Del A av NHL Tb. nr. 47  1785-1790   (1785)

 

 

 

1785: 1

 

 

I: N: J:

 

(Sommer Tinget for Schiolds Skibreede 1785)

 

Aar 1785  den 4de Maji  vedvarede Som/m/er Tinget for Schiolds Skibreede

 

Hem/m/ing Hoepe imod Erich Schioldahl

Hoved Citanten Hemming Hoepe mødte, æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra forrige Ting og begjerede Dom derudi med Paastand at Contra Citanten maae tilpligtes at betale ham den tabte og af den/n/e fundne ½ Tønde Rug med 2 Rdlr  samt erstatte ham Søgemaalets Omkostning med 12 Rdlr.

  Procurator Schnabel mødte for Contra Citanten og benegtede hvad Hemming Hoepe uden Beviis imod hannem har frem ført, ligesom han til Oplysning om den paastævnte ½ Tønde Rug, som var Niels Larsen Renden  og ej Hoved Citanten  tilhørende, frem lagde Beviis fra Consumtions Betjenten Herman Rosentræder af 3die Maji 1783  hvoraf Gjenpart paa behørigt stemplet Papier blev i Rette lagt, da Originalen med Paategning udbeedes tilbage, hvilken her indtages saa lydende. I Øvrigt  da Hemming Hoepe ej har legitimeret at have tabt den af ham paastævnte halve Tønde Rug  og dog angrebet Contra Citanten med en høyst fornærmelig og Ærekrænkende Beskyldning, ligesom den/n/e havde lagt Skjul paa sam/m/e, saa paastoed Comparenten Schnabel at Hemming Hoepe for saadant maatte vorde tilfunden ej allene at betale Bøder til de publiqve Casser  men end og til Reparation for tilføyede tort og den/n/e processes Omkostning at betale ham 50 Rdlr; endelig tilbød Contra Citanten sig, hvis Retten til ydermeere Beviis i Sagen skulle finde det fornøden  at aflægge Bekræftelses Eed at han har til Niels Larsen Renden afleveret den af ham Dagen før Christie Him/m/elfarts Dag 1782 paa Calfaret fundne halve Tønde Rug, som og ved de førte Vidner er oplyst, hvor fore ej den indstævntes Eed var fornøden, men da han har saa reen Sag, tilbyder han dog sam/m/e for at opfylde den strængeste Ret.

  Hoved Citanten havde intet viidere at lade tilføre  og Sagen optages til Dom at afsiiges ved et Udsættelses Ting i Sorenskriverens Huus i Bergen Ondsdagen den 15de Junii førstk:

 

            1.  Hr: Fogden begjærede i Anledning Antegnelserne i sit Regnskab for 1783  deres 4de Post 1te Art:  Almuens Svar indhentet om der i Aarene 1782 og 1783 er skeed nogen Forandring med Gjæstgiverne her i Skibreedet?

 

1785: 1b

 

Hvortil af den tilstædeværende Almue  og deriblant Peder Jonsen Nordeide og Anders Jonsen Sletten  blev svaret nej

            2.  Frem lagde han til Bielag ved Regnskabet Fortegnelse over Af- og Til-gang i Vej Mandtallet for 1784, *for *1784, som inden Retten blev oplæst og uimodsagt  hvorved var tilstæde Haaver Larsen Yttre Hoepe og Erich Erichsen Schioldahl

            3.  Fortegnelse over Restancerne for 1te termin d: A:  af Beløb 724 Rdlr 3 mrk 6 s, der i Retten blev oplæst, uden at der skeede nogen Indsiigelse.

 

Der nest blev publiceret

            40.  En Odels Lysning af Johan/n/es Pedersen Houge til 1 Løb 4 ½ M/ark Smør i G:den Houge  No: 7, som ejes og bruges af Halvor Monsen og Jon Olsen, dat: 4de Maji 1785.

 

Da ingen havde viidere at udrette ved Tinget efter 3 Udraab  blev sam/m/e ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Herløe Skibreede 1785

Aar 1785  den 9de Maji  blev paa Tingstædet Alverstrøm/m/en holdt Som/m/er Ting for Herløe Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de ved sidstl: Høste Ting tilnævnte 8 Laugretsmænd  1. Peder Sørensen Øvre Kleppe  2. Amund Jonsen Øvre Kleppe  3. Ole Bergesen Follesøe  4. Lars Johannesen Schiold  5. Ole Ottesen Fieldstad  6. Lars Jonsen Schurtvedt  7. Jens Monsen Iden  og 8. Mons Knudsen Landsvig den yngre, som alle have aflagt Eed, Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger  4 i Tallet, som ved dette Aars Som/m/er Ting for Sartors Skibreede og i forrige Justits Protocol f: 391 ere registerede

 

Nye Sag

Brithe Mons Datter Landsvig imod Steffen Schielanger

Mons Knudsen Landsvig den ældre mødte som Laugværge for Enken Brithe Mons Datter Landsvig  og anmeldte at hun med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Steffen Erichsen Schielanger at liide Dom at udlevere hende en Gryde, som ved Skiftet efter hendes Mand Lars Olsen Landsvig er blevet hende lovlig udlagt, og han har frataget hende og tilegner sig, og Søgemaalets Omkostning at erstatte.

  Steffen Erichsen Schielanger mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Lensmand Mons Nielsen Schielanger og Søn Niels Monsen bevidnede at have forkyndt ham forbemelte Varsel den 19de Aprilis sidstl: i hans Hustrues og eget Paahør, som de bekræftede med Eed.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Steffen Erichsen {landsvig} \Schielanger/ gives Laugdag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

1785: 2

 

 

Nye Sag

Christopher Hansen Thurøen imod Jesper Andersen Thurøen

Christopher Hansen Thurøen mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Jesper Andersen Thurøen i Anledning en Veder, som fandtes i blant den indstævntes Creaturer afvigte Høst  som Citanten formeente at være sig tilhørende  at liide Dom i Hoved Sag og til Omkostning at erstatte, samt derom at anhøre Vidner.

  Procurator Schnabel mødte for indstævnte Jesper Andersen Thurøen, der tilbød sin Eed at han ej bedre vidste end at omstævnte Veder var ham tilhørende, dog for ej at føre viidere Proces i den/n/e Begivenhed  tilbød han sig at betale Citanten for hafte Udgifter 4 Rdlr, hvorimod han paastoed at bemeldte Veder fremdeeles uden Paatale af Citanten maatte være ham tilhørende  saavelsom at al viidere Prætention af Citanten til ham frafaldes, hvilket Tilbud nærværende Jesper Andersen Thurøen tillige selv personlig igjen\toeg/  og der med var Sagsøgeren og selv tilfreds og declarerede Sagen ophævet, de tilbudne 4 Rdlr blev inden Retten betalt af Sagvolderen  og begge Parter tilkjendegav saaledes i Venlighed at være forliigte.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 10de Maji  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugret  og blev publiceret

            1.  Et Skifte Brev efter Hans Andersen Waage i Sartors Skibreede af 22de Januarii 1785, hvorved 4 ½ M/ark Smør  3 Kander Malt og 1 1/8 M/ark Fisk i G:den Follesøe  No: 1  blev udlagt Datteren Bothilde Hans Dotter

            2.  Et Deele Brev efter Anne Michels Dotter Follesøe af 9de Maji 1785, hvorved hver af de 4 Døttre Marithe, Karie, Anne og Berthe Anders Døttre blev udlagt 1 1/8 M/ark S:r  ¾ Kande Malt og 9/32 M/ark Fisk i G:den Follesøe  No: 1.

            3.  Et Bygsel Brev fra Krigs Raad Koren til Joen Michelsen paa 12 M/ark Smør og 4 Kander Malt i G:den Berland  No: 27, forhen brugt af Peder, med Forbeholdenhed af Landslod af den Fiske Fangst der falder ved Landet  1/5 Part af frem/m/ede og 1/6 Part af Lejlændingen  og at den/n/e sidste efter Markets Priis skal sælge Jorddrotten  eller hvem han paa sine Vegne dertil beordrer  sin Avl og Fiske Vahre  og ei til frem/m/ede  og Forkast for Ejerens Nodt  samt at lade optage Rydnings Pladser, dateret 2den Maji 1785  med Revers.

            4.  Et Skifte Brev efter Koenen Bothilde Pouls Dotter Tøsøen af 6te Augusti 1784, hvorved af 1 Pd: 21 M/ark Fisk i Gaarden Thurøen  No: 28  blev udlagt 15 M/ark Fisk til Enkemanden  Lensmanden Peder Knudsen Tøsøen  og til hver af de 2 Døttre Marithe og Herborg Peders Døttre 15 M/ark Fisk.

 

1785: 2b

 

            5.  Et Bygsel Brev fra Consul Alexander Wallace til Rasmus Andersen paa 9 M/ark Smør i G:den Toft  No: 31  forhen brugt af Anders Poulsen, med Vilkor at falbyde Jorddrotten for billig Betaling al hans Avl af Søe og Land  og ikke at sælge sam/m/e til nogen frem/m/ede, datr: 26de April 1785  med Revers

            6.  Et Ditto fra Knud Olsen Blom og Arne Monsen Torsvig til Ole Olsen paa 28 8/15 M/ark Fisk i G:den Rongen  No: 33, datr: 16de Xbr: 1784  med Revers

            7.  Et Ditto fra Capitaine Svanenhielm til Niels Monsen paa 10 ½ M/ark Smør i G:den Harchestad  No: 43, forhen brugt af Mons Andersen, med Forbeholdenhed 1/5 Part Lands Lod saavel af Lejlændingen som frem/m/ede, datr: 2den Novbr: 1784  med Revers

            8.  Et Ditto af sam/m/e Jorddrot til Otto Andersen paa 11 ½ M/ark Smør i Fieldstad  No: 44, forhen brugt af Niels Rasmusen, med Liige Vilkor som nest forestaaende, datr: 29de Novbr; 1784  med Revers

            9.  Et Ditto af sam/m/e Jorddrot med liige Vilkor til Jaen Olsen paa 2 Jordskillings Leje i G:den Alveim  No: 45  forhen brugt af Otto Andersen, datr: 18de Decbr: 1784  med Revrs.

            10.  Et Ditto fra Sogne Præst Wilhelm Friman til Niels Monsen paa 9 M/ark Smør og 9 Kander Malt i G:den Schielanger  No: 58  af Mons Nielsens Brug, datr: 21de Decembr: 1784  med Revers.

            11.  Et Ditto fra Krigs Raad Koren til Amund Olsen paa 13 ½ M/ark Smør og 6 Kander Malt i G:den Rødsland  No: 65  med liige Vilkor som her foran ved No: 3 er anført  med Forskjel at Landslod for Lejlændingen er bestemt til 1/5 Part, datr: 28de Decbr: 1784  med Revers

            12.  Et Skifte Brev efter Koenen Marthe Arnes Datter Fløysand af 8de Decembr: 1784, hvorved af ½ Løb Smør og 18 Kander Malt i G:den Fløysand  No: 72  blev udlagt 18 M/ark S:r og 9 K:der M: til Sterboe Enkemanden Ole Andersen Fløysand  og liige Anpart til Datter Marthe Ols Datter.

            13.  Et Bygsel Brev fra Krigs Raad Koren til Endre Ingebrigtsen paa ½ Løb Smør og 16 Kander Korn i G:den Ryeland  No: 68  forhen brugt af Amfind, med liige Vilkor som her foran ved No: 3 er anført, datr: 12te April 1785.

            14.  Et Skjøde fra Gullach Andersen Øvre Dahle til Peder Andersen Mørqve paa 2 Pd: Smør og 2 Kander Malts Leje i G:den Øvre Dahle  No: 84  for 250 Rdlr, datr: 2de Maji 1785.

15.  En Obl: fra Kjøberen Peder Andersen Øvre Dahle til Lector Arentz  stoer 200 Rdlr  med 1te Pante Ret i nysbemelte Anpart i Øvre Dahle  og Caution af Mons Iversen Halsteendahl af sam/m/e dato

            16.  Aflyst en Obl: fra Gullach Andersen Dahle til Myndtl: Marthe Jons Dotter Hopland  stoer 60 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 Pd: 8 M/ark S:r og 1 1/3 K:de Malt i \G.den/ Dahle  No: 84, datr: 14de Octobr: 1779 og tingl: 15de s:  der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Myndtlingens Værge Berge Jensen Hanevig under 9de Maji 1785  og herved mortificeres

            17.  Afl: en Ditto af sam/m/e Debitor til Jon Monsen Hopland  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i 16 M/ark S:r og 2/3 K:de Malt i sam/m/e G:d, datr: 14de Octobr: 1779 og tingl: 15de s: M:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering under 9de Maji 1785 af Thomas Christiansen Hiertaas som Com/m/issionaire for Michel Jonsen Hopland, til hvem Obl: i Skiftet efter Creditor er udlagt

 

1785: 3

 

            18.  Tinglyst et Bygsel Brev fra Søren Rosenqvist til Joen Joensen paa 1 Pd: 13 ½ M/ark Smør og 2/3 Huud i G:den Fosse  No: 86, forhen brugt af Holger, datr: 8de Febr: 1785  med Revers.

            19.  Et Skifte Brev efter Koenen Gurie Niels Datter Miaatvedt af 9de Decembr: 1784, hvis Boe var tilhørende 5/33 Parter i Alversunds Kirke, hvorunder er henhørende Gaarden Miaatvedt  No: 87  af Skyld 1 Løb Smør og 3 Mæler Malt, Sterboets Andeel taxeret for 33 Rdlr 3 mrk  hvoraf Enkemanden Anders Monsen Miaatvedt tilfaldt 16 Rdlr 4 mrk  og hvor af de 4 Søn/n/er Niels, Mons, Rasmus og Hans  4 Rdlr 1 mrk.

            20.  Et Skjøde fra Anders Johan/n/esen Bircheland med fleere til Hans Andersen Refsgaard paa 18 M/ark Smør  6 K:der Malt og ¼ Faars Leje i G:den Moldeklev  No: 91  indberegnet hans egen Arve lod deri, datr: 14de Febr: 1785  Kjøbe Sum/m/en 37 Rdlr 3 mrk.

            21.  Et Bygsel Brev fra Hans Andersen Refsgaard til Ole Rasmusen paa 18 M/ark S:r  6 K:der M: og ¼ Faar i Moldeklev  No: 91  forhen brugt af Niels Larsen, datr: 10de Maji 1785  med Revers.

            22.  Afl: en Obl: af Mathias Mathiasen til Biskop Arentz  stoer 60 Rdlr  med 1te Pante Ret i ½ Løb Smør i G:den Myrtvedt  No: 98, datr: 13de Martii 1767 og tingl: 19de Maji 1767, der nu udslettes efter Paategning af Rector Arentz af 8de April 1785.

            23.  Afl: en Ditto af sam/m/e Debitor til sam/m/e Creditor af 18de Martii 1768 og tingl: 25de Maji s: A:  med Pant i endeel Løsøre  efter Paategning af Rector Arentz af 8de April 1785.

            24.  Tingl: et Skifte Brev efter Mathias Mathiasen Myrtvedt  sluttet 6te April 1785, hvorved 1 Pd: Smør og 16 K:der Malt i G:den Myrtvedt  No: 98  blev udlagt Panthaveren Biskop Arentzes Arvinger, efter at de have udbetalt de efterstaaende Kongel: Skatter, hvor fore derudi tilforn var skeet Udlæg som det Kongel: Rente Cam/m/er udi Skrivelse af 3de April 1784 har frafaldet derimod.

            25.  Et Skjøde fra Rector Arentz til Arne Hansen paa disse 1 Pd: Smør  16 Kander Malt i Myrtvedt  No: 98  for 80 Rdlr  datr: 8de April 1785.

            26.  Afl: en Obl: af Arne Hansen Hæstnæs til Niels Andersen A…land(?)  stoer 50 Rdlr  med 1te Pante Ret i ½ Løb Smør og 18 Kander Malt i Hæstnæs  No: 94, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering under 10de Maji 1785 af Anders Michelsen Walle, til hvilken Obl: i Skiftet efter Creditor er udlagt.

            27.  Tingl: et Skjøde fra Siur Størchsen Myrtvedt til Gregorius Peersen paa 18 M/ark Smør  6 Kander Malt og ¼ Faar i G:den Refsgaard  No: 102 for 65 Rdlr, datr: 12te Junii 1784

            28.  Et Bygsel Brev fra Gregorius Peersen Refsgaard til Peder Olsen paa 9 M/ark Smør  3 K:der Malt og 1/8 Faard i G:den Refsgaard  No: 102  forhen brugt af Siur Størchsen, dateret 9de Maji 1785.

            *25 (29.)  Et Bygsel Brev af Capitaine Svanenhielm til Danckert Heiberg paa Grunden til Jordholmens Fiskevæhrs Huuse  No:  og endeel Øer og Holmer, dateret 24de Novembr: 1784

 

1785: 3b

 

            30.  En Obl: af Petter Christian Drejer til Danckert Heiberg  stoer 560 Rdlr  med 5te Pante Ret i Jordholmens Fiske Væhr  No:    ,  3de Pante Ret i Herløevæhr  No: 41  og 2den Pante Ret i Hielmen og Hillesund  No: 53 og 54, datr: 28de Decbr: 1784

 

            1.  Hr: Fogden begjerede i Anledning Antegnelserne i hans Regnskab for Aaret 1783 Almuens Svar ind hentet om der i Aarene 1782 og 1783 er skeet nogen Forandring med Gjæstgiverne her i Skibreedet  samt Kræmerne, hvor til af den nærværende Almue, deriblant Amfind Olsen Ryeland og Jacob Nielsen Koursbøe bleve svaret nej.

            2.  Fremlagde han Fortegnelse over Af- og Til-gang i Vej Mandtallet for 1784, som i Retten blev oplæst og uimodsagt, hvor ved var tilstæde Tørres Nielsen Hæstnæs og Arne Hansen Myrtvedt.

            3.  Endelig frem lagde han Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongel: ordinaire Skatter for 1te termin d: A:  af Beløb 543 Rdlr 8 s, som i Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

 

Efter 3 Udraab havde ingen noget at udrette ved Tinget  og der fore blev sam/m/e ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Alenfits Skibreede 1785

Aar 1785  den 18de Maji  blev paa Tingstædet Alverstrøm/m/men holdt Som/m/er Ting for Alenfits Skibreede af Sorenskriveren Justits Raad Haberdorff  i Nærværelse af de ved sidstl: Høste Ting tilnævnte 8 Laugretsmænd  1. Michel Nielsen Øvre Møchesvold  udnævnt i stæden for Ole Søre Titland, der er syg,  2. Elling Larsen Nedre Møchesvold  3. Aschild Rasmusen Hopsdahl  4. Niels Joensen Søre Aase  5. Ole Olsen Espeland  6. Mons Andersen Espeland  7. Simon Iversen Lechnæs  og 8. Ole Pedersen Odderaas, hvilke alle have aflagt Eed som Laugretsmænd  Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger  4 i Tallet, som ved dette Aars {Høste} \ Som/m/er / Ting for Sartors Skibreede og i forrige Justits Protocol f: 391 ere registerede.

 

Nye Sag

Ole Olsen Mellingen imod Lars Olsen Mongstad

Ole Olsen Mellingen mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Lars Olsen Mongstad at liide Fornyelses Dom paa en over ham for Wangens Tinglaug paa Vos den 12te Julii 1783 afsagt Dom  og dette Søgemaals Omkostning at oprette.

  Paagjeldende Lars Olsen Mongstad mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Lensmand Johan/n/es Smørdahl og Mons Nielsen Møchesvold bevidnede under Eed at have forkyndt Varselen som meldt for Lars Mongstad paa hans Boepæl for 14 Dage siden.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig ind stevnte Lars Olsen Mongstad gives Laug dag til nestk: Høste Ting

 

1785: 4

 

for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette, beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 19de Maji 1785  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da publiceret

            1.  Et Skifte Brev efter Koenen Anne Michels Dotter Yttre Fosse af 13de Octobr: 1784, hvorved af 20 7/16 M/ark Smør og 10 7/32 K:de Malt i G:den Yttre Fosse  No: 13  blev udlagt til Sterboe Enkemanden Jens Monsen Yttre Fosse 10 7/32 M/ark S:r og 5 7/64 K:de M:  og liige Anpart til Søn/n/en Iver Erichsen.

            2.  Et Bygsel Brev fra Hosangers Sogne Præst Richard Berg til Ole Andersen paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i G:den Beraas  No: 25, forhen brugt af Ole Poulsen, datr: 28de Octobris 1780  med Revers.

            3.  En Obl: af Michel Nielsen Øvre Møchesvold til Kiel Colbeensen Bøygd paa Vos  stoer 148 Rdlr  med 1te Pante Ret i ½ Tønde Malt og 18 M/ark Smørs Leje i G:den Øvre Møchesvold  No: 26, datr: 19de Martii 1785.

            4.  Et Bygsel Brev fra Anders Bastesen Møchelthuns Enke Maile Willums Dotter til Ole Jacobsen paa 1 Pd: 10 M/ark Smør og 1 Mæle 10 2/3 K:de Malt i G:den Møchelthun  No: 29, forhen brugt af hende selv, datr: 18de Maji 1785  med Revers  og udgivet ved Laugværge Willum Magnesen Isdahl.

            5.  Et Vilkors Brev af Ole Jacobsen Møchelthun af 18de Maji *Maji 1785 til Enken Maile Willums Dotter paa aarlige Levekor som skal hæfte paa hans fulde Brug  2 Pd: 12 M/ark S:r og 3 Mæler Malt i Møchelthun.

            6.  Et Skjøde fra Johan Garman junior til Mad:me Wenche  Sorenskriver Johan Garmans  paa 11 M/ark Smør i G:den Schare  No: 30  for 11 Rdlr, datr: 26de Julii 1784.

            7.  Et Skifte Brev efter Anders Andersen fra Søre Elsaas af 24de Febr: 1785, hvorved til Broderen Knud Andersen Søre Elsaas ble udlagt 9 9/11 M/ark Smør og 4 10/11 Kande Malt i G:den Søre Elsaas  No: 38  og til Søn/n/en Anders Andersen 4 ½ M/ark Smør og 3 ¾ K:de Malt i G:den Hopland  No: 42.

            8.  Et Skjøde fra Joen Andersen Storeim med fleere til Knud Andersen Søre Elsaas paa 19 7/11 M/ark Smør og 9 9/11 Kande Malt i G:den Søre Elsaas  No: 38  for 64 Rdlr 1 mrk 8 s  og med den ved nest foranførte og forrige Skifte Brev arvede Anpart bliver Kjøberen Ejer af ½ Løb Smør og 1 ½ Mæle Malt deri, datr: 18de Maji 1785.

            9.  Et Skifte Brev efter Koenen Anne Erichs Dotter Hopland af 17de Martii 1785, hvorved af 1 Pd: 6 M/ark S:r og 1 Mæle 6 125/126 Kande Malts Leje i G:den Hopland  No: 52  i Sterboe Enkemanden Hans Nielsens Brug  blev udlagt bemelte bruger selv 1 Pd: S:r  15 61/315 K:de Malt   Datter Søn/n/en Peder Willumsen 3 Mark S:r og 1 1133/1260 K:de Malt  og hvor af Datter Døttrene Barbra og Christie Willums Døttre 1 ½ M/ark S:r og 2393/2520 K:de M:   og af 12 ¼ M/ark S:r og 10 5/24 K:de Malt i sam/m/e G:d og Ole Erichsens Brug  4 9/10 M/ark S:r og 4 1/12 K:de Malt (til) hver af Søn/n/erne Lars og Erich Erichsen  og 2 9/20 M/ark S:r og 2 1/24 K:de Malt til Datteren Anne Erichs Dotter  gift med Halsteen Olsen Hopland

 

1785: 4b

 

            10.  Et Skifte Brev efter Lars Johannesen Todt\land/ af 15de Decembr: 1784, hvorved af 1 Pd: Smør og 16 K:der Malt i G:den Todtland  No: 54  blev udlagt Sterboe Enken Dordie Jacobs Dotter 12 M/ark S:r  8 K:der M:  og hver af de 3 Søn/n/er Johannes  Ole og Lars Larssønner 4 M/ark Smør og 2 2/3 K:de Malt

            11.  En Foreening imellem Casper Jordan og Johan Garman ang: Separation af deres ejende Anparter i G:den Watne  No: 50  til heele Brug, datr: 7de Julii 1784.

            12.  Et Skjøde fra Panthaveren Peder Larsen Hustad med fleere Creditorer  til Anve Absalonsens Enke Sigvord Torchilds Dotter paa ½ Løb Smør i G:den Watne  No: 50  for 100 Rdlr  datr: 3die Martii 1785.

            13.  Et Ditto fra nysbemelte Enke Sigvord Torchilds Dotter Watne til Rasmus Larsen paa ½ Løb Smør i G:den Watne  No: 50  for 170 Rdlr, datr: 3de Martii 1785.

            14.  En Obl: fra Rasmus Larsen Watne til Ole Bottolfsen Høyland  stor 99 Rdlr  med 1te Pante Ret i ½ Løb Smør i G:den Watne  No: 50, datr: 18de Maji 1785.

            15.  Aflyst en Ditto fra Anved Absalonsen Watne til Peder Larsen Hustad  stoer 70 Rdlr  med 1te Pante Ret i ½ Løb Smør i G:den Watne  No: 50, datr: 12te Octobr: 1782 og tingl: s: D:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 2den Martii 1785.

            16.  Tinglyst et Mage Skjøde imellem Gotskalk Olsen Bolstad og Ole Johannesen Seim, hvorved den første imod 1 Løb 22 M/ark Smør i G:den Bolstad  No: 72 i Watswærns Tinglaug  erholder ½ Løb Smør og ½ Huud i G:den Seim  No: 51  og 310 Rdlr Mellemlæg, datr: 21de Febr: 1785.

            17.  En Obl: af Gotskalk Olsen Seim til Capitaine Brugger  stoer 154 Rdlr  med 1te Pante Ret i ½ Løb Smør og ½ Huud i G:den Seim  No: 51, datr: 18de Maji 1785.

            18.  Aflyst en Ditto fra Ole Johan/n/esen Seim til Capitaine Brugger  stoer 99 Rdlr  med 1te Pante Ret i sam/m/e Anpart i G:den Seim, datr: 7de Maji 1781 og tingl: s: D:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Creditor under 18de Maji 1785.

            19.  Tingl: et Skifte Brev efter Koenen Guri Niels Dotter Miaatvedt i Herløe Skibreede af 9de Decbr: 1784. hvorved blev udlagt 5/33 i Alversunds Kirke med underliggende Teig ved Kirken, en Øe i Alverstrøm/m/en  og 6 M/ark S:r  6 K:der Malt i G:den Søre Leivestad  No: 60; det halve til Enkemanden Anders Monsen Miaatvedt  og den anden halve Deel til hans 4 Søn/n/er Niels, Mons, Rasmus og Hans Anderssøn/n/er

            20.  En Obl: af Samson Helgesen Nore Leivestad til Hosangers Præstegjelds fattig Casse  stoer 100 Rdlr  med 1te Pante Ret i 2 Pd: Smør  2 Mæler og 8 Kander Malts Leje i G:den Nore Leivestad  No: 59  og endeel Løsøre, datr: 30te Martii 1785.

            21.  Aflyst en Ditto af sam/m/e Debitor til Mad: Schafner  stoer 80 Rdlr  med 1te Pante Ret i sam/m/e Ejendom, datr: 3de Novbr: 1774 og tingl. 2de Octbr: 1775

 

1785: 5

 

der nu er indfriet i Følge paategnet Qvitering af 30te Martii 1785 fra Arvingerne efter Transport Creditor Stiftamtmand Bager.

 

Hr: Fogden begjerede  i Anledning Antegnelserne i hans Regnskab for Aaret 1783  Almuens Svar indhentet om der i Aarene 1782 og 1783 er skeet nogen Forandring med Gjæstgiverne her i Skibreedet, hvortil af den tilstædeværende Almue  og deriblant Ole Jacobsen Møchelthun og Knud Andersen Elsaas  blev svaret nej.

2.  Fremlagde han Fortegnelse over de efterstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter for 1te termin d: A:  af Beløb 382 Rdlr 13 s, som i Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Lindaas Skibreede 1785.

Aar 1785  den 21de Maji  blev paa Gaarden Toftegaard holdt Som/m/er Ting for Lindaas Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af følgende ved sidstl: Høste Ting tilnævnte 8 Laugretsmænd  1. Lars Andersen Hopland  2. Willum Larsen Solen  3. Peder Nielsen Saltnæs  4. Hans Monsen Loftaas  5. Jon Olsen Fannebust  6. Halvor Larsen Løetvedt  7. Iver Østensen Hougsdahl  og 8. Hans Monsen Ravneberg, som alle have aflagt deres Eed som Laugretsmænd  Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e 4 Høy Kongel: Anordninger som ved dette Aars Som/m/er Ting for Sartors Skibreede og i forrige Justits Protocol f: 391 ere registerede.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Overmorgen.

 

Nestpaafølgende 23de Maji vedvarede Tinget med sam/m/e Laugret  undtagen at istæden for No: 6 Halvor Larsen Løetvedt sad Ellev Olsen Løetvedt.

 

Hr: Fogden loed begjere i Anledning Antegnelserne i hans Skatte Regnskab for Aaret 1783 Almuens Svar indhentet om der i Aarene 1782 og 1783 er skeet nogen Forandring med Gjæstgiverne og Kræm/m/erne her i Skibreedet?  som blev fremsadt og dertil svaret af den tilstædeværende Almue, hvoriblant gamle Ole Olsen Wiig og Ellev Andersen Udlyhren, {blev svaret}  nej.

 

Hospitals Tings Vidne

Ole Michelsen Øvre Schodven anmeldte at hans Frende Besse Danielsen fra Hoepe  en Dræng 15 Aar gam/m/el  er befængt med Spedalskhed  og en aldeeles arm Dræng uden Forældre og Arve Gods, saa at han ej kand udreede det ringeste {til} for sin Indlem/m/else i Hospitalet, og da dette er almindelig bekjendt for den meenige Almue, begjerede han deres Forklaring herom indhentet.

  Almuen  og deriblant Ole Olsen Wiig og Ellev Andersen Udlyhren  bevidnede at det i alt forholder sig som omspurgt.

 

1785: 5b

 

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 24de Maji  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da publiceret

            1.  Et Bygsel Brev fra Laugmanden Cancellie Raad Christie til Michel Olsen paa 12 M/ark Smør; 12 M/ark Fisk og 4 Kander Malt i G:den Ostrem  No: 10  forhen brugt af Johan/n/es Olsen, dateret 15de Februarii 1785  med Revers.

            2.  Aflyst en Obl: af Niels Olsen Hopland til H: F: Dahl  stoer 38 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 Pd: 10 1/8 M/ark Smør i G:den Hopland  No: 11, datr: 24de Octobr: 1771 og tingl: 23de Octobr: 1772, der ved Udlæg i Skiftet er indfriet efter Creditors Paategning uden dato

            3.  Tingl: et Bygsel Brev fra Biskop Irgens til Anders Lassesen paa 21 M/ark Smør  9 5/8 Kande Malt og 7/24 Faars Leje i G:den Fundenæs  No: 30, forhen brugt af Erich Rasmusen, datr: 8de Decembr: 1780  med Revers.

            4.  Et Ditto fra sam/m/e Jorddrot til Elling Albertsen paa 18 M/ark S:r og 1 Mæle Malts Leje i G:den Hoepe  No: 40  forhen brugt af Amund Joensen, datr: 21de Maji 1785  med Revers.

            5.  Et Ditto fra Sr: J: Leganger til Hans Jacobsen Riise paa 15 M/ark Smørs Leje i G:den Riise  No: 42  forhen brugt af Jacob Knudsen, datr: 28de Septbr: 1784  med Revers.

            6.  Et Skjøde fra Elling Albertsen Kaardahl til Mons Erichsen paa 12 M/ark Smør og 12 Kander Malts Leje i G:den Kaardahl  No: 44  for 24 Rdlr, datr: 23de Maji 1785.

            7.  Et Ditto fra Malene Sophie Schiøt  Enke efter Johan/n/es Olsen Houchaas  til Knud Ingebrigtsen paa 1 Pd: Smør og 1 Mæle  4 Kander Malts Leje i G:den Houchaas  No: 57  for 40 Rdlr, datr: 16de Martii 1785.

            8.  Et Vilkors Brev fra Knud Ingebrigtsen Houchaas til Malene Sophie Schiøt paa aarlige Levekor af bemelte hans tilkjøbte Brug i G:den Houchaas  No: 57, datr: 23de Maji 1785

            9.  Et Skjøde fra Halvor Knudsen Hundven med fleere til Ole Bergesen paa 1 Pd: 11 M/ark Smør og 13 3/8 Kande Malts Leje i G:den Grimstad  No: 85  for 92 Rdlr 2 mrk 4 s  og med hans forrige {Arve Lod} \Andpart/ bliver Kjøberen deri ejende 2 Pd: 1 ½ M/ark S:r og 1 Mæle  8 5/8 Kande Malt, dateret 21de Maji 1785.

            10.  En Obl: af Ole Bergesen Grimstad til \Ole Jacobsen Møchelthun og/ Giertrud Kaares Dotter Hundven  stoer 90 Rdlr  med 1te Pante Ret i 2 Pd: 1 ½ M/ark Smør og 1 Mæle  8 5/8 K:de Malt i G:den Grimstad  No: 85, datr: 21de Maji 1785.

            11.  Et Vilkors Brev af Ole Bergesen Grimstad til Enken Giertrud Kaares Dotter Grimstad paa aarlige Levekor af sam/m/e Anpart i G:den Grimstad  No: 85, datr: 21de Maji 1785.

            12.  En Odels Lysning fra Ole Michelsen Schodven til 2 Pd: 12 M/ark Smørs Leje i G:den Øvre Schodven  No: 98, som ejes af Hr: Frichsen og bruges af Michel Monsen, datr: 24de Maji 1785.

            13.  Et Bygsel Brev fra Biskop Irgens til Johannes Danielsen paa 1 Pd: Smør og 16 M/ark Fisk i G:den Hougsdahl  No: 134. forhen brugt af Arnoldus Siursen, datr: 14de Martii 1785.

            14.  Et Ditto af Danckert D: Heiberg til Mons Jørgensen paa 1 Pd: 12 ½ M/ark Smørs Leje i G:den Ravneberg  No: 136  forhen brugt af Mons

 

1785: 6

 

Hansen, paa en ubestemt Tiid indtil nærværende eller følgende Ejere selv behøver den til Beboelse, og med Forpligtelse at tilbyde Jorddrotten alt hvad han har at forhandle førinden at sælge det til nogen frem/m/et, datr: 23de Maji 1785  med Revers

            15.  Et Skjøde fra Ole Danielsen Ravnebergs Enke Gurie Johannes Dotter og Medarvinger til Mons Larsen paa 1 Pd: 8 ½ M/ark Smørs Leje i G:den Ravneberg  No: 136  for 42 Rdlr 2 mrk 14 s, indberegnet hans eget Udlæg deri, datr: 24de Maji 1785.

            16.  Et Ditto fra Siur Siursen Ravneberg til Siur Hansen paa Odels Retten til 2 Pd: 5 M/ark Smør i G:den Ravneberg  No: 136  for 30 Rdlr, datr: 24de Maji 1785.

            17.  Et Bygsel Brev fra Kors Kirkens Forstander Hilbrand Harmens til Lars Torgersen paa 1 Pd: 16 ½ M/ark Smør i G:den Hougsvæhr  No: 160  forhen brugt af Torger Olsen, datr: 10de Novbr: 1783  med Revers.

            18.  Et Skjøde fra Knud Monsen Hougsdahl til Ole Knudsen paa 10 2/7 M/ark Smør og 2 2/7 (9 2/7?) Kande Malts Leje G:den Hougsdahl  No: 164, som efter Aftags Skylden skal være 3 3/14 M/ark S:r og 10/14 K:de Malt  for 12 Rdlr, datr: 23de Maji 1785.

            19.  Et Deele Brev efter Michel Madsen Spiudøen af 24de Maji 1785, hvorved G:den Spiudøen  \No: 107/  af Skyld ½ Løb Smør  blev udlagt Faderen Mads Rognaldsen Spiudøen

 

Nye Sag

Danckert Heiberg imod [Iver] Arnesen Udkiilen

Hr: Danckert Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Iver Arnesen Udkiilen for at have bortført endeel fersk Torsk i afvigte Vaar Fiske uden deraf at betale Præstens og Kirkens Tiende, derfore at liide Dom efter Paastand i Hoved Sagen og til Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Paagjældende Iver Arnesen Udkiilen mødte  vedtoeg lovlig Varsel og begjerede Anstand i Sagen til nest holdende Ting  hvorimod Citanten ej havde noget at erindre.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Den forlangte Anstand bevilges Sagvolderen til neste Ting

 

Danckert Heiberg imod Iver Endresen Rebnor

Citanten æskede Sagen i Rette efter Laug dag, som han frem lagde.

  Paagjældende Iver Rebnor mødte og vedtoeg Laug dagens lovlige Forkyndelse.

  Citanten begjerede Hr: Poul Proms Vidnesbyrd indhentet efter Qvæstioner af Gaars dato, som han fremlagde saa lydende.

  Derpaa frem kom som

            1te Vidne Poul Prom, der aflagde Eed og vandt til de fremlagde Spørsmaale   1te  nej  saae {intet} \ej/ Overfaldet i sig selv  men vel at Citanten var blodig i Ansigtet som af en liiden Rift, der kunde være foraarsaget af andet.   2det Sp: begjerede Citanten forbiegaaet.   Til 3die  Vidnet  som sad i Comtoiret og hørte Allarm uden for Huuset  gik ud paa Bryggen og saae da en vred Bonde i en Baad at slaae et Træe i Stykker  bande og skjælde, men uden at kunde viide til visse hvem Skjelds Ordene angik  da {han} han ej nævnede Personen ved Navn men ikkun det Ord Du

 

1785: 6b

 

skjønt Vidnet sluttede at de angik Citanten, og Citanten begjerede Vidnet tilligemed det andet ind stevnte Vidne Valeur at erindre det passerede. Ellers kand der være passeret endeel af den omstævnte Begivenhed førinden Vidnet kom ud at see og høre derpaa.   Til 4de  Saavidt Vidnet af Anseende kunde fornem/m/e  var han nok drukken

  Derefter fremkom som

            2det Vidne Niels Hendrich Hiort  aflagde Eed og vandt til 1te Sp: nej  Vidnet saae ej Citanten blev overfaldet  men vel at han var blodig i Ansigtet.   Til 3die  Vidnet hørte {Vidnet} \den Indstevnte/ siige  han skjælder mig for Tyv  men han er større Tyv selv, i Øvrigt var han  nemlig den ind stævnte  meget forbitret og i Vrede sloeg i Tue Masten i sin Baad.   Til 4de Sp: ligesom 1te Vidne.

  Derpaa fremkom som

            3die Vidne Andreas Valeur, der aflagde Eed og vandt til 1te Sp: ligesom 2det Vidne.   Til 3die  Vidnet erindrer ikke Skjelds Ordene der bleve udtalte, men at den indstævnte sagde  kand jeg ej faae Ting Fred for Hr: Heiberg  skal jeg vel faae den et andet Stæd, hvilket af ham blev udtalt i Baaden, da han vilde til at rejse, i Øvrigt ang: Forbitrelsen og den sønderslagne Mast som 2det Vidne  og ligesom 1te Vidne  at Citanten op-krævede Vidnet at erindre det passerede.   Til 4de  han ligesom forrige Vidner

  Fremdeeles frem kom

            4de Vidne Lensmand Lars Larsen Fieldsende, der aflagde Eed og vandt til 1te Sp: ligesom 2det Vidne.   Til 2det Sp:  Citanten sagde først den ind stævnte at han skulde forføye sig ud af Kjøkenet  og da den/n/e blev staaende, toeg Citanten ham i Armen og førte ham ganske sagte ud af Kiøkenet, hvor{til}\paa/ Dørren blev igjenlukket  og Vidnet, som blev derinde, saae ej det viidere som passerede deruden for, men ved Tilbagekomsten fra Svalen  eller Forstuen  mødte Vidnet Citanten og saae ham da blodig i Ansigtet.   Til 3die  Vidnet hørte den indstevnte ude i Forstuen at udskjelde Citanten for en Kjeltring, men det i Baaden passerede saae og hørte ikke Vidnet.   Til 4de joe  ligesom de forrige.

            5te Vidne Iver Arnesen Udkiilen, der aflagde Eed og vandt til 1te Sp: ligesom 4de Vidne   til 2det ligeledes som 4de Vidne   Til 3die  Vidnet saae Masten sønderbrudt i 3 Stykker  og hørte den indstevnte siige at Masten ej gik i Stykker paa den rette, som den burde gaae af paa, og ellers var den indstævnte paa den Tiid forbitret, bandede og skjældede  uden at Vidnet hørte ham navngive nogen.   Til 4de joe  som de forrige.

  Paagjeldende Iver Endresen Rebnor begjerede tilført Sam/m/enhængen af den paasøgte Tildragelse, som han sagde at være følgende.  Sidstl: {Høste} \ Som/m/er / Ting for Lindaas Skibreede 1784  den 1te Ting dag  var Vidnet paa Tingstædet Kiil-

 

1785: 7

 

strøm/m/en og havde betalt sin Skat  og der efter var inde i den smaa Stue ved Kjøkkenet, hvor han drak sig noget Øl hos Gjæstgiveren Magne Fusesen, og gik derpaa ud i Kjøkenet at tale med Piigen  og imedens han det gjorde kom Heiberg ud og sagde til Comparenten, hvad har Du der at bestille, hvor paa Comparenten svarede  jeg taler ikkun med Piigen om nogle Penge hun har vexlet mig. Der paa sagde Heiberg til Comparenten  Du skal gaae ud af Kjøkkenet  her er baade Sølv Skeer og andet, hvor paa Comparenten svarede  Joemen skal jeg gaae ud  og spurgte Heiberg  har jeg staalet nogen Sølv Skeer, hvor paa Heiberg talte om en Rifle Bøsse, som Comparenten skulle have staalet, uden at navngive fra hvem, da Comparenten gik ud af Kjøkenet fulgte Heiberg efter  og Comparenten begjerede Ting fred af ham, ude i Svalen sagde Comparenten  Skam som længer gaaer  og i det han vendte sig om fik han af Heiberg et Slag i Ansigtet med knyttet Næve, hvor over han var blind paa venstre Øje i 8 Dage derefter. Da dette var foregaaet toeg Comparenten for sig med begge Hænder for at holde Heiberg fra sig  for ikke at tilføyes meere Skade, men kand ikke siige om hans Fingre omrørte Heibergs Ansigt eller Hals  efter som Comparenten paa den Tiid var beskjænket. Derefter gik Comparenten i Baad og lejede Folk til at roe sig hjem, da han var selv rusende.

  Efterat den/n/e Tilførsel af Protocollen var oplæst for Sagvolderen  vedstoed han sam/m/es Rigtighed i et og alt  og begjerede Anstand i Sagen til neste Ting.

  Citanten havde intet at erindre imod den forlangte Anstand  men forbeholdt sig ligeleedes fleere Vidners Førelse til neste Ting  og i Øvrigt \benegtede/ alt ubeviisligt anførte af den indstævnte til sin Besmykkelse  og derhos begjerede den ind stævnte tilspurgt hvad Beskyldninger han tillagde Citanten i den paasøgte Begivenhed  hvilket Sag volderen sagde ikke at kunde erindre.

  Da ingen af Parterne havde viidere at tilføre  blev af Dom/m/eren

Eragtet

  Sagvolderen bevilges den forlangte Anstand til neste Ting.

 

Danckert Heiberg imod Arne Olsen Bersvig.

Citanten æskede Sagen i Rette efter Laug dag, som han frem lagde saa lydende.

  Sag volderen mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Michel Baarsen Synevaag og Lars Knudsen Soleim bevidnede under Eed at have forkyndt den frem lagde Laug dag for Arne Olsen Bersvig i eget Paahør og Boepæl i Dag 14 Dage siden.

 

1785: 7b

 

  Sag søgeren begjerede Anstand i Sagen til neste Ting  der blev bevilget.

 

Hr: Fogden loed fremlægge til Bielag ved Regnskabet

            1.  Fortegnelse over Af- og Til-gang i Vej-Mandtallet for Aaret 1783, som i Retten blev oplæst og uimodsagt, hvorved var tilstæde Michel Baarsen Synevog og Lars Knudsen Soleim.

            2.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter for 1te {og 2den} termin dette Aar  af Beløb 869 Rdlr 5 mrk 6 s, der i Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

 

Da ingen efter 3 Udraab havde noget viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e sluttet og ophævet

 

 

 

Sommer Tinget for Radøe Skibreede 1785

Aar 1785  den 26de Maji  blev paa Tingstædet Alverstrømmen holdt Som/m/er Ting for Radøe Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af følgende ved sidstl: Høste Ting tilnævnte 8 Laugretsmænd  1. Erich Olsen Nedre Tiore  2. Joen Monsen Qvame  3. Berge Andersen Yttre Mørchen  4. Johannes Christensen Øvre Tvedt  5. Magne Nielsen Yttre Helle  6. Gudmund Larsen Nedre Waagenæs  7. Anders Magnesen Bøe  og 8. Christian Rasmusen Marøen, hvilke alle have aflagt Eed som Laugretsmænd. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev publ: foranførte 4 Kongel: Anordninger

 

Nye Sag

Fogden imod Arne Erichsen Yttre Tougle

For Hr: Fogden Wangensteen frem kom hans Fuldmægtig Prom, som tilkjendegav at i Følge Amtets Ordre af 5te Martii d: A: har han som Actor paa Justitiens Vegne ved skriftlig udstyret Stevnemaal til den/n/e Ret lovlig ind kaldet Bonden Arne Erichsen Yttre Tougle at anhøre Vidner og paasee Beviisligheder fremlagt om hans udøvede Voldsom/m/e Overfald paa Claus Olsen ibiden  og ellers i lang Tiid tilforn udviiste uchristelige forargelige og tyran/n/iske Forhold imod sin Koene  Tjeneste Folk og andre  samt der fore at liide Dom til Undgjældelse, hvilket Stevnemaal, dateret 21de Martii nestefter  han fremlagde med paategnet Forkyndelse saa lydende.

  Paagjældende Arne Erichsen Yttre Tougle blev fremstillet uden Baand, der hos mødte og den for ham anordnede Defensor Lensmand Christen Bøe og samtlige ind kaldte Vidner.

  Actor der efter frem lagde den ommelte Amtets Ordre med hos fulgte 3 Bielag, som han begjerede alle i Acten ind dragen  samt de i Forhøret nævnte Vidner afhørte under Eed baade om de vedstaar hvad de deri have deponeret og om de veed meere den/n/e Sag betræffende

 

1785: 8

 

Derefter frem kom

            1te Vidne Peder Danielsen Brattougle  der aflagde Eed og vedblev sin aflagde Forklaring i Fogdens Forhør af 16de Februarii sidstl:, der blev ham forelæst, saavelsom hvad om Vidnet er anført i Lensmandens Rapport af 19de Febr: d: A:, der tillige blev ham forelæst, med det Tilføyende at for omtrent 6 Aar siden var Tiltalte Arne Yttre \Tougle/ nesten rasende af Forbitrelse imod hans Koene, som han beskyldte og mistænkede for Løsagtighed  og paa det \han/ ej skulle gjøre Ulykke paa Koenen  maatte Naboerne binde ham først med Toug og siden med Jern, men hvor længe han saaledes sad bunden  erindrer Vidnet ikke til visse.

            2det Vidne Lasse Hermundsen Namtvedt aflagde Eed og vedblev det om ham anførte i Fogdens Forhør og Lensmandens Rapport  og vidste i Øvrigt intet til Oplysning, da han ikkun i kort Tiid har boet her i Egnen.

            3die Vidne Mons Siursen Nordahl aflagde Eed og vedblev sin Forklaring i Fogdens Forhør  og vandt i Øvrigt eensstem/m/ig med 1te Vidne om den actioneredes Mistanke og Beskyldning imod hans Koene  Vidnets Moeder  med det yderligere Tilføyende at den actionerede i 13 Aar har været gift med hans nu havende Hustrue Lisbet Johan/n/es Dotter, hvor af han tilbragte de første 7 Aar i Samdrægtighed med hende, men da han for 6 Aar siden havde fattet forbemelte Mistanke til hende og havde mishandlet hende med Hug og Slag ofte og paa den haardeste Maade, og trude hende dermed fremdeeles, maatte Vidnet og Naboerne paa Gaarden binde ham først med Toug og siden med Jern, i hvilken Tilstand Arne sad hen i 6 Uger  da han der fra blev løs ladt under Løfte om Forbedring. Der efter var han roelig imod hende og freedelig i ½ Aar, men siden har han ofte til adskillige Tiider igjen mishandlet hende heel ubarmhjertig  i sær sidstleden 2den Juuledags Aften, hvorover hun maatte søge Tilflugt den Nat hos Naboen Claus Olsen Yttre Tougle, hvilken ham nu siden har tilreedet saa ilde.

            4de Vidne Ole Erichsen Brattougle aflagde Eed og vedblev sin Forklaring i Forhøret  med det Tilføyende at den/n/e haarde Adfærd imod Koenen var *var i Anledning forbemelte Mistanke han for 6 Aar siden ubeføyet havde fattet til hende. Actionerede Arne Yttre Tougle kom selv den Tiid at beklage sig der over for Vidnet som hans Broder, at han ansaae sig usikker for dem der stoed i slig Forstaaelse med Koenen, Vidnet fulgte derpaa Arne hjem til Huuset  og fornam ingen Anledning dertil, og formedelst hans haarde Medfart imod Koenen var Vidnet behjelpelig at binde Arne

 

1785: 8b

 

som i den Tilstand sad i 6 Uger, da han der af blev løsladt igjen under Løfte af Forbedring, der ikkun varede ½ Aar, hvorefter han ofte og adskillige Gange har mishandlet hende.

            5te Vidne Magdelie Siurs Dotter  opholdende sig paa Yttre Tougle hos hendes Stif Fader  actionerede Arne Erichsen  aflagde Eed og vandt at den actionerede i de sidste 6 Aar fra den Tiid han fattede Mistanken  og i 6 Uger havde sadt bunden der formedelst  ofte til forskjellige Tiider havde mishandlet hans Koene  Vidnets Moeder  med Hug og Slag, i sær sidstafvigte Høst og 2den Juule Dag  at han begge Gange sloeg hende i Svime  og da Vidnet sidste Gang formanede ham til Fred, truede han hende med Knur, hvorved dog ingen fleere var tilstæde, og den forrige Gang lukkede han Dørren til *til Stuen hvor Koenen laae og var slagen  at ingen skulle kom/m/e ind, og da Naboerne siden kom derind, havde han taget hende op af Gulvet, hvor hun laae nedslagen, i Sængen  hvor hun da laae og skreg og jamrede sig derover. Foruden dette har han og adskillige Gange i sin Forbitrelse slaget de andre Tjeneste Folk, hvoriblant hans egen Søster Brithe Erichs Dotter, nu tjenende paa Soleim, tillige med Koenen. Imoed hans Naboer har \han/ og i blant været vreedagtig og kivagtig, skjønt Vidnet ej har \seet/ ham at slaae dem  eller det sidste Overfald paa Claus Tougle og Ole Sunde

  Derpaa frem kom som godvillig mødende

            6te Vidne Carl Nielsen Kaalaas  aflagde Eed og vandt at hvad Lensmandens Rapport af 19de Febr: d: A: indeholder om hvad den Dag blev talt af Arne Yttre Tougle og hans Hustrue medfører Sandhed, Skjønt Vidnet jevnlig har hørt et Bøygde Rygte om den actioneredes uchristelige Adfærd imod hans Koene og Tjeneste Folk, har Vidnet selv intet seet deraf  men ellers af Omgang erfaret at han nesten rasende, dog kunde han ingen Kjendetegn dertil angive uden at han har gaaet frem og tilbage aldeeles stiltiende.

            7de Vidne Anders Pettersen Voxtougle aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 6te Vidne i Henseende det ved Lensmandens Examination tilførte. Omtrent for 6 Aar siden fornam Vidnet at actionerede Arne Udtougle var ganske forvirret i Hovedet  og da bemelte Arne selv 3 Gange havde kastet sig udi Søen for at drukne  men var selv gaaet tilbage igjen  da han ej var gaaet viidere end at han vadede med Fødderne i Vandet, blev Vidnet som Paarørende

 

1785: 9

 

til ham paa sin Koenes Siide indhentet at stille ham til Roelighed, hvilket Vidnet og gjorde det beste han kunde  og tilligemed Medhjelperen Ole Sunde bragte ham til Præsten for at imodtage Formaninger i den henseende. Den/n/e Forvirrelse var foranleediget af Mistanke imod hans Hustrue, som den actionerede selv havde yttret for Vidnet, skjønt Vidnet anseer den for aldeeles ubeføyet og ugrundet. Ud paa Høsten sam/m/e Aar var Vidnet tilstæde da Arne blev bunden i Anledning hans foregaaende haarde Adfærd imod Koenen og Tjeneste Folkene, hvor i blant hans egen Søster, som af disse og Naboerne blev berettet, og da var Arne ganske rasende, hvorover Vidnet selv var behjelpelig at binde ham

  Viidere frem kom Lisbet Johan/n/es Dotter  den Tiltaltes Hustrue, der sagde at være 60 Aar gammel  at hun som Enke blev gift med den actionerede for 13 Aar siden  og vedblev i Øvrigt hendes Forklaring udi det af Fogden afholdte Forhør

  Endelig frem kom og Tiltalte Arne Erichsen Yttre Tougle selv og vedblev sin Forklaring i Fogdens Forhør  og sagde at være 36 Aar gam/m/el  og seeneste Gang at have været til Herrens Bord nyelig førinden Juul sidstl:, og at han i 13 Aar har været gift med den/n/e hans Hustrue Lisbet Johan/n/es Dotter  der tilforn var Enke  og har ej avlet Børn med hende.

  Actor, som meente at det paastevnte er beviist  og desuden tilstaaet af den Paagjældende selv, paastoed ham for hans Adfærd imod Claus Tougle tilpligtet at bøde i Følge Lovens 6 – 7 – 8 og 9de Art:  samt for hans tyraniske Adfærd imod sin Hustrue og forargelige og farlige Forhold i Meenigheden  tilkjendt at indsættes i Bergens Byes Tugthuus til Forbedring paa saa lang Tiid den høye Direction der fore maatte finde fornøden, saavelsom og at betale denne Processes Omkostning  og der med Submitterede Sagen Dom.

  Som beskikket Defensor for den actionerede  forestillede Lensmand Christen Pedersen Bøe at ligesom Vidnerne have forklaret at han var forvirret i Hovedet og rasende i en Grad at ville drukne sig selv, viiser og hans Øvrige Adfærd saadant. Anledningen til Misforstaaelsen med hans Hustrue melde Vidnerne at have været den Mistanke han for 6 Aar siden fattede imod hende for Løsagtighed, da hun allereede var 54 Aar gam/m/el og af en Figure, der udelukker Fristelse til Foregaaelse imod det 6te Bud, hvilket een hver der haver sine Sand-

 

1785: 9b

 

ser og den Simple almindelige Men/n/eske Fornuft maatte kunde indsee, og saaledes er dette tillige et tydeligt Beviis om hans Vanvittighed og Afsindighed. Da den actionerede saaledes ikke har *Foruftens (Fornuftens) fulde Brug  troede Comparenten at ham som et rasende Menneske ikke i Overeensstem/m/else med Loven kand paalægges den Straf sam/m/e foreskriver for slige Mishandlinger der begaaes af fornuftige Mennesker, men da Frenderne af Frygt for hans Galskab ikke tør antage ham til Forvaring efter deres Declaration under Comparentens Examination herom, indstillede han at Arrestanten i den Stæd i Følge Loven af Øvrigheden maatte besørges hensat i Forvaring indtil det kunde fornem/m/es at han igjen var kom/m/et til sin Samling.

  Actor sagde at det ikke rettelig kand uddrages af Vidnernes Forklaring at den actionerede Arne Erichsen har været fra Forstanden saaledes  eller i den Forstand som af Defensor allegerede er meere end han nu er det, men vel ved at have efterladt at bruge de Midler som kunde forhindre Vreede og Ondskab at tage Over haand hos et Men/n/eske, han troede der fore at Straf var passelig til Rettelse for ham  og vedblev sit forrige.

  Defensor vedblev ligeleedes sit forrige.

  Der paa blev udi den/n/e Sag saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Efter egen Bekjendelse og de førte eedelige Vidnesbyrd har Tiltalte Arne Erichsen Yttre Tougle eller Frøtiold ej allene skampryglet Naboen Claus Olsen sam/m/estæds, saaledes at den/n/e maatte bæres fra Stædet, men endog ofte slaget og ilde behandlet hans Hustrue og Tjeneste Folk paa en uchristelig og tyranniske Maade, hvor fore han ofte forgjeves er blevet tiltalt og advaret af Præsten, ligesom han under privat disciplin derfore \i 6 Uger/ har hensiddet bunden i sit eget Huus, og det er saa langt fra at hans fra Defensors Siide foregivne Galskab er godtgjort ved de førte Vidners Forklaring at sam/m/e meeget meere oplyser hans ubændige Væsen, som ved det paastaaede Tugthuus Arbejde beqvem/m/eligst kand tæmmes.

  Thi tilfindes bemelte Arne Erichsen *Føtiold (Frøtiold) i Følge Lovens 6 – 7 – 9 her fore at bøde til Hans May:ts Casse Femten Rigsdaler  og at arbejde i Bergens Tugthuus saa lang Tiid som dets Høye Direction finder for godt. At efterkom/m/es i lovlig Orden inden 15 Dage fra Forkyndelsen af den/n/e Dom.

  Arrestanten, som ved Dom/m/ens Aflæsning var tilstæde

 

1785: 10

 

tilligemed hans beskikkede Defensor, gave begge tilkjende at han ønskede Dom/m/en appelleret til Laug tinget. Men ved nærmere Betænkning gav han siden tilkjende at han ej forlanger den appelleret  men var tilfreds med strax at undergaae den tilkjendte Straf.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen nestefter  den 27de Maji  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug ret  og blev da publiceret

            1.  Et Skifte Brev efter Ole Danielsen Søre Wetaas af 9de Februarii 1785, hvorved af ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i G:den Søre Wetaas  No: 2  blev udlagt 14 M/ark S:r  9 1/3 K:de M: til Enken Brithe Christopers Datter Søre Wetaas  12 2/3 M/ark S:r og 8 4/9 K:de M: til Datteren Daniele Ols Datter  og 4 2/3 M/ark Smør og 3 1/9 K:de M: til hver af de 2 Døttre Christense og Malene Ols Døttre.

            2.  Et Skjøde fra Torgis Olsen Søre Houcheland til Jens Johannesen paa 1 Pd: Smør og ½ Tønde Malts Leje i G:den Søre Houcheland  No: 4  for 180 Rdlr, datr: 18de Maji 1784.

            3.  Aflyst en Obl: af Torgis Olsen Søre Houcheland til Etats Raad Fleischer  stoer 198 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 Løb Smør og 1 ½ Tønde Malt i G:den Søre Houcheland  No: 4, datr: 15de Maji 1779 og tingl: s: D:  der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 30te April 1785.

            4.  Tinglyst et Skjøde fra Amund Nielsen Boge og Lars Olsen *Olsen Olsvold til Niels Larsen paa 22 ½ M/ark Smør og 5/18 {M/ark Smørs} \Faars/ Leje i G:den Indre Sæbøe  No: 10, indberegnet hans egen Arve Lod deri  for 75 Rdlr, datr: 26de Maji 1785.

            5.  Et Vilkors Brev af Magne Michelsen Indre Tougle til Stedmoederen Magdelie Michels Dotter paa aarlige Leve Kor af 18 M/ark S:r og 12 K:der Malt i Indre Tougle  No: 19  af 26de Maji 1785

            6.  Et Bygsel Brev af Krigs Raad Koren til Erich Olsen paa 12 M/ark Smør og 4 K:der Malt i G:den Sæbdahl  No: 30  forhen brugt af Anders Siursen, med Vilkor for billig Markeds Priis at sælge Ejeren  eller hvem han i sit Stæd beordrer  hans Fisk eller andre Vahre han har at sælge, dateret 28de Octobr: 1784,  med Revers.

            7.  Et Ditto fra Sogne Præsten Hr: Friman til Knud Ellingsen paa 1 Pd: 8 M/ark Smør i G:den Mangersnæs  No: 44, forhen brugt af Halvor Steffensen, datr: 18de Januarii 1785  med Revers

            8.  Et Skjøde fra Niels Monsen Dahle til Ole Thomasen Rong paa 18 M/ark Smør og 12 K:der Malt i G:den Grindem  No: 52  indberegnet hans forrige Arve Lod deri, det solgte for 7 rd 3 mrk, dateret 18de Maji 1784.

            9.  Et Bygsel Brev fra Iver Halvorsen Sælle til Gregus Andersen paa 18 M/ark Smør og 10 Kander Malt i G:den Udhelle  No: 54  med Forbeholdenhed af Landslod af frem/m/ede, der forhen har været brugt af Arne Johan/n/esen, datr: 24de Septbr: 1783  med Revers

            10.  Et Ditto af Niels Nielsen Hielmen til Knud Johan/n/esen paa 18 M/ark Smør i G:den Nedre Waagenæs  No: 56, forhen brugt af Ole Nielsen, datr: 30te Decbr: 1784  med Revers

            11.  Et Auctions \Skjøde/ til Nye Kirkens Klokker Joachim Heiberg

 

1785: 10b

 

paa Gaarden Tvedt  No: 60  Frue Brøchers Sterboe forhen tilhørende  for 67 Rdlr 1 mrk 12 s, datr: 17de Junii 1784.

            12.  Et Bygsel Brev af Klokkeren Sr: Joachim Heiberg til Hans Hansen paa 12 M/ark Smør og 1 Mæle Malt i G:den Tvedt  No: 60  forhen brugt af Hans Rasmusen, saa længe nu værende eller efterkom/m/ende Ejer ikke selv behøver sam/m/e til Beboelse  med Vilkor at falbyde Ejeren for gangbar Priis hans Avl af Søe og Land forinden at sælge sam/m/e til nogen anden, dateret 30te Octobr: 1784  med Revers.

            13.  Et Ditto af Krigs Com/m/issaire Henning Friman Dahl til Hans Luth paa Grunden til Huusene i Bøevogen imod 3 Rdlr aarlig Leje, dateret 25de Junii 1784  med Revers, indført i Skjøde Bogen

            14.  Et Ditto af sam/m/e Ejer til Hans Luth paa 12 M/ark Smør og 8 K:der Malt i G:den Bøe  No: 62  forhen brugt af Hans Schrøder  med Forbeholdenhed af Lands Lod af frem/m/ede, dateret 25de Junii 1784  med Revers.

            15.  Et Ditto af sam/m/e Ejer til Albrigt Eliassen paa 9 M/ark Smør i G:den Riisnæs  No: 67, forhen brugt af Elias Albrigtsen, Landslod af frem/m/ede forbeholdes, datr: 10de Decbr: 1784  med Revers

            16.  Et Ditto af Krigs Raad Koren til Johan/n/es Olsen paa 18 M/ark Smør og 19 K:der Malt i G:den Miøs  No: 71, datr: 17de Octobr: 1784  med Revers.  if. i Skjøde Bogen.

            17.  Et Ditto af Magister Daae til Gudmund Joensen paa 1 Pd: Smør og 16 K:der Malt i G:den Ystebøe  No: 75, forhen brugt af Willum Christensen.

            18.  Et Skjøde fra Lasse Pedersen Instebøe til Lars Lassesen paa 18 M/ark Smør og 1 Mæle Malt i G:den Instebøe  No: 78  for 40 Rdlr 3 mrk, datr: 2den Decembr: 1784.

            19.  Et Bygsel Brev af Krigs Com/m/issaire Henning Friman Dahl til Ole Clemetsen paa 6 M/ark Smørs Leje i Gaarden Rosnæs  No: 68; forhen brugt af Clemet Hansens Enke, med Huuse Grunde  imod 2 Rdlr \3 mrk/ aarlig Leje, dateret 10de Decembr: 1784  med Revers.

 

Hr: Fogden loed begjere i Anledning Antegnelserne i hans Skatte Regnskab for Aaret 1783 Almuens Svar ind hentet om der i Aarene 1782 og 1783 er skeet nogen Forandring med Gjæstgiverne og Kræm/m/erne her i Skibreedet, hvortil af den tilstædeværende, hvoriblant Haaver Wettaas og Lasse Instebøe  blev svaret nej.

            2.  Loed han fremlægge Listen over Af- og Til- gang i Vejmandtallet for Aaret 1784, som i Retten blev oplæst og uimodsagt, hvorved var tilstæde Haaver Wetaas og Simon Olsen Nore Waagenæs.

            3.  Endelig frem lagde han og Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter for 1te termin d: A:  af Beløb 324 Rdlr 3 mrk 15 s, der i Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Echangers Skibreede 1785

Aar 1785  den 30te Maji  blev paa Tingstædet Bernestangen

 

1785: 11

 

holdt Som/m/er Ting for Echangers Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af efterskrevne ved sidstleden Høste Ting tilnævnte Laugrets mænd  1. Mons Monsen Indre Eide  2. Ole Arnesen Yttre Eide  3. Lars Siursen Yttre Eide  4. For Rasmus Siursen Todtland sad Niels Olsen Echnæs  5. Lars Siursen Egefit  6. Anders Knudsen Lille Urdahl  7. For Siur Nielsen Dyrkolbotten sad Lars Johannesen Rom/m/ereim  og 8. Anders Knudsen Nedre Fyllingen, hvilke alle  endog de 2 i hvis Stæd andre vare tilformaaede, have aflagt Eed som Laugretsmænd. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen

 

Først blev kundgjort de sam/m/e 4 Høy Kongel: Anordninger som ved dette Aars Som/m/er Ting for Sartors Skibreede og i forrige Justits Protocol f: 391 ere registerede.

 

Da ingen havde noget at føre i Rette, beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 31te Maji 1785  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da publiceret.

            1.  Et Skjøde af Anders Jonsen Romereim til Knud Olsen Toft paa 12 M/ark Smør og 1/12 Faars Leje i Gaarden Toft  No: 24  for 55 Rdlr, datr: 31te Maji 1785.

            2.  Et Bygsel Brev af Ole Johan/n/esen Storsetter til Knuds Olsen Toft paa 12 M/ark S:r og 1/12 Faar i Toft  No: 24  forhen brugt af Anders Jonsen, datr: 31te Maji 1785  med Revers.

            3.  Et Afkald fra Niels Erichsen Storsetter til Niels Andersen Toft for hans Hustrue Karie Mons Dotters Arv 65 Rdlr 2 mrk 8 s  tilfalden ved Skifte paa Storsetter af 5te Septbr: 1783, datr: 30te Maji 1785

            4.  Et Skjøde fra Amund Haldorsen Asgaards Enke Marthe Lars Dotter til Jacob Iversen Asgaard paa 15 11/15 M/ark S:r og 2 47/55 Kande Malts \og 4/9 Faars/ Leje i G:den Asgaard  No: 34, indberegnet hans forrige Andeel deri, det solgte for 20 Rdlr, datr: 2den Novbr: 1784

            5.  Et Ditto af Knud Olsen Famestad som Værge for Marthe Johan/n/es Dotter fra Hodneqvame  til Jacob Iversen Asgaard paa Odels Retten til den kjøbte Part i Asgaard for 10 rd, datr: 2den Novbr: 1784

            6.  Et Bygsel Brev fra Lindaas Sogne Præst Daae til Mons Olsen paa 9 M/ark Smør og 6 K:der Malt i G:den Svindahl  No: 35, forhen brugt af Ole Hansen, datr: 15de Apr: 1784  med Revers

            7.  Et Skjøde af Magne Olsen Svindahl med fleere til Mons Olsen paa 18 M/ark S:r og 12 K:der Malt i G:den Svindahl  No: 35  indberegnet hans egen Arvelod deri  for 54 Rdlr, datr: 2den Novbr: 1784.

            8.  Aflyst en Obl: af Berge Halvorsen Høyland til Marithe Lars Dotter Høyland  stoer 36 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 Pd: Smør  16 K:der Malt i G:den Høyland  No: 36, datr: 28de Octobr: 1777 og tl: neste Dag  der nu er indfriet efter hendes paategnede Qvitering af 30te Maji 1785.

            9.  Tingl: et Skjøde fra Tollev Larsen Indre Eides Enke Anne Johan/n/es Dotter  til Gudmund Knudsen Indre Eide paa 1 Pd: 17 ½ M/ark S:r og 13 7/8 K:de M: i Indre Eide  iberegnet hans Hustrues Arve Part deri, det solgte for 63 rd, af 30te Maji 1785.

            10.  Et Ditto af Ole Andersen Schaar til Gudmund Knudsen Indre Eide paa Odels Retten til den/n/e Part i Indre Eide for 10 Rdlr, datr: 30te Maji 1785.

 

1785: 11b

 

            11.  Et Afkald fra Niels Erichsen Storsetter til Johannes Nielsen Storsetter for hans 2de Arve Lodder  56 Rdlr 1 mrk  tilfalden ved 2de Skifte Breve paa Fam/m/estad i Lindaas  af 5te Martii 1763 og 16de Augusti 1777, datr: 30te Maji 1785.

            12.  Et Skjøde fra Johan/n/es Nielsen Storsetter med fleere til Ole Johannesen paa ½ Løb Smør og ½ Faars Leje i G:den Storsetter  No: 62, iberegnet hans forrige Andeel deri, det solgte for 28 Rdlr, dateret 30te Maji 1785.

            13.  Et Vilkors Brev fra Kjøberen Ole Johan/n/esen Storsetter til Sælgeren Johan/n/es Nielsen paa aarlige Levekor af nysbenævnte Anpart i Storsetter  No: 62, datr: 31te Maji 1785

            14.  Aflyst en Obl: af Lars Erichsen Padøen til Ole Andersen Kleveland  stoer 36 Rdlr  med 1te Pante Ret i Padøen  No: 68  af Skyld 18 M/ark Smør, datr: 18de Junii 1764 og tinglyst neste Dag, der nu er indfriet efter Qvitering af Creditor  tegnet paa Gjenparten i et Protocol udtoeg {af} under 30te Maji 1785, hvorefter den herved mortificeres.

 

I Anledning Antegnelserne i Skatte Regnskabet for 1783 loed Hr: Fogden begjere Almuen tilspurgt om der i Aarene 1782 og 1783 er skeed nogen Forandring med Gjæstgiverne her i Skibreedet, hvortil blev svaret nej, og derved var tilstæde Ole Johan/n/esen Storsetter og Lars Olsen Biørndahl.

            2.  Dernest frem lagde han Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter for 1te Termin d: A:  af Beløb 398 Rdlr 2 s, som i Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Hosangers Skibreede 1785

Aar 1785  den 1te Junii  blev paa Tingstædet Bernestangen holdt Som/m/er Ting for Hosangers Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af efterskrevne ved sidstl: Høste Ting tilnævnte Laugretsmænd  1. Johannes Andersen Aaseim  2. Ole Andersen Tvedten  3. Johannes Aschildsen Tvedten  4. Johannes Andersen Langeland  5. Anders Herlogsen Fosse  6.  Johannes Torbiørnsen Oxendahl  7. Ole Nielsen Ladvig  og 8.  istæden for Ole Olsen Ladvig, der efter nysbemeldte hans Naboes Beretning er syg og ej har aflagt Eed, blev tilnævnt og sad en gam/m/el Laugretsmand Knud Ellevsen Næsse, og de øvrige 7 nye Mænd have alle aflagt Eed som Laugretsmænd  Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e 4 Høy Kongel: Anordninger som ved dette Aars Som/m/er Ting for Sartors Skibreede og i forrige Justits Protocol f: 391 ere registerede.

 

Dernest blev paaraabt de indstævnte Sager.

 

1785: 12

 

 

Nye Sag

Joen Larsen Biørche paa Vos imod Erich Olsen Rachnæs

Lars Svendsen Lie fra Wangens Tinglaug paa Vos mødte for hans Frænde Joen Larsen Biørche sam/m/estæds og anmeldte at den/n/e med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet ind kalde Erich Olsen Rachnæs for at have udsultet en Hoppe han fra Citanten havde taget paa Foster, som desformedelst døde førinden Hjemkomsten, der fore at liide Dom til Opretning og Søgemaalets Omkostning at erstatte  samt der om at anhøre stævnte og ustævnte Vidner. Som Vidner i den/n/e Sag er under Lovens Falsmaal ind kaldet Knud Ellevsen og Haldor Bergesen  samt Tjeneste Dræng Lars Ellevsen og Stif Dotter Boel Berges Dotter paa Øvre Racnæs,  Siur Bergesen med Søn Ellev Siursen og hans 2 Døttre Sirie og Aase Siurs Døttre paa Øvre Rachnæs,  Guttorm Nielsen med Hustrue Brithe Knuds Dotter og 2de Tjeneste Piiger  Anne Niels Dotter og Helene Ols Dotter paa Nedre Rachnæs  og Johan/n/es Knudsen Kinne af Vos  deres eedelige Vidnes byrd i Sagen at aflægge.

  Hverken Paagjældende Erich Olsen Rachnæs eller de der fra Gaarden ind kaldte 12 Vidner mødte efter Paaraab  og Varselen blev eedelig afhjemlet ved de brugte Kaldsmænd Lensmand Steffen Magnesen Hatland og Søn Johan/n/es Steffensen at være skeet som foranført for Partes og samtlige 12 Vidner i eget Paahør og Boepæl i Forgaars 4 Uger siden.

  Derefter frem kom som

            1te Vidne Johannes Knudsen Kinne  opholdende sig hos sine Forældre paa Gaarden Kinne i Wangens Tinglaug paa Vos, der aflagde Eed og vandt at i Novbr: Maaned 1783 frem bragte Vidnet fra Citanten til indstævnte Erich Olsen Rachnæs den paasøgte Hoppe, som da var i god Stand  vel ved Magt og Brugs før, nogle Uger der efter traf Vidnet indstævnte Erich Rachnæs i {Bern} Echnæs Vogen, da Erich sagde at den bekomne ej var den omtalte  men større af Væxt, hvor til Vidnet svarede det kunde være det sam/m/e  og at han ville vederlegge det med høyere Foster Løn. Nogle Uger derefter traf Vidnet Erich Rachnæs atter paa Mielstad, da den/n/e forlangte 3 Rdlr i Foster Løn for den/n/e Hoppe Vinteren over istæden for de der fore tilforn betingede 2 Rdlr 3 mrk, hvilken Forhøyelse Vidnet og tilstoed ham. Erich Rachnæs sagde da tillige at han ej kunde beholde Hoppen længer end til neste Vaar naar Creaturerne kom ud i Marken  formedelst hans Naboers Hæsters Skyld, hvorpaa Vidnet lovede igjen at

 

1785: 12b

 

afhente den/n/e Hoppe den 14de April nest efter  i fald den var i saa goed Stand at den kunde bære ham frem ad langs Vej. Ved bemelte Tiid  nogle faa Dage førinden  ankom Vidnet til Rachnæs at afhente den  og da var den/n/e Hoppe allereede udsluppen i Udmarken  og betalte Erich 2 Rdlr af Foster Løn/n/en der fore, og da han siden saae Hoppen i Marken var den ganske ufør og udhungret at den ej kunde fremføres en Miil til Lands efter Anseende, hvorfore Vidnet maatte lade den forblive der indtil viidere, og da havde den/n/e Hoppe en Blok om Foeden, og nogle faa Dage derefter hørte Vidnet at Hoppen var død.

  Comparenten Lars Svensen Lie begjerede for Citanten de udeblevne forelagt til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Erich Olsen Nedre Rachnæs gives Laugdag til nestk: Høste Ting at møde med Tilsvar i Sagen, til hvilken Tiid de ind kaldte Vidner Knud Ellevsen Øvre Rachnæs med Stif Søn Haldor Bergesen  Stif Dotter Boel Berges Dotter og Dræng Lars Andersen,  Siur Bergesen Øvre Rachnæs med 3de Børn  Ellev Siursen  Sirie og {Hele} Aase Siurs Døttre,  Guttorm Nielsen Nedre Rachnæs med Hustrue Brithe Knuds Dotter og 2de Tjeneste Piiger  Anne Niels Dotter og Helene Ols Dotter  tillige forelægges under Lovens Falsmaal at møde og eedeligt Vidnes byrd i Sagen at aflægge.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 2den Junii  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da publiceret

            1.  Et Skjøde fra Mons Andersen Egefit med fleere til Michel Torbiørnsen Fieldanger paa 12 M/ark Smørs Leje i G:den Fieldanger  No: 1  for 40 Rdlr, datr: 29de Octobr: 1784.

            2.  Et Vilkors Brev af Michel Torbiørnsen Fieldanger til hans Hustrue Brithe Johan/n/es Dotter paa aarlige Leve Kor af 1 Pd: Smørs Leje i Fieldanger efter hans Død, datr: 29de Octbr: 1784

            3.  Et Mage Skjøde imellem Knud Ellevsen Ladvigshoug og Brynild Johan/n/esen Næsse, hvorved den første tilbytter sig 18 M/ark Smør i G:den Næsse  No: 5  af den sidste, som derimod faaer igjen 18 M/ark Smør i G:den Ladvigshoug  No: 95, dateret 28de Octobr: 1784

            4.  En Obl: af Knud Ellevsen Næsse til Ole Knudsen Helland  stoer 90 Rdlr  med 1te Pante Ret i 18 M/ark Smørs Leje i G:den Næsse  No: 5, dateret 1te Junii 1785.

            5.  Et Skjøde af Ole Magnesen Eide til Erich Magnesen

 

1785: 13

 

paa 12 M/ark Smør og 4 Kander Malts Leje i G:den Eide  No: 10  for 30 Rdlr, datr: 1te Junii 1785.

            6.  Et Vilkors Brev af sam/m/e dato fra Erich Magnesen Eide til Broderen Ole Magnesen paa aarlige Leve kor af 12 M/ark Smør og 8 K:der M: i G:den Eide  No: 10.

            7.  Et Auctions Skjøde til Klokkeren Niels Monsen Møching paa et Vaan og Ild huus \og Stabur/ paa G:den Miøs  No: 41  forhen tilhørende forrige Klokker Halvor Lassesen  for 130 Rdlr 1 mrk 2 s, dateret 7de Aprilis 1785.

            8.  Et Bygsel Brev fra Hosanger Kirkes Ejere  Klokker Halvor Lassesen og Anders Andersen Søre Øfsthuus  til Johannes Aschildsen paa 9 M/ark Smørs Leje i G:den Tvedten  No: 46  forhen brugt af Enken Marthe Niels Dotter, dateret 11te Januarii 1780  med Revers.

            9.  Aflyst en Obl: af Knud Ellefsen Ladvigshoug til Ole Knudsen Øvre Helleland  stoer 31 Rdlr  med 1te Pante Ret i 18 M/ark S:r i Ladvigshoug  No: 95, datr: 23de Octobr: 1778 og tingl: neste Dag, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 1te Junii 1785.

            10.  En Forskrivelse af Wermund Larsen Gervig til Enken Ragnilde Lars Dotter Hammersnæs ang: Huusene paa Ham/m/ersnæsset og Pladsen paa Ham/m/ers Præstegaards Grund  No: 96, datr: 16de Martii 1785.

            11.  Et Bygsel Brev fra Ham/m/ers Sogne Præst Geelmuyden til Wermund Larsen Gervig paa Pladsen Ham/m/ersnæsset paa Ham/m/ers Præste Gaards Grund  No: 96, dateret 16de Martii 1785  med Revers.

 

Hr: Fogden loed fremlægge til Bielag ved Skatte Regnskabet

            1.  Fortegnelse over Af- og Til- gang i Vej Mandtallet for Aaret 1784, som inden Retten blev oplæst og uimodsagt, hvorved var tilstæde Simon Johannesen Næsse og Erich Magnesen Eide

            2.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter for 1te termin d: A:  af Beløb 415 Rdlr 4 mrk 12 s, der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsiigelse

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Mielde Skibreede 1785

Aar 1785  den 4de Junii  blev paa Tingstædet Nedre Mielde holdt Som/m/er Ting for Mielde Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af følgende ved forrige Høste Ting tilnævnte 8 Laugretsmænd  1. Anders Bastesen Wallestrand  2. Iver Larsen Greve  3. Fabian Nielsen Teigland  4. Hans Nielsen Koppen  5. Niels Nielsen Espevold  6. Johan/n/es Ingebrigtsen Wim/m/elvig  7. Ole Danielsen Havre  og 8.  i stæden for Steffen Erichsen Greve sad Siur Nielsen Schaar, hvilke samtlige 8 have aflagt Eed som Laugretsmænd.

 

1785: 13b

 

Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Forordninger  4 i Tallet, som ved dette Aars Høste Ting for Sartors Skibreede og i forrige Justits Protocol f: 391 ere extraherede.

 

{Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen}

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette, beroer Tinget til i Overmorgen

 

Nestpaafølgende 6te Junii 1785 vedvarede Tinget med foran førte Laugretsmænd  og blev da publiceret

            1.  Et Bygsel Brev af Biskop Irgens til Ole Nielsen paa \Øde/ Gaarden Erstad  No: 9  af Skyld 2 B/ismer Pund 6 M/ark Smør  forhen brugt af Lars Larsen, datr: 21de Aprilis 1785  med Revers  uden Landskylds Svarelse.

            2.  Et Skjøde af Jon Olsen Daltvedt til Sønnen Ole Jonsen paa 22 ½ M/ark S:r og 1 Mæle Malts Leje i Gaarden Daltvedt, \No: 10/  for 98 Rdr, datr: 6te Junii 1785.

            3.  Eet Pandte Brev af Ole Jonsen Daltvedt til Niels Andersen Ascheland  stor 98 Rdr, mod Rente 4re af 100 og 1te pandte Ret i 22 ½ Mark S:r og 1 Mæle Malt i Daltvedt  No: 10.  datr: 6te Junii 1785.

            4.  Aflyst en Pandte Obligation af Jon Olsen Daltvedt til Niels Andersen Søre Ascheland for 60 Rdr, med 1te Pandte Rett i 22 ½ M/ark S:r og 1 M: M: i Daltvedt  No: 10,  datr: 24de Novbr: 1769 og tingl: 28de Maji 1770, som nu er indfriet efter paategnet Qvittering af 30te Maji 1785.

            5.  Eet Bygsel Brev af Peder Erichsen Fieldskaal og Goute Iversen Burkeland til Anders Johannesen paa 18 M/ark S:r  12 Kdr: Malt i Gaarden Burkeland  No: 13, som Mons Joensen forhen har brugt. datr: 4de Junii 1785.  med Revers.

            6.  Aflyst en Pandte Obligation af Ole Carlsen Wichne til Myndtlingen Agothe Johannes Dotter  stor 28 rd  mod Pandt i 1 pd: 9 ¾ M/ark S:r i Gaarden Wichne  No: 68, dat: 27de Maji 1754 og tingl: s: D:  som nu er indfriet efter paategnet Qvittering af Creditors Mand Anders Andersen Romsloe af 6te Junii 1785.

            7.  Eet Bygsel Brev af Hans Krohn til Thomas Andersen paa 18 M/ark S:r og 15ten Kande Malt i Gaarden Havre  No: 92, som Lars Thomassen forhen har brugt.  datr: 30te April 1785  med Revers.

 

I Anledning af Antegnelserne i Skatte Regnskabet for Aaret 1783 loed Hr: Fogden begjere Almuens Svar indhentet om der i Aarene 1782 og 1783 er skeet nogen Forandring med Gjæstgiverne her i Skibreede, hvor til blev svaret nej  og derved var tilstæde Ole Aschildsen Nedre Mielde og Knud Bergesen Nedre Borge.

            2.  Loed han frem lægge Fortegnelse over Af- og Til- gang i Vej mandtallet for 1784, som i Retten blev oplæst og uimodsagt, hvor ved var tilstæde Ole Olsen og Niels Torfindsen Soelberg.

            3.  Fortegnelse over Restancerne af de Kongel: ordinaire Skatter for 1te termin d: A:  af Beløb 438 rd 3 mrk 12 s

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev

 

1785: 14

 

sam/m/e sluttet og ophævet.

 

 

 

Som/m/er Tinget for Arne Skibreede 1785

Aar 1785  den 7de Junii  blev paa Nedre Mielde holdt Som/m/er Ting for Arne Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de ved sidstl: Høste Ting tilnævnte 8 Laugretsmænd  1. Erich Johannesen Mellingen  2. Erich Andersen Hitland  3. Ole Johannesen Myrdahl  4. Hans Monsen Indre {Arne} Horvig  5. Ole Rasmusen Garnæs  6. Niels Aadsen Indre Arne  7. Ole Iversen  og 8. Mons Andersen  begge paa Yttre Arne, hvilke alle have aflagt Eed som Laugrets mænd. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e 4 Høy Kongel: Anordninger som ved dette Aars Som/m/er Ting for Sartors Skibreede og i forrige Justits Protocol f: 391 ere registerede.

 

Nye Sag

Axel Olsen Yttre Taqvam imod Simon Olsen Indre Taqvam.

Axel Olsen Yttre Taqvam mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Simon Olsen Indre Taqvam for tilføyede Beskyldning  at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne Johan/n/es Andersen Trengereide og Niels Bessesen Thuenæstvedt, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

  Paagjældende Simon Taqvam og Vidnet Niels Bessesen Thuenæstvedt mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Johannes Johan/n/esen Indre Arne og Fabian Bessesen Thuenæstvedt bevidnede under Eed at have forkyndt dem begge Varselen som foran ført i deres eget Paahør og Boepæl for meere end 14 Dage siden.

  Derpaa frem kom som

            1te Vidne Johannes Andersen  opholdende sig hos sin Fader paa Trengereide, der aflagde Eed og vandt at omtrent for 5 Uger siden var Vidnet tillige med det andet indstævnte Vidne Niels Bessesen Thuenæstvedt tilstæde paa Marken paa Indre Taqvam  og hørte der indstævnte Simon Olsen Indre Taqvam udskjældede Sagsøgeren Axel Olsen Yttre Taqvam for en Tyv.

  Sag søgeren begjerede Forelæggelse for de udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Simon Olsen Indre Taqvam gives Laug dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen, ligesom Vidnet Niels Bessesen Thuenæstvedt forelægges under Lovens Falsmaal til sam/m/e Tiid at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

 

1785: 14b

 

 

Nye Sag

Besse Larsen Trengereide imod Jacob Larsen Øyjorden.

Besse Larsen Trengereide mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind stævnet Jacob Larsen Øyjorden for tilføyede Tyvs Beskyldning  at liide Dom i Hoved Sagen og til at oprette Søgemaalets Omkostning  samt derom at anhøre Vidnerne Niels Olsen Nore Bøe, Lars Gabrielsen og Ole Andersen Trengereide, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen, som og Agothe Anders Dotter Holdhuus.

  Paagjældende Jacob Øyjorden og Vidnet Agothe Holdhuus mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Ole Aschildsen paa Nedre Mielde og Johannes Johan/n/esen Indre Arne bevidnede under Eed at have forkyndt Varselen for dem begge som foranført for meere end 14 Dage Siiden i deres eget Paahør og Boepæl.

  Derpaa frem kom som

            1te Vidne Niels Olsen Nore Bøe i *Sam/m/anger og Ous Præste gjæld  der aflagde Eed og vandt at seene Høsten sidst afvigte Aar var indstævnte Jacob Larsen Øyjorden i Vidnets Huus  og fortalte der at have seet Sagsøgeren Besse Larsen Trengereide at bryde ind i Sæter Huusene paa Øyjorden

            2det Vidne Lars Gabrielsen  opholdende sig hos sin Moeder paa Trengereide, der aflagde Eed og vandt at ved Kyndelsmisse Tiid 1784 var Vidnet tilstæde i Sag volderens Huus  og hørte ham da udtale nærgaaende Beskyldning imod Sag søgeren, der nu efter saa lang Tiids Forløb ej kand anføres af Dom/m/eren.

            3die Vidne Ole Andersen Trengereide  opholdende sig hos sin Fader paa bemeldte Gaard  aflagde Eed og vandt at i Julii Maaned 1784 var ind stævnte Jacob Olsen Øyjorden i Vidnets Faders Huus  og sagde da at Sag søgeren vilde formane en Koene til Utugt, hvilket Vidnet fortalte Sag søgeren 2 a 3 Uger derefter

  Sag søgeren begjerede de udeblevne forelagt til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Jacob Olsen Øyjorden gives Laugdag til nestk: Høste Ting at møde og til Sagen at svare, ligesom *Vidnerne (Vidnet) Agotte Anders Dotter Holdhuus til sam/m/e Tiid forelægges under Lovens Falsmaal at aflægge eedeligt Vidnes byrd derudi.

 

Haldor Ingebrigtsen Dahle imod Niels Bessesen Refschreede

Procurator Schnabel paa Contra Citantens Vegne æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Høste Ting og fremlagde skriftlig Indlæg af Dags dato, hvortil

 

1785: 15

 

han sig refererede og indloed Sagen Dom. Bemeldte Indlæg blev i Retten oplæst og indtagen her  saa lydende.

  Hoved Citanten Haldor Ingebrigtsen Dahle mødte og indloed Sagen Dom fra sin Siide efter udførte procedure, og Sagen optagen.

 

Nye Sag

Fogden imod Johan/n/es Rasmusen Tøssen

Paa Hr: Foged Wangensteens Vegne mødte hans Fuldmægtig Prom, som tilkjendegav med lovlig mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Johannes Rasmusen Tøssen  tjenende paa Gaarden Waxdahl  at liide Dom for begangne Lejermaal med Piigen Brithe Marcus Dotter Herfindahl, og begjerede ham paaraabt, samt i Mangel af Møde  Varselen afhjemlet, men da man {hav} er kom/m/et i Erfaring om andre Omstændigheder at fornødiges oplyste i den/n/e Sag siden bemelte Stevning, saa naar Varselen er beviist  begjerede Comparenten Sagen udsadt til neste Ting  for til den Tiid at fremkom/m/e med Continuations Stævning.

  Procurator Schnabel mødte for ind stævnte Johan/n/es Rasmusen Tøssen, som benegtede det paastevnte factum  og forbeholdt sig til neste Ting at udtage Contra Stævning til Sagens og Sandheds Oplysning.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Den forlangte Anstand bevilges til neste Ting

 

Nye Sag

Tormoe Isachsen Mæhle imod Ole Danielsen Seim

Tormoe Isachsen Mæhle mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Ole Danielsen Seim for resterende 3 Rdlr 4 mrk paa Kjøbet af en Koe  at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning skadesløs at erstatte  samt derom at anhøre Vidnerne Ole Aschildsen Nedre Mielde, Ole Olsen sam/m/estæds  Johan/n/es Knudsen Weset  Knud Rasmusen Rongved og Johannes Larsen Weset  som under Lovens Falsmaal ere kaldet at aflægge eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

  Procurator Schnabel mødte for Sagsøgeren og vilde fornem/m/e om de indstævnte møde  og i Mangel der af udbad sig de udeblevne forelagt til neste Ret.

  Paagjældende Ole Danielsen Seim mødte  vedtoeg lovlig Varsel  og tilkjendegav ej til sig selv at have kjøbt den omhandlede Koe  men til en anden som holder Betalingen tilbage fordie den ej efter Aftale var lydesløs eller melkede saameget

  De indstævnte Vidner mødte alle  undtagen Ole Olsen Nedre Mielde.

 

1785: 15b

 

Dernest fremkom som

            1te Vidne Knud Rasmusen Rongved, der aflagde Eed og vandt at den omstævnte Koe, som var den beste Vidnet ejede  blev solgt til Mons Joensen Kleveland Høsten 1783  og sam/m/e Aars Høste Ting blev solgt igjen \fra dem/ til Sagsøgeren Tormoe Mæhle  men den seenere Afhandling imellem Parterne i den/n/e Sag desang: var Vidnet ubekjendt.

            2det Vidne Johannes Knudsen Weset aflagde Eed og vandt at ved Juule Tiider 1783 kom Saggivne Ole Danielsen Seim til Vidnet og fortalte at han havde afkjøbt Sagsøgeren Tormoe Mæhle den omhandlede Koe for 9 Rdlr  saa at den skulde være lydes løs, bad Vidnet siige til Tormoe Mæhle at han skulde frembringe Koen til Hr: Oberste Borse i Bergen  og hvis den/n/e ej ville imodtage sam/m/e fordie den var for gam/m/el  skulle den leveres til Forpagteren Thore Olsen ved Sydnæs Porten  og i fald den/n/e ej heller ville kjøbe den  selv  da at beholde den ind til Ole Seim selv kom til Byen, og Ole Seim sagde derhos at dersom Obersten eller Thore paa Sydnæs antoeg Koen og betalte Pengene der fore  kunde Tormoe imodtage dem, men hvis ikke ville Ole Seim selv være ansvarlig for Betalingen. Siden var Vidnet med at frembringe Koen til Byen, da han ej kunde fornem/m/e ringeste Lyde derved, og afleverede Koen til Thore Olsen ved Sydnæs Porten  som imodtoeg den og betalte til Afdrag [i/paa]? Kjøbe Sum/m/en 1 Rdlr 3 mrk  foruden Consumtionen deraf  og lovede at afgjøre det øvrige med Ole Seim selv. Paa den Tiid var den/n/e Koe ved Kalv, hvilken den og frembragte nestk: Nye aars Dag efter Ole Seims Siigende til Vidnet.

            3die Vidne Johannes Larsen Weset aflagde Eed og vandt at Dagen efter Høste Tinget 1783, da Vidnet stoed i Arbejde hos Hr: Bergendahl, kom Tormoe Mæhle og Ole Seim gaaende og fortalte Vidnet at den sidste havde afkjøbt den første den omhandlede Koe for 9 Rdlr i Friepenge  og at den skulle frembringes til Thore paa Sydnæs  men at Ole Seim selv ville være ansvarlig for Betalingen. Vidnet har tillige været tilstæde paa Tinget Dagen tilforn da Accorden om den/n/e Koe blev sluttet imellem Mons Kleveland og Tormoe Mæhle, og den/n/e Koe skulle efter Aftale være med Kalv

  Ole Aschildsen Mielde og Ole Olsen sam/m/estæds mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Lensmand Johan/n/es Faugstad og {Johan/n/es} Fabian Bessesen

 

1785: 16

 

Thuenæstvedt bevidnede under \Eed/ at have forkyndt dem begge Varselen som foranført i eget Boepæl og Paahør for meere end 14 Dage siden.

  Proc: Schnabel begjerede Laugdag for de udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  De ind kaldte Vidner \Ole Olsen og Ole Asch: Mielde/ forelægges under Lovens Falsmaal til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og eedeligt Vidnesbyrd i Sagen at aflægge

 

Johan Garman imod Gustavus Pettersen

Procurator Schnabel mødte for Sagsøgeren og frem lagde Rettens sidste Høste Ting givne Laugdag med paategnet Forkyndelse saalydende.

  Formedelst at det eene Stævne Vidne var bortrejst og ej kunde afhjemle Forkyndelsen  beroer Sagen til i Morgen

 

Nye Sag

*Chritopher Halven imod Ole Bergesen Toschedahl

Kjøbmanden i Bergen Christopher Halvens \Arvinger/ loed anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Ole Bergesen Toschedahl i stoere Sandvigen for skyldig bleven 6 Rdlr efter foreviist Regning at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Paagjældende Ole Bergesen Toschedahl mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Lensmand Johan/n/es Faugstad og Ole Monsen Øfste Mielde bevidnede under Eed at have forkyndt Varselen som forbemeldt for hans Boepæl i hans Hustrues Paahør for 3 Uger siden

  Sagsøgeren loed begjere Laugdag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Ole Bergesen Toschedahl af stoere Sandvigen gives Laugdag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 8de Junii  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugret.

 

Johan Garman imod Gustavus Pettersen.

Procurator Schnabel æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra i Gaar og begjerede den indstævnte paaraabt  og i Mangel af Møde  Laugdagens Forkyndelse afhjemlet ved de nu mødende Kaldsmænd.

  Paagjældende Gustavus Pettersen mødte ej efter Paaraab  og Laugdagens Forkyndelse blev eedelig afhjemlet af de brugte Kaldsmænd efter deres Paategning.

  Comparenten Schnabel paastoed derefter at indstævnte Gustavus Pettersen maae blive tilfunden at betale

 

1785: 16b

 

Citanten Hr: Garman for de paastævnte 2 Aars Grunde Leje 4 Rdlr  og at oprette ham Søgemaalets Omkostning med 4 Rdlr, hvormed han indloed Sagen Dom, og dertil optages den.

 

I Anledning Antegnelserne i Skatte Regnskabet for Aaret 1783 loed Hr: Fogden begjere Almuens Svar indhentet om der i Aarene 1782 og 1783 er skeet nogen Forandring med Gjæstgiverne her i Skibreedet  hvortil blev forklaret nej  og derved var tilstæde Haldor Dahle og Niels Refscreede.

            2.  Loed han fremlægge Fortegnelse over Af og Tilgang i Vej Mandtallet for Aaret 1784, som i Retten blev oplæst og uimodsagt, hvorved var tilstæde Haldor Dahle og Niels Refschreede.

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  af Beløb 500 Rdlr  for 1te termin d: A:, der i Retten blev oplæst og uimodsagt

 

Derefter blev udi Sagen indstævnt af Haldor Ingebrigtsen Dahle for hans Myndtling Besse Larsen Refskre imod Niels Bessesen Refskre og contrastævnt af den/n/e sidste  saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Af de fra Hoved Citantens Siide førte 4 Vidner forklare 1te og 2det at Contra Citanten ej var sønderlig fornøyet med \de/ for hans Anpart i Gaarden Refskre af Hoved Citanten paa Myndtlingen Besse Larsens Vegne anbudne 40 Rdlr og der paa annam/m/ede Haand Penge 6 Rdlr  og erklærede førinden han imod toeg disse sidste at ville forespørge sig hos Øvrigheden om han var nød at afstaae Godset eller ej, men 3die og 4de Vidne forklare derimod eensstem/m/ig at, efterat Contra Citanten ved første Tilbud og Samtale herom var uvillig at indgaae Kjøbet  og herom sagde at ville forespørge sig, blev han ved paafølgende Afhandling derom sam/m/e Dag overtalt at sælge Hoved Citantens Myndtling Besse Larsen hans ejende og paaboende Andeel i Gaarden Refskre for 40 Rdlr, at betales til neste Ting imod Skjødets Udstædelse, og det Vilkor at Contra Citanten som Lejlænding skulle ved blive Bruget ind til Myndtlingen blev myndig og selv behøvede det til Beboelse, hvorom der omtrent for 2 Aar Tilbage fra Som/m/er Tinget 1784 blev sluttet Foreening imellem begge Parter  og derpaa af Contra Citanten imodtaget 6 Rdlr Haand Penge, der dog siden er bragt tilbage i Hoved Citantens Huus og hans Fraværelse, og endskjønt 4de Vidne er en Broder af Hoved Citanten, kand det ej svække hans Troeværdighed, da Hoved Citanten ej har sluttet dette Kjøb for sig selv, men for hans Myndtling, og foruden at den omprovede

 

1785: 17

 

Forespørgsel her om hos Øvrigheden var i sig selv aldeeles utiidig  havde den saameget mindre at betyde efterat Kjøbet var sluttet og Haand Penge derpaa var annam/m/et.

  Thi tilfindes Contra Citanten Niels Bessesen *Refske (Refskre) at opfylde det med Hoved Citanten paa hans Myndtling Besse Larsens Vegne sluttede Kjøb ved at afhænde og hjemle den/n/e sidste hans ejende Anpart i Gaarden Refskre  af Skyld 18 M/ark Smør  imod de accorderede 40 Rdlrs Betaling  og at ved blive Bruget deraf som Lejlænding inden bemelte Myndtling opnaar 25 Aar og derefter selv vil tiltræde sam/m/e til Beboelse.

  At efter kom/m/es inden 15 Dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under viidere lovlig Adfærd.

 

Ligeleedes blev udi Sagen anlagt af Johan Garman imod Gustavus Pettersen af stoere Sandvigen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Efter erholdte lovlig Varsel og Laugdag har Sagvolderen ej haft noget imod Søgemaalet at indvende, ligesom det er in confessa at han beboer et Huus paa bygslet Grund i stoere Sandvigen, hvilken sidste tilhører Sagsøgeren;

  Thi tilfindes Saggivne Gustavus Pettersen at betale Sagsøgeren de paastævnte 2 Aars Grunde Leje med Fiire Rdlr  saa og Tre Rigsdaler for den/n/e Rettergangs Omkostning  inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under Lovlig Adfærd.

 

Derefter blev kundgjort følgende:

            1.  Eet Skjøde af Johannes Bastesen Grønsdahl til Mons Knudsen Sætterdahl paa 18 M/ark S:r i Gaarden Sætterdahl  No: 19  for 180 Rdr.  datr: 23de Aprilis 1785.

            2.  Eet Pandte Brev af Mons Knudsen Sætterdahl til Henrich Rasmussen i Bergen for 150 Rdr, mod Rente 4 proCto: og Pandt med 1te Prioritet i nysbemelte 18 M/ark S:r i G:den Sætterdahl  No: 19.  datr: 23de Aprilis 1785.

            3.  Eet Bygsel Brev af Lensmand Johannes Faugstad paa Sogne Præsten Hr: Arentz Vegne  til Lars Gabrielsen paa 1 pd: S:r  16 Kdr: Malt i Gaarden Trengereide  No: 30. som Haldor Andersen og Gabriel Larsen haver brugt.  datr: 9de Maji 1785  med Revers.

            4.  Eet Ditto af Ditto til Haldor Andersen \Songstad/ paa ½ Løb S:r  12 Kander Malt i Gaarden Riisnæs  No: 31. som Haldor Andersen Riisnæs forhen har brugt.  datr: 6te Maji 1785.  med Revers.

            5.  Eet Ditto af Ditto til Lars Johannesen paa et Huusmands Plads under Gaarden Riisnæs  No: 31. som Haldor Nielsen forhen har beboet, mod 1 Rdr Afgift til Lejlendingen  og fra Flytning in Natura til Ejeren.  datr: 6te Junii 1785  med Revers.

            6.  {Aflyst} \Tingl:/ en Pandte Obligation af Johannes Haldorsen Indr: Taqvam til {Mons Steffensen Hundhammer} \Myndtlingen Dønnot Niels Dotter/ for 36 Rdlr  og Myndtl: Ingebor Besses Dotter 10 Rdr,  datr: {24de November 1781 og tingl:} 7de Junii 1785, med Rente 4re af 100 og 1te Pandte Rett i 1 brd (bismerpund?) S:r  1/3 Faar i G:den Indr: Taqvam  No: 37.

 

1785: 17b

 

            7.  Tingl: et Gave Skiøde af Sorenskriveren efter Myndtlingen Martha Besses Dotter fra Yttr: Taqvam, hvorved til Moederen Brithe Lars Dottr: yttr: Taqvam blev udlagt 9/10 M/ark S:r og 1/80 Faar i Gaarden yttr: Taqvam  No: 38  for 7 Rdr 1 mrk 8 s,  datr: 7de Junii 1785.

            8.  Eet Skiftebrev forrettet paa Gaarden Indr: Arne efter Johannes Johannesen den 8de Januarii 1785, hvorved af 1 pd: S:r  1/3 Hd: i Gaarden Indr: Arne  No: 45, blev udlagt til Sterboe Enken Ingebor Peders Dotter 12 M/ark S:r  1/6 Hd:   Sønnerne Johannes, Mons og Anders hver 2 2/3 M/ark S:r og 1/27 Huud  og Døttrene Martha, Karie og Brithe hver 1 1/3 M/ark S:r  1/54 Hd:

            9.  Eet Skjøde af Lars Larsen Myrdahl til Erich Monsen paa 1 pd: 3 M/ark Smør og 1 Mæle Malt i Gaarden Myrdahl  No: 71,  datr: 7de Junii 1785  for 410 (110?) Rdr.

            10.  Aflyst en Pandte Obligation af Ole Olsen Nore Toppe til Erich Danielsen Melkeraaen for 60 Rdr mod Pandt i ½ Løb S:r  ½ M: Malt i Gaarden Nore Toppe  No: 75. datr: 12te April 1765 og tingl: 26de Novbr: s: a:  som nu er indfriet efter paategnet Qvittr: af 14de Januarii 1785.

            11.  Tinglyst et Bygsel Brev af Morten Rasmussen Morvigen til Hans Andersen paa 18 M/ark S:r i Gaarden Melkeraaen  No: 76,  med Revers.  datr: 7de Junii 1785.

            12.  Aflyst et Pandte Brev af Anders Haaversen Sætre til Halsteen Bergesen Jordal for 140 Rdr mod 1te Pandte Rett i ½ Løb S:r, 6 Kdr: M: og ½ Faar i Gaarden Sætre  No: 80, datr: 31te Maji 1780 og tingl: 1te Junii s: a:  som nu er indfriet efter paategnet Qvittering fra Creditors Hoved Arving Steffen Rølland.

            13.  Tingl: en Ditto af samme Ditto til Erich Danielsen Melkeraaen for 70 Rdr, mod Rente 4 ProCto: og 1te Pandte Rett [i] ½ Løb S:r, 6 Kdr: M: og ½ Faar i Gaarden Sætre  No: 80.  datr: 8de Junii 1785.

            14.  Aflyst en Pandte Obl: af Wilhelm Friderich Jæger til Broderen Niels Knag Jæger for 280 Rdr mod \2den/ Pandte Rett i et Vaanhuus i Store Sandvigen, datr: 10de Martii 1768 og tingl: 30te Novembr: s: a:  der er indfriet ved Udlæg til Creditor i Skiftet efter Debitor  sluttet 15de Aug: 1776  efter Paategning af Thyge Jæger som Curator Conorum i Creditors Boe af 28de April 1785.

            15.  Aflyst en Ditto af Frans Grung til Madame Weche Garman for 40 Rdr mod Pandt i et Vaanhuus i Stoere Sandvigen, datr: 10de Octobr: 1770 og tingl: 29de s:  som nu er indfriet efter Qvittering af Johan Garman under 12te October 1784.

            16.  Aflyst en Ditto af Lars Johannesen Lien til Johan Garman for 150 Rdr mod 1te Prioritet i et Vaanhuus i Store Sandvigen  i 2. Rode No: 21, datr: 22de Junii 1782 og [tingl:] 23de November s: a:  som nu er indfriet efter Creditors Paategnede Qvittering af 2den April 1785.

            17.  {Aflyst} tinglyst et Skjøde af Lars Johannesen Lien til Johannes Monsen paa 1 *Vaahuus og en Smide Værkstæd under 2. Rode No: 21 i Store Sandvigen for 195 Rdr,  datr: 10de Maji 1785.

            18.  Eet Bygsel Brev af Johan Garman til Johannes Monsen paa Grunden til nest forestaaende Vaanhuus, mod Aarlig Afgift 2 Rdr,  datr: 26de Martii 1785  med Revers.

            19.  Aflyst en Pandte Obligation af Giert Gierdtsen Storm til Lars Jonsen Evie for 199 Rdr med 1te Pandte Rett i et Vaanhuus i Store Sandvigen under 2. Rode No: 34  og alle hans andre Løse og faste Ejendeele,  datr: 2den October 1782 og tingl: 23de Novbr: 1782, som nu er indfriet efter Creditors Paateigning af 20de Januarii 1785  og Declaration fra Debitor at Capitalen i Følge Skriftlig Opsigelse er betalt.

 

1785: 18

 

20.  tinglyst en Obligation af Giert Giertsen Storm til Diderich v: der Ohe  stor 250 Rdr, med 1te Pandte Rett i 2de Vaanhuuse i Stoere Sandvigen  No: 34 i 2den Rode  datr: 20de Januarii 1785.

            21.  Eet Skjøde af Andreas Cold i Bergen til Thies Pasche paa et Nøst i Store Sandvigen, for 200 Rdr  datr: 24de Augusti 1783. og tingl: for Bergens Byeting den 29de Septr: s: a:

            22.  Eet Skifte Brev efter Natanael Gram i Store Sandvigen  beg: 20de Januarii og sluttet 18de Decembr: 1784  hvorved i et Vaanhuus i Stoere Sandvigen i 1te Rode  No: 10, med Høe Lade, Fæehuus og Geede Huus \samt Nøst/ for 250 Rdr skeet Udlæg til Boets Creditorer

            23.  Eet Skjøde af Mons Oddsen (Aadsen) til Erich Monsen Westerlie paa et Vaanhuus under 1te Rode No: 22 i Stoere Sandvigen for 74 Rdr  datr: 28de Januarii 1784.

            24.  Eet Bygsel Brev af Johan Garman til Erich Monsen Westerlie paa Grunden til dette Huus, mod Aarlig Afgift 1 Rdr.  datr: 8de Januarii 1785  med Revers

            25.  Eet Pandte Brev af Peder Jacobsen Aase til Madame Wenche Garman  stoer 40 Rdr, mod 1te Pandte Rett i et Vaanhuus i Store Sandvigen  datr: 10de Octobr: 1784.

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e sluttet og ophævet

 

 

 

Udsættelses Ting for Schiolds Skibreede [1785]

Aar 1785  den 15de Junii  blev i Sorenskriverens Huus i Bergen holdt Udsættelses Ting for Schiolds Skibreede i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som i forrige Justits Protocol f: 352 ere anførte,

  hvor der udi Sagen, indstævnt af Hemming Andersen Hoepe imod Erich Erichsen Schioldahl og contrastævnt af den sidste, saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Af de fra Hoved Citantens Siide førte Vidner forklarer 3die Vidne at hun Dagen for Christi Him/m/elfarts Dag 1782 Formiddag fandt en Sæk med ½ Tønde Rug i smaa Calfar Bakken  og saae da Hoved Citanten med en Møller Vogn at kjøre foran i Vejen fra Byen der ovenfor, uden at nogen anden i det Mellemrum var at see, hvoraf hun sluttede at sam/m/e af ham maatte være tabt, og at Contra Citanten derpaa kom farende fra Byen med en Kløv Hæst og toeg bemelte Rug Sæk  og siigende at den tilkom ham som Finder deraf i Alfar Vejen. 4de Vidne beretter at hun selv sam/m/e Formiddag saae Contra Citanten paa Fremvejen derfra imellem Aarestad Broen og Houcheland af ½ Tønde Sæk at tøm/m/e Rug i en Bøtte, og 5te Vidne  at hun sam/m/e Dag paa Vejen oven for Calfaret af Contra Citanten selv hørte Tilstaaelse om at han selv sam/m/e Dag havde fundet ½ Tønde Rug.

  Dette bestyrkes tildeels af det indgivne fra {Contra} Hoved Citantens Husbonde Petter Wisman under 5te Maji 1783, hvilket han siden som 4de Contrastævnte Vidne har Eed fæstet, der indeholder at Hoved Citanten baade har tilstaaet det for ham  og har maattet betale Bageren Henrick Schnel som Ejer af den/n/e tabte ½ Tønde Rug, 2 Rdlr derfore, ligesom

 

1785: 18b

 

Contra Citanten selv tillige udi Contra Stævningen og Spørsmaalet til Vidnerne tilstaaer selv sam/m/e Tiid og Stæd at have funden bemelte ½ Tønde Rug.

  Derimod forklare de 2 første efter Contra Stævningen førte Vidner  at den i Møllen under Aarestad, Steenen kaldet, tjenende Møller Dræng Niels Larsen for dem hver særskildt paa forskjellig Tiid har udsagt af Contra Citanten at have faaet tilbage ½ Tønde Rug som han havde tabt i Calfar Bakken selv sam/m/e Dag  nemlig Dagen for Christi Him/m/elfarts Dag 1782, det bemeldte Niels Larsen, som kaldet til Vedermæle tillige selv under den/n/e Sag har tilstaaet  med Tilføyende at han strax vendte om paa Vejen at opleede den og fik den, men foruden at denne sidste Omstændighed i hans Opgivende er ganske afviigende fra 4de og 5te Hoved Vidnes eedelige Forklaring  har de der efter fra Hoved Citantens Siide førte 6te og 7de Vidner \eensstem/m/ig/ forklaret at bemelte Niels Larsen i Renden paa Tilspørgende herom af Hoved Citanten 1te Søndag efter St: Hans Dag 1782 havde svaret at han hverken havde tabt eller faaet igjen bemelte ½ Tønde Rug.

  I Følge Lovens 5 - 9 - 1te art: paalaae det Contra Citanten paa Kirke gaard eller Tinge at oplyse den/n/e Fangst, der ej under den/n/e Sag er godtgjort at være skeet, og siden overlade Ejermanden at godtgjøre sin Ejendoms Ret dertil, men da han i den Stæd  \efter at/ have udleveret den til Niels Larsen i Renden, bliver her at betragte hvorvidt saadant kand betage Hoved Citantens Adgang dertil.

  Vel har Contra Citanten fremlagt en Attest fra Accice Boeden ved Stads Porten af 3de Maji 1783 at Niels *Lars (Larsen) i Renden den 8de Maji 1782 har opført 2 Tønder Rug og 1 Tønde Byg, men da samtlige Møllere paa Aarestad og Møllendahl, samfast hver Dag formale saadant og passere sam/m/e Vej, kand være i sam/m/e prædicat, er dette saameget mindre af Vægt som deraf ingenlunde følger at Niels Larsen skulle have tabt ½ Tønde Rug; Derimod er det meget sandsynligere at sam/m/e har tilhørt Hoved Citanten efter Vidnernes eedelige Forklaring, der er af langt meere Vægt end Niels Larsens løselige Tilegnelse blottet for Beviis  og hvori han baade har været vaklende og discreperet fra Vidnerne, som forhen er bemærket, at forbiegaae den mislige Omstændighed for Contra Citanten 4de Hoved Vidne har berettet.

  Ikke desmindre virker dog dets Formodning at Contra Citanten ej herpaa har lagt aldeeles Skjul  og der fore ikke kand ansees efter Lovens 5 – 9 – 2den Art:,

  Thi tilfindes Contra Citanten Erich Erichsen Schioldahl at betale Hoved Citanten Hem/m/ing Andersen Hoepe den/n/e tabte og fundne ½ Tønde Rugs Værdie med Toe Rdlr  saaog oprette ham den/n/e Rettergangs Omkostning med Fiire Rdlr  inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under viidere lovlig Adfærd.

 

 

 

Extra Ret for Sartors Skibreede 1785

Aar 1785  den 30te Junii  blev paa Gjæstgiver stædet Bratholmen holdt Extra Ret af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd  1. Michel Olsen  og 2. Lars Nielsen Tøsøen  3. Christen Monsen Mittvedt  4. Jacob Andersen Ham/m/ersland  5. Ørje Hansen Agotnæs  6. Michel Pedersen Dahle  7. Michel Hendrichsen Søre Echerhofde  og 8. Lars Hendrichsen Søre Biørøen, hvor af de 3 sidste vare tilnævnte istæden for de ordinaire

 

1785: 19

 

Laugrets mænd Jan Olsen, Jacob Andersen og Johannes Johannesen Nore Biørøen, der ere stævnte som Vidner i den/n/e Sag.

  Procurator Geelmuyden mødte som befalet og i rette lagde hans udfærdigede Stævning, med paategnet lovlig Forkyndelse, ved hvilken Stævning var hæftet Stiftets Ordre af 4de d: M:, hvorefter han ligeleedes i rette lagde General Told Forvalterens Hr: Justits Lassens Pro Memoria til Stiftet af 1te d: M:  og de derudi paaberaabte og ved fulgte 2de Anmeldelser  begge af 31te f: M:  tilligemed skriftlige qvæstioner af Dags dato, hvorefter han begjerede Vidnerne paaraabte. Bemelte Stævning og de fleere Bielag ind tages her efter hinanden saalydende.

  Confiscator Hans Dahle mødte og refererede sig til hans 2de Anmeldelser af 31te f: M:, som nu bleve ham forelæste.

  Efter Actors Forlangende blev først fremkaldet

            1.  Ole Arnesen  Told boed Vogter eller Røyert, der aflagde Eed og vandt til de fremlagde Spørsmaales 3de Afdeeling og 17de Sp: joe,  til 18de  af de 4 Men/n/esker som da laae paa Loftet  saae Vidnet ikkun den eene i Ansigtet, som han syntes at ligne en Person i Bergen ved Navn Erich, om hvis Tilnavn  Opholds Stæd og øvrige Handtering han ingen viidere Forklaring vidste at opgive end at han skal have et Slags Bryggerie paa Nordnæs i Bergen, men til de 3 andre Personer, som laae paa Maven, kjendte han ej det ringeste, og de vare klædede som Skibs Folk.

            2.  Hans Sivertsen  Told boed Vogter eller Røyert  aflagde Eed og vandt til 17de Sp: joe;   til 18de  Vidnet kunde ej kjende nogen af de der liggende 4 Personer  som alle laae paa Maven og vare i klæde som Skibs Folk.

            3.  Lars Gundersen  Told boed Vogter eller Røyert  aflagde Eed og vandt til begge Spørsmaale i alt eensstem/m/ig med 2det Vidne.

            4.  Erich Nielsen  Toldboed Vogter eller Røyert  aflagde Eed og vandt til 17de Sp: joe,   til 18de  Vidnet  som var sat til at passe paa Pakkerne ind i Huuset, var ej op paa Loftet  og kunde derfore ikke gjøre nogen Forklaring herom.

  Pr: Geelmuyden begjerede dernest at de samtlige tilstædeværende Vidner fra Biørøen maatte betydes Indholden af Hans May:ts Allernaadigste Anordning af 30te Junii 1723, der frietage alle de, som oprigtig og godvillig bekjende Sandheden i den/n/e og deslige fleere Sager  for al Slags Strafs Lidelse, om de end og have været Medviidere og Medhjelpere; hvorefter han begjerede Vidnerne afhørte efter Qvæstioner.

  Efter at dette var af Dom/m/eren betydet de mødende Vidner  fremkom som

            5te Vidne Niels Olsen  beboende en Huusmands Plads under Gaarden Nore Biørøen  der aflagde Eed og vandt til de fremlagde Spørsmaale   1te joe  hans Plads  og bruges af ham

 

1785: 19b

 

Til 2det nej   Fra 3die til 9de incl:  Vidnet var bortrejst nest foregaaende Søndags Aften  og kom ej hjem førend nest paafølgende Tirsdag Aften, hvorfore han ej kunde viide noget herom  og besvarede dem alle med nej, i hvilken Anledning Actor frafaldt de øvrige qvæstioner til dette Vidne.

            6te Vidne Christie Ols Dotter  nest forrige Vidnes Hustrue  aflagde Eed og vandt til 1te Sp:  Huuset tilhører den af hendes Mand forpagtede Plads  og Vidnet var herom aldeeles uviidende indtil Pakkerne bleve attraperede af Told betjenterne, da Huuset er ganske aabent.   Til 2det, 3die, 4de og 5te nej.   Til 6te  Mandagen den 30te Maji om Aftenen  saae Vidnet en Baad at kom/m/e til Landet og lægge an i Fjæren, men Vidnet kjendte ej Folkene derpaa eller vidste hvor fra de vare, og da Vidnet blev frygtsom derover  gik hun \med sit Barn/ hen til Gaarden Nore Biørøen kort efterat Told betjenterne vare ankomne, hvor efter hun ej kom tilbage førend neste Morgen, og imidlertiid var Baaden bort tagen.   Fra 7de til 11te Sp: incl: nej  derom veed hun intet.   Til 12te  Det var Førings Folk i kadede(?) (iklædede?) deels som Matroser og deels som Bunder  de ankom omtrent Kl: 7 om Morgenen Mandagen den 30te Maji  og forblev der indtil om Aftenen da Told betjenterne vare komne, da Vidnet med sit Barn gik hen til Gaarden Nore Biørøen, de forlangede ikkun Hviile  og nogle af dem kunde Vidnet forstaae men andre ikke, og af Udtalen og Sproget at slutte ansaae Vidnet dem for Slasker fra Byen, og de nævnede ingen Anledning til deres Rejse og Ærende.   Til 13de  de vare 4 i Tallet  om hvilke hun har forklaret til nest forrige 12te Sp:   Til 14, 15de og 16de nej  Vidnet saae ej Baaden eller fornam noget at være med bragt af Vahre eller Vaaben.

            7de [Vidne] Drængen Rasmus  tjenende hos 5te Vidne  sagde at være 10 á 12 Aar gam/m/el og uconfirmeret  samt ej at viide sin Faders Navn, da han er Slegfred Barn (barn av samboere), og blev afhørt uden Eed til 7de Spørsmaal, hvortil han svarede nej. Mandagen den 30te Maji om Eftermiddag kom han træt hjem fra Fiske og lagde sig at sove i Vedskjulet paa det der beroende Lyng som det mageligste Leje, hvor han blev opvognet uformoedentlig af Told Betjenterne, og løb strax bort, uden at noget viidere af ham til Oplysning var at udfritte.

            8de Vidne Hendrich Larsen  boende som Huusmand paa Vestre Siide af Biørøen  aflagde Eed og vandt at da han boer paa hiin Siide af Øen  har han ej seet eller fornum/m/et noget af det omspurgte  og derfore besvarede alle Spørsmaalene med nej

            9de Vidne Ingebor Haldors Dotter  nest forrige Vidnes Hustrue  aflagde Eed og eensstem/m/ig *Forkaring med ham.

            10de Vidne Karie Halvors Dotter  tjenende hos 8de og 9de Vidner  aflagde Eed og eenstem/m/ig Forklaring med dem.

            11te [Vidne] Jacob Andersen  Gaardmand paa Nore Biørøen  aflagde Eed og vandt fra 2det til 5te Sp: incl: nej.   til 6te  Vidnet blev hentet af Toldbetjenten Dahle den 30te Maji sidstl:  og da han kom i Fjæren uden for Nielses Huus  saae han der en stoer Baad ligge, men da han havde ind bragt Godset(?) til Byen og kom tilbage  var Baaden borte   Til alle de øvrige Spørsmaale nej  og Vidnet saa da ingen Vaaben i Baaden

 

1785: 20

 

            12te Vidne Jan Olsen Nore Biørøen aflagde Eed og vandt i alt eensstem/m/ig med nest forrige 11te Vidne.

            13de Vidne Karie Hans Dotter  nest forrige Vidnes Hustrue  aflagde Eed og vandt at hun ej vidste det ringeste til Oplysning om alt det omspurgte.

            14de [Vidne] Morten Olsen Nore Biørøen aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 11te Vidne.

            15de Vidne Brithe Niels Dotter  en Moeder af 14de Vidne og med ham boende  aflagde Eed og vidste intet til Oplysning at forklare.

            16de Vidne Johannes Johan/n/esen Nore Biørøen aflagde Eed og {vidste int} vandt eensstem/m/ig med 11te Vidne

            17de Vidne Mette Willums Dotter  nest forrige Vidnes Hustrue  aflagde Eed og vandt herom at være aldeeles uviidende.

            18de Vidne Ole Willachsen  tjenende hos Faderen Willach Nore Biørøen  aflagde Eed og vidste intet til Oplysning at forklare.

            19de Vidne Willach Nielsen Nore Biørøen aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 11te Vidne.

            20de Vidne Brithe Ols Dotter  nest forrige Vidnes Hustrue  aflagde Eed og vidste intet til Oplysning at forklare.

            21de Vidne Stephan Johannesen, tjenende hos 19de Vidne, sagde at være 16 Aar gam/m/el og uconfirmeret, aflagde Eed og vidste intet til Oplysning at forklare.

            22de [Vidne] Mons Monsen Nore Biørøen aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 11te Vidne.

            23de Vidne Marithe Jacobs Dotter  nest forrige Vidnes Hustrue  aflagde Eed og vidste intet til Oplysning at forklare

  Actor frafaldt de øvrige stævnte Vidner af Toldboed Vogtere, der havde været med Confiscator  hvilke desuden ikke vare her tilstæde  og hvis Værne Ting er i Byen, i Øvrigt  da han ej havde fleere Vidner at lade føre og intet viidere til Oplysning at fremlægge, begjerede han Tings Vidnet sluttet og i lovlig Tiid sig beskreven meddeelt.

 

Dermed blev Tings Vidnet og Extra Tinget sluttet.

 

 

 

Sommer Tinget for Watswærns Tinglaug 1785.

Aar 1785  den 4de Julii  blev paa Tingstædet Bolstadøren holdt Som/m/er Ting for Watswærns Tinglaug af Sorenskriveren i Nærværelse af efterskrevne 8 nye Laugretsmænd  1. Niels Knudsen Dalseide  2. Iver Knudsen Førre  3. Nave Johan/n/esen Bragestad  4. Johannes Nielsen Flansaas  5. Peder Iversen Hosaas  6. Torbiørn Knudsen Nedre Rasdahl  7. Niels Knudsen Horvey  og 8. Lars Larsen Lie, som ved sidstleden Høste Ting ere tilnævnte og nu have aflagt Eed som Laugretsmænd. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger  4 i Tallet, som ved dette Aars Som/m/er Ting for Sartors Skibreede og i forrige Justits Protocol f: 391 ere registerede

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager.

 

Nye Sag

Madame Blydt imod Knud Knudsen Thoe

Hr: Etats Raad Fleischer loed som Laug Værge for Madame Blydt ved Lensmanden Biørne Brynildsen Møcheltvedt fremlægge en Kald Seddel af 6te Maji d: A: imod Knud Knudsen Thoe for Obligations Gjæld med Rente  som her indtages.

  Paagjældende Knud Knudsen Thoe mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Lensmand Biørne

 

1785: 20b

 

Møcheltvedt og Berge Helgesen Styve afhjemlede under Eed Varselens Forkyndelse efter deres Paategning

  Sagsøgeren loed begjere Laugdag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Knud Knudsen Thoe gives Laug dag til nestk: Høste Ting for dette Ting laug at møde og til Sagen at svare.

 

Etats Raad Fleischer imod Helge Berge og Ole Styve.

Hoved Citanten loed ved Lensmanden Biørne Møcheltvedt æske Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Høste Ting og paastoed Dom efter udførte procedure

  Contra Citanterne mødte alle 3  og da de ej kand faae de indkaldte Vidner at møde, maatte de fra deres Siide ind lade Sagen Dom med Paastand at blive friefunden for Sagsøgerens Tiltale.

  Biørne Møcheltvedt gav tilkjende paa Hoved Citantens Vegne at ifald det formedelst andre Forretningers Mængde bliver ubelejligt for Dom/m/eren ved dette Ting at afsiige Dom i Sagen, var han fornøyet med at sam/m/e afsiiges nestk: Høste Ting, hvormed Contra Citanterne tillige sagde at være tilfreds.

 

Erich Breche imod Simon Aldahlen

Sagsøgeren Erich Breche æskede Sagen i Rette, som har henstaaet uforfulgt fra Som/m/er Tinget 1784  da Sagvolderen blev bevilget Anstand, og da Simon Aldahlen ej med Rette har at siige i den/n/e Sag  paastoed han Dom med Processens Omkostning 4 Rdlr.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og Sagen optages.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 5te Julii  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd,

 

da der udi Sagen anlagt af Erich Breche imod Simon Aldahlen saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Vel forklare de 2 første Vidner at den hos Sagvolderen paa Foster udsatte Hoppe eller Øg ved dens Udsættelse var brugsfør eller i brugbar Stand  og derimod ved Tilbage bringelsen ussel og skrøbelig i høy Grad  og døde 14 Dage derefter; som de ansee for en Virkning af dens lidte Hunger og slette Underholdning; Men foruden at disse tillige melde at sam/m/e ved Hensættelsen var henved 15 Aar gam/m/el og ikkun værd 3 Rdlr, som vidner om dens slette og ringe Beskaffenhed, beretter og 3die Vidne at han først var accorderet med Sagvolderen om at føde for ham Vinteren over en slig Hæst, der imidlertiid bleve solgt, i hvis Stæd han antoeg Sagsøgerens Øg, som efter Beretning af Vidnets Hustrue og Søn da allereede var meget maver, og at Sagvolderen kort efter dens Anam/m/else ville have leveret den/n/e Øg tilbage, fordie sam/m/e ej efter Accorden med Vidnet var i godt Hold, hvortil Sagsøgeren og var villig, men at paakomne Uføre og Iissvul gjorde Hinder i dens Tilbagebringelse.

  Saaledes er det aldeeles uvist om den kand være død

 

1785: 21

 

af anden naturlig {Død, sli} Svaghed, slige Dyr ere undergivne, dem i saa Fald blev for Ejerens egen Regning, eller formedelst slet Underholdning, da der ej med Vidner af Sagvolderens Naboer og Tjeneste Folk er godtgjort at den imidlertiid har liidet Hunger eller Mangel paa Føde.

  Thi kjendes hermed og døm/m/es for Ret  Saggivne Simon Aldahlen bør for Sagsøgerens Tiltale i den/n/e Sag frie at være.

 

Derefter blev udi Sagen anlagt af Etats Raad Fleischer imod Helge, Berge og Ole Styve saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Med det for Wossewangens Jurisdiction erhvervede Tings-Vidne, begyndt 11te Julii og sluttet 8de Novbr: 1783, er det godtgjort at Sagvolderne af Sagsøgerens Tjener have fordret og imodtaget i Skyds Betaling for 3de Læs fra Evanger til Nedre Wasenden paa Wos at frem føre 1 ½ Miiles distance  1 Rdlr 12 s, der udgjør dobbelt imod hvad dem efter Skyds Taxten der fore tilkom;

  Thi tilfindes Saggivne Helge, Berge og Ole Styve Een for alle at udreede i mulct til Sognets Fattig Casse Een Rdlr  saa og at erstatte Sagsøgeren de formeget annam/m/ede 3 mrk 6 s  samt Søgemaalets Omkostning med Fiire Rdlr inden 15 Dage fra Forkyndelsen her af under viidere lovlig Adfærd.

 

Derefter blev publiceret

            1.  Et Skifte Brev efter Koenen Brithe Ols Dotter Tøssen, begyndt den 22de Martii og sluttet 11te Junii 1785, hvorved af 22 ½ M/ark Smør i G:den Tøssen  No: 10  blev udlagt 9 M/ark til Enkemanden Mons Heljesen Tøssen,  4 ½ til hver af de 2 Døttre Ragnilde og Marie Mons Døttre  og 2 ¼ til hver af 2 Creditorer  Fridrich Hesselman og Marthe Niels Dotter Tøssen.

            2.  Afl: en Obl: af Rasmus Johan/n/esen Tøssen til Gullich Olsen Wiche  stoer 36 Rdlr  med 1te Pante Ret i 21 M/ark Smør i G:den Tøssen  No: 10, datr: 3de Julii 1756 og tingl: 4de Novbr: s: A:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Creditor under 4de Julii 1785.

            3.  Afl: en Ditto fra Hendrich Nielsen Horvey til Elling Mathiasen Mølster  stoer 199 Rdlr  med 1te Pante Ret i ½ Løb Smør i G:den Horvey  1te Thun  No: 18, datr: 23de Maji 1781 og tingl: s: D:  der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Creditors Broder  Lensmand Mølster  uden dato.

            4.  Tinglyst en Ditto fra sam/m/e Debitor til Niels Pedersen Høysetter  stoer 349 Rdlr  med 1te Pante Ret i sam/m/e Ejendom, dateret 4de Julii 1785, hvorpaa var reserveret prioritet for 49 Rdlr 5 mrk 12 s Børne Penge, hvormed Debitor som Værge indesidder, fremfor den/n/e Pantsættelse.

            5.  Et Skifte Brev efter Gullich Michelsen Brechuus, begyndt 5te Februarii og sluttet 4de Aprilis 1785, hvorved af ½ Løb Smør i G:den Brechuus  No: 34  blev udlagt 14 M/ark til Panthaveren Jacob Jonsen Exe,  11 M/ark til Sterboe Enken Anne Ols Dotter Brechuus  og 5 ½ M/ark til hver af de 2 Brødre Gullach og Johan/n/es Michels Sønner.

            6.  Et Bygsel Brev fra Sogne Præsten Even Andreas Meldahl til Ole Knudsen Røe paa 18 M/ark Smør i G:den Elie  No: 50, forhen brugt af Knud Holgersen, datr: 3de Novbr: 1784  med Revers  og Vilkor

 

1785: 21b

 

at give Fratræderen og Hustrue Anne Joens Dotter saalænge de leve frie Huus med Lys og Varme, Kirke Flytning og aarlig 4 ½ Tønde Korn og Føde til 2 Kjør og 4 Smaler  samt Agerland til en Ask Korns Udsæd, som de indhøster, hvoraf den længstlevende nyder det halve.

            7.  Et Skjøde fra Knud Holgersen Elje til Ole Knudsen paa 18 M/ark Smørs Leje i G:den Elje  No: 50  for 90 Rdlr, datr: 5te Novbr: 1784

            8.  Afl: en Obl: af Erich Ellevsen Luuren til Amund Lie i Bergen  stoer 50 Rdlr  med 1te Pante Ret i 6 M/ark Smør i G:den Luuren  No: 28, datr: 23de Maji 1780 og tingl: 6te Novbr: s: A:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering under 23de April 1785 af Arvingerne i Boet  Johan/n/es Lie og Curatores  Borgemester Hoe og Ole Sarheim.

            9.  Tingl: et Skifte Brev efter Peder Knudsen Steene, beg: 16te April og sluttet 11te Junii 1785, hvorved af 12 M/ark Smør i G:den Steene  No: 54  blev udlagt 6 M/ark til Sterboe Enken Barbra Niels Dotter Steene,  1 1/3 til hver af de 3 Søn/n/er Peder  Gullich og Niels Peders Sønner,  2/3 til Datteren Dordie Peders Datter,  8/9 til Søn/n/e Søn/n/en Peder Knudsen  og 4/9 til Søn/n/e Datteren Karie Knuds Dotter.

            10.  Et Ditto efter Knud Pedersen Steene, begyndt 17de Martii og sluttet 11te Junii 1785, hvorved af 12 M/ark Smør i G:den Steene  No: 54  blev udlagt 6 M/ark til Sterboe Enken Karie Jons Dotter Steene,  4 M/ark til Søn/n/en {Knud} Peder{sen} \Knudsen/  og 2 M/ark til Datteren Karie {Peders} \Knuds/ Datter.

            11.  En Declaration fra Ole Iversen Gietle til Stif Søn/n/en Gullich Jonsen  at den/n/e  naar han har opnaaet 18 Aar som Odelsberettiget  maae indløse for 81 Rdlr 1 Pd: 7 ½ M/ark Smørs Leje i Gaarden Gietle  No: 56   og 9 M/ark i Bolstad Elven, datr; 4de Julii 1785

            12.  Et Skjøde fra Gullach Larsen Rørbache til Johannes Brynildsen Mæhland paa G:den Rørbache  No: 75  af Skyld 12 M/ark Smør  for 250 Rdlr, datr: 27de Maji 1783.

            13.  Et Ditto af Kjøberen Johan/n/es Brynildsen Mæland til Ole Siursen paa sam/m/e Gaard for 270 Rdlr  af 27de Maji 1783

            14.  Et Mage Skjøde imellem Ole Andersen Bolstad og Ole Siursen Rørbache, hvorved den første overdrager den sidste 1 Pd: 17 M/ark Smørs Leje i G:den Bolstad  No: 72  imod G:den Rørbache  No: 75  af Skyld 12 M/ark Smør, begge ansatte af liige Værdie  nemlig 270 Rdlr, datr: 22de Januarii 1785.

            15.  Et Ditto imellem Ole Siursen Bolstad og Hermand Isachsen Axelberg  hvorved den første overdrager den sidste 1 Pd: 17 M/ark Smør i G:den Bolstad  No: 72  for 350 Rdlr  imod 6 M/ark Smørs Leje i G:den Axelberg  No: 45  for 295 Rdlr og Mellomlæg 55 Rdlr, datr: 25de Januarii 1785.

            16.  En Obl: af Ole Siursen Axelberg til Claus Isachsen Grimestad paa Wos  stoer 199 Rdlr  med 1te Pante Ret i 6 M/ark Smør i G:den Axelberg  No: 45, datr: 25de Januarii 1785.

            17.  Afl: en Obl: af Herman Isachsen Axelberg til Claus Isachsen Grimstad  stoer 99 Rdlr  med 1te Pante Ret i 6 M/ark Smør i G:den Axelberg  No: 45, datr: 6te Novbr: 1781 og tingl: 25de Maji 1782, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering uden dato.

 

1785: 22

 

            18.  En Fredlysning af Hr: Foged Wangensteen for Opsidderne paa Gaarden Bolstad  No: 72, datr: 4de Juli 1785.

            19.  En Contract imellem Ole Johan/n/esen Bolstad og Isach Tronsen  Gjæstgiver paa Bolstadøren  ang: en \Slotte/ Teig af den førstes Ejendom i G:den Bolstad  No: 72, som den sidste har opryddet  at følge ham og efterkom/m/ende Ejere af Gjæstgiverstædet Bolstadøren  imod 1 Rdlr 3 mrk aarlig Afgift, datr: 4de Julii 1785.

            20.  Afl: en Obl: af Anders Pedersen Hatlestad til Knud Bottolvsen Dolve  stoer 98 Rdlr  med 1te Pante Ret i G:den Hatlestad  No: 79  af Skyld 1 Pd: Smør, datr: 4de Novbr: 1768 og tingl: s: D:, der er indfriet efter paategnet Qvitering af 12te Novbr: 1776 og aflyst paa Wangen Tingstæd den 13de s: M:

 

Saug Angivelse

Ole Andersen Tøssen mødte og frem lagde en af ham og Medejer Haldor Rasmusen Tøssen udgiven skriftlig eedelig Angivelse over Skuren paa Tøssens Saug fra dens Opbyggelse omtrent for 10 Aar, som nu blev ham forelæst, hvilken han tillige med opragte Fingre og corporlig Eed bekræftede

 

Hr: Fogden loed til Bielag ved Regnskabet forlange

            1.  I Anledning Antegning Antegnelserne i Regnskabet for 1783 Almuens Svar indhentet om der i Aarene 1782 og 1783 er skeet nogen Forandring med Gjæstgiverne her i Tinglauget?  hvortil af Almuen  og deriblant Ole Andersen og Mons Heljesen Tøssen  blev svaret nej.

            2.  Fortegnelse over Af og Til- Gang i Vej Mandtallet for Aaret 1784, som i Retten blev oplæst og uimodsagt, hvorved var tilstæde Helge Helgesen Styve og Niels Brynildsen Mugaas.

            3.  Fremlagde han Fortegnelse over de resterende Høy Kongel: ordinaire Skatter for 1te termin d: A:  af Beløb 157 Rdlr 3 s  der udgjør Skatternes fulde Beløb, da ingen efter Almuens Declaration har betalt noget her af dette Ting.

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget, blev sam/m/e sluttet og ophævet.

 

 

 

 

Høste Tinget for Sartors Skibreede 1785

Aar 1785  den 29de Septembris  blev paa Tingstædet Tøsøen holdt Høste Ting for Sartors Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd  1. Michel Olsen Tøsøen  2. Christen Monsen Mittvedt  3. Lars Nielsen Tøsøen  4. Jacob Andersen Hammersland  5. Ørje Hansen Agotæs  6. Jaen Olsen  7. Jacob Andersen  og 8. Johannes Johan/n/esen  alle 3 paa Nore Biørøen. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort følgende Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve

            1.  En Forordning af 29de April 1785 ang: hvorvidt Exsecutores Testamenti maae være berettigede at øve Jurisdiction

            2.  En Placat af 19de Aug: 1785  at Terminus appellationis i Kam/m/er Sager skal være forlænget til den i Loven fastsatte Tiid af 6 Maaneder

 

1785: 22b

 

            3.  En Skrivelse fra Amtet til Fogden af 11te Junii 1785, hvorved com/m/uniceres en Kongel: Resolution af 11te Maji 1785  com/m/uniceret fra General Told Kam/m/er Collegio den 28de s: M:  ang: vedvarende Tiende Friehed af Norske Troe (Træe) Kar og Tjære.

            4.  En Ditto fra Amtet til Fogden af 9de Julii 1785, hvorved fremsendes til Publication en \tabt/(?) Placat fra Tolderen i Bergen ang: en bevæbnet Told patrouller Baad, af 6te s: M:

            5.  En Ditto fra Amtet til Fogden af 6te Augusti 1785 ang: de paa Fogderiet reparterede Delinqvent og Hospitals Penge 55 Rdlr  som paa nærværende Høste Tinge bliver at indfordre.

            6.  En Ditto fra Amtet til Fogden af 27de Aug: 1785 ang: endeel Beslutninger af Vej Com/m/issionen om Vej Arbejdet  hvoriblant at Havs Beboerne skal arbejde 3 Dage aarlig paa Alfare og Post Vejene  eller og kand vælge at Udreede 24 s pr: Mand aarlig i de nest følgende 12 Aar imod derfore at befries, hvorom Svar siden indhentes af Almuen naar fleere ere samlede

            7.  Et Stik Brev af 17de Septembr: 1785 efter en fra Bergen bortrejst Tyv ved Navn Joen Nielsen.

            8.  Et Ditto af 24de Septbr: 1785 efter en af Stavanger Byes Arrest undvigt Tyv ved Navn Hans Olsen.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet begjerede Hr: Fogden Almuens Svar indhentet til følgende 19 Spørsmaale.

            1.  Er her i Skibreedet dette Aar blevet skyldsat nogen nye Gaard eller Plads, eller er nogen af de gamle fordærvet eller forbedret saaledes at de kunde nyde noget Aftag eller Paalæg?

            2.  Hâr det beneficerede Gods her i Skibreedet liidet nogen Afgang dette Aar  eller er det Almuen bekjendt at sam/m/e paa nogen Maade er blevet misbrugt?

            3.  Ejer Hans May:ts noget Jordegods her i Skibreedet, af hvem bruges sam/m/e  og er deraf faldent t/il Bygsel dette Aar?

            4.  Er her i Skibreedet nogenstæds fundet Skibs Vrag eller andet strandet Gods med eller uden Ejer dette Aar?

            5.  Er her i Skibreedet Bord Sauger, hvilke  og hvormange  og svares der af Skatter eller ikke?

            6.  Har nogen her i Skibreedet  enten ved at hugge Undermaals Tømmer eller andre utilladelige Tømmer Sorter  handlet imod de om Skov Væsenets udgangne Anordninger?

            7.  Kand Skoverne uden deres Skade udholde den Hugst som derudi skeer til Saugerne, eller bliver sam/m/e der ved ruinerede?

            8.  Er dette Aar i Hans May:ts egne da beneficerede eller Kirkernes Skove hugget noget Tømmer og *og Last Sorter, hvormeget  af hvad Værdie og hvor meget Sauge Tømmer?

 

1785: 23

 

            9.  Har nogen dette Aar i Skibreedet drevet Gjæstgiverie  og om saa er  hvad er da deres Navne  og paa hvilke Stæder har de drevet {ført} det, samt har de ej tillige brugt anden Handel end den som udfordres til Gjæstgiveriernes Drift?

            10.  Har nogen ført Kræm/m/er Handel  og om saa er  hvad er da deres Navne og paa hvilke Stæder er den blevet ført?

            11.  Findes her Strandsiddere eller andre som bruge Handværk  Øltapperie eller nogen anden Slags Handel, samt gives her Huusmænd som beboe egne Huuse, hvilke  og hvormange ere disse?

            12.  Er her i Skibreedet Peber Sven/n/e eller leedige Karle, som hverken ere boesatte eller tjene i Aars Tjeneste, og bruge disse Kjøbmandskab med Hæste  Slagter Fæe eller andre Vahre?  Gives her Bønder Sønner i Skibreedet som bruge nogen Handel?

            13.  Er noget arve-løst forbrudt Odels eller Kjøbe Gods, 6te og 10de Penge for udenrigs førte Midler, Boes Lodder, 60 eller 20 Lod Sølvs Bøder tilfalden Hans May:ts Casse her i Skibreedet dette Aar?

            14.  Er Hans May:ts Casse dette Aar tilfalden nogen Forlovs Penge ved Arve Parter, som fra beneficeret Grund ere bort førte, eller kand Almuen opgive nogen af deslige Arvinger, som med deres Midler fra Arvetomten ere bort rejste?

            15.  Har nogen her i Skibreedet dette Aar paa eengang brugt 2de Gaarder af forskjellig Matricul Nummer?

            16.  Har ikke baade Sorenskriveren og Fogden paa deres Ting Rejser betalt hver Skyds Karl 4 s Miilen?

            17.  Bruger Skibreedets Lensmand nogen Gaard  og af hvor stoer Skyld?

            18.  Er her Laxe og Silde Voger, fleere Møller  stoere Qværner  Huusmands Pladser eller Enge Sletter end den nu oplæste Specification ommelder, som kunde skyld lægges eller ansættes til nogen Afgifts Svarelse?

            19.  Findes her i Skibreedet noget affælt Gods, er sam/m/e forbedret, at det igjen kand taale Paalæg  og nyder ikke sam/m/es \Ejer og/ Beboere Godtgjørelse for Aftaget saavel i Skatte som Landskylds Rettighederne?

 

1785: 23b

 

  Hvilke for den tilstædeværende Almue bleve fremsatte  og dertil blant andre af Mons Olsen Søre Toft og Johannes Olsen Lochøen  forklaret til 1te, 2det, 3die, 4de  5te, 11te  12te, 13de, 14de, 15de, 18de og 19de Nej.   Til 6te, 7de og 8de  her er ingen Skov, hvoraf Tøm/m/er kand fældes.   Til 9de  Mons Steffensen Bukken og Thomas Friis i Bratholmen  som ingen anden Handel driver.  Til 10de  Albert Hendrich Mejer paa Glæsvær, Hans Krohn paa Lochøen og Consul Wallace paa Sollesvig.   Til 16de joe.  Til 17de  Lensmanden Peder Knudsen bruger i Tøsøen 22 ½ M/ark Smør Skatte Skyld.

 

Dernest blev Almuens Svar indhentet ang: Vej Arbejdet i Anledning den her foran under No: 6 registrerede Skrivelse fra Amtet, hvortil blev declareret at naar Een af Toe skal være enten at arbejde paa Alfare og Post Vejen in natura  eller at betale aarlig 24 s pr: Mand i de nest følgende 12 Aar, maatte de heller udvælge det sidste, omendskjønt det falder den/n/e fattige Almue overmaade byrdefuldt efterat den tilforn med den mangfaldige og iidelige Frie Skyds til Vands er langt meere betynget end Land Districterne, hvorom de til Høy Øvrighed underdanig vil Supplice om Hjelp og Lettelse i dette Stykke  og i Forventning at Resolution derpaa  og for imidlertiid nærmere at over lægge dette indbyrdes  begjerede Betænknings Frist til nest kom/m/ende Som/m/er Ting  da endelig at bestem/m/e sig herom.

 

Nye Sag

Erich Larsen Schouge imod gamle Niels Pedersen Telnæs

Erich Larsen Schouge mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Niels Pedersen Telnæs den gamle for tilføyede Beskyldning om at have aflagt falsk Eed  at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette, samt derom at anhøre Vidnerne Steffen Sanggolt, Hans Spilde og Iver Daleide, som ere kaldede under Lovens Falsmaal at aflægge eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

  Paagjældende Niels Pedersen Telnæs mødte  vedtoeg lovlig Varsel og vedblev at siige at Sagsøgeren ved sit aflagde Vidnes byrd i Sagen imellem Telnæs Mændene og Michel Dahle ej har vidnet ret.

  De indkaldte Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel.

  Derpaa frem kom som

 

1785: 24

 

            1te Vidne Hans Erichsen Spilde, der aflagde Eed og vandt at sidst leden Som/m/er Ting dette Aar  1ste(?) Tingdag  var Vidnet tilligemed de andre indkaldte Vidner Steffen Sanggolt og Iver Daleide tilstæde her paa Tingstædet i et Værelse uden for Ting Stuen  og hørte der at Sag {søgeren} \volderen/ Niels Pedersen Telnæs den gamle beskyldte Sagsøgeren for at have aflagt falsk Eed og Vidnes-byrd ved sit aflagde Provemaal i Sagen imellem Michel Dahle og Telnæs Mændene ang: et Silde Kast.

            2det Vidne Steffen Monsen Store Sanggolt {aflagde Eed}, der aflagde Eed og vandt i alt eensstem/m/ig med 1te Vidne.

            3die Vidne Iver Olsen Dalsejde aflagde Eed og vandt liigeleedes i alt eensstem/m/ig med forrige Vidner.

  Sagvolderen begjerede Anstand i Sagen til neste Ting, der blev bevilget

 

Nye Sag

Lars Andersen Øfstvedt imod Anders Pedersen Bache.

Lars Andersen Øfstvedt mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Anders Pedersen Bache fordie han har udskjældet Citanten for en Luuse Hund  derom at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette, samt at anhøre Vidnerne Rasmus Johannesen og Peder Olsen Glæsnæs  som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab, hvorfore de brugte Kaldsmænd Peder Johan/n/esen Spilde og Hans Erichsen Spilde bevidnede under Eed  for ham i eget Paahør og Boepæl at have forkyndt Varselen som forbemeldt i Dag 14 Dage siden.

  Derpaa frem kom som

            1te Vidne Rasmus Johan/n/esen Glæsnæs, der aflagde Eed og vandt at et Par Dage førend dette Aars Som/m/er Ting for dette Skibreede  var Vidnet tilligemed det andet indstævnte Vidne Peder Olsen Glæsnæs i Gjæstgiver Stuen paa Glæsnæsholmen  og hørte der Saggivne Anders Pedersen Bache sagde til Sagsøgeren, som da var tilstæde  Du er en Luusehund.

            2det Vidne Peder Olsen Glæsnæs aflagde Eed og vandt i alt eensstem/m/ig med 1te Vidne.

 

1785: 24b

 

  Sagsøgeren begjerede Laug dag for den udeblevne Vederpart til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Anders Pedersen Bache gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 30te Septembris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd.

 

Fogden imod Tjeneste Piigen fra Sunds PræsteGd:  A. M. Høyer

Actor æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Som/m/er Ting og producerede Hr: Magister Sundes Skrivelse af 21de d: M:  saalydende, i hvis Følge han i Overeensstem/m/else med den producerede Hoved Stevning i den/n/e Sag og hans ved seeneste Session tagne Reservation af nøyagtigere Oplysning, nu fremstillede som godvillig mødende 3de af de forhen førte Vidner  nemlig Anne Niels Dotter  tjenende hos Hr: Brehmer  og Marie Michels Dotter  tjenende hos Klageren  og Ole Monsen  tjenende hos Klokkeren paa Sund, de han bad maatte forelæses Hr: Magisterens ved seeneste Ret fremlagde qvæstioner med deres derpaa givne Besvarelse  og derefter under forhen aflagde Eeds Kraft blive tilholdte, om de forrige Gang skulle have misforstaaet Hr: Magisterens Spørsmaale, samt hvad de til nøyere Oplysing endnu maatte viide at forklare.

  Den anordnede Defensor for paagjældende Anne Margrethe Høyer  Lensmand Peder Knudsen Tøsøen  mødte og havde intet herimod at erindre.

  Derpaa frem kom

            1.  Anne Niels Dotter; tjenende hos Hr: Bremer paa Sund  der forhen som 1te Vidne i den/n/e Sag har været afhørt, der anhørte sin forrige Forklaring med Spørsmaalene fra Klageren nu forelæste og vedblev sam/m/e, med det Tilføyende at Margrethe Høyer eengang tilforn tiilig om Høsten havde begjeret Tilladelse at rejse til Byen  og da hun ej fik den  sagde hun til Vidnet  slipper jeg ikke af  gjør jeg en Ulykke paa mig, det {hun} \Vidnet/ tilforn forgjettede at berette, da hun misforstoed 7de Sp: og troede ej det handlede om Tale, der var falden for saa lang Tiid tilbage.

            2.  Marie Michels Dotter  tjenende hos Klageren paa Sund  der forhen har været afhørt som 3die Vidne, anhørte bemelte Klagerens Spørsmaale og hendes Forklaring dertil,

 

1785: 25

 

hvilken hun vedblev, uden at viide meere til Oplysning

            3.  Ole Monsen  tjenende hos Klokkeren paa Sund, der forhen som 5te Vidne har været afhørt, vedblev nu sin forrige Forklaring, der tilligemed Spørsmaalene blev ham forelæst, med det Tilføyende at den Aften Anne Margrethe Høyer vilde rejse bort af Tjenesten, sagde hun  Madame Sunde har beskyldt mig for at have staalet en Sølv \Skee/ og en Banco Seddel  og derpaa forbandede baade den som havde taget sam/m/e og sagt det

  1te Vidne Anne Niels Dotter fremstoed paa nye og bevidnede nys anførte Omstendighed af Ole Monsen forklaret  med det Tilføyende at Madame Sunde da stoed tet ved Magrethe Høyer og talede sagte til hende, som Vidnet og de andre  der stoed længere borte  ej kunde høre, men Magrethe igjentoeg den/n/e Beskyldning som nyelig udsagt af Madame Sunde  og nevnte det høyt for at Vidnet og de øvrige skulle høre det  og imedens at dette saaledes blev talt i Kjøkkenet  var den som 3die Vidne afhørte Piige \Marie/ Michels Dotter tillige der tilstæde, og Madame Sunde hverken tilstoed eller negtede for at have gjort Magrethe den/n/e Beskyldning

  Ole Monsen blev atter tilspurgt om det øvrige af 1te Vidne Anne Niels Dotter i den/n/e Begivenhed omforklarede  og var dermed aldeeles eenig i et og alt, hvilket alt foranførte de begge under forhen aflagde Eeds Kraft bevidnede.

  Actor derefter producerede  1. Hr: Magister Sundes Skrivelse til lensmanden af 16de Xbr: 1784.  2. Lensmandens Skrivelse til Fogden af sam/m/e dato   3. det i Anledning sam/m/es Indhold den 18de s: M: afholdte Examinations Forhør over indstævnte Magrethe Høyer  og 4. Amtets Skrivelse til Fogden af 25de s: M:, samt forestillede at det i den/n/e Sag oplyste beviiser unegtelig at Magrethe Høyer i sin hafte Tjeneste hos Magister Sunde har viist en gjenstriidig og strafværdig Opførsel  i sær imod hendes Madmoeder, hvilket ikke for Følgernes Skyld bør taales; og da Hr: Magister Sunde saaledes ikke har været ubeføyet til at under kaste hende Justitiens Tiltale, paastaaes Magrethe Høyer tilfunden en i Forhold med hendes Forbrydelse, Lov og Anordninger staaende Straf, samt til at betale den/n/e Sags Omkostninger.

  Defensor Lensmand Peder Tøsøen begjerede paa Saggivne Magrethe Høyers Vegne Anstand i Sagen til neste Ting for at besørge Tilsvar og hvad viidere kand eragtes fornøden fra hendes Siide  der blev bevilget.

 

1785: 25b

 

 

Nye Sag

Madame Friis imod Ulv Hansen Fielde

Madame Friis  boende i Bratholmen  mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Ulv Hansen Fielde fordie han har borttaget af Udmarken og tilegnet sig 2de hende tilhørende Gjeder med Kid, der fore at liide Dom i Hoved Sagen og dens Omkostning at oprette  samt derpaa at anhøre Vidnerne Niels Hansen og Niels Larsen Nore Lie  og Marthe Hans Dotter Nore Lie, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

  Paagjældende Ulv Hansen Fielde mødte  vedtoeg lovlig Varsel og benegtede Sigtelsen  da han ej har taget andre Gjeder end dem der tilhørte ham selv.

  Derpaa frem kom som

            1te Vidne Niels Hansen  Gaardsmand paa Nore Lie, der aflagde Eed og vandt at ved Larsmisse 1783 loed Citantinden henbringe til Gaarden Nore Lie for der at være paa Foster 5 Gjeder  nemlig 1 Buk  2 Gjeder og 2 Kid, hvoraf hun sam/m/e Aars Høst toeg tilbage Bukken og de 2 voxne Gjeder, men de 2 Kid forblev der fremdeeles  den eene hviid og den anden brun af Farve  med Mærke en Kløft i det venstre Øre, hvilke begge avlede hver sit Kid Vaaren 1784  som strax døde, og siden avlede de atter nu dette Foraar 1785 hver sit Bukke Kid, der gik med Gjederne i Nore Lies Udmark indtil indeværende Aar Julii Maaned at begge disse Gjeder med sine Kid der fra bleve bort tagne  og efter Fortælling af Vidnets Broder  havde Ulv Hansen Fielde ved Sam/m/enkomst til Kirke {ti} sagt ham at han vilde borttage disse 2 Gjeder med Kid af Udmarken, da han formeente der af at være Ejere.

  Derefter frem kom

            2det Vidne Niels Larsen {Nore}  Huusmand paa Nore Lie, der aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 1te Vidne i et og alt, med det Tilføyende at af de dette indeværende Foraar af disse Gjeder avlede Kid  var det eene sort og hviid over Ryggen  og den 2den ganske hviidt  begge Bukke Kid

            3die Vidne Marthe Hans Dotter \Lie/, der aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med 1te Vidne  med liige Tilføyende som 2det Vidne, og dette Vidne har i al den Tiid haft disse Gjeder under Hænderne at give Føde

  Derefter frem kom som godvillig mødende

            4de Vidne Lars Hansen  opholdende sig paa Nore Lie

 

1785: 26

 

hos sin Fader, der aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med 2det Vidne  med dette Tilføyende at i Som/m/er for 6 Uger siden  noget derover  traf han Saggiveren Ulv Hansen Fielde ved Kirken, da Ulv spurgte Vidnet om der var kom/m/et fremmede Gjeder i Nore Lies Udmark, hvor til Vidnet svarede nej  og sagde at der var ingen fremmede Gjeder uden de 2de Madame Friis tilhørende, men Ulv paastoed at de tilhørte ham  og at de havde været borte for ham og gaaet der i Marken 2 paa 3de Aar

  Paagjældende Ulv Hansen Fielde tilstoed \at have taget/ der af Marken 2 Gjeder med Kid, men som han paastoed at tilhøre sig selv  og til Beviis derom tilkjendegav han at have indstævnt følgende Contra Vidner, som Hoved Citantinden var villig at anhøre.

            1ste Vidne Hans Hansen  beboende en Huusmands Plads under Gaarden Natland i Schiolds Skibreede, der aflagde Eed og vandt at han kjender Contra Citantens Gjeder  at han ejede 2de Gjeder  den eene hviid og den anden graa, hvoraf den 1te skulle være 7 Aar gammel og den 2den 3 Aar gammel  begge med det Mærke af en Kløft i det venstre Øre, da Vidnet hvert Aar har faret paa Gaarden Fielde for at kjøbe Bukker og deslige Creaturer nu i 21 Aar i Rad, og i Aaret 1784 solgte Contra Citanten Ulv Fielde Vidnet sine sidste 2de Gjeder  siigende {at} at han ej kunde beholde sine Gjeder  da han 2 ½ Aar tilforn fra den Tiid at regne havde mistet 2de Gjeder der tilhørte ham.

            2det Vidne Ole Nielsen Søre Fielde, der aflagde Eed og vandt at Contra Citanten Ulv Hansen Søre Fielde ingen Gjeder havde  hverken Aaret 1784 eller indeværende Aar  førend han nu for 6 Uger siden toeg hjem fra Udmarken ved Gaarden Nore Lie 2 Gjeder  som vel havde sam/m/e Mærke som Contra Citanten paa sine Gjeder tilforn har haft, {paa sine}  men Vidnet kand ej siige om disse tilhørte ham eller ej, og Contra Citanten har fortalt Vidnet at han for 3 Aar siden har mistet 1 Gjed  og for 1 Aar siden fra nu af en Ditto.

  Contra Citanten begjerede Anstand i Sagen til neste Ting, men Hoved Citantinden forestillede at da de fra Contra Citantens Siide førte Vidner intet oplyseligt have forklaret om

 

1785: 26b

 

hans foregivne Ejendoms Ret dertil, tverimod ere urene og ubestemte i deres Udsagn, derimod har han selv tilstaaet at have taget disse 2 Gjeder fra Nore Lie  og med de eensstem/m/ige eedelige Vidner er det godtgjort at sam/m/e ere hende lovlig tilhørende, hvorfore hun fra sin Siide maatte ind lade Sagen Dom med Paastand at Ulv Hansen Søre Fielde maae tilfindes enten at tilbagelevere de borttagne 2 Gjeder med deres Kid in natura  eller erstatte sam/m/es Værdie med 6 Rdlr  saaog desuden 6 Rdlr for dette Søgemaals Omkostning.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efter Contra Citantens Forlangende beroer Sagen til neste Ting.

 

Dernest blev publiceret

            1.  En Opbydelse af Ole Ingebrigtsen Leerøen til hans Arvinger af hans Midler imod at underholde ham hans Leve Tiid i Anledning den mundtlige Fled førings Foreening han har sluttet med Ole Andersen Leerøen  dateret 30te Septembris 1785.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 1te Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da publiceret.

            2.  Et Skjøde fra Ole Ingebrigtsen Leerøen og Ole Hansen Schouge til Ole Andersen Leerøen paa 13 7/8 M/ark Smør og 72819/440640 Huud i G:den Leerøen  No: 2  indbegreben hans egen Arve Part deri  for 25 Rdlr, datr: 30te Septbr: 1785

            3.  En Fled førings Contract imellem Ole Ingebrigtsen Leerøen og Ole Andersen Leerøen af 30te Septbr: 1785.

            4.  Et Bygsel Brev fra Casten Michelsen Berge til Ole Nielsen paa 17 3/8 M/ark Fiskes Leje i Gaarden Warøen  No: 8, forhen brugt af Hans Andersen, datr: 29de Septbr: 1785  med Revers.

            5.  Et Skjøde {fra Grim Hansen og Johannes Erichsen Kaldestad og} \til Ingebrigt Andersen Leerøen fra/ Ole Andersen Leerøen paa 3 M/ark Fiskes Leje i G:den Warøen  No: 8  indberegnet hans forrige Ejendom deri, datr: 29de Septbr: 1785.

            6.  Et Ditto fra sam/m/e {3} Sælger{e} paa 3 M/ark Fisk i sam/m/e Gaard Warøen  No: 8  for 8 Rdlr  til Amund Olsen Tønnevig  indbegreben hans forrige Ejendom deri, datr: 29de Septbr: 1785

            7.  Et Ditto fra Niels Halvorsen Tøsøen med fleere til Lars Nielsen paa 1 Pd: 6 M/ark Fiskes Leje i Gaarden Berge  No: 17  indbegreben hans egen Arve Lod deri  for 10 Rdlr 1 mrk 11 s  datr: 30te Septbr: 1785.

            8.  Et Bygsel Brev fra Ole Ellingsen Worland til Michel Pedersen paa 1 Pd: 4 4/5 M/ark Fisk og 9 3/5 Kande Malts Leje i G:den Worland  No: 28, forhen brugt af ham selv, datr: 29de Apr: 1785  med Revers

 

1785: 27

 

            9.  Et Bygsel Brev fra Lars Larsen Dahle med fleere til Ole Johannesen Nipen paa 26 2/3 M/ark Fiskes Leje i G:den Nipen  No: 27, forhen brugt af Johan/n/es Rasmusen, datr: 30te April 1785  med Revers

            10.  Et Skjøde fra Steffen Bringman og Knud Nielsen Sollesvig til *til Mathias Knudsen paa 10 M/ark Smørs Leje i Sollesvig  No: 60  for 20 Rdlr, datr: 29de Septembris 1785.

            11.  Et Afkald fra Ole Rasmusen Windenæs med Curator Anders Jensen Windenæs for den ham efter Moederen Syneve Niels Dotter Windenæs ved Skifte af 20de Maji 1772 tilfaldne Arv 65 Rdlr 4 mrk 4 s, \og Fader Arv 86 rd ? mrk ? s ved Skifte af 14de Aug: 1784/, datr: 30te Septembr: 1785, til Iver Mitzøe

            12.  Et Ditto af Ditto til Faderen  \afg:/ Rasmus Olsen Windenæs for de paa G:den Mitzøe i Herløe Skibreede ved Skifter af 27de Novbr: 1775 og 2den Augusti 1783 tilfaldne Arve Lodder 45 Rdlr 1 mrk 9 s med Interesse, datr: 30te Septbr: 1785

            13.  Et Skjøde fra Anders Johan/n/esen Angeltvedt som Værge for Myndtlingen Brithe Ivers Dotter  til Johannes Andersen paa 12 M/ark Fiskes Leje i Windenæs  No: 61  for 20 Rdlr, dateret 30te April 1785.

            14.  Et Ditto fra Daniel Hansen Aase til Knud Christiansen paa 12 M/ark Fiskes Leje i sam/m/e G:d Windenæs for 20 Rdlr, datr: 30te April 1785.

            15.  Et Bygsel Brev \til Ditto/ fra Anders Johannesen Angeltvedt og Sirie Ivers Dotter Windenæs paa 12 M/ark Fiskes Leje i G:den Windenæs  No: 61, forhen brugt af Sirie Ivers Dotter, datr: 30te April 1785.

            16.  Et Ditto fra Iver Nielsen Mitzøe til Ole Rasmusen paa 16 163/320 M/ark Fiskes Leje i G:den Windenæs  No: 61  forhen brugt af Rasmus Olsen, datr: 1te Octobr: 1785  med Revers.

            17.  Et Ditto af Michel Olsen Windenæs til Ole Michelsen paa 7 M/ark Fisk i Windenæs  No: 61  af hans eget Brug  datr: 1te Octobr: 1785  med Revers.

            18.  Et Skjøde fra Anders Larsen Aase til Lars Gregoriusen Kaabeltvedt paa 18 M/ark Fiskes Leje i G:den Kaabeltvedt  No: 68  for 30 Rdlr, datr: 2den Octobr: 1784.

            19.  Et Ditto fra Ole Andersen Bildøen som Værge for Karie Anders Dotter  til Hendrich Andersen paa 18 M/ark Fiskes *Fiskes Leje i Kaabeltvedt  No: 68  indbegreben hans egen Arve Lod deri  for 28 Rdlr, datr: 30te Septbr: 1785.

            20.  Et Afkald fra Niels Erichsen Agotnæs til Ole Andersen Bildøen for hans Hustrues Bottele Ols Dotters Arve Capital 75 Rdlr 8 s ved Skifte paa Bildøen af 10de Julii 1766  og Foldenæs af 30te Martii 1776, datr: 30te Septbr: 1785.

            21.  Et Skjøde fra Ole Engelsen Bildøen med fleere til Engel Olsen paa 1 Pd: Fiskes Leje i Bildøen  No: 69  indberegnet hans egen Arve Lod  for 43 Rdlr 4 mrk 8 s, datr: 9de Octobr: 1784.

            22.  En Odels Lysning af Hans Olsen Bildøen for Myndtlingen Anne Niels Dotter til \1 Pd:/ 12 M/ark Fisk i Bildøen  No: 69, som bruges af ham selv og Ole Andersen, datr: 1te Octobr: 1785.

 

1785: 27b

 

            23.  Et Bygsel Brev fra Biskop Irgens til Anders Michelsen paa 15 M/ark Fiskes Leje i Ebbesvig  No: 78  forhen brugt af Niels Pedersen, datr: 3de Julii 1785, med Revers.

            24.  Et Ditto fra Niels Nielsen Søre Biørøen til Elling Rasmusen paa 1 Pd: Fiskes Leje i G:den Søre Biørøen  No: 82  af hans eget Brug, datr: 1te Octobr: 1785  med Revers

            25.  Et Ditto fra Michel Nielsen til Mathias Michelsen paa 18 M/ark Smør og 6 K:der Malts Leje i G:den Tøsøen  No: 83  forhen brugt af Michel Wincentsen, datr: 15de Junii 1785  med Revers.

            26.  Et Ditto fra Niels Hansen Algerøen til Antonius Jensen paa ½ Vog Fiskes Leje i G:den Søre Tvedt  No: 31, forhen brugt af Niels Olsen, datr: 30te Septbr: 1785  med Revers.

 

Nye Sag

Fogden imod Hans Simonsen Schage og Anne Wincents Dotter Trengereide

Hr: Foged Wangensteen loed ved Fuldmægtig Sr: Prom tilkjendegive med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indstævne Hans Simonsen Schouge og Anne Wincents Dotter Trengereide at liide Dom til Bøders Udreedelse for med hinanden begangne Lejermaal  samt Processens Omkostning at erstatte.

  Begge de Paagjældende mødte  vedtoege lovlig Varsel og tilstoede at have begaaet tilsam/m/en det paasøgte Lejermaal.

  Actor tilkjendegav at omendskjønt Sigtelsen er afbeviist ved de Paagjældendes Tilstaaelse  maatte han dog begjere Anstand i Sagen til neste Ting for herom at forsyne sig med Præste Attest om den skulle eragtes fornøden.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efter Actors Forlangende beroer Sagen til neste Ting.

 

Nye Sag

Fogden imod Ole Monsen Søre Toft og Kari {Ols} \Jons/ Dotter sam/m/estæds.

Paa Hr: Foged Wangensteens Vegne mødte hans Fuldmægtig Sr: Prom og anmeldte at han med mundtlig Stævning til dette Ting har ladet indkalde Ole Monsen Søre Toft og Karie Jons Dotter ibidem til Doms Liidelse til Bøders Udreedelse for deres tilsam/m/en begangne Lejermaal  og Processens Omkostning at erstatte.

  Begge de Paagjældende mødte, vedtoege lovlig Varsel og tilstoed at have begaaet tilsam/m/en det paasøgte Lejermaal  og deraf var bemeldte Ole Monsen Krøbling  der har sammen krympne

 

1785: 28

 

Knæe og ej kand gaae, men maae bæres.

  Actor begjerede Anstand i Sagen til neste Ting for at forsyne sig med Præste Attest herom i fornøden Tilfælde, endskjønt Sigtelsen er godtgjort med de Paagjældendes egen Tilstaaelse, der gjør det unødvendigt.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Den forlangte Anstand bevilges til neste Ting.

 

Hr: Fogden loed fremlægge til Bielag ved Skatte Regnskabet

            1.  Fortegnelse over de skyld satte smaa Flom Qværner, der i Retten blev oplæst og dertil forklaret af den tilstædeværende Almue, *hvoiblant Otto Pedersen Dom/m/edahl og Michel Pedersen Dahle  at der ej gives fleere af dette Slags.

            2.  Fortegnelse over den resterende Rente Skat  der i Retten blev oplæst og uimodsagt, af Beløb 1 Rdlr 4 mrk 4 s

            3.  Fortegnelse over de resterende Høy Kongel: ordinaire Skatter  av Beløb 102 Rdlr 2 mrk 7 s, der i Retten blev oplæst og uimodsagt.

 

Til Laugretsmænd for nest kom/m/ende Aar 1786 blev opnævnt følgende 8 nye Mænd  1. Ole Andersen Leerøen  2. Niels Colbeensen Hummelsund  3. {Lars} Erich Larsen Hummelsund  4. Jonas Colbeensen Mittvedt  5. Tosten Olsen Algerøen  6. Ole Olsen Eide  7. Niels Andersen Strøm/m/e  og 8. Mons Jacobsen Kobbeltvedt

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Schiolds Skibreede 1785

Aar 1785  den 4de Octobris  blev paa Tingstædet Nedre Natland holdt Høste Ting for Schiolds Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd  1. Torger Nielsen Lunggaarden  2. Simon Monsen Møllendahlshougen  3. Mons Olsen ved Steenen paa Møllendahl  4. Knud Bendixen Tonningsnæsset  5. Lars Poulsen  6. og Tollef Monsen Sandahl  7. Halvor Tollefsen  og 8. Michel Olsen Kirke Birkeland. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve  8 i Tallet  som ved dette Aars Høste Ting for Sartors Skibreede f: 22 ere registrerede, No: 6 undtagen  med Tillæg

            9.  Et Stik Brev fra Amtet under 1te Octobr: 1785 efter en fra Fosens Fogderie i Tronhiems Sift undvigt Mand  er ved Navn Anders Eidsvold.

 

Dernest blev paaraabt de indstævte Sager, uden at nogen af Sagsøgerne mødte at æske sam/m/e i Rette.

 

1785: 28b

 

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev Almuens Svar indhentet til de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, og der til forklaret af Almuen, hvoriblant Gabriel Amundsen og Lars Olsen Nyegaard  ligesom for Sartors Skibreede  med den Forskjel til 5te  nej  da Sælens Saug er borte   til 6te og 8de nej,   til 7de joe.   Til 9de  Jens Iversen paa Møllendahl, Søren Hammer paa Nyegaard, Lars paa Damsgaard, Zacharias Danielsen paa Houcheland  og Madame Ho…(?) i Kongshavn  og ingen af disse have brugt anden Handel.   Til 10de nej.   Til 11te  Her gives følgende Øltappere  1. Claus Blechingberg paa Soleim  2. Ole Østensen paa Calfaret  3. Aschild Larsen i Fløen  4. Anders Pedersen paa Schaalevignæsset.   Til 17de  Lensmanden Jaen Andersen bruger i Gaarden Tveteraas 1 Løb Smør Skatte Skyld.   Til 19de  Gaarden  Unneland  som ej er forbedret  og Skatte Bogen vil viise at der skeer Godtgjørelse for Aftaget.

 

Da ingen efter Paaraab havde viidere at i rette føre  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 5te Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugret.

 

Nye Sag

Poul Larsen imod Johan/n/e Pouls Dotter Hornæs

Procurator Lytkien mødte og tilkjendegav at Poul Larsen  tjenende paa Mitgaarden, havde med mundtlig Varsel indkaldet til dette Ting og Tiid Piigen Johan/n/e Pouls Dotter Hornæs fordie hun ved Paaske Tiider da haver tillagt ham Beskyldning af Bedrager Kieltring og den der skulde have lovet hende Ægteskab, hvilket passerede forbemeldte Tiid paa Gaarden Smøraas, dernest fordie hun siden efter for omtrent en Maaneds Tiid siden paa Mitgaarden har igjentaget de forrige Beskyldninger imod Klageren  overfaldet ham sam/m/estæds med Hug og Slag, Slaget til hans Madmoeders Dør, igjen/n/em hun ved Magt ville ind brække sig  og desuden skjendet og bandet Klageren, om alt dette at anhøre stævnte og ustævnte Vidner  liide Dom til vedbørlig Afstraffelse i Følge Lovene  Beskyldningernes mortification og Omkostningernes Opretning med viidere efter nærmere I rettesættelse.

  Som Vidner herom var under Lovens Falsmaal indkaldte Berthe Lars Dotter og Anne Sørens Dotter Smøraas, Anne Anthonii Dotter og Berthe Jacobs Dotter  begge tjenende paa

 

1785: 29

 

Mitgaarden.

  Her om begjerede Comparenten Kaldsmændenes Afhjemling  samt Part og Vidner paaraabt.

  De ind kaldte Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel  {og} men ikke paagjældende Johan/n/e Pouls Dotter Hornæs  hvor fore de brugte Kaldsmænd Peder Jonsen og Arne Nielsen Nordeide bevidnede at have forkyndt hende Varselen i hendes Tilholds Stæd hos Faderen paa Hornæs og eget Paahør afvigte Mandag 14 Dage siden, det de bekræftede med Eed.

  Derpaa frem kom som

            1te Vidne Berthe Lars Dotter, der aflagde Eed og vandt at 2den Paaske Dag indeværende Aar var Vidnet tillige med det 2det indstævnte Vidne Anne Sørens Dotter tilstæde paa Gaarden Smøraas  og hørte der indstævnte Johanne Pouls Dotter Hornæs udskjældte Citanten, som da tillige var nærværende  for en Bedrager og Kjeltring og den der havde lovet hende Ægteskab  og dette blev udsagt af hende i Vrede, hun skjældte ham fremdeeles for en Fante og sagde at han havde staalet hendes Hjerte og at han havde lagt hos hende. Dette Vidne sagde at være *Sødskede Barn til Citanten.

  Derpaa fremkom

            2det Vidne Anne Sørens Dotter, tjenende paa Smøraas tilligemed 1te Vidne  hos Halvor Olsen, aflagde Eed og vandt i Ord og Meening eensstem/m/ig med 1te Vidne  med den Forskjel at den/n/e ej er beslægtet til Sagsøgeren.

            3die Vidne Anne Antonii Dotter  nu tjenende hos en Smed i Byen  og forhen paa Mitgaarden til *sidafvigte Michaelis, aflagde Eed og vandt at for omtrent en Maaned Siiden var Vidnet tilligemed nestfølgende indkaldte Vidne Berthe Jacobs Dotter tilstæde paa Mitgaarden  og hørte der Saggivne Johanne Pouls Dotter skjeldte Sagsøgeren for en Fante, Kjeltring og Bedrager, der havde staalet Hjertet fra hende  og derefter sloeg ham med en Sæk, hun bar i Haanden, over Skuldrene og i Ansigtet, og da han gik ind i Huuset  lukkende Dørren efter sig, sloeg hun til Dørren af alle Kræfter, vilde med Magt trænge derind  og skjendede og bandede ham deruden for, hvilket hun desuden fra Førstningen havde gjort, og alt dette skeede af hende i Vreede og Bitterhed.

            4de Vidne Berthe Jacobs Dotter, tjenende nu paa Lægden  og forhen paa Mitgaard til sistl: Michaelis, aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med nest forrige 3die Vidne.

  Pr: Lytkien for Citanten, der ved de nu afhørte Vidner havde beviist Sigtelsen  indloed Sagen Dom med Paastand at Beskyldningerne maae vorde mortificeret saaledes at de i ingen Maade skal kom/m/e Poul Larsen til Fornærmelse paa Ære  goede Navn

 

1785: 29b

 

og Rygte, at Johan/n/e Pouls Dotter Hornæs her fore tilpligtes at udreede for de usande Beskyldninger tilstrækkelige Bøder til Sognets Fattige og Vej Cassen, for hendes voldsom/m/e Overfald og Slag saavel paa Citanten, som hans Madmoeders Huuse  at bøde Volds Bøder 3de 40 Lod Sølv, at give Poul Larsen Satisfaction for paaførte Vanære  tort og Fornærmelse i det mindste med 100 Rdlr  og at erstatte ham den/n/e aftvungne Sags Omkostninger med 16 Rdlr:

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Johanne Pouls Dotter Hornæs gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Nye Sag

Christopher Larsen Søre Jellestad imod Iver Pedersen ibidem.

Procurator Lytkien mødte for Christopher Larsen Jellestad og fremlagde skriftlig Stævning af 17de f: M: med paategnet lovlig Forkyndelse for Parter og Vidner, hvilke sidste han begjerede tilspurgt   1mo  Om ikke Iver Pedersen for en 6 Ugers Tiid siden a dato beskyldede Citanten for at have frataget sig Older Brænde, kløvet sam/m/e til Skie og lagt dem i sin Boe uden Iver Pedersens Viidende og imod hans Vilie?   2do  Om Iver Pedersen ikke siden efter  en Søndags Aften  igjentoeg og bekræftede Beskyldningen paa nye for Vidnerne?

  Paagjældende Iver Pedersen mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd afhjemlede Forkyndelsen efter deres Paategning. Bemelte Stævning indtages her  saa lydende.

  Derpaa fremkom som

            1ste Vidne Erich Erichsen Nore Jellestad, der aflagde Eed og vandt \til 1ste/  at omspurgte Tiid sagde Iver Pedersen Søre Jellestad til Citanten, som da var nærværende  at han havde frataget ham 2 Olderstænger  kløvet dem til Brænde og lagt dem i sin Boe, og derved var tillige tilstæde det 2det indkaldte Vidne Johannes Monsen Nore Jellestad, og dette passerede ude paa Marken paa Iver Pedersens Eng eller Bøe  Til 2det Sp: joe  Iver igjentoeg det siden for Vidnerne sam/m/e Aften paa et andet Stæd paa Marken, da de fulgte ham hjem, henimoed Huusene.

            2det Vidne Johannes Monsen Nore Jellestad aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 1te Vidne i et og alt.

 

1785: 30

 

  Procurator Lytkien for Citanten, som anmærkede at Iver Pedersen, skjønt den heele Tiid nærværende her paa Tingstædet, ikke desmindre nu ved Sagens Paaraab har absenteret og *og gjort sig usynlig, formodentlig deels af Frygt for sin onde Sag  og deels for at paaføre Christopher Larsen Ophold og fleere Penge Udgifter, forestillede derefter at for eenhver der tager til sig, beholder samt lægger Skjul paa anden Mands Gods  har Lovene dicteret betydelig Straf, og naar den fornærmede, liigesom Christopher Larsen her, imputerer en slig Gjærning imod Ejerens Viidende \og/ Vilje, er sam/m/e formeentlig Tyvs Beskyldning. Citanten har altsaa været beføyet til Sigtelsen for at conservere Æren, et godt Navn og Rygte, og gjorde Comparenten følgelig en saadan Paastand  nemlig  1mo  at Beskyldningen som usandfærdig og høyst fornermelig saaledes maae vorde mortificeret og død gjort  at den i ingen Maade kom/m/er Christopher Larsen til præjudice   2do  at Iver Pedersen herfore tilfindes at udreede tilstrækkelige Bøder til Sognets Fattige og Vej Cassen   3tio  at give Christopher Larsen Satisfaction for tilføyede tort og Vanære med 50 Rdlr  samt i Processens Omkostninger 16 Rdlr, og hermed blev Sagen under alle lovlige reservationer indladt Dom.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Iver Pedersen Søre Jellestad gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Capitaine Cappe imod Christopher Larsen Søre Jellestad

Procurator Schnabel loed for Hoved Citanten æske Sagen i Rette efter Udsættelse fra forrige Ting og paatrænge Dom efter udførte Procedure.

  Procurator Lytkien for Christopher Jellestad i rette lagde skriftlig Contra Stævning, dateret 17de f: M:  med paategnet lovlig Forkyndelse for Parter og Vidner, hvorefter han begjerede Anne Lars Dotter tilspurgt om hun *ikk i Vaar  efterat Tinget var afholdt, ved Hage Garen hørte Iver Pedersen siige til Contra Citanten disse Ord  Du skylder mig for at have angivet Sagen for Capitaine Cappe, men dette var Din neste Naboe paa Gaarden  Hans Thomasen, item om ikke Iver Pedersen viidere sagde: saaledes som han fortalte til Cappe i Haven  saaledes vidnede jeg   2.  Om Iver Pedersen sagde at han skulle have 4 Rdlr for at vidne  og   3.  Sagde Iver Pedersen ikke viidere at Hans Thomasen var nød at vidne, thi ellers skulle han have gaaet fra Gaarden.

 

1785: 30b

 

  Disse Spørsmaale, som Christopher Larsen, der personlig var nærværende, nu selv for Retten opgave, blev bemelte Vidner forlanget tilspurgt

  Ind kaldte Iver Pedersen Søre Jellestad og Vidnerne Mons Ellevsen, Hans Thomassen og Rasmus Søre Jellestad mødte ikke efter Paaraab  og Forkyndelsen blev afhjemlet {af} under Eed af de brugte Kaldsmænd efter deres Paategning paa Stævningen, som her indtages  saa lydende.

  Derpaa frem kom som

            1te Vidne Anne Lars Dotter  tjenende hos Contra Citanten Christopher Larsen Søre Jellestad, der aflagde Eed og vandt til de opgivne Spørsmaale, som der hen bleve forandrede af Dom/m/eren  at Hans Thom/m/asens Navn deraf blev udeladt, da han ej som Paagjældende er stævnet at anhøre Vidner, og i Øvrigt bleve fremsatte  da ingen anden exception derimod skeede.   Til 1te joe  den omspurgte Tiid og Stæd sagde Iver Pedersen Søre Jellestad til Vidnets Huusbonde  Contra Citanten  i hendes Nærværelse  Du beskylder mig for at have angivet Sagen for Capitaine Cappe  men det var en anden, som Iver da navngav, der nu ikke er stævnet at anhøre saadant og der fore ej blev tilført, og Iver tilføyede viidere  saaledes som den/n/e unævnte fortalte Cappe i Haven  vidnede jeg.  Til 2det joe  Iver sagde de skulle have 4 Rdlr for at vidne   Til 3die joe  Iver Pedersen sagde at den unævnte var nød at vidne; thi ellers skulle han have gaaet fra Gaarden.

  Contra Citanten bad for Hans Thomasen fremsadt følgende Spørsmaale   1.  Om Deponenten ej har fortalgt Iver Pedersen at han havde anklaget Christopher Larsen for Hr: Cappe eller hans Dræng som den der skulle have hugget i Milles Skove   2.  Om ikke han beklagede sig for Iver Pedersen at han skulle være truet til at vidne imod Comparenten  nemlig Christopher Larsen  under sin Bygsels Fortabelse  og   3die  Om Comparenten ikke har sagt til Vidnet disse Ord, har min Dræng været i Hr: Cappes Skov, er det skeet imod min Vilje og uden at Comparenten har vidst noget derom?

  Pr: Lytkien, siden ingen fleere Vidner mødte, skjønt de havde forhen været tilstæde her paa Tinget  og formoedentlig for at spilde Contra Citanten fleere Penge af Pungen  er absenteret, maatte begjere Falsmaals Forelæggelse for dem til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Iver Pedersen Søre Jellestad, der

 

1785: 31

 

som afhørt Vidne i Sagen ved Contra Stævningen er kaldet til Doms Liidelse  gives Laug dag til neste Ting at møde med Tilsvar, ligesom de udeblevne Vidner Mons Ellevsen, Hans Thomasen og Rasmus Søre Jellestad forelægges under Lovens Falsmaal til nestkom/m/ende Som/m/er Ting at møde og eedeligt Vidnes byrd i Sagen at aflægge.

 

Penge Opbydelse

Niels Larsen Sæterdahl mødte og fremlagde en Pung hvorudi skal være 40 Rdlr  hans Myndtling Karie Mons Dotter fra Samdahl tilhørende, som han begjerede opbuden til Udlaan imod sikkert Underpant og Rentes Svarelse  eller i Mangel deraf  forseglet inden Retten.

  Da ingen efter skeede Opbydelse ville antage sam/m/e  blev den frembragte Pung inden Retten forseglet, efter at deraf var udtagen 1 mrk 8 s for Opbydelsen med Forsegling  og Comparenten tilbageleveret.

 

Nye Sag

David Nielsen Nedre Fyllingen imod Ole Olsen Sæhlen.

Procurator Schnabel loed ved Hr: Claus Lydersen Fasting i rette lægge en skriftlig Stævning fra David Nielsen Nedre Fyllingen imod Ole Olsen Sæhlen af 19de f: M: med paategnet Forkyndelse  og begjere de mødende Vidner derefter examineret. Bemelte Stævning er saa lydende.

  Procurator Lytkien mødte for Ole Olsen Sæhlen, som benegtede Stævnemaalets Indbefattende og forbeholdt Contra Stævning.

  De ind kaldte Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel, hvor af fremkom som

            1te Vidne Morten Gregoriussen Sæhlen, der aflagde Eed og vandt at henved St: Hans Dags Tiide d: A: Var Vidnet paa Gaarden Strøm/m/e i Arbejde med indstævnte Ole Olsen Sæhlen  og hørte den/n/e der siige at han nu vidste hvem der havden (har den?) den til Bryllupet paa Nedre Fyllingen laante og bort komne samt omtvistede Hoved Puude  nemlig Gietla Jacobs Dotter Nedre Fyllingen  Citantens Hustrue  og ved den/n/e Samtale var ingen fleere tilstæde, og tilføyede Ole Sæhlen at hun der fore skulle blive opspejlet.

  Paa Tilspørgende efter den indstævntes Forlangende forklarede Vidnet at have fortalt dette til Citanten.

  Pr: Lytkien imod sagde dette Vidnes Forklaring.

 

1785: 31b

 

            2det Vidne Peder Danielsen  boende som Forpagter paa en Plads under Sæhlen  aflagde Eed og vandt at omtrent 5 Uger for Michaelis d: A: kom Vidnet tilligemed Ole Olsen Sæhlen gaaende paa Vejen til Sæhlen fra Byen  og i det at de passerede Sagsøgerens Hustrue forbie paa Vejen  sagde indstævnte Ole Olsen Sæhlen  der er de som har den i Bryllupet paa Nedre Fyllingen bortkomne Hoved Puude og giver andre Skylden derfore. Vidnet saae ingen anden paa den Tiid dette blev udtalt, som herved kand være sigtet til af den indstævnte.

            3die Vidne Elias Sørensen, tjenende hos indstevnte Ole Olsen Sæhlen, aflagde Eed og vandt at ved St: Hans Dags Tiid d: A: udloed Vidnets Husbonde  indstævnte Ole Olsen Sæhlen  sig for Vidnet at han vidste hvem der havde den i Brylluppet paa Fyllingen bortkomne Hoved Puude  nemlig Gietla Jacobs Dotter Nedre Fyllingen  Citantens Hustrue  og at hun der fore skulle blive opspejlet; det passerede hjem/m/e paa Sæhlen uden at nogen anden var tilstæde at høre derpaa.

  Procurator Lytkien benegtede ligeledes disse Vidner  og liigesaa liidet, som Ole Sæhdalen  der selv er beskyldt for Kadden  /: eller Hoved Puuden :/  har sagt noget saadant om Citantens Hustrue som paastævnt er, saavist bliver det og at af disse enkelte og uovereensstem/m/ende Vidner intet andet udkom/m/er end et caas af contradictioner og absurda. Det meere forbeholdt han naar den sær i B……sti..(?) Citant have gjort sit viidere Behov.

  Hr: Fasting begjerede paa Pr: Schnabels Vegne Anstand i Sagen til neste Ting for at fremkomme med endelig Deduction deri.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Den forlangte Anstand bevilges til neste Ting.

 

Ole Olsen Sæhlen imod Anders Nielsen Helgepladset

og Erich Andersen Nedre Fyllingen

Procurator Lytkien mødte for Hoved Citanten og æskede Sagen i Rette  samt forestillede at det ved de forrige Ting førte Vidners eedelige forklaring er beviist at begge de indstevnte ….(?) …(?)

 

1785: 32

 

ere indkomne i Citantens Huus og fordret en Anders Helgepladset tilhørende Puude, som til Bryllopet i Fyllingen skulle være laant, ja under fornærmelige Udladelser og Trudsler paastaaet at Citantens Hustrue strax skulle fremskaffe sam/m/e, i hvorvel dette for hende, der hverken vidste af eller havde imodtaget saadan Puude, var liigesaa ugjørligt, som det er sandt at den hun foreviiste var hende og Mand tilhørende, samt at begge de indstævnte ikke eengang vedkjendte sig den. For een hver der tager til sig, beholder og lægger Skjul paa anden Mands Gods imod Ejerens Vilje og uden hans Viidende  fastsætter Loven Tyvs Straf  og dette er Grunden hvor fore Citanten har maattet ansee Beskyldningen som Tyverie, paatale den til mortification og vedkom/m/endes Afstraffelse med viidere; han nedlagde der fore saadan Paastand   1mo  at Beskyldningen som usandfærdig maae vorde mortificeret saaat den ej skal kom/m/e Citanten eller Hustrue til Fornærmelse paa Ære  Navn og Rygte.   2do  at Anders Helgepladset og Erich Fyllingen herfore tilpligtes at udreede tilstrækkelige Bøder  og   3tio  At give Satisfaction for den Citanten og Hustrue paaførte Fornærmelse og tort  Een for begge med 100 Rdlr  og 16 Rdlr for Processens Omkostning  hvormed Sagen blev indladt lovbillig Dom.

  Paa Procurator Schnabels Vegne mødte Hr: Claus Lydersen Fasting for indstævnte Erich Andersen Nedre Fyllingen og fremlagde en skriftlig Contra Stævning af 19de f: M:  med paategnet Forkyndelse saa lydende. Efter hvilken han begjerede de mødende Vidner afhørte.

  Proc: Lytkien benegtede den/n/e Contra Stævning i sit heele Væsen og declarerede de deri benævnte Vidner for sam/m/enskrabede og Avindsmænd af Ole Sædahlen.

  David Nedre Fyllingen har desuden anlagt en ubeføyet Kadde Proces imod Citanten  og altsaa kand med destoe større Føye Lovens 1 B 13de C: 16de Art: paa ham være at applicere.

  Contra Citanten paatrængede Vidnerne førte.

  Derpaa fremkom efter den/n/e Contra Stævning som

            1te Vidne Hans Stephansen  til Huuse hos Hoved Citanten  aflagde Eed og vedblev sin forhen efter Hoved Stævningen aflagde Forklaring  med Tilføyende at Hoved Citantens Hustrue nævnte Contra Citanten og med havende ..llige(?) for uagtende Mennesker

 

1785: 32b

 

indtil de beviiste at hun havde faaet nogen anden Puude ....(?)

            2det Vidne Elias Sørensen  tjenende hos Hoved Citanten  aflagde Eed og vedblev sin forrige Forklaring efter Hoved Stævningen  med liige Tilføyende som nest forrige Vidne

  Pr: Lytkien bad anmærket at hans nys forhen tilførte var \ej/ at forstaae om Hans Steffensen og Elias Sørensen, men allene om de øvrige contra indstævnte Vidner.

            3die Vidne David Nielsen Nedre Fyllingen aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med de 2de nest forrige Vidner i et og alt, med det Tilføyende at Vidnet laae i Stuen paa Nedre Fyllingen da Hoved Citantens Hustrue der afhentede en Hoved Puude, som hun havde laant til Brylloppet der paa Gaarden, og da laae der 3 slige Puuder, hvoraf den eene var lysere og nyere end de andre, og efter at hun havde bort taget den eene  var de 2 mørkere tilbage, men da Vidnet med de øvrige var paa Sæhlen at see om den Anders Helgepladset tilhørende og forkomne Puude, var den/n/e lysere og nyere Puude ej i blant de 2 hun fremviiste, men hvem den/n/e nyere Puude tilhørte var ej Vidnet bekjendt

            4de Vidne Lars Hansen Øvre Fyllingen aflagde Eed og vandt i alt eensstem/m/ig med foran førte 1te og 2det Contra Vidne

  Ligeleedes fremlagde bemelte Fasting paa Proc: Schnabels Vegne for Anders Nielsen Helgepladset en skriftlig Contra Stævning [af] 17de f: M:  med paategnet Forkyndelse  saalydende, hvorefter han begjærede de mødende Vidner examinerede.

  Derefter frem kom som

            1te Vidne Peder Danielsen Sæhlen  aflagde Eed og vandt at noget efter Pintse Dags Tiid d: A: var Vidnet tilligemed nest følgende Vidne Morten Gregoriussen Sæhlen i Følge med Hoved Citantens Hustrue paa en Rejse til Byen, hvor hun fortalte dem at Contra Citanten Anders Helgepladset havde været {været} hos hende med endeel andre for at affordre en ham tilhørende Puude der var udlaant til Bryllupet paa Nedre Fyllingen og ved den Lejlighed forkom/m/et, da hun frem viiste den Puude hun der fra havde faaet tilbage  og da de derom droeg Tvivl  sagde hun til dem at de skulle være Tyve og Skjelmer

 

1785: 33

 

indtil de beviiste at hun havde faaet nogen anden Puude der end den hun fremviiste, og siden sagde hun ved Samtale med Vidnet at hun umuelig kunde skaffe den/n/e Puude tilbage, men naar det skulle være  maatte hun heller betale den.

            2det Vidne Morten Gregoriussen Sæhlen aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig i alt med nest forrige Vidne  med det Tilføyende at da Hoved Citantens Hustrue afhentede sin laante Puude fra Nedre Fyllingen  {der} bar Vidnet den for hende et Stykke paa Vejen og der fore kjendte den, siden var Vidnet med begge Contra Citanterne paa Sæhlen  da de med fleere affordrede Anders Helgepladsets forkomne Puude; og da saae Vidnet at den Puude Hoved Citantens Hustrue da foreviiste som hjemkommen fra Fyllingen  ej var den samme som Vidnet der fra for hende \havde/ hjembaaret  men mørkere  slettere og med en Skjødning paa, i den Stæd den Vidnet bar var nyere  lysere i Vahret  og større.

  Pr: Lytkien benegtede dette Vidnes Udsiigende in totum, da Hoved Citantens Hustrue ingen anden Puude foreviiste end den selv sam/m/e hun havde laant i Bryllopet  og som sin sande Ejendom der fra havde faaet tilbage.

  Endelig fremstillede den/n/e Contra Citant som godvillig mødende

            3die Vidne Lars Larsen Helgepladset  Contra Citantens Sted Søn, der aflagde Eed og vandt at 3die Sønddag i fasten d: A: var Vidnet tilligemed Ingebrigt Andersen Nedre Fyllingen hensendt fra Contra Citanten Anders Helgepladset til Hoved Citanten at forlange den fra Sæhlen hjemhentede Puude til Eftersyn  om det kunde være den Anders tilhørende, sagde Hoved Citanten at den paa Nedre Fyllingen endnu tilbage blevne \Puude/ ville han  Hoved Citanten  vedkjende sig som sin, men den til Ole Sæhlen der fra hjemkomne, som Koenen leverede og blev frem bragt til Contra Citanten Anders Helgepladset  vedkjendte den/n/e sig ikke som Ejermand, hvor fore han igjen loed den sende tilbage til Hoved Citantens Hustrue, og har siden ej faaet sin tilbage fra Nedre Fyllingen. Og den/n/e til Helgepladset afhentede Puude var den sam/m/e som Hoved Citantens Hustrue siden frem viiste paa Sæhlen  da han med

 

1785: 33b

 

de fleere der efter saae sin fortabte Puude.

            4de Vidne Ingebrigt Andersen Øvre Fyllingen  godvillig mødende  aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med nest forrige 3die Vidne  med den Forskjel at dette Vidne ej var med paa Sæhlen den sidste Gang da Contra Citanten var der at eftersee sin fortabte Puude.

            5te Vidne Dorthe Anders Dotter  godvillig mødende  og tjenende hos Contra Citanten Anders Helgepladset, aflagde Eed og vandt at have tjent hos Hoved Citanten i 2 Aar, {fra} hvilken Tjeneste hun forloed for 2 Aar siden, og fra den Tiid af kjender hun den endnu paa Nedre Fyllingen tilbageværende Puude at have tilhørt Hoved Citanten Ole Sæhlen, men Vidnet har ej seet hverken Puuden, som Ole Sæhlen udlaante til Bryllopet ved dens Udlaan, ej heller den som han der fra har an/n/am/m/et tilbage.

  Fasting for Contra Citanterne begjerede Anstand i Sagen til neste Ting.

  Pr: Lytkien benegtede disse 3de sidste villige Vidners Udsagn i de Ole Sæhlen præjudicerlige Deele.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Den forlangte Anstand bevilges til neste Ting

 

Da Dagen var forløben henved 8 Slet Aften  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 6te Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd.

 

Nye Sag

Fogden imod Niels Steffensen Wallem og Ingebor Lars Datter

Hr: Foged Wangensteen loed ved Fuldmægtig Prom producere hans under 8de Septembr: sidstl: skriftlig udstædede Stævnemaal, hvorved Niels Steffensen Wallem og Piigen Ingebor Lars Dotter ere indkaldede til dette Ting at liide Dom til Straf og Undgjældelse for med hinanden begangne Lejermaal, hvilken Forseelse riimelig Formoedes at være combineret med Omstændigheder, som udfordrer meere end Simpel Lejermaals Straf, efter Stævningens Formeld og inden Retten frem kom/m/ende Beviisligheder. Sam/m/e indtages her saal:  Dernest fremlagde Actor afgangne Sogne Præst Arentzes(?)

 

1785: 34

 

Anmeldelse af 29de Novembr: 1784 om dette Lejermaal  som her indtages. Hvorefter han begjerede de indstævnte paaraabt  og i Mangel af alles Møde Stævningen afhjemlet.

  Procurator Lytkien mødte for ind stævnte Niels Steffensen Wallem, som aldeeles benegter Stævnemaalet og Ingebor Lars Dotters Angivelse over sig; thi hverken er han Fader til hendes i Løsagtighed avlede Barn, ikke heller har han i andre Henseender haft noget med hende at befatte. Hun er et berygtet og lastefuldt Men/n/eske, har i ledtoeg med Lars Nyegaard og fleere efter Tilskyndelse af disse, ondskabsfuld og for at fortredige Niels Wallem  gjort en usandfærdig Beskyldning imod ham, hvilket ved et for Bergens Byetings Ret erhvervet Tings Vidne, som nu blev anviist, tilstrækkelig er oplyst, ja at Lars Nyegaard og Hustrue ere implicerede i Sagen og som Paagjældende med Ingebor bør staae Niels Wallem til Ansvar saavel for det eene som det andet. Saaledes havde og Comparentens Committent ved Contra Stævning til dette Ting agtet at begjægne dem alle  om Hr: Fogdens Stævning ej saa sildig havde ud kom/m/et. Da nu Gabriel Nyegaard og Samson Mathiasen have spillet et med de øvrige, formeente Comparenten at disse liigesaalidet som Lars Nyegaard og Hustrue til Vidnes byrds Aflæg kunde blive at admittere, hvorimod Comparenten og protesterede paa Grund af disse og de fleere Aarsager, som Tings Vidnet i sær pag: 43, 44, 51, 60 og 61 indeholder. Han paastoed der fore Vidnerne afviiste under al lovlig reservation.

  Actor, som meente at indstævnte Niels Wallems ved Procurator Lytkien tilførte Negtelse  saavelsom Beskyldninger imod de indstævnte Vidner  aldeeles ikke bør reflecteres, fremlagde en ved Bergens Byetings erhvervet Tings Vidne Act, begyndt 17de Januarii og sluttet ?7 April h: a:, hvori pag: 6 til 15 findes ind dragen et under 8 og 13de Xbr: 1784 passeret interims Forhør, hvor under saa vel Ingebor Lars Dotter, som de nu ind stævnte Vidner har opgivet hvad de til denne Sags Oplysning vidste, Thi maatte Actor begjere at

 

1785: 34b

 

eenhver af de nu mødende Vidner maatte blive deres i Forhøret aflagde Forklaring forelæst, og sam/m/e derefter under Lovens Eed af dem bekræftet

  Lytkien inhærerede sit forrige som beviislig legitimeret  og altsaa nødvendig burde og maatte reflecteres.

  Paagjældende Ingebor Lars Dotter og de ind kaldte Vidner mødte alle og vedtoege lovlig Varsel, og som det ansees sikkerst at antage de indstævnte Vidner til Forklaring, deres Bedøm/m/else ved Sagens endelige Paakjendelse efter Omstændigheder forbeholden, loed Dom/m/eren paaraabe disse.

  Der paa fremkom som

            1te Vidne Lars Olsen Nyegaard  aflagde Eed og vedblev i alt den af ham i det forrige Forhør, ind dragen i den fra Actors Siide fremlagde Byetings Act pag: 7, 8 og 9, anførte Forklaring, der blev ham forelæst, med det Tilføyende at den omvundne Matroses rette Navn var Joen i stæden for at det der af Sølfæst Olsen er anført for Lars. Da Ingebor Lars Dotter var 14 Dage gammel i Barsel Sæng, rejste hun fra Vidnets Huus en Søndag, at Vidnet tilligemed hans Hustrue var i Byen, og ved Hjemkomsten fandt Vidnet hende neste Dag hos Huusmanden paa Nyegaard  Johan/n/es Bryngelsen  tet ved Wallem, og da beklagede hun sig med grædende Taare over at hun bemelte Søndag tilligemed hendes Barn havde været hos Paagjældende Niels Wallem, hvor hun ej allene selv af bemelte Niels Wallem blev slaget med en Stok  men end og hendes spæde Barn, som fra den Tiid af stedse var sygt  og døde omtrent 5 Uger derefter. Deponenten var vreed over at Ingebor med Barnet i hans Fraværelse havde forladt hans Huus  og vilde der fore i Førstningen ej tage hende tilbage, men ynkedes siden over hende  og nogle Dage derefter toeg hende med Barnet tilbage, hvor de begge forblev indtil efterat Barnet var død.

  Pr: Lytkien benegtede aldeeles Lars Nyegaards Opgivende  og forbeholdt med Contra Vidner at beviise at han hverken har slaget Ingebor eller hendes Barn  og at hvad hun herom har debiteret altsaa er  ligesom alt hendes øvrige Snak  løgnagtig.

            2det Vidne Gabriel Amundsen Nyegaard aflagde Eed og vedblev hans aflagde Forklaring i Forhøret af Acten pag: 12, der blev ham forelæst, med det Tilføyende at

 

1785: 35

 

Vidnet tilligemed de fleere da tilstædeværende formanede Barne Morderen til sandfærdig Angivelse i hendes Barns Nød  og Vidnet var hertil kaldet tilstæde af Lars Olsen Nyegaard at være Vidne om hendes Bekjendelse.

            3die Vidne Samson Mathiasen  Huusmand under Nyegaard  aflagde Eed og derunder vedblev sin Forklaring i Forhøret i Byetings Acten pag: 12, der blev ham forelæst  med liige Tilføyende som nest forrige 2det Vidne i alt.

            4de Vidne Ole Monsen Lieland aflagde Eed og derved bekræftede sin Forklaring i Forhøret, der af Byetings Acten pag: 12 og 13 blev ham forelæst. Paa Tilspørgende efter Lytkiens Forlangende forklarede Vidnet af Lars Olsen Nyegaard at være blevet ind varslet til Forhøret hos Hr: Fogden  med Siigende at Lars hertil havde Ordre fra Fogden  hvilket Actor og nu tilstoed.

  Lytkien benegtede in totum dette Vidnes Forklaring, thi Niels Wallem, som selv var nærværende, har ikke eengang talt med Ole Lieland om Ingebor  og mindre talt saa urimeligt og unaturligt, som dette Vidne har opgivet

            5te Vidne Malene Niels Dotter  1te Vidnes Hustrue  aflagde Eed og derved bekræftede hendes Forklaring under Forhøret, der af bemelte Bye Tings Act pag: 13 og 14 blev hende forelæst.

  1te Vidne Lars Olsen Nyegaard blev atter fremkaldet og under forhen aflagde Eeds Kraft vedblev hans seenere Forklaring i Forhøret pag: 14.

  Endelig fremstoed Paagjældende Ingebor Lars Dotter  som anhørte sig forelæse af Forhøret og Byetings Acten pag: 9 til 12 hendes forrige Udsiigende, som hun vedblev i alt, hun tilstoed Sigtelsen i Øvrigt  og vedblev hvad Lars Olsen Nyegaard har forklaret om hendes Beklagelse for ham over at hun tilligemed sit Barn var blevet slagen og ilde medhandlet af Niels Wallem, da hun 14 Dage efter Fødselen rejste hen til ham med Barnet, hvilket sidste tilforn var friskt  men fra den Tiid sygt og døde {14 Dage} \6 Uger/ derefter. Ved den/n/e haarde Medfart imod hende  sagde hun at have været tilstæde Niels Wallems Broder Søn Steffen Wallem og hans Hustrue, og hun angav at Vidnet Ole Monsen Lieland var hendes Farbroder. Til Slutning sagde hun og at den anmelte Matros, som Niels Wallem ville have hende gift med, hedte Joen og ikke Lars, der ved Mistagelse er opgivet i Forhøret.

  Actor, da den indstævnte Ingebor Lars Dotters Forklaring giver Anledning til andre og fleere Vidners Førelse i Sagen, begjerede sam/m/e udsadt til neste Ret  for til den Tiid at indstevne dem.

  Pr: Lytkien igjentoeg sin Benegtelse, reserverende Niels Wallems Ret imod eenhver vedkom/m/ende  og Contra

 

1785: 35b

 

Stævning til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Den forlangte Anstand bevilges til neste Som/m/er Ting

 

Nye Sag

Fogden imod Ole Larsen Nedre Bircheland

Paa Hr: Fogden Wangensteens Vegne mødte hans Fuldmægtig Sr: Prom og anmeldte at han med lovlig mundtlig Varsel til dette Ting havde indstævnt Ole Larsen Nedre Bircheland af Fane Kirke Sogn  at liide Dom for begangne Forseelse af Hellig Brøde og for at have i Drukkenskab givet Forargelse i Kirken medens Guds Tjenesten blev forrettet  nemlig sidstleden Palme Søndag i Fane Kirke, der fore at undgjælde efter Loven og Forordninger.

  Paagjældende Ole Larsen Nedre Bircheland mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Arne Nielsen Nordeide og Ole Jacobsen Store Tvedt bevidnede at have forkyndt ham i eget Paahør og Boepæl Varselen som foranført for meere end 14 Dage siden, det de bekræftede med Eed.

  Actor begjerede Laug dag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Ole Larsen Nedre Bircheland gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Fogden imod Ole Nielsen Erdahl

Paa Fogdens Vegne mødte hans Fuldmægtig Prom og anmeldte at han med mundtlig Stævning til dette Ting har ladet indkalde Ole Nielsen Erdahl af Birchelands Sogn for begangne Forargelse i bemelte Kirke den 7de Søndag efter Trinitatis sidstl: under Guds Tjenesten  at liide Dom til Undgjeldelse.

  Den Paagjældende mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Ole Jacobsen Tvedt og Arne Nielsen Nordeide afhjemlede Varselen at være skeet i hans eget Paahør og Boepæl for meere end 14 Dage siden, det de bekræftede ved Eed.

  Actor begjerede Laug dag for den udeblevne til neste Ting

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Ole Nielsen Erdahl gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Derefter blev publiceret følgende:

            1.  Aflyst en Pandte Obligation af Johannes Nielsen Lone til Anders Nielsen …..(?) \stor 9.(?) rd/ mod Pandt 2 Pd: 18 M/ark S:r i Lone  No: 6, datr: 24de Augusti 1781 og tinglyst 10de Octobr: s: A:  som nu er indfriet efter paategnet Qvittering af Creditors Arvinger

 

1785: 36

 

            2.  Aflyst en Ditto af Ole Olsen Øfstestad til Lars Olsen Helland  stoer 190 Rdr, mod Pandt i 1 Løb Smør i Gaarden Samdahl  No: 36, datr: 1te Octobr: 1776 og tinglyst 9de s: M:  som nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 10 Julii 1785

            3.  Aflyst en Ditto af Hans Wintziensen Nordejde til Poul Iversen Byenæs  stor 23 Rdr  mod Pandt i 1 Pd: 3 M/ark Smør i Gaarden Nordejde  No: 85, datr: 6te Maji 1783 og tinglyst 8de s: M:  som nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 4de Octobr: 1785.

            4.  Aflyst en Ditto af Lars Nielsen Stølen til Thyge Christopher Jæger  stor 80 Rdlr, mod Pandt i Gaarden Stølen  No: 110, datr: 13de Martji 1756 og tinglyst 3de Maji 1756  som nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 30te September 1762.

            5.  Aflyst en Ditto af Jacob Reinertsen Harrebache til Jacob Taajning for 60 Rdlr, mod Pandt i en Anpart i Gaarden Harrebache med videre, datr: 6te October 1764 og tinglyst 8de samme Maaned, som nu er indfriet efter Creditors Qvittering af 4de October 1785.

            6.  Aflyst en Ditto fra Jens Hagelsteen til Major Giert von der Ohes Enke Frue for 200 Rdlr, mod Pandt i Kaaber Mølle og en Korn Mølle m v: paa Møllendahl  No: 128, datr: 27de Augusti 1759 og tinglyst 1te October s: A:  som nu er indfriet efter paategnet Qvittering fra Creditors Arving af 27de Augusti 1785.

            7.  tinglyst et Bygsel Brev fra Sogne Præsten Hr: Brandahl til Johannes Andersen Houcheland paa 2 Pd: Smør i Gaarden Houcheland  No: 12  som hans Fader Anders Olsen har brugt.  Dateret 15de Junii 1784  med Revers.

            8.  Et Pandte Brev fra Ole Monsen Henne til Niels Olsen Opsal af Ous Præstegjeld, stoer 30 Rdr  med 2de Pandte Rett i 6 Voxne Kjør og 1 Qvige og 1 Bagste Helle, 1 Kaaber Kjedel, datr: 5te October 1785.

            9.  Et Ditto fra Ole Olsen Samdahl til Hr: Lector Arentz  stoer 390 rd  med 1te Pandte Rett i 1 Løb Smør i Gaarden Samdahl  No: 36, med fleere Gaarder i Ous Præstegjeld, datr: 4de October 1785.

            10.  Et Skiftebrev efter Konen Karie Ols Dotter Smøraas af 25de April 1785  hvorved af 1 B/ismer Pund 19 ¼ M/ark S:r og ¼ Huud i Gaarden Smøraas  No: 40  blev udlagt den halve deel til Sterboe Enkemanden Halvor Nielsen Smøraas  og den Anden halvedeel til Sønne Sønnen Ole Larsen.

            11.  Et Bygsel Brev af Hr: Brandahl til Ole Larsen paa 1 Løb Smør i Gaarden Nedr: Titlestad  No: 43, som Lars Monsen forhen har brugt  datr: 1te November 1784.  med Revers

            12.  Et Ditto af Ditto til Jens Johannesen paa Poul Monsens Brug  1 Løb Smør i Gaarden Hornæs  No: 45.  datr: 5te September 1785.  med Revers.

            13.  Et Skjøde fra Lars Olsen øvre Dyngeland til Lars Larsen paa 7 9/48 M/ark S:r i Gaarden Søraas  No: 66, datr: 5te October 1785. for 23 Rdlr 2 mrk.

            14.  Et Pandte Brev af Lars Larsen Søraas til Hr: Etats Raad W: Krohn  stor 30 Rdr, mod Pandt i 27 9/48 M/ark Smør  3 ¾ Kd: Malt og 5/64 Huud i Gaarden Søraas  No: 66, datr: 5te October 1785.

            15.  Et Skifte Brev efter Manden Ole Olsen Schiold af 26de April 1785, hvorved af 1 Pd: 21 M/ark S:r  2 M: 6 Kd: Malt og 5/32 Huud udi Gaarden Schiold  No: 68, blev udlagt til Sterboe Enken Brithe Michels Dotter Schiold 22 ½ M/ark S:r  15 Kd: Malt og 5/64 Hd:,  Sønnen Ole Olsen 15 M/ark Smør, 10 Kd: Malt og 5/96 Hd:  og Datteren Brithe Ols Dotter 7 ½ M/ark Smør  5 Kd: Malt og 5/192 Hd:

 

1785: 36b

 

            16.  Et Bygsel Brev fra Poul Iversen Byenæs paa egne og øvrige Ejeres Vegne til Tollef Larsen paa 12 Marker Smør og 8 Kd: Malt i Gaarden Nordejde  No: 85, datr: 5te October 1785.  med Revers.

            17.  Et Ditto af Seminarie Forstander Jon Mariager til Arne Monsen yttr: Hope paa 1 B/ismer Pund 1 ½ M/ark Smør i Gaarden Dolvigen  No: 87  som Mons Steffensen har brugt, datr: 15de Martji 1785,  med Revers.

            18.  Et Skjøde fra Frue Susanna Sophie Friele  sak: Agent Benjamen Dass Angel  til Assessor og Raadstueskriver Hans Berentsen Forman paa Gaarden Sælen med underliggende Pladser  No: 95, for 3500 Rdlr  datr: 28de April 1785.

            19.  Et Bygsel Brev fra Jon Mariager til Mons Olsen paa 12 M/ark Smør i Gaarden Sætre  No: 103  som Haagen Gudmundsen har brugt, datr: 26de April 1784  med Revers.

            20.  Et Ditto af Ditto til *til Steffen Haagensen paa liige Brug i sam/m/e Gaard, af 26de April 1784  med Revers.

            21.  Eet Skjøde fra General Krigs Commissaire Gyldenkrantz til Niels Gundersen paa et Vaanhuus paa Damsgaards Grund, datr: 3die October 1785  for 40 Rdlr.

            22.  Een Pandte Obligation af Gen: Kr: Commissaire Gyldenkrantz til Hr: Magtr: Friderich Chr: H: Arentz, Rector ved den Latinske Skole i Bergen  stor 2500 Rdlr  med 1te Pandte Rett i Gaarden Damsgaard  No: 121  med underliggende Gaarder og Pladser, datr: 3de October 1785.

            23.  Eet Skjøde fra Madame Regine  Sal: Johannes Watloffs  til Sønnen Valit Watloff paa 1/3 Part [i]? en Felbereeder Stampe Mølle ved Møllendals Elv paa Aarestads Grund  No: 129.  for 60 Rdlr, datr: 27de October 1784.

            24.  Eet Skjøde fra Jacob Reinertsen Harrebachen til Sønnen Jonas Jacobsen paa 12 M/ark Smør i Gaarden Harrebachen  No: 132, datr: 3de October 1785.

            25.  Eet Pandte Brev fra Jonas Jacobsen Harrebakke til Jacob Taaning  stor 112 Rdr  med 1te pandte Rett i *ovemelte 12 M/ark S:r i Harebake  No: 132.  datr: 4de october 1785.

            26.  Eet Ditto af Ole Olsen Harrebaken til Ole Mathiassen paa 235 Rdr  med 1te pandte Rett i 1 Pd: 12 M/ark S:r i Harebaken  No: 132.  datr: 2de Maji 1785.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet

            1.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flom Qværner, der i Retten blev oplæst, hvortil af Almuen  og deriblant Petter Jonsen Nordeide og Ole Jacobsen Tvedt  blev forklaret at deraf ej gives fleere.

            2.  Fortegnelse over den ubetalt henstaaende Rente Skat  af Beløb 62 Rdlr 4 mrk 1 s  der i Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

            3.  Ditto over de Høy Kongel: ordinaire Skatter  af Beløb 819 Rdlr 1 mrk 6 s, der ligeledes i Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

 

Som Laugretsmænd for nestk: Aar 1786 blev udnævnet følgende 8 nye Mænd  1. Ole Olsen Øvre Fyllingen  2. Erich Andersen Nedre Fyllingen  3. Ole Olsen  og  4. Mons Gregoriusen  begge paa Sletten  5. Jacob

 

1785: 37

 

Larsen Biørge  6. Michel Monsen  7. Mons Monsen  og 8. Knud Poulsen  alle 3 paa Hetlevig

 

Nye Sag

Amund Poulsen Eide imod Ole Jensen Soleim

Amund Poulsen Eide i Sundhordlehn loed ved Lensmanden Jaen Andersen Tveteraas anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Ole Jensen Soleim for skyldig værende 12 Rdlr 5 mrk 8 s for kjøbte Creaturer  at liide Dom til Betaling tilligemed Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Lensmand Jaen Tveteraas og Ole Jacobsen Tvedt bevidnede at have forkyndt ham Varselen som forbemeldt den 13de Septembr: \dette/ A: [i] hans Boepæl og Koenes Paahør, det de bekræftede med Eed.

  Sagsøgeren loed begjere Laugdag for den udeblevne.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Ole Jensen Soleim gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget, blev sam/m/e sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Herløe Skibreede 1785

Aar 1785  den 10de Octobris  blev *blev paa Tingstædet Alverstrøm/m/en holdt Høste Ting for Herløe Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugrets mænd, som her foran ere anførte f: 2. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongelige Anordninger og Amts Breve  9 i Tallet, som ved dette Aars Høste Ting for Sartors og Schiolds Skibreede, som her foran ere registrerede f: 22 og 28  og i Anledning det under No: 6 registrerede  valgte de fleeste af den tilstædeværende Almue heller at udreede 24 s pr: Mand i de neste 12 paahinanden følgende Aar  end at udreede Arbejde in natura paa Post og Alfare Vejene

  Dernest blev og publiceret

            10.  En bestalling af Hans Høy Velbaarenhed Hr: Stiftbefalingsmand de Schouboe  Ridder  til Willum Monsen Schielanger at være Lensmand udi *Heløe (Herløe) Skibreede, dateret 7de Augusti 1785.

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager

 

Nye Sager

Ole Ottesen Fieldstad imod Knud Monsen og Jacob Olsen Stuure

Ole Ottesen Fieldstad anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Knud Monsen og Jacob Olsen Stuure fordie de have beskyldet ham for at have udøvet Vold imod dem, der fore at liide Dom i Hoved Sagen og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne Peder Monsen Fieldstad og Poul Monsen Harchestad  som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge

 

1785: 37b

 

eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

  I Sagsøgerens Stæd nedsatte sig som Laugretsmand Johannes Monsen Miaatvedt.

  De ind kaldte Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel, men ikke de 2 Paagjældende, hvor fore de brugte Kaldsmænd Lensmand Willum Monsen Schielanger og Niels Monsen sam/m/estæds bevidnede at have forkyndt disse Varselen som foranført den 15de Septbr: sidstl: i deres Boepæl og Hustruers Paahør, det de bekræftede med Eed.

  Derpaa fremkom som

            1te Vidne Peder Monsen Fieldstad  aflagde Eed og vandt at i Julii Maaned indeværende Aar var Vidnet tilligemed det 2det indstævnte Vidne tilstæde i Sture Vogen, og hørte der begge de indstævnte at beskylde Sagsøgeren, som da var nærværende, at have udøvet Vold imod Knud Poulsen Sture  Saggiveren {Mons} Knud Monsens Sviger Fader, og Anledningen hertil  som tilforn bleve omtalt  var at Fieldstad Mændene Dagen tilforn havde kastet med Nodt i Stuure Vogen og der øst Vandet af deres Baad  ved hvilken Lejlighed nogle Draaber Vand af Øsekarret traf bemelte Knud Poulsen Stuure, som efter Advarsel ej ville viige lidt med Baaden for at undgaae, og Sagsøgeren var ej eengang med paa Baaden, da dette passerede og den blev øst. Knud Monsen Stuure tilføyede endog at dersom Sagsøgeren da havde været tilstæde  vilde han have pryglet ham her fore med Enden af sit Node Taug.

            2det Vidne Poul Monsen Harchestad aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med 1te Vidne.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for de udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Knud Monsen og Jacob Olsen Stuure gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Da ingen efter Paaraab havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 11te Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og først blev paaraabt de indstævnte Sager.

 

Nye Sag

Herman Drejer imod Niels Johan/n/esen Hielmen

Herman Drejer loed ved Lensmanden Willum Monsen Schielanger anmelde at han med mundtlig Stevning til dette Ting har ladet ind kalde Niels Johan/n/esen Hielmen

 

1785: 38

 

for 8 Rdlr han var skyldig til Petter Drejer, som den/n/e til Citanten har transporteret  at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den Paagjældende mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Lensmand Willum Schielanger og Niels Monsen sam/m/estæds bevidnede at have forkyndt ham foranførte Varsel i eget Paahør og Boepæl den 19de Septbr: sidstl:, det de bekræftede med Eed.

  Sagsøgeren loed begjere Laugdag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Niels Johan/n/esen Hielmen gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Herman Drejer imod Rasmus Johan/n/esen Hielmen

Herman Drejer loed ved Lensmanden Willum Monsen Schielanger anmelde at have med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet ind kalde Rasmus Johannesen Hielmen for 19 Rdlr 5 mrk 4 s, han til Petter Christian Drejer var skyldig  og som den sidste til Citanten har overdraget, at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den ind stævnte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Lensmand Willum Schielanger og Niels Monsen sam/m/estæds afhjemlede under Eed Varselen ved dem at være forkyndt som foranført i hans eget Boepæl og Paahør den 19de Septbr: sidstl:

  Sagsøgeren loed begjere Laugdag for den udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Rasmus Johannesen Hielmen gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Nye Sag

Jaen Christophersen Halven imod Halvor Nielsen Sælsvog.

Kjøbmanden i Bergen  Jaen Christophersen Halven  loed ved Lensmanden Willum Monsen Schielanger anmelde at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Halvor Nielsen Sælsvog for skyldige Fem Rdlr og 4 s, at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og Varselen for ham blev eedelig afhjemlet ved de brugte Kaldsmænd Lensmand Willum Schielanger og Niels Monsen sam/m/estæds at være skeet som foranført i hans eget Paahør og Boepæl den 15de Septbr: sidstl:

  Sagsøgeren loed begjere Laug dag for den udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Halvor Nielsen Sælsvog gives Laugdag til neste Sommer Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

1785: 38b

 

 

Brithe Mons Dotter Landsvig imod Steffen Schielanger

Enkens Laugværge Mons Knudsen Brevig mødte og æskede Sagen i Rette efter Laugdag, som han fremlagde med paategnet Forkyndelse.

  Paagjældende Steffen Erichsen Schielanger mødte  vedtoeg lovlig Varsel og tilstoed at have til sig annam/m/et den paasøgte Gryde efter den ham leverede Lod seddel, hvor ved den var ham udlagt  og begjerede ellers Anstand til neste Ting for at besørge det nærmere oplyst.

  Mons Knudsen Brevig fremlagde in originali det udfærdigede Skifte Brev efter Lars Olsen Landvig  begyndt den 19de Augusti og sluttet 19de Decembr: 1783, der viiser at den paasøgte Gryde er udlagt Sagsøgersken og ikke Steffen Scgielanger, hvis Foregivende herom han derfore imodsagde som urigtigt  og indloed Sagen Dom med Paastand at Sagvolderen maae tilfindes enten at tilbage levere hende den paasøgte Gryde  eller betale hende sam/m/es Verdie med 2 Rdlr 1 mrk  saa og at oprette hende Søgemaalets Omkostning med 4 Rdlr.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagvolderen bevilges den forlangte Anstand til neste Ting.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev Almuen *forlagt til Besvarelse de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale  og dertil forklaret af den tilstædeværende Almue, hvoriblant Halvor Nielsen Schielanger og Niels Pettersen Herløevæhr, liigesom for Schiolds Skibreede er anført  med den Forskjel til 5te  Her er en Saug paa Gaarden Asch.   Til 9de  Claus Lampe i Strudshavn og Johan/n/es Rasmusen i Fløen, som ej drive anden Handel,   Til 10de  Claus Krohn paa Hennøe; Christian Ameln paa Jordholmen  og Frue Assessorinde Falch i Blomvogen.   Til 11te  Johan/n/es Monsen i Herløesundet, Siur Nielsen paa Holtzøeknappen  og Peder i Hopshavn.   Til 17de  Lensmanden Willum Monsen bruger 18 M/ark Smør  2 ..(?)  ..(?) i Gaarden Schielanger.   Til 19de nej.

            2.  Fortegnelse over de her i Skibreedet skyldsatte smaa Flom Qværner, der i Rætten blev oplæst, hvortil af Almuen  og deri blant Peder Monsen Fieldstad og Ole Johan/n/esen Tosche  blev svaret at der ej gives fleere af dette Slags.

 

Hospitals Tings Vidne

Huusmanden paa Hiertaas  Daniel Arnesen  anmeldte at hans Søn Halvor Danielsen er befængt med den Spedalske Syge  og da den/n/e tilligemed Comparenten selv er saa udarmet at de ej kand udreede det ringeste for

 

1785: 39

 

hans Indlem/m/else i Hospitalet, der er den meenige Almue bekjendt, begjerede han disses (dessen) Forklaring herom indhentet.

  Den nærværende Almue, hvoriblant Peder Monsen Fieldstad og Halvor Rasmusen Huusebøe, berettede at det rigtig forholder sig som andraget er  med det Tilføyende at Comparenten selv er Betler  og Søn/n/en en ung Dræng under 18 Aar, der ej er det ringeste ejende.

  Comparenten begjerede dette beskrevet paa slet Papiir  der blev bevilget.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 12te Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og da blev publiceret

            *2.  Et Skifte Brev efter Michel Pedersen Wiig af 15de Julii 1785, hvorved 8 29/64 M/ark Smørs Leje i Gaarden Wiig  No: 30  blev udlagt Sterboe Enken Anne Niels Dotter Wiig.

            3.  Et Bygsel Brev fra Hans Thomassen og Niels Hansen Algerøen til Ole Hansen paa 1 Pd: 7 ½ M/ark Fiskes Leje i Wiig  No: 30, forhen brugt af Christian Johan/n/esen, datr: 29de Aprilis 1785  med Revers.

            4.  Et Ditto fra Michel {Peder}\Niel/sen(?) Mitzøe til Haldor Monsen paa 13 M/ark Fiskes Leje i Wiig  No: 30, forhen brugt af Michel Pedersen, datr: 10de Octobr: 1785  med Revers

            5.  Aflyst et Pante Brev fra Magne Andersen Toske til Hr: Wilhelm Friman  stoert 30 Rdlr  med 1te Pante Ret i 9 M/ark S:r  6 M/ark Fisk og 4 Kander Malts Leje i G:den Toske  No: 56, datr: 21de Octobr: 1778 og tinglyst s: D:, som nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 15de Octobr: 1780 og der fore herved mortificeres.

            6.  Et Deele Brev efter Gregorius Knudsen og Ole Knudsen Bredvig af 17de Junii 1785, hvorved 20 12/13 M/ark Fisks Leje i Gaarden Bredvig  No: 40  blev udlagt Faderen Knud Monsen Bredvig.

            7.  Et Bygsel Brev fra Knud Monsen Bredvig til hans Søn Mons Knudsen Landsvig paa 4 12/13 M/ark Fiskes Leje i G:den Bredvig  No: 40, datr: 17de Junii 1785  med Revers.

            8.  Et Skjøde fra Enken Marie Niels Dotter Herløevæhr og Medarvinger til Niels Pettersen Herløevæhr paa 1 Pd: Fiskes Leje i G:den Herløevæhr  No: 41  indberegnet hans egen Arve Lod deri  for 149 Rdlr 1 mrk, datr: 13de Octobr: 1784.

            9.  Et Ditto fra Niels Olsen Herløevæhr til hans Søn Anders Nielsen paa 12 M/ark Fiskes Leje i G:den Herløevæhr  No: 41  for 50 Rdlr, datr: 11te Octobr: 1785.

            10.  Et Ditto fra Halvor Nielsen Indre Sæbøe med Curator Amund Huusebøe  til Magne Andersen Toske paa Odels og Indløsnings Retten til 5 M/ark S:r  2 K:der Malt  3 M/ark Fisk og 35/256 Faars Leje i G:den Toske  No: 56, for 6 Rdlr, datr: 12te Octobr: 1785.

 

1785: 39b

 

            11.  Et Skifte Brev efter Elie Ols Dotter Hougland i Radøe Skibreede, begyndt den 13de Junii og sluttet den 23de ejusdem 1785, hvorved 1 5/36 M/ark \S:r/ {Fisk} \Smør/, ¾ M/ark Fisk  1/3 K:de Malt og 1/48 {Huuds} \Faar/ Leje i G:den Todschen  No: 56  blev udlagt Enkemandens Broder Knud Christensen Lochøen.

            12.  Et Bygsel Brev fra Mangers Sogne Præst Hr: Friman til Willum Monsen paa 9 M/ark S:r og 9 Kander *Mals (Malts) Leje i G:den Schielanger  No: 58, forhen brugt af hans Fader  afdøde Lmd: Mons Schielanger, datr: 4de Octobr: 1785  med Revers.

            13.  En Ditto fra Krigs Raad Koren til Ole Erichsen paa 18 M/ark Smør og 6 Kander Korns Leje i G:den Koursbøe  No: 61, forhen brugt af Jacob, med Forbeholdenhed af Lands Lod af den Fisk, som kastes med Nodt ved Landet  1/5 Part af frem/m/ede og 1/6 Part af Lejlændingen selv  der tillige forpligtes for billig Markets Priis at sælge Ejeren  eller hvem han der til paa sine Vegne beordrer  al den Avl og Fiske Vahre han holder Fal, saa at han ej maae sælge sam/m/e til frem/m/ede naar Ejeren vil have dem. og Forbeholdenhed for Ejeren at oprydde Huusmands Plads, datr: 2de Novbr: 1784  med Revers.

            14.  Aflyst en Obl: af Ole Olsen Koursbøe til Hr: Friman  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i 4 Jord skillings Leje i G:den Koursbøe  No: 61, datr: 6te Maji 1771 og tingl: 22de Maji 1777, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering uden dato og derfore mortificeres

            15.  Tinglyst et Skjøde fra Knud Olsen og Johannes Ellingsen Landsvig  samt Torchild Nielsen i Bergen  til Willum Olsen Landsvig paa 1 Pd: 4 4/5 M/ark Smørs Leje i G:den Landsvig  No: 62  indberegnet hans egen Arve Lod deri  for 38 Rdlr 2 mrk 7 s, datr: 11te Octbr: 1785

            16.  Et Bygsel Brev fra Willum Olsen Landsvig til hans Søn Ole Willumsen paa 14 2/5 M/ark Smørs Leje i Gaarden Landsvig  No: 62  af hans eget Brug, datr: 11te Octbr: 1785  med Revers.

            17.  Aflyst en Obl: fra Niels Olsen Indre Bragstad til Siur Nielsen Knappen  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i ½ Løb Smørs Leje i G:den Indre Bragstad  No: 74  datr: 16de Maji 1781, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering uden dato.

            18.  Tinglyst et Skjøde fra Niels Olsen Indre Bragstad til Lars Nielsen paa ½ Løb Smørs Leje i G:den Indre Bragstad  No: 74  for 120 Rdlr.

            19.  En Obligation af Lars Nielsen Indre Bragstad til Knud Nielsen Berstad paa Vos  stoer 99 Rdlr  med 1te Pante Ret i ½ Løb Smørs Leje i G:den Indre Bragstad  No: 74, datr: 11te Octobr: 1785.

 

1785: 40

 

            20.  Et Afkald af Michel Jonsen Hiertaas med Curator Thomas Christiansen Hiertaas  til Christian Knudsen Erstad og Johan/n/es Michelsen Mæland for hans Arve Capital 362 Rdlr 2 mrk 12 s  tilfalden ved 2de Skifter paa Hopland  af 15de Decbr: 1774 og 29de Septembr: 1775  og paa Erstad den 1te Aug: 1780, dateret 11te Octobr: 1785.

            21.  Et Skifte Brev efter Mons Olsen Miaatvedt af 20de Junii 1785, hvorved 5/33 Parter i Alversunds Kirke med underliggende Gaard Miaatvedt  No: 87, af Skyld 1 Løb Smør og 3 Mæler Malt, vurderet for 33 Rdlr 2 mrk  blev tillodnet Arvingerne saaledes  at Enken Sirie Johan/n/es Dotter Miaatvedt nød 16 rd 4 mrk  Sønnerne Anders Monsen Miaatvedt og Ole Monsen Stien hver 6 Rdlr 4 mrk  og Datteren Illebiør Mons Dotter  gift med Ole Olsen Tvedt  3 Rdlr 2 mrk.

            22.  En Declaration fra daværende Ejer af Alversunds Kirke  Valentin Wedel  ang: en Boe paa G:den Miaatvedt som Opsidderen Mons Olsen havde Tilladelse der at opføre, datr: 24de Decbr: 1749 og forhen tingl: 23de Octobr: 1752.

            23.  Et Skjøde fra Arne Hansen Hæstenæs til Mons Johan/n/esen Waxdahl paa ½ Løb Smør og 18 Kander Malts Leje i G:den Hæstenæs  No: 94  for 240 Rdlr, dateret 11te Maji 1785.

            24.  En Obl: af Kjøberen Mons Johan/n/esen Hæstenæs til Knud Andersen Iden som Værge for Anders Olsen fra Hæsdahl  stoer 90 Rdlr  med 1te Pante Ret i ½ Løb Smør og 18 K:der Malts Leje i Hæs{dahl}\tenæs/  No: 94, datr: 11te Maji 1785.

            25.  Et Skjøde af Tørres Nielsen Hæstenæs til hans Søn Niels Tørresen paa 18 M/ark Smør og 9 K:der Malts Leje i G:den Hæstnæs  No: 94  for 70 Rdlr, datr: 10de Maji 1785

            26.  Et Bygsel Brev fra Anders Olsen Gripsgaard til hans Søn Brynild Andersen paa ½ Løb Smør og 2 Mæler Malts Leje i G:den Myrtvedt  No: 98, datr: 11te Octobr: 1785  med Revers.

            27.  Et Skjøde fra Halvor Larsen Schielanger til Elling Nielsen Nore Aadland paa 6 M/ark Smør og 2 Kander Malts Leje i G:den Nore Aadland  No: 104  for 20 Rdlr, datr: 11te Octobr: 1785.

            28.  Et Afkald fra Niels Nielsen Søre Aadland til Elling Nielsen Nore Aadland for hans Arve Capitales 40 Rdlr 3 mrk 5 s  tilfalden ved \3/ Skifter paa Aadland  af 15de April og 2den Novbr: 1767  og 17de Octobr: 1771, datr: 12te 8br: 1785.

            29.  En Liqvidations Forretning i Petter Christian Drejers opgivne Boe, begyndt den 4de Februarii og sluttet 27de Julii 1785, hvor ved Kjøbmanden Hr: Christian Ameln i Bergen blev udlagt, imod at udløse Panthaverne og tilfreds stille hans andre Creditorer efter Accord,  1. i G:den Herløevæhr  No: 41 her i Skibreedet  4 B/ismer Pund Fiskes Leje   2. G:den Hielmen  No: 53  af Skyld 2 Voger 1 B/ismer Pund Fisk   og 3. Hellesund  af Skyld 1 Pd: 12 M/ark Fisk   og 4de  Fiske Væhret og Kræmer Lejet

 

1785: 40b

 

Jordholmen  No: 109  med paastaaende 17 Huuse Bygninger og al den Rettighed og Herlighed sam/m/e kand vedhænge og tilhøre.

            30.  Afl: en Obl: af Petter Christian Drejer til Cammer Assessor Brøcher  stoer 600 Rdlr  med 1te Pante Ret i Jordholmens Kræmer Leje  No: 109, datr: 30te Septbr: 1760 og tingl: 20de Octobr: s: A:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Creditors Arving  Joachim Heiberg under 28de Septbr: 1785

            31.  Aflyst en Ditto fra sam/m/e Debitor til Danckert D: Krohn  stoer 600 Rdlr  med 2den Pante Ret i sam/m/e Ejendom, datr: 1te Maji 1773 og tingl: 9de s: M:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 14de Septbr: 1785.

            32.  Aflyst en Ditto af sam/m/e Debitor til sam/m/e Creditor  stoer 350 Rdlr, datr: 7de Maji 1774 og tingl: 9de s: M:, {der} med 3de Pante Ret i sam/m /e Ejendom, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 14de Septbr: 1785.

            33.  Aflyst en Ditto af sam/m/e Debitor til Christian Ameln  stoer 800 Rdlr  med 1te Pante Ret i 4 Pd: Fiskes Leje i G:den Herløevæhr  No: 41, datr: 23de Martii 1776, og tingl: 13de Maji 1776, der nu er liqvideret efter Creditors Paategning af 27de Julii 1785

            34.  Aflyst en Ditto af sam/m/e Debitor til sam/m/e Creditor  stoer 2200 Rdlr  med 1te Pante Ret i Gaardene Hielmen og Hellesund  No: 53 og 54,  2den p:tet i Herløevæhr  No: 41   og 4de p:tet i Jordholmens Kræmer Leje  No: 109, datr: 5te Januarii 1782 og tinglyst 7de Maji s: A:, der nu er liqvideret efter Creditors Paategning af 27de Julii 1785.

            35.  Aflyst en Ditto af sam/m/e Debitor til Danckert D: Heiberg  stoer 560 Rdlr  med sidste Pante Ret i disse 4 Ejendom/m/e, datr: 24de Decbr: 1784 og tinglyst 10de Maji 1785, der nu er indfriet efter Creditors Paategning af 10de Octobr: 1785.

 

Som Laugretsmænd for nestk: Aar 1786 blev udnævnt følgende 8 nye Mænd  1. Niels Jansen Nødenæs  2. Iver Halvorsen Nore Sælle  3. Anders Olsen Nordvig  4. Johannes Larsen Schielanger  5. Hans Erichsen Bratzhoug  6. Michel Olsen Leervig  7. Ole Bastesen Tvedten  og 8. Ole Nielsen Moldeklev.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev af Fogden fremlagt

            3.  Fortegnelse over den ubetalt henstaaende Rente Skat  af Beløb 45 Rdlr 5 mrk 13 s, der i Retten blev oplæst og ej imodsagt.

 

1785: 41

 

            4.  Ditto over de efterstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  af Beløb 397 Rdlr 3 mrk 9 s, der i Retten blev oplæst uden at blive imodsagt.

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Radøe Skibreede 1785

Aar 1785  den 13de Octobris  blev paa Tingstædet Alverstrøm/m/en holdt {Som/m/er} \Høste/ Ting for Radøe Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran f: 7 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve  9 i Tallet, som ved dette Aars Høste Tinge for Sartors og Schiolds Skibreeder, hvilke her foran ere registrerede f: 22 og 28.

 

Nye Sag

Haaver Nielsen Søre Wetaas imod Jens Johan/n/esen Søre Houcheland

Haaver Nielsen Søre Wetaas mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Jens Johannesen Søre Houcheland for usøm/m/elig Udladelse og Skjælds Ord imod ham  at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne Mons Monsen Yttre Sæbøe og Niels Nielsen Søre Houcheland, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

  Paagjældende Jens Johan/n/esen Søre Houcheland saavelsom de indkaldte Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel.

  Derpaa fremkom som

            1te Vidne Mons Monsen Yttre Sæbøe  aflagde Eed og vandt at noget efter St: Hans Dag indeværende Aar var Vidnet tilligemed Sagsøgeren gaaet hen til Sagvolderen Jens Houcheland  for som Præstens Medhjelper at tilholde ham at antage sig til Underholdning efter sin Tour et paa Lægd udsadt Barn, som han havde vegret sig for, og endskjønt Vidnet havde formanet Haaver i dette lovlige Ærende at følge med sig  sagde Sagvolderen Jens Houcheland til Sagsøgeren Haaver Wetaas  hvad kom/m/er det Deg ved, Du kand gaae Fanden i Vold  Du har intet andet at gjøre end at *at gaae hen paa en Haug og see paa naar en Kjerring gjør sit Behov.

            2det Vidne Niels Nielsen  tjenende hos Saggiveren Jens Houcheland  aflagde Eed og vandt at have været tilstæde i Førstningen ved den af 1te Vidne omprovede Samtale  og hørte da Sagvolderen siige til Sagsøgeren Haaver Wetaas  gaae Du Fanden i Vold af mit Huus  men som Vidnet gik ud af Stuen fordie han hørte sin Husbonde

 

1785: 41b

 

blive vreed, hørte han ej det viidere omtalte.

  Begge Parter tilkjendegav nu med hinanden i Mindelighed at være derhen forliigte  at Sagvolderen Jens Houcheland erklærede at have talt saadant i Ubesindighed  og angrede det og bad om Tilgivelse  samt forbandt sig inden nestk: Juul at betale Omkostningen af den/n/e Rettergang med 3 Rdlr til Sagsøgeren, som der med tilkjendegav at være fornøyet og ophævede Sagen.

 

Nye Sag

Jens Johan/n/esen Søre Houcheland imod Torge Olsen Houcheland

Jens Johan/n/esen Søre Houcheland mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Torger Olsen Søre Houcheland at liide Dom til at indrøm/m/e Sagsøgeren den fulde Tredie Part i de paa Gaarden Søre Houcheland værende Huuse Bygninger og Huuse Tofter i Følge det af ham udgivne Skjøde  og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Saggivne Torger Olsen Houcheland mødte  vedtoeg lovlig Varsel og tilkjendegav at have indrøm/m/et Sagsøgeren de hans kjøbte Jordepart tilhørende Huuse Bygninger efter den ved Kjøbets Slutning skeede mundtlige Aftale, som han agter at godtgjøre med Lov faste Vidner, og for at føre disse var han Anstand begjerende til neste Ting.

  Sagsøgeren benegtede dette Foregivende og vedblev sit Søgemaal, hvorom han til Oplysning anviiste det af Sag{søgeren}\volderen/ erholdte Skjøde  datr: 18de Maji 1784 og tingl: 27de s: M:, som han forbeholdt sig nærmere at fremlægge ved endelig Paastand til Doms.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efter den Saggivnes Forlangende beroer {Tinget} \Sagen/ til nestk: Som/m/er Ting.

 

I Anledning den under No: 6 registrerede Skrivelse fra Amtet ang: Vej Arbejdet  blev Almuens Svar indhentet om de ville udreede Vej Arbejdet paa Post og \Alfare/ Vejen in natura  eller i den Stæd betale sam/m/e med 24 s aarl: pr: Mand i de nestfølgende Aar, hvortil de fleeste af den tilstædeværende Almue erklærede at de af disse 2 Ting heller maatte vælge at udreede dette Vej Arbejde in natura.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev efter Fogdens *Forlagende

            1.  Almuen forelagt de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, hvortil af Almuen  og deri blant Ole Larsen Olsvold og Ingebrigt Joensen Indre Helle  blev svaret liigesom for Sartors Skibreede er anført  med den Forskjel   til 9de  Hans Lathi Bøevogen   Til 10de nej

 

1785: 42

 

Til 17de  Lensmand Christen Pedersen Bøe bruger i Gaarden Bøe 1 Pd: 18 M/ark Smør Skatte Skyld.

            2.  Fortegnelse over de skyld satte smaa Flom Qværner  der i Retten blev oplæst, hvortil af Almuen  og deriblant Ole Andersen Lunde og Jacob Larsen Hvidsteen  blev forklaret at der ej gives fleere af dette Slags.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til Morgen

 

Dagen Nestefter  den 14de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd.

 

Nye Sag

Johannes Nielsen Helleland imod Jacob Mathiasen Helleland

Johan/n/es Nielsen Helleland mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Jacob Mathiasen Helleland fordie han har udbrut sin Ager over sine Grændser ud paa Citantens tilhørende Eng  der fore at liide Dom til Undgjældelse og Skadens Erstatning  samt at oprette Søgemaalets Omkostning og der om at anhøre Vidnerne Knud Nielsen og Amfind Michelsen Helleland, som under Lovens Falsmaal ere kaldede  deres eedelige Vidnesbyrd derom at aflægge.

  Paagjældende Jacob Mathiasen og begge de indkaldte Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel.

  Derpaa fremkom som

            1te Vidne Knud Nielsen Helleland  der aflagde Eed og vandt  at istæden for at der tilforn var en Strim/m/el Eng imellem Citantens og Sagvolderens Ager  i Brede oven til 3 Alen og neden til 1 ½ Alen  {og at de begge tilfælles} \som Citanten/ benyttede og Sloeg det derpaa værende Græs, har Saggiver Jacob Mathiasen Helleland indeværende Foraar udviidet sin Ager og oppløjet den længere hen i Breden liige til Sagsøgerens Ager og derved indtaget den tilforn mellem værende {fælles} Strimmel Eng  og Længden heraf var 2 Favner.

            2det Vidne Amfind Michelsen Helleland aflagde Eed og vandt i alt eensstem/m/ig med 1te Vidne.

  Sagsøgeren indloed Sagen Dom med Paastand at den ind stævnte maae tilfindes at oprette ham den herved tagne Skade og Søgemaalets Omkostning med Aatte Rdlr  og at udlægge igjen det indtagne Stykke  og for Fremtiiden holde sin Ager inden dens Forrige Grændser.

  Sagvolderen forestillede at det indtagne Stykke ej er saa langt som omprovet, hvorom han imodsagde Vidnernes Forklaring, hvorhos han tilbød sig at lægge den udviidede Ager tilbage inden sine forrige Grændser  og sætte den ind tagne Enge Strim/m/el i sam/m/e Stand, som den var tilforn  \eller/ og {imidlertiid} at overlade ham til Brug et liigesaa stoert Enge Stykke af sin egen Jord.

  Sagsøgeren tilkjendegav at være fornøyet med det af Sagvolderen gjorde Tilbud  naar han tillige vil godtgjøre Søgemaalets Omkostning med 3 Rdlr, hvilke 3 Rdlr Sagvolderen nu forbandt sig at betale inden 14 Dage fra nu af  og dermed erklærede begge Parter Sagen ophævet.

 

Nye Sag

Jacob Mathiasen Helleland imod Johan/n/es Nielsen Helleland

 

1785: 42b

 

Jacob Mathiasen Helleland mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Johannes Nielsen Helleland fordie han har flaaet Næver af et Sagsøgeren tilhørende Huus Tag  at liide Dom til Skadens Erstatning  Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne Amfind Michelsen og Syneve Niels Dotter Helleland, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

  Sagvolderen saavelsom de ind kaldte Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel.

  Derpaa fremkom

            1te Vidne Amfind Michelsen Helleland  aflagde Eed og vandt at da Sagvolderen indeværende Sommer nedrev et der paa Gaarden Helleland staaende og Sagsøgeren tilfælles med Sagvolderen hver for sin halve Deel tilhørende gammelt Stue Huus  *aflaaede Sagvolderen Næveren paa *dete Tag  ej allene for sin ejende halve Part men end og af Sagsøgerens anden halve Deel  2 Alen i Brede og 9 i Længde, som Vidnet ansloeg omtrent for en Vog Næver

            2det Vidne Synneve Niels Dotter  opholdende sig paa Helleland  aflagde Eed {at} og vandt at det omhandlede Huus  der er nedrevet  men en fælles Ejendom for Sagsøgeren og Sagvolderen, saa at eenhver af dem ejede sin Andeel til Stave Lejet.

  Saggivne Johan/n/es Nielsen tilkjendegav at da Sagsøgeren tilforn havde afflaaet Næveren paa Taget af dette Huus  toeg Comparenten alt det over blevne Næver, endskjønt sam/m/e gik viidere end Comparentens Andeel deraf strakte sig  efter hvad han siden er kom/m/et i Erfaring om.

  Sagsøgeren indloed Sagen Dom med Paastand at Sagvolderen maae tilfindes at betale ham Værdien af den formeget borttagne Næver med 1 mrk 8 s  og oprette ham Søgemaalets Omkostning med 3 Rdlr

  Sagvolderen indgik at opfylde Sagsøgerens Paastand for at stifte godt Naboe Venskab, hvormed begge Parter declarerede Sagen ophævet.

 

Derefter blev publiceret

            1.  En Caution af Jens Johan/n/esen Søre Houcheland og Claus Olsen Søre Wetaas til Ober Formynderen for 4 i Nordfiord sig opholdende myndige Arvingers Arve Lodder  tilsam/m/en 7 Rdlr \? mrk/ 7 s, tilfaldne ved Skifte paa Nore Wetaas af 28de Martii 1763, hvor fore Afg: Ole Danielsen Søre Wetaas som Tilsynsmand finder aaben(?) staaende i Arve Bogen, dateret 13de Octobr: 1785.

            2.  Et Skjøde fra Enken Brithe Christophers Dotter Søre Wetaas og Medarvinger  til Daniele Ols Dotter paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i Søre Wetaas  No: 2  indberegnet hendes egen Arve Part deri  for 113 Rdlr, datr: 7de Aprilis 1785.

            3.  Et Ditto af sam/m/e dato fra Jens Johan/n/esen Søre Houcheland til Daniele Ols Dotter paa Odels Retten til sam/m/e Anpart i Søre Wetaas for 40 Rdlr

 

1785: 43

 

            4.  En Obl: af Daniele Ols Dotter Søre Wetaas med Værge til Jon Rasmusen Qvame  stoer 98 Rdlr  med 1te Pante Ret i 18 M/ark Smør og 1 Mæle Malts Leje i Søre Wetaas  No: 2, datr: 7de April 1785.

            5.  En Ditto af Jens Johan/n/esen Søre Houcheland til Erich Olsen Nore Tiore  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i 18 M/ark Smør og ½ Kande Malts Leje i Søre Houcheland  No: 4  af 26de Maji 1785.

            6.  Et Skjøde af Knud Nielsen Indre Sæbøe til Sønnen Ole Knudsen paa 13 ½ M/ark S:r og 1/6 Faars Leje i Indre Sæbøe  No: 10  for 40 rd  af 13de 8br: 1785

            7.  Et Ditto af Joen Olsen Kartvedt til Halvor Rasmusen paa 9 M/ark S:r og 6 K:der Malts Leje i Kartvedt  No: 34  for 56 Rdlr  dat: 14de Octobr: 1785.

            8.  En Odels Lysning fra Niels Erichsen Kartvedt til nest foranførte Anpart i Kartvedt  No: 34, datr: 14de Octobr: 1785.

            9.  Et Bygsel Brev fra Lensmand Willum Monsen Schielanger til Ole Hansen paa 12 M/ark Smør og 6 K:der Malts Leje i Indre Helle  No: 53, forhen brugt af ham selv, datr: 13de Octobr: 1785  med Revers

            10.  Et Ditto fra Krigs Commissaire Dahl til Gudmund Rasmusen paa 12 M/ark S:r og 8 K:der Malts Leje i Hougland  No: 61  af Magne Johan/n/esens Brug  med Forbeholdenhed af Lands Lod, datr: 10de Xbr: 1784  med Revers

            11.  Et Ditto fra Consul Alexander Wallace til Ole Rasmusen paa 12 M/ark S:r og 4 K:der Malts Leje i Marøen  No: 63, forhen brugt af afg: Rasmus Nielsen, med Forbeholdenhed af Lands Lod  og Forpligtelse for billig Betaling at falbyde Ejeren al hans Avl af Søe og Land  og ikke at bortsælge sam/m/e til ingen anden, datr: 29de April 1785  med Revers.

            12.  En Ditto fra Biskop Irgens til Hans Michelsen paa 9 M/ark S:r og 9 K:der Malts Leje i Strøm/m/e  No: 70, forhen brugt af Mons Fusesen, datr: 29de April 1785  med Revers.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Nestfølgende Dag  den 15de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd.

 

Til Laugretsmænd for nestk: Aar 1786 blev udnævnt følgende 8 nye Mænd  1. Anders Hansen Søre Tiore  2. Mons Siursen Dahle  3. Thomas Johannesen Øvre Manger  4. Joen Steffensen Helleland  5. Christian Rasmusen Nedre Waagenæs  6. Ole Simonsen Øvre Waagenæs  7. {Johannes} \Thomas/ Nielsen Marøen  og 8. Peder Olsen Indre Sylte

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev forelagt

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter for indeværende Aar  af Beløb 138 Rdlr 1 s, der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

            4.  Ditto over Rente Skatten  af Beløb 1 Rdlr 5 mrk 1 s, der i Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget, blev sam/m/e sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Lindaas Skibreede 1785

Aar 1785  den 17de Octobris  blev paa Toftegaard eller Qvalvog holdt Høste Ting for Lindaas Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd som her foran f: 5 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve  9 i Tallet, som ved dette Aars Høste Tinge for Sartors og Schiolds Skibreeder, hvilke her foran ere registrerede f: 22 og 28.

 

1785: 43b

 

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 18de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd

 

Først blev Post Vejen fra Fanebust Fjæren til Hundven i Følge Stiftets Skrivelse til Sorenskriveren af 27de Augusti sidstleden af Sorenskriveren med Laug rettet Roedeviis inddeelt og paalignet Almuen i Nærværelse af Hr: Danckert Heiberg  som var opdraget Inspectionen ved Vej Arbejdet her i Præstegjeldet af General Vejmesteren paa hans Vegne.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev

            1.  Almuen forelagt til Besvarelse de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, hvor til blev forklaret af Almuen  og deriblant Knud Monsen Hougsdahl og Ole Iversen Hodneland  ligesom for Herløe Skibreede  med den Forskjel til 3die  Øde Gaarden Søre Fieldsbøe, som ingen tilforn har villet antage til Brug men nu ved dette Aars Som/m/er Ting blev opbuden ved Auction   Til 5te  Her gives endnu følgende 10 Bøygde og Flom Sauger  1. en paa G:den Fammestad  2. paa Sævraas  3. paa Sandnæs  4. paa Waage{næs}  5. paa Qvalvog  6. paa Matre  7. paa Riisnæs  8. paa Nørland  9. paa Areklet  10. paa Store Sliire   Til 9de Sp:  Danckert Heiberg i Kiilstrøm/m/en ved Tjenerske Anne Margrethe Hanche  uden at drive anden Handel.   Til 10de  Danckert Heiberg paa Fediøe   Til 11te nej  og ingen fleere Huusmænd af dette Slags end Specificationen indeholder.   Til 17de  Lensmand Lars Larsen bruger af Gaarden Fieldsende 1 Løb Smør Skatte Skyld   Til 19de  Aftags Gaardene Store og Lille Matre og Hougsdahl forringes heller end forbedres  og deres Skatte Bøger vil viise at der skeer Godtgjørelse for Aftaget.

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flom Qværner, dem i Retten blev oplæst og dertil forklaret af den tilstædeværende Almue, hvor iblant Jacob Thomasen Riisøen og Thore Amundsen Bersvig, at der ej gives fleere af dette Slags.

 

Penge Opbydelse

Amund Iversen Indre Lyhren frembragte en Pung med Penge og Banco Sedler, hvorudi skal være {en Pung} 20 Rdlr  hans Myndtling Michel Gudmundsen fra Hundven tilhørende, som han begjerede opbuden til Udlaan imod antagelig Sikkerhed og Rentes Svaresle:  Da ingen efter skeede Opbydelse ville antage

 

1785: 44

 

disse Penge, blev Pungen inden Retten forseglet og Comparenten tilbageleveret

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette, beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 19de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da publiceret

            1.  En Obl: fra Joseph Olsen Udlyhren  \Værge/ til Jon Johannesen Udlyhren  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i ½ Løb Smør og 12 Skilling Penges Leje i G:den Udlyhren  No: 2, datr: 18de Octobr: 1785

            2.  Aflyst en Ditto af sam/m/e Debitor til {Ole Josephsen Schodtsund} \Jon Nielsen Sør Aase/  stoer 60 Rdlr  med 1te Pante Ret i sam/m/e Anpart i Udlyhren  No: 2, dateret 16de Octobr: 1780 og tinglyst 20de Octobr: 1781, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Creditors Arving Haldor Jonsen Ber{ge}\refiord/ paa egne og Medarvingers Vegne af 17de Octobr: 1785.

            3.  Aflyst en Ditto fra Ole Knudsen Soleim til Henning Friman Dahl  stoer 38 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 Pd: 7 ½ M/ark Smør i Soleim  No: 6, datr: 8de Januarii 1772 og tinglyst 21de Maji 1773  der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af *af 25de Maji 1785  og der fore herved mortificeres.

            4.  Aflyst en Ditto fra Hans Rasmusen Hopland til Christen Willumsen Raadmandsøen  stoer 85 Rdlr  med 1te Pante Ret i 19 ½ M/ark S:r og 19 ½ K:de Malt i Hopland  No: 11, datr: 12te Maji 1777 og tingl: neste Dag, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 10de Octobr: 1785  og der fore herved mortificeres.

            5.  Aflyst en Ditto fra Danckert D: Heiberg til Danckert D: Krohn  stoer 1200 Rdlr  med 1te Pante Ret i G:den Qvalvog eller Toftegaard  No: 21  med 7 andre Gaarder, datr: 28de Martii 1774 og tingl: 16de Maji s: A:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 13de Octbr: 1785  og herved mortificeres

            6.  Aflyst en Ditto fra Ole Erichsen Sundsbøe til Magister Daae, stoer 36 Rdlr  med 1te Pante Ret i 12 M/ark Smør og 10 Kander Malt i Sundsbøe  No: 53, datr: 22de Maji 1773 og tingl: s: D:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 7de Octobr: 1785  og der fore herved mortificeres.

            7.  Aflyst en Ditto fra Ole Andersen Nedre Tvedt til Hr: Jens Bergendahl  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 Pd: Smør og 2 Mæler Malt i Nedre Tvedt  No: 78, datr: 9de Junii 1763 og tingl: 18de Octobr: s: A:, der i Aaret 1773 skal være indfriet efter Declaration fra Creditors Enke under 10de Octobr: 1785  tegnet paa Copien deraf, som en Udskrift af Pante Bogen  og der fore herved mortificeres.

            8.  Tingl: et Skifte Brev efter Koenen Marthe Halvors Dotter Fannebust af 27de Junii 1785, hvorved af 1 Pd: 3 M/ark Smør \og 15 Kd: M:/ i Fannebust  No: 55  blev udlagt 13 ½ M/ark S:r og 9 K:der M: til Enkemanden Magne Larsen Fannebust,  2 5/11 M/ark S:r og 1 7/11 K:de M: til hver af de 4 Søn/n/er Hans, Halvor og Baar Mons Søn/n/er samt Mons Magnesen  og 1 5/22 M/ark S:r og 9/11 K:de M: til hver af de 3 Døttre Karie Mons Datter og Sirie og Magdelie Magnes Døttre.

            9.  Et Ditto efter Koenen Synneve Hans Datter Fannebust af 27de Junii 1785, hvorved af ½ Løb Smør og ½ Tønde

 

1785: 44b

 

Malt i Fannebust  No: 55  blev udlagt 18 M/ark S:r og 12 K:der Malt til Enkemanden Hans Bergesen Fannebust  og liige Anpart paalodnet 5 Udarvinger i uliige portioner.

            10.  Et Skjøde fra Steffen Hansen Elvig med fleere Udarvinger i nest foranførte Skifte paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt i G:den Fanebust  No: 55  for 31 Rdlr 3 mrk  til Hans Bergesen Fannebust, som med hans eget Udlæg deri ved sam/m/e Skifte bliver Ejer af sit forrige Brug  ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt, datr: 19de Octobr: 1785.

            11.  Et Ditto fra Hans Monsen Lovaas (Løvaas) og fleere Medarvinger efter Marthe Halvors Dotter Fannebust paa 13 ½ M/ark Smør og 9 K:der Malt i G:den Fannebust  No: 55  for 39 Rdlr 4 mrk 8 s  til Magne Larsen Fannebust, som med sit eget Udlæg ved sam/m/e Skifte Brev bliver Ejer for sin forrige fulde Anpart i bemelte Gd: Fannebust, datr: 19de Octobr: 1785.

            12.  Et Ditto fra Joen Haldorsen Hodne til Mons Knudsen paa 23 ¾ M/ark Smør  eller rettere 18 M/ark Smør og 6 K:der Malts Leje i G:den Hodne  No: 67  for 30 Rdlr, datr: 18de Octobr: 1785

            13.  Et Ditto fra Mons Andersen Sletten til Ole Iversen Hodneland paa ½ Løb Smør i G:den Sletten  No: 71  for 60 Rdlr, datr: 18de Octobr: 1785.

            14.  Et Bygsel Brev fra Ole Iversen Hodneland til forrige Ejer Mons Andersen paa ½ Løb Smør i Sletten  No: 71, datr: 18de Octobr: 1785  med Revers.

            15.  Et Skifte Brev efter Ole Olsen Sævraas den yngre  sluttet 18de Aprilis 1785, hvor ved af 12 M/ark S:r  4 K:der Malt og 1/3 Faar i G:den Sævraas  No: 63  blev udlagt 6 M/ark S:r  2 K:der M: og 1/6 Faar til Sterboe Enken Brithe Anders Dotter Sævraas,  2 M/ark S:r  2/3 K:de M/alt og 1/18 Faar til hver af de 2 Sønner Ole og Anders Ols Søn/n/er  endelig 1 M/ark S:r  1/3 K:de M/alt og 1/36 Faar til hver af de 2 Døttre Anne og Marthe Ols Døttre.

            16.  Et Ditto efter Koenen Sirie Hans Dotter Nataas, sluttet 18de April 1785, hvorved af 1 Pd: Smør  1/3 Faar og 4 K:der M: i Nataas  No: 68  blev udlagt til Enkemanden Arne Monsen Nataas 8 4/7 M/ark S:r  5/42 Faar og 1 3/7 K:de M:,  Søn/n/en Anders Arnesen 5 5/7 M/ark S:r  5/63 Faar og 20/21 K:de M:  og Datteren Anne Arnes Datter 2 6/7 M/ark S:r  5/126 Faar og 10/21 K:de M:  og det øvrige til 3 Creditorer.

            17.  Et Skjøde fra Knud Olsen Grov til Johannes Amundsen Grov paa Odels og Løsnings Retten til 1 Pd: 6 M/ark Smør i G:den Grov  No: 80  for 10 Rdlr, datr: 18de Octobr: 1785.

            18.  Et Vilkors Brev af Johan/n/es Amundsen Grow til Knud Olsen Grov paa aarlige Leve Kaar af hans Ejendom i G:den Grov  skyldende 2 Pd: 13 M/ark Smør, datr: 18de Octobr: 1785

            19.  Et Skifte Brev efter Niels Jonsen Berge  sluttet den 23de Maji 1785, hvorved af 20 ¼ M/ark Smør og 9 K:der Malts Leje i G:den Berge  No: 82  blev udlagt til Søn/n/en Joen Nielsen 13 ½ M/ark S:r og 6 K:der Malt  og Datteren Anne Niels Datter 6 ¾ M/ark S:r og 3 K:der Malt

 

1785: 45

 

            20.  Et Bygsel Brev af Iver Andersen og Ole Olsen Wiig som Værger for Joen Nielsen og Anne Niels Dotter Berge  til Jacob Michelsen paa 2 Pd: 6 M/ark Smør og 2 Mæler Malts Leje i G:den Berge  No: 82, forhen brugt af Niels Jonsen, at bruge indtil Joen Nielsens myndige Aar  og imidlertiid at underholde Datteren, dateret 31te Januarii 1785  med Revers.

            21.  Et Skjøde fra Christen Willumsen Raadmandsøen til Willum Christensen paa G:den Raadmandsøen  No: 32, af Skyld 6 M/ark Smør  for 145 Rdlr, datr: 13de Januarii 1785.

            22.  Et Vilkors Brev fra Willum Christensen Raadmandsøen under sam/m/e dato til Sælgeren Christen{sen} paa aarlige Leve Kor af bemelte Gaard Raadmandsøen.

            23.  Et Skifte Brev efter Koenen Inga Erichs Dotter Store Sliire  sluttet 30te Junii 1785, hvorved af ½ Løb Smør i Store Sliire  No: 139  blev udlagt 18 M/ark til Sterboe Enkemanden Anders Hansen Store Sliire,  12 M/ark til Søn/n/en Hans Andersen  og 6 M/ark til Datteren Karie Anders Datter

            24.  Et Ditto efter Joen Andersen Halsøen, sluttet 28de Junii 1785, hvorved af ½ Løb Smør  \og ½ Tønde M:/ i Halsøen  No: 148  blev udlagt {18 M/ark} til Sterboe Enken Syneve Mathias Dotter Halsøen 18 M/ark Smør og 12 K:der Malt  og til hver af de 2 Sønner Anders og Mathias Jons Sønner 9 M/ark S:r og 6 K:der Malt.

            25.  Et Skjøde af Mathias Jonsen fra Halsøen med Curator Hans Einersen Areklet til Anders Jonsen paa 9 M/ark Smør og 12 K:der Malt i G:den Halsøen  No: 148  indberegnet hans egen Arve Part ved nest forestaaende Skifte Brev, for 20 Rdlr, datr: 19de Octobr: 1785.

            26.  Et Deele Brev efter Iver Nielsen Hodne af 24de Maji 1785, hvorved af 18 M/ark Smør og 6 Kander Malts Leje i G:den Hodne  No: 67  blev udlagt Søn/n/en Lars Iversen 10 4/5 M/ark S:r og 3 3/5 K:de M:  og Sted Datteren Sirie Lars Dotter 7 1/5 M/ark S:r og 2 2/5 K: M:

            27.  Et Skjøde fra Sirie Lars Dotter ved Formynder Lmd: Lars Fieldsende  til Broderen Lars Iversen paa 18 M/ark S:r og 6 K:der Malts Leje i G:den Hodne  No: 67  indbegreben hans eget Udlæg deri ved nestforestaaende Deele Brev, det solgte for 24 Rdlr  datr: 19de Octobr: 1785.

 

Nye Sag

Iver Endresen Rebnor imod Mads Spiudøen

Iver Endresen Rebnor mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind stævnet Mads Rognaldsen Spiudøen for afkjøbte 3 Stykker Slagt at betale de resterende 8 Rdlr 3 mrk  derom at anhøre Vidner og liide Dom i Hoved Sagen  og Procesens Omkostning at erstatte.

  Saggivne Mads Spiudøen mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Mons Michelsen Synevog og Baar Michelsen sam/m/estæds bevidnede at have forkyndt ham Varselen som foran ført i Gaar 14 Dage siden i hans Boepæl og Hustrues Paahør, det de bekræftede med Eed.

  Derpaa fremkom som

            1te Vidne Anders Olsen Rebnor  aflagde Eed og vandt at i Fjor Høst var Vidnet tilligemed Rasmus Oxnæses

 

1785: 45b

 

Enke Magnele Rasmus Dotter tilstæde hos Lage Lisbet i Skudevigen  og hørte der {at} Saggivne Mads Spiudøen {afkjø} siige til Sagsøgeren at ville være \ham/ ansvarlig til Kjøb Sum/m/en for de 3 Creaturer Lage Lisbeth havde \af/kjøbt {ti} \ham/ ved Mads Spiudøen  nemlig de *de der fore resterende 8 Rdlr 3 mrk 23 s

            2det Vidne Magnele Rasmus Dotter  Enke efter Rasmus Oxnæs  godvillig mødende  aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 1te Vidne  med den Forskjel at hun ej mindes at der {blev} blev nævnt hvormeget af Kjøbe Sum/m/en der fore stoed tilbage.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig ind stævnte Mads Rognaldsen Spiudøen gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Jacob Larsen og Jacob Thomassen Riisøen imod Mads Rognaldsen Spiudøen.

Jacob Larsen og Jacob Thomasen Riisøen mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Mads Rognaldsen Spiudøen, fordie han haver indtaget og bemægtiget sig 6 Citanterne tilhørende Smaler eller Faar, som gik paa Græsning paa en under deres Gaard henhørende Holm-Eng  Holmen kaldet  der fore at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidner.

  Paagjældende Mads Spiudøen mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Lmd: Lars Fieldsende og Bendix Iversen Findesbøe bevidnede under Eed at have forkyndt ham Varselen som foranført i Forgaars 14 Dage siden i eget Paahør og Boepæl

  Derpaa fremkom som

            1te Vidne Hendrich Hansen Siurset  aflagde Eed og vandt at den 2den Julii indeværende Aar var Sagvolderen Mads Spiudøen hos Vidnet og sagde ham tilligemed det 2det indstævnte Vidne Bendix Iversen Findesbøe at han paa Eng-Holmen havde indtaget 6 Smaler eller Faar  Sagsøgeren tilhørende  med Anmodning til Vidnerne at tilkjendegive Sagsøgeren saadant for at de skulle kom/m/e til ham og tale med ham derom, og i de 11 Aar at Vidnet har boet her i Naboe lauget  har Eng Holmen været brugt under Riisøen og den/n/es Beboere har tilegnet sig sam/m/e som Ejendom.

            2det Vidne Bendix Iversen Findesbøe aflagde Eed

 

1785: 46

 

og vandt i alt eensstem/m/ig med 1te Vidne  med det Tilføyende at i 30 Aar  saalænge Vidnet kand erindre  har Eng Holmen været brugt under Riisøen som dens Ejendom.

  Sagsøgerne begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig ind stævnte Mads Rognaldsen Spiudøen gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting at møde og til Sagen at svare.

 

Nye Sag

Danckert Heiberg imod Michel Synevog

Hr: Danckert Heiberg mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Michel Baarsen Synevog for begangne Tiende Sviig udi Vaar Fiskeriet indeværende Aars Foraar  at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Paagjældende Michel Baarsen Synevog mødte  vedtoeg lovlig Varsel og tilstoed fra det paasøgte Torske Fiskerie dette Aars Foraar at være Sagsøgeren som Tiende Tager skyldig 9 Tosker.

  Citanten tilkjendegav at da han siden Stævnemaalet udgik er kom/m/et i Erfaring at den ind stævnte  foruden al den Tosk som han det heele Vaar Fiske igjen/n/em fiskede  ogsaa har forsveget  endeel Tran, saa nødes han at begjere Sagens Anstand til neste Ting for at overbeviise den ind stævnte saavel om det eene som om det andet.

  Sagvolderen foregav at han ikkun har solgt 8 Kander Tran i Byen.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Den forlangte Anstand bevilges til neste Ting

 

Nye Sag

Danckert Heiberg imod Ole Erichsen Sundsbøe

Hr: Danckert Heiberg mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Ole Erichsen Sundsbøe for begangne Tiende Sviig udi indeværende Aars Vaar Fiskerie  at liide Dom til Undgjeldelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den Saggivne mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Magne Fusesen i Kiilstrømmen og Jacob Erichsen Wichene afhjemlede under Eed at Varselen ved dem er forkyndt Ole Sundsbøe som foran ført i Gaar 14 Dage siden i hans Boepæl og Hustrues Paahør.

  Citanten begjerede Laugdag for ham

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Ole Erichsen Sundsbøe gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

1785: 46b

 

 

D. Heiberg imod Arne Olsen Bersvig

Citanten æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Som/m/er Ting  frem lagde den passerede Exsecutions og Arrest Forretning og indloed Sagen Dom med Paastand om sam/m/es Stadfæstelse og Fornyelses Dom for Gjælden  saavelsom desuden 5 Rdlr 3 mrk for de til hans personlige Forflegning og Varetægt anvendte Omkostninger fra den 17de Maji til den 24de Junii 1784  og endelig at han maae tilfindes at oprette dette Søgemaals Omkostning med 4 Rdlr.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og Sagen optages til Dom at afsiiges ved Udsættelses Ting paa Mielde ved Høste Tinget for Mielde Skibreede.

 

Til Laugretsmænd for nestk: Aar 1786 blev udnævnt følgende 8 nye Mænd  1. Niels Johannesen Udlyhren  2. Iver Ellingsen Udlyhren  3. Ole Olsen Wiig  4. Knud Jacobsen Sælgelie  5. Ole Monsen Hodneland  6. Anders Nielsen Duesund  7 unge Mons Nielsen Qvame  og 8. Jacob Thomasen Riisøen

 

Derefter blev publiceret

            28.  Et Skjøde fra Anders Hansen Store Sliire til Hans Andersen paa ½ Løb Smør i Store Sliire  indberegnet hans forrige Lod deri, det solgte for 26 rd 4 mrk  datr: 19de Octobr: 1785.

 

Derefter blev sam/m/estæds en Politie Ret holden i Nærværelse af de tilkaldte 2 Laugretsmænd Joen Olsen Fannebust og Hans Monsen Loftaas.

  Hr: Danckert Heiberg anmeldte med Aftens Varsel til den/n/e Politie Ret at have ind kaldet Johannes Johannesen Børilde at anhøre Vidner ang: et af ham begaaet Tyverie udi de Huuse som stoed paa Pladsen Langøen, hvilke Citanten af den forrige Ejer har tilforhandlet sig. Som Vidner var ligeleedes med Aftens Varsel indkaldet Thomas Larsen og Lars Hansen Børilde  deres Forklaring herom at Aflægge.

  Paagjældende Johannes Børilde mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Mons Michelsen Synevog og Hans Lassesen Buedahlen bevidnede \ved Eed/ at have forkyndt ham Varselen som foran ført i Gaar Aften i eget Paahør og Boepæl.

  Der paa fremkom

            1.  Thomas Larsen  boende paa Børilde  der efter Formaning til Sandheds Udsiigende saaledes som han trøster sig med Eed at bekræfte, aflagde følgende Forklaring at han i nestleden Uge saae hos Saggivne

 

1785: 47

 

Johannes Johannesen Børilde i hans Sænge Boe bagen for hans Stue  2de Stue Dørre, hvor af den eene med Laas  Fyllinger og Leed Hængsler, samt 2de stoere Hængsler af Jern, hvilket alt Deponenten kjender at \have/ tilhørt det forhen paa Langøen beroende og Hr: Heiberg tilhørende Vaan Huus  der {nyelig} er ned revet afvigte Aars Høst og tilforn nogen Tiid stoed leedig. Desuden har Deponenten seet *liggen i en Huule i Fjeldet paa Børilde Landet, hvor den Sigtede er boende, endeel andet Tilfang, der har tilhørt bemelte Bygning  af frarevne Dør Gerigter  pløyede Bord samt endeel Tage Løber med 6 Tom/m/s Spiger i, saavelsom en svær Takkel Blok med Hage og Beslag i Høe Laden  Johan/n/es tilhørende  og et Krog Skab i hans Fiske Sjaae  og i Bjerg Hulen var tilforn beroende de forbemeldte 2de Dørre, som siden er hjembragt til hans Huus.

            2.  Lars Hansen Børilde, der efter Formaning til Sandheds Udsiigende  aflagde i et og alt liige Forklaring med nest forrige.

  Da intet viidere til Oplysning var at erholde  blev Forhøret sluttet.

 

Retten blev betient af Fogden H: Vangensteen som Sætte dom/m/er udi efterfølgende Sag:

  Danchert Hejberg tilkiendegav ved muntlig Continuatins Varsel til dette Ting at have indkaldet Iver Endresen Rebnor for at anhøre Vidner i den af Citanten imod ham anlagde Sag ved siste Som/m/erting formedelst den Indstævntes mod ham forøvede voldelige Over Fald udi Citantens eget huus afvigte Aar den 17te Maj da Sommer tinget holdtes for Lindaas Skibrede, der for Dom at liide efter nærmere paastand af Citanten under Sagens Drift; til hvilken Ende han producerede Stiftets Constitution til Sætte dommer  dat: 12 *ogtb: 1785  som blev læst. Cittanten producerede der paa Hr: Justits Raad Haberdorfs Skriftlige Vidnesbyrd af 10de Octb: 1785  og begiærede samme oplæst.

  Indstævnte Iver Rebnor var tilstæde og vedtog Lovlig Varsel.

  I anledning af det af Hr: Just:d Haberdorff aflagde eedelige Vidnesbyrd  fant Citanten fornøden at indlevere i Retten et Udtog af Nordhordlehn

 

1785: 47b

 

Justits Protocoll  hvilket han begiærede for Retten oplæst  da samme viiser at Citanten noksom havde Aarsag at frygte for at have Sølv eller andre Ting liggende ved Haanden der hvor en var tilstæde som allerede var øvet i at bestiæle(?) andre  og tillige til denne Tiid har gaaet ustraffet der for; hvilket giver ham des meere Lejlighed at vedblive haandværket. Citanten fandt fornøden at begiære at det paa behørig Stæd motte andrages  paa det bøygden fra saadant Ukrud kunde renses.

  Det fremlagde Tingsvidne blev efter begiær oplæst og bliver denne Act vedhæftet.

  Citanten begiærede at Retten ville tilspørge den Indstævnte om han i følge hans tilførte ved forrige Ting nu havde medbragt de Vidner som han den tiid beraabte sig paa, da var Citanten villig at lade samme udsige deres Vidnesbyrd  endskiøndt han ikke af den Indstævnte var tilvarslet at høre noget Vidnesbyrd  alt til forkortning af Sagens længere henstand.

  Indstævnte Iver Rebnor tilførte, at han ikke til dette Ting havde kundet faa sine Vidner indkaldet  hvor for han fandt sig nødsaget at begiære Sagen udsat til næste Ting.

  Citanten svarede, baade det forrige og nu tilførte af den Indstævnte viiser at det er hans hensigt at trække Sagen i Langdrag, Citanten begiærede der for af Retten den Indstævnte paalagt til næste Ting at fremkom/m/e med hvad han fra sin Siide agter at tilføre; thi ellers ville Sagen aldrig blive bragt til Endelighed.

Eragtet:

  Sagen udsættes til neste Ting, til hvilken Tiid Indstævnte Iver Rebnor tilholdes fra sin Siide at see samme Lovlig befordret.

 

Derefter blev tinglyst

            29.  Eet Auctions Skjøde af Sorenskriver Haberdorff til Mons Iversen Schouge paa 7 1/8 M/ark S:r  4 ¼ K:de M: i Schouge  No: 70, som han har tilkjøbt sig paa Auctionen efter afg: Frue *Justitits Raadinden Friman den 19de Maji 1770, for 4 – 1 – 8, dat: 24de Maji 1785.

 

Derefter Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            1.  Fortegnelse over de for dette Aar ubetalte henstaaende Kongelige Skatter

 

1785: 48

 

af Beløb 619 Rdlr 7 s  som inden Retten blev oplyst uden at derimod skeede nogen indsigelse.

            2.  Ditto over Rente Skatten af 5 rd 1 mrk 14 s  der ligeleedes inden Retten blev oplæst og \blev/ uimodsagt.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen som havde videre ved Tinget at bestille, thi blev samme paa lovlig Maade ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Alenfits Skibreede 1785

Aar 1785  den 21de Octobris  blev paa Tingstædet Alverstrømmen holdt Høste Ting for Alenfits Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran f: 3 ere anførte, undtagen at istæden for No: 2 Elling Larsen Nedre Møchesvold, der er død, er tilnævnt og sad en gam/m/el Laugrets Mand Haldor Jonsen Berrefiord. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve  9 i Tallet, som ved dette Aars Høste Tinge for Sartors og Schiolds Skibreeder og her foran ere registrerede f: 22 og 28, undtagen No: 6, der ej vedkom/m/er dette Skibreede.

 

Nye Sag

Johannes Tofting imod Huusmanden Lars Pedersen

For Johannes Amundsen Tofting mødte hans Søn Anders Johannesen og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Huusmanden paa hans ejende Brug i G:den Tofting  Lars Pedersen  at liide Dom til Betaling af den der fore skyldig værende Grunde Leje for 18 Aar  og Huuset at bortfløtte  samt Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Lmd: Johannes Smørdahl og Mons Nielsen Møchesvold bevidnede for meere end 14 Dage siden for hans Boepæl og i Naboernes Paahør at have forkyndt ham Varselen som foran ført, det de bekræftede med Eed.

  Comparenten begjerede Laug[dag] for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig ind stævnte Lars Pedersen  Huusmand paa Toftinge  gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Ole Monsen Mellingen imod Lars Olsen Mongstad

Citanten mødte og æskede Sagen i Rette efter Laug Dag som han fremlagde med paategnet Forkyndelse  og producerede den under 12te Julii 1783 ved Wossevangens Ting erhvervede Gjælds Dom over Sagvolderen  som da beboede Gaarden Ræne under Wossevangens Ting laug  men nu er han flyttet til Gaarden Mongstad her i Skibreedet, hvorpaa hans erholdte Skjøde er tinglyst afvigte Aars Høste [Ting], hvornest han

 

1785: 48b

 

indloed Sagen Dom med Paastand at Lars Olsen Mongstad maae tilfindes at betale de forhen tilkjendte 9 Rdlr 4 mrk  saavelsom 5 Rdlr for de til dette Søgemaal med Rejse til Wos anvendte Omkostninger.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og Laugdagens Forkyndelse blev eedelig afhjemlet af Kaldsmænd efter deres Paategning.

  hvor paa udi Sagen saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt.

  Det paasøgte Krav er godtgjort med den fremlagde Doms Act, begyndt den 12te Novembr: 1782 og sluttet 12te Julii 1783, uden at Sagvolderen dermed har haft mindste Indvending uagtet erholdte lovlig Varsel og Laugdag; thi tilfindes Saggivne Lars Olsen Mongstad at betale Sagsøgeren de paastævnte Nie Rdlr 4 mrk  tilligemed Fiire Rdlr for den/n/e Rettergangs Omkostning inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under viidere lovlig Adfærd.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskab[et] blev efter Fogdens Forlangende

            1.  indhentet Almuens Svar til de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale  og dertil blev af Almuen  og deriblant Johan/n/es Olsen Berrefiord og Ole Jacobsen Møchelthun, ligesom for Radøe Skibreede er anført  med den Forskjel   til 4de  Ole Michelsen Søre Tidtland var selv tilstæde og angav for 8 Dage  ved 1te Miile Skifte fra Byen  Steenen kaldet  at have funden en afbrudt Mast, som han hjembragte til sin Gaard og der lagde den paa Land  samt anmeldte det strax for Lensmanden, hvilken Comparenten  efter Vindens og Strøm/m/ens Beskaffenhed paa den Tiid  Supponerer at være ræget fra Bye Vogen fra et Skib eller Tøm/m/er Plads sam/m/estæds.   Til 9de  Jores Lampe i Alverstrøm/m/en og Thomas Bagge i Brudeknappen, der ej bruger anden Handel.   Til 10de Nej.  Til 17de  Lensmanden Johan/n/es Knudsen bruger i G:den Smørdahl 2 Pd: 12 M/ark Smør Skatte Skyld.

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flom Qværner  som i Retten blev oplæst og dertil blev af Almuen, hvoriblant Johannes Grimsen Berrefiord og Johannes Knudsen Schare, forklaret at der ej gives fleere af dette Slags.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 22de Octobris 1785  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da publiceret

            1.  En Afskrivelse af Anders Arnesen Soltvedt paa en til ham fra Ole Iversen Lie  No: 35  udgiven Obl:, datr: 16de Maji 1778 og tingl: 10de 8br: s: A:  stoer 96 Rdlr, som derpaa betalt 36 Rdlr, hvoraf følgelig ikkun bliver tilbage 60 Rdlr, Qviteringen datr: 21de Octobr: 1785.

            2.  Et Mage Skjøde imellem Niels Johannesen Espe-

 

1785: 49

 

land i Hardanger og Erich Bergesen Seim, hvorved den første tilbytter sig 2 Pd: 6 M/ark Smør og ¾ Huuds Leje i G:den Seim  No: 51  for 150 Rdlr  imod 1 Pd: 21 M/ark Smør og ½ Gjede Skind i Espeland  No: 30  i Gravens Præstegjeld i Hardanger  for 248 Rdlr 3 mrk  og faaer Mellemlæg 98 Rdlr 3 mrk, datr: 30te Marti 1784.

            3.  Et Skjøde fra Ole Erichsen Hopland med fleere til Erich Erichsen paa 2 Pd: 8 M/ark Smørs Leje i G:den Hopland  No: 52, indberegnet hans Arve Lod deri, det solgte for 88 Rdlr, datr: 25de Octobr: 1784.

            4.  Et Ditto fra Erich Erichsen Hopland til Ole Hansen Næsse paa 1 Pd: 15 2/3 M/ark Smør og 2 Mæler 3 7/8 K:de Malts Leje i G:den Næsse  No: 57, indberegnet hans forrige Andeel deri, det solgte for 70 Rdlr, datr: 21de Octobr: 1785.

            5.  Et Bygsel Brev fra Værgen Johan/n/es Johan/n/esen Søre Bysem med fleere til Amund Andersen paa 12 M/ark Smør og 8 K:der Malts Leje i G:den Todtland  No: 54, forhen brugt af Lars Olsen som Ejer, datr: 21de Octobr: 1785  med Revers.

            6.  Et Skifte Brev efter Mons Olsen Miaatvedt i Herløe Skibreede af 20de Junii 1785, hvor 5/33 Parter i *Aversunds Kirke med Ornamenter og Inventarium og tilliggende Jordegods, hvoriblant 6 M/ark Smør og 6 K:der M: i Søre Leivestad  No: 59, vurderet for 33 Rdlr 2 mrk  blev tildeelt Enken Sirie Johan/n/es Dotter Miaatvedt   2 Søn/n/er  Anders Monsen Miaatvedt og *og Ole Monsen Stien  og Datteren Illebiør Mons Datter  gift med Ole Olsen Tvedt  den 1te 16 Rdlr 4 mrk, de 2 Søn/n/er hver 6 rd 4 mrk  og Datteren 3 rd 2 mrk.

            7.  Et Skjøde fra Erich Erichsen Hopland til hans 3de Søstre Christie, Marthe og Dordei Erichs Døttre tilsam/m/en paa 9 9/11 M/ark Smør og 3 3/11 Kande Malts Leje i G:den Gousereide  No: 62  for 27 Rdlr, datr: 25de Octobr: 1784.

            8.  Et Ditto fra Ole Rasmusen Lechnes til Søn/n/en Ole Olsen paa 1 Pd: 3 M/ark Smør Landskylds Leje i Lechnæs  No: 71  for 50 Rdlr  datr: 21de Octobr: 1785.

            9.  Et Afkald fra Ole Olsen Lechnæs med Curator Simon Iversen Lechnæs til Faderen Ole Rasmusen Lechnæs for hans Arve Capital 62 Rdlr 4 mrk 8 s  tilfaldne ved Skifter paa Lechnæs og Nore Bysem  af 8de Novbr: 1771 og 22de Xbr: 1774, datr: 21de 8br: 1785.

            10.  Et Skjøde fra Hans Bastesen Nepstad til Aslach Knudsen paa 10 (20?) 7/11 M/ark S:r og 7 1/11 K:de Malt  *)  i G:den Nepstad  No: 74  for 82 Rdlr, datr: 25de Octobr: 1784  *) og 13/28 Faar

            11.  Et Deele Brev efter Ægte Folk Haaver Olsen og Anne Johan/n/es Dotter Haaland i Hosangers Skibreede af 21de Octbr: 1785, hvorved af ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt i G:den Giervig  No: 77  blev udlagt til Søn/n/en Ole Haaversen Haaland 1 Pd: S:r og 16 K:der M:  og Datteren Marthe Haavers Dotter  gift med Ole Olsen Børtvedt  12 M/ark 8 K:der Malt.

            12.  Et Skifte Brev efter Huusmanden Joen Nielsen *Istalstøen (Isdalstøen)  begyndt den 16de April og sluttet 19de Maji 1785, hvorved i Sterboe Huusene (Huuset?) paa Pladsen Isdalstøen  vurderet for 25 Rdlr, blev udlagt 8 Rdlr til Niels Jonsen Søre Aase, 9 Rdlr \3 mrk/ til Haldor Jonsen Berrefiord, 4 Rdlr 3 mrk til Ole Magnesen Fam/m/estad  og 3 Rdlr til Rasmus B Hopland

            13.  Et Afkald fra Peder Jacobsen Schurtvedt til Michel Pedersen Isdahl fra den ved Skifte paa Landsvig i Herløe Skibr: af 11te April 1766 tilfaldne Arv 64 Rdlr 3 mrk 9 s, datr: 21de Octobr: 1785.

 

1785: 49b

 

            14.  Et Skjøde fra Michel Pedersen Isdahl med fleere til Peder Michelsen Isdahl paa 1 Pd: Smør og 12 K:der Malt i Isdahl  No: 81  for 90 Rdlr, datr: 21de Octobr: 1785.

            15.  En Obl. af Peder Michelsen Isdahl til Anders Arnesen Søre Qvalvog  stoer 60 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 Pd: S:r og 12 K:der Malts Leje i G:den Isdahl  No: 81, datr: 21de Octobr: 1785.

            16.  Et Vilkors Brev under sam/m/e dato fra Peder Michelsen Isdahl til Michel Pedersen Isdahl paa aarlige Leve Kaar af sam/m/e Brug.

            17.  Et Afkald fra Michel Erichsen til Jens Monsen Fosse  \No: 13/  for hans saml: Arve Midler 106 Rdlr 5 mrk 6 s, tilfaldne ved Skifter paa Ryeland, Hopland og Lie  af 16de Octobr: 1771, 2den Apr: 1776  14de Febr: 1781 og 23de Aug: 1783, datr: 22de Octobr: 1785.

            18.  Et Skjøde fra Ole Monsen Odderaas med fleere til Hemming Olsen Odderaas paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i G:den Odderaas  No: 36  indbegrebet hans eget Udlæg deri, det solgte for 78 Rdlr, datr: 22de Octobr: 1785

 

Som Laugrets mænd for nestk: Aar 1786 blev udnævnt følgende 8 nye Mænd  1. Michel Larsen Yttre Fosse  2. Ole Nielsen Søre Tidtland  3. Mons Nielsen Nedre Møchesvold  4. Niels Andersen Nore Aase  5. Niels Bergesen Seim  6. Ole Brynildsen Seim  7. Niels Haaversen Næsse  og 8. Iver Gudmundsen Søre Echeland.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev af Fogden fremlagt

            3.  Fortegnelse over den efterstaaende Rente Skat til 1te Julii d: A:  af Beløb 5 Rdlr 1 mrk 2 s, der i Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

            4.  Ditto over de efterstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  af Beløb 207 Rdlr 8 s, der i Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

 

Nye Sag

Amund, Anders og Ole Mundahl imod Ole Arnesen Nedre Mundahl

Amund Johannesen  Anders Magnesen og Ole Aschildsen Øvre Mundahl mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Ole Arnesen Nedre Mundahl at liide Dom til Opretning for den Skade hans Creaturer have forvoldet i Citantens Agre og Enge  og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidner.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Lmd: Johan/n/es Smørdahl og Mons Nielsen Nedre Møchesvold afhjemlede Varselen at være ham forkyndt som foran ført i Forgaars 14 Dage siden i hans eget Paahør og Boepæl, det de bekræftede med Eed

  Derpaa blev fremstillet som

            1te Vidne Ole Olsen Hopsdahl, der aflagde Eed og vandt  af Sagsøgeren at have hørt fortælle at Sagvolderens Creaturer i Som/m/er skal have gaaet ind i Sagsøgerens Ager og Eng og gjort dem der Skade, den Vidnet ej har beseet, men som han dog troer  efter som han selv i Fjor eller forrige

 

1785: 50

 

Aars Som/m/er ligeleedes er paaført Skade i sin Ager af Sagvolderens Creaturer, som han anseer for Bøevandte

            2det Vidne {Ellef Halvorsen} \Aschild Rasmusen/ Hopsdahl, i hvis Stæd nedsatte sig som Laugrets Mand Anders Larsen Aase, aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig i alt med 1te Vidne.

            3die [Vidne] Ellef Halvorsen Hopsdahl aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med forrige Vidne.

            4de Vidne Ole Rasmusen Lechnæs aflagde Eed og vandt at 3 Uger for Michaelis d: A: omtrent  var Vidnet tillige med Joen Pedersen Øfstegaard af Sagsøgerne tilkaldet at besee den paa deres Agre foraarsagede Skade, og befandt den synbar at være skeet af Creaturer der havde gaaet og gravet og nedtraad derudi, hvoraf Vidnet skjønnede at Sagsøgerne kand have tabt *omtren 1 ½ Tønde Havres Indhøstning til 10 mrk Tønden af Værdie efter nu værende Markets Priis  og følgelig tilsam/m/en 2 Rdlr 3 mrk, men Vidnet var ej tilstæde da Skaden skeede  og kand der fore ikke med Vished siige hvem der ejede Creaturerne som have gjort Skaden.

  Sagsøgerne begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig ind stævnte Ole Arnesen Nedre Mundahl gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Echangers Skibreede 1785

Aar 1785  den 27de Octobris  blev paa Tingstædet Bernæstangen holdt Høste Ting for Echangers Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de *til tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran findes anførte f: 11, hvoraf No: 4 Rasmus Siursen Todtland og No: *4 Siur Nielsen Dyrkolbotten sad selv. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve som ved dette Aars Høste Tinge for Sartors og Schiolds Skibreede  9 i Tallet  og her foran f: 22 og 28 ere registrerede.

 

Ting holderen Hr: Lieutenant Heltberg forbandt sig som Beboer af de her paa Tingstædet Bernæstangen værende Ting Huuse paa egen Bekostning for Eftertiiden at bestriide sam/m/e Reparationer paa bemelte Huuser  saa som Tagets Renovation  Rendernes Tjære *Bæedning (Brædning?) med viidere, saa og om en Bord Tag Fjel eller Gulve Fjel skulle løsne  da at lade dem fast slaae, som han selv skriftlig havde opgivet og nu personlig vedstoed efter at det var for ham forelæst. Derimod forbandt den tilstædeværende Almue sig at betale ham  dog ikkun for

 

1785: 50b

 

dette Indeværende Aar  2 s pr Mand  foruden de betingede ordinaire Ting holds Penge, under et med sam/m/e at ind casseres, for at erstatte ham de paa Pande Taget og anden Reparation anvendte større Bekostning end hidindtil er godtgjort, hvilken Forpligtelse de vedtoeg for Skibreedets samtlige Almue  med Tillæg at saadant Tilskud af disse 2 s pr: Md: ophører ved dette Aars Udgang.

 

Nye Sag

Lars Siursen Egefit imod Rasmus Andersen Hougøen

Lars Siursen Egefit mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting *til *dette *Ting at have indkaldet Rasmus Andersen Hougøen for skyldige Hage Leje og skeede Næver Flaaning af 150 Birke Træer i Citantens Skov  at liide Dom til Betaling Skades Erstatning og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt der om at anhøre Vidnerne Anders Nielsen Egemoe og Johan/n/es Olsen Schaar, Mons Johannesen {og Iver} Store Urdahl og Iver Aschildsen Wiche, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

  De ind kaldte Vidner mødte  men ikke Saggivne Rasmus Andersen Hougøen, hvor fore de brugte Kaldsmænd Niels Olsen Echnæs og Siur Rasmusen Echnæsvogen bevidnede at have forkyndt ham Varselen som foran ført for meere end 3 Uger siden i hans eget Paahør og Boepæl, det de bekræftede med Eed.

  Der paa fremkom som

            1te Vidne Anders Nielsen Egemoe  aflagde Eed og vandt at Hougøens Beboere fra gam/m/el Tiid have betalt 24 Skilling aarlig Hage Leje til Ejeren (Ejerne?) af Egefit for deres Creatures Græsning i den sidst benævnte Gaard tilhørende Udmark, og den Skov, hvor den paasøgte Næver Flaaning efter Beretning skal være skeet af Rasmus Hougøen, veed Vidnet fra sin Ungdom af at have tilhørt Citantens paaboende Gaard Egefit.

            2det Vidne Johannes Olsen Schaar aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med nest forrige Vidne  med dette Tillæg at saaledes forholdt det sig i de 6 Aar at Vidnet som Lejlænding beboede halve deelen af Gaarden Egefit, som han frafløttede for 30 Aar siden, og for 14 Aar siden var der af Citantens Formand paa Bruget anlagt Søgemaal imod forrige Beboer paa Hougøen om Hagelejen af den sidste, hvilken i Mindelighed forbandt sig at betale sam/m/e i Vidnets Paahør, og der fore blev Sagen ej forfulgt til Dom.

            3die Vidne Mons Johannesen Store Urdahl aflagde Eed

 

1785: 51

 

og vandt at omtrent for 8 Uger siden var Vidnet tillige med Iver Aschildsen Wiche efter Citantens Anmoedning hen i Egefits Skov at besigtige de der beroende \unge/ Birke Træer, hvoraf {Barken eller} Næveren nyelig var afflækket, da de tillige saae den afflækkede Næver liggende ved det der nys opbyggede Sæter Huus, som Rasmus Haugøen med Citantens Tilladelse der havde opsat  Vidnet ansaae den/n/e nys flækkede Næver at være omtrent 6 Voger  men toeg ej Tal paa de afflækkede Træer; og der var i Skoven en Mængde ældre og større Birke Træer, hvoraf der kunde tages over 10 Voger Næver til mindre Skade for Citanten end af de flækkede unge Træer, som der ved hindres i Væxten og nu befandtes syge. Noget førinden den/n/e Besigtelse skeede  var Vidnet tilligemed Iver Aschildsen Wiche udsendt fra Sagsøgeren  vidnes fast at tilspørge Rasmus Hougøen, om han tilegnede sig Skoven  og om han vilde betale Hage Lejen, hvortil han svarede at han ej tilegnede sig Skoven, men vedblev der at flaae eller flække Næver som tilforn, og sagde at siden Citanten havde bort fæstet Hagen eller Græsgangen til saamange fleere at den var blevet ham for trang, vilde han ej betale Leje der fore, men naar han kunde faae den allene som tilforn hans Formænd, ville han betale Lejen der fore ligesom disse.

            4de Vidne Iver Aschildsen Wiche, der aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig i alt med 3die Vidne.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting  og imedens at den/n/e Sag forhandledes  ned satte sig i Sagsøgerens Stæd som Laugretsmand Iver Olsen Ascheland.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig ind stævnte Rasmus Andersen Hougøen gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting at møde og til Sagen at svare.

 

Nye Sag

Johan/n/es Johan/n/esen Otterstad imod Mons Olsen Otterstad

Johannes Johannesen Otterstad mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Mons Olsen Otterstad fordie han voldelig har frataget Sagsøgeren et Læs Birke Træer og beskyldt ham for at have staalet sam/m/e  der fore at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning  samt derom at anhøre Vidnerne Johannes Pedersen Moe og Gudmund Siursen Otterstad og Anders Johan/n/esen Nedre Helleland, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

 

1785: 51b

 

  De ind kaldte Vidner [mødte], men ikke Paagjældende Mons Otterstad, hvor fore de brugte Kaldsmænd Lensmand Ole Knudsen Fyllingen og Lars Iversen Otterstad bevidnede at have forkyndt ham Varselen som foranført i eget Paahør og Boepæl, det de bekræftede med Eed.

  Der paa fremkom som

            1te Vidne Johannes Pedersen Moe, der aflagde Eed og vandt at først i April Maaned {ny} \d: A:/  nyelig førend han forloed Sagsøgerens Tjeneste  havde han i bemeldte sin Husbondes Skov hugget et Læs Birke Stranger eller Træer og hjem ført sam/m/e til hans Nøst,

            2det Vidne Gudmund Siursen Otterstad  \aflagde Eed/ og vandt at først i April Maaned dette Aar var Vidnet tilligemed Anders Johannesen Helleland tilstæde paa Gaarden Otterstad  og saae der Saggivne Mons Olsen Otterstad i Sagsøgerens Nærværelse imod den/n/es Vilje at borttage af den/n/es Træe eller Strange Dynge ved Nøstet et Læs Birke Stranger eller afhugne friske Træer  som Sagvolderen beskyldte Sagsøgeren for at have staalet eller taget af sin Strange Dynge, og efter Sagvolderens Tilskyndelse antastede den/n/es vankelmodige Søn Sagsøgeren ved at rive ham i Skjægget og Haaret, og imedens at Sagsøgeren veeg tilbage for den/n/e vanvittige Dræng  var det at Sagvolderen bemægtigede sig dette Læs Birke Stranger af hans Dynge.

            3die Vidne Anders Johannesen Nedre Helleland aflagde Eed og vandt i alt eensstem/m/ig med nest forrige 2det Vidne.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Mons Olsen Otterstad gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Nye Sag

Nore Qvinges Beboere imod Hans Houge og Erich Kleiven

Siur Larsen Nore Qvinge mødte og anmeldte at han tilligemed de andre Beboere paa Nore Qvinge  Mons Olsen, Baste Knudsen, Knud Monsen og Ole Olsen  med mundtlig Varsel til dette Ting have ladet ind kalde Hans Olsen Houge og Erich Larsen Kleiven for at have bygget Sæter Boel uloves i Nore

 

1785: 52

 

Qvinges Udmark  og have flækket Næver i dens Skov, der fore at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre stævnte og ustævnte Vidner.

  Paagjældende Hans Olsen Houge mødte, vedtoeg lovlig Varsel og tilkjendegav til den/n/e paastævnte Sæter Boeligs Opsættelse at have haft Tilladelse af afdøde Johan/n/es Holgersen Gillesvig, som tilegnede sig Ejendom/m/en deraf, og i Øvrigt begjerede Anstand i Sagen til neste Ting for at oplyse saadant nærmere.

  De brugte Kaldsmænd Lmd: Ole Fyllingen og Ole Larsen Nedre Echanger bevidnede at have forkyndt Varselen som foranført for udeblevne Erich Larsen Kleiven forhen ved 3 Uger siden i hans Boepæl og Hustrues Paahør, det de bekræftede med Eed

  Der paa fremkom som

            1te Vidne Johannes Knudsen  tjenende paa Nore Qvinge hos Mons Olsen, \der/ aflagde Eed og vandt at indeværende Aars Som/m/er i Julii Maaned traf han begge Sagvolderne tilligemed hver sin Dræng at bære hver sin Kipe med Næver over Nore Qvinges Udmark den sam/m/e Vej som de ellers pleje at fare til deres der havende Sæterstøel, men Vidnet har hverken i Skoven seet de afflækkede Træer eller deres der havende Sæter Boelig,

            2det Vidne Iver Larsen  tjenende hos Knud Monsen Nore Qvinge, der aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med nest forrige 1te Vidne.

            3die Vidne Anders Bastesen Qvingedahl aflagde Eed og vandt at i Slutningen af Julii Maaned indeværende Aar gik Vidnet tilligemed Bertel Magnesen Qvingedahl i Nore Qvinges Skov og Udmark  og saae der baade den Sæter Boelig de 2 indstævnte sam/m/e Aars Foraar der have opsat  og endeel Birke Træer rundt omkring sam/m/e Sæter Boelig, af hvilke Næveren var nyelig afflækket, og efter den Grændse Linie for Nore Qvinges Udmark, som Vidnet af gamle Folk er udviist, tilhører Marken og Skoven, hvor den/n/e Sæter Boelig og de afflækkede Træer er beroende, Gaarden Nore Qvinge til Ejendom.

  Sagsøgerne begjerede Laug dag for udeblevne Erich Kleiven til neste Ting, da de tillige ville fremstille fleere Vidner.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Erich Larsen Kleiven gives Laug dag til nestk: Sommer Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

1785: 52b

 

 

Johannes Johannesen og Gudmund Knudsen Indre Eide bekræftede med corporlig Eed og oprakte Fingre en skriftlig eedelig Angivelse over den paa Schaars Saug i Aar skeede Skur  nemlig 1800 Stykker enkle vand kantede Bord, hvortil alt Tøm/m/eret er hugget i Selv Ejer Skove  undtagen 6 Stokker, som er hugget i beneficerede Skove

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 29de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da efter Hr: Fogdens Forlangende til Bielag ved Skatte Regnskabet

            1.  fremsat for Almuen de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale  og dertil blev af dem, hvoriblant Ole Nielsen Hagesætter og Knud Bastesen Biørendahl, forklaret ligesom for Schiolds Skibreede er anført  med den Forskjel   til 3die  Gaarden Kleiven, hvoraf ej er falden 1te Bygsel.   Til 5te  Paa Gaarden Schaar er en Bøygde Saug, hvis Ejere gjør Angivelse af Skuren, hvorfore der skattes,   Til 9de  Siur Rasmusen i Echnesvog  \der ej haver anden Handel/   Til 11te nej.   Til 17de  Lensmanden Ole Knudsen bruger 2 Pd: 5 ½ M/ark Skatte Skyld i G:den Fyllingen.   Til 19de  Aftags Gaardene Otterstad, Farrestvedt og Steensland forringes iidelig meere end forbedres  og deres Skatte Bøger vil viise at der skeer Godtgjørelse for Aftaget

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flom Qværner  der inden Retten blev oplæst og dertil forklaret af den nærværende Almue, hvoriblant Ole Johannesen Øvre Echanger og Ole Johannesen Storsæt, at paa Gaarden Qvam/m/e  No: 25  er tilkom/m/et 1 Qværn, der blev ansat for 2 s  og paa Washelle  No: 51  liigeledes tilkommet 1  den blev ansat for 2 s  og fleere gives ej

 

Da ingen efter Paaraab havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 29de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da publiceret

            1.  Et Bygsel Brev fra Mielde Kirkes Ejer Johan Garman til Lars Carlsen paa 1 Pd: 6 M/ark Smørs Leje i G:den Andaas  No: 12, forhen brugt af Rasmus Endresen, datr: 10de April 1785  med Revers

            2.  Et Ditto fra Rector Arentz til Jørgen Carlsen paa *paa 1 Pd: 3 M/ark Smør  ¼ Tønde Korn og ¼ Faars Leje i G:den Rødland  No: 16  forhen brugt af Carl Siursen  med Vilkor at give Moederen aarlig i Levekor 1 Tønde Korn og føde for hende een Koe og 2 Smaler, datr: 20de Septbr: 1785, med Revers.

            3.  Aflyst en Obl: af Niels Torchildsen Myhre til Madame Heiberg  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i 12 M/ark Smør og 12 K:der Malts Leje i G:den Myhre  No: 32, datr: 10de Martii 1781 og tingl: 22de Maji s: A:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 17de Octobr: 1785 og herved mortificeres.

 

1785: 53

 

            4.  Tingl: et Skjøde fra Ole Goutesen Houge til Siur Michelsen paa 18 M/ark Smør og 18 Kander Malts Leje i G:den Houge  No: 33  for 140 Rdlr, datr: 31te Maji 1785.

            5.  En Obl: fra Siur Michelsen Houge til Madame Dorthea  Dines Mullers  stoer 70 Rdlr  med 1te Pante Ret i 18 M/ark Smør og 18 K:der Malts Leje i G:den Houge  No: 33, datr: 1te Novembr: 1784.

            6.  En Ditto fra Jacob Iversen Asgaard til Myndtlingerne Ole og Iver Magnessønner den ældre og yngre  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i 15 11/15 M/ark Smør  2 47/55 K:de Malt og 73/165 Faar i G:den Asgaard  No: 34, datr: 28de Octobr: 1785.

            7.  Et Skjøde fra Lars Andersen Essem og Niels Larsen til Johan/n/es Larsen paa 1 Pd: 3 M/ark Smør og 12 Kander Malts Leje i G:den Essem  No: 52  indberegnet hans egen Arve Lod deri, det solgte for 45 Rdlr, datr: 28de Actobr: 1785.

            8.  Et Skifte Brev efter Ole Nielsen Biørge af 17de Aug: 1785, hvorved af 12 M/ark S:r og 4 K:der Malts Leje i G:den Biørge  No: 53  blev udlagt 6 M/ark S:r og 2 K: M: til Sterboe Enken Helga Ols Dotter Biørge  4 M/ark S:r  1 1/3 K:de M: til Søn/n/en Niels Olsen  og 2 M/ark S:r  2/3 K:de M: til Datteren Anne Ols Dotter.

            9.  Et Ditto efter Niels Bergesen Biørsvig af 16de Aug: 1785, hvorved af ½ Løb Smørs Leje i Biørsvig  No: 63  blev udlagt 18 M/ark til Sterboe Enken Marie Magnes Dotter Biørsvig  9 M/ark til Søn/n/en Iver Nielsen  og 4 ½ M/ark til hver af Døttrene Karie og Ingebor Niels Dotter, den sidste gift med Ole Andersen,  saaog af ½ Løb S:r og 12 K:der Malt i G:den Fyllingsnæs  No: 45  til forbemelte Sterboe Enke 18 M/ark S:r  6 K:der M:  og til hver af de 3 Døttre Sirie, Marthe Niels Døttre den ældre og yngre  6 M/ark S:r  2 K:der M:

            10.  Et Bygsel Brev fra Enken Marie Magnes Dotter Biørsvig ved Laugværge Iver Olsen Ascheland og Medarvinger  til Ole Andersen paa 1 Pd: 4 ½ M/ark Smørs Leje i G:den Biørsvig  No: 63  forhen brugt af Niels Bergesen, datr: 28de 8br: 1785  med Revers

            11.  Et Vilkors Brev fra Ole Andersen Biørsvig til Enken Marie Magnes Dotter Biørsvig paa aarlige Leve kor af ½ Løb Smørs Leje i G:den Biørsvig  No: 63, datr: 28de Octobr: 1785.

            12.  Et Bygsel Brev fra Anders Monsen Romereim og Anders Magnesen Bysem paa Grunden til hans ejende {Anpar} 1/6 Part i en Saug paa G:den Schaar  No: 65  til Gudmund Knudsen Indre Eide for Sexten Skilling aarlig Afgift, dateret 27de Octobr: 1785  med Revers.

            13.  Et Vilkors Brev fra Mons Jonsen Muulen til hans Moeder paa aarlige Leve kor af G:den Muulen  No: 66, datr: 28de 8br: 1785.

            14.  Et Ditto af Christen Knudsen Molvig til hans Moeder Karie Mons Dotter paa aarlige Leve kor af hans tilbygslede 18 M/ark S:r og 1 Mæle Malt i Molvig  No: 67, datr: 28de Octobr: 1785.

            15.  Een Freedlysning af Fogden Heiberg for Molvigs Beboere af 27de Octobr: 1773  og tingl: s: D:

            16.  Et Afkald af Anders Jonsen Rom/m/ereim til Jon Monsen Romereim for hans Hustrues Marthe Anders Dotters Arve Lod 101 rd 4 mrk 9 s, med Interesse  tilfalden ved Skifter paa Fyllingsnæs af 7de Martii 1768 og 19de Martii 1776, dateret 27de Octobr: 1785.

 

1785: 53b

 

            17.  Et Afkald fra Anders Monsen Rom/m/ereim som Værge for Sviger Søster Marie Anders Dotter  til hendes forrige Værge Jon Monsen Romereims Boe for liige Arve Capital 101 Rdlr 4 mrk 10 s  tilfalden ved sam/m/e Skifte Breve, med Interesse, datr: 27de Octobr: 1785.

            18.  Et Skjøde fra Anders Monsen Romereim med fleere til *til Anders Jonsen paa 18 M/ark Smør og 6 K:der Malts Leje i G:den Rom/m/ereim  No: 77  iberegnet hans egen Arve Part, det solgte for 72 Rdlr, datr: 11te Maji 1785.

            19.  Et Bygsel Brev fra Mathias Abel, der forestaaer Hosanger Sogns Kald  til Ole Olsen den yngre paa 10 M/ark Smør og 1 ½ Vog Nævers Leje i G:den Farrestvedt  No: 89  forhen brugt af Ole Olsen den ældre, datr: 21de Octobr: 1785, med Revers

            20.  En Odels Lysning af Anders Johannesen til 1 Pd: Smørs Leje i G:den Steensland  No: 93, der beboes af Haldor Olsen, datr: 28de Octobr: 1785.

 

Som Laugretsmænd for nestk: Aar 1786 blev udnævnt følgende 8 nye Mænd  1. Ole Andersen Biørsvig  2. Mons Olsen Svindahl  3. Lars Carlsen Andaas  4. Anders Amundsen Gillesvig  5. Ole Larsen Biørndahl  6. Jacob Knudsen Jordahl  7. Niels Torchildsen Hougsmyr  og 8. Anders Olsen Hielmaas.

 

Hr: Fogden loed fremlægge til Bielag ved Skatte Regnskabet

            3.  Fortegnelse over den ubetalt henstaaende Rente Skat  af Beløb 3 rd 1 mrk 13 d, der i Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

            4.  Ditto over de Høy Kongel: ordinaire Skatter  av Beløb 213 Rdlr 3 mrk 11 s, der i Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e sluttet og ophævet

 

 

 

Høste Tinget for Hosangers Skibreede 1785

Aar 1785  den 31te Octobris  blev paa Tingstædet Bernæstangen holdt Høste Ting for Hosangers Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran f: 11 ere anførte  undtagen at istædenfor No: 4 Johannes Langeland, der var forhindret af Uføre, sad Siur Andersen Yttre Bernæs, og No: 8 Ole Olsen Ladvig, der nu er blevet frisk og har aflagt Eed, sad selv. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve  9 i Tallet, som ved dette Aars Høste Tinge for Sartors og Schiolds Skibreede og her foran f: 22 og 28 ere registrerede, undtagen No: 6, der ej vedkom/m/er dette Skibreede

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 1te Novembris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da publiceret

            1.  Et Skjøde fra Magne Møgster og Mons Eegefit til Knud Magnesen paa 23 1/15 M/ark Smør og 4 11/15 Kande Malts Leje i G:den Møxter  No: 11, indberegnet hans eget Udlæg deri, for 40 Rdlr, datr: 2den Junii 1785

 

1785: 54

 

            2.  Aflyst en Obl: af Knud Torbiørnsen Millesdahl til Knud Johan/n/esen Simenæs  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i G:den Millesdahl  No: 19  af Skyld ½ Løb Smør, datr: 23de Octobr: 1778 og tingl: neste Dag, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 31te Octobr: 1785 og herved mortificeres.

            3.  Tingl: en Odels Lysning af Anders Nielsen Grosvig (Grøsvig) for hans Myndtling Niels Andersen til 12 M/ark Smør og 3 K:der Malt i Toschedahl  No: 22, datr: 31te Octobr: 1781  og tingl: s: S:

            4.  En Afskrivelse af 24de Maji 1784 af Creditor Magne Sævresen Galteland for 30 Rdlr paa en Obl: til ham udgivet af Baste Bergesen Hanestvedt  No: 32, datr: 23de Octobr: 1778 og tingl: neste Dag, stoer \30 rd/  med 1te Pante Ret i 1 Pd: Smør og 1 Mæle Malt i G:den Hanestvedt  No: 32, stoer 60 Rdlr, hvor af ikkun herefter bliver tilbage 30 Rdlr.

            5.  Et Skifte Brev efter Koenen Karie Johan/n/es Dotter Fodtlandsvog af 9de Augusti 1785, hvorved et Vaanhuus \.../ beroende paa Gaarden Fodtland  No: 38  dens Grund  blev udlagt Sterboe Enkemanden Johan/n/es Aschildsen Fodtlandsvog og endeel Creditores og Udarvinger.

            6.  Aflyst en Obl: fra forrige Klokker Halvor Lassesen til Rector Arentz  stoer 195 Rdlr  med 1te Pante Ret i et Vaanhuus paa G:den Miøs  No: 41  og Hosangers Hoved Kirke, datr: 20de April 1784 og tingl: 25de Maji s: A:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 24de Aug: 1785 for den resterende Capital 117 Rdlr  da det øvrige efter foregaaende Paategning af 13de Augusti 1784 var liqvideret, hvorhos fulgte skriftlig Opsiigelse af 16de Xbr: 1784

            7.  Tingl: et Skjøde fra Berge Nielsen Langeland og Anders Nielsen Holme til Anders Nielsen paa 1 Pd: Smør og 1 ½ Mæle Malts Leje i G:den Aaseim  No: 45, indbegreben hans egen Arve Lod deri, det solgte for 40 Rdlr, datr: 28de Octobr: 1784.

            8.  Et Skifte Brev efter Koenen Agothe Peders Dotter Ladstad, sluttet 11te Augusti 1785; hvorved af 15 1/7 M/ark Smør og 7 4/7 K:de Malt i G:den Ladstad  No: 52  blev udlagt 7 4/7 M/ark S:r og 3 11/14 K:de M: til hver af de 2 Sønne \Sønner/ Aschild Mathiasen Ladstad og Peder Mathiasen Indre Echnæs  og til Datteren Ingebor Halvors Dotter  gift med Amund Johan/n/esen Øvre Mundahl  6 46/49 M/ark S:r og 6 23/49 K:de Malts Leje i G:den Heldahl  No: 69.

            9.  Et Afkald fra Joen Bastesen Rongve i Mielde Skibreede som beskikket Værge for Myndtlingen Brithe Amunds Dotter  til hendes forrige Værge  afdøde Lars Monsen Lohne  for hendes Arve Capital 79 rd 5 mrk 10 s, med Interresse, tilfalden ved 2de Skifter paa Hustruelie af 6te Martii 1779, datr: 1te Novembr: 1785.

            10.  Et Bygsel Brev fra Kors Kirkens Sogne Præst Johan Nordahl Bruun til Jacob Ellevsen paa 2 Pd: Smør i G:den Lohne  No: 54  forhen brugt af Lars Monsen  imod at svare hans Moeder Aase Jacobs Dotter udi Leve Kor 1 Tønde Korn og Føde for 1 Koe  2 Smaler og 2 Gjeder aarlig, datr: 26de Aug: 1785  med Revers.

            11.  Et Afkald fra Hosangers Klokker Niels Monsen Myching for hans Hustrues Ingebor Ols Dotters Arve Capital 666 Rdlr 5 mrk 2 s  med Interresse  tilfalden ved Skifte paa Nore Bysem af 15de Martii 1778  til Anders Magnesen Nore Bysem, datr: 1te Novbr: 1785.

            12.  Et Ditto af Ditto sam/m/e dato til Rasmus Larsen Heldahl for sam/m/e hans Hustrues Arve Capital 178 Rdlr 2 mrk 4 s  tilfalden ved Skifte paa Nore Bysem af 21de Septbr: 1779.

 

1785: 54b

 

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev efter Fogdens Forlangende

            1.  de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale fremsatte for Almuen  og dertil blev af dem, hvoriblant Niels Siursen *Samdahl (Sandahl) og Johannes Gudmundsen Helleland, svaret ligesom for Alenfits Skibreede er anført  med den Forskjel   til \4de og/ 9de Nej.   Til 11te  Her gives 3 Øltappere  nemlig Niels Monsen i Hatlandsvog, Wermund Larsen paa Ham/m/ersnæsset og Niels Aschildsen paa Hoshovdenæsset.   Til 17de  Lensmanden Steffen Magnesen bruger 2 Pd: 18 M/ark Smør Skatte Skyld i G:den Hatland   og 19de  Aftags Gaardene Ladstad, Eegemoe  Møxter ere ingenlunde forbedrede  og deres Skatte Bøger vil viise at de for Aftaget nyde Godtgjørelse.

            2.  Fortegnelse over de skyld satte smaa *From (Flom) Qværner  som inden Retten blev oplæst, og der til blev forklaret af Almuen, hvoriblant Ole Erichsen Tepstad og Jacob Ellevsen Lohne  at her ej gives fleere af dette Slags.

 

Som Laugretsmænd for nestk: Aar 1786 blev udnævnt følgende 8 nye Mænd  1. Anders Iversen  2. Ole Jensen  og 3. Halvor Johan/n/esen Fladeqval  4. Joen Knudsen Møxter  5. Simon Johan/n/esen Næsse  6. Ole Johan/n/esen Lillejord  7. Knud Olsen Høevig  og 8. Johan/n/es Nielsen Leeraas

 

Nye Sag

Fogden imod Johan/n/es Bergesen Toschedahl

Hr: Fogden Wangensteen loed ved Fuldmægtig Sr: Prom anmelde at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Johan/n/es Bergesen Toschedahl at høre ved Dom confirmeret en under 17de Maji sidstl: passeret Indførsels Forretning{, hvorved} udi 8 1/10 M/ark Smør Skatte *Skatte Skyld  og 8 1/10 M/ark Smør og 2 3/120 Kande Malt Landskyld  udi hans ejende og paaboende Gaard Toschedahl, alt for resterende Kongel: Skatter til 1784 Aars Udgang  og Omkostninger  tilsam/m/en 27 Rdlr, til hvilken Ende han begjerede ham paaraabt  og i Mangel af Møde Varselen afhjemlet

  Paagjældende Johan/n/es Bergesen mødte, vedtoeg Varselen og tilstoed at være de udpantede Skatter skyldig, som han formedelst Uformuenhed ej kand betale, foruden 20 Rdlr med Renter efter en Pante Obl: med 1te prioritet af 1771.

  Prom derefter producerede ovenmelte Indførsels Forretning  og i Følge Forordningen af 18de April 1781 paastoed at sam/m/e ved Dom vorder confirmeret til udi anførte Skyld at udsøge Skatterne som anført med Omkostninger

  Derpaa blev afsagt saadan

Dom.

  Sagvolderen har selv inden Retten tilstaaet at være skyldig de Høy Kongel: Skatter, hvorfore den fremlagde Indførsels Forretning af 17de Maji d: A: er skeet  og i Følge Forordningen af 18de April 1781  dens …(?) §  her til Stadfæstelse er indstevnt uden mindste Indvending imod Søgemaalet; Thi vorder sam/m/e Indførsels Forretning herved stadfæstet, bedre priori-

 

1785: 55

 

teredes Ret uforkrænket i Udlægget at tage Betaling for de skyldige Høy Kongel: Skatter til 1784 Aars Udgang med Omkostninger  af Beløb 27 Rdlr.

 

Hr: Fogden loed fremlægge til Bielag ved Regnskabet

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter for dette Aar  af Beløb 301 Rdlr 12 s, der i Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

            4.  Ditto over Rente Skatten til 30te Junii d: A:  af Beløb 3 rd 3 s, der ligeledes inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Watswærns Tinglaug 1785.

Aar 1785  den 4de Novembris  blev paa Tingstædet Bolstadøren holdt Høste Ting for Watswærns Tinglaug af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran f: 20 ere anførte  undtagen at istæden for No: 3 Nave Johan/n/esen Bragestad, der formedelst Uføre er opholdt, sad Endre Johannesen Rongen. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongelige Anordninger og Amts Breve  9 i Tallet, som ved dette Aars Høste Tinge for Sartors og Schiolds Skibreeder og her foran f: 22 og 28 ere registrerede, undtaget det under No: 6, som ej vedkom/m/er dette Tinglaug.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev efter Fogdens Forlangende

            1.  De her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale frem satte, hvortil af Almuen  og deriblant Ole Andersen og Haldor Rasmusen Tøssen  blev forklaret ligesom for Echangers Skibreede er anført  med den Forskjel   til 3die nej.   Til 5te  Paa Wæhle er en Bøygde \Saug/  og fra den paa G:den Tøssen forhen vaarne Saug  er Saug Bladet af Fogden borttagen.   Til 9de  Ole Larsen paa Evanger  Isach Tronsen paa Bolstadøren og Halsteen Johan/n/esen paa Stamnæsleiren.   Til 17de  Lensmanden Biørne Brynildsen bruger Gaarden Møcheltvedt  af Skatte Skyld 1 Løb Smør.   Til 19de  Aftags Gaardene Wæhle og Evanger ere ej forbedrede  og deres Qviterings Bøger vil viise at der skeer Godtgjørelse for Aftaget.

            2.  Fortegnelsen over de skyld satte smaa Flom Qværner, der i Retten blev oplæst, hvor til af Almuen  og deriblant Siur Knudsen Hernæs og Arne Siursen Wasenden  blev forklaret at der ej gives fleere af dette Slags, men derimod er af de deri anførte nedreven og afskaffet 1 paa Fosse  No: 15  ansadt for 2 s  og 1 paa Brechuus  No: 34  for 2 s

 

1785: 55b

 

 

Helge Siursen Wæhle frembragte en skriftlig eedelig Saug Angivelse af Skuren paa Wæhles Saug for indeværende Aar  nemlig 980 vand kantede Bord, hvortil alt Tøm/m/er er tilvejebragt fra Selvejer Skove, undtagen 7 Stokker, der ere fældede i beneficerede Skove, der nu inden Retten for ham blev oplæst, hvorefter han med corporlig Eed og oprakte Fingre bekræftede sam/m/e.

 

Nye Sag

Ole Bolstad imod Johan/n/es Olsen Kierøen

Ole Johannesen Bolstad mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Huusmanden paa Pladsen Kierøen under Bolstad  Johannes Olsen  for ulovlig Næver Flækning i Citantens Skov  at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre stævnte og ustævnte Vidner.

  Paagjældende Johannes Olsen mødte  vedtoeg lovlig Varsel og tilkjendegav intet ulovlig at have foretaget sig viidere end han troer at være berettiget til efter det fra Arne Tronsen Bolstad{øren}, der tilforn har ejet Citantens nu tilhørende Anpart i Gaarden Bolstad, til ham udgivne Vilkors Brev datr: 27de Maji 1783  og tinglæst s: D:, som han frem lagde og her indtages.

  Der paa fremkom som

            1te Vidne Endre Johan/n/esen Rongen, i hvis Stæd Mons Knudsen Breche nedsatte sig som Laugretsmand, der aflagde Eed og vandt at i indeværende Aars Som/m/er var Vidnet tilligemed Niels Knudsen Horvey af Citanten anmoedet at besigte og taxere den i Citantens tilhørende Skov skeede Næver Flækning  og befandt der 42 Birke Træer i Tallet at være afflækket al Næveren  eller den yderste tynde Bark  fra Toppen til Roeden, hvilket Paagjældende Huusmand Johan/n/es Olsen Kierøen, som da var tilstæde, selv tilstoed at have gjort. Vidnet ansaae dette at have udgjort omtrent 4 til 5 Voger Næver  og da de fleeste af disse vare unge Træer i Væxten, som derover maatte hindres og standse, ansaae Vidnet den Ejeren derved tilføyede Skade omtrent af 10 Rdlrs Værdie, og Paagjældende Johan/n/es Olsen sagde da ej at have faaet Tilladelse hertil af Citanten, da den/n/e ej var hjem/m/e paa den Tiid at dette skeede.

            2det Vidne Niels Knudsen Horvey, i hvis Stæd ned satte

 

1785: 56

 

sig som Laugretsmand Arne Siursen Wasende, aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 1te Vidne  med den Forskjel at en deel af disse Troer vare unge  og nogle andre gamle  og endeel deraf flækkede fra Toppen til Roeden  andre derimod ikkun paa Midten  og Vidnet ansloeg denne qvantitet Næver efter Anseende omtrent 3 á 4 Voger

  Sagsøgeren indloed Sagen Dom med Paastand at Sagvolderen maae tilfindes at erstatte Skaden med 10 Rdlr  og oprette Søgemaalets Omkostning med 3 Rdlr.

  Sagvolderen henholdt sig til det fremlagde Vilkors Brev  og forventede sig friefunden for Tiltale i den/n/e Sag.

  Sagsøgeren formeente at Vilkors Brevet ingenlunde berettiger Sagvolderen til den paasøgte ulovlige Næver Flækning, men vedblev sin forrige Paastand,

  og Sagen optages.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 5te Novembris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da publiceret

            1.  Aflyst en Obl: fra Jacob Olsen Førre til Johannes Johannesen Rongen \og Knud Berstad/  stoer 1.0(?) Rdlr  med 1te Pante Ret i 18 M/ark Smørs Leje i G:den Førre  No: 15, datr: 5te Novbr: 1782 og tingl: 27de Maji 1783, der nu er indfriet efter begge Creditorers paategnede Qvitering af 4de Novbr: 1785.

            2.  Tinglyst et Skjøde fra Johan/n/es Johan/n/esen Rongen med fleere til Ole Jacobsen Førre paa Gaarden Førre  No: 15  af Skyld 18 M/ark Smør  og Over Bygsel til 3 M/ark S:r Præste Boels Gods  for 160 Rdlr, datr: 6te Novembris 1784.

            3.  En Obl: af Ole Jacobsen Førre til Johan/n/es Johannesen Rongen paa 100 Rdlr  og Knud Nielsen Berstad paa 60 Rdlr  tilsam/m/en 160 Rdlr  med 1te Pante Ret i nysbemeldte Anpart i G:den Førre  No: 15, datr: 6te Novbr: 1784.

            4.  Et Vilkors Brev af Ole Jacobsen Førre til hans Moeder Marithe Ols Dotter paa aarlige Leve Kor af sam/m/e Anpart i G:den Førre  No: 15, datr: 6te Novbr: 1784.

            5.  Et Skjøde fra Værgen Knud Brynildsen Gielle med fleere til Ole Magnesen paa 13 ½ M/ark Smørs Leje i G:den Mæstad  No: 27  for 110 Rdlr, datr: 9de Junii 1784.

            6.  Et Ditto fra Erich Ellevsen Luuren til Torger Hendrichsen paa 6 M/ark Smør i G:den Luuren  \No: 28/  for 66 Rdlr, datr: 3de 9br: 1783.

            7.  En Obl: af Torger Hendrichsen Luuren til Jon Larsen Mæstad paa 40 Rdlr  og Amfind Hallesen Gierstad paa 30 Rdlr, tilsam/m/en 70 Rdlr  med 1te Pante Ret i 6 M/ark Smør i G:den Luuren  No: 28, datr: 5te Julii 1785.

            8.  En Ditto fra Knud Knudsen Toe til Ole Christian Irgens  stoer 200 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 Pd: Smør i G:den Toe  No: 29  og endeel Specificeret Løsøre, datr: 28de Octobr: 1785.

            9.  Aflyst en Ditto af sam/m/e Debitor til Hr: Peter Blyt  stoer 150 Rdlr  med 1te Pante Ret i sam/m/e Ejendom, datr: 5te Januarii 1774 og tingl: 31te Maji s: A:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Etats Raad Fleischer paa Creditors Enkes Vegne af 28de Octobr: 1785  og derfore mortificeres

 

1785: 56b

 

            10.  Tinglyst et Skjøde fra Enken Anne Ols Dotter Brechuus til Gullich Michelsen paa 18 M/ark Smør i G:den Brechuus  No: 34  for 62 Rdlr 3 mrk, indbegreben hans egen Arvepart deri, datr: 4de Julii 1785.

            11.  En Obl: fra Gullich Michelsen Brechuus til Anders Johan/n/esen Horvey  stoer 62 Rdlr  med 1te Pante Ret i 18 M/ark Smørs Leje i G:den Brechuus  No: 34, datr: 5te Novbr: 1785

            12.  Et Afkald af Siur Larsen med Curator Helge Larsen Aarhuus  til Lars Helgesen Aarhuus for hans Arve Capital 45 Rdlr 2 mrk 15 s  med Interresse  tilfalden ved Skifte paa Aarhuus af 2den Augusti 1764, datr: 4de Novbr: 1785.

            13.  Een Foreening imellem Jacob Jonsen Exe og Ole Knudsen Bragestad ang: Skjelle Mærkerne i Fjeld marken og *og For Bejtning imellem Gaardene Bragestad  No: 41  og Exe  No: 43, datr: 5te Novembr: 1784.

            14.  Aflyst en Obl: fra Peder Torbiørnsen Schorve til Wærner Hossewinchel  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i 18 M/ark Smørs Leje i G:den Schorven  No: 49, datr: 19de Martii 1750 og tingl: 6te Octobr: s: A:, der er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 19de Martii 1751 og herved mortificeres.

            15.  Tinglyst et Skifte Brev efter Koenen Marie Niels Dotter Ædahl  begyndt den 23de Junii og sluttet 24de Octbr: 1785  hvorved 18 ½ M/ark Smørs Leje i G:den Ædahl  No: 53  blev udlagt Pant haverne Hendrich og Anders Jørgenssønner Elje.

            16.  En Obligation fra Knud Jønsen Hiørnevig til Rasmus Rasmusen Nyegaard  stoer 98 Rdlr  med 1te Pante Ret i 18 M/ark Smør i G:den Hiørnevig  No: 70, af 4de Novbr: 1785.

            17.  En Ditto fra Arne Siursen Wasenden til Johannes Andersen Horvey  stoer 99 Rdlr  med 1te Pante Ret i ½ Løb Smør i G:den Wasenden  No: 71, datr: 4de Novembr: 1785.

            18.  Aflyst en Ditto af sam/m/e Debitor til Wiching Olsen Gierstad  stoer 80 Rdlr  med 1te Pante Ret i sam/m/e Ejendom, datr: 22de Novbr: 1779 og tingl: neste Dag, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 4de Novbr: 1785.

            19.  Aflyst en Ditto fra Gotschalch Olsen Bolstad til Jørgen Børve og Amund Kallestad  stoer 350 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 Løb 22 M/ark Smør i G:den Bolstad  No: 72, datr: 27de Maji 1783 og tingl: 4de Novbr: s: A:, der nu er indfriet efter begge Creditorers paategnede Qvitering af 19de Octbr: 1785

            20.  Aflyst en Ditto af sam/m/e Debitor til sam/m/e Creditorer  stoer 50 Rdlr  med 2den Pante Ret i sam/m/e Ejendom, datr: 5te Novbr: 1784 og tingl: neste Dag, der nu er indfriet efter begge Creditorers paategnede Qvitering af 19de Octobr: 1785.

            21.  Tingl: et Mage Skjøde imellem Gotschalch Olse Bolstad og Ole Johannesen Seim; hvorved den 1te overdrager den sidste 1 Løb 22 M/ark Smørs Leje i G:den Bolstad  No: 72  for 510 Rdlr  og faaer igjen ½ Løb Smør og ½ Huuds Leje i G:den Seim  No: 51  i Alenfits Skibreede  og 310 Rdlr Mellemlæg, datr: 21de Febr: 1785.

 

1785: 57

 

            22.  En Obl: af Ole Johannesen Bolstad til til Amund Siøvartsen Kaldestad paa 125 Rdlr  og Jørgen Isachsen Børven paa 275 Rdlr  tilsam/m/en 400 Rdlr, med 1te Pante Ret i 1 Løb 22 M/ark Smørs Leje i Bolstad  No: 72, datr: 4de Novbr: 1785.

            23.  En Obl: af Anders Pedersen Øvre Rasdalen til Christen Isachsen Botten  stoer 120 rdlr  med 1te Pante Ret i 12 M/ark Smør i G:den Øvre Rasdahlen  No: 74, datr: 4de Novembr: 1785

            24.  Afl: en Ditto af sam/m/e Debitor til Mons Nielsen Botten  stoer 90 Rdlr  med 1te Pante Ret i sam/m/e Ejendom, datr: 5te Novbr: 1784 og tingl: neste Dag, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 20de Octobr: 1785.

            25.  Afl: en Ditto af Lars Larsen Øvre Lie til Gullich Gullichsen Gietle  stoer 60 Rdlr  med 1te Pante Ret i 12 M/ark Smørs Leje i G:den Lie  No: 81, datr: 4de Novbr: 1771 og tingl: s: D:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 4de Novbr: 1785.

            26.  Tingl: en Ditto af sam/m/e Debitor til Gullich Gullichsen Gietle  stoer 110 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 Pd: Smørs Leje i sam/m/e G:rd, datr: 4de Novbr: 1785.

            27.  En Ditto af Mons Pedersen Øye til Siur Magnesen Sætre  stoer 98 Rdlr  med 1te Pante Ret i 12 M/ark Smørs Leje i G:den Øye  No: 84, datr: 4de Novbr: 1785.

 

Som Laugretsmænd for nestk: Aar 1786 blev udnævnt følgende 8 nye Mænd  1. Johan/n/es *Johan/n/en (Johan/n/esen) Stamnæs  2. Dag Torchildsen Mæland  3. Helge Bergesen Øfstedahlen  4. Knud Larsen Mæstad  5. Ole Siursen Axelberg  6. Knud Jacobsen Axelberg  7. Joen Nielsen Smaabreche  og 8. Anders Olsen Bolstad.

 

Ole Johannesen Bolstad og Johannes Olsen  Huusmand paa Kierøen sam/m/estæds  fremstoede begge og tilkjendegav at deres mellemværende og til Doms udførte Sag derhen i Mindelighed er bielagt  at den sidste inden Juul nest kom/m/ende forbinder sig at betale til den første Fiire og en halv Rigsdaler  og ej for Fremtiiden i saadan/n/e Maader at fornærme \ham/  og i Mangel af Betaling skal Sagen staae aaben til Paakjendelse til nestk: Som/m/er Ting

 

Hr: Fogden loed fremlægge til Bielag ved Regnskabet:

            3.  Fortegnelse over den resterende ¼ proC:to Skatt til 30te Junii dette Aar  af Beløb 16 Rdlr, der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

            4.  Ditto over de ubetalt henstaaende Kongelige ordinaire Skatter  af Beløb 67 Rdlr 1 mrk 13 s  som ligeleedes inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Da ingen videre efter 3de Paaraab havde ved Tinget at udrette  blev samme paa lovlig Maade ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Mielde Skibreede 1785.

Aar 1785  den 23de Novembris  blev paa Tingstædet *Nedt Mielde

 

1785: 57b

 

holdt Høste Ting for Mielde Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de samme 8te Laugrettes mænd som ved sidstleeden Sommer Ting var tilstæde og her foran fol: 13 er anført. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev Kundgjort de samme Høy Kongl: Anordninger og Amtets Breve  9 i Tallet  som ved dette Aars Høste Ting for Sartors og Schiolds Skibreeder og her foran fol: 22de og 28 ere registerede  med Tillæg

            10.  Placat af 30te Septembr: 1785 om Memorialers Indretning med deres Paateigning efter forrige Forordning af 3de Aprilis 1771.

 

Da ingen havde Videre at føre i rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen nestefter  den 24de Novembris  vedvarede Tinget med samme Laugrettes Mænd.

 

Der blev da først holdet

Udsettelses Ting for Lindaas Skibreede.

Hvor der blev taget i rette Sagen anlagt af Dankert Heiberg imod Arne Olsen Bersvig, som ved dette Aars Høste Ting for Lindaas Skibrede den 19de October sidstleeden var sluttet og optaget til Dom at afsiges ved nærværende Høste Ting for Mielde Skibrede; Men da Dommeren er tilhænde kommet et Indlæg fra Sagsøgeren af 19de d: M:, der inden Retten blev oplæst og her indtages  saalydende:

  blev af Dommeren

Eragtet

  {Den} Efter Sagsøgerens Forlangende gives Sagen endnu Anstand til nest kommende Sommers Ting for Lindaas Skibrede.

 

Derefter vedvarede det almindelige Ting for Mielde Skibrede, hvorda!

 

Efter Fogdens Forlangende til Bjelag ved Skatte Regnskabet blev fremsadt for Almuen det her foran fol: 22 anførte 19 Spørsmaale, hvortil af Almuen \blev svaret/  deriblandt Johannes Olsen Nore Weset og Ole Aschieldsen ibdm:  ligesom for Hossanger Skibrede  undtagen No: 9, Niels Harbitz paa Hougsvigen,   \Til 11te Nej/   No: 17, Lensm: Niels Nielsen Reveim bruger i Gaarden Reveim ½ Løb Smør Skatteskyld   Til 19de  \er/ her ej nogen *Gaarden som har nydt Aftag.

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaae Flom Qværner  der inden Retten blev oplæst, hvortil af Almuen  og deriblant Johan/n/es Ejnersen og Jon Bastesen Rongvedt  blev svaret at paa Nore Weset  No: 56  er 1 Qværn  ansatt til 2 s  aldeles fordervet og borttagedt.

 

Da ingen havde noget at i rette føre  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen nestefter  [den 25de Novembris]  vedvarede Tinget med samme Laugrett  og blev da publiceret:

            1.  Tinglyst en Odels Lysning af Jon Olsen fra Langeland  til 1 B/ismer Pund Smør og 1 Mæle Malts Leje i Gaarden Wefletvedt  No: 18, som ejes af Johannes Monsen Søre Wefle og bruges af Johannes *Magesen (Magnesen)  dateret 1te Novembr: 1785.

 

1785: 58

 

            2.  Aflyst en Pandte Obligation af Magne Halversen Nore Wefle til Iver Erichsen Bragvatten  stor 100 rd  med 1te Pandte Rett i 22 ½ M/ark Smør og 10 ½ Kd: Malts Leje i Nore Wefle  No: 19, datr: 29de Maji 1780 og tingl: 30te s: M:  som nu er indfriet efter paategnet Qvittering [af] 3de September 1785.

            3.  tinglyst et Bygsel Brev af Ole Nielsen Wefle og Johannes Johannessen Wiig til Lars Larsen Erstad paa 1 pd: 12 M/ark S:r  3 Kd: Malt i Søre Wefle  No: 20, som Ole Nielsen forhen har brugt, datr: 24de November 1785  med Revers.

            4.  Eet Skiftebrev efter Konen Ingebor Amunds Dotter Søre Borge  begyndt 27de Junii og sluttet 28de Julii 1785, hvorved af 18 M/ark S:r og 12 Kd: Malt i Søre Borge  No: 24  blev udlagt til Enkemanden Baste Bastesen 9 M/ark S:r og 6 Kd: Malt  og de 2de Døttrer Karie Ols Dotter og Martha Bastes Dotter hver 4 ½ M/ark S:r  3 Kd: Malt.

            5.  Eet Skjøde af Johannes Bastesen Nore Wedset til Baste Bastesen Borge, datr: 27de Julii 1785, paa 6 M/ark S:r og 4 Kd: M: i Gaarden Søre Borge  No: 24  for 16 rd  hvorudi er indberegnet hans forrige Anparter derudi  til sammen 18 M/ark S:r  12 Kd: Malt.

            6.  Eet Skiftebrev efter Konen Magdelie Ols Dotter Bredstenslie af Arne Skibrede den 2den Augusti 1785, hvorved 6 M/ark Smør og 4re Kander M: i Søre Borge  No: 24, blev udlagt Enkemanden Peder Bastesen Bredsteenslie.

            7.  Eet Skjøde fra Madame Wenche Garman m: fl: til Niels Torfindsen Solberg paa 1 Bismer Pund Smør og 2 Mæler Malts Leje i Nore Solberg  No: 29, for 81 Rdr, indberegnet hans egen Anpart derudi efter Skiftebrev af 2dre Septbr: 1779, datr: 25de 9br: 1784

            8.  Eet Pandte Brev af Niels Torfindsen Soelberg til Lars Larsen Myrdahl  stor 98 Rdr  med 1te Pandte Rett i 1 Pd: Smør og 2 Mæler Malt i Nore Solberg  No: 29, dateret 27de Maji 1785.

            9.  Aflyst et Ditto af Ole Olsen Søre Solberg til Peder Erichsen Fieldschaal  stoer 40 rd  med 1te pandte Rett i 2 Pd: 9 M/ark S:r i Solberg  No: 28, datr: 24de Januarii 1774 og tinglyst 4de Junii s: A:  som nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 21de November 1785.

            10.  tinglyst et Ditto af samme Debitor til Lars Larsen Myrdahl, for 86 Rdlr \ud/i 2 pd: 9 M/ark Smør i Søre Solberg  No: 28, til Underpant med 1te prioritets Rett, datr: 16de Junii 1785.

            11.  Een Qvittering af Ole Jonsen Daltvedt for 20 Rdr paa en Pandte Obligation af Anders Johannesen Nore *Solberd (Solberg) til Jacob Monsen Niaastad  stor 40 rd, med Pandt i 1 pd: S:r  2 Mæler Malt i Nore Solberg  No: 29  datr: 3de Junii 1779 og tingl: s: D:, Qvitteringen af 12te Julii 1785.

            12.  Eet Skjøde af Michel Andersen Øfste Mielde til Mons Johannesen paa 18 M/ark S:r  4 Kd: Malt og 1 Skl: Penge i Øfste Mielde  No: 58  for 60 rd  datr: 23de November 1785.

            13.  Eet Vilkaars Brev af Mons Johannesen Øfste Mielde til Stif Faderen Michel Andersen og Hustrue Synneve Ols Dotter paa endeel Leve Kaar af ½ Løb S:r  8 Kd: M:  2 Skl: Penge i Øfstemielde  No: 58, datr: 24de Novembr: 1785.

 

1785: 58b

 

            14.  Eet Bygsel Brev af Ole Andersen Fougstad og Johannes Nielsen Fosmarken til Lars Olsen Øfstemielde, paa ½ Løb S:r  8 Kd: Malt og 2 Skl: Penge i Øfste Mielde  No: 58, datr: 25de Novbr: 1785.  som Erich Bastesen forhen har brugt.  med Revers

            15.  Eet Skiftebrev efter Konen Giertrud Mons Dotter Watle af 22de Augusti 1785, hvorved af 2 pd: 6 M/ark S:r og ½ Faar i Watle  No: 65, blev udlagt til Pandthaveren Anders Aschieldsen Reigstad 23 5/8 M/ark S:r  15/64 Faar,  Sterboe Enkemanden Mons Michelsen Watle 15 3/16 M/ark S:r og 17/128 F:r,  hver af de 4re Døttre Kari  Agothe, Gunnilde og Martha  3 51/64 M/ark S:r og 17/512 F:r

            16.  Aflyst en Pandte Obligation af Niels Carlsen Wichne til Hougs Præstegjelds Fattig Casse for 50 Rdlr  med 1te Pandte Rett i 1 pd: 9 ¾ M/ark S:r i Wichne  No: 68, datr: 1te Junii 1780 og tingl: 28de Octobr: s: A:  der nu er indfriet efter paategnet Qvittering af 21de Novembr: 1785.

            17.  tingl: et Skjøde af Hr: Arentz paa Hougs Præstegjelds Fattig Casses Vegne  og Ole Nielsen Hanne  til Ole Nielsen Wichne  datr: 25de November 1785, hvorved han med Tillæg af hans forrige Anpart derudi bliver ejende 22 ½ M/ark S:r og 15 Kd: Malt i Wichne  No: 68  for 98 Rdlr.

            18.  Een Obligation af Ole Nielsen Wichne til Hougs Præstegjelds Fattig Casse for 80 Rdlr  med 1te Pandte Rett i 22 ½ M/ark Smør og 15 Kander Malt i Wichne  No: 68, datr: 24de November 1785.

            19.  Eet Skiftebrev efter Iver Halsteensen *Wemmevig (Wemmelvig)  begyndt 11te April og sluttet 27de Julii 1785, hvorved af 12 M/ark S:r  ¼ Faar i Wemmevig  No: 73  blev udlagt til {Pandthaveren} Sterboe Enken Sisselle Ols Dotter 6 M/ark S:r  1/8 Faar  og Døttrene Magdelie og Ragnilde Ivers Døttre hver 3 M/ark S:r  1/16 Faar.

            20.  Eet Skjøde af Enken Sisselle Ols Dotter m: fl: til Johannes Ingebrigtsen paa 1 pd: S:r og ½ Faar, indberegnet hans forrige Anparter derudi, i Gaarden Wemmevig  No: 73, datr: 23de Novbr: 1785.

            21.  Eet Vilkaar Brev af Johannes Ingebrigtsen Wemmevig til Sviger Moderen Sisselle Ols Dotter paa endeel Leve Kaar af ovenmelte hans Anpart i sam/m/e Gaard, datr: 23de Novbr: 1785.

            22.  Aflyst en Pandte Obligation af Niels Olsen Wichne til Siur Jonsen Aadneland  stor 70 Rdr  med 1te Pandte Rett i 22 ½ M/ark S:r  16 Kd: Malt i Wichne  No: 68, datr: 21de Novbr: 1781 og tingl: s: D:  der nu er indfriet efter Creditor paategnede Qvittering af 18de Novembr: 1785.

            23.  tinglyst et Skjøde af Niels Nielsen Hvidsteen m: fl: til Hans Nielsen Bredsteen paa 12 M/ark S:r  8 Kd: Malts Leje i Gaarden Hvidsteen  No: 69, for 32 Rdr, indberegnet hans egen Anpart deri, datr: 24de Novbr: 1785.

            24.  *Eet Obligation af Hans Nielsen Bredsteen til Lensmand Johannes A: Fougstad, stoer 32 Rdr  med 1te pandte Rett i 12 M/ark S:r og 8 *Kd:

 

1785: 59

 

Kander Malt i Hvidsteen  No: 69, datr: 24de Novembr: 1785.

            25.  Eet Skjøde af Johannes Magnesen Wefletvedt til Johannes Monsen Søre Wefle paa 1 pd: S:r  1 Mæle Malt i Wefletvedt  No: 18, for 150 Rdr, datr: 6te Junii 1785.

            26.  Eet Bygsel Brev af Madame Wenche Garman til Aschield Olsen paa 2 pd: S:r  16 Kd: Malt i Gaarden Rodland (Rødland)  No: 54, som Knud Iversen forhen haver brugt.  dateret 25de Novembr: 1785  med Revers.

 

Derefter Fogden til Bjelag ved Skatte Regnskabet loed fremlegge

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongl: Skatter for dette Aar  af Beløb 309 Rdr 5 mrk 6 s, der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede Indsigelse.

            4.  Ditto over Rente Skatten  af Beløb 11 rd 5 mrk 2 s, der ligeleedes inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Fogden imod Johannes Andersen Gierstad.

Hr: Foged Wangensteen loed ved sin Fuldmægtig Sr: Prom i rette Æske Justits Sagen imod Johannes Andersen Gierstad for Slagsmaal paa Johannes Monsen ibd:  og da hidindtil indtet fra Sagvolderens Siide er indkommet, saa paastoed han end videre Dom i Sagen efter den ved Sommer Tinget 1784 nedlagde Paastand.

  Den Paagjeldende mødte ej efter Paaraab.

  Thi blev af Dommeren

Eragtet

  Sagen optages.

 

Til Laugrettesmænd for nest kommende Aar 1786 blev udnævnt følgende 8de nye mænd:  1. Johannes Hansen Ronhovde (Rønhovde)  2. Anders Johannesen Burkeland,  3. Anders Jacobsen Nore Borge,  4. Lars Pedersen Nore Kleppe,  5. Niels Ingebrigtsen Nore Wedset,  6. Lars Olsen Øfstemielde,  7. Niels Monsen Aaseim,  og 8de  Jacob Torchildsen Blom.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen som havde videre ved Tinget at udrette, thi blev samme ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Arne Skibreede 1785

Aar 1785  den 26de Novembris  blev paa Tingstædet Nedre Mielde holdt Høste Ting for Arne Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd som ved sidstl: Som/m/er Ting vare tilstæde og her foran f: 14 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve  10 i Tallet, som ved dette Aars Høste Ting for Mielde Skibreede og her foran er registrerede f: 22, 28 og 57

 

Da ingen efter Paaraab havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Overmorgen.

 

Nest paafølgende 28de Novembris vedvarede Tinget

 

1785: 59b

 

med sam/m/e Laugretsmænd  og blev der først holdet

 

Udsættelses Ting for Mielde Skibreede

hvorved udi Sagen anlagt af Fogden imod Johan/n/es Andersen Gierstad saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Efter de afhørte 2de eedelige Vidners eensstem/m/ige Forklaring har Saggivne Johan/n/es Andersen Gierstad grebet til Vedermæle indkaldte Johannes Monsen sam/m/estæds i Haaret og kastet ham i Gulvet; Thi tilfindes bemelte Johannes Andersen Gierstad for Haargreb og Jordskuf i Følge Lovens 6 – 7 – 8 at bøde Slagsmaals Bøder Atten Rigsdaler  og oprette Søgemaalets Omkostning med Fiire Rdlr, hvoraf 1 Rdlr beregnes for det stemplede Papiir \der/ burde have været forbrugt til Acten. At udreedes inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under Lovens Tvang.

 

(Arne Skibreede igjen)

Fogden imod Johan/n/es Rasmusen Tøssen.

Hr: Foged Wangensteen loed ved Fuldmægtig Sr: Prom i Rette æske Lejermaals Sagen imod Johan/n/es Rasmusen Tøssen  og tilkjendegive at han i Anledning sin reservation \ved/ sidste Session til dette Ting  med lovlig muntlig Continuations Stævnemaal har ladet indkalde bemelte Johan/n/es Rasmusen at høre Vidner om at han virkelig selv har tilstaaet i deres Nærværelse at han er Fader til Brithe Marcus Dotter Herfindahlens avlede uægte Barn med viidere, ligesom bemelte Brithe Marcus Dotter er kaldet til Vedermæle i Sagen. Han begjerede der fore de indstævnte paarabt  og i Mangel af Møde  Stævnemaalet afhjemlet.

  Til Vedermæle ind kaldte Brithe Marcus Dotter mødte og vedtoeg lovlig Varsel, men ikke Paagjældende Johan/n/es Rasmusen Tøssen, hvor fore de brugte Kaldsmænd Johan/n/es Johan/n/esen Indre Arne og Fabian Bessesen Thuenestvedt bevidnede at have forkyndt ham Varselen som foranført sidstl: Fredag 4 Uger siiden i hans Tilholdsstæd paa Hermundsdahlen i hans eget Paahør, det de bekræftede med Eed.

  Actor derefter producerede Sogne Præsten Hr: Arentzes Anmeldelse af 19de April sidstl: om dette Lejermaal, hvorpaa han begjerede Vidnerne paaraabt og p……rede(?) til Provemaals Aflæg  og derefter tilspurgt om de har hørt indstævnte Johan/n/es Rasmusen Tøssen tilstaae at han er Fader til det omhandlede af Brithe Marcus Dotter

 

1785: 60

 

fødte uægte Barn  og at han har lagt i Sæng hos hende?  Bemelte Attest indtages her  saalydende.

  Derefter fremkom

            1te Vidne Niels Johan/n/esen Stanghelle, der aflagde Eed og vandt at ved Kyndelsmisse Tiid d: A: var Vidnet tilligemed nestfølgende Vidne Erich Bouge samt Paagjældende Johan/n/es Rasmusen Tøssen og Piigen Brithe Marcus Dotter Herfindahl hos Sogne Præsten Hr: Arentz  forinden hendes Ned komst i Barsel Sæng  at anmelde dette Lejermaal  og da tilstoed bemelte Johan/n/es Tøssen at være Fader til det Barn, hvormed hun da gik frugtsom/m/elig, og at have søgt Sæng med hende, hvilket hun selv tillige paa den Tiid tilstoed, hvilket han desuden ofte tilforn havde tilstaaet for Vidnet, som Piigens Husbonde, ved den Tiid at det først blev bekjendt at hun var frugtsam/m/elig, i Naboernes og andre Tjeneste Folkes Paahør.

            2det Vidne Erich Boge aflagde Eed og vandt eensstemmig med nest forrige Vidne om begges Bekjendelse for Præsten.

            3die Vidne Joen Olsen Fosmarchen aflagde Eed og vandt  forinden dette Lejermaal for Præsten blev angivet, af indstævnte Johan/n/es Rasmusen Tøssen, som paa den Tiid var i Vidnets Tjeneste, at have hørt hans Bekjendelse om at være Fader til det Barn hvormed Brithe Marcus Dotter Herfindahl paa den Tiid var frugtsom/m/elig  og at have søgt Sæng med hende  samt at han ville ægte hende, og dette skeede i de øvrige Huusfolkes Paahør.

            4de Vidne Niels Marcusen Nore Schulestad aflagde Eed og vandt at da de kom tilbage fra Præsten og havde anmeldet Lejermaalet ved Kyndelsmisse d: A:  var Johan/n/es Rasmusen Tøssen saavelsom Brithe Marcus Dotter Herfindahl  Vidnets Søster  tilligemed forhen afhørte 1te og 2det Vidne  i Vidnets Huus, da den første tilstoed med den anden at have begaaet det omhandlede Lejermaal  og at have søgt Sæng med hende  samt at ville ægte hende

  Actor, som meente  uagtet ind stævntes Benegtelse og Trudsel med Contra Stævnemaal som er udeblevet, nu ved Vidnerne at have beviist Sigtelsen, begjerede dog endnu Brithe Marcus Dotters Forklaring indhendtet om dette Lejermaal  og om hun endnu vedstaaer at Johan /n/es Rasmusen Tøssen er hendes Barns Fader.

  Bemelte Brithe Marcus Dotter, som nu var tilstæde, vedblev sin forrige Bekjendelse om at Saggivne Johan/n/es Rasmusen Tøssen er Fader til det omhandlede af hende fremfødte uægte Drenge Barn.

  Derefter Actor paastoed at indstævnte Johan/n/es Rasmus-

 

1785: 60b

 

sen Tøssen ej allene bliver tilfunden at udreede sine Lejermaals Bøder  men end og Processens Omkostninger  hvilken af ham er foraarsaget at blive vedløftig, efter Billighed og Rettens Skjøn.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig ind stævnte Johan/n/es Rasmusen Tøssen gives Laugdag efter Continuations Stævningen til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Christopher Halvens Arvinger imod Ole Bergesen Toschedahl i stoere Sandvigen.

Sagsøgeren loed ved Lensmanden Johan/n/es Fougstad æske Sagen i Rette efter Laugdag, som han fremlagde med paategnet Forkyndelse, og paastaae Dom til Betaling af de paasøgte 6 Rdlr efter den ved Stævningens Forkyndelse anviiste Regning  saavelsom 4 Rdlr for dette Søgemaals Omkostning. Laugdagen indtages her

  Sagvolderen mødte ej efter *Paarab (Paaraab)  og Laugdagens Forkyndelse blev eedelig afhjemlet af de brugte Kaldsmænd efter deres Paategning.

  af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagen optages.

 

Nye Sag

Johan Halven imod Anders Olsen Eichaas

Kjøbmanden i Bergen  Johan Chr: Halven  loed ved Lensmanden Johan/n/es Fougstad anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have indstævnet Anders Olsen Eichaas at liide Dom til Betaling af 5 Rdlr for en den 12te Julii 1784 paa Borg bekom/m/en Tønde Rug  saavelsom Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Johan/n/es Johan/n/esen Indre Arne og Fabian Bessesen Thuenestvedt bevidnede at have forkyndt Varselen for ham som foranført for meere end 14 Dage i hans Boepæl og eget Paahør, det de bekræftede med Eed

  Sagsøgeren loed begjere Laugdag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig ind stævnte Anders Olsen Eichaas gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Axel Olsen yttre Taqvam imod Simon Olsen Taqvam

Sagsøgeren Axel Olsen yttre Taqvam æskede Sagen i Rette efter Laugdag, som han fremlagde med paategnet Forkyndelse.

  Paagjældende Simon Taqvam mødte  vedtoeg lovlig

 

1785: 61

 

Varsel og tilkjendegav at Sagsøgeren imod ham har udsagt ærerørig Beskyldning, som han forbeholdt sig at afbeviise ved Vidner til nestk: Ting.

  Dernest mødte det forelagde Vidne, der fremstoed som

            2det Vidne Niels Bessesen Thuenestvedt, der aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 1te Vidne  med det Tilføyende at Anledningen dertil var at Sagsøgeren foreholdt indstævnte Simon Olsen Indre Taqvam at den/n/e sidste skulle have frataget Sergeant Bergers {Dræng} en Spade.

  Sagsøgeren indloed Sagen \Dom/ med Paastand om den udtalte Beskyldnings mortification  og at Sagvolderen Simon Taqvam  foruden anden Undgjældelse af Bøder  maae tilfindes at oprette ham Søgemaalets Omkostning med 4 Rdlr.

  Sagvolderen begjerede Anstand i Sagen til neste Ting for at begjære den med Contra Stævning og føre Vidner, som forbemeldt.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efter Sagvolderens Begjering gives Sagen Anstand til neste Ting.

 

Ole Ellingsen af stoere Sandvigen til Tings Vidne

Ole Ellingsen af stoere Sandvigen mødte og tilkjendegav at da Hr: Foged Wangensteen har affordret ham Rente Skat for en Obl:, udgivet af afgangne Giert Busch til afg: Einer Rivenæs og Ole Sundland, datr: 10de Octobr: 1760 og tinglyst 28de Novbr: s: A:, stoer 200 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans \der/ ejende Huus  beroende paa bygslet Grund i stoere Sandvigen, der for noget over 11 Aar siden er nedrevet, uden at bemelte Obligation er blevet aflyst og af Pante Bogen udslettet, og Comparenten ikkun siden har bygslet den efter sam/m/es Nedrivelse leedig blevne Grund  hvorpaa han har ladet opføre en nye Bygning, har han til eedelig Forklaring herom indkaldet endeel Vidner og Hr: Foged Wangensteen at paahøre sam/m/e  for at befries for dette Krav som han formeener sig aldeeles uvedkom/m/ende.

  Hr: Foged Wangensteen vedtoeg Varselen  og derpaa fremkom

            1te Vidne Ole Sivertsen  boende i stoere Sandvigen  der aflagde Eed og vandt at det rigtig nok forholder sig som andraget er  at afdøde Giert Busches Huus i stoere Sandvigen, som for 200 Rdlr var pant-

 

1785: 61b

 

satt til afg: Einer Rivenæs og Ole Sundland for noget over 11 Aar siden  aldeeles er nedrevet og materialierne bortført, hvorefter Citanten har fæstet den derved leedig blevne Huuse Grund og derpaa opført en ganske nye Bygning, som ej vedkommer det forrige eller den forrige Ejers Arvinger i ringeste Maade.

            2det Vidne Johan Mølderup, boende i stoere Sandvigen, der aflagde Eed og vandt i alt eensstem/m/ig med 1te Vidne.

  Ejeren af stoere Sandvigen  Sr: Johan Garman  kom nu efter Tilkaldelse tilstæde  og tilstoed at det i alt forholder sig, som af Citanten og de førte Vidner herom er berettet  og at han som Grund Ejer under 10de Decembr: 1775 har meddeelt ham Fæste Seddel paa den/n/e leedig blevne Huuse Grund, hvorom Comparenten til Beviis anviiste in originali Citantens til ham udgivne Revers af bemelte dato  og tinglyst 7de Junii 1776, som derpaa blev ham tilbageleveret.

  Citanten begjerede dette beskreven meddeelt, der blev bevilget.

 

Tormoe Mæle imod Ole Danielsen Seim

Sagsøgeren mødte og æskede Sagen i Rette efter Forelæggelse, som han fremlagde med paategnet Forkyndelse.

  De forelagde 2 Vidner mødte  og fremkom som

            4de Vidne Ole Aschildsen Nedre Mielde, der aflagde Eed og vandt at da Vidnet som Stævne Vidne forkyndte mundtlig Varsel for den indstævnte ang: den/n/e Sag til Høste Tinget 1784, som dog ej kom i Rette, tilstoed Saggivne Ole Seim at den omhandlede Koe  efterat den af Sagsøgeren var solgt og havde kalvet  havde den melket ganske skikkelig et Maal eller 2.

            5te Vidne Ole {Olsen} Jonsen Nedre Mielde, i stæden for Ole Olsen der af Fejltagelse er anført, aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 4de Vidne.

  Sagsøgeren indloed Sagen Dom med Paastand at Sagvolderen maae tilfindes at betale ham de for den kjøbte Koe resterende 3 Rdlr 3 mrk  og desuden oprette ham den/n/e Rettergangs Omkostning med 6 Rdlr.

  Den Saggivne mødte ej efter Paaraab  og Sagen optages.

 

1785: 62

 

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev efter Hr: Fogdens Forlangende

            1.  Fremsat de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale  hvortil af den tilstædeværende Almue  og Ole Sivertsen og Johan Mølderup af stoere Sandvigen  blev svaret ligesom for Mielde Skibreede  med den Forskjel   til 9de  Casper Horsenius i Zalhuus  og Anders Olsen i Steenestøen, som ej bruger anden Handel.   Til 11te  I stoere Sandvigen gives følgende Øltappere  1. Johan Seehuuses Enke  2. Ole Holmans Enke  3. Ole Hansen Thune  4. Mons Nielsen Hollen  5. Jacob Monsen  6. Gunder Olsen  7. Lars Evie  8. Helge Knudsen  9. Hendrich Harrier  *9. Gullach Asch  10. Giert Giertsen Storm  11. Johannes Andersens Eftermand i Ægteskabet  Niels Pedersen  12. Hans Fæster  13. Jens Fabiansen  tilkom/m/en  og af de fra forrige Aar udgangne er 1 død  nemlig Nicolai Jæger  1 bortfløttet  nemlig Mette Marie Jonsens  og de øvrige have nedlagt den/n/e deres Næring  og især for den under No: 7 benevnte Ole Johan/n/esen været bortfløttet for hen ved 14 Aar siden, skjønt hans Navn har været tilført efter de ældgamle Lister, og hans Huus \har/ været bortlejet af dets følgende Ejer Johan Jacob Uldrich til andre som der have haft Øltapperie, men i de sidste 3 Aar fra nu af er ej i dette Huus blevet drevet slig Næring, hvilket ej tilforn er oplyst under dette Tings Vidne  formedelst at ingen af Sandvigens Beboere, som derom have været bekjendt, derved have været tilstæde.   Til 17de  Lensmanden Johan/n/es Andersen har ej endnu antaget nogen Gaard til Beboelse.   Til 19de  Aftags Gaardene Dahle og Sætterdahl ere ej forbedrede  og deres Skatte Bøger vil viise at de for Aftaget nyde Godtgjørelse.

            2.  blev fremlagt Liste over de skyld satte smaa Flom Qværner, som i Retten blev oplæst  og dertil forklaret {af dertil forklaret} af den tilstædeværende Almue  hvoriblant Jens Hansen Bircheland og Iver Jensen sam/m/estæds  at der ej gives fleere af dette Slags end herudi er anført, men derimod er af disse udgaaet 1 paa Refschre  No: 17  ansat for 2 s  der ved Fjeldskreede er udrevet og Bekken derved fordervet.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  \den 29de Novbr:/  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd

 

1785: 62b

 

 

hvor da udi Sagen, anlagt af Christopher Halvens Arvinger imod Ole Bergesen Toschedahl af stoere Sandvigen saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Saggivne Ole Bergesen Toschedahl, som efter erholdte lovlig Varsel og Laugdag ej har haft noget at indvende imod Søgemaalet, uagtet at Regningen ved Varselens {Forkyndelsens} Forkyndelse blev ham foreviist, tilpligtes at betale Sagsøgeren de paasøgte Sex Rigsdaler  og desuden Tre Rdlr for den/n/e Rettergangs Omkostning inden 15 Dage fra Forkyndelsen af den/n/e Dom under viidere lovlig Adfærd.

 

Dernest blev udi Sagen, anlagt af Tormoe Isachsen Mæhle imod Ole Danielsen Seim afsagt følgende

Dom

  Sagvolderen har selv tilstaaet inden Retten at have afkjøbt Sagsøgeren den omhandlede Koe uden at negte at være skyldig de der fore paastaaede resterende 3 Rdlr 3 mrk, foregivende ikkun ej at have kjøbt den til sig selv  men til enanden, som tilbageholder Betalingen der fore fordie den ikke efter Aftale var lydesløs eller mælkede saameget, men foruden at saadant ej fra hans Siide er beviist, er det tvert imod ved de fra Sagsøgerens Siide førte Vidner godtgjort at den var uden Lyde  og siden dens Frembringelse har kalvet og derefter mælket upaaklagelig, og da disse Vidner tillige forklare at Sagsøgeren ej har solgt den/n/e Koe til den ommelte 3die Mand  men til Sagvolderen, som baade kjøbte den uden at nævne den anden  og forbandt sig at være ansvarlig for dens Betaling, kand dette Paaskud saameget mindre kom/m/e i Betragtning, som den/n/e 3die Mand hverken er kaldet til Sagen  ej heller har noget med Sagsøgeren at bestille, men dette maae ansees for en ham uvedkom/m/ende Separat Handel imellem den/n/e og Sagvolderen.

  Thi tilfindes Saggivne Ole Danielsen Seim \at betale Sagsøgeren/ de her fore paastaaede Tre Rdlr 3 mrk  saaog at oprette ham Søgemaalets Omkostning med Fiire Rdlr 3 mrk inden 15 Dage fra Forkyndelsen her af, under viidere Adfærd efter Loven.

 

Som Laugretsmænd for nestk: Aar 1786 blev udnævnt følgende 8 nye Mænd  1. Joen Johan/n/esen Blindem  2.

 

1785: 63

 

Jaen Olsen Flachtvedt  3. Johan/n/es Jacobsen Falchanger  4. Lars Rasmusen Morvig  5. Ole Johan/n/esen Thuenæs  6. Erich Nielsen  og 7. Peder Johan/n/esen Arnetvedt  og 8. Johan/n/es Helgesen Mieldem.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev af Fogden fremlagt

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter for dette Aar  af Beløb 195 Rdlr 5 mrk 14 s  der i Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsiigelse.

            4.  Ditto over Rente Skatten for dette Aar  af Beløb 42 rd 2 mrk 8 s  der liigeledes inden Retten blev oplæst, uden at blive imodsagt.

 

Derefter blev publiceret

            1.  Et Vilkors Brev fra Mons Jonsen Yttre Brudvig til Faderen Joen Monsen paa aarlige Leve Kor af 18 M/ark Smør i G:den Yttre Brudvig  No: 1, datr: 28de 9br: 1785

            2.  Et Skifte Brev efter Niels Bergesen {Yttre Brudvi} Biørsvig i Echangers Skibreede af 16de Aug: 1785  hvorved 15 2/3 M/ark Smør i G:den Kirke Brudvig  No: 2  blev udlagt Datter Manden Iver Olsen Ascheland.

            3.  Et Mage Skjøde imellem Johan/n/es Andersen Dahle og \ Johan/n/es / Johan/n/esen Tongeland, hvorved den første overdrager den sidste 5 37/45 M/ark Smør og 5 37/45 Kander Laxes Leje i G:den Dahle  No: 13  imod 18 M/ark Smør og ½ Huuds Leje i G:den Tongeland  No: 4 i Schiolds Skibreede  og 70 Rdlr Mellemlæg, datr: 28de Novbr: 1785.

            4.  Et Bygsel Brev fra Niels Monsen Helle til Einer Olsen paa 3 119/135 M/ark Smør og 3 119/135 Kande Laxes Leje i G:den Dahle  No: 13, forhen brugt af Ole Johan/n/esen, dateret 26de Novbr: 1785  med Revers.

            5.  Et Vilkors Brev af Thomas Olsen Dahle til Enken Marthe Ols Dotter paa aarlige Leve Kor af 2 M/ark Smør og 2 Kander Laxes Leje i Dahle  No: 13, datr: 26de Novbr: 1785.

            6.  Et Ditto af Einer Olsen og Thomas Olsen Dahle til Enken An/n/e Johan/n/es Dotter sam/m/estæds paa Leve Kor af 5 37/45 M/ark Smør og 5 37/45 Kande Laxes Leje i G:den Dahle  No: 13, datr: 27de Novbr: 1785.

            7.  Et Forliig samtlige Beboere paa Gaardene Dahle og Stanghelle  No: 13 og 15  ang: *ang: Laxe Fiskeriet ved Stanghelles Land, tegnet paa en af de første udtagen Aastæds Rettes Stævning, som der formedelst blev frafalden førend nu kom i Rette, datr: 25de Junii 1785.

 

1785: 63b

 

            8.  Et Skifte Brev efter Thomas Siursen Herfindahl af 22de Septbr: 1785, hvorved af 12 M/ark S:r i G:den Herfindahl  No: 20  blev udlagt til Enken Syneve Johannes Dotter 6 M/ark  Søn/n/en Johan/n/es Thomasen 2 2/5  og hver af de 3 Døttre Bornie, Ingebiør og An/n/e Thomas Døttre 1 1/5 M/ark Smør.

            9.  Aflyst en Obl: fra Anders Danielsen Waxdahl til Hougs Præstegjelds Fattig Casse  stoer 70 Rdlr, med 1te Pante Ret i 2 Pd: 6 6/7 M/ark Smør i G:den Waxdahl  No: 21, datr: 29de Maji 1781 og tingl: s: D:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af 25de Novbr: 1785.

            10.  Tingl: et Skjøde fra Johan/n/es Larsen Indre Bouge til Søn/n/en Lars Johan/n/esen paa 1 Pd: Smør og 4 K:der Malt i Indre Bouge  No: 22  for 125 Rdlr, datr: 25de Novbr: 1785.

            11.  Et Ditto {fra} \til/ Michel Danielsen Indre Bouge fra Anne Godtfrieds med fleere paa 2 Pd: Smør og 8 Kander Malt i Indre Bouge  No: 22  indberegnet hans forrige Udlæg deri, det solgte for 209 Rdlr, datr: 29de Novbr: 1784

            12.  Et Ditto fra Niels Erichsen Yttre Bouge til Sønnen Erich Nielsen paa ½ Løb Smør og ¼ Tønde Malt i Yttre Bouge  No: 23  for 90 Rdlr, datr: 28de Novbr: 1785

            13.  En Obl: af Kjøberen Erich Nielsen Yttre Bouge til Lensmand Johan/n/es Fougstad  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i ½ Løb S:r og ¼ Tønde Malt i Yttre Bouge  No: 23, datr: 28de Novbr: 1785.

            14.  Et Bygsel Brev fra Hr: M: St: Arentz til Erich Larsen paa et Huusmands Sæde i Hougs Præste Gaards Sætermark ved G:den Trengereide  No: 30  imod aarlig Afgift 1 Rdlr, datr: 13de Julii 1785, med Revers

            15.  Et Skifte Brev efter Ole Andersen Hoele af 1te Aug: 1785  hvorved af ½ Løb Smør  6 K:der Malt og ½ Faar i G:den Hoele  No: 36  blev udlagt Sterboe Enken Catrine Lars Dotter 18 M/ark S:r  3 K:der M: og ¼ Faar  de 3 Søn/n/er Anders  Niels og Lars Ols Søn/n/er hver 4 ½ M/ark S:r  ¾ K:de M: og 1/16 Faar  og hver af de 2 Døttre Dorthe og Karie Ols Døttre 2 ¼ M/ark S:r  3/8 K:de M: og 1/32 Faar.

            16.  En Obl: af Johan/n/es Michelsen Mieldem til Fabian Bessesen Thuenestvedt {og I} paa 40 rd  og til Ingebor Besses Dotter paa 30 Rdlr, tilsam/m/en 70 Rdlr  med 1te Pante Ret i 18 M/ark Smør og 1 Mæle Malt i G:den Mieldem  No: 74, datr: 28de Novbr: 1785.

 

1785: 64

 

            17.  Et Skifte Brev efter Susan/n/e Mons Dotter Flachtvedt af 5te Aug: 1785, hvorved af ½ Løb Smør og 1 Mæle Malt i G:den Flachtvedt  No: 67  blev udlagt til Sterboe Enkemanden Jan Olsen Flachtvedt 18 M/ark S:r  6 K:der M:,  de 3 Søn/n/er Mons Knudsen, Knud og Ole Jans Søn/n/er hver 5 1/7 M/ark S:r og {Datteren} 1 5/7 K:de M:  og Datteren {Anne} \Catrine/ Knuds Datter 2 4/7 M/ark S:r og 6/7 K:de M:

            18.  Et Bygsel Brev fra Kors Kirkens Forstander Hillebrand Harmens til Mons Andersen paa 18 M/ark S:r og 1 Mæle Malt i G:den Søre Toppe  No: 74  forhen brugt af Ole Larsen, datr: 12te Febr: 1785  med Revers.

            19.  Et Pante Brev af Mons Andersen Søre Toppe til Ole Ludvigsen Melcheraaen  stoert 30 Rdlr  med Pant i endeel Specificeret Løsøre, hvorudi dog ved Paategning er reserveret prioritet for 44 rd 5 mrk 9 s Børne Penge, datr: 29de Novembr: 1785.

            20.  Et Skifte Brev efter Karie Johan/n/es Dotter Bircheland af 4de Aug: 1785, hvorved af ½ Løb S:r og 9 Kander Malt i Bircheland  No: 96  blev udlagt Enkemanden Jens Hansen Bircheland 18 M/ark S:r  4 ½ K:de M:,  hver af de 3 Søn/n/er Johan/n/es og Joen Mons Søn/n/er og Mons Jensen 5 1/7 M/ark S:r og 1 2/7 K:de M:  og Datteren Ingebor Mons Datter 2 4/7 M/ark S:r og 9/14 K:de M:

            21.  Et Skjøde fra Jens Hansen Bircheland og Medarvinger i nest forrige Skifte  til Mons Jensen paa ½ Løb S:r og 9 K:der Malts Leje i G:den Bircheland  No: 96, indbegreben hans Arve Lod deri  for 85 Rdlr, datr: 19de Novbr: 1785.

            22.  En Obl: af Iver Jensen Bircheland til Lars Andersen Melcheraaen  stoer 48 Rdlr  med 1te Pante Ret i 15 3/7 M/ark Smør og 3 6/7 K:de Malt i G:den Bircheland  No: 96, dateret 28de Novbr: 1785.

            23.  Et Afkald fra Lars Andersen Melcheraaen til Mons Olsen Mellingen for den Marthe Jens Dotter fra Hougedahl tilfaldne Arve Midler 108 rd 13 s, dateret 28de Octobr: 1785

            24.  En Contract imellem Mons i Hallen og Gullach Giertsen i stoere Sandvigen ang: den førstes tilhørende Huus sam/m/estæds i 1te Roede No: 6, datr: 1te Junii 1785.

            25.  Et Auctions Skjøde fra Sorenskriveren til Kjøbmand Hans Krohn paa Told Betjent Nicolai Jægers Huus sammestæds i 1te Roede No: 8 for 1803 Rdlr  af 6te Maji 1785

            26.  En Contract imellem Sandvigens Ejere Johan Garman og bemelte Nicolai Jæger ang: Grunden og Enge Løkken ved nys bemelte Huus, datr: 23de Apr: 1785.

            27.  En Fredlysning af Foged Wangensteen for bemelte Hr: H: Krohns Plads af 28de Novbr: 1785.

 

1785: 64b

 

            28.  Et Auctions Skjøde fra Sorenskriveren til Wilchen Gierman paa afg: Elen Hans Dotters Huus i stoere Sandvigen  1te Roede No: 19  for 70 Rdlr, datr: 26de Martii 1785.

            29.  Et Skifte Brev efter Ole Jonsen ved Steenen i stoere Sandvigen  sluttet 31te Aug: 1785, hvorved Sterboe Huuset  No: 39 i 1te Roede i stoere Sandvigen  blev udlagt Creditorerne Danckert Heiberg og Thomas Zibrandsen samt Enken Mette Marie Arnes Dotter.

            30.  En Fæste Seddel fra Johan Garman til Johan Georg Grybel paa Grunden til Huuset  No: 4 i 2den Roede i stoere Sandvigen  med en liden Enge Løkke, datr: 6te Octobr: 1783  med Revers

            31.  En Obl: fra Niels Tollevsen til Niels Erichsen  stoer 20 Rdlr  med 1te Pante Ret i et Vaanhuus i stoere Sandvigen  i 2den Roede No: 25, datr: 19de Septbr: 1785

            32.  Et Skifte Brev efter Torger Jørgensen i stoere Sandvigen  sluttet 31te Aug: 1785, hvorved Sterboe Huuset sam/m/estæds  i 2den Roede No: 15  blev udlagt Sterboe Enken Anne Marie Christophers Datter og Datteren Karen Torgers Datter samt Panthaveren Assessor Brøchers Arvinger.

            33.  Et Skjøde fra Enken Anne Marie Christophers Datter til Sviger Søn/n/en Lars Blix de Fine paa nysbemelte Huus  No: 15 i 2den Roede  i stoere Sandvigen for 60 Rdlr, datr: 3de Octobr: 1785.

            34.  Et Fæste Brev fra Sandvigens Ejer Johan Garman til Major Lauritz Holter Nicolaisen paa *paa Grunden til en Søe boed i stoere Sandvigen  Salen kaldet, datr: 10de Aug: 1785.

            35.  En Transport fra Ole Olsen til Sr: Johan Garman paa en til den 1te udgivne Obl: fra Niels Olsen Oen under 13de Julii 1771  og tingl: 9de Junii 1773  stoer 46 Rdlr  med 1te Pante Ret i et Huus i stoere Sandvigen  i 1te Rode No: 18  dateret 3de Januarii 1781.

            36.  Aflyst nysbemelte transporterede Obl: af Niels Olsen Oen til Ole Olsen  stoer 46 Rdlr  efter Transport Creditors paategnede Qvitering der paa tegnet af 30te Septbr: 1785, som derfore herved mortificeres.

            37.  Aflyst en Ditto fra Jaen Nielsen til Ole Olsen Næsse  stoer 160 Rdlr  med 1te Pante Ret i Giert Busches(?) Huus i stoere Sandvigen, datr: 21te Decbr: 1769 og tingl: 1te Xbr: 1770, der nu er indfriet efter Creditors paa Copie Obl: tegnede Qvitering af 19de Novbr: 1785.

 

1785: 65

 

            38.  Aflyst en Ditto af Torchild Iversen til Giert Christian Storm  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i et Huus i stoere Sandvigen, datr: 16de Septbr: 1754 og tingl: 2den Xbr: s: A:  der er indfriet efter paategnet Qvitering af 14de Junii 1768 og derfore herved mortificeres.

            39.  Aflyst en Ditto af Niels Tollevsen til Elling Ellingsen Bejer  stoer 32 Rdlr  med 1te Pante Ret i et Huus i stoere Sandvigen, datr: 30te Julii 1763 og tingl: 8de Xbr: s: A:  der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Creditors Enke under 18de Octobr: 1785 og derfore herved mortificeres.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen som havde videre med Tinget at bestille, thi *bliv samme paa lovlig Maade sluttet og ophævet.