Del G av NHL Tb. nr. 47  1785-1790  (Høsttingene 1788)

 

 

 

(1788: 298)

 

Høste Ting for Sartors Skibreede 1788.

Aar 1788  den 29de Septembris  blev paa Tingstædet Tøsøen holdt Høste Ting for Sartors Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd som vare tilstæde nestl: Som/m/erting og her foran anførte f: 225  Ved Tinget var tilstæde Fogdens Fuldmægtig Sr: Poul Prom.

 

Først blev publiceret {de sam/m/e} \følgende/ Høy kongelige Anordninger og Amts breve

            1.  Plakaten af 10de Maji 1788 om Opdagelse og Anmeldelse af de Midler som tilhøre forrige Foged i Rachestad  Oluf Julstrup.

            2.  Forordningen om Kornhandelen i Dan/n/emark og Norge af 6te Junii 1788.

            3.  Placaten af sam/m/e Dag ang: hvad der skal i agt tages ved ny Breves Fremlæggelse for Oberhofretten.

            4.  Sportel Reglementet for Rettens og andre publiqve Betjente i Norge af 11te Junii 1788.

            5.  Placaten af 26de Julii 1788 om Foranstaltninger til at forekom/m/e smitsom/m/e Sygdom/m/e blant Hæstene i Norge.

            6.  Ditto af 20de Augusti 1788 om Forbud imod Hæstes Udførsel af Norge

            7.  En Skrivelse fra Amtet til Fogden af 6te Septembr: 1788  at af Nordhords og Vos Fogderie skal udreedes 564 Rdlr 64 s i Hospitals og Delinqventomkostninger for dette Aar

            8.  Et Stikbrev fra Amtet til Fogden under sam/m/e dato efter 3 fra Christiania Tugthuus undvigte Personer.

            9.  Ditto fra Ditto af 13de s: M: efter 2 fra Aggershuus Stift undvigte Arrestanter.

            10.  Et Brev fra Amtet til Fogden af sam/m/e dato om Vadmel, som skal opkjøbes.

 

Da ingen havde noget at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 30te Septembris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd.

 

Nye Sag

Enken Anne Henrichs Dotter Waage imod Ole Andersen Bildøen

Procurator Kahrs mødte for bemelte Citantinde og fremlagde hendes udtagne Stævning imod Ole Andersen Bildøen af 8de d: M:  med paategnet lovlig Forkyndelse, hvorefter han begjerede de ind stævnte paaraabt  og samme bliver her at indtages.

 

1788: 298b

 

  Procurator Schnabel mødte for Paagjældende Ole Andersen Bildøen og imodsagde Stævningens Indhold  samt forbeholdt i fornødne Tilfælde Contraqvæstioner.

  Pr: Kahrs begjerede derefter de mødende Vidner tilspurgt

  1.  Om Vidnet sidstafvigte Høsteting 1786 var nærværende paa Tøsøen og hørte at Michel Henrichsen Søre Echerhovde, som Laugværge for Enken An/n/e Henrichs Dotter Waage  og paa hendes Vegne tilbød Ole Andersen Bildøen om han vilde afkjøbe Enken de 12 M/ark Fisk i Bildøen, som hun efter Skiftebrev af 22de Januarii 1785 var tillodnet?

  2.  Hvad Svar gav Ole Andersen Bildøen hertil, og declarerede Ole Andersen Bildøen at hun kunde sælge til hvem hun vilde, da han havde Jord nok?

  Pr: Schnabel begjerede Vidnet tilspurgt

  3.  Om Vidnet ej er bevidst at Ole Bildøen den omspurgte Tiid  saavelsom nogen Tiid tilforn og derefter var angrebet af stor Sinds Svaghed, saa han ej var i Stand at foretage sig nogen Handling eller Handtering uden andres Vejledelse, og om bemelte Svaghed ej hos ham havde taget saadan Overhaand at bemelte Ole Bildøen af andre maatte bevogtes, da han i ingen Maade kunde overlades sig selv af Frygt for at han kunde tilføye sig eller andre Skade?

  4.  Om Vidnet hørte hvad Sum/m/a Citantinden efter Foregivende sam/m/e Tiid tilbød Ole Bildøen at indløse Godset for, samt om Vidnet veed hvormeget Hans Olsen Bildøen paa hans Myndtlings Vegne betalte Enken An/n/e Henrichs Dotter Waage for de omhandlede 12 M/ark Fiskes Leje i Bildøen?

  Procurator Kahrs protesterede imod de af Ole Andersen Bildøen nu fremsatte Contraqvæstioner, paa Grund af Lovens 1 – 4 – 1ste, da Hoved Citanten ikke lovlig er kaldet til at anhøre Vidner, og altsaa paastoed at sam/m/e maatte vorde tilsiidesat og afslaaet.

  Pr: Schnabel formeente at den fremsatte exception imod den indstævntes Contraqvæstioner, der tjener til væsentlig Oplysning i Sagen, bortfalder af sig [selv]?, hvor fore han og forventede sam/m/es Frem/m/e

  Pr: Kahrs refererede sig til sin forrige Protest, som han haabede var lovgrundet i sær, da Contraqvæstionerne gaar uden for Hoved qvæstionerne og er af en langt anden Sag end den, hvorom der søges nu Oplysning.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efterdi de fra den indstævntes Siide tilførte Contra Spørsmaale staar i fuldkom/m/en Forbindelse med Saggivelsen om det tilbudne Kjøb, sam/m/es Beløb og Beskaffenheden hos den Saggivne paa den Tiid saadant skeede, kan det ikke

 

1788: 299

 

betages den indstævnte at søge fornøden Oplysning derom ved at afhøre de indstævnte Vidner, som bør forklare alt hvad dem om den paastævnte Sag er bekjendt, og der fore kan den skeede exception ej finde Bifald, men de fremsatte \Contra/ Spørsmaale admitteres til Besvarelse af Vidnerne

 

  Derpaa fremkom som

            1ste Vidne Ole Nielsen Strøm/m/e, der aflagde Eed og vandt til de fremsatte Spørsmaale   1ste  joe  han var tilstæde bemelte Tiid og Stæd og hørte det omspurgte Tilbud skee Ole Andersen Bildøen af Michel Henrichsen Søre Echerhovde paa hans Søsters An/n/e Henrichs Dotter Waages Vegne.   Til 2det  Ole Andersen Bildøen svarede joe  jeg vil kjøbe  og da Michel Echerhovde paa hans Tilspørgende hvad hun der fore forlangede og den/n/e sidstes Svar  at hun der fore forlangede 100 Rdlr, sagde Ole Andersen Bildøen nej  saamange Penge giver jeg ikke derfore, og det sidste af dette Spørsmaals Indhold sagde Vidnet at han ikke hørte.   Til 3die Sp:  joe  som omspurgt i alt, og Ole Bildøen var tillige paa den Tiid svag i Sindet.   Til 4de  henholdt sig til sit Svar paa 1ste Spørsmaal, men hvor meget Hans Olsen Bildøen paa sin Myndtlings Vegne gav derfore, er Vidnet ubekjendt.

  Procurator Kahr begjerede Vidnet end viidere tilspurgt

  5.  Hørte Vidnet at Michel Henrichsen Echerhovde for Citantinden tilkjendegav Ole Andersen Bildøen at Hans Olsen Bildøen paa hans Myndtling Anne Niels Dotters Vegne havde budet 100 Rdlr for disse omtvistede 12 M/ark Fisk?  og

  6.  Rejste Ole Andersen Bildøens Svaghed sig ud af Fylderie eller virkelig Sinds Svaghed den 3de Octobr: 1786?

  Vidnet Svarede til 5te  nej   Til 6te  nej  det var ingenlunde af Fylderi

  Efter Paaraab mødte ej de øvrige indkaldte Vidner {mødte}  ej heller de til Vedermæle indkaldte  og Forkyndelsen for dem alle blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Pr: Kahrs begjerede de udeblevne 2 Vidner Niels Nielsen Strøm/m/e og Arent Thom/m/asen Søre Echerhovde forelagt under Lovens Falsmaal til neste Som/m/erting, og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Niels Nielsen Strøm/m/e og Arent Thomasen Søre Echerhovde forelægges under Lovens Falsmaal at møde til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede {at møde} og eedeligt Vidnesbyrd i Sagen at aflægge.

 

Nye Sag:

Michel Ingebrigtsen og Hans Sechingstad imod 4 Beboere paa Schaalevig

Michel Thomasen, Ingebrigt Ingebrigtsen og Hans Andersen Sechingstad mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Engel Hansen, Amund Thorsen  Ole Rasmusen og Hans Engelsen Schaalevigen, fordi

 

1788: 299b

 

disse i felles Udmark have indtaget Citanternes tilhørende Kreaturer uberettiget  og tillige tilføyet disse Skade, der fore at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette  og derom at anhøre stævnte og ustævnte Vidners eedelige Forklaring.

  Som Vidner er under Lovens Falsmaal indkaldet Lars Larsen og Niels Michelsen Sechingstad, Marithe Ols Dotter og Brithe Ols Dotter Schaalevig  deres eedelige Vidnesbyrd derom at aflægge.

  Paagjældende Engel Hansen, Amund Thorsen, Ole Rasmusen og Hans Engelsen mødte og vedtoege lovlig Varsel, saaog af Vidnerne Lars Larsen og Niels Michelsen Sechingstad  men ikke Marthe og Brithe Ols Døttre Schaalevig  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Peder Tøsøen og Lars Erichsen Telnæs bevidnede under Eed  for meere end 14 Dage siden at have forkyndt sidstbemelte 2 Vidner forbenævnte Varsel i eget Paahør og Boepæl.

  De indstævnte contramanderede Stævnemaalet og paastoed Sagen afviist til Aastædet.

  Derpaa fremkom som

            1ste Vidne Lars Larsen Sechingstad, imod hvilken Sagvolderen gjorde den Exception at han boer paa sam/m/e Gaard som Sagsøgeren og delagtig med dem i Søgemaalet, hvorfore de protesterede imod hans Antagelse til Vidnesbyrds Aflæg i den/n/e Sag.

  Sagsøgeren gave tilkjende at det fremstillede Vidne ikke have ringeste Deel med den i Søgemaalet, eller Ejendom i de omhandlede og for dem indtagne Kreature, og det at han boer paa den sam/m/e Gaard som de  gjør intet til Sagen, hvorfore de paastoede exceptionen forkastet og Vidnet afhørt.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Da den fremsatte exception er blottet for alt Beviis i Henseende Vidnets Deelagtighed i Sagen og imod sagt af Sagsøgerne, kan den ej kom/m/e i Betragtning, og Vidnet antages til Forklaring.

 

  Derpaa aflagde Vidnet Eed og vandt at han først i Augusti Maaned \d: A:/ saae at de 4 indstævnte Beboere paa Schaalevigen bort \toeg/ 4 Kreaturer  Sagsøgerne tilhørende  som gik til Græsgang i Udmarken oven for Stem/m/e brekken, i hvilken Udmark intet Gjærde er opført eller har været i de sidste 10 Aar, imedens at Vidnet har boet paa Sechingstad, hvor fore Kreaturerne fra begge Gaarder Sechingstad og Schaalevig har gaaet til felles Græsgang i den aabne Udmark. Ellers tilstoed Vidnet at han ved sin Ankomst til Gaarden Sechingstad, at \han hørte/ Gaarden Schaalevig skulle tilhøre den Strækning i Udmarken Sønden for Elven, men da Marken er aaben, har dog Citanternes Kreaturer gaaet der over, og de øvrige 2 Naboere paa Seching-

 

1788: 300

 

stad  Deponenten selv og Niels Michelsen, som have deres Græsgang paa en anden kant, har ej her brugt nogen Græsgang for deres Kreaturer herudi den/n/e Strækning

            2det Vidne Niels Michelsen Sechingstad aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med nestforrige 1ste Vidne  med det Tilføyende at her ej har været noget Gjærde i de sidste 24 Aar som Vidnet kan erindre, dog har der lagt endeel Steene til Levning af et gam/m/elt Gjærde imellem Schaalevig og Sechingstad, men paa den Tiid Kreaturerne bleve indtagne var der intet Gjærde  ej heller i de sidste 24 Aar noget Gjærde som kunde udholde Kreaturer.

  Sagsøgerne begjerede de udeblevne 2 Vidner forelagt under Falsmaal til neste Ting.

  Sagvolderne imodsagde fremdeeles Saggivelsen som urigtig  og benegtede de førte Vidners Forklaring samt paastoed Sagen afviist til Aastæden.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Da her ikke er qvæstion om Ejendoms strækningen, men blot om Indtagelsen af de Sagsøgerne tilhørende Kreaturer i den aabne Mark, kan den paastaaede Afviisning til Aastædet for det første ej finde Stæd, men de udeblevne 2 Vidner  Brithe Ols Dotter og Marthe Ols Datter Schaalevig  forelægges under Lovens Falsmaal til nestk: Som/m/erting for dette Skibreede at møde.

 

Rasmus og Johan/n/es Nore Fielde imod

Odine Rognalds Dotter og Mand Jacob Rasmusen Møevig.

Contracitanten æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra nestl: Som/m/erting  og fremstillede sin Hustrue Odine Rognalds Dotter, der forsikrede at alle de paastævnte Sager var hende skjænkede af hendes salig Madmoder, det hun end og med frelst Samvittighed kan bekræfte i fald Dom/m/eren skulde paalægge hende saadant, hvorefter Contra Citanten forventede sig og Hustrue friefunden for Hovedsagsøgernes Tiltale i den/n/e Sag.

  Hoved citanterne mødte og indloed Sagen Dom med Paastand at indstævnte Odine Rognalds Dotter og Mand Jacob Rasmusen Møevig maae tilfindes at erstatte den og Myndtling det unddragne tilligemed dette Søgemaals Omkostning tilsam/m/en med Tie Rdlr,

  Contra Citanten indlod ligeledes Sagen Dom, til Frifindelse  og at Hoved Citanterne maae tilfindes at oprette ham dette Søgemaals Omkostning med 2 Rdlr 3 mrk 12 s

  og Sagen optages til Dom.

 

Til Bielag ved Skatteregnskabet blev fremsat

            1.  de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblant Ole Jensen Windenæs og Jacob Rasmusen Møevig  ligesom for Aaret 1787, uden anden Forandring, end til 9de  at Hans Dahle ejer Brat-

 

1788: 300b

 

holmen Gjæstgiverie, som han lader bruge ved Madame Friis

            2.  Fortegnelse over de smaa skyldsatte Flomqværner  som blev oplæst inden Retten, og dertil blev forklaret af Almuen, hvoriblant Peder Johan/n/esen Spilde og Anders Olsen Koursland, at her ej gives fleere af dette Slags.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 1ste Octobris  vedvarede Tinget med samm/m/e Laugretsmænd  og blev da publiceret

            1.  Et Forliig imellem Enken og Arvingerne efter afg: Ole Olsen Bielcherøen  og Arvingerne efter afg: Lensmand Knud Simonsen Tøsøen, hvorved de første ophæve det imod de sidste anlagde Søgemaal og indrøm/m/e de sidste det dem skeede Udlæg i 1 Pd: Smørs Leje i Bielcherøen  No: 1  ved Skiftet efter deres Moder af 22de Julii 1769  for 90 Rdlr, dateret 3de Maji 1788  og indført f: 113.

            2.  Et Bygselbrev fra Ingebrigt Carstensen Bielcherøen til Casten Ingebrigtsen paa halve Deelen af hans Brug i Bielcherøen  No: 1, dateret 29de Septembr: 1788  med Revers.

            3.  Et Afkald fra Ole Larsen fra Tøn/n/evig til Værgen Amund Olsen Tønnevig  No: 11  for hans Arve Capitaler 64 Rdlr 5 mrk 4 s, tilfalden ved Skifter efter Lars Johan/n/esen Tøn/n/evig af 11te Junii 1774  og Thomas Jensen Børnæs af 26de Junii 1777, datr: 21de Xbr: 1787  og indført f: 112.

            4.  Et Bygselbrev fra Amund Olsen Tøn/n/evig til Søn/n/en Anders Amundsen paa 1 Pd: 21 M/ark Fiskes Leje i Tøn/n/evig  No: 11  ag ham selv forhen brugt, datr: 2den Octobr: 1786  med Revers.

            5.  Et Ditto fra Rector Arentz til Arne Svensen paa 13 ½ M/ark Smørs Leje i Hamre  No: 15, forhen brugt af Sven Hansen, datr: 26de Septbr: 1788  med Revers

            6.  Et Skjøde fra Enken Agotte Peders Dotter Bache ved Laugværge Simon Poulsen Schouge  til Søn/n/en Peder Hansen Bache paa 18 M/ark Fiskes Leje i Bache  No: 16, datr: 29de Septembr: 1788  og indført f: 113  \og med Attest/

            7.  Et Skiftebrev efter Iver Olsen Berge og Hustrue An/n/e Wincens Dotter af 17de Julii 1788, hvorved til Søn/n/en Lars Nielsen blev udlagt 1 Pd: 6 M/ark Fiskes Leje i Berge  No: 17, og ellers blev ham og øvrige Arvinger tillodnet forskjellige Anparter i Hum/m/elsund  No: 6,  Leerøen  No: 2   Wixøen  No: 7   Øvre Golten  No: 21,   Aase  No: 45,   Tøsøen  No: 83,   Angschottet  No: 96   og Schratholmen  No: 98, indført f: 111 og 112.

            8.  Et Bygselbrev fra Ole Thomasen Worland til Søn/n/en Ole Olsen paa 18 M/ark Fisk og 6 Kander Malts Leje i Worland  No: 18, forhen brugt af den 1ste, datr: 29de Septembr: 1788  med Revers

            9.  Et Skiftebrev af 22de Julii 1788 efter Lars Larsen Dahle, hvorved til Tjenestepigen Sirie Niels Dotter blev udlagt 3 13/24 M/ark Fiskes Leje i Nipen  No: 27, indført f: 111.

            10.  Et Ditto af 12te Julii 1788 efter Myndtlingen Niels Nielsen fra Algerøen, hvorved 6 1/5 M/ark Fisk i Spilde  No: 28  blev udlagt Moderen Bottele Michels Dotter   saa og 12 14/33 M/ark Fisk i Kallestad  No: 39   og liige Anpart i sidstnevnte G:d  nemlig 12 14/33  til Søsteren Marithe Niels Dotter  indf: f: 111

            11.  Et Afkald af Christian Olsen til Vergen Hans Thom/m/asen store Sanggolt  No: 35  for hans Arv 2 rd 3 mrk 8 s  tilfalden ved Skifte af 8de Julii 1766  med Interresse, datr: 29de Septembr: 1788  og indført f: 112.

 

1788: 301

 

            12.  Et Afkald af Albrigt Larsen store Sanggolt til Værgen Hans Thomasen store Sanggolt  No: 35  for hans Hustrues Sissele Hans Dotters Arve Loder 71 Rdlr 2 mrk, tilfaldne ved Skifter paa Eide efter Kari Mons Dotter og Mons Thomasen af 13de Juli 1787 og 10de Junii 1768, datr: 29de Septbr: 1788  og indført f: 113.

            13.  Et Skjøde fra Ole Michelsen Øvre Børnæs til Lars Olsen Nedre Børnæs paa 24 Skilling Penges Leje i Nedre Børnæs  No: 3  for 44 Rdlr 2 mrk 10 s, datr: 30te Septembr: 1788  og indført f: 114  med Attest

            14.  Et Bygselbrev fra Simen Poulsen Schouge til Søn/n/en Hans Simonsen paa 1 Pd: 3 Mark Fiskes Leje i G:den Schouge  No: 37  af sit eget Brug, datr: 29de Septembr: 1788  med Revers

            15.  Et Afkald fra Niels Monsen Kallestad  No: 39, som Værge for Abigael Lars Dotter for hendes Arv 56 Rdlr 3 mrk 5 s, tilfalden ved Skifte efter Brithe Ols Dotter Dahle af 19de Junii 1781  med Interresse  til hendes afdøde Værge Lars Larsen Dahle, datr: 29de Septbr: 1788  og indført f: 113.

            16.  Et Bygselbrev fra Kors [Kir]keforstanderen Carl Hinr. Konow  til Isach Olsen paa 1 ½ B/ismerpund Fiskes Leje i Syltøen  No: 40  imod at give forrige Bruger Hans Hansens Enke Ophold og Pleje, datr: 27de Septembr: 1788  med Revers

            17.  Et Skjøde fra Ole Nielsen Hitzøen til Søn/n/en Thomas Olsen paa 18 M/ark Fiskes Leje i Hitzøen  No: 41, indberegnet hans Arvelod deri, det solgte for 24 Rdlr, datr: 30te Septembr: 1788  og indført f: 114.  \med Attest/

            18.  Et Bygsel brev fra Wincens Amfindsen Trengereide til Friderich Friderichsen paa 1 Pd: 16 ½ M/ark Fiskes Leje i Trengereide  No: 38, forhen brugt af den 1ste, datr: 30te Septembr: 1788  med Revers.

            19.  Et Skiftebrev efter Hans Iversen Algerøen af 12te Julii 1788  hvorved af 1 Pd: Fiskes Leje i Algerøen  No: 53  blev udlagt 12 M/ark til Søn/n/en Iver Hansen   og 6 M/ark til hver af de 2 Døttre Marithe og Bottele Hans Døttre   dernest til Sterboe Enken Guri Michels Dotter  5 1/8 M/ark Fisk i Lochøen  No: 42,   1 Pd: 3 M/ark Fisk i Næsse(?)  No: 44   samt 2 19/40 M/ark Smør og 33/40 K:der Maltes Leje i Tøsøen  No: 83, indført f: 111.

            20.  Et Bygselbrev fra Hans Michelsen Kaartvedt og Ole Olsen Eide til Thomas Olsen paa 29 38/40 M/ark Fiskes Leje i Algerøen  No: 53, forhen brugt af Niels Hansen, hvis Enke han ægter, datr: 30te Septembr: 1788  med Revers

            21.  Et Ditto fra Enken Brithe Endres Dotter og {Ole} \Jens/ Erichsen Nordeide ved Ole Olsen Eide  til Ole Erichsen Nordeide paa 16 M/ark Fiskes Leje i Gaarden Nordeide  \No: 55/, forhen brugt af Erich Jensen, datr: 30te Septembr: 1788  med Revers.

            22.  Et Skjøde fra Elling Christophersen Kobbeltvedt med fleere til Michel Steffensen paa 19 ¾ M/ark Fiskes Leje i Nordeide  No: 55  for 40 Rdlr, datr: 30te Septembr: 1788  og indført f: 114, med Attest

            23.  Et Skiftebrev efter Michel Olsen Windenæs, sluttet 16de April 1788  hvorved af 1 Pd: 2 M/ark Fiskes Leje i Windenæs  No: 61  blev udlagt 7 *3/4 (rett: 3/7) M/ark til hver af de 2 Søn/n/er Ole og Jacob Michels Søn/n/er   og 3 5/7 til hver af de 3 Døttre An/n/e, Karie og Malene Michels Dotter, indført f: 110

            24.  Et Skjøde fra Anders Jensen Windenæs med fleere til Ole Michelsen paa 1 Pd: 7 4/7 M/ark Fiskes Leje i Windenæs  No: 61, indberegnet Kjøberens Arvelod deri, det solgte for 35 Rdlr, datr: 3de Maji 1788  og indført f: 113 og 114.

            25.  Et Skjøde fra Erich Steffensen Agotnæs til Søn/n/en Steffen Erichsen paa 6 7/16 M/ark Fiskes Leje i Agotnæs  No: 62  for 12 Rdlr 3 mrk, datr: 2dre 8br: 1787  og indført f: 113

            26.  Et Skjøde af sam/m/e dato fra sam/m/e Sælger til Søn/n/en Niels Erichsen paa 9 9/16 M/ark Fiskes Leje i Agotnæs  No: 62  for 19 Rdlr, indført f: 113

 

1788: 301b

 

            27.  Et Skiftebrev efter Erich Steffensen Agotnæs af 9de Julii 1788, hvorved 1 Pd: ½ M/ark Fiskes Leje i Agotnæs  No: 62  blev udlagt Søn/n/en Hans Erichsen Foldenæs,  og til Søn/n/en Niels Erichsen blev udlagt 3 M/ark Fisk i Angeltvedt  No: 58,  og endelig blev af 12 M/ark Smør og 4 Kander Malt i Tøsøen  No: 83  udlagt 2 2/3 M/ark S:r og 8/9 Kdr: M: til hver af de 3 Søn/n/er Steffen  Niels og Hans Erichs Sønner,   liige Part til {Søn} \Datter?/ Søn/n/en Hans Nielsen   og 1 1/3 M/ark S:r og 4/9 Kdr: M: til Dotteren Syneve Niels Dotter, indført f: 110 og 11

            28.  Et Afkald fra Mons Ellingsen Kobbeltvedt til Erich Steffensen Agotnæs  No: 62  for hans afdøde Søster Marthe Ellings Dotters Arvelodder  tilsam/m/en 7 rd 2 mrk 15 s, tilfaldne ved Skifter efter Ole Ellingsen og Knud Ellingsen Kobbeltvedt af 28de Septembr: 1763 og 11te Julii 1764, dateret 2dre Augusti 1788  og indført f: 112.

            29.  Et Bygselbrev af Hans Erichsen Foldenæs til Jacob Johan/n/esen paa 1 Pd: ½ M/ark Fisk i Agotnæs  No: 62, forhen brugt af Johannes Olsen, datr: 29de Septembr: 1788  med Revers.

            30.  Et Ditto fra Kors Kirkens Sognepræst Johan Nordahl Brun til Niels Knudsen paa 15 M/ark Fiskes Leje i Fiereide  No: 64, forhen brugt af Knud Ingebrigtsen, datr: 24de Septembr: 1788  med Revers.

            31.  Et fornyet Skjøde under 11te Junii 1788 fra Muurmester Arne Dahl i Bergen til Svogeren Tron Lie  Sadelmager sam/m/esteds  paa halve Deelen i G:den Morland  No: 67  for 170 Rdlr  og med sin Hustrue har Kjøberen arvet den 2den halve Deel deri, og saaledes ejer bemelte heele Gaard  af Skyld 2 Pd: Fisk, indført f: 112.

            32.  En Obl: af Tron Johan/n/esen Lie til Rasmus Lindgaard Forman  stor 350 Rdlr  med 1ste Pante Ret i Morland  No: 67  med Besætning og Inventario  datr: 13de Junii 1788  og indført f: 112 og 113.

            33.  Aflyst Tron Lies Obl: til Hillebrand Harmens, stoer 200 Rdlr, af 13de Martii 1786  og tingl: 26de Apr: s: A:, der nu er indfriet efter creditors paategnede Qvitering af 14de Junii 1788.

            34.  Et Skiftebrev efter Anders Andersen Kaabeltvedt af 10de Julii 1788, hvorved af 18 M/ark Fiskes Leje i Kobbeltvedt  No: 68  blev udlagt 9 M/ark til Sterbo Enken Marthe Ols Dotter   og 4 ½ til hver af de 2 Søn/n/er Anders og Ole Anders Søn/n/er, indført f: 111.

            35.  Et Skjøde fra Lars Andersen Kobbeltvedt til Lars Gregoriussen paa 18 M/ark Fiskes Leje i Kobbeltvedt  No: 68  for 42 Rdlr, datr: 30te Septembr: 1788  og indført f: 114.

            36.  Et Bygselbrev fra Kjøberen Lars Gregoriussen til Sælgeren Lars Andersen paa hans forhen brugte 18 M/ark Fiskes Leje i Kobbeltvedt  No: 68, datr: 30te Septembr: 1788  med Revers.

            37.  Aflyst i Følge det høy Kongl: Rescript af 23de Junii 1786, en Obligation af Ole Olsen Bielkerøen til {Sønnen} Faderen Ole Biørnsen, datr: 3de October 1757  og tingl: s: D:  stoer 55 Rdr, med Pandt i 1 Pund Smør i Bielkerøen  No: 1, da Pandtet nu eies af Andre.

            38.  tinglyst, et Bygselbrev fra Michel Johannesen Nore Toft, til Sønnen Peder Michelsen, paa 1 b/ismerpund Fisk i Nore Toft  No: 13, som han selv har brugt.  datr: 30te Septr: 1788.  med Revers.

            39.  Et Ditto af Ditto til Sønnen Johannes Michelsen paa 1 b/ismerpund Fisk i samme Gaard Nore Toft  No: 13.  datr: 30te Septr: 1788,  med Revers.

            40.  Eet Ditto af Simon Hansen Schage og Simon Poulsen Schouge til Ingebrigt Simonsen, paa 16 ½ Mark Fisk i Store Sangolt  No: 35, som Simon Schage har brugt, mod at Lejlendingen svarer halvedeelen i de anvendende Omkostninger til Gaardens Bebyggelse, og erlægger til Jorddrotterne, halvedeelen af den lands lod som erlægges til ham af den fisk, som fanges ved store Sangolt, datr: 30te Septr:

 

1788: 302

 

1788, med Revers.

            41.  Et Bygselbrev, af Lars Michelsen Hagenæs med fleere til ung Karl Didrich Olsen, paa 1 pd: 2 15/96 M/ark Fisk i Hitzøen  No: 41, af Mons Nielsens brug  datr: 30te Septbr: 1788, med Revers.

            42.  Eet Ditto af Hans Olsen Bildøen til Poul Michelsen paa 12 Mark Fisk i Bildøen  No: 69  af den førstes Brug, datr: 30te Septbr: 1788  med Revers.

            43.  Eet Afkald fra Anders Andersen Waage til Anders Olsen Waage, for hans afdøde Broder Mons Andersens Arv ved Skiftet af 6te April 1762, stoer 12 Rdr 5 mrk 12 s, med Interesser.  datr: 30te Septbr: 1788, indført Fol: 114.

            44.  Et Skiøde fra Ole Engelsen Bildøen og Anna Ols Dotter ved Laugværge Niels Engelsen Bildøen, til Ole Olsen, paa 1 b/ismerpund Fisk i Bildøen  No: 69  for 50 Rdr, datr: 30te Septbr: 1788, indført Fol: 114.  med Attest.

            45.  Eet Bygsel Brev af Biskop Irgens til Ole Andersen paa 20 ¼ M/arke/r Fisk i Waage  No: 73, som Anders Olsen har brugt.  datr: 8de Septbr: 1788  med Revers.

            46.  Eet Ditto af Stifts Prousten Doctor Mossin til Thomas Pedersen [paa] 1 ½ Skillings Leje i Gaulen  No: 77, som Peder Gaulen har brugt.  dateret 20de Septr: 1788, med Revers.  mod at svare Moderen Vilkaar, 1 t:de Korn og 1 Koe Foster.

            47.  Eet Ditto af Biskop Irgens til Steffen Johannesen paa 18 M/arke/r Fisk i Nore Echerhovde  No: 79, som Jens Olsen har brugt.  datr: 13de Septbr: 1788, med Revers.

            48.  Et Ditto af Ditto til Mons Olsen paa Een halv Fierding Torsk i Gaarden Tellenæs  No: 86, som Ole Andersen har brugt, dateret 23de Septbr: 1788.  med Revers.

            49.  Eet Ditto fra Lector Arentz til Michel Jensen paa 1 Vog Fisk i Dale  No: 87, som Lars Larsen har brugt, datr: 26de Septbr: 1788, med Revers.

            50.  Eet Afkald fra Anna Knuds Dotter Nore Fielde med Curator Rasmus Larsen Nore Fielde, til Værgen Knud Monsen Nore Fielde, for Moder Arv 2 Rdr 5 mrk 10 s, tilfalden hende ved Skifte af 5te Novbr: 1759, med Interesser, indført Fol: 114.  datr: 30te Septbr: 1788.

            51.  Een Kongelig Bevilling for Hans Endresen Dahle paa Gjestgiverie ved Stædet Bratholmen, No: 95.  datr: 23de Maii 1788, indført Fol: 112.

 

Fogdens Fuldmægtig, Sr: Prom  tilkiendegav, at Hr: Fogden, til dette Ting, med mundtlig Varsel, har ladet indkalde, for fortilig Sam/m/enleie, at lide Doms til Bøders udreedelse og Processens Omkostningers Erstatning, følgende Personer, neml:  Jens Andersen Arefiord, med Kone: Malene Ols-Datter;   Niels Erichsen Tvedten, og Kone: Kari Brynilds-Datter;   Michel Hansen Hagenæs og Hustroe;   Rasmus Jonsen Glæsnæs med Kone   og Willum Grimsen Telle, med Hustroe, hvilke 5 Sager ere andførte, paa den Stevne-Liste Lensmanden har overleveret Dommeren, men, da de brugte Kaldsmænd i disse Sager vare saa uefterretlige, at De ei kunde afhiemle Varslingen, og de Paagjældende ei nu vare tilstæde, maatte Hand, under Forbeholdenhed af Tiltale til vedkom/m/ende for Tiden udsætte disse Sagers Fremme.

 

Til Laug-Rettes mænd for næstkom/m/ende Aar 1789 blev udnævnte følgende 8 nye Mænd:  1. Anders Monsen Bielcherøen,  2. Rasmus Olsen Leerøen,  3. Matthias {Olsen} \Monsen/ Sælle,  4. Peder Olsen nedre-Gaalten,  5. Thore Haagensen Algerøen,  6. Ole Nielsen Kallestad,  7. Rasmus {Olsen} \Larsen/ Nore-Fielde  og 8. Paul Michelsen Bildøen.

 

Til Bielag ved Skatte-Regnskabet blev fremlagt Fortegnelse over de efterstaaende Høy-Kongelige ordinaire Skatter og Consumption, af Beløb 113 Rdr 2 mrk 13 s, og Rente-Skatten 1 rd 2 mrk 14 s, som inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsiigelse af den nærværende Almue.

 

Efter 3de udraab havde ingen ved Tinget meere at erindre; Thi blev det for denne gang sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Schiolds Skibreede 1788

Aar 1788  den 2den Octobris  blev paa Tingstædet Nedre Natland holdt Høsteting for

 

1788: 302b

 

Schiolds Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 230. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amtsbreve  10 i Tallet, som ved dette Aars Høsteting for Sartors Skibreede og her foran ere registrerede f: 298  med Tillæg

            11.  Den Kongel: Forordning af 4de Augusti 1788 om at alle civile gejstlige og de ved begge Militær Etater foruden Offisserer  ansatte Betjente, saaog eenhver, som nyder Pension eller Vartpenge af den Kongel: Kasse, skal være forbundne førend deres Giftermaal at gjøre et efter deres Indkomst proporsioneret Indskud i den almindelige Enke Kasse.

            12.  En Skrivelse fra Amtet til Fogden under 20de Septembr: d: A:  der melder at en Matros ved navn Andreas Jochumsen  barnfød i J..r..(?) ved Bergen, som foer med et Kejserligt Koffardiskib, kaldet Staden Neuport  ført af Kapitan Jens Tomesen, er død i Aaret 1783, at hans beholdne Hyre 522 Livres 18 S er tilsendt Consul von Hem/m/ert i Bordaux  og fra ham til hans Broder i Kbhavn anviist Com/m/erce Collegium  som har meldet det til Amtet, hvilket derfore søger Oplysning om hans Arvinger, hvilke kan forvente Pengene remitterede.

 

Til Bilag ved *ved Skatte Regnskabet blev

            1.  Fremsat de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale  og den nærværende Almue, hvoriblant Michel Arnesen Øvre Bratland og Anders Ulsmaag  forklarede hertil ligesom for Aaret 1787  uden anden Forandring end at Kongshavns Gjæstgiveri drives ved Ole Holms Børn, da begge Forældrene ere døde

            2.  Fortegnelse over de skyld satte smaa Flomqværner, som inden Retten blev oplæst  og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblant Ole Jacobsen Tvedt og Niels Nielsen Sølen, at der ej gives fleere af dette Slags, men heraf er udgaaet paa Gaarden Haaversthun  No: 62, Een ansat for 2 s   og paa Knappen  No: 92  Een for 2 s, tilsam/m/en Afgang 4 s.

 

Da ingen efter Paaraab havde noget at føre i Rette, beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 3die Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd.

 

Rachel Colbeens Dotter imod Haagen Nyegaard for Gjæld.

Procurator Kahrs mødte for Citantinden og refererede sig til sin forhen udførte Procedure, hvor efter han vedblev sin forhen nedlagde Paastand om Dom  med 4 Rdlr Tillæg i Processens Omkostninger.

  Procurator Lytkien mødte for Haagen Nielsen, som tiltrænger Vidners Førelse og Contrastævning fra sin Siide, inden Sagen kan deduceres til Doms  og da herom er udtagen Contrastævning, hvilken han nu anviiste, saa paastoed Comparenten Sagens Udsættelse til neste Ting for at iretteføre den/n/e Stævning, hvis ganske Indbefattende Vidner om Nødvendigheden deraf, og haabede Comparenten med fuldkom/m/en Vished at Vidnerne til sam/m/e Tiid møder med Forklarings Aflæg her i Retten.

  Pr: Kahrs replicerede at det fremlagde Tings Vidne fuldkom/m/en oplyser Haagen Nielsen Nyegaards egen Tilstaaelse at han er en s…d(?) Debitor til Citantinden

 

1788: 303

 

for de paastævnte 10 Rdlr, som han har laant hos hende, altsaa benegtede han nu det foreviiste Contrastævnemaal, som blot indeholder Usandheder, og hvormed intet andet søges end lutter Udflugter, da Stævningen ellers for lang Tiid har kundet været forkyndt; Nest at referere sig til Rettens seeneste givne Eragtning vedblev han sin forrige Paastand om Dom.

  Pr: Lytkien refererede til Lovene, som tillader eenhver uskyldig antastet at oplyse og forsvare sin Ret; og til Contrastævningen, som viiser hvor nødvendig at Vidnernes Førelse er, Comparenten protesterede imod Overiilelse og ventede sit Begjer biilliget af Retten, hvorved Haagen bliver i Stand til at oplyse sin Sag, og da Vidnerne ikke førend til neste Ting har kundet blive at indkalde, har Contrastævningen ej heller før kundet blive udfærdiget.

  Pr: Kahrs, som benegtede i et og alt det nu fra Haagens Siide tilførte, der ikke sigter til andet, end blot til Sagens Udhal, vedblev sin forrige nedlagde Paastand om Dom i en saa reen og klar Gjælds Sag som den/n/e.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Formedelst den anviiste Contra stævning til nestk: Som/m/erting for dette Skibreede og derudi andragne Omstændigheder  bevilges den forlangte Anstand til den Tiid.

 

Rachel Colbeens Dotter imod Haagen Nyegaard for Skjældsord

Procurator Kahrs mødte for Citantinden  og nest at referere sig til sin forhen udførte Procedure  vedblev endnu som forhen at paatrænge Dom  med Paastand om 4 Rdlr Tillæg for Prosessens Omkostninger.

  Procurator Lytkien anviiste Contrastævning for Haagen, og til sam/m/es Iretteførelse begjerede Sagen udsat til neste Ting, da Vidnerne, som deri benævnes, maae fremstilles fra Jølster og Vos, hvor hen Personerne, siden den Tiid at Rachel begik sine lastværdige Bedrifter  var rejste og ikke førend til neste Ting kan ventes her tilstæde

  Pr: Kahrs, som haabede at naar Retten behagelig efterseer den nu foreviiste Stævning under Navn af Contrastævning  indeholder et langt andet Søgemaal og den/n/e Sag aldeeles uvedkom/m/ende, der ikke kan staae i connexion med Hovedsagen  men indeholder blot Beskyldninger om hendes Opførsel i Haagen Nygaards Tjeneste, som  naar sam/m/e skulde blive paatalt  maatte skee for hendes competente forum; Comparenten paastoed der fore at den nu fremlagde Stævning ej maatte blive Aarsag til den/n/e Sags Udsættelse, og saaledes som forhen vedblev at paatrænge Dom.

  Pr: Lytkien svarede  at den Sigtende altiid bør følge sin Sigtedes forum  og i Sager af Natur som den/n/e bør Rachel Colbeens Dotter modtage Contratiltale og Dom for den/n/e Ret. Ellers staaer Contrastævningen nøye i Connexion med Sagen, og det er kun Frygt for hendes slette Bedrifters Opdagelse, som forvolder disse ugrundede Indsigelser, til hvilke han for Retten nu ikke vilde svare viidere, men paatrængede den forlangte Udsættelse.

  Pr: Kahrs replicerede  at Frygt fra Rachel Colbeens Dotters Siide over de usandfærdige Beskyldninger som Haagen Nyegaard har tillagt hende, aldrig har Stæd, men vedblev endnu som før sin nedlagde Paastand om Dom, da den saakaldede Contrastævning ikke indeholder noget Søgemaal

 

1788: 303b

 

til at overbeviise Rachel Colbeens Dotter at have begaaet noget Tyverie i Haagen Nyegaards Tjeneste, men vel  som forhen er meldt  om hendes Opførsel i sin Tjeneste, som alt er en Usandhed. Comparenten paastoed derfore Dom i Sagen, og at Haagen Nyegaard  om han der til trøster sig  maae søge hende for hendes competente forum for den hende tillagde Beskyldning.

  Pr: Lytkien vedblev sit forrige.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  De i den fremviiste Contrastævning andragne Omstændigheder om Sagsøgerindens Undviigelse og øvrige Forhold i Sagvolderens Tjeneste, hvor de paasøgte Beskyldninger imod hende skal være faldne, er alt for vigtige til disculpation og Sam/m/enhæng med Søgemaalet, at man {derom} skulde negte ham Tiid til fornøden Oplysning der om, og der fore bevilges Sagvolderen den forlangte Anstand til nestk: Som/m/er ting til sam/m/es Iretteførelse

 

Christopher Jellestad imod Iver Jellestad

Procurator Kahrs mødte for Citanten  og nest at referere sig til den forhen udførte Procedure  vedblev at paatrænge Dom  med Paastand om 4 Rdlr Tillæg i Processens Omkostning

  Procurator Schnabel loed frembringe et Indlæg for den indstævnte af Gaars dato, hvorved begjeres Anstand til neste Ting, som her indtages.

  Pr: Kahrs benegtede det indkomne og vedblev sin Paastand om Dom.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Endnu eengang bevilges Sagvolderen den forlangte Anstand til nestk: Som/m/erting

 

Jochum Cabcbus (Cabebus?) imod Ole Holms Arvinger

Procurator Lytkien mødte for Citanten og anviiste Stævning til et Tings Vidne, som skal tages til Byetinget i Bergen  og begjerede Sagen udsat til neste Som/m/erting, for at i Rettelægge dette Tings Vidne.

  Af de indstævnte mødte Ole Olsen Holm den yngre og fremlagde et Indlæg af Gaars dato, som her indtages.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efter Sagsøgerens Begjering beroer Sagen til neste Ting

 

Mette Falch imod Poul Larsen Nyegaard

Procurator Lytkien mødte for Contra Citanten og Æskede Sagen i rette efter Laugdag fra sidstleeden Høste Ting, samt derhos fremlagde et ved Bergens Bye Ting effectueret Tings Vidne, som beviiser at Mette Falch, rigtig har bekommet til laans og har i Giemme, samt nægter at tilbagelevere Contra Citanten, de Ting, som Contra Stævningen speciel indbefatter; Mette Falch har vel foregivet at disse Ting skulle være hende given eller forærerede af Contra Citantens Hustrue, men dette Foregivende er aabenbar usandfærdigt og ubeviist, samt uriimelig i sig selv, efterdie Mette Falches Opførsel langt fra ikke har været saaledes, at hun af Sviger Moderen fortiente Offerter, Contra Citanterne vedblev at benægte Paaskuddet  og da det virkelig forholder sig saa at Mette Falch, har paa Anmodning til Laas b……net(?) de Ting, som Contra Stevningen indbefatter, og da, hun er pligtig at tilbagelevere samme uskad, indloed Comparenten Sagen Dom med Paastand, at hun maatte tilpligtes, enten saaledes at tilbagelevere samme

 

1788: 304

 

eller {pligtig} at erstatte Værdien til Contra Citanterne med 10 rd 5 mrk, samt desuden for timerer (temerer) Trette \bliver/ anseet og tildømt at oprette Contra Citanterne Sagens Omkostninger med 16 Rdlr, ligesom han og paastoed Contra Citanterne for Hoved Citantindens ubeføyede Tiltale friekiendt.

  Mette Falch, som ingen Laugdag er bleven forkyndt, loed dog møde ved Laugværge Prom, og benægtede aldeeles, al den Usandhed, som er sammensaadet i det producerede Contra Stævnemaal, med Declaration, at Procurator Lytkien ikke har læst rett i det producerede Tings Vidne, naar han paastaaer, at samme indeholder Beviis, at de i Contra Stævningen specifiserede Ting, skulle være Hoved Citantinden laant, men de ere hende derimod rigtig nok efter dets Indhold givne, tildeels i Sviger Fader Lars Pedersens levende Live, formodentlig af erkiendtlighed, for Sviger Forældrene af Hoved Citantinden og Mand beviiste Tienester og Omhyggelighed i deres Svagheds og andre Tilfælde, eller af lutter Kierlighed i den Tiid, thi da levede Manden; Saadant kand vel aldrig formades at kunde præsteres Beviis om, siden Forældre og Børn i Almindelighed ikke kalder Vidner sammen naar de beviiser hverandre Kierligheds Gierninger, men Hoved Citantinden er i Stand til, som hun og tilbyder sig, med sin Saligheds Eed at bekræfte, at, den i Contra Stævning Specifiserede Gryde, Regne Hat og Sølv Knapperne ere hende og hendes salig Mand, Ole Larsen Givne i Contra Citantindens forrige Mands og hendes egen Mands levende Live, og Skiørterne og Trøyerne ligeleedes givet hende af Contra Citantinden, strax efter hendes Mands Død, for Citantindens Møye, i bemelte Mands Svaghed og \ved/ Begravelsen. Dernæst kand Sagvolderne ikke have anseet de Contra paastævnte Effecter, som nogen Gjeld til dem, men allene nu siden har opspundet saadant til sin vrange Sags Besmykkelse, thi, var det Gjeld, maatte den have været opgivet i Skiftet efter Lars Pedersen mit Nyegaard, men at saadant ikke er skeed, beviiste Comparenten med vedkommende Skifte Forvalters Attest af 19de April d: A:, altsaa er Sagvoldernes Contra Prætentioner, aldeeles ugrundede, og Comparenten vedblev derfore sin forrige Paastand, med ydermeere Begiæring om 4 Rdr Tillæg i Processens Omkostninger, formedelst, den Vidtløftighed, som Sagvolderne har foraarsaget i Sagen.

  Procurator Lytkien benægtede, som urigtigt, alt hvad Prom nu har tilført, da det er en urygelig Sandhed, at Mette Falch, virkelig paa Forlangende og for en kort Tiid, fik laant de Ting som Contra Stævningen benævner, og det ikkun er vrange Oppositioner som Mette Falch benytter sig af, for at kunde undgaae den pligtige Opretning. For Resten, og da Snak uden Beviis ikke giælder i Rettergang, og enhver, som kand læse, maae kunde læse af Tings Vidnet, at det virkelig beviiser hvad Comparenten før har sagt, vilde Comparenten ikke opholde, med videre Repliqve til Proms uvægtige Tilførsel, men allene erindre, at den produserede Attest af 19de April 1788 intet kand udrette her i Sagen, efterdie Mette Falch, *fike (fikk) Effecterne laant af Karen Ols Dotter, efter at Skiftet efter Lars Pedersen var afholdt  og det altsaa unægtelig vilde blive absurd, baade at paastaae Befrielse, derformedelst, eller formedelst {delst} denne Attest, og at paastaae hun skulde være frie for Tingenes tilbageleverelse, fordie Lars Pedersens Skifte, indtet indbefatter derunder eller derom, Comparenten vedblev for Resten sit forrige  og benægtelse imod Mette Falchs tilførte.

 

1788: 304b

 

  Prom  i Anledning Lytkiens Invention, fandt sig end videre nød at replicere, at hans sidste tilførte er som hans heele Procedeur i Sagen usand, thi, at de titbemelte Contra paastævnte Effecter, skulle være Hoved Citantinden laante, efter den Tiid Skiftet efter Lars Pedersen mit Nyegaard, blev behandlet og sluttet, har han joe paa ingen Maade beviist, og hans usande Foregivende kand joe ikke giælde i Rettergang, hvorfore Comparenten ansaa det billigere, det Contra Citanterne foruden det paastaaede, end ydermeere bleve tilfundne pro temere letgantes, men aldeeles urimeligt at Hoved Citantinden kunde saaledes dømmes. Derimod kand Sandheden rigtig komme for dagen, naar Hoved Citantindens tilbudne Eed antages.

  Procurator Lytkien refererede sig til sit forrige

  og Sagen optages

 

Fogden imod Niels Steffensen Wallem

Hr: Fogden Æskede Sagen i rette fra næstleeden Sommer Ting og paatrængede Dom.

  Procur: Lytkien mødte for Sagvolderen og tilkiendegav, at da han ei endnu havde været i Stand at tilvejebringe de fornødne Oplysninger fra sin Siide, maatte han atter begiære Anstand deri til næstkommende Sommer Ting,

  af *Domeren blev

Eragtet

  Endnu engang bevilges Sagvolderen den forlangte Anstand til nestkommende Sommer Ting for dette Skibreede.

 

Penge Opbydelse

Ole Jacobsen Byenæs mødte og frembragte 10 Rdr 2 mrk, hans fraværende Myndtling Mons Monsen fra Bergen tilhørende, ham tilfalden ved Skiftet efter Christi Mons Dotter Nordeide, af 15de Januarii 1777.  med Capital 7 Rdr 3 mrk, der med Rente til {Dato} denne Tiid, fradragen det udgivnes Afkald og denne Opbydelses Omkostninger. Disse begierede han opbuden inden Tinge til Udlaan mod antagelig Sikkerhed og lovlig Rente  eller i Mangel deraf forseiglet. Paa Opbydelse derom var ingen af den nærværende Almue som ville antage samme, og derfor blev de frembragte 10 Rdr 2 mrk, inden Retten forseiglet og frembringeren tilbageleveret.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette, beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen nestefter  den 4de Octobris  vedvarede *Sommer (Høste) Tinget for Schiolds Skibreede, med samme Laugrettesmænd:  og blev da publiceret.

            1.  Eet Skiftebrev efter Konen Dorthe Ols Dotter Houge, af 14de April 1788, hvorved af 2 Pund 4 ½ M/arke/r Smør, 17 ½ Kdr: Malt, og 35/96 Hd: i Houge  No: 7, blev udlagt:  1 Pd: 2 ¼ M/ark S:r  8 ¾ Kande Malt og 35/192 Huud, til Enkemanden Jon Olsen Houge,  og til hver af de 4re Sønner Ole, Johannes, Peder og Samuel Jons-Søn/n/er, 6 9/16 M/arke/r Smør  2 3/16 Kdr: Malt og 35/768 Huud  indført Fol: 115.

            2.  Eet Afkald fra Lars Monsen fra Houge med Curator Erich Siursen Houge  til Værge Jacob Monsen Houge, for Arv 21 Rdr 7 s  og derpaa løbne Interesser 3 dr 1 s, tilsammen 24 Rdr 3 s, tilfalden ved Skifte af 2den Febr: 1784.  indført Fol: 115.  datr: 2den October 1788

            3.  Eet Bygsel Brev af Lensmand Johannes Fougstad, paa Hougs Sogne Præsts Vegne  til Mons Olsen Borge paa ½ Løb Smør i Schioldahl  No: 9, som Thore Larsen har brugt  dateret 24de November 1787.  med Revers.

            4.  Eet Afkald fra Michel Hansen Klongrevold til Værgen Niels Nielsen øvre Titlestad *fra (for) Arv 5 Rdr 4 mrk 13 s, ved Skifte af 30te Martii 1762, datr: 2dre Octbr: 1788, indført Fol: 115.

            5.  Eet Bygsel Brev af den Geistlige Skifte Rett i afg: Sogne Præst hr: Brandahls Boe  til Hans Nielsen paa 1 Løb Smør i Øvre Titlestad  No: 42, som hans Fader Niels Nielsen har brugt, mod at svare ham fuldkommen Livs Ophold og tillige Føderaad til 1 Koe og 2 Smaler, datr: 25de September 1788.  med Revers.

            6.  Eet Ditto af Præste Enken Madame Helena Catarina Wefling  sal: hr: Brandals  i Naadens Aaret.  til Jens Poulsen Hornæs paa ½ Løb Smør i Hornæs  No: 45, som Enken Anna Lars Dtr:

 

1788: 305

 

*Dotter har brugt.  datr: 7de Septbr: 1788, med Revers.

            7.  Eet Ditto af Ditto til Hans Poulsen, paa 1 Pund Smør  1/3 Huud i Hornæs  No: 45, som hans Fader Poul Hansen har brugt, mod at svare denne og Hustrue, fuldkommen Føderaad, saa længe de lever.  datr: 7de Septr: 1788, med Revers.

            8.  Een Pandte Obligation af Ole Erichsen øvre Bierkeland, til Mad:me Maren Blydt, stoer 142 Rdr 3 mrk, mod Rente 4re af 100  og 1ste prioritet, i ½ Løb Smør  1 Mæle Malt og 1/8 Huud i Øvre Bierkeland  No: 60, datr: 3de Augusti 1788, indført Fol: 115.

            9.  Eet Skiøde fra Michel Michelsen Schage til Broderen Ole Michelsen, paa ½ Løb Smør og ¼ Huud i Schage  No: 61, for 155 Rdr, datr: 2dre October 1788, og indført tilligemed vedhæftede Attest i Pandte Bogen, fol: 115.

            10.  Eet Bygsel Brev af Erich Erichsen Giellestad, til Christopher Johannesen, paa 21 M/ark Smør og 1 Mæle Malt i Houcheland  No: 84, som Ole Andersen har brugt.  datr: 5te Maji 1787, med Revers  paa saa lang Tiid til Udstæderen bliver udtrængt af sin egen Gaard, da betales Leilendingen Bygselen tilbage med 26 Rdr.

            11.  Eet Afkald fra Ole Jacobsen Byenæs til Medarvingerne i hans Fader Jacob Jacobsen Byenæsses Boe, for Myndtl: Mons Monsens Arv ved Skifte af 15de Januarii 1777, stoer 7 Rdr 3 mrk, og Renter 3 Rdr 3 mrk 8 s, tilsammen 11 rdr 8 s, datr: 3de October 1788, indført fol: 116.

            12.  Eet Skiftebrev efter Manden Jacob Jacobsen {Dolvig} \Byenæs/, begyndt 9de og sluttet 17de April 1788, hvorved af 18 M/arke/r Smør og ¼ Huud i Byenæss  No: 93, blev udlagt til hver af de 4re Sønner Jacob, Lars, Ole og Niels Jacobs Sønner  3 3/11 M/arke/r Smør og 1/22 Huud,  og hver af de 3 Døttre Brithe, Martha og Anna Jacobs Døttre  1 7/11 Mark Smør og 1/44 Huud.  indført Fol: 115.

            13.  Eet Skiøde [fra] Lars Jacobsen Byenæss med fleere til Broderen Jacob Jacobsen, paa  indberegnet hans forrige Anparter  18 M/arke/r Smør og ¼ Huud i Byenæs  No: 93, for 149 Rdr 5 mrk 14 s, datr: 6te Maii 1788, med Attest af 4de Octobr: 1788, indført. Fol: 116.

            14.  Eet Ditto af Halver Halversen Søevig og Arne Nielsen Nordeide, til Ole Jacobsen Byenæss paa  indberegnmet hans egen Anpart  11 5/11 M/arke/r Smør og 7/44 Huud i Byenæs  No: 93, det solgte for 41 Rdr 5 mrk 6 s, datr: 6te Maii 1788  med Attest af 4de Octr: 1788, indført Fol: 116.

            15.  Eet Bygsel Brev af Niels Jacobsen Byenæss til Broderen Ole Jacobsen Byenæs paa 6 6/11 Mark Smør og 1/11 Huud i Byenæss  No: 93, datr: 6te Maii 1788  med Revers.

            16.  Eet Ditto af Seminarii Forstander Joen Mariager til Ole Peersen paa 1 b/ismerpund 6 M/ark Smør i Hatlevig  No: 101, som Lars Christophersen har brugt.  datr: 29de Mai 1788, med Revers.

            17.  Eet Ditto af Ditto til Ole Olsen paa 10 ½ M/arke/r Smør i Myhren  No: 105  som Rasmus Christophersen har brugt.  datr: 7de Junii 1788, med Revers.

            18.  Een Freed Lysning af Hans Molle {til} for Gaarden Aarestads Udmarker, datr: 1ste October 1788, indført Fol: 115.

            19.  Eet Pandte Obligation af Jonas Jacobsen Harrebache til Faderen Jacob Reinertsen Harrebache  stoer 90 Rdlr, med 2den Pante Rett i 12 M/arke/r Smør i Harrebache  No: 132, uden Rente, datr: 3die October 1788.  indført Fol: 116.

            20.  Eet Skiøde fra Peder Nielsen Wevle til Niels Nielsen paa et Huus paa Nordre og øvre Nobbens Grund under Lunggaarden  No: 136  \for 40 rd/  indført Fol: 115.  datr: 9de April 1774.

            21.  Eet Skifte Udlæg af Prousten Hertzberg efter Residerende Cappelan hr: Jochum Krüger, datr: 21de April 1788, hvorved Bierkelands Annex Kirke, er udlagt Sønnerne \Conrad/ Christian Krüger og Christen Floer Krüger, hver den halvedeel.  indført Fol: 115.

            22.  Eet Fæste Brev af Sogne Præsten hr: Brandahl til Ole Olsen, {paa} paa Tilladelse at bygge Huuse paa Fane-Hammeren  mod Aarlig Afgift 1 Rdr, samt {et} paa et Stykke af en Myr paa Hammers Bøen og et lidet Stykke Mark i Udmarken, mod aarlig Afgift for disse 2 Stykker Mark 1 Rdlr, paa Udstæderens Leve Tiid, datr: 24de Augusti 1778, med Revers.

            23.  Eet Ditto af Ditto til Ditto paa en Myr i Fane Præstegaards Udmark, paa saa lang Tiid, som Udstæderen og brugeren finder sig fornøyet, mod en billig Afgift, efter nærmere Afgiørende mellem dem, og til Fratrædelse skeer betimelig Opsigelse, datr: 1ste November 1779, med Revers.

 

Nye Sag.

Fogden imod Magne Møllendahl og Piigen Inger Torbiørns Dotter ibidem for Leiermaal.

 

1788: 305b

 

Hr: Foged Wangensteen loed {ved} \anmelde med/ mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Magne Andersen  tienende paa Møllendahl  og Piigen *Enger Torbiørns Dotter sammestæds, for med hinanden begaaet Leiermaal, at udreede Bøder til Strafs Lidelse og Processens Omkostninger at oprette.

  De indstævnte mødte ej efter Paaraab, og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Jaen Andersen Tvetteraas og Ole Jacobsen Tvedt, afhiemlede med Eed Varselen at være de indstævnte forkyndt den 16de Septr: sidstleeden  for den førstes Tieneste Stæd paa Møllendahl i hans Madmoders Mad:me Giæverses Paahør, og for den sidste i hendes eget Paahør.

  Sagsøgeren begierede Laugdag for de indstævnte til næste Ting

  og af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Magne Andersen Møllendahl og Enger Torbiørns Dotter Møllendal, gives Laugdag til næstkommende Sommer Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige Skatter for dette Aar  af Beløb 970 Rdr 3 mrk 8 s  og Rente Skatten 47 dr 4 mrk 14 s, der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen, som havde videre med Tinget at bestille  thi blev samme ophævet.

 

Til Laug Rettes mænd for nestkommende Aar 1789, blev udnævnte følgende 8te nye mænd,  1. Knud Iversen Søre Jellestad,  2. Erich Erichsen Nore Giellestad  [3.] Anders Pedersen Espeland,  4. Mons Hansen Espeland,  5. Lars Larsen Espeland,  6. Søren Larsen Lønningen,  7. Lars Jonsen Lieland,  8. Lars Nielsen Nedr: Bierkeland.

 

Endelig blev berammet at afsige Dom i den ved dette Ting optagne Sag, {første} paa Høste Tinget for Alenfits Skibreede den 13de denne Maaned, som holdes paa Alverstrømmen.

 

 

 

Høste Tinget for Herløe Skibreede 1788.

Aar 1788  den 7de Octobris  blev paa Tingstædet Alverstrøm/m/en holdt Høste ting for Herløe Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 232 og 270. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongelige Anordninger og Amts breve  12 i Tallet, som ved dette Aars Høstetinge for Sartors og Schiolds Skibreeder og her foran f: 298 og 302 ere registrerede  med Tillæg

            13.  Et Stikbrev efter en fra Romsdahls Amt undvigt Tyv ved Navn Ole Olsen Møchlebust, datr: 4de Octobr: 1788

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette, beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 8de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd

 

og blev da til Bielag ved Skatte Regnskabet

            1.  fremsat de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, og den nærværende Almue, hvoriblant Iver Michelsen Nedre Tvedt  Gregorius *Christiansensen Fieldstad, forklarede hertil ligesom for Aaret 1787  uden anden Forandring end at Christian Ameln i Bergen nu tillige ejer og bruger Blomvogens Kræmerleje.

            2.  Fortegnelse over de smaa skyld satte Flomqværner, som inden Retten blev oplæst  og den nærværende Almue, hvoriblant Poul Friderichsen Toft og Lars Andersen Miaatvedt  forklarede hertil at her ej gives fleere af dette Slags, men derimod er af de herudi anførte paa Gaarden Landsvig  No: 62  udgaaet ved Fjeldskreede 1  ansat for 4 s.

 

Da ingen efter Udraab i Dag havde meere med Tinget at bestille, beroer samme til i Morgen.

 

1788: 306

 

 

Dagen derefter  den 9de Octobris  vedvarede Tinget med samme Laugrettes Mænd  og blev da publiceret:

            1.  Eet Skiøde fra Anders Jacobsen Follesøe til Sønnen Jacob Andersen Follesøe, paa 9 M/ark S:r  6 Kander Malt og 2 ¼ Mark Fisk i Follesøe  No: 1.  for 33 Rdr, datr: 6te Febr: 1788, indført i Skiøde Protocollen Fol: 116.

            2.  Een Obligation af Jacob Sørensen Follesøe til Martha Anders Dotter Follesøe, stoer 50 Rdlr, med 1ste pandte Rett i 9 M/ark Smør  6 Kdr: M:  2 ¼ M/arke/r Fisk i Follesøe  No: 1, datr: 7de Octobris 1788, indført Fol: 121.

            3.  Eet Bygsel Brev fra Krigs Raad Korn til Jaen Olsen paa 12 M/arke/r Smør  1/3 Huud og 4re Kdr: Malt i Ravnanger  No: 16, med Vilkaar, at sælge sine Fiske eller andre Varer, som han holder Fahl, til Eieren  eller hvem hand dertil paa sine Vegne beordrer  for billig Markets Priis.  datr: 14de Octbr: 1787.  med Revers

            4.  Eet Ditto af Ditto til Mons Rasmussen, paa et Rydnings Plads  Johans-Dalen kaldet  under Kallevogen  No: 18, mod, at svare Afgift derfore, de 4re første Aar 1 Rdr aarlig  og siden efter Forbedringerne, samt 4re Arbeids Dage Aarlig, ald hans Fisk, som han falholder, at sælge til Eieren eller hvem han i sit Stæd beordrer  ikke hugge noget i Skoven uden Ejerens Udviisning med videre, datr: 28de Maii 1788, med Revers.

            5.  Eet Afkald af Lasse Nielsen Berland til Johannes Gregoriussen Berland for hans Hustrue Marie Jons Dotters Arve midler 9 Rdr 2 mrk 6 s, med Interesser, datr: 7de Octbr: 1788, indført Fol: 120.

            6.  Eet Ditto af Rasmus Andersen fra Wiig til Værgen Poul Friderichsen Toft, for Arv 14 dr 6 s, med Over Penge 1 dr 1 mrk 8 s  datr: 7de October 1788, indført Fol: 120.

            7.  Eet Arve Skiøde af Sorenskriveren til Ole Thomassen Rong, paa 7 M/arke/r Fisk i Rong  No: 33, som har været hans {Hustrue} Dotter Karie Ols Dotter tilhørende efter Skiftebrev af 14de Octobr: 1761, for 11 dr 2 mrk 4 s.  datr: 8de Octobr: 1788, indført i Protocollen Fol: 119.

            8.  Eet Bygsel Brev af Martha Ols Dotters Værge, Faderen Ole Thomassen Rong  til Sønnen Jacob Olsen, paa 7 M/arke/r Fisk i Rong  No: 33, som Udstæderen Ole Thomassen har brugt.  datr: 8de Octbr: 1788, med Revers.

            9.  Eet Ditto af Krigs Raad Koren til Johannes Monsen paa 16 ½ Marke/r Fisk og 3 Kdr: Malt i Blom  No: 35, med Vilkaar, at falholde Eieren eller hvem han dertil beordrer, sin sælgende Avl af Søe og Land, for billige gangbare Priser, 1/5 Lands lod svares Jorddrotten af \hvad/ fremmede  og 1/6 Part af hvad Leilendingen Fisker ved Bloms land, ligesom Ejeren forbeholder sig at rydde Huusmands Pladser og opsætte Huuser, hvor beleiligt kand være.  datr: 1ste Maii 1788, med Revers.

            10.  Eet Ditto af Anders Nielsen Dahle til Niels Andersen paa 9 M/arke/r Fisk i Dahle  No: 37, datr: 8de Octr: 1788, som Udstæderen selv har brugt.  Med revers.

            11.  Eet Skiøde fra Ole Olsen, Knud Monsen og Rasmus Thomassen Bredvig  til Hans Krohn, paa en Holme kaldet Frøeholmen, under Gaarden Bredvig  No: 40, mod at svare Aarlig Afgift til Sælgerne og efterkommere 8 s.  for Kiøbe Summa 160 Rdr, datr: 9de Maii 1788.  indført Fol: 118.

            12.  Eet Bygsel Brev fra Capitain Svanenhielm til Niels Johannesen paa 9 M/arke/r Smør i Fieldstad  No: 44, af hans Fader Johannes Lassesens Brug, mod at Eieren forbeholder sig Lands Lod 1/5 Part af al den Fisk, som fanges ved Fieldstads Leiemaal  datr: 14de Septbr: 1788, med Revers.

            13.  Eet Ditto af Ole Jansen Nødenæs til Sønnen Halver Odsen (Olsen) paa 21 3/5 M/arke/r Fisk i Nødenæs  No: 51, som Ole selv har brugt.  datr: 8de Octbr: 1788, med Revers.

            14.  Eet Ditto af Krigs Raad Koren til Johannes Olsen paa 18 M/arke/r Smør i Bratzhoug  No: 60, paa liige Vilkaar, som ved No: 9 er anført, datr: 14de Junii 1788  med Revers.

            15.  Eet Ditto af Ditto til Johannes Olsen paa 18 M/arke/r Smør og 1/8 Tønde Korn i Koursbøe  No: 61, med liige Vilkaar, som nestforrige, datr: 5te Julii 1788, med Revers.

            16.  Eet Skiøde fra Johannes Olsen Schurtvedt til Sønnen Ole Johannesen paa 13 1/5 Mark Smør i Schurtvedt  No: 64, for 28 Rdr, datr: 8de October 1788, med Attest, indført fol: 121.

 

1788: 306b

 

            17.  Eet Auctions Skiøde fra Frue Assessorinde Falchs Sterboe til Conrad Arentsen Kruger, paa 1 B/ismerpund Smør  1/6 Tønde Malt i Egeland  No: 70, for  indberegnet Auctions Omkostningerne  119 Rdr 15 s, datr: 8de Decembr: 1787, indført, Fol: 117.

            18.  Een Obligation af Johannes Johannesen yttre Bragstad til Johannes Monsen(?) Miaatvet, stoer 30 Rdlr, med 1ste pandte Rett i 1 pd: 3 Mark S:r  18 Kdr: Malt i Yttre Bragstad  No: 73.  datr: 14de Maii 1788, indført Fol: 121.

            19.  Eet Bygsel Brev af Kors Kirkens Værge Carl Henrich Konow  til Mons Iversen, paa 1 b/ismerpund Smør  ¼ T:de Malt i Nedr: Tvedt  No: 79, som Iver Michelsen har brugt.  datr: 29de Septbr: 1788, mod at hans Fader Iver Michelsen og hans Moder Christi Mons Dotter blive hos hannem og nyde Pleie og gode som skee kand, deres leve Tiid, med Revers.

            20.  Eet Deele Brev efter Konen Martha Johannes Dotter Røesetter, af 19de Maii 1788, hvorved til Enkemanden Johannes Nielsen Røesetter, er udlagt 1 b/ismerpund Smør  16 Kdr: Malt i Røesetter  No: 80, for 60 Rdr.  indført Fol: 119.

            21.  Een Obligation af Johannes Nielsen {Hopland} \Røesetter/ til Ole Nielsen Hiertaas  stoer 40 Rdlr, med 1ste pante Rett i 1 b/ismerpund Smør og 16 Kdr: Malt i Røesetter  No: 80  datr: 19de Maii 1788, indført Fol: 122.

            22.  Eet Skiftebrev efter Lars Josepsen Røesetter {af}  begyndt 5te Maii 1787 og sluttet 2den Julii 1788, hvorved er udlagt:  til Hammers Præstegields Fattig Casse for Pandte Obligations Gield  20 4/5 Marke/r Smør og 13 13/15 Kdr: Malt,   Sogne Præsten  afg: hr: Geelmuyden  for Krav  4/5 Mark S:r  *8/16 (8/15?) Kdr: M:   og Kiøbmanden Hans Mathiæsen for Krav  2 2/5 Mark S:r  1 3/5 Kdr: malt, tilsammen 1 b/ismerpund S:r  16 Kdr: Malt i Røesetter  No: 80.  indført Fol: 116.

            23.  Eet Skiøde fra Lars Andersen Miaatvedt til Sønnen Ole Larsen paa 7/33 Parter i Alversunds Annex Kirke, med *ornanamenter og Inventarium samt Jordegods, hvoriblandt Gaarden Miaatvedt  No: 87  i Herløe Skibreede  af Skyld 1 Løb Smør og 3 Mæler Malt  for 50 Rdr.  datr: 8de Octobr: 1788, indført Fol: 121.

            24.  Eet Afkald fra Ole Rasmussen Moldeklev, til den forløvede Værge Iver Michelsen Nedr: Tvedt, for Myndtl: Hans Hanrichsen fra Moldeklevs Arvemidler, opløben med Oppenge og Interesser til 31 dr 5 mrk 7 s, datr: 7de Octbr: 1788.  indført, Fol: 120.

            25.  Aflyst en Pandte Obligation af Frue Assessorinde Falch til hr: Hof Agent Danckert Krohn, stoer 4000 dr, med Pant i Herløe Gaard med fleere smaae Gaarder  No: 105, datr: 8de Novbr: 1785, og tingl: 13de Maii 1786, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 23de Maii 1788.

 

Til Laugrettesmænd for næstkommende Aar 1789, blev udnævnt følgende 8te nye mænd:  1. Jacob Sørensen Follesøe,  2. Lars Peersen Follesøe,  3. Jacob Danielsen Hetlevig,  4. Johannes Andersen Hetlevig,  5. Jacob Monsen Schiold,  6. Niels Johannesen Schiold,  7. Joen Johannesen Nordvig,  og 8de  Lars Steffensen Schielanger

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet:

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongl: Skatter for dette Aar  af Beløb 512 dr 1 mrk 8  tilligemed ¼ proCto Rente Skatt  27 rd 4 mrk ?? s  der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen, som havde videre med Tinget at udrette; Thi blev samme ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Radøe Skibreede 1788.

Aar 1788  den 10de Octobris  blev paa Tingstædet Alverstøm/m/en holdt Høsteting for Radøe Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 234. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amtsbreve som ved dette Aars Høsteting for Herløe Skibreede og her foran ere regisrerede f: 298, 302 og 305, i Tallet 13

 

1788: 307

 

 

Nye Sag

Anders Hansen Søre Tiore imod Iver Johan/n/esen Nore Tiore

Anders Hansen Søre Tiore mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Hans Johan/n/esen Nore Tiore for tilføyede Beskyldning at liide Dom i Hoved Sagen og til Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne Mons Jacobsen Yttre Sæbøe og Sygnie Ols Dotter Miøs, hvilke under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

  Indstævnte Iver Johannesen Nore Tiore mødte, vedtoeg Hoved stævningens Forkyndelse, negtede *de dens Indhold og tilkjendegav med mundtlig Varsel til dette Ting at have contrastævnet Hoved sagsøgeren Anders Hansen Søre Tiore fordi den/n/e har forjaget hans Hæst i fælles havende Udmark, fordrejet hans Ord og tilsagt ham usøm/m/elige Ord, der fore at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette  og derom at anhøre Vidnerne Erich Olsen Nore Tiore, {Clas} \Ole/ {Ol}\Cla/sen Namtvedt, Ole Arnesen og Mons Olsen Fosse, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

  Hoved sagsøgeren vedtoeg Contrastævningens Forkyndelse  og alle de indkaldte Vidner mødte og vedtoege Varselen.

  Derpaa fremkom efter Hovedstevning som

            1ste Vidne Mons Jacobsen fra Yttre Sæbøe, tjenende hos Hovedsagsøgeren, der aflagde Eed og vandt at omtrent 14 Dage efter St: Hans Dags Tiid indeværende Aar kom Contracitanten Iver Johannesen Nore Tiore gaaende til Hovedcitanten  Vidnets Husbonde  Anders Hansen Søre Tiore  ude paa Marken paa den/n/es Gaard, og i Anledning af at Anders skulde have jaget hans Hæst i Udmarken  tiltalede den/n/e sidste  nemlig Hoved citanten  disse Ord  var det Mands Fakter at Du gik afstæd og dræbte baade min Hæst og mine Børn  og herved var tilstæde Sygni Ols Dotter fra Miøs med fleere

            2det Vidne Sygnie Ols Dotter fra Miøs, tjenende hos Hoved sagsøgeren, der aflagde Eed og vandt i alt eensstem/m/ig med nestforrige Vidne

  Derpaa frem kom efter Contrastævningen som

            3die Vidne Ole Clasen fra Namtvedt, tjenende hos Contracitanten, der aflagde Eed og vandt at da Vidnet ved St: Hans Dags Tiid indeværende Aar kom riidende paa Contracitantens Hæst i Udmarken for at bringe den ud paa sædvanligt Stæd sam/m/estæds  stoed Hovedcitanten paa en Bakke og kom til med en Træ buske at true Hæsten, som derover blev sky og rendte et langt Stykke bort i de tilstødende Gaarders Udmarker, og Vidnet, som ej kunde styre den bange blevne Hæst, maatte kaste sig deraf og lade den sit eget Løb.

            4de Vidne Mons Olsen (Ole Arnesen?) fra Fosse, tjenende hos Erich Olsen Tiore, der aflagde Eed og vandt i alt eensstem/m/ig med nestforrige 3die Vidne  med den Forskjel at Deponenten ikke selv reed paa Hæsten men gik for ved den og gelejdede den  og derved saa det omvundne.

            5te Vidne Erich Olsen  boende paa Nore Tiore og ubeslægtet til Parterne  aflagde Eed og vandt at {noget} \17 Dage/ efter St: Hans Dags Tiid dette Aar  og 3 Dage efterat Hoved Citanten havde jaget Contracitantens Hæst i Udmarken, var Vidnet tilligemed Contra Citanten selv hos Hoved citanten og spurgte den sidste om de ej maatte have gaaende deres Hæste der i Udmarken

 

1788: 307b

 

hvortil Hoved citanten svarede  nej slet ikke under min Bøe *gar (gard) nogenstæds, og Hoved citanten, som var vreed, gik ind i Stuen  toeg sin Natpotte  fremviiste den og sagde til Vidnet og Contra citanten  Djevelen slaae Dokke at I maatte drikke af den heri værende Urin. Contra citanten sagde da tillige til Hoved citanten  var det Mands Fakter af Dig at Du joeg Hæstene i vor egen Udmark om det havde hændet at jeg havde sendt et barn afstæd med Hæsten  kunde det være kom/m/et dertil at han kunde have mistet Haand eller Foed, ja  det kunde have kom/m/et dertil at det kunde have gjældet hans Liv, Derpaa sagde Hoved citanten Anders  det skal Du beviise at jeg haver dræbt Folk og Hæst eller Øg, hvorpaa Contra Citanten Iver betydede ham  det er Dine Ord og ikke mine  og igjen toeg sine forrige Ord atter for Tydeligheds Skyld,

            6te Vidne Mons Olsen fra Fosse, tjenende hos Rasmus Olsen Mittiore, aflagde Eed og vandt at omtrent 3 Uger efter St: Hans Dags Tiid indeværende Aar var Vidnet hos Hoved citanten Anders Hansen Søre Tiore og hørte den/n/e selv fortælle at han nogle Dage nys tilforn havde buden Contracitanten Iver Johan/n/esen Nore Tiore at drikke Urin af Natpotten, da den/n/e sidste var hos ham tilligemed Erich Olsen Tiore.

  Derpaa blev begge Parter i Mindelighed foreenede og  erklærede Sagen fra begge Siider aldeeles ophævet og frafalden.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev fremsat

            1.  De her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, og der til forklarede den nærværende Almue, hvoriblant Haaver Nielsen Wetaas og Thom/m/as Johan/n/esen Manger  ligesom for Aaret 1787 uden nogen Forandring.

            2.  Listen over de skyld satte smaa Flomqværner, som inden Retten blev oplæst, og den nærværende Almue, hvoriblant Knud Pedersen Bircheland og Amund Andersen Hatland  forklarede hertil at her ej gives fleere af dette Slags

 

Birchelands beboere imod Lars Johan/n/esen Nedre Tvedt

Sagsøgerne, hvoriblant Knud Pedersen og Jens Nielsen mødte paa egne og øvrige Beboeres Vegne og æskede Sagen i Rette efter Laugdag, som de fremlagde med paategnet Forkyndelse  og indloed Sagen Dom med Paastand at Sagvolderen maae tilfindes at betale den efterstaaende Grunde Leje for 8 Aar med 1 mrk aarl:  tilsam/m/en 1 Rdlr 2 mrk  saa og at oprette dem Søgemaalets Omkostning med Sex Rdlr.

  Saggivne Lars Johannesen Nedre Tvedt mødte, vedtoeg Laugdagens Forkyndelse og begjerede Sagsøgerne tilspurgt om de tillige havde indstævnet i den/n/e Sag hans Jorddrot Hr: Krigs Raad Koren som Sagen tillige vedkom/m/er, hvortil Sagsøgerne svarede nej, fordie de ej havde med Hr: Krigs Raaden at bestille, siden han ikke ejer Nøstet, men hans Lejlending  Saggivne Lars Johan/n/esen Nedre Tvedt. Sagvolderen tilkjendegav at det omhandlede Nøst ej staaer paa Birchelands men paa Nedre Tvedts egen Grund  og ansaae sig der fore ej at være pligtig den paasøgte Grunde Leje.

  Sagsøgerne imodsagde dette Foregivende som blot Digt, da Nøstet noksom kunbart \beroer/ paa Birchelands Grund i Nærheden af Kirken  og der ligger 2 under Gaarden imellem Bircheland og Nedre Tvedt, hvorfore

 

1788: 308

 

de paastoed Dom efter forrige Paastand

  og Sagen optages til Dom.

 

Indre Helles Beboere imod Knud Johan/n/esen  Inderste paa Indre Helle

Af Sagsøgerne mødte Haaver Knudsen og Ole Rasmusen Indre Helle paa egne *egne og øvrige Sagsøgeres Vegne og æskede Sagen i Rette efter Laugdag, som de fremlagde med paategnet Forkyndelse, samt indloed Sagen Dom med Paastand at den indstævnte maae tilfindes  foruden de paastævnte 16 Rdlr for det forrige og havede Søgemaal  at erstatte dem den/n/e Rettergangs Omkostning med 2 Rdlr.

  Saggivne Knud Johan/n/esen  Inderste paa Indre Helle  mødte, vedtoeg Laugdagens Forkyndelse og imodsagde det paasøgte Krav, da herom ej er Vidnesbyrd eller Beviis.

  Sagsøgerne begjerede Anstand i Sagen til neste Ting for at godtgjøre det paasøgte med Udskrift af Justits Protokollen om det i forrige Sag passerede.

  Sagvolderen havde for Tiiden intet viidere at tilføre

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagsøgerne bevilges den forlangte Anstand til neste Som/m/erting

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette, beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 11te Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev først paaraabt de indstævnte Sager

 

Birchelands Opsiddere imod Lars Johan/n/esen Nedre Tvedt

Af Sagsøgerne mødte Knud Pedersen og Jens Nielsen og begjerede at den/n/e Sag, som i Gaar fra deres Siide var indladt Dom, maatte gives Anstand til nestkom/m/ende Som/m/erting for at tilvejebringe nærmere Oplysning ved Vidner i Anledning af Sagvolderens uformodentlige Benegtelse at Nøste grunden tilhører deres paaboende Gaard.

  Sagvolderen var tillige nu tilstæde og havde intet herimod at erindre

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagsøgerne bevilges den forlangte Anstand til nestk: Som/m/erting.

 

Derpaa blev publiceret:

            1.  Eet Afkald fra Ole Johannesen Landsvig med curator Lars Andersen Goustad  til Værgen Haaver Hansen Fieldsende, for hans Arv 46 Rdr 1 mrk ved Skifte paa Søre Aadland, den 31te Julii 1784, med Over Penge 7 Rdr 1 mrk 8 s, datr: 9de Octbr: 1788, indført Fol: 123.

            2.  Eet Skiøde fra Ole Larsen Horvig til Haaver Hansen Fieldsende, paa 2 13/16 Mark S:r og 2 11/37 K:de Malt for 15 Rdr, hvori er indbegrebet hans forrige Anpart deri, saa at skiødet i alt lyder paa 8 3/8 Mark S:r og 7 1/32 K:de Malt i Fieldsende  No: 1.  datr: 11te Octobris 1788, indført Fol: 128.

            3.  Eet Skiftebrev efter Enken Brithe Simons dtr: Søre Wetaas af 19de April 1788, hvorved af 18 M/arke/r Smør og 12 Kdr: Malt i Søre Wetaas  No: 2, blev udlagt:  9 Marke/r Smør og 6 Kdr: Malt til Sønnen Haaver Nielsen,  og 4 ½ Mark Smør og 3 Kdr: M: til hver af de 2 Døttre Martha Niels Dotter Nore Soleim og Karie Niels Dotter Schielanger, indført Fol: 122.

            4.  Eet Skiøde fra Joen Ellingsen Soleim og Lars Steffensen Schielanger til Haaver Nielsen Søre Wetaas, paa deres Hustruer Martha og Karie Niels Døttres ved forestaaende Skiftet arvede 9 Mark Smør og 6 Kdr:, hvori tilligemed indbegrebet, hans egen Arvedeel derved, det solgte for 46 Rdr.  datr: 16de Maii 1788.  indført Fl: 125.

            5.  Een Obligation af Haaver Nielsen Søre Wetaas til Piigen Synneve Einers dtr: Elvig, og Værge Ole Olsen Goustad, stoer 48 Rdr, med 1ste pandte Rett i 18 M/ark S:r  12 Kdr: Malt i Søre Wetaas  No: 2.  datr: 16de Maii 1788, indført Fol: 126.

            6.  Eet Skiftebrev efter Konen Maritha Tollevs Dotter Søre Houcheland, af 21de April 1788, hvorved af 2 b/ismerpund Smør og 1 Tønde Malt i Søre Houcheland  No: 4, blev udlagt, 1 B/ismerpund Smør  ½ Tønde Malt til Enkemanden Torjer Olsen Søre Houcheland,   4re M/arke/r S:r og 4 Kdr: Malt til hver af de 5 Sønner, Ole, Knud, Tollef,

 

1788: 308b

 

Knud den yngre og Jacob Torjersønner   og endelig  2 Mark S:r og 2 Kdr: Malt til hver af de toe Døttre Christi og Ragnilde Torjers Døttre.  indført Fol: 122.

            7.  Eet Afkald fra Christian Andersen Marøen for hans Hustrue Ingeborg Jens Dtr:s Arv 4 rd 14 s ved Skifte paa Woxtougle af 10de Decbr: 1774, til Værgen Ole Nielsen mit Tiore.  datr: 7de Octr: 1788, indført Fol: 123.

            8.  Eet Skiøde fra Erich Olsen Nore Tiore og Niels Magnesen Soleim paa Myndtlingerne Niels Nielsen og Anna Niels Dotters Vegne  til deres Broder Ole Nielsen paa 7 ½ M/ark S:r og 5 ½ K:de Malt i Westre Soleim, No: 9, i hvilket Skiøde tillige er indbegrebet Kiøberens egen Arvepart 10 ½ Mark S:r  7 ½ K:de Malt, saa at han tilsam/m/en bliver eiende 18 Mark S:r  12 Kdr: M:, det solgte for 35 dr 3 mrk 12 s.  datr: 10de Octr: 1788, med Attest, indført Fol: 126.

            9.  Eet Afkald fra Ingeborg Steffens Dotter med Tilsynsmand Haaver Knudsen Indr: Helle, for Arv 6 Rdr, med Interesser, datr: 10de October 1788, indført Fol: 123.  til Værgen Jacob Rasmussen yttr: Sæbøe.

            10.  Eet Ditto fra Helga Rasmus dr: med Tilsynsmand Haaver Nielsen Wetaas  til samme Værge, for Arv 4 rd 2 mrk 6 s, med Interesser, dateret: 10de Octr: 1788.  indført Fol: 123.

            11.  Eet Bygsel Brev af Ole Jonsen Westre Soleim til Joen Johannesen paa 11 5/6 Marke/r Smør  5 5/8 K:de Malt og 2 2/3 Skilling Penge i Yttr: Sæbøe  No: 11, som den første tilforn har brugt.  datr: 10de Octbr: 1788, paa saadan Tiid, til Eieren af Odels Pretendentere bliver frasagt, sin nu brugende Part i Westre Soleim.  med Revers.

            12.  Eet {Ditto} \Afkald/ af Iver Michelsen Woxtiold for hans Hustrue Karie Jons Dtr:s Arvemidler 12 Rdr 4 mrk 12 s, ved Skifter paa Woxtiold af 4de April og 3de Junii 1765. med Interesser, til Værgen Johannes Jensen Hoele, datr: 26de Julii 1788  og indført Fol: 123.

            13.  Eet Skiftebrev efter Konen Gurie Michels dtr: Hoele af 22de April 1788, hvorved af 12 Marke/r Smør og 8te Kdr: Malt i Hoele  No: 14, blev udlagt til Enkemanden Johannes Jensen Hoele  8 Mark S:r  5 1/3 K:de Malt,   Sønnen Niels Magnesen  2 Mark S:r og 1 1/3 K:de Malt   og hver af de 2 Døttre Karie  gift med Haaver Hougstad  og Maritha Magnes dr:  gift med Magne Tougle  1 Mark S:r  2/3 K:de *Kd: M:  indført fol: 122

            14.  Eet Skiøde fra næst foranførte 3 Arvinger  til Enkemanden Johannes Jensen Hole, paa deres ved forestaaende Skifte Arvede 4 Mark S:r og 2 2/3 K:de Malt, for 22 dr, hvori er indbegrebet, Kiøberens eget udlæg ved samme, saa han nu i alt eier 12 Mark S:r  8 Kdr: Malt i Hoele  No: 14.  datr: 11te Octbr: 1788, indført Fol: 127.

            15.  Eet Afkald fra Anna Niels Dtr: fra Olswold med Tilsynsmand Knud Larsen Olsvold, til Værgen Knud Johannesen Olswold  No: 15, for hendes Arv 2 dr 5 mrk 12 s, falden ved Skifte efter Faderen Niels Hansen Olsvold d: 18de April 1762  med Interesser, datr: 10de Octbr: 1788.  indført Fol: 124.

            16.  Eet Ditto under sam/m/e dato, til sam/m/e Værge, fra Marie Johan/n/es Dotter for Arv 1 Rdr 4 mrk 13 sl.  tilfalden ved Skifte efter Johannes Knudsen Tolleshoug af 28de Januarii 1773, med Interesser, indført Fol: 123.

            17.  Eet Bygsel Brev af Doctor og Stifts Proust Mossin til Johannes Johannesen, paa 16 Marke/r Smør og 8te Kdr: Malt i Olsvold  No: 15, som Knud Johannesen har brugt, mod at svare denne Aarlig Vilkaar, 2 Koe og 2 Smalers Foster og 2 Tønder Korn, saa længe han lever.  datr: 7de Octbr: 1788, med Revers.  betalt heraf til Manufacteur Huuset 16 s.

            18.  Eet Ditto af Sogne Præsten Hr: Friman  til Anders Andersen paa ½ Løb Smør og ½ Faar i Frue Tougle  No: 24, som Claus Olsen har brugt.  datr: 12te Aug: 1786, med Revers.

            19.  Eet Skiøde fra Ole Olsen Kaalstad til Sønnen Ole Olsen paa 16 Mark Smør og 21 1/3 K:de Malt i Kaalstad  No: 37, datr: 11te Octobris 1788, for 72 dr, indført Fol: 128.

            20.  Eet Ditto fra Amund Nielsen Bouge med fleere til Mons Michelsen Kaalstad, paa, indberegnet hans egen Arvepart derie  14 M/ark S:r  18 2/3 K:de Malt i Kaalstad  No: 37, det solgte for 66 rd 5 mrk 5 s.  datr: 10de Octr: 1788, indført Fol: 124.

 

1788: 309

 

            21.  Een Pandte Obligation af Mons Michelsen Kaalstad til Joen Rasmussen Qvamme, stoer 30 Rdlr, mod Rente 4re af 100, og første Pandte Rett i 14 Mark Smør og 18 2/3 Kande Malt i Kaalstad  No: 37.  datr: 10de Octobr: 1788, indført Fol: 125.

            22.  Eet Vilkaar Brev af Mons Michelsen, til Moederen Brithe Claus dtr: paa eendeel Leve Kaar, af samme hans ejende Anpart i Kaalstad  No: 37.  datr: 10de Octbr: 1788, indført Fol: 125.

            23.  Eet Bygsel Brev af Seminari Forstander Joen Mariager til Tron Amundsen paa 18 M/arke/r Smør og ¼ Tønde Malt i Søre Soleim  No: 41, som Iver Andersen har brugt.  datr: 2de Junii 1788  med Revers.

            24.  Eet Skiftebrev efter Manden Johannes Halversen Øvre Manger, af 23de April 1788, hvorved af 16 M/arke/r Smør og 10 2/3 K:de Malt i Øvre Manger  No: 43.  blev udlagt:  8te Marker Smør og 5 1/3 K:de Malt til Sterboe Enken Christi Thommas Dtr:,   hver af de 2 Sønne Døttre Mette og Martha Halvers Døttre  1 Mark Smør og 2/3 K:de Malt,   Sønnerne Thomas og Berge Johannessønner  2 Mark S:r  1 1/3 K:de Malt,  og hver af de 2 Døttre, Mari  gift med Christian Mangernæss  og Sisselle  gift med Niels Monsen Harchestad: 1 Marke/r Smør og 2/3 K:de Malt, indført, Fol: 123.

            25.  Eet Skiøde fra Johannes Olsen Dalland til Elling Johannesen, paa 11 ¼ Mark Smør Skatteskyld i Dalland, No: 49, for 18 Rdr.  datr: 16de Maii 1788, indført Fol: 126.

            26.  Een Pandte Obligation af Elling Johannesen Dalland til Knud Johannesen Dalland  stoer 31 Rdlr, med første Pandte Rett i 1 b/ismerpund 8 ¼ M/arke/r Smør i Dalland  No: 49.  datr: 16de Maii 1788, indført Fol: 126.

            27.  Eet Skifte Brev efter Manden Johannes Poulsen Grindem, begyndt den 29de Augusti 1787 og sluttet 17de Maii 1788, hvorved 11 M/arke/r Smør og 7 1/3 Kande Malt i Grindem  No: 52, blev udlagt til Sterboe Enken Elisabeth Gunders Dotter Grindem, indført Fol: 124.

            28.  Eet Bygsel Brev af Søren og Iver Halverssønner Nore Selle, til Mons Olsen paa 9 Mark Smør og 4re Kander Malt i Indr: Helle  No: 53, som Ingebrigt Jonsen har brugt.  med Revers.  datr: 8de October 1788.

            29.  Eet Afkald af Lars Steffensen Schielanger, for hans Hustrue Karie Niels Dotters Arv 55 dr 3 mrk 5 s, med Overpenge 2 Rdr 4 mrk 8 s, tilfalden hende ved Skifte efter Faderen Niels Haaversen Søre-Wetaas af 8de Augusti 1786, til Værgen Haaver Knudsen Indr: Helle, datr: 8de Octbr: 1788.  indført Fol: 123.

            30.  Eet Bygsel Brev af Krigs Raad Koren, til Lars Olsen paa 24 Mark Fisk og 3 Kdr: Malt i Nordre eller Øvre Waagenæs  No: 57, mod at han falholder for Jorddrotten  eller hvem han dertil beordrer, al hans *al *hans Fiske Varer og anden Avl, af hvad fremmede kaster ved Landet forbeholder han sig 1/5 part i Lands Lod, og af Leilendingen 1/6 part, og at oprydde Huusmands Pladser, hvor beleiligt kan være.  datr: 15de Julii 1788, med Revers.

            31.  Eet Bygsel Brev af Elling Ottesen Tosche til Gudmund Olsen paa 9 M/arke/r Smør og 9 Kander Malt i Indr: Sylte  No: 65, som Ole Gudmundsen Sylte har brugt.  datr: 13de Octbr: 1787, med Revers.

            32.  Eet Afkald fra Christi Ottes Dottes til Ole Gudmundsen Indre Sylte, for Arv 17 Rdr 1 mrk 12 s, hende tilfalden ved Skifte paa Tosche i Herløe Skibreede efter Moederen Martha Gudmunds dtr:  af 6te Augusti 1779.  datr: 11te October 1788, indført Fol: 128.

            33.  Eet Ditto af samme dato til samme Værge fra Mons Magnesen Indr: Sylte, for hans Hustrue Ingeborg Ols Dotters Arver, ved Skifte efter Moederen Maritha Rasmus Dtr: Marøen af 21de Julii 1766, og efter Joen Erichsen Riisnæs af 17de Martii 1769, tilsammen 10 Rdr 3 mrk 2 s.  {datr:}  Indført Fol: 127.

            34.  Eet Ditto af samme Dato og til samme Værge, fra Sønnen Gudmund Olsen indr: Sylte, for Arver 21 Rdr 4 s, tilfalden ved nestovenmelte Skiftebreve.  Fol: 127.

            35.  Eet Bygsel Brev fra Krigs Commissaire Henning Friman Dahl, til Amund(?) Olsen Riisnæs paa 9 M/arke/r Smør  6 ¼ K:de Malt og 9 M/arke/r Fisk i Wildanger  No: 69, som Anders Olsen har brugt, datr: 16de November 1786, med Revers.

 

1788: 309b

 

            36.  Eet Mageskiøde imellem den Residerende Cappellan til Leganger  til Anders Daae og hans Broder Sr: Gerhard Daae, hvorved den sidste overdrager den første, 1 Løb 2 b/ismerpund Smør og 1 2/3 Tønde Malt i Ystebøe  No: 75, {tilligemed en} \og faaer igien en/ Anpart i Loftaas i Lindaas, {og faaer igien} \tilligemed/ eendeel Jordegods i Sogn, datr: 27de Maii 1788, med Attest, og det Mageskiftede Ansat til 484 dr 3 mrk, indberegnet Mellemlaget.  indført Fol: 128.

            37.  Een Pandte Obligation af Kræmmeren Sr: Hans Luth til Hr: Hof Agent Herman D. Janson  stoer 280 Rdlr, med 2den Pandte Rett i Giæstgiverstædet Bøevogen  No: 84, med besætning.  datr: 20de Junii 1788, hvorved i Tinglysnings Paateigning, blev anført til Creditors Efterretning, den paa denne Eiendom med første Pandte Rett hæftende Pandte Obligation, indført Fol: 124.

 

Til Laugrettesmænd for næstkommende Aar 1789, blev udnævnt følgende 8te nye mænd:  1. Mons Jensen Westre Soleim,  2. Johannes Jensen Hoele,  3. Lars Steffensen Dalland,  4. Mons Johannesen Helleland,  5. Ole Michelsen Hougland,  6. Niels Andersen Wildanger,  7. Knud Johannesen Giære  og 8de  Peder Lassesen Pletten.

 

Hr: Fogden frem lagde til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende høy Kongl: Skatter for dette Aar, af Beløb 341 Rdr 2 mrk 3 s  og over Rente Skatten  2 Rdr 5 mrk 11 s  der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfant sig ingen som havde videre med Tinget at udrette  blev samme sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Alenfits Skibreede 1788.

Aar 1788  den 13de Octobris  blev paa Tingstædet Alverstrøm/m/en holdt Høsteting for Alenfits Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 236. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amtsbreve  13 i Tallet, som ved dette Aars Høsteting for Herløe Skibreede og her foran ere registrerede f: 298, 302 og 305

 

 

 

Udsættelses Ting for Sartors Skibreede [1788]

Sam/m/e Dag  den 13de Octobris 1788  blev paa Tingstædet Alverstrøm/m/en holdt Udsættelses Ting for Sartors Skibreede i Nærværelse af forberørte for Alenfits Skibreede tilnævnte Laugretsmænd

  og derved blev udi Sagen, anlagt af Johan/n/es Larsen og Rasmus Larsen Nore Fielde imod Odine Rognalds Dotter og Mand Jacob Rasmusen Møevig  og contrastævnet af disse  saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  De Sager, Hovedcitanterne, som Arvinger efter afg: Brithe Mons Dotter Schouge, sigter Contracitantinden for  at have laant af den afdøde og at tilegne sig urettelig uden at have frembragt dem i Boet under Skiftets Behandling, der skal bestaae efter deres Paastand i følgende:  en Sølv kjæde med Naal, en Bore med forgyldt Sølvspende  en Hoved Salvet, et Snørliv  og en Spinderok, siiger Contracitantinden derimod at være hende skjænket og foræret af den afdøde i levende Live, for lang og troe Tjeneste i 19 Aar.

  Saa liidet som sligt løst Foregivende i Almindelighed og for sig selv er antageligt, da Egennyttighed aldrig kunde mangle saadant Paaskud for at bemægtige og tilegne sig Afdødes Gods, Saa sandsynligt i høy Grad er det derimod i den/n/e Sag, hvor saamange Omstændigheder vidner derom; Thi 3die Hoved Vidne, den afdødes Stiv Søn, forklarer at den Afdøde elskede Odine

 

1788: 310

 

meget for hendes 18 Aars troe Tjeneste hos hende, ønskede at hun var hendes Arving  og ej brød sig om sine Brødre, der ellers var hendes Arvinger;  4de Hoved Vidne har seet Odine i sit Fæsterøl at bære paa sig endeel af disse Sager i Paasyn af forrige Ejerske  bemelte Brithe Mons Dotter Schouge, hvilket især bekræftes af 4de Contra Vidne  at den Afdøde selv udpyntede Odine hermed til sit Fæsterøl  og tilstoed at have skjænket hende sam/m/e med de øm/m/este Udladelser af moderlig Kjærlighed for hende, ja  dette Vidne beretter tillige den hæftige Udladelse af den afdøde  at dersom hendes Arvinger efter hendes Død vilde fratage Odine det hende skjænkede, skulde de ej faae Roe for hende i Graven;  2det Contra Vidne, den afdødes Søsters Dotter og Arving, bevidner liige impræcation af den Afdøde over hendes Arvinger i den Henseende  og Fortrydelse imod dem *dem der fore 4 Uger førend hun døde.  3die og 4de Contra Vidner have paa een og sam/m/e Tiid hørt den Afdødes Siigende 1 Aar førend hun døde, at Odine skulde beholde hvad hun havde faaet, hvilket hun ligeleedes igjentoeg for 2det Contra Vidne 4 Uger førend hun døde, og endelig har alle 4 Contra Vidner hørt at den afdøde ønskede at Odine maatte være hendes Arving, hvoraf 3de og 4de ere eenstem/m/ige, 1ste Vidne  den Afdødes Laugværge  og 2det  hendes Søster Dotter og Arving. Saaledes kan der saameget mindre være Tvivl om rigtig Adkomst {her}til disse ubetydelige smaa Ting, hvilke Hoved sagsøgerne selv ikkun have anslaaet til 5 Rdlr, som det var en saae ringe gave i Forhold til hendes lange troe Tjeneste og den megen Kjerlighed den afdøde bar for hende, og da herved er oplyst baade Anledningen dertil og selve Gaven, er her alt det Beviis, som med Riimelighed kan fordres for slige {smaa} \ringe/ gaver {af} \mellem/ levende Folk.

  Thi friekjendes Contracitantinden aldeeles for Hoved citanternes Tiltale i den/n/e Sag.

 

 

 

 

Udsættelses Ting for Schiolds Skibreede [1788]

Sam/m/e Dag  den 13de Octobris 1788  blev paa Tingstædet Alverstrøm/m/en holdt Udsættelses Ting for Schiolds Skibreede i Nærværelse af de for Alenfits Skibreede tilnævnte 8  Laugretsmænd,

  hvorved udi Sagen, indstævnt af Ole Larsens Enke Mette Marie Falch i Bergen imod Karie Ols Dotter Mit-Nyegaard og Mand Poul Larsen  og contrastævnet af disse, saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Med den fremlagde Udskrift af Nordhordlehns Skifteprotocol er det godtgjort at Hoved citantindens siden afdøde Mand Ole Larsen i Bergen ved Skiftet efter hans Fader Lars Pedersen Mit-Nyegaard, sluttet 5te April 1785  er tilfalden i Arv 18 Rdlr 1 mrk 13 s, hvorfore ham er udlagt det deri benævnte Løsøre som {forblev} beroede hos Sterbo Enken  hans Moder  indstævnte Karen Ols Dotter, og den fremlagde Extrakt af Skifte brevet efter Ole Larsen, forrettet af Bergens Byes Skifte Ret  begyndt 10de Decembr: 1785 og sluttet 20de Julii 1786, som tillige in originali har været anviist, udviiser ligeleedes at Hoved citantinden i sam/m/e

 

1788: 310b

 

Skifte har angivet til Indtægt den/n/e hans Fæderne Arve Lod, hvorimod derunder ikke er skeet ringeste Indsiigelse af Moderen Karen Ols Dotter Nygaard, der som Arving da var overværende derved  og derudi har fremført adskillig anden Paastand,  hvor fore hun maae ansees for at have agnosceret sam/m/e, og endelig oplyser dette Skiftebrev at Hoved citantinden der ved er overladt bemelte hendes Mands heele Boe til Gjældens Afbetaling, hvilket tilsam/m/enlagt udgjør fuldt Beviis herom, hvorimod Contra citanternes seenere løselige Benegtelse ej \kan?/ kom/m/e i Betragtning.

  Derimod har Karen Ols Dotter Nygaard og anden Mand Poul Larsen efter Contrastævning paasøgt et andet Krav hos Hoved sagsøgersken for endeel Sager, hende af den første skulde være laant, nemlig  16 Sølv Knapper, et Sirses Skjørt og Trøye, et Kalemarks Skjørt, en Regne Hat og en Gryde, hvorom er paaberaabt og fremlagt et for Bergens \Bye ting/ den 25de Februarii 1788 erhvervet Tings Vidne, men sam/m/e beviiser saa langt fra saadant, at det ikkun indeholder et ved Byens Kaldsmænd frembragt Foregivende herom fra Contracitanterne  og Ankrav om Tilbageleverelsen eller Erstatning med 10 Rdlr 5 mrk hos Hoved citantinden, som benegtede Laanet heraf og sagde at det var hende foræret af Svigermoderen Karen Ols Dotter  og har vedblevet saadant under den/n/e Sags Procedure. Ikke er det utroligt at slige ubetydelige Ting af Forældre kan være givet Børn, og ved Insinuationen herom er ej opgivet Tiiden naar saadant skulde være skeet; Dersom dette virkelig var laant af døde (afdøde) Ole Larsen, maatte Kravet derom være skeet udi Skiftet efter ham, hvortil creditorerne vare indkaldede ved Proclama, og ligesom dette imodsagde ubeviiste Krav ej kan liqvideres i Hoved citantindens *legitimede (legitimerede) Krav, saa er der i Mangel af Paafordring derom i Ole Larsens Skifte ikke saadan Formodning at der i Overeensstem/m/else med Loven kunde paalægges {Contra} Hoved citantinden Benegtelses Eed herom, men da den/n/e selv frivillig har ladet sam/m/e anbyde,

  Kjendes hermed og Dømmes for Ret  Naar Hoved citantinden Mette Falch til nest kom/m/ende Som/m/erting for Schiolds Schibreede i Contracitanternes Tilkaldelse aflægger sin Benegtelses Eed derhen at hun ikke siden 10de Decembr: 1785 har faaet til Laans hos Karen Ols Dotter Nygaard forbemelte 16 Sølv Knapper, et Kalemanks Skjørt {og}  et Sirsee Ditto og Trøye, en Regne Hat og en Gryde, bør Contra citanterne Poul Larsen Mit-Nygaard og Hustrue Karen Ols Dotter i uskad Stand in natura udlevere hende den hendes afgangne Mand Ole Larsen tillodnede blakkede Hæst og det øvrige i Skifte Udlægget benævnte Løsøre, om det endnu kan findes, eller i dets

 

1788: 311

 

Stæd sam/m/es Værdie Atten Rdlr Een Mark Tretten Skilling, hvoraf hun har Valget. I Mangel af slig Benegtelses Eed tilpligtes Poul Larsen Mit-Nygaard og Hustru fradragen de fordrede Tie Rdlr 5 mrk for disse Sager at udreede til Hoved citantinden, det Øvrige af Hoved kravet med Syv Rdlr Toe Mark og Tretten Skilling, saaog i begge Tilfælde at erstatte hende Søgemaalets Omkostning med Sex Rdlr, At efterkom/m/es i bestemt Orden og Tiid naar den/n/e Dom 15 Dage førinden har været lovlig forkyndt, under viidere Adfærd efter Loven.

 

 

 

(Høste Tinget for Alenfits Skibreede 1788  - framhald)

Derefter vedvarede Tinget for Alenfits Skibreede

 

Samson Leivestad imod Ellev Pedersen Seim

Samson Helgesen Leivestad anmeldte med mundtlig Continuations Stævning til dette Ting at have indkaldet Ellev Pedersen Seim at høre Vidner i den forhen imod ham anlagde Sag for Skjældsord og Ærerørige Beskyldning  og som Vidnet er under Lovens Falsmaal til dette Ting indkaldet Siur Nilsen at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

  Saavel paagjældende Ellev Seim, som det ind kaldte Vidne mødte og vedtoege Varselen.

  Derpaa fremkom som

            3die Vidne Siur Nielsen  tjenende hos Lars Nilsen Seim  sagde at være 15 Aar gam/m/el.

  Indstævnte Ellev Pedersen Seim forestillede at det nu fremkomne Vidne er et Barn, som ej endnu har fyldet sit 15de Aar og ej været til confirmation, hvor fore han ansaae ufør til at bære Vidnes byrd og paastoed ham afviist og forventede derom Dom/m/erens Kjendelse.

  Siur Nielsen vedblev sin Forklaring at have fyldet sit 15de Aar i nestleden Julii Maaned.

  Sagvolderen benegtede Vidnets Alder og forventede Dom/m/erens Kjendelse herom.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Da Vidnet selv angiver at have fuldendet sit 15de Aar, kan Sagvolderens Uviidenhed eller Benegtelse deraf ej kom/m/e i Betragtning, men Vidnet antages til Forklaring under {Sagv} Forbeholdenhed af Sagvolderens Ret til at afbeviise sin Indsiigelse imod Vidnets habilité, som ved Sagens Paakjendelse nærmere skal kom/m/e i Overvejelse.

 

  Vidnet aflagde derpaa sin Eed med oprakte Fingre og vandt i alt eensstem/m/ig med 1ste Vidne Sissele Niels Dotter Toscheim, som tillige den Tiid var tilstæde

  Sagsøgeren indlod derpaa Sagen Dom med Paastand at de af Sagvolderen udtalte nærgaaende Ord ved Dom maae vorde, at Ellev Pedersen Seim  foruden tilstrækkelige Bøder til Vej Cassen og fattig Cassen  maae tilfindes at betale ham \til/ en Slags Opretning 4 Rdlr  og {desuden} \endelig?/ 6 Rdlr for dette Søgemaals Omkostning

  Sagvolderen, som havde absenteret sig fra Retten  blev paaraabt  anhørte det  men vilde ej indfinde sig for Retten, og da han saaledes intet viidere havde at tilføre  optages Sagen Dom.

 

Penge Opbydelse

Anders Hansen Alver loed ved sin Nabo Lars Jacobsen Øvre Tvedt

 

1788: 311b

 

frembringe en Pose, hvorudi skal være 39 Rdlr  hans Myndtling Hans Jensen fra Indre Sæbøe tilhørende, som han begjerede udbuden til Laans imod godt Underpant og Rentes Svarelse  og i Mangel deraf forseglet inden Retten.

  Efter skeede Opbydelse var ingen som mod Pant og Rente vilde antage disse 39 Rdlr, hvor fore deraf blev udtaget 32 s for Opbydelsen  og derefter blev Pungen forseglet inden Retten og *tilbageveret (tilbageleveret) Lars Jacobsen Øvre Tvedt.

 

Lars Jacobsen Nedre Tvedt frembragte 17 Rdlr 3 mrk i en Pung tilhørende hans Myndtling Barbra Størchs Dotter fra Nedre Qvam/m/e, som han begjerede til Tinge udbuden til Udlaan imod antagelig Sikkerhed og Rente  eller i Mangel deraf forseglet.

  Efter skeede Opbydelse var ingen som forlangede dette Laan, hvor fore der blev udtaget 2 mrk for Opbydelsen, og uden at tælle Indholden blev Pungen forseglet inden Retten og Comparenten tilbageleveret.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev fremsat

            1.  de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, hvortil den nærværende Almue, deriblant Lars Jacobsen Nedre Tvedt og Lars Knudsen Storoxe, forklarede ligesom for Aaret 1787 uden nogen Forandring.

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flomqværner  der inden Retten blev oplæst, og den nærværende Almue, hvoriblant Joen Larsen Gousereide og Samson Helgesen Leivestad, forklarede at her ej gives meere af dette Slags.

 

Efter Paaraab havde ingen viidere at føre i Rette, hvorfore Tinget beroer til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 14de Octobris 1788  vedvarede Tinget for Alenfits Skibreede i Nærværelse af sam/m/e Laugretsmænd

 

og blev da udi Sagen, anlagt af Samson Helgesen Nore Leivestad imod *Elle (Ellev) Pedersen Seim saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  1ste og 3die Vidner berette eensstem/m/ig at Sagvolderen i et Samqvem paa Seim nestl: 4de Juledag bad Sagsøgeren der at opholde sig noget længere for at drikke Øl med ham  og da den sidste undskyldte sig derfore for ej at forlades af sit Følgeskab, sagde den første  saa gak du Din forbandede Horebuk. Efter slig Anledning af venskabelig Indbydelse til at drikke, uden nogen anden foregaaende Tvedragt, kan dette ikke betragtes for nogen egentlig Sigtelse og Beskyldning  men for ubeqveme Ord af en beruset Mand, der ej fik det forlangte Selskab til at drikke, og ligesom Sagvolderen har erklæret at det blot var tatt(?) hen i løs Luft uden at være ham meent  har Sag søgeren ikkun paastaaet  foruden Ordenes mortification  af Bøder 4 Rdlr til Opretning og 6 Rdlr for Søgemaalets Omkostning;

  Thi kjendes hermed og døm/m/es for Ret  Bemelte af Ellev Pedersen brugte Udtryk bør som usagt  dødt og magtesløse at ansees, uden at kom/m/e Sagsøgeren til

 

1788: 312

 

ringeste Forklejnelse paa gode Navn og Rygte, og Saggivne Ellev Pedersen Seim tilpligtes der fore at bøde Een Rdlr til Vej Kassen og ligesaameget til Hosangers Præste gjelds Fattig kasse  samt at betale Sagsøgeren Samson Helgesen Nore Leivestad til en Opretning herfore og dette Søgemaals Omkostning Aatte Rdlr, at fuldbyrdes inden 15 Dage fra den/n/e Doms Forkyndelse under viidere lovlig Adfærd.

 

Derefter blev publiceret:

            1.  Eet Afkald af Lars Steffensen Heggertvet, til Anders Arnesen Soltvedt, No: 3, for hans Arve Lodder, tilfalden ved Skifter paa Søre Leivestad og Qvamme af 3de Martii 1764, og 3die April 1776, tilsammen 9 Rdr 4 mrk 12 s  datr: 26de Septbr: 1788, indført Fol: 129.

            2.  Een Odels Lysning af Lars Jacobsen Nedr: Tvedt, for sin Myndtling Barbroe Størchs Dotter til 1 b/ismerpund 6 1/3 Marke/r Smør og 2 Mæler 5 1/3 Kdr: Malt i {Øvre} \Nedre/ Qvamme  No: 10, dateret 14de Octbr: 1788, indført Fol: 129.

            3.  Eet Afkald, fra Halver Jensen Tidtland til Mons Olsen Sellevold  No: 14, for hans Hustrues Helga Friderichs Dotters Arv, 69 dr 5 mrk 12 s, tilfaldne ved Skifte paa Sellevold af 8de Martii 1784  med Interesse, datr: 13de Octbr: 1788, indført Fol: 129.

            4.  Eet Ditto af Niels Larsen til Lars Monsen Stoere Oxe  No: 31, for hans Arv 17 dr 6 s, med Interesse, tilfalden ved Skifte paa Stoere Oxe af 6te Novbr: 1778, datr: 21de Aug: 1788, indført Fol: 129.

            5.  Eet Bygsel Brev fra David Olsen Søre Lie til Ole Erichsen, paa ½ Løb Smør og 2 Mæler Malts Leie, i Mongstad  No: 34, forhen brugt af Lars Olsen  datr: 13de Octobr: 1788, med Revers.

            6.  Eet Skiøde, fra Lars Haldorsen Fischesetter, til Ole Siursen, paa 18 M/arke/r Smør og 1 Mæle Malt i Gaarden Fischesetter  No: 40, for 85 Rdlr, datr: 13de October 1788, og indført Fol: 130.  hvorhos fulgte Attest

            7.  Eet Pandte Obligation af Ole Siursen Fischesetter til Iver Erichsen Ryeland, stoer 50 Rdlr, med 1ste Pante Rett i bemelte 18 M/arke/r Smør  1 Mæle Malt i Fischesetter  No: 40, datr: 13de October 1788, indført Fol: 130.

            8.  Aflyst en Ditto af Lars Haldorsen Fischesetter, til Erich Erichsen Ryeland  stoer 40 Rdlr, med 1ste pandte Rett i 18 M/arke/r Smør og 1 M/æle Malt i Fischesetter  No: 40  datr: 16de Januarii 1783, og tingl: 10de Maii s: A:, efter paategnet Qvittering af Creditor Erich Erichsen, der nu er henflyttet til Hopland, uden dato.

            9.  Tinglyst et Afkald, af den nye Værge Ole Knudsen Søre Kapperdahl, No: 46, til Arvingerne efter forrige Værge Jon Larsen Eidsnæs, for Myndtl: Martha Mons Dotters Arv 31 dr 8 s, med Interesse, tilfalden ved Skifte paa Echangerlie, sluttet 2dre Novbr: 1782, datr: 13de Octobr: 1788  og indført Fol: 129.

            10.  *Kit (Eet) Bygsel Brev af Hans Krohn til Ole Olsen paa ½ Løb Smørs Leie i Watne  No: 50, forhen brugt af Ole Nielsen, datr: 10de Januarii 1788, med Revers.

            11.  Aflyst en Pandte Obligation af Ellev Pedersen Seim til Myndtlingen Martha Ols Dotter fra Lie, stoer 150 Rdlr, med 1ste pante Rett i ½ Løb Smør og ½ Huud i Seim  No: 51, datr: 27de Octobris 1786  og tingl: 12te Maii 1787, der nu er indfriet efter Myndtlingens Værgers Jon Michelsen Ryeland og Ole Rasmussen Lyhrens paategnede Qvittering af 14de Maii 1788.

            12.  Eet Skiøde fra Lars Andersen Miaatved til Sønnen Ole Larsen, paa 7/33 Deele i Alversunds Annæs Kirke, med ornamenter  Inventarium og underliggende Jordegods, hvoriblant 6 M/ark S:r og 6 Kdr: Malt i Nore Leivestad  No: 69  datr: 8de Octobris 1788, indført Fol: 121.  for 50 Rdr.

            13.  Eet Afkald fra John Larsen Gousereide til den forrige Værge Erich Larsen Morvig, for begges Søster Brithe Lars Dotters Arver \ og Hiem/m/e gifte /, ved Skifter paa Gousereide og Todtland, af 5te November 1762 og 22de Junii 1772, tilsam/m/en 38 Rdr 3 mrk 12 s  med Interesser, datr: 13de October 1788, indført Fol: 129

            14.  Eet Ditto af den nye Værge Johannes Olsen Sætre til Endre Johanesen Houchaas

 

1788: 312b

 

for Myndtlingen Iver Endresens Arv 13 rd 2 mrk 7 s, falden paa Berstadnæss i Watzværns Tinglaug den 4de April 1779, datr: 13de October 1788, indført Fol: 129.

            15.  Eet Bygsel Brev fra Cappellanen hr: Thomas v: Westen Angel  til Mons Aschieldsen paa, 5 Skilling Jorde Penge i Houchaas  No: 67, som Endre Johannesen har brugt, dateret: 30te Novbr: 1787, med Revers.

            16.  Eet Vilkaar Brev af Mons Aschielsen Houchaas til Endre Johannesen og Hustrue paa eendeel Leve Kaar af denne Anpart 5 Skl: Jordepenge  eller rettere 18 M/arke/r Smør og 12 Kdr: Malt  i Houchaas  No: 67.  datr: 19de Maii 1788, indført Fol: 129.

            17.  Eet Skiøde fra Niels Jonsen Søre Aase til Sønnen Joen Nielsen paa ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Søre Aase  No: 79, for 98 Rdr, datr: 13de October 1788  indført Fol: 129, hvorhos fulgte Attest.

            18.  Eet Ditto af Christopher Andreas Myhlenphort til Siur Wittingsen Opqvitne, paa Giæstgiverstædet Brudeknappen  No: 83, for 182 Rdr, datr: 19de Martii 1788, med hoshæftede Attest af 13de October 1788, der viiser Pandte Hæftelserne paa Ejendommen  og tilligemed Skiødet er indført Fol: 129.

 

Til Laugrettesmænd for næst efterkommende Aar 1789, blev udnævnt følgende 8te nye Mænd:  1. Magne Jensen Alver,  2. Halver Jensen Tidtland,  3. Olver Olsen Walde,  4. Ole Erichsen Mongstad,  5. Niels Pedersen Todtland,  6. Siur Olsen Halsteendahl,  7. Johannes Erichsen Siursæt  og 8de  Joen Knudsen Tidtland.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            3.  Fortegnelse, over de ubetalt henstaaende høy Kongelige Skatter for dette Aar  af Beløb 239 dr 2 mrk 15 s  og over Rente Skatten  6 rd 2 mrk 9 s, der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen, som havde videre ved Tinget at udrette, Thi blev samme ophævet.

 

 

 

Høste Ting for Lindaas Skibreede 1788.

Aar 1788  den 16de Octobris  blev paa Toftegaard holdt Høsteting for Lindaas Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som var tilstæde nestl: Som/m/erting og *heran (her foran) ere anførte f: 237 og 278. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy kongel: Anordninger og Amts breve  13 i Tallet, som ved dette Aars Høsteting for Herløe Skibreede og her foran ere registrerede f: 298, 302 og 305.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 17de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da først paaraabt de indstævnte Sager

 

Capitaine Brygger imod Michel Rasmusen Indre Lyhren

Sagsøgeren anmeldte med mundtlig Continuations Stævning i den/n/e Sag at have indkaldet Jacob Amundsen og Lars Olsen paa Indre Lyhren at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

  Den paagjældende Michel Rasmusen Indre Lyhren mødte og tilkjendegav at *uaagtet han ej er kaldet til Sagen {og} den/n/e Gang at anhøre de indstævnte Vidner  vilde han dog tage til Gjenmæle og havde intet imod at Vidnerne nu blive afhørte.

  Derpaa fremkom som

            1ste Vidne Jacob Amundsen  Skoleholder i Lindaas Sogn og opholdende sig paa Indre Lyhren, aflagde Eed og vandt at da Sagsøgeren ved Høstens Tiid 1787 var ved Telthuuset

 

1788: 313

 

paa Lyhren henrejst til Forretning i Kongelig Tjeneste og der fra skulde rejse tilbage  blev Vidnet af ham hensendt at tilsiige indstævnte Michel Rasmusen Indre Lyhren til at skydse sig derhen, hvortil Michel svarede nej  han havde ingen Tiid der til, da han havde al sin Ager at skjære, hvorpaa Vidnet forrettede den/n/e Skyds og fik Betaling derfore af Hr: Capitainen.

            2det Vidne Lars Olsen  nu boende paa Førland og forhen opholdede sig paa Indre Lyhren hos hans Fader Ole Knudsen, aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med nest forrige  for saavidt at han var tilstæde og hørte 1ste Vidne at tilsiige Saggivne Michel Rasmusen Indre Lyhren forbemeldte Tiid at skydse Hr: Capitainen  og at Michel dertil gav foranførte Svar.

  I Anledning af Continuations Stævningen bliver de forhen paastaaede 3 Rdlr ikke klækkelig, hvor fore Hr: Capitainen i Continuation af hans forrige Paastand maatte paastaae Een Rdlr i Tillæg for den/n/e Processes Omkostning  samt 2 Rdlr i Bøder

  Den Saggivne havde intet at tilføre og Sagen optages

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev fremsat

            1.  De her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale  og den nærværende Almue, hvoriblant Ole Hansen Torsvig og Joseph Andersen Refsdahl, forklarede hertil ligesom for Aaret 1787 uden nogen Forandring.

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flomqværner, som inden Retten blev oplæst  og den nærværende Almue, hvoriblant Ellev Andersen og Joen Johan/n/esen Udlyhren, forklarede hertil at her foruden er tilkom/m/en Een Qværn paa Gaarden Soleim  No: 6, der blev ansat for 4 s  og een Ditto paa Tvetteraas  No: 87, der blev ansat for 2 s  Derimod er udgaaet heraf og aldeeles borte paa Sævraas  No: 63  Een  ansat for for 4 s  og paa Hodne  No: 67  Een  for 2 s, Følgelig Tilkomst 6 s og Afgang 6,

 

Lensmand Lars Fieldsende imod Siur Jansen Træland

Sagsøgeren æskede Sagen i Rette efter Laug dag, som han fremlagde med paategnet Forkyndelse  og indloed Sagen Dom med Paastand at Sagvolderen maae tilfindes at betale de paastævnte Landskylds og Tiende Restanser med 5 rd 4 mrk 2  saaog at oprette Søgemaalets Omkostning med Toe Rdlr.

  Sagvolderen mødte og tilstoed saavel Laugdagens Forkyndelse som selve Kravet  og beklagede allene sin Vanmagt at betale   hvorpaa Sagen blev optagen til Dom

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette, beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 18de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugrets mænd

 

og blev da udi Sagen, anlagt af Hr: Capitaine von Brügger imod Michel Rasmusen Indre Lyhren saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Aldeeles uantagelig er den Undskyldning for den tilsagde Skyds, som Sagvolderen efter Vidnernes Forklaring har ….bragt, nemlig at han havde alt sit Korn at skjære,

 

1788: 313b

 

da en rejsende Mand under sligt Paaskud ingenlunde maae sættes i Forlegenhed  og allermindst en Kongel: Betjent {der} der rejser i Kongens Forretninger, som desformedelst blev underkastet Hinder og Ophold, og saaliidet, som der kan fordres Tilsiigelse om Penge Skyds ved Skyds skafferen, der ikke gives paa dette afsiides Stæd ved Lyhrens Telthuus uden for den almindelige Vej og langt borte fra Skyds Skiftet, saa ubestemt er derimod den Tilsiigelse, som efter Vidnernes Forklaring skeede herom fra Sagsøgeren til Sagvolderen, nemlig blot at han skulde skydse ham, uden at nævne om det var for Betaling eller fri Skyds, hvilken sidste nødvendig maae tilsiiges ved Skyds skafferen, i den fastsatte Orden, og da Sagvolderen har foregivet at han var aldeeles uviidende om at den/n/e tilsagde Skyds skulde ham betales, hvorom han dog paa Tilspørgende strax kunde blevet underrettet,

  kjendes hermed og Døm/m/es for Ret  Naar Saggivne Michel Rasmusen Indre Lyhren til nest kom/m/ende Som/m/erting for dette Skibreede i Sagsøgerens Tilkaldelse aflægger sin Benegtelses Eed derhen at han ej vidste andet end at den Skyds, han ved Høstens Tiid 1787 blev tilsagt at udrette for Sagsøgeren fra Lyhrens Telthuus, var Friskyds, bør han for viidere Tiltale i den/n/e Sag fri at være, men i Mangel af slig Befrielses Eed til bestemte Tiid, tilpligter bemelte Michel Rasmusen Indre Lyhren at bøde Een Rdlr til Vejkassen  og ligesaameget til Lindaas Præstegjelds Fattigkasse  saa og at oprette Sagsøgeren den/n/e Rettergangs Omkostning med Fiire Rdlr. At udreedes i bemelte Orden til bestemt Tiid, naar den/n/e Dom 15 Dage førinden har været lovlig forkyndt, under viidere lovlig Adfærd.

 

Der nest blev udi Sagen, anlagt af Lensmand Lars Fieldsende imod Siur Jansen Træland for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Saggivne Siur Jansen Træland, som selv inden Retten har tilstaaet Kravet, tilpligtes at betale Sagsøgeren de paastævnte Fem Rdlr 4 mrk 2 s  saaog Toe Rdlr for den/n/e Rettergangs Omkostning inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under viidere lovlig Adfærd.

 

Lensmand Lars Fieldsende mødte for Johan/n/es Olsen Tverberg og anviiste Skindet af en voxen Biørn  og et Ditto af en Biørn Unge, som den/n/e med sin Dræng Amund Hansen i nestl: Septembr: Maaned havde skudt i Udmarken i Nærheden af bemeldte Gaard Tverberg, af hvilke begge, deres begge Fremlabber bleve afskaarne, og hvorom Beviis skal vorde meddeelt dem til at erholde de paabudne Skudpenge.

 

Brand skade Tings Vidne

Hans Erichsen Fieldanger anmeldte at paa hans brugende Anpart i Gaarden Fieldanger  No: 58, der skylder 2 Pd: 18 M/ark Smør Skatteskyld, er i Dag 8 Dage siden ved Natte tiider opkom/m/et en pludselig Ildsvaade, som fortærede tilligemed hans vigtigste Løsøre  følgende der paa Gaarden beboende Huusebygninger, Vaanhuuset  Ildhuuset, Vedhuuset og en Boe med Loft, og da dette var den meenige Almue bekjendt, begjerede han deres Forklaring herom indhentet.

  Den nærværende Almue, hvoriblant Mons Ditlevsen Udkilen og Henrich Larsen Store Matre \bevidnede/, at det rigtig forholder sig som andraget er

 

1788: 314

 

der af Laugrettet blev skjøn/n/et at være 2/3 Deele af total Skade.

 

Nye Sag

Jacob Lampe imod Mads Rognaldsen Spiudøen

Jacob Lampe mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Mads Rognaldsen Spiudøe for tilføyede Ærerørig Paasagn og Beskyldning at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette, samt derom at anhøre Vidnerne Mons Monsen Bache, Anne Niels Dotter Loftaas, Karie Johan/n/es Dotter Bragøen og Einer Carlsen paa Bragøen, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

  Paagjældende Mads Spiudøen og Vidnet Karie Johan/n/es Dotter Bragøen mødte ej efter Paaraab  og da den eene brugte Kaldsmand Michel Michelsen Bragøen formedelst Svagheds Forfald ej kunde møde, var nu allene tilstæde den anden Kaldsmand Johan/n/es Olsen Berrefiord, som bevidnede at have forkyndt begge de udeblevne foranførte Varsel i deres eget Paahør og Boepæl i Gaar 14 Dage siden, det han bekræftede med Eed, Dernest fremstoed og Einer Carlsen Bragøen, og bevidnede under \Eed/ at have været nærværende og at han anhørte foranførte Varsel at blive Mads Spiudøen og Karie Bragøen forkyndt forbemelte Tiid ved hans Naboe Michel Bragøen, som har Forfald og ej kan afhjemle Varselen, og Comparenten Johan/n/es Berrefiord

  Derefter fremkom som

            1ste Vidne Mons Monsen fra Gaarden Bache, nu tjenende paa Dragøen, der aflagde Eed og vandt at i Slotaanden først i Augusti Maaned indeværende Aar, da Vidnet stoed i Arbejde ude paa Marken paa Gaarden Dragøen, kom Saggivne Mads Spiudøen derhen og tiltalede først Sagsøgeren Lampe om at den/n/e urettelig havde frataget ham Dragøen, som Mads tilholdt sig, og derefter i vreed Hue skjælde bemelte \Lampe/ ud for Tyv, Skjelm  Løgner og Bedrager, hvorved tillige var tilstæde indstævnte Vidne Anne Niels Dotter fra Loftaas, og Mads talede tillige saa høyt at han endog kunde høres af Naboerne paa Bragøen. Mads havde og sam/m/e Tiid med sig hans Hustrue og Børn, hvilke sidste tillige ere hans Tjenestefolk, og ved disse loed slaae Græs paa Dragøen, og selv gik Mads med en lang Stage i Haanden og truede at dersom Lampe vilde kom/m/e ud af Huuset at forhindre ham heri, vilde han  nemlig Mads  give ham Frokost og lemlæste ham, endelig hørte og Vidnet at Mads udskjældede Lampe for Landstryger og sagde at han burde landlyses af Prædikestoelen. Saa truede og Mads Lampe med at han vilde drive sine Kreaturer ind paa Dragøen at gaae i Græsgang, hvilket Mads og strax der paa satte i Værk  saavelsom adskillige Gange siden.

            2det Vidne Anne Niels Dotter fra Loftaas  og nu tjenende paa Dragøen  aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med nest forrige 1ste Vidne

            3die Vidne Einer Carlsen  boende paa Bragøen  aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 1ste Vidne om alle Skjælds ordene Mads Spiudøen udtalte imod Lampe, som Vidnet fra sin Gaard der i Nærheden anhørte  saaog at Mads loed nedslaae Græsset og adskillige Gange loed sine Kreaturer drive didhen til Græsning paa Dragøen.

  Sagsøgeren frafaldt det udeblevne Vidne og begjerede Laugdag for den Paagjældende til neste Ting,

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Mads Rognaldsen Spiudøen gives Laugdag til nestk: Som/m/erting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

1788: 314b

 

 

Derefter blev publiceret.

            1.  Eet Skiftebrev efter Manden Peder Knudsen Indr: Lyhren af 19de Junii 1788, hvor[ved] af ½ Tønde Malt og 12 Skilling Penge Landskylds Leje i Indr: Lyhren  No: 1, blev udlagt det halve, med 12 Kdr: Malt og 6 Skl: Penge til Sterboe Enken Helga Anders Dotter,  og hver af de 3 Brødre Joen Knudsen Tidtland, Wilhelm Knudsen og Jacob Knudsen  4 Kdr: Malt og 2 Skilling Penge, indført Fol: 130.

            2.  Eet Bygsel Brev fra Danckert D: Heiberg til Lars Olsen paa 1 pd: 3 M/arke/r Smør og 1 ½ Mæle Malt i Førland  No: 5, som Claus Bastiansen har brugt; Paa saalang Tiid, som denne og efter kommede Eier ikke selv behøver den til Brug, og paa følgende Poster:  1. at betale de Kongl: Skatter og Jorddrottelige Rettigheder i rette Tiid,  2. at sælge ald hans Avl af Søe og Land til Jorddrotten for gangbar Priis  og betale Landslod 1/5 af ald Slag, som med Nodt fanges,  og 3.  ikke at borttage hvad Østers der findes med Landet  og ikke at hugge hvad Træer der findes.  datr: 16de Octobr: 1788, med Revers.

            3.  Eet Afkald fra Hans Hansen Sletten til Bertel Gudmundsen Østrem for hans 3 bortdøde og fraværende Sødskende Rasmus, Olog og Sirie, Hans Børns Arvemidler tilsammen 3 Rdr 17 s, tilfaldne ved Skifte paa Østrem den 6te Junii 1763, datr; 17de Octobr: 1788, indført Fol: 131.

            4.  Eet Ditto af samme Dato til samme Værge, fra Christopher Erichsen med Curator Lensmand Lars Fieldsende, for Arv 10 Rdlr  faldne ved Skifte paa Aaraas, den 25de Januarii 1773.  indført Fol: 132.

            5.  Eet Bygsel Brev fra Stiftamtmand og Laugmand Bager til Jon Monsen paa Bertel Gudmundsens Brug 12 Marke/r Smør, 12 M/arke/r Fisk og 4re Kdr: Malt i Østrem  No: 10, datr: 16de December 1782, med Revers.

            6.  Een Pandte Obligation af Anders Olsen Rebnor til Myndtlingen Ingeborg Anders Dotter Soltvedt, med Værge Mons Andersen Berrefiord, \stoer 34 Rdr/  med Rente 4re ProCto  og 1ste pandte Rett i 9 Mark Smør  ¼ Faar og 1 b/ismerpund 3 Marke/r Fisk i Rebnor  No: 14.  datr: 17de October 1788  indført Fol: 131.

            7.  Eet Skifte brev efter Konen Anna Guttorms Dotter Oxnæs af 26de Junii 1788  hvorved af 1 b/ismerpund 12 M/arke/r Smør og 1 b/ismerpund Fisk i Oxnæs  No: 16, blev udlagt 18 M/arke/r Smør og 12 M/arke/r Fisk til Enkemanden Ole Erichsen,   hver af de 2 Sønner Lars og Jacob Olssønner  7 1/5 Mark S:r og 4 4/5 M/arke/r Fisk,  og Dotteren Anna Ols Dotter  3 3/5 Mark Smør og 2 2/5 Kdr: Malt.  indført Fol: 130.

            8.  Et Afkald, fra Rasmus Olsen og Brithe Ols-Datter, til Hr: Danchert Heiberg, No: 21, for Deres, ved Skiftet efter deres Moder: Ingeborg Ingebrigts-Datter Kalland, af 23 Sept. 1772, tilfaldne Arve-Lodder, tilsam/m/en: Tre Rdr  Tre \ M/ark / og een Skilling, med Interesse, dat: 18 Oct: 1788, og indført Folio 131.

            9.  Eet Bøxel-Brev, fra Danchert Heiberg, til ung Karl: Anders Gietmundsen paa 13 11/13 M/ark Smør og 11 2/3 Kander Malt i Gaarden: Synnevog, No: 27, som Hands Fader forhen har brugt, med sam/m/e Conditioner, som under No: 2 er andført, dat: 27 Maji, 1788, med Revers.

            10.  Et Mage-Skjøde, imellem den Residerende Capellan til Leganger, hr: Anders Daae  og Broderen, Sr: Geerhard Daae, hvori den første overdrager til den sidste, foruden endeel anden Jordegods i Sogn, 1 Løb Smørs Leje, i Gaarden: Loftaas, No: 36, her i Skibreedet, dat: 1 aug: 1788, og indført Fol: 130, hvorhos fulgte Attest.

            11.  Et Skifte-Brev, efter Konen: Kari Johan/n/is-Datter Oxnæs, af 26de Jun: 1788, hvor Boet blev beregnet til Indtægt, følgel: Skifte-Brev forrettet paa Gaarden: Fieldanger her i Skibredet, efter den afdøedes fader: Johan/n/es Larsen, den 14 Aug: 1777, og tinglyst 20de Oct: sam/m/e Aar, 3 2/3 (1/3?) M/ark Smør, og 5/108 Hud Landskls: Leie, i Gaarden: Fieldanger, No: 58, her i Skibredet, den afdøde blant Fader Arv udlagt, og i Reinert Clausens Brug, som blev udlagt til Datteren: Olia Lars-Datter  indført Fol: 130.

            12.  Et Skiøde, fra Mons Olsen Lervog, med fleere, til Niels Olsen Knarevigs Stervboe, paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malts Leie i Knarrevig  No: 34, indberegnet Hands egen Arve-Lod deri, det solgte for 16 rd 1 mrk 12 s, dat: 17 Oct: 1788, og indført Folio 132.  hvorhos fulgte Attest.

            13.  Et Do:, fra Iver Jonsen Waage, til Michel Gietmundsen paa 18 M/ark Smør og 6 Kander Malt samt ¼ Huds Leie, i Gaarden: Waage, No: 59, for 80 rd, dat: 17de Oct: 1788, og indført Fol: 131, hvorhos fulgte Attest.

            14.  Afl: Iver Jonsen Waages Obl: til Myndlingen: Michel Jetmundsen, fra Hopland, paa 48 rd, med 1ste Pante-Ret i 12 M/ark Smør  4 K:der Malt og 1/6 Huds Leie, i Waage, No: 59, dat: 19de Oct: 1783  og tingl: 15 Maji, 1784, der nu er indfriet efter paategnet Qvittering af Creditors Værge, under 17 Oct: 1788.

            15.  Et Afkald fra Martha Johan/n/is Datter til Colbeen Johan/n/isen Waage, No: 59,

 

1788: 315

 

for hendes ved Skifte efter Faderen: Johan/n/es Larsen Fieldanger, af 14 aug: 1777, tilfaldne Arv: 9 rd 2 mrk 3 s, med Interesser, dat: 17 Oct: 1788, og indført Fol: 130.

            16.  Et Skiøde, fra Colbeen Johan/n/issen Waage, til Johan/n/es Colbeensen, paa ½ Løb Smør, 1 Mæle Malt og ½ Huds Leie i Gaarden: Waage, No: 59, for 90, dat: 17 Oct: 1788, og indført Fol: 131, med Attest.

            17.  Et Afkald fra Halsteen Endresen, til Hands Fader og Formynder Endre Halsteensen Sæveraas, No: 63, for Arv 22 rd, med Interesser, efter Moder Kari Johannis Datter  tilfalden ved Skifte paa Sæveraas, den 10 apr: 1767, dat: 17de Oct: 1788  og indført Fol: 130.

            18.  Et Skiøde, fra Endre Halstensen Sæveraas, paa 6 M/ark Smør  1 K:de Malt og 1/6 Faar, i Sæveraas, No: 63, for 12 rd, til Søn/n/en: Halsten Endresen, som tilforn deri eier lige Anpart, og følgel: tilsam/m/en 12 M/ark Smør, 2 K:der Malt og 1/3 Faar, dat: 17 Oct: 1788, og indført Folio: 131  med Attest.

            19.  En Obl: fra Anders Jonsen Konglevold, til Anders Arnesen Qvalvog, for 70 rd, med 4 pro-Cto:, og Pant med 1 Pr: af 2 Bpd: Smør og ½ T:de Malt Landskyld, i Konglevold, No: 86, her i Skibredet; dat: 18 Oct: 1788, og indført, Fol: 131.

            20.  Et Afkald, fra Ole Michelsen øvre Schodven, til Anders Monsen Tvetteraas, No: 87, for Hands Hustroes: Marthæ Thomæs Datters, ved Skifter paa Oenæs af 23 Jan: og 28 Maji 1773, samt 16 Mart: 1778, tilfaldne Arve-Lodder, tilsam/m/en 7 rd 4 mrk 2 s, med Interesse, dat: 17 Oct: 1788, og indført Fol: 130.

            21.  Et Bøxel-Brev, fra Ole Michelsen øvre-Schodven, til Hands Fader Michel Monsen øvre-Schodven, paa halve Deelen af Hands brugende Odels-Gaard øvre-Schodven, No: 98, af Skyld 1 Bpd: Smør og 8 Kander Malt; dat: 17de Oct: 1788, med Revers.

            22.  Et Skiøde fra Iver Christophersen, med fleere, til Christopher Larsen Lille-Slire paa ½ Løb Smør i Lille-Slire, No: 137, indberegnet Hands eget forrige udlæg deri, det solgte for 33 Rdr, dat: 18 Oct: 1788, og indført Folio: 132, med hosfølgende Attest.

            23.  Et Bøxel Brev fra Sogne-Præsten til Kors-Kirken i Bergen, hr: Johan Nordal Brun, til Eric Bessesen, paa Gaarden: Løfvig, No: 151, skl: 1 B/ismerpund Smør, forhen brugt og nu afstaaet, af Hands Sviger Fader Ole Matthiæsen, mod at den sidste nyder, som Kaar i Gaarden: 1 T:de Korns udsæd; 1 Koe-Foeder og tre Smaler; dat: 17 apr: 1788, med Revers.

            24.  Et Skiøde, fra Henric Larsen store-Matre, til hands Søn: Ole Henrichsen, paa Landskyld efter Aftag  20 M/ark Smør, i Gaarden: Store-Matre, No: 162, for 24 rd  dat: 16 Oct: 1788, og indført Fol: 131, med hosfulgt Attest.

            25.  Et Bøxel-Brev, fra Henric Larsen store Matre, til Søn/n/en Siur Henricsen, paa Rydnings-Pladsen i Stor-Dahlen, under Gaarden, store Matre, No: 162, forhen brugt af Iver Larsen, strækkende Sig fra øverste Field til Ægestalden, hvor en Slotte er indhægnet, som bruges af store-Matres Beboere, imod aarl: Afgift 4 mrk, og Leve Kaar til den fratrædende efter næst-følgende Vilkaar-Brev, dat: 16 Oct: 1788, med Revers.

            26.  Vilkor-Brev fra Siur Henrichsen til Fratræderen: Iver Larsen paa Leve-Kaar af fornævnte Plads, dat: 17 Oct: 1788, og indført Fol: 131.

            27.  Skiøde fra Baste Olsen Hougsdal, til Datteren: Brithe Ols Datter og Mand: Claus Erichsen, paa 17 1/7 M/ark Smør og 3 17/21 K:de Malts Leie, i Hougsdal, No: 164, for 35 rd; dat: 17 Oct: 1788, og indf: Fol: 130.

            28.Et Bøxel-Brev, fra Hosangers Sogne Præst, Hr: Abel, til Jacob Lampe, paa Gaarden: Dragøen, No: 109; forhen brugt af Mads Rognaldsen Spiudøen, dat: 26 Maji, 1788, med Revers.  Skylden er ½ Løb Smør.

 

Til Laugrettesmænd for næstkommende Aar, 1789, blev udnævnt følgende 8te nye mænd:  1. Johannes Jacobsen ….land(?),  [2.] Knud Knudsen lille Aas,  3. Ingvold Michelsen Hoepe,  4. Johannes Olsen Schouge,  5. Erich Arnesen Hodne,  6. Sander Magnesen Sletten,  7. Niels Hansen Frøesetter  og 8de  Mons Iversen Hougsdahl.

 

Fogden imod Johannes Rechnæs og Brithe Rognøen

Hr: Foged Wangensteen, loed ved Lensmand Lars Fieldsende Æske Sagen i rette fra sidstleeden Sommer Ting, og begierede den igien udsadt til næste Ting til Continuations Stævnings Udtagelse.

  Ingen af de Paagiældende mødte; Og den af Actor forlangte Udsættelse bevilges.

 

1788: 315b

 

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige Skatter for dette Aar  af Beløb, 762 Rdr 2 s  og over Rente Skatten  af Beløb 9 Rdr 1 mrk 6 s  der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen, som havde videre med Tinget at udrette, thi blev samme ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Echangers Skibreede 1788.

Aar 1788  den 21de Octobris  blev paa Tingstædet Bernestangen holdt Høsteting for Echangers Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 244. Ved Tinget var tilstæde Hr: Fogdens Fuldmægtig Sr: Prom.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts breve  13 i Tallet, som ved dette Aars Høsteting for Herløe Skibreede, hvilke her foran ere registrerede f: 298, 302 og 305

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 22de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugrets mænd  og blev da først paaraabt de indstævnte Sager

 

Saugangivelse

Johannes Johan/n/esen og Gudmund Knudsen Indre Eide mødte og fremlagde en skriftlig Angivelse af Gaars dato over den paa Schaars Flomsaug i Aar skeede Skur, hvilken de anhørte sig forelæst og bekræftede sam/m/e med korporlig Eed og oprakte Fingre

 

Hans Olsen Houge imod Anders Larsen Kleiven

Sagsøgeren æskede Sagen i Rette efter Forelæggelse for Vidnerne ved nestafvigte Som/m/erting, som han anviste beskreven.

  Efter Paaraab mødte ingen paa Sagvolderens Vegne

  og derpaa fremstillede Sagsøgeren som

            1ste Vidne Erich Larsen Kleiven  der aflagde Eed og vandt at i {Januarii} \Maji/ Maaned dette Aar laae Vidnet om Morgenen i sin Stue  og hørte der at hans Naboe  indstævnte Anders Larsen Kleiven, som opholder sig i sam/m/e Stue, havde en Samtale med sin Hustrue angaaende en Sølv ring han neste Aften tilforn havde hjembragt, som tilforn skulde have været ham frakom/m/et og borte, da Anders paa sin Hustrues Tilspørgende sagde at have faaet Ringen hos en {Per} Piige, som ej er kaldet at høre Vidner i den/n/e Sag, og den/n/e Piige sagde at have faaet den hos Sagsøgerens Søn Ole Hansen fra Houge, der havde angivet at have funden den paa Lindaas Præstegaards Bøe, da han foer der til confirmation

            2det Vidne Randie Knuds Dotter, nest forrige Vidnes Hustrue  aflagde Eed og vandt i alt eensstem/m/ig med 1ste Vidne  hendes mand.

            3die Vidne Jacob Knudsen Jordahl, der aflagde Eed og vandt at Christi Him/m/elfarts Aften dette Aar kom indstævnte Anders Larsen Kleiven i Vidnets Huus  og i Paahør af Vidnets Hustru Anne Torchilds Dotter spurgte deres Tjenestepige Magdelie Niels Dotter om hun havde faaet en Sølvring af *Hans *Olsen (Ole Hansen) fra Houge, Sagsøgerens Søn, hvortil hun svarede joe  og paa hans Forlangende fremviiste den, Saa snart Anders Kleiven havde seet Ringen sagde han  den/n/e Ring vedkjender jeg mig  og toeg den til sig at gjem/m/e den  samt sagde derhos at Ringen kom for (fra?) ham i den Tiid Hans Olsen Houges

 

1788: 316

 

2 Søn/n/er stoed i Arbejde hos ham at treske, dog undskyldte han den eene  men om Ole Hansen bar han Tvivl. Piigen Magdelie havde derimod sagt at Ole Hansen fra Houge for hende havde angivet at have fundet den/n/e Ring paa Lindaas Præstegaards Bøe i den Tiid han der gik til confirmation.

            4de Vidne Anne Torchilds Dotter  nest forrige 3die Vidnes Hustrue  der aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med 3de Vidne  hendes Mand, og efter Magdelis Beretning fik hun den/n/e Ring af Ole Hansen Dagen efter Helligtrekongers Dag, hvilket 3die Vidne ligeledes berettede

            1ste og 2det Vidne fremstoede paa nye og forklarede under forhen aflagde Eeds Kraft at Ole Hansen først kom i Arbejde hos indstævnte Anders Larsen Kleiven at terske 8 Dage efter Helligtrekongers Sag d: A:

  Da Sagvolderen siden Anhængiggjørelsen af den/n/e Sag ved Døden er afgangen  og Sagsøgeren nødig vilde falde hans Enke besværlig med Bøder og anden Opretning han ellers kunde have Føye at paastaae, naar hun ikkun vilde tilfredsstille ham med Declaration her om og gjengjælde hans hafte Omkostning  hvorom han forventede mindelig Afgjørelse i Skiftet, begjerede han i slig Forventning Anstand i Sagen til nestk: Som/m/erting, som blev bevilget.

 

Til Bilag ved Skatte Regnskabet blev fremsat

            1.  De her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, og den nærværende Almue, hvoriblant Erich Larsen Kleiven og Hans Olsen Houge, forklarede hertil ligesom for Aaret 1787 uden nogen Forandring

            2.  Fortegnelse over de skyld satte smaa Flomqværner, som inden Retten blev oplæst, og den nærværende Almue, hvoriblant Ole Monsen Houge og Jens Monsen Nedre Aas, at her af er tilkom/m/en 1 Qværn paa Gaarden Myhr  No: 32, der blev ansat for 2 s  og ingen fleere. Derimod er af de heri anførte udgaaet og aldeeles borte  1 paa Øvre Aas  No: 19  ansat for 2 s   og paa Otterstad  No: 86  Een for 2 s  tilsam/m/en Afgang 4

 

Derefter blev publiceret

            1.  Et Skiftebrev efter Steffen Larsen Elvig, sluttet 14de Junii 1788, hvorved af 1 Pd: Smør  16 Kander Malts Leje i Elvig  No: 1  blev udlagt 12 M/ark S:r og 8 Kdr: Malt til Sterbo Enken Anne Mons Dotter Elvig,   4 4/5 M/ark S:r og 3 1/5 Kdr: M: til hver af de 2 Søn/n/er Erich og Lars Steffens Søn/n/er   samt 2 2/5 M/ark S:r og 1 3/5 Kdr: M: til Datteren Bottele Steffens Dotter, indført f: 132.

            2.  Et Skjøde fra nysbemelte 3 Myndtlingers Værger Ole Larsen Miøanger og Erich Monsen Hope paa 12 M/ark Smør og 8 Kander Malts Leje i Elvig  No: 1  til deres Moder Anne Mons Dotter og Stivfader Johan/n/es Larsen, som *tilfor (tilforn) ejer liige Anpart deri, det solgte for 40 Rdlr, dateret 21de Octobr: 1788  og indført f: 133, hvorhos fulgte Attest.

            3.  Et Afkald af Iver Bertelsen Hope  No: 2  til afg: Steffen Larsen Elvigs Sterboe for Myndtlingen Hans Erichsens, ved Skiftet efter Erich Steffensen Hope af 16de April 1774 tilfaldne Arv 15 Rdlr 15 s, hvorfore Udstæderen er indsat Værge, datr: 21de Octobr: 1788  og indført f: 132.

            4.  Et Ditto af Ole Carlsen fra Rølland med Curator  til Erich Amundsen Hølleland  No: 17  for hans, ved Skifte efter Faderen Carl Siursen Rølland af 20de Junii 1777 tilfaldne Arv 4 Rdlr 2 mrk 2 s  med Interesse, datr: 5te Augusti 1788  og indført f: 132.

            5.  Et Skjøde fra Creditorer og Arvinger efter Johan/n/es Andersen Øvre Aas  til hans Enke Anne Johan/n/es Dotter paa 18 M/ark Smør og ½ Faars Leje i

 

1788: 316b

 

Gaarden Øvre Aas  No: 19, indberegnet hendes eget Udlæg deri, det solgte for 44 Rdlr 2 mrk 11 s, datr: 27de Maji 1788  og indført f: 133.

            6.  En Obl. af Anne Johan/n/es Dotter Øvre Aas ved Laugværge Nils Iversen Ascheland  til Aschild Erichsen Sætre, stor 40 Rdlr, med 1ste Pante Ret i 18 M/ark Smør og 1/2 Faar i Øvre Aas  No: 19, datr: 27de Maji 1788  f: 133.

            7.  Eet Skiøde fra Jens Monsen Nere Aas til Sønnen Jon Jensen paa 12 M/arke/r Smør og 6 Kdr: Malt i Gaarden Nedr: Aas  No: 20, for 30 Rdlr, datr: 21de Octobr: 1788, hvorved følger Attest, indført Fol: 133.

            8.  Eet Ditto af Ole Knudsen Nedr: Aas til Iver Gullichsen paa 1 pd: Smør og 1 Mæle Malt i Nedr: Aas  No: 20, for 122 Rdr, datr: 22de October 1788, med Attest  indført Fol: 134.

            9.  Een Pante Obligation af Iver Gullichsen Nedre Aas til Moederen Dønnet Gietles Dotter Giellesvig  stoer 30 Rdr, med 1ste pandte Rett i 1 b/ismerpund Smør  1 Mæle Malt i Nedre Aas  No: 20, datr: 22de October 1788, indført Fol: 134.

            10.  Eet Skiøde fra Niels Andersen Toft til Sønnen Anders Nielsen, paa 2 b/ismerpund Smør  1/3 Faar i Toft  No: 24, for 60 Rdr, datr: 21de October 1788, med Attest  indført, Fol: 133.

            11.  Eet Vilkaars Brev fra Anders Nielsen Toft til Faderen Niels Andersen og Moederen Brithe Johannes Dotter, paa eendeel Leve Kaar, af bemelte hans Anpart i Toft  No: 24, datr: 21de Octbr: 1788, indført Fol: 133.

            12.  Eet Skiøde fra Iver Gullichsen Biørnevold til Arne Pedersen Qvitne paa 1 pund 3 M/arke/r Smør og ¼ Tønde Malt i Biørnevold  No: 29, for 170 Rdlr, datr: 22de October 1788, indført Fol: 135.  med Attest.

            13.  Een Pandte Obligation af Arne Pedersen til Kiøbmand Thomas Erichsen, stoer 70 Rdr, med 1ste pandte Rett i 1 pd: 3 Mark Smør og ¼ Tde: Malt i Biørnevold  No: 29, dateret: 22de Octobr: 1788, indført Fol: 135.

            14.  Eet Skiøde fra Ole Monsen Houge til Sønnen Ole Olsen, datr: 21de October 1788, paa 18ten M/arke/r Smør og 18ten Kdr: Malt i Houge  No: 33, for 60 dr  datr: 21de October 1788, indført Fol: 133, med Attest.

            15.  Eet Vilkaar Brev af Ole Olsen Houge til Forældrene Ole Monsen og Brithe Knuds Dotter, paa eendeel Leve Kaar i bemelte Anpart i Houge  No: 33, datr: 21de Octbr: 1788.

            16.  Eet Afkald af Brithe Johannes Dotter Øvre Aas til Faderen Johannes Andersen Øvre Aas  No: 19, for Arv 2 Rdr 5 mrk 5 s, tilfalden ved Skifte af 15de Septr: 1766, datr: 21de Octr: 1788, indført Fol: 132.

            17.  Aflyst en Pandte Obligation af Iver Gullichsen Biørnevold til Moederen Dynnet Gietles Dotter Giellesvig, stoer 50 Rdr, med 1ste Pandte Rett i 1 pd: 3 M/ark Smør og ¼ Tønde Malt i Biørnevold  No: 29, datr: 11te Febr: 1784, tingl: 22de Maii 1784, der nu er indfriet efter paategnet Qvittering af Creditrix Laugværge Lensmand Niels Echnæs af 22de Octbr: 1788.

            18.  Eet Afkald fra Lars Larsen Indr: Eidsnæss til Anders Nielsen Myhr  No: 37, for hans Hustrue Brithe Ivers Dotters Arvemidler 67 dr 4 mrk 15 s  med Interesser, datr: 21de Octr: 1788  indført Fol: 132.

            19.  Eet Ditto af samme Dato, fra Lensmand Niels Echnæs, som Medlem i Hammers Præstegjelds Sogne Commission  til Niels Iversen Fyllingen, for Lægs Lemmen Amund Larsens Arv, tilfalden ved Skifte paa Hagesetter den 11te Junii 1764, stoer 12 Rdr 3 Mark, indført Fol: 134.

            20.  Eet Bygsel Brev af Anders Aschieldsen Reigstad til Ole Olsen Fyllingen paa ½ Løb S:r  15 Kdr: Malt  ¼ Faar i Fyllingen  No: 43, som Niels Iversen har brugt, datr: 20de Maii 1786, med Revers.

 

1788: 317

 

            21.  Eet Bygsel Brev af Biskop Irgens til Arne Olsen, paa 1 b/ismerpund Smør  8 Kander malt og 1/6 Faar i Øvre Echanger  No: 48, som hans Fader Ole Arnesen har brugt, datr: 6te Martii 1788, mod at svare Vilkaar til Ole Arnesen og Hustrue 2 Tønder Korn og Føde for 2 Kiør 3 Faar, og det halve deraf naaer en af de sidste bortdøer, med Revers.

            22.  Eet Afkald fra Gudmund Siursen Otterstad, til Aschield Erichsen Sætre  No: 71, for hans Hustrue Aase Jons Dotters Arv ved Skifte af 27de Julii 1778, stoer 20 Rdr 5 mrk 1 s, datr: 21de October 1788, indført Fol: 132.

            23.  Eet Skiøde fra Aschield Erichsen Sætre til Sønnen Niels Aschieldsen paa Gaarden Sætre  No: 71, af Skat og Landskyld 9 Marker Smør, for 50 Rdr, datr: 21de October 1788, indført, Fol: 133 og 134.

            24.  Eet Vilkaar Brev af Niels Aschieldsen Sætre til Faderen Aschield Erichsen og Hustrue Gurie Johannes Dotter, paa eendeel leve Kaar af Gaarden Sætre  No: 71, datr: 21de October 1788  indført Fol: 134.

            25.  Een Obligation af Niels Olsen stoere Urdahl til Mons Johannesen stoere Urdahl  stoer 50 Rdr, med 1ste pandte Rett i 9 M/arke/r Smør  6 Kander Malt i stoere Urdahl  No: 74, datr: 21de October 1788, indført Fol: 134.

            26.  Eet Afkald af Ole Siursen Rommereim til Johannes Erichsen Rommereim for hans Hustrue Anna Jons Dotters Arv ved Skifte af 27de Julii 1778, stoer 20 Rdr 5 mrk 1 s, datr: 21de Octr: 1788, indført Fol: 132.

            27.  Eet Ditto af 22de Octr: 1788, fra Aschield Monsen fra Hesjedahl til Værgen Johannes Andersen Moestrøm, for Arv 22 rd 3 mrk 10 s, tilfalden ved Skifte paa Hesjedahl den 11te Martii 1788, indført Fol: 133.

            28.  Eet Bygsel Brev af Sogne Præsten Hr: Abel  til Berge Johannesen paa 9 M/arke/r Smør og 3 Voger Næver i Moestrøm  No: 83, som Johanes Andersen har brugt, mod at give sine Forældre Leve Kaar, 3de Tdr: Korn, Føde for 3 Kiør og 6 Faar, samt hugge i Skoven hvad, som nødvendigt kand være, datr: 1ste Septr: 1788, med Revers.

            29.  Eet Vilkaar Brev af Berge Johannesen til Forældrene Johannes Andersen og Ingebor Berges [Dotter] paa samme Leve Kaar, som er bestemt i nest forestaaende til ham udgivne Bygsel Brev paa Moestrøm  No: 83, datr: 22de October 1788  indført Fol: 134.

            30.  Eet Skiftebrev efter Konen Helga Johannes Dotter Langedahl, begyndt 28de April og sluttet 12de Junii 1788, hvorved af 12 M/arke/r Smør i Langedahl  No: 84, blev udlagt:  3 M/arke/r til Creditor Friderich Hesselman,   Ole Simonsen Moestrøm og Marie Ols Dotter Almelie, hver 2 Mark.   Anna Jacobs Dotter Moe, Jon Andersen Egemoe og Dotteren Anna Hans Dotter *fra (for) Krav, hver 1 Mark.   Enkemanden Haldor Gudmundsen Langedahl for halve Boe  1 M/arke/r   og Sønnen Johannes Hansen Steensetdalen blant Arv  1 Mark.  indført Fol: 132.

 

Til Laugrettesmænd for næstkommende Aar 1789, blev udnævnt følgende 8te nye mænd:  1. Ole Iversen Hielmaas,  [2.] Lars Jonsen Nedr: Echanger,  3. Arne Olsen Øvre Echanger,  4. Lars Larsen Indr: Eidsnæs,  5. Anders Eilefsen Todtland,  6. Johannes Knudsen Yttr: Eide  7. Niels Olsen Indr: Eide  og 8de  Lars Hansen Rommereim.

 

hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet.

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende høy Kongelige Skatter for dette Aar  af Beløb 122 Rdr 3 mrk 9 s  og over Rente Skatten  af Beløb 1 dr 1 mrk 10 s.  der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen, som havde videre med Tinget at udrette, Thi blev samme ophævet.

 

1788: 317b

 

 

End videre blev publiceret.

            31.  Eet Skiøde fra Johannes Olsen Børtvet paa sin Hustrues og \Sted/ Datter Anna Jons Dotters Vegne, til Sted Sønnen Lars Jonsen paa 18 Mark Smør og 12 Kandr: Malt i Yttr: Eidsnæss  No: 49, for 45 Rdr, datr: 27de Maii 1788, indført Fol: 134.  med Attest.

            32.  Eet Vilkaar Brev af Lars Jonsen Yttr: Eidsnæss til Moederen Martha Lars Dotter paa Aarlig Leve Kaar af nys bemelte Brug i Yttr: Eidsnæss  No: 49, datr: 22de Octbr: 1788.  indført Fol: 134.

 

 

 

Høste Tinge for Hosanger Skibreede 1788.

Aar 1788  den 23de Octobris  blev paa Tingstædet Bernestangen holdt Høsteting for Hosangers Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 240. Ved Tinget var tilstæde Fogdens Fuldmægtig Sr: Prom.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy kongel: Anordninger og Amts breve  13 i Tallet, som ved dette Aars Høste ting for Herløe Skibreede og her foran ere registrerede f: 298, 302 og 305.

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager.

 

Ellev Larsen Toft imod Knud Monsen Kleveland

Sagsøgeren mødte og fremlagde skriftlig Continuations Stævning af 16de Septembr: nestl: med paategnet Forkyndelse

  Saavel Sagvolderen som de indkaldte Vidner mødte og vedtoege Varselen.

  og fremkom som

            1ste Vidne Johan/n/es Olsen Bernes, der aflagde Eed og vandt at Sagsøgeren Ellev Larsen fra Toft har tjent hos indstævnte Knud Monsen Kleveland i et Aar  fra Paaske 1783 til Paaske 1784  og at den for en duelig Tjeneste karl, eller Dreng, her i Bygden sædvanlige Løn er 6 Rdlr \aarl:/, samt at Sagsøgeren baade kort efter at han forloed den/n/e Tjeneste og siden ofte for Vidnet har bekklaget sig at han havde sin fulde Aars Løn til gode hos den Indstævte.

            2det Vidne Ellev Jonsen Kleveland aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med forrige Vidne, med den Forskjel at Løn/n/en efter Dueligheden kan være fra 5 til 6 Rdlr.

            3die Vidne Arne Andersen Kleveland aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med 1ste Vidne.

  Citanten, som med de førte Vidner har beviist det væsentligste i den/n/e Sag, paastoed indstævnte Knud Monsen Kleveland paalagt enten at fremlægge Qvitering for paastævnte Tjenesteløn 6 Rdlr og laante Penge 6 Skilling  eller andet Beviis der fore, og naar han dette ikke kan, da at vorde tilfunden at betale Citanten sam/m/e  samt erstatte ham Processens Omkostning i det mindste med 8 Rdlr. Viidere forestillede Citanten, at om Retten skulde ansee nødvendigt at nogen af Parterne blev paalagt Eed i den/n/e Sag, som han dog ikke formoeder, synes det alt for fristende for indstævnte Knud Kleveland at ham blev paalagt at aflægge den, siden han een gang inden Retten har været uforsigtig nok at negte Kravet; Derimod kan Citanten med en frelst Samvittighed aflægge Sigtelses Eed, og med den/n/e Paastand sluttede han Sagen fra sin Siide, dog under fornøden Reservation.

  Sagvolderen vedblev nu, som før, at benegte det paasøgte Krav aldeeles, og begjerede Anstand i Sagen til neste Som/m/erting  for

 

1788: 318

 

med Vidner at oplyse Urigtigheden deraf.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efter Sagvolderens Forlangende beroer Sagen til neste Som/m/erting.

 

Nye Sag

Hr: Høgh imod Wemund Larsen paa Ham/m/ers Pladsen

Sognepræsten til Ham/m/ers Kald  Hr: Høgh  mødte og fremlagde en skriftlig Kaldsedel imod Wemund Larsen paa Ham/m/ers Pladsen af 26de Septembr: d: A: med paategnet Forkyndelse, som her indtages

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og Forkyndelsen blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning at være skeet i hans Hustrues Paahør den der benævnte Tiid.

  Hr: Høgh fremlagde den skeete Udsiigelse af 11te Septbr: d: A: med paategnet Forkyndelse af 12te sam/m/e, samt et Indlæg af 21de d: M: og ved fulgte Bygsel Revers, som her indtages efter hinanden, og begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Wemund Larsen paa Ham/m/ers Pladsen gives Laugdag til nestk: Som/m/erting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Siur Bergesen Øvre Rachnes imod Knud Ellevsen Øvre Rachnes

Sagsøgeren mødte, æskede Sagen i Rette efter Laugdag fra nestl: Som/m/erting, som han fremlagde med paategnet Forkyndelse  og i rettelagde et Indlæg af 22de d: M:, som her indtages.

  Indstævnte Knud Ellevsen Øvre Rachnes loed ved sin Svoger Guttorm Nielsen Nedre Rachnes fremlægge er Indlæg af 21de d: M:  hvorved forlanges Anstand i Sagen til neste Ting, som her indtages  saalydende.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagvolderen bevilges den forlangte Anstand til nestk: Som/m/erting.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 24de Octobris 1788  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd.

 

Fogden imod Iver Johan/n/esen Elvigsbotten og Marie Halsteens Dotter Indre Bernæs.

Hr: Fogdens Fuldmægtig Sr: Prom æskede Sagen i Rette efter Laugdag for den sidste, hvis Forklaring han begjerede indhentet.

  Bemelte Marie Halsteens Dotter mødte, vedtoeg Indkaldelsen og tilstoed at have begaaet det paasøgte Lejemaal med gift Mand Iver Johan/n/esen Elvigsbotten, med hvilken hun har avlet en Søn, som i Daaben blev kaldet Johan/n/es og siden er død

  Actor producerede Sognepræstens Hr: Abels Attest om dette Lejermaal af 9de Januarii d: A:  og den anbefalede Optegnelse over Iver Johan/n/esens Boe  afholdt den 3de Martii d: A:, som viiser at han intet er ejende, til yderste Formues Beregning, hvorfore Actor paastoed ham allene tilfunden at bøde Doble Lejermaals Bøder 24 Rdlr  og hende enkelte med 6 Rdlr.

  Iver Elvigsbotten mødte ej  og Marie havde intet viidere til Sagen at svare.

  Præste Attesten indtages her  og Optegnelses Forretningen vedhæftes Acten.

  Derpaa blev udi Sagen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt.

 

1788: 318b

 

  Den fremlagde Attest af Døbebogen tilligemed de Saggivnes egen Tilstaaelse godtgjør at Iver Johan/n/esen Elvigsbotten i Ægteskab  imedens hans Hustrue endnu lever  har begaaet det paasøgte Lejermaal med ugifte Marie Halsteens Dotter fra Bernæs, og den holdte Optegnelses Forretning [viiser] at ingen yderste Formue hos ham kan beregnes, hvor fore Aktor ej heller derom har gjort Paastand.

  Thi tilfindes bemelte Iver Johan/n/esen Elvigsbotten inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf at udreede doble Lejermaals Bøder med Fiireogtyve Rdlr  og Marie Halsteens Dotter Sex Rdlr inden liige Tiid, under viidere lovlig Adfærd.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev fremsat.

            1.  de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, og den nærværende Almue, hvoriblant Anders Magnesen Nore Bysem og Erich Jonsen Nore Rødsland, forklarede hertil ligesom for Aaret 1787 uden nogen Forandring.

            2.  Fortegnelse over de smaa skyld satte Flom qværner, som inden Retten blev oplæst, og den nærværende Almue, hvoriblant Gudmund Johan/n/esen Ladstad og Halvor Olsen Tøssen, forklarede hertil at her ej gives fleere af dette Slags  men derimod udgaaer heraf følgende, som ere borttagne  paa Bircheland  No: 31  Een  for 2 s,  paa Ladstad  No: 52  Een  for 2 s   og paa Hoshovde  No: 70  Een  for 2 s, tilsam/m/en Afgang 6 s.

 

Derefter blev publiceret

            1.  Et Skjøde af Halvor Johan/n/esen Fladeqval til Johannes Halvorsen paa 12 M/ark Smørs Leje i Fladeqval  No: 4  for 32 Rdlr  datr: 23de Octobr: 1788  og indført f: 136.  hvorhos fulgte Attest.

            2.  Aflyst en Obl: af Halvor Johan/n/esen Fladeqval til Aschild Erichsen Sætre  stor 46 Rdlr, med 1ste Panteret i 1 Pd: Smørs Leje i Fladeqval  No: 4, datr: 26de 8br: 1778  og tingl: 27de Maji 1779, der nu er indfriet efter Kreditors paategnede Qvitering af 22de 8br: 1788.

            3.  Tinglyst et Skiftebrev efter Simon Johannesen Næsse, sluttet 26de Augusti 1788, hvorved af 9 M/ark Smør i Næsse  No: 5 (6?)  blev udlagt 4 ½ til Sterboenken Rangele Johan/n/es Dotter,   2 ¼ til Søn/n/en Johan/n/es Simonsen   og 1 1/8 til hver af de 2 Døttre Anne og Marie Simons Døttre, indført f: 135.

            4.  Et Afkald af Ole Johan/n/esen Schiold for hans Hustrue Karie Ols Dotters Arv 3 Rdlr 3 mrk 2 s  med Interresse, tilfalden ved Skiftet paa Kallestad af 15de Junii 1763  til Hans Mathiasen Brørvig  No: 13, datr: 23de 8br: 1788  og indført f: 135.

            5.  Et Ditto under sam/m/e dato fra Joen Johan/n/esen Qvastad for hans Hustru Marthe Ols Dotters Arv ved s: Skifte, stor 3 rd 3 mrk 2 s, med Interresse  til Ole Jonsen Kallestad  No: 17, indført f: 135.

            6.  Et Skjøde fra Hans Mathiasen Brørvig til Mathias Hansen paa 9 M/ark Smørs Leje i Brørvig  No: 13  for 20 Rdlr, datr: 29de Maji 1788  og indført f: 135.

            7.  Et Bygselbrev fra Ole Nilsen Han/n/estvedt med fleere til Mathias Hansen paa 9 M/ark Smør i Brørvig  No: 13, forhen brugt af Hans Mathiasen, datr: 29de Maji 1788  med Revers.

            8.  Et Ditto fra Forvalteren af Hougs Præsteboels Gods  Lensmand Johan/n/es Fougstad  til Hans Johan/n/esen Kallevig  No: 16  paa 18 M/ark Smør i Kallevig  No: 16, forhen brugt [af] Haldor Nilsen, datr: 8de Febr: 1788  med Revers, imod at svare *Vilkor aarlige Vilkor til Fratræderen og Hustrue  3 ½ Tønde Korn og Foster til 2 Kjør og 7 Faar

 

1788: 319

 

            9.  Et Ditto af Ditto til Lars Aschildsen paa 1 Pd: Smør og ½ Mæle Malt i Kallestad  No: 17, forhen brugt af Ole Jonsen, imod at svare den/n/e i aarlige Levekor 2 Tønder Korn og Foster for 1 Koe og 3 Smaler, datr: 7de Octobr: 1788  med Revers

            10.  Et Afkald af Johan/n/es Aschildsen Tvedten for hans Hustrue Ingebor Knuds Dotters Arve Loder tils: 10 Rdlr 2 mrk 11 s, med Interresse, tilfaldne ved Skifter paa Øvre Kleppe af 25de Febr: 1777 og 16de Martii 1779, til Enken og Arvinger efter afg: Ole Olsen Tøssen  No: 27, datr: 23de 8br: 1788  og indført f:

            11.  Et Skjøde fra Ole Olsen Nore Rødsland og Arne Olsen Tøssen til Haldor Olsen Nore Møching paa 9 M/ark Smør og 6 Kander Malts Leje i Tøssen  No: 27, indberegnet hans eget Udlæg deri, det solgte for 24 Rdlr, datr: 23de 8br: 1788  og indf: f: 136  hvorhos fulgte en Attest.

            12.  Aflyst en Obl: af Ole Marcusen Øvre Kleppe til Marthe og Rangele Marcus Døttre med Værger, stor 20 Rdlr  med 1ste Panteret i 7 ½ M/ark Smør og 7 ½ Kdr: Malt i Kleppe  No: 33, datr: 31te 8br: 1781  og tingl: s: D:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Ole Nilsen Hanestvedt, under 23de Octobr: 1788

            13.  Et Skjøde fra Iver Siursen Tvedten paa egne og Faders Siur Larsens Vegne  til Erich Jonsen Nore Rødsland paa 12 M/ark Smørs Leje i Langeland  No: 55  for 40 Rdlr, datr: 23de 8br: 1788  og indført f: 136, hvorhos Attest.

            14.  Et Bygselbrev fra Ole Jacobsen Hoele til Anders Nilsen paa 18 M/ark Smør og ½ Faars Leje i Fugledahl  No: 75, forhen brugt af Anders Simonsen, datr: 23de Octobr: 1788  med Rever.

            15.  Et Skjøde fra Iver Johan/n/esen Børtvedt til Broderen Ole Johan/n/esen paa 9 M/ark Smørs  \6 Kdr: Malts/ Leje i Børtvedt  No: 78  for 25 Rdlr, datr: 23de 8br: 1788  og indført f: 136  hvorhos fulgte Attest.

            16.  Et Ditto fra Klokker Nils Monsen Myching til Madame Geelmuyden paa 1 Pd: 16 ½ M/ark Smørs Leje i Jelvig  No: 81  for 230 Rdlr, datr: 28de Maji 1788, med Attest af 24de 8br: 1788 om de hos Lejlændingen hæftende Værgemaale, som tillige er indført f: 136.

            17.  Et Afkald fra Boel Knuds Dotter med Tilsynsmand Lars Monsen Bircheland  til Værgen Knud Bergesen Jelvig  No: 81, for hendes ved Skiftet efter Moderen Rangele Lars Dotter Jelvig af 27de Martii 1767 tilfaldne Arv 11 Rdlr 4 mrk 3 s  med Interresse, datr: 24de 8br: 1788  og indført f: 137.

            18.  Et Deele brev efter Enken Marthe Jons Dotter Moe af 23de 8br: 1788, hvorved af 6 M/ark Smør og 3 Kander Malts Leje i Moe  No: 23  blev udlagt 1 5/7 M/ark S:r og 6/7 Kdr: M: til hver af de 2 Søn/n/er Johan/n/es og Simon Knudssøn/n/er   og 6/7 M/ark S:r og 3 /7 Kdr: M: til hver af de *4 Døttre Brithe  Karie og Anne Johan/n/es Døttre, indført f: 137

            19.  Et Afkald af Johan/n/es Olsen Yttre Bernes til Jon Erichsen Todtland  No: 38  for hans Stivdotter Anne Siurs Dotters Arv ved Skifte efter Faderen Siur Andersen Yttre Bernes  sl: 8de Decembr: 1787  stoer 54 Rdlr 14 s  med Interresse, datr: 24de 8br: 1788  og indført f: 137.

            20.  Et Bygselbrev fra Johan/n/es Olsen Blomdahl til Ole Andersen paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malts Leje i Vestre Kleppe  No: 34, forhen brugt af Anders Olsen, datr: 23de Octobr: 1788  med Revers

            21.  Et Skjøde fra Hans Johan/n/esen Indre Bernes til Nils Jørgensen Nore Øfsthuus paa 5 2/5 M/ark Smør og 1 4/5 Kdr: Malts Leje i Galteland  No: 39, indberegnet hans eget Udlæg deri, det solgte for 6 Rdlr, datr: 24de Octobr: 1788  og indført f: 137  med Revers

            22.  Et Bygselbrev under sam/m/e dato fra Niels Jørgensen Nore Øfst-

 

1788: 319b

 

huus paa egne og Medejeres Vegne  til Steffen Olsen paa ½ Løb Smør og 1 Mæle Malts Leje i Galteland  No: 39, forhen brugt af Anders Nilsen  med Revers

            23.  Aflyst Berge Nielsen Langelands Obl: til Ham/m/ers Fattig kasse  stor 50 Rdlr, med Pant i 11 M/ark Smør og 9 Kander Malts Leje i Langeland  No: 55, datr: 28de 8br: 1783  og tingl: s: D:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Hr: Høgh under 23de 8br: 1788.

            24.  Tingl: en Ditto af Ole Pedersen Langeland til Klokker Niels Monsen Myching, stor 50 Rdlr  med 1ste Panteret i 18 M/ark Smør og 2 Mæler Malts Leje i Langeland  No: 55, datr: 23de 8br: 1788.

 

Til Laugettes mænd for næst kommende Aar 1789, er udnævnt følgende 8te nye mænd:  [1.] Niels Olsen Søre Bysem.  2. Mons Halversen Nordaas,  3. Ole Ingebrigtsen Nordaas,  4. Knud Johannesen Nordaas,  5. Niels Magnesen Grønaas,  6. Baste Rasmussen Grimstad,  7. Anders Johannesen Grønaas  og 8de  Ole Larsen Søre Rødsland.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet:

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige Skatter  af Beløb 763 dr 5 mrk 11 s, og over Rente Skatten  af Beløb 2 Rdr 5 mrk 8 s, der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen, som havde viidere med Tinget at udrette, thi blev samme sluttet.

 

 

 

Høste Tinget for Mielde Skibreede 1788.

Aar 1788  den 27de Octobris  blev paa Tingstædet Nedre Mielde holdt *Som/m/erting (Høsteting) for Mielde Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 255. Ved Tinget var tilstæde Fogdens Fuldmægtig Sr: Prom.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amtsbreve, 13 i Tallet, som ved dette Aars Høste ting for Herløe Skibreede, og her foran ere registrerede f: 298, 302 og 305, med Tillæg

            14.  Et Stikbrev fra Stiftet af 18de Octobris 1788 efter en fra Waage Præstegjeld i Tronhiems Stift undvigt Tyv ved Navn Anders Sivertsen.

            15.  Et Ditto sam/m/estæds fra af 25de sam/m/e efter en fra Christiania Tugthuus undvigt Person ved Navn Johan/n/es Olsen Colbiørnsrud

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager

 

Nye Sag

Besse Johan/n/esen Weaae imod Peder Nielsen Weaae

Besse Johan/n/esen Weaae mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indstævnet Peder Nielsen Weaae for tilføyede Beskyldning imod hans Hustru, at hun skulde have melket den Saggivnes Koe  at liide Dom i Hoved sagen og at oprette Søgemaalets Omkostning.

  Indstævnte Peder Nielsen Weaae mødte, vedtog Stævningens Forkyndelse og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have contrastævnet Besse Johan/n/esen Weaae og hans Hustru Agotte Mons Dotter fordie den sidste har vildet melke hans Koe, derom at anhøre {Dom} Vidner og Dom at liide  ej allene til Frifindelse for Hovedsøgemaalet, men end og til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette. Som Vidner er under Lovens Falsmaal indkaldet Ole Olsen Weaae og Hustru Agatte

 

1788: 320

 

Johan/n/es Dotter  deres eedelige Vidnesbyrd i Sagen at aflægge.

  Hovedsagsøgeren og hans Hustru mødte og vedtoge Contrastævningens Forkyndelse.

  Derpaa frem kom efter Contrastævningen som

            1ste Vidne Ole Olsen Weaae, der aflagde Eed og vandt at en Torsdags Morgen  5 ½ Uge omtrent førinden nestl: Michaelis d: A:  stoed Vidnet \ude/ paa Marken paa sin Gaard Weaae  og saae da der at Hoved sagsøgerens Hustru Agotte Mons Dotter, som nylig tilforn havde melket sine egne Kjør oppe i Udmarken  og da bar en Melkebøtte paa Ryggen og en anden i Haanden, forlod sine egne Kjør  gik ned af Fjeldet paa Hjemvejen til sit Huus  og paa den/n/e Vej traf hun Contracitantens Kjør, som gik nede i Udmarken, hvor hun rakte Haanden ud til en af dem, som gik fremved Vejen  og sad sig ned paa Huk under sam/m/e Koe, hvorpaa Vidnet raabte til hende  Fanden skulde tage slige Folk, som sætter sig under anden Mands Beest imedens at andre staaer og seer derpaa, hvorpaa hun rejste sig og gik frem om Koen og gik sin Vej fremdeeles hjem efter, men Vidnet saae ej at hun melkede Koen.

  Paa Tilspørgende efter Hoved Citantens Forlangende om Vidnet ej havde sagt at hans Hustru havde melket Contracitantens Ko, svarede Vidnet nej.

            2det Vidne Agotte Johan/n/es Dotter, nest forrige Vidnes Hustru  aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med bemelte hendes Mand.

  Hoved sagsøgerens Hustru Agotte Mons Dotter benegtede disse Vidners Forklaring aldeeles  og tilkjendegav at hun ikkun satte sig ned paa Huk for at tætte sit eget Melke bøtte, som hun bar paa sig og var løst ved Jaren, uden aller ringeste Hensigt at melke Contracitantens Koe.

  Hoved sagsøgeren begjerede Anstand i Sagen til neste Ting for at oplyse ved andre Vidner at de nu afhørte Vidner selv tilforn havde sagt at hans Hustru virkelig havde melket Contracitantens [Koe].

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Hoved citanten bevilges den forlangte Anstand til neste Sommerting.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Neste Dag  den 28de Octobris  havde ingen noget at føre i Rette, hvorfore Tinget beroer til i Morgen

 

Nest paafølgende Dag  den 29de Octobris 1788  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd, og blev da først paaraabt de indstævnte Sager.

 

Klokker Ibsen imod Michel Olsen og Ole Monsen Hundham/m/er.

Hr: Procurator Schnabel i sit lovlige Forfald loed ved Cort Kramer fra Bergen efter givne Fuldmagt møde for Sagsøgeren  Klokker Ibsen  og fremlagde den seeneste Rettes Dag affattede Laugdag  og i Mangel af de indstævntes Møde havde Kaldsmændene ved Haanden til Afhjemling.

  Indstævnte Michel Olsen Hundham/m/er  og Ole Monsens Fader Mons Steffensens *Fader mødte paa den sidstes Vegne  og vedtoege Laugdagens Forkyndelse.

  Kramer fremlagde den for de indstævnte af Citanten i lovlig Tiid og paa lovlig Maade skeede Udsiigelse, ligeleedes fremlagde

 

1788: 320b

 

han et Mageskifte Skjøde, udstæd af Herman Garman, datr: 7de Februarii 1665  til Hjem/m/el at Gaarden Hundham/m/er er den virkelige Klokkerboelig; endelig fremlagde han 2de Bygsel Reverser, den eene udstæd den 20de Novembr: 1767  og det 2det den 31te Maji 1783, hvorefter han indlod Sagen til Doms med følgende Paastand, at da Sagvolderne ej efter skeede Udsiigelse paa mindelig Maade har vildet ryddiggjøre for ham som Boeslid, og høilig trængende {til} hans Klokkerboelig, de da ved Dom maatte tilpligtes at fraviige og ryddiggjøre sam/m/e  samt erstatte ham den/n/e ham paatvungne Sags Omkostninger skadesløs billigst, som den der har maattet antage en Procurator fra Bergen, i et og alt med 24 Rdlr, reserverende Tiltale til de indstævnte om ej Huusene skulde findes i den Tilstand de efter Lov ere pligtige at holde sam/m/e, da Citanten efter sin Stævning er villig at erstatte dem de af dem udlagde Bygsel penge.

  Bemelte Udsigelse, Mageskjøde og Reverser indtages her efter hinanden

  De indstævnte fremlagde et Indlæg af 27de d: M:, som her indtages  og begjere Anstand i Sagen til neste Ting.

  Kramer paa Citantens Vegne protesterede imod al Udhal i en Sag af Beskaffenhed som den/n/e; thi alt hvad de efter det fremlagde Indlæg anfører, er saa aldeeles uantageligt og ej kan kom/m/e i Betragtning  som urigtigt og ugrundet  at de fremføre Gaarden Hundham/m/er ej er Klokker boelig, det beviiser det fremlagde Mageskjøde at være ugrundet og striidende imod Sandhed; at de i sam/m/e Indlæg paastaaer at hans Faders Huuse er det rette Klokkerboelig, det er dem selv og den heele Almue bevidst at være urigtig, ligesom og det fremlagde Mageskjøde igjendriver den/n/e sløve Grund til Sags Udsættelse og Contrastævnings Udtagelse; Citanten vedblev derfore om Sagens Slutning og Doms Erholdelse uden viidere Udhal at gjøre Paastand.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagvolderne bevilges den forlangte Anstand til neste Som/m/erting.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev fremsat

            1.  de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, og den nærværende Almue, hvoriblant Lars Johan/n/esen Ascheland og Jørgen Olsen Mitmielde, forklarede hertil i alt ligesom for Aaret 1787 uden nogen Forandring.

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flom qværner, som inden Retten blev oplæst  og den nærværende Almue, hvoriblant Siur Erichsen Houge og Niels Olsen Mæhle, forklarede hertil at foruden de deri anførte er tilkom/m/en en paa Søre Ascheland  No: 63  tilhørende Beboeren paa Sundland, der blev ansat for 2 s   og en paa Watle  No: 65, der blev ansat for 2 s  og ingen fleere, derimod er borttagen en paa Yttre Brudvig  No: 77, ansat for 2 s, følgelig Tilgang 4 s og Afgang 2 s

 

Derefter blev publiceret.

            1.  Et Skjøde fra Petter Brus og de fleere Lodsejere i Skiftet efter Magdelie Niels Dotter Bragvatten  til Enkemanden Aschild Larsen paa 2 Pd: 6 M/ark Smørs Leje i G:den Bragvatten  No: 8, indberegnet hans eget og 2den Hustrue Karie Johan/n/es Dotters Udlæg deri

 

1788: 321

 

det solgte for 150 Rdlr, datr: 27de 8br: 1788  og indført f: 138  hvorhos fulgte Attest.

            2.  En Obl: fra Aschild Larsen Bragvatten til Petter Henrich Brus, stor 50 Rdlr, \uden Rente/, med 1ste Panteret i 2 Pd: 6 M/ark Smør i Bragvatten  No: 8, datr: 27de 8br: 1788  og indført f: 138

            3.  Et Skjøde fra Elling Johan/n/esen og de fleere Arvinger udi Skiftet efter Ingebor Ellings Dotter Houge af 28de Martii 1786  til Niels Johan/n/esen paa *paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malts Leje i Houge  No: 16, indberegnet Kjøberens egen Arvelod deri, det solgte for 71 Rdlr, datr: 27de 8br: 1788  og indført f: 139, hvorhos fulgte Attest.

            4.  Et Ditto fra Rasmus Larsen Toft til Siur Erichsen Houge paa 6 M/ark Smør og 4 Kander Malts Leje i Houge  No: 16  for 40 Rdlr, datr: 28de 8br: 1788  og indført f: 140, med Attest.

            5.  En Obl: af Siur Erichsen Houge til Myndtlingen Jens Jensen fra Hougsdahl  stor 40 Rdlr, med 1ste Panteret i hans Ejendom i Houge  No: 16  efter Skjøder af 24de 9br: 1769 og Dags dato, datr: 28de Octobr: 1788  og indført f: 140

            6.  Et Skiftebrev efter Marthe Peders Dotter Nore Wefle af 5te Junii 1788, hvorved af 1 Pd: 3 M/ark Smør og 15 Kander Malt i Nore Wefle  No: 19  blev udlagt til Enkemanden Knud Johan/n/esen Nore Wefle 13 ½ M/ark S:r og 7 ½ Kdr: M:,   til hver af de 3 Søn/n/er Ole, Peder og Johan/n/es Knudssøn/n/er  3 6/7 M/ark S:r og 2 1/7 Kdr: M:   og til Datteren Karie Knuds Dotter  1 13/14 M/ark S:r og 1 1/14 Kdr: Malt, indført f: 140.

            7.  Et Skjøde fra Lars Siursen Nore Reveim til Søn/n/en Gregorius Larsen paa 11 ¼ M/ark Smør og 7 ½ Kande Malts Leje i Nore Reveim  No: 25  for 40 Rdlr, datr: 27de Octobr: 1788  og indført f: 140, hvorhos fulgte Attest.

            8.  Et Afkald af Jacob Jacobsen Schistad for sin Hustru Syneve Niels Dotters Arv ved Skiftet efter Nils Nilsen Schistad af 5te Julii 1784, stor 14 Rdlr 1 mrk 9 s  med Interresse  til Lmd: Nils Reveim  No: 25, datr: 28de 8br: 1788  og indført f: 138.

            9.  En Obl: af Jon Iversen Nore Solberg til Nils Iversen Medaas  stor 225 Rdlr  med 1ste Panteret i 1 Pd: Smør  2 Mæler 6 Kander Malts Leje i Nore Solberg  No: 29, datr: 27de Octobr: 1788  og indført f: 139.

            10.  Et Skiftebrev efter Johan/n/es Olsen Yttre Arne af 6te Februarii 1788, hvorved 17 ½ M/ark Smørs Leje i Røscheland  No: 12  blev udlagt til Dotteren Marthe Johan/n/es Dotter, indført f: 140

11.  Et Afkald fra Ole Jonsen Daltvedt for hans Hustru Brithe Mons Dotters Arveloder 47 Rdlr 5 mrk 1 s  med Interresse, tilfaldne ved 2de Skifter paa Nore Wefle efter Mons Monsen og An/n/e og Marthe Mons Døttre af 10de Januarii 1765, til afg: Jacob Monsen Niostad  No: 34, datr: 28de Octobr: 1788  og indført f: 140

            12.  Et Bygselbrev fra Forpagteren af Hougs Præsteboels Gods  Lensmand Johan/n/es Fougstad  til Mons Jacobsen paa ½ Løb Smør og 1 ½ Mæle Malts Leje i Niostad  No: 34, forhen brugt af Jacob Monsen, imod at svare aarlige Leve kor til Enken Karie Mons Dotter Øvre Mielde en Tønde Korn og Føde til 1 Koe og 3 Smaler, datr: 26de Maji 1787  med Revers.

            13.  Et Afkald fra Nils Jonsen Hovden for hans afdøde Broder Jon Jonsens Arve loder 11 Rdlr 2 mrk 8 s  med Interresse, tilfaldne ved Skifter paa Hovden efter Jon Nilsen og Kari Ivers Dotter af 22de Junii 1772 og 27de Martii 1778, til Siur Nilsen Schaar  No: 21  for de ved 1ste Skifte faldne 5 rd 1 mrk 14 s  og til Ole Iversen Hartvedt  No: 42  for de ved sidste faldne 6 rd 10 s, datr: 27de 8br: 1788  og indført f: 139

            14.  Et Ditto under sam/m/e dato til sidstnævnte Værge  No: 42  fra Huusmanden Nils Jonsen paa Hovden for hans Hustrue Sygni Peders Dotters Arv 2 Rdlr 3 mrk  tilfalden ved Skiftet efter hendes Moder Kari Holgers Dotter Nore Wefle af 21de Decbr: 1771, indført f: 137.

            15.  Et Bygselbrev fra Forvalteren af Hougs Præsteboels Gods  Lensmand Johan/n/es Fougstad  til Lars Pedersen paa 1 Pd: 3 M/ark Smør og 12 Kander Malts Leje i Hartvedt  No: 42, forhen brugt af Ole Iversen, datr: 24de April 1786  med Revers

            16.  Et Afkald fra Jacob Jacobsen Schistad til Aschild Ingebrigtsen Nore Møching  No: 47  i Hosanger Skibr:  for hans Arv og Hjem/m/egift 50 Rdlr 4 mrk 2 s, tilfalden ved Skiftet efter hans Fader Jacob Monsen Niostad af 8de Junii 1787, datr: 27de 8br: 1788  og indf: f: 137

            17.  Et Skjøde fra Johan/n/es Larsen Mæhle til Lars Johan/n/esen Rongve paa 15 M/ark Smør og 15 K:der Malts Leje i Rongve  No: 51  for 40 Rdlr, datr: 28de 8br: 1788  og indført f: 140  hvorhos fulgte Attest.

 

1788: 321b

 

            18.  Et Skjøde fra Johan/n/es Larsen Mæhle til Broderen Joen Larsen paa Odelsretten til 15 M/ark Smør og 15 Kander Malts Leje i Rongve  No: 51  for 17 Rdlr, datr: 28de 8br: 1788  og indført f: 140.

            19.  Et Skjøde fra Værgerne for afg: Ole Monsen Øfste Mieldes Børn  Mons Johan/n/esen Øfste Mielde og de fleere  til deres Broder Johan/n/es Olsen paa 18 M/ark Smør  4 Kander Malt og \Een/ Skilling Penges Leje i Øfste Mielde No: 58, indberegnet hans egen Arvelod ved sam/m/e Skifte af 14de Febr: 1788, det solgte for 60 Rdlr 5 mrk, datr: 28de Octobr: 1788  og indført f: 141  hvorhos fulgte Attest.

            20.  Et Bygselbrev fra Johan/n/es Olsen fra Øfste Mielde med Curator  til Michel Olsen paa 18 M/ark Smør  4 Kander Malt og 1 Skilling Penges Leje i Øfste Mielde  No: 58, forhen brugt af Ole Monsen, datr: 28de 8br: 1788  med Revers

            21.  Et Ditto fra Forvalteren af Hougs Præsteboels Gods  Lensmand Johan/n/es Fougstad  til Jens Johan/n/esen paa ½ Løb Smør i Hougsberg  No: 61  forhen brugt af Johan/n/es *Iversen (Jensen?), imod at svare den/n/e\s/ {og Hustru} \Enke/ aarlige Levekor 1 Tønde Korn og Foster for 1 Koe og 2 Smaler, datr: 26de Januarii 1788, med Revers.

            22.  Et Skjøde fra Johan/n/es Olsen Sundland til Ole Olsen Wefletvedt paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malts Leje i Sundland  No: 62  for 80 Rdlr, datr: 28de Octobr: 1788  og indført f: *181 (141?), hvorved fulgte Attest.

            23.  Et Afkald af Mons Jensen til afg: Niels Andersen Nore Ascheland  No: 64  for hans Arv 17 Rdlr 14 s  tilfalden ved Skiftet efter hans Fader Jens Olsen Watle af 8de Septbr: 1766, datr: 29de 8br: 1788  og indført f: 140.

            24.  En Afskrivelse under 28de 8br: 1788 af Peder Johan/n/esen Garnes, som Arving efter Anders Nilsen Helle, for 20 Rdlr i Afdrag [paa]? en Obl: til den sidste udgivet af Lars Nilsen Watle  datr: 22de Novbr: 1783  og tingl: 2den Junii 1784, stor 98 Rdlr, hvoraf altsaa nu ikkun er igjen 78 Rdlr  indf: f: 141

            25.  Et Afkald af Haldor Nilsen Haure  No: 72, som Værge for Magdeli Johan/n/es Dotter  for hendes Arv 9 Rdlr 3 mrk 4 s  med Interresse, tilfalden ved Skiftet efter hendes Fader Johan/n/es Olsen Haure af 1ste Decembr: 1786, til afg: Johan/n/es Johan/n/esen Haure, datr: 28de Octobr: 1788  og indført f: 140.

            26.  Et Skjøde fra {Anders Larsen} Knud Knudsen Stokke til Anders Larsen paa 11 ¼ M/ark Smør og 6 Kander Malts Leje i Haure  No: 72  for 90 Rdlr, datr: 2den Junii 1788  og indført f: 141.

            27.  En Obl: af Anders Larsen Haure til Knud Knudsen Stokke  stor 90 Rdlr  med 1ste Pante ret i 16 7/8 M/ark Smør og 9 Kander Malts Leje i Haure  No: 72, datr: 2den Junii 1788  og indført f: *181 (141?)

            28.  Et Bygselbrev af Niels Olsen Blom som Værge for Myndtlingen Johan/n/es Johan/n/esen  til Anders Larsen paa 5 5/8 M/ark Smør og 3 Kander Malts Leje i Haure  No: 72, forhen brugt af Johan/n/es Johan/n/esen  datr: 28de 8br: 1788  med Revers.

            29.  Et Afkald fra Erich Magnesen i Bergen til Knud Monsen Søre Kleppe  No: 33  for Arv 8 rd 5 mrk 7 s  med Interresse, tilfalden ved Skifte efter Faderen Magne Michelsen Bragvatten af 25de 8br: 1771, datr: 29de 8br: 1788  og indført f: 141.

(Litt forklaring: Magne Michelsen Bragvatten er den same som er ført under Kleppe 31 i Gjerstad. Dødsåret er ikkje kjend, med kona er nemnd enkje i 1778. Kona hans, Marta Monsdtr., er syster til Knud Monsen)

            30.  Et Ditto fra Anders Knudsen i Bergen til afg: Niels Andersen Nore Ascheland  No: 64  for hans ved Skiftet efter Faderen Knud Nilsen Stokke af 1ste Novembr: 1762 tilfaldne Arv 36 Rdlr 12 s  med Interresse, datr: 29de 8br: 1788  og indført f: 141.

 

Til Laugretsmænd for nestk: Aar 1789 blev udnævnt følgende 8 nye Mænd  1. Lars Andersen Houge  2. Ole Olsen Wefletvedt  3. Mons Jacobsen Niostad  4. Mons Olsen Bircheland,  5. Tosten Johan/n/esen Watle  6. Michel Johan/n/esen Oudestad  7. Johan/n/es

 

1788: 322

 

Einersen Rongved  og 8. Michel Olsen Øfste Mielde.

 

Fogden imod Niels Nilsen Hvidsteen og Hustrue

Hr: Fogden loed ved Fuldmægtig Prom æske Sagen i Rette og tilkjendegive at den ved nestl: Som/m/erting ergangne Laugdag ej i rette Tiid er blevet forkyndt de Paagjældende, hvorfore han maatte begjere sam/m/e fornyet til nestk: *Høsteting (Sommerting).

  Den paagjeldende mødte ej

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  {Lovlig} Retten igjentager hermed og fornyer den for Niels Nilsen Hvidsteen og Hustrue ergangne Laugdag derhen at de til nestk: {Høste}\ Som/m/er /ting for dette Skibreede haver at møde med Tilsvar.

 

Ny Sag

Fogden imod Mons Knudsen Solberg og Hustru.

Hr: Foged Wangensteen loed ved Fuldmægtig Prom anmelde at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Mons Knudsen Nore Solberg og Hustru An/n/e Einers Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  De indstævnte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Erich Magnesen Gierstad tilligemed Lensmanden Nils Reveim bevidnede at have forkyndt begge de indstævnte foranførte Varsel den 10de d: M: for deres Bopæl i Paahør af deres Tjeneste piige Ingebor Knuds Dotter, det de bekræftede med Eed.

  Prom begjerede Laugdag for de udeblevne til neste Ting

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Mons Knudsen Nore Solberg og Hustru Ane Einers Dotter gives Laugdag til nestk: {Høst} Som/m/erting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Ny Sag

Fogden imod Elling Johan/n/esen Houge og

Hustru Magdeli Aschilds Dotter for Lejermaal.

Hr: Fogden Wangensteen loed ved Fuldmægtig Prom anmelde at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet ind kalde Elling Johan/n/esen Houge og Hustru Magdeli Aschilds Dotter for til sam/m/en begangne Lejermaal og Barne avling førinden deres Giftermaal  at liide Dom til Lejermaals Bøder at udreede og oprette Søgemaalets Omkostning.

  De indstævnte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Nils Reveim og Ole Hansen Borge bevidnede under Eed at have forkyndt dem foran førte Varsel i eget Paahør og Boepæl den 13de Octobr: nestl:

  Prom begjerede Laugdag for de udeblevne til neste Ret

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Elling Johan/n/esen Houge og Hustru Magdeli Aschilds Dotter gives Laugdag til nestk: Som/m/erting at møde med Tilsvar.

 

Endelig blev til Bilag ved Skatte Regnskabet fremlagt og oplæst

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongel: Skatter, hvoraf de ordinaire beløbe 272 Rdlr 1 mrk 5 s  og Rente skatten 11 Rdlr 5 mrk 2 s, hvorimod ej skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Paaraab havde ingen viidere at udrette ved Tinget  og der fore blev sam/m/e sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Arne Skibreede 1788

Aar 1788  den 30te Octobris  blev paa Tingstædet Nedre Mielde holdt Høsteting for Arne Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 260. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts breve

 

1788: 322b

 

15 i Tallet, som ved dette Aars Høsteting for Mielde Skibreede, hvilke her foran ere registrerede f: 298, 302, 305 og 319  med Tillæg

            16.  En Skrivelse fra Amtet til Fogden af 11te Octobr: d: A:  at eftersøge og inqvirere om Soldatere, som uden Pas eller over Permissions Tiid sig maatte opholde hos Almuen  og at lade dem arrestere.

 

Dernest blev paaraabt de ind stævnte Sager.

 

\Johan/ Christopher Halven imod Jacob Abrahamsen i Sandvigen

Sagsøgeren loed ved Lensmanden Johan/n/es Fougstad æske Sagen i Rette efter Laugdag, som blev fremlagt med paategnet Forkyndelse.

  Den Saggivne mødte ej efter Paaraab  og Laugdagens Forkyndelse blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Sagsøgeren loed begjere Dom med Paastand at den Saggivne maae tilfindes at betale de paastævnte 5 Rdlr 3 mrk 11 s  saaog 5 Rdlr for dette Søgemaals Omkostning,

  og Sagen blev optagen til Dom.

 

Johan Christopher Halven imod Rasmus Erichsen i store Sandvigen

Sagsøgeren loed ved Lensmanden Johan/n/es Fougstad æske Sagen i Rette efter Laugdag, som blev fremlagt med paategnet Forkyndelse.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og Kaldsmændene bekræftede under Eed Laugdagens Forkyndelse efter deres Paategning.

  Sagsøgeren var Dom begjærende med Paastand at Rasmus Erichsen derved maae tilpligtes at betale de paastævnte 2 Rdlr 2 mrk  saaog at erstatte ham Søgemaalets Omkostning med 5 Rdlr,

  og Sagen blev optagen til Dom.

 

Niels Bouge imod Johan/n/es Thomasen Herfindahl

Sagsøgeren mødte og æskede Sagen i Rette efter Laugdag, som blev fremlagt med paategnet Forkyndelse  \der er saa lydende/.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og Laugdagens Forkyndelse blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Sagsøgeren indloed Sagen Dom med Paastand at den indstævnte maae tilfindes at betale de paasøgte 3 Rdlr 3 mrk  saaog erstatte ham den/n/e Rettergangs Omkostning med 3 Rdlr

  og Sagen blev optagen til Dom.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 31te Octobris 1788  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd

 

og blev da udi Sagen anlagt af Johan Christopher Halven i Bergen imod Jacob Abrahamsen af store Sandvigen saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  For udborgede Vahre til nødvendig Beqvem/m/elighed i det daglige Liv kan den saameget mindre fordre andet Beviis end Regning, som det er uvist om Sagvolderen selv kan skrive, og naar ingen Indsigelse fra den søgtes Siide skeer imod Kravet hverken ved Forkyndelsen af Stævning og Laugdag eller ved sam/m/es I rette førelse, som her er Tilfældet, maae saadant riimelig antages for stiltiende Tilstaaelse derom.

  {Thi} Thi tilfindes Saggivne Jacob Abrahamsen i store Sandvigen inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf at betale Sagsøgeren de paastævnte Fem Rdlr Tre Mark og Elve Skilling  saa og Tre Rdlr {for} for Søgemaalets Omkostning, under viidere lovlig Adfærd.

 

Ligesaa blev udi Sagen, anlagt af Johan Christopher Halven imod Rasmus Erichsen af store Sandvigen afsagt saadan

Dom

  Lovlig indstævnte Rasmus Erichsen af store Sandvigen, som uagtet at den fremlagde Regning er ham foreviist ved Stævningens Forkyndelse, hverken ved Forkyndelsen deraf og Laugdagen, eller deres Iretteførelse  har gjort ringeste

 

1788: 323

 

Indsiigelse imod Kravet, og der fore maae ansees for at have tilstaaet det, tilpligtes inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf at betale Sagsøgeren de paasøgte To Rdlr To Mark  og Tre Rdlr for den/n/e Rettergangs Omkostning, under viidere Adfærd efter Loven.

 

Ligeledes blev udi Sagen, anlagt af Nils Erichsen Yttre Bouge imod Johan/n/es Thomasen Herfindahl saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Saa sandsynligt som det paasøgte Krav er om Tjeneste løn, hvorfore Beviis saameget \mindre/ kan ventes hos Bønder, som de fleeste af dem ikke kan skrive, saa rimeligt er det tillige, {at} naar Sagvolderen ej vil umage sig med ringeste Indsigelse imod {Krave} et Krav, hvorom han søges for Retten, enten ved Forkyndelse af Stævning og Laugdag eller deres Iretteførelse, at saadant maae antages for stiltiende Tilstaaelse,

  Thi tilpligtes Saggivne Johan/n/es Thomasen Herfindahl inden 15 Dage fra den/n/e Doms Forkyndelse at betale Sagsøgeren den paastævnte Tjeneste løn Tre Rdlr Tre Mark  og To Rdlr Tre Mark for den/n/e Rettergangs Omkostning under viidere lovlig Adfærd.

 

Ny Sag

Thomas Olsen Dahle imod Haldor Ingebrigtsen Dahle

Thomas Olsen Dahle mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Haldor Ingebrigtsen Dahle fordi han har slaget Græs paa Sagsøgerens tilhørende Teig og Andel i Gaarden Dahle, der fore at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Fabian Bessesen Thuenestvedt og Nils Bessesen Bredsteen bevidnede under Eed at have forkyndt udeblevne Haldor Ingebrigtsen Dahle foranførte Varsel i eget Paahør og Bopæl den 11te d: M:

  Sagsøgeren tilkjendegav at *at han tillige til dette Ting har indkaldet Vidner om det paasøgte, hvilke end og nu ere tilstæde, men da Sagvolderen ej tillige er kaldet at anhøre dem formedelst Ukyndighed, maatte han forbeholde sig at besørge saadant ved Continuations Stævning til neste Ting  og begjerede Laugdag for den udeblevne til den Tiid.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Haldor Ingebrigtsen Dahle gives Laugdag til nestk: Som/m/erting at møde med Tilsvar.

 

Ny Sag

Anne Ols Dotter af Sandvigen imod Ole Hansen Thune sam/m/estæds

Anne Ols Dotter  Enke efter afg: Ole Olsen i store Sandvigen  mødte og fremlagde en skriftlig Stævning af 13de Septembr: nestl: imod Ole Hansen Thune i store Sandvigen {under} med paategnet Forkyndelse til at anhøre den hende ved Dom af 4de Junii dette Aar paalagde Benegtelses Eed for det \af/ ham paasøgte Krav hos hendes salig Mand, hvilken Doms Afsigt under behørig Bekræftning hun tillige fremlagde  og indtages her efter hinanden.

  For indstævnte Ole Hansen Thune mødte Procurator Schnabel ved Cort Kramer efter given Fuldmagt  og udbad at efter at Dom/m/eren havde oplæst Eedens Forklaring  hun maatte alvorlig paamindes, da Ole Thune er overbeviist om, ifald hun aflægger den/n/e Eed, det da er en Mangel af Hukom/m/else paa hendes Siide.

  Efterat Eedens Forklaring var hende forelæst og foregaaende Advarsel imod Meeneed  aflagde bemelte Anne Ols Dotter med oprakte Fingre

 

1788: 323b

 

den Benegtelses Eed, som ved forbemelte Doms Afsigt var hende foreskrevet og deraf blev hende forlæst.

  Comparentinden begjerede derpaa Tings Vidnet sluttet og sig beskrevet meddeelt, som blev bevilget

 

Procurator Schnabel imod Anders Olsen Eichaas

For Procurator Schnabel mødte Cort Kramer og irettelagde hans skriftlige Indlæg af 28de d: M: med paaberaabte Laugtings Attest af 25de sam/m/e, efter hvilken han indloed Sagen til Doms

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og Sagen optages,

  hvorpaa derudi saaledes for Ret *for *Ret [blev] kjendt

Dømt og Afsagt

  Saa usandsynligt det er at en Procurator, hvis Levebrød det er at udføre Rettergangs Sager for andre, ubuden skulde have udført den omhandlede Odelssag for Sagvolderen for de 2 første Instantser, som den/n/e foregiver, saa liidet kan hertil ventes skriftlig Fuldmagt af en Bonde, der ikke selv kan skrive, men da den fremlagde Attest fra Laugtingsskriveren oplyser at Sagsøgeren for Sagvolderen som Contracitant har procederet i 9 Møder for Laugtinget, hvortil den/n/e først var indstævnet med de fleere, er der ingen Tvivl om at den/n/e selv dermed har acqviesceret i Mangel af eget Møde, som Attesten intet melder om, eller at have vildet indrøm/m/e Appellantens Paastand, hvorved den Sag maatte have bort faldet for saavidt ham angik, og som de paasøgte 12 Rdlr ikke kan ansees for ubillig Betaling baade for Umagen og hafte Udgifter af Rettens Gebyr  Acternes Løsning og deslige paa hans Andeel under Sagens Udførelse for 2 Instantser; Tilpligtes Saggivne Anders Olsen Eichaas inden 15 Dage fra den/n/e Doms Forkyndelse at betale Sagsøgeren de paastævnte Tolv Rdlr  saaog Aatte Rdlr for dette Søgemaals Omkostning, under viidere lovlig Adfærd.

 

Lensmand Johan/n/es Fougstad imod Anders Andersen Stanghelle

Sagsøgeren æskede Sagen i Rette efter Laugdag, som han fremlagde med paategnet Forkyndelse  og indloed Sagen Dom med Paastand  da det klarligen er afbeviist at Sagvolderen Anders Andersen Stanghelle blot af Ondskab og Dumdristighed har paadigtet mig den paastævnte Ærerørige og usandfærdige Beskyldning, saa maae han just derfore ansees og straffes efter Lovens 6 – 22 – 7de Art:  eller og om den/n/e respective Ret vil selv bestem/m/e en meere passende og taaleligere Straf for ham med Bøder til Justits  Vej og Fattig Kassen  og desuden at erstatte mig for den/n/e Fornærmelse tilligemed Processens Omkostning i alt Tolv Rdlr

  Sagvolderen mødte og vedtoeg Laugdagens Forkyndelse  og tilkjendegav ingenlunde selv at have opdigtet det paastævnte Paasagn  men at have hørt det som et Rygte af andre, hvorom han til dette Ting havde indstævnet og nu havde tilstæde Vidnerne Ole Sævresen Kalleklev \og/ Anders Johan/n/esen Kalleklev, men enskjønt han ikke har stævnet Hoved[sag]søgeren til at anhøre dem, formodede han at han selv ville tage til Gjenmæle.

  Hovedsagsøgeren exciperede sig ganske fra disse Vidners Paahør, hvortil han ej er lovlig kaldet.

  I den Anledning begjerede Sagvolderen Anstand i Sagen til neste Ting for at kalde Hovedsagsøgeren til at paahøre Vidner, som af Dom/m/eren blev bevilget

 

1788: 324

 

 

Til Bielag ved Skatteregnskabet blev fremsat

            1.  de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, og den nærværende Almue, hvoriblant Mons Hansen Wæsterlien og Ole Siursen Løetvedt, forklarede hertil ligesom for Aaret 1787  med den Forandring til 11te Spm:  blant Øltapperne i store Sandvigen udgaaer Poul Prom og Jens Fabiansen, der ikke nu driver slig Næring.

            2.  Fortegnelse over de smaa skyld satte Flomqværner, der inden Retten blev oplæst, og den nærværende Almue, hvoriblant Erich Jansen Mellingen og Nils Erichsen Bauge, forklarede at der ej gives fleere af dette Slags, men derimod er af deri anførte udgaaet og borte  paa Helleland  No: 35  Een  ansat for 4 s   paa Espeli  No: 92(?)  To  for 4 s   og paa Eichaas  Een  for 2 s, tilsam/m/en Afgang 10 s

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 1ste Novembris 1788  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da atter paaraabt de indstævnte Sager.

 

Lensmand Johan/n/es Fougstad imod Konen Kari Nils Dotter Romsloe

Sagsøgeren æskede Sagen i Rette efter Laugdag og Forelæggelse for Vidnerne, som blev fremlagt med paategnet Forkyndelse.

  Hr: Procurator Schnabel {ved Fu} efter Fuldmagt ved Cort Kramer mødte for Kari Nils Dotter Romslo og vedtoeg lovlig Varsel.

  Johan/n/es Fougstad paastoed at Sr: Kramer maae fremlevere i Retten den Fuldmagt han har til at møde og svare for den indstævnte, hvor om han ydmygst udbad Rettens Kjendelse

  Kramer blev meget forundret over den/n/e Lensmandens Tilførsel, han indlader sig den/n/e Gang og opholder sig ej som ham uvedkom/m/ende at den/n/e Lensmand i den/n/e Ret endog uden Fuldmagt har fremført og procederet Sager, han paa sin Siide skal  naar han finder det belejlig og nu for den/n/e Ret fremlægge den æskede Fuldmagt, men da Lensmanden just Middagstiid har passet paa at føre Sagen i Rette, saa maae han oppebie Tiid indtil Comparenten kan sende Bud efter sam/m/e, imidlertiid kan han nok blive ved at føre sine ubetydelige Vidner.

  Johan/n/es Fougstad sagde at da Sr: Kramer ej kunde fremviise nogen Fuldmagt, hvor efter han kunde møde og svare for den indstævnte, saa er det saameget meere striidende imod Lovens 1 – 9 – 10de Art:, og altsaa maae han af den respective Ret ej antages til at procedere i den/n/e Sag.

  Kramer ansaae dette Lensmandens Tilførsel, i hvor vittig han end og allegerer Lovens Kapitel og Artikel, som er Retten meget vel bekjendt, for ganske usvarværdig  og derfore begjerede Sagens Anstand i en Tiimes Tiid, da den paaberaabte Fuldmagt skal vorde fremlagt.

  Johan/n/es Fougstad vedblev sit forrige.

  Efter en Tiimes Forløb fremstoed for Retten Kramer og foreviiste Procurator Schnabels originale Fuldmagts Skrivelse af 28de Octobr: d: A:  tilligemed en verificeret Gjenpart paa vedbørlig stemplet Papir  og udbad sig  efterat Conference er skeet  originalen tilbage. Nu tænker han at Lensmanden ikke meere vil spilfægte med noget uden for Sagens Anlæg, da comparenten ikke efter hans upassende allegutu af Lovens Artikel og Kapitel  men efter Forordningernes Bydende har opfyldt hvad Lovgiveren foreskriver.

  Johan/n/es Fougstad sagde at da der ej er anført i den fremlagde Fuldmagt at Sr: Kramer skal møde for den indstævnte Kari Nils Dotter Roms-

 

1788: 324b

 

loe, synes dette endnu at være striidende imod Lovens 1 – 9 – 10 og 15de Art:, hvorudover jeg paastaaer at han ej maa gaae i Rette.

  Kramer replicerede at Lensmanden kunde gjerne skaane Retten for daarlige og vidløftige intetbetydende exceptioner, og liigesaa upassende Paaberaabelse af Lov, da det uden des ikke kan tjene ham nu meere til nogen Nytte, naar han med Actsomhed havde hørt paa {hvad} \at/ Comparenten havde Fuldmagt at møde for Schnabel i alle opgivne Sager.

  Johan/n/es Fougstad vedblev sit forrige med Paastand at Sr: Kramer ej efter den fremlagde Fuldmagt maae møde i Retten for den indstævnte.

  Kramer agtede det i den/n/e Begivenhed fra Lensmandens Siide fremkomne usvarværdigt.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Den fremlagde Skrivelse fra Procurator Schnabel af 28de 8br: nestl: befuldmægtiger Kramer at møde i alle de ham opgivne Sager ved Mielde og Arne Tinge, uden at nævne nogen af dem, og da den/n/e rimelig derunder kan være indbegreben, bliver han *derve competent paa Schnabels Vegne for den/n/e Gang at gaae i Rette derudi.

 

  Derpaa fremkom som

            3die Vidne Nils Einersen Songstad, der aflagde Eed og vandt at han nylig førinden Paaske dette Aar hørte indstævnte Kari Nils Dotter Romslo i sit eget Huus at fortælle at hun havde hørt af andre som et Rygte at Lensmanden Johan/n/es Fougstad havde besvangret Piigen Marthe Johan/n/es Dotter paa Hougs Præstegaard  og skulde have kjøbt en anden navnlig Erich at paatage sig Skylden der fore, og imedens at dette blev udtalt  var det efterfølgende Vidne Marcus Nilsen Songstad tillige tilstæde i sam/m/e Stue.

  Kramer begjerede Vidnet tilspurgt disse 2de Poster   1.  om der var fleere nærværende end han og det 2det indstævnte Vidne Marcus Nilsen   2.  om ikke den indstævnte Kari den Tiid laae i Barsel?

  *Vidne (Vidnet) svarede derpaa til 1ste contra Spørsmaal nej   og til 2det jo.

            4de Vidne Marcus Nilsen Songstad, der aflagde Eed og vandt at han tilligemed nest forrige var tilstæde i indstævntes Kari Nils Dotter Romslos Huus nylig for nestl: Paaske, hvor bemelte Kari først tilspurgte Comparenten og Nils Einersen Songstad om de ej fornam at de andre tilstædeværende i {Præstegaardens neste Dag til} Barselstuen loe da der blev talt om Præstetjenerne  og nævnte ikke Lensmanden, men da Nils spurgte hende om det var Lensmand Johan/n/es Fougstad, der var beskyld for at have besvangret Piigen i Præstegaarden, blev Deponenten vreed og faldt saa haardt ind i Talen at han ej hørte hvad derpaa blev svaret  ligesom han tilforn var Ør i Hovedet og ruusende af det Øl de havde drukket der i Barselet.

            3die Vidne blev atter fremkaldet og tilstoed den omvundne Tiid at have været lidt rusende.

  Sagsøgeren begjerede Anstand i Sagen til neste Ting for at tilvejebringe nærmere Oplysning.

  Kramer paa den indstævntes Vegne havde gjerne ønsket at flyet viidere Udhal, som Bekostning

 

1788: 325

 

men siden Lensmanden endelig vil i en saa ubetydende og tillige meest for ham selv anstødelig Sag, skjønt det hverken rører hans Ære heller honeur, saa forbeholder hun sig og paa sin Siide at træde med alvorlig Tilsvar i Sagen, reserverende sig Tiltale for aftvungne Omkostninger med viidere.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagsøgeren bevilges den forlangte Anstand til neste Som/m/erting

 

Derefter blev publiceret:

            1.  Eet Afkald fra *Johannesen (Johannes) Johannesen til Thomas Gimmeland  No: 30  i Schiolds Skibreede, for hans Arv 16 Rdr 1 mrk 15 s, falden ved Skifte paa Kirkebrudvig  No: 3, af 21de Septbr: 1771, indført fol: 144.  datr: 1ste Nocbr: 1788.

            2.  Aflyst en Pandte Obligation af Sæbiørn Knudsen yttre Brudvig til Magne Michelsen Stokke, stoer 36 Rdr, med 1ste pante Rett i 16 1/5 M/arke/r Smør  4 4/5 Kdr: Malt og ½ Skilling Penge i Yttr: Brudvig  No: 1, datr: 4de Junii 1779, tingl: 5te s:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 31te Octobr: 1788.

            3.  Eet Skiøde fra Magne Michelsen Stokke og Enken Brithe Henrichs Dtr: Brudvig  til Knud Sæbiørnsen paa 16 1/5 M/ark S:r  4 4/5 Kdr: Malt og ½ Skl: i Yttre Brudvig  No: 1, for 52 Rdr 3 mrk 6 s, datr: 31te October 1788, indført Fol: 144, med Attest.

            4.  Een Pandte Obligation af Knud Sæbiørnsen Yttre Brudvig til Magne Michelsen Stokke, stoer 36 Rdr, med 1ste pante Rett i nysmelte Anpart i Yttr: Brudvig  No: 1, datr: 31te October 1788  indført Fol: 144.

            5.  Eet Vilkaarbrev under sam/m/e dato, fra Knud *Torbiørnsen (Sæbiørnsen) til Moederen Brithe Henrichs Dotter paa eendeel Leve Kaar af samme Anpart 16 1/5 Mark Smør  4 4/5 Kande Malt og ½ Skilling Penge i Yttr: Brudvig  No: 1, indført Fol: 144.

            6.  Eet Bygsel Brev fra Sogne Præsten hr: Arentz til Ole Siursen paa 18 M/arke/r Smør i Løetvedt  No: 4, datr: 20de Januarii 1784, med Revers

            7.  Eet Vilkaar Brev af Johannes Torbiørnsen Dahle til Forældrene Torbiørn Olsen og Ingeborg Johannes Dotter paa eendeel Leve Kaar, af hans eiende og brugende Anpart 4 8/15 M/ark Smør og 4 8/15 Kdr: Lax i Dahle  No: 13, datr: 30te October 1788, indført Fol: 143.

            8.  Eet Ditto, af samme dato, fra Mons Hansen Dahle til Forældrene Hans Monsen og Synneve Ols Dotter, paa Leve Kaar af 2 19/30 M/arke/r Smør  2 19/30 Kdr: Lax i Dahle  No: 13, {da:} indført Fol: 142.

            9.  Eet Afkald af Johannes Larsen fra Refschreede, til Værgen Jon Iversen Dahle, for Arv 13 Rdr 5 mrk 11 s  med Interesser, tilfalden ved Skifte paa Refschrede, den 4de Septr: 1780, datr: 29de October 1788, indført Fol: 142.

            10.  Eet Ditto under s: d: af Johannes Nielsen Fosmarchen til den forrige Værge Michel Pedersen Langhelles Enke, for Myndtl: Martha Lars Dotters Arv, ved Skifte paa Refschreede af 4de Septbr: 1780, stoer 6 Rdr 5 mrk 14 s, indført Fol: 142.

            11.  Aflyst en Pandte Obligation, af Mons Knudsen Sætterdahl til Henrich Rasmussen i Bergen, stoer 150 Rdr, med 1ste pante Rett, i 18 M/arke/r Smør i Sætterdahl  No: 19, datr: 23de April 1785, tingl: 8de Junii 1785, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 26de October 1788.

            12.  Tinglyst en Ditto af samme Debitor til Anders Olsen Thuenæss  stoer 150 rdr  med 1ste Pante Rett i 18 Marker Smør i Sætterdahl  No: 19, og 6 Kiør, datr: 30te October 1788, indført Fol: 143.

            13.  Een Pante Obligation af Ole Johannesen Waxdahl til Faderen Johannes Nielsen Formarken  stoer 95 Rdr, med 1ste Pante Rett i 1 B/ismerpund 3 M/arke/r Smør og 3/8 Huud i Waxdahl  No: 21, dateret: 2den September 1788, derpaa er efter Creditors Paateigning af 30te October 1788, betalt til Afdrag 25 Rdr, indført Fol: 142.

            14.  Aflyst en Pante Obligation af Erich Nielsen yttre Boge til Lensmand Johannes Fougstad  stoer 40 Rdlr, med 1ste pante Rett i ½ Løb Smør  ¼ Tønde Malt i yttr: Boge  No: 23, datr: 28de Novbr: 1785, tingl: 29de s:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 31te October 1788.

 

1788: 325b

 

            15.  Tinglyst et Skiftebrev efter Konen Helga Niels Dotter Langhelle af 23de Augusti 1788, hvorved af 13 ½ Mark Smør i Langhelle  No: 24, blev udlagt den halve deel til Enkemanden Anders Olsen Langhelle,   og hver af de 2 Døttre Anna og Sirie Anders Døttre  3 3/8 Mark Smør, indført Fol: 141.

            16.  Eet Skiøde fra Ole Johannesen Helleland til Sønnen Johannes Olsen Sundland, paa 18 M/arke/r Smør  ¼ Huud i Helleland  No: 35, datr: 31te Octobris 1788, for Kiøbe Sum 90 Rdlr, hvorhos fulgte Attest, indført Fol: 144.

            17.  Eet Afkald af Johannes Pedersen til Johannes Johannesen Indre Arnes Enke, for *han (hans) fraværende Broder Elling Pedersens Arv 3 dr 3 mrk 6 s.  tilfalden ved Skifte paa Houge i Schiolds Skibr:, den 20de April 1763, datr: 18de Septr: 1788, indført Fol: 142.

            18.  Eet Skiøde fra Johannes Johannesen Watle med fleere Sødskende  til Sted Faderen Thore Larsen, paa 12 Marker Smør  1/6 Huud i Indr: Arne  No: 45.  {datr:} for 62 Rdr 3 mrk  datr: 4de Junii 1788.  indført Fol: 143.

            19.  Eet Afkald fra Gregorius Olsen Hetlebache til Ole Michelsen *Horteland  No: 58, for hans Hustrue Anna Michels Dotters Arvemidler 42 Rdr 3 mrk 15 ½ s, med Interesser, datr: 30te October 1788, indført Fol: 143.

            20.  Eet Skiftebrev efter Manden Niels Steffensen Rølland af 18de Augusti 1788, hvorved af 1 b/ismerpund 12 Marker Smør og ½ Tønde Malt Landskyld i Rølland  No: 66, blev udlagt den halvedeel, 18 M/arke/r Smør  12 Kdr: Malt til Sterboe Enken Anna Daniels Dotter,   4 M/arke/r Smør og 2 2/3 Kdr: Malt til Sønnen Daniel Nielsen,   og 2 M/arke/r Smør  1 1/3 Kdr: Malt til hver af de 7 Døttre Brithe, Karie  Magnilde, Brithe, Synneve, Karie den yngre og Brithe den yngre.  indført, Fol: 141.

            21.  Eet Skiøde fra Ole Monsen Søraas til Sønnen Steffen Olsen paa 1 b/ismerpund Smør  1 Mæle Malt i Søraas, No: 69, for 90 Rdr, datr: 31te October 1788, indført Fol: 144.  hvorhos fulgte Attest.

            22.  Eet Skiftebrev efter Manden Steffen Monsen Hougedahl af 19de Augusti 1788, hvorved af 18 Marker Smør  12 Kdr: Malt i Hougedahl  No: 72, blev udlagt den halvedeel til Sterboe Enken Karie Clemets Dotter Hougedahl   og den anden Halvedeel til Datteren Martha Steffens Dotter, indført Fol: 141.

            23.  Eet Skiøde fra Erich Larsen Morvig til Sted Sønnen Niels Nielsen, datr: 5te Junii 1784, paa  indberegnet hans forrige Anparter deri  1 pd: Smør og 16 Kdr: Malt i Morvig  No: 73, det solgte for 48 Rdlr, indført Fol: 143.

            24.  Eet Afkald fra Niels Nielsen med curator Mons Hansen Westerlie til Værgen Erich Larsen Morvig, for hans Arv 76 Rdlr 1 mrk 1 s  med Interesser, falden ved Skifte paa Morvig den 11te Junii 1767, indført Fol: 143  og datr: 30te October 1788.

            25.  Eet Ditto af Brithe Thomas Dotter fra Søre Toppe til Værgen Mons Danielsen Søre Toppe for {hans Hustr} hendes Arv 3 Rdr 3 mrk 14 s, med Interesser, tilfalden ved Skifte paa Goustad i Herløe Skibreede den 25de Novbr: 1773, datr: 6te Septbr: 1788, indført Fol: 142.

            26.  Eet Bygsel Brev af Kors Kirkens Værge Carl Henrich Konow  til Berge Amundsen paa ½ Løb Smør  ½ Tønde Malt i Søre Toppe  No: 74, mod at fratræderen Mons Danielsen og Hustrue, bliver hos ham paa Gaarden deres Leve Tiid, og der nyde Pleie og Tilsyn; datr: 19de Maii 1788  med Revers.

            27.  Eet Skiftebrev efter Enken Johanna Ols Dotter Hitland, beg: 22de Februarii og sluttet 16de Augusti 1788, hvorved af 12 2/5 M/ark Smør og 8 2/3 Kande Malt i Hitland  No: 78, blev udlagt til Sønnen Anders Andersen Hitland for Krav  5 2/5 M/arke/r Smør og 3 5/7 Kdr: Malt, og for Arv  2 22/25 Mark S:r og 1 103/105 Kdr: M:,   Sønne Sønnen Anders Erichsen  1 22/25 Marke/r Smør og 1 101/315   Sønne Datteren Martha Erichs Dotter  24/25  -  208/315   og Datter Datteren Martha Jens Dotter  1 11/25 Mark S:r  104/105 Kdr: Malt, indført fol: 142.

 

1788: 326

 

            28.  Eet Deele Instrument af Sorenskriveren efter Konen Karie Steffens Dotter Yttr: Horvig, under 31te October 1788, hvorved hendes efterlevende Mand Gudmund Monsen mit Horvig er tilhiemlet 18 M/arke/r Smør  6 Kdr: Malt i mit Horvig  No: 84, datr:, indført Fol: 144.

            29.  Eet Skiøde fra Iver Nielsen Blegelie med fleere til Rasmus Larsen Toft, paa 9 ¾ M/arke/r Smør  3 ¼ Kdr: Malt i Toft  No: 86  for 42 Rdr 4 mrk, datr: 31te October 1788, hvorhos fulgte Attest, indført Fol: 144.

            30.  Eet Skiftebrev efter Enkemand Rasmus Thomassen Hylche, begynt 25de Februarii og sluttet 15de Augusti 1788, hvoraf 3 Marker Smør i Hylche  No: 87, blev udlagt 6/7 M/arke/r Smør til Sønne Sønnen Ole Olsen, og hver af de 2 Sønner Ole Rasmussen Eidsvold og Niels Rasmussen i Sandvigen   og 3/7 M/arke/r til Dotteren Martha Rasmus Dotter, indført Fol: 141.

            31.  Eet Skiøde fra Erich Jansen Mellingen paa Myndtl: Johannes Johannesens Vegne, til hans Fader Johannes Jansen Teigland, paa 18 Marker Smør og 1 Mæle Malt i Teigland  No: 91, for 67 Rdr 3 mrk, datr: 31te October 1788, med hosfulgt Attest, indført, Fol: 144.

            32.  Een Pante Obligation af Johannes Jansen Teigland til Sønnen Johannes Johannesen, stoer 67 Rdr 3 mrk, med 1ste Pante Rett i nysbemelte Anpart i Teigland  No: 91, datr: 31te Octobr: 1788, indført Fol: 145.

            33.  Eet Skiøde fra Ole Siursen Mellingen med fleere til Erich Jansen Mellingen, paa  indberegnet hans forrige Anpart  1 Løb Smør  1 Mæle Malt i Mellingen  No: 93, for 204 Rdr:, datr: 31te Octobris 1788, med hoshæftende Attest, indført Fol: 145.

            34.  Een Obligation af Erich Jansen Mellingen til Sønnen Ole Erichsen  stoer 48 Rdlr, med 1ste pante Rett i 1 pd: Smør  4 Kdr: Malt i Mellingen  No: 93, datr: 31te October 1788, indført Fol: 145.

            35.  Eet Skiøde fra Daniel Monsen Ulvesetter til Mons Olsen Mellingen paa ½ Løb Smør og ½ Mæle Malt i Mellingen  No: 93, for 98 Rdr, dateret: 4de Junii 1788, indført Fol: 143.

            36.  Een Obligation af Mons Olsen Mellingen til Johannes Johannesen Rølland og Myndtlingen Karie Steffens Dotter  stoer 150 Rdlr, med 1ste Pante Ret i ½ Løb Smør  ½ Mæle Malt i Mellingen  No: 93, og eendeel Spesificeret Løsøre, dateret 4de Junii 1788, indført Fol: 143.

            37.  Eet Afkald fra Daniel Monsen Ulvesetter til Sviger Faderen Mons Olsen Mellingen for hans Hustrue Barbroe Mons Dotters Arv, ved Skifte af 25de April 1779, stoer 103 Rdr 1 mrk 4 s, indført Fol: 143, og datr: 30te Octbr: 1788.

            38.  Eet Skiøde fra Niels Pedersen Biskopshavn til Niels Olsen yttre Røen, paa eendeel Vaanhuuse, paa Pladsen Egevigen, under stoere Sandvigen  No: 64, dateret 30te April 1788, for Kiøbe Sum 55 Rdlr, indført Fol: 148.

            39.  Een Contract imellem Stoere Sandvigens Eier Johan Garman og Niels Olsen yttre Øen (nemnd Røen ovanfor), angaaende Brugen af Pladsen Egevigen, under stoere Sandvigen, datr: 29de October, 1788, med Copie, indført Fol: 148.

            40.  Eet Skiøde fra Johan Garman til Engebrigt Ellingsen Øyjorden, paa eendeel Huuse Bygninger, beroende paa Pladsen Øyjorden under Stoere Sandvigen  No: 64.  datr: 26de Januarii 1788, for 40 Rdlr.  indført Fol:

            41.  Een Contract imellem bemelte Garman og *Egebrigt Ellingsen, om Brugen af Pladsen Øyjorden under stoere Sandvigen, datr: 26de Januarii 1788, med Copie, indført Fol:

            42.  Een Pante Obligation af Gurine  Sal: Holmans  til Lars Møller  stoer 600 dr  mod Rente 4re proCto: og 1ste pante Rett i eendeel Vaan huuse i stoere Sandvigen, under 1ste Rode No: 9, og eendeel andre Effecter, datr: 22de Martii 1788, indført Fol: 142.

            43.  Aflyst en Pandte Obligation af Anders Andersen i stoere Sandvigen til Martin Gørbits  stoer 200 Rdlr  med 1ste pandte Rett i 2 Vaanhuuse i stoere Sandvigen

 

1788: 326b

 

under 1ste Roede No: 31 og 32  og et Nøst m: v:  datr: 15de Septbr: 1786, tingl: 7de Junii 1787. der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 4de Augusti 1788.

            44.  Tinglyst en Pante Obligation af Gustavus Pettersen til Joen Larsen Evie, stoer 50 Rdlr, med 1ste pandte Rett i hans nys opbygde Vaan huus i stoere Sandvigen, under 1ste Rode No: 62, datr: 8de Julii 1788, indført Fol: 142.

            45.  Eet Bygsel Brev af Johan Garman til Christen Reiersen paa Grundene til eendeel Vaanhuuse, under 2de Roede No: 34, i stoere Sandvigen, datr: 3die October 1786, med Revers, indført Fol: 148.

            46.  Eet Skiftebrev, forrettet efter Godtfried Pettersen i stoere Sandvigens afdøde Hustrue Margrethe Jens Dotter  begyndt 27de April og sluttet 23de Septr: 1786, hvorved et Vaanhuus under 2den Rode No: 41, i stoere Sandvigen, blev udlagt Pandthaveren Kiøbmand Christopher Kahrs, indført Fol: 147.

            47.  Aflyst Christian Gotfreid Pettersens Obligation til Petter Grewe  stoer 150 dr  med 1ste pandte Rett i et Vaanhuus i stoere Sandvigen  og alle andre hans Effecter, datr: 27de Maii 1762  tingl: 18de Junii 1762, der ved Transport fra Petter Greves Enke af 17de April 1781  tingl: 26de Novbr: 1783, er overdraget hr: Christopher Kahrs, og nu indfriet efter dennes paategnede Qvittering af 29de Octobris 1788.

            48.  Eet Skiøde fra Christopher Kahrs til Johan Henrich Pettersen, paa et Vaanhuus i stoere Sandvigen under 2den Roede No: 41, for 150 Rdr, datr: 29de October 1788  indført Fol:

            49.  Eet Pandte Obligation fra samme Kiøber til samme Sælger, med 1ste Pandte Rett i samme Vaanhuus i 2den Rode No: 41, stoer 150 Rdr, datr: 29de October 1788.  indført Fol:

            50.  Eet Bygsel Brev af J: Garman til bemelte Johan Henrich Pettersen paa Grunden under bemelte Vaanhuus  samt eendeel Marke Stykker, datr: 29de Octobr: 1788, indført fol:

            51.  Aflyst en Pandte Obligation af Lisbet Bocholt  salig Anders Pedersen  til Jaen Frøchen, stoer 290 Rdr, med Pant i et Vaanhuus i stoere Sandvigen  datr: 15de Maii 1752, tingl: 7de Junii s: A:, der nu er indfriet efter Creditors Paategnede Qvittering af Augusti 1788.

            52.  Eet Auctions Skiøde fra Catrina  Sal: Rasmus Jansens Opbuds Boe  til Johan Henrichsen i stoere Sandvigen, paa et Vaanhuus sammestæds, under 2den Rode No: 43, for; 313 Rdr 2 s, indberegnet Omkostningerne.  datr: 31te Julii 1788

            53.  Eet Bygsel Brev af Johan Garman til bemelte Henrichsen paa Grunden under dette Vaanhuus, og en Enge Lykke, samt have (= hage) derved, datr: 14de October 1788.  indført Fol: 143  med revers

            54.  Eet Ditto af Ditto til Anna Dorthea Jonas Dotter paa Grunden under et Vaanhuus i 2den Rode No: 45, dateret: 14de October 1788, indført Fol: 143.

 

Til Laugrettesmænd for næstkommende Aar 1789 er udnævnt følgende 8te nye mænd:  1. Haldor Jacobsen Weaae,  2. Johannes Nielsen Weaae,  3. Magne Nielsen Weaae,  4. Niels Johannesen Fyllings Lie,  5. {Mons Clemetsen Houchaas} \Jaen Nielsen Almaas/,  6. Ole Olsen Houchaas,  7. Mons Andersen Houchaas  og  8de  Johannes Fabiansen Bruraas.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige Skatter for dette Aar  af Beløb 287 Rdr 14 s  og ¼ proCto: Skat  41 Rdr 4 mrk 14 s  der inden Retten blev oplæst, uden at der imod skeede nogen Indsigelse.

 

Da ingen efter 3de Udraab havde videre med Tinget at udrette  blev samme sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Watswærns Tinglaug 1788

Aar 1788  den 4de Novembris  blev paa Tingstædet Bolstadøren holdt Høsteting for Watswærns Tinglaug af Sorenskriveren i Nærværelse at de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran findes anført f: 248

 

1788: 327

 

undtagen at i stæden for No: 7  Endre Jørgensen Elje, der ej var ankom/m/en  sad Tormoe Olsen Langeland. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongl: Anordninger og Amtsbreve  16 i Tallet, som ved dette Aars Høsteting for Arne Skibreede, hvilke her foran ere registrerede f: 298, 302, 305, 319 og 322.

 

Derefter blev paaraabt de ind stævnte Sager.

 

Fogden imod Johan/n/es Rasmusen Tøssen.

Hr: Foged Wangensteen tilkjendegav at han til dette Ting i Følge Amtets Ordre ved skriftlig Stævning paa Justitiens Vegne havde indkaldet Johan/n/es Rasmusen Tøssen for at have givet Knud Jonsen Strøm/m/e et Knivsting i den høyre Skulder  med viidere efter Stævningens Formeld, dateret 6te Octobr: sidstl:, som Actor fremlagde og bad afhjemlet, i fald alle de ind stævnte ikke skulde møde.

  Alle de indkaldte mødte og vedtoege lovlig Varsel  *og,

  og Stævningen indtages under No: 1.

  Hr: Fogden fremlagde dernest den forhen ommelte Amtets Ordre og deri paaberaabte Lieutenant von Brüggers Anmeldelse eller Promemoria af 5te nest forrige, saaog et af Lensmand Mølster holdet Forhør over Johan/n/es Rasmusen, under 15de Septembr: sidstl:, saavelsom et Ditto, holdet af Lensmanden Møcheltvedt over Knud Jonsen Strøm/m/e, under 23de s: M:, hvilke begge sidste han bad vedkom/m/ende hver for sig forelæst  og der efter deres nøyere Forklaring Protocollen tilført.

  Bemelte 4 Breve indtages her fra No: 2 til 5 incl:

  Saavel Paagjældende Johan/n/es Rasmusen Tøssen som beskadigede Knud Jonsen Strøm/m/e vedbleve deres Udsiigende i de 2de oplæste Lensmandsbreve.

  Actor bad derpaa de mødende Vidners Forklaring indhentet  og fremstod derpaa som

            1ste Vidne Iver Jonsen Norheim af Wangens Tinglaug, der aflagde Eed og vandt at Søndagen den 31te \Aug:/ nestl: var Vidnet og Holger Aadsen Schulestad blant de andre til Bergen udcom/m/anderede Soldater tilstæde her paa Bolstadøren og saae at, da Klageren Knud Jonsen Strøm/m/e laae paa Jorden og droges med Haldor Rasmusen Tøssen, der er en Broder af den her Tiltalte, den første oven paa Haldor, kom Tiltalte Johan/n/es Rasmusen springende til og stak sin i Haanden havende Kniv ind i Skuldren paa bemelte Knud Jonsen Strøm/m/e, imedens at den/n/e laae oven paa hans Broder, hvorpaa Vidnets Kam/m/erat  Soldat Holger Aadsen Schullestad  drog Johan/n/es Tøssen strax fra Knud, og rev Kniven af Haanden paa ham.

            2det Vidne Holger Aadsen Schulestad af Wangens Tinglaug  og Soldat ved det Ullandske Compagnie, der aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med 1ste Vidne  med Tilføyende at det forekom Vidnet at Johan/n/es Rasmusen Tøssen var meget beskjænket, skjønt han ej med fuld Vished kan siige det, da han ej tilforn har kjendt Johan/n/es Tøssen, men paa Knud Strøm/m/e fornam han intet Kjendetegn til at være beskjænket.

            3die Vidne Anders Siursen Wæhle, der aflagde Eed og vidste intet andet til Oplysning at forklare end at Johan/n/es Rasmusen Tøssen droeg Kuften af sig og slængte den paa Taget af det \der/ staaende Fæhuus, men Vidnet hørte ej hvad han da talede  formedelst den megen Støyen og Vrel af den der tilstædeværende Mængde Men/n/esker, ligeledes saae og Vidnet at den Kniv, hvormed Knud Strøm/m/e efter de andres Siigende var stukken, blev slængt hen derfra paa Marken, men da Vidnet

 

1788: 327b

 

stoed et Stykke derfra  og mange Men/n/esker foran imellem ham og de i Slagsmaal værende, kunde han ej see det, og Vidnet kunde ej fornem/m/e at Johan/n/es Tøssen var drukken.

  Defensor Lensmanden Biørne Møcheltvedt fremviiste en Kniv med Slire eller Skede paa, som dette Vidne havde tilbragt ham, og Vidnet vedkjendte den at være den sam/m/e som  efterat det omhandlede Slagsmaal var passeret  blev Vidnet leveret sam/m/e Dag af en anden Mand, som han ej kan erindre af Navn.

            Forrige 2det Vidne forklarede at den Kniv, som han rev fra Johan/n/es Tøssen, da den/n/e havde stukket Knud Strøm/m/e dermed, var uden Sliire eller Skede

            4de Vidne Siur Knudsen Hernæs aflagde Eed og forklarede ligesom nest forrige 3die Vidne om Vampen, som Johan/n/es Tøssen drog af sig og kastede paa Fæhuustaget, men saae intet til Kniven, og ellers fornam ej Vidnet at Johan/n/es Tøssen var drukken.

  Den saarede Knud Strøm/m/e fremviiste det nu nesten tilgroede Saar, der befandtes at være nesten 3 Fingre\s Brede/ langt i Snittet.

  Actor fremlagde dernest den af chrirurge Galschiot holdte Besigtelses Forretning over den saarede, datr: 17de Septembr: sidstl:  \som her indtages, under No: 6/, og da det paastævnte factum saavel ved den Sigtedes egen Tilstaaelse, som ved de førte Vidner er beviist, saa paastoed Actor i Forbindelse med 6 – 7 – 6te, 15de og 16de Articul den sigtede dømt til de deri bestemte Bøder  samt og i Følge sam/m/e {Bogs 11te} Capitel\s 11te Art:/ at erstatte chirurgi Galschiots Rejse og Forretning, som af Amtets forhen producerede Skrivelse sees at beløbe til 9 Rdlr, saaog til at betale den/n/e Sags Omkostning med 11 Rdlr  og da i Øvrigt den Behandling at stikke en anden med en Kniv, i disse Tiider maae ansees for saare lumsk og barbarisk, det desuden efter de oplyste Omstændigheder kunds var tilfældig at Knivstinget ikke blev dødeligt, som det lettelig, ved at treffe ganske liidet fra det Stæd, hvor det traf, kunde have blevet, saa formeente og paastod Actor at den Sigtede, til Exempel for andre, endnu foruden det forhen paastævnte burde tilfindes en passelig Straf i Slaveriet eller Manufakturet, og saaledes indloed Sagen under Dom imod den Sigtede, men reserverede viidere Tiltale til de øvrige Personer, som efter den/n/e Sags Oplysning kunde være sam/m/e underkastet.

  Som beskikket Defensor for Tiltalte Johan/n/es Rasmusen Tøssen maatte Lensmanden Biørne Møcheltvedt forestille at hverken er den omhandlede Mishandling saa farlig som andraget er, ej heller den af Actor paastaaende haarde Straf passelig; thi da den saarede tilforn laae i Slagsmaal med *han (hans) Broder, der tilforn af ham var kastet til Jorden og liggende under, var det ganske naturligt og en Virkning af den medføde og ved Opdragelsen befæstede Kjerlighed, at Tiltale Johan/n/es Rasmusen Tøssen, som frygtede for at hans underliggende Broder kunde blive qvælt eller *tilføyes (tilføyet) anden Ulykke, maatte gribe til et Hastigt Rednings Middel for at frelse sin Broder der fra, og i saadan  Angest ikke saaliige kunde betænke sig og vælge det beqvem/m/este, og da den Tiltalte nu allereede i 9 Uger har hensiddet i Fengsel og derved udstaaet haardere Straf end Loven Foreskriver for slig Brøde, paastoed Defensor ærbødigst at han for viidere Strafs Lidelse maatte frikjendes

  Actor vedblev sit forrige. og Sagen optages til Dom.

 

Lars Mæringen imod Johan/n/es Larsen Bolstad

Hr: Krigs Raad Fleischer æskede Sagen i Rette for Sagsøgeren efter Udsættelse fra nestl: Som/m/erting  og loed paastaae Dom i Sagen efter Stævne-

 

1788: 328

 

maalet  og 6 Rdlr for Søgemaalets Omkostning.

  Den indstævnte mødte og vedblev nu som før at han ikkun er skyldig Tredeve Rdlr af de paasøgte 33 Rdlr, hvor fore Sagsøgeren ingen spesiel Regning paa Forlangende har vildet opgjøre, saa at Comparenten i Mangel deraf ej med Sikkerhed kan trøste sig at {betale} aflægge den paastævnte Benegtelse Eed derom, men naar Sagsøgeren selv trøster sig at aflægge Opfyldelses Eed om rettelig at have til gode hos ham de øvrige benegtede Tre Rdlr, vil han end og finde sig i at udreede sam/m/e.

  Derpaa blev Sagen optaget til Dom.

 

Knud Rochne imod Endre Rongen

Hr: Krigs raad Fleischer æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra nestl: Som/m/er  og begjerede paa hans Vegne Dom i Sagen efter forhen nedlagde Paastand.

  Contracitantens Søn Ole Endresen Rongen mødte for sin Fader og begjerede paa hans Vegne ny Anstand i Sagen til neste Ting for at tilvejebringe nærmere Oplysning, som hans Bort flyttelse har hindret ham fra til den/n/e Tiid.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Endnu eengang bevilges den forlangte Anstand til neste Som/m/erting med Erindring.

 

Bjørneskuds Angivelse

Knud Jacobsen Træfald fremviiste Skindet af en voxen Bjørn, som han og Naboer har skudt i Udmarken ved Gaardene Bragestad og Næseim, hvoraf begge Fremlabbene bleve afskaarne, og begjerede Attest derom for derefter at an/n/am/m/e de paabudne Skudpenge, der blev bevilget

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 5te Novembris 1788  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd

 

og blev da udi Sagen, anlagt af Fogden imod Johan/n/es Rasmusen Tøssen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Anleediget af det foregaaende Slagsmaal med den Tiltaltes Broder Haldor Tøssen, hvorudi beskadigede Knud Jonsen Strøm/m/e var indviklet og liggende oven paa den første, har Tiltalte Johan/nm/es Rasmusen Tøssen, efter Vidnernes Forklaring, den 31te Augusti d: A: paa Gjæstgiverstædet Bolstadøren med en Kniv stukket bemelte Knud Jonsen Strøm/m/e i slig Stilling bag under Skuldren, hvilken Skade er begransket af Saarlægen og ej befunden dødelig eller at have angrebet Beenet eller de indvortes Deele, ligesom Brevet til Fogden fra Lensmanden Biørge Møcheltvedt af 22de Septembr: nest efter melder at den Saarede den 19de s: M: allereede var Arbejdsfør.

  Thi tilfindes bemelte Johan/n/es Rasmusen Tøssen i Følge Lovens 6 – 7 – 16 at bøde til Hans May:ts Kasse Toogtyve Rdlr 3 mrk  saaog i Overeensstem/m/else med 6 – 7 – 11 at betale Syns Forretningens Omkostning Ni Rdlr  samt oprette Søgemaalets Omkostning med Elve Rdlr, hvoraf 1 Rdlr 1 mrk 8 s anslaaes for stemplet Papier  og 2 Rdlr 1 mrk 12 s for Dom og Brevs-Penge. At udreedes inden 15 Dage fra Forkyndelsen af den/n/e Dom under viidere lovlig Adfærd.

 

Dernest blev udi Sagen, anlagt af Lars Mæringen imod Johannes Larsen Bolstad afsagt følgende

Dom

  Af de paasøgte Treogtredeve Rdlr har den Indstævnte selv tilstaaet at være pligtig Tredeve  og allene benegtet 3 Rdlr, hvorom Sagsøgeren først har afæsket hans Benegtelses Eed  men efterat Sagvolderen havde erholdet Anstand for at opgjøre Regning med Sagsøgeren, paaskyder

 

1788: 328b

 

han nu ingen Regning fra den/n/e at have bekom/m/et  og defererer ham Opfyldelses Eed at aflægge om disse imodsagde Tre Rdlr.

  Thi kjendes hermed og Døm/m/es for Ret:  Naar Sagsøgeren *Lars Lars Mæringen til neste Ret i Tilkaldelse af Saggivne Johan/n/es Larsen Bolstad aflægger sin Opfyldelses Eed derhen at hos den/n/e rettelig kom/m/er til gode de fulde 33 Rdlr  bør bemelte Johan/n/es Larsen Bolstad at udbetale ham disse Treogtredeve Rdlr, saaog Fem Rdlr for dette Søgemaals Omkostning, men i Mangel deraf tilfindes dog bemelte Johan/n/es Larsen Bolstad at betale Sagsøgeren de tilstaaede Tredeve Rdlr  og Fem Rdlr for den/n/e Rettergangs Omkostning, at udreedes i første Fald til bestemte Tiid  og i sidste saasnart den/n/e Dom 15 Dage førinden har været lovlig forkyndt, under viidere lovlig Adfærd.

 

Nye Sag

Erich Nilsen Finne imod Ole Larsen Evanger

Erich Nilsen Finne af Wangens Tinglaug lod ved sin Tjenestekar Knud Jensen møde og anmelde at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Ole Larsen Evanger til et lovlig Tings Vidnes Erholdelse angaaende en Baad med 2de Par Aarer, som Ole Evanger skulde have an/n/am/m/et hos Isach Bolstadøren paa Erich Finnes Vegne, og som Vidner er under Lovens Falsmaal indkaldet Isach Tronsen Bolstadøren  hans eedelige Vidnesbyrd derom at aflægge.

  Paagjældende Ole Larsen Evanger mødte  vedtog Varselen og benegtede Sigtelsen som aldeeles urigtig. og det indkaldte Vidne Isach Tronsen Bolstadøren mødte og vedtog ligeleedes lovlig Varsel.

  Comparenten Knud Jensen frembragte et Skrift uden Underskrift paa 5 s stpl: Papiir  som han sagde selv at have skrevet efter sin Husbondes Concept, der indeholder Spørsmaal til Vidnet  og her indtages.

Bemelte Vidne Isach Bolstadøren aflagde Eed og vandt til de fremlagde Spørsmaal   1ste  jo  som omspurgt   til 2det  nej,   til 3de  nej,   til 4de  nej,   til 5te  nej  ved det ej

  Comparenten *begjær begjærede Anstand i Sagen til neste Som/m/erting for at føre fleere Vidner.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagsøgeren bevilges den forlangte Anstand til neste Ting

 

Til Bilag ved Skatte Regnskabet blev fremsat

            1.  De her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, og den nærværende Almue, hvoriblant Ole Evanger og Lars Gullichsen Biørge, forklarede dertil ligesom for Aaret 1787 uden Forandring

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flomqværner, som inden Retten blev oplæst, og den nærværende Almue, hvoriblant Brynjel Olsen og Lars Philipsen Horvey, forklarede hertil at her ej gives fleere af dette Slags, men derimod er af de deri anførte udgaaet  paa Horvey  1ste Thun No: 18  er bortgaaet Een, ansat for 2 s

 

Ellev Kolven imod Joen Larsen Mæstad

Anders Larsen mødte {mødte} \og æskede Sagen i Rette/ for Contracitanten  hans Broder Jon Larsen Mæstad, efter Udsættelse fra nestl: Som/m/erting  og indlod Sagen Dom fra {sin} \dennes/ Siide.

  Hoved citanten mødte og paastod Dom efter forhen udførte Procedure

 

1788: 329

 

med Indstillende at siden det nu er sildig paa Aftenen sidste Tingdag Aften, saa at der nu ved dette Ting ikke kan afsiiges Dom derudi, den da i den Stæd maatte afsiiges nestk: Som/m/erting for dette Tinglaug, hvorimod Anders Larsen Mæstad paa Contra citantens Vegne ej havde noget at erindre.

  For den til Vedermæle indkaldte Siur Larsen Mæstad mødte hans Frænde Lars Gullichsen Biørgo og gav tilkjende at den/n/e vilde begjere Anstand og {med dert} fremskaffe nærmere Oplysning, men da han hverken vilde betale Tilsvarspenge eller Udsættelsen, kunde det ej kom/m/e i Betragtning, men Sagen optages til Dom at afsiiges neste Som/m/erting for dette Tinglaug

 

Derefter blev publiceret:

            1.  Eet Afkald fra Agothe Gudmunds Dotter til Værgen Jon Gudmundsen Dalseide  No: 7, for Arv 3 Rdr 4 mrk 6 s, tilfalden ved Skifte paa Dalseide den 8de Febr: 1771, datr: 4de Novbr: 1788, *indfor (indført) i Protocollen Fol: 145.

            2.  Eet Skiøde fra Joen Gudmundsen Dalseide til Hans Johannesen Stamnæs, paa ½ Løb Smør i Dalseide  No: 7, med underliggende Plads Dyvigsteen, af Skyld 9 Marker Smør, for 130 Rdr, datr: 4de Julii 1788, indført Fol: 145.

            3.  Eet Vilkaarbrev fra Hans Johannesen Dalsejde til Jon Gudmundsen og Hustrue Ingeborg Ols Dotter paa eendeel Leve Kaar, af bemelte ½ Løb 9 M/arke/r Smør i Dalsejde  No: 7, og Dyvigsteen, datr: 4de Julii 1788.  indført Fol: 145.

            4.  Een Obligation af Ole Knudsen Tøssen til hr: Etats Raad Fleischer for 150 Rdlr i Sølv Myndt, mod Rente 4 proCto: og 1ste panteret i 22 ½ M/ark S:r i Tøssen  No: 10, datr: 6te Junii 1788, indført Fol: 145.

            5.  Een Afskrivelse, fra Johannes Andersen Horveii, paa Anders Johanesen Horvejis til ham udstædde Pante Obligation, for 200 Rdlr, under 3de Julii 1788, tingl: s: D:  med Pant i ½ Løb Smør med Bygsel  og Elve Skyld 9 M/arke/r Smør  i Horveji  1ste Thun, for disse 200 Rdr, da de øvrige 90 Rdr til Jon Haldorsen Giellen endnu staaer ubetalt.  datr: 4de Novbr: 1788, indført Fol: 147.

6.  Eet Skiøde fra Niels Knudsen Horveji til hans Søster Karie Knuds Dtr: og Mand Niels Torchildsen Horveji paa 15 3/8 M/arke/r Smør med Bygsel  og Overbygsel til 4 ½ M/arke/r Smør  og Elve Skyld 3 3/8 M/arke/r  i Horveji  2det Thun No: 19, for 250 Rdr, datr: 16de April 1788, indført, tilligemed derved hæftede Attest om Pante og Vilkaars Hæftelserne Fol: 146 og 147.

            7.  Een Obligation [fra] Niels Torchildsen Horveji til Martin Gørbitz i stoere Sandvigen  stoer 200 Rdr, med 1ste panteret i nysmelte Anpart i Horveji  2dre Thun No: 19, datr: 4de Novbr: 1788, indført, med Paateigning om den forrige Pante og Vilkaarshæftelse, Fol: 147.

            8.  Eet Skiøde fra Iver Knudsen Førre, Simon Siursen Lilleviig og Aschield Siursen Tossen (Tøssen), som Værger for afg: Knud Nielsen Bergstads børn, til Sted Faderen Jacob Siursen paa 12 Marker Smør i Bergstad  No: 23  for 50 Rdr  datr: 3de Julii 1788, indført Fol: 147.

            9.  Eet Odels Skiøde fra Niels Larsen Bolstad med Curator Knud Jacobsen Træfald, til Broderen Gullich Larsen paa Odels og Indløsnings Retten til 9 M/arke/r Smør i Næsseim  No: 40, for 10 Rdlr.  datr: 3die Julii 1788, indført Fol: 146.

            10.  Een Odels Lysning af bemelte Gullich Larsen med Curator Knud Olsen Horveii, til bemelte 9 M/arke/r Smør i Næsseim  No: 40, datr: 4de November 1788, indført Fol: 147.

            11.  Eet Skiøde fra Jørgen Andersen Dagstad til Joen Nielsen Smaaebrekke, paa 6 M/arke/r Smør med Bygsel i Axelbierg  No: 45, datr: 3de Julii 1788, for 312 Rdr, indført Fol: 146.

            12.  Eet Afkald fra Knud Iversen Nedr: Schierven for Maritha Jacobs Dtr:  hans Hustrues Arv 15 rd 8 s, tilfalden ved Skifte paa Wæhle  {No:} den 9de Junii 1786, til Værgen Helje Heljesen Stywe, datr: 4de Novbr: 1788, indført i Protocollen Fol: 146, herved betalt afførsels Penge.

 

1788: 329b

 

            13.  Eet Afkald fra Knud Nielsen i Bergen til Lars Jacobsen Øvre Schierven for hans Hustrue Torbiør Ivers Dotters Arv 16 Rdr 4 mrk ved Skiftet af 15de Septbr: 1783, paa Hosaas, datr: 17de Septbr: 1788, indført Fol: 145.

            14.  Eet Skiøde fra Lars Jacobsen Øvre Schierven til Anders Siursen paa 12 Marker Smør med Bygsel i Øvre Scierven  No: 60, for 110 Rdr  datr: 3de Julii 1788, indført Fol: 146.

            15.  Een Pante Obligation af {Iver} \Anders/ Siursen Øvre Schierven til Brigt Johannesen Østensøe i Hardanger for 99 Rdlr, med 1ste pante Rett i 12 M/ark Smør i Øvre Schierven  No: 60, datr: 3die Julii 1788, indført Fol: 146.

            16.  Eet Vilkaar Brev af Anders Siursen Øvre Schierven til Sviger Forældrene Lars Jacobsen og Barbroe Lars datter, paa Leve Kaar af bemelte Anpart i Øvre Schierven, datr: 3die Julii 1788, indført Fol: 146.

            17.  Eet Afkald fra Jørgen Bergesen fra Brudberg til Haldor Olsen Hernæs for hans Arver 20 Rdlr 1 mrk 9 s, datr: 4de Novembr: 1788, indført Fol: 146.

            18.  Een Pante Obligation af Haldor Olsen Hernæs til Brynild Hougen  stoer 130 Rdlr, med 1ste pante Rett i 1 b/ismerpund 6 M/arke/r Smør i Hernæs  No: 66, datr: 4de Novbr: 1786, indført Fol: 146.

            19.  Aflyst en Pante Obligation af Arne Siursen Wasenden til Johannes Andersen Horveji  stoer 99 Rdlr, med 1ste Panterett i 1 Pd: 18 M/arke/r Smør i Wasenden  No: 71, datr: 4de Novnembr: 1785  og tingl: D: efter, der nu er indfriet efter paategnet Qvittering fra Creditor, uden Dato.

            20.  Ved nærmere Eftersyn i Nordhordlehns Pante Bog Fol: 778  befindes, at den af Carl Christiansen Nedr: Rasdahlen til Niels Tormoesen Kolle udgivne Obligation af 4de Novbr: 1786  og tingl: s: D:  med Pant i 12 M/arke/r Smør i Nedr: Rasdahl  No: 73, ikkun lyder paa 99 Rdlr, istæden for at den ved Mistagelse i Pante Designationen til Fogden er anført for 130 dr, og altsaa Afskrives her de formeget Anførte 31 Rdr.

            21.  tinglyst et Skiøde fra Peder Nielsen Øye til Sønnen Jacob Pedersen paa 12 M/ark Smør i Øye  No: 84, for 50 Rdr, datr: 4de Novembr: 1788, indført Fol: 147, hvorhos fulgte Attest.

 

Til Laugrettesmænd for næstkommende Aar 1789, er udnævnte følgende 8te nye mænd:  1. Johannes Jonsen Strøm/m/e,  2. Niels Christiansen Førre,  3. Aschield Siursen Tøssen,  4. Jacob Siursen Berstad,  5. Anders Larsen Mæstad  6. Joen Gullichsen Brechuus,  7. Mons Nielsen Røe  og 8de  Snare Johannesen Hiørnevig.

 

Nye Sag.

Krigs Raad Fleischer imod {Knud} \Siur/ Pedersen Biørndahl

Hr: Krigs Raad Fleischer tilkiendegav med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet gift Mand: Siur Pedersen Teiten eller Biørndahl, for sit i Ægteskab nu anden Gang begangne Leiermaal, {for} \det sidste/ med Piigen Guroe Erichs Dotter Qvarmoe, der fore at lide Dom til Bøders Udredelse og anden Straf efter Loven, samt at erstatte Prosessens Omkostninger.

  Paagiældende Siur Pedersen Biørndahl mødte ei efter Paaraab  og de brugte Kalsmænd, Brynild Biørnesen Mycheltvedt og Halver Magnesen ibid: bevidnede under Eed at have forkyndt ham foranførte Varsel, den 6te October nestleeden, for hans Boepæl og Huusmanden Oles Paahør;

  hr: Krigs Raaden begierede Laugdag for den udeblevne til næste Ting  til hvilken Tiid han ville fremlægge saavel Præste Attester om dette og foregaaende Leiermaal, som og Opteignelses Forretningen i hans Boe  og besørge møde af det nu besvangrede Qvindemenneske

  af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Siur Pedersen Teiten eller Biøndahl, gives Laugdag til næstkommende Sommer Ting for dette Tinglaug, at møde med Tilsvar i Sagen.

 

1788: 330

 

 

Fogden imod Anders Haldorsen Øye

Hr: Fogden Æskede Sagen i rette efter Udsettelse fra næstleeden Sommer Ting, og den tiltaltes Frænde Ole Aschieldsen Wiig tilkiendegav, at da den forehavende Ansøgning, om benaadning for den tiltalte, formedelst mellemkomne Forhindringer, ei endnu var i Værksat, maatte han paa dennes Vegne, atter begiære Sagen udsat til næstkommende Som/m/er Ting, hvorimod Actor intet havde at indvende,

  og af Dommeren blev

Eragtet

  Endnu engang bevilges den forlangte Anstand til næstkommende Sommer Ting.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet:

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongl: Skatter for dette Aar  af Beløb 38 Rdr 12 s  og over Rente Skatten  7 Rdr 3 mrk 12 s, der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfant sig ingen, som havde videre med Tinget at udrette, thi blev samme ophævet.