Del F av NHL Tb. nr. 46  1771-1778

 

 

 

1777: 325b

 

Extra Ting for Schiolds Skibreede 1777.

Aar 1777  den 16de Januarii  blev en Extra Ret holden for Schiolds Skibreede paa Tingstædet Møllendahl efter Udsættelse fra 16de sidstl: Maaned  og betjent af Sorenskriveren med de for indeværende Aar tilnævnte 8 Laug Rettesmænd, som her foran f: 299 er anført, hvilke alle fremviiste Beviis fra Laugmanden om at have aflagt Eed som Laug Rettesmænd.

  Fogden Heiberg loed ved Fuldmægtig Gran æske Sagen i Rette og fremleverede et skriftlig Indlæg og Deduction i Sagen af Dags dato  som i Retten blev oplæst og er med derhos fulgte Bielag saa lydende. Comparenten anviiste in originali en Skrivelse fra Stiftamtmand Pettersen til Fogden Heiberg  dateret 17de Januarii 1770  indeholdende Com/m/unication fra Stadtholder Benzon {af} \under/ 6te sam/m/e Maaned af 2de Rescripter fra det Kongel: Danske Cancillie  dateret 3de Septembris 1768  og 23de Decembris 1769, \Vej Væsenet vedkom/m/ende/  der ved 1770 Aars Som/m/er Tinge allevegne var publiceret her i Fogderiet efter Sorenskriverens Paategning, hvilket Rescript af Dom/m/eren blev confronteret med det derudaf i Indlægget inddragne  som dermed befandtes ganske overeensstem/m/ende, hvorefter det med Anviisnings Paategning blev Comparenten tilbageleveret

  Christopher Larsen Giellestad og Jens Andersen Soleimsvigen {beklag} mødte og beklagede at de som eenfoldige Folk og ukyndige i Lov og Ret ej kunde fremføre det fornødne til deres Forsvar  og ej vare formuende nok til at kunde bekoste samme  hvorfore de hos høy Øvrighed ville anholde om at en lovkyndig Mand maatte anbefales til Forsvar for dem i denne i mod dem anbefalede Sag  paa det at de ikke i Mangel deraf formedelst deres Eenfoldighed uskyldig skulle liide for haard Straf  og til den Ende begjerede de Sagens Anstand paa 1 Maaned at det behøvende til deres Forsvar kand tilvejebringes.

  Gran  paa Fogden Heibergs Vegne  gav til kjende at endskjønt Fogden efter Sagens Beskaffenhed ej havde holdt det nødvendigt at ansøge Defensor beskikket for de saggivne  ville han dog i Anledning af de indstevntes Begjering andrage det for Stiftets høye Øvrighed  og i den Henseende indstillede den af de indstevnte forlangte Sagens Anstand.

  Derpaa blev af Dommeren

Forafskeediget

  Efter Parternes Forlangende bevilges Sagens Anstand til Løverdagen den 15de Februarii førstk:  fremdeeles for en Extra Ret at behandles, til hvilken Tiid alle vedkommende haver at møde.

 

 

[Extra Ting for Schiolds Skibreede 1777]

Aar 1777  den 15de Februarii  blev Extra Retten atter sadt paa Tingstædet Møllendahl  og betjent af Sorenskriveren med sam/m/e Laug Ret.

  Fogden Heiberg æskede Sagen i Rette imod de for Forbrydelse ved Udpantningen for forsømt Vejarbejde indstevnte  og ville anhøre hvad

 

1777: 326

 

Defensor til deres Forsvar havde at siige.

  Procurator Randulff mødte og fremlagde Stiftets Ordre af 28de passato, hvorefter han er befalet til Defensor i denne Sag, i Følge af hvilket han producerede Indlæg af Dags dato  og dermed under alle vedbørlige Reservationer og viidere Tilsvar i fornøden Tilfælde Submitterede Sagen Dom. Bemelte Stiftets Ordre og det af Defensor indgivne Indlæg blev i Retten oplæst og er af saadan Indhold

  Hr: Lieutenant Thodahl af det 2det Bergenhuusiske Reg:t indfandt sig for Retten og tilkjendegav at Reg:tet af Rygte havde erfaret at Soldat Christopher Larsen Schage og Jens Andersen Soleimsvig vare som paagjeldende indkaldet at møde for dette Extra Ting, mens som Reg:tet var aldeeles uvidende saavel om de imod Soldaterne førte Beskyldninger, som om alt hvad hidindtil i Sagen imod dennem var afhandlet, efterdie ingen af deres foresatte Officierer dertil er bleven indvarslet  saa protesterede Comparenten paa Hr: General Major v: Schachts Ordre imod alt hvad viidere herudi Soldaterne til Nachdeel maatte foretages inden Reg:tet om Sagens Beskaffenhed bliver underrettet og til Soldaternes Forsvar kand tage de behørige messures, hvortil man saameget meere finder sig beføyet som Forordningen af 7de Martii 1749  i den 3de Post  tydelig bestem/m/er det eeneste Tilfælde da Officierernes Indvarsling ikke behøves, som her ikke kand finde Stæd.

  Actor begjærede tilført til Besvarelse paa Defensors Sr: Randulffs Indlæg at Forhøret og Acten tilfulde oplyser at alle de ind stevnte rigtig nok have begaaet de Forbrydelser, som Actor i sit Indlæg har reciteret, saa at end ikke Soldat Jens Andersen Soleimsvigen er ganske uskyldig som Defensor foregiver  skjøndt han er mindst brydig; Actor vedblev derfore i et og alt sin gjorde Irettesættelse imod samtlige de indstevnte  med Paastand af Tillæg i Omkostningerne for Dom/m/eren, Laug Ret og Actor tilsam/m/en for denne og endnu en til Doms Afsiigelse forventende Session tilsam/m/en med 7 Rdlr. I Henseende til Hr: Lt: Thodahls fremførte Exception svarede han kortelig at da de 2de indstevnte Soldater ikke er tiltalt for denne Ret for nogen militaire Tjeneste eller Geevehr, men allene for en Forbrydelse de som Simple jordbrugende Bønder have begaaet, ligesom der ikke er gjort nogen Paastand over dem til corporlig Straf, saa viiser just den af velbemeldte Hr: L:ten allegerede Forordning at det var til Overflødighed og en Uorden i Rettergangen at indvarsle de militaire chefs, hvorfore han paastoed at Hr: L:tens Indsigelse ej maatte kom/m/e i Betragtning, og saaleedes indloed han Sagen Dom.

  Pr: Randulff som Defensor formeente at hans indgivne ville findes grundet  og i Følge deraf henholdt sig til sit indgivne.

  Niels Svendsen Lund mødte og benegtede de førte Vidners

 

1777: 326b

 

Forklaring for saavidt ham betræffer.

  Ingen af de øvrige tilstædemødende paagjeldende havde viidere at tilføre.

  Derefter blev af Retten

Forafskeediget

  Sagen optages til Doms til Mandagen den 3de Martii førstk: ved et Extra Ting at afsiiges

 

 

[Extra Ting for Schiolds Skibreede 1777]

Aar 1777  den 3de Martii  blev Extra Retten atter sam/m/estæds sadt efter Udsettelse fra forrige Session  og betjent af Sorenskriveren med sam/m/e Laug Ret.

  Hr: Lt: Thodahl mødte efter Ordre af Hr: General Major von Schacht og ind leverede et P: M: af Dags dato, der er saa lydende.

  Til Slutning bliver denne Extra Rets Omkostning saaledes at beregne

Dommeren for 4 Dages Forretning                                                      4 Rdlr  2 mrk

Diet Penge i 4 Dage á 4 mrk daglig                                                     2          4

Dom og Brevs Penge efter Vidne Actens Vidløftighed             2          2          14

De 8 Laug Rettes Mænd tillægge sig for 4 Møder med

Diet og Rejse  á 2 mrk for hvert Møde                                 10           4

                                                                                                      ---------------------------

                                                                       Tilsam/m/en               20 Rdlr               14 s

 

  Dernest blev efter foregaaende Conference af Dommer og Med Doms Mænd eensstemmig saaledes udi Sagen for Ret kjendt

Dømt og Afsagt.

  I Anledning af de fra General Vejmesterens Fuldmægtiger Arnet og Junchans under 6te Septbr: 1774 og 31te Augusti 1776 indkomne Besværinger over udøvede Opsætsighed og Overlast af nogle Almues Mænd i Schiolds Skibreede ved de hos dem i Aarene 1774 og 1776 skeede Udpantninger for Bøder formedelst Forsøm/m/else paa Vej Arbejde  har Stiftet under 3de Septbr: 1776 beordret Fogden at holde et Examinations Forhør desangaaende, der blev begyndt den 12te og sluttet den 16de s: M:, hvorefter de skyldige i Følge sammes Foranstaltning for en Extra Ret er bleven tiltalte til Undgjeldelse derfore. Som de ved disse Udpantnings Forretninger brugte Vidner i bemelte Forhør har forklaret og siden inden Retten eedfæstet  befindes de indstevntes paaankede Forseelse at bestaae i følgende:

  1.  Foruden at Niels Nielsen Titlestad ved den her hos ham i Aaret 1774 for Vej mulct skeede Udpantnings Forretning sagde til Lensmanden  det bliver ikke godt førend han bliver liggende tilligemed dem som gaae med ham, saa har han og ved den hos ham den 28de Augusti 1776 derfor skeede Udpantning i vreed Hue sagt til General Vejmesterens Fuldmægtig Olstad, som ved Forretningen var overværende, havde vi 3 Naboer været inde da Du sidst var her, skulle Du have ligget paa Flekken eller Stædet  med det Tilføyende  det bliver ikke godt førend de gjør saa som de gjorde med Amtmanden  og at de  nemlig Olstad  Lensmanden og Mændene gaaer som Landsens Forrædere og Bedragere  og at det var falske Forordninger de havde at fare med. I Mangel af at den skyldige ville gjøre Anviisning paa Pant eller oplukke Værelserne  udtoeg Olstad i Svalen et Skjørt eller Stak, som Niels Nielsen tilstoed at være sig tilhørende, der blev vurderet og henlagt til Exsecutor Lensmanden, som sad ved Bordet at skrive Forretningen, hvorpaa Niels Nielsens Hustrue Anne Michels Dotter med

 

1777: 327

 

Magt ville fratage ham samme og greeb ham over Haanden  sigende at det var Tøsens eller Piigens Klæder  og at de havde staalet dem ud, men da Lensmanden nogle gange havde raabt om Hjelp  stoed Olstad ham bie, saa at det udpantede blev i Behold indtil det kort derefter blev indløst.

  2.  Da Udpantnings Forretningen herfor sam/m/e Dag den 28de Aug: 1776 {sam/m/e Dag} skulle gaae for sig hos den anden Beboer sammestæds  Niels Pedersen Titlestad  traf Exsecutor ham ude paa Marken og tilkjendegav ham sit Ærende, hvorpaa Niels Pedersen udtalede nogle haarde Ord imod ham og derefter gik en Omvej oven om ind i Huuset, men Dørren til Huuset fra Gaarden af blev imidlertiid tillukket for Lensmanden indtil den ved det 3die Stød derpaa gik op  da Niels Pedersen holdt Olstad, som tilforn var inde i Stuen med ham, i Brystet eller over Armene, og imidlertiid raabte Olstad  Mænd!  hvorfore kommer I ikke ind, hvorefter begge Udpantnings Vidnerne berette i Forhøret at have seet Olstad blodig over Høyre Haand, men det eene Vidne Ole Andersen Nord Eide forklarer inden Retten under hans eedelige Vidnesbyrd at han ej saae ham blodig  Lensmanden ville formedelst denne udøvede Overlast ingen Udpantning foretage  frygtende for viidere, og paagjeldende Niels Pedersen har selv ved Forhøret tilstaaet, det han og inden Retten har vedblevet, at han selv sloeg Krogen paa Dørren inden til  og at Olstad siden lukkede den op.

  3.  Da der den 5te Julii 1776 derfore skulle skee Udpantning hos Soldat Jens Andersen Solemsvigen, begjerede han først Dilation  og da den blev ham negtet  gjorde han Anviisning paa en Gryde  Ejeren tilhørende, under den Formeening at Ejeren  og ikke han som Forpagter eller Tjener  burde svare Vej Arbejdet efter Contracten, men da Lensmanden ej ville antage samme og i den Stæd ned toeg af Væggen en Saug  ham selv tilhørende, toeg han den og sagde  den kand Du ikke faae i Qvel, thi jeg har betalt den eengang  og før skal jeg bryde den i Stykker for Eders Øjne, hvorefter han beholdt Saugen, hvilket Vidnerne kalder at han fratoeg Lensmanden sam/m/e med Vold og Magt, der hos tilføyede han at saadane Karle vare værd at kaste paa Dørren  og at det var Fjas de foer med, og hans Hustrue Berthe Magnes Dotter sagde tillige, som den fremlagde Udpantnings Forretning indeholder, at hver Mand skulle kaste slige Folk eller Exsecutionen paa Dør.

  4.  Niels Svendsen Lund har ved den hos ham i Aaret 1774 skeede Udpantnings Forretning vegret sig for at betale den ansadte Vej Mulct førend han fik at høre hvad den meenige Almue vilde  og om der var ingen af dem der havde Næser paa  eller om de vare reent Næseløse, dette ansaae han som Fjas Arbejde  og dersom han havde Toe Tre som han selv  skulle han faae dem  nemlig udpantnings Mændene  til at blegne om Næsen  og at slig Udpantning ej burde skee uden efter foregaaende Dom.

  5.  Christopher Larsen Søre Giellestad har under den han ham i Aaret 1774 skeede Udpantning for Vej mulct sagt til Lensmanden  Du var værd at være Lensmand, ja i Helvede var Du værd at være, saaledes gjorde Du og med Extra Skatten og, efterat Lensmanden dertil havde svaret  jeg veed ikke da at have gjort andet end hvad jeg havde Ordre til  det har jeg og nu, blev Christopher ved  ja Fanden i baade Dig og Ordren og den som udgav, Du skulle tage fra Folket, ja i Helvede skulle Du

 

1777: 327b

 

tage, Du var eengang i min Faders Huus og da var Du værd noget og det har jeg etlet  /: tiltænkt :/  Dig  og var det ikke for de brave Mænd Du har med Dig  skulle Du faae en banket Ryg med meere saadan Grovhed  tumult og Allarm, hvorover ingen Udpantning skeede.

  Actor har derfore paastaaet at bemelte 5 paagjeldende maatte efter Lovens 1 – 22 – 31 tilpligtes eenhver at udreede 60 Lod Sølv  og een for alle at oprette den/n/e Rettergangs Omkostning  samt at Niels Nielsen Titlestad og Niels Svendsen Lund for deres Udsiigende  hensigtende til Oprør  maatte tilfindes at arbejde 1 Aar i Jern i Bergenhuus Fæstning  og at den første tillige for ærerørige Skjelds Ord at bøde 3 Mark og være Løgner, dernest at Niels Pedersen Titlestad maae betale Slagsmaals Bøder  saa og at Christopher Larsen Giellestad for utilbørlige Ord maae udreede Penge Mulct 8 á 10 Rdlr til Vej Cassen, endelig og at Niels Nielsen Titlestads Hustrue Anne Michels Dotter maatte straffes i Halsjernet 4 Tiimer  og Jens Solemsvigens Hustrue Berthe Magnes Dotter 2 Tiimer.

  De paagjeldende har til Undskyldning frembragt adskilligt

  Niels Nielsen Titlestad foregiver i Forhøret at han var saa overmaade vreed at han ikke kand erindre det passerede  samt Eeenfoldighed, Overiilelse og Forbitrelse imod Lensmanden.

  Niels Pedersen Titlestad forebringer heel latterligen at han sadte Krogen paa Dørren inden til {i en Tum/m/el og uden Sands}  paa det at Hundene ikke skulle opede Maden der stoed paa Bordet imedens at han selv var derinde, han bekjender ellers at han tillukkede Døren i en Tum/m/el og uden Sands  beklagende at den eene Tyngsel kom/m/er paa ham efter den anden  samt at Olstad tilforn havde fornærmet ham ved at slaae hans Søn  og omendskjønt Procurator Randulff paa hans Vegne har negtet at han har øvet noget imod Olstad, vidner dog denne hans egen foregaaende Tilstaaelse udi Forhøret saavelsom inden Retten imod ham selv.

  Niels Svendsen Lund andrager at han som en fremmet Mand i Bøygden ej den gang ville betale førend han derom erkyndigede sig hos den anden Almue, at han paa den Tiid at dette Vej Arbejde blev tilsagt var i Hardanger at hidflytte sit Gods, saa at der ingen var hjem/m/e uden hans Koene og smaa Børn

  Christopher Larsen Giellestad foregiver at han som opbragt kand have talt adskilligt ubesindigt, at han var vreed over at Lensmanden kom med 5 Mand i hans Huus, at han blev tilsagt til Vej Arbejde i Slottens Tiid  og at han nyelig var hjemkom/m/en fra Excercite.

  Procurator Randulff undskylder dem alle med Eenfoldighed og Hæftighed, men ligesom den sidste ej i mindste Maade kand kom/m/e i Betragtning  saa bemærker og Actor rettelig at Eeenfoldighed heller maae virke Lydighed end Opsætsighed  og desuden er under Sagen heel tydeligen lagt for Dagen at disse Foranstaltninger ang: Vej Væsenet til Tings vedbørlig er bleven kundgjort, hvorefter ingen Uviidenhed derom kand have Stæd, ja  der er end og efter vore Lover sædvanlig

 

1777: 328

 

Mildhed anviist Almuen Forsvar og Understøttelse ved Amtet, hvor de skulle henvende sig naar de skulle formeene sig herved fornærmet, og i Mangel deraf kand de paaskudte Forfald ingenlunde undskylde, men fra alle Kanter betragtet bliver deres Gjenstriidighed og Opsætsighed destoe meere last- og straf-værdig, da det striider imod al Regjerings Natur og alle Staters Indretning med Voldsomhed at tage sig selv til Rette.

  Ellers forekommer herved den Omstændighed at de om Niels Lunds, Christopher Giellestads og Niels Nielsen Titlestads Udsiigende ved Udpantnings Forretningerne i Aaret 1774 afhørte Vidner ere førte efter 2 Aars Forløb, der ej stem/m/er overeens med Lovens 1 – 13 – 22 og 23de art:, men da det strax under Forretningen er ført i Pennen af Exsecutor, {og} \og underskrevet af Vidnerne  der strax blev/ andraget paa vedkom/m/ende Stæd, kand det ikke tilsidesætte Vidnernes Troværdighed og Paalidelighed imedens at deres Hukom/m/else derved er styrket og den Supponerede Glemsomhed i slig Tilfælde ikke kand finde Stæd.

  Betragter man nu nærmere Sagens Beskaffenhed  da har Actor tildeels rettelig bemærket Forskjellen af de paaklagede Forseelser og deres Grader, hvilket endog Procurator Randulff som Forsvar for de paagjeldende indrøm/m/er og allene paastaaer Formildelse i Straffen.

  Naar Niels Nielsen Titlestad  foruden anden Trudsel og Skjelds Ord imod Exsecutor og medhavende, hvorved han har forbrudt imod Lovens 6 – 9 – 20  og 21de C: 2den art:, siiger at det bliver ikke Godt førend de  nemlig Almuen  gjør saa som de gjorde med Amtmanden; maae det nødvendig ansees af nogen Bemærkelse  og den kand ikke være anden end at det maae referere sig til det bekjendte Opløb i Aaret 1765 i Anledning af Extra Skatten  da Almuen angreb Stiftamtmandens Person, hvorved han røber et høyst formasteligt Forsæt til Oprør og den groveste Opsætsighed imod Lovens og Regjeringens Foranstaltninger.

  Niels Pedersen Titlestad har ved de udsagde Ord imod Exsecutor  efter at Udpantnings Forretningen var ham ankyndiget  gjort sig brødig efter Lovens 6 – 9 – 20  foruden det forøvede Slagsmaal mod Olstad.

  Soldat Jens Andersen Solemsvigen er den mindst brødige  da han først har gjort Anviisning paa en Ejeren tilhørende Gryde at pantes, som Lensmanden uden Føye forkastede, da det siden havde blevet den skyldiges egen Sag at afgjøre med Ejeren  som havde betroet ham sam/m/e, og endskjønt det ikke aldeeles retfærdiggjør hans Modvillighed i at tilbageholde den Saug, som Exsecutor ville udtage, saa formilder det dog hans Forseelse.

  Niels Svendsen Lund har foruden de udsagde Trudsels Ord imod Exsecutor  at dersom han \havde/ Toe Tre som han selv  skulle han faae dem  nemlig Udpantningsmændene  til at blegne om Næsen, hvorved han har forbrudt imod Lovens 6 – 9 – 20, tillige henskudt sig til den Meenige Almue, ligesom han ikke var forbunden at adlyde

 

1777: 328b

 

Lovens og Regjeringens Foranstaltning  med mindre at Almuen tillige billigede sam/m/e, og naar han tilføyer at han vilde høre om ingen af Almuen havde Næser paa  eller om de vare reent Næseløse, røber saadant et høyst forvovent Forsæt at ville formaae Almuen til Oprør og Opsætsighed.

  Christopher Larsen Giellestad har ved de udsagde Trudsler og grove Ord forbrudt imod Lovens 6 – 9 – 20  og 21 C: 4de art:

  Niels Nielsen Titlestads Hustrue Anne Michels Dotter, der har villet fratage Exsecutor  imedens han fuldførte sin Forretning, det udpantede  og greb fat paa ham  kand med Føye ansees efter Lovens 6 – 9 – 19.

  Endelig \har/ Jens Andersen Solemsvigens Hustrue Berthe Magnes Dotter usøm/m/elig begegnet Udpantnings Forretningen ved at siige at de burde kastes paa Dør.

  Efter saadan Sagens forefundne Beskaffenhed Kjendes hermed og

Døm/m/es for Ret

  Niels Nielsen Titlestad  Niels Pedersen Titlestad, Niels Svendsen Lund og Christopher Larsen Søre Giellestad bør eenhver for sig i Følge Lovens 6 – 9 – 16 og 20de udreede 3de 10 Lod Sølv  eller Femten Rdlr  og tilligemed Jens Andersen Solemsvigen een for alle at oprette den/n/e Rettergangs Omkostning med 47 Rdlr 4 mrk 2 s, hvoraf Fogden tillægges for hans Umage med Forhøret, Actionen og 3de Møder med Diet og Rejse  Penge 14 Rdlr  og det øvrige efter Anførsel i Acten. Dernest bør og Niels Nielsen Titlestad for de udsagde forvovne og formastelige Ord  hensigtende til Oprør og Opsætsighed  at arbejde i Bergenhuus Fæstning et halvt Aar  samt desuden for udsagde ærerørige Ord i Følge Lovens 6 – 21 – 2 at bøde 3 Mark til Kongen og være en Løgner.  Niels Pedersen Titlestad bør desuden for det med Olstad forehafte Slagsmaal at bøde 3de 6 Lod Sølv  eller Nie Rdlr.  Viidere bør Niels Svendsen Lund for udsagde formastelige Ord  hensigtende til Oprør og Opsætsighed  at arbejde i Bergenhuus Fæstning et halvt Aar.  Fremdeeles bør Christopher Larsen Giellestad desuden for udsagde grove Ubeqvems Ord at bøde til Vej Cassen Fem Rdlr.  End viidere bør Jens Andersen Solemsvigen for udviiste Gjenstridighed under Udpantnings Forretningen at bøde til Vej Cassen Sex Rdlr.  Dernest bør Niels Nielsen Titlestads Hustrue Anne Michels Dotter for hendes modvillige Dristighed og Overlast imod Lensmanden under Udpantnings Forretningen at straffes med Gabestok eller Halsjern i 2 Timer  1 Time før og 1 Tiime efter Prædiken,  Endelig bør og Jens Solemsvigens Hustrue Berthe Magnes Dotter for hendes usøm/m/elige Forhold under Udpantnings Forretningen at bøde til Vej Cassen Toe Rdlr.  At efterkom/m/es paa den Maade de Kongel: Anordninger

 

1777: 329

 

foreskriver 15 Dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse.

 

  Ved den/n/e Doms Afsigelse var tilstæde og anhørte sam/m/e  Niels Nielsen og Niels Pedersen Titlestad, Niels Svendsen Lund  Christopher Larsen Søre Giellestad, og Jens Andersen Solemsvigen, hvoraf {Niels Pedersen Titelstad og} Niels Svendsen Lund forbeholdt Ankemaal over den afsagde Dom, men de øvrige gave tilkjende dermed at være fornøyede.

 

 

 

Sommer Tinget for Sartors Skibreede 1777.

Aar 1777  den 2den Maji  blev et almindeligt Som/m/er Ting holden for Sartors Skibreedes Almue paa Tingstædet Tøsøen  og Retten betjent af Sorenskriveren med tilnævnte 8 Laug Rettesmænd, som her foran f: 292 ere anførte  hvilke alle fremviiste Attest om at have aflagt Eed som Laug Rettesmænd. Ved Tinget var tilstæde Kongens Foged og meenige Almue.

 

Først blev bekjendtgjort følgende Høy Kongel: Anordninger og Stifts Breve.

            1.  En Placat fra det Kongel: Admiralitets Collegio  dateret 6te Xbris 1776, hvorved bekjendtgjøres Hans Kongel: May:ts Resolution af 2den s: M:  hvorved forbydes utilladelig Flag og Vimpel Føring.

            2.  Placat ang: hvorledes med Mandskabet ved Søe og Land Lægderne i Norge skal forholdes i Anledning den med sam/m/e gjorte Inddeeling  dateret 2den Januarii 1777.

            3.  Rappels og General Pardons Patent for det fra Land Lægderne udi Norge siden Aaret 1748 undvigte Mandskab  dateret 30te Januarii 1777.

            4.  En Skrivelse fra Hr: Stift Befalingsmand de Schouboe til Fogden Heiberg af 12te Novbr: 1776  hvorved bekjendtgjøres det Kongel: Rescript af 18de Octbr: s: A: ang: Røgstuer.

            5.  En ditto af 15de Octbr: 1776  hvorved bekjendtgjøres det Kongel: Rescript Af 18de Sept:  at Rettens Betjente for Skyldsætnings Forretninger paa Proprietaire Gods bør nyde halv Betaling

            6.  En ditto af 12te Novbr: 1776, hvorved bekjendtgjøres et Monitum fra OberLodsen Com/m/andeur Capitaine Frisch ang: utilladelig Indlodsning af Fiskere ved Havet med viidere.

            7.  En ditto af 7de Januarii 1777, hvorved bekjendtgjøres en Kongel: Resolution af 9de Xbr: 1776  at Consumtionen af Horn Qvæget nedsættes for Bergens Bye til 32 s pr: Stykke for Aarene 77, 78 og 79

            8.  Et Stik Brev sam/m/estæds fra efter en under Transporten fra Syndmør til Synfiord undvigt Tyvs Delinqvent  navnlig Carl Magnus Pettersen Palm  dateret 18de Martii 1777.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Anders Gertsen og Ole Jonsen Biørdahl af

Sundhordlehn  og Mons Steffensen Bukken  til Tings Vidne.

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Anders Gertsen og Ole Jonsen Biørdahl af Sundhordlehn  samt Gjæstgiveren Mons Steffensen Bukken  for utilbørlig Omgang med noget af de 2de 1te fundne og bjærgede  og til den sidste solgte Vrag Gods  derom at anhøre Vidner

 

1777: 329b

 

og Beviisligheder til et Tings Vidnes Erholdelse. Til Vidner er under Lovens Faldsmaal indkaldet Lensmanden Knud Simonsen Tøsøen og Mons Bukkens Piige Karie Halvors Dotter. Actor producerede Stiftets Ordre til den/n/e Action af 4de Febr: d: A:  tilligemed en til sam/m/e indgivne Klage af de første indstevnte  dateret 24de Octbr: f: A:  samt en af Lensmanden og Mænd den 24de Xbr: s: A: derover holdet Forretning  hvilke efter hinanden her indtages saa lydende.

  Mons Steffensen Bukken mødte og vedtoeg lovlig Varsel  men ikke Anders Gertsen og Ole Jonsen Biørdahl, hvorfore de brugte Kaldsmænd Michel Pedersen Dahle og Peder Knudsen Tøsøen eedelig afhjemlede Varselen at være skeed som meldt i *i deres eget Paahør og Boepæl den 1te April sidstl:

  Mons Steffensen Bukken tilligemed Stevne Vidnerne anmeldte at det udeblevne Vidne Karie Halvors [Dotter] i lang Tiid har været og endnu er syg, hvorfore de lyste hendes Forfald.

  Fogden Heiberg fremstillede det mødende Vidne Knud Tøsøen og begjerede ham tilspurgt   1.  om han den 24de Junii afvigte Aar var i Mons Steffensen Bukkens Huus og der saae indstevnte Anders Gertsen og Ole Jonsen Biørdahl at overlevere noget fundet Vrag Gods  til hvem og hvad Slags?   2.  om han hørte bemelte Mænd forklare hvor de havde fundet sam/m/e Gods?   3.  Om han hørte at de afhændigede dette Gods til den indstevnte Mons Steffensen Bukken  og til hvilken Priis?

  derpaa frem kom som

            1te Vidne Lensmanden Knud Simonsen Tøsøen, der aflagde Eed og vandt til de af Citanten fremsadte Spørsmaale   til 1te joe  han var der tilstæde 2 eller 3 Dage efter at dette var passeret  men ej den Tiid at det skeede.   til 2det nej   til 3de joe  han var tilstæde i Bukken da de indstevnte blev accorderet med Mons Steffensen Bukken om dette Gods for 11 Rdlr.

  Mons Steffensen Bukken foreviiste Prøve af det kjøbte Gods  der saae ud som sam/m/ensmeltet Fæt og Talg  stinkende og fordervet  og beklagede med dette Kjøb at være bleven skam/m/elig bedragen  og vidste ikke at det var Vrag Gods  eller hvorledes Sælgerne var kom/m/en dertil.

  Actor begjerede det udeblevne Vidne Kari Halvors Dotter maatte forelægges til neste Ting  og sam/m/e Forelæggelse tillige forkyndes for de udeblevne paagjeldende.

Eragtet

  Det udeblevne Vidne Karie Halvors Dotter, som haver ladet lyse sit Forfald, forelægges under Lovens Faldsmaal at møde til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at aflægge sit Provemaal i Sagen  og overlades det Actor; om det eragtes fornøden  tillige derom at avertere de udeblevne paagjeldende.

 

Derefter blev bekjendtgjort følgende Almues Breve

            1.  en Bygsel Seddel udgiven af Albert Henrich Mejer til Joen Monsen paa 15 Marker Smørs Leje i Gaarden Glesnes  med Forbeholdenhed af Lands Lod af frem/m/ede fiskende til Jorddrotten  og at Lejlændingen til ham falholder sin Avl for Markets Priis, dateret 21de Apr: 1777  med Revers.

            2.  en dito udgiven af Seminarii Forstander Joen Mariager til Lars Larsen paa 13 ½ Mark Smørs Leje i Gaarden Sechingstad  dateret 9de Febr: 1777  med Revers.

            3.  en ditto udgiven af Hans Thomasen Eide til Albrigt Larsen paa 13 ½ Mark Smørs Leje i Gaarden Store Sangolt  dateret 3de Octbr: 1776  med Revers.

 

1777: 330

 

            4.  En Bygsel Seddel udgiven af Hans Jensen Leerøen til Ole Olsen paa ½ Vog og 7 Mark Fiskes Leje i Gaarden Steensland  dateret 2den Maji 1777  med Revers

            5.  Een ditto udgiven af Salomon Pedersen Hamre til Niels Olsen paa ½ Vog og 9 Mark Fiskes Leje i Gaarden Ulvesæter  dateret 2den Maji 1777  med Revers.

            6.  Et Skjøde udgiven af Enken Marithe Rasmus Dotter Leerøen og Medarvinger  til Søn/n/en Niels Monsen paa 6 Marker Smør og 1/12 Huuds Leje i Gaarden Leerøen for 23 Rdlr, hvorforuden Kjøberen selv ejer derudi 2 Mark Smør og 1/36 Huud, tilsam/m/en 8 Mark Smør og 1/9 Huud  dateret 2den Maji 1777.

 

Da ingen efter Paaraab havde viidere at føre i Rette  udsættes Sage Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 3die Maji  vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug Ret. Da Retten blev sadt Kl: 7 Morgen blev Sagerne paaraabte.

  Dernest fremkom til Publication

            7.  En Fredlysning udgiven af Fogden Heiberg imod uberettiget Brug paa de under Gaardene Nore og Søre Toft liggende Holmer og Øer  dateret 2den Maji 1777.

            8.  Et Skjøde udgiven af Enken Agothe Ingebrigts Dotter Nipen til Clemet Pedersen Telle paa 15 Marker Fiskes Leje i Gaarden Telle for 22 Rdlr  dateret 2den Maji 1777.

            9.  Et ditto udgiven af sam/m/e Sælger til Jacob Tørresen Telle paa liige Andeel i sam/m/e Gaard Telle for liige Sum/m/a  af sam/m/e dato.

            10.  En Bygsel Seddel udgiven af Peder Knudsen Tøsøen paa egne og afdøde Hans Simonsen Schages Arvingers Vegne  til Jacob Pedersen paa 18 Marker Smørs Leje i Gaarden Berge  dateret 2den Maji 1777  med Revers.

 

Fogden Heiberg loed fremlægge en ohngefehrlig Beregning over de ubetalt henstaaende Høy Kongelige ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin indeværende Aar 361 Rdlr   og for forrige Aaringer 160 Rdlr.

 

Viidere blev publiceret

            11.  Et Deelings Instrument forfattet af Sorenskriver Schielderup efter afg: Johannes Olsen Kleppe af Lyse Kloster Gods under 8de Maji 1776

 

Efterat Retten havde oppebiet til Klokken 8 og ingen efter 3de forskjellige Udraab havde viidere ved Tinget at udrette  blev Sage Tinget hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Schiolds Skibreede 1777

Aar 1777  den 5te Maji  blev et almindeligt Sommer Ting holdet for Schiolds Skibreedes Almue  og Retten betjent af Sorenskriveren med tilnævnte Laug Ret, som her foran f: 299 ere anførte. Ved Tinget var overværende Kongens Foged og meenige tingsøgende Almue.

 

Først blev bekjendtgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger som ved nestl: Som/m/er Ting for Sartors Skibreede ere registerede  med Tillæg

            9.  En Kongel: Forordning, hvorved adskilligt udi de forrige Forordninger om Lotsvæsenet af 19de Maji 1763  og om Søe Enrolleringen i Norge af 1te Febr: 1770  forandres eller nøyere fastsættes  dateret 24de Martii 1777

 

Dernest fremkom til Publ: følgende Almues Breve.

            1.  En Pante Obl: udgiven af Hr: Brandahl til Sr: Wollert Krohn  stoer 200 Rdlr  med 1te Pante Ret i Naadens Aaret af Fanøe Præstekald  dateret 1te 8br: 1773.

            2.  En ditto udgiven af Hr: Thomas von Westen Angel til Hr: Kam/m/er Raad Hysing  stoer 500 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende 4de Part i Gaarden Sæle med underliggende Pladser og Creaturer efter hoshæftede Specification  dateret 25de Octbr: 1773.

            3.  En ditto udgiven af Mons Larsen Store Mithun til Hr: Wollert Krohn  stoer 100 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Store Mithun  af Skyld 2 Pund 8 4/25 Mark Smør  3 Mæler

 

1777: 330b

 

1 11/25 Kde:(?) Malt  3/25 Huud og 2 4/25 Skilling Penge  dateret 7de Xbris 1776.

            4.  Et Skjøde udgiven af Marthe Halvors Dotter Store Mithun med Laugværge  til Mons Larsen paa 14 1/25 Marker Smør  ¾ Mæle 36/100 Kande Malt  3/100 Huud og 27/50 Skilling Penge for 105 Rdlr, hvorforuden Kjøberen tilforn er ejende 1 Pund 18 3/25 Marker Smør  2 ¼ Mæle 1 8/100 Kande Malt  9/100 Huud og 1 31/50 Skilling Penge  dateret 7de Xbris 1776

            5.  Et Skifte Brev forrettet *forrettet paa Gaarden Schiold den 13de Januarii 1777 efter afg: Lars Olsen.

            6.  Et ditto paa Gaarden Nord Eide af 15de s: M: efter Koenen Christie Mons Dotter

            7.  Et ditto paa Pladsen Uhren under Damsgaard sam/m/e Dag efter Koenen Agothe Knuds Dotter.

 

Nye Sag

Arnoldus de Fine imod Sogne Præsten Brandahl

Procurator Sønderburg gav tilkjende {med skriftlig Stevning} \for Sr: Arnoldus de Fine/ at have indkaldet til dette Ting Velærværdige Hr: Peder Brandahl  Sogne Præst til Fanøe  for skyldigværende 56 Rdlr med viidere, efter lovlig forkyndt Stevning af 12te Apr: sidstl:, som han i Rette lagde  og begjerede den indstevnte paaraabt  og i Mangel af Møde  Stevningens Afhjemling ved Lensmandens udskikkede Mænd Hans Hansen Natland og Petter Joensen Nord Eide  observerende ellers at den indstevnte selv har paategnet Stevningens lovlige Forkyndelse. Bemelte Kaldseddel indtages her af saadan Indhold

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Forkyndelsen eedelig blev afhjemlet af bemelte Kaldsmænd efter deres Paategning.

  Pr: Sønderburg begjerede Laugdag for den indstevnte til neste Ting.

Eragtet

  Indstevnte Hr: Brandahl gives Laug Dag til neste Høste Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Pr: Saxe imod Madame Sinning.

Procurator Randulff  som anbefalet for Madame Sinning udi den \mod/ hende anlagde Actions Sag fra det 1te Bergenhuusiske Reg:t betreffende en Caution stoer 200 Rdlr, som indstevntes afdøde Mand for mange Aar har indgaaet for den ligeledes for lang Tiid siden afdøde Reg:ts Qvarteermester Undahl  mødte og fremlagde   1.  Stiftets Ordre til Comparenten  dateret 15de Septbr: 1775.   2.  Copie af det bemelte Reg:ts Qvarteermester Undahls Cautionist meddeelte Beneficium paupertatis dateret 9de Junii 1775 under Stiftets verification.   3.  Comparentens skriftlige deduction af Dags dato  med derudi paaberaabte Bielag No: 1 og 2, hvormed Comparenten Soumiterede Sagen Dom.

  Da ingen paa Citantens Vegne mødte  optages Sagen.

 

Nye Sag

Hans Molle imod Danckert & Wollert Krohn.

Procurator Sønderburg for Hans Molle irettelagde skriftlig Stevning af 15de April sidstl: imod DeH:rer Kjøbmand Danckert & Wollert Krohn med paategnet lovlig Forkyndelse, hvilken Stevning er saavel til Vidners Anhør som Doms Lidelse  og ellers tilkjendegav mundtlig at have varslet et Par Vidner  neml: Siur Siursen Houcheland og Ole Monsen Stranden, som nu møder tilligemed fleere godvillig mødende Vidner efter Stevningens Anledning og Tilhold, hvorefter han begjærede de indstevnte paagjeldende paaraabt og Vidnerne admitteret til eedelig Forklaring paa denne qvæstion  om ikke Udmarken imellem Houcheland og Aarestad har været fra umindelige Tiider beliggende udi et uskift og udeelt

 

1777: 331

 

og været til fælles Brug for begge Gaarders Creaturer som der i Udmarken har bejtet om hinanden og sam/m/en  og om ikke i denne uskifte og udeelte Udmark for nyelig er af de indstevnte bleven foretaget at lade opføre et Steen Gjerde, hvormed den 7de og 8de April er gjort Begyndelse og siden indtil Forbud skeede den 10de April continueret  til Hinder for Aarestads Creaturer at kom/m/e der i Udmarken som de forhen har haft deres Gang og Beede  Stevningen er saa lydende.

  Procurator Randulff mødte for DeH:rer Danckert & Wollert Krohn  og i Anledning af det Forbud og Stevning som bemelte H:rer formeentlig ulovmessig vare blevne angrebne med af Hr: Hans Molle  fremlagde skriftlig Exception og Paastand af Dags dato tilligemed det af Hr: Hans Molle effectuerede Forbud af 10de April nest afvigte  og saaledes henholdt sig til sin Paastand.

  Pr: Sønderburg for Molle  i Anledning af den indkomne Exception  replicerede at det vel er saa i sig selv som derudi foregives  at DeH:rer Krohner ikke har faaet den Maaneds Varsel som de i Byen boende Mænd kunde efter Loven tilkomme, naar de allene skulle betragtes som Bergens Indvaanere; thi ved Stevningen har de ikkun faaet noget over 14 Dages Varsel, men da de ere Ejere af Gaarden Houcheland  og i den qvalité har foretaget sig ved deres Lejlændinger og Tjenere at lade opføre den paatalte Indhægning, hvorimod Forbud er gjort som de selv har irettelagt, og altsaa maae betragtes i en anden qvalité end Indvaanere af Bergen som repræsenterende Beboere og Ejere af Houcheland, saa formeente han at den Varsel som de har faaet bliver lovtilstrækkelig  allerhelst de i deres indkomne Exception vilde haft 5 Nætters Stevne, som aldeeles ikke kunde skikke sig efterdie det paatalte ikke har noget Aavirke i sig som kunde tiltrænge saadan Varsels Maade, men det paatalte henhører under Værnetinget efter Lovens 1 – 2 – 3, ligesom i den af de indstevnte allegerede 1 – 4 – 7  Slutning ikke paabyder, men allene tillades naar Omstændighederne og et aavirket factum det udkrævede at bruge 5te Stævne, som i den omstevnte Tilfælde som meldt ikke var fornøden eller udkrævedes, hvor fore han paastoed Exceptionen som unyttig tilsidesadt og de mødende Vidner admitteret til Forklaring  helst og det er unegtelig at de indstevnte har begegnet den/n/e Sag med Contra Stevning, hvoraf han anviiser en Hoved Citanten Molle given Copie af sam/m/e  dateret 16de April sidstl:  hvori de end meere har taget til Gjenmæle og vedtaget Hoved Stevningens Varsel som repræsenterende Ejere og Beboere af Houcheland.

  Pr: Randulff replicerede kortelig  at naar i Overeensstem/m/else med den/n/e Sags Beskaffenhed Lovens 1 – 2 – 15 sam/m/enlignes med nestpaafølgende 4de Cap: 7de Art:  vil det formoedentlig blive kjendelig at Hr: Molles Forbuds Forretning ved 5te Stevne burde have været forfulgt, men da Sagen allene til Værnetinget er anlagt  saa formeente Comparenten i Henseende til Varselen at Lovens 1 – 4 – 8 bør have Stæd  allermindst kand af den foreviiste Copie af den saa kaldte Contra Stevning udfindes at DeH:rer Krohn nogensinde har vedtaget Molles

 

1777: 331b

 

saakaldede Hoved Stevning, men heller det modsadte  saameget desmeere som den af DeH:rer Krohn udstyrede Stevning angaaer Stadfæstelse paa den Relaxation de have seet sig anleediget at udvirke over forbemeldte Forbud. Comparenten vedblev altsaa det indgivne  med Benegtelse af hvad derimod er fremført  og reservation at proseqvere Stevningen i Henseende Relaxations Forretningens Stadfæstelse.

  Pr: Sonderburg for Molle replicerede  at fra hans Forbuds dato den 10de Apr: sidstl: kunde de indstevnte ikke nyde længere Varsel end given er  siden Tiiden dertil ikke har strakt sig viidere  og at han har formeent at de med den blev fornøyede til at forekom/m/e {en} Stevning til Høste Tinget, som ville tage længere Tiid  og saaledes paa det hastigste afsee Sagen begyndt og udført, men at han  nemlig Sr: Molle  af det tilførte maatte mærke contrarium  samt at de indstevnte end ikke agter at i rette føre deres Contra Stevning, som ikke kand Subsistere naar de ikke erkjende Hovedstevningen, han ville derfore ikke opholde med viidere Vidløftighed eller paatrænge den indcaminerede Stevnings Forfølgelse med Vidners Førelse og i andre Maader, men begjerede Sagen til Høste Tinget udsadt  for med Continuations Stevning og længere Varsel at fornøye de indstevnte i Følge den tagne Reservation i den indcaminerede Stevning  og exciperede sig fra hvad particulier Vej uden for den saa kaldte Contra Stevnings Medfør og den Maade han  nemlig Molle  er kaldet til denne Sag paa at tage til Gjenmæle og(?) De H:rer Krohner vil tage til sam/m/e deres Contra Stevnings Prosecation.

  Pr: Randulff vedblev sin forrige Paastand  og formeente at den paastaaede Tiid til Continuations Stevning her ikke kand have Stæd  da alle Forbude og Arrester efter Lov til neste Ting  enten til ordinaire eller til Aastæd, hvor Sagens Beskaffenhed udfordrer det  skal forfølges, hvilket ikke i den/n/e Begivenhed fra Hr: Molles Siide er opfyldt.

  Pr: Sonderburg henholdt sig til sit tilførte  og forundrede sig over hvorledes de indstevnte kand være sig saa ganske uliige, thi først vil de at Molles paastevnte Forbud skulle være indskrænket til 5 Nætters Stevne som upasselig paa Sagen og det stevnte, dernest biefalder de at Sagen lovlig er proseqveret til Værnetinget  men at Varselen ikke er tilstrækkelig efter Lovens 1 – 4 – 8, siden de indstevnte bor i Bergen uden for Tinglavet  og atter igjen  da Citanten vil Supplere den Mangel ved Continuations Stevning efter sin Reservation i den i rette førte Stevning, heder det at saadan Varsel ikke kunde have Stæd  under Paaskud at Forbudet burde have været forfulgt til neste Ting. men fra Forbudets dato den 10de April sidstl: til dette Ting som 1te Ting har ikke været en Tiid af 4 Uger. Altsaa formeente han at dette moverede af de indstevnte viiser meere de indstevntes vildsam/m/e end regelmessige Sindelav  og følgelig ikke bør komme i nogen Consideration, siden Loven end og ikke paabyder uden Arresters og Forbuders Forfølgelse til neste Ting, hvortil lovlig Kald og Varsel kand gives  og dette her er skeed forsaavidt det

 

1777: 332

 

har staaet til Molle, thi igjentoeg han og sit forrige.

  Pr: Randulff formeente at DeH:rer Krohns Paastand ikke indeholder noget contradictorisk, mindre at kunde tilbage drives ved vildsam/m/e Indvendinger, følgelig med Benegtelse af alt ulovmedhodigt indloed den til Rettens Kjendelse.

  hvorefter Sagen optages til Kjendelse til i Morgen.

 

Procurator Randulff mødte for Kjøbmændene i Bergen DeH:rer Danckert & Wollert Krohn og tilkjendegav at da Aarestads Ejer Hr: Hans Molle havde funden for godt under afvigte 10de April med Forbud at standse Arbejdet paa en Gjærdes Gaard som DeH:rer Krohn havde begyndt at lade opføre paa deres ejende Gaard Houchelands Eenemærker og Ejendom, saa havde bemelte H:rer seet sig beføyet at lade benævnte Forbud den 16de nestefter relaxere, til hvis nærmere Paakjendelse og Stadfæstelse skriftlig Stevnemaal sam/m/e Dag var udstædet og forkyndt, hvilket blev fremlagt saalydende.

  Stevnte Hans Molle mødte ikke efter Paaraab, hvor fore Forkyndelsen eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd Lensmanden Jaen Tveteraas og Jens Jensen Kronstad efter deres Paategning.

  Pr: Randulff fremlagde skriftlig Paastand af Dags dato med derudi paaberaabte Bielag fra 1 til 5 incl: hvormed han Soumitterede Sagen Dom.

  hvorefter Sagen blev optagen.

 

Da det var sildig ud paa Aftenen  udsættes Sage Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 6te Maji  vedvarede Sage Tinget med sam/m/e Laug Ret  og blev da publiceret

            10.  En Skrivelse fra Hr: Stift Befalingsmand de Schouboe  dateret 29de April 1777  til Fogden Heiberg  hvorved bekjendtgjøres et Kongel: Allernaadigst Rescript under 2den s: M: ang: at der ved Bygsel Sedlers Ting lysning tillige skal foreviises Lejlændingernes Reverser paa vedbørlig stemplet Papiir under en vilkaarlig mulct af 1 til 5 Rdlr efter Amtmandens Siigelse.

 

Dernest blev læst og bekjendtgjort:

            7.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Madame Sinning til Etats Raad Bager  stoer 100 Rdlt  med 1te Pante Ret i Gaarden Slettebakken  dateret 11te Januarii 1774 og tinglæst d/en 7de 8br: s: A:, der nu efter paategnet Qvitering af 10de Augusti 1776 er indfriet og derfore herved mortificeres

            8.  Aflyst en ditto udgiven af Mons Monsen Lund til David Brehmer  stoer 200 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Lund  af Skyld 1 Pund 22 1/5 Marker Smør og 11/20 Huud  dateret 8de Maji 1775 og tinglyst den 6te Octbr: s: A:, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 30te April 1777 er indfriet og derfore herved mortificeres.

            9.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Niels Svendsen Lund til Wollert Krohn  stoer 250 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Lund  af Skyld 2 Pund 6 Marker Smør  dateret 7de Augusti 1775 og tinglyst den 6te Octbr: s: A:, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 14de Xbr: 1776 er betalt; hvorfore den herved mortificeres.

            10.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Poul Jacobsen Biørndahl til Mons Larsen Ladefiord  stoer 400 Rdlr  med 2den Pante Ret i hans ejende Gaard Biørndahl  dateret 9de Octbr: 1770 og tinglyst d/en 10de sam/m/e, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 4de Febr: 1777 er indfriet.

            11.  \Aflyst/ En ditto udgiven af Pouls Jacobsen Biørndahl til Lector Arentz  stoer 350 Rdlr  med 1te Pante Ret i Gaarden Biørndahl  af Skyld 1 Løb Smør  dateret 5te Novbr: 1772 og tinglyst d/en 8de Maji 1773, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 4de Febr: 1777 er indfriet.

            12.  Aflyst en ditto udgiven *udgiven af Poul Jacobsen Biørndahl til Mons Larsen paa Hougen  stoer 200 Rdlr  med 2den Pante Ret i Gaarden Biørndahl  af Skyld 1 Løb Smør  dateret 11te Martii 1775 og tinglyst d/en 8de Maji s: A:, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 4de Febr: 1777 er betalt.

 

1777: 332b

 

            13.  Publ: et Skjøde udgiven af Poul Jacobsen Biørndahl til Mons Larsen paa Hougen paa ½ Parten af hans ejende Gaard Biørndahl  af Skyld ½ Løb Smør  for 400 Rdlr  dateret 4de Febr: 1777.

            14.  En Pante Obl: udgiven af Poul Jacobsen Biørndahl til Mons Larsen paa Hougen  stoer 350 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Biørndahl  af Skyld ½ Løb Smør  dateret 26de April 1777.

            15.  En Pante Obl: udgiven af Knud Andersen Houcheland til Johan/n/es Johan/n/esen Houcheland  stoer 45 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans Andeel i Gaarden Houcheland  af Skyld 21 Marker Smør og 1 Mæle Malt  dateret 5te Maji 1777

            16.  En Foreening imellem Ejersken af Natland  Madame Friele  og Beboerne paa Samdahl  Niels Larsen, Lars Poulsen og Ole Monsen  ang: Grændse Skjellet imellem deres Ejendom  dateret 3de Maji 1777.

            17.  Et Skjøde udgiven af Enken Marthe Anders Dotter Houge og Medarvinger  til Johan/n/es Johan/n/esen indre Arne paa 1 Pund 1 ½ Mark Smør  8 ½ Kande Malt og 7/96 Huuds Leje i Gaarden Houge  iberegnet den Lod hans Koene derudi har *har arvet, for 60 Rdlr  dateret 7de Octbr: 1776.

            18.  Et ditto udgiven af Enken Marthe Pouls Dotter og Poul Olsen Schiold  til Ole Nielsen Todtland paa 4 47/52 Marker Smør  3 7/20 Kande Malt og 853/4990 Huuds Leje i Gaarden Schiold for 33 Rdlr  dateret 6te Maji 1777.

            19.  En Pante Obl: udgiven af Hans Rasmusen Øvre Fyllingen til Ole Johannesen ytre Hope  stoer 80 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Øvre Fyllingen  af Skyld 18 Marker Smør og ½ Faar  dateret 5te Maji 1777.

            20.  En Bygsel Seddel udgiven af Biskop Hagerup til Ole Olsen paa 2 Pund Smør og ½ Huuds Leje i Gaarden Giemeland  dateret 3de Martii 1777  med Revers.

            21.  En ditto udgiven af Enken Brithe Anthonii Dotter Schiold og Medarvinger  til Poul Olsen paa 9 Marker Smør  1/8 Tønde Malt og 1/32 Huuds Leje i Gaarden Schiold  dateret 1te Martii 1777  med Revers

            22.  En ditto udgiven af Ole Olsen Schiold og øvrige Værger for Lars Olsens Børn  til Halvor Olsen paa ½ Løb 3 ¾ Mark Smørs Leje i Gaarden Schiold  dateret 1te Martii 1777  med Revers.

            23.  En ditto udgiven af Seminarii Forstander Joen Mariager til Lars Monsen paa 1 Løb Smørs Leje i Gaarden Frøetved  dateret 15de Martii 1777  med Revers.

 

Dernest blev udi Sagen anlagt af Procurator Saxe som anbefalet imod Madame Sinning saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Den Gjeld, som for afg: Rgts: Qvarteermester Undahl er anført udi de til Afregningernes Tilendebringelse for det 1te Bergenhuusiske Reg:t anordnede Commissariers Opgivende til det Kongel: Generalitets Commissariats Collegium, rejser sig efter den deraf fremlagde Extract af Reg:tets Hoved Afregning for Aaret 1763, og da Madame Sinning under 4de Augusti 1762 haver opsagt afg: General Major Lindgaard den til ham for bemelte Rgts: Qvarteermester Undahl af hendes Mand  afdøde Lyder Sinning stillede Caution, saa kand den Gjeld som Undahl er bleven skyldig efter Cautionens Opsiigelse ikke bindes Cautionisten til Ansvar i Overeensstem/m/else med Kam/m/er Rets Ordningen af 18de Martii 1720  dens 3die Capituls 8de Articul, men den indstevnte frikjendes aldeeles for Tiltale i denne Sag.

 

Dernest blev udi den af Hans Molle imod Dankert & Wollert Krohn anlagde og af de sidste contrastevnte Sag afsagt følgende

Kiendelse.

  Vel har de indstevnte ikke erholdet vedbørlig lovlig Varsel efter det af Citanten Molle udfærdigede Stevnemaal, som hans Fuldmægtig endog ved skeede Tilførsel har tilstaaet  og derfore har frafaldet de indkaldede Vidners

 

1777: 333

 

Afhørelse og med Continuations Stevning vildet opfylde denne Defect, men da Hensigten af den i Loven fastsadte Varsels termin er at vedkommende kand have fornøden Tiid til at besørge Tilsvar og de indstevnte ved seenere i rette førte Contra Stevning have taget til Gjenmæle  saa kand den imod Varselen {i den Henseende} skeede Exception i den Henseende ikke finde Stæd. Derimod angaaer dette Søgemaal et af Hoved Citanten udvirket og her til Stadfæstelse indstevnt Forbud imod det af Contra Citanterne opsadte Gjerde  hvorved han formeener sig fornærmet, der efter Lovens udtrykkelige Forskrift i 1te Bogs 16de Capitul til Aastæden maae forfølges  ligesom og Contra Citanterne paa den anden Siide i Mangel af Forbudets betimelige Forfølgelse ved 5te Stevne til Aastædet fra Hoved Citantens Siide have udvirket dets Relaxation, som ligeledes til Stadfæstelse her er bleven indstevnt, da de tilholde sig Ejendoms Ret til den Mark hvor Gjerdet er opført, hvilket ligesaalidet her inden Tinge kand paakjendes naar saadan Ejendoms Tvist om Jord, Gjærde  Græsgang og Markeskjel ingenlunde kand paadøm/m/es uden foregaaende Anviisning  Syn og Granskning paa Aastæden.

  Thi afviises herved dette Søgemaal til Aastæden paa vedbørlig lovlig Maade at forfølges saavel efter Hoved som Continuations Stevningen.

 

            24.  Publ: et Skjøde udgiven af General Krigs Com/m/issaire Geelmeyden til Hans Olsen Heldahl paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Heldahl for 410 Rdlr  dateret 1te Maji 1777

            25.  En Pante Obl: udgiven af Hans Olsen Heldahl til General Krigs Commissaire Geelmeyden  stoer 250 Rdlr  med 1te Pante Ret i nysbemelte Anpart i gaarden Heldahl med Besætning  dateret 1te Maji 1777.

            26.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Johannes Andersen til Biskop Arentz  stoer 250 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans Huus og Qværne Brug under Aarestad  dateret 20de Martii 1766 og tinglyst den 5te Maji s: A:, der efter hosfulgte Creditors Qvitering af 25de Januarii 1777 er indfriet.

            27.  En Bygsel Seddel udgiven af Johannes Johannesen indre Arne til Thomas Knudsen paa 1 Pund 1 ½ Mark Smør  8 ½ Kande Malt og 17/96 Huuds Leje i Gaarden Houge  dateret 6te Maji 1777  med Revers.

            28.  En Odels Lysning udgiven af Hans Poulsen Hornes til 1 Pund 3 Marker Smør og 1/8 Huuds Leje i Gaarden Aadland  dateret 6te Maji 1777.

            29.  En Bygsel Seddel udgiven af Amtmand Michael Storm til Endeel Skomagere i Bergen paa Barke Møllens Grund  dateret 9de Martii 1726.

            30.  En Qviterings Bog for de Skomagere som have Deel i Barke Møllen for den Afgift de deraf yder til Aarestads Ejere  indrettet af Hans Molle 21de 7br: 1774

 

Fogden Heiberg loed fremlægge en ongefehrlig Beregning over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin indeværende Aar 1018 Rdlr   og for forrige Aaringer 720 Rdlr 48 s

 

Da ingen efter 3de Udraab havde viidere ved Tinget at udrette  blev samme hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Alenfiths Skibreede 1777.

Aar 1777  den 9de Maji  blev et almindeligt Som/m/er Ting holdet for Alenfiths Skibreedes Almue paa Tingstædet Alverstrøm/m/en  og Retten betjent af Sorenskriveren med tilnævnte 8 Laug Rettes Mænd, som her foran f: 302 ere anførte  hvilke fremlagde Attest om at have aflagt Eed som Laug Rettes Mænd. Ved Tinget var nærværende Kongens Foged saavelsom meenige Almue.

 

Først blev læst de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Stifts Breve som ved nestl: Som/m/er Ting for Schiolds Skibreede ere registerede  10 i Tallet.

 

Dernest blev bekjendtgjort følgende Almues Breve.

 

1777: 333b

 

            1.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Monstad efter Koenen Dordie Peders Dotter  begyndt og sluttet den 8de Febr: 1777.

            2.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Rgts: Qvarteermester Undal til Johan Frøchen  stoer 844 Rdlr 54 s  med 1te Pante [Ret] i Gaarden Remme  af Skyld 1 Løb Smør og 1 Tønde Malt  dateret 5te Octbr: 1758 og tinglyst d/en 18de Maji 1759  paategnet under 4de Julii 1770 af Jaen J: Frøchen at være afbetalt ved en Compromis Dom imellem Creditors Sterboe og Procurator Johan Simon Cramers Sterboe, hvorhos den og er paategnet af M: Cramer under 5te Maji 1777  at den om Kjøbe Summen for Gaarden Rem/m/e imellem Johan Simon Cramers Sterboe og Jacob de Lange værende Sag er afgjort  og derfor extraderer han den/n/e Obl: til Udslettelse.

            3.  Aflyst en ditto udgiven af Ole Nielsen Titland til Johan/n/es Olsen Smørdahl og Johan/n/es Michelsen Seim  stoer 38 Rdlr 2 mrk  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Titland  af Skyld 1 Pund 12 Mark Smør og 6 Kander Malt  dateret 10de Maji 1768 og tinglyst sam/m/e Dag, der nu *efter *paa- efter paategnet Qvitering af 22de Xbr: 1775 er betalt.

            4.  Publ: et Skjøde udgiven af Berge Joensen Hopland til Christian Nielsen Wolde paa 1 Pund Smør 13 ½ Kande Malt og ¼ Faars Leje i Gaarden Hopland for 98 Rdlr  dateret 9de Januarii 1777.

            5.  En Pante Obl: udgiven af Christian Nielsen Hopland til Wollert Krohn  stoer 80 Rdlr  med 1te Pante Ret i nysbemelte hans Ejendom i Gaarden Hopland  dateret 9de Januarii 1777.

            6.  Et Skiøde udgivet af Capitaine Johan Henrich de Knagenhielm til *til Jon Monsen paa 18 Mark Smør og 18 Kande Malts Leje i Gaarden Alver for *for 90 Rdlr  dateret 17de Decbr: 1776.

            7.  En Pante Obl: udgiven af Jon Monsen Alver til Myndtlingen Joen Joensen fra Hopland i Herløe  stoer 70 Rdlr  med 1te Pante Ret i nysbemelte hans Ejendom i Gaarden Alver  dateret 9de Maji 1777.

            8.  Et Skjøde udgiven af {Capitaine} Fogden Heiberg paa Capitaine Johan Henrich de Knagenhielms Vegne  til Ole Monsen paa 18 Marker Smør  1 Mæle Malt og ½ Faars Leje i Gaarden Nore Eicheland for 120 Rdlr  dateret 6te Xbr: 1776.

            9.  Et ditto udgiven af Ole Monsen Nore Eicheland til Jacob Halvorsen Kaperdahl paa nysbemelte Ejendom i Gaarden Nore Eicheland for 130 Rdlr  dateret 7de Decbr: 1776.

            10.  En Pante Obl: udgiven af Jacob Halvorsen Nore Eicheland til Johannes Aschildsen Grøtved  stoer 80 Rdlr  med 1te Pante Rett i sam/m/e Gaarde Part  dateret 9de Maji 1777.

            11.  Et Skjøde udgiven af Sorenskriver Holtzroed som Værge for Hans Knagenhielm Sunde  til Berge Joensen paa en Anpart i Gaarden Øvre Tvedt  af aarlig Landskyld 1 Pund 12 Marker Smør og ¼ Tønde Malt for 153 Rdlr  dateret 2den Januarii 1777.

            12.  Et ditto udgiven af Capitaine Johan Henrich de Knagenhielm til Ole Larsen paa en Anpart i Gaarden Alver  af aarlig Landskyld 1 Pund 12 Marker Smør og 3 Mæler Malt for 180 Rdlr  dateret 28de Decbr: 1777.

            13.  Et ditto udgiven af Capitaine Henning Diederich de Knagenhielm til Aschild Aschildsen Biørcheland paa en Part i Gaarden Nepstad  af Skyld 18 Mark Smør  ¼ Tønde Malt og ½ Faar for 120 Rdlr  dateret 7de Decbr: 1776.

            14.  En {Pante Obl:} Bygsel Seddel udgiven af Madame Garman til Niels Monsen paa 1 Pund 12 Marker Smør  2 Mæler og 6 Kander Malts Leje i Gaarden Storoxe  dateret 25de Septbr: 1776  med Revers.

            15.  En ditto udgiven af Sogne Præsten Schanche til Halvor Olsen paa 1 Pund Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Walle  dateret 16de Maji 1776  med Revers

            16.  En ditto udgiven af Peder Larsen Alver med fleere Værger for Ole Hem/m/ingsen Odderaases Børn  til Ole Monsen paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Odderaas  dateret 9de Maji 1777  med Revers.

 

1777: 334

 

 

Nye Sag

Syneve Hans Dotter Soltved imod Elling Fosse.

Rasmus Hansen Soltved anmeldte at hans Søster Syneve Hans Dotter til dette Ting med mundtlig Varsel har ladet indkalde Elling Johannesen Fosse for hende tillagde nærgaaende Beskyldninger  derom at anhøre Vidnerne Johannes Olsen Smørdahl og Iver Erichsen Fosse, som ligeleedes under Lovens Falsmaal ere kaldede  deres Provemaal herom at aflægge, og derefter Dom at liide i Hoved Sag og Processens Omkostning at oprette; ligesom og fremdeeles er indkaldet under Falsmaal som Vidner Niels Andersen Fosse og Johan/n/es Ellingsen Qvamme  til hvilke at anhøre den indstevnte tillige er kaldet.

  Indstevnte Elling Johannesen Fosse mødte og vedtoeg lovlig Varsel.

  Derpaa fremstilledes som

            1te Vidne Johannes Olsen Smørdahl  der aflagde Eed og vandt at da han kort efter sidstl: Juul var i den indstevntes Huus  sagde Elling Johannesen Fosse at Sagsøgersken Syneve Hans Dotter ikke var troe hverken i Haand eller Mund  og at hun var gaaet igjennem 3 Laas  og at hun fortjente Prygl af en Oxepejs.

            2det Vidne Iver Erichsen Fosse aflagde Eed og vandt at da han kort efter sidstl: Juul var i Følge med den indstevnte paa Rejsen til Byen  sagde Elling Fosse at Piigen Syneve Hans Dotter ikke var troe \og huld/ {hverken i Haand eller Mund}

            3die Vidne Niels Andersen Fosse aflagde Eed og forklarede i et og alt overeensstem/m/ende med 2det Vidne.

            4de Vidne Johannes Ellingsen Qvam/m/e aflagde [Eed] og vandt eensstem/m/ig med 1te Vidne  med den Forskjel at Elling Fosses Ord var at hun var hverken huld eller troe, hvilket Pigen Syneve endog tilstoed  siigende  det er ikke svært  men det har ikke været Dig  nemlig hendes Husbonde Elling  til Skade, hvortil Elling svarede  jeg har ikke regnet efter enten det har været lidet eller meget  og er dette Vidne en Søn af indstevnte Elling Fosse.

  Indstevnte Elling Johannesen Fosse anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have contrastevnet Piigen Syneve Hans Dotter Soltved at svare til hendes Søgemaal  og at anhøre Vidner om hendes Tilstaaelse til den med hende herom hafte Samtale; Som Vidner er under Lovens Falsmaal ind kaldet Lars Ellingsen Fosse og Johannes Ellingsen Qvame at aflægge deres Provemaal herom.

  Contrastevnte Syneve Hans Dotter gav tilkjende at hun ej ved dette Contra Stevnemaal har erholdet 14 Dages lovlig Varsel  og derfore exciperede sig derfra  ligesom hun og anmærkede at de 2de ind kaldede Vidner ere Contra Citantens egne Sønner og villige Vidner, imod hvis Afhørelse hun derfore i den Henseende liigeledes protesterede.

  Da Contra Citanten ikke har Stevne Vidnerne ved Haanden til at afhjemle Forkyndelsen af Contra Stevnemaalet  begjerede han Sagen udsadt til neste Ting, hvorhos han og paaskjød andre og fleere Vidner som han ej havde haft Tiid til at indkalde til dette Ting.

  I den Anledning blev af Dom/m/eren

Eragtet

  Efter Contra Citantens Begjering bevilges Sagen udsadt til neste Høste Ting

 

1777: 334b

 

 

Da Dagen var forløben  udsættes Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestpaafølgende  den 10de Maji  vedvarede Sage Tinget med sam/m/e Laug Ret  og blev da kundgjort

            17.  En Kjøbe Contract imellem Kam/m/er Raad Hysing paa Amtmand Knagenhielms Vegne  og Lejlændingen paa Gaarden Alver  Mons Larsen  til den sidste at afhænde 15 Marker Smør og 16 Kander Malts Leje i Gaarden Alver for 82 Rdlr  dateret 15de April 1777.

            18.  En ditto af sam/m/e dato imellem sam/m/e Sælger og Lejlændingen Jens Magnesen ang: 18 Mark Smør og 18 Kande Malt i sam/m/e Gaard Alver for 91 Rdlr.

            19.  Et Skjøde udgiven af Aschild Aschildsen Bircheland til hans Søn Ole Aschildsen paa 9 Mark Smør  6 Kander Malt og ¼ Faar udi Gaarden Nepstad for 60 Rdlr  dateret 9de Maji 1777

            20.  Et Skjøde udgiven af Simon Johan/n/esen Toschedahl med fleere til Lars Olsen paa 18 Marker Smør og 9 Kander Malts Leje i Gaarden Sætre for 40 Rdlr  dateret 28de Octbr: 1776.

            21.  En Pante Obl: udgiven af Lars Olsen Sætre til Erich Larsen Morvigen  stoer 30 Rdlr  med 1te Pante Ret i nysbemelte hans tilkjøbte Anpart udi Gaarden Sætre  dateret 28de Octbr: 1777.

            22.  Et Pante Brev udgiven af Ole Larsen Alver til Aasene Capel  stoer 150 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Alver  af Skyld 1 Pund 12 Mark Smør  dateret 10de Maji 1777.

            23.  Et Pante Brev udgiven af Mons Larsen Alver til Ham/m/ers Fattig Casse  stoer 50 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Alver  af Skyld 16 Mark Smør og 16 Kande Malt  dateret 10de Maji 1777

            24.  Et ditto udgiven af Jens Magnesen Alver til Ham/m/ers Fattig Casse  stoer 75 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Alver  af Skyld 18 Mark Smør og 18 Kander Malt  dateret 10de Maji 1777

            25.  En Bygsel Seddel udgiven af Mons Hansen Espelie som Forstander for Aasene Capel  til Peder Olsen Hopsdahl paa et Laxe Værpe under Gaarden Nedre Mundahl  bemelte Kirke tilhørende  for 10 mrk Danske aarlig Afgift  dateret 9de Maji 1777.

            26.  Et Deele Brev udgivet af Sorenskriveren  Rgts: Qvarteermester Haberdorff  til Lars Amundsen Spurcheland og hans Moeder Ingebor Lars Dotter paa 15 Marker Smør og 2 1/12 Kande Malt udi Gaarden Hopland  som dem som myndige Arvinger efter Amund Larsen Spurcheland arvelig er tilfalden, dateret 10de Maji 1777.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Siur Olsen Seim

I Mangel af Partenes Vidner og Kaldsmænds Møde blev Sagen frafalden at føre i Rette.

 

Fogden Heiberg loed fremlægge en ohngefehrlig Beregning over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin d: A: 564 Rdlr 64 s   og for forrige Aaringer 236 Rdlr 67 s

 

Og da ingen efter 3 forskjelige Udraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  blev sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Lindaas Skibreede 1777.

Aar 1777  den 12te Maji  blev et almindeligt Som/m/er Ting holden for Lindaas Skibreede  og Retten betjent af Sorenskriveren med tilnævnte Laug Rettes Mænd, som her foran f: 305 ere anførte, undtagen at i Stæden for Arne Hansen Tvedt  No: 4  var beskikket og sad Svend Bergesen Waage, hvilke alle fremlagde Beviis om at have aflagt Eeden som Laug Rettes Mænd. Ved Tinget var tilstæde Kongens Foged og meenige Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Stifts Breve som ved nestl: Som/m/er Ting for Schiolds Skibreede.

 

1777: 335

 

 

Dernest blev bekjendtgjort følgende Almues Breve.

            1.  Et Skifte Brev efter Koenen Brithe Erichs Dotter Knarvig  begyndt og sluttet d/en 4de Februarii 1777.

            2.  Et ditto efter Rasmus Olsen Hopland af 10de sam/m/e Maaned.

            3.  Et ditto efter Koenen Anne Johannes Dotter Syslach af 12te sam/m/e.

            4.  Et ditto efter Koenen Anne Hans Dotter Sletten af 14de sam/m/e.

            5.  Et ditto efter Koenen Inge Peders Dotter Smørdahl af 15de sam/m/e.

            6.  Et ditto forrettet paa Gaarden Monstad i Alenfiths Skibreede d/en 8de Febr: 1777 efter afg: Koene Dordie Peders Dotter.

 

Dagen nestefter  den 13de Maii  vedvarede Sommer Tinget med foranførte Laugrett  og blev da Publiceret

            7.  Een Bygsel Seddel udgiven af Hr: Magister Daae til Hans Monsen paa ½ Løb Smør i gaarden Loftaas, dateret 11te Apriil 1777  med Revers.

            8.  Aflyst een Pant Obligation udgiven af Rasmus Olsen og Hans Rasmussen Hopland til Hr: Krigs Comissaire Dahl paa Capital 85 rd imod 1te prioritets Rett i Deres Eiendom  1 pd: 10 1/8 M/ark Smør i Gaarden Hopland, dateret 23de 8br: 1772 og Tinglyst den 21de Maii 1773, der nu efter Creditors paategnede Qvittering er betalt og indfriet.

            9.  Aflyst en Ditto udgiven af Sogne Præsten til Lindaas Præstegield Hr: Magister Daae til Madme: Marie Fyren Finde Leganger paa Capital 200 rd imod 1te prioritets Rett i Debitors Eiende Kirker Lindaas, Sanndnæs, Myching og Lyhren, dateret 15de Xbr: 1770 og Publiceret den 30te Maii 1771, der nu efter Creditors paategnede Qvittering af 15de Xbris 1774 er indfriet.

            10.  Publiceret en Pant Obligation udgiven af Lieut: Ravn til Hr: Magister Ludvig Daae paa Capital 40 rd imod 1te prioritets Rett udj 1 Bismerpund Smør i Gaarden Wabøenæs, dateret 3de Julii 1776.

            11.  Eet Skiøde udgiven af Hr: L:ten Ravn til Niels Siuersen Romereim paa endeel Huuser staaende paa Mychinghellen for 98 rd, dateret 6te Maii 1775.

            12.  Eet Ditto udgiven af Ole Erichsen Lie med fleere til Hans Erichsen Abelbakken paa 20 9/10 M/ark Smør og 143/540 Hud i Gaarden Fieldanger  No: 58, for 41 rd, hvor foruden er Kiøberen selv tilforn ejende 8 1/15 M/ark S: og 143/216 Hud i sam/m/e Gaard, dateret 12te april 1777.

            13.  Eet Ditto udgiven af Jon Johannesen udLyhren til Niels Johannesen paa ½ Tønde Malt og 16 Skilling Penge i Gaarden UdLyhren, No: 2, for 65 rd, dateret 12te Maii 1777

            14.  Eet Ditto udgiven af Bottel Andersen Sletten til Sander Magnesen paa 1 pd Smør og 12 Kander Malt i Gaarden Slætten  No: 71, for 84 rd, dateret 12te Maii 1777.

            15.  Eet Ditto udgiven af Marthe Thomasdotter Hopland med Laugværge Lensmand Lars Fieldsende  til Sønnen Hans Rasmussen paa 9 ¾ M/ark S: og 9 ¾ K: Malt i Gaarden Hopland  No: 11, for 42 rd 3 mrk, dateret 12te Maii 1777.

            16.  Een Obligation udgiven af Hans Rasmussen Hopland til Christen Willumsen Raadmandsøen paa Capital 85 rd imod 1te prioritets Rett udj 19 ½ M/ark Smør og 19 ½ Kande Malt i gaarden Hopland  No: 11.  dateret 12te Maii 1777.

            17.  Een Odels Lysning af Ole Olsen Sæveraas den Ældre til 12 M/ark Smør, 2 Kander Malt og 1/3 Faar udj Gaarden Sæveraas, No: 63, dateret 12te Maii 1777.

 

Capitaine Brygger imod Joen Helgesen Monstad.

Citanten mødte og æskede Sagen i Rette efter Laug Dag som han fremlagde paategnet at være lovlig forkyndt.

  Joen Helgesen Monstad [mødte]? og vedtoeg Laug Dagens lovlige Forkyndelse, i øvrigt berettede han at have betalt forrige Ejer Rasmus Huuse 2 Rdlr  som Rasmus antoeg for Extra Skat som han paa(?) Ejer havde udlagt, men Comparenten formeente at sam/m/e skulle tjene til Betaling for Landskylden for Aarene 1774 og 1775  da Extra Skatten var eftergivet og ej burde betales, og saaledes tilstaaer ikkun Comparenten at være skyldig til Citanten Landskyld og resterende Skatter for 1776.

  Citanten frem lagde til Beviis for Søgemaalet en ham fra forrige Ejer Rasmus Huuse under 23de Maji 1776 meddeelt Qvitering for den indstevntes resterende Landskyld for 1774 og 1775  som han maatte udbetale ved (med?) at tilkjøbe sig bemelte Gaarde Part, og ellers holdt for at det paaligger den indstevnte med sin Qviterings eller Landskyld Bog at beviise at den paasøgte resterende

 

1777: 335b

 

Landskyld for Aarene 1774 og 1775 \er betalt/, i hvilket Fald han ville søge sin Regres hos bemelte Rasmus Huuse for sam/m/es urigtige Betaling, men i Mangel deraf bliver den indstevnte ufejlbarlig pligtig at tilsvare sam/m/e efter Lovens udtrykkelige Forskrift, han indlod derfore Sagen Dom  med Paastand at den indstevnte maatte tilfindes at betale den paasøgte efterstaaende Landskyld for Aarene 1774, 75 og 76 med 1 Rdlr 4 s aarlig  og de Høy Kongel: Skatter for Aaret 1776 med 2 Rdlr 2 mrk 12 s  samt den/n/e Rettergangs Omkostning med 2 Rdlr 3 mrk.

  Den indstevnte havde intet viidere fra sin Siide til Sagen at svare, hvor fore den optages til Doms

  og derpaa blev udi Sagen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt.

  Det løse Foregivende at den paasøgte Landskyld for 1774 og 1775 tilforn er betalt til forrige Ejer kand i Mangel af foreviisende Qvitering derfore i Landskyld Bogen saa meget mindre kom/m/e i Betragtning i Overeensstem/m/else med Lovens 3 – 14 – 44 art:; som det ikkun beroer paa uhjemlet Modvillighed at betale til forrige Ejer den af ham for den saggivne udbetalte Extra Skat, men da det med den fremlagde Qvitering er beviist at Sagsøgeren har udbetalt sam/m/e til den forrige Ejer  og det øvrige af Kravet er tilstaaet  tilpligtes indstevnte Joen Helgesen Mognstad at betale den efterstaaende Landskyld for Aarene 1774, 75 og 76  saavelsom de Kongel: Skatter for sidstbemelte Aar  tilsam/m/en med Fem Rdlr 3 mrk 8 s  samt derhos oprette Søgemaalets Bekostning med Toe Rdlr 3 mrk. At udreedes 15 Dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

Dernest blev en Extra Politie Ret fremholden i Overværelse af de 2de Laug Rettesmænd Gullach Jørgensen Monsløb og Besse Fusesen Siurseter

  Gunder Larsen Solen anmeldte med Aftens Varsel at have indkaldet sin Tjeneste Dræng Joen Olsen fra Bergsvig  som sidstl: Mitsom/m/er havde fæstet sig i hans Tjenste, den han derefter tiltraade den 14de Apr: d: A:  og efter {8 D} nogle faa Dage igjen forloed sam/m/e uden skjellig Aarsag; der fore at liide Dom til vedbørlig Undgjeldelse efter Loven og Forordningen.

  Indkaldte Joen Olsen mødte og tilstoed rigtig nok som anmeldt at have fæstet sig  antaget og forladt Tjenesten hos Citanten, men Aarsagen dertil angav \han/ at være at han ej fik goed Kost og Sæng at ligge udi, ellers tilstoed han at have faaet 4 gange Mad daglig i de faa Dage han var der  og af sam/m/e Kost som Husbonden selv, men i 3 Dage at Husbonden var bortrejst  spiiste han ikkun 3 gange daglig af sam/m/e Kost som hans Madmoeder  og forloed Comparenten Tjenesten uden førinden at besvære sig derover for Husbonden, hvorpaa han strax igjen kom i Tjeneste hos Ole Nielsen Hopland  og tilstoed han ellers at have erholdet i Fæste Penge af Gunder Solen til den/n/e Tjeneste 1 mrk 8 s  samt at være accorderet af ham i aarlig Løn 2 Rdlr i Penge  foruden Klæder og Skoe  der er at anslaae til 4 Rdlr aarlig  tilsam/m/en 6 Rdlr.

  Gunder Soelen \benegte hans Foregivende og/ indloed derpaa Sagen til Dom/m/erens Kjendelse  med Paastand at den forløbne Tjener Joen her fore maatte ansees efter Loven og den Kongel: Anordning.

  hvorefter saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Indkaldte *Ole *Joensen (Joen Olsen)  som uden skjellig Aarsag i Utiide har forladt sin antagne Tjeneste hos \Gunder/ Larsen Solen, tilpligtes at betale Husbonden ½ Aars Løn med 3 Rdlr  og derhos at staae i Gabe stok en Time før og 1 efter Prædiken en hellig Dag ved Ostreim Kirke. At udreedes inden 15 Dage efter den/n/e Doms Forkyndelse under lovlig Adfærd.

 

Rasmus Michelsen af Bergen imod Mads Rognaldsen Spiøtøen

 

1777: 336

 

Citanten æskede Sagen i Rette og indleverede et skriftlig Indlæg af Gaars dato  der i Retten blev oplæst og er saa lydende.

  Paagjeldende Mads Spiøtøen mødte og anhørte det indgivne Indlæg oplæst, og i Øvrigt refererede sig til sit forrige.

  Citanten indloed derpaa Sagen Dom tilligemed den indstevnte

  hvorpaa af Retten saaledes blev

Forafskeediget

  Retten igjentager hermed den under 22de Maji d: A: i Sagen afsagde Kjendelse, hvilken Citanten haver at holde sig efterrettelig ifald han vil vente nogen Styrke for Søgemaalet.

 

Nye Sag

Danckert Danckertsen Heiberg imod Johan/n/es Nielsen Ostrem

Danckert Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Johan/n/es Nielsen Ostrem for 6 Aars skyldige Korn Tiende  at liide Dom til Betaling saavelsom at oprette dette Søgemaals Omkostning.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvor fore de brugte Kalds mænd Amund Monsen Holme og Magne Fusesen Qvalvogen eedelig afhjemlede Varselen som meldt at være skeed i Gaar 14 Dage siden i den indkaldtes egen Boepæl og Paahør.

  Citanten begjerede Laug Dag for den udeblevne.

Eragtet

  Lovlig ind kaldte Johan/n/es Nielsen Ostreim gives Laug Dag til neste Høste Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

            18.  Eet Odels Skiøde udgiven af Ole Olsen Trodahl til Lars Olsen paa Odels Retten til ½ Pund Smør og ½ Faar i Gaarden Trodahl for 9 rd, dateret 13de Maii 1777.

            19.  Eet Ditto af Ditto til Knud Olsen paa Ditto til liige Part i Ditto gaard for 9 rd  af sam/m/e Dato.

            20.  Eet Skiøde af Hr: Magister Ludvig Daae til Hr: Danchert Heiberg paa 18 M/ark Smør, 12 K: M: og 1/8 Faar i Gaarden Kaland  No: 37.  for 30 rd, dateret 10de Martii 1777.

            21.  Een Bygsel Seddel af Ditto til Lars Hansen paa ½ Pund Smør og ½ Vog Fisk i Gaarden Borilde, dateret 12te Maii 1777.  med Revers.

            22.  Een Ditto af Hr: Danchert Heiberg til Aamund Jansen paa ½ Løb Smør og 18 Kander Malt i gaarden Holmaas, dateret 13de Maii 1777  med Revers, hvorved Jorddrotten forbeholder sig Landsloden Alleene og forkiøb til al Lejlendingens Avel af Søe og Land.

            23.  Een Ditto af Ditto til Claus Bastiansen paa 1 pd: 3 Mark S: og 18 Kander Malt udj gaarden Forland, dateret 13de Maii 1777  med Revers og samme Vilkaar som nest forrige  tillige med Østers Fangst.

 

Hr: Fogden Heiberg loed fremlægge en ongefærlig Beregning over de ubetalte Høy Kongl: Skatter  som for 1te og 2den Termin dette Aar beløber 878 rd 17 s   og for forrige Aaringer 936 rd 48 s.

 

Og da ingen efter trende Udraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  er sam/m/e slutted og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Herløe Skibreede 1777.

Aar 1777  den 21de Maji  blev et almindeligt Som/m/er Ting holden for Herløe Skibreedes Almue paa Tingstædet Alverstrøm/m/en  og Retten betjent af Sorenskriveren med tilnævnte 8 Laug Rettesmænd, som her foran f: 310 ere anførte, hvilke alle fremviiste Beviis om at have aflagt Eed som Laug Rettesmænd. Ved Tinget var tilstæde Kongens Foged og meenige Almue

 

Først blev bekjendtgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Stifts Breve, som ved nestl: Som/m/er Ting for Schiolds Skibreede.

 

Da ingen efter Paaraab havde noget at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen.

 

1777: 336b

 

 

Dagen Nestefter  den 22de Maji  vedvarede Sage Tinget med sam/m/e Laug Ret  og blev da læst og bekjendtgjort

            1.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Fogden Heiberg til Wollert Krohn  stoer 1000 Rdlr  med 1te Pante Ret i Gaarden Strømsnæs  af Skyld 1 B/ismer Pund 12 Mark Smør og 1 Mæle Malt  dateret 8de Octbr: 1774 og tinglyst den 11te sam/m/e, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 19de Apr: 1777 er indfriet.

            2.  Læst en ditto udgiven af Capitaine Lieutenant Burgraf til Wollert Krohn  stoer 1000 Rdlr  med 1te Pante Ret i Gaarden Strømsnæs  af Skyld 1 B/ismer Pund 12 Mark Smør og 1 Mæle Malt  med Besætning og inventarium  dateret 19de Apr: 1777.

            3.  Et Skjøde udgiven af Raadmand Jacob Frich til Domkirkens residerende Capellan Claus Severin Arentz paa Gaarden Kleppestøe  af Skyld 2 B/ismer Pund Smør  med underliggende Pladser,  Gaarden Øvre Kleppe  skyldende 2 Løb Smør   og Gaarden Nedre Kleppe  skyldende 1 Løb, 2 B/ismer Pund, 17 23/24 Mark Smør og 10 Kander Malt  for 3800 Rdlr  dateret 4de April 1777.

            4.  En Pante Obl: udgiven af bemelte Claus Severin Arentz til Wilhelm Friman som Værge for Jomfrue Karen Garman  stoer 1000 Rdlr  med 1te Pante Ret i nys foranførte Gaarder  dateret 14de Apr: 1777.

            5.  En ditto udgiven af sam/m/e Debitor til David Frich  stoer 600 Rdlr  med 3de Pante Ret i sam/m/e Gaarder efter forhen skyldige 3000 Rdlr  dateret 15de Apr: 1777.

            6.  Aflyst et Pante Brev udgiven af Raadmand Frich til Biskop Friis  stoer 1900 Rdlr  med 1te Pante Ret i nysbemelte Gaarder Kleppestøe, Øvre og Nedre Kleppe  dateret 22de Augusti og tinglyst d/en 11te Octbr: s: A:, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 22de Febr: 1777 er indfriet.

            7.  Læst en Bygsel Seddel udgiven af Krigs Raad Koren til Knud Monsen paa 24 Marker Fiskes Leje i Gaarden Stuure, hvorved Udstæderen forbeholder sig Lands Lod \ 1/5(?) Part / saavel af frem/m/ede som Lejlændingen selv, og Forkjøbs Ret til alle hans Fiske Vahre og anden Avl \for Markets Priis/ i Billighed  uden at han maae sælge sam/m/e til nogen frem/m/ed eller nogen anden end Jorddrotten dertil paa sine Vegne beordrer, og forbeholder Jorddrotten sig tillige at lade optage Huusmands Pladser uden Opsidderens Samtykke, dateret 2den Martii 1777  med Revers af sam/m/e dato.

            8.  En ditto udgiven af Krigs Raad Koren til Jacob Olsen paa 1 ½ Jord Skillings Leje i Gaarden Stuure  med liige Vilkaar som nys før anført er  dateret 12te Xbr: 1776  med Revers af sam/m/e dato.

            9.  En ditto udgiven af Krigs Raad Koren til Lars Johannesen paa 18 Marker Fiskes Leje i Gaarden Schiold  med sam/m/e Vilkaar  dateret 20de Febr: 1777  med Revers af sam/m/e dato.

            10.  En ditto udgiven af Capitaine Krog til Ole Andersen paa 6 Marker Smør, 14 Marker Fisk og 1/6 Faars Leje i Gaarden Ohen  dateret 12te Martii 1777  med Revers af sam/m/e dato.

            11.  En ditto udgiven af Capellan C: S: Arentz til Amund Johannesen paa 1 Pund Smørs Leje i Gaarden Øvre Kleppe \paa hans Hustrues Leve Tiid/  dateret 8de Apr: 1777  med Revers

            12.  En ditto udgiven af Sogne Præsten W: Friman til Erich Steffensen paa 4 ½ Mark Smør og 4 ½ Kande Malts Leje i Gaarden Schielanger  dateret 4de Febr: 1777  med Revers af sam/m/e dato  lyder paa Udstæderens og Hustrues Leve Tiid som Enke Sæde.

            13.  En Med gifts Forskrivelse udgiven af Erich Nielsen Floervog til Ingebrigt Michelsen Aschevig  dateret 8de Novbr: 1776.

            14.  En Pante Obl: udgiven af Ole Olsen Koursbøe til Sogne Præsten Wilhelm Friman  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Koursbøe  af 4 Jord Skillings Leje  dateret 6te Maji 1771.

            15.  Et Afkald udgiven af Søren Halvorsen Nodenæs til Knud Hansen Sæle for tilfaldne Farfader Arv efter Michel Hielmen ved Skifte af 23de Martii 1777  stoer 205 Rdlr 11 s  dateret 21de Maji 1777.

            16.  Aflyst et Pante Brev udgiven af Hans Joensen Rogn til Michel Joensen Hopland med Værge Rasmus Hansen Leervig  stoer 26 Rdlr  med 1te Pante Ret i 9 Mark Smørs Leje i Gaarden Rogn  dateret 14de Maji 1776 og tinglyst sam/m/e Dag, der nu efter Rasmus Leervigs paategnede Qvitering af 21de Maji 1777 er indfriet.

 

1777: 337

 

            17.  Aflyst et Pante Brev udgiven af Joen Endresen Wiigebøe til Jens Bergendahl  stoer 75 Rdlr  med 1te Pante Ret i ¼ Løb Smør og ¼ Tønde Malts Leje i Gaarden Wiigebøe  dateret 11te Octbr: 1774 og tinglyst sam/m/e Dag, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 14de Maji 1777 er indfriet.

            18.  \Aflyst/ En ditto udgiven af Steffen Christiansen til sam/m/e Creditor paa liige Sum/m/a med 1te Pante Ret i liige Andeel i Gaarden Wiigebøe af sam/m/e dato, der og er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 14de Maji 1777.

            19.  En Fredlysning udgiven af Fogden *Heiber for Beboerne paa Gaarden Landsvig  dateret 21de Maji 1777.

            20.  En Bygsel Seddel udgiven af Christen Pedersen Bøe og Clemet Hielmen som Værger for Anders Jaensens Børn  til Rasmus Johan/n/esen paa 23 5/8 Marker Fiskes Leje i Gaarden Hielmen  dateret 21de Maji 1777  med Revers

 

Nye Sag

Consul Wallace imod Niels Monsen Hennøe

Henrich Gime mødte paa hans Principal Consul Wallaces Vegne og anmeldte at han med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet [indkalde]? Niels Monsen Hennøe for skyldige Bag Gjeld 12 Rdlr 3 mrk 6 s  at liide Dom til Betaling  saavelsom Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore de brugte Kaldsmænd Lensmand Mons Nielsen Schielanger og Herman Tollevsen Schielanger eedelig afhjemlede Varselen som meldt at være skeed i den indstevntes eget Paahør og Boepæl den 28de Apr: sistl:

  Comparenten fremlagde en Special Regning for det paasøgte Krav af 20de d: M:, der er saa lydende  og begjerede den indstevnte laug daget til neste Ting.

Eragtet

  Lovlig indstevnte Niels Monsen Hennøe gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare

 

De tilstædeværende Laug Rettesmænd gave tilkjende at de paa samtlige Almuens Vegne havde formaaet Hr: Fogden Heiberg at indcassere Tingholdet her i Skibreedet med 2 mrk 2 s af hvert Løb, hvoraf til Tingholderen  Lensmanden, Laug Retten og Skafferen udbetales 36 Rdlr  og det øvrige beholder Hr: Fogden for Umagen med Indcassationen og Forskud dertil.

 

Fogden Heiberg loed fremlevere en ohngefehrlig Beregning over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin indeværende Aar 597 Rdlr 16 s   og fra forrige Aaringer 462 Rdlr 5 mrk 6 s

 

Efter 3 forskjellige Udraab havde ingen viidere at udrette ved Tinget  og derfore blev sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Radøe Skibreede 1777.

Aar 1777  den 23de Maji  blev et almindeligt Som/m/er Ting holdet for Radøe Skibreedes Almue paa Tingstædet Alverstrøm/m/en  og Retten betjent af Sorenskriveren med tilnævnte 8 Laug Rettesmænd, som her foran f: 306 ere anførte, undtagen at i Stæden for No: 8 Steffen Ystebøe, der er Landværn  sad Knud Johannesen Olsvold, hvilke alle, den sidste undtagen, fremlagde Beviis om at have aflagt Eed som Laug Rettesmænd. Ved Tinget var tilstæde Kongens Foged og meenige Almue.

 

Først blev bekjendtgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Stifts Breve som ved dette Som/m/er Ting for Schiolds Skibreede.

 

Dernest blev kundgjort

            1.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Kartved efter Marithe Knuds Dotter den 31te Januarii 1777.

            2.  Et ditto forrettet paa sam/m/e Gaard efter Koenen Marthe Amunds Dotter  begyndt den 26de Augusti 1776 og sluttet den 3de Febr: 1777.

 

1777: 337b

 

            3.  En Bygsel Seddel udgiven af Sogne Præsten Wilhelm Friman til Joen Monsen paa 12 Marker Smør og 8 Kander Malts Leje i Gaarden Qvam/m/e  dateret 10de Apr: 1777  med Revers.

            4.  En ditto af ditto til Niels Rasmusen paa 1 B/ismer Pund 3 Mark Smørs Leje i Gaarden Søre Mørchen  dateret 1te Maji 1777  med Revers  og Vilkor at svare 1 Tønde Korn og et Koe Foster Aarlig til Halvor Bergesens Enke

            5.  En ditto af ditto til Jacob Johannesen paa 9 Marker Smør og 4 ½ Kande Malts Leje i Gaarden Nore Mørchen  dateret 4de Apr: 1777  med Revers.

            6.  En ditto af ditto til Anders Steffensen paa 18 Marker Smør og 9 Kander Malts Leje i Gaarden Nore Mørchen  dateret 14de 1777.

            7.  En ditto af Seminarii Forstander Joen Mariager til Iver Andersen paa 18 Marker Smør og ¼ Tønde *Meels Leje i Gaarden Solem  dateret 17de Xbr: 1776  med Revers.

            8.  En ditto udgiven af Jaen J: Frøchen til Per Pettersen paa 18 Marker Smør og 7 ½ Kande Malts Leje i Gaarden Ascheland  med Vilkor at svare til sin Moeder Rangele Peers Dotter aarlig 2 Tønder Korn og Foster for 1 Koe og 2 Faar, og at have Bygselen forbrudt saasnart Jorddrotten betaler for ham de Kongel: Skatter, dateret 28de April 1777  med Revers.

            9.  En ditto udgiven af Krigs Raad Koren til Haaver Jacobsen paa 18 Marker Smør  1 Mæle Malt og ½ Faars Leje i Gaarden Hougstad, hvorved Jorddrotten forbeholder sig at lade optage Huusmands Pladser  og at Lejlændingen til ham eller hans Ordre sælger sine Fiske Vahre og anden Avl i Billighed og ikke til nogen fremmet  dateret 1te Maji 1777  med Revers.

 

Anders Olsen Kidesæter fremleverede en Pung, hvorudi skal være Tie Rdlr 1 mrk 2 s  hans Myndtling Bottel Olsen fra Leervig tilhørende  hvilke han begjerede udbuden til Laans imod antagelig Sikkerhed og Rentes Svarelse, og da ingen efter Tilbud ville antage sam/m/e  blev den fremlagde Pung af Dom/m/eren forseglet  efterat deraf var udtaget 1 mrk 8 s for Publicationen  og Comparenten tilbageleveret.

 

Consul Wallace imod Enken Karie Rosnæs.

Hindrich Grimen æskede Sagen i Rette paa Citantens Vegne efter forrige Tiltale  og fremlagde en Regning over det paasøgte Krav af Gaars dato, der er af saadan Indhold.

  Paagjeldende Karie Rosnes mødte ikke efter Paaraab.

  Henrich Giimen indloed Sagen Dom med Paastand at den indstevnte maatte tilpligtes at betale Citanten de skyldige 8 Rdlr 2 mrk 6 s  og desuden oprette Søgemaalets Bekostning med 4 Rdlr, hvorefter Sagen optages til Doms.

 

Da ingen efter Paaraab havde viidere at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 24de Maji  vedvarede Sage Tinget med sam/m/e Laug Ret

 

og blev da udi nest forestaaende Sag saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Efterat indstevnte Karie Jacobs Dotter Rosnæs løselig har benegtet Kravet  paastaaer hun sig derfore friefunden fordie det ej i rette Tiid blev anmeldt i Skiftet efter hendes afdøde Mand efter dertil skeede Indkaldelse, det hun ville godtgjøre med Skifte Brevet og derfore begjerede Sagen udsadt til neste Ting  for da at frem lægge sam/m/e, der og blev hende bevilget.

  Citantens Fuldmægtig forestiller derimod at Indkaldelse til Skiftet har været ham ubekjendt  da han formedelst Storm Vejr ej kand kom/m/e til Kirke  og at han nogle Dage efter at Skiftet var holden  leverede Regning herover til den indstevntes Søn Friderich Clemetsen, hvilket fra den indstevntes Siide ej er imodsagt. Saaledes er det meere Modvillighed hos den indstevnte at betale Fordringen  end Benegtelse af dens Rigtighed i sig selv, og da hun ej efter bevilgede Udsættelse har fremlagt Skifte Brevet efter hendes Mand til Beviis om Creditorernes lovlige Indkaldelse dertil  saa kand saadant ej kom/m/e i Betragtning; men da der paa Citantens Siide er Formoedning om Kravets Rigtighed, der ikke kand udslettes uden ved den indstevntes eedelige Benegtelse, saa Kjendes hermed og Dømmes for Ret {at saa fremt} at saafremt indstevnte Karie Jacobs Dotter Rosnes til nestk: Høste Ting for dette Skibreede i Citantens lovlige

 

1777: 338

 

tilkaldelse aflægger corporlig Eed  det hun vist veed at Kravet er urigtigt eller tilforn har været betalt og afgjort, bør hun for Citantens Tiltale i denne Sag frie at være, men i Mangel deraf bør hun til Citanten at betale det paasøgte Krav med Aatte Rdlr 2 mrk 6 s  og oprette ham Søgemaalets Bekostning med 2 Rdlr 4 mrk. At efterkom/m/es til bestemte Tiid inden 15 Dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under Lovens Tvang.

 

Dernest blev læst og bekjendtgjort

            10.  Et Skiøde udgiven af Hans Olsen Kartved med fleere til Amund Jensen paa 9 Mark Smør og 6 Kander Malts Leje i Gaarden Kartved for 11 Rdlr 1 mrk 8 s  foruden 3 Mark Smør og 2 Kander Malt derudi som Kjøberen tilforn efter Skifte Brev af 14de Apr: 1766 er ejende  tilsam/m/en 12 Mark Sm: og 8 K: M: i sam/m/e Gaard  dateret 23de Maji 1777.

            11.  Et ditto udgiven af Amund Jensen Kartved med fleere til Tørres Olsen paa 12 Mark Sm: og 8 K:de Malts Leje i Gaarden Kartved for 23{de} Rdlr  dateret 23de Maji 1777.

            12.  En Pante Obl: udgiven af Amund Jensen Kartved til Hans Olsen Kartvedt  stoer 10 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Kartved  af Skyld 12 Mark Sm: og 8 K:de Malt  dateret 23de Maji 1777.

            13.  En Bygsel Seddel udgiven af Gudmund Jansen Hielmen og Brødre Clemet, Gregorius og Rasmus Johan/n/esen  til Christian Rasmusen paa 12 Mark Smør og 8 K:de Malts Leje i Gaarden Nedre Wogenes  dateret 29de Decembris 1776  med Revers.

            14.  En ditto udgiven af Krigs Raad Koren til Mons Rasmusen paa 12 Mark Smør og 10[de] K:de Malts Leje i Gaarden Helleland  dateret 3de Apr: 1777  med Revers  og indeholder sam/m/e Vilkor som den her foran under No: 9 extraherede.

            15.  En ditto udgiven af ditto til Johannes Michelsen paa 9 Mark Smør og 9 ½ K:de Malts Leje i Gaarden Miøs  dateret 9de Decbr: 1776  med Revers  og liige Vilkor som nysforanførte.

            16.  En ditto udgiven af Hans Olsen Dalland til Joen Olsen paa 21 Mark Smørs Leje i Gaarden Dalland  dateret 24de Maji 1777  med Revers.

            17.  Et Deele Brev udgiven af Sorenskriveren Haberdorff til Hans Olsen Dalland paa 1 B/ismer Pund 4 Mark Smørs Leje i Gaarden Dalland  som ham arvelig er tilfalden efter hans Søn Hans Hansen Dalland  dateret 24de Maji 1777.

            18.  En *ditto (Bygsel Seddel) udgiven af Krigs Raad Koren til Joen Stephensen paa 1 B/ismer Pund Smør og 20[de] Kander Malts Leje i Gaarden Helleland  dateret 16de Septbr: 1776  med Revers  og Vilkor at yde til Johan/n/eses Enke Afgrøden af 6 Marker Smør saa længe hun lever  og i øvrigt som den forhen extraherede under No: 9.

            19.  En ditto udgiven af Magister Daae til Hans Hansen paa 18 Marker Smør og 1 Mæle Malts Leje i Gaarden Mellingen  dateret 19de Octbr: 1776  med Revers.

 

Nye Sag

Ole Ottesen Fieldstad imod Ole Olsen Nøtved

Ole Ottesen Fieldstad anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Ole Olsen Nøtved fordie han har fæstet sig i Tjeneste hos ham og ej siden har tiltrædet sam/m/e  derfore at liide Dom og oprette Søgemaalets Bekostning.

  Ole Olsen Nøtved mødte ikke efter Paaraab, hvor fore de brugte Kaldsmænd Lensmand Knud Olsvold og Jacob Erichsen ibm: eedelig afhjemlede Varselen som meldt at være skeed for den indstevnte i hans eget Paahør og Boepæl den 26de Apr: sidstl:

  Citanten begjerede den udeblevne laugdaget til neste Ting.

Eragtet

  Lovlig indstevnte Ole Olsen Nøtved gives Laug Dag til neste Høste Ting at møde og Sagen at tilsvare.

 

Hr: Fogden Heiberg loed fremlægge een ongefærlig Beregning over de Resterende Kongel: Skatter  beløbende for 1te og 2den Termin dette Aar 636 rd 2 mrk   og for de foregaaende Aaringer 290 rd 45 s.

 

Og da ingen efter 3de udraab havde viidere ved Sage Tinget at *at udrette  blev samme slutted og ophævet.

 

1777: 338b

 

 

 

Sommer Tinget for Hosangers Skibreede 1777

Aar 1777  den 26de Maji  blev et almindeligt Høste Ting holdet for Hosangers Skibreedes Almue paa Tingstædet Bernestangen  og Retten betjent af Sorenskriveren og tilnævnte Laug Ret, som her foran f: 312 findes anførte  undtagen at i Stæden for No: 4 og 5, som dog tilligemed de øvrige have aflagt Eeden  sad gamle Laug Rettes Mænd Johannes Aschildsen Høevig og Knud Siursen Miøs. Ved Tinget var tilstæde Kongens Foged og meenige Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Stifts Breve, som ved sidstl: Som/m/er Ting for Schiolds Skibreede.

 

Nye Sag

Magne Johannesen Ascheland imod Knud Monsen Kleveland

Magne Johannesen Ascheland anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indkalde Knud Monsen Kleveland at liide Dom til Indløsning af hans paaboende Anpart i Gaarden Kleveland af Citanten som Odelsmand  og at anhøre Vidner om hans Odels Ret  og Processens Omkostning at erstatte, ligesom og som Vidner herom under Lovens Faldsmaal ere indkaldte Ole Olsen Tøssen, Johannes Gudmundsen Herland og Johannes Nielsen Storesæter.

  Indstevnte Knud Monsen Kleveland mødte ikke efter Paaraab, men bemelte 3 Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel, hvor fore de brugte Kaldsmænd Hans Johannesen Bernes og Ole Olsen Bernes eedelig afhjemlede Varselen at være skeed for paagjeldende Knud Monsen Kleveland i Forgaars 14 Dage siden i hans egen Boepæl og Paahør.

  Citanten anmeldte at den indstevnte har indløst hans paaboende Anpart i Gaarden Kleveland, som er Citantens Odels Jord af Citantens Moeder imedens at Citanten var umyndig og uden hans Samtykke, og det af Panthaveren.

  Comparenten frem stillede derpaa de indkaldte Vidner til Afhørelse ang: hans Odels Ret til den paastevnte Odelsjord.

  Derpaa blev af Dommeren

Eragtet

  Sagen afviises hermed til Odels tomten paa lovlig Maade at forfølge og kand ikke her inden Tinge nyde viidere Fremgang.

 

Da ingen efter Paaraab havde viidere at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 27de Maji  vedvarede Sage Tinget med sam/m/e Laug Ret  og blev da kundgjort

            1.  Et Skjøde udgiven af Johannes Monsen Lillejord til hans Søn Ole Johannesen paa 18 Marker Smørs Leje i Gaarden Lillejord for 33 Rdlr  dateret 26de Maji 1777.

            2.  Et ditto udgiven af Ingvold Sævresen Fieldschaalnæs til hans Søn Sævre Ingvoldsen paa 1 B/ismer Pund 14 ½ Mark Smør og 2 Mæler 7 ½ Kande Malts Leje i Gaarden Heldahl for 100 Rdlr  dateret 6te Xbr: 1776.

            3.  Et ditto udgiven af Enken Syneve Berges Dotter Hoshofde ved Laug Værge Niels Rasmusen Litland  til hendes Søn Haldor Rasmusen paa 12 Marker Smør og 6 Kander Malts Leje i Gaarden Hanestved for 30 Rdlr  dateret 15de Febr: 1777.

            4.  Et ditto udgiven af Johannes Olsen Børtved som Værge for Mons Johan/n/esen Høyland  til Haldor Andersen Hoshofde paa 12 Marker Smør og 6 Kander Malts Leje i Gaarden Hanestved for 36 Rdlr  dateret 16de Febr: 1777.

            5.  En Forskrivelse udgiven af Sogne Præsten til Hosanger  Richard Berg  til hans Søster Madame Krogh ang: deels Løsøre Effecter hende tilhørende, som hos ham er beroende  dateret 2den Januarii 1777.

            6.  En Odels Løsning udgiven af Berge Larsen Mielstad til Ellev Ellevsens Brug i Gaarden Nore Mieldstad  af Skyld 1 Pund 3 Mark Sm: og 14 Kander Malt  dateret 26de Maji 1777.

 

1777: 339

 

            7.  En Bygsel Seddel udgiven af Biskop Hagerup til Anders Magnesen paa 1 B/ismer Pund 3 Mark Smør  ½ Faar og 3 Kander Malts Leje i Gaarden Fieldschaal  dateret 21de Febr: 1777  med Revers.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Lars Johannesen Møching

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indkalde Lars Johannesen Møching for begangne Lejermaal i Ægteskab  med Piigen Ragnilde Ellings Datter Soelberg  at liide Dom til vedbørlig Undgjeldelse og at oprette dette Søgemaals Bekostning. Til Vedermæle er bemelte Piige, som mindelig har rettet for sig, ligeleedes tillige bleven indkaldet.

  De indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore de brugte Kaldsmænd Lensmand Steffen Magnesen Hatland og medhafte Mand blev paaraabt til Afhjemling, men da Stevne Vidnet ej var tilstæde  udsættes Sagen til neste Ting til nye Varsel.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Karie Ols Dotter Øfsthuus og

Anders Johannesen Fotland samt Ole Olsen Fotland.

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Piigen Karie Ols Dotter Øfsthuus saavelsom Anders Johannesen og Ole Olsen Fotland, der med hende have begaaet Lejermaal, der fore at liide Dom til Bøders Udreedelse og Søgemaalets Omkostning een for alle at oprette.

  Sergeant Haaver Sætre mødte efter Ordre fra Hr: Capitaine Jæger og anmeldte at indkaldte Anders Johannesen Fotland af Capitainen er indskreven som interims Soldat og taget under Exercitie.

  Fogden Heiberg forestillede at Hr: Capitainen Jæger i Følge Forordningen om Landmilitien i Norge er aldeeles incompetent til paa egen Haand at udskrive interims Soldater  han har altsaa her søgt at indtrænge sig i en ham aldeeles uvedkommende Sag for at hindre Justitiens Pleje, hvor fore Fogden reserverede sig lovlig Tiltale imod ham og udbad sig Sagens Fremgang.

  Da \de/ ind kaldte \ej/ mødte {ikke} efter Paaraab, blev Varselen eedelig afhjemlet af de brugte Kaldsmænd Lensmand Steffen Magnesen Hatland og Johannes Sæfindsen Fotland at være skeed som meldt sidstl: Løverdag 14 Dage siden i \alle/ de indstevntes egne Boepæle og Paahør.

  Fogden Heiberg begjærede de udeblevne laugdaget til neste Ting, og der paa blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Karie Ols Dotter Øfsthuus og Anders Johannesen samt Ole Olsen Fotland gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Fogden Heiberg loed fremlægge en ohngefehrlig Beregning over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin dette Aar 488 Rdlr 3 mrk   og fra forrige Aaringer 153 Rdlr 1 mrk 10 s

 

Da ingen efter 3 forskjellige Udraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  blev sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Echanger Skibreede 1777

Aar 1777  den 28de Maji  blev et almindeligt Som/m/er Ting holden for Echangers Skibreedes Almue paa Tingstædet Bernestangen  og Retten betjent af Sorenskriveren med tilnævnte Laug Ret, som her forhen f: 314 ere antegnede, undtagen at i Stæden for No: 3 og 4, hvilke dog tilligemed de øvrige fremlagde Beviis om at have aflagt Eeden som Laug Rettesmænd  sad Niels Jørgensen Echnes og Amund Haldorsen Asgaard. Ved Tinget var tilstæde Kongens Foged og meenige Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Stifts Breve som ved indeværende Aars Som/m/er Ting for Schiolds Skibreede.

 

1777: 339b

 

 

Dernest blev kundgjort følgende Almues Breve.

            1.  Et Skifte Brev forrettet paa Gjæstgiverstædet Echnesvog efter afdøde Mons Andersen Echnesvog  begyndt d/en 30te Octbr: og sluttet d/en 5te Novbr: 1776.

            2.  Et ditto paa Gaarden indre Hindenæs efter Koenen Karie LarsDotter  begyndt den 29de Octbr: 1776 og sluttet den 24de Januarii 1777.

            3.  Et ditto af 17de Februarii 1777 efter Niels Andersen Myhr.

 

Nye Sag

Sogne Præsten Wilhelm Friman imod Amund Iversen Ascheland

Sogne Præsten til Mangers Præstegjeld  Wilhelm Friman  loed anmelde med skriftlig Stevning til dette Ting at have ladet indkalde Amund Iversen Søre Ascheland for efterstaaende Landskyld og udlagde Skatter at liide Dom til Betaling og Gaardens Fravigelse  saavel som og at oprette Søgemaalets Bekostning efter sam/m/es nærmere Indhold, der i Retten blev oplæst, og er saa meldende.

  Den indstevnte mødte og vedtoeg Varselen og tilstoed at være skyldig den paasøgte Landskyld  undtagen 4de Penge som Ejeren havde lovet ej at ville tage, i øvrigt formeener han intet at have forbrudt da han ej imodsætter sig Betalingen af det paasøgte, men agter at betale baade Kongen og Ejeren naar hans Lejlighed bliver dertil.

  Citanten loed benegte den indstevntes Foregivende  det han skulle have lovet ham 4de Penges Eftergivelse  og fremlagde Qvitering fra Hr: Fogden Heiberg at have betalt de efterstaaende Høy Kongel: [Skatter]? for den indstevnte for Aarene 1775 og 1776 med 8 Rdlr 4 mrk 11 s  dateret 3de Januarii d: A:  der blev oplæst og er saalydende. Derefter indloed Citanten Sagen Dom med Paastand at indstevnte Amund Iversen Søre Ascheland maatte tilfindes at betale de paastevnte Skatter og Landskyld med 4de Penge  samt at have sin fæstede Jord forbrudt i Følge Forordningen af 1685  og desuden at oprette Søgemaalets Omkostning med 3 Rdlr.

  Indstevnte Amund Iversen Søre Ascheland formeente at naar han betaler de skyldige Skatter og Landskyld; har Ejeren intet viidere at paastaae; og det agter han at betale saa snart hans Lejlighed tillader det, og der fore troede at Citantens Paastand om hans Gaards Fortabelse ej kand finde Stæd, men forventede sig for den/n/e Tiltale befriet.

  Citanten loed vedblive sit forrige og indloed Sagen Dom, hvor til den optages.

 

Da ingen efter Paaraab havde viidere at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  \den 29de Maji/  vedvarede Sage Tinget med sam/m/e Laug Ret

 

og blev da udi nys forbemelte Sag saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Ligesom Bygsel Brevet udtrykkelig indeholder at Lejlændingen overdrages Brugen af den fæstede Jord saalænge han betaler de Kongel: Skatter med viidere, hvortil han tillige ved Revers forpligter sig, saa følger det og af Contractens Natur at ingen ville overlade en anden Brugen af sin Ejendom uden Afgift og den Byrde derhos selv at betale Paalægene deraf imedens at han selv ikke nyder mindste Nytte deraf. Det er derfore med beste Grund at Forordningen af 5te Febr: 1685 foreskriver at naar Lejlændingen foraarsager Jorddrotten at udbetale for ham de Kongel: Skatter, maae den første bygsle Jorden til hvem ham vil, og endskjønt sam/m/e ikke siden i Loven udtrykkelig er igjentaget, saa bestyrker det dog ved den Disposition at Lejlændingen for den blotte Landskylds Betaling ikke maae udviises fra Gaarden  hvor der ikke nævnes om de Kongel: Skatter, {thi i dette Fald er Lej, men} \fordie Lejlændingen/ i dette Fald er {Lejlændingen} at ansee for aldeeles uduelig. Og da Citanten efter den fremlagde Qviterings Udviis har maattet udbetale 2 Aars efterstaaende Kongel: Skatter for indstevnte Amund Iversen Søre Ascheland  foruden Landskylden denne tillige har paadraget sig  saa kjendes hermed og Dømmes for Ret

 

1777: 340

 

Bemelte Amund Søre Ascheland bør strax for Citanten fraviige hans hafte Lejemaal i Gaarden Søre Ascheland  og derhos betale ham de udlagde Kongel: Skatter for 2 Aar med 8 Rdlr 5 mrk 11 s  saavelsom efterstaaende 7 Aars Landskyld iberegnet 4de Penge i alt med Tie Rdlr 12 s  {og} \samt/ oprette {ham} \dette/ Søgemaals Bekostning med 2 Rdlr 3 mrk. At fyldestgjøres 14 Dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

Dernest blev kundgjort

            4.  Et Skjøde udgiven af Johan/n/es Holgersen Giellesvig til Steffen Monsen Nedre Aas paa 1 B/ismer Pund Smør og 1 Mæle Malts Leje i Gaarden Nedre Aas for 30 Rdlr  dateret 28de Maji 1777.

            5.  Et dito udgiven af Anders Olsen Søre Qvinge paa sin Hustrues Anne Mons Dotters Vegne  og Wermund Simonsen Røe for sin Myndtling Marithe Mons Dotter  til Ole Rasmusen paa 18 Marker Smør og 12 Kander Malts Leje i Gaarden Dyrdahl for 30 Rdlr  dateret 28de Maji 1777.

            6.  En Bygsel Seddel udgiven af Ole Iversen Eenestrand til Ole Rasmusen paa 18 Marker Smør og 12 Kander Malts Leje i Gaarden Dyrdahl  dateret 28de Maji 1777  med Revers

            7.  Et Auctions Skjøde udgiven af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  til Ole Monsen Weeland paa 16 Marker Smørs Leje i Gaarden Weeland for 18 Rdlr 2 mrk 10 s, dateret 29de Maji 1777.

 

Nye Sag

Madame Wenche de Besche  sal: Bruuns  imod Mons Olsen Nore Qvinge

Danckert Danckertsen Heiberg mødte for sin Fetterske Madame Wenche Cicilia de Beesch  salig Johan Plate Bruuns Efterleverske  og anmeldte at hun med *med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indkalde Mons Olsen Nore Qvinge, der har ægtet Knud Bertelsen Nore Qvinges Hustrue, at liide Dom til Betaling af 2 Rdlr, som Citantindens Mand  salig Hr: Bruun  som Beneficiarius har maattet udlæge i Extra Skat for Aaret 1768 for den indstevntes Formand paa Bruget og i Ægteskabet Knud Bertelsen, og denne Rettergangs Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte og vedtoeg lovlig Varsel og frem leverede et skriftlig Indlæg fra hans nu værende Land herre Hr: Wiggers af 27de Maji d: A:, der i Retten blev oplæst saa lydende.

  Comparenten Heiberg fandt sig beføyet paa Citantindens Vegne aldeeles at imod siige bemelte Indlæg  da sam/m/e i ingen Maade kand gravere hende, efterdie Hr: Wiggers aldrig derudi godtgjør at have nogen Ordre fra hende at oppebære de restancer, som hun haver tilgoede hos Lejlændingerne  ikke heller har beviisliggjort at sam/m/e er bleven hende tilbuden, hvorvidt den allegerede Forordning af 14de Novbr: 1772 kand gravere hende, som den hvis Mand førinden sam/m/e udkom, har udbetalt den/n/e Extra Skat, som Lejlændingen var pligtig at udreede, overlades til Rettens eget Skjøn, og paastaaer Comparenten den indstevnte tilfunden at betale Citanten den paasøgte udlagde Extra Skat med 2 Rdlr  og oprette hende Søgemaalets Omkostning med Rejse og andre Udgifter i alt med 4 Rdlr.

  Den indstevnte formeente at dette Krav ikke kunde bindes ham til Last efter at det ikke er blevet paafordret i Sterboet efter hans Formand i Ægteskabet som er sam/m/e skyldig og ikke han  der er en uvedkom/m/ende Mand i denne Henseende.

  Comparenten Heiberg vedblev sin forrige Paastand og haaber saameget meere at sam/m/e vorder billiget  da den indstevnte ikke fragaaer Kravet, men allene formener sig derfore frietagen fordie at sam/m/e rejser sig fra hans Hustrue og ikke hans egen Gjeld  hvorefter Sagen optages til Doms.

 

1777: 340b

 

 

Nye Sag

Madame Wenche  sal: Johan Plate Bruuns  imod Bertel Iversen Nore Qvinge.

Danckert Heiberg mødte for sin Fetterskes Madame Wenche Cicilia de Beesche  sal: Hr: Johan Plate Bruuns Efterleverske  og anmeldte at hun med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Bertel Iversen Nore Qvinge for {resterende Landskyld til} \af hendes/ *hendes salig Mand {og} \for ham/ udlagde \2 Rdlr i/ Extra Skat \for 1768/ at liide Dom til Betaling  og denne Rettergangs Omkostning at oprette.

  Indstevnte Bertel Iversen Nore Qvinge mødte og vedtoeg lovlig Varsel  og gav tilkjende at være uviidende om at salig Hr: Bruun for ham har udlagt nogen Extra Skat.

  Comparenten Heiberg bejerede Sagen udsadt til neste Ting for at godtgjøre med vedkom/m/endes Qvitering at den/n/e paasøgte Extra Skat virkelig af Hr: \Bruun/ er bleven udbetalt.

  Ved nærmere Eftertanke erindrede indstevnte Bertel Iversen og tilkjendegav at det nok har sin Rigtighed at sal: Hr: Bruun har udlagt for ham den paasøgte Extra Skat  og derfore frafaldt den derimod skeede Benegtelse.

  Heiberg indloed derfore Sagen Dom med Paastand at Bertel Iversen maatte tilfindes at betale Citantinden den paasøgte Extra Skat med 2 Rdlr  og erstatte den/n/e Rettergangs Omkostnong med 4 Rdlr.

  Den indstevnte havde intet viidere til Sagen at svare  hvorfore den optages til Doms.

 

Nye Sag

Madame Wenche  sal: Hr: Bruuns  imod Brynild Olsen Qvingedahl

Danckert Heiberg mødte for hans Fetterske Madame Wenche  sal: Johan Plate Bruuns  og anmeldte at hun med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet ind kalde Brynild Olsen Qvingedahl for af hendes salig Mand som Beneficiarius for Aaret 1768 {ud} for ham udlagde Extra Skat 2 Rdlr at liide Dom til Betaling  og Rettergangens Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte, vedtoeg lovlig Varsel og sagde at være villig at betale det paasøgte, men for Tiiden var han ej i Stand at udreede det.

  Heiberg indloed Sagen Dom med Paastand at bemelte Brynild Olsen maatte tilfindes at betale Citantinden de paasøgte 2 Rdlr  og den/n/e Rettergangs Omkostning med 4 Rdlr.

  Den indstevnte havde intet viidere til Sagen at svare end at han ansaae de paastaaede Omkostninger for høyt opførte.

  derefter blev Sagen optagen til Doms.

 

Nye Sag

Madame  sal: Johan Plate Bruuns  imod Baste Andersen Qvingedahl

Danckert Heiberg mødte for sin Fetterske Madame Wenche de Besche  sal: Johan Plate Bruuns  og anmeldte at hun med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Baste Andersen Qvingedahl for skyldige Extra Skat for Aaret 1768  som hendes salig [Mand]? som Beneficiarius for ham har maattet udlægge med 2 Rdlr, derfore at liide Dom og at oprette Søgemaalets Omkostning.

  Indstevnte Baste Andersen Qvingedahl mødte, vedtoeg lovlig Varsel og havde intet imod Søgemaalet at indvende.

  Heiberg indloed Sagen Dom med Paastand at den indstevnte maatte tilpligtes at udreede de paasøgte 2 Rdlr  og oprette Søgemaalets Omkostning med 4 Rdlr.

  hvorefter Sagen optages til Doms.

 

Hr: Fogden Heiberg begjerede den Hans Kongel: May:t tilhørende Øde Gaard Kleiven opbuden til Bygsel imod Skatter og Afgifts Svarelse paa Leve Tiid  og med det Vilkor at Lejlændingen opbygger og istandsætter de forfaldne Huuser paa Gaarden.

  Efter skeede Opbud ville ingen antage sam/m/e paa de Vilkor, men Erich Larsen Høvik tilbød sig at antage

 

1777: 341

 

sam/m/e til Bygsel paa Leve Tiid og at opbygge Huusene, naar ham til Hjelp derudi maatte skjænkes 50 Rdlr og 6 Aars Skatte Friehed, hvorefter han ville svare de aarlige Skatter og Landskylden, hvilket er det eeneste Vilkor, paa hvilke han kand antage sam/m/e  da han ved at bruge den afvigte Aar imod Skatternes Svarelse har lidt megen Skade. Ellers tilbød han sig for i Aaret at svare i Græsleje derfore 1 Rdlr imod at slaae det værende Græs, og andet Bud blev ikke gjort.

 

Dernest blev udi Sagen anlagt af Madame Bruun imod Mons Olsen Qvinge saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Indstevnte Mons Olsen Qvinge kand ikke negte at joe Citantindens Mand for hans Formand i Ægteskabet Knud Bertelsen Qvinge har udlagt den paasøgte Extra Skat for 1768, men paastaaer sig derfore friefunden  deels fordie Restancerne af Extra Skatten siden ved Forordningen af 14de Novbr: 1772 er eftergivet, {og deels fordie det ej i Sterboet efter den afdøde er bleven paafordret.}, saaledes som udi det af Hr: Wigers indgivne Forsæt er anført  og deels fordie det ej i Sterboet efter den afdøde er bleven paafordret; Foruden at Hr: Wiggers er en ganske uvedkom/m/ende 3die Mand, der ej til Sagen er bleven kaldet, og ikke som Procurator har legitimeret sig competent til at gaae i Rette for andre, kand den af ham allegerede Forordning ingenlunde passe sig her hvor der ikke søges nogen restance af bemelte Skat  men det som af Citantindens Mand længe førinden paa hans Lejlændings Vegne er bleven udbetalt, der følgelig bliver en Gjeld til Citantinden  og ikke til Hans May:ts Casse. At dette ikke tilforn er bleven paafordret i Skiftet efter Knud Bertelsen kand ikke kom/m/e i Betragtning med \mindre/ Creditorerne dertil paa lovlig Maade vare blevne indkaldede, hvilket ej fra den indstevntes Siide er bleven godtgjort, men da indkaldte Mons Olsen Qvinge ved at ægte Enken efter Knud Bertelsen som Hoved Arving indtræder i hans Gjeld og Forbindtlighed  saa kjendes hermed og Døm/m/es for Ret  Mons Olsen Nore Qvinge bør til Citantinden betale de paasøgte 2 Rdlr  og oprette hende Søgemaalets Bekostning med 2 Rdlr 4 mrk 8 s. At udreedes 15 Dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

Dernest blev udi Sagen anlagt af Madame Bruun imod Bertel Iversen Nore Qvinge afsagt følgende

Dom

  Bertel Iversen Qvinge har selv inden Retten tilstaaet Kravet  og tilpligtes derfore at betale Citantinden den paasøgte udlagde Extra Skat for Aaret 1768  og derhos erstatte den/n/e Rettergangs Omkostning med 2 Rdlr 3 mrk  At fuldbyrdes inden 15 Dage fra Dom/m/ens lovlige Forkyndelse under lovlig Adfærd.

 

Fremdeeles blev udi Sagen anlagt af Madame Bruun imod Brynild Olsen Qvingedahl saaledes

Dømt og Afsagt

  Lovlig indstevnte Brynild Olsen Qvingedahl, som intet har haft imod Kravet at indvende, tilpligtes at betale Citantinden den for ham udlagde Extra Skat for Aaret 1768 med 2 Rdlr  saavelsom og Søgemaalets Bekostning med 2 Rdlr 3 mrk. At efterkom/m/es inden 15 Dage fra Forkyndelsen heraf under Lovens Tvang.

 

Endelig blev udi Sagen anlagt af Madame Bruun imod Baste Andersen Qvingedahl afsagt følgende

Dom

  Indstevnte Baste *Olsen (Andersen) Qvingedahl kand ikke negte Kravet  og derfore tilfindes han at udreede til Citantinden den for ham udlagde Extra Skat med 2 Rdlr  saavelsom 2 Rdlr 3 mrk for denne Rettergangs Omkostning inden 15 Dage efter Dom/m/ens Forkyndelse under lovlig

 

1777: 341b

 

Adfærd.

 

Fogden Heiberg loed frem lægge en ohngefehrlig Beregning over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin dette Aar 510 Rdlr 2 mrk   og fra forrige Aaringer 165 Rdlr 8 s

 

Da ingen efter 3 forskjellige Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Watzwærns Tinglav 1777.

Aar 1777  den 31te Maji  blev et almindeligt Sommer Ting holdet for Watsværns Tinglav paa Tingstædet Bolstadøren  og Retten betjent af Sorenskriveren med de ved sidstl: Høste Ting tilnævnte 8 Laug Rettesmænd som her foran f: 317 ere anførte, hvilke alle fremviiste Attest om at have aflagt Eed som Laug Rettesmænd.

 

Først blev bekjendtgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Stifts Brev som dette Aars Som/m/er Ting for Schiolds Skibreede.

 

Dernest blev kundgjort følgende Almues Breve

            1.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Næsheim den 11te Martii 1777 efter Koenen Brithe Simons Dotter.

            2.  Et dito af 12te sam/m/e efter Ingebrigt Larsen Gulbraae.

            3.  Et Pante Brev udgiven af Knud Andersen Horvey til Berge Johansen Østensøe  stoer 20 Rdlr  med 2den Pante Ret i 1 Pund 6 Mark Smørs Leje i Gaarden Horvey  nest efter 80 Rdlr sam/m/e Creditor med 1te Pante Ret tilforn deri har tilgoede  dateret 19de Novbr: 1776.

            4.  Et Afkald udgiven af Lars Jacobsen til Philip Larsen Horvey for tilfaldne Arve Midler efter hans Moeder Inge Lars Dotter  dateret Kbhvn d/en 20de Apr: 1777.

 

Erich Nielsen Fenne imod Ole Johan/n/esen Axelberg.

Knud Amfindsen Giære mødte som beslægtet af Citanten og paa hans Vegne æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Høste Ting og indloed den Dom {efter forhen nedlagde} \med/ Paastand at den indstevnte maatte tilfindes at betale Citanten halve Deelen af det paastevnte Hæste Kjøb  og oprette ham Søgemaalets Omkostning billigst med 4 Rdlr.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab og Sagen optages til Doms.

 

Arne Tronsen Bolstad imod Johan/n/es Olsen Bolstad

Procurator Traae æskede Sagen i Rette for Hoved Citanten Arne Tronsen Bolstadøren, som ved 1775 Aars Som/m/er Ting blev indcamineret contra Johannes Olsen Bolstad  og som hans antagne Fuldmægtig Knud Amfindsen Giære hvert Ting har formaaet Sagen udsadt med tem/m/elig Vidløftighed har foraarsaget Citanten nye Bekostninger  og nu paa sidste Høste Ting af ham blev begjært udsadt paa Grund af at føre Contra Vidner, \til/ hvilket han reserverede sig i Følge Loven hvorvidt saadane Vidner maae imod tages og forhøres.

  Knud Amfindsen Giære mødte som anbefalet for Contra Citanten Johannes Olsen Bolstad  efter erhvervet Kongel: Allernaadigst beneficium paupertatis  og anmelte med skriftlig Contra Stevning til dette Ting at have indkaldet Hoved Citanten Arne Tronsen Bolstadøren saavel til Doms Lidelse som Vidner at anhøre efter Stevnemaalets nærmere Indhold, der blev fremlagt og er saa lydende.

  Saavel Hoved Citanten som samtlige indkaldte Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel  undtagen Christopher Andersen ved Artilleriet.

  Knud frem stillede derpaa som

            1ste Vidne Helge Olsen Brekke, der aflagde Eed.

  Pr: Traae for Hoved Citanten anmærkede at Knud Giære vil føre Vidner om Ord som skal være talte for mange Aar herfor og nu efter en død Mand, hvilket han fandt sig anlediget at protestere baade imod dette og de fleere indstevnte Vidner  som skal være om Ord udtalte efter Aars Forløb i Følge Lovens 1 – 13 – 22 og 23de Art:  som og de seenere udgangne Kongel: Rescripter som bestem/m/er nøyere sam/m/e Lovens allegerede articler at forstaaes om alle Ord

 

1777: 342

 

  Knud Giere forestillede at her ikke intenderes at føre Vidner om Skjelds Ord  men om andre Ord der angaaer Handlinger og Vilkaar ved et Kjøb; og forventede derfore Vidnerne derom admitterede til Forklaring.

  Procurator Traae paa Hoved Citanten Arne Tronsens Vegne  og Contra Citanten Johannes Olsen {Olsen} Bolstad tilligemed Knud Amfindsen Giære som Fuldmægtig  gave tilkjende saaledes med hinanden i Mindelighed at være forligt  at Hoved Citanten Arne Tronsen til nestk: Vaar 1778 som Odelsmand selv tiltræder at bruge den halve Deel af Contra Citantens Johannes Olsens hidindtil til Bygsel hafte Brug i Gaarden Bolstad  hvilket Johannes Olsen for ham til bemelte Tiid indrøm/m/er imod at erholde tilbage betalt for den derfore udgivne Bygsel Sytten Rigsdaler, hvoraf Hoved Citantens Broder Isach Bolstadøren forbandt sig at betale de 6 Rdlr for at befordre Sagen hastig bielagt  og Endre Rangen ligeledes 3 Rdlr, saa at Hoved Citanten selv ikkun kom/m/er til at udreede de 8 Rdlr, og derimod forbinder Hoved Citanten Arne Tronsen sig til at lade Contra Citanten Johannes Olsen vedblive som Bygselmand den øvrige halve Deel af hans bygslede Brug i Gaarden Bolstad sin Leve Tiid efter det ham derpaa forhen meddeelte Bygsel Brev, ligesom og Hoved Citanten agter  om det er Guds behagelige Vilie  at ægte Contra Citanten Johan/n/es Olsens Stif Dotter Brithe Aschilds Dotter. Saaledes gave begge Parter tilkjende at den/n/e Tvistighed i Venskab og Mindelighed er vorden afgjort, hvorfore Søgemaalet hermed af sig selv bort falder og ophæves. End viidere forbinder og Hoved Citanten Arne Tronsen sig til at lade Contra Citanten Johannes Olsen vedblive det øvrige halve Brug i Gaarden Bolstad sin Leve Tiid som Bygsel Mand  omendskjønt det intenderede Giftermaal med hans Stif Dotter ej skulle blive fuldbyrdet. Efter at den/n/e Foreening var Parterne saaledes forelæst af Protocollen  rakte de hinanden derpaa Hænder  nemlig Isach Bolstadøren paa Hoved Citantens hans Broders Vegne  med Contra Citanten Johan/n/es Olsen  saavelsom og for det af ham selv belovede  og Endre Rangen for det af ham belovede  endelig og begge Parters Fuldmægtiger, hvilket alt skeede inden Retten i Laug Rettens Paasyn.

 

Derefter blev bekjendtgjort

            5.  Et Skjøde udgiven af Ole Knudsen Bragestad og Medarvinger til Niels Larsen Næsheim paa 4 ½ Mark Smørs Leje i Gaarden Næsheim for 18 Rdlr, hvorforuden Kjøberen tilforn ejer en liige Anpart derudi  som er tilsam/m/en 9 Mark Smør, dateret 31te Maji 1777

            6.  En Odels Lysning udgiven af Ole Michelsen Axelberg til 6 Marker Smørs Leje i Gaarden Axelberg, der ejes af Ole Johan/n/esen, dateret 31te Maji 1777

 

Fogden Heiberg loed ved Fuldmægtig Gran æske Sagen i Rette anlagt ved sidstl: Høste Ting imod Jacob Exe, Ingebrigt og Peder Gulbraae  og da den beskreventagne Laug Dag var forkom/met  begjerede han sam/m/e fornyet til nestk: Høste Ting.

Eragtet

  Retten igjentager hermed og fornyer den for Jacob Exe  Ingebrigt og Peder Gulbraae sidstl: Som/m/er Ting givne Laug Dag derhen at de til nestk: Høste Ting for dette Tinglav haver at møde med Tilsvar til Sagen.

 

Dernest blev udi Sagen anlagt af Erich Nielsen Finne imod Ole Johannesen Axelberg saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt.

 

1777: 342b

 

  Det fremlagde Udtoeg af Wosse Sorenskriveries Justitz Protocoll bekræfter en for Wossevangens Ting anlagt Sag af Erich Finne imod Ole Johannesen Maasefind ang: et Hæste Kjøb  hvilken Sag imellem ustevnte Personer ikke *ikke vedkom/m/er dette Søgemaal  eller  saavidt her under Sagen er oplyst  anrører indstevnte Ole Johan/n/esen Axelberg  og da der saaledes intet Beviis om Saggivelsen er tilvejebragt fra Citantens Siide  eller Tilstaaelse derom fra den indstevntes, kand Retten ikke andet end friekjende saggivne Ole Johan/n/esen Axelberg for Sagsøgerens Tiltale i denne Sag.

 

Fogden Heiberg loed fremlægge en ohngefehrlig Beregning over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter, der beløber for 1te og 2den termin dette Aar 150 Rdlr   og fra forrige Aaringer 21 Rdlr 3 mrk 3 s

 

Og da ingen efter 3 forskjellige Udraab havde viidere ved Tinget at udrette, blev sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Mielde Skibreede 1777.

Aar 1777  den 2den Junii  blev et almindeligt Som/m/er Ting holden for Mielde Skibreedes Almue paa Tingstædet Nedre Mielde  og Retten betjent af Sorenskriveren med de ved sidstl. Høste Ting dertil opnævnte Laug Rettesmænd som her foran f: 323 ere anførte, undtagen at i Stæden for No: 2 sad Mons Nielsen Eide  og for No: 3 Ingebrigt Aadsen Reveim  og i Stæden No: 5 Johan/n/es Hansen Weset  og hvoraf de 3 udeblevne saavelsom de øvrige 5 mødende fremviiste Attest om at have aflagt Eed som Laug Rettesmænd.

  Ved Tinget var tilstæde Fogden Heiberg saavelsom meenige tingsøgende Almue.

 

Først blev bekjendtgjort de samme Høy Kongel: Anordninger og Stifts Breve, som ved dette Aars Som/m/er Ting for Schiolds Skibreede ere anførte.

 

            1.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Watle efter Koenen Marithe Knuds Dotter  begyndt og sluttet den 25de Febr: 1777.

 

Nye Sag

Johannes Johannesen Niaastad imod Jacob Monsen Niaastad

Johannes Johannesen Niaastad mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Jacob Monsen Niaastad for nærgaaende Ord og Beskyldninger  derom at anhøre stevnte og ustevnte Vidner og Dom at liide derfore til Undgjeldelse og denne Rettergangs Omkostning at oprette. Til Vidner i denne Sag er under Lovens Falsmaal indkaldet Lars Siursen Ladstad, Mons Knudsen Kleppe og Ingebrigt Aadsen Reveim samt Ole Olsen Soelberg  deres Provemaal herom at aflægge.

  Vidnerne mødte alle og vedtoege lovlig Varsel, men ikke paagjeldende Jacob Monsen Niaastad, hvorfore de brugte Kaldsmænd Anders Johannesen og Anders Andersen Espevold eedelig afhjemlede Varselen som meldt at være skeed for Jacob Niaastad i eget Paahør og Boepæl for 14 Dage siden.

  Citanten fremstillede derpaa som

            1te Vidne Lars Siursen Ladstad, der aflagde Eed og vandt at da Vidnet for henved 3 Uger siden var paa Gaarden Niaastad  sagde indstevnte Jacob Monsen Niaastad at Citanten Johannes af ham skulde faae Rejse Pas  og ellers beskyldte Citanten for at have nedgravet døde Creaturer uden for hans  nemlig den indstevntes  Stue Dør  og da han intet viidere vidste til Oplysning blev han fra Retten afskeediget  og fremstillet

 

1777: 343

 

            2det Vidne Mons Knudsen Kleppe, der aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 1te Vidne, undtagen at han ej hørte at Jacob talte om de nedgravne døde Creaturer.

  Vidnet blev afskeediget fra Retten  og efter at Niels Olsen Koppen havde nedsadt sig i Stæden som Laug Rettesmand  fremstoed

            3die Vidne Ingebrigt Aadsen Reveim  der aflagde Eed og forklarede at da Vidnet den 15de April sidstl: var paa Gaarden Niaastad  var indstevnte Jacob Monsen Niaastad meget forbitret imod Citanten Johannes Johan/n/esen  og i blant andre Skjelds Ord, som Vidnet ikke saa nøye har beholdt i Erindring, skjeldte ham for en Kjeltring og en Hunds Unge  og sagde tillige at Citanten havde fremdraget Aadsler eller døde Creaturer forbie den indstevntes Fjøs eller Fæehuus og derefter ned gravet dem i sin  nemlig den indstevntes  Bøe eller Eng, ligesom han og i vreed Hue med knyttet Næve truede Citanten.

  Vidnet blev afskeediget fra Retten  og der paa fremstoed

            4de Vidne Ole Olsen Soelberg, der aflagde Eed og vandt at da han 6 Uger efter sidstl: Juul var paa Gaarden Niaastad  sagde indstevnte Jacob Monsen Niaastad om Citanten at han var en Gaarhid  /: eller Skarn Poese :/  og at Citanten skulle have ned gravet Robejste eller raadne Aadsler uden for hans Fjøs Dør.

  Dedrefter fremstillede Citanten som godvillig mødende

            5te Vidne Mons Erichsen fra Niaastad  en Stif Søn af Citanten  der aflagde Eed og vandt eenstem/m/ig med 3die Vidne  med det Tillæg at Jacob Niaastad tillige sam/m/e Tiid skjeldte Citanten for en Faale, men at han truede Citanten  saae Vidnet ikke, derimod hørte Vidnet at Jacob lovede at slaae Hilsen af Citanten.

  Vidnet blev afskeediget fra Retten  og fremstillet

            6te Vidne Anders Erichsen fra Niaastad  en Stif Søn af Citanten  der aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 5te Vidne  med det Tillæg at Jacob Niaastad tillige sam/m/e Tiid skjeldte Citanten for Rakker.

  Citanten begjerede Laug Dag for den udeblevne Jacob Niaastad  hvorefter af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Jacob Monsen Niaastad gives Laug Dag at møde nestk: Høste Ting for dette Skibreede med Tilsvar i Sagen.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 3de Junii  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret

 

og blev da kundgjort

            2.  Et Skjøde udgiven af Capellanen Christopher Garman til Lars Olsen Rølland paa 2 Pund Smør og 16 Kander Malts Leje udi Gaarden Rødland for 99 Rdlr  dateret 3de April 1777.

            3.  Et ditto udgiven af Niels Nielsen Teigland og Niels Nielsen Mæhle med Curator Tormoe Mæhle  til Hans Nielsen Borge paa 19 Marker Smør og 12 2/3 Kande Malts Leje i Gaarden Søre Borge, iberegnet den Part Kjøberen tilforn deri var ejende, for 19 Rdlr  dateret 2den Junii 1777.

            4.  Et ditto udgiven af Anders Andersen Romsloe med fleere til Jacob Thomasen Waxdahl paa ½ Løb og 6 Mark Smørs Leje i Gaarden Hechland  indberegnet den Part Kjøberen tilforn deri ejede, for 83 rd 4 mrk 8 s, dateret 2den Junii 1777

            5.  En Bygsel Seddel udgiven af Jacob Thomasen Waxdahl til Magne Joensen Hechland paa ½ Løb og 6 Marker Smørs Leje i Gaarden Hechland  dateret 2den Junii 1777  med Revers.

            6.  En ditto udgiven af Domkirkens Capellan Jørgen Wiggers til Johan/n/es Monsen paa ¼ Deel i Gaarden *Stokk ( Stokke )  af Skyld 18 Marker Smør  1/16 Tønde Malt og ¼ Faar  imod at svare i aarlige Levekaar til Johan/n/es Johannesens Enke

 

1777: 343b

 

1 ¼ Tønde Blandings Korn og Foster for 1 Koe og 2 Smaler samt Huus Værelse og Tilsyn  dateret 31te Maji 1777  med Revers.

            7.  En Bygsel Seddel udgiven af Kirke Ejeren Hans Krohn til Elling Olsen Soelberg paa 9 Mark Smør og ½ Vog Nævers Leje i Gaarden Hagenes, dateret 28de Maji 1777  med Revers.

 

Fogden Heiberg loed fremlægge en ohngefehrlig Beregning over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin 551 (351?) Rdlr 3 mrk   og fra forrige Aaringer 148 Rdlr 1 mrk 14 s

 

Retten oppebiede fra Kloken 7 til 8 om Morgenen  og da ingen efter 3 forskjellige Udraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  blev sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Arne Skibreede 1777

Aar 1777  den 4de Junii  blev et almindeligt Sommer Ting holdet for Arne Skibreedes Almue paa Tingstædet Nedre Mielde  og Retten betjent af Sorenskriveren med de ved sidstl: Høste Ting opnævnte Laug Rettes mænd, som her foran F: 321 ere anførte  undtagen at i Stæden for No: 6 Johannes Thuenes  der er frietagen som Postmand  var i Stæden opnævnt og sad Jens Halsteensen Qvam/m/e, hvilke alle fremviiste Attest om at have aflagt Eed som Laug Rettesmand.

  Ved Tinget var tilstæde Kongens Foged og meenige Almue

 

Først blev bekjendtgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger og Stifts Breve som ved dette Aars Som/m/er Ting for Schiolds Skibreede

 

Dernest blev kundgjort følgende Almues Breve

            1.  Et Skifte Brev forrettet i stoere Sandvigen efter Ole Knudsen Lods  begyndt den 7de Augusti og sluttet den 11te Septbr: 1776.

            2.  Et ditto efter Koenen Giertrud Tørres Datter Helle  begyndt den 5te Augusti og sluttet den 13de Xbr: 1776.

            3.  Et ditto efter Jens Olsen Hougedahl  begyndt og sluttet d/en 26de Febr: 1777

            4.  Et ditto efter Iver Larsen Horvigen og Hustrue af 28de sam/m/e

            5.  Et ditto forrettet i stoere Sandvigen den 17de Martii 1777 efter Peder Grungs Hustrue Alit Ols Dotter.

            6.  Et ditto efter Knud Pedersen sam/m/e stæds  af sam/m/e dato.

            7.  En Pante Obl: udgiven af Stephan Barchlay til Wollert Krohn  stoer 390 Rdlr  med 1te Pante Ret i Gaarden Zalhuus  af Skatte Skyld 2 B/ismer Pund Smør  med Gjæstgiverie og Huuse Bygninger  dateret 23de April 1777.

            *7.  En Grunde Leje Contract imellem stoere Sandvigens Ejer Johan Garman og Klokker Jæger ang: en opryddet Eng i stoere Sandvigen  dateret 16de Januarii 1777.

            8.  En Grunde Seddel udgiven af Johan Garman til Helge Knudsen Sævaldstad paa en Huuse Grund i stoere Sandvigen  dateret 16de Xbr: 1776  med Revers.

 

Johan Garman imod Ole Ottesen Brevig

Johan Garman mødte og æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Høste Ting og indloed Sagen Dom efter forhen udførte Procedure og gjorde Paastand.

  Ole Ottesen Brevig loed ved Lensmanden Ole Taqvam fremlevere en Contra Stevning og Indlæg, som af Hoved Citanten blev igjennemlæst  og er saa lydende.

  Johan Garman protesterede imod Ole Ottesens indgivne Indlæg  og udmærkede deraf dette at alt hvad Ole Ottesen foregiver kand ej noksom beviises da Adkomster og Documenter beviiser den Ret han har til Ejendom/m/en

 

1777: 344

 

vil ej heller indlade sig viidere derom at anrøre, men allene paastoed Dom i Sagen.

  De i den fremlagde Stevning ind kaldte mødte ikke  undtagen Fogden Heiberg og contrastevnte Johan Garman som vedtoege lovlig Forkyndelse.

  De brugte Kaldsmænd mødte ikke til Forkyndelsens Afhjemling  og derfore kunde den forlangte Forelæggelse ikke finde Stæd for de udeblevne.

  Paa den frem lagde Stevning befandtes 2de Paategninger af Dalgreen junior og Niels Staman  overstrøgen med Tverstreger, og Frembringeren Ole Taqvam gav tilkjende at være uvidende om hvorledes dermed er tilgaaet  da han allene har frembragt det i en tillukket convolut saaledes som det ham i Dag af Ole Ottesen Brevig er overleveret.

  Da Ole Ottesen Brevig ikke mødte eller nogen paa hans Vegne  optages Sagen til Kjendelse eller Dom efter Beskaffenhed.

 

Ole Hansen Thune imod Johan Garman med fleere til Tingsvidne

Ole Hansen Thune æskede Sagen i Rette efter Forelæggelse som han fremlagde paategnet lovlig forkyndt. Det forelagde Vidne Lensmand Ole Taqvam mødte  og Comparenten Ole Thune fremlagde skriftlige qvæstioner  saa lydende, som han begjerede fremsadt for Vidnet.

  Peder Tafteberg mødte og protesterede imod at de fremlagde Spørsmaale maatte antages til Besvarelse som noget Sagen uvedkommende  der gaaer uden for Stevnemaalet, hvor der allene er stevnet til Vidner ang: hvorledes det er tildraget sig ved Nedbrydelses Forretningen af det Citanten forhen tilhørende Huus staaende paa Hejen i stoere Sandvigen  og ikke om hvad Tafteberg paa Skifter eller ved anden Lejlighed kand have handlet eller talt.

  Ole Hansen Thune paastoed derimod Spørsmaalene fremsadt for Vidnet til Besvarelse.

  hvorefter af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efter det i Rette lagde Stevnemaal er Peder Tafteberg kaldet til at anhøre Vidner om hvorledes det er tilgaaet ved den Huuse Vaaning paa Hejen i stoere Sandvigen som Ole Thune den 23de Septbr: 1773 paa Auction tilkjøbte sig, og da de frem lagde Spørsmaale til Vidnet gaaer uden for Stevnemaalet og er Sagen uvedkom/m/ende  kand de ikke forelægges Vidnet til Besvarelse i Anledning den derimod skeede Exception.

 

  Ole Hansen Thune fremlagde et skriftlig Indlæg af Dags dato, der er saa lydende  og begjerede den/n/e Tings Vidne Sag udsadt til nestk: Høste Ting, og Udtoeg af Protocollen ang: alt hvad der i denne Sag er passeret til Oplysning for hans Procurator.

  Ole Thune gav tilkjende at han uden for de fremsatte Spørsmaale intet havde at tilspørge det nu mødende Vidne Ole Taqvam.

  hvorefter af Dom/m/eren blev

Afskeediget.

  Efter at alle de indkaldede og admitterede Vidner ere afhørte  bevilges dette Tings Vidne Citanten beskreven meddeelt under vedbørlig Forsegling.

 

Mons Steffensen Hundhammer imod Johan/n/es Monsen Blindem.

Mons Hundham/m/er mødte og æskede Sagen i Rette efter Laug Dag som han fremlagde.

  Johan/n/es Blindem mødte og vedtoeg Laug Dagens Forkyndelse  og i øvrigt benegtede han aldeeles det paasøgte Krav

 

1777: 344b

 

som noget der allereede forlængst imellem Citanten og ham er afgjort.

  Citanten Mons Hundham/m/er begjerede Sagen udsatt til neste Ting for at tilvejebringe Beviis om Søgemaalet, da det imod Formærkning benegtes af den indstevnte.

Eragtet

  Efter Citantens Begjering udsættes Sagen udsadt til nestk: Høste Ting for dette Skibreede.

 

blev kundgjort

            9.  et Auctions Skjøde udgivet af Sorenskriveren  Regts: Qvarteermester Haberdorff  til Stephan Barchlai paa Gaarden Zalhuus  af Skyld ½ Løb Smør og 6 s Penge  for 557 Rdlr 2 mrk 13 s  dateret 17de Apr: 1777.

            10.  Et Mortifications Beviis udgiven af Martinus Cramer paa egne og Medarvinger efter J. S. Cramer deres Vegne paa en af Henrich Crometi til hans Fader Procurator Johan Simon Cramer under 20de Novbr: 1745 udgiven Pante Obl: med 2den Pante Ret i Gaarden Zalhuus  dateret 5te Maji 1777, hvorefter bemelte Obl: aflyses

            11.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Henrich Danielsen Cromethij til Consistorial Raad Geelmeyden  stoer 400 Rdlr  med 1te Pante Ret i Gaarden Zalhuus  dateret 4de Augusti 1745 og tinglyst den 2den Novbr: s: A:, der efter paategnet Qvitering af Creditors Svoger Montagne  dateret 18de April 1749  er betalt.

            12.  Aflyst et Pante Brev udgiven af Capitaine Albert Christopher Barchlai de Tolly til Sogne Præsten Jens Bergendahl med 1te Pante Ret i Gaarden Zalhuus  dateret 30te Novbr: 1770 og tinglyst sam/m/e Dag, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 31te Martii 1777 er betalt.

            13.  Aflyst en ditto udgiven af nysbemelte Capitaine Barchlay de Tolly til hans Søn Stephanus Barchlay  stoer 300 Rdlr  med 2den Pante Ret i Gaarden Zalhuus  dateret 22de Maji 1774 og tinglyst den 2den Junii s: A:, der efter Creditors paategnede Qvitering af 18de Aprilis 1777 er betalt.

 

Dernest blev udi Sagen anlagt af Johan Garman imod Ole Ottesen Brevig saaledes

Eragtet

  Efter Begjæring af Ole Ottesen Brevig bevilges Sagens Anstand til nestk: Høste Ting for dette Skibreede  med Erindring til den Tiid at forskaffe de paaskudte Beviisligheder og fra sin Siide at slutte Sagen til Dom.

 

Fogden Heiberg imod Ole Bergesen Toschedahlen af stoere Sandvigen

Fogden Heiberg æskede Sagen i Rette efter Laug Dag paategnet at være lovlig forkyndt  der er saa lydende.

  Paagjeldende Ole Toschedal mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Forkyndelsen eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd Bærent Michael Høgh og Ole Sivertsen i Relation til Paategningen.

  Actor sluttede Sagen til Doms med Paastand at den indstevnte for sin ulovlige Forprang imod Bergens Byes Privilegier  og Forordningerne af 25de Augusti 1741 og 9de Augusti 1754  maatte vorde tilfunden at have forbrudt de Vahres Værdie, hvormed han saa ulovlig har handlet  og at betale en mulct til den Kongel: Casse i det mindste af 6 Rdlr  samt oprette dette Søgemaals Omkostning med 4 Rdlr.

  hvor paa Sagen til Dom blev optagen.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Skipper Lars Evie i Sandvigen

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indkalde Skipper Lars Evie af stoere Sandvigen for forøvet Forprang  at modtage Beviisligheder og liide Dom til Undgjeldelse og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore de brugte Kaldsmænd Lensmand Ole Taqvam og Ole Sivertsen eedelig af-

 

1777: 345

 

hjemlede Varselen som meldt at være skeed den 9de Maji sidstl: i hans Boepæl og Hustrues Paahør.

  Actor irettelagde Stiftets Ordre til denne Action af 7de Januarii dette Aar  og et for Bergens Politie Cam/m/er Ret den 30te Novbr: 1776 begyndt og den 19de Xbr: s: A: sluttet Forhør, hvoraf han begjerede det sidste Acten ved hæftet  og den indstevnte til neste Ting laug daget. Bemelte Actions Ordre indtages her saa lydende.

  Af Retten blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Lars Evie gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Enken Brithe Clemets Datter Sætre og Gullach Wichene imod

Gregorius Sætre og Knud Espelie.

Joen Davidsen Gierstad mødte som Laug Værge for Enken Brithe Clemets Datter Sætre og anmeldte paa hendes Vegne saavelsom Gullach Olsen Wichene med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Knud Erichsen Espelie og Gregorius Fabiansen Sætre at opfylde det med Citanterne sluttede Kjøp efter Skjøde og betale de derefter resterende Penge  derfore at liide Dom i Hoved Sag \og/ Processens Omkostning at erstatte.

  De indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore de brugte Kaldsmænd Lensmanden Ole Taqvam og Ole Erichsen Echaas eedelig afhjemlede Varselen at være skeed den 14de Maji sidstl: for Knud Erichsen Espelie som paagjeldende i hans Boepæl og eget Paahør  og sam/m/e Dag for Gregorius Sætre til Vedermæle i eget Paahør og Boepæl.

  Citanten begjerede Laug Dag for de udeblevne til neste Ting.

  Af Retten blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Knud Erichsen Espelie  saavelsom til Vedermæhle ind kaldte Gregorius Fabiansen Sætre gives Laug Dag til nestkom/m/ende Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Haldor Andersen Riisnæs imod Haldor Nielsen  Huusmand paa Gaarden Riisnæs.

Magnus Høysætter mødte for Lejlændingen af det beneficerede Præsteboels Gods  Haldor Andersen Riisnæs  og i rettelagde Høy Stiftets *Stituation af 23de Maji sidstl:  med følgende Indhold. Ydermeere underdanig klagelig andrager at Contra Parten Haldor Nielsen haver foretaget sig nu i dette Vaar at indhegne Gaardens Tilliggende Vaar og Høst Hage  og det uden Lejlændingens mindste Tilladelse og Samtykke  udi saadan Anledning haver Citanten fundet sig nødsaget ved 2de Mænd at gjøre derpaa et lovligt Forbud  og som Contra Parten ikke haver villet ansee det, men alligevel hugget og brugt  da er Citanten nødsaget til dette Ting at stevne og indkalde Contra Parten  for det første at anhøre Forbudet beskreven  andet  for at han ulovlig haver overtraad Forbudet, for saadan ulovlig Behandling som før er meldt  er Contra Parten indkaldet til at anhøre Vidner og at liide Dom efter Sagens befindende Omstændigheder. Til sam/m/e Tiid og Stæd er indkaldet som Vedermæle Velædle og Velærværdige Sogne Præst Michael Stub Arentz som Ejer til dette Gods  og som Contra Parten ej haver anviist hverken

 

1777: 345b

 

mundtlig eller skriftlig Ejerens ringeste Beviis dertil, men selv allene beraaber sig paa at have Ejerens Tilladelse dertil, saa vil Citanten herom fornem/m/e om de indstevnte møder.

  De indstevnte mødte ikke efter Paaraab

  Citanten begjærede Sagen udsadt til i Morgen, der blev bevilget

 

Dagen Nestefter  den 5te Junii  vedvarede Tinget med samme Laug Ret

 

og blev der udi Sagen anlagt af Fogden Heiberg imod Ole Bergesen Toschedahl af stoere Sandvigen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Indstevnte Ole Bergesen Toschedahl har udi indgivne Indlæg til Politie \Cam/m/er Retten/ af 27de Junii 1776 selv tilstaaet at have betinget tilkjøbs hos en Bonde paa Vejen til Byen endeel Otter- Maar- og Reve-Skind  og derpaa at have givet Haand Penge, hvilke han dog siden ikke erholdt da de siden i Byen bleve solgte til andre. Da disse Vahre ikke kand ansees fornødne til hans Huusholdning og Næring som Landboer  men til Forprang have været betingede, tilfindes bemelte Ole Bergesen Toschedahl i Følge Forordningen af 9de Augusti 1754 at bøde til Sognets fattige 3 Rdlr  og oprette den/n/e Rettergangs Omkostning med 2 Rdlr. At udreedes 15 Dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

Derefter blev bekjendtgjort

            14.  Et Deele Brev udgiven af Sorenskriveren  Regts: Qvarteermester Haberdorff  paa ½ Løb Smør og 16 Kander Malts Leje i Gaarden Nedre Qvamme  den afdøde Koene Brithe Bastes Dotters Sterboe tilhørende  dateret 21de Martii 1777

            15.  Et Skjøde udgiven af Ole Hansen Nedre Qvame med fleere til Ole Steffensen paa ½ Løb [Smør] og 16 Kander Malts Leje i Gaarden Nedre Qvame for 190 Rdlr  dateret 4de Junii 1777.

            16.  En Pante Obl: udgiven af Ole Steffensen Nedre Qvam/m/e til Ole Hansen Nedre Qvame  stoer 95 Rdlr  med 1te Pante Ret i ½ Løb Smør og 16 Kander Malts Leje i Gaarden Nedre Qvame  dateret 4de Junii 1777.

            17.  Et Skjøde udgiven af Anders Larsen Morvigen med fleere til Lars Andersen paa 20 83/98 Marker Smør og 10 83/196 Kande Malts Leje i Gaarden Melcheraaen for 94 Rdlr 3 mrk  dateret 5te April 1777.

            18.  Et ditto udgiven af Lars Erichsen Leivestad til Lars Andersen paa reluitions og Løsnings Retten til ½ Løb Smør og 1 ½ Mæle Malts Leje i Gaarden Søre Melcheraaen for 12 Rdlr  dateret 5te Apr: 1777

            19.  Et ditto udgiven af Magne Johannesen Nore Melcheraaen med fleere til Mons Gudmundsen paa {21} ½ Løb Smør og 1 Mæle Malts Leje udi Gaarden Mithorvig  iberegnet den Anpart Kjøberen selv tilforn derudi var ejende  for 76 Rdlr 3 mrk  dateret 21de Martii 1777.

            20.  Et ditto udgiven af Ole Erichsen Echaas til hans Søn Lars Olsen paa 1 B/ismer Pund Smør og 12 Kander Malts Leje i Gaarden Echaas for 44 Rdlr  dateret 4de Junii 1777.

            21.  Et Skjøde udgiven af Klokkeren til Kors Kirken  Niels Knag Jæger  til Helje Knudsen paa et Huus i stoere Sandvigen for 180 Rdlr  dateret 16de Xbr: 1776

            22.  En Pante Obl: udgiven af Helje Knudsen til Thyge Christopher Jæger  stoer 80 Rdlr  med *med 1te Pante Ret i nysbemelte Huus i stoere Sandvigen  dateret 17de Xbr: 1776

            23.  En Bygsel [Seddel] udgiven af Johan Garman til Helje Knudsen paa 1 Enge Plads i stoere Sandvigen  dateret 4de Junii 1777.

            24.  En ditto udgiven af Sogne Præsten til Hougs  Michael Stub Arentz  til Haldor Andersen paa 18 Marker Smørs Leje i Gaarden Trengereide  dateret 13de Maji 1777  med Revers.

            25.  En ditto udgiven af ditto til Haldor Thomasen paa 21 Marker Smør og 9 Kander Malts Leje i Gaarden Breedsteenlien  dateret 21de Apr: 1777  med Revers

            26.  En Fornyelses Bygsel Seddel udgiven af Peder Tafteberg som Forpagter af Hospitals Godset paa egne og Medinteressenters Vegne  til Knud Erichsen paa ½ Løb Smør og 2 ½ Mæle Malts Leje i Gaarden Indre Indre Qvam/m/e  dateret 7de Martii 1777.

 

1777: 346

 

Haldor Andersen Riisnæs imod Huusmanden Haldor Nielsen

Magnus Høysæter indfandt sig for Retten og begjerede at den af ham anførte og udsadte Sag igjen maatte foretages formedelst at endeel Vidner nu ere indkomne. Ydermeer irettelagde han Forbudet beskreven  af følgende Indhold. item begjærer tillige ogsaa Vidnerne anførte  nemlig Niels Magnesen Brudvig og Ole Olsen Langhelle  eftersom at Contra Parten til dette Stevnemaal lader sig indfinde med Møde, da begjærer Citanten Vidnerne forhørte og tillige Stevnemaalet afhjemlet.

  Indstevnte Haldor Nielsen mødte ikke efter Paaraab, Citanten fremstillede derpaa de brugte Kaldsmænd Lensmanden Ole Taqvam og Marcus Knudsen Seim  hvilke forklarede i Dag 14 Dage at have stevnet Haldor Nielsen i hans eget Boepæl og Paahør at møde Citanten til dette Ting at anhøre Forbudet beskreven  saavelsom Vidner i den/n/e Sag at paahøre og Dom at liide, ligesom de og har indstevnet til dette Ting Vidnerne Niels Magnesen ytre Brudvig og Ole Olsen Langhelle at aflægge deres eedelige Provemaal i denne Sag  og derpaa aflagde Eed.

  Magnus Høysæter producerede Vidnerne forhørte.

  Derpaa blev af Dommeren

Eragtet

  Hverken er der i Stiilen af Stevningen ved dens Iretteførelse  ikke heller i denne Afhjemling ved de brugte Kaldsmænd  anført den i Forordningen af 3de Martii 1741 foreskrevne Clausul at Vidnerne under Fals maals Straf ere ind kaldede  og da Allerhøystbemelte Forordning i 1te articul udtrykkelig anordner at Stevningen i Mangel deraf uden Ophold af Dom/m/eren skal afviises paa Sagsøgerens Bekostning, saa bliver i Følge deraf Stevningen hermed afviist for saavidt Vidnerne angaaer  hvilke der fore \ikke/ til Provemaal kand antages.

 

  Magnus Høysæter forlanger den/n/e Sags Udsættelse til destoebedre Oplysning til neste Ting, der blev bevilget.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod David Andersen Hougland

Hr: Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indkalde David Andersen Hougland for fortilig Sam/m/enleje at liide Dom til Bøders Udreedelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore de brugte Kaldsmænd Lensmanden Ole Taqvam og Marcus Seim afhjemlede Varselen at være skeed i Dag 14 Dage siden for hans Boepæl i hans Hustrues Paahør, hvilket de med Eed bekreftede.

  Fogden Heiberg begjærede den indstevnte laugdaget til neste Ting.

Eragtet

  Lovlig indstevnte David Andersen Hougland gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Ole Michelsen Thuenes

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Ole Michelsen Thuenæs for fortiilig Sam/m/enleje at liide Dom til Bøders Udreedelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab  hvorfore de brugte Kaldsmænd Lensmanden Ole Taqvam og Marcus

 

1777: 346b

 

Seim eedelig afhjemlede Varselen som meldt at være skeed for 3 Uger siden i hans eget Paahør og Boepæl.

  Citanten indstillede at den udeblevne maatte laug dages til neste Ting.

Eragtet

  Lovlig indkaldte Ole Michelsen Thunes gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Fabian Fabiansen Hoele

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indkalde Fabian Fabiansen Hoele for fortilig Sammenleje at liide Dom til Bøders Udreedelse og denne Rettergangs Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab

  Citanten fremstillede Kaldsmændene Lensmand Ole Taqvam og Marcus Seim som under Eed afhjemlede Varselen at være skeed som melt for Fabian Fabiansen Hoele i hans Hustrues Søsters Paahør og egen Boepæl i Dag 14 Dage siden.

  Citanten begjærede Laug Dag for den udeblevne.

Eragtet

  Indstevnte Fabian Fabiansen Hoele gives Laug Dag til nestkom/m/ende Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Anders Olsen Langhelle

Fogden Heiberg mødte og gav tilkjende til dette Ting med mundtlig Varsel at have ladet indkalde Anders Olsen Langhelle for fortilig Sam/m/enleje at liide Dom til Bøders Udreedelse og Rettergangens Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Citanten fremstillede Varselsmændene Ole Taqvam og Marcus Seim  hvilke eedelig afhjemlede Varselen som meldt at være skeed for Anders Olsen Langhelle i eget Paahør og Boepæl i Tirsdags 14 Dage siden.

  Citanten indstillede at den udeblevne maatte forelægges Laug Dag til neste Ting.

Eragtet

  Anders Olsen Langhelle gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Ole Olsen Indre Brudvig

Fogden Heiberg mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indkalde Ole Olsen Indre Brudvig at liide Dom for fortiilig Sammenleje til Bøders Udreedelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Stevne Vidnerne Lensmand Ole Taqvam og Marcus Seim eedelig afhjemlede Varselen som meldt at være skeed i Gaar 14 dage siden i hans Boepæl og Hustrues Paahør.

  Citanten begjærede Laug Dag for den indstevnte til neste Ret.

Eragtet

  Lovlig indkaldte Ole Olsen Indre Brudvig forelægges Laug Dag til neste Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Michel Johannesen Kirke Brudvig

Fogden Heiberg anmeldte til dette Ting med mundtlig Varsel at have ladet indkalde Michel Johannesen Kirke Brudvig for fortilig Sam/m/enleje at liide Dom til Bøders Udreedelse og Rettergangens Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab.

  Varsels Vidnerne Lensmand

 

1777: 347

 

Ole Taqvam og Marcus [Seim] fremstoede og afhjemlede under Eed Varselen som meldt at være skeed for 14 Dage siden i den indstevntes Boepæl og Hustrues Paahør.

  Citanten indstillede at den udeblevne til neste Ret maatte forelægges.

Eragtet

  Lovlig indstevnte Michel Johannesen Kirke Brudvig forelægges Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Fogden Heiberg loed fremlægge en ohngefehrlig Beregning over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin dette Aar 702 Rdlr 3 mrk   og fra forrige Aaringer 301 Rdlr 3 mrk.

 

Da ingen efter 3 forskjellige Udraab havde viidere ved Tinget at udrette  blev sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Extra Ting for Schiolds Skibreede 1777.

Aar 1777  den 12te Junii  blev en Extra Ret holden paa Tingstædet Møllendahl  og betjent af Sorenskriveren med tilnævnte Laug Rets Mænd af Schiolds Skibreede som her foran F: 299 ere anførte.

  Fogden Heiberg mødte og anmeldte med skriftlig Stevning af 30te April sidstl: til den/n/e Extra Ret at have ladet indkalde Tyven Bærent Colbeensen tilligemed de bestaalne og fleere efter Stevningens Indhold  der her indtages. hvorhos han i rette lagde Stiftets Ordre til Actionen af 22de ejusdem  og derved fulgte Politie Kam/m/er Forhør, hvoraf den første her ind drages  og det sidste vedhæftes Acten. Liigeledes fremlagde han og en fra Sogne Præsten til Førde Kald i Sundfiord  Hr: Jens Lund  indhentet Attest om Delinqventens alder  Forhold  o: s: v:  samt en Attest fra Tyvens forrige Husbonde  Helie Gundersen Havstad  der efter hinanden indtages saa lydende.

  Tyven Bærent Colbeensen blev fremstillet for Retten uden Baand og Fængsel  og mødte tillige den for ham beskikkede Defensor Procurator Rasmus Kragh. Pr: Preus mødte for indkaldte Madame Schram og Søn. Madame Sinning loed møde ved hendes Huusholderske Sophie Knoph, hvilke alle vedtoege lovlig Varsel. Endelig mødte og indkaldte Jacob Salomonsen  Huusmand under Fiøsanger.

  Tyven Bærent Colbeensen vedblev den af ham forhen {forhen} \i Politie Forhøret/ gjorde Forklaring  med den Forskjel at den Person som var med ham at stjæle paa Slettebakken  var den selv sam/m/e der siden var ham behjelpelig at stjæle paa Fiøsanger  og at han paa Vejen fra Fiøsanger bort kastede Hadden til Kjedelen ved Qværne Huuset i Fiøsanger Elven, han benegtede ellers at have begaaet noget Tyverie i den Tiid han var i Tjeneste hos Mylenphort i Sundfiord, hvor han ikkun var 1 Aar, uden at han havde nasket nogle Madvahre til at forbedre sin Kost  der ellers var meget knap  og hvor fore han ej ved Rettergang blev tiltalt. Da Arrestanten gik til Confirmation var han imellem 15 og 16 Aar gam/m/el  og følgelig ikke saa gam/m/el som i Præste Attesten meldes at han er anført i Rullen  for hvilket af Fejltagelse saaledes maae være angivet af Lægsmanden.

  Fogden Heiberg tilkjendegav at han ingen Vidner om disse af Arrestanten begangne Tyverier har kundet opspørge, men af det frem lagde Politie Forhør er Søgemaalet dog ved Delinqventens egen utvungne Bekjendelse beviisliggjort, han begjærede derfore Delinqventen tilspurgt om den nu her i Retten nærværende Kjedel er ikke den selv sam/m/e, som han stjal fra Jacob Salomonsen Fiøsangerhougen, hvortil Arrestanten svarede joe.

  Derefter blev bemelte nu for Retten fremviiste Kjedel af de af Fogden

 

1777: 347b

 

opnævnte Vurderings Mænd  Lensmand Jaen Andersen Tveteraas og Hans Hansen Natland vejet for 1 B/ismer Pund og 10 Marker reede Kaaber á 12 s Marken  vurderet for 4 Rdlr 1 mrk 8 s.

  Derpaa fremkom Ejeren af bemelte Kjedel  Jacob Salomonsen Fiøsangerhougen, der vedkjendte sig denne Kaaber Kjedel og beedigede sam/m/es modvillige Fravendelse, hvorefter den blev ham tilbageleveret.

  Pr: Preus for indkaldte Madame Schram excuserede hende at hun formedelst Alderdom ej personlig kand sistere sig for denne Ret, men ved Comparenten declarerede at hun hverken kjender Forbryderen eller nogensinde haver seet eller talt med ham  og altsaa er hun aldeeles uviidende om nogen Slags Forbryderens begaaede Misgjærninger  og saameget mindre at Forbryderen til hendes Søn Valentin Andreas Schram nogen Tiid nogen Kaaber Kjedel skal have afsadt  og altsaa er Sagen hende aldeeles uvedkommende. For bemelte Valentin Andreas Schram, som forestaaer hans Moeders Værkstæd, tilkjendegav Comparenten Preus efter den ham givne Ordre  at besagde Schram fremdeeles henholder sig til og vedbliver den Declaration som han inden Politie Kam/m/er Retten haver deponeret, og hvilken hans declaration bemelte Schram trøster sig til med Eed at bekræfte  end for hvilken Ret sam/m/e af ham maatte udæskes, hvorhos Schram in Totum benegter Forbryderens Forebringende for saavidt af hannem ej tilforn er vorden tilstaaet.

  Tyvs Arrestanten berettede end viidere at paa Slettebakken gik han ind igjen/n/em Dørren til Ild Huuset, der gik op ved at støde paa den, hvor han udtoeg Kaaber Kjedelen, og paa Fiøsanger gik han ind igjen/n/em en Luge paa Veggen, som han skjød tilsiide  og derefter oplukkede Dørren inden fra  hvor igjennem han udtoeg den der værende Kaaber Kjedel.

  Jacob Fiøsangerhougen, som endnu var tilstæde, tilstoed at det efter Anseende saaledes maae være tilgaaet.

  Forbemeldte Vurderings Mænd ansaae den paa Slettebakken bortstaalne Kaaber Kjedel efter beskrevne Beskaffenhed og et løseligt Skjøn for 4 á 5 Rdlr omtrent.

  Madame Sinning loed fremlevere eedelig Attest om at den hende frastaalne Kaaber Kjedel imod hendes Vilje er hende frakom/m/et, der er saa lydende.

  Actor tilkjendegav at han efter nøyeste Undersøgning ej har kundet udspørge at den/n/e Tyvs Delinqvent noget er ejende  uden de gamle Klæder hvori han gaaer, han indloed der fore Sagen Dom med Paastand at bemelte Tyv Bærent Colbeensen maatte vorde tilfunden at miste sin Huud i Fængsel  samt betale Igjeld og Tvigjeld af de staalne Koster  om det siden skulle befindes at han dertil noget maatte vorde ejende

  Pr: Kragh i rette lagde den ham fra Stiftet tillagde Defensions Ordre af 22de Apr: sidstl:  saalydende. Og da Comparenten mærker at actionerede Bærent Colbeensens frievillige Tilstaaelse  at han har begaaet det Tyverie som han er actioneret for  som er den 1te gang  ligesom og Tyveriet bliver under 10 Rdlr  saa havde Defensor intet at modsætte den af Actor gjorde Paastand. Defensor indstillede ellers i Følge Forordningen af 19de Maji 1741 at han maatte vorde tillagt for hans hafte Umage i denne Actions Sag 2 Rdlr  og derefter indloed Sagen Dom.

  Derefter blev af Dom/m/er og Meddomsmænd saaledes for Ret kjendt

 

1777: 348

 

Dømt og Afsagt

  Ved egen frievillig Bekjendelse inden Retten og Ejernes eedelige Forklaring om modvillig Fravendelse  er det godtgjort at anklagede Bærent Colbeensen har bortstaalet paa Slettebakken en Kaaber Kjedel  og paa Fiøsangerhougen en Kaaber Kjedel, hvoraf den første ej har været at erstatte Ejeren  og blev vurderet omtrent imellem 4 og 5 Rdlr  og den sidste  vurderet for 4 Rdlr 1 mrk 8 s  er Ejeren tilbageleveret, uden at noget andet foregaaende Tyverie af ham begaaet  under denne Sag er bleven oplyst. Thi tilfindes bemelte Bærent Colbeensen for dette førstegang begangne ringe Tyverie at miste Huud i Fængselet  og betale bestaalne Madame Sinning Igjeld og Tvigjeld Tretten Rdlr 3 mrk  og Jacob Fiøsangehougen Tviegjeld Aatte Rdlr 3 mrk.

  Efter at den/n/e Dom var Arrestanten forelæst  gav han tilkjende dermed at være fornøyet uden at forlange den appelleret.

 

 

 

Extra Politie Ret for Lindaas Skibreede [1777]

Aar 1777  den 25de Junii  blev en Politie Ret holden af mig  Regts: Qvarteermester Haberdorffs  \i mit/ i boende Huus i Bergen i Nærværelse af de 2de Laug Rettesmænd Haagen Nielsen og Lars Pedersen Nyegaard

  Fogden Heiberg anmeldte med Aftens Varsel at have indkaldet 2de omstrippende Personer ved Navn Anthon og Jørgen Madssønner, der vel have et fra Steden Zants (Zante) i Westphalen af Domherren sam/m/estæds  Hageman  udgivet Trygle Pass under dato 1te Octobr: 1775  samt et andet Rejse Pass fra Byefoged Jalles paa Molle af 15de Martii d: A:, at liide Dom for deres Omstripperie, hvorhos han i rette lagde Stiftets Ordre af Gaars dato til den/n/e Action  der er af følgende Indhold. Liigeledes producerede han og Danckert Heibergs Skrivelse af 23de d: M:, hvorved han fremsender under Bøygde Vægterens Opsyn disse mistænkelige Personer  hvilken Skrivelse er saa lydende.

  Paagjeldende Anthon Madsen fremstoed og berettede at være fød i Byen Zants (Zante) i den Westphaliske Kreds i Tyskland  gammel 24 Aar. For henved 2 Aar siden  da hans Føde Bye Zants var overgaaet Vandfloed og Oversvøm/m/else af Rinstrøm/m/en  hvorved hans Forældre blev betagen al deres Velfærd og bragt i den yderste Elendighed  afrejste Comparenten tilligemed hans Forældre  Lass Madsen og Hustrue  og 2 andre Sødskende  forsynet med Attest fra Domherren i bemelte Zants for at søge medlidende Hjerters Hjelp og Biestand til deres Tab at oprette  og derefter at vende tilbage til Zants at igjentage deres forrige Handel og Næring. Saaledes afrejste han fra Zants først i Octbr: 1775 til Hamburg  og forblev der 1 Maaned, derfra til Søen til Flensburg  hvor de ikkun opholdt sig 8 Dage, viidere til Helsingør til Søen  og opholdt sig der nogle Dage, derefter rejste de over Land igjennem Sverrig til Friderichshald  og siden til Christiania  og forblev der til April Maaned 1776  da Comparenten med Hustrue og Broder sam/m/estæds forloed deres Forældre  toeg Vejen igjen/n/em Gulbrandsdahlen til Romsdahlen og Molle  hvor fra han med sin Broder Jørgen rejste hid  forsynet med {Arres} Pass fra Byefogden paa Molle  der tillige vidner om hans skikkelige Forhold. For 3 Aar siden blev Comparenten gift i Zants og forblev hos hans Fader i fælles Næring og Handel med ham. Paa Molle loed Comparenten sin Hustrue blive tilbage med sit spæde Barn  der ik-

 

1777: 348b

 

ke endnu er Aar gam/m/elt og fød paa Bragnæs, og han frygtede for at det ikke kunde udholde Rejsens Besværlighed, men i Byefogdens Pas er det af Fejltagelse anført at hans Hustrue fulgte med. Hvad Comparenten paa Rejsen har indsamlet indtil Afrejsen fra Christiania  havde han der leveret til sin Fader, der ikke var betydeligt men ikkun udgjorde 10 á 12 Rdlr  og siden den Tiid har han leveret det ind samlede til sin Hustrue paa Molle  der endnu har været ubetydeligere  og imidlertiid er medgaaet til Livs Ophold, og paa Rejsen fra Molle er intet oplagt uden en meget ringe Tære Penge.

  Derefter blev fremstillet Jørgen Madsen  der sagde at være 17 Aar gam/m/el, fød i Zants i Westphalen og en Broder af nestforrige Anthon Madsen  og i øvrigt berettede om Rejsen ligesom foranført er.

  Fogden Heiberg forestillede at saavel de indkaldtes Forklaring som Trygle Pass er heel mistænkelig  saa at han maae troe at de kand være langt andre Personer end de give sig ud for  allerhelst da bemelte Pass ikke nogenstæds er paategnet hverken af Commandanterne i Fæstningerne eller Stædernes Øvrighed, hvor de have passeret  og overalt er det høyst utilladeligt at Personer af et frem/m/et Land saaledes skal fare om at trygle, da Hans May:t: end og har forbudet sine egne Undersaatter al Slags Betlerie, han indloed det derfore under Dom om ikke disse indkaldte for saadan deres Forbrydelse bør indsættes til Arbejde i Tugthuuset indtil de med beqvem Skibs Lejlighed kand udsendes af Landet igjen, eller om de med Frie Skyds Pass bør henbringes til Molde hvor Anthon Madsen skal have sin Hustrue  for der tilligemed hende at overleveres under Justitiens Tiltale.

  Bøygde Wægteren Joen Buedahlen bragte tilstæde en Poese som de anholdte havde ført med sig, hvoraf blev udtaget alt det derudi værende  der bestoed af nogle forslidte ringe Gang Klæder og Pialter.

  Actor begjærede at de medhafte Passer maatte in originali vedhæftes Doms Acten.

  Anthon Madsen indstillede til Rettens gunstige Overvejelse at han intet mindste usøm/m/eligt havde forøvet  men allene havde anraabt medlidende Hjerters Biestand efterat en ulykkelig Hændelse havde berøvet ham al hans Formue saavelsom hans Forældre, da de ikke paa anden Maade kunde opholde Livet men dertil maatte tage deres eeneste Tilflugt, han ønskede derfore ikkun at kunde kom/m/e tilbage til sin Hustrue paa Molde  da han strax agter at forføye sig ud af landet til sit Hjem.

  Actor refererede sig til sit forrige og indloed Sagen Dom, hvorefter saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Med de paagjældendes egen Tilstaaelse og det frem lagde Trygler Pass er det godtgjort at anholdte Anthon Madsen og Broder Jørgen Madsen have omstrippet Landet for at betle, Thi tilfindes de begge i Overeensstem/m/else med Forordningen om Betleres Afskaffelse i Bergens Stift af 29de Augusti 1755  dens 5te Capituls 6te art:  strax at udføres af Stiftet til Molde; hvor fra de sidst ere ankomne  for der viidere med den/n/em at forholdes paa lovlig maade.

 

 

 

Extra Ret for Arne Skibreede 1777.

Aar 1777  den 16de Julii  blev en Extra Ret holden i Anders Jensen Uhrens

 

1777: 349

 

Huus i stoere Sandvigen af Sorenskriveren og de for Arne Skibreede opnævnte Laug Rettesmænd som ved sidstl: Som/m/er Ting vare tilstæde.

  Fogden Heiberg anmeldte med skriftlig Stevning til den Extra Ret at have ladet indkalde{t} Tyvs Delinqventinden Berthe Johan/n/es Dotter Breedsteen for begangne Utroeskab og Tyverier i sin Tjeneste hos Anders Jensen Uhren  tilligemed de fleere i Stevningen af 26de nestl: benævnte, hvilken Stævning han fremlagde og er saa lydende. Dernest fremlagde Actor et Pro Memoria fra Stiftet af 17de f: M:  der er af følgende Indhold.

  Paagjeldende Birthe Johannes Dotter blev fremstillet uden Baand  og mødte tillige den for hende beskikkede Defensor Bærent Michael Høgh, saavelsom og de øvrige indkaldede Vidner Anders Jensen Uhren og hans Tjeneste Piiger Anne Jons Dotter og Anne Ols Dotter

  Actor fremlagde dernest det i Stevningen paaberaabte præliminaire Forhør, hvorefter han begjerede først Delinqventinden examineret og tilspurgt om hun ej vedbliver den Bekjændelse hun der har aflagt. Bemelte Forhør indtages i Acten og er af saadan Indhold.

  Tyven Birthe Johannes Dotter anhørte den af hende i bemelte Forhør afgivne Beretning sig forelæst og vedblev samme i et og alt.

  Actor begjerede dernest Vidnet Anne Jons Dotter frem kaldet og for hende forelæst hendes Forklaring i Forhøret, hvorefter han reserverede sig qvæstioner.

            1te Vidne Anne Jons Dotter fremstoed.

  Den for paagjældende Berthe Johan/n/es Dotter beskikkede Defensor Bærent Høgh ydmygst fandt det fornøden at erindre den Høy respective Ret om Lovens 1te B: 13de Cap: 17de Art:, som forbyder villige Vidner  saasom Husbond, Hustrue  Forældre  Børn, Tjenere og deslige  samt paabyder at samme Vidnesbyrd af dem som meldt er ej skulle antages, hvorefter Defensor af dets Grund forventer af Retten den Bevilgelse at ingen af saadane lovstriidende Vidner maatte antages til Vidnes Aflæggelse udi denne Sag.

  Actor anmærkede at Defensor baade ilde har appliceret den allegerede Lovens Articul  og tillige udeladt det fornemste Clausul  nemlig med mindre ingen anden kand haves deraf, han paastoed der fore Vidnet afhørt.

  Eedens Forklaring blev Vidnerne forelæst  og bemelte Vidne aflagde Eed og vedblev den forhen i Forhøret gjorde Forklaring, der blev hende forelæst. Paa Tilspørgende efter *Defesors Forlangende  forklarede Vidnet at hun selv spiiste tilligemed den paagjeldende af den omvundne Mølje.

  Derefter fremkom

            2det Vidne Anne Ols Dotter, der aflagde Eed og vedblev den af hende forhen gjorde Forklaring i Forhøret, der nu blev hende forelæst.

  Defensor loed tilføre  da disse 2de Vidners eedelige Forklaring baade over original og contra qvæstioner bliver taget udi Betragtning, da findes deraf  først  uliige Tiider  andet  uliige Meeninger  3. uliige Koster  4. begge have medværet udi det som de have vidnet om  dog adskilte hver til sit Vid-

 

1777: 349b

 

nesbyrd, hvorom Lovens 1 – 13 – 18 siiger tydelig  villige Vidner skulle de holdes for at være som selv i den Gjærning med været haver  hvor om de skulle vidne, altsaa kand ikke deres gjorde Vidnesbyrd herudi blive anseet af Kraft som lovlige Vidner for Retten, allerhelst da Lovens 1 – 13 – 1 byder Vidner at være overeensstem/m/ende og udi een Ting, her vidnes det udi 2de adskilte Ting  nemlig det 1te Vidne har vidnet om at den sigtede skulle have aabnet et Kammer og en Kiste og anviist Vidnet noget af det som skulle ligget eller staaet i Kisten  og at en Lev Flad Brød skulle være sam/m/e Tiid tagen af Kam/m/eret til en Mølje, som Vidnet havde ladet sig tractere med; det 2det Vidnesbyrd bliver liigesaa uantagelig for Retten som det 1te  fordie de ere adskilte Vidner udi det foranførte  navnlig Tiider, Meeninger, Koster og de med været haver, eenhver for sig udi det de haver vidnet om  og saaledes have de gjort sig begge deelagtige udi de tagne Koster og derved gjort sine Vidnesbyrder aldeeles kraftesløse efter Lov.

  Bestaalne Anders Jensen Uhren gav tilkjende at ham  foruden det af Tyven tilstaaede  er frakom/m/en adskillige fleere Penge og noget Lerret der var beliggende i en Kiste tet ved den hvoraf det øvrige efter Tilstaaelse er bortstaalet, og hvilket han saameget meere maae troe at hun tillige har bortstaalet  som Nøgelen dertil var beliggende i den Kiste hvoraf det tilstaaede er bort tagen  og derfore indstillede at hun derom nærmere maatte examineres.

  Anklagede Berthe Johannes Dotter benegtede at have begaaet viidere Tyverie end det allereede af hende tilstaaede  undtagen en Strim/m/el Lind Lerred  3/8 Alen langt  som hun havde tilvendt sig da hendes Madmoeder havde det ned i Stuen  deraf at tilklippe en Skjorte, da hun skar den/n/e Strimmel af imedens at Madmoederen vendte Ryggen  Ellers vedblev hun tillige den af hende i Forhøret afgivne Tilstaaelse om hvad der af Vidnerne Anne Jons Dotter og Anne Ols Dotter sam/m/estæds blev forklaret.

  Dernest blev de i Retten frembragte Koster af de dertil af Fogden opnævnte Mænd Helge Knudsen og Rasmus Larsen saaledes vurderet

1 Linned Lærreds Tørklæde for                                                                                 1 mrk     4 s

1 Linned Drejels Thee Dug eller Særviet for                                                                3

2 Alen Blaar eller Strye Lærred for                                                                             1          12

hvoraf ikkun 2 stumper var i Behold  af Værdie til 10 s  og

det øvrige har Tyven forbrugt til en Særk.

3/8 Alen Linned Læred for                                                                                                       8

                                                                                                                      -----------------------

                                                                                              Tilsam/m/en        1 Rdlr              8 s

  Disse Koster blev saavel af den bestaalne som Tyven vedkjendte  og Anders Jensen Uhren bekræftede med Eed at samme imod hans Vilje er ham frakommen  tilligemed de tilstaaede Een Rdlr 1 mrk i Sølv Penge

 

1777: 350

 

og Toe Rdlr Kaaber Penge  foruden mange fleere Penge han har savnet  hvis Sum han ej nøye kand bestemme  og derefter blev bemelte Koster ham tilbageleveret.

  Actor fremlagde dernest Attest af ministerial Bogen fra Sogne Præsten Hr: Bergendahl  tilligemed 4 Attester fra de Mænd, hos hvilke Delinqventinden har tjent, der efter hinanden indtagne saa lydende.

  Rasmus Nielsen fremkom for Retten og attesterede at i det halve Aar Tyvs Delinqventinden Berthe Johannes Dotter tjente hos ham og hans Hustrue Benthe Rasmus Dotter  har hun opført sig skikkelig og han kunde ingen Utroeskab ved hende fornemme.

  Endelig fremlagde Actor den hos Tyvs Delinqventinden holdte Seqvestrations Forretning af 16de Junii d: A:  der her indtages og er af saadan Indhold.

  Actor forestillede at da den actionerede Berthe Johannes Dotter ej allene er greben med Tyve Kosterne, men end og selv utvungen for Retten har tilstaaet de paastevnte Tyverier og begangne Utroeskab  foruden at samme end ogsaa med de førte Vidner er afbeviist, saa indloed han Sagen Dom med Paastand at bemelte Tyvs Delinqventinde for sin begangne Utroeskab  og da hun har brugt Tyve Nøgler at oplukke alle Laase i Huuset med og saaledes begaaet et qvalificeret Tyverie, skjønt de tilstaaede Tyve Koster ikke beløber sig til 10 Rdlrs Værdie, maatte tilfindes at stryges til Kagen og arbejde i Tugthuuset sin Livs Tiid, samt betale Igjeld af de staalne Koster til den bestaalne Anders Jensen af det som ej er ham tilbageleveret  med 3 Rdlr 2 mrk 2 s  og Tvigjeld af det alt til Hans May:ts Casse med 8 Rdlr 3 mrk  saavelsom og at have sin Boes Lod til sam/m/e Casse forbrudt  og endelig  at oprette dette Søgemaals Bekostning med Laug Rettets Salarium og Rettens og Actors Gebyr med Stevnings Forkyndelse og viidere  i alt 10 Rdlr

  Defensor Høgh erindrede sig endelig da Sagen er indladt til Doms  og finder Sagen ikke af viidere eller større Betydenhed end hvad den sigtede haver selv sagt og tilstaaet for Retten  da  for at befrie Sagen for viidere Ophold  Bekostninger og Vidløftigheder  bliver Sagen med Consence ydmygst overdraget til Doms Afsiigelse efter Lovens 6 – 17 – 33  byder saaledes  befindes nogen med ringe Tyverie som ej tilforn dermed er befunden, da bør han udi Fængslet at miiste sin Huud, og da dette Kongl: Bud passer sig paa Delinqventindens ringe og efter egen Tilstaaelse  hvorefter da forventes en saa naadig Dom  om ikke ønskelig dog taalelig efter Forseelse  saa at Delinqventinden eller anden paa hendes Vegne ej skulle finde sig derved lovlig foraarsaget til Appellation for høyere Ret  eller Sagens Dom viidere at lade paaanke, desuden haver Defensor ydmygst at erindre Retten om Repriosatie for min hafte Møye og Umage efter

 

1777: 350b

 

Sagens Beskaffenhed og tilkomme  billigst maatte ansees med 1 Rdlr.

  Actor vedblev sin forrige Paastand.

  Derpaa blev af Dommer og Meddomsmænd eensstemmig for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Efter egen frivillig Bekjendelse inden Retten har anklagede Berthe Johannes Dotter begaaet ringe Tyverie og Utroeskab, der tillige er stadfæstet ved Ejerens eedelige Forklaring om modvillig Fravendelse saavelsom de førte Vidnesbyrd af dem hun agtede at forleede til Utroeskab, ligesom og endeel af Kosterne inden Retten er bleven vurderet for 1 Rdlr 8 s  foruden de borttagne Penge 3 Rdlr 1 mrk  og hvoraf de første paa 1 mrk 2 s \nær/ er Ejeren tilbageleveret. Thi tilfindes bemelte Berthe Johannes Dotter at miste Huud i Fængselet og at arbejde i Bergens Tugthuus tvende Maaneder, at betale bestaalne Anders Jensen Uhren Igjeld med 3 Rdlr 2 mrk 2 s  og Tvigjeld til Hans Kongel: May:ts Casse 8 Rdlr 3 mrk  saavelsom og at oprette denne Rettergangs Omkostning med 8 Rdlr  hvoraf Defensor billiges 1 Rdlr for hans Umage, hvorhos hun og bør have hendes Hoved Lod til Hans May:ts Casse forbrudt naar forbemeldte og de til hendes Underholdning og Varetægt i Fængslet medgaaende Omkostninger først er fradragen.

  Efter at denne Dom var Delinqventinden forelæst  gav hun tilkjende tilligemed hendes Defensor at hun dermed var tilfreds  og agtede at udstaae den tilkjendte Straf uden at forlange den appelleret.

 

 

 

Høste Tinget for Sartors Skibreede 1777

Aar 1777  den 2den Octobris  blev et almindeligt Høste Ting holdet for Sartors Skibreedes Almue paa Tingstædet Tøsøen  og Retten *bekklædet af Sorenskriver *skriveren med tilnævnte 8 Laug Rettes Mænd, som ved Som/m/ertinget vare tilstæde og her foran f: 292 ere anførte. Ved Tinget var nærværende Kongens Foged og meenige Almue.

 

Først blev bekjendtgjort følgende Stifts Breve

            1.  En Skrivelse fra Stift Befalingsmanden og Biskopen til Fogden Heiberg af 26de Augusti 1777, hvorved communiceres et Kongel: Allernaadigste Rescript af 25de Julii 1777 ang: de umyndiges Midler under den geistlige Jurisdiction i Bergens Stift.

            2.  Et monitum fra Stift Befalingsmanden at Hospitalets Lejlændinger bør betale deres Landskyld i Bergen  dateret 15de Julii 1777

            3.  En Skrivelse fra Stift Befalingsmand de Schouboe til Foged Heiberg af 9de Septbr: 1777, hvor ved Nordhordlehns og Wosse Fogderie paalignes for indeværende og nestl: Aar at udreede udi Delinqvent og Hospitals samt syges Kuur og Broepænge 470 Rdlr 28 s

 

Dernest blev kundgjort følgende Almues Breve

            1.  Et Skifte Brev efter Hans Michelsen Bache  begyndt den 17de April 1776 og sluttet den 29de Martii 1777.

            2.  Et Ditto efter Hans Simonsen Schage  begyndt og sluttet d/en 25de Junii 1777

            3.  Et Ditto efter Mons Johannesen Søre Toft af 27de s: M:

            4.  Et Ditto efter Koenen Rangele Christophers Dotter Selle af sam/m/e dato.

            5.  Et Cautions Brev udgiven til Hans Kongel: May:ts Casse for Foged Ulrich Wilhelm Koren for de ham som Foged over Sundhordlehn

 

1777: 351

 

betroede Oppebørseler  stoer 3500 Rdlr, hvoraf Sogne Præsten til Sunds Præstegjeld  Nathanael Sunde  og den personelle Capellan sammestæds  Andreas Christie  her af Tinglauget haver caveret hver for 300 Rdlr  dateret 3de Julii 1777.

            6.  Et Afkald udgiven af Elias Nielsen Worland til Ole Johanesen Tønevig for Ingebor Kysings Arve Midler  dateret 23de Aug: 1777

            7.  Et Skjøde udgiven af Kors Kirkens residerende Capellan Johan Sebastian til den residerende Capellan til Sunds Præstegjeld  Christian Ludvig Mossin  paa nogle Vaanhuuse i Børnæs Vaagen for 130 Rdlr  dateret 6te Junii 1777.

            8.  Et Skifte Brev efter Thomas Jensen Øvre Børnæs  begyndt og sluttet d/en 26de Junii 1777.

 

Sogne Præsten Nathanael Sunde imod Mons Steffensen Bukken

Procurator Randulff loed fremlevere et Indlæg for Citanten af Gaars dato, der i Retten blev oplæst og er saa lydende.

  Mons Steffensen Bukken loed ved Hustruen Berthe Marie anmelde ved skriftlig Kald seddel til dette Ting at have contrastevnet Citanten Magister Sunde til Vidner at anhøre og Dom at liide efter Stevningens nærmere Formeld.

  Fogden Heiberg mødte og vedtoeg lovlig Varsel.

  Derpaa blev af Citanten fremstillet som

            1te Vidne Anders Johannesen Øvre Golten  der aflagde Eed og vandt at det omspurgte Huus {har} beroende paa Sunds Præstegaards Grund i Kirke Vogen  har staaet der i 23 á 24 Aar  og at samme er høynødvendigt for den langt fra boende Almue  i sær om Vinteren naar de har rejst lang Vej i Kulde  at de kand kom/m/e i Varme og nyde anden Forfriskning, ligesom de og iblant naar Stormvejr opkom/m/er under Kirke Tjenesten og de hverken kand kom/m/e hjem eller over Fiorden andenstæds hen  uomgjængelig behøver sam/m/e \i fald de ikke skulle liide Nød/.  Paa Tilspørgende efter Hoved Citantens Forlangende svarede Vidnet at han ej nogensinde har fornum/m/et at Almuen i bemelte Huus har taget til sig til Overflødighed  eller der er bleven beskjænket

            2det Vidne Mons Olsen Søre Toft aflagde Eed og forklarede i et og alt eenstem/m/ig med nestforrige Vidne.

  Samtlige tingsøgende Almue forklarede paa Tilspørgende i et og alt som foranførte Vidner.

  Begge Parter begjerede Sagen udsadt til nestk: Som/m/er Ting, der af Retten blev bevilget.

 

Foged Heiberg imod Anders Giertsen af Sundhorlehn med fleere

Fogden Heiberg æskede Sagen i Rette efter Forelæggelse, som han i rette lagde paategnet lovlig forkyndt  og begjærede det nu mødende Vidne maatte forelægges til Besvarelse de sam/m/e Spørsmaale som til forrige Vidner er fremsadt.

            2det Vidne Karie Halvors Dotter aflagde Eed og vandt til 1te Sp: joe  hun var tilstæde omspurgte Tiid og Stæd da Anders Giertsen og Ole Jonsen Biørdahl overleverede Vidnets Husbonde Mons i Bukken noget Gods  men hvad det var {kunde} havde Vidnet ingen Skjønsomhed om.   til 2det Sp: nej  det hørte hun ikke.   til 3de Sp: nej  hun var ikke tilstæde da Accorden skeede, men nogen Tiid derefter kom Sælgerne Anders Giertsen og Ole Biørdahl igjen at affordre Vidnets Husbonde Mons i Bukken fleere Penge for det solgte, der blev dem negtet.

 

1777: 351b

 

  Fogden Heiberg begjærede Tings Vidnet sluttet og sig in Forma beskreven meddeelt, der blev bevilget.

 

Da ingen efter Paaraab havde noget at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 3de Octobris 1777  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret.

 

Fogden Heiberg fremlagde til sit Regnskabs Belæg

            1.  Odels Mandtallet, der i Retten blev oplæst og paa Tilspørgende blev af Almuen forklaret at alle derudi anførte selv beboe og bruge deres *Gaarden  undtagen nogle faae som for kort Tiid siden i dette Aar ere døde, hvilke i neste Aars Odels Mandtal blive at anføre. Iblant andre som afgav den/n/e Forklaring anføres Ole Monsen Glæsnæs og Anders Johan/n/esen Øvre Golten.

            2.  Det stoere Tings Vidne bestaaende af 17 Spørsmaale, hvortil blev svaret at det uden Forandring forholder sig som forrige Aar, undtagen at Lensmanden Knud Tøsøen ej beboer og bruger nogen Jorde Part i Gaarden Tøsøen. Iblant andre af Almuen som afgav den/n/e Forklaring anføres Poul Poulsen Foldenæs og Grim Olsen Telle

            3.  Det lille Tings Vidne bestaaende af 2 Spørsmaale, hvortil blev svaret at i Aar intet er fisket i Fiskevogerne, hvoraf Skatter kand svares  og at ingen fleere Qværner eller Huusmands og Engeslet Pladser end de forhen opgivne ere her i Skibreedet  og at de forrige intet Tillæg i Skat kand taale. I blant mange andre var og Michel Johan/n/esen Nore Toft og Tollev Jensen Nipen som afgav den/n/e Forklaring

 

Dernest blev bekjendtgjort

            9.  Et Auctions Skjøde udgiven til Ole Michelsen Øvre Børnæs paa en Anpart i Laxevaagen Ertsholmen, Joen Ørjansen Kourslands Sterboe tilhørende  for 17 Rdlr 1 mrk  dateret *dateret 2den Octbr: 1777.

            10.  Et Ditto udgiven til Hans Thomasen Eide paa 5 139/336 Marker Fiskes Leje i Gaarden Lille Sangolt  sam/m/e Sterboe tilhørende  for 6 rd 1 mrk  dateret 2den Octbr: 1777.

            11.  Et Skjøde udgiven af Lars Nielsen Steensland til hans Søn Niels Larsen paa 1 B/ismer Pund 2 2555/2736 Mark Fiskes Leje i Gaarden Steensland for 52 Rdlr  dateret 2den Octbr: 1777.

            12.  Et Ditto udgiven af Johannes Nielsen Steensland til hans Søn Knud Johan/n/es paa 1 Pund 2 8/9 Marker Fiskes Leje i Gaarden Steensland for 52 Rdlr  dateret 2den Octbr: 1777.

            13.  Et Skjøde udgiven af Christen Monsen Eide med fleere til Ole Michelsen og Anne Michels Dotter Øvre Børnæs paa en Anpart i {Gaarden} Laxevogen Ertsholmen for 28 Rdlr  dateret 2den Octbr: 1777.

            14.  Et Ditto udgiven af {Michel Johannesen Nore Toft med fleere} Hans Olsen Landraae med fleere til Michel Johannesen Nore Toft paa 2 B/ismer Pund Fiskes Leje i Gaarden Nore Toft for 1444 Rdlr  dateret 2den Octbr: 1777.

            15.  En Odels Lysning udgiven af Anders Thomasen Gavlen paa 12 Mark Smør og 6 Mark Fiskes Leje i Gaarden Søre Echerhofde  dateret 2den Octbr: 1777.

            16.  Et Bygsel Brev udgiven af Michel Larsen Hagenæs til Lars Monsen paa 1 B/ismer Pund og 3 Mark Fiskes Leje i Gaarden stoere Sangolt  dateret 8de Febr: 1777  med Revers.

            17.  Et Ditto udgiven af Halvor Nielsen Tøsøen til Johan/n/es Christophersen paa en Anpart i Gaarden Aase  af Skyld 1 B/ismer Pund 6 Mark Fisk  dateret 2den 8br: 1777  med Revers

            18.  Et Ditto udgiven af Wincents Michelsen Nore Toft til Erich Nielsen paa 9 Marker Smørs Leje i Gaarden Nore Toft  dateret 2den Octbr: 1777  med Revers

 

1777: 352

 

 

Nye Sag

Ole Andersen Tøsøen imod Huusmanden Willum Larsen

Ole Andersen Tøsøen anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Huusmanden paa Søre Biørøen  Willum Larsen  for udøvet Fornærmelse paa Citantens Land og Grunde at liide Dom i Hoved Sagen og denne Rettergangs Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Citanten fremstillede de brugte Kaldsmænd Micel Olsen og Lars Erichsen  begge opholdende sig paa Tøsøen  hvilke under Eed afhjemlede Varselen som melt at være skeed for 16 Dage siden i den indstevntes eget Paahør og Tilholdsstæd paa Søre Biørøen.

  Citanten begjerede den udeblevne maatte forelægges Laug Dag til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Willum Larsen gives Laug dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 4de Octbr:  vedvarede Sage Tinget med sam/m/e Laug Ret  og blev da bekjendtgjort

            19.  En Odels Lysning udgiven af Hans Nielsen fra Schouge til 2 B/ismer Pund 6 Mark Fiskes Leje i Gaarden Schouge  dateret 3de Octbr: 1777.

            20.  En Fæste og Grunde Bog udgiven af Lensmanden Knud Tøsøen til Johannes Nielsen paa et Rydnings Plads under Gaarden Nordvigen  dateret 3de Octbr: 1777.

            21.  En Bygsel Seddel udgiven af Knud Simonsen Tøsøen til Knud Olsen paa 13 ½ Mark Smørs Leje i Gaarden Spilde  dateret 3de Octbr: 1777  med Revers.

            22.  En Ditto sam/m/e Dag udgiven af Niels Jacobsen Snechevig til hans Søn Jens Nielsen paa 6 Mark Smør og 12 Marker Fiskes Leje i Gaarden Snechevig  med Revers.

            23.  En Fredlysning udgiven af Foged Heiberg imod uberettiget Lyngriven paa Holmene og i Udmarken under Gaarden Snechevig  dateret 3de Octbr: 1777.

 

Dernest blev fremlagt af Fogden Heiberg til hans Regnskabs Bielæg

            4.  General Mandtal over alle Jord brugende Mænd, der i Retten blev oplæst og uimodsagt.

            5.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongel: Skatter  beløbende for 1775 2 rd 5 mrk 9 s   for 1776 3 rd 3 mrk 12   for indeværende Aar 243 rd 5 mrk 6 s,  den frievillige Afgift 18 Rdlr 3 mrk 9 s,  og Procento Skatten 52 Rdlr 4 mrk 9 s

            6.  Liste over den resterende Consumtion  beløbende 34 rd 4 mrk 8 s

 

Til Slutning blev til Laug Retsmænd for nestanstundende Aar 1778 opnævnt følgende nye Mænd  1. Ingebrigt Andersen Leerøen  2. Niels Johannesen Øvre Golten  3. Tollev Jensen Nipen  4. Willum Michelsen Telle  5. Niels Hansen Syltøen  6. Niels Nielsen Kaartved  7. Hendrich Nielsen Landraae  og 8. Niels Poulsen Foldenæs.

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  blev sam/m/e herved sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Schiolds Skibreede 1777

Aar 1777  den 6te Octobris  blev et almindeligt Høste Ting holden for Schiolds Skibreedes Almue paa Tingstædet Møllendahl  og Retten betjent af

 

1777: 352b

 

Sorenskriveren med tilnævnte Laug Rettesmænd, som her foran f: 299 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Kongel: May:ts Foged og meenige tingsøgende Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e 3 Stifts Breve som ved nest foregaaende Høste Ting for Sartors Skibreede ere registerede.

 

Dernest blev publiceret følgende Almues Breve.

            1.  Et Skifte Brev forrettet efter Koenen Anne Peders Dotter i et Huus paa Lunggaardens Grund den 8de Martii 1777.

            2.  Aflyst et Pante Brev udgiven af Gullach Monsen Tarlebøe til Christopher Schneider  stoer 200 Rdlr  med Pant i Gaarden Tarlebøe  dateret 16de Maji 1768 og tinglyst d/en 7de 8br: s: A:, der nu efter paategnet Qvitering af Creditor af 1te Maji 1777 er indfriet.

            3.  Aflyst en Ditto udgiven af Cornelius Erichsen Ryge (Rüge) til Henning Friman Dahl  stoer 174 Rdlr  med Pant i Gaarden Lieland  dateret 30te Septbr: 1772 og tinglyst d/en 6te Octbr: s: A:, der nu efter Creditors paategnede Qvitering uden dato er indfriet.

            4.  Publ: et Pante Brev udgiven af Borgemester Forman til Lector Arentz  stoer 300 Rdlr  med 1te Pante Ret i en Anpart i Gaarden Samdal  af Skyld 1 Løb 1 B/ismer Pund 4 ½ Mark Smør og 13/28 Huud  dateret 20de Septbr: 1777.

            5.  Et Skjøde udgiven af Cornelius Erichsen Lieland til Ole Monsen paa 16 ½ Mark Smør og 13(?) ½ Kande Malt og 9/16 Faars Leje i Gaarden Lieland for 135 Rdlr  dateret 14de Junii 1777.

            6.  Et Pante Brev udgiven *udgiven af Ole Monsen Lieland til Krigs Com/m/issaire H: F: Dahl  stoer 94 Rdlr  med 1te Pante Ret i nysbemelte tilkjøbte Anpart i Gaarden Lieland  dateret 12te Junii 1777.

            7.  Et Pante Brev udgiven af Cornelius Erichsen Lieland til Krigs Com/m/issaire H: F: Dahl  stoer 69 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans endnu ejende Anpart i Gaarden Lieland  af Skyld 2 B/ismer Pund 12 ¼ Mark Smørs Leje i Gaarden Lieland  dateret 14de Junii 1777.

            8.  En Pante Obl: udgiven af Niels Svendsen Lund til Ole Johannesen Tønnevigen  stoer 298 Rdlr  med 1te Pante Ret i 2 Pund og 6 Marker Smørs Leje i Gaarden Lund  tilligemed endeel Specificeret Løsøre  dateret 10de Xbr: 1776.

            9.  En Transport udgiven af Knud Pedersen Fantoft til Ole Olsen i Hollen (Høllen) under Damsgaard  paa en Pante Obl: udgiven af Rasmus Nielsen Øvre Fyllingen  stoer 300 Rdlr  af dato 7de 8br: 1774 og tinglyst sam/m/e Dag  dateret 27de Septbr: 1777.

 

Da ingen efter 3de Paaraab havde noget at iretteføre  udsættes Sage Tinget til i Morgen.

 

Dagen nest efter  den 7de Octobris  vedvarede Sage Tinget for Schiolds Skibreedes Almue med foranførte Laug Rett, og blev da publiceret:

            10.  Een Bygsel Seddel udgiven af Sogne Præsten til Fane Præstegield  Hr: Peder Brandahl  til Mons Poulsen paa ½ Løb Smør og ½ Hud i Gaarden Nedre Tidstad, dateret 25de Septembr: 1777  med Revers.

            11.  Een Ditto udgiven af Madame Friel paa et Huus mands Plads under Gaarden Nedre Natland til Ole Monsen imod 5 rd Aarlig Afgift, dateret 6te 8br: 1777  med Revers.

            12.  Een Ditto udgiven af Ole Johannesen Tønnevigen til Anders Ellefsen paa 18 M/ark Smørs Leje udj Gaarden Leervig, dateret 8de Apriil d: a:  med Revers.

            13.  Een Ditto udgiven af Jon Mariager til Niels Hermansen paa 3 M/ark i Penge i gaarden Helleren, dateret 9de Junii 1776.  med Revers.

            14.  Eet Deele Brev forretted af Sorenskriveren  Regiments Qvarteermester Haberdorff  efter Niels Nielsen Nedre Dyngeland over 2 pd: 12 M/ark Smør og ½ Huds Leje i gaarden Nedre Dyngeland for 250 rd, dateret 23de Septembr: 1777.

            15.  Eet Afkald udgiven af Niels Nielsen Nedre Dyngeland til afg: Niels Dyngelands Enke Anne Knudsdotter og arvinger for Anne Nielsdotter fra Froetvedt  hendes arve Midler 67 rd 5 mrk 1 s, dateret 7de 8br: 1777.

            16.  Eet Skiøde udgiven af Anne Knudsdatter N: Dyngeland med fleere til Niels Nielsen paa en Jordepart i Gaarden Nedre Dyngeland, skyldende med den Part han efter Faderen arvede  2 Pund 12 M/ark Smør og ½ Hud  for 250 rd, dateret 7de 8br: 1777.

 

1777: 353

 

            17.  Eet Skiøde udgiven af Sr: Søren Kahrs til hans Sviger Søster Madame Wittes (Witter) paa ¼ Part  eller ½ Løb Smørs Leje  udj Gaarden Sellen for 600 rd, dateret 11te Junii 1777.

            18.  Eet Ditto udgiven af Hr: Thomas v: Westen Angel til Ditto paa en liige andeel i bemelte Gaard for 600 rd, dateret sam/m/e Dag som nest forrige, hvormed fulgte en Attest fra Ober Formynderne i Bergen  dateret 6te 8br: d: a:

            19.  Aflyst en Pante Obligation udgiven af Hr: Thomas von Westen Angel til Hr: Kammer Raad Hyssing  stoer 500 rd  med Pant i ¼ Part af Gaarden Sellen, dateret 25de 8br: 1773 og tinglyst den 5te Maii d: a:, der nu efter Creditors paategnede Qvittering af 19de Junii d: a: er indfriet.

            20.  Eet Skiøde udgiven af Berthe Arnesdatter Riple med fleere til Søren Eliassen paa 1 Pund 3 M/ark Smør \ 1/8 Hud / i gaarden Riple for 80 rd, dateret 7de 8br: 1777.

            21.  Eet Ditto udgiven af Steffen Monsen Grimseide med fleere til Ingebrigt Davidsen paa 9 M/ark Smør  9 16/384 Hud i gaarden Odland, {dateret} for 17 rd 6 s, dateret 6te Maii 1776.

            22.  Aflyst en Pante Obligation udgiven af Hr: General Krigs Com/m/issaire Geelmeyden til Hr: Wollert Krohn  stoer 500 rd  imod 2den prioritets Rett i gaarden Damsgaard, dateret 31te Januarii 1776 og publiceret den 11te Maii s: a:, der nu efter Creditors Qvittering af 26de Maii d: a: er indfriet.

            23.  Eet Skiøde udgiven af Mad: Sinning til Hr: Dankert & Wollert Krohn paa den andeel af Pladset Kolstøen  der skylder 9 Marker Smør, der af Slettebakens udmark var Opryddet  for 95 rd, dateret 2den Junii 1777.

            24.  Eet Ditto udgiven af Mons Monsen Lund til Mathias Monsen paa 1 Pund 22 1/3 M/ark Smør og 11/20 Hud i Gaarden Lund, Dateret 6te Maii d: A:, for 456 rd, hvormed fulgte en Attest af Nordhordlehns Pante Bog, dateret 6te 8br: 1777.

 

Dernest blev af Fogden Heiberg til hans Regnskabs Bielæg fremlagt

            1.  Odels Mandtallet  der i Retten blev oplæst og af Almuen blev forklaret at alle derudi anførte selv bruger og beboer deres Gaarder, iblant mange andre som afgav den/n/e Forklaring anføres Rasmus Christophersen Myhren og *Elias Elias Eliasen Nore Giellestad

            2.  Det stoere Tings Vidne bestaaende af 17 Spørsmaale, hvortil blev svaret at det uden Forandring forholder sig som forrige Aar, undtagen til 10de Sp:  at Amund Nielsen Porten ikke dette Aar har befattet sig med Øltapperie. Af mange andre som herom gjorde Forklaring anføres Hans Nielsen Myhren og Anders Nielsen Helgepladset.

            3.  Det lille Tings Vidne bestaaende af 2 Spørsmaale, hvortil blev svaret at det uden Forandring forholder sig som forrige Aar, af andre mange som herom forklarede anføres Mathias Monsen Lund og Niels Danielsen Natland.

            4.  Aftags Tings Vidnet, hvor til blev svaret at Unneland intet Paalæg kand taale. Af andre som herom forklared, anføres Lensmanden Jaen Tveteraas og Mathias Monsen Lund.

 

Arnoldus de Fine imod Sogne Præsten Brandahl

Procurator Sonderburg mødte for Citanten og i rette lagde Rettens Laug dag paategnet at være lovlig forkyndt  tilligemed 2de den indstevntes originale Beviiser af 12te Julii og 15de Augusti 1774  og af det sidste en Afskrift paa vedbørlig stemplet Papiir, hvornest han begjerede Lavdagens Forkyndelse afhjemlet af Lensmanden og med hafte Mænd.

  Den ind stevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Laug dagens Forkyndelse eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd Lensmanden Jaen Tveteraas og Hans Hansen Natland i relution til Paategningen.

  Pr: Sonderburg dernest for Citanten paastoed Dom til Betaling af det paastevnte Krav med interesse fra Stevningens Forkyndelse indtil Betaling skeer  og 12 Rdlr for Processens Om-

 

1777: 353b

 

kostning  indberegnet Comparentens Salarium.

  Sagen optages til Doms til i Morgen.

 

Nestfølgende Dag  den 8de Octobr: 1777  vedvarede Sage Tinget med sam/m/e Laug Ret

 

og blev da udi Sagen anlagt af Arnoldus de Fine imod Sogne Præsten Brandahl for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Lovlig indstevnte Hr: Brandahl tilpligtes at betale Citanten de efter fremlagde Gjelds Beviiser af 12te Julii og 15de Augusti 1774 skyldige Halvtresindstyve og Sex Rigsdaler med Rente deraf Fiire af Hundrede fra Stevningens dato den 12te April 1777 indtil Betaling skeer  og derhos at oprette ham Søgemaalets Omkostning med Fem Rdlr. At udreedes 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under lovlig Adfærd.

 

Dernest blev kundgjort

            25.  En Leje Contract imellem Madame Sinning og Stiftamtmand \Bagger/ ang: Huuse Værelser paa Slettebakken fra 1780 Aars Begyndelse til 1789 Aars Udgang  dateret 9de Junii 1777.

            26.  En Odels Lysning udgiven af Lars Nielsen Bircheland til ½ Løb Smørs Leje i Gaarden Søraas  dateret 7de Octbr: 1777.

 

Dernest blev af Hr: Fogden Heiberg til hans Regnskabs belæg fremlagt følgende

            5.  General Mandtal over alle Jorde Brugende Mænd  der i Retten blev oplæst og uimodsagt.

            6.  Fortegnelse over de henstaaende ubetalte Kongl: ordinaire Skatter  beløbende for Aaret 1776 22 rd 1 mrk 11 s   for indeværende Aar 798 rd 3 mrk 14 s   og den frivillige Afgift 19 rd 6 s

            7.  Liste over den Resterende Consumptions Afgift 90 rd 12 s.

 

Til slutning blev til Laug Retts mænd for nest anstundende Aar 1778 opnævnt følgende nye Mænd  1. Jacob Reymersen Harrebake,  2. Ole Østensen Kalfare,  3. Jacob Monsen Aarestad,  4. Ole Monsen i Gryn Møllen paa Møllendahl,  5. Bottel Andersen Øvre Nadtland,  6. Niels Danielsen Nedre Natland,  7. Iver Iversen Toshougen under Natland,  og 8. Rasmus Olsen Nedre Bratland.

 

Og da ingen efter 3de forskiellige Udraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  blev samme slutted og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Alenfiths Skibreede 1777

Aar 1777  den 10de Octobris  blev et almindeligt Høste Ting holden for Alenfiths Skibreede paa Tingstædet Alverstrømen  og Retten betjent af Sorenskriveren med tilnævnte Laug Rettes mænd som her foran f: 302 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Kongel: May:ts Foged og tingsøgende meenige Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Amts Breve som ved dette Aars Høste Ting for Sartors Skibreede ere registerede.

 

Dernest blev kundgjort følgende Almues Breve.

            1.  Et Skifte Brev efter Koenen Lisbet Johan/n/es Dotter Monstad  begyndt og sluttet den 22de Julii 1777.

            2.  Et Ditto efter Koenen Karie Anders Dotter Qvalvog af Lindaas Skibreede  begyndt og sluttet den 24de s: M:

            3.  Et Ditto efter Steffen Pedersen Qvalvog i Lindaas Skibreede af 25de sam/m/e.

            4.  Et Skjøde udgiven af Amtmand de Knagenhielm til Peder Larsen Alver paa 1 B/ismer Pund Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Alver for 135 Rdlr  dateret 7de April 1777

            5.  Et Ditto udgiven af Amtmand Knagenhielm til Mons Larsen Alver paa 16 Mark Smør og 16 Kander Malts Leje i Gaarden Alver for 82 Rdlr  dateret 15de April 1777

            6.  Et Ditto udgiven af Capitaine Hans de Knagenhielm til Lars Olsen Giervig paa 1 B/ismer Pund 12 Mark Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Giervig for 150 Rdlr  dateret 4de April 1777.

            7.  Et Ditto udgiven af Frue Ingebor Marie  sal: Capt: Heiberg  fød Knagenhielm  til Johan/n/es Arnesen Øvre Tvedt paa 1 B/ismer Pund 12 Mark Smør og ¼ Tønde Malts Leje i Gaarden Øvre Tvedt for 162 Rdlr 3 mrk  dateret 27de Augusti 1777.

 

1777: 354

 

            8.  Et Skjøde udgiven af Ole Olsen Houchaas med fleere til Hans Nielsen Hopland paa 18 ½ Mark Smør og 11 5/18 Kande Malts Leje i Gaarden Hopland for 67 rd 3 mrk, hvor foruden Kjøberen selv ejer 2 4/7 Mark Smør og 1 5/7 Kande Malt i sam/m/e Gaard  og følgelig i alt 21 1/14 Mark Smør og 12 125/126 Kande Malts Leje, dateret 3de Januarii 1777.

            9.  Et Ditto udgiven af Lars Larsen Todtland med fleere til Iver Johan/n/esen Hopland paa 17 ½ Mark Smør og 3 2/9 (1/9?) Kande Malts Leje i Gaarden Hopland for 50 Rdlr 3 mrk  dateret 3de Januarii 1777.

 

Da ingen havde viidere at i rette føre  udsættes Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 11te Octbr:  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret  og blev da bekjendtgjort.

            10.  Een Fredlysning udgiven af Foged Heiberg imod Silde garns Udsættelse ved Gaarden Herløevæhr i Herløe Skibreede  Ejeren til Fortrængsel  dateret 10de Octbr: 1777.

            11.  Et Gave Brev udgiven af Anders Arnesen indre Qvalvog paa hans Broder Willum Arnesens Vegne  til hans Halv Sødskende Ingebor og Anne Anders Døtre paa 8 Marker Smør og 5 1/3 Kande Malts Leje i Gaarden Møchelthun  dateret 10de Octbr: 1777.

            12.  Et Skjøde udgiven af Anders Arnesen indre Qvalvog med fleere paa 12 Marker Smør og 8 Kander Malts Leje i Gaarden Møchelthun  til Anders Bastesen Møchelthun for 30 Rdlr  dateret 10de Octbr: 1777

            13.  Et Ditto udgiven af Lars Olsen indre Giervig til Haaver Olsen Haaland paa 1 B/ismer Pund 12 Mark Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden indre Giervig for 150 Rdlr  dateret 10de Octbr: 1777.

            14.  Et Bygsel Brev udgiven af Haaver Olsen Haaland til Lars Olsen indre Giervig paa 1 Pund 12 Mark Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden indre Giervig  dateret 10de Octbr: 1777  med Revers.

 

Fogden Heiberg loed frem lægge til Bielæg ved hans aflæggende Regnskab

            1.  Odels Mandtallet, der i Retten blev oplæst og dets Rigtighed af Almuen tilstaaet, iblant hvilke anføres Anders Bastesen Møchelthun og Iver Johannesen Hopland anføres

            2.  Det stoere Tings Vidne bestaaende af 17 Spørsmaale, hvor til blev svaret at det i et og alt forholder sig som forrige Aar uden nogen Forandring, i blant andre af Ole Knudsen Kaperdahl og Willum Magnesen Isdahl.

            3.  Det lille Tings Vidne bestaaende af 2 Spørsmaale, hvor til af Almuen  og deriblant Steffen Bessesen Fæste og Amund Johannesen Mundahl blev svaret at ingen Fiske Voger gives heri Skibreedet  og ingen Huusmands eller Engeslæt Pladser, som til Skats Svarelse kand ansættes  ej heller fleere Qværner end de forhen opgivne.

 

Nye Sag

Biskop Arentz imod Knud Andersen Erstad

Biskop Arentz loed anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indkalde Knud Andersen Erstad for resterende Landskylds Rettigheder for Aarene 1771, 72, 73 og 74  á 1 Rdlr 5 mrk 3 s aarlig  tilsam/m/en 7 Rdlr 2 mrk 12 s  at liide Dom til Betaling og denne Rettergangs Omkostning at oprette.

  Jacob Jacobsen Erstad mødte for sin Naboe  indstevnte Knud Andersen  og tilkjendegav paa hans Vegne at han tilstaaer Fordringen og var villig at betale sam/m/e saasnart hans Lejlighed vil tillade det.

  Sagsøgeren begjerede Dom i Sagen med Paastand at den ind stevnte foruden det paasøgte maae tilfindes at oprette Søgemaalets Omkostning med 2 Rdlr.

  hvorefter saaledes for Rette blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Indstevnte Knud Andersen Erstad, som ved sin Naboe haver ladet tage til Gjenmæle og tilstaar Fordringen, tilpligtes at betale den paasøgte Landskyld 7 Rdlr 2 mrk 12 s  og oprette Citanten den/n/e Rettergangs Omkostning med Een Rdlr 4 mrk. At udreedes 15 Dage inden den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

1777: 354b

 

 

Nye Sag

Biskop Arentz imod Lars Larsen Erstad

Biskop Arentz loed anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indkalde Lars Larsen Erstad for skyldig værende Landskyld for Aaret 1774  Een Rdlr 3 mrk 11 s  at liide Dom til Betaling  saavelsom og at oprette Søgemaalets Omkostning.

  Jacob Jacobsen Erstad mødte for indstevnte Lars Larsen og paa ham hans Vegne gav tilkjende at han tilstaaer Kravet og agter at betale sam/m/e saasnart hans Lejlighed vil tillade det.

  Citanten indloed Sagen Dom med Paastand at ind stevnte Lars Larsen maae tilpligtes at betale de skyldige 1 rd 3 mrk 11 s  og oprette Søgemaalets Omkostning med 2 Rdlr.

  Derefter blev afsagt saadan

Dom

  Indstevnte Lars Larsen Erstad har ved sin Naboe Jacob Erstad taget til Gjenmæle og tilstaar Kravets Rigtighed, hvor fore han herved tilfindes at betale de paasøgte Een Rdlr Tre Mark og 11 s  og derhos erstatte Sagsøgeren denne Rettergangs Omkostning med Een Rdlr Fiire Mark. At efterkom/m/es inden 15 Dage efter den/n/e Doms Forkyndelse under viidere Adfærd efter Loven.

 

Dernest blev kundgjort

            15.  Et Deele Brev udgiven af Sorenskriveren til Arvingerne efter Anders Pedersen Fæste paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Fæste  dateret 10de Octbr: 1777.

            16.  Et Skjøde udgiven af Amtmand de Knagenhielm til Jens Magnesen Alver paa Atten Marker Smør og 3/8 Tønde Malts Leje i Gaarden Alver for 91 Rdlr  dateret 15de April 1777.

            17.  Et Auctions Skjøde udgiven af Sorenskriveren til Jørgen Morsing paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Bøgevold  Postmester Brøchers Sterboe tilhørende  for 106 Rdlr  dateret 3de Julii 1776

            18.  Et Skjøde udgiven af Jørgen Morsing til Johan/n/es Bøgevold paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Bøgevold for 136 Rdlr  dateret 11te Septbr: 1777.

            19.  Et Pante Brev udgiven af Johan/n/es Pedersen Bøgevold til Myndtlingen Michel Joensen Hopland  stoer 80 Rdlr  med 1te Pante Ret i nysbemelte Gaard Bøgevold  dateret 11te Septbr: 1777.

            20.  Et Bygsel Brev udgiven af Sorenskriver Johan Garmans Enke til Lars Knudsen paa 1 B/ismer Pund 12 Mark Smør  2 Mæler og 6 Kander Malts Leje i Gaarden Storoxe  dateret 23de Junii 1777  med Revers

            21.  Et Ditto af Sogne Præsten til Hosanger  Richard Berg  til *til Ole Larsen paa ½ Løb Smør og 6 Kander Malts Leje i Gaarden Kiedenæs  dateret 30te Januarii 1777  med Revers.

            22.  En Odels Lysning udgiven af Capitaine Lieutenant Tuchsen til 1 Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Øvre Tvedt  dateret 11te Octbr: 1777.

 

Anders Hansen og Joen Monsen Alver fremviiste en Pung med Penge, hvorudi skal være 42 Rdlr af deres Myndtlings Joen Joensen Hoplands Fæderne og Møderne Arve Midler  hvilke han begjærede i Retten opbuden til Udlaan imod sikkert Under Pant og Rentes Svarelse  og i Mangel deraf forseglet.

  Efter Opbydelse var ingen af den tilstædeværende Almue der ville antage sam/m/e til Laans  og der fore blev Dom/m/erens Segl foresadt den frem lagde Penge Pung efterat deraf blev udtaget 24 s for Tinglysningen  og der\efter/ blev Pungen inden Retten tilbageleveret Anders Hansen Alver.

 

Syneve Hans Dotter Soltved imod Elling Johannesen Fosse

 

1777: 355

 

Indstevnte Elling Johannesen Fosse æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Som/m/er Ting og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have contra stevnet Citantinden at liide Dom i Sagen og til Omkostningers Erstatning og Vidner at anhøre, ligesom og til Vidnesbyrd i Sagen at aflægge under Lovens Falsmaal ere ind kaldte Ole Hilland og Mons Fosse samt Magdelie Jacobs Dotter Soltved

  Paagjeldende Syneve Hans Dotter mødte tilligemed hendes Broder Rasmus Hansen Soltved og vedtoeg lovlig Varsel efter Contra Stevningen.

  Derpaa blev fremstillet

            1te Vidne Ole Larsen Hilland, der aflagde Eed og efter Contra Citantens Forlangende blev tilspurgt om hvorledes Citantindens Syneve Hans Dotters Forhold har været saa vel i Contra Citantens som anden Tjeneste?  hvortil han svarede at i forrige Aars Foraar hørte han at Contra Citantens Elling Fosses siden afdøde Hustrue sagde paa sin syge Sæng at hun ej kunde beholde nogen Ting til freds eller i Roe for Piigen Syneve Hans Dotter  men at hun havde flyttet sine Madvare fra et Stæd til et andet og dog bleve de ej urørte  og var derved nærværende Vidnets Hustrue og Johan/n/es Qvam/m/es Hustrue  og har Vidnet tillige hørt et og andet om bemelte Piige i den Tiid hun var hos Mons Fosse  men af hvem kand han ej erindre eller har lagt paa Minde.

  Rasmus Hansen Soltved imodsagde dette Vidnes Forklaring paa sin Søsters Vegne  og formeente at det ej kunde kom/m/e i Betragtning.

            2det Vidne Mons Gullachsen Fosse, der aflagde Eed og forklarede at i den Tiid Piigen Syneve Hans Dotter var i Vidnets Tjeneste  har han ej haft noget paa hende at klage

            3die Vidne Magdelie Jacobs Dotter Soltved, der aflagde Eed og efter Contra Citantens Forlangende blev tilspurgt om hun ikke hørte at hendes Datter Syneve Hans Dotter i hendes Nærværelse og Contra Citantens  tilstoed hendes Omgang med Madvahre i den Tiid hun var i hans Tjeneste. hvor til hun svarede nej  hendes Datter har ej giort nogen Tilstaaelse om det omspurgte, men sagde tvertimod at hun ej havde forkortet sin Husbonde.

  Rasmus Hansen Soltved indloed Sagen Dom fra sin Søsters Siide  med Paastand at hun for Contra Citantens nærgaaende Mistanke og Beskyldninger maae friekjendes og sam/m/e ved Dom maae mortificeres  og at han derhos maae tilfindes at oprette hende Søgemaalets Omkostning med 2 Rdlr.

  Elling Fosse haabede at Retten paaskjønnede at Piigen Syneve Hans Dotter selv er Begynder til Sagen og selv er den der har anlagt sam/m/e imod ham  samt benyttet sig af slige Vidner over hans Udsiigende, som Comparenten haaber ikke kom/m/er i Betragtning, er derfore villig herved at erklære Piigen frie for alt Slags ont Rygte, da det aldrig har været hans Tanke at blamere hende, han haaber derfore at han ikke allene bliver

 

1777: 355b

 

befriet for den af {Contra} \Hoved/ Citantinden gjorde Paastand om Processens Omkostning at erstatte, men end og selv tillagt til nogenlunde Erstatning for den ham paatvungne Proces i det mindste 4 Rdlr, hvormed han indloed Sagen Dom

  Hoved [Citantinden]? vedblev sit forrige.

  Derpaa blev {saaledes} udi Sagen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Den under Sagen ytrede Mistanke imod Hoved Citantinden Syneve Hans Dotter bør som død og magtesløs at ansees uden at kom/m/e hende til mindste Hinder paa goede navn og Rygte  og bør derhos Contra Citanten Elling Johannesen Fosse oprette hende Søgemaalets Bekostning med Een Rdlr Fiire Mark. At udredes 15 Dage efter den/n/e Doms Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

Fogden Heiberg loed fremlægge til Regnskabet[s] Belæg

            4.  Mandtal over alle jordbrugende i Skibreedet, der i Retten blev oplæst og uimodsagt.

            5.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongel: Skatter  beløbende for Aaret 1774 – 14 rd 4 mrk 13,  for 1775 14 Rdlr 13 s,  for Aaret 1776 13 Rdlr 3 mrk 6 s  og for indeværende Aar 330 rd 3 mrk 8 s   den frievillige Afgift 1 Rdlr 2 mrk 10 s

            6.  Fortegnelse over den efterstaaende Consumtion og Folke Skat  beløbende 20 Rdlr 8 s

 

Dernest blev til Laug Rettesmænd for nest kom/m/ende Aar opnævnet følgende nye Mænd  1. Gullach Gullachsen Seim  2. Ole Monsen Otteraas  3. Johan/n/es Olsen Watne  4. Ole Jacobsen Næse  5. Ole Larsen Kidenæs  6. Lars Knudsen Storoxe  7. Joen Larsen Gousereide  og 8. Johan/n/es Arnesen Øvre Tvedt

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at forrette ved Tinget  blev sam/m/e herved sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Herløe Skibreede 1777.

Aar 1777  den 13de Octobris  blev et almindeligt Høste Ting holden for Herløe Skibreedes Almue paa Tingstædet Alverstrøm/m/en  og Retten betjent af Sorenskriveren med tilnævnte Laug Ret, som her foran f: 310 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Kongens Foged og meenige tingsøgende Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Stifts Brev som ved dette Aars Høste Ting for Sartors Skibreede ere registerede.

 

Dernest blev kundgjort følgende Almues Breve.

            1.  Et Skifte Brev efter Mathias Olsen Ohen  begyndt den 26de Martii og sluttet den 24de April 1777.

            2.  Et Skjøde udgiven af Foged Heiberg til Capitaine Lieutenant Bargraf paa Gaarden Strømsnæs  skyldende 1 B/ismer Pund 12 Mark Smør og 1 Mæle Malt for 1800 Rdlr  dateret 21de Februarii 1777.

 

Fogden Heiberg fremlagde til Regnskabets Belæg

            1.  Odels Mandtallet, der blev oplæst og dertil blev svaret af Almuen, hvoriblant Mons Johan/n/esen Bratzhoug og Herman Tollevsen Schielanger  at alle de derudi anførte bruge eller beboe deres Gaarder

            2.  Det stoere Tings Vidne bestaaende af 17 Spørsmaale, hvortil af den tilstædeværende Almue  og deriblant Amund Nielsen Dahle og Iver Iversen Fromerejde

 

1777: 356

 

blev svaret at det forholder sig som forrige Aar er anført  undtagen {at paa Krigs} til 4de Sp:  at paa Krigs Raad Korens Saug paa Gaarden Asch i Aar skal være skaaret et lidet Partie Bord, hvorover Ejeren selv gjør nærmere Angivelse  og til 8de og 9de Sp:  at Gjæstgiverierne Herløesundet og Strudshavn ere høylig fornødne for rejsende  og der fore bør ansættes i blant de under 9de Sp: omspurgte.

            3.  Det lille Tings Vidne bestaaende af 2 Spørsmaale, hvortil af Almuen  og deriblant Johannes Michelsen og Michel Willumsen Tosche blev svaret at i Aar intet er fisket i Fiskevogerne  og at foruden Ryelands og de andre smaae Qværner er ingen fleere  ej heller nogen Huusmands og Engeslet Pladser, som til Skatters Svarelse kand ansættes.

 

Dernest blev kundgjort

            3.  En Bygsel Seddel udgiven af Krigs Raad Koren til Ole Friderichsen paa 18 Marker Smør og 9 Kander Malts Leje i Gaarden Huusebøe  med Forbeholdenhed af Landslod 1/5 Part af hvad der fiskes ved Landet  og det saavel af frem/m/ede som Lejlændingen selv  og at sælge Avlen til Ejeren  eller hvem han dertil beordrer  i Billighed  dateret 10de Januarii 1777  med Revers

            4.  En Ditto udgiven af Ditto til Ole Rasmusen paa 36 Marker Fiskes Leje i Gaarden Lille Fuschanger paa liige Vilkaar som nest forrige  og Forbeholdenhed at lade oprydde Huusmands Pladser  dateret 10de Junii 1777.

            5.  En Ditto udgiven af Capitaine Svanenhielm til Knud Olsen paa 2 Skillings Leje i Gaarden Alvem, hvorved Ejeren forbeholder sig 1/5 Part Lands lod af hvad der fiskes ved Landet saavel af Lejlændingen som frem/m/ede  dateret 7de Octbr: 1777  med Revers.

            6.  En Ditto udgiven af vice Raadmand Frich til Ole Diedrichsen paa ½ Løb Smørs Leje i Gaarden Øvre Kleppe  dateret 2den Februarii 1776  med Revers.

 

Hospitals Tings Vidne

Mons Johannesen Bratzhoug mødte og anmeldte at hans Svoger Siur Joensen af Spedalsk Svaghed er angreben  og da han er saa yderlig fattig at han slett intet kand udreede til at bekoste Indlem/m/elsen i Hospitalet  begjærede han Laug Rettens og Almuens Vidnesbyrd herom indhentet.

  Laug Retten og Almuen, hvor i blant Amund Nielsen Dahle og Rasmus Amundsen Lille Fuschanger svarede at det rigtig forholder sig som omspurgt.

  Comparenten begjerede sig dette Tings Vidne beskreven meddeelt, der af Retten blev bevilget.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 14de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret  og blev da kundgjort

            7.  Et Skifte Brev efter Huusmanden Ole Olsen paa Gaarden Iden  begyndt den 29de Januarii og sluttet den 11te Martii 1777.

            8.  En Fredlysning udgiven af Fogden Heiberg imod ulovlig Fiske Kast for Landet ved Gaarden Herløevæhr  Ejeren til Fortrængsel  dateret 10de Octbr: 1777.

            9.  En Bygsel Seddel udgiven af Krigs Raad Koren til Hans Rasmusen paa 18 Marker Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Stien  med Forbeholdenhed af Forkjøb til Lejlændingens Avl  og at lade oprydde Huusmands Pladser  dateret 20de Julii 1777.

            10.  En Ditto udgiven af Frue Falch til Ole Erichsen paa 20 Marker Fiskes Leje i Gaarden Næsse  dateret 11te Octobris 1777  med Revers.

 

1777: 356b

 

            11.  Et Skjøde udgiven af Hans Jansen Rong til Rasmus Hansen Rong paa 18 Marker Fiskes Leje i Gaarden Rong for 46 rd  dateret 22de Maji 1777

            12.  Et Ditto udgiven af Rasmus Hansen Rong til Johannes Olsen Rong paa 14 4/15 Mark Fiskes Leje i Gaarden Rong for 50 Rdlr  dateret 13de 8br: 1777

            13.  Et Ditto udgiven af Ole Jensen Koursland til Sogne Præsten W: Friman paa 10 2/5 Mark Fisk og 3 2/5 Kande Malts Leje i Gaarden Koursbøe for 20 rd  dateret 13de 8br: 1777

            14.  Et Ditto udgiven af Amund Nielsen Dahle som Værge for Mons Pedersen fra Landsvig  til Knud Olsen Nore Aadland paa 4 ½ Mark Smør og 1/8 Qvarteer Malts Leje i Gaarden Nore Aadland for 13 rd 2 mrk  dateret 14de 8br: 1777

            15.  En Odels Lysning udgiven af Niels Pettersen Herløe til 1 B/ismer Pund Fiskes Leje i Gaarden Herløevæhr  dateret 13de 8br: 1777.

 

Nye Sag

Fru Falch imod Iver og Mons Fromerejde samt Steffen  Rasmus og Ole Fuschanger.

Fogden Heiberg mødte som Laug Værge for Frue Falch og anmeldte at hun med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Iver og Mons Fromerejde  samt Steffen, Rasmus og Ole Fuschanger for grov og voldsom Opførsel imod hendes Folk ved Fiskeriet med Sække Nodt  samt for Fiske Spilde og ærerørige Skjels Ord  at anhøre Vidner og liide Dom til Undgjeldelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Samtlige indstevnte mødte og vedtoege lovlig Varsel  og da de nu indseer at deres Forhold har været utilbørligt og usøm/m/eligt  {hvorfore} \er/ de allene begjere\n/de at Citantinden ville tilgive dem denne deres Ubesindighed som de nu fortryder  og der fore belove herefter at opføre sig bedre og søm/m/eligere.

  Fogden Heiberg gav tilkjende paa Citantindens Vegne at hun i Anledning af deres Afbeedelse  og for at viise at hun ikke har anlagt noget Søgemaal imod dem for at tilvende sig nogen Fordeel, tilgav dem den/n/e Gang deres Brøde imod at hver af dem betaler til Herløe Sogns fattige 2 mrk  og for anvendte Omkostninger tilsam/m/en 4 Rdlr.

  De indstevnte gave tilkjende at de vare aldeeles villige at udreede de opgivne Bøder og Omkostninger  og takkede for Citantindens Lemfældighed og Eftergivelse, hvorefter Citantinden fra sin \Siide/ ophævede Sagen.

 

Nye Sag

Frue Falch imod Peder Jacobsen Rødsland

Fogden Heiberg mødte som Laug værge for Frue Falch og anmeldte at hun med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Peder Jacobsen Rødsland fordie han Natte Tiider haver bort taget Fiske Skjæl ved Land\et/ paa hendes ejende Gaar Herløe  derom at anhøre Vidner og liide Dom til vedbørlig Afstraffelse og denne Rettergangs Omkostning at oprette. Som Vidner er under Lovens Faldsmaal indkaldet Johannes Andersen Sæbøe og Ellev Johannesen Boge.

  Paagjeldende Peder Jacobsen Rødsland mødte og vedtoeg lovlig Varsel.

  Fogden Heiberg begjærede ham tilspurgt om han ikke tilstaaer ved Herløe Gaards Landet at have borttaget Fiske Skjæl Natte Tiider, hvor til bemelte Peder Jacobsen Rødsland svarede joe  at han for henved 5 Uger siden bortoeg ved Natte Tiid paa Herløe Gaards Landet endeel Fiske Skjæl  og strax efter at han havde begyndt at bortrive disse Skjæl  kom de indkaldte Vidner Johannes Sæbøe og Ellev Boge anroende og dermed greeb ham.

  Derpaa blev fremstillet

            1te Vidne Johannes Andersen Sæbøe, der aflagde Eed og vandt at da han for 5 Uger siden omtrent kom anroende Natte Tiid  antraf

 

1777: 357

 

han ind kaldte Peder Jacobsen Rødsland liggende i en Baad ved Herløe Gaards Landet, hvor han var i Begreb med at bortrive nogle Fiske Skjæl paa Herløe Gaards Landet  hvor af han allereede havde i sin Baad omtrent et Par Kander som han tilstoed der at have borttaget, og da Vidnet forbød ham saadant  bort foer han dermed uden at med tage viidere den gang som Vidnet kunde fornem/m/e.

  Saadan/n/e Fiske Skjæl anseer Vidnet for en Herlighed ved Herløe Gaard  hvoraf Ejeren benytter sig til Ang  /: eller Mading :/  i Fiskeriet, og i Stæden for at deraf tilforn paa Herløe Landet sidstl: Foraar var saadan Forraad at der i en Hast kunde samles heele Baadladninger, er den nu tilligemed alt Yngel saa aldeeles bortreven og afskavet at Ejeren af Herløe Gaard nu deraf maae savne det fornødne til Daglig Fiskerie.

  Derpaa frem kom

            2det Vidne Ellev Johannesen Boge  der aflagde Eed og forklarede i Ord og Meening eensstem/m/ig med 1te Vidne  undtagen at han ej veed hvad Forraad af Skjæl der tilforn var paa Herløe Landet, men nu er den aldeeles bortryddet, dog har han i de forrige Aaringer seet at der var tem/m/elig Skjæl der paa Landet.

  Fogden Heiberg, som af den indstevntes egen Tilstaaelse og de afhørte Vidner allereede tilstrækkelig havde oplyst Sigtelsen  ansaae Sagen af den Vigtighed at den paa Justitiens Vegne maaskee kunde fortjene at forfølges, begjerede den udsadt for at ind berette Omstændighederne til Amtet og derfra erholde nærmere Forholds Ordre.

Eragtet

  Den forlangte Sagens Anstand vorder hermed bevilget.

 

Nye Sag

Frue Falch imod Johannes Olsen Schurtved og {Michel} Anders Michelsen Rødsland

tilligemed hans Fader Michel Monsen Rødsland.

Fogden Heiberg mødte som Laugværge for Frue Falch og anmeldte at hun med mundtlig Varsel til dette Ting har ladet ind kalde Johannes Olsen Schurtved og Anders Michelsen Rødsland tilligemed hans Fader Michel Monsen Rødsland fordie de ved Natte Tiider have borttaget Fiske \Skjæl/ ved Landet paa hendes ejende Gaard Herløe  derom at høre Vidner og Dom at liide til vedbørlig Undgjeldelse og denne Rettergangs Omkostning at oprette. Til Vidner er under Lovens Faldsmaal indkaldet Johannes Andersen Sæbøe og Johannes Larsen Landsvig.

  Saavel de paagjeldende som Vidnerne mødte og vedtoege lovlig Varsel.

  Indkaldte Johannes Olsen Schurtved sagde at han ej selv var med at borttage Skjæl, men en i hans Tjeneste værende Dræng, der er ej kaldet til Sagen, hvilken dog af Comparenten havde Tilladelse at fare ud at tage Skjæl.

  Paagjeldende Anders Michelsen Rødsland tilstoed at han omtrent for 5 Uger siden ved Natte Tiider borttoeg nogle Fiske Skjæl paa Herløe Gaards Landet  og strax efter at han havde begyndt at bort rive sam/m/e  kom de indkaldte Vidner Johannes Sæbøe og Johan/n/es Landsvig farendes dertil og der fore angreeb ham. Disse Fiske Skjæl agtede Comparenten at bruge som Agn eller Mading til at fiske med til Nytte for hans Fader Michel Rødsland, i hvis Tjeneste han er.

 

1777: 357b

 

  Michel Rødsland foregav at have været aldeeles uviidende om dette hans Søns Foretagende.

  Derpaa frem kom

            1te Vidne Johannes Andersen Sæbøe  der aflagde Eed og vandt at omtrent for fem Uger siden kom Vidnet anroende ved Herløe Gaards Landet Natte Tiider  og der antraf indstevnte Anders Michelsen Rødsland tilligemed en anden Drænd fra Schurtved  liggende med en Baad ved Herløe Gaards Landet  hvor de havde bortaget omtrent en Kande Fiske Skjæl  som de da tilstoed at have borttaget der paa Landet. Bemelte Anders Rødsland bad Vidnet ej at aabenbare dette  og derefter toeg bort uden at medtage viidere den gang  saavidt Vidnet er bekjendt.

  Slige Fiske Skjæl er en Herlighed ved Herløe Gaard, hvoraf Ejeren betjener sig til Agn eller Mading til Fiskerie, og i Stædet for at deraf i Foraaret indeværende Aar var saadan Forraad at der i en Hast kunde samles nogle Baad ladninger, er den nu saa afskavet og udryddet tilligemed alt Yngel at Herløe Gaards Ejer nu deraf maae savne det fornødne til daglig Fiskerie.

  Derefter fremkom

            2det [Vidne] Johannes Larsen Landsvig, der aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med 1te Vidne.

  Fogden Heiberg begjerede Sagen udsadt  da han ansaae den af saadan Beskaffenhed at han fandt fornøden at referere Omstændighederne til Amtet og derfra ansøge viidere Forholds Ordre, hvor hos han reserverede sig med Continuations Stevning at indkalde den ubenævnte Dræng  tjenende hos Johannes Schurtved.

Eragtet

  Efter Citantens Forlangende gives Sagen Anstand indtil viidere

 

Dagen nestefter  den 15de Octobris  vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug rett  og blev da publiceret.

            14.  Eet Skiøde udgiven af Jacob Isachsen Refsgaard til Niels Iversen paa 9 M/ark Smør og 3 K: Malt \og ½(?) Faar/ i Gaarden Refsgaard for 51 rd, dateret 7de Junii 1777.

            15.  Een Obligation udgiven af Niels Iversen Refsgaard til Myndtlingerne Ole, Jacob og Gullach Olsønner Goustad paa Capital 30 rd med 1te prioritets Rett i forestaende hans ejendom i gaarden Refsgaard, dateret 7de Junii 1777.

            16.  Een Bygsel Seddel udgiven af Mons Bastesen Refsgaard paa 18 M/ark Smør og 8 Kander Malts Leje udj gaarden Moldeklev, til Niels Larsen, dateret 15de 8br: 1777.

            17.  Een Freedlysning udgiven af Hr: Foged Heiberg imod all fornærmelse af *ubrettigede imod Ejerne og brugerne af gaarden Søre Aadland, dateret 15de 8br: 1777.

            18.  Een Ditto af Ditto, hvorved Freedlyses Herløe Gaard med underliggende Smaae Gaarders Land, at ingen uberettiged, uden Ejerens minde maae bortage Oeskiel med viidere, dateret 15de 8br: 1777.

 

Hr: Fogden Heiberg loed fremlægge til hans Regenskabs Belæg

            4.  Mandtal over alle Jordbrugende i Skibreedet, der i Retten blev oplæst og uimodsagt.

            5.  Tings Vidnet angaaende Gaarden Myhrtvedt, hvortil blev svaret at Haaver Espetvedt har brugt den i Aar liigesom forrige Aar.

            6.  Restance Liste over de Kongelige Ordinaire Skatter her i Skibreedet, som beløber for Aaret 1776 34 rd 13 s   for indeværende Aar 647 Rdlr 9 s.   samt frie Villige Afgift 21 rd 3 mrk 8 s

            7.  Restance Liste over den udestaaende Consumptions Afgift, der beløber 131 rd 4 mrk 4 s.

 

Dernest blev til Rettens medbetiening for næstanstundende Aar 1778 opnævnt følgende nye Mænd  Sc:  1. Johannes Olsen Kraagaas,  2. Niels Gudmundsen Øvre Kleppe,  3. Thomas Erichsen Søre Hougland,  4. Peder Monsen Fielstad,  5. Niels Monsen Stuure,  6. Johannes Knudsen Hatten,  7. Ole Knudsen Huusebøe  og 8. Ole Nielsen Roessætter.

 

Og da ingen efter 3de Udraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette, blev sam/m/e slutted og ophævet.

 

1777: 358

 

 

 

Høste Tinget for Radøe Skibreede 1777

Aar 1777  den 16de Octobris  blev et almindeligt Høste Ting holden for Radøe Skibreedes Almue paa Tingstædet Alverstrømmen  og Retten betjent af Sorenskriveren og tilnævnte Laug Rettes Mænd som her foran f: 306 ere anførte  undtagen at i Stæden for No: 8 Steffen Bessesen Ystebøe sad Knud Johannesen Olsvold. Ved Tinget var nærværende Kongens Foged og meenige tingsøgende Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Stifts Breve som ved dette Aars Høste Ting for Sartors Skibreede ere registerede.

 

Dernest fremkom til Kundgjørelse følgende Almues Breve.

            1.  Et Skifte Brev efter Rasmus Johannesen Indre Helle af 14de Julii 1777.

            2.  En Freedlysning udgiven af Fogden Heiberg imod ulovligt Fiske Kast ved Gaarden Herløevæhrs Land til Fortrængsel for Ejerne  dateret 10de 8br: 1777.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette, udsættes Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 17de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret  og blev da kundgjort

            3.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Mørchen efter afg: Halvor Bergesen  begyndt og sluttet den 9de Decembris 1774.

            4.  En Fredlysning udgiven af Fogden Heiberg for Gaarden Aschelands Ejendeele  af 16de Octobris 1777.

            5.  En Bygsel Seddel udgiven af Krigs Raad Koren til Iver Siursen paa 5 ½ Jordskillings Leje udi Gaarden Ulvatten, hvorved Ejeren forbeholder sig Forkjøbs Ret til hans Avel af Fiskevahre og deslige, dateret 21de Septbr: 1777  med Revers.

            6.  Et Skjøde udgiven af Andreas Larsen paa Molde til Consul Wallace paa \en Anpart i/ Gaarden Vestre Soleim  af Skyld ½ Løb Smør og ½ Tønde Malt for 98 Rdlr  dateret 14de Septbr: 1776.

            7.  Et Ditto udgiven af Consul Wallace & Søn til Niels Olsen paa nysbemelte Anpart i Gaarden Vestre Soleim for 120 Rdlr  dateret 8de Julii 1777

            8.  Et Ditto udgiven af Enken Ingebor Niels Dotter indre Mørchen til *til Anders Johannesen Kolstad paa 9 Marker Smør og 12 Kander Malts Leje i Gaarden Kolstad for 27 Rdlr 3 mrk  dateret 1te Maji 1777.

            9.  Et Ditto udgiven af Hans Michelsen indre Tougle til Michel Hansen paa 18 Mark Smør og 12 Kander Malts Leje i Gaarden indre Tougle for 33 Rdlr  dateret 16de Octobris 1777.

            10.  En Contract imellem Rasmus Nielsen, Niels Rasmusen og Anders Johan/n/esen Kolstad ang: Odels Rettens Afstaaelse til den Anpart i Gaarden Kolstad som den sidste har tilkjøbt sig  dateret 1te Maji 1777.

 

Fogden Heiberg loed fremlægge til hans Regnskabs Bielæg

            1.  Odels Mandtallet, der i Retten blev oplæst og af Almuen, hvoriblant Jacob Rasmusen ytre Sæbøe og Johannes Johan/n/esen ytre Sæbøe, blev svaret at de derudi anførte selv beboe og bruge deres Gaarder.

            2.  Det stoere Tings Vidne bestaaende af 17 Spørsmaale, hvortil blev svaret at det uden Forandring forholder sig som i forrige Aars Tings Vidne er anført, undtagen at intet strandet Vrag og Gods dette Aar her i Skibreedet er funden. I blant andre som afgav den/n/e Forklaring anføres Ole Gudmundsen Sylte og Rasmus Nielsen Sæbøe.

            3.  Det lille Tings Vidne bestaaende af 2 Spørsmaale, hvortil af Almuen  og deriblant Knud Nielsen Marøen og Magne Gundersen Qvalem blev svaret at det forholder sig ligesom i forrige Aars Tings Vidne er anført

 

Ole Ottesen Fieldstad imod Ole Olsen Nøtved

Ole Ottesen Fieldstad æskede Sagen i Rette efter Laug dag som han fremlagde paategnet lovlig forkyndt.

  Paagjeldende Ole Olsen Nøtved mødte og vedtoeg *vedtoeg Laug Dagens lovlige Forkyndelse, han gav ellers tilkjende at han ej kunde tiltræde Tjenesten da hans Fader Ole Østensen Nøtved ej ville undvære ham og tilstæde ham det, hvilket Faderen Ole Østensen, der selv var tilstæde, tillige tilstoed.

  Citanten indloed Sagen Dom med Paastand at

 

1777: 358b

 

Ole Olsen Nøtved maae tilfindes at betale ham de bekomne Fæste Penge 24 s  og denne Rettergangs Omkostning med 3 Rdlr

  Ole Olsen Nøtved tilstoed at have imodtaget af Citanten i Fæste Penge 24 s, og saaledes med ham at have været aftalt at i fald han ikke kunde tiltræde Tjenesten  skulle han levere dem tilbage inden 8 Dage derefter, men formedelst Vejens Længde loed han den ej tilbyde igjen førend efter nogle Ugers Forløb, da Citanten ej ville imodtage dem.

  Derefter blev saaledes for Ret, kjendt

Dømt og Afsagt

  Indstevnte Ole Olsen Nøtved, som efter egen Tilstaaelse har imodtage Fæste Penge uden at tilbagelevere dem til bestemte Tiid eller tiltræde den antagne Tjeneste, tilfindes at betale Citanten de annam/m/ede Fæste Penge 24 Skilling  og oprette ham Søgemaalets Omkostning med Tre Rdlr. At udreedes 15 Dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

Nye Sag

Krigs Raad Koren imod Ingebrigt Nielsen Miøs

Krigs Raad Koren loed anmelde med skriftlig Kaldseddel til dette Ting at have indkaldet Ingebrigt *Niels Miøs for skyldige Landskyld at liide Dom efter Stevningens Formeld, der i Retten blev oplæst og er saa lydende.

  Indstevnte Ingebrigt Nielsen Miøs mødte og vedtoeg Stevningens Forkyndelse, men sagde derhos at han indeværende [  ?  ] i Krigs Raadens Fraværelse har betalt til hans Frue i Afslag skyldige Skat eller Landskyld 5 Rdlr 2 mrk 3 s, hvorfore han erholt hendes Qvitering, den han siden har tilbageleveret Krigs Raaden paa Anmodning  da han ville beholde den for at conferere den med Fogdens Regning, hvilket han med Vidner kand beviise i fald det af Krigs Raaden skulle negtes, til hvilken Ende han begjerede Anstand i Sagen til neste Ting.

  Citanten loed fremlægge et Indlæg af 10de Octbr: d: A:  der i Retten blev oplyst og er saa lydende.

  Den indstevnte vedblev at begjære Sagen udsadt til neste Ting.

Eragtet

  Efter den indstevntes Begjæring bevilges Sagen udsadt til nestk: Sommer Ting for dette Skibreede.

 

Nye Sag

Krigs Raad Koren imod Hans Monsen Nordanger

Krigs Raad Koren loed fremlevere en skriftlig Kaldseddel af 19de Septbr: 1777, hvorved han har indkaldet Hans Monsen Nordanger at liide Dom for efterstaaende Landskyld med viidere, der i Retten blev oplæst og er saa lydende.

  Den indstevnte mødte og vedtoeg Stevningens lovlige Forkyndelse.

  Citanten loed frembringe et Indlæg af 10de Octbr: d: A:  der i Retten blev oplæst og er saa lydende.

  Hans Nordanger gav tilkjende at han var villig at betale Citanten den efterstaaende Landskyld for 4 Aar, som er det han er skyldig, da han ikkun har beboet Gaarden i 7 Aar og har betalt Landskylden for 3 Aar, men med Qviterings Bog for Skatte og Landskyld {Bogen} var han ikke forsynet  og derfore kunde han ikke fremlægge sam/m/e til Beviis derom. Hvad Huusene angik  lovede han det beste han kand at istand sætte, da han har imodtaget dem i *i en meget ussel Tilstand  da de vare aldeeles forradnede.

  Sagen optages til Doms.

 

Nye Sag

Krigs Raad Koren imod Niels Arnesen Waagenæs

Krigs Raad Koren loed frem lægge en skriftlig Stevning imod Niels Arnesen Waagenæs for tilgoedehavende Landskylds Rettigheder med viidere  dateret 19de Septbr: d: A:  der i Retten blev oplæst og er af saadan Indhold  Dernest loed han og i rette lægge et Indlæg af 10de Octbr: d: A:  der blev oplæst og er saa lydende.

  Indstevnte Niels Arnesen mødte og vedtoeg lovlig Varsel  og ellers gav tilkjende at han ej er skyldig saameget som nu fordres, han fremviiste tillige sin Landskyld og Qviterings Bog  der viiser at der for Aaret 1769 staaer tilbage 3 mrk 2 s   og for den følgende Tiid fantes ingen Qvitering, og befandtes de aarlige Landskylds Rettigheder derudi beregnet for de seenere

 

1777: 359

 

Aaringer med 1 Rdlr 3 mrk 7 s aarlig. I Øvrigt lovede han at reparere Huusene selv {og for….. …..}

  Da han intet viidere til Sagen havde at svare  optages den til Doms.

 

Derefter blev kundgjort

            11.  En Fredlysning udgiven af Fogden Heiberg for Gaarden ytre Sæbøes Fæebejter og Fiskevoger, som er til fælles med Gaarden Nore Aadland  dateret 16de 8br: 1777

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 18de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret

 

og blev da udi Sagen anlagt af Krigs Raad Koren imod Hans Monsen Nordanger saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  I Følge Lovens 3 B 14 C 22 art paaligger det Lejlændingen selv at anskaffe sig og bekoste Qviterings Bog  og den paafølgende 44de art foreskriver at han selv skal beviise at Landskylden er betalt. Den indstevntes løselige Foregivende ej at være skyldig saameget deraf som paasøgt er  kand der fore i Mangel af vedbørlig Qvitering ej kom/m/e i Betragtning, men Landskylden for indeværende Aar, som under det paasøgte er indbegreben, er ej endnu forfalden til betaling, og kand derfore ikke kom/m/e under Paakjendelse. Thi tilfindes Hans Monsen Nordanger at betale Sagsøgeren den efterstaaende Landskyld for 5 Aar til 1776 Aars Udgang med Tie Rdlr Sexten Skilling  og oprette Søgemaalets Bekostning med Toe Rdlr Tre Mark. At udreedes 15 Dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under lovlig Adfærd.

 

Dernest blev udi Sagen anlagt af Krigs Raad Koren imod Niels Arnesen Waagenæs afsagt følgende

Dom

  Efter fremviiste Qviterings Bog er den \indstevnte/ skyldig 3 mrk 2 s paa 1769 Aars Landskyld  saavelsom for den følgende \Tiid/  beregnet med 1 Rdlr 3 mrk 7 s aarlig, som beløber 12 Rdlr 1 mrk 3 s til 1776 Aars Udgang, da den for indeværende Aar ej endnu er forfalden til Betaling \og/ der for ikke her kand paakjendes. Thi tilpligtes Niels Arnesen Waagenæs at betale Citanten bemelte Tolv Rdlr 1 mrk 3 s  og erstatte denne Rettergangs Omksotning med 2 Rdlr 3 mrk. At efterkom/m/es inden 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

Dernest blev kundgjort

            12.  En Bygsel Seddel udgiven af Hans Scrøder til Rasmus Johannesen paa 9 Mark Smør og 9 Kander Malts Leje i Gaarden Indsylte  hvormed Forkjøb af Lejlændingens Fiske Vahre forbeholdes Jorddrotten for Markets Priis  dateret 4de Decbr: 1776  med Revers.

            13.  En Ditto udgiven af Magne Gundersen Qvalem som Værge for Rangele Johannes Dotter Indsylte  til Gudmund Olsen paa 2 ¼ Mark Smør og 2 ¼ Kande Malts Leje i Gaarden Indsylte  dateret 17de Octbr: 1777  med Revers.

            14.  En Ditto udgiven af Magister Ludvig Daae til Hans Monsen paa 1 B/ismer Pund Smør og 16 Kander Malts Leje i Gaarden Ystebøe  dateret 20de Decembris 1776  med Revers.

            15.  En Ditto udgiven af Ditto til Rognald Nielsen paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Ystebøe  dateret 16de April 1777  med Revers.

            16.  En Ditto udgiven af Ditto til Torbiørn Iversen paa ½ Løb Smørs Leje i Gaarden Instebøe  dateret 16de April 1777  med Revers.

            17.  En Ditto udgiven af Krigs Raad Koren til Mons Jensen paa 1 B/ismer Pund Smør og 8 Kander Malts Leje i Gaarden Øvre Solem, hvorved Jorddrotten for sig eller anden paa hans Vegne forbeholder sig Forkjøbs Ret til Lejlændingens Fiskevahre og anden Avl i Billighed, dateret 21de Martii 1777  med Revers.

 

Dernest blev udnævnet som Laug Rettesmænd for tilkom/m/ende Aar  1. Anders Olsen Qvame  2. Ole Andersen Lunde  3. Lars Nielsen Boge  4. Anders Johannesen Kaalstad  5. Hendrich Olsen Qvalem  6. Ole Knudsen Marøen  7. *Amud (Amund) Thomasen Miøs  og 8. Rognald Willumsen Ystebøe

 

1777: 359b

 

 

Fogden Heiberg loed fremlægge til Bielag ved Regnskabet

            4.  Mandtal over alle jordbrugende her i Skibreedet, der i Retten blev oplæst og ej i mod sagt.

            5.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongel: Skatter, hvoraf de ordinaire beløber for Aaret 1776 211 Rdlr 5 mrk 14 s   og for indeværende Aar 647 Rdlr 3 mrk 7 s,   den frievillige Afgift 12 Rdlr 10 s   og Pro Cento Skatten 28 Rdlr 4 mrk 14 s

            6.  Fortegnelse over den ubetalt henstaaende Consumtion  beløbende 7 Rdlr 2 mrk 8 s

 

Da ingen efter 3de forskjellige Udraab havde viidere ved Tinget at udrette  blev sam/m/e hermed ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Lindaas Skibreede 1777

Aar 1777  den 20de Octobris  blev et almindeligt Høste Ting holden for Lindaas Skibreedes Almue paa Tingstædet Kiilstrømmen  og Retten betjent af Sorenskriveren med tilnævnte Laug Retsmænd som her foran f: 305 og 334 ere anførte og som ved dette Aars Som/m/er vare tilstæde. Ved Tinget var tilstæde Fogden Heiberg og meenige tingsøgende Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Stifts Breve som ved dette Aars Høste Ting for Sartors Skibreede ere registerede.

 

Dernest fremkom til Kundgjørelse følgende Almues Breve.

            1.  Et Skifte Brev efter Koenen Christie Niels Dotter Qvalvog af 23de Julii 1777

            2.  Et Ditto efter Koenen Karie Anders Dotter Qvalvog af 24de s: M:

            3.  Et Ditto efter Steffen Pedersen Qvalvog af 25de s: M:

            4.  Et Ditto efter Myndtlingerne Carl Pedersen, Marthe og Elen Peders Dotter Oenæs af 26de s: M:

            5.  Et Ditto efter Einer Monsen Lechvold af 29de Julii 1777.

            6.  Et Ditto efter Ole Erichsen Fanebust af 4de Augusti 1777.

            7.  Et Ditto efter Koenen Lisbet Fusses Dotter lille Matre af 7de s: M:

            8.  Et Ditto efter Koenen Anne Gullachs Dotter Hougsvæhr af 8de sam/m/e M:

            9.  Et Ditto efter {Mons} Mons Monsen Hoppen af 9de s: M:

            10.  Et Ditto efter Johannes Larsen Fieldanger af 14de s: M:

            11.  Et Ditto efter Erich Nielsen Fam/m/estad af 16de s: M:

 

Gregorius Arnesen Rongvæhr mødte og fremlagde en Pung med Penge  hvorudi skal være 20 Rdlr  hans Myndtling Lars Erichsen Børilde tilhørende, som han begjerede opbuden til Udlaan imod 1te Pante Ret og Rentes Svarelse  og da ingen efter Udraab ville antage sam/m/e paa de Vilkaar, blev den fremlagde Pung af Dom/m/eren forseglet og Comparenten tilbageleveret  efterat deraf var udtaget 24 s for Tinglysningen.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 21de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret  og blev da kundgjort

            12.  Et Skifte Brev efter Myndtlingen Gievle Olsen Ravneberg af 21de Maji 1776

            13.  Et Afkald udgiven af Joen Mariager til Jens á Møinichen de Fine for Helene Wilhelmine de Fines Arv  stoer 20 Rdlr  dateret 8de Octbr: 1777

 

Rasmus Michelsen Storeim imod Mads Rognaldsen Spiøtøen

Rasmus Michelsen Storeim af Bergen mødte og i rette lagde en Continuations Stevning af 17de Septbr: d: A:, hvormed han har indkaldet Mads Rognaldsen Spiøtøen for hans Hustrues Ingebor Jochums Dotters indestaaende Arve Midler, der i Retten blev oplæst og er saa lydende.

  Indstevnte Mads Rognaldsen Spiøtøen mødte og vedtoeg lovlig Varsel og forestillede at han med dette Værgemaal ubillig var bebyrdet, efter at han tilform med 8 Værgemaale var behæftet, og det saameget meere som han var en frem/m/et ubeslægtet Mand og hertil uviidende indsadt  uanseet at det var andre vederhæftige føde Værger, og da han ej har kundet erholde paasøgte Arve Midler  formeente han ej at kunde blive ansvarlig derfore.

  Citanten fremlagde et skriftlig Indlæg af 18de d: M:, der i

 

1777: 360

 

Retten blev oplæst  og med derhos fulgte Beskikkelse her ind tages saa lydende, men den fremlagde Skifte Act vedhæftes Acten.

  Den indstevnte forestillede at han slet intet paa sin Siide havde forsømt  da hverken han eller de øvrige Arvinger der i Boet paa Anfordring {ej} har kundet erholde Betaling  og derfore forventede han sig for al Tiltale i denne Sag friefunden, og dermed indloed Sagen fra sin Siide Dom.

  Citanten vedblev sit forrige og paastoed Dom i Sagen.

  Hvorefter Sagen optages til Dom at afsiige enten her ved Tinget i Overmorgen  om Tiiden og Forretninger det vil tillade  eller og ved Udsættelses Ting paa Mielde Gaard den 20de Novembris førstk:, hvormed begge Parter gave tilkjende at være fornøyet.

 

Nye Sag

Lensmand Ole Knudsen Fyllingen imod Michel Monsen Øvre Schodven.

Lensmanden for Echangers Skibreede  Ole Knudsen Fyllingen  loed frem lægge en skriftlig Rettes Stevning af 23de Septbr: d: A:, hvorved han har ladet ind kalde Michel Monsen Øvre Schodven for skyldige Obligations Capital 40 Rdlr med paaløbende Renter med viidere  at liide Dom, der i Retten blev oplæst og er med sin Forkyndelses Paategning saa lydende.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvor fore de brugte Kaldsmænd eedelig afhjemlede Stevningens Forkyndelse efter deres Paategning.

  Citanten indstillede at den indstevnte maatte forelægges til neste Ting.

  Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

  Lovlig indstevnte Michel Monsen Øvre Schodven gives Laugdag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Fogden Heiberg fremlagde til sit Regnskabs Belæg

            1.  Odels Mandtallet, der i Retten blev oplæst, hvortil af Almuen {blev}  og deriblant Jacob Larsen Riisøen og Ole Hansen Grimstad  blev svaret at alle derudi anførte selv eje og bruge deres Gaarder.

            2.  Det stoere Tings Vidne, hvortil af Almuen  og deriblant Hans Olsen Grimstad og Ole Monsen *Ttveteraas  til alle 17 Spørsmaale blev forklaret ligesom i forrige Aars Tings Vidne er anført

            3.  Det lille Tings Vidne bestaaende af 2 Spørsmaale, hvortil af Almuen  og deriblant Mons Olsen Schouge og Joen Larsen Konglevold  blev svaret ligesom i forrige Aars Tings Vidne er anført.

 

Derefter blev

            14.  Aflyst et Pante Brev udgiven af Niels Larsen Konglevold til Danckert Krohn  stoer 50 Rdlr  dateret 9de April 1774 og tinglyst den 16de Maji s: A:, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 9de Junii 1777 er indfriet.

 

Danckert Heiberg imod Johannes Nielsen Ostrem.

Citanten æskede Sagen i Rette efter Laug Dag, der er paategnet at være lovlig forkyndt.

  Paagjeldende Johannes Ostrem mødte ikke efter Paaraab, hvor fore Forkyndelsen af Laug Dagen eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd i relation til deres Paategning.

  I Forventning at den paagjeldende skulle møde  begjerede Citanten Sagen udsadt til i Morgen, som blev bevilget.

 

Nye Sag

Gunder Larsen Soleim imod Ole Nielsen Hopland.

Gunder Larsen Soleim anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Ole Nielsen Hopland fordie han ulovlig har antaget til Tjeneste Drængen Joen Olsen Bergsvig, som den 22de April d: A: i Utiide forloed Citantens Tjeneste kort efter Tiltrædelsen deraf, derfore at liide Dom i Hoved Sagen og denne Processes Omkostning at oprette.

  Indstevnte Ole Nielsen Hopland mødte, vedtoeg lovlig Forsvar og tilstoed det paasigtede, men \sagde/ av en ustevnt

 

1777: 360b

 

Person \at/ være overtalt dertil  under Løfte at indestaae for alt deraf flydende, uden hvilket han ej var sindet at antage ham i sin Tjeneste.

  Citanten indloed Sagen Dom med Paastand at den indstevnte  i Følge Forordningen om Tjeneste Folk i Norge  maae tilfindes at betale ham et Aars Tjeneste Løn  som var den forløbne Tjeneste Dræng accorderet aarlig, med 6 Rdlr, og oprette ham denne Rettergangs Omkostning med 3 Rdlr.

  Den indstevnte havde intet viidere til Sagen at svare, hvorfore Sagen optages til Doms.

 

Nye Sag

Hans Olsen Qvalvog imod Anne Thomas Dotter Førland

Hans Olsen Qvalvog loed anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indkalde Piigen Anne Thomas Dotter Førland, som indeværende Høst i Utiide har forladt hans Tjeneste, derfore at liide Dom til Undgjeldelse og denne Rettergangs Omkostning at oprette, ligesom og hendes Broder Johannes Thomasen Hiertaas, der antoeg hende til Huuse efterat hun forløb Tjenesten  tillige er kaldet derfore {at liide Dom} til Vedermæle.

  Begge de indstevnte mødte og vedtoege lovlig Varsel, ellers foregav paagjeldende Anne Thomas Dotter at hun formedelst Synd og Guds Fortørnelse maatte forlade Citantens Tjeneste 14 Dage førend Michaelis {Fardag}  til hvilken hun forud i belejlig Tiid havde opsagt sam/m/e.

  Danckert Heiberg, der mødte som Husbonde for Citanten  begjerede den indstevnte tilspurgt hvorudi den paaskudte Synd og Guds Fortørnelse bestoed  der bevogede hende til at forlade Tjenesten, og om hun ikke ved *Tjenenestens Tiltrædelse dette Aars Foraar havde hyret sig i Tjeneste et heelt Aar.

  Anne Thomas Dotter svarede at hendes Husbonde og Madmoeder skjendede og bandede hende Morgen og Aften daglig, og deri bestoed den foregivne Synd og Guds Fortørnelse, men ved Tjenestens Betingelse blev der ej aftalt enten det var for et heelt eller halv Aar  ej heller hvad Løn hun skulde have.

  D: Heiberg begjerede Sagen udsadt til i Morgen, der blev bevilget

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 22de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret  og blev da kundgjort

            15.  Et Skjøde udgiven af Niels Larsen Konglevold til Anders Joensen paa 2 B/ismer Pund Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Konglevold for 94 Rdlr  dateret 7de Junii 1777.

            16.  Et Ditto udgiven af Ellef Olsen Løetved og Ole Iversen Møching paa deres Myndtlingers Vegne  til Halvor Olsen Smørdahl paa 12 Marker Smør og 6 Kander Malts Leje i Gaarden Smørdahl for 15 Rdlr  dateret 21de 8br: 1777.

            17.  Et Ditto udgiven af Erich Gudmundsen Qvalvog og Gudmund Erichsen Hundven til Lars Monsen paa 10 Mark Smør og 10 Kander Malts Leje i Gaarden Qvalvog for 66 Rdlr 4 mrk, hvor foruden Kjøberen selv er ejende i sam/m/e Gaard 8 Mark Smør og 8 Kde Malt  tilsam/m/en 18 Mark Smør og 18 Kande Malt  dateret 21de Octbr: 1777

            18.  Et Ditto udgiven af Jacob Larsen Riisøen med fleere til Anders Arnesen Qvalvog paa 9 Mark Smør og 9 Kander Malts Leje i Gaarden Qvalvog for 64 Rdlr, hvorforuden Kjøberen selv tilforn derudi ejer 9 Mark Smør og 9 Kander Malt, der tilsammenlagt udgjør 18 Mark Smør og 18 Kander Malt, dateret 21de Octbr: 1777.

            19.  Et Pante Brev udgiven af Michel Siursen Berge til Ole Hansen Grimstad  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Berge  af Skyld 2 Pund 6 Mark Smør og ½ Tønde Malt  dateret 21de Octbr: 1777.

            20.  Et Ditto udgiven af Steffen Monsen Schouge til Sogne Præsten Wilhelm Friman  stoer 80 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Andeel i Gaarden Schouge  af Skyld 1 B/ismer Pund 14 ½ Mark Smør og 20 Kander Malt  dateret 21de Octbr: 1777.

 

1777: 361

 

            21.  En Odels Lysning udgiven af Halvor Knudsen Fæste til 2 Pund 6 Mark Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Berge, der ejes af Niels Joensen  dateret 21de 8br: 1777

            22.  En Bygsel Seddel udgiven af Korskirkens Sogne Præst Johan Nordahl Bruun til Lars Bessesen paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Molland  med Vilkor at Faderen Besse Olsen nyder deraf sin Livs Tiid 1 Tønde Sæde Korns Udsæd og Føde for 2 Kjør og 6 Smaler aarlig, og hvorfor blev betalt til Bergens Tugthuus 48 s  dateret 18de Augusti 1777  med Revers.

            23.  En Ditto udgiven af Seminarii Forstander Joen Mariager til Hans Ørkesen paa ½ Løb Smørs Leje i Gaarden Qvamsdahl  dateret 7de Xbr: 1776  med Revers.

            24.  En Ditto udgiven af Magister Daae til Siur Nielsen paa 18 Mark Smør og 1 Mæle Malts Leje i Gaarden Hosteland  dateret 8de Septbr: 1777  med Revers.

            25.  En Ditto udgiven af Ditto til Jon, Niels, Ellev, Iver og Halvor Lyhren paa en øde Part kaldet Lyhrekalven  dateret 9de Xbr: 1776  med Revers.

            26.  En Ditto udgiven af Ditto til Lars Andersen paa 18 Mark Smør og 2 Mæler 6 Kander Malts Leje i Gaarden Øvre Tvedt  dateret 20de Octbr: 1777  med Revers.

 

Derefter blev udi Sagen anlagt af Gunder Larsen Solem imod Ole Nielsen Hopland saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Indstevnte Ole Nielsen Hopland, som efter egen Tilstaaelse inden Retten har antagen i sin Tjeneste den fra Citantens Tjeneste i Utiide bort løbne Tjeneste Dræng Joen Olsen fra Bergsvig, tilpligtes i Følge Lovens 3 B: 21 C: 11te art: at betale Sagsøgeren saameget som den forløbne Tjener i Løn var betinget for et Aar med Sex Rdlr  og oprette ham den/n/e Rettergangs Omkostning med Een Rdlr Fiire Mark. At efterkom/m/es inden 15 Dage fra Forkyndelsen af denne Dom under Adfærd efter Loven.

 

Hans Olsen Qvalvog imod Anne Thomas Dotter Førland

Hans Olsen Qvalvog mødte og æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra i Gaar  han anmeldte derhos at indstevnte Anne Thomas Dotter var fæstet i hans Tjeneste for 1 Aar fra sidstl: 2den April d: A:  da hun kom i Citantens Tjeneste  og blev betinget 1 Rdlr aarlig Løn foruden Klæder  {…} hvilket i Penge vil udgjøre 4 Rdlr aarlig  men hun har dog ej erholdet noget for den Tiid hun har været i hans Tjeneste  hverken Penge eller Klæder.

  Hans Olsen Qvalvog indloed Sagen Dom med Paastand at den ind stevnte maatte efter Lovens 3 B: 21de C: 11te art: erstatte ham et halv Aars Løn med 2 Rdlr  samt godtgjøre ham de anvendte Penge til at Leje Folk i hendes Stæd til Arbejde paa den vanskeligste Tiid af Aaret under Korn høstningen  med 1 Rdlr 2 mrk  *saog (saa og) oprette den/n/e Rettergangs Omkostning med 3 Rdlr  og endelig efter Forordningen af 9de Augusti 1754 at staae i Gabestokken nogle Tiimer for og efter Prædiken ved Østrems Kirke, samt at tilbage kalde hendes ubeviislige gjorde Beskyldninger om det ugudelige Levnet han skal have ført i sit Huus

  Paagjeldende Anne Thomas Dotter mødte tillige med hendes Broder Johannes Thomasen Hiertaas og tilstoed at hun ankom i Tjenesten hos Citanten 3de Dag Paaske dette Aar  og forloed sam/m/e igjen 14de Dage for Michaelis, men i Øvrigt vedblev hun hvad af hende i Gaar er andraget, i Øvrigt paastoed hun sig for Citantens Tiltale friefunden.

  Citanten ved blev sit forrige og paastoed Dom i Sagen, hvorefter Sagen til Doms blev optagen til i Morgen.

 

Nye Sag

Hans Olsen Qvalvog imod Johannes Thomasen Hiertaas

Hans Olsen Qvalvog mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting

 

1777: 361b

 

at have indkaldet Johannes Thomasen Hiertaas: som til Huuse har antaget den af hans Tjeneste i Utiide bortløbne Piige Anne Thomas Dotter, der fore at liide Dom og dette Søgemaals Omkostning at oprette.

  Paagjeldende Johannes Thomasen Hiertaas mødte  vedtoeg lovlig Varsel og tilstoed at hans Søster Anne Thomas Dotter kom i hans Huus 14 Dage for Michaelis d: A: og sagde at hun havde forladt Citantens Tjeneste, hvorpaa Comparenten strax forføyede sig til Citanten og tilkjendegav ham det  med Tilføyende at hun ej agtede at komme tilbage  og bære hende kunde han ikke, hvor paa Citanten svarede  er hun nu bort løben  kand hun blive borte  og inden mine Døre skal hun ikke kom/m/e meer.

  Citanten imodsagde alt ubeviisligt fremført af den indstevnte og haaber at det noksom klarlig sees af den indstevntes egen Tilstaaelse at han har imodtaget hans bortløbne Tjeneste Piige  samt indtil denne Tiid huuset hende  endskjønt hun endnu forbliver en Løsgjænger og ej til den/n/e Tiid har antaget fast Tjeneste, hvor fore han paastoed at den indstevnte i Medhold af Loven og Forordningen af 9de Augusti 1754 maae tilpligtes at betale ham et Aars Tjeneste Løn med 4 Rdlr  samt for det Jordarbejde, som paa hans vidløftige Gaarde brug formedelst hendes Undviigelse er efterladt, i det mindste at oprette Tabet med 2 Rdlr  og denne Processes forvoldte Omkostning med 3 Rdlr  og endelig at ansees efter Lovens 3de B: 21de C: 21de art: for at huuse og hæle med Løsgjængere, hvormed han fra sin Siide indloed Sagen Dom

  Den indstevnte formeente at han ej har forseet sig  da han  strax efter at hans Søster forloed Tjenesten  gav Citanten det tilkjende og overloed ham at tage hende tilbage  og paa aaben Mark kunde han ikke lade hende ligge men maatte fornødentlig huuse hende, han forventer derfore og {haaber} paastaaer sig for Citantens Tiltale friefunden.

  Citanten vedblev sit forrige. hvor efter Sagen blev optagen til Dom at afsiiges i Morgen.

 

Nye Sag

Danckert Heiberg imod Ole Knudsen Hoepe.

Danckert Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Ole Knudsen Hoepe ang: hans Forsøm/m/else og Skjødesløshed i hans Tjeneste  at høre Vidner og liide Dom i Hoved Sagen og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Indstevnte Ole Knudsen Hoepe mødte og vedtoeg lovlig Varsel.

  Citanten tilkjendegav at da den indstevnte i Aaret 1775 blev af ham tilsadt at ind høste hans paaboende Gaard Toftegaard kaldet  og Citanten med Hustrue var fraværende i Bergen fra den 26de Augusti til den 3die Octbr: sam/m/e Aar  befandt han ved sin Hjemkomst at nesten ¼ Deel af Gaarden stoed Høet endnu paa Jorden uafmejet  samt alt hans Korn paa Ageren urørt  uagtet at en Hoben af de omqransende Bønder havde af egen Drift  nogle en Dag og nogle fleere Dage  forrettet det gjorde Arbejde, som paalaae hans Tjenere eene at gjøre  alt for at fore kom/m/e at ikke Afgrøden aldeeles skulle bederves imedens Ejerens Fraværelse; tillige var en Hoben Høe, som var afmejet førend Citanten rejste bort til Bergen  nesten ganske forraadnet formedelst hans Tjeneres Efterladenhed i at see det bjerget i Huuse i behørig Tiid, da dog hans

 

1777: 362

 

Naboer saavelsom de øvrige Opsiddere paa hans Gaard Toftegaard havde faaet alt sit Høe saavelsom Haae vel og ubeskadiget i Huus  samt meere end ½ Deelen af deres Ager opskaaren, hvormed alt Citanten ikke blev færdig førend den 14de Novbr: sam/m/e Aar  hvorved han saavel paa sin Avl som paa sine Creaturer leed et saa mærkeligt Tab, som han ikke kand estimere til mindre end 24 Rdlr; Hertil kom/m/er endnu 186 Voger Høe, som han fra andre Stæder det nest følgende Foraar maatte anskaffe sig om ikke hans Creaturer skulle sulte i hjel førinden de kunde kom/m/e paa Græs, hvilket Høe han i det mindste kand ansætte for 20 Rdlr, der tilsam/m/en udgjør et Tab af 44 Rdlr  hvor af han paastaaer at den indstevnte maae tilpligtes at erstatte ham 1/6 Part med 7 Rdlr 2 mrk  saavelsom denne af ham forvoldte Proces med 4 Rdlr

  Indstevnte Ole Knudsen androeg at han ej i Citantens Tjeneste havde forsømt sine Pligter og derfore forventede sig for hans Tiltale friefunden.

  Citanten fremstillede derpaa som

            1te Vidne Hans Olsen Qvalvog  der aflagde Eed og vandt at da Citanten med hans Hustrue i Aaret 1775 var i Bergen  var indstevnte Ole Knudsen Hoepe, som paa den Tiid var i Citantens Tjeneste, tilligemed de øvrige Tjenere paa Toftegaard efterladne i deres Arbejde, hvorover Indhøstningen gik meget sildig for sig og endeel Høe raadnede paa Marken, {uagtet} \imedens/ at de øvrige Naboere paa Gaarden fik deres Høe vel bjerget.

  Derpaa fremkom

            2det Vidne Sirie Ols Dotter Qvalvog, der aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 1te Vidne.

  Citanten begjerede Sagen udsadt til neste Ting, der blev bevilget.

 

Mons Olsen Schage mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Lensmanden Lars Fieldsende og Einer Larsen Møching til at aflægge eedeligt Vidnesbyrd om at en sig i Holland opholdende Arving  navnlig Ole Marcusen fra Møchinghelleren, som ved Skifte efter Moederen Gurie Anders Dotter Møchinghelleren den 10de Junii 1755 var tilfalden i Arv 17 Rdlr 1 mrk 12 s, hvor fore hans Fader Marcus Gundersen Møchinghelleren var beskikket til Værge, havde ved Skrivelse fra Holland tilmeldet sin Fader  bemelte Marcus Gundersen  at han kunde \beholde/ Arven saalænge han levede  og om der efter hans Død var noget deraf at bekom/m/e  var det vel, hvis ikke  var det liigemeget, hvorefter benævnte Marcus Gundersen beholdt sam/m/e og fortærede den/n/e Arv tilligemed alt andet han havde været ejende  da han siden i nogle Aar førend han døde  betlede her i Bøygden og var i yderlig Armoed, saa at hans Hustrue efter hans Død maatte underholdes af Sognets fattig Casse.

            1te Vidne Lensmand Lars Fieldsende aflagde Eed og vandt at han af sin afdøde Fader Lars Halvorsen Fieldsende, der paa den Tiid var Lensmand her i Skibreedet, har hørt at han havde seet og læst det omspurgte Brev fra Ole Marchusen Møchinghelleren i Holland til hans Fader Marcus Gundersen  hvorved han havde overladt ham sin Levetiid at bruge den ham tilfaldne Arve Lod, og dersom der var noget i Behold efter hans Død, var det vel, hvis ikke  var han desuden vel holden, og efter den Tiid har

 

1777: 362b

 

Vidnet kjendt Marchus Gundersen  der levede i den yderligste Armoed og betlede her i Bøygden indtil han for 7 á 8 Aar siden døde.

            2det Vidne Einer Larsen Møching aflagde Eed og vandt at have hørt af nu afdøde Mons Olsen Møching at han havde seet og læst det omspurgte Brev fra Ole Marcusen i Holland til hans Fader Marcus Gundersen  af sam/m/e Indhold som af 1te Vidne er forklaret  og vandt i Øvrigt eensstem/m/ig med 1te Vidne i Henseende Marchus Gundersens yderlige Armoed.

  Comparenten begjerede Tings Vidnet sluttet og sig beskreven meddeelt.

 

Beboerne paa Gaarden Famestad  Johannes Baarsen  Ole Magnusen og Knud Olsen  frem leverede en skriftlig eedelig Angivelse {over} af det qvantum Bord som indeværende Aar er skaaret paa en Flom Saug paa deres paaboende Gaard Fam/m/estad, som for dem i Retten blev oplæst  hvorefter de med oprakte Fingre personlig eedfæstede samme.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 23de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret

 

og blev da udi Sagen anlagt af Rasmus Michelsen Storeim imod Mads Rognaldsen Spiøtøen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  At Sagsøgerens Hustrue Ingebor Jochums Dotter ved Skifte efter afg: Lieutenant Tormølen, der tilsidst efter Hjemviisning fra Laugtings Retten blev behandlet den 2den Februarii 1773, er tilfalden i Arv 20 Rdlr 1 mrk 2 s  og at indstevnte Mads Rognaldsen Spiøtøen for hende har været beskikket til Værge  er med den fremlagde originale Skifte Act bleven *godtgort, men Spørsmaalet bliver allene hvorvidt den indstevntes Foregivende  deels at han derom har været uviidende  og deels at han ej paa Anfordring har kundet erholde Arven hos Boets Indcassator  kand frietage ham fra at tilsvare sam/m/e. Den indstevnte har selv inden Retten tilstaaet at han ved det første Skiftes Paankelse for Laug Tinget har været indstevnet,der ej heller efter Tingenes Orden har kundet fejle  og siden er under 21de Decembris 1772 udgaaet Proclama og Indkaldelse til Arvinger og Værger i Boet at møde ved Skiftets Omgjørelse den 2den Febr: 1773  som ved Lensmanden af Kirke Bakkerne er bleven kundgjort og i Skifte Brevet er inddraget, hvortil kom/m/er den indstevntes egen Tilstaaelse om derefter at have paafordret Arven udbetalt hos Boets Indcassator, den han ej kunde erholde.

  Saasnart den indstevnte var bleven bekjendt at han var beskikket til Værge, hvor paa Indkaldelsen til Laugtinget er tilstrækkeligt Beviis, paalaae det ham strax at paasee Myndtlingens Tarv og vaage for hendes Arve Midlers Sikkerhed  og i sær efter den seenere Indkaldelse at møde ved Skifte Behandlingen og derefter ind fordre hendes Arv hos vedkom/m/ende med Lovmaal i Mangel af mindelig Betaling, og da han saaledes har forsømt at opfylde de ham som Værge efter Loven paaliggende Pligter  kand han ingenlunde frietages for Ansvar der fore, {men bør \selv/ tage Skade for Hjemgjeld i fald han ikke har erholdet Arven af Boet udbetalt, imod Regres til vedkom/m/ende.}

  Thi tilfindes bemelte Mads Rognaldsen Spiøtøen at udbetale Sagsøgeren de paasøgte Tyve Rigsdaler 1 mrk 2 s med Rente Fiire af Hundrede fra Skiftets seeneste Slutning den 2den Febr: 1773 indtil Betaling skeer  og at oprette ham den/n/e Rettergangs Omkostning med Fiire Rdlr  At udreedes 15 dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven

 

Dernest blev udi Sagen anlagt af Hans Olsen Qvalvog imod Anne Thomas

 

1777: 363

 

Dotter {Qvalvog} fra Førland saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Indstevnte Anne Thomas Dotter, som efter egen Tilstaaelse i Utiide har forladt Citantens Tjeneste, tilpligtes i Følge Forordningen af 9de Augusti 1754 at staae i Gabestok eller Halsjernet neste Prædike Dag ved Ostreim Kirke 1 *Tiimer førend Prædiken og 1 Tiime efter, samt at have forbrudt til Sagsøgeren den hos ham tilgoedehavende Løn for ½ Aar  og oprette ham dette Søgemaals Bekostning med Een Rdlr 3 mrk. At udreedes 15 Dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under Lovens Tvang.

 

Dernest blev udi Sagen anlagt af Hans Olsen Qvalvog imod Johannes Thomasen Hiertaas afsagt saadan

Dom

  Ved at antage til Huuse hans Søster Anne Thomas Dotter da hun i Utiide forloed Citantens Tjeneste  har indstevnte Johannes Thomasen Hiertaas styrket hende i Udyd og givet ont Exempel og Anledning til slette Følger, da slige forløbne Tjenere ellers i Mangel af Tilflugt maatte vende tilbage til deres Pligter.

  Thi tilfindes bemelte Johannes Thomasen Hiertaas at bøde til Ostrems Sogns fattig Casse 2 Rdlr  og oprette Sagsøgeren denne Rettergangs Omkostning med 1 Rdlr 3 mrk. At udreedes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

Dernest blev

            27.  Aflyst et Pante Brev udgivet af Ole Johannesen Solem til Henning Friman Dahl  stoer 38 Rdlr 4 mrk  med 1te Pante Ret i 1 B/ismer Pund 7 ½ Mark Smørs Leje i Gaarden Solem  dateret 8de Januarii 1772 og tinglyst den 24de Octbr: s: A:  der nu efter Creditors paategnede Qvitering uden dato er indfriet med hosfulgte Opsigelse

            28.  Aflyst et Ditto udgivet af Steffen Monsen Solem til Henning F: Dahl  stoer 23 Rdlr  med Pant i 21 Mark Smørs Leje i Gaarden Solem  dateret 8de Januarii 1772 og tinglyst den 21de Maji 1773  med paategnet Qvitering af 28de Septbr: 1775.

            29.  Tinglyst et Auctions Skjøde udgivet af Sorenskriveren til Johan/n/es Jacobsen Horvigen paa Øde Gaarden Bachebøe  ansadt i Skatte Skyld til 9 Mark Smør  for 32 Skilling  dateret 21de Octbr: 1777.

            30.  Et Skjøde udgiven af Danckert Heiberg til Ole Lydersen \Holm/ paa Kiilstrøm/m/ens Gjæstgiverstæd og Bygninger for 1198 Rdlr  af 21de Octbr: 1777

            31.  Et Pante Brev udgiven af Ole Lydersen Holm til Danckert D: Heiberg  stoer 1080 Rdlr  med 1te Pante Ret i Kiilstrøm/m/ens Gjæstgiverie med paastaaende Huuse  dateret 21de Octbr: 1777.

            32.  En Odels Lysning udgiven af Arne Arnesen Hoppen til 18 Mark Smørs Leje i Gaarden Stegelsvig  der nu ejes af Johannes Gregoriusen, dateret 21de 8br: 1777

 

Danckert Heiberg imod Johannes Nielsen Ostrem

Danckert Heiberg mødte og æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra i Forgaars, men den indstevnte mødte ikke efter Paaraab.

  Citanten indloed Sagen Dom med Paastand at den indstevnte maatte tilfindes at betale den skyldige Korn Tiende for 1770, 1771 og 1772 med 2 mrk aarlig  samt for 1773, 74, 75 og 1776 med 28 Skilling aarlig  saavelsom de ham tilfaldne 2de Aars smaa Tiende med 4 Skilling aarlig  der tilsam/m/en udgjør 2 Rdlr 1 mrk 8 s  og endelig dette Søgemaals Omkostning at oprette med 4 Rdlr.

  Da den indstevnte ej mødte  blev udi Sagen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Indstevnte Johannes Nielsen Ostrem, som efter givne Forelæggelse intet har haft imod Kravet at indvende, tilpligtes at betale Citanten den paasøgte Tiende med Toe Rdlr 1 mrk 8 s  og at oprette ham Søgemaalets Bekostning med Toe Rdlr 3 mrk. At udreedes 15 Dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

1777: 363b

 

 

Lensmand Lars Larsen Fieldsende mødte og fremlagde en skriftlig eedelig Angivelse af det qvantum Bord der i Aar er skaaret paa en Flom Saug paa Gaarden Waages Grund beroende  der tilhører Comparenten og Medejere, hvilken han nu tillige personlig eedfæstede med optakte Fingre.

 

Ole Olsen den ældre og Ole Olsen den yngre  begge boende [paa] Gaarden Sæveraas  mødte \og fremlagde/ en skriftlig eedelig Angivelse af det qvantum Bord  800 i Tallet  som indeværende Aar er skaaret paa en Flom Saug paa deres Ejendoms Gaard Sæveraas, hvilken for dem blev oplæst  den de tillige personlig med oprakte Fingre eedfæstede.

 

Erich Gudmundsen Qvalvog mødte og frem lagde en eedelig Angivelse af det Qvantum Bord  200 Stykker og 5 Tylter i Tallet  som indeværende Aar er skaaret paa en Flom Saug paa hans Ejendoms Gaard Qvalvog  den han tillige med oprakte Fingre personlig eedfæstede efter at den for ham var oplæst.

 

Hans Olsen Aamundsbotten og Johannes Andersen Bogen mødte og med oprakte Fingre eedfæstede en af dem fremlagt eedelig Angivelse af det Qvantum Bord som indeværende Aar er skaaret paa Sandnes Flom Saug  400 Stykker og 5 Tylter i Tallet, der forinden for dem blev oplæst.

 

Dernest blev til Laug Rettesmænd for nestkom/m/ende Aar opnævnet følgende nye Mænd  1. Michel Josephsen Aaraas  2. Seebiørn Andersen Sætre  3. {Amund} \Hendrich/ Hansen Siurset  4. Niels Goutesen Fieldsende  5. Ole Iversen Hodneland  6. Ole Iversen Møching  7. Torger Larsen Totlandsdahl  og 8. Mons Erichsen Todtland.

 

Nye Sag

Biskop Arentz imod Knud Olsen Hoepe

Biskop Arentz loed anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indkalde Knud Olsen Hoepe for efterstaaende 7 Aars Landskyld á 1 Rdlr 4 mrk 2 s aarlig  at liide Dom til Betaling og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore de brugte Kaldsmænd Lensmanden Lars Fieldsende og Niels Gouthesen Fieldsende eedelig afhjemlede Varselen at være skeed i den indstevntes egen Boepæl og Paahør den 1te indeværende Maaned.

  Citanten loed indstille at den indstevnte maatte forelægges til neste Ting.

  Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

  Lovlig indstevnte Knud Olsen Hoepe gives Laug Dag til nestkom/m/ende Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Fogden Heiberg loed fremlægge til Bielæg ved Regnskabet

            4.  General Mandtal over alle Jordbrugende her i Skibreedet  der i Retten blev oplæst og uimodsagt.

            5.  Aftags Tings Vidnet, hvor til af Almuen  og deriblant Anders Mathiasen Hosteland og Iver Larsen Andvigen blev svaret at de aftagne Gaarder intet Paalæg kand taale.

            6.  Øde Gaards Tings Vidnet ang: Gaarden Fieldsbøe, hvortil af Almuen  og deriblant Mons Olsen Schouge og Lars Andersen Øvre Tvedt blev svaret at den er saa aldeeles fordervet at den ikke nogensinde kand væntes at blive dyrket  og at ingen har villet antage sam/m/e imod Afgifts Svarelse.

 

Dernest blev kundgjort

            33.  Et Skjøde udgivet af Enken Elie Johannes Dotter Lechvold med Laug Værge  til Danckert D: Heiberg paa 18 Mark Smør, 18 Mark Fisk og 6 Kander Malts Leje \i Gaarden Lechvold/ for 66 Rdlr  dateret 30te Julii 1777

            34.  Et Ditto udgivet af Ole Andersen Hougsvæhr til Knud Monsen

 

1777: 364

 

Hougsdahl paa 1 Pund 6 Mark Smørs Leje i Gaarden Hougsvæhr for 25 Rdlr  dateret 23de Octbr: 1777.

            35.  En Bygsel Seddel udgiven af Knud Monsen Hougsdahl til Ole Andersen paa 1 B/ismer Pund 16 ½ Mark Smørs Leje i Gaarden Hougsvæhr  dateret 23de 8br: 1777  med Revers.

            36.  En Ditto udgiven af Danckert Heiberg til Christen Nielsen paa 18 Mark Smør  18 Mark Fisk og 6 Kander Malts Leje i Gaarden Lechvold  dateret 23de Octbr: 1777  med Revers.

 

Hospitals Tings Vidne

Anders Mathiasen Hosteland anmeldte at hans Søn Mathias Andersen er befængt med den spedalske Syge  og da {Comparenten} \han/ er saa fattig at han {slet} ikke kand bekoste hans Indlem/m/else i Hospitalet, begjerede han Laug Rettens og Almuens Svar derom indhentet.

  Laug Retten og Almuen svarede hertil at saavidt Mathias Andersen Hostelands Tilstand dem er bekjendt  formeener de at han nok selv kand bestride 1te termins Indskud til Indlem/m/elsen i Hospitalet  men ikke meere.

  Comparenten begjerede dette beskreven meddeelt, der blev bevilget.

 

Fogden Heiberg loed fremlægge til sit Regnskabs Belæg

            7.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongel: Skatter  hvoraf de ordinaire beløber for Aaret 1775 35 Rdlr 2 mrk 12 s   for 1776 128 Rdlr 5 mrk 15 s   og for indeværende Aar 879 Rdlr 4 mrk.   Frivillig Afgift 17 Rdlr 3 mrk 2 s   og Procento Skatten 40 Rdlr 4 mrk 3 s

 

Da ingen efter 3de Udraab havde viidere ved Tinget at udrette  blev sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Hosanger Skibreede 1777

Aar 1777  den 25de Octobris  blev et almindeligt Høste Ting holden for Hosanger Skibreede paa Tingstædet Bernestangen  og Retten betjent af Sorenskriveren med tilnævnte Laug Ret som her foran f: 312 ere anførte  undtagen at i Stæden for No: 2 Knud Ladvigshougen  der er syg  sad Ingebrigt Olsen Bernes. Ved Tinget var tilstæde Fogden Heiberg og meeninge tingsøgende Almue

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Stifts Breve som ved dette Aars Høste Ting for Sartors Skibreede ere registerede.

 

Dernest frem kom til Kundgjørelse følgende Almues Breve.

            1.  Skifte Brev efter Koenen Rangele Siurs Dotter Gietrem af 12te Junii 1777

            2.  Et Ditto efter Koenen Agotte Ellings Dotter Litland af 13de sam/m/e.

            3.  Et Ditto efter Sirie Niels Dotter Møs af 16de sam/m/e.

            4.  Et Ditto efter Myndtlingen Karie Johan/n/es Dotter Ladstad af 22de Augusti 1777

            5.  Et Ditto efter Koenen Gurie Ols Dotter indre Eide i Echangers Skibreede af 18de Junii 1777.

            6.  Et Ditto af sam/m/e dato efter Elling Monsen indre Eide i Ech: Skibreede.

            7.  En Kjøbs-Contract imellem Kam/m/er Raad Hysing paa Amtmand Knagenhielms Vegne og Knud Torbiørnsen ang: Gaarden Mellingsdahl  af Skyld 1 B/ismer Pund 12 Mark Smør for 50 Rdlr  dateret 6te 8br: 1777.

 

Fogden Heiberg fremlagde til Bielag ved Regnskabet

            1.  Odels Mandtallet, der i Retten blev oplæst, hvor til af Almuen  og deriblant Anders Nielsen Hoele og Knud Torbiørnsen Millesdahl blev svaret at alle derudi anførte selv eje og bruge deres Gaarder.

            2.  Det stoere Tings Vidne bestaaende af 17 Spørsmaale, hvor til af Almuen  og

 

1777: 364b

 

deriblant Joen Johannesen Hesiedahl og Simon Johan/n/esen Toschedahlen blev svaret ligesom til forrige Aars Tings Vidne  med den Forskjel til 4de Sp:  at her i Skibreedet ingen Saug er given.

            3.  Det lille Tings Vidne bestaaende af 2 Spørsmaale, hvor til af Anders Iversen Fladeqval og Knud Magnesen Møxter blant fleere blev svaret ligesom ved forrige Aars Tings Vidne er anført

 

Dernest blev kundgjort

            8.  Et Skifte Brev efter Koenen Gurie Christians Dotter Asgaard i Echangers Skibreede af 21de Junii 1777.

            9.  Et Ditto efter Anders Siursen Nordaas  begyndt den 21de Febr: og sluttet den 7de April 1777.

            10.  Aflyst et Pante Brev udgiven af Anders Siursen Nordaas til Joen Michelsen Wevletvedt  stoer 49 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 B/ismer Pund 6 Mark Smør og 2 Mæler 1 ½ Kande Malts Leje i Gaarden Nordaas  dateret 26de 8br: 1776 og tinglyst s: D:, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 14de April 1777 er indfriet

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  udsættes Tinget til i Overmorgen

 

Aar 1777  den 27de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret

 

Fogden Heiberg loed fremlægge til Belæg ved Regnskabet

            4.  Aftags Tings Vidnet, hvortil af Almuen  og deriblant Siur Bergesen Rachnes og Lars Nielsen Sandahl blev svaret at Aftags Gaardene Egemoe, Møgster og Ladstad ej have forbedret sig og derfore ikke kand taale noget Paalæg i Skylden.

            5.  General Mandtal, som i Retten blev oplæst og uimodsagt

 

Publiceret

            11.  et Skiøde udgiven af Enken Marthe Christiansdatter Nordaas med Laugværge Lars Siuersen Reveim og fleere til Siuer Hemmingsen paa 23 ½ M/ark Smør og 19 ½ Kande Malt i Gaarden Nordaas for 95 rd 3 mrk 12 s, dateret 27de 8br: 1777.

            12.  Een Obligation udgiven af Sogne Præsten til Hossanger  Hr: Richard Berg  til Knud Larsen Leeranger paa Capital 200 rd imod 1te prioritets Rett i Naadsens Aaret af Hossanger Kald, dateret 23de 8br: 1777.

            13.  Een Ditto udgiven af Sævre Ingvoldsen Heldahl til Faderen Ingvold Sævressen Fieldschaal paa Capital 100 rd imod 1te prioritets Ret udj 1 Pund 14 ½ M/ark Smør  2 Mæhler og 7 ½ Kande Malt i Gaarden Heldahl, dateret 27de 8br: 1777.

            14.  Een Bygsel Seddel udgiven af Formynderen Johannes Olsen Børtvedt til Ole Johannesen paa 12 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Grd: Helleland, dateret 25de 8br: 1777  med Revers.

            15.  Een Ditto Af Aschild Jelvig med fleere til Johannes Andersen paa 25 ½ M/ark Smør og 18 Kander Malt i Gaarden Aasseim, dateret 27de 8br: 1777  med Revers.

            16.  En Ditto af Sogne Præsten til Hossanger kald  Hr: Berg  til Michel Andersen paa 27 M/ark Smør og ¼ tde: Malt i Gaarden Svennem, dateret 23de 8br: 1777  med Revers.

 

Til Rettens medbetiening for nestkommende Aar 1778 blev opnævnet følgende nye Laug rettes Mænd  Sc:  1. Mons Andersen Egefit,  2. Jacob Bertelsen Ejde,  3. Knud Magnesen Møgster,  4. Jens Siuersen Fosdahl,  5. Simon Johannesen Fosdahl,  6. Baste Knudsen Øvre Kleppe,  7. Ole Olsen Fodtland  og 8. Johannes Endresen Fetie.

 

Fogden Heiberg imod Karie Ols Dotter Øfsthuus med fleere

Fogden Heiberg æskede Sagen i Rette efter Laug Dag, som han fremlagde paategnet lovlig forkyndt.

  Samtlige paagjeldende mødte og vedtoege Laug Dagens lovlige Forkyndelse.

  Fogden Heiberg producerede Attest af Ministerial Bogen, hvormed han afbeviiser Sigtelsen, der i Retten blev oplæst og er saa lydende. Actor begjærede Qvinde Mennesket tilspurgt om hun ikke endnu tilstaaer med disse 2de indstevnte Personer at have haft legemlig Omgang til Barne Avling  og om hun veed hvilken af dem er Fader til hendes uægte Barn.

  Paagjeldende Karie Ols Dotter tilstoed paa Tilspørgende at have haft kjødelig Beblandelse med begge de indstevnte til Barne Avling  og det paa een Tiid at hun ikke kand viide hvilken af dem har været Fader til det avlede uægte Barn

  Paagjeldende Anders Johannesen Fotland mødte og tilstoed med Qvindemennesket Karie Ols

 

1777: 365

 

Dotter at have haft legemlig Beblandelse, hvorefter han kand være Fader til det avlede uægte Barn.

  Paagjeldende Ole Olsen Fotland mødte og benegtede aldeeles at have haft kjødelig Beblandelse med Qvinde Mennesket Karie Ols Dotter til Barne Avling.

  Fogden Heiberg paastoed at den indstevnte Ole Olsen Fotland maatte tilfindes at fralægge sig Sigtelsen med corporlig Eed efter Loven  og i Mangel deraf at tilfindes at udreede Lejermaals Bøder med Tolv Rigsdaler, ligeledes paastoed han og at Qvinde Mennesket Karie Ols Dotter, som har haft utugtig Omgang med 2de Personer  maatte tilfindes at udreede 2de Lejermaals Bøder med 12 Rdlr  endelig og at Anders Johannesen Fodtland ligeledes maae tilfindes at udreede Lejermaals Bøder med 12 Rdlr  samt een for alle at oprette Søgemaalets Omkostninger med 5 Rdlr  og saaledes indloed han Sagen Dom.

  Sergeant Halvor Sætre mødte efter Compagnie Chefens Ordre med indkaldte Anders Johannesen og gav tilkjende at han nu var sadt i virkelig No: som Soldat  og derfore ventede at han for Tiltale i den/n/e Sag vorder befriet.

  Fogden Heiberg forestillede at det er meere end 4 Aar siden her holdtes Completerings Session ved Regimentet  og ved denne sidste var den indstevnte Anders Fotland ej som Soldat enrolleret, at completere de imellem Sessionerne vacant blevne Num/m/ere, der til er Compagnie Chefen med Fogden  men ikke paa egen Haand  berettiget, dette er ej iagttaget af Hr: Capitaine Jæger  og Fogden troer at DeH:rer Sessions Deputerede ere ganske uviidende om bemelte Karls Indskrivelse som virkelig Soldat. Overalt var han ikke Soldat da Lejermaalet blev begaaet  og alt saa paastoed han ham tilfunden at udreede de forvirkede Bøder.

  Da ingen havde viidere at tilføre  optages Sagen til Dom at afsiige i Morgen.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Niels Olsen Hanestved

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Niels Olsen Hanestved for begangne Lejermaal med nu afdøde Qvinde Men/n/eske Gurie Berges Dotter ibidem  at liide Dom til Undgjeldelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Ole Nielsen Hanestved mødte for sin Søn  indkaldte Niels Olsen Hanestved  og vedtoeg paa hans Vegne lovlig Varsel  samt tilstoed Sigtelsen.

  Fogden paastoed den indstevnte tilfunden at udreede Lejermaals Bøder 12 Rdlr  og oprette dette Søgemaals Omkostning med 3 Rdlr,

  Den indstevnte havde intet viidere fra sin Siide at tilføre  og derpaa blev derudi afsagt følgende

Dom

  Ved den fremlagde Attest af Kirke Bogen er det godtgjort at den indstevnte har begaaet det paasøgte Lejermaal med afdøde Gurie Berges Dotter, ligesom han og har ladet tage til Gjenmæle og tilstaaer sam/m/e.

  Thi tilpligtes Niels Olsen Hanestved at udreede til Sagsøgeren Lejermaals Bøder Tolv Rdlr  og oprette Søgemaalets Omkostning med 1 Rdlr 3 mrk  At fyldestgjøres inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

1777: 365b

 

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Lars Johannesen Møching

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Lars Johan/n/esen Møching fordie han i Ægteskab har begaaet Lejermaal med Qvinde Mennesket Ragnilde Ellings Dotter Langeland, der tillige til vedermæle er indkaldet, derfore at liide Dom til vedbørlig Undgjelde[lse] og at oprette Søgemaalets Omkostning.

  Hans Johannesen Bernæs mødte for sin Broder  indkaldte Lars Møching  og vedtoeg paa hans Vegne lovlig Varsel  og tilstoed Sigtelsen.

  Lensmand Steffen Hatland anmeldte paa indkaldte Ragnilde Ellings Dotters Vegne at hun vedtager lovlig varsel.

  Fogden Heiberg maatte begjære Sagen udsadt til neste Som/m/er Ting for imidlertiid at besørge Seqvestration i den indstevntes Boe.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet.

  Efter Sagsøgerens Begjæring udsættes Sagen til neste Som/m/er Ting

 

Fogden Heiberg loed fremlægge

            6.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongel: Skatter, hvoraf de ordinaire beløber for Aaret 1775 5 Rdlr 1 mrk 2 s   for 1776 35 Rdlr 5 mrk 12 s   og for indeværende Aar 400 Rdlr 2 mrk 8 s,   den frivillige Afgift 11 Rdlr 4 mrk 2 s   og Procento Skatten 14 Rdlr 5 mrk 5 s

            7.  Fortegnelse over den efterstaaende Consumtion og Folke Skat  af Beløb 11 Rdlr 8 s

 

Da ingen efter 3de Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Echangers Skibreede 1777.

Aar 1777  den 28de Octobris  blev et almindeligt Høste Ting holden for Echangers Skibreede paa Tingstædet Bernestangen  og Retten betjent af Sorenskriveren med tilnævnte Laug Ret, som her foran f: 314 ere anførte  undtagen at i Stæden for No: 3 Ole Olsen Biørge  sad Rasmus Larsen Echanger. Ved Tinget var tilstæde Fogden Heiberg og meenige tingsøgende Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Stifts Breve som ved indeværende Aars Høste Ting for Sartors Skibreede ere registerede.

 

Dernest blev kundgjort følgende Almues Breve.

            1.  Et Skifte Brev efter Koenen Anne Ols Dotter Echnesvog af 28de Apr: 1777

            2.  Et Ditto efter Elling Monsen indre Eide af 18de Junii 1777.

            3.  Et Ditto efter Koenen Gurie Ols Dotter indre Eide af sam/m/e dato.

            4.  Et Ditto efter Koenen Brithe Anders Dotter Næsbøe af 20de sam/m/e

            5.  Et Ditto efter Koenen Gurie Christians Dotter Asgaard af 21de sam/m/e

            6.  Et Ditto efter Iver Olsen Svindahl af sam/m/e dato.

            7.  Et Ditto efter Enken Aase Helges Dotter Svindahl af sam/m/e dato.

            8.  Et Ditto efter Koenen Rangele Ols Dotter Nedre Herland  begyndt den 30te Maji og sluttet den 15de Augusti 1777.

            9.  Et Ditto efter Koenen Magelie Joens Dotter Myhr  begyndt og sluttet d/en 18de Augusti 1777

            10.  Et Ditto efter Myndtlingen Brithe Niels Dotter Myhr af sam/m/e dato.

            11.  Et Ditto efter Koenen Anne Siurs Dotter Myhr af sam/m/e dato.

            12.  Et Ditto efter Knud Hansen Lie af 19de sam/m/e.

 

Dernest blev udi Sagen anlagt af Fogden Heiberg ved Hosanger Skibreedes Ting imod Karie Ols Dotter Øfsthuus og {Johannes} Anders{en} \ Johan/n/esen / samt Ole Olsen Fotland saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt.

  Efter fremlagde Præste Attest og egen Tilstaaelse har Anders Johannesen begaaet Lejermaal med Qvinde Men/n/esket Karie Ols Dotter Øfsthuus  og denne sidste har tillige inden

 

1777: 366

 

Retten angivet  ligesom og i Præste Attesten er anført  at hun tillige har haft legemlig Omgjængelse med indstevnte Ole Olsen Fotland  uden at hun veed hvilken af begge disse har været Fader til det af hende avlede uægte barn, hvilket Ole Olsen Fotland fragaaer og derfore i Følge Lovens 6 B: 13de C: 5 Art: ved Benegtelses Eed bør fralægge sig. Anders Johannesen Fotland har derimod ved Sergeant Sætre ladet anmelde  da Sagen første gang faldt i Rette  at han som interims Soldat var indskrevet  og siden at han i virkeligt Num/m/er som Soldat er blevet indsadt, hvor fore han formeener sig befriet for Tiltale; Men foruden at det paasøgte Lejermaal førinden den Tiid har været begaaet, er det ikkun et løst Foregivende imodsagt af Sagsøgeren, der ej kand kom/m/e i Betragtning i Mangel af vedbørlig Beviis derom fra Sessionens Tilforordnede eller Regimentet.

  Thi kjendes hermed og Døm/m/es for Ret  Anders Johannesen Fotland og Karie Ols Dotter Øfsthuus bør hver for sig at udreede Lejermaals Bøder  den første Tolv og den sidste Sex Rdlr  og een for begge oprette Søgemaalets Bekostning Tre Rdlr. Ole Olsen Fotland bør til nestk: Som/m/er Ting \efter/ lovlig Tilkaldelse af Sagsøgeren og paagjeldende Karie Ols Dotter Øfsthuus aflægge Benegtelses Eed derhen at han ingen kjødelig Beblandelse til Barne Avling med bemelte Qvinde Men/n/eske haver haft  og der efter for Tiltale i den/n/e Sag være frietagen, men i Mangel af saadan Befrielses Eed til bemelte Tiid at aflægge  bør han udreede Lejermaals Bøder Tolv Rdlr  og tilligemed de andre toe een for alle oprette den/n/e Rettergangs Omkostning med Tre Rdlr. At fyldest gjøres til bestemte Tiid femten Dage efter den/n/e Doms Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

Dernest blev kundgjort

            13.  Et Auctions Skjøde udgivet af Sorenskriveren Haberdorff til Danckert Danckertsen Heiberg paa 2 B/ismer Pund og 6 Mark Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Biørnevold  afg: Postmester Brøchers Sterboe tilhørende  for 40 Rdlr  dateret 3de Julii 1776.

            14.  Et Skjøde udgivet af Danckert D: Heiberg til Iver Gullichsen paa 2 B/ismer Pund 6 Mark Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Biørnevold for 140 rd  dateret 22de 8br: 1777.

            15.  Et Auctions Skjøde udgivet af Sorenskriveren Henrich Garman til General Krigs Com/m/issaire Geelmeyden paa 2 B/ismer Pund og 6 Mark Smørs Leje i Gaarden Sandvig for 60 Rdlr  dateret 6te Julii 1771.

            16.  Et Skjøde udgivet af General Krigs Com/m/issaire Geelmeyden til Erich Ellevsen paa 1 B/ismer Pund 3 Mark Smørs Leje i Gaarden Sandvig for 58 Rdlr  dateret 21de Januarii 1777  med hosfulgte Attest af sam/m/e dato at ingen Kjøbs Contract derom har været oprettet.

            17.  Et Skjøde udgiven af Sogne Præsten Casten Henrich Schanche til Cappellan Michael Sundt Tuchsen paa 5 B/ismer Pund Smør og 1 ¼ Tønde Malts Leje i Gaarden Jordahl for 200 Rdlr  dateret 18de Septbr: 1777.

            18.  Et Ditto udgivet af Capellanen til Lindaas  Michael Sundt Tuxen  til Joen Erichsen Jordahl paa 20 Mark Smørs Leje i Gaarden Joerdahl for 33 Rdlr 2 mrk  dateret 18 Octobris 1777.

            19.  Et Ditto udgivet sam/m/e Dag af sam/m/e Sælger til Ole Olsen Jordahl paa 20 Mark Smørs Leje i Gaarden Jordahl for 33 Rdlr 2 mrk

            20.  Et Ditto sam/m/e Dag udgivet af sam/m/e Sælger til Arne Monsen Jordahl paa 20 Mark Smørs Leje i Gaarden Jordahl for 33 Rdlr 2 mrk.

            21.  Et Ditto af sam/m/e Sælger udgivet sam/m/e Dag til Niels Hansen Jordahl paa ½ Løb og 4 Mark Smørs Leje i Gaarden Jordahl for 66 Rdlr 4 mrk.

            22.  Et Ditto sam/m/e Dag udgivet af sam/m/e Sælger til Ole Gouthesen Jordahl paa ½ Løb og 4 Mark Smørs Leje i Gaarden Jordahl for 66 Rdlr 4 mrk.

            23.  Et Bygsel Brev udgivet af Sogne Præsten til Manger  Wilhelm Friman  til Aschild Olsen paa 1 B/ismer Pund Smør og 2/3 Faars Leje i Gaarden Ascheland  dateret 20de Junii 1777  med Revers.

 

1777: 366b

 

            24.  Et Bygsel Brev udgivet af Domkirkens residerende Capellan Jørgen Wiggers til Siur Larsen paa ½ Løb Smørs Leje i Gaarden Nore Qvinge  dateret 13de Junii 1777  med Revers.

 

Dernest fremlagde Fogden Heiberg til Bielag ved Regnskabet

            1.  Odels Mandtallet, der i Retten blev oplæst, og paa Tilspørgende forklaret af Almuen, hvoriblant Erich Christensen Ytre Eide og Arne Monsen Jordahl, at alle derudi anførte selv eje og bruge deres paaboende Gaarder.

            2.  Det stoere Tings Vidne bestaaende af 17 Spørsmaale, hvortil af Almuen  og deriblant Mons Arnesen Myhr og Ole Gouthesen Jordahl  blev svaret som ved forrige Aars Tings Vidne er anført

            3.  Det lille Tings Vidne bestaaende af 2 Spørsmaale, hvor iblant andre af Almuen af Johan/n/es Olsen Schaar og Iver Nielsen Biørgsvig blev svaret som i forrige Aars Tings Vidne er anført

            4.  Aftags Tings Vidnet ang: Gaardene Moe, Otterstad, Farrestved og Steensland  hvor til blev svaret at de ej haver forbedret sig men heller ere forringede og derfore intet Paalæg kand taale.

 

{Fogden Heiberg begjærede Almuen tilspurgt om ikke Eric}

 

Johannes Olsen Schaar og Niels Bergesen Biørgsvig mødte og frem lagde eedelig Angivelse af det qvantum Bord  1600 i Tallet  som indeværende Aaret er skaaret paa en liden Flom Saug staaende paa Gaarden Schaar, hvilken de tillige med oprakte Fingre personlig eedfæstede efterat den for dem var oplæst.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 29de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret  og blev da kundgjort

            25.  Et Skjøde udgiven af Niels Hansen Jordahl til Ole Bottelsen Høyland paa 18 Mark Smør og 15 Kander Malts Leje i Gaarden Jordahl for 66 Rdlr 4 mark  dateret 28de Octobris 1777.

            26.  Et Ditto udgiven af Joen Erichsen Jordahl til Joen Haldorsen Hodne paa 12 Mark Smør og 10 Kander Malts Leje i Gaarden Jordahl for 33 Rdlr 4 mrk  dateret 28de Octbr: 1777.

            27.  Et Ditto udgivet af Ole Gouthesen Jordahl til Lensmand Ole Knudsen Fyllingen paa 18 Mark Smør og 15 Kander Malts Leje i Gaarden Jordahl for 66 Rdlr 4 mrk  dateret 28de Octobris 1777.

            28.  Et Ditto udgiven af Haldor Andersen Hodne og Johan/n/es Larsen Hougsdahl som Værge for Ole Magnesen paa 12 3/8 Mark Smør og 5 ½ Kande Malts Leje i Gaarden ytre Hindenæs  til Mons Magnesen, som forhen derudi ejer 14 5/8 Mark Sm: og 6 ½ Kde: M:  og følgelig tilsam/m/en 1 B/ismer Pund 3 Mark Smør og 12 Kander Malt, for 16 Rdlr 3 mrk  dateret 28de Octbr: 1777.

            29.  Et Ditto udgiven af Joen Nielsen Muulen og Sødskende til Anders Nielsen paa 2 4/7 Mark Smør og 1 5/7 Kande Malts Leje i Gaarden Myhr for 14 rd 1 mrk 14 s  tilligemed Odels Ret til 9 Mark Sm: og 6 Kde: Malts Leje derudi for 20 rd  dateret 28de Octbr: 1777.

            30.  Et Ditto udgivet af Mons Jensen Nedre Aas til Ole Knudsen paa 1 B/ismer Pund Smør og 1 Mæle Malts Leje i Gaarden Nedre Aas for 16 Rdlr  dateret 28de Octbr: 1777.

            31.  Et Ditto udgivet af Marithe Lars Dotter Høyland med fleere paa 18 Mark Smør og 12 Kander Malts Leje i Gaarden Høyland  til Berge Halvorsen  som tilforn derudi er ejende 6 Mark Smør og 4 Kander Malt  og følgelig nu i alt 1 B/ismer Pund Smør og 16 Kander Malts Leje, for 54 Rdlr  dateret 28de Octbr: 1777.

            32.  Et Vilkaars Brev udgivet af Berge Halvorsen Høyland til hans Moeder Marithe Lars Dotter paa aarlige Leve Kaar af nysbemelte Anpart i Gaarden Høyland dateret 28de 8br: 1777

            33.  Et Pante Brev udgivet af Berge Halvorsen Høyland til Moederen Marithe Lars Datter Høyland *for (stoer) 36 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 B/ismer Pund Smør og 16 Kander Malts Leje i Gaarden Høyland  dateret 28de 8br: 1777.

            34.  Et Bygsel Brev udgivet af Erich Christensen ytre Eide med fleere til Lars Erichsen paa 1 B/ismer Pund og 8 Mark Smør og 10 2/3 Kande Malts Leje i Gaarden ytre Eide  imod at svare aarlige Leve Kaar

 

1777: 367

 

til Erich Christiansen 3 Voger Korn og Føde for 1 Koe og 6 Smaler  dateret 28de Octbr: 1777  med Revers.

            35.  En Ditto udgiven af Siur Rasmusen Echnesvog med fleere til Anders Nielsen paa 5 1/7 Mark Smør og 3 3/7 Kande Malts Leje i Gaarden Myhr  dateret 28de Octbr: 1777.

            36.  Et Deele Brev udgivet af Sorenskriveren  til de myndige Arvinger efter *efter Koenen Rangele Ols Dotter Totland paa 6 Mark Smør og 5 Kander Malts Leje i Gaarden Todtland  og 1 B/ismer Pund Smør og 16 Kander Malts Leje i Gaarden ytre Eidsnæs  for 45 Rdlr  dateret 29de Octobris 1777.

 

Fogden Heiberg loed fremlægge til Bielag ved Regnskabet

            5.  Et Mandtal over alle Jordbrugende  der i Retten blev oplæst og uimodsagt

            6.  Fortegnelse over de efterstaaende Høy Kongel: Skatter, hvoraf de ordinaire beløber for 1775 18 Rdlr 1 mrk 12 s   for 1776 42 rd 5 mrk 8 s   og for indeværende Aar 345 Rdlr 1 mrk 4 s   og den frievillige Afgift 3 Rdlr 5 mrk 6 s

 

Dernest blev opnævnt som Laug Rettesmænd for nestanstundende Aar 1778 følgende nye Mænd  1. Ole Erichsen Fyllingsnæs  2. Rasmus Haldorsen Hougsmyhr  3. Steffen Larsen Elvig  4. Siur Larsen Nore Qvinge  5. Erich Gullachsen Rødland  6. Magne Joensen Echnes  7. Rasmus Olsen *Echangergerlie (Echangerlie)  og 8. Iver Johannesen Fyllingsnæs.

 

Da ingen efter 3de Udraab havde viidere ved Tinget at udrette  blev sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Watzværens Tinglaug 1777.

Anno 1777  den 17de Novembris  blev Retten sadt paa Tingstædet Bolstadøren til et almindeligt Høste Tings holdelse for Watzværens Tinglaug, og betient udj Sornskriveren Hr: Regiments Qvarteermester Haberdorffs lovlige Forfald af hans eedtagne Fuldmægtig Peder Tafteberg i overværelse af de samme Laug Rettes Mænd som ved sidstl: Som/m/er Ting var tilstæde og her foran paa fol: 317 er antegnet, undtagen at der i Stæden for Simon Nielsen Næssem som er svag, sad Lars Jacobsen Mæstad. Ved Tinget var nærværende Kongl: Majestets Foged Christen Heiberg og meenige Tingsøgende Almue  samt dette Tinglaugs Lensmand Biørne *Myheltvedt.

 

Og blev da først bekjendtgjort de samme Stifts Breve som ved dette aars Høste Ting for Sartors Skibreede ere Registerede.

 

Dernest fremkom til publication følgende Almues Breve.

            1.  Eet Skifte Brev forretted paa gaarden Fougstad i Arne Skibreede efter Anders Olsen, den 26de Aug: 1777.

 

Og da ingen havde noget viidere ved Sage Tinget at udrette, udfløttes samme til i Morgen.

 

Nest paafølgende 18de Novembris vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug Rett  og blev da publiceret:

            2.  Eet Skiøde udgiven af Peder Larsen Gulbraae og Ingebrigt Bindingebøe til Herlog Olsen Fladeqval paa ½ deelen i en Fieldstøll Sødahlen kaldet af gaarden Gulbraas Udmark for 27 rd 3 mrk, dateret 26de Septembr: 1777.

            3.  Aflyst en Pant Obligation udgiven af Siuer Knudsen Stamnæs til Ingebrigt Aschildsen Strømme paa Capital 60 rd med 1te prioritets Rett udj Gaarden Stamnæs, dateret 4de Novembr: 1766 og Tinglyst samme Dag  og som nu efter Creditors Qvittering af 17de 9bris: 1777 er indfriet og betalt  hvorfore den herved Mortificeres.

            4.  Een Ditto udgiven af Aschild Olsen Horvey til Myndtl: Anne Olsdatter  stoer 106 rd  med 1te prt: i 1 Pund Smør i grd: Horvey, dateret 3de Junii 1776 og Tinglyst sam/m/e Dag  og som nu efter Formynderen Haldor Biørgaases Qvittering af 17de 9bris: 1777 er indfriet og betalt  hvorfore den herved Mortificeres.

 

1777: 367b

 

            5.  Aflyst en Pant Obligation udgiven af Aschild Olsen Horvey til Anders Jonsen Mugaas  stor 80 rd  med 1te Pante Ret i 18 M/ark Smør i gd: Horvey, dateret 3de Junii 1776 og Tinglyst sam/m/e Dag  og som nu efter Qvittering af 17de Novbr: 1777 er indfriet og betalt  hvorfore den herved Mortificeres.

            6.  Een Obligation udgiven af Aschild Olsen Horvey til Anders Andersen Wæte paa Woss  stoer 180 rd  med 1te prioritet udj 1 pd 19 ½ M/ark Smør i Gaarden Horvey  1te Thun, dateret 17de Novembr: 1777.

 

Nye Sag

Erich Nielsen Finne imod Ole Johannesen Axelberg

Citanten mødte for Retten og tilkiendegav ved skriftlig Stevning til dette Ting at have indkaldet Ole Johannesen Axelberg til Doms Lidelse for 7 rd 1 mrk 8 s som han formeedelst en med dem mellem værende Hæste Kiøb er bleven skyldig  samt at oprette ham Søgemaalets bekostning  og Endelig at anhøre Stevnte og ustevnte Vidner om at han er den sam/m/e der tilforn har boed paa Mossefind paa Wangen da det paastevnte Heste Kiøb passerede, alt efter Stevningens nærmere Indhold  der er saalydende.

  Den indstevnte mødte icke efter paaraab, hvorfore Citanten fremstillede stevne Vidnerne Brynild Jonsen Mugaas og Haldor Halvorsen Biørgaas  som under Eed med opragte Fingere forklarede at have forkyndt det i Rette lagde Stevnemaal for indstevnte Ole Johannesen Axelberg i Dag 14 Dage i hans eget paahør og Boepæel.

  Derefter fremstillede Citanten som godvillig mødende Vidner Gotschalk Olsen Hatlestad og Jacob Olsen Horvey  og begiærede at de efter Eedfæstelse maatte blive tilspurgt om icke den nu jndstevnte Ole Johannesen Axelberg er den samme, der tilforn har boed paa Mossefind paa Wosse Wangen  hvor denne Sag af Citanten først mod ham blev andlagt.

  derefter fremstoed

            1te Vidne Gotschalk Olsen Hatlestad  der aflagde Eed og forklarede at jndstevnte Ole Johannesen Axelberg {er fød} \tilforn har opholdt sig/ paa Mossefind  {og der tilforn opholdt sig} da Sagen af Citanten først mod ham blev anlagt,

  og da Citanten ej havde Vidnet viidere at tilspørge  blev han efter forlæsning af hans udsigende Dimitteret.  og fremstoed

            2det Vidne Jacob Olsen Horvey  der aflagde Eed og giorde liige forklaring som nest forrige Vidne  neml: at den indstævnte har opholdt sig paa Mossefind paa Woss da denne Sag først mod ham blev andlagt,

  og da ingen havde Vidnet meere at tilspørge  blev han Dimitteret.

  Citanten indstillede at den indstevnte maatte blive forelagt Laug dag til nestkommende Som/m/er Ting for dette Tinglaug.

Eragtet

  Lovlig Jndstevnte men ej denne sinde mødende Ole Johannesen Axelberg gives Laug dag til nest kom/m/ende Sommer Ting for dette Ting laug at møde og Sagen at tilsvare.

 

Publiceret

            7.  en Obligation udgiven af Gotschalk Olsen Hatlestad til Berge Brynildsen Wæte paa Woss  stoer 96 rd  imod 1te Pante Rett udj 1 Pund Smør i gaarden Hatlestad, dateret 18de 9br: 1777

            8.  Eet Vilkaars Brev udgiven af Mons Heljesen Furrenæs til Ole Olsen Furrenæs og Hustrue, dateret 18de Novembr: 1777.

            9.  Een Fred Lysnings Forretning af Hr: Foged Heiberg imod Fornærmelse i Gaarden Horveys Field Stoel, Skoug hugst og udsletter, af uberettigede, dateret 18de 9bris 1777.

 

Fogden Heiberg loed Æske Sagen i Rette imod Jacob Exe, Peder og Ingebrigt Gulbraae  og tilkiendegav at den paa sidste Sommer Ting tagne fornyelses Laugdag formeedelst urigtig befordring er forkommet, hvorfore han atter begiærede dem forelagt til nestkommende Sommer Ting for dette Ting Laug.

Eragtet

  Retten igientager og fornyer atter den ved sidstl: Sommer Ting for Jacob Exe, Peder og Ingebrigt Gulbraae givne Laug Dag, til nestkommende Sommer Ting for dette Ting Laug, til hvilcken Tiid de haver at møde og til Sagen at svare.

 

Fogden Heiberg fremlagde dernest til sit Regenskabs Bielæg følgende Documenter

            1.  Odels Mandtallet  der blev oplæst og uimod sagt.

            2.  Det store Tings Vidne bestaaende af 17 Qvt:  hvortil af Laug retten og Almuen  og der i blant Brynild Mugaas og Haldor Biørgaas  blev svaret som ved forrige aars Tingsvidne er forklaret

            3.  Eet Mandtal over alle Jordbrugere og Huusmænd her i Ting Lauget, der blev oplæst og uimodsagt.

            4.  Aftags Tings Vidnet bestaaende af 2 qvt:  hvortil blev svaret at det

 

1777: 368

 

dermed forholder sig som forrige aar, hvoriblandt var Brynild Mugaas og Haldor Biørgaas.

            5.  Fortegnelse over de udestaaende Resterende Høy Kongelige Skatter  som beløber for indeværende Aar 67 rd 2 mrk 11 s   frievillig afgifts Restance 2 rd 12 s.

 

Dernest blev til Rettens med betiening for nest kom/m/ende Aar 1778 opnævnt følgende nye Mænd  Sc:  1. Niels Andersen Furrenæs  2. Anders Johannesen Ørvig,  3. Brynild Knudsen Røe,  4. Lars Haldorsen Luuren,  5. Baar Toriersen Hølieraas,  6. Haldor Olsen Hernæs,  7. Mons Knudsen Breche  og 8de  Knud Aschildsen Bolstad.

 

Og da ingen efter Trende forskiellige udraab paa Ting gaarden havde viidere ved Sage Tinget at udrette  blev sam/m/e hermed slutted og Ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Mielde Skibreede [1777]

Anno 1777  den 20de Novembris  blev Retten sadt paa Tingstædet Nedre Mieldegaard til et almindeligt Høste og Sage Tings holdelse for Mielde Skibreedes Almue, og betient udj Sornskriveren Hr: Regiments Qvarteermester Haberdorffs Lovlige Forfald af hans eedtagne Fuldmægtig Peder Tafteberg i overværelse af de sam/m/e Laugrettes mænd som her foran i Protocollen fol: 323 ere Antegnede. Ved Tinget var nærværende Hr: Fogden Heiberg, Lensmanden Niels Reveim og øvrige Ting søgende Almue.

 

Dernest blev bekiendt giort de samme Stifts Breve som ved nest forestaaende Watzværens Tinglaug dette Aars Høste Ting ere publicerede.

 

derefter fremkom til publication følgende Documenter fra Almuen.

            1.  Eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Fougstad i Arne Skibr: efter Manden Anders Olsen, den 26de aug: 1777

            2.  Eet Ditto forretted paa Gaarden Greve i Mielde Skibreede efter Konen Barbro Magnesdatter den 22de ejusdem

            3.  Eet Ditto forretted paa Gaarden Nore Reveim efter Konen Berthe Magnesdatter den 23de ejusdem

 

Og da ingen havde viidere ved Sage Tinget at udrette  udsættes sam/m/e til i Morgen

 

Dagen nestefter  den 21de Novembris  blev Retten atter sammestæds sadt med foranførte Laugrett  og da ingen efter paaraab havde noget ved Sage Tinget at udrette  udsættes sam/m/e til i Morgen

 

Dagen *nesefter  den 22de Novembris  blev Retten atter sammestæds sadt med foranførte Laugrett  og blev da publiceret:

            4.  Aflyst een Pant Obligation udgiven af Mons Carlsen Wichne til Helie Monsen Thuenæs som Formynder for sin Søn Mons Heliesen paa Capital 30 rd med 1te Pante Rett udj 1 pd: 10 ¼ M/ark Smør i Gaarden Wichne, dateret 26de Novembr: 1765 og Tinglyst den 28de ejusdem, der nu efter Creditors Paategnede Qvittering af 20de hujus er indfriet og betalt, hvorfore den herved mortificeres.

            5.  Tinglyst en Pant Obligation udgiven af Lars Olsen Rødland til Jon Michelsen Wefletvedt paa Capital 70 rd med 1te Pante Rett udj 2 Pd Smør  16 Kander Malt udj gaarden Rødland  No: 54, dateret 21de Novembr: 1777.

            6.  Een Ditto udgiven af Mons Carlsen Wichne til Lars Monsen Undeland paa Capital 50 rd med 1te Pante Rett udj 1 pd: 10 ¼ M/ark Smør i Gaarden Wichne  No: 68, dateret 21de Novembr: 1777.

 

Nye Sag

Besse Thuenæstvedt imod Lars Nielsen Wemmelvig

Besse Thuenæstvedt begiærede tilført, at han til dette Ting havde ladet indkalde Lars Nielsen Wemmelvig fordj han havde opsadt sig imod Fattig Comissionens Foranstaltninger, overfaldt ham som Fattig Forstander og Medhielper med Grove Ord og Beskyldninger. Men som den indstevnte Lars Wemmelvig nu havde erklæret sig tilbøyelig til Forliig, saa vilde Citanten og dermed være fornøyet naar den indstevnte Lars Wimmelvig nu her inden Retten erklærer, at de af ham saavel mod Fattig Comissionen som Citanten brugte utilbørlige Ord og Beskyldninger, ere udtalte i overilelse og ubesindighed, aldeeles ubeføyet, samt erlægger en Mulct til Fattig

 

1777: 368b

 

Cassen, efter sine Vilkaar Af 2 mrk.

  Indkaldte Lars Wemmelvig mødte og gav tilkjende at han var aldeeles villig at bielægge Sagen paa foran førte af Besse Thuenæstvedt fastsadte Vilkaar, og derefter Declarerede Citanten Sagen Ophævet.

 

Johannes Johanesen Niaastad imod Jacob Monsen ibdm:

Citanten æskede Sagen \i Rette/ efter Laugdag {paaregnet lov}  som han fremlagde paategnet at være Lovlig Forkyndt, der indtages i Acten saalydende:

  Paagieldende Jacob Niaastad mødte  vedtoeg Laugdagens Lovlige Forkyndelse og begierede Sagen henviist til Aastædet, hvor han paa Lovlig Maade agtede at Oplyse sin Rett og den Tildragelse som har givet anleedning til det paastevnte.

  Citanten indloed Sagen Dom med Paastand, at den indstevnte maatte tilfindes at oprette ham Søgemaalets Omkostning med 7 rd.

  Den indstevnte vedblev sit forrige, hvorefter Sagen til Doms blev optagen at afsiiges den 25de hujus.

 

Ole Hansen Thune til Tings vidne

Ole Hansen Thune mødte og fremlagde en skriftlig Stevning af 18de denne Maaned Paategnet Lovlig Forkyndt, \der i Retten blev oplæst og er/ saalydende.

  Indstevnte Madame Garman mødte icke efter Paaraab.

  derefter blev af Dom/m/eren saaleedes

Eragtet

  Den fremlagde saakaldede Continuations Stevning, melder vel Løselig om hvem de Paagieldende skulle være til at anhøre det Paastevnte Vidnes byrd, men da de Paagieldende, hverken derved lovligen ere kaldede til at Anhøre det paastevnte Tingsvidne, ej heller Stevningen for dem forkyndt, saa bliver Stevnemaalet hermed i følge Lovens 1te Bogs 4de Cap: 1te Art: afviist til nye og lovlig Varsel.

 

Dernest blev til Rettens medbetiening for nest kommende Aar 1778 opnævnt følgende nye Laugrettes Mænd  1. Ole Andersen Nore Reveim,  2. Johannes Olsen Blomdahl,  3. Elling Olsen Hagenæs,  4. Ole Nielsen Søre Wevle,  5. Einer Monsen Nore Borge,  6. Johannes Monsen Stokke,  7. Ole Michelsen Hofden  og 8. Johannes Monsen Gierstad.

 

Fogden Heiberg loed til sit Regenskabs belæg fremlægge følgende Documenter:

            1.  Odels Mandtallet  der inden Retten blev oplæst og uimodsagt  og forklarede {i blant} Johannes Niaastad og Ole Iversen Hartvedt tillige at alle de derudj anførte ejer \og/ bruger {og beboer} deres paaboende Jordeparter.

            2.  Det store Tingsvidne bestaaende af 17 Spørsmaale, hvortil af almuen  og deriblant Johannes Niaastad og Ole Hartvedt  blev svaret at det forholder sig dermed som forrige aar uden nogen Forandring

            3.  Det Lille Tingsvidne bestaaende af 2de Spørsmaale, hvor iblandt andre af Almuen  og Johannes Niaastad og Ole Hartvedt  blev svaret at det forholder sig hermed i Aar som ved forrige Aars Tingsvidne er forklaret.

            4.  Eet Mandtal over alle Jorde brugere og Huusmænd her i Skibreedet  der blev oplæst og uimodsagt.

            5.  Fortegnelse over de udestaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter, som beløber for 1776 27 rd 5 mrk 6 s   til 1777 aars udgang 237 rd 5 mrk 14 s,   Frivillig afgift 9 rd 4 mrk 14 s   og ProCento Skatt 32 rd 2 mrk 3 s.

            6.  Fortegnelse over den udestaaende Consumtion  som *beløder til indeværende aars udgang 20 rd 1 mrk 8 s.

 

Og da ingen efter 3de forskiellige udraab paa Ting Gaarden havde viidere ved Sage Tinget at udrette  blev sam/m/e slutted og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Arne Skibreede 1777

Aar 1777  den 24de Novembris  blev et almindeligt Høste Ting holden for Arne Skibreedes Almue paa Gaarden Nedre Mielde  og Retten beklæd af Sorenskriveren med tilnævnte Laug Retsmænd som her foran f: 321 ere anførte, undtagen at i Stæden for No: 6 Johan/n/es Thuenæs sad Jens Halsteensen Qvam/m/e  og for No: 7 Iver Thuenæstvedt sad Ole Danielsen Seim.

 

1777: 369

 

Ved Tinget var nærværende Fogden Heiberg og meenige tingsøgende Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Stifts Breve som ved dette Aars Høste Ting for Sartor Skibreede med Tillæg.

            4.  En Skrivelse fra Stiftbefalingsmanden til Fogden Heiberg af 18de Novbr: d: A:  hvorved den sidste opdrages at advare Almuen om overhaandtagende Løsagtighed  at de derfra entholde sig.

 

Dernest frem kom til Kundgjørelse følgende Almues Breve

            1.  Et Skifte Brev efter Koenen Karen Lars Datter Melcheraaen  begyndt den 4de Martii og sluttet den 4de April 1777.

            2.  Et Ditto efter Anders Olsen Fougstad af 26de Augusti 1777.

            3.  Et Ditto efter Koenen Karie Niels Datter Taqvam af 27de sam/m/e.

            4.  Et Ditto efter Koenen Karie Bastes Dotter Hoele af 28de sam/m/e.

            5.  Et Ditto efter Koenen Anne Erichs Dotter Mieldem af 29de sam/m/e.

            6.  Et Ditto efter Koenen Brithe Erichs Dotter Garnes af sam/m/e dato.

            7.  Et Ditto efter Lensmand Anders Larsen Morvig af 30te sam/m/e.

            8.  Et Ditto forrettet paa Gaarden Nore Reveim i Mielde Skibreede den 23de Augusti 1777 efter Koenen Berthe Magnes Dotter.

 

Fogden Heiberg imod Lars Evie af stoere Sandvigen.

Fogden Heiberg æskede Sagen i Rette efter Laug dag som han fremlagde paategnet at være lovlig forkyndt.

  Paagjeldende Lars Evie mødte og vedtoeg Laug Dagens lovlige Forkyndelse.

  Fogden Heiberg  efter de forhen irettelagde Beviisligheder  indloed Sagen Dom med Paastand at indstevnte Skipper Lars Evie vorder tilfunden at have forbrudt de Vahres Værdie hvormed han haver handlet  af Beløb 8 Rdlr  til liige Deeling imellem Angiveren og Kongens Fiscum  samt desuden for den/n/e utilladelige Handel at bøde 10 Rdlr  {sam} \og/ oprette Søgemaalets Omkostning med 6 Rdlr.

  Paagjeldende Lars Evie fremviiste in originali det ham af Bergens Byes Magistrat under 26de Martii 1762 meddeelte Borger Brev paa at ernære sig med Høkerie, som derefter blev han tilbageleveret. Dernest fremlagde han og den ham under 4de Martii d: A: fra Stadens Magistrat tilstillede Billett over den Nærings Skat ham er paalignet at svare for indeværende Aar, der er saa lydende. Og da han saaledes formeentlig tilstrækkelig har beviist hvor aldeeles ubeføyet han med dette Søgemaal er angreben  paastoed han sig ej allene for al Tiltale i den/n/e Sag friefunden, men endog derfore vil have sin Rett til vedkom/m/ende forbeholden, hvormed han fra sin Siide indloed Sagen Dom.

  Fogden Heiberg vedblev sit forrige  og Sagen optages til Dom i Morgen at afsiige.

 

Nye Sag

OberHof Rets Procurator Gierman imod Ole Hansen Thune

Procurator Rodtvitt loed i sit Svagheds Forfald ved Kaldsmændene fremlægge den paa Hr: Ober Hof Rets Procurator Giermans Vegne udstædede skriftlige Kaldseddel af 31te passato paategnet lovlig forkyndt, som han begjerede afhjemlet og den indstevnte givet Laug Dag til neste Ting  eller om han møder  Udsættelse til sam/m/e Tiid. Bemelte Kaldseddel blev i Retten oplæst og er saalydende.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Forkyndelsen eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd efter deres Paategning paa Stevnemaalet.

 

1777: 369b

 

  Derefter blev af Dom/m/eren

Eragtet

  Lovlig indstevnte Ole Hansen Thune og Hustrue Marthe Anders Dotter af stoere Sandvigen gives Laug Dag til neste Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Johan Garman imod Ole Ottesen Brevig.

Johan Garman mødte og æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra sidstl: Som/m/er Ting  samt indloed Sagen Dom efter forhen udførte Procedure.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab og Sagen optages til Doms.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Mette Marie Joensen af Sandvigen

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indkalde Mette Marie Joensen af stoere Sandvigen for et ryggesløst og liderligt Huuse som hun der holder  derom at anhøre Vidner og liide Dom til vedbørlig Undgjeldelse  samt at oprette dette Søgemaals Omkostning. Til Vidner derom er under Lovens Faldsmaal indkaldet Marthe Ols Dotter  Anne ved Steenen  Giertrud Tostens Dotter, Isach Klouman, Lars Evie  Peder Andreas Grung og Agotte  tjenende hos Seehuus  alle af stoere Sandvigen, hvorhos Actor fremlagde Stiftets Ordre til Actionen af 21de f: M:  med hosfulgte Anmeldelse fra Sogne Præsten Bruun af 13de s: M:, der begge efter hinanden ind drages i Acten.

  De ind kaldte mødte ikke efter Paaraab.

  De brugte Kaldsmænd Ole Sivertsen og Mons Jacobsen af stoere Sandvigen afhjemlede under Eed Varselen at være skeed som meldt for samtlige indkaldte den 4de den/n/e Maaned i eget Boepæl og Paahør  undtagen for Agotte hos Seehuus  for hvilken Indkaldelsen blev forkyndt for hendes Huusbonde Seehuus.

  Fogden Heiberg begjerede saavel den indstevnte paagjeldende som Vidnerne forelagt Laug Dag til en Politie Ret i Sandvigen i Seehuuses Huus.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indkaldte Mette Marie Joensen gives Laugdag til en Politie Ret som holdes i Johan Seehuuses Huus i stoere Sandvigen Løverdagen den 13de Xbris førstk:  Formiddag Kl: 9  at møde med Tilsvar i Sagen, til hvilken Tiid de indkaldte Vidner Marthe Ols Dotter, Anne ved Steenen  Giertrud Tostens Dotter, Isach Klouman  Lars Evie, og Peder Andreas Grung  og Agotte  tjenende hos Seehuus  tillige forelægges under Lovens Falsmaal at møde og eedeligt Vidnesbyrd i Sagen at aflægge.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 25de Novembris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret

 

og blev da først med Udsættelses Ting for Mielde Skibreede udi Sagen anlagt af Johannes Johannesen Niaastad imod Jacob Monsen Niaastad saaledes for Ret kjendt

 

1777: 370

 

Dømt og Afsagt

  1te og 2det Vidne forklarer ikkun at den indstevnte har sagt at Sagsøgeren af ham skulle faae Rejse Pas, der ej ind befatter nogen virkelig Fornærmelse, og 3die Vidne beretter vel om nogle Ubeqvems Ord som den saggivne skal have udtalt imod Sagsøgeren, men dette enkle Vidne udgjør intet tilstrækkeligt Beviis  og derfore friekjendes Jacob Monsen Niaastad aldeeles for Tiltale i denne Sag.

 

Dernest blev udi Sagen anlagt af Johan Garman imod Ole Ottesen Brevig afsagt saadan

Dom

  Efterat Ole Ottesen henved 8 Aar havde brugt og beboet Pladsen Brevig uden at tilfæste sig sam/m/e eller deraf at svare Afgift til Ejeren  har Sagsøgeren under 5te Xbris 1775 ladet ham udsiige derfra til neste Fardag  og derefter  og i Mangel af mindelig Fraviigelse  ladet ham udkaste deraf ved Rettens Middel efter fremlagde Udkastelses Forretning af 18de Aprilis 1776, hvilken han strax til Stadfæstelse for denne Ret har indstevnet.

  Den Saggivne foregiver derimod i frem lagde Stevninger af 20de Novbr: 1776 og 4de Junii 1777 at have opryddet denne Plads af Udmarken under Bøe Ødegaard  Hans Kongel: May:ts tilhørende, som af Matriculen skulle være udeladt, men foruden at saadant Foregivende baade er ubeviist og blottet for alt Skin af Rimelighed saalænge han ikke i Følge Loven dertil er forsynet med Rydnings Friehed fra Kongens Foged, saa vidner hans egen Tilstaaelse i Indlæg af 7de Junii 1776 imod ham  hvor han vedkjender Citantens Ejendoms Ret til de Huuse hand der har beboet  og Sagsøgeren har tillige med de fremviiste Adkomster godtgjort at være retmessig Ejer af Gaarden stoere Sandvigen med underliggende Plads Brevig.

  Naar endog den saggivne ellers som Rydningsmand kunde være at ansee uden vedbørligt Beviis derom  har han allereede nydt den Rydnings Frihed som Lovens 3 B 12 C 7 Art foreskriver  og da han over den Tiid uden Ejerens Minde har besiddet Jorden  har Sagsøgeren haft Hjem/m/el af Lovens 3 B 14 C: 1te Art: derfra at udsætte ham.

  Thi kjendes hermed og Døm/m/es for Ret  Den fremlagde Udkastelses Forretning stadfæstes som lovbeføyet  og tilfindes Ole Ottesen Brevig at betale Sagsøgeren sam/m/es Bekostning med Eleve Rdlr og Aatte Skilling  samt desuden at oprette ham den/n/e Rettergangs Omkostning med Tie Rdlr. At udreedes 15 Dage efter den/n/e Doms Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

Derefter blev udi Sagen anlagt af Fogden Heiberg imod Lars Evie af stoere Sandvigen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Foruden at den Saggivne endog som blot Land boer ikke kand ansees for Forpranger af de indkjøbte Vahre, saalænge han ikke befindes at udsælge sam/m/e til andre, men selv forbrugte dem, saa er det ej allene godtgjort med det fremviiste originale Borger Brev af 26de Martii 1762  /: hvorom

 

1777: 370b

 

Attest fra Raadstue Skriveren tillige i Politie Kam/m/er Rets Acten {tillige} er inddragen; :/  at han med Høker Handel sig maae ernære, men den fremlagde Seddel, hvorved ham for Aaret 1777 er paalignet Nærings og Byeskat, viiser endog at han til Byens Casse har udreedet Afgift for Næring af Salterie og Høkerie, og følgelig er Sagemaalet imod ham i dobbelt Henseende aldeeles ubeføyet.

  Thi frikjendes indstevnte Lars Evie aldeeles for Sagsøgerens Tiltale i den/n/e Sag.

 

Der næst blev Kundgiort.

            9.  een Leje Contract imellem Johan Garman og Erich Olsen Nyehavn andgaaende Pladsen Breedvigen under stoere Sandvigen.  dat: 8de Octb: 1777.

            10.  Een Fæste Sædel udgiven af Sogne Præsten til Hougs  Hr: Arentz  til Hmd: Haldor Nielsen paa een rydnings Plads under Gaarden Riisnæs  dat: 7 Junii 1777.

            11.  een Grunde Sædel udgiven af Johan Garmann til Lars Evje  dat: 4 Jan: 1777  {med Revers} paa en Huuse Grund i stoere Sandvigen.

            12.  Een Bygsel [Sædel} udgiven af Johan Garmann [til] Lauritz Evie paa 2de stk: Engesletter i Store Sandvigen  Dat: 8 Octb: 1777  med Revers.

            13.  Een Pandte Obligation udg: af Michel Michelsen Hartau til Ole Olsen Nesse i Store Sandvigen  stoer 30 rd  imod 1te Pante Ret udi et Huus i Store Sandvigen  1te Roede N 53, {med een iværende Bielægger Kakkel:}  dat: 24 Septb: 1776

            14.  Eet Afkald udg: af Johanne Hans Datter \i Sandvigen/ til Formynderen Ole Olsen Steen for 6 rd 1 mrk 4 ½ s.  dateret 6 Feb: 1777  {med Rvers}

            15.  {Een Pandte Obligation} \Eet Skiøde/ udg: af Ole Olsen Steen i Store Sandvigen til Weemund Bernees \paa/ et Huus \etc:/ i Store Sandvigen  1te Roede N 49 for 50 rd, dateret 14 Octb: 1776

            16.  Eet Skjøde udgiven af Erich Danielsen Melcheraaen til Sønnen Lars Erichsen \Paa/ 22 M/ark Smør og 3 2/3 Kande Malt udi Gaarden Melcheraaen for 64 rd  Dat: 24 Novemb: 1777

            17.  Een Obligation udg: af Halvor Larsen Langhelle til Knud Larsen Rødbierg  stoer 20 rd  imod 1te prioritets Rett i 13 ½ M/ark Smør udi Gaarden Langhelle  dateret 24 Novemb: 1777

            18.  Eet Afkald udgiven af Sidse Hans Dotter i Sandvigen til Formynderen Ole Olsen Steen for 6 rd 1 mrk 4 ½ s  dateret 6 Feb: 1776

            19.  Deele Brev udgiven af Sorenskr: Haberdorff til Lars Andersen Øvre Selvig paa {sin Myndtlings Vegne udi Gaarden Øvre Selvig} 10 M/ark Smør og 5 ¼ K: Malt  {Dat: 25 Novemb: 1777} udi Gaarden Øvre Selvig  dateret 24de Novbr: 1777

            20.  Odels Skiøde udg: af Jan Andersen Tvetteraas med fleere til Johannes Nielsen Formarchen paa Odels Løsnings Retten til 13 ½ M/ark Smørs Leje i Grd: Langhelle for 11 rd 5 mrk 4 s  Dateret 24 Novb: 1777

            21.  Eet Do: af sam/m/e sælgere til Anders Olsen Langhelle Paa Løsnings Retten til lige andpart i Gd: Langhelle  {dat:} for *ligge Summa  af samme Dato

            22.  Eet Do: s: Dato af samme sælgere til Halvor Larsen Langhelle Paa Løsnings Retten til hans ejende andpart i Gd: Langhelle  af *ligge Skyld som nest forrige  for lige Summa

            23.  Eet Do: udg: af samme sælgere s: D: til Michel Pedersen Langhelle Paa Løsnings Retten til hans ejende andpart i Gd: Langhelle  af *ligge Skyld som nest forrige  for lige Summa

 

Fogden Heiberg loed fremlægge til Bielag ved Regnskabet

            1.  Odels Mandtallet  der i Retten blev oplæst, hvortil af Almuen  og deriblant Niels Erichsen Bouge og Anders Monsen Houchaas  blev svaret at alle derudi anførte selv bruger og beboer deres Gaarder.

            2.  Det stoere Tings Vidne bestaaende af 17 Spørsmaale, hvortil af Almuen  og deriblant Erich Danielsen Melcheraaen og Johannes Jacobsen Falchanger  blev svaret ligesom udi dette Tings Vidne for forrige Aar er tilført  undtagen til 9de Spørsmaal  Steenestadstøen er et priviligeret Gjæstgiver Sted til Rejsendes Fornødenhed som herunder bør anføres  og derimod udgaae fra de i 10de Spørsmaal omspurgte.

            3.  Det lidet Tings Vidne bestaaende af 2 Spørsmaale ang: Fiske Voger

 

1777: 371

 

og Qværner samt Huusmands og Engeslet Pladser, hvortil af Almuen  og deriblant Mons Olsen Mellingen og Erich Monsen Westre Lie  blev svaret at det hermed i alt forholder sig som forrige Aar uden nogen Forandring.

            4.  Aftags Tings Vidnet ang: af fældte Gaarder Dahle og Sæterdahl, hvor til iblant andre af Ole Ludvigsen og Lars Andersen Melcheraaen blev svaret at de ej ere forbedrede  og derfore intet Paalæg kand taale.

 

Da ingen efter Paaraab havde viidere at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen.

 

Nestpaafølgende Dag  den 26de Novembris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret  og blev da kundgjort

            24.  Eet Skiøde udgiven af Lars Andersen Øvre Selvig til Abraham Olsen Aastvedt Paa 18 M/ark Smør og 9 Kander Malt udi Gaarden  N 59, Øvre Selvig for 70 rd  dateret 24 Novemb: 1777

            25.  Eet Do: udgiven af Hans Haaversen \Sættre/ med fleere til Anders Haaversen paa 10 4/5 M/ark Smør  3/20 Faar og 3/20 Mæhle Malt udi Gaarden Seetre  N 80  for 45 Rdl  dateret 25 Novemb: 1777

            26.  Eet Ditto udgiven af Hans Knudsen og N: Knudsen  \Mit Horvig/ til Brod: Aschild Knudsen Mit Horvig paa 11 52/55 M/ark Smør og 7 53/55 K: Malt i Gd: Mit Horvig  N 84  for 46 rd  dat: 25 Novb: 1777

            27.  Een Obligation udg: af Ole Gregoriusen Brueraas til Mons Johannesen Rødland  stoer 20 rd  imod 1te Pante Ret udi 13 ½ M/ark Sm: og 9 K: Malt i Gaarden Brueraas  No 55  dateret 25 Novemb: 1777

            28.  Eet Skiøde udgiven af Anders Monsen Houchaas til Mons Andersen paa 2 pd: 6 M/ark Sm: og 1 Mæhle Malt udi Gaard: Houchaas  N 90  for 96 rd, d: 25 Nvb: 77

            29.  Eet Dito udgiven af Ole Monssen Søraas med fleere til Hans Knudsen paa 22 1/3 M/ark Sm: og 13 1/36 K: M: i Gd: Indre Horvigen  N 85  for 103 rd  dat: 25 Novemb: 1777

            30.  Een Obligation udg: af Jørgen Halsteensen Sæterstøel til Johannes Olsen Echaas  stoer 51 rd  imod 1te Pandte Rett i Gd: Sætterstøel  N 89, 18 M/ark Smør og 1 Mæhle Malt, dateret 25 Novemb: 1777

            31.  Een Bygsel Seddel udgiven af Magne Johannesen Melcheraaen og Halsteen Olsen Hopland til Lars Andersen paa 8 1/28 M/ark Sm: og 4 1/56 K: M: i Gd: Melcheraaen  N 76, dateret 24 Novemb: 1777  med Revers

            32.  Aflyst en Pant Obligation udg: af Stephen Olsen Toppe til Iver Gudmundsen Melcheraaen  stoer 80 rd  imod 1te Pante Rett i Gaarden Toppe  ½ Løb Smør og 6 Kd: Malt  dat: 29 Novemb: 1769 og tinglyst s: d:  med paategnet Qvittering Af dato 25 Novb: 1777

            33.  Een Dito aflyst  udg: af Anders Monsen Hougaas til Iver Gudmundsen Melcheraaen  stoer 60 rd  imod 1te Pante Rett i Gd: Hougaas  2 Pd: 6 M/ark Smør og 1 Mæhle Malt  dateret 19 Novb: 1773 og tinglyst s: d:  med paategnet Qvitter: af Dato 25 Novb: 1777

            34.  Ting Lyst en Pant Obligation udg: af Erich Jansen Mellingen til Rasmus Hagtorsen Echaas  stoer 50 rd  imod 1te pante Rett i Gaarden Mellingen  N 93, ½ Løb Sm: og 6 K: M:  dat: 25 Novb: 1777

            35.  Eet Skiøde udg: af Ole Siursen Mellingen til Erich Jansen Mellingen paa ½ Løb Smør og 6 K: Malt udi Gd: Mellingen  N 93, for 90 rd, dat: 25 Novb: 1777

            36.  Een Pante Obligation udg: af Veemund Bernees i Store Sandvigen til Mons Steffensen Hundhammer  stoer 30 rd  imod 1te Pante Rett i et Huus i Store Sandvigen  i 1te Roede N 49, dat: 25 Novb: 1777

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Atle Olsen Hellen

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indkalde Huusmanden Atle Olsen  boende paa Pladsen Hellen under Sandvigen  for ulovlig Øl og Brændeviins Sal at liide Dom og derom at høre Vidner. Som Vidner er under Lovens Faldsmaal indkaldet Thomas Rasmusen Hylche og Arne Larsen Wiibaas  derom at aflægge Vidnesbyrd.

 

1777: 371b

 

  Paagjeldende Atle Olsen mødte ikke efter Paaraab.

  De brugte Kaldsmænd Lensmand Ole Taqvam og Marcus Knudsen Seim forklarede under Eed at Varselen af dem som meldt er skeed for meere end 14 Dage siden i den paagjeldendes Boepæl og eget Paahør.

  Derpaa blev fremstillet som

            1te Vidne Thomas Rasmusen Hylche, der aflagde Eed og vandt at ved St: Johan/n/es Tiider \d: A:/ var Vidnet tilligemed 2de andre i Atle Olsens Huus paa Hellen og der kjøbte Brændeviin for 3 s, som han sagde at være alt hvad han havde i Huuset, dog har Vidnet tillige hørt et Rygte at han paa andre Tiider ogsaa har haft Øl og Brændeviin at sælge.

            2det Vidne Arne Larsen Wiibaas aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med 1te Vidne  da han tillige med ham der kom rejsende forbemeldte Tiid og fik hver for sig kjøbt Brændeviin for 1 Skilling.

  Fogden Heiberg begjerede Sagen udsadt til neste Ting for at indstevne fleere Vidner  og den paagjeldende Laug daget til sam/m/e Tiid.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig ind stevnte Atle Olsen  Huusmand paa Hellen  gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Ole Michelsen Hiorteland

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet ind kalde Ole Michelsen Hiorteland [for] fortiilig Sam/m/enleje med sin Hustrue  at liide Dom til Bøders Udreedelse og denne Rettergangs Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab.

  Varselen blev eedelig afhjemlet af de brugte Kaldsmænd Lensmand Ole Taqvam og Marcus Seim at være skeed som meldt for 4 Uger siden i Paahør af den paagjeldendes Hustrue.

  Fogden Heiberg begjerede Laug dag for den udeblevne.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Ole Michelsen Hiorteland forelægges Laugdag til neste Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Steffen Knudsen Blindem.

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Steffen Knudsen Blindem for fortiilig Sam/m/enleje med sin Hustrue  at liide Dom til Bøders Udreedelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den paagjeldende mødte ej efter Paaraab  og Kaldsmændene Lensmand Ole Taqvam og Marcus Seim afhjemlede eedelig at Varselen som meldt er skeed i hans egen Boepæl og Paahør for 4 Uger siden.

  Fogden Heiberg begjerede Laug Dag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Steffen Knudsen Blindem gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Johan/n/es Olsen Eichaas.

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Johan/n/es Olsen Eichaas til dette Ting for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og Rettergangens Omkostning at erstatte.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab  hvor fore Varselen eedelig blev afhjemlet af Kaldsmændene Lensmand Ole Taqvam og Marcus Seim at være skeed for 4 Uger siden i den paagjeldendes egen Boepæl og Paahør.

  Fogden Heiberg indstillede at den udeblevne maatte forelægges Laug dag

 

1777: 372

 

til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Johan/n/es Olsen Eichaas gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Ole Olsen Nore Toppe

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Ole Olsen Nore Toppe for fortiilig Sam/m/enleje med hans Hustrue at liide Dom til Bøders Udreedelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den indkaldte mødte ej efter Paaraab  og Varselen blev eedelig afhjemlet af Kaldsmændene Ole Taqvam og Marcus Seim at være skeed for henved 4 Uger siden i den paagjeldendes Boepæl og eget Paahør.

  Fogden Heiberg begjerede Laug Dag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Ole Olsen Nore Toppe forelægges Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar.

 

Fogden Heiberg loed fremlægge til Bielag ved Regnskabet

            5.  General Mandtal over alle Jordbrugende i Skibreedet og Huusmænd  der i Retten blev oplæst og uimodsagt.

            6.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: Skatter  hvoraf de ordinaire beløber for Aaret 1776 38 Rdlr 2 mrk 5 s   og for indeværende Aar 353 Rdlr 3 mrk 12 s,   den frivillige Afgift 17 rd 5 mrk 4 s

            7.  Fortegnelse over den ubetalt henstaaende Consumtion  beløbende 94 Rdlr 5 mrk.

 

Brandskade Tingsvidne

Beboerne paa Gaarden ytre Bouge  No: 23  Niels Erichsen og Johannes Knudsen, hvor af hver ejer og bruger Skatteskyld 1 Bismerpund og 21 Marker Smør  og Landskyld 1 Bismerpund og 12 Marker Smør og 1 Mæle Malt, mødte og anmeldte at sidstl: Mandag 14 Dage siden opkom paa Gaarden en pludselig Vaadeild der fortærede alle de der beroende Huuse tilligemed det derudi værende Høe og Korn, undtagen Fæe huuset paa Johannes Knudsens Brug, hvilket er den ganske Almue bekjendt. De begjerede derfore Laug Rettens og Almuens Forklaring herom indhentet.

  Laug Retten og Almuen svarede hertil at det forholder sig som omspurgt  og i Betragtning af den betydelige Skade dem er tilføyet med at miste al Avlingen  anseer Laug Retten den/n/e Skade for aldeeles total i Henseende den bevilgende Godtgjørelse i Skatterne  uanseet det over blevne Fæehuus der ikkun er af ringe Værdie.

 

Tings Vidne ang: Arne Broe.

Skyds Skafferen Johannes Johannesen indre Arne tilligemed adskillige andre Almues mænd anmeldte, at Arne Broe nu ikke meere som tilforn paa Amtets Bekostning ved ligeholdes, eftersom Postvejen ikke her efter som forhen kom/m/er til at gaae derover, men da den/n/e Broe desuagtet fremdeeles for Eftertiiden er uomgjængelig nødvendig saavel fornøden {saa vel} til Bøygde Vej  som for alle andre rejsende i Almindelighed  og dens Ved ligeholdelse er saa over-

 

1777: 372b

 

maade kostbar at den ikke uden utaalelig Byrde af denne ringe *Bøyg (Bøygd) kand ved ligeholdes, agtede de at anholde om at dens Ved ligeholdelse fremdeeles herefter af heele Amtet maae bekostes  og til saadan Ende var begjærende at Almuens Forklaring herom maatte indhentes.

  Samtlige tilstædeværende Almue, hvoriblant Erich Danielsen Melcheraaen og Aschild Knudsen Horvig, saavelsom og Laug Retten svarede at det rigtig forholder sig i et og alt som omspurgt.

 

Derefter blev udnævnt som Laug Retsmænd for nestkom/m/ende Aar 1778 følgende nye Mænd  1. Joen Monsen Brudvig  2. Niels Magnesen Brudvig  3. Anders Fabiansen Kirke Brudvig  4. Ole Michelsen Hiorteland  5. Steffen Knudsen Blindem  6. Lars Johan/n/esen Bircheland  7. Ole Ellingsen i stoere Sandvigen  og 8. Johan/n/es Olsen Eichaas.

 

Da ingen efter 3 forskjelige Udraab havde viidere ved Tinget at udrette  blev sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Politie Ret i stoere Sandvigen 1777.

Aar 1777  den 13de Decembris  blev en Politie Ret holden i Johan Seehuuses iboende Huus af Sorenskriveren i Nærværelse af de 2de af Fogden tilnævnte eedsorne Laug Rettes mænd  Ole Sivertsen og Rasmus Larsen  begge af stoere Sandvigen

  Fogden Heiberg loed ved Fuldmægtig Herman Gran æske i Rette {efter} den imod Mette Marie Jonsens ved sidstl: Høste Ting for Arne Skibreede anlagde Sag efter Udsættelse og Laug Dag  som han fremlagde paategnet at være lovlig forkyndt.

  Paagjeldende Mette Marie Joensens mødte ikke efter Paaraab, men samtlige indkaldte Vidner mødte og vedtoeg Laug Dagens lovlige Forkyndelse  undtagen Isach Klouman  som ved Bærent Michael Høgh loed melde sit Forfald  at han som enrolleret Matros til i Dag er kaldet af Enrollerings Chefen at møde paa Raadstuen.

  Procurator Preus mødte som Laug Værge for paagjeldende Mette Marie Jonsens og tilstoed lovlig Indkaldelse i den/n/e Sag, men derhos declarerede at befinde sig aldeeles uskyldig udi de gravamina og Beskyldninger, som hende er vorden tillagte, {der for} det skal forhaabentlig af de nu søgende Vidners Udsagn ikke befindes at indstevnte Mette Marie Jonsens i nogen Tilfælde skal have opført sig uchristelig ugudelig og derunder et ryggesløst og liderligt Liv og Levnet, hvilket og Tiiden vil lære efterat de attraaende og allereede opkrævede Vidner eedeligen er bleven afhørte og førte; Ikke destoemindre forbeholdt Comparenten besagde Mette Marie Jonsens ved Contra Stevning i Tiid og ved Lejlighed sig at maintenere  og {hvad} var Comparenten Preus villig at anhøre de indkaldte Vidner som nu maatte admitteres til Forklaring, dog derhos at reservere sig sin Parts nødvendige Indsiigelse imod sam/m/e Vidners aflæggende Deposition.

 

1777: 373

 

  Eedens Forklaring blev af Lovbogen forelæst de mødende Vidner  og derpaa blev fremstillet som

            1te Vidne Marthe Ols Dotter  gift med Jonas Larsen og boende i stoere Sandvigen, der aflagde Eed og vandt at nesten 1 ½ Aar fra nu af  at den ind kaldte Mette Marie Jonsens har boet i Vidnets Naboe Laug  har hun gemeenlig hver Søndags Aften hos sig holdt Spil og Dands, hvorefter det siden gemeenlig har holdt ud paa Natten med Slagsmaal og Banden  og har hun tillige paa den Tiid falholdet for hendes Gjæst Øl og Brændeviin

  Derefter fremkom

            2det Vidne Anne Niels Datter  er Enke og boer ved Steenen i stoere Sandvigen, der aflagde Eed og vandt i et og alt eensstemmig med 1te Vidne  med det Tillæg at saadant vedvarede alle 3 Juledages Aftener og Nætter afvigte Aar, at der tillige imidlertiid har opholdt sig hos bemelte Mette unge Tøser og Tjeneste Piiger ved Natte Tiider  og at der ofte derunder er indtruffen megen Tumult og Støyen som om Nætterne foruroeliger Naboerne i deres Søvn  og at der i blant \2 gange/ er blevet raabt om Vold i hendes Huus, hvoraf det den eene gang hændede sig med Giertrud Tostens Datter, der boede i sam/m/e Huus hvor indkaldte Mette Marie Joensens er boende, at bemelte Giertrud tilligemed hendes 3de Børn udkom alle nøgne paa Gaden og raabte Vold formedelst Overlast  hende af ind kaldte Mette Marie Joensens var tilføyet, men noget viidere løsagtigt havde Vidnet ikke seet eller kand viide med nogen Vished  da hun ej har været i hendes Huus.

  Dernest frem kom

            3die Vidne Giertrud Tostens Dotter  gift med Mons Nielsen og boende i stoere Sandvigen, der aflagde Eed og vandt at hun i halvandet Aar har boet til Leje i Huuset med indkaldte Mette Marie Joensens, hvor fra hun fløttede bort sidstl: Michaelis, og imidlertiid har mærket at bemelte Mette har holdt et ryggesløst Huus med Drik og Spil og Dands de fleeste Søndags Nætter og de 3 Juule Dage Nætter sidstl: Aar, ved hvilke Lejligheder unge Tøser {og Tjeneste Piiger} har været tilstæde og drukket og dandset, ligesom og Banden  Slagsmaal og Støyen og Tumult derved har ind truffet  som har foruroeliget Naboerne i deres Søvn om Nætterne. Tvende gange har Vidnet seet ind kaldte Mette Marie i Sæng med en frem/m/et Mands Person, hvoraf hun den eene gang var nøgen  og var begge gange tillige tilstæde herved en Mand fra Skudevigen som havde funden bemelte Mette i den/n/e Bedrift  og derom til kaldte Vidnet at være Vidne dertil, og har Vidnet derhos fornum/m/et at Mette med den/n/e sam/m/e Mands Person i en Tiid af 6 Uger  at han hos hende var til Huuse  jevnlig søgte Sæng med ham  afklædet i deres blotte Linnet.

  Imidler tiid kom tilstæde og blev fremstillet som

            4de Vidne Isach Klouman  boende i Sandvigen, der aflagde Eed og vandt at han ej selv veed om den ind kaldtes Uordentlighed, men vel har hørt et Rygte om at hun har holdt et ryggesløst Huus med Spil og Dands om Nætterne, Løsagtighed og Drukkenskab, dog veed Vidnet at hun har falholdet Øl og Brendeviin, da han har fortæret sam/m/e i hendes Huus for Betaling.

 

1777: 373b

 

            5te Vidne  Skipper Lars Evie  boende i stoere Sandvigen i Nærheden af paagjeldende Mette Marie Jonsens, der aflagde Eed og vandt at i de 1 1/2det Aar han har boet i Sandvigen  har han vidst at ind kaldte Mette Marie Joensens har falholdet Øl og Brændeviin og haft jevnlig Spil og Dands hos sig Søndags Nætter  hvor af han i sær eengang derfra har hørt et ynkeligt Skriig en saadan Nat fra Søndag til Mandag kort efter sidstl: Michaelis dette Aar, hvorved han blev opvakt af sin beste Søvn midt paa Natten og torde ikke gaae ud af sit Huus, men i Øvrigt har han af mange Men/n/isker hørt Rygte om at hun har holdet et meget ryggesløst Huus baade med Drik og anden Uteerlighed

            6te Vidne Peder Andreas Grung  {boende i Nærheden af den saggivne}, der aflagde Eed og vandt at naar han har gaaet derforbie  har han ofte hørt at der hos indkaldte Mette Marie Jonsens har været holdt Spil og Dands  deels Søndags og deels andre Aftener  og en Morgen tiilig i sær  Kl: 4  saae han at Mette stod i Dørren og slænges med 2 nøgne Fruentim/m/er, men i Øvrigt har han af andre Folk hørt et Rygte om at hun har holdt et ryggesløst Huus  saaledes som af 5te Vidne er forklaret. Ellers har hun falholdet Øl og Brændeviin, og om den nyelig døde Mand, som der skulle have faaet sit Ruus  har han ej hørt uden blot Rygte.

            7de Vidne Agotte Hans Dotter  tjenende hos Johan Seehuus, aflagde Eed og vandt at hun fra Paaske til Michaelis dette Aar har været i Tjeneste hos paagjeldende Mette Marie Jonsens, i hvilken Tiid hun fornam at bemelte hendes Madmoeder Mette Jonsens jevnlig søgte Sæng med en dertil Huuse værende frem/m/et Mands Person  indtil neste Bededag da Mettes {Mands Broder} Søster mand paalagde hende at skille sig ved ham  og var Vidnet tilstæde tilligemed 3die Vidne Giertrud Tostens Datter de 2de gange at Søstermanden havde funden Mette i Sæng med benævnte frem/m/ede Person, efter som Svogeren havde tilkaldet Vidnet tilligemed Giertrud at være overværende derved som Vidner, og var Mette den eene af disse 2de gange afklæd og nøgen i Sængen med ham  og den anden gang i sine Klæder, men ellers havde Mette den ganske øvrige Tiid jevnlig søgt Sæng med ham nøgen og afklæd, og havde den/n/e frem/m/ede Mands Person sagt Vidnet at Mette havde givet ham Fiire Rdlr i Penge og en Guld Ring den første Nat han havde ligget hos hende, hvorom han til Beviis fremviiste Vidnet den bekomne Guld Ring  og da Svogeren paalagde Mette at skille sig ved denne frem/m/ede Person  blev der Slagsmaal imellem den/n/e sidste og Mettes Svoger, men Bededags Aften kom begge Mettes Søstermænd tilligemed hendes Morbroder og fik Mette bort i Svogerens Huus i Sandvigen, hvor hun forblev indtil Pintse Aften nestefter  da {Svogeren} den frem/m/ede Person rejste bort med et Skib, hvorefter Mette neste Dag  1te Pintse Dag  kom tilbage til sit Huus.

 

1777: 374

 

Mette Marie Joensens falholdt ej allene *Mette Øl og Brændeviin, men nesten hver Søndag Aften var der Spil og Dands, hvor ved var tilstæde til langt ud paa Natten adskillige unge Tøser og Tjeneste Piiger fra Byen  tilligemed unge Men/n/esker fra Byen som tildeels dreve Utugt med Tøserne og tildeels drak sig drukne  bandte og sloeges med al Slags Liderlighed, ligesom Vidnet og en gang eller toe kunde fornem/m/e at Mette selv havde utugtig Omgang med 2 andre forskjellige Mands Personer da hun havde været allene med dem op paa Loftet og saae forvirret og forpiusket ud derefter. Om den nyelig druknede Mand vidste Vidnet intet at forklare, da det var skeed efter at hun var kom/m/et {der} af Tjenesten.

  Efter Actors Forlangende blev 1te Vidne atter fremkaldet og vidste paa Tilspørgende intet at forklare om den nyelig i Sandvigen druknede Mand  hvorledes det med ham var tilgaaet.

  2det Vidne Anne Niels Dotter forklarede paa Tilspørgende at da den i Sandvigen nyelig druknede Mand om Aftenen Kl: 10 var udgaaet af indkaldte Mette Joensens Huus  og Gade Dørren var lukket i, bankede han paa Dørren og begjerede at der maatte kom/m/e en ud at gelejde ham hjem, hvor efter Mette kom ud og fulgte ham et Stykke paa Vejen hiem efter til {sit} \hans/ Huus.

  3die  4de og 5te Vidne vidste ej paa Tilspørgende hvorleedes det var tilgaaet med bemelte druknede Mand.

  Procurator Preus  som Forsvar for indkaldte Mette Marie Jonsens  derpaa ydmygst forestillede at som han haver anhørt de afhørte Vidners Udsagn til Protocollen  og hvorimod en Hoben bliver at benegte som usandrue og ubeviislig, hvilket ikke nu saa liige kand betydes, men ved Contra Stevning forhaabentlig skal blive tilbagedreven saafremt den/n/e respective Ret gunstbehageligst vil forunde Sagens Udflyttelse til en for Retten beqvem Tiid at ind berørte Contra Stevning kunde bevirkes  og derved tillige ind kaldes ej allene de allereede afhørte Vidner til nøyere Examination efter formerende Qvæstioner, men end og andre Vidner at vorde førte og afhørte udinden \ den/n/e / Mette Marie Jonsens paatrengte uskyldige Sag, og til hvilken Ende Comparenten Preus Soumitterede Tiiden Rettens gunstbehagelige Foranstaltning  og derhos ydmygst var begjærende at det nærværende Rettes Dag ved Retten passerede maatte blive han/n/em in forma beskreven meddeelt til sin Parts Rettes Pleje og Forsvar.

  Actors Fuldmægtig indstillede den forlangte Anstand til en beqvem Tiid efter Nye Aar, da han agtede fra sin Siide at beslutte Sagen til Doms.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Den forlangte Anstand bevilges til den 16de Januarii nestk:  da Sagen atter her paa Stæden vorder foretagen Førmiddag Kl: 9.

 

1777: 374b

 

 

 

Politie Ret for Alenfiths Skibreede 1777

Aar 1777  den 20de Decembris  blev en Politie Ret holden af Sorenskriveren i hans Huus i Bergen i Nærværelse af de 2de eedsorne Laug Rettesmænd Haagen Nielsen Nyegaard og Lars Pedersen Mitgaard  i Følge Stiftets Ordre af 16de den/n/e Maaned  der indtages i Acten. Dernest indtages her den under 17de d: M: hertil skeede Indkaldelse med paategnet Forkyndelse

  {Thomas} Gjæstgiveren i Brudeknappen  Thomas Olsen Bage  loed frem bringe en Skrivelse af Gaars dato, der er saa lydende.

  Dernest fremstoed

            1.  Steffen Bessesen Fæste, der efter Formaning om sandfærdig Beretning saaledes som han med Eed kand bekræfte, forklarede at Mandagen den 24de Novbr: sidstl: henrejste Deponenten efter {Anmoedning} \Tilsiigelse/ af Corporal Hans Møchesvold  tilligemed ham og de øvrige indkaldte 8 Mænd  til Gjæstgiver Stædet Brudeknappen for at eftersøge 2de der til Huuse værende frem/m/ede Personer  som der havde opholdet sig nesten i 4 Uger af  og til fra nogle faa Dage for Alle Helgens Dag at de der første gang ankom  hvilke Personer Deponenten og medfarende agtede  i Mangel af Pas  at paagribe og frem bringe til Øvrigheden, efter som de ansaae dem for mistænkelige Personer formedelst det lange Ophold paa dette Stæd. Deponenten gik først allene ind i Huuset og talede med Vertindens Søster  og spurgte hende om de fremmede Personer endnu opholdt sig der og havde Pas, hvortil hun svarede  dersom Monsiur Lem fik det viide ville han koste paa Deponenten 60 Rdlr, og at Deponenten maatte vogte sig hvad han taler og ikke spørge efter Pas. Derpaa gik Deponenten ind i den anden Stue til Corporalen  og tilligemed ham gik ind i Vertens egen Stue og der spurgte Verten om disse frem/m/ede Personer vare forsynede med Pas, hvortil Verten i Vreede svarede ganske spodsk at de maatte skam/m/e sig ved at spørge efter slige som har vandret med ham i Byen paa Gader og Stræder og opholdt sig som skikkelige Folk  og da Corporalen {spurgte} sagde at han maatte spørge om disse Personer, siden de opholdt sig her saalænge  svarede Verten at han beholdt dem saa længe han vilde uden at spørge Corporalen derom  Siden kom Deponenten atter derhen sam/m/e Dag tillige\med de øvrige Mænd/ for at tale med de frem/m/ede Personer selv  og blev da saavel Verten og Vertinden selv  som og Vertens Svoger  en Skræder fra Byen  derover meget forbitret  sloeg i Bordet og bebrejdede dem at de mistænkte disse skikkelige Personer  og at Deponenten og de øvrige vare uberettigede at spørge om Pas  og sagde saavel Verten som Vertinden derhos at disse frem/m/ede Personer vare i Slægtskab med dem og havde lagt Penge i Brudeknappen. De frem/m/ede Personer svarede ganske høflig at de stoed i Handel med en Kjøbmand i Bergen ved Navn Hans Greger  hvor de henviiste Deponenten og de øvrige at høre hvem de vare. Den eene frem/m/ede Person toeg op en Tægne Bog af Lom/m/en som han ville fremviise til Beviis om hvem de vare, men Skræderen fra Byen forhindrede ham derfra  siigende  at det ikke var værd at viise den. Ellers havde Deponenten  som boer tæt ved Brudeknappen  adskillige gange tilforn talt med disse frem/m/ede Personer  som de sagde at de vare udsendte med Breve fra det Engelske Compagnie paa Sundmør til

 

1777: 375

 

den Engelske Consul i Bergen.

  Derpaa fremkom

            2.  Corporal Hans Møchesvold  der forklarede eensstem/m/ig med Steffen Bessesen Fæste  med den Forskjel at de frem/m/ede selv da sagde at de rejste i deres Kjøbmands Ærende og havde Brev til den Engelske Consul  og Værten sagde at det var hans Sag som Gjæstgiver at spørge om Pas  og Bønderne uvedkom/m/ende  og at de ikke maatte troe at han huusede nogen Røvere, Da Verten angav disse frem/m/ede for sine Slægtninger  holdt Deponenten det betænkeligt efter deres forrige Forsæt at paagribe dem.

            3.  Niels Olsen Fæste aflagde ligesaadan Forklaring som Corporalen og Steffen Fæste  undtagen den første Samtale imellem dem og Verten allene  og at han ej nøye veed hvorlænge de frem/m/ede opholdt sig i Brudeknappen  da de imidlertiid nogle gange havde været i Byen  og Deponenten hørte ej at Gjæstgiveren i Brudeknappen angav disse frem/m/ede Personer for at være sig beslægtede, da der var nogen Tum/m/el og Allarm saa at han ej kunde høre alt  og i blant var Deponenten ude af Stuen da dette kand være sagt, ej heller hørte Deponenten at de frem/m/ede sagde at have Brev til den Engelske Consul  eller at være udsendt fra det Engelske Compagnie.

            4.  Halvor Knudsen Fæste gjorde ligesaadan Forklaring som Corporalen og Steffen Fæste, undtagen for saavidt den første Samtale imellem dem allene og Verten betreffer, han hørte ej at Værten i Brudeknappen udgav de frem/m/ede for sine Slægtninger  men vel at {han sagde att} de frem/m/ede saavelsom Verten sagde at de skulle blive Deponentens neste Naboer og kom/m/e til at boe i Brudeknappen, og Vertinden sagde at de \ frem/m/ede / havde Breve til den Engelske Consul  hvor de skulle rejse hen.

            5.  Christen Olsen Fæste gjorde ligesaadan Forklaring som Steffen Fæste for saavidt sidste gang blev talt om Pas og ….(?) Tægne Bogen  og at de stoed i Handel med Greger, men alt det øvrige hørte Deponenten ikke  da han iblant var ude af Stuen.

            6.  Soldat Christian Rasmusen Smørdahl gjorde ligesaadan Forklaring som nest forrige Christen Olsen Fæste  og det Tilføyende at baade Vert og Vertinde og de fremmede sagde at disse sidste skulle kom/m/e at boe i Brudeknappen.

            7.  Soldat Lars Erichsen Møchesvold gjorde ligesaadan Forklaring som Halvor Knudsen Fæste.

            8.  Ole Poulsen Beraas gjorde ligesaadan Forklaring som Steffen Fæste og Corporalen  undtagen den første Gang at disse allene talede med Verten i Brudeknappen.

            9.  Jacob Jacobsen Houchaas gjorde ligesaadan Forklaring som Halvor Knudsen Fæste  undtagen det om Tegne Bogen  som Deponenten ikke saae  da han ej paa den Tiid var inde i Stuen  og ved Alle Helgens Dags Tiider var Deponenten i Brudeknappen  og hørte af de frem/m/ede Personer, som da nyelig var ankom/m/en der, at de vare udsendte af det Engelske Compagnie  og vare fra Sundmør og havde Breve med sig til den Engelske Consul i Bergen

            10.  Mons Bessesen Houchaas gjorde ligesaadan Forklaring som Jacob Houchaas.

  Jacob og Mons Houchaas forkla-

 

1777: 375b

 

rede eensstem/m/ig at 8 Dage efter sidstl: Alle Helgens \den 9de Novbr:/  efterat de frem/m/ede vare komne tilbage fra Byen til Brudeknappen og endnu opholdte sig der  vare Deponenterne i Skyds med Gjæst giver Koenen fra Brudeknappen til Byen  og da Gjæstgiver Koenen paa Vejen optoeg sine Klæder af den i Baaden med havende Kiste for at klæde sig paa  saae Deponenterne at hun havde i Kisten en Sølv Kande  smal oven og forgyldt inden i, Deponenterne sagde til hende  der har I en gild eller smuk Sølv Kande, hvortil hun svarede  ja den er saa. Deponenterne fornam ej at der var noget Laag paa den/n/e Sølv Kande  saa at den heller maae ansees for et Sølv Støb.

  Corporal Møchesvold forklarede at han nysbemelte Tiid tillige var med paa Baaden med Gjæstgiver Koenen fra Brudeknappen  og ved Lejlighed at hun optoeg sine Klæder af Kisten i Baaden saae Deponenten en Kande i Kisten  uden Laag, der loed til at være *buget mit paa, som han sluttede at være af Sølv  da den var forgyldt inden i.

  Samtlige Deponenter forklarede at de ej havde formerket at de sig i Brudeknappen opholdende frem/m/ede Personer have falbuden eller solgt noget Sølv Tøy eller andet Gods. I Øvrigt benegtede de samtlig hvad Gjæstgiveren i Brudeknappen har foregivet i hans oplæste Skrivelse af Gaars dato  for saavidt sam/m/e striider imod deres aflagde Forklaringer.

  Jacob og Mons Houchaas forklarede end viidere at {derfore den} den 17de Novbr: sidstl: skydsede de bemelte frem/m/ede fra Brudeknappen til Byen tilligemed Gjæstgiver Koenen fra Brudeknappen  og forblev Deponenterne i Byen til neste Løverdag den 22de s: M:  da de atter skydsede Gjæstgiver Koenen {og hendes Mands Svoger  en Skreder fra Byen, i hvis Huus de frem/m/ede Personer her i Byen havde logeret,} og ind toeg hende i Baaden ved Muuren. Da Deponenterne var komne til Biskops Havnen uden for Hægernæs  kom den Skreder i Byen, i hvis Huus de frem/m/ede havde logeret i Byen, tilligemed bemelte frem/m/ede Personer anroende i en Bonde(?) Baad  og begav sig alle 3 ind paa Deponenternes Baad, hvorpaa de alle 4 siden foer til Brudeknappen  og sagde Gjæstgiver Koenen ved Afrejsen fra Byen at Deponenterne skulle indtage disse frem/m/ede i Baaden paa en af smaa Gaardene uden for Sandvigen  hvor de vare hen farne i Forvejen og havde Ærinde. Sam/m/e Dags Aften ankom Deponenterne til Brudeknappen tilligemed Gjæstgiver Koenen, hendes Mands Svoger Skræderen og forbemelte 2de frem/m/ede Personer  og neste Mandag den 24de Novbr: var det at Deponenterne tilligemed de øvrige foer til Brudeknappen at efterspørge de fremmede Personer  om de med Pas vare forsynede.

  Steffen Bessesen Fæste forklarede end viidere at disse fremmede Personer næste Dag den 25de Novbr: afrejste fra Brudeknappen Nord efter til Raadmandsøen  som Christen Willumsen  boende paa Raasmandsøen  har fortalt Vidnet

 

Da intet viidere den/n/e sinde var at foretage  bliver Forhøret for den/n/e gang sluttet

 

 

1777

- - - - - - - - - -

1778

 

 

(1778: 375b)

 

Politie Forhør paa Houcheland i Schiolds Skibreede 1778

Aar 1778  den 10de Januarii  blev en Politie Ret sadt paa Gaarden

 

1778: 376

 

Houcheland i Schiolds Skibreede af Sorenskriveren i Nærværelse af de 2de tilnævnte Laug Rettesmænd Jacob Monsen og Ole Monsen Aarestad  følgelig Stiftets Ordre af 27de nestl: Maaned  der med paategnet Indkaldelse her ind tages  {tilligemed hosfulgte Skrivelse fra General Major Schlanbusch og Fogden Heiberg  men det hos fulgte Krigs Forhør bliver ved Acten at hæfte}.

  Procurator Randulff loed frembringe en P: M: af Dags dato  der er saalydende.

  {Paagjeldende} Ole Michelsen Nødtvedt mødte saavelsom og Zacharias Houcheland og Hustrue

  Ole Michelsen Nødtvedt {mødte og} gav tilkjende ikke at have faaet andre Penge hos Knud Willand i Stæden for den af ham for Hæste Kjøb bekomne falske Grime  og \at/ dette Foregivende af Knud Willand er aldeeles urigtigt og opdigtet.

  Derpaa fremkom

            Zacharias Danielsen Houcheland  boende paa Gaarden Houcheland  og efter Formaning til sandfærdig Forklaring saaledes som han med Eed kand bekræfte  forklarede at ved St: Hans Tiider sidstl: var Knud Willand i Deponentens Huus og med havde en Hæst som han sagde at have kjøbt af Ole Michelsen Nøtvedt, {en Hæst} og den sidste sagde derfore at have faaet i Betaling en falsk Grime, men Deponenten saae ikke at den første der fore betalte andre Sølv Penge i Stæden til den sidste  \eller nogen andre/

  Derpaa fremkom

            Karen Ols Dotter  Zacharias Houchelands Hustrue  {blev} der efter Formaning til Sandheds Udsiigende saaledes som hun i sin \Tiid/ med Eed kand bekræfte  forklarede i et og alt eensstem/m/ig med hendes Mand.

  Da ingen af de tilstædeværende vidste viidere til Oplysning  og intet viidere var at undersøge  blev Forhøret her med sluttet og op hævet.

 

 

 

Politie Ret i store Sandvigen 1778

Aar 1778  den 16de Januarii  blev af Sorenskriveren en Politie Ret holden i Johan Seehuuses Huus i stoere Sandvigen, hvorved var nærværende de 2de Laug Rettesmænd Ole Sivertsen og Rasmus Larsen af stoere Sandvigen.

  Den constituerede Foged Sr: Herman Gran æskede Sagen i Rette imod Mette Marie Joensens af stoere Sandvigen efter Udsættelse fra sidstl: 13de Xbris  og tilkjendegav at han i Anledning Vidnernes Forklaring over den indstevnte agtede at gjøre saadan Paastand at Meddomsmænd tilligemed Dom/m/eren derudi kom/m/er at kjende, og i den Henseende begjerede Sagen udsadt til nestk: Som/m/er Ting for Arne Skibreede, til hvilken Tiid der tillige efter Befindende kand indhentes nærmere fornøden Oplysning.

  Af Dom/m/eren blev

Forafskeediget

  Efter Actors Begjering udsættes Sagen til nestk: Som/m/er Ting for Arne Skibreede.

 

 

 

Giæste Ret for Herløe Skibreede 1778.

Aar 1778  den 26de Martii  blev en Gjæste Ret af mig sadt i mit i boende Huus i Nærværelse af de 2de dertil af den constituerede Foged opnævnte Laug Rettes mænd Ole Sivertsen og Bærent Michael Høgh  begge af stoere Sandvigen.

  Den constituerede Foged Sr: Herman Gran anmeldte med mundtlig Aftens Varsel

 

1778: 376b

 

til den/n/e Ret at have indkaldet Forstanderen for Søefarende Fattig Huus i Bergen  Sr: Petter Schneider  at anhøre Dom ang: en Lem af bemelte Fattighuus ved Navn Knud Gillesen  der skal have druknet sig selv og være funden død liggende i Søen ved Floervogs Gjerdet i Herløe Skibreede, Til Vidner er indkaldet 3de af det Søefarende Fattig huuses Lem/m/er  Uldrich Diedrichsen  Endre Erichsen og Lars Olsen  og det under Lovens Falsmaal  for at aflægge deres eedelige Forklaring om den afdødes Tilstand førinden den/n/e Tildragelse.

  Actor gav tilkjende at som han ikke har kundet opspørge \nogen/ af den druknedes nærpaarørende her i Byen eller Nærheden som kunde kaldes til den/n/e Gjæste Ret  og Sagen ingenlunde kand taale Ophold, saa havde han i den Stæd som forbemeldt maattet ind kalde Fattighuusets Forstander herom at anhøre Dom. Dernest producerede Actor Stiftets Ordre til den/n/e Action af 23de d: M:  tegnet paa hans Anmeldelse derom af s: D:  saavelsom det herom afholdte Forhør af Dagen nestefterhen. der begge efter hinanden indtages  af saadan Indhold  Dernest fremlagde han og en ham tilsendt til Stiftet indkom/m/en Anmeldelse i den/n/e materie fra Forstanderen for Søefarende Fattighuus  Sr: Schneider  af 24de d: M:

  Derpaa fremstillede Actor som

            1te Vidne Joen Bastesen Damsgaard, der aflagde Eed og derunder bekræftede den af ham i det fremlagde Forhør af 24de d: M: aflagde Forklaring  og sagde ej at viide \meere/ til Oplysning.

  Actor gav tilkjende at det andet ved Forhøret afhørte Vidne var bortrejst paa Fiskerie lang Vej borte  saa at \han/ ikke nu her for Retten kunde fremstilles til Vidnesbyrds Aflæg.

            2det Vidne Uldrich Diedrichsen  indlem/m/et i Søefarende Fattighuus  mødte  aflagde Eed og vandt at i de sidste 2 Aar har den druknede Knud Gillesen klaget over at være svagelig og mangle Natte Roelighed, men i de sidste 14 Dage i sær har været tungsindig  forvirret og nesten rasende, uBesinderlighed varede det nogle Tiimer om Dagen at han var overmaade bespendt og hjerte .l..t(?), men derefter blev han roelig igjen, kunde spiise og skjøtte sig selv, hvilket vedvarede i de 3 sidste dage han levede  \Mandagen den 2.de …./  Selv sam/m/e Dag at han druknede  havde Vidnet talt med ham Kl: 10 Formiddag da han sad i en Baad i Dræggen og beklagede sig at være noget syg, og bad Vidnet at lade tillave varm Spiise for sig  som han agtede snart at kom/m/e hjem at nyde, da Vidnet savnede ham til Middag  gik hand en ganske Dag over heele Byen at opleede Knud  men fik ingen Efterretning om ham førend Dagen efter  da det rygtedes at han var druknet, hvorpaa Vidnet foer ud at besee det druknede Legemed  som han kjendte at være Knud Gillesen

            3die Vidne Endre Erichsen af Søefarende Fattighuus  aflagde Eed og vandt eensstem/m/ig med 2det Vidne  undtagen det der passerede sidste Dag den druknede levede  og at dette Vidne ej har seet det døde Legeme.

            4de Vidne Lars Olsen af Søefarende Fattighuus  aflagde Eed og vandt i Ord og Meening ligesom 3de Vidne.

  Actor fremlagde en Attest fra Præsten for det Søefarende Fattighuus om den afdødes Forhold  af Gaars dato  der i Acten indtages, hvorefter han indloed Sagen Dom med saadan Paastand at den afdødes Legeme ej i Kirkegaard maae begraves  og at hans Boes lod til hans Kongel: May:t maae hjemfalde, eftersom det af alle Omstændigheder erfares at han har omkom/m/et sig selv.

  Sr: Schneider havde intet til Sagen at svare.

  Derpaa blev af Retten afsagt følgende

Dom

  Foruden at det ikke tilstrækkelig er beviist at den død funden har ombragt sig selv, da han muelig som et sygt Men/n/eske kand være udfalden af Baaden der fandtes i Nærheden af ham, saa forklarer og de afhørte

 

1778: 377

 

Vidner at den druknede i den sidste Tiid han levede har været uroelig  tungsindig  forvirret og nesten rasende, ligesom og Selvmord i sig selv synes at være den yderste Grad af Galskab og Afsindighed, og da præsumtionen i tvivlraadig Tilfælde altiid er i Faveur af den anklagede, kand den i Lovens 6 – 6 – 21 for Selvmord fastsadte Straf ikke her finde Stæd, {men afdøde Knud Gillesen friekjendes aldeeles for Actors Tiltale i den/n/e Sag.}

 

 

 

Giæste Ret for Lindaas Skibreede 1778.

Aar 1778  den 13de Aprilis  blev en Gjæste Ret holden af Sorenskriveren i hans iboende Huus i Bergen i Nærværelse af de 2de af den constituerede Foged {tilkaldte} tilnævnte Laug Rettesmænd Bærent Michael Høgh og Ole Sivertsen af stoere Sandvigen.

  Den constituerede Foged Sr: Herman Gran anmeldte med mundtlig Varsel til den/n/e Ret at have indkaldet Ole Magnesen Niøtens Enke Sirie Rasmus Dotter at anhøre Vidner og Dom ang: hendes Mand Ole Magnesen Niøten, der har ombragt sig selv. Som Vidner er ind kaldet Anders Knudsen og Jacob Olsen Niøten.

  Magne Olsen Niøten mødte paa sin Moeders Sirie Rasmus Dotters Vegne og vedtoeg lovlig Varsel.

  Actor fremlagde Stiftets Ordre til den/n/e Action  dateret 10de d: M:  tegnet paa den fra ham herom skeede Indberetning af sam/m/e Dag, {der her ind tages og er af saadan Indhold} og hos fulgte Anmeldelse fra Sogne Præsten Magister Daae  samt det derom afholdte Forhør; der lægges ad acta og efter hinanden indtages.

  Derefter fremkom

            1te Vidne Anders Knudsen Niøten  aflagde Eed og derunder bekræftede den af ham i Forhøret gjorde Forklaring, der blev ham forelæst, med det Tilføyende at de omforklarede Omstændigheder var ham velbekjendt  efter som han boer paa samme Gaard i et Huus tet ved den afdødes, og da han intet viidere vidste til Oplysning  blev han fra Retten afskeediget

            2det Vidne Jacob Olsen Niøten aflagde Eed og vandt i Ord og Meening eensstem/m/ig med 1te Vidne.

            3.  Magne Olsen Niøten anhørte den af ham i Forhøret aflagde Forklaring og vedblev sam/m/e

  Efter de af Vidnerne omforklarede Omstændigheder indloed Actor til Rettens Kjendelse om Ole Niøten, der har ombragt sig selv, kand underkastes den ved Loven for Selvmord fastsadte Straf eller ej.

  Magne Niøten havde intet paa sin Moders Vegne til Sagen at svare  undtagen at han formeente at hans Faders Legeme i Christen Jord maatte begraves  eftersom han i Raserie har forøvet den/n/e Ugjerning.

  Derpaa blev af Retten afsagt saadan {Dom.}

Dom

  Efter Vidnernes eensstem/m/ige Forklaring har ombragte Ole Magnesen Niøten været yderlig rasende da han ombragte sig selv  og der fore kand den for Selvmord fastsadte Straf efter Lovens udtrykkelige Forskrift ikke finde Stæd

 

 

 

Giæste Ret for Arne Skibreede 1778

Aar 1778  den 15de Aprilis  blev en Gjæste Ret holden i Sorenskriverens Huus i Bergen i Nærværelse af de 2de af den constituerede Foged tilnævnte Laug Rettesmænd Bærent Michael Høgh og Ole Sivertsen af stoere Sandvigen.

  Sr: Andreas Kierrumgaard mødte paa Fogdens Vegne og anmeldte med mundtlig Varsel til den/n/e Ret at have ind kaldet {Johan} Lars Olsen Schares Enke at anhøre Vidner {ang:} og Dom ang: hendes Mand Lars Olsen Schare af stoere Sandvigen, der er funden død og druknet i Søen ved Sandvigen. Som Vidner er under Lovens

 

1778: 377b

 

Faldsmaal ind kaldet Niels Olsen, Zacharias Nielsen, Madame Evie, Ole Iversen og Chrispinus Nielsen  \alle/ af stoere Sandvigen

  Derpaa blev fremlagt Stiftets Ordre til den/n/e Action af 13de d: M:  tegnet paa Anmeldelsen derom af sam/m/e Dag  tilligemed det i Følge deraf herom holdte Forhør af Gaars dato, der lægges ad acta og efter hinanden indtages.

  Sr: Abraham Marcusen mødte paa Lars Schares Enkes Vegne som Laugværge og vedtoeg lovlig Varsel.

  Derefter blev fremstillet

            1te Vidne Ole Iversen  boende i stoere Sandvigen, der aflagde Eed og derunder vedblev den af ham i Forhøret aflagde Forklaring  med det Tilføyende at han kjendte den fundne Baad at være den druknede Lars Schare tilhørende

            2det Vidne Chrispinus Nielsen aflagde Eed og vedblev ligeledes den af ham i Forhøret af Gaars dato aflagde Forklaring, der blev ham forelæst, med liige Tilføyende som ved 1te Vidne er tilført.

            3die Vidne Anne Svendsen  Lars Evies Hustrue  aflagde Eed og vedblev den Forklaring som af hende er gjort ved Forhøret  der blev hende forelæst.

            4de Vidne Niels Olsen aflagde Eed og bekræftede den af ham udi Forhøret aflagde Forklaring  der blev ham forelæst

            5te Vidne Zacharias Nielsen aflagde Eed og vedblev den i Forhøret gjorde Forklaring som han anhørte.

  1te og 2det Vidner bleve atter fremkaldede og vandt under deres forhen aflagde Eeds Kraft at det Stæd hvor den afdøde og hans Baad fandtes  var midtvejs imellem Lars Evies Huus hvor han kom fra  og hans eget Hjem, saa at han ventelig var paa Vejen til sit Hjem  saaledes som han havde sagt Madame Evie.

  3die og 4de Vidner bleve ligeledes atter fremkaldede og forklarede under deres forhen aflagde Eeds Kraft at Mandagen den 13de d: M:, da Lars Schare omkom  var der meget stærk Blæst og Storm og stærk Søegang paa Sandvigs Bugten, hvilket sidste efter Anseende har biedraget til at den afdøde er tumlet ud af Baaden naar han har rækket sig ud over Baaden for at optage sin Hat  der ventelig først var blæst ham af Hovedet.

  Actor indloed Sagen Dom med Paastand at den afdødes Legeme ej i christen Jord maae begraves  og hans Boes lod maae hjem falde Hans Kongel: May:ts Casse.

  Abraham Marcussen paastoed derimod paa Enkens Vegne at den af Actor gjorde Paastand ej kand finde Stæd, da Selvmord ikke er begaaet  men at blot Vanheld har foraarsaget det efter Vidnernes eensstem/m/ige Forklaring.

  Derpaa blev af Retten afsagt saadan

Dom

  Efter de afhørte Vidners eensstem/m/ige eedelige Forklaring er der ikke mindste Kjendetegn til Selvmord, men meget meere rimeligt at død fundne Lars Schare ved blot Vanheld er tumlet ud af Baaden  og i Mangel af andres Hjelp er omkom/m/et, hvortil det paa den Tiid værende haarde Vejr og Søegang efter Anseende kand have biedraget, og derfore kand den af Actor gjorde Paastand ej finde Stæd, men afdøde Lars Schare friekjendes aldeeles for Tiltale i den/n/e Sag

 

 

 

Sommer Tinget for Sartors Skibreede 1778

Aar 1778  den 1te Maji  blev et almindeligt Som/m/er Ting holden for Sartors Skibreedes Almue paa Tingstædet Tøsøen  og Rætten beklædet af Sorenskriveren med tilnævnte \8/ Laug Rettes mænd, som her foran f: 352

 

1778: 378

 

ere anførte, hvilke alle fremlagde Attest om at have aflagt Eed som Laug Rettesmænd, undtagen at i Stæden for No: 8 Niels Poulsen Foldenes  som er syg, sad Halvor Nielsen Tøsøen. Ved Tinget var tilstæde den constituerede Foged Herman Gran.

 

Først blev kundgjort følgende Kongel: Anordninger og Amts Breve.

            1.  En Kongel: Placat ang: Dom/m/es Exsecution hos privilegerede Personer  af 21de Januarii 1778.

            2.  En Kongel: Forordning ang: Tobaks Forarbejdningen og Tobaks Handelen  af 23de Martii 1778.

            3.  En Skrivelse fra det Kongel: Rente Kam/m/er til Stiftet af 10de Januarii 1778, hvorved foranstaltes at alle derhen ind kom/m/ende Ansøgninger i Følge Forordningen af 3de April 1771 bør være forud forsynede med vedkom/m/endes paategnede Erklæringer, communiceret Fogden fra Stiftet den 27de Januarii 1778.

            4.  En Placat fra Stiftet under 31te Martii 1778  hvorved igjentages Bekjendtgjørelsen af Placaten af 5te Augusti 1771  hvorledes Qviterings Sedlerne for Fisketienden bør være indrettede.

            5.  Et Kongel: Rescript af 4de Martii 1778, der forbyder Sam/m/enleje af begge Kjøn iblant ugifte med viidere, com/m/uniceret udi Skrivelse fra Stiftet til Fogden af 31te Martii 1778.

            6.  Et Kongel: Rescript ang: Indretningen af Qviteringerne for Fiske Tienden  der udstædes fra Præster og Kirke Ejere  dateret 6te Martii 1778  og com/m/uniceret Fogden udi Skrivelse fra Stiftet af 31te s: M:

            7.  Et Rescript fra Oeconomie og Com/m/erce Collegio til Stiftet at Strand siddere og Handlende uden for Kjøbstæderne som vil have Tilladelse at forhandle Røg eller Snues Tobak  bør i Forvejen indsende *dere Ansøgninger derom til Amtets paategnende Erklæring  dateret 4de April 1778  og com/m/uniceret udi Skrivelse til Fogden af 28de s: M:

            8.  Et Rescript fra Oeconomie Collegio til Stiftet af 11te April 1778 at de handlende paa Landet af Amtet kand meddeeles interims Tilladelse at forhandle Tobak indtil sam/m/e fra Oeconomie Collegio kunde erholdes, com/m/uniceret udi Skrivelse til Fogden af 28de s: M:

 

Dernest fremkom til Publication følgende Almues Breve

            1.  Et Skifte Brev efter Ole Johan/n/esen Trengereide  begyndt d/en 27de 8br: 1777 og sluttet den 7de Aprilis 1778, hvorudi er udlodnet en Anpart i Gaarden stoere Sangolt  No: 35  og en Part i Gaarden Trengereide  No: 38.

            2.  Et Ditto efter Anders Michelsen Warøen og Hustrue Catrin Rasmus Dotter  begyndt d/en 4de Novbr: 1777 og sluttet den 7de April 1778  hvorved er udlagt en Anpart i Gaarden Warøen  No: 8.

 

Dernest blev paaraabt de fra forrige Ting udsatte Sager.

 

Hr: Nathanael Sunde imod Opsidderne paa Nedre Børnes  Niels Johannesen og Ole Nielsen,

  da Citanten ikke efter 3de Paaraab loed møde  og det nu er 3die Ting at den/n/e Sag ikke har været æsket i Rette  bortfalder og ophæves den/n/e Sag aldeeles i Følge Loven.

 

Ligesaa blev og paaraabt Sagen anlagt af Niels Johan/n/esen og Ole Nielsen Nedre Børnes imod Sogne Præsten Nathanael Sunde  {og}

  Da Citanterne ikke efter 3de Paaraab mødte  og Sagen har henhviilet 3de Ting efter hinanden uden at \være/ æsket i Rette, bliver den herved i Følge Loven ophævet.

 

Sogne Præsten Nathanael Sunde imod Mons i Bukken

Contra Citanten loed møde ved sin Hustrue Brithe Marie og frem levere et Indlæg af Gaars dato med ved fulgte Bielag, der indtages i

 

1778: 378b

 

i Acten, hvormed han indloed Sagen Dom.

  Hoved Citantens Fuldmægtig Procurator Randulff loed begjære Anstand i Sagen til næste Ting, der blev bevilget.

 

Nye Sag

Hans Krohn imod Niels Pedersen Telnes

Knud Christiansen mødte for sin Husbonde \Hans Krohn/ og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Niels Pedersen Telnes for skyldige 5 Rdlr 2 mrk 2 s at liide Dom til Betaling og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab.

  Comparenten fremstillede derfor de brugte Kaldsmænd Michel Pedersen Dahle og Iver Olsen Sangoltseide  der med oprakte Fingre afhjemlede Varselen som meldt at være skeet for 14 Dage siden i den indstevntes eget Paahør og Boepæl.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for den udeblevne til neste Ting.

  Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

  Udeblevne Niels Pedersen Telnes gives Laug dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Dagen nestefter  den 2den Maii  vedvarede Sage Tinget med foranførte og i Gaar tilstæde værende Laugrett, og blev da publiceret:

            3.  Een Bygsel Seddel af Lensmanden Knud Tøsøen til Hans Andersen paa 1 pd 10 ¾ M/ark Fisk i Gaarden Warøen  No: 8, dateret 1te Maii 1778  med Revers.

            4.  Een Ditto af Sogne Præsten Hr: Sunde til Rasmus Larsen paa ½ Vog Fisk i Gaarden Nore Fielde  No: 91.  dateret 27de Apriil 1777  med Revers.

            5.  Een Ditto af Hr: Biskop Hagerup til Halvor Hendrichsen paa ½ Fierding Torsk i Gaarden Strøm/m/e  No: 70, dateret 31te Januarii 1778  med Revers.

            6.  Een Ditto af Hans Larsen Lie til Sønnen Niels Hansen paa 12 M/ark Smør i Gaarden Lie  No: 84, dateret 1te Maii 1778  med [Revers]?

            7.  Een Ditto af Ole Olsen Eide og Niels Algerøen til Niels Hansen paa 18 17/20 M/ark Fisk i Gaarden Landeraae  No: 59, af samme Dato som nest forrige, med Revers.

            8.  Een Ditto af Ditto Dato  udgiven af Johannes Rasmussen Mit Tvedt til Christen Monsen paa 1 pd 6 M/ark Fisk i Gaarden Mit Tvedt  \No: 25/  med Revers.

            9.  Een Ditto af Seminari Forstander Hr: Mariager til Ole Monsen paa et Huuse Grund af Gaarden Arrefiors Udmark  \No: 75/  i mod Aarlig Grundeleje 1 mrk 8 s, dateret 22de Martii 1778  med Revers.

            10.  Een Odels Lysning udgiven af Wintzens Nore Toft for Anne Nielsdatter Bildøen til 1 Pund Fiskes Leje i Gaarden Bildøen  No: 69.  dateret 1te Maii 1778.

            11.  Eet Skiøde af Wintsens Andfindsen Trengereide til Wermund Olsen Mit Tvedt paa en Andeel i Laxe Vogen Ertsenholmen for 10 rd, dateret 1te Maii 1778.

            12.  Eet Ditto af Aamund Torsen Schaalevig til Mons Willumsen Telle paa 1 pd Fisk i Gaarden Schaalevig  No: 51  for 22 rd, dateret 1te Maii 1778  {med Revers}

            13.  Een Bygsel Seddel af Mons Telle til Aamund Torsen paa forbemelte skyld i Ditto Gaard  Af sam/m/e Dato  med Revers.

 

Hr: Fogden Heiberg loed fremlægge en ongefærlig Beregning over de ubetalte Høy Kongelige Skatter for indeværende Aars 1te og 2den Termin  som Beløber 324 rd 32 s  og for de forestaaende Aaringer 145 rd 56 s.

 

Da ingen efter 3de Udraab paa Ting Gaarden havde viidere ved Sage Tinget at udrette  blev sam/m/e slutted og Ophævet.

 

 

 

Som/m/er Tinget for Schiolds Skibreede 1778

Aar 1778  den 4de Maji  blev et almindeligt Som/m/er Ting holden paa Tingstædet Møllendahl for Schiolds Skibreedes Almue  og Retten beklædet af Sorenskriveren med tilnævnte 8 eedsorne Laugrettesmænd som her foran f: 353 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde den constituerede Foged Herman Gran og meenige ting søgende Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger, som ved nestforrige Sartors Skibreedes Ting ere registerede

 

1778: 379

 

Dernest frem kom til Kundgjørelse følgende privater Brevskaber

            1.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Nedre Totland den 19de Februarii 1778 efter afdøde *Koen Anne Ols Datter, hvorved er udlodnet en Part i Gaarden Nedre Totland  No: 26.

            2.  Et Ditto behandlet af Bergens Byes Skifte Forvalter efter Birgitte Friel  sal: Christian Christensens Enke  begyndt den 21de Febr: og sluttet d/en 30te Decembris 1775, hvorved er udlodnet Gaarden Hoepe  No: 81.

            3.  Et Pante Brev udgivet af Krigs Com/m/issaire Thumboe til *til Frue Angel  stoer 1000 Rdlr  med 1te Pante Rett i nys bemelte hans Frue arvelig tilfaldne Gaard Hoepe  No: 81  af Skyld 2 Løb Smør  2 Huuder og ½ Tønde Malt  dateret 13de April 1778.

            4.  Et Pante Brev udgivet af Sogne Præsten Brandahl til Capellanen Clemens Schmidt  stoer 200 Rdlr  med 2den Pante Ret i Naadens Aaret af Fane Præstekald og hans Ejendoms Huuse paa Fane Præste gaard og Løsøre  dateret ?0de April 1778.

            5.  Et Skjøde udgivet af Jacob Olsen Søraas til Dankert & Wollert Krohn paa ½ Løb Smør  ½ Tønde Malt og ½ Huuds Leje i Gaarden Søraas  No: 66  for 500 Rdlr dateret 13de Xbris 1777  med anviist Contract

            6.  En Opmaalings Forretning holden af Conducteur Christie over Gaarden Sælens Ejendom den 18de Xbris 1777.

 

Da ingen efter Paaraab havde viidere at føre i Rette  beroer Sage Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 5te Maji  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret  og blev da kundgjort

            7.  En Kjøbe Contract ang: Gaarden Søraas imellem Jacob Olsen Søraas og Peder Tafteberg paa Danckert & Wollert Krohns Vegne ang: Afhendelsen af en Anpart i Gaarden Søraas fra den første til de sidstbenævnte  dateret 6te Xbris 1777.

            8.  Et Bygsel Brev udgivet af Danckert & Wollert Krohn til Jacob Olsen Søraas paa ½ Løb Smør  ½ Tønde Malt og ½ Huuds Leje i Gaarden Søraas  \No: 66/  dateret 13de Xbris 1777  med Revers.

            9.  Et Ditto udgivet af Mons Larsen  boende paa Hougen i Bergen  til Rasmus Poulsen paa ½ Løb Smørs Leje i Gaarden Biørndahl  No: 99  dateret 4de Maji 1778  med Revers.

            10.  Aflyst et Pante Brev udgivet af Mons Monsen Lund til Zacharias Houcheland, stoer 99 Rdlr  med anden Pante Ret i Gaarden Lund  No: 34  dateret 9de Maji 1775 og tinglyst den 18de sam/m/e, der nu efter paategnet Qvitering af Creditor af 4de Maji 1778 er indfriet og derfore mortificeres

            11.  Tinglyst {et} et Skjøde udgivet af Joen Elertsen til Jørgen Kramer paa 18 Marker Smør  1 Mæle Malt og ¼ Huuds Landskylds Leje i Gaarden Store Tvedt  \No: 78/  for 1090 [Rdlr]  dateret 25de Aprilis 1778.

            12.  Et Pante Brev udgivet af Jørgen Kramer til Madame Hind  stoer 800 Rdlr  med 1te Pante Ret i bemelte Anpart i Gaarden Store Tvedt  dateret 27de Aprilis 1778.

            13.  Et Pante Brev udgivet af Tollev Iversen Møllenpriis til Ole Olsen Schiold  stoer 90 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans Ejendom paa Møllenpriis  dateret 2den Maji 1778.

            14.  Et Odels Skjøde udgivet af Mathias Olsen Harrebache til Ole Olsen Harrebache paa Odels Retten til 1 Løb Smørs Leje i Gaarden Harrebache for 15 Rdlr  dateret 8de Maji 1769  og tinglyst sam/m/e Dag.

            15.  Et Pante Brev udgivet af Mons Olsen Schiold til Syneve Biørns Datter Mithu  stoer 80 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende

 

1778: 379b

 

i Gaarden Schiold  No: 68  af Skyld 18 Mark Smør  1 Mæle Malt og 1/16 Huud  dateret 24de Januarii 1778.

            16.  Et Pante Brev udgivet af Joen Nielsen Øfstebøe til Mons Nielsen Bratland  stoer 250 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Øfstebøe  No: 33  af Skyld 2 B/ismer Pund Smør og 2/3 Huud  dateret 5te Maji 1778.

            17.  Aflyst et Pante Brev udgivet af Joen Nielsen Øfstebøe til Engel Torgersen Brathuus  stoer 250 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans Anpart i Gaarden Øfstebøe  No: 33  af Skyld 2 B/ismer Pund og 2/3 Huud  dateret 8de Maji 1776 og tinglyst den 9de Octbr: s: A:, der nu efter Creditors Paategnede Qvitering af 5te Maji 1778 er indfriet og der fore mortificeres.

            18.  Aflyst et Pante Brev udgivet af Joen Elertsen til Madame Hind  stoer 600 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans Ejendom i Gaarden Store Tvedt  No: 78  dateret 6te 8br: 1764 og tinglyst den 5te Maji 1768, der nu efter paategnet Qvitering af Madame Hind af 4de Maji 1778 er indfriet og derfore mortificeres.

            19.  Aflyst en Ditto udgivet af Joen Elertsen til Hendrich Steen  stoer 200 Rdlr  med 2den Pante Ret i Gaarden Store Tvedt  No: 78  dateret 8de Octbr: 1764 og ting lyst den 6te 8br: 1768, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 13de Aprilis 1778 er indfriet og derfore herved mortificeres.

            20.  Tinglyst et Pante Brev udgivet af Jørgen Kramer til Joen Elertsen  stoer 199 Rdlr  med 2den Pante Ret i hans tilhørende Andeel i Gaarden Store Tvedt  No: 78  dateret 27de April 1778.

 

Nye Sag

Fogden imod Hans Hansen Natland

Den constituerede Foged Sr: Herman Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Skyds Skafferen Hans Hansen Natland for hans forsøm/m/elige Forhold ved at tilsiige Skyds for General Vejmesterens Fuldmægtig Junghans {at} ved hans Omrejse sidstl: Høst  at anhøre Forklaring og Dom at liide til vedbørlig Undgjeldelse, hvorhos og er indkaldet de Mænd, som have beklaget sig over at have været urigtig tilsagt til Skyds  næmlig Johan Larsen Nesthun, Poul Olsen Schiold, Erich Larsen og Rasmus Larsen Ulsmøg, Johannes og Knud Myrdahl, Siur Lysevold, Lars og Amund Kirke Bircheland  samt Lars og Arne Søraas  herom at afgive deres Beretning.

  Paagjeldende Hans Hansen Natland mødte og vedtoeg lovlig Varsel  og gav tilkjende at som den {paast} til General Vejmesterens Fuldmægtig ombefalde Skyds blev æsket i hans Fraværelse  tilsagde hans Hustrue de 7 Mænd paa Ulsmog, Myrdahl  Lysevold og Bircheland, men {Johan Nesthun og} Søraas Mændene havde han ej ladet tilsiige til Skyds  da de hen høre til den anden Skyds Skaffers District, og Johan Nesthun \samt Poul Schiold/ blev tilsagt ved Comparentens {Hustrue} \Søn/. Der var ikkun opbuden Skyds med 2 Hæste  hvilke Erich og Rasmus Ulsmøg først bleve tilsagde at anskaffe, men da disse undsloege sig derfore  bleve de andre forbemeldte Mænd paa Myrdahl  Lysevold og Kirke Bircheland saaledes formedelst deres Vegring Successive tilsagde  paa det at General Vejmesterens Fuldmægtig ej skulle opholdes og være i Forlægenhed. Johan Nesthun og Poul Schiold bleve derimod en anden Tiid tilforn om Som/m/eren tilsagde at skydse General Vejmesterens Fuldmægtig  og det ved hans Søn Hans Hansen  en Dræng 15 Aar gam/m/el

  Derpaa frem kom

1.  Johan Nesthun  berettede at ved sidstl: St: Hans Dags Tiider havde Drængen Hans Hansen været paa Gaarden Nesthun i Comparentens Fraværelse  og fra sin Fader Skyds Skafferen Hans

 

1778: 380

 

Natland tilsagt Skyds  men uden at nævne enten Personen som skulle skydses eller fra hvilket Stæd eller med hvor mange Hæste  og talede Drængen med Comparentens Hustrue og Tjeneste Piige, hvilke berettede ham det ved Hjemkomsten saaledes som foran ført  og i Mangel af ret Beskeed kunde Comparenten ej besørge Skydsen effectueret.

            2.  Poul Olsen Schiold mødte og gav tilkjende at han ingenlunde er blevet tilsagt til Skyds.

            3.  Erich Larsen Ulsmøg mødte og gav tilkjende at Skyds Skafferen Hans Natlands Hustrue var hos Comparenten sidstl: Høst og tilsagde ham at Skydse General Vejmesterens Fuldmægtig fra Bergen til Fane med en Hæst, men som hans Hæst var blevet syg af en stoer Buule paa Ryggen  undskyldte han sig og bad Skyds Skafferens Koene at skaffe en anden for Betaling, som han ville erstatte

            4.  Rasmus Larsen Ulsmøg mødte og afgav ligesaadan Beretning som nest forrige hans Naboe  med den Forskjeld at hans Hæst var ung og ubrugbar  og der fore bad han Skyds Skaffer Koenen at leje en anden Hæst som han ville betale

            5.  Johannes Myrdahl mødte og gav til kjende at han ej var tilsagt at udrette den her omspurgte Skyds, men Skydsskafferen Hans Natlands Hustrue havde været paa Myrdahl een gang sidstl: Høst i Comparentens Fraværelse, talte med hans Hustrue  Piige og Dræng, da hun bad om Almisse uden at tilsiige nogen Skyds.

            6.  Knud Myrdahl mødte og gav tilkjende at Skyds Skafferens Koene sidstl: Høst i hans Fraværelse havde tilsagt ham at skydse General Vejmesterens Fuldmægtig med en Hæst  men uden at siige hvor han skulle af hæntes eller hvor Skydsen skulle møde  og talte Skydsskaffer Koenen da med Comparentens Hustrue og Tjeneste Dræng.

            7.  Siur Lysevold mødte og gav tilkjende at sidstl: Høst var Skyds Skafferen Hans Natlands Hustrue hos Comparenten og bad ham skydse General Vejmesterens Fuldmægtig i Stæden for Ulsmøg Mændene, hvortil Comparenten svarede at han vidste ikke om han vilde skydse for andre  og da det ej siden blev ham paalagt som nogen Pligt  formeente han derfore at være frietagen, og sagde Skydsskaffer Koenen at Skydsen skulle være fra Byen til Fane med 1 Hæst.

            8.  Lars Kirke Bircheland mødte og gav tilkjende at sidstl: Høst var Skyds Skaffer Koenen hos ham og bad ham i Ulsmøg Mændenes Stæd at skydse General Vejmesterens Fuldmægtig med 1 Hæst fra Byen til Fane, hvortil Comparenten svarede at han ej kunde skydse for en anden  og derefter gik Skyds Skaffer Koenen bort uden viidere.

            9.  Amund Kirke Bircheland mødte og afgav ligesaadan Beretning som nest forrige  med det Tilføyende at han bad Skyds Skaffer Koenen at gaae tilbage til Ulsmøg og siige Opsidderne der at de selv maatte besørge anden Skyds i sit Stæd, hvilket hun og sagde at vilde gjøre  hvorefter hun ej kom tilbage  og derfore troede Comparenten at det saaledes var blevet afgjort

  Da Søraas Mændene hen høre under Districtet for den anden Skyds Skaffer her i Skibreedet, som ej til den/n/e Sag er kaldet, fra faldt Actor den/n/e sinde at afæske dem Beretning herom.

  Dernest fremlagde Actor Stiftets Ordre til den/n/e Action af 17de Februarii d: A:  tilligemed sam/m/es foregaaende Ordres herom af 17de Junii og 9de Decembris 1777  og hosfulgte Bielag  samt den derefter af Lensmanden under 4de Februarii 1778 holdte Exsecutions Forretning  endelig og en seenere Ordre derom af 10de Martii d: A:, der efter hinanden indtages i Acten.

  Actor begjerede Anstand i Sagen til nestk: Høste Ting for dette

 

1778: 380b

 

Skibreede  for til den Tiid at indkalde Vidner og nøyere Oplysning  samt ved Continuations Stevning at indkalde samtlige paagjeldende.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efter Actors Begjering gives Anstand i Sagen til nestk: Høste Ting for dette Skibreede.

 

Nye Sag

Niels Nielsen Bircheland med fleere imod Lars Nielsen Søraas

Procurator Randulff mødte i Pr: Rotwits lovlige Forfald og producerede en af Procurator Preus forfattet Stevning dateret 14de Aprilis sidstl:  \saalydende/, hvorefter han begjerede vedkom/m/ende paaraabt om nogen skulle møde.

  Paagjeldende Lars Nielsen Søraas og Vidnet Jacob Olsen Dyngeland mødte ikke efter Paaraab  hvor fore Forkyndelsen eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd efter deres paategning, men de øvrige indkaldte Vidner mødte.

  Pr: Randulff begjerede de øvrige mødende Vidner afhørte  og til den Ende producerede skriftlige qvæstioner af Dags dato, hvor efter han begjerede sam/m/e examinerede. Bemelte Spørsmaale indtages i Acten

  Derpaa blev fremstillet som 1te Vidne

            1te Vidne Lars Michelsen Fiøsanger, der aflagde Eed og vandt til 1te Sp: joe  for 1 ½ Aar siden.   Til 2det joe  han skulde give 300 Rdlr derfore  men Vidnet veed ikke at de ere betalte.   Til 3de joe  12 Smaler og en Gjed, de første med Uld paa.   Til 4de joe  17 Rdlr for en Hæst som ikke blev anført i Skiftet.   Til 5te  Vidnet forloed Lars Søraases Huus henved ½ Aar førend Skiftet blev holdet  og da var der meget godt Madvahre i hans Huus, men det ved Skiftet er bragt tilsiide kand Vidnet ikke viide.   Til 6te  en Sølv Kjæde  5 Sølv Skeer og 1 Sølv Støb, af disse 5 Sølvskeer var der een som ikke kom frem i Skiftet  og 1 Sølv Kjæde samt 6 Par Spender kom ikke frem  og 8 Rdlr i Penge som Vidnet havde leveret ham  og en Baadshage, en stoer Jern Slægge, en Gryde og en Skjerring  \og/ en Saa og 3 Øxer  hvilket alt ikke kom frem i Skiftet  endskjønt han var Ejer deraf da Vidnet var der i Huuset.   Til 7de joe  i Henseende til Hæsten som omspurgt  og der var 2 Kister  den eene med stærk Jern Beslag og begge i Laas, hvilke ikke kom frem i Skiftet, men hvad der var i disse Kister veed Vidnet ej

            2det Vidne Arne Monsen Søraas aflagde Eed  vandt til 1te Sp: joe  som 1te Vidne.   Til 2det joe  derfore skulle gives 300 rd, men om sam/m/e er betalt eller ikke er Vidnet ubekjendt.   Til 3de Sp: joe  17 Rdlr for en Hæst  en Baads Hage  en Jern Slægge  1 Gryde og Skjerring  en nye Øx   Til 4de  refererede sig til sit Svar paa 3de Sp:   Til 5te nej  kand ej viide det   Til 6te nej  veed det ikke   Til 7de joe  i Henseende den solgte Hæst  som forhen til 3de Sp: er forklaret  og veed i Øvrigt intet om det andet omspurgte

            3die Vidne Giertrud Lars Dotter  tjenende hos indstevnte Lars Søraas  aflagde Eed og vandt til 1te Sp: joe  for 1 ½ Aar siden.   Til 2det Sp: som 2det Vidne   Til 3de Sp: joe  17 Rdlr for en Hæst  12 Smaler med Uld, 1 Gjed, en Sølv Kjæde  1 Sølvskee  1 Tinfad, 1 Gryde og 1 Skjerring  6 Sølv Spender.   Til 4de Sp:  henholdt sig til hendes Svar paa nest forrige  og erindrede sig nu tillige en Baadshage.   Til 5te Sp: joe  han havde nogle Madvahre ved Skiftet, men hvori sam/m/e bestoed og hvormange  kand Vidnet ikke siige.   Til 6te henholdt Vidnet sig til sit Svar paa 3de Sp:   Til 7de Sp: joe  i Henseende den solgte Hæst  som forhen er forklaret  og om de 2 Kister ligesom af 1te Vidne er forklaret, Endelig erindrer Vidnet og at han var ejende et Sparlagen  som ej kom frem i Skiftet

            4de Vidne Simon Monsen  opholdende sig hos sin Fader paa Gaarden Mithun  aflagde Eed og vandt Til 1te Sp: joe  som forrige Vidner.   Til 2det Sp: ligesom 3de Vidne.   Til 3de Sp:  12 Smaler med Uld, en Baadshage  1 stoer Jernslægge  1 stoert Kar  1 Gryde og 1 Skjerring  1 Tin Fad  17 Rdlr for en Hæst og 3 Øxer  1 Gjed   Til 4de Sp: joe  et Sparlagen   Til 5te Sp: joe  baade Kjød og Flesk  men hvor meget kand

 

1778: 381

 

Vidnet ikke viide.   Til 6te Sp: nej  veed intet herom   *Til 7de Sp:   Til 7de Sp: ligesom 1te Vidne.

  Procurator Randulff begjerede Tings Vidnet udsadt til neste Ting  og det udeblevne Vidne dertil forelagt.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Det indstevnte og udeblevne Vidne Jacob Olsen Dyngeland forelægges under Lovens Falsmaal at møde til nestk: Høste Ting for dette Skibreede for at aflægge Vidnes byrd i Sagen

 

Da ingen efter Paaraab havde Sager at føre i Rette  udsættes Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 6te Maji  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret  og blev da kundgjort

            21.  Et Skjøde udgiven af Engel Torgersen Brathuus til Ole Larsen paa 1 Pund Smør og 1/3 Huuds Leje i Gaarden Øfstebøe  \No: 33/  for 250 Rdlr  dateret 4de Maji 1778

            22.  Et Pante Brev udgivet af Ole Larsen Øfstebøe til Engel Torgersen Brathuus  stoer 160 Rdlr  med 1te Pante Ret i nysbemelte tilkjøbte Anpart i Gaarden Øfstebøe  dateret 4de Maji 1778

            23.  Et Odels Skjøde udgivet af Myndtlingen Peder Nielsen Lunggaard med Curator Niels Monsen Grimen  til Joen Olsen Houge paa Odels Retten til en Anpart i Gaarden Houge  No: 7  for 5 Rdlr  dateret 4de Maji 1778.

 

Nye Sag

Klokker Bahuus imod Erich Larsen Ulsmøg og Niels Larsen Sandbreche.

Klokker Bahuus mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Erich Larsen Ulsmøg og Niels Larsen Sandbreche som forrige Ejere af Birchelands Kirke for anvendte Reparation paa Fane Klokker Boelig  at liide Dom til Betaling for deres Anpart og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  De indkaldte mødte ikke efter Paaraab, hvor fore de brugte Kaldsmænd Lensmand Jaen Tveteraas og Hans Hansen Natland eedelig afhjemlede Varselen at være skeed som meldt den 22de April sidstl: for Erich Ulsmøg i eget Paahør og Boepæl  og for Niels Sandbreche i hans Boepæl og Hustrues Paahør.

  Sagsøgeren begjerede Laugdag for de udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Erich Larsen Ulsmøg og Niels Larsen Sandbreche gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Nye Sag

Fogden imod Anne Marie Amunds Dotter fra Nyegaard

Den constituerede Foged anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Anne Marie Amunds Dotter \Nyegaard/ for begangne Lejermaal med Hendrich Møller  at liide Dom til Bøders Udreedelse og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette, ligesom og Henrich Møller til Vedermæle tillige er indkaldet.

  De indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvor fore de brugte Kaldsmænd Lensmand Jaen Tveteraas og Hans Hansen Natland eedelig afhjemlede Varselen som meldt at være skeed for begge de indstevnte i deres egne Boepæle og Paahør for 4 Uger siden.

  Actor begjerede Laug dag for de udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Saavel paagjeldende Anne Marie Amunds Dotter fra Nyegaard som til Vedermæle ind kaldte Hendrich Møller gives Laugdag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Nye Sag

Fogden imod Anne Mons Dotter Brevig

Den constituerede Foged Sr: Herman Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Anne Mons Dotter fra

 

1778: 381b

 

Brevig for begangne Lejermaal med gift Mand Soldat Mons Erichsen Støche  at liide Dom til Bøders Udreedelse og denne Rettergangs Omkostning at oprette, hvorhos bemelte Mons Erichsen Støche tillige til Vedermæle er ind kaldet.

  Paagjeldende Anne Mons Dotter mødte og vedtoeg lovlig Varsel, men Mons Støche, hvor fore Varselen for ham eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd Hans Hansen Natland og Ole Andersen Nore Eide at være skeed for 14 Dage siden i hans Boepæl og Hustrues *Boepæl (Paahør?).

  Actor fremlagde Sogne Præsten Arentzes Anmeldelse herom af 6te Januarii d: A:, der ind tages i Acten, og indloed Sagen Dom med Paastand at indstevnte Anne Mons Dotter maae tilfindes at udreede Lejermaals Bøder 12 Lod Sølv  og oprette den/n/e Rettergangs Omkostning med 3 Rdlr.

  Ind stevnte Anne Mons Dotter tilstoed det paasøgte Lejermaal og havde intet viidere til Sagen at svare.

  Derpaa blev af Dom/m/eren saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Lovlig indstevnte Anne Mons Dotter, som efter fremlagde Præstes Attest og egen Tilstaaelse har begaaet det paasøgte Lejermaal med Mons Erichsen Støche, tilfindes at udreede Lejermaals Bøder 6 Rdlr  og oprette Søgemaalets Omkostning med 2 Rdlr. At efterkom/m/es inden 15 Dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven og de Kongel: Anordninger.

 

Nye Sag

Fogden imod Anders Olsen Rødland og Hustrue

Den constituerede Foged Sr: Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Anders Olsen Rødland og Hustrue Gunilde Mads Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette.

  De indkaldte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore de brugte Kalds mænd Hans Natland og Ole Andersen Nord Eide eedelig afhjemlede Varselen som meldt at være skeed for begge de indstevnte i eget Paahør og Boepæl den 9de April sidstl:

  Actor begjerede Laug dag for de udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Anders Olsen Rødland og Hustrue Gunilde Mads Dotter gives Laug dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Fogden imod Andreas Weidemejer og Hustrue

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Krudmesteren paa Alvøen  Andreas Weidemejer og Hustrue Agatte Banneskier for fortiilig Sam/m/en leje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette.

  De indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvor fore de brugte Kaldsmænd Hans Natland og Ole Nordeide eedelig afhjemlede Varselen at være skeed i de indstevntes eget Paahør og Boepæl den 13de April sidstl:

  Actor begjerede at de udeblevne maatte forelægges til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Indkaldte Andreas Weidemejer og Hustrue Agotte Banneskier gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Fogden imod Hans Johannesen Godvigen og Hustrue

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Hans Johannesen Godvigen og Hustrue Karie Anders Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette.

 

1778: 382

 

  De indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvor fore de brugte Kaldsmænd Hans Hansen Natland og Ole Andersen Nord Eide eedelig afhjemlede Varselen som meldt at være skeed den 13de April sidstl: i de indstevntes eget Paahør og Boepæl.

  Actor begjerede at de udeblevne maatte forelægges Laug Dag til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Ind kaldte Hans Johan/n/esen Goevig og Hustrue Karie Anders Dotter gives Laugdag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag.

Fogden imod Amund Joensen Laxevaag og Hustrue

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Amund Joensen Laxevaag og Hustrue Johanne Michels Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  De ind stevnte mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Hans Natland og Ole Nord Eide afhjemlede under Eed Varselen som meldt at være skeed den 14de Aprilis sidstl: i de indstevntes eget Paahør og Boepæl.

  Actor indstillede at de udeblevne maatte laug dages til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Indkaldte Amund Joensen Laxevaag og Hustrue Johan/n/e Michels Dotter gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Fogden loed fremlægge en ohngefærlig Beregning over de efterstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter for 1te og 2den termin dette Aar  beløbende 956 Rdlr   og fra de forrige Aar 592 Rdlr 48 s.

 

Da ingen efter 3 forskjellige Udraab havde viidere ved Tinget at udrette  blev sam/m/e herved sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Lindaas Skibreede 1778

Aar 1778  den 8de Maji  blev et almindeligt Som/m/er *Tinget holden for Lindaas Skibreede paa Tingstædet Kiilstrøm/m/en  og Rætten beklædet af Sorenskriveren og de ved sidstl: Høste Ting opnævnte Laug Rettesmænd, som her foran f: 363 ere anførte, undtagen at i Stæden for No: 4 Niels Goutesen Fieldsende var anordnet og sad Ole Olsen Hodneqvam  og i Stæden for No: 5, der er syg  sad Ingebrigt Michelsen Øvre Schodven, hvilke alle fremviiste Attest om at have aflagt Eed som Laug Rettesmænd. Ved Tinget var tilstæde den constituerede Foged Sr: Herman Gran og meenige Almue

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger som ved dette Som/m/er Ting for Sartors Skibreede ere registerede.

 

Dernest blev kundgjort følgende Almues Breve.

            1.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Spieldnæs efter Klokkeren Joen Nedervahl  begyndt den 14de Maji og sluttet den 11te Augusti 1777  hvorved er udlagt nogle Vaanhuuse paa Spieldnæs.

            2.  Et Ditto efter Lars Wendelsen Sæverøen af 19de Decembris 1777, hvorved er udlodnet en Part i Gaarden Sæverøen  No: 17

            3.  Et Ditto efter Rasmus Larsen Huuse  begyndt d/en 8de 7br: og sl: d/en 22de Xbr: 1777  hvorved er udlodnet en Part i Gaarden Oxnes  No: 15  og *og Tybernæs  No: 52.

            4.  Et Ditto efter Koenen Sirie Ols Dotter Monstad  begyndt den 17de Januarii og sluttet den 14de Martii 1778, hvorved er udlagt en Part i Gaarden Monstad  No: 33.

            5.  Et Ditto efter Joen Johan/n/esen Leervog  begyndt den 18de Januarii og sl: d/en 14de Martii 1778, hvorved er udlagt en Part i Gaarden Leervog  No: 31

            6.  Et Ditto efter Koenen Brithe Anders Dotter Øvre Schodven  og sl: d/en 19 Martii 1778, hvor ved er udlagt en Part i Gaarden Øvre Schodven  No: 98.

            7.  Et Ditto efter Myndtlingen Rangele Knuds Dotter Øvre Schodven  begyndt den 19de Januarii og sluttet den 19de Martii 1778, hvorved er udlagt en Part i Øvre Schodven  No: 98.

 

1778: 382b

 

            8.  Aflyst et Pante Brev udgivet af Danckert D: Heiberg til Herman Garman  stoer 350 Rdlr  med 1te Pante Ret i Kiilstrøm/m/ens Gjæstgiverie  dateret 4de Xbr: 1772 og tinglyst den 22de Maji 1773, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 13de April 1778 er indfriet

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  udsættes Sagetinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 9de Maji  vedvarede Sage Tinget med sam/m/e Laug Ret  og blev da kundgjort

            9.  Et Bygsel Brev udgivet af Laugmanden  Stiftamtmand Bager  til Ole Olsen paa 12 Marker Smør og 12 Mark Fisk samt 4 Kander Malts Leje i Gaarden Østrem  No: 10  dateret 4de Martii 1778  med Revers

            10.  Et Ditto af Magister Daae til Mons Hansen paa 18 Mark Fisk og ½ Mæle Korns Leje i Gaarden Ulvøen  No: 22  dateret 28de April 1778  med Revers

            11.  Et Ditto af Ditto udgivet til Mathias Rasmusen paa 18 Mark Fisk og ½ Mæle Korns Leje  og ¼ Part af Hosøens Laxeværpe  i Gaarden Koursøen  No: 19  dateret 28de April 1778  med Revers.

            12.  Et Ditto udgivet af Ditto til Hendrich Olsen paa 1 Spand Smør og 1 Mæle Korn i Gaarden Møching  No: 69  dateret 31te Martii 1778  med Revers

            13.  Et Ditto udgivet af Jørgen Morsing til Michel Josephsen paa ¼ Løb  eller 3 Sk: Jord skyld i Gaarden Adraas  No: 9, hvorved Jorddrotten forbeholder sig Forkast ved Fiskeriet med sin egen Nod, Lands Lod 1/5 Part af hvad der kastes ved Landet  og Forkjøb af alle hans Fiskevahre  dateret 19de Novbr: 1777  med Revers.

            14.  Eet Skiøde udgiven af Gunder Larsen Solen til Willum Larsen paa 18 M/ark Smør, 6 Kander Malt  1/8 Hud og 1 ½ Skilling Penge i Gaarden Solen  No: 6, for 80 rd, dateret 8de April 1778.

            15.  Eet Deele Brev forretted af Sornskriveren  Regiments Qvarteermester Haberdorff  over 18 M/ark Smør og 1 Mæhle Malt i Gaarden Bergsvig  No: 152, der har tilhørt afdøde Christen Aamundsen Bergsvig, dateret 8de Maii 1778.

            16.  Eet Skiøde af Marithe Larsdatter Bergsvig og Anne Hoppe til Thore Aamundsen paa 18 M/ark Smør og 1 Mæhle Malt i Gaarden Bergsvig  No: 152, hvorunder er indbegreben den Part han selv har Arvet efter nest forestaaende Deele Brev, for 13 rd 2 mrk, dateret 8de Maii 1778

            17.  Eet Vilkaars Brev udgiven af Thore Aamundsen Bergsvig til Encken Marithe Larsdotter Bergsvig, dateret 8de Maii 1778.

            18.  Eet Skiøde udgiven Af Encken Søgnie Fanebust til Jon Nielsen paa *18de Marker Smør og 12 Kander Malt i Gaarden Fanebust  No: 55, for 27 rd, dateret 8de Maii 1778.

            19.  Eet Ditto udgiven af Einer Larsen Møching og Ole Olsen Wiig til Ole Olsen paa 1 Pund 3 M/ark Smør og 4 ½ Kande Malt i Gaarden Wiig  No: 81, for 68 rd, dateret 8de Maii 1778.

            20.  Eet Ditto af Samme Dato  udgiven af Iver Endresen Bache til Johanes Fussesen paa 18 Marker Smør og ½ Tønde Malt i Gaarden Bakke  No: 29, for 50 rd

            21.  Eet Ditto udgiven af Erich Rasmussen Andvig med fleere til Erich Michelsen paa 1 Pund og 18 Marker Smør i Gaarden Hopland  No: 11, for 120 rd, dateret 9de Maii 1778.

            22.  Een Obligation udgiven af Erich Michelsen Hopland til Hr: Wilhelm Friman, Sogne Præst for Mangers Præstegield, stoer 70 rd  imod 1te prioritets Ret i forestaaende hans Eiendom i Gaarden Hopland  No: 11, dateret 9de Maii 1778.

 

Nye Sag

Danckert D: Heiberg imod Joen Andersen Halsøen

Danckert Heiberg loed anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Joen Andersen Halsøen for Tiende Sviig  at liide Dom til Undgjeldelse og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette.

  Joen Andersen Halsøen mødte  vedtoeg lovlig Varsel og gav tilkjende at 14 Dage efter St: Hans Tiid 1776 havde hans Børn i hans Fraværelse i Lag med hans Kam/m/erader fisket 206 smaa Sej, af hvis i værende Lever han havde virket 4 Kander Tran  af hvilke han til Citanten som Kirke Ejer har erlagt Tiende, men af bemelte qvantum Sej har Comparenten ingen Tiende betalt

  Citanten loed benegte den ind stevntes Foregivende at have betalt Tiende for den af den/n/e Sej virkede Tran  og paastoed at det i saa Fald af ham maae godtgjøres med den derfore erholdte Tiende Seddel eller

 

1778: 383

 

Qvitering.

  Den ind stevnte begjerede Sagen udsadt til neste Ting for at beviisliggjøre dette hans Foregivende.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efter den ind stevntes Begjering udsættes Sagen til nestk: Høste Ting

 

Nye Sag

Danckert D: Heiberg imod Torger Larsen Totlandsdahlen

Danckert Heiberg loed anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Torger Larsen Totlandsdahlen for Tiende Svig af noget i Aaret 1776 fisket Sej  at liide Dom til Undgjeldelse og den/n/e Rettergangs Omkostning.

  I paagjeldende Torger Totlandsdahlens Stæd ned sadte sig som Laug Rettesmand Joen Nielsen Fanebust.

  Indstevnte Torger Larsen Totlandsdahlen mødte, vedtoeg lovlig Varsel og gav til kjende at han i Lag med Joen Halsøen, Rasmus Duesund og fleere i Aaret 1776, 14 Dage efter St: Hans Tiid havde gjort et Kast med Sej, hvoraf paa hans Lod kom 160 Stykker, af hvilke han ikke har betalt Præste og Kirke Tiende til Citanten som Kirke Ejer og Forpagter af Præste Tienden.

  Citanten *loed indloed Sagen Dom med Paastand at den indstevnte maatte tilfindes at betale de 2/3 Parter Tiende af den/n/e Fisk  nemlig Præstens og Kirkens  tredobbelt  beregnet til 4 mrk 8 s  og at bøde til Sandnes Sogns Fattige 1 Rdlr  saa og at oprette Søgemaalets Omkostning med 3 Rdlr.

  Den indstevnte forestillede at da den/n/e Fisk af ham til eget Huusbehov er blevet forbrugt, hvoraf han efter gam/m/el Sædvane troede at være befriet for Tiendes Svarelse, er den ej dertil af ham blevet angivet  og der fore formoedede han for Tiltale at vorde befriet.

  Da ingen af Parterne havde viidere at tilføre  blev Sagen med begge Parters Samtykke optagen til Dom at afsiige ved Echangers Skibreedes Som/m/er Ting paa Tingstædet Bernestangen den 23de hujus førstk:

 

Nye Sag

Danckert Heiberg imod Rasmus Amundsen Duesund

Danckert Heiberg loed anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Rasmus Amundsen Duesund, der har forsveget Tiende af endeel smaa Sej som han i Aaret 1776  fjorten Dage efter St: Hans Dag havde fanget, at liide Dom at betale \ sam/m/e til / Citanten som Forpagter af Præste og Kirke Tienden  og at oprette Søgemaalets Omkostning.

  Indstevnte Rasmus Amundsen Duesund mødte  vedtoeg lovlig Varsel og tilstoed den paastevnte Tiid i Laug med Joen Halsøen, Torger Totlandsdahl og fleere at have fanget endeel smaa Sej, hvoraf der kom paa hans Lod 246 Stykker, af hvilke han ingen Tiende har erlagt  for den af det heele Kast og samtlige Lodsejere tilhørende virkede en Tønde Tran  er Tienden rigtig blevet erlagt  og der fore formoeder han for Tiltale at vorde befriet.

  Citanten loed benegte dette Foregivende og overloed den indstevnte at godtgjøre saadant med den derfore erholdte Tiende Seddel eller Qvitering.

  Den indstevnte begjerede Sagen udsadt til neste Ting for at oplyse dette sit Foregivende.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Den forlangte Anstand bevilges til nestk: Høste Ting.

 

Nye Sag

Danckert Heiberg imod Lars Joensen Tangedahl

Danckert Heiberg loed anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Lars Joensen Tangedahl, som dette Foraar har fisket 84 Stykker stoer Sej ved Fediøe Landet  uden deraf at erlægge, Tiende, hvor fore Fisken strax blev anholdt, at liide Dom derfore til Fiskens Confiscation  med viidere Undgjeldelse og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvor fore de brugte Kaldsmænd Ole Hansen Torsvig og Claus Siursen Riisnæs eedelig afhjemlede Varselen som meldt at være skeed i Gaar 14 Dage siden i den indstevntes egen Boepæl og Paahør

 

1778: 383b

 

  Citanten loed indstille at den indstevnte maatte forelægges Laug Dag til neste Ret.

Eragtet

  Lovlig indstevnte Lars Joensen Tangedahl gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare

 

Lars Rasmusen Huuse fremlagde en Penge Pung, hvorudi skal være Toe og Førgetyve Rdlr 2 mrk 4 s  hans Søster Magelie Rasmus Dotter tilhørende  som hende ved Skifte efter Faderen Rasmus Huuse  begyndt d/en 28de Septbr: og sluttet den 22de Decbr: 1777  er tilfalden, med Begjering at sam/m/e maatte opbydes til Laans imod Rentes Svarelse og sikkert Underpant  eller i Mangel deraf forsegles af Retten.

  Da ingen efter Tilbud ville antage sam/m/e, blev den frembragte Pung af Dom/m/eren forseglet  efterat deraf var udtaget 1 mrk 8 s for den/n/e Tinglysning, og Reqvirenten tilbageleveret

 

Jens Ditlevsen Monstad mødte og fremlagde en Penge Pung  hvori skal være Nie Rdlr af den Arv hans Myndtling Ingebor Ols Dotter er tilfalden ved Skifte efter hendes Forældre Ole Ellingsen og Anne Magnes Dotter Lille Aas af 10de Martii 1764  med Begjering at sam/m/e her inden Tinge maatte opbydes til Udlaan imod Rentes Svarelse og sikkert Underpant  og i Mangel deraf forsegles af Retten.

  Efter Opbud ville ingen antage disse Penge til Laans, og der fore blev den fremlagde Pung af Dom/m/eren forseglet og tilbageleveret Comparenten  efterat deraf var udtagen 1 mrk 8 s for Tinglysningen.

 

Hospitals Tings Vidne

Anders Hansen Sliire mødte og anmeldte at hans Dotter Elisabet Anders Dotter af den spedalske Syge er angrebet  og da han intet er ejende til at bekoste hendes Indlem/m/else i Hospitalet, som er den ganske Almue bekjendt, begjerede han Laug rettens og Almuens Forklaring herom indhentet.

  Laug Retten og Almuen, hvoriblant Tore Bergsvig og Arne Hoppen forklarede eenstem/m/ig at Reqvirenten er yderlig arm og derfor intet kand bekoste til sin Dotters Indlem/m/else i Hospitalet.

  Comparenten begjerede dette som et Tings Vidne beskreven meddeelt  der blev bevilget.

 

Joen Nielsen Fanebust mødte og anmeldte at hans Broder Erich Nielsen Fannebust er befængt med den spedalske Syge  og da han er i yderlig Armoed og ingenlunde kand bekoste noget til sin Indlem/m/else i Hospitalet, som er den ganske Almue bekjendt  begjerede han ærbødigst at Laug Rettens og Almuens Forklaring herom maatte indhentes

  Laug Retten og Almuen, blant hvilke sidste Johan/n/es Fusesen Bakke og Erich Larsen Ascheland bevidnede at det rigtig forholder sig som omspurgt  at Erich Fanebust er saa aldeeles udarmet at \han/ ej kand bekoste noget til Indlem/m/elsen i Hospitalet

  Comparenten blev paa Forlangende bevilget dette beskrevet som et Tings Vidne.

 

Dernest blev kundgjort

            23.  Et Bygsel Brev udgivet af Danckert D: Heiberg til Ole Johan/n/esen paa en Rydnings Plads under Toftegaard  \No: 21/  dateret 15de 9br: 1777  med Revers

 

Den constituerede Foged begjerede Almuen tilspurgt om der i Qvalvogs Fiskevog er fisket noget fra 8de Maaned til Xbr: Maaneds Udgang 1776  og det i Anledning en Antegnelse fra det Kongel: Rente Kam/m/er udi det forbemelte Aar aflagde Contributions Regnskab. Almuen svarede eensstem/m/ig dertil nej.

  Viidere forlangede den Constituerede Foged til Antegnelsernes Besvarelse at Almuen maatte tilspørges om der i Aaret 1776 blev skaaret Bord paa de i Madsfiorden værende Sauger

 

1778: 384

 

og hvor mange? Sam/m/e blev fremsadt for Almuen  som svarede dertil nej  der blev intet skaaret

 

Endelig blev frem lagt en ongefehrlig beregning over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin d: A: 867 Rdlr   og fra forrige Aar 887 Rdlr 80 s

 

Da ingen efter 3 forskjellige Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Herløe Skibreede 1778

Aar 1778  den 11te Maji  blev et almindeligt Sommer Ting holden for Herløe Skibreedes Almue paa Tingstædet Alverstrøm/m/en af Sorenskriveren og de ved sidstl: Høste Ting tilnævnte \8/ Laug Rettesmænd, som her foran f: 357 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde den constituerede Foged Herman Gran og meenige Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger som ved dette Aars Som/m/er Ting for Sartors Skibreede ere registerede.

 

Dernest blev kundgjort følgende Almues Breve.

            1.  Et Skifte Brev efter afg: Halvor Olsen Toschen  begyndt d/en 11te Julii og sluttet den 15 Septbr: 1777, hvorved er udlagt en Anpart i Gaarden Toschen  No: 56.

            2.  Et Ditto efter Siur Torgersen Iden af 26de Februarii 1778, hvorved er udlagt en Andeel i Gaarden Iden  No: 66.

            3.  Et Ditto efter Koenen Herborg Knuds Dotter Herløevæhr af 2den Martii 1778, hvorved er udlagt til Enkemanden Niels Pettersen Herløevæhr 4 Mark Fiske (Fisks) Leje i Gaarden Herløevæhr  No: 41.

            4.  Et Skjøde udgivet af Bye skriver Frøchen og Svogere Jaen og Herman Frøchen  til Danckert D: Heiberg paa Sæbøe Kirke  hvortil følger 1 B/ismer Pund Smørs Leje i Gaarden Leervig  No: 71  dateret 2den Januarii 1778.

            5.  Et Skjøde udgiven af Capitaine Peter Christian Krog til Rasmus Thomasen Brevig paa 1 B/ismer Pund og 8 Mark Fiskes Leje i Gaarden Brevig  No: 40  for 200 Rdlr  dateret 10de April 1778

            6.  Et Ditto af sam/m/e Sælger  udgivet sam/m/e Dag til den anden Lejlænding Ole Olsen Brevig paa liige Anpart i sam/m/e Gaard Brevig for liige Sum/m/a

            7.  Et Ditto udgivet sam/m/e Dag af sam/m/e Sælger til den 3die Lejlænding Knud Monsen Brevig paa liige Anpart i sam/m/e Gaard Brevig for liige Sum/m/a.

 

Hospitals Tings Vidne.

Anders Rasmusen Alveim mødte og anmeldte at hans Dotter Gundvor Anders Dotter Alveim efter derom fremviiste Attest med den spedalske Syge er befængt  og da hun er *er i bettelfærdige Omstændigheder og ingenlunde kand bekoste sin Indlem/m/else i Hospitalet, der er den ganske Almue bekjendt, begjerede han ærbødigst at Laug Rettens og Almuens Forklaring derom maatte ind hentes  derefter meddeeles ham som Tings Vidne beskrevet.

  Laug Retten og Almuen, blant hvilke Ole og Knud Brevig forklarede at det rigtig nok forholder sig som omspurgt  at Gundvor Alveim med 5 umyndige Børn er i den aller yderste Armod og ingenlunde kand bekoste noget til Indlem/m/elsen i Hospitalet.

 

Derefter blev kundgjort følgende

            8.  Aflyst et Pante Brev udgivet af Capitaine Krog til Knud Monsen og Ole Olsen Brevig  stoer 268 Rdlr  med 1te Pante Ret i Gaardene Brevig og Ohen  dateret 2den Januarii 1775 og tinglyst den 13de Maji s: A:

 

1778: 384b

 

der nu efter paategnet Qvitering af 10de April 1778 er betalt.

            9.  Tinglyst et Skjøde udgivet af Mons Aslachsen Holme til Siur Nielsen paa 8 Marker Smør og 2 1/3 Kande Malts Leje i Gaarden Holme  No: 77  for 100 Rdlr  dateret 12te Maji 1778.

            10.  Et Bygsel Brev udgivet af Krigs Raad Koren til Hans Iversen paa 1 B/ismer Pund og 8 Mark Smørs Leje i Gaarden Berland  No: 27, hvorved Jorddrotten for gangbare og billige Priiser forbeholder sig  eller hvem han dertil beordrer  Forkjøbs Ret til Lejlændingens Fiske vahre  og Lands Lod 1/5 Part for hvad der ved Landet kastes af Fisk  dateret 4de Junii 1777  med Revers.

            11.  Aflyst et Pante Brev udgivet af Christian Olsen Fløysand som Laug Værge for Sirie Lars Dotter Holme til Henrich Molleklev  stoer 51 Rdlr 4 mrk 7 s  med 1te Pante Ret i hendes ejende Anpart i Gaarden Holme  dateret 13de 8br: 1772 og tinglyst sam/m/e Dag, der nu efter paategnet Qvitering af Creditors Eftermand i Ægteskabet  Niels Larsen Moldeklev  af 12te Maji 1778 er betalt.

 

Nye Sag

Fogden imod Rasmus Ellingsen Kollevog og Thyrie Anders Dotter

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet gift Mand Rasmus *Olsen Kollevog og Piigen Thyrie Anders Dotter for begangne Lejermaal  at liide Dom til Undgjeldelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Paagjeldende Rasmus Ellingsen Kollevog mødte, vedtoeg lovlig Varsel og tilstoed \i Ægteskab/ at have begaaet det paasøgte Lejermaal med Thyrie Anders Dotter, hvor fore han maatte underkaste sig Rettens Dom.

  Thyrie Anders Dotter mødte ikke efter Paaraab, hvorfore de brugte Kaldsmænd Lensmand Mons Schielanger og Christopher Knudsen Huusebøe eedelig afhjemlede *afhjemlede (Varselen?) for hende at være skeed den 8de April i hendes eget Paahør og Tilholdestæd paa Gaarden Kollevog.

  Actor begjerede Laug Dag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Thyrie Anders Dotter Kollevog gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen

 

Den Hans Kongel: May:t tilhørende Anpart i Gaarden Myrtved blev først efter Fogdens Forlangende opbuden til Bygsele paa Leve Tiid  uden at nogen ville antage sam/m/e  og dernest til Brug for indeværende Aar imod Afgifts Svarelse, hvorpaa ej heller skeede Bud  undtagen af Haaver Espetved  der tilbød sig derfore at svare de Kongel: Skatter imod at bruge det derpaa værende Høe.

 

Da Dagen var forløben Kl: 8 Slet Aften  udsættes Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 12te Maji  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug ret

 

Nye Sag

Fogden imod Lars Jensen Davanger og Hustrue {Ingebor Ols} \Lisbet Tollevs/ Dotter

Den constituerede Foged Gran anmeldte med myndtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Lars Jensen Davanger og Hustrue Lissebet Tollevs Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Paagjeldende Lars Jensen Davanger og Hustrue mødte ikke efter Paaraab, hvorfore de brugte Kaldsmænd Lensmand Mons Nielsen Schielanger og Ole Knudsen Huusebøe eedelig afhjemlede Varselen som meldt at være skeed den 24de April i Koenens Lisbet Tollevs Dotters Paahør i deres Boepæl.

  Actor begjerede Laug Dag for de udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Lars Jensen Davanger og Hustrue Lisbet Tollevs Dotter gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

1778: 385

 

 

Nye Sag

Fogden imod Poul Poulsen Foldesøen og Hustrue Marthe

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Poul Poulsen Foldesøen og Hustrue Marthe Anders Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og Rettergangens Omkostning at oprette.

  Paagjeldende Poul Foldesøen og Hustrue mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Varselen eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd Lensmand Mons Schielanger og Ole Knudsen Huusebøe at være skeed som foranført den 24de April sidstl: i Pouls Foldesøens eget Paahør og Boepæl.

  Actor indstillede at de udeblevne maatte forelægges Laug Dag til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Indkaldte Poul Poulsen Follesøen og Hustrue Marthe Anders Dotter gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Fogden imod Niels Gudmundsen Kleppe og Hustrue Giertrud Anders Dotter.

Den constituerede Foged Gran mødte og anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Niels Gudmundsen Kleppe og Hustrue Giertrud Anders Dotter for fortiilig Sam/m/en Leje  at liide Dom til at udreede Bøder og oprette Søgemaalets Omkostning.

  Paagjeldende Niels Gudmundsen Kleppe mødte  vedtoeg lovlig Varsel paa egne og Hustrues Vegne og formeente for Tiltale at vorde friefunden  eftersom der var et Aar og 6 Uger fra Trolovelsen og til hans Hustrue faldt i Barsel, som skeede efter Vielsen.

  Actor frem lagde Sogne Præstens Attest, som viiser at der imellem Vielsen og de ind stevntes første Barne Daab ikkun er en Tiid af 7 Maaneder  og følgelig at hun længe førend Vielsen har været besvangret, hvor fore han i Følge Lovens 6 – 13 – 1 paastoed at den ind stevnte Niels Gudmundsen Kleppe maatte tilfindes at udreede for *tiilig (fortiilig?) Sam/m/enleje Bøder 4 ½ Lod Sølv  og hans Hustrue Giertrud Anders Dotter halv saa meget  samt een for begge at oprette Søgemaalets Omkostning med 3 Rdlr.

  Den indstevnte havde intet viidere til Sagen at svare, hvor fore Sagen med begge Parters Samtykke optages til Doms Afsiigelse ved dette Som/m/er Ting for Alenfiths Skibreede den 18de hujus førstk:

 

Nye Sag

Fogden imod Jochum Larsen Waage og Hustrue Pernille Anders Dotter

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Jochum Larsen Waagen og Hustrue Pernille Anders Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og Processens Omkostning at oprette.

  De ind kaldte mødte ikke efter Paaraab  og Kalds mændene Mons Schielanger og Ole Knudsen Huusebøe forklarede under Eed at have forkyndt de paagjeldende forbemeldte Varsel den 25de April sidstl: i deres eegen Boepæl og Naboe Koenen Lenes Paahør.

  Actor begjerede Laug Dag for de udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Indkaldte Jochum Larsen Waagen og Hustrue Pernille Anders Dotter forelægges Laug Dag til neste Høste Ting for at svare til Sagen.

 

Nye Sag

Fogden imod Niels Andersen Kollevog og Hustrue Marthe Jens Dotter

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Niels Andersen Kollevog og Hustrue Marthe Jens Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og dette

 

1778: 385b

 

Søgemaals Omkostning at oprette.

  I Mangel af Møde efter Paaraab fremkom Varsels Vidnerne Mons Schielanger og Ole Knudsen Huusebøe  der under Eed forklarede at have udrettet Indkaldelsen som foranført den 24de April sidstl: i de stevntes Paahør og Boepæl.

  Efter Indstillelse af Actor blev af Dom/m/eren

Eragtet

  Indkaldte Niels Andersen Kollevog og Hustrue Marthe Jens Dotter gives Laug Dag til neste Høste Ting at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Hospitals Tings Vidne

Niels Michelsen Holme anmeldte at hans Søn Anders Nielsen er angreben af spedalsk Syge  og som Comparenten er aldeeles uformuende at bekoste hans Indlem/m/else i Hospitalet, der er den ganske Almue bekjendt, var han ærbødigst begjerende at deres Svar herom maatte indhentes og meddeeles ham beskreven.

  Laug Retten og den ganske Almue, hvoriblant Mons Schielanger og Haaver Espetved, forklarede at han er i yderlig Armoed og derfore ingenlunde kand afstædkom/m/e noget til at bekoste hans Søns Indlem/m/else i Hospitalet.

 

Fogden loed fremlægge et løseligt Overslag over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin dette Aar 573 Rdlr 32 s   og for de forrige Aaringer 498 Rdlr 32 s.

 

 

 

Sommer Tinget for Radøe Skibreede 1778

Aar 1778  den 13de Maji  blev et almindeligt Som/m/er Ting holden for Radøe Skibreedes Almue paa Tingstædet Alverstrøm/m/en  og Retten beklædet af Sorenskriveren med tilnævnte 8 Laug Rettesmænd, som her foran f: 359 ere anførte  hvilke alle fremviiste Attest om at have aflagt Eed som Laug Rettesmænd. Ved Tinget var tilstæde den constituerede Foged Herman Gran.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger som ved dette Aars Som/m/er Ting for Sartors Skibreede ere registerede.

 

Dernest fremkom til Kundgjørelse følgende private Breve.

            1.  Et Skifte Brev efter Ingebor Johan/n/es Dotter indre Tougle af 7de Martii 1778, hvorved er udlagt en Andeel i Gaarden indre Tougle  No: 19.

            2.  Et Ditto efter Halvor Olsen Tosche i Herløe Skibreede  begyndt d/en 10de Julii og sluttet den 15de Septbr: 1777, hvorved er udlagt en Andeel i Gaarden indre Helle  No: 53.

            3.  Et Skjøde udgivet af Byeskriver Frøchen og Svogre Jaen og Herman Frøchen til Danckert D: Heiberg paa Sæbøe Kirke  og Gaarden Ascheland  No: 18  af Skyld 2 Løb Smør  1 Tønde og 1 Mæle Malt,  Udi Gaarden Dahle  No: 17, 1 B/ismer Pund 12 Mark Smør og 3 Mæler Malt   og Gaarden Houcheland  \No: 4,/  1 Løb Smør og 1 ½ Tønde Malt  for 1150 Rdlr  dateret 2den Januarii 1778.

 

Dagen *nefter (nestefter)  den 14de Maii  vedvarede Sommer Tinget for Radøe Skibreede med foranførte Laug Rett, og blev da Publiceret:

            4.  Een Bygsel Seddel udgiven af Hr: Biskop Hagerup til Ole Rasmussen paa 18 M/ark Smør, 1 Mæhle og 6 Kander Malt i Gaarden Strøm/m/e  No: 70, dateret 15de Xbris: 1777  med Revers.

            5.  Een Ditto af Hr: Krigs Comissaire Dahl til Gudmund Nielsen paa 9 ¾ M/ark Smør og 9 Kander Malt i Gaarden Nedre Qvaleim  No: 58, dateret 20de Junii 1777  med Revers.

            6.  Een Ditto af Ditto til Gudmund Nielsen paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Grd: Houland  No: 61, dateret 30te Xbris: 1776  med Revers.

            7.  Een Ditto af Ditto til Colbein Baltzersen paa 18 M/ark Smør og 12 Kander Malt i Gaarden Bøe  No: 62, dateret 23de Xbris: 1773  med Revers.

            8.  Een Ditto af Ditto til Michel Ellingsen paa 15 Marker Smør i Grd: Wildanger  No: 69  dateret 26de Junii 1777  med Revers.

            9.  Een Ditto af Hr: Consul Wallace til Christian Rasmussen paa 1 pd 6 M/ark Smør og 10 Kander Malt i Gaarden Marøen  No: 63; dateret 27de Xbris: 1777  med Revers.

 

1778: 386

 

            10.  Een Bygsel Seddel af Knud Hansen Nore Selle til Michel Gudmundsen paa 9 M/ark Smør og 4 ½ Kande Malt i Gaarden Udhelle  No: 54, dateret 13de Maii 1778  med Revers.

            11.  Een Ditto af Rasmus Nielsen yttre Sæbøe paa egne og med Eieres Vegne til Jens Hansen paa 1 pd 1 5/16 M/ark Smør og 5/16 Faar i Gaarden Indre Sæbøe  No: 10, dateret 13de Maii 1778  med Revers.

            12.  Eet Deele Brev udgiven af Sornskriveren  Regiments Qvarteermester Haberdorff  over afdøde Lensmand Knud Olsvolds Eiendom i Gaarden Dalland  No: 49, 20 7/19 M/ark Smør og 15 16/19 Kande Malt for 40 rd  der tilfaldt hans Børn Haaver Knudsen indre Helle og Jacob Olsvold  gift med Anne Knudsdotter, dateret 14de Maii 1778.

            13.  Een Freedlysnings Forretning udgiven af den Constituerede Foged Herman Gran over Gaarden Indre Sæbøes Fæebejte Grynstølen kaldet med viidere, for Fornermelse af uberettigede, datert 14de Maii 1778.

 

Hospitals Tings Vidne

Ole Rasmussen Lunde mødte og anmeldte at hans Fader Rasmus Gundersen indre Helle her af Radøe Skibreede med den Spedalske Svaghed er befængt, efter derom foreviist Attest fra Doctor Buchner, og da han er saa yderlig Fattig at han ej kan bekoste hans Indlemmelse i Hospitalet, hvilket er den Ganske Almue bekjendt, han begiærede derfor ærbødigst at Laugrettens og Almuens Svar og Forklaring om hans Faders Uformuenhed maatte indhæntes og derefter sam/m/e sig som et Tings Vidne beskreven meddeelt.

  Lensmanden, Laug retten og Almuen forklarede at det rigtig nock forholder sig som omspurgt, at bemelte Rasmus Gundersen er saa meget Fattig at han slet icke kand betale noget til hans Indlemmelse i Hospitalet.

 

Fogden Heiberg loed fremlægge een ongefærlig Beregning over de Resterende Høy Kongelige Ordinaire Skatter  som for indeværende Aars 1te og 2den Termin Beløber 485 rd   og for de foregaaende Aaringer til 1777 Aars Udgang  269 rd 45 s

 

Efter 3de forskiellige Udraab paa Ting Gaarden, indfandt sig ingen som viidere ved Sage Tinget havde at Udrette, hvorfore sam/m/e hermed sluttes og ophæves.

 

 

 

Sommer Tinget for Ahlenfits Skibrede 1778

Anno 1778  den 16de Maii  blev et almindeligt Sommer Ting holden for Ahlenfits Skibreedes Almue paa Tingstædet Alverstrøm/m/en  og Retten betient udj Sornskriveren Hr: Regiments Qvarteermester Haberdorffs fraværelse af hans eedtagne Fuldmægtig Peder Tafteberg med tilnævnte 8 eedsorne Laugrettes Mænd som her foran i Protocollen fol: 355 findes antegnet, der alle fremviste Attest fra Laugmanden, at have for ham aflagt deres Laugrettes Eed, som Laug Rettesmænd. Ved Tinget var tilstæde den Constituerede Foged Sr: Herman Gran, Lensmanden og øvrige Tingsøgende Almue.

 

Først blev bekjendtgjort de samme Høy Kongel: Anordninger som ved dette Aars Sommer Ting for Sartors Skibreede er antegnet.

 

Dernest blev fra Almuen til Publication frembragt følgende Documenter

            1.  Eet Skifte Brev efter Rasmus Larsen Huusse paa Fediøe  begyndt d/en 8de Septemb: 1777 og sl: den 22de Xbr: s: a:

            2.  Aflyst en Obl: udgiven af Anne Chatarine Helleman  Sal: de Langes  til Peder Larsen, \stoer 200 rd/  dateret 22de 8br: 1772  \med 1te Pante Ret i grd: Fladøen/  tinglyst den 11te Maii 1774, der nu efter Creditors paategnede Qvittering er indfried og betalt og derfore herved Mortificeres.

            3.  Aflyst en Ditto udgiven af Tosten Hansen Seim til Broderen Ole Hansen Bøe paa Woss  stoer 70 rd  med 1te Pante Ret i ½ Løb Smør og ½ Hud i Grd: Seim, dateret 14de Maii 1773 og publiceret den 15de ejusdem, der nu efter Creditors Qvittering er betalt og derfore herved Mortificeres.

            4.  Een Ditto af Wiching Knudsen Seim til Hr: Wilhelm Friman  stoer 100 rd  med 1te prioritet i 1 Pund 21 M/ark S: og 5/8 Hud i Grd: Seim, dateret 22de Maii 1775, og tinglyst den 23de ejusdem, der nu efter Creditors Qvittering af 12te Maii 1778 er betalt og derfore nu aflyses og mortificeres.

 

1778: 386b

 

            5.  Publiceret Eet Skiøde udgiven af Tosten Hansen Seim til Gullach Gullachsen paa ½ Løb Smør og ½ Hud i Gaarden Seim  No: 51  for 114 rd, dateret 10de 8br: 1777.

            6.  Een Obligation udgiven af Gullach Gullachsen Seim til Ole Hansen Bøe paa Woss  paa Capital 30 rd  med 1te pante Ret i nest forestaaende Eiendom i Grd: Seim  No: 51, af 10de 8br: 1777

            7.  Eet Skiøde af Gullach Gullachsen Klevdahl til Tosten Hansen paa 18 M/ark Smør og ½ Faar i Gaarden Klevdahl  No: 63, for 80 rd, dateret 10de 8br: 1777.

            8.  Eet Ditto udgiven af Wiching Knudsen Seim til Niels Nielsen paa 1 pd 21 M/ark Smør og 5/8 Hud i Gaarden Seim  No: 51  for 150 rd  dateret 16de Maii 1778.

            9.  Een Obligation af Niels Nielsen Seim til Mangers Præstegields Fattig Casse  stoer 100 rd  med 1te prioritets Pant i 1 pd 21 M/ark Smør og 5/8 Hud i Grd: Seim  No: 51, dateret 16de Maii 1778.

 

Og da ingen havde noget ved Sage Tinget at udrette, udsættes sam/m/e til den 18de hujus!

 

Nestpaafølgende 18de Maji vedvarede dette Ting og Retten blev beklædet af Sorenskriveren med foranførte Laug Ret  da der blev kundgjort

            10.  Et Skjøde udgivet af Herman Garman til hans Søster Wenche Garman paa 14 ½ Mark Smørs Leje i Gaarden Watne  No: 50  for 25 Rdlr  dateret 28de Februarii 1778.

            11.  Et Ditto udgivet af sam/m/e Sælger til hans Svoger Caspar Jordan paa liige Anpart i Gaarden Watne  No: 50  for 25 Rdlr  af 28de Febr: 1778

            12.  Et Ditto udgivet af Herman Garman til Ole Jacobsen paa 1 B/ismer Pund og 12 Marker Smørs Leje i Gaarden Watne  No: 50  for 86 Rdlr  dateret 3de Decembris 1777.

            13.  Et Ditto af sam/m/e Sælger  udgivet sam/m/e Dag til Lars Knudsen paa liige Anpart i Gaarden Watne  No: 50  for liige Sum/m/a.

            14.  Et Ditto udgivet af Ole Jacobsen Watne til Mons Larsen paa 1 B/ismer Pund og 12 Marker Smør Skatte Skyld udi Gaarden Watne  No: 50  for 99 Rdlr  dateret 6te Februarii 1778.

            15.  Et Pante Brev udgivet af Mons Larsen Watne til Peder Larsen Husdahl i Bergen  stoer 60 Rdlr  med 1te Pante Ret i nysbemelte ham solgte Anpart udi Gaarden Watne  dateret 6te Februarii 1778.

            16.  Et Ditto udgivet af Lars Knudsen Watne til Peder Larsen Huustad i Bergen  stoer 70 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Watne  No: 50  af Skatte Skyld 1 B/ismer Pund 12 Mark Smør  dateret 31te Decbr: 1777.

            17.  Et Skjøde udgivet af General Major von Schactht som Panthaver efter Overdragelse af Ejeren Lieutenant Whith  til Thomas Olsen Bage paa Brudeknappen Gjæstgiver Huuse  og en Anpart i Gaarden Brathtougle i Radøe Skibreede  \for 250 rd/  dateret 13de Ocbr: 1777  med anviist Kjøbe Contract.

            18.  Et Pante Brev udgivet af Thomas Olsen Bagge til Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff som Værge for Jomfrue Mejer  stoer 250 rd  med 1te Pante Ret i Brudeknappens Gjæstgiverie  og en Anpart i Gaarden Brattougle i Radøe Skibreede  dateret 16de Octbr: 1777.

            19.  Aflyst et Pante Brev udgivet af Lieutenant Wilhelm Christian Whitte til Oberste Schacht  stoer 290 Rdlr  med 1te Pante Ret i Brudeknappen Gjæstgiverie  og Gaarden Brattougle i Radøe Skibreede  og anden Pante Ret i Gaarden Rosnes i Lindaas Skibreede  og Hølleland i Echangers Skibreede  dateret 10de Maji 1771 og tinglyst d/en 14de, 15de og 30te ejusdem  samt 5te Junii s. A:  der nu efter Creditors Paategning af 16de Maji 1778 aflyses.

            20.  Tinglyst et Skjøde udgivet af Johan/n/es Ellingsen Qvam/m/e til hans Broder Lars Ellingsen Fosse paa 9 Marker Smør og 4 ½ Kande Malts Leje i Gaarden ytre Fosse  No: 13  for 20 Rdlr, hvorforuden Kjøberen tilforn selv ejer liige Anpart i sam/m/e Gaard  og følgelig nu tilsam/m/en 18 Mark Smør  9 Kande Malts Leje  dateret 18de Maji 1778

 

Nye Sag

Fogden imod Niels Steffensen Næsse og Hustrue Karie Ingvalds Dotter

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Niels Steffensen Næsse og Hustrue Karie Ingvalds Dotter

 

1778: 387

 

for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette.

  De indstevnte mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Lensmand Johan/n/es Schare og Lars Knudsen afhjemlede under Eed at Varselen som meldt er skeed for begge de indstevnte i eget Paahør og Boepæl sidstl: Torsdag 14 Dage siden.

  Actor begjerede Laugdag for de ind stevnte til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig ind kaldte Niels Steffensen Næsse og Hustrue Karie Ingvalds Dotter gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Nye Sag

Fogden imod Simon Nielsen Øvstegaard og Hustrue Gurie Lars Dotter

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Simon Nielsen Øvstegaard og Hustrue Gurie Lars Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  De ind kaldte møtte ikke efter Paaraab  og de brugte Varselsmænd Lensmand Johan/n/es Schare og Lars Storoxe aflagde Eed og vandt at foranførte Varsel af dem er givet begge de indkaldte i eget Paahør og Boepæl i Gaar 14 Dage siden.

  Actor indstillede at de udeblevne maatte forelægges Laug Dag til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Simon Nielsen Øvstegaard og Hustrue Gurie Lars Dotter gives Laug dag til nestk: Høste Ting at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Fogden imod Peder Michelsen Isdahl og Hustrue Brithe Hans Dotter

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Peder Michelsen Isdahl og Hustrue Brithe Hans Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og at oprette Rettergangens Omkostning.

  Paagjeldende Peder Michelsen mødte og vedtoeg lovlig Varsel paa egne og Hustrues Vegne, i øvrigt tilstoed han det paasøgte men formeente for Tiltale herfore at være befriet  da han paa den Tiid var i Kongelig Tjeneste som Arbejder ved Krud møllen.

  Actor  i Anledning af den indstevntes Tilførsel  tilkjendegav at være uviidende om den Befrielse som Arbejderne ved Krud møllen for deslige Bøder skulde være forundt, men frem lagde Sogne Præsten Hr: Bergendahls Attest, som viiser at der imellem den indstevntes Troelovelse og første Barns Daab ikkun har været 6 Maaneder  og følgelig at Besvangrelsen længe førinden Troelovelsen er skeed, hvor nest hand indloed Sagen Dom med Paastand at de ind stevnte i Følge Lovens 6 – 13 – 1 maatte tilfindes tilsam/m/en at udreede Bøder 6 ¾ Lod Sølv  samt at oprette Søgemaalets Bekostning med 3 Rdlr. Bemelte Præste Attest indtages i Acten.

  Den ind stevnte vedblev sit forrige og indloed Sagen Dom fra sin Siide, hvor paa udi Sagen saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Den fremlagde Præste Attest oplyser at de ind stevnte har haft for tiilig Sam/m/enleje, ligesom det og fra deres Siide tillige under Sagen er tilstaaet, Thi tilfindes Peder Michelsen Isdahl og Hustrue Brithe Hans Dotter i Følge Lovens 6 – 13 – 1te art:  dens sidste membrum  at bøde tilsam/m/en 6 ¾ Lod Sølv  eller Tre Rdlr 36 s  og

 

1778: 387b

 

derhos at oprette Sagsøgeren den/n/e Rettergangs Omkostning med Toe Rdlr. At udreedes 15 Dage efter den/n/e Doms Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

Dernest blev kundgjort

            21.  Et Deele Brev udgivet af Sorenskriver Haberdorff paa en Part i Gaarden Siurseter  No: 65  og i Gaardene Nedre og Øvre Mundahl  No: 72 og 73  der har tilhørt afdøde Koene Christie Johan/n/is Dotter Mundahl  dateret 18de Maji 1778.

 

Fogden loed fremlægge et løseligt Overslag over de ubetalt henstaaende Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin dette Aar 553 Rdlr   og fra forrige Aaringer 286 Rdlr 32 s

 

Da ingen efter 3 forskjellige Udraab havde viidere ved Tinget at udrette  bliver sam/m/e hermed ophævet og sluttet.

 

 

 

Sommer Tinget for Hosangers Skibreede 1778

Aar 1778  den 20de Maji  blev et almindeligt Som/m/er Ting holden for Hosangers Skibreedes Almue paa Tingstædet Bernestangen af Sorenskriveren og tilnævnte 8 Laugretsmænd som her foran f: 364 ere anførte, hvilke alle have aflagt Eed som Laug Rettesmænd efter derom fremviiste Attester. Ved Tinget var tilstæde den constituerede Foged Gran og meenige Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger, som ved dette Aars Sommer Ting for Sartors Skibreede ere registerede.

 

Dernest blev kundgjort private Breve.

            1.  Et Skifte Brev efter Enken Ingebor Ols Dotter Nore Bysem af 25de Martii 1778, hvorved er udlagt en Anpart i Gaarden Nore Bysem  No: 65  og Gielvig  No: 81.

 

Da ingen efter Paaraab havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 21de Maji  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug ret  da der blev kundgjort

            2.  Et Bygsel Brev udgivet af Sogne Præsten paa Vos  Even Meldahl  til Johan/n/es Torbiørnsen paa 18 Marker Smørs Leje i Gaarden Øxendahl  imod at svare Leve Kaar til sin Fader Torbiørn Jørgensen hans Leve tiid  at føde for ham 1 Koe  4 Smaler  og Høstafgrøde af 2 ½ Ask Korns Udsæd paa Inge Ageren  og frie Huusværelse og Tilsyn  dateret 22de Januarii 1777  med Revers

            3.  Et Ditto udgivet sam/m/e Dag af sam/m/e Jorddrot til Anders Herlogsen paa 18 Mark Smørs Leje i Gaarden Øxendahl  imod at svare aarlige Levekaar til Fratræderen Torbiørn Jørgensen ligesom nys foranførte, med Revers.

            4.  En Odels Lysning udgiven af Siur Bergesen Øvre Rachnes til 2 Pund Smør  2 Mæler og 8 Kde: Malts Leje i Gaarden Øvre Rachnes, \No: 74/  som beboes af Stif Faderen Knud Ellevsen  dateret 2den April 1778.

            5.  Et Skjøde udgivet af Knud Johan/n/esen Sven/n/em til Mons Johan/n/esen Hanestvedt paa 1 Pund Smørs Leje i Gaarden Gietrem  No: 63  for 36 Rdlr  dateret 21de Novbr: 1777.

 

Nye Sag

Krigs Raad Koren og Peder Tafteberg imod Haldor Jacobsen Bysem

Peder Tafteberg mødte og anmeldte at han som Forpagter af Mangers Præste Tiende paa egne og Kirke Ejeren Hr: Krigs Raad Korens Vegne til dette Ting har med mundtlig Varsel ladet ind kalde Haldor Jacobsen Bysem for Tiende Sviig, da han indeværende Aar i Herløe Sogn under Mangers Præstegjeld har lagt til Fiske, at liide Dom til Undgjeldelse og Processens Omkostning at erstatte, ligesom han og tillige er indkaldet at gjøre Forklaring om hvormeget han tilligemed de øvrige med ham i Laug værende bemelte Tiid og Stæd have fisket

  Den indkaldte mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Lensmand Steffen Hatland og Johan/n/es Endresen Fitie vandt med oprakte Fingre at have forrettet Varselen som foranført i Gaar 14 Dage

 

1778: 388

 

i paagjeldende *Jacob Bysems eget Paahør og Boepæl.

  Sagsøgeren begjerede Laug Dag for den udeblevne til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig ind stevnte {Jacob} Haldor{sen} Bysem gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Fogden imod Hans Andersen Aasheim og Hustrue Karie Lars Dotter

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Hans Andersen *Aaasheim og Hustrue Karie Lars Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette.

  De ind kaldte [mødte] ikke efter Paaraab, hvorfore de brugte Kaldsmænd Lensmand Steffen Hatland og Johannes Fitie eedelig afhjemlede Varselen som meldt at være skeed den 5te Maji sidstl: i Hans Aasheims eget Paahør og Boepæl.

  Actor indstillede at de udeblevne maatte forelægges Laug Dag til neste Ret.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Hans Andersen Aasheim og Hustrue Karie Lars Dotter gives Laug Dag til neste Høste Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Nye Sag

Fogden imod Niels Aschildsen Næsset og Hustrue Karie Ingvalds Dotter

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Niels Aschildsen Næsset og Hustrue Karie Ingvolds Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom at udreede Bøder og oprette Søgemaalets Omkostning

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab  og Kaldsmændene Lensmand Steffen Hatland og Johan/n/es Fitie forklarede under Eed at Varselen af dem er skeed som foranført den 5te Maji sidstl: i de indstevntes eget Paahør og Boepæl.

  Actor begjerede Laug Dag for de indstevnte til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Ind kaldte Niels Aschildsen Næsset og Hustrue Karie Ingvalds Dotter forelægges Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Nye Sag

Fogden imod Ole Andersen Bysem og Hustrue Marie Niels Dotter

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Ole Andersen Bysem og Hustrue Marie Niels Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøder at udreede og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  De indstevnte mødte ikke efter Paaraab. Kaldsmændene Lensmand Steffen Hatland og Johan/n/es Fitie aflagde Eed og vandt at Varselen af dem er skeed som tilført er den 6te Maji sidstl: i de indstevntes eget Paahør og Boepæl.

  Actor begjerede de indstevnte laugdaget til neste Høste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Indstevnte Ole Andersen Bysem og Hustrue Marie Niels Dotter gives Laug Dag at møde til neste Høste Ting for dette Skibreede for at svare til Sagen.

 

Nye Sag

Fogden imod Ole Olsen Nonaas og Hustrue Lucie Thomas Dotter

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel at have indkaldet Ole Olsen Nonaas og Hustrue Lucie Thomas Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom at betale Bøder og oprette Søgemaalets Omkostning.

  De indkaldte bleve paaraabte og mødte ikke.

 

1778: 388b

 

  Varsels Vidnerne Steffen Hatland og Johan/n/es Fitie afhjemlede Varselen ved Eed at den er skeed d/en 6te Maji sidstl: i de indstævntes eget Paahør og Boepæl.

  Actor indstillede at de udeblevne maatte gives Laug Dag til neste Ret.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Ind kaldte Ole Olsen Nonaas og Hustrue Lucie Thomas Dotter forelægges Laug Dag til neste Ting for dette Skibreede at tilsvare Sagen.

 

Fogeden loed frem lægge et Overslag over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin dette Aar 486 Rdlr 48 s   og fra de forrige Aar 204 Rdlr 36 s

 

Nye Sag

Sogne Præsten Berg imod Knud Johan/n/esen Svennem

Sogne Præsten til Hosangers Præste gjeld  Hr: Richard Bergh  loed ved Lensmanden Steffen Hatland anmelde at han med mundtlig Varsel har ladet indkalde til dette Ting Knud Johan/n/esen Svennem for skyldige fjerde Penge af Landskylden for Aaret 1776  at liide Dom til Betaling og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den indkaldte mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Steffen Hatland og Johan/n/es Fitie aflagde Eed og vandt at forbemeldte Varsel af dem er forkyndt paagjeldende Knud Sven/n/em den 6te Maji sidstl: i eget Paahør og Boepæl.

  Sagsøgeren loed indstille at den udeblevne maatte forelægges Laug Dag til neste Ret.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Knud Johan/n/esen Svennem forelægges Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Da ingen efter 3 Udraab havde meere at udrette ved dette Ting  bliver sam/m/e hermed ophævet og sluttet.

 

 

 

Sommer Tinget for Echanger Skibreede 1778

Aar 1778  den 22de Maji  blev et almindeligt Som/m/er Ting holden for Echangers Skibreede paa Tingstædet Bernestangen af Sorenskriveren og de ved sidstl: Høste Ting tilnævnte 8 Laugretsmænd, som her foran f: 367 ere anførte  undtagen at for No: 2 Rasmus Hougsmyhr  der har Forfald, sad Niels Olsen Echnes, hvilke alle 8 fremviiste Attest om at have aflagt Eed som Laug Retsmænd. Ved Tinget var tilstæde den constituerede Foged Gran og meenige Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger som ved dette Aars Som/m/er Ting for Sartors Skibreede ere registerede.

 

Dernest blev kundgjort følgende private Breve

            1.  Et Skifte Brev efter Hans Halvorsen Lie  begyndt den 19de Augusti og sluttet den 9de Decbr: 1777  hvorved er udlagt en Andeel i Gaarden Lie No: 30.

            2.  Et Ditto efter Ole Olsen Jordahl  begyndt den 20de Augusti og sluttet den 29de Decbr: 1777, hvorved er udlagt en Part i Gaarden Jordahl  No: 28.

            3.  Et Ditto efter Koenen Agotte Mons Dotter Nedre Aas  begyndt den 16de Januarii og sluttet d/en 24de Martii 1778, hvorved er udlagt en Part i Gaarden Nedre Aas  No: 20.

            4.  Et Ditto efter Enken Ingebor Ols Dotter Nore Bysem af Hosangers Skibreede af 25de Martii 1778, hvorved er udlagt en Part i Gaarden Kalsaas  No: 40.

 

Da ingen havde noget at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 23de Maji  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugret  og blev da kundgjort.

            5.  Et Skjøde udgivet af Jørgen Morsing til Anders Larsen paa ½ Løb Smørs Leje i Gaarden Hølleland  No: 17  for 62 Rdlr  dateret 19de Februarii 1777

            6.  Et Ditto udgivet af Ole Iversen Qvam/m/e paa 18 Marker Smørs Leje i Gaarden Hølleland  No: 17  til Iver Olsen Ascheland for 30 Rdlr  dateret 22de Maji 1778

            7.  Et Ditto udgivet af Iver Nielsen Røe til hans Søn Niels Iversen Ascheland

 

1778: 389

 

paa 1 B/ismer Pund Smør og 12 Kander Malts Leje i Gaarden Røe  No: 21  for *for 25 Rdlr  dateret 22de Maji 1778.

            8.  Et Ditto udgivet af Iver Røe med fleere til Ole Iversen paa 18 Mark Smør og ½ Faars Leje i Gaarden indre Hindenæs  No: 26  for 39 Rdlr  dateret 23de Maji 1778.

            9.  Et Ditto udgivet af Anders Nielsen Myhr med Curator Arne Monsen Jordahl til Niels Olsen Myhr paa 1 ½ Mark Smør og 1 ½ Kande Malt i Gaarden Myhr  No: 32  for 5 Rdlr, hvor hos Kjøberen som største Lods Ejer har indløst af sin Myndtling ¾ Mark Sm: og ¾ Kde: M: for 2 Rdlr 3 mrk  og efter hans Hustrue Anne Siurs Dotter og Stif Dotter Brithe Niels Dotter er ham ved Skifte af 18de Augusti 1777 tilfalden i Arv 9 ¾ Mark Smør og 9 ¾ Kande Malts Leje i sam/m/e Gaard  og saaledes ejer han i alt 12 Mark Smør og 12 Kande Malts Leje i bemelte Gaard, dateret 10de Decbr: 1774.

            10.  Et Ditto udgivet [af] Anders Nielsen Myhr med Curator Arne Monsen Jordahl til Niels Olsen Myhr paa Odels og Løsnings Retten til 12 Mark Smør og 12 Kande Malt i Gaarden Myhr for 10 Rdlr  dateret 16de Decbr: 1777.

            11.  Et Bygsel Brev udgivet af Mons Bottelsen Myhr og Erich Amundsen Hølleland samt Halvor Monsen Wiig til Mons Arnesen paa 12 Mark Smør og 12 Kander Malts Leje i Gaarden Myhr  No: 32  dateret 29de 8br: 1777  med Revers

            12.  Et Skjøde udgivet af Erich Olsen Svindahl med fleere til Magne Olsen paa 10 14/25 Mark Smør og 7 1/25 Kande Malts Leje i Gaarden Svindahl  No: 35  for 29 Rdlr, hvorhos Kjøberen selv derudi tilforn var ejende 7 11/25 Mark Sm: og 4 24/25 Kde: M:  og følgelig tilsam/m/en 18 Mark Sm: og 12 Kde: M:  dateret 27de Januarii 1778.

            13.  Et Ditto udgivet af Erich Olsen Svindahl til hans broder Magne Olsen Svindahl paa Odels Retten til nysbemelte hans ejende Anpart i Gaarden Svindahl  skyldende 18 Mark Smør og 12 Kander Malt  for 10 Rdlr  dateret 27de Januarii 1778.

            14.  Et Bygsel Brev udgivet af Sogne Præsten til Lindaas  Ludvig Daae  til Magne Olsen Svindahl paa 9 Mark Smør og ½ Mæle Malts Leje i Gaarden Svindahl  No: 35  dateret 14de Novbr: 1777  med Revers.

            15.  Et Ditto udgivet af Niels Heldahl og Johan/n/es Iversen Todland til Knud Johannesen paa 18 Marker Smør og 15 Kander Malts Leje i Gaarden Todtland  No: 58  dateret 22de Maji 1778  med Revers

            16.  Et Skjøde udgivet af Enken Brithe Johan/n/es Dotter indre Eide med Laugværge Niels Echnes og fleere til Mons Monsen indre Eide den ældre paa 18 665/672 Mark Smør og 3 338/896 Kande Malts Leje \i Gaarden indre Eide  No: 61/  iberegnet den Part han selv tilforn derudi var ejende  for 18 rd 3 mrk 12 s  dateret 22de Maji 1778

            17.  Et Bygsel Brev udgivet af Mons Monsen indre Eide til hans Søn Mons Monsen paa 1 B/ismer Pund 3 2/3 Mark [Smør] og 9 ¼ Kande Malts Leje i Gaarden indre Eide  No: 61  dateret 22de Maji 1778  med Revers

            18.  Et Ditto udgivet af Peder Tafteberg som Forpagter af Hospitalets Jordegods til Ole Olsen paa 18 Mark Smør og 12 Kander Malts Leje udi Gaarden Molvig  No: 67  dateret 15de Aprilis 1778  med Revers.

            19.  Et Vilkors Brev udgivet af Ole Olsen Molvig til hans Moeder Syneve Siurs Dotter for aarlige Levekor  dateret 15. April 1778.

            20.  Et Bygsel Brev udgivet af Mathias Torgersen Fielde til Opsidderne paa Gaarden indre Echnes paa en Sætterstøel i Udmarken til Gaarden Fielde  No: 72  dateret 22de Maji 1778  med Revers, hvorved de forbinde sig deraf at svare aarlig Græsleje 3 mrk

            21.  Et Ditto udgivet af Hosangers Sogne Præst Richard Berg til Lars Olsen paa 9 Mark Smør og 1 ½ Vog Nævers Leje i Gaarden Almelie  No: 88  med Vilkor at give hans Moeder Brithe Simons Dotter saa længe hun lever frie Huus værelse  2 Tønder Korn og Foster for 2 Kjør og 4 Faar  dateret 21de Maji 1778  med Revers.

            22.  Et Skjøde udgivet af Johan/n/es Knudsen Steensland til Mons

 

1778: 389b

 

Knudsen paa 12 Mark Smørs Leje i Gaarden Steensland  No: 93  for 36 Rdlr  dateret 22de Maji 1778.

            22.  Et Ditto udgivet af Knud Johan/n/esen Strøm/m/e til Mons Knudsen Steensland paa Odels Retten til de tilkjøbte 12 Mark Smørs Leje i Gaarden Steensland  No: 93  for *for 20 Rdlr  dateret 22de Maji 1778.

            23.  Et Vilkors Brev udgivet af Mons Knudsen Steensland til {hans Fader} Johan/n/es Knudsen Steensland paa aarlige Levekor af den tilkjøbte Part i Gaarden Steensland  dateret 22de Maji 1778.

            24.  Et Skjøde udgivet af {Berge Asgaards Arvinger} *af Iver Bergesen og fleere til Berge Asgaard paa 17 31/55 Mark Smør og 3 39/88 Kande Malt og 7/40 Faars Leje i Gaarden Asgaard  No: 34  iberegnet den Anpart Kjøberen selv derudi tilforn var ejende  for 45 Rdlr  dateret 23de Maji 1778.

            25.  Et Odels Lysning udgivet af Jacob Magnesen ang: hans Løsnings Ret til 18 Mark Smørs Leje i Gaarden Studtsdahl  dateret 23de Maji 1778.

 

Dernest blev udi Sagen anlagt af Danckert Heiberg imod Torger Larsen Totlandsdahl af Lindaas Skibreede saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Indstevnte Torger Larsen Totlandsdahl, som efter egen Tilstaaelse \i Aaret 1776/ har kastet endeel Sej i Laug med nogle andre, hvoraf paa hans Lod kom 160 Stykker, af hvilke han ingen Tiende har erlagt, tilpligtes at betale Sagsøgeren den paasøgte Tiende \deraf/ tredobbelt med 4 mrk 8 s  og oprette ham Søgemaalets Omkostning med 1 Rdlr 4 mrk  saaog at bøde til Sandnes Sogns fattig Casse 3 mrk. At udreedes 15 dage efter den/n/e Doms Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

Nye Sag

Iver Gullachsen Biørnevold imod Amund Haldorsen Aschelandsbøen

Iver Gullachsen Biørnevold anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Huus manden paa Aschelandsbøen  Amund Haldorsen  for *for skyldige Høy Kongel: Skatter fra den Tiid han beboede Gaarden Biørnevold  at liide Dom til Betaling {og} saavelsom for efterstaaende Landskyld  og Søgemaalets Omkostning at oprette.

  Den ind stevnte mødte ikke efter Paaraab  og de brugte Kaldsmænd Niels Olsen Echnes og Siur Rasmusen Echnesvog afhjemlede under Eed at Varselen som meldt er skeed den 4de Maji sidstl: i den indstevntes Boepæl og Daniel Aschelands Paahør.

  Citanten indstillede at den udeblevne maatte laugdages til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Amund Halvorsen Aschelandsbøen gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare

 

Nye Sag

Fogden imod Ole Erichsen Fyllingsnæs og Hustrue Gurie Mons Dotter

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Ole Erichsen Fyllingsnæs og Hustrue Gurie Mons Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette.

  Paagjeldende Ole Erichsen Fyllingsnæs, som opstoed fra Laug Rettet og i hans Stæd ned sadte sig Johan/n/es Iversen Todtland, mødte  vedtoeg lovlig Varsel og tilstoed Sigtelsen  og formeente at han ikke allene i dette Tilfælde kunde undgjelde.

  Actor fremlagde Sognepræsten Bergendahls Attest af ministerial Bogen, som viiser at der imellem de indstevntes Vielse og første Barne Daab ikkun har været en Tiid af 7 Maaneder  og at Besvangrelsen altsaa er skeed førend Vielsen, hvorefter han indloed Sagen Dom med Paastand at de indstevnte følgelig Lovens 6 – 13 – 1 maatte tilfindes at udreede Bøder tilsam/m/en 6 ¾ Lod Sølv  og oprette Søgemaalets Bekostning med 3 Rdlr  Bemelte Præste Attest indtages i Acten.

  Paagjeldende Ole Fyllingsnæs havde paa egne og Hustrues Vegne intet viidere til Sagen at svare  og derfore blev

 

1778: 390

 

derudi for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Efter fremlagde Præste Attest og egen Tilstaaelse har de saggivne haft det paasøgte fortiilig Sam/m/enleje, Thi tilfindes Ole Erichsen Fyllingsnæs og Hustrue Gurie Mons Dotter derfore i Følge Lovens 6 – 13 – 1 at bøde og til Sagsøgeren at udreede Tre Rdlr 2 mrk 4 s  samt oprette ham den/n/e Rettergangs Omkostning med Toe Rdlr. At efterkom/m/es under Lovens Tvang inden 15 Dage efter den/n/e Doms Forkyndelse.

 

Nye Sag

Fogden imod Niels Johan/n/esen Wælland og Hustrue Ingebor Ols Dotter.

Den constituerede Foged Gran anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Niels Johan/n/esen Welland og Hustrue Ingebor Ols Dotter for fortiilig Sam/m/enleje  at liide Dom til Bøders Udreedelse og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette.

  De indkaldte mødte ikke efter Paaraab. De brugte Stevne Vidner Siur Echnesvog og Niels Echnes afhjemlede derfore under Eed at Varselen af dem er skeed som foranført den 4de Maji sidstl: i de indstevntes Boepæl og Ingebor Ols Dotters eget Paahør.

  Actor begjerede Laug Dag for de indstevnte til nestk: Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Niels Johan/n/esen Wælland og Hustrue Ingebor Ols Dotter gives Laug dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at tilsvare Sagen.

 

Nye Sag

Fogden imod Ole Olsen Bysem og Hustrue Sirie Niels Dotter

Den constituerede Foged gav tilkjende at han til dette Ting har ladet indkalde med mundtlig Varsel Ole Olsen Bysem  nu boende paa Biørgsvig  og Hustrue Sirie Niels Dotter til Doms Lidelse for fortilig Sam/m/enleje  at udreede Bøder og oprette Søgemaalets Omkostning.

  De indkaldte møtte ikke efter Paaraab  og Kaldsmændene Siur Echnesvog og Niels Echnes afhjemlede Varselen at være skeed som forbemeldt i de ind kaldtes Boepel i deres Sviger Fader Niels Biørgsvigs Paahør den 4de Maji sidstl:

  Actor indstillede at de udeblevne maatte forelægges Laug Dag til neste Ret.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Indkaldte Ole Biørgsvig og Hustrue Sirie Niels Dotter gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

Den Hans Kongel: May:t tilhørende Øde Gaard Kleiven blev opbuden til brug for indeværende Aar imod Afgifts Svarelse  Ingen af de tilstædeværende ville antage sam/m/e  undtagen Erich Larsen Hovden, der ligesom forrige Aar tilbød sig derfore at svare i Græsleje 1 Rdlr.

 

Hospitals Tings Vidne

Steffen Larsen Elvig anmeldte at en Piige ved Navn Karie Ivers Dotter Nore Qvinge af spedalsk Syge er angrebet  og da hun baade Selv og hendes Fader er aldeeles uformuende til at bekoste noget til hendes Indlem/m/else i Hospitalet, som er den ganske Almue bekjendt  begjerede han Laug Rettens og Almuens Svar derom ind hentet.

  Laug Retten og den tilstædeværende Almue, hvoriblant Siur Echnesvog  Niels Ascheland, forklarede at det forholder sig aldeeles rigtig som andraget er  at baade Piigen og hendes Fader ere i bettelfærdig Tilstand.

 

Fogden loed frem lægge et Overslag over de ubetalt henstaaende Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin d: A: 547 Rdlr 48 s   og fra forrige Aar 156 rd 24 s

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e sluttet og ophævet

 

1778: 390b

 

 

 

Sommer Tinget for Watswærns Tinglaug 1778

Aar 1778  den 25de Maji  blev et almindeligt Som/m/er Ting holden for Watswærns Tinglaugs Almue paa Bolstadøren af Sorenskriveren og de ved sidstl: Høste Ting tilnævnte 8 Laug Rettesmænd som her foran f: 368 ere anførte, der alle fremlagde Beviis om at have aflagt Eed som Laug Retsmænd. Ved Tinget var tilstæde den constituerede Foged Gran og tingsøgende meenige Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger som ved dette Aars Som/m/er Tinge ere registerede.

 

Dernest blev kundgjort følgende private Breve

            1.  Et Skifte Brev efter Hendrich Hiørnevigs Hustrue Anne Tormoes Dotter  begyndt den 16de April 1777 og sluttet den 2den Martii 1778.

            2.  Et Ditto efter Gouthe Olsen Rørgo af 18de Februarii 1778, hvorved er taget til Indtægt en Andeel i Gaarden Rørgo  No: 20

 

Tingholderen Isach Bolstadøren gav tilkjende at ligesom han tilforn har frasagt sig Tingholdet ved sidstl: Høste Ting  og Almuen ej siden har sluttet nogen Foreening med ham desang:  saa maatte han nu paastaae  for at holde Øvrigheden og vedkommende Rettens Betjente med Kost og anden fornøden Underholdning  Ting og Rejde Dage  aarlig 24 Rdlr, hvorunder tillige er indbegreben Lensmandens Underholdning.

  Almuen gav tilkjende at de for dette Aar maatte tilstaae Tingholderen de paastaaede Fiire og Tyve Rigsdaler, men for den tilkom/m/ende Tiid ville de selv nærmere betinge og fastsætte Tingholdets Bekostning.

 

Nye Sag

Philip Larsen Horvey imod Knud Olsen Horvey

Procurator Traae mødte for Philip Larsen Horvey og anmeldte at han med mundtlig Stevning til dette Ting har indkaldet som Naboe Knud Olsen Horvey at anhøre Vidner og liide Dom for den Overlast og Beskadigelse som han forleden Aar forøvede imod hans Søn Lars Philipsen \i Hoved Sag  og nest Omkostninger/  Til Vidner i Sagen er indkaldet under Lovens Falsmaal Jacob Johannesen, Ragnilde Lars Dotter  nok Besigtelses Vidner Karie Knuds Dotter og Gurie Knuds \Dotter/ Horvey.

  Paagjeldende Knud Olsen Horvey og Vidnerne Karie og Gurie Knuds Døttre Horvey mødte ikke efter Paaraab, hvorfore de brugte Kaldsmænd Niels Bergesen {og Niels Olsen} Møcheltvedt og Niels Olsen Styve forklarede under Eed at Varselen af dem som meldt er skeed i Fredags 14 Dage siden i Knud Horveys eget Paahør og Boepæl  og Vidnets Gurie eget Paahør  {samt for Vidnet Karie}

  Derpaa fremkom

            1te Vidne Jacob Johannesen  opholdende sig paa Horvey, der aflagde Eed og vandt at da han sidstl: Som/m/er efter St: Hans gik ud paa Marken paa Gaarden Horvey  saae han indstevnte Knud Horvey at tage Lars Philipsen i Skulderen og derefter kaste ham ned paa Jorden, men Vidnet var saa langt borte at han ej kunde høre hvad der imellem dem blev talt og hvad Anledningen hertil var, men siden den Tiid hørte Vidnet at Lars Philipsen skal have funden sig ilde efter disse bekomne Prygl, og er *Philip (Lars) en ung halv voxen Dræng omtrent 14 Aar gam/m/el  der ingen Modstand kunde gjøre.

            2det Vidne Rangele Lars Dotter  boende paa Horvey  aflagde Eed og vandt at efter St: Hans Tiid sidstl: Aar saae Vidnet at indstevnte Knud Horvey svingede Haanden  og kort derpaa kom Lars Philipsen Horvey løbende fra det Stæd  og Vidnet hørte at Knud talede i vreed Hue til Drængen Lars, men om Knud havde kastet Lars til Jorden kunde Vidnet ikke observere  da hun stoed lavere og der var en Ager imellem som forhindrede fra at kunde see det

  Pr. Traae erindrede om Laug Dag for den indstevnte og Vidnet Gurie *Knuds forelagt til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Knud Olsen Horvey gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Tinglaug at møde og til Sagen at svare, ligesom og Vidnet Gurie *Ols Dotter Horvey

 

1778: 391

 

forelægges under Lovens Falsmaal til sam/m/e Tiid at møde og eedeligt Vidnes byrd i Sagen at aflægge.

 

Dernest blev kundgjort

            3.  En Indførsels Forretning hos Knud Brynildsen Bolstad af 16de Julii 1774, hvor ved Dom haveren Procurator Sønderburg i Følge Byetings Dom afsagt den 25de April 1774 er udlagt 1 B/ismer Pund og 17 Marker Smørs Leje i Knud Brynildsens Anpart i Gaarden Bolstad  No: 72.

            4.  Et Skjøde udgivet af Ole Johan/n/esen Strøm/m/e til Ole Olsen paa ½ Løb Smørs Leje i Gaarden Strøm/m/e  No: 4  dateret 17de 9br: 1777.

            5.  Et Vilkors Brev udgivet af Ole Olsen Strøm/m/e til hans Fader Ole Johan/n/esen  dateret 17de Novbr: 1777.

            6.  Et Skjøde udgivet af Enken Gundvor Ols Dotter Rørgo og Ole Mogensen F.rvan..(?) til Jacob Christiansen paa 18 Mark Smørs Leje i Gaarden Rørgo  No: 20  for 36 Rdlr  Dateret 21de Februarii 1778

            7.  Et Pante Brev udgivet af Arne Tronsen Bolstad til Lars Amundsen Indre Ølvigen i Hardanger  stoer 190 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Bolstad  No: 70  af Skyld 1 Løb og 22 Mark Smør  dateret 25de Maji 1778.

            8.  Et Ditto udgivet af Berge Helgesen Styve til Knud Holgersen Elie  stoer 60 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 B/ismer Pund 2 Mark Smørs Leje i Gaarden Styve  No: 46  dateret 25de Maji 1778.

            9.  Et Vilkors Brev udgivet af Johan/n/es Knudsen Berge til hans Moeder Torbiør Helges Dotter  dateret 25de Maji 1778.

            10.  Et Pante Brev udgivet af Carl Christiansen Nedre Rasdahlen til Tosten Hermundsen Eide paa Vos  stoer 100 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Nedre Rasdahlen  No: 73  af Skyld 12 Mark Smør  dateret 25de Maji 1778.

            11.  Aflyst en Ditto udgivet af Carl Christiansen Rasdahlen til Torger Willumsen Schielde  stoer 100 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Nedre Rasdahlen  af Skyld 12 Mark Smør  dateret 4de Novbr: 1771 og tinglyst d/en 5te s:, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 25de Maji 1778 er indfriet.

 

Erich Nielsen Finne imod Ole Johan/n/esen Axelberg.

Erich Nielsen Finne mødte og gav til kjende at den for den indstevnte givne Laug Dag for sildig var blevet forkyndt  hvorover han ej nu kunde faae Sagen \i rette/, og begjerede i den Anledning at sam/m/e maatte fornyes til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Retten igjentager hermed og fornyer den for Ole Johannesen Axelberg givne Laug Dag derhen at han til nestk: Høste Ting for dette Tinglaug haver at møde og til Sagen at svare.

 

Fogden frem lagde et Overslag over de efterstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin d: A: 148 Rdlr 24 s   og fra forrige Aaringer 22 Rdlr 51 s.

 

Efter 3de forskjellige [Udraab] havde ingen viidere at udrette ved Tinget  og derfore sluttes sam/m/e herved og ophæves.

 

 

 

Sommer Tinget for Mielde Skibreede 1778

Aar 1778  den 29de Maji  blev et almindeligt Som/m/er Ting holden for Mielde Skibreedes Almue \paa Gaarden Nedre Mielde/  og Retten betjent af Sorenskriveren med tilnævnte 8 Laug Retsmænd, som her foran f: 368 ere antegnede  hvilke fremlagde Beviis om at have aflagt Eed som Laug Retsmænd. Ved Tinget var tilstæde den constituerede Foged Gran.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger som ved dette Aars Som/m/er Ting for Sartors Skibreede ere registerede.

 

1778: 391b

 

 

Dernest følgende private Breve.

            1.  Et Skifte Brev efter Gietle Andersen Mæhle  begyndt den 16de Januarii og sluttet den 28de Martii 1778, hvorved er udlagt en Part i Gaarden Mæhle  No: 49.

 

Da ingen havde viidere at føre i rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter vedvarede Tinget med sam/m/e Laugret  og da blev kundgjort

            2.  En Bygsel Seddel udgivet af Johan/n/es Larsen Klevland til Elling Larsen paa 15 Mark Smør og 10 Kande Malts Leje i Gaarden Klevland  No: 17  dateret 30te Maji 1778  med Revers

            3.  Aflyst et Pante Brev udgivet af Mons Knudsen Wefle til Fogden Heiberg  stoer 80 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Nore Wefle  No: 19  dateret 6te Aprilis 1774 og tinglyst den 4de Junii s: A:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 25de Novbr: 1777.

            4.  Aflyst et Ditto udgivet af Steffen Monsen Greve til Erich Johan/n/esen Houge  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Greve  No: 22  dateret 2den Junii 1768 og tinglyst s: D:, der nu er indfriet efter paategnet Qvitering af Creditors Myndtling Johan/n/es Johan/n/esen Romsloe.

            5.  Tinglyst et Pante Brev udgivet af Steffen Monsen Greve til Joen Michelsen Wefletvedt  stoer 60 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans Ejendom i Gaarden Greve  No: 22  af Skyld 1 B/ismer Pund 1 ½ Mark Smør og 8 Kander Malt  dateret 30te Maji 1778.

            6.  Et Skjøde udgivet af Niels Johan/n/esen Greve med fleere til Lars Larsen paa 19 3/13 [Mark] Smør og 11 17/78 Kande Malts Leje i Gaarden Greve  No: 22  for 125 Rdlr  og er Kjøberen tilforn ejende 3 11/13 Mark Sm: og 2 19/78 Kde: M: for 25 Rdlr  og følgelig tilsam/m/en 23 12/13 Mark Sm: og 13 6/13 Kde: M: Leje i bemelte Gaard Greve  for 150 Rdlr  dateret 30te Maji 1778.

            7.  Et Pante Brev udgivet af Lars Larsen Greve til Myndtlingerne Johan/n/es og Lars Nielsøn/n/er Greve  stoer 50 Rdlr  med 1te Pante Ret i 23 12/13 Mark Sm: og 13 6/13 Kande Malts Leje i Gaarden Greve  No: 22  dateret 30te Maji 1778.

            8.  Et Deele Brev udgivet af Sorenskriveren Reg:ts Qvarteermester Haberdorff til Ole Jacobsen Hoele paa 9 Mark Smør og 6 Kande Malts Leje i Gaarden Nore Kleppe  No: 32  dateret 30te Maji 1778.

            9.  Et Skjøde udgivet af Magne Olsen Grønaas og Ole Jacobsen Hoele til Niels Magnesen Grønaas paa 21 Mark Smør og 14 Kander Malts Leje i Gaarden Nore Kleppe  No: 32  for 43 Rdlr  dateret 30te Maji 1778.

            10.  Et Bygsel Brev udgivet af Anders Halvorsen Aschevig til Ole Joensen paa 1 B/ismer Pund 12 Mark Smør og 18 Kander Malts Leje i Gaarden Søre Kleppe  No: 33  imod at give fratrædende Michel Magnesen og Hustrue Søgnie Ols Dotter aarlige Vilkor 1 ½ Tønde Korn og Føde for 1 Koe og 4 Smaler  og den længst levende af dem 1 Tønde Korn og Føde for 1 Koe og 2 Smaler  dateret 30te Maji 1778  med Revers.

            11.  Et Pante Brev udgivet af Mons Erichsen Niostad til hans Sødskende Anders Erichsen Niostad og Brithe Erichs Dotter  stoer 49 Rdlr 2 mrk 4 s  med 1te Pante Ret i 18 Mark Smør og 9 Kander Malts Leje i Gaarden Nioestad  No: 34  dateret 30te Maji 1778.

            12.  Et Skifte Brev efter Enken Karie Ivers Dotter Hovden  begyndt den 18de Octobris 1777 og sluttet den 27de Martii 1778, hvorved er udlagt en Anpart i Gaarden Hovden  No: 39.

            13.  Et Skjøde udgivet af Ole Jonsen Stokke og fleere Medarvinger til Niels Jonsen paa 1 B/ismer Pund 4 Mark Smørs Leje i Gaarden Hovden  No: 39  for 45 Rdlr  og er Kjøberen derhos forhen ejende 8 Mark Smørs Leje derudi  og følgelig i alt 1 B/ismer Pund 12 Mark Smørs Leje i bemelte Gaard, dateret 30te Maji 1778.

            14.  Et Pante Brev udgivet af Niels Joensen Hovden til Lars Ellevsen Svennem  stoer 50 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans Ejendom i Gaarden Hovden  No: 39  af Skyld 1 B/ismer Pund 12 Mark Smør  dateret 30te Maji 1778.

            15.  Et Bygsel Brev udgivet af Consistorial Raad Geelmeyden til Johan/n/es Monsen paa 1 B/ismer Pund Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Gierstad  No: 40, hvor-

 

1778: 392

 

fore Jorddrotten erlægger til Manufactur Huuset 8 s, dateret 16de Decembris 1777  med Revers.

            16.  Et Bygsel Brev udgivet af Consistorial Raad Geelmeyden til Johan/n/es Johan/n/esen paa ½ Løb Smørs Leje i Gaarden Weaae  No: 45  dateret 30te Januarii 1777  med Revers.

            17.  Et Skjøde udgivet af Ole Svendsen Mæhle til hans Søn Niels Olsen paa 21 Mark Smør og 21 Kande Malts Landskylds Leje i Gaarden Mæhle  No: 49  for 45 Rdlr  dateret 30te Maji 1778.

            18.  Et Vilkors Brev udgivet af Niels Olsen Mæhle til Forældrene Ole Svendsen og Ingebor Anders Dotter paa aarlige Levekor at svare af nysbemelte tilkjøbte Anpart i Gaarden Mæhle  dateret 30te Maji 1778.

            19.  Et Bygsel Brev udgivet af Anders Andersen Espevold til Joen Bastesen paa 18 2/7 Mark Smør og 6 2/7 Kande Malts Leje i Gaarden Rongved  No: 51  dateret 30te Maji 1778  med Revers.

            20.  Et Vilkors Brev udgivet af Joen Bastesen Rongved til hans Stif Moeder Ingebor Mons Dotter  dateret 30te Maji 1778.

            21.  Aflyst et Pante Brev af Johan Garman til Wilhelm Friman som Værge for hans Søster Henninge Margarethe Garmann  stoer 513 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Gaard Nedre Mielde  No: 60  dateret 2den Maji 1772 og tinglyst d/en 30te s: M:, der nu efter paategnet Qvitering af Myndtlingens Mand Caspar Jordan  dateret 28de April 1778  er indfriet.

            22.  Tinglyst et Ditto udgivet af Johan Garman til Apotheqver Johan Carl de Beesche  stoer 1698 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Gaard Nedre Mielde  No: 60  af Skyld 4 ½ Løb Smør  dateret 28de April 1778.

            23.  Et Afkald udgivet af Hans Krohns for hans Hustrue Anne Rebeche Garmans Arve Midler  til hendes Værge Johan Garman  dateret 28de Aprilis 1778.

            24.  Et Skjøde udgivet af Herman Garman til Johan/n/es Nielsen paa ½ Løb Smørs Leje i Gaarden Wem/m/elvig  No: 73  for 105 Rdlr  dateret 16de Januarii 1778.

            25.  Et Pante Brev udgivet af Johan/n/es Nielsen Wem/m/elvig til Capellanen Christopher Garman  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i ¼ Løb Smørs Leje i Gaarden Wem/m/elvig  No: 73  dateret 16de Januarii 1778

            26.  Et Ditto udgivet sam/m/e Dag af Johan/n/es Nielsen Wem/m/elvig til Anders Aaseim  stoer 40 Rdlr  med 1te Pante Ret i ¼ Løb Smørs Leje i Gaarden Wem/m/elvig  No: 73.

            27.  Et Pante Brev udgivet af Johan/n/es Jensen Rivenes til Jens Johan/n/esen Bredsteen  stoer 54 Rdlr  med 2den Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Rivenæs  No: 66  af Skyld ½ Løb Smør og ½ Faar  og 1te Pante Ret i endeel Løsøre  dateret 30te Maji 1778.

 

Fogden loed fremlægge et Overslag over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin d: A: 548 Rdlr 80 s   og fra forrige Aaringer 118 Rdlr 32 s.

 

Efter 3 forskjellige Udraab derom havde ingen viidere at udrette ved Tinget  og derfore blev sam/m/e sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Arne Skibreede 1778

Aar 1778  den 1te Junii  blev et almindeligt Som/m/er Ting holden for Arne Skibreedes Almue paa Gaarden Nedre Mielde  og Retten beklædet af Sorenskriveren med de ved sidstl: Høste Ting tilnævnte 8 Laug Retsmænd som her foran f: 372

 

1778: 392b

 

ere anførte, undtagen at i Stæden for No: 7 Ole Ellingsen af stoere Sandvigen  sad Ole Sivertsen, hvilke alle fremlagde Attest om at have aflagt Eed som Laug Rettesmænd. Ved Tinget var tilstæde den constituerede Foged Herman Gran og meenige tingsøgende Almue.

 

Først blev kundgjort de sam/m/e Høy Kongel: Anordninger som dette Aars Som/m/er Ting for Sartors Skibreede ere registerede,

  dernest blev kundgjort følgende private Breve.

            1.  Et Skifte Brev efter Torchild Iversen Lods i stoer Sandvigen af 22de Novbr: 1777, hvorved er taget til Indtægt et Huus i stoere Sandvigen.

            2.  Et Ditto efter Koenen Anne Ols Dotter ytre Brudvig, af 31te Martii 1778, hvorved er udlagt en Part i Gaarden Ytre Brudvig  No: 1.

            3.  Et Skjøde udgivet af Jaen Hendrichsen Fasmer til Dirich Lyder Smit paa et Partie Søe Boeder i stoere Sandvigen for 450 Rdlr  dateret 28de April 1778.

            4.  Et Pante Brev udgivet af Anne  sal: Hans Ottesens  til Hendrich Rasmusen  stoer 56 Rdlr  med 1te Pante Ret i hendes iboende Huus i stoere Sandvigen  dateret 3de Septbr: 1764.

            5.  Et Pante Brev udgivet af Jacob Abrahamsen til Peder Larsen Huustad  stoer 48 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Huus i stoere Sandvigen  dateret 14de Februarii 1778.

 

Ober Hof Rets Procurator German imod Ole Hansen Thune

Procurator Rodtvit loed for Citanten i sit Svagheds Forfald ved Lensmanden Ole Taqvam fremlægge Laug Dagen paategnet lovlig forkyndt, der er [af] saadan Indhold. Saa frem lagde han og den paastevnte Anviisning stoer 7 Rdlr 3 mrk  {tilligemed} afskrevet paa stemplet Papiir  tilligemed bekræftet Gjenpart af en Bergens Gjelds Com/m/issions Dom dateret 10de Septbr: 1777, hvorefter Comparenten i Følge Stevnemaalet ærbødigst paastoed Dom  og Processens Omkostning  /: Skyds og Diet Penge indberegnet :/  erstattet med 7 Rdlr  under Protest imod viidere Udsættelse. Bemelte Anviisning og Gjelds Com/m/issions Kjendelse indtages i Acten af saadan Indhold

  De paagjeldende mødte ikke efter Paaraab  og Lovdagens Forkyndelse blev eedelig afhjemlet {efter} af de brugte Varsels Vidner efter deres Paategning, hvorefter Sagen til Doms blev optagen

 

Da ingen havde viidere at føre i rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 2den Junii  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug Ret,

 

da der udi nest forestaaende Sag saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Efter fremlagde Anviisning fra Sagsøgeren  dateret 29de Junii 1775  der er vedtagen til betaling af den Saggivnes Hustrue ved hendes Paategning derpaa af 17de Julii s: A:  er Indstevnte Ole Hansen Thune Sagsøgeren pligtig de paasøgte 7 Rdlr 3 mrk  og der er ikke fra hans Siide skeed nogen Indvending derimod under dette Søgemaal  uagtet erholdte lovlig Varsel og Forelæggelse.

  Thi tilfindes bemelte Ole Hansen Thune at betale Sagsøgeren de paasøgte Syv og en halv Rdlr med Rente 4 af 100 fra 17de Julii 1775 indtil Betaling skeer  og derhos oprette ham den/n/e Rettergangs Omkostning med Fiire Rdlr. At udreedes inden 15 Dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

Dernest blev kundgjort

            6.  Et Bygsel Brev udgivet af Johan/n/es Bessesen Grønsdahl til Mons Knudsen paa 18 Mark Smørs Leje i Gaarden Sæterdahl  No: 19  dateret 2den Junii 1778  med Revers.

            7.  Et Vilkors Brev udgivet af Mons Knudsen Sæterdahl til Besse Thomasen Sæterdahl af nysbemelte Brug i Gaarden Sæterdahl  dateret 2den [Junii] 1778.

 

1778: 393

 

            8.  Et Skjøde udgivet af Anders Olsen Hoele til Ole Andersen paa 2 B/ismer Pund 9 Mark Smørs Leje i Gaarden Hoele  No: 36  for 80 Rdlr  dateret 28de Martii 1778.

            9.  Et Vilkors Brev udgivet af Ole Andersen Hoele til hans Fader Anders Olsen Hoele af nys bemelte tilkjøbte Anpart i Gaarden Hoele  dateret 2den Junii 1778

            10.  Et Pante Brev udgivet af Besse Fabiansen ytre Taqvam til Anders Olsen Thuenes  stoer 90 Rdlr med 1te Pante Ret i 18 Mark Smør og ¼ Faars Leje i Gaarden ytre Taqvam  No: 38.

            11.  Aflyst et Pante Brev udgivet af Ole Rasmusen \og Brithe Ols Dotter/ Garnes til Ole Johan/n/esen Sundland  stoer 60 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 B/ismer Pund 8 2/5 [Mark] Smør og 5 1/10 Kande Malts Leje i Gaarden Garnes  No: 42  dateret 27de 9br: 1771 og tinglyst den 29de sam/m/e, der nu efter Creditors paategnede Qvitering er indfriet.

            12.  Tinglyst et Skjøde udgivet af Ole Johan/n/esen Sundland med fleere til Ole Rasmusen paa 18 Mark Smør  3 Kander Malt og ¼ Huuds Leje i Gaarden Garnes  No: 42  for 98 rd, hvorunder tillige er indberegnet den Andeel Kjøberen tilforn deri {var ejende} \havde arvet/  dateret 2den Junii 1778.

            13.  Et Pante Brev udgivet af Ole Rasmusen Garnes til Johan/n/es Nielsen Houcheland  stoer 130 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 B/ismer Pund 12 Mark Smør  6 Kander malt og ½ Huuds Leje i Gaarden Garnes  dateret 2den Junii 1778.

            14.  Aflyst et Pante Brev udgivet af Johan/n/es Johan/n/esen ytre Arne til Mons Michelsen indre Sognstad  stoer 78 Rdlr  med 1te Pante Ret i 2 B/ismer Pund 18 Mark Smørs Leje i Gaarden ytre Arne  dateret 11te Junii 1771 og tinglyst den 12te sam/m/e, der nu efter paategnet Qvitering af Ole Michelsen Blom paa samtlige creditors Arvingers Vegne er indfriet.

            15.  Tinglyst et Bygsel Brev udgivet af Sogne Præsten Bergendahl til Magne Clemetsen paa ½ Løb Smør og 18 Kander Malts Leje i Gaarden Flachtved  No: 67  dateret 9de Maji 1777  med Revers.

            16.  Et Skjøde udgivet af Knud Clemetsen Aastved med fleere til Steffen Monsen paa 1 B/ismer Pund 3 Mark Smør og 18 Kander Malts Leje i Gaarden Hougsdahl  No: 72  og desuden ejer hans Hustrue Karie Clemets Dotter 9 Mark Smør og 6 Kande Malts Leje i sam/m/e Gaard  for 102 Rdlr 5 mrk 19 s  dateret 1te Junii 1778.

            17.  Et Pante Brev udgivet af Steffen Monsen Hougsdahl til Myndtlingen Marthe Jens Dotter Hougsdahl  stoer 60 Rdlr  med 1te Pante Ret i 1 B/ismer Pund 12 Mark Smør og 2 Mæler Malts Leje i Gaarden Hougsdahl  No: 72  dateret 2den Junii 1778.

            18.  Aflyst et Pante Brev udgivet af Gustavus Wilhelm Segelche til Henrich Steen  stoer 200 Rdlr  [dat} med 1te Pante Ret i hans ejende Huus i stoere Sandvigen  dateret 30te Maji 1763 og tinglyst d/en 8de Xbris s: A:  der nu efter Qvitering af Creditor  tegnet paa Copie Obl: som et Udtoeg af Pante Bogen  er indfriet.

            19.  Aflyst en Ditto udgivet af Berent Michael Høgh til Henrich Steen  stoer 200 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans Huus i stoere Sandvigen  dateret 4de April 1764 og tinglyst den 7de Junii s: A:  der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 6te Maji 1778 er indfriet

            20.  Tinglyst en Skjøde udgivet af Berent Michael Høgh til Johan Boch (Bock) paa et Vaanhuus i stoere Sandvigen  i 1te Roede No: 45  for 130 Rdlr  dateret 23de Martii 1775.

            21.  Et Pante Brev udgivet af Johan Bock til Henrich Steen  stoer 130 Rdlr  med 1te Pante Ret i nysbemelte Vaanhuus i stoere Sandvigen  dateret 24de April 1775.

            22.  Et Auctions Skjøde udgivet af Sorenskriveren Rgt: Qvarteermester Haberdorff til Jacob Isachsen paa et Huus i stoere Sandvigen  i 2den Roede No: 23  for 32 Rdlr  dateret 9de Februarii 1778.

            23.  Et Pante Brev udgivet af Jacob Isachsen til Myndtlingen Karen Marie(?) Ols Dotter af stoere Sandvigen  stoer 28 Rdlr  med 1te Pante Ret i nysbemelte tilkjøbte

 

1778: 393b

 

Huus i stoere Sandvigen  i 2den Roede No: 23  dateret 7de Februarii 1778

            24.  Et Skjøde udgivet af Ole Olse Næsse til Michel Michelsen Hartou paa et Huus i stoere Sandvigen  No: 53 i 1te Roede  for 31 Rdlr  dateret 23de Septbr: 1776.

 

Fogden imod Mette Marie Joensens af stoere Sandvigen.

Den constituerede Foged Gran mødte og æskede Sagen i rette efter Udsættelse {samt} I Anledning de førte Vidners Forklaring om hendes uordentlige Levnet ved at forlokke Tjeneste Folk og andre løse og ledige Men/n/esker til et liderligt Levnet ved Sviir, Spil og Drik  særdeeles paa Søn og Hellig-Dags Nætter, hvorved Naboer og andre betages deres Roelighed, ligesom hun og selv i sin Mands Fraværelse efter Vidnernes Forklaring har ført et liderligt, utugtigt og høy straf værdigt Levnet, indloed han Sagen Dom med Paastand at indstevnte Mette Marie Joensens i Følge Forordningen af 1757 maatte tilpligtes at arbejde i 6 Maaneder i Bergens Manufactur Huus  og derforuden at betale 4 Rdlr til Justitz Cassen og ligesaameget til Kors Kirkens fattig Casse  samt at erstatte den/n/e Rettergangs Omkostninger med 6 Rdlr.

  Indstevnte Mette Marie Joensens loed frem levere et Forsæt af 25de Maji d: A: med hosfulgte Bielag, der ind drages i Acten.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Efter den indstevntes Forlangende og de anførte Omstændigheder gives Sagen Anstand til nestk: Høste Ting, til hvilken Tiid det vil paaligge den Saggivne {med den} at fremkom/m/e med den paaberaabte Contra Stevning og det viidere hun agter fornøden til sin Sags Frem/m/e

 

Nye Sag

Andreas Pedersen Ryg imod Halsteen Halsteensen af stoere Sandvigen

Consumtions Skriveren i stoere Sandvigen  Andreas Pedersen Ryg  loed møde med Berent Michael Høgh og fremlevere en skriftlig Stevning af 28de Maji sidstl:, hvorved han til dette Ting har ladet indkalde Reebslager Svend Halsteen Halsteensen af stoere Sandvigen {for} \ang:/ udsagde Skjelds Ord imod hans Hustrue og Søn  at anhøre Vidner og liide Dom efter Stevningens nærmere Formeld, der her indtages og er af saadan Indhold.

  Paagjeldende Halsteen Halsteensen saavelsom de indkaldte Vidner mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Forkyndelsen eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd efter deres Paategning.

  Sagsøgeren loed begjere Laug Dag for de udeblevne  saavelsom Hovedman som Vidner.

  Af Dom/m/eren blev

Afskeediget

  Den irettelagde Stevning med paategnede Forkyndelse viiser at vedkommende ej have erholdet den lovlige Varsel som Lovens 1 – 4 – 7 art: foreskriver  og derfore kand ingen Forelæggelse finde Stæd, men Sagen afviises til nye og lovligere Varsel.

 

Fogden loed fremlægge et Overslag over de efterstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for 1te og 2den termin d: A: 699 Rdlr 48 s   og fra forrige Aaringer 287 Rdlr 56 s.

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e herved sluttet og ophævet.

 

 

 

Giæste Ret for Sartors Skibreede 1778

Aar 1778  den 10de Julii  blev en Politie og Gjæste Ret holden af Sorenskriveren i hans iboende Huus i Bergen med tilnævnte Laug Retsmænd Haagen Nielsen og Lars Pedersen Nyegaard i Anledning et ved Gaarden Golten i Sartors Skibreede i Søen druknet Men/n/eske ved Navn Jørgen Tønnesen  følgelig Stiftets Ordre af 8de d: M:  der i Retten blev oplæst og her indtages. I slig Anledning har Dom/m/eren med Aftens Varsel til den/n/e Ret ladet indkalde i den paagjeldendes Stæd den død fundnes efterladte Enke Dorthe Marie Buckolt  og som Vidner Erich Johan/n/esen

 

1778: 394

 

Claus Halvorsen samt Anne Margrethe  sal: Johannes Linds Enke.

  Derpaa fremkom

            1te Vidne Erich Johannesen  boende i Bergen  aflagde Eed og vandt at Mandagen den 6te d: M: om Eftermiddagen afrejste Vidnet fra Bergen til Haachelsund  og havde lejet Jørgen Tønnesen med sig i Skyds, og fra Haachelsund rejste de om Natten viidere til Hum/m/elsund og Golten. Paa Vejen forholdt bemelte Jørgen sig aldeeles roelig og skikkelig, men af hans Miner og Tale erfarede Vidnet at han var forvirret i Hovedet og ei havde sin fulde Sands og Samling  saa som at han meget ofte paa Vejen talede om at han havde en heel Tønde fuld af Banco Sedler  at han iidelig uden mindste Anledning loe  og at han paa andre Tiider var nedslagen og bespendt. Efterat de Tiirsdag Morgen havde spiist Froekost paa Golten  henlagde Jørgen sig at sove i nogle Tiimer, og efterat de siden havde spiist der om Middagen  lagde Vidnet sig atter til at sove, men Jørgen sagde at han kunde ikke sove, efter at Vidnet havde sovet 2 á 3 Tiimer om Eftermiddagen  kom {Folkene} \Niels/ paa Golten og vækkede Vidnet og sagde at Jørgen laae i Vandet, hvor paa Vidnet gik ned til Vandet og fandt ham liggende næsegrues i Søen med Fødderne til Landet og Hovedet ud efter til Søen  paa en distance af 1 ½ Favn fra Landet og en Dybde af 1 ½ Alen, hvor han flød paa Vandet uden at være bleven vaad paa Ryggen, og havde han da været liggende i Vandet omtrent en Tiimes Tiid; ellers berettede Ole Monsen Nedre Goltens Hustrue Massi for Vidnet at hun sidst havde talt med Jørgen, imedens at Vidnet sov lidt  over en Tiime førend Vidnet opvaagnede, da han sagde til hende at han nyelig havde været hen/n/e at ned skjære en ophængt Tyv  og bad hende at \give/ sig noget {Øl} \Melk/  som han og fik, og da der hverken der i Egnen eller her ved Byen i nogle og Tyve Aar har været ophængt nogen Tyv, har dette Udsiigende af Jørgen været en blot Virkning af Vildelse i Fornuftens Brug. I Øvrigt har Vidnet aldrig førend paa den/n/e Rejse enten troet eller vidst at bemelte Jørgen var uroelig i Hovedet.

            2det Vidne Claus Halvorsen  boende i stoere Sandvigen  aflagde Eed og vandt i et og alt eensstem/m/ig med 1te Vidne.

            3die Vidne Anne Margrethe  sal: Johan/n/es Linds Enke boende i Bergen  aflagde Eed og vandt at hun i en Tiid af 15 Aar har kjendt dødfundne Jørgen Tønnesen  som i mange Aar har tjent hendes sal: Mand  og fra Vidnets Huus er bleven gift og siden jevnlig har gaaet i hendes Huus; i al den forrige Tiid har Vidnet ej fornum/m/et til nogen Uroelighed og Vildelse hos ham  men sidstl: Mandag den 6te d: M: mødte Vidnet Jørgen om Formiddagen ved Muuren og talede med ham  da han snakkede hen i Taget at han havde mange Penge og Banco Sedler og tilbød Vidnet at laane hende deraf, men han havde ikkun 8 Skilling hos sig  hvilke Vidnet bad ham at laane sig af Frygt for at han i Taget skulle kaste dem bort  og i Tanke at levere dem siden tilbage, men han vilde ikke lade hende faae dem. Ellers var død fundne Jørgen Tønnesen en Søn af den bekjendte galne Tønnes som i mange(?) Aar gik om i Byen som et rasende Men/n/eske, saa at Vidnet maae slutte at slig Afsindighed af Naturen kand have været den afdøde indplantet  men først \nyelig/ har brudt ret ud i en tiltagen Alder.

  Den død fundnes Hustrue Dorthe Marie Buckolt gav tilkjende at hendes Mand i de sidste 14 Dage førend den/n/e Ulykke tildroeg sig  har været aldeeles forvirret i Hovedet  saae ganske sort ud i Ansigtet og havde forvildede fæle Øjekast, hvor over hun frygtede at han ligesom hans Fader galne Tønnes var bleven afsindig

 

1778: 394b

 

og sidstl: Mandag den 6te d: M: havde han om Formiddagen talt meget hen i Taget om en Mængde Banco Sedler han var ejende  uagtet at han ikkun havde 8 Skilling i sin Lom/m/e. I øvrigt paastoed hun at hendes Mands Legeme i Christen Jord maae begraves og hans Boes lod tilfalde hans Arvinger  da dette enten som en blot Ulykksalig Hendelse maae ansees  eller og i Vildelse og Svaghed er forøvet.

  Derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

  Enskjønt det var fornøden til nøyere Oplysning at indhente eedelig Forklaring af Opsidderne paa Golten  og i sær Koenen Massi som kort førend Tildragelsen talede med den siden dødfundne, tillader dog ikke nærværende Omstændigheder saadant, da dertil ville udfordres nogle Dage imedens at det død fundne Legeme paa den/n/e varme Aarets Tiid aldeeles ville bortraadne  og derfore blev af Retten saaledes

Dømt og Afsagt.

  Efter den Stilling hvorudi Vidnerne berette at have funden det druknede Legeme  synes det vel af ham selv at være skeed med Forsæt saavelsom efter de øvrige Omstændigheder, men ligesom Selvmord i sig selv synes at være den yderste Grad af Galskab  saa forklare Vidnerne og at den druknede var forrykket i Hovedet og talede adskilligt hen i Taget kort førinden Ulykken tildroeg sig  saasom om en Mengde Banco Sedler som han dog ikke ejede  og \at/ han nyelig havde nedskaaret en ophængt Tyv, der ikke kunde have hjem/m/e uden i Vildelse, hvortil og kom/m/er andre Afsindighede  Fagter af Latter til Utiide og Nedslagenhed vexelviis  og da det saaledes i Raserie er forøvet kand den for Selvmord fastsatte Straf ej efter Loven finde Stæd;

  Thi kjendes hermed og døm/m/es for Ret  Jørgen Tønnesens dødfundne Legeme bør i al Stilhed begraves paa Kirkegaard uden Sang og Klang  og hans Boeslod tilfalde hans Arvinger. At efterkommes i henseende Begravelses Manden inden 3 Soelemærker fra Afsiigelsen heraf.

 

 

 

Politie Ret for Arne Skibreede 1778

Aar 1778  den 27de Juli  blev en Politie Ret sadt i Johan Seehuuses Huus i stoere Sandvigen af Sorenskriveren i Nærværelse af de 2de af Fogden tilnævnte Laugretsmænd Ole Siversten og Bærent Michael Høgh af stoere Sandvigen.

  Fogden Heiberg loed ved Fuldmægtig Herman Gran tilkjendegive at han med mundtlig Aftens Varsel til den/n/e Ret har ladet indkalde Enken Olave Bejers 6 Drænge, der skal have borttaget en Baad fra Ole Simonsen i Sandvigen som stoed i Fjæren ved Ole Holmans Huus, derom at være Examination undergiven og anhøre Vidner samt liide Dom derfore til Undgjeldelse  og som Vidner herom er tillige under Lovens Falsmaal indkaldet Jonas Gudmundsen og Niels Hansen  begge boende i stoere Sandvigen  alt i Følge Stiftets Ordre af 7de d: M: med hosfulgte Bielag, der i Retten blev oplæst og indtages i Acten.

  Af de indkaldte Vidner mødte Niels Hansen  men ikke Jonas Gudmundsen  der efter Beretning af Kaldsmændene Ole Sivertsen og Lars Monsen var bortrejst 5 Miile fra Byen da Indkaldelsen af dem skeede

  Dernest var og tilstæde de i Olave Bejers Tjeneste værende indkaldte 7 Drænge  der alle skal have været med i det paaklagede Tilfælde  hvilke angave deres Navne og Alder som følger  [1.] Mathias Michelsen  gam/m/el 20 Aar  2. Erich Olsen  17 Aar gam/m/el  3. Brynild Monsen  18 Aar gam/m/el  4. Michel Torbiørnsen  16 Aar gam/m/el  5. Hans Nielsen  13 Aar gam/m/el  6. Mons Ellingsen  17 Aar gam/m/el  og 7. Johan/n/es Ellingsen  15 Aar gam/m/el.

  Actor Gran begjerede \at/ de indstevnte Drænge maatte frem kaldes til Examination ang: den af dem borttagne Baad.

  Af Dom/m/eren blev

 

1778: 395

 

Eragtet

  Da de ind kaldte 7 smaa Drænge ere umyndige værgeløse Børn  og deres Husbonde og Forældre ej som Forsvar for dem tillige ere kaldede til Sagen  finder Retten det betænkeligt og uforsvarligt {over slige} at foretage nogen Examination og Søgemaal imod slige umyndige Børn, der ej efter Loven kand tilsvare deres Handlinger, men det paalægges Actor at tilkalde deres Husbonde  Forældre eller Værger førinden noget viidere imod dem i lovlig Orden bør foretages  ligesom det og maae forestilles Stiftet at en lovkyndig Mand til Forsvar for dem under den/n/e Sags Drift maatte vorde anordnet  og i den Anledning stilles Sagen i Beroe indtil viidere.

 

 

 

[Politie Ret i Arne Skibreede 1778]

Aar 1778  den 3de Septembris  blev en Politie Ret sadt i Johan Seehuuses Huus i stoere Sandvigen af Sorenskriveren i Nærværelse af de af Fogden tilnævnte Laugretsmænd Ole Sivertsen og Ole Andersen.

  Hr: Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Gjæste Rets Varsel til den/n/e Ret at have ind kaldet de i Reebslager Enken Olave Beyers Tjeneste værende 7 Drænge fordie de have bort taget og opbrændt en Willum Simonsen tilhørende Baad  derom at anhøre Vidner og liide Dom til Undgjeldelse og den bort tagne Baads Erstatning, ligesom og de paagjeldendes nærmeste paarørende saavidt man veed  og Madmoder Olave Bejers tilligemed den for dem beskikkede Defensor Bærent Michael Høgh tillige til Sagen ere kaldede, følgelig Stiftets Ordre af 4de Augusti sidstl:, der her indtages

  De paagjeldende 7 Drænge tilligemed deres Madmoder Olave Bejer og beskikkede Defensor Høgh mødte og vedtoege lovlig Varsel  og af de paagjeldendes Paarørende mødte Sirie Ols Dotter  Ole Erichsens Enke her i Sandvigen  der er Moeder til den indkaldte Dræng Erich Olsen  og Klageren Willum Simonsen  samt det indkaldte Vidne Jonas Gudmundsen, men det 2det indkaldte Vidne Niels Hansen var bortrejst førend Varselen skeede og \kunde/ derfore ikke møde  og endskjønt de øvrige Drænges nærmeste Paarørende vare kaldede til Sagen  mødte ingen fleere af dem.

  Actor begjærede de indkaldte Drænge saavelsom den for dem beskikkede Defensor tilspurgt om de ikke selv tilstaaer at have borttaget og opbrændt den {af} Klageren kort førinden sidstl: St: Hans Dag frakomne Baad.

  Defensor Høgh mødte paa indkaldte 7 umyndige smaa Drænge Børns Vegne  formoedentlig paastaaer af Retten bevilget at Vidnerne maatte først antages til Forhør hvormeget de af Klagerens Beskyldninger kunde bestriide og godtgjøre.

  De paagjeldende Drænge tilstoed paa Tilspørgende  8 Dage førinden sidstl: St: Hans Dag at have borttaget af Fjæren ved Ole Holmans Huus her i stoere Sandvigen en gammel liden Fæerings Baad; der vare saa udbrugt og fordervet at uagtet Nøgelen (Nyglen?) var deri  var den nesten sunken under Vandet da de buxerede den med en anden Baad hen til Jordans Søeboeder, hvor de slæbte den paa Land og siden opbrændte den St: Hans Aften.

  Defensor Høgh var eenig i den/n/e Tilstaaelse af de paagjældende

  Klageren Willum Simonsen gav tilkjende paa Tilspørgende at han anseer den ham fratagne Baad af Værdie for 3 Mark Danske.

  De ind kaldte Drænges Madmoder Olave Bejer gav tilkjende at uagtet hun efter Beretning om Baadens Uduelighed  langt fra ikke kunde ansee den af den Værdie som {Ang} Klageren har angivet  var hun dog villig at erstatte ham de paastaaede 3 mrk for at forekomme viidere Vidløftighed, hvilke 3 mrk af Klageren blev imodtagen

  Actor frafaldt de indstevnte Vidners Afhørelse, da de anklagede Drænge selv have tilstaaet Klagen  og derfore indloed Sagen Dom

 

1778: 395b

 

med Paastand at forbemeldte Drænge maatte for saadant deres utilbørlige Forhold tilfindes at arbejde i Bergens Tugt huus 14 Dage.

  Den beskikkede Defensor Høgh forestillede at da dette af de anklagede er forøvet af lutter Barnagtighed uden mindste ond Hensigt at berøve Ejeren nogen nyttig Baad  men allene i den Tanke at den som en raaden ubrugbar Baad ej kunde tjene til andet end Brændsel, har de saameget meere troet  uden Skade for Ejeren eller Paatale derover  at kunde opbrænde den til Forlystelse St: Hans Aften efter ældgam/m/el Skik og Sædvane, som de maatte troe at den som en Ting af ingen Værdie af Ejeren var forladt og henlagt i aaben Fjære som et Skrab der ikke løn/n/ede Umagen at op hugge til anden Brændsel  og derfore formoedede at de anklagede for al viidere Tiltale vorder friefunden efterat Klageren ved de bekomne 3 mrk har faaet meere end Opretning nok for det ham frakomne Vrag af en Baad.

  Olave Bejers henholdt sig til hvad Defensor har forestillet paa de anklagedes Vegne  og lovede alvorligen at til rette sætte sine Drænge herfore og tilholde dem for Eftertiiden at entholde sig fra saadant.

  Actor vedblev sin forrige Paastand og indloed Sagen Dom.

  Derefter blev af Dom/m/eren saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Efter de anklagedes egen Tilstaaelse, hvorudi den for dem beskikkede Defensor tillige har været eenig, har de indkaldte 7 Drænge i en aaben Fjære borttagen en gam/m/el raaden Baad  Klageren Willum Simonsen tilhørende  uden hans Forlov dertil, hvilken de siden til Forlystelse have opbrændt sidstl: St: Hans Aften, og endskjønt de tildeels mindelig har villet rette for sig ved det at Enken Olave Bejers, i hvis Tjeneste de anklagede ere  har erstattet Ejeren Baadens Værdie efter hans Paastand, fortjener dog saadan barnagtig Dumdristighed en passelig Revselse til Advarsel og Rettelse for andre.

  Thi tilfindes de anklagede 7 smaa Drænge at tugtes af deres Husbonde Olave Bejers eller en anden paa hendes vegne i Tilkaldelse af Actor og hans Overværelse. At efterkom/m/es inden 3 Solemærker efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

 

 

Høste Tinget for Sartors Skibreede 1778.

Anno 1778  den 1te 8bris:  blev et almindeligt Høste og Sage Ting holdet for Sartors Skibreedes Almue paa Tingstædet Tosøen  og Retten betient udj Sornskriveren Hr: Regiments Qvarteerrmester Haberdorffs lovlige Forfald af hans eedtagne Fuldmægtig Peder Tafteberg med de sam/m/e 8 Laugrettes Mænd som ved Sommer Tinget var nærværende og foran i Protocollen fol: 352 er anførte. Ved Tinget var nærværende Kongl: Majestets Foged Christen Heiberg, Lensmanden og øvrige Tingsøgende Almue.

 

Først blev kundgjort følgende Kongelige Anordninger og Amts Breve.

            1.  En Kongel: Forordning angaaende Salt Handelen og Salt Afgifterne i Dannemark og Norge, dat: Fredensborg Slot den 9de Julii 1778.

            2.  Een Skrivelse fra Hr: Stiftamtmand Schouboe til Hr: Foged Heiberg  hvorved lyses efter 2de fra Sverrig undvigte Personer  Peter Søderholm og Chathrine Larsdotter  og i fald samme i Fogderiet antræffes  de da under forvaring til Bergen maae indsendes, dat: 1te 7bris: 1778.

 

Dernest frem kom til Publication følgende Almues Breve

            1.  Eet Skifte Brev forretted efter Konen Brithe Olsdotter Hitzøen den 13de Junii 1778.

            2.  Eet Ditto forretted paa gaarden Hitzøen efter Manden Iver Olsen sam/m/e Dag.

            3.  Eet Ditto forretted paa Ditto Gaard efter Ung Karl Hans Olsen samme Dag.

            4.  Eet Ditto forretted paa Gaarden Søre Toft efter Konen Christie Olsdotter den 17de ejusdem.

            5.  Eet Ditto forretted paa Gaarden Tøsøen efter Manden Johannes Rasmussen den 19de ejusdem.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

1778: 396

 

 

Dagen Nestefter  den 2den Octobris  vedvarede Tinget  da Retten blev betjent af Sorenskriveren med foran førte Laug Ret  og blev da kundgjort

            6.  Et Skjøde udgivet af Lensmand Knud Simonsen Tøsøen til Enken Abellone Friderichs Dotter Schage paa 4 Mark Smør og 1/10 Huuds Leje udi Øries Brug i Gaarden Leerøen  No: 2, som ham ved Skifte efter Hans Simonsen Schage af 25de Junii 1777 er blevet udlagt, for 12 Rdlr  dateret 1te Octbr: 1778.

            7.  Et Skjøde udgivet af Michel Windsensen Selle til Albert Hinrich Mejer paa ½ Vog og 4 ½ [Mark] Fiskes Leje i Gaarden Selle  No: 5  for 101 Rdlr  dateret 6te Octbr: 1777.

            8.  Et Bygsel Brev udgivet af Albert Henrich Mejer til Michel Windsensen Selle paa ½ Vog og 4 ½ Mark Fiskes Leje i Gaarden Selle No: 5  med Vilkaar \ at frem/m/ede yder Landslod til Jorddrotten  og/ at han til Jorddrottens Handels Forvaltere i Engelgaarden  Glæsvær eller Haachelsund fal byder sine avlende Vahre for gangbar Markets Priis fremfor alle andre, dateret 6te Octbr: 1777  med Revers

            9.  Et Ditto udgivet af Albert Henrich Mejer til Bastian Andersen paa 15 Mark Smørs Leje i Gaarden Glæsnæs  No: 20  med liige Vilkaar som nest forrige  dateret 2den Octbr: 1777  med Revers.

            10.  Et Ditto udgivet af Ole Olsen Kallestad til Ole Nielsen paa *paa 1 B/ismer Pund 12 Mark Fiskes Leje i Gaarden Kallestad  No: 39  dateret 1te Octbr: 1778  med Revers.

 

Fogden Heiberg loed til Bielag ved Skatte Regnskabet frem lægge

            1.  Det stoere Tings Vidne bestaaende af 17 Spørsmaale, hvortil af Almuen  og deriblant Ole Olsen Kallestad og Ole Torgersen Arefiord  blev svaret i et og alt ligesom forrige Aar er forklaret.

            2.  Det lidet Tings Vidne bestaaende af 2 Spørsmaale, hvortil af Almuen  og deriblant Michel Thomasen *Sechningstad og Michel Michelsen Algerøen  blev forklaret ligesom forrige Aar.

 

Dernest blev paaraabt de fra forrige Ting udsadte Sager  saasom

 

1.  Hr: Sunde imod Mons Steffensen  Gjæstgiver i Bukken,

ingen af Parterne mødte  og der fore beroer Sagen til nestk: Som/m/er Ting.

 

Hans Krohn imod Niels Pedersen Telnes.

Citanten loed ved Lensmanden Knud Tøsøen æske Sagen i Rette efter Laugdag som han fremlagde paategnet at være lovlig forkyndt  og indloed Sagen Dom med Paastand at den indstevnte maatte tilfindes at betale de paasøgte 5 Rdlr 5 mrk 2 s, og oprette dette Søgemaals Omkostning med 2 Rdlr.

  Indstevnte Niels Pedersen Telnes mødte, vedtoeg Laugdagens Forkyndelse og tilstoed ikkun at være Citanten skyldig 1 Rdlr 2 mrk 2 s, men det øvrige af det paasøgte Krav imodsagde han aldeeles  da han ej veed at være dem pligtig, og de førstbemelte 1 Rdlr 2 mrk 2 s har han tilbuden at betale  men Citanten ville ej imodtage dem.

  Citanten loed begjere Anstand i Sagen til neste Ting for at frem kom/m/e med Beviis for det paasøgte Krav i Anledning den indstevntes uformoedentlige Benegtelse deraf.

  Den indstevnte havde intet imod den forlangte Anstand at erindre  og derpaa blev af Dom/m/eren

Eragtet

  Efter Sagsøgerens Begjering udsættes Sagen til nestk: Som/m/er Ting

 

Nye Sag

Hans Krohn imod Ole Andersen Telnes.

Hans Krohn loed ved Lensmanden Knud Tøsøen anmelde med mundtlig Stevning til dette Ting at have ladet indkalde Ole Andersen Telnes for skyldige 1 Rdlr 5 mrk 11 s  at liide Dom til Betaling og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette.

  Den indstevnte mødte  vedtoeg lovlig Varsel og tilstoed at være Sagsøgeren pligtig de paasøgte 1 Rdlr 5 mrk 11 s, som han af Uformuenhed ej har kundet betale.

  Sagsøgeren indloed Sagen Dom med Paastand at den saggivne maae tilfindes

 

1778: 396b

 

at betale det paasøgte  og derhos oprette Søgemaalets Omkostning med 1 rd 3 mrk

  Den indstevnte havde intet viidere til Sagen at svare  og derfore blev derudi for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Indstevnte Ole Andersen Telnes, som selv inden Retten har tilstaaet Kravet, tilpligtes at betale Sagsøgeren de paasøgte Een Rdlr Fem Mark og Elve Skilling  og at erstatte den/n/e Rettergangs Omkostning med Een Rdlr Tre Mark. At udreedes inden 15 Dage efter den/n/e Doms Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

Nye Sag

Niels Jacobsen Snechevig og fleere Opsiddere paa Snechevig imod

Ole Nielsen, Michel Hendrichsen og Rasmus Nielsen Søre Echerhovde.

Niels Jacobsen, Ole Gudmundsen og Lars Monsen Snekevig anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Ole Nielsen, Michel Hendrichsen og Rasmus Nielsen Søre Echerhofde for ulovligt Fiskerie ved Citanternes Land  at liide Dom til Undgjeldelse og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidner Jaen Olsen Nore Biørøen, Mons Monsen Nore Biørøen og Niels Olsen  tjenende paa Søre Echerhofde, hvilke under Lovens Falsmaal ere kaldede  deres eedelige Provemaal herom at aflægge.

  Paagjeldende Michel Hendrichsen og Rasmus Nielsen Søre Echerhofde mødte og vedtoege lovlig Varsel  saavelsom Niels Olsen Søre Echerhofde paa hans Søns Ole Nielsens Vegne  saa og alle 3 indkaldte Vidner.

  Michel Hendrichsen Søre Echerhofde benegtede at have brugt noget ulovligt Fiskerie ved Sagsøgernes Land  og dersom saadant er skeed af hans umyndige Søn  har det været imod hans Vilie og Vidende.

  Derpaa fremstillede Sagsøgerne som

            1te [Vidne] Jaen Olsen Nore Biørøen  aflagde Eed og vandt at for 3 á 4 Uger siden saae Vidnet at Michel Hendrichsen Søre Echerhofdes Søn og Rasmus Nielsen Søre Echerhofdes Dræng laae uden for Snechevig Landet og optoeg i deres Baad Fisk af Torskegarn som der var udsadt, men hvem der havde udsadt disse Garn er Vidnet ubekjendt, og vare begge disse Drænge paa een Baad sam/m/en.

            2det Vidne Mons Monsen Nore Biørøen aflagde Eed og vandt at for omtrent 3 Uger siden var Vidnet tilligemed 1te Vidne efter Anmodning af Sagsøgeren Niels Jacobsen Snekevig i Følge med ham paa Baad for at være Vidne til at nogle frem/m/ede fiskede uden for Snechevig Landet  og saae da at Michel Hendrichsen Søre Echerhofdes Søn og Rasmus Nielsen Søre Echerhofdes Dræng var sam/m/en i en Baad uden for Snechevig Landet og havde hos sig i Baaden smaa Torskegarn, men om de havde fisket med Garnet  eller om de havde Fisk hos sig i Baaden  blev Vidnet ikke vaer.

            3die Vidne Niels Olsen  tjenende hos Anders Søre Echerhofde  aflagde Eed og vandt at for 3 á 4 Uger siden saae Vidnet Ole Nielsen Søre Echerhofde var i en Baad uden for Snechevig Landet nær ved Landet, men om han havde Fiskegarn i Baaden  eller havde fanget nogen Fisk der  blev Vidnet ikke vaer, og ellers har Vidnet tilforn seet at Ole Nielsen Søre Echerhofde nogle gange i de forrige Aaringer har lagt uden for Snechevig Landet og fisket med Torske garn og draget dem op i sin egen Baad  men ikke paa Snechevig Landet.

  Sagsøgerne fremlagde en af Fogden Heiberg under 3de Octbr: 1777 udgivne Fredlysning, hvor ved slig uberettiget Fiskerie uden

 

1778: 397

 

for Snechevig Landet er frem/m/ede forbuden, der her indtages af saadant Indhold.

  Som de ind kaldte saaledes have handlet imod den udgivne Fredlysning  indloed Sagsøgerne Sagen Dom med Paastand at de indkaldte ved Dom maatte tilfindes ej for Eftertiiden at fiske ved Citanternes Land.

  Niels Olsen Søre Echerhofde gav tilkjende paa sin Søns  indkaldte Ole Nielsens Vegne  at \han/ formeente at Fiskeriet ej kunde betages nogen.

  Citanterne gave tilkjende at det var med egne Garn at de indkaldte havde fisket  og paatrængede Dom i Sagen.

  Af Dom/m/eren blev

eragtet

  Sagen optages.

 

Da ingen havde viidere at føre i Rette, udsættes Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 3de Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laugretsmænd

 

og blev da udi nest foranførte Sag anlagt af Beboerne paa Gaarden Snechevig imod Beboerne paa Gaarden Søre Echerhofde afsagt saadan

Kiendelse

  De afhørte Vidner berette tildeels at det paaskadigede Fiskerie skal være forøvet af Michel Hendrichsens Søn og Rasmus Nielsens Tjeneste Dræng, hvilke ikke ere kaldede til Sagen og derfore ikke ved Navn ere anførte, og da ingen Rettergang har Stæd imod ustevnte Personer efter Lovens 1 – 4 – 1  kand den/n/e Sag ej vorde paadømt førend disse lovligen blive tilkaldede  \og/ paaligger det Sagsøgerne at lade dem tilkalde i den Anledning ved Continuations Stevning førend den/n/e Sag ved endelig Dom kand besluttes.

 

Dernest blev kundgjort

            11.  Et Skjøde udgivet af Ingebrigt Selstøen og Knud Larsen Telle til Albert Henrich Mejer paa 17 19/140 Mark Smør Skatteskyld i Gaarden Spilde  No: 28  for 37 Rdlr 3 mrk  dateret 2den Octbr: 1778.

            12.  Et Skjøde udgivet af Enken Gurie Michels Dotter Hitzøen med Laugværge Michel Kallestad til Ole Monsen Tøsøen paa 1 B/ismer Pund 16 75/96 Mark Fiskes Leje i Gaarden Hitzøen  No: 41  for 120 rd  dateret 2den Octbr: 1778

            13.  En Pante Forskrivelse udgiven af Mons Olsen Søre Toft til Petter Bruus  stoer 90 Rdlr  med 1te Pante Ret i 6 12/25 Mark Fiskes Leje i Gaarden Nipen  No: 27  og en Andeel i Laxevaagen Ertsholmen  og endeel Specificeret Løsøre  dateret 1te Octbr: 1778

            14.  En Pante Forskrivelse udgivet af Johan/n/es Monsen Søre Toft til Petter Bruus i Bergen  stoer 48 Rdlr 2 mrk 10 s  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden Søre Toft  No: 12  af Skyld 21 1/8 Mark Fisk  dateret 17de Junii 1778

            15.  Et Bygsel Brev udgivet af Ole Andersen Bildøen med fleere til Iver Andersen paa 12 Marker Fiskes Leje i Gaarden Angeltvet  No: 58  dateret 2de Octbr: 1778  med Revers.

            16.  Et Bygsel Brev udgivet af Albert Henrich Mejer til Ole Wermundsen paa en Anpart i Gaarden Øvre Tvedt  No: 24  af Skyld 21 Marker Smør, hvor ved Jorddrotten forbeholder sig Lands lod af hvad frem/m/ede kaster ved Landet  og Forkjøbs Ret til Lejlændingens Vahre som her foran ved No: 8 er anført, dateret 1te 8br: 1778  med Revers

            17.  Et Skjøde udgivet af Ulv Hansen Søre Fielde til Peder Johannesen Spilde paa 1 4/35 Mark Smørs Leje i Gaarden Spilde  No: 28  for 6 Rdlr  dateret 3de Octbr: 1778.

            18.  Et Ditto udgivet af Peder Johan/n/esen Spilde til *Abert (Albert) Henrich Mejer paa 2 51/140 Mark Smør i Gaarden Spilde  No: 28  for 12 Rdlr  dateret 3de Octbr: 1778.

 

1778: 397b

 

            19.  En Indførsels Forretning forrettet af Lensmanden Knud Tøsøen paa Fogdens Vegne den 25de Octbr: 1777  og givet beskrevet den 26de Augusti 1778, hvorved for efterstaaende Kongel: Skatter hos Lejlændingen Lars Larsen  beløbende 11 Rdlr 3 mrk  er skeed Udlæg i 6 Marker Smørs Leje i Gaarden Schouge  No: 37.

 

Fogden Heiberg loed fremlægge til Bielag ved Skatte Regnskabet

            3.  Af- og Tilgangs-Listen over Odels Mandtallet, der i Retten blev oplæst og dets Rigtighed blev af Laug Retten og tilstædeværende Almue tilstaaet, hvoriblant anføres Peder Torchildsen Nore Echerhofde og Knud Ingebrigtsen Fiereide.

            4.  Af- og Til-gangs Liste over Jordbrugende, som i Vejmandtallet ere anførte, der i Retten blev oplæst  og blev dets Rigtighed tilstaaet af Laug Rets mændene og tilstædeværende Almue, hvoriblant Michel Pedersen Nore Echerhofde og Michel Pedersen Dahle

            5.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Høy Kongel: ordinaire Skatter  beløbende 5 Rdlr 4 mrk 7 s   for Aaret 1776, 3 Rdlr 15 s   for 1777 og for indeværende Aar 199 Rdlr 3 mrk 12 s  og af den frivillige Afgift 3 Rdlr 1 mrk 14  og af Procento Skatten 39 Rdlr 5 mrk 9 s

            6.  Fortegnelse over den ubetalte Consumtion  beløbende for dette Aar 37 Rdlr 3 mrk 8 s

 

Dernest blev opnævnt som Laugretsmænd for nestkom/m/ende Aar 1779.  1. Niels Monsen Leerøen  2. Knud Pedersen  og 3. Johannes Ulvesen Øvre Børnes  4. Jacob Jansen Dom/m/edahl  5. Mons Jensen Trengereid  6. Grim Hansen  og 7. Johannes Erichsen Kallestad  og 8. Ole Ellingsen Solsvig

 

Da ingen efter 3 Udraab havde viidere at udrette ved Tinget  blev sam/m/e hermed sluttet og ophævet, men i det sam/m/e fremkom til Publication

            20.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Dolvigen i Schiolds Skibreede efter Manden Anders Monsen den 23de Junii 1778, hvorudi er beregnet til Indtægt og udlagt en Part i Gaarden Steensland  No: 14  af Skyld 5 13/42 Mark Fisk, som til Sterboe Enken Anne Jons Dotter er belevet udlagt

 

hvorefter Tinget igjen blev ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Schiolds Skibreede 1778

Aar 1778  den 5te Octobris  blev et almindeligt Høste Ting holden for Schiolds Skibreede paa Tingstædet Møllendahl  og Retten betjent af Sorenskriveren med tilnævnte Laugretsmænd som ved sidstl: Som/m/er Ting vare tilstæde og her foran i Protocollen f: 353 ere anførte. Ved Tinget var tilstæde Fogden Heiberg og meenige tingsøgende Almue.

 

Først blev kundgjort den sam/m/e Høy Kongel: Anordning og Stifts Brev, som ved dette Høste Ting for Sartors Skibreede ere registerede.

 

Dernest blev kundgjort følgende Almues Breve.

            1.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Flæsland efter afdøde Koene Anne Peders Dotter  begyndt og sluttet den 20de Junii 1778, hvorved er beregnet til Indtægt og udlagt en Anpart i Gaarden Flæsland  No: 55

            2.  Et Ditto paa Gaarden ytre Hope efter Manden Ole Johannesen af 22de Junii 1778, hvorved er beregnet til Indtægt og udlagt en Anpart i Gaarden Sletten  No: 54,  en Anpart i Gaarden ytre Houcheland  No: 84  og en Anpart i Gaarden Søre Eide  No: 86

            3.  Et Ditto paa Gaarden Søre Eide efter Koenen Dordie Niels Dotter af 23de Junii 1778, hvor ved er taget til Indtægt og udlagt en Anpart i Gaarden Søre Eide  No: 86.

            4.  Et Ditto forrettet paa Gaarden Øvre Fyllingen efter Rasmus Nielsen den 25de Junii 1778  hvor ved er udlagt en Part i Gaarden Øvre Fyllingen  No: 98

            5.  Et Ditto paa Gaarden Riple efter Koenen Brithe Ols Dotter af 27de Junii 1778  hvorved er taget til Indtægt en Anpart udi Gaarden Riple  No: 28.

 

1778: 398

 

            6.  Aflyst et Pante Brev udgivet af Biørn Pedersen Mithun til Frue Brøcher  stoer 150 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans ejende Anpart i Gaarden stoere Mithun  af Skyld 1 Løb 27/30 Mark Smør  1 Tønde 9/25 Kande Malt  31/200 Huud og 2 79/100 Skilling  dateret 6te Maji 1773 og tinglyst den 8de sam/m/e  der nu efter paategnet Qvitering af 6te Novbr: 1777 er indfriet og derfore herved mortificeres.

 

Da ingen havde viidere at føre i rette  beroer Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 6te Octobris  vedvarede Tinget med sam/m/e Laug [Ret]  og blev da kundgjort

            7.  Et Bygsel Brev udgivet af Sogne Præsten til Hougs  Michael Stub Arentz  til Ole Nielsen paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Espeland  No: 3  imod at svare aarlige Levekor til Fratræderen  hans Fader Niels Nielsen  2 Tønder Korn og Foster for 1 Koe og 4 Smaler, dateret 23de Junii 1778  med Revers.

            8.  Et Skjøde udgivet af Enken Elisabeth Lars Dotter Schaalevig med Laug værge Johan/n/es Ladefiord  til Barthold Mejer i Bergen paa et Vaanhuus paa Schaalevigen for 34 Rdlr  dateret 22de Septbr: 1778.

 

Nye Sag

David Brehmer imod Sogne præsten Brandahl og hans

2 Lejlændinger Christopher og Iver Søre Giellestad.

Procurator Randulff mødte for Ejeren af Millegaard  Hr: David Brehmer  og producerede skriftlig Stevnemaal af 8de Septbr: sidstl:  og ellers anmeldte som Vidner under Falsmaal at være tilkaldte  Thomas Hansen Søre Giellestad, Ellef ibidem, Hans Olsen ibidem, Mons Ellefsen og Hans Thomasen  og forbeholdt tillige i conformite af Stevnemaalet hvad godvillige Vidner maatte møde. Bemelte Stevnemaal indtages her af saadan Indhold.

  Ind kaldte Christopher og Iver Søre Giellestad mødte og vedtoege Stevnemaalets Forkyndelse  men ikke Hr: Brandahl efter Paaraab, hvor fore de brugte Kaldsmænd Erich Johan/n/esen Stoere Mille og Huusmand Niels Pedersen Millenæsset eedelig afhjemlede Stevnemaalets Forkyndelse for ham efter hans egen Paategning der paa.

  Pr: Randulff frem lagde tillige en Beskikkelse af 14de Septbr: sidstl: under Hr: David Brehmers Navn  forkyndt for Hr: Brandahl og Lejlændingerne ved foranførte Stevne Vidner, hvor om han tillige udbad deres eedelige Forklaring. Bemelte Beskikkelse blev i Retten oplæst saa lydende.

  Forbemelte Stevne Vidner forklarede at de den 14de Septbr: sidstl: have forelæst Hr: Brandahl den frem lagde Beskikkelse, hvor til af ham blev svaret at han ej vilde frafalde det  da det var brugt af hans Formand saaledes i meere end Hævds Tiid, og eedfæstede den/n/e Forklaring

  Christopher Søre Giellestad tilstoed at den 14de Septbr: sidstl: {at være forky} er den fremlagde Beskikkelse ved forbemelte Mænd bleven ham forkyndt, hvor til han svarede at Lands Lodden ikke var hans men Ejerens  og at det var Kongens Gods.

  Iver Søre Giellestad tilstoed at den/n/e Beskikkelse sam/m/e Tiid blev forkyndt hans Hustrue i hans Fraværelse.

  Pr: Randulff dernest frem lagde skriftlige Qvæstioner af Dags dato, hvor efter han begjerede at de af Vidnerne som tilstæde vare maatte afhøres. Bemelte Qvæstioner ind tages her af saadan Indhold.

  Derefter blev af Sagsøgeren fremstillet som

 

1778: 398b

 

            1te Vidne Thomas Hansen Søre Giellestad  aflagde Eed og vandt til de frem sadte Spørsmaale   til 1te joe  som omspurgt   til 2det Sp:  Den beneficerede Andeel i Gaarden Søre Giellestad ligger op til Lands og strækker sig ikke til Fjæren eller Stranden, hvor Nodte Kastet falder, men dette sidste tilhører Citanten som Proprietaire langs Strand kanten,   til 3de Sp:  de indstevnte Lejlændinger har hævet Lands Lodden  men hvorledes de have deelt den med Jorddrotten er Vidnet ubekjendt,   til 4de nej  hvor meget det er kand Vidnet ikke viide.

  Derefter frem kom

            2det Vidne Ellef Jacobsen Søre Giellestad  aflagde Eed og vandt til 1te Sp: joe  Vidnet har hørt det af Granderne paa Gaarden,   til 2det Sp: ligesom 1te Vidne  at den beneficerede Andeel ej strækker sig til Søen indengjærds,   til 3de og 4de Sp: ligesom 1te Vidne.

            3de Vidne Hans Olsen Giellestad  aflagde Eed og vandt til 1te Sp: ligesom 1te Vidne,   til 2det ligesom 1te Vidne  med sam/m/e Tilføyende som 2det Vidne  nemlig indengjærds,   til 3de og 4de Sp: ligesom 1te Vidne.

            4de Vidne Mons Ellefsen Søre Giellestad  aflagde Eed og vandt til 1te Sp: ligesom 1te Vidne  og har seet det,   til 2det Sp: ligesom 3de Vidne,   til 3de Sp:  af de 2 Nødter som Vidnet har seet paa  har de indstevnte Lejlændinger taget halve Deelen af Lands lodden med Præsten,   til 4de  det kand Vidnet ikke viide

            5te Vidne Hans Thomasen Søre Giellestad  aflagde Eed og vandt til 1te Sp: ligesom 1te Vidne,   til 2det Sp: ligesom 3de Vidne,   til 3de og 4de Sp: ligesom 1te Vidne.

  Pr: Randulff  nest at reservere alt lovligt  begjerede Hr: Brandahl forelagt til nestk: Som/m/er Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Hr: Brandahl gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde med Tilsvar i Sagen.

 

            9.  Aflyst et Pante Brev udgivet af General Krigs Com/m/issaire Geelmeyden til den Bergenske Udreednings og Munderings Casse  stoer 1800 Rdlr  med 1te Pante Ret i Gaarden Damsgaard og underliggende Gaarder og Pladser  samt Gaarden Kiønne  datert 1te Septbr: 1772 og tinglyst d/en 5te Octbr: s: A:  der siden ved Transport Obl: af 12te Decbr: 1774 er overdraget Hr: Wollert Krohn og tinglyst den 8de Maji 1775, hvilken nu efter Transport Creditors Qvitering af 11te Junii 1778 er indfriet, hvorefter den herved mortificeres

            10.  Publ: Et Bygsel Brev udgivet af Danckert & Wollert Krohn til Niels Olsen Flæsland paa \1 Pund/ 3 Mark Smør  9 Kander Korn og ¼ Faars Leje i Gaarden Espeland  No: 52  med Forbeholdenhed af Landslod for Jord Drotten  og at Lejlændingen indhøster Høet paa Espøen og underliggende andre Øer  dateret 26de Apr: 1778  med Revers.

            11.  En Ditto udgivet af Klokkeren Joachim Heiberg som Com/m/iteret for Buskapen i Naadens Aaret  til Poul Monsen paa 18 Mark Smør  1 Mæle Malt og 1/8 Huuds Leje i Gaarden Ytre Hope  \No: 89/  dateret 6te Octbr: 1778  med Revers.

            12.  En Ditto udgivet af Seminarii Forstander John Mariager til Niels Monsen Dolvigen paa 21 Mark Smørs Leje i Gaarden Hetlevig  No: 101  dateret 16de Augusti 1777  med Revers.

            13.  Et Skjøde udgivet af Niels Arnesen Nedre Todtland til hans Søn Ole Nielsen paa 1 B/ismer Pund 16 1/3 Mark Smør og 3/8 Huuds Leje [i Gaarden Nedre Todtland] for 150 rd  dateret 6te 8br: 1778.

            14.  Et Pante Brev udgivet af Ole Nielsen Nedre Todtland til hans

 

1778: 399

 

Fader Niels Arnesen Nedre Todtland  stoer 100 Rdlr  med 1te Pante Ret i hans tilkjøbte Andeel i Gaarden Nedre Todtland  No: 26  af Skyld 2 B/ismer Pund 6 Mark Smør og ½ Huud  dateret 6te 8br: 1778.

 

Niels Nielsen Bircheland imod Lars Nielsen Søraas

til Tings Vidne efter Forelæggelse.

  Citantens Fuldmægtig Procurator Rodtwit loed ved Fuldmægtig Lytkien møde og tilkjendegive at siden Sagen imellem Parterne i Mindelighed skal være afgjordt, saa frafaldt han det paastevnte Tings Vidne i Sagen.

 

            15.  Publ. en Fæste Seddel udgivet af Albert Henrich Mejer til Endre Pedersen paa en Huusegrund imellem Kors Broen og Fløe Grinden  dateret 6te Octbr: 1776  med Revers.

 

Fogden Heiberg loed fremlægge til Bielag ved Regnskabet

            1.  Det stoere Tings Vidne bestaaende af 17 Spørsmaale, hvortil blev svaret at det uden Forandring forholder sig som ved forrige Aars Tingsvidne er forklaret  undtagen til 10de Sp:  at Claus Blechingberg \paa Soleim/ i Aar er tilkom/m/en som Øltapper i blant andre, som afgav den/n/e Forklaring anføres Mons Larsen Schare og Rasmus Christophersen Myhre.

            2.  Det lille Tings Vidne bestaaende af 2 Spørsmaale ang: Fiske vaager og Qværner og Engesletter, hvortil af Almuen  og deriblant Johan/n/es Andersen Myrdahl og Cornelius Erichsen Lieland blev svaret at det uden Forandring forholder sig som forrige Aar er forklaret.

 

Da ingen efter Paaraab havde viidere at føre i rette  beroer Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 7de Octobris  vedvarede Sage Tinget med sam/m/e Laug Ret.

 

Fogden Heiberg imod Skydsskafferen Hans Hansen Natland efter Udsettelse

Fogden Heiberg tilkjendegav med mundtlig Continuations Stevning til dette Ting at have indkaldet Skyds skafferen Hans Hansen Natland og Koene for urigtig tilsagt Skyds for General Vejmesterens Fuldmægtig  at anhøre Vidner og Dom at liide. Til Vidner er *er under Lovens Faldsmaal indkaldet Birthe Michels Dotter Nesthun, {Giertr} og Birthe Christophers Dotter Ulsmog at aflægge deres eedelige Vidnes byrd i denne Sag.

  Paagjeldende Hans Natland saavelsom de indkaldte Vidner mødte og vedtoeg lovlig Varsel.

  Actor fremstillede

            1te Vidne Birthe Michels Dotter  tjenende paa Nesthun, der aflagde Eed og vandt at ved St: Hans Dags Tiid \..../ var Skyds Skafferen Hans Natlands Søn Hans paa Gaarden Nesthun og tilsagde …. Skyds at anskaffes af Vidnets Husbonde  men uden at nevne enten til hvem eller fra og til hvilket Stæd  og vidste ikke Hans Natland til hvem den/n/e Skyds skulle være.

            2det Vidne Birthe Christophers Dotter Ulsmøg aflagde Eed og vandt at sidstl: Høst var Skyds Skafferen Hans Natlands Hustrue hos Vidnets Mand Rasmus Larsen Ulsmog og tilsagde ham at skydse General Vejmesterens Fuldmægtig, og da hendes Mands Hæst var ung og ubrugbar  bad Vidnets Mand Skydsskafferens Koene at leje en anden Hæst i stæden, hvortil hun  nemlig Skyds Skafferens Koene  svarede at hun ej vidste om hun kunde faae den lejet, og siden kom Skydsskaffer Koenen ej tilbage at bringe nogen Efterretning derom.

  Actor, som af alt det passerede i den/n/e Sag mærkede at Skydsskafferen

 

1778: 399b

 

Hans Hansen Natland har været aldeeles uefterrettelig i at tilsiige den paaklagede Skyds for General Vejmesterens Fuldmægtig  og saaledes eene været Aarsag til at han ej har faaet den ham tilkom/m/ende Skyds, paastoed derhos for saadan sit utilbørlige Forhold maatte tilfindes at bøde til Vej Cassen en arbitraire mulct af 3 Rdlr  og ellers indstillede til Rettens Kjendelse om ham ligeledes tilkom/m/er at erstatte de af General Vejmesterens Fuldmægtig udlagde Skyds Penge 3 rd 2 mrk  som ej beviislig er udlagt  og saaledes indloed Sagen Dom, i Øvrigt kunde han efter det passerede ej andet end fra falde alt Søgemaal imod de øvrige ind stevnte.

  Paagjeldende Hans Natland forestillede at som han ej var selv tilstæde da denne Skyds skulle tilsiiges, men den/n/e Mislighed er ind løben formedelst hans Hustrues Ukyndighed og Eenfoldighed  formoedede han med Lemfældighed derfore at vorde anseet  og at Actors Paastand ej finder Biefald.

  Fogden Heiberg forestillede at da al den/n/e megen Vidtløftighed i henseende den anlagde Sag med Skydsen for General Vejmesterens Fuldmægtig allene har sin Oprindelse af hans Uefterrettelighed og Efterladenhed, som naar alle dermed forbundne Omstændigheder og paagaaende Omkostninger skulle erstattes  meget ville overstige Actors Paastand, saa formeente han at Irettesettelsen var saameget meere billig  og derfore vedblev sam/m/e.

  Den paagjeldende havde ej viidere til Sagen at svare  og derfore optages Sagen til Doms til Løverdagen den 7de Novembris førstk: her paa Stædet at afsiiges, til hvilken Tiid Laugretsmændene haver at møde.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Knud Willand til Tings Vidne

Fogden Heiberg tilkjendegav til et lovskikket Tingsvidne at have ind stevnt Zacharias Danielsen Houcheland og Hustrue Karen Ols Dotter for at *beeedige deres for en Gjæste Ret under 10de Januarii d: A: afsagde Forklaring om en falsk Grime som Handels Karlen Knud Willand skal have betalt Ole Michelsen Nøtvedt for en hos ham kjøbt Hæst. For at paahøre sam/m/e er ligeledes ind kaldet den for Knud Willand beskikkede Forsvar {beskik} Cornelius Erichsen Lieland tilligemed den beskuftede Ole Nøtved

  Saavel den for paagjeldende Knud Willand beskikkede Defensor Cornelius Erichsen Lieland som Ole Michelsen Nøtvedt mødte og vedtoege lovlig Varsel. Ligeledes mødte af de indkaldte Vidner Zacharias Danielsen Houcheland paa egne og Hustrues Vegne. Endelig mødte og Lensmanden Jaen Andersen Tveteraas som beskikket Forsvar for Ole Michelsen Nøtvedt.

Zacharias Houcheland anmeldte sin Hustrues Svagheds Forfald og fremleverede hendes skriftlige eedelige Vidnes byrd af Dags dato, der i Retten blev oplæst saa lydende

            2det Vidne Zacharias Danielsen Houcheland anhørte den af ham i Forhøret under 10de Januarii d: A: aflagde Forklaring  og eedfæstede sam/m/e.

  De beskikkede Defensores havde intet til Sagen at svare  og Actor begjærede Tings Vidnet sluttet og sig beskreven meddeelt, der blev bevilget.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Hans Poulsen Scheje og Dordie Lars Dotter

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Hans Poulsen Scheje og Piigen Dordie Lars Dotter for begangne

 

1778: 400

 

Lejermaal med hinanden  at liide Dom til Bøders Udreedelse og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette.

  Paagjeldende Hans Poulsen Scheje mødte  vedtoeg lovlig Varsel og tilstoed at have begaaet det paasøgte Lejermaal med Dordie Lars Dotter  men Dordie Lars Dotter mødte ikke efter Paaraab  hvor fore Varselen for hende eedelig blev afhjemlet at være skeed d/en 17de Septbr: sidstl: i hendes eget Paahør og Boepæl af de brugte Kaldsmænd Hans Hansen Natland og Ole Andersen Nordeide.

  Actor begjerede Laug Dag for den indkaldte Dordie Lars Dotter til neste Som/m/er Ting  og Sagen mod Hans Poulsen til sam/m/e Tiid udsadt.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Indkaldte Dordie Lars Dotter fra Scheje gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting at møde og Sagen at tilsvare, til hvilken Tiid Sagen imod Hans Poulsen stilles i Beroe.

 

Nye Sag

Fogden Heiberg imod Gundvor Torgers Dotter Kaalstøen og Johan/n/es Kindem

Fogden Heiberg anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Piigen Gundvor Torgers Dotter Kaalstøen for begangne Lejermaal med Johan/n/es Knudsen Kindem, som tilligemed hende er indkaldet for begangne Lejermaal  at liide Dom til Bøders Udreedelse og den/n/e Rettergangs Omkostning at oprette.

  De indkaldte mødte ikke efter Paaraab, hvor fore de brugte Kaldsmænd Lensmand Jaen Tveteraas og Hans Natland samt Niels Nobben under Eed afhjemlede Varselen at være skeed d/en 21de Septbr: sidstl: for Piigen Gundvor i eget Paahør og Boepæl  og sam/m/e Dag for Johan/n/es Knudsen Kindem i eget Paahør og Logie i Bergen.

  Actor udbad sig Laug dag til neste Som/m/er Ting for de indstevnte

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Lovlig indstevnte Gundvor Torgers Dotter Kaalstad [og] Johan/n/es Knudsen Kindem gives Laug dag til nestk: Som/m/er Ting at møde med Tilsvar.

 

Fogden Heiberg imod Anders Olsen Rødland og Hustrue.

Citanten æskede Sagen i rette  og da Laugdagen ej i rette Tiid var blevet forkyndt  begjerede han den fornyet til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Retten igjentager hermed og fornyer den for Anders Olsen Rødland og Hustrue Gunilde Mads Dotter sidstl: Som/m/er Ting givne Laugdag derhen at de til neste Som/m/er Ting for dette Skibreede haver at møde og til Sagen at svare.

 

Fogden Heiberg imod Andreas Weidemejer og Hustrue.

Citanten æskede Sagen i Rette og begjerede Laug Dagen fornyet til neste Ting  da den ej den/n/e gang i rette Tiid er bleven forkyndt.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Retten igjentager hermed og fornyer den Andreas Weidemejer og Hustrue Agotte Banneskier sidstl: Som/m/er Ting givne Laug Dag derhen at de til neste Som/m/er Ting haver at møde og Sagen at tilsvare.

 

Fogden Heiberg imod Hans Johannesen Godvigen og Hustrue.

Fogden Heiberg æskede Sagen i Rette og begjerede Laugdagen fornyet til neste Ting, da den ej den/n/e gang i rette Tiid er blevet forkyndt.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Retten igjentager hermed og fornyer den Hans Johan/n/esen Godvigen og Hustrue {sidstl:} Karie Anders Dotter sidstl: Som/m/er Ting givne Laug dag derhen at de til nestk: Som/m/er Ting haver at møde og Sagen at tilsvare.

 

Fogden Heiberg imod Amund Jonsen Laxevaag og Hustrue.

Fogden Heiberg æskede Sagen i rette  og da de Laug dagen ej i rette Tiid er blevet forkyndt, begjerede han den fornyet til neste Ting.

  Af Dom/m/eren blev

Eragtet

  Retten igjentager hermed og fornyer den Amund Jonsen Laxevaag og Hustrue Johan/n/e Michels Dotter sidstl: Som/m/er Ting givne Laugdag derhen at hun til neste Som/m/er Ting haver at møde og Sagen at tilsvare.

 

Fogden Heiberg fremlagde til Bielag ved Skatte Regnskabet

            3.  Af- og Til-gangs Liste til Odels mandtallet, der i Retten blev oplæst  og hvortil af Almuen  og deriblant Siur Olsen Lysevold og Niels Andersen Tarlebøe  blev tilstaaet at det saavidt dem bekjendt har sin Rigtighed.

            4.  Af- og Tilgangs Listen i Vejmandtallet, der blev uimodsagt, og i sær af

(forts. nederst)

 

1778: 400b

 

 

 

Denne Bog som Indeholder Fiire Hundrede Nummererede Igiennemdragne og Forseiglede Blade; bliver herved Authoriseret til at være een Justice og Ting Protocoll, udj Nordhordlehns Fogderie; Hvor udj Vedkommende Sorrenskriver, Rigtig Indfører: Hvad, udj Retten fremlægges og forlanges Indførte.

Bergen den 27de Maij Anno 1771.

C Petersen

 

 

 

(forts. fra ovenfor)

 

den tilstædeværende Almue anføres Rasmus Johannesen Tarlebøe og Ole Andersen Sør-Eide.

            5.  Aftags Tings Vidnet, hvortil af Almuen  og deriblant Ole Monsen Lieland og Hans Johan/n/esen Lieland  blev svaret at saavidt dem bekjendt kand den aftagne Gaard Unneland intet nyt Paalæg taales.

 

Dernest blev opnævnt som Laugretsmænd for nestk: Aar 1779  1. Mons Larsen {Nedre} (Nedre rettet til noe annet) Natland  2. Jacob Crispinusen Nyegaard under Fiøsanger  3. Jacob Salomonsen Fiøsangerhougen  4. Christopher Salomonsen Hoepe  5. Anders Hendrichsen Hoepe  6. Niels Johan/n/esen Nedre Nobben  7. Mathias Olsen Tarlebøe  og \8./ Rasmus Johan/n/esen Tarlebøe

 

Fogden Heiberg fremlagde til Bielæg ved Skatte Regnskabet

            6.  Fortegnelse over de ubetalt henstaaende Kongel: ordinaire Skatter  beløbende for indeværende Aar 769 rd 4 mrk   og den frievillige Afgift 8 rd 4 mrk 4 s   og Procento Skatten 20 rd 2 mrk 7 s

            7.  Fortegnelse over den ubetalte Consumtion  af Beløb .. rd 1 mrk 8 s

 

Og da ingen efter 3de Udraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  blev det hermed sluttet og ophævet

 

Og derved blev tillige den/n/e Protocol sluttet