Del C av NHL Tb. nr. 46  1771-1778

 

 

 

(1773: 135)

 

Sommer Tinget for Arne Skibreede 1773.

Anno 1773  den 9de Junii  blev Retten sadt paa Ting stædet Nedre Mielde til et almindeligt Som/m/er  Skatte og Sage Tings Holdelse for Arne Skibreedes Almue  og betjent af Sorenskriveren  Regts: Qvarteermester Haberdorff  med de sam/m/e 8 eedsorne Laug Rettesmænd som sidstl: Høste Ting dertil ere opnævnte og her foran fl:     Specificerede  undtagen at i Stæden for Johan Seehuus af Sandvigen  som er udebleven og ingen Attest har fremlagt om at have aflagt Laug Rets mands Eed, blev anordnet Johannes Ingebretsen Qvam/m/e  og i Stæden for Ole Steen sad Anders Olsen Steenestøen  som af den udeblevne var formaaet  og gav tilkjende at han havde aflagt sin Eed som Laug Rettesmand  men havde ingen Attest derom, den han havde lovet

 

1773: 135b

 

ved en anden at lade frembringe. Udi Retten var overværende Kongel: Mayts: Foged Hr: Heiberg, Skibreedets Lensmand og øvrige tingsøgende Almue, hvor da først blev publiceret de sam/m/e Forordninger, Placater og Amts Ordre som ved Indeværende Som/m/er Ting for Sartors og Schiolds Skibreeder er Specificerede.

 

dernest indkom fra Almuen til Publ: følgende

            1.  aflyst en Pante Obl: udgiven af Elling Ellingsen Bejer i Sandvigen til Hr: Capitaine Job Dischingthun  stoer 900 Rdlr  dateret 30te Septbr: 1761 og tinglyst den 26de Novbr: e: a:, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 30te Maji 1773 er indfriet og betalt og derfore mortificeres

            2.  aflyst en ditto udgiven af Johan Nielsen i Sandvigen til Hr: Etats Raad Bager  stoer 30 Rdlr  dateret 7de Julii 1764 og tinglyst den 25de Novbr: 1765, der nu efter paategnet Qvitering af 28de April 1773 er indfriet og betalt, hvorfore den herved mortificeres.

            3.  Aflyst en ditto udgiven af Niels Oen i Sandvigen til Ole Olsen ibm  stoer 26 Rdlr  dateret 25de {Augusti} \Maji/ 1767 og tinglyst {den 25de Maji e: a:}, der nu efter paategnet Qvitering af 14de Julii 1771 er indfriet og betalt og derfore herved mortificeres.

            4.  Aflyst en ditto udgiven af Erich Nielsen Sædahlen til Hr: Sorenskriver Johan Garman  stoer 20 Rdlr  dateret 7de Martii 1764 og tinglyst den 27de Novbr: e: a:, der nu efter Creditors paategnede Qvitering er indfriet og betalt og derfore herved mortificeres

            5.  Publ: en Fornyelse af 8de Maji 1772  tegnet paa Lisbeth Bocholt  sal: Anders Pedersens  udgivne Pante Obl: til Sr: Jaen Frøchen i Bergen  stoer 290 Rdlr  imod 1te P:tets Pant i hendes Huus i Sandvigen  dateret 15de Maji 1752 og tinglyst den 7de Junii e: a:

            6.  En Pante Obl: udgiven af Niels Olsen Oen i stoere Sandvigen til Ole Olsen ibm  stoer 46 Rdlr  med 1te P:tets Pant i hans ejende Huus i Sandvigen  dateret 13de Julii 1771.

            7.  Et Auctions Skjøde udgiven af den constituerede Sorenskriver Hans Lessøe til Enken Olave Marie  sal: Elling Bejers  paa hendes sal: Mands  bemelte Elling Bejers forhen ejede Huus i Sandvigen med tilhørende Ildhuus, Nøst og 2 Reberbaner med inventarium  for 1640 Rdlr  dateret 14de Martii 1772.

            8.  En Pante Obl: udgiven af Enken Olave Marie  sal: Elling Bejers  til Frue Dischingthun  stoer 1600 Rdlr  med 1te P:tets Pant i nyebemelte Huus, Nøst og Reberbaner  samt et Fæe Huus og Høe Lade paa en tilbygslet Enge Plads  alt i stoere Sandvigen beliggende  dateret 3die Junii 1773.

            9.  Aflyst en Obl: udgiven af Reebslager Elling Bejer i Sandvigen til Jomfrue Anna Carina Paasche  stoer 900 Rdlr  med 1te P:tets Pant i nye foran førte Huuser og Reber Baner i stoere Sandvigen beliggende  dateret 30te Septbr: 1761 og tinglyst d: 26de Novbr: e: a:  der med efter paategnet Qvitering af Creditors Mand Sr: H: Blix  dateret 7de Martii 1772  er indfriet og betalt og derfore herved mortificeres.

            10.  Publ: et Skjøde udgiven af Johan Nielsen Comendor i Sandvigen til Hr: Etats Raad og Laugmand Bager paa sit ejende Nøst i stoere Sandvigen for 44 Rdlr  dateret 28de April 1773.

            11.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Mieldem d: 23de Novbr: 1772 efter afdøde Ægtefolk Helge Johannesen og Hustrue Alida Jons Dotter

 

1773: 136

 

            12.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Haarvigen den 8de Febr: 1773 efter afg: Knud Torchildsen.

            13.  Et ditto forrettet paa Gaarden ytre Arne den 19de ejusdem efter afg: Koene Brithe Peders Dotter.

            14.  Et ditto forrettet i stoere Sandvigen efter afg: Koene Syneve Mathias Dotter  begyndt den 17de Maji 1772 og sluttet den 13de Martii 1773.

            15.  En Bygsel Seddel udgiven af Madame Engel Krohn  sal: Sorenskriver Garmans  til Knud Brynildsen paa 18 Mark Smørs Leje udi Gaarden Bachesteen (Buchesteen)  dateret 2den Januarii 1773.

            16.  Et Skjøde udgiven af Hr: Lieutenant Lars Johan With til *til Johan/n/es Jacobsen paa en Anpart udi Gaarden ytre Horvig  skyldende Landskyld ½ Løb Smør og ½ Huud  for 150 Rdlr  dateret 11te Martii 1773.

            17.  Et ditto udgiven af ditto  ditto dato  til Berge Larsen paa et Pund Smør og 1/3 Huud i ditto Gaard for 100 Rdlr.

            18.  Et ditto udgiven af ditto  ditto dato  til Anders Olsen paa ½ Løb Smør og ½ Huud i ditto Gaard for 150 Rdlr

            19.  Et ditto udgiven af ditto  ditto dato  til Guttorm Ellevsen paa 1 Pund Smør og 1/3 Huud \i ditto Gaard/ for 100 Rdlr.

            20.  Et ditto udgiven af ditto  ditto dato  til Lars Knudsen paa 1 Pund Smør og 1/3 Huud i ditto Gaard for 100 Rdlr.

 

Dagen nestefter vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug Ret  undtagen at i Stæden for Johan/n/es Qvam/m/e sad Rasmus Myrdahl,

 

da Hr: Fogden i Rette æskede Sagen anlagt imod Iver Larsen Horvigen  og efter sin forrige Paastand og Irettesættelse begjærede Dom,

  Iver Larsen Hordvig mødte ikke efter 3de ganges Paaraab, thi optages Sagen til Doms

 

Hr: Fogden Heiberg tilkjendegav med mundtlig Varsel at have indkaldet Johannes Johannesen Indre Arne efter angivelse af Gjæstgiveren i Hougsvigen  Niels Harbist  fordie han skal have brugt Øl og Brændeviins Sahl  derom at anhøre Vidnerne Niels Odsen Indre Arne og Mons Monsen Seim  som dertil under Lovens Falsmaal ere ind kaldede, og liide Dom til vedbørlig Undgjeldelse samt Processens Omkostnings Erstatning,

  den indstevnte Part saavelsom Vidner mødte ikke efter Paaraab, thi fremstoed de brugte Kaldsmænd Lensmanden Ole Wichne og Marcus Seim  som under Eed afhjemlede Varselen at være skeed for 14 Dage siden for Johannes Indre Arne for hans Boepæl i hans eget Paahør, og sam/m/e dag for Vidnerne *Nies Olsen Indre Arne og Mons Monsen Seim i eget Paahør for deres Boepæl  og at disse sidste under Lovens Falsmaal vare kaldede at aflægge Provemaal i denne Sag.

  Citanten begjærede Laugdag saavel for Parten som Vidnerne til neste Høste Ting.

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej denne sinde mødende Johan/n/es Johannesen Indre Arne givne Laug Dag til neste Høste Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare, ligesom og de udeblevne Vidner Niels Odsen indre Arne og Mons Monsen Seim til samme Tiid forelægges under Lovens Falsmaal at møde med deres Provemaal i Sagen.

 

Rasmus Nielsen Myrdahl opstoed fra Retten, i hvis Stæd sadte sig Niels Johan/n/esen Arnetved, og tilligemed Lars Larsen Myrdahl gave tilkjende at den imellem dem her for Retten vaarne Tvistighed ang: Skjelds Ord i Venlighed var forligt og derfore herved frafalden og ophævet

 

1773: 136b

 

 

            21.  Publ: et Skjøde udgiven af Halvor Monsen Tuenes til Samuel Gabrielsen paa en Anpart udi Gaarden indre Sognstad  af Skyld 1 Pund Smør og 8 Kander Malt  for 170 Rdlr  dateret 9de Junii 1773

            22.  Et Vilkors Brev udgiven af Gabriel Samuelsen indre Sognstad til Anne Halvors Dotters  af ditto dato.

            23.  Et Skjøde udgiven af Johan/n/es Ellingsen Lohne som Laug Værge for Enken Marthe Lars Dotter Qvam/m/e  og Mons Nielsen Kaabeltved paa sin Hustrues og Myndtlings Vegne  til Anders Albertsen Qvamme paa 23 17/95 Mark Smør og 15 59/75 Kande Malt i Gaarden Qvam/m/e for 64 rd 4 mrk 12 s  dateret 9de Junii 1772.

            24.  En Obl: udgiven af Johan/n/es Jacobsen Falchanger til Od Pedersen Øchaas  stoer 50 Rdlr  med Pant af 1te p:tet i hans ejende Anpart i Gaarden Falchanger  af Skyld 1 Pund 12 Mark Smør og 2 Mæler Malt  dateret 10de Junii 1773.

            25.  Et Skjøde udgiven af Johan/n/es Johannesen ytre Arne og hans Sødskendes Værger  til Peder Johannesen Arnetved paa 25 ¼ Mark Smør og 16 5/6 Kande Malt i Gaarden Arnetved for 70 Rdlr 4 mrk 8 s  dateret 9de Junii 1773

            26.  En Obl: udgiven af Peder Johannesen Arnetved til Johan/n/es Jacobsen Houcheland  stoer 71 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden Arnetved  af Skyld 1 Pund 12 Mark Smør og ½ Tønde Malt  dateret 9de Junii 1773.

            27.  Et Skjøde udgiven af Ole Johannesen Søre Hartved med fleere til Mons Johannesen Øfste Mielde paa 1 Pund 4 3/7 Mark Smør i Gaarden Waxdahl for 47 Rdlr  dateret 10de Junii 1773.

            28.  Et Skjøde udgiven af Johannes Monsen Blindem til hans Søn Magne Johannesen paa 15 ¾ Mark Smør og 10 ½ Kande Malt i Gaarden Blindem for 35 Rdlr  dateret 10de April 1773.

            29.  Et ditto udgiven af Rasmus Nielsen Myrdahl til Ole Johannesen paa 1 Pund 3 Mark Smør og 12 Kander Malt i Gaarden Myhrdahl for 40 Rdlr  dateret 10de April 1773.

            30.  Et Skjøde udgiven af de 5 Ejere og Opsiddere paa Gaarden ytre Haarvigen  neml: Anders Olsen, Berge Larsen, Johannes Jacobsen, Lars Knudsen og Guttorm Ellevsen  til Erich Danielsen Melcheraaen paa 1 Løb Smør og en Huuds Landskylds Leje i Gaarden Haarvigen for 250 Rdlr  dateret 12te Martii 1773.

            31.  Et ditto udgiven af ditto  ditto dato  til Anders Olsen Steenestøen paa liige Skyld i ditto Gaard for liige Sum/m/a.

            32.  Et ditto udgiven af Ole Olsen Nore Toppe til Erich Danielsen Melcheraaen paa hans ejende Andeel udi Gaarden Nore Toppe  af Skyld ½ Løb Smør og ½ Mæle Malt {i Gaarden Nore To} for 74 Rdlr  dateret 31te Xbr: 1772.

            33.  En Bygsel Seddel udgiven af Jomfrue Inger Lucie Mørch til Hans Marcussen paa 18 Mark Smør  ¼ Tønde Malt i Gaarden Aaseim  dateret 25de Febr: 1773.

            34.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Claus Biskof til afg: Justitz Raad Gundersen  stoer 100 Rdlr  dateret 22de Januarii 1745 og tinglyst den 12te Martii e: a:, der nu efter Qvitering af 22de Xbr: 1772 er indfriet og betalt og derfore herved mortificeres.

            35.  Et Deele Brev udgivet af Sorenskriveren  Regts: Qvarteermester Haberdorff  til Knud Andersen Hvidsteen paa 1 Pund og 3 Mark Smør udi Gaarden Herland  dateret 10de Junii 1773.

 

Udi Sagen indstevnt af Sr: Johan Garman contra Jens Johannesen udi Sandvigen boende  til Betalings Erholdelse for paastevnte Capital 40 Rdlr efter hans Pante Forskrivelse Sub dato ??de Septbr: 1768  comparerede Procurator

 

1773: 137

 

Sr: Jacob Preus og gav tilkjende paa Citantens Vegne at indstevnte Jens Johannesen til nærværende Som/m/er Ting efter givne Laug Dags Forelæggelse lovligen ved Lensmanden og medhafte Stevne Vidne Gustavus Pettersen er indkaldet  og hvorom Comparenten udæskede Stevne Vidnernes Tilstaaelse efterdie de formoedentlig nu Sisterer sig for Retten.

  Jens Johannesen mødte ikke efter Paaraab, thi fremstoed Lensmanden Ole Wichne og under Eed afhjem[lede] den saakaldede mundtlige Lav Dags Forkyndelse, ligesom han og fremlagde en eedelig Attest derom fra det medhafte Varsels Vidne Gustavus Pettersen  som formedelst Svagheds Forfald ej kand møde, hvilken Attest er saa lydende.

  Proc: Preus producerede dernest den paastevnte originale Obl:  som forhen udi Retten er bleven andviist den 2den Junii 1772  tilligemed dens lovlige Opsigelse passeret den 10de 7bris besagde Aar. Og da Comparenten bemærker at den indstevnte efter Sagens Paaraab nu ikke møder eller lader møde for sig, saa fandt Comparenten fornøden til Sagens destoe lovligere Forfølgning at begjere den indstevnte atter forelagt til anstundende Høste Ting at møde til Sagen at svare, da Citanten vil være bereed paa betimelig at tage Rettens Eragtning beskreven  for sam/m/e til den Tiid lovligere at besørge forkyndt  ligesom Citanten og vil beslutte Sagen med Paastand til Doms.

Eragtet.

  I Anledning Citantens Paastand gives indstevnte Jens Johannesen atter Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Haldor Jensen Indre Taqvam loed i Rette æske Sagen anlagt imod Simon Olsen ibm  og fremlagde den for hannem givne Laug Dags Eragtning som for 14 Dage siden af Lensmanden Ole Wichne og Marcus Seim lovlig er vorden forkyndt for Simon Olsen i eget Paahør for hans Boepæl, hvilken Laug Dag er saa lydende;

  Simon Taqvam mødte ikke efter Paaraab  thi blev Lavdagens Forkyndelse eedelig afhjemlet af de brugte Stevne Vidner som melt.

  Citanten derpaa indloed Sagen til Doms med saadan Paastand at han/n/em maatte tilkjendes Ejendoms Ret til den halve Deel i det paastevnte Nøst  og i Processens Omkostning med 3 Rdlr.

  derefter er udi Sagen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt.

Ved de afhørte Vidners eedelige Forklaring er det afbeviist at Citanten Haldor Jensen og Forgjængere paa hans Brug i meere end Hævds Tiid har ejet den halve deel i det paastevnte Nøst tilligemed indstevnte Simon Olsen  der ej heller saadant under Sagen har ladet modsiige

  Thi kjendes for Ret at indstevnte Simon Olsen indre Taqvam bør for Citanten som Med ejer {ryddig gjøre} indrøm/m/e den halve Deel af det paastevnte Nøst  samt erstatte denne Processes Omkostning med 3 Rdlr, hvorimod den indstevnte forbeholder sin Ret for den halve Deel af den paa Nøstet anvendte Reparation og Citanten for den paa hans Baad foraarsagede Skade. Dom/m/en at fyldestgjøres 15 Dage efter denne lovlige Forkyndelse under Lovens Tvang.

 

Mons Steffensen Hundhammer mødte og gav tilkjende med mundtlig Stevning til dette Ting at have indkaldet Johannes Monsen Blindem for at have flyttet Mærkesteen nærmere ind paa Citantens Ejendom paa egne og eens Haand, der fore at liide Dom til Undgjeldelse og Processens Omkostning at erstatte, samt viidere fordie den indstevnte har benyttet sig af den {Lade hv} Tomt hvorpaa Citantens Lade forhen har staaet, men derfra er henflyttet nærmere ind paa hans egen Grund for Beqvemmeligheds Skyld.

  Indstevnte Johannes Monsen Blindem mødte tilstæde og vedtoeg lovlig Varsel og benegtede Søgemaalet, da det i Øvrigt vil *kom/m/e ankom/m/e paa Beviis og Vidnes byrd.

  Citanten gav tilkjende

 

1773: 137b

 

herom tillige at have indstevnet til Vidner {Lensm} Erich Olsen Blindem og Ole Nielsen ibm  men ej indstevnet dem under Lovens Falsmaal, ligesom og indstevnte Johan/n/es Blindem gav tilkjende ej at være kaldet at høre Vidner, hvilket og af Stevne {Vidne} Vidnerne blev bekræftet.

  Citanten begjærede Sagen udsadt til neste Ting.

Eragtet

  Sagen bevilges udsadt til neste Ting.

 

Derpaa er udi Sagen anlagt af Hr: Fogden Heiberg imod Iver Larsen Horvig saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt.

Med de afhørte Vidners eedelige Forklaring er det afbeviist at indstevnte Iver Larsen Horvig ved Ols Dags Tiid 1772, da Lensmanden Ole Knudsen Wichne tilligemed Skyds Skafferen Johan/n/es Johannesen indre Arne var hos ham at udpante Bøder for Forsøm/m/else paa Vej Arbejdet, har slaget Lensmanden bemelte Ole Knudsen Wichne med en Stør over Skulderne  hvorover han var blaa paa Skulderen, og Skyds skafferen var blodig i Ansigtet  dog uden at Vidnerne har anseet det paa denne sidste forøvede, og derved har forbrudt imod Lovens 1 – 22 – 31, ligesom en saadan voldsom Adfærd imod en der efter Embeds Medfør udfører Regjeringens Foranstaltninger involverer en qvalificeret Uorden, yderlig Opsætsighed og Overtrædelse af den Lydighed eenhver er Lovene skyldig;

  Thi Kjendes for Ret at Iver Larsen Horvigen for slig høy lastværdig Voldsomhed bør at udreede til Hans Mayts: Casse 60 Lod Sølv  og desuden Slagsmaals Bøder 18 Lod Sølv  eller i alt Penge 39 Rdlr  samt for Processens Omkostning 3 Rdlr  At fuldbyrdes 15 Dage efter Dom/m/ens Forkyndelse under lovlig Adfærd.

 

Derefter fremlagt af Hr: Fogden Odels Skatte Tings Vidnet   2.  Restancen af de ordinaire Skatter beløber sig efter den derover fremlagde ohngefehrlige Beregning for 1te og 2den termin dette Aar  701 [rd]   og fra 1766 til 1772 Aars Udgang  341 rd 32 s

 

Og da ingen efter Paaraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  er sam/m/e herved sluttet og ophævet.

 

 

 

Extra Ting for Schiolds Skibreede den 26de Junii 1773

Anno 1773  den 26de Junii  blev en Extra Ret sadt paa Tingstædet Møllendahl  og betjent af Sorenskriveren  Regts: Qvarteermester Haberdorff  med efterfølgende 8 eedsorne Laug Rettes Mænd  1. Rasmus Endresen Grønnevigen  2. Rasmus Johannesen Øvre Træet  3. Aschild Larsen Fløen  4. Biørn Pedersen Øfsthun  5. Sr: Jacob Giese  6. Ole Nielsen Møllendahl  7. Halvor Sørensen Mithun  8. Niels Halvorsen Øfsthun,

  hvor Procurator Jacob Preus comparerede for Citanten Sr: Johan Garman som hans antagne Fuldmægtig  og i Rettelagde en af hannem den 2den Junii 1772 udvirkede Rettes Stevning med derpaa tegnede Forkyndelse ved Varsels Mændene Jaen Jaensen og Johan/n/es Christiansen  ligesom og sam/m/e den 17 Junii 1772 for Lavtings Retten lovligen er publiceret og saaledes lydende.

  af Varsels Mændene mødte Jaen Jaensen  men den anden kunde formedelst Svagheds Forfald ej comparere

  ingen af de indstevnte mødte efter Paaraab; thi blev Forkyndelsen i Relation til Paategningen eedelig afhjemlet af bemelte mødende Stevne Vidne Jaen Jaensen.

  Preus for Citanten erindrede om Laugdag for de udeblevne til den 29de Julii 1774.

 

1773: 138

 

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej denne sinde mødende Peter Lorens Angel Nicol gives Laug dag til en Extra Ret her paa Tingstædet Møllendahl den 29de Julii 1774 at møde og Sagen at tilsvare, ligesom og Hr: Fogden Heiberg og Sr: Joachim Heiberg til samme Tiid og Stæd Laug dages.

 

 

 

Høste Tinget for Sartors Skibreede 1773.

Anno 1773  den 4de Octobris  blev Retten sadt paa Tingstædet Tøsøen til et almindeligt Høste  Skatte og Sage Tings Tings Holdelse for Sartors Skibreedes Almue  og betjent af Sorenskriveren  Regts: Qvarteermester Haberdorff   og de sam/m/e 8 eedsorne Laug Rettesmænd som sidstl: Sommer Ting vare tilstæde og her foran fl: 81 ere antegnede, overværende Hr: Fogden Heiberg  Lensmanden og øvrige Tingsøgende Almue

 

hvor da først blev publiceret følgende Amts Ordres.

            1.  En Skrivelse fra Hr: Kam/m/er Herre og Stift Befalingsmand v: Levetzau til Hr: Fogden Heiberg af 19de Augusti 1773  hvorved saadan en Fortegnelse over det til Almuen af Hans Mayt: udborgede Magazin Korn med Tilhold at indfordre Betalingen derfore i Mindelighed 2 rd 2 mrk for det som til 1te Febr: 1772 er uddeelt  og 2 rd 8 s pr: Tønde for det som siden den Tiid er uddeelt, i hvis Mangel det ved Exsecution bliver inddreven.

            2.  Et ditto fra ditto til ditto af 21de ejusdem  hvorved communiceres en Cancellie Ordre at paagribe 3de fra Schaane undvigte Delinqven[ter]  nemlig Neuman og Niels Pedersen  samt Damsberg  om de skulle antreffes.

            3.  Et ditto fra ditto til ditto  hvorved com/m/uniceres en Rente Kam/m/er Skrivelse af 18de Augusti nestforhen  at Hans Mayt: ej er tilsinde at continuere nogen Magaziner af Korn Vahre til Forstrækning {af} for Almuen, men at eenhver dermed maae see sig selv forsynet  dateret 11te Septbr: 1773

            4.  Et ditto fra ditto til ditto af 23de ejusdem, hvorefter paa Fogderiets Almue bliver at repartere 167 Rdlr 3 mrk Hospitals Penge  og 261 Rdlr 3 ¾ s for Delinqvent Omkostninger og de venerisk syges Cuur.

 

Dernest blev publiceret følgende Almues Breve

            1.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Søre Biørøen den 19de April 1773 efter afg: Henrich Halvorsen.

            2.  Et ditto paa Gaarden Niben den 22de ejusdem efter afg: Ole Nielsen

            3.  Et ditto paa Gaarden Midtvedt  ditto dato  efter Koenen Marithe Ols Dotter

            4.  Et ditto paa Gaarden Algerøen d/en 24de ejusdem efter afg: Mons Monsen.

            5.  Et ditto paa Gaarden Landraae den 26de ejusdem efter afg: Niels Larsen.

            6.  En Bygsel Seddel udgiven af Sr: A: H: Mejer til Salomon Torchelsen paa 1 Pund Fisk i Gaarden Humlesund  dateret 1te Maji 1773  med dupplicat.

            7.  En ditto udgiven af Salomon Olsen Koursland til Michel Pedersen paa ½ Pund Smør og ½ Pund Fisk Leje i Gaarden Koursland  af 4de Octbr: 1773  med hosfulgte ligelydende Revers.

 

Dernest fremstoed for Retten Mons Olsen Søre Toft paa egne og med Citanteres Vegne og i Rette æskede Sagen anlagt sidstl: Høste Ting imod Ole Johannesen Tønnevigen for Skjelds Ord  samt fremlagde den ved sidstl: Som/m/er [Ting]? givne Fornyelses Lav Dag  paategnet lovlig forkyndt  saa lydende.

  Ole Tønnevigen mødte tilstæde og vedtoeg Lav dagens lovlige Forkyndelse  samt ind leverede et Indlæg af Dags dato  der i Retten blev oplæst og er saa lydende.

  Citanterne protesterede

 

1773: 138b

 

imod den forlangte Udsettelse  og paatrængede Dom med Paastand at indstevnte Ole Tønnevigen for den dem tilføyede Fornærmelse maatte tilfindes tilstrækkelig mulct  samt at erstatte dem denne Processes forvoldte Omkostning skadesløs med 8 Rdlr.

  Ole Tønnevigen vedblev sin Paastand om Udsættelse.

Eragtet

  Sagen gives Anstand til nestk: Sommer Ting efter den indstevntes Regjering.

 

Ole Johannesen Tønnevigen mødte og tilkjendegav med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Michel Johannesen Nore Toft fordie han uden dertil givne Forlov skal have brugt Citantens Hest til at kjøre Brendeved med afvigte Aar ved Helgemesse Tiider, derfore at lide Dom og erstatte Processens Omkostning  samt derom at anhøre Vidnerne Ole Hansen Nore Toft, Ole Andersen sammestæds  som under Lovens Falsmaal ligeledes til denne Ret ere indkaldede derom at aflægge deres eedelige Vidnesbyrd.

  Michel Johannesen Nore Toft mødte tilstæde og vedtoeg Stevningens lovlige Forkyndelse, og benegtede Søgemaalet  men sagde at hans Stif Dotter og Tjeneste Dreng i hans Fraværelse har brugt den paastevnte Hæst imod hans Vilie.

  dernest fremstillede Citanten

            1te Vidne Ole Andersen Nore Toft  som aflagde Eed og forklarede  ved omstevnte Tiid {i hans Husb} at have taget Ole Tønnevigens Hest  der var indkommen paa hans Husbondes Michel Tofts Bøe tæt ved Huusene  og dermed kjørte nogle Læs Brænde ved hjem fra Søen efter Madmoederens Tilladelse  men tvertimod hans Husbondes Vilje  da han tvende Gange paa Forespørgende havde forbuden ham at bruge bemelte Hest, men derpaa tilspurgte Vidnet sin Husbonde atter 3de gang om han maatte bruge titbenævnte Ole Tønnevigens Hest, hvorpaa han svarede  de maae gjøre hvad de vil, men jeg svarer ikke dertil

  og da ingen havde Vidnet videre at tilspørge  blev Vidnet efter Forelæsning dimitteret.

  Da det 2det Vidne formedelst Svagheds Forfald ej nu mødte tilstæde, begjerede Citanten Sagen udsadt, og det udeblevne Vidne forelagt til neste Som/m/er Ting.

  dernest fremstoed de brugte Stevne Vidner Niels Olsen Søre Tvedt og Peder Knudsen Tøsøen  som med oprakte Fingre under Eed bevidnede med 3 Ugers Varsel at have indkaldet det udeblevne Vidne Ole Hansen Nore Toft under Lovens Falsmaal at aflægge Vidnes byrd i denne Sag og det i eget Paahør.

Eragtet.

  Lovlig indstevnte men ej denne sinde mødende Ole Hansen Nore Toft forelægges under Lovens Falsmaal at møde nestk: Sommer Ting for dette Skibreede og Provemaal i Sagen at aflægge.

 

            8.  Publ: en Bygsel Seddel udgiven af Sr: Joen Mariager til Niels Michelsen paa 13 ½ Mark Smør i Gaarden Sechingstad  dateret 19de Augusti 1773,  hvorhos fulgte en ligelydende Revers.

 

Ole Johannesen Tønnevigen anmeldede ved muntlig Varsel til denne Ret at have indkaldet Mons Olsen Søre Toft for

 

1773: 139

 

tilføyet Fornærmelse at liide Dom til Undgjeldelse og Processens Omkostning at erstatte  samt derom at anhøre Vidnerne Anders Olsen Toftetræet og Peder Jacobsen Trellevigen  samt Giertrud Isachs Dotter Glæsnæs og Maile Jacobs Dotter Tofte  som under Lovens Falsmaal deres Provemaal i Sagen at aflægge, ligesom og Mons Johannesen Søre Toft tillige som Paagjeldende i Sagen er indkaldet til Doms Lidelse og bemelte Vidners Anhørelse.

  Indstevnte Mons Olsen og Mons Johannesen Toft mødte begge tilstæde og vedtoege lovlig Varsel, ligesom og samtlige indstevnte Vidner mødte tilstæde

  Citanten fremstillede de indkaldte Vidner og forlangte dem tilspurgt hvad de veed om den af de indstevnte paa Citantens Creaturer tilføyede Fornærmelse.

  Indstevnte Mons Olsen og Mons Johannesen Toft gav til kjende at de ej vare lovlig kaldede enten til Undgjeldelse eller Vidners Hørelse om Fornærmelse paa Citantens Creaturer  men for Fornærmelse uden at bestemme hvorudi sam/m/e har bestaaet  hvor fore de protesterede imod Vidners Afhørelse om noget hvortil de ikke ere kaldede  og paastoed Stevnemaalet fra Retten bortviist som ulovskikket.

  Citanten derimod paastoed Sagen fremmet  og fremstillede de brugte Kaldsmænd til Stevnings Afhjemling.

  De brugte Stevne Vidner Niels Olsen Søre Tvedt og Peder Knudsen Tosøen aflagde Eed og forklarede ikkun at have stevnet saavel de paagjeldende som Vidnerne paa det blotte Ord Fornærmelse  uden at melde hvorudi sam/m/e har bestaaet.

Eragtet

  Ligesom Rettergangs Natur nødvendig medfører at Stevnemaalet maae indeholde en vis Saggivelse  paa det at vedkommende derefter kand være betænkte paa det fornødne Tilsvar, saa fører og Lovens 1 – 4 – 5 sam/m/e udtrøkkelig i Munden naar det heder at i al Stevning  saafremt Processen skal holdes for lovlig  skal nævnes en vis Sag, og da denne Stevning ikkun nævner det generale Ord Fornærmelse  som kand forklares om alle muelige Rettergangs Sager, og i hvilken Anledning de indstevnte har protesteret saavel imod Vidnernes Førelse som Sagens viidere Fremme, saa bliver Sagen herved afviist indtil nye og lovligere Varsel.

 

Sogne Præsten til Sunds Præstegjeld  Hr: Nathanael Sunde  loed ved Lensmanden Knud Simonsen Tøsøen anmelde med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Huusmanden under Præste Gaarden  Anders Eliasen  fordie han i 3 Aar har bort ført Høet af sin fæstede Plads  samt at han uden Citantens Minde som Jorddrot har huuset andre Personer, derfore at liide Dom til sin fæstede Pladses Afsiigelse og anden Undgjeldelse  og Processens Omkostning at erstatte  samt derover at høre Vidnerne Niels Johannesen, Ole Willumsen og Niels Olsen Nedre Børnes, som under Lovens Falsmaal ere kaldede  deres Provemaal herom at aflægge.

  Indstevnte Anders Eliasen mødte og vedtoeg lovlig Varsel  men i Øvrigt benegtede Søgemaalet, dernest mødte og de indstevnte 3 Vidner, hvoraf Comparenten fremstillede som

 

1773: 139b

 

            1te Vidne Niels Johannesen Nedre Børnæs  som aflagde Eed og forklarede at være vidende det indstevnte Anders Eliasen saavel i Aar som i Fjor af hans Pladses Avling at have solgt og bortført endeel Høe  samt at der afvigte Aar opholdt sig en frem/m/ed Person i hans Huus, men om Præsten derom var viidende og dertil havde givet sin Tilladelse eller ej  er Vidnet ubekjendt  og skal bemelte Person have hedt Jens,

  da ingen havde Vidnet viidere at tilspørge  blev han efter Forelæsning af Protocollen dimitteret  og fremstoed som

            2det Vidne Niels Olsen Nedre Børnæs  som aflagde Eed og forklarede eenstem/m/ig med nest forrige Vidne  hvis Forklaring af Protocollen blev dette Vidne forelæst og af ham i et og alt gestændiget, hvor efter Vidnet fra Retten blev afskeediget.

  Citanten frafaldt det 3die Vidne  da Sigtelsen noksom er afbeviist, hvorfore han indloed Sagen \Dom/ med Paastand at indstevnte Anders Eliasen maatte tilfindes {til} at have sin tilbygslede Plads \Pottevaagen/ forbrudt og sam/m/e til nestk: Fardag at ryddiggjøre  samt tilpligtes at erstatte denne Processes Omkostning i det billigste med 2 Rdlr.

  Indstevnte Anders Eliasen tilstoed at have solgt det omvundne Høe af Pladsens Avling  men troede sig dertil berettiget at kunde disponere over sit eget som han vilde naar han ikkun svarer den accorderede Afgift  og at der var en Person i hans Huus  derom var Hr: Sunde viidende, hvorfore han forventer sig for Citantens Tiltale befriet og indloed Sagen Dom.

  Lensmanden paa Citantens Vegne benegtede det af den indstevnte ubeviislig foregivne som striider imod Sigtelsen og paatrænger Dom i Sagen

Eragtet

  Sagen optages til Doms.

 

hvorefter sam/m/e Dag udi Sagen saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

Vidnerne Niels Johannesen og Niels Olsen Nedre Børnæs forklarer eenstemmig at indstevnte Anders Eliasen af sin tilbygslede Plads Pottevaagen kaldet og Sunds Præstegaard underliggende  udi 2 Aar efter hinanden skal have bort solgt og bort ført endeel af det paa Pladsen avlede Høe  og at han nogen Tiid skal have holdt til Huuse en fremmed Person ved Navn Jens, hvorom Citanten som Jorddrot efter Sigtelsen har været uvidende og imod hans Vilie, hvilket vel tvertimod af den indstevnte foregives, men ej i mindste Maade er beviisliggjort; Da nu saadan Bortvendelse af Pladsens Avling ej allene geraader {til} Bruget til yderlig Forringelse og Tab af den fornødne Hævd til dets Vedmagtholdelse, hvortil han efter Loven og det indgangne Lejemaal er forpligtet, men han endog i den anden Henseende har forbrudt imod Lovens 3 – 21 – 7, der udtrykkelig tilholder at ingen Inderste maae til Værelse antages uden Husbondens

 

1773: 140

 

Bevilling under Fæstes Fortabelse;

  Saa Kjendes for Ret at bemelte Anders Eliasen bør have forbrudt sin hafte Bygsel paa Pladsen Pottevaag og sam/m/e at ryddiggjøre til nestkommende Korsmis Fardag 1774  samt erstatte Citanten denne Processes forvoldte Omkostning med 2 Rdlr. At fyldestgjøres til fastsatte Tiid naar denne Dom 15 Dage førinden lovlig er vorden forkyndt under Lovens Tvang.

 

Dagen nestefter vedvarede Tinget med foranførte Laug Ret, hvor da blev publiceret

            9.  Et Skjøde udgiven af Mons Nielsen Tøsøen med fleere til Hans Olsen paa 18 3/8 Mark Fisk i Gaarden Hitzøen for 39 Rdlr 3 mrk  dateret 4de Octbr: 1773.

            10.  Et ditto udgiven af Jacob Andersen Bielcherøen til hans Søn Michel Jacobsen paa 1 Pund Smør i Gaarden Bielcherøen for 50 Rdlr  af ditto dato.

            11.  Et ditto udgiven af Johannes Rasmussen Midtvedt med fleere paa 2 Pund 6 Mark Fisk i Gaarden Søre Fielde  af ditto dato.

 

Knud Telle mødte og æskede i Rette Sagen anlagt imod Niels Torgiersen Sælstøen  der fra sidstl: Som/m/er Ting er bleven udsadt

  Niels Torgiersen Sælstøen mødte og sagde at andre har i Brug det af Citanten paasøgte Brug  og benegter at have bortbygslet noget Citanten tilhørende, hvorom han til Beviis fremlagde en Bygsel Seddel udgiven af Anders Kaarevig og Niels Torgersen Sælstøen til Halvor Asbiørnsen paa 18 ¼ Mark Smør i Gaarden Spilde  dateret 29de April 1757  der er saa lydende, ligesom \han/ og fremlagde et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Sælstøen den 23de Septbr: 1754 efter afgangne Ingebor Michels Dotter, hvoraf han begjerede i Acten ind dragen en Extract saavidt Jorde Godset og dets Udlodning angaaer  da sam/m/e giver hans Børn Adkomst til den Anpart han paa deres Vegne har bort bygslet.

  Indstevnte Niels Torgersen begjerede Sagen udsadt til neste Ting for imidlertiid enten i Mindelighed at forliiges eller paa sin Siide at besørge fornøden Oplysning eller Tilsvar.

  Citanten derimod paatrængede Dom i Sagen

Eragtet

  Paa det at den indstevnte ej skal have mindste Føye til at besværge sig over med Retten at overiiles, bevilges den forlangte Anstand til neste Ting; med alvorligst Erindring da at slutte Sagen uden mindste viidere Forhaling.

 

Peder Johannesen Spilde anmeldede paa egne og Med Citanteres Vegne til dette Ting formedelst Forfald at have været forhindret fra at tage den for Knud Larsen Tælle sidstl: Som/m/er Ting ergangne Fornyelses Lav Dag beskreven og sam/m/e at besørge lovlig forkyndt, hvorfore han atter beeder samme *sam/m/e igjentagen og fornyet til nestk: Som/m/er Ting.

Eragtet

  Retten igjentager atter og fornyer den ved sidstl: Høste Ting for Knud Larsen Tælle givne Laug Dags Eragtning derhen at han til nestk: Som/m/er Ting haver at møde og Sagen at tilsvare.

 

1773: 140b

 

 

Tørres Jacobsen Telle anmeldede ved muntlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Knud Larsen, Johannes Monsen og Niels Nielsen Tælle fordie de have borttaget en Tøm/mer Stok Citanten tilhørende  derfore at liide Dom til Erstatning saavel som Processens Omkostning  samt derom at anhøre Vidnerne Niels Ingebretsen og Clement Pedersen Tælle  som under Lovens Falsmaal ere indkaldede deres Provemaal i Sagen at aflægge.

  Knud Larsen Telle mødte paa egne og Johannes Monsen samt Niels Nielsens Vegne og {vilde for} vedtoeg lovlig Varsel.

  Citanten ville først fornem/m/e om Søgemaalet af de indstevnte tilstaaes  i hvis Mangel han sam/m/e med de indstevnte Vidners Provemaal maatte oplyse.

  Knud Larsen tilstoed paa egne og de øvrige indstevntes Vegne at de samtlig havde taget hjem til sig bemelte paasøgte Vrag Tøm/m/er Stok, da sam/m/e laae paa Deres Land, og savede de den over og loed den tredie Deel deraf blive liggende til Citanten  og formeente de dertil at have Ret da den var flydt ind til deres Land  hvorudi de haver Andeel tilligemed Citanten. og begjerede Knud Tælle Sagens Anstand til neste Ret for herom at føre Vidner og tilvejebringe nærmere Oplysning.

  dernest fremstillede Citanten

            1te Vidne Niels Ingebrigtsen Tæle  som aflagde Eed og forklarede at den paasøgte Tøm/m/er Stok sidstl: Aars Høst af Citanten var bragt paa Land og fastbunden med Toug, hvorpaa den kort Tiid derefter af høy Flood blev bortskyllet og flød hen et Par Bøsse Skud derfra  dog paa samme Land, hvor den da paa sam/m/e Stæd hvor den var henført atter blev bjerget, men uden at Vidnet veed af hvem,

  og da ingen af Parterne havde Vidnet viidere at tilspørge  blev han  efter at være sit Vidnesbyrd af Protocollen forelæst  afskeediget.

  det 2det Vidne Clemet Pedersen mødte ikke efter Paaraab, thi fremstoed de brugte Stevne Vidner Peder Knudsen Tøsøen og Niels Olsen Søre Tvedt  som under Eed afhjemlede Stevningens Forkyndelse for det udeblevne Vidne at være skeed for hans Boepæl i eget Paahør og med 14 Dages Varsel med tilføyet Clausul under Lovens Falsmaal.

  Citanten begjerede derpaa Sagen udsadt og det ude blevne Vidne forelagt til neste Ret

Eragtet.

  Lovlig indstevnte men *men ej denne sinde mødende Clement Pedersen forelægges under Lovens Falsmaal til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Provemaal i Sagen at aflægge, hvilken Kjendelse Citanten tager beskreven og vedbørlig besørger forkyndt for det udeblevne Vidne.

 

Peder Olsen Midtved fremstoed for Retten og gav tilkjende med sin Vederpart Ulf Hansen Fielde i Mindelighed at være forligt, hvorfore det imod \ham/ sidstl: Som/m/er Ting anlagde Søgemaal herved ophæves og frafaldes

 

1773: 141

 

 

Dernest fremstoed Ole Johannesen Tønnevigen og Michel Johannesen {Johannesen} Nore Toft  samt Mons Olsen og Mons Johannesen Søre Toft og gav tilkjende i Venlighed med hinanden at være forligte, hvorfore de imellem dennem ind byrdes svævende 3de Søgemaale  der saavel sidstl: Høste Ting som dette nærværende Ting ere anhængiggjorte  herved aldeeles ophæves og frafaldes paa alle Siider.

 

Dernest fremkom Knud Larsen Telle og Niels Torgersen Sælstøe og tilkjendegav med hinanden i Mindelighed at være bleven foreenet, hvorfore den dennem imellemværende Sag som til nestk: Som/m/er Ting er udsadt  hermed aldeeles frafaldes og ophæves, ligesom de og begjerede tilbage de af dem producerede Documenter i Sagen, hvorefter i Retten blev Knud Telle tilleveret de ved hans Indlæg af 1te Maji a: c: fremlagde 2de Skifte Breve, og til Niels Torgiersen det i Dag producerede Skifte Brev og Bygselseddel.

 

Hr: Fogden Heiberg loed ved Fuldmægtig Sr: Cort Kramer til kjendegive med mundtlig Varsel til dette Ting at have ladet indkalde Anders Andersen Kaabeltved fordie han i Ægteskab har begaaet Lejermaal med Piigen Anne Niels Dotter Fierejde  derfore at lide Dom til Bøders Udreedelse med viidere  saavelsom og Qvinde Mennisket bemelte Anne Niels Dotter.

  begge de indstevnte mødte og vedtoeg lovlig Varsel.

  Citanten forlangede at indstevnte Anders Andersen maatte tilspørges om han ikke var Barnefader til det den 3die Søndag efter sidstl: Paaske døbte uægte Drænge Barn kaldet Anders  samt om sam/m/e barn ikke er aflet med Anne Niels Dotter Fierejde, som af Retten blev tilspurgt den indstevnte  hvortil han svarede joe.

  Kramer var af Retten forlangende at Anders Andersen {Anders} ydermeere maatte tilspørges om han ikke var gift  og om hans Koene den Tiid levede, hvortil han svarede joe.

  Dernest blev og Qvinde Mennesket Anne Niels Dotter efter Actors Forlangende [tilspurgt]? om hun med Anders Kaabeltved har avlet forbemelte Drenge Barn, hvortil hun svarede joe.

  Actor fremlagde Sogne Præsten Hr: Sundes Anmeldelse herom under 2den Junii a: c:  saa lydende  samt den hos Anders Kaabeltved holdte Registrations Forretning under 21de Septbr: a: c:  der er af følgende Indhold, hvilken viiser at rens(?) intet er ejende hvoraf yderste Formue kand svares. Hvorefter Actor besluttede Sagen til Doms med saadan Paastand at Anders Andersen Kaabeltved maatte tilfindes i Følge Lovens 6 – 13 – 1  og 25de Art:  samt Forordningen af 6 Xbr: 1743  at udreede dobbelte Lejermaals Bøder  samt betale Processens Omk: 3 Rdl, i Øvrigt viiser den fremlagde Registrations Forretning at han intet er ejende til yderste Formues Svarelse  og at Qvinde Mennesket Anne Niels Dotter Fierejde ligeledes i Følge Loven maae tilfindes at udreede Lejermaals Bøder  samt betale Processens Omkostning ligeledes med 3 Rdlr.

 

1773: 141b

 

  de indstevnte havde intet til Sagen at svare men indloed samme Dom, hvorefter udi Sagen saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

Anders Andersen Kaabeltved, som selv inden Retten har tilstaaet udi Ægteskab  imedens hans Hustrue endnu lever  at have aflet i Løsagtighed et Drenge Barn  som sidstl: 3die Søndag efter Paaske blev døbt og kaldet Anders, med Qvinde Mennesket Anne Niels Dotter  der tillige sam/m/e har bekjendt  tilpligtes at betale dobbelte Lejermaals Bøder med 24 Rdlr  og hun Simple Bøder med 6 Rdlr, samt een for begge og begge for een at erstatte Processens Omkostning med 3 Rdlr, men \da/ han intet er ejende  kand han ej fældes paa yderste Formue, det idømte at fyldestgjøres 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

 

Dernest anmeldede og Hr: Fogden med mundtlig Varsel at have indstevnet til denne Ret Niels Pedersen Telnæs fordie han anden gang i Ægteskab har besvangret Qvinde Mennesket Ragnele Erichs Dotter Tveten og med hende aflet en Søn  derfore at liide Dom til Undgjeldelse og Processens Omkostning at oprætte  saavelsom og bemelte Qvinde Menneske Ragnele Erichs Dotter, hvilke begge mødte og vedtoeg lovlig Varsel.

  Indstevnte Niels Pedersen Telnæs tilstoed paa Tilspørgende af Actor det han forhen for 13 Aar siden i Ægteskab har begaaet Lejermaal med Giertrud Torchels Dotter  hvorfore han efter den derover ergangne Dom har udstaaet sin tilkjendte Straf  og nu atter igjen  med hans Koene endnu lever  med Piigen Ragnele Erichs Dotter og med hende har aflet et Drænge Barn  som sidstl: Søndag Sexagesima blev døbt og kaldet Thomas, hvilket sidste tillige af Ragnele Erichs Dotter blev tilstaaet.

  Actor producerede den hos den saggivne holdte Registerings Forretning under 19de Maji sidstl:  der viiser at han intet er ejende  saavelsom og en Døbe Seddel af Sogne Præsten Hr: Nathanael Sunde udgiven under 1te Maji a: c:, der begge her inddragen saalydende. hvorefter Actor indloed Sagen Dom med Paastand at Niels Pedersen efter Lovens 6 – 13 – 1te og 25  samt Forordningen af 6te Xbr: 1743  maatte undgjelde  og hun  nemlig Ragnele Erichs Dotter  maatte tilpligtes at udreede {dobbelte} \enkle/ Lejermaals Bøder  og een for begge eller begge for een at betale Processens Omkostning med 4 Rdlr.

  Indstevnte Niels Pedersen med beskikkede Defensor Lensmanden Knud Simonsen Tøsøen havde intet andet til sin Undskyldning at andrage end at hans Hustrue var en gammel Krøbling  der i 7 Aar har lagt til Sængs, i hvilken Henseende han nesten er at betragte som Enkemand  og derfore bad at saadant maatte

 

1773: 142

 

komme i Overvejelse til Formildelse i Straffen, hvorom Defensor og gav tilkjende at være ombedet af hans Hustrue at intercedere paa hendes Vegne  da hun formedelst Vandhilsen ej kand kom/m/e af Huuset og selv i Retten sam/m/e nedlægge.

  Og da ingen af Parterne havde viidere at tilføre  er udi Sagen saaledes for Ret bleven kjendt

Dømt og Afsagt.

Efterat Niels Pedersen Telnes, som af ham selv forklaret er, for 13 Aar siden i Ægteskab har begaaet Lejermaal med Giertrud Torchilds Dotter, hvorfore han forhen har udstaaet den fortjente Straf  har han, i Stæden for {at} saadan Revselse at føre sig til Nytte til Advarsel og Rettelse, igjentaget sam/m/e og atter i Ægteskab beligget Qvinde Mennesket Ragnele Erichs Dotter Tvedt og med hende i Løsagtighed aflet et Drænge Barn  der sidstl: Søndag Sexagesima er døbt og kaldet Thomas  hvilket hun tillige inden Retten har vedstaaet; herimod vil han til Undskyldning have anbragt hans Hustrues Alderdom Svaghed og Forbøn, der vel af Actor er bleven uimodsagt og muelig formindsker Forseelsens Grad  men ej for denne Ret kand komme i Betragtning;

  Thi Kjendes for Ret at bemelte Niels Pedersen Telnæs for denne begangne grove Forseelse bør at udreede dobbelte Lejermaals Bøder 24 Rdlr  og derefter være Landet forviist  men da han efter den fremlagde Registerings Forretnings Udviis intet er ejende, kand den foreskrevne Straf paa yderste Formue ej finde Stæd. Dernest bør og Qvinde Mennesket Ragnele Erichs Dotter at udreede Lejermaals Bøder 6 Rdlr  samt hun tilligemed Niels Pedersen Telnæs for begge og begge for een at udreede denne Rettergangs Bekostning med 3 Rdlr. At fyldestgjøres paa den Maade Loven og Kongel: Anordninger Allernaadigst foreskriver, efter at Dom/m/en 15 Dage førinden er vorden forkyndt.

 

            12.  Publ: en Bygsel Seddel udgiven af Hr: Biskop Arentz til Hans Andersen paa 1 Pund og 3 Mark Fisk Leje i Gaarden Waage  dateret 2den Junii 1773  med hosfulgte Revers.

            13.  En ditto udgiven af Sr: Joen Mariager til Niels Haldorsen paa 9 Mark Smørs Leje i Gaarden Spielde  dateret 13de Septbr: 1773  med hosfulgte Revers.

            14.  En ditto udgiven af Iver Olsen Hitzøen som Laugværge for hans Moeder Christie Hans Dotter  til Johannes Rasmussen paa 21 Mark Fisks Leje i Gaarden Morvigen  dateret 5te Octbr: 1773  med vedfulgte Revers.

            15.  en ditto udgiven af Iver Olsen Berge til Broderen Michel Olsen paa 4 ½ Mark Smør og 1 ½ Kande Malts Leje i Gaarden Tøsøen  af ditto dato  med Revers.

            16.  Et Skjøde udgiven af Ole Andersen Tøsøen og Anders Jacobsen Hammersland \til Hans Michelsen Bache/ paa en Andeel i Laxevaagen Schratholmen for 31 rd  af ditto dato.

            17.  et ditto udgiven af Gregorius Engebrigtsen Kaabeltved til hans Søn Lars Gregoriussen paa 18 Marker Smørs Leje i Gaarden Kaabeltvedt for 20 Rdlr  dateret Dags dato.

            18.  Et ditto udgiven  ditto dato  af Mons Willumsen Telle for Enken Anne Ols Dotter Niben paa 17 ½ Mark Fisks Leje i Garden {Niben} \Søre Biørøen/ for 25 Rdlr 3 mrk 2 s.

            19.  En Odels Declaration udgiven af Arne Larsen Schouge paa hans ejende Anpart i Gaarden Schouge  1 Pund og 6 Mark Fisk  dateret 5te Octbr: 1773.

 

1773: 142b

 

 

Dagen nestefter vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug Ret

 

da Hr: Fogden Heiberg ved Fuldmægtig Sr: Kramer gav tilkjende ved skriftlig Stevning af 8de Septbr: a: c: at have indkaldet Tyvs Delinqventen Niels Olsen Kiøsdal for begangne adskillige smaa Tyverier til vedbørlig Undgjeldelse  tilligemed de fleere som ere benævnte i Stevningen saalydende.

  samtlige de i Stevningen benævnte mødte tilstæde og vedtoeg lovlig Varsel  undtagen Lars Dahle som ved sin Naboe Michel Pedersen loed lyse sit Forfald, ligesom og Ole Torgersen Arefiord mødte paa Lars {Torger}\Mon/sen Snechevigs Vegne  der ved muntlig Varsel tillige var indkaldet.

  Actor begjerede at Delinqventen maatte fremkaldes for at aflægge Forklaring om de i Stevningen benævnte Tyverier og andre Forbrydelser  og hvilke fleere Tyverier han maatte have begaaet.

  Arrestanten Niels Olsen Kiøsdahl forklarede at være 35 Aar gam/m/el, barnefød paa Kiøsdahl i Ous Sogn og Sundhords Fogderie, hvor han forblev i sine Forældres [Huus]? indtil for 8 Aar siden  da han kom i Tjeneste hos Lars Olsen Tysdahl sam/m/estæds  og blev der i 3 ½ Aar, derfra til Gaarden Alveng hos Samson Mathiasen i 1 Aar  derefter paa Gaarden Hitleflaaden hos Even Olsen 1 Aar, og 1 Aar hos Christen Pedersen paa Gaarden Godsen, hvorfra han hidkom til Nordhords Fogderie og har tjent Lars Dahle her [i] Skibreedet 5 Uger, derfra rejste han tilbage til Ous Sogn og var paa sin egen Haand ½ Aar  og derpaa kom tilbage her til Skibreedet hos Lars Monsen Snechevigen \sidstl: Paaske/  hvor han tjente i 8 á 9 Uger, imidlertiid bortstjal han i Snechevig Vogen af en der liggende Baad en umalet Bomme  hvorudi var endeel Madvarer  Brød og Smør  som han hjembragte til Snechevig og havde staaende ude paa Marken  uden at nogen i Huuset vidste deraf  og der fortærede bemelte Madvare  og er Bom/m/en siden af Lars Snechevig funden ude i Marken, dernest bort staal han og imedens denne Tiid fra {Piig} Enken Brithe Michels Dotter 2 hvide Lerreds Hals Tørklæder der laae ude paa Marken  og fra Piigen Borni Baars Dotter sam/m/estæds en Lerreds Strimmel der laae i Sænge Boen hvor Arrestanten laae, derefter foer han hen til Bratholmen \Natte Tiider/  og der med blotte Hænder forsøgte at opbryde Dørren til Frans Dickes Nøst  der ej gik ham an, hvorfore han med uforrettet Sag maatte rejse til bage uden at faae noget med sig, nogle Dage derefter kom han atter sam/m/estæds igjen om Natten  og der af Gangen  hvortil Dørren stoed aaben  bort toeg en Bomme med Madvare  uden at viide hvem sam/m/e tilhørte, derpaa kom han sam/m/estæds igjen sidstl: 3de Pintse Dag om Natten  og der sønder sloeg 2 Ruder i Vinduet til Spiise Kam/m/eret  for derigjennem at udtage Madvarer og fik allene en Haandfuld kogte Erter, hvorefter han gik hjem. samme Dags Middag kom Frans Diches Koene og til Snechevigen  og der tillagde ham Beskyldningen for det i Bratholmen begangne Tyverie  som han og tilstoed  og derpaa blev greben og afsendt til Hr: Fogden

 

1773: 143

 

hvorfore han til Fængsel blev hensendt under Bergens Raadstue  og der har siddet liige til nu. Paa Tilspørgende benegte have han at have begaaet nogen anden viidere Forbrydelse eller fleere Tyverier  undtagen at han hos Lars Dahle  imedens han der var i Tjeneste  af en aaben staaende Kiste borttoeg en Rigs Ort. Sluttelig forklarede han  sidstl: Høst at have været til Alters i Ous Kirke  og siden derfra har været forhindret formedelst hans lange Fængsel.

  Dernest fremstillet

1.  Enken Brithe Michels Dotter Snechevig  som i Retten fremleverede de 2de Hals Tørklæder som hende af den indstevnte Tyvs Delinqvent var frastaalen og af ham blev vedkjendt at være de sam/m/e han fra hende havde borttaget  og sagde at sam/m/e var bortkom/m/en fra hende da de laae ude paa Marken paa Bleeg, dem hun fik tilbage sidstl: 4de Pintse Dag  da dette Tyverie af Frans Dickes Koene blev oplyst, aflagde Eed og forklarede imod sin Vilie at være frakom/m/en bemelte Tørklæder.

2.  Piigen Borni Baars Dotter fremlagde i Retten den {af} hende frakomne Lerreds Strim/m/el, som var borttagen uden for Sænge Boen  hvor den var ophengt at tørres, og blev hende tilbageleveret sidstl: 4de Pintse Dag  da dette Tyverie blev opdaget, hun aflagde derpaa Eed  og forklarer imod sin Vilje at være frakom/m/en denne Strimmel.

3.  Sr: Frans Dicke  boende i Bratholmen  forklarede eenstemmig med hvad af Arrestanten selv er bekjendt i Henseende det i Bratholmen passerede  hvortil Kjende tegnene saaledes af ham fandtes  samt Tyveriets Opdagelse og Paagribelsen  samt at den i Bratholmen bortstaalne Bom/m/e var tilbageleveret nogle Rejsende som endnu opholdt sig der til Dagen efter  da de fandt den ude paa Marken oven for Bratholmens Huuse  aaben og tom, og veed han ikke deres Navne.

            4.  Ole Torgersen Arefiord gav til kjende paa Lars Monsen Snechevigs Vegne at Tyvs Arrestanten  imedens han der var i Tjeneste  ej var bekjendt for andet end alt skikkeligt.

  Actor begjerede Sagen Anstand paa nogen Tiid for at indhente Præste Attest om Delinqventens Forhold  som uforbiegjængelig vil være fornøden førend Sagen til Doms kand sluttes, til hvilken Tiid Defensor og forbeholdt det fornødne Forsvar for den anklagede.

  Endelig blev og de i Retten frembragte Tyve Koster af de 2de eedsorne Laug Rettesmænd Jens Michelsen Øvre Tvedt og Tørres Jacobsen Tælle taxeret  nemlig de 2de Tørklæder for 2 mrk 8 s  og Strim/m/elen for 2 s

Eragtet

  Den af Actor forlangte Anstand i Sagen bevilges, til hvilken Tiid det tillige paaligger Actor atter at indkalde saavel Lars Dahle som Lars Monsen Snechevig  og saasnart den fornødne Notice fra Præsten er indløben at befordre Sagen til skyndigst Endskab.

 

            20.  Publ: en Bygsel Seddel udgiven af Niels Larsen Øfre Tvedt og Gregorius Engebretsen Kaabeltved til Engebret Iversen paa 1 Pund og 18 Mark Fisk i Gaarden Langøen  dateret 5te Ovtbr: 1773  med vedfulgte Revers.

            21.  En Odels Lysning af Enken Leene Lars Dotter til 21 Mark Fisk i Gaarden Lie  af 6te ejusdem.

 

1773: 143b

 

            22.  Et Skjøde udgiven af Peder Hansen Nesse paa 1 Pund og 3 Mark Fisks Leje i Gaarden Nesse  \til Wintzens Michelsen Bache/  for 22 Rdlr  dateret 6te Octbr: 1773.

            23.  Et ditto udgiven af Michel Michelsen Agotnæs den ældre til hans Søn Michel Michelsen den yngre paa 15 3/4 Mark Fisks Leje i Gaarden Agotnæs for 30 Rdlr  af ditto dato.

            24.  Et ditto udgiven af Michel Larsen Hagenæs med fleere til Wincens Michelsen Bache paa 7 ½ Mark Fisk i Gaarden Nore Toft for 13 Rdlr 2 mrk  dateret 5te Octbr: 1773.

            25.  Et ditto under 6te ejusdem af Halvor og Lars Aarentsønner Kleppe paa egne og Medarvingers Vegne  til Lensmanden Knud Simonsen Tøsøen paa 1/12 Part i Laxevogen Anschotted.

 

Hr: Fogden Heiberg tilkjendegav at han fra Stiftet er tillagt Ordre at indhente Almuens Svar og Erklæring hvor de selv finde det belejligst i Fiskeriets Tiider at erlægge deres Tiende til Kirke og Præst  og i Mangel af at Almuen ej selv skulle ville determinere de Stæder hvor de som meldt vil levere deres Tiende, maatte han i Følge Høystbemelte Ordre begjere saadant af Retten bestemmet.

  Efter at sam/m/e for Almuen var fremsadt  og de derom vare aldeeles ueens, blev, efter at have hørt de fleestes Meening og i Henseende den almindelige Beqvem/m/elighed, af Laug Retten efter beste Skjøn anseet  at for Vinter Fisket kunde den belejligst erlægges for Sunds Sogn i Haakelsund og Tellevogen, og for Fields Sogn paa Laakøen og i Solsvigen  og for Som/m/er Fiskeriet for begge Sogner i Bratholmen.

 

Gjæste Ret for Sartors Skibreede den 6te Octbr: 1773

Anno 1773  den 6te Octobris  blev en Gjæste Ret sadt paa Tingstædet Tøsøen og betjent af Sorenskriveren  Regts: Qvarteermester Haberdorff  med følgende 3 Laug Rettesmænd Ole Gudmundsen Snechevig  Niels Monsen Steensland og Hans Pedersen Telnæs  hvor Hr: Fogden Heiberg tilkjendegav at da Hr: Consul Wallace & Sønner have anmeldet sig for De Hr:er Lauckenau og fleere Kjøbmænd i Bremen som Ejere til det afvigte Aars Høst fundne og bjergede Skibs Vrag og Ladning  saa har han ved skriftlig Stevning af 27de passoto indkaldet dem at møde for denne Gjæste Ret for at legitimere saadan deres Prætention og derefter at høre Dom, ligesom han og ved sam/m/e Stevning har indkaldet Albert Henrich Mejer og Gunder Eide  der have anmeldet sine Prætentioner for anvendte Omkostninger paa dette Vrag  for at beviisliggjøre samme og derom liigeledes at anhøre Dom, Endelig anmeldte og Hr: Fogden at have med mundtlig Varsel indkaldet Niels Torgersen og Erich Nielsen Sælstøen som Findere af Vraget  for at anhøre Dom om hvad dem i Findings Løn kand tilkomme, det skriftlige Stevnemaal med vedkom/m/ende Paategning om Forkyndelsen blev i [Retten]? frem lagt og oplæst saalydende. Dernest fremlagde han

 

1773: 144

 

og til Indragelse i Acten den over dette Vrag holdte Besigtelses og Taxations Forretning af 22de Octbr: afvigte Aar og følgende Dage  Endelig fremlagde og Citanten Regning paa de af ham udlagde Omkostninger for dette Vrag  af Dags dato  med det vedfulgte Bielag, samt Auctions Værket beskreven  hvilken sidste ved Acten bliver at hæfte. Dernest fremlagde han og til Inddragelse i Acten en Missive fra Hr: Consul Wallace og Sønner under dato 29de April a: c:  som \ere/ Anledningen til denne Sags Anlæg, der er saaledes lydende. Derefter ville Citanten afvarte hvad de indstevnte til Beviis og Legitimation vil fremkomme med.

  Hr: Consul Wallace og Sønner loed ved Kramer indlevere et Forsæt af 4de hujus med derudi benævnte 4 Bielag til Legitimation om Deres Committenteres Ejendoms Ret til bemelte Vrag  der er saaledes lydende

  Braabænkemesteren Sr: Gunder Eide

(Norsk Hist. Leksikon: Jfr. Brâgen = kalfatre. Sted hvor fartøyer tjærebres og kjølhales, slipp)

loed ved sin Svoger Cort Kramer indlevere en skriftlig Regning af 4de hujus paa Summa 52 Rdlr 3 mrk  som han ved Dom paastoed sig uden Afkortning tilkjendt, da han efter Rettens Foranstaltning havde indfundet sig med de i Regningen anførte kostbare instrumenter for at optage og bjerge Vraget  og det paa en Tiid da hans Nærværelse ved Braabænken var høystfornøden formedelst de mange der under Reparation liggende Skibe.

  Sr: Albert Henrich Mejer loed ved sin Kjøbsven Johan Zahrend indlevere en Regning af 4de hujus  som han ligeledes paastoed sig betalt.

  Finderne Niels Torgersen og Erich Nielsen Sælstøen mødte og [sagde/tilkjendegav]?  til Sr: Albert Henrich Mejer at have solgt den dem efter Loven tilkommende Finde Løn af dette Vrag  og derfore overloed til ham selv at opagte sin Ret og Tarv i denne Henseende.

  Citanten i denne Anledning begjærede Sagens Anstand paa nogen Tiid  for ved Continuations Stevning at indkalde Sr: Albert Henrich Mejer, hvilket ej for nærværende Tiid kand beram/m/es formedelst de forestaaende og paa Haanden værende Ting Rejser.

Eragtet

  Den af Citanten forlangte Anstand bevilges.

 

 

Derpaa blev af Hr: Fogden til hans Regenskabs Bielag fremlagt

  1.  det lille Tings Vidne bestaaende af 2 Spørsmaale, hvor til af Almuen blev svaret at det uden Forandring forholder sig som forrige Aar.

  2.  det stoere Tings Vidne bestaaende af 16 qvæstioner, til hvilke samtlig blev svaret at ingen Forandring fra forrige Aar er skeed  men i et og alt dermed er af liige Beskaffenhed, og forbeholdt Sorenskriveren sig i Henseende den 11te og 12te qvæstioner ved Designation eller Attest at give nærmere Oplysning

  3.  et ditto om de privilegerede Gjæstgiverier, hvortil svaredes Nej

  4.  Odels Mandtallet til Attestation

  5.  Restancen af Consumtionen beløber 11 rd 88 s

  6.  Restancen af de ordinaire [Skatter]? for indeværende Aar beløber 263 rd 1 mrk 11 s   for forrige Aaringer 24 Rdlr 4 mrk 4 s   og P: Cto: (Pro Cento) Skatten  76 rd 2 mrk 13 s

 

1773: 144b

 

 

Lars Nielsen Steensland paa egne og sin Moeders og Sødskendes Vegne fremstoed og forlangede at Retten ville behage at tilspørge Laug Retten og den samtlige nærværende Almue om der er fleere Ejere i Comparentens og hans Naboers styrende Jorde Parter i Gaarden Steensland end Anders Monsen Brevig for et Pund 16 37/72 Mark Fisk  og Anders Slettens Børn  1 Pund 13 1/6 Mark Fisk  samt om ikke han  nemlig Comparenten  Moeder og Sødskende er Ejere af den øvrige Andeel af hans og bemelte Naboers Jordepart efter Skifte Brev af 1te Maji 1753, hvorudi vel ikke benævnes Skylden  som dog legitimeres med en af Hr: Fogden Heiberg attesteret Extract af Matriculen at være 13 13/76 Mark Fisk, hvilken attest han begjerede i Tings Vidnet inddragen.

  Bemelte Spørsmaal blev for tilstædeværende tingsøgende Almue saavel som Laug Retten {blev} fremsadt, hvorpaa af dem blev svaret  at saavidt dem var bekjendt er de ej viidende fleere i bemelte Comparentens og Naboes brugende Jordepart i Gaarden Steensland at være Ejere end qvæstionen indeholder.

  hvilket Comparenten begjerede sig som et Tings Vidne in forma beskreven  der bevilges

 

Dernest blev til Laug Ret for nestanstundende Aar 1774 opnævnet og anordnet følgende nye Laug Rettes Mænd  1. Gudmund Nielsen Bielcherøen  2. Erich Olsen Trellevig  3. Lars Gregoriussen Glæsnæs  4. Erich Pedersen Nippen  5. Anders Lieschierret  6. Arent Søre Echerhofde  7. Simon Nore Echerhofde  og 8. Lars Søre Biørøen.

 

Og da ingen efter 3 gange Paaraab havde viidere at i Rette føre, blev Tinget her sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste-Tinget for Schiolds Skibreede 1773

Anno 1773  den 7de Octobris  blev det almindelige Høste  Skatte og Sage Ting holden paa Tingstædet Møllendahl for Schiolds Skibreedes Almue udi Overværelse af Stift Befalingsmanden Hr: Kam/m/er Herre von Levetzau  Hr: Fogden Heiberg og den tingsøgende Almue  da Retten blev betjent af Sorenskriveren og de samme 8 eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Sommer Tinget vare tilstæde

 

hvor da først underdanigst blev publiceret de sam/m/e 4 Stifts Breve som her foran ved Sartors Ting ere registerede.

  derefter blev publiceret følgende fra Almuen indkomne Breve

            1.  En Pante Obl: udgiven af Sogne Præsten til St: Jørgens Hospital Hr: Thomas von Westen Angel  Bergens Byes Ober formyndere for betroede Børne Midler  1300 Rdlr 1 mrk  med Pant iblant andet i hans ejende Gaard Sælen.  dateret 6te Septbr: 1773

 

1773: 145

 

            2.  Et Skjøde udgiven af Jomfrue Gartner til Mogens Nielsen paa ½ Løb Smør i Gaarden Kaabeltved for 400 Rdlr  dateret 19de Junii 1773.

            3.  En Pante Obl: udgiven af Mogens Nielsen Kobbeltved til Jomfrue Gartner  stoer 400 Rdlr  med 1te Prioritets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden Kobbeltved  af Skyld ½ Løb Smør  dateret 19de Junii 1773.

            4.  Et Skjøde udgiven af Jomfrue Gartner til Zacharias Gundersen paa ½ Løb Smørs Leje udi Gaarden Kobbeltved for 400 Rdlr  dateret 19de Junii 1773

            5.  En Pante Obl: udgiven sam/m/e dato af nyebemelte Zacharias Gundersen til Jomfrue Gartner  stoer 400 Rdlr  med 1te Prioritets Pant i nyebenævnte Gaard Kobbeltved, men hvorpaa sam/m/e Dag efter Jomfrue Gartners paategnede Qvitering er betalt 100 Rdlr.

            6.  Et Bygsel Brev udgiven af Hr: Lector Arentz som Laug værge for Fanøe Præste Enke Mad: Meldahl  til Ole Nielsen Ascheland paa 2 Pund Smørs Leje i Gaarden Haucheland  dateret 10de Julii 1773  med Revers.

            7.  En Leje Contract imellem Hr: Etats Raad Bager og Madame Sinning om Huuseleje paa Gaarden Slettebachen  dateret 3de Junii 1773.

            8.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Stoere Mitthuen efter afg: Halvor Pedersen  begyndt og sluttet den 21de Junii 1773

            9.  Et ditto forrettet paa Gaarden Hauge efter afg: Peder Nielsen  begyndt og sluttet den 30te Augusti 1773.

            10.  En Bygsel Seddel udgiven af Hr: Biskop Arentz til Thomas Thomassen paa 2 Pund Smør og ½ Huuds Leje i Gaarden Giemeland  dateret 2den Aprilis 1773  med vedfulgte Revers.

 

Procurator Kragh mødte og tilkjendegav ved skriftlig Kald Seddel for Aasmund Bryning i Bergen til dette Ting at have indkaldet Erich Wogsbøe for skyldige 1 rd 3 mrk 12 s  at liide Dom til Betaling tilligemed at erstatte denne Rettergangs Omkostning, hvilken Stevning er saaledes lydende,

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, thi fremstoed de brugte Kaldsmænd  Lensmanden Jaen Andersen Tveteraas og Ole Michelsen Nore Eide  der under Eed afhjemlede Forkyndelsen i relation til deres Paategning paa Stevnemaalet.

  Proc: Kragh paa Citantens Vegne erindrede om Laug Dag for udeblevne Erich Wogsbøe til neste Ret, hvor da Comparenten agter at i Rette lægge hans Paastand.

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej denne sinde mødende Erich Wogsbøe gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Procurator Kragh for Asmund Brynings i Bergen anmeldede ved skriftlig Stevning af 26de April a: c: til dette Ting at have indkaldet Johannes Laxevog for skyldige 1 rd 5 mrk 4 s  at liide Dom til Betaling tilligemed Processens Omkostning efter Stevningens nærmere Formeld, der med sin Forkyndelses Paategning er saa lydende.

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, thi blev Forkyndelsen i relation Paategningen afhjemlet af de brugte Stevne Vidner Jaen Andersen og Hans Hansen Tveteraas

 

1773: 145b

 

  Kragh for Citanten begjerede den udeblevne Laugdaget til neste Ret.

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej denne sinde mødende Johannes Laxevog gives Laug Dag til neste Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

og da ingen efter Paaraab viidere ved Sage Tinget havde at udrette  udsættes sam/m/e til i Morgen.

 

Dagen nestefter vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug Ret  hvor da blev publiceret

            11.  Et Skjøde udgiven af Ole Nielsen Houge og Niels Thorsen Lohne til Johannes Monsen Houge paa 1 Pund og 6 Mark Smørs Leje i Gaarden Houge for 40 Rdlr  dateret 8de Octobris 1773.

            12.  Et ditto udgiven af Mons Monsen Lund til Niels Nielsen Biørcheland paa 2 Pund Smør og ½ Huuds Leje i Gaarden Sædahl for 180 Rdlr  af 7de ejusdem.

            13.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Madame Sinning til Hr: Biskop Arentz  stoer 500 Rdlr  med 1te P:tets Pant i Gaarden Slettebachen  dateret 12te Febr: 1768 og *og tinglyst den 5te Maji nestefter, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 12te Febr: 1773 er indfriet og betalt og derfore herved mortificeres.

 

Procurator Kramer som befalet paa Hans Nævermans Vegne contra Hr: Oberste v: Dietrichson og Tjener Rasmus Monsen i Rette æskede Sagen og gav tilkjende at den seeneste Ting ergangne igjentagne Lav Dag for Rasmus Monsen, i Mangel af at blive hans Opholds Stæd bekjendt uagtet derhen anvendte Bemøyelse, ikke var bleven forkyndt  og ærbødigst atter maatte begjere den igjentaget til neste Ting under Forbeholdenhed derefter at fremkom/m/e med det fornødne.

Eragtet

  Retten igjentager atter og fornyer den for udeblevne Rasmus Monsen givne Lav Dag derhen at han til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede haver at møde og Sagen at tilsvare.

 

Hr: vice Politie Mester Brose som Actor imod Ole Pedersen Kalland med fleere  mødte og fremlagde den i Sagen den 6te Maji nestl: her afsagte Lav Dags Eragtning  med Paategning om lovlig Forkyndelse  samt originaliter den Comparenten under 23 Xbr: 1772 tillagde Actions Ordre med deri paaberaabte Anmeldelse af 21de ejusdem  og endelig den ommelte Pante Obl:, hvorefter han paastoed \den/ her indstevnte anseet med Bøder efter 1te Post i Forordningen af 23de Januarii 1719  samt til at betale Sagens Omkostninger indberegnet Comparentens Salarium og ved følgende Udgifter med 10 Rdlr, hvormed han indloed Sagen lovlig Dom.

  indkaldede Ole Pedersen Møllendahl og Haagen Nielsen Nyegaard mødte ikke efter Paaraab, thi blev Forkyndelsen af de brugte Varsels Vidner i relation til Paategningen eedelig afhjemlet.

  Da Sagen optages til Dom.

 

Hr: Politie Mester Brose mødte for Madame Birgite  sal: Christensens  og fremlagde en Reqvisition til Tings Vidne at  af Dags dato  og foruden hvad benævnte Reqvisition indbefatter  udbad Laug Rettens og Almuens Forklaring ang: hvor stoer Andeel af de paa Gaarden Hope værende Huuse

 

1773: 146

 

de i Reqvisitionen anførte haver udgjort. Bemelte Reqvisiton blev i Retten oplæst  og derpaa æsket Laug Rettens og tingsøgende Almues Gjensvar, hvortil af dem samtlig blev svaret at det rigtig forholder sig som Spørsmaalet i Reqvisitionen indeholder  og at de afbrændte Huuse omtrent kunde udgjøre en tredie deel af Gaardens Huuse Bygninger.

  hvorefter dette Tings Vidne blev bevilget sluttet og in forma beskreven meddeelt.

 

            14.  Publ: en Bygsel Seddel udgiven af Sr: Jon Mariager til Rasmus Michelsen paa ½ Løb Smør og ¼ Tønde Malts \og ½ Huuds/ Leje i Gaarden Dolvigen  dateret 18de Junii 1773  med Revers

            15.  en Pante Obl: udgiven af Bahuus til Ole Børresen  stoer 100 Rdlr  med 2den p:tets Pant i Huuse Vaaninger paa Fanøe Klokker Gaard  og Løsøre  dateret 20de April 1768

            16.  En ditto udgiven af Albert Pedersen Møllendahl til Ole Børresen  stoer 200 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans Huuser paa Møllendahl  dateret 3de Julii 1771.

            17.  En ditto udgiven af Peder Olsen Riple til hans Brødre Knud, Rasmus og Niels Olsønner Riple  stoer 250 Rdlr  imod 1te p:tets Pant i hans ejende Gaard Riple  dateret 1te Octbr: 1773.

 

Procurator Sr: Kramer mødte for Jacob Johannesen Gimmeland og tilkjendegav at han til dette Ting havde indstevnet Thomas Thomasen Gimmeland efter skriftlig Stevning  paategnet lovlig forkyndt  som Comparenten i Rette lagde og derefter ville fornem/m/e om den indstevnte mødte.

  Procurator Sr: Sønderburg for den indstevnte Thomas Thomasen mødte og sagde at siden Citanten Jacob Gimmeland er bortflyttet i et frem/m/et og langt fraliggende Skibreede  saa var det ham kjent at han nu efter Lovens 1 – 9 – 20 ved Lejlighed af denne Proces kunde faae sit mellemværende med ham afgjort  da han  bemelte Thomas Thomasen  ikke negter for at han joe har sluttet accord med bemelte Jacob Gimmeland om hans paaboende og bygslede Brugs Afstaaelse i Gimmeland  og Overladelse saavel af Besætning som af hans ganske Formue og Ejendom  intet undtagen uden allene Sølv  for den Summa 340 Rdlr  ved Forandring af første accord hvorunder Sølvet var indbefattet for en høyere Sum som skulle have været udbetalt og at han saaledes skulle have udbetalt sam/m/e 340 Rdlr ved Gaardens Tiltrædelse Fardag Paaske afvigte, men paastaaer at bemelte Citant Jacob Gimmeland har brækket bemelte accord og nødet ham  nemlig Thomas Thomasen  at gjøre Bekostninger ved Forbud mod Gaardens Afstaaelse til en anden  og derved forvoldt ham stoer Møye  Bekostning og Tab som langt overstiger den nu paasøgte Sum/m/a, derom ved Forliig sluttet en seenere accord til Opretning og derpaa har indeholdt den nu paasøgte Summa, altsaa og i saadan Anledning forbeholdt han Contra Stevning i Sagen og at beviisliggjøre hans lovlige Adgang saavel til de tilbageholdte 40 Rdlr som meere.

  Pr: Kramer for Citanten frafaldt de indstevnte Vidners Førelse i Anledning af den *den indstevntes Tilstaaelse om den paastevnte Accords Rigtighed, men det tilsadte at accorden seenere skulle være forandret og de paasøgte 40 Rdlr derved eftergivet  bliver aldeeles ubeviisligt og benegtes. Under denne Sag kand heller ikke komme under ventilation hvad Prætentioner den indstevnte maatte finde for godt at foregive eller ophitte, da det paastevnte paa Grund af Lovens 5 – 13 – 4  cf: 5 – 1 – 1 og 2den  er af den Beskaffenhed at noget omtvistet og blot Foregivende ikke derimod kand komme i Betragtning. Det

 

1773: 146b

 

var derfore han paa Grund deraf paatrængede Dom i Sagen i relation til Stevnemaalet og liige efter sam/m/e  med Paastand af 5 Rdlr i Processens Omk:

  Procurator Sønderburg sagde at her er rec non impleti contractas  og at Lovens 5 – 1 – 8 gjør at Procurator Kramers Exception i Følge Lovens 5 – 13 – 4 her ej kand blive applicable, desformedelst saae Comparenten fornøden at begjere til Contra Stevning Sagen udsadt til neste Ting.

  Proc: Kramer erindrede at den foregivne Forandring i den paastevnte Accord er ubeviislig og benegtes, hvorfore han vedblev sit forrige.

Eragtet

  Den af den indstevnte forlangte Anstand til neste Ret bevilges.

 

Procurator Sr: Johan Reutz \mødte/ paa Bondemanden Peder Olsen Riples Vegne  og i Continuation af hans til sidstafvigte Som/m/er Ting udsadte Stevnemaal  i Rette lagde hans til dette Ting imod Ole Olsen Riple udstædede Stevning af dato 23de Junii sidstl:, som fandtes paategnet at være lovlig forkyndt saavel for Vederparten Ole Olsen Riple  som for Hr: Fogden Heiberg til Vedermæle, og vilde fornemme om de indkaldede møder.

  Hr: Fogden Heiberg mødte og vedtoeg lovlig Varsel  og Procurator Kramer mødte med Tilkjendegivende at han af Høy Øvrighed under 22de Julii nestl: var befalet til Følge det Ole Olsen Riple Allernaadigst bevilgede Høy Kongelige Beneficium paupertatis af 2den Julii nestl:, hvilke begge han i Retten anviiste, {og hvoreft} at træde til Forsvar i Sagen for den indstevnte Ole Riple og at udføre den til hans Rets Erholdelse. han toeg altsaa til Gjenmæle paa den indstevntes Vegne og forbeholdt Contra Stevning i Sagen  samt derefter at godtgjøre Citantens Ubillighed og uchristelige Forhold, hvorefter det vilde viise sig at Citanten ikke havde ringeste Ret til Gaarden, men at han ved List allene pro forma havde tilkjøbt sig den  uden derved at skulle erholde nogen Ejendoms Ret dertil  og hvilket følgelig heller ikke tilkom/m/er ham, hvorfore hans og Cautionisters Ansvar under denne Sag maae blive saameget meere betydelig, han reserverede altsaa Contra Stevning i Sagen  og dertil begjerede Tiid til nestk: Sommer Ting.

  Proc: Reutz for Citanten ville for denne sinde ikke indlade sig i noget unyttigt Ordgyderie  men allene for denne sinde var nødsaget, siden vedkommende nu har taget til Gjenmæle  at begjere Sagen Anstand til førstk: Sommer Ting for den at slutte  siden det nu ikke kand skee formedelst et behøvende Tings Vidnes Beskrivelse  som først paa Byetinget i Bergen sidstl: Mandag blev sluttet, imidler tiid forbeholdt Comparenten sin Part alle lovlige reservanda.

  Proc: Kramer tilførte at det er noksom bekjendt hvem der meest benytter sig af Ordgyderie  enten han eller Sr: Reutz  men i Øvrigt vedblev sit forrige.

Eragtet

  Sagen udsættes til nestk: Som/m/er Ting efter begge Parters Forlangende.

 

Proc: Sr: Kramer for Ole Olsen Riple fremstoed og tilkjendegav at han til dette Ting havde indstevnet sin Broder Peder Olsen Riple efter skriftlig Stevning af 18de Septbr: nestl:, den han i Rettelagde  og fandtes paategnet lovlig forkyndt, saavel til Doms Lidelse som at anhøre Vidner, hvorefter han vilde fornem/m/e om den indstevnte møder.

  indstevnte Peder Riple mødte

 

1773: 147

 

ikke efter Paaraab, men de 3de Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel.

  de brugte Kalsmænd  Lensmanden Jaen Andersen og Søn Anders Jaensen Tveteraas  afhjemlede under Eed Forkyndelsen for udeblevne Peder Riple i Relation Paategningen paa Stevningen.

  Proc: Kramer fremsadte dernest følgende Spørsmaale til Vidnerne, hvorefter han begjerede dem afhørte  nemlig   1.  om de ikke vare overværende ved den i Stevnemaalet ommelte accord imellem Citanten og den indstevnte angaaende 2de Hæste   2.  om de ikke rigtig blev accorderede om de ommeldte 26 Rdlr  og af Peder Riple der paa leveret paa Haanden 2?  Saaledes at hælvten af de derefter resterende 24 Rdlr skulle være betalt til nestl: St Hans Tiid  og de øvrige saasnart Citanten trængede dem?   3.  om ikke Peder Riple siden den Tiid har haft bemelte Hæste?

  fremstoed

            1te Vidne Ole Arnesen Øvre Todtland  som aflagde Eed og forklarede til 1te qv: joe   til 2den qv: joe  ligesom omspurgt   til 3die ligesaa jae  indtil for ganske kort Tiid  da han har bortbyttet den eene,

  og da Citanten ej havde Vidnet viidere at tilspørge  blev det dimitteret  og fremstoed

            2det Vidne Ole Olsen Samdahl  som aflagde Eed og i et og alt forklarede eenstemmig med nestforrige Vidne  undtagen i Henseende hvorvidt Peder Riple siden kand have bortbyttet den eene Hæst, der er Vidnet ubekjendt,

  hvorefter han blev dimitteret  og fremstoed

            3die Vidne Elias Magnussen Skoeleholder  som aflagde Eed og vandt aldeeles eensstem/m/ig med 1te Vidne  og derpaa blev dimitteret.

  Proc: Kramer erindrede om Lav Dag for den indstevnte men udeblevne Peder Olsen Riple til neste Som/m/er Ting.

Eragtet

  Lovlig indstevnte, men ej denne sinde tilstædemødende Peder Olsen Riple gives Lav Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Hr: Politie Mester Brose for Peder Olsen Riple fremlagde Forelæggelsen af 6te Maji nestl:  paategnet lovlig forkyndt  og begjerede de 2de deri benævnte Vidner afhørte efter de til forrige Vidner frem satte qvæstioner.

  Proc: Kramer mødte for den indstevnte og forbeholdt hans Ret, de {indstev} forelagte Vidner mødte  og fremstoed som

            3die Vidne Elias Larsen Bircheland  der aflagde Eed og forklarede aldeeles eensstemmig med forrige Vidner,

  og da ingen af Parterne havde Vidnet viidere at tilspørge, blev han  efter at være forelæst de forrige Vidners Forklaring som han gestændigede  dimitteret  og fremstoed

            4de Vidne Christopher Svensen Almeland  som aflagde Eed og vandt i et og alt eensstemmig med forrige Vidner, hvis Provemaal han af Protocollen havde anhørt forelæse, hvorefter han blev dimitteret  da ingen af Parterne havde viidere at tilspørge ham.

  Hr: Brose derefter for Citanten indloed Sagen Dom med Paastand at den indstevnte for hans fornærmende og upasselige expressioner maae tilpligtes at gjøre Citanten en passe Afbigt  og derforuden at bøde noget anseeligt til Sognets fattige og betale Sagens Omkostning med 10 Rdlr.

  Proc: Kramer for den indstevnte erindrede at efter Vidnernes Forklaring kunde det passerede mod Peder Riple vel aldrig være annerledes end passelig paa hans grove Forhold, saa den indstevnte der formedelst ikke kunde være i mindste Ansvar, men denne Sags Anlæg mod ham meget meere blive aldeeles ubeføyet  ham allene til Tiids Forsøm/m/else og Penge Spilde, han paastoed derfore at Citantens Irette sættelse maatte blive uden al Følge  og han aldeeles befriet for al Ansvar og Tiltale i Sagen, men Citanten burde meget meere erstatte ham den

 

1773: 147b

 

ham forvoldte Omkostning med 4 Rdlr.

  Citanten  som formeente at der ej af Sagens Procedure vil findes den ringeste Anledning fra hans Siide til den ham af den indstevnte tilføyede Fornærmelse  vedblev i alt sin gjorte Paastand  som han haabede at ville befindes aldeeles velbeføyet  og saaledes som før indloed Sagen Dom.

  Proc: Kramer svarede at Vidnernes Forklaring noksom viiser Anledningen til det passerede at være given fra Peder Riples Siide  og ved blev sit forrige.

  Citanten vedblev og sit forrige  med Negtelse af alt modstridende og ubeviist.

  optages.

 

            18.  Publ: et Skjøde udgiven af Knud Pedersen Fantoft til Værdie Mesteren Hr: Ditmar Kahrs paa Gaarden Fantoft  af Skyld 1 Løb Smør og 2 Skilling Penge  for 700 Rdlr  {dateret} dateret 7de Octbr: 1773

            19.  En Fredlysning under 8de ejusdem  udgiven af Hr: Foged Heiberg for de angrændsende af nye bemelte Gaard  ej at fornærme sam/m/e Ejer.

            20.  Et Skjøde udgiven af Anders Nielsen Apeltved til hans Søn Niels Andersen paa 1 Pund og 2 4/6 Mark Smørs Leje i Gaarden Apeltved for 133 Rdlr  dateret 8de Octbr: 1773.

            21.  En Bygsel Seddel udgiven af Jacob Jacobsen Byenæs og Ole Monsen Schiold til Niels Andersen Apeltved  dateret 8de Octbr: 1773  med vedfulgte Revers.

 

Hr: Politie Mester Brose for Piigen Elsebe Michels Dotter fremlagde hendes mod Karen Lars Dotter under 18de Septbr: nestl: udfærdigede Kald Sæddel  med Paategning om lovlig Forkyndelse.

  Rasmus Christophersen Myhren mødte som Laug Værge for indstevnte Karen Lars Dotter og vedtoeg paa hendes Vegne lovlig Varsel  og af Vidnerne mødte Knud Vos, Karen Ols Dotter, Karen Hans Dotter og Maren Hans Dotter  samt Elias Nielsen Damsgaard, til hvilke Citantindens benævnte Fuldmægtig begjerede fremsadt disse qvæstioner   1.  om ikke veed at Citantinden for 2de Aars Tiid siden leverede den indstevnte til Forvaring en Kiste og et Skrin  begge tillukkede med forsvarlige Laaser?   2.  om ikke har hørt efter den Tiid den indstevntes Tilstaaelse om sam/m/es Modtagelse   3.  om ikke  og naar  har været overværende ved benævnte Kistes og Skrins Tilbageleverelse  og da tydeligen seet at Laasene derfore vare brækkede   4.  ikke har hørt  og naar  at den indstevnte vedtoeg at betale 12 Rdlr for det som Sagsøgersken ved Kisten og Skrinets Tilbageleverelse deraf savnede?

  Eedens Forklaring blev af Lov Bogen forelæst de mødende Vidner med Formaning til sand Bekjendelse, fremstoed

            1te  Knud Knudsen Voss  boende paa Damsgaard  som aflagde Eed og forklarede til 1te qv: at han ej derved var tilstæde   til 2den nej  har ej hørt det af hende selv  men vel af andre   til 3die joe  da var han tilstæde efter Tilkaldelse af Citantinden  og var Laaset til Kisten løst  men det til Skrinet tillukket.   til 4de qv: nej  har det ikke hørt

  og da ingen af Parterne havde viidere at tilspørge  blev det dimitteret.

 

1773: 148

 

            2det Vidne Karen Ols Dotter  Huuskoene paa Damsgaard, der aflagde Eed og svarede til 1te qv: Nej   til 2den joe   til 3die Nej,   til 4de qv: joe  det har Karen Lars Dotter sagt i Vidnets eget Huus ved Ols Dags Tiider indeværende Aar

  og da ingen af Parterne havde Vidnet viidere at tilspørge  blev hun dimitteret. fremstillet

            3die Vidne Karen Hans Dotter  tjenende hos nysbemelte 2det Vidne  aflagde Eed og forklarede i et og alt eensstemmig med nest forrige 2det Vidne,

  hvorefter dimitteret  og fremstoed

            4de Vidne Maren Hans Dotter  forhen tjenende hos Ole Damsgaard og nu hos Peder Evie i Bergen  aflagde Eed og svarede Nej til de 3 første qvæstioner, men til den 4de eensstemmig med 2det og 3die Vidner.

  hvorefter hun fra Retten blev afskeediget  og fremstoed

            5te Vidne Elias Nielsen paa Damsgaard boende  aflagde Eed og svarede til 1te og 2den qv: nej   til 3die joe  da var Vidnet tilstæde  og var Laaset i Stykker til Kisten  der var tilslagen med en liden Nagle  men kand ikke erindre sig om Skrinet var i Laas eller ikke,   til 4de qv: nej  der om har han intet hørt.

  Citanten fremstillede dernest som godvillig mødende Vidne

            6te Vidne Daniel Michelsen Smed  boende i Dokken ved Synnæs  som aflagde Eed og forklarede at han sidstl: Som/m/er  kort efter St Hans Dag  af Citantinden var tilkaldet at opdirke Kisten {og Skrinet} som stoed hos Karen Ols Dotter og sagdes nyelig at være didbragt fra Karen Lars Dotter  og befandtes da Laaset dertil ganske sønderbrudt  hængende efter 2 smaa Søm, men Skrinet dirkede han op hos Karen Lars Dotter, og befandtes Kjendetegn til at Laaset dertil og havde været opbrudt, men var igjen tilfæstet med en Trænagle  der var oversmurt med Tjære  og en afbrudt Søm, sam/m/e Tiid da der blev spurgt efter Skrinet, svarede Karen Lars Dotter at hun ej vidste noget derom, da hun ej havde paapasset {hendes} Skrinet, men omsiider blev det fundet af hende selv i hendes egen Sæng og deraf optagen, hvorefter han blev dimitteret.

  Fleere mødte ikke  thi begjerede Citantindens Fuldmægtig Vidnerne Rasmus Pedersen og Lars Pedersen med Hustrue under Lovens Falsmaal forelagt til neste Ting. dernest blev Forkyndelsen under Eed afhjemlet i Henseende nysbemelte udeblevne Vidner af de brugte Kaldsmænd Lensmand Jaen Andersen og Hans Hansen Tveteraas i relation paategningen.

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej denne sinde tilstædemødende Vidner Rasmus Pedersen og Lars Pedersen med Hustrue Anne Rasmus Dotter forelægges under Lovens Falsmaal til neste Sommer Ting for dette Skibreede at møde med deres Provemaal i Sagen.

 

1773: 148b

 

 

Procurator Sr: Sønderburg for Krudmester Christopher Weidemejer i Rette æskede den sidstl: Ting til denne Tiid udsatte Sag imod Kypper Christopher Foss ved Krudmøllen  og begjerede sam/m/e til neste Ret udsadt under Forbeholdenhed at faae Vidnerne forelagt paa nye  efterdie den passerede Forelæggelse ikke er ved Haanden men bleven tabt og forkom/m/et.

Eragtet

  Sagen udsættes til neste Ret efter Hoved Citantens Paastand

 

da Dagen var forløben udsettes Tinget til i Morgen

 

Dagen nestefter  den 9de Octobris  vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug Ret  hvor da blev publiceret

            22.  Et Auctions Skjøde udgiven af Sorenskriveren  Rgts: Qvarteermester Haberdorff  til Siur Siursen Garnæs paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Næsse for 120 Rdlr 4 mrk  dateret 9de Octbr: 1773.

            23.  En Pante Obl: udgiven af Siur Siursen Garnæs til Baste Joensen Garnæs i Arne Skibreede  stoer 99 Rdlr  med 1te p:tets Pant i nysbemelte ham tilkjøbte Gaard Næsse  samt med Caution af Faderen Siur Siursen Houcheland  af 9de Octbr: 1773.

            24.  Et Mortifications Skrift udgiven af Biørn Pedersen og Ole Øfsthun  hvorved *annulres det af den første til den sidste udgivne Gave Brev af 8de Maji a: c:  dateret 9de Octbr: 1773.

 

Dernest udi Sagen indstevnt af Peder Olsen Riple imod Ole Øvre Todtland saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

Naar betragtes hvad de afhørte 4 Vidner eensstemmig forklarer  at Citanten Peder Riple sloeg i Bordet førend indstevnte Ole Todtland bad de tilstædeværende at føre den Hunsvot  nemlig Citanten  ud, saa er vel dette sidste brugte Udtryk utilbørligt  men tillige foranleediget af Citanten selv ved at foregaaende liige Forhold der hermed kand compenseres, hvorfore den indstevnte for videre Tiltale i denne Sag friefindes.

 

Fremdeeles er udi Sagen indstevnt af Hr: vice Politie Mester Brose som anbefalet actor  imod Ole Pedersen Kalland saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

Under dato 9de Xbr: 1770 har indstevnte Ole Pedersen Kalland  nu boende paa Møllendahl  udgivet den i Rette lagde Obl: til Brithe Niels Dotter Smaadahl  stoer 60 Rdlr  skrevet paa stemplet Papiir No 20 af 2den Classe  til 24 s, i Stæden No 1 af første  til ½ Rdlr  til Fornærmelse af Hans Kongel: Mayts: stemplede Papiirs Intrader, hvorimod han efter given Lav Dag intet har haft til sit Forsvar at andrage. Vel synes det at den ved Forordningen af 23de Januarii 1719 udi 1te articul fastsadte Straf fornemmelig ikkun concernerer creditor, men da denne er død og hans Arvinger ej ere kaldede til Undgjeldelse i Sagen  saa kand Debitor ikke der fore frietages, da han ogsaa burde holde sig Lovene efterrettelig ved at udgive Gjælds Brevet i behørig lovlig Form; det lader derhen til at vedkom/m/ende just ikke har haft Forsæt herved at fornærme det stemplede Papiir, da Obl: derpaa er skrevet, men mueligens ikkun af Uvidenhed paa det urette Slags, hvorfore denne Ret med Billighed skjønner at dette ikkun kand forholde

 

1773: 149

 

sig som en halve Deel imod det der er skreven paa slet Papiir i Stæden [for]? Stemplet af 2den Classe,

  Thi Kjendes for Ret at benevnte Ole Pedersen bør erlægge udi Mulct 5 Rdlr til liige Deeling imellem Hans Mayts: Fiskum og Angiveren Haagen Nielsen Nyegaard, samt at betale Actor denne Rettergangs Omkostning med 6 Rdlr. at efter kom/m/es 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Lovens Tvang.

 

25.  Publ: en Pante Obl: udgiven af Ole Andersen Øfsthuen til Biørn Pedersen Mitthuen paa 100 Rdlr  og Torger Haaversen Øfsthuen paa 50 Rdlr  tilsam/m/en 150 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden Øfsthuen  dateret 9de Octbr: 1773.

            26.  Et Declarations Skrift af ditto dato  udgiven af Biørn Peder[sen] Mitthuen, hvorved han oplyser at ingen Odel hæfter paa hans ejende Anpart i bemelte Gaard Mitthuen.

 

Hr: Fogden loed fremlægge til sit Regnskabs Bielæg de sam/m/e 3 Tings Vidner som for Sartors Skibreede, hvortil i et og alt blev svaret det sam/m/e som der.   4.  Aftags Tings Vidnet   5.  Odels Mandtallet som paa Som/m/er Tinget er examineret.   6.  de ordinaire Skatte restancer for indeværende Aar beløber 1072 Rdlr 5 mrk 15 s   fra forrige Aaringer  353 rd 5 mrk 8 s   og pro Cto Skats restancen  48 rd 3 mrk 4 s.   7.  Concumtions Restancen til 1772 Aars Udgang beløber 105 Rdlr 8 s.   8.  Et Tings Vidne om Restancerne fra Fogden Bildsøes Tiid, hvortil blev svaret at det aldeeles forholder sig som omspurgt.

 

Mons Ellevsen Giellestad fremstoed for Retten og beklagelig anmeldede at Piigen Brithe Ols Dotter Ole Træet under Steene Gaard med den Spedalske Syge er befængt efter derom fremlagde Attest fra Stads Physico Hr: Doctor Buchner under 6te hujus, og da hun slet intet er ejende til at betale sin Indlem/m/else i St Jørgens Hospital  var han herom begjærende Laug Rettens og Almuens Svar indhentet, hvortil af dem samtlig blev svaret ja  at det aldeeles forholder sig som omspurgt.

  Comparenten ansøgte dette som et Tings Vidne beskreven meddeelt  der blev bevilget

 

Dernest blev til Rettens Medbetjening for nestanstundende Aar 1774 opnævnt og anordnet følgende nye Laug Rettes Mænd  1. Niels Larsen Mildeshoug  2. Lars Olsen Schiold  3. Poul Olsen Scheje  4. Ole Andersen Øfsthuen  5. Mons Olsen Smøraas  6. Lars Nielsen Kirke Biercheland  7. Ole Michelsen Nøetved  og 8. Mons Larsen Lille Tvet.

 

Og da ingen efter Paaraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  er sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Herløe Skibreede 1773.

Anno 1773  den 11te Octbr:  blev Retten sadt paa Tingstædet Alverstrøm/m/en til et almindeligt Høste  Skatte og Sage Tings Holdelse for Herløe Skibreedes Almue  og betjent af Sorenskriveren  Regts: Qvarteermester Haberdorff  med de sam/m/e 8 eedsorne Laug Rettesmænd som sidstl: Som/m/er Ting vare tilstæde og her foran i Protocollen fl:      ere anførte  overværende Hr: Fogden Heiberg  Bonde Lensmanden og øvrige Tingsøgende Almue,

 

hvor da først blev publiceret de sam/m/e 4 Stifts Breve som ved Sartors Ting er registerede.

  Dernest indkom fra Almuen til Publication følgende Breve.

 

1773: 149b

 

            1.  En Pante Obl: udgiven af Niels Friderichsen Toft til Hr: Consul Wallace  stoer 40 Rdlr  mod Pant i hans Vaan og Udhuuse samt Nøst  dateret 28de Augusti 1773

            2.  En ditto udgiven af Ole Olsen Hielmen til Hr: Consul Wallace  stoer 22 Rdlr 7 s  mod 1te p:tets Pant i 5/6 Skilling Jord og Specificeret Løsøre  dateret 7de Septbr: 1773.

            3.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Algerøen i Sartor Skibreede d: 24de Apr: 1773 efter afg: Hans Thomesen.

            4.  Et ditto forrettet paa Gaarden Hielmen her i Skibreedet d: 2den Septbr: 1773 efter afg: Anders Jansen.

            5.  En Bygsel Seddel udgiven af Ole Olsen Brevig til Johannes Hansen paa *paa 3 Mark Smør  9 Mark Fisk og 1/22 (1/12?) Faars Leje i Gaarden Ohnen  dateret 13de Septbr: 1773  med Revers

            6.  En ditto udgiven af Hr: Krigs Raad til Hans Hansen paa 1 Bismer Pund Fisks Leje i Gaarden Wiig  dateret 4de Januarii 1773  med Revers  og er paategnet af Hr: Fogden at den rette Skyld af dette Brug efter Matriculen er ikkun 18 Mark Fisk.

 

Procurator Johan Reutz loed ved Skrivelse til Dommeren af 9de hujus fremsende den under 12te Maji a: c: af Retten givne Laug Dag for Hr: Krigs Raad Koren  for hvem sam/m/e er forkyndt den 7de Septbr: a: c: efter hans egenhændige Paategning med Indladelse til Doms efter udførte Procedure og protest imod Udsættelse, hvilken Laug Dag er saa lydende.

  Indstevnte Hr: Krigs Rd: Koren loed ved Skrivelse af 8de ejusdem fremsende et Indlæg af sam/m/e dato  hvorudi han begjærer Sagen udsadt for at begengne den med Contra Stevning  hvilket er saa lydende.

Eragtet

  Efter den indstevntes Begjæring gives Sagen Anstand til nestk: Som/m/er Ting.

 

            7.  Publ: et Skjøde udgiven af Sr: Thyge Jæger til Lars Pedersen paa 9 Mark Smør  6 Kander Malt og 2 ¼ Mark Fisks Leje i Gaarden Tollesøen for 40 Rdlr  dateret 24de Septbr: 1773

            8.  En Bygsel Seddel udgiven af Ole Olsen Hegøen paa sin Moeder Bottele Niels Dotters [Vegne]?  til hendes Søn Joen Olsen paa 6 Mark Smørs Leje i Gaarden Hegøe  af 11te Octbr: 1773  med hosfulgte Duplicat.

            9.  En ditto udgiven af Johannes Olsen Agotnes til hans Søn Ole Johannesen paa 12 81/132 Mark Fisk i Gaarden Wiig  af 11te Octbr: 1773  med Revers

 

Hr: Fogden Heiberg havde til dette Ting med skriftlig Stevning ladet indkalde Sr: David Frich for at høre de i sam/m/e Stevnemaal benævnte Vidners eedelige Forklaring efter Stevningens nærmere Formeld  som er af følgende Indhold.

  Hr: Raadmand Frich mødte paa sin Faders Vegne og vedtoeg lovlig Varsel  og samtlige de indstevnte Vidner, hvoraf Citanten fremstillede   1.  Lasse Hansen Kleppestøe, som han begjerede eedfæstet og tilspurgt   1.  om han ikke er Forpagter paa Gaarden Kleppestøe   2.  hvad han betaler aarl: i Forpagtning til Jord Ejeren   3.  om ikke han veed at Joen Aamundsen Dahlen ligeledes er en Forpagter  og hvor stoer Forpagtnings Afgift han aarlig yder   4.  om han veed om ikke Ole Olsen Krogaas Vogen og Stephen Jacobsen Dyevigen ere Forpagtningsmænd af deres paaboende Pladser  og hvad de aarlig hver for sig betale i Afgift?

            1te Vidne Lasse Hansen Kleppestøe  som aflagde Eed og vandt til 1te qv: joe   til 2den  40 Rdlr   til 3die  han har haft en Plads i Brug  hvoraf efter eget Siigende er givet 30 Rdlr aarl: Afgift.   til 4de joe  at Stephen giver 8 Rdlr og Ole 10 i aarlig Afgift.

  dernest begjærede Hr: Raadmand Frich paa den indstevntes Vegne Vidnet forelagt følgende contra qvæstioner   1.  om der enten i Aarene 1768, 69 og 70  heller nogen anden Tiid  har været meere end een Forpagter

 

1773: 150

 

paa Gaarden Kleppestøe   2.  om ikke de Stæder Dahlen, Krogaas vog og Dyevigen ere Rydnings Pladser som endnu ryddes og behøver megen Rydning førend de kand kom/m/e i Stand   3.  om nogen af disse Stæder ligger  heller kand regnes at ligge under Kleppestøe, om de ikke ere optagne af Myrer og Udmark, om ikke Rydningsmændene som boer paa dem aarlig maae kjøbe Høe til deres Creaturer.  Hvorpaa Vidnet svarede til 1te nej   til 2den joe  og i sær de 2 sidste   til 3die  Dahlen er ryddet af fælleds Udmark for Øvre Kleppe og Kleppestøe, men Krogaasvog og Dyevigen ere ryddede paa nordre og vestre Siide af et imellem løbende Vand af Udmarken til Krogaas, men vidste ikke om hvorvidt de maatte kjøbe Høe til deres Creaturer, med mindre det skulle være i haarde Aaringer.

  Hr: Fogden Heiberg begjerede Vidnet tilspurgt i Anledning Hr: Raadmand Frichs qvæstioner  for det 5te  om ikke i de af Hr: Raadmanden benævnte Aaringer boede en Forpagtningsmand paa Dahlen  saavelsom Krogaas vog og Dyevigen   6.  om David Frich har bekostet Rydningen af disse bemelte Pladser  eller Opsidderne selv paa egen Bekostning har ryddet dem.   7.  om Sr: Frich ejer saavel Øvre Kleppe som Krogaas   og 8.  om ikke een hver Gaard  hvorvel den er dyrket  alltid meere kand ryddes og forbedres  i sær naar man dertil vil benytte sig af Udmarken?  Hvorpaa af Vidnet blev svaret til 5te qv: joe   til 6te  Vidnet meener at Frich selv har bekostet det  men at Opsidderne haver lagt deres Slæb derpaa   til 7de joe   til 8de ligesaa joe.

  Hr: Frich begjerede Vidnet tilspurgt   4.  om ikke disse Stæder ligger ganske adskildte fra de gamle Gaarder  omgjerdede for sig selv  ryddet af aldeeles uduelige Myrer  og med stoere Bekostninger bebyggede og begyndt Rydningen  hvortil blev svaret joe.

  Hr: Fogden begjærede Vidnet tilspurgt   9de  om ikke Udmarken altiid ligger adskilt fra Hjemme Bøen paa alle Gaarder?  Hvortil blev svaret joe.

  og da ingen havde Vidnet viidere at tilspørge  blev han afskeediget  og fremstillet Joen Aamundsen Dahlen  som Citanten begjerede forelagt de til 1te Vidne fremsadte 3die og 4de qvæstioner

            2det Vidne Joen Aamundsen Dahlen  som aflagde Eed og forklarede at han for 13 Aar siden bekom Stædet Dahlen til Brug  og deraf svarer aarlig Afgift 24 Rdlr   til 4de qv: joe  at de beboer bemelte Pladser som Rydningsmænd  saavidt Vidnet veed  og de efter eeget Siigende svarer aarlig Afgift  Stephen 8 rd og Ole 10 Rdlr, dog have de ikke selv opryddet dem  men Frich selv   til de af den indstevnte fremsadte 2 første qvæstioner svarede ligesom forrige Vidne   til 3die  at de ere samtlige ere opryddede af de omgrændsende Gaarders fælleds Udmark   til Citantens 5te qv: ligesom 1te Vidne   til 6te  at paa Dahlen var noget ryddet førend han kom der  og meere er skeed siden af ham selv  og med de 2 andre Pladser ligeledes   til 7 og 8de qv: joe  til den indstevntes 4de qv: joe   til Citantens 9de qv: ligeledes joe

  viidere begjærede Citanten tilspurgt  10.  om ikke Vidnet tilligemed Dahlen bruger en anden Plads kaldet Næsset  hvoraf han betaler aparte Afgift  og hvormeget?  R: joe  har brugt den i 3 Aar  og deraf aparte svarer 6 rd Afgift {6 Rdlr}  ligesom den og for sig selv er bebygget.

  den indstevnte

 

1773: 150b

 

begjerede Vidnet tilspurgt   5.  om ikke dette Stæd er opryddet og bebygget af Frich selv  og om han ikke veed at D: Frich har brugt Folk for Betaling at oprydde alle disse Stæder?  R: joe  Næsset er af Frich selv ryddet og bebygget  men i Henseende de øvrige Pladser  veed Vidnet ikke hvad Bekostning Frich kand have gjort førend han kom til Bruget, men siden den Tiid intet,

  og da ingen havde Vidnet Videre at tilspørge  blev han dimitteret  og fremstillet

            3die Vidne Ole Olsen Krogaasvog  der aflagde Eed og paa Citantens 4de qv: forklarede  i 3 Aar at have beboet Pladsen Krogaas Vog som Huusmand og Rydningsmand  og deraf svarer aarl: Afgift 10 Rdlr  dog var den opryddet førend han kom dertil  og siden er blevet meere, og frafaldt Citanten de øvrige qvæstioner til dette Vidne  siden de 2de første eenstem/m/ig have forklaret at der mange Aar forhen have beboet Forpagtningsmænd saavel paa Dahlen som de øvrige 2de Pladser.   Til den indstevntes 1te qv: svarede nej   til 2den joe, de øvrige qvæstioner bleve frafaldne  men derimod tilspurgt efter den indstevntes Begjæring om hand kand vidne at der længe førend han kom til dette Stæd  har boet nogen anden  og om det ikke nyelig før var begyndt at ryddes.  R:  førend Vidnet kom dertil havde hans Fader beboet denne Plads i 2 Aar  og Lasse Johannesen igjen nogen kort Tiid forhen.

  og da ingen af Parterne havde Vidnet viidere at tilspørge  blev han dimitteret. og af Citanten fremstillet

            4de Vidne Halvor Schielanger  som han begjerede tilspurgt   1.  om ikke David Frich  da Vidnet var med Lensmanden paa Kleppestøe at gjøre Udpantning for Kongel: Skatter  selv uanmoedet af Lensmanden eller Mændene  anviiste en Stue, hvorudi de udpantede Sager blev hensadt  og selv hjalp til at bære dem derind   2.  om ikke og Frich selv frievillig af egen Drift tilbød Lensmanden *Nller (eller?) Fogdens Fuldmægtig  som sam/m/e Tiid var tilstæde  Nøgelen til Værelset hvorudi de ommelte Varer var indsadt  og overleverede den efterat han selv havde lukket Dørren til.  bemelte Vidne aflagde Eed og vandt til 1te qv: joe  aldeeles ligesom qvæstionen indeholder   til 2den ligesaa joe  ligesom omspurgt.

  og da ingen af Parterne havde Vidnet viidere at tilspørge  blev han dimitteret  og fremstillet

            5te Vidne Anders Olsen Hougen  som aflagde Eed og forklarede i et og alt eenslydende med nysforanførte 4de Vidne paa de sam/m/e ham efter Citantens Begjær forelagde Spørsmaale, hvorefter han blev afskeediget fra Retten.

  Citanten frafaldt det endnu uafhørte Vidne Stephen Dyevigen  og begjerede Tings Vidnet sluttet og sig in forma beskreven meddeelt, paa det han kunde afsende det til vedkom/m/ende høye Stæder for at viise hvor usandrue den over Citanten af David Frich til Stiftet indgivne Klage af 16de Augusti sidstl: er.

  Hr: Raadmand Frich begjerede Vidnet Stephen Jacobsen paa de 2 første af hans fremsatte qvæstioner tilspurgt  og det forrige afhørte Vidne {tilspur} Joen Aamund-

 

1773: 151

 

sen tilspurgt om han ikke i de første Aar beboede det Stæd Dahlen uden derfore at give nogen Betaling.

  Hr: Fogden Heiberg protesterede imod Hr: Raadmand Frichs Forlangende  siden han som Citant har frafaldet Vidnet Stephen Dyevigen  og Frich ikke haver stevnet Fogden contra at anhøre Vidner, paa samme Grund formeente han og at {han} \Frich/ ej kunde faae Joen Aamundsen Dahlen nu atter frem kaldet til Provemaal, da det eengang er dimitteret fra Retten og han som Citant ej noget at tilspørge Vidnet fandt fornøden.

  Hr: Frich benegtede ikke at have frafaldet dette Vidne  og reserverede reservanda.

  Citanten replicerede  at da han ej havde stevnet kunde han ej heller frafalde det, da saadant allene dependerer af Citanten

  Hr: Frich reserverede sig Contra Stevning udtagen til neste Ret  og da at afhøre saavel det af Citanten frafaldne som fleere Vidner.

Afskeediget.

  Efter Citantens Paastand bevilges Tings Vidnet sluttet og in forma beskreven meddeelt, da det derimod er den indstevnte uformeent ved et andet Tings Vidne at besørge fornøden Oplysning og Modbeviis paa sin Siide.

 

Hr: Krigs Assessor Falch mødte og anmeldede ved mundtlig Varsel til denne Ret at have indkaldet Christian Johannesen Wiig fordie han som Formand for et Liigfølge til Herløe Kirke sidstl: Høe Aande (høyonn) tilligemed det øvrige Følge har gaaet over Citantens Bøe  hvor Græsset endnu stoed i Væxt uslagen, da de baade kunde gaae tæt derved hvor Græsset allereede var slagen  og den anden almindelige Vej  og det uagtet derimod skeede Forbud af Kongel: Mayts: Foged ved Fredlysning af Octbr: 1771  der sam/m/e Dag inden Tinge er vorden bekjendtgjort  derfore at liide Dom til vedbørlig Undgjeldelse  saavelsom denne Rettergangs Omkostning at erstatte og derom at anhøre Vidnerne Ole Nielsen Herløesundet, Lisbet Magnes Dotter Sætre og Mons Næsset  der under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge Provemaal i Sagen.

  Indstevnte Christian Johannesen Wiig mødte og vedtoeg lovlig Varsel, men ingen af Vidnerne mødte efter Paaraab.

  Citanten fremstillede derhos Stephen og Johannes Houge  som han havde formaaet til at besigte og taxere den paa hans Mark af den ind stevnte foraarsagede Skade, til hvem at anhøre den indstevnte liigeledes var kaldet, hvilke han begjerede tilspurt  1.  om der ikke var anden Vej at gaae end den Liig Følget var passeret   og 2.  til hvad Priis og Værdie de efter beste Skjøn kunde anslaae den ved Græssets Nedtrakning af bemelte Liig følge foraarsagede Skade.

  derpaa fremstoed

            1te Vidne Stephen Heinesen Hougen, der efter at være Eedens Forklaring af Lov Bogen forelæst  aflagde Eed og vandt til 1te qv: joe  der er en anden Vej der er benet og dertil anlagt   til 2den qv:  at omtrent 3 Voger Høe herved kand være spildt og nedtraad, men saae dette Vidne ikke at den indstevnte var passeret og havde nedtraaed Græsset, det Citanten ved de udeblevne Vidner agter at oplyse, derimod besaae Vidnet allene bagefter det meget nedtræde Græs  som efter Citantens Siigende af den indstevnte med Følge skulle være foraarsaget,

  hvorefter Vidnet blev dimitteret  og fremstoed

            2det Vidne Johannes Monsen Hougen  der aflagde Eed og i et og alt vandt aldeeles eensstemmig med 1te Vidne paa begge qvæstioner.

  derefter fremstoed de brugte Kaldsmænd Lensmanden Mons Nielsen Schiellanger og Niels Olsen sam/m/estæds

 

1773: 151b

 

der under Eed afhjemlede Stevningens Forkyndelse for de udeblevne Vidner Niels Olsen Herløesund, Lisbet Magnes Dotter Sætre og Mons Næsset at være skeed med 3 Ugers Varsel i eeget Paahør under Lovens Falsmaal

  Citanten udbad de udeblevne Vidner forelagt til neste Ret.

  Indstevnte Christian Johannesen Wiig kunde ikke negte at have trædet noget lidet ude i Græsset ved den omstevnte Lejlighed  og at der var en anden banet (benet) Vej, men havde Ordre af en anden ustevnet Person ej at gaae den.

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej denne sinde mødende Niels Olsen Herløesund  Lisbet Magnes Dotter Sætre og Mons Næsset forelægges under Lovens Falsmaal til neste Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Provemaal i Sagen at aflægge, hvilken Kjendelse Citanten tager beskreven og besørger for Vidnerne vedbørlig forkyndt.

 

Dernest anmeldte og Hr: Krigs Assessor Falch med muntlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Anders Poulsen Nore Toft fordie han sidstl: Vaar  da Græsset stoed i Udspring  til et Fæster Øl ved Kirken har udtappet og solgt Øl og Brændeviin  og ved den Lejlighed tilligemed sine Gjæster at have nedtrædet Græsset til Skade for Citanten som Ejer af al den tæt om Kirken beliggende Mark, derfore at liide Dom til vedbørlig Undgjeldelse  samt Søgemaalets Omkostning at erstatte og derom at anhøre Vidnerne Ole Nielsen Herløesund, Lisbet Magnes Dotter og Magne Sætre, som under Lovens Falsmaal ere kaldede deres Vidnesbyrd i Sagen at aflægge.

  Indstevnte Anders *Olsen Nore Toft mødte og vedtoeg lovlig Varsel, men Vidnerne mødte ikke efter Paaraab, thi fremstoed Kaldsmændene Lensmanden Mons Nielsen Schielanger og Niels Olsen sam/m/estæds  der med opragte Fingre efter Loven afhjemlede Forkyndelsen for bemelte 3de Vidner under Falsmaal at være skeed med 3 Ugers Varsel i deres eget Paahør.

  Anders *Olsen Toft tilstoed  sidstl: Vaar i et Fæster Øl at have udtappet Øl og Brændeviin tet ved Herløesunds Huuser paa Citantens Grund  og meente ej derved at have fornærmet nogen

  Hr: Fogden Heiberg reserverede sig under denne Sag nærmere aparte Tiltale imod den indstevnte for ulovlig Øl og Brændeviins Sal i Følge den Kongel: Allernaadigste Forordning af 1757 om Misbrugs Afskaffelse med Brændeviins Bruug.

  Citanten udbad de udeblevne Vidner forelagt til neste Ret.

Eragtet

  De udeblevne Vidner Ole Nielsen Herløesund, Lisbet Magnes Dotter og Magne Sætre forelægges under Lovens Falsmaal til neste Som/m/er Ting at møde med deres Provemaal i Sagen, hvilken Kjendelse af Citanten tages beskreven og besørges vedbørlig forkyndt.

 

Hr: Krigs Assessor Falch anmeldte med muntlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Lars Poulsen Herløevær fordie han sidstl: Julii Maaned paa Kirke Vej  og imedens han opholdt sig ved Kirken  har gaaet ude i Citantens Ager og Eng og der har nedtrædet hans Høe og Korn  derom at anhøre Vidner Halvor Johannesen Manger, Johannes Larsen Landsvig og Mons Hansen Herløe  som under Lovens Falsmaal ere kaldede deres Provemaal i Sagen at aflægge og Dom at liide til vedbørlig Undgjeldelse og Processens Omkostning at oprette.

  Johannes Larsen Herløevær mødte paa sin Faders  indstevnte Lars Poulsens Vegne  og vedtoeg lovlig Varsel og tilstoed paa hans Vegne at han ved Kirken har trædet ud i Citantens Ager  som er tet derved paa et Par Favner beliggende.

  Af Vidnerne mødte

Halvor Johannesen Manger  som aflagde Eed og forklarede  sidstl: Augusti Maaned at have seet indstevnte Lars Poulsen Herløevær

 

1773: 152

 

da han var ved Kirken  at have trædet ude i Citantens Ager og Eng  der var uslaaet  og der at have nedtrædet hans Korn og Høe  og det uden nogen Nødvendighed  da han baade kunde staae paa Kirke Gaarden og gaae den almindelige Vej

  og da ingen havde Vidnet viidere at tilspørge  blev han efter Forelæsning dimitteret.

  dernest blev Stevningens Forkyndelse eedelig afhjemlet af de brugte Kaldsmænd Lensmanden Mons Nielsen Schielanger og Niels Olsen sam/m/estæds at være skeet for de udeblevne 2 Vidner i eeget Paahør med 3 Ugers Varsel under Lovens Falsmaal.

  Citanten begjerede de udeblevne Vidner forelagt til neste Ret.

Eragtet

  Lovlig indkaldede men ej mødende Vidner Johannes Larsen Landsvig og Mons Hansen Herløe forelægges under Lovens Falsmaal at møde nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede med deres eedelige Vidnes byrd i Sagen, hvilken Kjendelse Citanten tager beskreven og for vedkom/m/ende besørger forkyndt.

 

            10.  Publ: en Indførsels Forretning i Gaarden Myrtved af 11te Augusti 1772  hvorved for resterende Kongel: ordinaire Skatter hos Mathias Kjører  der samme har ejet  af Beløb 15 rd 5 s  tilligemed Indførselens Omkostning {er gjort}  tilsam/m/en af Beløb 17 rd 5 s  er forkyndt immission og Udlæg udi bemelte Mathias Kjørers ejende Anpart i Gaarden Myrtved  af aarlig Landskyld 1 Pund Smør og 1 1/3 Mæle Malt.

 

Hr: Fogden Heiberg fremlagde til sit Regnskabs Bielæg det stoere Tings Vidne bestaaende af 16 qvæstioner, hvortil af samtlige Almue blev svaret at det forholder sig ligesom forrige Aar uden nogen Forandring, undtagen i Henseende til 3de qv:  det som nu af Jacob Christiansen Oen og Mathias Olsen sammestæds blev anmeldet at de paa det vilde Hav i en sønderslagen Casse havde fundet 6 Sølv Skeer og 2de Russiske Penge  som denne Som/m/er ere funden og de nu i Retten fremviiste  og blev Skeerne inden Retten vejet  og befantes hver at holde 3 Lod 3 ½ Qvintin  og blev hver af Pengene anseet at være værd 80 Copic  eller 5 mrk Danske, Sølvet var af frem/m/et Prøve og havde Anseende til at være slet Sølv  og til 4de qv:  at der paa Gaarden Asch af Hr: Krigs Raad Koren er opsadt en Saug som afvigte Aars Sommer blev brugt  det Hr: Fogden gav tilkjende for ham at være uanmeldet.  og i Henseende 11te og 12te qvæstion forbeholdt Sorenskriveren sig ved Designation at give nærmere Oplysning.   2.  det lille Tings Vidne bestaaende af 2 qvæstioner, hvortil blev svaret at i den Henseende er ingen Forandring fra forrige Aar forefalden.   og 3.  Odels Mandtallet.

 

Johannes Larsen Herløevæhr fremstoed for Retten og beklagelig anmeldede at hans Søster Magdalene Lars Dotter efter derom fremviiste Attest fra Hr: Doctor Buchner under 4de Octbr: 1773 med den spedalske Syge er behæftet  og da hun intet selv er ejende til Betaling for Indlem/m/elsen i St Jørgens Hospital, var han herom Laug Rettens og Almuens Svar begjerende, da det er dem ganske vel bekjendt.

  hvortil af Laug Retten og samtlige Almue blev svaret at det rigtig forholder sig som omspurgt er.

  Comparenten ansøgte dette som et Tingsvidne beskreven meddeelt, der blev bevilget.

 

            11.  Publ: en Odels Lysning af Christian Pedersen Bøe for sin Myntling Elias Andersen Hielmen  til Gaarden Hielmen  af 12te Octbr: 1773

            12.  En ditto af Halvor Larsen Schielanger til 28 4/5 Mark Smørs Leje i Gaarden Landsvig  af ditto dato

 

Hr: Assessor Falch til kjendegav i Mindelighed at være bleven foreenet med indstevnt Anders Poulsen Toft saaledes at denne sidste til Opretning for tilføyede Skade og Processens Omkostning skulle erlægge 5 rd  samt desuden 1 rd i mulct til Sognets Fattige, hvorfore den imod ham i Dag anlagde Sag herved aldeeles frafaldes og ophæves.

 

1773: 152b

 

 

Hr: Fogden Heiberg begjerede Almuen tilspurgt hvor de selv finder det belejligst i Fiskeriets Tiider at erlægge deres Tiende til Kirken og Præsten, som for Almuen blev fremsadt, men da de ikke derom bleve eenige, blev af Laug Retten efter beste Skjøn fastsadt  at for Vinter Parten vilde være belejligst at yde i Hegøe Holmen, Blomvog  Sælsvog og Hennøe, og for de 3 Gaarder Wiig  Thurøen og Midsiøe  i Solsvigen, men for Sommer Fisket  i Herløesund, Korsnæsset og Fladøen og Kiøchelvig.

 

Dernest blev til Laug Rettesmænd for nestanstundende Aar 1774 til Rettens Medbetjening opnævnt og anordnet følgende nye Mænd  1. Jacob Andersen Follesøen  2. Poul Poulsen Follesøen  3. Lars Johannesen Waagenæs  4. Claus Nielsen Nedre Kleppe  5. Haaver Olsen Espetved  6. Halvor Rasmussen Schurtved  7. Johan/n/es Olsen Schurtved  8. Zacharias Olsen Rørsland.

 

Dernest fremlagde Hr: Fogden Heiberg til sit Regnskabs Belæg   4.  Restancen over de ordinaire Skatter  af Beløb 656 rd 5 mrk 11 s   og ditto for forrige Aaringer  375 rd 2 mrk 9 s.   3.  Consumtions Restancen til Beløb 37 rd 72 s   7.  et Tings Vidne ang: Restancen fra Fogden Bildsøes Tiid  hvortil af Almuen og Laug Retten blev svaret at det rigtig forholder sig som omspurgt.   8.  blev Almuen tilspurgt nogen ville Leje Mathias Kjørers Anpart i Gaarden Myrtved  som for resterende Kongel: Skatter er udlagt Hans Mayts: Casse  imod deraf at betale de Kongel: Skatter for indeværende Aar?  hvortil blev svaret nej  da Huusene derpaa ere saa raadne at de ej kand beboes  ej heller ville nogen paa Anbydelse antage den imod Græslejes Svarelse.

 

Hr: Consul Wallace loed anmelde ved mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Opsidderne paa Gaarden Nordre Sælle  Knud Hansen, Rasmus Nielsen, Rasmus Olsen, Rasmus Joensen, Johannes Olsen og Johannes Knudsen  for resterende Laxe Tiende til ham som Kirke Ejer for Aaret 1773  derfore at liide Dom saavel i Hoved Sag som for Processens Omkostning,

  de indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Forkyndelsen under Eed blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd Lensmand Mons Nielsen Schielanger og Niels Olsen sam/m/estæds at være skeed for bemelte indstevnte den 22de Septbr: sidstl: for deres Boepæl i eget Paahør.

  Citanten loed begjere de udeblevne Laug daget til neste Ret.

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej denne sinde mødende Knud Hansen, Rasmus Nielsen, Rasmus Olsen, Rasmus Joensen, Johannes Olsen og Johannes Knudsen  samtlige Opsiddere paa Gaarden Nordre Sælle  gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Og da ingen efter 3de gange Paaraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  er sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Radøe Skibreede 1773

Anno 1773  den 13de Octobris  blev Retten sadt paa Tingstædet Alverstrømmen til et almindeligt Høste  Skatte og Sage Tings Holdelse for

 

1773: 153

 

Radøe Skibreedes Almue  og betjent af Sorenskriveren  Regts: Qvarteermester Haberdorff  og de sam/m/e 8 eedsorne Laug Rettes Mænd som sidstl: Sommer Ting vare tilstæde og her foran i Protocollen f:      ere anførte, overværende Hr: Fogden Heiberg, Bonde Lensmanden Knud Olsvold og øvrige Tingsøgende Almue,

 

hvor da først blev publiceret de sam/m/e 4 Stifts Breve som foran ved Sartors Ting er registered

  dernest fremkom fra Almuen til Publication følgende Breve

            1.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Hielmen i Herløe Skibreede efter afg: Anders Jaensen  begyndt og sluttet den 2den Septbr: 1773.

            2.  En Bygsel Seddel udgiven af Hr: Biskop Friis til Chrispinus Ellingsen paa ½ Løb Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Wetaas  dateret 27de Martii 1773.

            3.  En ditto udgiven af Hr: Krigs Raad Koren til Magne Aamundsen paa 1 Punds Leje i Gaarden Nøetved  dateret 5te Febr: 1773  med hosfulgte Revers.

            4.  En Indførsels Forretning af 30te Septbr: 1773  passeret paa Gaarden Mellingen  hvorved Domhaveren  afg: Oberste Lt: Nicols Sterboe  efter Raadstue Rets Dom er skeed Udlæg udi Hr: Raadstue Skriver Geelmeydens ejende Gaard Mellingen  af aarlig Landskyld 2 Løber Smør og 2 Tønder Malt.

 

Udi Sagen anlagt af Sr: Joachim Heiberg paa afg: Oberste Lt: Nicols Sterboes Vegne som dets Curator bonorum  contra Hr: Raadstue Skriver Geelmeyden  begjerede Procurator Sr: Johan Ludolf Kramer for Citanten den ved seeneste Sommer Ting ergangne Rettens respective Laug Dags Forelæggelse for den indstevnte derhen igjentagen og fornyet  at han derefter haver at møde og Sagen at tilsvare til nestholdende Som/m/er Ting for dette Skibreede, paa det han kand være betagen al Anledning til at kunde besværge sig over at den ikke saa betimelig, som han formeener skee burde, er vorden ham forkyndt  og under al lovlig Forbeholdenhed til Sagens viidere Frem/m/e fra Citantens Siide

Eragtet

  Retten igjentager og fornyer den sidstl: Som/m/er Ting for Hr: Raadstue Skriver Geelmeyden ergangne Laug Dag derhen at han til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede haver at møde og Sagen at tilsvare.

 

            5.  Publ: et Skjøde udgivet af Magne Monsen Indsylte til hans Søn Mons Magnesen paa 9 Mark Smør og 9 Kander Malts Leje i Gaarden Indsylte for 20 rd  af 13de Octobris 1773.

            6.  Et ditto udgiven af Michel Monsen Kolstad til Aamund Nielsen Boge paa 9 Mark Smør og 6 Kander Malts Leje i Gaarden Boge for 26 rd  af ditto dato.

            7.  En Bygsel Seddel udgiven af Anders Johannesen Biørcheland til Thomas Nielsen paa 12 Mark Smør og 8 Kander Malts Leje i Gaarden Grinden  dateret 13de Octbr: 1773  med hosfulgte Revers.

            8.  En Odels Lysning udgiven af Hans Olsen Indre Sæbøe for hans Faster Søn Simon Siursen til 19 8/10 Mark Smør og 8 4/5 Kande Malt og 4 2/5 Skilling Penge i Gaarden ytre Sæbøe  dateret 13de Octbr: 1773.

 

Joen Michelsen Qvalem fremstoed for Retten og anmeldede at hans Naboe Anders Olsen Waagenæs efter derom fremlagde Attest fra Stads Physico Hr: Doctor Bruchner under 10de Septbr: a: c:  med den spedalske Syge er behæftet  uden at være noget ejende til at betale for Indlemmelsen i St Jørgens Hospital, der er bekjendt saavel for Laug Retten som meenige Almue, hvis Svar han derom ydmygst begjærede indhentet, hvortil af Laug Retten og samtlige Almue blev svaret at det aldee[les]forholder sig som omspurgt er.

  Comparenten {var} \bad sig/ dette som et Tings Vidne beskreven meddeelt, der blev bevilget.

 

1773: 153b

 

 

Dagen nestefter vedvarede Sage Tinget, hvor da blev publiceret

            9.  en Indførsels Forretning hos Jacob Larsen for resterende Kongel: Skatter 5 Rdlr 2 mrk 13 s  tilligemed Exsecutions Omkostning  tilsam/m/en 7 rd 5 s  udi hans ejende Huus paa Gaarden Øvre Manger  dateret 13de Maji 1773

            10.  Et Skjøde udgiven af Hans Olsen Dalland til hans Søn Hans Hansen paa 21 Marker Smørs Leje i Gaarden Dalland for 21 rd  dateret 14de Octbr: 1773.

            11.  En Bygsel Seddel udgiven af Magister Daae til Raagnald Willumsen paa 1 Pund Smør og 16 Kander Malts Leje i Gaarden Ystebøe  dateret 14de April 1773  med vedfulgte Revers.

            12.  En Bygsel Seddel udgiven af Hans Hansen og Hans Olsen Dalland samt Johannes Monsen Herland  til Joen Olsen paa 17 ½ Mark Smørs Leje i Gaarden Dalland  dateret 14de Octbr: 1773  med Revers.

            13.  En ditto udgiven af Rasmus Magnesen Dahle som Laug Værge for Enken Malene Clemets Dotter Hielmen  til Torbiørn Stephens\en/ {Dotter} paa 9 Mark Smør og 6 Kander Malts Leje i Gaarden Halland (Helland?)  imod Vilkor til Aftræderen Herman Monsen og Hustrue  dateret 14de Octbr: 1773  hvorhos fulgte en ligelydende Revers.

            14.  En Indbyrdes Bebrevelse imellem Erich Knudsen ytre Helle og hans Hustrue Marthe Ols Dotter  dateret 25de Junii 1773.

 

Klokkeren til Mangers Præstegjeld  Halvor Jensen Morchen  gav tilkjende med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Johannes Johannesen Qvalem for resterende 3 Aars Klokker Told fra 1768 til 1772 incl:  derfore at liide Dom til Betaling saavelsom at oprette dette Søgemaals foraarsagede Omkostninger,

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, thi fremstoed de brugte Stevne Vidner Lensmand Knud Olsvold og Haaver Indhelle, som med opragte Fingre efter Loven bevidne  \den 27de Septbr:/ at have indstevnet Johannes Qvalem til dette Ting i eget Paahør.

  Citanten paastoed aarlig 18 Marker \Korn/ udi Klokker Told saaledes som fra umindelige Tiider har været brugeligt over heele Sognet  der er den ganske Almue bekjendt  og nu udbad Laug Dag for den udeblevne til neste Ret.

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej denne sinde mødende Johannes Johannesen Qvalem gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Ligesaa anmeldte og Klokkeren udi Mangers Sogn Halvor Jensen Mørchen med muntlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Mons Michelsen Qvalem for resterende 3 Aars Klokker Told fra 1768 til 1772 incl:  á 18 Marker Korn Arlig  at liide Dom til Betaling tilligemed Processens Omkostning;

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, thi blev Indvarslingen under Eed afhjemlet {afhjemlet} af de brugte Kaldsmænd Lensmand Knud Olsvold og Haaver Indhelle at være skeed den 27de Septbr: sidstl: i den indstevntes eget Paahør.

  Citanten erindrede om Laug Dag for den udeblevne til neste Ting.

Eragtet

  Lovlig indstevnte Mons Michelsen Qvalem gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare

 

1773: 154

 

 

Efter Hr: Fogden Heibergs Forlangende blev Almuen tilspurgt hvor Præstens og Kirkens Tiende belejligst for dem kand erlægges i Fiskeriets Tiider, hvortil af den tilstædeværende Almue blev svaret  at for Vinter Fiskeriet var det belejligst Hennøe, Sælsvogen, Heggøe Holmen og Blomvogen  og for Som/m/er Fisket paa Korsnæsset paa Fladøen.

 

Hr: Danckert Heiberg  som Ejer af Gjæstgiver og Skyds Skaffer Stædet Kiilstrøm/m/en  forlangede den Deel af Almuen, som derunder til Skyds er henlagt, tilspurgt om de  som hidindtil brugeligt haver været, vil erlægge 1 mrk Aarl: á Mand  og derfore indestaae een for alle og alle for een, for den Frie skyds dennem paaligger at forrette  eller og sam/m/e in natura at forrette, hvorpaa af samtlige tilstædeværende Almue  omtrent en Snees i Tallet  eenstem/m/ig blev svaret at de  som hidindtil brugeligt  dertil ville svare 1 mrk aarlig á Mand.

  Reqvirenten forbeholdt sig dette nærmere af Kirke Bakkerne for den øvrige Almue at bekjendtgjøre  hvorefter han saae sig beføyet at antage de øvriges Stiltienhed som samtliges Samtykke hertil, saavelsom og i extraordinaire Overhaande Skyds Tilfælde efter fremlæggende Specification at faae reparteret paa Almuen hvad der skulle overstige det de herefter contribuerer, hvornest han udbad sig dette som et Tings Vidne in forma beskreven, der blev bevilget.

 

Dernest blev af Hr: Fogden Heiberg fremlagt til hans Regnskabs Bielæg   1.  det stoere Tings Vidne bestaaende af 16 qvæstioner, hvortil af Almuen blev svaret at det uden Forandring forholder sig ligesom forrige Aar  og forbeholder Sorenskriveren sig i Henseende den 11te og 12te Post ved Decignation at give nærmere Oplysning.   2.  det lidet Tings Vidne  hvortil og blev svaret at dermed ingen Forandring fra forrige Aar er skeed.   3.  Odels Mandtallet.   4.  Consumtions Restancen  der beløber for 1772 24 rd 8 s   5.  Restancen af de ordinaire Skatter beløber sig for dette Aar  837 Rdlr 2 mrk 12 s   for afvigte Aar  341 rd 5 mrk 12 s   og Procento Skatten  28 rd 4 mrk 14 s   6.  om Restancen fra Fogden Bildsøes Tiid blev svaret af Almuen og Laug Retten at det forholder sig som omspurgt.

 

Dernest blev Laug Rettesmænd for nest anstundende Aar 1774 opnævnet  og opnævnet følgende nye Mænd  1. Niels Olsen Soleim  2. Johannes Johannesen ytre Sæbøe  3. Carl Nielsen Kaalaas  4. Mons Ellingsen Sædahl  5. Ingebrigt Joensen Indhelle  6. Haaver Knudsen Indhelle  7. Rasmus Magnesen Noranger  og 8. Mathias Hansen Ystebøe.

 

Og da ingen efter 3de gange Udraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  er samme herved sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Alenfiths Skibreede 1773.

Anno 1773  den 15de Octobris  blev Retten sadt paa Tingstædet Alverstrøm/m/en til et almindeligt Høste  Skatte og Sage Tings Holdelse for Alenfiths Skibreedes Almue  og betjent af Sorenskriveren  Regts: Qvarteermester Haberdorff  med de sam/m/e 8 eedsorne Laug Rettes mænd som sidstl: Som/m/er Ting var tilstæde og her foran f:     ere anførte, overværende Hr: Foged Heiberg, Bonde Lensmanden og øvrige Tingsøgende Almue,

 

hvor da først blev publiceret de 4 Stifts Breve der her foran ved Sartors Ting ere registerede,

  dernest indkom fra Almuen til Publication følgende Breve

            1.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Heimvigen i Hossanger Skibreede den 27de April 1773 efter afg: Halvor Johannesen.

 

1773: 154b

 

            2.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Toftinge her i Skibreedet den 30te April 1773 efter afdøde Johannes Bendixen.

            3.  Et ditto forrettet paa Gaarden Monstad d: 1te Maji 1773 efter Koenen Ragnele Lars Dotter.

            4.  Et Skjøde udgiven af Hr: Capitaine Dahl og Broder Sr: H: F: Dahl til Ole Erichsen paa 2 Pund og 6 Mark Smørs Leje i Gaarden Monstad for 115 Rdlr  dateret 1te Octbr: 1772.

            5.  En Bygsel Seddel udgiven af Hr: Magister Ludvig Daae til Ole Bottolphsen paa 1 Pund Smør og ½ Mæle Malts Leje i Gaarden Langenæs  dateret 13de April 1773  med hosfulgte Revers.

            6.  En ditto udgiven af Hr: Capitaine Krog til Ole Monsen paa 18 Mark Smør  ¼ Tønde Malt og ½ Faars Leje i Gaarden Eickeland  dateret 2den Januarii 1773  med vedfulgte Revers.

            7.  En Pante Obl: udgiven af Ole Erichsen Monstad til hans Fader Erich Olsen Møchisvold  stoer 30 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Anpart udi Gaarden Monstad  af Skyld 2 Pund og 6 Mark Smør  dateret 15de Octbr: 1773.

            8.  En ditto udgiven af Ole Andersen Fischesæter til Anders Bastesen Michelthun  stoer 13 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Anpart udi Gaarden Fischesæter  af Skyld ½ Pund og 6 Mark Smør og 6 Kander Malt  dateret 15de Octbr: 1773.

            9.  En ditto udgiven af Anders Olsen Fischesæter til Simon Nielsen Igeland  stoer 31 Rdlr  mod 1te p:tets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden Fischesæter  af Skyld 18 Mark Smør og 6 Kander Malt  dateret 15de Octbr: 1773.

            10.  En ditto udgiven af Ole Nielsen Tidtland til Mons Aslachsen Nedre Qvame  stoer 30 Rdlr  mod 1te P:tets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden Nore Tidtland  af Skyld 1 Pund 12 Mark Smør og 6 Kander Malt  dateret 15de Octbr: 1773.

            11.  En ditto udgiven af Siur Olsen Seim til Peder Odsen Giernæs paa Voss  stoer 99 Rdlr  mod 1te P:tets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden Seim  af Skyld 1 Pund 21 Mark Smør og 5/8 Huud  dateret 15de Octbr: 1773.

 

Hr: Fogden loed ved Fuldmægtig Sr: Cort Kramer anmelde med muntlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Halvor Knudsen Søre Fæste fordie han skal have overfaldet paa Vejen Anders Pedersen Nore Fæste  og voldeligen behandlet ham  derfore at liide Dom til vedbørlig Undgjeldelse og Processens Omkostning at erstatte  samt at anhøre derom Vidnerne Niels Olsen Søre Fæste, Ole Jacobsen Tvedten, Helge Besses Dotter Schare, Brithe Mons Dotter, Inger Ols Dotter og Kari Sebiørns Dotter  alle fra Gaarden Fæste  hvilke samtlige under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge deres eedelige Vidnesbyrd i Sagen, ligesom og Anders Pedersen Nore Fæste tillige er indkaldet at tilsvare sin Anmeldelse om denne Tildragelse.

  ingen af de indstevnte mødte efter Paaraab, thi blev Forkyndelsen eedelig afhjemlet {af de brugte Kaldsmænd} at være skeed med 14 Dages Varsel for alle de bemelte indstevnte i eget Paahør og Boepæl  og Vidnerne i sær under Lovens Falsmaal  af de brugte Kaldsmænd Lensmanden Knud Johannesen Storoxe og Johannes Knudsen Schare.

  Citanten bad de udeblevne forelagt til neste Ret.

Eragtet

  Lovlig indstevnte Halvor Knudsen Søre Fæste gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare  ligesom og Vidnerne Niels Olsen Søre Fæste, Ole Jacobsen Tveten  Helge Besses Dotter Schare, Brithe Mons Dotter, Inger Ols Dotter og Kari Sebiørns Dotter fra Gaarden Fæste  forelægges under Lovens Falsmaal til sam/m/e Tiid at møde med deres Provemaal i Sagen, endelig lavdages og Anders Olsen Nore Fæste til sam/m/e Tiid  Angivelsen at tilsvare.

 

1773: 155

 

 

Hr: Fogden Heiberg fremlagde til sit Regnskabs Bielæg   1.  det stoer Tings Vidne bestaaende af 16 qvæstioner  hvortil blev svaret at det i et og alt forholder sig ligesom forrige Aar uden nogen Forandring  og i Henseende 11te og 12te Post forbeholder Sorenskriveren sig ved Aarets Udgang ved Designation at give nærmere Oplysning.   2.  det lille Tings Vidne bestaaende af 2 qvæstioner, hvortil blev svaret at i denne Henseende er ingen Forandring dette Aar skeed   3.  et ditto om Gjæstgiverierne, hvortil blev svaret at de ej bruge anden Næring   4.  Odels Skatts Mandtallet   5.  Restancen af de ordinaire Skatter beløber sig for indeværende Aar 554 Rdlr 3 mrk 1 s   for de foregaaende Aaringer  216 Rdlr 2 mrk 9 s   og 6.  Consumtions Restancerne til 1772 Aars Udgang beløber 3 Rdlr.

 

Dernest blev til Laug Rettes Mænd for nest anstunde[nde] Aar 1774 opnævnet og anordnet følgende nye Mænd  1. Lars Jacobsen Øvre Tvedt  2. Michel Johannesen Erstad  3. Hans Aslachsen Indre Fosse  4. Stephen Christiansen Sælevold  5. Gullach Olsen Totland  6. Haldor Olsen Klevdahl  7. Ole Monsen Eicheland  og 8. Lars Monsen Storoxe.

 

Og da ingen efter skeede Udraab havde meere ved Sage Tinget at udrette  blev sam/m/e sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Guulens Skibreede 1773.

Anno 1773  den 18de Octobris  blev Retten sadt paa Tingstædet Schieriehavn til et almindeligt Høste Tings Holdelse for Guulens Skibreedes Almue  og betjent af Sorenskriveren  Regts: Qvarteermester Haberdorff  og de sam/m/e 8 eedsorne Laug Rettes Mænd som sidstl: Som/m/er Ting vare tilstæde og her foran f:     Specificerede  undtagen at Mons Siursen øvre ØstGuulen denne sinde selv sad Retten, i hvis Stæd Joen Hantved forhen var, overværende udi Retten Kongel: Mayts: Foged Hr: Heiberg, Bonde Lensmanden og øvrige Tingsøgende Almue,

 

hvor da først blev publiceret de sam/m/e 4 Stifts Breve som ved dette Aars Høste Tinge for Sartors Skibreede ere registerede.

 

Hr: Fogden Heiberg anmeldede ved skriftlig Stevnemaal af 20de Septbr: sidstl: at have ladet ind kalde eendeel derudi benævnte Personer fordie de haver handlet {med} en Tyv navnlig Poul Larsen endeel Fiske og Korn Vahre  derom at anhøre Vidner og Dom at liide, ligesom og Hr: Capitaine Brygger  den bestaalne Sr: Rappe  og Lensmanden Hans Miømnen som Defensor for de Saggivne tillige ere indkaldede  alt efter Stevningens nærmere Formeld  der er saaledes lydende. Endelig til kjende gav og Hr: Fogden ved mundtlig Stevning at have indkaldet Tyven  bemelte Poul Larsen Beraas  til at anhøre Vidnerne.

  de ind stevnte mødte ikke efter Paaraab, thi blev den skriftlige Stevnings Forkyndelse eedelig afhjemlet af de brugte Stevne Vidner Hans Miømnen og Ole Siursen Hatlevig at være skeed den 1te  2den og 3die Octbr: \a: c:/ efter deres Paategning i de samtlige ind stevntes eget Paahør for deres Boepæle.

  Hr: Fogden gav tilkjende at de brugte Varselsmænd til den mundtlige Stevnings Forkyndelse formoedentlig formedelst Uvæjr vare udeblevne  saavelsom og den indstevnte Poul Larsen Beraas muelig af sam/m/e Aarsag eller Sygdoms Forfald, hvorfore han forbeholdt sig ved skriftlig Continuations Stevning hannem at indkalde til en Extra Ret  der for Tiiden ej kand beram/m/es formedelst andre paa Haanden værende bestemte Forretninger, men nærmere herefter af Dom/m/eren kand blive at fastsætte, til hvilken han og udbad samtlige indstevnte

 

1773: 155b

 

saavel Parter som Vidner forelagte.

Eragtet

  Samtlige de i den skriftlige Kald Seddel benævnte saavel Parter som Vidner forelægges til en Extra Ret som nærmere af Sorenskriveren skal vorde fastsadt  og Vidner\ne/ i sær under Lovens Falsmaal at møde med deres Provemaal i Sagen, til hvilken Tiid det og vil paaligge actor at indkalde Poul Larsen Beraas ved Continuations Stevning, da den første ham givne Varsels Forkyndelse ej er bleven afhjemlet.

 

Dernest indkom fra Almuen til Publ: følgende Breve.

            1.  Et Skifte Brev efter Myndtlingen Marthe Ivers Dotter Dahle af 17de Maji 1773

            2.  Et ditto forrettet paa Gaarden Hilde efter afg: Jetmund Jacobsen Hilde  af 5te Julii 1773.

            3.  Et ditto forrettet paa Gaarden Todtlandsdahlen efter afg: Anne Ols Dotter  begyndt den 27de April og sluttet den 1te Augusti 1773.

            4.  En Bygsel Seddel udgiven af Hr: Etats Raad og Laugmand Bager til Ole Rognaldsen paa 13 ½ Mark Smørs Leje i Gaarden Birchnæs  dateret 3die Decembris 1772  med vedfulgte Revers.

            5.  Et Skjøde udgiven af Hr: Biskop Arentz til Michel Joensen paa 1 Pund Smørs Leje i Gaarden Brananger for 48 Rdlr  dateret 4de Octbr: 1773.

            6.  Et ditto udgiven af ditto til Bendix Lassesen paa ligge Skyld i sam/m/e Gaard for liige Summa  af ditto dato

            7.  En Pante Obl: udgiven af Madame Sommer til Sr: Herman Garman  stoer 150 Rdlr  med Pant udi hendes ejende Andeel udi Gaarden Neerdahl  af aarlig Landskyld \2? Pund/ 18 Mark Smør og 1 Pund 12 Mark Smørs Leje i Gaarden Berge  dateret 28de Maji 1773.

            8.  Et Skjøde udgiven af Sr: Danckert D: Heiberg til Joen Christiansen paa Gaarden Keilevold  af Skyld 2 Løb Smør  for 288 Rdlr  dateret 4de Julii 1773

            9.  En Pante Obl: udgiven af Joen Christiansen Keilevold til Hr: Danckert D: Heiberg  stoer 120 Rdlr  med 1te P:tets Pant i Gaarden Keilevold  af Skyld 2 Løb Smør  dateret 18de Octbr: 1773.

            10.  Fornyelse af en Pante Obl: udgiven af Sr: Gabriel Jæger til Hr: Sorenskriver Johan Garman  stoer 250 Rdlr  dateret 9de Xbr: 1754 og ting lyst den 29de Maji 1755, der nu ved Paategning af 18de Octbr: 1773 fornyes.

            11.  En Contract imellem Sr: Gabriel Jæger og Lensmanden og Laug Retten med fleere meenige Mand af Guulens Skibreede paa samtlige Almuens Vegne ang: Betalingen for Tinghold  dateret 19de Maji 1773.

            12.  En Bygsel Seddel udgiven af Stifts Provsten Hr: Magister Mossin til Joen Asbiørnsen paa 1 Pund 12 Mark Smør  9 Kander Malt og 1 Mark 8 s Faars Leje i Gaarden Grindem  dateret 16de Junii 1773  med hosfulgte Revers.

 

{Iver Bottolphsen og Philip Bottolfsen  begge Opsiddere paa Gaarden Unneland  Lindaas Præsteboel Allernaadigst benificeret  under Matriculs No 3  hvoraf den første bruger 16 ½ Mark Skatte Skyld og 15 ?/13 Mark Smør Landskyld og 2 ?/4 Mark Fisk}   NB  formedelst urigtig Opgivende af Comparenterne om Skylden af deres paaboende Brug  er forestaaende udslettet.

 

Dernest fremstoed de 2de Opsiddere og Lejlændinger paa Gaarden Unneland her i Skibreedet under Matricul No 3  Iver Bottolphsen og Philip Bottolphsen  hvoraf den 1te bruger 22 Mark Smør Skatte Skyld og 20 4/13 Mark Smør og 3 5/13 Mark Fisk

 

1773: 156

 

Landskyld  og den anden  nemlig Philip  11 Mark Smør Skatteskyld og 10 2/13 Mark Smør og 1 9/13 Mark Fisk Landskyld, hvilke begge vemodelig anmeldede at nogle Uger før sidstl: Juul opkom paa deres paaboende Gaard ved Natte Tiider en pludselig Vaade Ild, hvorved i største Hast blev lagt i Aske følgende paa deres paaboende Anpart staaende Huuse  nemlig 2de Stue Bygninger  et Ild Huus og en saakaldet Sænge Boe, der tillige fortærede deres der værende ringe Løsøre Effecter og Korn Vahre  der ej kunde reddes da de halv nøgne maatte forlade Huusene  der alle stoed i Brand da bemærkede Ilden, det de vidste var Laug Retten og meenige Almue bekjendt  hvorfore de desangaaende begjerede deres Svar indhentet, hvortil af Laug Retten og Almuen blev svaret at det desværre ikke uden alt for vist forholder sig som omspurgt.

  Comparenterne anholdt om dette at vorde meddeelt in forma beskreven som et Tings Vidne, der af Retten blev bevilget.

 

Mons Rasmussen Oppedahl anmeldte at have skudt 6 unge Ulve, hvortil Skindene i Retten blev anviiste og mærkede og derefter af Hr: Fogden betalt 1 Rdlr for hvert Skind.

  Ligesaa frem viiste og Knud Houcheland Skindet af en voxen Biørn  der blev mærket og derfore betalt ham Skud Penge 2 Rdlr.

 

            13.  Publ: en Bygsel Seddel udgiven af Hr: Biskop Arentz til Mathias Hansen Henricsbøe paa ½ Løb Smør  1 Pund Fisk og 1/3 Deel Faar i Gaarden Henrichsbøe  dateret 12te Maji 1773  med vedfulgte Revers.

            14.  En ditto udgiven af Hr: Magister Ludvig Daae til Mathias Andersen paa 20 ¼ Mark Smør samt ¼ Tønde og 1 ½ Kande Korns Leje udi Gaarden Hosteland  dateret 30te Septbr: 1773.

            15.  Et Skjøde udgiven af Mons Nielsen Aaneland til Sr: Engel Olsen paa 12 Mark Smør og 2 Mark Fisks Leje i Gaarden Aaneland for 20 Rdlr  dateret 19de Octbr: 73.

            16.  Et ditto udgiven samme dato af Joen Pedersen Øvre Oppedahl til hans Søn Otto Joensen paa 1 Pund Smørs Leje udi Gaarden Øvre Oppedahl for 20 Rdlr:

            17.  En Bygsel Seddel udgiven af Hr: Biskop Arentz til Mons Iversen paa 1 Pund Smør  ¼ Vog Fisks Leje i Gaarden Hougsdahl  dateret 30te Augusti 1773  med vedfulgte ligelydende Revers.

            18.  En ditto udgiven af Hr: Provsten Dressing til Joen Ottesen paa 6 Mark Smørs Leje i Gaarden Kiddøen  dateret 19de Octbr: 1773  med Revers.

            19.  En ditto udgiven af Hr: Magister Ludvig Daae til Claus Siursen paa 2 Pund og 6 Mark Smørs Leje i Gaarden Riisnæs  dateret 2den Augusti 1773  med vedfulgte Revers.

            20.  En ditto udgiven af Sr: Engel Olsen Nosdahl til Michel Hansen paa 12 Mark Smør og 2 Mark Fisks Leje i Gaarden Nore Aaneland  af 19de Octbr: 1773  med hosfulgte Revers.

            21.  En ditto udgiven af Sr: Gabriel Jæger som Mandatarius af deels Arvinger efter Jetmund Jacobsen Hilde  til Ole Ottesen paa 1 Pund og 12 Mark Smørs Leje i Gaarden Hilde  dateret 20de Octbr: 1773  med vedfulgte Revers.

 

Efter Hr: Fogden Heibergs Forlangende blev Almuen tilspurgt hvor Kirkens og Præstens Tiende i Fiskeriets Tiider belejligst kunde erlægges, hvortil af Laug Retten og Almuen blev svaret  at for Vinter Fiskeriet blev det beqvem/m/est at yde sam/m/e paa Fiskeværerne Fedie og Bi.holmen(?)  og for Som/m/er Fiskeriet paa Evenvigs Præstegaard og Sandnes.

 

Dernest blev af Hr: Fogden Heiberg fremlagt til sit aflæggende Regnskabs Belæg   1.  det stoere Tings Vidne bestaaende

 

1773: 156b

 

af 16 qvæstioner, hvor til af Almuen blev svaret at det i alt forholder sig ligesom forrige Aar uden nogen Forandring, og forbeholder Sorenskriveren i Henseende 11te og 12te qv: ved Designation at gjøre nærmere Forklaring ved Aarets Udgang.   2.  det smaa Tings Vidne ang: Fiske Voger og Qverner samt Huusmænds og Engeslet Pladser, hvortil blev svaret at i den Henseende er ingen Forandring dette Aar skeed.   3.  Odels Mandtallet der paa Som/m/er Tinget er fremlagt   4.  Aftags Tings Vidnet, hvortil blev svaret at de meere forringes end forbedres  og derfore intet Tillæg kand taale.   4.  et Tings Vidne om Gabriel Jæger bruger anden Handel end Gjæstgiveriet, hvortil blev svaret nej.   6.  om Arnfind Larsen Hougsvæhr i Aaret 1770 var i stadig Aars Tjeneste  og ej befattede sig med Handel?  Hvortil blev svaret at han siden 1764 Aars Udgang ej har befattet sig med Handel saavidt dem er bekjendt  og ellers været i Aars Tjeneste.   7.  ang: Restancen fra Fogden Bildsøes Tiid, hvortil blev svaret at det rigtig forholder sig som omspurgt.   8.  Restancen af Consumtionen beløber sig til 1772 Aars Udgang 26 Rdlr 32 s   9.  Restancen af de ordinaire Skatter beløber for indeværende Aar 494 Rdlr 5 mrk 6 s   for forrige Aaringer  204 rd 2 mrk 14 s   og ProCento Skatten  46 Rdlr 3 mrk 12 s

 

Dernest blev til Rettens Medbetjening for nestanstundende Aar *1773 (1774) opnævnet og anordnet følgende nye Laug Rettesmænd  1. Joen Iversen Houge  2. Joen Arnesen Løetved  3. Ole Hendrichsen Floelie  4. Ole Larsen Biørøen,  5. Ole Olsen Houge  6. Lars Olsen Troedahl  7. Siur Jørgensen Matre  og 8. Niels Nielsen Soleim.

 

Og da ingen efter skeede 3 Udraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  er sam/m/e herved sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Lindaas Skibreede 1773.

Anno 1773  den 22de Octobris  blev Retten sadt paa Tingstædet Alverstrømmen til et almindeligt Høste Tings Holdelse for Lindaas Skibreedes Almue  og betjent af Sorenskriveren  Regts: Qvarteermester Haberdorff  og de sam/m/e 8 eedsorne Laug Rettes Mænd som sidstl: Sommer Ting vare tilstæde og her foran f:     ere anførte, overværende Hr: Foged Heiberg; Bonde Lensmanden og øvrige Tingsøgende Almue,

 

hvor da først blev publiceret de sam/m/e 4 Stifts Breve som her foran ved Høste Tinget for Sartors Skibreede ere registerede.

  dernest indkom fra Almuen til Publication følgende Breve.

            1.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Heimvigen i Hossanger Skibreede den 27de Aprilis 1772 efter afdøde Halvor Johannesen.

            2.  Et ditto forrettet paa Gaarden Hielmen i Herløe Skibreede efter afdøde Anders Hansen den 2den Septbr: 1773.

            3.  Et ditto forrettet paa Gaarden Leervog her i Skibreedet den 3die Julii 1773 efter afdøde Agotta Hans Dotter.

            4.  Et ditto forrettet d/en 5te ejusdem paa Gaarden Hopland efter Jetmund Jonsen.

            5.  Et Skiøde udgiven af Anders Olsen Nedre Tvedt som Laug Værge for Enken Marthe Lars Dotter med fleere  til Hr: Krigs Assessor Falch paa 23(?: 22 er retta til 2?) Mark Smør og 23 Kander Malts Leje i Gaarden Loftaas for 40 rd  dateret 12te Octbr: 1773

            6.  Et ditto udgiven af Sr: H: F: Dahl til {Ole Erichsen} Thomas Larsen Qvalvogen paa Ole Erichsens Brug i Gaarden Rebnor  af Skyld 1 Pund og 12 Mark Smør  for 50 Rdlr  dateret 30te Junii 1773.

            7.  Et ditto udgiven af Ole Magnesen Hopland til Einer Monsen Lechvold paa 18 Mark Smør  \6 K: M:/ og 18 Mark Fisks Leje i Gaarden Lechvold for 66 Rdlr  dateret 10de Julii 1773

            8.  aflyst en Pante Obl: udgiven af Madame Haar den 3de Januarii 1773  stoer 2990 Rdlr  til Hr: Biskop Friis  og tinglyst den 10de Octbr: 1765, der efter Paategning af Creditors Fuldmægtig Sr: Jacob Rieck af 12 Xbr: 1765 er indfriet og derfore herved mortificeres.

 

1773: 157

 

            9.  Aflyst en Pante Obligation udgiven af Sogne Præsten til Lindaas  Hr: Magister Ludvig Daae  til Hr: Biskop Friis  dateret 23 Xbr: 1765  stoer 2990 Rdlr  og tinglyst den 13de Octbr. 1766, der nu efter vedhæftede Qvitering af 3die Junii 1773 er indfriet og betalt og derfore herved mortificeres.

            10.  En Bygsel Seddel udgiven af Hr: Biskop Arentz til Knud Olsen paa 18 Mark Smør  8 ¼ Kande Malt og ¼ Faars Leje i Gaarden Fondenæs  dateret 24de Julii 1773  med Revers.

 

Hr: Danckert D: Heiberg mødte i Retten og tilkjendegav at han til dette Ting ved mundtlig Varsel har ladet indkalde for Udeblivelse med Frie Skyds efter Tilsiigelse af Skyds Skafferen Halvor Olsen af det indre Skafferie af Lindaas Skibreede  Lejlendingen paa Gaarden Brunsland  Iver Hendrichsen  da han tilkom at {forret} Skydse{n ved} de militaire Sessions Deputerede fra Skyds stædet Kiilstrøm/m/en til næste Skyds Skifte Alverstrøm/m/en, hvor til Citanten maatte leje og betale andre i Stæden, derfore at liide Dom til Erstatning saavelsom Bøders Udreedelse efter Skyds Forordningen og Søgemaalets Omkostning at oprette, {Den indstevnte mødte ikke} saavelsom derom at anhøre Vidnet  Skydsskafferen Halvor Olsen  der under Lovens Falsmaal er indkaldet at aflægge Provemaal i Sagen.

  Indstevnte Iver Hendrichsen mødte ikke efter Paaraab, thi fremstoed de brugte Kaldsmænd Lensmanden Lars Fieldsende og Iver Joensen Waage  der med oprakte Fingre afhjemlede Forkyndelsen at være skeed med 14 Dages Varsel i eeget Paahør og Boepæl.

  Citanten fremstillede derpaa

Skafferen Halvor Olsen  der aflagde Eed og forklarede  sidstl: Maji Maaned at have faaet ordre fra Lensmanden at tilsiige frie Skyds for DeHr:er Sessions Deputerede  32 Mand at møde paa Kiilstrøm/m/en Mandags Aften den 10de Maji, hvorpaa han tilsagde 25 Mand selv mundtlig  deels hjem/m/e i deres Huuse og deels andenstæds, men hvoriblant indstevnte Iver Hendrichsen ikke var, ikke heller Gullach Træland  ikke heller Lars Houge, ikke heller Gudmund Hundven, hvilke bemelte 4 Mænd han ikke fandt hjem/m/e Mandagen Formiddag da han var ved deres Huuser  og deels af deres Hustruer og deels af deres Børn fik at høre at de ikke var hjem/m/e, men blev sagt at de vare i Kiilstrøm/m/en paa Sessionen  omtrent 1 ½ Miil fra deres Hjem, hvorpaa han {ved andre loed dem} befalede Ingebrigt Øvre Skodven og Anders Houge, Siur Hougsmyhr og Joen Maraas at tilsiige forbemelte 4 paa Kiilstrøm/m/en, hvorpaa Vidnet begav sig hjem til sit Huus uden at tilsiige fleere.

  hvorpaa Vidnet blev dimitteret fra Retten efter at være sin Forklaring af Protocollen forelæst og sam/m/e rigtige Tilførsel at have tilstaaet, hvorhos han fremlagde en skriftlig Beretning om hvorledes med bemelte Skydses Tilsiigelse var tilgaaet  det han sagde selv at have skrevet, der er saaleedes lydende.

  Citanten begjærede Sagen udsadt til førstanstundende Som/m/er Ting og reserverede sig sin Ret for Søgemaalets Spilde samt alle deraf flydende Omkostninger hos Skyds Skafferen Halvor Olsen  hvilken han anseer efter det passerede som den rette SagVolder.

Eragtet

  Sagen udsættes efter Citantens Begjæring til nestk: Som/m/er Ting.

 

Hr: Danckert D: Heiberg tilkjendegav til dette Ting at have indkaldet med mundtlig Varsel Ole Larsen Hopland for Udeblivelse med Frie skyds sidstl: Augusti Maaned  da han ved Skyds skafferen i Kiilstrøm/m/en  Michel Nielsen  blev tilsagt at skydse Provsten paa Visitats, i hvis Stæd Citanten maatte besørge andre  derfore at liide Dom til Bøders Udreedelse og denne Rettergangs Omkostning at erstatte.

  indstevnte Ole Larsen Hopland mødte og vedtoeg lovlig Varsel og sagde ej at have været hjem/m/e da Skafferen var hos hans {at ti} Naboer at tilsiige den paastevnte Skyds, men var den Tiid ved Qvernen, og formeener for

 

1773: 157b

 

Skyds at være befriet da han ikkun er Huusmand og i den Tiid ej forhen har forrettet Skyds.

  Citanten begjerede Sagen udsadt til nestk: Sommer Ting  for da med Tings Vidne og Skyds Skafferens Provemaal at afbeviise Søgemaalets Rigtighed, som blev bevilget.

 

Videre tilkjendegav Hr: Danckert D: Heiberg med mundtlig Varsel til dette Ting at have ind kaldet Mons Olsen Hopland for Udeblivelse med Frie Skyds til Provste Visitats sidstl: Augusti Maaned  uagtet dertil bekomne Tilsiigelse ved Skyds Skafferen Michel Nielsen, derfore at liide Dom til Bøders Udreedelse og Processens Omkostning at erstatte.

  Indstevnte Mons Olsen Hopland mødte og vedtoeg lovlig Varsel og tilstoed at være tilsagt til den paastevnte Frie Skyds, men vilde ej udrette denne tilsagde Skyds da han nest forrige Febr: Maaned havde skydset Hr: Capitaine Budde til Søe Enrollerings Sessionen, og bad Skafferen at fare til neste Gaard Bergsvig at tilsiige Beboerne der  da de ej havde været i Skyds, men skulle de vegre sig derved  ville Comparenten forrette Skydsen.

  Citanten declarerede at han ikke længere end fra Maj Maaneds Begyndelse dette Aar havde paataget sig ved sin Dreng Michel Nielsen at forrette Skyds Skafferiet ved Kiilstrøm/m/en  samt ved denne Skyds Skaffers nøye  og liige fra Begyndelsen  havde iagttaget touren efter Gaardernes Beliggenhed med frie Skydsen  og altsaa indstillede til Retten hvor umueligt det vilde blive for Skyds skafferen at forsyne den rejsende med Skyds naar det var eenhver Bonde tilladt at henviise Skafferen til sin Naboe, haabende derfore at denne modvillige Bonde  andre ligesindede til Exempel  bliver tilfunden følgelig gjorde Paastand at udreede en passelig mulct til Sognets fattige  samt erstatte Citanten de af ham forvoldte Udgifter saavel til Skydsens Bestriidelse som Søgemaalets Bekostning samt Rejse til Tinget med Kost og Tæring  billigst 3 rd 3 mrk  hvorved han indloed Sagen Dom.

  den indstevnte havde ej paa Tilspørgende at svare til Sagen viidere men indloed den Dom, hvortil den optages

 

Hr: Danckert D: Heiberg anmeldede med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Rasmus Olsen for Udeblivelse med frie Skyds til Provste Visitatsen sidstl: Augusti Maaned efter dertil skeede Tilsiigelse ved Skyds Skafferen Michel Nielsen  derfore at liide Dom til vedbørlig Undgjeldelse og Søgemaalets Bekostning at erstatte  saavelsom fordie han sam/m/e Tiid overskjelde Skyds skafferen der herom tilsagde ham

  indstevnte Rasmus Nielsen Hopland mødte og vedtoeg lovlig Varsel  samt tilstoed at være tilsagt til den paastevnte frie Skyds, men undsloeg sig derfore formedelst at han nestforrige Febr: Maaned havde skydset Hr: Capitaine Budde til Søe Enrollerings Sessionen  \men negtede at have skjeldet Skafferen/

  Citanten forbeholdt sig Continuations Stevning til førstk: Som/m/er Ting for de indkaldede fornødne Vidner ang: den indkaldedes Opførsel i mod Skyds Skafferen, til hvilken Ende han var Anstand i Sagen begjerende.

Eragtet

  Efter Citantens Begjering udsættes Sagen til nestk: Som/m/er Ting.

 

Hr: Danckert D: Heiberg anmeldede med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Johannes Olsen Forland for Udeblivelse med frie Skyds til at befordre nogle Recruter af Hr: Capitaine Juels Compagnie følgelig Stiftets frie Skyds Pass  uagtet han derom var tilsagt  derfore at liide Dom til Undgjeldelse og Processens Omkostning at erstatte.

 

1773: 158

 

  Indstevnte Johannes Olsen Førland mødte og vedtoeg lovlig Varsel  samt tilstoed at være tilsagt den paastevnte frie Skyds i hans Fraværelse paa Fiske  da Comparentens Tjeneste Piige gik til Soleim at følges med Beboerne der at forrette den til sagde frie Skyds, men da de paa Soleim ej vilde skydse, vendte Piigen igjen tilbage til sit Hjem Førland  der ligger 1/8 Miil fra Qvalvogen \landfast/  og dette 20 Favne fra Schaarholmen  der er landfast med Kiilstrøm/m/en 1/8 Miil derfra. Comparenten formeente derfore i denne Henseende at være angerløs  da dette er skeed i hans Fraværelse af hans Piige  der ej havde Baad at kom/m/e frem med.

  Citanten protesterede imod den anbragte Undskyldning  saasom det sees af den indstevntes egen Tilstaaelse at han af Skyds Skafferen er lovlig tilsagt  samt at hans Tjeneste Piige alt var i Begreb med at opfylde sin Husbonds Pligt udi hans Fraværelse  og derfore \alt/ i den Anledning havde begivet sig fra sin Husbonds Huus paa Vejen til Soleim, men ventelig der blev overtalet af Opsidderne der at vende hjem igjen, da disse ligeledes vare tilsagte til denne frie Skyds men blev ligeledes borte. Thi forventer Citanten at den indstevnte vorder tilfunden for sin Modvillighed at udreede en passelig mulct til Sognets fattige  samt at erstatte ham det gjorde Udlæg til den paastevnte Skyds i Stæden at forrette  saavelsom dette Søgemaals Omkostning iberegnet Rejse med Kost og Tæring  i alt 3 rd 3 mrk, hvornest han indloed Sagen Dom.

  den indstevnte havde intet viidere til Sagen at svare, men ligeledes indloed det til Doms.

  hvorfore den optages til Doms.

 

Hr: Danckert D: Heiberg gav tilkjende med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Enken Magdelie Johannes Dotter Soleim fordie hun ej efter Tilsigelse sidstl: Julii Maaned ville skydse deels Recruter af Hr: Capt: Juels Compagnie i Følge Stiftets frie Skyds Pass, hvorover Citanten maatte leje andre i Stæden dertil, derfore at liide Dom til Bøders Udreedelse og Processens Omkostning at oprette.

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, thi fremstoed de brugte Kaldsmænd Michel Baarsen Synevog og Jacob Erichsen Wichene, der under Lovens Eed afhjemlede Forkyndelsen at være skeed for Magdelie Johannes Dotter med 14 Dages Varsel i eget Paahør og Boepæl.

  Citanten begjerede den udeblevne laugdaget til neste Ret.

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej denne sinde mødende Magdelie Johannes Dotter Soleim gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Sr: Henning Frieman Dahl loed ved Lensmanden Lars Larsen Fieldsende {anmelde} anmelde med skriftlig Kaldseddel til dette Ting at have indkaldet forrige Opsidder paa Gaarden Rebnor  Ole Erichsen  for resterende Landskyld 3 rd 8 s  samt af Citanten som Ejere for ham udlagde Extra Skat  hvorpaa for den indstevnte endnu staaer tilbage 2 rd 5 mrk 4 s, derfore at liide Dom til Betaling  saavelsom Processens Omkostning at erstatte  alt efter Stevningens nærmere Udviis saalydende.

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab; hvorfore Forkyndelsen eedelig blev afhjemlet af de brugte Stevne Vidner i relation deres Paategning.

  Citanten loed begjere den udeblevne Laugdaget til neste Ret.

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej denne sinde mødende Ole Erichsen \Kaalaas/ gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og til Sagen at svare.

 

Sogne Præsten til Lindaas  Hr: Magister Ludvig Daae  loed ved Lensmanden Lars Fieldsende anmelde med muntlig Varsel til denne Ret at have indkaldet Ole Monsen indre Lyhren for en paa Gaarde Kjøbet skyldig værende Rest af 20 rd

 

1773: 158b

 

derfore at liide Dom til Betaling tillige med Processens Omkostning at erstatte,

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, thi fremstoed de brugte Kaldsmænd  Lensmanden Lars Fieldsende og Mons Iversen Schoug  der under Eed afhjemlede Forkyndelsen at være skeed den 6te hujus i den indstevntes eeget Huus og Paahør.

  Citanten loed begjere den udeblevne laugdaget til neste Ret.

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej denne sinde mødende Ole Monsen indre Lyhren gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting at møde og til Sagen at svare.

 

Hr: Capitaine von Brygger loed ved Lensmanden Lars Fieldsende anmelde med mundtlig Stevning til dette Ting at have indkaldet Ingebrigt Samuelsen Syslach for skyldige Auctions Gjeld 1 rd 4 mrk 6 s  at liide Dom tilligemed Processens Omkostning.

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, thi blev Forkyndelsen eedelig afhjemlet af nysbemelte Varsels Vidner at være skeed den 7de hujus i eegen Boepæl og Paahør.

  Citanten loed begjære den udeblevne Laugdaget til neste Ret.

Eragtet

  Lovlig indstevnte Ingebrigt Samuelsen Syslach gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Hr: Danckert D: Heiberg mødte og tilkjendegav med mundtlig Varsel til denne Ret at have indstevnet Anders Olsen Østreim, Niels Ingebrigtsen Bergsvig og Aamund Ditlevsen ibm:  een for alle og alle for een  for denne Som/m/er tvertimod hans Vilie og skeede Fredlysning paa Udøerne ved Fediøe Landet forøvede Lyng Riving og anden utilladelig Omgang til Ejerens Fornærmelse  derfore at liide Dom til vedbørlig Undgjeldelse og Processens Omkostning at erstatte.

  samtlige de indstevnte mødte og vedtoege lovlig Varsel og tilstoed Søgemaalets Rigtighed derhen at de rigtig nok have *sk revet Lyng paa Udøerne ved Fediøe  men formoedede ej derved at have forbrudt noget  da mange andre have forøvet det selv samme paa disse Stæder.

  Citanten begjerede Sagen udsadt til nestk: Sommer  for ved Continuations Stevning at indkalde de andre vedkom/m/ende.

Eragtet

  Sagen gives Anstand til nestk: Som/m/er Ting efter Citantens Forlangende.

 

            11.  Publ: en Bygsel Seddel udgiven af Hr: Postmester Brøcher til Hr: Lieutenant Gerhard Christian Ravn paa Gaarden Wabuenes  af Skyld 1 Pund Smør  dateret 3die Martii 1773  med Revers

            12.  En ditto udgiven af Hr: Wilhelm Friman til Iver Iversen Monstad paa ½ Løb Smør og 12 Kander Malts Leje i Gaarden Nedre Schodven  dateret 29de Junii 1773  med hosfulgte Revers.

 

Dagen nestefter  den 23de Octobris  vedvarede Tinget med foranførte Laug Ret,

 

hvor da udi Sagen indstevnt af Hr: Danckert D: Heiberg imod Mons Olsen Hopland saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

Den indstevnte har selv inden Retten tilstaaet  sidstl: Augusti Maaned at være tilsagt at forrette den paastevnte frie Skyds med Stifts Provsten

 

1773: 159

 

paa Visitats Rejsen, men derfore at have vegret sig under Forevending {under Forevending} at han forhen sidstl: Febr: Maaned havde skydset til Søe Enrollerings Sessionen  og derover ventede at det ej nu igjen kunde tilkom/m/e ham, hvilket er ligesaa ubeviist, som det langt fra at tjene til Undskyldning tvertimod allermeest *allermeest caracteriserer en dristig og ubeføyet Modvillighed i dette Stykke, imedens det ej kand paaligge Skyds Skafferen for eenhver der tilsiiges at gjøre Reede for touren, men den der i saa Maade formeener sig fornærmet  saadant lovlig at paa anke og beviisliggjøre,

  Thi Kjendes for Ret at Mons Olsen Hopland for slig udviiste Modvillighed bør at bøde til Sognets fattige 2 Rdlr  og oprette Citanten Søgemaalet[s] Omkostning med 2 Rdlr 4 mrk, at fuldbyrdes 15 Dage efter Dommens Forkyndelse under Lovens Tvang.

 

Dernest er udi Sagen indstevnt af Hr: Danckert D: Heiberg imod Johannes Olsen Førland afsagt følgende

Dom

Indstevnte Johannes Olsen Førland tilstaaer selv at være tilsagt den paastevnte frie Skyds til nogle Recruters Befordring  der ej blev efterkommet formedelst hans Fraværelse imidlertiid paa Fiskerie  og at hans Tjeneste Piige  for at ligne Naboerne paa Soleim derudi  efterloed at udrette sam/m/e, men da hans Fraværelse i dette Fald ej kand frietage ham fra en Pligt han da ved andre burde besørge opfyldt  ligesaa lidet som Efterladenhed af hans Tjeneste Piige  for hvem han i saa Fald bør staae til Ansvar, saa kjendes for Ret at bemelte Johannes Olsen Førland for slig Forsøm/m/else bør udreede 1 Rdlr i mulct til Sognets Fattige  og erstatte Citanten denne Rettergangs Bekostning med 2 rd 4 mrk.  at udreedes 15 Dage efter denne Doms Forkyndelse under lovlig Adfærd.

 

            13.  Publ: en Bygsel Seddel udgiven af Hr: Magister Ludvig Daae til *Christopher Christopher Karstensen paa 18 Mark Fisk og 1 Mæle Korns Leje i Gaarden Koursøen  dateret 18de Octbr: 1773  med vedfulgte Revers.

            14.  En ditto udgiven af bemelte Hr: Magister Daae til Magne Michelsen Monsløb paa 18 Mark Smør og ½ Vog Fisks Leje i Gaarden Leerøen  dateret 7de Januarii 1773  med Revers

            15.  Et Skjøde udgiven af Sr: Jørgen Christen Morsing til Jetmund Johnsen paa et Pund og 18 Mark Smørs Leje i Gaarden Hopland for 90 Rdlr  dateret 20de Xbr: 1771

            16.  Et ditto udgiven af Anders Haldorsen med fleere til Haldor Andersen paa 1 Pund 23 ½ Mark Smørs Leje i Gaarden Haande  dateret 22de Octbr: 1773.

            17.  En Contract om Tingholdets Betaling imellem Sr: Danckert D: Heiberg og Lensmanden med Laug Rets og deels Almues Mænd paa egne og øvrige Almues Vegne  dateret 22de Octbr: 1773.

            18.  Et Skifte Brev forrettet den 28de Maji 1773 efter Mundtlingen Johannes Thomassen Oenæs.

            19.  Et Skjøde udgiven af Michel Thomesen Oenæs og Medarvinger til Niels Pedersen paa 18 9/23 Mark Smør og 12 6/23 Kande Malts Leje i Gaarden Oenæs  dateret 22de Octbr: 1773.

            20.  Et ditto udgiven af Einer Monsen Weraas til Hr: Danckert D: Heiberg paa 1 Pund Smør og ½ Tønde Malts Leje i Gaarden Weraas for 80 Rdlr  dateret 23de Octbr: 1773

            21.  Et ditto udgiven af Gudmund Larsen Leerøen til Ole Magnesen Hopland paa 1 Pund 10 1/8 Mark Smørs Leje i Gaarden Hopland for 70 Rdlr  dateret 10de Julii 1773.

            22.  Et ditto udgiven {af} til Gudmund Larsen Leerøen paa 1 Pund 10 1/8 Mark Smørs Leje i Gaarden Hopland for 70 Rdlr  dateret 28de Septbr: 1771.

 

1773: 159b

 

            23.  En Bygsel Seddel udgiven af Hr: Danckert D: Heiberg til Lars Jensen paa ½ Vog Fisks Leje i Gaarden Moløen  dateret 21de Decbr: 1772  med Revers

            24.  En ditto udgiven af ditto til Michel Knudsen paa 18 Mark Fisk og 3 Kander Malts Leje i Gaarden Huuse  dateret 20de 8br: 1771  med Revers

            25.  En ditto udgiven af ditto til Peder Hansen paa en Rydnings Plads Mullen under Holmen paa Fedie mod 14 mrk aarlig Afgift  af 20de Octbr: 1771  med vedfulgte Revers.

 

Procurator Kramer loed møde og i Rette æske Sagen anlagt af Hr: Grøgaards Arvinger imod Hr: Magister Daae  og tillige tilkjendegav at da mod Formoedning Søgemaalet ej i Mindelighed var bleven afgjort, saa blev til ydermeere Oplysning fremlagt et Udtoeg af Bergens Byes gejstlige Skifte Protocol  der er saa lydende. Comparenten  nest at benegte alt af Magister Daae ubeviislig paa Som/m/er Tinget 1772 tilførte  paatrængede Dom i Sagen til forestaaende Extra Ting saaledes at den indstevnte ej allene maatte tilpligtes at betale det paasøgte  men end og et Tillæg i forhen paastaaede Processes Omkostning af 2 rd.

  Hr: Magister Daae mødte ikke efter Paaraab, thi optages Sagen til Doms til forestaaende Extra Ting for Guulens Skibreede.

 

Dernest blev Almuen efter Hr: Fogdens Forlangende tilspurgt hvor Fiske Tienden belejligst for dem i Fiskeriets Tiider kand ydes, hvortil blev svaret  paa Fedie, i Kiilstrøm/m/en og Alverstrøm/m/en.

 

Hr: Fogden fremlagde til sit Regenskabs Bielæg   1.  det stoere Tings Vidne bestaaende af 16 qvæstioner  hvortil blev svaret at det i alt forholder sig ligesom forrige Aar uden nogen Forandring   2.  det lille Tings Vidne om Fiske Voger  Qverner og Huusmænds Pladser, hvortil blev svaret at sam/m/e er uden mindste Forandring fra forrige Aar   3.  ditto ang: Øde Gaardene  hvortil blev svaret nej.   4.  Odels Mandtallet   5.  Consumtions Restancen beløber sig til 1772 Aars Udgang 20 Rdlr 48 s   6.  af de ordinaire Skatter beløber Restancen for dette Aar 921 Rdlr 4 mrk 2 s   til 1772 Aars Udgang  534 rd 3 mrk   og af ProCento Skatten  44 rd 11 s   7.  Tings Vidnet ang: Restancen fra Fogden Bildsøes Tiid, hvortil blev svaret at det rigtig forholder sig som omspurgt

 

Endelig blev til Laug Rettes mænd for nest anstundende Aar 1774 opnævnet følgende nye Mænd  1. Arve Erichsen Hondeland  2. Colbiørn Johannesen Waage  3. Hans Bergesen Fanebust  4. Hans Olsen Loftaas  5. Jacob Michelsen Syslach  6. Ole Ingebrigtsen Synevog  7. Joen Larsen Konglevold  og 8. Haldor Andersen Honde

 

            26.  Publ: en Pante Obl: udgiven af Thomas Larsen Qvalvogen til Sr: H: F: Dahl  stoer 39 Rdlr  mod 1te P:tets Pant i hans ejende Andeel i Gaarden Rebnor  af Skyld 1 Pund 12 Mark Smør  af 30te Junii 1773

            27.  En ditto udgiven af Ole Magnesen Hopland til Sr: H: F: Dahl  stoer 34 Rdlr  mod 1te P:tets Pant i Gaarden Hopland  af Skyld 1 Pund 10 1/8 Mark Smør  dateret 10de Julii 1773.

            28.  En ditto udgiven af Einer Monsen Lechvold til Sr: H: F: Dahl  stoer 36 Rdlr  mod 1te P:tets Pant i hans ejende Andeel i Gaarden Lechvold  18 Mark Smør  6 Kander Malt og 18 Mark Fisk  dateret 10de Julii 1773

 

1773: 160

 

 

og da ingen efter 3de Udraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  er samme hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Hossanger Skibreede 1773

Anno 1773  den 26de Octobris  blev Retten sadt paa Ting stædet Bernestangen til et almindeligt Høste  Skatte og Sage Tings Holdelse for Hossangers Skibreedes Almue  og betjent af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteer Mester Haberdorff  og de samme 8 eedsorne Laug Rettes Mænd som sidstl: Sommer Ting vare tilstæde og her foran f:       ere antegnede, udi Overværelse af Kongl: May:ts Foged Hr: Christen Heiberg  Bonde Lensmanden og øvrige ting søgende Almue,

 

hvor da først blev publiceret de samme 4 Stifts Breve som ved dette Aars Høste Ting for Sartors Skibreede her foran ere registerede,

  dernest publ: følgende Almues Breve

            1.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Østre Kleppe efter afg: Marcus Helgesen den 7de Julii 1773.

            2.  Et ditto forrettet ditto dato paa Gaarden indre Bernes efter afg: Brithe Ols Dotter

            3.  Et ditto forrettet den 2 ejusdem paa Gaarden Ladstad efter afg: Johannes Wermundsen.

            4.  En Odels og Rydnings Lysning udgiven af Jacob Haldorsen Bysem og Knud Ellevsen Rachnes til et Laxe Værp paa Sandals Næsset  dateret 23de Octbr: 1773.

 

Friderich Eide af Bergen loed ved Lensmanden Magne Hatland tilkjendegive med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Klokkeren til Hammers Præste Gjeld  Peder Poulsen  for skyldige Regnings Krav 6 Rdlr 5 mrk  at liide Dom til Betaling tilligemed Processens forvoldte Omkostning.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Stevningens Forkyndelse eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd  Lensmanden Magne Hatland og Johannes Endresen Fitke  med 5 Ugers Varsel i den indstevntes Hustrues Paahør for hans Boepæl.

  Citanten loed til Beviis for det paasøgte Krav fremlægge en Regning af 15de Octbr: 1773  belagt med 6 s stemplet Papiir saalydende, hvornest han begjerede den udeblevne laug daget til neste Ret.

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej tilstædemødende Klokker Peder Poulsen gives Laug Dag til neste Ting at møde og Sagen at tilsvare.

 

            5.  Publ: et Skjøde udgiven af Iver Larsen Fladeqval til hans Søn Anders Iversen paa 1 Pund Smørs Leje i Gaarden Fladeqval for 45 Rdlr  dateret 26de Octbr: 1773

            6.  Et Skjøde udgiven af Johannes Aschildsen Tvedten paa egne og sin Moeders Marithe Niels Dotters Vegne  til Anders Nielsen Hoele paa 7 5/12 Mark Smør og 4 8/17 Kande Malts Leje i Gaarden Wahre for 26 Rdlr  dateret 26de 8br: 1773.

            7.  Et ditto udgiven af Ole Johannesen stoere Sætre med fleere til Rasmus Andersen Heimvigen paa 15 Mark Smør og 10 Kander Malt i Gaarden Heimvigen for 45 Rdlr  dateret 26de Octbr: 1773.

            8.  Et ditto udgiven af Rasmus Andersen Heimvigen til Joen Monsen Romereim paa 1 Pund Smør og 8 Kander Malts Leje i Gaarden Kalland for 35 Rdlr  dateret 26de Octbr: 1773.

            9.  En Bygsel Seddel udgiven af Anders Nielsen Hoele til Lars Magnesen paa ½ Løb Smør og ½ Faars Leje i Gaarden Wahre  dateret 26de Octbr: 1773  med vedfulgte Revers.

            10.  En ditto udgiven af Ole Nielsen Hanestved og Johannes Helgesen Wahre til Helge Johannesen paa 15 Mark Smør og 15 Kander Malts Leje i Gaarden Østre Kleppe  af 26de Octbr: 1773  med vedfulgte Revers.

 

1773: 160b

 

 

Dernest blev af Hr: Fogden Heiberg fremlagt til sit Regnskabs Bielæg de sædvanlige Tings Vidner   1.  det stoere  bestaaende af 16 qv:   2.  det lille af 2 qv:, til hvilke begge blev svaret at det uden Forandring forholder sig som forrige Aar  undtagen at Niels Pedersen Elsnæs har afladt det forhen brugte Øltapperie,   3.  Odels Mandtallet   4.  Aftags Tings Vidnet  hvortil blev svaret at sam/m/e er af liige Beskaffenhed som forrige Aar   5.  Restancen af Consumtionen til 1772 Aars Udgang beløber 6 Rdlr 24 s   6.  Restancen af de ordinaire Skatter beløber sig for dette Aar 455 rd 2 mrk 12 s   til 1772 Aars Udgang  183 Rdlr 5 s   og ProCento Skatten  14 rd 5 mrk 5 s.   7.  Tings Vidnet om Restancen fra Fogden Bildsøes Tiid, hvortil blev svaret at det forholder sig som omspurgt.

 

Til Rettens Medbetjening for nestanstundende Aar 1774 blev opnævnet og anordnet følgende nye Mænd  1. Ole Knudsen Tvedten  2. Knud Larsen Ødejorden  3. Niels Andersen Echeland  4. Anders Simonsen Dahle  5. Magne Andersen Kleppe  6. Siur Larsen Løetved  7. Joen Olsen Løetved  og 8. Anders Rasmussen Nonaas.

 

Og da ingen efter 3 Udraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette, slutter sam/m/e herved og ophæves.

 

 

 

Høste Tinget for Echangers Skibreede 1773

Anno 1773  den 27de Octobris  blev Retten sadt paa Tingstædet Bernestangen til et almindeligt Høste  Skatte og Sage Tings Holdelse for Echanger Skibreedes Almue af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  og de sam/m/e 8 eedsorne Laug Rettes mænd som sidstl: Som/m/er Ting vare tilstæde og her foran f:      ere anførte  undtagen at Rasmus Andersen Echanger sad selv i Stæden Siur Larsen  der da beklæde hans Sæde, overværende Kongel: May:ts Foged Hr: Christen Heiberg, Bonde Lensmanden og øvrige Tingsøgende Almue,

 

hvor da først blev publiceret de sam/m/e 4 Stifts Breve som ved Sartors Høste Ting ere registerede.

  dernest blev publiceret

            1.  Et Deele Brev udgiven af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteer mester Haberdorff  den 26de Maji 1773 paa 12 Mark Smør udi Gaarden Nyegaard

            2.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Nyegaard efter afdøde Koene Inger Mons Dotter  begyndt d/en 27de Maji og sluttet d/en 19de Julii 1773

            3.  En Fredlysning udgiven af Hr: Foged Heiberg for Gaarden Molvig  at dens Beboere ej af de angrænsende maae fornærmes ved Skov Hugst eller Høe at skjære  dateret 27de Octbr: 1773.

 

Enken Guri Johannes Dotter mødte og i Rette æskede Sagen anlagt forrige Aars Høste Ting imod Johannes Nielsen Aschevig og indloed sam/m/e Dom efter forrige Paastand,

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, thi blev udi Sagen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

Vidnerne Elling Arnesen Nedre Echanger og Siur Larsen Øvre Echanger forklarer eensstemmig at indstevnte Johannes Nielsen Aschevig  ved at tilkjøbe sig sin ejende Anpart i Gaarden Aschevig af Ole Ellingsen  i Stæden for det aarlige Levekor som denne tilligemed forrige Bygselmand paa sam/m/e Brug svarede til Citantinden  havde indgaaet at under holde hendes Søn Ole Amundsen med Føde og Huuse Værelse indtil hans Alders 15de Aar, det han dog ej har opfyldt  men ved Pintse Dag Tiider 1772 udsadt ham af sit Huus imedens han endnu manglede 2 Aar og 7 Maaneder af den Stipulerede Underholdnings Tiid 15 Aar, hvilket den indstevnte allene haver begegnet

 

1773: 161

 

med simpel Benegtelse og foregivende at saadant beroede paa hans blotte frie Vilie, men da saadant imod førte Beviis ved de afhørte Vidner ej kand komme i Betragtning  og alle Contracter efter Lov bør holdes, Saa kjendes for Ret at bemelte Johannes Nielsen bør betale Citantinden den paa hendes Søns Underholdning manglende Tiid af 2 Aar og 7 Maaneder efter skeede taxation af 2 uvillige Mænd med 8 Rdlr aarlig  der gjør for benævnte Tiid 20 Rdlr 4 mrk  samt oprette hende denne Rettergangs forvoldte Omkostning med 2 Rdlr, at fuldbyrdes 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Lovens Tvang.

 

Dagen nestpaafølgende  den 28de Octobris  vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug Ret, hvor da blev publiceret

            4.  Et Deele Brev udgiven af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  efter afdøde Koene Randie Johannes Dotter Echnes Vogen over *over 12 Mark Smør og 10 Kander Malts Leje i Gaarden Todtland   og 18 Mark Smør og 10 Kander Malts Leje i Gaarden Biørndahl  dateret 27de Octbr: 1773.

            5.  Et Skjøde udgiven af Mons Andersen Echnes Vogen til Siur Rasmussen paa de paa Gjæstgiver Stædet Echnes Vogen Vaan og Udhuuser og Nøster for 98 [Rdlr]  dateret 27de Octbr: 1773.

            6.  Et Mageskifte Brev imellem Iver Jacobsen Bache og Johannes Holgersen Fænne  hvorved den første overdrager til den sidste 2 Pund 6 Mark Smør og 24 Kander Malts Leje i Gaarden Gielsvig   og 1 Pund 6 Mark Smørs Leje i Gaarden Neraas  dateret 22de Febr: 1773.

            7.  En Pante Obl: udgiven af Johannes Holgersen Giellesvig til Hr: Magister Ludvig Daae  stoer 30 Rdlr  med første P:tets Pant i nysbemelte Gaard Giellesvig  dateret 15de Junii 1773.

            8.  Et Skjøde udgiven af Ole Erichsen Svindahl til hans Søn Iver Olsen paa 18 Mark Smør og 1 Mæle Malts Leje i Gaarden Svindahl for 24 Rdlr  dateret 28de Octbr: 1773

            9.  En Bygsel Seddel udgiven af Aschild Erichsen Sætre som Laug Værge for Enken Kari Erichs Dotter  til Iver Aschildsen Wiche paa 18 Mark Smør og 12 Kander Malts Leje i Gaarden Wiche  dateret 28de 8br: 1773  med Revers.

            10.  Et Skjøde udgiven af Erich Hognesen Riisnæs med fleere til Iver Bertelsen Holland paa 1 Pund 13 1/8 Mark Smørs Leje i Gaarden Hope for 69 rd 3 mrk 10 s  dateret 22de Xbr: 1770.

            11.  En Indførsels Forretning passeret paa Gaarden Wælland den 3die Junii 1772 af Lensmanden Ole Fyllingen paa Hr: Fogdens Vegne og medhavende Mænd, hvorved for resterende Kongel: ordinaire Skatter hos Ole Rasmussen for Aarene 1769, 70, 71 og 72  af Beløb 10 Rdlr 10 s  og Exsecutions Omkostning 1 rd 2 mrk  tilsam/m/en 11 rd 2 mrk 10 s  er udlagt 16 Mark Smørs Skyld i bemelte Gaard Welland.

            12.  En ditto forrettet paa Gaarden Kleive den 4de Octbr: 1773 af Lensmanden Ole Fyllingen paa Hr: Fogdens Vegne og medhavende Mænd, hvorved for resterende ordinaire Skatter hos Ole Knudsen og Hans Olsen fra 1767 til 1773  af Beløb 22 rd 1 mrk 12 s  og Indførsels Omkostning 2 rd 1 mrk  tilsam/m/en 24 rd 2 mrk 12 s  er gjort Indførsel og Udlæg udi heele Gaarden  af Skatte Skyld 2 Pund 15 Mark Smør og Landskyld ½ Løb Smør og 3 Mæler Malt.

 

Johannes Andersen Eide og Tollef Larsen ibm: eedfæstede for Retten med opragte Fingre deres skriftlige Saug Angivelse af Gaars dato  som blev dem forelæst.

 

1773: 161b

 

 

Hr: Fogden Heiberg fremlagde til sit Regnskabs Bielæg følgende sædvanlige Tings Vidner   1.  det stoere  bestaaende af 16 qv:  og   2.  det lille Tings Vidne af 2  {hvor} til hvilke begge blev svaret at det forholder sig uden Forandring ligesom forrige Aar.   3.  Odels Skatte Mandtallet   4.  Aftags Tings Vidnet  hvortil og blev svaret at dermed havdet sam/m/e Beskaffenhed som forrige Aar   5.  Restancen af de ordinaire Skatter beløber sig for dette Aar 473 Rdlr 3 mrk 14 s   og til 1772 Aars Udgang  287 rd 2 mrk 6 s   6.  Tings Vidnet ang: Restancerne fra Fogden Bildsøes Tiid, hvortil blev svaret at det rigtig forholder sig som omspurgt.

 

Dernest blev til Rettens Med Betjening som Laug Rettes Mænd for nestanstundende Aar 1774 opnævnt og anordnede følgende nye Mænd  1. Niels Olsen Elvig  2. Mons Olsen Nore Qvinge  3. Anders Olsen Stalden  4. Knud Bastesen Biørndahl  5. Johannes Iversen *Eches (Echnes)  6. Johannes Johannesen Otterstad  7. Anders Halvorsen Farrestved  og 8. Lars Torbiørnsen Moe.

 

Og da ingen efter 3de Udraab havde viidere at udrette ved Sage Tinget  er sam/m/e herved sluttet og ophævet.

 

 

 

Giæste Ret for Lindaas Skibreede 1773

Anno 1773  den 28de Octobris  blev en Gieste Ret sadt paa Hosanger Præste Gaard og betjent af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  med de 2de eedsorne Laug Rettes Mænd Ole Erichsen Elvig og Hans Johannesen Hindenæs,

  hvor Hr: Fogden Heiberg tilkjendegav at Bøygde Vægteren for Lindaas Skibreede  Joen Jacobsen Buedahlen  har paagrebet og til ham hidbragt en Inderste ved Navn Ole Siursen  opholdende sig paa Gaarden Niøten i Lindaas Skibreede  tilligemed 3 omstrippende Betler Kjerlinger som han har haft til Huuse  navnlig Kari Mons Dotter Monsløb, Asgier Mons Dotter ibm:  og Karie Erichs Dotter Umpen paa Fediø  og frem stillede han først til Examination bemelte

Ole Siursen  som forklarede at Kari og Asgier Monsløb sidstl: April Maaned blev ham tilbragt ved de 3de Mænd Michel Synevog, Johannes Bache og Joen Buedahlen  for at drage Omsorg for Kari  hans Myndtling  og frembringe Asgier til Niels Solem  hendes Formynder i liige Henseende, men er \begge/ forblevet i hans Huus siden den Tiid  da de som Sødskende nødig ville skilles ad, men Karie Erichs Dotter har været i hans Huus i 6 Aar og arbeidet tilfelles med ham(?), og har Comparenten anmeldet for sin Jord Ejer Sr: Johan Seehuus i Sandvigen at de førstbemelte 2de Qvinde Mennesker var kom/m/et i hans Huus, hvorpaa Seehuus befalede ham at bortjage dem derfra, men de har ikke villet adlyde, i al den Tiid har alle disse 3de faret omkring paa Bøygden at betle, dog saa at de første Sødskende har løst hinanden af og vexelviis faret om at betle  den een[e] imedens den anden var hjem/m/e, men den sidste Karie Erichs Dotter har betlet for sig selv  allene medhavende et Piige Barn som hun i {Løsagtighed} \Ægteskab/ har aflet  der nu er 12 Aar gam/m/el. Comparenten tilstoed og selv i 4 á 5 Aar at have faret om Bøygden at betle hver Vinter tilligemed sin Hustrue, men om Som/m/eren har de arbejdet paa Jorden for Seehuus

            2.  Kari Mons Dotter Monsløb forklarede at være 54 Aar gam/m/el, har været hjem/m/e i sine Forældres Huus indtil for 5 Aar siden da de døde  hvorefter hun blev i Huuset hos sin Søn Niels  boende paa Gaarden Monsløb, men da han ej vilde underholde hende længere, kom hun til Niøten sidstl: April Maaned  og siden den Tiid har drevet Betlerie saaledes

 

1773: 162

 

som Ole Siursen har berettet, ligesom hun og tilstoed af ham at være tilsagt at flytte derfra, men har ej vildet, hvorefter hun blev dimitteret  og fremstoed

            3.  Asgier Mons Dotter  forklarede at være 46 Aar gam/m/el  og at have opholdet sig i sine Forældres Huus tilligemed nestforrige hendes Søster  saavelsom og derefter hos hendes Søsters Søn Niels paa Monsløb  indtil hun sidstl: April Maaned kom til Niøten  hvor hun har ernæret sig af Betlerie  ligesom af de 2 nest forrige er forklaret, dog havde hun nogen Tiid tilforn  imedens hun endnu var [paa]? Monsløb  drevet Betlerie 1 ½ Aar, hvorefter hun blev dimitteret  og fremstoed

            4.  Karie Erichs Dotter  der forklarede at være 40 Aar gam/m/el  er gift {og hos} med Hans Olsen  der tjener paa Gaarden Oxnes  og var ikkun sam/m/e[n] med hendes Mand i 3 Aar, da de siden hver for sig har maattet tjene for deres Brød  da hun har tjent 3 Aar paa Rongvær og 2 Aar paa Børilde, hvorefter hun for 6 Aar siden kom til Niøten og der har ernæret sig af Betlerie  saaledes som forhen er brettet.

  Hr: Fogden  i Anledning af disse Omstripperes og Betleres egen Bekjendelse og Forklaring  indloed Sagen Dom med saadan Paastand at eenhver af dem i Følge Forordningen af 29de Augusti 1755 maae tilfindes at straffes med Hals-Jernet ved Kirken naar Prædiken holdes  i 2de Timer.

  hvorefter  da de anklagede intet viidere til Sagen havde at svare  saaledes for Ret er bleven kjendt

Dømt og Afsagt

Ole Siursen Niøten saavelsom de 3de med bragte Betlersker Kari og Asgier Mons Døtre  og Karie Erichs Dotter, der selv inden Retten have tilstaaet det paaklagede Betlerie, tilpligtes nestkommende Prædike Dag ved en af Kirkerne i Lindaas Præstegjeld  i den Kirke søgende Almues Paasyn  at staae i Hals Jernet 2de Timer  sig selv til velfortjent Straf for dette forøvede Betlerie  med denne alvorlige Advarsel derfra for Eftertiiden at entholde sig og derimod at antage anden lovlig Næring, under paafølgende viidere haardere Straf i Overtrædelses Tilfælde.

 

 

 

Høste Tinget for Mielde Skibreede 1773.

Anno 1773  den 16de Novembris  blev Retten sadt paa Tingstædet Nedre Mielde til et almindeligt Høste  Skatte og Sage Tings Holdelse for Mielde Skibreedes Almue  og betjent af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  med de samme 8 eedsorne Laug Rettes Mænd som sidstl: Som/m/er Ting vare tilstæde og her foran f:      ere antegnede  udi Overværelse af Hr: Fogden Heibergs Fuldmægtig Sr: Cordt Cramer  Bøygde Lensmanden og øvrige Tingsøgende Almue,

 

hvor da først blev publiceret de sam/m/e 4 Stifts Breve som ved Høste Tinget for Sartors Skibreede ere registerede, hvortil kom/m/er

            5.  Et ditto af 19de Octbr: 1773, hvorved bekjendtgjøres en Kongel: Befaling af 29de Septbr:  at General Vej Mester paa Rejser til Opsyn med Vej Arbejdet skal nyde frie Skyds uden videre Befaling fra Amtet følgel: Vej Instruxen af 1769

            6.  Et ditto af sam/m/e dato, hvorved bekjendtgjøres en Kongel: Befaling af 29 Septbr: sidstl:  at Tøm/m/eret til Broerne efter Udviisning skal levere[s] af nærmeste Skov Ejere for billig Betaling efter uvillige Mænds Siigelse.

 

1773: 162b

 

 

Dernest blev publiceret følgende Almues Breve

            1.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Havre den 8de Septbr: 1773 efter afg: Anders Nielsen.

            2.  En Bygsel Seddel udgiven af Hr: Lector Arentz som Laug Værge for Fanøe Præste Enke i Naadens Aaret  til Anders Johan/n/esen paa *paa 1 Pund og 6 Mark Smør og ¼ Tønde Malts Leje i Gaarden Lithun  dateret 14de Octbr: 1773  med Revers

            3.  En ditto udgiven af Madam Swarskop til Mons Larsen Wim/m/elvig paa 1 Pund Smørs Leje i Gaarden Eversdahl  dateret 12te Novbr: 1773  med Revers

            4.  En ditto udgiven af Jomfrue Gartner til Ole Olsen Rivenæs paa 18 Mark Smør og ½ Faars Leje i Gaarden Rivenes  dateret 2de Junii 1773.

 

Sr: Peder Bagger Tafteberg mødte og anmeldede med skriftlig Rettes Stevning under 6te hujus at have indkaldet Gustavus Pettersen i Sandvigen for skyldige Auctions Gjeld 2 Rdlr 3 s  derfore at liide Dom til Betaling tilligemed Processens Omkostning at erstatte efter Stevnemaalets Formeld saalydende.

  Indstevnte Gustavus Pettersen mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Citanten til Hjem/m/el for Søgemaalet fremlagde Auctions Regningen  saavelsom en Extract af Auctions Conditionerne  der viiser at han er forpligtet for dette Ting at liide Dom uden Laug Dags Forelæggelse, der her indtages af følgende Indhold.

  Og da Forkyndelsen paa Stevningen eedelig er afhjemlet af de brugte Kaldsmænd  Bergens Byes Raadstue Tjenere  indloed Citanten Sagen Dom med saadan Paastand at den indstevnte maatte tilpligtes at betale de paasøgte 2 rd 3 s  samt denne Rettergangs forvoldte Omkostning med 4 Rdlr.

  hvorefter udi Sagen saaledes for Ret er bleven kjendt

Dømt og Afsagt

Lovlig indstevnte Gustavus Pettersen har ej haft noget at indvende imod det paasøgte Krav  og er efter den fremlagde Extract af Auctions Protocollen forbunden at liide Dom for denne Ret uden Lavdags Forelæggelse;

  Thi kjendes for Ret at bemelte Gustavus Pettersen bør betale Citanten de paasøgte Toe Rdlr 3 s  samt oprette ham Processens Omkostning med 3 Rdlr 2 mrk, at efterkom/m/es 15 Dage efter Dom/m/ens Forkyndelse under Lovens Tvang.

 

Sr: Peder Bagger Tafteberg mødte og tilkjendegav ved skriftlig Rettes Stevning under 6te hujus at have indkaldet Carl Jensen  boende paa Ladegaarden ved Sandvigen  for skyldig værende Auctions Penge 1 rd 4 mrk 10 s  at liide Dom til Betaling tilligemed dette Søgemaals Omkostning at oprette efter Stevningens Indhold saa lydende.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, thi refererede Citanten sig til den paa Stevningen tegnede eedelige Afhjemling at Forkyndelsen ved de brugte Kaldsmænd  Bergens Byes Raadstue Tjenere, og frem-

 

1773: 163

 

lagde til Beviis for Søgemaalet Auctions Regningen og en Extract af Auctions Forretningen, der viiser at den indstevnte efter Conditionernes 6te Post bør liide Dom for denne Ret uden Laug Dags Forelæggelse, hvilken Regning og Extract er saaledes lydende.

  I saadan Anledning indloed Citanten Sagen Dom med Paastand at den indstevnte maatte tilfindes at betale de paastevnte 1 rd 4 mrk 10 s  samt oprette ham dette Søgemaals foraarsagede Omkostning med 4 rd.

  hvorefter udi Sagen saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

Lovlig indstevnte Carl Jensen Ladegaarden, der ved Auctions Conditionerne er forbunden for denne Ret at taale Dom uden Lavdags Forelæggelse  og intet imod Søgemaalet har haft at indvende  tilpligtes at betale Citanten den paasøgte Auctions Debet 1 Rdlr 4 mrk 10 s  samt at oprette ham denne Rettergangs forvoldte Omkostning med 3 Rdlr 2 mrk  at fuldbyrdes 15 Dage efter *efter den/n/e Doms Forkyndelse under lovlig Adfærd.

 

Sr: Peder Bagger Tafteberg mødte og anmeldede med skriftlig Rettes Stevning af 6te hujus til dette Ting at have indkaldet Joen Berentsen  boende i Skudevigen ved Bergen  for skyldige Auctions Penge 1 rd 4 mrk 1 s  at liide Dom til Betaling tilligemed denne Rettergangs Omkostning at erstatte efter Stevningens nærmere Indhold som følger.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab.

  Citanten gjorde Anviisning paa den skriftlige Paategning paa Stevnemaalet, hvorved Forkyndelsen eedelig er afhjemlet ved de brugte Kaldsmænd  Bergens Byes Raadstue Tjenere, hvorover sam/m/e her inden Retten var ufornøden, og anmeldede ellers at der ved Stevningen er paasøgt 1 mrk 1 s formeget  som ved en Fejltagelse paa den første Regning er anført  da sam/m/e *comtant (contant) var betalt  hvorfore han nu til Hjem/m/el for Søgemaalet fremlagde Auctions Regningen tilligemed en Extract af Auctions Protocollen  der viiser at Kjøberen efter den 6te Post i Conditionerne bør liide Dom for dette Ting, uden Laug Dags Forelæggelse, hvilken Regning og Extract efter hinanden er saa lydende, han indloed derfore Sagen Dom med slig Paastand at indstevnte Joen Berentsen maatte tilfindes at betale de skyldige Auctions Penge 1 Rdlr 3 mrk  samt 4 Rdlr for dette Søgemaals foraarsagede Bekostning.

  hvorefter saalede[s] for Ret er bleven kjendt

Dømt og Afsagt

Efter den fremlagde Extract af Auctions Protocollen følgelig den 6te Post i Auctions Conditionerne  er indstevnte Joen Bærentsen pligtig for denne Ret at liide Dom til Betaling for det paasøgte Krav  og da intet imod Søgemaalet er indvendt uagtet givne lovlig Varsel, tilpligtes han at *at betale Citanten de paastevnte 1 rd 3 mrk  samt erstatte Processens Omkostning med 3 Rdlr 2 mrk, at udreedes 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Lovens Tvang.

 

1773: 163b

 

 

Sr: Peder Bagger Tufteberg (Tafteberg) anmeldede med skriftlig Rettes Stevning til denne Ret at have indkaldet Niels  Forpagter paa Stine Pladsen i Sandvigen  for skyldige Auctions Penge 9 Rdlr 9 s  at liide Dom til Betaling tilligemed Processens Omkostning at erstatte  alt efter Stevnemaalets nærmere Udviis som følger.

  Den indstevnte mødte ikke efter Paaraab  thi fremlagde Citanten til Hjem/m/el for Søgemaalet Auctions Regningen saavelsom Extract af Auctions Protocollen, der viiser at Debitor efter Conditionernes 6te Post under denne Ret bør liide Dom til Gjeldens Betaling uden Lavdags Forelæggelse, hvilke efter hinanden er saa lydende. Og da Paategningen paa Stevnemaalet af Bergens Byes Raadstue Tjenere eedelig afhjemler Forkyndelsen derudaf   hvorover sam/m/e her inden Retten er ufornøden  indloed Comparenten Sagen Dom med Paastand at den indstevnte maatte tilpligtes at betale de paastevnte 9 Rdlr 9 s  samt udi Processens Omkostning 4 Rdlr.

  hvorefter udi Sagen blev afsagt følgende

Dom

Den fremlagde Extract af Auctions Protocollen viiser at Kjøberne efter Conditionernes 6te Post bør liide Dom for denne Ret efter 8 Dages Varsel uden Laug Dags Forelæggelse, og da indstevnte Niels Stine Pladsen intet har haft at indvende imod det paasøgte Krav uagtet lovlig givne Varsel, tilpligtes han at betale Citanten sam/m/e med 9 Rdlr 9 s  og desuden 3 Rdlr 2 mrk for denne Rettergangs forvoldte Omkostning, at udreedes 15 Dage efter Dom/m/ens Forkyndelse under lovlig Adfærd.

 

Dagen Nestefter  den 17de Novembris  vedvarede Tinget med foranførte Laug Ret, hvor da blev publiceret

            5.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Søre Soelberg den 3die Julii 1773 efter afg: Enkemand Ole Olsen

            6.  Et Skjøde udgiven af Johannes Olsen Søre Soelberg med fleere til Ole Olsen paa 1 Pund 4 ½ Mark Smør i Gaarden Søre Soelberg for 26 Rdlr 4 mrk 12 s  dateret 16de Novbr: 1773

            7.  Et ditto udgiven af Enken Brithe Ols Dotter Nore Reveim og Søn Ole Olsen  til den ældre Søn Anders Olsen paa 11 ½ Mark Smør og 7 ½ Kande Malts Leje i Gaarden Nore Reveim for 24 Rdlr og Vilkor  dateret 16de Novbr: 1773.

            8.  Et Vilkors Brev af ditto dato  udgiven af Anders Olsen Nore Reveim til sin Moeder Brithe Ols Dotter paa aarlige Levekor af nysbemelte tilkjøbte Brug.

            9.  En Bygsel Seddel udgiven af Michel Andersen Øfste Mielde til Ole Iversen Loftaas paa 18 Mark Smør og 6 Kander Malts Leje i Gaarden Loftaas  dateret 16de Novbr: 1773  med hosfulgte Revers.

            10.  En ditto udgiven af Niels Andersen Nore Ascheland og Gabriel Larsen Trengereide som Værger for Myndtlingerne Knud og Anders Knudsønner  til Johannes Johannesen Smaaland paa 11 ¼ Mark Smør og ½ Mæle Malts Leje i Gaarden Havre  dateret 16de Novembris 1773  med vedfulgte Revers.

            11.  En ditto udgiven af Anders Johannesen Sundland og Michel Olsen Thuenes til Ole Johannesen Sundland paa 18 Marker Smør og 18 Kander Malts Leje i Gaarden Sundland imod aarlige Levekor til Anders Johannesen og Hustrue Brithe Johannes Dotter  dateret 16de Novbr: 1773  med vedfulgte Revers

            12.  Et Skjøde udgiven af Anders Gundersen Espevold til hans Stif Søn Anders Andersen Espevold paa 3 3/7 Mark Smør og 3 3/7 Kande Malts Leje i Gaarden Rongved for 8de Rdlr  dateret 16de Novembris 1773

 

1773: 164

 

            13.  Et Skjøde udgiven af Hr: Josva Schafner til den residerende Capellan til Hougs  til Hr: Jørgen Prahl paa hans tilhørende Huuser i Hougsvigen med tilhørende Hauge (Hage)  for 320 Rdlr  dateret 9de Septbr: 1773.

            14.  En Pante Obl: udgiven af Hr: Jørgen Prahl til Hr: Josva Schafner  stoer 290 Rdlr  med 1te P:tets Pant i nysbemelte tilkjøbte Huuser i Hougsvigen  dateret 9de Septbr: 1773.

 

Niels Rasmussen Reveim mødte og tilkjendegav med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Johannes Andersen Litthuen for at have taget formeget Landskyld af Citanten imedens han beboede Gaarden Søre Reveim som Lejlænding  at liide Dom til at tilbagelægge dette formeget oppebaarne og erstatte denne Processes Omkostning.

  Indstevnte Johannes Andersen Litthuen mødte og vedtoeg lovlig Varsel, men vidste ikke at have taget formeget udi Landskyld af den indstevnte  da sam/m/e er beregnet paa sam/m/e Maade som for ham af kyndige Folk var udregnet.

  Og som Citanten havde glemt sin Landskyld Bog hjem/m/e  begjerede han Sagen udsadt til nestk: Som/m/er Ting, som af Retten blev bevilget.

 

15.  Een Bøgsel Seddel udgiven af Lensmand Niels Reveim paa eegen og Mielde Skibreedes Almues Vegne til Sogne Præsten til Hossanger Hr: Schanche paa 1 Sætter støel i Mielde Skibreedes Alminding, datteret 17de Novembr: 1773.

            16.  Een Ditto af Ditto til Peder, Rasmus, og Michel Fieldskaal samt Ingvald Fieldskaalnæset  af Hossanger Skibreede  paa 1 Sætter støel i bemelte Alminding, kaldet Fieldskaalsættræ, datteret 17de Novbr: 1773.

            17.  Eet Skiøde Udgiven af Mons Johannesen Øfste Mielde med de fleere til Ole Johannesen Hartvet paa 12 6/7 (?:17 6/7) M/ark Smør, og 2 6/7 Kander Malt  samt 5/7 Skilling i Penge i gaarden Øfste Mielde for 22 rd 3 mrk, dateret 17de Novembr: 1773.

 

Hr: Fogden Heiberg fremlagde til sit Regnskabs Bielæg følgende Tings Vidner   1.  det stoere Tings Vidne bestaaende af 16 Qv:   og 2.  det lille Tings Vidne Af 2de Qv:  til hvilke begge blev svaret at det forholder sig uden Forandring ligesom forrige Aar.   3.  Odels Mandtallet.   4.  Om den Previligerede Gastgiver Niels Harbitz bruger nogen anden Handel eller Næring end giæst giveriet, hvortil blev svaret Nej.   og 5.  Restancen af de Ordinaire Skatter for indeværende aar Beløber sig til 337 rd 3 mrk 1 s   og for de foregaaende aaringer  76 rd 3 mrk 14 s.

 

Dernest blev til Rettens medbetiening som Laug Retts Mænd for næstandstundende Aar 1774 opnævnt og andordnede følgende nye Mænd:  1. Mons Nielsen Eide,  2. Mons Larsen Eversdahl,  3. Knud Olsen Mæhle,  4. Thore Johannesen Mitmielde,  5. Niels Olsen Søre Ascheland,  6. Magne Johannesen(?) (Jonsen) Skistad,  7. Johannes Olsen Weaae  og 8. Anders Olsen ibidm:

 

Og da ingen efter 3de Udraab havde viidere at udrette ved Sage Tinget  er sam/m/e herved sluttet og ophævet.

 

 

 

Høste Tinget for Arne Skibreede 1773.

Anno 1773  den 18de Novembris  blev Retten sadt paa Tingstædet Nedre Mielde Gaard til et almindeligt Høste  Skatte og Sage Tings Holdelse for Arne Skibreedes Almue  og betjent af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  med de sam/m/e 8 eedsorne Laug Rettes mænd som sidstleden Sommer Ting vare tilstæde og her foran i Protocollen f:      ere antegnede, undtagen i Stæden for {Cle} Knud Clementsen Aastved i hans Forfald og af ham form….(?)  sad Clement Olsen Houchaas, og i Stæden for Johan Seehuus af Sandvigen blev af Hr: Fogdens Fuldmægtig Sr: Kramer opnævnet Berge

 

1773: 164b

 

Larsen Hordvig  som inden Retten blev betalt 3 mrk for at beklæde Seehuuses Stæd alle 3 Ting Dage, hvorfore blev forbeholden lovlig Tiltale til den udeblevne som ej efter givne Varsel har villet comparere  Ved Tinget var overværende Hr: Fogden Heibergs Fuldmægtig Sr: Kort Kramer, Bonde Lensmanden og øvrige Tingsøgende Almue,

 

hvor da først blev publiceret de sam/m/e 6 Stifts Brev som ved nestforegaaende Mielde Ting, dernest blev publiceret følgende Almues Brev.

            1.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Peder Larsen i Sandvigen til Sr: Johan Garman  stoer 26 Rdlr  imod 1te P:tets Pant i hans ejende Huuse  dateret 9de Martii 1769 og publiceret den 8de Junii sam/m/e Aar, der under 18de Aprilis 1771 er {indfriet} transporteret til Madame Wenche  sal: Sorenskriver Johan Garmans  og nu efter hendes Qvitering af 16de Octbr: 1773 er indfriet og betalt og derfore herved mortificeres.

            2.  Aflyst en ditto udgiven af Iver Michelsen i stoere Sandvigen til Myndtlingen Anne Siurs Dotter sam/m/estæds  stoer 60 Rdlr  imod Pant med 1te P:tet i hans ejende Huus  dateret 15de Junii 1770 og tinglyst den 30te Novbr: sam/m/e Aar, der nu efter paategnet Qvitering af Ole *Ellinsen  der har ægtet Creditorinden, er indfriet og betalt, og derfore herved mortificeres

            3.  publiceret en Bygsel Seddel udgiven af Sr: Johan Garman til Ole Ellingsen paa 2de Enge Pladser i stoere Sandvigen  dateret 29de Febr: 1773.

            4.  En ditto udgiven af ditto til Ole Siversten paa Enge Pladsen Hejen kaldet i stoere Sandvigen  dateret 14de Septbr: 1773.

            5.  En ditto udgiven af Sr: Hans Krohn til Haldor Jacobsen paa 12 Mark Smørs Leje i Gaarden Weaa  dateret 8de Novbr: 1773.

            6.  En ditto udgiven af Ole Olsen Nore Ascheland til Johan/n/es Andersen Stanghelle paa ½ Løb Smørs Leje i Gaarden Kaalstad  dateret 1te Octbr: 1773  med Revers

            7.  En Bygsel Seddel udgiven af Hr: Sorenskriver Johan Garman til Elling Ellingsen Bejer paa 2de Reberbaners Grunde  og vedhørende Grunde til Vaanings Huusene  samt Enge Plads  dateret 17de Octbr: 1761.

            8.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Ole Olsen Steen i Sandvigen til Sr: Diderich Nielsen Weinvich som Værge for Jørgen Hendrich Weinvich  stoer 100 Rdlr  mod 1te P:tets Pant i hans ejende Vaanhuuse i stoere Sandvigen  dateret 16de Julii 1760 og tinglyst den 27de Novbr: nestefter, der nu efter paategnet Qvitering af 16de Octbr: 1773 er indfriet og betalt.

            9.  Publ: en ditto udgiven af Ole Olsen Steen i stoere Sandvigen til Sr: Johan Hagelsteen sam/m/estæds  stoer 100 Rdlr  mod 1te P:tets Pant i hans ejende Huuser i Sandvigen  dateret 16de Octbr: 1773.

 

Sr: Johan Garman mødte og i Rette æskede Sagen anlagt af hans Moeder  Mad: sal: Sorenskriver Johan Garmans  imod Jens Johannesen af stoere Sandvigen  og fremlagde den ved sidstl: Som/m/er Ting for den indstevnte givne Laug Dag  paategnet lovlig forkyndt saa lydende.

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Forkyndelsen i relation til Paategningen eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd Johan Herman Rytter og Anders Davidsen Boes.

  Citanten besluttede Sagen til Doms med Paastand at indstevnte Jens Johannesen maatte tilpligtes at betale den paastevnte Capital 40 Rdlr med Renter fra Obligationens Udstædelse indtil Beta-

 

1773: 165

 

ling skeer  samt erstatte Processens Omkostning med 14 Rdlr.

  hvorefter udi Sagen saaledes for Ret er bleven kjendt

Dømt og Afsagt

Lovlig indstevnte og lavdagede Jens Johannesen af stoere Sandvigen  som ej efter Opsigelse af 9de Septbr: 1772 har villet indfrie sin under 8de Septbr: 1768 udgivne Obligation og ej imod Søgemaalet har haft noget at indvende, tilpligtes at betale Citantinden den paastevnte Capital 40 Rdlr med 4 pro Cento Rente fra Udstædelsen indtil Betaling skeer  samt at oprette denne Rettergangs forvoldte Omkostning med 8 Rdlr  at udreedes 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Lovens Tvang.

 

Procurator Johan Reutz loed udi (ved?) Skrivelse til Dommeren andrage for Sr: Hendrich Blix at have indkaldet med skriftlig Stevning til dette Ting Sr: Gerdt Diederich von Horn af Sandvigen for skyldige Capital 150 Rdlr med efterstaaende Rente fra 14de Octbr: 1771  at liide Dom til Betaling tilligemed Processens Omkostning efter Stevningens nærmere Formeld saa lydende.

  den indstevnte møtte ikke efter Paaraab, thi blev Forkyndelsen i Relation til Paategningen eedelig afhjemlet af de mødende Stevne Vidner

  Citanten fremleverede et Indlæg af 13de Novbr: a: c: med derudi paaberaabte Gjenpart af Opsigelsen og Obligation; hvortil Originalerne tillige fulgte til Anviisning, hvilke blev Stevne Vidnet Anders Davidsen Boes tilbageleveret med Paategning.

  hvorefter i Anledning Citantens Paastand og den indstevntes Udeblivelse saaledes blev af Retten

Eragtet

  Lovlig indstevnte Gerdt Diderich van Horn gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Og da ingen efter Paaraab havde Sager at i Rette føre  udsættes Sage Tinget til i Morgen.

 

Dagen nestefter  den 19de Novembris  vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug Ret,

 

hvor da Hr: Fogden Heiberg ved Fuldmægtig Sr: Cordt Kramer tilkjendegav med mundtlig Stevning paa Justitiens Vegne at have indkaldet Lensmanden Ole Knudsen Taqvam  der  efter en Klage fra hans Naboe Wiching Knudsen til Stiftet  skal have voldsom behandlet ham  derom at høre stevnte og ustevnte Vidner og efter Sagens forefindende Omstændigheder at liide Dom til Undgjeldelse og Processens Omkostning at erstatte, til Vidner er under Lovens Falsmaal indkaldede Klagerens Hustrue Brithe Colbeens Dotter Taqvam og Søn Niels Wichingsen  samt den indstevntes Hustrue Elen Axels Dotter, Iver Larsen Tvedten og Haldor Jensen indre Taqvam samt Holger Fabiansen ibm: og Anders Olsen Hoele; til Vedermæle er og indkaldet Sergeant Amund Berge saavelsom og Klageren selv Wiching Knudsen Taqvam  den indgivne Klage at tilsvare.

  Af de indstevnte mødte Lensmanden Ole Knudsen Taqvam, Vidnerne Brithe Colbeens Dotter  Niels Wichingsen, Iver Larsen Tvedt, Haldor Jensen Taqvam, saavelsom og Klageren Wiching Knudsen  og endelig Vidnet Anders Hoele, hvorefter Varselen

 

1773: 165b

 

eedelig afhjemlet af de brugte Kaldsmænd Besse Nielsen Thuenestvedt og Iver Nielsen Thuenes at være skeed for de udeblevne Elen Axels Dotter og Holger Fabiansen Taqvam under Lovens Falsmaal i eget Paahør for 4 Uger siden  og sam/m/e Tiid for Sergeant Berge i eget Paahør

  Citanten forlangede at Brithe Colbeens Dotter efter aflagde Eed maatte paalægges at forklare hvad hun af *hun *af det paastevnte har seet.

  Indstevnte Lensmand Ole Taqvam exciperede imod Klagerens Hustrue og Søns Vidnesbyrd som villige Vidner der ej efter Loven tilstædes.

  Citanten replicerede at Lovens 1 – 13 – 17  som vel vil være den Lensmanden i dette Fald beraaber sig paa, siger med en Slags Undtagelse at Hustrue og Børn ikke kan vidne i Sager af Natur som denne, men naar betragtes at disse 2de  efter den Oplysning Comparenten har  allene skal have seet paa hvad Maade Wiching Knudsen af Lensmanden er bleven behandlet  og endeel af de øvrige Vidner ikkun har hørt Skrig med videre  som under Sagen skal blive oplyst  saa venter Comparenten at den Høystærede Ret efter den sidste Clausul i allegerede Articul vil biefalde at disse 2de Vidner bør afhøres  om ikke før saa dog efter at de øvrige Vidner ere afhørte.

  den indstevnte vedblev sit forrige  hvorefter af Retten blev

Eragtet

  For ikke at udelukke den intenderede Oplysning i en Sag som denne  der har Anseende at concerne Voldsgjerning  og i saa Fald at være af dette Slags hvor villige Vidner fornem/m/elig efter Loven kand antages  admitteres Klagerens Hustrue og Søn til Provemaals Aflæg, da det siden vil ankom/m/e paa de befindende Omstændigheders Beskaffenhed hvorvidt der \paa/ kand reflecteres eller ej.

 

  Eedens Forklaring blev for de samtlig mødende Vidner af Lov Bogen forelæst med Formaning til Sandheds Bekjendelse, de andre Vidner imidlertiid udviiste  og allene fremstillet

            1ste Vidne Iver Larsen Tvedt  som aflagde Eed og efter Formaning til Sandheds Bekjendelse [forklarede]  at først i sidstl: Augusti kom Niels Wichingsen til Vidnet og begierede at han vilde kom/m/e til Taqvam  der at besee hans Fader Wiching  der var slagen af Sergeant Berge og Lensmanden Ole Taqvam, hvorpaa Vidnet begav sig derhen  og fandt der Dørren til Wichings Ildhuus nedslagen og TræeLaaset til hans Melke Boe sønderslagen, som de i Huuset tilstædeværende anmeldte at være skeed af Lensmanden, Wiching derimod var selv ikke hjem/m/e  men var bortfaret i Baad med Sergeant Berger, nestpaafulgte Dags Morgen saae Vidnet Wiching efter sin Tilbagekomst, da han saaes ganske skurvet i Ansigtet  og fandtes 2 blaa Strimer paa hver Siide af ham  en paa hver Arm og 1 længere ned paa Kroppen; ellers sagde og Niels Wichingsen til Vidnet den første Dag han kom at anmelde denne Tildragelse og at indbyde Vidnet til sam/m/es Beskuelse, det han  nemlig Niels Wichingsen  selv tillige af Lensmanden havde faaet et Slag i Hovedet,

  og da ingen havde Vidnet viidere at tilspørge  blev han efter Forelæsning af Protocollen og rigtig Tilførsel af sit Udsigende at have tilstaaet  fra Retten afskeediget

            2det Vidne Haldor Jensen Taqvam aflagde Eed og efter Formaning til Sandheds Bekjendelse forklarede eensstem/m/ig med nest forrige Vidne  det første membrum af hans Forklaring om at være hentet til Wiching af hans Koene og Søn  og der da *da at have befunden den omvundne Skade paa de 2de Dørre  og i Forvejen at være anmeldt af dem Tildragelsen ligesom til 1te Vidne  og in Specie at Niels Wichingsen sagde tillige at være slagen i Hovedet af Lensmanden, men har ej den nestføl-

 

1773: 166

 

gende Dag seet Wiching  og derfore ej vidste om den Skade han havde faaet  da han ej første Dag var hjem/m/e,

  Efter at første Vidnes Forklaring i Overeensstem/m/else med dette Vidnes Provemaal var Deponenten af Protocollen forelæst og gestændiget rigtig tilstaaet, blev han fra Retten afskeediget  da ingen af Parterne havde viidere at tilspørge ham. derefter fremstillet

            3die Vidne Anders Olsen Hoele  som aflagde Eed og forklarede at være aldeeles uvidende om denne paastevnte Tildragelse  undtagen at han ved den af forrige Vidner omforklare[de] Tiid hjem/m/e paa sin Gaard  som ligger der i Nærheden  hørte et fælt Skriig af Wichings Koene og Børn

  og da ingen af Parterne havde Vidnet viidere at tilspørge, blev han dimitteret  og fremstoed

            4de Vidne Brithe Colbeens Dotter  gift med Klageren Wiching Knudsen Taqvam  som aflagde Eed og efter Formaning til Sandheds Bekjendelse forklarede, at hun ved den {ind} paastevnte Tiid kom ind til hendes Mand i hans Stue og saae ham blodig i Ansigtet  da Sergeant Berge stoed lige for ham med en Pog i Haanden dermed at true ham til at føre sig over Vandet, Sergeanten raabte efter Lensmanden Ole Taqvam  der strax kom tilstæde og {med} tilligemed Sergeanten med en Pog i Haanden sloeg Vidnets Mand Wiching  og lenger ned efter Vejen til Søen saaledes truede og tvang ham til at føre Sergeanten over Vandet, Lensmanden bad derhos Sergeanten at stikke Kaarden i hendes Mand, til Slutning bad Sergeanten Lensmanden ej meere at slaae Wiching, og havde Vidnets Søn Niels tillige sam/m/e Tiid faaet et Slag i Hovedet af Lensmanden, hvorefter siden saaes en Knude i hans Hoved, men Vidnet var ej tilstæde da sam/m/e skeede, Paa Tilspørgende forkla[re]de Vidnet at ingen fleere var tilstæde ved den/n/e Tildragelse end Sergeanten og Vidnets Søn Niels  samt Lensmandens smaa Børn der ej ere vidnes føre  og at hans Koene til Slutningen kom derhen,

  og da ingen af Parterne havde viidere at tilspørge hende  og hun ej vidste viidere til Oplysning at forklare, blev hun efter Forelæsning dimitteret  og fremstoed

            5.  Niels Wichingsen  imod hvis Vidnes byrds Aflæg Lensmanden protesterede da han tillige er at ansee for Vederpart i Sagen  da han efter Vidnernes Forklaring har klaget selv at være slagen og derfore ikke nu kand være Vidne.

  Kramer svarede at ihvorvel Vidnernes Forklaring \er/ at dette fremstillede Vidne skal sagt dette at være slagen i Hovedet, saa dog gjør dette ham hverken til Part eller Klager i denne anlagde Sag  og hvem veed førinden hans eedelige Forklaring i Sagen om saadant og virkelig er existeret, og paa Grund deraf og siden Sagen selv udfordrer at dette Vidne bør aflægge Forklaring i Sagen  og derfore paatrængede sam/m/e.

  Lensmanden vedblev sit forrige og ventede vedbørlig Rettes Pleje.

Eragtet

  Da denne til Vidne fremstillede Niels Wichingsen efter de 2de første Vidners Forklaring har klaget tillige selv af den indstevnte paa sam/m/e Tiid at være slagen  og saaledes har fælleds Sag med Klageren i dette anlagde Søgemaal, det han siden aparte kand rejse Sag om  saa finder Retten ingen Adgang at admittere ham til Vidnesbyrds Aflæg naar han saaledes som paagjeldende er at ansee, at forbiegaae den .ig….(?) af saadan formeentlig Fornærmelse maae formoedes, der meget ville svække

 

1773: 166b

 

al Tillid til hans Vidnesbyrd.

 

  Kramer begjerede de udeblevne Vidner forelagt under Falsmaal til neste Ret at møde

  Indstevnte Ole Knudsen Taqvam begjerede Sagen udsadt til neste Ret

Eragtet

  Udeblevne Elen Axels Dotter og Holger Fabiansen Taqvam forelægges under Lovens Falsmaal at møde til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede med deres Provemaal i Sagen.

 

Procurator Jacob Preus som Fuldmægtig for Jacob Arnesen fremlagde en udstæd Stevning af dato 19de 8bris sidstl: imod hans Formynder Jens Johannesen Hejen, hvorved og tillige var indkaldet forrige Sorenskrivere  salig Johan Garman og Henrich Garmans Enke  samt de 2de Opsigelses Vidner  navnlig Berent Michael Høgh og Petter Andreas Grung  alt efter berørte Stevnings videre Formeld saa lydende

  De indstevnte mødte ikke efter Paaraab  undtagen Berent Høgh og Petter Grung, hvorfore Forkyndelsen af de brugte Kaldsmænd eedelig blev afhjemlet i relation deres Paategning at være skeed den 23de Octbr: sidstl: for de udeblevne.

  Pr: Preus producerede den i Stevningen paaberaabte Opsigelse  hvorpaa han begjerede de mødende Vidners Eed fæstelse, sam/m/e indtages her af følgende Indhold

  Berent Michael og Petter Andreas \Grung/ eed fæstede med opragte Fingre efter Loven nysberørte for dem oplæste Opsigelse at være forkyndt for derudi indbenævnte  sam/m/e dato den blev udstædet i relation den derpaa af dem skeede Paategning.

  Pr: Preus fremlagde end videre original Skifte Brevet efter Citantens Fader Arne Rasmussen  forrettet af forrige Sorenskriver Johan Garman den 5te Januarii 1756  som han forventede i sin Tiid ved denne Sags forventende Doms Act tilhæftet, og med hvilken Skifte Forretning Comparenten vil have legitimeret at Citanten er tilfalden i Fader Arv den paastevnte Capital 15 Rdlr  og for hvilken Arv indstevnte Jens Johannesen var beskikket til Formynder og Værger. Viidere fremlagde Pr: Preus Madame Wenche  sal: Garmans  skriftlige Tilstaaelse under 12te Novbr: 1772  der udi Stevningen er paaberaabt og saa lydende, men efterdi indstevnte Jens Johannesen med de fleere nu ikke møder, begjerede Comparenten ærbødigst at dem af Retten maatte forelægges Laug Dag til nestholdende Som/m/er Ting.

Eragtet

  Indstevnte Jens Johannesen Hejen saavelsom Madame  sal: Sorenskriver Johan Garmans  og Sr: Hans Krohn som Successor i Ægteskabet efter afg: Sorenskriver Henrich Garman  gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare

 

For Iver Larsen Hordvigen mødte Procurator Preus og anmeldede og i Rette lagde en skriftlig Stevning imod Bøygde Lensmanden Ole Knudsen Wichne og Skyds skafferen Johannes Indre Arne til et Tings Vidnes Erholdelse efter Stevningens nærmere Indhold  der i Retten blev oplæst saa lydende,

  ind stevnte Lensmand Ole Knudsen Wichne saavelsom Skyds skafferen Johannes Johannesen Indre Arne mødte og vedtoeg lovlig Varsel  og i Øvrigt benegtede alt det paasigtede.

  Af de indkaldede Vidner mødte Anders Steenstøen  som opstoed fra Retten og i Stæden nedsatte sig Johannes Monsen Blindem,  Anders Balland  eller ytre Hordvigen

 

1773: 167

 

Ole Danielsen Seim, Lars Haarvigen og Anders Nielsen Haarvigen

  dernest blev Forkyndelsen eedelig afhjemlet af de brugte Stevne Vidner i Henseende de udeblevne og i relation deres Paategning paa Stevningen

  Procurator Preus fremlagde skriftlige qvæstioner til samtlige de indstevnte Vidner, efter hvilke han forventede og paastoed de nu mødende Vidner til Forklaring admitteret, bemelte qvæstioner blev i Retten oplæst  saalydende.

  derefter blev af Citanten fremstillet

            1te Vidne Anders Olsen Steenestøen  der aflagde Eed og forklarede til *til de af Citanten fremsatte qvæstioner som følger   til 1te qv: joe  ved Middags Tiid omtrent   til 2den qv: joe  de begjerede den omspurgte Stør for at slaae fra sig Hund eller Bikke naar de kom til Gaards nogenstæds, hvor de og af Vidnet [fik]? En liden Stok af en Alens Længde og Skikkelse   til 3de qv:  de fik ikkun for 2 Skilling i Brændevin  og kunde Vidnet ej bemærke at de vare drukne enten da de kom der til eller da de droeg derfra   til 4de qv: nej  veed slet intet derom og har ej hørt det   til 5te qv:, som med den Forandring af Retten blev fremsadt  om de indstevnte med de omspurgte Vidner benævnte Tiid talede om den da indstevnte Sag imod Citanten  svarede joe  de vare i Vidnets Huus med de omspurgte Vidner, da Lensmanden formanede dem til at udsiige hvad Ret er og de havde seet og intet meere   til 6te qv:  veed slet intet derom.

  Og da ingen af Parterne havde Vidnet viidere at tilspørge blev han dimitteret  fremstoed

            2det Vidne Rasmus Thom/m/esen Hylche  der nu kom til stæde, der aflagde Eed og vandt til Citantens 1te qv: nej   til 2den qv: ligesaa nej

  og da ingen havde Vidnet viidere at tilspørge, blev han fra Retten afskeediget  og fremstillede

            3die Vidne Anders Olsen ytre Haarvigen  eller Balland, der aflagde Eed og forklarede til den for 1te Vidne fremsatte 4de qv:  han har hørt omtrent forrige Høst af Skafferen Johannes indre Arne  at da han laae over Iver Haarvigen  monne Lensmanden hakke ham paa Fødderne  det burde han  nemlig Lensmanden  ikke have gjort  det var verre for mig

  og da ingen af Parterne havde viidere at tilspørge Vidnet, blev han dimitteret, fremstoed

            *3die Vidne Ole Danielsen Seim  der aflagde Eed og forklarede paa liige qv: som til nest forrige  at Skafferen Johan/n/es indre Arne sidstl: Høst havde sagt i Overværelse af nest forrige Vidne  at medens han laae over Iver Haarvigen  hakkede Lensmanden Iver Haarvigen i Fødderne  joe meere rev han mig  nemlig Johan/n/es indre Arne, og sagde Johannes at han laae sig over over ham  paa det han ej skulle gjøre meere Skade

  og da ingen havde Vidnet viidere at tilspørge  blev det fra Retten afskeediget  og fremstoed

            4de Vidne Lars Haarvigen  der under sin forhen aflagde Eeds Kraft forklarede til de af Citanten fremsatte qvæstioner som følger   til 1te qv:  ude paa Marken tet ved Ivers Huus   til 2den qv: joe  var barbeenet som andre om Som/m/eren naar det er varmt  men kunde ej erindre om han havde Trøye paa eller ej   til 3de qv: nej  har ej hørt det   til 4de qv: nej   til 5te qv: nej   til 6te qv: nej   til 7de  hvorledes de forhen havde frembragt deres Ærende var ubekjendt for Vidnet  som ej var inde med dem i Ivers Stue,

  Vidnet tilligemed Anders blev først afkrævet mulct Penge for Vej Arbejdet førend de gik til Iver, og efter at Vidnet var paaraabt og de vare i Tumult ude paa Marken, blev disse mulct Penge \hos Iver/ ej af Lensmanden og Skafferen paakrævet førend Larmen var til Ende  da Lensmanden spurgte om han skulle modtage Pant eller

 

1773: 167b

 

erholde Betaling for mulct Pengene, da Vidnet formanede Iver at betale sam/m/e  da ham ej derudi skeede meere Uret end de andre   til 8de qv: nej   til 9de qv: nej   til 10de qv: nej  hørte ej at Citanten sagde dette   til 11te qv:  Pengene blev betalt, men i Øvrigt refererede Vidnet sig til sit forrige   til 12te qv: joe  Citanten udsagde rigtig nok ude paa Marken  medens tumulten varede  de her omspurgte Ord   til 13de qv: nej  kunde ej mærke at de vare drukne.

  Og da ingen af Parterne havde Vidnet viidere at tilspørge, blev det dimitteret  og fremstoed

            5te Vidne Anders Nielsen Haarvigen  der under sin forhen aflagde Eeds Kraft forklarede til de *de 4re første qv: eensstemmig med nest forrige Vidne   til 5te qv:  refererede sig til sin forhen aflagde Forklaring   fra 6te til 13de qvæstioner eensstem/m/ig med nestforrige Vidne

  og da ingen af Parterne havde Vidnet videre at tilspørge  blev han fra Retten afskeediget.

  Pr: Preus begjerede Forelæggelsen for de udeblevne Vidner under Falsmaals Straf at bære deres Vidnesbyrd til de forelagde qvæstioner til nestk: Som/m/er Ting  reserverende Citanten i fornøden Tilfælde til sam/m/e Tiid fleere Vidner at føre.

Eragtet

  Lovlig indstevnte Vidner Anders Steenstøens Hustrue, Ole Eichaas og Gouthe Seim forelægges under Lovens Falsmaal at møde nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede med deres Provemaal i Sagen

 

Pr: Preus mødte for Hr: Capitaine Albert Christopher Barchlay de Tolly og fremlagde en Continuations Stevning i den forrige anhængiggjorde Sag imod Michel indre Arne  og hvorved Ole Danielsen Seim tillige er kaldet til vedermæle efter Stevningens Formæld  som med paategnet Forkyndelse blev fremlagt og i Retten oplæst  saa lydende.

  de indstevnte mødte ikke efter Paaraab, thi blev Forkyndelsen eedelig afhjemlet af de brugte Kalds mænd i relation Paategningen.

  Pr: Preus producerede skriftlig Indlæg i Sagen saa lydende  og da han bemærker at de indstevnte nu ikke møder, var han foraarsaget at begjere Laug Dag for dem til nest forestaaende Som/m/er Ting.

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej denne sinde mødende Michel Indre Arne og Ole Danielsen Seim gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Pr: Jacob Preus som beskikket Defensor for Ole Iversen af Sandvigen  fremlagde en skriftlig Stevning imod Borger Manden Hendrich Norman til et Tings Vidnes Erhvervelse efter Stevningens Indhold af 20de Octbr: sidstl:  der i Retten blev oplæst  af følgende Indhold,

  de indstevnte mødte ikke efter Paaraab  thi blev Forkyndelsen eedelig afhjemlet af de brugte Kaldsmænd i relation deres Paategning.

  Ole Iversen mødte personlig for Retten til den Ende Laugtings Rettens afsagde Dom at opfylde, hvor paa og Defensor producerede Laug Tings Rettens Act og Dom in originali, af hvilken han begjærede i denne

 

1773: 168

 

Tings Vidnes Act indført Comparentens tillagde Constitutions Ordre som Defensor  samt den tillagde Høy Kongel: Benaadning til beneficium paupertis fra pagina 19 til 22  item Laug tings Rettens final Dom fra pagina 33 til 36.

  Eedens Forklaring blev af Lov Bogen forelæst Ole Iversen  der med oprakte Fingre efter Loven aflagde den ham af Laug Tings Dommen forelæste og foreskrevne Benegtelses Eed.

  Defensor begjerede derpaa Tings Vidnet beskreven meddeelt under Rettens Forsegling.

Afsagt

  Tings vidnet bevilges sluttet og beskreven meddeelt, hvorudi skal vorde inddragen Laug Tings Doms Afsigten, men Constitutions Ordren og Beneficium paupertatis eragtes derudi ufornøden efter at Rettens Middel og andre vedkom/m/ende derudaf forhen have den fornødne Kundskab.

 

            10.  Publ: et Skjøde udgiven af Niels Olsen Reistad med fleere til Niels Johannesen paa 15 ¾ Mark Smørs Leje i Gaarden Sædahl for 40 Rdlr  dateret 19de Novembris 1773.

            11.  En Pante Obl: udgiven af Berge Aamundsen Ulvesæter til Rasmus Nielsen Myrdahl  stoer 50 Rdlr  mod 1te p:tets Pant i hans ejende Andeel i Gaarden Ulvesæter  af Skyld 18 Mark Smør og 6 Kander Malt  dateret 19 Novbr: 1773

            12.  En ditto udgiven af Anders Monsen Hougaas til Iver Gudmundsen Melcheraaen  stoer 60 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Anpart udi Gaarden Hougaas  af Skyld 2 Pund 6 Mark Smør og 1 Mæle Malt  af 19de Novbr: 1773

            13.  Et Skjøde udgiven af Knud Halsteensen Boge som Laug Værge for Enken Bornie Thomas Dotter med fleere  til Michel Johannesen paa 2 Pund 1 5/13 Mark Smørs Leje i Gaarden Kirke Brudvig for 150 Rdlr  dateret 19de Novbr: 1773.

            14.  Et Vilkors Brev udgiven af Michel Johannesen Kirkebrudvig til hans Moeder Bornie Thomas Dotter paa aarlige Levekor af nysforberørte tilkjøbte Gaard  dateret 19de Novbr: 1773.

            15.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Haldor Jensen Taqvam til Bese Nielsen Thuenestvedt  stoer 34 Rdlr  imod 1te P:tets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden indre Taqvam  af Skyld 12 Mark Smør og 1/6 Faar  dateret 27de Novbr: 1771 og tinglyst den 29 ejusdem, der nu efter paategnet Qvitering af 19de Novbr: 1773 er indfriet og betalt og derfore herved mortificeres

            16.  tinglyst en ditto udgiven af Haldor Jensen Taqvam til Stephen Monsen Hundham/m/er  stoer 40 Rdlr  mod 1te p:tets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden indre Taqvam  af Skyld *af *Skyld 12 Mark Smør og 1/6 Faar  samt deels Løsøre  dateret 19de Novembris 1773.

            17.  En ditto udgiven af Margaretha  sal: Lars Aasheims  til hendes Søn Mons Larsen  stoer 78 Rdlr  mod 2den p:tets Pant i hendes ejende Huus i stoere Sandvigen  dateret 10de Novembris 1773.

 

Dagen næstefter  den 20de Novembris  vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug Ret,

 

da Hr: Fogden Heiberg ved Fuldmægtig Sr: Cordt Kramer loed anmelde med mundtlig Stevning til dette Ting at have indkaldet Torger Jørgensen af stoere Sandvigen for begangne Lejermaal i Ægteskab  med Pigen Anne Sepie Ols Dotter i Bergen, i Anledning en fra Byefogden i Bergen  Hr: General Auditeur Heiberg  til Hr: Fogden desang: skeede Anmeldelse, derfore at liide

 

1773: 168b

 

Dom til Bøders Udreedelse og Hoved Lods Forbrydelse samt Processens Omkostning at erstatte; til Vedermæle er og indkaldet den besvangrede Anne Sophie Ols Dotter.

  Indstevnte Torger Jørgensen mødte {ikke efter Paaraab} og vedtoeg lovlig Varsel, men ej Qvinde Mennisket Anne Sophie Ols Dotter, thi fremstoed de brugte Kalds Mænd Bærent Michael Høgh og Petter Andreas Grung og forklarede  sidstl: Mandag den 15de hujus at have varslet bemelte Anne Sophie Ols Dotter i Hans i Hejens Huus i Sandvigen, der saalænge blev forhalet og saa sildig for hende *for *hende forkyndt  formedelst at Kaldsmændene havde været uvidende forhen om hendes Tilholds Stæd  der og havde været foranderligt, det de først sam/m/e Dag Forkyndelsen skeede fik at viide.

  Torger Jørgensen fremleverede et skriftlig Forsæt af 16de hujus  der i Retten blev oplæst saa lydende.

  Sr: Kramer  i Anledning af Kaldsmændenes Forklaring, hvoraf han mærker at den indkaldte Anne Sophie Ols Dotter ej har haft lovlig Varsel, holdt fornøden at begjere Sagens Anstand til neste Ting  for at kunde begegne sam/m/e med Continuations Stevning

Eragtet

  Sagen bevilges udsadt efter Citantens Paastand til neste Ret.

 

Lensmanden Ole Knudsen Taqvam anmeldede med mundtlig Stevning til denne Ret at have indkaldet Wiching Knudsen Taqvam for tilføyet Fornærmelse og Skade paa Citantens Ager  derfore at liide Dom til vedbørlig Undgjeldelse og Processens Omkostning at erstatte  samt {derom at høre Vidnerne} Ulovlig Gjerde Holdelse og derover tilføyede Skade paa Citantens Eng af deres fælleds Creaturer  samt derom at anhøre Vidnerne Haldor Jensen Indre Taqvam  Holger Fabiansen ibm: og Lars Monsen Hoele  som under Lovens Falsmaal ere kaldede  deres Provemaal i Sagen at aflægge.

  Ingen af de indstevnte mødte efter Paaraab; thi fremstoed de brugte Stevne Vidner Ole Carlsen Aasheim og Marcus Knudsen Seim  som eedelig afhjemlede Forkyndelsen som melt for samtlige de indstevnte i eget Paahør og Boepæle for 17 Dage siden  og Vidnerne tillige under Lovens Falsmaal.

  Citanten i den Anledning begjerede de udeblevne forelagt til nestk: Som/m/er Ting.

Eragtet

  Lovlig indstevnte Wiching Knudsen Taqvam gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare, ligesom og Vidnerne Haldor Jensen og Holger Fabiansen indre Taqvam samt Lars Monsen Hoele til sam/m/e Tiid forlægges under Lovens Falsmaal at møde med deres Provemaal i Sagen.

 

Dernest fremstoed for Retten Beboerne paa Gaarden Hougaas  Clemen Olsen, Anders Monsen, Ole Olsen og Ole Monsen, der hver ejer og bruger i Skatte Skyld 2 Pund 12 Mark Smør  eller i Landskyld 2 Pund 6 Mark Smør og 1 Mæle Malt i bemelte Gaard Hougaas  og beklagelig anmeldede at Natten til den 13de Octobris sidstleden opkom paa bemelte deres Gaard en pludselig Vaade Ild  der i største Hast lagde i Aske 4 Stue Huuser

 

1773: 169

 

4 saakaldede Sænge Boeder  4 Floerer eller Fæhuuse, 4 Ildhuuse, 4 Melke Boeder, 2 Høe lader \og Høste Stalde/  Anders Monsen og Ole Olsen tilhørende  med alt derudi værende nye indbjergede Høe og Korn, 4 Smale Huuser og 4 Gjedehuuser, tilligemed alt i Huusene værende Boehave  da Ilden  imedens de sov  havde grebet saa stærk om sig at samtlige Opsiddere nøgne maatte forlade deres Huuse uden at kunde bjerge det allerringeste af deres Gods, ja  for den eene Opsidder Clement Olsen opbrændte endog 4 smaa Creaturer der ej kunde reddes, nemlig 1 Kalv og 3 Gjeder, og da saadant er den ganske Bøyg[d] bekjendt, begjerede Comparenterne Laug Rettens og Almuens Svar herom indhentet, hvortil af Laug Retten og samtlige Almue blev svaret at det desværre ikke uden alt for vist forholder sig som omspurgt er  og der tillige  imedens denne beklagelige Tildragelse  var et overmaade gruesomt Vejr af Storm, orcaner, Torden og Lynild  der baade kand have foraarsaget denne ulykkelige Hændelse i sig selv  og dend pludselige Tiltagelse og Udbreedelse.

  Comparenterne var ansøgende dette som et Tings Vidne beskreven meddeelt, der blev bevilget.

 

            18.  Publ: et Skjøde udgiven af Erich Danielsen Melcheraaen til Stephan Olsen Nore Toppe paa ½ Løb Smør og ½ Mæle Malts Leje i Gaarden Nore Toppe for 77 Rdlr  dateret 20de Novbr: 1773.

 

Hr: Fogden Heiberg frem lagde til sit Regnskabs belæg følgende sædvanlige Tings Vidner.   1.  det stoere  bestaaende af 16 qv:   og 2.  det lille Tings Vidne af 2 qv:  til hvilke begge blev svaret at det forholder sig {som} uden Forandring som forrige Aar.   3. Odels Mandtallet,   4.  aftags Tings Vidnet, hvortil og blev svaret at dermed har det sam/m/e Beskafenhed som forrige Aar,   5.  Restancen af de Ordinaire Skatter beløber sig for dette aar 423 rd 1 mrk 7 s   og til 1772 Aars Udgang  197 rd 1 mrk 4 s.   6. Consumtions Restancerne til 1772 aars udgang beløber sig til 48 rd.

 

Til Laug Rettes mænd for nestanstundende Aar 1774 blev udnævnt til Rettens medbetiening følgende Nye Mænd:  1. Knud Monsen Flachtvedt,  2. Hans Olsen Lie,  3. Iver Jensen Biercheland,  4. Baste Jonsen Garnæs,  5. Peder Johannesen Garnæs,  6. Ole Aadsen indre Arne,  7. Johan Christian Seehuus i Sandvigen,  og 8de  Hendrich Harier ibidm:

 

Og da ingen efter 3de ganges udraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  blev sam/m/e sluttet og ophævet.

 

 

 

Giæste Ret for Sartors Skibreede 1773

Anno 1773  den 17de Xbris  blev Retten sadt i Sr: Johan Seehuuses iboende Huus i stoere Sandvigen af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  og de 3de af Kongel: May:ts Foged opnævnte eedsorne Laug Rettes Mænd  Rasmus Nielsen, Rasmus Larsen og Ole Andersen af stoere Sandvigen  til en Gjæste Rets Holdelse i Anledning et i Tellevogen bierget Skibs Vrag  hvortil Ejer har indfundet sig.

  Hr: Fogden Heiberg i Rette lagde en skriftlig Continuations Stevning af Gaar Dags dato, hvorved han til denne Gjæste Ret har indkaldet Sr: Albert Henrich Mejer som \Finder og/ Bierger af det ved Tellevogen bjergede Skibs Vrag  tillige at svare til Sagen og Dom at modtage.

  ligesaa er ved samme Stevning indkaldet Hr: Consul Wallace & Søn som Com/m/iteret

 

1773: 169b

 

for De H:rer Laakenau med fleere i Bremen  der tilegner sig Ejendom til bemelte Vrag  saavel som Brade Bænke mesteren Sr: Gunder Eide  eenhver for sig til Sagen at svare og Dom at imodtaget efter Stevnemaalets nærmere Indhold  saaledes lydende, hvorefter Citanten indloed til Dommerens Skjøn saavel hvorvidt Hr: Consul Wallace & Søn har Legitimeret sine Committenteres Ejendoms Ret til dette Vrag  som hvad Anpart Finderen deraf med Rette bør nyde  saa og hvorvidt Srs: Mejer og Eide bør nyde deres indgivne Regninger betalt af det udkomne for Vraget eller ikke.

  Endelig paastoed og Hr: Fogden ved Dom at blive tilkjendt af de for Vraget udkomne Penge fuldkommen Betaling efter hans indgivne Regning for de af ham forskudte 171 rd 5 mrk  I Øvrigt indloed han til Dommeren selv at fastsætte sit Salarium for denne og forrige Gjæste Ret  og Fogden som Citant liige med Dommeren  med Tillæg af 1 Dags Diet Penge og Skyds frem og tilbage til Strømsnæs  1 rd 2 mrk

  Hr: Jaen Wallace paa egne og Compagnies Vegne mødte og refererede sig til den ved 1te Session producerede Legitimation for sine Com/m/ittenteres Ejendoms Ret, som han formeente aldeeles og tilfulde at være afbeviist, hvor fore han paastoed sig paa deres Vegne tilleveret det udkomne for Vraget  fradragen de nødvendige medgangne Omkostninger til sammes Biergning, men ansaae de af Sr: Mejer og Gunder Eide beregnede Omkostninger ligesaa unødvendige og for høyt anførte som aldeeles ulegitimeret  og derfore indstiller til Rettens Skjøn hvorvidt samme bør godtgjøres eller ej

  Sr: Gunder Eide \mødte og/ referede sig til sin Regning  og formeente at samme er saa billig opført at derudi intet Afslag bør skee, ligesom og hans Hjelp til Vragets Biergning af Retten selv er anseet fornøden og derfore hans Regning allereede betalt.

  Sr: A: H: Mejer mødte og i Henseende til Findings Retten refererede sig til den over Vraget holdte Examinations og Biergnings Forretning  hvoraf tydelig sees at dette Vrag først er funden og seet i aaben Søe uden for alle Land  og derfore i Følge Landets Lov paastoed at nyde den præscriberede Andeel. I henseende hans forhen producerede Regning over paaførte Udgifter og den ellers tagne Skade formedelst dette Vrag Skibs Behandling ved Gier og Krøpel Spil samt Vragets Ophuggelse, Lastens Udlæsning og Oplæggelse i hans Søe Boeder og paa hans Brygge, da ligesom den over Vraget holdte Forretning viiser at alt dette er gaaet for sig og skeet paa det ham tilhørende Fiskevær Sticholmen kaldet, saa maae vel og deraf nødvendig følge at ingen løse eller ubeviiste Indvendinger imod hans indgivne Regning kand eller bør liide Stæd, hvilke han desuden benegtede og paastoed Regningen ved Dom til Godtgjørelse {ved Dom} stadfæstet under al lovlig Forbeholdenhed af sin Ret ifald derudi imod Formoedning skulle mindste(?) Rabat

  Hr: Wallace refererede sig til sit forrige og under al lovlig Forbeholdenhed indloed Sage[n] Dom.

Eragtet

  Sagen optages til nestk: Mandag Formiddag Kl: 10 slet her paa Stædet, da Laug Rets mændene atter haver her at møde

 

Anno 1773  den 21de Xbris  blev Gjæste Retten atter sammestæds holdt med foranførte Laug Ret, følgelig Rettens seeneste Beslutning, da udi Sagen blev afsagt følgende

 

1773: 170

 

Kiendelse

  Saa lidet som den af Hr: Consul Wallace & Comp: gjorde løselige Indsigelse imod Sr: A: H: Mejers og Sr: Gunder Eides Regninger kand kom/m/e i Betragtning til sam/m/e aldeeles at kuldkaste, imedens den over Vraget holdte Examinations og Besigtelses Forretning viiser at den sidste virkelig har forrettet det beregnede Arbejde og brugt det anførte Reedskab  og at den første ved Forretningens Slutning har forbeholdt sig Leje for Bryggen hvor Vraget og Lasten blev bjerget, oplagt og beroende  samt Opretning for den Skade hans Brygge, Bolværk og Søe Huuse derunder havde taget, hvilket sidste ej af Lensmanden, som paa Fogdens Vegne efter Amtets Ordre var tilstæde, er benegtet eller imodsagt; saa lidet finder Retten paa den anden Siide disse Regninger saa nøyagtig og tilbørlig Legi[ti]merede fornem/m/elig i Henseende den ansatte Værdie, der ved uvillige Mænd i Modsigelses Tilfælde beqvem/m/eligst vil være at fastsætte, at de i nærværende Stand kand billiges til Godtgjørelse. Omendskjønt derfore saadant ved andet Søgemaal kunde være at afgjøre, ville det dog ……..(?) deraf blive vanskeligt at fastsætte hvem det tilbage blivende af Vragets Udkomst skulle tilhøre førend Alle de ved Bjergningen medgangne Omkostninger ere fradragne.

  Efter saadan forefunden Beskaffenhed eragtes at det vil paaligge saavel Sr: A: H: Mejer som Sr: G: Eide ved lovligt Skjøn af 2de uvillige kyndige Mænd, som der til af Fogden opnævnes, i Tilkaldelse saavel af Hr: Fogden som Hr: Consul Wallace & Comp: at godtgjøre deres Regningers Billighed, hvorunder tillige med Attest fra den til denne Vrag Forretning constituerede Sorenskriver maae oplyses hvorlænge Sr: Eides og Tømmermandens Arbejde under Forretningen varede og af Retten blev anseet fornøden  samt hvad Skade Sr: Mejers Nøst under Vragets Biærgning af Krøppel Spillet har taget, hvilket sidste derhos af Lensmanden Knud Tøsøen bliver at attestere.

  Denne Skjøns Forretning besørger de selv i Rette lagt nestk: 7de Januarii 1774  naar Sagen atter til viidere Behandling og Paakjendelse herpaa Stædet foretages Formiddagen Kl: 10 Slet.

  Denne Kjendelse gives Citanten strax beskreven  hvorefter den forkjyndes vedkom/m/ende.

 

 

1773

- - - - - - - - - -

1774

 

 

 

(1774: 170)

 

 

Anno 1774  den 7de Januarii  blev Gjæste Retten atter sammestæds sadt med foranførte Laug Ret i Følge Rettens seeneste Beslutning,

  hvor da mødte paa Hr: Fogden Heibergs Vegne hans Fuldmægtig Sr: Cort Kramer og i Rette lagde Rettens seeneste Kjendelse  paategnet for vedkom/m/ende at være lovlig forkyndt  og derefter indloed Sagen Dom.

  Sr: A: H: Mejer og Bradebænke Mester Sr: Gunder Eide indlevere[de] den i Følge Rettens Kjendelse fuldførte Skjøns Forretning til deres Regningers Legitimation med den ved Vraget constituerede Sorenskriver Sr: Rodtwidts og Lensmanden Knud Tøsøens paategnede Attest, hvorefter de efter forhen gjorde Paastand indloed Sagen til Doms.

  I Øvrigt loed Lensmanden Knud Tøsøen saavelsom de 2de Laug Rettes Mænd, der af Fogden have været opnævnte til at fuldføre nysbemelte Skjøns Forretning ved Sr: Rodtwitt paastaae at vorde ved Dom erstattet deres Rejsers og Forretnings Bekostning  nemlig Lensmanden med 2 rd  og hver af Laug Retts Mændene 1 rd  tilsam/m/en 4 rd.

 

1774: 170b

 

  Sr: Kramer paa Citantens Vegne overloed det til Retten om ikke nye og andre Skjøns mænd kunde opnævnes  der tillige kunde tage Krøppel Spillet i Øjesyn  da han ligeledes paa sin Svogers Sr: Gunder Eides Vegne er forvisset om at han i sin Tiid vel kunde Legitimere hvad betydelig Skade det er for ham at være fra Brade Benken  hvorom disse Skjøns Mænd have været aldeeles uviidende og ikke i deres Skjøns Forretning have taget i Betragtning.

  Sr: A: H: Mejer protesterede imod viidere Udsættelse og var Dom begjærende for sin Deel.

  Citanten  i Anledning Skjøns Forretningen  fandt fornøden at paastaae denne Udsættelse.

Eragtet

  Som Citanten selv har opnævnet Skjøns Mændene  og Sr: Eide ej under Forretningen i den Henseende iagttoeg sin Tarv eller derimod gjorde nogen Indsigelse, finder Retten betænkeligt at bevilge den forlangte Udsættelse til nyt Skjøn i Henseende Sr: Eides Prætention i en Sag der efter Gjæste Rets Maade i mueligste Korthed bør afgjøres, hvorfore Sagen optages til Doms til nestk: Mandag den 10de hujus her paa Stædet at afsiiges.

 

Den 10de ejusdem blev Gjæste Retten atter sammestæds foretagen med samme Laug Ret efter seeneste Beslutning  hvorda først over denne Gjæste Rets Bekostning bleve gjort følgende Beregning

1te Session

Dom og Brev Penge saavel for Sagen som den

forelagde Besigtelses Forretning i Acten at indrage  der

som Tings Vidne bliver at betale                                                            2 rd    5 mrk     4 s

stemplet Papiir til Acten  3 Ark á 24 s                                                 4            8

Sorenskriveren for en Dags Forretning

følgel: Kongel: Regl: af 1708                                                      3

-     -      -       -  diet Penge for 2 Dage  á 4 mrk dagl:               1        2

Skyds fra Bergen til Tøsøen og tilbage  4 Miiele med

3 Mand  og Dobbelt Skyds paa hjemrejsen                               2        1            8

de 3 Laug Rettes mænd  á Mand 24 s                                                 4            8

2den Session

IndCaminations Penge for Continuations Stevningen                             5            4

Sorenskriveren for 2de Dage Fortæring                                                2

-      -      -      -  diet Penge for 1 Dag                                                             4

de 3 Laug Rettesmænd  á Mand 24 s                                                             4            8

3de Session

Sorenskriveren for 3de Dage Forretning                                                1

-      -       -      - diet Penge for 1 Dag                                                            4

            Laug Retten  3 Mand á 24 s                                                                           4            8

4de Session liigesaa                                                                                          2        2            8

5te Session ligeledes                                                                                         2        2            8

                                                                                                                      ------------------------

                                                                                                                      22 rd    3 mrk     0 s

 

  Hr: Fogden Heiberg som Citant paastaaer

liige med Sorenskriveren for 1te Dags

Forretning, diet og Rejse Penge                                   6 rd      3 mrk   8

For 2den Dag ligeledes med Tillæg af

4 mrk Rejse Penge                                                      3          2

for 4de Session liigesaa                                               2          2                      12        1            8

                                                                                  ---------------------

 

  Dernest blev udi Sagen saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

Den 18de 8bris 1772 er i Tellevogen i Sartor Skibreede indbragt et Vrag Skib  hvorpaa intet levende Menneske befandtes, der strax til Amtet blev indberettet og derfra føyet Anstalt til sammes Bjergning og en lovlig Examination og Besigtelses Forretning derover, der begyndtes den 22de ejusdem og sluttedes den 5te Novbr: nest efter.

 

1774: 171

 

Finderne Niels Torgersen og Erich Nielsen Sælstøen forklarer derunder at Vraget af dem blev funden i aaben Hav Søe {og} uden for Aamundsholmen og indbragt til Lands ved Hjelp af 50 Mand som vare tilkaldede. Vraget var efter Rettens og tiltagne kunsterfarnes Skjøn saa aldeeles beskadiget at det ej kunde sættes i Stand, hvor fore den Siide som laae over Vandet blev afflækket og ophugget og den indehafte Ladning derigjennem udtagen. Ved Udlæsningen befandtes Vraget at være uden Dæk og Bjelker  saa at eendeel af Lasten derigjennem ventelig i Søen er bortkom/m/et  da det laae med Kjølen i Vejret  og fandtes et blaaemalet Træestykke med indskaarne Bogstaver Elisabet Margaretha  der Supponeredes (supponere = forutse, anta) at have staaet bag paa Cahyt Spejlet og være Skibets Navn. Den iværende Ladning blev  efter at Vraget var arbejdet nær til Lands ved Sticholmen  deraf udlæsset og bestoed i 3000 Bord  12 Foed lange og 1 ½ Foed tykke  og 50 Tylter kortere ditto  foruden andre Levninger af selve Vraget, hvilket alt den 3de Februarii 1773 ved Auction blev bortsolgt og udbragt til 437 rd 1 mrk 9 s

  Efterat Hr: Consul Wallace & Comp:  som Com/m/issionairs for Brøderne Laukenau og Medinteressentere i Bremen  havde anmeldet sig som Ejer af dette Skibs Vrag, har Hr: Fogden Heiberg indkaldet dem for denne Gjæste Ret til sammes Afbeviisning og Doms Erholdelse  tilligemed Finderne af Vraget og deele af sammes Bjergere  og fremlagt Beregning over det til eendeel af Bjergerne udbetalte  saavel som Besigtelsen og Auctions Forretningernes Bekostninger  tilsam/m/en af Beløb 171 Rdlr 5 mrk  som han paastaaer fradragen Vragets Beløb. Hr: Consul Wallace & Comp: har til legitimation for deres Com/m/ittenteres Ejendoms Ret fremlagt   1.  en Attestation under Staden Bremens Indsejl om Skibets og Ladningens Ejere sam/m/estæds  samt Fuldmagt fra dem til at reclamere Vraget  dateret 15de Martii 1773   2.  Factura Regning over Ladningens Indkjøb fra Johan Vukrooth  dateret Wiburg den 7de Aug: 1772   3.  Et Conossement under sam/m/e dato  undertegnet af Skipperen Daniel Folken   og 4.  en Notarial Forklaring af Skipper Willum Rohde fra Bremen  under 10de Febr: 1773  undertegnet af andre fleere.  Sr: A: H: Mejer og Sr: Gunder Eide har derhos fremlagt deres Regninger over formeentlig Til goede havende ved Vragets Bjergning  den førstes stoer 68 Rdlr 3 mrk  og den sidstes 52 Rdlr 3 mrk  som begge af Hr: Wallace er bleven imodsagt og derfore af Retten henviist til uvillige Mænds Skjøn  som den 4de Januarii 1774 er effectueret og den 7de ejusdem i Rette lagt. Endelig har Sr: A: H: Mejer som Kjøber af Findings Parten paastaaet den i Loven fastsadte Findeløn

  Der bliver altsaa herved at paakjende   1.  om Brødrene Laukenau og fleere Med interessentere i Bremen have Legitimeret deres Ejendoms Ret til dette Vrag   2.  hvilke af de til Bjergningen deraf medgangne og beregnede Omkostninger kand ansees for nødvendige  og i sær hvorvidt det modsagde Krav fra Sr: A: H: Mejer og G: Eide kand billiges   eller og 3.  hvor stoer Andeel af Vragets Værdie tilkom/m/er Finderne.

  1.  Hvad det første angaaer  da viiser det fremlagde Connossement og factura Regning  saavel at Navnet er det samme som under Examinations og Besigtelses Forretning er funden at Vrag Skibet har baaret  saa og at det stemmer overeens med den indeholdte Ladning  ej allene i Henseende til qvaliteten, men endog til qvantiteten efter Anseende naar eendeel deraf igjennem det aabne Dek nødvendig maae være bortkommen i Søen imedens det laae med Kjølen i Vejret, hvortil kom/m/er den notarial attest fra Skipper Willum Rohde fra Bremen  saavel som attestationen om Skibets og Ladningens Ejere, hvilket tilsam/m/en maae ansees for

 

1774: 171b

 

vedbørlig Legitimation om Ejendoms Retten hertil i et Tilfælde som dette  hvor der  efterat Skibets Mandskab og Papiirer ere borte  neppe kand haves nøyagtigere Beviis derom, ligesom det ej heller i ringeste Maade er bleven imodsagt.

  2.  For nødvendige Omkostninger ved Vragets Bjergning er at ansee Hr: Fogdens Regning stoer 171 Rdlr 5 mrk, der baade hjemles med de fremlagde Forretninger og er bleven aldeeles uimodsagt, dernest den paastaaede Betaling for hans Umage i denne Sag som Citant med 12 rd 1 mrk 8 s, der ligeledes er aldeeles uimodsagt, saa og denne Gjæste Rets Omkostning 22 Rdlr 3 mrk  saa og Sr: A: H: Mejers Regning stoer 68 rd 3 mrk  der er billiget under Skjøns Forretningen af 4de hujus  endskjøndt \ sam/m/e / ikke aldeeles har opfyldt Rettens Hensigt  da ikke hver Post deraf i sær tydelig nok og nøyagtig er berørt, \men hvormed vedkom/m/ende haver acqviesceret uden Indvending/  Hvad derimod Sr: Eides Regning anbelanger, da har vel de opnævnte 2de uvillige Mænd under Skjøns Forretningen nedsadt den 1te Post  nemlig for Krøpel Spillet  fra 20 til 15 rd  tilføyende at saadant maatte ankom/m/e paa Directionen og Forstanderen for Bradebænken  og den 3de Post  for hans Umage og Rejse  fra 25 til 18 rd  men naar betragtes at han spildte de 4 Rejse Dage fra sin Nærings Vej og Arbejde hjem/m/e  det han imidlertiid ved en anden maatte bekoste, lige saavel som de 5 Dage han under Vrag Forretningen var i Arbejde, billiges ham for alle 9 Dage  dertil medgik 2 Rdlr  foruden diet Penge 4 mrk daglig  og Rejsen 1 rd, følgelig godtgjøres de her paastaaede 25 rd, Ligesaa billiges ham og i Leje for Krøpel Spillet og derpaa tagne Slid og Skade 15 rd, uden at forbemelte anbragte ubeføyede Anmærkning kand kom/m/e i Betragtning, da han rimelig viis maae ansees ligesaa beføyet til at gjøre Regning derfore som til sammes Brug; Endelig nyder han og den beregnede Arbejds Løn for Tømmermanden med 7 rd 3 mrk  saa at han i alt erholder for sin Regning 47 Rdlr 3 mrk.  De til Skjøns Forretningen beregnede og paastaaede Omkostning kand ikke billiges  som baade for høyt opført  og noget vedkom/m/ende selv paaligger til deres Ret at Legitimere

  3.  Som Vraget efter Forretningens Udviis er funden i aaben Hav Søe uden for alle Land, tilfalder Finderne følgel: Lovens 4 B: 4 Cap: 5te Art:  dens final  den halve Deel af det fra forestaaende Omkostninger overskydende af Vragets Værdie.

  Thi kjendes hermed og dømmes for Ret  at naar forestaaende i 2den Post benævnte Omkostninger til Bjergningen  Besigtelsen, Auctionen og denne Gjæste Ret  \tilsam/m/en Beløb/ 322 Rdlr 3 mrk 8 s  eenhver i sær er tillagt  og fradragen hvad bemelte Skibs Vrag med indehafte Ladning ved Auction blev udbragt til  nemlig 437 Rdlr 1 mrk 9 s, bør de overblivende 114 Rdlr 4 mrk 1 s at deeles imellem Ejerne  Brøderne Laukenau og Med interessentere i Bremen eller deres Com/m/issionairs Hr: Consul Wallace  og Vragets Findere  eller Sr: Mejer som sig sam/m/e haver tilforhandlet, saa at eenhver nyder 57 rd 2 mrk ½ s  At efterkom/m/es i Gjæste Reten 3de Soelemærker efter Dom/m/ens Forkyndelse under Lovens Tvang

 

1774: 172

 

 

 

Extra og Gjæste Ret for Arne Skibreede og stoere Sandvigen [1774]

Anno 1774  den 24de Martii  blev en Gjæste Ret sadt i Nicolai Jægers iboende Huus i stoere Sandvigen  af Sorenskriveren Haberdorff og de 3de hertil af Kongel: May:ts Foged opnævnte Laug Rettes Mænd Gustavus Pettersen  Ole Andersen og Rasmus Nielsen  for at paakjende om Qvinde Mennesket Berthe Jensdatter, der har ombragt sig selv, bør have sin Boeds Lod forbrudt eller ej  følgelig Hr: Kam/m/er Herre og Stift Befalingsmand von Levetzaus Ordre under 22de denne Maaned, der er saa lydende.

  Hr: Fogden Heiberg har til denne Rett ladet indkalde den ombragte Qvindes Mand Johan Henrich Volmar for at anhøre de Vidner, som den 22de hujus ved det præliminaire Forhør aflagde deres Forklaring saavel om den ombragte Koenes Svaghed  som om Selv Mordet, eedfæste bemelte deres Bekjendelse, og Dom at anhøre.

  Foruden de forhen afhørte er end viidere til denne Ret indkaldet {Guri Gunders Dotter af Bergen  som den} den afdødes Sviger Moeder Gurie Gunders Dotter  der var tilstæde da Mordet skeede, for under Lovens Falsmaal at aflægge deres Vidnesbyrd om denne Tildragelse, ligesom og forbemelte Enkemand tillige er kaldet at anhøre dette sidste Vidne.

  samtlige de indstevnte mødte tilstæde og vedtoeg lovlig Varsel.

  Citanten producerede det under {Forgaars dato} \22de hujus/ afholdte præliminaire Forhør tilligemed den Gaars dato holdte Besigtelse over Cadaver {ved Stads Ph}  der er af følgende Indhold.

  Hr: Fogden begjærede \at/ Vidnerne maatte forelæses den af dem udi Forhøret gjorde Forklaring og derpaa eedfæstes. Efter at Eedens Forklaring af Lovbogen var forelæst, fremstoed

            1te Vidne Erich Teigland  der aflagde Eed og derunder vedblev hans Udsigende i Forhøret  der blev ham forelæst  og da Citanten ej havde viidere at tilspørge Vidnet  blev han afskeediget  og fremstillet

            2det Vidne Frans Friderich Mack  aflagde Eed og vedblev den i Forhøret gjorde Bekjendelse  med det Tilføyende at han med saameget større Vished kand bevidne dette  som han {stoed} omgikkedes meget den afdøde  der ofte kom i hans Huus.

            3die Vidne Lars Carlsen Nyehavn  aflagde Eed og vedstoed sit forrige Provemaal

{4de Vidne}  med det Tilføyende at den afdøde ej kunde tale da Vidnet kom til.

4de Vidne Knud Torbiørnsen  aflagde Eed og forklarede eenstem/m/ig med nest forrige Vidne.

5te Vidne Gurie Gunders Dotter  aflagde Eed og forklarede eensstemmig med hvad af hendes Søn i Forhøret er berettet  med denne Forskjel at den afdøde paa Hjemvejen fra Nyehavn {da de skulde} gik aleene et lidet Stykke foran Vidnet  og da var det at hun skar sig Struben over, det Vidnet først mærkede da hun segnede ned og Vidnet kom til strax for \at/ hjelpe hende  og i Tanke at det var en Dannelse hun sædvanlig var underkastet  men da saae Blodet rinde med viidere.

  Actor  i Anledning foranførte Forklaring som beviiser at denne Qvinde har ombragt sig selv  paastoed at hendes Hoved Lod Hans May:ts Casse maatte hjemfalde  og hun ej at begraves i Kirke Gaard  følgelig Lovens 6 – 6 – 21, og dermed indloed Sagen Dom.

  Enkemanden derimod indstillede at da det i Raserie er forøvet  kunde Actors Paastand ej finde Stæd  og i Øvrigt indloed Sagen Dom.

 

1774: 172b

 

  Hvorefter af Dommeren og Meddomsmænd eenstemmig for Ret blev kjendt  Dømt og

Afsagt

Foruden at Selv Mord i sig selv synes at være den alleryderste Galskab og Svaghed, naar Anledningen der til ej er at undgaae Straf for andre grov Forbrydelse eller deslige Omstændigheder  som ej her findes Stæd, saa berette og {samtlige} \de/ afhørte Vidner eenstem/m/ig at afdøde Qvinde Berthe Jens Dotter  siden hun gjorde Barsel kort for sidstl: Juul og indtil hun nu toeg Livet af sig selv  har været i Fortvivlelse og bestandig Tungsindighed, der forekommer saameget meere troelig og rimelig som Legems Svaghed og Sandse Lemmernes Svækkelse derudi har været Aarsag. Thi frafaldes Actors Paastand aldeeles  og bør bemelte Qvinde i den saa kaldede Christen Jord at begraves.

 

 

 

Sommer Tinget for Sartors Skibreede 1774.

Anno 1774  den 3die Maji  blev Retten sadt paa Tingstædet Tøsøen til et {almindeligt} almindeligt Sommer  Skatte og Sage Tings Holdelse for Sartors Skibreedes Almue  og betjent af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  tilligemed de 8 eedsorne Laug Rettes mænd som sidstleden Høste Ting ere opnævnede og her foran f: 144 anførte, overværende Kongel: May:ts Foged Hr: Christen Heiberg  Bøygde Lensmanden og øvrige tingsøgende Almue

 

hvor da først Allerunderdanigst blev publiceret

            1.  Kongel: Forordning af 27de Octobris 1773  hvorved forbydes frem/m/ede Omløbere med Dyr  Konster og andet deslige at lade see for Penge  at indfinde sig i Rigerne

            2.  En ditto  at de til Bergværkerne henlagde Bønder for et Aars Pligt Arbejde  frem for andre skal være prioriteret  dateret 30te Martii 1774.

            3.  En Skrivelse fra Stiftamtmanden Hr: Kam/m/er Herre Levetzau til Hr: Fogden Heiberg af 19de 8br: 1773, hvorved bekjendtgjøres Hans Kongel: May:ts Befaling at General Vejmester i Følge Vej Instruxen skal nyde frie Skyds paa sine Rejser for at eftersee Vejernes Tilstand  uden videre Befaling fra Stædets Amtmand.

            4.  En ditto fra ditto til ditto af sam/m/e dato  hvorved bekjendtgjøres en Høy Kongel: Befaling  at det behøvende Tøm/m/er til Broerne skal efter Udviisning i Fogdens Nærværelse leveres af de nærmeste Skove for Betaling efter uvillige Mænds Sigelse.

            5.  En ditto fra ditto til ditto af 26de Xbr: 1773  hvorved bekjendtgjøres et Kongel: Allernaadigst Rescript af 9de sam/m/e Maaned angaaende adskilligt til Børne Midlernes Sikkerhed og Formynder Examination i Bergens Stift.

            6.  En ditto fra ditto til ditto  hvorved bekjendtgjøres at Almuen er pligtig at betale det dem forstrakte Korn under Udpantning som for andre Kongel: Skatter  dateret 23de Aprilis 1774.

 

dernest blev bekjendtgjort følgende Almues Breve

1.  Et Skifte Brev efter Myndtlingen Lars Pedersen Knapschoug  begyndt og sluttet den 6te 8br: 1773.

            2.  Et Skjøde udgiven af Ole Willumsen Nedre Børnæs til Sr: Albert Henrich Mejer paa 18 Marker Fisk Landskylds Leje i Gaarden Nedre Børnæs for 34 Rdlr  dateret 27de Aprilis 1774.

 

Og da ingen efter Paaraab havde nogen Sager at i Rette føre  udsættes Sage Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 4de Maji  vedvarede Sage Tinget med forrige Laug Ret

 

Nye Sag

Arne Rasmusen Sæle imod Johannes Jacobsen Trellevig

Arne Rasmusen Sæle anmeldte med mundtlig Stevning til denne Ret at have indkaldet Johannes Jacobsen Trellevig at liide Dom for tilføyede

 

1774: 173

 

Beskyldning i Kirken sidstl: Skjertorsdag, det {Citanten} \den Indstevnte/ skulle have sagt at {den indstevnte} \Citanten/ og hans Broder skulle have staalet en Oxe paa Bagholmen og slagtet samme, til Opretning derfore, Bøders Udreedelse og Processens Omkostning at erstatte  samt derom at anhøre Vidnerne Peder Jacobsen Trellevig, Tønnes Jensen sam/m/estæds  og Anders Ottesen  tjenende hos Salomon Hamre, der under Lovens maal ere kaldede  deres Provemaal herom at aflægge.

  Bemelte 3de Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel  men ikke den indstevnte efter 3de Paaraab, hvorfore Indkaldelsen eedelig blev afhjemlet af de brugte Stevne Vidner Michel Pedersen Dahle og Peder Knudsen Tøsøen at være skeed som forbemelt med meere end 14 Dages Varsel udi indstevnte Johannes Jacobsen Trellevigs eeget Paahør og Boepæl.

  Dernest fremstillede Citanten som

            1te Vidne Peder Jacobsen Trellevig  der aflagde Eed efter Formaning til Sandheds Bekjendelse  forklarede at indstevnte Johannes Jacobsen Trellevig sidstl: Skjertorsdag i Sunds Kirke førend {Tjenest} Prædiken angik imellem Skriftemaalet {har}  sagde \til/ Citanten  Du har beskyldet mig at jeg og min Broder skulle have været paa Bagholmen og der staalet en Oxe og slagtet samme, hvorpaa Citanten svarede  det skal Du beviise

  og da Citanten ej havde Vidnet viidere at tilspørge  blev det  efter at være sit Udsagte af Protocollen forelæst og sam/m/es rigtige Tilførsel at have tilstaaet  dimitteret  og fremstoed

            2det Vidne Tønnes Jensen Trellevig  der aflagde Eed og forklarede eensstemmig med nestforrige Vidne, hvis Forklaring blev ham forelæst, med dette Tilføyende at den indstevnte havde sagt dette om Citanten og hans heele Huus,

  hvorefter Vidnet fra Retten blev afskeediget  og fremstillet

            3die Vidne Anders Ottesen  tjenende paa Hamre, der aflagde Eed og provede overeensstem/m/ende med 2det Vidne, hvis Forklaring blev ham forelæst  med den Forskjel at han ej hørte det Oxen tillige skulle være slagtet  og at Bøygden i den Henseende skulle have digtet Viise om den indstevnte

  og da Citanten ej havde Vidnet viidere at tilspørge  blev det efter Forelæsning dimitteret.

  Citanten indstillede at den indstevnte til neste Ret maatte lavdages.

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej denne sinde mødende Johannes Jacobsen Trellevig gives Laug Dag til neste Høste Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Nye Sag

Tønnes Jensen Trellevig imod Johannes Jacobsen Trellevig

Tønnes Jensen Trellevig anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indstevnet Johannes Jacobsen Trellevig fordie han i sit eget Huus for henved 8 Uger siden har grebet Citanten i Halsen da han var der at fordre sin tilgoedehavende Tjeneste Løn  og viidere voldeligen behandlede ham, derfore at liide Dom til Undgjeldelse  Bøders Udreedelse og Processens Omkostning at erstatte  samt derom at anhøre Vidnerne Michel Hansen Dahle og Peder

 

1774: 173b

 

Knudsen Tøsøen  der under Lovens Falsmaal ere kaldede  deres Provemaal i Sagen at aflægge.

  Bemeldte 2de Vidner mødte og vedtoege lovlig Varsel, men ej den indstevnede efter Paaraab, hvorfore de brugte Kaldsmænd Niels Olsen Søre Tvedt og Ole Nielsen sam/m/estæds Eedelig afhjemlede Varselen som meldt at være skeed for 15 Dage siden i indstevnte Johannes Jacobsen Trellevigs eeget Paahør og Boepæl.

  Derpaa fremstillede Citanten som

            1te Vidne Michel Pedersen Dahle  der aflagde Eed og vandt at da han omtrent for 8 Uger siden tilligemed Peder Knudsen Tøsøen var i indstevnte Johannes Jacobsen Trellevigs Huus som Beskikkelses Vidner for Citanten at af fordre den ham udi Skiftet efter den indstevntes Formand i Ægteskabet udsagde Tjeneste Løn  og dette Vidne havde fremført slig hans Paastand derom  sagde Citanten at dersom han ej i Mindelighed betalte ham den/n/e, maatte han søge ham derfore for Retten, hvorpaa indstevnte Johannes Trellevig greb Citanten i Halsen og trykkede ham i Vrede til Væggen  og med samme Tag eller Greb bar og førte ham ud af Dørren,

  og da Citanten ej havde viidere at tilspørge Vidnet, blev det, efter at være sin Forklaring af Protocollen forelæst og samme rigtige Tilførsel at have vedstaaet, afskeediget  og fremstillet

            2det Vidne Peder Knudsen Tøsøen  der aflagde Eed og efter Formaning til Sandheds Udsiigende vandt i et og alt overeensstemmende med nestforrige Vidne, hvis Forklaring han af Protocollen anhørte forelæst og vedstoed, hvorefter han fra Retten blev afskeediget.

  Citanten indstillede at den indstevnte til nestkommende Høste Ting maatte lavdages

Eragtet

  Lovlig indstevnte, men ej tilstæde mødende Johannes Jacobsen Trellevig gives Laug Dag til neste Høste Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Just:s Sag

Hr: Foged Heiberg imod Niels Olsen Kiøsdahl

Hr: Fogden Heiberg tilkjendegav med mundtlig Continuations Stevning at have ladet indkalde Tyven Niels Olsen Tøsdahl til dette Ting at anhøre Vidner og Beviisligheder om de af ham begangne Tyverier  og derfore at liide Dom til vedbørlig Afstraffelse og Igjeld og Tvigjelds Betaling; I liige Maade er og indkaldet de ved sidste Ting udeblevne bestaalne Lars Dahle og Lars Monsen Snechevig for at vedkjende sig de dem frastaalne Koster  og beedige modvillig Fravendelse.

  Bemelte Tyvs Delinqvent tilligemed den for ham anordnede Defensor Lensmanden Knud Simonsen Tøsøen saavelsom de øvrige indstevnte mødte og vedtoeg lovlig Varsel.

  Actor begjerede først Lars Dahle

 

1774: 174

 

fremkaldet for at gjøre Forklaring saavel om denne Tyvs Forhold i hans Tjeneste  som om hvad og hvormeget han havde staalet fra ham  og beedige sammes modvillige Fravendelse  dernest og at Lars Monsen Snechevig maatte gjøre liige Forklaring.

            Lars Dahle fremstoed og bevidnede at i de faae Uger indstevnte Tyvs Delinqvent var i hans Tjeneste  skikkede han sig upaaklagelig og vel, dernest aflagde han sin Eed og forklarede  imod sin Vilie at være frakommen Penge 4 mrk 4 s  som først savnedes nogle Dage efter at Arrestanten var bort faren  og derfore formoeder af ham at være bort staalen.

            Lars Monsen Snechevig berettede at Arrestanten i den korte Tjeneste Tiid hos ham skikkede sig upaaklagelig og vel, hvornest han aflagde Eed og forklarede at den af Delinqventen omforklarede Bom/m/e blev af ham  nemlig Tyven selv  anviist ude i Marken og der funden, hvilken ej tilhørte Vidnet men nogle rejsende fra Nordre Østre Fjorden, og er der endnu beroende til Afhentelse naar Ejermand indfinder sig  og blev sam/m/e anseet af Værdie for 2 mrk.

  Actor tilkjende gav at han den 9de Octobris sidstl: skriftlig forlangede en Attest fra Sogne Præsten for Ous Meenighed  Hr: Consistorial Raad Geelmeyden  om denne Arrestantes Forhold der i Meenigheden, hvor han er fød og opdragen  i Følge Forordningen af 1754, men bekom derpaa intet Gjensvar, hvorfore han igjennem Biskopen maatte faae bemelte Hr: Consistorial Raaden tilholdet at afgive sam/m/e, der omsider i Slutningen af sidstleden Martii Maaned fra Biskopen tilhænde kom Actor, hvilket er Aarsagen hvorfore denne Justitz Sag saa uforsvarlig længe har henhviilet, uden at den som skee burde imidlertiid ved Extra Ret i Mangel deraf har været at bringe til Ende, der maae henfalde paa den sandskyldiges eget Ansvar. Bemeldte Attest blev i Rette lagt  saa lydende.

  {Efter saadan forefunden Beskaffenhed indloe}

  Dernest fremlagde Actor en P. M. Fra Lensmanden Knud Simonsen under 1te 8br: 1773  der viiser at Tyvs Delinqventen slet intet er ejende til at betale Igjeld og Tvigjeld, der er saa lydende, og som intet meere i denne Sag var at faae oplyst  indloed han sam/m/e Dom  med Paastand at Arrestanten Niels Olsen Tøsdahl for disse begangne smaa Tyverier maatte tilpligtes at miste Huud i Fængselet.

  Lensmanden Knud Simonsen Tøsøen som anordnet Defensor for Arrestanten  fremleverede et Forsvars Skift af Dags dato  der er saa lydende  og indstillede derhos at den langvarige udholdte Arrest  noget over ¾ Aar  maatte ansees for meere end Straf nok for hans ringe Overtrædelse, hvorfore han paastoed ham for al videre Straf frie funden.

 

1774: 174b

 

  Actor replicerede  at det er en Følge af alle Tyverier at de skyldige hæftes  hvilket ikke kand ansees som nogen Straf for slig Forseelse  allermindst for denne Delinqvent  der ikke haver ladet det blive med at stjæle paa et Stæd  men gjort sig Umage at strejfe omkring paa Tyverier paa alle for ham muelige Stæder, der viiser hans tyvagtige Natur, saa at det ikkun maae ansees for Mangel af Evne og Lejlighed at han ikke endnu beviislig har staalet meere, hvorfore han vedblev sin forrige Paastand som aldeeles lovgrundet.

  Defensor formeente derimod  at da Loven fastsætter en vis Straf for Forbrydelsen, er dens Hensigt at den skyldige ej bør liide meere, og da denne piinagtige langvarige Fængsel uden Fornødenhed har forvoldet den skyldige langt føleligere Straf end den Loven foreskriver, ville han joe imod Lovgiverens Hensigt udstaae meere end dobbelt Straf i fald hermed ikke skeer en slags Compensation, I Øvrigt disse Tyverier af de aller ubetydeligste om de endog alle tilsam/m/en lægges  og saameget meere at undskylde  som de ej allene ere mindste følelige for de bestaalne, men endog for det meeste har bestaaet i Madvarer til dermed at fyldest gjøre en graadig Madlyst foraarsaget enten af foregaaende Mangel og Hunger eller slet Forflegning

  Actor igjentoeg sin forrige Paastand  og da ingen af Parterne havde viidere at tilføre  blev af Sorenskriver og Laug Ret eensstemmig saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

Saavel ved egen Bekjendelse som Vidnernes eedelige Forklaring om modvillig Fravendelse er Arrestanten Niels Olsen Tøsdahl bleven overbeviist at have begaaet adskillige ubetydelige ringe Tyverier  saasom hos Lars Dahle 24 s i Penge   i Snechevig{en} \Vogen/ en Bom/m/e med Madvarer taxeret for 2 mrk   fra Brithe Mons Dotter 2 Tørklæder taxeret for 2 mrk 8 s   fra Borni Baars Dotter en Lerreds Strim/m/el taxeret for 2 s   og endelig  hos Frans Dicke i Bratholmen en Bomme med Madvarer  der strax blev tilbage leveret Ejeren  og en Haand fuld kogte Ærter, ved hvilket sidste Tyverie han sidstl: Pints Dag Tiider blev greben  og fra den Tiid liige indtil nu sadt i Fængsel, hvorefter Kosterne in natura ere tilstæde at erstattes Ejerne  Madvare og Penger undtagen.

  Betragter man nu den smertelige Lidelse han i sit langvarige Fængsel har udstaaet, synes sam/m/e aldeeles at opveje  om ikke at overgaae den efter Loven for sligt ubetydeligt og uqvalificeret Tyverie fortjente Straf af at miste Huud i Fængsel;

  Thi Kjendes og Døm/m/es hermed for Ret at bemelte Niels Olsen Tøsdahl ved den udholdte langvarige Arrest herfore har udstaaet sin Straf  og for viidere befries.

 

1774: 175

 

  Dom/m/en blev oplæst for Arrestanten  som dermed gav tilkjende at være aldeeles fornøyet.

 

Publ:

            3.  Et Skjøde udgiven af Lars Michelsen Schouge med fleere til Niels Hansen Algerøen paa 16 17/?? Marker Fisk i Gaarden Kallestad  dateret 3de Maji 1774.

            4.  Et ditto udgiven af Ole Øriansen Nore Biørøen til *til hans Søn Jacob Olsen paa 9 Marker Fisk Landskylds Leje i Gaarden Nore Biørøen for 30 Rdlr  dateret 3de Maji 1774.

            5.  Et ditto udgiven *til (fra?) Ole Persen Lochøen til hans [Søn]? Peder Olsen paa en Anpart i Gaarden Lochøen  af aarlig Landskyld 18 Marker Fisk  for 15 Rdlr  dateret 3de Maji 1774.

            6.  Et ditto under sam/m/e dato  udgiven af Peder Andersen Bache til hans Søn Anders Pedersen paa en Anpart i Gaarden Bache  af aarlig Landskyld 18 Marker Fisk for Tyve Rdlr.

            7.  En Bygsel Seddel udgiven af Hr: Biskop Arentz til Ole Andersen paa ½ Fjerding Fisk Landskylds Leje i Gaarden Strøm/m/e  dateret 15de Febr: 1774, hvorhos fulgte ligelydende Revers.

            8.  En Bygsel Seddel udgiven af Peder Andersen Bache til hans Søn Peder Pedersen paa 18 Marker Fisk Leje i Gaarden Bache  dateret 3de Maji 1774  med hosfulgte Revers

            9.  En ditto udgiven af Simon Poulsen Schage og fleere til Niels Erichsen paa 2 Pund Fisk Leje i Gaarden Nore Tvedt  dateret 3de Maji 1774  med Revers.

            10.  Et Skjøde udgiven af Ole Michelsen Børnæs og fleere til Michel Larsen paa 3 9/16 Marker Fisk i Gaarden Wixøen  {dateret} for 5 Rdlr 5 mrk  dateret 3de Maji 1774.

            11.  Eet Afkald udgiven af Michel Olsen Tøsøen til Formynderen Hans Michelsen Bache for leverede Fader Arv 27 rd 4 s, dateret 3de Maii 1774.

            12.  Eet *Dittitto udgiven af Anders Jensen Windenes til Formynderen Michel Erichsen Landeraae for bekomne Fader Arv 34 rd 1 mrk  og Bryllupsgiær 28 rd  tilsammen 62 rd 1 mrk, dateret 3de Maii 1774.

            13.  Eet Ditto udgiven af {Anders} Jens Olsen Nore Echerhofde til Formynderen Ole Jensen Strømme for leverede Fader og Moeder arv 69 rd 14 s  dateret 3de Maii 1774

            14.  Eet Ditto udgiven af Ole Olsen Nord Eide til Formynderen  Faderen Ole Olsen  for tilfaldne Moeder Arv 73 rd 3 mrk 2 ½ s  dateret 3de Maii 1774.

            15.  Eet Ditto udgiven af Michel Castensen Bielcherøen til Formynderen Hans Michelsen Bache for bekomne Fader og Moeder arv 41 rd 5 mrk  dateret 3de Maii 1774

            16.  Eet Ditto udgiven af Lars Iversen Bache til Formynderen Lars Iversen Bache for leverede Moeder Arv 36 rd 5 mrk 6 s  dateret 3de Maii 1774.

            17.  Eet Ditto udgiven af Ole Jensen Bache til Formynderen Casten Michelsen Berge for hans Hustrues Christie Monsdatteres Arve Midler 28 rd 2 mrk 5 ¾ s  dateret 4de Maii 1774.

            18.  Eet Ditto udgiven af Niels Erichsen Sælstøen til Formynderen Iver Larsen Bache for hans Hustrues Brithe Iversdatter for hendes Moeder Arv 37 rd 2 mrk 8 s, dateret 3de Maii 1774.

            19.  Eet Ditto udgiven af Hans Olsen Hitzøen til Formynderen Niels Michelsen Mijsche for bekomne Fader Arv 38 rd 2 mrk 7 s, dateret 4de Maii 1774.

            20.  Een Fredlysning under 3de ejusdem  udgiven af Sr: Hans Krohn  paa hans Ejende gaard Lochøens vedhavende Skoug og underliggende Øer, hvilken Fredlysning er efter Hr: Fogden Heibergs Paategning af 4de ejusdem lovfæstet udi Hans Mayestets Høye Navn.

            21.  Eet Skiøde udgiven af Knud Larsen Algerøen med fleere paa 19 ½ M/ark Fisk i gaarden Hitzøen til Ole Nielsen for 32 rd, dateret 3de Maii 1774.

 

1774: 175b

 

            22.  Een Fredlysning udstæd af Hr: Fogden Heiberg paa gaarden Lochøen med under liggende Øer og udmark, dateret 4de Maii 1774.

            23.  Eet Skiøde udgiven af Anders Monsen Brevig med fleere paa 1 pd 2 2555/2736 M/ark Fisk i gaarden Steensland til Lars Nielsen Steensland for 39 rd, dateret 4de Octbr: 1773.

            24.  Eet Odels Declarations Skrift udstæd af Niels Jacobsen Schnechevig paa 1 pund Smør i gaarden Schnechevig  dateret 4de Maii 1774.

            25.  Eet Ditto udstæd af Ole Gudmundsen Schnechevig liigeleedes paa et Pund Smør i gaarden Schnechevig, dateret 4de Maii 1774.

            26.  Eet Skiøde udstæd af Anders Monsen Brevig med fleere paa 1 pd 2 2555/2736 M/ark Fisk i gaarden Steensland til Johannes Nielsen Steensland for 39 rd, dateret 4de Octbr: 1773.

            27.  Eet Deelings Instrument udstæd af Sorenskriveren  Regiments Qt: Haberdorff  til Niels Ingebrigtsen Telle og Enken Johanne Nielsdatter, dateret 4de Maii 1774.

            28.  Eet Skiøde udstæd af Salomon Olsen Koursland med fleere paa en Andpart i Laxse Verpet Schratholmen  til Hans Michelsen Bache for 141 rd 2 s, dateret 4de Maii 1774.

 

Dernest frem lagt af Hr: Fogden Heiberg et Tings Vidne over de Ordinaire Restancer her i Skibredet  der beløber sig for begge Terminer dette Aar til 309 rd 76 s   fra 1766 til 1773 aars udgang  63 rd 8 s.

 

Og da ingen efter Paa raab havde noget viidere ved Sage Tinget at forrette, er samme for denne sinde slutted og Ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Schiolds Skibreede 1774.

Anno 1774  den 6te Maji  blev Retten sadt paa Tingstædet Møllendahl til et almindeligt Sommer  Skatte og Sage Tings Holdelse for Schiolds Skibreedes Almue  og betjent af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  og de 8 eedsorne Laug Rettes Mænd som sidstleden Høste Ting hertil bleve opnævnte og her foran i Protocollen f: 149 ere anførte, hvilke fremviiste Attest om at have aflagt Eed, overværende {udi} Kongel: May:ts Foged Hr: Christen Heiberg  Bøygde Lensmanden og øvrige tingsøgende Almue

 

hvor efter allerunderdanigst blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Forordninger og Amts Ordres som ved dette Som/m/er Tinget for Sartors Skibreede her foran f: 172 ere registerede  tilligemed en seenere Skrivelse fra Hr: Kam/m/er Herre von Levetzau til Hr: Fogden Heiberg under 30te Aprilis 1774  hvorved bekjendtgjøres et

            Kongel: Rescript under 14de ejusdem  hvorledes med Delinqvent Sagers Indstevning skal forholdes med viidere.

  dernest blev bekjendtgjort følgende Almues Breve

            1.  En Pante Obl: udgiven af Sr: Barthold Mejer til Sr: Danckert Krohn  stoer 1500 Rdlr  dateret 8de April 1774, mod 2den P:tets Pant i Gaarden Kiøkkelvig med meubler og inventario, Nyegaard, Olsvig, Gieringsvig og Schaalevig Næsset

            2.  Et Skjøde udgiven af Sr: John Mariager til Sr: Danckert Krohn paa Gaarden stoere og lille Fiøsanger med underliggende Pladser  nye og gamle Hougen  af Skyld 2 Løb og 1 (1/2?) Mark Smør og 2 Huuder for 6990 Rdlr  dateret 8de Martii 1774.

            {3.  Et Skjøde udgiven af Andreas Schram}  henhører til Arne Skibreede.

            3.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Øvre Dyngeland den 17de Novembris 1773 efter afgangne Koene Elie Lars Dotter.

            4.  En Bygsel Seddel udgiven af Hr: Lector Arentz som Laug Værge for Præste Enken til Fanøe  Madame Meldahl  til Christopher Larsen Schage paa 1 Pund 23 ¼ Mark Smør  ¼ Huud og ¼ Tønde Malt i Gaarden Søre Giellestad  dateret 27de April 1774  med Revers.

            5.  En ditto udgiven af Ole Johannesen Tønnevigen til Anders Ellevsen paa 18 Marker Smørs Leje i Gaarden Leervigen  dateret 4de Maji 1774  med Revers.

 

Nye Sag

Hr: Oberste Dietrichson contra Sr: Albert Henrich Mejer.

Prod: skriftlig Stevning {som Proc:} til Doms  som Procurator Sr: Johan Reutz for Citanten producerede  paategnet lovlig forkyndt.

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Forkyndelsen eedelig blev afhjemlet af de brugte

 

1774: 176

 

Kaldsmænd i relation til Paategningen.

  Procurator Reutz for Citanten derefter producerede in Copia  No 1.  den indstevntes Beviis og Forskrivelse for Søgemaalet af 5te Martii 1765  og ligesaa in Copia  No 2.  indstevnte Hr: Mejers Brev til Citanten af 3de Aprilis a: c:  hvoraf Retten seer den indstevntes Uvillighed til Søgningens Afbetaling i Mindelighed, begge originaler anviiste Comparenten nu for Retten til Conference  med Begjer om sam/m/es Paategning at være anviist, hvortil  som og til Stevningen  han sig refererede og var Dom begjerende til Betaling for Søgemaalet 150 Rdlr med Renter fra 8de Aprilis sidstl: til Betaling skeer  tilligemed 5 Rdlr udi Processens Omkostning, men ellers  da han fornam at den indstevnte ikke møder, maatte Comparenten erindre om Laug Dag for ham til neste Høste Ting.

  de fremviiste originaler bleve confererede med de *de deraf frem lagde Gjenparter og derefter Comparenten tilbageleveret med Anviisnings Paategning. de frem lagde 2de Bielag indtages her  saa lydende

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej denne sinde mødende Sr: A: H: Mejer gives Laug Dag til neste Høste Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Da ingen efter Paaraab havde nogen Sager at i Rette føre  udsettes Sage Tinget indtil viidere.

 

Dagen Nestefter  den 7de Maji  vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug Ret, hvor da blev Publiceret

            5.  En Bygsel Seddel udgiven af Sr: David Brehmer til Rasmus Olsen paa 1 B/ismer Pund og 15 Marker Smør i Gaarden Søre Giellestad  dateret 2den Maji 1774  med hosfulgte Revers.

            6.  En ditto udgiven af ditto til Lars Thommesen paa 18 Marker Smørs Leje i Gaarden Nore Giellestad  af ditto dato  med Revers.

            7.  Aflyst en Pante Obl: af Johannes Johannesen Nesse til Mons Nielsen Nedre Bradtland  dateret 30te Septbr: 1760 og tinglyst sam/m/e Dag, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 5te Febr: 1774 er indfriet  hvorfore den herved mortificeres.

            8.  Publ: et Skifte Brev efter afg: Koene Anne Michels Dotter  forrettet paa Gaarden Nedre Todtland  sluttet den 22de Xbris 1773.

            9.  Et Skjøde udgiven af Ole Pedersen Kalland til Johan Bernhard Kræsser paa en Valke og Stampe Mølle beliggende paa Møllendahl nest ved Barke Møllen  med tilhørende Huuse og inventarium  for 800 Rdlr  dateret 3de Martii 1774.

            10.  En Pante Obl: udgiven af Johan Bernhard Kræsser til Sr: Magnus Olsen Munggaard  stoer 300 Rdlr  mod 1te prioritets Pant i nysbemelte Mølle  dateret 12te Aprilis 1774.

            11.  En Fredlysning udgiven af Hr: Fogden Heiberg for Skytterie i Sr: David Bremers Skove underliggende Gaarder Buntved, Østebøe  Lund, Samdahl, Haaland og Smøraas  med videre  dateret 7de Maji 1774.

 

Jacob Johannesen Gimmeland contra Thomas Thomasen Gim/m/eland

efter Udsættelse  som Procurator Kramer for Citanten æskede i Rette og forlangede Sagvolderen paaraabt.

  den indstevnte mødte og gav tilkjende  for et Aar siden at være forligt med Citanten  at han intet havde hos ham at fordre.

  Procurator Kramer paa Citantens Vegne benegtede alt ubeviisligt  og i relation til Stevningen med den af den indstevnte ved seeneste Ret gjorde Tilstaaelse  paastoed Dom  med Erindring om Processens Omkostning med 8 Rdlr  indberegnet Møder og Procedur og stemplet Papiir til Acten samt Dommens Forkyndelse.

  den indstevnte frem lagde en skriftlig Contra Stevning under 29de Martii sidstl:  og paategnet lovlig forkyndt  der i Retten blev oplæst  saa lydende, hvor efter han begjærede Vidnerne afhørt

 

1774: 176b

 

som han fremstillede og begjerede tilspurgt om den imellem Citanten og ham sluttede Foreening hvorefter alting imellem dem var afgjort  undtagen 6 Rdlr i Omkostninger, hvorefter fremstoed

            1te Vidne Svend Johannesen Gimmeland  der aflagde Eed og forklarede  omtrent i Maji Maaned afvigte Aar i den indstevntes Huus at have *høre det Citanten Jacob Johannesen i en Samtale med den indstevnte Thomas Thomasen sagde  at naar han hos den sidste fik 6 Rdlr  vilde han ikke kræve ham meere

  og da ingen af Parterne havde Vidnet viidere at tilspørge  blev han efter Forelæsning af Protocollen og Tilstaaelse om rigtig Tilførsel  afskeediget

            2det Vidne Søren Rasmusen  tjenende paa Grønnevig  der aflagde Eed og forklarede i et og alt som første Vidne, hvis Forklaring ham blev forelæst og vedstaaet,

  hvorefter han blev dimitteret fra Retten  da ingen havde viidere at tilspørge ham

  Procurator Kramer benegtede Vidnernes Udsigende som aldeeles mislig til Beviis at det paasøgte og tilstaaede var bleven afbetalt  og derom forbeholdt det fornødne at fremføre til anstundende Høste Ting, til hvilken Tiid han i Anledning af de nu førte Vidner og under al lovlig Forbeholdenhed begjerede Sagens Anstand.

  Contra Citanten protesterede imod den forlangte Udsættelse  og paatrængede Dom i Sagen efter de førte Vidner til Befrielse for Søgemaalet.

  Procurator Kramer protesterede imod Overiilelse og paa den begjerte Anstand.

Eragtet

  Efter Hoved Citantens Begjering gives Sagen Anstand til nestk: Høste Ting for dette Skibreede.

 

Nye Sag.

Lensmanden Jaen Andersen Tveteraas contra Anders Ingebrigtsen Nedre Fyllingen

efter skriftlig Stevning af 8de Aprilis nestf:  hvilken Proc: Kramer for Citanten producerede med paategnet lovlig Forkyndelse  saa lydende, hvorved tillige var indkaldet til Vedermæle Hr: Foged Heiberg og Procurator Sr: Johan Reutz

  Hr: Fogden Heiberg mødte og vedtoeg lovlig Varsel  og ansaae Sagen sig aldeeles uvedkom/m/ende  undtagen forsaavidt hans Navn derunder berøres, hvorfore han holdt viidere Tilsvar ufornøden.

  ingen af de andre indstevnte mødte efter Paaraab; i den Anledning begjerede Procurator Kramer Forkyndelsen afhjemlet og derhos Stevne Vidnerne tilspurgt om ikke til Vedermæle stevnte Sr: Reutz ved Stevningens Forkyndelse har erklæret at han intet med Sagen ville have at bestille  men at indstevnte Anders Fyllingen burde betale det paasøgte, hvorefter de brugte Kalds mænd eedelig afhjemlede Forkyndelsen  og at Sr: Reutz derunder svarede saaledes som af Citanten omspurgt er.

  Proc: Kramer derpaa begjerede Laug Dag for de udeblevne.

Eragte[t]

  Saavel paagjeldende Anders Ingebrigtsen Nedre Fyllingen  som Sr: Johan Reutz der er kaldet til Vedermæle i Sagen  gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare

 

1774: 177

 

 

Elsebe Michels Dotter imod Karen Lars Dotter Damsgaard

Hr: vice Politiemester Brose mødte for Citantinden og fremlagde denne Rettes Forelæggelse for Vidnerne af 8de 8br: 1773  med Paategning om lovlig Forkyndelse  saa lydende.

  Vidnerne Rasmus Pedersen og Lars Peders[en] mødte  hvoraf den sidste anmeldte sin Hustrues lovlige Forfald.

  Procurator Kragh mødte for Procurator Sonderburg som den indstevntes Fuldmægtig  og under Negtelse af alt modstriidigt begjerede Sagen udfløttet til nestanstundende Høste Ting for at fremkomme med Contra Stevning og hvad viidere kand eragtes fornøden.

  derpaa fremstoed som

            7de Vidne Rasmus Pedersen  opholdende sig paa Damsgaard  der aflagde Eed og forklarede til de af Citanten fremsadte qvæstioner   til 1te nej  veed intet deraf   til 2den ligesaa nej   til 3de ligeledes nej   til 4de ligesaa nej  da Vidnet ej var nærværende hverken da det omspurgte Skriin og Kiste kom i Huuset  eller da de bleve udleverede, *eller (ellers?) har Vidnet seet bemelte Skrin og Kiste i sin Moeders Karie Lars Dotters Huus staaende  Skrinet i Boet og Kisten i et lidet Skot derudenfore  da de begge vare lukkede i Laas, hvorefter han blev dimitteret

            8de Vidne Lars Pedersen  boende paa Myren  aflagde Eed og forklarede til 1te qv:  Skrinet veed han ikke af  men Kisten frembragte han selv i sin Moders Huus paa en Tiid hun ikke var hjem/m/e  og satte den i Skottet uden for Boen, samme var tillukket i Laas men Brøstfældig i Bunden, hvor fore Sagsøgersken ej ville medtage den til Byen, men bad at den der maatte blive staaende, siden sagde Vidnet til sin Moeder at have didbragt denne Kiste, og siden Vidnet seet at Skriinet har staaet i Boen  men uden at viide hvem sam/m/e havde henbragt   til 2den qv: joe   til 3de nej  da han havde begivet sig andenstæds hen kort efter at Kisten til hans Moeder var henfløttet   til 4de qv: nej.  hvorefter Vidnet blev dimitteret.

  Hr: Brose indloed Sagen Dom med denne Paastand at den indstevnte tilfindes ej allene at erstatte Værdien af det af de benævnte Skrin og Kiste bortkomne Gods med 24 Rdlr  men end og Sagens Omkostninger med 6 Rdlr  samt der foruden for sit under Sagen oplyste ulovlige Forfald at blive anseet med saadan Straf og Bøder som den respective Ret maatte ansee at være lovlig. Sluttelig protesterede han imod al videre Anstand i Sagen

  Proc: Kragh vedblev sin forrige gjorde Paastand under Protest mod Overiilelse.

Eragtet

  Sagen gives Anstand til nest kommende Høste Ting efter den Indstevntes Forlangende

 

Aasmund Bryning imod Johannes Laxevog

Procurator Kragh mødte for Citanten og fremlagde Laugdag i Sagen lovlig forkyndt  tilligemed Indlæg af Dags dato  hvortil han sig refererede og indloed Sagen Dom.

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Laug Dagens Forkyndelse eedelig blev afhjemlet i relation Paategningen  og derefter saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

Lovlig indstevnte og laug dagede Johannes Laxevog tilpligtes

 

1774: 177b

 

at betale Citanten det paastevnte og uimodsagde Krav med Een Rdlr 5 mrk 4 s  og 4 Rdlr 3 mrk i Processens Omkostning, at udreedes 15 Dage efter Dom/m/ens Forkyndelse under Lovens Tvang.

 

Aasmund Bryning imod Erich Wogsbøe

Procurator Kragh i Rettelagde for Citanten Laugdagen paategnet lovlig forkyndt  tilligemed Indlæg af Dags dato  saalydende  hvortil han sig refererede og indloed Sagen Dom.

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Forkyndelsen eedelig blev afhjemlet  og derefter saaledes for ret kjendt

Dømt og Afsagt

Lovlig indstevnte Erich Wogsbøe  der uagtet givne Laugdag ej har haft noget mod Søgemaalet at indvende  tilpligtes at betale Citanten det paasøgte Krav med Een Rdlr 3 mrk 12 s  og 4 Rdlr 3 mrk i Processens Omkostning. at udreedes 15 Dage efter Dommens Forkyndelse under lovlig Adfærd.

 

Ole Olsen Riple contra Peder Olsen Riple om Gjeld

efter Laug Dag som Procurator Kramer fremlagde  paategnet lovlig forkyndt.

  Proc: Reutz mødte for indstevnte Peder Olsen  som {ej} havde ventet at denne Sag som afgjort imellem Brødrene havde været bleven declareret ophævet, men som Peder Olsen  som nu nærværende  tvertimod fornam Sagens i Rette førelse  saa anviiste Comparenten Proc: Reutz paa den indstevntes Vegne Citantens originale Qvitering for det paasøgte Krav under 30te April sidstl:  underskreven til Vitterlighed af de 2de Mand i Bergen  Schunbusch og Søren Endresen  og for det første ville fornem/m/e om Citanten derefter vil frafalde Sagen, hvis ikke, nødsages den indstevnte at begjere Sagen udsadt til Høste Tinget og til Vidners Førelse  da Qviteringen er reen og uden nogen slags reservation.

  Proc: Kramer erklærede derpaa at den paastevnte Capital vel var bleven afbetalt til Citanten  men som han derved aldeeles ikke havde eftergivet de af den indstevnte ham forvoldte Omkostninger  ved det han ikke forhen og førend Sag derom blev anlagt i Mindelighed har præsteret Betalingen, saa vil det og være saa billigt som just at den indstevnte erstatter de forvoldte Omkostninger. At de ikke ere reserverede ved Qvitansens Udstædelse kand herudinden hverken virke fra eller til  saameget mindre da den er skrevet af en anden end Citanten og han ikke heller har gjort Vanskelighed i at underskrive den, da han ikke derved tillige har seet noget indført om Omkostningen. Efter saadan Beskaffenhed paastoed han sig og Omkostningerne tildømt med 9 Rdlr  indberegnet for Møder og Procedur samt det stemplede Papiir til Acten og Dom/m/ens Forkyndelse  hvormed han Soumitterede Sagen Dom.

 

1774: 178

 

  Proc: Reutz vedblev sit forrige om Sagens Erstattelse til Contra Stevning  og ellers var begjerende at Retten ville paategne Qviteringen som anviist i Retten.

  Proc: Kramer bemærkede ang: den frem viiste Qvitance at den af ingen var underskriven til Vitterlighed  men {af} \med/ 2de Mænds tilligemed Oles Navne af een Haand skrevet og undertegnet. men som dog ikke om Capitalen er nogen Dispute, saa vil det være et ufornøden Ophold ifald den begjerte Anstand skulle bevilges den indstevnte, da saaledes ikke dertil er den mindste Adgang eller Anledning, som altsaa efter Lov ikke lettelig er at bevilge; thi vedblev han sit forrige,

  Sr: Reutz ligeledes med Protest imod Overiilelse.

Eragtet

  Sagens Anstand bevilges den indstevnte til nestk: Høste Ting.

 

Peder Olsen Riple imod Ole Olsen Riple

Procurator Reutz mødte for Citanten og besluttede Sagen til Doms ved et skriftlig Indlæg og 4 derudi allegerede Bielag fra No 1 til 4  hvortil han sig refererede  samt ellers anviiste original Skjødet  No 1  til conference med Copien.

  Proc: Kramer  som befalet for den indstevnte  mødte og producerede den i Sagen udvirkede Contra Stevning af 2den Aprilis a: c:  paategnet lovlig forkyndt, hvorved saavel er indstevnet Peder Olsen Riple som Hovedmand  som hans Cautionister for Forbuds Forretningen  Sr: Johan Reutz og Knud Olsen Riple  samt Hr: Foged Heiberg  sam/m/e Forretning at tilsvare  og Vidner i Sagen, der er saa lydende.

  Proc: Reutz mødte for Sr: Jacob Busch og sig selv samt Knud Olsen Riple som Cautionister  med Forbeholdenhed af deres Ret og Tilsvar imod Contra Stevningen i behørig Tiid. han mødte dernest for Hoved Citanten  og i Anledning af Contra Stevningen protesterede imod Vidners Førelse derefter  da han ikke seer eller finder hvorom egentlig Vidner maae føres uden det maae være efter forbeholdne qvæstioner  hvorom viidere Forbeholdenhed tages til exception og Protest naar sam/m/e i Rette kommer  og altsaa blev denne præliminaire exception og Protest for det første fremsadt paa Grund af Lovens 1 – 13 – 22 og 23 art:  samt 14 C:  1 og 2de art:  og en generel ligeledes protesterede imod al ulovskikket inqvisition som ikke henhører under Hoved Sagen og er uden for Contra Stevningens Indhold. Comparenten i Rettelagde ellers for til Vedermæle indstevnte Ole Knudsen Riple og Hustrue Marthe Rasmus Dotter  deres skriftlige Indlæg af 1te Maji 1773  skrevet af Procurator Kragh, hvilket var destineret til at blive i Rette lagt sidstafvigte Aars Som/m/er Ting, men da blev forsømt  der er af følgende Indhold.

  Proc: Kramer er af den Formeening at Sr: Reutz selv ej indseer hvad Forskjel Loven gjør i 1 – 13 – 22

 

1774: 178b

 

ved Vidners Førelse efter Aar og Dag ved det Ord Paasagn imellem slig Paasagn og realia, men han havde dog haabet at han derom var bleven overtydet ved en anden Rets Kjendelse under et Tings Vidnes Tagelse til denne Sag henhørende, men som hans Protest ikke kand blive virksom imod Vidnernes Førelse alt saa længe Spørsmaalene til Vidnerne ere anledigede efter Stevningen og ved kom/m/er Sagen, saa begjerede han for det første Vidnerne Lars Nedre Todtland, Jacob Larsen ibm:, Niels Arnesen ibm:  Ole Arnesen Øvre Todtland, Ole Nielsen ibm: og Søren Eliasen Riple paaraab[t] og æsket deres eedelige Forklaring paa følgende qvæstioner   1.  om de ere viidende og bekjendt hvormange Korn Vahre og hvormeget Høe contra Citanten havde til Beholdning da Hoved Citanten ved ommeldte Forbuds Forretning tilegnede sig hans Gaarde Part i Gaarden Riple  samt hvad Værdien deraf den Tiid kunde være   2.  om ikke Hoved Citanten har anmasset sig sam/m/e Beholdning og anvendt dem til sin Nytte  uden at det mindste deraf er kommet Contra Citanten til Nytte   3.  om ikke Contra Citanten og Hustrue ved sin Broders Hoved Citantens Behandling, i det denne under Forbuds Forretningen fratoeg ham hans Gaard og Ejendeele, bleve huusevild og ibragte de yderligste Omstændigheder  og siden den Tiid kum/m/erlig har maattet hjulpen sig igjennem?

  Proc: Reutz  nest at vedblive sin Exception og Protest  erindrede til disse qvæstioner at han ikke seer til hvad Nytte sam/m/e skulle tjene  da den passerede og af Comparenten fremlagde Forbuds Forretning viiser baade Nødvendigheden til sam/m/e Forretning  og at Gaarden Riples Avl med Creaturer var Peder Riples  men aldeeles ikke Contra Citantens Ejendom.

  Proc: Kramer erindrede herpaa at Nytten af hans fremsatte qvæstioner i sin Tiid ville viise sig i Sagen  og derefter forlangede Vidnerne afhørte. der paa fremstillede Citanten

            1te Vidne Jacob Larsen Nedre Todtland  der aflagde Eed og svarede til de af Contra Citanten fremsadte qvæstioner   1te  omtrent efter Slutning 7 Tønder Havre og saameget Høe at Hoved Citanten deraf foerede de paa Bruget værende Creaturer  uden at Vidnet kunde bestem/m/e qvantiteten eller Værdien der af  eller hvormange Creaturer deraf bleve underholdte   til 2den qv: joe  som omspurgt   til 3die qv: joe,   paa Hoved Citantens Tilspørgende svarede Vidnet at Hoved Citanten havde tilsaaet og indhøstet Gaarden, men at Ole og Hustrue var ham deri behjelpelige  og at Contra Citanten  bemelte Ole  ej havde indkjøbt Høe af andre, men ellers blev brugt det som var avlet paa Gaarden.

            2det Vidne Niels Arnesen Nedre Todtland  aflagde Eed og forklarede til 1te qv:  at Hoved Citanten dermed foerede sine Creaturer Vinteren over

 

1774: 179

 

til 2den qv: joe   til 3die qv: joe  hvorefter dimitteret  og fremstoed

            3de Vidne Ole Nielsen Øvre Todtland  der aflagde Eed og forklarede til 1te qv: ligesom 1te Vidne   til 2den qv: joe   til 3de qv: joe    og paa Hoved Citantens Spørsmaal svarede eensstemmig med 1te Vidne  med det tilføyende at Hoved Citanten saavel før som efter Korsmis 1772 bragte til Byen og solgte det paa Bruget avlede Smør og Melk, men om han derfore beholdte Pengene eller gjorde Regnskab til Broderen  er Vidnet ubekjendt.

  Proc: Kramer begjerede fremdeeles Vidnet tilspurgt  om han er viidende at Broderen Peder ophidsede Contra Citanten til Uforligelse med hans Hustrue  hvoraf den i Stevningen ommelte Actions Sag blev anlediget?

  Pr: Reutz for Peder Riple protesterede imod denne qvæstions Besvarelse uden for Stevnemaalet og uden nogen reel Sigtelse  samt ellers in totum benegtede sam/m/e som urigtig.

  Proc: Kramer refererede sig til Stevningen  der indeholder blant andet at Contra Citanten ved Hoved Citantens  bemelte Peder Riples  listige ubillige og uchristelige Forhold var bleven fornærmet  hvorunder altsaa(?) slig Forhold upaatvivlelig indbefatter, hvorfore han altsaa paa den Grund forlangede den fremsatte qvæstion fremmet.

  Pr: Reutz vedblev sit forrige under al lovlig reservation.

  Vidnet svarede nej  derom var han ej viidende, hvorefter han blev dimitteret

  fleere Vidner mødte ikke, hvorfore Forkyndelsen eedelig blev afhjemlet i relation til Paategningen.

  Proc: Kramer derpaa  under reservation af fornødne Tilsvar til det fra Hoved Citanten i Rette komne Indlæg og viidere  erindrede om Laug Dags Forelæggelse for de ved Contra Stevningen indstevnte men nu ej mødende.

  Proc: Reutz forbeholdt til sin Tiid at besvare Contra Stevningens indbefattede Urigtigheder med expressioner og Beskyldninger efter Fortjeneste  og imidlertiid holdt sig til sin udførte Procedure og Paastand.

  Proc: Kramer replicerede herpaa allene  at af det som i sin Tiid fra hans Partes Siide vil komme i Rette  vil det ytre sig hvad Fortjenester Sr: Reutzes Principals Forhold kand tilskrives

Eragtet

  Samtlige de i Stevningen benævnte men ej mødende forelægges til nestk: Høste Ting for dette Skibreede {de sidste}  Vidnerne under Lovens Falsmaal  at møde med Provemaal i Sagen

 

Proc: Kramer  som befalet for Hans Næverman  imod Hr: Obriste v: Dietrichson og

Tjener Rasmus Monsen efter Laug Dag for den sidste

Proc: Kramer æskede Sagen i Rette og gav tilkjende at den beskreven givne Laug Dag var tilsendt Stiftet  paa det Forkyndelsen derfra kunde vorde foranstaltet, men som den ikke fra Forkyndelsen i Sundfjord  hvor den lavdagede nu skal opholde sig  var tilbagekommen, maatte han atter ærbødigst begjere Lavdagen igjentagen til nestholdende Høste Ting.

 

1774: 179b

 

Eragtet

  Retten igjentager hermed og fornyer den for udeblevne Rasmus Monsen givne Laugdag derhen at han til neste Høste Ting for dette Skibreede forelægges at møde og Sagen at tilsvare.

 

            12.  Publ: et Skifte Brev efter afg: Justitz Raad Carbiner og Frue  begyndt den 8de Julii 1772 og sluttet den 4de Maji 1773  forrettet af Pastor Schønfeldt som Executor testamenti efter Kongel: Allernaadigst confirmeret testament.

            13.  Et Declarations Skrift udgiven af Sr: Albert Henrich Mejer til Ober Formynderne i Bergen  at hans Børne Midler af Beløb 9681 Rdlr 3 mrk 14 s er beroende i Lunggaarden til Sikkerhed  dateret 6te Maji 1774.

            14.  En Pante Obl: udgiven af Søren Johannesen Søevig til Mons Nielsen Bradtland  stoer 80 Rdlr  mod 1te p:tets Pant i hans ejende Andeel i Gaarden Søevig  af Skyld 18 Marker Smør og 1/8 Huud  dateret 7de Maji 1774

 

Dernest frem lagde Hr: Fogden Heiberg en Sum/m/arisk calcul over de resterende Høy Kongel: ordinaire Skatter, hvorefter sam/m/e beløber for 1te og 2den termin a: c: 1020 Rdlr   og fra de forbiegangne Aaringer til 1773 Aars Udgang  985 Rdlr 33 s

 

            15.  En Odels Lysning udgiven af Niels Monsen Grimen paa sin Myndtling Peder Nielsen Lunggaardens Vegne ang: hans Løsnings Ret til Gaarden Houge  dateret 7de Maji 1774

 

Og da ingen efter Paaraab havde viidere ved Sage tinget at udrette  er sam /m/e herved sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Herløe Skibreede 1774.

Anno 1774  den 9de Maji  blev Retten sadt paa Tingstædet Alverstrømmen til et almindeligt Sommer  Sage og Skatte Tings Holdelse for Herløe Skibreedes Almue  og betjent af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  tilligemed de samme 8 eedsorne Laug Rettes Mænd som sidstleden Høste Ting hertil ere opnævnte og her foran i Protocollen f: 152 er anførte  hvilke alle fremlagde attest om at have aflagt Laug Rets Eeden, overværende Hr: Fogden Heiberg, Bøygde Lensmanden og øvrige tingsøgende Almue,

 

hvor da først blev publiceret de samme Kongel: Forordninger og Amts Ordres som for Sartors og Schiolds Skibreeder  og der ere registerede  tilligemed en

            Cancellie Placat under 15de Aprilis 1774  at den Kongel: octroyerede (octroajere = gi bevilling) Banqve i Kbhvn forbliver ved sit forrige Væsen og Forfatning.

  dernest blev publiceret følgende Almues Breve

            1.  en Pante Obl: udgiven af Petter Christian Drejer til Hr: Danckert D: Krohn  stoer 600 Rdlr  dateret 1te Maji 1774  med 2den prioritets Pant i Kræmer Lejet Jordholmen med Huuse og Boeder, Jægter og Baade  Creaturer og Søe Reedskab.

            2.  En ditto udgiven af ditto til ditto af 2den ejusdem  stoer 350 Rdlr  med 3de prioritets Pant i sam/m/e Ejendeele.

            3.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden ytre Bragstad efter afdøde Koene Gurie Anders Dotter  begyndt den 24de Septbr: og sluttet den 27de Xbr: 1773.

            4.  En Bygsel Seddel udgiven af Hr: Capitaine Krog til Hendrich Olsen paa Rydnings Pladsen Nyeboe (Nyebøe) med Kalvetræet  under Gaarden Hope  dateret 1te Martii 1774  med Revers

 

1774: 180

 

            5.  En Bygsel Seddel udgiven af Hr: Krigs Raad Koren til Mons Olsen paa 9 Marker Smør  6 Kander Malt og 1/8 Huuds Leje i Gaarden Fromeide  dateret 3de Martii 1774  med Revers.

            6.  En ditto udgiven af ditto til Anders Jacobsen paa 9 Marker Smør og 18 Marker Fisk Leje i Gaarden Davanger  dateret 4de Novbr: 1773  med revers.

            7.  En ditto udgiven af ditto til Thomas Monsen paa 22 Marker Fisk Leje i Gaarden Sture  dateret 10de Martii 1774  med vedfulgte Revers.

            8.  En ditto udgiven af Engel Olsen Landraae og Simon Poulsen Schauge til Jesper Andersen paa 12 Marker Smørs Leje i Gaarden Turøen  dateret 19de Febr: 1774  med vedfulgte Revers.

            9.  En ditto udgiven af Erich Michelsen Landraae til Albert Knudsen paa 1 Pund og 7 ½ Mark Fisks Leje i Gaarden Wiig  dateret 3de Maji 1774  med Revers.

            10.  En ditto udgiven af Hr: Krigs Raad Koren til Albert Olsen paa 9 Marker Smør og 6 Kander Malts Leje i Gaarden Kierregaard  dateret 10de Martii 1774  med Revers.

 

og da ingen efter Paaraab havde viidere at i Rette føre  udsættes Sage Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 10de Maji  Vedvarede Sagetinget med foranførte Laug Ret

 

Mons Torsvigen og Niels Toft contra Christopher Turøen

Niels Larsen Wiig og Simon Simonsen Solsvig.

Procurator Kragh mødte for Citanterne og æskede Sagen i Rette efter Udsættelse fra Høste Tinget 1772  og fremlagde skriftlig Indlæg af Gaars dato  saa lydende, hvortil han sig refererede i et og alt  og ellers Soubmitterede Sagen Dom,

  ingen af de indstevnte mødte efter Paaraab, hvorfore Sagen optages til Doms.

 

Claus Lampe contra Krigs Raad Koren

Hr: Krigs Raad loed udi Skrivelse af 7de indeværende Maaned fremsende hans under 30te Martii nestl: udfærdigede Contra Stevning med Paategning om lovlig Forkyndelse  der er saa lydende  og i Udeblivelses Tilfælde begjerede Hoved Citanten lavdaget til nestk: Høste Ting

  Claus Lampe mødte ikke efter Paaraab  hvorfore blev

Eragtet

  Contrastevnte Claus Lampe gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og til Contra Søgemaalet at svare.

 

dernest blev publiceret

            11.  et Skjøde udgiven af Jonas Gudmundsen Tosche til Poul Pedersen Herløevæhr paa en Anpart udi Gaarden Tosche  af Landskyld 13 ½ Marker Smør  6 Kander Malt  ¼ Faar og 9 Marker Fisk  for 90 Rdlr  dateret 9de Maji 1774.

            12.  Et ditto udgiven {af} til Lars Larsen Floxsand {med fleere} af Christen Taraldsen Echeland med fleere paa en Anpart udi Gaarden Echeland  af Skyld 16 ¾ Marker Smør og 5 5/8 Kande Malt  for 24 Rdlr  dateret 10de Maji 1774.

            13.  Et ditto udgiven af Anders Jacobsen Aadland og Hustrue til Johannes Andersen Aadland paa Løsnings Retten til bemelte Gaard for 45 Rdlr  dateret 10de Maji 1774.

 

1774: 180b

 

 

Dernest fremlagde Hr: Fogden Heiberg til Forsegling i Retten en Sumarisk calcul over restancerne af de ordinaire Høy Kongel: Skatter, hvorefter sam/m/e beløber for 1te og 2den termin dette Aar 570 Rdlr 16 s   og for de foregaaende Aaringer  56 Rdlr 11 s

 

Og da ingen efter 3 gange Paaraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  er samme herved sluttet og ophævet

 

Lensmanden Mons Nielsen Schielanger mødte og anmeldte at Michel Nielsen Holme efter derom fremviiste Attest fra Stads Physico Hr: Doctor Buchner  med den spedalske Syge var befænget  og da han intet er ejende til at betale Indlemmelsen i St: Jørgens Hospital  som er Laug Retten og den ganske Almue bekjendt, saa var Comparenten deres Forklaring herom begjerende, hvortil af Laug Retten og den tilstædeværende Almue blev svaret at det ikke uden alt for vist forholder sig saaledes aldeeles som omspurgt er.

  Comparenten udbad sig dette som et Tings Vidne beskreven meddeelt, der blev bevilget.

 

 

 

Sommer Tinget for Alenfiths Skibreede 1774.

Anno 1774  den 11te Maji  blev Retten sadt paa Tingstædet Alverstrøm/m/en til et almindeligt Sommer  Skatte og Sage Tings Holdelse for Alenfiths Skibreedes Almue  og betjent [af] Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  og de 8 Laug Rettesmænd som sidstl: Høste Ting hertil ere opnævnte og her foran i Protocollen f: 155 anførte  hvilke fremlagde deres Attester om at have aflagt Laug Retsmands Eed  undtagen at for Lars Jacobsen Øvre Tvedt sadt Johannes Knudsen Schare  og for Gullach Olsen Todtland  Anders Olsen Gousereide. Ved Tinget var tilstæde Hr: Fogden Heiberg og meenige Almue.

 

hvor da først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Forordninger og Rescripter som ved nest forrige Ting  og der ere registerede  tilligemed et

            Stik Brev af 7de hujus fra Hr: Kammer Herre og Stiftbefalingsmand von Levetzau efter 2de fra Kragerøe undvigte Delinqventer

  Dernest fremkom til Publication følgende Almues Breve

            1.  Et Deele Brev udgiven af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  under 27de 8br: 1773 efter afdøde Koene Randie Johannes Dotter Echnesvaagen af Echangers Skibreede

            2.  aflyst en Pante Obl: udgiven af Ole Erichsen Monstad til hans Fader Erich Olsen Møchisvold  stoer 30 Rdlr  dateret 15de 8br: 1773 og tinglyst den 16de ejusdem, der efter Creditors Paategning af 6te Novbr: sam/m/e Aar er mortificeret.

            3.  Publ: en ditto udgiven af Ole Erichsen Søre Monstad til Hr: Capitaine Niels Dahl og Broder Sr: H: F: Dahl  stoer 57 Rdlr 3 mrk  med 1te prioritets Pant udi hans ejende Anpart i Gaarden Søre Monstad  af Skyld 2 Pund og 6 Marker Smør  dateret 3de 8br: *1772.

            4.  En Pante Obligation udgiven af Anne Catharine Helleman  afg: Joachim de Langes  til Peder Larsen  stoer 200 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hendes ejende Gaard Fladøen  dateret 22de 8br: 1773.

            5. En Forskrivelse udgiven af bemelte Anna Cathrine Hilleman  afg: Jochum de Langes  til hendes Dotter Jochumine de Lange  hvorved den sidste skjænker 200 Rdlr med Pante Rettighed i Gaarden Fladøen

 

1774: 181

 

dateret 15de 8br: 1773.  herved blev forbeholden Jurisdictionens Ret til lovlig Skifte og nys forbemeldte Creditors prioritet frem for dette

            6.  Et Skjøde udgiven af Hr: General Krigs Com/m/issaire Geelmeyden til Bertel Olsen Sæveraas paa 2 b/ismer Pund og 6 Mark Smørs Leje i Gaarden Halsteendahl for 140 Rdlr  dateret 4de Januarii 1774.

            7.  Et ditto udgiven af nysbemelte Bertel Olsen Sæveraas  nu boende paa Gaarden Nataas  til Niels Larsen Toscheim paa nysforanførte Andeel i Gaarden Halsteendahl for 100 Rdlr  af 28de Febr: 1774.

            8.  En Bygsel Seddel udgiven af Hr: Capitaine Krog til Joen Monsen paa 18 Mark Smør og 1 ½ Qvarteer Malts Leje i Gaarden Alver  dateret 31te Xbris 1773  med hosfulgte Revers.

 

<Nye Sag>

Madame Garman contra Samson Helgesen Nore Leivestad

Citantinden loed frem levere en skriftlig Rettes Stevning under 6te April sidstl:  paategnet lovlig forkyndt  tilligemed Opsigelsen under 29de Januarii nestforhen  og den af debitor udgivne originale Obl: under 18de Maji 1759  der efter hinanden ere saa lydende, hvornest hun i Udeblivelses Tilfælde begjerede ham laug daget til neste Ret.

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Forkyndelsen eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd i relation Paategningen  og derefter

Eragtet

  Lovlig indstevnte Samson Helgesen Leivestad gives Laug Dag til nestkommende Høste Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Hr: Fogden Heiberg imod Halvor Knudsen Fæste

Citanten æskede Sagen i Rette og fremlagde Rettens seeneste Høste Ting givne Forelæggelse saavel for den indstevnte som Vidnerne  paategnet lovlig forkyndt  saa lydende.

  saavel Partes som Vidnerne mødte og vedtoege Forelæggelsens lovlige Forkyndelse.

  Citanten begjerede Vidnerne særskildt afhørte  og efter at Eedens Forklaring af Lov Bogen var dem forelæst  frem stillede

            1te Vidne Niels Olsen Søre Fæste  der vegrede sig med at aflægge Eeden denne Gang  under Foregivende selv at have stevnt den paagjeldende Anders Pedersen Fæste fordie han haver beskyldt Vidnet at have slaget sig tilligemed Halvor Knudsen

  Actor paastoed at siden dette Vidne efter Advarsel og Formaning af Retten continuerer med at vegre sig for at aflægge Eed og Vidne i denne Sag  skjønt han af Retten er forelagt under Falsmaals Straf at deponere sit Vidnesbyrd  at bemelte Vidne for sin Modvillighed maatte tilkjendes at udreede Falsmaals Bøder  og desuden at aflægge Vidnesbyrd, da den anbragte Forevending ej fortjener nogen reflexion  da ham ej derfore er given Sigtelse og Sag  og hans Ret og Tiltale for slig Beskyldning er ham uformeent at forfølge paa anden lovlig Maade.

Eragtet

  Den af Vidnet frem førte Indvending  selv at være beskyldt af den paagjeldende  kand ej komme i mindste Betragtning medens han ej derfore er sigtet  og ellers har sin

 

1774: 181b

 

Ret i den Henseende forbeholden; hvorfore han herved paa det alvorligste af Retten tilholdes at aflægge Eeden og frem bære sit Provemaal i Sagen  hvortil han ved Rettens forrige Kjendelse under Lovens Falsmaal er forelagt

 

  Efterat denne Rettens Kjendelse var Vidnet forelæst  og han desuagtet halsstarrig negtede at aflægge Eeden  blev saaledes

Eragtet

  Niels Olsen Søre \Fæste/, der ej allene ved den for ham lovlig forkyndte Forelæggelse under Lovens Falsmaal er forelagt at aflægge Eedeligt Vidnesbyrd i Sagen  men end og ved nys foran førte for ham oplæste Kjendelse paa det alvorligste af Retten er tilholdet at aflægge Eeden, men desuagtet halsstarrig vegrede sig for at viise Retten den tilbørlige Lydighed med at aflægge den opkrævede Eed og Provemaal i Sagen, tilpligtes at udreede Falsmaals Bøder Tyve Lod Sølv til liige Deeling imellem hans May:ts Casse og Sagsøgeren, hvorhos han tillige atter forelægges under Lovens Falsmaal til neste Ret at møde med sit eedelige Provemaal i Sagen.

 

  Da Klokken var 11 Slet Aften  begjerede Citanten Sagen frem/m/et ved et Udsættelses Ting  til hvilken han begjerede samtlige Vidner forelagt under Lovens Falsmaal at aflægge deres eedelige Vidnes byrd.

Eragtet

  Da Tiiden er forløben til at afhøre de indstevnte og mødende Vidner, forelægges Niels Olsen Søre Fæste og samtlige de indstevnte Vidner under Lovens Falsmaal at møde med deres eedelige Vidnesbyrd i Sagen for et Udsættelses Ting den 7de Junii førstk:  da Sagen viidere her paa Stædet fremmes.

 

dernest blev publiceret

            9.  en Odels Lysning udgiven af Anders Larsen Søre Icheland til Gaarden Søre Aase  dateret 11te Maji 1774.

            10.  Et Odels Skjøde udgiven af Friderich Titland og Jens Sællevold til Niels Andersen Nedre Tvedt til ½ Løb S: og 18 Kander Malt i Gaarden {Nedre Tvedt} \yttre Fosse/  dateret 11te Maji 1774

            11.  Et Skjøde udgiven af Hans Larsen Giervig til Ole Olsen Frechoug paa *paa 18 Marker Smør og 6 Kander Malts Leje i Gaarden Giervig  dateret 11te Maji 1774.

            12.  En Bygsel Seddel udgiven af Christian Haaversen ytre Fosse til Niels Andersen paa ½ Løb Smør og 18 Kander Malt i Gaarden ytre Fosse  dateret 11te Maji 1774  med Revers.

            13.  En ditto udgiven af Erich Bergesen Seim og fleere til Mons Monsen Grimstad paa en Qverne Bek i Gaarden Seims

 

1774: 182

 

Udmark  dateret 11te Maji 1774  med hosfulgte Revers.

            14.  En ditto udgiven af Enken Marthe Lars Dotter Tvedt ved Laugværge Anders Tvedt  til hendes Søn Magne Jacobsen paa 2 B/ismer Pund 6 Mark Smør i Gaarden Nedre Kvam/m/e  af 11te Maji 1774  med Revers

 

Hr: Fogden Heiberg fremlagde i Retten til Forsegling en Sumarisk calcul over restancen af de Høy Kongel: ordinaire Skatter, der beløber for 1te og 2den termin dette Aar 597 Rdlr 32 s   og for de forbiegangne Aar  317 Rdlr 8 s

 

Efter Paaraab havde ingen ved Sage Tinget viidere at udrette, hvorfore den udsatte Sag beroer til Udsættelses Tinget, og ellers blev Sage Tinget ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Radøe Skibreede 1774.

Anno 1774  den 13de Maji  blev Retten sadt paa Tingstædet Alverstrømmen til et almindeligt Sommer  Skatte og Sage Tings Holdelse for Radøe Skibreedes Almue  og betjent af Sorenskriveren med de sam/m/e 8 eedsorne Laug Rettes Mænd som sidstl: Høste [Ting] bleve opnævnede og her foran i Protocollen f: 154 ere antegnede, overværende Hr: Foged Heiberg og tingsøgende Almue,

 

hvor da først blev publiceret de samme Høy Kongel: Forordninger  Rescripter og Amts Ordres som ved nest forestaaende Herløe Skibreedes Ting ere registerede

  dernest blev publiceret følgende Almues Breve

            1.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Boge den 26de Novembris 1773 efter Niels Olsen og Hustrue Sirie Jens Dotter.

            2.  aflyst en Pante Obl: udgiven af Sr: Henning Frieman Dahl til Jomfrue Gartner  stoer 1000 Rdlr  dateret 28de Septbr: 1772 og tinglyst den 15de 8br: e: a: ved Høste Tinget, der nu efter paategnet Qvitering af 25de Januarii 1774 er indfriet og betalt, hvorfore den herved mortificeres.

            3.  Publ: en Bygsel [Seddel] udgiven af Hr: Friman som Kirke Ejer  til Stephen Ellingsen paa 12 Marker Smør og 8 Kander Malts Leje i Gaarden Halland  dateret 28de 8bris: 1773  med hos fulgte Revers.

            4.  En ditto udgiven af Hr: Krigs Raad Koren til Anders Christiansen paa 9 Marker Smør og 10 ½ Kande Malts Leje i Gaarden Nedre Tveit  dateret 28de Januarii 1774  med hosfulgte Revers.

            5.  En ditto udgiven af ditto til Gregorius Peersen paa 16 Marker Smør og 10 ½ Kande Malts Leje i Gaarden Ulvatne  dateret 28de Febr: 1774  med Revers.

            6.  En ditto udgiven af Hr: Consul Wallace til *til Mons Jaensen paa 1 b/ismer Pund 3 Mark Smør og 13 Kander Malts Leje i Gaarden Marøen  dateret 30te April 1774  med Revers

            7.  En ditto udgiven af Kirke Ejeren Hr: Friman til Amund Andersen paa 12 Mark Smør og 8 Kander Malts Leje i Gaarden Halland  dateret 28de 8bris 1773  med Revers.

 

og da ingen efter Paaraab havde Sager at i Rette føre  udsættes Sage Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 14de Maji  vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug Ret

 

Klokkeren Halvor Jensen Mørchen imod Mons Michelsen Kvalem

Citanten fremlagde Laug Dags Kjendelsen paategnet lovlig forkyndt  og indloed Sagen Dom med Paastand at den indstevnte maatte tilpligtes at betale den paasøgte Klokker Told for 3 Aar  á 18 Marker

 

1774: 182b

 

Havre Korn aarl:  á 2/3 s/killing Marken  og desuden erstatte ham denne Rettergangs forvoldte Omkostning med 2 Rdlr 5 mrk.

  Den indstevnte mødte og vedtoeg lovlig Varsel  og gav tilkjende ikke at have negtet Citanten sin Rettighed som Klokker  men har tilbuden ham 6 s aarlig ligesom han sædvanlig nyder af een stoer Deel af Meenigheden,

  Citanten replicerede at han saavelsom hans Formand i Embedet i de seeneste 24 Aar stedse af det district hvor de indstevnte boer  har nydet aarlig 18 Marker Havre Korn enten Priisen har været høy eller lav  og af det andet District  hvorpaa \den/ indstevnte beraaber sig  yder foruden 4, 6 a 8 s Penge aarlig tillige Fisk og Tran  og følgelig liigesaameget om ikke meere  end disse 18 Marker Korn, men dette beroer allene paa en ældgam/m/el Skik og Sædvane, hvornest Citanten fremlagde det ham under 4de Novembris 1765 af Hr: Biskop Arentz meddeelte Kalds Brev  der berettiger ham til at nyde Indkomsterne ligesom hans Formænd og fra Alders Tiid brugeligt haver været.

  Den indstevnte tilstoed at have ydet til Citanten fra den Tiid han blev Klokker og indtil den paastevnte Tiid 18 Marker Korn aarlig, men da han ej kunde troe at være en Rettighed som saaledes af frie Vilie var erlagt  saa ville han ej binde sig dertil  uagtet han ellers er villig at betale hvad Ret er og Kongen har tillagt ham  det han indloed til Rettens Kjendelse; I øvrigt kunde han ikke negte at det joe stedse har været en Sædvane at yde til Klokkeren Korn 18 Marker aarlig  og nogle meere eftersom de selv har villet  men derfore formener at han dog ej kand tilægne sig det som en Ret, hvorfore han underkastede Sagen Dom, hvortil den optages

 

Klokkeren Halvor Jensen Mørchen imod Johannes Johan/n/esen Qvalem

Citanten æskede Sagen i Rette efter Lavdag som han fremlagde paategnet lovlig forkyndt  saa lydende, og indloed Sagen Dom med Paastand at den indstevnte maatte tilfindes at betale den paasøgte Klokker Told for 5 Aar med 18 Marker Havre Korn á 2/3 s Marken  samt oprette ham dette Søgemaals forvoldte Omkostning med 2 Rdlr 5 mrk.

  den indstevnte mødte, vedtoeg lovlig Varsel og igjentoeg alt hvad af Mons Michelsen er forestillet i nest forrige Sag  der hermed har liige Beskaffenhed  og indloed den Dom.

  Citanten ligeledes refererede sig til det i nest forrige Sag passerede  og begjerede Dom.

  Sagen optages til Doms

 

Oberst Lt: Nicols Sterboe imod Raadstue Skriver Geelmeyden

Sr: Cort Kramer paa sin Broder Procurator Kramers Vegne æskede Sagen i Rette for Citanten efter Laug Dag som han fremlagde paategnet lovlig forkyndt  saa lydende. og fremlagde en Gjenpart af den Obligation som den indstevnte har udgivet under 23de Novbr: 1764 til afg: Oberst Lt: Nicol  og anviiste originalen til Conference  den han begjerede sig

 

1774: 183

 

tilbageleveret med Paategning  samt derefter paastoed at Debitor  Raadstue skriver Geelmeyden  tilpligtes at betale Capitalen 200 Rdlr med resterende Renter fra 23de Novbr: 1770 til Betaling skeer  og erstatte Citanten denne aftvungne Rettergangs Omkostning med Rejser  Skyds og Diet med 12 Rdlr  og saaledes indloed Sagen Dom.

  Lensmanden Knud Olsvold fremleverede et skriftlig Forsæt fra den indstevnte  dateret 13de Maji 1774  saa lydende.

  Kramer protesterede imod Sagens Udhal  allerhelst da Debitor kand intet reelt have at indvende imod Søgemaalet  der deriverer af en af ham selv udstædet Obligation som originaliter er anviist, hvorfore paastaaes uopholdelig Dom  med Tilføyende til forrige Paastand om ikke debitor for sine brugte Udtrykke imod Citanten bør tilkjendes at udrede en passelig mulct til Justitz Cassen.

Eragtet

  Sagen gives Anstand efter den indstevntes Forlangende til nestkom/m/ende Høste Ting  med Erindring da ufejlbarlig at beslutte den til Doms  da ingen viidere Forhaling i en Liqvid Gjelds Sag som denne bliver bevilget.

 

Dernest blev udi Sagen anlagt af Klokkeren til Mangers Præstegjeld  Halvor Jensen Mørchen  imod Mons Michelsen Qvalem saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Den indstevnte har selv inden Retten tilstaaet forhen at have ydet til Citanten i Klokker Told 18 Marker Havre Korn aarlig  og at det vel har været en Sædvane men derfore ingen Ret  Loven foreskriver derimod udi 2 – 15 – 8 at Degnerne skal nyde det af Almuen som dem fra Alders Tiid fulgt haver  uden at fastsætte det til noget vist  sa at Sædvanen i dette Tilfælde bliver den eeneste Rettesnoer.

  Thi kjendes for Ret at Mons Michelsen Kvalen bør til Citanten betale den paastevnte Klokker Told med 18 Marker Havre Korn aarlig á 2/3 s Marken, der til sam/m/en udgjør 36 s  samt oprette ham Søgemaalets Omkostning med 2 Rdlr  at udreedes 15 Dage efter Dom/m/ens Forkyndelse under Lovens Tvang.

 

Ligesaa er *er udi Sagen indstevnt af Klokker Halvor Jensen Mørchen imod Johannes Johannesen Kvalem afsagt saadan

Dom

  Indstevnte Johannes Johannesen Kvalem, som selv haver tilstaaet at have ydet til Citanten 18 Marker Havre Korn aarlig  og at sam/m/e har været Sædvane, tilpligtes i Følge Lovens 2 – 15 – 8 art: at betale Citanten det paastevnte af 5 Aars resterende Klokker Told á 12 s aarlig  eller tilsam/m/en 60 s  samt erstatte ham denne Rettergangs Omkostning med 2 Rdlr  at fyldest gjøres 15 Dage efter denne Doms Forkyndelse under lovlig Adfærd

 

1774: 183b

 

 

            8.  Publ: Et Skjøde udgiven af Jon Chrispinussen til Peder Absalonsen Strand paa 1 b/ismer Pund 12 Mark Smør  2 Mæler og Kander Malt Leje i Gaarden Kaalaas for 58 Rdlr  dateret 13de Maji 1774

            9.  Et ditto udgiven af Mons Steffensen Møching til hans Søn Størch Monsen paa 18 Marker Smør og 1 Mæle Malts Leje i Gaarden Møching for 80 Rdlr  dateret 14de Maji 1774

 

Dernest fremkom for Retten Michel Erichsen Kvalem og anmeldede  afvigte Aar ude paa Høsten at have funden og dreven til Lands ved Hennøe Landet en Tønde Tjære  som Hr: Fogden til kjende gav at have ladet besigtige og taxere for 1 Rdlr  efterdie den var meget bedervet af Søe Vandet  den eene Bund lidt indslaget, hvorfore den ej til Tinge til Auction kunde frembringes, men af Hr: Fogden blev Finderen overladt for Vurderingen imod deraf at betale de 2/3 Deele som tilfalder Hans Kongel: May:ts Casse

 

Lensmanden Knud Haaversen Olsvold anmeldte at hans Myndtling Brithe Ols Dotter Nore Tiore med den spedalske Syge er behæftet efter derom fremviiste Attest af Hr: Doctor Buchner under 7de Xbris 1773, og da hun ej af sin tilfaldne Arve Lod havde meere til overs til at betale 2den termins Indskud for hendes Indlemmelse i Hospitalet end 4 Rdlr, der er Laug Retten og meenige Almue bekjendt, saa udbad han sig derom deres Forklaring indhentet, hvortil Laug Retten og Almuen svarede at det rigtig forholder sig som omspurgt.

  Comparenten begjerede sig dette under vedbørlig Bekræftning beskreven meddeelt.

 

Knud Johannesen Indhelle anmeldte at hans Dotter Helge Knuds Dotter med spedalsk Syge er befængt  og da han er aldeeles uformuende til at betale hendes Indlemmelse i Hospitalet  der er Laug Retten og ganske Almue bekjendt, begjerede han deres Vidnesbyrd her indlagt  hvortil af Laug Retten og Almuen blev svaret at det dessverre alt for vist forholder sig som omspurgt.

 

Hr: Fogden Heiberg fremlagde en ohngefehrlig Beregning over Restancerne af de Høy Kongel: Ordinaire Skatter til Rettens Forsegling, hvorefter samme beløber for 1te og 2den termin a: c:  610 rd 7 s   og for de forrige Aaringer  476 Rdlr 22 s

 

Og da ingen efter Udraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette, er sam/m/e hermed sluttet og ophævet

 

1774: 184

 

 

Udsættelses Ting for Herløe Skibreede [1774]

1774  den 14de Maji  blev udi Overværelse af de for Radøe Skibreede anordnede 8 eedsorne Laug Rattes Mænd udi Sagen anlagt af Mons Torsvigen og Niels Toft imod Christopher Turøen, Niels Larsen Wiig og Simon Simonsen Soltved saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Vidnerne Thomas Magnesen Torsvig og Ole Hansen Toftevog forklare eensstemmig at de indstevnte \vinkede/ efter dem da de kom anroende  imedens disse vare i Begreb med at op drage Citanternes Laxe garn, at de havde en Kniv paa en Stang  hvormed de sagde at have stukket efter den [i]? Garnet vaaren Haakjæring for at dræbe den, at Touget til Garnet gik i Stykker efter Vidnernes Ankomst, da Garnet sank til Bunds  og kort Tiid derefter kom flydende op igjen sønderrevet  og at Iilen til Garnet var flyttet et godt Stykke nordligere fra den Stæd hvor den var nedlagt ved Garnets Udsættelse, hvilket Vidnerne formeene at være foraarsaget af den i Garnet vaarne Haaekjæring, der er heel troeligt og riimeligt i Henseende dens bekjendte Størrelse og Styrke. Denne Vidnernes Forklaring bestyrker aldeeles de indstevntes egen Beretning, hvoraf det er klart at de langt fra at have paadraget Citanterne Skade  tvertimod have arbejdet dem til Haande og til Beste og reddet deres Garn  som eller[s] efter Anseende ganske var bleven bortslæbt af Haakjæringen. hvor fore de med Billighed kunde fordre Betaling, der her ej kand komme i Betragtning  da det ej er paastevnt  men forbeholdes deres Ret i denne Henseende efter lovlig Omgang;

  Thi friekjendes de indstevnte for al Tiltale i denne Sag  og tilpligtes Citanterne for dette ubeføyede Søgemaal een for alle og alle for een at erlægge 1 Rdlr i mulct til Justitz Cassen. At fuldbyrdes 15 Dage efter Dommens Forkyndelse under Lovens Tvang.

 

 

 

Sommer Tinget for Lindaas Skibreede 1774.

1774  den 16de Maji  blev Retten sadt paa Tingstædet Kiilstrøm/m/en til et almindeligt Sommer Tings Holdelse for Lindaas Skibreede  og betjent af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  med følgende 8 eedsorne Laug Rettes Mænd  1. Arve Erichsen Hondeland  2. Colbeen {Olsen} Johannesen Waage  3. Jens Bergesen Fanebust  4. Hans Olsen Loftaas  5. Joen Larsen Konglevold  6. Haldor Andersen Haadne  7. Lasse Olsen Froedahl (Troedahl?)  8. Siur Jørgensen Matre  der alle fremlagde Attest om at have aflagt Eed som Laug Rettesmænd. Ved Tinget var tilstæde Hr: Fogden Heiberg, Lensmanden og øvrige Tingsøgende Almue

 

hvor da først blev bekjendtgjort de sam/m/e Høy Kongl: Forordninger og Rescripter

 

1774: 184b

 

som ved nestforrige Ting  tilligemed et

            Kongel: Rescript af 23de Xbr: 1773  at Evenvigs Sogn til ytre Sogns Sorenskriverie skulle afgives  og i den Stæd til Nordhordlehn henlægges Watzværns Tinglav paa Voss  communiceret udi Skrivelse fra Stiftet under 11te Januarii 1774.

  Dernest følgende Almues Breve

            1.  En Pante Obl: udgiven af Sr: D: D: Heiberg til Sr: D: D: Krohn  stoer 1200 Rdlr  mod 1te p:tets Pant i Gaardene Kvalvog, Synevog, Monsløb, Indre Kiilen, Holaas  Weraas  lille Sliire og Biørcheland  dateret 28de Martii 1774.

            2.  En ditto udgiven af Niels Larsen Konglevold til Sr: Danckert Krohn  stoer 50 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden Konglevold  af Skyld 2 Pund Smør og ½ Tønde Malt  dateret 9de Aprilis 1774.

            3.  aflyst en Pante Obl: udgiven af Sr: Henning Friman Dahl til Jomfrue Gartner  stoer 1000 Rdlr  dateret 28de Septbr: 1772 og publ: den 23de 8bris e: a:  der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 25de Januarii 1774 er indfriet og derfore mortificeret.

            4.  Aflyst en ditto udgiven af Haldor Olsen Øvre Tvedt til Iver Andersen Wiig  stoer 53 Rdlr  mod Pant i hans ejende Anpart af Gaarden Nedre Tvedt  dateret 21de Marti (Maji?) 1773 og tinglyst sam/m/e dato, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 13de Apr: 1774 er betalt og derfore hermed mortificeres

            5.  Publ: en ditto udgiven af Erich Olsen Nedre Tvedt til Sr: Herman Christian Valeur  stoer 40 Rdlr  mod Pant [i] 18 Mark Smør og 21 Kander Malt i Gaarden Nedre Tvedt  dateret 15de Aprilis 1774.

            6.  En Bygsel Seddel udgiven af Sr: Henning Friman Dahl til Bertel Olsen Sevraas paa 1 Pund Smør  1/3 Faar og 1/3 Mæle Malt i Gaarden Nataas  dateret 1te Junii 1773

            7.  En ditto udgiven af Kors Kirkens Forstander Hillebrand Harmens til Jørgen Stephensen paa ½ b/ismer Pund Smør og 1/8 Tønde Malt i Gaarden Soleim  dateret 15de Novbr: 1772  bemelte Soleim i Madsfjorden beliggende.

            8.  En ditto udgiven af Hr: Etats Rd: Bager til Johannes Thom/m/esen paa 12 Mark Smørs Leje i Gaarden Hiertaas  dateret 23de Xbr: 1773.

            9.  Et Skjøde udgiven af Haldor Olsen Nedre Tvedt til Erich Olsen paa 18 Mark Smør og 21 Kander Malts Leje i Gaarden Nedre Tvedt  dateret 28de Septbr: 1773

 

Og da ingen efter Paaraab havde Sager at i Rette føre  udsættes Sage Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 17de Maji  vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug Ret, da der blev publiceret

            10.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Waage i Lindaas Skibreede efter afg: Koene Marithe Ols Dotter  begyndt og sluttet den 6te 7bris: 1773.

            11.  Et ditto efter afg: Marthe Mons Dotter paa Gaarden Indre Lyhren d/en 6te Xbr: 1773

            12.  En ditto efter afg: Mand John Erichsen Siurset den 3de ejusdem.

            13.  Et Deele Brev udgiven af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  til Anders Iversen paa ½ Pund Smør og 20 Kander Malts Leje i Gaarden Øvre Tvedt  dateret 17de Maji 1774.

            14.  Et Skjøde udgiven af Anders Iversen Øvre Tvedt til Ole Iversen paa ½ Pund Smør og 20 Kander Malts Leje i Gaarden Øvre Tvedt for 52 Rdlr  dateret 17de Maji 1774.

            15.  En Pante Obl: udgiven sam/m/e Dag af Ole Iversen Øvre Tvedt til Hr: Magister Daae  stoer 33 Rdlr  med 1te prioritet i nysbemelte Andeel i Gaarden Øvre Tvedt

            16.  Et Skjøde udgiven af Baste Larsen til Johannes Jacobsen paa 2 Pund Smør og 2 Mæler Malts Leje i Gaarden Selgelie for 85 Rdlr  dateret 17de Maji 1774

 

Nye Sag

Sr: D: D: Heiberg imod Rasmus Olsen Hopland

til Doms efter mundtlig Stevning  hvormed Citanten til kjende gav at have indkaldet den indstevnte formedelst begangne Tiende Sviig af Torsk og anden Fisk

 

1774: 185

 

som han dette Foraar ved Sanden og Norøen i Bøe Kirke Sogn og Manger Præstegjeld haver fisket  og til deels hjem/m/e  tildeels i Bergen forhandlet, derfore at liide Dom til Varenes Confiscation med .(?) dobbelt Tiendes Svarelse  samt anden Straf efter Lov og Forordningens Formeld  saavelsom Opretning for Citantens Tiids Spilde og denne aftvungne Rettergangs Omkostning.

  Den indstevnte mødte og vedtoeg lovlig Varsel  med Benegtelse imod Søgemaalet, men tilstoed  sidstl: Martii Maaned i Fælledesskab med 9 andre at have fisket nogle faa Torsker som de frembragte til Byen og derfore bekom nogle Kander Salt og nogle Angler.

  Citanten forbeholdt sig til nestanstundende Høste Ting ved Vidner at afbeviise Søgemaalets Rigtighed  og derfore begjerede Sagen udsadt til sam/m/e Tiid.

Eragtet

  Sagen gives Anstand til nestk: Høste Ting for dette Skibreede efter Citantens Begjering.

 

Sr: Danckert D: Heiberg imod Rasmus Olsen Hopland

etter Udsættelse fra sidstl: Høste Ting af Citanten æsket i Rette  og indloed Sagen Dom med Paastand at den indstevnte maatte tilpligtes at betale En passelig mulct til Sognets fattig Casse  saavelsom Opretning for det gjorde Udlæg til Skydsens Bestriidelse ved andre i den indstevntes Stæd  samt denne Rettergangs Omkostning med Tiids Spilde  Kost og Tæring  billigst med 4 Rdlr.

  Den indstevnte mødte og formeente at Citantens Paastand var alt for haard  hvorfore han forventede sam/m/e af Retten forlindret ved endelig Dom som han underkastede sig  hvorefter Sagen optages til Doms.

 

Nye Sag

Sr: Danckert D: Heiberg imod Anders Gudmundsen Hopland

efter mundtlig Varsel  ved hvilken Citanten til kjendegav at have ind kaldet den indstevnte formedelst Udeblivelse med sin Skyds til Provste visitats sidstl: Augusti Maaned  uagtet derom bekomne Tilsiigelse ved Skyds skafferen Michel Nielsen Loftaas, derfore at liide Dom til vedbørlig Undgjeldelse  samt at erstatte dette Søgemaals forvoldte Omkostning.

  den indstevnte mødte og vedtoeg lovlig Varsel og tilstoed at være tilsagt at forrette den paastevnte frie Skyds, men undsloeg sig derfore  da han {sam/m/e Aar 4 gange} havde udreedet frie Skyds 4 gange tilforn sam/m/e Aar  imedens at Bergsvigs Opsiddere derfore vare forskaanede.

  Citanten forestillede hvor aldeeles urimelig og modstridigt den indstevntes Foregivende er  at han i de forrige Skyds skafferes Tiid havde gjort oftere frie Skyds end hans Naboer, hvilket end og er aldeeles ubeviist  da ifald sam/m/e skulle gjelde, blev ingen frie Skyds nogensinde forrettet saa længe saadant løst Snak derfore kunde befrie dem og staae til Troende; Thi fra den Tiid at Citanten antoeg Bestyrelsen af frie Skydsen  som var medio Aprilis 1773  har han stedse fulgt tour efter eenhvers Boepæl  og finder der ikke nogen Mand der fra den Tiid til nu har gjort meere end eengang frie Skyds, thi haaber Citanten at den indstevnte bliver tilkjendt en passelig mulct til Sognets fattig Casse for den/n/e Modvillighed  samt at erstatte dette Søgemaals Omkostning iberegnet Kost og Tæring og den paasøgte Skydses Betaling til andre  i alt med 4 Rdlr.

  Den indstevnte vedblev sit forrige og forventede sig fra Citantens Tiltale befriet  og ellers

 

1774: 185b

 

indloed Sagen Dom  hvortil den optages.

 

Da Tiiden er forløben, udsettes Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter vedvarede Sage Tinget med sam/m/e Laug Ret

 

Hr: Fogden Heiberg gav tilkjende til dette Ting at have lade forkynde Rettens ved seeneste Høste Ting for Guulens Skibreede givne Laug Dag for eendeel Beboere i Madsfiorden  der haver handlet med Tyven Poul Larsen i Bergen  saavel som for de i Stevningen benævnte Vidner, med paategnet Forkyndelse saa lydende. Derhos fremlagde han og en Continuations Stevning under 8de April sidstl: for Tyvs Delinqventen Poul Larsen Beraas, Rasmus Jacobsen i Sandvigen og Gievle Halsteensen sammesteds  paategnet lovlig forkyndt  der er af følgende Indhold.

  De indstevnte \mødte/ samtlige og vedtoeg Lav Dagens Forkyndelse  undtagen  af Parterne  Baste og Johannes Knudsen Qvinge, Iver Erichsen Todtland, Siur Larsen Slire, nu tjenende paa Kvinge, Lars Tungedahl, Randvei Torgers Dotter  og Drengen Michel Olsen  der er udcom/m/anderet til Bergen,  af Vidnerne Jørgen Clausen Hougswær, Arnfind Matre, Hans Larsen Kieteland, Jørgen Kvamme og Joen Hougswæhr,  af de til Vedermæle ind stevnte Erich Hosteland  der loed anmelde at være sængeliggende  og Niels Hosteland og Sr: Kappe  og ingen af de ved Continuations Stevningen indkaldte, thi blev saavel Lavdagens som Continuations Stevningens Forkyndelse eedelig afhjemlet af de brugte Kaldsmænd i relation til Paategningen.

  Actor frem lagde dernest til Actens Følge et for Bergens Politie Kam/m/er Ret den 21de Maji 1772 begyndt  og den 13de Junii samme Aar sluttet Forhør  paategnet af Stiftbefalingsmanden, hvorefter denne Action af Comparenten er bleven anlagt, hvilken i Følge Høybemelte Paategning ej kunde skee førend endelig Dom ved Byetinget  hvor Hovedmanden med eendeel fleere Paagjeldende var actioneret, var ergangen, ligeledes fremlagde han en attest fra Byefogden i Bergen  Hr: General Auditeur Heiberg  dateret 5te 8br: 1773  der viiser hvilke af de paagjeldende der for Retten ere actionerede og dømte  hvilken attest er saa lydende.

  Actor begjerede fremkaldet

            1.  Siur Jørgensen Matre og hans Forklaring indhentet om han ej af Tyven Poul Larsen har tilkjøbt sig eendeel Rug, hvormeget  og paa hvilken Tiid og Stæd  samt hvorledes med den Handel er til gaaet. bemelte Siur Jørgensen Matre gjorde i et og alt ligesaadan Forklaring som for Politie Kam/m/er Forhøret  og frem lagde en Qvitering fra Sr: Kappe af 28de Maji 1772  hvorefter han har betalt den fulde Værdie af den bekomne Rug  og altsaa forventede sig for al Tiltale i denne Sag friekjendt  bemelte Qvitering er saa lydende.

            2.  Niels Olsen  tjenende hos Johannes Stegelsvig  igjentoeg sin aflagde Forklaring i Politie Forhøret  med dette Tilføyende  at Delinqventen Poul Larsen sagde at denne Rug tilhørte en Kjøbmand der har spilt Banqveroute, at Comparenten kunde fare med den kjøbte Rug hvor han vilde  og til Beviis om til Salet at have goed Hjem/m/el  beraabte han sig paa at være betroet af sin Huusbonde alle Nøglerne  som han fremviiste i et heelt Knippe, og havde Comparenten saavel fra sin Husbonde som Siur Matre den ordre at kjøbe Konge Havre  men formedelst det goede Kjøb  i sin eenfoldige Formeening om rigtig Hjem/m/el efter Selgerens listige Foregivende  besluttede i den Stæd at kjøbe denne Rug, og fremstoed sig derfore for viidere Ansvar

 

1774: 186

 

i denne Sag friefunden.

            3.  Johannes Gregoriussen Stegelsvig forklarede at have indsendt til Byen sin Dreng  nest forrige Niels Olsen  med en Jægt Brændeved og befalet ham for de Penge derfore indkom at indkjøbe Byg eller Havre af Laste Gods, men denne hjem bragte Rug i Stæden  og berettede Sam/m/enhængen dermed som nysbemelt, og for den 3de Tønde Rug  der ej in natura blev tilbage leveret  har han betalt til Sr: Kappe dens fulde Værd efter fremviiste Qvitering af 17de Junii 1772  han paastoed sig derfore befriet for al viidere Tiltale  som han ej hærudi har haft noget mistænkeligt Forsæt i mindste Maade, men om dette var uviidende

            4.  Baste Olsen Hougsdahl forklarede eensstemmig med hvad Drengen fra Stegelsvig  Niels Olsen  har berettet  med denne Forskjel at han i Bergen gav Niels Olsen 3 mrk 8 s  der fore at kjøbe hos Banqverotteuren ¼ Tønde af den Rug der var at bekom/m/e for saa godt Kjøb i Anledning af bemelte Nielses Fortælling samme Dag nogle Tiimer førend Rugen blev kjøbt, og vidste han ej paa Tilspørgende at gjøre Reede for hvorfore han overdroeg titbenævnte Niels at indkjøbe samme  da han dog selv var i Byen, i Øvrigt fremviiste han Sr: Kappes Qvitering for til ham at have betalt det fulde Værd af denne ¼ Tønde Rug  og paastoed sig for alt Ansvar i Sagen friefunden  da han ej kunde forestille sig nogen Urigtighed herved.

            5.  Lars Olsen Hosteland aflagde liigesaadan Forklaring som i Politie Kam/m/er Forhøret  og fremviiste en Qvitering af Sr: Kappe under 17de Junii 1772  til ham at have betalt for den eene Tønde Rug  der ej blev tilbageleveret in natura  dens fulde Værd 5 Rdlr 1 mrk  og i Øvrigt paastoed sig befriet for al Tiltale  da han ej kunde forestille sig nogen Mislighed derved efter Poul Larsens Foregivende  der syntes ham heel rimelig.

            6.  Torger Larsen Todtlandsdahlen forklarede ligsom forhen i Politie Forhøret  med dette Tilføyende at han saameget mindre kunde befrygte nogen Mislighed ved Kjøbet  som Poul Larsen selv var med paa Jegten da Comparenten hen foer til Sandvigen at hente Rugen  og hilsede de forbiefarende uden at frygte for af nogen at være kjendt, og han  første gang han kjøbte denne Rug  gav 15 mrk for Tønden i Stæden at i forrige Forhør er forklaret 3 Rdlr.

            7.  Halvor Hendrichsen Duesund  der forklarede med nys forrige Torger Larsen Todtlandsdahlen at have indsendt til Byen Præste Attest og 10 mrk i Penge  derfore at ind kjøbe en Tønde Magazin Havre, men i den Stæd hjem bragte han ½ Tønde Rug for 8 mrk 8 s, og betalte 1 mrk 8 s tilbage  hvilket \var/ af den første Rug Torger hjem førte, og foregav Torger at have kjøbt sam/m/e i Sandvigen af sam/m/e slags han kjøbte til sig selv.

            8.  Joen Olsen Duesund  der gjorde liigesaadan Forklaring som nest forrige i et og alt

            9.  Niels Monsen Hougsdahl igjentoeg sin inden Politie Kam/m/eret gjorde Forklaring  med det Tillæg at han tillige sam/m/e Tiid fik ½ Tønde Rug til Siur Matre  som af Siur Matre og Niels Olsen fra Stegelsvig er berettet  hvoraf den sidste var med Comparenten paa Jægten.

            10.  Erich Olsen Hougsdahl  der forklarede efter dertil givne Anslag af nys bemelte Niels Hougsdahl  om at der hos en Banqverotteur var Rug at bekom/m/e for billig Priis  ved ham loed indkjøbe hos Poul Larsen i Sandvigen ½ Tønde Rug  hvis fulde Værd siden er betalt til Sr: Kappe efter foreviist Qvittering af 26de Maji 1772, men var Comparenten ej med at hente Rugen  ej heller har han selv nogensinde talt med Tyven  og havde han ej førend sin Ankomst til Byen  hørt det allerringeste om denne Rug Handel.

            11.  Hans Olsen Slire  der i et og alt forklarede ligesom i de forrige 2de Forhør som herom have været afholdte

 

1774: 186b

 

            12.  Hans Andersen Slire  der berettede ligesom forhen i de forrige Forhør er ommeldt  med Tilføyende at Poul Larsen havde 5 Tønder Rug liggende for sig \selv/ i Sandvigs Boen som han sagde at til høre ham selv efter Overdragelse for Husbonden for tilgoedehavende Løn

            13.  Niels Olsen Slire gjorde liigesaadan Forklaring som i Politie Forhøret  med dette Tilføyende at Comparenten  foruden den eene Tønde  kjøbte 1 Skjeppe for 1 mrk  den han med Hans Andersen og Hans Olsen Slire kjøbte tilsam/m/en i en Slump  og befandtes den Sæk hvorudi Comparenten afhentede den Tønde Rug ved Eftermaaling hos Sr: Kappe at holde 1 Skjeppe under Tønde Maalet, men Hans Andersens Sæk holdt en Skjeppe over Tønden

            14.  Christopher Larsen Slire forklarede at have medgivet sin Broder Siur Larsen Tungeland 13 mrk til en Tønde Havre  med Begjering at tillægge hvad mer samme skulle koste, men fik i den Stæd en Tønde Rug  som han berettede at have kjøbt i Sandvigen hos Poul Larsen  med de Omstændigheder af ham selv er forklaret i Forhøret

            15.  Erich Nielsen Hoxøen igjentoeg sin gjorde Forklaring i Politie Forhøret i et og alt.

            16.  Mons Hansen Ravneberg  der gjorde liige Forklaring som i Politie Forhøret.

            17.  Hans Olsen Hatlevig  og forklarede at have indsendt til Byen med Erich Hoxøen 8 mrk 4 s  derfore at kjøbe Ring Korn eller Havre hos en Kjøbmand, men fik i den Stæd ½ Tønde Rug  der var maalet i Erichs egen Sæk eller Hud  og sagde \han/ at have kjøbt den hos en der havde spillet Banqveroute  og derfore fik den for saameget ringere Priis

            18.  Torger Olsen Hougswæhr  der forklarede at have sendt med sin Søn Erich og Dotter Randvei en Ladning Brændeved  med \Ordre/ af de derfore udkommende Penge at indkjøbe 1 Tønde Havre eller Byg, men i den Stæd hjembragte de 3 1/8 Tønde Rug  som de sagde at have kjøbt for 3 Rdlr Tønden af en der havde gjort Banqveroute og selv tilbød dem samme

            19.  Erich Torgersen Hougswæhr forklarede at være indsendt fra sin Fader  nysbemelte Torger Hougswæhr  med en Jegt Brendeved at sælge  og havde Ordre at indkjøbe en Tønde Havre eller Byg af de derfore indkom/m/ende Penge  men da han laae med Jegten ved Muuren i Bergen  kom Poul Larsen til ham og tilbød ham Rug til kjøbs for let Priis  da han havde ordre at udsælge et Parti Rug i en Hast for en Kjøbmand der var gaaet fallit, som han havde i Forvaring for ham og skulle være bort solgt førend Skibene kom  at Boerne da kunde være tomme, derpaa kjøbte Comparenten efter Tilskyndelse af Erich Larsen Todtlandsdahlen, der var med paa Jegten, 3 1/8 Tønde Rug for 3 Rdlr Tønden  der blev styrtet i Sækkerne uden at være maalet  og foer de hen i stoere Sandvigen Søndags Aften efter Aften sang  hvor de paa en Pak Boed imodtoeg Rugen af Poul Larsen  der havde fulgt med dem paa Jægten fra Byen  og under vejs hilsede eenhver forbiefarende, hvorefter han fra Sandvigen toeg Vejen hjem efter. Pengene blev betalt paa Jegten  og skeede dette imellem Paaske og Pintsdag paa sam/m/e Tiid som Torger Todtlandsdahlen gjorde den anden Rejse  og

            20.  {Johannes Johannes} Guttorm Monsen Aadneqvam forklarede at have indsendt sin Stif Søn  nu afdøde Johannes Johannesen Aadneqvam  kort efter Bededag afvigte Aar med en Jægt Brændeved og Kypper Varer  hvoraf Torger Todtlandsdahlen ejede den halve deel, og havde givet sin Søn Ordre at ind kjøpe en Tønde Havre eller Byg, men fik i den Stæd hjem 2 Tønder Rug  som han sagde at have kjøbt af Sandvigs Boerne hos en der havde gjort Banqveroute, hvilke siden ere til bageleverede Sr: Kappe  og var der af Sønnen givet 3 Rdlr for Tønden deraf.

  Torger Hougsvæhr fremstoed paa nye og gav tilkjende at have til bageleveret til Sr: Kappe de bekomne 3 1/8 Tønde Rug  som i Politie Forhøret er forklaret

 

1774: 187

 

  dernest blev fremkaldet de 2de mødende Vidner og for dem oplæst Eedens Forklaring af Lov bogen  og derpaa fremstillet som

            1te Vidne Niels Monsen Hougsdahlen  der aflagde Eed og vedblev den i Politie Kammer Forhøret gjorde Forklaring  uden at viide meere til Oplysning i Sagen

            2det Vidne Hans Iversen Matre  der aflagde Eed sin ved Politie Kam/m/er Retten gjorde Forklaring  uden at viide meere til Oplysning

  Actor begjerede at de 2de af Vidnerne  Hans Larsen Kietteland  der er hjem/m/e  og Jørgen Clausen Hougswæhr  som rejste her fra Tingstædet i Gaar til Byen  og følgelig af Modvillighed ikke have villet møde for at aflægge deres Vidnesbyrd  maatte tilfindes at udreede deres Falsmaals Bøder med 20 Lod Sølv  og derhos forelægges under liige Straf til neste Ting at møde  deres Vidnesbyrd at aflægge   de øvrige udeblevne Vidner  Arnfind Matre, Jørgen Kvam/m/e og Joen Olsen Hougsvæhr  der efter Beretning skal have haft Forfald  udbad Comparenten allene forelagt under Falsmaal at møde med deres Vidnesbyrd i Sagen, endelig udbad han og de udeblevne Parter  Baste Knudsen og Johannes Knudsen Kvinge, Iver Erichsen Todtland, Siur Larsen og Lars Joensen Tungedahl (Tangedahl)  og Randvei Torgers Dotter Hougswæhr  Lavdaget til sam/m/e Tiid.

Eragtet

  Lovlig indstevnte Vidner Hans Larsen Kietteland og Jørgen Clausen Hougswæhr  der uagtet givne Forelæggelse ere udeblevne uden Forfald  tilpligtes at udreede eenhver 20 Lod Sølv Falsmaals Bøder til liige Deeling imellem Hans May:ts Casse og Sagsøgeren  og forelægges derhos atter under Lovens Falsmaal til neste Ting at møde med deres Provemaal i Sagen  ligesom og de øvrige udeblevne Vidner Arnfind Matre, Jørgen Kvamme og Joen Olsen Kvam/m/e til sam/m/e Tiid forelægges under Falsmaal at møde med eedeligt Vidnesbyrd i Sagen, endelig lavdages og atter de udeblevne Parter Baste og Johannes Knudsen Kvinge, Iver Erichsen Todtland, Siur Larsen og Lars Joensen Tungedahl samt Randvei Torgers Dotter Hougsdahl  til sam/m/e Tiid at møde og Sagen at tilsvare.

 

            17.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Baste Larsen Selgelie til Hougs Præstegjelds fattig Casse  stoer 40 Rdlr  dateret 6te Febr: 1765 og tinglyst den 5te Juni 1766  der nu efter paategnet Qvitering af 6te Febr: *1764 (1774) er indfriet og betalt, hvor fore den hermed mortificeres.

 

Nye Sag.

Erich Michelsen Schaarnes contra Mads Rognaldsen Spiøtøen

Citanten mødte og til kjende gav med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Mads Spiøtøen til Doms Lidelse for en 6 Rings Baad han har tilegnet sig  Citanten tilhørende  samme at tilbagelevere og undgjelde for uhjem/m/elt  og Processens Omkostning at erstatte  samt derom at høre stevnte og ustevnte Vidner,

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Varselen eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd Michel Baarsen Synevog og Jacob Erichsen Wichene at være skeed for 16 Dage siden i den indstevntes eeget Paahør og Boepæl.

  derpaa fremstillede Citanten

            1te Vidne Bertel Østrem  der aflagde Eed og forklarede at Mads Spiøtøen i Gaar her paa Tingstædet selv har tilstaaet \at have/ den paastevnte Baad  og at sam/m/e tilhører Citanten, der for nogle Aar har mistet samme. og at det nu maatte staae til  og at Mads ville lade det ankom/m/e paa Retten om sam/m/e skal tilbageleveres, i Øvrigt vidste ikke Vidnet paa hvad Maade den indstevnte er kom/m/et til denne Baad.

            2det Vidne Johannes Fusesen Bache  der aflagde Eed og forklarede  omtrent for et Aar siden at have seet hos den indstevnte i hans Nøst den paastevnte Baad som tilhørte Citanten  det Vidnet veed derudaf at han selv

 

1774: 187b

 

haver repareret sam/m/e for Citanten  og at den vare bygget af Erich Gudmundsen Kvalvog  og har hørt at Citanten for nogle Aar siden har mistet denne Baad  men veed ikke hvorledes den indstevnte er kom/m/et til den.

  Da den indstevnte endskjønt tilstæde ej ville møde med Tilsvar i Sagen, begjerede Citanten ham lavdaget til neste Ret.

Eragtet

  Lovlig indstevnte Mads Rognaldsen Spiøtøen gives Laug Dag til neste Høste Tinge at møde og Sagen at tilsvare.

 

Paa Procurator Johan Ludolf Kramers Vegne mødte Sr: Cort Kramer  hans Broder  og for Hr: Grøgaards Arvinger æskede i Rette Sagen anlagt imod Hr: Magister Ludvig Daae  og fremlagde en Reqvisition om Sagens Anstand til dette Ting med Rettens Paategning  paategnet lovlig forkyndt  saa lydende,

  og da Debitor ej efter Formoedning har villet rette for sig i Mindelighed, saa paastaaes uden længere Udhaling uopholdelig Dom efter forhen nedlagde Paastand.

  Sr: Danckert Heiberg [mødte]? paa sin Morbroder Hr: Magister Daaes Vegne og i Rettelagde en Skrivelse fra Magisteren af 16de hujus  hvorved begjeres Anstand i Sagen til neste Høste Ting  da det i disse trouble Tiider har været Magisteren umueligt at faae nogen Liqvidation med vedkom/m/ende Bønder formedelst det indfaldne slette Fiske afgjort, haaber derfore at sam/m/e bevilges  da han til den Tiid forbinder sig at indkom/m/e med det fornødne Tilsvar.

  Kramer protesterede paa Dom og mod viidere Udflugter.

  Heiberg vedblev sit forrige.

  Sagen optages til Doms.

 

Hr: Magister Daae imod Ole Monsen Indlyhren

efter Laug Dag som Citanten ved sin beslegtede Sr: Danckert Heiberg producerede  paategnet lovlig forkyndt  saa lydende.

  den indstevnte mødte og angav at have betalt for Gaarde Kjøbet 60 Rdlr  som er alt det han var accorderet om.

  Sr: Heiberg paa Citantens Vegne imodsagde dette den indstevntes Foregivende som aldeeles urigtigt  da Skjødet vil viise det som er tvertimod, men da sam/m/e ej nu er ved Haanden  begjerede han Sagen udsadt til neste Ting  for saadant ved Afskrift af Skjøde Bogen at afbeviise.

Eragtet

  Sagen gives Anstand til neste Høste Ting efter Citantens Begjering.

 

Sr: Henning Friman Dahl imod Ole Erichsen Kaalaas

efter Laug Dag som Citanten producerede ved Lensmanden Lars Fieldsende  paategnet lovlig forkyndt  saa lydende  og indloed Sagen Dom med Paastand at den indstevnte maatte tilpligtes at betale den paastevnte Gjeld  og desuden erstatte Søgemaalets Bekostning med 4 Rdlr,

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvor for Lavdagens Forkyndelse eedelig blev afhjemlet efter Paategningen og Sagen til Doms optagen.

 

Knud Fanebust, Erich Fieldanger og Michel Tychelle og Knud Niøten  som Værger for Joseph, Steffen Olsønner samt Brithe og Karie og Marthe Ols Døtre  deres Faderne Arv efter deres afg: Fader Ole Stephensen Kaalaas  anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Myndtlingernes Stif Fader Iver Hansen Kaalaas for resterende Landskyld af den bemelte Myndtlinger tillodnede Andeel udi Gaarden Kaalaas samt ulovlig Brug af sam/m/e uden derpaa at have taget Bygsel  der fore at liide Dom til Betaling og Undgjeldelse  samt denne Rettergangs Omkostning at oprette.

 

1774: 188

 

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Varselen eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd  Lensmanden Lars Fieldsende og Jacob Skodven at være skeed den 25de Aprilis sidstl: i den indstevntes eget Paahør og Boepæl.

  Citanterne indstillede at den udeblevne til neste Ting maatte Laug dages.

Eragtet

  Lovlig indstevnte Iver Hansen Kaalaas gives Laug Dag til neste Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Nye Sag.

Sr: D: Heiberg contra Anders Aadsen Fieldanger

Citanten gav tilkjende med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Anders Aadsen Fieldanger for Udeblivelse med frie Skyds til at befordre Hr: Capitaine Brygger i Compagnie affaires til Telthuuset paa Lyren kort førend sidstl: Paaske  uagtet Tilsigelse derom ved Skyds Skafferen Halvor Wichebøe, at liide Dom til Skydsens Betaling og Bøders Udreedelse for Modvillighed  samt Processens Omkostning med viidere.

  Skydsskafferen mødte og tilkjendegav {selv} at have tilsagt ved sin Tjeneste Piige Gurie Michels Dotter den indstevnte den paasøgte frie Skyds.

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, thi blev Stevningens Forkyndelse eedelig afhjemlet af de brugte Kaldsmænd Jacob Pedersen Skodven og Østen Andersen Schoue at være skeed for 16 Dage i den indstevntes eeget Paahør og Boepæl.

  Citanten indstillede at den udeblevne til neste Ret maatte laugdages.

Eragtet

  Lovlig indstevnte Anders Aadsen Fieldanger gives Laug Dag til neste Høste Ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Derefter publiceret

            *17.  En Bøgsel Seddel udgiven af Hr: Magister Ludvig Daae til Niels Rasmusen Oxsnæs paa ½ Pund {fisk} Smør og ½ Vog Fisk i gaarden Børilde, dateret 15de Apriil 1774  med Revers

            18.  Een Ditto af Ditto til Jacob Olsen Søre Niøten paa 18 M/ark Smør i gaarden Søre Niøten, dateret 3de Januarii 1774, hvormed fulgte liigelydende Revers.

            19.  Een Ditto af Hans Olsen Hatlevig til Svogeren Ole Siuersen paa ½ Pund Smør i gaarden Hatlevig  dateret 17de Maii 1774  med hosfulgte Revers.

            20.  Een Ditto udgiven af Hr: D: D: Heiberg til Iver Arnesen paa 1 Pund Smør og ½ Tønde Malt i gaarden Weraas, dateret 18de Maii 1774  med hosfulgte Revers.

            21.  Eet Skiøde udgiven af Hr: Magister Ludvig Daae til Hr: D: D: Heiberg paa 18 M/ark Fisk og 6 Kander Malt i gaarden UdKiilen   samt 1 Pund 3 9/13 M/ark Smør og 23 1/13 Kander Malt i gaarden Synnevog med vedhørende Inventario  for 193 rd 4 mrk, dateret 25de Maii 1773.

            22.  Eet Ditto udgiven af Lensmand Lars Fieldsende med fleere til Iver Waage paa 1 Pund 7 ½ M/ark Smør udi gaarden Waage for 50 rd, dateret 18de Maii 1774.

            23.  Eet Ditto udgiven af Erich Olsen Tybernæs til Hr: Magister Ludvig Daae paa 18 M/arker Smør og 18 Kander Malt i gaarden Tybernæs for 29 rd  dateret 18de: Maii 1774

            24.  Eet Ditto udgiven af Niels Nielsen Monsløb til Hr: D: D: Heiberg paa 9 M/ark Smør  ¼ Mæhle Malt og 1/8 Vog Fisk i gaarden Lille Hopland for 9 rd, dateret 18de Maii 1774.

            25.  Eet Ditto udgiven af Zacharias Olsen Bræche til hans Gievlesen Kalland paa 1 Pund 3 M/ark Smør og 4 ½ Kande Malt og 3/8 Faar i gaarden Kalland for 30 rd, dateret 18de Maii 1774.

 

1774: 188b

 

            26.  Et Skiøde udgiven af Ole Jacobsen Wichne til Faderen Jacob Erichsen Wichne paa 18 M/ark Fisk i gaarden Wichne for 18 rd, dateret 18de Maii 1774.

 

Hr: Fogden Heiberg frem lagde een ongefærlig Beregning over Restancerne af de Høy Kon: Ordinaire Skatter, til Rettens Forsegling, hvorefter samme Beløber for 1te og 2den Termin a: c:  948 rd 48 s   og for de forrige Aaringer  946 rd 32 s.

 

            27.  Een Bøgsel Seddel udgiven af Hr: Biskop Arentz til Ole Olsen paa 1 Pund Smør  1 Mæhle og 4 Kander Malt i gaarden Hope, dateret 4de Februarii 1774  hvorhos fulgte liigelydende Revers.

            28.  Aflyst en Pant Obl: udgiven af Hr: Magister Daae til {afg:} Mad:m Abel Magrethe  Sal: Hr: Christen Krogs  i Bergen  stoer 600 rd, dateret 11te Aug: 1770 og Ting Lyst den 22de og 25de Octbr: samme aar for Lindaas og Guulens Skibreder, der nu efter paategnet Qvitering af 19de Apriil 1774 er indfriet og betalt, og derfore herved Mortificeres.

 

Og da ingen efter udraab havde viidere ved Sage Tinget at forrette, er sam/m/e herved slutted og Ophæved

 

Men i det samme frem kom til Publication

            29.  Een Contract opretted imellem DeH:r Danchert & Wollert Kron og Drengen Michel Nielsen Løvaas, dateret 28de Martii 1774.

 

 

 

Sommer Tinget for Hossangers Skibrede 1774.

Anno 1774  den 25de Maii  blev Retten sadt paa Tingstædet Bernæstangen til et almindeligt Sommer Tings Holdelse for Hossangers Skibredes Almue  og udj Hr: Regiments Q:ter Mæster og Sorenskriver Haberdorffs Lovlige Forfald betient af hans Eedtagne Fuldmægtig Peder Tafteberg  i overværelse af de 8de Eedsorne Laug rettes Mænd som ved sidstleden aars Høste Ting for dette Skibrede dertil ere udnævnte  og som foran i Prot: paa Folio 160 er andført, der alle fremlagde Attest om at have aflagt Eed som Laug Rettes mænd. ved Tinget var nærværende Hr: Fogden Heiberg, Skibredets Lensmand og øvrige Tingsøgende Almue.

 

Hvor da blev Bekiendtgiordt de samme Høy Kongel: Forordninger og Rescripter som foran ved Lindaas Skibreede er publiceret.

  dernest frem kom til publication fra Almuen følgende Documenter.

            1.  Eet Skifte brev forretted paa gaarden Søre Bysem i Hossangers Skibr: efter afg: Enke Koene Jorne Arnesdatter  begyndt den 1te Julii og slutted den 31te Septbr: 1773.

            2.  Eet Ditto forretted paa gaarden Fladeqval i Ditto Skibr: efter Ole Johannesen, begyndt den 21de Julii og slutted den 12te Novbr: 1773.

 

Og \da/ ingen efter Paaraab havde Sager at i Rette føre  udsættes Sage Tinget til i Morgen.

 

Dagen Næst efter  den 26de Maii  vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug Rett  og blev da publiceret.

            3.  Aflyst een Pant Obl: udgiven af Ole Johannesen Fladeqval til Johannes Erichsen Rommereim  {stoer 41 rd 1 mrk 8}  med Capital og Renter 41 rd 1 mrk 8 s, dateret 21 Novembr: 1765 og Tinglyst sam/m/e Dag for Hossangers Skibredes Almue, og som nu efter paategnet qvittering af gaars Dato er indfriet og betalt og derfore herved Mortificeres.

            4.  Eet Skiøde udgiven af Johannes Erichsen Rommereim til Knud Olsen Fladeqval paa 12 M/ark Smør i gaarden Fladeqval for 20 rd 4 mrk 8 s  dateret 25de Maii 1774.

            5.  Eet Ditto af Ditto til Ole Jensen Fladeqval paa {liige Andeel i} 10 M/ark Smør i sam/m/e gaard for 20 rd 3 mrk  af sam/m/e Dato.

            6.  Eet Ditto udgiven af Præst Enken til Hossanger  Bodel Marie  Sal: Hr: Lyder Smits  til Sogne Præsten Hr: Carsten Hendrich Schanche paa 3de Eiendoms Huuser paa Hossangers Præstegaar for 140 rd, dateret 23de Octobr: 1773.

            7.  Een Bøgel Seddel udgiven af Erich Olsen Rachnæs til Johanes Andersen paa 1 Pund 3 Mark Smør og 1 Mæhle Malt i gaarden Hoshofde, dateret 25de Maii 1774. hvormed fulgte Revers.

 

1774: 189

 

            8.  Een Ditto udgiven af Niels Johannesen Heldahl til Niels Olsen Miøs paa et Pund Smør og 16 Kander Malt i gaarden Miøs, dateret 25de Maii 1774. med hosfulgte Revers

            9.  Een Ditto udstæd af Peder Mathiasen Eichenæs med fleere til Johannes Ingvaldsen paa 21 3/5 M/ark Smør og 16 32/75 Kander Malt i gaarden Heldahl, dateret 26de Maii 1774  med Revers.

            10.  Een Ditto udstæd af Jørgen Nielsen til Sønnen Niels Jørgensen paa 18 M/ark S: og 1 Mæhle Malt i gaarden Nordre Øfsthuus  af sam/m/e Dato  med Revers.

            11.  Een Ditto udstæd af Peder Mathiassen paa 18 ½ M/ark Smør og 10 Kander Malt i gaarden Ladstad til Haldor Arnesen, ditto dato  med Revers.

            12.  Een Ditto udstæd af Hendrich Norman til Niels Rasmussen paa 1/3 Part af gaarden Litland, dateret 10de Decembr: 1773  uden Revers.

            13.  Een Ditto udstæd af Sogne Præsten Hr: Schanche til Knud Johannesen paa 27 M/ark Smør og ¼ Tønde Malt i gaarden Svennem, dateret 15de Novbr: 1773, uden Revers.

            14.  Een Ditto udstæd af Lars Herlovsen til Ole Jensen paa 12 M/ark Smør i gaarden Fladeqval, dateret 25de Maii 1774.  med Revers.

            15.  Een Ditto udgiven af Sogne Præsten Hr: Bergendahl til Iver Nielsen paa 27 M/ark Smør og 12 Kander Malt i gaarden Blegelie, dateret 20de Maii 1774.  med Revers.

 

Ingebrigt Bernæs fremstoed for Retten og anmeldede at Piigen Anne Larsdotter Eide med den Spedalske Syge er behæftet efter derom fra Hr: Docter Buchner meddeelt Attest  som Hr: Fogden Heiberg vedtog at være sig overleveret da Piigen blev indleveret i Hospitalet, og da hun Aldeeles er uformuende til at betale hendes Indlemmelse i Hospitalet  der er Laug Retten og den ganske Almue bekiendt, begiærede han deres Vidnes-Byrd herom indhæntet, hvortil af Laug Retten og den øvrige Tingsøgende Almue blev svaret at det desvære alt for vist forholder sig som andraget er.

  Comparenten begiærede dette sig som et Tings Vidne bekreven meddeelt  som blev bevilget.

 

Niels Møgster anmeldede at hans Myndtling Brithe Larsdatter Eyde liigesom med den beklagelige Spedalske Svaghed er befængt efter en ham derom af Hr: Docter Beuchner meddeelt Attest  den han til Hr: Fogden Heiberg havde overleveret efter at Myndtlingen var indført i Hospitalet {som Hr:}  hvilket Hr: Fogden vedtog at være rigtig, og da bemelte Piige intet er Eiende det allermindste til at betale for hendes Indlemmelse i Hospitalet, saa begiærede Comparenten Laug Rettens og den øvrige Tingsøgende Almues Svar om det ej forholder sig som af ham andraget er. Hvortil af Laug Retten og Almuen blev svaret at det forholder sig desvære alt for vist som andraget er.

 

Hr: Fogden Heiberg fremlagde een ongefærlig Beregning over Restancerne af de Høy Kongel: Ordinaire Skatter til Rettens Forsegling, hvorefter sam/m/e beløber for 1te og 2de Termin dette Aar 486 rd 51 s   og for de forrige Aaringer til 1773 Aars udgang  209 rd 6 s.

 

Og da ingen efter 3de ganges udraab havde viidere ved Sage Tinget at forrette  er sam/m/e slutted og ophævet.

 

 

 

Som/m/er Tinget for Echangers Skibrede 1774.

A/nn/o 1774  den 27de Maii  blev Retten sadt paa Tingstædet Bernestangen til et almindeligt Sommer Tings Holdelse for Echangers Skibredes Almue, og udj Sorenskriveren  Regiments Qvarteermæster Haberdorffs lovlige Forfald betient af hans Eedtagne Fuldmægtig Peder Tafteberg i nærværelse af de ved sidstl: Aars Høste Ting for dette Skibrede Udnævnte 8te Eedsorne Laug rettes Mænd som foran i Protocollen paa Folio 161 er anført  der Alle fremviiste deres Attester om at have aflagt Deres Laug rettes mands Eed. Ved Tinget var nærværende Hr: Fogden Heiberg, Skibredets Lensmand og øvrige Tingsøgende Almue

 

Og blev da først Publiceret de samme Høy Kongel: Forordninger og Rescripter som ved Hossangers Skibrede er Bekiendtgiort.

  Dernest frem kom fra Almuen til Bekiendtgiørelse følgende Documenter

            1.  Skifte brev forretted paa gaarden Strøm/m/e i Echangers Skibrede efter Manden Johannes Andersen, begyndt den 27de Septembr: og slutted den 27de Novbr: 1773.

 

1774: 189b

 

            2.  Eet Declarations Skrift udgiven af Sogne Præsten til Hossangers Præstegield angaaende hans Fiske Tiendes ærlæggelse af Almuen, dateret 27de Maii 1774.

            3.  Eet Skiøde udgiven af Jens Monsen Nedre Aas til Faderen Mons Jensen paa 1 Pund Smør og 1 Mæhle Malt i gaarden Nedre Aas for 10 rd, dateret 24de Maii 1773

            4.  Een Bøgselseddel udgiven af Hr: Cancelie Raad Jens Boalt til Erich Olsen paa 27 M/ark Smør, 1 Fierding Korn og 1/3 deel Faar i gaarden Rylland, dateret 9de Novbr: 1773  hvormed fulgte et liigelydende Revers.

 

Og da ingen efter udraab havde noget ved Sage Tinget at forrette  udsettes sam/m/e til i Morgen.

 

Dagen Nest efter  den 28de Maii  vedvarede Sage Tinget med foran førte Laug rett.

 

Nye Sag.

Stephen Høyland contra Aamund Iversen Ascheland

Citanten loed til kiendegive med Mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Aamund Iversen Ascheland til Doms Liidelse for 1 Koe han har bemægtiget sig  Citanten tilhørende, og som den Tiid var til Leje hos den indstevntes Fader, samme at tilbage levere og at erstatte Processens Omkostninger, samt at anhøre Stevnte og ustevnte Vidner;

  den indstevnte mødte ike efter paaraab, hvorfore Varselen eedelig blev afhiemlet af de Brugte Stevne Vidner Anders Johannesen Echnæs og Lars Olsen Biørndahl at være skeed i den indstevnte Hustrues Paahør og Boepæl.

  derpaa blev fremstillet som

            1de Vidne Johannes Baarssen Fammestad  der aflagd Eed og forklarede at det er ham bekiendt at Citanten for een deel Aar siiden har Kiøbt den paastevnte Koe af den indstevntes Fader og betalt samme, men ved ej med hvormeeget, og at sam/m/e stoed til Leje hos den indstevntes Fader, men ved ej af hvad aarsag at den indstevnte holder den tilbage

  og da ingen havde Vidnet meere at tilspørge  blev han dimitteret  og fremstoed

            2det Vidne Ole Magnesen Fammestad  som aflagde Eed og forklarede at have hørt af Aamund Iversen Aschelands Fader at han havde Modtaget betaling af Citanten for den paastevnte Koe med 5 rd  samt at Aamunds Fader  14 Dage før han Døde  havde begiært at Citanten vilde lade ham beholde Koen saalænge han levede imoed Leje, men ved ej af hvad aarsag at den indstevnte har bemægtiget sig Koen, men foregiver at have mellem Regning med Faderen og derfor har bemægtiget sig {Koen} \ sam/m/e /

  og da Vidnet ej vidste viidere at forklare  blev han afskeediget.

  Citanten loed erindre om Laug Dag for den indstevnte til neste Rett.

Eragtet

  Lovlig indstevnte men ej dennesinde tilstæde mødende Aamund Iversen Ascheland gives Laug dag til neste Høste Ting for dette Skibrede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Derefter publiceret

            5.  Een Bøgsel Seddel udgiven af Lieutenant Wilhelm With til Ole Knudsen Kvamme paa ½ Løb Jord udj gaarden Hølleland, dateret 12te Martii 1774  med Revers.

            6.  Eet Skiøde udgiven af Anders Knudsen Lille Uhrdahl til Lars Ieversen Otterstad og Johannes Iversen Echnæs paa 3 ¾ M/ark Smør og 1 ¼ Kande Malt i gaarden Otterstad for 10 rd 3 mrk 6 s, dateret 29de Januarii 1774.

            7.  Eet Ditto udstæd af Johannes Steensland med fleere til Enken Anne Rasmusdatter paa 1 Bismer pund Smør i gaarden Strøme (Strøm/m/e) for 46 rd, dateret 29de Novbr: 1773

            8.  Eet Ditto udstæd af Jon Monsen Rom/m/ereim med fleere til Anders Knudsen Lille Urdahl paa 13 ½ M/ark Smør og 9 Kander Malt i gaarden Lille Urdahl for 40 rd, dateret 29de Januarii 1774.

            9.  Een Bøgsel Seddel udgiven af Ole Jonsen Aase med fleere til Johannes Larsen paa 17 1/10 M/ark Smør og 11 2/5 Kander Malt i gaarden Biørndahl, dateret 27de Maii 1774  med Revers.

            10.  Eet Skiøde udstæd af Jon Monsen Romereim som Laugværge for Enken Brithe Jonsdatter paa 7 ½ M/ark Smør og 2 ½ Kande Malt i gaarden Otterstad til Lars Iversen for 26 rd, dateret 25de Maii 1774.

            11.  Eet Vilkaars Brev udstæd af Anders Knudsen Lille Uhrdahl til Brithe Jonsdatter  dateret 29de Januarii 1774.

 

1774: 190

 

            12.  Eet Odels Declarations skrift udstæd af Lars Jacobsen Nedre Tvedt paa 18 Marker Smør og 1 Mæhle Malt i gaarden Wiche, dateret 28de Maii 1774

            13.  Eet Skiøde udstæd af Simon Andersen med fleere til Niels Andersen Numedahl paa 7 M/ark Smør og 2 1/3 Kande Malt i gaarden Numedahl for 38 rd 5 mrk 5 1/3 s  dateret 28de Maii 1774

            14.  Eet Ditto udstæd af Johannes Olsen til Sønnen Ole Johannesen paa 1 Pund Smør i gaarden Strømme for 45 rd  af ditto Dato.

            15.  Eet Odels Skiøde udstæd af Anders Johannesen Lavig med fleere til Knud Johannesen Strømme  som Ægter Enken Anne Rasmusdatter, paa 1 Pund Smør af gaarden Strømme  dateret 28de Maii 1774.

            16.  Een Bøgsel Seddel udgiven af Niels Andersen Nummedahl til Ole Knudsen paa 9 M/ark Smør og 3 Kander Malt i gaarden Nummedahl, dateret Ditto *datto  med Revers.

            17.  Een Indførsels Forretning passeret paa gaarden Weeland den 4de Februarii 1774 af Lensmanden Ole Fyllingen paa Hr: Fogdens Vegne og med havende Mænd  hvorved for Resterende Kongl: Ordinaire Skatter hos Ole Olsen for Aarene 1769 til 1773 aars udgang  i alt 13 rd 1 mrk 6 s  og for Excecutions Omkostningerne og Publication  1 rd 4 – 8, til sammen 14 rd 5 mrk 14 s  er udlagt 20 M/ark Smør Skatte Skyld i gaarden Weeland

            18.  Een Ditto forretted paa gaarden yttre Hindenæs den 5te Februarii 1774 af Lensmanden paa Hr: Fogdens Vegne og med havende Mænd  hvorved for Resterende Høy Kongel: Ordinaire Skatter hos Jørgen Larsen, for Aarene 1771, 72 og 1773 aars udgang  Af Beløb 10 rd  og Executions gebyhr og Publication  1 rd 4 mrk 8 s  til sammen 11 rd 4 mrk 8 s  er udlagt 12 M/ark Smør Skatte Skyld i bem:lte gaarden yttre Hindenæs.

 

Erich Larsen Padøen andmeldte at hans Søster og Myndtling Ingeborg Larsdatter Padøen med den Beklagelige Spedalske Syge er behæfted efter Attest fra Hr: Docter Bøchner  den Comparenten med Myndtlingen har Afleveret til Forstanderen \for/ St: Jørgens Hospital, og da hun ej er Ejende det aller Mindste til at betale hendes indlemmelse i Hospitalet  der er Laug Retten og den ganske Almue bekiendt, begiærede han deres vidneds byrd des angaaende, hvortil af Laug retten saavel som den øvrige tilstæde værende Almue blev svaret at det desvære forholder sig som andraget er.

 

Hr: Fogden Heiberg fremlagde en ongefærlig Beregning over Restancerne af de Høy Kongl: Ordinaire Skatter til Rettens Forsegling, hvorefter sam/m/e Beløber for 1te og 2den Termin dette Aar 496 rd 76 s   og for de foregaaende aaringer til 1773 aars udgang Rester 353 rd 32 s.

 

Og da ingen efter 3de ganges udraab havde viidere ved Sage Tinget at forrette  er sam/m/e slutted og Ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Watzwærns Skibreede 1774.

Anno 1774  den 30te Maji  blev Retten sadt paa Ting stædet Bolstadøren til et almindeligt Sommer  Skatte og Sage Tings Holdelse for Watzwærns Skibreedes Almue  og betjent af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  og følgende 8 eedsorne Laug Rettesmænd som sidstleden Høste Ting dertil ere Opnævnte  1. Helie Larsen Horvei  2. Knud Olsen Horvei  3. Johannes Torchildsen Øfstedahlen  4. Jacob Joensen Exe  5. Ingebrigt Larsen Gulbraa  6. Michel Ellevsen Axelberg  7. Lars Herlovsen Fosse  og 8. Lars Heljesen Aarhuus. ved Tinget var nærværende Hr: Fogden Heibergs Fuldmægtig Sr: Cort Kramer  Bøygde Lensmanden Ole Bryngelsen Horvei og øvrige Tingsøgende Almue,

 

hvor da først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Forordninger og Rescripter som for Lindaas Skibreede og her forhen ere registerede  tilligemed en

            Skrivelse fra Stift Befalingsmanden Hr: Kam/m/erHerre von Levetzau til Hr: Fogden Heiberg under 8de April 1774  hvorved bekjendtgjøres et Kongel: Rescript af 24de Martii nest forhen  at Wangens Tinglaug paa Vos  imod at vedligeholde alle deres egne Broer uden Tilskud af andre  skal være frietagne for Udgifter til frem/m/ede Post Broer, men at

 

1774: 190b

 

Watzwærns Tinglaug ligesom andre i denne Henseende bør tage Deel i de Paalæg der angaar heele Amtet, undtagen de 2de Amts Breve af 19de 8br: 1773 ang: frie Skyds for General Vejmester  og Udviisning af Tømmer til Broernes Reparation, der ved sidstl: Høste Ting ere publicerede.

  dernest indkom fra Almuen til Publication følgende Breve.

            1.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Knud Knudsen Toe til Ole Larsen Wasenden  stoer 99 Rdlr  mod Pant i hans ejende Anpart i Gaarden Toe  af Skyld 1 Pund Smør  dateret 5te Novbr: 1768 og tinglyst sam/m/e dato, der nu efter hosfulgte Qvitering af 12te April 1774 er indfriet og betalt og derfore mortificeres.

 

Da ingen efter Paaraab havde noget at i Rette føre, udsættes Tinget til i Morgen

 

Dagen Nestefter  den 31te Maji  vedvarede Sage Tinget med samme Laug Ret  hvorda blev

            2.  aflyst en Pante Obl: udgiven af Knud Larsen Geilen til Lars Larsen ibm:  stoer 50 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden Geilen  dateret 3de Julii 1773 og tinglyst sam/m/e Dag, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 28de Maji 1774 er indfriet og betalt  hvorfore den nu mortificeres.

            3.  Aflyst en ditto udgiven af Philip Larsen Horveij til Hr: Cancellie Raad Fleischer  stoer 100 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden Horveij  af Skyld 1 Pund Smør  dateret 3de Julii 1769 og tinglyst den 4de ejusdem, der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 28de Maji 1774 er indfriet og betalt og derfore herved mortificeres.

            4.  Publ: et Skjøde udgiven af Gullach Gullachsen med fleere til Gullach Jonsen paa 1 Pund 16 ½ Mark Smør i Gaarden Gietle for 48 Rdlr 3 mrk  dateret 30te Maji 1774.

            5.  En Pante Obl: udgiven af Gullach Jonsen til Gullach Gullachsen Gietle  stoer 45 Rdlr 1 mrk 8 s  med 1te p.tets Pant i nysbemelte hans tilkjøbte Brug i Gaarden Gietle  dateret 30te Maji 1774.

            6.  Et Skjøde udgiven af Arne Siursen Wassende med fleere til Brynild Knudsen paa 15 Marker Smørs Leje i Gaarden Horvigen for 47 Rdlr 3 mrk  dateret 30te Maji 1774

            7.  Et ditto udgiven af Johannes Horvei med fleere til Ole Pedersen Horvigen paa 1 Pund Smør i Gaarden Horvigen for 68 Rdlr 2 mrk 10 s  dateret 30te Maji 1774.

            8.  En Pante Obl: udgiven af Philip Larsen Horvei til Ole Larsen Wasende  stoer 100 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden Horveij  af Skyld 1 Pund Smør  dateret 14de Maji 1774.

            9.  Et Skjøde udgiven af Lars Johannesen Runtzeberg paa 1 Pund og 12 Marker Smørs Leje i Gaarden Runtzeberg  til Lars Gullichsen for 60 Rdlr  dateret 16de Novbr: 1773

            10.  En Pante Obl: udgiven af Knud Knudsen Thoe til Hr: Peter Blyt  stoer 150 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden Thoe  af Skyld 1 Pund Smør  og nogle Creaturer med viidere  dateret 5te Januarii 1774.

            11.  En ditto udgiven af Berge Aadsen Brunberg til Jacob Joensen Exe  stoer 50 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden Brunborg  af Skyld 18 Marker Smør  dateret 30te Maji 1774.

            12.  Et Odels Skjøde udgiven af Ole Olsen Strøm/m/e til Joen Joensen ibm: paa Odels Retten til ½ Løb Smør i sam/m/e Gaard for 16 Rdlr  dateret 30te Maji 1774.

            13.  En Odels Lysning udgiven af Mons Olsen til 12 Marker Smørs Leje i Gaarden Rørbachen  der beboes af Gullach Larsen Opheim  dateret 30te Maji 1774.

 

Nye Sag

Hr: Capitaine Krog contra Opsidderne paa Gaarden Bolstad

efter skriftlig Stevning som Citanten i Rette lagde  der i Retten blev oplæst  saa lydende,

  indstevnte Knud og Johannes Bolstad mødte og vedtoeg lovlig Varsel  samt tilstoed den paastevnte Fordrings Rigtighed, allene at de begjerede Fordrag til Høsten indeværende Aar, men Anders Bolstad mødte ikke  hvorfore Forkyndelsen i Henseende til ham eedelig blev afhjemlet af de brugte Kaldsmænd Lensmanden Ole Brynildsen Horveij og Søn Knud Olsen ibm: at være skeed med 14 Dages Varsel i eget Paahør og Boepæl.

 

1774: 191

 

Eragtet

  Lovlig indstevnte Anders Bolstad gives Laug Dag til nestk: Høste Ting for dette Tinglaug at møde og Sagen at tilsvare.

 

Hr: Fogden Heibergs Fuldmægtig Sr: Cort Kramer begjerede Laug Retten og tingsøgende Almue tilspurgt om Huusmændene Wiching Michelsen Kløve og Siur Holgersen Yggre i Aaret 1772 har {brugt n} haft nogen Næring ved at falholde drikkende Varer, hvortil blev svaret nej  ikke saavidt dem er bekjendt.

  Comparenten begjærede dette som et Tings Vidne sig beskreven meddeelt til Belæg ved Besvarelsen over Antegnelserne i 1772 Aars Regnskab, der blev bevilget

 

dernest fremlagde han og til Forsegling i Retten et Overslag over Restancerne af de Høy Kongel: ordinaire Skatter, hvorefter sam/m/e beløber for 1te og 2den termin dette Aar 149 Rdlr 24 s   og fra forrige Aaringer 19 Rdlr 17 s.

 

og da ingen efter 3de Paaraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  er sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Arne Skibreede 1774.

Anno 1774  den 2den Junii  blev Retten sadt paa Gaarden Nedre Mielde til et almindeligt Som/m/er Ting for Arne Skibreedes Almue  og betjent af *Soren  med de sam/m/e *Seedsorne eedsorne Laug Rettesmænd som sidstl: Høste Ting hertil ere opnævnte og her foran f: 169 ere antegnede  undtagen at i Stæden for Johan Seehuus som udeblev  blev beskikket forrige Laug Rettes Mand Knud Larsen Røberg  og i Stæden for Henrich Harrie af Sandvigen  var af ham selv formaaet Mons Olsen Søre Toppe  men uden at fremlægge Beviis om det Harrie har aflagt Laug Rettes Eeden. Ved Tinget var overværende Hr: Foged Heiberg, Lensmanden Ole Knudsen Wichne og øvrige tingsøgende Almue.

 

hvor da først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Forordninger og Rescripter som ved nestforrige Ting

  dernest indkom fra Almuen til Publ: følgende Breve.

            1.  Et Skjøde udgiven af Brandt Directeur Andreas Schram til Valentin Bech paa Kaaber Møllen i Eidsvog for 400 Rdlr  dateret 24de Maji 1774.

            2.  En Pante Obl: udgiven af Valentin Bech til Madame Anne  sal: Herman Friderich Siemers  stoer 299 Rdlr  med 1te p:tets Pant i nysbemelte tilkjøbte Kaaber Mølle  dateret 24de Junii 1773.

            3.  Et Auctions Skjøde udgiven af Sorenskriver Haberdorff til Myndtlingen Jens Mariager paa Gaarden Tellevig med underliggende Klauens Laxe Fiskerie  af Skyld 1 Løb 1 Pund og 12 Mark Smør for 500 Rdlr  dateret 24de Maji 1774.

            4.  En Pante Obl: udgiven af Hr: Capitaine Christopher Barchlay de Toly til hans Søn Sr: Stephan Barchlay  stoer 300 Rdlr  med 2den p:tets Pant i Gaarden Salhuus  dateret 22de Martii 1774.

            5.  En Gjelds Dom afsagt ved Høste Tinget for Arne Skibreede den 18de Novbr: 1773 udi Sagen anlagt af Pant haveren Madame Garman imod Jens Johannesen af stoere Sandvigen  hvorpaa Debitor ved Paategning af 7de Januarii 1774 har afstaaet sit Huus sam/m/estæds til Domhaveren for bemelte Doms Indhold

            *7.  Et Skjøde udgiven af Madame Garman til Gunder Olsen paa nys bemelte Jens Johannesens Huus i stoere Sandvigen for 35 Rdlr  af 4de Apr: 1774

            8.  En Pante Obl: udgiven af Gunder Olsen til Madame Garman  stoer 35 Rdlr  med 1te p:tets Pant i nysanførte Huus  dateret 4de April 1774

            9.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Hordvigen den 10de Xbr: 1774 efter afdøde Koene Sidsele Lars Dotter.

            10.  Et ditto efter Christian Abrahamsen i stoere Sandvigen den 26de Novbr: 1773  hvorved Sterboe Huuset er udlagt Panthaveren Madame Garman.

 

1774: 191b

 

            11.  En Pante Obl: udgiven af Johan Henrich Harrije til Sr: Wollert Krohn  stoer 400 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Huus i stoere Sandvigen  dateret 26de Febr: 1774.

            12.  Et Skjøde udgiven af Hans Schultz til Sr: Christopher Christian Cramer paa 1/6 Part i Nyehavns Tranbrænderie for 200 Rdlr  dateret 21de Aprilis 1774.

            13.  En Pante Obl. udgiven af Wilhelm Friderich Jæger til Johan Lampes Arvinger  stoer 30 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Huus i stoere Sandvigen  dateret 27de Aprilis 1774.

            14.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Knud Knudsen til Carl Nielsen  stoer 30 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Huus i stoere Sandvigen  dateret 2den Junii 1733 og tinglyst den 23de 8br: e: a:  med vedhæftet Transport til Johan Lampe under 27de April 1747, der nu efter paategnet Qvitering af Johan Lampes Arvinger under 27de April 1774 er indfriet og der fore mortificeres.

            15.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Sr: Hans Schultz til Madame Cornilske  sal: Hendrich Bremers  stoer 200 Rdlr  med 1te P:tets Pant i hans ejende 1/6 Deel i Nyehavns Tranbrænderie  dateret 28de 8br: 1756 og tinglyst den 21de Maji 1757, der nu efter paategnet Qvitering af Hr: Raadmand Weiner under 21de April 1774 er indfriet og betalt og derfore mortificeres.

            16.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Peder Andersen til Jomfrue Modesta Berents Dotter Formand  stoer 100 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Huus i stoere Sandvigen  dateret 7de Maji 1761 og tinglyst den 1te Junii e: a:  der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 8de Novbr: 1773 er indfriet og betalt.

            17.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Jens Johannesen til Sorenskriver Johan Garmans Enke  stoer 40 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Huus i stoere Sandvigen  dateret 8de Septbr: 1768 og tinglyst den 30te Novbr: e: a:  der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 24de April 1774 er indfriet.

            18.  Publ: en Bygsel Seddel udgiven af Hr: Arentz  Sogne Prest til Hougs  til Haldor Andersen paa ½ Løb Smør og 1 Mæle Malts Leje i Gaarden Riisnæs  dateret 7de Xbr: 1773  med vedfulgte Revers.

 

Da ingen efter Paaraab havde viidere at udrette  udsættes Sage Tinget til i Morgen.

 

Dagen Nestefter  den 3de Junii  vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug Ret, da der blev publiceret

            19.  Et Skifte Brev efter Anders Andersen i stoere Sandvigen  begynt den 25de Junii og sluttet den 12te Xbr: 1763.

            20.  Et Skjøde udgiven af Wiching Knudsen Lie til Besse Fabiansen paa 18 Mark Smør og ¼ Faars Leje i Gaarden ytre Taqvam for 155 Rdlr  af 30te Sepr: 1774

            21.  Et ditto udgiven af ditto under sam/m/e dato til Ole Andersen paa liige Skyld i sam/m/e Gaard for liige Sum/m/a.

            22.  En Pante Obl. udgiven af Ole Hansen Thune til Rasmus Nielsen Myrdahl og Johannes Monsen Blindem  stoer 140 Rdlr  med Pant i hans ejende Huuser paa Egerne i stoere Sandvigen  dateret 13de 8br: 1773.

            23.  En Pante Obl: udgiven af Simon Olsen Indre Taqvam til Haldor Jensen Taqvam og Ole Jensen Tuenes  stoer 20 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden indre Taqvam  af Skyld 1 Pund Smør og 1/3 Faar  dateret 3de Junii 1774

            24.  En ditto udgiven af Enken Ingebor Anders Dotter indre Taqvam til Aad indre Arne  stoer 29 Rdlr  med 1te p:tets Pant [i] 1 Pund Smør og 1/3 Faar i Gaarden indre Taqvam  dateret 3de Junii 1774.

 

1774: 192

 

            25.  En Bygsel Seddel udgiven af Anders Olsen Steenestadstøen paa ½ Løb Smør og ½ Huuds Leje i Gaarden Horvigen  dateret 2den Junii 1774  med Revers.

            26.  En ditto udgiven af Anders Larsen Morvigen til Michel Johan/n/esen paa 18 Mark Smør og 15 Kander Malts Leje i Gaarden Bredsteen  dateret 3de Junii 1774  med hosfulgte Revers.

            27.  Een Odels Lysning udgiven af Johannes Magnesen til 1 Pund og 3 Mark Smør i Gaarden Herland  dateret 29de Maji 1766  og forhen tinglyst den 30te ejusdem.

            28.  Aflyst en Pante Obl: udgiven af Nicolai Jæger  *Toldbetjen i stoere Sandvigen  til Studiosus Hr: Harrier Heiberg  stoer 300 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Vaanhuus i stoere Sandvigen  dateret 3de Maji 1759 og publiceret den 22de Octbr: e: a:  der nu efter Frue Brøchers paategnede Qvitering af 17de Maji 1774 er indfriet og der fore herved mortificeres.

            29.  Aflyst en ditto udgiven af ditto til Assessor Brøcher  stoer 200 Rdlr  med 2den p:tets Pant i sam/m/e Ejendom  dateret 3de Novbr: 1762 og tinglyst den 15de Junii 1763, der nu efter Enke Fruens paategnede Qvitering under 17de Maji 1774 er indfriet og betalt og derfore herved mortificeres.

            30.  Aflyst en ditto udgiven av Wiching Knudsen Lie til Hr: Foged Heiberg  stoer 150 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Anpart i Gaarden ytre Taqvam  af Skyld ½ Løb Smør og ½ Faar  dateret 30te Novbr: 1770 og tinglyst samme dato  der nu efter Creditors paategnede Qvitering af 30te Aprilis 1774 er indfriet og derfore herved mortificeres.

 

Hr: Foged Heiberg æskede Sagen i Rette anlagt sidstl: Høste Ting imod Lensmanden Ole Knudsen Taqvam for Overfald paa sin Grande Wiching Knudsen ibm:  og til den Ende producerede Rettens til dette Ting givne Laug Dag for de udeblevne Vidner  med paategnet Forkyndelse  saa lydende

  Af Vidnerne mødte Holger Fabiansen Taqvam og vedtoeg Forelæggelsens lovlige Forkyndelse  men Elen Axels Dotter Taqvam loed ved hendes Mand lyse lovligt Forfald af en hendes Dotter paakom/m/en Svaghed.

  Actor begjerede at det mødende Vidne efter Eedfæstelse historisk maatte fortælle Tildragelsen, da han i fornøden Tilfælde reserverede sig nærmere Specielle qvæstioner at fremsætte.

            6te Vidne Haldor Fabiansen Taqvam  der aflagde Eed og forklarede  ved den af forrige Vidner omforklarede Tiid imedens han var ude i sin Skov  at have hørt et fælt Skriig fra ytre Taqvam  men uden at kunde skjelne hvis Røst det var.

  da Vidnet ej vidste videre at forklare og Parterne ej havde viidere at tilspørge, blev han efter Forelæsning dimitteret.

  Actor loed tilføre  at endskjønt den af Vidnet Elen Axels Dotter frem bragte Undskyldning for sin Udeblivelse ikke er beviist  saa dog paa det hun ej skal klage Overiilelse fra Actors Siide  udbad han at hun til neste Ting atter maatte forlægges.

Eragtet

  Udeblevne Vidne Elen Axels Dotter forelægges atter under Lovens Falsmaal at møde til nestk: Høste Ting med Provemaal i Sagen.

 

Iver Horvigen imod Lensmand Ole Knudsen Wichne og Skafferen Johannes Johannesen indre Arne til Tings Vidne efter Laug Dag som Proc: Preus fremlagde for Citanten  paategnet lovlig forkyndt  saalydende, hvornest Comparenten declarerede at frafalde Vidnets Anders Steenestøens Hustrues Vidnesbyrd, men de øvrige Vidner mødte og vedtoeg Forelæggelsens lovlige Forkyndelse.

  dernest fremstoed

 

1774: 192b

 

            6te Vidne Ole Erichsen Echaas  der aflagde Eed og svarede til den af Citanten forhen fremsatte 4de qvæstion Nej  har alddeles ikke hørt det

  hvorefter han blev dimitteret  og fremstoed

            7de Vidne Goute Goutesen Seim  der aflagde Eed og svarede til den af Citanten fremsatte 4de qvæstion  at Skafferen Johannes indre Arne sidstl: Vaar  da han var i Følge med Vidnet paa Vej Arbejde  sagde at Iver Horvigen faldt paa Lensman  og derpaa hjalp Johannes Lensmanden at ingen Skade skulle skee  hvorpaa Johannes kom ovenpaa Iver  og Iver sagde at Lensmanden imidlertiid tikkede ham paa Fødderne

  og da ingen havde Vidnet viidere at tilspørge, blev han  efter at være sit Udsiigende forelæst og sam/m/e rigtige Tilførsel at have tilstaaet  dimitteret

  Preus begjerede dette Tings Vidne beskreven meddeelt under Rettens Forsegling  som blev bevilget.

 

Capitaine Christopher Barchlay de Tolli contra Michel indre Arne og Ole Danielsen Seim efter Laug Dag som Procurator Preus for Citanten fremlagde  paategnet lovlig forkyndt  saa lydende, hvornest han producerede Citantens skriftlige Forsæt af Dags dato  saa lydende.

  Ole Danielsen Seim mødte og vedtoeg Laug dagens lovlige Forkyndelse, men ikke Michel indre Arne  hvorfore Forkyndelsen i henseende til denne sidste blev stadfæstet af de mødende Kaldsmænd i relation deres Paateigning.

  hvorefter Sagen til Doms blev optagen.

 

Jacob Arnesen af Sandvigen contra Jens Johannesen som hans Formynder  samt afdøde Sorenskrivere  salig Johan og Henrich Garman  deres Enker  efter Laug Dag som Proc: Preus for Citanten producerede  med paategnet Forkyndelse  saa lydende  derhos fremlagde han og et skriftlig Indlæg af Dags dato  saa lydende.

  Sr: Johan mødte paa sin Moeders Madame Wenche  salig Sorenskriver Johan Garmans  Vegne og begjerede Sagen udsadt til nestk: Høste Ting for at give Tilsvar paa det fra Citantens Siide indkomne, hvoraf han nu begjerede Gjenpart.

  Preus protesterede paa Dom og imod viidere Udhal.

Eragtet

  Den forlangte Anstand bevilges den indstevnte til neste Høste Ting

 

            31.  Publ: en Paategning paa Skifte Brevet efter Agotte Lars Dotter Thuenes af 9de Januarii 1766  dateret 3de Junii 1774  hvorefter Faderen Johannes Andersen er tilfalden udi Arv efter sin Søn Anders Johannesen 9 Marker Smør og ¼ Mæle Malt i Gaarden Tuenæs  som ham forhen ved dette Skifte Brev var tilfalden.

            32.  Et Auctions Skjøde udgiven af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  til Zacharias Nielsen paa afg: Peder Larsens Sterboe Huus i stoere Sandvigen for 20 Rdlr  dateret 24de Martii 1774.

            33.  Et ditto udgiven af ditto under sam/m/e dato til Sr: Johan Garman paa Iver Michelsens Sterboe Huus sam/m/estæds for 50 Rdlr.

 

Jørgen Weinwichs Sterboe imod Gerdt Diederich van Horn af stoere Sandvigen efter Laug Dag som Procurator Reutz for Citanten loed fremlevere  paategnet lovlig forkyndt  tilligemed et Indlæg af Gaars dato  saa lydende. ellers indstillede Comparenten paa Procurator Reutzes Vegne at Sagen maatte udsættes til neste Høste Ting  i

 

1774: 193

 

Haab om mindelig Betaling som den indstevnte imidlertiid har belovet at tilvejebringe, og hvilken Anstand den indstevnte tillige med bemelte Jaen Davidsen Boes loed {frembære, thi} begjere  hvorefter sam/m/e af Retten blev bevilget.

 

Hr: Fogden Heiberg loed fremlægge til Forsegling i Retten en ohngefehrlig calculation over Restancen af de Høy Kongelige ordinaire Skatter, hvorefter *hvorefter sam/m/e beløber for 1te og 2den termin dette Aar 670 Rdlr 35 s   og fra forrige Aaringer til Udgang 1773  254 Rdlr 36 s.

 

Da ingen efter Paaraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette, er sam/m/e herved sluttet og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Mielde Skibreede 1774.

Anno 1774  den 4de Junii  blev Retten sadt paa Tingstædet Nedre Mielde til et almindeligt Sommer Ting for Mielde Skibreede  og betjent af Sorenskriveren med de sam/m/e 8 eedsorne Laug Rettes mænd som sidstl: Høste Ting dertil ere opnævnte og her foran f: 164 ere antegnede, undtagen at for Johan/n/es Olsen Weaae der er syg og loed frem viise Attest om at have aflagt Laug Retsmands Eeden  sad  og af ham var formaaet Niels Einersen Tveiteraas. ved Tinget var nærværende Hr: Foged Heiberg  Bøygde Lensmanden og øvrige ting søgende Almue,

 

hvor da først blev publiceret de sam/m/e Høy Kongel: Forordninger og Rescripter som ved Arne Skibreedes Ting.

  dernest og Almues Breve

            1.  Et Skjøde udgiven af Hr: Foged Heiberg paa Sogne Præsten til Sogndahls Præstegjeld i Sogn  Hr: Gerhard Heibergs Vegne  til Mons Knudsen paa *paa 22 ½ Mark Smør og 10 ½ Kande Malt i Gaarden Nore Wefle for 120 Rdlr  dateret 2den Martii 1774.

            2.  En Pante Obl: udgiven af Mons Knudsen Wefle til Hr: Foged Heiberg  stoer 80 Rdlr  med 1te p:tets Pant i nys bemelte Brug i Gaarden Wefle  dateret 6te Apr: 1774

            3.  Et Skjøde udgiven af Niels Harbist til hans Fader Johan Harbist paa et Vaanhuus i Hougsvigen med videre  for 90 Rdlr  dateret 8de 9br: 1773.

            4.  En Pante Obl: udgiven af Ole Olsen Soelberg til Peder Erichsen Fieldschaal  stoer 40 Rdlr  med 1te p:tets Pant i hans ejende Andeel i Gaarden Soelberg  dateret 24de Januarii 1774.

            5.  Et Deele Brev udgiven af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  paa 18 Marker Smør og 1 Mæle Malt i Gaarden Søre Ascheland efter afgangne Lensmand Johannes Nielsen Søre Ascheland  dateret 4de Junii 1774.

            6.  Et Skjøde udgiven {af} \til/ Lars Johan/n/esen Søre Ascheland {med fleere} af Niels Olsen Ascheland med fleere paa 18 Marker Smør og 1 Mæle Malt udi Gaarden Søre Ascheland for 31 Rdlr 1 mrk 3 s  dateret 4de Junii 1774.

            7.  Et ditto udgiven af Lars Ellingsen Houge til hans Søn Anders Larsen paa 18 Mark Smør  1 Mæle og 1 ½ Kande Malt og ¼ Skilling Penges Skyld i Gaarden Houge for 60 Rdlr  dateret 4de Junii 1774.

            8.  En Bygsel Seddel udgiven af Goute Iversen Biørcheland og Peder Erichsen Fieldschaal til Mons Joensen Aaseim paa 18 Mark Smør og 12 Kander Malts Leje i Gaarden Burcheland  dateret 4de Junii 1774  med Revers

            9.  En ditto udgiven af Madame Wenche  salig Sorenskriver Johan Garmans  til Anders Andersen paa ½ Løb Smør og ¼ Tønde Malt i Gaarden Espevold  dateret 8de Febr: 1774  med hosfulgte Revers.

 

1774: 193b

 

 

Hr: Fogden Heiberg loed fremlægge til Rettens Under forsegling en ongefehrlig Calcul over de resterende Høy Kongel: ordinaire Skatter, hvorefter sam/m/e for 1te og 2den termin dette Aar beløber 518 Rdlr 16 s   og for de forrige Aaringer til 1773 Aars Udgang  185 Rdlr 11 s.

 

Formynderen Jacob Monsen Niaastad loed fremviise i Retten en Pung hvorudi skal være 20 Rdlr  tilhørende hans Myndtling Brithe Mons Dotter Nore Wevle, som blev tilbuden at udsættes paa Rente imod godt Underpant i Jorde Gods, men da ingen af den tilstæde værende tingsøgende Almue forlangte sam/m/e, blev Pengene efter Comparentens Begjering inden Retten forseglet af Dom/m/eren

 

Og da ingen efter skeede Udraab havde viidere ved Sage Tinget at udrette  er sam/m/e hermed sluttet og ophævet.

 

 

 

Udsættelses Ting for Alenfiths Skibreede 1774.

Anno 1774  den 7de Junii  blev Retten sadt paa Tingstædet Alverstrømmen til et Udsættelses Ting for Alenfiths Skibreede  og betjent af Sorenskriveren med de sam/m/e 8 eedsorne Laug Rettesmænd som ved Som/m/er Tinget vare tilstæde,

 

hvor da Hr: Fogden Heiberg som Actor æskede Sagen i Rette anlagt imod Halvor Knudsen Fæste efter Udsættelse fra sidstl: Sommer Ting  og Forelæggelse for Vidnerne som han fremlagde  paategnet lovlig forkyndt  saa lydende.

  samtlige de indkaldede mødte og vedtoeg lovlig Forkyndelse.

  Eedens Forklaring blev af Lov bogen forelæst Vidnerne  hvorpaa blev fremstilt

            1te Vidne Niels Olsen Fæste  der aflagde Eed og efter Actors Begjering blev tilspurgt   1.  om ikke Vidnet tilligemed Halvor Fæste 1te Søndag efter Trinitatis afvigte Aar mødte Anders Pedersen Fæste ude paa Marken ved bemelte Gaard Fæste?   2.  om Halvor ej først tiltalte Anders fordie han havde sadt sin Hæst eller Øg neden om hans Led?   3.  om han ej da saae eller mærkede at Halvor gav Anders 2 Ørefigen?   4.  om Halvor ej derefter ledede Anders et Stykke bort efter Marken  og om Anders ej da bad Vidnet at see og drage til Minde hvad Halvor gjorde med ham?   5.  om Vidnet ej saae at Halvor derefter sloeg Anders til Jorden og stoed overskrævs over ham og sloeg ham i Hovedet utallige Slag med knytte Næver  samt gik med sine Knær paa Anderses Brøst  og om ej Anders da bad ynkelig for sig?   6.  om ikke Halvor  efter at have gaaet med Knæerne paa hans Brøst  atter begyndte at slaae ham i Hovedet med knytte Næver og rive ham i Skjegget?   7.  om ikke Anders Fæste laae derefter som ganske død paa Marken  og om ej Halvor imedens vendte hen til ham og med begge Fødder sprang og hoppede paa hans Brøst og Skuldre  og det med saadan force at Halvor selv nær havde faldet over Ende?   8.  om ikke Halvor derefter stoed paa Siiden af Anders og spendte ham med Hælen paa Brøstet mange gange saaledes at Anders var ligesom ganske død  og om ej Halvor derefter løb bort fra ham?   og 9.  om ej Anders nogen Stund derefter kom krybende paa Hænder og Fødder hen til Vejen  og da han kunde see Gaarden begyndte at raabe og skrige erbarmelig(?) om Hjelp?

 

1774: 194

 

hvorpaa han svarede til 1te qv: joe   til 2den qv: Nej  og da han af Retten blev formanet til Sandfærdig oprigtig Bekjendelse  sagde han  skriv kun med meere Uhøflighed  hvor fore han af Protocollen blev formanet at ære Kongens Ret og med Søm/m/elighed og Ærbødighed at opføre sig under paafølgende Straf.   til 3de qv: Nej   til 4de qv: Nej.   til 5te qv: Nej.   til 6te qv: ligesaa Nej,   til 7de qv: liigesaa Nej,   til 8de qv: ligeledes nej   til 9de qv:  han saae Anders gaae oprejst  og da han kom saa nær Gaarden at han kunde see den  raabte han og skreeg at der havde været Tyve i Færd med ham  med hvad viidere han sagde som Vidnet ej nu kand erindre, Vidnet gik foran  med Halvor og Anders bagefter  og var Vidnet tilstæde liige fra den Tiid at Anders mødte ham og Halvor  indtil han  nemlig Anders  kom hjem til sit Huus  uden at Vidnet enten saae nogen Skade paa ham  eller at han  imidlertiid han saaledes var i Selskab med Vidnet  var tilføyet mindste Skade saavidt Vidnet saae eller formærkede.

  Efter at Vidnets Svar af protocollen {blev} var ham forelæst og han havde tilstaaet sam/m/es rigtige Tilførsel, blev han indtil viidere dimitteret  da ingen havde viidere at tilspørge ham.

  Actor fremlagde i Retten en af Vidnet tilligemed den Saggivne Halvor Fæste til Stiftet ind given Klage og Besværing  af dato 18de Maji sidstl:  tilligemed Stiftets Skrivelse til Fogden af 25de ejusdem, hvoraf den respective Ret ville bemærke hvorledes dette trodsige Vidne drager et Læs med den Saggivne Halvor Fæste  og hvor mistænkeligt altsaa hans Vidnes byrd er, imidlertiid bad Actor at Retten ville tilspørge ham om han ej tilstaaer at have indgivet denne Klage til Stiftets Høye Øvrighed  og samme haver ladet forfatte og skrive  og af hvem. Bemelte Klage skrift og Stifts Skrivelse blev i Retten oplæst og er saaledes lydende.

  Saavel Halvor Knudsen som Niels Olsen Fæste vedstoed bemelte Klages Indhold  og at have ladet sam/m/e forfatte ved Balzer Lorensen i Bergen.

  dernest blev fremstillet

            2det Vidne Inge Ols Dotter  den indstevnte Halvor Fæstes Hustrue, der aflagde Eed og forklarede  ved den omstevnte Tiid at have seet Anders Fæste gaae hjem til sit Huus  og paa Vejen dertil i Nærheden deraf  hørte ham raabe og skriige at der havde været Tyve og Røvere i Færd med ham, nogle Uger derefter kom Anders Fæste i Vidnets Huus  da hun var alleene hjemme og høyfrugtsom/m/elig  med en Kniv og en Stok i Haanden og sagde  den onde Mand skal regjere dig  men uden at true hende viidere, hvorover hun blev meget forskrækket, Ved nærmere Eftertanke erindrede Vidnet at dette tildroeg sig ude paa Vejen fra Anderses Huus imellem Vidnets  og ikke som forhen er sagt  i Vidnets  og at dette skeede paa Vejen andenstæds hen at han kom hende i Møde.

  Da ingen af Parterne havde Vidnet viidere at tilspørge  blev det  efterat være sit Udsiigende forelæst  dimitteret.

            3die Vidne Brithe Magnes Dotter  Niels Olsen Fæstes Hustrue  der aflagde Eed og forklarede at have seet Anders Fæste ved den omstevnte Tiid at gaae hjem til sit Huus  og paa Vejen dertil raabte og skreeg  og saae Vidnet ham et Stykke fra Huuset, men uden at hun mærkede at han havde nogen Skade,

  hvorefter hun blev dimitteret  da ingen havde viidere at tilspørge hende.

  dernest fremstoed

 

1774: 194b

 

            4de Vidne Ole Jacobsen Tvedt  der aflagde Eed og forklarede  fra Anders Fæstes Huus ved den paastevnte Tiid at have hørt et fælt Skriig  hvorpaa Vidnet gik ud og fant sin Husbonde Anders Fæste ved Naboens Ole Fæstes Huus  krybende over Gejle Gaarden paa Knæe og støttende sig paa Hænderne, da han klagede sig ynkelig at Halvor havde slaaet ham  og Niels var med, og bad han Vidnet at hente Naboen Ole for at besigtige sig  der og skeede, derpaa fulgte Anders Fæste med Vidnet og Tjeneste Piigen Helge Besses Dotter ud paa Marken for at anviise det Stæd hvor han saa ynkelig var slagen  og der fandt Spor i Græsset hvor 2 Mennesker kunde have ligget og veltet sig, hvorefter de begge fulgte Anders hjem til sit Huus og der besaae ham efterat han var kom/m/et til Sængs  og jamrede sig at han vilde falde i Besviimelse  da de fandt ham blodløben udi Panden og blaastriibet paa den venstre Arm  den ganske Arm ned igjennem saavelsom og over den høyre Skulder, de fandt noget afreven Skjæg paa den Hue han havde paa Hovedet da han kom hjem  ligesom han og havde en Dot Skjæg i Haanden da de første gang saae ham ved Huusene  der var af sam/m/e Farve Anderses eeget Skjæg  og tillige viiser Mærke i hans Skjæg deraf at være udreven, ellers klagede og Anders meget over sit Brøst  at han der følede megen Smerte, der vedvarede den ganske Som/m/er  og var siden saa frygtsom for liige Voldsom …ed(?) at han {altiid} \i de første 8 Dage derefter/ maatte have andre hos sig  og naar han var allene hjem/m/ede  indelukkede sig i Boen og lukkede Dørren dertil i Laas.

  da ingen havde Vidnet viidere at tilspørge, blev han efter Forelæsning dimitteret.

  fremstoed

            5te Vidne Helge Besses Dotter  der aflagde Eed og forklarede eensstemmig med nestforrige Vidne  med den Forskjel at hun ej saae Anders krybe over Gejle Gaarden  men at han ellers da saa lag ud  og at hun fandt ham hoven paa Brøstet, der tiltoeg meere den følgende Dag.

  og da hun ej vidste viidere til Oplysning at forklare  blev hun efter Forelæsning dimitteret.

  derefter blev fremstillet

            6te Vidne Karie Sæbiørns Dotter  Anders Fæstes Hustrue, der aflagde Eed og forklarede eensstem/m/ig med nestforrige Vidner i Henseende den Skade Anders havde faaet  men var ej ude med dem paa Marken at besee det Stæd hvor han var slaaet; nogle Uger derefter kom Halvor og Niels Fæste en Morgen ganske tiilig i Vidnets Huus  og fandt hendes Mand Anders tilligemed hende i Sængen, da Halvor truede Anders fordie han havde skrækket hans Koene  og sagde  gjorde jeg din Ret skulle jeg trække Dig af Sængen frem paa Gulvet  og ellers lovede at ham skulle skee Ont fordie han havde skrevet til Fogden, men kort derpaa gik de begge bort uden at foretage sig viidere.

  hvorefter hun blev afskeediget fra Retten  da hun havde anhørt sin Forklaring af Protocollen forelæst og intet viidere vidste til Oplysning

  dernest fremstoed som godvillig mødende

            7de Vidne Iver Einersen Lyhren  der aflagde Eed og forklarede  at noget førend dette paastevnte tildroeg sig  havde Halvor Fæste sagt til {Anders} Vidnet at Anders var værd en Ulykke  og at han havde etlet ham noget, nogen Tiid efter mødte Halvor Vidnet paa Fiske  og sagde da at Anders Fæste var slagen ude [paa]? Marken ved Hans Gaard  da 2 Personer vare tilstæde, men den eene af dem havde ikkun slaaet ham

 

1774: 195

 

med knytte Næver  og havde slaaet hans egen Stok i Stykker paa ham  og tillige gik paa ham med Knæerne, men uden at nævne hvem der (det?) havde gjort  og føyede Halvor til  og det under Eed  at i fald Anders ikke holder Fred  faaer han endnu meere, og var der ingen fleere nærværende ved denne Samtale dem imellem, ligesom og Halvor sagde at Anders beskylder ham  nemlig Halvor  og Niels Fæste derfore   paa den indstevntes Tilspørgende forklarede Vidnet at der er henved 2 Aar siden den første Samtale  da Halvor sagde at Anders var værd en Ulykke.

  og da ingen havde Vidnet viidere at tilspørge  blev han fra Retten afskeediget  efter at være forelæst sit Vidnesbyrd og sam/m/es rigtige Tilførsel at have tilstaaet.

  Efter Actors Begjering blev 3die Vidne Brithe Magnes Dotter atter fremkaldet og under forhen aflagde Eeds Kraft tilspurgt om ikke Halvor og Niels Fæste kom hjem tilligemed Anders den omforklarede Tiid, hvorpaa hun svarede joe  de kom i Selskab sam/m/e[n]  Halvor og Niels først  og derefter Anders.

  Den indstevnte tilstoed alt hvad Niels Olsen Fæste \har/ forklaret  men benegter hvad de 4 sidste Vidner have berettet.

  Actor begjerede Sagen udsadt til neste Høste Ting  for imidlertiid at søge nøyere Oplysning og med Continuations Stevnemaal at indkalde saavel fleere Vidner som Vederparten at anhøre dem, hvorimod den indstevnte intet havde at indvende.

Eragtet

  Sagen gives Anstand til neste Høste Ting for dette Skibreede.

 

 

 

Udsættelses Ting for Lindaas Skibreede 1774

Samme \Stæd og/ Dag blev Retten sadt med sam/m/e Laug Ret til et Udsættels Ting for *Lindaaas Skibreede,

 

hvor da udi Sagen anlagt af Hr: Grøgaards Arvinger imod Sogne Præsten til Lindaas Præstegjeld Hr: Magister Daae saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Det fremlagde Udtoeg af Nordhordlehns Gejstlige Skifte Protocol viiser at det paastevnte Krav rejser sig fra en i afg: Torgis Grøgaards Sterboe indgiven Regning af den indstevnte, hvorved han har debiteret sig selv til Sterboet for hævede Indkomster af Naadens Aarets {Indkomster} 421 Rdlr 2 mrk 11 s, hvortil kommer efter Skifte Rettens Kjendelse for Misregning 12 Rdlr 5 mrk 14 s  tilsam/m/en 434 Rdlr 2 mrk 9 s, derimod har han vel crediteret sig en betydelig Summa til Liqvidation dermed, hvorefter han lidet eller intet skulle blive skyldig, men denne Debet er af Skifte Retten som hertil efter Loven berettiget  paakjendt og nedsadt til 158 Rdlr 4 mrk 14 s  saa at han derefter bliver skyldig 275 Rdlr 3 mrk 11 s  hvoraf Skifte Retten har udlagt Citanterne for \Arv/ tilsam/m/en 54 Rdlr 1 mrk 2 s. Da nu den indstevnte deels efter eget Opgivende og deels ved Skifte Rettens usvækkede Kjendelse er bleven dette pligtig, saa kand den herimod gjorde Benegtelse liigesaalidet komme i Betragtning  som den tilsidst gjorde Paastand om Sagens Udsættelse til Contra Stevnings Udtagelse, hvortil han har haft meere end Tiid nok efter 2 Aars Forløb fra den Tiid at sam/m/e ham blev bevilget paa liige Foregivende, men nu ikkuns igjentager for at udhale Sagen.

  Thi kjendes og døm/m/es for Rett at Magister Daae bør betale Citanterne de paasøgte 54 Rdlr 1 mrk 2 s  og erstatte dem denne Rettergangs forvoldte Omkostning med 8 Rdlr, at efterkom/m/es 15 Dage efter den/n/e Doms Forkyndelse under Lovens Tvang

 

1774: 195b

 

 

Dernest er udi Sagen anlagt af Henning Friman Dahl imod forrige Opsidder paa Gaarden Rebnor  Ole Erichsen  afsagt følgende

Dom

  Lovlig indstevnte Ole Erichsen Kaalaas, der forhen har beboet Gaarden Rebnor og der er bleven skyldig de paasøgte 5 Rdlr 5 mrk 12 s for efterstaaende Landskyld for Aarene 1770, 71 og 72  samt for de af Citanten som Ejer for ham udbetalte Kongel: Skatter, hvorimod han efter givne Laug dag ej har haft nogen Indvending, tilpligtes at betale samme  tilligemed 2 Rdlr 3 mrk udi Processens Omkostning  at udreedes 15 Dage efter Forkyndelsen heraf under lovlig Medfart.

 

Udi Sagen anlagt af D: D: Heiberg som Ejer af Skydsskaffer Stædet Kiilstrøm/m/en  imod Rasmus Olsen Hopland for Udeblivelse med frie Skyds  er saaledes bleven

Afsagt

  Rasmus Olsen Hopland har selv inden Retten tilstaaet  sidstl: Augusti Maaned at være bleven tilsagt den paastevnte frie Skyds til Provste Visitatz at udrette, hvorfra han undsloeg sig efterdie han i Febr: Maaned nest forhen havde været i liige Skyds til Søe Enrolleringen, men da saadant liigesaalidet kunde berettige ham til den udviiste Modvillighed, som det ej i mindste Maade fra hans Siide er bleven afbeviist at han hermed urettelig er bebyrdet, dog tilpligtes han at betale Citanten for det skeede Udlæg til Skydsens Bestridelse ved en anden i Stæden  samt for denne Rettergangs forvoldte Omkostning  til sam/m/en 2 Rdlr 4 mrk  og desuden udreede udi mulct til Sognets fattige 2 Rdlr  at fuldbyrdes 15 Dage efter Forkyndelsen under Adfærd efter Loven.

 

Udi Sagen anlagt af ditto imod Anders Gudmundsen ibm:  er saaledes for Ret dømt og

Afsagt.

  Den indstevnte tilstaaer selv inden Retten at have vegret sig for at udreede den tilsagde frie Skyds til Provste Vicitats sidstl: Augusti Maaned  under Formeening dermed urettelig at være bebyrdet efterat han 4 Gange forhen samme Aar havde været i frie Skyds. Foruden at dette er aldeeles ubeviist, saa hjemler sligt ingenlunde den udviiste Modvillighed og Selvraadighed  da ingen maae tage sig selv til Rette, men Tingens Natur og al goed *goed Orden udfordrer at eenhver opfylder det ham i Følge Regjeringens Foranstaltning vorder paalagt  og ifald nogen formeener sig dermed fornærmet  da {saadant} paa lovlig Maade Ankemaal derover at fremsætte og forfølge, aller mindst har det Stæd i dette Tilfælde hvor Rejsendes Befordring intet Ophold taaler  at der ved Skydsens Tilsiigelse kand æskes Regnskab for touren  der end og da maatte ankom/m/e paa den tilsagdes discretion naar han saaledes opslaaer sig til Dommer i sin egen Sag.

  Thi kjendes for Ret at Anders Gudmundsen Hopland bør betale Citante[n] den havde Udgift til at forsyne Skydsen med en anden i Stæden  saavelsom denne Rettergangs forvoldte Omkostning  til sammen med 2 Rdlr 4 mrk  og desuden for udviiste Vrangvillighed at erlægge udi mulct til Sognets fattige 2 Rdlr. At fyldestgjøres 15 Dage efter Forkyndelsen under lovlig Adfærd

 

1774: 196

 

 

 

Udsættelses Ting for Arne Skibreede 1774, sam/m/e dato

Udi Sagen anlagt af Capitaine Christopher Barchlay de Tolly imod Michel Johannesen indre Arne er følgende Dom

Afsagt

  Det fremlagde Beviis af Citanten udgiven under 22de Febr: 1771  hvorved han for sin Sønn  afdøde Capitaine Lieutenant Johan Wilhelm Barchlays Enke som Laug Værge oplader Gaarden for den indstevnte, giver tilkjende at det er tillige paa hendes Vegne at han har solgt de derpaa staaende Huuse, af hvilket Kjøb staaer tilbage de paastevnte 10 Rdlr, da der ellers ikke af det under Sagen fremkomne kand erfares med hvad andet Hjemmel han samme selv kunde afhænde, og da den indstevnte deraf haver betalt 7 Rdlr resterende Høy Kongel: Skatter som afg: Capitaine Lieutenant Barchlay var skyldig  der hæftede paa Bruget  og hvilken Gjeld af Citanten ej er bleven imodsagt, saa bør samme og komme til Liqvidation derudi

  Thi tilpligtes Michel Johannesen indre Arne ikkun at betale Citanten det øvrige af det paasøgte Krav med 3 Rdlr.  Processens Omkostning ophæves. At efterkommes 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Lovens Tvang

 

 

 

Politie Ret for Lindaas Skibreede [1774]

Sam/m/e Dag blev en Politie Ret sadt paa Tingstædet Alverstrømmen af Sorenskriveren og de 2de Laug Rettesmænd Johan/n/es Knudsen Schare og Lars Monsen Storoxe

 

hvor Hr: Fogden Heiberg gav tilkjende med mundtlig Varsel at have indkaldet til denne Ret Huusmanden boende ved Steenen i Lindaas Skibreede  Torbiørn Iversen Kiønnegaard  for utilladelig Øl og Brændeviin Sahl at have forøvet, derom at anhøre Vidner og liide Dom.

  Torbiørn Iversen mødte og vedtoeg lovlig Varsel  og ellers tilstoed til Rejsendes Fornødenhed at have falholdet Øl og Brændeviin, det han havde gjort af Uvidenhed om \at/ noget Forbud derimod var  hvorfore han allene ærbødigst og ydmygst indstillede at han som en fattig eenfoldig Mand med Lempe her fore maatte ansees derhen at udreede en paa hans Vilkor passelig liden mulct til de fattige  og betale denne Politie Rets Omkostninger, da han for Efter tiiden aldeeles derfra skal entholde sig.

  Actor  i Anledning af den indstevntes egen Tilstaaelse  agtede ufornøden at føre de indstevnte Vidner, og endskjønt den af den Saggivne paaberaabte Uvidenhed aldeeles ikke kand undskylde hans brugte ulovlige Handel  ligesaalidet som Fattigdom dertil giver nogen Rettighed, saa dog  da han selv erkjender sin Forbrydelse og afbeeder den med Løfte om Forbedring  begjerede Hr: Fogden Sagen udsadt for at indberette disse Omstændigheder for Stiftets høye Øvrighed til forventende Resolution.

 

Liigesaa var og til denne Ret indkaldet Ole Larsen Raadmandsøen for ulovlig Næring af Øl og Brændeviin Sal,

  den indstevnte mødte og tilstoed Søgemaalets Rigtighed  og i Øvrigt gjorde liige Undskyldning som nestforrige  med Tilføyende at ifald han herfore efter

 

1774: 196b

 

den strænge Ret skulle ansees  ville han ej allene derover være aldeeles ruineret  da han tilforn befinder sig i yderlig Armod  men hans Hustrue og 4 spæde Børn maatte endog enten blive det almindelige til Byrde eller under gaae af Hunger.

  Hr: *Fogde gjorde hertil liigesaadan Declaration som til nest forrige, hvor efter begge disse Sager stilles i Beroe undtil viidere,

 

hvornest denne Politie Ret blev ophævet, da intet viidere denne sinde var at forrette.

 

 

 

Giæste Ret for Lindaas Skibreede 1774.

Anno 1774  den 25de Junii  blev en Gjæste Ret sadt paa Gaarden Strømsnæs af Sorenskriveren og de 2de dertil opnævnte eedsorne Laug Rettesmænd Ole Bertelsen Strømsnæs og Asbiørn Torbiørnsen Biørndahl, hvorda Hr: Fogden Heiberg tilkjendegav med mundtlig Stevning til denne Gjæste Ret at have indkaldet Hans Endresen Nataas af Lindaas Skibreede for at anhøre Vidnerne Bertel Olsen og Arne Monsen Nataas  deres eedelige Vidnesbyrd ang: det af den førstes Hustrue Anne Erichs Dotter den 19de hujus begangne Selvmord  og hendes Tilstad i Forvejen  samt Dom at liide  alt i Anledning tilkomne Indberetning fra Lensmanden Lars Fieldsende under sam/m/e dato  saa lydende.

  samtlige de indstevnte mødte og vedtoeg lovlig Varsel.

  derefter blev fremstillet til Vidnesbyrds Aflæg

            1te Vidne Bertel Olsen Nataas  der aflagde Eed og forklarede at Qvinden Anne Erichs Dotter Nataas paa nogen Tiid har været meget nedslagen og bekymret for at finde Udkom/m/e og nødtørftig Underholdning nu da hendes Mand skulle forlade sit hidtil hafte Brug paa Gaarden Nataas  og hørte Vidnet sidstl: Søndags Morgen den 19de hujus  ved den Tiid han stoed op  et ynkeligt Skriig af hans Naboe Hans Endresen Nataas, hvorpaa han strax løb til og fandt hans Hustrue Anne Erichs Dotter hængende der i Floer Skottet, da hun strax af Manden blev nedskaaren  og i Øvrigt refererede sig til den holdte Besigtelse af 21de hujus  som Hr: Fogden nu producerede og er af følgende Indhold,

  og da han intet viidere vidste til Oplysning at forklare  blev han dimitteret  og fremstoed

            2det [Vidne] Arne Monsen Nataas  der aflagde Eed og forklarede eenstem/m/ig med det første af forrige Vidne omprovede i Henseende Anne Erichs Dotters Bekymring og Nedslagenhed for befrygtende Mangel og Nødlidenhed, men var ej hjemme den 19de hujus  ej heller tilstæde ved Besigtelsen, ellers veed Vidnet at hun i 8 Dages Tiid førend dette tildroeg sig har været meget sygelig og holdt Sængen.

  og da han ej vidste meere til Oplysning at forklare blev han dimitteret,

  og atter fremkaldet 1te Vidne  som under den forhen aflagde Eeds Kraft forklarede ligesom 2det Vidne har berettet om den afdøde Koenes Sygdom i de sidste 8 Dage førend dette tildroeg sig.

  Hr: Fogden  i Anledning af foran førte Vidnernes Forklaring som viiser at denne Qvinde hverken i Sygdom eller Raserie har ombragt sig selv  men allene af en overmaade Nærings Sorrig grebet til denne desperate Gjerning, paastoed at hendes Hoved Lod Hans May:ts Casse maatte vorde tildømt  og hun ej at begraves enten i Kirke eller Kirke Gaard.

  Indstevnte Hans Endresen Nataas indstillede derimod  at da hans Hustrue i Vankelmodighed og Sygdom har forøvet dette  Hr: Fogdens Paastand {da} ikke maatte finde Rettens Biefald  og ellers fremleverede een Attest fra Sogne Præsten Hr: Magister Daae under 19de hujus  som han begjerede Acten indlem/m/et  og er saaledes lydende.

  hvorefter udi Sagen saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Da saavel de afhørte 2de Vidners eedelige Forklaring som den fremlagde Attest fra Stædets Sogne Præst oplyser at Anne Erichs Dotter Nataas  forinden det paa sig

 

1774: 197

 

forøvede Selvmord  har været sygelig  tungsindig og vankelmodig  saa synes samme deraf at være foranlediget  ligesom og Tingenes Natur saadant medfører  hvor fore den fremsadte Paastand om Boeslade Forbrydelse ej efter Loven kand finde Stæd, men hvad Begravelses Maaden angaaer  henstilles samme til Amtets Forgodtbefindende i Følge det Kongel: Rescript af 1735.

 

 

 

Extra Ret for Schiolds Skibreede 1774.

Sr: Johan Garman contra Sr: Petter Lorens Angel Nicol

1774  den 29de Julii  blev Retten sadt paa Tingstædet Møllendahl til et Extra Ting for Schiolds Skibreede udi forbemelte Sag  og betjent af Sorenskriveren med samme Laug Ret som for dette Aar er opnævnet og her foran f: 149 ere anførte.

  Proc: Kramer for Citanten producerede Laug dagen med Paategning om lovlig Forkyndelse  og dernest tillige producerede den til Bekræftelse og Stadfæstelse indstevnte Arrest Forretning  effectueret den 10de Februarii 1772  samt Byetings Dom og Act  begyndt den 12te Augusti 1765 og sluttet den 3de Februarii 1766  med hoshæftede Transport af S: T: Hr: Justitz Raad Lyder Schultz af 28de Januarii 1772, hvorefter Comparenten i relation til den udvirkede Stevning  Soumitterede Sagen Dom med den ærbødige Paastand   1mo  at den effectuerede Arrest Forretning som lovlig og lovbeføyet maatte vorde stadfæstet og bekræftet   og 2do  at Citanten til Følge deraf og efter dens Indhold maatte tilkjendes skades løs Betaling i indstevnte Petter Lorents Angel Nicols med Arrest belagde tilfaldne Arv udi Skiftet efter hans afg: Fader  salig Oberste Lieutenant Nicol  saavel for efter Byetings Dommen idømte Bøder og Omkostninger 419 Rdlr 3 mrk 6 s  samt Arrestens Bekostning 4 Rdlr 4 mrk 8 s  som denne Processes forvoldte Omkostning med 40 Rdlr  indberegnet Procurator Salarium for Stevningers Forfattelse og Procedure for Extra Ret.

  Den paaberaabte Byetings Doms Afsigt inddrages i Acten  saa lydende, i Øvrigt bliver samme Act saavelsom Arrest Forretningen ved Citantens Act at vedhæfte efter Forlangende.

  De indstevnte mødte ikke efter Paaraab;

  Thi blev {udi} saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt.

  Den fremlagde Byetings Dom  afsagt den 3de Februarii 1766  viiser at den indstevnte er Hr: Justitz Raad Schultz paa egne og øvrige Toldforpagteres Vegne pligtig 419 Rdlr 3 mrk 6 s, som til Citanten er overdragen, hvor efter han under 10de Februarii 1772 \derfore/ har udvirket Arrest i den Debitor efter Faderen  afg: Oberst Lieutenant Nicol tilfaldne Arv  og derpaa forfulgt samme til Stadfæstelse ved Dom, uden at {nogen} minste Indvending efter givne lovlig Stevning og Forelæggelse fra nogen af de indstevnte  saavel Hoved paagjeldende som Medarvingers Siide  imod Kravet er skeed; Da nu Lovens 5 Bogs 2det Capi 11te Art: Supponerer at fraværende Arving er i Live med mindre annerledes af Medarvingerne beviises, og denne retmessig pligtige Gjeld først bør udreedes af den indstevntes tilfaldne Arv førend den i Udeblivelses Tilfælde kand hjemfalde Hans Kongel: May:ts Casse  ligesaavel som om han selv havde været tilstæde at imodtage den:

  Saa kjendes hermed og dømmes for Ret at den gjorde Hæftelse som lovgemæs bør staae ved Magt og Citanten forlods godtgjøres af indstevnte Petter Lorens Angel Nicols tilfaldne Arv efter Faderen  afg: Oberst Lieutenant Nicol  de paasøgte Fiire Hundrede og Nitten Rigsdaler 3 mrk 6 s  samt denne Arrestes og Rettergangs Omkostning Fiire og Tredeve Rigsdaler, dog reserveres Arvingerne deres Ret ifald de inden 15 Aar efter afg: Oberst Lt: Nicols Dødsfald kand beviise at den indstevnte forinden Faderen var bort død og altsaa ingen Arv burde tilkomme, i hvilket Tilfælde Citanten igjen fra sig lægger det tildømte. At udreedes 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Lovens Tvang.

 

 

 

Giæste-Ret for Mielde Skibreede 1774.

Anno 1774  den 6te Septembris  blev en giæste Rett sadt udj Sorenskriveren Hr: Regim:ts Qt: Mæster Haberdorffs iboende huus i Bergen  og betient af hans Eedsorne Fuldmægtig Peder Tufteberg  i overværelse af de 2de dertil opnævnte Edsorne Laug Rettes

 

1774: 197b

 

Mænd  Navnlig Mons Nielsen Eyde og Hans Johannesen Ronhofde,

 

hvor da Hr: Fogden Heiberg med Fuldmægtig Sr: Cort Kramer gav tilkiende at have efter Naboernes Andmeldelse til denne Giæste Rett ladet indkalde Enken Synneve Knudsdatter med Laugværge Ellef Larsen Midtgaard  for at Anhøre Vidner om hendes Mand Ole Rasmussen Reistad som selv har hængt sig  og derefter at Anhøre Dom.

  Til Vidner ere indkaldte Niels Nielsen, Johannes Simonsen og Baste Andersen  Alle fra gaarden Reistad  for at aflægge deres Eedelige Forklaring hvad de derom kand være viidende.

  Samtlige de indstevnte mødte og vedtoge lovlig Varsel

  derefter blev fremstillet til Vidnesbyrds Aflæg.

            1te Vidne Baste Andersen Reistad  som aflagde Eed og forklarede at sidstleeden 12te Augustii  da Vidnet kom ud af sin Stue paa Reistad  mødte han den ombragte Ole Rasmussens Hustrue Synneve Knudsdatter, som sagde at hendes Børn havde beretted *hande (hende) at hendes Mand var udgaaet strax efter hende, og Spurgte Vidnet om han ej havde seet hendes Mand, hvortil han svarede Nej  og derefter tillige med hende lette efter ham og omsiider fandt ham hængende i hans eegen Flor eller Fæehuus med en liden Toug om halsen; Og forklarede Vidnet at det er ham og de samtlige Naboer paa gaarden bekiendt at den Om bragte Ole Rasmussen i mange Aar har været meeget Vankelmodig  og i sær tiltog samme siden sidstl: St: Hans Dags Tider. Ellers forklarede og Vidnet at der ved det Døde Legems nedtagelse ej mindste Spoer til at denne gierning ved andre kunde være tilføyet  og i den post Refererede sig til [den]? under 15de Aug: sidstl: passerede besigtelses Forretning.

  {og} da Vidnet ej vidste meere til Oplysning at forklare blev han dimitteret  og fremstoed

            2det Vidne Niels Nielsen Reistad  som aflagde Eed og forklarede at han ej var {tilstæde} \hiemme/ den Dag den ombragte Ole Rasmussen blev funden, men ved hans hiem komst befandt ham hængende paa det Stæd og i den Tilstand som af 1te Vidne er forklaret  og i øvrigt giorde lige Forklaring med 1te Vidne om den afdødes Vankelmodighed  med dette Tillæg at han siden sidstl: Ste: Hans Dag har været saa Svag at han ej har kundet forrette noget arbejde, liigesom og Vidnet ved den holdte Besigtelses Forretning var nærværende  hvortil han sig Refererede.

  og da Vidnet ej kunde forklare meere til Oplysning i denne Sag blev han dimitteret  og fremstoed.

            3de Vidne Johannes Simonsen Reistad  der aflagde Eed og forklarede i et og alt som 1te Vidne  med dette tillæg at han har kiendt den afdøde over i 15 Aar  og i den Tiid har han ej været rigtig i Hovedet, men fremdeeles tiltog sam/m/e siden sidstl: St: Hans Dag saa han {nesten} intet arbejde kunde udrette,

  og da Vidnet

 

1774: 198

 

ej vidste meere at forklare  blev han fra Retten dimitteret.

  Actor fremlagde den af Vidnerne paaberaabte og den 15de Augustii sidstl: holdte Besigtelses Forretning over Ole Rasmussen Reistads død fundne Lægeme  og er saaleedes lydende:

  Derefter indloed Sagen Dom med paastand om ike Ole Rasmussen Reistad  der har Myrdet sig selv, des formeedelst kan ansees i følge Lovens 6 Bogs 6te Cap: 21 Art:  at have forvoldet at hans efterladte Enke bør fra sig levere til hans Majestets Casse Hoved Lod  og om det Døde Legeme bør begraves i Kirken eller paa Kirke gaard.

  Den indstevnte Enke Synneve Knudsdatters Laugværge Ellef Larsen Midtgaard frem leverede een Attest fra Stædets Sogne Præst Hr: Bergendahl af 18de Augustii sidstl:  den han begiærede i Acten inddragen  saa lydende:  Ellers indstillede Comparenten paa Enkens Vegne at ej Actors Paastand om Hovedlods Forbrydelse maatte finde Rettens Biefald  allerhelst da det er oplyst at den Ombragte i Mange Aar har været Vankelmodig og forstyret i Hovedet.

  derefter er udi Sagen saaleedes for Ret kiendt

Dømt og Afsagt.

  Med de 3de inden Retten afhørte Vidner  saavelsom den fra Sogne Præsten frem lagde Attest  er det til fulde oplyst at Ole Rasmusen Reistad i lang Tiid har Været Vankelmodig og Fortumlet i Hovedet  der synes at have været alleene Aarsag til den paa sig forøvede Selvmord, hvorfore den fremsadte Paastand om Hovedlods Forbrydelse efter den citerede Lovens Articul ej kand finde Stæd, Men hvad Begravelsen angaaer  da indstilles sam/m/e til Stiftets nærmere Foranstaltning efter {Forordningen} \det Høy Kongl: Rescript/ af 1735.

 

 

 

Høste Tinget for Sartors Skibreede 1774.

Anno 1774  den 3de 8bris  blev Retten sadt paa Tingstædet Tøsøen til et almindeligt Skatte og Sage Tings Holdelse for Sartors Skibreede  og betjent af Sorenskriveren  Reg:ts Qvarteermester Haberdorff  med de samme 8 eedsorne Laug Rettesmænd som sidstl: Sommer Ting vare tilstæde og her foran f: 144 ere anførte, overværende Hr: Fogden Heibergs Fuldmægtig Sr: Kort Kramer  Bonde Lensmanden og øvrige tingsøgende Almue,

 

hvor da først blev publiceret følgende Forordninger og Amts Ordres.

            1.  En Kongel: Allernaadigst Forordning af 31te Augusti 1774  at de umyndiges Midler  naar de ikke paa anden Maade kunde udsættes i godt og sikkert Pant  maae imodtages i den Kongel: Extra Skatts Casse.

            2.  Een Stifts Placat af 26de 7bris ang: Fiske Tiendens Bort forpagtning ved Auction

            3.  en Skrivelse fra Stiftet til Fogden under 16de Julii 1774  hvorved com/m/uniceres det Kongel: Danske Cancellies Skrivelse af 2den ejusdem  hvorledes Præstens og Kirkens Fiske Tiende efterdags skal betales.

            4.  Et ditto af 3de Augusti  hvorved bestem/m/es de Stæder hvor bemelte Tiende bør ydes.

            5.  En Stifts Placat af 3de Septbr: 1774  hvorved bekjendtgjøres et Kongel: Rescript af 18de Augusti  hvorledes med Silde Saltningen og Silde Handelen indtil viidere skal forholdes.

            6.  En Skrivelse fra Stiftet til Fogden af 17de 7bris a: a:  der bekjendtgjør en Resolution fra General Told Cam/m/eret under 2den ejusdem  at naar Consumtions Forpagtningen exspirerer  skal Almuens Ansøgning om Eftergivelse af Forhøyelser Consumptionen komme i Betragtning.

 

1774: 198b

 

  dernest blev publiceret følgende Almues Breve.

            1.  Et Skifte Brev *forrette paa Gaarden Leerøen den 10de Junii 1774 efter afg: Mand Mons Nielsen

            2.  Et ditto paa samme Gaard den 11te ejusdem efter Ægtefolk Lars Johan/n/esen og Hustrue.

            3.  Et ditto paa Gaarden Steensland d/en 13de ejusdem efter Koenen Christie Winzens Dotter.

            4.  Et ditto paa Gaarden Nore Lie d/en 17de ejusdem efter Koenen Leeni Lars Dotter.

            5.  Et ditto paa gaarden Skibbenes i Schiolds Skibreede den 30te April 1774 efter Ole Olsen

            6.  En Bygsel Seddel udgiven af Hans Simonsen Schage til Ole Andersen Toft paa ½ Pund Smørs Leje i Gaarden Leerøen  dateret 30te Septbr: 1774  med Revers

            7.  En ditto udgiven af Lensmanden Knud Simonsen Tøsøen til Anders Monsen paa 1 Pund Smørs Leje i Gaarden Bielcherøen  dateret 2den Maji 1774  med Revers.

            8.  Et Skifte Brev forrettet paa Gaarden Øvre Tvedt den 14de Junii 1774 efter afg: Niels Larsen

            9.  Et ditto paa Gaarden Bildøen den 15de ejusdem efter afg: Niels Andersen.

            10.  Et Skjøde udgiven af Anders Castensen Leerøen til Casten Rasmusen paa 12 Marker Smør og 1/6 Huuds Leje i Gaarden Leerøen for 42 Rdlr  dateret 10de 7br: 1774

            11.  En Bygsel Seddel udgiven af Peder Andersen Bache til Ole Christophersen paa ½ Vog Fiskes Leje udi Gaarden Warøen  dateret 3de 8br: 1774  med Revers.

            12.  En ditto af sam/m/e dato  udgiven af Hans Michelsen Bache og Elias Olsen Leerøen til Ole Jonsen paa 23 ¼ Mark Smør og 1/7 Huuds Leje i Gaarden Leerøen  med Revers

 

Arne Rasmusen Sæle imod Johannes Jacobsen Trellevig

Citanten producerede Laug Dagen paategnet lovlig forkyndt  saa lydende  og indloed Sagen Dom med Paastand at de gjorde Beskyldninger maatte til intet gjøres og den indstevnte tilpligtes at udreede Bøder derfore  samt oprette ham Søgemaalets Omkostning med 6 Rigsdaler,

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Forkyndelsen af Lavdagen eedelig blev afhjemlet og Sagen optages til Doms.

 

Tønnes Jensen Trellevig imod Johannes Jacobsen Trellevig

Citanten æskede Sagen i Rette efter Laugdag som han fremlagde  paategnet lovlig forkyndt  saa lydende  og indloed Sagen Dom med Paastand at Sagvolderen maatte tilfindes at udreede Bøder for den forøvede Overlast  og oprette ham denne Rettergangs Omkostning med 6 Rdlr 3 mrk.

  den indstevnte mødte ikke efter Paaraab, thi blev Laug dagens Forkyndelse eedelig afhjemlet af de brugte Kaldsmænd i relation deres Paategning, hvorefter Sagen optages til Doms

 

Nye Sag

Joen Oriansen Koursland imod Christen Monsen og Hans Thomesen Eide

samt Ole Thomasen og Ole Ellingsen Worland med fleere

Joen Ørjansen Koursland anmeldte med mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Christen Monsen og Hans Thomasen Eide  samt Ole Thomasen og Ole Ellingsen Worland {med der} fordie de og nogle fleere deres Kamerader nogen Tiid haver brugt og udslidt et Citanten tilhørende Note Toug  derfore at liide Dom paa egne og Kameraders Vegne at betale sammes Værdie og erstatte Processens Omkostning  samt derom at anhøre Vidnerne Niels Olsen Tvedt og Ole Nielsen Tvedt, hvilke under Lovens Falsmaal ere kaldede at aflægge deres Vidnesbyrd herom;

  de indstevnte Parter mødte ikke efter Paaraab, hvorfore Varselen {eed} blev forklaret at være skeed for 13 Dage siden, hvorfore Citanten begjerede Sagen udsadt til i Morgen  til hvilken Tiid de ere kaldede  paa det de udeblevne Parter kand have fuld Varsel.

 

Dagen nestefter  den 4de 8bris  vedvarede Tinget med samme Laug Ret,

  da Citanten æskede Sagen atter i Rette  og mødte de indkaldede Vidner, men ikke Parterne  thi blev {Forkyndelsen} Varselen eedelig afhjemlet af de brugte Kaldsmænd Anders Jacobsen Hammersland og Knud Michelsen Tvedt at være skeed som meldt for Hans Eide og Ole Worland i eget Paahør og Boepæl, for Christen Eide i hans Boepæl og Tjeneste Pigen Anne Knuds Dotters Paahør, og for Ole Ellingsen

 

1774: 199

 

Worland i hans Hustrues Paahør i Dag 14ten Dage,

  derpaa fremstillede Citanten

            1te Vidne Niels Olsen Søre Tvedt  der aflagde Eed og forklarede at da han afvigte Aars Sommer var ude paa Silde Fiske med Not  og det som Lodsmand med de indstevnte  betjendte {da nemlig} de indstevnte  der vare Ejere af Noten, sig af Citantens Note Toug  og sagde de selv til Vidnet at Kaltouget til den Not hvormed de fiskede  var Citanten Jon Koursland tilhørende

  og da han ej vidste meere til Oplysning at forklare  eller Citanten havde viidere at tilspørge ham, blev han fra Retten afskeediget  efter at være sin Forklaring af Protocollen forelæst og sam/m/es rigtige Tilførsel at have tilstaaet; derpaa fremstoed

            2det Vidne Ole Nielsen Søre Tvedt, der aflagde Eed og forklarede at da han afvigte Aars Sommer var med de indstevnte paa Silde Fiske med Not ved RebneStrand som Lodsmand  var der et fremmed Kal toug i Noten som de indstevnte som Ejere \af Noten/ ikke kjendte sig ved, men ikke desmindre betjente sig deraf til at optrekke Noten paa Land og stoppe samme dermed, hvorved dette Kaltoug blev meget slidt og brast saa at de maatte slaae en Lykke eller Knude derpaa, og sagde de øvrige 3 Opsiddere paa Worland  der tillige vare Ejere af Noten  at de ej maatte betjene sig af dette Kaltoug, men de indstevnte vedblev desuagtet at bruge og benytte sig af det; nogen Tiid derefter samme Sommer  da Vidnet atter var ude paa Fiske med disse indstevnte i Echelands Fjorden ved Lundervigen, sagde bemelte indstevnte at det Kaltoug hvoraf de havde benyttet sig ved forberørte Fiskerie  havde de siden faaet at viide at tilhøre Joen Koursland, men hvorledes dette Toug var kom/m/et i denne Not  eller om den er tilbagekommen til sin Ejere  var Vidnet ubekjendt.

  og da ingen havde Vidnet viidere at tilspørge  blev han efter Forelæsning af Protocollen og Tilstaaelse om rigtig Tilførsel dimitteret fra Retten.

1te Vidne fremstoed igjen og under sin forhen aflagde Eeds Kraft forklarede at have været med i begge de af 2det Vidne omprovede Fiskerier  og den sidste gang  ligesom 2det Vidne  at have hørt af de indstevnte at forbemeldte Kal toug tilhørte Joen Koursland  og at eendeel havde villet benytte sig deraf, men andre ikke, hvorefter han atter blev afskeediget fra Retten.

  Citanten gav tilkjende 2de gange i Mindelighed at have affordret de indstevnte 1 Rdlr for dette Toug ham tilhørende som de havde brugt og slidt, men da de vegrer sig derfore  var han nødsaget til denne Rettergang, og da de paagjeldende ej denne sinde møder  begjerede han dem Laug daget til neste Høste Ting.

Eragtet

  Lovlig indstevnte Christen Monsen og Hans Thomasen Eide  samt Ole Thomasen og Ole Ellingsen Worland gives Laug dag til nestk: Høste Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare.

 

Nye Sag

Sr: Hans Krohn imod Opsidderne paa Gaarden Næse og Norvigen

til Tings Vidne.

Procurator Sr: Rodtwidt mødte for Citanten Sr: Hans Krohn og producerede skriftlig Stevnemaal med paategnet lovlig Forkyndelse, hvorhos han ellers tilkjendegav at til nest afvigte Sommer ting havde Stevnemaal været udstædet i denne Sag, men formedelst for sildig Forkyndelse ikke den Tiid kunde falde i Rette, hvor fore han fremlagde de til samme Ting Tiid forfattede skriftlige qvæstioner  dateret 14de Maji h: a:  og derefter begjerede Vidnerne til eedelig Forklaring afhørte og bemelte 2de Gaarders Opsiddere til Examination fremkaldede.

  bemelte Stevnemaal og qvæstioner indtages efter hinanden  saaledes lydende.

  samtlige de indkaldede mødte  undtagen Ole Larsen Nordvigen  for hvilken Varselen eedelig blev afhjemlet efter Paategningen  dog med den Forskjel at var i hans Hustrues Paahør og han selv ej tilstæde.

  derpaa fremstoed

 

1774: 199b

 

            1te Vidne Thomas Rognaldsen  tjenende paa Lochøen, der aflagde Eed og vandt til 1te qv: joe   til 2den qv: joe  maatte være skeed nestafvigte Vinter   til 3de  Hatles og Ospetroe   til 4de qv: nej   til 5te qv: joe  som omspurgt   til 6te qv: nej  veed intet deraf

  hvorefter han blev afskeediget fra Retten  og fremstoed

            2det Vidne Joen Tostensen  tjenende paa Lochøen  der aflagde Eed og forklarede i et og alt overeensstemmende med nest forrige Vidne  og blev dimitteret.

  derpaa blev frem kaldet

samtlige Beboere paa Gaarden Næsse  og efter Citantens Forlangende under eet tilspurgte de fremsadte qvæstioner.  hvortil de svarede til 1te qv: joe  som omspurgt  dog Nordvigen noget nærmere   til 2den qv: nej  er dem aldeeles ubekjendt  endskjønt de har deres Gang og Kirkevej igjennem denne Skov  og ligger Gaarden Næsse 1/16 Miil omtrent fra Brattens Skov   til 3de  4de og 5te qv: nej   til 6te  har ej været der uden et Par gange sidstl: Vinter paa deres Kirke Vej naar de ej har kundet kom/m/e Søe Vejen frem   til 7de og 8de nej   til 9de refererede sig til deres Svar paa 1te qv: i Henseende til Gaardenes Norbeliggenhed, men i Øvrigt veed intet derom  og kunde gjerne sligt skee uden at Deponenterne kand erfare det,

  hvorefter de bleve afskeedigede da Citanten ej havde dem viidere at tilspørge  og fremstoed

            de 3 Opsiddere paa Nordvigen  der svarede til 1te qv: ligesom nestforrige  og har Nordvigens Beboere en Qvern i Bekken  der er grændseskjel imellem Bratten og dem  og om Høsten naar Elven er liden  gaaer Nordvigens Creaturer derover ind i Brattens Skouv   til 2den qv:  sidstleden Høst har alle 3 Comparenter hørt at Ole Larsen Nordvigen tilstoed for Tjeneste Piigen paa Lochøen  navnlig Alida  at han havde hugget i Brattens Skov nogle Korn Stour  og ved denne Tilstaaelse faldt han i Grund  og sagde Anders at han {sidst} dette Aars Vaar  da Sneen var bortsmeltet fra sin Bøe  at kunde see nogle smaa friske Stubber af smaa Hassel Troer  der saae saa friske ud at disse Troe nestafvigte Vinter maae være bleven fældede  og hvor med Ole Pedersen tillige var eenig, men Peder Olsen sagde ej at viide noget derom.   til 3de qv: refererede sig til det nys forklarede.   til 4de  5te og 6te qv: nej   til 7de refererede sig til sit forrige   ligesaa til 8de   til 9de qv: ligesom Næsse Beboere  dog med det Tillæg at der ikkun er et Bøsse Skud fra Nordvigen Huuser til Brattens Skov, hvorefter de bleve dimitterede.

  Pr: Rodtwit  som mærkede at han tildeels havde med haarde Halse at gjøre, begjerede under Forbeholdenhed af Sr: Krohns viidere Ret hvad i Dag er passeret beskreven meddeelt, og saaledes denne Examination og Tings vidne sluttet.

 

Nye Sag

Sr: Albert Henrich Mejer imod Ole Johannesen Tønnevig.

Procurator Sr: Rodtwidt mødte for Citanten og producerede skriftlig Stevnemaal, hvorefter han begjerede de 2de indstevnte Mænd tilspurgt   1.  om de ikke i Aar ved Pints dag Tiider indfandt sig efter Citantens Forlangende  og tilkjende gav Ole Tønnevig at han  nemlig Citanten  ansaae sig fornærmet i Henseende hans angrændsende Gaard Trællevigen ved det nye Gjerde som den indstevnte havde foretaget sig at opsætte og var i Arbejde med   2.  om de ikke betydede Ole Tønnevig at han ikke maatte fort fare med Steen Gjerdets Fuldførelse  og at Citanten  i fald saa skeede  toeg sig forbeholden lovlig Paaanke. Bemelte Stevnemaal er af følgende Indhold

  Procurator Sr: Jacob Preus Sisterede sig for indstevnte Ole Johannesen Tønnevigen og hans 2de indkaldede Sønner Amund og Lars ibidem, hvilke 2de sidste og personlig for Retten comparerede, og paa deres *paa *deres Vegne ind leverede et skriftlig Promemoria af Dags dato  af Comparenten forfattet og skreven, der i Retten blev

 

1774: 200

 

oplæst og er af følgende Indhold  og hvortil Comparenten sig refererede.

  Da Laug Rettesmanden Lars Gregoriusen Glæsnæs er kaldet til Vidne i denne Sag  nedsadte man i Stæden en anden eedtagen Laug Rettes mand i Stæden  navnlig Michel Hendrichsen Søre Echerhofde  saa længe denne Sag for Retten verserer.

  Pr: Rodtwit forbeholdt sig at forestille det fornødne til sin Tiid ang: det nu indleverede skriftlige Indlæg  og ikkun allene for det første begjerede Vidnerne afhørte.

  derpaa fremstoed

            1te Vidne Gregorius Monsen Glæsnæs  som aflagde Eed og svarede til 1te qv: joe  som omspurgt   til 2den qv:  han sagde ikke *ikke at han ej maatte fort fare med Gjerdets Fuldførelse og havde ingen Ordre til noget Forbud derimod, men Ole Tønnevig svarede at dersom Hr: Mejer fandt sig fornærmet ved Gjerdet, henskjød han sig under Lands Lov og Ret,

  og da ingen af Parterne havde Vidnet viidere at tilspørge  blev han fra Retten afskeediget efterat have anhørt sit Provemaal af Protocollen forelæst og sam/m/es rigtige Tilførsel at have tilstaaet  og derpaa fremstoed

            2det [Vidne] Lars Gregoriussen Glæsnæs  nest forrige Vidnes Søn  der aflagde Eed og vandt i et og alt eensstemmig med nest forrige Vidne,

  hvis Forklaring blev ham forelæst og af ham gestændiget, hvor paa Vidnet fra Retten blev afskeediget.

  Pr: Rodtvidt paastoed Dom i Følge Stevnemaalet  under Forbeholdenhed af Sr: Mejers lovlige Ret  og Processens Omkostning erstattet med 10 Rdlr.

  Pr: Preus for sine Principaler igjentoeg hans forrige skriftlige Procedure  og ellers forestillede at Citanten endnu ikke haver godtgjort med de førte Vidner at noget lovlig Forbud efter de allegerede Lovens articler er skeed  enten af Kongens Foged eller 2de upartiske Mænd  og heller ikke at de indstevnte Tønnevigens Ejere og Beboere imod lovlig ankyndiget Forbud sig haver forgreben  og det saameget mindre at Citanten haver Legitimeret at de indstevnte have opsadt det omtrettende Gjerde paa Citantens ejende Gaard Trellevigs Grund  sig og Gaardens Besiddere til præjudice og Fornærmelse, saa forbeholdt de indstevnte Gaarden Tønnevigens Ejere og Beboere deres lovlige Rettes Indtale til Citanten for paatrænget uskyldig Sag og Sigtelse  samt ibragte ufornødne Omkostningers Erstatning i sin Tiid at ind og paatale, men ikke desmindre i Henseende til at Citanten ej haver Legitimeret hvis af hannem paastevnet er, saa under alle lovlige Forbeholdenheder paastoed Comparenten Citantens Stevnemaal  der efter nu fremsatte Paastand  aldeeles som uefterrettelig afviist  og de indstevnte aldeeles frietagen for nogen slags Undgjeldelse, saa som de befinde sig i ingen Tilfælde at have Citanten fornærmet, men dersom Citanten yderligere skulde finde Smag udi lovformeligen at attaqvere Comparentens Principaler udinden nu omtrettende Gjerde paa Aastæden, da vilde Comparentens Principaler viide at give sig den Ære Citanten med vedbørlig Forsvar at begegne.

  Pr: Rodtwidt erindrede kortelig at de indstevnte have ved deres skriftlige Indlæg selv tilstaaet at være ..vis(?) om hand(?) enten de ved det opsadte Gjerde

 

1774: 200b

 

haver gjort Ret eller Uret; thi hvorledes kunde ellers falde paa at tilbyde Eed; den nu frem satte mundtlige Protocollation gjør Tingen ikke bedre i hvor vedløftig den endog er  og derfore refererede han sig til sit forrige.

  Pr: Preus replicerede  at hverken hans skriftlige eller mundtlige Procedure har gjort Sagen enten verre eller bedre end den af Citanten er anlagt og optagen; Citanten har heller ikke beviist at de indstevnte have fornermet ham paa hans Gaard og Grund Trellevig paa en Foeds Længde eller Brede  og det saa lidet som de imod lovlig ankyndiget Forbud efter Stevnemaalets Indhold sig skulle have forgreben eller formastet; thi formeente Comparenten at Citantens sidste urgerede Paastand aldeeles ikke maae komme i Consideration de indstevnte til Belastelse.

  Pr: Rodtwit sluttede saaledes Sut Supienti,

  Hvorefter saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Om endog det paastevnte Forbud saaledes som i Stevningen meldes virkelig var skeed imod det af *indstevne Ole Johannesen Tønnevig opsadte Gjerde, saa kunde det ingenlunde paakjendes uden paa Aastæden efter foregaaende Begranskning og Anviisning af det paastevnte Gjærde  hvorved kunde {kunde} skjønnes om samme ulovlig var opført eller ej, men da der efter Vidnernes Forklaring ej er gjort noget saadant Forbud  saa er dette Søgemaal saameget meere ubeføyet  og derfore friekjendes de indstevnte aldeeles for Tiltale i denne Sag.

 

            13.  Publ: en Pante Obl: udgiven af Daniel Andersen Hagenæs til Myndtlingerne Jens Ingebrigtsen og Syneve Ingebrigts Dotter  stoer 20 Rdlr  imod 1te prioritets Pant i 18 Mark Smørs Leje i Gaarden Hagenæs  dateret 4de 8bris 1774

            14.  En Odels og Penge mangels Lysning til 21 Marker Smørs Leje i Gaarden Lie  der bruges til Bygsel af Ole Monsen  dateret 4de 8bris 1774

            15.  En Bygsel Seddel udgiven af Halvor Nielsen Tøsøen og Erich Olsen Trellevigen til Anders Larsen paa 15 Marker Fiskes Leje i Gaarden Aase  dateret 4de 8bris 1774  med hosfulgte Revers.

            16.  Een ditto udgiven af Hans Michelsen Bache  Knud Monsen Øvre Golten og Hans Wincensen Hamre  til Wincens Michelsen paa 16 Marker Fiskes Leje i Gaarden Nore Toft  dateret 4de 8bris 1774  med hosfulgte Revers.

 

Søren Stephensen Næsse fremstoed for Retten og fremviiste i en {forseglet} en Pung 47 Rdlr *Rdlr 2 mrk  hans Myndtlinger Jens Ingebrigtsen og Syneve Ingebrigts Dotter tilhørende  og begjerede at sam/m/e i Retten maatte udbydes til Laans imod lovlig Rentes Svarelse og tilstrækkeligt Underpant  eller i Mangel deraf  forsegles i Retten, men da ingen efter Opbydelse forlangede samme, blev Pungen af Sorenskriveren forseglet og Comparenten tilbageleveret

 

Nye Sag

Michel Hendrichsen Søre Echerhofde imod Mons Michelsen

og Casten Rasmusen Leerøen

Michel Hendrichsen Søre Echerhofde anmeldte med mundtlig Stevning til dette Ting at have indkaldet Mons Michelsen og Casten Rasmusen Leerøen til dette Ting at liide Dom til Underkjendelse af den førstes Afhændelse til den sidste af alle hans tilhørende Ejendeele  samt at oprette een for begge og begge for een denne Rettergangs Omkostning;

  de indstevnte mødte ikke efter Paaraab, hvor fore Varselen eedelig blev afhjemlet af de brugte Kalds Mænd Peder Knudsen og Lars Erichsen Tøsøen at være skeed den 13de Septbr: sidstl: for begge de indstevntes Boepæl i Casten Rasmusens eeget Paahør

  hvornest Citanten indstillede at de udeblevne maatte Laug dages til neste Ret

 

1774: 201

 

Eragtet

  Lovlig indstevnte Mons Michelsen og Casten Rasmusen Leerøen gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen tilsvare.

 

Fogden paa Justitiens Vegne imod Johannes Rasmusen Mittvedt med fleere

Lensmanden Knud Simonsen Tøsøen gav tilkjende i Hr: Fogdens Stæd paa Justitiens Vegne at have indkaldet til dette Ting Johannes Rasmusen og Jonas Colbeensen og Peder Olsen Mittvedt  samt Jens Michelsen Øvre Tvedt  fordie de paa Søen haver fundet noget Tran  uden at angive samme paa lovbefalet Maade, der fore at liide Dom til vedbørlig Undgjeldelse og Søgemaalets Omkostning at oprette  samt derom at anhøre Vidnerne Wermund Olsen Mittvedt, Peder Olsen Øvre Tvedt og Ole Larsen Nordvigen, som under Lovens Falsmaal ere kaldede  deres Provemaal desang: at aflægge.

  Af Vidnerne mødte Wermund Olsen Mittved og Peder Olsen Øvre Tvedt, men ikke de paagjeldende eller Vidnet Ole Nordvigen, thi fremstoed de brugte Kaldsmænd Michel Pedersen Dahle og Iver Olsen Sangoltseide og eedelig afhjemlede Varselen at være skeed for meere end 14 Dage siden i de udeblevnes Boepæler og eget Paahør  men for Johan/n/es Rasmusen Mittvedt i Peder Olsens Paahør.

  derpaa blev fremstillet

            1te Vidne Wermund Olsen Mittvedt  der aflagde Eed og forklarede at have for 2 Aar siden fra sidstl: Michaelis fornam at de indstevnte 3 Opsiddere paa Mittvedt foer ud at oplede Vrag Gods, hvorefter deres Tjeneste Folk Ole Larsen  nu boende paa Nordvig  og Ingeborg Wincens Dotter berettede Vidnet at de den Tiid havde funden paa Søen 9 Foustager med Tran, hvilket maae være bleven hjembragt Natte Tiider, da Vidnet ej har mærket til at det skeede om Dagen,

  og da ingen havde ham viidere at tilspørge, blev han efter Forelæsning dimitteret  og fremstoed

            2det Vidne Peder Olsen  tjenende paa Øvre Tvedt  der aflagde Eed og forklarede at da han \for 2 aar siden/ tjente hos indstevnte Jens Michelsen Øvre Tvedt  foer han tilligemed bemelte sin Huusbonde ud til Krabbesundet; Brevig og Lo..øvigen(?) at afhente paa hvert Stæd en Tønde Tran  som Husbonden sagde forhen at have funden paa Søen og der at have oplagt tilsam/m/en 5 Tønder som blev hjemført  og var de indstevnte 3 Opsiddere paa Mittved med paa Baaden at hjemhente denne Tran Natte Tiider, ligesom de og med Vidnets da værende Husbonde Jens Øvre Tvedt tillige vare den laglige(?)  desuden vare og af disse samme Personer samme Tiid funden 2 andre Tønder Tran  hvilke Vidnet dog ikke var med at hjembringe, ellers har Vidnet og hørt af Ole Larsen  nu boende paa Nordvig  men da tjenende hos Johannes Rasmusen Mittved  at der sam/m/e Tiid i alt blev funden af dem 9 Tønder Tran,

  hvorefter han blev dimitteret.

  Lensmanden begjerede de udeblevne laug daget og forelagt til nestk: Ting.

Eragtet

  Udeblevne Johannes Rasmusen, Jonas Colbeensen og Peder Olsen Mittvedt  samt Jens Michelsen Øvre Tvedt  gives Laug Dag til nestk: Som/m/er Ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare, ligesom og Vidnet Ole Larsen Nordvigen forelægges under Lovens Falsmaal til sam/m/e Tiid at frem bære eedeligt Vidnesbyrd i Sagen.

 

Dagen nestefter  den 5te Octobris  vedvarede Sage Tinget med foranførte Laug Rett,

 

da der udi Sagen anlagt af Arne Rasmusen Sæle imod Johannes Jacobsen Trellevig saaledes for Ret blev kjendt

Dømt og Afsagt

  Med de afhørte 3 Vidners eensstemmige Forklaring er det afbeviist at indstevnte Johannes Jacobsen Trellevig sidstl: Skjertorsdag i Sunde Kirke førend Prædiken

 

1774: 201b

 

angik og imellem Skriftemaalet \har beskyldet Citanten at have staalet en Oxe i Bratholmen/  uden at beviise saadant eller noget til sit Forsvar at andrage efter givne Forelæggelse; da nu slig ærerørig Beskyldning er liigesaa skjændig i sig selv; som dobbelt lastværdigt i Henseende til Tiiden og Stædet, hvor det er begaaet, bestemt til Andagt og Guds dyrkelse, men ved slig Usømmelighed vanhelliget,

  saa Kjendes og Dømmes for Ret at bemelte nærgaaende Beskyldning bør være aldeeles død og magtesløs, som utalt og uskreven ansees uden i mindste Maade at komme Citanten til Forklejnelse paa goede Navn og Rygte  og bør indstevnte Johannes Jacobsen Trellevig derfore at udreede her fore udi Mulct til Sognets fattige  samt oprette Citanten denne Rettergangs Omkostning  med Fiire Rdlr. At fuldbyrdes under Lovens Tvang 15 Dage efter Dommens Forkyndelse.

 

Dernest blev udi Sagen anlagt af Tønnes Jensen Trellevig imod Johannes Jacobsen Trellevig saaledes for Ret kjendt

Dømt og Afsagt

  Lovlig indstevnte og laugdagede Johannes Jacobsen Trellevig  som med 2 eensstemmige Vidners Forklaring er overbeviist at have taget Citanten i Nakken og udkastet ham af Huuset da han fremkom i et lovligt Ærende, tilpligtes at betale til Hans Kongel: May:ts Casse Slagsmaals Bøder 3de Sex Lod Sølv  og erstatte Citanten Søgemaalets Omkostning med Fiire Rdlr. At udreedes 15 Dage efter denne Doms Forkyndelse under lovlig Adfærd.

 

Dernest fremstoed for Retten Opsidderne paa Gaarden Hagenæs  No 85  Daniel Andersen, Ole Pedersen  Peder Wincentsen  der anmeldte paa egne og den fraværende 4de Opsidders Michel Larsens Vegne  at for 6 Uger siden opkom en pludselig Ildsvaade paa bemelte deres paaboende Gaard Morgenen tilig, hvorved følgende paastaaende Huuse bleve lagte i Aske  for Daniel  en Stue Bygning med Skot og Kleve  en saakaldet Sænge Boe  Flor eller Fæehuus og Høelade  med alt det derudi indbjergede Høe,  for Ole  en Stue, Ildhuus og Fæehuus og Sænge Boe   for Peder  en Stue  en Sænge Boe  Fæehuus og Høe Lade  med alt derudi værende Høe   og for Michel  en Stue, en Sænge Boe, Fæehuus og Høelade  med iværende Høe,  ligesaa og deres Boehaver tillige af Ilden blev fortæret.

  Af denne Gaard bruger Daniel Skatte Skyld 9 Mark Smør og Landskyld 18 Mark Fisk,  Ole udi Skatte Skyld 12 Mark Smør og Landskyld 1 Pund Fisk   Peder i Skatte Skyld 9 Mark Smør og Landskyld 18 Mark Fisk  og Michel  Skatteskyld 18 Mark Smør og Landskyld 1 ½ Pund Fisk

  da nu dette er Laug Retten og meenige Almue bekjendt, saa begjerede Comparenten deres Forklaring herom indhentet, hvor til af Laug Retten og Almuen blev svaret at det dessverre alt for vist forholder sig som omspurgt.

  Herom vare Comparenten et Tingsvidne begjerende, der blev bevilget

 

Dernest blev af Fogden fremlagt til hans Regnskabs Bielæg

  1.  det stoere Tings Vidne bestaaende af 17 Qvæstioner, hvortil af Laug Retten og Almuen blev svaret at det i alt forholder sig forrige Aar uden nogen Forandring  i Henseende 12te og 13de qv: forbeholdt Sorenskriveren sig ved aarets Udgang ved Designation at give Oplysning.

  2.  det lille Tings Vidne bestaaende af 2 qvæstioner, hvortil blev svaret at det i alt forholder sig dermed som forrige Aar  undtagen at under Gaarden Schoug(?) er en Qvalvog, hvor af saa vel dette som forrige Aar bør svares 3 mrk aarlig Skat.

  3.  Odels mandtallet

  4.  en nye Matricul forfattet paa dette Ting  og af Fogden inden Retten examineret og confereret med de fremlagde Adkomster

  5.  Restance Registeret over de ordinaire Skatter  som for dette Aar beløber 210 Rdlr 4 mrk   og for forrige Aaringer 31 Rdlr 1 mrk 11 s   og Procento Skats restancerne  38 rd 5 mrk 9 s   og   af den frievillige gave  11 Rdlr 14 s.

  6.  Restancen af Consumption beløbende 31 Rdlr 4 mrk 4 s  og

  7.  Restancerne af den Kongel: Magazin Havre  218 Rdlr 1 mrk 4 s

 

            17.  Publiceret et Skjøde udgiven af Peder Wincentzen Hagenes til Lensmanden Knud Simonsen Tøsøen paa 6 Marker Smør og 2 Kander Malt i Gaarden Tøsøen for 19 Rdlr 3 mrk 8 s  dateret 5te Octobris 1774.

 

Dernest blev til Rettens Medbetjening for nest anstundende Aar 1775 opnævnet og anordnet følgende nye Laug Rettes mænd  1. Ole Jensen Bache  2. {Casten} \Lars/ {Michelsen} \Iversen/ Berge  3. Wermund Olsen Mittvedt  4. Clemet Pedersen Telle  5. Hans Larsen Algerøen  6. Knud Larsen ibm:  7. Ole Monsen Knapschoug  og 8. Ole Torgersen Arefiord

 

og da ingen efter Paaraab havde viidere at udrette ved Sage Tinget, blev samme herved sluttet og ophævet

<den 2den heder Lars Iversen Berge i Stæden Casten Michelsen  der er Fejltagelse>