Nordhordland Tingbok nr 42: 1748-1753

Avskrift ved Håkon Aasheim/Ættehistorisk Institutt/SAB

1748

1748: 1

alfa t/il omega (begynnelse til ende)
Anno 1748 d/en 3die 8ber blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt paa Ting stædet Schierjehavn i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd Salemon Kiettelvig, 2. Joen Sande, 3. Christopher Sande, Ole Siversen Eide, Gieble Joensen ibid: Johannes Thorsen Hosteland, Joen Monsen Andvig og Claus Kløvtvedt

Hvor da for dette Guulens Skibbreede følgende Forordninger og Ordres blev oplæste og publicerede
1. Forordning om Couffardie Skibes og Comiss-fahrenes, samt de Octroyerede Compagniers Skibes, flag og Giøs samt Vimpler og fløye dat: Fredensborg d/en 11 julij 1748.
2. Placat angaaende at de som handle med tøm/m/er bord og bielker i Norge, skal betale Bonden for Tøm/m/er Kiøb, samt deres bord Kiørsel, flaatting eller hvad Navn sligt Arbeyde haver med reede Pænge dat: Fredensborg d/en 12 julij 1748
3. H/er/r StiftsbefalingsMand á Møinichens ordre til Fogden at eftersøge i Fogderiet en diserteur og Delinqvent Narve Olsen Redahlen som er rømt fra Christiania Stift dat: 4 julij 1748. efter StiftamptMand Rappes Relation.
4. Ligeleedis Stifts befalings Mand á Møinichens ordre efter StiftamptMand Rantzaus Relation om at eftersøge en Ved Navn Niels Haltin fra Boraas udi Sverrig dat: 19 aug: 1748.
5. Ligeleedis høystbem/el/te StiftambtMandens Ordre til Fogden efter StiftamptMand Rappes Relation at eftersøge 2de unvigte Persohner den eene navnlig Lars Brunberg som ellers kalder sig Lars Petersen, og Jacob Blom som begge fra Sverrig er deserterte, dat: 27 aug: 1748.
6. Ligeleedis H/er/r Stiftsbefalings Mandens Ordre til fogden at heraf Fogderiet skal udreedes og Reparteres paa Løbettallet den Summa 35 rdr 70 sk. dat: 16 Sep: 1748

Dernæst publicered følgende fremlagde Documenter
1. H/err Lars Widings og Dorthe Margrethe Frimans udgivne Skiøde til H/er/r Friderich Arentz paa fellis deres anparter i Gaarden Brandanger dat: 1 Maij 1747 vide Skiøde Protocollen fol: 364
2. H/err Thomas Som/m/ers udgivne bøxelsæddel til Rasmus Lassesen Øvre Østgulen paa ½ Løb Smør udi Gaarden Vestervig, Evenvigs Præstebolig til hørende dat: 3 8ber 1748
3. Ingeborg Maria S/a/l/ig/ Biskop Bornemans udgivne bøxelsæddel til Knud Baltzersen paa ½ Løb Smør ½ faar udi Gaarden Hannetvedt dat: 19 febr: 1748 med Rev:
4. Hans Lems udgivne bøxelsæddel til Joen Jetmundsen paa 12 Mark Smør udi Gaarden Sande dat: 14 Martij 1748 med Rev: ej dat.
5. Skifte brev forretted paa Gaarden Strøm/m/e d/en 27 Maij 1748 efter afg/angne Johan/n/es Larsen
6. Ditto forretted paa Gaarden Randahl d/en 16 aug: 1748 efter Marithe Sieursdatter

D/en 5te 8ber blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rættes Mænd og blev da til publication fremlagt.
1. Iver Thorsen Nordguulen og Hans Hansen Nevedahls udgivne Skiøde til Mons Iversen paa 16 Mark Smør i Gaarden Nordguulen dat: 3 8ber 1748 vid: fol: 364
2. Ales Erichs Datter S/a/l/ig/ Mogns Joensens Enckes udgivne Skiøde til Ole Hansen Neerdahl paa 1 p/un/d 18 Mark Smør i Gaarden Nerdahl samt 12 Mark i Gaarden Halland dat: 22 Maij 1748 vid: fol: 364.
3. Niels Joensen Baarøens Otthe Kogsøen og Jacob Olsen Børchneses paa egne og MedArvingers Veigne udgivne Skiøde til Hans Pedersen Riisøens Sterboe paa ½ p/un/d 3 Mark Smør i Gaarden Riisøen dat: 4de 8ber 1748 vid: fol: 364
4. Mathis Nappen, Sieur Hansen Hosteland og Anders Holsøens udgivne Skiøde til Hans Hansen Miømnen paa 8 2/3 Mark Smør i Unneland da hand selv desuden eyer 4 1/3 Mark Smør i ditto Gaard dat: 3 8ber 1748 vid: fol: 364

1748: 1b

5. Divert S/a/l/ig/ Hans Hendrich Didichens udgivne bøxelsæddel til Peder Olsen paa 16 ½ Mark Smør i Gaarden Kielbye dat: 27 febr: 1748 med Rev: ej dat
6. H/er/r Biskop Londemans udgivne bøxelsæddel til Knud Lassesen paa ½ Løb Smør udi Gaarden Nedre Østguulen dat: 30 julij 1748 med Rev: ej dat
7. Skiftebrev forretted paa Gaarden Wichingvog d/en 13 aug: 1748 efter afg/angne Bryning Eilers Vide fol: 365

Derefter blev efterspurdt om nogen Sager for dette Ting var indstevnt hvortil ingen anmelte sig

Hvorefter Fogden fremlagde til sine Reegenskabers bilæg følgende documenter som af Rætten blev attestered sc:
1. I anledning af Skatte forordning fremsat Fogden de sædvanlige 9 qvestioner 1mo Om nogen forandring med Skatte Matriculen og Jordebogen udi dette Aar, enten Ved Aftag eller paalæg er skeed, her i Skibb/reedet 2do om Hans Kongl/ig Maj/este/ts eget beholdne og beneficeret Godtz ey er det sam/m/e som forrige Aar uden forandring 3tio Om nogen Strand Vrag her i Skibb/reedet paa Havet eller Ved Strandsiden, dette Aar enten er fundet eller bierget 4 Om her i Skibb/reedet findes Sauger hvorpaa bord skieres 5 Om nogen Huus Mænd eller Strand siddere som bruger Hantværk eller Øhltapperie eller i andre Maader sig ernærer og dog ikke til nogen Kiøbstæd ere borgere sig her i Skibb/reedet opholder 6 Om her findes Peber sven/n/e eller andre Leedige Karle og bøn/n/er Søn/n/er som hverken er boesatte eller tiener udi Aars tieniste som bruger Kiøbmanskab med hæste eller Slagtefæ, eller saadan/n/e Vahre 7 Om nogen Arveløst forbrudt Odels eller Kiøbegodtz Hans Maj/este/ts dette Aar til falden it: (item) 6te og 10de pænge for uden Rigs førte Midler, eller nogen slags boeslodder, ligeleedis om nogen 60 eller 3de 40 Lod Sølv slagsMaal eller andre deslige Straf bøder Hans Maj/este/ts her i Skibb/reede er tildømt, 8 Om nogen forlovs penge for Arvs afførsel dette Aar er falden og 9 om nogen første bøxler af hans Maj/este/ts beholdne Godtz dette Aar tilfalden
Til 1ste Post blev af Laug Rettet og samtlig Almue svaret at ingen forandring inde værende Aar 1748 med Matriculen er skee[d] til 2den Post Resp: Ney. til 3de Post Resp: Ney, untagen at her er funden 15 St/økker smaae furre og gran bielker til 4de Post: Resp: Ney lige som til de øvrige 5, 6, 7, 8, og 9 blev svaret Ney.
2do blev frem lagt en Specification om Veyens Længde til ting stæderne tillige med derpaa teignede 3de qvestioner, Om Sorenskriver Garman ey boer paa sin Gaard Mielde 2do om Veyens længde nemlig fra Schierjehavn til Kiilstrøm/m/en ey er 1 ½ Miil og 3 til sist om ikke Sorensk/riveren haver paa de 2de Aarlige ting Reyser betalt hver fløttnings Mand de dem tillagde skydtz pænge Pr Miil 4 sk som alt blev besvart rigtig at forholde sig og at betaling for skydtzen rigtig Var betalt.
3. tilspurte fogden om dem er bekiendt at Ingebor i Schierjehavn bruger nogen slags anden Næring end hendes Giestgiverie Resp: Ney.
4 Qvest: om her i Skibbreedet findes flere Giestgivere og Kræm/m/ersæder end Biørholmen og Wichingvog og om Bryning Wichingvog kand taale at svare meer udi Skatt end 1 rdr Res: Ney.
5 Qvest: om Eides underliggende 2de Qverner og Frøsetter Laxekast udi dette skibb/reede indeværende Aar har været i brug, at noget deraf kand skattes Resp: at Eides Qverner er i saa slet Stand, at derpaa neppe kand mahles til huusbehov; it: Frøsetters Laxekast er Spoleret og ubrugelig og altsaa ingen af deelene kand svare nogen skatt.
6 qvest: om de 3de Gaarder Store og Lille Matre samt Haugsdahl siden deres aftag i nogen Maade er bleven forbedret, saaleedis at de kand paalægges noget igien Resp: Ney de er aldeelis ey forbedret.
7. Odels Mantallet blev fremlagt og attestered
8. Restancen for indeværende Aars 1, 2 og 3die termins Skatter beløber 130 rdr 3 mrk 12 sk

Lehns Manden Peder Henrichsbøe fremstoed for Rætten til kiende givende længere ey at kunde eller Vilde Vedblive for Alderdoms skyld sit Lehns Mands Embeede for dette Guulens Skibbreede, og saaleedis frasagde sig de forrettninger som ham som Lehns Mand til den/n/e tiid har Været betroet.

Til sist blev for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnte følgende Mænd til Laug Rættes Mænd sc: 1. Anders Monsen Tvedt 2. g/amme/l Hans Olsen Tvedt 3. Iver Clausen Nordahl 4. Hans Olsen Hougsdahl 5. Jacob Olsen Birchnes 6. Erich Haagnesen Risnes 7. Erich Joensen Hosteland og 8. Ole Johansen Andvig som alle tilsiiges betiimelig hos Laug Manden at indfinde sig for at aflægge deres Laug Rættes Mænds Eed

Og som for Rætten ey videre blev fremført blev Rætten ophæved

1748: 2

Lindaas Skibbreede
1748 d/en 7de 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Tingstædet Kielstrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd 1. Iver Treeland 2. Johannes Børiilen 3. Sieur Brunsland 4. Elias Langøen 5. Rasmus Lyhren 6. Lars Korsøen 7. Casten ibid og 8. Magne Kiellegavl

Og blev for dette skibbreedes Almue de sam/m/e Forordninger og ordre oplæste som ved nestforrige Guulens Skibbreede publicerede

Dernæst fremlagt til publication følgende documenter.
1. Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimans udgivne bøxelsæddel til Joen Gudmunsen paa 10 kander Malt og fem Skilling Pænge Landskyld i Gaarden UdLyren dat: 5 April 1748 med Rev: ej dat
2. Hændes udgivne bøxelsæddel til Rasmus Jacobsen Keilen paa ½ tønde Malt Pænge Landskyld 12 sk i Gaarden Udlyren dat: 30 Martij 1746 med Rev: ej dat
3. H/er/r Willum Frimans udgivne bøxelsæddel til Hans Iversen Treeland paa ½ Løb Smør 1 Mæhle Malt i Gaarden Nedre-Schodven dat: 14 Nov: 1747
4. H/er/r Jørgen Egelstorfs udgivne bøxelsæddel til Elias Larsen paa Pladtzen Langøen dat: 27 Sept: 1748
5. Ditto hans udgivne bøxelsæddel til Niels Engelbrictsen paa 1 Spand Smør og 1 ½ Mæle Korn udi Gaarden Bersvigen dat: 2 april 1748
6. Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimans udgivne bøxelsæddel til Aamund Larsen paa 3 Mæhler Korn, Pænge Landskyld 1 mrk og udi Næsset 4 sk dat: 28 Martij 1748 med Rev: ej dat.

D/en 8de 8ber blev Rætten satt med sam/m/e Laug Rættes Mænd og Dom afsagt udi Sagen indstevnt af Simen Østrem Contra H/er/r Grøgaard som udi forrige justitz Protocoll fol: 333 findes indført.

D/en 9de 8ber blev Rætten igien satt og fremlagdes til Publication.
1. Christine S/a/l/ig/ H/er/r Niels Schiøttes Enckes udgivne bøxelsæddel til Joen Nielsen paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle og 4 Kander Malt i Gaarden Houchaas dat: 14de Aug: 1748
2. Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimans udgivne bøxelsæddel til Lasse Jørgensen paa 18 Mark Smør og 18 Mark Korn udi Gaarden Schauge dat: 19 Julij 1748 med Rev: ej dat.
3. Ole Svindahl, Lars Ascheland, Anders Søre Qvinge, Lars Weeland, og Ole Biørndahl samtlige Værger for afdøde Lars Olsen Hodnes børn bøxler til Iver Nielsen 23 ½ Mark Smør udi Gaarden Haadne dat: 9 8ber 1748 med Rev: ej dat.

Nye Sager til dette Ting Var ey {til dette Ting} indstevnede, lige som ingen fleere for Rætten havde noget for Rætten at udrette

Fogden fremlagde til Attestation de sam/m/e bielager som fol: 1 findes tilført, angaaende det under
No 1 indeholdende de 9 qvestioner blev Almuens Svar det sam/m/e som Guulens Skibbreede svaret haver, untagen til den 3die Post blev og svaret Ney.
Til No 2 blev svaret ligesom Ved forrige ting stæd.
Dernæst under Tings Vidne No 3 tilspurte Fogden Laug Rættet om her findes fleere Giestgivere uden Mad/a/me Danchersen som bruger Fedie uden Ole Lagesen udi Kiilstrøm/m/en og om h/an/d k/an/d taale at skatte meer end 1 rdr Resp: Ney.
Under No 4 qvestioneret om der udi Aaraas og Leerøens Silde Vog samt Rongvers og Kaursøens Laxe Vog dette aar er fisked, Res: ey saa meget at noget der af kand skattes.
Odels Mandtallet blev og Attestered.
Restancen for 1748 Aars 1ste 2 og 3die termins Skatter beløber i alt 455 rdr: 1 mrk 2 sk

1748: 2b


Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnævnes følgende 1. Botel Sletten, 2. Rasmus Aaraas 3. Mons Hopland 4. Ole Rebnor 5. Michel Østrem 6. Ole Smørdahl 7. Erich Qvalvogen og 8. Gaute Regeraas

Ahlenfit Skibb/reede
1748 d/en 11de 8ber blev Rætten til Almindelig Høstetings holdelse satt med Ahlenfit Skibbredes Almue paa Ting stædet Alvestrømmen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd sc: 1. Halver Alver 2. Aschild Halversen Sieurseth 3. Ole Levestad 4. Halver Fischesetter 5. Anders Giervig 6. Jens Aase 7. Børge Giervig og 8. Ole Schotsund,

Hvor da for Rætten blev oplæst de Kongl/ig Allernaadigste forordninger og Videre Ordres som Ved Guulens Skibbreede
End Videre fremkom til Publication en Kongl/ig Placat angaaende det under 10de jan: 1717 giorde forbud paa hingsters hæstes og hoppers Udførsel af Norge dat: 26 Aug: 1748

Dernæst fremlagt til publication
1. Et Skiftebrev forrettet efter Ole Mortensen Fosse d/en 17 april 1748 vide fol: 365

D/en 12te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til publication fremlagt.
1. Kirsten Jensdatter S/a/l/ig/ Marcus Jensen Laxes Efterleverske hændes paa egne og børns Veigne Arv og Gields fragaaelse efter hændes afdøde Mand Marcus Jensen Lax dat: 7 aug: 1748 vid: fol: 365
2. Endre Endresen Lies udgivne Skiøde til Joen Erichsen Røsland paa 5 Mark Smør 3 ¼ Kande Malt i Gaarden Espeland dat: 7 junij 1748 vid: fol: 365
3. Mons Refschaar Jacob Kaursbøe Hans Lansvig med fleere MedEjeres Skiøde til Magne Jensen paa Gaarden Haaland skyldende 1 p/un/d Smør 1 Mæle Malt dat: 11 8ber 1748 vid: fol: 365
4. Lieutnant Christopher Rafns udgivne Skiøde til Jacob Førbech paa Giestgiver Stædet Brudeknappen med tilhørende pertinentier som og Gaarden Brataugle i Radøe Skibb/reede skyldende 1 p/un/d 21 Mark Smør 2 ½ Mæle Malt dat: 8 Maij 1748 vid: fol: 365.
5. Joen Erichsen Røslands udgivne bøxelsæddel til Anders Olsen Espeland paa 20 ¼ Mark Smør 9 Kander Malt i Gaarden Espeland dat: 11 8ber 1748
6. H/er/r Jens Bruuns udgivne bøxelsæddel til Lasse Olsen paa ½ Løb Smør ½ tønde Malt i Gaarden Beraas dat: 4 jan: 1748.

Anders Pedersen Ind Lyhren fremstoed for Rætten, og til kiende gav det hand til dette ting tiid og stæd med muntlig Stevne Maal har ladet indkalde Gudmund Joensen Berrefiord fordi hand hos Botel Halversen Berrefiord har oppebaaret qverneleye fra Aar 1741 til denne tiid, nemlig Aarlig 1 Mark, hvorudi Citanten paastaaer som \Med/Ejere udi Qvernen for en halve part at være Lodtagen som da er for 7 aar i alt 3 mrk 8 sk, hvilcket hand han/n/em har nægtet, hvis Aarsage hand Ved Dom paastaaer bem/el/te Gudmund Berrefiord sam/m/e bør tilfindes at betale
Den indstevnte Gudmund Joensen Berrefiord blev 3de gange paaraabt men mødte ikke.
Stevne Vidnerne Stephen Langenes og Ole Berrefiord frem stode for Rætten og under Eed afhiemlede {det} lovlig med 14 dages Varsel at have {indstevn} paa Anders Pedersen[s] Veigne

1748: 3

indstevnet Gudmund Joensen Berrefiord for Sagen Stevne Maalet ind befatter, nemlig til Anders Lyhren at betale for den i 7 aar oppebaarne Qverne Leye hos Botel Halversen Berrefiord 8 sk aarlig.
Eragted
Da den Lovlig indstevnte Gudmund Joensen Berrefiord ey til dette Ting møder forelægges ham Lavdag til nestholdende Som/m/erting

Og som fleere Sager ey fremkom for Rætten blev følgende Tings Vidner af Fogden taget
1. De 9 sædvanlige qvestioner som Ved Guulens Skibbreede er tilført Pag: 1 og af Lindaas Skibbreede bleved besvaret lige som denne Almue svarer.
2. Tilspurte fogden Almuen om dem er bekiendt at Jacob Førbech og Marcus Laxes Encke bruger nogen Slags Handel eller Næring uden deres blotte Giestgiverie i Brudeknappen og Alvestrøm/m/en Resp: Ney
3. Qvestion om der i Rylands og Næsses Silde Voger er noget fisked. Resp: aldeelis intet, og altsaa ingen Skatt der af kand svares.
4. Odels Mantallet blev imodsagt og attestered.
Restancen for inde Værende Aars Skatters 1, 2, og 3die termin beløber 259 rdr 2 mrk 15 sk

Laug Rættes Mænd for nestkom/m/ende Aar 1749 opnevnes, 1. g/amme/l Lasse Beraas 2. Magne Tvedten 3. Knud Totland 4. Aamund Totland 5. Rasmus Totland 6. Niels Olsen Sellevold 7. Niels Knudsen Sellevold og 8. Knud Indre Fosse

Herløe Skibb/reede
1748 d/en 14de 8ber blev Rætten til almindelig Høsteting satt paa Tingstædet Alvestrømmen i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd sc: 1. Anders Wolle, 2. Ole Hiertaas 3. Lars Grasdahl 4. Haldor Haatoft 5. Mons Miøtvet 6. Johannes Frechaug 7. Niels Hopland og 8. Niels Molleklev

Og blev for dette Skibb/reede/s Almue de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Ordres oplæste som Ved nestforrige Ahlenfit Skibb/reede

D/en 15de ejusdem blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rætt og blev frem lagt til publication
1. Ole Olsen Iden med hans Hustrue Anne Catharine Jestrups udgivne Pante Obligation til Assessor Lausen paa Capital 50 rdr dat: 7 8ber 1748 vide fol: 369
2. Aflyst Anders Røsetters udgivne Pante Obligation til Zacharias Fæster paa Capital 220 rdr efter Creditors derpaa teignede qvittance af 5te 8ber 1748 vid: fol: 214 hvor sam/m/e er udslettet.
3. Publiceret Assessor Johan Lausens opførte Reigning for de af ham paa Herløe Gaard siden hand blev engageret med sin Kieriste i Egteskab Aar efter andet paa Huuse Reparation og deels nye bygninger har anvænt og bekosted følgelig aarlige Specificerede Reigninger med sine Qvitteringer begynt fra Aaret 1730 til nerværende tiid som beløber til Summa 2909 rdr 5 mrk 2 sk sam/m/e Reigning Var dat: 10de 8ber 1748 og findes i Publications Protocollen fra fol: 366 til fol: 369 ordlydende indført.
4. Sing/neu/r Hans Sems udgivne bøxelsæddel til Marqua (Marqva) Andersen Flue (Markvard Andersen frå Jølster) paa 1 Løb Smørs Leye udi Gaarden Hiertaas dat: 2 Maij 1748 med Rev: ej dat

For Rætten blev udi Sagen indstevnt af Hans Christian Dreyer Contra Matroserne Anders Torgiersen og Ole Wrede samt bønderne Ole Brevig og Johannes Tosche Dom afsagt som udi forrige Justitz Protocol fol: 333 er indført, og af bem/el/te Protocol lydelig for Rætten blev oplæst.

5. Peter Krogs udgivne bøxelsæddel til Ole Hansen Myhr paa 1 p/un/d 7 ½ Mark Smør 1/3 huud i Gaarden Fosse dat: 9 8ber 1748 med Rev: ej dat

1748: 3b


D/en 16de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og blev til publication fremlagt
1. Jens Olsen Hesdahls udgivne Skiøde til Rasmus Jacobsen paa ½ Løb Smør En tredendeel (fierden-?) faar i Gaarden Hesdahl dat: 15 8ber 1748 vid: fol: 369
2. Niels Halversen Holme og Marithe Joensdatter med Laværge Niels Volle deres udgivne Skiøde til Jens Olsen Hesdahl paa endeel Huuse bestaaende paa Gaarden Holmes Grund dat: 15 8ber 1748 vid: fol: 369
3. Birkedom/m/er Zacharias Festers udgivne bøxel sæddel til Ole Hansen Haatuft paa 21 Mark Smør 16 Kander malt i Gaarden Øfre Tvedt. dat: 12 jan: 1748 med Rev: ej dat.
4. Peter Christian Krogs udgivne bøxelsæddel til Peder Johannesen paa 1 p/un/d Smør 8 Kander Malt i Gaarden Bærland dat: 14 Maij 1748.

Derefter blev paaraabt hvad Sager der til dette Ting Var indstevnt hvorpaa for Rætten fremstoed

Gert Hendrich Schriver og æskede efter forrige tiltale sin Sag i Rette Contra Diedrich Michelsen Nesse, som da blev foretaget og af ham prosequeret til doms, hvilcket udi forrige Protocol tillige med Dom/m/en fol: 336 blev indført.

Gert Hendrich Schriver fremlagde udi Rette en af sig som Citant skriftlig \forretted/ Stevne Maal under 28 Septembr/is sistleeden hvorefter hand har til dette ting tiid og stæd indstevnt Christen Christensen Sælle for pligtig Gield efter Reigning 4 rdr 1 mrk 15 sk som hand i Kiøb Mands Vahre tiid efter anden hos Citanten skal have udborged.
Den indstevnte Christen Christensen Sælle blev 3de gange paaraabt men mødte ikke.
Stevne Vidnerne Baste Knudsen Øfre Tvedt og Helje Johannesen Espetvedt fremstode, og eedelig afhiemlede det de lovlig har forkyndt det fremlagde Stevne Maal for Christen Christensen Sælle, Udi hans eget paa hør og udi hands eget huus.
Citanten fremlagde derefter den udi stevne Maalet paaberaabte Reigning som fantes dat: d/en 20 Sept: 1748 og beløb 4 rdr 1 mrk 15 sk og som hand erfarer den indstevnte ey møder forlangte Comparenten den udeblivende maatte gives forelæggelse til næste Ting.
Eragted
Den lovlig indstevnte og ey mødende Christen Christensen Sælle forelægges Lavdag til næst holdende Som/m/erting.

Assessor Johan Lausen som Kierke Ejere til Herløe Kierke haver Ved Skriftlig Stevne Maal under 23 Sep: sistleeden indstevnt Ole Brevig, Niels Herlevehr, Knud Davøen, Jacob Alveim, Fridrich Toft, Ole Rong, Niels Kaursbøe, Niels Vigebøe og Rasmus Berland paa egne og øvrige Almues Veigne at betale efter indgivne Reigning over det pligt Arbeyde tillige med Kiørsel og førsel som hand paa Almuens Veigne

1748: 4

har Været foraarsaget at giøre forskud for og de til den/n/e tiid har nægted at erstatte nemlig den Summa 24 rdr 4 sk med Videre Stevne Maalet indeholder.
Af de indstevnte mødte Ole Olsen Rong og Friderich Toft som paa egne og de indstevntes Veigne declarered i Mindelighed strax med den øvrige Herløe Sogns Almue at betale Citanten den paasøgte Reparations Omkostning med indstevnings bekostning til denne Rætt, hvis aarsage de paa saadan deres forsickring og løfte forlanged denne Sag ophævet og ey Videre proseqveret.
Rætten biefaldt dette deres giorde tilbud paa egne og Almuens Veigne, paa hvis Veigne de har loved at rette i Mindelighed hvorfor og ey Videre Lov Maal skeer men Sagen ophæves.

Lehns Manden Anders Tvedt indlevered paa H/er/r Birkedom/m/er Festers Veigne en af Citanten bem/el/te Festers skriftlig forfatted Stevne Maal under 24 Sept: sistleeden Contra Leylændingen Lars Mogensen Holme for Sagen Stevne Maalet indeholder.
Den indstevnte Lars Holme mødte Vedtagende Lovlig Varsel og svarede det hand ingenlunde af Modvillighed har nægtet sin Jordrott den fløttning hand Var til sagt at giøre, men da det just Var den tiid at hands Korn og grøde stoed deels paa staur og deels ey Var opfæsted, og hand ey havde nogen folck til at arbeyde hiem/m/e for sig, naar hand reyste i fløttning, da hands Kone nyelig Var træd af sin barselsæng, og et lidet pigebarn \allene tiente ham/ {og} desuden Vilde \ h/an/d / gierne leye folck i sin Stæd for betaling men ingen kunde faae da de alle havde sam/m/e forfald, nemlig at deres Korn Var ude staaende, hvis aarsage hand Var nød til at efter lade denne gang sin pligt med Skydtz færd, aller helst hand desuden har betalt sin Landskylds Rettighed d/en 9de Sept: sist leeden for dette inde værende Aar 1748 med Landskyld og indbereigned fløttning i alt med 2 rdr 1 mrk 13 sk og som bereigningen i Landskylds bogen Viiser det hand allene for fløttnings forskaansel i de 12 Miils skyds betaler 4 mrk 8 sk formeener hand sig ey at have forseed, det hand formeedelst sit lovlige forfald denne gang ey kunde skiøndt mod erbydende betalning forrette den Skydtz Ejeren Ved Lehns Manden lod ham tilsiige udi, ligesom Lars Holme end Videre forklarede det hand har talt med sin Jordrot og tilbudet ham at Ville betale den Mand hand leyede med sig i Skydtz da hand selv ey kunde kom/m/e, men Jordrotten negtet at modtage det, skiønt hand i forligelse tilbød at Ville betale ham 3 rdr: hvilcket hand kand med lovfaste Vidner beviise.
Lehns Manden Anders Tvedt fremlagde paa Citantens Veigne hands skriftlige Indlæg under 9 8ber 1748 som blev oplæst og saaleedis lyder,
I lige Maade frem lagde hand den indstevnte Lars Holmes udgivne Revers paa Gienpart bøxelsæddelen dat: 8 julij 1743 og d/en 18 8ber sam/m/e Aar publiceret.

1748: 4b

Lars Holme forlangte Sagen til næste ting udsatt for at indstevne Niels Holme {og} Baste Tveten og Hans Erstad som har hørt det tilbud hand giorde sin Jordrott, samt Hans Hopland og Marqva Hiertaas som hand bød betalning at skydtze paa hands Veigne da hand selv Var i forfald,
Lehns Manden paa Citantens Veigne var fornøyed med at denne Sag blev til næste ting udsatt.
Eragted
Denne Sag bliver efter Parternes forlangende udsatt til næste ting

Jacob Hansen Turøen fremstoed for Rætten og gav til kiende det hand med Muntlig Varsel Ved de 2de Mænd Niels Wolle og Baste Øfretvedt til dette Ting Tiid og stæd har ladet indstævne sin Grande Niels Knudsen Turøen fordi hand sist i Korn Skieringen en 8te dage for sistafvigte Michels dag med Skields Ord og Overfald med hug og slag ilde har med handled sig, ligesom hand og har ladet indstevne Vidner, nemlig Peder Danielsen Turøen, Marie Anfinsdatter som er Michel Turøens Kone, og Citantens egen Hustrue Siri Ellevsdatter alle under fals Maal at møde deres Sandhed om denne Sag at udsiige, og den indstevnte Niels Knudsen bem/el/te Vidner at anhøre, og derefter Dom at anhøre til bøders Udreedelse samt Erstattning for denne Processes Omkostning.
Stevne Vidnerne Niels Wolle og Baste Øfretvedt fremstode og eedelig afhiemlede Stevne Maaletz lovlige forkyndelse lige efter forestaaende incammination og indførsel
Den indstevnte Niels Knudsen Turøen mødte ikke Persohnlig for Rætten, men lod Ved et af Procurator Johan Simon Cramer forfatted indlæg under 12 8ber sistleeden svare skriftlig, som bem/el/te udviiser der for Rætten blev oplæst og lyder saaleedis
Citanten forlangte de indstevnte Vidner maatte admitteres til Eedelig forklaring om hvis de om denne Sag er Vidende Hvorefter Eeden for samtlige Vidner blev oplæst af Lov bogen og behørig formaning til dem gived at Vogte sig for meen Eed
Det første Vidne Peder Danielsen Turøen frem stoed for Rætten og efter aflagd Eed, Vidnede det hand hvercken har hørt Niels Knudsen Turøen har skieldt eller slaget Citanten Jacob Hansen Turøen, men Vel at have seet at Jacob Hansen Turøen den paastevnte tiid sist i Korn skieringen da hand bar Korn staur af Ageren, og Jacob Hansen Turøens datter kom raabende efter ham og Vidnet løb med bem/el/te Jacob Hansens datter, hand bem/el/te Jacob Hansen da at Være blodig i begge Mund viiger, lige som og at Være blodig under halsen paa den eene Siide lige som hand skulle Være krabbed med Nægler, ligesom hand og saae at Jacob Hansens paa sit Ven-

1748: 5

stre brøst Var blodmeltet, saaleedis at blodet ey løb men inden for huuden Viiste sig, og i størrelse som et 10 sk støcke, Videre blev Vidnet tilspurdt om hvad Ord Jacob Hansen talede da \Vidnet/ kom løbende til ham, hvortil Vidnet svarede at Jacob Hansen sagde i skal Være Vidne til hvad Skade jeg har faaed af Niels Knudsen Turøen som med en Korn Staur har stødt mig for mit brøst og oprevet mine Mundviger til blods, {men} Videre blev Vidnet qvestioneret om hand saae Niels Knudsen Turøen Ved sam/m/e tiid som hand talede med Jacob og saae ham saaleedes blodig og medhandled, Rs: hand saae ey at Niels Knudsen fulte Jacob {af} men Vel at da Jacob Var indkom/m/et i sin egen Stue hvor Vidnet først kom og talte med ham saa hand Niels Knudsen staae tæt ved huuserne paa sin egen Ager, Videre forklarede Vidnet det da hand kom løbende saae hand fra en haug at Jacob Hansen gick fra Niels Knudsens Ager og forbie den anden Grande Michels Ager og saaleedis som melt gik i sin Stue hvor Vidnet da tillige med Jacobs Kone og datter fulte ham efter, lige som Vidnet ey hørte at Niels Knudsen talte noget om denne Sag den dag, efter at hand skiltes med Jacob og gick ud af Stuen, Men \da/ Niels Knudsen Var gaaed hiem og fra sin Ager, gick Citanten Jacob Hansen tillige med hans Kone Siri *Ellings datter og Vidnet alle 3 ind i Niels Knudsens Stue, hvor da Citanten til talede Niels Knudsen med disse Ord, du skal staae mig til Ansvar for hvad som tilkom/m/er mig enten paa Søe eller Land inntil Videre beskeed, da Jacob Hansen Viiste i det sam/m/e hand talede disse Ord saavel sit brøst som blodige Mundviger og hals, hvortil Niels Knudsen ey nægtet gierningen men allene at klappe sig selv for Munden svarede skal jeg da, Videre hørte Vidnet ey af blive talt hverken af Jacob eller Niels da de alle skiltes fra hin anden.
Det andet Vidne Marie Andfindsdatter som er Michel Turøens Kone frem stoed og efter aflagd Eed vidnede det hun som den omvundne tiid stoed paa sin Ager og skar Koren hørte \og saae/ hun Jacob Hansens datter kom løbende og raabte kom hiem til Fahr de Vil giøre Sold paa ham, lige som og Vidnet saae at barnet løb længere til det forrige Vidne Peder Danielsen som stoed et støcke længere borte, Vidnet en liden stund eller et qvarters tiid derefter da hun gick hiem fra sin Aager, Vilde hun høre hvad Skade Jacob Hansen havde faaed, og derpaa gick ind udi Citantens Stue hvor da bem/el/te Jacob Hansen Viiste Vidnet, saavel den Skade hand havde faaed i Mundvigerne da blodet endnu løb i gienn/em spruckerne, som og at hand var blodig krabbet under halsen, og ophovnet under det Vænstre brøst, saa høyt som en Knøt Nevve, men hvad enten det Var blodmeltet eller ey Vidste Vidnet som ey

1748: 5b

saa nøye saae derefter ey at forklare, lige som dette Vidne forklarede Jacob Hansen siige dette har jeg faaed hos Niels Knudsen som har stødt mig under brøsted med en Korn staur og slaget mig med den sam/m/e over Oxlerne, og oprevet min Mund til blods og krabbet og revet mig under halsen, men ey at have seet Niels Knudsen {enten} den tiid gierningen og Slags Maalet skeede, dog havde Vidnet seed at Niels Knudsen den dag 1 tiimes tiid førend denne gierning skeede Var paa sin Ager, som ligger tæt ved Citantens Og Vidnetz Mands Michel Olsens Ager, og som Kornet paa Vidnetz Ager endnu ikke Var opskaaret men stod paa Roden saa Vidnet at sin Ager var nedtracked og ilde medhandled, hvor de trettende havde Været, dog Var Vidnet den tiid ey paa sam/m/e stæd men paa en anden derfra liggende Ager, Videre havde dette Vidne ey at forklare.
Det 3die Vidne Siri Ellevsdatter som er Citantens Hustrue fremstoed dernæst og efter aflagd Eed forklarede, det hun den sam/m/e tiid Gierningen skeede, saae at Niels Knudsen og hændes Mand Jacob Hansen laae paa Michel Olsens Ager som Var uskaaren og havde hinanden Ved hovedet, saaleedis at hændes Mand laae under og Niels Knudsen oven paa, som havde fatted {Niels} Jacob hændes Mand i halsen saa haardt, at hun tillige med Niels Knudsens Kone Siri Olsdatter maatte skille dem fra hinanden, da Vidnet tog om Niels Knudsens haand og rev den fra hændes Mands hals Men at Niels Knudsen sloeg hændes Mand med Korn Stauren og stack ham for brøstet saae Vidnet ikke, da hun først kom til dem da hændes Mand raabte om Hielp, Dog saa hun Stauren som hændes Mand var slaget med ligge Ved Niels Turøens Siide da hand laae oven paa hændes Mand, som hand siden bortog med sig da de Vare skilte fra hinanden, i øvrigt Var dette Vidnes Udsiigende i alt over ens stem/m/ende med forrige Vidne Peder Danielsen Turøens aflagde bekiendelse, saavel om den erlitte Skade hændes Mand Var paa ført, som og om hændes Mands Ord saavel til Vidnerne i sin egen stue, som og da hun tillige med hændes Mand og Vidnet Peder Danielsen gick til Niels Knudsen og talede de Ord som \1ste/ Vidne{d..} forklared haver, hvorpaa Niels Knudsen uden at nægte Gierningen og det forøvede Slags Maal svarede da hand klappede sig selv paa Munden skal jeg da; End Videre forklarede Vidnet efter Rættens tilspørsel hvor hun Var da hun hørte hændes Mand raabte om hielp Vidnet svarede! hun tillige med Nielses Kone Var hver i deres huuser, og da de hørte Raabet løb de begge til det stæd hvor deeres Mænd laae, hvilcked Stæd er kort fra Huuserne, og som bem/el/t Var Michels Ager, Videre havde dette Vidne ey at forklare
Citanten Jacob Hansen Turøen forlangede Sagen udsatt til Fleere Vidners indkaldelse saa vel Niels Knudsens Hustrue som andre hand fornøden agter til Sagens Videre Oplysning

1748: 6

Eragted
Sagen udsættes til nest holdende Som/m/erting efter Citantens forlangende til hvilcken tiid den udeblivende Niels Knudsen møder i fald hand videre til sin Sags forsvar haver at fremføre

Fleere Sager fremkom ey udi Rette

Fogden fremlagde til Attestation af Rætten følgende.
1mo Det sædvanlige Tings Vidne bestaaende af de 9 qvestioner som fol: 1 findes anført hvortil blev svaret lige som Almuen af Lindaas Skibb/reede haver svaret untagen paa den 3die Post, at her er funden 2 tiere tønder og hvad bøder som Hans Maj/este/ts Casse er tilfunden, derover følger extract af Nordhorlehns Ting Protocol.
2do Om der findes fleere Krem/m/erleyer end Hennøe, Blomvog Struds Havn og Fløen untagen Jordholmen som styres af Christian Dreyer der er borger i byen Rs: Ney.
3tio Blev fremlagt en Specification over de Laxe og silde Voger hvorudi dette Aar er fisked beløbende sig til 4 rdr 5 mrk 8 sk - fleere angav Laug Rettet ey til skatts svarelse.
4to Tilspurt om ikke dem er Vidende at Hans Sieursen Davanger og Malene Nielsdatter formedelst begangne Leyer Maal udi forbuden Leed blev Arrestered d/en 16 aug: 1747 og hensad i Arest indtil d/en 27 Martij h: a: Resp: Jo
5. Odels Mantallet blev til kiende givet den for i Aar skeede forandring som blev umodsagt.
Restancen for inde Værende Aars Skatter blev oplæst og beløber 427 rdr 3 mrk 15 sk

Laug Rættes for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnes 1. Niels Pedersen Øfre Kleppe 2. Thor Knudsen 3. Niels {Knud}\Ander/sen ibidem. 4. Aschild Hauland 5. Hans Olsen Hauland 6. Niels Johannesen Davanger 7. Ole Sieursen ibidem og 8. Heine Hanevig.

Radøe Skibb/reede
1748 d/en 17de 8ber blev Rætten til almindelig Høsteting satt paa Ting stædet Alvestrømmen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd sc: 1. Rasmus Hauland 2. Gudmund Hauland 3. Knud Marøen 4. Ole Indre Sæbøe 5. Endre Mellingen 6. Willum Ystebøe for Mons Norang 7. Mons Fielsende for Sieur Møes 8. Anders Wetaas,

Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Ordres og befalinger oplæste som ved nestforrige Ting stæder.

Dernæst fremlagt til Publication
1. Lieutnant Rafns udgivne Skiøde til Jacob Førbech som Ved Ahlenfit Skibbreede tillige er Vorden publiceret dat: 8 Maij 1748 vid: fol: 365
2. Frue Majorinde Storms udgivne bøxelsæddel til Elling Knudsen paa 1 p/un/d Smør 8 Kander Malt i Gaarden Østre Soleim dat: 19 Sep: 1748 med Rev:
3. Ditto hændes udgivne bøxelsæddel til Niels Monsen paa 1/8 deel Løb Smør 4 ½ Kande Malt i Gaarden Nødtvedt dat: 1 junij 1748 med Rev:
4. Ditto hændes udgivne bøxelsæddel til Haaver Jacobsen paa 18 Mark Sm/ør 12 Kander Malt ½ faar i Gaarden Hausta [dat:] d/en 19 Sept: 1748 med Rev: ej dat
5. Sorenskriver Garmans udgivne Auctions Skiøde til Jacob Olsen paa 1 p/un/d Smør og 16 Kander Malt i Gaarden Kartvedt dat: 24 Sept: 1748 vid: fol: 369
6. Ditto Auctions Skiøde til Jens Hansen paa lige brug 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt i ditto Gaard Kartvedt ditto dato et fol: 369
7. Skiftebrev forretted paa Gaarden Yttre Sæbøe d/en 18 junij 1748 efter afg/angne Bodille *Knusdatter vid: fol: 369
8. Ditto forretted paa Gaarden Yttre Sæbøe d/en 18 junij 1748 efter Randi Olsdatter vid: fol: 369.
9. Ditto forrettet paa Gaarden Olsvold d/en 19 junij 1748 efter afg/angne Lars Knudsen vid: fol: 369

1748: 6b

10. H/er/r Wilhelm Frimans udgivne bøxelsæddel til Anders Lassesen paa 22 ½ Mark Smør 15 Kander Malt i Gaarden Brattetaugle dat: 18 Dec: 1748 med Rev: ej dat

Derefter blev af Fogden fremlagt følgende Kongl/ig forordning og videre ordre
1. Forordning angaaende de roulerende Banco-Sedlers forandring og Omvexling. Fredensborg d/en 13de Sept: 1748.
2. H/er/r Stiftsbefalings Mand á Møinichens ordre til Fogden at incassere af Nordhor og Wosse fogderie 440 rdr til den frie Skydtz for grænse Com/m/issionen Nordenfields i Norge dat: 15 8ber 1748
3. H/er/r Stiftsbefalings Mand á Møinichens Ordre til Fogden at Repartere paa fogderietz Løbetal 216 rdr 80 sk som til 2de Postbroer den eene Ved Gaarden Stønjum og den anden udi Nærøe dahlen skal bruges til bem/el/te broers opbyggelse dat: 15 8ber 1748

D/en 19de 8ber blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt untagen at Sieur Møes og Mons Norang selv indfandt sig.

Dernæst blev publiceret
1. Sorenskriver Garmans meddeelte attest at Anders Joensen er rette Arving efter Marthe Christiansdatter og følgelig arvet 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Wetaas som den afdøde forhen har Været tilhørende dat: 17 8ber 1748 vid: fol: 370
2. H/err Wilhelm Frimans udgivne bøxelsæddel til Lars Monsen paa 22 ½ Mark Smør 1 Mæhle Malt udi Gaarden Nore Solen Mangers Præsteboel beneficeret dat: 13 april 1748 med Rev: ej dat
3. Agnethe S/a/l/ig/ Peter Hofmans udgivne bøxelsæddel til Børge Olsen Soleim paa 1 p/un/d [Smør] 24 Kander Malt i Gaarden Haucheland dat: 12 8ber 1748 med Rev: ej dat

Derefter blev den fra sistholte Som/m/erting opsatte Sag indstevnt af H/er/r Willum Friman Contra Leylændingen Elling Mathiesen Halland, af Dom/m/eren paaraabt, men som ingen af Parterne mødte og hands broder Sieur Mathiesen Møs som Ved Rætten Var tilstæde lyste sin broders Forfald at Være endnu ey kom/m/ed fra byen skiøndt hand agtet til dette Ting at indfunden sig, forlanged hand paa bem/el/te sin broders Veigne sagen til næste Ting udsatt, som af Rætten blev ham bevilget.

Og som ey fleere Sager for Rætten fremkom fremlagde Fogden til Attestation
1. Tings Vidne indbefattende de sædvanlige 9 qvestioner hvortil blev svaret det sam/m/e som Ved Guulen untagen til d/en 7de Post at Ole Asbiørnsen Nordanger er dømt til Volds og slags Maals bøders Udreedelse samt for Knivdrag 7 rdr 3 mrk
2do Om fleere Krem/m/erleyer end Røsnes og Bøevogen findes Rs: Ney
3tio Om der er fisked anden stæds i Skibb/reedet end udi Hvidsteens Bircheland og Boges Silde Vog som beløber 5 mrk Resp: Ney
4. Odels Mantallet oplæst og blev uimodsagt hvad forandring der udi for dette Aar Var skeed
Restancen for indeværende Aars skatter beløber 251 rdr 1 sk

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnævnes 1. Ole Søre Haucheland 2. Simen Yttre Sæbøe 3. Jens Qvamme 4. Jens Hoele, 5. Lars Olsen Olsvold 6. Johannes Knudsen Tolleshaug 7. Mons Kaalsta og 8. Jens Indre Morchen

1748: 7

Hossanger Skibb/reede
1748 d/en 21 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Tingstædet Bernes Tangen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd sc: Ole Lohne 2. Rasmus Gelvig 3. Lars Rachnes 4. Aschild Røsland 5. Ole Børtvedt 6. Ole Mielstad 7. Aschild Gelvig og 8. Anders Mielstad

Og blev for dette Skibb/reede sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Ordre oplæste som Ved nest forrige Skibbreedes Almue.

Dernæst publicered
1. H/er/r Jens Rennords udgivne bøxelsæddel til Johannes Johannesen paa 1 p/un/d Smør 1 Mæhle Malt i Gaarden Bircheland dat: 18 8ber 1748 med Rev: ej dat
2. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Johannes Gregoriusen paa 1 p/un/d [Smør] 1 Mæhle 2 Kander Malt i Gaarden Haaeland dat: 25 julij 1748 med Rev: ej dat

D/en 22de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til publication fremlagt
1. Aschild Olsen Gelvigs udgivne Skiøde til Lars Weemundsen paa 7 1/5 Mark Smør 1/10 faar i Gaarden Gielvig dat: 21 8ber 1748 1748 vide fol: 370
2. Aschild Joensen Biørchelands udgivne Mage skiøde til Halver Johannesen Heldahls Sterboes Arvinger paa 9 ¾ Mark Smør 7 ½ Kande Malt i Gaarden Heldahl dat: 22 8ber 1748 vid: fol: 370
3. Mons Echnes og Johannes Hoshofdes udgivne bøxelsæddel paa egne og frem/m/ede Værgers Veigne deres udgivne bøxelsæddel til Aschild Larsen Heldahl paa 11 Mark Smør 8 ½ Kande Malt i Gaarden Heldahl dat: 22 8ber 1748 med Rev: ej dat
4. Johannes Olsen Hoshofdes udgivne bøxelsæddel til Mons Ellingsen paa ½ Løb Smør 12 Kander Malt i Gaarden Nore-Møching dat: 21 8ber 1748 med Rev: ej dat

Fogden æskede den fra sistleeden Som/m/erting udsatte Sag Contra Erich Rachnes som i Egteskab har forseed sig med qvinde Mennisket Karen Knudsdatter Møching, og som hand fornem/m/er det eene forelæggelses Vidne som Lavdags forelæggelsen for Erich Rachnes skal have forkyndt, nu ikke møder til dens Afhiemling, aarsages hand at begiere Sagen udsatt til neste Aars Som/m/erting til forelæggelsens Videre forkyndelse, siden bem/el/te Erich Rachnes nu ey her for Rætten sig indfinder.
Hvad Qvinde Mennisket Kari Knuds datter betræffer, da haver hændes Svoger Haldor Rasmusen Hachenæs indgaaet at Vil svare for hænde 3 rdr og sam/m/e i det seeniste 14 dage efter Paaske nestkom/m/ende Aar at betale i fald Fogden derfor med hænde Vil giøre Opt[e]igning. Fogden svarede at naar de 3 rdr af Haldor Hagenes til den belovede tiid blev svaret er hand der med fornøyet

Fleere Sager fremkom ey udi Rette.

Fogden fremlagde til Attestation de sædvanlige Tings Vidne
1. Det indbefattende de 9 qvestioner som ved fol: 1 findes indført som alle med Ney blev besvaret.
2. Tilspurt om Gaarderne Lastad, Egemoe og Møxter siden deres aftag i nogen Maade er bleven forbedret saaleedis at de igien noget kand paalægges Resp: Ney
3. Om Hannistvedt qvernen er i saa slet Stand at derpaa ey kand mahles meer end til Huusbehov saa deraf ey nogen skatt kand svares. Fotlans qvern er beder i stand og alt saa taxeret for 2 mrk
4. Odels Mantallet oplæst og uimodsagt.
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 133 rdr 5 mrk 15 sk

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnes følgende 1. Johannes Johannesen Tepstad 2. Niels Olsen Søre Mielstad 3. Aschild Knudsen Tveten 4. Anders Joensen Hustrulie 5. Arne Knudsen Echeland 6. Mons Nielsen ibidem 7. Mons Knudsen Angeschaar og 8. Aschild Hansen Tepsta.

Echanger Skibb/reede
1748 d/en 24de 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Echanger Skibb/reedes Almue i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Retten til nevnte Laug Rættes Mænd sc: 1. Ole Miøanger, 2. Niels Fusesen Biørndahl 3. Knud Qvinge 4. Mons Larsen Echanger 5. Iver Monsen Hegertvedt 6. Niels Olsen Lie 7. Iver Olsen Fyllingsnes og Iver Nielsen Aasgaard,

Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige ordre og forordninger oplæste som Ved nestforrige Tingstæd.

1748: 7b


Dernæst blev fremlagt til Publication
1. Sorenskriver Garmans udgivne Auctions Skiøde til Arne Geitrim paa 18 Mark Smør ¼ Tønde Malt i Gaarden Biørndahl dat: 26 Sept: 1748 vid: fol: 371
2. Aase Halversdatter Anne Nielsdatter og Niels Heldahls udgivne Mageskiøde til Aschild Joensen Biørcheland paa 18 Mark Smør 1 qvarter Malt i Gaarden Echangerlie dat: 22 8ber 1748 vid: fol: 370
3. Johannes Iversen Totlands udgivne bøxelsæddel til Lars Andersen paa 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt i Gaarden Yttre Eisnes dat: 24 8ber 1748 med Rev: ej dat
4. Arne Geitrims udgivne bøxelsæddel til Ole Andersen paa 18 Mark Smør ¼ tønde Malt i Gaarden Biørndahl dat: 24 8ber 1748 med Rev: ej dat

D/en 25de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og publiceret
1. Nils Myhre og Jørgen Øfstues paa egne og øvrige Værgers Veigne deres udgivne bøxelsæddel til Jacob Johannesen paa 32 Mark Smør 9 Kander Malt i Gaarden Biørge dat: 24 8ber 1748 med Rev: ej dat
2. Knud Sieursen Fielschaal som anordned Værge for Ingebor Monsdatter hands udgivne Afkald til Magne Biørges Sterboens Værger dat: 25 8ber 1748 vid: fol: 371
3. H/er/r Jens Bruns paa H/er/r Justitz Raad Steensens Veigne hands udgivne bøxelsæddel til Peder Larsen paa 18 Mark Smør 1 ½ Vog Næver i Gaarden Moo dat: 27 Aug: 1748
4. Ditto hans udgivne bøxelsæddel til Niels Andersen paa 12 Mark Smør og 2 Voger Næver i Gaarden Farrestvedt dat: 17 aug: 1748
5. Aflyst Aamund Nielsen Hindeneses udgivne Pante Obligation til Magne Esem og Magne Biørge paa Capital 20 rdr dat: 14 Martij 1744 efter Creditor Magne Esem paa egne og Magne Biørges Sterboes Veigne paateignede qvittance af 25 8ber 1748 og af Pantebogen fol: 266 udslettet.

Lehns Mand Magne Esem efter forrige Tiltale Contra Lars Brynildsen Fyllingen æskede Sagen udi Rætte.
Lars Brynildsen Fyllingen fremstoed for Rætten og i alt tilstoed søge Maletz Rigtighed nemlig til Lehns Manden som Forpagter af Kongens og Præstens Anpart Korn og smaae tiende at Være pligtig 5 aars Resterende Korn tiende som tillige med Resterende smaae tiende 12 sk {som tilsam/m/en} beløber 2 rdr 1 mrk 4 sk, paa hvilcken Summa den indstevnte foregiver at have tilbudet at betale 10 mrk, som Citanten ey vilde modtage forinden hand paa en gang bekom det øvrige men lovede saa snart hands Leylighed blev at betale den fordrende Skyld.
Citanten paastoed Dom tillige med Erstattning for i førte Processes Omkostning i alt med 1 rdr 2 sk.
Sagen optages til Doms og blev saaledes for Rætten
Dømt og afsagt
Da Lars Brynildsen Fyllingen persohnlig for Rætten har til staaet Søgemaaletz Rigtighed nemlig til Citanten Magne Esem at Være pligtig 5 aars Resterende Tiende Rettighed som indbereigned smaae tienden beløber 2 rdr 1 mrk 4 sk, og sam/m/e ey til denne Tiid i Mindelighed ey har betalt, kiendes og døm/m/es hermed for Rætt at indstevnte Lars Brynildsen Fyllingen ey allene til Citanten Magne Esem bør betale

1748: 8

den paasøgte Summa 2 rdr 1 mrk 4 sk men end og i Processens Omkostning betale ham 1 rdr 2 sk ubereigned Dom/m/ens Løsning, som alt 15 dage efter den/n/e Doms lovlige forkyndelse bør udreedes under Medfart efter Loven.

Aschild Rasmusen Reistad fremstoed for Rætten og tilkiendegav det hand med muntlig Varsel til dette Ting Tiid og Stæd har ladet indstevne sin Leylænding Johannes Olsen Fyllingen for Resterende Landskyld og Jordrottelig Rettigheder nemlig for Aaret 1739 1 rdr 2 mrk 11 sk og fremdeelis til 1747 aars Udgang som i alt beløber aarlig 1 rdr 3 mrk 13 sk, som tilsam/m/en er for 8te Aar 14 rdr 3 mrk 3 sk, dernæst og for Aaboden som tillige med Omkostningen i alt beløber 23 rdr 4 sk som tillige med Ejerens øvrige omkostninger \2 rdr/ beløber 39 rdr 3 mrk 7 sk: derfor at lide Dom til bem/el/te summes betalning samt at erstatte denne Processes Omkostning.
Den indstevnte Johannes Olsen Fyllingen mødte og Vedtoeg lovlig StevneMaal siigende paa ovenstaaende summa at have betalt 3 rdr 1 mrk 2 sk til Citantens broder Ole Rasmusen Fyllingen, og de øvrige Resterende Pænge Vilde hand gierne naar hands Leylighed bliver betale Hvad Huuse Aaboden angaaer da loved den indstevnte sam/m/e at Reparere og i stand sætte noget efter haanden, og som hand formeente at have oplagt en Steengaard forhaabed hand Ejeren tilstoed ham nogen afkortning udi sin skyld.
Citanten fremlagde dernæst den under 6te febr: sistleeden Aar 1747 passerede Aabods forrettning der udviiser saavel hvad Huuser der Var brøstfeldig og til Reparation paalagt den summa 16 rdr, som og forrettningens bekostning beløbende i alt 7 rdr 4 sk, som hand tillige Ved Dom søger maae Vorde betalt, hvad sig de af indstevnte Johannes Fyllingen foregivne 3 rdr 1 mrk 2 sk som til Ole Rasmusen skal Være betalt angaaer da erklærede Citanten bem/el/te Pænge til afkortning i Søge Maalet maatte passere, men hvad Aaboden angaaer, da paastoed hand sam/m/e taxerede summa udbetalt og aldeelis ey Vilde tilstaae nogen afkortning for den Steengaard Leylændingen har opsatt, for resten indlod hand Sagen til Doms med begier at nyde denne Processes Omkostning med 8 mrk.
Den indstevnte Johannes Olsen Fyllingen havde ey Videre til forsvar at indvænde, da hand tilstoed naar de 3 rdr 1 mrk 2 sk afdrages at Være i Landskylds Rettigheder pligtig til afvigte Aar 1747 Men hvormeged Landskylden rettelig beløber Vidste hand ey, dog fremviiste hand sin Landskylds bog, der ey allene Viiser det Leylændingen paa 1739 aars Landskyld Rester 1 rdr 2 mrk 11 sk men end og at hand aarlig betaler indbereigned aarlig 3die tag 1 rdr 3 mrk 13 sk, men forlanged Sagen udsatt til næste Ting, da hand

1748: 8b

agter at i stand sætte Huuserne, Videre havde hand til sit forsvar ey at tilføre.
Citanten Refererte sig til sit forrige og paastoed Dom!
Eragted
Sagen optages til doms til i Morgen formiddag!

Ole Nielsen Fam/m/estad fremstoed for Rætten tilkiendegivende at have ved de 2de Mænd Ole Tofte og Jacob Øfraas til dette Ting tiid og Stæd indstevnt Mons Olsen Yttre Hindenes for 3de Aars Resterende Kirketiende som ham som forpagter for Møchings Kierke tilkom/m/er at indfordre og oppebærge hvilcken tiende aarlig beløber 2 mrk som da for 1745, 46 og 1747 beløber tillige med smaaetiende 4 sk i alt 1 rdr 4 sk, derfor at lide Dom, siden mindelig betalning ey er skeed, tillige med at erstatte Processens Omkostning.
Den indstevnte Mons Olsen Yttre Hindenes blev 3de gange paaraabt men mødte ikke
Stevne Vidnerne blev fremkaldet, men da det eene Stevne Vidne er bortreyst, saa Stevne Maalet ey kand Vorde afhiemled bliver Sagen til nyt Stevne Maal henviist

Mons Andersen Langelans Havnen af Herløe Skibbreede fremstoed for Rætten til kiende givende at have til dette Ting Tiid og stæd indstevnt Lars Brynildsen Fyllingen med muntlig Stevne Maal for Resterende og pligtige 2 rdr som Citanten i reede Pænge har laandt erm/el/te Lars Brynildsen for 11 aars tiid, derfor at lide Dom til bem/el/te Pængers betalning samt erstattning for denne Processes Omkostning
Den indstevnte Lars Brynildsen Fyllingen mødte Vedtagende lovlig Stevne Maal, lige som hand tilstoed at Være skyldig og pligtig den paafordrende summa {pænge} 2 rdr: hvilcke pænge hand Ved Leylighed lover at betale men for nerværende Tiid ey er i stand sam/m/e strax at Clarere.
Citanten paastoed Dom tillige med Processens Omkostning med 1 rdr 2 sk
Dom afsagt!
Da Lars Brynildsen Fyllingen selv for Rætten har tilstaaet til Citanten Mons Andersen Langeland at Være pligtig den paafordrende summa 2 rdr, bør bem/el/te Lars Brynildsen Fyllingen 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse ey allene til Lars Brynildsen Fyllingen betale de paasagte 2 rdr, men end og erstatte denne forvolte Processes bekostning med 1 rdr 2 sk som alt efter Dom/m/ens lovlige forkyndelse bør udreedes under Medfart efter Loven!

1748: 9


Udi Sagen indstevnt af Aschild Rasmusen Reistad Contra Johannes Olsen Fyllingen blev følgende
Dom afsagt!
Ved mundtlig Stevne Maal haver Citanten Aschild Rasmusen Reistad for denne Rætt indstevnt sin Leylænding Johannes Olsen Fyllingen for pligtig Landskylds Rettighed, da bem/el/te Johannes Rester for Aar 1739 1 rdr 2 mrk 11 sk og fremdeelis for 8te efter følgende \Aar/ lige til inde Værende Aar 1748 nemlig \aarlig/ 1 rdr 3 mrk 13 sk som alt beløber til sum/m/a 14 rdr 3 mrk 3 sk, hvorfra dog igien afgaar 3 rdr 1 mrk 2 sk som den indstevnte efter Citantens tilstaaelse har betalt, bliver altsaa den indstevnte paa Resterende Landskylds Rettigheder til afvigte 1747 aars Udgang Citanten skyldig 11 rdr 2 mrk 1 sk, ligesom Citanten end Videre efter den i Rætte producerede besigtelses og Aabods forrettning æsker og paastaar den taxerede Aabods summa med paaløbende omkostninger 23 rdr 4 sk ved Dom maae blive den indstevnte tilfunden at betale tillige med Processens Omkostning; Imod ovenstaaende Sigtelse og prætention haver den indstevnte ey Videre indvendet, eller til Undskyldning anført, uden allene at forlange Videre dilation, samt eftergivelse og afslag udi Citantens Søgemaal i henseende hand som Leylænding haver Gaarden til forbedring opsatt et steengierde paa egen bekostning.
Efter saadan Sagens beskaffenhed kiendes og døm/m/es hermed for Rætt, at i henseende den paasøgte og Resterende Landskylds summa 11 rdr 2 mrk 1 sk findes rigtig, saavel efter den indstevntes egen tilstaaelse, som og efter den anviiste Landskylds bogs nermere Udviisning, den indstevnte Leylænding Johannes Fyllingen ey heller har beviist det hands brugende Huuser som næsten for 2de Aar blev til Aabod vurderede er siden den tiid bragt i bædre og Aabodsfør stand, men endnu udfordrer (udfordres) den af Rættens Middel paalagde og taxerede summa til bem/el/te brøstfeldige Huusers Istand sættelse, altsaa bør den indstevnte Johannes Olsen Fyllingen ey allene til sin Jordrott Citanten Aschild Rasmusen Reistad betale den paastevnte og pligtige Landskylds summa med 11 rdr 2 mrk 1 sk, men end og til bem/el/te sin Jord Ejere i følge Lovens 3 bogs 14 Cap: 30 art: betale den Vurderede Aabod med 16 rdr for hvilcken Jordrotten selv tilbørligen kand forfærdige Huusene, samt desuden erstatte ham saavel de paa besigtelses forrettningen som denne Processes forvolte og med gaaende Omkostninger, indbereigned Dom/m/ens Løsning, med 9 rdr 0 mrk 12 sk, som alt 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse bør udreedes under Medfart efter Loven. I det øvrige Reserveres den indstevnte Johannes Olsen Fyllingen, i fald hand det fornøden agter, efter lovlig Søge Maal at paasøge sin formeentlige Rætt og Erstattning hos sin Jord Ejere for det Arbeyde og bekostning hand til Steengierdes Opsættelse har efter forestillelse anvændt.

Fleere Sager fremkom ey udi Rette, hvorfor Fogden frem lagde de sædvanlige Tings Vidner til attestation.
1. Det sædvanlige med de 9 qvestioner som i alt blev besvaret lige som Ved Hossanger Skibb/reede nemlig med Ney.
2. Søre Qvinges qvern er aldeelis udbrudt og ey igien opbygt Echangers 2de smaae Qverner taxeret for 2 mrk Biørvigs qvern for 1 mrk 4 sk
3. Om Veyens Længde fra Ting stædet til Mielde er 2 ½ Miil
4. Om Gaarderne Otterstad, Farrestvedt Moe og Steensland blev bevidnet de heller er forringed end forbedret siden Aftaget skeede
Odels Mantallet oplæst og uimodsagt.
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 217 rdr: 10 sk

1748: 9b


Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnes følgende 1. Aamund Haldorsen Aasgaard 2. Sieur Larsen Øfre Echanger 3. Johannes Andersen Indre Eide 4. Jacob Ingvaldsen Wige 5. {Anders} Knud Andersen Lille Ourdahl 6. Niels Erichsen Otterstad 7. Johannes Andersen Nedre Herland og 8. Hans Larsen Nedre Herland.

Arne Skibbreede!
1748 d/en 21de Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Arne Skibbreede paa Gaarden Nedre Mielde i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten til nevnte Laug Rættes Mænd sc: 1. Anders Morvigen 2. Mons Flachtvedt 3. Knud Horvig 4. Ole Schulstad 5. Lars Tuenes Tvedt 6. Fabian Romsloe 7. Ole Jorteland og 8. Erich Trengerei

Og blev for dette Skibbreede alle de Kongl/ige forordninger og øvrige Ordres oplæste som Ved Guulens og Radøe Skibbreede

Dernæst publiceret
Borgemæster og Poletie Mæster Mathiesens udstædde placat under 17 8ber 1748 om urigtig Potte og Pæle Maals afskaffelse udi Stiftet.
1. Birgithe S/a/l/ig/ Hans Bangs udgivne Skiøde til Dirich Carl Hagelsten paa Store Sandvigs Mølle med tilhørende pertinentier dat: 1 aug: 1748 vid: fol: 372
2. Diedrich Carl Hagelsteens udgivne Pante Obligation til Birgithe S/a/l/ig/ Hans Bangs paa Capital 2500 rdr dat: 1 aug: 1748 vid: fol: 372
3. Ole Olsen Bouges udgivne Skiøde til Niels Erichsen paa ½ Løb Smør ¼ tønde Malt i Gaarden Bouge dat: 11 junij 1748 vid: fol: 372
4. Karen Friman S/a/l/ig/ Johan Garmans udgivne bøxel sæddel til Niels Monsen paa ¼ part i Klouens Laxe Vog dat: 5 Nov: 1748
5. *Oblris Lieutnant Christopher Von Krogens Odelslysning til endeel Gaarder i Arne Skibbreede beliggende nemlig Nordre Toppen og Melcheraaen med Videre dat: Haagenvig d/en 1ste 8ber 1748 vid: fol: 372
6. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Arnetvedt d/en 5 julij 1748 efter afg/angne Kari Michelsdatter vid: fol: 371
7. Ditto forretted paa Gaarden Øfre Ulvesetter d/en 4 julij 1748 efter afg/angne Hans Jensen vid: fol: 371
8. Ditto forretted paa Gaarden Søre Aas efter Marthe Olsdatter d/en 5 julij 1748 vid: fol: 371
9. Ditto holt paa Mølcheraaen efter Lars Andersen d/en 3 julij 1748 vid: fol: 371
10. Ditto forrettet paa Gaarden Reistad i Mielde Skibbreede efter afg/angne Thomas Rasmusen d/en 7 Maij 1748 vid: fol: 371
11. Anne Nielsdatter Rasmus Thomesen Hylche med fleere deres udgivne declaration og skiøde til Lars Larsen Reistad det hand nemlig Lars er eyere for den halvedeel i Gaarden Qvastad nemlig 18 Mark Smør dat: 11 Nov: 1748 vid: fol: 371
12. Sieur Herfindahls odels lysning til 12 Mark Smør i Gaarden Herfindahl som Ole Johannesen nu eyer og bruger dat: 21 Nov: 1748 vid: fol: 372

1748: 10

13. Comerce Raad Gartners udgivne bøxelsæddel til Niels Olsen Jamne paa 149/1984 Tønde Lax i Gaarden Dahle dat: 5te febr: 1748
14. H/er/r Jens Rennords udgivne bøxelsæddel til Jens Olsen paa en ½ Løb Smør 1 ½ qvarter Malt i Gaarden Bogtvedt dat: 4 jan: 1748 med Rev: ej dat

D/en 23de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og fremlagt til Publication
1. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Bruraas d/en 17 Maij 1747 efter afg/angne Brithe Magnesdatter Bruraas vide fol: 372
2. Ditto forrettet paa Gaarden Lie d/en 7 Nov: 1748 efter afg/angne Christi Gregoriusdatter vid: fol: 372
3. Ditto forrettet paa Gaarden Indre Arne d/en 16 Nov: 1747 efter afg/angne Kari Erichsdatter vid: fol: 373
4. Ole og Berge Gregoriusen Bruraas og Mons Selvigs udgivne Skiøde til Ole Rasmusen paa 17 ¼ Mark Smør 8 ¼ Kande Malt i Gaarden Søraas dat: 21 Nov: 1748 vid: fol: 372
5. Johannes Larsen Biørchelan Værge for Johannes og Joen Monsen, Jaen Iversen Echaas Værge for Syneve og Ingebor Monsdatter deres udgivne Skiøde til Jens Hansen Hauchaas paa 18 Mark Smør 4 ½ Kande Malt i Gaarden Biørcheland dat: 22 Nov: 1748 vid: fol: 372
6. Stephen Toft med fleere Værgers udgivne bøxelsæddel til Mons Nielsen paa ½ Løb Smør i Gaarden Øfre Ulvesetter dat: 22 Nov: 1748 med Rev: ej dat

Sager til dette Ting fremkom ey udi Rætte,
Fogden fremlagde det sædVanlige Tings Vidne indbefattende de 9 qvestioner indrettet efter Skatteforordningen som blev ligesom Ved forrige Tingstæd besvaret.
2. Qv: om Telvigs Laxe Vog høyere kand skatte end 3 mrk Resp: Ney.
3. Qv: om herudi Skibbreedet findes fleere Giestgivere end Salhuus, og om sam/m/e til skats svarelse ansees kand eller ey Almuen svarede at her udi Skibb/reedet findes ingen uden Salhuus, og at sam/m/e stæd har ey allene en svare liden Næring, mend end og af fattige folck beboes, saa at de ikke kand taale nogen Skatt at svare deraf.
4. Qv: om Gaarderne Dahle og Sædahlen som aftag er skeed paa blev af Almuen svaret at siden deres aftag intet er bleven forbedret men meere forringet.
5. Odels Mantallet blev oplæst og uimodsagt
Restancen for inde Værende Aars Skatter beløber 171 rdr 1 mrk 15 sk

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnes 1. Ole Fabiansen Loetvedt 2. Ole Johansen Olsnes 3. Niels Sætterdahl 4. Fabians Kie[r]chebrudvig 5. Johannes Bredsteen 6. Hans Blindem 7. Mons Toersen Telvigen og 8. Lars Indre Hordvig,

Mielde Skibbreede
1748 d/en 25de Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Mielde Skibbreede paa Ting stædet Mieldegaard i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd sc: Iver Bragvatten 2. Joen Vichne 3. Ole Olsen Waattle 4. Anders Hauge 5. Helje Waattle 6. Aschild Røscheland 7. Johannes Wefletvedt og 8. Knud Veseth,

Hvor da for Rætten de sam/m/e Kongl/ige forordninger og Ordres blev oplæste som Ved nestforrige Arne Tingstæd

1748: 10b


Dernæst fremlagt til publication
1. Ole Olsen Børtvedt paa egne og Myntling Ingebor Larsdatters Veigne og Rasmus Fielschaalds udgivne Skiøde til Niels Larsen paa 9 Mark Smør 6 Kander Malt i Gaarden Hauge dat: 23 Sept: 1748 vid: fol: 373
2. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Rongved d/en 13 junij 1748 efter afg/angne Johannes Olsen vid: fol: 373
3. Ditto forrettet paa Gaarden Stoche d/en 6 Maij 1748 efter Anders Johannesen vide fol: 373

D/en 26de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt publiceret
1. H/er/r Gert Gelmeydens udgivne bøxelsæddel til Magne Erichsen Kleppe paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Anthun dat: 22 8ber 1748 med Rev: ej dat
2. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Waattle d/en 25 junij 1748 efter afg/angne Kari *Knusdatter vid: fol: 373

Sager til dette Ting fremkom ey i Rætte efter paaraab

Fogden fremlagde til attestation følgende
1. Det indbefattende de 9 qvestioner som paa lige Maade blev besvaret som Ved Arne Skibbreede,
2. At der ey findes fleere Giest giver Stæder end Hausvigen som ey formedelst den ringe Næring noget kand skattes af.
Odels Mantallet blev oplæst og uimodsagt
Restancen for inde værende Aars Skatter beløber 73 - 4 - 11 sk

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnes 1. Elling Rønhovde 2. Anders Espevold 3. Niels Qvidsteen 4. Hans Han/n/esdahl 5. Ole Schierping 6. Rasmus N: Revem 7. Mons Johannesen Søre Revem og 8. Ole Johannesen Mæle.

Sartors Skibbreede
1748 d/en 28de Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Ting stædet Tøsøen med Sartors Skibbreedes Almue i over Værelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten til nevnte Laug Rættes Mænd sc: Paul Monsen Folnes 2. Elling Knudsen Kaabeltvedt 3. Salmund Tofte 4. Michel Olsen Windnes 5. Jens Michelsen Bache 6. Niels Nielsen Landeraae 7. Erich Nielsen Selstøe og Mons Michelsen Lerøen,

Og blev da for dette Skibb/reede de sam/m/e Kongl/ige forordninger og Ordres oplæste som Ved nest forrige Tingstæd.

Dernæst publiceret
Lorentz Jacob Rodtvidts udstædde Auctions Placat om auctionens holdelse over endeel Anne Maria S/a/l/ig/ Bent Olrichs fallit boe tilhørende Jordegotz med Videre hvilcken Auction skal holdes d/en 6 og 7 Dec/em/br/is/ førstkommende holdes i Bergen i Claus Renches Huus dat: 16 Nov: 1748
1. Skiftebrev forretted paa Gaarden Hitzøen d/en 17 Maij 1748 efter Afg/angne Mons Hansen vid: fol: 373
2. Ditto paa Gaarden Strøm/m/e d/en 18 Maij 1748 efter Ole Erichsen vid: fol: 373
3. Ditto paa Algerøen d/en 17 Maij 1748 efter Michel Jensen vid: fol: 373
4. Ditto paa NordEide d/en 18 Maij 1748 efter Ole Olsen Eide vid: fol: 373

1748: 11

5. Ditto forrettet paa Gaarden Steensland d/en 16 Maij 1748 efter Niels Johannesen vid: fol: 373

D/en 29de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og de indstevnte Sager paaraabt.

Christen Lille Sangol efter forrige tiltale Contra Hans Caursland
Lehns Manden Knud Tøsøen paa Citantens Veigne og Procurator Johan Simon Cramer paa Hans Caurslands Veigne mødte og declarerede begge denne Sag at Være forligt og imellem Parterne foreened.

Orgie Kaursland med Intressentere Contra Anne afg/angne Jonas Ravert,
Elias Furland med fleere efter forrige tiltale
Procurator Cramer Senior paa Citanternes Veigne i Rette lagde Citanternes Continuations Stævning dat: 20 julij nestleeden og ankyndiget d/en 22 ditto, samt Videre ankyndiget d/en 28 8ber sistafvigte hvorved Contra Parterne Var indkaldet for den/n/e Rætt at møde til dette Ting efter forrige tiltale at lide Dom samt der hos tillige stevnte at Være nerværendes Ved de anholte og omtrettende Torskegarns begrandskning og Opmaalning.
Stevne Vidnerne Peder og Bendich Dom/m/edahl fremstode og eedelig afhiemlede det fremlagde Stevne Maal for de i Stevne Maal omrørte Persohner nemlig Mad/a/me Anne afg/angne Jonas Raverts, tillige med Elias Nielsen, Anders Joensen Niels Andersen og Colbeen Olsen Førland, samt Anders Knudsen Bachesund og Aarent Johansen Søreide lovlig af dem at Være forkyndt de Tiider Paateigningen om forkyndelsen udviiser og for Sagen Continuations Stevne Maalet indbefatter, som blev oplæst og lyder saaleedis
Af de indstevnte mødte ingen ey heller nogen paa deres Veigne, efter 3de ganges paaraab.
Procurator Cramer derefter i Rette lagde den i Sagen passerede begrandskning og Opmaalings forrettning belagt med Vedbørlig Stempled Papier, og sluttelig til kiende gav at som de indstevnte Veder Parter for deres egen Dommer haver til vendt sig en Forrettning og Dom, som giør hinder udi denne Sags fremgang, men for Lav tings Retten er Vorden paa ancked til forandring og Mortification alt saa Var Citanterne foraarsaged at begiere denne Sag udsatt indtil forbem/el/te Sag Ved endelig Dom er til Ende bragt, da Citanterne forbeholder sig denne Sag ved Continuations Stævning at forfriske og optage.
Eragted
Den af Citanterne forlangte Udsættelse for ovenbemel/te og tilførte Aarsag bliver af Rætten bevilget

1748: 11b


Orje Kaursland med Interressentere Contra Ole Tønnevig efter forrige Tiltale og med Muntlig Continuations Stævning til dette Ting for Ole Tønnevig at anhøre Prov og Vidnesbyrd at Stædet hvor hand brugte Torskegarn er et almindelig fiske Straag fra Kors fiorden og fiske Stæe indløbendes nær Ved Glesvehr og at meenige Mand sam/m/estæds har deres fiskerie der med haand snøre derom til Vidne under fals Maal var indstevnte Ole Salmundsen Søre Toft Anders Knudsen Hamre, Johannes Olsen Trellevigen
Stevne Vidnerne Peder og Benedich Dom/m/edahl fremstode og eedelig afhiemlede det de [med]? muntlig Stevne Maal havde indstevnt paa Orje Kaurland med Interressenteres Veigne og efter deres begier Ole Tønnevig til at anhøre Prov og Vidnesbyrd at det Stæd hvor hand brugte Torske garn paa Trellevigs Osen er et almindeligt fiske stæd hvor Almuen pleyer med handsnøre at fiske, ligesom og under fals Maal at have indstevnt Ole Salmundsen Søre Toft og Anders Knudsen Hamre, men ey Johannes Olsen Trellevigen, de første at aflægge deres eedelige Vidnesbyrd om Sagen Stevne Maalet indeholder samt Ole Tønnevig bem/el/te deres Vidnesbyrd at anhøre
Af de indstevnte Vidner mødte allene Ole Salmunsen Søre Toft men ey Anders Knudsen Hamre som 3de gange blev paaraab[t]
Ole Tønnevig mødte Vedtagende lovlig Stevne Maal og fremlagde en af Procurator Claus Bleginberg skriftlig forfatted Contra Stevning under 13 Nov: sistleeden imod hoved Citanterne Peder Hamre Jens Bache, Knud Hamre og Mons Bache, lige som og under sam/m/e Stevne Maal indkaldet Knud Hum/m/elsund og Størche Wigsøen i sam/m/e Sag \til Vidner/ alt efter Stevne Maaletz indhold som blev oplæst
Procurator Cramer paa hoved Citanternes Veigne Vedstoed bem/el/te Contra Stævnings lovlige forkyndelse, men sagde derhos at Contra Citantens Vidner er af det slags folck som ogsaa bruger Torskegarn i Lovforbuden fiskende hvorfor Comparenten sin fornødne indsiigelse forbeholdt, naar først hoved Citanternes Vidner er afhørt, og Ved Contra Citantens Vidner noget maatte ud siiges Hoved Citanternes Sag til præjudice.
Eragted
Som den/n/e Sag saavel Ved Hoved som Contra Citantens Stevne Maal Concernered et fiskerie som disputeres om enten at Være tilladeligt eller utilbørlig, der

1748: 12

og af begge Parter er indstevnt Vidner til at forklare Stæden hvor Contra Citanten har brugt sine Garn, alt saa kand begge Parters Vidner i følge Lovens 1ste bogs 13 Cap: 9 art: ey vorde for denne Rætt afhørte førend de paa den omtvistede Stæd har giort anviisning og ere forhørte, hvor efter deres Vidnesbyrd kand Vorde beediged, thi bliver denne Sag i følge Lovens 1ste bogs 16 Cap: henviist til Aastæden, hvor saa vel Vidnerne skal Vorde efter Lov afhørte, som og Dom falde i Parternes Sag, naar Vedbørlig Continuations Stevninger til Aastæden Vorder af begge Parter udtagen, til en beqvem Aarsens tiid til Sagens foretagelse paa Aastæden af Dom/m/eren {skal} Vorde beram/m/ed

Dernæst publicered
Skiftebrev forretted paa Giestgiver Stædet Kongshavn d/en 6te Aug: 1748 efter afg/angne Lars Jacobsen Kongshavn vid: fol:
2. Skiftebrev forretted efter afg/angne Michel Jensen Kaursland slutted d/en 7 Dec/em/br/is/ 1747 vid: fol: 374
3. Ole Grimsen Mitvedts udgivne Skiøde til Michel Jensen Børnes paa 2/15 Parter i Ertz Holmens Laxe Vog dat: 29 Nov: 1748 vid: fol: 374
4. Knud Larsen Tælles udgivne Skiøde til Lars Samuelsen paa 9 Mark fisk i Gaarden Tælle dat: 29 Nov: 1748 vid: fol: 374
5. Ditto hands udgivne Pante Obligation til Lars Samuelsen paa sin Principals Veigne paa Capital 40 rdr: dat: 29 Nov: 1748 vid: fol: 374
6. Lars Samuelsens udgivne forpligt til Knud Larsen Tælle det hand som Leylending skal stedse beboe de 9 Mark fisk som hand Ved Skiøde har tilsoldt bem/el/te \Lars Samuelsen/ i Gaarden Tælle dat: 29 Nov: 1748
7. Stephen Agotnes paa egne og Peder Stephensens Veigne Erich Agotnes og Ole Nielsen Foldnes deres udgivne Skiøde til Elling Knudsen Kaabeltvedt paa 18 Mark fisk i Gaarden Kaabeltvedt dat: 29 Nov: 1748 vid: fol: 374
8. Ole Grimsen og Lars Monsen Søre Echerhovdes udgivne Skiøde til Niels Hansen Hitzøen paa 8 Mark fisk i Gaarden Hitzøen dat: 29 Nov: 1748 vid: fol: 374
9. Hans Hansen Algerøens som Laværge for Kari Stephensdatter hands udgivne Skiøde til Michel Michelsen Algerøen paa 18 mark fisk i Algerøen dat: 29 Nov: 1748 vid: fol: 374
10. Anne Larsdatters udgivne Skiøde til Lars Iversen Trellevig paa 6 ¾ Mark fisk i Gaarden Ham/m/ersland, Udi Nore Toft 6 Mark fisk og udi Tvedt 9 Mark fisk dat: 29 Nov: 1748 vid: fol:

D/en 30te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt [satt] og fremlagt til Publication
1. Thomas Nielsen Gaulens og Elling Knudsen Kaabeltvedts udgivne Skiøde til Jacob Jacobsen Kaabeltvedt paa 6 Mark fisk i Gaarden Kaabeltvedt dat: 30 Nov: 1748 vid: fol: 375

1748: 12b

2. Peder Mons Ole og Lars Kallestads fredlysning at ingen maae giøre dem skade eller fornermelse paa deres Gaards underliggende Herligheder dat: 30 Nov: 1748 vid: f: 375
3. Engel Hansen Bildøens udgivne bøxel sæddel til sin Sønn Ole Engelsen paa 1 p/un/d fisk i Gaarden Bildøen dat: 30te Nov: 1748 med Rev: ej dat

Fogden Smith mødte for Rætten og gav tilkiende at hand til dette Ting Tiid og Stæd paa Justitiens Veigne havde ladet indstevne Anders Ingebrictsen tienende paa Gaarden Vindenes og Qvinde Mennisket Gunilde Halversdatter for med hinanden begangne Leyer Maal, samt at Qvinde Mennisked endnu ikke har Væred til Confirmation, der for at lide Dom til bøder og strafs lidelse efter Forordningen af 2den Sept: 1745.
De indstevnte mødte begge for Rætten og Vedtoeg lovlig stevne Maal, hvorefter Anders Ingebrictsen tilstoed at have besvangred pigen Gunilde Halversdatter, som endnu ey har Væred til Confirmation, men derhos til kiende gav under Egteskabs Løfte som hand og her for Rætten declarerer at Vil holde, at have belagt dette unge Pigebarn bem/el/te Gunilde Halversdatter, siigende derhos allereede at have udstaaet Kierkens diciplin ved aabenbare Skrifte Maal at staae, samt til fogden betalt bøder.
Gunilde Halversdatter forklarede dernæst i Nerværelse af sin fader Halver Nielsen Oftevaagen det hun som et ungt Menniske i sit 16 aar er forinden sin Confirmation bleven under Egteskabs Løfte, det hun ligeleedis her for Rætten declarer[er] at Vil fuldbyrde, har ladet sig af den her for Rætten mødende Anders Ingebrictsen besvangre, og allereede fødet ved sistleeden S/anc/te Hans dags Tiider {fødet} barned som var dødfød;
Faderen Halver Nielsen *Ostevold (nevnt Oftevaagen ovanfor) sagde og om dette Egteskabs Løfte at Være Vidende og fremdeelis Vil samtøcke udi deres Egteskabs fuldbyrdelse.
Fogden svarede at som hand af Anders Ingebrictsens udsiigende her for Rætten fornem/m/er at hand allereede skal have staaet aabenbare Skrift, saa begierer hand Sagen udsatt til næste Ting {med formo} paa det hand imidlertiid kand fordre Præstens Attest om dessens Rigtighed, saa og om Pigen Gunilde Halversdatter imidlertiid kand blive præparered til Confirmation og derefter udstaae Kierkens disciplin at saadant da her for Rætten kand Vorde beviist, aller helst de begge her for Rætten har declarered at ægte hin anden.
Eragted
Den forlangte Udsættelse bliver efter Fogdens forlangende herved af Rætten samtøckt

1748: 13


Fogden fremlagde til attestation følgende nemlig
1. Et [Tings Vidne]? inde holdende 9 qvestioner som blev besvared ligesom Ved nest forrige Ting stæd untagen til den 7 Post at Iver Larsen Bache har begaaet Leyer Maal udi sit Ægteskab med sin tieniste Pige Brithe Andersdatter og til 3die Post at Være funden et Vrag Skib hvortil fantes Ejer.
2. En Specification over Laxe Voger og Silde Voger som blev taxered for i Aar at skatte 3 rdr 12 sk,
3. Qv: at Albert Brinchman ey bruger nogen Slags Næring end hands blotte Giestgiverie Rs: Ney
4. Qv: om Bratholmen ey beboes af Matros Peder Michelsen Rs: Jo
Om her er fleere Kræm/m/ersæder end Glesnesholmen, Lochøen og Solsvigen som styres af 3 borgere Resp: Ney
5. Odels Mantallet oplæst og uimodsagt
Restancen for inde Værende Aars skatter beløber 42 rdr 4 mrk 8 sk

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnes 1. Mons Bielcherøen 2. Knud Hum/m/elsund 3. Tørres Telle 4. Mons Bache 5. Lars Dalle 6. Hans Landraa 7. Anders Arefiord og Niels \Persen/ Nore Biørøen

Schiolds Skibbreede!
1748 d/en 3die Dec/em/br/is/ blev Rætten til almindelig høstetings holdelse satt paa Ting stædet Møllendahl med Schiolds Skibbreedes Almue i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd sc: Lars Myhrdahl 2. Hans Jellestad 3. Mons Mathopen 4. Lars Ulsmoe 5. Svend Gim/m/eland 6. Ole Nesse 7. Lars Borge og 8. Anders Søvigen

Hvor da for dette Skibb/reede alle de Kongl/ige forordninger og ordres blev oplæste som Ved nestforrige Ting stæder
General Com/m/issariatets Resolution af 22 junij 1748 at hvem der Vil tiene i Alvøens Krudverck skal Være frie for all Udskrivning naar de har tient 10 Aar Ved Verket

Dernæst publiceret
Et Skiftebrev forrettet paa Giestgiveriet Kongshavn d/en 6 Aug: 1748 efter afg/angne Lars Jacobsen Kongshavn vid: fol:
2. Skiftebrev forretted paa Gaarden Nedre Mitthun d/en 1 Julij 1748 efter afg/angne Mageli Simensdatter vid: fol: 376
3. Lars Knudsen Fløens udgivne Skiøde til Eschel Larsen paa et ved Fløen staaende Vaanhuus med pertinentier, som under Gaarden Aarestad er beliggende dat: 8 junij 1748 vide fol: 375 et 376
4. Assessor Jaen von der Lippes fredlysning det ingen i hvem det Være maae maae hugge træer eller oprive og bort *skiøre (skiære/kiøre) eene (einer) eller løng udi Udmarken Ved Store og Lille Milde med Videre dat: 28 Nov: 1748 vid: fol: 375
5. Ditto hands giorde fredlysning angaaende Samdahls Buntveds Lund Øfstebøe og Haalands Skove at ingen derudi utilbørlig maae hugge dat: 26 Nov: 1748 vid: fol: 375
6. Karen Friman S/a/l/ig/ Garmans udgivne bøxelsæddel til Niels Ellingsen paa ½ Løb Smør ½ Tønde Malt i Gaarden Rødland dat: 17 jan: 1748 med Rev: ej dat
7. Assessor Von der Lippes udgivne bøxelsæddel til Niels Larsen Hamre paa 1 løb Smør i Gaarden Østebøe dat: 13 Nov: 1748 med Rev: ej dat

1748: 13b

8. H/er/r biskop Londemans udgivne bøxelsæddel til Christopher Hansen Hauland paa ½ Løb Smør ¼ tønde Malt i Gaarden Myhrdahl dat: 11 Febr: 1748 med Rev: ej dat

Fogden fandt sig foraarsaged at lade udi Protocollen ind føre, det Almuen her af Schiolds Skibb/reede, Ved paafordring af Fløens broes bekostning som efter Jacob Giises derover forfattede Reigning har kosted 10 rdr 1 mrk 2 sk, gandske og aldeelis benægter sam/m/e at betale, den tilstæde Værende Almue svarede enstem/m/ig det de ingenlunde kunde under gaae at svare i Fløens broes bekostning, i henseende de eller deres formænd i Schiolds Skibbreede ingensinde har betalt noget der til, lige som de og formeener denne Omkostning aldeelis bør blive meenige Schiolds Almue uvedkom/m/ende at tilsvare

D/en 4de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til publication fremlagt
1. Sorenskriver Garman paa sin Moders Veigne udgivne bøxel sæddel til Niels Larsen paa 21 3/5 Mark Smør 19 1/5 Kande Malt i Gaarden Rødland dat: 3 Dec/em/br/is/ 1748 med Rev: ej dat
2. Assessor Von der Lippes udgivne bøxelsæddel til Erich Iversen paa 2 p/un/d 6 Mark Smør i Gaarden Lieland dat: 3 jan: 1748
3. Aflyst Niels Rasmusen Harrebaches udgivne Pante Obligation til Hans Peter Berrig paa Capital 40 rdr dat: 2 Dec: 1747 efter Creditors paateignede qvittance af 2 Dec: 1748 altsaa bliver sam/m/e af Pante bogen udslettet vid: fol: 352
4. Simen Nielsen Biørchelands udgivne Skiøde til Kari Larsdatter paa 11 5/16 Mark Smør i Gaarden St/o/re Mitthun dat: 4 Dec: 1748 vid: fol: 375

Procurator Johan Reutz fremkom for Rætten og producerede en skriftlig Stævning af 14 Sept: sistleeden, hvorved Velædle og Velbyrdige Assessor Jaen von der Lippe til dette Ting har ladet indstevne Ole Larsen Holmefiord eller Samdahl til Vidne Ole Lund, Joen Samdahl og Lars Riple efter Stevne Maaletz indhold som blev oplæst.
De indstevnte blev paaraabt 3de gange og mødte Ole Larsen Holmefiord eller Samdahl og de 2de Vidner Ole Lund og Lars Riple,
Stevne Vidnerne Ole Haugsdahl og Lars Myhrdahl fremstoed og eedelig afhiemlede det de lovlig har forkyndt den fremlagde og for Rætten oplæste Stevning for alle Vedkom/m/ende og det i deres eget paahør og for deres boepæl
Ole Larsen Samdahl mødte Vedtagende lovlig Stevne Maal tilstoed og at have i Som/m/er {havt} udi sin brugende

1748: 14

Marck paa Gaarden Samdahl havt 16 Slagte beester til Græsning, som hand for egne Pænge havde opkiøbt, men ey bocker fleere end til sit eget huusfornødenhed, siigende der hos ey at have havt sin Ejeres tilladelse, formeenende hand der til som Leylænding kunde havt frihed;
Reutz begierede Vidnerne saa mange som møder afhørt efter Stevne Maalet, og til den Ende begierede de af Rætten maatte tilspørges om de ikke i Aug: Maaned sistleeden efter Citantens ordre indfandt sig hos den indstevnte og udi hands hage eller Udmarck forefandt foruden Gaardens rette Avl 30 støcker slagte beest og 10 bocker, samt anmodede ham om at hand sam/m/e Vilde bort føre, men efterkom det ikke.
Det første mødende Vidne Ole Lund fremstoed og under Eed forklarede det hand i afvigte Som/m/er i Slottens Tiid blev fra sin Ejer Assessor Von der Lippe blev udsændt det hand tillige med 2de Mænd skulle advare Ole Larsen Samdahl og borttage de slagte beester som hand skulle i Udmarken have indbragt, hvortil Ole Larsen Samdahl svarede det hand ickun havde kiøbt 16 støcker Slagtebeest, de hand Vilde see Raad til at faae bort ført sam/m/e, Videre Viste Vidnet ey at forklare da hand hvercken har seet hvormange beester der var eller hvor de var til Græsning, ey heller om den indstevnte sam/m/e har kiøbt eller ikke.
Reutz tilspurte Vidnet der næst om hand Veed den indstevnte efter tilsiigelse lod afføre beesterne eller ikke Vidnet svarede Ney hand Vidste det ikke, End Videre paa tilspørsel svarede Vidnet det hand Vel af andre har hørt Ole Larsen Samdahl haver havt 30 støcker Slagtefæe, men ey Veed det selv.
Ole Larsen Samdahl sagde at have her ved Tinget forlanged borge Meester Fasmer at svare i Sagen,
Hvorefter borge meester Fasmer fremstoed og forinden hand kunde Acceptere Mons/ieu/r Reutz enten at incam/m/inere eller prosequere denne Sag paastoed at hand i følge Forordning af 19 aug: 1735 sig dertil bør legitimere siden ikke en afsætt ey heller en i byen beskicket Procurator der til er berettiged, i øvrigt igien toeg Ole Samdahl sin forhen imod Dom/m/eren udi samtlig Almues paahør fremsatte exception og Reserverede sig Reservanda.
Procurator Reutz som ikke havde Ventet at Rætten skulle have admittered H/er/r borge Mæster Fasmer til at Være Procurator i den/n/e Sag fandt sig beføyed at paastaae at Rætten Ved Kiendelse afviiser borge Mæsteren fra at gaae i Rætten, saa som hand dertil ikke er Authorisered og at H/er/r borge Mæster for denne af ham giorde indgreb i en andens Embeede Ved en forvæntende Kiendelse Vedbørlig bliver Corrigered. Den imod Comparenten frem satte exception

1748: 14b

anseer hand saa utilbørlig som formastelig af borge Mæsteren fremsatt tvert imod hands eget bedre Vidende og den Comparenten af Kongens Allernaadigst Procurator bevilning at hand ikke holder nødig noget dertil at svare, og saa snart Rættens Kiendelse er afsagt Vil hand træde til Procedur i hoved Sagen.
Borge Mæster Fasmer sagde at Kongen havde satt ham i den qvalite og Stand at naar hand fandt Procurator Reutzes forseelser af den betydenhed at hand fortiente at suspenderes da var det hands og med Collegæs Magt udi Raadstuen sam/m/e at forrette, og derfor Vanvittig giort af Reutz at imodsætte sig det forsvar som borgemeesteren ikke for fordeel men uden betalning til en fattig Mands frem/m/e havde tillige med hands Rettes Conservation frem ført, hand Vilde derfor ikke paa denne Tiid efter Contra partens frem førte igien/n/em gaae efter fortieniste hvis ugrundet fremført er, men allene paastoed Rætt efter forrige forbeholdenhed og forhen allegerede forordnings bydende.
Reutz paatrengede Rættens Kiendelse til borge Mæsterens Afviigelse fra Rætten og det under alle lovlige forbeholdenheder
Eragted
Som den Kongl/ig Allernaadigste Forordning af 19de aug: 1735 udtrøckelig melder, hvo der for andre maae gaae i Rette, og deres Sager for Rætten udføre, da i henseende Procurator Reutz mod den herfor Rætten giorde exception hverken har producered sin Constitution eller fuldMagt fra Citantens Procurator Claudius Emanuel Barth, som Stevne maalet paa Citantens Veigne har forfatted, for ham i denne Sag at svare eller at gaae i Rette, Vice Borge Mæster Danchert Fasmer ey heller, som for den indstevnte Ole Larsen aldeelis er uvedkom/m/ende at føre Sagen for, ey har fremviist høy Øvrigheds Constitution til saadan Procedur at føre, da i henseende begge Parter savner saadan forsvar som Lov og forordning befaler, og de anmeldende Defensores ey medbringer de behørige beviiser som forordning dicterer de bør at have, udsættes denne Sag til næste Ting, da Parterne med Lov skickede fuldMægtiger kand see sig forsiunede til Sagens Videre procedur og endelige Sluttning.

1748: 15


H/er/r Biskop Edvard Londemand efter forrige tiltale Contra Hans Monsen.
Udi Sam/m/e Sag mødte Citantens FuldMægtig Procurator Reutz og efter Velbem/el/te biskoppens ordre forlangede Sagens Anstand til nest holdende Som/m/erting, saasom Comparenten ikke er bleven forsiuned formedelst biskoppens silde hiemkomst for faae dage fra Rosendahl med de behøvende documenter til Sagens legitimation.
Paa indstevnte Hans Monsens Veigne mødte Procurator Kramer senior som formeener uskiellig at Være dragen i denne proces, saasom hand ingen sinde har nægted, men ogsaa Vidnesfast anbudet Citanten hvad Rættighed han/n/em som Sogne Præst kunde tilkom/m/e, thi var hand foraarsaged til satisfactions indtale og for at faae Ende paa den/n/e proces at begiegne Citanten med Contra Stævning, til saadan Ende Var Comparenten begierendes at han/n/em maatte meddeelis Copie af alt hvis i Sagen er passeret, paa det hand sin paaberaabte Contra Stævning til første Ting kunde incam/m/inere.
Eragted
Den af begge Parter forlangte Udsættelse til næste Ting bliver af Rætten bevilged

D/en 5te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til Publication fremlagt
1. En for Bergens byes bye tings Rætt under 2 Sept: 1748 afsagt Doms final udi Sagen indstevnt af Sing/neu/r Warner Hossevinchel Contra Magdalene afg/angne Harbert Hendrichsens som i Pantebogen ordlydende under folio 376 er inført.
2. Niels Rasmusen Harrebaches udgivne Skiøde til Ole Mathiesen paa ½ part i Gaarden Harrebache eller ½ Løb Smør med Videre Inventario dat: 14 Nov: 1748 vid: fol: 376
3. Ditto hands Skiøde paa den anden halvepart i ditto Gaard Harrebache til Thor Olsen Heggem ditto dat: vid: fol: 376
4. Niels Johansen Govigen og Ole Erichsen Olsvigens udgivne Skiøde til Mad/a/me Maria Margrethe S/a/l/ig/ Frorups paa en huuse Vaaning staaende paa Gaarden Brevigen med Videre efter Skiødetz formeld dat: 17 april 1748 vid: fol: 377
5. Mons Monsen Nedre Mitthues udgivne bøxelsæddel til Ole Rasmusen Søvigen paa 10 ½ Mark Smør i Gaarden Søvigen dat: 4 Dec: 1748 med Rev: ej dat
6. Warner Hossevinchels under 15 Dec/em/br/is/ 1747 til Cancellie Raad Danchersen giorde Reqvisition, og det derpaa af bem/el/te Danchersen paa fulte Giensvar under 21 jan: 1748, hvilcket document som med et støcke 6 sk Papier No 18820 var belagt i Pante bogen fol: 377 ordlydende er indført
7. Gedsche S/a/l/ig/ Jonas Wismans Efterleverskes udgivne Skiøde til sin Sønn Jonas Wisman paa 1/5 part i felbreeder eller Stampe Møllen bestaaende paa Aarestads under liggende Grund dat: 14 febr: 1748 vid: fol: 377

1748: 15b

8. Assessor Von der Lippes udgivne bøxel og Grunde Seddel til Jonas Wischman paa 1/5 Parts Grund til felbreeder og Stampe Møllen dat: 15 febr: 1748 vid: fol: 377
9. Gedsche S/a/l/ig/ Jonas Wismans Enckes skriftlige Declaration at det Skiøde hun d/en 4 De/cem/br/is/ 1747 som d/en 6 ejusdem blev publiceret er Mortificeret i henseende den 1/10 Part hun da solte nu er i dette skiøde dat: 14 febr: dette Aar indraget den/n/e declaration er dat: 14 De/cem/br/is/ 1748 og udi Skiøde bogen fol: 377 ordlydende indført.

Fogden Rasmus Smith fremstillede her for Rætten 3de udi Schiolds Skibbreede paagrebne og fogden tilbragte Landstrygere den eene som Fader kalder sig Peder Monsen havende med sig et qvinde Menniske Ingebor Paulsdatter og en dreng som kalder sig Søren Pedersen og skal Være Sønn til Peder Monsen, alle til examination og forklaring om deres Ophold og Opførsel med Videre, saa haver og Fogden ladet tilkalde Robert Haucheland, Rasmus Øfre Treet, Matz Noraas og Thoer paa Hope, samt Rasmus og Johannes Tvedt saavel at anhøre disse paagrebne Persohners udsiigende, som og selv at giøre forklaring om alt hvis disse 3de Persohner kand Være angaaende og dem kand Være bekiendt. til den Ende bad hand at een efter den anden af de paagrebne for Rætten til forklaring maatte fremkaldes.
Af de paagrebne fremstoed for Rætten den første nemlig Søren Pedersen, angivende sig at Være fød paa Gaarden Bioe i Fieldbergs hoved Sogn og Sundhorlehns Fogderie af Faderen Peder Monsen og Moderen Chirsti Sørensdatter som er død, angav sig at Være 16 aar gam/m/el, gaaed i Sundhorlehns fogderie hist og her med sin Fader Peder Monsen som har deels med tiggerie deels Ved at arbeyde Kurver søgt sit brød, har og i denne Som/m/er her i dette Skibbreede og fogderie fuldt med sin Fader Peder Monsen og Qvinde Mennisket Ingebor Paulsdatter som stedse har i halv fierde aars tiid reyst om med dem. End Videre blev ham tilspurdt hvor hand og de Øvrige for 2 á 3 Ugers tiid har opholdet sig i sær d/en 18 19de 20 og 21 Nov: som er lidt over 14 dager siden, Comparenten svarede det hand den 18 Nov: som Var en Mandag reyste fra Gaarden Store Tvedt med havende 2de Kurver de hand solte i byen og var hand allene, fra byen reyste hand igien {fra byen} over til Soleim med baad nest følgende 19de Nov: som var tiisdag og kom sam/m/e Aften til Gaarden Knappen her i Skibbreedet, hvor hand Natten til Onsdag d/en 20de laae, Onsdag Morgen reyste hand fra Knappen til Gaarden Nordeide hvor hand kom ungefær Klocken 10 om formiddagen, hvor hand en liden Stund forblev hvor hand gick forbie Søreide og omsiider da

1748: 16

Solen Var oppe endnu lidt kom til Gaarden Dolvigen, hvor Comparenten lidt opholdt sig, men derfra atter gick til Gaarden Schage hvor hand forblev Natten til paafølgende Tordags Morgen, sam/m/e Torsdags Morgen atter gick hand derfra til Gaarden Nedre Biørcheland, hvor hand lavede nogen Vier til Kurver, end videre blev Comparenten tilspurdt naar og hvor hand fandt sin fader Peder Monsen Resp: hand fandt sin fader paa Gaarden Bynes tiisdagen d/en 19de Nov: siden den tiid fulte hands fader bem/el/te Peder Monsen ham alle de Stæder og paa de Gaarder som hand forklaret haver. End Videre blev Comparenten tilspurdt om hand ey har kiendt, seed eller talt med det Men/n/iske som Ved Landaas siden er bleven død funden og drebt, Resp: hand har længe siden for 6 Ugers tiid siden kiendt ham paa en Gaard Trengereide i *Samanger, seed og talt med ham sist paa Gaarden Store Tvedt her i Skibbreedet d/en 15 Nov: sistleeden da hand allene, og ey hands fader eller Ingebor Paulsdatter var tilstæde men i byen, hvor Comparenten da saae at den døde, som hand har hørt kaltes Torbiørn, havde Pænger med sig, de hand \nemlig Torbiørn/ holdt i haanden men *taalte (talte) dem ikke, dog hørte hand paa andre gaarder nemlig Øfstus, Mithue \andre/ at have *toldt (talt) dem, end Videre forklarede Comparenten det hand havde hørt bønderne paa Øfstus skulle have *toldt dem da hand Mandagen d/en 25de kom til bem/el/te Gaard Øfstus, Paa tilspørsel svarede Comparenten det hand aldeelis ey er Vidende om hvem dette Mord paa den afdøde Torbiørn har øvet, ligesom Comparenten benægtede aldeelis det hans Fader Peder Monsen hverken har kiendt den afdøde Torbiørn ey heller seed den tiid paa Tvedten Torbiørns Pænge da Comparenten saae dem, Comparenten paa tilspørsel svarede det hand siden hand med Torbiørn skiltes paa Store Tvedt saae hand icke igien, dog forklarede Comparenten at da hand tillige med Torbiør[n] paa Store Tvedt som melt saae og talte med hin anden, skulle Torbiø[n] have sagt jeg hører der ligger Røver paa bye Veyen, du har Kniv, jeg har ingen, gid du ey maae kom/m/e efter mig og sticke mig, hvortil Comparenten svarede Gud bevare mig derfra.
Fogden fandt fornøden at spørge Comparenten hvor hand med sin Fader saavel Torsdagen d/en 21 Nov: som Natten til paafølgende freedag opholdt sig Resp: hand var efter forrige forklaring paa nær den gandske dag fra Morgen til Aftenen paa Gaarden Nedre Biørcheland derfra gick hand til Øfre Bircheland og blev der Natten til Fredag som var d/en 22de Nov: bem/el/te Gaarder Schage Nedre og Øfre Bircheland er efter Laug Rettes siigelse 7 ½ Miil fra Landaas og derover.
Videre kunde Comparenten ey forklare efter siigelse

1748: 16b

Dernæst blev fremstilled for sig selv den anden paagrebne Mands Persohn navngivende sig at Være fød i Kleboe Sogn i Trundhiems Stift i Strindens Fogderie paa Gaarden Berge ved Navn Peder Monsen af alder efter siigelse 75 aar, har staaet Ved Buddes Regimente som Soldat i 2de Aar derfra Com/m/andered til brigadeer Pretorii Regimente, og slap hand Gevehred 1720 da freeden blev sluttet, siden Væred og opholdt sig i Sundhorlehns fogderie og Fieldberg Sogn i Aalsfiord, sigende sig at have være[t] gift med Chisti Sørensdatter som for 6 á 7 aar er død, har 2de børn, den eene \Søn/ Søren Pedersen som her for Rætten har Været, og den anden Sønn tienende paa Gaarden Fosse i Fielbergs Sogn, det medpaagrebne Qvinde Menniske siiger hand at være kom/m/ed i lav med udi byen som heeder Ingebor Paulsdatter, reysed omkring med hende hist og her i en 3 á 4 aars tiid, men ikke sam/m/envied med hænde til denne tiid, har og i en 6 aar ey væred til Alters, har ey heller noget Pass eller beviis at medbringe om sin opførsel, har ofte reyst herom i bøygden og deels med tryglen deels Ved at Arbeyde Kurver seed sig ernæred - Rætten tilspurte Comparenten hvor hand for en 2 á 3 Uger har Været, Resp: hand reyste fra byen førstkom/m/ende Mandag 3 Uger siden som var d/en 18 Nov: og gick op til Gaarden Store Tvedt hvor hand Middags tiid op kom, hvor hand ey holdt sig oppe men gick forbie Fiøsanger til Kraagenes hvor hand silde kom og blev Natten over til Tisdag d/en 19 ejusdem derfra gick hand Tisdags Morgen med Opsidderen til Gaarden Bynes, hvor hand fandt sin Sønn Søren Pedersen derfra gick Comparenten med sin Sønn til Strømme og igien derfra til Knappen som da Var silde Tisdags Aften, hvor de og laae Natten til Onsdag d/en 20de ejusdem fra Knappen reyste de Onsdags formiddag Klocken 10 á 11 og blev med 2de smaae drenge ført over udi en baad til Gaarden Nordeide, da det kunde Være Ved Middags tiid, derfra gick de til en Gaard Haucheland kaldet som ligger ner derved, {der}fra Haucheland til Søreide, fra Søreide til Dolvigen, fra Dolvigen silde paa Aftenen til en Gaard Schage kaldet, hvor de Natten til Torsdagen d/en 21 Nov: blev liggende, torsdags Morgen atter gaaed fra Schage til Nedre Bircheland hvor hand med sin Sønn kaaged nogen teeger til Kurver og forblev til Aftenen da de reyste til Øfre Bircheland og der laae Natten til freedags d/en 22 Nov:
Paa Rættens tilspørsel svarede Comparenten det hand aldrig har kiendt seed eller hørt noged om det ved

1748: 17

Landaas forefundne døde og drebte Menniske, ey at have Væred i flock eller følge med nogen som saadan gierning kunde forøve, har vel hørt sin Sønn tale om at have kiendt seed og taled med dette menniske, som er skeed i hands fraværelse, men Comparenten det ringeste ey at Viide om ham; End videre paa tilspørsel forklarede Comparenten det hands Sønn Søren Pedersen stædse fulte de dage med ham fra den tiid de fantes paa Gaarden Bynes, som forhen forklaret er, indtil de Søndagen d/en 24de Nov: kom til Nordaas, hvor Matz Noraas beholdt hands Sønn tilbage hos sig, men lod Comparenten gaae sin Vey. Videre Vilde Comparenten ey tilstaae enten at have Væred med i nogen Misgierning eller Viide noget om det forøvede Mord paa det død fundne Menniske Ved Landaas fore givende de tiider drabet Var skeed at Være langt derfra.
Derefter blev lige leedis det 3die nemlig Qvinde Mennisket navngivende sig Ingebor Paulsdatter fød i Ous Gield havt til ægte Lars Eliasen som ingen Viss boepæl havde, død for 6 á 7 aar siden, har efter bekiendelse stedse 3 á 4 aars tiid flacket og omreyst med Peder Monsen som deels Ved Tiggerie deels ved at arbeyde Kurver har søgt sit brød, hvad den tiid angaar for 2 á 3 Uger siden, forklared Comparentinden det hun siden i høst stedse har opholdt sig hos en mand Navnlig Engel, boende Ved Paul Tuller paa Sanden, som er hændes Søsters Mand, og ey reyst med Peder Monsen herpaa Landet de tiider som drabet skal Være skeed nemlig d/en 21 Nov: og ey kom/m/ed af byen førend hun sistleeden Løverdag d/en 30 Nov: blev taget paa Fløen, Efter tilspørsel hvad Anledning hun gick fra byen til Fløen, svarede Comparentinden at da Søren Pedersen kom løbende til hænde i byen sistleeden Løverdag, spurte hun ham, kom/m/er du nu, hvor er den gamle, Søren svarede de kom/m/er nu med ham fra St/o/re Tvedt til Fløen, er hand da tagen, Søren svarede ja hand kom/m/er med 2 Mand leyende, Comparentinden svarede hvorfor fulte du ey den gamle, hvortil Søren ey svarede noget, hvorefter hun gick til Fløen for at see hvor det stoed til, hvor hun og sam/m/estæds blev paagreben og anholdt, men om det forøvede drab paa det død fundne Menniske Viste hun i ringeste Maade ey noget at forklare, siigende derhos

1748: 17b

at saasnart hende blev tilspurdt hvor drengen Søren Persen Var, tilkiendegav hun ham at Være i sam/m/e huus hvor hun holdt til i byen og tillige fulte med Vagten eller de 2de Mænd fra Tvedten, som i byen derpaa Anholt ham, har ey heller hørt enten af den gamle Peder eller drengen Søren noget om denne forøvede Misgierning paa eller ved Gaarden Landaas.
Derefter blev de 3de paagrebne alle samlede og Confronterede og atter følgende qvestioner fremsatte, om de nemlig Peder Monsen og Søren Ved paagribelsen havde nogen Kniv i deres reyse tøy, Peder svarede jo hand havde en Kniv som hand brugte at arbeyde Kurver med, ligesom Søren og sagde at have een, som i byen nu ligger, Peders Kniv bragte Ingebor Paulsdatter hiem med i Kurven, og drengen Søren bragte sin egen hiem da hand løb til byen
Fogden sagde at de tilkaldede Persohner som forhen er benevnt har her uden for Rætten giort hver sin Forklaring om disse 3de paagrebne, men som noget til deels af dem selv er hørt og til deels efter andres siigelse hand end og fandt fornøden at lade indkalde Skage Øfre og Nedre Birchelands beboere for af dem at fornem/m/e om de paagrebnes Udsiigende med fører Sandhed at de de omvundne Nætter har logered, desaarsage begierede Sagen udsatt at de da alle da lovlig kand indkaldes, at saavel de til stæde værende som de øvrige Vidner da paa en tiid kand Vorde afhørte, og imidler tiid agter Fogden at giøre Ansøgning om en extra Rætts bevilgelse hos Deres Excellence H/er/r Stifts befalings Mand á Møinichen, hvorefter Sagen imidlertiid hen hviler.
Eragted
Den af Fogden forlangte Udsættelse saa vel til Ansøgning om Extra Tings holdelse, som Vidners lovlige ind kaldelse til Sagens behøvende Oplysning bliver her med af Rætten bevilged.

Derefter Publiceret
Severin Weiners udgivne Pante Obligation til Obriste Lieutnant *d Nordahl paa Capital 500 rdr dat: 9 Martij 1748 hvorfor pantsættes paa 2den Priorite Gaarden Sæhlen Vide Pante bogen fol: 372.
2. H/er/r Assessor Londemans udgivne bøxelsæddel til Severin Weiner paa 18 mark Smør 3 Kander Malt udi Gaarden Strømme dat: 29 april 1747 med Rev: ej dat

Laug Rættes Mændene Svend Johannesen Gim/m/eland, og Lars Myhrdahl blev Vidne i følgende tings Vidne Sag, i deres stæd blev antaged Niels Ulsmoe og Jacob Giise som forhen

1748: 18

har Været Laug Rættes Mænd

Jacob Johannesen Gimmeland fremstoed for Rætten og beklagede sig det hand som beboer paa Gaarden Gim/m/eland i Schiold Skibbreede under Matriculens No 30 og bruger ½ Løb i Skatte skyld det hand indeværende Aars Paaske dag paa endeel sine brugende bønder huuse har lidt ildskade nemlig paa sit Stue huus, Ildhuus og 2de Smale huuse hvorudi 14 Støcker faar tillige blev opbrente, Hvilcke huuse alle af en uløckelig Vaade Ild bleve lagde i Aske, hvilcket hand alt saavel med sin Prustes H/er/r Peder Breedahls Attest under 30te Nov: 1748 som sin Jordrott H/err biskop Pontoppidans paateigning under 3 Dec/em/br/is/ 1748 beviiser hvilcken Attest hand producerer og saaleedis er lydende ligesom hand og til forklaring fremfører Lars Myhrdahl og Svend Johannesen Gim/m/eland som i alt forklarer denne uløckelige Ilde brans skade at forholde sig rigtig og i sandhed,
Comparenten forlangede dette Tings Vidne beskreven, for der efter Ved allerunderdanigst Ansøgning hos Deres Maj/este/ts at nyde den Skatte friehed skatte forordningen Aller naadigst forunder, hvilcket af Rætten blev loved saasnart mueligt Være kand beskreven at udstæde.

Fogden fremlagde til attestation følgende Documenter
1. Det inde holdende de sædvanlige 9 qvestioner som fol: 1 findes tilført som alle med Ney blev besvaret.
2. Til Spørs Maal svartes at Gravdahls Mølle er afvigte Aar 1747 ved ulyckelig Ildebrand lagt i Aske, og i dette Aar ikke saa til fulde bleven opbygt at noget derpaa er bleven mahlet hvorfor ingen Skat der af kand svares, udi alle de udi Examinationen anførte Silde voger er ey noget fisked dette Aar hvoraf nogen skat kand svares.
3. Om Lars Kongshavns Encke befatter sig med nogen slags Krem/m/er handel Resp: ney
4to Her svartes af Laug Rættet at ey fleere end Haucheland Damsgaard Calfari og Møllendahl kand svare Skatt
5. Om den aftagne Gaard Aadneland blev svared at sam/m/e siden dens Aftag ey noged er forbedred
6. Odels Mantallet oplæst og uimodsagt.
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 634 rdr 1 mrk 15 sk:

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnes 1. Ole Rødland 2. Niels Thorsen Lone 3. Lars Smøraas 4. Michel Notvedt 5. Lars Schage 6. Lars Johannesen Myhren 7. Gudmund Sættre og 8. Anders Lille Soleim