Del C av NHL Tb. nr. 47  1785-1790   (Høsttingene 1786)

 

 

 

(1786: 118b)

 

 

Høste Tinget for Sartors Skibreede 1786

Aar 1786  den 2den Octobris  blev paa Tingstædet Tøsøen holdt Høste Ting for Sartors Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 28. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen

 

Først blev publiceret følgende Høy Kongelige Anordninger og Amts Breve

            1.  Forordningen ang: Afgifterne af Tobak i Norge, af 12te April 1786.

            2.  Ditto ang: det Kongel: Norske Berg Seminarium paa Kongsberg  af 3die Maji 1786.

            3.  Ditto ang: Tobaks Handelen og Forarbeidningen i Norge  af 14de Junii 1786.

            4.  Placat ang: hvorledes de skal straffes, som beskadige Træer plantede ved Vejene i Norge  af 30te Junii 86

            5.  Forordningen om en Credit Casses Oprettelse for begge Kongeriiger og Førstendøm/m/ene  af 16de Aug: 1786

            6.  Placat ang: den Islandske Handels Friegivelse  af 18de Aug: 1786

            7.  En Skrivelse fra Amtet til Fogden af 15de Julii 1786, hvorved communiceres det Kongel: Rescript af 23de nest forhen  at de aabenstaaende gamle Pante Obligationer  udgivne af dem som ikke for Tiiden eje Panterne  skal aflyses og udslettes, i fald Creditorerne ikke anmelde sig dermed ved Jurisdictionerne i Bergens Stift inden Aar og Dag fra Avertissement derom i Aviserne og Publ: ved Tingene og Kirke Bakkerne.

            8.  En Ditto fra Stiftet til Fogden af 9de Septbr: 1786, at Nordhordlehn og Vosse Fogderie for dette Aar er paalignet 800 Rdlr Hospitals og Delinqvent Penge

            9.  En Ditto fra Ditto til Ditto  der communiceres Resolution paa den ind komne Ansøgning fra Sartor Skibreedes Almue, at sam/m/e ej kand accorderes den

 

1786: 119

 

ansøgte Deeltagelse i Vandskydsen af Schiolds Skibreedes Almue, og at Sartors Skibreedes Almues Erklæring skal ind hentes om de nu vil erlægge 24 Skilling aarl: hver Jord brugende Mand i de nest følgende 12 Aar i stæden for Vej Arbejdet paa Postvejen in natura med viidere, datr: 30te Septembr: 1786

  Den nærværende Almue tilkjendegav derpaa at de heller end at udreede Vej Arbejdet in natura paa Alfar og Post Vejene udenfor deres District  maatte udkaare i den Stæd at betale 24 s pr Mand aarlig i de nest følgende 12 Aar, og at dermed først maatte skee Begyndelse nest følgende Aar.

 

Dernest blev paaraabt de indstævnte Sager.

 

Erich Larsen Schouge imod Hans Pedersen Telnæs.

Erich Larsen Schouge mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Hans Pedersen Telnæs for tilføyede Beskyldning at have aflagt vrangt Vidnesbyrd  at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne Otto Pedersen Domedahl  Lars Monsen og Steffen Monsen Store Sanggolt  som under Lovens Faldsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

  Paagjeldende Hans Pedersen Telnæs mødte  saavelsom de indkaldte Vidner  og vedtoege lovligt Varsel

  Derpaa fremstillede Sagsøgeren som

            1te Vidne Otto Pedersen Dommedahl, der aflagde Eed og vandt at sidstl: Sommer Ting for dette Skibreede var Vidnet tilstæde her paa Tingstædet Tøsøen tilligemed de andre 2 her i Sagen ind stævnte Vidner  og hørte da at Sagvolderen baade inde i Tingstuen  og siden ude paa Ting Gaarden  beskyldte Sagsøgeren for at have aflagt vrangt Vidnes byrd i Sagen imellem Michel Dahle og Telnæs Mændene, hvilket

 

1786: 119b

 

Sagvolderen sagde at ville beviise  og at han vilde døe derpaa.

  Da ingen havde Vidnet viidere at tilspørge  blev det dimitteret.

            2det Vidne Lars Monsen Store Sanggolt aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 1te Vidne

            3die Vidne Steffen Monsen Store Sanggolt aflagde Eed og vandt ligeleedes eensstemmig med 1te Vidne i et og alt.

  Sagsøgeren indloed Sagen Dom med Paastand at den udtalte Beskyldning maae vorde mortificeret  og Sagvolderen  foruden en passelig mulct  maae tilfindes at oprette ham Søgemaalets Omkostning med 10 Rdlr

  Sagvolderen begjerede Sagen stillet i Beroe til neste Ting.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Efter Sagvolderens Forlangende gives Sagen Anstand til neste Ting.

 

Nye Sag

Jacob Pedersen Agotnæs imod Michel Michelsen Agotnæs

Jacob Pedersen Agotnæs mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Michel Michelsen Agotnæs fordie denne urettelig har foretaget sig i Aar denne Sommer at slaae et Stykke af den bedste Eng eller Bøe paa Gaarden Agotnæs, som vexelvis hvert andet Aar tilfaldt eenhver af dem at bruge  og hvoraf touren i Aar tilfaldt Sagsøgeren, der fore at liide Dom til Erstatning af den tagne Skade og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne Hans Erichsen og Malene Hans Dotter Agotnæs, som under Lovens Faldsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

  Paagjældende Michel Michelsen Agotnæs mødte  vedtoeg Varselen og benegtede Sigtelsen, da han ej har brugt eller slaaet anden Eng eller Bøe paa sin Gaard end den, der virkelig tilhører ham selv.

  Sagsøgeren fremstillede derpaa som

 

1786: 120

 

            1te Vidne Hans Erichsen  opholdende sig hos sin Fader Erich Steffensen Agotnæs, der aflagde Eed og vandt at begge Parter have tilfælles Brug 2de Stykker Enge Mark paa Gaarden Agotnæs, det eene fedt og det andet mavert, hvilke begge Enge Stykker de tilforn stedse have brugt vexel viis om hinanden saaleedes at den der det eene Aar havde slaget Græsset paa det mavre Stykke  fik det neste Aar det feede Stykke Eng at slaae, men ikke destoemindre havde Vidnet seet Sagvolderen at slaae det feede Enge Stykke af disse baade i Fjor Som/m/er 1785 og i Aar 1786  og det uagtet at Sagsøgeren nu i Aar havde forbudet ham det  med Betydning at han selv i Aar efter sin tour vilde slaae og bruge dette feede Enge Stykke, og efterat Michel i Aar havde slaget det feede Enge Stykke  maatte Sagvolderen i den Stæd slaae det mavre  og saaledes har maattet bruge sam/m/e 2 Aar i Rad

  Sagvolderen tilkjendegav at det rigtig nok forholder sig som Vidnet har forklaret  at han og Sagsøgeren vexelviis hvert andet Aar maae bruge baade det feede og mavre Stykke, men da Comparenten i Fjor havde brugt det mavre Stykke, tilfaldt det ham i Aar at bruge det feede, og desuden sagde han herom at være forligt med Sagsøgeren {herom} saaledes at denne 2 Aar i Rad skulle bruge det feede Enge Stykke.

  Sagsøgeren benegtede Sagvolderens Foregivende at denne i Fjor havde brugt det mavre Stykke, og de vare rigtig forliigte herom som anført  men med det Tilføyende at Sagvolderen skulde betale Stevne Pengene, da Sagen i Mangel deraf skulle staae ham aaben, og da disse ej siden efter Løfte blev betalt, var han nødsaget at føre Sagen

            2det Vidne Malene Hans Dotter, tjenende hos Sagsøgeren, aflagde Eed og vandt eensstemmig i et og alt med 1te Vidne.

  Sagvolderen tilkjendegav at han vilde indlade Sagsøgeren neste Aar at slaae begge Enge Stykker

 

1786: 120b

 

  Sagsøgeren indloed Sagen Dom med Paastand at ham til Erstatning herfore maae tilkjendes Brugen af det feede Enge Stykke i 2 Aar i Rad  og siden for Fremtiiden at bruge begge Enge Stykker vexelviis hvert 2det Aar  og at Sagvolderen der hos maae tilfindes at oprette ham Søgemaalets Omkostning med 7 Rdlr

  Sagvolderen begjerede Anstand i Sagen til neste Ting for at føre andre Vidner.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Efter Sagvolderens Forlangende stilles Sagen i Beroe til neste Som/m/er Ting.

 

Madame Friis imod Ulf Hansen Fielde

Procurator Kahrs for Madame Friis æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra dette Aars Som/m/er Ting  og referedrede sig til den udførte procedure, hvorefter han paastoed Dom med Tillæg i Processens Omkostning af 30 Rdlr, protesterende imod viidere Udsættelse.

  Contra Citanten Ulv Hansen Søre Fielde mødte og anmeldte med mundtlig Continuations Contra Stævning til dette Ting som Vidner at have ind kaldet hans nærmeste Grander under Lovens Falsmaal  nemlig Christopher Nielsen Nordvig  Ole Olsen, Syneve Endres Dotter og Trine Willums Dotter paa Søre Fielde  og Marthe Thomas Dotter Gavlen  foruden endeel fleere godvillig mødende Vidner, {for} \af/ hvilke han begjerede eedelig Forklaring ind hentet til de her hos fremlagde skriftlige qvæstioner af 29de Septbr: sidstl:  der inden Retten bleve oplæste og her indtages saa lydende.

  Procurator Kahrs for Hoved Citantinden Madame Friis exciperede imod den anmeldte Continuations Contra Stævning paa Grund af at hun som Hoved Citantinde

 

1786: 121

 

ikke i Følge Lovens 1 – 4 – 1te  lovligen er indstævnet til at paahøre disse Vidner  altsaa paastoed Comparenten at dette Stævnemaal som aldeeles lovstriidigt maatte vorde afviist, hvorpaa han forventede Rettens Eragtning

  Contra Citanten Ulv Hansen Søre Fielde tilkjendegav at han ej havde stævnet Hoved Citantinden at paahøre disse Vidner  eftersom han ansaae det unødvendigt da hun ej kjender Creaturerne eller hans Fæe Mærke.

  Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

  Den anmeldte Continuations Contra Stævning mangler det væsentligste reqvisit  nemlig den Paagjældendes Tilkaldelse at paahøre de indstævnte Vidner, og derfore kand samme i Følge Lovens udtrykkelige Forskrift i 1 – 4 – 1te Art: ej admitteres til Vidnes byrds Aflæg imod den fra Hoved Citantindens Siide skeede exception, men dette Continuations Contra Stævnemaal afviises som aldeeles ulovskikket.

 

  Contra Citanten begjerede derpaa Anstand i Sagen til neste Ting, som blev bevilget

 

Nye Sag

Niels Nielsen Strøm/m/e imod Hans Gullichsen Ebbesvigs Koene Giertrud Niels Dotter

Procurator Kahrs mødte for Niels Nielsen Strømme og anmeldte at have med mundtlig Varsel ladet indkalde til dette Ting Hans Gullichsen Ebbesvigs Koene Giertrud Niels Dotter for at anhøre saavel stævnte som ustævnte Vidner, og at liide Dom for de af hende imod Citanten udsagde Ære rørige Ord og Tyvs Beskyldning, ligesom og hendes Mand Hans Gullichsen Ebbesvig som Værge for hende liigeledes hertil lovlig er ind kaldet

 

1786: 121b

 

  Til Vidner i denne Sag er under Lovens Falsmaal ind kaldet Sr: Andreas Christian Friis og Michel Hendrichsen Søre Echerhovde, som han begjerede paaraabt og examineret.

  Paagjældende Giertrud Niels Dotter Ebbesvig mødte og vedtoeg lovlig Varsel paa egne og sin Mands Vegne  saavelsom Vidnet Andr: Chr: Friis, men ikke Michel Hendrichsen Søre Echerhovde, hvor fore Varselen for ham eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd  Lensmand Peder Knudsen og Endre Hansen Tøsøen  at være skeet i hans eget Paahør og Boepæl den 16de Septbr: sidstl:

  Pr: Kahrs begjerede derefter det mødende Vidne paaraabt og examineret.

  Derpaa fremkom som

            1te Vidne Andreas Christian Friis, opholdende sig i Bratholmen, der aflagde Eed og vandt at for omtrent 3 Uger siden var Vidnet tilligemed det 2det indstævnte Vidne Michel Echerhovde tilstæde paa Gaarden Ebbesvig  og hørte da at indstævnte Giertrud Niels Datter Ebbesvig i Vreede tiltalede Sagsøgeren, som da tillige der var nærværende, Du har ogsaa staalet Dig til som en Tyv at skjære Torv til dit Nøst paa vores Lejemaal, hvor fore vi svare baade Skatte og Landskyld

  Pr: Kahrs begjerede Forelæggelse for det udeblevne Vidne til neste Ret  og Sagens Anstand til den Tiid, hvilket sidste Sagvoldersken tillige begjerede.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Michel Hendrichsen Søre Echerhovde forelægges under Lovens Faldsmaal til nestkommende Sommer Ting for dette Skibreede at møde og eedeligt Vidnes byrd i Sagen at aflægge.

 

1786: 122

 

 

Da Dagen var forløben Kl: 7 Aften  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 3die Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugrets mænd

 

Kobbeltvedt og Knapschougs Opsiddere imod Beboerne paa Agotnæs.

Procurator Kahrs mødte for Hoved Citanterne og frem lagde Laug dag med paategnet Forkyndelse  saavelsom Continuations Stævning af 12te f: M:, hvis Paategning viiser dens lovlige Forkyndelse for alle indbenævnte, som her indtages saa lydende.

  Af de indstævnte Beboere paa Agotnæs mødte Erich Steffensen, Michel Michelsen, Michel Jacobsen, Johannes Olsen, Jacob Pedersen  Hans Steffensen, Steffen Erichsen og Jan Hansen, som vedtoege Laugdagens og Continuations Stævningens Forkyndelse  og fremlagde en skriftlig Contra Stævning af 12te f: M:  med paategnet Forkyndelse, der er saa lydende.

  Pr: Kahrs vedtoeg paa Hoved Citanternes Vegne Contra Stævningens lovlige Forkyndelse  og begjerede de ved Continuations Stævningen indkaldte Vidner paaraabt og examineret

  Derpaa frem kom som

            12te Vidne Anders Jensen Windenæs, der aflagde Eed og vandt at han fra først til sidst var med som Handtlanger og Nodte Mand i den paasøgte Hval Fangst som Contra Citanterne  Agotnæs Mændene  gjorde i de første Dage af Januarii Maaned dette Aar  og erfoer ved den Lejlighed at Agotnæs Mændenes Anpart deraf beløb omtrent 600 Rdlr  eftersom Pengene bleve deelt imellem samtlige Interressenter.

            13de Vidne Ole Poulsen Windenæs, der aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med 12te Vidne

            14de Vidne Johannes Andersen Windenæs, der aflagde Eed og vandt ligeleedes eensstem/m/ig med 12te Vidne i et og alt

            15de [Vidne] Jacob Michelsen Windenæs, der aflagde Eed og vandt ligeleedes eensstem/m/ig med 12te Vidne i et og alt.

            16de Vidne Ole Andersen Bildøen, der aflagde Eed og vandt til de fra Hoved Sagsøgernes Siide fremlagde qvæstioner af 25de Apr: d: A:   1te  nej  den/n/e Accord er ej Vidnet bekjendt.   Til 2det joe  det er Vidnet bekjendt at de have deelt Hval fangsten sig *sig imellem, men i hvilken proportion, er Vidnet ubekjendt

 

1786: 122b

 

Til 3die joe  Vidnet saae det og har hørt det, men veed ej hvormange.   Til 4de joe  Vidnet saae Hoved Citanterne der  men ej hvad de bragte med sig  og hørte ej at de tilbød Contra Citanterne at hjelpe til.

            17de Vidne Michel Hendrichsen Søre Echerhovde aflagde Eed og vandt til de fremlagde qvæstioner af 25de Apr: d: A:   1te joe  saaledes blev det sagt i Vidnets Paahør af Michel Michelsen Agotnæs den 2den Januarii d: A:  hvorved tillige vare tilstæde Lars Thomasen Gavlen og Tjeneste Drængen paa Echerhovde  Niels Olsen.   Til 2det joe  Vidnet har ej hørt andet.   Til 3die ligesom 16de Vidne   Til 4de  Vidnet saae {Contra} \Hoved/ Citanterne der bemelte Tiid  og at de havde med sig Skutler og Toug, men han hørte ej at de tilbød Agotnæs Mændene deres assistance.

            18de Vidne Lensmand Peder Knudsen Tøsøen  godvillig mødende, der aflagde Eed og vandt at da han tilligemed sit medhavende Stævne Vidne Endre Hansen Tøsøen var paa Agotnæs den 15de Septbr: nestl: at forkynde sammes Beboere Continuations Stævningen af 12te ejusdem  sagde Jacob Pedersen, Steffen Erichsen og Ørje Hansen Agotnæs at de havde opsagt den forrige Contract om at deele Hvalen med Knapschoug og Kobbeltvedts Beboere

  Derpaa fremkom efter Contra Stævningen som

            1te Vidne Michel Jacobsen  Huusmand paa Agotnæs  som sagde at have forladt sit hafte Brug i Gaarden Agotnæs sidstl: Høst.

  Pr: Kahrs for Hoved Citanterne exciperede imod dette Vidne, der selv er Contra Part i denne Sag  indstævnet saavel ved Hoved som Continuations Stævningen  og altsaa ved sit Vidnes byrd maatte aflægge Forklaring i sin egen Sag  og altsaa paastoed i Følge Lovens 1 – 13de – 18de Art: at Vidnet ej maatte accepteres til Afhørelse i den/n/e Sag.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Da den/n/e til Vidnes byrd fremstillede Michel Jacobsen Agotnæs, lovlig er sigtet som Part og Paagjældende ved de anhængiggjorte Hoved Stævninger

 

1786: 123

 

kand han ingenlunde admitteres som Vidne i sin egen Sag imod den fremsatte exception.

 

  Derefter fremstillede Contra Citanterne efter Contra Stævningen som

            1te Vidne Poul Michelsen Bildøen, der forhen efter Hoved Stævningen er afhørt, og vedblev sin forrige Forklaring  som blev ham forelæst,

  og da ingen nærmere Oplysning var at erholde  begjerede Contra Citanterne Anstand i Sagen til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede  for at besørge anden Beviislighed og Tilsvar i Sagen, hvorimod Hoved Citanterne{s Siide} ej havde noget at erindre, men tillige indstillede sam/m/e fra sin Siide

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Efter Parternes Forlangende beroer Sagen til neste Ting

 

Michel Pedersen Dahle imod Niels Pedersen Telnæs med fleere

Contra Citanterne loed ved Lars Erichsen Telnæs æske Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Som/m/er Ting  og fremleverede et skriftlig Indlæg af 29de Septbr: nestl:, hvormed de indloed Sagen Dom, der er saa lydende.

  Procurator Kahrs for Hoved Citanten Michel Pedersen Dahle begjerede Sagens Anstand for sidste Gang til nestk: Som/m/er Ting  for at fremføre de Beviiser som vare nødvendige til Sagens Oplysning.

  Lars Erichsen Telnæs protesterede derimod paa Dom og imod den forlangte Anstand, der ikkun sigter til Udhal.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Endnu eengang bevilges Hoved Citanten den forlangte Anstand til neste Som/m/er Ting med Erindring.

 

Nye Sag

Engel Hansen Schaalevig imod {Gullach} Ole Rasmusen Schaalevig og Hustrue.

Engel Hansen Schaalevig mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet {Gullach} \Ole/ Rasmusen Schaalevig og Hustrue for uforsigtig Omgang med Ildebrand  hvor ved hans Høe Lade med alt det derudi ind høstede Høe blev antændt og opbrendt, at liide Dom til Skadens Erstatning og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne

 

1786: 123b

 

Amund Thorsen, Marithe Ols Datter og Brithe Ols Datter paa Schaalevigen, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen, saavelsom andre ustævnte Vidner

  Paagjældende Ole Rasmusen Schaalevigen mødte og vedtoeg lovlig Varsel paa egne og Hustrues Vegne, saavelsom Vidnerne Amund Thorsen og Marithe Ols Datter, men ikke Brithe, der havde Forfald.

  Derpaa fremkom som

            1te Vidne Amund Thorsen Schaalevig, der aflagde Eed og vandt  adskillige Gange i Sommer  saavel førend at Høet var ind høstet  som derefter  at have seet {Sagsøgeren} Sagvolderens Hustrue i Høe-Laden paa Gaarden Schaalevigen at antænde Ild og Lue paa Gulvet  dermed at koge Mad til sig og sin Familie, i sær have han eengang i Som/m/er eller Høsten dette Aar [seet]? at hun en Morgen for henved 7 Uger siden havde anlagt Koge Ild i bemeldte Høe-Lade førend Vidnet rejste bort paa Arbejde  og nest følgende Dag fik Vidnet at viide {at viide}  at strax efter hans Bortrejse havde Ilden antændt og afbrændt  ej allene Ole Rasmusens egen Høe Lade  men end og Vidnets {egen} Høe Lade, som stoed tet ved, og der nest Sagsøgerens, som stoed nærmest Vidnets, da alle 3 Høe Lader var tilsam/m/en byggede i Rad under fælles Sam/m/en Binding og Tag, med alt det i begge Lader indhøstede Høe, der udgjør en temmelig Deel af Gaardens Afgrøde  henimod den halve Deel, noget derunder

            2det Vidne Marithe Ols Dotter  til huuse paa Gaarden Schaalevigen hos 1te Vidne, der er gift med hendes Søster, der aflagde Eed og vandt i et og alt eensstemmig med nest forrige 1te Vidne, med det Tilføyende at en Strimmel af Citantens Ager tillige var lidt beskadiget af Flam/m/er, der skal være skeet da Laden faldt  efter andres Beretning, da Vidnet ej var hjem/m/e den Dag men bortrejst med 1te Vidne

  Den/n/e sidste Omstændighed {blev} om Ageren blev tillige bevidnet af 1te Vidne under forhen aflagde Eeds Kraft, da han paa nye blev fremkaldet

 

1786: 124

 

og herom gjorde Forklaring, og paa Tilspørgende efter Citantens Forlangende forklarede Vidnet at tiilig i Som/m/er havde Vidnet seet Citanten at have hængende i sin Høe Lade sine Fiske Garn, men da han ej var hjem/m/e den Dag sam/m/e brandt af  eller \havde/ seet sig om der i Laden i de seeneste Uger, kunde han ej viide om sam/m/e da var der beroende og opbrendte

            3die Vidne Niels Larsen Langøen, godvillig mødende, aflagde Eed {og vandt}  men da han befandtes beskjænket blev han bortviist

  Sagsøgeren begjerede Anstand i Sagen til neste Ting for at ind kalde fleere Vidner, der blev bevilget.

 

Erich Larsen Schouge imod Niels Pedersen Telnæs

Sagsøgeren æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Som/m/er Ting og paatrængede Dom efter udførte Procedure, hvortil den blev optagen da Contra Citanten ej mødte efter Paaraab.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev Almuens Svar ind hentet til de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, hvortil af dem  og deriblant Michel Pedersen Dahle og Michel Hendrichsen Søre Echerhovde  blev forklaret i et og alt ligesom forrige Aars Høste Ting uden nogen Forandring.

            2.  Specification over de skyldsatte smaa Flom Qværner, der inden Retten blev oplæst  og dertil forklaret af den nærværende Almue, hvoriblant Otto Domedahl og Niels Hitzøen  at der ej gives fleere af dette Slags

 

Brand skade Tings Vidne

Mons Nielsen, Niels Monsen og Ole Nielsen  Beboere paa Gaarden Hitzøen  Matr: No: 41  anmeldte at ved St: Hans Dags Tiid dette Aar opkom paa bemeldte deres paaboende Gaard Hitzøen en pludselig Vaade Ild, som i en Hast forterede for Mons Nielsen alle hans Huuse Bygninger  6 i Tallet, undtagen et gam/m/elt Baade Nøst, og for de 2 andre hver 3 ½ Huus, og da dette er almindelig bekjendt for den meenige Almue, begjerede de dennes Forklaring

 

1786: 124b

 

ind hentet herom.

  Den nærværende Almue  hvoriblant Michel Dahle og Otte Dommedahl, forklarede at det rigtig nok forholder sig som omspurgt, og blev derpaa af Laugrettesmændene skjønnet at Mons Nielsens Skade kand ansees for total, da Nøstet er saagodt som af ingen Værdie  og hver af de 2 andre Opsidderes Skade for ¾ Deeler af total Skade i proportion med de tilbagestaaende Bygningers ringe Værdie, nemlig det blotte Fæe Huus paa hvert Brug

 

Derefter blev publiceret:

            1.  tinglyst en Odels Lysning af Ole Olsen til 1 B/ismer Pund Smør i Gaarden Bielkerøen  No: 1, som bruges af Anders Nielsen.  datr: 3de Octobr: 1786

            2.  Et Bygsel Brev fra Iver Rasmussen Bielkerøen til Søn/n/en Absalon Iversen paa 18 2/3 Mark S:r i Bielkerøen  No: 1, af hans eget Brug, dateret 2de October 1786  med Revers.

            3.  Eet Arve Skjøde af Sorenskriveren efter Piigen Magrethe Ivers Dotter {Tøsøen} Bielkerøen, af 2de October 1786, hvorved til Faderen Iver Rasmussen Bielkerøen, er udlagt 2 2/3 Mark S:r i Bielkerøen  No: 1.

            4.  Een Odels Lysning af Lars Olsen til 24 Skl: Penges Leje udi Gaarden Nedr: Børnes  No: 3, som Albert H: Mejer ejer.  datr: 3de October 1786.

            5.  Eet Bygsel Brev fra Mad:me Elsa Ulricha Sunde i Naadsens Aaret efter hendes Mand Natanael Sunde, til Jens Nielsen paa 2 ¼ Mark S:r i Nedr: Børnes  No: 3, datr: 2den Septr: 1786, med Revers.

            6.  Een Odels Lysning af Michel Wintziansen Selle for hans Søn Wintzians Michelsen til 1 pd: 16 ½ Mark Fisk i Selle  No: 5, som A: H: Mejer har ejet.  datr: 3de Octobr: 1786.

            7.  Eet Skjøde fra Lensmand Peder Knudsen Tøsøen med fl: til Michel Johannesen Nore Toft, paa  *indbregen (indbegreben) hans forrige Ejendom  1 pd: Fiskes Leje i Nore Toft  No: 13, for 72 Rdr, datr: 2den Octr: 1786.

            8.  Eet Bygsel Brev fra Peder Pedersen Nore Toft til Erich Nielsen paa 18 Mark Fisk i Nore Toft  No: 13, som Niels Erichsen har brugt.  datr: 25de April 1786  med Revers.

            9.  Eet Ditto fra Rector Arentz til Peder Salamonsen paa 14 ¾ Mark Smør i Gaarden Hamre  No: 15, som Salamon Pedersen har brugt.  datr: 30te Septr: 1786  med Revers.

            10.  Eet Ditto fra Albert Henrich Mejer til Anders Rasmussen paa 15 Mark S:r i Gaarden Glæsnæs  No: 20, som Ole Kaaresen og Mons Olsen har brugt.  datr: 30te Martji 1786  med Revers.

            11.  Een Declaration fra Simon Poulsen Schouge {til} angaaende endeel Huuse Bygninger som er beroende paa hans brugende Anpart i Gaarden Schouge  No: 37, datr: 4de October 1775  og forhen tinglyst s: D:

 

1786: 125

 

            12.  Eet Skjøde fra Ole Hansen Schouge med fl: til Peder Pedersen Toft og Enken Herborg Knuds Dotter Hamre paa 12 3/5 Mark Fisk i Nordvigen  No: 43, for 10 Rdr, datr: 3de October 1786.

            13.  Eet Bygsel Brev af Simon Poulsen Schouge til Erich Brynildsen paa 2 pund Fisk i G:den Nedr: Tvedt  No: 48, som Ole Andersen har brugt, mod at svare denne Vilkaar: 1 Td: Korn  et Koe Foster  samt frit Huus.  dateret 3de October 1786.

            14.  Eet Afkald fra Hans Michelsen Kaartvedt til Værgen Niels Hansen Algerøen for hans Hustrue Anna Niels Dotters Arv 92 rd 5 mrk 14 s  datr: 3de October 1786.

            15.  Eet Skiftebrev efter Konen Brithe Jens Dotter Landeraaen af 28de Augusti 1786  hvorved 1 Pund 1 1/24 Mark Fisk i Gaarden Landeraaen  No: 59  er udlagt til Enkemanden Michel Erichsen og Sønnen Jens Michelsen, tilliggemed fleere Anparter udi Gaardene  Polden  No: 52   Angeltvet  No: 58,   Windenæs  No: 61.

            16.  Eet Bygsel Brev af Iver Nielsen Mitzøe til Ole Rasmussen paa 22 97/960 Mark Fisk i Windenæs  No: 61, som {Ole} Rasmus Olsen har brugt.  dateret 1te October 1785  med Revers.

            17.  Eet Ditto af Jon Mariager til Iver Thomassen paa 1/6 i Gaarden Knapschou  No: 67, som Ole Monsen har brugt, datr: 30te September 1786.  med Revers.

            18.  Eet Ditto fra Michel Michelsen Agotnæs til Jens Andersen paa 1 pd: 6 Mark Fisk i Gietanger  No: 66, som Jens Michelsen har brugt  datr: 3de October 1786  med Revers.

            19.  Eet Skjøde fra Anders Olsen Waage og Michel Algerøen paa 12 Mark Fisk i Gaarden Bildøen  No: 69  for 60 Rdlr til Ole Andersen Bildøen, datr: 2de Octobr: 1786.

            20.  Et Ditto fra Enken Anna Henrichs Dotter Waage til Anna Niels Dotter paa  indbegrebet hendes forrige Anpart  16 Mark Fisk i Bildøen  No: 69, datr: 3de October 1786  for 100 Rdlr.

            21.  Aflyst en Pandte Obligation af Ole Torjersen Landeraaen til Niels Nielsen Strøm/m/e  stoer 11 rd 24 s.  med Pant i 12 Mark Fisk i Landeraae  No: 59, datr: 3de October 1771  tinglyst Dagen nestefter, som nu er indfriet efter Qvittering af 3de October 1786.

            22.  Eet Skiftebrev efter Konen Gurie Ols Dotter Hagenæs af 30te Augusti 1786, hvorved {er udlagt} \af/ 18 Mark Fisk i Gaarden Hagenæs  No: 85  er udlagt Kari Ols Dotter Agotnæs for Krav det halve  og Enkemanden Michel Monsen Hagenæs det andet halve.

            23.  Eet Bygsel Brev af Biskop Irgens til Jaen Jansen paa 13 ½ Mark Fisk i Telnes  No: 86, forhen brugt af Hans Pedersen, datr: 28de Aug: 1786  med Revers.

            24.  Eet Skiftebrev efter Knud Wintziansen Hamre af 1te Septr: 1786, hvorved 2/15 i Laxevogen Schratholmen er udlagt 1/15 Part til Sønnen Wintziens Knudsen Hamre  og 1/30 Part til hver af de 2 Dottermænd Halver Christiansen Kleppe og Michel Olsen Tøsøen.

            25.  Een Contract imellem endeel Kjøbmænd udi Harwich i England og Endeel Almues mænd her i Skibreedet ang: Hummer Fangsten og Salg  dat: 3de October 1786.

 

1786: 125b

 

 

Procurator Kahrs mødte for Retten paa Hans Pedersen Tellenæsses Vegne og protesterede imod Jaen Jaensens indleverede Bygsel Seddel Tinglysning paa 13 ½ M/ark Fiskes Leje i Gaarden Tellenæs, paa Grund af at denne sidste ikke har opfyldt sin indgangne Contract med forbemelte Hans Pedersen, der allene har beveget ham til at opsige denne Gaardepart, Hvorfore han nu reserverede sin lovlige Rett og Tiltale mod forbemelte Jan Jansen, som han forsikrede skulle skee til neste Rett.

 

Fogden imod Hans Simonsen Schouge

Fogden loed ved Fuldmægtig Prom i rette Æske Sagen for Lejermaal, og da endnu ikke er tilvejebragt det fornødne til Oplysning og production i Retten, begjerede Comparenten atter samme udsatt til næste Ting.

  Den paagjeldende mødte ej efter Paaraab  og af Dommeren blev

Eragtet

  Efter Actors Forlangende udflyttes Sagen til næste Ting.

 

Fogden imod Lars Gregoriussen Glæsnæs med fl:

Fogden lod ved Fuldmægtig Prom i rette Æske Sagen, og igjen forlange den udsatt til næste Ting, for til samme at faae de indstævnte paa Nye Laugdaget, da den sidste ergangne Rettes Forelæggelse Dem \ej/ i lovlig Tiid er forkyndt.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Den sidste Sesseon udi denne Sag givne Laugdag, blev herved fornyet  og Lars Gregoriussen Glæsnæs, Piigen Agaathe  tjenende hos ham, Ole Rognaldsen paa Sunds Præstegaard  {Halver ved Strøm/m/ens Koene Marthe} og Piigen Christi  tjenende paa Sund  gives Laugdag til næstkommende Sommer Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Udi Sagen, anlagt af Erich Larsen Schouge imod Niels Pedersen Telnæs den ældre  contrastævnet af den sidste  blev saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt,

  Med de fra Hoved Citantens Siide førte 3 eedelige Vidners eensstemmige Forklaring er det tilfulde afbeviist at Contra Citanten ved Sommer Tinget 1785 for dette Skibreede har sigtet og beskyldt Hoved Citanten for at have aflagt falskt Vidnes byrd i en Sag imellem Michel Pedersen Dahle og Contra Citanten med fleere Opsiddere paa Telnæs, hvilket Contra Citanten tillige har været uforsigtig nok tildeels at

 

1786: 126

 

igjentage ved Sagens Anhængiggjørelse, og endskjønt slig Ærerørig Beskyldning havde fortjent langt haardere Straf i Mangel af alt Beviis der om, kan den ikke extenderes over Hoved Sagsøgerens Paastand om mortification og Opretning for Omkostningen;

  Thi kjendes hermed og dømmes for Ret  de \paasøgte/ af Contra Citanten imod Hoved Citanten udtalte nærgaaende Ord og beskyldninger bør som døde og magtesløse, utalte og uskrevne at ansees uden at komme den sidste til Forklejnelse paa goede Navn og Rygte i ringeste Maade, og tilfindes Contra Citanten Niels Pedersen Telnæs den ældre at oprette Hoved Sagsøgeren denne Rettergangs Omkostning med Sex Rigsdaler inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under viidere lovlige Adfærd.

 

Som Laugrettesmænd for nestkommende Aar 1787 blev udnævnt følgende 8te nye Mænd  1. Knud Johannesen Steensland  2. Anders Pedersen Bache  3. Michel Pedersen Worland,  4. Ole Grimsen Telle,  5. Michel Karsteensen Kallestad  6. Jens Olsen Landeraae  7. Ole Nielsen Knapschoug  og 8. Hans Andersen Anglevig.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bielag ved Skatte Regenskabet Forteignelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter for indeværende Aar  af Beløb 143 Rdr og 8 s,  saavelsom over Rente Skatten  beløbende 2 Rdr 2 mrk 6 s, der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab havde ingen viidere ved Tinget at udrette  og derfor blev sam/m/e sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Schiolds Skibreede 1786

Aar 1786  den 5te Octobris  blev paa Tingstædet Nedre Natland holdt {Sommer} \Høste/ Ting for Schiolds Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran f: 36 og 37 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Fogdens Fuldmægtig Sr: Prom.

 

Først blev publiceret de samme Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve, som ved dette Aars Høste Ting for Sartors Skibreede, 9 i Tallet, hvilke her foran ere registrerede f: 117

 

Derefter blev foretaget de indstævnte Sager

 

Nye Sag

Rachel Colbeens Dotter imod Haagen Nielsen Nyegaard for Gjæld

Procurator Kahrs mødte for Rachel Colbeens Dotter og fremlagde en Rettes Stævning imod Haagen Nielsen

 

1786: 126b

 

Nyegaard af 7de Septbr: sidstl: med paategnet Forkyndelse, der er saa lydende.

  Den ind stævnte mødte ej efter Paaraab  og Forkyndelsen blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Pr: Kahrs begjerede den udeblevne forelagt Laug dag til neste Ret.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Haagen Nielsen Nyegaard gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Rachel Colbeens Dotter imod Haagen Nielsen Nyegaard for Skjældsord.

Procurator Kahrs mødte for Rachel Colbeens Dotter og frem lagde en Rettes Stævning af 7de Septbr: sidstl: \imod Haagen Nyegaard/ med paategnet Forkyndelse  saalydende.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og Forkyndelsen blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Comparenten frem leverede derefter et ved Bergens Byetings Ret den 17de Julii h: a: passeret Tings Vidne, der viiser de af Haagen Nielsen Citantinden tillagde Tyvs Beskyldninger, da den Paagjældende nu ikke mødte  begjerede Comparenten at ham maatte gives Laug dag til neste Ret for at fremkomme med sit Tilsvar i Sagen.

  Det fremlagde Tings Vidne vedhæftes Acten

  og af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Haagen Nielsen Nyegaard gives Laug dag til nestk: Sommer Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 6te Octobris  vedvarede Tinget med samme Laugretsmænd.

 

Nye Sag

Conradus de Lange imod Joen Michelsen Solemsvig

Procurator Lytkien mødte og tilkjendegav at Conradus de Lange til dette Ting og Tiid med mundtlig Varsel lovlig havde ind kaldet Joen Michelsen Solemsvigen for at anhøre Paastand og liide Dom

 

1786: 127

 

til at betale Citanten skyldigværende 2 Rdlr  samt Sagens skadesløse Omkostning.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og Kaldsmændene  Lensmand Jaen Tveteraas og Ole Jacobsen Tvedt bevidnede at have forkyndt forestaaende Varsel i den indstævntes Boepæl den 5te Septembr: i Erich Olsen Solemsvigens Paahør, det de bekræftede med Eed

  Pr: Lytkien begjerede Laug dag for den udeblevne til neste Ret.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Joen Michelsen Solemsvigen gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Nye Sag

Christian Mohn og Zarendt imod Torchild Knudsen Søndre Øvre Nobben.

Procurator Lytkien mødte for curatores bonurum i afg: Albert Henrich Mejers Sterboe  Christian Mohn og Johan Zarendt  og fremlagde en Rettes Stævning imod Torchild Knudsen Søndre Øvre Nobben af 19de Septbr: sidstl:  med paategnet Forkyndelse  saalydende.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og Forkyndelsen blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Pr: Lytkien begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ret

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Torchild Knudsen Søndre Øvre Nobben gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Christopher Søre Jellestad imod Iver Pedersen ibm.

Procurator Lytkien mødte for Citanten og fremlagde skriftlig Continuations Stævning af 6te Septbr: med paategnet Forkyndelse, hvornest han *referede til de Høste Tinget 1785 i Sagen førte Vidner og den gjorde I rette sættelse  med Begjer om 5 Rdlr Tillæg i Processens Omkostning,

  Bemelte Stævning indtages her  saalydende.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og Forkyndelsen blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Pr: Lytkien begjerede Laugdag for den udeblevne

  og af Dommeren blev

Eragtet

 

1786: 127b

 

  Lovlig indkaldte Iver Larsen Søre Jellestad gives Laugdag efter Continuations Stævningen til neste Som/m/er Ting at møde med Tilsvar.

 

Hendrich Pedersen Gieringsvig med fleere imod Karie Niels Dotter Bredvig.

Procurator Kahrs mødte for Citanterne og ind leverede Rettens seeneste givne Laug dag for det udeblevne Vidne Marthe Niels Dotter Bredvig, som han begjerede paaraabt og examineret efter de seeneste Rettes Dag fremlagde qvæstioner.

  Procurator Lytkien mødte for den uskyldig forfulgte Karie Niels Dotter Bredvig, som i Følge sin procedure til dette Ting havde udtaget lovlig Stævning baade for injurier og andre Forurettelser, hvilken Stævning han nu anviiste og var villig contra udi denne Sag at i rette lægge, om Citanterne hermed vilde acqviescere, hvilket Comparenten haabede saameget meere, som det er ufornøden at gjøre 2de Sager af een, og Loven byder at baade Dommer og Procuratorer skal forkorte og ej vidløftiggjøre Processerne.

  Procurator Kahrs for Citanterne ansaae det ufornøden at gjøre nogen Imodsiigelse imod at min Vederpart fremlagde nu det foreviiste Stævne{M}\m/aal, dog med Reservation af sin exception.

  Procurator Lytkien i Anledning heraf fremlagde nu Karie Niels Dotters Stævning, datr: 9de Septbr: nestl: i forkyndt Stand baade for Parter og Vidner.

  Pr: Kahrs for Hoved Citanterne ansaae de i dette Stævnemaal anbragte upasselige Udtrykke aldeeles uværdige til besvarelse, og derfore henvendte sig til Sagen i sig selv og exciperede imod dette Stævnemaal, for saavidt Peder Nielsen Florvog og Hans Rejersen ibidem, der Sorterer under Herløe og ikke Schiolds Skibreede, som, naar de skulde liide nogen Dom, maatte samme skee for deres competente Værne-

 

1786: 128

 

ting, ligesom og de i Følge Lovens 1 – 4de – 8de Art: ej lovligen her til dette Stæd med 4 Ugers Varsel ere indkaldede, han paastoed der fore at dette Stævnemaal ej maatte kom/m/e forbemeldte Peder Nielsen Florvog og Hans Rejersen ibm: i mindste Maade til Nachdeel. I Øvrigt benegtede alt ubeviisligt i Stævnemaalet.

  Pr: Lytkie svarede, foruden at det er ubeviist at de 2de af Hoved Citanterne skulle hen høre under et andet Skibreede end dette, saa bliver exceptionen dog alligevel unyttig og elendig, deels fordie at Hoved Citanterne foran have acqviesceret med Karie Niels Dotters Stævning og vedtaget den I rette læggelse her fra hendes Siide som Contra Part; deels og fordie at Sagsøgerne altiid bør følge Sagvolderens forum og modtage dennes Contra Tiltale paa det Stæd, hvor Hoved Sag givelsen er gjort, samt endelig der fore, at alle de indstævnte Vidner Sortere under dette Skibreede, hvor samtlige Citantere have anlagt Sagen, og hvor de altsaa liige frem efter Lovens Forskrift ere forpligtede til at imodtage den indstævntes Contra Tiltale samt Dom efter hendes Paastand og Beviisligheder. Han benegtede for Resten exceptionen, ventede en lovlig Pleje og at Citanterne bleve erindrede om at enholde sig fra al ufornøden Vidløftighed.

  Pr: Kahrs for Citanterne formeenede ved den forhen nedlagde Declaration at have opfyldt 1 – 2 – 24de, Ligesom og han ej negtede at \have/ indvilliget sin Vederpart den Fornøyelse at fremkomme med sit Stævnemaal i denne Tings Vidne Sag, dog med reservation at indkomme med sine exceptioner, som han nu har nedlagt, han indloed der efter den omdisputerede qvæstion til den respective Dommers Eragtning

  Pr: Lytkien sagde liigesom før at Hoved Citanternes Exception, som benegtet og blottet for Beviis, kuldkaster sig selv, det øvrige og sidst tilførte ansaae han for et Røre, uverdig at tænke  end siige at svare paa. Til Loven og

 

1786: 128b

 

Protocollen refererede Comparenten, og begge disse viiser hvilken af Parterne som har Ret.

  Den fremlagde Forelæggelse og Contra Stævning indtages her med sin Forkyndelses Paategning  saa lydende.

  Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

  Om end og de 2de af Hoved Sagsøgerne boede uden for dette Skibreede og Ting laug i Herløe Skibreede, {hjeml} som ej er beviist eller tilstaaet, hjemles dog ikke den allegerede Lovens 1te Bogs 4de Cap: 8de Art: den for dem skeede exception for forkort Varsel, da samme foreskriver at 4 Ugers Varsel gives {om} den indstævnte, \der/ boer uden Tinglauget  NB  og Birket, {hvilket} \og det/ Ord og er en particula copulativa, der i dette Tilfælde sammenbinder begge Deele  Ting lauget og Birket, hvilket sidste ej kand anvendes paa bemeldte 2de af Herløe Skibreede, der henhører under Nordhordlehns Sorenskriverie eller Birk, og der fore kand den herom skeede exception ej finde Biefald.

  Derpaa frem kom efter Hoved Stævningen som

            4de Vidne Marthe Niels Dotter Bredvig, gift med Engel Andersen Schaalevignæsset, der anhørte Eedens Forklaring af Lovbogen, aflagde Eed og vandt til de fra Hoved Citanternes Siide fremlagde Spørsmaale af 28de April 1786   til 1te ligesom 1te Vidne.   Til 2det  60 Rdlr, hvor af hun har sagt at have udgivet endeel for ham.   Til 3die  veed intet der om.

  Procurator Lytkien bad dette og de øvrige Vidner forelagt til Besvarelse de nest forrige Ting af Comparenten fremsatte og Protocollen tilførte 3de qvæstioner, samt for det 4de  om ikke Fæstens Gaverne, som afdøde Johannes Nielsen Florvog gav Karie Niels Dotter og 2det Spørsmaal omtaler, bestoed i en Guld Ring, et Sølv Hoved Band Huue, 3 Rdlr i Penge og en Sølje, samt om ikke Sterboet er i goed Tilstad, saaledes at Hoved Citanterne faaer en klækkelig Arv?

  Pr: Kahrs maatte erindre at alle de af

 

1786: 129

 

Karie Niels Datter sammensamlede Vidner ere hende alle saa nær beslægtede, at man med Føye kand troe at disse vil favorisere hende  og altsaa paastoed i Følge Lovens 1 – 13de Capitel at deres Vidnes byrd ej maatte reflecteres paa.

  Pr: Lytkien svarede at det er de samme Vidner, som Hoved Citanterne selv have ladet føre, og 17de Art:  sidste membrum  i Lovens 1te B: 13de Cap: gjør dem alle til hubiles (habiles) testandi.

  Pr: Kahrs begjerede tilført  at da den 1te qvæstion indeholder injurier, som skal være udsagde den 21de Januarii 1786, da kand samme nu ikke komme i Betragtning i Følge Lovens 1te B: 13de Cap:, da det nu benegtes aldeeles af de indstævnte.

  Pr: Lytkien refererede til den 23de Art: i Lovens 1te Bogs 13de Cap:

  Vidnet forklarede derpaa til Contra Citantindens qvæstioner   1te joe  som omspurgt   Til 2det og 3die joe  som omspurgt  og de toeg af Bordet Fæstens Gavene  uagtet at Sorenskriverens Fuldmægtig forbød dem det   Til 4de joe  som omspurgt, og disse Ting var det just som laae paa Bordet og som de toeg til sig under Registrerings Forretningen

  Pr: Kahrs begjerede Vidnet tilspurgt, hvorleedes hun veed at disse Specificerede Ting under Navn af Fæstens Gave ere Enken givne  og af hvem?  Vidnet svarede her til at hun ej have hørt det af den afdøde  men vel af Contra Citantinden selv  og denne sidste saae Vidnet at have disse Ting paa sig i Fæsterølet med afdøde Johannes Nielsen Florvog, uden at hun tilforn havde besiddet samme.

  Dette Vidne sagde at være en Søster af Contra Citantinden.

  Derpaa frem kom efter Contra Stævningen som

            1te Vidne Niels Nielsen Bredvig, der forhen har været afhørt som 1te Vidne efter Hoved

 

1786: 129b

 

Stævningen, er en Broder af Contra Citantinden, aflagde Eed og vandt til Contra Citantindens 4 Spørsmaale eensstemmig med nestforrige 4de Vidne  med det \Til/føyende at Vidnet saae at afdøde Johannes Nielsen Floervog nyelig førend Fæster Øllet overleverede Contra Citantinden disse anmeldte Sager med Siigende at samme var en ringe Fæstens Gave til hende, hvor efter hun og havde samme paa sig i Fæster Øllet, uden tilforn at have haft samme, men dette blev ej i Vidnets Paahør sagt i selve Fæster Øllet af Fæstermanden.

            2det Vidne Anne Niels Datter, der forhen efter *efter Hoved Stævningen har været afhørt som 2det Vidne, aflagde Eed og vandt til Contra Citantindens 4 Spørsmaale i et og alt eensstemmig med nest forrige 1te Vidne, med hvilken hun var over værende, saae Fæstemanden over levere Contra Citantinden disse Fæstens Gaver og anhørte hans Declaration derom

            3die Vidne Knud Christophersen Bredvig  Contra Citantindens Sted fader, der forhen efter Hoved Stævningen har været afhørt som 3die Vidne, aflagde Eed og vandt til Contra Citantindens 4 Spørsmaale i et og alt eensstemmig med {med} 1te og 2det Vidne.

            4de Vidne Niels Olsen Stølen, der aflagde Eed og vandt som Vurderings Mand at have været tilstæde ved Vurderingen og Registerings Forretningen efter afdøde Johannes Nielsen Florvog, hvor han ej hørte de omspurgte Beskyldninger, da han iblant var ude af Stuen, hvor Skifte Retten sad, men han saae Hoved Citanten Hendrich Pedersen at tage til sig af Bordet de omspurgte Sager som Fæste Koenen sagde at være hende givet i Fæstens Gave, dog skeede det ej imod Forbud af Sorenskriverens Fuldmægtig som afholdte Registeringen, thi da der blev spurgt bemelte Sorenskriverens Fuldmægtig om han vilde skjenke Enken disse

 

1786: 130

 

og denne sagde  jeg skjænker hende dem ikke, toeg Hendrich Gieringsvig dem til sig  siigende  saa beholder jeg dem indtil viidere, og Sorenskriverens Fuldmægtig sagde hverken at han skulde tage dem eller ikke, men de blev ej registeret og vurderet  Boet til Indtægt.

            5te Vidne Johannes Hansen Godvig, der sagde at være Sødskende barn til Contra Citantinden, aflagde Eed og vandt som Vurderingsmand at have bieværet Registerings Forretningen efter afdøde Johannes Nielsen Florvog, hvor han hørte den 1te contra qvæstion omspurgte Beskyldning af Hoved Citanterne imod Contra Citantinden, og derhos saae Vidnet Hendrich Gieringsvig at tage af Bordet de anførte Fæstens Gaver, som Fæste Koenen angav at være hende givet i Fæstens Gave, uagtet at Sorenskriverens Fuldmægtig sagde at ved min Vilje skal de ikke tage dem, hvorfore de ej heller blev registeret Boet til Indtægt.

  Procurator Lytkien paastoed Dom efter Stævning  at Hoved Citanterne tilpligtes at tilbagelevere Karie Niels Datter Bredvig Fæstens Gaverne enten in natura i uskad Stand, eller og erstatte hende sammes Værdie efter uvillige Mænds Skjøn.  At Hoved Citanterne for deres egenraadige Adfærd tilpligtes at udreede Volds Bøder til Deeling efter Loven.  At Beskyldningerne imod Karie Niels Datter ved Dom maae mortificeres, som usande og ubeføyet  samt at Hoved Citanterne Een for alle tilpligtes at give hende Satisfaction for paaførte tort og Fornærmelse  samt Erstatning for den/n/e Sags Omkostninger i det mindste med 200 Rdlr.  For Resten forbeholdt Comparenten alt lovligt og Karie Niels Datters Ret.

  Pr: Kahrs begjerede Sagens Anstand til neste Ret  og det passerede beskreven, som blev bevilget

 

1786: 130b

 

 

Jacob Tonning imod Niels Lund.

Procurator Lytkien fremlagde Laug dagen i Forkyndt Stand og paastoed Dom efter sit forrige

  Bemelte Laug dag med paategnet Forkyndelse indtages her  saa lydende.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og Laugdagens Forkyndelse blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning

Eragtet

  Sagen optages

 

Jacob Tonning imod Knud Bendixen Træet

Procurator Lytkien fremlagde Laugdagen i forkyndt Stand og paastoed Dom efter sit forrige  og i Henseende til meublerne sagde at Parterne herom var foreenet saaledes at Citanten for den Deel af Sagen nu ej forlangede Dom

  Bemeldte Laug dag med Forkyndelsens Paategning indtages her  saalydende.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og Laug dagens Forkyndelse blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Sagen optages.

 

David Fyllingen imod Ole Olsen Sæhlen

Procurator Kahrs for Citanten æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Som/m/er Ting og paastoed Dom efter den Deduction, som forhen i Sagen er nedlagt  og protesterede kraftigst imod viidere nye Udsættelse.

  Procurator Lytkien begjerede for sidste Gang  og formedelst Tiidens Korthed  Anstand i Sagen til neste Ret.

  Pr: Kahrs refererede sig til sit forrige  og protesterede imod den forlangte Udsættelse, der kun er for at føre Sagen i Langdrag og striidende imod Lovens 1te Bogs 5te Cap:

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Endnu eengang bevilges Sagvolderen den forlangte Anstand til neste Ting  med Erindring

 

1786: 131

 

 

Fogden imod Niels Steffensen Wallem

Fogden i Rette æskede Sagen, og da den sidste Session ergangne Forelæggelse Vidnerne ej i rette Tiid er forkyndt, maatte Comparenten begjere den fornyet til neste Ret

  Procurator Lytkien var tilstæde for Niels Wallem og forbeholdt Contra Stævning til bemeldte Tiid.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Retten igjentager hermed og fornye den forrige Som/m/er ting givne Forelæggelse for de udeblevne Vidner Steffen Thorsen Wallem og Hustrue Anne Anders Datter der hen at de under Lovens Falsmaal haver at møde nestk: Sommer Ting for dette Skibreede og eedeligt Vidnes byrd i Sagen at aflægge

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev ind hentet Forklaring til de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, og derpaa blev af Almuen, hvoriblant Niels Steffensen Wallem og Ole Jacobsen Tvedt  svaret ligesom for forrige \aar og/ her foran f: 28 er anført  med den Forskjel til 5te  Sælens Saug er nu igjen opsat og dens Ejer gjør skriftlig eedelig Angivelse af Skuren.

            2.  Fortegnelse over de smaa skyld satte Flom Qværner, der inden Retten blev oplæst  og dertil forklaret af den nærværende Almue, hvoriblant Niels Stølen og Niels Tarlebøe  at der ej gives fleere af dette Slags.

 

Da ingen havde videre at i Rette føre  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 7de October  vedvarede Tinget med samme Laugrett. Og blev da publiceret:

            1.  Et Mage Skjøde imellem Johannes Andersen Dahle og Johannes Johannesen Tongeland, hvorved den første tilbytter sig 18 Mark S:r  ½ Huds Leje i G:den Tongeland  No: 4, imod 5 37/45 Mark S:r og 5 37/45 Kande Laxes Leje i Gaarden Dahle  No: 13, i Arne Skibreede.  datr: 28de November 1785.  og indført i Skjøde Bogen fol: 679.

            2.  Eet Bygsel Brev fra Siminarii Forstander Joen Mariager til Anders Jacobsen paa ½ Løb S:r  6 Kdr: Malt i Sølen  No: 15, forhen brugt af Ole Jacobsen, imod at give denne sidste og Hustrue frie Underholdning for deres Leve Tiid  og føde for en Koe.  dateret 10de Januarii 1785  med Revers.

            3.  Eet Skiftebrev efter Niels Monsen Grimen af 17de Julii 1786, hvorved af 1 Løb Smør og 1 Mæle Malt i Grimen  No: 17, blev udlagt Sterboe Enken Brithe Jens Dotter Grimen ½ Løb S:r  6 Kdr: Malt,  Sønnen Jens Nielsen

 

1786: 131b

 

9 Mark S:r og 1 ½ Kde: Malt  og hver af de 6 Døttre  Brithe, Agaathe, Karie, An/n/a  Marthe og Gurie Niels Døttre 4 1/2 Mark S:r og ¾ Kde: Malt.  indført fol: 735.

            4.  Et Skiftebrev efter Ole Nielsen øvre Dyngeland af 18de Julii 1786, hvorved af ½ Løb S:r  ½ td: Malt i Gaarden øvre Dyngeland  No: 21, blev udlagt til hver af de 6 Sønner og Datteren  Lars, Jacob, Halver, Ole og Niels Olssønner den Ældre og yngre  og Datteren Elie Ols Datter  hver 5 1/7 Mark S:r  1/14 Tønde Malt.  indført fol: 735.

            5.  Eet Skjøde fra Jacob Olsen Søraas og de fleere Sødskende i forestaaende Skiftebrev  til Broderen Lars Olsen paa deres Arve parter i Gaarden øvre Dyngeland  No: 71, af Skyld  indbegreben hans egen Arve Lod  ½ Løb S:r og ½ Tde: Malt, det solgte for 92 rd 3 mrk 6 s.  datr: 6te Octobr: 1786, og indført fol: 739.

            6.  Eet Bygsel Brev fra Kors Kirkens Sogne Præst Johan Nordahl Brun til Arne Olsen paa 2 pd: S:r  ½ Hud i øvre Todtland  No: 27, forhen brugt af Ole Arnesens Enke  imod at føde for hende saa længe hun lever 1 Koe og 2 Smaler, dateret 12te April 1786  med Revers  og hvorfore blev erlagt til Bergens Manufacteur Huus 2 mrk.

            7.  Een Ditto fra Værge Niels Halversen Øfsthun og Halver Nielsen Smøraas til Ole Olsen Smøraas paa 2 pd: 11 21/86 Mark S:r og 11/32 Huuds Leje i Gaarden Smøraas  No: 40, paa 12 Aar, forhen brugt af bemelte Halver Nielsen selv.  datr: 6te October 1786,  med Revers.

            8.  Eet Vilkaars Brev af Ole Olsen Smøraas til Halver Nielsen Smøraas, datr: 6te October 1786.  indført fol: 740.  af 1 Løb 4 Mark S:r  ½ Huud  som er hans heele Brug.

            9.  Eet Bygsel Brev af Etats Raad og Hof Agent Wollert & Dankert Krohn til Lars Larsen paa 1 Pd: 3 Mark S:r, 9 Kdr: Korn og ¼ Faars Leje i Gaarden Espeland  No: 52, forhen brugt af afdøde Niels Olsen, med Forpligtelse at indhøste Høet paa Espøen og de Andre Øer under Gaarden for Jorddrotterne  og forbeholdenhed af Lands Lod.  datr: 18de Septr: 1786  med Revers.

            10.  Eet Skiftebrev efter Konen Helga Ols Datter Schiold af 20de Julii 1786. hvorved af 18 Mark S:r  1 Mæle Malt og 1/10 Huuds Leje i Gaarden Schiold  No: 68, blev udlagt til Creditor Halver Olsen Schiold 9 Mark S:r  6 Kdr: M: og 1/20 Huud,  Sterboe Enkemanden Michel Olsel Schiold 4 ½ Mark S:r  3 Kdr: Malt og 1/40 Huud,  de 2 Sønner Ole og Lars Michelssøner hver 1 ½ Mark S:r  1 Kde: Malt og 1/120 Huud  og de 2de Døttre Christi og Anna hver ¾ Mark S:r  ½ Kde: Malt og 1/240 Huud.  indført fol: 736.

            11.  Et Afkald fra Værgen Halver Olsen Schiold til Ole Olsen Schiolds Sterboe for Myndtlingen Ole Larsens Arve Capital 166 Rdr 3 mrk 8 s  med Interesse  tilfalden ved Skifter paa Schiold af 13de Janua: 1777 og 9de April 1779.  datr: 6te October 1786.  indført fol: 741.

            12.  Eet Ditto af samme Dato fra Mons Larsen Stoere Mitthun til Afg: Ole Olsen Schiolds Sterboe for hans Hustrue Anna Halvers Dotters Arve Capital 80 Rdr 3 mrk 10 s  med Interesse, tilfalden ved Skifter paa Stoere Mitthun af 19de April 1757 og 19de Junii 1772, og indført fol: 741.

 

1786: 132

 

            13.  Eet Bygsel Brev fra Værgerne Niels Nielsen Ned: Dyngeland og Ole Olsen Lysevold til Niels Olsen paa 22 ½ Mark S:r  15 Kdr: Malt og 5/64 Huds Leje i Schiold  No: 68, forhen brugt af Ole Olsen, i 18 Aar, datr: 29de April 1786  med Revers.

            14.  Een Obligation af Mons Larsen Stoere Mitthun til Etats Raad Wollert Krohn  stoer 100 Rdlr, med 2den Pandte Rett i 2 pd: 8 4/25 Mark S:r  3 Mæler 1 11/25 Kde: M:  3/25 Huud og 2 4/25 Skilling Penges Leje i Gaarden Stoere Mitthun  No: 71, datr: 6te October 1786, og indført fol:

            15.  Eet Auctions Skjøde af Sorenskriveren  Justits Raad Haberdorff  til Cancellie Raad og Laugmand Christi paa Gaarden Hoepe med under liggende Pladser, No: 81  af Skyld 2 Løber S:r  ½ Tønde Malt og 2 Huuder  for 3999 Rdlr.  datr: 4de December 1784, indført fol: 740.

            16.  Et Bygsel Brev fra Siminarii Forstander Joen Mariager til Erich Nielsen paa 1 b/ismerpund S:r i Gaarden Ramsvig  No: 109. som Niels Erichsen har brugt.  datr: 10de Septr: 1785  med Revers.

            17.  Een Bygsel Revers fra Barthold Mejer til Anders Erichsen paa en Rydnings Plads under Kiøkkelvig  No: 114, datr: 20de Septr: 1776  og tinglyst 7de Octr: s: A:  da den er indført i Skjøde Bogen fol: 453.

            18.  Een Ditto af Ditto til Peder Nielsen angaaende en Rydnings Plads under samme Gaard, datr: 20de Septr: 1776  og tinglyst 7de Octobr: s: A:  da den er indført i Skjøde Bogen fol: 453.

            19.  Eet Afkald fra Christen Walentinsen paa Strømsøen for Arv 8 Rdlr 85 s efter hans Faster Madame Nicol paa Grasdahl i Følge Testament, datr: 22de Junii 1786.  med hosfulgte Præste Attest af 10de April s: A:  indført fol: 739.

            20.  Eet Ditto af Ide Sophie Valentinsen for hendes Arv 4 Rdr 43 s efter bemelte Mad:me Nicols Testament, datr: Strømsøe den 22de Junii 1786, indført fol: 739

            21.  Een Obligation fra Niels Steffensen Wallem til Rasmus Andersen Laxevognæsset  stoer 196 Rdlr, med 1te Pandte Rett i Pladsen Wallem  af Skyld 4 Mark S:r, under Gaarden Nyegaard  No: 118.  datr: 14de Aug: 1786.

            22.  Aflyst en Pandte Obligation af Jacob Andersen paa Damsgaard til Iver Olsen i Bergen  stoer 30 Rdlr  med 1te pandte Rett i et Huus paa Damsgaard  No: 121.  datr: 29de April 1754 og tingl: 4de Maji s: A:  der nu er indfriet efter paategnet Qvittering af Creditors Arvinger Lars Olsen Øgaard og Johannes Brynildsen Wiigen, {teg} uden dato, tegnet paa en Gjenpart af Obligationen  der er beskrevet som et Protocol Udtoeg.

            23.  Aflyst en Ditto af Samuel Gievers til Jacob Gieses Enke  stoer 250 rd  med 2den Pandte Rett i hans Mølle og Huuser paa Møllendahl  No: 128, datr: 4de Febr: 1774, og tingl: 7de October s: A:, der nu er indfriet efter paategnet Qvittering af Jacob Giese under 3de Octr: 1786.

            24.  Eet Auctions Skjøde af 18de April 1786 til Jens Jensen Kronstad paa de afdøde Anders Magnesen og Enke Elen Ols Dotter Sterboe tilhørende Vaanhuus paa Aarestad ved Ulrichs Møllen  No: 129.  for 101 Rdr  fol: 742

            25.  Eet Skjøde af Hans Molle til Jens Jensen Kronstad paa et Mølle Huus med Qværner paa Aarestads Grund  No: 129, der forhen har været brugt af Anders Magnesen og Enke Elen Ols Dotter, for 80 Rdr.  datr: 25de April 1786.  indført fol: 742.

            26.  Een Obligation af Jens Jensen Kronstad til Christian Ameln  stor 250 rd  med 1te Pandte Rett i nys bemelte Mølle Huus og Vaanhuuse paa Aarestad  No: 129, datr: 29de Julii 1786.  indført fol: 743.

 

1786: 132b

 

            27.  Een Bygsel Seddel af Aarestads Ejer Hans Molle til Jens Jensen Kronstad paa Grund og Vandfaldet til nysbemelte Mølle og Mølle Huus samt derhos beroende Vaanhuuse, datr: 27de April 1786  med Revers.  og indført fol:

            28.  Eet Auctions Skjøde fra afg: Albert H: Mejers Sterboe til Hof Agent Dankert Dankertsen Krohn paa Hoved Gaarden Lunggaarden med derunderhørende 6 smaae Gaarder, Kalfaret  Ned: Nobben, Nordre øvre Nobben, Søndre øvre Nobben, Store Stare Fossen og smaae Starre Fossen  No: 136.  til sammen af Skyld 4 Pund Smør  for 13047 Rdr 10 s.  datr: 23de Augusti 1786.  indført fol: 736.

            29.  Et Skjøde fra Hof Agent Danckert Danckertsen Krohn til Major Lauritz Holte Nicolaysen paa de under Gaarden Lunggaarden forhen henhørende 6 smaae Gaarder, som nu Separat er Skyldsatte i Afdrag Hoved Gaardens Skyld  nemlig.  Kalfaret  16 Mark S:r   Nedre Nobben  10 Mark S:r,   Søndre øvre Nobben  8 Mark S:r,   Nordre øvre Nobben  6 Mark S:r   Store Starre Fossen  4 Mark S:r,   smaae Starre Fossen  4 Mark S:r  til sammen 2 b/ismerpund S:r, for 6501 Rdlr, datr: 23de Augusti 1786.  fol: 738.

            30.  Aflyst en Obligation af afg: A: H: Mejer til Major Lauritz Nicolajssen Holte  stoer 2500 Rdr, med 1te pandte Rett i Gaardene Calfaeri og Nobben, datr: 7de October 1779  og tingl: 9de s: M:  der nu er indfriet efter Creditors Paategnede *Qvittere af 18de Sept: 1786

            31.  tinglyst en Transport fra Tilsynsmændene i afg: A: H: Mejers Sterboe, Christian Mohn og Johan Zarendt  til Hof Agent D: Krohn paa en Obligation udgivet af Albert Nielsen til afg: A: H: Mejer  stoer 25 Rdr, med 1te pandte Rett i hans Huus paa Lunggaardens Grund  No: 136, under 3de Maji 1783 og tingl: 6te s: M:, datr: 3de Octr: 1786.

            32.  Een Ditto af Mohn og Zarendt til Hof Agent Danckert Krohn paa en Obl: af Jon Guttormsen til afg: A: H: Mejer  med 1te pandte Rett i hans Huus paa Lunggaarden, af 3de Januarii 1785 og tingl: 4de Maji s: A:  datr: 3de Octr: 1786.

 

Dernest blev udi Sagen anlagt af Jacob Tonning imod Niels Svendsen Lund saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Lovlig ind stævnte Niels Svendsen Lund, som efter erholdte Varsel og Forelæggelse ej har haft noget imod Søgemaalet at indvende, tilpligtes at betale Sagsøgeren de paasøgte Elve Rigsdaler Fiire Mark og Aatte Skilling  saaog at erstatte ham denne Rettergangs Omkostning med Sex Rdlr inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under viidere lovlig Adfærd

 

Ligeleedes blev i Sagen anlagt af Jacob Tonning imod Knud Bændixen Træet afsagt følgende

Dom

  Efterat Sagsøgeren har frafaldet sin Paastand om

 

1786: 133

 

*om det til Brug betroede Huuse grund, handles der ikkun om den efterstaaende Forpagtnings Afgift 5 Rdlr 3 mrk, hvorimod Sagvolderen ej har haft mindste Indvending  uagtet erholdte lovlig Varsel og Forelæggelse; Thi tilfindes Saggivne Knud Bendixen Træet at betale Sagsøgeren disse Fem Rigsdaler 3 mrk  og desuden Sex Rigsdaler for denne Rettergangs Omkostning inden 15 Dage fra denne Doms Forkyndelse, under Lovens Tvang.

 

Nye Sag

Hr: Fogden imod Anna Magnus Dotter Krogenæsset

Fogden loed ved Fuldmægtig Sr: Prom tilkjendegive at have med mundtlig Varsel til dette Ting ladet indkalde Piigen Anna Magnus Dotter for begangne Lejermaal med gift Mand Eilef Arnesen Hæstenæsset af Gloppens Præstegjeld i Nordfjords Fogderie, derfore at liide, Dom saavel til Bøders Udreedelse, som denne Processes Omkostning at oprette.

  Den paagjeldende mødte ej efter Paaraab.

  Actor fremstillede Stevne Vidnerne Lensmand Jan Tvetteraas og Ole Jacobsen Tvedt for at afhjemle Varselen. bemeldte Kaldsmænd afhjemlede Varselen ved corporlig Eed, at have forkyndt hende den i eget Paahør i hendes Fader Magnus Iversens Boepæl i Bergen den 5te Sept: sidstleeden

  Hvorefter Comparenten begjerede den indstævnte Laug daget til næste Ting.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Anna Magnus Dotter Krogenæsset gives Laugdag at møde til næstkommende Sommer Ting for dette Skibreede og til Sagen at svare.

 

Fogden imod Ole Larsen Ned: Bierkeland.

Fogden loed ved Fuldmægtig Prom begjere Sagen i rette taget og igjen udsatt til næste Ting *og igjen udsadt til næste Ting, da den indstævnte har tilbudet i Mindelighed at rette for sig.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Efter Actors Forlangende beroer Sagen til næste Ting.

 

Fogden imod Ole Nielsen Erdahl

Fogden loed Æske Sagen i rette, men maatte begjere den udsadt til næste Ting, paa Grund, at den indstævnte har lovet at rette for sig i Mindelighed.

  Som blev bevilget.

 

Fogden imod Maar Nyegaard

Fogden loed ved Fuldmægtig Prom i rette Æske Sagen  og efterdje den ergangne Laugdag ikke i rette Tiid er blevet den Paagjeldende forkyndt, maatte han *begjre (begjere) samme fornyet til næste Sommer Ting

  Af Dommeren blev

Eragtet

 

1786: 133b

 

  Den ved sidstleeden Sommer Ting Maar Sørensen Nyegaard givne Laugdag, bliver fornyet og han  Maar Sørensen Nyegaard  forelegges herved til nest kommende Sommer Ting at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Som Laugrettes Mænd til nest kommende Aar 1787 er udnævnt følgende 8te nye mænd:  Rasmus Poulsen Biørndahl,  2. Ole Madsen Ladefiord,  3. Niels Monsen Hetlevig,  4. Mons Olsen Sætre,  5. Niels Jonsen Schare,  6. Ole Nielsen Bache,  7. Erich Nielsen Ramsvig  og 8. Hans Christiansen Drotningsvig.

 

Hr: Fogden loed fremlegge til Bjelag ved Skatte Regnskab

            1.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongl: ordinaire [Skatter] for dette Aar  af Beløb 930 Rdr 6 s.  saavelsom over Rente Skatten  af Beløb 82 rd 5 mrk 3 s  der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3 Udraab indfandt sig ingen som havde videre med Tinget at bestille  blev samme ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Herløe Skibreede 1786

Aar 1786  den 12te Octobris  blev paa Tingstædet Alverstrømmen holdt Høste Ting for Herløe Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran f: 40 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Fogdens Fuldmægtig Sr: Prom.

 

Først blev kundgjort de samme Høy Kongel: Anordninger og Stifts Breve  8 i Tallet, som ved dette Aars Høste Ting for Sartors Skibreede og her foran f: 118 ere registrerede

            No: 9 forbiegaaet, som ikkun vedkom/m/er de 2 forrige Skibreeder, med Tillæg

            10.  Et Stik Brev fra Stiftet til Fogden under 7de d: M:  efter en fra Bamble Fogderie  Bradsberg Amt  undvigt Tyv ved Navn Thor Torgrimsen.

 

Da ingen havde noget at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 13de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da paaraabt de indstævnte Sager.

 

Rongns Beboere imod Opsidderne paa Tostensvig

Sagsøgerne æskede Sagen i Rette efter Laugdag, som de fremlagde med paategnet Forkyndelse.

  Samtlige Paagjældende 5 Opsiddere paa Tostensvig mødte, vedtoege Laug dagens Forkyndelse og tilkjendegave at de vel havde fanget den paasøgte Sild og smaa Sej ved Rongs Land og der draget samme paa Land, med da saadant var skeet utallige Gange tilforn, uden at deraf har været fordret og svaret Lands Lod, formeente de og denne Sinde at burde frietages derfore.

 

1786: 134

 

  Sagsøgeren Rasmus Hansen Rong forestillede at Sagvoldernes Foregivende om at have været frie for slig Lands Lods Svarelse af de Kast de tilforn sammestæds have gjort  er aldeeles urigtigt  da de for 2 Aar siden have betalt Citanterne i Landslod for endeel sam/m/estæds fangen smaa *Sil 1 mrk 8 s  og for Sej 1 Rdlr, han indloed der fore Sagen Dom med Paastand paa egne og øvrige Citanteres Vegne at Sagvolderne maae tilfindes i Lands Lod af Værdien for den kastede Sild og smaa Sej at betale dem 1/6 Part, som er mindre end al mindelig Sædvane over det heele Land  nemlig 1/5 Part, saa og at oprette dem Søgemaalets Omkostning med 7 Rdlr.

  Comparenten begjerede Laugrettets Forklaring indhentet om det ikke er almindelig Sædvane over det ganske District at for den Fisk eller Sild som fanges med Nod og landdrages  betales til Ejeren af det Land, hvor sam/m/e optrækkes  i Lands Lod 1/5 Part af Fangsten?, hvortil Laugretten svarede joe  at det rigtig nok forholder sig som omspurgt hermed.

  Da Sag volderne ej havde viidere at tilføre end at de underkastede sig Dom efter Loven, optages Sagen til Dom.

 

Consul Wallace imod Ole Jansen Nødenæs

Sagsøgeren loed ved Budsendelse med Arne Tostensvig æske Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Som/m/er Ting  og begjere tilført, at som hans forrige Handels Gesel i Sagvolderens Skyld Bog havde tilført hans Debet liigelydende med den anviiste Beregning, hvorefter det paasøgte fordres, maatte han begjere at Sagvolderen maae paalægges at fremkomme med sin Skyld Bog eller Kjøbmands Bog i Retten til Confrontation og Oplysning om det paasøgte Kravs Rigtighed.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  eller nogen paa hans Vegne,

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Da det stem/m/er {stem/m/er} overeens med Loven at Bonden forsynes med Skyld Bog over det udborgede som bliver i hans Forvaring og bør tjene til Oplysning i Tilfælde at Kravet disputeres, paalægges det Sagvolderen Ole Jansen Nødenæs til neste Som/m/er

 

1786: 134b

 

Ting for dette Skibreede at frem lægge her i Sagen hans fra Handels Gesellen paa Hendøe  Hendrich Grimen  ihændehavende Handels Skyld Bog for Aaret 1778 og de forrige Aar  til Oplysning om det paasøgte Krav, og da han nu ej har mødt  bliver denne Kjendelse fra Sagsøgerens {Varsel} Siide med lovlig Varsel i Forvejen at forkynde ham.

 

Nye Sag

Jacob Danielsen Hatlevig imod Johannes Andersen Hatlevig.

Jacob Danielsen Hatlevig loed ved Lensmanden Willum Monsen Schielanger anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Johannes Andersen Hatlevig for skyldige 3 Rdlr  at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Willum Schielanger og Hans Erichsen Bratzhoug  bevidnede under Eed at have forkyndt ham forestaaende Varsel i eget Paahøer og Boepæl den 24de Aug: sidstl:

  Sagsøgeren loed begjere Laug dag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Johannes Andersen Hetlevig gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Petter Brus imod Jochum Larsen Strudshavn

Kjøbmanden i Bergen  Petter Brus  loed anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet ind kalde Huusmanden i Strudshavn  Jochum Larsen  for skyldige 11 Rdlr 2 mrk 2 s  at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den ind stævnte mødte ej efter Paaraab  og Kaldsmændene  Lmd: Willum Monsen Schielanger og Johannes Larsen Schielanger  bevidnede under Eed at have forkyndt foran førte Varsel for hans Boepæl og i hans Hustrues Paahør den 27de Septbr: nestl:

  Sagsøgeren loed begjere Laug dag for den udeblevne til neste Ret

  og af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Jochum Larsen i Strudshavn gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen

 

1786: 135

 

 

Til Bielag ved Fogdens Skatte Regnskab blev ind hentet Svar til de *de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, hvortil af den nærværende Almue  og deriblant Rasmus Hansen Rongn og Johannes Michelsen Tosche  blev forklaret ligesom forrige Aar og her foran f: 38 er anført, uden anden Forandring end at den nu værende Øltapper i Hopshavn heeder Jochum.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette, beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 14de Octobris  vedvarede Tinget med samme Laugretsmænd

 

og blev da først udi Sagen anlagt af Gaarden Rongns Beboere imod Opsidderne paa Gaarden Tostensvig saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Med de afhørte 2 eedelige Vidners eens stemmige Forklaring er det oplyst at Sagvolderne ved Sagsøgernes Gaard Rongn St: Hans Dags Tiid 1785 have stænget et Laas smaa Sild  og kort derefter med Nodt kastet og fanget endeel Polar eller smaa Sej, der begge \Deele/ bleve dragne i Land paa Gaarden Rongn  og af Sagvolderne derefter er bortsolgt til adskillige Fiskere fra Byen for hen ved 30 Rdlr, det Vidnerne veed af den Andeel dennem deraf tilfaldt i Mands Lod, af hvilken Sum Sagsøgerne som Ejere af Landet, hvor Fisken blev fanget og Landdraget, have paastaaet i Lands Lod 1/6 Part.

  Ligesom Lovens 5te Bogs 12te Capitel i Henseende til Hval indeholder {indeholder} en analogisk Disposition om Landejernes Andeel deraf, saa stemmer og tildeels hermed overeens 5 – 11 – 16de, der medfører at Ejerne af det Land, hvor Silden opdrages, bør nyde Godtgjørelse af Fiskerne {for} for den paa Landet der ved tagne Skade, og saadan Afgift synes saa meget meere billig, som Fiskerne ej allene ved slig Lejlighed have Nytte af Landet og en anden Mands Ejendom til at occupere slig Fangst, men Fiske Grunden, hvor Fangsten skeer, udgjør Landets Fortog og endeel af dets Ejendom, hvor smaa Fisk  eller saakaldet Avlings Fisk  gemeenlig falder, hvilken den tilstrømmende Fisk og Sild søger efter og fortærer til Føde,

 

1786: 135b

 

og der fore har Usancen (skikk, bruk, sedvane) efter Laugrettens Forklaring allevegne her i Districtet etableret den Afgift her fore til Ejerne af det Land, hvor samme optrækkes, som kaldes Lands Lod til 1/5 Part af Fangsten, der tillige synes at være et temmelig sikkert Kjendetegn om Billigheden deraf og udgjør meere end Sagsøgerne her have paastaaet.

  Thi tilfindes Saggivne Mons  Jon og Niels Ols-Sønner  samt Arne Monsen og Johannes Arnesen Tostensvig  Een for alle at betale Sagsøgerne i Lands Lod af den omhandlede ved deres Land i Aaret 1785 skeede og landdragne Fangst Sild og Sej 1/6 Deel med Fem Rigsdaler, saaog at oprette dem Søgemaalets Omkostning med Fiire Rdlr inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under viidere lovlig Adfærd.

 

Derefter blev publiceret:

            1.  Eet Bygsel Brev fra Kjøbmanden Willum Lexau til Anders Sørensen paa 20 M/arke/r Smørs Leje i Gaarden Nedre-Kleppe  No: 14, som Ole Olsen har brugt.  dateret 7de October 1786  med Revers.

            2.  Eet Ditto af Krigs Raad Koren til Ole Olsen paa 9 Mark Fisk, 18 Marke/r S:r  1 ½ Kande Malt  og ¼ Part af Laxevogen under Gaarden Søre Hougland  No: 15  med forbeholdenhed af Forkjøbs Rett af ald den Fisk som Lejlendingen falholder, for sig eller hvem han dertil committerer, samt Lands Lod 1/5 af ald den Fisk som fanges ved Landet af fremmede, dateret 7de Sept: 1786  med Revers.

            3.  Eet Skifte Brev efter Konen Brithe Jens Dotter Landeraaen af Sartors Skibreede den 28de Augusti d: A:, hvorved af 18 ¼ Mark Fiskes Leje i Gaarden Mitzøe  No: 29, blev udlagt {til} 4 9/16 Mark Fisk til Sterboe Enkemanden Michel Erichsen Landeraaen,  og 13 11/16 Mark Fisk til Dottermanden Jacob Poulsen Mitzøe   og af 21 117/288 Mark Fisk i Gaarden Wiig  No: 30, blev udlagt:  7 117/864 Mark Fisk til Enkem: Michel Landeraaen  og 14 117/432 til Dotteren Helga Michels Dotter.  indført fol: 744.

            4.  Eet Bygsel Brev fra Krigs Raad Koren til Mons Jansen paa 1 Pund Fisk i Hatten  No: 48, med samme Betingelser som ved No: 2, med tillæg at Lejlendingen ej maae optage Østers ved Landet, datr: 4de Sept: 1786  med Revers.

            5.  Eet Ditto af Iver og Søren Halversønner Nore Selle til Mons Jacobsen paa Huusmands Pladsen Stolenesset under Gaarden Nodenæs  No: 51, med Aarlig Afgift 1 Rdlr, datr: 13de October 1786  med Revers.

            6.  Eet Ditto af Iver Halversen Nore Selle til Anders Iversen paa 13 ½ Mark Fisk i Gaarden Nødenæs  No: 51, forhen brugt af Iver Poulsen, datr: 13de October 1786  med Revers.

            7.  Eet Skjøde fra Knud Christensen Laachøen med fleere til Ole Christensen paa 13 ½ Mark S:r  9 Mark Fisk, 6 Kdr: Malt og ¼ Faar i Gaarden Tosche  No: 56  indberegnet hans egen Arve Lod deri  for 275 Rdr, datr: 12te October 1786  indført fol: 746

            8.  Een Obligation af Ole Christensen Tosche til Knud Christensen Laachøen

 

1786: 136

 

stoer 250 Rdlr, med 1te pandte Rett i nys bemelte hans Andeel i Gaarden Tosche  No: 56, datr: 12te October 1786.  indført fol: 746.

            9.  Eet Skjøde fra Johannes Rasmussen Floen til Christian Ameln i Bergen paa Gaarden Fløen  No: 57  med paastaaende Bye og Bønder Huuse  af Skyld ½ Løb S:r  1 Vog Fisk, med Bomsejls Jægt og endeel Specificeret Løsøre, samt eendeel Huuse Bygninger paa Pladserne Svellingen og Pederhuusbaken under Nore Selle  No: 52, for 2998 Rdlr, datr: 13de October 1786.

            10.  Aflyst en Pandte Obl: af Johannes R: Fløen til Christian Ameln  stor 550 rd  med 1te Pandte Rett i Floen  No: 57, datr: 9de Martji 1782 og tingl: 7de Maji s: A:  der nu er indfriet efter Creditors Paategnede Qvittering af 12te Octob: 1786.

            11.  Aflyst en Ditto af samme Debitor til samme Creditor  stoer 1050 rdr  med 2de Pandte Rett i samme Ejendom  og 1te pr: i endeel Huuse paa Pladserne Svellingen og Pederhuusbaken ved Nore Selle  No: 52, datr: 25de Junii 1781 (1784) og tingl: 13de October s: A:  der nu er indfriet efter paategnet Qvittering af Creditor af 12te octr: 1786.

            12.  Eet Skjøde fra Sogne Præsten Wilhelm Friman og Kjøbmand Abraham Torsche (Tørsche) til Mons Olsen paa 18 Mark Smør  6 Kdr: Malt i Koursbøe  No: 61, for 72 Rdr, datr: 11te Maji 1785.  indført fol: 749.

            13.  Eet Pandte Brev fra Mons Olsen Koursbøe til Ole Johannesen Tosche  stoer 70 Rdlr  med 1te pandte Rett i nysbemelte hans Ejendom i Koursbøe  No: 61, datr: 11te october 1785.  indført fol: 749.

            14.  Eet Bygsel Brev fra Ole Thomassen Landsvig til Broderen Jacob Thomassen paa 12 M/arke/r Smør i Landsvig  No: 62, som den første har brugt, datr: 13de Octobris 1786  med Revers.

            15.  Eet Ditto af Erich Olsen Nore Tiore og Niels Olsen Soleim til Ole Thomassen Landsvig paa 18 Mark  eller efter Matriculen  16 4/5 Mark S:r  i Landsviig  No: 62, som Thomas Knudsen har brugt.  datr: 13de octobris 1786,  med Revers.

            16.  Eet Skjøde fra Anders Jacobsen Bierkeland til Helje Andersen paa 1/6 Part udi Mælands Annex Kirke med Inventarium og ornamenter og underliggende Jordegods, hvoriblandt 1 bismerpund S:r og 16 Kdr: Malt i Leervig her i Skibr:  No: 71, for 120 Rdr, datr: 6te october 1783  og indført fol: 745.

            17.  Aflyst en Pandte Obligation af Johannes Johannesen Ytre Bragstad den yngre til Johannes J: Ytre Bragstad den Ældre for 40 Rdlr, med 1te pandte Rett i 1 pd: 3 Mark Smør  18 Kdr: Malt i Ytre Bragstad  No: 73, datr: 16de Maji 1781, og tingl: 15de October s: A:  som nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 14de Octobris 1786.

            18.  Eet Skjøde af Michel Andersen HæsDahl til Broderen Anders Andersen Wolle paa Odels Retten til 1 pd: S:r  1 Mæle Malt i Wolle  No: 75, som Kjøberen selv ejer.  datr: 14de october 1786.  indført fol: 748.

            19.  Aflyst et Pandte Brev af Lars Josephsen Røesetter til Michel Joensen øvre Tvedt, stoer 80 Rdlr, med 1te pandte Rett i 1 pd: S:r  16 Kdr: Malt i Røesetter  No: 80, datr: 9de Maji 1783, tingl: s: D:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 14de october 1786.

            20.  tinglyst en Ditto af samme Debitor til Hammers Præste Gjelds Fattig Casse  stor 50 Rdlr, med 1te pandte Rett i 1 pd: S:r  16 Kdr: Malt i Røesetter  No: 80, dateret 13de October 1786.  indført fol: 748.

            21.  Eet Bygsel Brev af Søren Rosenqvist til Anders Bergesen paa 1 bismerpund 13 ½ Mark Smør  eller efter Matr:  ½ Løb S:r  ½ Huud  i Fosse  No: 86, forhen brugt af Joen Jonsen, med Revers.  datr: 19de December 1785.

            22.  Eet Ditto af Ditto til Jacob Jacobsen paa 1 bismerpund 13 ½ Mark S:r  1/3 Huud i Gaarden Fosse  No: 86, eller efter Matr:  ½ Løb Smør og ½ Huud, forhen brugt af Ole, dateret 11te Januarii 1786  med Revers.

 

1786: 136b

 

23.  Eet Skjøde fra Ole Nielsen Hiertaas med fleere til Anders Monsen Miaaetvedt paa 10/33 Parter i Alversunds Annex Kirke, med underliggende Jordegods, hvoriblandt Gaarden Miaatvedt  No: 87, af Skyld 1 Løb Smør  3 Mæler Malt.  datr: 13de Maji 1786.  indført fol: 745.

            24.  Eet Bygsel Brev fra Ole Hansen Søre Hougland til Arne Hansen Hæstenæs paa 18 Marke/r S:r  9 Kdr: Malt  ¼ Faar i Haatoft  No: 96, som Ole Nielsen har brugt, datr: 13de October 1786  med Revers.

            25.  Eet Skjøde fra Arne Hansen Myrtvedt til Johannes Knudsen paa 1 Pd: S:r  16 Kand:r Malt i Myrtvedt  No: 98, for 132 Rdr.  datr: 13de Maji 1786.  indført fol: 747.

            26.  Een Obligation af Johannes Knudsen Myrtvedt til Myndtlingen Martha Ols Dotter fra Lie  stoer 96 Rdlr  med 1te pandte Rett i bemelte Anpart i Myrtvedt  No: 98, datr: 13de Maji 1786.  indf: fol: 748

            27.  Eet Skjøde fra Thomas Knudsen Landsvig med fleere til Elling Nielsen Nore Aadland paa 12 Mark S:r  4 Kdr: Malt i Nore Aadland  No: 104  for 40 Rdlr, datr: 12te October 1786.  indført fol: 746

            28.  Een Contract imellem eendeel Kjøbmænd udi Harvich i England og eendeel Almues mænd af dette og Sartors Skibreede, ang: Hummer Fangst og Salg.  datr: \3de og/ 12te october 1786, og forhen tinglyst ved Sartors Skibreede  og indført fol: 735.

            29.  Een Obligation af Ole Olsen øvre Tvedt til Myndtl: Mons, Rasmus og Hans Anders sønner fra Miaatvedt  stor 42 Rdr  med 1te pandte Rett i 20 ¼ Mark S:r  17 Kdr: Malt i øvre Tvedt  No: 78, datr: 12de octr: 1786  og indført fol: 742

 

Til Laugrettes mænd for næst kommende Aar 1787 er udnævnte følgende 8te nye mænd:  1. Niels Andersen Kollevog,  2. Anders Olsen Ravnanger,  3. Ole {Hansen} \Olsen/ Søre Hougland,  4. Johannes Arnesen Tostensvig,  5. Johannes Andersen Rong,  6. Ole Olsen Rong,  7. Michel Olsen Tosche  og 8. Magne Andersen Tosche.

 

Fogden lod fremlegge til Bjelag ved Skatte Regnskabet

            1.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongelige Ordinaire Skatter for dette Aar  af Beløb 439 Rdr 5 mrk 12 s  og over Rente Skatten  af Beløb 56 – 2 – 12 s  der inden Retten blev oplæst, og hvorimod ingen havde noget at indvende.

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaae Flom Qværner, der inden Retten blev oplæst, og der til blev af Almuen forklaret  og i sær Anders Andersen Wolle og Haaver Olsen Espetvedt, at der ej gives fleere af dette Slags, ej heller er fleere tilkomne dette Aar.

 

Nye Sag.

Fogden imod Asbiørn Nielsen Nesse

Fogden loed ved sin Fuldmægtig Prom anmelde, at have med lovlig mundtlig Varsel til dette Ting indkaldet Asbiørn Nielsen Næsse at lide Dom for paa Joen Amundsen Holmedahl forøvet Slagsmaal, til Bøders Udreedelse og Processens Omkostningers Erstatning, hvor efter han begjerede den indstævnte Paaraabt  og i Mangel af møde  Stævnemaalet afhjemlet af tilstædeværende Kalds mænd.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab, thi blev Varselen lovlig Afhjemlet af de

 

1786: 137

 

brugte Kaldsmænd  Lensmand Willum Monsen Schielanger og Johannes Larsen Schielanger, at være ham forkyndt den 26de Septr: sidstleeden i eget Paahør og hans Boepæl, som forermeldt, det de med Eed bekræftede.

  Prom frem lagde Amtets Ordre af 30te September sidst leeden  som hjemler Actionen paa Justitiens Vegne, og da indstævnte ikke møder  begjerede han ham Laugdaget til næste Rett.

  af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte men nu ej mødende {Anders} \Asbiørn/ Nielsen Næsse gives Laugdag til nestkommende Sommer Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen som havde videre med Tinget at udrette, thi blev samme ophævet.

 

 

 

 

Høste Tinget for Radøe Skibreede 1786

Aar 1786  den 16de Octobris  blev paa Tingstædet Alverstrømmen holdt Høste Ting for Radøe Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugrets mænd, som her foran f: 43 er anførte. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de samme Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve, som ved dette Aars Høste Ting for Herløe Skibreede, 9 i Tallet, hvilke her foran f: 118 og 133 ere registrerede  med Tillæg

            11.  Et Stik Brev fra Stiftet til Fogden efter en fra Næs Præstegjeld i Aggershuus Amt undvigt arresteret Person ved Navn Christen Iversen, datr: 14de Octobr: 1786.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  \den 17de Octobris/  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev

            1.  indhentet Svar til her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, hvor til af den nærværende Almue  og deriblant Anders Pettersen Woxtougle og Rasmus Thomasen Dalland  blev forklaret ligesom for forrige Aar er anført her foran f: 41  uden mindste Forandring.

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flom Qværner, der inden Retten blev oplæst  og dertil forklaret af den nærværende Almue, hvoriblant Haaver Wetaas og Knud Wildanger  at paa Gaarden Leervig  No: 28  er tilkom/m/en 1 Qværn  der blev ansat for 2 s  og ingen fleere, derimod er borte 1 paa Søre Wetaas  No: 2  for 2 s  og 1 paa Ascheland  No: 18  for 2 s.

 

1786: 137b

 

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette, beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 18de Octobris  vedvarede Tinget med samme Laugrets [mænd}  og blev da først Almuen i dette Skibreede  efter Forlangende af Hr: Danckert Heiberg paa General Vejmesterens Vegne og i hans Nærværelse i Overeensstem/m/else med Amtets Skrivelse til Dom/m/eren af 25de Aug: 1785  inddeelt i 11 Roeder tilligemed de 2 Gaarder Storeim og Nore Houcheland  og en Roedemester for hver i sær udnævnet

 

Dernest blev publiceret

            1.  Eet Skiftebrev {udstæd} af 8de Augusti 1786 efter Manden Niels Haaversen Wetaas {af}  hvorved af ½ Løb S:r  ½ Tønde Malt i Søre Wetaas  No: 2  blev udlagt til Sterboe Enken Brite Simons Dotter 18 M/ark S:r  12 Kdr: Malt,  Sønnen Haaver Nielsen 9 Mark S:r  6 Kdr: Malt  og de 2 Døttre  Martha  gift med Joen Ellingsen Nore Soleim  4 ½ Mark S:r  3 Kdr: Malt  og Karie Niels Dotter  4 ½ Mark S:r  3 Kdr: M:

            2.  Et Skjøde fra Joen Ellingsen Soleim  og Haaver Knudsen Helle som Værge for Myndtlingen Karie Niels Dotter  til Haaver Nielsen paa 9 Mark S:r  6 Kdr: Malt for 46 Rdlr, indbegreben hans egen Anpart  18 Mark S:r  12 Kdr: Malt.  datr: 16de October 1786.  indført fol: 753.

            3.  Een Obligation af Haaver Nielsen Søre Wetaas til Myndtlingerne Ole, Jacob og Gullach Olssønner fra Goustad, stoer 48 Rdlr  med 1te Pandte Rett i 18 Mark S:r  12 Kander Malt i Søre Wetaas  No: 2, datr: 16de Octr: 1786  indført fol: 753.

            4.  Een Ditto fra Claus Olsen Søre Wetaas til Enken Brithe Christophers Dotter Wetaas, stoer 77 Rdr 1 mrk 11 s, med 1te pandte Rett i 18 Mark S:r  12 Kander Malt i Søre Wetaas  No: 2.  datr: 17de october 1786  {med Revers}  og indført fol: 751.

            5.  Eet Bygsel Brev fra Ole Simonsen ytre Sæbøe til Sønnen Simon Olsen paa 9 9/10 Mark S:r  4 2/5 Kde: Malt  \ 2 1/5 s. Penge / i Ytre Sæbøe  No: 11, af hans eget Brug.  datr: 17de october 1786  med Revers.

            6.  Eet Ditto fra Knud Larsen Olsvold med fleere til Niels Johannesen paa 23 ¾ Mark Smør og 10 1/3 Kande Malt i Indr: Tougle  No: 19, som Ole Nielsen har brugt.  dateret 16de Maji 1786  med Revers.

            7.  Eet Skjøde fra Lars Olsen Søre Lie til David Olsen Manger paa ½ Løb Smør og 2 ½ Mæle Malts Leje i Gaarden Søre Lie  No: 32, for 230 Rdr  datr: 16de october 1786  og indført fol: 752.

            8.  Aflyst en Pandte Obligation af Lars Olsen Søre Lie til David Olsen Manger  stoer 150 Rdlr, med 1te pandte Rett i ½ Løb S:r  2 ½ Mæle Malt i Søre Lie  No: 32, datr: 14de october 1783 og tinglyst s: D:, der nu er indfriet efter Creditors Paateignede Qvittering af 16de October 1786.

            9.  Eet Pandte Brev af Tørres Olsen Kaartvedt til Ole Johannesen Nore Selle, stoer 40 Rdr, med 1te pandte Rett i 12 Mark S:r  8 Kdr: Malt i Kaartvedt  No: 34.  datr: 16de October 1786  og indført fol: 751.

            10.  Eet Afkald fra Halver Rasmussen Kaartvedt til Niels Erichsen ibd: for Hans Hustrue Karie Johannes Dotters Arv ved Skifte af 13de Februarii 1779, 58 rd 5 mrk 8 ½ s, med Interesse, datr: 16de october 1786, indført fol: 751,

            11.  Eet Bygsel Brev af Krigs Raad Koren til Niels Olsen paa 8 Mark S:r  5 ½ Kde: Malt i Gaarden Ulvatne  No: 35, med Forbeholdenhed af Forkjøbs Rett til ald den Fisk Lejlendingen fanger, for sig eller hvem han dertil beordrer.  datr: 2den Julii 1786  med Revers.

            12.  Eet Skjøde fra Halver Rasmussen Kaalstad til Br: (Broderen) Berge Rasmussen paa 9 Mark S:r  1 Mæle Malt i Kaalstad  No: 37  for 60 rd, datr: 16de October 1786, indført fol: 752.

 

1786: 138

 

            13.  Eet Skjøde fra Anders Jacobsen Bierkeland til Helje Andersen paa 1/6 Part i Mælands Annex Kirke med underliggende Jordegods  Gaarden Bierkeland  No: 45. 1 Løb S:r  5 Qvarteer Malt  eller paa denne Anpart  12 Mark S:r  10 Kdr: M:  datr: 6te october 1783  og indført fol: 716  for 120 Rdr.

            14.  *Eet Obligation af Helje Andersen Bierkeland til Lars Monsen Nore Solen  stoer 100 Rdlr  med 1te pandte Rett i 1/6 Part i Mælands Annex Kirke med underliggende Jordegods i Gaarden Bierkeland  No: 45, datr: 14de october 1783  indført fol: 752

            15.  Eet Pandte Brev af Willum Monsen Schielanger til Myndtlingerne Christi Pouls Dtr:, Brithe Niels Dotter og Synneve Niels Dotter  stor 35 Rdr, med 1te pandte Rett i 12 Mark S:r  6 Kdr: Malt i Indr: Helle  No: 53, datr: 14de Octobris 1786.  indført fol: 752.

            16.  Eet Skjøde fra Lars Andersen Bierkeland og Johannes Larsen Herlevehr til Michel Willumsen Tosche paa 9 Mark S:r  5 Kdr: Malt i Udhelle  No: 54, for 68 Rdlr, datr: 17de october 1786, og indført fol: 753

            17.  Eet Bygsel Brev fra Sogne Præsten Wilhelm Friman til Johannes Knudsen paa 4 ½ Mark S:r og 4 ½ Kde: Malt i Indr: Sylte  No: 65.  som Halver Monsen har brugt.  datr: 22de Maji 1786  med Revers.

            18.  Eet Ditto af Krigs Raad Koren til Halsteen Olsen paa 18 Mark S:r og 18 Kdr: Malt i Nordanger  No: 72.  med samme Forbeholdenhed som ved No: 11.  datr: 4de Septr: 1786  med Revers.

 

Til Laugrettes mænd for nest kommende Aar 1787, blev udnævnt følgende 8te nye Mænd:  1. Torjer Olsen Søre Houcheland,  2. Peder Pettersen Ascheland,  3. Elling Steffensen Nore Lie,  4. Willum Mathissen Helleland,  5. Joen Larsen Indr: Helle,  6. Knud Johannesen Nedr: Waagenæs,  7. Niels Olsen Bøe  og 8de  Ole Rasmussen Marøen.

 

Fogden frem lagde til Bjelag ved Skatte Regnskabet

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige Skatter for dette Aar  af Beløb 245 Rdr 3 mrk,  saavelsom over Rente Skatten 3 mrk 15 s, der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som havde videre med Tinget at udrette  blev sam/m/e ophævet

 

 

 

Høste Tinget for Lindaas Skibreede 1786

Aar 1786  den 20de Octobris  blev paa Gaarden Toftegaard  eller Qvalvog  holdt Høste Ting for Lindaas Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran f: 46 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve  10 i Tallet  som ved dette Aars Høste Ting for Radøe Skibreede, hvilke her foran ere registrerede f: 118, 133 og 137.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  \den 21de Octobris/  vedvarede Tinget med samme Laugretsmænd  og blev da atter paaraabt de indstævnte Sager.

 

Nye Sag

Lars Gullachsen Houge imod Christian Haaversen Hundven.

 

1786: 138b

 

Lars Gullachsen Houge mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Christian Haaversen fra Hundven  nu tjenende paa Oenæs  fordie denne uloves havde bemægtiget sig en ham tilhørende Hors Øg eller Hoppe at riide paa  og derved fordervet den, at liide Dom til Skadens Erstatning og Søgemaalets Omkostning at oprette, samt derom at anhøre Vidnerne Siur Larsen Houge og Iver Nielsen Maraas, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

  Paagjældende Christian Haaversen mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand {Colbeen Waage} Lars Fieldsende og Colbeen Waage bevidnede at have forkyndt ham foranførte Varsel i hans Tilholdstæd paa Oenæs og eget Paahør den 4de denne Maaned; det de bekræftede med Eed.

  Derpaa fremkom som

            1te Vidne Siur Larsen Houge, der sagde at være Sagsøgerens Søn og at have været til Confirmation  aflagde Eed og efter Formaning til sandfærdig Forklaring vandt at omtrent 2 Maaneder saae Vidnet ind stævnte Christian Haaversen i Trælands Udmark at riide paa den Sagsøgeren tilhørende Hoppe, der tilforn havde Skade i den eene Foed  og siden ved Hjemkomsten var saameget slettere at Sagsøgeren fra den Tiid af [ej]? har kundet benytte sig af den. Vidnet saae ej at Christian steeg paa Hæst  men da han tilligemed Iver Nielsen fra Maraas saae ham riide der paa, raabte {de} \Vidnet/ til ham at han skulle lade Hæsten være og stiige af, uden at han agtede det, og da Hoppen blev borte  maatte Vidnet tilligemed 2det Vidne neste Dag oplede den i Marken  og fandt den i Trælands Mark saa ussel af Skaden i Foeden at den ej selv allene kunde gaae tilbage, men maatte understøttes af dem.

            2det Vidne Iver Nielsen fra Maraas aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med første Vidne.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne Paagjældende til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Christian Haaversen fra Hundven  nu tjenende paa Oenæs  gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Nye Sag

Rollof Greve imod Capitaine Brugger

Lensmanden Lars Fieldsende frembragte fra Procurator Lytkien en Rettes Stævning under 19de f: M:

 

1786: 139

 

udtagen af Stads Capitaine Rollof Greve imod Hr: Capitaine von Brügger med paategnet Forkyndelse af 6te d: M:  saal:

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og Forkyndelsen blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Lensmanden begjerede efter en Skrivelse fra Procurator Lytkien tilført at denne ansaae Bruggers Negtelse imod Kravet ligesaa uforskam/m/et som exceptionen bagvendt og lovstriidig, hvilket han yderligere lovede til neste Ret at oplyse, men for Tiiden bad Lytkien Laugdag for den udeblevne til neste Ting, som  omendskjønt han er Capitaine  dog bør betale sin Gjæld  og i Tilfelde af Udeblivelse  svare og liide Dom for denne Ret som forum competens i en Sag af Natur og Beskaffenhed som denne.

  Derpaa blev af Dommeren

Eragtet

  Forordningen af 7de Martii 1749 foreskriver med udtrykkelige Ord at Ober Officiers ved Land Militien i Norge i Gjælds Sager bør liide Dom for det civile foro, hvorunder de boe, og derfore kand den af Sagvolderen paa Stævningen tegnede exception ej komme i Betragtning, men lovlig indstævnte Capitaine Brügger gives Laug [dag] til nestk: Sommer Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Friderich Hesselman imod Hr: Hatting

Lensmanden Lars Fieldsende fremleverede fra Procurator Schnabel en Rettes Stævning under 27de f: M:  udtagen af Friderich Hesselman i Bergen imod Hr: Hatting  med paategnet Forkyndelse af 4de s: M:  saalydende.

  Den indstævnte mødte ej efter Paaraab  og Stævningens Forkyndelse blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig ind stævnte Hr: Hatting gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Brandskade Tings Vidne

{Thor I} Knud Olsen og Jacob Ditlevsen  Beboere paa Gaarden Fundenæs  mødte og tilkjende gav at da der 2 Uger for Pintse Dag dette Aar paa bemeldte deres Gaard er opkommen en pludselig Vaade Ild som for den første fortærede alle hans Vaan og Udhuuse  og hos den sidste 4 Bygninger, saaat ikkun 2de bleve tilbage  nemlig Fæe Huuset og Høe Laden, og saa-

 

1786: 139b

 

dant er den meenige Almue vel bekjendt, begjerede Comparenterne deres Forklaring herom indhentet.

  Almuen, hvoriblant Naboerne Thor Iversen og Michel Olsen Fundenæs, forklarede hertil at det rigtig nok forholder sig som omspurgt, med Tilføyende at Ilden i et Øyeblik fortærede bemelte Huuser med alt hvad derudi var, hvoriblant Knud Olsens Creaturer, og det saa hastig at Folkene neppe kunde redde deres Live.

  Laugrettet skjønnede derpaa at {Mons} \Jacob/ Ditlevsens Skade i Hensigt de tilbageværende 2 Bygninger  var particul  nemlig 2/3 Deele af samtlige Brugets Bygninger, men Knud Olsens aldeeles total.

  Comparenten begjerede dette in forma beskrevet, der blev bevilget.

 

Til Bielag ved Fogdens Skatte Regnskab blev

            1.  ind hentet Almuens Svar til de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, hvortil af den nærværende Almue, hvoriblant Lars Houge og Colbeen Waage, blev svaret lige som for forrige 1785 uden nogen Forandring og som her foran er anført f: 43.

            2.  Fortegnelse over de skyld satte smaa Flom Qværner, som inden Retten blev oplæst  og dertil forklarede den nærværende Almue, hvoriblant Ole Grimstad og Hans Grimstad, at her ej gives fleere af dette Slags.

 

Da ingen havde videre at føre i rette  beroer Tinget til i Overmorgen.

 

Den nestpaafølgende 23de Octobris vedvarede Tinget med samme Laugrættesmænd, og blev da publiceret.

            1.  Aflyst en Pandte Obligation udstæd af Joseph Olsen UdLyren til Myndtlingen Martha Ivers Dotter  stoer 40 Rdlr, med 1te pandte Rett i ½ Løb Smør og 12 Skl: Penge i UdLyren  No: 2, datr: 18de octobris 1785 og tinglyst Dagen nestefter, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 20de Octobris 1786.

            2.  Tinglyst en Ditto af samme Debitor til Myndl: Ole, Anders, Anna og Martha Olsbørn fra Sæveraas  stoer 33 Rdlr, med 1te pandte Rett i ½ Løb S:r  12 Skl: Penge i UdLyren  No: 2, datr: 20de octr: 1786  og indført fol: 755.

            3.  Eet Skjøde fra Ole Knudsen og Steffen Monsen Soleim paa 1 pd: 6 Mark S:r  10 Kdr: Malt og 5/12 Huud og 2 ½ Skl: Penges Leje i Gaarden Soleim  No: 6  for 170 Rdr, datr: 10de Martj 1785, og indført fol: 757.  til Dankert Heiberg

            4.  Eet Bygsel Brev af Kjøberen Danckert Heiberg til Ole Knudsen paa 18 Marke/r Smør  6 Kdr: Malt  ¼ Huud og 1 ½ Skl: Penge i Soleim  No: 6, paa en ubestemt Tiid, til nærværende eller efter kommende Ejere selv behøver

 

1786: 140

 

det at beboe  med Forbeholdenhed af Landslod og Forkjøbs Rett, til hans Avl for *Gang Priis, af Søen {og Land}  datr: 21de Octobris 1786.  med Revers.

            5.  Eet Bygsel Brev af D: Heiberg til Steffen Monsen paa 12 Marke/r S:r  4 Kdr: M:  1/6 Hd: og 1 Skilling Penge, liigeleedis paa ubestemt Tiid med Vilkaar som nest forrige.  datr: 21de Octr: 1786  med Revers.

            6.  Eet Skjøde fra Niels Michelsen Lechvold til Danckert Heiberg paa 18 Marke/r Smør  6 Kdr: Malt og 18 [Mark] Fisk i Lechvold  No: 8, for 75 Rdlr, datr: 13de Junii 1786  og indført fol: 757.

            7.  Eet Bygsel Brev fra Kjøberen D: Heiberg til Sælgeren Niels Michelsen paa samme Anpart  18 Mark {Fisk} \S:r/  6 Kdr: M: og 18 Marke/r Fisk i Lechvold  No: 8, paa ubestemt Tiid og med Vilkaar som ved No: 4.  datr: 21de october 1786.

            8.  Aflyst en Pandte Obligation af Knud Olsen Rebnor til Madame Nille Tornebye  stoer 50 Rdr, med 1te pandte Rett i 12 Mark S:r  1/3 Faar og ½ Vog Fisk i Rebnor  No: 14, datr: 2den Octr: 1783, tinglyst 15de Maji 1784, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 12te Julii 1786.

            9.  Eet Bygsel Brev af D: Heiberg til Jens Nielsen paa et Huusmands plads  Træet kaldet  paa Gaarden Toftegaards Hjemmebøe  No: 21, datr: 22de Octobr: 1786  med Revers.

            10.  Eet Bygsel Brev af Ditto paa Madame Daaes, Sogne Præst Magister Daaes Efterleverskes Vegne  som hendes Laugværge, i Naadens Aaret, til Niels Johannesen paa 1 Mæle Malt og ½ Vog Fisk i Gaarden Ulvøen  No: 22, som afg: Mons Hansen har brugt.  datr: 23de Octr: 1786  med Revers

            11.  Eet Ditto af Magister Ludvig Daae til Dankert Heiberg paa Gaarden Buedalen  No: 25, af Skatte og Land skyld 12 Marke/r Smør  med underliggende Grund til Gjestgiverstædet Kiilstrømen, samt 2 Græsnings Holmer  Schorsholmen kaldet, og Een Langøen kaldet, samt et Huusmands Sæde under Gaarden Korsøen, mod Aarlig Afgift 4 rd 1 mrk 4 s, samt de Kongelige Skatter af Buedahlen.  datr: 6te Januarii 1786  med Revers.

            12.  Eet Vilkaar Brev af Niels Erichsen Mongstad til Sted Moderen Brite Ols Dotter paa eendeel Leve Kaar af 10 ½ Mark S:r  5 ¼ Kde: Malt og 7/24 Faar i Mongstad  No: 33, datr: 20de Octobris 1786  indført fol: 756.

            13.  Eet Skjøde fra Johannes Nielsen Knarevig til Sønnen Elling Johannesen paa 18 Marke/r Smør og 1 Mæle Malt i Knarevig  No: 34, for 30 Rdr, datr: 21de Octobr: 1786  og indført fol: 757.

            14.  Eet Bygsel Brev af Dankert Heiberg til Hans Jacobsen paa 9 Marke/r Smør og 4re Kander Malt i Indr: Kiilen  No: 38, paa ubestemt Tiid og med samme Conditioner som No: 4.  datr: 16de October 1783, med Revers.

            15.  Eet Ditto af Ditto til Johannes Bache paa *en 1 pd: 3 Marke/r Smør og 1 Mæle Malt i samme Gaard Indr: Kiilen  No: 38, og samme Vilkaar,  datr: 21de October 1786.  med Revers.

            16.  Eet Skjøde af Jens Olsen Kaardahl til Danchert D: Heiberg paa 12 Mark S:r og 1 Mæle Malt i Kaardahl  No: 44, for 60 Rdlr.  datr: 21de Octr: 1786  og indført fol: 757.

            17.  Eet Ditto af Mons Erichsen Kaardahl til D: Heiberg paa 12 Mark S:r  1 M: Malt i Kaardahl  No: 44.  for 30 Rdr, datr: 20de Octobris 1786  og indført fol: 755.

            18.  Et {Ditto af} Bygsel Brev af Danchert Heiberg til Lars Knudsen paa

 

1786: 140b

 

Gaarden Kaardahl  No: 44, paa ubestemt Tiid, og med samme Vilkaar som No: 4.  datr: 23de October 1786  med Revers.

            19.  Een Pandte Obligation af Joen Larsen Nedr: Syslach til Dankert Heiberg  stoer 20 Rdlr, med 1te pandte Rett i 9 Mark S:r  9 Kdr: Malt i Nedr: Syslach  No: 47.  datr: 21de October 1786.  indført fol: 756.

            20.  Aflyst en Ditto af Erich Olsen Tybernes til Lindaas Præstegjelds Fattig Casse  stoer 18 Rdlr, med første Pandte Rett i 18 Marke/r S:r og 18 Kdr: Malt i Gaarden Tybernes  No: 52, datr: 22de Maji 1773 og tinglyst s: D:  som nu er indfriet efter Sogne Præsten Magister Daaes Paategnede Qvittering af 5te Januarii 1786.

            21.  Eet Skjøde fra Ole Olsen Sæveraas den yngres Enke Brithe Anders Dotter  med fleere  til Ole Olsen Sæveraas den {yngre} \ældre/ paa 12 Marke/r S:r  4 Kdr: Malt og 1/3 Faar i Sæveraas  No: 63, datr: 19de April 1786  for 66 Rdr 3 mrk  og indført fol: 754.

            22.  Eet Ditto fra Halver Larsen Løetvedt med fleere til Ole Andersen paa  indbegreben hans egen Anpart derudi  1 pd: S:r  8 Kdr: Malt og 1/3 Faar i Hodneqvame  No: 66, datr: 19de October 1785  og indført fol: 755.

            23.  Eet Bygsel Brev af Ole Andersen til hans Søster Synneve Anders Dotter og Mand Tallach Johannesen paa nys bemelte 1 pd: S:r  8 Kdr: Malt og 1/3 Faar i Hodneqvamme  No: 66.  datr: 23de Octobr: 1786  med Revers.

            24.  Aflyst en Pandte Obligation af Lars Andersen øvre Tvedt til Lindaas Præstegjelds Fattig Casse  stoer 40 Rdlr  med 1te pandte Rett i 18 Marke/r Smør og 30 Kander Malt i Øvre Tvedt  No: 77, datr: 22de Maji 1773 og tinglyst s: D:  der nu er indfriet efter Sogne Præsten Magister Daaes paategnede Qvittering af 5te Januarii 1786.

            25.  Aflyst en Ditto af Niels Jonsen Berge til Knud Aadsen ibd: for 50 rd  med 1te pandte Rett i Gaarden Berge  No: 82, datr: 23de October 1772, tinglyst s: D:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 20de October 1786.

            26.  Eet Skjøde af Knud Aadsen Berge til Myndtl: Joen Nielsen paa 13 ½ Mark Smør og 6 Kander Malt i *i Berge  No: 82, datr: 21de octobr: 1786  og indført fol: 755.  for 50 Rdlr.

            27.  Eet Bygsel Brev af Dankert Heiberg til Jens Olsen Kaardahl paa 1 pd: 3 Mark Fisk i Gaarden Kopper  No: 110.  datr: 21de octr: 1786, paa en ubestemt Tiid, og med samme Vilkaar som No: 4.  med Revers.

            28.  Eet Ditto af Ditto til Michel Nielsen paa Pladsen Muren, ½ Vog Fisk  paa Fedie  No: 116de  med samme Vilkaar.  datr: 22de Octr: 1786  med Revers.

            29.  Eet Ditto af Ditto til Christian Nielsen Børrilde paa ½ Vog Fisk i Børilde  No: 122, med liige Vilkaar, som de forrige.  datr: 22de Octr: 1786  med Revers.

            30.  Eet Ditto af Ditto til Steffen Olsen Nøtten paa 18 Marke/r Fisk i Søre Moldøen  No: 127, med liige Vilkaar.  datr: 22de Octr: 1786  med Revers.

            31.  Eet Ditto af Ditto til Besse Olsen paa ½ Vog Fisk i Gaarden Ejde paa

 

1786: 141

 

*paa Fedie  No: 113, med liige Vilkaar som de forrige.  datr: 23de October 1786  med Revers.

            32.  Eet Skiftebrev efter Koenen Synneve Jetmunds Dotter Ravneberg  sluttet 16de Augusti 1786, hvorved af 1 pd: 2 ½ Mark S:r i Ravneberg  No: 136, blev udlagt til Dotteren Gurie Daniels Dotter for Krav og i Arv 8 5/6 Mark S:r  Sønnen *Johannesen (Johannes) Danielsen Hougsdahl for Krav og Arv 11 1/24 Mark S:r,  og Sterboe Enkemanden Siur Siursen 6 5/8 Mark S:r.  indført fol: 754.

            33.  Eet Skjøde fra Madame Drude C: Daae til Sønnen Gerhard Daae paa Gaarden Frøsætter  af Skyld 1 Løb S:r  1 Huud og ½ Tønde Malt  for 252 rd, datr: 20de october 1786  og indført fol: 758.  No: 143

            34.  Eet Bygsel Brev af Mad:me Daae til Ole Rasmussen paa 2 pd: 6 Mark Smør i Riisnæs  No: 145, datr: 16 Martji 1786  med Revers.

            35.  Een Ditto af Sogne Præsten Magister Daae til Erich Olsen paa 2 pd: 12 Mark S:r i Hosteland  No: 146, som Anders Mathiassen har brugt.  datr: 10de April 1785, med Revers.

            36.  Et Skiftebrev efter Konen Aase Ols Dotter Kietteland af 15de Augusti 1786, hvorved af ½ Løb S:r i Gaarden Kietteland  No: *No: 168, blev udlagt 18 Mark Smør til Creditor Lars Sevatsen Kietteland,  Sterboe Enkemanden Sevat Jørgensen Kietteland 9 Mark S:r  og Sønnen Anders Sevatsen 9 Mark Smør.

            37.  Eet Fraskrivelse fra Tron Mathiassen til {J..} afg: Elling Møllers Arvinger paa hans ejende Huuse paa Sandnæs Grund  No: 177, hvorudi bemelte Møller havde 1te pandte Rett for 86 Rdlr 3 mrk efter Pandte Obligation af 6te April 1771.  datr: 7de Maji 1785.  indført fol: 756.

            38.  Eet Skjøde fra bemelte Møllers Arvinger  Johan Henrich v: der Ohe paa egne og Frue Assessorinde Falkes Vegne  til Christen Arnesen paa endeel Huuse Bygninger paa Sandnæs Grund.  datr: 26de Sept: 1785.

 

Nye Sag!

Ole Olsen Løveid imod Johannes Riisnæs

Ole Olsen Løveide mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Johannes Erichsen Riisnæs for tilføyet Beskyldning og Paasagn, at lide Dom til Undgjeldelse og Søgemaalets Omkostning at oprette, samt derom at anhøre Vidnerne Hougne og Hans Riisnæs og Ole Hosteland.

  Den Paagjeldende Johannes Riisnæs mødte ej efter Paaraab, ej heller Vidnerne {Ole  Hougne} \Ole Hosteland/ og Hans Riisnæs  og de brugte Kaldsmænd Erich Erichsen og Tore Henrichsen Hosteland forklarede at have forkyndt ham Varselen sidstleeden Fredag 14ten Dage siden i hans eget Paahør og for hans Boepæl, for en Viise der skal være digtet om Citanten og ham nærgaaende, saaog samme Dag i eget Paahør og Boepæl at have indkaldet de udeblevne 2de Vidner, men ikke under Faldsmaals Straf, det de bekræftede med Eed.

  Derpaa fremstillede Citanten som

            1te Vidne Hougne Erichsen Riisnæs, \der/ aflagde Eed med oprakte Fingre efter loven og vandt: at han i Sommer nærværende Aar, hørte indstævnte Johannes Erichsen Riisnæs paa Gaarden Riisnæs at synge en Viise af Indhold, at en ved Navn Ole stoed i en hvis Kjerligheds Forstaaelse med en hvis Pige, men han nævnede ikke hvilken Ole det var  og da vidnet indtet videre vidste til Oplysning  og Citanten

 

1786: 141b

 

intet videre havde at tilspørge ham  blev han demitteret.

  Sagsøgeren begjerede Forelæggelse for de udeblevne Vidner til næste Rett. {af Dommeren blev} og Laugdag for den paagjeldende.

Eragtet

  Saavel Sagsøgerens Anmeldelse om Sagens Anhændiggjørelse, som og Kaldsmændenes Afhjemling om Varselens Forkyndelse viiser at de udeblevne Vidner ej lovlig ere kaldede til Vidnesbyrds Aflæg under Lovens Faldsmaal, og der fore kand den forlangte Forelæggelse for Dem ej bevilges, men Paagjældende Johannes Erichsen Riisnæs gives Laugdag til nestkommende Sommer Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag.

Lars Børrild imod Johannes Børild

Lars Hansen Børrild anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet *Johannes Johannes Johannesen Børrild for tilføyede Beskyldning at have søgt Trold Qvinder til at paaføre den indstævnte Skade, derfore at lide Dom til Undgjeldelse og Søgemaalets Omkostninger at oprette, samt derom at høre Vidnerne Thomas Børrilde og Piigen Karie Børrilde  som under Lovens Faldsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

  De indkaldte Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel, men ikke Sagvolderen, hvorfore de brugte Kaldsmænd Jacob Erichsen og Niels Jacobsen Wichene bevidnede at have forkyndt ham *forkyndt *ham foranførte Varsel i eget Paahør og Boepæl, sidstleeden Fredag 14ten Dage siden, {i hans} det de bekræftede med Eed.

  Derpaa fremkom som

            1te Vidne Thomas Larsen Børrilde, der aflagde Eed og vandt:  at indeværende Sommer, noget efter Ste: Hans Dags Tiid, var Vidnet tilligemed det andet indstævnte Vidne Karie Lars Dotter tilstæde ved indstævnte Johannes Børrildes Huus  og hørte da bemelte Johannes Børrilde at sigte og beskylde Sagsøgeren, som da tillige var nærværende, at denne skulde have *sølgt (søgt) Trold Qvinde for at paaføre ham  nemlig Sagvolderen  Skade, saa og at Sagsøgeren selv tillige skulde have været Aarsag i at Sagvolderen gik til Agters og blev forarmet og skulde have bragt ham Adskillige Penge af Pungen.

            2det Vidne Karie Lars Dotter  tjenende hos Sagsøgeren, aflagde Eed og vandt i et og alt eenstemmig med nest forrige Vidne.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den indstævnte til neste Ting.

  af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte men udeblevne Johannes Johannesen Børrilde gives Laugdag til nestkommende Sommer Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen

 

Hospitals Tings Vidne

Hougne Erichsen Riisnæs mødte paa sin Moster Martha Mons Dotter Frøsetters Vegne, og anmelte at denne hans Moster er

 

1786: 142

 

med Spedalsk Svaghed befængt, og at han som hendes nærmeste paarørende agtede at faae hende indlemmet i Ste: Jørgens Hospital i Bergen. men da hun er uformuende til at betale Indlemmelsen, begjerede han Laugrettes Svar indhentet om det ikke forholder sig saaledes saavel ved hendes Svaghed som uformuenhed.

  Laugrettet og den nærværende Almue svarede at det er enhver i Bøygden bekjendt at denne Martha Mons Datter Frøsetter er befængt med Spedalsk Svaghed og aldeeles uformuende at erlegge den anbefalede Indlemmelse.

 

Fogden imod Gift Mand Kaare Monsen Hundven og Herborg Jans Dotter Træland.

Fogden loed ved sin Fuldmægtig Prom, i rette Æske Sagen  og efterdi den ved sidste Ting faldne Laugdag, for Piigen \ej/ er blevet beskreven eller forkyndt, begjeres samme Ærbødigst fornyet til næste Sommer Ting.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Den Piigen Herborg Jans Dotter Træland sidste Ting givne *Forelægges bliver herved fornyet, og hende gives Laug dag at møde til neste Sommer Ting, at svare til Sagen

 

Fogden imod Niels Amundsen Store Matre og Kari Henrichs D:

Fogden Wangensteen loed ved sin Fuldmægtig Prom i rette Æske Sagen, men siden den fornødne formelige Attest af Ministerial Bogen endnu ikke er Actor indløben, maatte han *begere Sagen udsatt til næste Ting.  som blev bevilget.

 

Til Laugrettesmænd for nestanstundende Aar 1787, er udnævnt følgende 8te nye Mænd:  Jacob Andersen Østrem,  2. Christopher Carstensen Østrem,  3. Erich Olsen Tybernæs,  4. Niels Aschildsen Spieldnæs,  5. Anders Arnesen Qvalvog,  6. Christen Larsen Qvalvog,  7. Erich Olsen Hosteland  og 8de  Thor Henrichsen Hosteland.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bjelag ved Skatte *Regnskabte

            Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongelige Skatter for dette Aar  af Beløb 745 – 3 mrk  1,  saavelsom over Rente Skatten 15 rd 14 s  der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse

 

Iver Larsen Fosse og Arne Arnesen Hope og Joen Olsen Hougsvæhr loed fremviise 4re {Bjørne} Felle \af Voxne Bjørne/, som denne Sommer ere *skyldte (skudte?) i Masfjorden {af}  2 af den første og en af hver de 2de sidste, hvilke 4re Feller blev mærket, ved at afskjære dem hver en Lab.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen som havde videre med Tinget at bestille, thi blev samme ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Alenfits Skibreede 1786

Aar 1786  den 25de Octobris  blev paa Tingstædet Alverstrømmen holdt Høste Ting for Alenfits Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 49, undtagen at i stæden for No: 1 Michel Larsen Yttre Fosse, der er død,

 

1786: 142b

 

var tilnævnt og sad Haldor Joensen Berrefiord. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev publiceret de samme Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve  10 i Tallet, som ved dette Aars Høste Ting for Radøe Skibreede og her foran ere registrerede f: 118, 133 og 137.

 

Dernest blev Strækningen paa Post Vejen fra Isdahlstøen til Waagshougen paa Søndre Siide af Ryelands Vogen efter Forlangende af Hr: Danckert Heiberg paa general Vejmesterens Vegne og i hans Nærværelse inddeelt paa 7 Roeder af dette Skibreedes Almue  og Rodemestere derfore udnævnte i Overeensstemmelse Amtets Skrivelse til Dom/m/eren af 27de Aug: 1785.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 26de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd

 

Aschelands Opsiddere imod Mons Andersen Berrefiord.

Willum Rasmusen Ascheland mødte og æskede Sagen i Rette efter Laugdag, som han fremlagde med paategnet Forkyndelse  saaog en Fred lysning af 16de Octobr: 1777, der her indtages  saalydende.

  Paagjældende Mons Andersen Berrefiord mødte og vedtoeg Laugdagens lovlige Forkyndelse.

  Sagsøgerne indloed Sagen Dom med Paastand at Sagvolderen maae tilfindes herefter ej at angribe deres Ejendom  og tilligemed Skaden at oprette dem dette Søgemaals Omkostning med Fiire Rigsdaler.

  Sagvolderen tilkjendegav at naar der er behørige Vidner over ham  og Lov og Forordninger tilsiiger det, maae han underkaste Sagen Dom, og forestillede at ved den omhandlede Lejlighed da Oe Skjellene som paasøgt er *blev borttaget  var der 3 Mand \i/ Baaden, hvor af de 2 roede med Aarene og den 3die Mand toeg Skjellene op i Baaden, men Comparenten stoed paa Land paa Aschelands Landet og holdt \Touget/ i Skjelle Soknet, som laae paa 14 Favners Dybhed, og samme droeg de op som var i Baaden.

  Citanterne vedblev deres forrige og paastoed Dom i Sagen, hvortil den optages.

 

Til Bielag ved Skatte Regnskabet blev

            1.  Almuens Svar indhentet til de her foran f: 22 og 23

 

1786: 143

 

anførte 19 Spørsmaale, hvortil af den nærværende Almue  og deriblant Johannes Olsen Sættre og Johannes Olsen Berrefiord  blev forklaret ligesom for forrige Aar 1785 og her foran er anført f: 48  undtagen til 4de  at her intet strandet Gods er funden

 

Dernest blev udi foran førte Sag, anlagt af Aschelands Opsiddere imod Mons Andersen Berrefiord saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Med de afhørte 2 eedelige Vidners eensstemmige Forklaring er det godtgjort at Sagvolderen i Martii Maaned 1786 har staaet paa Land paa Citanternes Gaard Ascheland  og der med et Skjelle Sokn optoeg fra Bunden endeel Oe-Skjel, som blev nedbragt i hans Baad til fælles Nytte for ham og med farende, og da slige Oe Skjel langs Strand Kanten voxe paa Landet og dertil ere fæstede, kand der saaliidet være nogen Tvivl om Land ejernes Ejendoms Ret der til, som til anden Gaardens Avl og Grøde, hvorfore uvedkommende umindte bør entholde sig, med \da/ herom endog er foregaaet Advarsel ved det fremlagde monitorium af Kongens Foged paa Citanternes Vegne under 16de Octobr: 1777  der er bekjendtgjort inden Tinge neste Dag  er sligt Foretagende saameget mindre at undskylde

  Herfore havde Sagvolderen efter Loven fortjent en langt haardere Revselse, men da der i en privat Sag ikke kand tilkjendes høyere Straf end den Citanterne ved deres Irettesættelse have æsket, tilfindes Saggivne Mons Andersen Berrefiord for Fremtiiden at entholde sig fra slig uberettiget Skjel Riven paa Aschelands Grund  saa og at oprette Sagsøgerne Skaden og Søgemaalets Omkostning \med Fiire Rdlr/ inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under Lovens Tvang

 

Dernest blev publiceret:

            1.  Eet Skiftebrev efter Anders Arnesen Nore Soltvedt af 3de Augusti 1786, hvorved af 1 pd: 12 Mark S:r og 3 Mæler Malt i Nore Soltvedt  No: 3, blev udlagt til Sterboe Enken Martha Ols Dtr: 18 Mark S:r og 18 Kdr: Malt,  og hver af de 7 Døttre, Karie, Martha, Christi, Anna  Magdelie  Ingebor den Ældre og yngre hver 2 4/7 Mark S:r og 2 4/7 Kd: Malt

            2.  Eet Skjøde af Hans Olsen Nedr: Qvam/m/e til Berge Hansen paa  indberegnet hans forrige Anpart  1 pd: 10 1/3 Mark S:r  9 1/3 Kade: Malt, i

 

1786: 143b

 

Gaarden Nedr: Qvamme for 129 Rdr 3 mrk, datr: 23de October 1784  og {tinglyst} indført *for (fol:) 759.

            3.  Eet Bygsel Brev fra Magister Daae til Hans Johannesen paa 1 pd: 19 Mark S:r i Schotsund  No: 23, som Ole Josephsen har brugt, datr: 9de October 1784  med Revers.

            4.  Eet Skiftebrev forrettet efter Elling Larsen Nedr: Møchisvold  begyndt 4de Martji og sluttet 31te Julii 1786, hvorved af 22 ½ Mark Smør og 14 2/3 Kde: Malt i Nedr: Møchisvold  No: 27, blev udlagt, til Creditorerne, Pandthaverske Madame Bergendahl 16 1/14 Mark Smør  10 10/21 Kde: Malt,  Lars Ellingsen Houge 1 17/28 Mark S:r  1 1/21 Kde: Malt,  Petter Brus 1 17/28 Mark S:r og 1 1/21 Kde: Malt,  Sterboe Enken Anna Johannes Dtr: 1 17/28 Mark S:r  1 1/21 Kde: Malt,  og hver af de 2 Døttre Marthe Johannes Dtr: den Ældre og yngre  45/56 Mark S:r  11/21 Kde: Malt.

            5.  Aflyst en Pandte Obligation udstæd af Lars Olsen Mongstad til Hr: Arnold Mejer, med 1te pandte Rett i ½ Løb Smør  2 Mæler Malt i Mongstad  No: 34  datr: 11te Maji 1784 og tinglyst 25de October s: A:  der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 20de October 1786.

            6.  Aflyst en Ditto af samme Debitor til Ellef Pedersen øvre Møchesvold, datr: 11te Maji 1784 og tinglyst 25de Octr: s: A:  for 60 Rdlr, med 2den pandte Rett i formeldte Anpart i Mongstad  No: 34  der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 23de October 1786.

            7.  Eet Skjøde fra Lars Olsen Mongstad til David Olsen Manger paa ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Mongstad  No: 34 for 220 Rdlr:  datr: 25de October 1786  og indført fol: 759.

            8.  Een Obligation af David Olsen Manger til Hr: Arnold Mejer  stor 100 rdr  med 1te pandte Rett i ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Mongstad  No: 34, datr: 25de October 1786, og indført fol: 760.

            9.  Eet Skiftebrev efter Ole Baarsen Lie og Hustrue Ingebor Ols Dtr:  begyndt 17de Decembr: 1785 og sluttet 13de Maji 1786, hvorved til Datteren Martha Ols Dotter er udlagt 1 Løb S:r i Lie  No: 35, indført fol: 758.

            10.  Eet Bygsel Brev fra Martha Ols Dotters Værger Joen Ryland og Ole Rasmussen Lyren  til Niels Olsen paa 1 Løb Smør i Lie  No: 35, paa 18 Aar, datr: 30te December 1785  med Revers.  indført fol: 761

            11.  Eet Afkald fra Niels Olsen Lie til Afg: Ole Baarsen Lies Sterboe for hans Hustrue Martha Erichs Datters Arve Capitaler 53 rd 2 mrk 10 s  med Interesse, datr: 26de Octobr: 1786  indført fol: 761

            12.  Een Qvittering \uden dato/ for 30 Rdr  tegnet paa en Pandte Obligation af Erich Erichsen Hielmtvedt til Halsten Olsen Hopland, datr: 9de Octbr: 1778  tinglyst s: D:  for 98 Rdr.  indført fol: 762.

            13.  Eet Skjøde fra Niels Johannesen Seim til Lars Nielsen paa 1 pd: 3 Mark S:r  3/8 Huud i Seim  No: 51  for 98 Rdlr, datr: 25de October 1786  og indført fol: 760.

 

1786: 144

 

            14.  Eet Skjøde fra Ole Nielsen *Hietaas med fleere til Anders Monsen paa 10/33 Parter i Alversunds Kirke, med underliggende Jordegods, hvoriblandt 6 Mark S:r  6 Kander Malt i Gaarden Nore Leivestad  No: 60, for 66 rd 4 mrk.  datr: 13de Maji 1786  og indført fol: 745.

            15.  Eet Deele Brev efter Ung Karl Niels Bergesen fra Helleland, hvorved til Moderen Martha Niels Dotter  gift med Siur Monsen Helland   Broderen Ole Bergesen Grimstad  og Søsteren Magdelie Ols Dotter er udlagt 3 277/310 M/ark Smør og 3 91/372 Kde: Malt i Helland  No: 41, dateret 26de October 1786.  indført fol: 761.

            16.  Een Qvittering af 20de October 1786 for 18 Rdlr  tegnet paa en pandte Obligation af Baste Amundsen Spurkeland til Ole Hansen Næsse af 11te Februarii 1768  og tingl: 24de October s: A:  for 48 rd  med 1te pandte Rett i 2 pd 2 Mark S:r i Spurkeland  No: 56.  indført i Pante Bogen fol: 762

            17.  Een Obligation fra Anders Magnesen Mundahl til Karie *{And}ers Dotter Stoere Oxe for 25 Rdr, med 1te pandte Rett i 1 Løb S:r i Nedr: Mundahl  No: 72, datr: 26de Oct: 1786.

            18.  Eet Skiftebrev efter Haldor Olsen Klevedahl  sluttet 31te Julii 1786  hvorved af 18 Mark Smør og ½ Faar i Klevedahl  No: 63, blev udlagt til Creditor Ole Nielsen Hagesetter 3 Mark S:r  1/12 Faar,  Creditrix Ingebor Haldors Dtr: Siursetter og Ingebor Ols Dotter Sætre  hver 1 ½ Mark S:r  1/24 Faar   Sterboe Enken Brithe {Ols} \Magnes/ Dotter Klevedahl 6 Mark S:r  1/6 Faar,  hver af de 2 Sønner Ole og Magne Haldorssønner 1 1/3 Mark S:r  1/27 Faar  og hver af de 5 Døttre Karie, Ingebor, Marie, Synneve og Brithe Haldors Døttre 2/3 Mark Smør  1/54 Faar.  indført fol: 762.

            19.  Eet Ditto efter Siur Christensen Indr: Eide af Echangers Skibreede af 6te Julii 1786, hvorved til Sønnen Anders Siursen er udlagt i Gaarden Øvre Mundahl  No: 73, 5 1/7 (1/2?) Mark Smør.

            20.  Eet Bygsel Brev af Biskop Irgens til Michel Sivertsen Fetje (Fitje) paa en Øde Gaard Bergtved under Nepstad  No: 71, skyldende 1 Løb 9 Mark S:r, uden at svare Landskyld deraf  \og imod at bebygge den/  dateret 15de Augusti 1786  med Revers.

            21.  Eet Skjøde fra Siur Christensen Ejde til Arne Larsen Toft paa 1 7/11 Mark S:r i Øvre Mundahl  No: 73  for 3 Rdr 1 mrk 12 s.  datr: 22de Maji 1784  og indført fol:

 

Hr: Fogden fremlagde til Bjelag ved Skatte Regnskabet:

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaae flom Qverner, der inden Retten blev oplæst. og dertil forklaret af den tilstædeværende Almue  hvoriblandt Berge Hansen Qvamme og Mons Larsen Alver blev forklaret, at paa Gaarden Lie  No: 36, er dette Aar er ved Auction bortsolgt en Qvern, som var Ansatt for Skatts Svarelse 2 s  og saaledes bortført fra Gaarden, og ej gives fleere.

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongelige Skatter for dette Aar  af Beløb 282 Rdr 1 mrk 8   saavelsom over Rente Skatten 7 rd 2 mrk 9 s  der inden Retten blev oplæst, uden at derimod skeede Indsigelse.

 

Til Laugrettesmænd til nestkommende Aar 1787, er udnævnt føl-

 

1786: 144b

 

gende 8te nye Mænd:  1. Rasmus Hansen Søre Soltvedt,  2. Lars Rasmussen Beraas,  3. Siur Jacobsen Tofting,  4. Niels Monsen Store Oxe,  5. Jacob Nielsen Watne,  6. Knud Godskalksen Toscheim  7. Helje Larsen Søre Leivestad  og 8de  Rognald Jensen Langenæs

 

Hr: Fogden imod Ole Michelsen Tidtland.

Fogden Wangensteen loed ved sin Fuldmægtig Prom tilkjendegive at have med lovlig Mundtlig Varsel indstævnt til dette Ting Ole Michelsen Tidtland for  som gift Mand  at have i Aaret 1781 begaaet Lejermaal med Piigen Ingebor Lases Dtr: Houcheland, derfore at liide Dom, som vedbør, samt Processens Omkostning at erstatte  hvorfore han begjerede indstævnte Paaraabt og hans Forklaring indhæntet om hand Factum tilstaar.

  Paagjeldende Ole Michelsen Tidtland mødte, og da han var Laugrettesmand opstoed han fra Retten og i hans Stæd nedsatt igjen Hans Larsen Tvedten, men tilkjendegav at han ej er stævnet her til denne Sag at svare, og ellers tilstoed han Sigtelsen  nemlig at have besvangret bemelte Piige Ingebor Lasses Dotter for ongefær 5 Aar siden og efter at han var gift.

  Actor begjerte indstævnte Ole Michelsen Tidtlands Declaration indhentet, om han ikke i Dag var Varslet om Sagens i rette tagelse  og da belovede uden Formal Stævning at møde og tilstaae Sandheden.

  Ole Michelsen Tidtland tilstoed at han rigtig nok af Hr: Foged Wangensteen i Gaar var tilsagt, at dette Søgemaal mod ham i Dag skulle i rette føres.

  Actor derefter begjerede Sagen udsadt til neste Ting  for da at kunde præstere de allernaadigst anbefalede Documenter. som blev bevilget.

 

Da ingen efter 3de Udraab indfandt sig som *han (her) havde videre at bestille  blev samme ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Echangers Skibreede 1786

Aar 1786  den 28de Octobris  blev paa Tingstædet Bernæstangen holdt Høste Ting for Echangers Skibreede {…r} af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran f: 53 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Fogdens Fuldmægtig Sr: Prom.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve  10 i Tallet, som ved dette Aars Høste Ting for Radøe Skibreede og her foran ere registrerede f: 118  133 og 137.

 

Der nest blev publiceret følgende Almues Breve.

 

1786: 145

 

            1.  En Bestalling af Stiftamtmand de Schouboe Ridder til Niels Olsen Echnæs at være Lensmand i Echangers Skibreede i Ole Fyllingens Stæd, der har frasagt sig det, dateret 19de Octobr: 1786.

 

Lars Siursen Egefit imod Rasmus Andersen Hougøen

Sagsøgeren mødte, æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra forrige Som/m/er Ting, som han fremlagde, og indlod Sagen Dom med Paastand at indstævnte Rasmus Hougøen maae tilfindes at betale ham den paasøgte Hauge Leje for 11 Aar  siden han begyndte at benytte sig deraf  med 1 mrk 8 s aarl:  saaog at erstatte Søgemaalets Omkostning med 4 Rdlr.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og Sagen optages til Dom.

 

Saug Angivelse

Johannes Olsen Schaar og Ole Andersen Biørsvig fremlagde en skriftlig eedelig Angivelse over Skuren paa Schaars Saug fra 27de Octobr: 1785 til at udgjøre 2400 enkelte vandkantede Bord, hvor til 7 Tømmer Stokker ere fældede i beneficerede Skove  og alt det øvrige i Selvejer Skover, der blev oplæst inden Retten, hvilken de tillige bekræftede med corporlig Eed med oprakte Fingre

 

Til Bielag ved Fogdens Skatte Regnskab blev

            1.  Almuens Svar indhentet til her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, hvor til af Almuen  og deriblant Gudmund Indre Eide og Gudmund Røe  blev forklaret ligesom for Aaret 1785 og her foran f: 52 er anført uden nogen Forandring.

            2.  Blev fremlagt Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flom Qværner, som inden Retten blev oplæst  og der til forklaret af den nærværende Almue, hvoriblant Ole Hagesetter og Ole Fyllingsnæs  {blev forklaret} at paa G:den Nedre Aas  No: 20  er tilkommen en, der blev ansat for 2 s,  paa Toft  No: 24  en Ditto, der blev ansat for 2 s,  paa Store Urdahl en Ditto for 2 s,  og derimod er afgaaet en paa Store Setter  No: 63  ansat for 2 s, og fleere gives her ej.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Over Morgen

 

Nestpaafølgende 30te Octobris vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd

 

og blev da udi forestaaende Sag anlagt af Lars Siursen Egefit imod Rasmus Andersen Hougøen saaledes for Ret blev kjendt

 

1786: 145b

 

Dømt og Afsagt

  Endskjønt Sagvolderen  efter 3de og 4de Vidnes eensstemmige Forklaring  Sommeren 1785 har forøvet den paasøgte utilbørlige Næver Flækning af en deel unge Birke Træer i Citantens Skov  samme til betydelig Skade  og med Tilstaaelse af Sagvolderen for Vidnerne som udsendte Beskikkelses Mænd fra Sagsøgeren  at den første ej tilegnede sig Skoven, kand det dog ikke her komme Paakjendelse, da Synet derover ej er taget i Sagvolderens Nærværelse eller Tilkaldelse, ej heller Værdien der af oplyst. Derimod forklare 3die og 4de Vidne eensstemmig at Sagvolderen paa deres Anfordring i Sagsøgerens Ærende unddroeg sig fra at betale den sidste den omhandlede Hauge Leje for hans Creaturers Græsgang  fordie denne havde bort Lejet Græsgang i sam/m/e Udmark til andre og fleere, hvorover den blev hans Creaturer for trang, og at naar Sagvolderen igjen der fik Græsgangen allene, sagde han at vilde betale derfore ligesom hans Formand paa Hougøen, hvilket efter 1te og 2det Vidnes Forklaring var bestemt til 24 Skilling aarlig. Men saa uantagelig som denne Forevending er, da det baade er ubeviist at Hougøens Beboere var betinget eens Græsgang der i Marken, og Sagvolderen i saa Fald fra sin Siide kunde have forladt denne Græsgang for sine Creaturer, saa ustriidigt er det at han  ved at vedblive samme  pligter Sagsøgeren Leje eller Afgift for Brugen af hans Ejendom, som denne selv kunde bestemme i Mangel af foregaaende Foreening, der skjønnes saameget billigere efter den gamle Sædvane  uagtet at slige Tings Værdie i de seenere Tiider er høyere, og da den indstævnte  uagtet erholdte lovlig Varsel og Laug dag  ej har mødt med nogen Indsiigelse af den paastaaende 11 Aars Hauge Leje, tilfindes Saggivne Rasmus Andersen Hougøen at betale Sagsøgeren samme med 1 mrk 8 s aarl:  tilsam/m/en Toe Rdlr 4 mrk 8 s, saaog at erstatte ham denne Rettergangs Omkostning med Fiire Rigsdaler, inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under Lovens Tvang

 

Dernest blev publiceret:

            1.  Aflyst en Pandte Obligation af Halver Olsen Haaland til Mons Andersen Todtland  stoer 30 Rdlr, med 1te pandte Rett i ? Pund Smør  16 Kdr: Malt i Gaarden Hølleland  No: 17, dateret 29de Junii 1746 og tinglyst s: D:  der nu er

 

1786: 146

 

indfriet efter Qvittering af 8de October 1786, tegnet paa en Udskrift af Nordhordlehns publications Protocoll, af Creditors Arvinger Siur Echensvig og Johan/n/es Totland

            2.  tinglyst en Bygsel Seddel af Anna Trons Dotters Værge Anders Amundsen Giellesvig, til Haldor Monsen paa 13 ½ Mark S:r  6 Kdr: Malt i Biørnvold  No: 29  paa 12 Aar.  datr: 30te October 1786  med Revers.

            3.  Aflyst en Pandte Obligation af Ole Iversen Lie til Joen Rasmussen Qvame  stoer 16 Rdlr, med 1te pandte Rett i 1 pd: 3 Mark S:r i Gaarden Lie  No: 30, datr: 1te Junii 1776  tinglyst 28de October s: aar, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 16de October 1786.

            4.  Aflyst en Ditto af samme Debitor til samme Creditor  stoer 26 Rdlr, med 1te pandte Rett i 1 pd: 3 Mark Smør i Lie  No: 30, dateret 28de Maji 1779  tinglyst Dagen nestefter, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 16de October 1786.

            5.  Et Skjøde fra Joen Rasmussen Qvamme til Torchild Hansen paa 7 1/3 Mark S:r og 4 8/9 Kde: Malt i Lie  No: 30, for 22 Rdlr, indberegnet hans forrige Anpart 18 Marke/r S:r og 12 Kander Malt, dateret 17de October 1786.  indført fol: 763.

            6.  Eet Skiftebrev efter Konen Inger Godskalks Dotter Myhr af 7de April 1786, hvorved af 18 Marke/r Smør og 1 Mæle Malts Leje i Gaarden Myhr  No: 37, blev udlagt det halve til Sterboe Enkemanden Niels Larsen Myhr  og det andet halve til de 2de Sønner Anders og Lars Nielssønner.  indført foljo 762.

            7.  Eet Skjøde fra Simon Iversen Lechnæs til Aschield Joensen paa 9 Mark S:r og 9 Kander Malt i Hielmaas  No: 44, dateret 30te October 1786  for 30 Rdlr, indført fol: 764.

            8.  Eet Ditto fra Ole Olsen yttre Eidsnæss til Anders Jacobsen paa  indberegnet hans forrige Anpart  18 Marker Smør og 12 Kander Malt, datr: 31te Maji 1785.  {med Revers} for 15 Rdlr.  indført fol: 764.  i Yttr: Eidsnæs  No: 49.

            9.  Eet Ditto fra Anders Andersen Søre Øfsthuus med fleere til Anders Eilefsen, paa  indberegnet hans egen Anpart  12 Mark Smør og 10 Kandr: Malt i Gaarden Todtland  No: 58, for 44 Rdlr, datr: 29de October 1786, indført fol: 763.

            10.  Eet Bygsel Brev fra Anders Andersen Øfsthuus til Anders Eilefsen  datr: 28de October 1786, paa 1 pd Smør  10 Kdr: Malt i Todtland  No: 58,  med Revers.

            11.  Eet Vilkaar af Anders Ellefsen Todtland til Moederen Anna Haldors Dotter paa endeel Leve Kaar af 1 pd: S:r  *20de Malt i Todtland  No: 58, datr: 29de October 1786  og indført fol: 764.

            12.  Eet Skiftebrev efter Siur Christensen *yttr: (Indre?) Ejde af 6te Julii 1786, hvorved af 1 B/ismerpund 10 7/12 Mark Smør  11 9/16 Kde: Malt i Gaarden Indr: Ejde  No: 61, blev udlagt til Sterboe Enken Ingebor Lars Dotter Indr: Ejde 17 17/24 Marke/r Smør og 5 25/32 Kd: M:   Sønnen Ole Siursen Ryeland 5 55/72 Mark S:r  1 89/96 Kde: Malt   Sønnen Christen Siursen 5 55/72 Mark S:r  1 89/96 Kde: Malt   og Sønnen Anders Siursen \og Datteren Ingebor/ 2 127/144 Mark Smør og {1} 185/192 Kde: Malt.   Og af 9 3/5 Mark Smør og 3 1/5 Kande Malt i Ole Arnesens Brug i samme Gaard  2 1/5 Mark S:r og {2} 1/5 Kde: Malt til Sterboe Enken   og Sønnen Lars Siursen 7 1/5 Mark S:r og 2 2/5 Kde: Malt   og endelig  til Sterboe Enken 4 4/5 Mark S:r  3 1/5 Kde: Malt i Johannes Knudsens Brug i {samme Gaard} \yttr: Ejde/  indført fol: 762.

            13.  Aflyst en Pandte Obligation af Knud Olsen Langedahl til Niels Johannesen Dahle og Anna Lars Dotter Ejde for 40 Rdr, med 1te pandte Rett i 12 Mark S:r i Langedahl  No: 84, datr: 4de Novbr: 1779  tingl: 22de Maji 1781, der nu er indfriet efter paategnet Qvittering af 26de November 1785.

            14.  tinglyst en Ditto af samme Debitor til {Knud Olsen Langedahl} Hans Nielsen Leiren  stoer 60 Rdlr, med 1te pandte Rett i 12 Mark Smør i Langedahl  No: 84, datr: 26de November 1785.  indført fol: 764.

            15.  Eet Skjøde fra Niels Nielsen øvre Helleland til Sønnen Niels Nielsen paa 9 Mark S:r  3 Kdr: Malt i øvre Helleland  No: 90, for 60 Rdlr, datr: 30te Octr: 1786  og inført fol: 765.

 

1786: 146b

 

 

Til Laugrettesmænd for nest kommende Aar 1787, blev udnævnt følgende 8te nye Mænd:  1. Aschield Olsen øvre Echanger,  2. Haldor Monsen Biørnewold,  3. Haldor Olsen Steensland,  4. Siur Olsen Strøm/m/e,  5. Knud Olsen øvre Helleland,  6. Niels Nielsen ibd:  7. Ole Olsen Farrestvedt  og Mons Johannesen Egefit.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bjelag ved Skatte Regnskabet:

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongelige Skatter for dete Aar  af Beløb 234 Rdr 4 mrk 6 s   saavelsom Rente Skatten 4 Rdlr 3 mrk 11 s, der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Fogden imod Piigen Brithe Jacobs Dotter Møe (Moe)

Fogden lod ved sin Fuldmægtig Sr: Prom i rette Æske Sagen mod Piigen Brithe Jacobs Dotter for begangne Lejermaal med Wiching Mathiassen, og da hun nu er til stæde for Retten, begjerede hand hende tilspurgt om hun tilstaar dette Factum.

  Den indstævnte Brithe Jacobs Dotter mødte og tilstoed Sigtelsen.

  Actor derefter begjerede Sagen indtil videre stillet i beroe, som blev bevilget:

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen som havde videre med Tinget at bestille, thi blev samme sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Hosangers Skibreede 1786

Aar 1786  den 31te Octobris  blev paa Tingstædet Bernestangen holdt Høste Ting for Hosangers Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran f: 54 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen.

 

Først blev kundgjort de samme Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve  10 i Tallet, som ved dette Aars Høste Ting for Radøe Skibreede og her foran ere registrerede f: 118, 133 og 137.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 1te Novembris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd  og blev da først paaraabt de indstævnte Sager.

 

Nye Sag

Michel Siursen Fetie imod Ole Pedersen Langeland

Michel Siursen Fetie mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Ole Pedersen Langeland for tilføyede Tyvs Beskyldning  at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne Rasmus Andersen og Johannes Endresen Fetie, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

  Paagjældende Ole Pedersen

 

1786: 147

 

Langeland mødte ej efter Paaraab, men begge Vidnerne mødte og vedtoege lovlig Varsel, og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Steffen Hatland og Lars Aschildsen Nore Møching bevidnede at have forkyndt den første  nemlig Sagvolderen  foranførte Varsel sidstl: Mandag 14 Dage siden i hans Boepæl og Hustrues Paahør, det de bekræftede med Eed.

  Derpaa fremkom som

            1te Vidne Rasmus Andersen  Gaardmand paa Fetje, der aflagde Eed og vandt  at noget før Paaske d: A: var Vidnet tilligemed det 2det Vidne Johannes Endresen Fetje tilstæde i Sagsøgerens Huus paa Gaarden Fetje  og hørte der og da Saggivne Ole Pedersen Langeland at sigte og beskylde Sagsøgeren, som da og var nærværende, for at have frastjaalet ham endeel Sild.

            2det Vidne Johannes Endresen  Huusmand paa Gaarden Fetje  aflagde Eed og vandt i et og alt eensstemmig med første Vidne, og sagde at hverken han eller 1te Vidne ere Paarørende af Sagsøgeren.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig ind stævnte Ole Pedersen Langeland gives Laug dag til nestk: Sommer Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Nye Sag

Johannes Andersen Kleppe imod Ole Pedersen Langeland og Hustrue

Johannes Andersen Kleppe mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Ole Pedersen Langeland \og Hustrue/ for tilføyede Beskyldning af Hexerie og Svigerie  at liide Dom til Undgjældelse og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre stævnte og ustævnte Vidner. Som Vidner tilkjendegav han under Lovens Falsmaal at have indkaldet Michel Siursen Fetje og Ole Johannesen paa Langeland at aflægge eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

  Begge de ind stævnte Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel, men ikke Paagjældende Ole Pedersen Langeland efter skeede Paaraab, hvor fore de brugte

 

1786: 147b

 

Kaldsmænd  Lensmand Steffen Hatland og Lars Aschildsen Nore Møching fremstoede og forklarede  sidstl: Mandag 14 Dage siden i hans Boepes(?: egen) \Boepæl/ og Hustrues Paahør at have forkyndt ham og Hustrue Karie Johannes Dotter foran førte Varsel fordie de begge havde tilføyet Sagsøgeren bemeldte paasøgte Beskyldning med viidere  det de bekræftede med Eed.

  Derpaa fremkom som

            1te Vidne Michel Siursen Fetje, der aflagde Eed og vandt  adskillige Gange at have hørt Saggivne Ole Pedersen Langeland at siige om Sagsøger  og beskylde Sagsøgeren Johannes Andersen Kleppe og dennes Hustrue for Hexerie og Svigerie  og at denne holdte en Trold Kat i Huuset for at sviige baade fra Sagvolderen og andre, og den siste Gang Sagvolderen udtalte dette var paa Vejen og en Rejse Vidnet gjorde med ham  uden at fleere der ved var tilstæde, og Vidnet kand nu ej erindre de andre som have tillige været tilstæde de andre Gange at han har udtalt saadant, og ellers har Vidnet for meere end et Aar siden hørt Sagvolderen at tillægge Sagsøgeren anden Beskyldning, hvorved Vidnets Hustrue tillige var tilstæde og anhørte samme, som nu ej kunde tilføres efter saa lang Tiids Forløb, foruden andet Øge Navne om Sagsøgeren og hans Hustrue af Veder og Koe, der blev udtalt i Vidnets Hustrues Paahør afvigte Vinter for Juul

            2det Vidne Ole Johannesen  til Huuse paa Langeland  aflagde Eed og vandt at afvigte Vinter før Juul hørte Vidnet paa Kirke Vejen at Saggivne Ole Langeland beskyldte og mistænkte Sagsøgeren for Hexerie og Svigerie, uden at fleere den Gang derved var tilstæde og anhørte det, saa har og Vidnet hørt en anden Tiid sam/m/e Vinter før Juul at han har tillagt Sagsøgeren og Hustrue Øge Navn af Veder og Koe  uden at kunde opgive fleere Vidner der paa sam/m/e Tiid anhørte det

  Sagsøgeren, som ej havde viidere at tilspørge Vidnerne om, begjerede Laug dag for den udeblevne til neste Ret.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Ole Pedersen Langeland og Hustrue gives Laugdag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

1786: 148

 

 

Dernest blev publiceret

            1.  Et Skjøde fra Anders Jonsen Toft med fleere til Mons Joensen paa 18 M/ark Smør og 6 Kander Malt i Kalland  No: 15  indberegnet hans egen Arve Lod deri, det solgte for 60 Rdlr, datr: 27de Octbr: 1785, indf: f: 766

            2.  Et Ditto fra Rasmus Andersen Hiemvig til Anders Rasmusen paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malts Leje i Hiemvig  No: 25  for 82 Rdlr, datr: 31te Octobr: 1786, indført f: 770.

            3.  Aflyst en Obl: fra Knud Monsen Kleveland til Johannes Andersen Indre Eide med 1te Pante Ret i 12 M/ark Smør  2 Mæler Malts Leje i Kleveland  No: 26, stoer 46 Rdlr, datr: 26de Maji 1779 og tinglyst neste Dag, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 31te Octobr: 1786

            4.  Tinglyst et Skjøde fra Knud Monsen Kleveland til Hans Bryning i Bergen paa 12 M/ark Smør  2 Mæler Malt og 24 Skilling Penges Leje i Kleveland  No: 26  for 250 Rdlr, datr: 25de Septembr: 1786  indført f: 766

            5.  Et Bygsel Brev fra Kjøberen Hans Bryning til Sælgeren Knud Monsen paa sam/m/e Anpart i G:den Kleveland  No: 26  med Forpligtelse at falholde for Jorddrotten ved hans Huus i Byen al hans fangende Lax under sammes Confiscation og Forbrydelse til Ejeren, uden at maae sælge noget deraf til fremmede, datr: 25de Septembr: 1786  med Revers.

            6.  Et Skjøde fra Niels Olsen Nondaas, Ole Gudmundsen Øfsthuus og Ellev *Johannesen (Jonsen) Kleveland  til Hans Bryning i Bergen paa 12 M/ark Smør  16 Kander Malt og 18 Skilling Penges Leje i Gaarden Kleveland  No: 26, datr: 12te Octobr: 1786  og indført f: 768.

            7.  Et Bygsel Brev af sam/m/e dato fra Kjøberen Hans Bryning til den eene Sælger Ellev Jonsen Kleveland paa nysbemeldte Anpart i G:den Kleveland  No: 26  med liige Vilkor som ved forestaaende No: 5 er anført, med Revers

            8.  Et Skjøde fra Enken Syneve Berges Dotter Hoshovde ved Laugværge Niels Rasmusen Litland  til Sønnen Haldor Andersen paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malts Leje i Indre Bernæs  No: 30, for 60 Rdlr, datr: 7de Septbr: 1786  og indført f: 769.

            9.  Et Skifte Brev efter Brithe Ols Dotter Wahre, sluttet 6te Septbr: 1786, hvorved af 14 97/162 M/ark Smør og 163/720 Faars Leje i Wahre  No: 37  blev udlagt Enkemanden Niels Olsen Wahre 7 97/324 M/ark S:r og 163/1440 Faar,  Sønnen Ole Nielsen 4 421/486 M/ark Smør og 163/2160 Faar   og Datteren Marthe Niels Dotter 2 421/972 M/ark S:r og 163/4320 Faar

            10.  Aflyst en Obl: fra Anders Amundsen Miøs til Myndtl: Berge og Marthe Johan/n/es Børn fra Todtland  stoer 50 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 Pd: 6 M/ark Smør og 20 Kander Malts Leje i Miøs  No: 41

 

1786: 148b

 

datr: 17de Julii 1779 og tingl: 27de Octobr: s: A:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering fra Myndtlingernes Værger Niels Litland og Anders Øvre Kleppe  datr: 31te Octbr: 1786

            11.  Tinglyst et Skjøde fra Anders Amundsen Miøs til Sønnen Ole Andersen paa 20 M/ark Smør og 13 1/3 Kande Malts Leje i Miøs  No: 41  for 100 Rdlr, datr: 31te Octobr: 1786  og indført f: 770.

            12.  En Obl: af Kjøberen Ole Andersen Miøs til Hammers Præstegjelds Fattig Casse, stoer 120 Rdlr  med 1te Pante Ret i 20 M/ark S:r og 13 1/3 Kde: Malts Leje i Miøs  No: 41, datr: 1te Novbr: 1786  og indført f: 771.

            13.  Et Skjøde fra Anders Amundsen Miøs *ti til Sønnen Amund Andersen paa 10 M/ark Smør og 6 2/3 Kde: Malt i Miøs  No: 41  for 50 Rdlr, datr: 31te Octobr: 1786  og indført f: 772.

            14.  En Obl: fra Amund Andersen Miøs til Aschild Arnesen Gietrum  stoer 30 Rdlr, datr: 31te Octobr: 1786  med 1te Pante Ret i 10 M/ark S:r  6 2/3 Kde: Malt i Miøs  No: 41, indført f:

            15.  Et Vilkors Brev fra Kjøberne Ole og Amund Anderssønner Miøs til Forældrene Anders Amundsen og Brithe Ols Dotter paa Leve Kor af begge deres tilkjøbte Anparter i G:den Miøs  No: 41, datr: 31te Octobr: 1786  og indført f:

            16.  Eet Skjøde fra Ole Andersen til Broderen Amund Andersen paa Odels Retten til ovenstaaende hans tilkjøbte Anpart 10 Mark S:r og 6 2/3 Kde: Malt i Miøs  No: 41, for 5 Rdlr.  datr: 31te October 1786.  indført fol: 772.

            17.  Eet Bygsel Brev fra Hans Krohn og Anders Øfsthuus, som Ejere af Hosangers Hoved Kirke  \til Klokker Niels Myching/ paa Grunden under hans Vaanhuus paa Miøs  No: 41, imod Aarlig afgift 4 M/arke/r, datr: 9de Novbr: 1785  og indført 775

            18.  Eet Skjøde fra Haldor Andersen Hannestvedt til Anders Rasmussen paa 1 pd: S:r  12 Kdr: Malt i Gaarden Hannestvedt  No: 32. for 160 rd  datr: 1te November 1786  og indført fol: 775.

            19.  Eet Ditto af Enken Anna Mons Dotter Ytre Echnæs til Niels Jørgensen Nore Øfsthuus paa 5 Mark Smør  4re Kdr: Malt i Nore Øfsthuus  No: 44  for 18 Rdlr.  datr: 4de Septr: 1786  og indført fol: 768.

            20.  Eet Skiftebrev efter Konen Gunnilde Johannes Dtr: Hoshovde af 6te Septr: 1786, hvorved  1. til Enkemanden Niels Olsen Hoshovde blev udlagt i Gaarden Aaseim  No: 45, 4 4/5 Mark S:r  3 3/5 Kde: M:.   I Gaarden Fugledahl  No: 75  3 3/5 Mark S:r  1/10 Faar.   I Gaarden Nore Myching  No: 47, 5 13/25 Mark S:r  2 1/25 Kde: M:,   I Gaarden Kleveland  No: 26, 1 1/5 Mark S:r og 2 2/5 Kde: M:   og i Gaarden Hoshovde  No: 70, 6 ¾ Mark S:r og 3 Kdr: Malt.   Og til den afdødes Moder Ingebor Johannes Dtr:  Gift med Johannes Ellefsen Hoshovde, i Hoshovde 6 ¾ Mark S:r  3 Kdr: M:   I Gaarden Løetvedt  No: 35, 9 Mark S:r  3 Kdr: M:   og i G:den øvre Kleppe  No: 33, 9 Mark S:r og 9 Kdr: Malt.  indført fol: 765.

            21.  Eet Skjøde fra Ole Jacobsen Hole med fleere til Niels Olsen paa  indberegnet hans forrige Anpart  1 pd: S:r og 18 Kdr: Malt i Gaarden Aaseim  No: 45, for 60 Rdlr.  datr: 1te November 1786.

 

1786: 149

 

            22.  Eet Skjøde fra Ole Halversen Fodtlands Enke Brithe Torchilds Dotter med fleere til Niels Christensen paa 12 Mark S:r  9 Kdr: Malt i Aaseim  No: 45, dateret 1te November 1786  og indført fol: 773.

            23.  Een Obligation af Niels Christensen Aaseim til Ole Siursen Echnesvog  stoer 40 Rdlr, med 1te pandte Rett i 12 Mark S:r  9 Kdr: Malt i Aaseim  No: 45, datr: 1te November 1786  og indført fol: 773.

            24.  Aflyst en Pandte Oblig: af Ingebrigt Johannesen Aaseim til Ingebor Ols Dtr: Bysem af 36 Rdr mod pandt i 4 6/7 Marke/r Smør og 3 3/7 Kde: Malt i Aaseim  No: 45, datr: 24de Maji 1784, tinglyst Dagen efter, der nu er indfriet efter paategnet Qvittering af Creditrix Mand  Kloker N: Myching af 31te Octr: 1786.

            25.  tinglyst en Ditto af samme Debitor til Johannes Johannesen Indr: Ejde  stoer 36 Rdlr, med 1te pandte Rett i 17 Mark S:r  12 Kdr: Malt i Aaseim  No: 45.  datr: 31te October 1786  og indført fol: 770.

            26.  Aflyst en Ditto af Michel Siursen Fitje til Joen Monsen Bierkeland  stoer 100 Rdlr, med 1te pandte Rett i 22 ½ Mark S:r og 7 ½ Kande Malt i Fetje  No: 51, datr: 1te November 1785, tingl: 23de Maji 1786, der nu er indfriet efter paategnet Qvittering af 28de October 1786.

            27.  tinglyst et Skjøde af Michel Siursen Fitje til Niels Rasmussen paa 22 ½ Mark Smør og 7 ½ Kde: Malt i Fetje  No: 51, for 205 Rdlr, datr: 1te Novbr: 1786  og indført fol: 774.

            28.  Eet Pandte Brev af Niels Rasmussen Fitje til Joen Monsen Bierkeland  stor 150 Rdlr, med 1te pandte Rett i 22 ½ Mark S:r og 7 ½ Kande Malt i Fetje  No: 51, datr: 1te November 1786,  indført fol:

            29.  Eet Skiftebrev efter Manden Ellev Monsen Hougstvedt, beg: 29de Augusti og sluttet 7de Septr: 1786, hvorved af 19 ¼ Mark S:r  4 ½ Kde: Malt i Hougstvedt  No: 56, blev udlagt til Pandthaveren Martin Gørbitz 16 4/19 Mark S:r og 3 11/19 Kde: M:   Creditor Magne Grønaas 2 1/38 Mark S:r og 22/38 Kde: Malt   og Sterboe Enken Dordie Niels Dotter 1 1/76 Mark S:r og 11/38 Kde: Malt.  indført fol: 765.  (mangler 6/38 kanner malt for å stemme)

            30.  Eet Skjøde fra Lars Olsen Rødslands Enke Brithe Mons Dotter med fleere til Ole Larsen Horvig paa  indberegnet hans egen Anpart  1 pd: S:r  12 Kdr: Malt i Søre Rødsland  No: 67, datr: 1te Novembr: 1785, det solgte for 81 rd 1 mrk 8 s.  indført fol: 767.

            31.  Een Obligation fra {Lars} Ole Larsen til Haldor Jacobsen Søre Bysem  stor 80 Rdlr, med 1te pandte Rett i 1 pd: S:r  12 Kdr: Malt i Søre Rødsland  No: 67.  datr: 1te November 1785  og indført fol: 767.

            32.  Eet Mage Skjøde imellem Johannes Ellefsen Hoshovde og Haldor Andersen Hanstvedt, af 7de Septr: 1786, hvorved den første bliver ejende 18 Mark S:r og 12 Kander Malt i Gaarden Indr: Bernes  No: 30, og den sidste 1 Pd: 3 Mark Smør og 12 Kander Malt i Hoshovde  No: 70, mod 78 Rdr 3 mrk i Mellemlæg, {datr:}  indført fol: 768.

            33.  Eet Bygsel Brev fra Enken Synneve Berges Dotter Hoshovde til Sønnen Haldor Andersen paa 1 pd: 3 Mark S:r  12 Kdr: Malt i Hoshovde  No: 70, mod at give hende Aarlig Leve Kaar 1 Tønde Korn og Føde for 1 Koe og 3 Faar  samt frit Huus  datr: 31te october 1786  med Revers

            34.  Eet Skjøde fra Niels Olsen Hoshovde til Johannes Ellevsen paa 6 ¾ Mark S:r  3 Kdr: Malt i Hoshovde  No: 70  for 20 Rdlr.  datr: 7de Septr: 1786,  og indført fol: 769.

 

1786: 149b

 

            35.  Eet Skjøde af Johannes Jacobsen fra Biørge med fleere til Ole Nielsen paa 7 ½ Mark S:r og 5 Kander Malt for 42 Rdr 5 mrk, hvorved er indbegrebet hans huustrue Marte Knuds Dotters Anpart 9 Mark S:r  6 Kdr: Malt, til sammen 16 ½ Mark S:r  11 Kdr: Malt i Tøssen  No: 27.  datr: 1te Novembr: 1786,  indført fol: 771.

            36.  Een Obligation af Simon Gudmundsen Lechnæs til Ole Siursen Horvig  stoer 25 Rdr, med 1te pandte Rett i et Vaanhuus paa Ødegaarden under Hammers Præstegaard.  datr: 1te Novembr: 1786.  og indført fol:

            37.  Eet Skjøde fra Hans Krohn til Anders Andersen Øfsthuus paa Halvedeelen udi *Hossagers (Hossangers) Hoved Kirke med underliggende Jordegods udi Gaarden Miøs  No: 41  og Tvedten  No: 46  for 150 rd  datr: 15de Martje 1786  {med Revers} indført fol:

            38.  Eet Bygsel Brev af Anders A: Øfsthuus til Ole Andersen paa en Plads i Hossangers Kirkes Almending, brugt tilforn af Knud Rasmussen  med Vilkaar at opføre sine Huuse paa Børslien  og benytte Skoug og Græsgang fra Grybleselven til Kirkevigen  imod 3 mrk Aarlig Afgift, datr: 31te October 1786  med Revers.

            39.  Eet Afkald fra Torchild Johannesen til Værgen Magne Sævresen Galteland for hans Arvemidler 30 Rdr 1 mrk 8 s. med Interesse, datr: 1te November 1786  og indført fol:

 

Til Bjelag ved Fogdens Skatte Regnskab blev {Alm}

            1.  Almues Svar indhentet til de fol: 22 og 23 her foran Specificerede 19 Spørsmaale, hvortil blev svaret af Almuen  i sær Johannes Ellefsen Hoshovde og Haldor Andersen Hanstvedt, som ved 1785 Aars Høste Ting er besvaret, undtagen 17de  Lensmand Steffen Hatland bruger i Hatland ikkun 2 pd: 16 ½ Mark [Smør] Skatte Skyld i Hatland.

            2.  Blev fremlagt Fortegnelse over de skyldsatte smaae Flom Qværner, og dertil blev forklaret af den tilstædeværende Almue  og der iblandt Christen Nielsen Aaseim og Johannes Olsen Bernes, at der ej nogen Qvern er tilkommet eller afgaaet, men forholder sig lige efter den oplæste Fortegnelse.

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige Skatter for dette Aar  af Beløb 400 Rdr 11 s, der inden Retten blev oplæst,  saavelsom over Rente Skatten 5 Rdr 1 mrk 6 s, Uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Til Laugrettesmænd for nestkommende Aar 1787 er udnævnt følgende 8te nye mænd:  1. Jacob Ellefsen Lone,  2. Wemund Johannesen Søre Haaland  3. Ole Johannesen Jelvig,  4. Ole Erichsen Tepstad,  5. Ole Erichsen Søre Mieldstad,  6. Ole Olsen Hustruelie,  7. Johannes Larsen ibd:  og 8de  Johannes Olsen Indr: Bernes.

 

Fogden imod Dorthe Johannes Dotter Toschedahl

Hr: Fogden loed ved sin Fuldmægtig Prom i rette Æske Sagen  og siden den forrige Ting ergangne Laugdag, ej er bleven forkyndt i lovlig Tiid, maatte Comparenten allene, forlange den fornyet til neste Ting

 

1786: 150

 

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Atter {forelegges} \gives/ Piigen Dorthe Johannes Dotter Toschedahl Laugdag, at møde til nest kommende Sommer Ting for dette Skibreede med Tilsvar i Sagen.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen som havde videre med Tinget at bestille, thi blev samme ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Watswærns Tinglaug 1786

Aar 1786  den 3die Novembris  blev paa Tingstædet holdt Høste Ting for Watswærns Tinglaug {i Nær} af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran ere anførte f: 57. Ved Tinget  var tilstæde Hr: Foged Wangensteen

 

Først blev kundgjort de samme Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve *Breve  10 i Tallet, som ved dette Aars Høste Ting for Radøe Skibreede, hvilke her foran ere registrerede f: 118, 133 og 137  med Tillæg

            11.  En Skrivelse fra Amtet til Fogden af 23de Septembr: 1786 ang: at Færgemanden Ole Larsen Evanger skal føre Almuen af Wangens Tinglaug 2 Gange om Aaret ned over Evanger Vandet med deres Gods for en vis derudi bestemt Betaling.

 

Til Bielag ved Fogdens aflæggende Skatte Regnskab

            1.  Almuens Svar indhentet til de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, hvor til af Almuen  og deriblant Bryngel Horvey og Lars Mæstad  blev forklaret uden Forandring ligesom for forrige Aar 1785 er anført her foran f: 55.

            2.  Fortegnelse over de skyld satte smaa Flom Qværner, der inden Retten blev oplæst, hvor til af Almuen  og deriblant Knud Horvey og Bryngel Aarhuus  blev svaret at der ej gives fleere af dette Slags.

 

Derefter blev paaraabt de indstævnte Sager

 

Nye Sag

Andreas Wesenberg imod Knud Larsen Horvey

Borgeren i Bergen Andreas Wesenberg loed ved Lensmanden Biørne Brynildsen Møcheltvedt anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Knud Larsen  forhen boende paa Gielen og nu paa Horvey  for skyldige Regnings Krav 33 Rdlr 5 mrk 8 s efter tilleverede Skyld Bog for Tiid efter anden betroede Vahre  at liide Dom til Betaling og dette Søgemaals Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd  Lensmand Biørne Møcheltvedt og Anders Johan/n/esen Ørevigen bevidnede  forhen ved 3 Uger siden at have forkyndt foran førte Varsel for hans Boepæl i hans Hustrues Paahør, det de bekræftede med Eed.

 

1786: 150b

 

  Sagsøgeren loed begjere Laug dag for den udeblevne til neste Ret.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Knud Larsen Horvey gives Laug dag til nestkom/m/ende Sommer Ting for dette Tinglaug at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Stads Capitaine Rollaf Greve imod Ole Jacobsen Førre

Procurator Lytkien loed ved Lensmand Biørne Møcheltvedt frem levere en Rettes Stævning af 19de Septbr: sidstl: for Stads Capitaine Rollaf Greve imod Ole Jacobsen Førre for Gjæld  med paategnet Forkyndelse  og begjere Laug dag eller Udsættelse. Bemeldte Stævning indtages her af saadan Indhold.

  Den Paagjældende mødte ej efter Paaraab  og Stævnemaalets Forkyndelse blev eedelig afhjemlet med Kaldsmændene efter deres Paategning.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig ind stævnte Ole Jacobsen Førre gives Laugdag til nestkommende Sommer Ting for dette Tinglaug at møde og til Sagen at svare.

 

Nye Sag

David *Johannen (Johannesen) Herreim imod Joen Jacobsen Exe.

David Johannesen Herreim mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Joen Jacobsen Exe angaaende en indgaaet Foreening om Hæste Bytte  at liide Dom til sammes skadesløse Opfyldelse og dette Søgemaals Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne Mons Knudsen og Ole Olsen Gulbraae, som under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

  Paagjældende Joen Jacobsen Exe mødte, vedtoeg lovlig Varsel og til kjendegav at han rigtig nok med Sagsøgeren havde sluttet det paasøgte Hæste Bytte og ej allene erholdte af Sagsøgeren den af ham tilbyttede Hoppe eller Øg  men beholdt tillige sin egen, hvilken Comparenten havde lovet at frembringe til Halvor Fladeqval, derpaa afsendte Comparenten med en halv voxen Dræng bemelte Citanten {til …… Øg} overdragne Øg at frem bringes til Fladeqval, men paa Vejen fandt Frem bringeren Elven saa stoer af Vandflom at han ej trøstede sig at frembringe den der over, men loed den gaae i Udmarken under Gaarden Øxendahl eller dennes Hæste Hauge, og da bemeldte Dræng ej der kunde finde den

 

1786: 151

 

igjen neste Dag, kom han tilbage med uforrettet Sag, uden at bemelte Øg siden er funden igjen, og da Comparenten saaledes paa sin Siide har opfyldt Foreeningen med at afsende den tilbyttede Øg til det bestemte Stæd, uden at ham kand tilregnes dens Borteblivelse ved den paakomne Vanheld, formeente han sig frietagen for Sagsøgerens viidere Tiltale her om.

  Sagsøgeren ansaae dette Paaskud aldeeles utiidigt  som nermere vil erfares af Vidnernes Forklaring, hvorefter han forbeholder sig det viidere

  Derpaa frem kom som

            1te Vidne Mons Knudsen Gulbraae  aflagde Eed og vandt at indeværende Aar i Julii Maaned var Vidnet allene tilstæde paa Gaarden Exe da det paasøgte Hæste Bytte imellem begge Parter blev sluttet saaledes som Sagvolderen har anmeldt  og da Sagsøgeren ej havde seet den Øg han tilbyttede sig, som ej paa den Tiid var tilstæde, blev det aftalt at den skulde være 2 Alen høy  mindre 2 Tom/m/er  og at den skulde leveres Halvor Fladeqval paa Citantens Vegne med 2 Mænds Vidne  eller i 2 Mænds Nærværelse, og af Sagvolderen tilbringes denne, og paa nærmere Tilspørgende efter Sagvolderens Forlangende forklarede Vidnet at det var i 2 Mænds Nærværelse at Hoppen skulde maales. Siden blev Vidnet tilligemed det 2det indstævnte Vidne Ole Olsen Gulbraae af Citanten udsendt som Beskikkelses Vidner til Joen Jacobsen Exe at tilspørge denne om han havde leveret Øgen til Halvor Fladeqval  eller om han i Mangel deraf vilde betale Citanten der fore 6 Rdlr, til hvilke begge Deele Joen Exe svarede nej.

            2det Vidne Ole Olsen Gulbraae aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 1te Vidnes Forklaring i sidste periode om Beskikkelsen fra Citanten og Sagvolderens Svar.

  Sagsøgeren forestillede  at som Sagvolderen ej havde opfyldt det sluttede Hæste Bytte med at levere den tilbyttede Hoppe enten til Citanten selv, der ikke kunde annam/m/e den  da sam/m/e ej paa den Tiid var tilstæde, ikke heller til Halvor Fladeqval paa hans Vegne som aftalt var, men i den Stæd har paaskudt sammes Borte blivelse paa Vejen under dens Frembringelse, der er ligesaa urigtigt som

 

1786: 151b

 

ubeviist, maatte han fra sin Siide indlade Sagen Dom med Paastand at Saggivne Joen Jacobsen Exe maae tilfindes at betale ham den tilbageholdte Øgs Værdie med 6 Rdlr  saaog erstatte ham hafte Omkostning til hans Rejse herom i Sommer med Tiids Spilde i 4 Dage  saavelsom siden med dette Søgemaal  billigst med 5 Rdlr

  Sagvolderen vedblev sit forrige  med Tilføyende at denne Øg ej var meere værd end 3 Rdlr  og begjerede Anstand i Sagen til neste Ting for at begjegne den med Contra Stævning.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  *Sagsøgeren bevilges den forlangte Anstand til neste Ting.

 

Nye Sag

Gullich Schutle imod Endre Rongen

Gullich Gullichsen Schutle mødte og fremlagde en Rettes Stævning imod Endre Johannesen Rongen for Beskyldninger af 10de October sidstl:, som her indtages saa lydende.

  Paagjældende Endre Rongen mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd {var} Knud Olsen Horvey og Bryngel Olsen Horvey bevidnede for meere end 24 Dage siden at have foreviist ham den frem lagde Stævning i hans Boepæl, som han selv igjennemlæste \og fik Gjenpart af/ i deres Paasyn  det de bekræftede med Eed.

  Derpaa frem kom

            1te Vidne Niels Knudsen Dahlseide, der aflagde Eed og vandt at Sommer Tinget indeværende Aar 2den Ting Dag var Vidnet tilligemed det andet indstævnte Vidne Knud Haldorsen Dahlseide tilstode her paa Tingstædet Bolstadøren  og hørte da Sagvolderen Endre Johannesen Rongen at beskylde Sagsøgeren at have frastjaalet ham hans Baad, hvortil Anledningen var at den sidste havde taget hans Baad og benyttet sig deraf, hvilket denne sidste ej imodsagde, og da Endre der fore affordrede ham 12 Skilling i Betaling  denne \sagde han/ henskjød sig under Dom i fald Endre havde nogen retmessig Tiltale til ham  kom det til Haandgemæng, hvor om Vidnets Forklaring ej kunde antages, da samme ej er paastævnt. Ellers sagde Endre  jeg kand ikke søge en Tyv og en Skjelm  og affordrede Sagsøgeren

 

1786: 152

 

Pas.

  Endre Rongen, som var kom/m/et tilstæde saasnart Sagen var anhængiggjort  og imedens at Vidnet blev afhørt, begjerede Vidnet tilspurgt om det ikke veed at Citanten forrige Gang, da han rejste over Evanger Vandet og frem førte en Koe og 6 Smaler  dertil brugte Comparentens Baad?  hvortil Vidnet svarede nej.

            2det Vidne Knud Haldorsen Dahlsejde aflagde Eed og vandt i alt eensstemmig med 1te Vidne.

  Sagsøgeren indloed Sagen Dom med Paastand at de udtalte Ærekrænkende Ord og Beskyldninger maae vorde mortificerede  og Sagvolderen  tilligemed anseelige Bøder til Vej Cassen og Sognets Fattige  maae tilfindes at oprette ham denne Rettergangs Omkostning med Fiire Rigsdaler.

  Sagvolderen begjerede Anstand i Sagen til neste Ting  og Udskrift af det passerede for at tilvejebringe anden Oplysning og begjegne den med Contra Stævning.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efter Sagvolderens Forlangende bevilges Sagens Anstand til nestkom/m/ende Som/m/er Ting.

 

Nye Sag

Gullich Schutle imod Endre Rongen

Gullich Gullichsen Schutle mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Endre Johannesen Rongen for tilføyede Slagsmaal og Jordskuf  at liide Dom i Hoved Sagen og at erstatte denne Rettergangs Omkostning  og at anhøre stævnte og ustævnte Vidner

  Sagvolderen, som ved Begyndelsen af Sagens Anmeldelse havde absenteret sig  mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Knud Olsen og Bryngel Olsen Horvig bevidnede at have forkyndt ham foran førte Varsel for meere end 14 Dage siden i hans eget Paahør og Boepæl, det de bekræftede med Eed.

  Derpaa blev fremstillet som

            1te Vidne Niels Knudsen Dahlseide, der aflagde Eed og vandt at ved Som/m/er Tinget for dette Ting laug indeværende Aar 2den Ting dag  var Vidnet tilligemed det andet ind stævnte Vidne Knud Haldorsen Dahlseide her paa Tingstædet Bolstadøren  og saae der at Sagsøgeren, som da kom farende fra Byen paa Rejsen til sit Hjem paa Wossevangen med en Baad Ladning

 

1786: 152b

 

Gods, her paa Bolstadøren blev angreben af Saggivne Endre Johannesen Rongen med Hug og Slag, at Endre med den eene Haand greb ham i Brystet og med den anden sloeg ham i Ansigtet adskillige Gange  saaog desuden eengang sparkede efter ham med Foeden, der dog undgik Gullich som trak sig tilbage, uden at Gullich gjorde ringeste Modværge eller toeg igjen, men imellem hvert Slag forgjeves bad om Fred, og dette tildroeg sig i Anledning den i nest forrige Sag omhandlede Skjælds Ord og Beskyldninger af Sagvolderen imod Sagsøgeren.

            2det Vidne Knud Haldorsen Dahlseide aflagde Eed og vandt i et og alt eenstemmig med 1te Vidne

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ret.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Endre Johannesen Rongen gives Laugdag til nest kommende Sommer Ting for dette Ting laug at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Da Dagen var forløben Kl: 8 Aften  beroer Tinget til Morgen

 

Dagen Nestefter  den 4de Novembris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugret.

 

Krigs Raad Fleischer imod Simon Aldahlen

Sagsøgeren æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Som/m/er Ting  og sagde at han i Følge Stiftets Skrivelse af sidstafvigte 2de September  den han i Retten anviiste, var nødsaget at begjere Dom med Paastand at da den indstævnte, som bekjendt, er i en meget yderlig  fattig og forarmet Tilstand, allene maatte ansees efter Lovens pag: 1014  Art: 33, hvormed han indloed Sagen Dom, uden at kunde paastaae Boes Lods Fortabelse.

  Lensmand Biørne Møcheltvedt mødte som Defensor og til kjende gav at da den Tiltalte nu er syg og Sængeliggende og ej kand møde for at conferere med Comparenten som hans beskikkede Forsvar, maatte han begjere Anstand i Sagen til neste Som/m/er Ting, der blev bevilget.

 

Etats Raad Fleischer imod Niels Knudsen Horvey

Hr: Krigs Raad Fleischer mødte for Citanten  hans Fader  æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Som/m/er Ting og indloed den Dom med Paastand om Betaling i

 

1786: 153

 

klingende Myndt efter Obligationens Formeld  og Stævnemaalet med Omkostning 3 Rdlr.

  Sagvolderen mødte ej efter Paaraab  og Sagen optages til Dom.

 

Nye Sag

Jacob og Joen Exe imod Ole  Anders og Niels Brechuus

Jacob Jonsen og Jon Jacobsen Exe mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Ole Johannesen og Anders og Niels Gullichs Søn/n/er Brechuus fordie disse imod lovligt Forbud have opbygget en Sæter Boelig  og indeværende Aars Sommer have haft deres Creaturer og Faar paa Græsgang i Gaarden Exes Fjeld Støel og sande Ejendom  Citanterne tilhørende, at liide Dom for saadan deres ulovlige og formastelige Omgang til Skade gjeld og Volds Bøder efter Loven  samt derom at anhøre stævnte og ustævnte Vidners eedelige Forklaring  og ellers mødte Lensmand Biørne Møcheltvedt som Fuldmægtig for Sagsøgerne efter Amtets Bevilling af 28de Octobr: nestl:, der blev fremlagt og her indtages  saa lydende.

  Af de indstævnte mødte Anders Gullichsen Brechuus paa egne og Broders Niels Gullichsens Vegne og vedtoeg lovlig Varsel  og for Ole Johannesen Brechuus, der er syg, mødte Knud Amfindsen Rochne  hans Frende, der sagde at begge deres Hustruer ere {Nest} Sødskendes Børn, og vedtoeg paa hans Vegne lovligt Varsel.

  Lensmand Biørne Møcheltvedt paastoed paa Sagsøgernes Vegne at Knud Rochne maatte beviisliggjøre det foregivne Svogerskab med indstævnte Ole Johan/n/esen Brechuus, og i Mangel deraf protesterede han imod hans Antagelse at gaae i Rette for denne  men ansaae ham for en uvedkom/m/ende Person.

  Comparenten Knud Rochne loed tilføre  maae ugjerne fornem/m/e at Lensmand B. Møcheltvedt med unyttige Udflugter bruger at spilde Sag, som er lovstriidigt. Først er følgelig Lov at en Mand maae lyse hans lovlige Forfald for Retten, som ligger Syg.   2. Forbandt Comparenten \sig/ til neste Ting at godtgjøre sit angivne Slægtskab med Præste Attest eller Tings Vidne  og udbad sig af Retten nu at maatte fremføre Sagen.

  B. Møcheltvedt vedblev sit forrige,

  og i Anledning den skeede Benegtelse af det foregivne Svogerskab med den indstævnte, som ikke er oplyst, afviiste Dom/m/eren Knud Rochne som uberettiget i denne Sag at gaae i Rette.

 

1786: 153b

 

  De brugte Kaldsmænd  Lmd: Biørne Møcheltvedt og Anders Johan/n/esen Ørevigen bevidnede at have forkyndt foran førte Varsel for udeblevne Ole Johannesen Brechuus i hans Boepæl og Hustrues Paahør for henved 3 Uger siden, det de bekræftede med Eed.

  Indstævnte Anders Gullichsen Brechuus anmeldte at han og de 2 andre indstævnte Beboere paa Brechuus  Ole Johannesen og Niels Gullichsen  med mundtlig Varsel til dette Ting have contra stævnet Hoved Citanterne Jacob og Joen Exe at anhøre Vidner angaaende Forbudets Opfyldelse ved det at Contra Citanterne have nedrevet den paasøgte Sæter Boelig, da de paastaar den øvrige Deel af qvæstionen angaaende Ejendom/m/en afviist til Aastæden, og Dom at liide til at oprette dem Søgemaalets Omkostning.

  B. Møcheltvedt vedtoeg paa Hoved Citanternes Vegne den anmeldte mundtlige Contra Stævnings lovlige Forkyndelse, men benegtede i Øvrigt sammes Indhold, da han med Vidner skal godtgjøre at de endnu der have 2de Sæter Boeliger staaende  og der have haft deres Creaturer paa Græsgang den ganske Sommer dette Aar, uagtet det under 7de Julii d: A: der imod forkyndte Forbud {ved} \fra/ Kongens Foged.

  Contra Citanterne paastoed at Hoved Citanterne maatte paalægges at fremlægge den paaberaabte Forbuds Forretning, og B. Møcheltvedt til kjendegav at den nu ej er ved Haanden, men at den inden Sagens Uddrag skal blive fremlagt  og begjerede de mødende Vidner afhørte.

  Derpaa fremkom efter Hoved Stævningen som

            1te Vidne Peder Larsen Gulbraae, der aflagde Eed og vandt at Contra Citanterne indeværende Aars Sommer have bygget 2de Sætter Boeliger i Fjeldstølen under Hoved Citanternes Gaard Exe, men enten dette skeede forinden eller efter at det paasøgte Forbud var skeet  veed Vidnet ej, og desuden gik Contra Citanternes Creaturer den ganske Sommer til Græsgang i denne Fjeld Støel, som Hoved Citanterne tilegne sig at høre under deres Gaard Exe  og som Vidnet fra gammel Tiid veed at have tilhørt Gaarden Exe. Vidnet vidste ej Antallet af de Creaturer Contra Citanterne der havde gaaende  og kunde ej bestem/m/e Værdien af Skaden, skjønt samme virkelig derved var tilføyet Hoved Citanterne

  Paa Tilspørgende efter Contra Citanternes Forlangende

 

1786: 154

 

forklarede Vidnet at han ej har hørt at Brechuus Beboere have opryddet Sæter stølen paa Nordre Siide af Elven, men derimod veed Vidnet at de have lejet samme af Gaarden Exes Beboere, og de i Sommer af Contra Citanterne opførte 2 Sæter Boeliger  ere opsatte paa ganske nye Toft paa Søndre Siide af Elven. {nærmere imod Brechuus. Bre}

            2det Vidne Simon Jacobsen Bindingebøe aflagde Eed og vandt i alt eensstemmig med nest forrige 1te Vidne  med den Forskjel at siden Exes Beboere {med} \af/ sam/m/e Antal Creaturer som det forrige Aar  i Sommer avlede 3 Voger Smør mindre, slutter han at denne Skade og Tab er foraarsaget af Contra Citanternes Creaturer, som fortærede den bedre Græsning Hoved Citanternes ellers havde haft.

            3die Vidne Knud Joensen Jørnevig, der aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 1te Vidne  med den Forskjel at han af {Contra} Beboeren paa Brechuus  Joen Gullichsen  har hørt at han og de andre Beboere paa Brechuus der har opført i Som/m/er 2 Sæter Boeliger og haft deres Creaturer til Græsgang, men at Stølen tilhører Exe veed Vidnet fra gammel Tiid af  da Vidnet for 30 Aar siden {at Vidnet} tjenede paa Brechuus, da baade Beboerne paa Brechuus og paa Exe indrømmede denne sidste Gaard Ejendommen dertil, og da Beboerne paa Brechuus for 24 Aar siden vegrede sig for at betale Havne Leje der fore til Exes Beboere, maatte Brechuus Mændene nedrive deres paa den Tiid der hafte Sæter Boelig og holde deres Creaturer fra al Græsgang i denne Støel saavel paa Nordre, som Søndre Siide af Elven.

            4de Vidne Nave Johannesen Bragestad aflagde Eed og vandt i et og alt eensstemmig med 1te og 2det Vidne

            5te Vidne Simon Nielsen Næsheim, der sagde at hans Fader er gift med en Moeder til Hoved Citantens Jacob Exes Hustrue, der altsaa er en sammen bragt Søster med ham, og endskjønt dette Vidne er uden al exception, frafaldt dog B. Møcheltvedt ham for den/n/e Gang paa Hoved Citanternes Vegne.

  Derpaa frem kom som

            5te Vidne Johannes Johan/n/esen  tjenende paa Rongen  der aflagde Eed *aflagde *Eed og vandt i alt eensstem/m/ig med 1te og 2det Vidne, og paa Tilspørgende efter Contra Citanternes Forlangende forklarede Vidnet at Hoved Citanterne indeværende Aars Som/m/er have flyttet deres Sæter Boelig noget længere Sør efter.

 

1786: 154b

 

  Contra Citanten Anders Gullichsen Brechuus fremlagde et Forslag til et Forliig fra sin og Medejeres Siide til Hoved Citanterne af 12te Julii 1786  og skriftlige Spørsmaale til Vidnerne af Gaar dato, som her indtages  saa lydende.

  Derpaa fremkom efter Contra Stævningen som

            1te Vidne Bryngel Aschildsen Aarhuus, der aflagde Eed og vandt til de frem lagde Spørsmaale   1te  joe  det foran førte Skrift af 12te Julii 1786 blev sam/m/e Dag forelæst {og} Jacob og Joen Exe {og} saaledes som Paategningen viiser.   Til 2det joe  og Jacob Exe svarede  den faaer det selv, som have begyndt det.   Til 3die joe  Brechuus Mændene tilbød sig at betale Havne Leje deraf for i Aar,   Til 4de og 5te joe  som omspurgt.   Til 6te joe  ved Ols Sokke Tiider den 22de Julii d: A: hørte han at Contra Citanterne udsendte Folk til at nedrive det Sæter Huus, hvorimod Forbudet var skeet, men Vidnet var ej med den Gang, derimod har han for nogle Uger siden fra nu af   noget efter Michaelis d: A:  seet at det var nedrevet, og ellers vedblev Contra Citanterne at bruge Græsgang for deres Creaturer der i Sæter Stølen den ganske Sommer  og at benytte sig af deres 2 andre der beroende Sæter Huuse.

            2det Vidne Joen Andersen Aarhuus aflagde Eed og vandt i alt eensstemmig med 1te Vidne

            3die Vidne Knud Tormosen Langeland aflagde Eed og vandt at sam/m/e Dags Aften, som Forbudet var forkyndt, var Vidnet tilligemed Dag Pedersen, tjenende paa Brechuus hos Ole Johannesen, i Følge med alle 3 Contra Citanter hos Hoved Citanten Jacob Exe  anmoedet af de første som Vidner at anhøre hvad den sidste svarede dem paa deres Tale  og efterat de første eengang forgjeves havde spurgt om de maatte melke deres Creaturer, svarede Joen Jacobsen Exe paa det igjentagne Spørsmaal derom joe  de kand melke dem, og siden sagde og Jacob Exe, der laae i Sængen, joe.

  Paa Tilspørgende efter Hoved Citanernes Forlangende svarede Vidnet at der ej blev spurgt om de maatte melke dem paa Stølen, eller hvor det skulle skee

  Biørne Møcheltvedt for Hoved Citanterne begjerede Anstand i Sagen til neste Ting for at fremlægge den paastævnte Forbuds Forretning

  og Contra Citanten Anders Gullichsen Brechuus paastoed at den maae afviises til Aastæden

 

1786: 155

 

  B. Møcheltvedt paastoed at det i sidste Fald maatte skee paa Contra Citanternes Bekostning.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Da denne Sag angaaer en Fjeld støel, hvortil begge Parter tilegne sig Ejendoms Ret, der ej kand paakjendes uden foregaaende Syn og Granskning paa Aastædet, bliver den derhen afviist i lovlig Orden at forfølge.

 

Dernest blev publiceret:

            1.  Eet Skjøde fra Brynild Knudsen Røe til Mons Nielsen paa 6 Mark S:r  med Bygsel og overbygsel til 6 Mark S:r  i Gaarden Røe  No: 30  for 12 Rdr, datr: 3de November 1786  og indført fol: 777.

            2.  Een Odels Lysning af Niels Larsen Brechuus til ½ Løb Smør i Brechuus  No: 34, som Ole Johannesen ejer og bruger, datr: 3de Novbr: 1786, indført fol: 778.

            3.  Een Obligation af Nave Johannesen til Gullach Jørgensen i Stoere Sandvigen for 60 rd, med 1te pandte Rett i 12 Mark S:r i Bragestad  No: 41, datr: 4de Octobr: 1786  og indført fol: 776.

            4.  Aflyst en Pandte Obligation af Iver Olsen Nedr: Schierven til Joen Endresen Hiembære  stoer 98 Rdr  med 1te pandte Rett i 15 Mark S:r i Schorven  No: 49, datr: 9de Julii 1784 og tingl: 6te November s: A:  der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 30te October 1786.

            5.  tinglyst et Skjøde fra Iver Olsen Nedr: Schierven til Sønnen Helje Iversen paa 15 Mark Smør i Schorven  No: 49, for 199 Rdr, datr: 11te Sept: 1786  og indført fol: 776.

            6.  Een Obligation af Helje Iversen Schorven til Johannes Brigtsen Østensøe  stoer 98 Rdlr, med 1te pandte Rett i 15 Mark S:r i Schorven  No: 49, datr: 3de November 1786  og indført fol: 776.

            7.  Een Vilkaar Brev fra Helje Iversen til Knud Andersen og Hustrue paa endeel Leve Kaar af disse 15 Mark S:r i Schorven  No: 49, datr: 3de Novemner 1786  og indført fol: 777.

            8.  Eet Bygsel Brev fra Madame Maren Meldahl med Laugværge Hr: J: P: Meldal  til Anders Siursen paa 1 pd: 3 Mark S:r  og overbygsel til 1 pd: 3 Mark S:r  og overbygsel til 1 pd: 21 Mark S:r i Wæle  No: 65, som Jacob Jonsen har brugt.  datr: 31te October 1786  med Revers.

            9.  Eet Mageskjøde fra Johannes Larsen øvre Ygre {til} og Hermund Isachsen Bolstad, hvorved den første bliver ejer af 1 pd: 17 Mark Smør i Bolstad  No: 72, mod 1 Løb 1 pd: 20 Mark S:r i øvre Ygre  No: 8, i Bøer Otting og Wangens Tingl:, og Mellemlæg 345 Rdr  datr: 3de November 1786, indført fol: 777.

            10.  Een Obligation fra Johannes Larsen Bolstad til Mad:me Bergendahl  stoer 230 Rdr  med første pandte Rett i 1 pund 17 Mark S:r i Bolstad  No: 72, datr: 3de November 1786  og indført fol: 778.

            11.  Aflyst en Pandte Obligation af Carl Christiansen Nedr: Rasdahl til Tosten Hermundsen Ejde af Voss  stoer 100 rd, med 1te pandte Rett i 12 Mark S:r i Nedr: Rasdahl  No: 73, datr: 25de Maji 1778, tinglyst s: D:  der nu er indfriet efter Creditors Dotters Paateigning af 4de Nobr: 1786.

            12.  tinglyst en Ditto af samme Debitor til Niels Tormosen Kolle  stor 130 rd, med 1te pandte Rett i 12 Mark S:r i Nedr: Rasdahl  No: 73, datr: 3de Nobr: 1786, og indført fol: 778.

 

1786: 155b

 

 

Som Laugretsmænd for nestk: Aar 1787, blev udnævnt følgende 8 nye Mænd  1. Knud Aschildsen Wiig  2. Ole Hansen Aldahlen  3. Magne Heljesen Langeland  4. Joen Jacobsen Exe  5. Ole Knudsen Elje  6. Niels {Ol}\Jon/sen Mugaas  7. Carl Christiansen Nedre Rasdahlen  og 8. Johan/n/es Larsen Bolstad

 

Der nest blev udi Sagen anlagt af Etats Raad Fleischer imod Niels Knudsen Horvey saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Saggivne Niels Knudsen Horvey, som selv har tilstaaet Gjælden og ej har kundet indfrie sit Pante Brev efter erholdte lovlig Opsiigelse, tilpligtes at betale Sagsøgeren i klingende Mynt den paasøgte Obligations Capital 250 Rdlr med Rente 4 af 100 fra 7de Novembr: 1782 indtil Betaling skeer  saa og at erstatte denne Rettergangs Omkostning med 2 Rdlr 3 mrk inden 15 Dage fra Forkyndelsen her af under Lovens Tvang

 

Amund Groue imod Joen Larsen Mæstad

Contra Citanten Joen Mæstad æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Som/m/er Ting og paatrængede Dom efter udførte Procedure

  Hoved Citanten loed anmelde ved Knud Rochne at han formedelst Forfald {og} \af/ Commandoe til Excecution \ej kunde møde/  og derfore begjerede Anstand i Sagen til neste Ting, som blev bevilget

 

Gullich Olsen Wæhle bekræftede ved corporlig Eed med oprakte Fingre en skriftlig Angivelse over Skuren paa Wæhles Saug fra 4de Novembr: 1785 til dato, nemlig 200 enkle vand kantede Bord, hvortil ikkun 1 Tømmer Stok er fældet i beneficerede Skove  og det øvrige i Selv ejer Skove.

 

Fogden fremlagde til Bjelav ved Skatte Regnskabet:

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongelige Skatter for dette Aar, af Beløb 51 Rdr 1 mrk 9 s   saavelsom over *Retten (Rente) Skatten 18 rd 3 s.  der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen som havde videre med Tinget at bestille, thi blev sam/m/e ophævet.

 

Fogden imod Isach Tronsen Bolstadøren

Fogden loed ved sin Fuldmægtig Prom i rette Æske Sagen, og efterdi

 

1786: 156

 

den ved sidste Rettes Dag ergangne Foreleggelse for Piigen Torond Siurs Dotter Store Ringheim ej i lovlig Tiid er bleven forkyndt, begjerede han samme fornyet til næste Rett.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  {Lovlig} Piigen Torrond Siurs Dotter Store Ringheim, gives atter Laugdag til nestkommende Sommer Ting for dette Tinglaug at møde med Tilsvar i Sagen.

 

 

 

Høste Tinget for Mielde Skibreede 1786

Aar 1786  den 23de Novembris  blev paa Tingstædet Nedre Mielde holdt Høste Ting for Mielde Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran f: 59 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Hr: Foged Wangensteen

 

Først blev publiceret de samme Høy Kongelige Anordninger og Amts Breve  10 i Tallet, som ved dette Aars Høste Ting for Radøe Skibreede, hvilke her foran ere registrerede f: 118, 133 og 137  med Tillæg

            11.  Placaten af 29de Septembris 1786 ang: en nye oprettet Kongel: Post Casse Pensions Direction  og Ansøgninger om Pension og Attester dertil

            12.  Et Stik Brev fra Stiftet af 11te Novembr: 1786 efter en fra Sanvichedahls Præstegjeld i Bradsberg Amt den 26de Septbr: d: A: undvigt Svensk Person ved Navn Friderich Petersen.

            13.  Et Ditto af 18de Novembr: 1786 ang: en fra Hølands Præstegjeld i Aggershuus Amt undvigt Svensk Person ved Navn Anders Evenqvist.

            14.  En Skrivelse fra Stiftet til Fogden af 4de Novembr: 1786, hvor ved communiceres en Kongel: Resolution af 4de Octobr: nest forhen ang: Qviterings Bøger til Lejlændingerne for deres Afgifter, som af Jorddrotterne skal indrettes med sam/m/e Sort stemplet Papiir som til Bygsel Brevene forbruges  og bekostes af Lejlændingerne.

 

Nye Sag

Ole Ellevsen i Bergen imod Steffen Wallestrand

Siur Bergesen Rachnæs mødte for sin Sted Søn Ole Ellevsen i Bergen, der er syg, og anmeldte at han med mundtlig Varsel til dette Ting {at} have indkaldet Steffen Knudsen Wallestrand fordie han utilbørlig haver fremfødet en af Sagsøgeren hos ham paa Foster hensat Kalv, som døde

 

1786: 156b

 

formedelst Sult eller Hunger, der fore at liide Dom til Skadens Erstatning og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne Marthe Niels Dotter og Sygnie Erichs Dotter  begge tjenende paa Evartsdahl, der ere kaldede under Lovens Falsmaal at aflægge eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

  Begge de indkaldte Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel  men ikke Paagjældende Steffen Knudsen Wallestrand, \.. … ……/  hvor fore de brugte Kaldsmænd  Lensmand Niels Reveim og Knud Nielsen Schaar bevidnede  i Gaar 3 Uger siden at have forkyndt ham foranførte Varsel i eget Paahør og Boepæl, det de bekræftede med Eed.

  Derpaa fremkom som

            1te Vidne Marthe Niels Datter  tjenende hos Mons Larsen paa Gaarden Evertsdahl, der er Naboe Gaard til Sagvolderens paaboende Gaard, som aflagde Eed og vandt at ved Pintse Dags Tiider indeværende \Aar/ saae hun den Kalv, som af Sagsøgeren var hen sat paa Foster hos Sagvolderen, der da gik paa Bøen og var saa udmattet at den nesten vilde falde omkuld og neppe kunde gaae paa Beenene, og efter Naboernes Siigende til Vidnet var den formedelst Mangel paa Foeder om Vinteren ganske tynd eller udhungret da den i April Maaned sam/m/e \Aar/ med Sagvolderens andre Creaturer blev udladt paa Græs i Udmarken, siden hørte Vidnet ved St: Hans Dags Tiid s: A: at denne Kalv fandtes død paa Sagvolderens Bøe; Ellers har Vidnet ej seet denne Kalv, da den ved Michels Dags Tiid 1785 af Sagsøgeren blev henbragt paa Foster hos Sagvolderen, og kand i Øvrigt ej siige for Vished om den døde af Sult eller Sygdom, uden for saavidt hun slutter det første  af dens Tyndhed og Naboernes Beretning om Foeder Mangel, og Vidnet skjønnede at ifald den var vel frem fødet til Vaaren 1786, vilde den have været værd 3  henimod 4 Rdlr

            2det Vidne Sygnie Erichs Datter  ligeleedes tjenende hos Mons Larsen paa Naboe Gaarden Evertsdal  aflagde Eed og vandt i alt eensstemmig med nest forrige 1te Vidne

 

1786: 157

 

  Siur Rachnes begjerede Laug dag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Steffen Knudsen Wallestrand gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Til Bielag ved Fogdens aflæggende Skatte Regnskab blev

            1.  indhentet Svar paa de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, hvor til af Almuen  og deriblant Mons Nielsen Eide og Lars Johan/n/esen Søre Ascheland  blev forklaret ligesom forrige Aar og her foran f: 57 er anført uden nogen Forandring.

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flom Qværner  som inden Retten blev oplæst, hvortil af den nærværende Almue, deriblant Knud Larsen Watle og Ole Monsen Søre Reveim, blev forklaret at der ej gives fleere, men af de heri anførte er aldeeles bort ryddet en paa Røscheland  No: 12  for 2 s  og 1 paa Smaaland  No: 14  for 2 s

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i *Morgen.

 

Den nestpaafølgende *25de November vedvarede Tinget med samme Laugrett  og blev da publiceret:

            1.  Et Bygsel Brev af Hr: Biskop Irgens til Siver Monsen Svendem paa ½ Løb Smør  1 Mæle Malt og 1/6 Huud i Søre Reigstad  No: 7, forhen brugt af Johannes Simonsen  med Revers.  datr: 21de April 1786  med Revers  mod at [svare] Johannes Simonsens Enke Aarlig Leve Kaar 1 Tønde Korn, 1 Koe og 2 Smalers Foster.

            2.  Eet Ditto af Lensmand Johannes Andersen Fougstad til Lars Haldorsen Øfsthuus paa 18 Mark S:r  15 Kdr: Malt i Røscheland  No: 12, som Lars Michelsen har brugt, datr: 12te December 1785, mod at svare fratræderen og Hustrue Leve Kaar 1 Koe og 4re Faars Foster, og 2 Tønder Korn, med Revers.

            3.  Aflyst en Pandte Obligation af Berge Larsen Røscheland til Ole Siursen Mellingen  stoer 80 Rdlr  med 1te pandte Rett i 2 pd: 1 ¾ Mark S:r i Røscheland  No: 12.  datr: 4de Junii 1782  tingl: s: D:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 19de October 1786.

            4.  Eet Skjøde fra Berge Larsen Røscheland til Steffen Bergesen Rølland paa 1 pd: 3 Mark Smør og 22 ½ Kande Malt i Røscheland  No: 12  for 114 Rdr, datr: 24de November 1786, og indført fol: 780.

            5.  Eet Bygsel Brev af Kjøberen Steffen Rølland til Sælgeren Berge Røscheland paa samme Skyld  1 pd: 3 Mark S:r og 22 ½ Kdr: Malt.  datr: 24de November 1786  med Revers

            6.  Eet Skiftebrev efter Anders Monsen Halland af 26de Junii 1786, hvorved af 1 Pund Smør  4re Kander Malt i Halland  No: 15, blev udlagt det halve til {Enke} Creditor Petter Bruus,  Sterboe Enken Agaathe Johannes Dotter 6 Mark S:r  1 Kande Malt,  hver af de 3 Sønner  Mons Andersen, Johannes A: Gierstad og Michel

 

1786: 157b

 

Andersen  1 ½ Mark Smør  ¼ Kande Malt,  og hver af de 2 Døttre  Ingebor  gift med Steffen Grewe  og Maritha, ¾ Mark S:r  1/8 Kde: M:

            7.  Eet Ditto af samme dato efter Mons Andersen Halland, hvorved 1 ½ Mark Smør og ¼ Kde: Malt blev udlagt til Sterboe Enken Synneve Torchilds Dotter

            8.  Aflyst en Pandte Obligation af Ole Nielsen Wevle til Anders Ellefsen Lone  stoer 36 Rdlr, med 1te pandte Rett i ½ Løb S:r og 3 Kdr: Malt i Søre Wevle  No: 20, datr: 8de Junii 1773, og tinglyst s: D:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 24de Novbr: 1786.

            9.  Aflyst en Ditto af Anders Johannesen Nore Solberg til Jacob Niaastad og Brithe Mons dtr: Wevle  stoer 40 Rdr, med 1te pandte Rett i 1 Pd: Smør og 2 Mæler Malt i Nore Solberg  No: 29, datr: 2de Junii 1779 og tingl: s: D:, der nu er indfriet efter paategnede Qvittering for Jacob Niaastads {tilhørende} \resterende/ 20 Rdr deraf, af 23de November 1786, da de forrige 20 rd er aflyst ved Høste Tinget den 25de November 1785.

            10.  Eet Skiftebrev efter Anders Johannesen Nore Solberg af 23de Martji 1786, hvorved af 1 Bismerpund S:r  2 Mæler 6 Kdr: Malt i Nore Solberg  No: 29  blev udlagt,  til Pandthaveren Jacob Monsen Niaastad 6 Mark S:r  7 ½ Kde: M:   Creditorerne Asmund Bryning, Magne Grønaas, Ole Heggebøe og Baste Lone hver 1 1/5 Mark S:r  1 ½ Kde: Malt,  Sterboe Enken Anna Anders Dotter Nore Solberg 6 3/5 Mark S:r og 8 ¼ Kde: Malt,  Sønnen Johannes Andersen 4 2/5 Mark S:r  5 ½ Kd: Malt,  og Datteren Karie Anders Dotter 2 1/5 Mark S:r  2 ¾ Kde: malt.

            11.  Eet Skjøde fra Jacob Niaastad med fleere Creditorer i nestovenstaaende Skifte  til Enken Anna Anders Dotter, hvorved hun bliver ejende  indberegnet hendes egen Anpart  17 2/5 Mark S:r og 21 ¾ Kande Malt i Nore Solberg  No: 29, det solgte for 45 Rdlr.  datr: 13de November 1786.  indført fol: 780.

            12.  Eet Pandte Brev af Enken Anna Anders Dotter Nore Solberg til Ellef Knudsen Stoere Oxe  stoer 90 Rdlr, med 1te pandte Rett i 17 2/5 Mark S:r og 21 ¾ Kde: Malt i Nore Solberg  No: 29, datr: 13de Novembr: 1786  indført fol: 781.

            13.  Et Bygsel Brev af Niels Magnesen Grønaas til Johannes Andersen paa 21 Mark S:r  14 Kdr: Malt i Nore Kleppe  No: 32, som Lars Pedersen har brugt.  datr: 25de November 1786  med Revers.

            14.  Eet Ditto af Lensmand Johannes Fougstad til Elling Olsen paa 9 Mark S:r  1 Vog Næver udi Hagenæs  No: 35, mod at svare den forrige Beboer Haldor Rasmussens Enke Aarlig 1 Td: Korn og Føde for 1 Koe og 2 Faar, og frit Huus, datr: 26de Maji 1786, med Revers.

            15.  Aflyst en Pandte Obligation af Johannes Johannesen Tvetteraas til Steffen Erichsen Ejde og Ingebor Aschields Dotter  stor 50 rd, med 1te pandte Rett i 18 M/ark S:r og 1 Mæle Malt i Tveitteraas  No: 46, datr: 4de Junii 1782, tinglyst s: D:, der nu er indfriet efter paategnet Qvittering af 23de November 1786.

            16.  Eet Skjøde fra Christine Marie Næsgaard med fleere til Anders Erichsen paa 1 Bismerpund 7 ½ Mark S:r  2 Mæler 7 ½ Kde: Malt for 75 Rdr 4 s. i Mæhle  No: 49.  datr: 27de Maji 1786,  og indført fol: 785.

            17.  Eet Skiftebrev efter Niels Andersen Ascheland af 23de Junii 1786, hvorved af 19 ½ Mark Smør og 14 Kander Malt i Nore Ascheland  No: 64, blev

 

1786: 158

 

udlagt til Sterboe Enken Brithe Johannes Dotter 9 ¾ Mark S:r  7 Kandr: Malt,  hver af de 3 Sønner  Johannes, Anders og Jens Nielssønner 2 11/14 Mark S:r  2 Kdr: Malt   og Dottermanden Ejner Ladstad 1 11/28 Mark S:r  1 Kde: Malt.  indført fol: 779

            18.  Eet Deele Brev efter Myndtlingen Ole Ingebrigtsen fra Søre Reveim af 24de November 1786, hvorved til Faderen Ingebrigt Aadsen Søre Reveim er udlagt 10 Mark S:r  6 2/3 Kande Malt i Søre Reveim  No: 26   og 12 Mark S:r  4 Kdr: Malt i Schierping  No: 44.  indført fol: 786.

            19.  Eet Pandte Obligation af Siur Olsen Borge til Hougs Præstegjelds Fattig Casse, stoer 98 Rdlr, med 1te pandte Rett i 1 Pund S:r  16 Kdr: Malt i Nore Borge  No: 23, datr: 24de November 1786, indført fol: 786.

            20.  Eet Skjøde fra Jaen Svensen Reistvedt med fleere til Johannes Olsen paa 12 Mark S:r  8 Kdr: Malt i Hannisdahl  No: 53, for 70 Rdlr.  datr: 27de Maji 1786  og indført fol: 782.

            21.  Eet Pandte Brev af Johannes Olsen Hannisdahl til Krigs Raad Claus Wilhelm Korn  stoer 80 Rdlr, med 1te pandte Rett i 1 pd: Smør  16 Kdr: Malt i Hannisdahl  No: 53, datr: 27de Maji 1786  og indført fol: 782.

            22.  Eet Deele Brev efter Koenen Johanna Niels Dotter Hannisdahl af 24de November 1786, hvorved til Enkemanden Halsteen Larsen Hannisdahl blev udlagt 6 Marker Smør og 4re Kandr: Malt,  Dotteren Kari Halsteens Dotter  gift med Knud Schaar  3 Mark S:r  2 Kandr: Malt,  og Dotteren Martha Halsteens Dotter  gift med Johannes {Olsen} \Larsen/  3 Mark S:r og 2 Kdr: Malt.  \i Hannisdahl  No: 53/  indført fol: 780.

            23.  Eet Bygsel Brev fra Madame Wenche  sal: Garmans  til Rasmus Christophersen{s Brug} \paa/ 1 pd: S:r  8 Kdr: Malt, i Rolland  No: 54, datr: 20de April 1786  med Revers.  som Christopher Rasmussen har brugt.

            24.  Aflyst en Pandte Obligation af Knud Larsen Qvale til Diederich Adolph von Ely  stoer 125 Rdlr, med 1te pandte Rett i 2 pd: 6 Mark Smør og ½ Faar i Watle  No: 65, datr: 14de Augusti 1775, tinglyst 22de Novembr: s: A:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 12te Junii 1786.

            25.  tinglyst en Ditto af samme Debitor til Lensmanden Johannes Andersen  Fougstad  stoer 98 Rdlr, med 1te pandte Rett i 2 pd: 6 Mark S:r  ½ Faar i Watle  No: 65, datr: 22de Febr: 1786  og indført fol: 781.

            26.  Een Odels Lysning af Mogns Larsen i Bergen for Myndtlingen Lovise Catrina Garnæs til 2 pd: 6 Mark S:r og 12 Kdr: Malt i Watle  No: 65, som Lars Nielsen ejer og bruger.  datr: 7de November 1786  og indført fol: 779.

            27.  Eet Skjøde fra Mons Steffensen Hundhammer med fleere til Niels Monsen, paa  med Tillæg af hans forrige Anpart  ½ Løb Smør i Aaseim  No: 67, for 104 Rdlr 2 mrk, datr: 26de November 1784  og indført fol: 783.

            28.  Een Pandte Obligation af Niels Monsen Aaseim til Mons Steffensen Hundhammer  stoer 90 Rdlr, med 1te pandte Rett i ½ Løb Smør i Aaseim  No: 67, datr: 26de November 1784  og indført fol: 783.

            29.  Eet Deele Brev efter Anders Olsen Aaseim af 24de November 1786, hvorved til Dotteren Brithe Anders Dotter  gift med Johannes Nielsen Houcheland  er udlagt 1 Pund Smør  16 Kdr: Malt i Aaseim  No: 67.  indført fol: 784.

            30.  Eet Skiftebrev efter Konen Martha Haldors Dotter Wichne af 15de Martji 1786, hvorved af 22 ½ Mark S:r  15 Kdr: Malt i Wichne  No: 68, blev udlagt 20 Mark S:r  13 ½ Kde: M:

 

1786: 158b

 

til Pandthaveren Mons Larsen *Aadheland (Aadneland?)  og 2 ½ Mark S:r og 1 2/3 Kde: M: til Creditor Petter Bruus.  (det utlagte stemmer ikkje heilt med opphavet)

            31.  Een Transport {Obl} fra Christopher Garman  Sogne Præst  til Anders Olsen Aaseim, paa en pandte Obligation af Johannes Nielsen Wemmevig til den første under 16de Januarii 1778  med 1te pandte Rett i ¼ Løb S:r i Wemmevig  No: 73, for 40 Rdr.  datr: 1te November 1779  indført fol: 785.

            32.  Eet Skjøde fra Sogne Præst Hr: Jørgen Prahl til Johan Garman paa endeel Huuse og et Nøst, i Hougsvigen under Hougs Præsteg:rd  for 320 Rdr.  datr: 20de Aug: 1782.  indført fol: 786.

            33.  Eet Ditto af Johan Garman til Hr: Hans Bergendahl paa bemelte Huuse Bygninger og Nøst for 290 Rdr.  datr: 24de Novbr: 1786  og indført fol: 784.

 

Petter Bruus imod Tosten Watle

Sagsøgeren loed ved Lensmand Niels Reveim æske Sagen i Rette efter Laugdag, som han fremlagde med paategnet Forkyndelse  saa lydende.

  Paagjældende Tosten Watle mødte ej efter Paaraab  og Laugdagens Forkyndelse blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene efter deres Paategning

  Sagsøgeren loed fremlægge Speciel Regning for Kravet af 24de April 1786  og indlod Sagen Dom med Paastand at Sagvolderen maae tilpligtes at betale de paastævnte 18 Rdlr  og 4 Rdlr for dette Søgemaals Omkostning.

  Bemelte Regning indtages her  saa lydende.

  Derpaa blev udi Sagen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Lovlig ind stævnte Tosten Johannesen Watle, som efter erholdte lovlig Varsel og Laug dag ej haft noget imod Søgemaalet at indvende, tilfindes at betale Sagsøgeren de paastævnte {de paastævnte} Atten Rigsdaler  og desuden Tre Rdlr for denne Rettergangs Omkostning inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under Lovens Tvang.

 

Til Laugrettesmænd for nestkommende Aar 1787 blev udnævnt følgende 8te nye mænd:  Knud Pedersen Schaar,  2. Mons Monsen Hesjedahl,  3. Rasmus Jonsen Hartvedt,  4. Daniel Fabiansen Oudestad,  5. Anders Erichsen Mæhle,  6. Aschield Olsen Rolland,  7. Lars Haldorsen Røscheland  og Steffen Erichsen Grewe.

 

Hr: Fogden fremlagde til Bjelag ved Skatte Regnskabet:

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongl: ordinaire Skatter for dette Aar  af Beløb 357 Rdr 1 mrk   og Rente Skatt 16 Rdr 4 mrk 12 s, der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

            34.  tinglyst en Pandte Forskrivelse af Hr: Hans Bergendahl til Fogd Wangensteen  stoer 58 Rdr, med 1te pandte Rett i eendeel Specificeret Løsøre.  datr:

 

1786: 159

 

25de Novbr: 1786.

            35.  Een Pandte Obligation af Hr: Hans Bergendahl til Joachim Rubach junior  stoer 27 Rdr 3 mrk 8 s, med 1te pandte Rett i endeel Specificerede Sænge Klæder  datr: 25de Novbr: 1786.

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen, som havde videre med Tinget at bestille, thi blev samme ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Arne Skibreede 1786

Aar 1786  den 27de Novembris  blev af Sorenskriveren holdt Høste Ting for Arne Skibreede paa Gaarden Nedre Mielde i Nærværelse af de tilnævnte Laugretsmænd som her foran ere anførte f: 62 og 63. Ved Tinget var tilstæde Fogdens Fuldmægtig Sr: Prom.

 

Først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Amts Breve som ved nest forestaaende Høste Ting for Mielde Skibreede  14 i Tallet, hvilke her foran f: 118, 133, 137 og 156 ere registrerede.

 

Til Bielag ved Fogdens aflæggende Skatte Regnskab blev

            1.  frem sat til Besvarelse de her foran f: 22 og 23 anførte 19 Spørsmaale, hvor til af den nærværende Almue, deriblant Johannes Olsen og Mons Joensen Olsnæs, {hvor til af} blev forklaret ligesom for forrige Aar her foran f: 62 \anført/  uden anden Forandring end til 11te  at i stoere Sandvigen er iblant Øltapperne tilkommet Poul Prom, og istæden for afdøde Mons Nielsen Hellen er kom/m/et Jacob Reyehen  der driver sam/m/e Næring  og for Giert Storm, der nu sælger sit Huus til Christen Reyehen, der driver sam/m/e Næring.

            2.  Fortegnelse over de skyldsatte smaa Flom Qværner, som inden Retten blev oplæst  og hvor til den nærværende Almue, deriblant Knud Joensen Olsnæs og Johannes Gregoriusen Mieldem, forklarede at her ej gives fleere af dette Slags.

 

Brand Skade Tings Vidne

Beboerne paa Gaarden Olsnæs  Johannes Olsen  Knud Joensen  Siur Pedersen og Mons Olsen  mødte og anmeldte at der paa bemelte deres paa boende Gaard Olsnæs 8 Dage efter sidstl: St: Hans Dag dette Aar opkom en pludselig Vaade Ild ved Natte Tiid, som i en Hast fortærede 26 Huuse Bygninger med deres meste Boeskab og endeel Creaturer, saa at der ikkun blev tilbage 4 Høe Lader af Stander Værk  en paa hvert Brug, 2 Fæe Huuse, det eene paa Knud, og det andet paa Monses Brug  samt ?de ubetydelige Smale eller Faare Huuse paa Monses og Siurs Brug, og \da/ saadant er den meenige Almue vel bekjendt  begjerede de Almuens Forklaring herom indhentet.

  Den nærværende Almue, hvoriblant Jacob Thomasen Watsdahl

 

1786: 159b

 

og Joen Olsen Fosmarchen, forklarede hertil at det rigtig nok forholder sig som andraget er.

  Laugretten skjønnede der paa at Skaden for Johannes Olsen  i proportion til de afbrendte Bygninger og igjenblevne Høe Lade  var 9/10 Deele,  Siur Pedersens 4/5,  Knud Joensens 2/3  og Mons Olsens 2/3 Deele af total Skade.

  Comparenten begjerede dette beskreven meddeelt under vedbørlig Bekræftning, der blev bevilget

 

Nye Sag

Petter Brus i Bergen imod Anders Trengereide

Kjøbmanden i Bergen Sr: Petter Brus loed ved Lensmand Johannes Andersen Fougstad anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Anders Michelsen Trengereide for skyldige Tyve Rdlr 1 mrk 3 s, efter foreviiste Regning  at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette, og fremlagde bemeldte Regning, som her indtages  saa lydende

  Paagjældende Anders Michelsen Trengereide mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Fabian Bessesen og Niels Bessesen Thuenestvedt bevidnede  sidstl: Løverdag 14 Dage siden i eget Paahør og Boepæl at have forkyndt ham foranførte Varsel og foreviiste ham den fremlagde Regning, det de bekræftede med Eed.

  Sagsøgeren loed begjere Laug dag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Anders Michelsen Trengereide gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 28de Novembris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd, undtagen at i stæden for Johannes Jacobsen Falchanger, der har Forfald, sad Mons Hansen Westerlie, der tilforn har været Laugretsmand.

 

Ole Thune imod Hans Lorents Fæster af stoere Sandvigen

Procurator Schnabel mødte for indstævnte Fæster og producerede skriftlig Contra Stævning af 11te d: M: med paategnet Forkyndelse, der ind tages her saa lydende  tillige med skriftlige qvæstioner af Gaars dato

  Hvorefter han begjærede de ind stævnte paakaldet og Vidnerne afhørte

  Hoved Citanten Ole Thune mødte  vedtoeg Contra Stævningens Forkyndelse og fremlagde et Indlæg af 27de d: M:  hvormed han fra sin Siide indloed Sagen Dom, der er saa lydende.

  Ingen af de nys indkaldte Vidner mødte efter Paaraab  men af de forhen ved Hoved Stævningen afhørte mødte Lieutenant Møllerup, Ole Sivertsen og Rasmus Myrdahl

 

1786: 160

 

  Der paa fremkom efter Contra Stævningen som

            1te Vidne Rasmus Myrdahl, der forhen efter Hoved Stævningen er afhørt som 4de Vidne, som under forhen aflagde Eeds Kraft svarede til de fremsatte Spørsmaale af 27de d: M:  2den Afdeling   1te Vidnet var tilstæde ved den omspurgte Lejlighed for 2 ¼ Aar tilbage fra nu af  Som/m/eren 1784  og der tilligemed adskillige fleere smaa Steene optoeg for \Hoved/ Sagsøgeren 2 stoere Steene, som laae midt i Smittet eller Smuget paa Hoved Sagsøgerens Grund efter hans Siigende og i Vejen for Vand faldet fra hans Huus.   Til 2det  det veed Vidnet ej.

  Fleere af de indkaldte mødte ej  \og/ Stævningens Forkyndelse blev eedelig afhjemlet i Henseende de 4 udeblevne  af de brugte Kaldsmænd efter deres Paategning

  Procurator Schnabel begjerede de udeblevne 4 Vidner forelagde til førstkom/m/ende Som/m/er Ting.

  Hoved Citanten henholdt sig til sit forrige.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Madame Hagelsteen  Jomfrue Galtz, Niels i Fjeren og Zacharias Nielsen  forelægges under Lovens Falsmaal til nestkom/m/ende Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med eedeligt Vidnes byrd i Sagen.

 

Nye Sag

Johan Garman imod Gustavus Pettersen

Procurator Schnabel mødte for Ejeren af stoere Sandvigen Hr: Johan Garman og anmeldte at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indstævne Gustavus Pettersen af stoere Sandvigen for 2 Aar resterende Grunde Leje for hans der til Brug havende Huuse Grund og Enge Mark for Aarene 1785 og 1786  tilsammen 4 Rdlr  at liide Dom til Betaling  saavelsom at oprette Søgemaalets Omkostning skadesløs.

  Paagjældende Gustavus Pettersen mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Ole Aschildsen Weset og Ole Olsen paa Nedre Mielde bevidnede  for meere end 14 Dage siden at have forkyndt foran førte Varsel i hans Boepæl og en der til Huuse værende Koenes Paahør, det de bekræftede med Eed.

  Pr: Schnabel begjerede Laug dag for den indstævnte til nestkom/m/ende Som/m/er Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Gustavus Pettersen gives Laug dag til nestkom/m/ende Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

1786: 160b

 

 

Nye Sag

Friderich Hesselman imod Gustavus Pettersen

Procurator Schnabel mødte for Kjøbmanden i Bergen Hr: Friderich Hesselman og anmeldte at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Gustavus Pettersen af stoere Sandvigen for skyldigværende 42 Rdlr 4 mrk efter Revers  at liide Dom til Betaling med Rente og Søgemaalets Omkostning.

  Paagjældende Gustavus Pettersen mødte ej efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Ole Aschildsen Weset og Ole Olsen paa Nedre Mielde bevidnede  for meere end 14 Dage siden at have forkyndt foranførte Varsel i Gustavus Pettersens Boepæl i Paahør af en der til Huuse værende Koene, det de bekræftede med Eed.

  Pr: Schnabel begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dommeren blev

Eragtet

  Lovlig indstævnte Gustavus Pettersen af stoere Sandvigen gives Laug dag til nestkommende Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Til Laugrettesmænd for anstundende Aar 1787 bleve udnævnte følgende 8te nye Mænd:  1. Lars Gabrielsen Trengerejde.  2. Ole Siursen Dahle.  3. {Johannes Olsen Ytre Arne} \Anders Erichsen Indr: Arne/.  4. Goute Goutesen Seim.  5. Thomas Thomæsen Seim.  6. Gudmund {Gudmundsen} \Olsen/ Seim.  7. Michel Michelsen {og 8} Thuenæs-Aasheim  og 8. Michel Johannesen Indre Arne.

 

Derpaa blev publiceret:

            1.  Et Vilkaars Brev af Erich Pedersen Kirkebrudvig til Baste Andersen og Hustrue Anne Mons Dtr: paa Leve Kaar af 1 pd 3 M/ark S: Leje i Gaarden Kirkebrudvig  No: 3  dateret 28de Novembr: 1786  og indført fol: 799

            2.  Een Obl: af Knud Ingebrigtsen Dahle til Niels Knudsen Reqve paa Woss  stor 49 rd  med 1te PanteRet i 16 143/1302 Marker S:rs Leie i Gaarden Dahle  No: 13, dateret 27de Novembr: 1786  og indført fol: 797.

            3.  Et Skjøde af Mons Erichsen Herfindahl til Michel Monsen paa 12 M/ark S: i Gaarden Herfindahl  No: 20  for 40 rd  dat: 30te Maji 1786  og indført fol: 790.

            4.  Een Obl: af Lars Johannesen Indre Bouge til Knud Iversen Dahle  stoer 118 rd 1 mrk 8 s  med 1te Pante Ret i 1 pd S: og 4re Kdr: Malts Leie i Indre Bouge  No: 22  dat: 27de Novembr: 1786  og indført fol: 791.

            5.  Aflyst en Dito af Johannes Erichsen Indre Bouge til Knud Iversen Dahle  stoer 110 rd  med 1te Pante Ret i 1 Pd S: og 4 Kdr: Malt i Indre Bouge  No: 22  dat: 30te Maji 1782 og tingl: 1te Junii s: A:  der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 27de

 

1786: 161

 

Novembr: 1786.

            6.  Aflyst en Dito af Ole Andersen Ytre Taqvam til Niels Olsen Blom  stor 80 rd  med 1te Pante Ret i 18 M/ark S: og ¼ Faar i Ytre Taqvam  No: 38  dat: 14de Junii 1775 og tingl: næste Dag, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 27de Novembr: 1786  med hosfulgte Opsigelse af 12te Januarii 1786.

            7.  Tingl: en Obl: af Ole Andersen Ytre Taqvam til Elias Rasmusen i Bergen  stor 80 rd  dat: 7de Nov: 1786  og indført fl: 790  med 1te Pante Ret [i] 18 M/ark S: og ¼ Faar i Ytre Taqvam  No: 38.

            8.  Et Skiøde af Fabian Bessesen Thunæstvedt til Niels Andersen paa 18 M/ark S: og 12 Kander Malts Leie i Aashejm  No: 43  for 98 rd  dat: 27de Novembr: 1786  og indført fol: 791.

            9.  Aflyst en Dito af Johannes Michelsen Mieldem til Fabian Bessesen og Ingeborg Besses Dr: Thunæstvedt  stor 70 rd  med 1te Pante Ret i ¼ Løb Smør og ¼ T:de Malts Leie i Gaarden Mieldem  No: 47, dat: 28de Nov: 1785 og tingl: næste Dag, der nu er indfriet efter paategned Qvitering af Myndtl: Fader Besse Nielsen Thunæstvedt under 27de Novembr: 1786.

            10.  Tingl: et Skiøde af Johannes Michelsen Mieldem til Johannes Pedersen paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt i Mieldem  No: 47  for 200 rd  dat: 27de Novembr: 1786  og indført fol: 792.

            11.  Een Obl: af Kiøberen Johannes Pedersen Mieldem til Fabian Bessesen Thuenæstvedt  stor 40 rd  med 1te Pante Ret i næst b:e Anpart i Mieldem  No: 47, dat: 27de Novembr: 1786  og indført fol: 792.

            12.  Et Vilkaars Brev af sam/m/e Dato fra Johannes Pedersen Mieldem til Sælgeren Johannes Michelsen ibidm: og Hustrue Elie Ols Dr: paa aarl: Leve Kaar af sam/m/e Anpart i Mieldem  No: 47,  indført fol: 792.

            13.  Een Obl: af Lars Fabiansen Bruraas til Aasene Capell  stor 50 rd  med 1te Pante Ret i 18 M/ark S: og 12 Kdr: Malts Leie i Bruraas  No: 55  dat: 27de Nov: 1786  og indf: 790.

            14.  Et Skifte Brev af Borgemæster Hoe og Byefoged Bentzon i Bergen  forrettet i Lille Sandvigens Mølle efter Else Catrine Hagelsteen  fød Brede, beg: 18de Martii og sluttet 1te April 1785, hvorved Gaarden Eidsvaag  No: 63  med tilhørende Mølle  vurderet for 1600 rd  blev tillodnet den afdødes efterladte 6. Sønner og 4re Døttre, de \sex/ 1te hver 200 rd  og de 4re sidste hver 100 rd.

            15.  Aflyst en Obl: af Erich Crispinusen Flachtvedt til Johannes Monsen Blindem  stoer 114 rd  med 1te Pante Ret i ½ Løb Smør og 1 Mæle Malts Leie i Flactvedt  No: 67, dat: 7de Junii 1776 og tingl: s: D:, der nu er indfriet efter paategned Qvittering af Mons Johannesen Bircheland og Ole Johannesen Myrdahl under 27de Novembr: 1786.

            16.  Aflyst en Dito af sam/m/e Debitor til Stephen Knudsen Blindem  stor 115 rd  med lige Pante Ret i sam/m/e Eiendom  No: 67, dat: 7de Junii 1776 og tingl: sam/m/e Dag, der nu er indfriet

 

1786: 161b

 

efter Creditors paategnede Qvitering af 27de Novembr: 1786.

            17.  Tingl: et Skiøde af Erich Crispinusen Flachtvedt til Stephen Knudsen Blindem paa ½ Løb Smør og 1 Mæle Malts Leie i Flachtvedt  No: 67  for 231 rd, dat: 28de Nov: 1786  og indført fol: 794.

            18.  Et Skifte Brev efter Mons Nielsen Ulvesetter af 15de Junii 1786  hvorved af ½ Løb S:r og 1 Mæle Malts Leie i Ulvesætter  No: 70  blev udlagt 18 M/ark S:r og 6 Kdr: M: til Enken Brite Mons Dr:   og hver af de 5 Døttre, Conilsche, Marte, Brite, Giertrud og Karie Mons Døttre 3 3/5 M/ark S: og 1 1/5 Kde: Malt.

            19.  Et Skiøde fra Enken Brite Mons Dr: Ulvesætter og samtlige Medarvinger i næstforbemelte Skifte Brev  til Dotter og Søster manden Niels Olsen paa ½ Løb S: og 1 Mæhle Malts Leie i Ulvesætter  No: 70  indberegnet hans Hustrues Cornelsches Arve Lod deri, det solgte for 171 rd  dat: 27de Novembr: 1786  og indført fol: 793.

            20.  Een Obl: af Niels Olsen Ulvesætter til Enken Brite Mons Dr: Ulvesætter  stoer 96 rd  med 1te Pante Ret i Een halv Løb Smør og 1 Mæhle Malts Leie i Gaarden Ulvesætter  No: 70, dateret 27de Nov: 1786  og indført fol: 793.

            21.  Et Vilkaars Brev af sam/m/e Dato fra Niels Olsen Ulvesætter til Enken Brite Mons Dr: Ulvesætter paa aarlige Leve Kaar af sam/m/e Anpart i b:melte Gaard No: 70  indført fol: 793.

            22.  Et Skiøde fra Berge Amundsen Ulvesætter til Mons Johannesen paa ½ Løb S:r og ¼ T:de Malts Leie i Ulvesætter  No: 70  for 330 rd  dat: 28de Nov: 1786  og indført fol: 794.

            23.  Aflyst en Obl: af Berge Amundsen Ulvesetter til Rasmus Nielsen Myrdahl  stoer 50 rd  med 1te Pante Ret i 18 M/ark S: og 6 Kdr: Malt i Ulvesætter  No: 70  dat: 19de Nov: 1773 og tingl: s: D:  der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Creditor under 27de Novembr: 1786.

            24.  Tingl: et Skiøde fra Stephen Monsen Hougedahl til Ole Knudsen paa 18 M/ark S: og 1 Mæle Malts Leie i Gaarden Hougedahl  No: 72  for 190 rd  dateret 28de Novembr: 1786  og indført fol: 795.

            25.  Een Odels Lysning af Stephen Bergesen Rølland for hans Myndtl: Jens Jensen til ½ Løb Smør og ½ T:de Malts Leie i Gaarden Hougedahl  No: 72  som beboes af Stephen Monsen og Ole Knudsen  dateret 28de Nov: 1786  og indført fol: 795.

            26.  Aflyst en Obl: af Erich Andersen Hitland til Johannes Olsen Hitland  stor 100 rd  med 2den Pante Ret i ½ Løb Smør og ½ T:de Malt i Hitland  No: 78, dat: 4de Nov: 1778 og tingl: 24de s: M:, der nu er indfriet efter paategnet Qviter: af Jochum Koch som Tilsyns mand i Creditors Stervboe under 4de Nov: 1786.

            27.  Tingl: et Skifte Brev efter Lars Erichsen Melcheraaen

 

1786: 162

 

af 14de Junii 1786, hvorved af 22 M/ark S:r og 3 2/3 Kde: Malts Leie i Melcheraaen  No: 76  blev udlagt Sønnen Erich Larsen 14 2/3 M/ark Smør og 2 4/9 Kde: Malt  og Dotteren Ingeborg Lars Dr: 7 1/3 M/ark S:r og 1 2/9 Kde: Malt,  saa og af 18 M/ark S: og ¼ Huud i Ytre Horvig  No: 83  til Enken Hellene Jacobs Dr: 16 M/ark S:r og 2/9 Huud,  item Sønnen Erich Larsen 2 M/ark S: og 1/36 Huud.

            28.  Et Skiøde af Jens Mariager med Curator Jon Mariager til Hans Bryning paa Gaarden Telvig  No: 82  af Skyld 1 ½ Løb Smør  med underliggende indre og ytre Klouvens \Laxe/ Fiskerie  for 990 rd  dat: 28de Junii 1786  og indført 789.

            29.  Et Afkald fra Jens Mariager med Curator Lars Paasche til Værgen Jon Mariager for hans under Bergens Byes Jurisdiction tilfaldne Arve Midler  dat: 10de Octobr: 1781 og tingl: ved Bergens Byeting den 22de sam/m/e Maaned, indført fol: 789.

            30.  Et Skifte Brev efter Konen Giertrud Ols Dt: Hylche af 17de Junii 1786, hvorved af 9 M/ark S: i Hylche  No: 87  blev udlagt til Creditor Lars Andersen Toft og Enkemanden Rasmus Thomæsen Hylche hver 3 M/ark Smør,  Sønne Sønnen Ole Olsen og de 2de Sønner Ole og Niels Rasmussønner hver 6/7 M/ark S:   og Dotteren Marte Rasmus Dr: 3/7 M/ark Smør.

            31.  Et Dito efter Ole Olsen Houchaas af 16de Junii 1786  hvorved af 1 pd 3 M/ark Smør og 6 Kdr: Malts Leie i Gaarden Houchaas  No: 90, blev udlagt Stervboe Enken Ingeborg Lars Dt: Houchaas 13 ½ M/ark Smør og 3 Kdr: Malt,  hver af de 3de Sønner Hans, Ole og Lars Olssønner 2 7/10 M/ark S: og 3/5 Kde: M:   og hver af de 4re Døttre Marte, Anne, Kari og Brite Ols Døttre 1 7/10 M/ark Smør og 3/10 Kde: Malt.

            32.  Et Afkald fra Niels Monsen Aasheim til Ole Olsen Indre Brudviig for hans Hustrues Brite Simons Dtrs: ved Skifte paa Indre Taqvam af 27de Aug: 1777 tilfaldne Arve Capital 69 rd 2 mrk 2 s  med Interesse  dat: 27de Nov: 1786.

            33.  Een Contract mellem hr: Diderich Adolph von Ely og Niels Monsen Nordre Qvamme, hvorved den sidste fra sin eiende Anpart i Nordre Qvamme  No: 49  afstaaer og overlader til den første og hans eiende Gaard Hougland  No: 51  Fiske Ret i Spoge eller Qvam/m/e Vandet, langs den 1ste Gaards tilhørende Landstrækning  og derpaa at land drage, dateret 31te Octobr: 1786.

            34.  Et Auctions Skiøde af 1te Junii 1786 til Gullach Giertsen paa Vaanhusene No: 6 og 7 i stoere Sandvigen, afg: Mons Nielsen Hollens Stervboe tilhørende, for 414 rd 8 s, indført fol: 796

            35.  Et Skiøde af Gullach Giertsen paa nys bemelte 2de Huuse No: 6 og 7 i 2den Rode  til hans Dotter Rangelle Gullichs Dt: og Mand Jacob Reielsen  for 298 rd, dat: 18de Novemb: 1786.  indført fol: 796

            36.  Een Obl: af Jacob Reielsen til Gullach Giersten  stor 150 rd

 

1786: 162b

 

med 1te Pante Ret i bemelte 2de Huuse i Hollen  No: 6 og 7 i 2den Rode i stoere Sandvigen  dat: 18de Novembr: 1786  og indført fol: 797.

            37.  Een Fæste Sæddel fra Sandvigens Eier Garman til Jacob Reielsen paa Grunden til forbt: Huuse No: 6 og 7 i 2den Rode i stoere Sandvigen  dat: 3de Octobr: 1786  med Revers, indført fol: 797

            38.  Aflyst en Obl: af Jonas Gudmundsen til Mad:me  sal: Garmans  stor 22 rd  med 1te Pante Ret i Huuset No: 11 i 1te Rode i stoere Sandvigen  dat: 20de April 1776 og tingl: 7de Junii s: A:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Johan Garman paa sin Moders Vegne under 27de Novembr: 1786.

            39.  Tinglyst et Skiøde fra Jonas Gudmundsen Tosche til Siur Iversen paa et Huus i stoere Sandvigen i 1te Rode No: 11 for 55 rd  dat: 27de Novembr: 1786  og indført fol: 797

            40.  Et Afkald af Simon Simonsen til Gustavus Petersen for hans Arve Capital med Renter  58 rd 5 mrk 1 s, som var udlagt i Huuset No: 12 i 1te Rode i Sandvigen, dat: 23de Januarii 1786.

            41.  Et Dito af Tosten Arnesen til Gustavus Petersen for hans Hustrues Birte Simons Dtrs: Arve Capital med Rente  57 rd 4 s  der var udlagt i sam/m/e Huus  dat: 23de Januarii 1786  og indført fol: 798.

            42.  Een Obl: af Jonas Gudmundsen Tosche til Mad: Garman  stor 22 rd  med 2den Pante Ret i hans eiende Huus No: 60 i 1te Rode i store Sandvigen, næst efter Jochum Rubachs som 1te prioritet for 20 rd, dat: 28de Nov: 1786  og indført fol: 798

            43.  Een Obl: af Povel Albreth Prom til Danchert D: Heiberg  stoer 199 rd  med 1te Pante Ret i hans eiende Huus i stoere Sandvigen  i 1te Rode No: 61, dat: 30te Maji 1786, indført fol: 798

            44.  Et Auctions Skiøde til Elling Tørresen af 27de April 1782 paa Huuset No: 3 i 2den Rode i stoere Sandvigen, afg: Ingebrigt Knudsens Stervboe tilhørende  for 16 rd 5 mrk 6 s, {dat:} indført fol: 798.

            45.  Et Skiøde af Elling Tørresen til Stephen Nielsen paa bt: Huus No: 3 i 2den Rode for 16 rd 5 mrk 6 s  dat: 13de Novembr: 1786  og indført fol: 799.

            46.  Een Fornyelses Paategning under 6te Octobr: 1786 af Niels Svendsen paa en Obl: stor 48 rd  udgivet af ham til Sorenskriver Garman den 9de Januarii 1766 og tingl: 29de Maji s: A:  med 1te Pante Ret i hans Huus No: 6 i 2den Rode i stoere Sandvigen  indført f: 799.

            47.  Et Skiøde af Evert Christiansen til Johannes Jacobsen paa et Vaanhuus No: 10 i 2den Rode i store Sandvigen for 99 rd  dat: 20de Novembr: 1786  og indført fol: 799.

            48.  Een Obl: af Johannes Jacobsen til Martin Gørbitz  stor 99 rd  med 1te Pante Ret i nys bemelte Huus No: 10 i 2den Rode, dat: 11te Octobr: 1786  og indført fol: 800.

            49.  Een Contract imellem Johannes Jacobsen og Evert Christiansen, at den sidste skal have frit Ophold i bemelte Huus saa længe han lever, dat: 20de Nov: 1786  og indført fol: 800

            50.  Aflyst en Obl: af Evert Christiansen til Korskirkens Fattig Skoele  stor 90 rd  med 1te Pante Ret i nys-

 

1786: 163

 

bemelte Huus, dat: 11te Novembr: 1754 og tingl: ved Byetinget den 16de Decembr: s: A:  og for Arne Ting den 23de Maji 1757, der nu er indfriet efter paategnet Qviter: af Ove Holm under 11te Octobr: 1786.  Heraf tilforn afskrevet 40 Rdlr paa Høste Ting Listens(?) 1784

            51.  Tingl: et Afkald af Abraham Marcusen til Claus Bischop for hans Arve Capital 50 rd  henhørende til Huuset No: 12 i 2den Rode i store Sandvigen, dat: 29de Martii 1786  og indført fol: 799

            52.  Een Fornyelses Paategning under 2den Januarii 1786  og foregaaende Afskrivning under 3die Julii 1770, hvor for halve Capital paa den af Ole Iversen udgivne Obl: til Sorenskriver Garman  stoer 50 rd  med 1te Pante Ret i Huuset No: 13 i 2den Rode, dateret 2den Maji 1763 og tingl: 15de Junii s: A:, indført fol: 801.  og afskrives i henseende Rente Skat i blant de til deels aflyste Obligationer

            53.  Et Skiøde af Niels Monsen til Lars Olsen paa Huuset No: 19 i 2den Rode i store Sandvigen for 56 rd  dat: 15de April 1786  og indført fol: 800.

            54.  Een Obl: af Johannes Monsen Solberg til Ellev Knudsen Storoxe  stor 150 rd  med 1te Pante Ret i Huuset No: 21 i 2den Rode i store Sandvigen, dat: 10de Nov: 1786  og indført fol: 800.

            55.  Et Skiøde af Giert Storm til Christen Reielsen paa hans tilhørende Vaanhuuse i 2den Rode No: 34 i stoere Sandvigen for 420 rd, dat: 29de Septbr: 1786  og indført f: 801

            56.  Een Obl: af Christen Reielsen til Diederich von der Ohe  stor 299 rd  med 1te Pante Ret i nysbt: 2de Huuse No: 34 i 2den Rode  dat: 29de Septbr: 1786  og indført fol: 801.

            57.  Aflyst en Dito af Giert Storm til bemelte von der Ohe  stoer 250 rd  med 1te Pante Ret i sam/m/e 2de Vaanhuuse No: 34 i 2den Rode, dat: 20de Januarii 1785 og tingl: 8de Junii s: A:  der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvittering af 29de Septbr: 1786  med hosfulgte Opsigelse.

            58.  Tingl: en Afskrivelse af Rasmus Myhrdahl og Johannes Blindem under 18de Novembr: 1782 og 12te Nov: 1786 for betalte 70 rd til Afdrag [paa]? den til dem udgivne Pante Obligation af Ole Hansen Thune  med Pant i hans Huus No: 50 i 2den Rode, dat: 13de Octobr: 1773 og tingl: 3die Junii 1774  stoer 140 rd, hvoraf altsaa ikkun bliver tilbage 70 rd, indført fol: 801.

            59.  Aflyst en Pandte Obligation af {Giert} Ole Bastesen yttr: Arne til Mons Steffensen Hundhammer  stor 90 Rdr  datr: 11te Junii 1771, tingl: Dagen nestefter, med 1te pandte Rett i 1 pd: 9 Mark S:r i Yttr: Arne  No: 48, der nu er indfriet efter 2de paategnede Qvitteringer for Creditor af 22de November 1783 for 50 Rdr  og af 28de November 1786 for de \øvrige/ 40 Rdr.  den første forhen aflyst den 22de Novbr: 1783

 

Hr: Fogden fremlagde til Bjelag ved Skatte Regnskabet

            3.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende høy Kongelige Skatter for dette [Skibreede], ere af Beløb,            saavelsom over Rente Skatten,              der inden Retten blev oplæst uden at derimod skeede nogen Indsigelse.

 

1786: 163b

 

 

Efter 3de Udraab indfandt sig ingen som havde videre med Tinget at bestille, thi blev samme ophævet.