Del A av NHL Tb. nr. 46  1771-1778

 

 

 

1771: 1

 

In Nomine Jesu

 

 

Høste Tinget for Sartors Skibreede 1771.

Anno 1771 den 3die October  Er Retten sadt paa Tingstædet Gaarden Tosøen i Sartors Skibreede, udj Hr: Sorenskriver Henrich Garmanns Svagheds forfald af hands Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe, til eet aldmindelig Høste  Skatte og Sage Tings holdelse for bemelte Sartors Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg og efterskrevne Aatte Eedsorne Laug Retteds Mænd  Naunlig:  1. Engebreth Castensøn Bielcherøen,  2. Ole Torrissøn Trellevigen,  3. Ole Nielsøn Nipen,  4. Niels Søre Tvedt,  5. Lars Larsøn Dahle,  6. Lars Mathiassøn Sætningstad   7. Peder Hansøn Aagotnes  og 8de  Thommas Knudsøn Knapschoug.  Saa var og tilstæde Lensmanden Knud Simmonsøn Tosøen tilligemed den øvrige Tingsøgende almue.

 

Hvorda!

Først blev allerunderdanigst Læst følgende Kongelig allernaadigst udgangne Forordninger og Placater  saasom

            1.  Forordning anlangende Bøders og ald anden Strafs Eftergivelse for Lejermaal, samt om slige Børns Daab med viidere  Dateret Hirscholms Slot den 13de Junii 1771

            2.  Forordning, andlangende, at alle de fra øster Søen, Fornemmelig fra Dantzig, Kønigsberg, eller der omkring liggende Havner, samt Middel Havet, kommende Skibe, skal være forsynede med Sundheds Passer med videre,  Dateret Hircholms Slot den 13de Junii 1771.

            3.  Forordning andgaaende een eeneste aldmindelig Jurisdictions jndrettning i Kiøbenhavn, som skal kaldes Kiøbenhavns Høst og Stads Rett,  Dateret den 15de Junii 1771.

            4.  Forordning andgaaende det forhen værende General Commerce Collegii ophævelse,  Dateret 18de Julii 1771.

  Derefter er underdanig Læst efterfølgende ordres

            1.  andgaaende Brev-Porto Friehedens jndskrænkelse,  Dateret General Post amted den 17de Junii 1771

            2.  Placat andgaaende Nedsettelsen af den hidjndtil paabudne Told paa de udj Hertug dømmet Slesvig, den Kongelig andeel af Hertug dømmet Holsteen  /: Herskabet Pinneberg, Staden Altona  og grevskabet Rantzau med jndbegrebne, som og udj Grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst Fabriquerede Vahre, som til Danmarch og Norge jndføres, De dato Kiøbenhavn, udj det Kongelige Finans Collegio den 3die September 1771.

            3.  Een ditto Andgaaende Fremmed Korns frie jndførsel mod den Modererte Told, jndtil 1ste Julii 1772,  Dateret Kiøbenhavn udj det Kongelige Finans Collegio den 5te Augustj 1771

 

1771: 1b

 

            4.  Placat, Andgaaende de i Commissoriis hidjndtil \in/førte Sædvanlige Clausuler,  Dateret Cancelliet den 14 Junii 1771

            5.  Een Dito udstæd af Hr: Stiftsbefalingsmand Pettersen andgaaende Fiske Tiende i Bergen  af 5te Augustj 1771.

            6.  Velbemelte Hr: Stiftbefalingsmandens skrivelse til Hr: Fogden Hejberg betreffende bekostningerne paa Schierpinge Broers Reparation og istandsettelse til beløb 320 rdr 24 s,  af 9de Julii 1771

            7.  Een Dito til Dito, andgaaende de af Spedalske og Veneriske Syge Curerede for jndeværende Aar  hvis bekostninger bliver i alt med Delinqvent Penge 242 rdr,  Dateret 2de Septr: 1771.

            8.  Eet Ditto, Ditto  hvorved Communiceres Eet Kongelig allernaadigst udgangne Reschript af 13de September 1771, at Sorenskriverne ej noged maae fordre eller tage for dee Tingsvidner som meddeeles brandstødte Bønder udj Norge  Dateret den 28de September 1771.

  Derefter er fra Almuen jndkommen til Publication efterfølgende Skifte Breve og andre Documenter

            1.  Eet Skifte Brev Forretted paa Gaarden Hagenes i Sartors Skibreede efter afdøde ung Karl Ole Hansøn den 24de Julii 1771,  vid: Pante Protocollen folio

            2.  Eet Dito paa Gaarden Berge efter afdøde Niels Lassesøn den 26de Julii 1771  vide Protocollen folio

            3.  Eet Dito paa Gaarden Schage efter afdøde Pige Anne Clemmetsdatter den 3die Augustj 1771.

            4.  Eet Dito efter afgangne Mand Mons Jensøn paa Gaarden Knapschoug den 9de Augustj 1771.

            5.  Eet Dito paa Gaarden Bache den 26de Julii 1771 efter afdøde Anne Engebretsdatter Bache.

            6.  Eet Dito paa Gaarden Tønnevigen i bemelte Sartors Skibreede den 5te Augustj 1771 efter afdøde qvinde Salmøe Erichsdatter

            7.  Eet Ditto paa gaarden Trellevigen efter Lars Jversøn  forretted den 6te Augustj 1771

            8.  Eet Ditto paa Gaarden Algerøen efter afdøde Qvinde Marithe Thommasdatter den 7de Augustj 1771

            9.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Biskop Arentz til Poul Poulsøn paa 13 ½ Marker Fisk udj Gaarden Foldnes  af Dato 10de Maij 1771

            10.  Een Dito udstæd af Jon Mariager til Engebret Engebretsen Setningstad paa 6 ¾ Marker Smør i Gaarden Setningstad  af Dato 30te September 1771

            11.  Eet Skiøde udstæd af Hans Stephensøn Agotnes med de fleere til Jver Erichsøn paa 18 11/48 Marker Smør i Gaarden Landraae for 12 rdr  Dateret 3die October 1771

            12.  Eet Dito udstæd af Lars Larsøn Schouge til Niels Nielsøn Tælle paa 1 Pund Fisk i Gaarden Tælle for 48 rdr  Dateret som nest forrige

            13.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Henrich Jversøn Forrøe med de fleere til Ole Nielsøn paa 1 Pund Smør og 12 Marker Fisk i Gaarden Søre Echerhofde,  Dateret som forrige

            14.  Een ditto udstæd af Mathias Michelsøn Steensland og Erich Michelsøn Landraae paa 8 Marker Fisk udj gaarden

 

1771: 2

 

Landraae  Dateret den samme dags Dato

  Af hvilke sidste saavel som de under No 9 & 10 extraherede Bøxel Sædler fulte Ligelydende Reverser

 

Procurator Sr: Synderburg for Hr: Albert Henrich Meyer i Bergen mødte og tilkiendegav ved skriftlig Stevning af 27de augustj Sidstleeden at have jndkaldet til dette ting Sr: Henrich Christie  Vidner at andhøre og Dom at Lide, Samt dernæst denne bemelte Stevning producerede af Sr: Christie  Paateignet Lovlig forkyndt  og altsaa ville fornemme om bemelte Christie møder, bemelte Stevning blev oplæst saa lydende

  Sr: Henrich Christie mødte og vedtog Lovlig Varsel  og som hand formeener ej at have taget meere i den paastefnte tiende end hand med Vidner skal beviise at være berettiget til  saa havde hand seet sig nødsaget til dette ting ved skriftlig Stevning at jndkalde Sr: Albert Henrich Meyer for Vidner at andhøre og Dom at lide, hvilken Stevning Dateret 3de September 1771 hand i Rette lagde paateignet Lovlig forkyndt  som blev oplæst saa lydende

  Procurator Synderburg for Meyer havde indted imod at den oplæste Contra Stevning var lovlig forkyndt, men derimod paastoed hand at Angscots Vaagen har ligget og ligger under Sunds Kirke til Fiske Tiendes ydelse, ligesom Tosøen Sogner til Sunds Hoved Kirke  og altsaaleedes Sr: Christie urettelig haver oppebaaret den paastevnte Sunds Kirkes Ejere tilkommende Tiende  samt at bemelte Sr: Christie paa een ublue og ufortiendt maade i hans Contra Stevning har beskyldt Hoved Citanten Meyer med at tillægge ham utidig, grov, lovstridig, ærerørig og falsk at have begaaet sig imod ham  hvorfore hand og ville forvente ham ved Dom andseet, bemelte Christie har ellers i hans Contra Stevning tilstaaet baade at i avigte aar er Fanged Hval i Anschots vaagen  saa og at samme Ligger under Sunds Hoved Kirke, og Endelig at hand har oppebaaret de paastevnte 10 rdr i Tiende tilligemed Præsten hans Værfaders tiende, men vil alleene have foregivet at eendeel af Angschoets bugten skal henhøre under Fields Kirke, og at der har været nogle iblant Hval fangerne som boede udj Fields Sogn, Altsaa blev det ufornøden for Hoved Citanten i nærværende tiid at lade afhøre nogen Vidner, da Sr: Christie vel ike nægter Hoved Citanten at være Ejere til Sunds Kirke, og at have Solt ham Fields annex Kirke uden Rett til

 

1771: 2b

 

At oppebære noged af Hoved Kirkens Herligheder, og hand vel ikke heller nægter at Tosøen henhører under Sunds Kirker  Ellers for at beviise at Schougsvog, hvori Angschotted ligger  har været henhørende under Tosøen  andviiste hand Vidimeret gienpart af Salig Høylovlig Jhukommelse Kong Christian den Femtes Skiøde af 29de october 1678  som med fleere derudj benævnte afhendede Gaarder jndeholder Nordhorlehn, Tøsøe, Hans Jacob Johannesøn og Schougsvog  og begierede samme af Retten paateigned  Jtem Ligeleedes andviiste in originale Borgemæster Lars Sorrensøns Skiøde paa Fiske Stædet Angschotted af 4de Februraii 1684, som henhørende under Tosøen  hvilked Skiøde hand og begierede paateignet, og da saadanne gamle Rigtigheder end og hiemler det som er tvert imod Sr: Christies paastand  saa vil hand og forvente at paa hands Side ej blev den mindste fornødenhed til Vidners førelse  Contra Citanten paastoed at hand i hans Contra Stevning aldeeles ej har tilstaaet at Angschotted ligger under Sunds Hoved Kirke, ikke heller at have taget de 10 rdr i Tiende som hand beskyldes for, men alleene 1/3 part af hvad af Hvalfangerne blev betalt  hvilked hand med sin Sviger Fader Hr: Nathanael Sundes qvitering som Sogne Præst for Sunds og Fields Kirke, beviiste, og om Laxe vaagen Angschotted kand være Solt fra een til anden ihenseende til Fiskeriet  saa kand vel aldrig de Rettigheder som tilhører Fields Kirke været Solt fra dem, da hand vil beviise at den halve Side som Hvalene var læst for, ligger under Dahle eller Kieldnes Landet  som hører Fields Sognet til, og formodede for Resten at Citanten ej kunde beviislig giøre at denne Rettighed tilhører Sunds Kirke, at Tøsøen henhører under Sunds Kirke  det nægtes ikke, men om det helle (halle?) Angschotted kand Ligge under Sunds Kirke ihenseende til Rettighederne  formoder hand ej at kunde beviisliggiøres. den i Rette lagde qvitering blev oplæst saalydende

  Procurator Synderburg jndstillede at den nægtelse som Sr: Christie har giort mod hans reene tilstaaelse i hans Contra Stevning, og den hielp hand vil have af den fremlagde hands Værfaders attest  jngen Reflection kand beholde, jmidlertiid og som hand formerker at Sr: Christie søger at ville giøre een forandring udj den Sande begivenhed at hand af dee Hvalfangende har oppebaaret 20 rdr, hvoraf de 10 rdr  som 1/3 part Præste tiende skulle tilhøre hans Værfader som Præst  og den anden 1/3 part Kirke tiende skulde tilhøre ham, var hand nødsaget til, at lade afhøre Hans Olsøn Schouge og

 

1771: 3

 

Hans Simonsøn Schage  som nu her for Retten efter {Contra} \Hoved/ Stevningen er tilstæde, til hvilken Ende hand og fremstillede dem til Eedelig Vidnesbyrds aflæg, og til dem fremsatte, Denne Qvæstion  for det første, Nemblig  om de ike har betalt 20 rdr til Monsr: Henrich Christie, som blev af ham prætenderet for den Hval der blev fanged paa Angschots Vaagen afvigte Aar, hvoraf de 10 rdr skulde være Præste Tiende og de 10 rdr Kirke Tiende

  Contra Citanten Sr: Christie Replicerede  at hands i Rettelagde Contra Stevning viiser at hand ej derudj har giort tilstaaelse om at have annammet meere af de benævnte 19 rdr end 6 rdr 2 mrk  hvilket hand paastaar at tilkomme  og Vil hand beviise Ved Vidner at saadant alleene skulde tilkomme ham, da de under betalingen tilstoed at Sr: Albert Henrich Meyer deraf jndted skulle have, og til hvilked at beviise hand har jndstevnt Lensmanden og hands Søn  tilligemed Ole Sogning og Abraham i Hochelsunde, som hand udbad sig maatte blive afhørt tilligemed Michel Dahle, Hans Olsøn Schouge  Hans Simmonsøn Schage med fleere fra Tellenes og Dahle  som skal beviise hans Rettighed til hvad hand i tiende har taged

  Sr: Synderburg paastoed sine godvillig mødende Vidner afhørte  og dernæst forbeholt tilsvar til Sr: Christies protocollerede paastand

  Derefter fremstoed

Vidnet Hans Olsøn Schouge  for hvem Eedens forklaring af lovbogen blev oplæst og formaned til Sandheds udsigende  hvorom hand og giorde løfte og derpaa aflagde Eed med opragte Fingre efter Loven, og blev ham dernæst fremsatt til besvarelse den af Hoved Citanten fremsatte Qvæstion?  Hvorpaa hand svarede: at hand tilligemed de fleere Hvalfangere paa sidst afvigte Sommer ting for dette Skibreede her paa Ting stædet Tosøen betalte til Sr: Henrich Christie 20 rdr for den Hval som blev fanged paa Angschot vaagen sidstafvigte aar, der skulle være Tiende for Præsten og tvende Kirker  eenhver 1/3 part. Viidere begierede Procurator Synderburg Vidnet tilspurt: Om ike Angschotted i Schougsvogen henhører under Sunds Kirke, og Schouge Landet  {og}  Procurator Synderburg  for at giøre denne qvæstion tydeligere for Vidnet  Jndstillede at den ike Gaar ud paa andet end om ike de fiskende i Angschotted har maatt betale tiende af den Fisk der er fanged til Sunds Kirke, siden samme Angschotted henhører under

 

1771: 3b

 

*Under denne Kirke og ej under Fields Annex  og altsaa ventede hand at Retten saaleedes fremsætter Qvæstionen for Vidnet?  Vidnet Svarede  at af gammel tiid har de fiskende i Angschotted, betalt Tiende til Sunds Kirke  Videre begierede Procurator Synderburg  til hvad Capital den i afvigte aar i Angschotted fangne Hval kunde beløpe, om deraf kunde falde Høyere tiende end den til Msr: Christie betalte?  Vidnet Svarede: at hand formeener at den omspurte Hvals verdie kunde beløbe sig omtrent til 200 rdr,  Endviidere begierede Procurator Synderburg Vidnet tilspurte  om de til Msr: Christie betalte 20 rdr Tiende blev ham efter accord betalt for den fulde Præste og Kierke tiende, og frafalt hand Slutningen af den næstforrige Qvæstion, som besvared i det forklarede om Capitalens beløb af den fangne Fisk  Svarede Ja  det var efter accord. Hvorefter Vidnet fra Retten er bleven afskeediget og Demitteret

  Procurator Synderburg end videre efter Hoved Stevnemaaled fremstillede som Godvillig mødende Vidne

            Lars Torssøn Schouge  og paa andleedning af Msr: Christies modsigelser i stæden for at tilstaae Sandheden, begierede ham i Eed taged og dernæst hans Svar jndhendted Paa desse qvæstioner  Om ikke Angschotted i Schougs vaagen, fra gammel tiid har Lagt  og ligger under Sunds Kirke og svarer Tiende til samme Kirke?   2do  om ike Schouge{vogen} Landet  hvoraf Schougs Vaagen har sit navn  henhører til Sunds Kirke Sogn.   3tio  Om ikke afvigte aar i Angschouted blev fanged og dræbt eendeele Hvaler  til hvad Capital, og om Msr: Christies accord angaaende Præste og Kirke Tiende af denne Hval er bekiendt   4de  Om bemelte Hval blev dræbt under Schougs Landet,   5te  Om Veed at de Fiskende fra Fields Sogn vare som Lotte Mænd  eller daglønnere uden at have nogen Rett i Fiskeriet selv?

  Contra Citanten Protesterede paa Vidnes afhørelse  da samme er ustevnt og Citanten her oven for alleene har tilkiendegivet at ville have ført de tvende Vidner Hans Schouge og Hans Schage

  Procurator Synderburg Replicerede at Monsr: Christie ike havde med Exception andgaaende Stevning for Vidnet at bestille, og at denne derfore maatte bortfalde, da det var nok at Sr: Christie selv var stevnt {at} \til/ Vidner paahøre  og at Vidnet for Retten var tilstæde som godvillig mødende  det øvrige  at Comparenten har alleene benævnte de tvende Vidner Hans Schouge og Hans Schage

 

1771: 4

 

Og ike de fleere hand agtede at føre i Sagen  kunde heller ike blive af nogen følge siden Monsr: Christie som melt er indstevnt  Vidner at paahøre i aldmindelighed, og det derefter tilkommer Comparenten at fremstille dem, Ellers var Hans Simonsøn Schage nu ike tilstæde  hvorfore hand begierede Lars Thorsøn nu som før afhørt, og Reserverede sig de fleere fornøden andseende at fremstille

  Contra Citanten vedblev sin paastand,

  Derefter er Vidnet andtaged til paafølgende forklarings afleggelse paa de fremsatte Qvæstioner og i saa maade prepareret til Eeds aflæg som paafulte  og hvorefter det fremstillede Vidne  naunlig

            Lars Thorsøn Schouge  Vidnede paa de fremsadte Qvæstioner saaleedes:  Til 1ste Svarede Joe  at det forholder sig som Qvæstionen jndeholder  og at saa lenge Vidnet kand mindes vist i 52 aar  saadan tiende til Sunds Kirke har været svaret.   Til 2de Svarede Joe.   Til 3. Svarede Joe  at der blev eendeel Hval næst afvigte aar fanged i Angschotted til een 700de Støker, men verdien af samme vidste hand ike, men dette har hand af andre hørt sige  at de Hvalfangende skulde være Accorderet med Sr: Christie om Præste og Kirke Tienden med 20 rdr   Til 4de Svarede, at halve parten blev dræbt for Dahle og halve parten for Schouge Landet  dog i Andschotted   Til 5te Svarede  at de Fiskende fra Fielde Sogn vare baade *Notte (Lotte? eller Note?) Mænd og arbeidere i Fiskeriet

  Procurator Synderburg begierede Vidnet tilspurt for det 6te  Om Schougs Mændene ike vare som Hoved Mænd for Fiskeriet?  Svarede Joe?

  Contra Citanten begierede Vidnet Qvæstioneret.  Om hand veed  da Sr: Albert Henrich Meyer tilforn har været Ejere af Fielde Kirke, om den omprovede Tiende af ham har været afskrevet alleene som jndkommen for Sunds Kirke  eller som jndkommen baade for Sunds Kirke og Fielde, og om samme har været Tiende af den Fisk de har Solt til Kiøbmændene  eller den de har beholt selv omkring paa landet   2do  Om Dahle, hvorunder Vidnet sagde det halve land at ligge  hører under Fields Sogned?   3tio  Om ej Noten hvormed Hvalene blev læst  det eene øre deraf var belagt i Dahle eller Telnes Landet

 

1771: 4b

 

4de  Om ej Dahle og Telnes Mændene fik lige deel i Fangsten   5te  Om ej Dahle og Tælnes Mændene toeg lige saa meged i Landslod som Schouge Mændene   6te  Om der ej var fleere fra Fields Sogn som var dem behielpelig med at fange Hvalen  eller om Note Mændene ej var fleere fra Fields Sogn end fra Sunds Sogn,  Til 1ste Qvæst: Svarede: at Tienden  som forhen omproved  har alleene været svaret for Sunds Kirke, og at tienden har været til Præsten og Kirken betalt af den Fisk som de selv har {beholt} \Solt/ omkring paa Landet.   Til 2de Svarede  at Dahle hører under Fields Sognet   Til 3die Svarede  at Noten Var belagt i Dahle og Schouge Landet   Til 4de Svarede  at Dahle og Telnes Mændene fik lige part med Schougs Mændene af Note Parten og lands lodden,   den 5te er ved næst forrige besvaret.   Til 6te Svarede  at der var fleere Not Mænd fra Sunds Sogn end fra Fields Sogn  ligesom og fleere Nøter ved den ommelte Fangst  Videre forlangede ingen dette Vidne tilspurt  thi er hand afskeediget

  Procurator Synderburg fremstillede dernæst Vidnet

            Lars Michelsøn Schage  som hand begierede i Eedtaged og dernæst afhørt til de forrige Vidne fremsatte 4re første Qvæstioner

  Christie begierede at Vidnet ej maatte blive andtaged, da hand foreholdt at samme ej var ædrue, men at samme maatte blive afhørt een anden gang, da hand paa Grund af at Hans Olsøn Schouge vidnede at den accorderede Tiende var for begge Kirker og Præster  og hand vil beviise ved Vidner  som nu ej ere jndstevnte, nemlig Hr: Sunde og Sr: Wærner Christie med fleere  at hand ej accorderede for fleere end Præsten og Fielde Kirke Tiende, og des aarsage begierede Sagen udsatt til næste ting,

  Procurator Sr: Synderburg formeente at det fremstillede Vidne, ej kand skiønnes at være druken, men vel formedelst uroelighed og Natte vagtt ej sees saa frisk og ferdig ud som naar det havde faaed sin ordentlige Søvn og Hvile, der i blant een samling af almue ike kand være at faae, og altsaa paastoed hand Vidned andtaged, overloed Beskyldningen til de vedkommendes egen behandling, det andet tilførte andgaaende første Vidne  var Comparenten uvedkommende, og viiser ike at Vidnet har

 

1771: 5

 

Sagt usandhed  Langt mindre forsættlig usandhed

  Contra Citanten var fornøyed med dommerens Villie ihenseende til Vidnets afhørelse, og alleene begierede som før at udsettelsen maatte bevilges baade ihenseende de jndstevntes Vidners førelse med de fleere

  Procurator Sr: Synderburg jndstillede om Sagen ike maatte udsettes til i morgen for at undgaae ald tvil om Vidnes Capacite, og for at andre Sager ike i dag gandske skal blive opholt ved denne Sags Continuation

  Sagen gives andstand til i morgen  da saavel Parter som Vidnet Lars Schage haver at møde betimmelig tilstæde

 

Derefter er i Rettetaged {Sagen} Sr: Henrich Christies Sag mod Niels Erichsøn Schouge, da Sr: Henrich Christie mødte og jndgav seeneste Sommer ting for den jndstevnte passerede Laug dag  men som samme ej betimmelig er forkyndt, begierede hand den jndgivne Laug dag for jndstevnte Fornyed til næste ting

Eragted

  Retten igientager den seeneste Sommer Ting for jndstevnte Niels Erichsøn Schouge passerede Laug dag  da hand til næste aars Sommer ting forelegges at møde og Sagen at tilsvare

 

Sr: Henrich Christie derefter i Rette ædskede Sagen andlagt mod Anders Andersøn, Lars og Michel Søre Echerhofde, Peder  Michel og Simmon Nore Echerhofde andgaaende Tiende af eendeel Smaae Hval, og jndleverede den seeneste Sommer ting passerede laug dag paateigned lovlig forkyndt

  Procurator Synderburg for de jndstevnte mødte og jndstillede at Kirke Ejeren for Fields annex forlængst forjnden denne Sag er paastevnt, er tilbuden den ham og Præsten tilkommende Tiende af den fangede Fisk som er bleven Solt til 17 rdr med 1 rdr, Men som bemelte Kirke Ejeres begierlighed gaar videre til at ville have tiende af den deel af samme Fisk som de har hiemført til deres egen huus holdning og huus fornødenhed, har de ike kundet blive skilt med ham. De jndstillede altsaa at Sagen var urettelig andlagt, saasom hverken Lov eller Forordning berettiger nogen Kirke Ejere eller Præst Tiende af den Fisk som een Mand behøver

 

1771: 5b

 

At Spise sig og sine folk med, men alleene af den som forbruges til Handel, thi skulle dee være forpligted til tiende af saadant  ville ofte den fangne Fisk alleene bortgaae til Tiende  altsaa forventede hand de jndstevnte  som endnu er villig den andbudne 1 rdr at erlægge, for Citantens tiltale friekiendt, og hand for ulovlig trætte at blive erjndret, benægtende ellers aldt ubeviisligt fra Citantens Siide.

  Citanten paastoed det skal aldrig godtgiøres at de jndstevnte forjnden Stevningen dem blev forkyndt  har buddet ham nogen Tiende  men vel efter har buddet ham 1 rdr, uden at ville godtgiøre ham de paaførte omkostninger ved Stevningen og videre  og som hand tillige andsaae den Eene Rix daler at være for lidet for de 60 Hval  som de selv har tilstaaed at have fanged  kunde hand ej heller være dermed fornøyed, og heller aldrig haver Fangerne giordt beviislig, hvormeged de haver Solt deraf  eller hvormeged de haver taged hiem till Huuset, altsaa paastoed hand at hand maatte tildømmes den fulde Tiende bereigned af de fulde 60ti til 10 mrk  og *lad (lod?) være om de haver taged noged deraf til Huuset, da formeener hand og at være berettiged til Tiende deraf, i følge det fremlagde Copie Rescript af 24de Februarii 1703  hvilked hand begierede paateigned som andviist.

  Procurator Synderburg for de jndstevnte vedblev sit forrige og Reffererede sig til Lovens 1ste Bogs 14 Capt 5 art:  efter hvilken Sr: Christies tilførte og paastand som mangler beviis  henfalder af sig selv, det ligger og ellers klart deraf at hand ikke har villed modtage den rette tiende, men har villed haft meere  uden at kunde eller have godtgiordt at for den Solte Hval, er udkommen meere end 17 rdr, og det hiembragte haver væred een gandske Ringe deel.

  Citanten ville ej opholde tiiden med videre tilførsel, men hand alleene paastoed at hand i følge meerbemelte Rescript var berettiged til tienden af alt det hand havde fanged, hvad enten de saa haver solt det eller taged det hiem til huuset  hvilked alt nærmere af Rescriptet kand erfares

 

1771: 6

 

Og altsaa paastoed hand dom ej alleene for tienden som melt  men end og for Processens omkostninger og hands Reise og tiids Spilde i eet og alt med 5 rdr

  Synderburg vedblev sit forrige  og det saa meget meere som det paaberaabte Kongelige Rescript er Citanten Christie imod

  Sagen optages til Doms

 

Procurator Synderburg for Knud Larsøn Tælle mødte og i Rettelagde hands til dette ting udtagne Stevning af 17de September Sidstleeden mod Niels Torgiersøn Sæhlestøe  med hvem der tillige var jndkaldet Halvor Andersøn Spilde og Peder Johannesøn Spilde  og ville fornemme om de jndstevnte møder

  De trende jndstevnte mødte og vedtog Lovlig Varsel

  Procurator Synderburg ville fornemme om Halvor Spilde medhaver den omstevnte Bøgsel Sæddel, samt hvad hand i første Bøgsel og fæste haver udgivet, og ellers eenhver aar i Rettighed til Niels Torgiersøn Sæhlestøe, samt om Peder Spilde medhaver de paastevnte adkomst Breve  hvilke hand bad i Rettelagt, og derefter forbeholdt det fornødne.

  Halvor *Asbiørnsøn Spilde jndleverede den til ham af Niels Sæhlstøet og Anders Kaarevig meddeelte Bøgsel brev af 29de April 1767  og tillige tilstoed at have betalt Bøgsel derfore 4 rdr  Jordegodset er 18 ¼ M/arker Smør i Gaarden Spilde  og deraf er aarlig betalt til Niels Sæhlstøet 2 mrk 8 s  og til Anders Kaarevig aarlig 1 mrk 8 s

  Peder Spilde mødte og andviiste sit jhendehavende Skiøde Dateret 5te Maij 1753 og tinglyst samme Dato  hvorved hand er hiemled 20 ¾ Marker Smør i Skatte skyld i gaarden Spilde for 18 rdr  som hand begierede sig med Rettens andviisning tilbageleveret

  Procurator Synderburg begierede Copie af det Protocollen tilførte  og dernæst Vidimeret gienpart af det fremlagde Skiøde  samt ellers Copie af den i Rettelagde Bøgsel Sæddel  og Sagens andstand til næste ting.

Eragted

  Sagen gives andstand til næste ting, da hvad er forlanged beskreven skal blive meddeelt

 

            15.  Publiceret Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Provsten Mossin til Peder Rasmussøn paa 1 ½ Skilling Jord Skyld i Gaarden Gavelen  Dateret 3de Maij 1771.

            16.  Een dito udstæd af Hr: Biskop Arentz til Knud Rasmusøn paa 4 sk/illing i Jord i gaarden Rendahlen  Dat: 6te Maij 1771,

  og

 

1771: 6b

 

Ved hvilke Bøgsel Sædler fulte ligelydende Reverser

 

Næste Dagen  den 5te October  Er Sage tinged igien Continueret i bievæhr *i *bievæhr af det første ting dag andførdte og navngivne Laug Rette

 

Procurator Sr: Synderburg begierede Sr: Albert Henrich Meyers Sag  som til i dag er udsatt  Contra Sr: Henrich Christie i Rette taged  og fremstillede Vidnet naunlig Lars Michelsøn Schage til Vidnesbyrds aflæg og Svar paa de i gaar bemelte Qvæstioner,

  Contra Citanten Sr: Henrich Christie var og for Retten nærværende

  Fremstod som

            3dee Vidne Lars Michelsøn Schage, der blev betydet Eedens forklaring og samme af Lovbogen forelæst, og formaned til Sandheds vedblivelse  hvorom hand og giorde løfte og dernæst aflagde Eed, Samt Svarede paa de fremsadte Qvæstioner saaleedes  saasom til 1ste Svarede Joe  det forholder sig i alt som omspurt er.   Til 2de Svarede ligesaa Joe,   Til 3die Svarede Joe, at der blev fanged afvigte Aar i Angschotted omtrent 900 Smaae Hval, og til verdie efter Vidnes beste erjndring 300 rdr  og blev accorden med Sr: Christie andgaaende fuld Præste og Kirke tiende slutted om 20 rdr af den fangne Hval, og tenkte Vidnet at Hoved Citanten Sr: Meyer deraf skulde faaet sin part.   Til 4de Svarede  at mestendeelen af Hvalen blev fanged under Schougs Landet.   Den 6te qvæstion forlangede og Procurator Synderburg Vidnet foresatt til besvarelse  hvortil hand Replicerede, til 6te Qvæstion, Nemlig  om ike Schougs Mændene var som Hoved Mænd for Fiskeriet  Svarede Joe?

  Contra Citanten Christie begierede at Vidnet maatte tilspørges   1.  Om den Tiende som har været betalt til Sunds Kirke som ovenmelt, har været af den Fisk som har været Solt til Kiøbmands Gods, som den nu omtvistende Tiende er af, eller af det de har Solt hiemme,   2do  Om ej halve Vaagen eller Landet hvor Hvalen var læst for, ligger under Dahle  som hører Fields Sognet til, og om ej ald Hvalen blev læst eller fanged for begge land   3tio  Om der ej var fleere Note Mænd fra Fields Sognet end fra Sunds Sognet   4to  Om Vidnet ej hørdte at da Contra Citanten accorderede om Tienden  at hand da sagde at det var alleene for Præsten og Fielde Kirke hand accorderede  og ej for Meyer.   Til 1ste Svarede

 

1771: 7

 

Vidnet  At den Fisk som har været Solt til Kiøbmands Gods deraf haver Tienden bleven erlagt i Penge, men af den som er Solt hiemme, har Tienden væred betalt i Fisk,   Til Contra Citantens 2de Qvæstion Reffererede Vidnet sig til sit paa Hoved Citantens 1ste qvæstion givne besvaring  med den tillæg at heele Vaagen kaldes Angschotted  og at Dahle Landet  Fields Kirke underliggende  stræker sig paa den eene side af den omprovede Vaag  og Schougs Landet paa den [ande Side]?, og har Vidnet forhen forklaret at Hvalen blev læst og fanged for begge Land  baade Schouge og Dahle   Til 3die Svarede, at der var 1 Mand Meere fra Fields Sognet end fra Sunds Sognet.   Til 4de Svarede  at hand ej haver hørt den omspurte accord, ej heller veed meere des andgaaende end af ham forklared er

  Procurator Sr: Synderburg begierede Vidnet tilspurt  om ej Dahle Landet  som er paa hin Siide af Angschots Vaagen  er Field og uskiked til at faae Fisk op, og derimod Schouge Landet beqvemt dertil  og om hand erjndrer Hvormange Hval ongefæhr der blev dræbt ved Dahle Landet i det omspurte Fiske?  Svarede: at Schouge Landet er meged beqvemmere til Fisks optagelse end Dahle Landet, og at efter Vidnets beste erjndring blev omtrent een 40 a 50 Støker af den fangne Hval optaged ved Dahle Landet, men ej meere formedelst Field og ubeqvemmelighed, og det øvrige for Schouge Landet.  Procurator Synderburg paastoed Vidneds Svar  om ej for Dahle Landet er brat Field saa der ej kand optrækkes Fisk?  Svarede Joe, at For Gaarden Dahle \land/ er Brat Field saa at der jngen stæds  uden alleene i eet Lidet hull kand optages een gandske liden deell med stoer besværlighed.  Procurator Synderburg observerede til paaanke, at der er spurt om Dahle Landet paa den eene Side af Angschots Vaagen er brat Field Saa at Fisk ej kand optages der, og at Vidnet derpaa har svaret, at der er brat Field, saa at ike een Foed kand fæstes, Uden eet eeneste Stæd hvor der er een Hoele  og een 40 Fisk kand opdrages, men derjmod er tilført andgaaende Gaarden Dahles Land  udj hvis følge hand paatrengede Laug Retted Erjndring og Vidnet igien tilspurt, Om ike des forklaring andgaaende Dahle Landet er og har været som nu af Comparenten observeret og tilført

 

1771: 7b

 

Svarede  at Dahle Landet er brat Field og saaleedes som af Synderburg er observeret.

  Dommeren holt ellers Sr: Synderburgs \sidste erjndring/ unyttig, da det vil befindes at Vidnes tilførte Svar vil blive af samme jndhold som det sidste tilførte

  Procurator Sr: Synderburg fremstillede Hans Simmonsøn Schage til Vidnesbyrds aflæg paa den til 1ste Vidne fremsatte 1ste Qvæstion  og de til 2det og 3die Vidne fremsatte 4re første Qvæstioner,

  Derefter fremstoed som

            4de Vidne Hans Simmonsøn Schage  som aflagde Eed og derefter forklarede til de fremsatte Qvæstioner saaleedes  saasom til den til 1ste Vidne fremsadte Qvæstion  Svarede Joe  hand med de fleere betalte til Sr: Christie 20 rdr i tiende af den omspurte og næst afvigte Aar fangne Hval, men andgaaende deelingen  Sagde Vidnet at Sr: Christie paastoed de omprovede 20 rdr i tiende for sig og sin Værfader alleene  med erklæring at naar de ike vilde betale ham samme paa den maade  ville hand desandgaaende mod dem føre Sag og Søgemaal. Fremdeeles Sagde Vidnet at de omprovede 20 rdr skulle være i Præste og Kirke Tiende, og at da accorden skeede, blev af den eene af Hvalfangerne Sagt til Sr: Christie at de paastaaede 20 rdr var i det høyeste om hand ej samme tilkom, og derefter skeede den omforklarede deelinge andgaaende, efter at der af Sr: Christie var stevnt for tienden.  Til den til næstforegaaende Vidne fremsatte 1ste Qvæstion Svarede Vidnet: at Angschotted i Schougs vaagen har  efter som Vidnet har hørt  Ligged under gaarden Tosøen her i Skibreedet, men hvem de har svart tiende til  vidste Vidnet ike  saasom hand ike haver styrt Vaagen førrend næstafvigte aar, da hand var med i det forhen omprovede Hval Fiske.   Til 2det Svarede Joe!   Til 3die  at der i Angschotted næstafvigte aar blev fanged omtrent 900 Smaae Hval til Verdie ongefæhr 400 rdr, det øvrige af denne Qvæstion som forhen besvaret  blev frafaldet   Til 4de Svarede  at den meeste deel af den omspurte Hval blev dræbt under Schougs landet som beqvemmere end det andet land, Dahle landet, da paa det sidste  nemlig Dahle landet  paa eengang ikuns kunde optrækes een 40 a 50 Støker Hval  men derimod paa Schouge Landet een 2 a 300re paa en gang

 

1771: 8

 

Procurator Synderborg begierede og den 6te og Slutteligste Qvæstion dette Vidne til besvarelse forelagt: hvortil hand Svarede til 6te  Svarede Joe, Efterdie eendeel af Schouge Mændene havde lod deel i Vaagen  men Dahle og Telnes ike   Til Sidste Svarede Joe  for Dahle Landet er Brat Field saa at Fisk [ej]? der kand optrækes  undtagen den eene lille af næst forrige Vidne omprovede Høele

  Contra Citanten begierede Vidnet forelagt til besvarelse de til næst forrige Vidner  /: den første undtagen :/  fremsatte Qvæstioner   Til 2de Qvæstion Svarede  at hand veed at den Side paa Dahle Landet tilhører Fields Sogn, men ej at Fields Sogn haver nogen deel i Vaagen  Sagde og at da Fisken var stenkt  stoed eet toug i Schougs Landet og 1 Ditto i Dahle landet.   Til 3de  som forrige Vidne.   Til 4de Svarede  at ved accorden Sagde Sr: Christie at den omspurte Tiende skulle være for ham og hans Vær Fader  men nævnte ikke Meyer.   Om ej Vidnet tilligemed Hans Olsøn Selv tilstoed  da de 20 rdr ham blev betalt  at samme alleene skulde være til Præsten og Fielde Kirke  og at Meyer deraf jndted skulle have  men at de skulle fornøye ham  og om hans Qvitering ike alleene lyder Paa Præsten og Fielde Kirke  og Endelig  naar samme var besvaret begierede Comparenten nu som i aftes at Sagen maatte udsettes til hans Vidners afhørelse  Vidnet Svarede  at hand ike erjndrer det omspurte  men qviteringen maae samme nærmere udviise.

  Procurator Synderburg jndstillede den begierte andstand til Retten

Eragted

  Sagen gives andstand til næste ting, da Contra Citanten haver at jndkomme med det paaberaabte Continuation Stevning og videre fornødne

 

Hr: Fogden Hejberg begierede derefter de sædvanlige Spørsmaale fremsatt til Laug Retted og almuen, som henhører til hans Reignskabs belæg  Saasom   1.  det Store Tingsvidne indeholdende 16 Poster  Hvortil blev svaret til Samtlige Qvæstionerne at det forholder sig som næst forrige Aar uden nogen forandring, og at Sorenskriveren ihenseende til den 9de og 10de Qvæstion forbeholder sig at give nærmere oplysning,   2de  Angaaende Laxse og Sille Vaage samt Qværne Skatt, om nogen Fiskerie i de her i Skibreedet værende Laxse eller Sille Vaager dette aar er falden  hvoraf

 

1771: 8b

 

Skatt kand betales?  Hvortil blev Svaret saavel af lensmanden og Laug Retted som almue, at ej noged saadant Fiskerie er falden, ligesom at der ike findes nogen Qværner i dette *Skattreede (Skibreede) hvoraf Skatt kand betales   3.  Andgaaende De Priviligerede Giestgivere her udj Skibreedet befatter sig med nogen Handel eller anden Skattbar Næring, uden deres blotte Giestgiverie  Hvortil af lensmanden  Laug Retted og Almuen blev svaret at de sig ej med videre befatter.   4de  Odels Skatts Mandtalled som næste Sommer ting blev examineret   5.  Tings Vidne andgaaende hvad der af Procento Skatter af de uden for Bonde standen her i Skibreedet staar til Restance fra 1ste Julii 1770 til aarsdagen 1771.  som er 58 rdr 77 ½ s:  som og blev tilstaaed.   6.  Een Restance, over Consumption  Famillie og Folke Skatten, som her i Skibreedet udestaar til 1770 aars udgang  beløbende sig til 25 rdr og 80 rd, Ligesom og Fogden tilkiendegav at Aarsagen hvorfore hand ike her havde Specificeret disse Skatters Restancer for dette Aar  Var siden Præstens Consumptions Mandtall, uagted mange derom giorde Erindringer  ej endnu til ham er jndløben  følgelig er det og for ham een umuelighed at fastsette nogen Summa   Tilsidst erjndrede Fogden at almuen maatte tilspørges  Om nogen Consumption  Famillie og Folke Skatt for dette Aar her paa tinget er betalt, samt om nogen af de foran andgivne og i forrige tingsvidner benævnte noged har betalt dette aar til afdrag,   7.  Tings vidne andgaaende Restancen over Extra Skatten til Ultimo 1770, da Laug Retted og almuen blev tilspurt om derpaa noged var betalt dette Ting?  Hvortil blev Svaret at ej videre er betalt end af Mons Stephensøn Bochen 3 rdr 3 mrk  og af Viciteur Lars Tønnevig 2 rdr 4 mrk, tilsammen 6 rdr 1 mrk   8de  Den ordinaire Skatte Restance fra 1766 til 1770 aars udgang  11 rdr 5 mrk  og for jndeværende Aar 185 rdr 13 s.  Som blev oplæst og uimodsagt.

 

Hr: Fogden Hejberg  i andleedning af Almuens besværinger i adskillige Skibreeder  fornemmelig Ahlenfiths, Lindaas, Guulens, Radøe, Herløe, og dette Skibreedes over den frie Skyds som de er befaled at forrette skal falde disse Skibreeders Almuer aldt for meged besværlig at udreede, da den til deels

 

1771: 9

 

Er dem til Hinder udj deres brug og næring  ligesom de og til deels frøgtede for at der gives de Reisende som uden Lovlig berettigelse tager Frie Skyds, Lod tilspørge den tilstædeværende Almue følgende Poster   1.  Om ikke almuen her i Skibreedet har klaget og besværget sig over den frie Skyds her falder  at den gaar ulige og falder eendeel alt for besværlig,   2de  Om ike Almuen har begiert At Fogden ved sin forestilling til den Høye Øvrighed ville mage det saa at ald frie Skyds in Nature kunde ophæves  og at frie Skydsen derimod maatte betales med Penge af det heele Fogderiets Mandtall  paa det eenhver Jordemand kunde bære lige byrde og ikke trykes formeged, og andre derimod gaae frie   3die  At der til den ende paa eet hvert Skyds Skifte Stæd maatte nedlegges een authoriseret Bog hvorudj de Reisende skulle andteigne deres navne, Hvormange Mand dem i frie Skyds er tilstaaed, Efter hvilked frie Skyds Pas  samt hvorlang Vej skydse skulde med viidere, paa det underslæb kunde forebygges.   4de  At Skyds Skafferne skulde være forbundne til paa eet hvert aars Sommer Ting, at frembringe dend for hans Skyds skafferie andordnede Bog, hvoraf kunde uddrages hvormeged frie Skyds Retteligen falden var  og hvormange Penge derfore betales skulde  paa det een ordentlig Repartition til Høste Tinget kunde skee, og de som skydset havde  da nyde deres betaling,   og for det 5te  Siden Fogden er forlanget at andskaffe de anmelte Bøger paa eet hvert Skyds Skifte Stæd  tillige og at giøre Rigtighed for Skyds Pengenes indsamling og udbetaling, hvorved hand fik eet nyt arbeide og bekostning, Saa ville Almuen selv declarere, hvad den Godvillig ville tilstaae ham for sin umage, men ønskede helt at Almuen kunde blive eenige om, at Commitere een anden goed Mand til at giøre Rigtighed for Skyds Pengene, paa det hand kunde befries for denne Byrde, da hand har meere end nok at bestille med sine

 

1771: 9b

 

Andre Embeds Forrettninger.

  Til 1ste Qvæstion Svarede Lensmanden saavelsom Laug Retted og tilstædeværende Almue, at det forholder sig i alt som omspurt er.   Til 2det Svarede Joe, at det er saa i Sandhed som omspurt er, og at de det Saaleedes af Hr: Fogden haver begiert at maatte forestilles paa det at Almuen i Skydsen kunde blive letted  og den eene bære lige byrde med den anden.   Til 3de Svarede Joe, at de og haver begiert saadan Jndrettning at maatte skee som Spørsmaaled Jndeholder.   Til 4de Svarede og Joe  at de alle er begierende saadann Rigtigheds foreviiselse af Skyds skafferen  med det øvrige Qvæstionen indeholder   Og til det 5te Svarede den tilstædeværende Almue saavel paa egne som de fraværendes Veigne at dee for saadan Hr: Fogdens sig for dette Skibreedes Almue frie Skydsen betreffende paatagende møye  gierne vil betale ham hver Jordbrugende Mand 4 skilling, naar hand dermed finder sig ad nøyed  ligesom det desuden bliver deres Pligt {desuden} Selve Skydsen at Repardere for efter Repartition  og ellers taker Hr: Fogden for den umage hand sig i saa fald for dem paatager

  Hr: Fogden Hejberg declarerede at hand ej alleene var meget vel fornøyed med almuens Kierlige Svar og velvillige tilbud  men end og forsikrede at hand skulde giøre saadan reede for dem baade ihenseende til Skyds Pengenes jndsamling og Repartition  at ingen Mand skulde blive fornermed, men hvad som af eet Aars Repartion overskiød  skulde J eet andet Aar blive godtgiort, ligesom og at *jnden (jngen?) uberettiget skulde nyde frie skyds som hidjndtil har jndsneget sig desandgaaende

 

Derefter mødte for Retten Michel Pedersøn Dahle og i Rette ædskede Sagen andlagt af ham paa egne og med arvingers Veigne mod Niels Nielsøn Strømme for gield 5 rdr, og jndleverede Rettens seeneste Sommer ting i Sagen passerede Fornyelses Laug dag paateigned Lovlig forkyndt, som hand begierede af de tvende Peder Knudsen og Winzens Michelsøn under Eed afhiemled

 

1771: 10

 

J fald jndstevnte vedkommende Niels Nielsøn Strømme ej møder og vedtager Lovlig Varsel

  Jndstevnte Niels Nielsøn Strømme mødte og vedtog Lovlig Varsel og laug dagelse at være tildeelt  og derefter forklarede at hand til dette ting med mundtlig Varsel haver ladet jndkalde hoved Citanten Michel Pedersøn Dahle til at andhøre Vidnerne Anders Nielsøn Strømme og Lars Monsøn Søre Echerhofde  /: Som under Lovens Faldsmaal ere jndstevnte :/  og til at Lide Dom samt at erstatte Processens omkostninger

  Michel Pedersen Dahle  saavelsom Vidnerne Anders Nielsøn Strømme og Lars Monsøn Søre Echerhofde som tilstædeværende  vedtoge Lovlig at være stevnt,

  Niels Nielsøn Strømme begierede de mødende Vidner Eedfæstede og deres forklaring jndhendted paa hvad de i denne Sag kand være Vidende, nemlig  om ike Comparenten haver ladet afdøde Winzens Pedersøn i levende live tilspørge om hand for den tiid Winzens Pedersen var i hans tieneste  var ham noged tienneste løn skyldig  med det videre nu kunde blive fornøden at omspørge

  De tvende mødende Vidner Anders Nielsøn Strømme og Lars Monsøn Søre Echerhofde blev derefter fremkaldet og Eedens forklaring for dem af lovbogen oplæst og de formaned til Sandhed udsigende og at vogte sig for MeenEed  hvorom de og giorde løfte  og dernæst Fremstoed som

            1ste Vidne Anders Nielsøn Strømme  der aflagde Eed og forklarede at for omtrent Een 19 aar Siden hørte Vidnet at Contra Citanten Niels Nielsøn Strømme tilspurte afdøde Winzens Pedersøn om hand havde noged til gode for den tiid hand hos ham havde været udj tienneste, hvortil Winzens Pedersøn Svarede Nej  ike een skilling, som skeede paa gaarden Nore Lie her i Skibreedet i een begravelse  og videre havde jngen Vidnet at tilspørge, dog førrend Vidnet blev Demitteret  tilspurte Michel Pedersøn samme om Vidnet var nærværende da Pengene blev betalt, hvortil hand Svarede Nej, hvorefter Vidnet er afskeediged  og fremstoed

            2det Vidne Lars Monsøn Søre Echerhofde  som aflagde Eed og derefter forklarede, i eet og alt som forrige Vidne, med tillæg at afdøde Winzens Pedersen takede Niels Strømme for hver dag hand havde væred i hans tieneste

 

1771: 10b

 

Hvorefter Vidnet fra Retten er bleven afskeediged

  Begge Sagens Parter begierede Sagen Slutted under Dom efter hvad som paa een og anden Siide indkommed er, hvorhos Michel Dahle tillige erklærede at de nu førte Vidner har forklaret at det er henimod eller 19 aar siden at det omprovede begravelse var paa Lie, ved *hvillken Lejlighed dee omprovede ord af den afdøde Winzens *Michelsøn skal være bleven talt  dog det lettelig kunde beviises at samme begravelse passerede ikuns for 5 a 6 Aar siden

  Sagen optages til doms

 

Derefter fremstoed for Retten Lensmanden Knud Simonsøn Tosøen og andmeldede at hand paa Pigen Anna Nielsdatters Veigne til dette ting haver ladet *jndstevnte Jacob Danielsøn Echerhofde fordie hand skal have tillagt bemelte Anna Nielsdatter ærerørige beskyldninger, ligesom hun skulde have ved Reise til Byen havt meere Fisk end hun udreiste med tilligemed det øvrige, desandgaaende at høre Vidnerne Peder Olsøn Echerhofde og Simmon Nielsøn Nore Echerhofde  som under Lovens Faldsmaal ere jndstevnte  samt lide Dom og udreede bøder, samt erstatte omkostninger

  Efter udraab mødte ike Jacob Danielsen Echerhofde  ej heller nogen paa hans veigne  men Vidnerne mødte og vedtoge lovlig Varsel, Hvorefter Citanten Knud Simmonsøn Tosøen begierede de brugte Stevne Vidner Peder Olsøn Tosøen og Winzens Michelsøn Tøsøen  som hand haaber møeder tilstæde  fremkaldede og paaraabte til Jndvarslingens afhiemling

  Stevne Vidnet Peder {Peder} Tosøen og Winzens Michelsøn Tosøen blev paaraabt  men af dem mødte alleene Peder Olsøn Tosøen  som for sin deel afhiemlede Indvarslingen med Eed og opragte Fingre efter loven  men Vidnet Winzens Michelsøn Tosøen mødte ike

  thi er saaleedes bleven af Retten

Eragted

  Stevne Vidnet Winzens Michelsøn Tøsøen  som ej denne sinde haver mødt tilstæde til Stevnemaalets afhiemling, forelegges under Lovens Faldsmaal, til næste ting at møde, for samme Jndvarsling ved Eed at gestendige, og bekræfte

 

            17.  Publiceret Eet Skifte brev paa Gaarden Mitvedt efter afdøde Rasmus Thommasøn den 3de october 1771  vid: Protocollen folio

            18.  Eet Skiøde udstæd af Johannes Rasmussøn Nøtvedt, med de fleere til Thommas Nipen paa 2 Pund 6 Marker Fisk i Gaarden Søre Fielde for 35 rdr 4 mrk 4 4/7 s  Dateret 5te October 1771

            19.  Eet ditto udstæd af Michel Michelsøn Agothnes til Jacob

 

1771: 11

 

Pedersøn paa 1 Pund 7 25/63 Marker Fisk i Skyld i Gaarden Agothnes for 34 rdr  Dateret 5te october 1771

            20.  Eet Dito udstæd af Jver Olsøn Nore Echerhofde med de fleere til Lars Michelsøn Gietanger paa 13 ½ Marker Fisk i gaarden Gietanger for 20 rdr  Dateret 5te october 1771

            21.  Eet Dito udstæd af Erich Stephensøn Agotnes til Stephen Erichsøn paa 13 9/16 Marker Smør Skatte Skyld  og 1 Pund 3 5/8 Marker Fisk J Landskyld i gaarden Agotnes for 27 rdr  Dateret 4de october 1771

            22.  aflyst Een Pante obligation udstæd af Peder Michelsøn Bratholmen til Michel Michelsøn Agotnes paa Capital 34 rdr mod Pandt udj Gaarden Agotnes  Skatte Skyld 15 7/8 Marker Smør  og i *Skatte (Land) Skyld 1 Pund 7 25/63 Marker Fisk for 34 rdr  som nu er jndfried og derfore Mortificeres, samme obligation Dateret 3die October 1758 og tinglyst samme dato

            23.  Een Obligation udstæd af Ole Torgiersøn Landraae til Niels Nielsøn Strømme  Stoer 11 rdr 24 s, Mod Pandt med 1ste Prioritets Rett udj 12 Marker Smør i Gaarden Landraae.  Dateret 3die october 1771

            24.  Een Odels Lysning for Mathias Sæbiørnsøn udstæd ved Procurator Rasmus Kragh andgaaende ½ Løb Smør i gaarden Langøen  som nærværende tiid beboes af Jver Sæbiørnsøn  samme er Dateret den 4de october 1771

 

Derefter er til Laug Rette for næstandstundende Aar 1772 udnævnt og andordned følgende nye Mænd  1. Erich Stephensøn Bielcherøen,  2. Lars Johannesøn Steensland,  3. Svend Hansøn Hamre,  4. Mons Johannesøn Søre Toft,  5. Lars Andersøn Angeltvedt,  6. Niels Jensøn Strømme,  7. Michel Henrichsøn Søre Echerhofde  og 8de  Knud Monsøn Nordre Fielde, som jnden næstandstundende Nye aar haver at aflegge deres Laug Rettes Eed, og siden ved alle Rettens forhandlinger  hvortil de andordnes  at møde tilstæde.

 

Og da jngen efter 3de ganges udraab jndfandt sig som videre denne Sinde for Sage Tinget havde at forrette  er samme for denne Sinde ophæved.

 

 

 

Høste Tinget for Schiolds Skibreede 1771.

Anno 1771  den 7de October, Er Retten sadt paa Tingstædet Møllendahl i Schiolds Skibreede, udj Hr: Sorenskriver Henrich Garmanns Lovlige forfald af hans Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe, Til eet aldmindelig Høste  Skatte og Sage Tings holdelse for Schiolds Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg og de samme Aatte Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Sommer Tingets holdelse vare tilstæde  undtagen at i stæden for Niels Biørcheland sad Rasmus Grønvigen.

 

Hvorda!

Først blev allerunder{der}danigst læst de for forrige Skibreede bekiendtgiorde og i Protocollen folio 1 extraherede Kongelige allernaadigste Forordninger og Placater, med andre ordres

 

1771: 11b

 

  Allerunderdanigst Læst

            Forordning andgaaende de Forrettninger, som fra Cancellie Collegierne til Finans Collegium overdrages, og grændsernes nærmere bestemmelse jmellem disse Collegier  Datteret Hirchholm den 19de Augustj 1771

  Dernæst jndkom til Publication følgende Documenter

            1.  Eet Skifte Brev, forretted efter forrige Sorenskriver over Nordhorlehn Hr: Johan Garmann udj Store Sandvigen  begyndt den 14de December 1768, og Slutted den 20de Junii 1770,  vid: fol:

            2.  Eet Dito paa Gaarden Natland efter Salig Daniel Friel den 24de September 1770,

            3.  Eet Skiøde udstæd af Sr: Johan Friderich Krøppelien til Ole Pedersøn  hvorved ham Sælges Een Valke og Stampe Mølle, ved Møllendahl, Bergens Manufactur Huus tilhørende, hvilked af Sælgeren som Forstander for Bergens Manufactur huus er Solt til Kiøberen for den Summa 200 rdr  Dateret 21de Junii 1771.

            4.  Eet Bøgsel eller Grunde brev udstæd af Hans Molle til bemelte Ole Pedersøn, hvorved ham fæstes Grunden og {til} det halve Vandfald til forbemelte Valke og Stampe Mølle, imod aarlig afgift 6 rdr  Dateret 14de augustj 1771

            5.  Eet Hiemmels og Skadesløes brev andgaaende gaarden Næsthues afhendelse af Lars Næsthue til hands Søn Johan Christian Larsøn for 200 rdr, Samme Document udstæd af Ole Michael Larsøn for den Summa 50 rdr hand af bemelte sin Broder Johan Christian Larsøn ihenseende samme gaards Sahl havde bekommed  Dat: 9de Septr: 1771

 

Derefter er i Rettetaget Sagen andlagt af Kiøbmanden Sr: Johan Braag mod Jacob Andersøn Smed for skyldig Gield 2 rdr 2 mrk 5 s  da Kiøbmanden Sr: Johan Braag lod jndlevere Rettens seeneste Sommer ting Passerede Laug dag paateigned lovlig forkyndt  og ville fornemme om jndstevnte møder til stæde.

  Contra Parten Jacob Andersøn Smed blev paaraabt men mødte ike tilstæde  ej heller nogen paa hans Veigne, thi fremstode de brugte Varsels Mænd lensmanden Jahn Andersøn Tvetteraas og Hans Hansøn Tvetteraas og afhiemlede Laugdagens lovlige forkyndelse under Eed med opragte Fingre efter loven,

  Citanten derefter Lod paastaae Dom i Sagen saavel for det paastevnte Krav som Sagens omkostninger skadesløes,

  Derefter er saaleedes

Dømt og Avsagt

Denne Sags Citanten Kiøbmanden Sr: Johan Braag, har paa lovlig maade søgt sin Debitor Jacob Andersøn Smed, for eet oplyst og uimodsagt Kraf

  Thi Tilfindes og bemelte Jacob Andersøn Smed, at betale til Citanten Sr: Braag, ej alleene de paastevnte 2 rdr 2 mrk 5 s  Men end og i denne Sags omkostninger 2 rdr  Det idømte udreedes 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under ellers paafølgende adfærd efter Loven,

 

1771: 12

 

 

Capitain With efter forrige tiltale Contra Jacob Andersøn Smed

  Procurator Sr: Johan Reutz mødte for Citanten og i Rettelagde Laug dag til i dag paateignet lovlig forkyndt  og derefter Refererede sig til Stevnemaalet, og paastoed Dom til betaling for de paasøgte 5 rdr 4 mrk, med Processens omkostning skadesløes  som hand jndstillede billigst til 4 rdr,

  Contra Parten Jacob Andersøn Smed blev paaraabt men mødte ike tilstæde  thi blev laug dagen af forbemelte Stevne Vidner under Eed afhiemled,

  og derefter er saaleedes

Dømt og Afsagt

Citanten Hr: Capitain Hvid har til seeneste Sommer Ting for dette Skibreede indkaldet Jacob Andersøn Smed til Doms lidelse for skyldig værende 5 rdr 4 mrk  men da Contra Parten ej mødte tilstæde blev hand plejed med Rettens laugdag til dette ting, Men da jndstevnte Jacob Andersøn Smed hverken efter den ham tildeelte Lovlig jndvarsling eller paafølgende Laugdagelse haver mødt tilstæde eller til Sagen Ladet Svare, og ved saadan sin udeblivelse ligesom givet stiltiende at hand mod Sag og Søgemaal ej haver haft nogen Retmæssig jndvending

  Altsaa Kiendes og Dømmes for Rett at Jndstevnte Jacob Andersøn Smed ej alleene Bør betale til Citanten Hr: Capitain Hvid de paastevnte 5 rdr 4 mrk  men end og i Processens omkostninger 3 rdr  det i dømte udreedes 15 dage efter denne Doms Lovlige forkyndelse under adfærd efter Loven

 

Ditto Contra Willem Nyegierde efter forrige tiltale

  Procurator Sr: Johan Reutz mødte for Citanten og i Rettelagde Rettens seeneste Laugdag, paateignet Lovlig forkyndt  og derefter følgelig Stevnemaalet paastoed Dom til betaling for de paasøgte 4 rdr 12 s  som herrører af Resterende afgift for Pladsen Nyegierde  med 4 rdr udj denne Processes omkostning.

  Jndstevnte Willem Nyegierde blev paaraabt men mødte ike tilstæde, thi fremstoede de forbemelte Stevne Vidner og jhenseende till Jndvarslingen afhiemlede samme under Eed efter lovens bydende

  derefter er

Dømt og Afsagt

Citanten Hr: Capitain Hvid har paa Lovlig maade søgt sin Debitor Willem Nyegierde for eet uimodsagt Krav.

  Thi Tilfindes bemelte Willem Nyegierde at betale det paastevnte Krav til Hr: Capitain Hvid med 4 rdr 12 s  Samt i Processens omkostninger 2 rdr 4 mrk, Det idømte udreedes og betales Femten dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under ellers paafølgende adfærd efter Loven

 

1771: 12b

 

 

Ligesaa Hr: Capitain Hvids Sag mod Lars Jonsøn Uhren  eller saa kaldet Borni Lars

  Efter Laugdag, som Procurator Johan Reutz for Citanten i Rettelagde  paateigned Lovlig forkyndt  Hvorefter hand i Relation til Stevningen paastoed Dom til betaling for paasøgte 3 rdr 2 mrk Resterende Grunde Leje for den jndstevntes Huus paa stranden staaende  med skadesløes Erstatning for Processens omkostninger  som hand jndstillede til 3 rdr

  Derefter er saaleedes

Dømt og Avsagt

Da jndstevnte Lars Jonsøn i Uhren  /: eller saa kaldet Borni Lars :/  ike har villed møde tilstæde efter tildeelt lovlig jndkaldelse eller paafølgende Laug dagelse, fra Citanten Hr: Capitain Hvids Siide udj den mod ham for skyldige 3 rdr 2 mrk andlagde Sag, og ligesom ved saadan udeblivelse vedtaged at hand mod Sag og Søgemaal ej haver haft noged at jndvende.

  Thi Kiendes og Dømmes for Rett, at jndkalte Lars i Uhren bør betale de paastevnte 3 rdr 2 mrk  Samt i erstatning for denne Processes omkostninger 2 rdr 2 mrk  Det i dømte betales 15 dage efter denne Doms Lovlige forkyndelse under adfærd efter Loven

 

Derefter mødte for Retten tilsynsmanden udj afdøde Niels Olsøn Scholdahls Stervboe

  Sr: Johan Henrich Grunning mødte for Retten og indleverede sin skriftlige forfattede Stevnemaall af 11te Sept: Sidstleeden, hvorved er jndstevnt Rasmus Olsøn LundGaarden for skyldige Auctions Gield 46 rdr 2 mrk 10 s  at lide Dom til betalings erholdelse saavel for auctions Gielden som omkostninger

  Contra Parten Rasmus Olsøn Lundgaarden blev paaraabt men mødte ike, thi blev Stevnemaalets lovlig forkyndelse af de tvende brugte Stevnevidner Anders Davidsen Boes og Ole Jespersen Femberg afhiemled under Eed med opragte Fingre efter loven

  Citanten derefter paastoed Laug dag for den udeblevne til næste ting

Eragted

  Jndstevnte Rasmus Olsøn Lundgaarden  som ej denne Sinde efter lovlig Jndvarsling haver mødt tilstæde, gives Laug dag til næste Som/m/er ting med fornøden tilsvar at jndkomme saaleedes som fornøden maatte Eragtes

 

Anno 1771  den 8de October  da Retten paa forbte: Tid og Sted blev i Overværelse af Hr: Foged Heiberg, det foranførte Lavret og den tingsøgende Almue administrered af mig Vice-Politie Mæster Brose  blev igien foretaged Sagen stevnt af Hr: Raadmand Weiner mod Sr: David Bremer.

  Proc: Sønderborg for Bremer mødte med tilkiendegivende, at endskiønt han havde ønsket til denne tid at slutte Sagen, har det dog ikke vildet lade sig giøre; thi Sagen er om Beskyldninger, som Citanten formener at være gravered med under et tings Vidne, henhørende til hans Værmoders, Bremers Moders Skifte, angaaende hvad og hvor meget Citanten har oppebaaret i Udstyr og Foræringer  som han

 

1771: 13

 

ikke i Skiftet specifice har vildet forklare og tilstaae, men der har ladet blive ubemeldet, hvor imod han har sam/m/ensamlet fra alle Kanter indfriede Vexler og Qviteringer, ang: hvad Bremer skulde af bte: hans Moder have oppebaaret, som skulde kom/m/e ham til Afgang, der har anlediget Bremer til at oplyse hvad Raadmanden havde faaet, som han selv ikke vilde opgive, derom ere og førte Vidner og Striden under Skiftet afgiort, men dermed har ikke Citanten heller vildet aqviescere, men ei indgaaet med appell til Over Retten, og nu ligger saavel Skifte-Brevet som det bte: tings Vidne udi Sagen for Over-Retten, saa at ikke indstevnte Bremer i nærværende tid deraf kand bekom/m/e sig til sit Forsvar. Altsaa maatte Comparenten nødvendig begiere Sagen udsat til Sommer-tinget, under Protest mod Overilelse.

  Proc: Reutz for Citanten erindrede, at det er nu i Dag den 5te Gang denne Sag har været i Retten, og med den ene udsettelse paa den anden er bleven udhaled af Contra-Parten, efter at Comp: paa Høst-tinget 1769 sluttet Sagen. Dernæst, at Veder parten sidstleden Sommer-ting vedtog at slutte Sagen til dette Høst-ting, og endelig  at Retten sam/m/e tid alvorlig forelagte ham til idag at befordre Sagen til Endskab. Da end denne Sag, der alene er om Beskyldninger imod Citanten, ikke har mindste beviselig Connexion med den paaberaabte Sag for Over-Hof-Retten, som alene er imellem Citanten, Hr: Raadmand Weiner  og Skifte-Forvalterne i Sal: Mad: Bremers Stervboe, alene concernerende deres afsagte Skifte-Decision; saa maatte Comparenten, i Anledning af alt dette, fremdeles protestere paa Sagens Endskab og Optagelse til Doms, og imod al længre uforsvarlig Anstand, stridende imod saavel loven, som Contra-Partens eget *Løvte (Løfte), som og Rettens Kiendelse; Sluttelig erindrede Comp: om tillæg i Omkostningerne, foruden hans indgivne Reignings Summa, for Comparentens 4re Møder her paa Tinget siden den tid med Reise og Fortæring for hver Gang 3 Rd, samt tillige indstillede Sætte-Dommerens egen Møe, med Reiser og Videre i 5 Rets Dage, om samme kand blive mindre end 3 rd hver Reise, hvilket alt med det videre han paastod skadesløs erstatted af den skyldige Vederpart, og saaledes protesterede Comp: mod al videre Udsættelse

  Proc: Sønderburg replicerede, at Raison til en Sags Udsættelse tilligemed Udsættelserne i sig selv ikke kand decideres u-grundede efter de faa eller mange Gange Sagen kand have været i Rette, men efter de udløbende Omstændigheder, som kand have Anlediget Udsættelserne at begiere. Her var ikke fremlagt andet end Copie af en Stevning til tings Vidne og Copie af et Jndlæg til Skifte-

 

1771: 13b

 

Retten  med hvad videre i Skifte-Retten eller tings Vidnet kand være forestillet, men ikke det hele, saasom hvad Vidnerne i tings Vidnet har forklaret og hvad der kand være foregaat og fulgt efter i Skiftet. Altsaa kunde der, efter Comaprentens Formening, af de fremlagte ting ingen Oplysning blive at tage om hvad Ret eller Uret kand være paa Citantens Side formedelst Mangel af det dermed Connecterede, som holdes tilbage, og følgelig vil den ærede Dommer saa meget mere kunde af det Mellemkommende med Appell, der har berøvet Citanten fuld leilighed til Legitimation af det Paastevnte  og Comparentens Principal ligesaa Adgang til sit Forsvar formedelst Documenters Fraværelse ene er Aarsag til Sagens paatrængende Udsættelse, den han og forventede og paastod.

  Proc: Reutz svarede, at Proc: Sønderborg ikke beviser det ringeste af ham tilførte, langt mindre med noget contra godtgiør noget til hans Principals Forsvar. Han har havt mere end overflødig tid nok til at kunde iretteføre sin Principals Forsvar, om han ellers havde noget, enten med Extract af Skifte-Brevet eller i andre Maader. Citanten holder sig betrygget dermed, at han har oplyst og Legitimeret sin Sag, og det øvrige derimod burde Vederparten forlængst have fremført. Comparenten haabede altsaa, at den høyst ærede Dommer noksom Kiendelig har erfaret og endnu erfarer, at Vederparten alene, som selv kunde sig in culpa, alene søged utilbørlig Ophold og Udflugt til Sagens Uendelighed; thi igientog Comparenten sin forige Protest  og; under al Lovlig Forbeholdenhed af anke over ubillig Ophold, paatrængede Dom efter sit Forige

  Proc: Sønderborg vedblev sit Forige og paastod, at Bremer er uden al Brøde i Sagen, samt, at de fremlagte Gienparter uden Fuldstendighed ikke kand blive til nogen H.…..(?) for Citanten, ligesaa lidet som en Stevning til et tings Vidne kand være at paa-decidere, førend tings Vidnet fremlægges, og altsaa saa meget mere protesterede han imod den ……(?) Omgang af Hoved-Citanten  og forventede den begierte Udsættelse, samt at Citanten paalægges for ..dig(?) at indlevere de Acter, hvoraf hans irettelagte Brevskaber skal være udtagne.

  Reutz sagde til sidst, at hans Brev skaber har lovlig Hiem/m/el(?) nok, hvorfor Citanten ….(?) sin egen Hazard i Sagen, om samme skulde briste (brøste?). Og for Resten agtede han ei at opholde Retten med vidtløftigere Protocollation, men vedblev sit Forige, under Benegtelse

 

1771: 14

 

af alt det Ubeviselige af Veder partens Fuldmægtig snakked, samt ellers ei tvilede paa Sagens Optagelse til Dom som vedbør.

  Proc: Sønderborg vedblev sit Forige

Afsagt:

  Sagen optages til Kiendelse eller Dom efter Beskaffenhed til i Morgen Klokken 5 Slæt efter Middag.

 

Derefter er i Rettetaged af den Competente Dommer Fuldmægtig Hans Lessøe Sagen andlagt af Sr: Dyring Cramer mod Ole og Lars Schiold

  Brose for Hoved Citanten fremlagde Rettens forafskeedigelse af 7de Maij næstleeden  og begierede det derved forelagde Vidne Eedfæsted og afhørt efter hans forhen fremsatte Qvæstioner

  Procurator Reutz mødte for Ole og Lars Schiold og i Retten incamminerede deres til i dag udstædde Contra Stevning imod Contra Parten Cornelius Dyring Kramer, paateigned lovlig forkyndt.

  Hr: Brose vedtog Stevningens lovlige forkyndelse og paastoed det forelagde Vidne først afhørt  alt under forbeholdenhed af det videre fornødne

  Derefter blev fremkaldet det mødende Vidne Brithe Jacobsdatter Schiold efter foregaaende Laugdagelse, for hende Lovens Eed blev oplæst, og hun formaned til Sandheds vedblivelse og at vogte sig for MeenEed  og hvorom hun og giorde løfte

  Procurator Reutz jndstillede til Retten at siden dette Vidne er Contra Stevnt til forklaring af Contra Citanterne, at det desformedelst maatte blive hende tilladt at forklare Sagens tildragelse Historice eller lige frem og at forkorte Rettergangen, samt at forekomme mange Hoved og Contra Qvæstioner, hvorimod hand haabede at Hoved Citantens Fuldmægtig jndted med billighed haver at jndvende

  Hr: Brose paastoed sine Qvæstioner følgelig lov først besvaret  fremstoed da

            Vidnet Brithe Jacobsdatter Schiold  som aflagde Eed og derefter Svarede til Hoved Citantens fremsatte 1ste Qvæstion, at da hand  nemlig Cornelius Dyring Kramer  Reed op efter  ej yppede dett allerringeste imod nogen.   Til 2de Svarede: Veed jndted derom   Til 3de Svarede  Veed ike.   Til 4de Svarede  at paa tilbage Reisen saae Vidnet at i Schiolds Tuenet truede Citanten de jndstevnte Ole og Lars Schiold  at dersom hand havde een Kniv ville hand stinge dem ihiel, og hvorpaa hun saa at hendes Mand Ole Schiold gav ham eet ørefigen, men saae ike hand  nemlig Cramer  havde nogen Kniv tilstæde

 

1771: 14b

 

Til 5te Svarede: Saae deraf jndted.   Til 6te Svarede  veed jndted derom,  Til 7de Svarede, Hun saae ike noget af det omspurte

  Procurator Reutz begierede sine Protocollen tilførte sidstleeden Sommer ting Contra Qvæstioner for Vidnet fremsatt til besvarelse

  Dommeren  i andleedning af Contra Citanternes fremsatte Contra Qvæstioner  fremkaldede de Stevne Vidner  nemlig lensmand Jan Andersøn Tvetteraas og Hans Hansøn Tvetteraas, som Contra Stevnemaaled haver forkyndt  Som afhiemlede under Eed med opragte Fingre efter Lovens bydende, at de det i Rettelagde Contra Stevning Saaleedes haver forkyndet som deres paateigning udviiser.

  Derefter svarede Vidned paa Contra Qvæstionerne saaleedes   Til 1ste Svarede  at det var Salamon Monsøn som Reed over Lars Schiolds Bøe og Mark.   Til 2de Svarede Joe  der blev spurt efter ham,

  Nu begierede Procurator Reutz, for at forkorte tiden  at Vidnet maatte forklare tildrageligheden lige frem som den er tilgaaed fra den tiid da Vidnett Spurte Cramer hvor Salamon var  som Reed over Bøen paa opvejen fra Byen, og altsaa frafalt hand Qvæstionerne,  Vidnet Svarede, at da Kramer kom tilbage fra Reisen paa Landet og vilde Reise til Byen og var kommen i Schiolds Tuenet  Sagde {til} Vidnet til Kramer hvor Salamon blev af, hvortil hand svarede, Hand kommer nu, og derpaa Svarede Vidnet  hvorfore Salamon skulde Ride over Lars Schiolds Bøe, dertil blev Svaret at hand skulde figte for Salamon og hannem forsvare  Hvorpaa Kramer  /: som var tilstæde :/  tog sin Ride Pisk ud og hyttede efter Lars Schiold, da Lars Schiolds Svarede?  Vil du Slaae, men Kramer Svarede Nej!  og i det samme slog Kramer Lars Schiold over andsigted eller Næsen saa at det (der?) blødede  med sin Ride Piske, Hvorpaa toeg Lars Schiold Kramers Hæst i bixlet, og Kramer derpaa skieldte dem paa Gaarden Schiold værende for Tyve og Skielmer  og at hand vilde komme igien om een times tiid  men hand kom ike, hvorpaa hand bante tillige

  hvorefter dette Vidne fra Retten er bleven afskeediged  og derpaa Fremstoed

            Vidnet Marthe Poulsdatter  gift med Ole Monsøn Schiold  som aflagde Eed og derefter forklarede {fork} at være datter til næst forrige Vidne

  Procurator Sr: Reutz begierede dette Vidne tilspurt. Om hun ike saae at Kiøreren Salamon Monsøn  da hand Reed op efter til gaarden Nordnæs forbie gaarden Schiold, Reed med sin Hæst over Schiolds Bøe og Græs da det stoed i sit fulde floer, i stæden for at hand burde og kunde have Redet den alfare Vej med hoved Citanten Cramer

 

1771: 15

 

og om Salamon blev tiltalt derfor og hvad hand svarede?  Vidnet Replicerede, at da Salamon Monsøn den omspurte tiid Reiste op efter  Reed hand over Schiolds Enge bøe, og da Vidnet Spurde ham hvorfore hand giorde det, Svarede hand og Spurde om der ike var een gange Stie

  hvorefter Vidnet blev afskeediget  og fremstoed

            Helge Olsdatter  gift  paa Gaarden Schiold boende  som aflagde Eed og paa den fremsatte Qvæstion Svarede. Svarede, hun Saae vel at Salamon Monsøn Reed over Schiolds Enge bøe  men videre veed hun ike, enten ihenseende til passerede ord og talemaader,

  Hr: Brose for Hoved Citanten  næst at benægte hvad der af Vidnernes forklaring mod ham kunde ville uddrages, begierede udskrift af Vidnernes forklaring, og tiid til næste ting for at slutte Sagen.

  Procurator Sr: Johan Reutz for Contra Citanterne begierede Laug dags forelæggelse for Salamon *Olsøn til bemelte tiid

Eragted

  Salamon Monsøn  Kiører  gives Laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

 

            6.  Publiceret Een Obligation udstæd af Ole Pedersøn Kalland til Msr: Jacob Boch paa Capital 200 rdr mod Pant udj Debitors Ejende Mølle brug,  Dateret Bergen den 5te October 1771

            7.  Skiøde udstæd af Hr: Sorenskriver Garmanns Fuldmægtig Hans Lessøe til Albert Pedersøn Hennøe paa eet Mølle brug  afgangne Rasmus Monsøns Stervboe tilhørende  for 500 rdr  Dateret den 1ste Maij 1771.

 

Bastian Reimers Sag efter forrige tiltale mod Tollef Byenes efter forrige tiltale

  Procurator Reutz mødte {efter} for Bastian Reimers og begierede Sagen udsatt til næstholdende Sommer Ting, da hand den til Doms vil beslutte.

  Udsettelsen er jndvilged til næste ting

 

            8.  Publiceret Eet Skiøde udstæd af Ole Monsøn Borge med de fleere til Johannes Ellingsøn Lohne paa 1 Pund 9 Marker Smør i gaarden Lohne for 40 rdr  Dateret 7de october 1771,

            9.  Eet ditto udstæd af Ole Olsøn Schiold med fleere til Anders Nielsen Apeltvedt paa 8 1/6 M/arker Smør i Apeltvedt for 32 rdr 4 mrk  Dateret 8de Ditto

            10.  Eet afkald udstæd af Hans Andersøn Uhren til Halvor Nielsøn Lægden for hans Fæderne arv 30 rdr 3 mrk 3 s.  Dateret 8de Maij 1771

            11.  Een odels lysning andgaaende 1 Løb 7 ½ Marker Smør i gaarden Schiold  Dateret 5te october 1771

            12.  Een obligation udstæd af Lars Nielsøn Nobben til Sr: Hans Lund Bredahl paa 12 rdr mod Pant i eendeel Creature  Dat: 12te april 1771

            13.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Assessor Jean von der Lippe til Mons Hansøn Espeland paa ½ løb 3 Marker Smør i gaarden Espeland  Dateret 29de Maij 1771  og hvormed fuldte ligelydende Reverse

 

1771: 15b

 

 

Hr: Fogden Hejberg ædskede Sagen i Rette andlagt paa Justitiens Veigne jmod Skydsskafferen Jens Hansøn Aadland og i Rettelagde Rettens seeneste Laug dags forelæggelse for den Saggivne  vedbørlig paateigned af de tvende Stevne Vidner Lensmanden Jan Andersøn Tvetteraas og Hans Hansøn Tvetteraas  som hand havde her tilstæde, for at afhiemle Forkyndelsens Rigtighed saa fremt Jens Aadland ej skulle møde og vedtage sam/m/e

  Jndstevnte Jens Hansøn Aadland blev paaraabt men mødte ike  thi fremstode de forbemelte Stevne Vidner og efter Laugdagens oplæsning afhiemlede samme under Eed ihenseende til forkyndelsen saaleedes at være passeret som deres paateigning nærmere udviiser

  Actor dernæst i Rette Lagde Hans HøyVelbaarenhed Hr: Stiftbefalingsmand Pettersens skriftlige ordre Sub dato 7de Augustj 1770, til action jmod Skydsskafferen Jens Hansøn Aadland, derefter Producerede hand een skriftlig Klage Dateret 5te Aprilis 1770 andgaaende Frie Skydsen her i Schiolds Skibreede, underskreven af den Saggivne tillige med fleere  hvorpaa er teignet Høybemelte Hr: Stiftbefalingsmandens Resolution Dateret 7de Augustj 1770, Endelig fremlagde hand og  /: Skiønt til overflod siden Stiftbefalingsmandens Resolution viiser det :/  Een Attest andgaaende at bemeldte Jens Hansøn Aadland tilforn i aaret 1755 har været med at opskrive een usandferdig Klage i samme begivenhed  de fremlagde Documenter bleve oplæste og ere saaleedes eet efter andet lydende

  Actor derefter forestillede at den Respective Rett af de nu fremlagde Documenter klarlig kand see at det er ike ham som har paalagt almuen i Schiolds Skibreede at komme Sartors Skibreede til hielp i Frie skydsen, men at saadant af høye Øvrighed mange aar førrend hand blev Foged  er Resolveret og befaled, følgelig er og Klagen i den deel Løgnagtig og urigtig, den Respective Rett erfarer end videre {end} at Skyds Skafferen Jens Hansøn Aadland imod sit bedre vidende og overbeviisning, ej alleene er hoved Mand for denne Sidste Klage, men end og at hand tilforn i samme begivenhed og ved andre Lejligheder har besværet den høye Øvrighed med Klager uden grundig føye og Aarsage, hvorfore hand er saa meged meere brødig efterdie hand som Skyds Skaffer er befriet for frie Skyds  og følgelig klager over heelt Skind for sin egen Persohn, Hand indlod derfore Sagen Dom med saadan paastand, at den Saggivne Jens Hansøn Aadland for sine Dumdristige og løgnagtige

 

1771: 16

 

Klager og beskyldninger vorder tildømt, at sidde paa Vand og brød i Fængsel i 14 dage, samt at betale til Justitz Cassen 2 rdr  og ligesaameget til Sognets fattig Casse, Endelig og at erstatte Processens Omkostninger med 4 rdr,

  Sagen optages til doms

 

Anno 1771  den 9de Octobris, da Høst-tinget for Skiolds Skibredes Almue paa tingstedet Møllendal continuerede, blev i Overværelse af Fogden, det foranførte Laugret og den tingsøgende Almue, af mig Vice-Politie-Mæster Brose, som Sætte-Dommer, i Sagen indstevnt af Raadmand Weiner mod David Bremer, saaledes

Dømt og Afsagt:

Indstevnte Bremers Fuldmægtig vedtog, da denne Sag i dette Aars Som/m/er-ting her blev foretagen, den, uden videre Ophold, til dette ting fra sin Side afslutted. Rettens Kiendelse, som inden dette Aars Sommerting den 7de Maii næstleden her blev afsagt, paalagde end videre den Indstevntes Fuldmægtig til dette ting, uden Udhal og Udflugt, at efterkomme dette sit om Sagens Slutning givne Løvte. Ny Udsettelse, som er af den Indstevntes Fuldmægtig begieret, uden derfor at give nogen lovgyldig Aarsag, kand derfor ei bevilges. Men Retten anseer det derimod lov forsvarligt Sagen nu ved Dom at beslutte. Hvad nu Sagen i sig selv angaaer, da maa man vel tilstaae, at indstevnte Bremers brugte og af Citanten Raadmand Weiner her paa-ankede Udskrifter  ere saa uforsigtige og upasselige, at en brav og ærekiær Mand, som vidste, at ham intet med Villighed kunde bebreides, derved maatte finde sig gravered. Men derimod kand disse Udtrykke, baade efter sin egen Beskaffenhed og ikke den Forklaring, som den Indstevnte, sær i sit for Bergens Bytings Ret under 11te Julii 1768 indgivne Jndlæg, derover vil have giort, ei ansees saa fornærmende, som Sagsøgeren vil have dem holden for.

  Thi Kiendes, efter saadan Sagens forefundne Beskaffenhed, herved For Ret: at alt hvad der mod Sagsøgeren, Raadmand Weiner, til Prejudice eller Forkleinelse, kunde være at uddrage af indstevnte David Bremers mod ham brugte og her paa-ankede, upasselige og uforsigtige Expresioner, bør være saaleedes Mortificered og til intet giort, at det ei bør komme bte: Persohn, Raadmand Weiner, til forkleinelse i nogen Maade, at Bremer, for hans her paaskadigede Forhold, bør at bøde 4 rdr til Fanøe Præstegields Fattige  og ligesaa meget til Justice-Cassen. Saa bør og indstevnte Bremer betale Sagsøgeren denne Sags Omkostninger med 32 rdr 2 mrk, hvoraf Sætte-Dommeren for Møie, Reiser og Udgivter, formedelst denne Sag, tilkommer 12 Rdr. Hvilken denne Doms Indhold fuldbyrdes 15 Dage fra dens lovlige Forkyndelse under Lovens Tvang.

 

Derefter er Retten igien betient af Hr: Sorenskriver Garmanns Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe  og

 

            *8de  Publiceret Eet afkald udstæd af Johan Christian Larsøn til sin Fader Lars Olsøn Næsthue andgaaende hans Moderne (Møderne?) arv 106 rdr 2 mrk 3/5 s.  Dateret 9de october 1771

 

1771: 16b

 

            *9.  aflyst Een Obligation udstæd af Mogens Larsøn til Jomfrue Johanne Friel  Stoer 200 rdr  mod Pant udj øvre Natland  Dateret 30te April 1763 og tinglyst den 4de Maij samme Aar  som nu er jndfried, og derfore Mortificeres

 

Hr: Fogden Hejbergs Fuldmægtig Sr: Cort Kramer derefter fremlagde til Examination og Fogdens Regnskabs belæg følgende Tingsvidner   1.  Tings vidne andgaaende om noget i de her i Skibreedet værende Laxse og Sille Vaager dette aar er Fisked hvoraf Skatt kunde betales?  Hvortil blev svaret Nej af saavel lensmanden som den tilstædeværende Almue at ej noget saadant i Skibreedet dette aar er Fisked.   2de  det Stoere Tingsvidne jndeholdende 16 Poster  Hvortil blev Svaret at det forholder sig i alt som forrige aar uden forandring  undtagen at jhenseende til 7de Post, da udgaar Niels Willumsøn Fløen som Strandsidder, da hand nu ingen saadan Næring som omspurt er bruger. og ihenseende 9 & 10de Post  da forbeholder Sorenskriveren sig desandgaaende at give nærmere oplysning.   3.  Tingsvidnet andgaaende om Giestgiveren Erich Nielsøn bruger anden handel end hands blotte giestgiverie?  Hvortil blev svaret at hand sig ej med videre befatter.   4.  andgaaende Aftags tingsvidnet blev svaret ligesom næst forrige aar.   5.  Den ordinaire Skatte Restance  saasom i Salig Cammer Raad og Foeged Bildsøes betienings tiid  10 rdr    fra 1766 til 1770 334 rdr 5 mrk 11 s  og for jndeværende aar 880 rdr 3 mrk 11 s.  som efter oplæsning blev uimodsagt.   6.  Tingsvidnet andgaaende hvad der af Procento Skatten af de uden for Bonde standen værende her i Skibreedet staar til Restance til andsvar fra 1ste Julii 1770 til aars dagen 1771, som beløber til 41 rdr 88 ½ s  Som og blev uimodsagt   7.  Tingsvidnet betreffende Consumption  Famillie og Folke Skatten  som her i Skibreedet jndestaaer til 1770 aars udgang, saasom efter Dessission bereigner 44 rdr 12 s  og i fra 1766 til 1770  begge inClusive  123 rdr 60 s.  og ellers med samme Erjndring som for Sartors Skibreede.   8.  Extra Skatts Restancen  hvorpaa dette aar alleene nu her paa tinged er betalt 8 rdr 32 s  som af Almuen og laug Retted blev tilstaaed.   9.  Tingsvidne andgaaende  Om ike øvre Natlands huuser ere opbygte i brugbar stand, hvortil blev svared Joe!

 

J andleedning af almuens begiering i adskillige Skibreeder her i {Bergen} Fogderiet at Frie Skydsen in Natura maatte ophæves, og ald frie Skyds derimod betales med Penge af det helle Fogderies Mandtall  begierede Fogden dette Skibreedes almue tilspurt   1mo  Om almuen her i Skibreedet er eenig med den øvrige almue

 

1771: 17

 

Derudj at Frie Skydsen in Natura ophæves  og at ald frie Skyds betales med Penge efter rigtig Repartition paa det heele Mandtall, paa det een hver Jordemand som billigst kunde bære lige byrde?  Svarede Nej, de kunde ike tage deel med de andre Skibreeder i Frie Skydsen  men alleene for deres eged iboende Skibreede,

  Kramer begierede tilført at hand alt for vel er vidende om dette Skibreedes almues uvillighed, i at Contribuere til Skydsen som billig med de andre Skibreeder  da deres til Høye øvrighed jndgivne Klager des betreffende, hvoraf og een i een Justitz Sag denne dag er i Rette lagt {som} samme nærmere oplyser

 

14.  Publiceret Eet afkald udstæd af Johan Christian Larsøn Næsthue til hans Fader Lars Olsøn Næsthue andgaaende hans Moderne (Møderne?) arv 106 rdr 2 mrk 3/5 s  Dat: 9de october 1771

 

Derefter er til Rettens medbetiening næst andstundende aar 1772 udnævnt og andordned følgende Nye Mænd:  1. Rasmus Olsøn Lundgaarden,  2. Haagen Nielsøn Syndnes,  3. Colbiørn Olsøn Syndnes, 4. Mons Laddefiord,  5. Niels Nielsøn øvre Titlestad,  6. Lars Christophersøn Hetlevig,  7. Michel Mortensøn Rølland  og 8de  Jacob Rødland

 

Og da jngen jndfant sig som videre for Sage Tinget havde at forrette  er samme for denne Sinde Slutted og ophæved

 

 

 

Høste Tinget for Alenfiths Skibreede 1771

Anno 1771  den 11te October, Er Retten sadt paa Ting stædet Alverstrømmen i Ahlenfiths Skibreede, udj Hr: Sorenskriver Henrich Garmanns Lovlige forfald af hands Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe, Til eet aldmindelig Høste  Skatte og Sage tings holdelse for Alenfiths Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg og de samme 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Sommer tingeds holdelse vare tilstæde, undtagen at nu selv sad Mons Gullichsøn Fosse  og i stæden for Knud Midgaard sad Anders Siursøn Siurset

 

Hvorda

Blev allerunderdanigst Læst de for næste forrige Skibreede bekiendt giorde Kongelige Forordninger  og dernæst andre Høye øvrigheds ordre, og hvorefter jndkom fra almuen til Publication efterfølgende Documenter

            1.  Eet Skifte Brev forretted efter Salig Sorenskriver Johan Garmann  begyndt den 14de December 1768 og Slutted den 20de Junii 1770,  vid: Pante Bogen foilo       ,

 

1771: 17b

 

            2.  Eet Ditto Forretted paa Gaarden Hopland efter afdøde Jon Bergesøn den 16de Julii 1771

            3.  Eet Auctions Skiøde udstæd af Hr: Sorenskriver Garmann til Hr: Capitain Dahl og Broder Henning Frimann Dahl paa 1 Løb 1 Pund 12 Marker Smør i gaarden Monstad for 168 rdr  Dat: 6te Julii 1771

            4.  Eet Dito udstæd af Dito til Dito paa 1 Pund 6 Marker Smør i Gaarden Berrefiord for 54 rdr  Dateret dito dato

            5.  Eet Dito til Dito paa 1 Løb Smør i gaarden Møchisvold for 120 rdr  af dato som næstforrige

            6.  Eet Skiøde udstæd af Hr: Capitain Dahl og Broder Sr: Henning Frimann Dahl paa 1 Pund 6 Marker Smør i Gaarden Berrefiord for 80 rdr  Dateret 10de Augustj 1771

 

Derefter fremstoed for Retten Beboerne paa Gaarden Fæste her i Skibreedet under Matricul Nummer 19  naunlig Halvor Knudsøn og Colbeen Baltzersøn  der bruger i bemelte gaard Søre Fæste kaldet  Skatte Skyld 1 ½ løb Smør  og i Landskyld 1 løb Smør  1 Tønde Malt, eenhver for den halve part, og Veemodelig beklagede, at der een 14 dage for St: Hans dag Sidstleeden opkom paa gaarden Fæste een ulykelig Jldsvaade, hvorved blev Lagt i aske følgende Huuser  saasom for beboeren Halvor Knudsen  1 Stue, tvende Boer, 1 Jldhuus, 1 Skikue og eet tømret Kammer, og for Colbeen Baltzersøn  1 Stue  1 Boe, eet Jldhuus og 1 Skikue, hvorved og tillige deres løsøre og Huusgeraad blev opbrendt, hvilked er den Ting søgende og nu tilstædeværende almue gandske vel bekiendt, Thi begierede de og Laug Rettes og Almuens Svar desandgaaende,

  Laug Retted og almuen dertil svarede at det dessverre er alt for Sandt hvad anddraged er andgaaende den paa gaarden Søre Fæste som melt opkomne ulykelige Jldvaade  som i alt sig saaleedes forholder som forestilled er

  Comparenterne Halvor Knudsøn og Colbeen Baltzersøn begierede det passerede i tingsvidne form beskreven meddeelt, til derefter forventende Skatte Friehed

Som Blev Bevilget

 

            7.  Publiceret Eet auctions Skiøde udstæd af Hr: Sorenskriver Garmann til Sr: Jon Mariager paa 2 Pund 6 Marker Smør i gaarden Kaabberdahl for 139 rdr 3 mrk,  Dat: 30te april 1771

            8.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Capitain Krogh til Knud Hansøn paa 18 Marker Smør  1 qvarter Malt  ½ Faar i Gaarden Eicheland  Dateret den 25de Maij 1771  og med hvilken Bøgsel Sæddel og fuldte een ligelydende Reverse Bøgsell Sæddel, som og blev ihenseende paateigningen oplæst.

 

1771: 18

 

 

Hr: Fogden Hejberg tilkiendegav at have ved Mundtlig Varsel til eet lovskiked Tings vidnes erholdelse, ladet jndstevne Ole Olsøn Espeland for begangne Tyverie hos Anders Olsøn Espeland følgelig denne Sidstes till Fogden giorde andmeldelse, Til Vidner er under Lovens Faldsmaal jndkaldet Knud Aadsen Fischesetter  Ole Jversøn Seim og Erich Bergesøn ibid:  Og havde Fogden tilstæde Stevne Vidnerne Lensmanden Knud Stor oxe og Erich Seim for at afhiemle Stevnemaalet

  Jndstevnte Ole Olsøn Espeland blev paaraabt men hverken hand eller nogen paa hans Veigne mødte med tilsvar  Men alle Vidnerne mødte og vedtoge lovlig Varsel

  Derefter fremstode Stevne Vidnerne Knud Stor oxe og Erich Seim  som afhiemlede Jndvarslingens lovlige forkyndelse saavidt jndstevnte Ole Olsøn Espeland betreffer

  Hr: Fogden Hejberg derefter begierede de Eedfæstede Vidner i Eedtagne og afhørte, dog bad Fogden først at Anders Olsen Espeland  som nu her er tilstæde  maatte tilspørges: om hand ej har andgived dette Tyverie for Fogden  Svarede Joe  det forholder sig som omspurt er

  Derefter er fremkaldet dee mødende Vidner og Eedens forklaring for dennem af lovbogen oplæst og de formaned til Sandheds udsiigende og at vogte sig for MeenEed, hvorom dee og giorde løfte, og derefter fremstoed som det

            1ste Vidne Knud Aadsøn Fischesetter  som aflagde Eed og Separat blev afhørt   Fogden Hejberg begierede Vidnet tilspurt   1.  Om hand ikke har hørt at Anders Olsøn Espeland har beklaget sig over at være frastaalet een deel penge af een Kiste i een Boe nu i denne Sommer efter St: Hans tiid?   2det  Om Vidnet har hørt Anders Espeland sige: Hvormange Penge hand var frastaalen   3die  Om Vidnet ikke har hørt at Ole Olsøn Espeland har selv sagt og tilstaaet at have staaled eendeel Penge fra Anders Espeland, hvormange og paa hvilken maade det skeede   4de  Om ike bemelte Ole Espeland ligeleedes haver sagt at have leveret det staalne tilbage til Ejermanden Anders Espeland   Reserverende fleere Qvæstioner i fornøden tilfælde   Til 1ste Svarede Joe  hand haver hørt det omspurdte.   Til 2det Svarede: at hand ike kand erjndre sig den egentlige Summa hvor meged i alt.   Til 3die Svarede Joe  hand har hørt af Ole Espeland selv at hand havde staalet eendeel penge fra Anders Espeland, og deraf baared tilbage igien første gang 8 rdr 3 mrk 1 s, og anden gang 2 rdr 1 mrk 6 s, vidnet Sagde og at Ole Olsøn

 

1771: 18b

 

Selv til hannem haver Sagt, at hand kom til at tage Pengene ved denne lejlighed, at hand var i Anders Espelands Boe og leedte om een Kniv som var bleven borte for ham, og fandt da Nøglen til Anders Espelands Kiste og derudj tog de Penge som Vidnet forhen har omforklaret  hvilked skeede om dagen.   4de er forhen besvaret, ligesom og Vidnet paa Hr: Fogden Hejbergs Erjndring forklarede, at hand ike haver hørt at Ole Olsøn Espeland haver taged meere eller anden slags end de omprovede Penge,

  derefter er Vidnet Demitteret, og fremkaldet som

            2det Vidne Ole Jversøn Seim  der aflagde Eed, og blev Separat afhørt og svarede til de fremsatte Qvæstioner saaleedes:   Til 1ste ligesom forrige.   Til 2det Svarede: at hand hørt af Anders Espeland at det skulde i alt være 13 rdr 6 s   Til 3die Svarede Joe  hand har hørt af Ole Olsøn Espeland selv sige, at hand havde staalet eendeel Penge fra Anders Espeland, og deraf eengang baaret tilbage 8 ½ rdr  men om hand har staaled fleere Penge eller baared samme tilbage meere end den eene gang  vidste vidnet ike, ej heller paa hvad maade hand kom til at stiele pengene, og Endelig har Vidnet ike heller hørt at Ole Olsøn Espeland skal have staaled andre Sorter, med hvilked den 4de qvæstion og er besvaret

  derefter er Vidnet afskeediged, og fremkaldet

            3die Vidne Erich Bergesøn Seim  som aflagde Eed og derefter svarede paa de fremsatte qvæstioner saaleedes:   Til 1ste Svarede Som næst forrige   til 2det Svarede Nej  hand har ike hørt Summen.   Til 3de Svarede Joe, at hand har selv hørt Ole Olsøn Espeland sige at hand havde taged 8 rdr 3 mrk 1 s., fra Anders Espeland  som hand havde leveret ham tilbage igien, j det øvrige forklarede Vidned ihenseende til baade Maaden og tiden at Ole Olsøn Espeland toeg pengene, ialt eenstemmig med det første Vidne, Endelig lagde {lagde} og Vidnet dette til at hand haver hørt af Ole Olsen selv at hand  foruden de forhen omprovede 8 rdr 3 mrk 1 s., og skal have taged fra Anders Espeland 13 rdr 6 s  og samme leveret tilbage, men ellers forklarede Vidnet at det ike er ham vidende at Ole Olsøn haver taged enten fleere Penge eller andre ting end omforklared er, dog Anders Espeland fordrede Ole Olsøn for 3 1/2 rdr til  som hand skulde have taged, hvilked Ole Olsøn nægtede  og derimod sagde at Anders Espeland havde faaed i forliig Eet Aaklæde og Eet lagen

 

1771: 19

 

Hvortil af {Vidnet} \Anders/ blev svaret at hand havde det ike paa noged forliig  men alleene paa de 3 ½ rdr som Restede, Sluttelig Sagde og Vidnet at have hørt af Ole Olsøn at bemelte Ole Olsøn skulde have gived Anders Espelands Søn i forlig 10 s  og hans datter 8 s

  derefter er Vidnet fra Retten bleven afskeediget

  Hr: Fogden Hejberg begierede derefter At Anders Olsøn Espeland maatte fremkaldes og tilspørges Om hand har faaed alt det af Ole Olsøn Staalne tilbage  eller om hand har noged meere at fordre hos ham som endnu ike er levered  Anders Olsøn Espeland Svarede: hand har faaed det alt tilbage igien  saa at indted derpaa er tilbage

  Hr: Fogden Hejberg begierede tings vidnet Slutted og sig in forma beskreven meddeelt saa snart skee kunde til videre Messures tagelse

Som blev Bevilged.

 

Derefter begierede Hr: Fogden Hejberg fremsadt for laug Retted og almuen til besvarelse  /: Frie Skydsen andgaaende :/  de samme Qvæstioner, som for Sartors Skibreede ere Protocollen tilførte, Hvortil blev svaret  saasom Til 1ste Svarede Joe, at det forholder sig saaLeedes som omspurt er.   Til 2det  3die og 4de Svarede og i aldt saaleedes som for forrige Skibreeder andført er, og Endelig  til 5te  at de ere villige til at betale  foruden den Skyds som paa dennem bliver Reparteret  eenhver Jordbrugende Mand 4 s til Hr: Fogden Hejberg aarlig for sin umage med Skydsens Repartition og incassation med de øvrige jndrettninger, naar hand dermed er fornøyed og tillige taker for den møye og umage Hr: Fogden sig for dem desandgaaende vil paatage  og hvilken jndrettning Frie Skydsens udbetaling andgaaende  de ike kand skiønne andet end vil blive til den Samtlige Skibreedes Almues fordeel og beste, da eenhver kommer til at bære lige udgift og byrde  den eene med den anden

  Hr: Fogden Hejberg igientog sit for Sartors Skibreede<til>førte og var fornøyed med Laug Rettes Svar paa de fremsatte qvæstioner

 

Derefter er fremlagt til Hr: Fogden Heybergs Reignskabs belæg til examination følgende Tingsvidner.   1.  Tings vidnet andgaaende om noged Fiskerie, i de her i Skibreedet befindende Laxse og Sille Vaager dette aar er falden hvoraf Skatt kunde betales?  Hvortil blev svaret Nej, at ej noged saadant Fiskerie her i Skibreedet dette aar er falden

 

1771: 19b

 

2.  Det Stoere Tings Vidne jndeholdende 16 Poster  hvortil blev svaret at det forholder sig i alt som næst forrige Aar uden nogen forandring  og forbeholder Sorenskriveren sig andgaaende den 9 & 10 qvæstion at give ved sine Dessignationer nærmere forklaring derom.   3.  Tingsvidnet andgaaende de her udj Skibreedet værende tvende Giestgivere  Hr: Lieutnant With og Joritz Lampe, om de befatter sig med anden Handel og Næring end deres blotte Giestgiverie?  Hvortil blev Svaret Nej  at de sig ikke med videre befatter.   4.  Restance Registeret over de ordinaire Skatter  saasom i afg: Cammer Raad og Foged Bildsøes betienings tiid  29 rdr 91 s:   til 1770 aars udgang 160 rdr 57 s.   Og for jndeværende Aar 464 rdr 81 s,   5.  Tingsvidnet andgaaende Consumptions  Famillie og Folke Skatten for aaret 1770 staar til Rest 18 rdr 24 s.   5.  Tingsvidnet over Extra Skattens betaling, da er alleene efter Laug Rettes og almuens attestation betalt paa dette Ting 11 rdr 72 s   og 7de  Odels Skatts Mandtalled som paa seeneste Sommer Ting er bleven examineret

 

            9.  Publiceret Eet Skiøde udstæd af Lars Larsøn Totland med de fleere til Anders Larsøn Gousereide paa 18 1/10 Marker Smør  6 1/30 Kande Malt i Gaarden Gousereide for 46 rdr  Dateret den 11te October 1771

            10.  Eet Dito udstæd af Hans Nielsøn Hopland med de Fleere til Peder Knudsøn Herland paa 1 Pund Smør og 20 Kander Malt i gaarden Herland for 70 rdr  Dateret 11te october 1771

            11.  Eet Ditto udstæd af Ole Olsøn Hofsdahl med de fleere til Ole Olsøn Frechoug paa 13 ½ Marker Smør og 4 ½ Kande Malt udj gaarden Yttre Giervig for 19 rdr 4 mrk 2 s:  Dat: 12te dto:

 

Derefter er udnævnt til laug Rette for næst andstundende Aar 1772 følgende nye Mænd  saasom  1. Johannes Arnesøn Siursetter,  2. Siur Andersøn Siursetter,  3. Ole Olsøn Gousereide,  4. Niels Larsøn Toscheim  5. Jver Johannesøn Hopland,  6. Halvor Siursøn Ryland  7. Johannes Pedersøn Bøchisvold,  8. Guttorm Carlsøn Schotsund  som alle jnden næste nye aar haver at aflegge deres Laug Rettes Eed  og siden tilkommende aar saa vel ved de ordinaire som Extra Retter og andre andbefalede Forrettninger efter tilsigelse møder tilstæde

 

Og da jngen efter trende ganges udraab jndfant sig som videre for Sage tinged havde at Forrette, er samme for denne Sinde ophæved

 

1771: 20

 

 

 

Høste Tinget for Herløe Skibreede 1771.

Anno 1771  den 14de October, Er Retten sadt og betiendt paa Ting stædet Alverstrømmen i Ahlenfiths Skibreede, udj Hr: Sorenskriver Henrich Garmanns Svagheds forfald af hands Eedtagne Fuldmægtig Hans Lessøe  overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg, Til eet aldmindelig Høste  Skatte og Sage Tings holdelse for Herløe Skibreedes almue, og var da tilstæde til Rettens medbetiening de samme Aatte Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Sommer Tinget vare tilstæde og Protocollen Speciel ere tilførte, undtagen i stæden for Knud Schiellanger som død  sad nu Christian Olsøn Fløxsand,

 

Hvorda!

Først blev Publiceret allerunderdanigst dee for forrige Skibreeder Bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste Forordninger  og dernæst andre Høye Øvrigheds ordre, og hvorefter jndkom fra almuen till Publication efterfølgende Documenter

            1.  Eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Hesdahl efter afdøde Malene Johannesdatter den 30te Martj 1771

            2.  Eet Ditto Forretted paa samme Gaard den 30te Martj 1771 efter afdøde Halsteen Johannesøn

            3.  Eet Ditto Forretted paa Gaarden Dahle efter afdøde Jngebor Johannesdatter, samme dags Dato

            4.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Krigs Raad Korn til Jacob Andersøn paa 20 M/arke/r Smør i Gaarden Tveiten  forefindes Dateret den 8de Martj 1771

            5.  Een Ditto udstæd af Dito til Arne Aschildsen Ravnanger paa 27 M/arke/r Smør i Gaarden Ravnanger  Dateret 16de Februarii 1771

            6.  Een Dito udstæd af Dito til Jver Jversøn paa 18 Marker Smør  ¼ Huud og 12 Kander Malt i Gaarden Frommereide  Dat: 20de September 1771

            7.  Een Dito udstæd af Dito til Ole Jensøn paa 18 Marker Smør  ¼ Tønde Malt i Gaarden Tveit  Dateret 2de Januarii 1771

  Med hvilke originale Bøgsel Sædler fulte een Ligelydende Reverse

            8.  aflyst een Obligation udstæd af Enken Gudve Andersdatter Jden til Hr: Bergendahl paa Capital 150 rdr mod Pant udj Gaarden Jden  1 Pund 19 5/7 Marker Smør  Dateret 13de october 1768 og tinglyst den 18de Maij 1769, som nu er betalt og derfore Mortificeres

            9.  aflyst een Dito udstæd af Ole Johannesøn Dahle til Anders Aschildsen Reistad  Dat: 18de october 1754 og tinglyst den samme dato  paa Capital 41 rdr 3 mrk mod Pant udj gaarden Dahle  2 Pund 10 ½ Smør  og er samme efter qvitering jndfried og derfore Mortificeres

            10.  Een obligation ting lyst, udstæd af Siur Torgiersøn Jden til Hr: Bergendahl paa Capital 150 rdr mod Pant udj gaarden Jden  Dateret 14de october 1771

            11.  tinglyst Een Constitution udstæd af Høyvelbaarne Hr: Stiftbefalingsmand Pettersen til Hans Lessøe, paa at

 

1771: 20b

 

Være Constitueret Sorenskriver udj Nordhorlehn i afdøde Sorenskriver Henrich Garmanns Stæd jndtil een virkelig Sorenskriver Beskiked Vorder  Dateret 15de October 1771

 

Derefter fremstoed for Retten Jacob Rasmussøn Oen og andmeldede at Enken Marthe Michelsdatter, som har været gift med Comparentens Søn Michel Jacobsøn  med den Spedalske *Sygge er behefted  efter herved fremlagde attest af 24de Septr: 1771, og da hun jndted er Ejende til at bestride de omkostninger som vil medgaae til hendes jndlemmelse i Hospitalet, udbad hand sig af Laug Retted og almuen Tings vidne desandgaaende

  Hvortil Laug Retted og almuen svarede at den omspurte Martha Michelsdatter indted er Ejende til de fornødne omkostningers bestridelse  hendes *Hilsen (Helse) andgaaende

  Comparenten Jacob Rasmussøn begierede det passerede i Tings vidne form beskreven meddeelt  som blev bevilged

 

Hr: Fogden Hejberg tilkiendegav at have med mundtlig Stevnemaal efter andmeldelse for ham Ladet jndstevne Elling Rasmussøn Giertaas for begangne overfald og Slagsmaal paa Ole Arvesøn Sættre  derom at andhøre Vidner og lide Dom til Bøders udreedelse og Processens omkostningers erstatning  Til Vidner er under Lovens Faldsmaal jndkaldet Erich Siursøn, Peder Siursøn og Martha Olsdatter, alle opholdende sig paa Pladsen Kalvetræet under Hopsgaard,

  Actor vilde formode at de jndstevnte Møder, men i manglende fald havde hand Stevne Vidnerne Lensmanden Mons Schiellanger og Hermann Tollefsøn Schiellanger tilstæde for at afhiemle Stevnemaaled

  Fogden andmelte ogsaa at hand til Vedermæhle havde jndkaldet Ole Arvessøn Sættre

  Samtlige de jndstevnte bleve paaraabte men jngen mødte tilstæde, thi er jndvarslingen af forbemelte Stevne Vidner afhiemled.

  Fogden begierede saavel Parter som Vidner forelagt laug dag til næste ting

Eragted

  Jndstevnte men ej denne sinde tilstædemødende Elling Rasmussøn Giertaas og Ole Arvesen Sættre gives laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare, ligesom og Vidnerne Erich Siursøn, Peder Siursøn og Martha Olsdatter under lovens Faldsmaal forelægges, samme tiid at møde og Provemaal i Sagen at aflegge

 

Gudmund Jansøn Hielmen derefter fremstoed for Retten paa sin Moder Malene Clemmetsdatters Veigne og til kiendegav at hun til dette Ting med mundtlig varsel

 

1771: 21

 

Haver ladet jndkalde Niels Nielsøn Hielmen for Resterende Landskyld af eendeel Jordegods i gaarden Hielmen for 5 aar  des angaaende at lide Dom i Hoved Sag og omkostninger

  Contra Parten Niels Nielsøn Hielmen blev paaraabt  men ingen mødte tilstæde  thi er jndvarslingen af forbemelte Stevne Vidner afhiemled

  Comparenten Gudmund Jansøn Hielmen derefter begierede udeblevne Laug daged til næste ting, ligesom hand og erklærede, at den paastevnte aarlige Landskyld med Fløtning og 3die tage er 7 mrk 2 s

Eragted

  Jndstevnte Niels Nielsøn Hielmen gives Laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Hr: Fogden Hejberg gav tilkiende at have med mundtlig Kald og Varsel Ladet jndstevne Mathias Mathiasøn Myrtvedt, at høre det een hos ham passeret jndførsels Forrettning udj 15 Marker Smør skyld i hans Ejende gaard Myrtvedt for Resterende Kongelige ordinaire Skatter pro Anno 1768, 1769 og *1769 (1770) ved dom vorder stadfæsted og denne skyld udj gaarden tildømt Hans Kongelig Mayestett som Ejendom for samme aars Skatter og denne Processes omkostninger

  Fogden begierede den jndstevnte paaraabt  og i mangel af møede hafde Stevne Vidnerne Haaver Olssøn Espetvedt og Stephen Olsøn Haatuft tilstæde for at afhiemle Stevnemaalet.

  Jndstevnte Mathias Myhrtvedt blev paaraabt  men hverken hand eller nogen paa hans Veigne mødte med tilsvar.

  Hr: Fogden Hejberg  som merkede at det eene Stevne Vidne her fra Tinged var afreist  hvilked var ham aldeeles ubekiendt førrend nu da Sagen var inCammineret  Reserverede sig Lovlig Rett og tiltale mod dette Stevne Vidne fordie hand saa modvillig og forsættlig nu har forspilt til dette ting det Søgemaal som Fogden paa Embeds veigne havde andlagt  jmidlertiid begierede Fogden at det eene nu tilstædeværende Stevne Vidne Haaver Espetvedt maatte fremkaldes og afhiemle Stevnemaaled, og det andet Stevne Vidne  Stephen Haatuft  at forelægges Laug dag under Lovens Faldsmaal til næste Sommer ting at møde  for ligeledes at afhiemle Stevnemaaled, og Fremlagde Fogden til beviis for Søgemaaled den hos Mathias Myrtvedt Passerede Jndførsels Forrettning, hvorefter Jndvarslingen af det mødende Stevne Vidne Haaver Espetvedt blev afhiemled  og dernæst

Eragted

  Det udeblevne Stevne Vidne Stephen Haatuft forelægges under Lovens Faldsmaal til næste Sommer ting at møde til jndvarslingens afhiemling

 

1771: 21b

 

 

Hr: Fogden Hejberg  i andleedning af de i Hans allerunderdanigst aflagde Reignskab udsadte Andteignelser, betreffende dend ved Gaarden Nodenes afvigte høst fundne Hval Fisk, begierede Laug Retted og almuen tilspurt følgende Poster.   1mo  Om der ikke i den tiid medens Hval Fisken var beliggende ved Nodenes  jndtraf eet meged haart og stormende uvejr.   2do  Om det ike desformedelst var een høy nødvendighed at Fisken med liner og touger maatte belægges  paa det den ej skulde slides løs og drive bort, samt om det ike ligeleedes var høyst fornøden at der af Folk blev holt vagt over den baade Natt og dag   3tio  Om det ike er Laug Retted og almuen bekiendt at de 9 Biergere  som ej blev tilkiendt Findings Spek af Hvalen, Rigtig af Fogden blev betalt her paa Tinget 6 rdr, for deres umage med at bierge Hvalen, og for slit og erlidte Skade paa liner og Touger, samt om ike det er holt vagt over Hvalen  som var 3 Mand hver dag og ligesaa mange om Natten, ligeleedes af Fogden blev betalt 20 s hver Mand for dagen og ligesaa meged for Natten   4to  Om ike den dag, da Fogden Reiste ud til Nodenes for at Besigte Hvalen, var saa sterk storm at hand ej med mindre end 6 Mand kunde være hiulpen i Sky{t}ds naar hand skulde kunde fremkomme, da der end og samme tiid hand var paa stoere Fiorden  Kuld seilede een Baad!   5.  Om det ike havde afskræked de faae liebhabere her fandtes til Hvalen, i fald Conditionerne, hvorefter Hvalen blev Solgt, havde blevet saaleedes jndretted at Kiøberne foruden Kiøbe Summen skulde betale alle omkostningerne af samme?  Hvortil blev svaret  saasom til 1ste:  Joe  at det forholder sig i Sandhed som omspurt er.   Til 2de Svarede Joe  at det var den største fornødenhed ej alleene at den omspurte Hval Fisk med liner og touger blev belagt  men end og at der over den blev holdet vagt for at forebygge een større Skade som deraf kunde flyde, i fald Fisken skulde have slittes løs og kommed bort.   Til 3de Svarede Joe  at det forholder sig i eet og alt som Spørsmaaled jndeholder

 

1771: 22

 

Til 4de Svarede Joe  at Hr: Fogden ej med mindre end den omspurte Skyds kunde fremkomme, ligesom det og er een Sandhed at samme tiid kuldseilede een Baad  hvoraf een Mand blev død og borte og 2 Mand af andre biergede.   Til 5te Svarede Joe  at ligesom det er een Sandhed at ved den over Hvalen holte auction ey jndfandt sig meere end een 2 a 3 Kiøbere som paa samme giorde bud, saa vilde det og havde afskræked Kiøberne i fald bekostningerne i Conditionerne skulde have væred jndroked

  Hr: Fogden Hejberg begierede det passerede vedbørlig beskreven  som blev bevilged

 

12.  Tinglyst Een Fredlysning udstæd af Hr: Fogden Hejberg andgaaende Herløe Gaards tilliggende Herligheders fredelse  Dateret 16de october 1771.

            13.  aflyst een Obligation udstæd af Lars Andersen  Mons Olsen  Johannes Monsøn samt Anders Monsøn Niaatvedt paa Capital 196 rdr mod Pant i Alversunds Kirke med underliggende Jordegods,  Dateret 13de october 1769 og tinglyst den 14de Ditto  som nu er indfried og derfore Mortificeres

 

Hr: Fogden Hejberg derefter begierede for laug Retted og den Tingsøgende almue fremsadt til besvarelse de for Sartors Skibreedes almue Protocollen tilførte Qvæstioner  Frie Skydsen betreffende,  Hvortil i eet og alt blev Svaret som for Sartors og Ahlenfits Skibreede andført er.

 

            14.  Tinglyst Eet Auctions Skiøde udstæd af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe til Sr: Ryssel paa een anpart i Gaarden Gustad  skyldende 2 Pund 6 Marker Smør  for 89 rdr  Dateret 16de october 1771

            15.  Eet Skiøde udstæd af Sr: Ryssel til Lars Andersøn paa 2 Pund 6 Marker Smør i Gaarden Goustad for 98 rdr,  Dat: 14de octr: 1771

            16.  Eet Ditto udstæd af Ole Johannesøn Dahle til hans Søn Johannes Olsøn paa 1 Pund 5 ¼ Marker Smør i Gaarden Dahle for 45 rdr  Dateret 16de october 1771

            17.  Een Obligation udstæd af Lars Niaatvedt til Lars Andersøn Hopland paa Capital 86 rdr, mod Pant i gaarden Niaatvedt  1 Pund 18 Marker Smør  og andpart i Alversunds Kirke,  Dateret 16de October 1771.

            18.  Eet Skiøde udstæd af Enken Anne Larsdatter Hesdahl med de fleere til Johannes Halsteensøn paa 1 Pund 12 Marker Smør og 1/3 Faar i Gaarden Hesdahl for 32 rdr,  Dat: 11 Maij 1771

 

Derefter er fremlagt til examination følgende Tings vidner Til Hr: Fogden Hejbergs Reignskabs belæg  saasom 1.  Tingsvidnet andgaaende om noged Fiskerie i de her i Skibreedet værende Laxse eller Sille Vaager dette aar er falden, Hvoraf Skatt kunde betales  hvortil blev svaret Nej, at ej noged saadant Fiskerie er falden

 

1771: 22b

 

2.  det store Tingsvidne jndeholdende 16 Poster  hvortil blev Svaret at det forholder sig som forrige Aaringer uden nogen Forandring, undtagen at til 6te qvæstion blev svaret at Blomvaagen i aar udgaaer som Giestgiver Stæd  ligesom og Sorenskriveren forbeholdt sig ved udstædende Dessignationer jhenseende til den 9 & 10 Post at give nøyere forklaring.   3.  Restancen over dee Ordinaire Skatter  saasom i Cammer Raad og Foged Bildsøes betienings tiid  43 rdr 5 mrk 8 s,   fra 1766 til 1770 aars udgang  276 rdr 5 mrk 12 s,   og for 1771 i alt 532 rdr 4 mrk 5 s.   4.  Restancen Over Consumption  Famillie og Folke Skatten til 1770, efter Decission  7 rdr 28 s  og aparte 58 rdr 84 s,   Restancen over Extra Skatten dette aar  da er jndted paa dette ting i saa maade betalt, men almuen undskylder sig med u{videnhed}formuenhed til sam/m/es betaling   5.  Odels Skatts Mandtalled som ved seeneste Sommer Ting er examineret

 

Derefter er til Laug Rette for næstandstundende Aar 1771 udnævnt og andordnet følgende nye Mænd  1. Ole Olsøn Hielmen,  2. Ole Anbiørnsøn Schiold,  3. Johannes Lassesøn Gielstad,  5. Hermand Tollefsøn Schiellanger,  5. Mons Magnesøn Huusebøe,  6. Peder Siursøn Huusebøe,  7. Ole Olsøn Goustad  og 8de  Henrich Hansøn Molde Klev.

 

Og da jngen jndfandt sig som videre for Sage Tinget havde at forrette  er samme Slutted og ophæved

 

 

 

Høste Tinget for Radøe Skibreede 1771.

Anno 1771  den 16de October  Er Retten sadt paa Ting stædet Alverstrømmen, af den udj Nordhorlehn ved Salig Sorenskriver Henrich Garmanns dødelige afgang Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe, Til eet aldmindelig Høste  Skatte og Sage Tings holdelse for Radøe Skibreedes almue  overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg og de samme 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Høste tinget vare udnævnte og Sommer tinged Retten bievaanede og Protocollen ere tilførte,

 

Hvorda!

Først blev allerunderdanigst læst de for forrige Skibreeders almue bekiendtgiorde Kongelige Forordninger og andre Høye Øvrigheds Ordre, og hvorefter jndkom fra almuen til Publication følgende documenter

            1.  Eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Dalland i Radøe Skibreede efter afdøde Jnger Rasmusdatter den 22de Junii 1771  vide Pandte Protocollen Folio      .

            2.  Eet Skiøde udstæd af Michel Hansøn Jndre Tougle til Hans Michelsøn paa 18 Marker Smør og 12 Kander Malt i gaarden Jndre Tougle for 33 rdr  Dateret 15de Maij 1771.

            3.  Eet Dito udstæd af Erich Johannesøn Boge til hans Søn Lars Johannesøn paa 18 Marker Smør og 12 Kander Malt i gaarden Boge for 56 rdr  Dateret 17de Maij 1771.

            4.  Eet Auctions Skiøde udstæd til Ole Simmonsøn Yttre Sæbøe paa 9 9/10 Marker Smør  4 2/5 Kande Malt og 2 1/5 skilling i Penge For 24 rdr

 

1771: 23

 

J Gaarden Yttre Sæbøe,  Dateret 13de Junii 1771

            5.  Een Obligation udstæd af Ole Simmonsøn Yttre Sæbøe til Hans Olsøn Jndre Sæbøe paa Capital 17 rdr 4 mrk 8 s, jmod Pant i næstforestaaende Ejendom i Yttre Sæbøe, er Dateret den 13de Maij 1771

            6.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Sr: Jan Frøchen til Willum Rasmussøn paa ½ Løb Smør og 15 Kander Malt i den gaard Ascheland  Dateret 12te october 1771

            7.  Een Dito udstæd af Sogne Præsten Hr: Willum Friman til Arne Erichsøn paa ½ Løb Smør og ½ Faar i gaarden Fruetougle,  Dateret 12te october 1771

  Med hvilke Bøgsel Sædler fulte Ligelydende Reverser

            8.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Consul Wallace til Niels Jonsøn paa 18 Marker Smør og 6 Kander Malt udj gaarden Marøen  Dateret 23de augustj 1771,  med hvilken fuldte ligelydende Reverse Bøgsel Sæddel

            9.  Eet Deele Brev udstæd af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe over 8 Marker Smør  4 Kander Malt udj gaarden Qvidsteen  afdøde Karie Aamundsdatters Stervboe tilhørende  Dateret 17de october 1771

            10.  Aflyst een Obligation udstæd af Elling Østensøn Fluedahl til Hr: Sorenskriver Johan Garmann paa Capital 60 rdr mod Pant i gaarden Schintvedt  1 Løb 6 M/arker Smør i Skatte Skyld,  Dat: 3die December 1767 og tinglyst den 26de Maij 1768  som nu er indfried

            11.  Een Bøgsel Sæddel Ting lyst  udstæd af Hr: Consul Wallace til Bottel Magnesøn paa 15 Marker Smør og 5 Kander Malt i Gaarden Marøen,  Dateret 16de october 1771,  med hvilken Bøgsel Sæddel fulte een ligelydende Reverse

            12.  Eet Gave Brev udstæd af Peder Christensøn Helle til hans Hustrue Karie Størchsdatter paa Capital 100 rdr  Dateret 19de october 1771

            13.  Een Contract opretted jmellem Lensmand Knud Olsvold {og} \for/ Karie Knudsdatter med Gregorius Nordanger andgaaende bemelte Enkes Leve brød  af samme dags dato,

 

Hr: Fogden Hejberg begierede de for Sartor  Alenfits og Herløe Skibreede  \Frie/ Skydsen andgaaende fremsatte Spørsmaale dette Skibreedes fremsatt til besvarelse, Hvortil i alt af laug Retted og almuen blev gived saadant Svar som af Sartors  Ahlenfits og Herløe Skibreeder gived er

 

Derefter er i Rette taged Hr: Consul Wallaces Sag mod Michel Erichsøn Qvalem  som ike mødte tilstæde  thi er samme efter Citantens forlangende udsatt til næst holdende Sommer ting

 

Derefter er examineret til Hr: Fogden Hejbergs Reignskabs belæg følgende Tings vidner   1.  Om noged Fiskerie udj de her i Skibreedet befindende Laxse og Sille Vaager dette aar er falden hvoraf Skatt kunde betales, Hvortil blev Svaret Nej!   2.  det Stoere Tingsvidne jndeholdende 16de Poster, hvortil blev svaret at det forholder sig i alt som forrige Aaringer uden nogen Forandring, dog forbeholdt Sorenskriveren sig

 

1771: 23b

 

Andgaaende den 9de og 10 Post ved sine udstædende Dessignationer at give nærmere forklaring   3de  den ordinaire Skatte Restance  saasom i Cammer Raad og Foged Bildsøes Betieningstiid  3 rdr 4 s.   Fra 1766 til 1770 aars udgang  81 rdr 4 mrk 7 s   og for jndeværende aar 598 rdr 1 mrk 2 s,   4.  Tingsvidnet andgaaende den her i Skibreedet til Restance staaende Procento Skatt  som beløber sig i alt 43 rdr 21 s,   5.  Tingsvidne betreffende jndestaaende Consumption og Famillie samt Folke Skatt til 1770 aars udgang  som er 3 rdr 92 s   6.  Tingsvidnet Over Resterende Extra Skatt for dette aar, da erklærede laug Retted og almuen at ej noged paa dette Ting deraf er betalt   ligesom og de ordinaire Skatte Restancer blev udisputeret   7.  Odels Skatts Mandtalled som paa næstforrige ting er bleven examineret og undersøgt

 

Derefter er til Laug Rettes Medbetiening for næst andstundende aar 1772, udnævnt og andordnet følgende nye Mænd  saasom.  1. Hans Halvorsøn Qvidsteen  2. Jens Christiansøn Woxtougle,  3. Jver Olsøn øvre Manger   4. Mathias Jacobsøn Herland,  5. Jon Michelsøn Haaland  6. Knud Olsøn Willanger,  7. Michel Rasmussøn Miøs  og 8de  Ole Bertelsøn Jnstebøe

 

Og da jngen Jndfandt sig som viidere for Sage Tinget efter paaraab havde at forrette  er samme Slutted og for denne Sinde ophæved

 

 

 

Høste Tinget for Guulens Skibreede 1771.

Anno 1771  den 21de October, Er Retten satt og administreret paa Tingstædet Schierjehavn i Guulens Skibreede til eet aldmindelig Høste  Skatte og Sage tings holdelse for Guulens Skibreedes almue, af Hans Lessøe  som efter deres Høyvelbaarenheds Hr: Stiftbefalings Mand Pettersens Resolution af 15de october Sidst er Constitueret til Nordhorlehns Sorenskriver Embede at administrere jndtil een virkelig Sorenskriver af hans Kongelig Mayestett allernaadigst vorder jndsatt, og var da overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg og de samme 8te Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Sommer Tinget vare tilstæde og forhen Protocollen ere tilførte.

 

Hvorda!

Blev allerunderdanigst læst de for forrige Skibreeder bekiendtgiorde Kongelig allernaadigste Forordninger  og dernæst andre Høye Øvrigheds ordre, og hvorefter jndkom fra almuen til Publication følgende Documenter

            1.  Eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Svaberge den 31te augustj 1771, efter afdøde Giertrud Pedersdatter

            2.  Eet Skiøde udstæd af Enken Madamme Jngebor Sommer till Jver Andersøn Nyehammer paa Een Huuse Vaaning paa Pladset Nyehammer for 10 rdr  Dateret 22de Maij 1771

 

1771: 24

 

            3.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Enken Madamme Sommer til Ole Jonsøn Næs paa ½ løb Smør i gaarden Berge  Dateret 8de Maji 1771.

            4.  Een ditto udstæd af Hr: Provsten Hans Mossin til Daniel Jversøn paa 1 Pund Smør i gaarden Reichnes  Dat: 5te Junii 1771

            5.  Een Dito udstæd {af} \til/ Madamme Sommer af Hr: Provsten Dressing paa een Plads Fonnevig med dee fleere stæder og strækninger.  Dateret 29de Juli 1771

  Med hvilke Bøgsel Sædler fulte Ligelydende Reverser

            6.  Eet Skiøde udstæd af Elling Olsøn Yttre Mithun til hands Søn Jon Ellingsøn paa 1 Pund 21 Marker Smør Skatte Skyld  og i Landskyld 1 Pund 12 Marker Smør  og 1 Mæhle Malt  i gaarden Yttre Mithun for 72 rdr 18 s:  Dat: 22de october 1771

            7.  Een Obligation udstæd af Jon Ellingsøn til hans Fader Elling Mithun paa Capital 72 rdr 18 s. mod Pant i forbemelte Gods  Dateret samme dags Dato

            8.  Eet Skiøde udstæd af Rasmus Aslachsøn Nordahl til Jetmund Jonsøn Oppedahl paa 12 Marker Smør i øvre Oppedahl for 14 rdr  Dateret dito dato

 

Derefter fremstoed for Retten opsidderne paa Yttre Mithun  Elling Olsøn og Jørgen Olsøn  som bruger udj bemelte gaard Yttre Mithun  af Matricul Nummer 43.  den første  Skatte Skyld 1 Pund 21 Marker Smør  og den sidste 22 ½ Marker Smør  og andmeldede at i afvigte aar 1770, opkom paa Gaarden Yttre Mithun een ulykelig Ildsvaade, hvorved blev lagt i aske  saasom hos Elling Olsøn  3de Stue vaaninger, 1 Boe med lem over, 1 Jld huus, og 1 Floer,  og hos Jørgen Olsøn  2de Stuer, 1 Jld huus, 1 Boe med Loft over  og 1 Skikue, hvorved og deres Løsøre Effecter opbrendte og de sadt i meged Kummerlige omstendigheder.

  Og begierede Comparenterne Laug Retteds og almuens Svar andgaaende om det sig ej saaleedes forholder som omspurt er  Hvortil blev svared Joe, at det er desværre saa i Sandhed som anddraged er, at den ulykelige Jlds vaade den omspurte tiid paa yttre Mitthun opkom og lagde i aske de Huuser som de brandlidende haver andmeldet  og hvorved dem tillige blev berøved de beste af deres Ejendeele,

  Elling og Jørgen Mithun begierede herom eet Lovskiked Tingsvidne beskreven meddeelt

Som blev Bevilget

 

Thor Olsøn Norguulen derefter fremstoed og andmeldede at Pigen Sirie Hansdatter med den beklagelige Spedalske Sygdom er behefted og indted haver at bestride de omkostninger med som vil medgaae til hendes jndlemmelse i Hospitalet enten for 1ste eller 2de Termin, thi begierede hand Laug Rettes og den tilstædeværende Almues Svar, om det sig ike saaleedes forholder som omspurt er, hvortil blev Svaret at de ere Vidende ej alleene at Sirie Hansdatter med Spedalske Sygge er behæfted  men end og at hun ej det ringeste er Ejende til hendes indlemmelse i Hospitalet

  Thor Norguulen begierede herom eet lovlig tingsvidne, Som blev bevilged

 

1771: 24b

 

 

Sr: Gabriel Jæger  boende paa Gastgiver Stædet Schierjehavn  fremstoed for Retten og jndgav sin skriftlige forfattede Stevning Dateret 14de September 1771, hvorved Er jndstevnt Hans Gietmundsøn Lie, fordie hand paa een egenraadig maade har frataged Citanten Lands Lod af eendeel Sild som er Kasted udj Litle Sundet  Gaarden Wasvigen  Citanten tilhørende  underliggende  des andgaaende at føre Vidner og lide dom efter Stevningens nærmere formeld  som blev oplæst og er saaleedes lydende  Saa andmeldede og Citanten at have Ladet jndkalde som vidner under Lovens Faldsmaal Ole Pedersen og Ole Andersen Wasvigen, Citanten vilde ellers formode at saavel den jndstevnte som Vidnerne møder tilstæde  thi i manglende fald havde hand tilstæde dee brugte Stevne Vidnerne Lensmand Hans Henrichsbøe og Bertel Corneliusøn Fonden til sammes afhiemling

  Contra Parten Hans Gietmundsøn Lie blev paaraabt  men hverken hand eller nogen paa hans veigne mødte med tilsvar, af Vidnerne mødte Ole Pedersøn Wasvigen  men Ole *Pedersen lod andmelde Svagheds forfald som hindrer hands møde nærværende tiid, thi fremstoede de forbemelte Stevne Vidner og afhiemlede Stevningens og jndvarslingens Lovlige forkyndelse under Eed saavidt de udeblevne betreffer

  Citanten Jæger begierede det mødende Vidne Eedfæsted og afhørt  derpaa fremstoed

            Vidnet Ole Pedersøn Wasvigen  for hvem Eedens forklaring af lovbogen blev oplæst og hand formaned til Sandheds vedblivelse og at vogte sig for MeenEed, hvorom hand og giorde Løfte  derefter begierede Citanten Vidnet tilspurt  om hand ike Var tilstæde den 5te Augustj Sidstleeden og hørte og Saae at jndstevnte Hans Gietmundsøn Lie kom til Litle Sundet og med magt paastoed Landslod af den der kastede Sild  og hvad der videre samme tiid passerede   Svarede Joe  at den omspurte tiid kom Hans Gietmundsen Lie til Litle Sundet tvende gange og med magt paastoed Lands lod af eendeel der Kasted Sild, og da hand den første gang ike fik noged j saa maade  kom hand igien og paastoed Lands lod  og da Citanten forestilte ham at hand ike tilkom Landslod  tog hand den dog med magt  nemlig 8te Kurver Sild, hvorpaa Citanten alleene bad de nærværende drages til minde hvad passeret var  og derpaa Reiste hiem igien, sigende tillige at hand der indted havde at giøre, naar Hans Lie vilde selv tage sig til rette, det hand dog ike tilkom?

 

1771: 25

 

2de  begierede Citanten Vidnet tilspurt. Om Vidnet kand erjndre til hvem Landslod er betalt og erbragt saavel i hands som Faders tiid af den Fisk eller Sild som er Kasted i Litle Sundet eller Tuevaagen?  Svarede, at Vidnet har beboed Gaarden Wasvig een 28 aar  og er henimod 50 aar gammel, og i ald den tiid baade mens Vidned og hans Fader har beboed Gaarden Wasvigen er landslodden af hvad slags Fisk som er Kasted i Litle Sundet og Tuvigen stedse erlagt til Wasvigens Ejere og opsiddere  uden at Lie Ejere og beboere enten haver fordret eller faaed deraf ringeste deel. derefter er Vidnet afskeediged

  Citanten derefter begierede de udeblevne Laug daged til næste Sommer ting

Foravskeediget

  Jndstevnte men ej denne sinde tilstædemødende Contra Part Hans Gietmundsøn Lie gives Laug dag till næste Sommer ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare, ligesom og Vidnet Ole Andersøn under lovens Faldsmaal forelegges til samme tiid at Comparere tilstæde til Provemaals aflæg.

 

Madamme Ingebor Sommer  forrige Sogne Præst till Evindvigs Kalds Efterleverske, lod andmelde at hun til dette ting med mundtlig Varsel haver ladet jndstevne Endre Bertelsøn Kiellevold for Resterende Kongelige ordinaire Skatter for Aarene 1765 og 1767  saasom for aaret 1765  1 rdr 5 mrk 8 s  og for 1767  4 rdr 1 mrk 8 s  tilsammen 6 rdr 1 mrk  desandgaaende at lide Dom i hoved Sag og omkostninger

  Jndstevnte Endre Bertelsøn Kiellevold blev paaraabt men mødte ikke tilstæde, thi fremstode de brugte Stevne Vidner Lensmand Hans Henrichsbøe og Bertel Fonden og afhiemlede jndvarslingens Lovlige forkyndelse under Eed.

  derefter

Eragted

  Jndstevnte Endre Bertelsøn Kiellevold gives laugdag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

 

            9.  Publiceret Eet Skiøde udstæd af Hr: Sorenskriver Garmann til Hr: Capitain Niels Dahl og Broder Henning Frimann Dahl paa 1 Pund Smør i Gaarden Hatlevigen for 74 rdr  Dateret 6te Julii 1771

            10.  Eet Dito udstæd af Dito til Dito paa 1 Løb 18 Marker Smør i gaarden Høevigen for 146 rdr  af samme Dato

            11.  Eet Dito udstæd af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe til Sr: Danchert Danchertsen Hejberg paa 2 Pund Fisk i gaarden Kogsøen for 47 Rxd 3 mrk  Dat: 22de octobr: 1771

            12.  Eet ditto udstæd af Dito til Dito paa 2 Pund Smør i Gaarden

 

1771: 25b

 

Undahl for 47 rdr  af samme dags Dato.

            13.  Eet Dito af Dito til Dito paa 1 Pund Smør i Gaarden Sællevaag for 13 rdr,  af samme dags Dato

            14.  Eet Dito til Dito paa ½ Løb Smør i Gaarden Myhren for 20 rdr 2 mrk  af Dato som forrige

            15.  Eet Dito til Sr: Stephen Barchlaj paa 1 ½ Vaag Fisk i gaarden Qværsøen for 95 rdr  af Dito Dato

            16.  Eet Dito udstæd til Mogens Torchildsen paa ½ Løb Smør i gaarden Lund for 33 rdr 3 mrk  af Dato som forrige

            17.  Eet Dito til Daniel Jensøn paa ½ Løb Smør i bemeldte gaard Lund for 33 rdr 3 mrk  af Dito Dato

            18.  Eet Dito til Anders Arnbiørnsøn (Ambiørnsøn?) paa 1 Pund 6 Marker Smør i Gaarden Røed for 28 rdr 1 mrk 8 s  dito dato

            19.  Eet Dito til Peder Hansøn paa 1 Pund 6 Marker Smør i gaarden bemelte Røed for 28 rdr 1 mrk 8 s,  dito dato

            20.  Eet Skiøde udstæd af Sr: D: Hejberg paa 2 Pund Fisk i Gaarden Kogsøen til Johannes Ottesøn for 80 rdr  af samme dags dato

            21.  Eet Dito til Rasmus Rasmussøn udstæd af Lars Stephensøn Lille Matre paa 12 Marker Smør og 1/6 Faar i gaarden Lille Matre for 10 rdr  af Dito Dato

            22.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Sr: D: D: Hejberg til Niels Knudsen Højvig paa ½ Løb Smør i Gaarden Søre Molde for  (ope rum)   Dateret 16 Martj 1771

            23.  Een ditto udstæd af Hr: Magister Ludvig Daae til Jetmund Jonsøn paa 18 Marker Smør og ¼ Tønde Malt i gaarden Riisnes  Dat: 2de Januarii 1771

 

Hr: Fogden Hejberg begierede almuen og Laug Retted fremsatt til besvarelse de samme Spørsmaale  frie Skydsen andgaaende  som for forrige Skibreeder ere fremsatte og besvarede. Hvortil de i eet og alt Svarede eensstemmende med Sartors Skibreedes almue, og at de ere meged vel fornøyede med den proponerede jndrettning Frie skydsen betreffende, ligesom de ere villig til ej alleene at betale frie Skydsen efter Repartition  men end og gierne vil erlægge til Hr: Fogden Hejberg hver Jordbrugende Mand 4 s, og taker til for saadan Hr: Fogdens møye for dem herudjnden

 

Bottel Halvorsøn Aarchnes som Formynder for Hans Nielsøn Grindem  andviiste 30 rdr som er bemelte hans Myndtling tilhørende og i Fæderne arv tilfalden, j fald nogen samme mod Sufficant pant i Jordegods og 5 proCento Renters Svarelse skulde behøve, Men da jngen efter paaraab jndfant sig der sam/m/e behøvede, er Pengene Formynderen under Rettens forseigling tilbageleveret

 

            24.  Tinglyst Eet Auctions Skiøde udstæd af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe til Hr: Danchert Hejberg paa 18 Marker Fisk udj Nore Glavæhr for 16 rdr 5 mrk,  Dat: 22de october 1771

            25.  Eet Dito til Dito paa ½ løb Smør i gaarden Nedre Berge   og 4 2/7 Marker Smør i ødegaarden øvre Berge  tilsammen for 37 rdr 1 mrk  af sam/m/e dato

 

1771: 26

 

            26.  Eet Dito til Dito paa 1 løb Smør i Gaarden Søre Molde for 39 rdr  Dateret 20de october 1771

            27.  Eet Dito til Dito paa ½ løb Smør i gaarden Store Watzøen for 20 rdr 1 mrk 8 s,  af samme dags dato

            28.  Eet Dito til Dito paa 2 Løber Smør i Gaarden Kiellevold   og i øvre Berges øde gaard 8 4/7 Marker Smør  tilsammen for 63 rdr,  af Dito Dato

            29.  Eet Skifte Brev forretted i Store Sandvigen i Arne Skibreede efter Salig Sorenskriver Johan Garmann  Vid: Pante bogen

 

Derefter er fremlagt til examination til Hr: Fogden Hejbergs Reignskabs belæg følgende Tingsvidner, saasom  1.  Tings Vidnet andgaaende om noget i dee her i Skibreedet værende Laxse og Sille Vaager dette aar er falden Hvoraf Skatt kunde betales?  Hvortil af Laug Retted og almuen blev svaret Nej, at ej noged saadant Fiskerie i de omspurte Laxse eller Sille Vaager dette Aar er falden   2do  Det Store tingsvidne jndeholdende 16 Poster, Hvortil blev svaret at det forholder sig i dette som forrige Aaringer i alt uden nogen forandring, dog forbeholt Sorenskriveren sig ihenseende den 9de og 10de Post at give nærmere oplysning ved udstædende Dessignationer   3die  Tingsvidnet betreffende aftags Gaardene i dette Skibreede  om nogen af dem saaleedes er forbedret, at dem noged af det skeede aftag igien kand paalegges?  Hvortil blev svaret Nej  at samme snarere er bleven forringet og slettere end forbedret.   4.  Tingsvidne andgaaende om Giestgiveren Gabriel Jæger befatter sig med anden Handel eller næring end hans blotte Giestgiverie  Hvortil blev svaret Nej  at hand sig ej med videre befatter.   5.  Restancen over jndestaaende ordinaire Skatter i dette Skibreede  saasom i afg: Hr: Cammer Raad og Foged Bildsøes betienings tiid  13 rdr 4 mrk 12 s,   til 1770 aars udgang 194 rdr 3 mrk 4 s   og for jndeværende aar 469 rdr 1 mrk 9 s   6.  Restance over Consumption  Famillie og Folke Skatten til 1770 aars udgang  beløbende til 10 rdr 82 s,  og 7de  Eet Dito over Procento Skatten  43 rdr 58 s   Samt 8de  Odels Skatts Mandtalled som ved seeneste Sommer ting blev examineret,  og Endelig 9de  blev Almuen og laug Retted tilspurt om nogen paa dette Høste ting har betalt Extra Skatt?  Hvortil blev svaret Nej  at ej nogen Extra Skatt dette aar er betalt  som kommer af Almuens uformuende omstændigheder, ligesom de og erklærede at de øvrige Restancer er uden nogen modsigelse

 

Hvorefter er til Laug Rette for næstandstundende aar 1772 udnævnt og andordnet følgende  gamle Mænd  naunlig Claus Lassesøn Kløvtvedt og Johannes Andersøn Bogen, samt nye Mænd  Salamon Salamonsøn Kittilsvig, Ole Larsøn Strømme, Endre Knudsøn Nyehammer, Hans Arnesøn Nedre Østguulen, Rasmus Andersøn Anvigen og Lars Monsøn Sandnes, hvilke 6 sidste ike tilforn haver aflagt deres Laug Rettes Eed, thi haver de sig desandgaaende med vedbørende Attester at forsyne, og derefter at Jndfinde dem ved forefaldende saavel ordinaire som extraordinaire Retter udj næste Aar 1772

 

Og da jngen efter trende ganges udraab jndfant sig som videre for Sage tinged havde at forrette  er samme bleven ophæved

 

1771: 26b

 

 

 

Høste Tinget for Lindaas Skibreede 1771

Anno 1771  den 26de October, Er Retten sadt paa Tingstædet {Schierjehavn} Kiilstrømmen i Lindaas Skibreede til eet aldmindelig Høste  Skatte og Sage tings holdelse for bemelte Lindaas Skibreedes Almue, af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe, hvilked ting vel var berammed at tage begyndelse den 24de hujus, men formedelst jndfaldende Storm Vinde, og uroeligt Vejerligt ej før i dag blev begyndt  og var da overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Velædle Hr: Christen Hejberg og de samme 8te Eedsorne Laug Retteds Mænd som ved Sommer tinget vare tilstæde.

 

Hvorda!

Først blev allerunderdanigst læst de for forrige Skibreeders almue bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste Forordninger og Placater  og dernæst andre Høye Øvrigheds ordre  og hvorefter jndkom fra almuen til Publication følgende Documenter

            1.  Eet Auctions Skiøde udstæd til Hr: Danchert Hejberg Paa ½ Løb Smør og 3 Mæhler Malt i gaarden Monsløb for 42 rdr 3 mrk 15 s  Dateret 20de october 1770ve.

            2.  Eet Dito udstæd til Dito paa 2 Løber Smør i gaarden Jndre Kielen for 73 rdr 3 mrk,  af samme dags Dato

            3.  Eet Ditto paa 1 Løb 1 Pund 21 Marker Smør i gaarden Synnevaag for 121 rdr 5 mrk 4 s,  af Dito dato

            4.  Eet Skiøde udstæd af Sr: Henrich Blix til Halvor Endresøn paa 15 Marker Smør i Yttre Lyhren for 50 rdr,  Dat: 13de December 1770

            5.  Eet Dito udstæd af Johannes Andersøn Øvre Tvedt til Johannes Hopland og Johannes Børtvedt paa 15 Marker Smør og 25 Kander Malt i gaarden Øvre Tvedt for 74 rdr  Dateret 26de Martj 1771

            6.  Eet Dito udstæd af Halvor Johannesøn Wichene til hands Søn Mons Halvorsøn paa 1 Pund Smør i Gaarden Wichene for 20 rdr  Dateret 26de October 1771

            7.  Een Bøxsel Sæddel udstæd af Johannes Høyland og Johannes Børtvedt til Mons Knudsøn Hogsmyhr paa 15 Marker Smør og 25 Kander Maldt i gaarden øvre Tvedt,  Dateret 26de Martj 1771

            8.  Een Dito udstæd af Hr: Magister Ludvig Daae til Anders Knudsøn paa 12 Marker Smør  1/6 Huud i gaarden Søre Niøten  Dateret 2de Januarii 1771

  med hvilke begge fuldte ligelydende Reverser

 

Derefter er paaraabt Sagen andlagt af Hr: Fogden Hejberg mod Anders Andersøn Tybernes, Rasmus Jacobsøn Kaalsaas og Enken Synneve Josephsdatter Kaalsaas for Resterende Kongelige ordinaire Skatter, Hvorda Hr: Fogden Hejberg Lod andmelde at Laugdagen for seent for vedkommende er Forkyndt, thi begierede hand samme fornyed til næste Sommer ting

Eragted

  Retten igientager den ved sidste Sommer ting for Anders Tybernes  Rasmus Kaalsaas og Synneve Josephsdatter givne Laug dag, da de

 

1771: 27

 

Til næste Sommer ting gives laug dag at møde og Sagen at tilsvare

 

Derefter er Paaraabt Sagen andlagt af Sr: Peder Reutz paa Hr: Wiggerses veigne mod Hr: Magister Daae for skyldige 54 rdr, da Procurator Reutz ved skrivelse af den 23de i denne Maaned har paastaaed Sagens tilendebringelse ved Dom  under benægtelser ved alt ubeviisligt.

  Contra Parten Hr: Magister \Daae/ blev paaraabt men mødte ike tilstæde, Thi fremstoede Lensmanden Lars Fieldsende og erklærede at den ham i denne Sag tilsendte Laug dag jndløb i hans fraværelse, og ved hans hiemkomst var Tiiden Allereede forløben saa jndstevnte Hr: Magister Daae ej kunde nyde fuldt varsel i denne Sag

  derefter er saaleedes

Eragted

  Retten igientager den for Hr: Magister Daae til næst afholdne Sommer ting givne Laugdag, da hand til Sommer tinget 1772 forelægges at møde og denne Sag at tilsvare

 

Ligesaa i Rette taged Hr: Wiggerses Sag mod Velbemelte Hr: Magister Daae for Resterende Skifte Salarium  (ope rum) , da Procurator Peder Reutz for Citanten Refererede sig til sin udførte Procedure  og paatrengede Dom i denne reene og Leqvide Gields Sag, under benægtelse af alt ubeviisligt

  Jndstevnte Hr: Magister Daae blev paaraabt men mødte ike tilstæde, thi fremstoede Lensmanden Lars Fieldsende og gav tilkiende at saavel Laugdagen i denne Sag som næst forrige er i hans Boepæhl i hans fraværelse jndløben  og ved hans hiemkomst befandtes tiiden for Knap til sammes lovlige forkyndelse

  derefter er saaleedes

Eragted

  Jndstevnte Hr: Magister Daae gives paa nye Laug dag til næste Sommer ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Hr: Fogden Hejberg ædskede Sagen i Rette mod Ole Langøen som sidstleeden Sommer ting efter Rettens ergangne Kiendelse til dette ting blev udsatt  og efter sin forrige giorde paastand og i rettesættelse begierede Sagen slutted til Doms,

  Ole Olsøn Langøen blev paaraabt men mødte ike tilstæde

  thi er saaleedes

Eragted

  Paa det jndstevnte Ole Olsøn Langøen ej skal have den allermindste føye til at klage mod Retten at være overiilet, forelægges ham til næste ting at møde uden videre udhal, efterdie det Stormende Vejr mueligens denne Sinde kand have forhindret hans møde, thi i vidrig fald bliver dom afsagt uden videre udsettelsers jndvilgelse

 

1771: 27b

 

 

Hr: Fogden Hejberg derefter begierede de for Forrige Skibreeder  Frie Skydsen andgaaende, {dette} fremsatte Spørsmaale, Laug Retted og almuen fremsatt til besvarelse, Hvortil de Svarede i eet og alt som for Sartors og Guulens Skibreede andført er

 

Derefter er i Rette taged Hr: Consul Wallaces Sag mod Jngebret Syslach  og da hand ej mødte tilstæde er saaleedes

Eragted

  Retten igientager den for Jngebret Syslach seeneste Sommer ting givne Laug dag  da hand till næste aars Sommer ting forelægges at møde og denne Sag at tilsvare

 

Knud Stephensøn Fanebust og Erich Olsøn Fieldanger etc: i Rette ædskede deres Sag mod Jver Hansøn Kaalsaas  og begierede Laug dagen for ham fornyed til næste ting

Eragted

  Retten igientager den for Jver Hansøn Kaalsaas til næstafholte Sommer ting givne Laug dag, da hand til Sommer tinged 1772 haver at møde og Sagen at tilsvare

 

Pigen Marie Hansdatter Østreim ved Sr: Jacob Lampe lod andmelde at hun til dette ting ved mundtlig varsel haver ladet jndkalde Lars Monsøn Østreim fordie hand skal have til/l/agt hende Tyvs beskyldninger, desandgaaende at høre Vidnerne Ole Olsøn Bache og Anders Olsøn Østreim  som under Lovens Faldsmaal ere jndstevnte  samt at lide dom i hoved Sag og omkostninger

  Jndstevnte Lars Monsøn Østreim blev paaraabt men mødte ike, thi fremstode Stevnevidnerne Halvor Johannesøn og Jacob Erichsøn Wichene  som afhiemlede jndvarslingen under Eed med opragte Fingre efter Loven for saavidt Contra Parten betreffer, men Vidnerne mødte og vedtoge Lovlig Varsel.

  Citantjnden begierede at de mødende Vidner maatte afhøres efter foregaaende Eedfæstelse  derefter blev Eedens forklaring af lov bogen oplæst for Vidnerne og de formaned til Sandheds udsigende og at vogte sig for MeenEed, hvorom de og giorde Løfte  og fremstoed da til afhør Separatim

            Vidnet Ole Olsøn Bache  som efter aflagde Eed vandt og forklarede saaleedes: at for omtrent een 3 ugers tiid siden var Vidnet tilligemed Citantjnden og Lars Monsøn

 

1771: 28

 

Med de fleere ude paa haved paa een baad  og hørte da Vidnet at jndstevnte Lars Monsøn Østreim Sagde til Citantjnden at hendes hosbond kunde vel give hende Mad uden at hun skulde stiele Næber fra ham

  Derefter er Vidnet fra Retten bleven afskeediged  og

            2de Vidne Anders Olsøn Østreim fremstoed  som aflagde Eed og derefter forklarede saaleedes  at i Torsdags 14 dage siden var Vidned med jndstevnte Lars Monsøn Østreim og Citantjnden med de fleere paa een baad til Siøs  og hørte da Vidnet at Lars Monsøn beskyldte Pigen Maria Hansdatter at have staaled Næber fra ham, og sagde tillige at hand meente at hendes Hosbonde burde forsørge hende med underholdning uden at hun skulde stiele,

  derefter Vidnet fra Retten afskeediged  og derefter

Eragted

  Jndstevnte men ej denne sinde tilstædemødende Lars Monsøn Østreim gives Laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Derefter er fremlagt til examination og til Hr: Fogden Hejbergs Reignskabs belæg følgende Tings vidner, saasom   1. Tingsvidnet andgaaende om noged Fiskerie udj de her i Skibreedet befindende Laxse og Sille Vaager dette Aar er falden hvoraf Skatt kand betales, Hvortil blev svaret Nej  At ej saadant Fiskerie her i Skibreedet er skeed.   2det  Det Store Tings Vidne Jndeholdende 15 Poster  hvortil blev svaret at det forholder sig i Aar som forrige Aaringer uden nogen Forandring  dog forbeholt Sorenskriveren sig andgaaende 9de og 10de Post ved sine udstædende Dissignationer at give nærmere oplysning.   3tio  Restancer over de ordinaire Kongelige Skatter i dette Skibreede  saasom i Afdøde Hr: Kammer-Raad og Foged Bilsøes Tiid  12 rdr 1 mrk 14 s   til 1770 Aars udgang 463 rdr 5 mrk 8 s   Og for Jndeværende Aar 1771, beløber i alt 991 rdr 1 mrk 5 s.   4de  *Concomtions Restancen  14 rdr 64 s.   5te  Procento *Catens (Skattens) Restance  38 rdr 17 s   og 6te  Odels Skatt {Tings Vidner} Mandtallet som ved seeneste Sommer Ting er bleven Examineret, hvilked alt efter oplæsning af Almuen og Laug Retted er uimodsagt.

 

Derefter er til Laug Retted for næst andstundende Aar 1772 udnævnt og andordnet følgende nye Mænd  1. Gudmund Larsøn Lerøen,  2. Mons Olsøn Hopland,  3. Michel Rasmussøn Hope,  4. John Nielsøn Fahnebust,  5. Michel Monsøn øvre Schovend,  6. Gudmund Erichsøn Hundven,  7. Gregorius Arnesøn Rangvæhr  og 8de  Mons Knudsøn Honde.

 

Og da ingen for Sage Tinget Jndfandt sig som for samme have at forrette  er *er samme slutted og op hæved.

 

1771: 28b

 

 

 

[Udsettelses Ting for Schiolds Skibreede 1771]

Anno 1771  den 15de November, Er Retten sadt og betiendt paa Tingstædet Møllendahl i Schiolds Skibreede, Til Doms afsigelse udi een Sag som af Hr: Fogden Heiberg paa Justitziens Veigne er andlagt mod Skafferen her i Schiolds Skibreede  Jens Hansøn Aadland  af den, af Høye Øvrighed Constituerede Sorenskriver udi Nordhordlehn  Hans Lessøe, hvilken Sag  formedelst andre seeneste høste Ting for dette Skibreede Ventilerede Sager  ey da kunde blive paadømt. Og møtte nu tilstæde følgende Eedsorne Laug-Rettes Mænd  nemlig.  1. Rasmus Endresøn Grønnevig,  2. Peder Monsøn Sæhdahl,  3. Ole Mathisøn Harebache,  4. Rasmus Hansøn øvre Træet,  5. Halvor Nielsøn Lægden,  6. Anthonius Zachariasøn Bratland,  7. Peder Pedersøn Houcheland  og 8de  John Olsøn Houge.

  Hvor efter udi forbemelte Sag er saaleedes for Rett kiendt.

Dømt og Afsagt

Til Høste Tinget 1770, har Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Heiberg ved Mundtlig Varsel Ladet Jndstevne Schafferen Jens Hansøn Aadland paa Justitziens Veigne følgelig Hr: Stiftbefalings Mands Petersøns ordre og i denne Sag Producerede Skriftlige Resolution af 7de Augustj a: e:  teignet paa ovenmeldte Jndstevntes med fleere til høy bemeldte Høye Øvrighed over Velbemeldte Hr: Fogden Heiberg under 5te April 1770 Jndgivne Klage angaaende den ham og øvrig Almue paaliggende frie skyds, som indbemeldte paagieldende har foregived at være u-rettelig fornærmed ved, Men foruden at Jndstevnte ved denne Sags paaraab og i Rettetagelse samt videre Proceqvering ey haver mødt tilstædde eller gived nogen forfald tilkiende  saa er det ey alleene med Hr: Stifts-Befalings-mandens Høye Resulution noksom tilstrækelig oplyst at det ike kunde være Jndstevnte ubekiendt at forrige Stiftbefalingsmand Hr: Geheime-Raad Cicingnon ved Resolution af 27de September 1755 paa Sartors Skibreedes Almues Jndkomne besværing over deres ved nøyeste undersøgning rigtig befundne umaadelige tyngsler ved den sterke frieskyds de maatte udreede, naar de til den ved Buchen udfordrende skyds blev tilsagt at befordre Reysende  forhen har bestemmet og fastsatt at 103 Mand af Schiolds Skibreede alternativ skulle komme Sartors Skibreede til hielp udi forberørte Skyds  og at sidst bemeldte Resolution til saadan Ende er Publiceret og bekiendtgiordt paa Schiolds Skibreedes Tingstæd den 4de October sidstbemeldte Aar, Hvor til end og kommer den Omstændighed som med den af Fogden

 

1771: 29

 

Tillige Producerede Sr: Cort Kramers og J: Frises attest af 8de October h. a: er bevist at Jndstevnte Jens Hansøn Aadland ved adskillige forhen i dette Skibreede Jndgivne klager haver været attestator  med det videre som acten indeholder  og af hvilket vil følge Jndstevntes u-beføyenhed til denne klage.

  Thi Kiendes og Dømmes herved for Rett, At den Jndstevntes klage og beskyldning over Hr: Fogden Heiberg bør som u-beviist og uden for Sandhed være intotum mortificeret  og at Jens Hansøn Aadland  som efter Hr: Stiftbefalingsmandens Resolution haver været inventor for eendeel Klager  Bør for saadan sin forseelse ey alleene at sidde i Fængsel paa Vand og Brød i Fiorten Dage  men end og betale Sognets Fattige 1 rdr  og Ligsaa meget til Justitz Cassen  det i dømte efterkommes og udreedes 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under adfærd efter Loven.

 

Hvor efter udsættelses Tinget er op hæved.

 

 

 

Udsettelses Ting for Sartors Skibreede [1771]

Anno 1771  den 16de Novembris  Er Retten sadt paa Tingstædet Tøsøen i Sartors Skibreede til Doms afsigelse udi tvende Sager som fra seeneste Høste Ting til Doms var optaged, og mødte da tilstæde følgende Eedsorne Laug Rettes Mænd  navnligen,  1. Niels Pedersøn Nore Biørøen,  2. Ole Ørjesøn Biørøen,  3. Willach Nielsøn ibedm:  4. Hans Larsøn Lie,  5. Johannes Rasmussøn Tøsøen,  6. Halvor Nielsøn Tøsøen,  7. Mons Nielsøn Tøsøen  og 8de  Knud Simmonsøn Tøsøen.

 

Hvorda

Udi Sagen andlagt af Michel Pedersøn Dahle mod Niels Nielsøn Søre Strømme er saaleedes

Dømt og Avsagt.

Citanten Michel Pedersøn Dahle, har til Høste Tinged 1770, saavel paa Egne som Medarvingers veigne efter afdøde Broder Winzens Pedersøn Ladet ved mundtlig varsel indkalde Niels Nielsøn Søre Strømme for 5 rdr  som hand til den afdøde Winzens Pedersøn for 2 ¼ Aars Løn i den tiid hand var i hans Tieneste skulde være skyldig  og da ey Contra Parten efter Lovlig indvarsling mødte tilstæde  er indvarslingen bleven afhiemlet og der efter afhørt Vidnerne Lensmanden Knud Tøsøen og Ole Hagenes  der under Corperlig Eed har gestændiget at de Høsten tilforn var udi Niels Strømmes

 

1771: 29b

 

Huus og tilligemed Michel Dahle anmodede om sammes Penges betaling, men fik ingen udførlig Svar hvad enten de fordrede Penge skulle blive betalt eller ike, hvor efter Sagen er udsadt med Laug dag for den Jndstevnte til næstpaafølgende Sommer ting. Samme tid  den 4de Maij 1771  er Sagen atter i Rette taged  men formedelst manglende forkyndelse af Laug dagen blev Sagen atter udsatt til sidst afvigte Høste Ting  da fornyelses Laug dagen er i Rettelagt og Contra Parten Niels Nielsøn Strømme mødte og i Rette førte sin Contra Jndvarsling i denne Sag  og der efter Lod under Eed afhøre de tvende Vidner Anders Nielsøn Strømme og Lars Monsøn Søre Echerhofde, der begge eenstemmig forklarer at de selv for mange Aar siden har hørt afdøde Wenzens Pedersøn erklære, er  ey have  det ringeste af Løn eller videre til gode hos indstevnte Niels Strømme,

  Thi Kiendes og Dømmes for Rett at Contra Parten Niels Nielsøn Strømme Bør for Citantens tiltale her udinden aldeeles frie at være  Ligesom og Processens Omkostninger paa begge Sider op hæves.

 

Udi Sagen andlagt af Sr: Henrich Christie paa egne og Værfader Sogne Præsten Hr: Sundes Veigne mod Anders Andersøn Echerhofde med de fleere andgaaende Præste og Kirke Tiende af 60 Støker Smaae Hval  er saaleedes

Dømt og Avsagt

Ved Mundtlig Varsel haver Hoved Citanten Sr: Henrich Christie  som Ejere af Fields Kirke  saavel paa egne som Vær-Fader Hr: Natanael Sundes Veigne  /: Sogne Præst til Sunds Kald :/  ladet indkalde Anders Andersøn, Lars og Michel Søre Echerhofde, og Peder  Michel og Simmon Nore Echerhofde  for

 

1771: 30

 

Resterende Præste og Kirke Tiende af 60ve Støker Smaae hval  Kasted med Not ved Echerhofde i næst afvigte Vinter eller vaar. Ved Sagens Incammination mødte efter paaraab af de Jndstevnte paagieldende Lars Monsøn og Michel Henrichsøn Søre Echerhofde, Peder Pedersøn og Simmon Nielsøn Nore Echerhofde  der paa egne og fraværende Anders Andersøn Echerhofdes veigne har giort saadan declaration  at de vel haver kasted de omstevnte 60 Støker Smaae Hval, men her af hiemtaged til Koge Fisk 20 Støker Smaae Hval, gived trende til Fattige og allene Solgt 37 Støker, af hvilke de alleene vil Svare den paastevnte Tiende, hvor imod Citanten har opponeret i følge Lovens 2de Bogs 22de Capituls 3 Articull  og Kongelig Allernaadigst Rescript af 24de Februarij 1703, og hvor efter Sagen er udsatt med Laug dag for udeblevne Anders Andersøn Echerhofde til næstholdende Høste ting  da Sagen atter er i Rettetaged og Samtlig Jndstevnte ved Procurator Synderburg har Ladet møde og giort saadan Demonstration og i Rette sættelse som acten nærmere udviiser.

  Tages nu under betragtning Sagens beskaffenhed  da sees saavel af den allegerede Lovens Articull som det paaberaabte Rescript, at Tiende i saa fald bør ydes  og at ike Contraparternes foregivende i henseende til den smaae hval som de haver hiemtaged til deres egen Huusholdning kand holde Stik eller blive til følge  men saavel af det eene som andet bør svares tiende.

  Thi Kiendes og Dømmes for Rett. At de Jndstevnte Anders Andersøn, Lars Monsøn og Michel Henrichsøn Søre Echerhofde, Peder Pedersøn  Michel Pedersøn og Simmon Nielsøn Nore Echerhofde Bør til Citanten Hr: Henrich Christie og Velærværdige Hr: Sunde een for alle og alle for een at betale de paastevnte Kastede hval i Præste og Kirke tiende 10 mrk  samt Processens omkostninger 3 rdr, det i dømte udreedes 15 dage efter denne doms Lovlige forkyndelse under adfærd efter Loven.

 

Hvor efter dette udsettelses Ting er ophæved.

 

1771: 30b

 

 

 

Høste Tinget for Hossangers Skibreede 1771.

Anno 1771  den 18de November, Er Retten sadt paa Tingstædet Bernestangen, til eet aldmindelig Høste  Skatte og Sage Tings holdelse for Hossangers Skibreedes almue af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg og de samme Aatte Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Sommer tingeds holdelse vare tilstæde, undtagen at i stæden for Anders Johannesøn Ladvigen sad nu Jngebret Olsøn Bernes,

 

Hvorda!

Først er bleven allerunderdanigst Læst de for forrige Skibreeder bekiendtgiorde Kongelig allernaadigste andordninger  og dernæst andre Høye Øvrigheds ordre  og hvorefter jndkom fra almuen til Publication følgende Documenter

            1.  Eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Langeland efter Karie Johannesdatter den 14de Junii 1771  vid: Protocol: folio

            2.  Eet Dito paa Gaarden Grimstad efter afdøde Niels Jonsøn den 14de Junii 1771

            3.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Provsten Mossin til Magne Johannesøn paa 2 Pund Smør i gaarden Lune,  Dat: 5te Novembr: 1771

            4.  Een Dito udstæd af Dito til Anders Jensøn paa 1 Pund 6 Marker Smør i gaarden Fosdahlen,  Dateret 1ste april 1771,

  Med hvilke Bøgsel Sædler Fulte ligelydende Reverser.

            5.  Aflyst een Obligation udstæd af Erich Olsøn Tepstad til Johannes Olsøn Nepstad paa Capital 44 rdr mod Pant udj Gaarden Tepstad  1 Pund 3 Marker Smør  1 Mæhle 10 ½ Kande Malt  Dateret 21de November 1765, og tinglyst samme dags Dato, som nu efter Qvitering af 19de November 1771 er betalt og derfore Mortificeres

            6.  tinglyst Eet Skiøde udstæd af Ole Johannesøn Ourdahl til Johannes Bergesøn Toschedahl paa 1 Pund 8 Marker Smør  6 Kander Malt udj Gaarden Toschedahl for 35 rdr,  Dateret 5te Junii 1771

            7.  Een Obligation udstæd af Johannes Bergesøn Toschedahl til Joen Andersøn Eegemoe og Johannes Andersøn Moe paa Capital 20 rdr, mod Pant udj gaarden Toschedahl  1 Pund 8 Marker Smør og 6 Kander Malt,  Dateret 5te Junii 1771

            8.  Erich Olsøn Tepstads Skiøde til hans Søn Ole Erichsøn paa 1 Pund 3 Marker Smør, 1 Mæhle 10 ½ Kande Malt i gaarden Tepstad for 50 rdr  Dateret 18de November 1771.

            9.  Eet Ditto udstæd af Mons Bastesøn Hatland med de fleere til Mons Bastesøn Hatland den yngre paa 10 1/5 Marker Smør  11 1/5 Kande Malt \i Grimstad/ for 25 rdr 3 mrk 1 s.  Dateret 19de November 1771

            10.  Eet Dito udstæd af Hans Johannesøn Bernes med de fleere til Michel Nielsøn Grimstad paa 22 Marker Smør  1 Mæhle og 10 Kander Malt i Gaarden Grimstad for 36 rdr  af Dato som næst forrige

            11.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Johannes Siursøn Mielstad med de fleere til Knud Monsøn Løetvedt paa

 

1771: 31

 

24 Marker Smør  8 Kander Malt i Gaarden Løetvedt  Dateret 18de November 1771

            12.  Een dito udstæd af Niels Olsøn Svennem og Ole Johannesøn Hofshofde paa 1 Pund 3 Marker Smør og 12 Kander Malt udj gaarden Svennem  af samme Dato

            13.  Een dito udstæd af Knud Fieldschaal til Aschild Jngebretsøn paa ½ Løb Smør og ¼ tønde Malt i gaarden Nore Møching  Dateret som forrige

            14.  Een Dito udstæd af Johannes Gudmundsøn Herland til Johannes Olsøn Bernes paa 18 Marker Smør og 1 Mæhle Malt i gaarden Jndre Bernes,  af samme dato

            15.  Een Dito udstæd af Siur Larsøn Langeland med de fleere til Ole Jversøn paa 12 Marker Smør i gaarden Langeland  Dateret 19de November 1771.

            16.  Een Dito udstæd af Anders Gudmundsøn Nondaas til Anders Rasmussøn paa 18 Marker Smør  1 Mæhle Malt i Gaarden Nondaas  af samme Dato

 

Derefter begierede Hr: Fogden Hejberg for dette Skibreedes almue fremsatt til besvarelse de for forrige Skibreeders almuer, Frie Skydsen andgaaende oplæste og fremførte Spørsmaale? Hvortil de Svarede i alt som forrige Skibreeder,

 

            17.  Publiceret Eet Skifte Brev forretted paa gaarden Tepstad den 31te October 1771 efter afdøde Marthe Aamundsdatter

 

Derefter er fremlagt til Hr: Fogdens Hejbergs Reignskabs belæg følgende Tingsvidner til examination  saasom:   1.  Tings vidnet andgaaende om noged Fiskerie i de her i Skibreedet værende Laxse eller Silde Vaager i dette Aar er falden hvoraf Skatt kand betales? Hvortil blev svaret af almuen samt Laug Retted, at der ej noged Fiskerie dette Aar er falden hvoraf Skatt kand betales.   2det  Tingsvidnet jndeholdende 16 Poster, hvortil i alt blev svaret at [det i alt]? Forholder sig som næst forrige aarringer uden nogen forandring, dog forbeholt Sorenskriveren sig ved udstædende Dessignationer andgaaende den 9 & 10 Post at give oplysning.   3.  Tingsvidnet andgaaende om nogen Extra Skatt dette ting for dette Skibreede er betalt? Hvortil blev svaret Nej, at jngen Extra Skatt dette ting er betalt   4.  Procento Skattens Restance fra 1ste Julii 1770 til aarsdagen 1771 for dette Skibreede  beløbende til 14 rdr 78 s.   5.  De ordinaire Skatte Restancer  saasom J afdøde Cammer Raad og Foged Bildsøes betienings tiid  1 rdr   til 1770 aars udgang  67 rdr 2 s   og for indeværende aar 353 rdr.   6.  Aftags tingsvidnet  hvortil af Laug Retted blev svared ligesom for forrige Aaringer erklæret er,   og 7.  Odels Skatts Mandtalled som seeneste Sommerting er bleven examineret, der alle ere uimodsagde af Laug Retted og almuen

 

1771: 31b

 

 

Derefter er til Laug Rette for næstandstundende Aar 1772 udnævnt og andordnet følgende nye Mænd  naunlig,  1. Stephen Aschildsøn Biørcheland,  2. Lars Jversøn Mielstad,  3. Erich Johannesøn Bircheland  4. Rasmus Olsøn Øfsthuus,  5. Niels Monsøn Hatland,   Gamle Mænd  6. Johannes Olsøn Wahre,  7. Johannes Aschildsønn Herland  og 8de  Ole Haldorsøn Fotland,

 

Og da jngen efter paaraab jndfandt sig som viidere for Sage Tinged havde at forrette  er samme denne Sinde Slutted og ophævet,

 

 

 

Høste Tinget for Echangers Skibreede 1771

Anno 1771ve  Den 20de Novembris  Er Retten sadt paa Tingstædet Bernestangen, til eet aldmindelig Høste  Skatte og Sage Tings holdelse for Echangers Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg, og de samme Aatte Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Sommer tingeds holdelse da vare tilstæde,

 

Hvorda!

Først blev allerunderdanigst Læst og Publiceret de for forrige Skibreeder bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste andordninger  og dernæst andre Høye Øvrigheds Ordre  og hvorefter fra almuen jndkom til Publication følgende Documenter

            1.  Skifte Brev forretted paa Gaarden Eegefetten efter afdøde Karie Olsdatter den 11te September 1771  vid: Pante Bogen fol:

            2.  Eet Dito paa Gaarden Hielmaas efter Christie Andersdatter den 4de Junii 1771

            3.  Eet Dito paa Gaarden Biørndahl efter Magne Nielsøn  forretted den 21de November 1770,

            4.  Eet Ditto paa Gaarden Eichnes efter afdøde Mand Ole Olsøn den 5te Junii 1771.

            5.  Eet Skiøde udstæd af Ole Jversøn Møching med de fleere til Berge Larsøn Asgaard paa 20 4/55 M/arker Smør  3 6/11 Kande Malt og 11/55 Faar for 89 rdr 2 mrk 1 s  Dateret 21de November 1771

            6.  Aamund Haldorsøn Asgaards Skiøde til Jacob Jversøn Asgaard paa 4 2/55 M/arker Smør, 63/110 Kande Malt og 37/330 Faar for 9 rdr  Dat: samme Dato

            7.  Erich Gullachsøn Rolland  Skiøde til Lars Aschildsøn Fyllingsnæsset paa 9 M/arker Smør i Gaarden Fielde for 38 rdr  af samme Dato

            8.  Deele eller Merkes brev in duplo opretted jmellem Høyvig og Fammestads beboere og Ejere andgaaende disse gaarders fælles tilhørende udmark og Fæe beite,  af samme dato

            9.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Sorenskriver Garmann till Anders Olsen Andaas paa 18 Marker Smør i Gaarden Stalden  Dateret 20de Junii 1771, og hvorved tillige fulte een lige lydende Reverse Bøgsel Sæddel

 

1771: 32

 

            10.  Eet Skiøde udstæd af Hr: General Krigs Commissaire Geelmuyden til Haldor Andersøn paa 1 Pund 3 Marker Smør udj gaarden Sandvig for 47 rdr 3 mrk  Dateret 28de September 1771  Ved hvilked Skiødes Publication blev observeret at det derudj allegerede Auctions Skiøde  og hvorefter Sahled er skeed  ej endnu til ting lysning er fremkommen

            11.  Eet Skifte Brev forretted efter Salig Sorenskriver Johann Garmann i Store Sandvigen, begyndt den 14de December 1768.       vid: Pante Protocollen.

 

Hr: Fogden Hejberg begierede dette saavelsom forrige Skibreeders almuer forelæst til besvarelse de Protocollen  frie skydsen andgaaende tilførte Qvæstioner. Hvortil Laug Retted og almuen svarede: at de ere fornøyede med at giøre den frie Skyds herefter som tilforn uden nogen forandring eller anden jndrettning, saasom samme ike falder dem tyngere end de kand udreede

 

Derefter er fremlagt til Hr: Fogden Hejbergs Reignskabs belæg og examineret følgende Tings vidner  Saasom   1.  tingsvidned andgaaende om noged Fiskerie i de her i Skibreedet værende Laxse og Sille Vaager dette aar er falden hvoraf Skatt kunde betales? Hvortil blev svaret Nej, at ej noged saadant Fiskerie dette aar er falden.   2det  Det store tingsvidne jndeholdende 16 Poster, Hvortil af almuen og Laug Retted blev svaret at det forholder sig som forrige Aaringer uden nogen forandring  dog forbeholt Sorenskriveren sig andgaaende den 9de & 10de Post ved sine udstædende Dessignationer at give nøyere oplysning.   3.  Aftags Tingsvidnet  hvortil blev svared at det forholder sig som forrige aaringer   4.  Tingsvidnet andgaaende om noged paa Extra Skatten dette aar eller dette ting er betalt. Hvortil blev svaret Nej, at ej noged i saa maade er betalt.   5.  Tingsvidnet andgaaende de ordinaire Skatte Restancer  da beløber samme sig her i Skibreedet  saasom i afgangne Cammer Raad og Foged Bildsøes betienings tiid  26 rdr 10 s   til 1770 aars udgang  275 rdr 13   og for jndeværende aar 111 rdr 2 mrk 1 s   6.  Odels Skatts Mandtalled som ved seeneste Sommer ting er bleven examineret.

 

Derefter er til Laug Rette for næstandstundende aar 1772 bleven udnævnt følgende nye Mænd  1. Jver Magnesøn Esem,  2. Johannes Helgesøn Washelle,  3. Berge Larsøn Asgaard,  4. Knud Monsøn Todtland   og Gamle Mænd  Baar Bergesøn Kaalsaas,  6. Johannes Monsøn Høyland,  7de  Mons Knudsøn Lie  og 8de  Ole Larsøn Nedre Echanger

 

Og da jngen jndfant sig som videre for Sage tinged havde at forrette efter skeede paaraab, er samme ophæved

 

 

 

Høste Tinget for Mielde Skibreede 1771

Anno 1771  den 26de November, Er Retten sadt paa tingstædet Nedre Mielde af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe, til eet aldmindelig Høste  Skatte og Sage tings holdelse for Mielde Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg, og de samme

 

1771: 32b

 

Aatte Eedsorne laug Rettes Mænd som ved Sommer tinged vare tilstæde og Protocollen ere tilførte

 

Hvorda!

Blev allerunderdanigst læst og bekiendtgiordt de for forrige Skibreeders almue bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste Forordninger  og dernæst andre Høye Øvrigheds ordre, og hvor efter indkom fra almuen til Publication følgende Documenter

            1.  Eet Skifte Brev forretted efter Salig Sorenskriver Johann Garmann  begyndt den 14 December 1768,  vid: Pante bogen.

            2.  Eet Dito forretted paa Gaarden Soelberg efter afdøde Karie Johannesdatter den 10de Maij 1771

            3.  aflyst een obligation udstæd af Salig Hr: Sorenskriver Henrich Garmann til sin Fader  afdøde Sorenskriver Johan Garmann  paa Capital 500 rdr mod Pant udj 4 Kirker,  Dateret 23de December 1767 og tinglyst den 28de November 1768, som nu er indfried og derfore Mortificeres

            4.  Een Dito udstæd af Madamme Maria Magrethe  Salig Hans Frørups  til Sr: Claas Lampe paa Capital 98 rdr mod Pant udj eet Huus i Strudshavn  Dateret 1ste Maij 1767 og tinglyst den 19de october samme aar  og nu efter qvitering af 21de Julii 1771 er indfried og derfore Mortificeres

            5.  Tinglyst Eet Skiøde udstæd af Gietle Andersøn Mæhle til Jens Hansøn paa 21 Marker Smør  21 Kander Malt i gaarden Mæhle for 50 rdr  Dateret 11te Junii 1771.

            6.  Eet Skifte Brev forretted paa gaarden Søre Ascheland den 14 Januarii 1771 efter afdøde Niels Johannesøn,

            7.  Eet Skiøde udstæd af *af Johannes Nielsøn Ascheland til Lars Johannesøn paa 18 Marker Smør og 1 Mæhle Malt i gaarden Søre Ascheland for 40 rdr  Dateret 26de November 1771.

            8.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Ole Olsøn Soelberg med de fleere til Ole Olsøn Soelberg paa 1 Pund 1 1/14 Mark Smør i gaarden Soelberg  Dateret 26de November 1771

            9.  Een ditto udstæd af Hr: Arentz til Anders Johannesøn Dalseide paa ½ løb Smør og ½ tønde Malt udj Mit Mielde  Dat: 10 April 1771

            10.  Een Dito udstæd af Salig Sorenskriver Garmann til Niels Nielsøn Blom paa 18 Marker Smør i gaarden Blom,  Dateret 20de Januarii 1771

  med hvilke trende Bøgsel Sædler fulte ligelydende Reverser

            11.  Een ditto udstæd af Hr: Consistorial Raad Geelmuyden til Niels Haldorsøn Sognstad paa 18 Marker Smør i gaarden Nordre Weesetter  Dateret 1ste Junii 1771  hvormed fulte een ligelydende Reverse

            12.  Een Obligation udstæd af Magne Jonsøn Hechland til Mons Olsøn Olsnes paa Capital 25 rdr 4 mrk, mod Pant i eendeel løsøre Effecter  Dateret 26de November 1771

            13.  Eet Skifte brev forretted paa Gaarden Burcheland den 19de Junii 1771 efter afdøde Barbra Aschildsdatter,

 

Derefter er i Rettetaged Sagen andlagt af Jver Thorsøn Østensøe mod Knud Nielsøn Grøve, da Citanten ved Knud Josephsøn Mæhle lod andmelde sit forfald at hand ej nu kunde møde, men hafde formaaed (formaned?) Comparenten at paaagte hands Rett, thi jndleverede Og Knud Mæhle Laug dagen paateigned Lovlig forkyndt, og begierede de mødende Vidner Eedfæstede og afhørte

  Jndstevnte Knud Nielsøn Grøve mødte og vedtog Stevningen og Laug dagens Lovlige forkyndelse  og ellers Sagde at hand finder sig uskyldig i denne Sag.

 

1771: 33

 

da hand erklærer at Hæsten den tiid skaden skeede  ej stoed hos ham paa hans andsvar, da den allereede var overføed.

  de Laugdagede Vidner Unne Erichsdatter og Martha Olsdatter Borge var og tilstæde og vedtoge lovlig Varsel og Laugdagelse, derefter er Lovens Eed de mødende Vidner forelæst og de formaned til Sandheds vedblivelse og at vogte sig for meenEed, hvorom dee og giorde Løfte, og fremstoed da til afhør det

            1ste Vidne Unne Erichsdatter  som aflagde Eed og derefter forklarede: at være gift med Erich Andersen Borge  Sagde ellers at for omtrent 1 aar i Sommer Siden  Saae Vidned at Knud Grøves Søn Reed den omstevnte Hæst hiem til Grøve  og i det samme hørte Vidned at Knud Grøves Søn Niels  som Reed Hæsten  gav et skrig fra sig  men da \var/ Vidnet allereede saa langt borte i marken at hun ike kunde see hvad der passerede, men det saae Vidnet  at da Knud Grøves Søn kom Ridende tilligemed een anden dreng  som og var Ridende  Reed de meged hart og i fuld Sprang, Siden har Vidnet hørt at Jver Østensøes Hæst kom and i een støer og tog skade og strax derefter styrtede, men hvormeged den Hæst kunde være værd som Jver Østensøe midstede  er Vidnet ubekiendt  derefter er Vidnet Demitteret

            2de Vidne Martha Olsdatter  gift med Siur Olsøn Borge  som vandt og forklarede at den af forrige Vidne omprovede tiid saae vidnet at Knud Grøves Søn Niels tilligemed een anden dreng Reed hver sin Hæst fra Borge til Grøve  og Reed meged sterk i Sprang, og da de var kommen eet Styke Sønden for Grøve  hørte vidnet  som vare i Marken  at det Small som i een støer  og at Knud Grøves Søn kom af Hæsten  dog hvad der passerede kunde Vidnet ike see, men anden dag fik Vidned høre, at Jver Østensøes hæst  mens Knud Grøves Søn Reed paa den  havde taged Skade i een Støer og døde strax efter  og da jngen forlangede dette Vidne videre tilspurt  er det fra Retten afskeediged

  Knud Grøve {paa} Sagde at hand ej videre havde til Sagen at svare  men var fornøyed med sammes paadømmelse

  Knud *Grøve (Mæhle) paa Citantens Veigne jndlod Sagen under dom  og at jndstevnte vorder tilfunden at betale ej alleene den paastevnte Hæstes Værd  men end og Processens omkostninger skadesløes.

  derefter fremstoed begge Sagens Parter og Sagde at de saaleedes med hinanden i ald Kierlighed ere foreenede  at Knud Grøve til Jver Østensøe betaler saavel for den paastevnte Hæstes verdie som Processens omkostninger 8 rdr, men i fald Knud Grøve ike til førstkom/m/ende

 

1771: 33b

 

Vaar skulde erlægge de belovede 8 rdr, da skal den mod ham desandgaaende andlagde Sag til næste Sommer ting staae ham aaben fore uden videre stevnemaal eller Søgning

  Sagen udsettes til næste ting

 

Præste Enken Madamme Svartskoff paa Wallestrand boende  Loed andmelde at hun til dette ting med mundtlig varsel haver ladet jndkalde Jver Erichsøn Bragvatten fordie hand uden Citantjndens forevidende og villje haver hugged i Wallestrands Skoven  hende tilhørende, desandgaaende at høre Vidnerne Lars Hansøn og Hustrue Gurie Jversdatter Hanisdahl  som under lovens Faldsmaal ere jndstevnte, andgaaende den af jndstevnte forøvede Hugst i Citantjndens tilhørende Skov  samt lide dom i hoved Sag med Bøder og omkostningers andsvar

  Jndstevnte Jver Bragvatten blev paaraabt men mødte ike  thi fremstode Stevne Vidnerne Lensmanden Niels Nielsøn Reveim og Anders Erichsøn Gierstad  som afhiemlede jndvarslingen under Eed

  derefter er saaleedes

Eragted

  Da den i Rette førte mundtlige Stevning viiser, at vidner her skal føres om ulovlig Skov hugst som Jver Erichsøn Bragvatten skal have forøved i Citantjndens Madamme Svartskops tilhørende Skove  Wallestrand underliggende, saa andseer Dommeren det for lovligt at samme paa aastæden bør orddeeles  hvor hen og Søgemaaled henviises

 

Hr: Fogden Hejberg begierede saavel dette, som de forrige Skibreeder er  tilspurt andgaaende Frie Skydsen, om de ike haver begiert saadan jndrettning og andstalt desandgaaende som omspurt er  Hvortil Laug Retted og almuen svarede at de ere forlangende at \frie/ Skydsen maae blive Svaret og giort saaleedes for eftertiiden som hidjndtil uden noged forandring

 

Derefter er fremlagt til Hr: Fogden Hejbergs Reignskabs belæg følgende tingsvidner.   1.  Examineret Tingsvidnet andgaaende de her i Skibreedet værende Laxse og Sille Vaager, hvortil blev svaret at ej noged Fiskerie dette aar er falden hvoraf Skatt kand betales   2.  Det store tingsvidne jndeholdende 16 Poster, hvortil blev svaret at det forholder sig som forrige aaringer uden nogen forandring  dog forbeholt Sorenskriveren sig andgaaende den 9de og 10 Post ved sine udstædende Dessignationer at give nøyere oplysning   3.  Tingsvidnet andgaaende Resterende Procento Skatt  beløbende til  (ope rum)  .   3.  ordinaire Skatte Restance  beløbende til 1770 aars udgang  (ope rum)  .   og for indeværende aar 1771  (ope rum)  .   4.  tingsvidnet andgaaende om noged paa extra Skatten dette ting er betalt  hvortil blev svared Nej  at ike det ringeste Extra Skatt dette ting er betalt,

 

1771: 34

 

 

Derefter er til Laug Rette for næstandstundende Aar 1772 blev udnævnt og andordnet følgende nye Mænd   Peder Rønhofde,  2. Ole Olsøn Soelberg,  3. Johannes Johannesøn Tvetteraas,  4. Ole Carlsøn Wichne   gamle Mænd   Stephen Erichsøn Eide,  5. Rasmus Reveim  7.  Knud Qvidsteen  og 8de  Mons Aaseim.

 

Og da jngen efter 3de ganges paaraab jndfandt sig som videre for Sage tinged havde at forrette  er samme for denne sinde slutted og ophævet

 

 

 

Høste Tinget for Arne Skibreede 1771.

Anno 1771  den 28de November, Er Retten sadt paa Tingstædet Nedre Mielde af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe, til eet aldmindelig Høste  Skatte og Sage tings holdelse for Arne Skibreedes almue  overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Velædle Hr: Christen Hejberg og de samme Aatte Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Sommer tingeds holdelse da vare tilstæde, undtagen at i stæden for Niels Nielsøn Jæfne sad Jngebret Dahle  og for Niels Erichsøn Boge, sad Niels Knudsøn Dahle  og for Siur Ørjensøn Waxdahl sad Johannes Jndre Arne.

 

Hvorda!

Først er allerunderdanigst Publiceret de for forrige Skibreeder bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste Forordninger  og dernæst andre Øvrigheds ordre, og hvorefter jndkom fra almuen til Publication følgende Documenter.

            1.  Eet Skifte brev forretted efter Salig Sorenskriver Johan Garmann i Store Sandvigen  begyndt den 14de December 1768

            2.  Een obligation udstæd af Haldor Jensøn Taqvam til Besse Nielsøn Tuenestvedt paa Capital 34 rdr, mod Pant udj gaarden Jndre Taqvam  12 Marker Smør  1/6 Faar og een Kaaber Kiedel  Dateret 27de November 1771

            3.  Eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Qvadstad efter afdøde Brithe Danielsdatter den 13de october 1770

            4.  Eet Skiøde udstæd af Ole Johannesøn Sundland til Ole Rasmussøn Garnes paa 16 1/5 Marker Smør  2 7/10 Kande Malt og 9/40 huud i gaarden Garnes for 43 rdr 5 mrk  Dateret 28de November 1771

            5.  Eet Ditto udstæd af Ditto til Enken Brithe Olsdatter Garnes paa 9 Marker Smør  1 ½ Kande Malt og 5/46 Faar i gaarden Garnes for 24 rdr 1 mrk  Dat: 27de November 1771

            6.  Een Obligation udstæd af Ole Rasmussøn Garnes og Enken Brithe Olsdatter paa Capital 60 rdr mod Pant i gaarden Garnes  1 Pund 8 2/5 Marker Smør  5 1/10 Kande Malt og 9/10 Huud, af samme Dato

            7.  Een Dito udstæd af Lars Andersøn Selvig til Johannes Danielsøn Jordahl paa Capital 24 rdr mod Pant udj gaarden Selvig  1 Pund Smør  af samme dags dato.

            8.  Eet Skiøde udstæd af Bendix Knudsøn Houchelands Træet

 

1771: 34b

 

Til Aad Mogensøn Lofthuus paa eet huus i Store Sandvigen for 24 rdr  Dateret 15de Maij 1771

            9.  Een odels Lysning udstæd af Anders Johannesøn Yttre arne angaaende 9 Skillings Jord i Gaarden Ascheland  af Dato 12te Junii 1771.

            10.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Frue Frøchen til Mogens Halsteensøn paa 2 Pund 18 Marker Smør i Gaarden Jordalen  Dateret 13de Julii 1771

            11.  Een Ditto udstæd af Anders Olsøn Fougstad til Ole Andersen paa 18 Marker Smør i gaarden Fougstad  Dateret 28de November 1771

  og hvormed fulte ligelydende Reverse

            12.  Een Ditto udstæd af Hans Haaversøn Sættre og Jens Larsøn Siursetter paa 10 4/5 Marker Smør  3/20 Faar og 3/20 Mæhle Malt i gaarden Sættre,  af Dato som næst forrige,

            13.  Eet Skifte Brev forretted paa gaarden Arnetvedt den 11te Februarii 1771 efter afdøde Giertrud Marchusdatter

            14.  Eet ditto paa Gaarden Stavenes den 6te Februarii 1770 efter afdøde Brithe Larsdatter,

            15.  Eet ditto paa gaarden Jndre Sognstad den 28de September 1771 efter afdøde Anne Olsdatter,

 

Udj den Sag som af Hr: Ober Vrager Paasche haver andlagt mod Hr: Capitain Barchlaj for gield  Lod Procurator Saxe jndgive den seeneste ting passerede Laugdags forelæggelse paateigned Lovlig forkyndt, ligesom hand og ved skrivelse til den Constituerede Sorenskriver har begiert Sagens andstand til næste ting.

  Procurator Sr: Jacob Preus Comparerede for Hr: Capitain Barchlaj og Producerede Velbemelte Capitainens udstædde skriftlige Contra Stevning belagt med det Kongelige Stemplede Papiir  og hvilken Stevning befandtes paateigned af Hoved Citantens andtagne Fuldmægtig Procurator Søren Saxe at være Lovligen forkyndt, ellers havde Comparenten Preus nu tilstæde Stevne Vidnerne Anders Davidsen og Johannes Christiansøn til Stevningens Lovlige afhiemling, saafremt Retten skulde eragte det fornøden, Ellers vedtog Comparenten Preus den hans Principal i denne Sag givne laugdags Lovlige forkyndelse. Hvorefter Stevningen er oplæst og af Stevne Vidnerne Eedelig afhiemled

  Contra Citantens Fuldmægtig Preus Producerede hands Principals skriftlige jndlæg Sub Dato 26de hujus  underskreved af Contra Citanten selv, og derhos andviiste den udj bemelte Jndlæg paaberaabte afreignings bog, samt og hoved Citanten Paasches beviis Sub Dato 19de Junii 1766, betreffende den Hoved Citanten af Contra Citanten bekomne Hæst, samt og een particulair Hoved Citantens beviis af 28de April 1753, for avangeret betaling af 40 rdr udj den hvilke sidste Penge Reignskabs bogen sig paaberaaber  disse trende sidstbemelte Documenter Lod Comparenten

 

1771: 35

 

J Retten blive beroende til Conference med Contra Citantens Jndlæg, jndtil Sagen i sin tiid vorder paadømt, da ellers Comparenten Preus *Refferede sig til alt forbemelte  og derefter urgerede paa Dom.

  derefter er saaleedes

Eragted

  Sagen udsættes til næstholdende Sommer ting for dette Skibreede i følge Hoved Citantens Fuldmægtiges begier, da hvad forlanged er skal blive meddeelt beskreven.

 

Derefter er i Rette taged Sr: Jørgen Linds Sag mod Abraham Marchussen for skyldig værende 234 rdr 3 mrk 6 s.  da Procurator Johan Reutz Lod jndlevere sit skriftlige Jndlæg i Sagen af 25. November 1771  tilligemed den seeneste ting ergangne Laug dag lovlig forkyndt  som blev oplæst og er saaleedes lydende

  Procurator Jacob Preus Sisterede sig for jndstevnte Abraham Marchussøn og tilkiendegav at da hand nu først bemerker at Citanten forhen haver Produceret i Retten hans paastevnte Prætensions Reigning  og videre Continuerer med skriftlig paastand, saa under alle lovlige forbeholdenheder af den jndstevntes Rett og forsvar  udbad Comparenten paa den jndstevntes veigne ej alleene Communication af hvis fra Citanten er bleven i Rettelagt, men end og Sagens andstand til næstholdende Sommer ting udj andstundende aar 1772, da det jmidlertiid bliver den jndstevnte forbeholden Sagen med Contra Stevning at begiegne  ellers tilstoed Comparenten Preus at den aflæste Laug dags forelæggelse er hans Principal lovligen forkyndt  hvorfore dens afhiemling bliver ufornøden

  Sagen optages til Doms eller Kiendelse

 

Procurator Jacob Preus fremstillede Sig som Fuldmægtig af Madamme Wenche  Salig Johan Garmanns Efterleverske  og ædskede i Rette een Sag af hende ved hendes Søn Monsr: Johan Garmann ved mundtlig Varsel er bleven andlagt og nu for Retten andhenggiggiøres imod Jndstevnte Gustavus Pettersøn i Store Sandvigen boende  for pligtende Gield til Velbemelte Citantjnde og medarvinger efter trende Diverse Obligationer  og om hvilken jndstevning Comparenten fremlagde Stevne Vidnernes Anders Davidsøn og Johannes Christiansøn  som nu Personligen møder for Retten  deres attest, hvilken Comparenten Preus paastoed af besagde Stevne Vidner Eedfæsted.

  Contra Parten Gustavus Pettersøn blev paaraabt, men

 

1771: 35b

 

Hverken hand eller nogen paa hans veigne mødte med tilsvar  thi er jndvarslingen afhiemled

  Fuldmægtigen Preus til Søgemaalets Legitimation andviiste først een Pandte Obligation udgiven af Simmon Aasmundsøn  af Dato 14de Junii 1754, Publiceret den 4de December 1757, dernæst een anden Obligation udgiven af Anne Hansdatter  bemelte Sim/m/on Aamundsøns Enke, som nu er i ægteskab med Jndstevnte Gustavus Pettersøn  Dateret den 13de December 1762, og Publiceret den 15de Junii 1763  og Endelig Jndstevnte Gustavus Pettersøns egen udstædde Pante Obligation  Sub Dato 25de April 1765 og tinglyst den 25de November bemelte aar, hvilke trende Obligationer Comparenten Preus forlangede paateigned nu for Retten at være andviist  da det bliver Citantjnden forbeholden sam/m/e Brevskaber i sin tiid at Producere, særligen da hand maae bemerke at dend jndstevnte ike møeder eller lader møde, og i hvilken andleedning hand var nødsaget at begiere Laug dag for ham til Sommer tinged næstandstundende Aar,

Eragted

  Lovlig Jndstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Contra Part Gustavus Pettersøn gives laug dag till næste Sommer ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare

 

Hr: Capitain Albert Barchlaj de Tolli havde med mundtlig varsel ladet jndstevne Ole Danielsøn Seim at liide Dom til betaling for Resterende skyldig værende Penge 10 rdr  dependerede af de Citanten Barchlaj afkiøbte huuse paa gaarden Jndre Arne  samt at erstatte ivoldte Processes omkostning, og hvilken Sag Procurator Jacob Preus ædskede i Rette  med havende Stevne Vidne Lensmanden Ole Knudsøn Wichne og Skafferen Johannes Johannessøn Jndre arne til varslingens afhiemling efter Loven

  Jndstevnte Ole Danielsøn Seim blev paaraabt men mødte ike  thi er jndvarslingen afhiemled

  Fuldmægtige Preus erjndrede om Laug dag for jndstevnte til næste ting

Eragted

  *Jndstevne Ole Danielsøn Seim gives laug dag til næste Sommer ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Udj Sagen jndstevnt af Citanten Johannes Lind af Bergen Contra Jan Nielsøn Commandeur i Store Sandvigen  fremstoed for Retten Citantens Fuldmægtig

 

1771: 36

 

Procurator Preus og indgav Rettens den 12te Juni Sidstleeden afsagde Eragtning med dens paateigning for de jndstevnte lovlig at være forkyndt, og hvorom Comparenten affordrede nærværende Stevne Vidners Eedelige bekræftning.

  De jndstevnte bleve paaraabte  men hverken Contra Parten eller Vidnerne mødte tilstæde  thj er laug dagen afhiemled

  Citantens Fuldmægtig Preus  ihenseende til at de jndstevnte tvende Vidner nu ike møder til opkræved Vidnesbyrds afleggelse  hvilked andsees som modtvillighed imod lovens allernaadigste bydende  saa i Kraft af lovens 7de articul  *Pagna (Pagina) 121 & 122  paastoed Comparenten besagde vidner fældet i Mulct  og desuden forelagt til næstholdende Sommer ting Persohnligen at Comparere for Retten til deres Sandheds Vidnesbyrds afleggelse, jmidlertig forbeholt Comparenten hans Principal hoved Sagens Lovlige fremme

  derefter er saaleedes

Afsagt Kiendelse

Citanten Sr: Johannes Lind har paa Lovbydende maade beviist at de jndstevnte Vidner  Karen Commadeurs og Bergitta Maria Jansdatter  ej alleene har nydt lovlig Varsel  men end og at de under Lovens Faldsmaal ere forelagde til dette ting at møde og Vidnesbyrd at aflegge  Ved Sagens i Rettetagelse og paaraabelse nu Sidste tingdag ud paa Eftermiddagen har ingen af Vidnerne mødt tilstæde eller ladet andmelde noged forfald eller aarsage til udeblivelse

  Thi Bør bemelte Vidner Karen Commadeur og Maria Jansdatter i følge Lovens 1ste Bogs 13 Capt 7 articul  samt Forordningen af 3de Martj 1741  dens 4 articul  at Bøde til Sagsøgeren og Hans Kongelig Mayestets hver 10 Lod Sølv  eller eenhver af dem Penge \i alt/ 10 rdr, ligesom de og under Lovens Faldsmaal forelægges til næste Sommer ting at møde og Provemaal i Sagen at aflegge, dett herved idømte udreeder de skyldige 15 dage efter denne Kiendelses lovlige forkyndelse under adfærd efter loven

 

Derefter er paaraabt Sagen andlagt af Erich Danielsøn Melcheraaen mod Ole Olsøn Toppe for skyldig Gield efter Pante Obligation 60 rdr, da Erich Danielsøn Melcheraaen mødte og tilkiendegav at hand haver af uvidenhed forsømt at tage Laug dagen som seeneste Sommer ting i denne Sag passerede beskreven, saa at den ike for Jndstevnte er forkyndt  thi begierede hand Laug dagen fornyed til Næste Sommer ting

Eragted

  Retten igientager den for Ole Olsøn Toppe seeneste Sommer ting givne Laugdag, da hand til næste ting forelægges at møde

 

1771: 36b

 

 

Derefter er i Rettetaged Hr: Fogden Hejbergs Sag mod Bærent Michael Høeg, Hvorda Hr: Fogdens Hejbergs Fuldmægtig Sr: Kort Cramer mødte og paastoed uopholdelig Dom i Sagen efter den Protocollen forhen tilførte paastand

  Procurator Jacob Preus fremstoed for jndstevnte Høeg og tilkiendegav at bemelte Høeg haver formaaet Comparenten at Andtage hans Partes i denne Sag, Men da Comparenten ike førrend hans andkomst nu til tinged har fornummed at Sagen imod Høeg er andlagt ved Kongens Foged paa Justitiens veigne  og heller ike haver haft Communication om Sagens Procedur og velbemelte Hr: Fogdens forhen giorde i Rettesættelse og paastand, saa og i henseende at Sagen uforbiegiengelig paa Jndstevnte Høegs Side maae begiegnes med Contra Stevning  og ved hvilken attraaes at føre lovlige Vidner, om meerbemelte Høegs uskyldighed i denne Sag, var Comparenten Preus begierende i fast formodning, at meerbenævnte Høeg ej med Retten skulde vorde overiilet eller Dom i Sagen afsagt forjnden at hand  nemlig Høeg  haver i Retteført hands lovlige forsvar  at Sagen maatte gives Rum til næste Sommer ting  da Høegs forsvar til samme tiid for Retten skal erskinne  og derudj haabede Preus denne Respective Rettes biefald,

  Kramer Replicerede til dett af Procurator Sr: Preus tilførte, at uagted der paaberaabes een Contra Stevning  som meged gierne till dette ting kunde have været besørged i Rettelagt, saa dog vil det udhal som Procurator Sr: Preus forlanger  ej kunde af Retten blive andtagen siden Sag volderen Bærent Høeg fuldkommeligen for Politie Retten er bleven overbeviist factum, det vil altsaa andkom/m/e paa Retten om alleene paa grund af overilelse Sagen kand udsettes, som jndstilles til lovmedholdig Kiendelse

  Preus derimod lod tilføre  at naar jndstevnte Høegs paaberaabte Contra Stevning til den forlangte udsettelses tiid i Rettefalder, da vil denne Respective Rett faae oplyset paa hvilke lovlige grunde bemelte Høeg agter sig at forfægte imod andlagde Sag og Sigtelse  og forjnden saadan Høegs forsvar lovformelig bliver Effectueret  forhaaber Comparenten

 

1771: 37

 

At Høeg ike med Rett og dom vorder overilet  i hvilken tilfælde og Høegs videre tarf i Sagen  Comparenten ville have hans Principal Høeg Reserveret alle Benificia Juris,

  Kramer  for ike at opholde denne Rett med unødvendige vidløftigheder  Refererede sig alleene til sit forrige tilførte

Eragted

  Endskiøndt Jndstevnte Bærent Michael Høeg ike efter den seeneste ting bevilgede udsettelse er fremkommed med det {i Rettelagde} paaraabte Contra Stevning, Saa  dog paa det hand ike skal have mindste føye at klage over Rettens overilelse, bevilges ham endnu denne Sags andstand til næste Sommer ting  til hvilken tiid hand haver at i Retteføre hvad hand til sit forsvar fornøden eragter uden lengere udhal,

 

Paa Hr: Fogden Hejbergs veigne mødte hans Fuldmægtig Sr: Kort Kramer og tilkiendegav at ved mundtlig Stevne maal til dette ting var jndkaldet Peder Nielsøn Houge, Siur Stephensøn Houcheland og Ole Monsøn Borge, fordie dee efter andgivelse paa een modtvillig og overhørig maade skal have forsømt deres tourer ved at skydse Præsterne  derfore efter Sagens oplyste omstendighed at modtage Dom til Strafs lidelse og Processens omkostningers erstatning, i fald de jndstevnte ej møder har Comparenten de brugte Stevne Vidner ved haanden for at afhiemle Stevnemaaleds Lovlige forkyndelse

  de jndstevnte bleve paaraabte men mødte ike  thi er jndvarslingen af Stevne Vidnerne Ole Wichne og Johannes Arne afhiemled.

  Kramer erjndrede om Laug dag til næste ting.

Eragted

  Jndstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Peder Nielsøn Houge, Siur Stephensøn Houcheland og Ole Monsøn Borge gives Laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Hr: Fogden Hejberg lod møde ved sin Fuldmægtig Sr: Kort Cramer og ædskede Sagen i Rette andlagt paa Sidstleeden Sommer ting mod Johannes Olsøn Hitlands Hustrue Johanne Olsdatter med Søn Corporal Rasmus Andersøn  Erich Andersøn og Brithe Andersdatter,

  Comparenten frem lagde Rettens seeneste Laug dags Kiendelse for de trende udeblevne, som hand formoder møder, thi i vidrig fald havde hand de brugte Kaldsmænd ved haanden  der kand afhiemle Laug dagens Lovlige forkyndelse

 

1771: 37b

 

  De jndstevnte bleve paaraabte men ingen mødte tilstæde  thi er jndvarslingen afhiemled af de brugte Stevne Vidner

  Kramer  efter de paa sidstleeden Sommer ting af Vidnerne aflagde forklaringer  tenker, at den høystærede Rett noksom indseer hvor skammelig og lastværdig de jndstevntes forhold har væred mod den fornermede Johannes Olsøn Hitland, Comparenten holt derfore fornøden at giøre saadan j Rettesættelse  nemlig at Johanne Olsdatter Hitland, Erich Andersøn og Brithe Andersdatter for saadan deres skammelige og forargelige opførsel  andre ligesindede til Skræk og advarsel  maatte hendøm/m/es til 2de aars tugthuus arbeide, samt bøde hver til Sognets fattig Casse 1 rdr 3 mrk  samt een for alle og alle for een at betale denne Processes omkostninger billigst med 5 rdr   Hvad Corporalen Rasmus Andersen andbelanger, da som hand henhører under det Militaire Forum  maatte Comparenten forlange det i Sagen passerede beskreven, for at tilstille hans Militaire Øvrighed, paa det hand efter fortieneste kand blive tiltalt og afstraffed.

  Sagen optages til doms

 

Udi Sr: Jørgen Linds Sag mod Abraham Marchussøn for Gield er saaleedes afsagt

Kiendelse

Da den Indstevnte Abraham Marchussøns tilstæde mødende Fuldmægtig Procurator Sr: Jacob Preus har andmelt sig uvidende om hvad som i Sagen første Session er passeret  og af samme begieret udskrift og gienpart, for til næste ting at jndkomme med Contra Stevning paa Contra Partens veigne, saa vorder og den begierte udsættelse jndvilged til næstholdende Sommer ting, da vederparten paalegges til saadan tiid at jndkomme med fornøden eragtende til og forsvar, uden nogen udflugter til Sagens udhahl

 

Dedrefter er fremlagt til Examination fra Hr: Fogden Hejberg til hans Reignskabs belæg følgende Tingsvidner  saasom   1.  Tingsvidnet andgaaende om noged i de her i Skibreedet værende Laxse og Silde Vaager dette aar er fisked hvoraf Skatt kunde betales, hvortil Lensmanden Ole Taqvam med laug Retted og almuen svarede at ej saadant Fiskerie som omspørges her i Skibreedet dette aar er falden hvoraf Skatt kunde betales

 

1771: 38

 

2.  Det store Tingsvidne jndeholdende 16 Poster, Hvortil og blev svaret at det forholder sig som næstforrige aaring[er] uden nogen forandring, dog forbeholt Sorenskriveren sig ihenseende til den 9de og 10de Post ved sine udstædende Dessignationer at give nærmere oplysning.   3tio  Tingsvidnet andgaaende Resterende Consumption  Som {for} for forrige Aaringer er 9 rdr   og jndeværende aar 47 rdr 78 s   4.  Den ordinaire Skatte Restance  saasom for Salig Cammer Raad og Foged Bildsøes betienings tiid  13 rdr 5 mrk 2 s   og fra 1766 til 1770 aars udgang  116 rdr 4 mrk 2 s   Samt for jndeværende aar  280 rdr 2 mrk 12 skilling  som alt blev uimodsagt.   5.  begierede Hr: Fogden Hejberg Laug Rettes og almuens Svar, om noged paa den Allernaa[digste] paabudne Extra Skatt dette ting er bleven betalt? Hvortil blev svaret Nej, at ej noged i saa maade her for Retten er leveret   6.  Odels Skatts Mandtallet som ved seeneste afholte Sommer Ting er examineret.

 

Endelig begierede Hr: Fogden Hejberg dette Skibreedes Almue tilspurt de samme Qvæstioner som for forrige Skibreeder  Frie Skydsen betreffende, hvortil blev svaret af lensmanden  laug Retted og almuen, som for Hossangers Skibreede andført er

 

Til Laug Rette for næstandstundende aar 1772, er udnævnt og andordnet følgende nye Mænd  saasom  1. Baste Andersøn Brudvig,  2. Johannes Olsøn Olsnes,  3. Knud Jonsøn Olsnes,  4. Rasmus Thommassøn Hølchie,  5. Ole Aamundsøn Aalmaas   6. Erich Larsøn *Norvig   og af Sandvigen  7de  Ole Holmann  og 8de  Jacob Abrahamsøn.

 

Og da jngen jndfant sig som videre for Sage Tinget havde at forrette  er samme for denne Sinde Slutted og ophævet

 

 

1771

- - - - - - - - - -

1772

 

(1772: 38)

 

 

 

Udsettelses Ting for Arne Skibreede [1772]

Anno 1772  den 10de Januarij, Er Retten sadt paa Ting stædet Nedre Mielde i Mielde Skibreede, til Doms afsigelse udj een Sag som af Hr: Fogden Hejberg paa Justitiens veigne er andlagt mod Johannes Hitlands Hustrue Johanne Olsdatter, og hans Stiff børn  Corporal Rasmus Andersøn med de fleere, i følge den ved seeneste Høste ting faldne Rettens beslutning, og mødte da tilstæde de samme Aatte Eedsorne Laug Rettes Mænd, som Retten ved Høste Tinget med betienede.

  Hvorda, udj Sagen er saaleedes bleven for Rett

Kiendt  Dømt og Afsagt

I andleedning af den giorde andmeldelse for Stædets Foged Hr: Christen Hejberg andgaaende Bonden Johannes Olsøn Hitlands Hustrue Johanne Olsdatters og hans Stiff Børn  Corporal Rasmus Hitland, Erich Andersøn og Brithe Andersdatter Hitlands, uChristelige og straffeværdige opførsel imod bemelte

 

1772: 38b

 

Johannes Olsen Hitland. Har Velbemelte Hr: Fogden Heiberg paa Justitziens Veigne, ved skriftlig Stevnemaal Datteret 22de Maij sidstleeden, ladet indkalde bemelte Johanne Olsdatter, og børn Rasmus Hitland og Erich Andersen og Brithe Andersdatter Hitland, til at anhøre Vidner og liide Dom, til vedbørlig afstraffelse for deres lastværdige opførsel, mod Mand og Stiffader. Denne Sag faldt i Rette ved Sommertingets holdelse for Arne Skibreedes almue, den 12te Junij 1771  *de (da?) fra Hr: Fogden Heibergs Siide, er ført og afhørt de Tvende Vidner Mons Andersen og Ole Monsen Hitland, der under aflagde Eed har forklaret, og oplyst, Indstevnte Johanne Olsdr: Hitlands, Rasmus og Erich Hitland, samt Brithe Andersdr: Hitlands, uChristelige og usømmelige opførsel imod meer benevnte Johannes Olsen Hitland, som een ægtemand af indstevnte Johanne Olsdatter, og een Stiffader til de trende benevnte hendes børn, og Vidnerne udj deres forklaringer, ikke alleene hermonerer og overeensstemmer derudj, at saa vel qvinden Johanne Olsdatter, som hendes børn, med onde ord har begiegnet Johannes Olsen Hitland, og foragtet ham, betaget ham baade Mands og faderlig Myndighed, i sit Huus, ja det end og i saa høy een grad, at hand formedelst deres bitterhed, og haarde opførsel mod ham, har stundum nogle dage efter hinanden maattet forlatt sit Huus, og opholde sig hos fremmede, for at nyde fred, men end og ere Vidnerne overeensstemmige derudj, at de Toe á Tre gange selv har seet, at Johanne Olsdr: Hitland har taget Hoved-Puderne fra hendes mand Johannes Olsen, og ikke har vildet forundet hendes mand, de fornødne Klæder i Sengen at hvile sig paa, med det meere Acten nærmere omformelder, i sær er at Remarqvere Vidnet Ole Monsen Hitlands Svar til tredie Qvæstion, hvorudj hand forklarer at have seet, at indstevnte Johanne Olsdr:, har taget hendes mand Johannes Olsen Hitland i Haaret og lugget ham, Derimod ere begge Vidnerne eenige derudj og prover at Johannes Olsen Hitland, i sin opførsel er een ædruelig og skikkelig mand,  ved Sagens i Rettetagelse og behandling forbemelte tiid mødte ingen af de indstevnte paagieldende tilstæde, undtagen Rasmus Hitland, men Johannes Hitland  som for Retten Comparerede, fremlagde sit skriftlige forsvars skrift af 12te Junii næstafvigte  indeholdende begiamrelser og beklagelser over hans Hustrue Johanne Olsdr: og hans Stifbørns haarde omgang og opførsel imod ham, og da som meldt ej fleere af de indstevnte paagieldende mødte, er Sagen udsadt til næstafholdte Høste-ting. Samme tiid  den 29de

 

1772: 39

 

November 1771, er Sagen atter foretagen, og da ingen af de indstevnte efter lovlig tildeelt laugDagelse, mødte tilstæde, ej heller ved nogen paa deres Veigne lod møde, er Sagen fra Hr: Fogden Heibergs Siide besluttet under Dom, med saadan Deduction, og i Rettesettelse, som Acten nærmere udviiser.

  Tages nu under betragtning denne Sags Omstændigheder, og bevisenes tilstand pro et Contra, saa er det af de førte Vidners udsigende fuldkommen Hustreret og beviist at qvinden Johanne Olsdr: Hitland, saavelsom hendes børn paa een uChristelig og lastværdig maade, har begiegnet Johannes Olsen Hitland, baade i ord og gierninger, og at imellem bemelte Johannes Olsen Hitland, og Koene og hans Stif-børn, har været een uanstændig levemaade, ligesom og begge de førte Vidner har forklaret, at saavel Johanne Olsdr: Hitland, som hendes Trende bemelte børn, af deres Sogne-Præst og Siele-Sørgere er tilholdt samtlig at møde hos ham, for at imodtage Kierlige formaninger og erjndringer, til deres onde levnets forbedrelse, og een Christsømmelig levemaades førelse, hvilken advarsel og tilholdelse dog haver været overhørige, og ej efter dem paaliggende pligt har vildet efterkomme. Men derimod paa den anden Siide er ikke Johannes Olsen Hitland ved vidnernes forklaringer det Ringeste overtydet, hvorved hans Hustrue og Stifbørn kunde have haft Ringeste anleedning til den mod ham brugte slette opførsel, Thi vidnerne tvert imod forklarer at Johannes Olsen Hitland  efter vidnernes beste viidende  ikke har givet sin Hustrue eller Stif-børn mindste anleedning til nogen ondskabs udøvelse imod ham, hverken i ord eller gierninger, men været saavel i sit eget Huus mod sin Hustrue og stif-børn  som uden for Huuset mod sine grander og Naboer, i hans opførsel og levemaade, een ædruelig  skikkelig og sagtmodig mand.

  Thi bliver efter saadanne forandførte Sagens omstændigheder herved Kiendt og Dømt for Rett at jndstevnte Johanne Olsdatter Hitland, som ved de førte Vidner fuldkommen er overbeviist hendes uChristelige og skammelige opførsel mod hendes Mand Johannes Olsøn Hitland, ligesom hun og ved saadan sin opførsel har givet hendes egne børn Rasmus og Erich Hitland samt Brithe Andersdatter Hitland ond Exempel og annimeret dem til at være hendes Mand og deres Stiff fader ulydig, Bør for saadan hendes forseelse at arbeide udj Bergens Maufactur \og tugt/ Huus i 6 Maaneder, ligesom og Johannes Olsøn Hitlands Stiffbørn, Erich Andersøn og Brithe Andersdatter, for deres udøvede ulydighed og opsættzighed {og ulydighed}, imod bemelte deres Stiff Fader, bør at betale og udreede, i stæden for den over dem paastaaede straf, eenhver for sig til Justitz Cassen 2 rdr, og ligesaa meget til Sognets fattige, under den aldvorlige tilhold, at de samtlige for eftertiiden, viiser imod meerbemelte Johannes Olsøn, ald sømmelig lydighed og ærbødighed, efter Kongelig allernaadigste lov og Forordninger, under ellers den derudj dicterede Straff, Endelig bør og titnævnte Johanne Hitland og børn Erich Andersøn og Brithe Hitland *Conjumctim udreede i denne Processes omkostninger 5 rdr, det idømte efterkommes og betales 15 dage efter denne Doms Lovlige forkyndelse under adfærd efter loven

 

Hvorefter dette udsettelses Ting er bleven slutted og ophævet

 

1772: 39b

 

 

 

Extra Ting for Lindaas Skibreede [1772]

Anno 1772  den 25de Februarij, Er Retten sadt paa Tingstædet Kiilstrømmen i Lindaas Skibreede i følge HøyVelbaarne Hr: Stiftbefalings Mand Pettersøns naadige Resolution af 23de Januarii Sidstleeden  teignet paa Hr: Fogden Hejbergs begiering af næstforegaaende 20de Dito  som er saalydende  af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe, Til eet Extra tings holdelse for Lindaas Skibreedes almue, i andleedning af de her i Skibreedet udestaaende exesive Skatte Restancer af ordinaire og extraordinaire Skatter, hvorfore til deels er giort Jndførsel udj deres paaboende og Ejende Jordeparter  og var da nærværende Stædets Foged Hr: Christen Hejberg og de samme aatte Laug Rettes Mænd som ved seeneste Høste Ting vare til Rettens medbetiening for jndeværende aar udnævnte  og som paa Folio  (ope rum)  Speciel ere andførte. Saa var og tilstæde Lensmanden Lars Fieldsende tilligemed eendeel ting søgende almue,

 

Hvorda!

Hr: Fogden Hejberg tilkiendegav at have for Resterende Kongelige \ord:/ Skatter giort jndførsel udj efterfølgende Selvejer bønders tilhørende Jorder, hvilke formedelst armod og fattigdom paa jngen anden maade haver været i stand for at betale deres Skatter, saasom hos Anders Andersøn Tybernes  Jorde Skatt pro 1770  3 rdr 1 mrk 11 s.  pro 1771  3 rdr 1 mrk 10 s, Lensmanden og medhavende Mænd for deres udpantnings gebyhr og Stevnemaalets forkyndelse  4 mrk 8 s,  tilsammen 7 rdr 1 mrk 13 s, derfore giort jndførsel udj Debitors Ejende Jord Tybernes 10 M/arker Smør for lige Summa.   Saa og hos Ole Erichsøn Sundsbøe  der Rester med ordinaire Skatter  pro 1770ve  1 rdr 5 mrk 10 s  pro 1771, 4 rdr 4 mrk 11 s  for lensmands og medhavende Mænds udpantnings gebyhr og Stevne Penge  4 mrk 8 s,  tilsammen 7 rdr 2 mrk 13 s, derfore giort jndførsel udj 10 M/arker Smør i gaarden Sundsbøe  Debitor tilhørende  for lige Summa   Videre Hos Jacob Rasmussøn Kaalaas  der Rester med Jordeskat pro 1769, 3 mrk 3 s,  pr: 1770, 4 rdr 12 s,  pro 1771  4 rdr 8 s, og udpantnings gebyhr med Stevne Penge for lensmand og Mænd  4 mrk 8 s, tilsammen 9 rdr 2 mrk 15 s, giort Indførsel udj 17 M/arker Smør  Debitor tilhørende udj gaarden Kaalaas

 

1772: 40

 

For bemelte Summa   Ligeleedes hos Ole Stephensøn Kaalaases Enke  der nu skal være bleven gift med Jver Hansøn  for Resterende Jordeskatt pro 1770  8 s  og pro 1771  4 rdr 2 mrk 8 s, og udpantnings gebyhr med Stevne penge for Lensmand og Mænd  4 mrk 8 s, tilsammen 5 rdr 1 mrk 8 s, giort jndførsel udj 9 M/arker Smør  den skyldige tilhørende i gaarden Kaalaas for samme Summa   End viidere giort jndførsel hos Lars Andersøn øvre Tvedt  der Rester med Jorde Skatt pro 1767  4 rdr 5 mrk 15 s   1768, 4 rdr 5 mrk 5 s,  1769  4 rdr 5 mrk 4 s   1770  4 rdr 5 mrk 12 s,  og 1771  4 rdr 5 mrk 10 s, tilligemed Stevne penge og executions gebyhr for Lensmand og Mænd  4 mrk 8 s, tilsammen 25 rdr 2 mrk 6 s, udj Debitors Ejende gaard øvre Tvedt 18 M/arker Smør  30 Kander Malt for liige Summa   End meere hos Anders Jversøn øvre Tvedt  der Rester med ordinaire Skatter pro 1768  3 rdr 1 mrk 13 s,  1769  3 rdr 1 mrk 12 s,  1770  3 rdr 2 mrk 1 s   og 1771  3 rdr 1 mrk 15 s, tilligemed executions gebyhr og Stevne penge for Lensmand og Mænd  4 mrk 8 s, tilsammen 14 rdr 1 s  giort Jndførsel for lige Summa udj 21 Marker Smør i gaarden øvre Tvedt  den skyldige tilhørende.   Endelig er hos Anders Magnesøn Houge for Resterende ordinaire Skatter pro 1770  2 rdr 3 mrk 1 s,  pro 1771  5 rdr 2 mrk 11 s, med Lensmands og Mænds udpantnings gebyhr og Stevne Penge  4 mrk 8 s, tilsammen 8 rdr 4 mrk 4 s, giordt jndførsel udj 13 Marker Smør  debitor tilhørende i gaarden Houge  alt følgelig de herved producerende Jndførsels Forrettninger Sub Datis 18, 19, 20, og 21de December 1771.

  Fogden begierede og paastoed Ejendoms Dom til Hans Kongelig Maytt: udj eenhver af de andførte Jordeparter, for dee forand Specificerede Kongelige Skatter med paagaaende omkostninger, for det øvrige Declarerede hand at hand i betragtning af de skyldiges yderlige armod og Fattigdom for sin deel eftergav det ham som Executor tilkom for de giorde Jndførsels Forrettninger, formodede i øvrigt at dee skyldige  som Lovlig ere Jndstevnte at høre

 

1772: 40b

 

De giorde Indførsler ved Dom Stadfæstede og gaardeparterne tilkiendt Hans Mayestets som Ejendom, alle møder og vedtager Lovlig varsel,

  Af de jndstevnte mødte tilstæde Anders Andersøn Tybernes, Ole Erichsøn Sundbøe, Jacob Rasmusøn Kaalaas, Lars Andersøn øvre Tvedt, Anders Jversøn øvre Tvedt, og Anders Magnesøn Houge  som alle vedtoge lovlig varsel, i disse mod dem andlagde Sager, Sagde ellers at de haver jndted at afbetale de Skatter med som de ere Sigtede og stevnte for, men for samme faar at taale Ejendoms dom i deres Jorder, da de indted haver jmod de andførte Summers Rigtighed at jndvende, men alleene jndflyer allerunderdanigst med bøn og begiering til Hands Kongelig Mayestt: at hand i Naade vil see til dem og ike fratage dem deres Ringe Jordegods andparter som det eeneste leve brød for dem og deres fattige Famillier, og ellers jndted til Søgemaalerne havde at Svare eller erjndre

  Jver Hansøn Kaalaas mødte ike efter paaraab  thi er jndvarslingen af Stevne vidnerne Lensmanden Lars Fieldsende og Ellef Olsøn Løetvedt under Eed afhiemlede lovlig at være Passeret

  Hr: Fogden begierede laug dag for den jndstevnte Jver Kaalaas, til næst andstundende Sommer ting, og ihenseende til de øvrige Reffererede sig til sin forrige paastand  og begierede dom

  Paa Dommerens tilspørgende erklærede dee tilstædeværende paagieldende at jngen af deres bemelte Jordeparter, hvorudj der for Kongelige Ordinaire Skatter er giort jndførsel udj  er med Gield efter Pandte Obligation behefted  men vel aparte \i/ anden maade derpaa Laant til deres fornødne udgifters bestridelse.

  derefter

Eragted

  Den Lovlig Jndstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Contra Part Jver Hansøn Kaalsaas gives Laug dag til næst andstundende Sommer ting at møde og denne Sag at tilsvare.

 

1772: 41

 

 

Udj Sagerne for det øvrige er saaleedes

Dømt og Afsagt

Citanten Hr: Fogden Hejberg har til dette af Høye Øvrighed bevilget Extra Ting, ved mundtlig varsell Ladet jndkalde Anders Andersøn Tybernes, Ole Erichsøn Sundsbøe, Jacob Rasmussøn Kaalaas, Lars Andersøn Øvre Tvedt  Anders Jversøn øvre Tvedt og Ole Magnesøn Houge, for at høre de hos dem giorde Indførsels forrettninger  /: for Resterende Kongelige ordinaire Skatter :/  i deres Ejende og paaboende Jorde parter ved Dom Stadfæstet  Saasom  Anders Tybernes for Resterende Skatter pro 1770 & 1771 med udpantnings gebyhr og Stevne Penge  i alt 7 rdr 1 mrk 13 s, hvorfore er giort Indførsel udj 10 marker Smør i Debitors Ejende gaard Tybernes,   Hos Ole Erichsøn Sundsbøe i gaarden Sundsbøe 10 Marker Smør for Skatter for aarene 1770 og 1771 med udpantnings gebyhr og Stevne Penge  i alt 7 rdr 2 mrk 13 s,   Hos Jacob Kaalsaas i gaarden Kaalsaas 17 marker Smør for Skatter pro aarene 1769, 1770 & 1771 i alt med omkostninger  9 rdr 2 mrk 15 s,   hos Lars Øvre Tvedt i gaarden øvre Tvedt 18 Marker Smør og 30 Kander Malt for Skatter pro Annis, 1767, 1768, 1769, 1770, & 1771 med omkostninger  i alt 25 rdr 2 mrk 6 s,   hos Anders øvre Tvedt udj gaarden øvre Tvedt 21 Marker Smør for Skatter pro aarene 1768, 1769, 1770 & 1771  i alt med omkostninger 14 rdr 1 skilling,   og hos Anders Magnesøn Houge i gaarden Houge 13 Marker Smør for Resterende Skatter pro Annis 1770 og 1771 med executions gebyhr og Stevne Penge  i alt 8 rdr 4 mrk 4 s, da vedkommende disse forbemelte Skatter ej i det mindelige har kundet betale.

  Ved Sagernes incammination og andhænggiggiørelse har de Samtlige Indstevnte alle mødt tilstæde, tilstaaed at være skyldige de Skatter, hvorfore i deres Ejende Jordegods er giort Indførsel udj  og haver jndted mod Søgemaalerne men alleene bejamret deres store Fattigdom og armod, som har hindret dem fra de pligtige Skatters erlæggelse,

  Thi Kiendes og Dømmes for Rett: at de giorde Indførsels Forrettninger Bør ved magt at stande som lovlig Effectueret, og de bemelte Ejendomme som hos eenhver af de forberørte Debitorer er giort Indførsel, saasom i Tybernes 10 Marker Smør   i Sundsbøe 10 Marker Smør,   i Kaalaas 17 Marker,   i øvre Tvedt 18 M/arker Smør  30 Kander Malt,   i Dito gaard 21 Marker Smør   og i gaarden Houge 13 Marker Smør, at være Hands Kongelige Mayestet for de Resterende og paastevnte Skatter med udpantnings gebyhr og Stevne penge Ejendommelig tilhørende,

 

Og da jngen fleere Sager ved dette af høye Øvrighed bevilgede og behandlede Extra Ting haver *være at administrere  er samme og igien bleven Slutted og ophæved.

 

1772: 41b

 

 

 

Udsettelses eller Extra Ting for Echangers Skibr: [1772]

Anno 1772  den 28de Februarii, Er Retten sadt paa Tingstædet Bernestangen af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe, i følge HøyVelbaarne Hr: Stiftbefalingsmand Petersens Resolution af 23de Januarii Sidstleeden  teigned paa Hr: Fogden Hejbergs skriftlige begiering af næstforegaaende 20de Dito  og var da i Retten overværende Kongelig Mayestets Foged Velædle Hr: Christen Hejberg, og de samme *Atte Laug Rettes Mænd som ved Høste tinged var tilstæde og paa folio  (ope rum)  andførte  undtagen at i stæden for Jver Esem sad Aamund Olsøn Washelle, saa var og tilstæde Lensmanden Ole Fyllingen og øvrige ting søgende almue

 

Hvorda!

Hr: Fogden Hejberg gav tilkiende at have giordt jndførsel hos eendeel Selv Ejere, udj deres paaboende Jorde brug for Resterende Kongelige ordinaire Skatter, saasom hos Jens Monsøn Nedre Aas  der Rester med {Extra} \Jorde/ Skatt pro 1769  1 rdr 5 mrk 14 s.   pro 1770  4 rdr 1 mrk 7 s,   og pro 1771  5 rdr 4 mrk 12 s, samt for Lensmand og medhavende Mænd  deres udpantnings gebyhr og Stevne Penge 4 mrk 8 s, tilsammen 12 rdr 4 mrk 9 s  derfore giort jndførsel udj 1 Pund 2 Marker Smør i gaarden Nedre Aas  Debitor tilhørende  for lige Summa,   Saa er og hos Ole Olsøn Wælland  der Rester med de ordinaire Skatter pro 1769, 2 rdr,   pro 1770  2 rdr 3 mrk 13 s,   og for 1771  2 rdr 3 mrk 11 s  saavelsom udpantnings gebyhr og Stevne Penge 4 mrk 8 s  tilsammen 8 rdr  derfore giort jndførsel udj 12 Marker Smør Skyld  Debitor tilhørende  i gaarden Wæland,  Endelig er og hos Anders Pedersøn Houge  der Rester med Jorde Skatt pro 1768  3 rdr 1 mrk 9 s,   for 1769  3 rdr 1 mrk 8 s   for 1770  3 rdr 1 mrk 11 s,   og 1771  3 rdr 1 mrk 11 s  Samt for udpantnings gebyhr og Stevne Penge 4 mrk 8 s, giordt Jndførsel udj 5 2/3 Marker Smør og 5 2/5 Kande Malt i gaarden Houge for lige Summa  nemlig 13 rdr 4 mrk 15 s, og ere alle disse Skatt pligtige med mundtlig Kald og Varsell Lovlig jndstevnt at høre de giorde Jndførsels Forrettninger ved Dom Confirmeret og hands Mayestett tilkiendt som Ejendom

  Comparenten ville formode at de jndstevnte tager til gienmæhle.

  Af de jndstevnte mødte Jens Monsøn Nedre Aas og Ole Olsøn Wæland og vedtog lovlig Varsel, tilstoed Søgemaalet og alleene beklagede deres Kummerlige og fattige omstændigheder, som hindrer dem ej at kunde erlægge de pligtige ordinaire Kongelige Skatter, hvorfore de nu faar at taale Dom og underkaste sig Hans Mayestets allernaadigste for godt befindende.

  Anders Pedersøn Houge mødte ike, ej heller det eene Stevne

 

1772: 42

 

Vidne Erich Olsøn Myhren, thi er jndvarslingen for saavidt Anders Pedersøn Houge betreffer  af lensmanden Ole Fyllingen under Eed afhiemled lovlig at være passeret

  Hr: Fogden Hejberg  under forbeholdenhed af hans Rett og Tiltale til det udeblevne Stevne Vidne Erich Olsøn Myhren  begierede ham tilligemed Anders Pedersøn Houge Laug daget til næste Sommer ting, og ellers producerede de passerede Indførsels Forrettninger, som hand ihenseende til de tvende Mødende begierede ved dom stadfæsted

Eragted

  Lovlig Indstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Anders Pedersøn Houge gives Laug dag til næste Sommer Ting at møde og Sagen at tilsvare, ligesom og Det udeblevne Stevne Vidne Erich Olsøn Myhren forelegges under lovens Faldsmaal til samme tiid at Comparere tilstæde og Stevnemaalet vedbørlig at afhiemle

 

Derefter er i Sagerne mod Jens Monsøn Nedre Aas og Ole Olsøn Wælland saaleedes

Dømt og Avsagt

Citanten Hr: Fogden Hejberg har til dette af Høye øvrighed bevilget Extra Ting med mundtlig varsel ladet jndkalde Jens Monsøn Nedre Aas og Ole Olsøn Wælland for at høre de hos dem i deres Ejende Jordeparter for Resterende ordinaire Skatter giorde Indførsels Forrettninger ved Dom Confirmerede, saasom Jens Monsøn Nedre Aas  Skatter for aarene 1769, 1770 og 1771  i aldt med udpantnings gebyhr og Stevne Penge 12 rdr 4 mrk 9 s  hvorfore er giort jndførsell i 1 Pund 2 Marker Smør i gaarden Nedre Aas,   hos Ole Olsøn Wælland dito Skatter pro 1769, 1770 og 1771  i alt med udpantnings gebyhr og Stevne Penge 8 rdr, da vedkommende disse forbemelte Skatter ej i det mindelige har kundet betale

  Ved Sagernes Jncammination har de paagieldende straxsen taged til gienmæhle  tilstaaed det paasøgte og tillige beklaged deres fattige omstændigheder  som har været aarsage til disse Skatte Restancer

  Thi Kiendes og Dømmes for Rett at de giorde Jndførsels Forrettninger som lovlig Effectueret, Bør staae ved magt  og de bemelte Ejendomme som er giort jndførsel udj  nemlig i gaarden Nedre Aas 26 Marker Smør   og i gaarden Wælland 12 Marker Smør  at være hans Kongelige Mayestett for de omstevnte Skatter med udpantning gebyr og Stevne Penge Ejendommelig tilhørende

 

Hvorefter dette Extra Ting igien er bleven Slutted og ophæved,

 

1772: 42b

 

 

 

Som/m/er Tinget for Sartors Skibreede 1772

Anno 1772  den 5te Maji, Er Retten sadt paa Tingstædet Tøsøen i Sartors Skibreede af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe, Til eet aldmindelig Sommer  Skatte og Sage Ting for Bemelte Sartors Skibreede at administrere  og var da overværende udj Retten Kongelig Mayestetts Fogden hr: Christen Hejbergs Fuldmægtig Sr: Kort Cramer, og de samme aatte laug Rettes Mænd som ved seeneste Høste ting til Rettens medbetiening ere udnævnte og i Protocollen fol:  (ope rum)  andførte, der alle fremlagde Attester andgaaende deres laug Rettes Eeds afleggelse, Saa var og tilstæde Lensmanden Knud Simonsøn Tøsøen og den øvrige Ting søgende almue,

 

Hvorda!

Først blev allerunderdanigst læst og Publiceret følgende Kongelige allernaadigst udgangne andordninger

            1.  Andordning, Hvorefter Lootserne fra Dragøe og udj Sundet sig i henseende til Lootsningen for de fra Øster Søen og Middel Haved kommende Skibe, ligesom og de paa samme Skibe værende Skippere  Folk og Passagerer, samt andre vedkommende sig ihenseende til andmeldelse og Qvarantaine med videre i andleedning af Forordningen af 13de Junii 1771, haver at rette og forholde etc:  Dat: Hirscholms Slot den 28de octobr: 1771

            2.  Forordning, om Tvende Blus Fyhrer paa de dertil ved Nachehoved i Nærheden af Helsingøer opbygte Taarne, og eet Lanterne Fyhr udj Cronborgs Slots Taarn, som til de Søefarendes nytte begynder at andtændes den 1ste April 1772, Dat: Friderich\s/bergs Slot den 26de December 1771

            3.  Forordning andgaaende Justice-Cassens Indtægters Forvaltning ved det Kongelige Danske og Norske Cammer, de Dato Friderichsberg Slot den 7de Januarii 1772.

            4.  Forordning om Friehed at tage ladning ved fremmede Colonier i America for Skippere som til deres Reise til St: Croix have erholdet Latinske Søe Pas, Dat: Friderichsbergs Slot den 7de Januarii 1772

            5.  Forordning andlangende Eet Geheime Stats Raads oprettelse med videre. Dateret Christiansborg Slot den 13de Februarij 1772

            6.  Forordning, hvorved Forordningen af 13de Januarii 1771 anlangende Bøders og ald anden Strafs eftergivelse for lejermaal med videre  igienkaldes og ophæves. Christiansborg Slot den 27de Febr: 1772

  Derefter er tinglyst andre Høye Øvrigheds ordre  nemblig

            1.  Eet Reschript Comuniceret til Hr: Stiftbefalingsmand Pettersen og Hr: Biskop Arentz andgaaende Sr: Russels Forpagtning af St: Jørgens Hospitals Jordegods, Dat: 22de November 1771

            2.  Een Placat andgaaende Fiskes virkning her i Bergens Stift, Dat: 20de Februarii 1772

            3.  Een Communication andgaaende Exerceer Pladserne i Norge, og hvad derved maae Falholdes  Dat: 28de Martj 1772

 

1772: 43

 

            4.  Een Ditto skrivelse andgaaende Hvad Havre Korn fra det Kongelige Magazin er leveret til Bergens Sift for de trengende Almues Mænd  Dateret 18de April 1772.

  Hvornæst jndkom fra Almuen til Publication følgende Documenter

            1.  Eet Skifte Brev forretted paa gaarden Nedre Gaalten efter afdøde Malene Nielsdatter den 18de Novbr: 1771,  vid: Pante P: fol:

            2.  Eet Ditto paa Gaarden Bache efter Ole Andersøn den 18de November 1771.

            3.  Eet Ditto efter afdøde Clemmet Nielsøn paa Gaarden Søre Echerhofde den 18de November 1771.

            4.  Eet Skiøde udstæd af Ole Willumsøn Schage til Jver Olsøn Berge paa 2/45 Part i Angshottes Laxse vaag for 10 rdr 3 mrk,  er Dateret 6te Maij 1772.

            5.  Eet Ditto udstæd af Ditto til Lars Michelsøn Schage paa 11 ¼ M/arke/r Fisk i gaarden Schage for 14 rdr.  Dat: 2de Maij 1772.

            6.  Eet Ditto udstæd af Niels Michelsøn Mitsiaae til Michel Olsøn Windenes paa 2 13/16 Marker Fisk i gaarden Windenes for 8 rdr  Dateret 5te Maji 1772

            7.  Eet Ditto udstæd af Lars Michelsøn Dahle til Michel Hansøn Kallestad paa 2 15/22 Mark Smør i gaarden Store Sangoldt for 5 rdr 3 mrk  af samme Dato.

            8.  Eet Skiøde udstæd af Mons Michelsøn Leerøen til Carsten Rasmussøn Leerøen paa 5 5/8 Marker Smør i gaarden Leerøen for 7 rdr 3 mrk  Dateret den 5te October 1771.

            9.  Eet Vilkors brev udstæd af Carsten Rasmussøn Leerøen til … (skrivaren har gløymt å føra inn resten)

            10.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Lars Larsøn Hamre med dee fleere til Jver Olsøn paa 1 Pund 6 Marker Fisk i gaarden Berge  Dateret den 5te Maij 1772

            11.  Een Ditto udstæd af Michel Olsøn Windenes til Ole Poulsøn paa 1 Pund Fisk i gaarden Windenes  Dateret dito Dato

 

Paa Hr: Fogden Hejbergs veigne fremkom for Retten hans Fuldmægtig Sr: Kort Cramer, og tilkiendegav at der paa Justitiens Veigne til dette ting ved mundtlig Stevne maal og lovlig Varsel var jndkaldet, Delinqventen Anders Andersøn Ejesund, med Delinqventinden hans Stiffdatter Dorethe Jonasdatter  fordie de med hinanden har haft legemlig omgang og saaleedes begaaed Blodskam, derom at aflegge deres Sandferdige Forklaring  at andhøre hvad beviisligheder imod dem i Rettelegges  og derefter Dom at modtage til vedbørlig Strafs lidelse og Processens omkostningers Erstatning, ligeleedes er og jndkaldet deres andordnede Defensor lensmanden Knud Simmonsøn Tøsøen.

  Actor fremlagde først til jn\d/lemmelse i Acten i sin tiid, een attest fra Sogne Præsten Hr: Nathanael Sunde, Dateret 12 October 1771, om det af de Jndstevnte begangne lejermaal

 

1772: 43b

 

Og dernæst, HøyVelbaarne Hr: Stiftbefalings Mand Petersøns Ordre [af] 30te April 1772, hvorefter end ydermeere Lensmanden Knud Simonsøn Tøsøen er andbefaled Defensor for Begge paagieldende  Til sidst fremstillede Actor for Retten begge Delinqventerne uden baand og fængsel  nemlig Anders Andersøn Eidesundet og Dorothea Jonsdatter, og forlangede at efter at fra dommens Side i følge Forordningen af 31te Maij 1771, har giort undersøgning, om deres alder, Føde Stæd og handtering,

  Delinqventen Anders Andersøn Eidesund maatte først fremkaldes og aflegge sin Forklaring til følgende Qvæstioner:   1mo  Naar hand blev gift og med hvem.   2do  Om denne hands Koene ike var een Kiødelig Moder til Dorethe Jonas Datter.   3tio  Om hand ike med denne sin Stiff datter Dorethea Jons datter har haft legemlig omgiengelse, og saaleedes begaaed blodskam.   4to  Om hand till saadan skiendig ugudelig gierning har Loked  overtalt, eller som Fader trued sin Stiffdatter,   5to  Om hands Kone levede da gierningen skeede, og Endelig   pro 6te  Om ike det dend 1ste Junii 1771, døbte uægtebarn, som i daaben blev kaldet Anders  var hans med Stiff datteren Dorethea Jonsdatter sammenavlede Barn.

  De jndstevnte paagieldende mødte og vedtoge lovlig Varsel og var for Retten uden baand og Fængsel, og blev derefter først tagen i Examination Arrestanten

  Anders Andersøn Eidesundet  som sagde sig at være 40 aar gammel, barnføed paa gaarden Westrem paa Woss, og nu sig her i Skibreedet paa Eidesundet opholdende, hvorunder hand har boed som huusmand  og dernæst Svarede til de Fremsatte Qvæstioner saaleedes,   til 1ste  At hand for omtrent 7 aar siden blev gift med Martha Michelsdatter,  Til 2det Svarede Joe  det forholder sig i alt som Qvæstionen omformelder.   Til 3die Svarede Joe, det forholder sig i alt som omspurt er.   Til 4de Svarede: at hand hverken har loked  trued eller overtaled hans Steddatter Dorethea Jonsdatter til denne med hende bedrevne Synd og Blodskam samt Barns avling  men de haver desværre dertil væred lige villige og derudj Eenige

 

1772: 44

 

Til 5te Svarede Nej, hans Koene var død da gierningen skeede.   Til 6de Svarede Joe, det forholder sig omspurt er,  J det øvrige angrer og fortryder hans begangne Synder ham af hierted  og udbeder een Naadig Gud som vil tilgive hans Synders mangfoldighed, og een Naadig Konge som vil formilde hans velfortiente Straf,

  Actor begierede at Delinqventjnden Dorethea Jonsdatter ligeleedes for Retten maatte fremkaldes  og efter at hun om det fornødne fra Dommerens Side er tilspurt, maatte tilspørges følgende Qvæstioner:   1.  Om ike Anders Andersøn har væred i ægteskab med hendes Kiødelige Moder Marthe Michelsdatter,   2det  Om ike hendes Stiff Fader  bemelte Anders Andersøn  har haft legemlig omgang med hende og besvangred hende  og hun med ham avled Barn.   3die  Om hendes Moder levede da gierningen skeede.   4de  Om hendes Stiff fader Anders Andersøn til saadan ublue gierning har overtalt  loked eller trued hende.   og for det 5te  om ike det uægte Barn  som i Daaben blev kaldet Anders og døbt den 1ste Junii 1771  var hendes med bemeldte hendes Stiff fader i Blodskam sammen avled Barn?

  Den Paagieldende Dorethea Jonsdatter mødte for Retten og sagde sig at være 16 aar gammel, barnføed paa Gaarden Koursland her i Skibreedet og stedse opholt sig hos sin Moder Martha Michelsdatter til hendes død  og siden hos hendes Stiff Fader Anders Eidesundet  og dernæst Svarede til de fremsatte Qvæstioner fra actors Side saaleedes:   Til 1ste Svarede Joe,   Til 2det Svarede Joe, det forholder sig desvære i alt som Spørsmaaled jndeholder,   Til 3die Svarede Nej  hendes Moder var allereede død før gierningen skeede.   Til 4de Svarede: at hun ike kand sige at hendes Stiff Fader just har loked eller trued hende til den med ham begangne Blodskam og barnavling  men hun har begiert at maatte komme fra hendes Stiff fader kort efter hendes Moders dødelige afgang  i den andleedning *i *den *andleedning at hun erfarede at hendes Stedfader havde een forbudden og ugudelig Kierlighed for hende   Til 5te Svarede Joe  det forholder sig omspurt, For Resten erklærede hun ike endnu haver været til Confirmation eller Guds bord, men hun fortryder af hierted jnderlig med anger og Ruelse hendes begangne store Synder

 

1772: 44b

 

Som hun deels af ungdoms daarlighed og uforstand  og deels af end jndskydelse og uvidenhed om Syndens store betydenhed og deraf flydende Evige og temmelige straf har ladet sig beqvemme til, og af hierted Suker og med taare tilbeder sig een Naadig Gud og een Naadig Konge som strafferne vil formilde

  Actor maatte forlange det Delinqventen Anders Andersøn igien for Retten bleven jndkaldet og Tilspurt.   1.  Om hands Sted datter Dorethea Jonsdatter har forlanged at vilde Reise fra ham, samt hvad tiid denne hendes forlangende til ham skeede   og for det 2det  Om hand har været til Herrens bord  og hvad tiid hand sidste gang der indfandt sig

  Delinqventen Anders Andersøn fremstoed og Svarede til de fremsatte Qvæstioner saaleedes.   Til 1ste  at det er een Sandhed at hands Steddatter Dorethea Jonsdatter begierede at ville reise fra ham kort efter at hendes Moder var død  dog ike i anden andleedning end at hun frygtede for at hun ike fik noged for at hun var hos ham.   Til 2det Svarede  at det er eet Aar i Vaar Siden hand var til Guds bord i Sunds Kirke.

  Lensmanden Knud Simmonsøn Tøsøen  som af Høye Øvrighed beskiked Defensor for Anders Andersøn Eidesundet og Stiffdatteren Dorethea Jonasdatter, mødte  og næst at vedtage Lovlig varsel  forestillede at Anders Andersøn Eidesundet, der skal have besvangret sin Stiff datter Dorethea Jonasdatter, har begaaet dette Lejermaal i største Eenfoldighed, thi som hand er i Lov og Rett ukyndig, tenkte Mindst at udøve derved een saa grov Synd og last, imod Guds og Kongebud, da hand meente at det ej var større Synd at besvangre sin Stiff datter end een anden. Dorethea *Jacobsdatter derjmod  som eet Barn og uConfirmeret  kunde nu mindre giøre sig forestilling om denne Synds Størrelse, begge har ellers ført eet Skikelig levnet, Defensor haabede derfore at den i Loven Dicterede Livs straf, for saadan gierning, ej kand passe sig paa dem, og at denne  men i sær Høyere Retter, paa grund af forandførte  og siden det ike er hendes Kiødelige Fader, og hun hands Kiødelige Datter  i det høyeste tildømmes  hand i nogle Aars Fæstnings arbeide  og hende nogle Maaneder til Tugthuuset, hvormed Lensmanden Knud Simmensøn Tøsøen jndlod Sagen under Rettens mildeste behandling.

 

1772: 45

 

  Actor fremlagde Een hos Delinqventerne Anders Andersøn Eidesundet og Dorethea Jonsdatter passeret Forrettning, hvorved Legitimeret er, at de indted er Ejende  ligeleedes fremlagde hand een Attest, udstæd dags Dato af Hr: Nathanael Sunde, der oplyser hvor gammel Delinqventjnden Dorethea Jonsdatter er, samt at hun endnu er uConfirmeret, der begge er oplæst saalydende

  Til sidst Replicerede Actor til det af Lensmanden Defensor Knud Simmonsøn Tøsøen tilførte, at hand vel ville tilstaae det Delinqventerne vare Eenfoldige, sær Qvinde Mennisked Dorethea Jons datter  som ej endnu er Confirmeret  Men dette kand saare lit betage dem for den straf, som Lovens 6 Bogs 13 Capt 14 art preschriberer, hvad derjmod det tilførte andbelanger  at Delenqventen Anders Andersen ej er hendes Kiødelige Fader, men ikun Stiff fader til Delinqventjnden Dorethe Jonsdatter, saa kand samme ej heller frietage dem for den i loven dicterede Straf, Anders Andersøn har joe haft legemlig omgang med hendes Kiødelige Moder  og Med hende  nemlig Delinqventjnden, følgelig begaaed Blodskam, thi loven giør joe jngen Forskiel paa Kiødelig Fader og Stiff fader saalenge som Casus er ligesom her, nemlig at det var hendes Kiødelige Moder hand havde til ægte,

  Actor satte derfore i Rette over dem begge  i følge allerhøystbemelte Lovens 6 Bogs 13 Capt 14 art til deres livs forbrydelse, ligesom og de begge burde have forbrudt deres hoved loddet, hvortil de dog jndted efter den fremlagde Forrettnings udviisende ere noged Ejende, med saadan deduction og paastand jndlod Actor Sagen til Doms.

  Defensor ligeleedes jndlod Sagen

  Sagen er optagen til Doms

 

Procurator Sr: Synderburg for Knud Tælle i Rette ædskede hans til dette ting udsatte Sag fra Høste tinged afvigte Aar mod Niels Sæhlstøel og Peder Spilde  og begierede Sagen udsatt til Høste tinged dette aar, til beslutning formedelst Documenter som nu mangler at være ved haanden, og i øvrigt ville fornemme om de jndstevnte haver nu noged til Sagen at svare,

  Jngen af de paagieldende mødte tilstæde efter paaraab, thi er Sagen stilled i beroe til næste holdende Høste ting,

 

Procurator Synderburg i Rette ædskede for Hr: Albret Henrich Meyer hans mod Henrich Christie til afvigte aars Høste ting andlagde Sag  som til dette ting efter begier af bemelte Sr: Christie som Contra Citant er bleven udsatt, og forbeholt Hr: Meyers Rett til Doms at proseqvere om Sr: Christie noged haver at jretteføre

 

1772: 45b

 

  Procurator Peder Reutz var tilstæde for Hr: Cristie  som Producerede hans udstædde Continuations Stevning paateigned lovlig forkyndt  hvorefter hand ville fornemme om nogen af de jndstevnte Vidner møder eller ike.

  Procurator Synderburg for Meyer forundrede sig over den i Rettelagde saa kaldede Continuations Stevning, som alleene jndeholder nogle Qvæstioner uden Sag givelse  eller nogen benævnelse hvoraf kunde skiønnes at samme skulle vedkomme Sr: Meyer, og som ej heller er bleven bemelte Meyer lovlig andkyndiged til Vidners andhør, hvilked alt Viiser bemelte Documentes inegalite  hvorfore og Comparenten protesterede \mod/ samme som een Stevning til Vidners afhør under denne Sag at vorde andtaged, allerhelst Hr: Sunde  som derudj navn given Part  ej kand være som Vidne at andtage, og derimod forvendtede at Procurator Reutz bliver henviist til samme saa kaldede Continuations Stevning for sig selv og uden for denne Sag at andhengiggiøre  i fald hand skulde finde at samme skulde nytte Principalen.

  Procurator Reutz declarerede alt hvad som ike er beviist med lovlige Documenter for urigtig, Hand henholt sig til sin Stevning som Retten har jmodtaged, hand paastoed derefter Vidnerne paaraabt,

  Procurator Synderburg vedblev sit forrige,

  Dommeren derefter fremkaldte Stevne Vidnerne Lensmanden Knud Simmonsøn Tøsøen, Michel Dahle og Peder Knudsøn Tøsøen  og tilholt dem at giøre Forklaring angaaende det fremlagde Skrifts forkyndelse  og erklærede de da at de haver samme saaleedes forkyndt  nemlig Knud Tøsøen og Michel Dahle for Hr: Sunde og Werner Christie  samt \for/ Ole Sogning, og Knud Tøsøen og \Peder Tøsøen for/ Michel Dahle med lovlig 14 dages varsel, men ej jndstevnt nogen at paahøre Vidnerne, ej heller nogen af de i Stevningen benævnte øvrige Persohner,

  thi er saaleedes,

Eragted

  Da det i Rettelagde saakaldede Continuations Stevnemaal som i denne af Hr: Albert Henrich Meyer mod Sr: Christie andlagde Sag er produceret  ej jndeholder nogen reen benævnelse hvorom {ej} Vidner skal føres, eller hvem det skal andgielde  ej heller nogen til Vidners paahør jndkaldet, ligesom ej heller nogen af de øvrige i Stevningen benævnte jndkaldet  thi Kand ej heller forjnden Lovligere jndstevning skeer  nogen Vidnesbyrd i saa fald vorde at andtage.

 

  Reutz for Cristie forbeholt ankemaall

 

1772: 46

 

Over Rettens Eragtning og Kiendelse  og begierede Sagen udsatt til næste Høste ting,

  Procurator Synderburg protesterede mod Sagens udhahl  og for Retten forbeholt Hoved Citantens videre tarv og fornødenhed.

  Reutz Protesterede paa udsettelsen som melt

Eragted

  Paa det Contra Citanten ej skal have mindste føye at klage med Retten at være overiled, jndvilges hannem endnu Sagens andstand til næste Høste ting for dette Skibreede, da hand haver at befordre Sagen til Endskab uden videre udhahl

 

            12.  Publiceret Eet Skifte brev forretted paa Gaarden Hamre efter afdøde Peder Endresen Hamre den 17de Januarii 1772  vid: Pante bogen fl:

            13.  Eet Ditto efter afdøde Dannemand Jens Larsøn  passeret den 24de April 1772.

            14.  Eet Ditto paa Gaarden Øvre Tvedt efter Agothe Rasmusdatter den 22de April 1772,

            15.  Eet dito paa Gaarden Nipen efter afdøde Thommas Rasmussøn den 22de April 1772.

            16.  Eet Ditto forretted paa bemelte Gaard Nippen den 24de april 1772 efter afdøde Myndtling Marthe Jensdatter.

            17.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af lensmand Knud Tøsøen og Michel Dahle til \Ole/ Monsøn Dahle paa 21 Marker Smør i Gaarden Lie  Dateret 6te Maji 1772,  hvorved fulte een ligelydende Reverse

            18.  Tinglyst een Copie af een Marke gangs Forrettning jmellem Kallestad og Tælle den 11te augustj 1577, og verificeret den 6te Maj 1772

 

Derefter er af Hr: Fogden Hejbergs Fuldmægtig Sr: Cordt Kramer fremlagt Odels Skatts Mandtallet som er examineret,   2det  den ordinaire Skatte Restance for 1ste og 2de Termin dette aar  beløbende i alt til 368 rdr   og 2det  Fra 1766 til 1771 aars udgang er endnu ubetalt efter Casse Bogens udviisende 41 Rixdaler,   3die  Extra Skatts Restancens Tingsvidne  jndeholdende tvende Poster og Qvæstioner   1mo  Om af Extra Skatts Restancerne til Ultimo December 1770 er betalt meere end 6 rdr 1 mrk siden Sommer tinget 1771?   2det  Om det er almuen bekiendt, at ringeste Skilling enten paa dette ting eller for er bleven betalt paa Extra Skatten for heele aaret 1771?  Svarede til 1ste qvæstion  at det forholder sig som omspurt er.   Til 2de qvæstion  Forholder sig ligeleedes som qvæstionen jndeholder, thi ringeste Skilling er ej paa dette Ting betalt, og formedelst mængdens tiltagende Fattigdom, bliver de end og uformuende til at betale de ordinaire Skatter, og hvis Korn Vahres dyrhed vedvarer, hvilke de nødvendig behøver fra Kiøbstæden, saa vit (vil?) samme foraarsage een Jammerlig tilstand iblandt dem,

 

Og da jngen derefter jndfandt sig efter paaraab som videre for Sage tinged havde at forrette  er samme igien for denne Sinde bleven Slutted og ophæved

 

1772: 46b

 

 

 

Sommer Tinged for Schiolds Skibreede 1772

Anno 1772  dend 8de Maij, Er Retten sadt paa Tingstædet Møllendahl i Schiolds Skibreede Af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe, Til eet aldmindelig Sommer  Skatte og Sage Tings holdelse for Schiolds Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejbergs Fuldmægtig hr: Cordt Kramer og de samme Aatte Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Høste tinged seeneste Session bleve udnævnte  der {som melt} og foreviiste Attester andgaaende deres laug Rettes Eeds aflæggelse

 

Hvorda!

Først er allerunderdanigst Læst og Publiceret dee  de for Sartors Skibreede Publicerede og i Protocollen folio 42 andførte og extraherede Kongelige allernaadigste andordninger, og dernæst andre Høye Øvrigheds ordre, og hvorefter fra almuen jndkom til Publication følgende Documenter

            1.  Eet Skifte brev paa Gaarden Tønnevig i Sartors Skibreede efter afdøde Salmoe Erichsdatter den 5te augustj 1771, angaaende gaardene Brevig og Leerviigens tinglysning,  vid: fol:

            2.  Dito paa Hammersland i Schiols Skibreede efter Martha Monsdatter den 24de october 1771

            3.  Eet Skiøde udstæd af Ole Olsøn Riple til hans Broder Peder Olsøn Riple, paa 2 Pund 6 Marker Smør i gaarden Riple  samt eendeel Creature og videre besættning for 375 rdr 2 mrk 6 s  Dateret 14 April 1772.

            4.  Eet Declarations skrift udstæd af Enken Bergetta  Madamme Salig Christensens  andgaaende Gaarden Hopes Skoug og Marks fredelse  Dateret 8de Maij 1772.

            5.  Eet Proclamations Skrift udstæd af DHrer: Danchert Krohn, Wollert Krohn  Johan Jochum Krohn etc: andgaaende Madamme Gischen Danchersen  Salig Claus Krohns efterleverske  hendes døds fald og debi samt Creditorernes jndkaldelse,  Dateret 8de Maij 1772

            6.  Aflyst een Obligation udstæd af Anne  Salig Hans Monsøns  paa Solum (Soleim?) boende  til Hr: Albert Hatting paa Capital 50 rdr mod Pandt udj eendeel løsøre Effecter, Dateret 6te Maij 1771 og tinglyst den 7de Maij samme aar  som nu efter qvitering af 17de Martj 1772, er betalt og indfried.

            7.  Eet Skiøde udstæd af Niels Pedersøn Smøraas til Niels Jonsøn paa 1 Pund 4 ¾ Marker Smør i gaarden Smøraas for 120 rdr  Dateret 8 Maij 1772.

            8.  Eet Dito udstæd af Gabriel Aamundsøn og Lars Olsøn Nyegaard til Niels Stephensøn  som efter Skiødes udviisende lyder paa Pladsen Walleem kaldet, der i følge den derover den 28de Junij 1771 holte Skyldsetnings Forrettning skylder 4 Marker Smør, for 30 rdr,  Samme er Dateret den 28de Junii 1771.

            9.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Sogne Præsten Hr: Jørgen Meldahll til Ole Mogensøn Haaland paa ½ Løb Smør  ½ Faar i gaarden Haaversthun  Dateret den 27de April 1772.

 

1772: 47

 

            10.  Een ditto udstæd af Sr: David Bræmer til Anders Tostensøn paa 18 Marker Smør i gaarden Nore Gillestad,  Dat: 5te Maij 1772

            11.  Een Ditto udstæd af Sr: Jon Mariager til Rasmus Olsøn paa 1 ½ Løb Smør  1 Tønde Malt og 1 Faar i gaarden Nedre Bratland  Dateret 20de Martj 1772

            12.  Een ditto af Hr: Biskop Arentz til Claus Blechenberg  udstæd paa 1 Løb Smør *Smør og 1 Tønde Korn i gaarden Store *Store Solem  Dateret 7de Martj 1772,

  og med hvilke Bøgsel Sædler fulte lige lydende Reverser.

 

Mødte Hr: Brose for Hr: Albert Hatting og fremlagde hans Stevning af 11te April sidstleeden mod Sr: Knud Zachariasøn  paateignet lovlig forkyndt, det i Rette lagde Stevnemaal blev oplæst saa lydende.

  Jndstevnte Knud Zachariassøn blev paaraabt  men hverken hand eller nogen paa hans veigne jndfandt sig med tilsvar  thi er Stevningen af de mødende Stevne Vidner Lensmand Jan Tvetteraas og Hans Hansøn Tvetteraas under Eed afhiemled saaleedes at være forkyndt som deres paaskrift udviiser

  Brose derefter fremlagde til Kravets Legitimation een extract af den j Bergen værende Geistlige Skifte Retts Protocoll, under Verification af Hr: StiftsProvst Mossin og Hr: Thommas von Westen Angel  dateret Bergen den 1ste hujus  og derefter begierede Laug dag for den udeblevne til næstholdende Høste Ting

  derefter er saaleedes

Eragted

  Indstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Contra Part Knud Zachariasen gives Laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Studiosus Mogens Michael Bøschen mødte for Retten og jndleverede sin paa egne og Hustrues Veigne under 18de April Sidstleeden udstædde skriftlige Stevning mod Madamme Sinning med datter Lydia Zinning og Pige Sophia Knoph andgaaende een Voldsom opførsel mod Citantens Hustrue  med det videre  og begierede Comparenten Parter og Vidner Paaraabt  og i mangel af deres Møde  Stevnemaaled af Stevne Vidnerne afhiemled

  De Indstevnte bleve paaraabte  men hverken Parter eller Vidner mødte tilstæde, thi er den fremlagde Stevning af Stevne Vidnerne Anders Davidsøn Boes og Ole Jespersøn Femberg under Eed afhiemled saaleedes at være passeret som deres paaskrift udviiser,

  Da de jndstevnte Parter eller Vidner ike mødte  begierede Citanten Bøschen dem Samtlige laug daged til næstholdende Høste ting,

  derefter er saaleedes

Eragted

  Indstevnte men ej mødende Madamme Megtele Margarethe Cassuben  Salig Sinnings, med datter Lydia Sinning og Pige Sophia Knoph  gives laug dag til næste Høste ting at møde og Sagen at tilsvare  til hvilken tiid og Vidnerne  Jomfru Clara Margarethe Sinning  tieneste Pigen Malene og dreng Erich, Forpagteren Halvor og Hustrue som navn gives  under lovens Faldsmaal forelægges at møde og i Sagen Vidnesbyrd at aflegge

 

1772: 47b

 

 

Hr: Fogden Hejberg lod ved Fuldmægtig Sr: Kort Kramer tilkiendegive, at til dette Ting ved mundtlig og Lovlig Varsel vare jndstevnte Jon Michelsøn øvre Bratland og Anne Johannesdatter ibm:  for med hinanden begangne Lejermaal, at modtage Dom til Bøders udreedelse og omkostningers erstatning, i fald de jndstevnte ej møder har Comparenten ved haanden Kaldsmændene for at afhiemle Stevnemaalets Lovlige Forkyndelse

  De jndstevnte bleve paaraabt men mødte ike, thi er jndvarslingen af Stevnevidnerne Jahn Tveteraas og Hans Tveteraas under Eed afhiemled Lovlig at være vedkommende forkyndet.

  Kramer erjndrede om Laug dag til næste Ting

  derefter er

Eragted

  Indstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Joen Michelsøn øvre Bratland og Anne Johannesdatter gives Laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Sr: Cort Kramer paa Hr: Fogden Hejbergs veigne som hans Fuldmægtig  tilkiendegav at der til dette Ting ved mundtlig Stevnemaal og Lovlig Varsel er jndkaldet Lars Jacobsøn Totland, fordie hand for tilgodehavende 20 rdr hos afgangne Niels Haagensøn i Bergen har modtaged Pante Obligation paa slet Papiir, imod allernaadigst ergangne andordninger, derom at see og høre beviisligheder, og efter giørende i Rettesættelse at lide Dom, til Capitalens forbrydelse og videre undgieldelse, samt at erstatte Processens omkostninger Skadesløs.

  Indstevnte Lars Jacobsøn Totland blev paaraabt men mødte ike  thi er jndvarslingen af forbemelte Stevne Vidner bleven afhiemled

  Kramer erjndrede om Laug dag for jndstevnte til næste ting, da hand til samme tiid skal jndkomme med de fornødne beviiser

Eragted

  Lovlig jndstevnte men ej denne sinde tilstædemødende Lars Jacobsøn Totland gives Laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Derefter lod Sr: Johan Braag  Kiøbmand i Bergen  andmelde at hand med lovlig Mundtlig Varsel haver jndstevnt Madamme Sinning for skyldige 10 mrk 11 s  at lide dom i hoved Sag og omkostninger,

  Jndstevnte Madamme Sinning

 

1772: 48

 

Blev paaraabt men mødte ike  thi fremstoede de formelte Varsels Vidner og afhiemlede jndvarslingen under Eed

  Derefter blev Fremlagt Reigning for det paastevnte Krav, med begiering om Laug dag til næste ting

Beslutted

  Indstevnte Madamme Sinning gives Laugdag til næste Høste ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Procurator Preus Sisterede sig som Fuldmægtig af Sr: Johan Garmann og fremlagde een udtagen Stevning imod endtvigte Skipper Petter Lorentz Nicoll med fleere i bemeldte Stevning benævnte jndstevnte, nemlig Tilsynsmanden for afgangne Obriste Lieutnant Phillip Nicolls Stervboe Sr: Joachim Hejberg  og Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejberg  af Dato 23de April passato, som fandtes paateigned af Velbemeldte Hr: *Foed (Foged) for hannem Lovligen at være [for]kyndt, og andlangende de øvrige jndstevnte Persohner  da enpresenterede Comparenten de tvende Mænd Anders Davidsøn og Bærent Michael Høeg til Eedelig afhiembling  Stevne maaled blev i Retten oplæst saaleedes lydende

  Sr: Joachim Hejberg mødte og declarerede at hand ingen gienmæhle kunde modtage  da hand i følge Lovens 1 Bogs 4 Capituls 8de articul ej har nødt den tiid som loven tillader Een der er uden for Ting Lavet,

  Preutz forlangede Kaldsmændene som nu møder for Retten  deres afhiemling efter Citationens formeld,

  Derefter blev Stevnevidnerne Anders Davidsøn Boes og Bærent Michael Høeg fremkaldet og Examineret Jhenseende til Stevnemaaleds Forkyndelse  og tilstoede de da, at de den 24 April sidstleeden forkyndte dette Stevnemaal Paa Garden Gravdahl her i Schiolds Skibreede udj Petter Lorentz Angel Nicolls fraværelse udj Frue Obriste Lieutnantjnde Nicoll og Hr: Capitainn Svanenhielms paahøer  og for Stervboeds tilsyns Mand Hr: Joachim Hejberg i Bergen boende  forbemelte 24de April i hans iboende Huus sammesteds  og i hans Jomfrue Søsters paahør

  derefter er saaleedes bleven

Eragted

  Lovens 1ste Bogs 4 Capt 8de art: paabyder  at naar nogen som uden for Ting laved og i Laugdømmet er boende jndstevnes  bør hand nyde 4 ugers jndvarsling, dette har her Stæd, da den i Stervboed paa Gravdahl andtagne tilsynsmand Hr: Joachim Hejberg er boende i Bergens Bye uden for Schiolds Skibreedes ting laug  og ike har nydt den fornødne og lovpaabudne Varsel, efter hans egen declaration og Stevne Vidnernes forklaring, thi kand  forjnden Lovligere jndstevning skeer  ej videre med denne Citation fortfares men jmidlertid stilles i beroe

 

1772: 48b

 

 

Hr: Brose for Hoved Citanten Cornelius Dyring Kramer fremlagde jndlæg af gaar dags dato, hvortil hand sig Reffererede og paastoed Dom,

  Procurator Jacob Preus mødte  og i Lars og Ole Schiolds Fuldmægtiges Sr: Johan Reutzes lovlige forfald producerede bemelte Procurator Reutzes skriftlige Jndlæg af 6te hujus, hvortil besagde Reutz vil have sig Refereret uden besvarelse af det fra Sr: Brose tilførte

  Brose benægtede alt hvad der i det fremlagde Jndlæg er andført som i nogen maade kunde synes at stride mod hans udførte Procedur, og atter indlod Sagen Dom fra Hoved Citantens Side, J øvrigt maatte hand for Salamonn Monsøn erjndre dette, at hvad hand er beskylt for, er hand uskyldig i  og at her ike er hans forum,

  Sagen optages til doms

 

Hr: Fogden Hejberg med Fuldmægtig Sr: Kort Cramer gav tilkiende, at have til dette ting ved mundtlig Stevnemaal og lovlig Varsel jndkaldet Ole Olsøn Riple den yngre og hans Hustrue Anna Poulsdatter, fordie de een Lang tiid haver Leved i usamdrægtighed, derom at høre Vidner og beviisligheder, samt efter Sagens oplyste omstændigheder at modtage Dom, til vedbørlig afstraffelse og Processens omkostninger skadesløs, Som Vidner ere jndkaldede Svend Johannesøn Giemmeland, Ole Nielsøn Dyngeland, Peder Olsøn Riple, Karen Hansdatter og Anne Assersdatter ibm, Søren Eliasøn og Elias Larsøn Riple, Ole Arnesøn og Niels Olsøn øvre Totland, Niels Arnesøn, Lars Jacobsøn og Jacob Larsøn Nedre Totland, alle under lovens Faldsmaal at møde og deres Vidnesbyrd at aflægge,

  Hr: Brose mødte for Ole Olsen Riple og jndgav jndlæg  hvortil hand sig Reffererede

  Procurator Synderburg for den jndstevnte Ole Riples Hustrue mødte og Sagde at hun aldeeles ike i nogen maade har pexeret jmod sin Mand, men at hand derimod baade alleene i Huuset og offentlig ude paa Marken baade med Prygl og Hug tyraniseret hende, og endelig til slutning søgt at fravænde hende hendes vælferd  som hun baade har andvendt Udj deres paaboende Jord og derpaa værende Creature med viidere, over alt ført eet gandske ufordrageligt liv, hvilked hand haabede under examination skulde blive beviislig

 

1772: 49

 

  Kramer j Rettelagde Sogne Præsten Hr: Jørgen Meldalls Andgivelse  hvorefter Hr: Fogden Hejberg har andlagt Søgemaaled jmod begge de i ueenighed levede Ægte Folk Ole Olsøn Riple den yngre og Anne Poulsdatter, Comparenten forlangede at Kaldsmændene maatte fremkaldes for Eedelig at afhiemle Stevnemaalets lovlige forkyndelse, saavel for Parterne som Vidnerne, samt at de Samtlige Vidner maatte under Lovens Faldsmaal forelægges at møde til næste ting, for da deres Provemaal at aflegge, Hand fandt sig nød til at forlange denne udsættelse, Siden det er saa silde paa aftenen, og hand behøver tiid til tingsvidnet og Restancen, derefter fremstode Stevne Vidnerne og afhiemlede jndvarslingens lovlige forkyndelse

  og derefter er saaleedes

Eragted

  Samtlige de jndstevnte Vidner Svend Johannesøn Giemmeland, Ole Nielsøn Dyngeland, Peder Olsøn Riple, Karen Hansdatter, Anne Assersdatter, Søren Eliasøn og Elias Larsøn Riple, Ole Arnesøn og Niels Olsøn Øvre Totland, Niels Arnesøn, Lars Jacobsøn og Jacob Larsøn Nedre Totland forelegges herved under Lovens Faldsmaal til næstholdende Høste ting for dette Skibreede at møde og Provemaal i Sagen at aflegge

 

            13.  Publiceret eet Skifte brev Forretted paa Gaarden Søraas efter afdøde Jngebor Rasmusdatter den 3de December 1771

 

Derefter er af Hr: Fogden Hejberg jndleveret til Examination Odels Skatts Mandtallet,  videre fremlagt Restance Registeret over de ordinaire Skatter 1ste og 2de Termin dette aar  beløbende til 1041 rdr   Restancen fra 1766 til 1771, 709 rdr 40 s.   og for afgangne Cammer Raad og Foged Bildsøes betienings tiid  10 rdr   og Endelig blev Almuen og laug Retted tilspurt Extra Skatten andgaaende de samme Qvæstioner som for Sartors Skibreede tilført er?  Hvortil blev svaret at der i den omspurte tiid er alleene paa Extra Skatten betalt 19 rdr 24 skilling,

 

Og da jngen efter trende ganges paaraab jndfandt sig som videre for Sage tinged havde at forrette  er samme for denne Sinde bleven Slutted og ophævet,

 

 

 

Sommer Tinget for Herløe Skibreede 1772,

Anno 1772  den 11te Maij, Er Retten sadt og betiendt paa Alverstrømmens Tingstæd i Ahlenfits Skibreede, til eet aldmindelig Sommer  Skatte og Sage ting for Herløe Skibreedes almue, overværende udj Retten

 

1772: 49b

 

Kongelige Mayestets Foged Hr: Christen Hejbergs Fuldmægtig Sr: Cort Kramer, og de samme Aatte Laug Rettes Mænd som ved seeneste Høste ting Vare udnævnte og i Protocollen folio  (ope rum)  andførte, som alle foreviiste Attester andgaaende deres Laug Rettes Eeds afleggelse  Saa var og tilstæde Lensmanden Mons Schiellanger og den øvrige ting søgende almue,

 

Hvorda!

Først Allerunderdanigst er bleven Publiceret de for forrige Skibreeder bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste Forordninger  og dernæst andre Høye Øvrigheds ordre, og hvorefter fra Almuen jndkom til Publication følgende Documenter,

            1.  Eet Skifte Brev forretted efter Sisselle Johannesdatter den 4de Februarii 1772 {efter} paa Gaarden Yttre Bragstad,

            2.  Eet Ditto paa Gaarden Follesøen i Herløe Skibreede efter Karie Olsdatter den 4de Januarii 1768

            3.  Eet Ditto forretted paa Gaarden Holme efter Mons Olsøn den 6te November 1771

            4.  Eet Skiøde udstæd af Anders Mathiasøn Bragstad med de fleere til Mons Brynildsøn Fløjsand paa 18 Marker Smør og 9 Kander Malt for 49 rdr 6 s.  Dateret 16de october 1771

            5.  Eet Ditto udstæd af Hermann Garmann til Ole Olsøn paa 2 Pund 6 Marker Smør i Gaarden Goustad for 98 rdr  Dateret 7de April 1772

            6.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Sr: Astrup til Ole Nielsøn paa 18 Marker Smør og ¾ qvarter Malt udj gaarden Hestenes  Dateret 16de Sept: 1771

            7.  Een Ditto udstæd af Hr: Capitain de Svanenhielm til Peder Monsøn paa 18 Marker Fisk udj gaarden Kielstad,  dat: 6te Novembr: 1771

            8.  Een ditto udstæd af Ditto til Johannes Johannesøn paa 1 Pund Fisk og 1/8 Faar i gaarden Alveim,  Dat: 14de December 1771

            9.  Een ditto udstæd af Magne Tveten og Anders Hilland til Anders Andersøn Mælland paa 2 Pund Smør og 2 Kander Malt i gaarden øvre Dahle  Dateret 11te Maij 1772

            10.  Een ditto udstæd af Peder Kiore etc: til Niels Knudsøn Brevig paa 1 Pund 4 4/5 Marker Smør i gaarden Landsvig  Dateret 11te Maij 1772

  af hvilke fulte ligelydende Reverser

            11.  Eet Skiøde udstæd af Anders Johannesøn Rogn og Ole Johannesøn Rogn til Johannes Andersøn Rogn paa 12 Marker Fisk i gaarden Rogn for 12 rdr  Dateret 11 Maij 1772

            12.  Eet ditto udstæd af Mons Olsøn Tostensvig til Anders Olsøn Gripsgaard paa 18 Marker Smør og 18 Kander Malt i gaarden Gripsgaard for 48 rdr  af dito Dato

            13.  Eet Ditto udstæd af Ole Thommassøn Rong til lensmanden Mons Nielsøn Schiellanger Paa Myndtling *paa *Myndtling Anna Jacobsdatters veigne, hvorved

 

1772: 50

 

Myndtlingen er Solt og hiemled udj gaarden Rogn 7 7/8 Marker Fisk for 11 rdr  Dateret den 11te Maij Anno 1772.

 

Paa Hr: Fogden Hejbergs Veigne tilkiendegav hans Fuldmægtig Kort Cramer at bemelte hans Principal til dette ting med mundtlig og lovlig Varsel har ladet jndkalde Berthe Gievlesdatter for at høre Stevnte og Ustevnte Vidners Eedelige forklaring om hendes strafværdige og skammelige Forhold i hendes tienneste hos Citanten, samt derefter at modtage Dom til strafs lidelse og Processens omkostningers skadesløse erstatning  under Lovens Faldsmaal er og jndkaldet som Vidner i denne Sag  deres Eedelige Provemaal at aflegge  Helge Jacobsdatter og Niels Olsøn Sæhlevold, Niels Andersøn Ulvatten, Gudmund Olsøn Wigebøe og Ellen Maria Krogh, Hvorefter Kramer begierede saavel Paagieldersken som Vidnerne paarabte  og i mangel af deres Møde jndvarslingen afhiemled

  Paagieldende Berthe Gievlesdatter samt alle Vidnerne mødte tilstæde og vedtog lovlig i denne Sag at være jndkaldede.

  Comparenten forlangede at Vidnet Helge Jacobsdatter først for Retten maatte fremkaldes for at aflegge sit Vidnesbyrd til følgende af ham fremlagde qvæstioner  og at  efter at Eedens forklaring for de Samtlige jndstevnte Vidner er oplæst  de øvrige Vidner jmidlertiid fra Retten maatte udviises, derefter er for de Samtlige mødende Vidner Eedens forklaring af lovbogen bleven oplæst og de formaned til Sandheds Vedblivelse og at vogte sig for meenEed, hvorom de og giorde løfte  og fremstoed derefter til Separat examination  efter at de øvrige Vidner jmidlertiid vare udviist  som

            1ste Vidne Helge Jacobsdatter  i tienneste hos Citanten hr: Fogden Hejberg  som aflagde Eed og derefter vandt og forklarede til de fremsatte Qvæstioner saaleedes,   Til 1ste Svarede: At hun eengang har hørt at Berthe Gievlesdatter i Kiøkenet paa Strømsnes eengang Sagde: at de Lyver paa hende  og Skam faae de alt de lyver paa hende, men hun nævnede jngen ved navn, og videre andgaaende det omspurte har Vidnet ikke hørt.  Kramer frafalt den 2de og 3de Qvæstion.   Til 4de Svarede Joe, Vidnet har seet at i den tiid Berthe Gievles Datter tiente hos Citanten som Buedeje, loed hun Lade Døren staae aaben baade Natt og dag, saa at og Vidnet maatte binde døren til med eet toug,   Til 5te Svarede Joe  det forholder sig som Qvæstionen indeholder.   til 6te Svarede: at hun har hørt det omspurte af andre Sige  men ike selv seet det,

  Kramer begierede at dette Vidne maatte tilspørges om der ike var forsvarlig laas og luke for Hæste Stalden, saa at den ike  uden at døren af Skiødesløshed var u-tillukt  kunde udkomme,  Svarede: Hæsten stoed i Fiøsen  og for samme var forsvarlig laas og luke saa at samme ike uden Skiødesløes omgang kunde udkomme,

 

1772: 50b

 

  Til 7de Hoved Qvæstion Svarede, Veed jndted derom,   [8de]  Svarede Joe, det omspurte skeede tvende gange.   Til 9de Svarede Joe  naar Berthe Siilede Melken  slog hun noged vand i Melken.   Til 10de Svarede Joe  eengang Kogte hun RømmeGrød i Ildhuuset, som Vidnet saae stoed i een skaal og som Berthe Sagde skulde være til een Saar Finger   Til 11te Svarede: at det omspurde skeede efter ordre af een ustevnt Persohn.  Sr: Kramer frafalt den 12te Qvæstion.   Til 13de  Joe  Eengang har hun bedet Vidnet derom.   Til 14de  Veed jndted derom.   Til 15de Svarede, at de aldeeles jngen Mangel har haft paa fornøden Kost og underholdning   Til 16de Svarede, Svarede Joe.   Til 17de Svarede Nej, hun veed ike meere end hun i saa fald har forklaret   tilstædeværende Berthe Gievlesdatter modsagde Vidnes Svar ihenseende til at hun skulle have bedet hende tage Meel  Lys  Salt med videre, og Sagde tillige at Lade døren var jngen likelse for at den kunde være luked, det øvrige tilstoed hun Vidnes forklaring.

  Derefter er Vidnet afskeediged  og fremkaldet

            2det Vidne Niels Olsøn Sæhlevold  boende paa Gaarden Kleppestøe i Herløe Skibreede.

  Kramer forlangede at dette Vidne efter aflagde Eed maatte andtages under Historisk examination  forbeholdende om fornødenheden udkræver det derunder at fremsætte Qvæstioner.

  Hvorefter Vidnet aflagde Eed med opragte Fingre efter loven og forklarede: at Vidnet har eet aar været som Forpagter paa Gaarden Strømsnes, og 2 aar i Sommer Arbeide hos Citanten og i den tiid da Jndstevnte Berthe Gevlesdatter tiente der som Buedeje, har og hørt at jndstevnte Berthe har Skiendet og bandet  men imod hvem  veed Vidnet ikke, hand har og seet at Lade døren om dagen har staaed Aaben og baade Hæsten, Giederne samt andre Creature gaaed op i Korn Og Høe  og der ike alleene giort Skade, men efterlatt sig Møg og ureenlighed, veed og at Hæsten  formedelst at Lade dørren stoed aaben  gik paa Korn og Høe Lofted  falt ned igiennem een Luge som stoed aaben og sloeg sig ihiel, og at Berthe skulde have bedet det eene jndstevnte Vidne Gudmund  at hendes Hosbond og Madmoeder skulde jndbildes at Hæsten var styrted i Floeren om Natten, Sagde og at for Fiøs Døren var fuldkommen Laas og lukelse, Endelig  efter Sr: Kramers Erjndring om de for første Vidne fremsatte Qvæstioners oplæsning for dette Vidne  som paafulte, forklarede Vidnet, at Jndstevnte Berthe Jevlesdatter eengang kogte Melk og Vand Sammen og bar jnd paa Sengen til de andre tiennere, og jhenseende til den 11te Qvæstion Svarede at det omspurte skeede efter ordre af een ustevnt Persohn  og endelig  i henseende til 15 & 16de  erklærede Ialt som første Vidne vundet og omforklaret haver

 

1772: 51

 

  Derefter er Vidnet fra Retten Demitteret  og fremkaldet

            3die Vidne Niels Andersøn Ulvaten  tienende hos Kiøbmanden Sr: Christopher Møller i Bergen  som aflagde Eed med opragte Fingre efter Loven,

  Kramer paastoed at for dette Vidne maatte fremsættes af de Qvæstioner som blev forelagt første Vidne  nemlig 1ste, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9  samt 14de og 15 Qvæstion

  Til 1ste Qvæstion, som første Vidne,   Til 3de Svarede  veed jndted derom   Til 4de Svarede  at hand eengang har seet i den tiid at vidnet tiente hos Citanten  og Berthe Gievlesdatter tillige som Buedeje  at baade Hæsten og Mæhren var jnde i Laden og baade beskadigede Korn og Høe, samt nogle gange Giederne og, vidste og at der for Laden var eet træe lukelse som undertiiden i stormende Vejr kunde blæse op af sig selv,

  Kramer lod tilspørge dette Vidne  Om der ike var Laas for Fiøs døren, saa at Creaturene umuelig kunde udkomme, uden døren af Skiødesløshed stoed aaben.  Svarede joe.

  Til 5te  Joe  at i Korn Staaled blev funden hæste Møg, men ike Smale Møg  efter Vidnes erjndring,   Svarede joe  det forholder sig omspurt er.   Svarede  at det var ombedet af een ustevnt Persohn, men af Berthe havde hand det ike hørt.   Til 8de Svarede  det omspurte passered i ikuns eengang  som vidnet kand erjndre sig.   Til 9de Svarede  at Vidnet saae at hun  naar hun Silede Melken  slog noged Vand i bøtten og Skyllede bøtten og Slog i Melken.   Til 14de Svarede  veed jndted derom.   Til 15de  Som forrige Vidne,

  Cramer begierede dette Vidne tilspurt, om Berthe ike har ladet Melke den bæste Koe og opdruked Samme blandet med Vand og Kogt i Jldhuuset.   2do  Om Vidnet Ike veed at hun har *hun Kogt Rømme Grød til sig selv?   til 1ste Svarede  veed Jndted,   til 2de Svarede Nej,

  derefter er vidnet afskeediget, og

            4de Vidne Gudmund Olsøn Wigebøe  som aflagde Eed og derefter forklarede.

  Kramer fremsatte for dette Vidne af de til 1ste Vidne fremlagde qvæstioner  nemlig 1ste  4, 5, 6, 8, 10, 14,  og den første til næstforrige fremsatte Sub qvæstion,   Til 1ste Svarede: Veed inted derom   Til 4de ligesaa  veed det ike,   til 5te Svarede hand ligesaa Nej,   til 6te Joe, det forholder sig omspurt er.  Cramer frafaldt dette Vidnes videre examination,

  thi er samme derefter fra Retten bleven forloved og afskeediged  og fremkaldet

            5te Vidne Ellen Maria Krogh  tienende hos Citanten  som aflagde Eed og derefter forklarede paa de til 1ste Vidne fremsatte Qvæstioner, som Cramer begierede for Vidnet oplæst   Til 1ste Svarede Joe, undertiiden,   Til 2de Svarede, at saadant  saavidt Vidnet Veed  har skeed i MadModeren Madamme Hejbergs nærværelse.   Til \3de/  4  5, 6, 7, 8, Vidste Vidnet jndted at forklare   til 9de Svarede  at hun eengang har seet at Berthe slog 2 Smaae øser vand i Melken som hun skyldte bøtten i   Til 10de  11 & 12te  vidste jndted   Til 13de Svarede  at Vidnet har hørt det omspurte af Helge fortælle.   Om 14de Vidste jndted,   Til 15 & 16de som forrige Vidne   om 17de Vidste jndted  derefter er Vidned afskeediget.

  Cramer erjndrede at denne Sag med Vidners

 

1772: 51b

 

Eenstemmige Forklaringer, den jndstevnte Berthe Gievlesdatters uforskammede og uandstendige opførsel i hendes tienneste hos Citanten Hr: Fogden Hejberg, baade ihenseende til hendes skiødesløse omgang hun som Buedeje har udøvet ved det hun har Ladet Døren til Fiøsen  hvor Creaturerne ere  staae aaben, og derved tilføyed Citanten ike liden Skade paa hans Høe og Korn, og med at ej eftersee hvad enten Lugen til Høe Lofted stoed aaben eller ike, da hun dog daglig gik op og hentede Høe der paa Lofted, saa Hæsten  formedelst saadan hendes utroe og skiødesløse omgang  falt need og styrtede sig ihiel, At hun har brugt een uforskammed Mund med banden og Skienden forklarer 1ste og 2det Vidne, men i sær sidste Vidne, der end og oplyser at saadant er skeed i Madmoderens nærværelse  At hun har gived sine Medtiennere \Melk/ paa Sængen  forklarer ogsaa 1ste og 2det Vidne, Hun har og taged Meel  Lyse Stiker og Andet efter første Vidnes forklaring  hvilked sidste Vidne bekræfter af samme at have hørt. Den Høystærede Ret indseer deraf meged Lættelig at denne Dumdristige pige har begaaed meere end eet Delicta  hvorfore hun exemplariter burde straffes, men paa det denne Straff kunde blive saaleedes at den var een Skræk og advarsel for eftertiden for andre med hende ligesindede, endskiønt Straffen blev noged mild ihenseende til hendes begangne grove forseelser  Saa paastoed Comparenten paa Citantens veigne, at hun maatte staae i hals Jerned for og efter Prædiken paa Søn- eller hellige dage, og at hun tillige maatte tildømmes at betale til Citanten Processens omkostninger skadesløes med 4 rdr  med hvilken Paastand Sagen jndlades til Doms.

  Indstevnte Berthe Gievles Datter Sagde, at hun ike meere end hendes Medtiennere er skyldig i den forulykede og omprovede Hæst  da hun har bedet dem at de skulde skaffe Lade døren luked, ligesom hun og Sagde at Vidnerne i deres forklaringer og har gaaed uden for Sandhed, da hun ike enten har taged  eller bedet Vidnet Helge at tage  til sig eller Moder, enten Salt  Meel  Lys eller Andet som omforklaret er,

  Kramer Svarede: at den undskyldning ihenseende til Hæsten  nemlig at de andre tiennere vare ligesaa naklæssige som hun i at opfylde deres pligter, er ike nogen grundig Motive hvorefter hun kand nyde frietagelse for Straff, og hvad hendes Sidste tilførte andgaaende at hun ej har bedet første

 

1772: 52

 

Vidne at tage Meel  Lys etc: til sig, saa ligger joe Vidnets klare provemaal desandgaaende mod hende, og sidste Vidne, hendes benægtelse er vel da ike stort at Reflectere paa, overalt hendes forseelse har været saa store i andre tilfælde at hun fortiente Langt størrere straff end Citanten har ladet paastaae, hvis Hensigt aldrig er til Straffens Storhed at hensee, som at den jndstevnte maatte blive saaleedes straffed at andre ligesindede derved kunde afskrækes  paa grund deraf vedblev Comparenten sin forrige paastand,

  Indstevnte Berthe Gievlesdatter havde ej videre til Sagen at Svare

Sagen optages til doms

 

Derefter fremstoed for Retten Gudmund Olsøn Wigebøe og foreviiste Stads Physicus og Doctor i Bergen Hr: Buchners attest af 4de hujus, som viiser at Bonden Poul Olsøn Wigebøe med den Spedalske Sygdom er behefted, og da bemelte Poul Olsøn tillige er saa Fattig og i saa kummerlige omstendigheder, at hand jndted haver at bekoste sin jndlemmelse med i Hospitalet hverken til 1ste eller 2de Termin, Saa var Comparenten paa Poul Olsøns Veigne begierende Laug Retted og almuens Attest, om det ike er saa i Sandhed at hand jndted det ringeste er Ejende til at bestride omkostningerne med som til hans jndlemmelse i Hospitalet vil med gaae?  Hvortil af laug Retted og almuen blev svaret, at det Forholder sig i alt i Sandhed som omspurt er.

  Gudmund Wigebøe var derom eet lovskiked tingsvidne under vedbørlig bekræftning beskreven meddeelt

Som Blev Bevilged

 

Ligesaa Fremstoed for Retten Ole Olsøn Rong og andmeldede at hans Stiff datters Mand Bottel Larsøn desværre med den beklagelige Spedalske Sygdom er behæfted og allereede er indkommen i St: Jørgens Hospital i Bergen, og da bemelte Bottel Larsøn jndted er Ejende til at betale de omkostninger med som skal medgaae for hans jndlemmelse i Bemelte Hospital, men Comparenten derfore for det første har maatted giøre Forskud, Saa var hand begierende Laug Retted og almuens Svar om det ike er saa i Sandhed som af ham anddraged er  Hvortil blev Saavel af Laug Retted som almuen Svaret Joe, at det er een Sandhed at Bottel Larsøn med Spedalsk Sygdom er behefted, og at hand ike det ringeste er Ejende til at betale de omkostninger med som udfordres til hans jndbringelse i Hospitalet hverken for første eller anden Termin

  Ole Olsøn Rong var herom begierende Rettens tingsvidne under vedbørlig bekræftning

Som Blev Bevilged

 

Fremdeeles fremstoed Bonde Manden Niels Michelsøn Holme og Veemodelig beklagede, at hans Hustrue Karie Andersdatter

 

1772: 52b

 

Med Spedalsk Sygdom er behæfted, men ike haver hverken Comparenten eller hun det allerringeste til at bekoste hendes jndførsel i Hospitalet i Bergen med, da hand og Smaae Børn lever i de Allerkummerligste og fattigste omstendigheder og jndted haver til deres Allernødtørftigste underholdning at leve af, hvilked hand og er forsikret om at Laug Retted og almuen er bekiendt og derom udbad deres Svar  Laug Retted Samt den tilstædeværende almue Svarede: at det desværre forholder sig i alt saaleedes i Sandhed som [af] Niels Michelsøn Holme anddraget er, og at hands Hustrue er befængt med Spedalsk Svaghed, samt at hand med Smaae Børn lever i de allerkummerligste omstændigheder og ike det ringeste er Ejende til at bekoste den Svage Karie Andersdatters jndlemmelse i Hospitalet med hverken for første eller anden Termin

  Comparenten Niels Holme var derom eet lovskiked tingsvidne beskreven begierende under vedbørlig bekræftning,

Som Indvilged Blev.

 

Derefter blev af Sr: Kramer jndleveret til Examination Odels Skatts Mandtallet, som paafulte,   2det  Restancen over de ordinaire Skatter for 1ste og 2de Termin dette aar  646 rdr,   Fra 1766 til 1771 aars udgang  446 rdr 72 s,   og afgangne Cammer Raad og Foged Bildsøes Restance  35 rdr 15 s,   Ligesaa blev fremlagd Restancen eller Tings vidnet andgaaende Extra Skatten, og er da paa samme til 1770 aars udgang betalt 71 rdr,   og for det øvrige blev af almuen og Laug Retted givet saadan Svar som for Sartors Skibreede Svaret er

 

Og da jngen jndfandt sig efter paaraab som videre for Sage Tinget havde at Forrette  er samme for denne Sinde Slutted og ophæved

 

 

 

Sommer Tinget for Radøe Skibreede 1772

Anno 1772  den 13de Maji, Er Retten sadt paa Ting stædet Alverstrømmen, til eet aldmindelig Sommer  Skatte og Sage Tings holdelse for Radøe Skibreedes Almue  overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejbergs Fuldmægtig Sr: Cort Cramer, og de samme Aatte Laug Rettes Mænd som ved seeneste Høste ting ere ud[nævnte] og paa folio (ope rum)  Protocollen tilførte, der foreviiste Attester om deres Laug Rettes Eeds afleggelse, saa var og tilstæde Lensmanden Knud Haaversøn Olsvold og øvrige Ting søgende Almue

 

Hvorda!

Først blev allerunderdanigst læst de for forrige Skibreeders almuer

 

1772: 53

 

Bekiendtgiorde Kongelig allernaadigste andordninger  og dernæst andre Høye Øvrigheds ordre  og hvorefter fra Almuen til Publication jndkom følgende Documenter

            1.  Eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Kartvedt i Radøe Skibreede den 2de April 1772 efter afdøde Erich Gudmundsøn  vid: Pante B: fol:

            2.  Eet Ditto paa Gaarden Qvidsteen efter afdøde qvinde Brithe Hansdatter den 20de Junii 1771.

            3.  Eet Ditto paa Gaarden Aadland efter afdøde unge Dreng Anders Nielsøn den 17de october 1771.

            4.  Eet Ditto paa Gaarden Manger efter Niels Monsøn den 9de Maij 1772.

            5.  Eet Skifte Jnstrumente og Ejendoms brev til Michel Ellingsøn Lie paa ½ Løb Smør og 2 ½ Mæhle Malt i gaarden Søre Lie for 44 rdr 3 s  Dateret 13de Maji 1772.

            6.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Sr: Jan Jansen Frøchen til Lasse Tollefsøn paa 18 Marker [Smør?] og 7 ½ Kande Malt udj gaarden Ascheland  Dateret 11 Martj 1772.

            7.  Een Ditto udstæd af Dito til Jon Bergesøn paa 18 2/5 Marker Smør og 12 2/5 Kande Malt i gaarden Søre Ascheland  af 18de April 1772

            8.  Een Ditto udstæd af Hr: Consul Valace til Ole Knudsen paa 1 Pund Smør og 8 Kander Malt i gaarden Marøen  Dat: 25de april 1772.

            9.  Een ditto udstæd af Niels Olsøn Boge til hans Søn Lars Nielsøn paa 9 Marker Smør og 6 Kander Malt i gaarden Boge  Dateret 13de Maji 1772,

            10.  Een ditto udstæd af Hr: Biskop Arentz til Jon *Bergensøn paa 21 Marker Smør og 1 Mæhle Malt i gaarden Soltvedt,  Dat: 23de Maji 1771.

  Med hvilke Bøgsel Sædler fulte ligelydende Reverser

            11.  Aflyst een Obligation udstæd af Enken Aagothe Ellingsdatter med de fleere til Sr: Diderich Jansøn Fasmer paa Capital 32 rdr mod Pant i gaarden Lie  Skyldende ½ løb Smør og 2 ½ Mæhle Malt  Dateret 25de october 1764 og tinglyst samme Dato, som nu er jndfried og derfore Mortificeres

            12.  Een Bøgsel Sæddel Tinglyst  udstæd af Hr: Biskop Friis til Ole Christensøn paa 1/8 Part i gaarden Sættre  den 12te Martj 1772  og hvormed fulte jngen Reverse

 

Derefter mødte for Retten Anders Olsøn Jndre Tougle  Formynder for Christie Arnesdatter og Karen Nielsdatter  og andviiste 21 rdr i Contante Penge, om nogen samme mod lovlig Pant og Renters Svarelse maatte behøve, da de ere forbemelte hans Myndtlinger tilhørende, Men da jngen efter paaraab jndfandt sig, som samme behøvede mod Pant og Renters svarelse, er de under Rettens forseigling Formynderen bemelte Anders Jndre Tougle tilbageleveret

 

Derefter fremstoed for Retten Opsidderne paa Gaarden Qvalem  Nemlig Michel Erichsøn, Magne Gundersøn, Johannes Johannesøn, Ole Michelsøn, Michel Michelsøn, Knud Jonsøn  og andmeldede, at til dette ting haver de med mundtlig Varsel ladet jndklade opsidderne paa Gaarden Hougland og Bøe  nemlig paa Gaarden Hougland  Magne Johannesøn

 

1772: 53b

 

Niels Gundersøn, Michel Andersøn, Johannes Nielsøn, Niel Olsøn  Johannes Hansøn og Ole Rasmussøn,  Samt opsidderne paa Gaarden Bøe  nemlig Ole Monsøn, Jon Olsøn, Hans Schrøder, Michel Olsøn, Ole Jonsøn, Mons Michelsøn, Christen Pedersøn, Erich Michelsøn og Knud Rasmussøn, fordie de saavel i aar som forrige aaringer har skaaret Løng i Qvalems Næsset  Citanterne tilhørende  og uden deres tilladelse, desandgaaende at høre Citanternes Paastand og derefter at lide Dom efter Sagens beskaffenhed, samt at erstatte Processens omkostninger Skadesløes, Comparenterne ville formode at de jndstevnte paagieldende møder tilstæde  thi i manglende fald var tilstæde de brugte Stefvne Vidner Lensmanden Knud Haaversøn Olsvold og Haaver Knudsøn Olsvold til jndvarslingens afhiembling.

  Efter paaraab mødte jngen af dee jndstevnte  thi fremstode de *forbenefte Stevne Vidner og afhiemlede under Eed med opragte Fingre efter Loven, at de med fulde 3 ugers Varsel haver jndkaldet de paagieldende i denne Sag.

  Citanterne begierede samtlige de udeblevne [Laug daged?] til Næste Høste Ting.

  derefter er saaleedes bleven

Eragted

  Samtlige De jndstevnte men ej tilstædemødende Contra Parter  Nemlig Magne Johannesøn, Niels Gundersøn, Michel Andersøn, Johannes Nielsøn, Niels Olsøn, Johannes Hansøn og Ole Rasmussøn Hougland, Samt Ole Monsøn, Jon Olsøn, Hans Schrøder, Michel Olsøn, Ole Jonsøn, Mons Michelsøn, Christen Pedersøn, Erich Michelsøn og Knud Rasmussøn Bøe  gives Laugdag for det næstholdende Høste ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare, hvilken Laug dag Citanterne tager beskreven og besørger for vedkommende betimmelig og Lovlig forkyndt.

 

Magne Gundersøn Qvalem derefter mødte for Retten og andmeldede at Niels Monsøn øvre Manger med den beklagelige Spedalske Sygdom er behæfted efter herhos foreviisende Attest fra Stads Physicus udj Bergen Hr: Doctor Buchner {udj Bergen}  Dateret den 14 April 1772, og derfore er det høyst fornøden at denne Svage Niels Monsøn Manger joe før joe heller bliver indbragt udj St: Jørgens Hospital, Til hvilken Ende der hos ham den 9de Maji 1772 er skeed lovlig opteignelse og Registration  som hand foreviiste  hvoraf sees at der ike falder meere paa Niels Monsøns halve Boe  naar gielden er fradragen  end som 17 rdr 4 mrk 6 s, som neppe vil tilstræke til Bekostningerne 1ste Termin til hans jndlemmelse i Hospitalet, altsaa er slet jndted til den sidste eller anden Termin, hvorom hand og udbad Laug Retted og almuens attest, om det sig ike i Sandhed saaleedes forholder som Omspurt og andmeldet er

 

1772: 54

 

Laug Retted og almuen Svarede: at det forholder sig i Sandhed som anddraget er andgaaende Niels Monsøn Mangers Meget Svagelige og Høyst beklagelige omstændigheder, og at hand ej videre er Ejende til at bekoste hans jndlemmelse i Hospitalet med  end hvad *hand (hans) Ringe halve Boe  som andmeldet er  kand beløbe sig til

  Comparenten Magne Gundersøn Qvalem var herom Rettens Tings Vidne beskreven meddeelt under vedbørlig bekræftning

Som Blev Bevilget.

 

Derefter er fremlagt til examination Odels Skatts Tings vidnet, Og dernæst Restancerne over de ordinaire Skatter 1ste og 2de Termin dette aar  som er 651 rdr 45 s,   og fra 1766 til 1771 Aars udgang  471 rdr 3 s,   og i Salig Cammer Raad og Foegden Bildsøes betienningstiid  3 rdr 4 s  Som blev uimodsagt

 

Og ihenseende til den for forrige Skibreeder omspurdte Extra Skatt, da blev Svaret der paa alleene at være betalt 7 rdr

 

Og da jngen efter trende ganges paaraab jndfandt sig som videre for Sage tinged havde at forrette  er samme for denne Sinde Slutted og ophæved

 

 

 

Sommer Tinget for Alenfiths Skibreede 1772

Anno 1772  den 16de Maji, Er Retten sadt og administreret paa Tingstædet Alverstrømmen udj Ahlenfiths Skibreede til eet aldmindelig Sommer  Skatte og Sage tings holdelse for bemelte Ahlenfiths Skibreedes Almue  overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejbergs Fuldmægtig Sr: Cort Kramer, og de samme Aatte Laug Rettes Mænd som ved seeneste Høste ting vare udnævnte og i Protocollen folio  (ope rum)  ere jndførte, som alle foreviiste Attester andgaaende deres Laug Retteds Eeds afleggelse

 

Hvorda!

Først blev allerunderdanigst læst de for forrige Skibreede bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste Forordninger  og dernæst andre Høye øvrigheds ordre  og hvorefter jndkom fra almuen till Publication følgende Documenter

            1.  Eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Hopland efter afdøde Mand Jon Bergesøn den 16de Julij 1771

            2.  Eet Ditto paa Gaarden Lechnes efter afdøde Qvinde Jngebor Jacobsdatter den 8de November 1771

            3.  Eet Ditto udstæd og forretted paa Gaarden Ryland efter afgangne Qvinde Karie Jvers Datter den 16de october 1771

 

1772: 54b

 

            4de  Et Skiøde udstæd af hr: Capitain Niels Dahl og broderen Henning Friman Dahl, til Lars Helgesen paa 2 Pund 3 M/arke/r Smør udi gaarden Leiwestad for 155 dr  dateret 7 aug: 1771.

            5.  Et ditto udstæd af ditto til Lars Erichsen paa 2 Pund 15 M/arker Smør udi gaarden Leiwestad for 153 Rdr  af samme dato som næst forige

            6.  Et ditto udstæd af Johan Garman til Knud Josepsen Mæle paa ½ Løb Smør og ½ huds Leje udi gaarden Seim for 100 dr  dateret 10de Januarij 1772.

            7.  Et do: udstæd af ditto til Siwer Olsen paa 1 Pund 21 M/arke/r Smør og 5/8 deel huud i gaarden Seim for 135 dr  dateret 12te Januarij 1772.

            8.  Et ditto udstæd af ditto til Swend Bergersen Twedten paa ½ Løb Smør og ½ huud udi forbemelte gaard Seim for 110 dr  af dato som næst forrige.

            9.  Et ditto udstæd af ditto til Erich Bergersen Seim paa 2 Pund 6 M/arke/r Smør  ¾ huud udi gaarden Seim for 150 dr  dateret som næst forige.

            10.  Et ditto udstæd af ditto til Iver Ellingsen Lie paa 1 Pund 21 M/arke/r Smør og 5/8 huud i gaarden Seim for 135 dr  af sam/m/e dato.

            11.  Et ditto udstæd af ditto til Rasmus Olsen Todtland paa 1 Pund Smør og 1/3 deel Tønde Malt udi Gaarden Todtland for 95 dr 3 mrk  dateret 10 Febr: 1772.

            12.  Et ditto udstæd af ditto til Rasmus Larsen Herland paa 1 Pund Smør, 1 Mæhle og 4 Kander Malt udi Gaarden Todtland for 90 dr  dateret 14 Janw: 1772.

            13.  Allerunderdanigst Publiceret Eet Kongelig Skiøde Andgaaende Løsnings Retten til en Løb Smør  1 tønde Malt udi gaarden Møchelthun for 10 dr  dateret Christiansborg Slott den 20 Martij 1759.

            14.  Eet Skiøde udstæd af Ole Knudsen Kapedahl med de fleere til Berge Jonsen Hopland paa 1 Pund og 14 M/arke/r Smør udi gaarden Hopland, og i henseende til de af Selgeren bortskiødede Parter betalt med 39 dr 2 mrk 7 s,  dateret 16 Maij 1772.

            15.  Eet ditto udstæd af Johan Garmann til Anders Nielsen Seim paa ½ Løb Smør og ½ huud udi gaarden Seim for 99 Rdr  dateret 12te Janw: 1772.

            16.  Deele Brev udstæd af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe til Arvingerne efter Afgangne Ole Halsteensen Lille Oxe over 1 Pund 15 M/arke/r Smør  2 Mæhler og toe Kander Malt og 13/24 deel huud udi Gaarden Lille Oxe for 90 dr  dateret 9 decembr: 1771.

            17.  Een Odels Lysning udstæd af Berge Larsen Haarvigen andgaaende 8 Jord Skilling i gaarden Grødtwedt  dateret 24 Janw: 1772.

            18.  Een ditto udstæd af Anders Arnesen Møchelthun, hvor ved Odels Løsning declareret til Een Løb Smør  1 tønde Malt i Gaarden Møcheltun  dateret 16 Maij 1772.

            19.  Een Obligation udstæd af Lars Helgesen Leiwestad til Formynderne Ole Bergersen Fyllingen og Iwer Gudmundsen Melcheraaen paa Capital 90 dr Mod Pandt med første Prioritets Rætt udi gaarden Leiwestad  2 pund 3 Marker Smør,  dateret 16de Maij 1772.

            20.  Een ditto udstæd af Lars Erichsen Leiwestad til Niels Aalmaass for Capital 60 Rdr mod Pandt med første Prioritets Rætt udi gaarden Leiwestad, 2 Pund 15 M/arke/r Smør  af dato som forrige.

            21.  Een ditto udstæd af Rasmus Olsen Todtland til Ole Hansen Næsse paa Capital 50 Rdr mod Pandt med første Prioritets Rætt udi Gaarden Todtland  1 Pund Smør  1/3 Tønde Malt  af samme dato

            22.  Een ditto udstæd af Ole Andersen Biørcheland til Sogne Præsten Hr: Jens Bergendal paa Capital 25 dr  Ham/m/ers Præstegields fattig Casse tilhørende  mod Pandt med første Prioritets Rætt udi gaarden Indre Fosse  1 Pund Smør og ½ Tønde Malt,  dateret 16de Maij 1772.

 

1772: 55

 

            23.  Eet Odels Skiøde udstæd af Ole Nielsen Sælewold med Curator Faderen Niels Olsen Sælewold til Knud Andersen Elsaas, hvor ved hannem er solgt og overdraget Odels og Aasædes Rætten til ½ Løb Smør og 1 ½ Mæhle Malt udi gaarden Elsaas for 16 dr,  dateret 16de Maij 1772.

            24.  Een Obligation udstæd af Erich Bergersen Seim til Johan Garman paa Capital 127 Rdr mod Pandt med første Prioritets Rætt udi Gaarden Seim  2 Pund 6 M/arker Smør  ¾ deel huud,  dateret 12te Februarij 1772, hvilken Obligation siden er overdraget til Creditors Broder hr: Christopher Garman efter hoshæftede Transport af 20de aprill 1772

            25.  Een ditto udstæd af Anders Nielsen Seim til Johan Garman paa Capital 50 dr mod Pandt udi gaarden Seim, ½ Løb Smør og ½ huud,  dateret 18 Januarij 1772,  og hvilken Obligation *liigeleleedes er overdraget af Creditor til hands Broder Christopher Garman, efter hoshæftede Transport af 20de aprill 1772.

            26.  Een Byxel Sædel udstæd af Michel Olsen Bæraas og Ole Larsen Gousereijde til Ole Olsen Lille Oxe paa et Pund og 3 4/5 Marker Smør og 18 2/5 deel Kander Malt udi gaarden Lille Oxe,  dateret 16ten Maij 1772.

            27.  Eet ditto udstæd af Anders Olsen Stenestadstøen og Erich Danielsen Melcheraaen til Niels Hansen paa et Pund 12 M/arke/r Smør og 18 Kander Malt udi Gaarden Isdahl,  dateret 31te Decembr: 1771.

  Den første med Rewersen.

            28.  Een ditto udstæd af Hr: biskop Arentz til Siur Olsen paa ½ Løb Smør  ¼ tønde Malt og ¼ deel faar i gaarden Ryland,  dateret 15de Januarij 1772.  med hvilken byxel Sæddel fulgte Een liigelydende Rewerse.

 

Derefter fremstoed for Rætten Capitain Barchley som Tilsiundsmand udi Afgangne Jochum de Langes Sterfboed, og andmeldede at hand til dette Ting med skriftlig Citation haver ladet jndkalde bemelte Jochum de Langes Forlovede Kiæreste Anna Catharina Hellemann, for skyldige 18 dr 2 mrk 15 s:  som hun ved Auctionen efter bemelte Jochum de Lange haver tilkiøbt sig Vahrer for, des andgaaende at taale dom saavel i hoved Sagen som til Omkostningers Erstattning, og fremlagde Comparenten sin udstædde skriftlige Stæfnemaall dateret 21de Aprill 1772, som befindes at være Lovlig forkyndt efter den derpaa skeede Paateigning af 24de april 1772, og vilde Comparenten formode at indstefnte møder med tilsvar, thi i manglende fald begierede hand Laugdag for den udeblevne til næste høste Ting for dette Skibreede.

  Jndstefnte Anna Catharina Helleman blev paaraabt, men da hverken hun eller nogen paa hendes Vegne mødte med tilsvar, er saaleedes

Eragtet!

  Lovlig indstefnte, men ey denne sinde tilstæde mødende Anna Catharina Hillemann gives Laugdag til næstholdende Høste Ting for dette Skibreede at møede og Sagen at tilsvare.

 

Derefter blev af Hr: Fogden Heibergs Fuldmægtig Sr: Cordt Kramer indleveret til Examination:   1mo  Odels skatts Tings vidnet.   2do  Restancen over de Ordinaire Skatter 1ste og 2den Termin dette Aar, opløbende til 604 Rdr 45 s:   fra 1766 til 1771 Aars udgang  330 Rdr 61 s.   Og Restancerne for Afgangne Hr: Cam/m/er Raad og Foged Bildsøes betienings tiid  29 Rdr 91 s:   Endelig begierede Cramer Laug Rættet og Almuen tilspurdt om noget paa Extra Skatten enten dette Sommer Ting eller siden Sommer Tinget 1771, er betalt. Hvor til de samtlige svarede Ney, at ej noget i saa Maade er betalt.

  Cramer begiærede herom Tings Vidne beskreven herom meddeelt under vedbørlig Bekræftning.

 

Og da ingen jndfandt sig efter trende ganges paaraab, som videre for Sage Tinget havde at forrette, er samme for denne Sinde slutted og ophævet.

 

1772: 55b

 

 

 

Sommer Tinget for Guulens Skibreede 1772

Anno 1772  den 18de Maji, Er Retten sadt Paa Tingstædet Schierjehavn i Guulens Skibreede, til eet aldmindelig Sommer  Skatte og Sage Tings holdelse for bemelte Guulens Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejbergs Fuldmægtig Sr: Cort Kramer og de samme Aatte Laug Rettes Mænd, som seeneste Høste ting til Rettens medbetiening bleve udnævnte  nemlig  1. Claus Lassessøn Kløvtvedt,  2. Johannes Andersøn Bogen  begge gamle Mænd der forhen haver afLagt Laug Rettes Eed, og nye Mænd  3. Salamon Salamonsøn Kittilsvig,  4. Ole Larsøn Strømme,  5. Endre Knudsøn Nyehammer,  6. Hans Arnesøn Nedre Østguulen,  7. Rasmus Andersøn Anvigen  og 8de  Lars Monsøn Sandnes, hvilke 6 Sidste foreviiste attester Andgaaende Deres Laug Rettes Eeds afleggelse, Saa var og tilstæde Lensmanden Hans Pedersøn Henrichsbøe og øvrige Tingsøgende almue.

 

Hvorda!

Først blev allerunderdanigst Læst og Publiceret, de for forrige Skibreeder bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste Befalinger og Forordninger, og dernæst andre Høye Øvrigheds ordre, og hvorefter fra almuen jndkom til paafølgende Tinglysning følgende Documenter.

            1mo  Eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Øvre Oppedahl efter afdøde Karie Knudsdatter den 25de November 1771  vid: Pante Bogen fol:

            2do  Eet Ditto forretted paa Gaarden Halland den 26de November 1771 efter Lars Erichsøn Halland.

            3.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Etats-Raad og Laug mand Bager til Christen Jonsøn Birchnes paa 1 Pund 3 Marker Smør i gaarden Birchnes  Dateret 15de Januarii 1772.

            4.  Een Dito udstæd af Hr: Etats Raad og Laugmand Bager til Gregorius Siursøn paa 20 ¼ Marker Smør udj Gaarden Birchnes, er Dateret den 4de Februarii 1772.

            5.  Een Dito udstæd af Hr: Magister Ludvig Daae til Niels Olsøn paa 1 Spand Smør i Gaarden Furruebotten,  Dat: 22de Januarii 1770

            6.  Een Ditto udstæd af Hr: Provsten Hans Mossin til Stephen Monsøn paa ½ Løb Smør og ½ tønde Malt  Dateret 12te April 1772.

  Af hvilke Bøgsel Sædler fulte ligelydende Reverser

            7.  Eet Skiøde udstæd af Enken Madamme Helena Christiane Lem  Salig Schrøders  til Sr: Hejberg paa 17 5/11 Mark Smør i gaarden Biørcheland for 24 rdr  Dateret 7de Maji 1772

            8.  Eet Auctions Skiøde udstæd af den Constituerede Sorenskriver H: Lessøe til Sr: Engel Olsøn Nøsdahl paa gaarden Næsse  skyldende 1 ½ Løb Smør i gaarden bemelte Næsse for 78 rdr 3 mrk:  Dateret 19de Maji 1772

            9.  Een Obligation udstæd af Hr: Provsten Dressing til Hr: Sorenskriver Holtzroed paa Capital 298 rdr mod Pandt udj løsøre Effecter med videre  Dateret 1ste October 1771

            10.  Een ditto udstæd af Madamme Jngebor  Salig Sommers  til Hr: Lieutnant Wergedahl paa 99 rdr mod Pant i gaarden Flolie  1 Løb 9 M/arker Smør,  Dat: 1ste April 1772

 

1772: 56

 

            11.  Eet Declarations Skrift udstæd [af?] Madamme Helena Christiane Lem  Salig Controleur Schreuders  andgaaende Jon Hansøn Biørchelands brug i Biørcheland at være 5/11 Mark Smør formeged andførdt  Dateret 6te Maji 1772.

            12.  Eet Skiøde udstæd af Hr: Magister Ludvig Daae til Sr: Engel Olsøn Nøsdahl paa 9 Marker Smør i gaarden Unneland for 20 rdr  af 16de Maij 1772.

            13.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Danchert Danchertsen Hejberg til Ole Andersøn Herland paa 1 Pund Smør Landskyld i gaarden Lille Sleire,  Dateret 14de Maji 1772.

            14.  Een Ditto udstæd af Ditto til Hans Nielsøn paa 17 5/11 Marker Smør i gaarden Biørcheland  Dateret samme tiid som forrige,

  og hvormed fulte ligelydende Reverser

 

Derefter er i Rette taged Madamme Sommers Sag Contra Endre Bertelsøn Kiellevold, for Resterende Kongelige Skatter  da Citantjnden Lod andmelde at hun ej haver erjndret at tage Laug dagen beskreven, Thi begierede Hun fornyelses Laug dag for ham til næste Høste Ting

Eragted

  Retten igientager den for Endre Bertelsøn Kiellevold ved seeneste Høste ting givne Laug dag, da hand til dette aars Høste ting laugdages at møde og Sagen at tilsvare.

 

            15.  Eet Skiøde udstæd af Sr: Danchert Danchertsen Hejberg til og under Peder Olsøn Berge  ½ Løb Smør i gaarden Nedre Berge   og 12 6/7 Marker Smør i Øvre Berge  for 45 rdr  Dateret 3de Februarii 1772.

            16.  Een Obligation udstæd af Peder Olsøn Berge til hr: Danchert Danchertsøn Hejberg  54 rdr 3 mrk Capital, mod Rente 5 proCento Samt Pant i forbemelte Jordegods,  af Dato som forrige

 

Derefter fremstoed for Retten hr: Danchert D: Hejberg og Andmeldede: at hand til dette ting med mundtlig varsell haver ladet jndkalde Ole Rasmussøn Wasøen for Resterende Kongelige Skatter og Landskyld, samt at paahøre Stevne Vidnernes forklaring at de for Juul Sidstleeden haver frasagt bemelte Ole Wasøen gaardens brug  og desandgaaende at høre paastand til Doms lidelse saavel ihenseende til gaardens fravigelse, som Skatternes betaling og Processens omkostningers erstatning. Citanten ville formode at den jndstevnte møder tilstæde  thi i manglende fald hafde hand tilstæde de brugte Stevnevidner Knud Hansøn Wigen og Ole Nielsøn Stochholm til Indvarslingens afhiemling

  Jndstevnte Mødte ike, thi er jandvarslingens afhiemled

  Citanten derefter paastoed laug dag for den udeblevne til næste ting

Eragted

  Jndstevnte Men ej denne sinde tilstædemødende Ole Rasmussøn Wasøen gives Laug dag til næste Høste ting for dette Skibreede at møde og Sagen at tilsvare

 

Ligesaa andmelte og Hr: Danchert Danchertsen Hejberg at hand til dette ting med mundtlig Varsel haver ladet jndkalde Jørgen Qvam og Hans Rognøen  een for begge og begge for een, for Tiende Svig af een Baad Vaar Torsk i aaret 1771  ongefæhr af 10 rdr Verdie, des

 

1772: 56b

 

Andgaaende at høre Vidner og lide Dom saavel i Hoved Sag som omkostninger. Til Vidner er under Lovens Faldsmaal jndstevnt Mons Nielsøn Qvam/m/e og Hans Monsøn Qvamme.

  Citanten Ville formode Samtlige de jndstevnte møder, thi i mangel deraf havde hand Stevne Vidnerne tilstæde til Jndvarslingens afhiemling

  Derefter andmeldede begge Sagens Parter at de saaleedes med hinanden ere foreenede  at de jndstevnte Jørgen Qvamme og Hans Rognøen skal betale til Citanten Hr: Hejberg jnden næste Høste ting for denne Sag og deraf flydende omkostninger  8 rdr, hvorjmod Citanten paa saadanne Conditioner frafalder denne Sag

 

Derefter er fremlagt og examineret Odels Skatts Tingsvidnet   Dernæst Skatte Restancen over de ordinaire Skatter 1ste og 2den Termin dette aar  opløbende til 345 rdr 7 s  Som blev oplæst og *imodsagt (uimodsagt?),  og andgaaende Extra Skatten blev Laug Retted og almuen tilspurt som for næstforrige Skibreede  og hvorpaa fulte samme Svar

 

Og da jngen jndfant sig efter paaraab som viidere for Sage Tinget hafde at forrette  er samme for denne Sinde Slutted og ophævet.

 

 

 

Sommer Tinget for Lindaas Skibreede 1772

Anno 1772  den 22de Maji  Er Retten sadt paa Tingstædet Kiilstrømmen i Lindaas Skibreede, til eet aldmindelig Sommer  Skatte og Sage Tings holdelse for Lindaas Skibreedes Almue  overværende udj Retten paa Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejbergs veigne dessen Fuldmægtig Sr: Kort Cramer og de samme Aatte Laug Rettes Mænd som ved seeneste Høste ting bleve udnævnte og Protocollen folio 28 tilførte, der alle foreviiste Sædler og attester andgaaende deres Laug Rettes Eeds afleggelse. Saa var og tilstæde Lensmanden Lars Larsøn Fieldsende og den øvrige Ting søgende Almue,

 

Hvorda!

Først blev allerunderdanigst Læst og Publiceret de for forrige Skibreeders almuer bekiendt giorde Kongelige allernaadigste Forordninger  og dernæst andre Høye Øvrigheds ordre  og hvorefter fra almuen jndkom til Publication efterfølgende Documenter.

            1.  Eet Skifte Brev passeret paa Gaarden Holmaas i Lindaas Skibreede efter afdøde Michel Michelsøn den 21de Junii 1771  vid: Pante bogen fol:

            2.  Eet Skiøde udstæd af Jørgen Christen Morsing til Mons Olsøn paa 1 Pund 12 ¾ Marker Smør i gaarden Hopland for 90 rdr,  Dateret 23de october 1771

            3.  Eet Dito udstæd af Dito til Lars Andersøn paa 1 Pund 12 ¾ Marker Smør i gaarden Hopland for 90 rdr,  af samme dato

            4.  Eet Ditto udstæd af Dito til Niels Olsøn paa 1 Pund 10 1/8 Mark Smørs Leje i Gaarden Hopland for 82 rdr  af Dato som forrige

            5.  Eet Ditto udstæd af Ditto til Jver Arnesøn Seim paa 21 Marker Smør i Gaarden Solen for 44 rdr,  Dateret 22de Februarii 1772

            6.  Eet Ditto udstæd af Ditto til Niels Jversøn paa 21 Marker Smør i Gaarden Soleim for 46 rdr  Dateret 17de December 1771

 

1772: 57

 

            7.  Eet Ditto udstæd af Ditto til Ole Knudsøn paa 1 Pund 7 ½ Marker Smør udj gaarden Soleim for 60 rdr  Dateret 17de December 1771

            8.  Eet ditto udstæd af Ditto til Stephen Monsøn [paa] 21 Marker Smør i gaarden Soleim for 46 rdr,  Dateret som forrige

            9.  Eet ditto udstæd af Dito til Ole Johannesøn paa 1 Pund 7 ½ Marker Smør i gaarden Soleim For 59 rdr  Dat: 17de December 1771

            10.  Eet ditto udstæd af Dito til Anders Olsøn Langøen paa 18 Marker Smør i gaarden Rebnor for 20 rdr  Dateret 14 April 1772

            11.  Eet Ditto udstæd af Ole Magnesøn Biørndahl til Johannes Aamundsøn paa 18 Marker Smør  1 Mæhle 3 Kander Malt for 30 rdr  Dateret 8de Februarii 1772

            12.  Eet Ditto udstæd af Ole Gullichsøn Qvamme med de fleere til Niels Jversøn paa 23 ¾ Marker Smør i gaarden Haadne for 31 rdr 4 mrk  Dateret 22de November 1771

            13.  Eet Ditto udstæd af Henrich Blix til Hans Olsøn Schouge paa 31 ½ Marker Smør og 19 ½ Kande Malt for 20 rdr  Dat: 2de Januarii 1772

            14.  Eet Ditto udstæd af Hr: Capitain Brygger til Michel Michelsøn Bragøen paa 2 Pund 6 Marker Smør i gaarden Bragøen for 85 rdr  dateret 8 Januarii 1772

            15.  Aflyst een Obligation udstæd af Michel Michelsøn Holmaas til Aamund Lie paa Capital 40 rdr, mod Pant i gaarden bemeldte Holmaas  ½ løb Smør  1 Mæhle og 6 Kander Malt,  Dateret 24 Martj 1768 og tinglyst den 21de october samme aar, som nu efter qvitering af 14 Maji 1772 er betalt og derfore Mortificeres

            16.  Tinglyst Eet Skiøde udstæd af Lensmand Lars Larsøn Fieldsende til Sr: Danchert Danchersten Hejberg paa 1/3 løb Smør  1 Mæhle og 6 Kander Malt,  Dateret 26de october 1771  godset er i Gaarden Holmaas  for 40 Rixdaler,

            17.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Etats Raad og Laugmand Bager til Erich Magnesøn paa 10 Marker Smørs leje i gaarden Østreim  som er Dateret 23de Augustj 1771

            18.  Een ditto udstæd af Ditto til Ole Andersen paa 6 Marker Smør  6 Marker Fisk og 2 Kander Malt i gaarden Østreim,  Dateret 21de Januarii 1772.

            19.  Een ditto udstæd af Sogne Præsten Hr: Wilhelm Frimann til Aamund Johannesøn Rambierg paa 18 Marker Smør og ¼ Huud i Gaarden Fiellanger,  Dateret 14de November 1771

  alle med Reverser

 

Hr: Fogden Hejbergs Fuldmægtig Sr: Cort Kramer ædskede paa sin Principals veigne i Rette Sagen andlagt mod Ole Olsøn Langøen, protesterende mod ald viidere udhahl, og paastoed Dom lige efter den af Hr: Fogden forhen skeede i Rette sættelse over bemelte Ole Olsøn Langøen, hvortil i eet og alt Reffereres.

  Ole Olsøn Langøen blev paaraabt men mødte ike, thi er Sagen til Doms optagen

 

Derefter er i Rettetaged Rasmus Huuses Sag mod Jacob Rebnor for gield, da Sr: Danchert Danchertsen Hejberg mødte paa sin Lejlending \Rasmus Huusens veigne mod/ Jacob Erichsen Rebnor og ville fornemme om den jndstevnte efter den ham tildeelte lovlig jndvarsling møder tilstæde

  Jacob Rebnor Comparerede nærværende og vedtog lovlig Varsel, og for Resten erklærede at hand ike har været uvillig til at betale det paastevnte Kraf  men hand har derfore ike af Creditor væred lovlig kræved,

 

1772: 57b

 

  Comparenten Sr: Hejberg Svarede, at hand forbeholder sig til næste Høste ting at jndkomme med beviis og oplysning for det paastevnte Krav, og til saadan tiid begierer Sagens andstand

Sagen gives andstand til næste Høste ting

 

Procurator Peder Reutz Lod ved skrivelse til Dommeren af gaard dags dato *begierede Sagen i Rette ædsked som af ham paa Hr: Grøgaards arvingers veigne er andlagt mod Sogne Præsten til Lindaas Kald  Hr: Magister Ludvig Daae, for skyldig værende Skifte Salarium 18 rdr  og tillige lod følge Rettens seeneste Høste ting passerede fornyelses Laug dag paateigned lovlig forkyndt, og derefter paastoed Dom i Sagen  samt i Processens omkostninger 16 rdr

  Indstevnte Hr: Magister Ludvig Daae mødte tilstæde og vedtog Stevningen samt laug dagens Lovlige forkyndelse  og Sagde at hand for lengst haver tilbuddet sig villig til vedkommende at afbetale disse omstevnte 18 rdr, jmedens at Sagen haver været under Ventilation, dog de har ike sig dertil villed Lade beqvemme men paastaaed andseelige bekostninger, som Citanten ike har funden sig pligtig til at betale, og derfore bliver hands paastand  at naar hand som melt betaler de paastevnte 18 rdr, da at blive for videre Sag og Søgemaal friefunden  og for Resten beslutter hand og Sagen paa sin Side under Dom.

Sagen optages til Doms,

 

Ligesaa er i følge samme Skrivelse i Rette taged Procurator Peder Reutzes Sag paa Hr: Grøgaards arvingers veigne andlagt mod Hr: Magister Ludvig Daae for 54 rdr 1 mrk 2 s  og medfuldte den passerede fornyelses laug dag Lovlig forkyndt,

  Hr: Magister Ludvig Daae mødte, og næst at vedtage Stevningens og Laugdagens Lovlige forkyndelse  forestillede: at hand uventelig maae fornemme, hvorleedes Hr: Grøgaards arvinger finder behag udj at jndstevne ham for denne Rett til Doms Lidelse for 54 rdr 1 mrk 2 s, som bemelte arvinger hos ham skulde tilgodekomme, dog saadant andseer Comparenten for eet ubillig Søgemaal, da hand er i stand til at Legitimere paa Lovlig maade, at disse paastevnte 54 rdr 1 mrk 2 s, er for Resterende Extra Skatter af Lindaas Kalds Præsteboels Gods, for den tiid Hr: Grøgaards arvinger efter ham nød deres Naadsens aar  og er Comparenten af den uforGribelige formeening at det bliver een pligt, at Grøgaards Stervboe og arvinger disse Skatter bør betale, da de haver nødt Præstekaldets Jndkomster samme tiid, thi begierede hand og paastoed Sagens andstand til næste Høste ting  og Copie udskrift af hvad i Sagen fra Citantens Side til Legitimation for Kraved er jndkommed, for derpaa at give fornøden

 

1772: 58

 

Repliqve, Samt at fremlegge fornøden beviis for hvad af Comparenten forestilled er, hvorudj hand forventede Dommerens billige føye  med protest mod ald overilelse,

  Reutz lod begiere Sagens Beslutning under Dom denne Sinde  med Paastand om Processens omkostningers erstatning med 10 rdr

  derefter

Eragted

  Contra Parten Hr: Magister Daae jndvilges Sagens andstand til næste Høste ting for at fremkomme med sit paaraabende tilsvar og afbeviisning i Sagen, thi i manglende fald bliver Dom afsagt uden fleere udsettelsers jndvilgelser, hvad forlanged er skal blive beskreven meddeelt.

 

Kiøbmanden udj Bergen  Sr: Lyder Wensel Nicolajsen  Lod andmelde at hand til dette ting med mundtlig Varsel haver ladet jndkalde Sr: Jacob Lampe at lide Dom for skyldig værende 39 rdr 1 mrk 8 s  samt at erstatte Processens omkostninger Skadesløes

  Jndstevnte Jacob Lampe blev paaraabt  men hverken hand eller nogen paa hans veigne mødte med tilsvar, thi er jndvarslingen af Stevne Vidnerne Lensmand Lars *Fielde (Fieldsende) og Aamund Fiellanger afhiemled under Eed lovlig at være passeret.

  Derefter blev fremlagt Reigning for det paastevnte Krav af 3de April *1722 (1772?)  og saaleedes

Eragted

  Jndstevnte Sr: Jacob Lampe  som ej denne Sinde haver mødt tilstæde  forelægges til næste ting at møde og Sagen at tilsvare.

 

Derefter er i Rettetaged Hr: Concul Wallaces Sag mod Jngebret Syslach fordie hand uforloved og uden Citantens minde har slaaet Høe paa een Citanten tilhørende Jordepart Syslach

  Jndkalte Jngebret Pedersøn Syslach mødte og vedtog lovlig Jndvarsling i denne Sag!  og for Resten declarerede at hand ike kand nægte at hand joe haver slaaet Høe paa een Jordepart i øvre Syslach  Citanten tilhørende  men hand erklærer tillige at hand ike tenkte at derved kunde være nogen forbrydelse, hand faar derfore at være underkasted hvad ham i saa tilfælde kand paaligge til undgieldelse, haaber dog med Citanten derom i det mindelige med Citanten at foreenes

  Fra Citanten Jndkom hans skriftlige Jndlæg i Sagen af 13de Maji 1772  hvorved paastaaes Sagens tilendebringelse ved Dom,

  Engebret Syslach havde ej videre til Sagen at svare

  Thi er Sagen optaged til Doms,

 

            20.  Publiceret Eet Skiøde udstæd af Ole Halvorsøn Wabøe til hands Søn Halvor Olsøn paa ½ Løb Smør og ½ tønde Malt i gaarden Wabøe i Lindaas Skibreede,  Dateret 22de Maij 1772,  og er Kiøbe Summen for godset 30 Rixdaler.

 

1772: 58b

 

            21.  Eet Auctions Skiøde udstæd af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe til Johannes Pedersøn Wiig og Jørgen Pedersøn Jaastad, hvorved dem Sælges Gaarden Riisøen  i Skatte Skyld 1 ½ løb Smør  og i Landskyld 1 løb Smør og 1 tønde Malt  for 284 rdr  Dateret 22de Maji 1772.

            22.  Een Obligation udstæd af Hr: Ananias Fyrstenberg til Hr: Consistorial Raad Geelmuyden paa Capital 175 rdr mod Pant udj eendeel Huuse Bygninger,  Dat: 8de Maij 1772

            23.  Een Ditto udstæd af Hr: Magister Ludvig Daae paa Capital 99 rdr, til Rasmus Larsøn Huuse paa eller imod Pandt i gaarden Sande  1 løb Smør  1 Faar, 2 Pund 6 M/arker Fisk  er Dateret 21de Maji 1765,

            24.  Eet Skiøde udstæd af Hr: Capitain Brygger til Michel Michelsøn Bragøen, paa 2 Pund 6 Marker Fisk i gaarden Bragøen for 85 rdr  Dateret 8de Januarii 1772.

 

Derefter er fremlagt og examineret Odels Skatts Tingsvidnet  og dernæst fremlagt Restancerne over de ordinaire Skatter 1ste og 2den Termin dette Aar  beløbende til 736 rd 5 s   og fra 1766 til 1771 aars udgang  782 rd 9 s   Samt for afdøde Hr: Cammer Raad og Foged Bildsøes betienings tiid  12 rdr 30 s,  som blev uimodsagt,  og andgaaende den Kongelige allernaadigste paabudne Extra Skatt, blev af laug Retted og almuen paa tilspørgende svaret, at ej noged i saa maade dette ting er betalt

 

            25.  Tinglyst een Obligation udstæd af Michel Michelsøn Bragøen til Sr: Danchert Hejberg paa Capital 50 rdr mod Pant udj gaarden Bragøen  2 Pund 6 Marker Fisk  som er Dateret 8de Januarii 1772,

 

Og da jngen efter paaraab jndfant sig som Viidere for Sage tinged denne Sinde havde at forrette  er samme nu slutted og ophævet.

 

 

 

Udsættelses Ting for Herløe Skibreede 1772

Anno 1772  den 23de Maij, Er Retten sadt paa Tingstædet Alverstrømmen i Ahlenfits Skibreede, til Eet udsettelses Tings holdelse for Herløe Skibreedes almue til Doms afsigelse udj een Sag som af Hr: Fogden Hejberg er andlagt mod Pigen Berthe Gievles Datter for hendes uskikelige opførsel i den tiid Hun var i Citantens tienneste, og mødte da tilstæde til Rettens medbetiening dee samme Aatte Eedsorne Laug Rettes Mænd som ved Sommer Tingeds holdelse Comparerede nærværende

 

Hvorda!

Udj denne Sag er saaleedes For Rett bleven Kiendt,

Dømt og Avsagt

Citanten Hr: Fogden Christen Hejberg har til næst afholdne Sommer Ting for dette Skibreede, Ladet ved Mundtlig varsel Ladet jndstevne Pigen Berthe Gievlesdatter, til Doms Lidelse for hendes uskikelige og usømmelige Opførsell i den tiid hun var udj Citantens Tienneste

 

1772: 59

 

  Ved Sagens inCammination og andhengiggiørelse den 12te Maji 1772, har jndstevnte Berthe Gievlesdatter selv mødt tilstæde og vedtaged Lovlig Varsel  og derefter er fra Citantens Siide til Legitimation for Sigtelsen ført og afhørt Fem Vidner, der under aflagde Eed forklarer: at jndstevnte Birthe Gievlesdatter i den Tiid hun var i Citantens tienneste som Buedeje, har brugt een Skiødesløes omgang ihenseende til de Huuser  Fiøs og Lades Laas og lukelse, som hun har været betroed, og hvorved Citanten ike alleene er tilføyed Skade paa Korn og Høe, ved det at Store og Smaae Creature ved denne Lejlighed er jndkommed og opædt eendeel deraf  og i det øvrige efterladt sig ureenlighed, Men end og at een Hæst desformedelst er opkommen paa Korn og Høe Lofted  og der falt need igiennem een Luge og slaget sig ihiel. Ja  1ste Vidne Helge Jacobsdatter prover til Citantens 13de qvæstion  at Paagieldende Birthe Gievlesdatter har vildet overtale hende til at tage fra sin Hosbonde og Madmoder, adskillige Madt Vahre og andre Ting, imod den derfore belovede belønning, ligesaa Vidner og bemelte Helge Jacobsdatter og Niels Olsøn Sæhlevold til Citantens 1ste Qvæstion, det Birthe Gievlesdatter i hendes tienneste hos Citanten haver været uroelig i Huuset med Skielden og banden, og 5te Vidne Ellen Maria Krogh Legger dette til, at saadant er skeed i hendes Mad Moders nærværelse. Fremdeeles Oplyser Vidnernes Svar til den 8de Qvæstion, at Birthe Gievlesdatter i forbemelte hendes tienneste hos Citanten, ike alleene har taged Fersk Melk  sin Hosbond og Madmoder uafvidende  og druked selv  men end og deelt det jblant andre hendes Medtiennere, med det videre og meere som Acten nermere omformelder. Disse Vidnernes Forklaringer har jndstevnte Brithe Gievlesdatter deels benægted, og deels agnosceret, og hvorefter Sagen saaleedes fra Citantens Siide er slutted under Dom som Acten udviiser.

  Tages nu under betragtning denne Sags beskaffenhed, da kand af de førdte Vidners Eedelige forklaringer ike uddrages andet end at den paagieldende Berthe Gievlesdatter i Citanten Hr: Fogden Hejbergs tienneste har brugt een skiødesløs omgang, med ulydighed og opsetsighed, samt ike væred troe i hvad hun haver havt under hænde

  Thi Kiendes og Dømmes for Rett at Berthe Gievlesdatter for saadan hendes forseelse Bør sidde i Fængsel paa Vand og brød i Aatte dage, Samt erstatte Citanten Hr: Fogden Hejberg i denne Processes omkostning 3 rdr  Det idømte udreedes og efterkommes 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under ellers paafølgende adfærd efter loven

 

Og da ej videre ved dette Udsettelses Ting var at forrette eller iagttage  er samme og igien bleven Slutted og ophæved.

 

1772: 59b

 

 

 

Sommer Tinget for Echangers Skibreede 1772

Anno 1772  den 25de Maji, Er Retten sadt paa Tingstædet Bernestangen i Hossangers Skibreede, til eet almindelig Sommer  Skatte og Sage tings holdelse for Echangers Skibreedes almue  overværende udj Retten Paa Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejbergs veigne hans Fuldmægtig Kort Cramer og efterskrevne Aatte Laug Rettes Mænd, saasom gamle Mænd  1. Baar Bergesøn Kaalsaas,  2. Johannes Helgesøn Washelle,  3. for Johannes Monsøn Høyland sad Siur Larsøn Echanger,  4. Mons Knudsøn Lie  og 5. Ole Larsøn Nedre Echanger, hvoraf No 2 er nye Mand  tilligemed 6. Jver Magnesøn Esem,  7. Berge Larsøn Asgaard  og 8. Knud Monsøn Totland  der fremlagde Attester andgaaende deres Laug Retteds Eeds afleggelse. Saa var og tilstæde Lensmanden Ole Knudsøn Fyllingen og øvrige Ting søgende almue

 

Hvorda!

Først blev allerunderdanigst Læst de for forrige Skibreeders almuer bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste Forordninger, og dernæst andre Høye Øvrigheds ordre, og hvorefter jndkom fra Almuen til Publication efterfølgende Documenter.

            1.  Eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Lie i Echangers Skibreede efter afdøde Hans Hansøn og Jngebor Hansdatter den 21de November 1771  vid: Pante Bogen fol:

            2.  Eet Dito paa Gaarden Lie efter afdøde Hans Lie, af samme dags Dato som næst forrige

            3.  Eet Ditto Paa gaarden Otterstad efter afdøde Johannes Johannesøn den 6te Junii 1771

            4.  Eet Dito paa Gaarden Elvig efter afdøde Synneve Nielsdatter den 14de Januarii 1772.

            5.  Eet Dito paa Fyllingsnæs efter Magne Jversøn den 29de April 1772.

            6.  Eet ditto paa Aschevig efter afdøde Anne Aamundsdatter  forretted den 5te Junii 1771.

            7.  Eet Skiøde udstæd af Ole Monsøn Nøetvedt til hands Søn Lars Olsøn paa 18 Marker Smør  3 Kander Malt i gaarden Nøetvedt for 40 rdr  Dateret 21de November 1771

            8.  Eet Ditto udstæd af Hr: Lieutnant Wilhelm Christian With til Erich Aamundsøn paa 1/3 part i gaarden Hølleland  1 Pund Smør  1/3 tønde Malt for 45 rd  Dateret 19de Maji 1772.

            9.  Een Odels lysning udstæd af Lars Knudsøn Miøanger paa Myndtlingen Knud Bertelsøns veigne andgaaende Odels Retten til ½ løb Smør i gaarden Hope,  dateret 25de Maji 1772.

            10.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Sogne Præsten Hr: Wilhelm Frimann til Lars Andersøn paa 9 M/arke/r Smør og ¼ Faar i Gaarden Ascheland,  Dateret 24de Februarii 1772.

            11.  Een Ditto udstæd af Ditto til Niels Jversøn paa 15 M/arke/r Smør og ¼ Faar i gaarden Ascheland *udj *gaarden *Ascheland  af dato som forrige

            12.  Een ditto udstæd af Sr: Jon Mariager til Niels Olsøn paa ½ løb Smør og ¼ tønde Malt i gaarden Eichenes,  Dateret 4de Februarii 1772

            13.  Een ditto udstæd af Sr: John Mariager til Hans Olsøn paa 9 M/arker Smør  2 ½ Vaag Næver i Gaarden Almelie  som er Dateret 8de Maji 1772

  og hvilke Bøgsel Sædler medfulte ligelydende Reverser

 

For Retten var nærværende Velædle og Velbyrdige Hr: Lieutnant Jæger og paa Soldaten Ole Magnesøn Ottestads veigne andmeldede at bemelte Ole Magnesøns Gevæhr og Bajonet har for een tiid væred beroende hos hans Moder Enken Anne Olsdatter paa Gaarden Fyllingsnæs  indtil sam/m/e omtrent een aatte dage for Juul Sidstleeden ved een gaarden Fyllingsnæs overgangne ulykelig Jldsvaade blev opbrendt

 

1772: 60

 

Og til saadant at beviise fremstillede hand som Vidner til Eedelig afhiemling Berge Aamundsøn Hielmaas og Jon Aschildsøn Hielmaas  som aflagde Eed og derefter forklarede: at omtrent Een Aatte dages tiid for Juul Sidstleeden, opkom een Morgen før dag een ulykelig Jldsvaade paa Gaarden Fyllingnes her i Skibreedet, hvorpaa Vidnerne begav sig hen til Bemelte Fyllingsnæs  og fandt da Enken Anna Olsdatter med hendes Børn sidde nøgen under een Houg, da Huusene var opbrendt, Vidnerne Veed og at det omspurte Gevæhr og Bajonet var paa Gaarden Fyllingsnæs beroende hos Enken  benævnte Anna Olsdatter, ligesom de og er forvisset om at det der blev opbrendt, thi da Jlden var Sluked  fandt de i asken eet Støke af Piben af samme Gevæhr, som var utienlig til nogen brug

  Comparenten begierede det passerede som eet Tingsvidne under vedbørlig bekræftning beskreven meddeelt

Som Blev Bevilget

 

Derefter Fremstoed for Retten Bondemanden Ellef Aschildsøn Fyllingsnæs paa egne og Enken Anna Olsdatters veigne, og andmeldede, at deres paaboende parter udj Gaarden Fyllingsnæs her i Skibreedet, under Matricul Nummer 45, og i hvilken Gaard eenhver bruger Skatte Skyld 1 Pund 21 Marker Smør  og Landskyld 1 Løb Smør  1 Mæhle Malt, ved ulykelig Ildsvaade er lagt i aske een Morgen tiilig for dag  omtrent een Aatte dage for Sidstafvigte Juul, hvorved er opbrent hos Ellef Aschildsøn, 1 Stue  2de Boer og 1 Jldhuus  tilligemed alle Comparentens derudj havende løsøre Effecter, da jlden og opkom i hans fraværelse  saa at jndted blev bierget, og Enken Anna Olsdatter mistede i Jlden 1 Stue, 1 Loft, 1 Kiøken med een Lem over  og 1 Stoer Vedehuus  ligesom og alle hendes Løsøre og Boehave, Saa begge brandlidende derved bleve bragte i de allerfattigste og Kummerligste omstændigheder  og saa mange som hiemme vare maatte med Smaae Børn forlade deres Huuser nøgne og uden Klæder  Hvilked de ere forsikrede om er baade laug Retted og almuen bekiendt  og hvorfore Ellef Aschildsøn desandgaaende begierede deres Svar  om det ike sig saaleedes i Sandhed forholder som af ham anddraget er?  Hvortil almuen og Laug Retted Svarede, Joe, At det er een Sandhed, at den omspurte ulykelige Jldebrand desto beklageligere tildrog sig paa Fyllingsnæs Aatte dag for Juul Sidstleeden  i alt saaleedes som af Ellef Aschildsøn anddraged ere

  Ellef Fyllingsnæs begierede herom Rettens Tings vidne under vedbørlig bekræftning meddeelt

Som Blev Bevilged.

 

            14.  Publiceret Eet Deele Brev udstæd af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe til arvingerne efter afdøde Johannes Monsøn Ourdahl paa een deel Jordegods i gaardene Store Ourdahl og Egemoe for 60 rdr  Dateret 25de Maij 1772.

            15.  Eet Dito udstæd af Dito til afdøde Brithe Johannesdatter Nummedahls arfvinger, paa 18 Marker Smør og 6 Kander Malt i gaarden Nummedahl  Dateret samme dags dato

            16.  Eet Vilkors brev udstæd af Lars Olsøn Nøetvedt til hans Forældre Ole Monsøn og Anne Erichsdatter Nøetvedt, andgaaende aarlig Vilkor  af dito dato

 

1772: 60b

 

            17.  Eet Skiøde udstæd af Anfind Jørgensøn Næsbøe til Ole Iversøn Dyrdahl paa een anpart udj gaarden Næsbøe  skyldende Skatte Skyld 2 Pund Smør, og Landskylds leje 1 Pund 12 Marker Smør og 24 Kander Malt  for 46 rd  af 25de Maij 1772

            18.  Eet Dito udstæd af Lars Johannesøn Eiterdahl til hans Søn Ole Larsøn, hvorved Sælges gaarde parten Eiterdahl  skyldende i Skatte Skyld 12 Marker Smør  og i Landskylds leje 48 s penge  af samme dags dato.

            19.  Eet ditto udstæd af Jacob Olsøn Studsedahl Til Aschild Andersøn Houchøen, paa 18 Marker Smør i gaarden Studsedahl for 30 rd  Dateret 25de Maij 1772.

            20.  Eet Skiøde udstæd af Knud Larsøn Nøetvedt og Jacob Olsøn Kleveland til Mons Johannesøn Ourdahl paa 4 ½ Marker Smør og 3de Kander Malt i gaarden Store Ourdahl for 30 rd  af dito dato

            21.  Eet Vilkors brev udstæd af Mons Johannesøn Ourdahl til hans Moder Anne Johannesdatter  af samme dato

            22.  Eet ditto udstæd af Erich Larsøn Padøen til sin broder Johannes Larsøn Padøen  Dateret som næstforrige

            23.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Aschild Andersøn Houchøen til Anfind Jørgensøn paa 18 Marker Smør i Studsedahl,  af dito dato

            24.  Een ditto udstæd af Ole Jversøn Dyrnes til Niels Jacobsøn paa 1 Pund 12 Marker Smør i gaarden Næsbøe  af ditto dato

 

Paa Hr: Fogden Hejbergs veigne tilkiendegav hans Fuldmægtig Sr: Kort Cramer at til dette ting ved Mundtlig Stevnemaal og lovlig Varsel var jndkaldet Ole Nielsøn Biørge for at høre een hos ham den 2de December 1771 passeret Jndførsels Forrettning ved Dom Stadfæsted  og at erstatte omkostninger. Comparenten fremlagde den hos ham passerede Jndførsels Forrettning, og ville fornemme om den jndstevnte møder tilstæde.

  Jndstevnte Ole Nielsøn Biørge blev paaraabt  men hverken hand eller nogen paa hans veigne mødte med tilsvar, thi fremstoede de brugte Varsels Vidner Anders Johannesøn Echnes og Peder Mathiasøn Eichnes og afhiemlede Jndvarslingen under Eed Lovlig at være passeret

  Sr: Kramer paastoed Laug dag for den udeblevne til næste ting

  Derefter er saaleedes

Eragted.

  Indstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Ole Nielsøn Biørge gives laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Derefter er i Rettetaged Sagen andlagt af Hr: Fogden Hejberg mod Anders Pedersøn Houge for Kongelige Skatter, da Velbemelte Hr: Fogden Hejbergs Fuldmægtig Sr: Kordt Kramer mødte og fremstillede det ved Extra tinged for Echangers Skibreede udeblevne Stevne Vidne Erich Olsøn Myhren, som afhiemlede Jndvarslingens lovlige forkyndelse under Eed.

  Den jndstevnte Anders Pedersøn Houge blev paaraabt men mødte ike, ej heller nogen paa hans Veigne med tilsvar udj Sagen

 

1772: 61

 

  Kramer begierede Anders Pedersøn Houge forelagt till næste ting,

  derefter er saaleedes

Eragted

  Paagieldende Anders Pedersøn Houge gives Laugdag til næste Høste ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Derefter er fremlagt og examineret Odels Skatts Mandtalled,  ligesaa foreviist de ordinaire Skatte Restancer for 1ste og 2de Termin dette Aar  beløbende til 507 rd,   fra 1766 til 1771 aars udgang  390 rd 6 s,   og for afg: Cammer-Raad og Foged Bildsøes betienings tiid  14 rd 12 s,  som blev oplæst og uimodsagt,   Endelig blev og Laug Retted og almuen tilpurt om noged paa Extra Skatten denne Termin for dette Skibreede er betalt  hvortil blev svaret Nej, at ej noged i saa maade er betalt

 

Og da ej nogen efter 3de ganges paaraab jndfandt sig som videre for Sage Tinged havde at forrette  er samme for denne Sinde Slutted og ophæved.

 

 

 

Sommer Tinget for Hossangers Skibreede 1772

Anno 1772  den 27de Maji  Er Retten sadt og administreret paa Tingstædet Bernestangen i Hossangers Skibreede til eet aldmindelig Sommer  Skatte og Sage Tings holdelse for bemelte Hossangers Skibreedes almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejbergs Fuldmægtig Sr: Kort Cramer, og de samme Laug Rettes Mænd som ved Seeneste Høste ting til Rettens medbetiening ere udnævnte, som for saavidt de ike vare Eedsorne Mænd fremlagde Attester andgaaende deres Laug Rettes Eeds afleggelse  saa var og tilstæde Lensmanden Magne Hatland og øvrige Tingsøgende almue.

 

Hvorda!

Først blev allerunderdanigst Læst og Publiceret dee for forrige Skibreeder bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste andordninger, og dernæst andre Høye Øvrigheds ordre, og hvorefter fra almuen jndkom til Publication efterfølgende Documenter

            1.  Eet Skifte Brev Forretted paa Gaarden Svennem efter afdøde Martha Olsdatter den 4de November 1769

            2.  Eet ditto udstæd og Forretted paa Gaarden Nore Bysem den 1ste Septr: 1770 efter afdøde Mand Jon Ellingsøn

            3.  Eet Ditto forretted paa Gaarden Tepstad efter afdøde Marthe Aamunds Datter den 31te october 1771

            4.  Eet Ditto paa Gaarden Jndre Bernes efter afdøde Karie Olsdatter den 20de November 1771.

            5.  Eet Dito paa Gaarden Hannestvedt efter Enken Martha Olsdatter den 18de April 1772.

            6.  Eet ditto paa Gaarden Hesjedahl den 8de Januarii 1772 efter afdøde Johannes Jonsøn.

            7.  Eet Ditto paa samme Gaard den 26de Martj 1772 efter afdøde unge Karl Aschild Johannesøn.

            8.  Eet Ditto Forretted paa Gaarden Hofshofde den 14de Januarii 1772 efter afdøde Johannes Olsøn

            9.  Aflyst een obligation udstæd af Jacob Olsøn Søre Møching til Anders Aschildsøn Reistad paa Capital 70 rd mod Pant i gaarden Søre Møching  1 Pund 8 Marker Smør og 10 2/3 Kande Malt  Dateret 23de November 1761 og tinglyst den 24de Ditto, som nu er jndfried og derfore Mortificeret.

 

1772: 61b

 

            10.  Eet Skiøde tinglyst, udstæd af Johannes Helgesøn Washelle med de fleere til Jon Andersøn Egemoe paa 4 Vaager Næver i gaarden Egemoe for 80 rd  Dateret 27de Maji 1772

            11.  Eet Ditto udstæd af Jacob Olsøn Søre Møching til Jon Siursøn Rommereim paa Capital 70 rd for 1 Pund 8 Marker Smør og 10 2/3 Kande Malt udj gaarden Søre Myching  af dito dato

            12.  Een Obligation udstæd af Anders Siursøn Nordaas til Baste Echangerlie med de fleere, {til} Paa Capital 49 rd mod Pant i gaarden Nordaas  1 Pund 6 81/112 Marker Smør og 2 Mæhler 1 137/224 Kande Malt,  samt udj gaarden Hougstvedt 2 Jordskilling,  Dateret 20de November 1771

            13.  Eet afkald udstæd af Niels Olsøn Kleveland til Formynderen Jacob Haldorsøn Nordre Bysem for tilfaldene Arve Midler 195 rd 4 mrk 1 29/60 s,  Dateret 27de Maij 1772

            14.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Hr: Biskop Arentz til Niels Andersøn paa ½ Løb Smør  1 Mæhle og 3 Kander Malt i gaarden Eicheland  Dateret 13de Maji 1772.  hvormed fulte ligelydende Reverse

            15.  Eet Vilkors brev udstæd af Engebret Olsøn Bernes til hans Moder Karie Olsdatter,  af dato 27de Maij 1772

 

Derefter blev fremlagt og examineret odels Skatts Mandtalled,  dernæst jndlevered Restancerne over de ordinaire Skatter 1ste og 2de Termin dette aar  beløbende til 498 rd 7 s,   fra 1766 aars begyndelse til 1771 Aars udgang  249 rd 65 s,   og i afdøde Hr: Cammer Raad og Foged Bildsøes betienings tiid  1 rd  som blev oplæst og uimodsagt   Endelig blev og examineret og almuen samt laug Retteds Svar begiert, om noged paa Extra Skatten dette ting er bleven betalt, hvortil blev svaret Nej, men derimod andmeldede Sr: Kramer at jmellem Tingene fra Sommer Tingenes holdelse 1771 og til denne tiid er her i Skibreedet betalt 19 rd

 

Og da ingen indfandt sig som videre for Sage Tinget denne sinde efter paaraab havde at forrette, er samme sluttet og ophævet

 

 

 

Som/m/er Tinget for Mielde Skibrede Aar 1772

Anno 1772  Den 29de Maji  Er Rætten sadt og betient paa Tingstædet Nedre Mielde i Mielde Skibreede og Nordhordlehns Fogderie beliggende, overværende udi Rætten paa Kongelig Majts: Foged Hr: Christen Hejbergs Veigne, hans Fuldmægtig hr: Cordt Kramer, og de samme 8te Laug Rættes Mænd, som ved høste Tingenes holdelse ere udnæfnte, og i Protocollen Folio  (ope rum)  andførte.

 

Hvor da først blev allerunderdanigst læst og Publiceret de for forrige Skibreeder bekiendtgiorte Kongelige allernaadigste Andordninger, og dernæst andre høy Øfrigheds Ordres, Hvorefter fra Almuen indkom til Publication følgende Documenter.

 

1772: 62

 

            1mo  Eet Skiøde udstæd af Einer Monsen Riivenæs med de fleere til Ole Nielsen Romsloe paa 1 Pund 12 M/arke/r Smør og 8 1/2 (8te?) Kander Malt i gaarden Waatle for 46 dr 4 mrk  dateret 4de december 1771.

            2do  Een byxel Sædel udstæd af Hr: Consistorial Raad Gerdt Gelmuyden til Anders Olsen Weaae paa 18 M/arke/r Smør udi Gaarden Weaae  dateret 31te Martij 1772

            3de  Een ditto udstæd af Capellanen Joswa Schafner til Knud Johannesen Tvedten paa Et Pund og Sex Marker Smør og 2 skieper Malt udi gaarden Mit Mielde  Dateret 24de Martij 1772.

            4de  Aflyst en Obligation udstæd af forrige Sorenskriver udi Nordhordlehn Henrich Garman, til hans Fader Sorenskriver Johan Garman paa Capital 2500 dr efter Obligation af dato 23de decembr: 1767, og tinglyst den 20 Novembr: 1768, mod Pandt udi Gaarden Nedre Mielde  4 ½ Løb Smør, samt underliggende gaard Aasheim  1 ½ Løb Smør, der nu er indfriet og hvorfore Obligationen nu Mortificeres.

            5de  Tinglyst en Obligation udstæd af Johan Garman til hans Søster Jomfrue Anna Rebecca Garman paa Capital 533 dr 3 mrk mod Pandt udi gaarden Nedre Mielde  4 ½ Løb Smør  dateret 2 april 1772.

            6te  Een ditto udstæd af ditto til Hr: Wilhelm Friman paa Capital 513 dr:  som er Myndtlingen Henninge Margaretha Garman tilhørende, mod Pandt udi Gaarden Nedre Mielde  4 ½ Løb Smør,  dateret som forrige

            7de  Een do: udstæd af ditto til Hr: Johan Pliste (Plirte) Brun paa Capital 667 dr mod Pandt udi forberørte gaard Nedre Nielde  af sam/m/e dato som forige

            8de  Et Skiøde udstæd af Madame Engel Weiner  Salig Sorenskriver Garmans Efterleverske  til Sr: Johan Garman, hvor ved ham er solgt og overdraget Gaarden Nedre Mielde, skyldende 4 ½ Løb Smør   og Aasheim  1 ½ Løb Smør,  dateret 16de Martj 1772.

            9.  Et ditto udstæd af Johan Garman til Thomas Larsen paa 1 Pund 12 M/arke/r Smør i gaarden Aasheim for 130 dr  dateret 17de Martij *1762 (1772?)

            10.  Et ditto udstæd af ditto til Mons Nielsen paa 1 Pund 12 M/arke/r Smør udi Gaarden Aasheim for 130 dr  af sam/m/e dato som forrige.

            11.  Et ditto udstæd af ditto til Anders Olsen paa 1 Pund 12 M/arke/r Smør udi Gaarden Aasheim for 130 Rdr:  dateret som forrige.

            12.  Et ditto udstæd af Johannes Andersen Mørdahl til Knud Olsen Mæhle og arvinger paa 15 ¼ Marker Smør i Gaarden Mæhle,  dateret 13 april 1772.

            13de  Et ditto udstæd af Johannes Olsen Burcheland og Kari Andersdr: Borge paa 12 M/arke/r Smør i Gaarden Burcheland til Goute Jversen Børcheland  af dato 30te Maij 1772.  for 19 Rdr.

            14de  Et ditto udstæd af Ole Carlsen Wigne til hans broder Niels Carlsen og Arfvinger paa 1 Pund 9 ¾ Marker Smør udi Gaarden Wichne i Mielde Skibreede, for 86 Rdr:  dateret 30te Maij 1772.

            15de  Et ditto udstæd af Ole Johannesen Søre *Rewen (Reveim) til Jngebret Aadsen paa 1 Pund 6 M/arke/r Smør og 20ve Kander Malt i gaarden Sørre Rewem for 150 dr  dateret 30te Maij 1772.

            16de  Et ditto udstæd af Lars Andersen Toft til Rasmus Larsen paa 6 Marker Smør og 4re Kander Malt udi Gaarden Houge for Sum/m/a 18 dr  dateret 30 Maij 1772

            17de  Et ditto udstæd af Niels Monsen Aalmaas til Knud Børgesen Borge paa 1 pund Smør og Sexten Kander Malt i gaarden Borge for 68 Rdr:  dateret 30te Maij 1772.

            18de  Et ditto udstæd af Goute Andersen Børcheland til Anders Aschildsen Reistad paa 1 bismerpund 16 M/arke/r Smør i Gaarden Børcheland for 51 dr 1 mrk 8 s,  dateret 30te Maij 1772.

 

1772: 62b

 

            19de  Eet afkald udstæd af Johan Garmann til Madme: Engel Weiner  Salig Sorenskriver Henrich Garmans efterleverske  for Jomfrue Anna Rebecca Garmans fæderne Arv Capital 982 dr 5 mrk 3 s,  dateret 2 april 1772.

            20.  Tinglyst een Obligation udstæd af Anders Johanesen Soelberg til Lars Larsen Schaar paa Capital 40 dr mod Pandt udi gaarden udi Norre Soelberg  1 Pund Smør  2 Mæhler og 6 Kander Malt,  dateret 30te Maij 1772.

            21.  Een ditto udstæd af Anders Pedersen Kleweland til Lars Larsen Schaar paa Capital 40 dr: mod Pandt udi gaarden Kleweland  1 Pund 6 M/arke/r Smør  1 Mæhle og 8 Kander Malt,  af dato 30te Maij 1772.

            22.  Een ditto udstæd af Aschild Michelsen Daltweidt til Anders Aschildsen *Ridstad (Reigstad), paa Capital 50 dr mod Pandt udi Gaarden Daltveidt af Eet Pund 12 Marker Smør,  dateret 30te Maij 1772.

            23.  Een ditto udstæd af Knud Børgesen Borge til Niels Johannesen Schaar paa Summa 68 dr mod Pandt udi gaarden Borge  1 Pund Smør og Sexten Kander Malt,  dateret som forrige.

            24.  Een ditto udstæd af Niels Magnesen Havre til Johannes Halstensen Romsloe paa Capital 30 dr mod Pandt udi Gaarden Havre  22 ½ Marker Smør og een Mæhle Malt,  af dato som forrige.

            25.  Een ditto udstæd af Mons Nielsen Aasheim til Stephen Monsen *Blinte (Blinde?) paa Capital 90 dr mod Pandt udi Gaarden Aasheim  1 Pund 12 M/arke/r Smør  af dato som næst forrige.

            26.  Een ditto udstæd af Niels Carlsen Wichne til Anders Olsen Tuenes paa Capital 60 Rdr: mod Pandt udi Gaarden Wichne  Eet Pund 9 ¾ Marker Smør,  dateret 30te Maij 1772.

            27.  Eet Vilkaars Brev udstæd af Lars Johannesen Halland til hans Søster Anna Johannesdr:,  dateret 30te Maij 1772.

            28.  Eet Skiftebrev forættet paa gaarden Sørre Ascheland efter afdøde Niels Johannesen den 14de Junij 1771,

            *28.  Et ditto forrættet paa gaarden Sørre Ascheland efter afdøde Einer Nielsen,  dateret 14de Junij 1771.

            29.  Et ditto forrættet paa gaarden Waatle efter afdøde Siur Johanesen, den 15de Junij 1771.

            30.  Et ditto forrættet paa gaarden Houge den 3 Martij 1772 efter afdøde Qvinde Kari Olsdtr:

 

Derefter fremstod for Retten Johan Harbist og tilkiendegav, at hand med mundtlig Varsell til dette ting haver Ladet jndstevne sin Søn Niels Harbist, at tilskiøde ham sine forhen Ejende Huuse i Hougsvigen, da bemelte Niels Harbist vel haver erholdet Skiøde paa samme, men dog ingen Penge derpaa betalt, desandgaaende at høre beviisligheder og lide dom saavel i Hoved Sag og omkostninger.

  Jndstevnte Niels Harbist blev paaraabt  men hverken hand eller nogen paa hands veigne mødte tilstæde, thi er jndvarslingen af Stevnevidnerne Lensmanden Niels Nielsøn Reveim og Mons Einersøn øvre Mielde under Eed efter loven afhiemled

 

1772: 63

 

  Harbist paastoed den udeblevne Laug daged til næste ting

Eragted

  Jndstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Niels Harbist gives Laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Fremdeeles fremstoed for Retten Johannes Tostensøn Waatle og tilkiendegav at hand med Lovlig mundtlig Varsel haver jndkaldet Ole Nielsøn Waatle, for at svare det Vilkaar som Siur Johannesøns Skiøde Lyder paa, samt at erstatte Processens omkostninger Skadesløes

  Contra Parten Ole Nielsøn *Waatne (Waatle) blev paaraabt men mødte ike tilstæde  thi blev Stevningen af Niels og Rasmus Reveim afhiemled under Eed efter Loven

  Citanten begierede Jndstevnte Laug daged til næste ting

Eragted

  Lovlig Jndkaldte men ej denne Sinde tilstædemødende Ole Nielsøn *Waatne (Waatle) gives Laug dag til næste Høste ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Hr: Fogden Hejberg ved Fuldmægtig Sr: Kort Cramer lod tilkiendegive at have til dette ting ved Lovlig Varsel og Mundtlig Stevnemaal jndkaldet Mons Andersøn Halland, som har besvangret Pigen Brithe Olsdatter Sundland, derfore at lide Dom til Bøders udreedelse og Processens forvolte omkostninger, Kramer har Kalds Mændene ved haanden  der  i fald den jndstevnte Mons Andersøn Halland ej møder  kand afhiemle Stevnemaalets Lovlige forkyndelse

  Jndstevnte Mons Andersøn Halland blev paaraabt men mødte ike  thi fremstode Stevne Vidnerne Erich Larsøn Mit Mielde og Christopher Rasmussøn Rolland og afhiemlede jndvarslingen under Eed

  Kramer erjndrede om Laug dag til næste ting

Eragted

  Jndstevnte Mons Andersøn Halland gives Laug dag til næste ting

 

Derefter er fremlagt og examineret Odels Skatts Tingsvidnet.   2.  Restancen over de ordinaire Skatte Restancer 1ste og 2de Termin dette aar, beløbende til 432 rd 8 s   og fra 1766 til 1771 aars udgang  193 rd 9 s,   og Endelig  i afgangne Cammer Raad og Foged Bildsøes betienings tiid  13 rd 5 s  som blev oplæst og uimodsagt

 

1772: 63b

 

Andgaaende den Kongelige allernaadigste paabudne Extra Skatt blev Laug Retted og almuen tilspurt, om derpaa noget dette ting er bleven betalt, hvortil blev svaret Nej, at ej noged i saa maade er betalt, ikke ringeste skilling.

 

Og

            31.  Tinglyst eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Hemvigen den 27de April 1772 efter Halvor Johannesøn  vid: P: bogen folio

 

Eftersom nu jngen efter trende ganges paaraab jndfandt sig som videre for Sage tinged havde at forrette  er samme for denne Sinde Slutted og ophæved.

 

 

 

Sommer Tinget for Arne Skibreede 1772

Anno 1772  den 1ste Junii, Er Retten sat og administreret paa Tingstædet Nedre Mielde gaard, i Mielde Skibreede og Nordhorlehns Fogderie beliggende, Til eet aldmindelig Sommer  Skatte og Sage Tings holdelse for Arne Skibreedes Almue, overværende udj Retten Kongelig Mayestets Foged Hr: Christen Hejbergs Fuldmægtig Sr: Kort Cramer, og de samme aatte Laug Rettes Mænd som ved seeneste Høste ting til Rettens medbetiening bleve udnævnte og paa Folio 38. i Protocollen ere tilførte  nemblig de 6 Første som fremlagde Attester andgaaende deres Laug Rettes Eeds afleggelse, og for Ole Holmann sad Anders Steenestad Støen  og for Abraham Marchusøn sad Ole Eichaas, Saa var og tilstæde Lensmanden Ole Knudsøn Wichne og øvrige tingsøgende Almue,

 

Hvorda!

Først blev allerunderdanigst Læst og Publiceret de for forrige Skibreeder bekiendtgiorde Kongelige allernaadigste Forordninger  og dernæst andre Høye Øvrigheds ordre, og hvorefter fra almuen jndkom til Publication følgende.

            1.  Eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Hiorteland den 27de Junii 1771 efter afdøde Michel Olsøn

            2.  Eet Ditto forretted paa Gaarden Herfindahl den 4de Martj 1772 efter afdøde Siur Mogensøn.

            3.  Eet Skiøde udstæd af Henrich Erichsøn og Sæbiørn Knudsøn Brudvig til Anders Henrichsøn paa 1 Pund Smør og 8 Kander Malt i gaarden Midt Brudvig for 50 rd  Dateret 16de Martj 1772.

            4.  Een Obligation udstæd af Elias Larsøn i Sandvigen til Sr: Christopher Garmann paa Capital 40 rd mod Pant i hans iboende Huus  Dat: 24 Januarii 1772

            5.  Een ditto udstæd af Sr: Johan Garmann til Hr: Lector Arentz paa Capital 298 rd, Mod Pandt med 2den Prioritets Rett [i] Store Sandvigen med underliggende Herligheder,  Dateret 2de Maji 1772.

            6.  Aflyst een Obligation udstæd af Michel Jensøn Seim til Hr: Sorenskriver Johan Garmann paa Capital 40 rd mod Pant i Gaarden Seim  ¼ Løb Smør  ¼ huud  Dateret 1ste Maji 1758 og tinglyst den 15de Junii samme aar  som nu efter Qvitering af 1ste Junii 1772 er betalt og derfore Mortificeres

            7.  Een ditto udstæd af Holger Fabiansøn Taqvam til Anders Olsøn Aaseim paa Capital 30 rd mod Pant udj gaarden Jndre Taqvam  1 Pund Smør og 1/3 Faar  Dateret 23de Junii 1767 og tinglyst den 24de November næstpaafølgende, som nu efter qvitering er betalt og derfore Mortificeres

            8.  Tinglyst Eet Skifte Brev forretted paa Gaarden Kirke Brudvig den 27de September 1771 efter der ved døden afgangne Mand Johannes Michelsøn,

 

1772: 64

 

            9.  tinglyst een Obligation udstæd af Goute Goutesen Seim til Madamme Wenche von der Lippe  Salig Sorenskriver Johan Garmanns  paa Capital 50 rd mod Pant i gaarden Seim  ¼ deel løb Smør  ¼ huud og 1/8 Tønde Malt  Dateret 11te Martj 1772.

            10.  Een ditto udstæd af Holger Fabiansøn Taqvam til Michel Jonsøn Schaar paa Capital 40 rdr mod Pandt i Jndre Taqvam  1 Pund Smør  1/3 Faar  Dateret 1ste Junii 1772.

            11.  Een ditto udstæd af Knud Olsøn Herfindahl til Erich Monsøn Sædahlen paa Capital 24 rdr mod Pandt i Gaarden Herfindahlen  12 Marker Smør  Dateret samme dags dato,

            12.  Eet Skiøde udstæd af Ole Olsøn Langhelle til Haldor Larsøn Langhelle paa 13 ½ Marker Smør i gaarden Langhelle for 59 rd,  af ditto dato

            13.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af Jnger Lucia Mørch til Ole Carlsøn Wichne paa 18 M/arke/r Smør og ¼ deel tønde Malt i gaarden Aaseim,  Dat: 13de Maij 1772, og hvormed fulte jngen Reverse

            14.  Een Fæste Sæddel udstæd af Madamme Engel Weiner  Salig Garmans  til Johannes Jonsøn Fosmarchen paa eet Støke Kirke Teig  Brudvigs Kirke tilhørende  mod 32 s: aarlig afgift og 2 ahrFugl, som er Dateret 21de Martj 1772.

            15.  Een Bøgsel Sæddel udstæd af den Constituerede Sorenskriver Hans Lessøe til Johannes Nielsøn paa 12 Marker Smør i gaarden Weaae,  er Dateret den 11te Martj 1772.

            16.  Een ditto udstæd af Ole Monsøn Herland til Johannes Fabiørnsøn paa 2 Pund 6 Marker Smør i gaarden Herland  af 1 Junij 1772

  hvormed fulte ligelydende Reverser

 

Derefter fremstoed for Retten Rasmus Nielsøn Myrdahl og andmeldede at hand til dette ting med Mundtlig Varsel haver ladet til dette ting jndkalde Lars Larsøn Myrdahl fordie hand om ham skal have udspred et Rigte at hand skal have besvangred eller haft usømmelig legemlig omgiengelse med een sin tienneste Pige som nu er ustevnt  desandgaaende at høre Vidnerne Lars Michelsøn Sahlhuus, Mons Olsøn Aastvedt Vaagen og Knud Klemmetsøn Aastvedt, som under lovens Faldsmaal ere jndstevnte, samt lide Dom til Bøders udreedelse samt omkostningers erstatning. Citanten ville haabe at de indstevnte møder tilstæde  thi i manglende fald hafde hand Stevne Vidnerne tilstæde til sam/m/es afhiemling

  Lars Larsøn Myrdahl mødte og vedtog lovlig Varsel  og Sagde ellers at hand har Contra Stevnt hoved Citanten Rasmus Myrdahl til at beviise hans Sigtelse i denne Sag.

  Vidnerne Niels Michelsøn Sahlhuus og Mons Olsøn Aastvedt vaagen mødte og vedtoge lovlig Varsel, men det tredie Vidne Knud Clemmetsen Aastvedt mødte ike, thi fremstode Stevne Vidnerne og afhiemlede jndvarslingen under Eed saa vidt det udeblevne Vidne betreffer  Stevne Vidnerne ere Lensmand Ole Knudsøn Wichne og Johannes Arne  som mødte og afhiemlede som melt jndvarslingen

  derefter fremstoed De mødende Vidner  for hvilke Eedens forklaring af lovbogen blev oplæst og de formaned til Sandheds vedblivelse

 

1772: 64b

 

Hvorom de og giorde Løfte  og blev da fremkaldet som det

            1ste Vidne Niels Michelsøn Sahlhuus  som aflagde Eed og derefter forklarede: at for omtrent een 6 a 8 ugers tiid siden Sagde Lars Myrdahl til Vidnet at Rasmus Myrdahls Tøes var ike rigtig  men var besvangred, og da Vidnet Spurte om Lars Myrdahl ville bestaae de ord hand hafde talt  nemblig at Tøsen eller Pigen var besvangred  Svarede hand Ja, og hvorpaa Vidnet skiød de nærværende til Vidne,

  derefter er Vidned afskeediged  og fremkaldet

            2det Vidne Mons Olsøn Aastvedtvogen  halvbroder til Lars Myrtvedt, som aflagde Eed og forklarede: at for nogle uger siden hørte Vidnet af Lars Myrdahl Sige at Rasmus Myrdahls Tøs var med barn eller besvangret  men hvem som skulle være Barne Fader  {vidste} Sagde bemelte Lars Myrdahl ike  eller udlod sig om

  og derefter er Vidned fra Retten Demitteret

  Citanten begierede det udeblevne Vidne Laug daged til næste ting

Eragted

  Det jndstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Vidne Knud Klemmetsøn Aastvedt forelegges under lovens Faldsmaal til næste Høste ting at møde og Prove maal i Sagen at aflegge

 

Paa Hr: Fogden Hejbergs veigne tilkiendegav hans Fuldmægtig Sr: Cort Kramer at til dette ting ved mundtlig og Lovlig Varsell er jndkaldet Ole Holmanns Hustrue Gurine og Pigen Berthe Maria Andersdatter  fordie de hos Tyven Niels Olsøn haver tilkiøbt sig eendeel Ting Langt under dets værd, derfore at lide Dom og at erstatte Processens omkostninger, Til vedermæhle er og jndkaldet Ole Holmann, i fald de jndstevnte ej møder er Stevne Vidnerne ved haanden for at afhiemle Stevnemaalets Lovlig forkyndelse for vedkommende.

  De jndstevnte blev paaraabte  men jngen af dem mødte tilstæde  thi fremstode de brugte Stevne Vidner Bærent Michael Høeg og Anders Davidsøn Boes  som afhiemlede under Eed med opragte Fingre efter loven at de den 11te Maij Sidstleeden haver forkyndt jndvarslingen for de jndstevnte vedkommende for deres Boepæhl og opholds stæd  nemlig for Ole Holmann og Hustrue i eged paahør  og for Pigen Berthe Maria Andersdatter udj hendes Hosbond Lars Monsøn i Store Sandvigens paahør,

  Sr: Kramer i Rettelagde eet Politie Forhør udstæd i aprill Maaned hujus anni, hvorefter og i følge af Hans Høyvelbaarnheed Hr: Stiftbefalings Mand Petersens derpaa teignede ordre Datert 27de April Ejusdem Anni, denne Sag er andlagt, i øvrigt erjndrede Comparenten om laug dag for de udeblevne.

  Procurator Saxe jndfant sig nu for Retten paa Jndstevnte Ole Holmanns og Hustrues veigne og Syntes denne Sag af saa liden betydelighed at den ike Retten til ophold maatte være incammineret.

  Citantens Fuldmægtig forbeholdt det fornødne og Reserverede hans formodne (fornødne?) tilsvar i belejlig tiid

 

1772: 65

 

  Kramer agtede ike denne Sinde at opholde Retten med vidtløftighed, da Høye øvrighed har forandstalted denne Sags andlæg, og vedblev sit forrige om Laug dag

Eragted

  De jndstevnte Ole Holmann og Hustrue Gurine og Pigen Berthe Maria Andersdatter gives Laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Derefter er i Rettetaged Hr: Over Vrager Paasches Sag mod Hr: Capitain Barchlaj, Hvorudj Procurator Sr: Saxe mødte og Producerede een Messive fra afgangne Capitain Lieutnant Barchlaj  som hiemler at Citanten har accorderet med forbemelte Capitain Lieutnant Barchlaj uden Faderen  endnu levende Capitains mindste Vidende og minde, Ligesaa fremlagde Comparenten een qviteret Reigning for det annammede Tømmer og Bielker, Som da efter annammelsen vare betalte af Citanten Hr: Ober Vrager Paasche, og altsaa ike bør komme Citanten til mindste afgang i hans Lovlige Prætension  og desfølgelig paastoed Comparenten for Citanten Lovlig Dom.

  Procurator Sr: Jacob Preus Comparerede for Contra Citanten Hr: Capitain de Barchlaj og Sagde, at hand nu vel haver seet fra Procurator Sr: Saxe i Rette fremlagt tvende Lapper eller Charteqver, hvilke ere saavel Comparenten som hans Principal ubekiendt, og om end samme skulde henrøre eller herrøre af Citantens optagne Sag, Saa bliver det og i tiden at fornemme, at berørte Charteqve Documenter ej kand blive Comparentens Principal til allermindste belastelse, udj Contra Citantens andhenggiggiorte Prætention  og derudinden forbeholt Comparenten Preus paa hans Principals Side yderligere til og forsvar, begierende derhos til Conference med hans Principal udjnden j Rettelagde Charteqve Breve  at Comparenten maatte forundes gienpart af samme tvende Brevskaber til nærmere besvarelse, men ike desto mindre holt Comparenten Preus det forunderlig, da Hoved Citanten Dierveligen ved deslige Raae Jnstrumente attraaer at forfægte sin formeenende Rett og der tvertimod skiuler den Regnskabs Bog som jmellem Hoved og Contra Citanterne jmellem deres mellem havende Negotie haver verseret, derudover maatte Comparenten paastaae at Retten med eftertryk paalegger Hoved Citanten Sr: Paasche  til Conference med hvad fra Contra Citantens Side er bleven i Retteført  at Producere den Reignskabs bog i lighed med den som er i Retteført udjnden paastevnte deres mellemværende, alt til Sagens og Rettens nøyagtigere oplysning, og hvorhos Comparenten Preus forbeholt hands Principal alle Lovlige forbeholdenheder, i haab at nyde det forhen begierte og Sagens andstand til næste Ting

  Sr: Saxe for Hoved Citanten som har i Rette lagt originale Skrifter  haabede at Retten andsaae dem i samme qvalite og Consideration i Dom uden at betitles med navn af Charteqver, som Contra Citantens Fuldmægtig har behaged

 

1772: 65b

 

At Caractisere dem med, hvilked Comparenten oversaae langt meere for een alderdoms Skrøbelighed, end for een Lovlig Rettergangs maade andstendig, Comparenten begierede derfore om det var mueligt at Dom i Sagen paa dette Ting kunde afsiges, paa det hands Principal ike skulde exponeres ved Reiser og bekostninger  og i øvrigt forbeholt hans Principals fordnødne

  Preus Replicerede at Ved Rettens i sin tiid afsigende Dom vil noksom udfindes af de i Rettelagde Brevskaber og Documenter paa begge Sider, paa hvilken Side Retten er, Men hand paastoed i følge lov den forlangte udskrift og udsettelse jndvilged

  Procurator Sr: Saxe Reffererede sig til sit forrige

Eragted

  Paa det Contra Citanten Hr: Capitain Barchlaj, ej skal have den mindste føye at beklage sig med Retten at være overiilet  indvilges ham Sagens andstand til næstholdende Høsteting for dette Skibreede, til hvilken tiid hand og Fuldmægtig haver at j Rette føre hvad tilsvar og afbeviisning de efter forhen i Rettekomne Contra Stevning haver at i Retteføre uden videre udflugter til Sagens hensigtende Prolongation  da Jmidlertiid hvad forlanged er skal blive beskreven meddeelt

 

Procurator Jacob Preus som Fuldmægtig af Madamme Wenche von der Lippe  Salig Sorenskriver Johan Garmanns Enke  jndgav een skriftlig Citation jmod Jens Johannesøn  boende udj Store Sandvigen ved Bergen  af 14de Aprilis Sidstleeden udstæd og for den jndstevnte Lovligen forkyndet efter dens paateignelse, og hvorom Comparenten Preus frembragte for Retten Stevne læserne Bærent Høeg og Anders Davidsøn Boes til afhiembling,

  Jndstevnte Jens Johannesøn blev paaraabt men mødte ike, thi er Stevningen af forbemelte Stevne Vidner afhiemlet under Eed saaleedes at være passeret som deres paateigning nærmere udviiser.

  Fuldmægtigen Preus andviiste Jndstevnte Debitors udstædde Pante obligation af Dato 8de September 1768  publiceret den 13 Novbr: næst efter  hvilken Comparenten begierede af Retten paateignet at være andviist, da og forjnden Sagens Slutning videmeret gienpart skal vorde jndleveret, og da denne jndstevnte efter paaraab ike møder eller lader møde for sig  erjndrede Preus om Laug dag for den jndstevnte til næstholdende Høste ting dette aar  den foreviiste Obligation er med Rettens andviisnings paateigning tilbageleveret

  og derefter saaleedes

Eragted

  Indstevnte men ej denne Sinde tilstædemødende Jens Johannesøn gives laug dag til næste ting at møde og Sagen at tilsvare

 

Procurator Jacob Preus fremstoed paa Sr: Johan Garmanns veigne og Producerede Rettens den 28de November 1771 afsagde Eragtning til Laugdag for jndstevnte Gustavus Pettersøn med paateigning af Bærent Høeg og Anders Boes  som Comparenten Persohnlig fremstillede til Laug dagens afhiemling

 

1772: 66

 

  Jndstevnte Gustavus Pettersøn mødte og jndgav sit forfattede tilsvars skrift af 24de Maij Sidstleeden  hvortil hand sig henholt

  Procurator Preus for Citanten producerede de forhen i Retten andviiste Obligationer  nemlig den første af Dato 14 Junii 1754, publiceret Høste tinged den 4de December samme aar  dernæst anden andviist Obligation af 13de December A: 1762  og Publiceret den 15de Junii 1763, og derefter den 3die obligation af 26 Aprilis 1765, publiceret den 25de Novembris ditto aar:  og da den jndstevnte urgerer paa i sit jndkomne skriftlige Forsætt, at hannem disse trende Obligationer ej Lovligen er bleven opsagt, Saa vilde Comparenten Contrarium beviise saadan udflugt med opsigelsen af dato 8de Augustj 1771, ved opsigelses Vidnerne Anders Davidsen og Johannes Christiansen  som nu for Retten vare tilstæde  samme deres opsigelses Forrettning at stadfæste, om ellers denne Respective Rett skulle eragte fornødne samme af dennem opkræved  og for saavidt, den post bliver den jndstevntes Indlæg nøyagtig besvaret, som ugyldig, jndstillende derhos om de nu fremstillede opsigelses vidner udj saadan deres Forrettning maatte andtages til bekræftelse

  Stevne Vidnerne henholt sig til den af dem i saa maade eengang afhiemlede skriftlige Attest

  derefter forestillede Comparenten Preus at det forhaabentlig bliver forgieves for den jndstevnte til udflugt at formalicere sig over hvad Fuldmagt Citanten maatte have i hende fra hands Medjnteressentere udj jndberørte Søgemaal og hvad deraf dependerer, thi Retten er noksom bekiendt at Citanten er een Søn af hands endnu Levende Moder  og een Broder af hans Sødskende  og af hvilke Comparenten Conjunctim i denne Sag er andtagen som Fuldmægtig  altsaa bordt svinder den jndstevntes jndsigelse i den post af sig selv som jndted, men da Retten af de fremlagde Originale Documenter vil finde Sagen i sin vedbørlige Rigtighed uimodsagt af de jndstevnte, og i saadan Reen og Reede Sag tollereres efter lov og allernaadigste Forordninger  og derfore protesterede paa Dom  ej alleene til paastevnte Hoved Capitalers vedbørlige betaling med deraf Resterende Renter til dato og for eftertiiden  men end og i Processens omkostninger for det første nærværende tiid i bereigned Dommens Løsning med 10 rd, hvilked Preus Soubmitterede Dom

  Sagen optages til Kiendelse

 

Hr: Fogden Hejberg ved Fuldmægtig Sr: Kort Cramer ædskede Sagen i Rette andlagt mod Peder Nielsøn Houge, Siur Stephensøn Houcheland og Ole Monsøn Berge for Kirke Skydsens forsømmelse  Comparenten i Rettelagde Rettens seeneste Laug dags Eragtning, som for vedkommende Lovlig er bleven forkyndt, hvorfor og i fornøden tilfælde Varsels Mændene er ved haanden for at afhiemle samme

  de jndstevnte bleve paaraabte  men jngen mødte tilstæde  thi blev jndvarslingen eller Laugdagelsen af Ole Knudsøn Wichne og Johannes Arne afhiemled

 

1772: 66b

 

  Kramer holt fornøden at forlange Sagens andstand til næste Høste ting  da den skal blive Slutted til Doms,

  Sagen gives andstand til næste holdende Høste ting for dette Skibreede

 

Paa Hr: Fogden Hejbergs veigne ædskede hans Fuldmægtig Sr: Kort Cramer Sagen i Rette andlagt mod Bærent Michael Høeg  og ville fornemme om hand møder med noged tilsvar

  Procurator Jacob Preutz mødte og i Rettegav den jndstevnte Høegs udstædde Contra Stevning af Dato 14 Maij Passato  med dens paateigning af lovlig forkyndelse for Fogden Hr: Christen Hejberg under hans egen haand  og desuden enpresenterede Comparenten Stevne Vidnerne til Eedelig afhiemling for vedkommende udj Stevningen benævnte Persohner,

  af Vidnerne Mødte Gustavus Pettersøn, og vedtog lovlig Varsel, men Vidnerne Jacob Wisman og Consumptions Skriver Jan Gierverts i Sandvigen mødte ike, thi fremstoede Stevne Vidnerne Anders Davidsen Boes og Johannes Christiansøn  som forklarede at de den 16de Maij sidstleeden forkyndte det i Rette lagde Stevnemaal for Jacob Withmann i eged paahør  og for Jens Gievers i eged paahør

  Preus for Contra Citanten derpaa sagde at uandseet de tvende Vidner Wismann og Gievers ej nu for denne Rett møder eller lader møde for sig  og Comparenten frafalder deres Provemaal at opkræve, men vil samme lade bevænde med den deposition af dem som for Politie Cammer Retten efter i Rettelagde Forhør er aflagt, Saa paastode og Comparenten Preus, at det tredie Jndstevnte Vidne Gustavus Pettersøn som for Politie Retten jndstevnt og der ike formedelst hans exception andtaged til forklaring  nu for denne ærede Rett vorder admitteret til opkrævende Eedelig forklarings afleggelse, efter de Spørsmaale som vil befindes udj Forhøred som af Actor er i Rettelagt, at til Sagens destoe meere forkortelse  fra Pagina 13 & 15 insig…(?)   Til 1ste Svarede Joe,   Til 2det Svarede ligesaa Joe,  Til 3die Svarede  Veed indted derom   Til 4de Svarede Vidnet  at den omspurte tiid da Gynther kom jnd i Høegs Stue  begierede hand eet lys for at jndgaae i een anden Stue og tale med een anden Persohn som der var tilstæde, og den tiid Gynther udkom i den Stue som Vidnet var  hafde hand paa een Rød trøye  <C:> Citanten tilhørende, var fornøyed i Sindet og ville have sig een dands,  Til 5te Svarede  Vidste jndted derom   Til 6te Svarede  at Gynther med den omprovede Røede trøye maatte gaae fra Høgs Huus.   Til 7de Svarede Vidnet at hand ike erjndrer hvad Klokeslett de omspurdte forloed Høgs huus, ike heller vidste de at Høg til giesterne forbemelte tiid skienkede øll og brendeviin, men dette veed Vidnet at Gynther  den tiid hand jndkom til Høeg

 

1772: 67

 

Fordrede og fik 3de Douseser brendeviin   Endelig Sagde Vidnet og at Da Gunters forlod Høegs huus, sagde bemelte Gunther at hand om Morgenen derefter ville tilsende Høeg Penge paa hvad hand sig paa sine Klæder havde tillaant, hvortil Høeg Svarede at hand tilligemed maatte sende ham hvad hand  nemblig Høeg  aparte hafde til gode  som blev af Gynther besvaret med Ja. derefter er Vidnet fra Retten afskeediged

  Procurator Preus paa Michael Høegs Veigne Producerede sit skriftlige Jndlæg i Sagen af gaar dags dato  som blev oplæst saaleedes lydende

  Sr: Kramer Replicerede Kortelig til det fra Procurator Sr: Preutzes Side saavel ad Protocollen passerede som jndgivne skriftlige Jndlæg at den Høystærede Rett af det alt vil erfare at der er jndted hvorved kand undskyldes Bærent Høegs omgang med een umyndig, paa saa egen Raadig een Maade, at skille hannem fra sine Klæder, det eeneste som af det skriftlige Indlæg kand uddrages  hvorved Contra Citanten vil søge udflugt  er at det skal være ubeviist hvad enten Gundter er myndig eller umyndig, og for at oplyse dette fant Comparenten det fornøden at forlange Sagens andstand til næste ting, da der skal produceres beviis af Ministerial Bogen andgaaende Gynthers alder

Sagen gives andstand til næste ting

 

Derefter er i Rettetaged Sr: Jørgen Linds Sag mod Jan Commedeur i Sandvigen. Hvorudjnden Citantens Fuldmægtig Procurator Preus Mødte og Producerede Rettens den 29de Novembris Sidstleeden aar afsagde Kiendelse og forelæggelse, for de jndstevnte og *da (de) udeblevne Vidner Karie Commadeur og Maria Jansdatter  hvilken Kiendelse fandtes paateignet, ej alleene den 29de Januarii, men end og den 12te Maij Sidstleeden ved Stevne Vidnerne Anders Davidsøn, Johannes Christiansøn og Bærent Michael Høeg, der alle trende nu Sisterede sig for Retten  Lovlig er bleven forkyndt

  Anders Davidsøn Boes mødte og jndleverede tvende skriftlige Forsætt af 23de Maij 1772, som blev oplæst og er saaleedes lydende

  Faldsmaals Kiendelsen er af Stevne vidnerne afhiemled under Eed efter loven

  Fuldmægtigen Preus forlangede derpaa efter omstændighederne af Sagen, at samme maatte sættes i beroe til næstandstundende Høste ting, da hand og Sagen paa sin Principals Side til Doms ville beslutte

Sagen gives andstand til næste ting

 

Udj den Sag som Hr: Capitain Albret Barchlaj til Sidst leeden aars Høste Ting i Retten haver ladet andhænggiggiøre imod Ole Danielsen  tilkiende gav Procurator Jacob Preus at Velbemelte Hr: Capitain

 

1772: 67b

 

Til nærværende Sommer ting havde ladet jndstevne bemelte Ole Danielsen tilligemed Michell Jndre Arne  den Sidste som fornemmelig Hoved Mand  de paastevnte 10 rd med processens omkostninger at betale  og derom fremstillede Comparenten Preus Lensmand Ole Wichne og Johannes Jndre arne som Stevne Vidner, der nu for Retten møder  og hvis afhiemling Procurator Preus afædskede

  Jndstevnte Ole Danielsøn mødte og vedtog lovlig Varsel  og for Resten declarerede at hand aldrig haver kiøbt noged \af Capitainen eller/ er hannem noged skyldig

  Michel Johannesøn Jndre Arne mødte og tilstæde  og vedtog lovlig Varsel  og for det øvrige jndleverede Eet beviis udstæd af Hr: Fogden Hejberg  Dateret 28de November 1771  og lydende paa 7 rd  som er Kongelige Skatter,  andet  eet beviis belagt med 6 s Stempled Papir fra Lucia Mørch  som viiser at hun vil jndestaae for de Resterende 10 rd, til hvem samme skal betales.

  Preus Sagde at hand agnoscherer gierne de tvende af jndstevnte Michel Johannesøn nu for Retten andviiste Skrifter, af Citanten Capitain Barchlaj udgivne under hans haand  nemlig af Dato 22 Februarii Sidstleeden Aar 1771, og den anden af 22 Martj dette aar, hvilked sidste Skrift jndbefatter Kiøbe Summen af de paa Jndre arne Gaard den tiid staaende Huuse, som jndstevnte Michel Johannesøn af Citanten haver kiøbt imod 33 rd betaling  og hvorpaa besagde 22 Martj 1771 er bleven erlagt 23 rd, Men Comparenten var af den formeening at bemelte tvende skrifter til Sagens og Rettens nærmere drift og Pleje i Retten maae blive beroende  thi de tvende første af de jndstevnte producerede Skrifter fra Hr: Fogden Hejberg og Ejerjnden til den jndstevntes brug i gaarden Jndre Arne  er alldeeles ike Citanten andrørende eller vedkommende i denne Citantens Reene Gields Sag, og naar Retten  som formodentlig skeer  biefalder Comparentens formeening og paastand udjnden de tvende Documenter, under Citantens haands underskrift  da vil Comparenten videre henskride med hans formeening i Sagen.

  Contra Parten Loed jndlevere til actens følge de tvende Documenter  som af Procurator Sr: Jacob Preus paastaaed er

 

1772: 68

 

Derefter under alle lovlige forbeholdenheder af Citantens Rett, begierede Sagens udfløttelse til næste Høste ting for jmidlertiid om Sagen mod hans Principal at Conferere,

  Sagen gives Andstand til næste ting

 

Derefter er i Rætte taged Sagen andlagt af Erich Danielsøn Melcheraaen mod Ole Olsøn Toppe for skyldige Obligations Gield 60 rd med Resterende Renter

  Contra Parten Ole Olsøn Toppe mødte og tilstoed jndstevningen og Laug dagelsens Lovlige forkyndelse  ligesom og at være de paastevnte 60 rd skyldig med Renter 4 rd. Sagde ellers at hand gierne vil betale de paastevnte Penge saasnart mueligt er

  Citanten begierede Sagen paadømt og erstattning saavel for Hoved Sag som omkostninger

Sagen er optaged til Doms

 

            17.  Publiceret et Skifte Brev forretted paa Gaarden Sætre den 13de Februarij 1771 efter afgangne Lisbeth Hansdatter.

            18.  Et Ditto forretted samme dato paa Ditto Gaard efter Anders Jonsøn Sætre.

            19.  Et Skiøde udstæd af Elling Nielsøn Espelie til Knud Erichsøn Falchanger paa 2 Pund Smør  ½ Tønde Malt udi Gaarden Espelie for 120 Rdr  dateret 19de December 1771.

            20.  Et Vilkaars Brev udstæd [af] Knud Erichsøn Falchanger til Elling Nielsøn *Espeland (Espelie) og Marthe Nielsdatter *Espeland (Espelie) paa deres Livs ophold  dateret 19de December 1771.

            21.  Et Skiøde udstæd af Berge Larsøn Haarvigen til Erich Danielsøn Melcheraaen paa 9 Marker Smør  4 ½ Kande Malt i Gaarden Melcheraaen for 24 rd 2 mrk 8 s  dateret 2de Junij 1772.

 

Derefter er udi Sagen andlagt af Sr: Johan Garman mod Gustavus Pedersøn afsagt saadan

Kiendelse

Dommeren finder ike Lovmedholdig føye til at nægte Stevnemaalets andtagelse i henseende til den Gield som Jndstevnte Gustavus Pedersøn er Sigted for  da Citanten Hr: Johan Garmann *uder (under) Sagens ventilation og behandling har fremlagt de originale Documenter hvorefter Gielden fordres, Ligesom og beviist at de skyldige Penger ere opsagde, Paafølgelig kand vel ike heller Stevnemaalets afviisning i dette fald have Stæd  da Citanten har Ligitimeret ike alleene Stevnemaalets med Laug Dagens Forkyndelse, Altsaa da Debitor Gustavus Pedersøn ike haver haft nogen Reel Benægtelse imod søgemaalet eller samme kunde Contradicere  Altsaa optages Sagen til Doms.

 

Derefter er paaraabt Sagen andlagt af Procurator Johann Reutz paa Sr: Johannes Lins Veigne mod Abraham Marcussøn  Reebslager i Sandvigen  for skyldig Gield.

  Hvorefter blev paaraabt om nogen af Sagens Parter  Citant eller Contra Part  møder tilstæde  og da ingen indfandt sig fremstillede den Constitueret Sorenskriver Lensmanden for Arne Skibreede Ole Knudsøn Wichne og Skafferen Johannes Johannesøn Indre Arne  som forklarede paa tilspørgende at de denne Dags Morgen Kloken imellem 7 og 8te Slætt haver været hos Procurator Johann Reutz og tilspurt ham om hand denne af ham paa Sr: Jørgen Linds Veigne mod Abraham Marchussøn andlagde Sag nu i Dag  /: da de øvrige tvende tingdage til andre Rettens Behandlinger ere medgaaede :/  ville foretage  hvortil

 

1772: 68b

 

hand Svarede Ja  at naar hand blev underretted om Klokesletted hvad tiid hans Sag skulde foretages  ville hand og møde, Men da Johannes Johannesøn Indre Arne sig indfandt  blev ham svaret at i henseende til Sagens foretagelses Tiid i Dag maatte gives ham Vidnesfast Communication og andmældelse  hvorpaa meer benævnte Skaffer Johannes Johannesøn Indre Arne og Lensmanden Ole Knudsøn Wichne atter begav sig i meer bemelte Procurator Reutzes Logie hos Cappelanen Hr: Schafner  og tilkiendegav at bemelte Reutzes Sag blev foretagen i Dag Kl: 10 Formiddag  men da var allereede Reutz afreist.

  Thi er Sagen i andleedning af det forhen Passerede til Doms optagen. Og saaleedes

Dømt og Afsagt

Citanten Sr: Jørgen Lind har ved Skriftlig Stevning af 16de April 1771 til dette Ting Ladet Jndkalde Abraham Marcussen for Skyldige Gield 204 rdr 3 mrk 6 s  hvilken Sag ved Sommer tinget for dette Skibreede 1771 faldt i Rette  og da Jndstevnte Debitor ey mødte tilstædde  er hannem givet Laug dag til næste Høste Ting, Da ved Sagens i Rettetagelse Contra Parten Abraham Marcussøn haver Ladet møde tilstæde ved andtagne Fuldmægtig Procurator Sr: Jacob Preus og begiært Sagens andstand til dette Sommer Ting  som hannem og er bleven indvilget, Ved Sagens paaraabelse denne Rettes dag mødte ingen tilstæde hverken paa Citanten eller Contra Partens Veigne, Og da Citanten Sr: Jørgen Lind ved Fuldmægtig Procurator Johan Reutz allereede haver slutted Sagen under Dom.

  Altsaa bliver i følge Sagens omstændighed og Afbeviisninger saaleedes Kiendt og Dømt for Rett: At Jndstevnte Abraham Marcussøn Bør at betale til Citanten Sr: Jørgen Lind de paastevnte 204 rdr 3 mrk 6 s  \og Lovlige Renter fra paastevnelsens dato til betaling skeer/  Samt i erstattning for Processens Omkostninger 10 Rdr  det idømte udreedes og betales 15 dage efter denne Doms Lovlige Forkyndelse under adfærd efter Loven.

 

Derefter er fremlagt og Examineret Odels Skatts Mandtalled  og dernæst den aldmindelige Skatte Restance fra første og anden Termin dette aar  beløbende til 576 rd 1 s   fra 1766 til 1771 aars udgang  215 rd 11 s   og i afdøde Hr: Cammer Raad og Foged Bildsøes betienings tiid  19 rd 25 s,  Som alt blev oplæst og af Laug Retted og almuen i alt uimodsagt.

 

Og da efter paaraab jngen jndfandt sig som videre for Sage Tinget hafde at forrette  er samme for denne Sinde Slutted og ophævet.