende Almue, hvoraf de fleeste erklærede sig derhen at de ønskede dens Vedblivelse.

 

Til Bielag ved Skatte {ved Sk} Regnskabet blev

            1.  fremsat for Almuen de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblant Siur Nielsen Dyrkolbotten og Niels Monsen Hoepe  ligesom for Aaret 1785 og her foran f: 52 er anført, uden anden Forandring end til 17de  at Lensmanden Niels Olsen bruger i Gaarden Echnæs 1 Pd: 21 M/ark Smør Skatte Skyld.

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flom Qværner, som inden Retten blev oplæst, hvortil Almuen, deriblant Anders Knudsen Stutedahl og Amund Magnesen Gillesvig, forklarede at der ej gives fleere af dette Slags, men af de heri anførte udgaaer den paa Biørsvig  No: 63, anseet for 8 s, da der nu ej gives nogen Flom Qværn.

 

Udi Lejermaals Sagen paalagt af Fogden imod Lars Monsen Svennem og Karie Magnes Dotter Langenæsset af Hosangers Skibreede, blev ved Udsættelses Ting saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Lovlig indstævnte og laugdagede Lars Monsen Svennem og Karie Magnes Dotter Langenæsset, som efter den fremlagde Attest af ministerial Bogen og den sidstes Bekjendelse inden Retten have begaaet det paasøgte Lejermaal  hvoraf et uægte Drænge Barn er avlet, tilpligtes at udreede til Sagsøgeren i Lejermaals Bøder  den første Tolv og den sidste Sex Rigsdaler  saaog Een for begge at erstatte ham Søgemaalets Omkostning med Toe Rdlr 3 mrk  inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf, under viidere lovlig Adfærd.

 

Nye Sag

Daniel Ascheland imod Magne Ascheland

Daniel Josephsen Ascheland mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Magne Johannesen Søre Ascheland for tilføyede Tyvs Beskyldning  at liide Dom i Hoved Sagen og til Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne, Baste Jørgensen Hindenæs og Niels Iversen Ascheland, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

  Saavel Sagvolderen som de indkaldte Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel,

  Bemelte Sagvolder Magne Johannesen Søre Ascheland anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have contrastævnet Hoved Sagsøgeren Daniel Josephsen Søre Ascheland for tilføyede Tyvs Beskyldning  at liide Dom i Hoved Sagen og Processens Omkostning at oprette, samt derom at anhøre Vidnerne Anders og Erich Ascheland, som ere kaldede under Lovens Falsmaal at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

 

1787: 241

 

  Hoved Citanten mødte og vedtoeg Lovlig Varsel efter Contra Stævningen, saavelsom forbenævnte derved indkaldte 2 Vidner.

  Derpaa frem kom efter Hoved Stævningen som

            1ste Vidne Baste Jørgensen fra yttre Hindenæs, tjenende hos Hoved Citanten Daniel Josephsen Søre Ascheland, der aflagde Eed og vandt at i Spade Aanden kort efter Paaske indeværende Aar  var Vidnet tilligemed det andet ved Hoved Stævningen ind kaldte Vidne Niels Iversen Ascheland tilstæde ude paa Marken paa Gaarden Søre Ascheland  og hørte da at Contra Citanten Magne Ascheland først tilspurgte Hoved Citanten Daniel Ascheland om han vilde gaae ned paa Bøen  /: eller Engen :/  og finde fleere Skav Kjeppe  /: det er Træer at skaves :/  og da Daniel tilspurgte Magne hvad dette var eller skulde betyde, svarede Magne  Det skal Du saa faae at viide siden, Kort efter Maaltiidet sam/m/e Dag tiltalte Daniel atter Magne herom ude paa Ageren paa sam/m/e Gaard, da Magne i den Anledning overskjeldede Daniel med disse Ærerørige Ord  Du er en Tyv og har staalet baade Jord og Gar  /: Gjerde :/  fra de gamle, som beboede Gaarden førend Magne kom til Bruget deraf

            2det Vidne Niels Iversen  boende paa Gaarden Søre Ascheland og ubeslægtet til begge Parter, der aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med nest forrige \1ste/ Vidne.

  Efter Contra Stævningen fremkom som

            3die Vidne Erich Larsen  boende paa Nore Ascheland og ubeslægtet til begge Parter, der aflagde Eed og vandt at i Spade Aanden kort efter Paaske indeværende Aar  strax efter at de ved Hoved Stævningen paasøgte Skjelds Ord skal være passeret, var Vidnet tilligemed det andet ved Contra Stævningen ind kaldte Vidne Anders Larsen Nore Ascheland tilstæde paa Gaarden Søre Ascheland efter Anmoedning af Contra Citanten Magne Søre Ascheland  for at besee de der beroende Træer, som af Hoved Citanten Daniel Ascheland skulle være afskavede, da bemelte Hoved Citant Daniel Ascheland kom dertilstæde og tilstoed at have afskavet disse Træer fordie de var hans Ejendom, men da der i sam/m/e Stykke Skov, som Daniel tilegnede sig, var hugget bort en deel Træer som Magne tilstoed at have ned hugget, sagde Daniel til Magne  med det Du har hugget, som ej tilhørte Dig, har Du gjort som en Tyv.

            4de Vidne Anders Larsen  boende paa Nore Ascheland og ubeslægtet til begge Parter, aflagde Eed og vandt i alt eensstem/m/ig med nest forrige 3die Vidne.

  Hoved Citanten begjerede Anstand i Sagen til nestk: Som/m/er Ting  for imidlertiid at forsøge ved Mellemhandling af deres fælles Ejer at faae Sagen bielagt i Mindelighed  og i Mangel deraf  \da/ at faae den paakjendt ved mindelig Dom, der blev bevilget.

 

1787: 241b

 

 

Nye Sag

Daniel Ascheland imod Magne Ascheland ang: et Forliig om et Skov Stykke.

Daniel Josephsen Søre Ascheland anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet sin Naboe Magne Johannesen Søre Ascheland at liide Dom til at opfylde et indgaaet Forliig ang: Brugen af et Stykke Bøe eller Eng paa bemelte Gaard  og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidner  stævnte og ustævnte.

  Indstævnte Magne Johan/n/esen Søre Ascheland mødte  vedtoeg lovlig Varsel og tilstoed at han som en svag Mand har indgaaet det paasøgte Forliig med Sagsøgeren Daniel Josephsen, hvorved han har indrøm/m/et den/n/e et Stykke af sin til Brug hafte Eng eller Bøe, men efter nærmere Betænkning agter han nu ej at holde det  men at beholde sam/m/e saalænge han af sin Gaarde Part svarer de Kongel: Skatter og andre Udgifter.

  Derpaa fremkom som

            1ste Vidne Ole Iversen Qvamme, der aflagde Eed og vandt baade at have tjent og boet paa Søre Ascheland som Lejlænding fra 36 Aar tilbage fra nu af  og fra den Tiid veed Vidnet at under Daniel Josephsens Brug i Gaarden Søre Ascheland henhører Benyttelsen til Skovbrug af Hugst og Skav et fiirkantet Skov Stykke paa Magne Johannesens tillagde Bøe i sam/m/e Gaard, der saaledes stedse har været brugt i de forrige Lejlændingers Tiid paa Magnes Brug, og desuden var og Daniel af Magnes Formand paa Bruget indrøm/m/et en Udslotte i Udmarken, som Magne  siden hans Ankomst paa Gaarden  har anmasset sig tilbage imod Samtykke af den heele Gaards Ejer Hr: Friman, som i Anledning af saadan hans Uroelighed havde taget en Forskrivelse af Magne  at dersom den/n/e vedblev slig Kiv for Eftertiiden, skulde han fraviige sit bygslede Brug i Gaarden, men ikke desmindre har dog Magne fremdeeles anmasset sig den/n/e Udslotte desuagtet

            2det Vidne Niels Iversen Nore Ascheland aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med nestforrige 1ste Vidne  med det Tilføyende at da Sagsøgeren til Som/m/er Tinget dette Aar havde indstævnet Magne for tilføyede Ærerørige Beskyldning  blev Citanten og Magne derhen i Mindelighed foreenede  at Citanten baade skulde beholde det omtvistede Skov Stykke paa Magnes Bøe, og den eene Udslotte allene for sig  og den Østre Udslotte  Træet kaldet  skulle de begge bruge vexelviis hvert andet Aar, og ved denne Foreening, som først blev omtalt paa Tingstædet  og siden hjem/m/e paa Gaarden Søre Ascheland, var foruden andre fleere tilstæde Mons Monsen Indre Eide.

 

1787: 242

 

            3die Vidne Mons Monsen Indre Eide, der aflagde Eed og vandt ang: den seeneste Foreening ved Som/m/er Tingets Tiid dette Aar i et og alt eensstem/m/ig med nest forrige 2det Vidne.

  Sagsøgeren indloed Sagen under Dom til Stadfæstelse af den beviiste Foreening  og at Sagvolderen maae tilpligtes at oprette ham Søgemaalets Omkostning med 5 Rdlr.

  Indstævnte Magne Johan/n/esen Søre Ascheland anmeldte at han med mundtlig Varsel til dette Ting og i denne Sag har contrastævnet Daniel Josephsen Søre Ascheland  fordie denne til Contra Citantens Fornærmelse haver hugget Skav Skov i et Skov Stykke paa Contra Citantens Bøe  der fore at liide Dom i Hoved Sagen og for Processens Omkostning  samt derom at anhøre stævnte og ustævnte Vidners Forklaring.

  Hoved Citanten Daniel Josephsen Søre Ascheland vedtoeg Contra Stævningens Forkyndelse  og benegtede i Øvrigt dens Indhold som aldeeles urigtig.

  Efter Contra Stævningen frem kom som

            4de Vidne Erich Larsen Nore Ascheland, der aflagde Eed og vandt at i Spade Aanden  noget efter Paaske indeværende Aar  var Vidnet tilligemed Anders Larsen Nore Ascheland efter Anmoedning af Contra Citanten tilstæde paa Søre Ascheland for \at/ besee endeel Træer som var afhugne og afskavede  der vare beroende paa Contra Citantens Bøe Sam/m/estæds, og ved Besigtelsen heraf medfulgte Hoved Citanten Daniel Josephsen Søre Ascheland  som tilstoed at have afhugget og afskavet {endeel} \3/ af disse Træer  med Siigende at det var hans Ejendom og tilhørende Skov til hans brugende Anpart i sam/m/e Gaard.

            5te Vidne Anders Larsen Nore Ascheland mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Niels Echnæs og Ole Siursen Echnæsvog bevidnede ved Eed at have forkyndt ham Varselen under Falsmaal den 10de d: M: i eget Paahør og Boepæl.

  Contra Citanten begjerede det udeblevne Vidne forelagt under Falsmaal til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Anders Larsen Nore Ascheland forelægges under Lovens Falsmaal at møde til nest kom/m/ende Som/m/er Ting for dette Skibreede og eedeligt Vidnesbyrd i Sagen at aflægge, til hvilken Tiid Sagen beroer.

 

Johannes Halvorsen Askevig og Lars Siursen Yttre Eide bekræftede med corporlig Eed og oprakte Fingre en af dem frembragt skriftlig Angivelse af Skuren paa Schaars Saug fra 28de Octobr: 1786 til dato, nemlig 1600 Stykker enkelte vand kantede Bord, alle forbrugt i Bøygden, og hvor til alt Tøm/m/eret er huggen i Selvejer Skove, undtagen 6 Stokker, som ere hugne i beneficerede Skove.

 

Da Dagen var forløben  beroer Tinget til i Morgen.

 

1787: 242b

 

 

Dagen nestefter  den 31te Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd

 

Knud Johannesen Strøm/m/e fremviiste Huuden af en ved ham og naboer ihjelskudt Bjørn, som inden Retten blev mærket, paa det han der fore kand erholde de Allernaadigst paabudne Skud Penge.

 

Madame Daaes Arvinger imod Erich Larsen Kleiven

Hr: Capitaine Brügger, som ved Auctionen efter afg: Madame Daae har tilkjøbt sig Boets Tiende Restance, loed ved Lensmanden Niels Echnæs æske Sagen i Rette efter Laugdag, som blev fremlagt med paategnet Forkyndelse  og indloed Sagen Dom med Paastand at den indstævnte maae tilfindes at betale den resterende Tiende for 11 Aar med 5 Rdlr \1 mrk/ og 10 s  saaog denne Rettergangs Omkostning med 4 Rdlr.

  Paagjældende Erich Larsen Kleiven mødte, vedtoeg Laugdagens Forkyndelse og troede at burde være befriet for at betale Tiende saalænge han er frie for at betale de Kongel: Skatter

  Derpaa blev udi Sagen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt.

  Lovlig indstævnte Erich Larsen Kleiven, som ikke kand negte at staae tilbage med den paasøgte Tiende, men ikkun formeener uden Grund at være frietagen derfore fordie han ej svarer de Kongel: Skatter; der ikke er beviist  og derhos et utiidigt Paaskud, tilpligtes at betale den paasøgte Tiende med 5 Rdlr 1 mrk 11 s  og 3 Rdlr for Søgemaalets Omkostning  inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under viidere lovlig Adfærd.

 

Madame Daaes Arvinger imod Lars Andersen Nore Ascheland

Hr: Capitaine Brügger, der ved Auctionen efter Madame Daae har tilkjøbt sig Boets Tiende Restance, æskede Sagen i Rette ved Lensmand Niels Echnæs efter Laugdag som blev fremlagt med paategnet Forkyndelse, og paastoed den indstævnte tilfunden at betale den paasøgte Tiende med 1 Rdlr 4 mrk 10 s  og 4 Rdlr for Processens Omkostning, hvor med han indloed Sagen Dom.

  Bemelte Laugdag med paategnet Forkyndelse indtages her.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab, hvor fore Laugdagens Forkyndelse eedelig blev afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning

  og derefter blev udi Sagen afsagt saadan

Dom

  Lovlig Saggivne {Erich} \Lars/ Andersen Nore Ascheland, som efter erholdte lovlig Varsel og Laugdag ej har haft noget imod Kravet at indvende, tilfindes inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf at betale de paastævnte 1 Rdlr 4 mrk 18 s  saa og 2 Rdlr for den/n/e Rettergangs Omkostning.

 

Madame Daaes Arvinger imod Jørgen Larsen Yttre Hindenæs

Hr: Capitaine Brugger, som ved Auctionen har tilkjøbt sig Sterboets Tiende Restance  æskede Sagen i Rette ved Lensmand Niels Echnæs efter Laugdag, som blev fremlagt med paategnet Forkyndelse  saa lydende.

 

1787: 243

 

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og Laugdagens Forkyndelse blev eedelig afhjemlet ved Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Hr: Capitainen loed tilkjendegive at den Saggivne for 8 Dage siden fra nu af  og efter at Laug dagen var ham forkyndt  har betalt de paasøgte 1 Rdlr 2 mrk 9 s  og 1 Rdlr til Afdrag [i]? Processens Omkostning, men da han ej dermed var blevet skadesløs for de hafte Udgifter, maatte han indlade Sagen Dom med Paastand at den indstævnte maae tilfindes at betale det Øvrige af Søgemaalets Omkostning med 2 Rdlr 5 mrk 4 s

  Derpaa blev udi Sagen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Ved den mellemkomne Betaling, hvormed Sagsøgeren ej er blevet tilfreds stillet for sine hafte Udgifter til denne Rettergang, er Søgemaalet saa langt fra ophævet at samme er Beviis om dets Rigtighed, Thi tilfindes Saggivne Jørgen Larsen Yttre Hindenæs, som i Øvrigt ej har haft noget imod Kravet at indvende, at betale Sagsøgeren det manglende af den/n/e Rettergangs Omkostning med Een Rdlr inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under viidere lovlig Adfærd.

 

Nye Sag

Biskop Irgens imod Niels Siursen Øvre Echanger

Hans Høy ærværdighed Hr: Biskop Irgens loed ved Lensmanden Niels Echnes fremlægge en Rettes Stævning imod Niels Siursen Øvre Echanger for efterstaaende Landskylds Rettigheder af 8de d: M:  med paategnet Forkyndelse saalydende

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og Stævningens Forkyndelse blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Niels Siursen Øvre Echanger gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting at møde med Tilsvar.

 

Dernest blev publiceret

            1.  Et Skifte Brev efter Syneve Johan/n/es Dotter Gillesvig af 21de Junii 1787, hvorved af 1 Pd: 3 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Gillesvig  No: 15  blev udlagt 13 ½ M/ark S:r og 6 K:der Malt til Enkemanden Amund Magnesen,  3 6/7 M/ark S:r og 1 5/7 K:de M: til hver af de 3 Sønner Magne, Johan/n/es og Anders Amundssønner   og 1 13/14 M/ark S:r og 6/7 K:de Malt til Datteren Karie Amunds Dotter, indført f: 60.

            2.  Et Skjøde fra Magne Amundsen Rølland og de øvrige 3 Sødskende i nest forestaaende Skifte Brev  paa 13 ½ M/ark Smør og 6 Kander Malt i Gillesvig  No: 15  for 50 Rdlr  til Faderen Amund Magnesen Gillesvig, som derved er udlagt en liige Anpart  og følgelig bliver Ejer for sit forrige fulde Brug deri  nemlig 1 Pd: 3 M/ark S:r og 12 Kander Malt, dateret 30te Octobr: 1787  og indført f: 61.

 

1787: 243b

 

            3.  En Obligation af Johannes Pedersen Hølleland til Haldor Jacobsen Nore Bysem  stoer 80 Rdlr  med 1ste Pante Ret i ½ Løb Smørs Leje i Hølleland  No: 17, datr: 21de Maji 1787  og indført f: 61

            4.  Et Skjøde af Ole Monsen Wæland til Ole Brynildsen paa 8 M/ark Smørs Leje i Wæland  No: 18  for 9 Rdlr 13 s, datr: 30te Octobr: 1787  og indført f: 61.

            5.  Et Skifte Brev efter Johannes Andersen Øvre Aas  sluttet 22de Junii 1787, hvorved af 1 Pd: 3 M/ark Smør {i Ga} og ¾ Faar i Gaarden Øvre Aas  No: 19  blev udlagt 8 M/ark Smør og 2/9 Faar til Sterboe Enken Anne Johan/n/es Datter   og det øvrige i 16 forskjellige Lodder til Creditorer og Børnene, if: f: 60

            6.  Et Bygsel Brev af Hr: W: Friman til Niels Siursen paa 1 Pd: Smør og 2/3 Faar i Søre Ascheland  No: 23, forhen brugt af Aschild Olsen, datr: 20de Januarii 1787  med Revers.

            7.  Aflyst en Obl: af Niels Siursen Toft til Siur Dyrkolbotten og Johan/n/es Tverberg, stoer 150 Rdlr, med 1ste Pante Ret i 1 Pd: Smør og 1/6 Faar i Toft  No: 24, datr: 20de Maji 1786  og tingl: s: D:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Siur Dyrkolbotten af 30te Octobr: 1787  og herved mortificeres.

            8.  Tingl: et Skjøde af Niels Siursen Toft til Helge Knudsen paa 1 Pd: Smør og 1/6 Faar i Toft  No: 24  for 200 Rdlr, datr: 10de {Martii} \Maji/ 1787  og indført f: 61.

            9.  En Obl: af Helge Knudsen Toft til Siur Nielsen Dyrkolbotten, stoer 98 Rdlr  med 1ste Pante Ret i 1 Pd: Smør og 1/6 Faar i Toft  No: 24, datr: 30te Octobr: 1787, indført f: 62

            10.  Et Skjøde fra Niels Iversen Qvame og Mons Olsen Essem til Berge Larsen Asgaard paa 2 28/55 M/ark Smør  39/55 K:de Malt og 1/40 Huud i Asgaard  No: 34  for 16 Rdlr, datr: 30te 8br: 1787  indf: f: 62

            11.  En Obl: af Niels Larsen Myhr til Berthe Lars Datter Høyland, stoer 30 Rdlr  med 1ste Pante Ret i 9 M/ark Smør og 6 Kander Malt i Myhr  No: 37, datr: 30te Octobr: 1787  og indført f: 62.

            12.  Et Vilkors Brev af Mons Olsen Øvre Echanger til hans Moeder Anne Niels Dotter paa Leve Kor af hans Brug  1 Pd: Smør, 8 Kander Malt og 1/6 Faar i Øvre Echanger  No: 48, datr: 21de Maji 1787  og indført f: 61.

            13.  Et Skifte Brev efter Joen Larsen Yttre Eidsnæs af 23de Junii 1787, hvorved af 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Yttre Eidsnæs  No: 49  blev udlagt 9 M/ark Smør og 6 Kander Malt til Sterboe Enken Marthe Lars Dotter,  6 M/ark S:r  4 K.der M: til Søn/n/en {Joen} Lars{en} \Jonsen/   og 3 M/ark S:r og 2 K:der M: til Datteren Anne Jons Dotter  indført f: 61.

            14.  Et Bygsel Brev af Ole Andersen Kleveland til Johan/n/es Knudsen paa 1 Pd: Smør og 8 Kander Malt i Yttre Eide  No: 60  forhen brugt af Jon Monsen, datr: 24de Januarii 1787  med Revers

            15.  Et Ditto fra Enken Ingebor Lars Dotter Yttre Eide ved Laugværge Arne Larsen Toft  til Niels Olsen paa 17 17/24 M/ark Smør og 5 25/32 K:de Malts Leje i Indre Eide  No: 61, forhen brugt af Siur Christensen, datr: 31te Octobr: 1787  med Revers.

            16.  Et Skjøde fra Ole Siursen Ryeland med Brødre Christen og Anders Siursen  til Niels Olsen paa 17 17/24 M/ark Smør og 5 25/32 K:de Malts Leje

 

1787: 244

 

i Gaarden Indre Eide  No: 61, indberegnet hans Hustrues Arve Lod deri, det solgte for 63 Rdlr 5 mrk 5 s, datr: 31te Octobr: 1787  og indført f: 62.

            17.  Et Ditto af sam/m/e Sælgere under sam/m/e dato til sam/m/e Kjøber paa Odels Retten til sam/m/e Anpart i Indre Eide for 56 Rdlr, indført f: 63.

            18.  Et Vilkors Brev af Niels Olsen Indre Eide til Sviger Moederen Ingebor Lars Datter paa aarlige Leve Kor af 1 Pd: 10 7/12 M/ark Smør og 11 11/16 K:de Malts Leje i Indre Eide  No: 61, datr: 31te Octobr: 1787  og indført f: 63.

            19.  Et Bygsel Brev af Anders Magnesen Nore Bysem til Anders Erichsen paa 1 ½ Pd: Smør og 6 Kander Malts Leje i G:den Schaar  No: 56  med halve Deelen af Tomten til en *en Saug, forhen brugt af Johan/n/es Olsen  datr: 31te Octobr: 1787, med Revers.

            20.  Et Vilkors Brev af Anders Erichsen Schaar til hans Sviger Foreldre Johan/n/es Olsen og Hustrue paa aarlige Leve Kor af sam/m/e Brug i Schaar  No: 65, datr: 31te 8br: 1787.

            21.  Eet Skjøde af Ole Johannesen Stoere Urdahl til Sønnen Knud Olsen paa 9 Mark Smør og 6 Kander Malt i Store Urdahl  No: 74, for 80, dateret 31te October 1787, og indført folio 63.

            22.  Eet Vilkaars Brev af Knud Olsen Store Urdahl til Forældrene Ole Johanessen og {Martha Magnes} \Karie Knuds/ Dotter paa Leve Kaar af bemelte Anpart.  datr: 31te October 1787, indført fol: 63.

            23.  Eet Skiftebrev efter Knud Olsen Langedahl, begyndt 30te Martji og sluttet 18de Junii 1787, hvorved af 12 Mark Smør Landskyld i Langedahl  No: 84, blev udlagt: til Pandthaveren Hans Nielsen Leiren 7 Mark Smør,  blant Skifte Omkostningerne 1 Mark,  for Kongelige Skatter 1 Mark,  Enken Madame Elkier i Bergen 1 ½ Mark   Creditorerne: Ole Jonsen Lie, Lars Nielsen øvre Helleland og Anders Johannesen Helleland  hver ½ Mark  indført fol: 60.

            24.  Een Odels Lysning af Anders Halversen Farrestvedt for Myndtlingen Mario Ols Dotter til 9 Mark Smør og 3 Kandr: Malt i Otterstad  No: 86, som Mons Olsen bruger, datr: 24de Maji 1783, forhen tinglyst s: D:

            25.  Eet Skiftebrev efter Anna Ingebrigts Dotter Otterstad, begyndt 31te Martji og sluttet 18de Junii 1787, hvorved af 20 5/11 Mark Smør og 6 9/11 K:de Malt i Otterstad  No: 86, blev udlagt til Sterboe Enkemanden Johannes J: Otterstad, 10 5/22 Mark S:r og 3 9/22 K:de Malt,  hver af Sønnerne Johannes den Ældre og yngre 3 9/22 Mark S:r  1 3/22 K:de Malt   og til hver af de 2 Døttre Anna den Ældre og yngre, hver 1 31/44 Mark S:r og 25/44 K:de Malt,  endelig ogsaa til Enkemanden Johannes Johannesen 2 Mark S:r  1/3 K:de Malt i Nøetvedt  No: 82  og 1/8 Part i Moe Capel, indført fol: 60.

            26.  Eet Skjøde fra Mons Olsen Otterstad til Sønnen Ole Monsen, paa 16 ½ Mark S:r og 5 ½ K:de Malt i Otterstad  No: 86, for 120 Rdr, datr: 31te Octr: 1787, indført f: 63

            27.  Eet Vilkaar Brev af Ole Monsen Otterstad til Forældrene Mons Olsen og Martha Magnes Dtr: paa Leve Kaar af bemelte Anpart i Otterstad  No: 86, indført folio 64.  datr: 31te Octbr: 1787

            28.  Eet Bygsel Brev af Sogne Præsten Hr: Abel til Mons Knudsen paa Knud Olsens Brug  15 M/arke/r Smør og 2 ½ Vog Næver i Gaarden Farrestvedt  No: 89, datr: 19de Maji 1787  med Revers.

 

Til Laugrettesmænd for nest kommende Aar 1788, blev udnævnt følgende 8te nye Mænd:  Ole Olsen Fyllingen,  2. Christen Knudsen Molvig,  3. Lars Steffensen Heggertvedt,  4. Ole Olsen Egemoe,  5. Johannes Olsen Moestrøm,  6. Johannes Pedersen Hølleland,  7. Mons Olsen øvre Echanger  og 8. Jørgen Carlsen Rølland.

 

1787: 244b

 

 

Nye Sag!

Fogden imod Anders Olsen Stald.

Hr: Foged Wangensteen loed ved sin Fuldmægtig Sr: Prom anmelde, at have med lovlig mundtlig Varsel til dette Ting indkaldet gift Mand Anders Olsen Stald, at lide Dom til Bøders Udreedelse og videre Straf{s Liid} \efter Loven og Anordningerne/  for i Ægteskab med Piigen Brithe Johannes Dotter øvre Aas begangne Lejermaal, hvorfore Comparenten begjerede ham paaraabt  og i Tilfælde af møde  Tilspurgt om han vedstaaer Factum.

  Paagjeldende Anders Olsen Stald mødte  vedtoeg lovlig Varsel, og tilstoed \som gift Mand/ at have avlet et Piige Barn med Piigen Brithe Johannes Dotter øvre Aas, som er døbt, paa Lindaas Præstegaard Onsdag før St: Mechalis sidst afvigte.

  Prom begjerede derefter Sagen udsadt til næste Ting  for til den Tiid at blive sadt i Stand til at producere den fornødne Præste Attest denne Sag betreffende.

  Ingen  havde videre at tilføre;

  Thi blev af Dom/m/eren

Eragtet

  Efter Actors Forlangende beroer Sagen til næste Ting.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bjelag ved Skatte Regnskabet.

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende høy Kongelige Skatter for dette Aar  af Beløb 183 Rdr 1 s  og over Rente Skatten af Beløb 3 rd 2 mrk 3 s.  der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen, som havde videre med Tinget at bestille, thi blev samme ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Watswærns Tinglaug 1787

Aar 1787  den 3die Novembris  blev paa Tingstædet Bolstadøren holdt Høste Ting for Watswærns Tinglaug af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 155, undtagen at i stæden for No: 1  Knud Aschildsen Wiig, der loed anmelde sit Svagheds Forfald  og at han ej endnu har aflagt Eed som Laugretsmand, sad en gam/m/el Laugretsmand Siur Pedersen Teiten. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger  saa og Amts Breve som ved dette Aars Høste Ting for Lindaas Skibreede  6 i Tallet, undtagen No: 1, 2 og 7, som tilforn ved dette Aars Som/m/er Ting for dette Tinglaug ere publicerede, hvilke her foran ere registrerede f: 219.

 

I Anledninmg Amtets Skrivelse til Fogden af 20de Octobr: 1787 med vedfulgte Gjenpart af en allerunderdanigst Ansøgning fra endeel Almue i Aggershuus og Smaalænenes Amter om Odels Rettens Afskaffelse, som inden Retten blev oplæst, erklærede de fleeste af den nærværende Almue at de helst ønskede Odels Rettens Vedblivelse.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet, blev efter Fogdens Forlangende

            1.  fremsat de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale  hvor til Almuen, deriblant Endre Rongen og Jacob Rørgo  forklarede ligesom for Aaret 1786  uden nogen Forandring  og som her foran er anført f: 55.

 

1787: 245

 

            2.  Fortegnelse over de skyld satte smaa Flom Qværner, der inden Retten blev oplæst, hvortil Almuen, deriblant Lars Øvre Schiærven og Helje Styve, blev svaret at her ej gives fleere af dette Slags.

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager

 

Nye Sag

Knud *Roche imod Endre Rongen

Knud Amfindsen Rochne mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Endre Johannesen Rongen for uhøvisk Tiltale imod Citanten  passeret nestleden Som/m/er Ting dette Aar  enten at beviisliggjøre sam/m/e eller at straffes der fore og Citanten at friekjendes, derom at anhøre stevnte og ustævnte Vidner  samt at imodtage Dom til Undgjeldelse og at erstatte skadesløs Omkostning.

  Sagvolderen mødte og vedtoeg lovlig Varsel  og tilkjendegav at han ej troer at Knud Rochne er fremmed om den paasøgte Tiltale, da han har gjort ham Fortred som ej kand være ham ubekjendt, hvorom han forbeholdt sig at frem føre Beviis i fornøden Fald, og sam/m/e bestoed derudi at Knud Rochne en Nat har logeret i Endre Rongens Huus  og da ved Fejltagelse taget hans Vampe istædenfor sin egen, hvilket han let vilde tilgive, men at Knud Rochne i lang Tiid beholdt Comparentens Kufte og sled den ud førinden at bringe den tilbage, i stæden for at Comparenten imidlertiid ej brugte Knud Rochnes Kufte, men loed den ligge urørt, hvorom han udbad den/n/es Tilstaaelse indhentet.

  Sagsøgeren benegtede aldeeles det sidste af dette Foregivende  og begjerede sine mødende Vidner afhørte.

            1ste Vidne Anders Olsen Styve, der aflagde Eed og vandt at nestl: Som/m/er Ting for dette Tinglaug var Vidnet tilligemed det 2det indkaldte Vidne Lars Brynildsen Mæland nærværende her paa Tingstædet *Bolststadøren, hvor de begge af Sagsøgeren Knud Rochne bleve kaldte tilstæde at anhøre een Samtale imellem ham og den ind stævnte  og efter at Knud Rochne i begges Paahør havde tilspurgt Endre Rongen om den/n/e tilstoed at have viist ham bort fra Tingstædet som en Tyv og en Skjelm, svarede Endre joe  og det i Vreede, hvilket Spørsmaal og Svar 2de Gange blev igjentagen af dem begge

            2det Vidne Lars Brynildsen Mæland aflagde Eed og vandt i et og alt eenstem/m/ig med 1ste Vidne.

  Citanten indloed Sagen Dom med Paastand at Endre  tilligemed Ordenes mortification  maae tilfindes at betale en passelig mulct til Sognets Fattige  og erstatte ham den/n/e Rettergangs Omkostning billigst med 5 Rdlr.

  Sagvolderen begjerede Anstand i Sagen til neste Ting for at forskaffe Beviis om foran førte hans Andragende

 

1787: 245b

 

som Anledning til det paasøgte.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagvolderen bevilges den forlangte Anstand til neste Ting

 

Nye Sag

Lars Mæringen imod Johan/n/es Larsen Bolstad

Lars Mæringen af Wangens Tinglaug loed ved Lensmanden Biørne Møcheltvedt anmelde at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Johannes Larsen Bolstad, forhen boende paa Ygre i Wangens Tinglaug, for skyldig værende 33 Rdlr  at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Ind stævnte Johannes Larsen Bolstad mødte og tilkjendegav at han ikkun var skyldig henved 30 Rdlr til Citanten, hvilken som Cautionist havde udbetalt sam/m/e for ham,

  og i den Anledning loed Sagsøgeren begjere Anstand i Sagen til neste Ting for at godtgjøre Rigtigheden af sit fulde Krav, der blev bevilget.

 

Johan/n/es Kierøen imod Endre Rongen

Sagsøgeren æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra nestl: Som/m/er Ting og paastoed Dom efter nedlagde procedure sam/m/e.

  Sagvolderen mødte og sagde aldrig at have gjort Sagsøgeren nogen Fortræd,

  og Sagen optages til Dom.

  Derpaa blev udi Sagen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Af de i den/n/e Sag førte 3de eedelige Vidner beretter det første ganske bestemt at Sagvolderen, der kom riidende bagefter i den alfare Vej, ganske forsætlig har paaført Sagsøgerens Hustrue, som gik foran paa Kanten af Vejen, den paasøgte Skade ved at riide hen til hende og derved kaste hende omkuld og riide over hendes Fødder, uanseet foregaaende forgjeves Advarsel derom af Sagvolderens egen Søn  som gik foran ham i Vejen imellem dem begge, hvor efter hun blev Sænge liggende og nest paafølgende Dag loed sin tagne Skade besigtige ved 2det og 3die Vidner, som anhørte hendes Beklagelse derover og saae {og} hendes Knæ huudløst og opsvælnet.

  Saaledes er der vel ikke \aldeeles/ fuldt Beviis om Sigtelsen, som Sagvolderen har benegtet, men da baade Sagsøgeren har været facil nok ikkun at paastaae en saare ringe Opretning for Skaden og Søgemaalets Omkostning, i stæden Bøder for Vold og Vej Freds Overtrædelse det ellers havde draget efter sig, saavelsom ej at urgere paa Forelæggelse til Vidnes Aflæg for Sagvolderens Søn, som derved vilde sættes i Fristelse ved at vidne imod sin egen Fader, og den offentlige Sikkerhed vilde liide alt formeget om slig Overlast paa den almindelige Lands Vej skulde gaae aldeeles ustraffet af  naar der dog er saameget sikker Formoedning derom og fuldstændigt Beviis ej kand haves; tilfindes Saggivne Endre Johan/n/esen Rongen for den/n/e Overlast imod Sagsøgerens Hustrue at betale Sagsøgeren Toe Rdlr  og desuden Tre Rdlr for

 

1787: 246

 

den/n/e Rettergangs Omkostning  inden 15 Dage efter Forkyndelsen heraf under viidere lovlig Adfærd.

 

Nye Sag

Ole Andersen Rørbakke imod Rasdahls Beboere

Ole Andersen Rørbakke mødte og fremlagde en skriftlig Kaldsedel imod Beboerne paa Gaardene Øvre og Nedre Rasdahlen for tilgoede havende Havne Leje, dateret 16de Ovtobr: d: A:  med paategnet Forkyndelse, som her indtages.

  Af de indkaldte Paagjældende mødte Niels Olsen Øvre Rasdahlen og Carl Christiansen Nedre Rasdahlen, som vedtoege Stævningens Forkyndelse og tilkjende gave at de aldrig har svaret nogen Havne Leje  og at de ej har brugt andre Hauge end den de formeener at tilhøre dem selv.

  Af de indkaldte Vidner mødte alle  undtagen Ole Olsen Rørbakke, og Stævnings Forkyndelse for ham og de udeblevne Parter og til Vedermæle indkaldte  afhjemlede {Forkyndelsen for dem} \Kaldsmændene/ under Eed efter deres Paategning.

  Sagsøgeren fremlagde skriftlige Spørsmaale til Vidnerne af 2den D: M:, hvor efter han begjerede Vidnerne examinerede, hvilke her indtages  saalydende.

  Derpaa fremkom som

            1ste Vidne Aschild Knudsen Tøssen, der aflagde Eed og vandt til de fremlagde Spørsmaale   1ste  i sin Barndom for henved 39 Aar siden hørte Vidnet det omspurgte af hans for 20 Aar siden afdøde Fader Knud Torgersen Fosse, der var fød og opavlet paa Rørbakke   Til {Vidnet} 2det  Vidnet kand ej erindre hvormeget hans Fader sagde at være svaret i Havne Leje, men vel at derfore som forhen er meldt blev svaret Havne Leje.   Til 3die joe  Vidnet maae slutte det af dette Søgemaal.   Til 4de joe  saaledes blev det Vidnet sagt af hans Fader.   Til 5te joe  Vidnet har hørt Citanten at beklage sig derover.

  Paa Tilspørgende efter de indstævntes Forlangende forklarede Vidnet at hans salig Fader ikke navngav enten Beboerne paa Rasdahlen som udreedede slig Havne Leje  ej heller den Beboer paa Rørbakke, som imodtoeg sam/m/e.

            2det Vidne Knud Knudsen  Huusmand paa Øvre Rasdahl  aflagde Eed og vandt til de fremsatte Spørsmaale   1ste  af den for Aar siden afdøde Ole Torgersen Rørbakke  og som \for/ 25 (20?) Aar siden forloed Bruget i Rørbakke, har Vidnet hørt fortælle at Rasdahlens beboere betalte Havne Leje til Rørbakkens Beboer, men han sagde ej at han selv havde oppebaaret sam/m/e.   Til 2det og 3die Sp: ligesom 1ste Vidne.   Til 4de joe  saaledes blev det Vidnet sagt af bemelte Ole Torgersen Rørbakke.   Til 5te Sp: ligesom 1ste Vidne.

  Paa Tilspørgende efter de indstævntes Forlangende  forklarede Vidnet at Ole Torgersen Rørbakke ej nævnede hverken dem som gav eller den som toeg imod slig Havne Leje.

 

1787: 246b

 

            3die Vidne *Torge Knudsen  Huusmand paa Schielde her i Wosse Præstegjeld og Wangens Tinglaug  og 1ste Vidnes Broder  aflagde Eed og vandt til alle 5 Spørsmaale fra Sagsøgerens Siide ligesom 1ste Vidne.

  Paa Tilspørgende efter de indstævntes Forlangende svarede Vidnet at bemelte hans Fader Knud Torgersen Fosse sagde at Havne Leje for Bachestølen i gamle Tiider blev betalt til hans fader Torger Rørbakke af Beboerne paa Rasdahlen, men disse Navne opgav han ej

  Sagsøgeren begjerede Laugdag og Forelæggelse for de udeblevne Parter og Vidner.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Anders Pedersen Øvre Rasdahlen og Torbiørn Knudsen Nedre Rasdahlen, saavelsom til Vedermæle indkaldte Ingebiør Dags Datter Øvre Rasdahlen og Christian Larsen Nedre Rasdahlen gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Tinglaug at møde med Tilsvar, ligesom det udeblevne Vidne Ole Olsen Rørbakken forelægges under Lovens Falsmaal til sam/m/e Tiid at møde og eedeligt Vidnesbyrd i Sagen at aflægge.

 

Nye Sag

Ole Johan/n/esen Brechuus imod Niels Brechuus for Skjelds ord

Ole Johannesen Brechuus mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Niels Gullichsen Brechuus for uhøvisk Tale at høre derom stævnte og ustævnte Vidners Forklaring og Dom at liide i Hoved Sagen og for Processens Omkostning.

  Paagjeldende Niels Gullichsen Brechuus mødte  og vidste hverken at være stævnet eller at have talt noget utilbørligt.

  De brugte Kaldsmænd Halvor Magnesen Berge og Bryngel Biørnesen Møcheltvedt bevidnede under Eed at have forkyndt foran førte Varsel for Sagvolderen den 16de Octobr: nestl: i hans Tilholdsstæd paa Gaarden Brechuus og Paahør af hans Fader Gullich Brechuus og Broder Anders Brechuus.

  Derpaa fremkom som

            1ste Vidne Anders Olsen Teiten, der aflagde Eed og vandt at for 4 á 5 Uger siden kom Vidnet tilstæde paa Gaarden Brechuus uden for Huusene sam/m/estæds  og hørte der at i Anledning et omtalt Mærke, hvor Citanten havde slaget Græs, sagde Saggivne Niels Gullichsen Brechuus til Citanten Ole Johannesen Brechuus  Du har staalet det som en Tyv, og ved denne Tale var tillige tilstæde Koenen Anne Brechuus.

 

1787: 247

 

  For det udeblevne Vidne Anne Lars Datter Brechuus mødte hendes Mand Gullich Michelsen Brechuus og vedtoeg paa hendes Vegne lovlig Varsel til Vidnesbyrds Aflæg i denne Sag  med Tilkjendegivende at hun formedelst lovlig Forfald nu ej kunde møde i {den/n/e} Sagen.

  Sagsøgeren begjerede det udeblevne Vidne forelagt under Falsmaal at møde til neste Ting med eedeligt Provemaal i Sagen

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Udeblevne Anne Lars Datter Brechuus, hvis Mand paa hendes Vegne har vedtaget lovlig Varsel til hendes Vidnesbyrds Aflæg i den/n/e Sag, forelægges under Lovens Falsmaal at møde til nestk: Som/m/er Ting for dette Tinglaug og eedeligt Vidnesbyrd i Sagen at aflægge.

 

Nye Sag

Ole Johan/n/esen Brechuus imod Niels Gullichsen Brechuus ang: et Sel-Huus.

Ole Johannesen Brechuus mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Niels Gullichsen Brechuus fordie han uløves har brugt indeværende Som/m/er et Citanten tilhørende og paa Exe Kjønet beroende Sel eller Sætter-Huus, derom at anhøre stævnte og ustævnte Vidners eedelige Forklaring og Dom at liide i Hoved Sagen og for Processens Omkostning

  Saggivne Niels Gullichsen Brechuus mødte og tilkjende gav at være uviidende om at have være stævnet i denne Sag  og de brugte Kaldsmænd Halver Magnesen Berge og Bryngel Biørnsen Møcheltvedt bevidnede under Eed at de den 16de Octobr: nestl: have forkyndt foran førte Varsel for Saggivne Niels Gullichsens Boepæl paa Gaarden Brechuus i Paahør af hans Fader og Broder  Gullich og Anders Brechuus.

  Derpaa frem kom som

            1ste Vidne Gullich Michelsen Brechuus, der aflagde Eed og vandt at være bekjendt at Saggivne Niels Gullichsen Brechuus indeværende Som/m/er har brugt og benyttet sig af det Sagsøgeren Ole Johannesen Brechuus allene tilhørende Sæter Huus beroende i Exe Kjønnet, og at dette er skeet imod Sagsøgerens Vilje og Samtykke veed Vidnet derudaf  at da Niels noget efter St: Hans Dag nestl:  og efterat den/n/e der havde hen ført sine Creaturer  spurgte {Sag} Sagsøgeren Niels hvem der havde givet ham Forlov at bruge Sælhuuset  svarede Niels og tilstoed ej at have faaet Forlov dertil, skjønt de tilforn havde talt derom, og ved Lejlighed af denne omvundne Tilspørgelse og Svar var tillige tilstæde Vidnets Søn Jon Gullichsen Brechuus, som og af Sagsøgeren er kaldet til Vidne i den/n/e Sag  og paa hvis

 

1787: 247b

 

Vegne Comparenten tilstoed lovligt Varsel, men anmeldte tillige hans lovlige Forfald, som Aarsag til hans Udeblivelse denne Gang.

  Sagsøgeren begjerede Forelæggelse til neste Ting for det udeblevne Vidne, hvis lovlig Varsel hertil nu er tilstaaet af hans Fader.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Udeblevne Joen Gullichsen Brechuus, hvis lovlig varsel og Forfald er angivet af det afhørte Vidne hans Fader, forlægges under Lovens Falsmaal at møde til nestk: Som/m/er Ting for dette Tinglaug og eedeligt Vidnesbyrd i Sagen at aflægge.

 

Nye Sag

Ole Johan/n/esen Brechuus imod Anders Gullichsen Brechuus

Ole Johannesen Brechuus mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Anders Gullichsen Brechuus for tilføyede Beskyldning  derom at anhøre stævnte og ustævnte Vidners eedelige Forklaring og Dom at liide i Hoved Sagen og for Processens Omkostning.

  Saggivne Anders Gullichsen Brechuus mødte og vedtoeg Varselen.

  Derpaa fremkom som

            1ste Vidne Dag Pedersen, tjenende paa Brechuus hos Enken Anne Ols Datter, der aflagde Eed og vandt at omtrent for 5 à 6 Uger siden  da Vidnet stoed i Arbejde med at plukke Humle tet ved Sagvolderens Høe Lade paa Gaarden Brechuus  hørte han Saggivne {Gullich} Anders Gullichsen Brechuus at siige om og til Sagsøgeren at denne sidste baade lyver og stjæler.

  Sagsøgeren gav tilkjende at han med mundtlig Varsel \til dette Ting/ har indkaldet til Vidne i denne Sag under Lovens Falsmaal Knud Tormosen Brechuus at aflægge eedeligt Vidnesbyrd om det paasøgte.

  Bemeldte Knud Tormosen  Forpagter hos Citanten paa Brechuus  mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Halvor Magnesen Berge og Bryngel Biørnsen Møcheltvedt bevidnede under Eed  den 16de Octobr: nestl: under Lovens Falsmaal til dette Ting at have indkaldet benævnte Knud Tormosen til Vidnesbyrds Aflæg i denne Sag  og det i hans eget Boepæl og Hustrues Paahør paa Brechuus.

  Sagsøgeren begjerede dette udeblevne Vidne forelagt til neste Ting,

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indkaldte Knud Tormosen paa Brechuus forelægges under Lovens Falsmaal at møde til nestk: Som/m/er Ting for dette Tinglaug og eedeligt Vidnesbyrd i Sagen at aflægge.

 

Nye Sag

Krigs Raad Fleischer imod Niels Knudsen Horvey

Hr: Krigs Raad Fleischer mødte og anmeldte med mundtlig

 

1787: 248

 

Varsel til dette Ting at have ind kaldet Niels Knudsen Horvey og Hustrue Karie Philips Dotter for begangne fortiilig Sammenleje  tilsam/m/en at liide Dom til Bøders Udreedelse til Citanten som Sage falds Ejer og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Saggivne Niels Knudsen Horvey \og Hustrue/ mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Biørne Møcheltvedt og Anders Johannesen Ørevig bevidnede under Eed at have forkyndt bemelte Varsel for dem begge i deres Boepæl og Hustrues Paahør i Dag 14 Dage siden

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Niels Knudsen Horvey og Hustrue Karie Philips Dotter gives Laugdag til nest kom/m/ende Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Anders Siursen Wæhle bekræftede med corporlig Eed og oprakte Fingre efter Loven en af ham frem bragt skriftlig Angivelse under Dags dato af den paa Wæhle Saug hafte Skur for indeværende Aar  nemlig 820 Stykker enkelte vandkantede Bord, hvortil alt Tøm/m/eret er fældet i Ejendoms Skove, undtagen 6 Stokker  der er frem drevet fra beneficeret, Godses Skove  og Bordene forbrugt i Bøygden, hvilken tilforn blev ham forelæst inden Retten.

 

Da ingen havde videre at i rette føre, beroer Tinget til paa Mandag.

 

Den nestpaafølgende 5te Novembris vedvarede Høste Tinget for Watzwærns Ting, i Nærværelse af det samme Laug Rett. og blev da publiceret:

            1.  Aflyst en Pandte Obligation af Ole Andersen Tøssen til Ejner Johannesen Dywig  stoer 90 Rdlr, med 1te pandte Rett i 22 ½ M/arke/r Smør i Tøssen  No: 10, datr: 5te November 1771, tinglyst 3die Julii 1773, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 3de Novbr: 1787.

            2.  tinglyst en Ditto af Ole Andersen Tøssen til Myndtlingerne Magdelie, Brithe og Anders Olsbørn fra Hanne, stoer 99 Rdlr, med 1te pandte Rett i 22 ½ Mark Smør i Tøssen  No: 10.  dateret 5te Junii 1787.  indført Folio 64.

            3.  Aflyst en Ditto af Gullich Michelsen Brechuus til Anders Johannesen Horvey  stoer 62 Rdr, med 1te pandte Rett i 18 M/arke/r Smør i Brechuus  No: 34, datr: 5te Novembris 1785, tinglyst samme Dag, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 2de Novembr: 1787.

            4.  tinglyst et Skjøde af Gullich Michelsen Brechuus til Sønnen Joen Gullichsen paa 18 Mærker i Brechuus  No: 34, med underliggende Halvedeel i Huusmands Pladsen Brechuuslien  for 90 Rdr.  datr: 3die October 1787, indført Folio 64.

            5.  Eet Skiftebrev efter Ægtefolk Niels Larsen og Torbiør Heljes dotter Næsseim, begyndt 12te Julii og sluttet 23de Octobris 1787, hvorved til Ældste Søn Knud Nielsen Næsseim blev udlagt 9 Mærker Smør med Bygsel i Gaarden Næsseim  No: 40, for 60 Rdr, for Arv og Krav, mod at udbetale til Creditor Christopher Eche 14 Rdr 5 mrk.  indført 64.

            6.  Aflyst en Pandte Obligation af Knud Aschildsen Bolstad til Erich Knudsen Lille Røthe  stoer 170 Rdlr, med 1te pandte Rett i 1 Pund 17 Mærker Smør i Bolstad  No: 72, datr: 3die Julii 1776  og tinglyst samme Dag, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 5te Julii 1787.

 

1787: 248b

 

            7.  tinglyst en Pandte Obligation af Knud Aschildsen Bolstad til Anders Andersen Wæthe af Wangens Tinglaug, stoer 200 Rdlr, mod Rente 4re af 100, og 1te pandte Rett i 1 pd: 17 Mark Smør i Bolstad  No: 72, datr: 3de Novembris 1787, indført folio 64.

            8.  Een Ditto af Niels Olsen øvre Rasdahlen til Magne Siursen Berge  stoer 60 Rdlr, med 1te pandte Rett i 12 Mark S:r i Øvre Rasdahlen  No: 74, datr: 3de Novbr: 1787.  indført folio 64.

            9.  Eet Afkald af Johannes Nielsen fra Dahle med Curator Lars Larsen i Bergen  til Værgen Einer Johannesen Dyevig, for Arver 94 Rdr 2 mrk 14 s, tilfalden ved Skifter af 21de(?) Augusti 1777 og 27de Januarii 1781, datr: 13de Septr: 1787, indført fol: 64.

 

Til Laugrettsmænd for nest kommende Aar 1788, er udnævnt følgende 8te nye Mænd:  1. Johannes Johannesen Stamnæs  øvre Tuun,  2. Ole Aschieldsen Wiig,  3. {Ole Jensen, Berstad, Mæstad,} \Siur Nielsen Berstad/  4. Lars Knudsen Luren,  5. Niels Gullichsen Brechuus  6. Aschield Larsen Gietle,  7. Endre Jørgensen Elie  og 8de  Anders Siursen øvre Schierven.

 

End videre blev publiceret

            10.  Een Qvittering tegnet paa en Pandte Obligation af Niels Brynildsen Mugaas til Jon Nielsen Mugaas og Tormoe Heljesen Kolve, hver for 150 Rdr, med 1te pandte Rett i 2 pd: 12 Mark S:r i Mugaas  No: 51, datr: 3de November 1783, tingl: 4de samme, Qvitteringen datr: 18de Febr: 1787, og lyder paa 100 Rdr, som er betalt til Joen Nielsen Mugaas, til Afdrag paa hans tilgodehavende 150 rdr.  indført fol: 64.

            11.  Aflyst en Pandte Obligation af Haldor Olsen Herrenæs til Myndtlingen Anna Anders Dotter Fannes  stoer 100 Rdr, med 1te pandte Rett i 1 pd: 6 Mark Smør i Gaarden Hernes  No: 66, datr: 19de Novbr: 1776, tinglyst s: D:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 5te Novbr: 1787

 

Gullach Schutle imod Endre Rongen

Sagsøgeren mødte og Æskede Sagen i rette for Slagsmaal, efter Udsættelse fra nestleeden Sommer Ting og paastoed Dom efter udførte procedeur.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og Sagen optages til Doms.

 

Gullich Schutle imod Endre Rongen.

Sagsøgeren Æskede Sagen i rette efter udsættelse fra nestl: Sommer Ting og paastoed Dom i Sagen efter udførte Procedeur.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og Sagen optages til Doms.

 

Nye Sag!

Ole Iversen Schierven imod Henrich Horveji.

Ole Iversen Schierven mødte og anmelte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Henrich Nielsen Horveji for skyldige 2 Rdr, imod haandfaaet Pandt, som denne selv har taget tilbage, derfore at lide Dom til Betaling, og Søgemaalets Omkostning at oprette, samt derom at anhøre stævnte og ustævnte Vidners eedelige Forklaring.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Biørne Brynildsen Møcheltvedt og Anders Johannesen Ørevig, bevidnede at have forkyndt ham foranførte Varsel, om Løverdag 14ten Dage siden, i eget Paahør og Boepæl, det de bekræftede med Eed.

  Derpaa blev fremstillet som

            1te Vidne Niels Christiansen Horveji, der aflagde Eed og vandt, at være beviist (bevust?) at Sagvolderen Henrich Horveji rigtig nok er skyldig Sagsøgeren de paastævnte 2 Rdr, efter den førstes Tilstaaelse for Vidnet og det Andet indstævnte Vidne Anders Johannesen Horveji, hvorfore den første pandtsatte den sidste en Gryde, som blev hensadt hos Naboen Knud Larsen Horveji, men om

 

1787: 249

 

Gryden hos den sidste er beroende eller ej  er Vidnet ubekjendt.

            2det Vidne Anders Johannesen Horveji aflagde Eed og vandt, i et og alt eensstemmig med nest forrige Vidne.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til næste Ting.

  og af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Henrich Nielsen Horveji gives Laugdag til nestkommende Sommer Ting for dette Skibreede, at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Ellef Kolven imod Jon Larsen Mæstad.

Sagsøgeren Æskede Sagen i Rette efter Laugdag, som hand fremlagde med paategnet Forkyndelsen, som her indtages:

  Den Paagjeldende mødte ej efter Paaraab, men den til Vedermæle indkaldte Siur Larsen Mæstad, mødte og tilkjendegav, at han tager til Gjenmæle for hans Broder Jon Larsen Mæstad, og frem leverede et Indlæg fra sig selv, datr: 31te October 1787, som inden Retten blev oplæst og her indtages:

  Sagsøgeren *fremstille, i Følge sin til forrige Ting anhængiggjorte mundtlige Stævning, der lyder paa stævnte og ustævnte Vidner  følgende godvillig mødende Vidner. og derpaa fremstoed som

            3de Vidne: Ole Svendsen Nyre af Wosse Præstegjeld og Wangens Tinglaug, der aflagde Eed og vandt at noget efter Wangens Høste Ting 1786, var Vidnet tilstæde paa Gaarden Ullestad i Wangens Tinglaug, hvor Vidnet saae og var nærværende ved Vægten af eendeel Talg, Skind, Smør, Qvitler og Vadmel, som Saggivne Joen Larsen Mæstad, der havde afkjøbt Sagsøgeren, og {var se} loed annamme ved hans Broder, til Vedermæle indkaldte Siur Larsen Mæstad, der sagde at {tjene hos} \være udsendt fra/ hans Broder  Hoved Paagjældende Jon Larsen, og sagde at det var det samme om Leverance skeed til ham eller Jon selv, og bemeldte Siur fandt da disse Varer aldeeles goede og upaaklagelige, samt sluttede Afreigningen derfore i ald Venlighed, hvorved Sagsøgeren kom tilgoede 5 Rdlr  og denne Annammelse af Varene skeede om Aftenen ved Lys.

  Da ingen af Parterne havde Vidnet at tilspørge  blev samme demitteret.

            4de Vidne Steffen Tollefsen Bryn af Wangens Tinglaug og Wosse Præstegjeld, der aflagde Eed og vandt: at den Dag Sessionen holdtes indeværende Aars Sommer, var Vidnet tilstæde i Gjestgiver Huuset paa Wangen, hvor baade {Saggivne} Saggivne Jon Larsen Mæstad og Sagsøgeren Ellev Kolve vare nærværende  og den første tilstoed, ved sin Broder at have annammet af den sidste eendeel Varer og derfore at været bleven Citanten skyldig Fjorten Rigsdaler og nogle Mark, som sred(?) tilbage efter at de forhen annammede Penge vare afdragne fra det fulde Beløb, Noget bag efter samme Dag talte den til Vedermæle indkaldte Siur Larsen Mæstad med Sagsøgeren om at eendeel af de leverede Varer vare uduelige, derpaa spurgte Sagsøgeren denne, om ikke han  nemlig Sagsøgeren  selv havde taget tilbage eendeel af disse Varer, som blev paaklaget at være uduelige, og liqvideret samme i Beløbet, hvortil Siur svarede joe, Hoved Paagjeldende Joen Larsen Mæstad var og nærværende ved denne sidste Samtale og tilstod saadant, samt at de tilbage leverede Varer {f} vare fradragne forinden han blev skyldig de omvundne 14 Rdr og nogle Mark, men siden efter sagde Joen Larsen at siden han ikke havde faaet Varene af Siur, ville han ej heller betale dem.

  Da ingen af Parterne havde Vidnet videre at tilspørge  blev samme afskediget.

 

1787: 249b

 

  Sagsøgeren tilkjendegav, at han  for at paakalde dette i Mindelighed  har gjort 3de Reiser forgjeves til Evanger og Mæstad, der har kostet ham hver Gang 3 mrk, og derfore maatte han Ærbødigst indlade Sagen Dom fra sin Siide med Paastand, at Saggivne Joen Larsen Mæstad  foruden de paastævnte 14 Rdr 3 mrk, maae tilfindes at erstatte ham, denne Rettergangs Omkostning indberegnet hans egen og Vidnernes Reise billigst med 8 Rdr.

  Til Vedermæle indkaldte Siur Larsen Mæstad, vedblev paa egne og Broders Vegne at begjere Anstand i Sagen til næste Ting, for at begjægne den med Contra Stævning  og oplyse, saavel Kravets Urigtighed, som de annammede Varers Uduelighed.

  af Dommeren blev

Eragtet

  Sagvolderen bevilges den {nest} forlangte Anstand til nestkommende Sommer Ting for dette Tinglaug.

 

Fogden imod Isach Tronsen Bolstadøren.

Hr: Fogden Æskede Sagen i rette fra nestleeden Sommer Ting.

  Paagjeldende Isach Bolstadøren, mødte og tilkjendegav, at da hans Hustrue var indgaaet med allerunderdanigst Ansøgning til Hans Mayestæt om Benaadning for ham, maatte han i Forventning om allernaadigst Resolution derom, begjere Sagen udsadt til næste Ting, som af Dommeren blev bevilget.

 

Fogden imod Wiching Mathiassen.

Hr: Fogden Æskede Sagen i rette efter Laugdag, som blev fremlagt, med paategnet Forkyndelse.

  Paagjeldende Wiching Mathiassen, mødte, vedtoeg Laugdagens Forkyndelse og tilstoed at have begaaet det ene af de paasøgte Lejermaale  nemlig det med Piigen Anna Mons Dotter Otterstad, men det andet [med]? Brithe Jacobs Dotter Moe nægtede han aldeeles.

  Hr: Fogden begjerede Sagen udsadt til næste Ting, som blev bevilget.

 

Nye Sag.

Fogden imod Wiching Mathiassen og Karie Torbiørns dtr:

Hr: Foged Wangensteen mødte og tilkjendegav med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Wiching Mathiassen og Kari Torbiørns dtr: Øxendahl, for med hinanden begaaet Lejermaal, at lide Dom til Bøders Udreedelse med videre.

  Paagjeldende Wiching Mathiassen mødte, vedtoeg Varselen og tilstoed at have begaaet det paasøgte Lejermaal med Piigen Karie Torbiørns Dotter, som han agtede at Ægte efter Foreening, med hende  og anmelte Hendes Forfald formedelst Barnets Sygdom.

  Fogden bad dernest at det maatte tilspørges Laugrettet og den tilstædeværende Almue, om det var nogen af Dem bekjendt at Piigen Karie Torbiørns Dotter, som nu ikke er tilstæde, havde givet indstævnte Wiching Mathiassen Ægteskabs Løfte, og saadant blev tilstaaet af Anders og Niels Gullichssønner Brechuus, samt Siur Pedersen Biørndahl, der er Laugrettesmænd, hvilke sagde at have hørt at hun har forlangt Fæste Vielse af Præsten, med Wiching Mathiassen.

  De brugte Kaldsmænd Biørne Brynildsen Mycheltvedt og Halver Magnesen Berge bevidnede at have forkyndt Karie Torbiørns Dotter, foranførte Varsel for hendes Boepæl Hougen i Hossangers Skibrede og eget Paahør den 17de Octobris sidstleeden, det de bekræftede med Eed.

  Hr: Fogden begjerede Laugdag

 

1787: 250

 

for hende til næste Ting

  og af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Karie Torbiørns Dotter  nu opholdende sig paa Houge, gives Laug dag til nestkommende Sommer Ting for dette Tinglaug, at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag.

Hr: Fogden imod Anders Haldorsen Øye.

Hr: Fogden tilkjendegav, at han til dette Ting med mundtlig Varsel havde ladet indkalde Anders Haldorsen Øye for begaaet Lejermaal med hans Faster Martha Anders Dotter, der er død, kort efter Barselsængen, derfore Dom at lide til vedbørlig Undgjeldelse, Bøders Udreedelse og Omkostning.

  Paagjeldende Anders Haldorsen Øye mødte, vedtoeg Varselen og tilstoed at have begaaet det paasøgte Lejermaal i forbudne Leed med hans afdøde Faster Martha Anders Dotter Dahle, der var en kjødelig \fuld/Søster til hans afdøde Fader Haldor Andersen Øye, og han angav nu at være 19 Aar gammel  og at have været til Confirmation.

  Hr: Fogden begjerede Sagen udsadt til næste Ting; som blev bevilget.

 

Hr: Fogden frem lagde til Bjelag ved Skatte Regnskabet.

            Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige Skatter for dette Aar  af Beløb, 50 Rdr 1 mrk 3 s  og over Rente Skatten 9 Rdr 4 mrk 4 s, der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig, som havde videre med Tinget at bestille, blev samme ophævet.

 

 

 

Udsættelses Ting for Schiolds Skibreede 1787

Aar 1787  den 17de Novembris  blev i Sorenskriverens Huus i Bergen holdt Udsættelses Ting for Schiolds Skibreede i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 122

 

og blev da udi Sagen anlagt af Peder Nielsen Florvog med fleere imod Karie Niels Dotter Brevig  og contrastævnet af den sidste  saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Efterat Peder Nielsen Florvog og de 2 andre Arvinger efter afgangne Johan/n/es Nielsen Florvog havde indstævnet den afdødes Fæste Qvinde  Enken Karie Niels Dotter Brevig  til et Tings Vidne at anhøre angaaende fleere Ejendeele, der skal have tilhørt den afdøde  end af hende, der havde hans Effecter i Forvaring, blev angivet ved den efter \ham/ holdne Registerings Forretning, som de forventede at faae oplyst, har den sidste begjægnet Sagen med Contra Stævning til Dom  ej allene om Friekjendelse for nogen Mistanke {imod} imod sig i slig Henseende, men endogtil mortification af de Beskyldninger, Hoved Citanterne under Registerings Forretningen havde tilføyet hende, at have fleere Penge  den afdøde tilhørende  og derpaa at have kastet Skjul samt tilbageholdt sam/m/e, Satisfaction der fore  og at udlevere hendes Fæstens Gaver, som hun under Registerings Forretningen havde angivet at have bekom/m/et af den afdøde,

 

1787: 250b

 

nemlig en Guld Ring, et Sølv Hoved Bands Huus, en Sølje og 3 Rdlr i Penge, hvilke den afdødes Arvinger da toege til sig, og derpaa have de første udtaget Stævning til Dom ang: Befrielse her fore og Erstatning af Omkostningen, som de kalde Contra Stævning, men efter den cronologiske Orden er at ansee for en Hoved Continuations Stævning.

  Saavist, som den første Tings Vidne Stævning med derhos fremlagde Spørsmaale til Vidnerne implicite indbefattede Beskyldning imod Fæste Qvinden  at viide eller have meere den afdøde tilhørende, end af hende var angivet, Saavist er dette siden bort falden under Proceduren, da Peder Florvog med de fleere første Citanter, paa Provocation fra Fæste Qvindens Siide til nærmere bestemt Saggivelse imod hende, have declareret sig paa en Maade hvormed \hun/ har ladet erklære sig acqvieceret og frafalde sine forrige exceptioner, og da intet er udkom/m/et imod hende ved det først paastævnte Tings Vidne, bliver allene qvæstionen om de fra hendes Siide paastævnte Beskyldninger imod hende under Registerings Forretningen og Udleverelsen af Fæstens Gaverne.

  Om Beskyldningerne imod Fæste Qvinden, der skal være passeret under Registerings Forretningen, ere de fleeste førte Vidner hende saa nær Paarørende, at de i Følge Lovens 1 – 13 – 17 for villige Vidner ere at ansee, da derimod 4de Contra Vidne, som var Vurderingsmand og ubeslegtet, ej har hørt sam/m/e, ligesom saadant i Følge Lovens 1 – 13 – 22de strax fra hendes Siide burde have været paastævnet til neste Ting, efter som det skal være udsagt i hendes eget Paahør, og derfore nu ikke kand kom/m/e i Betragtning, siden det benegtes af Arvingerne.

  Om de forbenævnte Fæstens gaver forklare ej allene 1ste, 2det og 3die Contra Vidne at sam/m/e af den afdøde førinden Fæste Vielsen var hende overleveret  og at hun havde disse Ting paa sig i Fæsterølet med den afdøde  og har sagt at have faaet sam/m/e i Fæstens gave, men saadant bekræftes tillige af 4de Hoved Vidne, der ej er oplyst at være hende beslægtet, hvortil kommer at hun selv havde dem i Hænde og frembragte dem under Registeringen med slig Anmeldelse, ligesom det desuden i høy Grad var sandsynligt efter ganske almindelig Sædvane ved alle Troelovelser at der gives Fæstens gaver, som her har bestaaet i ganske ubetydelige Ting  aldeeles proportioneret efter deres Stand og Vilkor, og siden Gjæsterne i et Fæsterøl fast altiid bestaaer i de Troelovedes nærmeste Slægtninger, hvoraf de øvrige paa den afdøde Fæstemands Siide ere Vederparter i Sagen  og der fore ikke kand være Vidner derom, er der ingen antagelig Grund at tilsiidesætte deres Troeværdighed i den/n/e Henseende; Men for saavidt at de tillige forklarer at disse Fæstens Gaver under Registeringen bleve fratagne Fæste Qvinden med Vold og Magt imod Skifte Fuldmægtigens Forbud, kand de derimod ej kom/m/e i Betragtning, imedens at baade det modsatte er bevidnet af Niels Olsen Stølen og Ole Andersen Florvaag, som begge melde

 

1787: 251

 

at Hendrich Gieringsvig ikkun toeg dem i Forvaring indtil viidere og Skiftets endelige Slutning  og at Skifte Fuldmægtigen intet deciderede herom  ej heller registerede dem til Indtægt for Boet, og dette nærmere maatte blevet oplyst ved det frembragte Vidnesbyrd af Skifte Fuldmægtigen, der allene blev tilbageviist formedelst Contra Citantindens Exception, og det saameget mindre som saadan Voldsomhed under Skifte Rettens Behandling i saa Fald burde paatales af Skifte Forvalteren  og ingenlunde kand ansees afbeviist ved slige Beretninger, naar denne hverken er kaldet dertil, {og intet} \eller noget/ derom er meldet under en saadan Judicial Forretning, eller sam/m/e er æsket beskrevet og fremlagt til Oplysning derom.

  Dersom Hoved Citanterne, efterat Vidnerne vare førte om Fæstensgaverne, havde tilbuedet sig at udlevere samme, kunde dette Søgemaal paa begge Siider liqvideres, men da de fremdeeles tergiversere herudi og derved have nødsaget Contra Citantinden at proseqvere Sagen til Dom, bør de og at oprette hende den paaførte Omkostning.

  Thi tilfindes Hendrich Pedersen Gieringsvig, Peder Nielsen og Hans Reijertsen Florvog  een for alle in natura at tilbagelevere Karie Niels Dotter Brevig de af dem i Forvaring tagne og hende af hendes afdøde Fæstemand Johannes Nielsen Florvog givne Fæstens Gaver  nemlig en Guld Ring, et Sølv Hoved Bands Huus  en Sølje og 3 Rdlr i Penge, eller i Mangel deraf at udreede Værdien deraf  og for de 3 første Ting efter uvillige Mænds Vurdering, saa og at erstatte hende for den/n/e Rettergangs Omkostning Aatte Rigsdaler, inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf, under viidere lovlig Adfærd.

 

Udi Sagen, anlagt af Capitaine Cappe imod Erich Pedersen Wogsbøe, blev afsagt saadan

Dom

  Ved den fremlagde Taxations Forretning er den paasøgte Aaboed ej allene taxeret til 57 Rdlr 1 mrk 8 s, men baade har de dertil og opnævnte Vurderingsmænd siden eedelig bevidnet at taxten paa det billigste af dem er ansat og at endeel deraf formedelst Fremførselen kand kom/m/e til at koste meere, men Sagvolderen selv har tillige, uden ringeste Indvending imod Aabodens Vurdering, agnosceret Brøstfældigheden med Løfte om at sætte Gaardens Huuse saasnart muelig i fuld lovforsvarlig Stand, hvortil han allereede havde indkjøbt og frembragt endeel Tøm/m/er. For at give Tiid til saadant Løftes Opfyldelse har Sagsøgeren begjeret Anstand til neste Ting, og da det ej til den Tiid var præsteret efter hans Anmeldelse, ej heller fra Sagvolderen Siide er oplyst at være skeet, har han paastaaet Dom til sam/m/es Erstatning med viidere.

  Thi tilfindes Saggivne Erich Pedersen Wogsbøe at udreede til Sagsøgeren den taxerede Aabods Beløb med Syv og Femti Rigsdaler 1 mrk 8 s  og Tie Rdlr for dette Søgemaals Omkostning  at efterkom/m/es inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf, under viidere lovlig Adfærd.

 

1787: 251b

 

 

Udi Sagen, anlagt af Fogden imod Maar Sørensen Nyegaard, blev saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Hverken i den fremlagde Politie Cam/m/er Act, eller under Sagførelsen for denne Ret er der ringeste Kjendetegn til Mistanke imod Sagvolderen, i Henseende den af ham indkjøbte Sølv Snuus-Tobaks Daase, som Rebeche Schrøder havde rappet fra Borgeren i Bergen  Tron Holm, hvilken han ej var forbunden at tilbagelevere efter hendes mistænkelige Angivelse og Ejerens løselige Vedkjendelse førinden sam/m/e af den sidste blev beediget tilligemed modvillig Fravendelse, der først er skeet af Tron Holm i hans Indlæg til den/n/e Ret af 4de Octobr: d: A:, hvorved han tillige tilstaaer at have faaet Daasen tilbage fra Sagvolderen, som saaledes har opfyldt Saggivelsen og rettet for sig i Mindelighed.

  Thi friefindes Saggivne Maar Sørensen Nyegaard for viidere Tiltale i denne Sag.

 

Endelig blev udi Sagen, anlagt af Elling Albertsen imod Niels Monsen Yttre Mitthun afsagt følgende

Kiendelse

  Omendskjønt Sagvolderen, fra Stævningens Forkyndelse den 11te April 1787, har haft Tiid nok at aflægge Rigtighed for hans afdøde Myndtlings paasøgte Arve Midler, som han urigtig foregiver aldrig at have negtet, og det øvrige Foregivende i hans Indlæg af 5te Octobr: d: A: er blottet baade for Beviis og Riimelighed, da Arve Capitalens Udlaan imod Obligation ej er anmelt for Ober Formynderiet eller anført i den fremlagde Udskrift derom af Ober Formynder Bogen, og der tillige er Modsiigelse imellem \det/ at de myndige Arvinger efter hende have forlanget sig Boet extraderet, og at han ej af Skifte Retten har erholdet Decision paa sin Regning for hans gjorde Udlæg til hendes Begravelse, bevilges ham dog den forlangte Anstand til neste Ting, paa det han ej skal besvære sig overiilet  og at han til den Tiid kand fremkom/m/e med {Regning} \Beviis/ for de til Myndtlingen udbetalte Renter med viidere, men i Mangel deraf bliver Sagen da optagen til Dom uden fleere Udsættelser, der ej lettelig kand accorderes til Skiftets uforsvarlige Ophold.

 

 

 

Høste Tinget for Mielde Skibreede 1787

Aar 1787  den 23de Novembris  blev paa Tingstædet Nedre Mielde holdt Høste Ting for Mielde Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som ved sidste Som/m/er Ting vare nærværende og her foran f: 158 og 206 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen

 

1787: 252

 

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve  6 i Tallet, som ved dette Aars Høste Ting for Watswærns Tinglaug ere publicerede og registrerede her foran f: 219  med Tillæg

            10.  Den Kongel: Placat af 12te Octobr: 1787 ang: Udeblivelses Dom/m/e i Høyeste Ret.

            11.  Den Kongel: Placat af 24de Octobr: 1787 ang: dobbelte Skatter af Underbrug i Norge.

            12.  En Skrivelse fra Amtet til Fogden af 27de Octobr: 1787 ang: 3de undvigte Delinqventer fra Aggershuus Stift  at efterlyse og paagribe.

            13.  Et Ditto fra Ditto til Ditto ang: et i Omlie Præstegjeld i Raabøygdelauget i Christiansands Stift begaaet stoert Tyverie af Sølv-Skeer, Søljer, Maljer og Bægere samt Silke Tørklæder, for at kunde opdage Gjærningsmændene, i fald sligt her skulde falbydes, datr: 3de Novembr: 1787

            14.  Et Ditto fra Ditto til Ditto af 27de Novembr: 1787 ang: 2de af Tronhjems Tugthuus undvigte Qvinder.

 

 

 

[Udsættelses Ting for Watswærns Tinglaug 1787]

Dernest blev i Nærværelse af de for dette Skibreede (Mjelde) tilnævnte Laugretsmænd holdt Udsættelses Ting for Watswærns Tinglaug,

 

hvorved udi Sagen, anlagt af Gullich Gullichsen Schutle imod Endre Johannesen Rongen for Skjælds Ord, saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Med de afhørte 2 eedelige Vidners eensstem/m/ige Forklaring er det godtgjort at Sagvolderen har beskyldt Sagsøgeren for at have frastjaalet sig en Baad, hvortil Anledningen var at den sidste havde taget hans Baad og benyttet sig der af, hvilket den/n/e ikke negtede  men paa Anfordring af 12 Skilling til Betaling der fore; henskjød sig under Dom om samme retmessig burde erlægges, og saaledes har dette ikke saameget været en directe Tyvs Beskyldning, som en uforskam/m/et nærgaaende Udladelse imod Sagsøgeren i slig Anledning, der des formedelst ej saa nøye bør afvejes iblant den grove Almue, men corrigeres med en passelig mulct og Udtrykkets mortification.

  Thi kjendes hermed og dømmes for Ret: Bemelte af Endre Rongen udtalte Ord bør som døde og magtesløse, utalte og uskrevne at ansees, uden at komme Sagsøgeren til ringeste Forkleinelse paa goede Navn og Rygte i nogen Maade, og tilfindes Saggivne Endre Johannesen Rongen der fore at udreede udi Mulct Een Rdlr til Vej Cassen  og ligesaameget til Sognets Fattige, saa og at erstatte Sagsøgeren den/n/e Rettergangs Omkostning med Fiire Rdlr  inden 15

 

1787: 252b

 

Dage fra Forkyndelsen heraf under viidere lovlig Adfærd.

 

Ligeledes blev udi Sagen, anlagt af Gullich Gullichsen Schutle imod Endre Johannesen Rongen for Slagsmaal, afsagt følgende

Dom.

  Det paasøgte Slagsmaal er tilfulde afbeviist ved de 2de førte Vidners eensstem/m/ige Forklaring derhen at Sagvolderen adskillige Gange har slaget Sagsøgeren i Ansigtet i vreed Hue, og uden at den sidste toeg til Modværge men bad om Fred, hvilket vel passerede imedens Sagsøgeren var paa Vej og Rejse fra Byen til sit Hjem, men tillige var *anleedigiget af en foregaaende Samtale om en Baad; Sagsøgeren havde uløves benyttet sig af  Sagvolderen {tilhøren} tilhørende, hvorfore den sidste loed falde de i nest forrige Sag omhandlede Skjælds Ord  og efter at han forgjæves havde paastaaet Betaling derfore i Mindelighed  ved dette Slagsmaal har søgt Hævn der fore, og saaledes ej kand henregnes til voldelig Overfald paa Vejen og brudte Vej Fred.

  Thi tilfindes Saggivne Endre Johan/n/esen Rongen herfore til Sagefalds Ejeren at udreede Slagsmaals Bøder Nie Rigsdaler, hvoraf Sagsøgeren tilfalder den 3die Deel  eller Tre Rdlr  følgelig Lovens 1 – 22 – 4de Art:, saa og at oprette den sidste Søgemaalets Omkostning med Fiire Rdlr  inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under viidere lovlig Adfærd.

 

 

(Hausttinget for Mjelde Skipreide 1787 – framhald)

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget (for Mjelde) til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 24de Novembris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd

 

I Følge Amtets Skrivelse af 20de Octobr: d: A: til Fogden blev for Almuen oplæst den under 13de Junii d: A: fra endeel Almues Mænd i Aggerhuus og Smaalænenes Amter indkomne Ansøgning om Odels Rettens Afskaffelse, hvortil de fleeste af den nærværende Almue erklærede at de helst ønskede dens Vedblivelse saaledes som ved Forordningen af 1771 er etableret.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev efter Fogdens Forlangende

            1.  fremsat for Almuen de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, og dertil forklarede Almuen, hvoriblant Lars Pedersen Hartvedt og Thomas Knudsen Stokke, ligesom for Aaret 1786 og her foran f: 57 er anført, uden nogen Forandring.

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flom Qværner  som inden Retten blev oplæst  og dertil forklarede Almuen, hvoriblant Hans Nielsen Koppen og Lars Johan/n/esen Rongved, at her ej gives fleere af dette

 

1787: 253

 

Slags, men derimod er af de heri anførte afgaaet og bortført fra Grunden en Qværn paa Helleland  No: 14  ansat for 2 s

 

Nye Sag

Engel Brathuus imod Lars Larsen Schaar.

Engel Brathuus af Sundhordlehn loed ved Mons Siursen Præsthun anmelde at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Lars Larsen Schaar for skyldig værende 6 Rdlr paa et Hæste Kjøb  at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Mons Siursen Præsthun og Ole Nielsen Nore Reveim bevidnede at have forkyndt ham foranførte Varsel i hans Boepæl og Hustrues Paahør i Gaar 14 Dage siden, det de bekræftede med Eed.

  Sagsøgeren loed begjere Laugdag for den udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Lars Larsen Schaar gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Efter skeede Paaraab havde ingen viidere at føre i Rette  og der fore beroer Tinget til i Overmorgen.

 

Nestpaafølgende 26de Novembris vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd, undtagen at istæden for No: 1  Knud Scaar  var tilformaaet og sad Elling Ellingsen Søre Soelberg  og *og for No: 5  Anders Mæhle  sad Ole Jonsen Nedre Mielde  og blev da publiceret

            1.  Et Bygsel Brev af Madame Svarskoff til Erich Stephensen paa 1 Pd: Smørs Leje i G:den Evartsdahl  No: 5  med Forbeholdenhed af Forkjøbs Ret til hans Avl for billig Markeds Priis  og at optage Rydnings Pladser, datr: 12te April 1787  med Revers.

            2.  Et Ditto af Lensmand Johan/n/es Fougstad paa Hougs Præste boels Vegne  til Knud Pedersen paa 18 M/ark Smør og 9 Kander Malts Leje i Schaar  No: 21, forhen brugt af Knud Nielsen, datr: 12te Decembr: 1785  med Revers.

            3.  En Obl: af Steffen Erichsen Schaar til Haldor Jacobsen Nore Bysem, stoer 70 Rdlr, med 1ste Pante Ret i 23 12/13 M/ark S:r og 13 6/13 K:de Malt i {Schaar} \Greve/  No: 22, datr: 7de Junii 1787  og indført f: 66.

            4.  Aflyst en Obl: af sam/m/e Debitor til Johan/n/es Olsen Espelie, stoer 70 Rdlr, med 1ste Pante Ret i sam/m/e Ejendom, datr: 3de Junii 1784  og tingl: s: D:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 28de Maji 1787

            5.  Aflyst en Ditto af Knud Bergesen Borge til Halsteen Larsen Han/n/isdahl  stoer 60 Rdlr  med 1ste Pante Ret i 1 Pd: Smør og 16 K:der Malt i G:den Søre Borge  No:      , datr: 21de Novbr: 1775  og tingl: neste Dag, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 18de Junii 1787.

            6.  Tinglyst et Skjøde af Knud Bergesen Søre Borge til Berge Knudsen paa 1 Pd: Smør og 16 Kander Malt i Søre Borge  No: 24  for 72 Rdlr, datr: 5te Junii 1787  og indført f: 66 og 67

 

1787: 253b

 

            7.  Et Skjøde fra Baste Bastesen Søre Borge med fleere til Ole Hansen paa 1 Pd: Smør og 16 Kander Malts Leje i Søre Borge  No: 24, indbegreben hans Hustrues Arve Lod deri, det solgte for 71 Rdlr  datr: 7de Junii 1787, indført f: 67

            8.  En Obl: af Ole Hansen Søre Borge til Iver Johan/n/esen Børtvedt  stoer 21 Rdlr  med 1ste Pante Ret i 12 M/ark Smør og 8 Kander Malt i Søre Borge  No: 24, datr: 24de Novembr: 1787, indført f: 67

            9.  Et Afkald af Johan/n/es Gullichsen Hofden til Ole Olsen Soelberg for Arv 36 Rdlr 5 mrk, tilfalden efter hans Moeders Ingebor Ols Dotter Gierstad af 16de Julii 1781, datr: 24de Novbr: 1787  og indført f: 66.

            10.  Et Skjøde af 24de Novembr: 1787 fra Ole Olsen Soelberg til Ole Erichsen paa 1 Pd: 12 M/ark Smør og 2 Mæler 6 Kander Malts Leje i Gaarden Søre Soelberg  No: 28  for 230 Rdlr, indført f: 66.

            11.  En Obl. under sam/m/e dato fra Kjøberen Ole Erichsen Søre Soelberg til Etats Raad Krohn  stoer 200 Rdlr  med 1ste Pante Ret i 1 Pd: 12 M/ark S:r og 2 Mæler 6 Kander Malt i Søre Soelberg  No: 28, indført f: 66.

            12.  Et Vilkors Brev af Ole Erichsen Søre Soelberg til Ole Olsen sam/m/estæds paa aarlige Leve Kor af sam/m/e Anpart i Søre Soelberg  No: 28, datr: 24de Novembr: 1787  og indført f: 66.

            13.  Aflyst en Obl: af Ole Olsen Soelberg til Lars Larsen Myrdahl  stoer 86 Rdlr  med 1ste Pante Ret i 2 Pd: 9 M/ark Smør i Søre Soelberg  No: 28, datr: 16de Junii 1785  og tinglæst 25de Novembr: s: A:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 15de Novbr: 1787

            14.  Aflyst et Ditto af Niels Torfindsen Soelberg til Lars Larsen Myrdahl  stoer 96 Rdlr  med 1ste Pante Ret i 1 Pd: Smør og 2 Mæler Malt i Nore Soelberg  No: 29, datr: 27de Maji 1785  og tingl: 25de Novbr: s: A:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 11te Junii 1787.

            15.  Tinglæst et Auctions Skjøde fra Niels Torfindsen Soelbergs Sterboe til Joen Iversen Gillesvig paa 1 Pd: Smør og 2 Mæler 6 Kander Malts Leje i Nore Soelberg  No: 29  for 210 Rdlr 1 mrk 8 s  datr: 12te Junii 1787  og indført f: 65 og 66.

            16.  Et Vilkors Brev under 26de Novembr: 1787 fra Joen Iversen Nore Soelberg til Enken Inge Mons Dotter paa aarlige Leve Kor af sam/m/e Brug i Nore Soelberg  No: 29, indført f: 67.

            17.  Aflyst en Obl: af Johan/n/es Gullichsen Hofden til sin Søn Gullach Johan/n/esen med Curator Ole Olsen Soelberg,  \og Datter? Magdalie/  stoer 40 Rdlr, med 1ste Pante Ret i 12 M/ark Smør i Hofden  No: 39, datr: 20de Novbr: 1782  og tingl: s: D:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Ole Michelsen Hofden og Ole Soelberg af 24de Novbr: 1787

            18.  Aflyst en Ditto af Johan/n/es Gullachsen Hofden til Erich Ellingsen Kleveland, stoer 40 Rdlr, med 1ste Pante Ret i 1 Pd: Smør i Hofden  No: 39, datr: 21de Novbr: 1783  og tingl: 26de Novbr: 1784  der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Creditors Enke Barbra Niels Dotter ved Laugværge Johan/n/es Nielsen Hauge under 24de Novembr: 1787.

            19.  Tingl: et Skjøde fra Johannes Gullichsen Hofden til Johan/n/es Torjersen Fladebøe og Erich Jonsen Botnen i Hardanger paa 1 Pd: 12 M/ark Smør i Hofden  No: 39  for 80 Rdlr, datr: 29de 8br: 1787  og indf: f: 65.

 

1787: 254

 

            20.  Et Bygsel Brev fra Kjøberen Johan/n/es Fladebøe og Erich Botnen til *til Sælgeren Johan/n/es Gullichsen paa ½ Løb Smørs Leje i Hofden  No: 39, forhen brugt af den/n/e som Ejer, datr: 24de Novbr: 1787  med Revers

            21.  Aflyst en Obl: af Erich Magnesen Gierstad til Simon Lie og Johan/n/es Reigstad, stoer 98 Rdlr, med 1ste Pante Ret i 1 Pd: Smør og 2 Mæler Malt i Gierstad  No: 40, datr: 4de Junii 1782  og tingl: s: S:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Simon Lie med fleere, under 26de Novbr: 1787.

            22.  Tingl: et Skjøde fra Erich Magnesen Gierstad til Johannes Torjesen Fladebøe og Erich Jonsen Botnen i Hardanger paa 20 4/7 M/ark Smør og 20 4/7 K:de Malt i Gierstad  No: 40  for 90 Rdlr, datr: 29de Octobr: 1787  og indført f: 65.

            23.  Et Bygsel Brev fra Kjøberne Johannes Torjersen Fladebøe og Erich Jonsen Botnen til Sælgeren Erich Magnesen paa 20 4/7 M/ark S:r og 20 4/7 K:de M: i Gierstad  No: 40, forhen brugt af den/n/e som Ejer, datr: 24de Novembr: 1787  med Revers.

            24.  En Obl: af Erich Magnesen Gierstad til Simon Erichsen Lie  stoer 40 Rdlr, med 1ste Pante Ret i 3 3/7 M/ark Smør og 3 3/7 K:de Malts Leje i Gierstad  No: 40, datr: 26de Novbr: 1787  og indført f: 67.

            25.  Et Skjøde fra Siur Larsen Gierstad til Rasmus Jonsen paa 1 Pd: Smør og 2 Mæler Malt i Gierstad  No: 40  for 250 Rdlr, dateret 24de Novembr: 1787  og indført f: 67

            26.  En Obl: under sam/m/e dato fra Rasmus Jonsen Gierstad til Anders Olsen Steenestøen, stoer 98 Rdlr  med 1ste Pante Ret i sam/m/e Anpart i Gierstad  No: 40, indført f: 67

            27.  Aflyst en Obl: af Siur Larsen Gierstad til Johan/n/es Olsen Espelie, stoer 98 Rdlr, med 1ste Pante Ret i 1 Pd: Smør og 2 Mæler Malt i Gierstad  No: 40, datr: 25de Novbr: 1784  og tingl: neste Dag, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 19de Nbr: 1787

            28.  Aflyst en Ditto af Johan/n/es Andersen Gierstad til Johan/n/es Olsen Eichaas, stoer 90 Rdlr, med 1ste Pante Ret i 1 Pd: Smør og 2 Mæler Malt i Gierstad  No: 40, datr: 20de Novbr: 1782  og tingl: s: D:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 20de Novbr: 1787

            29.  Tingl: et Skjøde fra Johan/n/es Andersen Gierstad til Mons Johan/n/esen Espelie paa 1 Pd: Smør og 2 Mæler Malts Leje i Gierstad  No: 40, for 299 Rdlr, datr: 24de Novbr: 1787  og indført f: 68

            30.  En Obl: af Mons Johan/n/esen Gierstad under sam/m/e dato til Martin Gørbitz, stoer 130 Rdlr, med 1ste Pante Ret i sam/m/e Anpart i Gierstad  No: 40  og 8 Creaturer, indført f: 68.

            31.  Et Skjøde fra Enken Karie Anders Dotter Hesiedahl og Mons Olsen Løetvedt til Helje Monsen paa 9 M/ark Smør i Hesiedahl  No: 37  for 30 Rdlr, datr: 7de Junii 1787  og indført f: 68

            32.  Et Skjøde fra Lensmand Johan/n/es Fougstad med fleere til Agotte Mons Dotter med Fæstemand Besse Johan/n/esen paa 12 M/ark Smør og 8 Kander Malts Leje i Weaae  No: 45  inberegnet hendes eget Udlæg deri, det solgte for 62 Rdlr 1 mrk 4 s, datr: 5te Junii 1787  og indført f: 65.

            33.  En Obl: af Besse Johan/n/esen Weaae under sam/m/e dato til Anders Johan/n/esen Hæchland  stoer 65 Rdlr  med 1ste Pante Ret i sam/m/e Anpart i Weaae  No: 45, indført f: 65.

 

1787: 254b

 

            34.  Et Skjøde fra Niels Olsen Koppen til Hans Nielsen paa 12 M/ark Smør og 8 Kander Malts Leje i Koppen  No: 52  for 50 Rdlr, datr: 5te Junii 1787  og indført f: 65.

            35.  Et Vilkors Brev af Hans Nielsen til Faderen Niels Olsen paa aarlige Leve Kor af sam/m/e Anpart i Koppen  No: 52, datr: 5te Junii 1787  og indført f: 67 og 68

            36.  Et Bygsel Brev under sam/m/e dato fra Hans Nielsen Koppen til hans Søn Johan/n/es Hansen paa 12 M/ark Smør og 8 Kander Malts Leje i Koppen  No: 52, forhen brugt af Niels Olsen, med Revers

            37.  Et Skjøde fra Halsteen Larsen Han/n/esdahl med fleere {til} til Johannes Larsen Han/n/esdahl paa 12 M/ark Smør og 8 Kander Malts Leje i Hannesdahl  No: 53, indberegnet hans Hustrues Arve deel deri, det solgte for 55 Rdlr, datr: 24de Novbr: 1786  og indført f: 68

            38.  En Obl: af Hendrich Svendsen Windaas til Petter Brus, stoer 70 Rdlr  med 1ste Pante Ret i ½ Løb Smør i Windaas  No: 55, datr: 24de Novembr: 1787  og indført f: 68 og 69

            39.  Et Afkald af {Erich} \Lars/ Johan/n/esen Indre Bouge til Lars Johan/n/esen Søre Ascheland  No: 63  for hans Hustrues Gurie Mons Dotters Arv efter Mons Aaseim ved Skifte af 11te Septbr: 1783, stoer 50 Rdlr 4 mrk 14 s, datr: 20de Julii 1787  og indført f: 64.

            40.  Et Skjøde fra Johan/n/es Tostensen Watle til Johannes Johannesen fra Indre Arne paa 1 Pd: 3 M/ark Smør og 6 Kander Malts Leje i Watle  No: 65  for 150 Rdlr, datr: 24de Novembr: 1787  og indført f: 68

            41.  En Obl: af sam/m/e dato fra Kjøberen Johan/n/es Johannesen Watle til Lars Monsen Unneland, stoer 99 Rdlr, med 1ste Pante Ret i sam/m/e Anpart i Watle  No: 65, indført f: 68

            42.  Aflyst en Obl: af Johan/n/es Tostensen Watle til Lars Monsen Unneland, stoer 52 Rdlr, med 1ste Pante Ret i 2 Pd: 6 M/ark Smør og 1 Mæle Malts Leje i Watle  No: 65, datr: 22de Novembr: 1781  og tingl: 5te Junii 1787, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 24de Novembr: 1787

            43.  Aflyst en Ditto af sam/m/e Debitor til Petter Brus  stoer 51 Rdlr 36 s, med 2den Pante Ret i sam/m/e Ejendom, datr: 5te Junii 1787  og tingl: s: D:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af 21de Novbr: 1787

            44.  Aflyst en Ditto af Knud Larsen Watle til Lensmand Johannes Fougstad, stoer 98 Rdlr, med 1ste Pante Ret i 2 Pd: 6 M/ark Smør og ½ Faars Leje i Watle  No: 65, datr: 22de Febr: 1786  og tingl: 25de Novbr: s: A:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Creditor under 26de Novembr: 1787.

            45.  Aflyst en Ditto af Johan/n/es Nielsen Wem/m/elvig til Hr: Christoffer Garman  stoer 40 Rdlr, med 1ste Pante Ret i ¼ Løb Smør i Wem/m/elvig  No: 73, datr: 16de Januarii 1778  og tingl: 30te Maji s: A:  der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Transport Creditore Arni(?) og Johan/n/es Nielsen Houcheland under 24de Novbr: 1787

            46.  Tingl: et Bygsel Brev fra Dom Kirkens residerende Cappellan Hr: Thomas von Westen Angel til Baste Olsen paa 18 M/ark Smør 3 Kander Malt og ¼ Faar i G:den Stokke  No: 74, forhen brugt af Simon Andersen, datr: 21de Novbr: 1787  med Revers.

 

1787: 255

 

 

Til Laugrettesmænd for nest kommende Aar 1788, blev udnævnt følgende nye Mænd:  1. Erich Steffensen Eversdahl,  2. Sævre Monssen Reigstad,  3. Ole Hansen Søre Borge,  4. Erich Magnesen Gierstad,  5. Johannes Olsen Sundland,  6. Johannes Ejnersen Bragvatten,  7. Thomas Johannesen Schafthun,  8. Erich Johannesen yttre Brudvig.

 

Fogden imod Ole Michelsen Hofden og Piigen Martha Lars Dtr Weaae.

Foged Wangensteen loed ved sin Fuldmægtig Prom i rette Æske Sagen, og producerede den sidste Session ergangne Laugdag med paategnet Forkyndelse  og Sogne Præstens Hr: Arentzes anmeldelse af 2den April dette Aar  om det paastævnte Lejermaal, hvorefter han begjerede de paastævnte Paaraabt, og Mandens Tilsvar indhendtet om han noget imod Søgemaalet haver at indvende eller tilstaae Factum.

  De indstævnte mødte ej efter Paaraab  og Laugdagens Forkyndelse, blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paateigning, som her indtages, tilligemed Præste Attesten, saalydende:

  Derefter producerede Actor den anbefalede Registrations Forretning over indstævnte Ole Michelsen Hofdens Boe, afholdt den 2den Maji sidstl:, som viiser at han ingen Formue er ejende, men som Sigtelsen med den fremlagde Præstens Anmældelse er beviist  allerhældst da den indstævnte intet derimod har haft at indvende, paastaaes at Ole Michelsen Hofden bliver tilfunden at udreede dobbelte Lejermaals Bøder.

  Med Piigen Martha Lars Dotter *vedaae (Vedaae), frafaldes Søgemaalet, da hun har rettet for sig, og saaledes indlades Sagen Dom.

  Optegnelses Forretningen vedhæftes Acten i sin Tiid,

  og derpaa blev udi Sagen saaledes for Rett, kjendt

Dømt og Afsagt

  Med den fremlagde Døbe Attest fra Sogne Præsten, er det godtgjort, at Saggivne Ole Michelsen Hofden, imedens hans Hustrue endnu lever, har begaaet det paasøgte Lejermaal med Qvindemennesket Martha Lars Dotter Weaae, hvoraf er avlet et Drenge barn, der er døbt den 31te Martji nestleden, og da hans Boe ved den holdte Opteignings Forretning af 2den Maji d: A: er befunden utilstrækkelig til Gjældens Betaling, saa at ingen yderste Formue deraf kand beregnes  tilfindes bemelte Ole Michelsen Hofden i Følge Loven og Forordn: af 1743, at udreede doble Lejermaals Bøder 24 Rdlr, inden 15ten Dager fra Forkyndelsen heraf under videre lovlig Adfærd

 

Hr: Fogden frem lagde til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige Skatter for dette Aar  af Beløb 304 Rdr 5 mrk 17 s  og over Rente Skatten 13 Rdr 2 mrk 11 s, der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen, som havde videre med Tinget at bestille, thi blev samme ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Arne Skibreede 1787

Aar 1787  den 27de Novembris  blev paa Tingstædet Nedre Mielde holdt Høste Ting for Arne Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som ved Som/m/er Tinget d: A: vare tilstæde og her foran ere anførte f: 160. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

1787: 255b

 

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve som ved dette Aars Høste Ting for Mielde Skibreede, hvilke her foran ere registrerede f: 219 og 252.

 

Efterat Amtets Skrivelse til Fogden af 20de Octobr: d: A: med hos fulgte Gjenpart af endeel Almues mænds Ansøgning fra Aggershuus og Smaalænenes Amter om Odels Rettens Afskaffelse under 13de Junii 1787 var oplæst, tilkjende gav den nærværende Almue paa Tilspørgende alle eensstem/m/ig at de helst ønskede Odels Rettens Vedblivelse.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 28de Novembris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugrets mænd; og blev da paaraabt de indstævnte Sager

 

Ole Hansen Thune imod Hans Fæster

Sagsøgeren æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra nestl: Som/m/er Ting og paatrængede Dom i Følge udførte Procedure

  Procurator Schnabel mødte for Fæster og anviste en af ham udtagen Aastæds Rettes Stævning af Gaars dato  hvorved Fæster har ladet indstævne Ole Thune til Vidners Anhørelse og Anviisning paa Aastædet med viidere angaaende den Fæster formeentlig tilføyede Skade af Thune paa et Huuse Gjærde, og da dette vil fornødiges til denne Sags Oplysning at faae beviist, som ej her ved Retten har kundet skee, udbad Comparenten denne Sag stillet i Beroe til nestkom/m/ende Som/m/er Ting, under Protest imod Overiilelse.

  Sagsøgeren forestillede at den paastævnte Aastæds Sag ikke vedkom/m/er denne Sag, der er rejst om Skjælds Ord, hvor fore han vedblev sin Paastand om Dom  og protesterede imod dens unyttige Udhal.

  Pr: Schnabel vedblev sit forrige,

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Som den paastævnte Aastæds Sag staaer i en Slags connexion med den/n/e injurie Sag, der efter Vidnernes Forklaring har sit Udspring fra en den indstævnte formeentlig tilføyet Fornærmelse paa hans Gjærde og Ejendom, bevilges Contra Citanten den forlangte Anstand til nestk: Som/m/er Ting i Anledning den anviiste Rettes Stævning til Aastædet.

 

Procurator Spiesmache imod Johan/n/es Olsen Espelie

Procurator Schnabel mødte for Procurator Spiesmacher efter Laugdag, som han fremlagde med paategnet Forkyndelse, saavelsom skriftlig Indlæg af 21de d: M: med Bielag, hvor efter han indloed Sagen Dom.

  Bemelte Laug dag og Indlæg med Bielag indtages her.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab, uagtet at Kaldsmændene nyelig i Dag her paa Tingstædet have seet ham, og Laug dagens Forkyndelse for ham blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagen optages til Dom.

 

1787: 256

 

 

Nye Sag

Opsidderne paa Dahle imod Opsidderne paa Helle

Knud Ingebrigtsen tilligemed 7 andre Beboere paa Gaarden Dahle mødte og i Rette lagde en skriftlig Rettes Stævning imod Opsidderne paa Gaarden Helle  3 i Tallet  angaaende et af disse sidste opført Laxe Værpe  Citanterne til Fornærmelse, af 9de Octobr: s: A:  med paategnet Forkyndelse, saavelsom den derved paastævnte Forbuds Forretning af 2den Julii nestl:, som begge her indtages efter hinanden.

  Procurator Schnabel mødte for de indstævnte Gaarden Helles Opsiddere og forestillede at liigesaaliden Grund Citanterne have haft til det af dem gjorde Forbud imod det af Helles Opsiddere paa deres egen Ejendom opsatte Laxe Værpe, som disses Formænd upaatalt have brugt  saa lovstriidig er deres Forhold i den/n/e Begivenhed {i den/n/e Begivenhed}, da de ej have forfulgt Forbudet i Følge Lovens 1 – 4 – 7de, confereret med sam/m/e Bogs 19de Cap: 20de Art:  hvor fore Comparenten paastoed Stævningen afviist og Dahles Opsiddere tilfunden at oprette hans Com/m/ittentere det dem forvoldte Fiske Spilde samt Kost og Tæring ved dette Ting med 60 Rdlr  saavelsom at udreede Bøder for deres ulovlige Omgang, og i Øvrigt toeg Comparenten Schnabel sine Committenteres Ret i alle Deele forbeholden, forventende herom Rettens Kjendelse.

  Ingen af de indstævnte Vidner mødte efter Paaraab  og Forkyndelsen for disse blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning

  Sagsøgerne begjerede de udeblevne Vidner forelagte under Falsmaal at møde [til] neste Ting med deres Vidnesbyrd  og forbeholdt sig til den Tiid at besvare den fremsatte exception.

  Pr: Schnabel vedblev at udbeede exceptionen paakjent uden viidere Opsættelse, hvorimod han paa sine Com/m/ittenteres Vegne i kraftigste Maade protesterede.

  Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

  Omendskjønt denne Sag efter Stævningens Indhold henhører under Aastæds Rets Behandling, imedens at de indstævnte tilegne sig til Ejendom det Stæd, hvor det paastævnte Laxe Værpe af dem er anlagt  og saadant ingenlunde kand bedøm/m/es uden Vidners Anviisning og Rettens Begranskning paa Aastæden, kand den dog ej der henviises, siden de indstævnte ej derom have gjort Paastand  men allene om Stævningens Afviisning og Opretning, hvor til Forbudets blotte sildige Forfølgelse er Anledning nok; Thi forelægges de ind stævnte Vidner Erich Nielsen Helle, Joen Olsen Fosmarken, Johan/n/es Monsen Thuenes og Johan/n/es Andersen Thuenes under Lovens Falsmaal at møde nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede og eedeligt Vidnesbyrd i Sagen at aflægge.

 

1787: 256b

 

 

Nye Sag

Niels Olsen Sondve imod Casper Horsenius

Procurator Schnabel mødte for Niels Olsen Sondve og fremlagde skriftlig Kaldsedel af 5te d: M: imod Casper Horsenius med paategnet Forkyndelse

  Den ind stævnte mødte ej efter Paaraab  og Forkyndelsen for ham blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Pr: Schnabel begjerede Laugdag for den indstævnte til neste Som/m/er Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Caspar Horsenius gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Nye Sag

Hans Matiesen i Bergen imod Lars Carlsen i Nyehavn

Procurator Schnabel mødte for Kjøbmand Hans Mathiesen i Bergen og fremlagde skriftlig Rettes Stævning imod Lars Carlsen i Nyehavn under stoere Sandvigen af 23de f: M:  med paategnet Forkyndelse saa lydende.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og Forkyndelsen for ham af den fremlagde Stævning blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Pr: Schnabel paastoed den indstævnte tilfunden at betale de paastævnte 8 Rdlr 4 mrk 8 s  samt desuden 6 Rdlr i Processens Omkostning, men da han ej den/n/e Gang møder  udbad Comparenten Laugdag for ham til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Lars Carlsen i Nyehavn gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Nye Sag

Joen Joensen Næs af stoere Sandvigen imod

Elling Tørresen Uhrens Hustrue sam/m/estæds

Procurator Schnabel mødte for Joen Joensen Næs af stoere Sandvigen og anmeldte at denne med mundtlig Stævning til dette Ting har ladet indkalde Elling Tørresen Uhrens Hustrue sam/m/estæds  ved Navn Karen, at anhøre stævnte og ustævnte Vidner angaaende Overfald paa Citantens Foster Søn Rasmus Pedersen  og Dom at liide der fore i Hoved Sagen og Omkostningen at erstatte, ligesom bemelte hendes Mand som Værge og Forsvar for hende tillige er kaldet til Vedermæle.

  Som Vidner er under Lovens Falsmaal ind kaldet i den/n/e Sag Maren Vahl  Anders Jensens Hustrue, Enken Giærtrud  til Huuse hos Johan Møllerup  deres eedelige Vidnesbyrd i Sagen at aflægge.

  De indkaldte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Johan Møllerup og Ole Sivertsen bevidnede at have forkyndt foranførte Varsel for eenhver Part og Vidne først i Octobr: Maaned nestl: i deres Boepæle  for Elling i Uhren og hans Hustrue i hans Søster Karen Tørres Dotters Paahør, Maren Vahl i Paahør af hendes Vertinde  Svend Olsens Hustrue  og Giertrud i eget Paahør, det de bekræftede med Eed.

  Procurator Schnabel begjerede de udeblevne

 

1787: 257

 

laugdagede og forelagte til neste Som/m/er Ting,

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig ind stævnte *Maren (Karen)  Elling Tørresen Uhrens Hustrue  og bemelte hendes Mand til Vedermæle  gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen, ligesom de udeblevne Vidner Maren Vahl, Anders Jensens Hustrue, og Enken *Gurie (Giertrud) hos Møllerup i stoere Sandvigen  forelægges under Lovens Falsmaal til sam/m/e Tiid at møde og eedeligt Vidnesbyrd i Sagen at aflægge.

 

Penge Opbydelse

Zacharias Nielsen af stoere Sandvigen loed frembringe Een og Tyve Rdlr Banco af hans Myndtlings Sophia Knuds Dotters Arve Midler, som han begjerede udbuden til Udlaan imod antagelig Sikkerhed og Rentes Svarelse.

  Efter skeede Opbydelse anmeldte sig ingen at vilde antage disse  og derfore blev sam/m/e inden Retten forseglet og tilbageleveret Frembringeren Johan Møllerup.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev efter Fogdens Forlangende

            1.  fremsat for Almuen de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblant Ole Sivertsen af stoere Sandvigen og Mons Nielsen Helle, ligesom for Aaret 1786  og her foran er anført f: 62 og 159  uden anden Forandring end til 11te  at blant Øltapperne i stoere Sandvigen er udgaaet Lars Larsen Myrdahl, der er blevet Ejer af Mette Marie Joensens Huuser, som i de nestleden 3 Aar ej har brugt slig Næring  og derimod er tilkom/m/en med slig Næring i stoere Sandvigen  Johan/n/es Soelberg paa Berget og Jacob Abrahamsen.

            2.  Fortegnelse over de skyld satte smaa Flom Qværner, som inden Retten blev oplæst, og dertil forklarede Almuen, hvoriblant Mons Johan/n/esen Blindem og Niels Olsen Ulvesetter, at der ej gives fleere af dette Slags.

 

Nye Sag

Fogden Wangensteen imod Madame Bucholt af stoere Sandvigen for Gjæld

Hr: Foged Wangensteen fremlagde en skriftlig Stævning imod Catrine Bucholt af stoere Sandvigen for Gjæld, datr: 25de Septbr: nestl:  med paategnet Forkyndelse, der er saalydende.

  Den ind stævnte mødte ej efter Paaraab  og Forkyndelsen blev eedelig afhjemlet ved Kaldsmændene efter deres Paategning

  Hr: Fogden fremlagde dernest hans affattede Beregning over Kravet  til Beløb 20 Rdlr 5 mrk 1 s, hvor fore han efter Stævningen paastoed Dom tilligemed 4 Rdlr for Processens Omkostning.

  {Af} Bemelte Regning indtages her

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Catrine Bucholt gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

1787: 257b

 

 

Nye Sag

Fogden Wangensteen imod Jan Bejer af stoere Sandvigen for Gjæld

Hr: Foged Wangensteen frem lagde en skriftlig Stævning for Gjæld imod Jan Bejer af stoere Sandvigen  datr: 25de Septr: nestl:  med paategnet Forkyndelse  saalydende.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og {Laug} Forkyndelsen blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Hr. Fogden fremlagde den af ham forfattede Regning over Kravet  til Beløb 20 Rdlr 4 mrk 8 s, hvor fore han paastoed Dom til Betaling tilligemed 4 Rdlr for Processens Omkostning.

  Regningen indtages her.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig ind stævnte Jan Bejer af stoere Sandvigen gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Dernest blev udi Sagen, anlagt af Procurator Spiesmacher imod Johannes Olsen Espelie, saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Med den fremlagde Attest af Justits Protocollen er Søgemaalet tildeels afbeviist at Sagsøgeren har mødt 3de Gange for en Extra Ret som Sagfører for Sagvolderen, hvilken ej har haft ringeste Indvending imod Kravet, uagtet erholdte lovlig Varsel og Laugdag  og uanseet at han selv var tilstæde paa Tingstædet imedens at denne Sag blev udført til Dom, Thi tilfindes Saggivne Johannes Olsen Espelie, der nu er hen flyttet til Sætre, at betale Sagsøgeren de paastævnte Aatte og Tyve Rigsdaler 4 mrk 6 s  saaog Syv Rigsdaler for den/n/e Rettergangs Omkostning  inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf, under viidere lovlig Adfærd.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 29de Novembris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da publiceret

            1.  Et Bygsel Brev fra Forvalteren af Hougs Præsteboels Gods  Lensmand Johan/n/es Fougstad  til Iver Johannesen paa ½ Løb Smørs Leje i Indre Brudvig  No: 2, forhen brugt af hans Fader Johan/n/es Iversen, imod at svare til denne i aarlige Levekor 1 Tønde Korn og Føde til 2 Kjør og 2 Faar, datr: 26de Novbr: 1787  med Revers.

            2.  Et Skifte Brev efter Michel Johan/n/esen Kirke Brudvig, sluttet 8de Junii 1787, hvorved af 2 Pd: 6 M/ark Smørs Leje i Kirke Brudvig  No: 3  blev udlagt 22 M/ark til 5 forskjellige Creditorer,  16 M/ark til Enken Dorthe Einers Dotter,  6 M/ark til hver af De 2 Sønner Johan/n/es og Michel Michelssønner  og 4 M/ark til Datteren Sirie Michels Dotter  og indført f: 69

            3.  Et Skjøde fra Arne Kleveland, Mons Hatland og Lars Yttre Eide til Lensmand Niels Reveim paa 11 1/3 M/ark Smørs Leje i Kirke Brudvig  No: 3  for 30 Rdlr, datr: 3de April 1787  og indført f: 69.

 

1787: 258

 

            4.  Et Skjøde fra Lensmand Niels Reveim og Ole Iversen Qvam/m/e til Erich Pedersen Kirke Brudvig paa 1 Pd: 3 M/ark Smørs Leje i Gaarden Kirke Brudvig  No: 3  for 150 Rdlr, datr: 5te Junii 1787  og indf: f: 70.

            5.  En Obligation af Erich Pedersen Kirke Brudvig til Michel Danielsen Indre Bouge, stoer 80 Rdlr  med 1ste Pante Ret i 1 Pd: 3 M/ark Smør i Kirke Brudvig  No: 3, datr: 27de Novembr: 1787  og indført f: 71.

            6.  Et Bygsel Brev fra Hans Krohn til Magne Monsen paa 12 M/ark Smør i Weaae  No: 8, forhen brugt af Helje Nielsen, datr: 24de Octobr: 1787, med Revers.

            7.  En Obl: af Niels Bessesen Refschrede til Mons Nielsen Helle, stoer 20 Rdlr, med 1ste Pante Ret i \ 18 M/ark S:r i / Refschreede  No: 17, datr: 28de Novembr: 1787  og indført f: 72.

            8.  Afl: en Ditto af Niels Thomassen Sætterdahl til Knud Siursen Waxdahl, stoer 196 Rdlr  med 1ste Pante Ret i 1 Pd: 10 M/ark Smørs Leje i Sætterdahl  No: 19, datr: 29de Novembr: 1784  og tinglyst neste Dag  der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 27de Novembr: 1787.

            9.  Tinglyst {et Skjøde} \en Obligation/ af Niels Thomasen Sæterdahl til Erich Monsen Myrdahl, stoer 230 Rdlr, med 1ste Pante Ret i ½ Løb Smør i G:den Sætterdahl  No: 19, datr: 28de Novembr: 1786  og indført f: 70

            10.  Et Bygsel Brev af Niels Thomasen Sæterdahl til Anders Siursen paa Pladsen Kolfit og Kolfitberge under G:den Sætterdahl  No: 19  for aarlig Afgift 1 Rdlr og 2 Arbejds dage  samt 4 Rdlr 1ste Fæste, datr: 28de Novembr: 1787, med Revers.

            11.  Et Skjøde fra Anders Johan/n/esen Waxdahl med fleere til Johannes Thomassen paa 6 M/ark Smør i Herfindahl  No: 20  indberegnet Kjøberens egen Andeel deri, det solgte for 30 Rdlr, datr: 29de Novembr: 1786  og indført f: 72.

            12.  Et Vilkors Brev af Enken Syneve Johan/n/es Dotter Herfindahl og Johan/n/es Thomasen Herfindahl til Siur Thomasen Herfindahl paa aarlige Leve Kor af 12 M/ark Smør i Herfindahl  No: 20, datr: 7de Junii 1787.

            13.  Et Bygsel Brev fra Michel Monsen, Arne Michelsen og Knud Olsen Herfindahl, samt Johan/n/es Thomasen ibm:, hvis Navn dog ej var underskrevet, til Niels Olsen paa et Rydnings Plads, Ardahlen kaldet, under Gaarden Herfindahl  No: 20  imod 4 Rdlr første Fæste  og istæden for Afgift, 9 Arbejds dage aarlig til samtlige Gaardens Opsiddere, datr: 28de Novembr: 1787  med Revers.

            14.  Et Vilkors Brev af Johannes Johannesen Thuenæs til *til Jens Siursen Thuenæs paa aarlige Leve Kor af 1 Pd: Smør og 1 Mæle Malt i Thuenæs  No: 40, datr: 28de Novbr: 1787  og indført f: 72

            15.  Et Skjøde fra Hr: Thomas von Westen Angel til Michel Johannesen Indre Arne paa 1 Pd: Smør og 1/3 Huud i Indre Arne  No: 45  for 110 Rdlr, datr: 8de Octobr: 1787  og indført f: 71.

            16.  En Obl: af Michel Johannesen Indre Arne til Etats Raad W. Krohn, stoer 120 Rdlr  med 1ste Pante Ret i 1 Pd: Smør og 1/3 Huud i G:den Indre Arne  No: 45, datr: 8de Octobr: 1787  og indført f: 71.

            17.  Et Skjøde af Michel Johan/n/esen Indre Arne til Johan Garman paa 1 Pd: Smør og 1/3 Huud i Indre Arne  No: 45  for 143 rd 1 mrk 8 s, datr: 19de Novbr: 1787  og indført f: 71.

 

1787: 258b

 

            18.  Et Vilkors Brev af Niels Siursen Aaseim til Enken Marthe Ols Dotter sam/m/estæds paa aarlige Levekor af ½ Løb Smør og ½ Faar i Aaseim  No: 43, datr: 28de Novbr: 1787  og indført f: 73

            19.  Et Skjøde fra Ole Larsen Seim til Endre Wichingsen paa 18 M/ark Smør  3 Kander Malt og ¼ Huuds Leje i Seim  No: 44  for 60 Rdlr, datr: 29de Novbr: 1787  og indført f: 73

            20.  En Obligation af Endre Wichingsen Seim til Knud Iversen Yttre Arne  stoer 80 Rdlr, med 1ste Pante Ret i sam/m/e Anpart i Seim  No: 44, datr: 29de Novembr: 1787  og indført f: 73 og 74

            21.  Aflyst en Ditto fra Ole Larsen Seim til Knud Iversen Yttre Arne, stoer 40 Rdlr, med 1ste Pante Ret i sam/m/e Ejendom  datr: 29de Novembr: 1784  og tinglyst neste Dag, der nu er indfriet efter creditors paategnede Qvitering af 28de Novbr: 1787

            22.  Aflyst en Ditto af Johan/n/es Pedersen Mieldem til Fabian Bessesen Thuenæstvedt  stoer 40 Rdlr, med 1ste Pante Ret i ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt i Mieldem  No: 47, datr: 27de Novembr: 1786  og tinglyst neste Dag, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Creditors Fader Besse Nielsen Tvedten uden dato.

            23.  Tinglyst et Skjøde fra Enken Brithe Thors Dotter Mieldem til Johannes Gregoriussen paa 18 M/ark Smør og 1 Mæle Malt i Mieldem  No: 47, for 70 Rdlr, datr: 28de Novembr: 1787  og indført f: 71.

            24.  En Obligation af sam/m/e dato fra Johan/n/es Gregoriussen Mieldem til hans Moeder Brithe Thors Dotter Mieldem  stoer 70 Rdlr, med 1ste Pante Ret i sam/m/e Anpart i Mieldem, indf: f: 71

            25.  Et Skjøde fra Ole Bastesen Yttre Arne til Anders Samuelsen paa 18 M/ark Smør  ¼ Huud og ¼ Faars Leje i Yttre Arne  No: 48, datr: 28de Novbr: 1786  og indført f: 72.

            26.  Et Vilkors Brev af Anders Samuelsen Yttre Arne under sam/m/e dato til Sælgeren Ole Bastesen og Hustrue paa aarlige Leve kor af sam/m/e Anpart i Yttre Arne  No: 48, indført f: 72.

            27.  Aflyst en Obl: af Joen Johannesen Blindem til Johannes Olsen Eichaas, stoer 80 Rdlr, med 1ste Pante Ret i ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i Blindem  No: 57, datr: 6te Junii 1776  og tinglæst neste Dag, der nu er indfriet efter creditors paategnede Qvitering af 4de Junii 1778

            28.  Tingl: en Ditto af sam/m/e Debitor til Hans Olsen Lie og Simon Erichsen fra Lie  hver paa 20  tilsam/m/en 40 Rdlr  med 1ste Pante Ret i sam/m/e Anpart i Blindem  No: 57, datr: 28de Novbr: 1787  og indført f: 73.

            29.  Et Bygsel Brev af Aschild Hopsdahl og Erich Melcheraaen til Ole Halsteensen paa 1 Pd: 20 M/ark Smør og 7 ½ Kande Malt i Melcheraaen  No: 76, forhen brugt af Lars Erichsen, datr: 7de Junii 1787  med Revers.

            30.  Et Skjøde fra Anders Olsen Sætre til Johan/n/es Olsen Espelie, {stoer 390 Rdlr} paa ½ Løb Smør  6 Kander Malt og ½ Faars Leje i Sætre  No: 80  for 390 Rdlr, datr: 28de Novembr: 1787  og indført f: 73.

 

1787: 259

 

            31.  En Declaration af Anders Steenestøen og Erich Melcheraaen som Ejere i Gaarden Yttre Horvig  No: 83  og de fleere Medejere derudi  ang: een hvers Lod i et hvert Brug i bemelte Gaard, dateret 10de Julii 1787  og inført f: 72.

            32.  Et Bygsel Brev fra Erich Danielsen Melcheraaen og Anders Olsen Steenestøen til Jens Olsen paa 1 Pd: Smør og 1/3 Huuds Leje i Yttre Horvig  No: 83, forhen brugt af Lars Magnesen, datr: 28de Novbr: 1787, med Revers

            33.  Et Ditto af Erich Danielsen Melcheraaen og Ole Halsteensen ibm: til Peder Johan/n/esen paa liige Anpart i sam/m/e Gaard Yttre Horvig  No: 83, forhen brugt af Ole Larsen, datr: 28de Novbr: 1787  med Revers

            34.  Et Skjøde fra Mons Gudmundsen Mit Horvig til Gudmund Monsen paa 18 M/ark Smør og 6 Kander Malts Leje i Mit Horvig  No: 84  for 64 Rdlr, datr: 29de Novbr: 1787  og indført f: 73.

            35.  En Obligation af Ole {Johan/n/esen} \Gregoriussen/ Bircheland til hans Sted Dotter Marthe Johan/n/es Dotter, stoer 28 Rdlr, med 1ste Pante Ret i 12 M/ark Smør og 3 Kander Malts Leje i Bircheland  No: 96, datr: 7de Junii 1787  og indført f: 71.

            36.  En Contract imellem stoere Sandvigens Ejer Johan Garman og Toldbetjent Ahasverus Jæger ang: Pladsen Jægersminde og den viidere sam/m/e tillagde Strækning, datr: 18de Octobr: 1787  og indført f: 74

            37.  En Ditto imellem J. Garman og Erich Olsen Nyehavn ang: Benyttelsen af en Bjergstrækning paa Hægernæsset under stoere Sandvigen, datr: 8de Octobr: 1787  og indført f: 73.

            38.  En Ditto imellem J. Garman og Niels Pedersen Brechuus ang: Pladserne Eegevigen og Biskopshavn, under stoere Sandvigen, datr: 4de Octobr: 1787  og indført f: 73

            39.  En Ditto imellem J. Garman og Peder Røsler ang: en Rydnings Plads  Grønestølen kaldet  Norden for Nyehavn under stoere Sandvigen, datr: 8de Octobr: 1787, og indført f: 74.

            40.  Aflyst en Obl: af Nicolai Jæger til Jacob Ros Fasmer  stoer 200 Rdlr  med 1ste Pante Ret i hans Huuser i 1ste Roede No: 8 i stoere Sandvigen, datr: 16de Octobr: 1780  og tingl: 2den Novbr: s: A:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering uden dato.

            41.  Aflyst Ole Holmans Obligation til Christian Krøpelin, stoer 598 Rdlr  med 1ste Pante Ret i hans Huuse og halve Nøst ved Søen i stoere Sandvigen  i 1ste Roede No: 9, datr: 16de Decembris 1783  og tinglyst 5te Junii 1784, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af creditors Arving Johan Krøpelin under 16de Novembr: 1787.

            42.  En Fæste Sedel af J. Garman til Johan Christopher Mejer paa Grunden til Huusene  No: 10 i 1ste Roede, der forhen har tilhørt hans Forgjænger i Ægteskabet  Nathanael Gram, datr: 14de Octobr: 1787  med Revers  og indført f: 75.

            43.  En Contract imellem J. Garman og Johan Christopher ang: en Enge Mark ved Schandshougen, dateret 8de Octobr: 1787  og indført f: 75.

            44.  Et Skjøde fra Gustavus Pettersen til Told Betjent Jens Balle paa hans Huuse Bygninger i stoere Sandvigen  i 1ste Roede No: 12  for 650 Rdlr, datr: 27de Septembr: 1787, og indført f: 74

 

1787: 259b

 

            45.  En Obligation af Toldbetjent Jens Balle til Hof Agent Danckert Krohn, stoer 700 Rdlr  med 1ste Pante Ret i nys bemelte hans Huuser  No: 12 i 1ste Roede i stoere Sandvigen  og de fleere Bygninger han derpaa opfører, datr: 23de Octobr: 1787  og indført f: 75

            46.  Et Fæste Brev af J. Garman til Toldbetjent Jens Balle paa Grunden til bemelte Huuse Bygninger  No: 12 i 1ste Roede i stoere Sandvigen, datr: 2den Octobr: 1787  og indført f: 75

            47.  En Contract imellem J. Garman og Toldbetjent Jens Balle ang: den ved bemelte Huuser  No: 12 i 1ste Roede i stoere Sandvigen beroende Enge Løkke, datr: 28de Septbr: 1787  og indført f: 75

            48.  Aflyst en Obl: af Gustavus Pettersen til Martin Gørtbitz  stoer 110 Rdlr, med 1ste Pante Ret i hans Huuser i 1ste Roede No: 12 i stoere Sandvigen, datr: 21de Septembr: 1780  og tinglæst 2den Novbr: s: A:, der nu er indfriet efter creditors paategnede Qvitering af 12te Octobr: 1787

            49.  Aflyst en Ditto af sam/m/e Debitor til sam/m/e Creditor  stoer 135 Rdlr, med 2den Pante Ret i sam/m/e Ejendom, datr: 23de Januarii 1786  og tinglæst 30te Maji s: A:, der nu er indfriet efter creditors paategnede Qvitering af 12te Octobr: 1787.

            50.  Tinglyst en Obl: af Niels Pedersen til Lars Evie, stoer 30 Rdlr  med 2den Pante Ret i Huuset  No: 1? i 1ste Roede i stoere Sandvigen, datr: 22de Junii 1787  og indført f: 70 og 71

            51.  En Transport under 30te Martii 1778 fra Herman Garman til Søsteren Wenche Garman paa en til ham under 29de Aug: 1772  og tingl: 14de Novembr: s: A:  udgiven Pante Obl: af OleJonsen Steen, stoer 50 Rdlr, indført f: 70

            52.  En Transport under 18de Novembr: 1784 fra Hans Krohn, som Fuldmægtig for Johan Garman junior, der har ægtet Jomfrue Wenche Garman, til Dancker Danckertsen Heiberg paa nysbemelte Obl: af Ole Joensen Steen til Herman Garman, indført f: 70

            53.  Aflyst bemelte Obligation af Ole Joensen Steen til Herman Garman, stoer 50 Rdlr, med 1ste Pante Ret i Huuset  No: 39 i 1ste Roede i stoere Sandvigen, datr: 29de Aug: 1772  og tingl: 14de Novbr: s: A:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Transport Creditor Heiberg af     Aug: 1785

            54.  Tinglyst et Auctions Skjøde fra afg: Bærent Michael Høgs Sterboe til Amfind Olsen paa et Vaan huus  No: 47 i 1ste Roede i stoere Sandvigen  for 33 rd 2 mrk 6 s, datr: 18de Febr: 1786  og indført f: 74

            55.  En Fæste Sedel fra J. Garman til Amfind Olsen paa Grunden til sam/m/e Huus  No: 47 i 1ste Roede i stoere Sandvigen  datr: 20de April 1786  med Revers, og indført f: 74

            56.  Aflyst en Obl: af Jacob Jansen Uldrich til Madame Garman  stoer 100 Rdlr, med 1ste Pante Ret i Huuset  No: 52 i 1ste Roede i stoere Sandvigen, datr: 24de April 1786  og tingl: 29de Maji s: A:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af 9de Junii 1787

 

1787: 260

 

            *56.  Tingl: et Skjøde fra Gustavus Pettersen til Haaver Haaversens Enke, nu gift med Fabian Monsen  paa Huuset  No: 11 i 2den Roede i stoere Sandvigen  \for 30 rd/, datr: 23de Octobr: 1787, indført f: 70.

            57.  En Obl: af Fabian Monsen til Ole Johan Steen, stoer 49 Rdlr  med 1ste Pante Ret i Huuset  No: 11 i 2den Roede i stoere Sandvigen, datr: 23de Octobr: 1787  og indført f: 70.

            58.  Et Skjøde fra Jaen Herman Detlof til Lars Helt paa Huuset  No: 14 i 2den Roede i stoere Sandvigen  for 34 Rdlr, datr: 12te Septbr: 1787  og indført f: 70.

            59.  Et Fæste Brev af J. Garman til Lars Helt paa Grunden til dette Huus  No: 14 i 2den Roede i stoere Sandvigen, datr: 5te Octobr: 1787  med Revers  og indført f: 70.

            60.  Aflyst en Obl: af Marthe  sal: Jacob Jørgensen  til Johan Herman Detlof, stoer 28 Rdlr, med 1ste Pante Ret i et Huus i stoere Sandvigen, datr: 28de Decembr: 1765  og tinglæst 25de Maji 1767, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af creditor under 10de Septembr: 1787.

            61.  Tinglyst en Obligation af Claus Halvorsens Enke Lisbet Jons Dotter til Reebslager Sven/n/e Laden, stoer 24 Rdlr, med 1ste Pante Ret i Vaanhuuset  No: 16 i 2den Roede i stoere Sandvigen  datr: 26de Junii 1786  og indført f: 73.

            62.  En Ditto af Catrine  sal: Rasmus Jansens  til Agent Fasmer  stoer 145 Rdlr  med 2den Pante Ret i hendes Huuser  No: 43 i 2den Roede  og Reberbaner i stoere Sandvigen, datr: 5te Juni 1787  og indført f: 69.

            63.  Aflyst en Ditto af Lars Knudsens Enke Mette Niels Dotter  til Elling Bejer  eller Myndtling Carl Larsen  stoer 22 rdlr 3 mrk 14 d, med Pant i hendes Huus i stoere Sandvigen, datr: 17de Novbr: 1764  og tinglæst 26de Novbr: 1764, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Carl Larsen under 7de Febr: 1787.

            64.  En Obl: af Carl Hinrich Konow til Hof Agent Danckert Krohn, stoer 990 Rdlr  med 2den Pante Ret i hans Søe og Pak Boeder i stoere Sandvigen, datr: Bergen den 1ste Septbr: 1787  og indført f: 69

            65.  En Ditto af Friederich Hesselman i Bergen til Hof Agent Danckert Krohn, stoer 800 Rdlr  med 1ste Pante Ret i hans Søe Boeder i stoere Sandvigen, datr: 17de Novbr: 1787  og indført f: 69.

            66.  Et Skjøde fra Robert Schollai i Bergen til Christopher Kahrs, paa en Søe Boed eller Nøst i stoere Sandvigen for 280 Rdlr, datr: 26de Febr: 1787  og indført f: 69.

            67.  Et Fæste Brev af J. Garman til Christopher Kahrs paa Grunden til bemelte Søe boed i stoere Sandvigen, datr: 22de Febr: 1787  med Revers  og indført f: 69.

 

Til Laugrettes mænd for nestkommende Aar 1788, blev udnævnt følgende 8te nye mænd,  1. Hans Andersen Melkeraaen,  2. Niels Andbiørnsen Hiorteland,  3. Mons Jensen Biørkeland,  4. Niels Bessesen Bredsteen,  5. Michel Johannesen Weaae,  6. Siur Olsen Buchsteen,  7. Knud Brynildsen Buchsteen  og 8de  Johannes Andersen Qvadstad.

 

Derefter frem lagde her Fogden til Bjelag ved Skatte Regnskabet

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige Skatter for dette Aar  af

 

1787: 260b

 

Beløb 246 Rdlr 2 mrk 6 s, saavelsom over Rente Skatten af Beløb 45 rd 2 mrk 7 s, der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab, indfandt sig ingen, som havde videre med Tinget at bestille; thi blev samme ophævet.

 

 

 

Politie Rett af Stoere Sandvigen [1787]

Aar 1787  den 14de Decembris  blev en Politie Rett sadt i Sorenskriverens iboende Huus i Bergen i Nærværelse af de 2de Vitterligheds Vidner  Sr: Niels Henrich Hiort og Sr: Poulus Hegelahr, følgelig Amtets Foranstaltning udi Skrivelse til Hr: Foged Wangensteen af 20de October nestleden  og vedfulgte Klage fra Simon Olsen Nordøen  der blev taget ad acta, under No: 1 og 2; Og mødte nu tilstæde Klageren  bemelte Simon Olsen Nordøen  saavelsom Reebslageren i Sandviigen  Jaen Bejer  paa sin Hustrues Vegne, i hvis Paahør bemelte Amtets Ordre og Klage inden Retten blev oplæst.

  Klageren  bemelte Simon Olsen Nordøen  tilkjendegav, nu i Mindelighed at have erholdet Erstatning af Sr: Jaen Bejer {…} paa Hans Hustrues Vegne for den paaklagede Fornærmelse, hvorfore han herved {for den paaklagede Fornærmelse  og derfor} *han *herved tilbagekaldte bemelte sin Klage og frafaldt ald paatale i den Henseende, saavel fra hans egen, som hans Søns Siide. Han anmeldte derhos, at han nyelig  forinden den Tiid Dommeren Hjemkom fra Ting Reisen  var udreist paa Fiskerie, hvorfra han først er tilbage kommet i disse Dage, der har været Aarsag til denne Sags Ophold, og da Klagemaalet saaledes er Tilbage kaldet, besluttede Dommeren at indberette Amtet saadant til nærmere forgodtbefindende.