NORDHORDLAND TINGBOK nr. 27 1699 - 1701
 
 

1699: 1

Hielp Gud fader I Ewighed

Til Løche fremgang og Sallighed
 
 

Anno 1699 d/en 27 Martj Blef Holdt Et almindeligt waar schatte og Sage ting, udi Herlø schibbred paa Frechou, med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm og efttersch/refn/e Laurettes Mend, Michel Selle, Olle Rong, Olle Landzwig, Rasmus Fromereid, Gregorius Treedt Niels Stien, Magne AasBø, og Lars Tveet samt danneMend flere som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Kongl/ig May/e/s/te/ts Allernaadigste schatte Forordning, om schatternes paaBud udi Norge for Indewærende Aar 1699 dattert KiøbenHaffn d/en 10 Januarj, som her eftter verbaliter ord for ord schal Blifve Indført

Dernest Blef oplæst Hans Kongl/ig May/e/s/te/ts Allernaadigste Forordning om *Lægs (legds) pengenes paabud udi Norge for dette Aar 1699 Actered KiøbenHafn d/en 31 Januarj
 
 

Anno 1699 d/en 29 Martj Blef Holdt Et Almindeligt waar schatte og Sage ting paa Kielstrømmens Leijermaal, med Gullen og Lindaas schibbreders Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand udj Gullen schibbred Giefle Østgullen, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Niels Eide, Olle Steene Bendix Sande, Olle Fibesdal, Aslach i Nappen Mons Monsen Rijsnes, Peder Larsen Nesse og Jacob Brandtzdal, Item Bunde

1699: 1b

Lensmand i Lindaas schibbred Michel Oenes, og Sorne Mend, Mogens Maraas, Johannes Houge Anders Hundwen, Rasmus Qualwog, Aamund Quaalwog, Johannes Fammesta, Aanund Berge og Olle Schodwen, samt dannemend flere af Begge schibbreder, som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst de forhen Extrahered Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger

Ærwærdig Hederlig og meged wellærde Mand H/er/r Johan Mattszøn, for Retten frem Kom, og Indlagde eftter følgende schriftt saaledes Meldende

Høyagtbare og welwijse Rettens Betienere

Saasom af følgende pandte schiøde wel fornemmes at IndBemelte Jordegodtz nemblig Ind og Udlyren, med Bragøen, Hopland, og tvende parter i Røsnes, som af welb/aa/rne H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans Lilienschiold war sat mig til underpant, er nu fra d/en 9 Januarj nest Leden mig Henfalden till possession, saa Begieres tienstlig, at samme schiøde endnu for Retten maatte oplæses, opsiderne til Hørsommeligst eftteretning, at de her eftter Kand wide til huem de deris Landschyld, og Rettighed schal yde, huor paa mig et forseiglet tings Widne maatte meddeelis, at det saaledes i dag til Eijedomb er publicerit, Jeg forblifr igien de Høyagtbahre Rettens Betientere deres tienst ergifne *Qualwgsnes d/en 29 Martj 1699 J Mattszøn
 
 

1699: 2

Dernest Lood H/er/r Johan Madtzøn oplæsse forbemelte pandte schiøde som d/en 21 Junj 1697 til sommer tinged Er publicered, og Eftter protocolns udwijs pag/ina 83 Indført

Og som detz Begier Eftter forschrifvelsens Indhold til eijedombs nydelse, er i Sig Self Retmessig wiste wij iche tings widnets Begier at Kunde negte, men schal den Meget Hæderlige, og wellærde Mand Blifve til stilled og de wedKommende LeijLendinger \af Fogden/ tilsagt deres Landschyld til H/er/r *Jan (Johan) Madtzøn, som rette Eijer at Sware og Betalle

H/er/r Johan Matzøn Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Niels Lytichsen d/en 28 Novemb/e/r 1698 paa 18 march/e/r smør og En fierding Hud med Bøxel udi den gaard *Fiellang (Fjellanger)

Mathis Ifversen Rong Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifven d/en 9 Martj 1699 af Niels Nielsen Hannewig, og Olle Nielsen Stien paa 30 march/e/r Smør udj {Halsøen} AareKlet, og udi Halsøen En half Løb Smør og en half tønde Malt

Hans Mogensen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af H/er/r Peder Busch d/en 10 Feb/rua/r 1698 paa *En 1/2 Smør 1/2 Malt* udj den gaard Sandal i Gullen schibbred

Lars og Jacob Sollen udj Lindaas schibbred For Retten fremstoed, og wæmodelig til Kiende gaf, det Gud Bedre detz Wær alle deres gaardz Huuse, nu Seeneste 14 dager for Jul, af den schadelige Ilde Brand Er i asche Lagt, huilchet almuen widnede altformeget at werre sanden, Begierede tings widne herom, Som wij Iche wiste at Kunde Benegte

1699: 2b
 
 
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 30 Martj Blef Holdt et Almindeligt waar schatte og Sage ting paa Ascheland, med Radøe, og Allenfied schibbreders Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand af Radøe schibbred og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Knud Øfre Manger, Hans Toule, Erich Kolaas, Christen Waagenes, Knud Indhelle, Anders Dahle, Willem Nøtvet, og Erich Quallem, Item Lensmand af Allenfied schibbr/ed Ellef Mundal, og Sorne Mend, Anders Kopperdal Anders Eicheland, Syfr Ibidem (Eicheland), Børgie Iisdal, Niels Aase, Hans Beraas, Hans Øfre Mycheswold, og Olle Watne, samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst de forHen Extraherede Hans Kongl/ig Ma/jestets Forordninger

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Lood oplæsse Et Kiøbe Bref til Hannem udgifven d/en 22 Martj 1699 af Johan Abraham Blom og hans Kiereste Christina Bloms, udgifn paa den gaard Fladøen med Haaøen schyldende Aarlig En Løb Smør, paa Bloms weigne underschreven af S/igneu/r Michel Norman, og til witterlighed, Zacharias Nielsen samt Jens Madtzen Bech
 
 

S/igneu/r Peder Lem hafde wed schrifttelig Kald Sedel, Laded stefne og warsle welb/aa/r/ne/ Joncher Peder Lilienschiold paa hans fader H/er/r Cancellj Raad og Ambtmand over Finmarchen Hans LilienSKiolds weigne som Hans fuldmegtiger til at Betalle 400 rdr Capital med forfaldne Renter og Rentes Rente fra 24 Julj 1685 med widere Eftter stefnemaaledz Indhold, som Blef Læst,

Eftter trende gangers paaraabelse møtte Iche Peder Lilienschiold Eller nogen paa Hans Weigne

1699: 3

Citanten S/igneu/r Peder Lem Møtte udi Egen persohn for Retten

Lensmanden Rasmus Sæbø, Anders Dahle, og Niels TollesHoug, eftter Lowen, med opragte fingere wed æd Hiemblede stefnemaaled

S/igneu/r Peder Lem udj Rette Lagde welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancellj Raad og Ambtmand Hans LiliensKiolds udgifne obligations forpantning, paa 400 rdr Capital Dattert Bergen d/en 24 Jullj 1685 som d/en 25 8br: (october) 1687 Befindes eftter paaschriftt Loulig at werre ting Liust, som Blef Læst

Dernest i Rette Lagde S/igneu/r Lem En opsigelse under datto 19 Augustj 1687 som og Blef Læst

Endelig Indlagde S/igneu/r Lem Sin schrifttelig Meening Dattert Ascheland 30 Martj 99 som Blef Læst,

Forafscheediged

Som welb/aa/r/ne/ Joncher Peder Lilienschiold, eij Møder, eij heller nogen paa Hans weigne, og eij Lader Liuse Sit forfald da som det Er en pur obligation, alt Saa og udi Hen Seende, det Citanten eij med Retten schal opholdes Saa gifves Joncher Peder *Lelienschiold, paa Hans H/er/r faders weigne, som En fuldmægtiger, Laudag til d/en 22 April for Retten paa Ascheland at møde medhavende paa Hans faders weigne hvis (det som) hand wed (veit) til Befrielse, eller da at Anhøre domb

Jens Joensen Kier hafde wed Lensmanden, Hans Hilleland og Johannes Hilleland Laded stefne Christina Bloms, for hun schal have schieldt hannem for En schurch og En Kieltring

Eftter trende gangers paaraabelse møtte Iche Christina Blom Eller nogen paa Hindes weigne

Lensmanden Eftter Lowen wed æd og opragte fingere Hiemblede stefnemaal/ed

1699: 3b

Citanten Jens Kier Sagde at hafve Widne til det Christina Blom hannem haver schieldet nafnlig Tolluf Mundal og Børgie Nebsta, huilche og Lensmanden forKlarede at werre stefned, men Iche møtte,

Ermelte Jens Joensen Kier, Satte i rette og formeente Christina Bloms Burde, Blifve en Kieltring, indtil Hun Bewijser Hand enten er eller haver Wered Kieltring

Forafscheediged

Eftterdj Christina Blom, iche Møder Citantens paastaaende widner eij Heller, der fore gifves Sagen Rom til Nest holdende Sommer ting til Huilchen tijd, Eftter da Loulig gifven warsel, om Jens Joensen Kier det for nødig eragter, Christina Blom udi Egen persohn for Retten Bør møde, saa wel som Tolluf Mundal, og Børgie Nebsta, at da der eftter Kand Kiendes Huis Ret er

Endre Johansen Wetaas for Retten fremstoed, og wemodeLig til Kiende gaf, det Gud Bedre detzwær den schadelige Ilde Brand haver ødelagt den gandsche gaardz Huuse

Almuen Widnede hans Klagelig Andragende detz Weer forholt Sig saa i ald Sandhed, der fore tings widne war Begierende, som vij Iche wiste at benegte

Anders Knudsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 23 Martj 1699 af C Smit, paa et spand Smør et quarter Malt og et Halftt faar, udj den gaard Noore EecKeland

Olle Nielsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 23 Martj af C Smit, paa 1 spand Smør 1 q/uar/t/e/r Malt, og et Halftt faar, udi den gaard Nore Eeckeland

Siufr Larsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 8 Martj 1699 af Christen Smit paa En Løb Smør, En tønde, og et quarter Malt, udi den Gaard Sørre Eecheland

Erich Klefdal Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af *Harman Heningsen d/en 8 Martj 1699 paa En Løb smørs Leije, udi den Gaard Nedre Mundal

1699: 4
 
 

Hover Mogensta, og Halfvor Stephensen Nesse Lood oplæsse En forligelse, Imellem dennem opretted d/en 8 Julj 1697 angaaende deres Søster Britte Næsse saa Hover Hinde Eftter dags schal forsiufne og om wed døden af gaar da Hans arvinger Hinde at forsiufne

Olle Larsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 2 April 1698 af M/agiste/r Niels Smed, paa den p/ar/t udi Indre Helle, som hans fader Lauritz fra døde tillige med En schillings Leije, som Niels Indre Helle for hannem Hafver opsagt

Ifver Jensen Lood oplæsse en Bøxelsedel til Hannem udgifven af Harman Garman d/en 17de Martj 1699 paa 1/2 Løb smør og 1/2 t/ønde Malt, udj den gaard Øfre Tvedt

Mogens Knudsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til han/n/em udgifven d/en 12 Januarj 99 af Joen Nesse, Marte Torchelsdatter Eije, og Sirj Joensdatter, paa treij spand smør og tou Mehler Malt udi den Gaard Espeland i Allenfied schibbred Beliggende

Olle Børgesen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 14 Januarj af Olle og Willem Nielsønner Nedre Tveet, paa En half Løbs Leije, udj den Gaard Mycheltun

Stephen Rasmusen Lood oplæsse, En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 30 Martj 1699 af H/er/r Michel SchwartzKopf paa Nj schilling Buegild udj den gaard Lunde præste Booled til Hørig

Lensmand Ellef Mundal Imoed Erich Klefdals Kiøb udi Nedre Mundal eftter Lowen Lyste Sit odels forfaldz Berettigede, og Begierte Sit forfald Beschrefven, huilched Hannem Iche Kunde Benegtes men schal Blifve eftter begier tilstilled

Christian Abo Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Peder Lilienschiold, d/en 14 Januarj 1699 paa Ascheland Houcheland og Dalle

1699: 4b
 
 
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 31 Martj Blef Holdt et Almindeligt waar schatte og Sage ting paa Horshofde, med Echanger og Hosanger schibbredz Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand udj Echanger schibbred Ifver Essem og Sorne Mend, Olle Nedre Echanger Erich Fyllingsnes, Syfver Eitznes, Johannes Fyllingsnes Niels Hielmaas, Mons Indre Eichenes, Olle Høyland og Anders Ytre Eitznes, Item Lensmand Rasmus Hannestvet udj Hosanger schibbred, og Sorne Mend Syfver Fielschaal, Anders Horshofde, Johannes Loone, Peder Aasem, Stephen Lonne, Børgie Fielschaal Niels Fielschaal, og Peder Ladsta, samt dannemend flere af Begge schibbreder, som samme tid ting søgte

Samme dag Blef oplæst de forHen Extraherede Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordninger

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm hafde wed schrifttelig Kald, og warsel Laded stefne Olle Litland for hand Seeneste paa Høste tinged, Lensmanden Rasmus Hanestveet schal have schielt for tiuf, Item det Rasmus udsuet schibbredet, war Baade Ambtmand Foged og Bunde Lensmand, Enten dette tilleg af Ole Litland at Bevijse eller at Lide eftter Lowen,

Ilige maade war stefned Lensmanden Rasmus Hannestveet til wedermehle

Børgie Rachnes for retten eftter Lowen med æd hiemblede stefnemaaled,

Olle Litland, og Rasmus Hannestveet møtte Begge for Retten og Suarede at de ware Loulig stefned,

Kongl/ig Ma/jestets Foged Eftter stefnemaaledz Indhold, protesterede, Satte i Rette og formeente det Olle Lidtland Sit tilleg Burde Bewijse, og Rasmus Hannestveet Slig paa Saggen Sig at fra Legge, om hand

1699: 5

Ellers for døgtig Kand ansees Lensmands ombudet at Betiene,

Olle Litland Svarede at da hand disse ord haver Sagt, war hand saa drochen det hand aldelis, Iche Saadant Mindes,

Fogden Sagde Sit stefnemaal wed da tilstede werende Laurettes Mend, at Kand Bewijse

Lensmand Rasmus Hannestveet, Suarede og paastoed, det Olle Litland Sit tilsagn Burde Bewijse, eller Blifve det hand haver schieldt hannem for

Forafscheediged

Som Kongl/ig Ma/jestets Foged Sine widner denne Sinde Iche haver stefned, der fore med sagen Beroer til neste ting, til Huilchen tijd widnerne, Loulig maa Blifve, saa wel som Olle Litland, og Rasmus Hannestveet stefned til Sagens nermere forhør, at da der eftter Kand Kiendes huis Ret er,

Den Sag mellem Hover Rachnes og Ingebregt Kleppe, som d/en 22 octob/e/r af Fogden war Indstefned, ware de om IndByrdes forEenede, og nu med Fogden paa Hans Ma/jestets weigned af soned med 3 rdr
 
 

Aschiel Jacobsen Nooraas Hafde Laded stefne Sin grande Tyge Gudmundsen Noraas for hand haver neder taged et støche af et *treds gierde, som Aschiels forman Niels Michelsen for omtrent 7 Aar siden haver gierdet, med formeening, det Tyge det Igien Burde oprette, og ellers Lide eftter Lowen Samt omKostningen Betalle

Tygge Noraas møtte for Retten, og Svarede, det hand haver nedBrut til omtrent 4 favner til *Borraag (Boeraag? d.v.s. bufetråkk), og iche Widere med formeening hand Som Sin grande Bør niude Sin Ret

Forafscheediged, som her paa tinged, det omtvistede gierde, Iche Kand Sees, altsaa *Heden wijses* (henvises) Sagen til Aasteded, til Lensmand og tvende V-partische Mends Besigtelse, dets anliggende at forfahre og schaden taxere, huorom Fogden gifver Befaling eftter Lowen, at der eftter Kand Kiendes hvis Ret er

1699: 5b
 
 
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 1 April Blef Holdt et Almindeligt waar schatte og Sage ting, paa Reijsta (Reigstad), med Mielde og Arne schibbreders almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand i Mielde schibbred Anders Rifvenes og Sorne Mend, Johannes Øfste Mielde, Lars Hunhammer Niels Wichne, Jens HundHammer, Haldor Wichne, Niels Søre Ascheland, Niels Mit Mielde, og Baste Nore Reijsta Item Lensmanden i Arne schibbred Mogens Selwig, og Sornemend, Ifver Espel, Olle Houchaas, Michel Setterstøel Anders Indre Arne, Michel Garnes, Jens Toftt, Lars Aastvet, og Børge Selwig Samt dannemend flere, af Bege schibbreder, som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste schatte Bref for Indewærende Aar,

Item Forordning om Lægspengenes (legds-) paaBud for Indeværende Aar

Madam Barbro Ejlers Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hinde udgifven af Madtz Hansen Holm d/en 11 Feb/rua/r 1699 paa den gaard Salhuus schyldende Aarlig tou pund smørs Leije, samt En Jern Kacheloven 4re Kiør og 5 smaller for 210 rdr, dog den ny Bygning undtagen

Ædle H/er/r Stifttschrifver Herman Garman med dydædle Kiereste Alida de La Rochie Lood oplæsse et gafve Bref Imellem dennem opretted d/en 22 Novemb/e/r 1698 som ord for ord udi Copie Bogen Folj/o 40 og 41 Er Indført

Johannes Nielsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 12 Martj 1698 af J: L: Brøgger paa Et p/un/d og treij march/e/r Smør udj dend gaard Aassem

H/er/r Christen Henrichsen Lood oplæsse Ett Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 27 Januarj 1699 af Capitain William Schot paa dend gaard Indre Haarwigen schyldende Aarlig En Løb Smør og 3 1/2 Mæler Malt
 
 
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 15 April Blef eftter Kongl/ig Ma/jestets Fogedz S/igneu/r Madtz Holms ordre til Lensmanden Olle Totland Holdt, et Almindeligt waar schatte og Sage ting, med Schiold schibbredz Almue

1699: 6

Paa Søreijde, Nerwerende efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Halfvor Grimsta, Lars Nøtveet, Gudmund Nygaard, Anders Housdal, Lars Aase, Tollef Hoope, Jacob Øfstun og Hans Jellesta, samt dannemend flere som samme tid ting søgte

Samme dag Blef oplæst de forHen Allernaadigste Extraherede Forordninger

Dydædle Madam Margareta de Fine hafde wed schrifttlig Kald Sedel Laded stefne S/igneu/r Johan Hinrich Schlytter for et Mølle Huus paa Aarestadz March, og grund Bestaaende, med widere warsel Sedelens IndHold dattert d/en 1 Martj 1699 huilchen *stefven og warsel Befindes d/en 4 Martj Loulig eftter paaschriftt at werre for S/igneu/r Schluter forKyndt

S/igneu/r Johan Schluter med Hans procurator Anders Bagge warre til stede, men formedelst Fogden S/igneu/r Holm weed Hans Saa Seent til tinge Kommelse, omt/rent Klochen 4re Almuen ware u-taalmodige, og i den til fald fogden Sagde Retten at ophæfve men dog Igien Satte, svarede Baade Schluter og Bagge det de denne Sinde Iche til dette stefnemaal Wilde Sware

Ædle H/er/r Raadstue schrifver S/igneu/r Thomas Christensen paa Citantindens weigne udi Egen persohn Møtte for Retten, og Indlagde Hindes Suplicq til Høywelbaarne H/er/r Baron og Ambtmand RosenCrantz med detz paa følgende swar under datto 27 og 28 May 1698 samt ErKlæring d/en 30 May 1698 Item paa følgende Swar til welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand d/en 31 May 1698 med welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMandz Swar d/en 1 Junj 1698 og der paa følgende Resolution D/itt/o 1 Junj 98 og forKyndelse d/en 3 Junj 98 som alt Blef Læst

1699: 6b

Ædle Thomas Christensen, paa Citantindens weigne Reffererede Sig til forschrefne, med fast paastand grunden at Rødelig giøre, eller og penger Imoed Billig wordering at Imoed tage

S/igneu/r Schluter Self dog fremstoed, og Begierede, det hannem maatte meddeeles Copie af hvis (det som) nu er i rette Lagt og Begierede Dilation til Neste ting,

Ædle Thomas Christensen, formeente, det den Begierede Copie, Er Iche andet *en (end) udflugter der fore Endelig Begierede domb

Forafscheediged

Saggen Beroer til neste ting, Eller og om Madam De Fine, det nødig eragter, at Wilde Herom Et Extraordinaire ting til Endelig domb have Kand det eftter Begier og Loulig gifven Warsel til S/igneu/r Schluter wel fore tages, Imedler tijd Kand den Begierte Copie BeKommes,

Anna Schielderup S/a/l/ig/ M/agiste/r Otte Schrøders hafde Laded stefne Peder KiøKelwig, til at giøre gaarden ledig til fardag 14 April Item for en hest, med widere eftter stefnemaaledz Indhold dattert 23 Martj 99 som Befindes Loulig at were wed paaschriftt forKyndt

Peder Kychelwig møtte Iche eij heller nogen paa Hans weigne men Lensmanden og Gudmund Nygaard Swarede, det hand wilde fornøye Madam Schielderup

Ædle Thomas Christensen, paa Citantindens weigne prætenderede 6 1/2 rdr foruden omKostning, og der paa War Endelig domb Begierende

Forafscheediged Peder Kychelwig Bør eftter nu forre Sagde Løftte Madame Schielderup Inden Nest Holdende ting at fornøye, Eller da at møde og Anhøre dom til schadesløs Betalling

1699: 7
 
 

Jomfru Blantzeflor Schot, wed Hindes werge S/igneu/r Jacob Lude Hafde wed schrifttelig warsel Sedel under datto 31 Martj 99 Laded stefne S/igneu/r Hendrich Holterman, som Buherre for samtlige Interesserende udj Nobes Krog, at Imod tage, og Annamme de penge, som hun til Nobes Krogs Indløsning, som neste odels Berettiged, udj Retten nu wil Indlevere, Capital 180 rdr Item En Dischrition 20 rdr, med Widere eftter stefnemaaledz Indhold som Blef Læst,

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche S/igneu/r Holterman, eller nogen paa Hans eller Interessenters weigne

Mons/ieu/r Johan Tulin paa Citantinden og werges weigne nu udj Retten fremb wijste forsch/ref/ne 200 rdr med fast paastand de pen/ger Burde af den odels Berettigde annamme, efttersom den odel Hinde Iche Burde eller maatte fra Komme, og der paa Begierede domb

Forafscheediged

Som S/igneu/r Holterman iche møder, paa Egen og med Interesserendes weigne, Saa gifves Hannem Laudag til neste ting, eller og om Citantinden med Werge det nødig eragter, et Extraordinaire ting at Begiere, som wel schee Kand, om det Begieres, og Loulig warsel til wedKommende scheer, da de Indstefnte Bør med have Huis (det som) de Wed (veit) Sig til Behielpning, eller at Lide dom, eftter I rette settelse og formeening til odels Rettigheden

1699: 7b
 
 

Mons/ieu/r Wilhelm Hanssen Lood oplæsse En obligations forpantning til Hannem udgifven *at (af) Commissarius Volchard RisBrech d/en 11 Martj 1699 paa Capital 1000 rdr og der fore i pant sat Grafdals hoved gaard som schylder 1 Løb Smør, med der paa staaende og til hørende Bygninger, Mølle Huuser, demminger og ald anden til hørende, og underligende, og samme gaard wedKommende Herligheder, Item med følgende Bønder gaarder, Biørndal schylder 1 Løb Smør, Øfre Fyllinge 1/2 Løb smør et faar, N/edre Fyllinge 1/2 Løb Smør et faar, *Lymby, 2 pund smør (Er dette Lyngbø på Laksevåg?) Tennebechlj 18 march/e/r smør, Nygaard 1 pund smør og Tiønen et pund smør

Jacob Bendixen Lood oplæsse En forEening med hannem Indgaaed af S/a/l/ig/ H/er/r Owe Schrøder paa Hundsta Næs dattert Bergen d/en 24 Martj 1694

S/igneu/r Wollert Danchersen Lood fredliuse Landaas schoug at Ingen derudj maatte Huge eller huge Lade uden Hands Minde, saa frembt de der fore Iche Wil straffes eftter Lowen

S/igneu/r Hans Mathisen hafde Laded stefne S/igneu/r Lodvig Midelstorph Hafde Laded Wed schrifttelig Kald Sedel Laded warsele Ermelte Midelstorph Eftter hans forschrifvelses Indhold paa 50 rdr Capital og til detz forsichring pantsat, Hammersland, men som Betalling Iche er eftter anmoding Betalt Begierede der for En schadesløs domb

S/igneu/r Middelstorp Møtte udj Egen persohn, svarede det Hand war Loulig stefned, og wedgich gielden med sine forfaldne Renter

Christen Hendrichsen møtte paa S/igneu/r Hans Mathiasens veigne og Indlagde forschrifvelsens forpantning dattert Bergen d/en 8 Augustj 1692 som Blef Læst

1699: 8

Item En Bereigning paa Capital og Rente nu Bedragende til 73 rdr 2 march 4 s/chilling som og Blef Læst Huor paa Ermelte Christen Hendrichsen Begierede En schadesløs domb,

Afsagt

Som S/igneu/r Lodwig MiddelStorph, Self Wedgaar den fordrende Capital og Billig fordrende Rente, thij Bør Hand Sin udgifne obligation og forpantning, som nu Er med Rente 73 rdr 2 march 4 s/chilling <samt for en tønde øl 2 rdr> inden 15 dage at Betalle, og huis det eij scheer da S/igneu/r Hans Mathiasen Eftter Loulig adfærd at søge Sin Betaling i Hans paa Liudende pant Hammersland, saa wit det Kand til streche, og resten i andet Hands godtz og formue Indtil *schadLøs af Betalt Blifver

Jomfru Blanceflor Schot, Lood oplæsse En afstaaelse, og overdragelse til Hinde udgifven af welb/aa/r/ne/ Fru Anna Juel d/en 5 April 1699 paa den gaard Aarestad med ald dessen underligende Herligheder, eftter hindes død at maa Indløsse

Anna S/a/l/ig/ Eduward Ludens Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hinde udgifved af welb/aa/r/ne/ Fru Anna Juel, paa dend gaard Tarlebø schylder aarlig 1 Løb Smør og En Half tønde malt, dattert d/en 7 Feb/rua/r 1699

Mester Augustinus scharpregter (skarprettar/bøddel) udj Bøigen Lood oplæsse It Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 2 Augustj 1697 paa et styche grund Beligende Imellem Hans Hauwe, og Hendrich Jensen Dichmeijers, som er udj Lengde 32 Allen, og udj Breden 30 Allen

Endeel af Schiold schibbredz Almue for retten fremstode og Sig BeKlagede, over Nogle af deres Naboer, formedelst de Bruger u-Loulig Liner og torsche garn Imoed foregaaende, og nu i retten producerede domb, dattert 1665 d/en 8 April

1699: 8b

Contra parterne Swarede, at de Bruger Liner, og torsche garn for deres Eged Land,

De Klagende formodede at den wel Conditionerede domb, u-Rygelig Burde wed Sin Kraftt forblifve, og de Eller dem som der Imoed giorde eller Brugte, at Lide og undgielde Eftter dommen

Forafscheediged, som dommen er i rette Lagt, og den eij kand fra faldes, men udi Sin fulde Kraftt forblifr, dog til nermere forspørgelse, Hos den Høye øfrighed, maa de Klagende, om de Slig u-Loulig fische Redschab fore finder paa en Ret optage og der eftter *Hende domb,

Nogle af Almuen BeKlagede Sig over Lensmanden Olle Totland, det hand En deel schatter hafde opbaared, og Ingen quitering udj deres Bøger der for BeKommed, Huor til Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Almuen Swarede, at alt hvis (det som) Almuen til lensmanden haver Betalt, schal de Huerchen Søges, eller tiltalles for, huilched Almuen Saaledes begierte at maatte Blifve Indført, som Iche wiste at Kunde til Eftteretlighed Benegtes
 
 
 
 

Anno 1699 18 April Blef Holdt et Almindeligt waar schatte og Sage ting, udj Sartor schibbred paa Bildøen med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Anders Bildøen og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Erich Aagotnes, Knud Bache, Olle Golten, Niels Landro, Grim Mittvet, Hans Olsen Algerøen, Aamund Hambre, og Mogens Folnes, Samt dannemend flere som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger

Hans Schouge Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Raadmand Lars Weijner d/en 8 Martj 1699

1699: 9

Paa den gaard Schage schyldende Aarlig femb pund fisch

Knud Monsen Bache Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifven af Lars Weijner d/en 16 Novemb/e/r 1698 paa 2 1/2 pund og 3 march/e/r fisch udj den Gaard Berge

Efvert Efvertsen Lood oplæsse Et gafve Bref, Mellem Hannem og hans Hustrue Gurj Einersdatter opretted Dattert *DotHolm d/en 27 Martj 1699

*Aanund (Aamund) Magnesen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 27 7br: (september) 1697 paa et quarter torsch udj dend Gaard Faalnes, af Doctor Niels Randulf

Holger Poulsen Lood oplæsse, en Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 9 Decemb/e/r 1698 paa 1/2 p/ar/ten udj dend *gard EbbesWig af Dochtor Randulf

Almuen Her udj schibbreded, Ilige maade som i Schiold schibbred BeKlagede Sig over Nogle af deres Naboer, formedelst de Bruger Liner og torsche garn, Imoed Eldgamble domme, af datto 1661 d/en 21 Martj paa Bergen Raadstue dømt, Item d/en anden dømt 1665 dend 17 octob/e/r paa Schouge

Med denne AnKlagende Beroer Ligeledes som udj Schiold schibbred er forafscheediged

Eftter Seeneste forafscheeding hafde Anders Peersen Søre Echerhofde Laded stefne Mogens Folnes for schieldzord,

Bege parter møtte,

Fogden Satte i rette og formeente det Mogens Burde Sit schielderj Bewijse Eller at Blifve det hand har schieldet for,

Lige det samme paastoed Citanten

1699: 9b

Afsagt, som Kongl/ig Ma/jestets Foged paastaar det Mogens Sit tilleg Burde Bewijse, og Slig paaSagn Eij Endnu scheed, Saa Beroer med Saggen til neste ting Imedler tijd Bør Anders Echerhofde for til Legged frj werre, og Angerløs Hiem fahre men Mogens Sit tilleg til neste ting at Bewijse Eller da eftter I rette settelse at Anhøre domb
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 18 April Blef Retten Betient paa Tøsøen Eftter derom Hæderlig og meget Wellærde Mand H/er/r Thomas Ruus Sin Begiering, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Anders Bildøen, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Erich Aagotnes, Knud Bache, Olle Golten, Niels Landra Grim Mit Tveet, Hans Olsen Algerøen, Aamund Hamre og Mogens Folnes

Da for Retten frem Kom Citanten H/er/r Thomas Ruus og Indlagde Hans schrifttelig stefnemaal til Hans Schouge dattert d/en 28 Novemb/e/r 98 som Befindes d/en 3 Xbr: (december) 98 Loulig at vere forKyndt,

Hans Schouge Møtte for Retten, tilstoed at verre Loulig stefned,

Dernest Ett andet stefnemaal til Raadmand Lars Weijner, dattert 8de 9br: (november) 98 som, den 11 9br: nest Eftter og Loulig Befindes wed paa teignelse at vere forKyndt, som Blef Læst

Saa Indlagde H/er/r Thomas Ruus Hans Kiøbe Bref af Abel Munthe udgifven d/en 6 Feb/rua/r 1664 som til tinge den 2 April 1664 Er ting Lyst, som Blef Læst

Huor eftter H/er/r Tomes Begierede, det Hans Schouge nu udj Retten Wilde frem Legge alle de adKomst Brefve som hand paa Schouge haver til Hans nermere Rettes Søgelse

1699: 10

Hans Schouge udj egen persohn møtte for Retten wedstoed at were Loulig stefned, og Swarede det Hand iche Sit adKomst eller Kiøbe Bref med hafde, men Naar Raadmand Lars Weijner Sit adKomst (brev) i Rette Legger, schal hans og følge

Paa Raadmand Lars Weiners weigne, Suarede Lensmand Anders Bildøen og Sagde, det Hand Ingen Kiøbe eller adKomst Bref war tilschiched men Lars Weijners schrifttelig Svar dattert Bergen d/en 17 April 1699 som Blef Læst

H/er/r Tomes der paa Indlagde Sin schrifttelig Meening dattert Bergen d/en 18 April 1699 som Blef Læst Dernest trende Brever paa Snechewig No: 1, Item paa Schouswog \No: 2/, Dyrøyen, Fiereide, og Søre Biørøen No: 3 eftter Indlegetz formeld, som alle Bleve Læste

H/er/r Thomes protesterede eftter Snechewigs adKomst, som nu er Læst, det H/er/r Raadmand eij Kongl/ig Naade haver anseet men meere Brugt Egen Raadighed,

Saa Indlagde H/er/r Tomes En Beschichelse under datto 18 May 1698 og til Byder Lars Weiner 500 rdr som Blef Læst Item et Bref fra Lars Weiner d/en 6 May 1698

H/er/r Tomes Liuste fra Sin myndelings tid til nu første, og anden forfald, og udj Retten anwijste 500 rdr til Løsnings Ret,

Endelig formeente og paastoed H/er/r Tomes, eftterdj Hans Contra *partr Inted Haver fremwijst eller i Rette Lagt, Som hands odels Løsning Kand Sweche Hannem Iche med ophold maa Henstilles, men En Retmessig odels dom u-opholdelig, at maatte Niude

1699: 10b

Forafscheediged

Som H/er/r Raadmand Lars Weiner, udj Sitt schrifttelige Ind gifvende, Siger at naar H/er/r Tomes Sine adKomst Breve haver i rette Lagt, eij før hand Sine Kand frem wijse, Ligeledes Swarede Hans Schouge, Huor fore Sagen gifves Rom til d/en 16 May først Kommende paa Snechewig H/er/r Raadmand og Hans Schouge til den for/schref/ne tijd deres adKomst Breve, og hvis widere, de Kand wide til Sagens oplysning Kand tiene udj Retten at Indlevere, saa frembt da Iche eftter de nu i Rette Lagde Documenter schal gaa Endelig dom,
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 20 April Blef Retten Betient, paa Tuenes Nerverende udj H/er/r Barons forfald S/igneu/r Christian LamBerg og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Anders Røscheland Anders Borcheland, Baste Røscheland, Olle Eide, Hans Rønhofde, Niels Reijsta, Baste Joensen, og Baste Monsen Reijsta,

Til huilchen tijd Hæderlig og meged wellærde Mand H/er/r Niels Hierman Hafde Eftter En Suplicq under dato 7 Feb/rua/r 98 med paa fuldte Resolution d/en 25 Feb/rua/r 98 Som Blef Læst, dernest en anden Suplicq dattert 18 Junj 98 samt Resolution d/en 19 Julj 98 d/en tredie Suplicq d/en 21 octob/e/r 98 med Resolution d/en 25 8br: (october) 98 Endelig d/en 4de Suplicq dattert Hous d/en 24 Martj 1699 med paa følgende Resolution dattert Rosenthal d/en 31 Martj 1699 som alle Blefve Læste

Til for/schref/ne dag hafde H/er/r Niels Hierman Laded stefne Johannes Tuenes, for ærrørige schieldzord eftter forige tiltalle, tillige med Marchus og Olle Hoole,

Johannes Tuenes møtte, og Swarede, det hand Iche war stefned, eller noged wiste huor for er stefned

Marchus og Olle Hoole, eftter trende gangers paa Raabelse møtte Iche,

1699: 11

Olle Hegen Klocher til Hous, Møtte for Retten, og Sagde det Hand paa H/er/r Nielses weigne Begierede, Anders Songsta, og Lars Aasem de fornefnte Mend paa H/er/r Nielses weigne at stefne, men Ingen af stefnings Mendene møtte

S/igneu/r Bagge paa H/er/r Niels Hiermands weigne, alligewel Begierte det widnernes Navne maatte Blifve Indført Navnlig, Johannes Øfste Mielde, og hans quinde, Syfr Garnes, og hans quinde, Olle Seim og Hans quinde, Samt Lars Schreijen og hans quinde, Som alle schulde wed æd widne, om Johannes Tueneses ord og schandering paa H/er/r Niels, huilche widne S/igneu/r Bagge paa Sin principals weigne paastood, maatte paa Raabes, wed æd tages, og der Eftter Separered Examineres, til en Retmessig dombs afsigelse

Johannes Øfste Mielde møtte og Swarede, det hand Iche wiste at werre stefned Langt mindre huor for

Syfver Garnes og hans quinde Sirj Rasmusdatter, Møtte Begge, og Swarede, det de Ere Loulig stefned af Michel og Baste Garnes, til at widne deres Sandhed paa de ord Johannes Tuenes haver talt om H/er/r Niels men stefningsmendene møtte Iche, som formelded

Olle Seim møtte, paa Egen og quindes weigne, Swarede at werre stefned, men Iche wiste huor for,

Lars Schreijen møtte paa Egen og quindes weigne, swarede det hand Iche wiste huad passered war, om det Instefnte men war Beschencht, saa hand det Iche Ihu Kom,

S/igneu/r Teiste paa Johannes Tuenes Weigne, formeente, at som alle Sagers Fundament, Beroer paa Loulig Kald og warsel, og nu heer for Retten af H/er/r Niels Hiermandz fuldmegtig, huerchen frem wijser schrifttlig *Kalsedel til dette ting, eij heller de Kaldsmend, som H/er/r Nielses fuldmegtig Beretter at have Brugt, i denne

1699: 11b

Sag til stefne Widne, eftter Lowens Egentlig tilhold, Har Comparered udi Egne persohner, og deres stefne Maal Loulig af hiembled, saa Kand Johannes Tuenes til denne Ret eij widere Sware, uden at schylden, med denne Sags ophold, beroer paa H/er/r Niels Hiermands Egen uformelig procedurs maade

Eftter tilspørgelse til parterne, Swarede, de, at nu eij Widere denne Sinde hafde at proponere

S/igneu/r Christian Lamberg, paa Høy Welbaarne H/er/r Baron, og Ambtmands Weigne, proponerede, at efttersom den Hæderlige Mand, eij Self er tilstæde, og det En tilhører Best anstaar, Sig hos Sin Siæle *Sorger at Indfinde denne tvistighed :/ udj Min som Beordred fuldmægtig paa H/er/r Barons Weigne, udj flere got folches NerWerelse /: Sagen at Kunde faa forEened, hvis Iche at da med Saggen til En Wis dags Berammelse En Endelig dom Kand afsiges, om de forinden Iche schulde Kunde forEenes,

Forafscheediged

Som de paa raabende Widner Iche Møder, de Navngifne Stefnings Mend eij Heller, Saa gifves Sagen Rom til d/en 31 May først Kommende, til Huilchen tijd alle wedKommende, eftter Loulig warsel for Retten Bør møde, Saa frembt parterne, Iche Imedler tijd forEenes, huor til dennem Raades Huis iche da Endelig at anhøre domb
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 22 April Blef Retten Betient paa Ascheland, eftter Seeneste forafscheeding, d/en 30 Martj Nerverende, Bunde Lensmand Rasmus Sæbø, og Sorne Mend udj Radøe schibbred Hans Toule, Peder Wetaas, Erich Kolaas, Lars Kartweet Mangne Nøtveet og Knud Øfre Manger,

Til for/schref/ne dag og sted hafde S/igneu/r Peder Lem Ladet Seeneste forafscheeding forKynde for Joncher Peder LilienSKiold Som Wed detz paateignelse Befindes at Werre

1699: 12

forKyndt, d/en 6 April 1699 som Blef Læst

S/igneu/r Peder Lem Møtte udj Egen persohn, og Reffererede Sig til Sit forhen schrifttelig Indgifvende d/en 30 Martj, som Blef Læst og der eftter Begierede domb,

Joncher Peder Lilienschiold, paa Hans faders Weigne Wed En schrifvelse Siger Ingen ordre at have til Saadanne sager at Sware, men Begierer Dilation til Hans faders anKomst, som nu snaart schal Were forwintende, dattert Sletten 21 April 1699 Som Blef Læst,

S/igneu/r Lem Imoed forsch/ref/ne schrifvelse Svarede, at denne Begier til Dilation war iche andet *En (end) udflugter, Hans fader til meere Rentes paa dragelse, der Hos formeente, den Dilation Iche Burde anseeis, men Eftter pure obligation og forpantnings forschrifvelse, nu Begierede En schadesLøs domb

Eftter tilspørgelse til S/igneu/r Lem Swarede nu eij Widere hafde at i rette Legge, men atter Begierede domb

Afsagt

Som S/igneu/r Peder Lem, eftter den udj Rette Lagde pure obligations forschrifvelses forpantning, med der hos følgende Loulig opsigelse, Nochsom Bewijser, Hans Søgende fordring at werre LouMessig og Ret, men som H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans Lilienschiold, Her til eij Self er stefned eftter Lowens første Bogs 4de Cap/i/t/el/ 2den Art/ichel men hans Søn Peder Lillienschiold, som Swarer, det hand Ingen order haver til saadane Sager at Sware, dog i Henseende til forpantningens, pure Indhold, som Loulig Befindes, da Bør S/igneu/r Lems pant udj Sin fulde Kraftt forblifve, Saa Wit andre Loulige forpantninger er uHindred
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 16 May Blef Retten Betient, paa Snechevig Eftter Seeneste forafscheeding d/en 18de April, Nerverende de da Indførte Lensmand med Sornemend

Da for Retten paa Citanten H/er/r Tommes Ruus Sine Weigne frem Kom Lars Øfsesta, Som I Rette Lagde H/er/r Tommes

1699: 12b

Hans schrifttelig Meening, dattert Fuuse Præstegaard d/en 15 May 1699 som Blef Læst

Ædle H/er/r Raadmand Lauridtz Weiner møtte udj Egen persohn for Retten tilstoed at Seeneste forafscheeding war hannem anwijst, *En (end) dog dens Warsel Iche nu Blef producered, men til at fore Komme witløfttig ud drag nu Saggen wilde Besware,

Saaledes H/er/r Raadmand, Swarede at Citanten Seeneste Rettes dag, saa Wel som nu udj dag Indgifne, Indleg foregifver at de om tvistede gaarder, haver Lagt under Hans fædres ætleg (ættledd) ofver 20 wintere, det Jeg Slutter der udj maa Bestaa, formedelst Citantens fader S/a/l/ig/ Hans Tommesen Ruus, hafde godtzed ungefehr udj 5 Aar, eftter schiødernes udwijs, Indtil Aared 1669, da hand wed døden af gich, og Citantens Moder Madam Kierstina *Jonædatter (Jonas-), som Siden Beholdt godtzedt paa schiftted, som strø godtz (Norsk Hist. Leksikon: Strøgods, det er spreidd liggjande eigedomar i ei godssamling) eller Kiøbe godtz, og gaf hindes Børn Rede penge for deres arfve part, Hafde godtzed, dog i *fellig med hindes Mand S/a/l/ig/ Borgemester Lauridtz Søfrensen, udj 18 Aar Indtil 1687 da de det Soldte, giør tilsam/m/en 23 Aar,

Imoed Citantens paa stand, formeente Ædle H/er/r Raadmand Lauridtz Weiner, at Lowen Iche tillader odels hæfd paa anden maade, End naar den scheer formedelst 20 Aars hæfd, og det udj en Mandz alder, thij schulde odels hæfden ud reignes eftter Bemelte Citantens maade, da Blef alt Jorde godtz Snart til odels godtz, naar den Eenes Aar Saaledes maa tillegges til den andens Huilchet er en Misforstand Hos Citanten H/er/r Tommes Ruus, i det hand denne post udj Loven angaaende odels hæfden Iche Rettelig Haver forstaaed, som Har gived Aarsage, til denne mig uBillige paa førte trette

1699: 13

Ellers producerede H/er/r Raadmand nu i Retten Hans adKomst Bref til samme godtz dattert Bergen d/en 5 Jullj 1687 som Blef Læst

Ydermeere Svarede H/er/r Raadmand Weijner, at Huad H/er/r Tommes Ruus Kand have paa dette schiøde at Sige, haver Weijner Beswared, udj Sit Seeneste Indleg, og paastoed Weiner at H/er/r Thomes maatte paa Legges, at forschaffe det orriginal schiftte Bref i Retten, Som scheede eftter Hans fader S/a/l/ig/ Hans Tommesen, Huilchet schiftte Bref eij allenne schal tiene til Sagens Bedre oplysning, mens *en (end) og Refutere, og til Bage Sette, de øfrige udj Citantens Indleg giorde Motiver, som og Raadmand Weiner Sagde at Wilde Besware naar samme schiftte Registering, udj Retten fremKom,

Widere Sagde H/er/r Raadmand denne Sinde Iche have at proponere, men Endelig paastoed som formelded Registeringen i Retten at maatte forschaffes

Hans Schouge Lood udj Retten Indlegge Hans adKomst Bref til Schouge, af S/a/l/ig/ H/er/r Søfren Breder udgifven d/en 4de Feb/rua/r 1693 huilchet findes paa teigned d/en 12 Junj samme Aar til samme tinget at Were Læst, og da Eftter protocolns Indhold pag/ina 70 Indført, som Blef Læst, huor eftter Blef paastaaed og Begiert det S/a/l/ig/ Hans Tommesen Ruuses, orriginal schiftte Registering, eftter hans forige Indgifvende, udj Retten, maatte H/er/r Tommes paa Legges at frem wijse til Saggens desto Bedre oplysning, og naar det scheer wil hand Saggen widere Besware

1699: 13b

Forafscheediged

Som ædle H/er/r Raadmand Lauridtz Weijner, samt Hans Schouge nu udj Retten, eftter Seeneste forafscheeding Haver Indlevert, deres adKomst Breve, og nu saa Well af H/er/r Raadmand, som Hans Schouge, paastaaes det S/a/l/ig/ Hans Tommesen Ruuses Registering, til Saggens Bedre oplysning, udi Retten maa Komme og naar det scheer Wil saggen nermere og videre Besware,

Altsaa og udj Henseende til Saggens des Bedre forKlaring, paa Legges H/er/r Thomas Ruus, uden nogen undschylding eller forevending den orriginal Registering, eftter Hans S/a/l/ig/ fader Holden, udj Retten til d/en 21 Junj i Bochen at Levere, paa det med Saggen Kand gribe Ende om Iche parterne forinden i Mindelighed Kand forEenes,

Hvor til Wenlig Raades, dog parterne eftter denne forafscheeding, uden Widere Warsel omKostning at fore Komme, for Retten til for/schref/ne dag og stæd at møde

Johan og Willem Wessel nu for Retten Lood foresige og Kundgiøre deres odels Løsning til Øfre Golten, dennem Eftter Lowen at wilde, Her eftter IndLøsse,
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 31 May schulde Retten Betienes Igien paa Tuenes eftter Seeneste forafscheeding d/en 20de April, udj den Sag mellem H/er/r Niels Hiermand og Johannes Tuenes, Saa *En (end) dog Jeg Biede fra Morgenen Klochen otte til om afttenen Klochen Siuf, Saa frem Kom Huerchen fogden Madtz Holm, eller nogen

1699: 14

Af Lavretted eij Heller H/er/r Niels Hierman som Citant eller nogen paa Hans eller deres Weigne, endog der trende gange paa dennem alle Blefve Raabte

Johannes Tuenes møtte udj Egen persohn sagde at werre Loulig stefned, og derom frem Wijste En Copie stefning dattert Hous d/en 15 May 99 Sagde og at Werre Bered Saggen Mod H/er/r Niels at Besware, og EndeLig forKlarede, Iche noged wiste om H/er/r Niels til *nochdeel (nachdeel) (Tysk: Nachteil = skade, disfavør) at have talt, og derom Wilde giøre Sin Æd naar Behof giøres

Men som Ingen Rettens Betiening af mig allene udj denne Sag Kunde fuld Bringes, *aaseer (anseer/ansees) Saggen af H/er/r Niels at were forsømt, og der fore paa Hans Egen BeKostning at werre forfalden,

Herom er Krefved til Widne Olle Larsen Tuenes, og Anders Johansen Tuenes
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 10 Junj Blef Retten Betient, paa Landswig Nerverende Bunde Lensmand Niels Røsland, og eftterschrefne Lavrettes Mend, Olle Ryland, Olle KoursBøe, Olle Wigebø, Olle Knudsen Landzvig, Michel Schurtveet, og Olle Halfvorsen Landzwig, eftter derom Hans Toules Begier og udstæde warsel til Hans Swoger Knud Larsen nu Boende paa Landzwig, angaaende, deres tilsammen Eijende Jord og huuse, til en fuldKommen Besigtelse paa Aastæden, eftter derom Ermelte Citant Hans Toules Kald og warsel, Dattert Indste Toule d/en 26 May 1699 Som Blef Læst

1699: 14b

IndCitterede Knud Larsen Landzwig Møtte udj Egen persohn for Retten Swarede, det hand War Loulig Warsled for Retten at Comparere

Citanten Hans Toule der eftter Begierede det Jorden maatte Lignes Hans Swoger og hannem Imellem hver for Sin Eijende dog forbeholden huad Knud hannem i nogle Aar haver forholdet, Item Huusene Ilige maade at maatte Imellem deeles, huor eftter, wij saa Begafve os først til Engens Eftterseende, og detz Ligning, som Befindes i maade følgende

Først Besaae wij Løhaven med Sin tilhørende, Som wij Iche anderledes Kunde See eller Befinde, end det \nu eftter vores *steeing (steening)/ Ere Ret deeled

2de Nøsthaven med Sine Lotter, Sette wij og steener need til en Ret deeling, Imellem parterne,

3die Klefven med Sin tilhørende, er og Ilige maade af os udsteened,

4de Den stoore Myhr, Imoed Klefven Beligende, Er Ilige maade Ret steened,

5te Torbiøns Myhren, Ligeledes af os Ret steened,

6te En Myhr med Wigen Ret steened,

7de Østen i Stølle Breched og Ret steened,

8de Den Westre Støle Breche Lige Ret steened,

9de Den øverste Myhre i udgierdet, nu Ret steened,

10de D/en Neste Myhre i udgierdet og nu Ret steened,

11te Et støche med gaardz Enden og ret steened,

12te Børgie støched Ligesaa Ret steened,

13de De nore støche Wed Gietter øen Ret steened

14de Det hiemste støche wed Geterøen og ret steened,

Dernest Begafve Wij os til huusene

Først Store stuen, med en Brøt Kacheloven udj

2ded En Sengebood, med 2de Sengesteder udj med deres til hørende, *alfver Brugende,

Item Knuds Brug,

Først en Gladz stue (glasstove/stove med vindauga) med En goed Kacheloven udj

1699: 15

2ded En Sengeboed wered 6 Sengesteder udj

3die Den stoore Lade, hver Sin halfve deel,

4de Ildhuused, hver Sin halfve deel,

5te En floor,

6te En Liden Lade,

7de En quern med huus

8de Et smalle huus

9de Et nøst, som de Bruger hver Sin halfve part udj

Saa til raade Wij parterne Sig at Wilde forlige men som de Ware saa Hart stridige, Imoed hin anden og Iche nogen forlig mellem dennem Kunde formaa, Endog Hans Toule, nochsom det til Bød men Knud, med mange æder det negtede

Og eftter tilspørgelse til parterne, sagde, nu eij widere Hafde at Sige, men Hans Toule Begierede En schadesLøs domb,

Afsagt,

Som Wij alting haver nøye i øyen Syfn taget, og det grand gifvelig Befindes, at Knud Larsens part Er støre og Bedre end Hans Toules part, og Knud nu udj femb Aars tijd, det meerdere Brugt

Altsaa Eragtes for Ret, det Hans Toule nu her Eftter, Bør have Nøst haven, den stoore Myhr Torbiørns Myhren, østen i Stølle Breched, den neerste myr i udgierdet, Børgie støched, og Nore Gieterøen huor Imoed Knud schal have, Lø haven, Klefven, En myr med Wigen, Westen i Stølle Brechen, den øverste Myr i udgierdet, et støche med *garsEnden, og hiemstøched Gieterøen, huad angaar Huusene, da Beholder Hans Toule, en stoor stue med en I støcher Brøt Kacheloven i, En Sengeboed

1699: 15b

med tvende Sengesteder udj, med Kiøchen Klefve og En Swale hos, halfve parten i den stoore Lade Ildhuused, og nu den østre part af Nøsted, saa maa Hans Toule, nu udj nest følgende 5 Aare og Bruge quern med huus efttersom Knud det udj 5 Aar for Hen Brugt, huor Imoed Knud, saa Beholder, En glas stue med en goed Kacheloven udj, og en schøtKie (skykkje) hos, En Sengested Boe med 6 Senger udj, half parten i den stoore Lade, en Liden Lade, En floor, og den westre part af nøsted, saa Bør Knud Larsen som denne proces, udj unødvendige forwoldende omKostning Betalle til Hans Toule 5 rdr,
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 19de Junj Blef Holdt Et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Schiold schibbred paa Hoope med for/schref/ne schibbredz Almue Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Halfvor Grimsta, *Gmund (Gudmund) Nygaard, Anders Housdal, Lars Aase, Jacob Borge Jacob Øfstun, Tollef Hoope, og Hans Jellesta, samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaadigste Forordning, om huem schammererede, og Baldigrede Klæder maa Bære, dattert Kiøbenhafn d/en 22 April Aar 1699

Kongl/ig Ma/jestets Foged Lood oplæsse Et Bref fra de Høye Herer udj det Høy Kongl/ig Rente Cammer, angaaende Hans Bereigningers og Liquidations fuld førelse, saa wel som at der schal schiches En Matrichel wed Regenschaberne paa odels godtzed dattert Rente Cammeret d/en 31 Decemb/e/r 1698

Welædle H/er/r Stifttambtschrifver Christopher Reich Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifven d/en 3 May 1699 af Harman Diderich beste, paa

1699: 16

Store Milde, med underligende Lille Milde, og Nesse schyldende Aarlig Half fierde Løb og et pund smør, samt de nu der paa staaende Huuse, Siøboder, Nøster fische Redschab, Huus geraad Fæ og quæg, eftter Indventarj Indhold, alt Ligesom det nu fore findes

Olle Larsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af WilmeKe S/a/l/ig/ Peder Pedersens d/en 10de 7br: (september) 1698 paa En fierde part udi den gaard FlesLand,

Dydædle Madam Kierstin S/a/l/ig/ Lars Sorensens Lood fredliuse Hindes til Hørende gaarders schouge Navnlig Natland, og Twederaas, Eftter Hindes schrifttelig Begier dattert Bergen d/en 19 Junj 1699 Huilchet Kongl/ig Ma/jestets Foged eftter Lowen Saaledes formaanede, at om nogen, udj Ermelte schove uden Minde Hugger eller hugger Lader, eller Wed stubben antreffes, da der fore at Lide som En tiuff

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 15 April Hafde ædle H/er/r Byschrifver S/igneu/r Tomas Christensen paa Madam de Fines weigne atter Laded warsele S/igneu/r Johan Hinrich Schluter, eftter forige tiltalle, som opschriftten paa forafscheedingen Er teigned d/en 1 Junj were forKyndt

Ædle Tomas Christensen paa Citantindens weigne, møtte for Retten Indlagde Seeneste forafscheeding som Blef Læst, med detz anKyndelse, S/igneu/r Christensen Reffererede Sig til Hans forige formeenende, samt I rette Lagde Document, og der eftter War En Endelig dom Begierende,

S/igneu/r Anders Bagge Johan Hinrich Schluters fuldmegtig Indlagde Hans schrifttelig Indleg dattert Bergen d/en 19 Junj 1699 som Blef Læst

Dernest Indlagde Bagge welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMands dom, som og Blef Læst, Widere Sagde hand Iche at have, men I Lige maade Begierede dom

1699: 16b

Saggen optages I Betenchende, og schal parterne faa warsel dom at anhøre,

Ilige maade eftter Seeneste forafscheeding Hafde S/igneu/r Jacob Ludt paa Jomfru BlantzeFlor Schottes Weigne Laded forafscheeding Læse for S/igneu/r Holterman, og hannem til i dag warseled, som Blæf Læst,

Mons/ieu/r Johan Tulin Indlagde Jacob Ludens schrifttelige meening paa Jomfru Schotes Weigne dattert Bergen d/en 19 Junj 1699 som Blef Læst

S/igneu/r Henrich Holterman Møtte udj egen persohn for Retten og Svarede paa egen og Interessenters weigne det han formoded Hannem en Copie af hvis (det som) nu er i Rette Lagt maatte BeKomme Saa Wil hand til neste ting sagen Besware,

Mons/ieu/r Tulin der Imoed protesterte og fast formeente at efttersom S/igneu/r Holterman, wed den Seeneste ergangne afsigt paa Søreide, Blef gifven Laudag til i dag for Retten at Indbringe med Sine Behørige documenter Huilchen afsigt hannem Loulig som stefningen udvijser er anwijst, og hand eij til i dag der eftter har vildet Retted Sig, Saa paastaar hand, at udj denne Sag en Endelig Kiendelse maa schee, efttersom af den Begierte Dilation af hannem Sees at saggen prolongeres, og stoor omKostning med saadan ude Blifvelse, Foor Woldes,

Forafscheediged, men Holterman Sig unschylder, Saa Beroer det \ved/ den Ergangne *afscheedelse til d/en 17 Jullj først Kommende paa Nobes Kroe, parterne at møde uden widere warsel eller stefne maal at møde Saa fremt da Iche Endelig domb schal afsiges Imedler tijd Kand den Begierte Copie BeKommes,

Kongl/ig Ma/jestets Foged Hafde Laded stefne Johannes Nielsen og hans quinde Karen Ifversdatter, og Holger alle Boende paa Aaresta formedelst, de haver meget v-schichelig Slaget, Tore Hanssen

1699: 17

Seeneste d/en 16de Junj om Natten til Løverdags og Laded hannem Besigtige Wed Mogens Byenes, og Lars Houcheland, Ilige maade haver Karen Iversdatter og hindes mand schieldt hannem for en tiuf derom til Widne Hartwig Schaale og Niels Helgesen

Ingen af de Indstefnte møtte eij heller de paastaaende widner, og iche heller uden den Eene Besigtelse Mand Lars Houcheland,

Der fore Beroer med Saggen til d/en 17 Jullj først Kommende paa Nobes Krov at møde, en hver for sig, deres Sag at Besware og widnerne, deres Sandhed at forKlare, En hver det eij Ladende under 6 Lod Sølfs Bøder, til Sagens Egentlig paa Kiendelse

Lars Poulsen Hafde Laded stefne Hans Suoger Niels Boorsen nu Boende paa Houcheland for hand haver schieldt Hans quinde Karj Ifversdatter for at hun heele winter schal have stoled *heele winter* høy fra hindem (hinnem)

Lars møtte udi egen persohn for Retten og Sig meget BeKlagede over Nielses uLoulig Beschylding med paastand hand Sit tilleg Burde Bevijse Huis hand det Iche Kand da Blifve det hand Haver schieldt hannem for og Lide eftter Lowen

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche Niels Boorsen eller hans quinde eller nogen paa deres weigne,

Vidnerne ere Karj Nielsdatter, deres dreng og tøs,

Forafscheediged med saggen Beroer til d/en 17 Julj, da parterne paa Begge Sider for Retten Bør møde tillige med widnerne, paa Nobes Krov, til saggens Rette forhør og doms afsigelse,

Welædle H/er/r ambtschrifver Reich Lood fredlysse Stoore og Lille Milde samt Nesse schouwe, at om nogen derudj hugger uden minde, da der for at Lide eftter Lowen

1699: 17b
 
 

Tosten Johansen Lonne Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifven d/en 19 Junj 1699 af Jacob Jensen Bratland paa 2 1/2 schilling og 1 1/2 march smør Buegildz Leije udj den gaard Lonne, saa haver hand og med sin Hustrue, Giertrud Mogensdatter udj samme gaard Lonne Arved 2 1/2 s/chilling og 1 1/2 march smør Buegildz Leije, saa hand nu udj alt Er Eijende femb og en half schilling Buegild
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 21 Junj Blef Holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting, med Sartor schibbredz Almue paa Bochens Leijemaal, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensman Anders Bildøen, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Erich Aagotnes, Knud Bache, Olle Golten, Niels Landro, Grim Mittveet, Hans Olsen Algerøen, Aamund Hambre, og Mogens Folnes, samt dannemend flere Som samme tijd ting søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaadigste for Hen, samt de Høye Herrers wed Cammer Collegio Extraherede Forordning og Bref til Fogden

Anders Jensen Lood oplæsse et Kiøbebref til Hannem udgifven d/en 8 7br: (september) 1696 af Thomes Chastensen, og Jan de Rytter, paa de Huuse udj Bochen Bestaaende og der for Betalt 350 rdr, til witterlighed Peter Stud og Robert Kaa

Niels Andersen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 25 May 1699 af Anders Hanssen Bildøen paa Et pund fisches Leije, udj gaarden Bildøen

Olle Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af M/agiste/r Niels Smed d/en 24 9br: (november) 97, paa 1/3 deel af tou pund smør, udj Bielcherøen

Anders Olsen Søre Fielde Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 12 May 99 af Anders Hansen paa 1/2 W/og fisches Leije udj den Gaard Lochøen

Hans Hansen Lood oplæse en Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 2 April 1699 af Clamer Eberhard Meltzer paa 1 pund fisch i den gaard Hitzøen

1699: 18
 
 

Ifver Erichsen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 27 May 1699 af Anders Hansen Bildøen, paa 1/2 W/og fisches Leije udj den gaard Lochøen

Welædle H/er/r Stifttambtschrifver Reich Lood Ligeledes som udj Schiold schibbred, fredliuse, Stoore, og Lille Milde, samt Næsse schowe, at om nogen uden tilLadelse, Imoed Louwen schulde antreffes, der udj at Hugge eller hugge Lade, da at straffes eftter Lowen,

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 16 May paa Snechewig Comparerede for Retten i dag ædle H/er/r Raadmand Lars Weijner, og paa Citanten H/er/r Tomes Ruses veigne Lars Øfsesta,

Huor da Bemelte Lars Øfsesta udj Retten Leverede, først H/er/r Tommes Ruuses schrifttelige meening dattert Fuuse præstegaard d/en 21 Junj 1699 Som Blef Læst dernest en Extract af S/a/l/ig/ Hans Tommesens Boes Registering, under Raadstue schrifveren S/igneu/r Tommes Christensens Haand, som og Blef Læst

Ædle H/er/r Raadmand Lars Weijner, som udj Egen persohn for Retten møtte, Suarede eij widere En for Hen War protocolered, huor til hand Sig Reffererede, og Som H/er/r Tommes Endelig Begierede dom, Hand og i Lige maade war Endelig dom Begierende,

Med denne Sag Beroer, til Brefvenes Eftterseende, og schal parterne faa warsel dom at anhøre, saa frembt de forinden, Iche forEenes, og til Kiende gifves at saggen med Begge parters Samtøche Blifr ophæfved

Ærwerdig Hederlig og Meged wellærde Mand Mag/iste/r Nicolai Stabel Hafde eftter schrifttelig Begier til Lensmanden Anders Bildøen Ladet Arrestere Omund Nesse formedelst hand har over raabet Bespotet, Bandet, og Beschylt for ærrørige sager, truet paa Kald og Embede, Dattert Fielde d/en 20 May 1699

Lensmanden wedstoed at Arresten war Loulig giort, og Bemelte Omund Nesse til Kongens Foged Egen haandig Levert, huilchet Fogden

1699: 18b

S/igneu/r Madtz Holm tilstoed saa sanden at Werre, og sagde der hos det, at da Ermelte Omund Nesse Blef hannem Levered Belovede Fogden, hannem til neste ting for Retten at Levere, men eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche for/schref/ne Omund Nesse eller nogen paa Hans weigne

Fogden ydermeere forKlarede, det hand meermelte Omund Nesse udi Hans Ma/jestets Navn hafver Befalled Sig for retten til i dag at Indstille, Eftter hand hannem udj Arrest hafde taget

Mag/iste/r Stabel, Imoed Fogden protesterede og formeente ded med Arresten iche Er om gaaed som det Sig Burde Eftter Lowen, og som Omund Nesse Iche møder, formoder hand det Fogden Burde stille Borge for Hannem, Indtil hand til stede Kommer,

Fogden Suarede, at om Omund Lever til neste ting Wil hand I egen persohn for Retten forschaffe,

Forafscheediged, som Fogden Belover den tit melte Omund Nesse til neste ting udi egen persohn for retten at fremschaffe, huilchet hannem og her wed paa Legges Saa fremt hand Iche Self saggen wil Besware der fore Saggen til neste ting Beroer

Ærwærdige M/agiste/r Nicolaj Stabel Hafde Laded stefne wed Lensmandens Waanlige stefnemaal Albert, Michel, og Stephen Windenes, formedelst, de Iche haver vildet ydet deres Laxe tiende eftter Lowen til hannem Som er deres Siele Sørger

Mag/iste/r Stabel møtte udj Egen persohn for retten, Sette I Rette Imoed for/schref/ne Windenes opsidere, og formeente det de til hannem Burde (gje) tiende som Ret War eftter Loven

Indstefnte, Albert, Michel, og Stephen Windenes, møtte for Retten og Swarede, det de yder deres Laxe tiende paa Slotted, *Hor (Hvor) fore de formeente for M/agiste/r Stabels Søgende tiende Burde frj Werre, og der paa ware domb Begierende

1699: 19

Mag/iste/r Stabel der Imoed formeente at eftterdj de Selger *forvd deres Lax til Laxe Kremere, førend tienden er af Lagt, de dog Burde Rette Sig eftter Lowens 2den Bogs 22 Cap/i/t/el/ 3 Art/ichel og der eftter forwintede domb

Afsagt Windeneses Besidere Bør eftter Lowens andens Bogs 22 Cap/i/t/el/ treedie Artichul af Legge deres tiende, {til H/er/r Stabel}, og det Saa Rigtigen, som de wed æd agter om paa tvifles wil gestendig wære,

Michel Michelsen Føre hafde eftter forige tiltalle nu Igien Ladet stefne Knud Bache for Nj marcher fisches Leije udj den gaard Warøen, og derom eftter forafscheeding d/en 4de octob/e/r 98 nu fremblagde det paastaaende Kiøbe Bref dattert d/en 25 octob/e/r 1672 som Blef Læst

Knud Bache udj egen persohn møtte for retten og Indlagde Hans schrifttelig forset dattert 9 Feb/rua/r 99 som Blef Læst

Michel Michelsen Førre paastoed at det war hans odel og eldste Søn til Hans S/a/l/ig/ fader, der fore eftter pengenes til Bud formeente det maatte Løse og der eftter En Endelig dom Begierede,

Afsagt som det Befindes af det i Rette Lagde Kiøbebref af Olle Olsen Golten til Peder og Michel Bache udgifven dattert 25 octob/e/r 1672 at de paa stefnte 9 marcher fisches Leije eij Lenger udj Citantens S/a/l/ig/ faders \hefd/ haver Wered, *en (end) om trent 9 Aar og 4 maaneder huilchet \af/ schiftte forretningen dattert 1682 d/en 14 Feb/rua/r {udwijser}, det Befindes og det S/a/l/ig/ Michel Andersens Børn da udj schiftted, haver nødt deres halfve deel udj Jorde godtzed, eftter deres S/a/l/ig/ fader Huor wed maa forstaaes En Ret Ligning er scheed og som det Iche Befindes at Werre odel, men til Kiøbt godtz, Eragtes for ret det Knud Bache de nj march/e/r fisches Leije med hans Hustru BeKommed, maa niude og Beholde

Gulich Hanssen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven af Dochtor Niels Randulf d/en 15de Martj 1699 paa 1/2 parten i dend gaard Ebbeswig

1699: 19b
 
 

Olle Hansen Lood oplæsse et Kiøbebref til hannem udgifven d/en 17de May 1699 af Hans fader Hans Olsen Schouge, paa Halfanden Spand fisches Leije udj den gaard Schouge

Almuen Samptlige, for Retten til Bød Fogden S/igneu/r Madtz Holm wores Allernaad/igste arfve Herre og Konges for Indeverende Aars Allernaad/igste paa Budne schatter, men fogden der til Swarede, at saa frembt, de wilde annamme de ny, af hannem Inrettede Bøger, da wilde hand schatterne annamme, og ellers Iche,

Aarsagen huor fore hand Iche schatterne paa anden maade wilde annamme, War at Hans Kongl/ig May/estets Allernaad/igst schal hafve Befalled Hannem En Ny Matrichel at Indrette, Endog det Høy Lovlige Rente Cammers Herer, under dato 31 Xbr: (december) 1698 Iche andet Byder, end Fogden eftter deres Ringe fornuftt, er til holdet Matriculen udj odels Mandtaled at følge, og de ny Rødningspladtzer at hos teigne, paa det Ingen afKortning, eller Mangels poster, Her eftter Kand schee, men Iche Byder nogen ny Bøger, af Fogden at schal Leveres,

Almuen Begierede at hand dennem udj deres nu havende Bøger, som wel Eere Inretted med got pargement forsiufned, og endnu wel over alt 12 aar tienlig, dennem der udj wilde quitere men Fogden det aldeles negtede, hvor ofver almuen tvende dage fra deres huus og hiem Blefve opholdne,

Og Som ædle H/er/r Raadmand Lars Weijner Samt Mons/ieu/r Peder Jensen Hofman, samme tijd war tilstede, Blef dj gode Mend Beded at drages til Minde Som de Iche negtede, men alt forsch/ref/ne anhørde,

Huilchet Almuen Begierede udj protocolen at maatte Blifve Indført, som Iche Kunde negtes, huor eftter de Siden En underdanigst Suplicq Wil forfatte, til Nermere forspørgelse
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 26 Junj Blef holdt, et almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Lindaas schibbred paa Lyren, med Lindaas schibbredz almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Michel Oenes, og

1699: 20

Efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Rasmus Qualwog, Aamund Qualwog, Anders Hundwen, Aamund Berge, Johannes Fammesta AasBiørn Rijsøen, Olle Schodwen, og Haldor Regeraas, samt dannemend flere som samme tijd ting søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste Forordning, om huem schammererede, og Baldyrede Klæder maa Bære, forhen Extrahered, Item ded Høy Lovlige Rente Cammer Herrers Bref til Fogden S/igneu/r Madtz Holm dattert 31 Decemb/e/r 1698

Almuen Her som udj Sartor schibbred tilbød Fogden den allerNaad/igst paabudne schat eftter schatte Forordningen for Indewærende Aar, samt widere allernaad/igst paa Bud, der Hos ansøgende Fogden Hand dennem, udj deres gamble og af Hannem Self autoricerede, nu udj fire Aar quiterede \Bøger/ Endnu som forhen deres nu Betallende schatter at wilde afschrifve, men fogden det negtede, Sigende Sig ordre at have en ny Matrichul at Indrette, der fore Almuen de ny Bøger Burde og schulde annamme, Endog deres Bøger wel findes Bequæmme med got pærgement om at Kand quiteris udj til tolf Aar udj det Mindste

Fogden der imoed Svarede, som de gamble Bøger, eij eftter Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste schatte Brefve, paa deres Debet Eller gaardz eijere, er underschreved, og hannem Naad/igst er Befalled, en Ny Matricul at forfatte, at der udj Rigtig Kand Indføres, en hver gaardz eijere, som alt udj odels mandtalled, til fuld odel og Rytter schat schall Bereignes, og der Imoed Cortes, huem der for eftter AllerNaad/igst forschaansel niuder, saa siger hand Sig Nødvendig were Aarsaged, med stoor BeKostning, et nyt general oppebørsel Mandtal, som nu for Retten anwijses paa alle Kongl/ige Contributioner, er forfatted, og nu der eftter forferdiged, ny schatte Bøger til hver gaard, under Sin haand og Zeigel, Som hand Almuen uden Betalling tilbød, som Lensmanden for hen
 
 

1699: 20b

Siger at Were Lefvered, og i samme Bøger, dennem for deres schatter, wil quitere, og fast Sy udj de gamble Bøger paa det en hver gaardz LeijLendinger Kand have detz Bedre tijd Inden høst tinged, Rettelig at angifve, til en Rigtig Matrichul og odelsmandtals Indrettelse, huilchet for inden, eij eftter de Høy Bydende Høy Lovlige Cammer Herrers ordre, eij Rettelig Kand forfattes, Heldst Siden, man tilforne Har Befunden, en deel deres Eijere haver eij Ret angifved, og største parten Almuen Eij nu eftter Kongl/ig Allernaad/igste schatte Bref, og udgifne tingrulle, eij møder, men mange med andre deres schatter fremschicher, der Iche Kand giøre saa Rigtig forKlaring, om gaardenes eijere, som hand tør understaa sig at Indrette en Rigtig Matricul eftter under hands haand og zeigl, til Ambt Mandens Approbation, dog dersom almuen Imoed forhaabning, eij saadan Høye ordre, underdanigst wil Eftter Leve, Erbyder Fogden Sig, udj almuens og Lavrettes Nerverelse, at gifve en Special qujtering til Lensmanden, under Sin haand og zignet til den Høye øfrighedz nermere Gunstig ordre udj huilche Bøger schatterne schal quiteris, Heldst siden Store Assignationer, paa Intraderne Eere anKomme Som Ingen ophold Kand taalles under Millitair Executions adfærd, der fore fogden Siger at have til datto strebt, af yderste Efne saa wit mueLigt, og der for, til Almuens Beste haver tijd eftter anden, Laant store penge paa Interesse, I henseende at schaane dennem for Exequerer

Bendix Peersen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 15 May 1699 af Marte Jacobsdatter og Lars Willemsen, paa 23 march/e/r smør, og 23 Kander Korn udj den gaard Loffaas

1699: 21
 
 
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 28 Junj Blef Holdt, et Almindeligt sommer schatte og Sageting, med Gullen schibbredz Almue paa Halswigen, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Giefle Østgullen, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Aslach Nappen, Niels Eide, Bendix Sande, Olle Steene, Olle Fibesdal, Mogens Risnes, Jacob Brandtzdal, og Joen Eide, Samt dannemend, flere, som samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning om hvem schammererede og Baldyrede Klæder maa Bære

Item et Bref til Fogden fra de Høy Lovlige Rente Cammer Herer dattert 31 Xbr: (december) 1698 for hen Extrahered

Siufver Nielsen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 7 Xbr: (december) 98 af M/agiste/r Andreas Brun paa et pund og 6 march/e/r Smør udj den gaard Halswig

Baltzer Nielsen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 1 April 1699 af Rasmus Jensen, paa En half Løb smør udj den gaard Indre Mittun

Her udj schibbreded Blef Lefvert og Betalt en andeel penger, men Bønderne fich ingen quitering widere, *en (end) Jørgen Høeg, Leverede til Lensmanden Giefle Østgullen, en anteignelse, paa de eftter meening Betallende, og huis (det som) Lensmanden hafde oppebaared anlovede Fogden almuen for at holde schadesløs
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 30 Junj Blef Holdt et almindeligt Sommer schatte og Sage ting med Radøe schibbredz almue paa Ascheland, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Rasmus Sæbø, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Christen Waagenes, Mogens Strømme, Knud Hille, Lars Kartveet, Knud Manger Anders Dalle, Wellem Nøtveet, og Erich Quallem, samt dannemend flere, som samme tijd ting søgte

Samme dag Blef oplæst den for hen Extraherede Hans May/e/s/te/ts allernaad/igste Forordning,

Item et Bref fra de Høy Lovlige Rente Cammer Herer dattert 31 Xbr: (december) 1698

Saa til Bød almuen deres tvende Termins forfaldne schatter men Fogden der til swarede, hand almuen Ny Bøger hafde forfatted, og der i wilde quitere,

Almuen der til Swarede at om Kongl/ig Befalling, Hans Høye Ex/ce/ll/ence/ Rente Cammereds

1699: 21b

Ordre, Eller H/er/r Barons der for hafde, Wilde de Allerunderdanigst, og Hørsommeligst Rette, og om hand det Iche hafde, Bad de fogden hand til Widere ordre, udj deres gamble wel Conditionerede Bøger, for huis (det som) de nu Leverede wilde quitere, huilchet Fogden Ligesom i de andre for hen passered schibbreder negtede, og der paa strax udj Hans Kongl/ig Ma/jestets Navn, ophæfde tinget, og foor Bort der dog almuen deres schatter, nu saa wel som till waartinget, frembød, som de tillige med de andre schibbreder, wilde for den Høye øfrighed til Kiende gifve

Hvor wed det forblef, og Ingen Sager eftter Stefnemaaledz Indrettelse, maatte fremKomme, eller udj Kiendes

Helgie Olsen Lood oplæsse en obligation til Hannem udgifven d/en 29 April 1699 af Christian Abo paa tredufve og femb rdr til høste tingenes Endelse at Betalle, a 5 p/rocen/to Rente,

- - - - -

Tilføydd seinare: <Er Indfried og Betalt,>

- - - - -
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 1 Jullj, Blef Holt et almindeligt Sommer schatte og Sage ting med Allenfied schibbredz almue paa Quamme Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Ellef Mundal, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend Anders Eicheland, Anders Dalle, Siufr Eicheland, Niels Aase Børgie Jisdal, Olle Watne, Hans Beraas, og Hans Øfre Mychesvold Samt dannemend og almue flere som samme tijd ting søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning om schammerering, og Boldyrede Klæder, Lige saa de Høy Lovlige Rente Cammer Herrers Bref til Fogden, for Hen Extrahered
 
 

Olluf Simensen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Christen Smit d/en 13 Junj 1699 paa En half Løb Smør og 3/8 udj halfanden tønde Korn, og der for Betalt 41 rdr og en Rixort, udj den gaard, Jisdal

Børgie Gudmundsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 13 Junj 99 af Christen Smit, paa En Half Løb smør og 3/8, udj halfanden tønde Korn udj dend gaard Jisdal

1699: 22
 
 

Knud Christiansen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 4 April 99 af *Madamoisel Heningil Smit* (Henningea Smidt - dotter til rådmann i Bergen, Henning Hansen Smidt) paa den gaard Hochaas (Haukås i Lygra, Alenfit sk.r.), schyldende, en Løb smør og 1/2 t/ønde Malt

Olle Hoversen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 13 Junj 1699 af Christen Smit, paa en half Løb smør og 3/8, udj halfanden tønde Korn, udj den gaard Jisdal, og derfor Betalt 41 rdr Een Rixort

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Begierede, eftterfølgende maatte Blifve protocollered, at som de Høy Bydende Cammer Collegi Herrer, haver nest Leden 31 Xbr: (december) Naadigst Befalled, en Rigtig Matricul at forfatte, og der udj Indførre alle gaarders Lodz Eijere, samt alminding og Rødnings pladtzer, til et Ret odel schatte mandtals, Ind rettelse, og der Indføre, alle Eijere for fuld odelschat, og der Imoed Korte hvem som nyder Naad/igst forschaansel, til huilchen underd/anigst fuldByrdelse, Fogden Beretter Høy nødvendig at Were aarsaget, et nyt oppebørsels Mandtal, at for ferdige, og derudj Bereigne, huer gaards Debet som hand nu for Retten anwises, huor paa hand haver <Levert> Eftter sigelse hver Bunde Lensmand, Ligelydende schatte Bøger under haand og zeigl, med alle gaardenes eijere Indført dessen LeijLendinger førend sommer tingene at Levere uden Betalling, at en hver inden høste tinget Kand have des Bedre tijd, deres Rette Jord eijere, detz Bedre at angifve, huilche ny Bøger dennem i dag er til Bøden udj de gamble at fast heftte, og derudj for schatterne quitere, eller Levere tvende general quiteringer den Ene til Bunde Lensmanden, og den anden at Blifve hos almuen, eller og hver gaard a parte quitering, til nermere Høy gunstig ordre, Heldst Siden stoore Assignationer paa trenger, som eij med Snach eller udflugter Wil Lade Sig afspise, under Militairsche Executions adfærd, Heldst Siden i de gamble Bøger 1693 Inretted, eij til Debet findes nogen

1699: 22b

<Eijer> Indført, eller underschreved, som Kongl/ig Ma/jestets schattebref aarlig Befaller at schee,

Almuen der Imoed Swarede Ligesom I Sartor og andre schibb/rede/r Er protocolered

Olle Erichsen Lood oplæsse et Kiøbebref til hannem udgifven d/en 1 Jullj 1699 af Hans Nielsen Hoopland, paa et half Spand smør, og thij Kander malt udi den gaard Helleland
 
 

Olle Nielsen Lod oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 1 Julj 1699 af Hans Nielsen Hoopland, paa Sex march/e/r Smør og 5 Kander Malt udi den gaard Helleland
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 3 Jullj Blef Holdt et almindeligt, sommer schatte og Sage ting med Echanger schibbredz Almue paa Eide, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Ifver Essem, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mænd, Olle Nedre Echanger, Erich Fyllingsnes, Syfr Indre Eijtsnes, Johannes Fyllingsnes, Niels Hielmaas, Mons Indre Eichenes, Anders Ytre Eijtnes, og Olle Høland Samt dannemend flere som samme tijd ting søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning om schammererede og *Bordyrede (Baldyrede) Klæder,

Item de Høye Herers Bref fra Cammered, for hen Extrahered

Lars Sifvertzen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hanem udgifn d/en 28 Martj 1699 af doctor Niels Randulf paa En half Løb Smør, udi den gaard Eichanger

Mogens Essem Hafde wed Lensmandens waanlig stefnemaal Laded stefne og warsle Erich Eide, for han og medarvinger wil til eijgne Sig avlen paa Essem, eftter S/a/l/ig/ Anders Essem og tijsdagen for S/anc/t *Handag (Hansdag) den Jordepart uden Citantens Minde Begyndet til at Slaa, Endog Mogens Essem schal were Eijer til samme Jordepart,

Lensmanden Hiemblede stefnemaaled, wed 5te stefne at werre Loulig forKyndt, Nerverende Anders og Erich Totland,

1699: 23

Indstefnte Erich Eide Møtte for Retten Swarede, at om end schiønt, det War Kort tijd, til at stefne Wil hand dog Saggen tilsware,

Citanten Mogens Essem formeente at eftter Manden War død Ingen quinde, eller Børn Sig eftterlood, og hand som Eijger der Boer paa samme Jord, war nermest den at Lade Slaa, saa, og det Jorden eftter den S/a/l/ig/ Mand war Løs og frj, med fast paastand at hand moed betalling, for Sæd og arbeid, samt Rente af deres wed schillige Mends wurdering det Som en Eijer Burde frem for udarfvinger niude, med forspørgelse om de i aar og dag maa Beholde, Midlerne i uschifttboe

Erich Eide paa Egen og med Arvingers Weigne, der Imoed suarede det hand wil betalle schat og Landschyld, Saa wit dend Jordepart for dette aar WedKommer, og gifve til Mogens Essem En forligelse, som Ret og Billigt Kand werre, eftter dommer og dannemendz fore findende, huor med hand Sagde at Wilde were fornøyed,

Mogens Essem Sagde, den Jordepart for atten Aar Siden at have Kiøbt og Betalt, samt Samme Kiøbe Bref Loulig for Saa Romb tijd Siden at werre til tinge Læst,

Erich Eide Suarede det hand Iche schiftted Wil opholde, men eftter Lowen Lade forrette, men Begierede domb

Mogens Essem Ilige maade Begierede domb

Eftter Lenge Imellem Handling, og Fogden samt Lavrettetz til Raadelse, forligte parterne Sig i eftter følgende maade Saaledes, at Erich Eide schal nu til høsten paa Egen og medarvingers Weigne gifve til Mogens Essem, eller Hans Hustru, 2de tønder wel pachet got havre Korn, huor Imoed, saa Jorden uden nogen giensigelse, eller optenchende Meening, hemmelig eller obenbarre, til Waaren, Mogens Essem, med lovfør huuse schadesløs schal Levere, og hans Kiøb urøggelig at staa Wed Sin fulde Kraftt, huilchet de saaledes paa Begge Sider, wed haande Baand for Retten Wedtoge

1699: 23b

Penge der paa udj fattigBøssen Indlagt, og aldrig schal Ryges men eftter Loven, om forligelser v-Igien Kaldeligt, og uRøgelig holdes schal, detz til ydermere BeKræfttelse Haver de deres Boemercher udj protocoln Ladet underteigne, samt wenlig omBeded Lavretted, med dennem Eftter at dette Er Beschreven at Wilde forseigle

Mogens Essem Erich Eide paa Egen og samtlig

Sit Boemerche, medarvingers weigne Hans Boemerche
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm paa Mag/iste/r Jens Schielderups weigne, opbød en Løb smør og En tønde Malt udj dend gaard NesBø, om nogen Wilde Kiøbe, eller for Leije antage, eftterdj den Ligger øde, og derom Begierede tings widne,

Lavretted og almuen Swarede at for/schref/ne Jordepart, udj Mange Aar Lagt øde, huilchet de Saaledes wed Zignetters undertrøchelse wil BeKreftte, men Ingen tilbød sig den at Kiøbe, eller Wilde antage til Leije for nogen Betalling
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 4de Jullj Blef Holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting med Hosanger schibbredz Almue paa Horshofde Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Rasmus Hannestveet, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Syfr Fielschaal, Børgie Fielschaal, Niels Fielschaal, Johannes Lonne, Peder Ladsta, Hans Aasem, Gudmund Miøs, og Olle Miøs, samt dannemend flere som samme tid ting søgte

Samme dag Blef oplæst den for Hen Extraherede AllerNaad/igste Forordning, samt Høye Herers Bref

Anders Knudsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 20 Martj 1699 af M/agiste/r Niels Smed, paa et half pund smør udi den gaard Lille Høevigen

Joen Knudsen Lood oplæse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af H/er/r Søfren de Fine d/en 26 May 1699 paa en half Løb smørs Leije udj den gaard Hesdal (Hesjedal)

Anna S/a/l/ig/ Eduward Ludens Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hinde udgifven af Fru Anne Juel d/en 7 Feb/rua/r 1699 paa de trende gaarder Miøs, Heldal, og Herland forhen protocolered pag/ina 8 udj Schiold schibbred

1699: 24
 
 

Anna S/a/l/ig/ Eduward Ludens, udj Egen persohn for Retten frem Kom, og schrifttelig til Kiende gaf, eftter for Indførte schiødes formeld, hun wilde de forhen Soldte gaarder, Miøs, Heldal og Herland, deres penge Igien gifve, om de Iche hinde, de der fore wed auctionen Betalte penge saa wit til Kort Kommer Betalle, samme schriftt dattert Bergen d/en 3 Julj 1699 som Lydelig Blef Læst

Samtlige LeijLendinger, paa Miøs, Heldal, og Herland, for Retten fremstoede, og tilbød Kongl/ig Ma/jestets Foged, deres Rytter schat, for afwigte Aar, Ligeledes som til høst og waar tinget, de sagde at have Bøden, og Fogden der til Swarede at Anna S/a/l/ig/ Eduward Ludens, efttersom hun anwijste hannem Sit orriginal Kiøbebref, hinde godtzed at tilhøre hand af hinde schatterne haver annammed, og der for quitered der fore, Iche tvende gange Kunde anname Betaling

LeijLendingerne Begierede dette under forseigling dennem at maatte meddeeles, som iche Kunde negtes

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 31 Martj war Igien warsled Olle Litland, og Rasmus Hannestveet, angaaende deris mellem werende schieldsord,

Hans, og Aschiel Bernes, schal warsled have parterne, men Iche widnerne, Som Hans Bernes forKlarede,

Olle Litland, saa wel som Rasmus Hannestveet møtte for retten i egne persohner Swarede, at de ware Loulig stefned,

Fogden der fore Begierede, at som hans stefnemaal Iche nu i Retten frembleges, og de da tilstede werende Lavrettes mend, nu ere i deres forretninger, som schal widne i denne Sag, saa Begierer hand med Saggen maa Beroe til nest holdende ting, paa det Enten af parterne Som er schyldig, eftter Lowen Kunde paa Kiendes hvis ret er,

Lensmanden Rasmus Hannestveet, Reffererede Sig til hvis (det som) forhen er protocolered,

Olle Litland, Suarede, det hand war En drochen mand, der fore Iche wiste huad hand haver Sagt,

Forafscheediget

Som de widner eftter Seeneste forafscheeding iche Endnu møder Saa dog endnu til over flod, og Rettens *Remessig (Retmessig) fuldKommenhed paa Legges parterne til neste ting, saa wel som widnerne at møde, under 6 L/od S/ølfs straf eftter Loven,

1699: 24b
 
 

Elling Ellings/en Solberg hafde Laded stefne Lars Brynelsen og Lars Olsen Houstveet, fordj de, deres Jordepart haver Bøxled af Hover Rachnes, Ingebor Øfsthuus, og Olle Dyrdal, med formeening di trende Ingen Ret hafde Imoed Lowen, Jorden at Bort Bøxle, men hand som Beste og største eijer den Burde Bøxle

Lars Brynelsen møtte for Retten, Suarede det hand War Loulig stefned, og at hand Sin Jordepart hafde Bøxled *Sin Jordepart* af Hover Rachnes, og Ingebor Øfsthuus for tou aar siden,

Lars Olsen møtte og Svarede det hand haver Bøxled af Olle Dyrdal, for et Aar Siden,

Citanten war Endelig domb Begierende

Afsagt

Som det Befindes Citanten Elling Solberg, at Werre Største Lodzeijere, udj gaarden Houstveet, thij Eragtes for ret, det hand eftter Lowens 3 Boogs, 14 Cap/i/t/el/ 2 Art/ichel maa *Bygge (bygsle) Jorden Bort, og gifve, de andre Eijere hver Sin anpart, og ellers eftter for/schref/ne Lowens ord paa alle Sider Sig at Rette,
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 6 Jullj Blef Holdt et almindeligt Sommer schatte og Sage ting, med Mielde schibbredz almue, paa Reijsta Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Anders Rifvenes, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Johannes Øfste Mielde Lars Hundhammer, Niels Wichne, Jens Hundhammer, Niels Ascheland, Niels Mit Mielde, Haldor Wichne, og Baste Reijsta Samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst for Hen Extrahered Hans Kongl/ig Ma/jestets allernaad/igste Forordning, samt de Høye Herrers Bref fra Rente Cammered til Fogden

Lars Larsøn Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven af M/agiste/r Peder Harbo, d/en 19 May 1699 paa tou pund smør og tou parter udj en Mehle Malt, udj den gaard Helleland

S/igneu/r Jacob van Wida og S/igneu/r Hinrich Urdal Hafde wed schrifttelig Kald Sedel under datto 31 May 99 Laded stefne H/er/r Niels Hierman for en Sølf Kande weijende 133 Lod wurderet for 60 rdr 5 march 12 s/chilling som hand Iche I mindelighed har fra Sig Wildet Levere, der fore til doms Erholdelse stefned, som Befindes d/en 23 Junj at werre wed paateignelse forKyndt

1699: 25

S/igneu/r Bent Jenssen, paa Citanternis weigne udj Retten Indlagde for/schref/ne warsel Sedel, Item Hans fuldmagt dattert 3 Julj 1699

Eftter trende gangers paaraabelse møtte Ingen paa H/er/r Niels Hiermands Weigne

S/igneu/r Bent Jenssen Indlagde udj Retten En Lodsedel, under M/agiste/r Troels Christensens og H/er/r Peder Rasmusen Brandals hænder Huor udj den paastefnte Sølf Kande findes udlagt for 60 rdr 5 march 12 s/chilling med detz paateignelse af Raadstue tiennerne d/en 10 Feb/rua/r 1699 som Blef Læst

Dernest Indlagde S/igneu/r Bent Jenssen H/er/r Niels Hiermands Swar Eftter ovensch/ref/ne Raadstue tiennernes paaschriftt, dattert Bergen d/en 10 Feb/rua/r 1699 som og Blef Læst

Eftter alt forsch/ref/ne paastoed S/igneu/r Bent Jenssen, Paa Hans principalers weigne, det H/er/r Niels, den paastefnte Kande schadesløs Bør fra Sig Levere, eller og Reede penge, med Sine Renter fra vdleggetz datto Indtil Leverantzen scheer, samt omKostnings Erstattelse Huor paa hand Endelig domb war Begierende

Afsagt, Som H/er/r Niels Hierman wed Sitt Swar paa Kald Sedelen forschyder Sig til den geistlige Ret, og Lowens første Bogs 2ded Cap/i/t/el/ 12 Art/ichel det tillader, altsaa *Heden Wijses* (henvises) Saggen, til proustens paaKiendelse og huis Saggen der Iche i Mindelighed Blifr BjLagt og for denne Ret Igien Blifr stefned, schal om det Saa scheer Blifve Kient huis *Lougemes er
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 7 Julj Blef Holdt et almindeligt Sommer schatte og Sage ting, med Arne schibbredz almue, paa Breedsteen Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Hans Breedsteen, Ifver Espel, Michel Setterstøel, Erich Almaas, Anders Indre Arne, Michel Garnes, Lars Aastveet, og Jens Toftt, samt dannemend flere som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst den for Hen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning, samt de Høyloflige Rente Cammer Herrers Bref til Fogden

1699: 25b
 
 

Olle Fabiansen Lood oplæsse En Transport til hannem udgifven d/en 7 Julj 1699 af Marta Bessesdatter S/a/l/ig/ Jens Nielsens Fosmarchen, paa et pund smør, og en fiering Korn, udj den gaard Fosmarchen, huor Imoed Bemelte Olle Fabiansen Hans Hustru Børn, og eftter Kommende arvinger, Marte Besesdatter, hindes Lifves tijd schal forsiufne, saaledes med Kost Klæder, og ald anden Erlig tilsiufn, at Ingen Klage der paa, maa eller schal Komme, samt giøre hinde en Erlig Begrafvelse, til Witterlighed Hans Breedsteen, og Anders Indre Aarne

Mogens Mit Horwigen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven, af Jomfruer Blanceflor Schot, Anna Maria Schot, og Margrete Catrine Schot, d/en 27 April 1699 paa 1/2 Løb smør og en Mehle Malt udj den gaard Mit Haarwigen, til Witterlighed, deres fader Cap/i/t/ai/n William Schot, Jacob Luden, Jentz Madtzen, og H: HolcK

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm hafde Laded stefne, Olle Romslo, for hans quinde Helge Knudzdatter eftter deres Brølops holdelse, er Kommen for tillig i Barsel Seng

Schafferen Anders Tuenes, Johannes Tuenes, og Mogens Romslo schal have stefned, men schafferen, og Mogens Romslo wed æd og opragte fingere wandt (sa) Loulig at hafve stefned, Item at Olle Romslo samme tid Swarede det presten H/er/r Niels hafde Loved hannem at holde frj, og Saggen forligt, samt at naar Olle Sinne penger fich fra præsten Igien Wilde hand Sig med Fogden forlige,

Olle *Romslø Møtte Iche eller Nogens p/aa h/ans weigne

Fogden Satte i Rette og formeente det Olle Romslo Burde Bøde eftter Lowen,

Forafscheediged Olle Romslo gifves Laudag til neste ting under 6 Lod Sølfs Bøder, med hans quinde for Retten at møde, eller da at Lide dom eftter Lowen

Fogden hafde Laded stefne, Niels Romslo for hans quinde Britte Olsdatter schal Were Kommen for tillig i Barsel Seng eftter Dieres Brølop

Schafferen Anders Tuenes, og Mogens Romslo, eftter Lowen hiemblede stefnemaaled

1699: 26

Fogden Satte i Rette og formeente, det Niels Romslo Burde Bøde eftter Lowen,

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche Niels Romslo, eller nogen paa hans Weigne

Forafscheediged denne Sag Beroer til neste ting, til huilchen tijd Niels Romslo under 7 Lod Sølfs Bøder med Sin quinde for Retten Bør møde deres forseelse at Besware, eller da eftter Lowen at Lide domb

Kongl/ig Ma/jestets Foged hafde Laded stefne Michel Garnes for hand tog Sit godtz Igien fra en tiuf,

Michel Garnes møtte udj Egen persohn for Retten, og Suarede det hand eftter fulte tiufven, med tvende hans grander Peder og Baste Garnes, Indtil Sandwigen, udj et Lidet huus paa Miones, men tyfvens Nafn wiste hand iche og der tog Sine Koster (saker) Igien tou Sølf schier (skeier) 4 march i penge Et par schov, og en g/amme/l schind trøye,

Fogden Satte i rette og formeente, at som Michel Garnes eij eftter Lowens 6 Bogs 17 Cap/i/t/el/ 4 Art/ichel eij Retted Sig med tiufven, da formeener Fogden Michel Bør ansees Eftter samme Art/ichel som dommeren forswarlig Eragter, eller schaffe tiufven til stede Begierede dom

Michel Garnes Reffererede Sig til hvis (det som) hand for hen hafde Sagt og Widere Wiste hand Iche,

Afsagt, som Michel Garnes haffver Rettet Sig eftter Lowens Reene ord, pag/ina 1006 og formaaed Sine grander til hielp, thij Bør hand Sages Løs hiem fare

Fogden stefnt Olle \Jensen/ Tertnes for hans quinde Karj Rasmusdatter er Kommen for tillig i Barsel Seng,

Ingen Møtte paa den Indstefntes Weigne

Schafferen Sagde at de ware Loulig stefned, men hans med Mend Iche ware tilstede

Fogden Satte i Rette og formeente de Burde Lide eftter Loven

Forafscheediged Olle Tertnes med hans quinde gifves Laudag til neste ting for Retten at møde deres forseelse at til suare, eller Lide domb

1699: 26b
 
 

Fogden stefned, Stephen Tertnes for en tin flasche, som Hand haver giemt, Fogden til hørende

Schafferen Stephen Flachtveet hiemblede stefnemaaled, sagde at Jørgen Ulset, og Johannes Myrdal War med at stefne

Eftter trende gangers paa Raabelse møtte Iche Stephen Tertnes eller nogen paa hans Weigne,

Fogden Satte i Rette og formeente at eftterdj Stephen Tertnes, eij flaschen haver obenbaared, den fordult og iche nogen det Ladet Wide den hafde, der fore Hand at straffes som en tiuf

Forafscheediged Stephen Tertnes, paa Legges til neste ting for Retten udj Egen persohn at møde, under 6 Lod Sølfs Bøder, da saggen at Besware eller at Lide domb

Fogden stefnt Marj Tertnes, til at forKlare wed æd Huem hindes Barne fader er, Item at Bøde eftter Lowen

Schafferen Stephen Flachtveet sagde at hand Loulig haver stefned udj Jørgen Ulset, og Johannes Myrdals nerverelse

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche Marj Tertnes

Fogden Satte i rette og paastoed det hun for Retten Bør møde Sin Barne fader at til Kiende gifve, og Bøde eftter Lowen,

Forafscheediged, som Mari Tertnes Iche møder, og eij Lader Liuse Hindes forfald, saa gifves hinde Laudag til neste ting udj egen persohn for Retten at møde, Hindes Rette Barne fader at til Kiende gifve under 10 Lod Sølfs Bøder, eller da At Lide domb
 
 
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 10 Jullj Blef Holdt et Almindeligt sommer schatte og Sage ting, med Herlø schibbredz Almue paa Frechow, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Niels Røsland, og eftter schrefne Laurettes Mend, Michel Selle, Olle Rong Olle Landzwig, Rasmus Frommereid, Gregorius I Treet, Niels *Nestun, Magne Aasbø, og Lars Tveet Samt dannemend flere, som samme tid ting søgte

C/hristian Abo Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Peder Lilienschiold d/en 14 Jan/uarj 1699

1699: 27
 
 

Samme dag Blef oplæst Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordning om schammererde Klæder,

Item de Høye Herres ordre fra Rente Cammered, for Hen Extrahered

Dyædle Madam Divert Jespersdatter S/a/l/ig/ Daniel Wolpmans Lood oplæsse et Kiøbe Bref, til Hindes S/a/l/ig/ Mand udgifved d/en 14 Januarj 1699 af Peder LilienSKiold paa En half Løb smør og en half tønde Malt Item en Mehle Korn, udj den gaard, Norre Soltveet

Dydædle Madam Divert Jespersdatter S/a/l/ig/ Daniel Wolpmans Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hindes S/a/l/ig/ Mand udgifved 13 Januarj 1699 af Peder LilienSKiold, paa en half Løb smørs Leije, udj den gaard Dahle

Dydædle Madam Divert Jespersdatter S/a/l/ig/ Daniel Wolpmands Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hindes S/a/l/ig/ Mand udgifved d/en 20 Feb/rua/r 1699 af Peder LilienSKiold, paa 1/2 Løbs Leije udi den gaard Øfre Dahle

Dydædle Madam Divert Jespersdatter S/a/l/ig/ Daniel Wolpmans, Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hindes S/a/l/ig/ Mand udgifved d/en 24 Feb/rua/r 1699 af welædle og welb/aa/r/ne/ H/er/r Ambtmand Ifver Von Ahnen, paa tvende gaarder den Eene Frechou Kalded, schyldende aarlig en Løb smør, en tønde Korn den anden Kaldes Aschewig udj Hosanger schibbred schylder Aarlig en Løb smør, En half tønde Malt

Mons/ieu/r Christen Nielsen Had (Hæd?) Lod oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Christian Hendrichsen Hatten d/en 17 Junj 1699 paa En Løb smør og 3/4 tønde Malt udj den gaard Nedertveet

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Lood fred Liuse Haøen med Fladøens schouge, at om nogen enten hemmelig eller obenBare, Imoed Lougen eller, til Ladelse af Fogden, hugger eller huger Lade, da at straffes som tiuf eftter Lowen

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 30 Martj hafde Jens Joensen Kier, wed schrifttelig Kaldsedel, Laded warsele Kirstene Bloms, eftter forige tiltalle, til endelig doms erlangelse Item Fendrich Witter og Ellef Mundal til at Widne deres Sandhed, men Tolef Mundal og Børgie Nebsta Møtte Iche eller nogen paa deres Weigne

1699: 27b

Eftter trende gangers paa Raabelse møtte Iche Kirstene Blom eller nogen paa Hindes Weigne

Fendrich Christopher Witter Lod schrifttelig Sware det hand haver hørt Kirstine schieldt Jens Joensen Kier for En Kieltering og schorch dattert 28 Junj 1699

Ligeledes, som Fendrich Witter forKlarede, widnede og Lensmanden Ellef Mundal

Citanten Jens Joensen Kier War Endelig dom Begierende

Afsagt, Som Kirstina Blom, eftter gifven Laudag Iche møder eller Lader Liuse Sit forfald, og Jens Joensen Kier eftter Lowen Sit stefnemaal forfuldt der fore Iche understaar mig Saggen at prolongere men for Ret Eragtes, at om enschiønt hun eftter widnernes forKlaring haver tiltalt Ermelte Jens Joensen Kier, med u-Sømmelig ord, da Bør de dog Iche at Komme Citanten til nogen Nachdeel, hinder Eller Eres forKleijnelse, paa hans Erlig Nafn eller Røgte I nogen maader, men der fore SagesLøs af alle at werre og Blifve
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 17 Jullj Blef Retten Betient paa Nobes Kroe, eftter Seeneste forafscheeding d/en 19 Junj, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Mogens Totland, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Lars Nøtveet, Gudmund Nygaard, Lars Aase, Anders Housdal, Jacob Borge, Tollaf Hoope, Hans Jellesta, og Jacob Øfstun,

Da for Retten fremKom Citanten Jacob Lude, som werge for Jomfr/u BlantzeFlor Schot, og Mons/ieu/r Taulin Som protestant,

Huor Imoed S/igneu/r Holterman og Møtte Indlagde, de WedKommendes Kiøbe Bref dattert Lundgaard d/en 3 April 1688 som til tinge d/en 13 Junj 88 er Bleven protocolert og Læst, som nu Blef Igien Lydelig oplæst,

Dernest Blef i Rette Lagt Hans Ma/jestets Allernaad/igste Confirmation paa Bemelte schiøde dattert Kiøbenhafns Slot d/en 16 9br: (november) 89 Som og Blef

Saa Blef i Rette Lagt S/a/l/ig/ welb/aa/r/ne/ Byrge Juels Bøxel, og tilLadelses Bref dattert Lundgaarden d/en 28 Martj 1643 Som Ilige maade Blef Læst

1699: 28

Til Huilche Brefve S/igneu/r Holterman Sig paa Egen og Interesserendes weigne Sig Reffererede, med formoding welb/aa/r/ne/ Fru Anna Juels tilladelse, udj Retten maatte fremvijses huem hun til denne, Indløsning haver Bewilget, videre Sagde Holterman denne Sinde iche at Wilde proponere,

Mons/ieu/r Taulin, paa *Citanindens og werges weigne, Reffererede Sig til huis (det som) til forn war i Rette Lagt, og protesterede med fast paastand, at eftterdj welb/aa/r/ne/ S/a/l/ig/ H/er/r obrist og Krigs Raad WeisBurg, tillige med Hans HuusFrue Fru Anna Juel eij eftter Hans Ma/jestets Høy priselige Lows Indhold haver til Budet, de som Kunde eftter dennem vere odel Berettiget at Kiøbe og til forhandle Sig Nobes Kroe, huilchen de til schomagerne haver hensolt, alt Saa formoder hand paa Citantindens weigne at Niude dom til Indløssning og odeled at frelse

Welædle H/er/r MaJor Tuchsen Lod wed Sin schriftt protestere Imoed Fru Anna Juels gafve til Jomfru Blantzeflor Schot under datto 17 Julj 1699 som Blef Læst

Saggen optagedes I Betenchende, og schal parterne faa warsel dom at anhøre

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 15 April hafde Madam Schielderup Efttersom til Sommer tinged Peder Kychelwig Iche da møtte atter Laded hannem stefne og warsle eftter forige tiltalle til endelig doms Erlangelse,

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche Peder Kychelwig eller nogen paa hans weigne,

Lensmanden eftter Lowen hiemblede stefnemaaled

Niels Christiansen paa Madam Schielderups weigne Reffererede Sig til huis (det som) for hen er paastoed og protocolered der eftter, samt stefne maaled Begierede dom

Afsagt, som Peder Kychelwig, eij første, anden eller tredie gang Mødt Sin schyldige Sum at Besware, Saa hand her udinden Sat Loven overhørig, thij Eragtes for ret det Peder Kychelwig de fordrende 6 1/2 rdr schadesløs Bør Betalle Inden 15 dager under Execution eftter Lowen

1699: 28b
 
 
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 29 Jullj Blef Retten Igien Betient paa Nobes Krow eftter Seeneste forafscheeding d/en 17 Julj, samt da Indførte Laurettes Mend, Nerverende udj Fogdens sted Mons/ieu/r Jørgen Høeg, da ware parterne adwarede dom at anhøre, huilche paa alle Sider og Møtte, Nemblig S/igneu/r Jacob Ludt paa Citantindens weigne, som werge tillige med Johan Tulin procurator, og paa Samtlige InteresSerendes weigne S/igneu/r Hindrich Holterman, som eftter tilspørgelse Swarede, at de Ware Loulig warsled dom at anhøre, Item at de nu eij widere hafde at I Rette Legge, men Blef wed Huis for hen Er I Rette Lagt og protocolered og Begierede domb

Afsagt

Som det Befindes den platz Nobes Krow Kaldet fra Lund gaarden 1688 d/en 3 April at Werre Soldt, til da werende Borgere, og schomagere, samt eftter Kommere fra S/a/l/ig/ obriste Eilrich von WeisBurg og Hans eftterLatte Frue Fru Anna Juel, som Rette odels Baarn til for/schref/ne pladtz, Som de dannemend og Redelig haver Betalt, huilchet Kiøb Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igst Haver Confirmered d/en 16 9br: (november) 1689 da som Jomfru Blantzeflor Schot, eller werge Iche for os udj Retten Endnu frembwijst, nogen ordre eller fuldmagt fra welb/aa/r/ne/ Fru Anna Jul, den omtvistede pladtz Nobes Krow, at maa Sig til Løsse eller Kiøbe, thij Eragtes for Ret, det S/a/l/ig/ H/er/r obriste WeisBurgs, og welb/aa/r/ne/ Fru Anna Juels udgifne Kiøb og schiøde, paa meermelte platz Nobes krow, til schomagerne, og Eftter Kommere, udj alle detz ord og puncter, Wed Sin fulde Kraftt forblifve, Imeden og al den stund Fru Anna Juel Lefver

1699: 29
 
 
 
 

Ilige maade war warsled Madam De Fine Contra S/igneu/r Johan Hinrich Schlutter dom at Anhøre

Huor da S/igneu/r Tomas Christensen, paa Madam de Fines weigne, og S/igneu/r Anders Bagge, paa Johan Hinrich Schluters Side møtte, og Sagde at de warre Loulig warsled Hafde iche widere at i Rette Legge Reffererede Sig paa Begge Sider til deres for hen i Rette Lagde, og Begierede En ydermehre domb

Afsagt

Som for os er i rette Lagt welædle og welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand Niels Knags dom Erhverfved af S/igneu/r Johan Hinrich Schluter d/en 16 May 1698 som i Blant andet melder Saaledes, at den som Aaresta med detz underligende nu WedKommer, saa Wit dens Retmessige Ret til Mølle dammen og Møllens Brug, samt Enge støchet hos Møllen og grunde Leije af Møllen angaar uhinderlig Niude, og af Schluter gifves der for en schellig fæste, som Loulig werre Kand, saa Bør hand og den Sedwaanlig, Aarlig grunde Leije eftter Jorde Bogens tilhold Betalle,

Eftter dessen Beschaffenhed understaar wij os iche, Imoed den Respective, u-Sweched H/er/r LauMandz domb noget at Kand Kiende men os der til Reffererer

Olle Simensen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Anna Maria Heidemands S/a/l/ig/ Hans Christophersen Hiortz d/en 25 Feb/rua/r 1699 udj Kiøbenhafn, paa den gaard Erdal schyldende Aarlig en Løb smør og En 1/2 tønde Malt,
 
 
 
 

Eftter seeneste opsettelse d/en 21 Junj Blef Retten Igien Betient paa Snechewig <d/en 31 Julj 1699> eftter derom gifven Loulig warsel, Nerverende Lensmand Anders Bildøen og Lavrettes Mend Erich Aagotnes, Knud Bache, Olle Golten, Niels Landro Grim Mit Tveet, Hans Olsen Algerøen, Aamund Hambre og Mogens Folnes

1699: 29b

Paa Citanten H/er/r Tommes Ruuses Weigne møtte Poul Giere og Indlagde Hans Bref dattert Fusse d/en 30 Jullj 1699 som Blef Læst

Paa Raadmand Lars Weijners Weigne Møtte Ingen

Afsagt

Som Citanten H/er/r Thomas Ruus, Huerchen weed Hans S/a/l/ig/ faders adKomster, eller Wed Sig Sielf Bewijser nogen odels Ret at have Kiøbt, eij Heller wed det I rette Lagde schiøde nogen odels Ret at verre Soldt S/a/l/ig/ Borgemester Lauridtz Søffrensen, Haver de om tvistede gaarder, Schoufve, Tøsøen, Sørre Biørøen og Snechewigen af Hændt til S/a/l/ig/ H/er/r Søfren Breder for 500 rdr, dog iche med nogen odels Ret, men som en Kiøbe Ret,

Thij eragtes for Ret, det S/a/l/ig/ Borgemester Lauridtz Søffrensens Kiøb og schiøde, til S/a/l/ig/ H/er/r Søfren Andfindsen Breder udgifven Bør wed Magt Blifve, eftter Lowens 5te Bogs 3 Cap/i/t/el/ 17 Art/ichel Heldst fordi Ingen odels adKomst til Saggens opLiusning er fremwijst,

Imedler tijd Haver H/er/r Tomas Ruus, som wed stefnemaal forwolded Laurettet tidz spilde, fløtning, og anden sammen Komsters omKostning og Beswering, Heldst at de ordinaire ting tider til Sagens udfør, eij er vorden opbied, der fore til Rettens Billige møyes vederlag Bør H/er/r Tommas Ruus udi omKostning Betalle 12 rdr
 
 
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 18de Augustj Blef Retten Betient paa Ascheland eftter derom welb/aa/r/ne/ H/er/r Leutenant Christian Hinrich von Hattens Indgifne Suplicque til Høywelbaarne H/er/r Baron og Ambtmand RosenCrantz, under datto 24 Julj 99 med der paa fuldte ædle Slodz Lougens Commiteredes Resolution datt/e/rt 30 Julj 99 af Hans Munte under schrefved,

Til for/schref/ne dag og tijd War Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Matz Holm, Bunde Lensmand Rasmus Sebø, og

1699: 30

Efttersch/ref/ne Laurettes Mend udj Radøe schibbred, Hans Taule, Christen *Wagenes, Knud Hille, Erich Kolaas, Knud Manger, Willem Notveet, Anders Dalle og Erich Qualem

Til huilchen tid welb/aa/r/ne/ H/er/r Leutenant Christian *Hinerch (Hinrich) von Hatten Hafde wed hans Befuldmegtiged Laded stefne welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancelj Raad Hans LilienSKiold, eftter derom stefne maaledz Indhold dattert 2den Augustj 1699 med der paa fuldte forKyndelse d/en 3die Augustj Som Blef Læst

S/igneu/r Anders Bagge som Befuldmægtiged paa Citanternes weigne præsentered Sig udi egen persohn for Retten IndLagde Hans fuldmagt dattert Bergen d/en 1te Augustj 1699 som Blef Læst

Paa H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans *LililienSKiols (Lilienskiolds) weigne Møtte Tøger Christiansen

S/igneu/r Anders Bagge Indlagde, En forfatted Slutning, Herrørende Citantens fordring, som en schiftte forretning dattert 13 May 1690 huor paa H/er/r Cancelj Raad Self med haand og Seigl teignet, det Børnen Ingen uRet *vere wederfahret Item den anden paa schriftt det H/er/r Amptmand LilienSKiold haver annammed 1000 rdr for den halfve deel af Citantens Fordring som og Blef Læst, saa den umyndiges Midler af hannem til Beste, schal fore staaes

Dernest Indlagde S/igneu/r Bagge en Nermere forsichring af Hans LilienSKiold udgifven d/en 17 Julj 91 at Renterne paa de fordrende 1000 rdr nemblig 60 schulde Betalles med detz paa teignelse af Johan Torson, og quitering af Christen Smit Blef Læst

Endelig Indlagde S/igneu/r Bagge En Spetificerlig Reigning, paa Capital og Interesse til datto som nu er Bereigned til 1342 rdr 2 march 8 s/chilling med Sin schrifttelig paastand, samt omKostnings Erstatelse til doms Erholdelse dattert Bergen d/en 13 Augustj 99 Som Blef Læst

1699: 30b

Tøger Christiansen Indlagde welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans LilienSchiolds schrifttelig Meening datert Sletten d/en 18 Aug/ustj 1699 som Blef Læst

Huor Imoed S/igneu/r Bagge paa Hans principals weigne Endelig Ind Lagde H/er/r Ambtmand L/ilien/SKiolds Bref dattert Sletten d/en 4 Aug/ustj 99 huor wed hand Sig atter *forBiuder (forschiuder?) til den fordrende Capital 1000 rdr, som Redelig Wil Betalle, Huor eftter S/igneu/r Bagge Eftter for Indførte og i Rette Lagde Documenters Indhold, S/igneu/r Bagge paastoed og Begierte en Endelig og schadesløs dom for Capital Renter, og andwendte BeKostninger til datto,

Tøger Christiansen Begierede Copie af huis (det som) nu er i Rette Lagt,

S/igneu/r Bagge paa Sin principals Weigne protesterede, at I fald, welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand H/ans LilienSKiold schulde gifves Laudag, eftter Hans schrifttelig forsettes Indhold, og tiennerens Begier, huilchet Iche formodes, eftter saa pure i Rette Lagde Bewijsligheder, formeener hand de her eftter Wed Slig opholdte Begieringer til omKostning wel Blifr observered, men Endelig Begierer En schadesløs domb

Forafschediged

Som H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand forschiuder Sig til Lowen, til de ordinaire tinge, Saa og det hand Sine Bewijsligheder Contra Fordringen, Fra Finmarchen med Høst schibene forwinter, \Begerer Copie/ da paa det hand Sig over Rettens hastige medfart Iche schal BeKlage Saa gifves Saggen Rom til Nest holdende Høste ting \Som Laudag Saggen/ at Besware, Men om I moed forhaabning H/er/r Cancelj Raad, da Iche saggen Loulig Beswarer Eller udflugter widere Søger, schal herom Kiendes Huis Low og ret med fører

1699: 31
 
 

Til for/schref/ne dag og tijd d/en 18 Aug/ustj hafde H/er/r Capitain Casper Georg von Brunechs (Brüneck), wed Hans Befuldmegtiged S/igneu/r Anders Bagge Laded stefne og warsle H/er/r Ambtmand for 72 rdr Capital, *eftter obligation* samt forfaldne Renter, eftter obligation, som Kald sedelen widere udwijser dattert Bergen d/en 2 Augu/stj 1699 Huilchen Blef Læst med Suplicq og Resolution

Paa H/er/r Ambtmands weigne Møtte Tøger Christiansen og Begierede Copie

S/igneu/r Anders Bagge paa Citantens weigne Møtte for Retten Indlagde Hans schrifttelig fuldmagt dattert Bergen 1 Augustj 1699 som Blef Læst

Dernest Blef i Rette Lagt welb/aa/r/ne/ H/er/r Ambtmand Hans Lilienschiolds obligation, paa 100 rdr d/en 19 7br: (september) 73 Item 200 rdr d/en 10 Feb/rua/r 1678 med forfaldne Renter Som med paa schriftt Blef Læst

Tøger Christiansen Imoed forsch/ref/ne Reffererede Sig til Hans principals schrifttelig Indgifvende

S/igneu/r Bagge eftter Indleverede Documenter paastoed En Retmessig og schadesLøs dom paa fordrende Capital og *Iteresser, med {Interesser} \omKostning/ til datto

Forafschediged

H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Bewilges Dilation til neste Holdende Høsteting, Saggen at tilsware og om Iche da eftter Hans schrifttelig formalia, Blifr Answared, schal eftter i Rette Lagde Bewijsligheder schiønnes eftter Lou Retz med før

S/igneu/r Anders Bagge paa S/a/l/ig/ H/er/r vice LauMand Wilchen Christoffersens arvingers Weigne Hafde til formelte dag og tid d/en 18 Aug/ustj Laded stefne H/er/r Cancelj Raad, og Ambtmand Hans LilienSKiold til at Indfrie hans udgifne obligation til Bemelte H/er/r vice LauMand udgifven, derom stefne maaledz widere formeld, dattert 2den Augustj 99 og Loulig forKyndt d/en 3 Augustj, eftter paa schrifttens udwijs
 
 

1699: 31b

Paa H/er/r Cancelj Raadz weigne Møtte Tøger Christiansen

S/igneu/r Bagge paa samtlig Interesserendes weigne Indlagde welb/aa/r/ne/ H/er/r Ambtmand Hans LilienSKiolds udgifne obligation paa 90 rdr til Wilchen Christophersen Dattert Coppenhagen d/en 29 Septemb/e/r 1682 som Blef Læst, med detz paa schriftt

Dernest Inlagde S/igneu/r Bagge En opsigelse til H/er/r Cancelj Raad under dato 26 Feb/rua/r 1697 som Blef Lest med detz paaschriftt Item en anden opsigelses Begier d/en 24 Martj med detz paa schriftt 29 Martj som og Blef Læst

S/igneu/r Bagge eftter alt forsch/ref/ne paastoed, og Begierte paa Sine principalers weigne for Capital, Rente samt allerede giort og Her Eftter følgende omKostninger en schadesLøs og forswarlig dom

Tøger Christiansen Reffererede Sig til Hans principals schrifttelige Meening, og Begierede Copie

Forafscheediged

Endog det Befindes H/er/r Cancelj Raad Loulig at Werre stefned og warsled, Hans tienner der Hos dog Begierer Copie af huis (det som) nu er i Rette Lagt, da til Hans nermere forKlarlighed, Beroer med saggen til nest Holdende Høste ting, om Loulig Igien Blifr stefned og welb/aa/r/ne/ Hans LilienSKiold Indted haver til Krafvens af Bewijslighed, da at anhøre domb

S/igneu/r Peder Lem hafde og Laded stefne og Warsle H/er/r Ambtmand Hans LilienSKiold til at Indfrj Hans udgifne obligation Sub datto 1685 paa Capital 400 rdr med Renter fra 1685 og Renters Rente, samme stefne sedel dattert Bergen d/en 2 Augustj 1699 som den 3 Augustj wed paa schriftt findes Loulig at werre forKyndt Som Blef Læst

1699: 32

S/igneu/r Bagge paa Peder Lems Weigne Møtte for Retten

Paa H/er/r Cancelj Raad og Ambtmands weigne Møtte Tøger Christiansen, som *Refferede Sig til Hans principals schrifttelige meening, med Begier Hannem Copie af Huis (det som) nu er i Rette Lagt, saa wil hans principal det til neste ting Besware

S/igneu/r Bagge paa S/igneu/r Lems Weigne Indlagde H/er/r Ambtmandz purre obligations forPantning dat/e/rt 24 Julj 1685 paa 400 rdr Capital Blef Læst

Dernest S/igneu/r Peder Lems opsigelse paa for/schref/ne Capital d/en 19 Augustj 1687 som Blef Læst

Item S/igneu/r Lems for hen i Rette Lagde schrifttelige meening af datto 30 Martj, til Huilchen wel meenende forestillelse S/igneu/r Bagge Sig Reffererede med Paa stand, fra Ermelte Indlegs datto for dend der udj Mentionerede Summa 857 rdr 2 march 8 s/chilling at nyde til Børlig Renter, huor paa Hand eftter forschrifvelsens Indhold, paastaar Eijen doms domb, paa det Hans Spetiall pantsatte Jordegodtz, og i det øfrige om panted Iche Kand til streche, at niude en schadesLøs domb

Forafschediged

Endog S/igneu/r Lem for hen udj denne Sag hafde stefned welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancelj Raads Søn Joncher Peder LilienSKiold, som da Svarede det hand Ingen ordre hafde til Saadanne Sagger at Sware, nu og H/er/r Cancelj Raad Self ved Sin schrifttelig Indgifvende, at forwinte det hand til Bewislighed Kand tienne, der for saggen Beroer

1699: 32b

til nest holdende Høste ting, til huilchen tijd H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans LilienSKiold, uden giensigelse Sin udgifne obligation, eftter Hans schrifttelige Indgifuende, for saa wit, iche er af Betalt da med Bewijslighed at fra Legge eller Lide dom
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 24 Augustj Blef Retten Betient paa Fladøen Effter derom Kongl/ig Ma/jestets Fogedz S/igneu/r Madtz Holms schrifttelig Begier under datto (ope rum) Augustj 1699 som Blef Læst

Nerværende Efttersch/ref/ne Laurettes Mend af Arne schibbred Hans Breedsteen, Ifver Espel, Michel Setterstøel, Anders Teigland, Erich Almaas, og Lars Aastveet,

Til huilchen dag og tijd Olle Rasmusen forige Saalhuuses Besidere, Blef fengselig ført for Retten, formedelst Olle Saalhuus schal have Slaget, Lensmanden udj Arne schibbred Mogens Larsen Øfre Selwig,

Lensmanden Mogens Øfre Selwig Møtte for Retten, og Sagde det Olle Saalhuus, hannem Slog uschichelig, usømmelig og meere uRedeligt d/en 13 Augustj Sidstleden, udj Schudewigen Wed Bergen, udi Hans Egen i Boende Huus da Mogens Selwig sagde det Olle Slog hannem, først med en Knøt nefve frem i panden, Imellem Bege øynene, og der eftter Slog, Olle med et Banche træ Mogens Bag i Nachen, og der om hafde til Widne, Søgne Marj, Boendes i Schudewigen, med hindes Mand Jacob Giertzen og Corporal Olle Stub, Som Olle og Mogens adschielte

Olle Rasmusen Imoed forsch/ref/ne Mogens Øfre Selwigs Beschyldning Suarede, først da Mogens Selwig for/schref/ne 13de Augustj Kom til hannem om afttenen omtrent otte Slet, da hilsede Lensmanden, Sad en Liden stund og drach Self fembte 2 1/2 Kander øl, som de strax Betalte, Imedler tijd tog hand Lensmanden wed armen, og Bad hannem gaa med Sig i Cammered da talte med Lensmanden, spurde huad hand wilde hannem, paa det Ingen schulde wide huad Hans meening War

1699: 33

Huor til Lensmanden schal have Swared, det Lensmanden schulde Hilse fra Fogden og Hans K/iereste Saa Olle wilde end den aftten Komme og talle med Fogden og Hans Kiereste, Olle Sagde at have Swared, det er Søndags aftten, Bj til i Morgen, saa wil Jeg talle med Fogden, og til Bød Lensmanden Seng at Lige paa, med flere ord dennem Imellem falt, Imedler tijd saa Begynte Blodet udj Olle at Røre sig formedelst, det Seeneste udi fengsel Weerende at Igien tage, og der med tog Olle udj haared <med den venstre haand og Slog> paa Lensmanden, med den Høyre haand fremb i panden, og det andet Slag op i Kronen, men Olle negtede, at have Slaget med Banche treed,

Mogens Selwig eftter Olle Rasmusens Egen BeKiendelse paastoed og formeente, det Olle Burde Lide eftter Lowen, først for haardrag, dernest for \2de/ Slag Eftter Lowen, Item at Erstatte hannem denne forwoldende omKostning, at stille eller Blifve Borgen for Sig Self, og der paa Begierede dom

Olle Rasmusen der Imoed swarede det hand Inted Hafde at Borge med, uden Sit Egen Legeme,

Kongl/ig May/estets Foged Satte i Rette og fast paastoed, det Olle Rasmusen Burde Lide og undgielde eftter Lowens 6te Bogs 7de Cap/i/t/el/ 8de Artichul, først for Haardrag, dernest for tvende Slag, og der Eftter Begierede En Retmessig domb

Forafscheediged

Som Olle Rasmusen Self tilstaar Sin formastelse moed Mogens Selwig øfved, og \Olle/ forKlarer Inted at hafve til at Borge med, uden Sit Eget Legome

Mogens Selwig Sine paastaaende widner nu Iche for Retten møder, thij Bør Mogens Selwig Sine Widne Loulig at Indstefne, paa det, detz Rette Sandhed om Olle Rasmusens formastelse Kand forfahres Imedler tijd, og til det scheer Bør Olle Rasmusen udi goed forwahring paa Mogens Selwigs, Egen

1699: 33b

BeKostning at forblifve, og Kand Olle Rasmusen <Imedlertijd> Søge, Borgen for Sin persohn at stille, saa frembt til neste Rettes dag Iche schal gaa domb eftter Lowen,

Ilige maade Sagde Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm at have Laded warsle Olle Rasmusen Saalhuus, for hand Fogden schal have undsagt paa Lived Huus, og gaards I Brandsettelse, og derom stefned til vidne LisBet Gundersdatter, og Aagate Larsdatter Boendes i Schudewigen Wed Bergen, derom Anders Jetmundsen og Hans Gierdtzen, som warsel til denne Sag gifved Loulig eftter Lowen aflagde deres Æd

Kongl/ig Ma/jestets Foged Self for Retten fremstoed, og sig BeKlagede over Olle Rasmusen hannem schal have undsagt paa Lif og huus med gaard, huorom till widne war stefned, LisBet *Gvndersdatter og Aagata Larsdatter,

Olle Rasmusen møtte udi Egen persohn og svarede det hand til dette af Fogden paa stefned War warsled,

Saa eftter edens fore stafvelse Blef widnerne Separered og frem stoed da LisBet Gundersdatter, som med æd og opragte fingre wandt (sa) at have hørt Olle Saalhuus Sige for Lang tijd Siden det hand wilde Klede Sig i quind folche Klæder, og tage en Knif under stachen, og schulde wel finde Fogden paa Weijen fra Øfver Eijde, der Hos Sigende tag da den som giorde det,

Aagata Larsdatter der eftter og for Retten fremstoed og widnede eftter foregaaende æd, det Olle for nogen tijd Siden udj LisBet Gundersdatters stue i Schudewigen haver sagt, at hand Wilde, Klæde Sig i quindfolche Klæder, og tage en Knif under stachen, saa wilde Olle stiche fogden død paa Weijen fra Øvereijde, wed Olles paa passing, videre Sagde hun iche at af wide eller Kunde I hu Komme

1699: 34

Olle Rasmusen Her til swarede, det hand Iche Kand mindes de førte widners ord at have talt, og om hand det hafde Sagt, Sagde hand Iche noget ont der med meent,

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Begierdte at dette Som forschreved staar hannem, under forseigling maatte med deeles, Som wij hannem iche wiste at Kunde Benegte, men schal med deeles

Samme dag Lood Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm udj Nerwerelse af Bunde Lensmand udi Allenfied schibbred, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Anders Eicheland, Anders Kapperdal, Siufver Eicheland Niels Aase, Børgie Jisdal, Olle Watne, Hans Beraas, og Hans Øfre Mycheswold, frem føre et quind folch wed Naffn Karj Jacobsdatter Som formedelst Begangne Leijermaal, og mueligt udj dølsmaal fød Barn, der fore til Examen forhør, og doms erholdelse hinde nu for Retten frem stillede uBunden og uBasted

Ermelte Karj Jacobsdatter for Retten møtte Sagde Sig at werre ægte fød af Erlig ægte forældre, paa En gaard {udi} Fieldanger udj Lindaas schibbred, faderen Jacob *N: N: (Latin: Nomen Nescio, d.e. ukjent namn. Her er det Jacob sitt farsnamn som var ukjent) Moderen Anne Rasmusdatter, Sagde nu at werre 27 Aar gammel fader og Moder død, faderen Sagde hun Sig Iche at Mindes, og war en Liden tøs da hindes Moder døde

Widere BeKiendte hun at hafve haftt Legomlig om giengelse med En Soldat wed Naffn Anders Ellingsen Seim, som war fiorten dager eftter Michælj Nest Leden Aar første gang, og Blef strax med Barn, Samme tijd, Som scheede udj Boen hos hans Moder da Moderen War i Byen, omtrent 3 uger der Eftter hafde, de omgiengelse igien udj hans Moders Lade

1699: 34b

Siden Sagde Hun Ingen Legomlig omgengelse med han/n/em Haftt, med de Løftter at hand hinde schulde ægte

Widere BeKiendte hun at Werre Kommen i Barsel Seng nu Søndagen nestleden 3 uger Siden, BeKiendte at føde Barn, wed Hielmtveet nøst udj Jisdalstøen, uden nogen Menisches hos werelse og da hun fich ont hos huusmanden Baste, gich hun neer til Nøsted, Sagde hun at sette hoveded Imoed nøst Wegen falt paa Kneerne, hialp sig det Beste hun Kunde, føde saa Barned, og falt i Besvimelse Saa Sagde hun at Komme for Sig igien, da Sagde Hun Barned at Werre død, og da Hun saa det da tog Hun Barned, Lagde det i Sit quide forKlæde og Lagde det Barn, som War Ett tøse Barn under en Hille Wed Nøste Weggen, og gich saa Hiem og Lagde Sig til Sengs, Huor da Marta Hoversdatter Jisdalstøen og hindes Søn Baste Spurdte huad hun schade[r] Huor til Karj Jacobsdatter Suarede det hun Hafde ont, widere Sagde hun Iche at Were tilspurt men Laa der eftter i fiorten dager Siug, og eftter Hun hafde fød om søndags afttenen Blef Barned om fredagen der eftter af hundene udrefven paa Marchen, huilched et Lidet tøse Barn Gunle Børgiesdatter Jisdal fant, og Raabte strax til Hindes fader, Her Legger et, som haver hoved Haar paa, ører og hender, og der paa gich Børgie Jisdal der hen som Barned Laa,

Widere Sagde hun Iche med nogen anden Mandz persohn at hafve haftt Legomlig omgiengelse End som angifved er,

Børgie Jisdal da hand Sligt Saggen af Sit Barn hørte Raabte strax Sine grander, og Sendte Bud til Lensmanden, eftter at Barned War IndBaaren hos huusmanden Baste, og hand Kom i stuen spurdte huor staar her til, da swarede quinden Marta, her staar

1699: 35

Fattigslig til, der paa spurte Lensmanden Karj om hun eijede Barned, huor til hun swarede, Gud Bedre mig saa wist, der eftter spurde Lensmanden Hinde huorledes Hun foor med Barned, da swarede Karj at det war død fød, der nest til spurte hand Hinde om der war Inted Lif udj da swarede hun nej Saa spurte hand hinde huor hun giorde af Barned Hun swarede, at hun Lagde det fram wed nøst weggen under en hille, og saa til spurte huem Hindes Barne fader War, swarede det Anders Ellingsen Seim er hindes Barnefader, huor paa Lensmanden strax Lood Wed trende Mend udj Huusmandz Huused hinde forwahre, og der Eftter til Fogden udi Nermere forwaring med femb Mandz widne, Lefvere, og som det stundede til afttenen Lod Mand Saggen Beroe til om Morgenen eftter paa det Hun Sig detz Bedre Kunde Betenche Sin Sandhed at forKlare, huilchet og scheede d/en 25de Aug/ustj da for Retten for/schref/ne Karj Jacobsdatter fremKom, og eftter mange formanelser forKlarede at Barned hafde Lif da det war fød, og Lagde strax hindes haand paa Munden paa Barned, Snøbte det saa udj hindes forKlede og Lagde det under nøst Wegen under En hille, men da war det alt død, formedelst hindes Haands paalegelse, paa Barnedz Mund, og der hos forKlarede Hindes Rette Sandhed at have BeKiendt, Sagde og Ingen haftt til Raadførsel udj denne hindes onde gierning, Langt mindre Laded nogen wide, at hun war med Barn, forKlarede End ydermehre Ingen anden Barne fader at have End den persohn forhen BeKiendt wed Naffn Anders Ellingsen Seim, og der paa Erbød hindes æd at wilde aflegge Saa Sanden at Werre

Forafscheediged

Som Karj Jacobsdatter hindes forseelse nu for saa wit giort BeKiendt, men Barne faderen, som hun Siger at Werre Anders Ellingsen Seim, nu Iche møder, eller er tilstede, der fore med Saggen Beroer, til en Beleijlig dag og tijd, som af

1699: 35b

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Kand Blifve Berammed Saggen Igien til nermere forhør at fore tages, til huilchen tijd, den paa Kiendte Barne fader Anders Ellingsen Seim eftter gifven warsel for Retten udi Egen perSohn, Bør møde hans derom udj denne Sag wedKommende Sandhed at forKlare, Imedler tijd Bør Karj Jacobsdatter udi goed forwaring at forblifve
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 26 Augustj Blef Retten Betient paa Frechou udj Herlø schibbred, eftter derom S/a/l/ig/ H/er/r Borgemester Lars *Søfrens (Søfrensens) Eftter Latte widuwe (enkje) Dydædle Kierstina Jonasdatter, og med Arvingers Indgifne Suplicque til H/er/r Baron og Ambtmand RosenCrandtz, med der paa fuldte Resolution Dattert 10 Aug/ustj 1699

Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Niels RøsLand og efttersch/ref/ne Laurettesmend, Olle Ryland, Olle Wigebø, Niels MoldeKlef, Anders Røsland, Michel Schurtveet, og Olle Hestnes,

Til huilchen dag og tijd Dydædle Kierstine Jonasdatter og hindes med arvinger hafde Laded, eftter for hen gifne Kald og warsel udj Findmarchen, d/en 6 7br: (september) 97 nu Igien Laded stefne og warsle welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans LilienSKiold til at Betalle Hans udgifne obligations forpantning, eftter derom stefne maaledz Indhold, forhen Meldet, og nu d/en 5 Augustj Sidst afwigt Loulig forKyndt, som Blef Læst

Paa Cittanternes weigne møtte for Retten Kongl/ig Ma/jestets wel forordnede Notarius publicus og procurator udi Bergen Ærbaarne Hans Teiste, som I Retten Lagde forsch/ref/ne Kald og warsel Sedel Som Lydelig Blef Læst

Paa H/er/r Cancelj Raad og Amtmand Hans LilienSKiolds Veigne møtte for Retten Tøger Christiansen, som eftter til Spørgelse swarede, det hans Herre War Loulig stefned

S/igneu/r Hans Teiste der paa Indlagde En opsigelse Dattert 10 7br: (september) *1699 som Blef Læst og Indlagt i Retten 23 Feb/rua/r 1698 som Blef Læst

1699: 36

Saa Indlagde S/igneu/r Teijste H/er/r Ambtmand Hans LilienSKiolds obligations forpantning dattert Bergen d/en 6 octob/e/r 1682 Som Blef Læst med detz widere forpantning og paaschriftt

Dernest Indlagde S/igneu/r Teiste, et forfatted Instrument af fogden S/igneu/r Madtz Holm allenne udfærdiged den 28 April 1697 som Blef Læst

Ilige maade Inlagde S/igneu/r Teiste Sine principalers forhen udi Rette Lagde schrifttelig Meening dattert Bergen 23 Feb/rua/r 1698 Som og Blef Læst

Endelig Indlagde S/igneu/r Teijste En Bereigning paa Sine principalers weigne til Capital og Rente 542 rdr 5 march 2 s/chilling for uden widere BeKostning nu her eftter Kand were giort eller paa følger dattert Bergen d/en 25 Aug/ustj 1699 som Blef Læst, Item en quitering fra Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm paa 8 rdr dattert 31 Julj 1697 som og Blef Læst

S/igneu/r Teiste Reffererede Sig til alle forsch/ref/ne Documenter, og Begierede, at eftterdj welb/aa/r/ne/ H/er/r Amtmand LilienSKiold nu her udj Retten Lader for sig møde og sware, da paastaaes en Endelig Exspedition, wed dannemens Kiendelse Eftter Lowen, og den nu anden gang i Rette Lagde schrifttelig protestation, til Hans principalers schadesLøshed i alle maader eftter Indlagde Reignings formeld, og wider Kand paa følge

Tøger Christiansen paa Hans Herres Weigne Indlagde Hans schrifttelig formeenende dattert Sletten d/en 26 Aug/ustj 1699 som Blef Læst og Begierede Copie nu er i Rette Lagt

Lauretted paa LeijLendingernes Weigne Sagde at de ware Loulig stefned her i dag at møde, og der fore nu Iche Lenger wilde Bie men *for (reiste) deres weij Igien Hiem, Widere Sagde parterne denne Sinde Iche have at proponere, eller i Rette Legge

Afsagt

Som den 20 Junj 98 er Blefven Kiendt, det med Saggen til Widere stefne maal Beroer, og om parterne Iche, forinden for Eenes; og Loulig Blifr stefned; schal Kiendes huis Lou og ret med fører,

1699: 36b

Da som Kierstina S/a/l/ig/ Borgemester Lauridz Søfrensens, og med arvinger Ermelte afsigt haver fuldt, og nu Igien paa Ny Laded stefne og warsle, H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand, nu til Saggen schrifttelig Laded sware

Thij eragtes for Ret, at det Jorde godtz som af welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancelj Raad og Amtmand Hans LilienSKiold Er Eftter pure forpantnings forschrifvelses Indhold til fordum Borgemester udj Bergen Nu S/a/l/ig/ Lars Søfrensen Pandtsat, wed tvende upartische Mend naar det hos fogden Begieres at Lade Taxere, og der Eftter hende dom til Eijendomb, Imedler tijd Kand H/er/r Cancelj Raad om det Blifr Begiert faa Copie af huis (det som) nu er i Rette Lagt, og Saggen eftter wurderingens forrettelse, eftter da ny gifven warsel widere at paa Kiendes,
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 6 og 7de octob/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting, med Lindaas schibbredz Almue paa Lyren, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Michel Oenes, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Rasmus Qualwog, Aamund Qualwog Anders Hundven, Aamund Berge, Johannes Fammesta AasBiørn Rijsøen, Haldor Regeraas, og Olle Schodven Samt dannemend flere som Samme tijd ting søgte

Samme tijd Blef oplæst Hans K/onglig Ma/jestet Koning Friderich den fierdes Allernaad/igste anordning om SorgeKleder at Bære, dattert Kiøbenhafn d/en 26 Aug/ustj 1699

Der nest Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste anordning om Ringen med Klocherne, over ald Danmarch og Norge,

Item forbud paa Spil og Leeg, I *Kricherne (Kircherne) og uden for dattert Kiøbenhaffn d/en 26 Aug/ustj 1699

3die Blef oplæst Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaadigste Befaling at alle dem nogen Bestalling haver, eller Benaadings Brefve, Item alle de som privilegier Exspetantz Breve, paa Bestillinger have, dattert Kiøbenhaffns Slot d/en 2 7br: (september) 1699

1699: 37

Saa Blef oplæst H/er/r Barons Bref til Fogden, angaaende, de Legder, som Befindes, deres Knapsecher og Hølstere at werre udøgtig, dattert Bergen d/en 30 Septemb/e/r 1699

Lars Johansen Lood oplæsse en Bøxel sedel til hannem udgifven d/en 16 decemb/e/r 1698 af Peder Lilienschiold paa 3 1/2 s/chilling udj den gaard Indlyhren

Niels Halfvorsøn Lod oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven af H/er/r Otte Pedersen Finde d/en 18 April 1699 paa 1 p/un/d og 5 march/e/r smør udj dend gaard Rijse

Lars og Jacob Soelemb, de fattige folch for Retten frembstoede Sig Wemodelig BeKlagde og til Kiende gaf huorledes den schadelige ilde Brand nestleden 14 dager for Juul, alle deres Huuse, ere i asche Lagt, saa de eijede Iche det Ringeste Jaa iche Klæderne paa Lifved, som de Maatte fly nøgen der fra, men presten H/er/r Jan Madtzen dennem strax forsyfnte, med Kleder,

Beder Hans Kongl/ig Ma/jestets AllerNaad/igst dennem udj schatterne Wilde forlindre, og her om Begierede tings widne, som wij Iche Wiste at Kunde Benegte, efttersom den gandsche almue Widnede Gud Bedre detswer deres Klagende i Sandhed at verre

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 221 rdr 5 march 3 s/chilling Som Rigtig Befantist og der eftter af os forseigled

Eftter Lowen Blef udnæfned efttersch/ref/ne dannemend til at werre Laurettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig Niels Hoopland, Niels Bersvig, Erich Østrem, Anders Aaraas, Lars Setre, Niels Mogensløb, Niels Niøten og Joseph Hoopland
 
 

Fogden tilspurdte almuen, om de Iche for Inde værende Aar hafde faaed Betalling, for deres fløtning, huor til den til stede werende Almue Eendregtelig Swarede, at de til hver tings fløtning, deres fulde Betalling, for saa mange Mand, som hafde fløted Redelig af Fogden Betalt

1699: 37b
 
 
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 9 og 10de octob/e/r Blef Holdt et almindeligt Høst schatte og Sage ting med Gullens schibbredz Almue paa Halswigen, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Giefle Østgullen og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Niels Eijde, Aslach Nappen Bendiz Sande, Olle Steene, Olle Fibesdal, Mogens Rijsnes Jacob Brandtzdal, og Joen Ejde, samt dannemend flere Som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst, Hans May/e/s/te/ts Koning Friderich Den fierdes, for Hen Allernaad/igste Extraherede Forordninger og Anordning

Ilige maade Blef oplæst H/er/r Barons Bref til Fogden angaaende de Legder som Iche deres Hølster Knapsecher og under mundering, endnu Ere forfærdiged

Peder Torchelsen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifvende d/en 21 April 1699 af Lars Nagel, paa et Half punds Leije udj den gaard Setternes

Thore Olsen Ejde hafde Laded stefne Joseph Kielby fordj hand iche wilde Betalle Citanten En rdr udj en Koe wed schiftted udlagt eftter S/a/l/ig/ Marte Eide,

Lensmanden Hiemblede stefne maaled Eftter Loven wed æd, samt Ifr Kielby og Joen Opdal

Citanten Thore forKlarede, det Joseph Kielby haver *faed Betalling hos Johannes Haveland til 3 rdr, der fore Thore formeente Joseph hannem Iche allene den paa stefnte Rdr Burde Betalle, mens end og Levere Koen fra Sig u-schad samt denne omKostnings Erstatelse

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche Joseph Kielby, eller nogen paa hans Weigne

Thore Eijde War Endelig En schadesløs dom Begierende

Afsagt

Som Joseph Kielby, iche møder, og Lensmanden eftter Loven hiemblede stefnemaaled, Saa gifves Joseph hermed til neste ting Laudag for Retten udj Egen persohn at møde under 6 Lod Sølfs Bøder, Sagen at tilware, eller Lide domb

1699: 38
 
 

Kongl/ig May/estets Foged Lood oplæsse en forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 75 rdr 5 march 7 s/chilling Som Rigtig Befantist, og der fore forseigled

Eftter Lowen Blef udnefned, efttersch/ref/ne dannemend til at verre Laurettes Mend for til Kommende Aar, Nafnlig, Jacob Brandzdal, Olle Steene, Peder Nesse, Mogens Eijsnes, *Jacob Branzdal*, Toor Eijde, Olle Nore Høvig, og Erich Søre Høwig

Fogden tilspurdte almuen med Lavretted, om hand Iche Sin fløtning fuldKommen hid til haver Betalt Huor til de Eenstemig Svarede, at de i alle maader ware wel fornøyed og Betalt pro 96, 97, 98, og det 99ste Aare, Saa de Betacher hannem for goed Betalling

Ilige maade tilspurdte Fogden Almuen, om Noged wrag siden 98 og 99 her i schibbreded war eller er Kommen Huor til de samtlig Suarede i de tvende for/schref/ne Aare aldelis Inted, Herom Fogden Begierede tings Widne Som Wij Iche Wiste at Kunde Benegte

Her udj schibbreded, er Ingen Rødningspladzer, eller Alminding øde gaarder, er Lige som for Leden Aar
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 12 og 13de octob/e/r Blef Holdt et almindeligt Høst schatte og Sage ting, udj Radøe schibbred, paa AscheLand, med for/schref/ne schibbredz almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged, S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Rasmus Sæbø og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Christen Waagenes, Hans Toule, Knud Hille, Lars Kartveet, Erich Kolaas, Knud Manger, Anders Dalle, Wellem Nøtveet, og Erich Quallem Samt dannemend flere, som samme tijd ting søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaadigste for Hen Extraherede anordning og forordning

Halfvor Jacobsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 21 Martj 1698 af H/er/r Peder Busch paa 5 schillings Leije udj den gaard Kartveet

Knud Knudsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn d/en 8 April 99 af Peder Lilienschiold paa 3 1/2 s/chilling Jord udj den gaard Ytre Sæbø

Rasmus Simensen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn d/en 26 Aug/ustj af Peder Lilienschiold paa 4 1/2 s/chilling og 1/2 huid (Hvid = dansk/norsk mynt), udj den gaard TollesHoug

1699: 38b
 
 

Knud Siufrsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 24 Martj 1699 af M/agiste/r Niels Smed paa et Spand smør og 3 Kander Malt, udj den gaard Indre Helle

Mogens Hansen Lood oplæsse En Bevilgings Sedel til hannem udgifven af H/er/r Michel SchwardtzKopf d/en 17 Martj 1699 paa 1/2 Løb udj wahre, i den gaard Rigstad

Mogens Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 14 7br: (september) 1699 af Niels Randulf paa et Spand smør og en fiering Malt udj den gaard Nore Soltveet

Knud Johansen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 8 Xbr: (december) 1698 af M/agiste/r Anders Brun paa 5 1/2 s/chilling udj den Joord Olswold

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 18 Augustj wdj den Sag Mellem H/er/r Leutenant van Hatten som Citant paa den Eene og H/er/r Cancelj Raad Hans LilienSKiold paa den anden Side War atter Igien stefned og forafscheedingen Eftter paa teignelse Loulig forelæst, derom Lensmanden, eftter Loven aflagde Sin Æd

Anders Bagge paa Citantens weigne Møtte, *Refferede Sig til huis Documenter for hen er i Rette Lagt og Begierede domb, til schadesløs Betalling

Paa H/er/r Cancelj Raads weigne Møtte Tøger Christiansen og Indlagde Hans Herres schrifttelig Meening dattert Sletten d/en 13 octob/e/r 1699 som Blef Læst

Tøger Christiansen paastoed at den schiftte forretning wed Hartmand forretted maatte i Retten forschaffes huor af schulde fornehmes, det den første forretning Er Cassered og formeente Ingen dom forinden den om melte Registering I Retten Kom Burde gaa

Anders Bagge Inlagde Hans Lilienschioldz Bref dattert Sletten d/en 10 octob/e/r 99 som Blef Læst

Afsagt, som H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans Lilienschiold d/en 13 May 1690 Sig Self Haver

1699: 39

tilschreved og forpligted for 1000 rdr Capital at Werre formynder og d/en 17 Julj 91 udgifven Sin Nermere stadfestelse til Renternes af Betalling, Siden wed Brever detz Summas tilstaaelse eij fra gaaed, men tilstaaed, H/er/r Cancelj Raad, til datto eij noget i Rette Lagt Som fordringen Kand Sweche,

Thij Eragtes for Ret, det H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans LilienSKiold Bør Sin forschrifvelses Indhold nemblig 1000 rdr, med Sine Resterende Renter schadesløs til H/er/r LeuteNant van Hatten at Betalle, under adfærd eftter Lowen,

Schulde H/er/r Cancelj Raad have nogen prætention paa den af Hartmand forRettede Registering, da Søger hand det paa Sine tilBørlige steder, huor da der om Wel gaaes (huis) Retten med fører

Ilige maade hafde Peder Lem eftter Seeneste forafscheeding d/en 18 Augustj Laded stefne og warsle H/er/r Cancelj Raad Hans LilienSKiold eftter forige tiltalle, som Blef Læst

Lensmanden Rasmus Sebø, og Anders Dalle eftter Lowen, hiemblede stefnemaaled

S/igneu/r Anders Bagge paa Citantens weigne Møtte og eftter obligation samt pante forschrifvelses tilhold, paastoed Capitalens med Renternes af Betalling En schadesløs domb

Paa H/er/r Cancelj Raads Weigne Møtte Tøger Christiansen og Indlagde Hans Herres schrifttelige Meening dattert Sletten d/en 11 octob/e/r 1699 som Blef Læst

1699: 39b

S/igneu/r Anders Bagge Imoed H/er/r Cancelj Raadz Ingifvende Replicerede, at som Hand eij Self Benegter wed Hans Indgifvende Capitalens Rette Summa der fore paastaar hand en schadesløs dom Eftter i Rette Lagde Documenter, og dersom H/er/r Cancelj Raad noget med Rette Hos Peder Lem til Kommer, Søger hand Hannem wel paa Sine tilbørlige Steder

Eftter tilspørgelse til parterne Svarede, de Eij widere hafde at i Rette Legge, men *Bagge Endelig Begierede domb

Afsagt, Som H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans LilienSKiolds pure og uCassered Obligations forpantning nu udj Retten Er producered, og H/er/r Cancelj Raad Inted til detz af Betalling frem Wijst, men dens Summa 400 rdr Wed staar, thij Bør Hand Sin udgifne obligations forpantning med Sine Resterende Renter under adfærd eftter Lowen schadesløs Betalle

Schulde H/er/r Cancelj Raad Noged Hos Peder Lem Have at fordre, da Søge hannem til Sit wærne ting, huor da derom Wel gaaes Huis Retten med fører

Saa War og Indstefned Eftter Seeneste forafscheeding H/er/r Cancelj Raad LilienSKiold af Cap/i/t/ai/n Brynich

Anders Bagge som Citant paa Brynichs Weigne Møtte for Retten Reffererede Sig til de Documenter udj Retten er Indlagt, og Begierede domb

Tøger Christiansen paa Sin Herres weigne Reffererede Sig til Hans schrifttelige for Hen Indgiwende

1699: 40

Afsagt, som denne obligation, en og anden Sinde er Bleven transportered, og H/er/r Cancelj Raad, detz eijgentlige Rest, eftter foregifvende u-Witterligt, den fordrende Sum 72 rdr Eij Rettelig paa stefnt, thij Bør denne obljgations Sum af upartische Mend eftterSees og Bereignes, og hvis (det som) H/er/r Cancelj Raad da Blifr med Renter schyldig Bør Hand der eftter under Lowens adfærd Betalle,

H/er/r Cancelj Raad Hans LilienSKiold war og eftter Seeniste forafscheeding d/en 18 Augustj warsled udj den Sag af S/a/l/ig/ Wilchen Christophersens arvinger paa Capital 90 rdr med Sine forfaldne Renter fra Obligationens datto,

Anders Bagge paa Sine principalers Weigne Møtte for Retten Reffererede Sig til Sine for hen i Rette Lagde Documenter og war En Endelig schadesLøs domb Begierende

Tøger Christiansen møtte paa H/er/r Cancelj Raads vegne og Indlagde Hans schrifttelig meening dattert Sletten d/en 13 octob/e/r 1699 som Blef Læst

Afsagt H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans LilienSKiold Bør Sin udgifne obligations Summa 90 rdr med Sine tilBørlige Renter, <88 rdr> til S/a/l/ig/ Wilchen Christophersens arvinger schadesløs at Betalle og omKostning 5 rdr

Coenelsche S/a/l/ig/ Matis Rijses Hafde wed schrifttelig *Kalsedel Laded stefne og warsle H/er/r Cancelj Raad Hans LilienSKiold for en Summa 111 rdr 2 march 14 s/chilling som Hand schal were schyldig eftter stefne maaledz videre Indhold dattert Bergen 23 7br: (september) 99 som Blef Læst

1699: 40b

Lensmanden eftter Lowen hiemblede stefne maaled

Gierdt Kordes paa Hans Moders Weigne Møtte for Retten, og Indlagde En Spetificierlig Reigning Huor paa H/er/r Cancelj Raad d/en 7 7br: (september) 87 Self Haver schreved, som Blef Læst

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Ingen paa H/er/r Cancelj Raadz Weigne

Gierdt Kordes War Endelig En schadesløs dom Begierende

Forafscheediged H/er/r Cancelj Raad gifves Laudag til neste ting den fordrende Sum at Besvare Huis iche da eftter I Rette Lagde Documenters Indhold dom schal afsiges eftter Lowen

Kongl/ig Ma/jestets Notarius publicus og procurator udj Bergen S/igneu/r Hans Teiste, paa welædle H/er/r vice LauMand Gierdt Langes weigne hafde Laded stefne H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans Lilienschiold for en Capital 200 rdr eftter fuldmagt, og pure obligation, dattert Kiøbenhaffn d/en 19 April 1687 Som Begge Blefve Læste

Lensmanden og Anders Dalle hiemblede stefne maaled

S/igneu/r Teijste Indlagde En opsigelse dattert 26 Jullj 94 Som Blef Læst

Ydermeehre paa denne Mindelige anfordring, der dog Capitalen, eftter forschrifvelsens Termin, Lenge til forn Burde Wered Betalt, er dog huerchen fult, nogen Bet/aling, eij heller nogen Special anvijsning til noget af H/er/r Amtmands godz, som Hans principal til forsichring Kunde antage eller BeKom/m/e

*En (End) ydermeere til Bewijsning, om den gields ud Sprong og Rigtighed, Blef producered tvende

1699: 41

H/er/r Ambtmandz Egenhaandige Missiver d/en første dattert Kiøbenhaffn d/en 19 Apr/il 1687 den anden d/en 5 7br: (september) 1687 som Begge Blefve Læst og som forschrifvelsens Termin, nu i saa Lang tijd eij er eftterKom/m/ed, protesteres paa En schadesløs dom, eftter forschrifvelsens Eijgentlige tilhold, nemblig først Capital 200 rdr dernest Renter fra den 11 Xbr: (december) 87 og nu til ultimo octob/e/r som er 12 aar 8 M/aaneder der for Bereigned 7 aar 1 1/2 Maaned 6 p/rocen/to og 5 Aar 6 1/2 Maaned 5 p/rocen/to Beløbende tilsam/m/en Rente 142 rdr noch der foruden aarsagede omKostning til dato foruden hvad dom med Executions BeKostning her eftter Kand paa følge, nu 10 rdr, Er saa Capital Rente med omKostning til datto 352 rdr

Tøger Christiansen møtte paa H/er/r Amtmands veigne og Suarede, det hand Reffererede Sig {eftter} \til/ opsigelsen, om den handz Herre til Kommer eftter obligationens Formaliteter

S/igneu/r Teiste der Imoed protesterede, at eftterdj H/er/r amtman LilienSKiold, wed Sin tiener, nu Lader møde og Svare, og eij anden Inwending haver moed det søgende, *en (end) huis (det som) anført og protocoLered er, og Loven saa udtrøchelig melder at Ingen dislige udflugter Kand eller Bør anseeis Imoed en saa pur obligation, Langt Mindre mod dette, som er et purt Termins Bref der Iche er eftter Kommed, thij Reffererer hand Sig Nermere derom til Lovens første Bogs 19 Cap/itel 8 Ar/tichel og Begierede uden ophold en Retmessig og forsvarlig domb

1699: 41b

Afsagt, Som H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans LilienSKiold wed Sin forpantnings obligation Self forpligter Sig, uden nogen dom eller Rettes Søgning, de af H/er/r vice LauMand Laante 200 rdr at wil Betalle med Sine Renter og omKostning Huilchet eij er eftter Kommed, eij Heller nogen giensigelse eller af Bewijslighed Imoed fordringen Hafver, thij eragtes for Ret, det H/er/r Cancelij Raad LilienSKiold Bør Sin udgifne obligations Summa som er 200 rdr og Rente 142 rdr som Er tilsammen 342 rdr, Samt 8 rdr udj forvoldende omKostning Inden 15 dager under adferd eftter Lowen at Betalle, Eller og Indwijsning udj Hans Redeste og Beste Jorde godz eftter forschrifvelsens Egentlig Indhold

H/er/r Cancelj Raad Hans LilienSKiold hafde Wed Lensmandens waanlige stefnemaal Laded stefne Johannes Huidsteen til at Indlevere Sit Kiøbe Bref eller adKomst til gaarden Huidsteen Imoed hans udlagde pengers Erlegelse, Item for Laxe Werped at tilsvare eller af huad Myndighed hand Sig der til holder

Johannes Huidsteen møtte udi egen persohn for Retten Suarede, det hand iche hafde Kiøbe Breved eller Bøxel Sedelen med Sig men Kiøbe Breved haver formynderene, Johannes Refschaar, og Niels Solem Sagde ellers at gaarden med detz tilhørende war Kiøbt til odel og eije,

Tøger Christiansen paa Sin Herres Weigne Endelig paastoed det Johannes Huidsteen Burde Kiøbe Breved I Retten forschaffe, samt at Bewijse det Laxe Werped War hannem eller med arvinger til solt, saa og pengene Imoed Kiøbebrevedz Levering at annamme

1699: 42

Forafscheediged med Saggen Beroer till d/en 29 Novemb/e/r først Kommende, om H/er/r Cancelj Raad, det nødig eragter til den tijd at Lade Johannes Huidsteen med formyndere at stefne *Hr: til* (her til) Ascheland, og om saa scheer Bør Johannes Huidsteen da udj retten Kiøbe Breved at fremwijse under 10 Lod Sølfs Bøder

H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans LilienSKiold Hafde Laded stefne alle Ytre Sebøes opsidere fordj de haver annammed Landz Loden, af de paa Landzwig, med formeening, de den strax Burde til Bage Levere til Citanten eller have deres Bøxlende Jord forbrut samt Betalle denne forwoldende omKostning

Alle Indstefnte møtte Suarede at de Iche deres Bøxel Sedler med hafde

Saggen Beroer til d/en 29 9br: (november) til huilchen tijd opsiderne paa Ytre Sebø Bør møde Heer paa Ascheland og en hver Sin Bøxel Sedel, samt andre Bevijsligheder om de nogen haver, da i Retten at fremwijse, en hver for Sig under 6 Lod Sølfs Bøder, dog at de til for/schref/ne tijd Blifver Loulig stefned, da widere schal gaaes huis Ret er

Kongl/ig Ma/jestets Foged hafde Laded stefne Mogens Helle for hand haver Reved Arne Refschar udj Brøloped paa Quamme

Mogens Møtte Iche eij heller nogen paa Hans Weigne,

Fogden Satte i Rette og formeente ded Mogens Burde Bøde 3de 6 Lod Sølf,

Med Saggen Beroer til d/en 29 9br: (november) til huilchen tijd Mogens Helle udj Egen persohn for Retten Bør møde, Sin formastelse at til svare eller da at Lide dom

1699: 42b
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foged hafde Laded stefne Johannes Niøtvet for hand Seeneste Sommer ting Sagde det hand Wilde Rifve Fogden fra Borded,

Fogden Satte i Rette og formeente det Johannes Burde Lide, som en Rebeller Samt for tingfredz Brydelse eftter Loven

Johannes Nøtvet møtte Iche, men Willem Nøtveet paa hans wegne Svarede, det hand hannem haver tilsagt Iche til tinge at wilde møde men paa Slotet

Forafschediged Johannes Nøtveet paa Legges til d/en 29 9br: (november) udj Egen persohn for Retten at møde Sin Sag at til Sware under 10 Lod Sølfs Bøder, eller da at Lide domb

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 130 rdr 2 march 2 s/chilling Som Rigtig Befantist,

Eftter Loven Blef udnæfned efttersch/ref/ne Laurettes Mend for tilKommende Aar Nafnlig Hans Toule, Erich Kolaas Lars Kartveet, Knud Øfre Manger, Anders Dahle, Stephen Indre Sebø, Johannes Nielsen Houland, Michel i Bø

Øde Jorder Er Lige som forleden Aar Rydningspladtzer eller Almindinger Ere Iche her i schibbredet Wrag er Iche her i schibbredet Noget funden

Fogden hafde Ladet stefne Aagata Syfrsdatter Morchen for Begangne Leijermaal, med Olle Hansen

Lensmanden hiemblede stefne maaled

Aagata Møte Iche

Fogden Satte \i Rette/ og formeente det Aagata Burde Bøde eftter Lowen

Afsagt Aagata Syfrsdatter Bør Bøde Eftter Lovens 6te Bogs 13 Cap/i/t/el/ 1 Art/ichel Tolf Lod Sølf Inden 15 dager under adfærd eftter Loven og were Kirchens Dischiplin under gifven om det Iche allerede Er scheed

1699: 43
 
 
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 16 og 17de octob/e/r Blef Holdt et almindeligt Høst schatte og Sage ting paa Eide med Echanger schibbredz Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Ifver Essem og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Olle Nedre Echanger Erich Fyllingsnes, Syfr Indre Eijtnes, Johannes Fyllingsnes Niels Hielmaas, Mons Indre Eichenes, Anders Ytre Eijtnes og Olle Høland, samt dannemend flere som Samme tid ting søgte

Samme tijd Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste anordninger og Forordning forhen Extrahered

Ilige maade H/er/r Barons Bref til Fogden, om Hølster og Knap secherne

Olle Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven af Peder Lilienschiold d/en 17 April 1699 paa et pund og tou *huid (hvid er ein myntenhet), udj den gaard Nedre Helleland

Øde Jorder er Lige Ledes som forleden Aar Rydnings pladtzer eller *Almindenger Befindes Iche Heer udj schibbredet

Dette schibbred Ligger Ind i Landet hvor der Inted Wrag fra Søe Kanten Kand ind Komme

Fogden Lood oplæsse en forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 109 rdr 5 march 11 s/chilling Som Rigtig Befantist der fore forseigled
 
 

Eftter Lowen Blef udnefned efttersch/ref/ne dannemend til at verre Laurettes mend for til Kommende Aar, Nafnlig Lars Fyllinge, Aslach Lj Olle Lij Rasmus Myhr, Mons Indre Eijchenes, Niels Aasgaard, Niels Toftt og Olle Indre Hindenes

Olle Sandersen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hanem udgifven af Mogens Weminsen Kleppe d/en 16 octob/e/r 1699 paa 18 march/e/r Smør og 1 q/uar/t/e/r Malt udj den gaard Indre Eidznes

1699: 43b
 
 

Lars Andersen Lood oplæsse, et Kiøbebref til hannem udgifven d/en 16de octob/e/r 1699 af Torchil Erichsen Swindal, Olle Eijtznes, Mogens Erichsen Ytre Eide Mogens Olsen Haarvig, Joen Ourdal, Mogens Nielsen Hannewig, Olle AasBø, Olle Larsen HølleLand og Anders Andersen Toftt paa Egene og med arvingers Weigne, paa 1/2 p/un/d 3 march/e/r smør og 5 Kander Maltes Leije udj den gaard Ytre Eide,

Her foruden Eijer Hans hustrue Marta Aschielsdatter udj samme gaard 1/2 p/un/d 3 march smør 5 Kander og 1 pegel Malt, som er tilsammen 1 pund 6 march/e/r smør 10 Kander og En pegel Malt

Fogden tilspurdte Almuen, om hand Iche dennem for schytz færden til og fra ting hafde Eftter Kongl/ig Forordning fornøyed, huor til de samtlig svarede Ja
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 18de og 19de octob/e/r Blef Holdt et almindeligt Høst schatte og Sage ting, paa Horshofde med Hosanger schibbredz Almue present (nærverande) Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Rasmus Hannestveet, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Gudmund Miøs, Halfvor Heldal, Niels Fielschaal, Johannes Loune, Peder Ladsta Peder Aasem, *Niels Fielschaal og Anders HorsHofde Samt, dannemend flere som samme tijd ting søgte

Samme tid Blef oplæst Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste anordninger, og forordning, forhen Extrahered

Ilige maade Blef oplæst Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste Forordning om forbudet paa alle Slags Korn Varers udførsel af Danmarch og Norge, dattert KiøbenHafn d/en 18 7br: (september) 1699

Saa Blef oplæst H/er/r Barons Bref til Fogden om Hylster og Knapsechernes forferdigelse

Miøs, Heldal, og Herlandz Besidere Lood oplæsse It fornyelses *Kiøbebred til dennem udgifven af Anne S/a/l/ig/ Edeward Ludens d/en 28 7br: (september) 1699 paa de oven melte gaarder

1699: 44
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foged Hafde wed Lensmandens waanlige stefnemaal Ladet stefne og warsle Britte Monsdatter nu tilholdende paa Røsland hos Tørres Søre Røsland for hun haver uden ægteschab avled Barn med En Soldat wed (navn) *Aanund (Aamund) Hansen Vadzel

Britte Mogensdatter møtte Iche eij heller nogen paa Hindes weigne

Lensmanden eftter Lowen wed æd og opragte fingere Hiemblede stefnemaaled

Fogden Satte I Rette og formeente det quindfolchet Burde Bøde eftter Lowen

*Cargiant (sersjant) Syfr Ifversen Høgswer paa Soldatten Aamund Watzels weigne, for Retten fremstoed og Sagde det hand Britte Mogensdatter wilde ægte naar hand fich forlow hos obristen

Fogden formeente at denne undschylding Iche Kunde Befrj Britte Mogensdatter, Hun Jo Sine Bøder Burde Betalle, Heldst fordj Inted schriftteligt herom, og detz tilladelse er frem wijst, der fore Begierede dom

Afsagt, som Indstefnte Britte Mogensdatter Iche Møder Saa gifves Hinde med Soldatten tijd til neste ting frjhed at Søge, de hin anden maa ægte, og huis det Iche *Jinden den tijd scheer, da Bør Britte Mogensdatter Sine Bøder eftter Lowen som er 6 rdr uden widere dom at Betalle, dog Naar Obristens Tilladelse derom frem wijses passerer det eftter ægteschabs maade

- - - - -

Tilføydd på eit seinare tidspunkt:

Britte døde 5 vger for Michælj 1700

- - - - -

Fogden Hafde og Ladet stefne En quindes persohn ved Naffn Helge Endersdatter Endre Stornes Sin datter, tienende hos Olle Nesse, som haver og uden ægteschab avled Barn med En soldat, Anders Knudsen Ladvig

Lensmanden hiemblede Wed æd stefnemaaled

1699: 44b

Lensmanden forKlarede, det for/schref/ne quindfolch Iche Er ældre udj Barselseng end 10 a 12 dager,

Fogden Satte i Rette og formeente Hun *Bvrde Bøde eftter Lowen,

*Cargiant (sersjant) Syfver Ifversen Høgsweer, paa Soldatten Anders Knudsen Ladvigs weigne Swarede det Han quindfolchet wil ægte, naar hand faar forlow, Hos obristen

Fogden formeente at det mueligt schal Lenge vahre førend tilladelsen erholdes, saa det Lader sig ansee til en prolongation, som Kongens Sigt Iche Kand taalle, der fore denne undschylding eller paastand formeente Iche Burde følges, men Endelig nu Begierede dom

Afsagt, som foresiges quindfolchet Helge Endersdatter Iche Werre ældre *en (end) 10 a 12 dager udj Barsel Seng, huilchet nu maa Kaldes Hindes undschyldning, altsaa gifves Hinde Laudag til neste ting udj Egen persohn for Retten at møde, om Iche detz forinden Fogden Blifr anwijst *obriistens tilladelse, at de hin anden maa ægte, da at Lide domb

Olle Fielschaal for Retten frem Kom og Sig BeKlagede at hans gaards schou Noore Myching, Baade af En og anden, saa mange som Kand Der til Komme meget u-Billig schal forhugge, Begierede der for Samme schou maatte fredLyses, Item et Loulig forbud schee, saa Sligt her eftter Iche Widere maa schee, under den straf som Loven Byder,

Saa Eftter Loven Blef Mychings schow fredLyst, og forbud giort, at Ingen I huo det werre maa I samme schou huge eller hugge Lade, uden tilladelse, Saa fremt den Eller de

1699: 45

Som der med Betredes, enten paa Weijen Wed Stubben eller i andre maader Loulig over Bewijses, da eftter Lowen at Blive tiuf der for, huilchet Olle Fielschaal Begierede Beschreven som hannem schal Blive meddeeled

Kongl/ig Ma/jestets Foged Hafde eftter Seeneste forafscheeding d/en 4de Jullj atter Ladet stefne Lensmanden Rasmus Hannestveet, Contra Olle Litland Eftter forige tiltalle

Rasmus Hannestveet, og Olle Litland møtte Bege udj Egen persohn for Retten, og Reffererede dennem til deres forige Swar

Fogden Reffererede Sig til Sin forige protestation

Eftter at Saggen Lenge Imellem parterne war Disputered, og Som Lauretted med Meenige Mand, Lood Sig Begge parters Respecht werre angelegen, Raade de dennem til forligelse Huor med Fogden og war tilfredz, Saa de da paa Begge Sider Sagde Inted ont med hin anden wiste, og anlovede Olle Litland aldrig eftter denne dag noget ont om lensmanden at talle Sagde og Inted uErligt med hannem at vide

Hvor wed saa denne Sag ophæfves, anlovende Saa Begge at ære og Elsche Hin anden Som Erlige Mend, sømmer og Wel anstaar I alle maader

Christen Schauboe Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 31 Augustj 1699 af Cap/i/t/ai/n William Schot, paa et half pund smør udj den gaard Ytre Bysem, Item paa 1/4 p/ar/t udj Hernes og Ottersta schouge

1699: 45b
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foged Lood for Retten føre En quindes persohn Wed Nafn Marte Monsdatter, fød paa Tveet her i Hosanger schibbred, nu tienende paa Noore Myching, formedelst hun schal have undsagt hindes Madmoder Mangelle Johansdatter, og derom war godwillig til prous (provs) nu Nerverende, Tøris Myching, Olle KalleKløf og Olle Fogsdal,

Forsch/ref/ne quindfolch for retten fremstoed, uBasted og uBunden sigende at werre fød paa Tveet og nu at werre omtrent 36 aar gammel,

Olle <Fogsdal> {KalleKløf} for Retten fremstoed og Sagde det hand i gaar gich igienem gaarden Nore Myching til tinged, da hørde hand at Marte Sagde, Lad Legge det størte ned Baade Hener (høner) og Smaller til Madmoder Sin, da Kom Mangelle ud Baade graadendes og Ilde Ladendes, og Marta Sagde, du schalt See Eg schal *trade (træde) deg Sundt, huilche ord Mangele og til hannem *gradende (grædende) Sagde, Imeden hand stood med hinde og Snachede, Kom Tøris Myching, og Olle KalleKlof, Som hand Biede paa, og da Sagde Mad Moderen Lige samme ord til dennem, huilchet de med Eed wil BeKreftte naar paa Eisches

Marta Sagde Sig iche at Mindes huad hun hafde sagt men Olle Fogsdal wilde hun Klage Sin død paa for hand Sagde Sin Sandhed

Fogden tilspurdte Marta om hun Iche hafde faaed Barn, huor til hun Swarede Neij,

Fogden Satte i Rette, at efttersom der gaar *Bøyde (Bøgde) ømmel om at Marta haver faaed Barn, og nu Bewijst at hun hindes madmoder unsagt der fore formeente, hun Burde stille Borgen eller Borge for Sig Self til Saggens nermere uddrag

1699: 46

Afsagt Efttersom Marete Mogensdatter Er over Bewijst Hindes Mad Moder Mangele Johansdatter at Have trued paa Lifved, thij Bør Marte Mogensdatter at Stille Borgen eller Blifve Borgen for Sig Self, Indtil Saggens widere forhør og ellers udj goed forwaring at forblifve

Fogden Lood oplæsse en forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 48 rdr 0 march 14 s/chilling Som Rigtig Befandtist

Øde gaarder Befindes Ingen Her udj schibbredet Wrag eij heller efttersom dette schibbred Ligger Ind udj Landet og iche Wed Hafsiden

Fogden tilspurte om nogen hafde at fordre for schydz færd, Huor til Suarede Neij

Rødnings pladtzer eller almindinger Befindes Iche her udj schibbredet

Eftter Lowen Blef udnæfned Efttersch/ref/ne dannemend til at Werre Laurettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig Peder Aasem, Syfr Fielschaal, Niels Fielschaal, Børgie Fielschaal, Peder Ladsta, Olle Løtveet, Niels Hoole \død/, og Stephen Heldal
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 20 og 21 octob/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting paa Reijsta (Reigstad), med Mielde schibbredz almue Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Anders Rifvenes, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Johannes Øfste Mielde, Lars Hundhammer, Niels Vichne, Jens Hundhammer, Niels Ascheland, Niels Mit Mielde, Haldor Wichne, og Baste Reijsta, samt dannemend flere Som samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst Hans Kongl/ig Ma/jestets for Hen Extraherede Allernaad/igste anordninger og forordninger

Item H/er/r Barons Bref om Hylstere og Knapsechernes forbedring

1699: 46b
 
 

H/er/r Christen Henrichsen Urdal Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 15 Julj 1699 af Cap/i/t/ai/n William Schot paa de hannem til hørende waanhuuse, Kacheloven Laas og Luchelser, paa Telwigen, samt alt huis (det som) derudj Muhr og Nagel fast findes, det gamble Ildhuus og Smallehuus med widere eftter Kiøbebrefvedz widere formelding

Gregorius Rasmusen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 26 April 1699 af Harman Garman, paa En Half Løb smør og 1/4 Malt, udj den gaard Espewold

S/igneu/r Jacob van Wida og Hendrich Urdal hafde Ladet stefne H/er/r Niels Hiermand, eftter forige tiltalle for En Sølf Kande stefningen dattert 4 octob/e/r 99 og d/en 6 8br: (october) wed paa teignelse, som Lensmanden og Wed Æd eftter Lowen Hiemblede, og Blef Læst

S/igneu/r Bent Jensen paa Citanternes Weigne Møtte udj Retten

Paa H/er/r Niels Hiermands Weigne Møtte Klocheren, Olle Hansen Hegen

S/igneu/r Bent Jensen Indlagde Hans schrifttelige fuldmagt dattert Bergen d/en 3 Julj 1699 som Blef Læst

Dernest Indlagde S/igneu/r Bent Jenssen Hans principalers schriftteLige Meening og pretention, detz Summa 98 rdr 2 march 13 s/chilling til denne tijd, dattert Bergen 20 8br: (october) 99 som Blef Læst

3die Lodsedelen Dattert *Borgen d/en 23 Septemb/e/r 92

4de H/er/r Niels Hiermands Svar af Bergen 10 Feb/rua/r 99

5te M/agiste/r Niels Smedz quitering, Bergen d/en 22 7br: 1699

Endelig Indlagde S/igneu/r Bent Jenssen Mag/iste/r Niels Smedz som Beschiched udj proustens stæd Hans orriginal udstedde dom, Dattert 6 7br: (september) 1699 dens Final afsigt Lydelig Blef Læst

Klocheren Olle Hanssen Heggen paa H/er/r Niels Hiermands weigne Suarede, at Som H/er/r Niels er Beretted at schal werre stefned, til tinge formedelst en Sølf Kande af Nogle interessenter i samme Sag, og hans Leijlighed paa denne tijd Kand iche fore falde at sware

1699: 47

Til samme stefnemaal, og at Ingen forseijlet stefning haver Seet, eller haver verit anwijst men allene en Copie, som iche war Fidemerit (Vidimere = attestere/stadfeste) til Hans eftteretlighed, huor eftter Klocheren Begierede opsettelse til neste ting

S/igneu/r Bent Jensen formeente at dette swar war Lige Som de forige, og Iche andet end Søger udflugter Reffererede Sig til Sit Indleg, og war Endelig En schadesløs dom Begierende

Eftter tilspørgelse til parterne Svarede, de Iche widere Hafde at proponere, eller i Rette Legge

Afsagt, som H/er/r Niels Hierman Baade wed Sit Eget schrifttelig gienswar under datto 10 Feb/rua/r 99 samt hans Indgifvende for prousten dattert 5 7br: (september) 99 tilstaar Sølf Kanden Hannem at Werre Lefvert, og Citanterne Søgt deres Ret, H/er/r Niels forhen forschøt Sig til den geistlige Ret huilchet og hannem Eftter Lowens anleding er Blefven gifven tijd til, men for prousten, Inted til den paa stefnte Sølf Kandes af Bewijslighed IndLagt, eller frem Wijst, meget Mindre nu for denne Ret, allene wed Sin Klocher Lader *Svaredet hand haver faaed En Copie uCo{n}firmered og Begierer dilation til neste ting Huilchet iche Kand følges eftterdj det allene hensigter til prolongation og ud Flugter, hvor wed Citanternis Myndelinge Iche Bør opholdes,

Thij Eragtes for Ret, det H/er/r Niels Hiermand, den paa stefnte Sølf Kande Eller 60 rdr 5 march 12 s/chilling med Sine forfaldne Renter nu til datto 23 rdr 2 march 9 s/chilling Samt udj forvoldende omKostning Betalle 18 rdr alt Inden fembten dager under Execution eftter Lowen

1699: 47b
 
 
 
 

Niels Huidsteen hafde Laded stefne Sin grande Joen Johans/en wed Lensmandens waanlige stefne maal formedelst Joens uloulige forhold, udj schou og March, samt for fløted et gammelt schou merche med widere

Lensmanden wed æd Hiemblede stefne maaled

Citanten Niels Mogensen Huidsteen møtte udj Egen persohn for Retten, og IndLagde hans schrifttelige Meening dattert Bergen d/en 12 octob/e/r 1699 Som Blef Læst

Joen Johansen Huidsteen møtte udj egen persohn for Retten Som hafde Contra stefned, og Ilige maade Indgaf hans schrifttelig meening dattert Quidsteen d/en 20 octob/e/r 99 Som og Blef Læst

Niels Ascheland, Niels og Haldor Wichne, foregaf Niels Huidsteen, schaden og schou mercheds forfløttelse at have forfared, for/schref/ne trende mend møtte og forKlarede at de eftter Niels Huidsteens Begier Seneste otte dage for pintzedag det paaKlagende Efttersaa og forfared, Lige eftter Niels Huidsteens schrifttelig Indgifvende,

Afsagt den omtvistede schou March og Enge schade, Ran samt gamble schou Merches forfløttelse, Bør paa aasteded, af dommer og dannemend, udj Fogden og Jord eijerens Nerverelse, eftter Loulig stefne maal, forfahres og Besigtes, til En BeLeijLig tijd, Naar Marchen er Baar, til huilchen tijd Niels Ascheland, Niels og Haldor Wichne paa aasteden Bør møde, deres forfarende at tilsvare at der eftter Kand Kiendes huis Lou og Ret medfører

Robbert Wrigt hafde Laded stefne Knud Schiesta til at BeSware Citanten paa Mogens Olsen Schiestadz weigne 5 rdr for et huuse tømmer hand Sig Bemegtiget, som Knud nu udj en og anden maade Sig til nøtte Brugt og Indlagde Mogens Schiestadz Bewijs dattert 17 Jan/uarj 1690

1699: 48

Elling Solberg møtte paa Knud Schiestadz Weigne og Swarede, det tømmered war udlagt i huuse Bood, og der fore gaarden til nøtte Brugt

Robbert Spurdte huem schiftted holdt Elling suarede presten H/er/r Niels, Robert spurdte *en (end) Widere Huor schiftte Registeringen er, Elling Svarede presten har den

Mogens Schiesta war tilstede, tilstoed gielden

Robbert War Endelig dom Begierende til schadesløs Betallings erholdelse

Afsagt som Knud Schiesta en og anden Sinde Wered stefned, og Iche wilded møde, mens Sided Retten over hørig, thij paa Legges Knud Schiesta til Neste ting udj egen persohn for retten at møde *unders 10 Lod Sølfs straf, til huilchen tijd her Niels og vil stefnes schiftte Registeringen at i Rette Legge, samt at anwijse, Eftter huad Lov eller Kongl/ig forordning hand schiftted haver holdet Creditorerne uWidende huor eftter schal Kiendes huis Ret er

Johannes Øfste Mielde hafde Laded stefne, opsiderne paa Søre, Nore Weset, og Windaas, for uLoulig medfart udj Citantens schoug, huilchet de hid til dags hannem *udwidende (uwidende) og uden forlow haver giort, I hans frawerelse til merchelig schade, og flechet Never af treerne, Ja schamfered treerne uRimmelig

De Indstefnte møtte og alle wedstod at de noget en hver for Sig hafde hugget Bad Johannes om forladelse

Johannes Øfstemielde, Lod det der wed denne Sinde forblifve, og Begierede det schougen maatte fredLiuses, huilchet og af Fogden strax scheede, Saaledes at om nogen af de Indstefnte Eller andre schulde Befindes I Samme schou at hugge uden tilladelse da samme Sag at staa dennem oben for, og da strafes Som andre tiufver eftter Lowen,

1699: 48b
 
 

Øde gaarder her i schibbredet er Mehle Schierping Tvederass, *al (heile) Erstad, Rødland

Wrag Kommer Iche her Ind til Landsiden

Fløtningen, Sagde ald almuen Iche i nogen maader at paa Klage men alle tijd wel Betalt

Fogden Lood oplæsse en forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 130 rdr 4 march 0 s/chilling Som Rigtig Befandtist

Eftter Lowen Blef udnefned efttersch/ref/ne dannemend til at werre Laurettes Mend for til Komende Aar Nafnlig, Johannes Øfste Mielde, Niels Wichne, Niels Mit Mielde, Niels Ascheland, Baste Reijsta, Lars Johansen Houge, Baste Oudesta, og Niels Borcheland

Haldor Olsen Lood oplæsse eftter følgende schriftt

Kiendes ieg undertegnede, og hermed vitterligt giør at Jeg haver fæst og Bøxled den part i Mit Mielde, huilchen S/a/l/ig/ Anders paa Boede, til Haldor Olsen, huilchen Jord hand schal nyde, Bruge og Beholde Sin Lifs tijd, saa frembt Hand frychter Gud, ærer Kongen, og er Sin Eijer eftter Lowen Lydig, og holder huus og gaard ved Lige, huilchet ieg med egen haand og zeigl BeKreftter,

Hous præstegaard d/en 30 Jan/uarj Anno 1699

Niels Jensen Hierman (L:S)

For/schref/ne Haldor Olsen for Retten forKlarede, det Hand for Ermelte Jorde part til H/er/r Niels haver maat Betalle udj Bøxel 19 rdr og schal endnu Betalle 2 rdr, som Er tilsammen 21 rdr

Lauretted forKlarede at forsch/ref/ne part schylder Iche meere End Een half Løb Smør og 1/2 tønde Malt
 
 
 
 

Anno 1699 23 og 24 octob/e/r Blef Holt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting med Arne schibbredz Almue paa Ytre Arne, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r \Holm/ Bunde Lensmand Mogens Selwig og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Hans Bredsteen Ifver Espel, Michel Setterstøel, Erich Almaas, Anders Indre Arne, Michel Garnes, Lars Aastveet, og Jens Toftt samt dannemend flere som samme tijd ting Søgte

1699: 49
 
 

Samme dag Blef oplæst Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste anordninger og Forordninger, for hen Extrahered

S/igneu/r Frands Wilchen Lood oplæsse En Revers til hannem udgifven af Maren SimensDatter d/en 28 Jullj 1699 paa 58 rdr og der fore pantsetter Lige som for hen Eftter tvende obligationer, hindes i Boende Huus i Sandvigen Bestaaende
 
 

Halsteen Johansen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 21 octob/e/r 1686 af M/agiste/r Niels Smit paa En Half fierde part udj den gaard Dalle

Rasmus Olsen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven af Christen Nielsen d/en 1 Aug/ustj 1699 paa 1/2 Løb smør, og 9 Kander Malt udj den gaard Biercheland

Arne Mortensen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af Rinstrop d/en 6 May 99 paa et pund 6 march/e/r smør, udj den gaard Schulstad

Olle Rasmusen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til han/n/em udgifven d/en 20 Feb/rua/r 1699 af Dirich Dauch paa 2 p/un/d 6 march/e/r Smør og 1 fiering Malt i den gaard Houchaas

Robbert Wrigt hafde Ladet stefne Johannes Bouge for 4 rdr 5 march 7 s/chilling gield

Anders Lille Tuenes schaffer Hiemblede stefne maaled, wed æd eftter Lowen

Robert møtte udj Egen persohn, paastoed det Johannes de paastefnte 4 rdr 5 march 7 s/chilling schadesløs Burde Betalle

Eftter trende gangers paa Raabelse møtte Iche Johanes Bouge eller nogen paa hans Weigne

Forafscheediged Johannes Bouge gifves Loudag til Neste ting udj Egen persohn for Retten at møde under 6 Lod Sølfs Bøder, Sin gield at til sware, eller da at Lide domb

Robert Wrigt hafde og Ladet stefne Mons Johansen Waxdal for 3 rdr 6 s/chilling gield,

Schafferen Anders Lille Tuenes hiemblede stefne maaled

1699: 49b

Robert Møtte udj Egen persohn, og Satte i Rette med formening det Mogens Waxdal de fordrende 3 rdr 6 s/chilling schadesløs Burde Betalle

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche Mogens Waxdal eller nogen paa hans Weigne

Forafscheediged Mogens Waxdal gifves Laudag til Neste ting Her for Retten udj Egen persohn at møde under 4 Lod Sølfs Bøder, de fordrende 3 rdr 6 s/chilling at Besware, eller da at Lide domb

Anders Nielsen hafde Wed schrifttelig Kaldsedel Laded stefne og warsle Børgie Selwig for 31 rdr 1 march 2 s/chilling paa Hans Myndeling Anders Olsens weigne stefne maaled dattert Bergen d/en 16 7br: (september) 1699 og d/en 5 8br: (october) eftter paaschriftt Loulig forKyndt

Anders Nielsen Møtte udj Egen persohn for Retten Indlagde Anders Olsens udgifne obligation Dattert Amsterdam d/en 20 Martj 1697 som Blef Læst

Børgie Selwig Møtte for Retten, og Ingaf Sin schrifttelige Meening dattert d/en 22 octob/e/r 1699 som Blef Læst

Dernest Indlagde Børgie Selwig Anders Olsens Bref fra Fredrichshald dattert 15 Julj 1698 som Blef Læst

Anders Nielsen paastoed og formeente det Børgie Selwig Burde paa Anders Olsens Weigne schadesløs Betalle

Børgie Selwig Reffererede Sig til Hans Indleg

Forafscheediged Som Børgie Selwig, Begierer tijd, til at fornehme om Anders Olsen er Levende eller død, saa Som hans Seneste Bref af 15 Julj 98 Iche Mentionerer om nogen Betalling til en eller anden, den I rette Lagde obligation, er eij heller af persohnen Self schrefven, eij heller Widende dens tilstaaelse af persohnen, altsaa gifves Saggen Rom til eftter forschening om persohnen Er Levende Eller død, Samt hans tilstaaelse at fornehme

1699: 50

Imedler tijd og til neste ting paa Legges Børgie Selwig udj Retten at frem schaffe den Registering Holden eftter {Sl:} Anders Olsens forældre, og til den foresagte tid en underretning at forschaffe førend Endelig udj Saggen Kand Kiendes

Jens Hundhammer hafde Laded stefne Anders RomsLo for en Koe, som er forKommen hans Myndeling til schade Michel Olsen, dens Erstattelse

Anders RomsLo Møtte for Retten Sagde at den tijd hand fich Koen War den Iche døgtig,

Samuel Schvlsta (Skulstad) Sagde at Koen War døgtig men Anders Sagde Sig at Werre umøndig og Ingen forstand hafde den at forSiufne

Afsagt Anders RomsLo, og Sammuel Schullesta, Bør den v-møndige Michel Olsen huer wed en Rdr Koen at forbedre, Imedler tijd Bør Leijen af Koen den v-møndige at gotgiøres og Jens Hundhammer som En formynder der fore frj Werre, huor Wed Saa Leijen Legges til dj 2 Rdr der Wed Koen fornyes den umøndige Iche til schade

Eftter Seeneste forafscheeding war Olle Rasmusen nu atter warsled Sit Slagsmaal moed Mogens Selwig øved, at til sware, og der for Lide eftter Lowen

Olle Rasmusen møtte Suarede at Were Loulig warsled

Mogens Selwig paastoed det Olle Burde Bøde eftter Lowen

Fogden Reffererede Sig til Sin Seeneste I Rette Settelse

Olle Rasmusen Bad om forladelse og Iche om retten Kunde dog Iche negte at have Slaget Mogens Selwig Sagde og Inted at eije eller have at Bøde med

Afsagt Olle Rasmusen Bør for Sin formastelse mod Mogens Selwig at Bøde Eftter Lovens 6te Bogs 7de Cap/i/t/el/ 2den Art/ichel trende 3 Lod Sølf og Betalle til Lensmanden i forwoldende omKostning 2 rdr

1699: 50b
 
 

Fogden hafde Ilige maade Ladet Warsle Olle Rasmusen for Seeneste over Bewijste undsigelse med fast paa stand, det Olle Burde Lide og ungielde Eftter Lowen, samt omKostnings Erstattelse Item at forsichre Fogden for saadan tilsagen paa hans huus godz og Lif, at Werre frj

Olle Møtte for retten Sagde som forhen Suared det Hand iche Mindes de ord hannem paa Bewijst at have talt, Bad Fogden om forladelse og aldrig til Fogden Saadanne tancher Haftt, og der wed nu Aller ydmygst Bad om forladelse, saa Almuen tillige Bad for Hannem, Huor paa Olle Saalhuus Sagde aldrig hafr haftt nogen føye Eller adgang Enten til schriftter eller Suplicquer, eller ord Imoed Fogden Brugt og giort men atter ydmygst Bad om forladelse, Lovede aldrig saa at Igien Komme Huilchet hand med Salligheds æd og Løftte anlovede Hvor Wed Fogden Saa Lod Sig *Bevage (Bedage?), og eftterlood Hannem af Christen med Lidende Hans forseelse denne gang

Fogden hafde Ladet stefne Olle Saalhuus for 36 rdr Eftter hans forpagtnings Indhold dattert Ascheland d/en 26 Feb/rua/r 1698 Item for 6 Kiør og 5 smaller

Olle Rasmusen møtte for Retten og Wedstoed de fordrende 36 rdr, samt 6 Kiør og 5 smaller, Belovede med forderligst og eftter haanden at Wil Betalle

Fogden war Endelig En schadesløs dom Begierende

Afsagt, som Olle Rasmusen de fordrende 36 rdr 6 Kiør og 5 smaller Self frj Willig for retten tilstaar, thij Bør Olle Rasmusen det og Eftter Lowens adfærd schadesløs Betalle

1699: 51
 
 

Fogden hafde eftter Seeneste forafscheeding *Lades (Ladet) Stefne Niels Romslo, for hans quinde er Kommen for tillig,

Niels Romslo Møtte Iche eller nogen paa Hans weigne

Fogden Satte i rette og formeente det Niels RomsLo Burde Bøde eftter Lowen

Afsagt, som Niels RomsLo er Blefven Wed Seneste ting gifved Laudag og under 7 Lod Sølfs Bøder paa Lagt i egen persohn nu for Retten at Møde, huilchet Hand alt u-agted, Haver Sidet Lowen overhørig thij Bør Niels RomsLo først for Sin ude Blifvelse Bøde eftter seeneste paa Leg 7 Lod Sølf, og der foruden Sine Ægteschabs Bøder som er 3 rdr 2 march 4 s/chilling eftter Lowens 6 Bogs 13 Cap/i/t/el/ 1 Art/ichel alt Inden 15 dager under Execution eftter Lowen

Fogden hafde Ladet stefne Niels Horwig til at forschaffe den tøs Marta forhen hos hannem tiende (tjente) fordj hun der er Kommen i Barsel Seng,

Niels Horvig møtte Iche, men Olle Salhuus Sagde det Hand hafde forfald wed hans quindes Suaghed

Fogden Satte i rette og formeente det Niels Burde tøsen til stede forschaffe Eller Betalle Bøderne for hinde

Forafscheediged Niels Horwig Bør til neste ting tøsen at frem schaffe saa fremt da Iche schal gaa dom

Fogden hafde Laded stefne Olle Joensen Jølster for 10 rdr resterende forpagtning af Salhuus, og der paa begierede En schadesløs dom,

Olle Joensen Møtte udj egen persohn Suarede at dersom hand hafde Beholt gaarden Sin tijd ud schulde hand gierne Betalt, formeente der fore Eftterdj hand Iche gaarden beholt at frj Werre, der hos Indlagde En Suplicq med Resolution som Blef Læst

1699: 51b

Fogden Sagde at hand med Olle war for Eened det Hand schulde Salhuus quitere 8 uger for paasche og det Wed Haande Baand udj Børgie Selwigs Gregorius Lij og Niels Jordals Nerverelse, Huilche hand Begierede, deres Sandhed herom maatte forKlare

Børgie Selwig, Gregorius Lij, og Niels Jordal for Retten fremstoede og forKlarede, at de warre I Saalhuus Samme tijd da fogden med Olle Blef for Eenede og schulde fogden af Olle hafve i alt 10 rdr og saa quitere Jorden, Huilchet scheede omtrent 4 Vgger for paasche, huilchet de med æd BeKrefttede

Her paa Fogden En schadesløs dom War Begierende

Afsagt, Efttersom nu Fogden Bewijst med tre\n/de Loufaste widner, Olle Joensen med Fogden at Werre Wed Haande Baand for Eened om 10 rdr, da som Lovens 5te Bogs 1 Cap/i/t/el/ 1 Art/ichel udtrøchelig Siger, at en huer Er pligtig at eftterKomme huis (det som) hand med Haand Lovet og Indgaaet haver, og Olle wed haande Baand det udloved, thij Bør hand de Paa stefnte 10 rdr Betalle schadesLøs Inden 15 dager under adferd Eftter Lowen

Fogden Lood oplæsse en forfatted restantz over dette schibbred detz Summa 118 rdr 0 march 10 s/chilling Som Rigtig Befandtist

Øde gaarder her i schibbredet er, Dalle 1 p/un/d 6 march/e/r Smør Espelj 20 march smør,

Wrag Kommer Iche her Ind I Landfioren

Fløtningen ware de og i alle maader her i schibbredet fornøyed med, saa de tachede for goed Betalling

Eftter Loven Blef udnefned efttersch/ref/ne dannemend til at vere Laurettes Mend for til Komende Aar Nafnlig Johannes Tuenes, Niels Jordal, Anders Jordal

1699: 52

Mogens Olsen Mit Haarvig, Michel Garnes, Olle Westerlj, Mogens Hiorteland, og Mogens Helland

Johannes Olsen Tuenes Lood oplæsse Et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 24 octob/e/r 1699 af Anders *Mielcheraans paa 9 march smør 3 K/ander Malt, Mogens Frechou 9 march smør 3 K/ander Malt Niels Quamme 18 march smør 6 Kander Malt udj Lille Tuenes

Item udj den gaard Mehle af Anders Mielcheraan 3 march Smør 3 Kander Malt, af Mogens Frechou 3 march smør treij Kander Malt, og af Niels Quamme 6 march smør 6 K/ander Malt

Ilige maade udj den gaard Havre, af Michel Havre Niels Mit Mielde, Mogens Waxdal, og Niels Romslo Et pund 3 march smør og 6 Kander Malt,

Foruden forsch/refne Er Johannes Tuenes eijende udj den gaard Ascheland 18 march/e/r smør 1 Mehle Malt, og udj Daltveet 18 march smør og Sex Kander Malt, eftter hans Kiøbe Brefs formeld dattert Bredsteen d/en 30 octob/e/r 1682
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 20de Novemb/e/r Blef holdt et almindeligt Høst schatte og Sage ting, paa Fladøen med Herlø schibbredz Almue Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Niels RøsLand, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Michel Selle, Olle Rong, Olle Landzvig, Rasmus Fromereid Gregorius i *Trædt (Træet), Niels Stien, Magne AasBø, og Lars Tveet samt dannemend flere, som Samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst de for hen Extraherede Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste anordninger og forordninger og andre Høye ordres

Halfvor Michelsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af Willem Schaale d/en 26 Martj 99 paa et Spand smør og en Melle Malt udj den gaard Indre Morchen

Niels Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af Dochtor N/iels Randulff d/en 16 Jan/uarj 99 paa half p/ar/ten udj den gaard Espetveet

Michel Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem, udgifven af M/agiste/r Niels Smed d/en 9 Junj 99 paa 3 schilling udj den gaard *Gudstad (Gaustad?)

1699: 52b
 
 

Endre Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af Lars Weijner d/en 1 Jan/uarj 98 paa En half Løb udj den gaard Davanger

Jacob Boorsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af LauMand Niels Knag, d/en 4 octob/e/r 1699 paa En Wog fisch udj den gaard Lille Fuschanger

Tollef Knudsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel till Hannem udgifven af LauMand Niels Knag d/en 30 Martj 1699 paa 18 march/e/r smør 1/2 hud og 1/8 t/ønde Malt udj dend gaard Nedre Ravnanger

Gudmund Halfvorsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn d/en 3 octob/e/r 1699 af Maria Witte paa 7 march Sex schilling tou huid (Hvid = dansk/norsk mynt) og 1 rdr i fløtning, udj den gaard Hielmen

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 109 rdr 0 march 5 s/chilling

Øde *gard Er Øfre Dalle 10 s/chilling Røeset 1/2 Løb

Wrag er dette Aar Iche noget foreKommen

Fløtningen ware de i alle maader fornøyed saa de tachede Fogden for goed Betalling

S/igneu/r Teiste paa S/a/l/ig/ Borgemester Lars Sørensens Weigne hafde wed schrifttelig Kaldseddel, eftter Seeneste opsettelse og afsigt d/en 26 Aug/ustj atter Laded stefne H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans LilienSKiold til Endelig Eijendomb, udj det pantsatte, eftter stefne Maaledz videre Indhold dattert 9 octob/e/r 1699 som Blef Læst

S/igneu/r Teiste som Citant møtte paa den Eene, og Tøger Christiansen paa H/er/r Ambtmands weigne paa den anden Side

Citanten S/igneu/r Teiste paastoed eftter i Rette Lagde Loulig Besigtelse, og Taxerings Werch, som welb/aa/r/ne/ H/er/r AmbtMand LilienSKiold tillige med, den nu for Retten oplæste Kaldseddel, Loulig og Betimmelig er anwijst, til en Endelig Eijendombs, doms hendelse wed dette ting, saa Settes i Rette, at samme

1699: 53

Taxerede godtz, nu maatte dømmes till Eijendom for Hans principaler, saa Wit det Eftter wurderingen Kand tilstreche, og welb/aa/r/ne/ H/er/r Ambtmand for Resten, som Self en Aarsagere til ald paa woxende Rente, med omKostninger maa og til findes det Igien at Betalle schadesløs eftter forige i Rette Lagde Reigning, og giorde *prostestaion, med tilleg for denne Sidste Reijse og umage til dette ting, samt doms BeKostning med 6 rdr og Begierede En Endelig domb

Tøger Christiansen paa Hans Herres Weigne der Imoed Reffererede Sig til Lowens første Bogs 22 Cap/i/t/el/ 38 Art/ichel med formeening det Taxeringen og Besigtelsen eij Bør ansees, og Indlagde Hans Herres schrifttelige Meening dattert Sletten d/en 18 Novemb/e/r 99 Som Blef Læst

S/igneu/r Teiste der Imoed præsentered, at naar pengene Blifr Betalt, schal alle de Begierte Documenter Blifve Levered, og atter Begierede dom

Tøger Christiansen paa Hans Herres Weigne formeente at denne Sinde Iche Burde gaa domb, Heldst fordj at pengene staar ferdig i Bergen Hos Mons/ieu/r Wolpman, Item at de Høye anteignede omKostninger Iche Bør anseeis

Afsagt

Som welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand, wed Sin forschrifvelses forpantning Befindes at werre schyldig penge 542 rdr 5 march \ 2 s/chilling / detz fordring eij Benegter, thij eragtes for Ret at de trende gaarder Øfre og Nedre Kleppe samt Krogaas Bør S/a/l/ig/ Borgemester Lauridz Søfrens/ens Arvinger til Eijendom at følge, og paa det fordrende Af Kortes Saa Wit Kand til streche, Resten at Betalles af H/er/r Cancelj Raads Midler Indtil schadesløs Betalles

1699: 53b
 
 

Welædle H/er/r Fændrich Christopher Witter hafde Ladet stefne *Niels MoldeKlef for Huuse Bood, paa de huuse Hand fra fløtted paa Sunde, huor fore H/er/r Fendrich Hannem Haver gifved Hannem i opsaggen 8 rdr og

*Anders MoldeKlef møtte i egen persohn for Retten Sagde Sig iche noget at Werre pligtig

*Niels MoldeKlef og Lensmanden hafde Besigtet aabodet Sagde til 4 rdr Werdj at Werre,

H/er/r Fendrich Begierede det med Saggen maatte Beroe til neste ting saa wil hand Sine Widner, om detz Beschaffenhed Lade stefne, og da Sit paastand nermere Bewijslig giøre

Saggen eftter Begier Beroer til nest holdende ting

Eftter Lowen Blef udnefned efttersch/ref/ne Laurettes Mend Niels MoldeKlef, Olle Hestenes, Anders Dalle, Anbiørn Fløgsand, Olle Brewig, Peder i Hielmen, Rasmus Tielsta, Anders Bragstad
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 21 og 22 9br: (november) Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting paa Fladøen med Allenfied schibbredz Almue Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Ellef Mundal og efttersch/ref/ne Laurettes Mend Anders Eicheland, Anders Dalle, Syfr Eicheland, Niels Aase Børgie Jisdal, Olle Watne, Hans Beraas, og Hans Øfre Mycheswold, samt dannemend flere, som samme tid ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst de for hen Extraherede Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste anordninger, og forordninger, samt andre Brefve

Børgie Nebsta Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifn af Christen Smit d/en 13 Junj 1699 paa En half Løb smør og treij ottende deel, udj halfanden tønde Korn, i den gaard Jisdal

Tollef Olsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 23 7br: (september) 99 af Kiersten Jacobsdatter S/a/l/ig/ Søren Hyldz paa 1 Løbs Leije udj den gaard Øfre Mundal

1699: 54
 
 

Simen Hanssen Lood oplæsse En Bøxel Sedel till Hannem udgifven d/en 3 April 1699 af Clamer Ebeehard Meltzer, paa 1/4 Løb smør, 1/4 tønde Korn, 1/8 p/ar/t af 2 faar udj den gaard Sellewold

Item d/itt/o Simen Hansen Bøxled af Peder Lilienschiold, 2 s/chilling udj warre (varer), i den gaard Scharre d/en 26 May 1699

Olle Ellingsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn af Johan Friman d/en 28 April 1699 paa 1/2 Løb Smør og 1/2 hud i Jorden Seimb

Johannes Knudsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af, Marte Jacobsdatter, og Lars Wellems/en paa 18 march smør og 12 Kander Korn udj Sørre Soltveet

For Retten fremstoed Jens Joensen Kiær, og In Lagde hans schrifttelig Suplicq til wores Stiftt Befallings Mand dattert 10 Julj 1696 med der paa fuldte Resolution d/en 13 Julj 96 som Blef Læst

Johannes Knudsen fremlagde En Bøxel Seddel til han/n/em udgifven af Marta Tveet og Lars Willemsen d/en 2 7br: (september) 1699 paa 18 march/e/r smør og 12 Kander Korn huor til hand Sig Reffererede, med formeening formedelst hans g/am/l/e/ Moders til Syfn (tilsyn), hand den Were nermest at Bøxle, Saa og fordj hand i 6 Aar haver Werred anteigned for Reserv,

Kongl/ig Ma/jestets Foged, Imoed for/schref/ne tvende stridige parter protesterede, først at den Klagende Jens Kiers Suplicq med Høy Bydende Resolution Bør anseeis Item at Bøxel Sedelen denne Sinde Iche schulde eller maate Komme, til Nogen af parternes schade men dermed at Beroe Indtil udj Saggen Loulig Eftter Høy Bydende Resolution Blifr stefned, og det til Neste ting

Forafscheediged

Eftter Kongl/ig Ma/jestets Fogeds S/igneu/r Madtz Holms protestation, Beroer med denne Sag til Neste ting, til huilchen tijd, den Klagende Jens Kier, Bør at stefne, Jordrotten, saa wel som Leijlendingen at da der eftter, Kand schiønes, eftter høy Bydende ReSolution, huis Ret Kand Werre, Imedler tid huiler deres Brefve udj Rettens giemme

1699: 54b
 
 

Welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand Knag hafde atter eftter forige tiltalle Laded stefne og warsle, Olle Knudsen Tveet for 10 rdr Laante penge, med detz forfaldne Renter Samt omKostnings Erstattelse

Eftter trende gangers paa Raabelse møtte Iche Olle Tveet Eller nogen paa Hans Weigne,

Paa H/er/r LauMands Weigne Møtte Nicolaj Christiansen og eftter stefne maaledz tilhold Begierte at de wed Kommende maatte tilholdes at forKlare, om Olle Tveet war Loulig stefned, huilched Lensmanden Ellef Mundal og Hans Hille wed æd med opragte fingere eftter Lowen forKlarede Olle Tveet at vere ofver 14 dager Siden warsled,

Nicolai Christiansen Indlagde Olle Tveetz udgifne Revers til schadesløs Betalling, og detz Indeholdende forpantning dattert d/en 13 May 1698 Som Blef Læst, Huor eftter Ermelte Nicolai Christiansen Begierede En Retmessig og schadesløs domb

Afsagt, Olle Knudsen Tveet Bør eftter Hans udgifne Revers og der paa fuldte Confirmations forpligt, som er 10 rdr Capital, med Sine Resterende Renter, samt til nu forwoldende omKostninger, Inden 15 dage at Betalle under Execution eftter Lowen,

Fogden hafde Laded stefne, Sønneve Oxe, og Magdelj for schieldzmaal Imellem huer andre,

Ingen af de Indstefnte Møtte, eftter 3de gangers paaraabelse

Fogden Satte i Rette, og formeente det parterne Burde foreleges Dag til neste ting at møde, *ders (deres) Sag at tilsvare under straf eftter Lowen,

Forafscheediged, Sagen gifves Rom til neste ting, til huilchen tijd, Sønneve og Magdelj Oxe, udj Egen persohner for Retten at møde en hver for Sig under 4 Lod Sølfs Bøder, till huilchen tijd alle de widner, Som wed schields ordene war over Werende og Bør stefnes, deres Sandhed at forKlare, og dereftter anhøre domb

1699: 55
 
 

Fogden S/igneu/r Holm hafde eftter forige tiltalle Laded stefne Siufr Eicheland, at til Sware dend Bort Komne Erich Eicheland, paa Sellewold, hans eftterlatte Midler, samt schiftte Breved at fremwijse

Syfr Eicheland Møtte for Retten og Svarede, det hand Iche wiste, huor den persohn Erich Nielsen Eicheland Er af Bleven, men hans arvedeel war udj goed forwaring, eftter schiftte Sedelens Indhold, Som Blef Læst,

Kongl/ig Ma/jestets Foged Satte i Rette og formeente det den Bort Komne Erich Nielsen Eichelandz eftterlatte Midler, efttersom Ingen oplysning om Hans Bort Kommelse i Saa Lang tijd er Kommen, Bør til Hans Ma/jestets at Werre Hiemfalden

Rasmus Housdal (Hopsdal) Suarede, at dersom nogen Kand vidne Erich Nielsen Sig Self haver forKommed, Eere de tilfridz med En Retmessig domb,

Eftter tilspørgelse Svarede parterne eij widere hafde at proponere, men winted domb

Afsagt, som den Bort Komne persohn nu wed treij aars tijd Wered Borte, og Ingen oplysning om Hans Bort fra Wigelse <til dato af Fogden frem Kom/m/en, enten hand er Levendes eller død, eller Sig Self af dage Kom/m/en> Endnu Kunded oppe dagges, alt Saa og udj henseende, det Hans Ma/jestets Interesse Som Her under verserer Iche schal forKommes, alt saa Eragtes for Ret, det Erich Nielsen Eijchelands eftter Latte Midler Bør udj Hans Moders giemme at Leveres, og saa frembt \Fogden eller/ de wedKommende Arvinger Inden Sex Aars forLøb, om hans Lefned Eller døds tilfald, iche fremfører nogen Rigtig Bewijs, Bør Midlerne Hans Moder \eller Neste arvinger/ Were hiemfalden og eftter Loven deeles

Eftter Seeneste opsettelse d/en 24 Aug/ustj Lood Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Igien for Retten føre, det quindfolch wed Nafn Karj Jacobsdatter, som eftter forregaaende BeKiendelse, Ligeledes Endnu wedstooed

1699: 55b

Anders Ellingsen Seim, som hun haver BeKiendt at Werre Hindes Rette Barnefader møtte for Retten, og Wedstood at Were Karj Jacobsdatters Barnefader, men forKlarede aldrig om hindes fødzel at Vere noget Witterligt førend det Kom i Bøygde Raab og snach, Langt Mindre wiste det hun hafde drebt forstered,

Karj Jacobsdatter undschyldte Anders Ellingsen Seim I alle maader, det hand om *fosteres omKommelse var uviterLigt,

Kongl/ig Ma/jestets Foged Satte i Rette og formeente, det Karj Jacobsdatter for hindes grofve Mord Wed Sit fosters om Bringelse Burde Lide eftter Lowen

Afsagt

Saasom Karj Jacobsdatter, eftter Loulig Warsel for Retten BeKiendt, at have haftt Legomlig omgiengelse, med Anders Ellingsen Seim første gang 14ten dage eftter Michælj forgangen 1698ste Aar, og Siden 3 uger der eftter, endog hun wed første omgiengelse, er Bleven med Barn, eftter for Indførte acters Nermere forKlaring, med huilched Barn Hun saa haver :/ alle uwidende /: Hen ganged til den 30 Julj Sidst afvigt Som War en Søndag, og der hun fich ont, samme dag er hun, allene gaaed neder till Hielmtveet Nøstet, Wed Jisdalstøen, uden nogen Menisches Widende, eller Bj Werelse, og da hun war Kommen til nøsted, haver hun da strax eftter giorde BeKiendelse fød et pige Barn til Werden, som war Levendes, og strax det war fød Lagde hun haanden paa Munden, saa det døde der eftter tog hun Sit huide forKlæde, Suøbte Barned der I og Lagde det under en hille wed nøst Weggen, Benegtede Høyeligen, det aldrig noget Mennische uden Hun Self allene Herom Wered Witterligt, men samme tijd eftter fødzelen er hun gaaed hiem Igien, som War i Marta Jisdals stue og Lagt Sig til Sengs, og der Marta, med hindes Søn Baste Saa hinde, Spurdte de, huad hun schade, huor paa Karj Jacobsdatter suarede at hun hafde ont

1699: 56

Og Laa saa i fiorten dager til Sengs, men fredagen eftter hun hafde fød, er Barned funden, og Wed Børgie Jisdals Lile datter, Gunelle Børgiesdatter obenbaared, og Kongl/ig Ma/jestets Foged Kundgiort, som hinde strax Laded forwahre, og hinde der eftter Loulig Citered, for Retten at forsware hindes gierning,

Da som hun alt dette nu saa wel som til forn for Retten, med wemodig Anger og fortrydelse, over hindes stoore daarlighed frj willig disse hindes grove forseelser BeKiendt, med Allerunderdanigst Bøn og anhold, at Gud og Hans Kongl/ig Ma/jestets Sig over hinde Wilde forbarme

Eftter saadan omstende, og hindes Bestandig BeKiendelse wide Wij som {Ringe} under dommere her udj eij anderledes at Kiende, end oftt gedagte Karj Jacobsdatter som eij har Wed hindes Barne fødsel Brugt de der til af Gud Beschichede Midler, mens fremtured ved Dølsmaal Bør eftter Lowens ord 6te Boog 6te Cap/i/t/el/ 8de Artichul Lide paa Hindes Lif, og hoveded at schilles fra hindes Legome, og huis Midler, om hun noged er eijende Bør til Hans Ma/jestets at were Hen falden

S/igneu/r Anders Smit hafde Laded stefne Wed schrifttelig Kaldsedel Anders Seim og Ellef Mundal for 9 rdr 1 march 8 s/chilling herrørende En accord om huuser og Bygnings tømmer Kaldsedelen Dattert 25 7br: (september) 99 Som Blef Læst

Hans Beraas, Hans Øfre Mycheswold, og Tollef Mundal Eftter Loven Wed Eed hiemblede stefne Maaled Baade for Anders Seim og Ellef Mundal

Ellef Mundal Møtte for retten wedstoed at Werre Loulig stefned, undschylte Sig Saggen denne Sinde Iche at Kunde Besware formedelst hans Cammerat Anders Seim nu Er Siug Begierede Dilation til Neste ting da hand med Sin med Mand Sagen Wil Besware

Nicolai Christiansen paa Citantens weigne Indgaf hans schrifttelige Meening dattert Bergen d/en 21 Novemb/e/r 99 Som Blef Læst

1699: 56b

Dernest Blef i Rette Lagt deres med Citanten Anders Smit oprettede Contragt, Som Blef Læst

Nicolaj Christiansen satte i Rette og formeente det Elef Mundal og Anders Seim Burde den fordrende Capital med allerede, og følgende omCostninger schadesLøs Betalle, og Begierede en Endelig domb

Forafscheediged

Saggen Beroer til nest holdende ting, til huilchen tijd Anders Seim og Ellef Mundal gifves Laudag Sagen at til Sware, saa fremt da Iche schal afsiges dom Eftter i Rette Lagde Documenter, om Loulig Blifr stefned

Wrag Kommer Iche her i schibbredet Øde gaarder her i schibbredet er nu Ingen

Fogden Lood oplæsse en forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 95 rdr 0 march 1 s/chilling Som Rigtig Befandtist

Fløtningen i alle maader fornøyed og til datto Betalt

Eftter Loven Blef udnæfned efttersch/ref/ne dannemend til at Werre Laurettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Olle Espeland, Olle Nore Lefvestad Hans Beraas, Christian Beraas, Hans Øfre Mychesvold Olle Nielsen Tveet, Lars Olsen Seim, og Peder Aamunds/en Ryland

Niels Larsen Noore Aase Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Olle Nielsen, Wellem Nielsen Tveet, Olle Mycheltun, og Knud Oenes d/en 21 9br: (november) 1699 paa 1/2 Løb Smør og 1/2 t/ønde Korn i den gaard Noor Aase

Fogden tilspurte Lauretted og Almuen, om den dømte Karj Jacobsdatter nogle Midler war Eijende, Huor til de alle Suarede at hun aldeles Inted war Eijende

Herom Fogden Begierte tings widne, som Iche Kunde negtes

Fogden Lood fredLiuse Flad eller Haaøens schoug at Ingen uden hands Minde der udj maatte hugge eller hugge (Lade) Saa fremt de der udj findes Iche Wil straffes som tyfver Eftter Lowen
 
 

1699: 57
 
 
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 24 og 25 Novemb/e/r Blef Holt et almindeligt Høst schatte og Sage ting, paa Bildøen med Sartor schibbredz Almue, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Anders Bildøen og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Erich Aagotnes, Knud Bache, Olle Golten, Niels Landro, Grim Mittveet Hans Olsen Algerøen, *Aanund Hambre, og Mogens Folnes, samt dannemend flere, som Samme tijd ting søgte

Samme tijd Blef oplæst de forhen Extraherede Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste Anordninger og forordninger, samt andre Brefve

Michel Michelsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 15de Septemb/e/r 1699 af Olluf Arnesen Bache paa 1/2 W/og fisches Leije udj den gaard BacKe

Niels Johansen og Michel Toresen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til dennem udgifven d/en 15de April 1699 af Lars Weijner, paa 1 Woog fisch udj den gaard Nijppen, samt 1/3 part udj den øe Kiene

Morten Toresen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 15 April 1699 af Lars Weiner paa En Woog fisch udj den gaard Nijppen og 1/3 part udj den Øe Kienne, samt underligende smaa Holmer

Anders Albregtsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til han/n/em udgifven d/en 15 April 1699 af Lars Weijner, paa En Woog fisch udj den gaard Nijppen og en tredie part udj den øe Kienne, samt underligende smaa holmer

Lars Erichsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 24 9br: (november) 99 af Niels Mogensen Landra (Landro) paa et pund fisch udj den gaard Landra (Landro)

Peder Mogensen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 10 Augustj 99 af Magister Joachim Kaae, paa den part, udj den gaard Schowe, som S/a/l/ig/ Aamund er fra død, og hans Enche nu og formedelst Siugdom fra gaar

1699: 57b
 
 

Tommes Johansen Lood oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem udgifven af S/a/l/ig/ H/er/r Søfren Breder d/en 4 Decemb/e/r 1695 paa 1 1/2 Spand fisch udj gaarden Spilde

Mogens Mathisen Lood oplæsse en Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 17 Julj 1699 af Raadmand Christen Bertelsen paa et pund fisches Leije udj den gaard Hagenes

Thomes Charstensen Beech hafde wed Lensmandens vaanlige stefne maal Ladet Warsle Hans Swoger Anders Jensen Boende i Bochen, til at Betalle Citanten Hans Resterende Rente af fæderne, og Møderne Arf, samt at giøre forKlarlighed om huusene paa Bochens Leijemaal Bestaaende,

Paa Anders Jensens Weigne Møtte procurator Anders Bagge og Suarede det hans principal Er Loulig stefned

Citanten Tomes Beech, Mundtlig forKlarede, det hans svoger eij udj Mindelighed hannem til datto Betalt, der fore nu en schadesløs dom Begierede,

S/igneu/r Bagge paa Anders Jensens Weigne der Imoed svarede først, Begieres af Tomes C: Bech, hand maatte tilholdes orrigj\n/al obligation at fremwijse, huor eftter Han fordrer, og for det andet En Special Reigning huad hans fordring er for Capital og Renter, saa schal nermere til Sagen, naar det scheer til sagen Swares, fordj Ingen Lougyldig Bewijs nu Er fremlagt, huor wed nogen Sum er meldet, og det paastefnte, Kand eller Bør fordres, med formoding førend, som Meldet Loulig Kraf, med Bewijslighed Indgifves, Hans principal Ingen dom Bør over gaa, eller afsiges, Langt Mindre med Retten over Illes

Citanten eftter Contra partens Begier, war tilfredz, at med Saggen Beroer til neste ting, da hand Sin formeenende paastand med Bewijslighed wil Belegge, og da widere Sagen oplysse

1699: 58

Afsagt, som Citanten Bech, saa wel som Contra parten S/igneu/r Bagge paa Hans principals Weigne Self Begierer tijd til neste ting saggen at maa Beroe, huilchet er Conform Lowens ord, Bagge og Begierer orriginal Obligation Samt Special Reigning, paa huis (det som) nu Søges, da som Inted Sligt af Citanten nu er i Rette Lagt, som Billig Burded Werre, Eftter Lowen, at den som nogen Søger Enten for Et Eller andet det da, med Loulig Bewijs Bør Belegge, Saa paa Legges Citanten Bech, alt huis (det som) hans prætention wedRører til neste ting, udj Retten at forschaffe og til for/schref/ne tijd Loulig stefne, om noget her ved Widere *schalld forre tages, Imedler tijd Wilde parterne Sig foreene, huor til dem Raades, ald omKostning paa Begge Sider at sparre

Jens Nielsen Hafde Wed Lensmandens Waanlige stefnemaal Laded stefne Olle Olsen Algrøen, angaaende Nogle Smaller Hans S/a/l/ig/ formand Olle Monsen War tilhørende samt 10 rdr Reede penge, som schal Restere paa den S/a/l/ig/ Mands Brølops gier, med Widere

Citanten Jens Nielsen Møtte udj Egen persohn

Olle Olsen Algerøen møtte og udj Egen persohn Svarede det hand War Loulig stefned

Citanten Indlagde Hans schrifttelige Meening Dattert Bj..øn(?) d/en 24 9br: (november) 99 som Blef Læst

Imoed forsch/ref/ne Suarede, Olle Algerøen, det hand eij smallene negtede, men de 10 rdr Sagde hand at have Betalt formeener der fore at Blifve frj Kient, Sagde, og Endnu at Werre hos hannem i Behold En Weder

Citanten Reffererede Sig til hans schrifttelig Indleg, og Begierede formedelst Registeringen Iche war tilstede med Saggen maatte Beroe til neste ting

1699: 58b

Afsagt, som Citanten Beraaber Sig paa d/en S/a/l/ig/ Mands Boes Registering, og den nu eij er I Rette Lagt, Olle Algerøen Siger de 10 rdr at Werre Betalt, og tilstaar En Weder Endnu hos hannem at verre i Behold, thij paa Legges Citanten Jens Nielsen, til Neste ting den Mentionerede Registering In orriginalj udj Retten at forschaffe, og Olle Algerøen, Loulig at Bevijse de 10 rdr at Were Betalt, de paa fordrende smaler Bør og med Rigtig quitering at Weder Legges, huis Iche til neste ting om Loulig Blifr stefnt dom schal afsiges, til hvilchen tijd alle de paastaaende widner og Bør stefnes, deres Sandhed at forKlare paa det med Saggen Kand gribe Ende

Øde gaarder her i schibbreded er, Bratten Borg i Nordvig *- W/og fisch, Syltøen 1/? (blekklatt over, kan bety: 1/2 parten) Opsøen *- og øde

Fogden Lood oplæsse en forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 13 rdr 0 march 15 s/chilling Som Blef Læst og Rigtig Befunden

Fogden tilspurdte Lauretted, og almuen om noget wrag her i schibbredet dette aar War IndKommen huor til de alle Svarede, aldelis Inted

Fløtningen Warre de i alle maader fornøyed fore og aldelis Inted Klagede

Noore og Sørre Biørøens Besidere, Olle Johansen og Hans Jacobsen Lood fredliuse, deres Bøxlende Jordz Brendeved og schoug saa Ingen, eftter denne dag Imoed Lougen uden deres Minde, maa Hugge, eller Hugge Lade, saa fremt om nogen der med Befindes eller antrefes og Loulig Bewijses, de da der fore at straffes som anden tiuf

Eftter Loven Blef udnefned efttersch/ref/ne dannemend til at vere Laurettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig Hans Leerøen, Hans Schouge, Olle Bache, {Aamund Hambre} Olle Eije /: Niels *\Jacosen/ Glesnes, Niels Aarefiord, og Lars Folnes :/ og Michel Snechevig

1699: 59
 
 
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 27 og 28 Novemb/e/r Blef Holdt et almindeLigt Høst schatte og Sage ting, paa Hoope med Schiold schibbredz Almue, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Lars Nøtveet, Gudmund Nygaard, Lars Aase, Jacob Borge, Tollef Hoope Hans Søre Jellesta, Jacob *Ofstun, og Mogens Aase, samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst de for Hen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste anordninger, og forordninger *Sam (Samt) andre Brefve

Saa Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning om Stemplet papir, Datert Kiøbenhaffn d/en 10 8br: (october) 1699

Olle Pedersen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Mogens Sandven, Lars Øfstevold, Boor Nedre Fyllinge, og Poul Frøtveet, d/en 7de May 1692 paa 2 pund og 18 march/e/r Smørs Leije udj den gaard, Smøraas
 
 

Rasmus Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn af M/agiste/r Niels Smed d/en 21 Feb/rua/r 1699 paa 2 spand Smør, udj den gaard Hausdal, Item d/en 3die spand med i d/itt/o gaard

Michel Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 6 Januarj 1699 af H/er/r Christopher Garman, paa 1 Løb Smør og en hud, udj den gaard Fiøsanger

Niels Christophersen Lood oplæsse En Bøxel Seddel til han/n/em udgifven af M/agiste/r Niels Smed d/en 22 Martj 1698 paa treij march i penge, udj Scharre

Rasmus Michelsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til han/n/em udgifven af Fru Macoudj d/en 8 Martj 1699 paa 1/2 Løb smør, og arbeidz penge En ort, udj gaarden Sælle

Mons/ieu/r Willhelm Hanssen Lood oplæsse En obligations forpantning til hannem udgifven af Johan Hindrich Schluter paa 300 rdr Capital og der fore pantsetter Hans til Hørende udj *Wetterleven Inted undtagen, Item En quernmølle ved Aaresta Elf, samme Bref er dattert, Bergen d/en 10 Aug/ustj 1699 og d/en 14 Aug/ustj udj Byens pante Bog Indført 99

- - - - -

Tilføydd seinare: Denne obligation Er Igien Indfried

- - - - -

Poul Lindenberg Lood oplæsse, et auctions schiøde paa 1/6 p/ar/t udj Barche møllen Ved Nobes Krog dattert Bergen d/en 27 Junj 1699 Zacharias Nielsen

1699: 59b
 
 

Mogens Olsen Houge Lood oplæsse Et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 12 Aug/ustj 1699 af Karj Nielsdatter, Johanes Olsen, Peder Erichsen, og Erich Monsen Nesse paa 4 s/chilling Bugildz Leije udj den gaard Houge, saa Mogens Olsen med Sin arvende, nu eijer 7 1/2 s/chilling i Bemelte Houge

Britte S/a/l/ig/ Johannes Larsen Smøraas Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hindes S/a/l/ig/ Mand udgifven d/en 23 Aug/ustj 1693 af Olle Larsen Smøraas, og Olle Olsen Totland paa otte marcher smørs Leije udj gaarden Smøraas Saa hand med Sit forige Kiøbte og Arved nu udj alt er Eijende 2 pund og otte Marcher smørs Leije

Ilige maade Lood Britte S/a/l/ig/ Johannes Smøraas oplæsse et forfatted Lodsedel d/en 4de Junj 1692

S/igneu/r Cort van Lubech Hafde wed schrifttelig *Kalsedel Ladet stefne Harman Diderich (Beste), formedelst uBillig oppe Børsel wed Consumption, eftter dessen Widere Indhold dattert Bergen d/en 19 octob/e/r 1699 og d/en 4 9br: (november) wed Bestes Egen paaschriftt Befindes anwijst, som Lydelig Blef Læst

S/igneu/r Jacob Martensen Jelling procurator paa Citanten S/igneu/r Cort van Lubechs weigne Møtte tillige med Hannem Self for Retten

Paa S/igneu/r Herman Bestes Weigne møtte Hans Larsen Sørre Jellesta, og Sagde det Beste af hannem haver Begiert at Svare, det hand Iche Wiste huor hans Boepæl War, og Begierede Dilation til neste ting, saa wil hand Self Sware

S/igneu/r Mortensen Indlagde En Suplicq til H/er/r Baron dat/e/rt Bergen d/en 7 octob/e/r 1698 med der paa fuldte ResoLution d/en 16 Jan/uarj 1699 som Blef Læst

Item Harman Bestes Bereigning

S/igneu/r Martensen protesterede Contra Bestes giensvar

1699: 60

Saaledes, at af de I Rette Lagde, Documenter saawel Ambtmandens Resolution som Bestes Egen Reigning, sees Klarlig, huorledes Besten Sig moed S/igneu/r van Lubech haver forgreben, og fordred for tvende auls gaarder (avlsgardar) paa Houchelands Inden gierds Beliggende Consumption for 2de Aare tilsammen 8 rdr 5 march huilche tvende af hanem saa Kalded avls gaarder, eij schal Kunde Bewijse at Were auls gaarder, men Inden gierdz mig tilhørende Røde Booldz pladtzer, eftter ober Hof Retten, og Høyeste Rettes dombs Naadige Kiendelse der fore paastood, det S/igneu/r Beste eij allene Bør Betalle dj paa stefnte 8 rdr 5 march som hand for meget udj Consumption haver oppebaared Item denne eller her eftter paa følgende omKostning som i det Ringeste Wil BeLøbe til Executions fuldbyrdelse 4 rdr, og som hand wed Hans Søre Jellesta haver Laded Svare, eij at vide nogen Sicher Boepæl, men søger Dilation allenne til udflugter da paastaaes det S/igneu/r Beste straxen de paa stefnte 8 rdr 5 march Bør som formeldet schadesløs Betalle,

Forafscheediged Som S/igneu/r Harman Beste Self paa Kaldsedelen schreved, Loulig at Werre anwijst og dog nu Iche møder, men Lader Sware Iche at Wide huor hans Boepel Er, S/igneu/r Jelling der Imoed Paa Citantens Weigne formeente Slig undschylding Ichun at Werre udflugter, som Iche Burde følges med Widere Hans protestion, alt Saa at S/igneu/r Beste Sig Iche over Rettens hastige med fart schal Besverge

1699: 60b

Saa gifves Sagen tijd til nest holdende ting, til huilchen tijd S/igneu/r Beste Bør for Retten at møde, om Loulig Blifr stefned, under 10 Lod Sølfs Bøder, da Sagen at Besware eller da at Lide dom, eftter de nu i Rette Lagde Documenter

Jacob Jacobsen Gisse hafde Ladet stefne, Niels Tveet til at Betalle hannem En quige paa 3die Aar g/amme/l

Niels Tveet møtte for Retten, og Sagde at vere Loulig stefned, der nest at hand hafde Ledet et Beest til Jacob om høsten som hand iche Wilde hafve men om Waaren fich hand 4 rdr der for,

Jacob Gisse Satte i Rette og formeente det Niels Tveet schadesløs Bør Betalle,

Afsagt Niels Tveet Bør til Jacob Gisse at Levere Et got Beest paa tredie Aar g/amme/l eller 3 rdr i penge under adferd eftter Lowen

Petter Tønnesen hafde Ladet stefne Anders Laxevog, Lars Nielsen Hollen, og Peder Hanssen for det 97ste aars afgiftt, med formeening de nu strax Burde Betalle

Alle de Indstefnte møtte for Retten Sagde at Werre Loulig stefned, og Indlagde deres quiteringer En huer for Sig af Johan Meijer udgifven

Petter Tønnesen Indlagde S/a/l/ig/ Høy Loulig Koning Christian den Fembtes Allernaad/igste Confirmations Bref paa Leding og tiende frihed dattert Kiøbenhafns Slot d/en 18 May 1685 huor Wed han formeente at Were Bewijs noch til odels Berettiged, helst Siden hand Damsgaarden med underligende, med Reede penge haver Indløst, der fore paastoed de hannem som oven melt Burde Betalle

De Indstefnte Sagde at *Jan Meijer her til War stefned, men nu Iche møder

1699: 61

Forafscheediged Som S/igneu/r *Jan Meijer haver af de Indstefnte, Anders Monsen, Lars Nielsen og Peder Hanssen oppebaared, deres Aarlig afgiftt pro Anno 97 eftter quiteringernes udwijs de IndCitterede Siger *Jan Meijer Contra at vere stefned, men Iche møder, alt Saa gifves *Jan Meijer Laudag til neste ting for Retten at møde Hans udgifne quiteringer at forsware Eller da at Lide dom eftter i Rette Lagde Bewijsligheder

Britte Smøraas tilbød hindes werfader Lars Smøraas nu for Retten, til hans Lifves ophold Ja til Hans døde dag Aarlig at Wil føde for hannem tvende Kiør, naar de hinde Blifr Levert, og tvende tønder got havre Korn, paa det hun med hannem Kunde Lefve fredelig, huilchet hand aldelis negtede, og aldrig Sig med hinde Wilde forlige

Huilchet hun saaledes Begierte I protocoln maatte Blifve Indført, og Siden med deeled som Wij Iche Kunde Benegte

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 346 rdr 5 march 7 s/chilling Som Rigtig Befindes der fore af os forseigled

Wrag Kommer Iche her i schibbredet, efttersom det Ligger til Landz

Fløtningen warre de af fogden fornøyed, saa de for dette og forige Aare ware wel tilfredz

Øde gaarder Befindes her i schibbredet ingen

Suend Hattelsta for Retten, op og ud Bød 91 rdr Barne penge, som hand wilde Imoed Sicher pant Lade, for Rente, efttersom hand Ingen \Raad/ Wiste, til de møndiges hielp at Kunde faa dem hensat til hans frelse

1699: 61b
 
 

Eftter Lowen Blef udnæfned, efttersch/ref/ne dannemend til at verre Laurettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Lars Nøtveet, Toor Liusewold Halfvor Hoope, Tollef Larsen Ytre Hoope, og Jacob Larsen Øfstun, Item Mons Torsen Sollen (Søylen) Albert Tittelsta, og Niels Tittelsta
 
 
 
 

Anno 1699 d/en 11 Decemb/e/r Blef Retten Betient paa Ascheland Eftter Seeneste Saggers opsettelse d/en 13de octob/e/r

Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Rasmus Sæbø, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Hans Toule Lars Kartveet, Magne Quamme, Erich Kolaas, Knud Øfre Manger, og Anders Dalle,

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning paa at Ingen maa Brende Brændewijn, af huede eller Rug, men alleneste af Byg Havre, og Malt Dattert Kiøbenhaffn d/en 28 octob/e/r 1699

Til for/schref/ne dag og tijd hafde Kongl/ig Ma/jestets Foged Laded stefne og warsle, Mogens Helle eftter Seeneste tiltalle for Sin formastelse mod Arne Refschaar,

Parterne Møtte og forKlarede det de Iche hafde nogen Klamerej med huerandre, men holt hver anden af Kierlighed, Saa Arne Refschaars Koftte Refnede

Eftter Slig Beschaffenhed Eragtes for Ret, det parterne paa Begge Sider maa Sagesløs hiem farre,

Ilige maade war Indstefned Johannes Nøtveedt *stefned for Sin formastelse og *ord giudende* ord, Imoed Fogden,

Johannes Nøtveet Møtte undschyldte Sig, og Sagde til denne paa Saggen eij noget at wide, formoded hand Blef undschyldt, med mange ombedelser, til Fogden

Da som Inted herom er Bewijslig giort, Som Billig Burdes og Fogden formedelst Laurettedz forbøn schyld I denne til fald Eftter Lood Sin prætention, huilchet wed offentlig af Bedelse schede,

1699: 62
 
 

Welædle og welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancelj Raad Sampt Ambtmand Hans Lilienschiold Hafde eftter Seeneste forafscheeding d/en 13de octob/e/r atter Laded stefne og warsle Hands Kiøbe Bref at i Rette Legge, angaaende gaarden *Kuidsteen, eftter forafscheedingens nermere forKlaring, som Blef Læst,

Paa H/er/r Cancelj Raadz Weigne Møtte Tøger Christiansen Som paastoed at det orriginal Kiøbe Bref, udj Retten maatte fremwijses, dernest, formeente at Laxe Werped der udj eij War Mentionered der fore paastoed Hans Herre at Burde tilhøre

Her Imoed og til sagen at sware, Møtte Johannes Børges/en Som haver nu til Egte Elling Andersens Eftterlatte quinde Anne Nielsdatter, og Indlagde welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancelj Raads Egen haandig underschrefne Kiøbe Bref, dattert Bergen d/en 18 Jullj A/nn/o 1691 huilchet d/en 14de octob/e/r 1691 til tinge er publicered og nu Lydelig oplæst med formeening, at eftter Kiøbebrefvedz formeld, Inted Jorde parten Eller detz Herlighed WedKommende, schulde eller Kunde werre fra tagen, dernest paastoed Johannes *Kuidsteen, at dersom noget Wed Kiøbet War forsømt det da Inden Saa Lang tidz forløb Burde Werred Søgt og paa talt, og Iche nu, heldst fordj Jorden med detz tilhørende forlengst Imellem Børnen og Enchen, er Blefven deeled,

Tøger Christiansen paa Sin Herres Weigne tilbød, at wilde Legge saa mange penge til WedKommende Igien, som det war Kiøbt for, eller og at Kiøbe den anden halfve part gaarden wedKommende Som de haver gifved, huis iche da formeente det Laxe Werped hans Herre Burde følge

1699: 62b

og Aarlig tilsware, for de Aaringer, Iche den Lax, og En Rixdaller, er Blefven Betalt med Sine Renter og paa følgende omKostning, og Begierede domb Huis Iche, da gaarden at maatte forfahres, og Besigtes om Jorden for dentz Betalling Er wærdig for uden Laxewerped

Den Indstefnte Swarede paa Hans Huustrues og v-myndige Børns Weigne, formoded at hun Med ham samt Børnen u-paaKlagelig maatte Beholde, eftter Kiøbe Brevedz Indhold huis (det som) Kiøbt War,

Afsagt, som H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans LilienSKiold tilbyder, at Løsse den afhendte og Soldte Jordepart udj den gaard Huidsteen, for den prijs Soldt, eller og den anden p/ar/t af WedKommende Kunde Kiøbes

Eftter Slig til Bud, Wides eij Bedre, end at den Indstefnte Johannes Huidsteen med wedKommende Børns formyndere Inden Neste Waarting, Bør for Eene :/ eftterdj Kiøbebreved i dag udj Retten Er Indlevered, eftter Seeneste forafscheedings formeld /: eller da at om Loulig Blifr stefned eij domb schal afsiges

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 13de octob/e/r Hafde Conelsche S/a/l/ig/ Matis Rises, Laded Warsle H/er/r Cancelj Raad Hans LilienSKiold, til Endelig dombs Erlangelse

Lensmanden Rasmus Sebø, Magne Quamme, og Anders Dalle eftter Lowen hiemblede warsler, d/en 24 9br: (november) til i dag at Møde,

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche H/er/r Ambtmand, eller nogen paa Hans Weigne,

Gierdt Kordes paa Hans Moders Weigne, Møtte for Retten Reffererede Sig til Hans I Rette Lagde Reigning Samt Registering, og upaatviflig eftter Lowen, eftter Laudags gifvelse, (Begierede) en Retmessig dom

1699: 63

Afsagt, som H/er/r Cancelj Raad, er gifven Laudag d/en 13 octob/e/r Sidstleden til i dag for Retten at møde, Saggen at Besware, og Sine af Bevislige Documenter at fremwijse, Lensmand med tvende Widner, wed æd Loulig til i dag at Have Warsled, og dog iche møder, eller svarer Lade, thij understaar mig Iche Saggen at opholde men for Ret Eragter, det H/er/r Cancelj Raad Hans schyldige Rest, eftter I Rette Lagde Documenters Indhold nemlig 111 rdr Eftter den tijd Lowen Byder Bør Betalle, dog huis (det som) Loulig af Bewijses, at Decorteris

Madam Divert Jespersdatter Jullj S/a/l/ig/ Daniel Wolpmans Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hinde udgifven d/en 4 Xbr: (december) 1699 af H/er/r Ambtmand Hans LilienSKiold paa eftterschrefne gaarder, Nemblig Ytre Sæbø 1 1/2 Løb smør En tønde Malt og 1 ort i penger, Indre Sebø, 2 Løber Smør og 2 faar, Hoole 1 Løb smør 1 tønde Malt, Biørndal 1 Løb en tønde Malt, Fieldzende 1/2 Løb 2 1/2 q/uar/t/e/r Malt, og Øfre Kleppe 1 1/2 Løb smør og Malt en tønde

Samme dag Blef oplæst de Høye Herer wed Cammer Colegie ordre, angaaende forseelsen udj Forordningen om det stemplede papier, dattert Rente Cammeret 11 9br: (november) 1699

Item H/er/r Baron Rosencrantzis Bref til Fogden, at *Marjrerne (Marinerne) schulde holdes I Beredschab huert øye Blich naar paa Eisches at Needreise, dattert Rosenthal d/en 1 Decemb/e/r 1699

Her med Min protocol Wed Aaredz udgang ender

og eftter order, nu det Neste Blad til Wender

Gud schee for Sundhed tach, og Hielperig Bistand

Som til dens færdighed, Sielf Styred Haar Min Haand

Christian Nicolai Abo
 
 

1699

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1700

1700: 63b (blank side)

1700: 64

I Jessu Naffn
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 22 Januarj Blef Retten Betient paa Øfre Echanger, eftter derom, Samtlige, S/a/l/ig/ Olle Øfre Echanger Arvingers Begier, og schrifttelig stefnemaal, angaaende de Huuse som flere Kunde werre Bygt, end som Jorden Behøfde, og Louwen Byder,

Nerverende Bunde Lensmand udj Echanger schibbred Ifver Magnesen Essem og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Ifr Indre Eichenes, Aslach Lij, Olle Lij, Anders Ytre Eide, Olle Høyland, og Christen Høyland,

Til huilchen dag og tijd for/schref/ne Arvinger hafde Ladet stefne Lars Syfrsen Øfre Echanger, at Besware de merre Bygte huuse en Loven Byder eftter Wurdering med widere eftter Stefne maaledz Indhold Dattert Bergen d/en 6 Decemb/e/r 1699, som og findes paa teigned d/en 18de Xbr: (december) Loulig at werre forKyndt, som Blef Læst

Citanterne paa den Eene, og Lars Syfrsen, tillige med Hans fader Syfr Eijtznes paa den anden Side, møtte for Retten

Citanterne Begierede, det gaardens Huuse maatte Blifve Besigted og de meere Bygte, end gaarden er Loufør med at wurderes

Da førend Wij os noget herom Wilde fore tage, Raade Wij parterne til forligelse, fore stillende dennem, hvad v-Eenighed, mellem Naboer med fører, Huor til ofttmelte Citanter samtlig suarede, at naar de nogenledes nød deres Ret, ware de til for Eening Resolvered

Lars Syfrsens fader, Syfr Eijtznes paa Sønens weigne, Indlagde welb/aa/r/ne/ Dochtor Randulfs udgifne Bøxel Sedel, Dattert Bergen d/en 28 Martj 1699 som Blef Læst og Suarede det Hand Holt Sig til Ermelte Bøxel Sedel, huilchen Hand formoded Bispen wel forswarede, thij wiste Hand Iche nogen forlig at Kunde Indgaa, men Retten Raade at giøre Som Best Siufntest

Imoed forsch/ref/ne Suarede Citanterne, at da den S/a/l/ig/ Mandz quinde war død, Blef den S/a/l/ig/ Mand, de meer Bygte Huuse paa gaarden, af dennem Sin Lifves tijd Bewilget

1700: 64b

Dog Iche at de schulde tilhøre Jorden, og dersom de Rette gaards Huuse, Iche Befindes døgtig og Loufør, Erbød de Sig, dennem at giøre Loufør

Eftter trende gangers paa Raabelse Møtte Ingen paa H/er/r Bischops weigne

Huor eftter wij da maatte Begifve os til ald gaardens nu paa staaende og fore findende Huuse, først til de som ware da den S/a/l/ig/ Mand tiltræde gaarden, som ere, Nemblig

Først Half parten udj En Røgstue, som findes Loufør

2det En Sengeboe, staaende oven paa En anden, Mogens tilhørende, som er Loufør

3die Melche Boen Befindes Loufør

4de 1/2 p/ar/ten udj Ildhuused, med 1/2 Boe Bag Wed, er Loufør

5te 1 floor døgtig

6te Laden døgtig

7de 1 smalle huus døgtig

8de 1 hestestal og døgtig

Dernest Besaa wij de Huuse, som S/a/l/ig/ Olle Øfre Echanger Haver Ladet Byge Siden hand Kom til gaarden

1. en Liden røgstue Loufør nu werdig ...... rdr 12 - 0 - 0

2. et Lidet smalle huus, staaende østen paa geilen ......... ..... rdr 2 - 0 - 0

3. en Liden Klefve frem for Ildhuus Boen verdig ...........

..... rdr 1 - 0 - 0

4. en Liden Klefve i Ildhuus Boen for ....... rdr 0 - 4 - 0

5. et quern huus med alle slocher, verdig ... rdr 2 - 0 - 0

Endelig Befindes et døgtig nøst wed Søen, som den S/a/l/ig/ Mand haver opbygt wed Søen, i steden for et g/amme/l/t/ Nøst, som hand opførde paa gaarden, og nu Bruges til en wed schytgie (vedskykkje) Huilchet Citanterne Sagde Sig at wilde, Igien Nedfløtte og opbygge, der fore paastoed det ny nøst dennem Burde følge og til hørre

Syfr Eijtnes paa Hans Søns weigne der Imoed formeente Saadan Citanternis paa stand, Iche Kunde anseeis Heldst fordj, Nøsted Iche er Bygt paa øde toftt, men paa Samme sted og toftt, der det g/am/l/e/ hafde stoed

Saa Raade wij dem anden gang til forligelse

Citanterne Suarede Ja, og pretenderede for de oven melte huuse 20 rdr

1700: 65

Syfr Eijtznes paa Hans Søns weigne, der til suarede og formeente, at Huusene, nu eftter Wurdering, Bispen Burde først til Biudes, Imedler tijd Wilde hand Betenche Sig paa Sønens Weigne, dennem at Kiøbe, eller for Eening at Indgaa, til en Wis dag, eftter at hand eller Søn derom Blifr adwared

Da samtøchte parterne paa Begge Sider, det med Saggen Kunde Beroe, Imedler tijd schal de omtvistede Huuse Bispen Loulig til Bydes, og da Ind Byrdes Sig for Eene, og huis det Iche scheer, schal wed Kommende faa warsel en wis dag at møde, eller og til Nest Holdende ting, da dennem at Imellem *Kiends det Loulig Kand werre
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 10 May Blef Retten Igien Betient paa Øfre Echanger, eftter Seeneste forafscheeding 22 Januarj

Da Citanterne samtlig møtte for Retten, og Sagde det de hafde Ladet wed Jacob Rachnes, og Olle Fielschaalnes Bispen til Biude, de forsch/ref/ne paa stefnte og vurderede huuse men schal have Svared ingen Huuse at Wilde Kiøbe Huor fore de deres Ret paastoed, at de Burde arvelig Nyde Huis (det som) dennem udj Huusene Kunde til falde, meere end Jorden er Bebygt med, Loufør, og Bewijst

Lars Syfrsen Echanger, tillige med Hans fader Syfr Eijtznes Møtte og Suarede at de ware Loulig warsled, eftter Seeneste forafscheeding og deres Egen samtøche, men Sagde Sig Ingen forligelse eller Kiøb at wilde Indgaa, men Holt dennem til Bispens Swar

Citanterne wilde gierne Lade dennem forlige, men Syfr Eitznes Svarede Ingen forligelse at wilde Indgaa men Begierede dom, Contra parterne Ilige maade

Afsagt

Som parterne Self willig d/en 22 Januarj Nest afvigt haver Samtøcht det med Saggen Kunde Beroe, til en Beleijlig dag, eller til neste ting om de for inden Iche for Eenedes

Da som Ingen for Eening dennem Imellem haver weret at formaa, hafr Citanterne, til i dag Ladet warsle

1700: 65b

Lars Syfrsen, som og Møtte, men aldelis Ingen forEening wilde Indgaa, Endog Citanterne dennem Nochsom der til Erbød, og Som Lars Syfrsen, iche noget udj Rette Lagt, Som de wedKommende Citanters formeening Kand Sweche, og det Befindes at de paa stefnte huuse Ere S/a/l/ig/ Olle Øfre Echanger, eftter Hans S/a/l/ig/ Hustrues død allene Bewilget Hans Lives tijd at Besidde og Bruge, de ere og nu H/er/r Bischop Dochtor Randulf Loulig tilbuden, men eij wilde Behage at Kiøbe

Thij eragtis for Ret at den paa stefnte stue Et Lidet Smalle huus, og et quernhuus, Bør Betallis med 14 rdr, eller og Huusene Citanterne at følge men om Lars Syfrsen dennem Betaller, da Bør Hand samme Huuse, eftter den dag Betallingen scheer Niude og Beholde, samt Arvinger og VedKommende u-hindred at giøre Sig til nøtte, Som de i allerbeste maader Wed og Kand, Huad Nøsted er angaaende da som det er Bygt udj steden for det som War til forn, og til gaardens nøtte Brugt, Saa Bør Nøsted Jorden at til høre uden nogen wederlag til Citanterne og som Lars Syfrsen udj denne Sags omKostning wered Aarsagelig, Bør hand Cittanterne til weder Lag Betalle 6 rdr, under adfærd Eftter Loven
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 24 May, Blef Retten Betient paa Fladøen, eftter Kongl/ig May/e/s/te/ts Foged S/igneu/r Madtz Holms Begier,

Nerverende Bunde Lensmand af Hosanger schibbred, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Olle Litland, Arne Eicheland, Olle Eicheland Lars Sandal, Syfr Fielschaal, Olle Løtveet, Stephen Lunde og Peder Aasem,

Huor da Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Lood for Retten frem føre et quindfolch wed Nafn Marta Mogensdatter, fød paa Tveet, udj Hosanger schibbred u-Basted og uBunden, som formedelst Begangne Leijermaal, med, Johannes Noore Myching, og udj døls maal fød Barn, der fore til Examen nu for Retten frem stilled

1700: 66

Marte {Jacobs}\Mogens/datter for Retten frem stoed Sagde Sig at werre fød, af Erlig Egte forældre, paa den Gaard Tveeten, Ligende udj Hosanger schibbred, faderen Wed Nafn, Mogens Knudsen Tveet, og Moderen Anne Halfversdatter, Sagde nu at Werre omtrent 30 aar gam/m/el

Kongl/ig Ma/jestets Foged tilspurte forbemelte Marta Mogensdatter om hun hafde fød Barn, huor til hun Svarede frivillig Ja,

Dernest tilspurde Fogden hinde hvem hindes Barne fader var Huor til hun Svarede, at det War Johannes Andersen Nore Myching, BeKiendte Saa eftter Videre tilspørgelse det hun første gang hafde Legomlig omgiengelse med Johannes Myching, da hand Kom fra *Cargianten Syfr ØxWer, ofven paa, støllen, i Mychinge Marchen <nu Sex aar Siden *Xmis (Korsmis) dagen om høsten> og da Ved Sin anloching formaaede hinde til, at faa Sin Willie, Sigende det hand Iche Wilde giøre hinde nogen schade, og Blef saa samme tijd med Barn,

Widere Sagde hun Iche at Kunde Mindes, huor Mange gange, eftter den første omgiengelse, at Mindes Hafve Haftt,

Saa BeKiendte hun at Werre Forløst nu 6 aar Siden Korsmis dag Som er d/en 14 May \1694/ *Stila Nova* (Norsk Hist. Leksikon: Uttrykket kan omsetjast med "Ny stil", som er ei nemning for datering etter den Gregorianske kalendar innført i året 1700. I motsetning til den Julianske kalendar, der Korsmessedagen om våren låg til 3 mai), da hun føde, et drengebarn, til Werden, udj floren, uden nogen Menisches Biwerelse, sagde og da hun fich ont, sagde Sig at Sige til Johannes, nu har Jeg faaed Ilt, hvor schal Jeg giøre af mig, da svarede hand gach et Lidet støche af at Ingen Seer dig, huor paa hun Svarede neij, Jeg er iche goed for til at gaa hiem Igien, der Kommer noget Ilt over mig Jeg gaar Iche nogen sted, og Blef saa fremdeelis fra Løverdags til tordsdag Sygelig, Indtil hun som formeldt forløsted fra fostred, der eftter gich hun fra floren i stuen tog Barned med Sig Lagde Sig i Sin Egen Seng, og Laa der med Barned et *samdøgt, og da drog Johannes med hans quinde paa en fredag Som War en Bede dag til Hammers Kirche, Beroede Saa 4 dage, da talte hun hannem til udj Smien, og Sagde nu hafr du faaed det du

1700: 66b

Haver Lengest eftter, tag det nu og Ber det I Kirche gaarden, eller en anden sted Som dig Best tøches der til hand Svarede Neij Jeg Befatter mig Iche med det, det haver Inted paa Sig nu, der til hun Svarede at wilde Lige det i Sengen hans, hvor til han Svarede, giør du det, Saa schulde hand giøre eller tage schade, der paa Svarede hun Jeg er Iche Sterchere du Kand Snart giøre schade og gich fra ham Om 4de dagen der eftter tog hun Barned Svøbte det i tou Smaa duger og Lagde det udj en Liden agger Mit i Kaldet Kringelen, og aldrig fant Eller saa noget eftter den dag af Barned, men om aared eftter Spaade hun Self samme agger og fandt Iche andet til Lignelse Igien end en Liden wadmels Klud, forKlarede, at Barned Er død fød og aldrig Kom til werden Lefvendes formedelst haarde Løfttelser, wed fødselens tijd *q

- - - - -

(I originalkjelda står her eit teikn som liknar ein "q", men med ein tverrstrek på stammen under. Dette teiknet finn ein att lenger nede i teksten på same sida, og skal nok bety at teksten bak det siste teiknet, eigentleg skulle vore ført inn der det første teiknet står plassert)

- - - - -

Hermed Beroede det til nu forleden Høste ting da det Kom udj Bøigde ømmel, saa schichede H/er/r Niels Hiermand Bud til Johannes Myching, og Hinde, da de Komme først til sammen Siden allene, men da de Ware sammen første gang BeKiendte hun alt det som formeldet er for presten, og gaf hannem 3 rdr <og Johannes Sex rdr til presten Som hun Laante han/n/em> og Sagde holt dig wed frit moed, og gach Lige frj til Kirche som før Spurte saa om hun maatte gaa til Alters, der paa hand schal have Svared Ja, men Blef dog nu Seenest \3die/ Julle dag negted, *q

- - - - -

(Her kjem så det andre teiknet - sjå ovanfor. No står det ikkje noko merke lenger nede på sida i teksten som viser kor mykje av teksten som eventuelt skal flyttast opp, men det kan passa med ned side 66b i originalkjelda)

- - - - -

dog treij Aar *Illem (Imellem) at Barned War fød, og tiede hinde paa saa at vere scheed, Lod presten Kalde hinde til Sig, og eftter at Hun gaf hannem 1 rdr, Blef annammed til Sacramented Lige saa Wel som før, Sagde og det Hindes Madmoder aldelis Iche Wiste noget om alt deres mellem hafvende, men eftter at Marta War Kommen i Sengen, Sagde at have strøget med hindes haand over Bugen og Sagde, nu er din store Mage Borte, men widere Iche I nogen maader Hindes Mad moders Nafn er Mangle Johansdatter

1700: 67

Kongl/ig Ma/jestets Foged eftter Slig Marta Mogensdatters BeKiendelse, og Johannis Mychings Beschylding gifvelse Satte i Rette og paastoed det Meermelte Marta Mogensdatter formedelst *hinde forseelse Wed Dølsmaal, eij allenne fra første, men end til denne tijd dølget, Burde Lide og undgielde eftter Loven, og Johannes Mychings Halfve Boes Midler til Hans May/e/st/ets/ at werre Hiem falden

Lensmanden Rasmus Hanestveet Indleverede Registeringen over Johannis Mychings Boe, dattert 12 May 1700 hvor ved Blef til Kiende gifved, at Johannes Myching wed døden War af gangen, der fore Fogden udj Hans May/e/s/te/ts Nafn *En (End) ydermeere paastoed det Johannes Mychings eftterlatte Midler enten hemmelig eller oben Bare, Saa Wit Rigtig er, at til høre, og om noget fordølges da der for at straffes

Forafscheediget

Som Marta Mogensdatter Hindes forseelse nu for saa Vit giort BeKiendt, men Barne faderen Johannes Andersen Myching, Som er død, huerchen hans eftterlatte quinde eller Børn, denne Sinde der til ere stefnede og H/er/r Niels Hiermand, om dette Menisches nu giorde BeKiendelse, vel uWitterlig, der fore med Sagen Beroer til nest holdende Sommer ting, til nermere forhør, Samt Widere om noget findes, at fore tage, til huilchen tijd den nu af døde BeKiendte Barne faders Eftter Latte quinde, med Myndige Børn, samt H/er/r Niels Hiermand, eftter gifven warsel for Retten Bør møde, en hver eftter til spørgelse, og Marta Mogensdatters forKlaring med BeKiendelse at til Svare,

Imedler tijd Bør Marta Mogensdatter udj goed forwaring at forblifve, Huilchet Fogden Wel I agt tager

1700: 67b
 
 
 
 
 
 

Anno 1700 \ d/en 9 Junj / Blef Holdt et Almindeligt waar og Sommer ting med Lindaas schibbredz Almue paa Lyren, og Som Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Iche Self saa strax war Nerverende, Blef tinget Sat, Nerverende Bunde Lensmand Michel Oenes, og efttersch/ref/ne Laugrettes Mend Niels Bersvig, Lars Setre, Niels Hoopland, Erich Østrem Erich Sætre, Anders *Aaras, Joseph Hoopland, og Niels I Niøten, samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

Ædle H/er/r Brand direchteur Berendt Hinrichsen, og S/igneu/r Lauritz Miltzog Som Cautionester For Fogden S/igneu/r Madtz Holm, for Retten frem Kom og Indleverede, deres til Høy welbaarne H/er/r Baron og Ambtmand Ingifne Suplicq under datto 15 May, med der paa fuldte Resolution, af welædle Borgemester H/ans Munthe Som Slodz Lovens Commitered Dattert 24 May 1700 Huilchen Suplicq med Resolution Lydelig for Retten Blef Læst

Samme dag Lod Høy welbaarne H/er/r Baron og Ambtmand Axel RosenKrantz for alle oplysse og Kundgiørre det wed Commissionen Eftter Hans S/a/l/ig/ H/er/r fader udlagt Jordegodz, eij war Hans Leijlighed nu at Indløsse, dog nu odels Rettigheden med Indløssningen eftter Loven I alle maader for Beholden, dessen welbiudende Begiering dattert Bergen d/en 24 April 1700

Knud Guttormsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hanem udgifven af welædle H/er/r Leutenant Christopher Reus d/en 15 May 1700 paa 3 1/2 schilling udj den gaard Qualwog

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestet Koning Friderich d/en 4des AllerNaad/igste Forordning, om Rette Ny Almanacher, Dattert Kiøbenhafn d/en 28 Novemb/e/r 1699

Dernest Blef oplæst Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordning om Moderation i Taxten paa den Nye Gradual, og Kirche salme Bog, dattert Kiøbenhafn d/en 9 Xbr: (december) 1699

3die Blef oplæst schatte Breved udj Norge for det Aar 1700 gifvet paa Kongelig Residentz udj Kiøbenhafn d/en 4 Martj Anno 1700 Friderich

1700: 68

For det 4de Blef oplæst, et *aabet Bref anlangende at Hans Kongl/ig May/e/s/te/ts undersaater, maa igien farre og handle med deres schibe og Godz paa fremmede steder Dattert Kiøbenhafn d/en 10 April Anno 1700

Saa Blef oplæst Feltmarschalch Wedels Bref, til Stifttambtmand Stochflet angaaende Landfolchedz Martz, dattert Friderichs Hald d/en 30 9br: (november) 1699

Dernest en offentlig placat at Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igst wil afhænde alle Jura patronatus (jus patronatus = patronatsrett) til Kircherne over alt i Norge, udsted af Ch: Stochfleth d/en 27 Martj 1700 Vdj Christiania

Ilige maade Blef oplæst H/er/r Baron og Ambtmand RosenCrantzes ordre om Wed Warrerne (vedvardane), dattert Bergen d/en 24 April 1700

Og Blef oplæst H/er/r vice Stadtholder Gabels Bref til Stiftt amptmand Stochflet, om Marinernis Copletering Dattert Aggers Huus d/en 10 April 1700

Saa Blef oplæst de Høye Herer wed Rente Cammereds Bref til Fogden angaaende, Kop, Heste, og Ildsted, samt Rente penge, og Huus Leije schatz Beløb dattert Rente Cammeret d/en 8 May A/nn/o 1700

Saa Blef og oplæst H/er/r obriste Heins (Albrecht Christoph von Heinen) Bref til Fogden, det de nu Staaende Reserver schulde dennem Indfinde, med ald den Mundering, som findes i Leggene (legdene), dattert Bergen d/en 3 Junj Anno 1700

Blef og oplæst H/er/r Stiftt ambtmands Bref til Fogden at Marjnerne som war Beordred til Danmarch at Sendes, schall Indtil Widere Blifue Hiemme, dattert Christiania 13 Martj 1700

Saa Blef oplæst H/er/r vice StatHolders Bref til Hans Ma/jestets om Marinerne dattert Kiøbenhafn 13 Jan/uarj 1700 med der paa fuldte Allernaad/igste Resolution d/en 19 Januarj 1700

Ilige maade H/er/r vice StatHolder Gabels Brefve til Stochflet, det (første) 12: og det andet 13 Martj 1700 om Marinerne her i Norge og om Søe folchetz til Stede Blifvelse

Endelig Hans Ma/jestets Bref om Søe folch at werre, Dattert KiøbenHafns Slot d/en 20 Januarj 1700

1700: 68b
 
 

Kongl/ig May/e/s/te/ts Foged S/igneu/r Madtz Holm, tilspurdte Almuen om de noget paa hannem udj en eller anden maade Hafde at Klage, enten wed Hans oppebørsler, quitering Eller andett Imoed Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger eller Bestallings pligt, huor til de Enstem/m/ig Suarede, det de aldelis Inted paa hannem hafde at Klage, men ynschede at hand *matte saa Lenge de Lifde Blifve deres foged, og tachede hannem ære og got, huilchet Fogden om fornøden giortest, under forseigling Begierede hannem maatte Blifve med deeled, Som wij hannem Iche Kunde Benegte

Fogden Lood oplæsse En Restantz forfatted over de tvende terminers forfaldne schatter, detz Summa 264 rdr 0 march 2 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 11 Junj Blef holdt, et almindeligt waar og Sommer ting, paa Halswigen med Gullen schibbredz almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Giefle Østgullen, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Jacob Brandtzdal, Olle Steene, Peder Nesse, Mogens Rijsnes, Niels Eiide Toor Eijde, Olle Nore Høewig og Erich Søre Hoewig, samt dannemend flere som Samme tijd ting søgte

Samme dag Blef oplæst de for hen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger, samt andre Høye Herrers Brefve,

Torgier Johansøn Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af H/er/r Jan Matzøn d/en 3 May 1700 paa 2 p/un/d Smør udj den gaard Botnen (Åsmundsbotn i Masfjorden)

Karen Jacobsdatter Hafde Ladet stefne og warsle, Christopher Ritzerou tilholdende paa Grimholmen, angaaende 25 rdr *Hon Hannem udj Bergen paa Brøgen uden for Eeners gaard/en Haver Leverdt i Sin Bomme at giemme, Som samme aftten schal Were Bleven Borte i Boden (båten) Wed Alfvestrømen der Ermelte Ritzerou Self war og Laa i Boden, og hafde nøgelen i Hans Lomme,

Ermelte Christopher Ritzerou Møtte for Retten og Swarede det hand War Loulig stefned, og der fore Sorenschrifveren en Sedel d/en 10 Junj Ladet tilstille

1700: 69

Citantinden Karen Jacobsdatter fremstoed for Retten og paastoed det Christopher Ritzerou Burde Hinde eftter Loven pag/ina 817 Igien de Leverte penge Betalle, og Indlagde Hindes schrifttelig Atest, Beædet d/en 22 May af Jean Joachim Kling, og Erich Jeremiassen, Som Lydelig Blef Læst,

Her til Christopher Ritzerou Svarede, det pigen Karen Jacobsdatter Leverede hannem nogle penge i en pung, paa Cantor Brøgen, at forwahre, og eftter at Hand war med hinde Kommen med Boden til Alfvestrømen, og om Natten til *hville (kvile) Kommen Er Hans Bomme, Som hand Self hafde Nøglen til Bort stollen med Citantindens penge, og hvis (det som) hand Self der udj hafde Indlagt, Huem der stal eller tog wiste Hand iche,

Widere Sagde hand at Jean Joachim Kling, og Erich Jeremiasen war paa Klefven da hannem om pengene Blef tilspurt og at Kling talte om 100 rdr, om det hafve vered saa mange at maatte Betalle, og der paa gich Sin Weij Hiem, eller Bort der fra

Karen Jacobsdatter Reffererede Sig til Hindes for hen giorde propositzion med følgende Widne, og Erbød Sig hindes Sallighedz Eed, de paa stefnte 25 rdr til Ritzerow at have Levert, og Begierede En schadesLøs dom

Ritzerow Eftter tilspørgelse om hand Benegtelses Eden wilde af Legge, Svarede Neij og Begierede det Citantinden, Eden maatte fore Læsses, og Svere det (og svergje at) i den pung Hon hannem Leverte war 25 rdr Saa Wilde Hand for saa wit Lade Sig tilfredz

Saa eftter Ritzerous Begier Blef æden Karen Jacobsdatter fore Læst da Hon alting eftter Indlagde Testification, Wed opragte fingere, og Salighedz Æd BeKrefttede

1700: 69b

Eftter tilspørgelse Svarede parterne, det de paa Enten af Siderne eij widere Hafde at Sige eller pretendere

Afsagt

Som Christopher Ritzerov Loulig Er stefned, og Self for Retten det tilstoed, Lensmanden det hiembled, Christopher Ritzerow, eij Benegter penger udj en pung af Citantinden haver annammed, og udj Sin Bomme Giemt, og forvaret, Siden eftter Egen tilstaaelse Fra hannem Bort stolled, wed Alfvestrømmen Saa Begierte Indstefnte Ritzerow, det Karen Jacobsdatter Eeden maatte fore Legges og alting Eftter andragende Sverge, *En, dog* (Endog) Hannem Benegtelses Eden Blef Bewilget, men den Imoed Sagde Iche at Wilde aflegge, Saa aflagde meer melte Citantinde Karen Jacobsdatter Eeden, og med opragte fingere *Soor (svergde) Hun hannem de 25 rdr haver faaet i giemme,

Eftter Slig Beschaffenhed Eragtes for Ret, det Christopher Ritzerou Bør de hannem af Karen Jacobsdatter i giemme og forvaring Leverte 25 rdr schadesløs at Igien forschaffe, Eftter Lovens 5te Bogs 8de Cap/i/t/el/ 4de Art/ichel uden ophold, eller strax stille Nøyagtig forsichring Efttersom hand er en Ledig Karl, og Betalle udj omKostning 3 rdr inden 15 dager under Execution

Eftter Seeneste opsettelse d/en 10 octob/e/r war atter stefned Joseph Kielby, som møtte nu for Retten, tillige med Citanten Toor Olsen Eijde, Som nu endelig eftter forige I Rette Settelse Begierede domb,

Parterne Blefve for Eenede Saaledes det Joseph Kielby schal til først Kommende Michels dag Betalle til Tore Eide 1 rdr 3 march, huilchet de wed Haande Baand Hin anden Lovede og der Wed Blefve Venner og Wel forligte

Johannes Ifversen StefneBø, hafde Ladet stefne Sin grande Anders StefneBø, for *Søn (synd?) og ondschabs øvelse, Saa og det hand Iche Sin Boerog (buråk/bufetråkk) Kand frj Nyde, Begierede der for En Retmessig mellem Kiendelse, til at Nyde Sin Bøxlende Jord uhindred

1700: 70

Anders Poulsen StefneBøe, møtte udj egen persohn for Retten og Svarede det hand war Loulig stefned videre Sagde Anders at hand formeente hannem Boeroget formedelst en floor som stoed uden for gaarden og det fordj at Johannes Iche schulde drifve over hans Bø Huilchet hans forman i 4 aar for (før) Johannes Brugte og Anders Iche Wilde tilstede, og Begierte at Bytte Joord med Johannes,

Citanten Johannes Indlagde Hæderlig og meget Wellærde H/er/r Friderich Krammers Bref dattert Evinwig d/en 10 Junj Indeverende Aar, som Blef Læst, og Sagde der hoes det hand haver giort Sig Boerog paa Hans Egen Bø med formeening Hans forbedring hannem *Bvrde u paa Anchet at følge, og dersom Anders Sit Wil for Bedre Som hand haver giort, staar det hannem frit for, og formoded en Retmessig dom

Eftter tilspørgelse til parterne, Sagde det S/igneu/r Rasmus Jensen Lindgaard War deres ombudzmand, men Iche denne Sinde Her til stefned,

Forafscheediged

Som parterne ere Bege Leijlendinger, og deres Eijer Eller ombudzmand, S/igneu/r Lindgaard Her til Iche er stefned deres tvistighed mueligt uwidende, H/er/r Friderich Krammer forKlarer, megen udregtighed disse Stridige persohner at verre Imellem, Som af Naboer Er usømmelig, og Guds fortørnelse der ved øfvis

Alt saa Beroer med deres Jordz Imellem Lignelse Indtil det paa Aasteden udj Eijeren Eller omBudzmandens Nerverelse, til en Beleijlig dag og tijd Blifr for dommer og dannemend Indstefned, ImedLer tijd, formaanes Weder parterne Sig Christelig og Erlig Imoed Huer andre, at forholde, under 10 Lod Sølfs Bøder, huem af dem det forwolder, og Loulig over Bewijses, Imedler tijd Beroer, med Saggen til den tijd som formeldt er

1700: 70b
 
 

Kongl/ig May/e/s/te/ts Foged S/igneu/r Madtz Holm her som i Lindaas schibbred, tilspurdte om nogen hafde at Klage paa han/n/em huor til de Eenstemig Svarede Lige som formeldet

Fogden og tilspurdte om schydzfærden, da almuen Svarede det de Inted hafde at Klage, men til dato vare vel Bet/alte

Endelig Lood Fogden oplæsse en Restantz forfatted over de 2de terminers nu forfaldne schatter Summen 345 rdr 2 march 6 s/chilling

Høy welbaarne H/er/r Baron Lood Ilige maade her Som i de 2de forige schibbreder Lyse Hans forfaldz Løsning til *odelede (odelen) af Hans S/a/l/ig/ H/er/r faders udlagde Jorde godtz
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 14 Junj Blef Holdt et Almindeligt Waar som/m/er schatte og Sage ting udj Radøe schibbred paa Ascheland, med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Rasmus Sæbø, og Efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Hans Toule, Erich Kolaas Lars Kartveet, Knud Øfre Manger, Anders Dahle Stephen Indre Sæbø, Johannes Nielsen Houland, og Michel I Bø, Samt dannemend flere som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst de *for (forhen) Extraherede Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordninger, samt andre Høye herers Brefve

Erich Qualem hafde Ladet stefne Johannes Quallem for Slagsmaal og haardrag Seeneste Julledags aftten,

Bege parter møtte for Retten, Sagde at Werre Loulig stefned

Citanten Erich Qualem Sagde det Johannes hannem hafr Slaget et Slag I hans hoved, uden Blo eller Blodig

Der Imoed Sagde Johannes, det Erich hannem schielte for En Hunsvot, og Berobte Sig paa det til Tommes og Olle Quallem som og war tilstede, Huilche forKlarde det Johannes schød paa ordene til provs, og Sagde Erich Køs mig i Refven, huilchet Tommes og Olle Quallem Bewidnede Saa at Werre,

Fogden Satte I Rette og fast paastoed, det Erich Burde Bøde trende 3 Lod Sølf, almuen forKlarede, det hand Inted war Eijende og er En fattig Boe reijsing (bureisar?), Lauretted vidnede det Johannes Langt Mindre Eijde, de *Bade (ba) Begge om Naade, og Iche om Retten,

1700: 71

Lauretted Bad for dennem Begge for deres fatigdoms schyld, Huor wed Fogden paa Hans Ma/jestets Allernaad/igste Behag denne deres formastelse Eftterlod, med Saadan wilKor, at om Enten af dennem Saaledes Igien Kommer, da samme Sag at stande oben for, og da den schyldige at Bøde treij dobbelt

Kongl/ig Ma/jestets Foged hafde wed Lensmandens waanlig stefnemaal Ladet warsle, Johannes Nordanger med Hans quinde, for et quindfolch, som Lagde i deres huus udj Barsel Seng, til at forKlare hvem hindes Barne fader war, Ilige maade gamble og vnge Rasmus Nordanger til at Svare, til deres faders staaelse

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Ingen af de Indstefnte,

Fogden formeente formedelst Rettens foragtelse, i det de Iche møder Burde Bøde og undgielde

Forafscheediged

De Indstefnte Nordanger mend gifves Laudag til Neste ting at de med deres quinder Møder, deres Sandhed om det uBenefnte quindfolch at fremføre, eller da en Hver for Sig at Bøde 6 *Lød (Lod) Sølf

Joen Sylte og Olle Houland Kirche werger til Bø Kirche hafde Ladet stefne Jacob Nielsen Røsnes for Hans S/a/l/ig/ Hustrues *Begraflse i Kirchens gulf Nemblig 4 rdr

Schafferen Mogens Giere og Niels Giere Hiemlede stefne maaled Ved Eed

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche Jacob Røsnes eller nogen paa Hans weigne

Citanterne Indlagde H/er/r Stifttschrifver Herman Garmans Bewijs paa de for/schref/ne 4 rdr Dattert Bergen d/en 16 Martj 1699 og der eftter paastoed En schadesløs dom

Forafscheediged

Jacob Nielsen Røsnes gifves Laudag til Neste ting Saggen at Besvare og udj Egen persohn for Retten at møde, huis Iche da at Bøde Sex Lod Sølf, eller Lide dom

1700: 71b
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm hafde Ladet stefne Østen Fieldzende, for hand haver Kiøbt godz af den Bort Rømte tiuf Olle Saalhuus

Stephen Sebø, og Peder Wetaas hiemblede stefnemaaled

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche Østen Fieldzende men Hans datter Ingebor Østensdatter Sebø møtte og Sagde det Hindes fader war g/amme/l og Svag der fore Iche Kunde møde

Kongl/ig Ma/jestets Foged Satte i Rette og formeente det Østen for motvillig ude Blifvelse Burde Lide eftter Loven

Forafscheediged

Østen Fieldzende gifves Laudag til Neste ting udj Egen persohn for Retten at møde, under 10 Lod Sølfs Bøder, Eller da at Lide dom

Simen Hanssen hafde Ladet stefne Børgie Haaland for hand schal have Kiøbt af Aslach Sellevold, det Citanten fra stolne godz

Børgie Haaland Møtte udj Egen persohn for Retten og Suarede det hand war Loulig stefned

Citanten Simen Hansen Sellevold, forKlarede det Børgie Haaland herbergede Aslach Sellevold Een Nat og førde hannem til Floen i Herlø schibbred men om hand Hafde Kiøbt noget af hannem Wiste hand Iche men Begierede, det Børgie, Self Sin Sandhed vilde forKlare

Børgie Haaland til dette Svarede, det Ermelte Aslach Laa udj Hans huus en Nat, og om Morgenen førde hannem til Floen men Erbød wed Eed Inted af hannem Kiøbt, eij heller Seet hand noget Solte til andre,

Forafscheediged med denne Sag Beroer Indtil tinged udj Herlø schibbred er holdet, eller til neste, Huor hen hand Blifr Loulig stefned, at Joen og alle i Floen Kand werre til wedermehle, da eftter Loulig forhør schal Kiendes hvis ret Kand verre

Welædle og Mandhaftte H/er/r Leutenant Christian Hinrich van Hatten Lood oplæsse et udlegs werch for Retted af Christian Abo, Jens Madzen Bech, og Fogden S/igneu/r Madtz Holm d/en 6te 8de 9de 10de og 11te Feb/rua/r

1700: 72

udj welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans LillienSKiolds Jorde godz til for/schref/ne van Hatten for den Summa 1424 rdr 3 march 12 s/chilling der fore udlagt som følger

Nordanger schylder Aarlig 2 Løber Smør og 3 t/ønder Malt

Niøtveet schylder 2 Løber Smør 1 1/2 t/ønde Malt

Helleland 2 Løber smør 2 1/2 t/ønde Malt,

Nore Tveet 1 Løb Smør 1 1/2 t/ønde Malt,

Østre Solem 1 Løb Smør 1/2 t/ønde Malt,

TollesHoug 1 Løb smør 1 1/2 t/ønde Malt,

Noor Tiore 1 Løb (smør) 1 t/ønde Malt

Sæbdal 1/2 Løb smør 1/2 t/ønde Malt,

Ø/fre Waagenes 1 Løb (smør) 2 1/2 t/ønde Malt

Ulfwatten 1 Løb smør 1 t/ønde Malt

Sørrelj 1/2 Løb smør og 3 Meller Malt,

Houstad 1/2 Løb smør 1/2 t/ønde Malt og 1 faar

Miøs der udj 1 1/2 Løb Smør 1 1/2 t/ønde og 1 1/2 Melle Malt,

Løben anslagen for 58 rdr Giør den Summa tilsammen 1424 Rdr 3 march 12 s/chilling samme foretning dattert Ascheland d/en 13 Feb/rua/r Anno 1700

Welædle og welb/aa/r/ne/ MaJor Witman Lood oplæsse En Bøxelsedel til hannem udgifven af Peder Lilienschiold d/en 12 Feb/rua/r 1700 paa den gaard Sørre NesBø schyldende Aarlig 2 Løbers Leije

S/igneu/r Peder Lem Lood oplæsse welædle H/er/r vice LauMand Blixes dom Imellem Hannem og H/er/r Ambtmand Hans LilienSKiold udsted d/en 24 Januarj 1700 paa 694 rdr Capital og Renter

Dernest Lood S/igneu/r Lem oplæsse et udlegs werch eftter forb/enef/nte dom for Retted af Christian Abo, Jens Madtzen Bech, og Fogden S/igneu/r Madtz Holm, huor wed efttersch/ref/ne gaarder Eere udlagde for den Capital 747 rdr 5 march 12 s/chilling

Bøe schylder Aarlig 2 Løber smør og 2 t/ønder Malt,

Ø/fre Quallem En Løb smør 5 Meller Malt,

N/edre Quallem 1 Løb (smør) 5 Meller Malt

Houland 2 Løber smør 2 t/ønder Malt,

Wildanger 1 Løb smør En t/ønde Malt og 1 Wog fisch,

Rijsnes 1/2 Løb og 18 march/e/r Smør

Røsnes 6 march/e/r smør,

og udj den gaard Miøs En half Løb smør og 2 1/2 Meller Malt,

Løben ansLagen for 58 rdr Giør den Summa tilsammen 747 rdr 5 march 12 s/chilling Samme forretning Dattert Ascheland d/en 13 Feb/rua/r Anno 1700

1700: 72b
 
 

Fogden Her som i Lindaas schibbred og Gullen, tilspurte Lavretted og Almuen, om de noget paa Hannem hafde at Klage, Huor til de samtlig Svarede Ligesom udj Lindaas schibbrede

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over de tvende forfaldne Terminer Detz Summa 208 rdr 4 march 14 s/chilling
 
 

Anno 1700 d/en 16de Junj Blef Holdt et Almindeligt Waar sommer schatte og Sage ting, med Allenfied schibbredz Almue, Nerve/rende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand, og Efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Olle Espeland, Olle Nore Levesta Hans Beraas, Christian Beraas, Hans Øfre Mycheswold Olle Nielsen Tveet, Lars Olsen Seim, og Peder Aanunds/en Ryland Samt dannemend flere som samme tijd ting søgte

Samme dag Blef oplæst de for hen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordninger, samt andre Høye Herrers Brefve

Mogens Knudsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 23 Martj 1700 af Peder Ellefsen Tiore, paa et pund smør, otte Kander Malt, og En tredie part udj et faar i den gaard Hoopland

Joen Watne og Olle Sletten Begge for Retten fremstode og til Kiende gaf det de Wed Haande Baand, nu Eere forligte, om gaarden Sletten Joen Watne tilhørende Som schylder 1/2 Løb smør og 1/2 tønde Malt, saaledes at Olle til waaren schal fra fløtte gaarden uden nogen gien eller Modsigelse, Huor Imoed Joen Watne schal til Olle Betalle udj opsagn 9 rdr og dette Indeverende Aars Landschyld frj, Her paa haver Olle strax annammed 3 rdr, og schal denne forlig Eftter Loven udj alle optenchelige maader werre og Blifve, uRygelig, under 6 Lod Sølfs straf som denne forlig, Imoed giør for hver Sinde, og ellers dog at Blifve wed dendz fulde Kraftt som formeldet

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Hafde Ladet stefne Børgie Jisdal, for hand har hugget uden forlov i Fladøens schou, som forhen er ting Liust

1700: 73

Børgie Jisdal Møtte for Retten og wedstoed Loulig at werre, eftter Lensmandens stefne maal Varsled

Fogden protesterede og formeente det Børgie for Hans schou Hugst uLoulig giort Bør Bøde eftter Lowens 6te Bogs 17de Cap/i/t/el/ 28 Art/ichel, og Begierede dom,

Imoed Fogdens protestation Svarede Børgie Jisdal, det hand Iche haver Hugget noget uden forlov, og forloven var Hannem gifved af fogdens Rosmand Anders, formoded der fore af Fogden Hand som En Braf Mand, dend gifne forlov at eftterlade, og at hand hafde faaed Lidet schatte, ellers aldrig hugget eller hinted uden forlow

Anders Rosmand War tilstede, og tilstoed det hand hafde gifved Børgie forlov at tage nogen nedHugne greener, Ja end giort Wel wed Høy da Fladøens Bester fattedes, formoded der fore meere Naade *en (end) Ret, og i saa fald war uschyldig

Afsagt Som Børgie Jisdal Iche Benegter, at have faaed uden Fogdens Minde, nogle Ned Bleste greener, og for Hen ned hugget, Rosmanden, som Sligt nu for Retten tilstoed, uden Fogdens Minde forlov at Have gifved til den af Fladøens Bort førte greene

Thij Eragtes for Ret, det Børgie Jisdal schaden eftter gode mendz Sigelse Bør Betalle, dog havende Hans Regres til Rosmanden, Saa wel for gifven uLoulig tilladelse, samt Widere Imoed hannem angifvende prætentioner, og naar derom Loulig Stefnes schal Herom gaaes hvis ret er

Fogden hafde Ladet stefne Anders Seim for 6 rdr til hanem og Kiereste schyldig, der hos at frem Legge alle Sine quiteringer, til fuldKommen Rigtighed og doms Erholdelse

Paa Anders Seims weigne Møtte Lars Olsen Seim, og Svarede det Anders war Loulig stefned, der hos Lyste Hans forfald, i det hand War for præsten i forretning Som Kirche Werger, og ellers Sagde Lars Seim det Anders Wilde Komme til Fogden eftter tingenes Endelse at af Clarere

1700: 73b

Forafscheediged, eftter Lars Olsen Seims, paa Anders Seims weigne gifne forKlaring, gifves Anders Seim tijd og Rom eftter disse tinges Endelse, at af Clarere Eftter giorde tilbud, Huis iche det scheer, da gifves Anders Seim Lavdag til Neste ting udi Egen persohn for Retten at møde, den prætenderende Summa at til Svare, under 10 Lod Sølfs Bøder, eller da at Lide dom eftter Lowen

Kongl/ig Ma/jestets Foged hafde Laded stefne Christian Schodtzund, for Hand haver schieldt Johannes Langenes Sin quinde Britte for V-schiellige ord, der fore til detz Bewijs eller aarsag at straffes Eftter Lowen,

Eftter trende gangers paa Raabelse møtte Iche Christian Schotsund, eller nogen paa hans weigne

Forafscheediged

Christian Schotzund gifves Lavdag til Neste ting Sit *schilderj at Besware under 6 Lod Sølfs Bøder, og Britte Langenes til Wedermehle, huis iche da at Lide domb

Jens Joensen Kier gast giefver paa Alfvestrømens Leijemaal Hafde eftter Seeneste forafscheeding d/en 22 Novemb/e/r Ladet stefne og warsle, Johannes Knudsen Soltveet Lars og Marte Tveet, som Eijer for gaarden Søre Soltvet, til at Niude for Bøxel 18 march/e/r Smør og tolf Kander Korn, udj den gaard Soltveet, og der om som forhen protocolered Hans Ingifven Suplicq med paa følgende Hans Høye Exell/ence C: Guldenlews Resolution, som nu Blef Læst

Johannes Knudsen Soltveet Møtte med Hans g/am/l/e/ *Bedagee (Bedagede?) moder Marte Hoversdatter, og Svarede det hand holt Sig til den i Rette Lagde Bøxel Sedel, Som nu Blef Læst

Jens Joensen Kier Indlagde Hans schrifttelig Meening datert Alfvestrømen d/en 16 Junj 1700 Som Blef Læst

Lars Willemsen Tveet, paa Moders og Egen Weigne møtte for Retten og til Sagen svarede Saaledes

1700: 74

Hand formeente at Knud Soltveetz Børn war Nermest deres faders Jord at Bøxle, og om de Iche Endnu haver tient Kongen, Kunde det enda schee, Bøxel Sedelen angaaende, da Reffererede hand Sig paa Egen og Moders weigne, til Loven, at de deris Jorde Brug En hver Bør Niude eftter Loven Sin Lifs tijd

Jens Joensen Kier Reffererde Sig til Hans Suplicq Resolution, nu i Rette Lagde schrifttelig paastand der Hos Indleverede, og Anwijste udj Retten Reede penge 5 rdr for Bøxel og 1 rdr udj støfle hud og dersom Lars Wellemsen eller moder Meere Begierer, Wil hand gierne Betalle det som Billigt og Ret Kand eragtes paastoed En Endelig Dom til Hans Retmesige paastandz fuldKommenhed

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Reffererede Sig til Hans forige protestation, og i Rettesettelse, og som Johannes Knudsen nu eij, Kand frem wijse Rigtig pas at have vered Soldat eller Bodzmand, der fore formeener Bøxsel Sedelen, eij i mod Lovens *3dei (3die) Bogs 14 Cap/i/t/el/ 4 Art/ichel Bør gyldig anseeis, men Jens Joensen, eftter Hans Høye Excell/ences Naad/ige Resolution, at werre samme Jorde part Nermest for Billig Bøxel Naar den i een Eller anden maade Ledig Blifr

Eftter tilspørgelse Svarede parterne, de eij Widere hafde at i Rette Legge eller Sige

Afsagt Som Jens Joensen Kier wed Suplicq Hans Høye Excell/ence Haver til Kiende gifved, aarsagen hvor fore hand dend Begierede Jorde part Wil Bøxle, Nemblig den Reijsende til nøtte, udj denne tilfælde paa staar Fogden Lovens ord om Nermest Bøxel, eftter Slig Beschaffenhed, eragtes for Ret det Marte Hoversdatter, Hindes Lifves tijd, den paa stefnte Jorde part, Bør Niude og Bruge, men eftter Hindes dødelig afgang, Jens Kier at werre nermest Jorden til Bøxle

1700: 74b
 
 

Børgie Aamundsen Ryland for Retten fremstoed, og til Kiende gaf det Hand haver underholdt Hans og Søschindes Moder Karj Pedersdatter nu udj 2 Aar, og Som hans Broder, Peder Aamundsøn, Boor paa Samme *gaar (gaard) Som Er den 1/2 p/ar/t udj Jorden, war hand Begierende det Broderen med Hannem paa Søschindes Weigne deres g/am/l/e/ moder med Lige Ret til Hindes dødz dag vilde underholde,

Peder Aamundsen Ryland, u-nød og u-stefned Svarede at Naar deres andre Søschinde og hand derom til tinge Blifr stefned, Saa wil hand Svare og forinden Iche

Der fore Lensmand Ellef Mundal, nu anbefalled Sirj Stij I Herlø schibbred, og Ifr Holmaas til Neste ting at warsle for Retten at møde, deres Meening om denne andragende at til svare, om de forinden Iche Kunde forEenes,

Fogden S/igneu/r Holm Her Lige som i de andre schibbreder eftter tilspørgelse BeKom Et Erligt og got schudzmaal

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over de tvende Forfaldne Terminer detz Summa 209 rdr 2 march 9 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 18 Junj Blef Holdt et Almindeligt waar og sommer ting med Echanger schibbredz Almue paa Eide Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Ifr Essem, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend Lars Fyllinge, Aslach Lij, Olle Lij, Rasmus Myhr, Mons Indre Eichenes, Niels Aasgaard, Niels Toftt, og Olle Indre Hindenes, samt dannemend flere, som samme tid ting søgte

Samme dag Blef oplæst de for Hen *Extrahede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger, samt andre Høye Herrers Brefve,

Item H/er/r Baron og Ambtmand RosenCrantzes Begier til Hans odels Rettigheds Løsning

Ifver Eijdtnes hafde Ladet stefne hans grande Olle Eijtznes for En gied som wed Olles folch eller hund war strid og Bort død,

Olle Møtte Kunde Iche noged derom Benegte, eller wed Eed Befrj Sig, der Citanten

1700: 75

Erbød Sig hannem Sagen at Wilde paa haande Sverge,

Eftter formaning Blefve parterne forEenede Saaledes at Olle schal Betalle Ifr for den Bort Komne gied 4 march dansche, og der med Warre Ved Haande Baand venner og wel forligt

Kongl/ig Ma/jestets Foged tilspurdte Her som i de andre schibbreder Lavretted og Almuen, om de noged hafde paa hannem at Klage, hvor til de svarede Lige som i Lindaas schibbred
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Eftter Hans Kongl/ig May/e/s/te/ts Allernaad/igste schatte Bref, alworlig til Holdt og formanede tilstede werende Almue, at de nu eftter meer Aller Høyest Bemelte Kongl/ig schatte Bref, til fyldest at wilde Betalle, de 2de forfaldne Terminer, af Inde Verende Aars schatter, Saa fremt de Iche wed Execution schal worde Søgt, saa snart tingene faar Ende,

Samtlig tilstede Werende Almue Svarede Eenstemmig, det Nest Leden Søndag dennem at Werre forbøden udj Hosanger Kirche :/ wed et Bref udj Koor dørren oplæst af H/er/r Christen fra Berent Hendrichsen og Lars Miltzou, til Bunde Lensmanden Rasmus Hannestveet schreven /: at almuen Ingen schat til Fogden schulde Betalle, Huilchet forbud Almuen Holt dennem eftteretlig, og Iche en schilling paa Indeverende aars schatter wilde eller Blef Betalt, Huilchet Fogden Begierede Hannem under forseigling maatte worde med deeled, som iche wiste at Kunde Benegtes

Notarius Publicus og procurator udj Bergen S/igneu/r Hans Teiste paa welædle H/er/r Lavmand Langes Weigne, Lood oplæsse et udlegs werch, Imellem for/schref/ne H/er/r vice LauMand Lange paa den Eene og H/er/r Ambtmand Hans LilienSKiold paa den anden Side forretted af Christian Abo, Jens Madzen Bech, og S/igneu/r Madtz Holm d/en 5 Martj 1700 huor H/er/r LauMand Blixes dom Lange Er til Kiendt 401 rdr 1 march og der fore udlagt, Eftter/schref/ne Jordegodtz

Nygaard schylder 1 p/un/d smør,

Steensland 1/2 Løb Smør,

Strømme En Løb Smør,

Nummedal 1/2 Løb smør, 1 Melle Malt

Ø/fre Helleland 1/2 Løb Smør, 1 Melle Malt,

N/edre Helleland 1 Løb smør 1 t/ønde Malt,

Item udj Hosanger schibbred,

Fladequal schylder 4 pund smør

1700: 75b

Lille Jord schylder Aarlig 1/2 Løb smør,

og Simmenes En Half Løb smør,

Hver Løb anslagen til 58 rdr Er saa tilsammen 401 rdr 1 march

Kongl/ig Ma/jestets Foged Lood oplæsse En forfatted Restantz over de 2de forfaldne Terminer, detz Summa, eftterdj som for Hen anført Inted er Betalt - rdr - march - s/chilling
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 19de Junj Blef holdt et Almindeligt waar som/m/er schatte og Sage ting, med Hosanger schibbredz Almue paa HorsHofde, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Rasmus Hannestveet, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Peder Aasem, udj Syfr Fielschaals sted Olle Litland, Niels Fielschaal, g/am/l/e/ Syfr Fielschaal udj Børgie Fielschaals sted Peder Ladsta, Olle Løtveet Stephen Lonne udj afdøde Niels Hooles sted, og Stephen Heldal, samt dannemend flere, som samme tid ting søgte

Samme dag Blef oplæst, de forhen Extraherede Hans May/es/t/e/ts Allernaad/igste Forordninger, samt andre Høye Herers Breve

Item H/er/r Baron Rosencrantzes forfald, om odels Løsning Ret Eftter Hans S/a/l/ig/ fader udlagde Jorde godtz
 
 

S/igneu/r Teiste Lod og oplæsse det forhen Extraherede udlegs verch

Tørris Andersen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifven af Hendrich Christensen d/en 24 octob/e/r A/nn/o 1699 paa et pund smør og En Melle Malt udj den gaard Søre Røsland,

Halfvor Knudsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 15 Junj 1700 af Fru obriste Leutenant Marja S/a/l/ig/ Macoudj paa 1/2 Løb smør og En Melle Malt, udj den gaard Kalland

Jørgen Johansen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 29 Martj 1700 af Johan Wolpman, paa 18 march/e/r smør og 1 1/2 q/uar/t/e/r Malt, udj den gaard Østere Kleppe

Arne Ellingsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Hendrich Christensen d/en 24 octob/e/r 1699 paa et pund smør og En Melle Malt, udj dend gaard Søre RøsLand

1700: 76
 
 

Fabians Olsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til han/n/em udgifven af Hendrich Christensen d/en 24 octob/e/r 1699 paa En Mehle Maltes Landschyld, udj den gaard Søre RøsLand

Anders Nielsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 24 octob/e/r 1699 af Hendrich Christensen paa et p/un/d smør, og 1 Melle Malt udj den gaard Søre Røsland

Kongl/ig Ma/jestets Foged Lood atter for Retten førre Marta Mogensdatter Tveet, som d/en 24 May Sidst Leden paa Fladøen Blef Examinerd, huilchen Marta Mogensdatter, eftter forige BeKiendelse, Ligeledes Endnu wedstoed, og en (end) ydermeere Soor det (svergde at) H/er/r Niels Hafde faaed af Johannes Myching 6 rdr og af hinde 4 rdr,

Paa H/er/r Niels Hiermands Veigne møtte Ingen, men wed En opschriftt af 14de Junj Siger at Synderinden har hen gifvet hindes tunge til Sathan,

Paa Johannes Mychings quindes og Børns Weigne møtte Sønnen Hans Johansen Aase og Svarede, det hans moder og hand om dette Er u-Witterligt, saa og ded Hans moder war dødelig Siug

Fogden Reffererede Sig til Hans forige protestation og i Rette Settelse, og Begierede dom, og H/er/r Niels widere Laudag at gifves

Forafscheediged

Saggen optages i Betenchende, og schal En wis dag Beramis naar dom schal afsiges \eftter Fogdens anordning/ til huilchen tijd H/er/r Niels Hierman, Saa Wel som Mangle Johansdatter for Retten Bør møde, om hun Lever, En hver for Sig under 6 Lod Sølfs straf,

Imedler tijd Bør Marta Mogensdatter, udj goed forvaring at for Blifve, og H/er/r Niels Hierman de af Marta Mogensdatter de tilsagde annammede penge at forKlare Hvor fore oppebaared, dog alt paa Fogdens Egen answar, wed opsettelse, eller ophold

1700: 76b
 
 
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foged tilspurte Lensmand Rasmus Hannestveet Huor fore og eftter huis ordre Hand det Bref fra S/igneu/r Berendt Hendrichsen, og Lars Miltzou, Nestleden Søndag Lood anKyndige

Lensmanden der til Svarede, det Hand Wiste Iche Bedre, End at Levere det til presten, Som det i Kor dørren, oplæste men han war Self den dag wel 4 Mijle udj andre forretninger fra Hosanger Kirche,

Dette Lensmandens Svar, samt Fogdens tilspørgelse Begierede Fogden hannem under schrifveren og Lavrettedz Zignetter {dette} at maatte Blifve med deeled Som Iche Benegtedes

Kongl/ig Ma/jestets Foged Her i schibbredet Erholdet Lige Ledes schudzmaal Som udj Lindaas og andre forhen holdet

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over de tvende forfaldne Terminer detz Summa 315 rdr 4 march 11 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 21 Junj Blef Holdt et Almindeligt waar, sommer schatte og Sage ting, med Mielde schibbredz Almue paa Reijsta (Reigstad) Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Anders Rifvenes, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Johannes Øfste Mielde, Niels Wichne, Niels Mit Mielde, Niels Ascheland, Baste Reijsta, Lars Johansen Houge, Arne Kielland (Teigland) udj Baste Oudestadz sted og Niels Borcheland, samt dannemend flere som sam/m/e tid ting søgte

Samme dag Blef oplæst, de for Hen Extraherede Hans Ma/jestets AllerNaad/igste Forordninger, samt Andre Høye Herrers Brefve

Item H/er/r Baron og Ambtmand RosenCrantzis forfald om Løsnings Retten, og odeled til det Jorde godtz eftter Hans S/a/l/ig/ H/er/r fader wed schiftted udlagt

Olle Johansen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn d/en 21 Junj 1700 af Lars Aschielsen paa 2 pund og 6 marcher Smørs Leije udj den gaard Houwe

Joen Joensen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifn af Anne S/a/l/ig/ Eduward Ludens, paa 1/2 Løb smør og 1 q/uar/t/e/r Malt udj den gaard Scherping, Bøxel Sedelen dattert 3 Martj 1700

1700: 77
 
 

Lars Sifversen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 16 Feb/rua/r 1697 af Anne S/a/l/ig/ Eduward Ludens paa 1 Spand smør og 1 Melle Malt udj den gaard Lille Kleppe

Lensmand Anders Rifnes for Retten fremstoed, og tilKiende gaf, det Hand nu formedelst Høy Alderdom, Eij War Saa ferdig som forhen de Kongl/ig schatter at Kunde Naar Befaltes Indrifve, Begierede der fore af Fogden det Hans Søn Johannes Andersen Øfste Mielde, udj Hans Sted Lensmands ombudet maatte Betroes, og Eftter Hans død Beholde,

Huor til Fogden Suarede, Ja, at Naar Johannes Øfste Mielde En Beleijlig tijd Fogden ansøgte, da wilde Hand gifve Hannem schrifttelig Befaling der paa

Lauretted, og Almuen, gaf Johannes Øfste Mielde, Et Erligt og got schudzmaal, Sagde I alle maader, med Hannem at Werre Wel til fredz, huilchet oftt melte Johannes Øfste Mielde Begierede at maatte Blifve Indført, huilchet (vi) Iche wiste at Kunde Benegte

Almuen Heer som i Lindaas, og de andre schibbreder, gaf Fogden et got Redeligt schudzmaal og Eftter melle

Fogden Lood oplæsse en forfatted Restantz over de tvende forfaldne Terminer detz Summa 137 rdr 2 march 8 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 22 Junj Blef Holdt et Almindeligt waar, sommer, schatte og Sage ting, paa Breedsteen, med Arne schibbredz Almue Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Mogens Selwig, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend udj Johannes Tuenes sted, {I} Anders Songsta, udj Niels Jordals sted, Børgie Øfre Selwig, udj Anders Joordals sted, Ifver Espel, Hans Breedsteen, udj Mogens Mit Haarvigs sted, Michel Garnes, Olle Westerlij, Mogens Hiorteland, og Mogens Helland, samt dannemend flere, som samme tijd ting søgte

Samme dag Blef oplæst de for hen Extraherede Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordninger, samt andre Høye Herers Brefve,

Item H/er/r Baron, og Ambtmand RosenCrantzis forfald, om Løsnings Retten, og odeled til det Jorde godzed eftter Hans S/a/l/ig H/er/r fader wed schiftted udlagt

1700: 77b
 
 

Welædle og welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand Niels Knag Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifven d/en 15de Augustj 1699 af H/er/r Ludwig Grytten paa en Løb Smør, og En tønde Malt, udj den gaard Søre Toppe

S/igneu/r Robbert Wrigt hafde eftter Seeneste stefnemaal og opsettelse d/en 4 octob/e/r Igien Ladet stefne Johannes Bouge eftter forige tiltalle, til Endelig doms Erholdelse,

Peder Bouge Som Svoger til Johannes Bouge, Møtte paa hans weigne Svarede, det Hans Werfader war Loulig stefned og Sagde det hand gierne wilde Betalle med tiden,

Robbert Wrigt war Self tilstede og Begierede dom

Afsagt

Eftterdj Peder Bouge paa Hans werfader Johannes Bouges weigne Eij Benegter den paa stefnte Sum, men til staar Eftter tiden at wilde Betalle, thij Bør Johannes Bouge Inden 15 dage under adfærd eftter Loven, de til Robert Wrigt wed staaende 4 rdr 5 march 7 s/chilling schadesløs Betalle

Robbert Wrigt Hafde I Lige maade eftter Seeneste forafscheeding Igien Ladet stefne Mons Johansen Waxdal, for 3 rdr 6 s/chilling

Peder Bouge møtte paa Mons Johansens weigne, og Svarede det hand war Loulig stefned, saa og det Mogens med tijd og Leijlighed gierne wil Betalle,

Robbert war tilstede og Begierede En schadesløs dom

Afsagt, som Peder Bouge paa Indstefnte Mons Waxdals veigne tilstaar den fordrende gield, og lover med tijden at wil Betalle, thij Bør Mons Waxdal, de fordrende og paa stefnte 3 rdr 6 s/chilling schadesløs til Robbert Wrigt Inden 15 dage under Execution eftter Loven {schadesløs} Betalle

Anders Nielsen hafde Eftter forige Citation d/en 4de octob/e/r (1699) *Igen (Igien) Ladet wed schrifttelig Kaldsedel Stefne Børgie Selwig, for hans Myndeling Anders Olsens til Citantens schyldig Sum 31 rdr 18 s/chilling Eftter warsel Sedelens Widere Indhold dattert Bergen 24 Ap/ril 1700 som Lydelig Blef Læst, og wed paa schriftt Befindes d/en 7de Junj at were Loulig forKyndt

Børgie Selwig møtte for Retten Svarede at vere Loulig stefned og Indgaf Sin schrifttelig meening, som Blef Læst

Anders Nielsen Begierede at Børge Selwig *matte udj Retten paa Legges at fremschaffe, det Bref Anders Olsen hannem

1700: 78

Nest for obligationens datto 1697 er fra Amsterdam til schrefved, angaaende hand war Citanten wel 6 og 6 rdr til schyldig, Naar de hafde giort af Reigning, som Børge til Anders Nielsen schal have sagt,

Børgie Selwig der til Svarede, hand iche 6 og 6 rdr haver Sagt, men at hand for 3 a 4 Aar Siden haver *faed et Bref fra Hans Myndeling derom, war hannem uwitterligt

Dernest paastoed Citanten det Børgie, udj Retten Burde forschaffe, Registeringen eftter Anders Olsens fader, at der af Kunde fornemmes, om hans Arvedeel til fordringens af Betaling Kunde tilstreche, eller eij, og der eftter Begierede En schadesløs dom, Intil Capitalen, med Renter og omKostning Blifr Betalt

Atter Forafscheediged

Som Seeneste forafscheeding melder det Citanten Anders Nielsen til Nest holdende ting schulde forschaffe Anders Olsens tilstaaelse om den I Retten producerende obligation, men Inted derom endnu fremwijst, Citanten Anders Nielsen nu for Retten paa staar, først det Børgie Selwig maatte paa Legges, udj Retten at fremschaffe Anders Olsens til hannem schrefne Bref I det Aar 1697 fra Amsterdam dernest at fremlegge, den Registering holden eftter Anders Olsens fader,

Alt saa eftter Citantens Egen paa stand og giorde protestation, som er Conform, eftter Seeneste afscheeding, paa Legges Hermed Børgie Selvig Endnu til først holdende ting, de paastaaende DocuMenter under 10 Lod Sølfs Bøder udj Retten at forschaffe, og Anders Nielsen, obligationens Retmessige angifvende fordring at Bewijse,

Naar saa scheer schal herom Kiendes Huis Lou og Ret med fører

1700: 78b
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foged hafde Wed Lensmandens waanlig stefnemaal Ladet warsle Mogens schaffer, og Joen Halfvorsen, for Huus Brydelse, og 2de Kiørs Bort tagelse fra Anne i Weijen

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche Mogens schaffer eller Joen Halfvorsen eller nogen paa deres Weigne

Fogden Satte i Rette og formeente, det de for motvillig ude Blifvelse, Item for tag og huus Brydelse Burde Bøde og undgielde eftter Loven

Børgie Selvig H/iemblede stefne *maled

Forafscheediged, Som de Indstefnte Iche møder, da gifves denem Laudag Kongl/ig Ma/jestets Foged, Sagen paa Ny at Lade stefne til huilchen tijd Beleijligst udj Sandvigen Kand Beram/m/is paa Mogens schaffer og Joen Halfvorsens Egen BeKostning til huilchen tijd dennem paa Legges udj Egen persohn for Retten at møde Sagen at Besware, under 10 Lod Sølfs Bøder, en hver for sig, eller at Lide dom

Fogden BeKom Sit Erlig schudzmaal her som i de andre schibreder

Fogden Lood oplæsse Restantzen over de tvende forfaldne Terminer detz Summa 254 rdr 3 march 8 s/chilling

Kongl/ig Ma/jestets Foged Lood oplæsse wores Allernaad/igste Arfve Konges Koning Friderichs d/en 4des Allernaad/igste til hannem udgifne Confirmations Bestallings Bref dattert paa Kongl/ig ResjDentz udj Kiøben Haffn d/en 10 Feb/rua/r 1700
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 25 Junj Blef Holdt et Almindeligt waar sommer schatte og Sage ting med Herlø schibbredz Almue paa Frechou, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Niels RøsLand og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Niels MoldeKlef, Olle Hestenes Anders Dalle, Anbiørn Fløgsand, Olle Brevig, udj Peder I Hielmens sted, Niels i Dalle, Rasmus Tielsta og Anders Bragsta Samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst de for hen Extraherede Hans May/este/ts Allernaad/igste Forordninger, samt andre Høye Herrers Brefve

Dernest Blef oplæst Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordning paa huad Maade Rostienesten i Norge for det Aar 1700 schal udreddes og Betalles dattert 12 May 1700

Welædle og welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand Niels Knag Lood oplæsse et Kiøbebref til Hannem udgifven af L/eutenant Weiner d/en 20 Julj 1699 paa den gaard Davanger schyldende 1/2 Løb smør, og en Wog fisch med Bøxel

1700: 79
 
 

Joen Olsen Lood oplesse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven af Fru Sidtzele Kaas d/en 7 Januarj 1700 paa tou schillings Jord udj den gaard Hegøen

Anders Andersen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af L/eutenant Weijner d/en 26 Martj 1700 paa En Løb Smør udj den gaard Hiertaas,

Peder Hanssen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 3die April 1700 af L/eutenant Weiner, paa En Løb smør udj den gaard Hiertaas

Welædle og welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand Niels Knag Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Rasmus Olsen, Anders Ifversen Claus Michelsen, Siver Oxnes, Joen Berland, paa 2 1/2 pund smør udj den gaard Nore Houland

Torgier Olufsen Lood oplæsse Et Kiøbe Bref til hannem udgifn af Boel Garman d/en 5 Augustj 1699 paa den gaard Myrtveet, schyldende Aarlig 1 Løb Smør og 1 tønde Malt

Kongl/ig Ma/jestets Foged Hafde Ladet stefne, Peder og Johannes Boende \paa Sunde/ formedelst de har uLoulig huget og ført ved af hans schou Haaøen Imoed Willie og forlov,

Peder og Johannes Sunde møtte for Retten Svarede at de ware Wed tvende mend Loulig stefned,

Peder End ydermeere Sagde det hand Iche meere End tvende gange hafde ført wed, som Brage af Haaøens schov, Lige det Samme Sagde Johannes - nu atter BeKiende Peder det hand tredie gang hafde taget Ned Bleste greene, Peder og Johannes frj willig for Retten Sagde at Fendrich Witters drenge Mons fra Lindaas schibbred, og den anden dreng Tore af Gullens schibbred haver hugget udj Haaøens schou, og ført til Fendrichs gaard Sunde, saa som til BrendeWed, Saa wel som *schatte, Sagde og de Monne Wel Wide huor det war Kommen fra Nemblig af Haaøens schov der eftter Sagde dj at de dennem til Nøtte, Iche hafde meere End overmelte trende gange taged wed af Haaøens schov,

Saa Blef dem fore Lagt Eeden til Befrielse, Efttersom Fogden dennem Eeden wilde fore Swerge, de meere Hafde hugget, og taget End allerede af dennem BeKient Huor til de Svarede Inted

1700: 79b

Fogden Satte i Rette og formeente, det de Burde Lide eftter Lovens 6te Bogs 17 Cap/i/t/el/ 28 Art/ichel og ellers forbiudes Iche saa at Igien Komme,

Peder og Johannes Bad om Naade, og iche om Retten

Endelig Bad Fogdens Kiereste, og Lavretted for dennem

Eftter Slig Beschaffenhed og Saggens tilhengende Eragtes for Ret, at formedelst forbøns schyld, Kand denne deres formastelse med (ope rum) rdr fogden til Wederlag at gielde og om de i Saa maader eftter Egen BeKiendelse Igien Enten tage eller hugge, Betredes Bør de eftter Lovens 6te Bogs 17 Cap/i/t/el/ 28 Art/ichel at straffes,

Kongl/ig Ma/jestets Foged Her som i de andre schibbreder BeKom eftter tilspørgelse, et Erligt og got schudzmaal

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over de tvende forfaldne Terminer, detz Summa 212 rdr 0 march 9 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 26 Junj Blef Holdt et Almindeligt waar schatte, og Sommer ting, med Sartor schibbredz Almue paa Bildøen Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Anders Bildøen, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Hans Leerøen, Tore Kousland udj Hans Schouges sted, Olle Bache, Olle Eije, Niels Jacobsen Glesnes Niels Aarefiord, Lars Folnes, og Michel Snechevig, samt dannemend flere, som Samme tid ting søgte

Samme dag Blef oplæst de for Hen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger, samt andre Høye herers Brefve

Item Hans Ma/jestets Forordning om Rostieneste

Niels Hansen Syltøen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hanem udgifven d/en 2 Xbr: (december) 1699 af Clamer Eberhard Meltzer paa 1/2 W/og fisch udj den gaard Syltøen

Anders Thomasen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 20 Martj 1700 af Doctor Niels Randulf paa Et pund tør fisch udj den gaard, Rendall

Michel Henrichsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 27 Martj 1700 af Doctor Niels Randulf, paa En fierde part, udj den gaard Waage

1700: 80
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Lood oplæsse En forfatted Restantz paa de tvende nu forfaldne Terminer detz Summa 86 rdr 3 march 12 s/chilling

Almuen Her som (i) de andre schibbreder gaf Fogden Et Erligt og Got schudzmaal, saa de Inted paa Hannem I Nogen maader hafde at Klage

Fogden hafde Ladet stefne Olle Rasmusen Folnes for Hans quinde schal Komme for tillig men er Iche Endnu Kommen i Barsel Seng og i morgen schal holde Brølop

Denne Sag Beroer til neste ting

Fogden hafde og Ladet stefne Niels *Wintzensens Landraa for hans quinde er Kommen for tillig i Barsel Seng

*Niels møtte for Retten og Sagde det hand fich en pige wed Nafn Magdelj *Erichsdatter saa og det hun Kom Iche meere End treij vgger for tijden, og derom Erbød Eeden, men detz Eigentlig Rette tijd Iche Kunde Sverge

Herom wil prestens Atest naar Brølopet Blef holdt og Barne daaben scheed, til Neste ting Erholdes, da der eftter schal Kiendes Huis Ret er

Fogden hafde og Ladet stefne Matis I Nordvigen for hans quinde er Kommen for tillig i Barsel Seng

Matis Møtte for Retten Sagde det hans quinde war Komen 6 vger for tillig,

Fogden Begierede dom eftter Loven

Afsagt Mathis Nordvigen Bør eftter Loven Bøde Egteschabs Bøder, 3 rdr 2 march 4 s/chilling under Execution

Fogden hafde og Ladet stefne Olle Monsen Spieldnes for hans quinde war Kommen for tillig,

Lensmanden paa Olles weigne tilstoed saa sanden at verre,

Fogden Begierede dom,

Afsagt Olle Mogensen Bør Eftter Loven Betalle Egteschabs Bøder 3 rdr 2 march 4 s/chilling under Lovens adferd

Lauridz Ifversen Bache Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn d/en 22 Aug/ustj 1692 af Otte Pedersen Finde paa 18 march/e/r fisches Leije udj den gaard Bache

1700: 80b
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 28 Junj Blef Holdt et Almindeligt waar Sommer schatte og Sage ting med Schiold schibbredz Almue paa Hoope, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Lars Dyngeland, og eftter schrefne Laurettes Mend, Lars Nøtveet, Toor Lysevold Halfvor Hoope, Tollef Larsen Ytre Hoope, Jacob Larsen Øfstun, Mons Sollem, Albert og Niels Tittelsta, samt dannemend flere som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst, de for hen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger, samt andre Høye Herrers Brefve,

Item H/er/r Baron og Ambtmand RosenCrantzis Liusende forfald, til Hans odels Løsning af det Jorde godz Eftter Hans S/a/l/ig/ H/er/r fader udlagt

Kierstine S/a/l/ig/ Borgemester Lauridtz Søfrensens Lood nu Lige som forleden Aar d/en 19 Junj Igien Wed schrifttelig Begier fredliuse, Natland, og Tvederaas schouge

Lars Monsen Nedre Biercheland for Retten fremKom og forKlarede, det hand af Sine Søschinde hafde Kiøbt 7 1/2 s/chilling Buegild, udj den gaard Noore Quamme, og hans Hustru 1 1/2 s/chilling Self arved som er til sammen 9 s/chilling Leije

Hans Monsen Drotningsvig, og Lars Larsen Oxe Baas hafde wed schrifttelig Kaldsedel Ladet stefne og Warsle S/a/l/ig/ Randj Larsdatters Børn og Arvinger udj Kongshafn om dj iche Wil stede til at Bøxle dennem til Drotnings Wig og Oxse Baasen, eftterdj de ere Rette Rødels Baarn der til,

Ilige maade war stefned Hans Aamundsen Sin Sandhed at forKlare, og Mag/iste/r Niels Smed som Jord drot at vere Nerverende, med Widere warsel Sedelens Indhold dattert 24 May 1700 som Blef Læst

Forsch/ref/ne warsel Befantist paa teignet Loulig at Werre forKyndt d/en 25 May 1700

Eftter tre\n/de gangers paa Raabelse, møtte Iche nogen paa S/a/l/ig/ Randj Larsdatters Børns Weigne

1700: 81

Welædle og welb/aa/r/ne/ Mag/iste/r Niels Smed Lod Indlege Sin schrifttelig Meening dattert Bergen d/en 28 Junj 1700 Som Blef Læst

Hans Monsen Søre DrotningsWig Møtte for Retten og Indlagde En Begier til M/agiste/r Niels Smit d/en 15 May 1700 med derpaa fuldte Svar d/en 27 Ejusdem (= samme, dvs. samme måned) som Blef Læst

Endelig frem Kom for Retten Mons/ieu/r Christian Egelund S/a/l/ig/ Randj Larsdatters Eldste Søn, Som paa Samtlig Hans Søschindes weigne Møtte, og Indgaf først en Bøxel Sedel af Maren Søfrensdatter udgifven Til nu S/a/l/ig/ Christian Biering paa en p/ar/t udj Drotningswig dattert d/en 11 Martj 1672 som Blef Læst

Dernest En Bøxel Sedel til d/itt/o Biering udgifven d/en 17 April 1675 af Mag/iste/r Hans Daberg, som Blef Læst

3die Indlagde Mons/ieu/r Egelund En Bøxel Sedel til Hans S/a/l/ig/ Moder af M/agiste/r Niels Smit d/en 15 Julj 1690 udgifven, paa de om tvistede pladtzer, som og Blef Læst,

Eftter Indbemelte paastoed og formeente Egelund hand med Rette de om tvistede pladtzer Burde Niude, og derom Reffererede Sig til forsch/ref/ne Bøxel Sedler, samt Lovens Reene Meening, om afstaaelse til Rødebools Retten og derom War dom Begierende,

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche Hans Aamundsen eller Nogen paa Hans weigne

Hans Monsen eftter hans stefne maal og M/agiste/r Niels Smitz Swar formeente det hannem og med Consort platzerne for Bøxel Burde følge, og Begierede dom

Mons/ieu/r Egelund Reffererede Sig til Lovens 5te Bogs 5 Cap/i/t/el/ tredie art/ichel og Indlagde Hans Monsen og Daniel Olsens schrifttelig afstaaelse til platzerne, dattert 21 April 1672 Som Lydelig Blef Læst

Forafscheediged

Som Hans Aamundsen der af staaelsen haver til vitterlighed med underschreven, Iche møder, og Citanterne

1700: 81b

Erbyder Eij allene schrifttelig men nu Corperlig Wed Eed at forKlare, de om afstaaelsen wered Witterlig Langt mindre med widschab Ladet underschrifve Mons/ieu/r Egelund paa Egen og med Søschindes Weigne *paastoor Lovens meening om haand og Hæfd, thij Beroer med Saggen til Neste ting at Hans Aamundsen udj Egen persohn for Retten Kand møde, Sin vidende Herom at forKlare, huilchet hannem, her Wed og paa Legges under 10 Lod Sølfs Bøder at fuldKomme Eller og om Citanterne, fornødig eragter, Inden den foresatte tijd, en Extraordinaire Rettens Betiening at Begiere, og eftter Loulig warsel til wedKommende, wel til En Beleijlig tijd Kand schee,

Peter Rasmusen Brevig hafde Ladet stefne og varsle Wed Lensmandens waanlig stefnemaal Tomes Monsen Gieringen for hand Hannem Haver schieldt for En Hund og en tiuf, og Slog Hans Søn Olle Pettersen med En Aare saa Hand falt til Jorden, og derom hafde til prov, unge Johannes Monsen Hetlevig, og Britte med paastand Tomes Gierning for hans schielderj og Slagsmaal Burde Bøde eftter Loven,

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche Tomes Gieringen eller Nogen paa Hans Weigne

Lensmanden Hiemblede stefne maaled eftter Loven

Forafscheediged

Som Tommes Monsen Gieringen Iche møder og eij Lader Lyse Sit forfald, *en dog* (endog) Lensmanden Loulig hiembled stefnemaaled, de tvende paastaaende Widner Eij Eere tilstede, Saa gifves Tommes Gierning Lavdag til Neste ting udj Egen persohn for Retten at møde Sin formastelse og schieldzord under 8 Lod Sølfs Bøder at tilsvare Eller da at Lide dom, til huilchen tijd de paa Beraabende Widner, og Loulig Bør stefnes, da Naar saa scheer og parterne møder schal Her om Kiendes Huis Lov gemes Kand verre

1700: 82
 
 

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over de tvende forfaldne Terminer, detz Summa 536 rdr 1 march 21 s/chilling

Almuen Her udj schibbredet Lige som i de Andre for Hen gaf Fogden et Erligt og got schudzmaal

Niels Larsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifn d/en 26 Martj 1700 af S/igneu/r Joachim van D/e/r Lipp, paa den gaard Stølen schyldende et pund treij marcher Smør
 
 

Jens Nielsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifn af Mons Salomonsen Øfre Totland d/en 5 Januarj 1700 paa trej Spand smør og hud og 1/16 hud udj den Gaard Søewigen
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 8de og 9de octob/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting med Lindaas schibbredz Almue paa Lyren Nerverende Kongl/ig May/e/s/te/ts Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Michel Oenes, og eftter schrefne Lavrettes mend, Niels Bersvig, Lars Settre, Niels Hoopland, Erich Østrem, Erich Setre, Anders Aaraas Knud Røsnes, og Niels i Niøten, Samt dannemend flere, Som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst H/er/r vice StadtHolder Fridrich von Gobels ordre til H/er/r Stiftt ambtmand Stochflet angaaende de udwaldes officerer, dattert Agers Huus d/en 18de Junj 1700

Dernest Blef oplæst H/er/r Stat holder Gobels ordre angaaende under Munderingen, de National Trouper Strax at forfærdiges og udredes schal, *datters Aggers Huus d/en 19 Aug/ustj 1700

Saa Blef og opLæst H/er/r Statholders ordre om under Munderingen til Reservene strax og uden ophold af *Legene (legdene) strax maa forschaffes dattert AggersHuus d/en 20de Aug/ustj 1700

Mons/ieu/r Jørgen Høg, paa S/igneu/r Berendt Hendrichsens, og S/igneu/r Lars Miltzous Weigne Lood oplæsse En ordre fra Borgemester Hans Schrøder, tillige med Suplicq alt Dattert 5te og 6te octob/e/r 1700

Ilige maade Blef oplæst Fogden S/igneu/r Holms schadesløs Bref, til hans Cautionester udgifven, S/igneu/r Berendt Hendrichsen og S/igneu/r Lars Miltzow dattert Bergen d/en 16de May 1699 Som til Lavtinget er Læst d/en 17de Junj Indeverende aar, og Indført Folio 128

1700: 82b
 
 

Rasmus Pedersen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 4de Novemb/e/r 1699 af H/er/r Johan Madtzøn, paa En tredie deel udj den gaard Hoopland

Welædle og welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand Knag hafde Ladet Ved Lensmandens Waanlige stefne maal Ladet varsle og Stefne, alle Fedies opsidere til at Betalle Hannem, deres Resterende Lavmandz told

Ingen af de Indstefnte Møtte, Lensmanden og schafferen, hiemblede stefne Maaled

Mons/ieu/r Jørgen Høg paa H/er/r LauMandz Veigne frem Stoed for Retten, og paastoed det alle Indstefnede Burde Betalle, og Endelig formoded En schadesløs dom, Item for Motvillig ude Blifvelse at maa Blifve anseeit :/ andre Saadanne Sinde /: til Excempel, som Rettens foragtere

Forafscheediged

Som de Indstefnte Iche møder og eij Lader Lysse Sit forfald, saa gifves alle Indstefnte Laudag til Neste ting, En hver for sig at møde under tou Lod Sølfs Bøder, og om de forinden Sig Iche Hos H/er/r LauMand Indfinder med Betalling da at Lide dom

Maria S/a/l/ig/ H/er/r Peder Busches hafde Ladet stefne og warsle, Søren Robertsen Leerøen, og Wendel Larsen Lerøen for første Bøxel, 2 rdr Resterende Landschyld, og tredie tage 3 rdr

Ingen af de Indstefnte Møtte, Erich og Lars Østrem hiemblede stefne maaled eftter Loven

Paa Citantindens Weigne Møtte Lensmanden Michel Oenes, og paastoed det Wendel Leerøen Burde Betalle den fordrende Sum schadesløs og Endelig Begierede dom

Afscheediged

Eftterdj Wendel Leerøen, og Søren Robertsen

1700: 83

Eij Møder, eller nogen paa deres Weigne Eij heller Lader Lysse Sit forfald, saa dog til deres mueligt forebringende u-widenhed gifves dennem Laudag til Neste ting, en hver for sig, under 4 Lod Sølfs Bøder at møde, den fordrende Sum, at Besware, eller da at Lide dom

Kongl/ig Ma/jestets Foged eftter Loven, udnæfnede efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, til at Betienne Retten til Kommende Aar Navnlig Olle UdKiellen, Magne IndKiellen, Niels Hoope, Lars Fondenes, Mogens Fondenes, Jacob Jacobsen Førland, Søfren Ulføen, og Oven Tommesen Oxnes

Kongl/ig Ma/jestets Foged tilspurte Lavretted, og de Nerverende udj Fedie Boende, om noget wrag, Her udj schibbredet dette aar War Kommen, huor til de alle Suarede Neij

Fogden Ilige maade tilspurte Almuen om hand Iche Hafde Betalt Sin fløtning for Inde Werende Aar Huor til de samtlig svarede Ja, og Ware Wel fornøyed

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 139 rdr 5 march 7 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 11te og 12te octob/e/r Blef holt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting, paa Halswig, med Gullen schibbredz Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Giefle Østgullen og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Jacob Brandzdall Olle Steene, Peder Nesse, Mogens Rijsnes, Niels Eide Toor Eijde, Olle Nore Høvig, og Erich Søre Høvig Samt dannemend flere som samme tid ting Søgte

Samme dag Blef oplæst, de for Hen Extraherede H/er/r Stadt Holders Naadige ordres

Saa og H/er/r Borgemester Schrøders ordre til Mons/ieu/r Jørgen Høeg, Contra Fogden

Hans Josephsøn Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af Rasmus Jensen d/en 22 octob/e/r 1698 paa 1/2 Løb smør, og 1/2 Melle Malt, udj den gaard Haveland

1700: 83b
 
 
 
 

Mogens Andersen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af Giertrud de Fine d/en 5 Feb/rua/r 1700 paa En 1/2 Løb smør udj den gaard Sande

Kongl/ig Ma/jestets Foged tilspurte Almuen og Lavretted, om noged Wrag, Indeverende Aar, her udj schibbreded war IndKommen, huor til de Svarede Neij

Ilige maader tilspurdte Fogden Almuen og Lavretted, om hand Iche hafde Betalt Sin fløtning Huor til de alle Svarede Ja

Kongl/ig Ma/jestets Foged Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa - - rdr - - march - - s/chilling

Eftter Loven Blef udnefned efttersch/ref/ne dannemend til at Werre Lavrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig Baltzer Hannestvet Jørgen Hauge, Toor Eide, Olle Nore Høvig, Erich Søre Høvig Mogens Clausen Hauge, Joen Ottesen Øfre Østgullen og, Niels Olsen Kielby
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 15 og 16de octob/e/r Blef holdt et Almindeligt Høst schatte, og Sage ting, med Radøe schibbredz Almue paa Ascheland, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Rasmus Sebø og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Hans Toule, Erich Kolaas, Lars Kartveet, Knud Øfre Manger, Anders Dalle Stephen Indre Sebø, Johannes Nielsen Houland og Michel Bø, samt dannemen flerre Som Samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst, de for Hen Extraherede Brefve

Knud Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven, d/en 27 Martj 1700 af M/agiste/r Niels Smed, paa 1/2 p/un/d Smør, og 8 Kander Malt udj den gaard, Waagenes

1700: 84
 
 

Kongl/ig May/e/s/te/ts Foged S/igneu/r Madtz Holm hafde eftter Seeneste forafscheeding d/en 14de Junj, eftter forige tiltalle, atter Ladet stefne, Østen Fieldzende

Lensmanden hiemblede stefne maaled eftter Loven wed Eed og opragte fingere

Paa Østen Fieldzendes Weigne Møtte Hans datter Søn, Olle Halfvorsøn, og Svarede, det Østen Iche er goed for at Komme til Kirche Langt mindre til tinged, men at hand fra Olle Saalhuus haver faaed noget tin til pant, som Hannem med meere, Siden Er fra stollen men huor meget hand paa det godz Olle Saalhuus hafde pantsat, war Laant wiste hand Iche at forKlare

Fogden Satte i Rette og formeente det Østen Fieldzende, først eftter Seeneste forafscheeding, fordj Hand iche udj Egen persohn møtte Burde Bøde dernest for hand Iche til Kiende gifver, huor meget hand haver Kiøbt eller i pant BeKommed det at forKlare der fore at Lide eftter Loven Saa og godtzed at frem Wijse udj Retten

Afsagt, som Østen Fieldzende Eftter Seeneste forafscheeding udj Egen persohn eij møder, og eij forKlarer huad hand haver af Olle Saalhuus til pant, Eij heller udj Egen persohn eftter paa Leg møder, da paa Legges Endnu Østen Fieldzende /: om det hannem Er mueligt, til neste ting udj egen persohn at Møde da at forKlare, huad hand af Olle Saalhuus haver Kiøbt, eller til pant BeKommed,

1700: 84b
 
 

Eftter Loven Blef udnæfned efttersch/ref/ne Laurettes Mend Hans Toule, Johannes TollesHou, Knud Manger Anders Dalle, Stephen Sebø, Niels Olsen Vestre Solem Knud Rasmusen Søre Sollem, og Michel IngeBregtsen Nedre Quallem

Fogden Lood oplæsse en forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa - - rdr - - march - - s/chilling

Om fløtningen tilspurte Fogden, om noget hafde at Klage, huor til de Svarede aldelis Inted
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 18de octob/e/r Blef Holdt, et Almindeligt Høst schatte og Sage ting med Allenfied schibbredz Almue, paa Quamme, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Ellef Mundal, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Olle Espeland, Olle Nore Levesta, Christian Beeraas Hans Beraas, Hans Øfre MychesWold, Olle Nielsen Tveet, Lars Olsen Seim, og Peder Aamundsen Ryland, samt dannemend flere som sam/m/e tid ting søgte

Samme dag Blef oplæst de for hen Extraherede Brefve

Sebiørn Erichsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel till Hannem udgifven af Anders Hanssen Bildøen d/en 26 Junj 1699 paa 1/2 Løb Smør og en half tønde Malt, udj den gaard Norre Feste

Eftter Loven Blef udnefned efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Hans Hoopland, Olle Erichsen Hoopland Jacob Spurcheland, Olle Totland Hans Beraas *Hans Beraas, Tommes Hoversen Øfstegaard Ellef Knudsen Mitgaard, og Niels Sørre Elsaas

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 95 rdr 3 march 11 s/chilling

1700: 85
 
 

Lensmand Ellef Mundal Lood oplæsse En quitering til hannem af Fogden S/igneu/r Holm udgifven meldende Som følger

Anno 1700 d/en 17 Jullj haver Kongl/ig Ma/jestets Bunde Lensmand welforstandig Ellef Mundal, Betalt den endelig Rest af Allenfied schibbred, for nest Leden 1699 Aar med penge 3 rdr, Siger trej rdr, huor fore Lensmanden wed Børlig Quiteris, og almuen for samme Aars Kongl/ige Contributioners Lefverantz schadesløs holdes, huilchet, med Min haand og zignet BeKrefttes

Mundal utsupra (som ovanfor) M Holm (L:S)
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 21 og 22 octob/e/r Blef *Hodt (Holdt) et Almindeligt Høst schatte og Sage ting med Echanger schibbredz Almue paa Eide, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Ifver Essem, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Lars Fyllinge, Aslach Lij, Olle Lij, Olle Høyland, Mogens Indre Eijchenes, Niels Aasgaard, Niels Toftt og Aamund Indre Hindenes, samt dannemend flere Som samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst, de forhen Extraherede Breve,

Niels Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 23 Junj af Maren S/a/l/ig/ Mag/iste/r Arnoldj de Fine, paa Et half p/un/d smør, udj den gaard Eichemo,

Kongl/ig May/este/ts Foged hafde Laded stefne, Olle Fyllingsnes og Lars Nedre Echanger for Slagsmaal, moed hver andre øved, udj et Barsel, hos Erich Fyllingsnes Strax eftter Woor Windingen (vårvindinga), Nerverende Matis Housdal, Ellef Mitgaard, Olle Indre Gierwig g/am/l/e/ Olle Grøtveet,

Lensmanden hiemblede stefnemaaled

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Ingen af parter/ne

Forafscheediged

Olle Fyllingsnes, gifves, saa wel som Lars Echanger Laudag til Neste ting udj Egen persohner for Retten at Møde under 10 Lod Sølfs Bøder hver for Sig, eller da at Lide dom, til huilchen tijd, de oven melte persohner og wil stefnes deres Sandhed at forKlare,

1700: 85b
 
 

Eftter Loven Blef udnefned, efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Olle Dyrdal, Niels Rø, Aamund Hindenes, Olle Olsen Indre Hindenes, Hans Jordal, Olle Noore Quinge, Knud Weeland, og Mogens StoorSet

Kongl/ig Ma/jestets Foged Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 108 rdr 2 march 3 s/chilling

Almuen forKlarede det schydzferden af Fogden til datto war Redelig Betalt
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 25de og 26de octob/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting, med Hosangers schibbredz Almue paa HorsHofde, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Rasmus Hannestveet, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend Syfr Fielschaal, Stephen Heldal, Stephen Lonne Peder Aasem, Niels Fielschaal, {Niels Fielschaal} Børgie Fielschaal, Peder Ladsta, og Olle *Lotveet (Løtveit) Samt dannemend flere, som samme tid ting søgte

Samme tijd Blef oplæst Hans May/e/ste/ts/ Allernaadigste Forordninger, den Eene, om forbudetz Løsgifvelse paa Korn og Fæde Wahre, den anden om Forbudetz Løsgifvelse, paa huede og Rug till Brendewijn at Brende, Begge dattert KiøbenHaffn d/en 7 Septemb/e/r 1700

Saa Blef oplæst, de for Hen Extraherede Brefve

Dernest Blef oplæst H/er/r Stadtholder Gabels tvende ordres om Løs giengere, og om strippende, den Ene dattert 10 7br: (september) og den anden 17de 7br: 1700

Endelig Blef og oplæst En Extracht af H/er/r Statholders ordre, at det gewehr fra Holland at forschrifve eij at Were practacabel, men *Legene (legdene) dennem Self forschaffe,

Johannes, Jacob, og Mogens Herland, Loode fredlysse, Herlandz schou, at Ingen Sig eftter denne dag fordrister, uden forlou, at huge saa fremt de Iche wil straffes eftter Loven som tyfve

1700: 86
 
 

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 87 rdr 1 march 7 s/chilling

Wrag falder her Iche udj schibbredet Eftter som det Liger til Landz

Fløtningen haver og Fogden til datto Betalt

Eftter Loven Blef udnæfned efttersch/ref/ne Lavrettes mend for til Kommende Aar Naffnlig, Olle Hiembvig, Olle Hannestveet Olle Horshofde, Olle Øfsthuus, Lars *Øfsttveet (Haugstveit) Arne *Rødland (Røsland), Johannes Hatland, og Niels Jacobsen Klefland

Fogden tilspurdte Lensmanden om der War nogele Sager Som Kongl/ig Interesse wedKom, Huor til Lensmanden Svarede, Iche widere End Fogden war Bewijst og til Kiende gifved
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 28de og 29de octob/e/r Blef Holdt et almindeligt Høst schatte og Sage ting med Mielde schibbredz Almue paa Reijsta (Reigstad), Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Johannes Øfste Mielde og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Niels Wichne, Niels Mit Mielde Niels Ascheland, Baste Reijsta, Lars Johansen Houge, Arne Kielland, Baste Oudestad, og Niels Borcheland, samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst, de for Hen Extraherede Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordninger Samt andre Brefve

Elling Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven af Anders Borcheland d/en 30 Martj 1700 paa En half Løb Smør og En half tønde Maltes Leije, udj den gaard Borcheland

Olle Larsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 8de Martj *199 (1699) af Maria MaKodj paa et pund smør, og 16 Kander Malt, udj den gaard Norre Weeset

1700: 86b
 
 

Lars Olsen Lood oplæsse En Bøxsel Sedel til Hannem udgifven af H/er/r Niels Hierman d/en 27 octob/e/r 1700 paa En tredie part udj den gaard Kielland

Syfver Johansen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 15 Januarj 1700 af Maria S/a/l/ig/ obristeL/eutenant Macodis paa 18 march/e/r Smør, og 12 Kander Malt, udj den gaard, Antun

*Aanund (Aamund) Rasmusen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af Anders Olsen Kleppe d/en 5 Martj 1700 paa 18 march/e/r Smør og otte Kander Malt, udj den gaard Græve

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 136 rdr 4 march 2 s/chilling

Wrag falder Iche heerudj schibbredet

Fogden tilspurte almuen, om de Iche for Indeverende Aar ware Betalt, huor til de swarede at de til datto ware fornøyede

Eftter Loven Blef udnefned efttersch/ref/ne dannemend til at were Laurettes Mend for til Kom/m/ende Aar Nafnlig, Niels Ascheland, Niels Mit Mielde, Lars *Hove (Hauge), Baste Oudesta, Niels Burcheland, Niels Mogensen N/ore Reijsta, Niels Mehle og Anders Havre

Hæderlig og meget wellærde Mand H/er/r Niels Hiermand Hafde wed schrifttelig Kald Sedel Ladet stefne og warsle, Hans Teiste, Tommes Kielland, Harman Meijer, Johannes Øfste Mielde, Niels Mit Mielde, og Baste Øfste Mielde, Item H/er/r Claus, og ChrjStopher Hierman, Teijste Sin Søgning at forKlare med Meijers Executions Haarde adfærd, de andre deres æd at af Legge, om denne Sags Rette Beschaffenhed dattert Hous d/en 9 octob/e/r 1700 som wed paa teignelse findes for alle Indstefnte at werre anKyndiget

1700: 87

Paa H/er/r Niels Hiermandz Weigne Møtte Mons/ieu/r Jørgen Høeg, som Indlagde Hans schrifttelig Mening under datto Hous d/en 28 octob/e/r 1700 Som Blef Læst

Paa Hans Teiste, og Herman Meijers Weigne, Møtte Tommes Trengereid, og Indlagde deres schrifttelig Meening dattert Bergen d/en 20 octob/e/r A/nn/o 1700 som Blef Læst

Johannes Øfste Mielde, og Niels Mit Mielde Møtte for Retten, og Indlagde, deres ordre under datto 18 Aug/ustj Som Blef Læst, men Baste Øfste Mielde Møtte Iche

Ellers Indlagde for/schref/ne Johannes Øfste Mielde, deres forretnings Werch under datto 20de Augustj 1700 Som Blef Læst, huor til hand og følgere Sig Reffererede

S/igneu/r Jørgen Høg eftter Indlegetz formeld, af H/er/r Niels Hierman Self underschrefved, war om Hans formeenende tings Widne Begierende

Johannes Øfste Mielde tillige med Niels Mit Mielde eftter Edens forelessning Reffererede dennem til deres under forseigling udstede forrettening, wed æd og opragte Fingere, saaledes at Werre passered Som der udj Indført findes, Samt at øxen {af} War tilstede, men huem den Begierte, wiste de iche, dog den Blef iche I nogen maader Brugt,

Hederlig og meget wellærde Mand H/er/r Claus Schavenj Ilige maade for Retten fremstoed, og wed æd, med opragte fingere forKlarede, det hand iche en men nogle gange Begierede, det Teiste og Meijer Wilde Indeholde med Exequeringen, og Lade dennem Nyde fred, udj Hans pastors fra Werelse, øxen forKlarede hand eij Blef Brugt til noget,

Christopher Hierman Eller Baste Øfste Mielde møtte Iche

1700: 87b

Herom Begierede Mons/ieu/r Høeg, et Retmessigt tings widne, paa H/er/r Niels Hiermandz Weigne Som Iche Kunde Benegtes

Magne Mogensen Lood oplæsse, et Kiøbe Bref till Hans forman, Johannes Erichsen, udgifven d/en 9 Xbr: (december) 1693 af H/er/r politiMester Hinrich Blat *udgifven, paa 1/2 Løb Smør 1/4 tønde Malt og 1/4 t/ønde Korn, udj den gaard Houge, Huor eftter Bem/el/te Magne Mogensen til Kiende gaf, det Hand for/schref/ne Jorde part med Sine Egne penger fra Baste Røscheland Som for/schref/ne Jorde p/ar/t hafde i pant, nu Haver Indløst, og der fore formeente, samme Jorde part, hannem eftter denne dag, samt Arvinger, frem for nogen anden Hans S/a/l/ig/ formandz Børn Burde tilhøre heldst fordj hand Jorde parten haver Betalt, og Indløst som formelt Huilchet Meermelte Magne Mogensen Begierte at maatte Saaledes Blifve protocollered, som (vi) Iche wiste at Kunde Benegte

Lensmand Anders Rifvenes hafde Ladet stefne Mogens Olsen HousBerg formedelst hans hund haver strid første gang af Rifneses Smaller udfor fieldet og anden gang 14 støcher som ere døde

Anders Rifvenes møtte Self for Retten, og Sagde Sit tilleg med schade giort at wilde Bewijse

Mogens HousBerg møtte Iche, men Mons/ieu/r Jørgen Høg paa H/er/r Claus Schawenj weigne, Begierede det Cittanten det paa stefnte Burde Bewijse,

Citanten Sagde Sig schaden at Wilde Bewijse, der fore med Sagen Beroer til neste ting, til huilchen tijd Mogens HousBerg paa Leges udj Egen persohn for

1700: 88

Retten at møde under 10 Lod Sølfs Bøder, til huilchen tijd Anders Rifvenes, med Interessenter, deres paastaaende Widne for Retten Bør stefne, og om alting Rettelig eftter Loven om gaaes schal til for/schref/ne tijd Kiendes Huis Laugemes Kand Eragtes

S/igneu/r Bent Jenssen for Retten fremKom og til Kiende gaf det Hans principaler S/igneu/r Jacob van Wida, og S/igneu/r Hinrich Urdal war d/en 27 octob/e/r Indeverende Aar tillagt, Iblant andet til Wurdered (tilvurdert), dend gaard Sundland, I Mielde schibbred, schyldende Aarlig tou pund Sex marcher Smør, med Bøxel og Herligh/ed og det for 38 rdr, huilchet S/igneu/r Bent Jenssen saaledes Begierte, at maatte Kundgiøres, som (vi) Iche wiste at Benegte
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 16 og 17de Novemb/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting, med Arne schibbredz Almue paa Ytre Arne, Nerverende Kongl/ig May/e/s/te/ts Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Mogens Selwig, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Gregorius Lij, Niels Jordal, Anders Jordal, Mogens Ols/en Mit Haarvig Niels Indre Arne, Olle Vesterlj, Mogens Hiorteland og Mogens Helland, samt dannemend flere, som Samme tijd ting Søgte
 
 

Samme tijd Blef oplæst De for hen Extraherede Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordninger, samt Andre Høye Herrers Brefve,

Saa Blef og oplæst Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste placat om \told/ tiere og trelast tienden, Item om ConSumptionens Forpagtning, over alt Norge pro 1701, 1702 og 1703 Dattert Jegers Borg d/en 2 octob/e/r A/nn/o 1700

Ilige maade Blef oplæst H/er/r Stadtholders ordre, om tiendens oppebørsel, og detz Leverantz Dattert Agers Huus d/en 8 octob/e/r 1700

1700: 88b
 
 

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 113 rdr 5 march 11 s/chilling

Johannes Andersen Øfste Mielde Hafde tredie Sinde Ladet Stefne Einer Dahle, formedelst Hand haver Bort taget et Huus, fra Fyllingslij, over Aar og dag eftter at hand war fløt af Jorden, og solt som uHiemelt, Imoed Loven, eftter Hans Indlegs formeld dattert Øfste Mielde d/en 15 Novemb/e/r 1700 Som Blef Lest

Eftter trende gangers paa Raabelse, møtte Iche Einer Dalle, eller nogen paa Hans Weigne

Lensmanden Mogens Selwig, og Anders Lille Tuenes Eftter Loven wed Eed Hiemlede stefnemaaled

Johannes Øfste Mielde paa Sine Myndelingers Weigne Sit paastand til at Bewijse hafde til samme tijd Ladet stefne, Aamund Helle, og Halsten Dalle Som Begge for Retten møtte og forKlarede, det Einer Dalle haver fra fløt det paa stefnte huus over aar og dag eftter at hand fra fløtte Jorden, og Solte det til Niels Helle, og der paa aflagde Eeden

Johannes Øfste Mielde En Widere Sagde, det hand Wed dj tvende Stefnemaaler, første, saa wel som anden gang, Blef for Eened med Eener Dahle, det hand schulde uden ophold Enten Bygge, saa got et huus i steden Eller det samme Igien, men som Inted er paa fult uden ophold og udflugter, og Gaarden Iche er Wed fra tredelsen giort Loufør, til det at Bewijse, widnede, Aamund Helle, Halsten Dalle og Niels Stoore Tuenes, Saa Sanden at Werre I alle maader

Johannes Øfste Mielde \var/ En Retmessig og schadesløs dom Begierende

Afsagt, Som Einer Dahle Iche eftter Widnernes forKlaring, og Sit eget Løftte, samt forlig med Citanten Sig eij Retted, men allene giort

1700: 89

Ophold, og Ladet Hans forhen Brugende Huuse Iche Loufør, eftter Loven, men som Almuen forKlarer det Eener Dalle, er En fattig Mand Alt saa Eragtes for Ret, det Einer Dalle, det fra fløtte Huus Igien til samme gaard Bør førre, og paa Sin Egen BeKostning døgtig og Wel opsette, og det Inden Nest Kommende *Worsmis (Vårmesse, 25. mars. Også kalla Marimesse/Maria Bebudelsesdag), under 10 Lod Sølfs Bøder, om Iche Saa scheer, og Betalle til Johannes Øfste Mielde udj forwoldende omKostning til datto tou rdr under Execution eftter Loven,

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 22 Junj pag/ina 77 frem Kom for retten Børgie Selwig, og anwijste tvende Registerings Sedler, som hannem War paa lagt tillige med et Bref fra Amsterdam 27 Novemb/e/r 1696 huor wed Børgie, paa Anders Olsens veigne giorde Sin forKlarlig undschyldning, men Cittanten Anders Nielsen, Møtte Iche Selfr, eller nogen paa Hans Weigne,

Der fore Eragtes for Ret, det Børgie Selwig paa Anders Olsens Weigne, Bør frj Werre, og Anders Nielsen tabt saggen, Heldst fordj, hand eij Sin fordring eftter paa Leg Bewijser, og eij nu Self Møder

Almuen Siger Sig Wed Fogden at Werre fornøyed for fløtning til datto,

Wrag falder Iche her i schibbredet, efttersom det Liger til Landz, Ind i fiorden

Aschiel Larsen Lood oplesse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 16 9br: (november) 1700 af Johannes Olsen Tuenes paa 1/2 Løb smør, og 12 Kander Malt, udj den gaard L/ille Tuenes

1700: 89b
 
 

Eftter Loven Blef udnæfned efttersch/ref/ne dannemend til at Werre Lavrettes Mend for til Kommende Aar, Navnlig, Børgie Selwig, Gregoris Lij, Olle WesterLj, Mogens Hiortland, Mogens Helland, Rasmus Hitland Jørgen Jordal og Olle Mielcheraan
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 19 og 20 Novemb/e/r Blef Holdt et almindeligt Høst, schatte og Sage ting, med Herlø schibbredz Almue paa Frechow, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Niels RøsLand, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Niels MoldeKlef Olle Hestenes, Anders Dalle, Anbiørn Fløgsand Olle Brewig, Olle Wigebø, Rasmus Tielsta, og Anders Bragsta, samt dannemend flere, Som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst Hans May/e/s/te/ts Forordninger Samt andre Brefve, som for hen Eere Extraherede

Welædle og welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand Niels Knag, Lood opLæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af M/agiste/r Samuel Hansen Schrøder d/en 28 Septemb/e/r 1700 paa de tvende gaarder Ohne (Oen), og Brevig, Ohne schylder Aarlig Smør 1/2 Løb, fisch 3 1/2 pund, og et faar Brewig fisch 4 pund Bege med Bøxel og Landschyld

Stephen Nielsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven af H/er/r LauMand Knag d/en 2 8br: (october) 1700 paa 1/3 part, udj den gaard Berland

Anders Halstensen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 6 May 1699 paa et spand Smør og 1/2 Melle Malt, udj den gaard Grasdal

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 75 rdr 1 march 3 s/chilling

Fløtningen angaaende, Sagde Almuen til datto af Fogden, at Were fornøyed
 
 

Johannes Andersen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af Christen Nielsen, d/en 6 7br: (september) 96 paa 1 p/un/d 3 march smør og 1/4 t/ønde Malt udj den gaard Rydsland

1700: 90
 
 

Eftter Loven Blef udnæfned efttersch/ref/ne dannemend til at Werre Laurettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Niels MoldeKlef, Olle Hestenes Peder Hielmen, Rasmus Tielsta, Anders Bragsta, {Rasmus N: Houland,} Anders Frommereid Gudmund Henne Hans i Henne, og Olle Haatoftt

Olle Kleppestø for Retten fremstoed og Sig BeKlagede at Lensmand Ellef Mundal hannem udj et offentlig samquem schal have efttersagt, det hand schulde udj Sin ægtestand avled Barn, med et andet quindes persohn, som hand formeente Iche at Werre Redelig af Ellef Mundal Sagt,

Og som hand her i schibbredet Haver udj Mange Aar tient og Boed, saa og Nogle Aar vered Lavrettes Mand, Begierede der fore alle tilstede werende Høye og Lave standz persohner, saa wel som Lavretted, med Almuen hannem et schudzmaal Wilde med deele, Ligesom de for got Eragted, og answarligt Kunde werre, Enten de hafde Befundet hannem udj Horerj, eller andet uschicheligt Lefned,

Welædle og welb/aa/r/ne/ H/er/r Lavmand Knag War Just Selfr til stede, Som gaf hannem, tillige med Almuen et Erligt og Got eftterMehle, det samme giorde og Fogden Samt Sorenschrifveren, Saa at de aldrig Enten wiste eller hafde hørt om Olle Kleppestø, end det som En Erlig Mand wel eijgnede og Anstood

Huilchet titmelte Olle Kleppestø Begierede hannem under forseigling maatte Blifve med deelt, som wij Iche wiste at Kunde Benegte

Jacob Berendzen som forhen haver Boed i 19 Aar her paa Foldisøen, nu Boende paa Hunsta Nessed, udj Herlø schibbred war Sit schudzmaal Begierende,

Lavrettet, med Almuen gaf hannem et got *Lof og Erlig eftter Mehle, som hand Begierede Beschrefven

1700: 90b
 
 
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 22 og 23 Novemb/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting, med Sartor schibbredz Almue paa Bildøen, Nerverende Bunde Lensmand Anders Bildøen og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Hans Schouge Hans Leerøen, Olle Bache, Olle Eije, Niels Glesnes, Niels Aarefiord, Lars Folnes, og Michel Snechevig Samt dannemend flere som samme tijd ting søgte

Samme tijd Blef oplæst de for Hen Extraherede Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordninger samt andre Brefve

Adzer Johansen Lood oplæsse, et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 24 7br: (september) 1700 af Lars Weiner paa It pund 16 1/2 march fisch udj den gaard Sæløe
 
 

Morten Nielsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref till Hannem udgifven af Lars Weiner d/en 24 Septemb/e/r 1700 paa 13 1/2 march Smør, udj den gaard Sæløe

Albrecht Wincensen, Lood oplæsse, et Kiøbe Bref till Hannem udgifven d/en 24 7br: (september) 1700 af Lars Weiner paa 1/2 W/og og 4 march fisch udj den gaard Sæløe

Knud Mogensen Bache, Lood oplæsse et Kiøbe Bref till Hannem udgifven af Lars Weiner d/en 3 7br: (september) 1700 paa 1 1/4 Wog fisch udj den gaard Spielde

Jens Pedersen Lood oplæsse, et Kiøbe Bref til han/n/em udgifven d/en 2 7br: (september) 1700 af Lars Weiner, paa En half Løb smør og 1/4 tønde Malt, udj den gaard Tøsøen

*Torier Andersen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til han/n/em udgifven af Lars Weiner d/en 12 April 1699 paa 1/2 Løb 4 1/2 march smør, udj den gaard Spielde

Hans Schouge Lood oplæsse et Kiøbe Bref, til Hannem udgifven af Lars Weiner d/en 6 Martj 1700 paa trej W/oger og et spand fisch udj den gaard Nordvig, tillige med Bratten Burg, som schylder aarlig 1 pund fische for/schref/ne gaarde Eere Betalt med 100 rdr

1700: 91
 
 

Torchild Willemsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af Christen Bertelsen Have d/en 23 Martj 1700 paa 2 p/un/d 6 march fisch udj den gaard Næssie

Lars Aasersen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 28 Augustj 1700 af Mette Hansdatter paa 1/2 Wog 6 march fisch udj den gaard Østtveet

Johannes Rasmusen Lood oplæsse En Bøxel Sedel till hannem udgifven af Axel Jensen Mørch, paa 1 p/un/d og 6 march/e/r fisch udj den gaard Kaarvigen

Michel Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 20 Januarj 1699 af Abraham Wessel paa 15 march/e/r Smør og 1/2 p/ar/ten af Hans faders Jorde part udj den gaard Glesnes

Hederlig og meget Wellærde Mand H/er/r Jørgen Breder Hafde wed Lensmandens Waanlige stefne maal Ladet stefne og warsle, Anders Jensen nu Boende I Bochen for 141 rdr 1 march 8 s/chilling Capital og Renter paa Sin Myndling Sara Chastensdatters Weigne til schadesløs Betalling, og doms Erlangelse

Eftter trende gangers paa raabelse, møtte Iche Anders Jensen eller nogen paa Hans Weigne

Lensmand Anders Bildøen, Hans og Olle Leerøen wed æd og opragte fingere Hiemblede stefnemaaled Eftter Lowen

Paa H/er/r Jørgen Breders weigne Møtte Mons/ieu/r Hans Pettersen, Som paastoed det Anders Jensen nu Strax Burde Lide dom til schadesLøs Betalling Heldst fordj det er umyndiges Midler

Forafscheediged

Anders Jensen gifves Laudag til Neste ting, udj Egen persohn for Retten at møde den paa stefnte Capital at Besware, under 10 Lod Sølfs Bøder, saa fremt da Iche dom schal afsiges

1700: 91b
 
 

Her Blef oplæst En forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 13 rdr 2 march 6 s/chilling

Wrag er her dette Aar I schibbredet Iche Kommen

Fløtningen forKlarede Almuen, Fogden till datto Rigtig at have Betalt

Eftter Loven Blef udnefned efttersch/ref/ne dannemend till at verre Lavrettes Mend for til Komende Aar Navnlig, Niels Børnes, Knud Bache, Niels Glesnes Niels Aarefiord, Lars Folnes, Arne Schouge, Olle Leerøen og Niels Sechingsta
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 25 og 26 Novemb/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting udj Schiold schibbred paa Søreide med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerverende Bunde Lensmand Lars Dyngeland, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Lars Nøtveet, Olle Heldal, Toor LiuseWold, Tollef Ytre Hoope Jacob Larsen Øfstun, Mons Søllen, Albert Tittelsta og Niels Tittelsta, samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst, de for Hen Extraherede Hans Kongl/ig May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordninger samt andre H/er/r Stadt Holders anordninger og Brefve

Poul Poulsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifn af Eleaser Magnesen Christensen d/en 6 Augustj 1700 paa Kongshavn Westre, og Østre Side, med paastaaende Huuse, Item en Liden *Engeslat Wed RamsWigen

Anne Tollefsdatter og hindes Søn Rasmus Simensen Lood oplæsse, et Kiøbebref til dennem udgifven af welb/aa/r/ne/ Frue Anna Maria Heideman d/en 30 octob/e/r Anno 1700 udj Kiøbenhafn, paa En half Løb 6 march/e/r Smør, og 1/2 t/ønde Malt udj den gaard Houcheland

Joen Nielsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel till Hannem udgifven, af M/agiste/r Olle Storm 1700 d/en 12 May, paa 1/2 Løb Smør og 1/2 Mehle Malt udj den gaard Grimen

1700: 92
 
 

Mons Larsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Raadmand Lauritz Weiner d/en 12 octob/e/r 1700 paa En Løb, og en half Hud udj den Gaard Schage

Mons Jonsen og Johannes Mathiasen, Lood oplæsse Et Kiøbe Bref til dennem udgifven, af welb/aa/r/ne/ Frue Anna Maria Heideman, udj Kiøbenhafn d/en 30 octob/e/r Anno 1700 paa 1/2 Løb Sex march/e/r Smør, og En Half tønde Malt, udj den gaard Schage
 
 

Poul Poulsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 26 Julj 1700 af M/agiste/r Niels Smed, paa RamsWigen og Oxe Boxen, tet Wed Kongshavn Ligende

Hans Mogensen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af M/agiste/r Niels Smed d/en 26 Julj 1700 paa Søre og Norre DrotningsWig

Olle Larsen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 3 Martj 1700 af M/agiste/r Niels Smed, paa 1 p/un/d Smør 1 q/uar/t/e/r Malt og 1/3 i et faar, udj den gaard Mittun

Anders Jacobsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af M/agiste/r Niels Smed d/en 8 April 1700 paa En half Løb smør udj den gaard Øye Jorden

Mons Salomonsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 13de Martj 1700 af M/agiste/r Niels Smed paa 1 Spand Smør 1/4 Hud og 1/4 (tønne?) Malt, udj gaarden Houcheland

Olluf Larsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 20 Martj 1700 af Boel Garman paa 1 p/un/d Smør, 20 Kander Korn, og 1/3 faar, udj den gaard Lønningen

S/igneu/r Johan Hinrich Schluter Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven af Fru Anna Juel, og Jomfru Blantzeflor Schot, d/en 6 Augustj 1700 paa den øverste Mølle grund Wed Sorte diget, Wand og det Enge støche som alle tijder der til Lagt haver

1700: 92b
 
 

Niels Larsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Fru Anna Maria Heideman udj Kiøbenhafn d/en 2 octob/e/r 1700 paa den gaard, Steenswig, schyldende 3 1/2 p/un/d Smør og en tønde Malt

Anders *Laarsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel till Hannem udgifven d/en 26 April 1700 paa den Joorde part som Michel er fra død udj den gaard N/edre Bircheland

Welædle og welb/aa/r/ne/ Jomfru Blanceflor Schot hafde Ved schrifttelig Kald Sedel Ladet Stefne Welædle Madam Margrette Smit, samt hindes Lauverge S/igneu/r Tomas Christensen, I henseende at Wilde hinde fra Løsse Aarestad, med detz under Ligende, huilche Stefne maal war dattert Lundgaarden d/en 4 Novemb/e/r, som Lydelig, med detz Widere Indhold Blef Læst, og Befantest Loulig wed paa teignelse at werre forKyndt d/en 8de Novemb/e/r 1700

Paa CitantIndens weigne Møtte Hindes werge S/igneu/r Jacob Lude

Paa Madam de Fines weigne og S/igneu/r Tomas Christensens møtte Michel Tommesen

Michel Joensen, Ragne Olsen, og Anders Nielsen møtte udj Egne persohner

Paa S/igneu/r Christopher Lench (Lemh), og Hartvig Hornemands weigne, Møtte S/igneu/r Jacob Mortesen Jelling

S/igneu/r Jacob Lude Indlagde Hans principalindes schrifttelige Meening dattert Lundgaard d/en 24 Novemb/e/r 1700 Som Blef Læst tillige med alle de der udj Mentionerede Documenter

Michel Tommesen paa Madam de Fines weigne Begierede Copie af huis (det som) nu er i Rette Lagt

1700: 93

Ermelte Michel Tommesen presenterede En schriftt i Retten fra H/er/r MaJor Tuchsen, huor Imod S/igneu/r Lude protesterede Iche maatte Blifve Læst Efttersom Tuchsen udj denne Sag eller her til Iche Er stefned, og hannem eij heller wedKommer

S/igneu/r Lude protesterede, og fast paa stoed at Efttersom S/igneu/r Tomas Christensen, haver haftt 14 dagers warsel og nu Iche møder, eij noget Indgifver, men allene Søger Copie \til/ att prolongere Sagen, Satte der for i Rette at hand eller principalinde, eij allenne den Allerede, men Eftter følgende omKostning Bør Betalle,

De trende Indstefnte persohner, Michel Joensen, Rangnel Olsen, og Anders Nielsen, wed Eed og opragte fingre want om gierdet og Stenen, Ligeledes som Christopher Lench (Lemh), og Hartvig Horneman, under deres hender d/en 3 Junj 1700 haver udgifven

S/igneu/r Jacob Jelling Indgaf Christopher Lench (Lemh), og Hartvig Hornemans schrifttelig meening dattert Berge/n d/en 24 9br: (november) 1700 som Blef Læst

Jacob Lude til Spurde Slutter først, huorledes Aaresta fra hannem Blef Løst, og huor mange penge hand af Madam de Fine eller werge, der for haver annammed, Huor til S/igneu/r Schluter Suarede A/nn/o 97 d/en 13 Xbr: (december) annamede hand af Tomas Christensen, En deel obligationer af hans S/a/l/ig/ Broder udgifven, og nogle penge til sammen 1600 rdr og eij meere, som hands udgifne Transport Nochsom udvijser, huilchen orrjginal Madam de Fine er over Levert, tillige med forpagtning, og forpantnings Breve In orriginalj

1700: 93b

Saa Wel som orriginal Commissions forretningen og andre \da/ udj hende havende Documenter, huor af ydermehre Kand seeis, huad til denne Sag nødig Eragtes

Dernest tilspurdte S/igneu/r Lude, Schluter, huorledes gaarden Aaresta med huuse Ware forsyfned, med tag Boor techning, eller winduer, da hand dend Mad/a/m de Fine Leverede, og om den da iche War udj Sin fulde Hæfd, Her til Svarede Schluter at gaarden Aaresta, er Madam de Fine til Levert I alle maader u-paa Klagelig, huor med Mad/a/m de Fine war Wel fornøyed

3die tilspurte Lude, om Schluter Iche hafde Levert Inventarium paa gaarden, Schluter Swarede at hand Inventariumed havde Levert, Ja Meere End hans S/a/l/ig/ Broder hafde annammed, Saa Mad/a/m de Fine gaf hannem penge til, og War fornøyed

S/igneu/r Lude paastoed at efttersom Inted af de paa Stefnte Documenter Er i Rette Kommed, Madam de Fine maatte gifves Laudag, til en Wis dag og Sted at møde, paa det med Sagen Kunde gribe Huor for i Bedre Ende,

Forafscheediged

Med Sagen Beroer Indtil d/en 18 Xbr: (december) først Kommende \paa Nobes Krou/ til huilchen *thij (tid) Madam de Fine med Hindes Lauwerge S/igneu/r Tomas Christensen, paa Leges udj Retten at forschaffe de paa stefnte Documenter, med hvis (det som) Widere de tienlig Eragter til Saggens oplysning, og som der Begieres Copie af huis (det som) nu er i Rette Lagt, Saa schal Naar derom giøres ansøgning derom til stilles

1700: 94
 
 

Welædle og welb/aa/r/ne/ Jomfru Blantzeflor Schot Hafde wed schrifttelig Kald Sedel Ladet Stefne schomagerne i Bergen, til at annamme penge for Nobes Kroes Indløsning, med Widere Stefne maaledz Indhold dattert Bergen d/en 9 Novemb/e/r som Blef Læst, Stefningen Befindes paa teigned Loulig at Werre forKyndt, wed Bergens Raadstue tiennere

S/igneu/r Lude paa Jomfru Schottes Weigne Møtte

Paa schomagernes Weigne Møtte Hans Giertzen, som i Retten Levered Holtermands schrifttelige Svar d/en 25 Novemb/e/r 1700 som Blef Læst

S/igneu/r Lude Imoed for/schref/ne paastoed og Begierede at de ved Kommende maatte tilholdes de paastefnte Documenter udj Retten at Levere, deres penge at annamme, og ellers En tilstrechelig omKostning for denne proces at Betalle og War Endelig dom Begierende

Forafscheediged

Som S/igneu/r Holterman foregifver at Herman Wulf og Poul Lindenberg og Burde stefnes Som Citantindens Werge Siger Sig Iche at wide, alt saa Beroer med Saggen til d/en 18de Xbr: (december) først Kommende paa Nobes Krou at møde, til huilchen tijd S/igneu/r Holterman Bør I Retten at forschaffe de paa stefnte DocuMenter, saa frembt, de for Inden Iche for Eenes, huor til parterne Raades, og ellers at med have, hvis (det som) widere til Saggens opLysning Kand tienne

1700: 94b
 
 

S/igneu/r Johan Hinrich Schluter Hafde Wed schrifttelig Kald Sedel Ladet stefne Madam Margrete de Fine med hindes Lauwerge S/igneu/r Tomes Christensen til at wederlegge hannem schadesløs Betalling for den I førte proces, samt schadeslidelse Wed den om tvistede Mølle, med widere eftter Stefnemaaledz Indhold, dattert Bergen d/en 10 9br: (november) 1700 som Blef Læst, og Befindes wed paa teignelse Loulig at Werre forKyndt

S/igneu/r Schluter tillige med Hans fuldmegtig procurator S/igneu/r Jacob Jelling Compare\re/de for Retten,

Paa Madam de Fines og S/igneu/r Tomas Christensens veigne møtte Michel Tommesen

S/igneu/r Jelling IndLagde Hans principals schrifttelige meening dattert Bergen d/en 25 9br: (november) 1700 som Blef Leest, der hos Begierede et forretnings werch, af Fogden Madtz Holm under forseigLing udstæd angaaende samme Mølle, som til Sagens oplysning Best tiente, og Bød for detz Betalling 4 march som Jeg Iche Wilde an/n/am/m/e

Dernest Indlagde Jelling en quitantz fra Madam de Fine paa Møllens afgiftt d/en 14 Januarj 1699 Som og Blef Læst, tillige med Fogdens forretning

Endelig Indlagde Jelling En Bøxel Sedel til hans principal udgifven af Fru Anna Juul, og Jomfru Schot d/en 6 Augustj 1700 og der Wed tilspurte S/igneu/r Jacob Lude, som fuldmegtig af Fruen, og werge for Jomfruen, om Hans principalinder Haver Vered Widende, eller Begiert den proces Imoed Schluter ført at schulde giøre, huor til Luden Suarede aldelis neij, og in Lagde Hans fuldmagt
 
 

1700: 95

S/igneu/r Jelling tilspurte S/igneu/r Lude, om Madam de Fine nogen Sinde haver vered Eijer til Aarestad Huor til hand Suarede neij, og Reffererede Sig til de forhen udj Retten Leverede Documenter

Michel Tommesen paa Madam de Fines Weigne Indlagde Hindes schrifttelig Meening dattert Bergen d/en 25 9br: (november) som Blef Læst,

Dernest Blef i Rette Lagt welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand Knags dom, huis afsigt Blef Læst

Endelig Indlagdes Fogdens Befal til Lensmanden den omtvistende Mølle pladz at Rødelige, eller Huuserne at ned Kaste, dattert Fladøen 1 Feb/rua/r 1700 som Blef Læst

S/igneu/r Jelling Endelig paastoed, at efttersom Madam de Fine eij Bewijser at have wered eijer til Aaresta, eller den Mølle grund, og dog uden Rette odels Eijeres Minde, I ført hannem stoor schade og proces, der fore formeente den allerede eller her eftter følgende omKostning schadesløs Bør erstatte og Betalle Begierede dom,

Forafscheediged

Som Madam de Fine, wel eij Widende huad Bewijsligheder, nu udj Retten Er Indgifven eij heller detz prætention, da paa det Hon Iche med Retten schal over Illes, gifves Sagen tijd til d/en 18 Xbr: (december) først Kommende paa Nobes Kro at møde, og en hver for sig, om noget haves til Sagens oplysning, udj Retten at forschaffes, huilchet til for/schref/ne tijd Loulig Wil Warsles Imedler tijd Kand Madam de Fine Faa Copie af huis (det som) er i Rette Lagt

1700: 95b
 
 

Her Blef oplæst En forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 339 rdr 5 march 12 s/chilling

Wrag Kand her udj schibbredet Iche Komme eftterdj det Ligger til Landz

Fløtningen angaaende Sagde Almuen af Fogden til datto at Werre fornøyed

Eftter Loven Blef udnefned efttersch/ref/ne dannemend til at verre Lavrettes mend for til Kommende Aar, Nafnlig, Olle Heldal, Toor Liusewold Mons Sollem Albert Tittelsta, Niels Tittelsta Ifver Biercheland, Niels Henne, og Jacob Torsen Bratland
 
 
 
 

Anno 1700 d/en 18 Decemb/e/r Blef Retten Betient paa Nobes Kro eftter Seeneste forafscheeding d/en 26 Novemb/e/r paa Søreide, Nerverende Bunde Lensmand Lars Dyngeland og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Lars Nøtveet, Olle Heldal, Toor Liusewold, Tollef Ytre Hoope, Jacob Larsen Øfstun Mons Søllen, Albert, og Niels Tittelsta

Jacob Lude paa Madamoijsel Jomfru Schotz Weigne Møtte for Retten og Indlagde Seeneste forafscheeding Som Befindes d/en 4de Decemb/e/r Wed paaschriftt Loulig at Werre forKyndt

Ædle H/er/r Byschrifver S/igneu/r Thomas Christensen Møtte paa welb/aa/r/ne/ Fru de Fines Weigne, som Begierede at Jomfru Schotz forhen Ingifvende maatte Blifve Læst, Som og scheede,

Jacob Lude Begierede at Huis (det som) forhen war protocoLered nu maatte oplæsses, som og Blef Læst der hos Begierede, at alt huis som er paa stefnt af alle Documenter Nu maatte tilholdes det Werre Sig huorudj det Werre maa, at I Retten forschaffe,

1700: 96

Edele H/er/r Byschrifver Thomas Christensen paa Madam de Fines Weigne Indlagde Hindes schrifttelige meening dattert Bergen d/en 18 Xbr: (december) 1700 Som Lydelig Blef Læst

Dernest Indlagde S/igneu/r Thomas Christensen, Madam de Fines Erholdende Bref under datto 8 Xbr: 1698 som Blef Læst

Jacob Lude Imoed for/schref/ne schriftt formeente at den Sort af stempled papier huor forEeningen Er paa schrefven war iche eftter papiers forordningens Indhold,

S/igneu/r Thomas Christensen, der Imoed Swarede, og Sagde at den schriftt eller forEening, er huerchen oblijgation eller Kiøbebref, eij heller herrører af Reede penge, men dependerer, af det schriftt og Kiøbebref, fru Anna Juel har gifved Mad/am de Fine paa gaarden, og Wed Kommer et tilleg Som Madam de Fine Aarlig schulde gifve, Fru Anna Jul, paa det Alting i Rollighed, eftter forige schriftter schulde forBlifve, og Saaledes Er schriftted Høy Noch, og meere End Noch eftter den Forordning af stempled papier, *for Resten* (foresten) Reffererer Hand Sig til de schriftter, som Jomfru Schot under Madam de Fines Haand har udj Retten Ladet Levere, huor af alting Nochsom schal Kunde forfahres,

Jacob Lude Endelig paastoed det Madam de Fine maatte gifves Laudag, og paa Legges det paa Stefnte Kiøbebref udj Retten at forschaffes

1700: 96b

S/igneu/r Thomas Christensen Sagde og formeente, nu alt werre i Rette Lagt Saa Wit fornødens giortes Heldst den Sidste schriftt, som forKlarer alt det forige

Afsagt, Som Jacob Lude, paa \ Jomfr/u / Blanceflor Schotz Weigne Endelig paastaar tvende Fru Anna Juls udgifne orriginal obligationer, afstaaelse eller Kiøbe Bref, og den I Rette Lagde forEening In 97 om melder at schal Werre giort, alt saa Wilde welb/aa/r/ne/ Fru Margrette de Fine Eller Lauwerge til Nest holdende waar ting, samme Breve udj Retten forschaffe, Eftterdj de til Sagens oplysning tienner, og det under 10 Lod Sølfs Bøder

S/igneu/r Johan Hinrich Schluter Hafde Ilige maade eftter Seneste forafscheeding, og Ladet Warsle Margrete de Fine Eftter forige tiltalle, og frembwijste warslen under datto 4 Xbr: (december) 1700 Som Blef Læst

Saa Blef oplæst det for hen i Rette Lagde Indleg som Er dattert 25 9br: (november) 1700

Dernest Blef i Rette Lagt, Madam de Fines Suplicq med paa fuldte Resolution, Schluters ErKlering Sampt H/er/r LauMandz Svar, og *AnKyndelse d/en 1 Junj 1698 som Blef Læst.

Saa Blef i Rette Lagt En Beschichelse til Madam de Fine dattert 9de Augustj 1700 Som Blef Læst

S/igneu/r Jacob Mortensen Jelling Reffererede Sig till Hans forige og disse i Rette Lagde Documenter og war Endelig dom Begierende

1700: 97

S/igneu/r Thomas Christensen, paa Madam de Fines Weigne Reffererede Sig til Hindes Seeneste Indleg, Samt welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMands dom, tillige med Fogdens Befalling til Lensmanden, Executjonen at fuldbyrde, Som formoded Blifr Observered Naar de Eere udstede, og der Imoed ansee Bøxel Sedelen, huad tijd den Er udgifven, Belangende quiteringen, da Synes Madam de Fine at Vere Billigt, at Schlytter Betalte for den tijd hand Brugte Wandet, Belangende at M/adam de Fine Har ført Hindes omKostning til Reigning til Jomfru Schot, da er det Saaledes at som Jomfru Schot I hindes første Beschichelse til M/adam d/e Fine tilbyder de Fine forligelse, som (Madam) de Fine Iche har Vered Imoed, Saa har det I Sin Reigning Indført og tillades det hinde Eftter Loven, at maa fremføre huad hun har *Raisong (eng.: reason = grunn/årsak) at paastaa, men Endnu fornehmes Iche, at Madam de Fine Er til Kiendt, eller har nødt, det Hun Saaledes Har anført, der fore formeener Contra parten iche Kand giøre Sig det Nøttigt

Ellers Belangende det Werch som Fogden Har giort huor udj Fogden giør Sig Absolut til en dom/m/er Hinstilles til dommeren, om den er Loulig eller Iche, men Madam de Fine paastaar at det er Iche Conform med Loven, eij heller

1700: 97b

Eftter welb/aa/r/ne/ H/er/r Ambtmands fuldmegtiges Resolution Som melder, at om Befindes schulde noget denne Sag angaaende, for Nogen Ret til forn at vere passerit, da Resolutionen derudinden, eij at vere til hinder i nogen maader, alligewel Har Fogden eij observered dj ord, men uden Nogen paa Madam de Fines Weigne deres Nerverelse Som Kunde anwijse huad der Imoed War giort saadan en Slutning som hannem aldelis Inted WedKom,

S/igneu/r Thomas Christensen, forKlarede, og at hand paa Madam de Fines Weigne Iche fich lengere warsell *En (end) fra om afttenen K/lokken 3 til om Morgenen K/lokken 6 at møde, og Suarede da, at Madam de Fine Iche war hiemme, eller nogen Documenter tilstede og den persohner, som om Meldes i werchet at have Møt paa Madam de Fines Weigne, haver aldrig haftt ordre, eller nogen paa hindes Weigne at Sware,

Lavrettes Mendene forKlarede, at Rosmanden Knud Aaresta, haver Svared, som *i I* agten er Inført

Eftter til Spørgelse Suarede parterne Eij Widere hafde at i Rette Legge

Forafscheediged Saggen optages i Betenchende, og schal parterne gifves Warsel til en Beleijlig dag og Sted dom at Anhøre

S/igneu/r Jacob Lude paa Jomfru Schotz Weigne Hafde Wed En Contrastefning, Ladet warsle H/er/r MaJor

1700: 98

Johan Fridrich Tuchsen under datto 3 og 4 Xbr: (december) Anno 1700 Som Blef Læst, og Befindes Wed paa teignelse Loulig at verre forKyndt men H/er/r MaJor Tuchsens Stefne maal, Sagde *Cargiant Morten Amot, Iche at Werre Levert,

S/igneu/r Lude Indlagde Jomfru Schotz schrifttelig Meening dattert Lundgaard d/en 18 Xbr: som Blef Læst Samt de derudj om meldende Documenter

Paa H/er/r MaJor Tuchsens Weigne Møtte Cargiant Morten Amot og Indgaf Hans schrifttelig Meening under datto 18 Xbr: 1700 Som tillige med der udj Mentionerede Documenter Blef Læst

Paa Fru Anna Juls weigne Møtte Mons/ieu/r Jacob Jelling Som Indlagde hindes schrifttelig Indleg dattert Lundgaarden 18 Xbr: 1700 Som Blef Læst: og Sig der til Reffererede til doms Erlangelse schadesløs

S/igneu/r Lude paastoed og formeente, det H/er/r MaJor Hans udstede Stefning, Burde udj Retten at forschaffe, samt Svare og Indstaa for ald den omKostning hand wolden wed denne proceses udfør at Bør Erstatte

Morten Amot paa MaJorens Weigne Begierede Copie af huis (det som) nu er i Rette Lagt

Forafscheediged

Som welædle og welb/aa/r/ne/ H/er/r MaJor Tuchsen Eij Lader Sin udstede Kald og Warsel i Rette Legge, huor paa Jomfru Schotz Contra warsel Er fuldt alt saa Wilde H/er/r MaJor, til Nest holdende

1700: 98b

Waarting, udj Schiold schibbred, samme Stefnemaal udj Retten forschaffe, og om Widere Documenter Saggen til oplysning havende da parterne paa Begge Sider at med hafve Imedler tijd Kand H/er/r MaJor BeKomme Eftter Begier Copie af huis nu er i Rette Lagt

Til for/schref/ne dag og sted War stefned og Warsled S/igneu/r Holterman og med Interessenter, eftter Seneste forafscheeding, Som d/en 4de Xbr: (december) Befindes Loulig at Werre forKyndt for WedKommende

S/igneu/r Lude paa Jomfru Schottes Weigne Begierte det de IndCitterede forafscheedingen maatte tilholdes at fuldKomme og Indlegge, de paa stefnte Documenter, samt Erstatte denne processis omKostning

S/igneu/r Holterman Paa Egen og Interesserendes Veigne Møtte for Retten, Begierede Copie af Hans Kongl/ig Ma/jestets Naade Jomfru Schot, med for Lehnet samt andre Documenter, saa Wil Hand til Nest holdende ting Saggen Besvare,

Forafscheediged

Endog S/igneu/r Holterman, Siden Seeneste afscheedings forKyndelse, wel Kunde have faaed Copie af Meer AllerHøy/e/st Ben/efn/te Kongl/ig Naade Jomfru Schot gifven, om det havde wered Begiert som Iche er scheed, da som de paa Stefnte Breve til Sagens oplysning, Endelig Behøves, paa Legges S/igneu/r Holterman

1700: 99

Paa Egen og Interesserendes Weigne, de noch Bemelte Brefve udj Retten at forschaffe til Nest holdende waar ting her udj Schiold schibbred, og det under 8 Lod Sølfs Bøder om Iche scheer, Imedler tijd Kand den Begierte Copie om det Søges, BeKommes
 
 
 
 

Her med Min protocol, wed Aaredz udgang Ender

og eftter order nu, det neste Blad til Vender

Gud schee for Sundhed tach, og Hielperig Bistand

Som til dentz færdighed, Sielf Styred Haar Min Haand

Christian Nicolai Abo
 
 
 
 

1700

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1701
 
 
 
 

1701: 99b (blank side)

1701: 100

I Jessu Naffn
 
 
 
 

Eftter d/en Seeneste forafscheeding d/en 18 Xbr: (december) Blef Retten Igien Betient paa Nobes Kro d/en 31 Januarj 1701 Nerverende Bundelensmand udj Schiold schibbred Lars Dyngeland, og før anførte Laurettes Mend

Til huilchen for/schref/ne 31 Januarj, da WedKommende udj de Sager Aaresta, og Nobes Kro Wedrørende Ere Blefne Warsled, til i dag at Møde, eftter afschedingernes formeld, som alle Blefve Lydelige Læst

Paa Madam de Fines Wegne, *Compareerde Edle H/er/r Byschrifver Thomas Christensen, og i Rette Lagde Mad/a/m de Fines schrifttelig formeenende, dattert Bergen d/en 31 Januarj 1701 som Blef Læst

Jacob Lude paa Jomfru Schotz Weigne, Reffererede Sig til Huis Documenter, for hen er i Rette Lagt, paastoed denne Seeneste forafscheedings fuldbyrdelse, ellers Begierede dom udj Sagen, førend Spaade tiden angich

Edle H/er/r Raadstue schrifver Thomas Christensen Reffererede Sig og til Hans for hen, og nu udj Retten Ingifvende og Begierede dom

Endnu forafscheediged

Som den Seeneste Rettens forhandling, Er Wed paaschriftt Blefven Madam de Fine anKyndiget, og dog eij Wildet Behage, at i Rette Legge, det Bref som er paa Stefnt til Saggens oplysning tienende, alt Saa Endnu paa Legges Madam de Fine Samme orriginal Document udj Retten at forschaffe til d/en 12 Feb/rua/r først Kommende, uden nogen undschylding eller fore Wending

1701:100b
 
 

Ilige maade Blef eftter Warsel gifvelse, og Seeneste forafscheeding 18 Xbr: (december) den Sag med H/er/r MaJor Tuchsen og fore taget,

Da paa Jomfr/u Schotz Weigne Møtte S/igneu/r Jacob Lude,

Paa H/er/r MaJors Weigne Møtte, Christen Gregersen Molte Corporal, og Indlagde MaJorens schrifttelige Meening dattert Bergen d/en 31 Jan/uarj 1701 som Blef Læst

S/igneu/r Lude Reffererede Sig, til hans forige i Retten Leverede Documenter, med fast formoding Seeneste forafscheeding Burde Eftter Kommes, og ellers Endnu Begierede at H/er/r MaJor Maatte gifves tijd, de paa stefnte, og Self udwirchede Brefve udj Retten at forschaffe, til huilchen dag og tijd for got Eragtes

Corporal Christen Gregersen, Sagde eij Widere paa H/er/r MaJors Weigne hafde at Svare, End hvis (det som) war nu i Rette Lagt,

Dend paastand af S/igneu/r Lude paa Jomfr/u Schotz Weigne Bør til d/en 12 Feb/rua/r først Kommende, af H/er/r MaJor Tuchsen Eftter Kommes, den Self udstede og forKyndte stefning udj Retten at Lade Levere, paa det med Saggen Kand Naaes ved denne Ret En Endelig Kiendelse

Saa Blef og overmelte 31 Januarj den Sag eftter Lovlig warsel fore taget, Imellem schomagerne, og Jomfr/u Schot,

Huor da S/igneu/r Holterman, paa Egen og Interess/erendes Weigne, 1: i Rette Lagde deres Erholdende Kiøbe Bref dattert Lundgaarden d/en 3 April 1688 2det S/a/l/ig/ Høy Loflig Christiani 5te Confirmations Brefs Naade dattert KiøbenHaffns Slot d/en 16de 9br: (november) 1689 Som og Allerunderdanig Blef Læst

1701: 101

For det 3die Indlagde S/igneu/r Holterman S/a/l/ig/ welb/aa/r/ne/ Byrge Juuls, udgifne Bøxel Sedel, dattert Lundgaard/en d/en 28 Martj 1643 som Blef Læst, Endelig Blef og I Rette Lagt Hans schrifttelig Meening dattert Bergen 31 Januarj 1701, som og Blef Læst Item Christian Abos dom, hvis Slutning og Blef Læst

S/igneu/r Lude paa Jomfr/u Schotz Weigne, Suarede, huad Sig S/a/l/ig/ Velb/aa/r/ne/ Byrge Juls udgifne Bøxel wedKommer, er til dennem Som nu for lang tid ere af døde, formeener at de Har nødt friheden til deres dødz dag, huad Sig de andre Bøxelmend anBelanger, som nu Lefver, Begierte Hand deres Bøxel Sedler udj Retten at Maatte fremlegges, til Sagens nermere oplysning, huem af dennem, er Bøxel Berettiged, udj det øfrige Reffererer Hand Sig til Sine forige i Rette Lagde Documenter, og Begierte En schadesløs dom

S/igneu/r Holterman paa Egen og *Iteresserendes Weigne Begierede Eftter schrifttelig formeenende, Sampt i Rette Lagde Documenter En Retmessig Kiendelse

Saggen optages i Betenchende til Brevenes Eftterseende og schal parterne Blive warsled Naar dom schal afsiges, Imedlertijd, om de paa Enten af Siderne nogle Widere Documenter, udj hænde haver Som de tienlig Eragter til Sagens oplysning Kand ansees, Wilde de Inden d/en 12 Feb/rua/r i Retten Levere paa det med Saggen Kand gribe Ende

Saa Blef den Sag mellem Madam de Fine, og S/igneu/r Johan Hinrich Schluter, eftter Seeneste, optagelse, d/en 18 Xbr: (december) Igien til doms afsigelse foretaget,

Da paa Mad/a/m de Fines Weigne Comparerede S/igneu/r Thomas Christensen

1701: 101b

S/igneu/r Johan Hinrich Schluter, med Hans procurator S/igneu/r Jacob Mortensen Møtte Eftter gifven Warsel udj Egen persohner, og Svarede, nu eij Widere End for hen War i Rette Lagt hafde at proponere men Wintede dom

S/igneu/r Thomas Christensen Ligeledes og formoded paa Hans principalindes Weigne domb

Afsagt,

Som for mig af Contra parten, Madam de Fine, er I Rette Lagt, welædle og welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand Niels Knags domb, afsagt d/en 9 Novemb/e/r \1699/, og af Bemelte doms acter Sees, at ald den Fundamental paastand Schluter Baade schrifttelig og Mundtlig for mig udj denne Sag, Indgifvet Haver, og af Madam de Fine Beswaret, er af den Samme Fundament, som mellem dennem for Lautings Retten Er ventilerit, og Endelig Kiendt om, og S/igneu/r Schluter eij Bewijser, eller paa schaadiger, at Madam de Fine Jo paa Sin Side, Wildet fuldKomme, og Eftter Lefved Samme domb, thij Kand Inted af mig derudinden Kiendes, men forblifr eftter WelBemelte, Welb/aa/r/ne H/er/r LauMandz domb,

Ellers Huad odels Eijernes Bøxel Sedel, til S/igneu/r Johan Hinrich Schluter udgifven er angaaende Blifr den fra Sin datto i Sin fulde valeur

S/igneu/r Hinrich Holterman Lood oplæsse En obligations forpantning til hannem udgifven, d/en 12 Januarj 1701, af S/igneu/r Peder Stud, paa 55 rdr Capital og der fore pantsat 1/6 p/ar/t udj Nobis Krogs Huuse og gaard, samt andet til hørende

1701: 102
 
 
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 9 Feb/rua/r Blef Retten Betient udj Stoore SandWigen, Eftter Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holms ordre, til Lensmanden Mogens Selwig, Nerverende Fogden S/igneu/r Holm, Bunde Lensmand formeldt, og eftter schrefne Laurettes Mend, Børgie Selwig, Gregoris Lij, Mogens Hiorteland, Rasmus Hitland, Olle Mielcheraan og Jørgen Jordal

Kongl/ig Ma/jestets Foged Hafde Ladet Stefne, Brynild Reebslager for hand Haver tiuf Kiendt, Peder Sandwigens datter Britte Larsdatter, eftter Stefne maaledz Indhold dattert Bergen d/en 7 Xbr: (december) 1700 og forKyndt d/en 8de Xbr: Som Blef Læst

Eftter trende gangers paa Raabelse, Møtte Iche Brynild Aamundsen, eller nogen paa Hans Weigne

Den Indstefnte Marta Johansdatter møtte eij heller

Fogden Satte i Rette, og formeente det Brynild Aamundsen Burde, saa Wel som Marta Johansdatter under Straf paa Legges udj Retten at Møde til En Endelig doms Erholdelse, og det hvor før I Bedre, paa deres Egen omKostning at Møde og til Sagen at Sware,

Peder Hanssen paa Hans datters Weigne paastoed det den Som saa uBillig hinde haver over schieldet, Bør Lide og undgielde eftter Lowen

Forafscheediged

Som Brynild Aamundsen Befindes Loulig at Werre Stefned, saa Wel som Marta Johansdatter, og dog Iche møder eller Lade Liuse, deres forfald, Saa her ved paa Legges, Hannem og hinde, En hver for Sig til d/en 14 Feb/rua/r for Retten at møde, under 20 Lod Sølfs Bøder, og ellers da at Lide dom, om Iche Saa scheer

1701: 102b
 
 

I Lige maade for/schref/ne Brynild Reebslager stefned for hand Slog tou paa En hellig dag, Som oftte schal weere scheed,

Fogden i Lige Som forige paaStoed, en Wis dag til straf maatte fore Legges

Fogden Beraabte Sig paa widne, Nafnlig Hans Nielsen og Halsten Johansen, Som nu Iche Warre tilstede

Hans Giertzen forKlarede, det og at have Seeit

Forafscheediged

Som Brynild, eij møder, da i Henseende til at Widnerne Bør og werre tilstede, deres Sandhed at Widne paa Legges Brynild udj egen persohn til først Kommende Mandag d/en 14 Feb/rua/r for Retten her udj SandWigen at møde under 12 Lod Sølfs Bøder til det Søefarende fattighuus, da Sin Sag at Beswarre, til huilchen dag og tijd, de paastaaende Widner, eftter Warsel gifvelse, og Bør møde deres widende at forKlare

Fogden hafde og Ladet Stefne Marte Johansdatter, for Hun mod Lowen, med giensigelse schal Were Befunden derom Fogden, formeente Hun Burde Lide eftter Lowen, 6 Bogs 1 Cap/i/t/el/ 12 Art/ichel og 13de

Marta Johansdatter møtte for Retten, og Suarede det hun iche War allenne derom, da gienwijsning/en scheede, og War over Werende, Brynild Reebslagers quinde, Ellj Tønnesdatter, Barbro Mortensdatter og Divert Johansdatter, men de Warre Iche nu tilstede,

Forafscheediged

Denne Sag gifves Rom og tijd til først Kommende 14de Feb/rua/r da Ellj Tønnesdatter, Barbro Mortensdatter, og Diwert Johansdatter paa Legges for Retten, tillige med Marta Johansdatter at møde, og det under (ope rum) Lod Sølfs Bøder En huer for Sig deres herom Widende at forKlare

1701: 103
 
 
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 12 Feb/rua/r Blef Retten Igien Betient eftter Seeneste forafscheeding 31 Januarj Nerverende Bunde Lensmand Lars Dyngeland, og Laurettes Mend, Lars Nøtvet Olle Heldal, Mogens Søllen,

Da for Retten Igien Sig Indfandt S/igneu/r Jacob Lude paa Jomfr/u Schotz weigne, og S/igneu/r Hinrich Holterman, paa Egen og Interesserendes weigne

Da først S/igneu/r Holterman gaf Sit gienswar eftter Seeneste afscheeding Saaledes at Hand Begierte 8te dagers Delation, Sine Nermere Documenter, Som de nu eftter afscheedingen Iche Warre tilstede, men wil dog til den Begierte tijd Indlefvere, om hand widere, endnu Ere Indlefvert, Kunde findes

S/igneu/r Jacob *Ludt, eftter Hans forhen Indgifvende, paa Jomfr/u Schotz Weigne Reffererede Sig til detz Documenter, med fast formoding uden widere ophold, En schadesløs og forswarlig dom, Item om der nogen Ret Bøxel Sedel eftter Loven Inretted hos WedKommende findes, dennem udj Retten at Lade Levere, at da der af detz Eigentlig adgang Kunde Erfahres,

Forafscheediget Som eftter Seeneste Rettes forhandling Inted for mig Widere Er i Rette Kommed End forhen er Indlefvert, og S/igneu/r Holterman Siger Endnu Widere at formode og opfinde, alt Saa om hand Widere Documenter weed at Indlevere, da det at maa schee førend d/en 23 Feb/rua/r men ellers, og uden ophold at Anhøre dom til d/en 5 Martj først Kommende,

Ilige maade Blef den Sag Jomfr/u Schot, og Madam de Fine wed Kommende fore taget, eftter Seeneste forafscheeding 31 Januarj,

Da S/igneu/r *Ludt paa Jomfr/u Schotz Weigne Møtte

Paa Madam de Fines weigne Møtte Ædle H/er/r Raadstue schrifver S/igneu/r Thomas Christensens Søn Mons/ieu/r Christen Thomassøn

1701: 103b

Som paa Madam de Fines og Faders Weigne Swarede Eij Widere hafde at i Rette Legge, en hvis (enn det som) for hen Er Indgifved, og Sig der til Reffererede

S/igneu/r Jacob *Ludt paa Jomfr/u Schotz Weigne, Reffererede Sig til de for hen udj Retten Leverede Documenter, Samt giorde schrifttelig og Mundtlig protestationer, og som det Rette orriginal Hoved Bref hvor af denne Sag Sig Reijser Iche Endnu af Wederparten Er I Retten Lefvert, paaStoed, hand eij allenne omKostnings Erstattelse, formedelst dessen Indholdelse, men end og Eftter Hans FormaLiers I Rette Lagde uden Lenger ophold, En forswarlig og Retmessig dom,

Saggen optages til Brevenes Eftterseende til d/en 5 Martj først Kommende, og Endelig doms afsigelse

Endelig Blef den Sag med H/er/r MaJor Tuchsen og Jomfr/u Schot Ilige maade fore tagen eftter Seeneste forafscheeding

Paa Jomfr/u Schotz Weigne Møtte S/igneu/r Jacob Lude

Eftter trende gangers paa raabelse, Møtte Iche nogen paa H/er/r MaJor Tuchsens Weigne

S/igneu/r Lude paastoed at de forhen i Retten Ingifvende DocuMenter med detz pretentioner Bør anseeis heldst fordj H/er/r MaJor som første Citant, Iche Sit Stefne maal, Wil eftter forlagde tijder i Rette Legge Samt omKostnings Erstattelse, og En uopholdelig doms afsigelse

Denne Sag optages I Betenchende til d/en 5 Martj først Kommende, da parterne schal uden Widere warsel at møde dom at anhøre, Wilde H/er/r MaJor Imedler tijd Sit warsel I Rette Legge, war det best, til Saggens forKlarlighed om detz Begyndende Widenschabs fuldendelse

1701: 104
 
 
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 14 Feb/rua/r Blef Retten Igien Betient udj Store Sandwigen, Eftter Seeneste forafscheeding d/en 9 Feb/rua/r Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand af Arne schibbred Mogens Selwig, og Sorne Mend, Gregorius Lij Børgie Selwig, og Mogens Hiorteland

Da for Retten fremstoed Cittantinden Britte Larsdatter Som Reffererede Sig til Hindes schrifttelig Stefne maal, og formoded En Retmessig dom,

Paa Brynild Aamundsens Weigne Møtte Hans quinde Ellen Torisdatter, og Svarede det hindes Mand war udreist paa waar fisched, og Iche Kunde Kom/m/e for u-Weijrs schyld til denne Rettes dag til stede Sagde Ellers, det hindes Mand tiente under Slottedz Compagnie Quinden Negtede Iche Stachen at have taget fra Britte Larsdatter, men at Citantinden Hafde Stolled Weed fra hinde, og den der tog og Stal det Eene Stal og det andet, huor paa Blef schødt Lavretteds Mendene til Widne, Ellers forKlarede Ellin Tøresdatter, det hun tog den paa stefnte Stach for Huus Hyres Rest, uden nogen domb eller Befalling - og Som Ingen Widner paa Enten af Siderne war Blef Eftter Lowens tilLadelse Eden dennem Begge fore Læst, med detz formaaning, huilchen, der wilde Enten paa Sverge Eller fra Swerge, da Swarede Ellen Toresdatter det hun Ingen Eed Wilde af Legge, men Britte Larsdatter u-nød, frj willig af Lagde Benegtelsens Æd, Samt fratagelsen Wed stachen,

Fogden Satte i Rette, og formeente det Brynild Aamunds/ens quinde, eij allenne Burde Lide for u-Bewijslig telleg men og Saa Bøde I gield og tvegield, Samt tag og Ran Saa Wel som hindes Mand at Sware d/e 20 Lod Sølf med ald anwente omKostning, i det hand og quinde Iche andet Søger, End udflugter

1701: 104b

Afsagt

Som det Befindes, wed formaaning, og Edens fore Læssing med forKlaring, at Brynild Aamundsens quinde hafr tillagt Britte Larsdatter tiuf Sag, Ja End og foruden Lou eller dom fra taget, en grøn Kierseij Stach (Norsk Hist. Leksikon: Kirsey = grovt, laust, kybervevd ullstoff, opprinneleg frå byen Kersey i Sussex, England) Huilchet Ellen Toresdatter for Retten nu Self Haver tilstaaed og BeKiendt, Britte Larsdatter der Imoed, aflagt Hindes Benegtelse, Eller uschyldighedz Eed, Brynild Aamundsen, under den fore wending at tienne under Slotted, dog uden nogen Bewijs eij Møder eftter Seeneste forafscheding Thij Eragtes for Ret, det Ellen Tøresdatter Bør ansees eftter Lowens 6te Bogs 21 Cap/i/t/el/ 6 Art/ichel Hindes Mand som Iche Wilde æred Retten at Bøde de paa Lagde 20 Lod Sølf

I det øfrige Bør og Ellen Toresdatter den fra og Sig til tagne Stach inden 24 timmer till Britte Larsdatter at Igien Lefvere, samt Betalle udj forwoldende omKostning 3 rdr alt under adferd eftter Loven, Huor Imoed om Ellen Torsdatter, haver noget hos Britte Larsdatter at fordre, da Søge det Louligt, da Wel naar Saa scheer, derom Kiendes Huis Ret er, Angaaende den gienwijsnings Sigelse, eftterdj der om Ingen Widne Er InKommen, da staar det Fogden oben for den Sag til Neste ting med Bewijs at paa talle, og naar Saa scheer wel derom gaaes huis Louligt Kand Eragtes

1701: 105
 
 

Til for/schref/ne dag og Sted d/en 14 Feb/rua/r Hafde og Tommes Aamundsen Ladet Stefne Hans Pedersen, for Hug og Slag, eftter Stefne og Arrest Sedelens Indhold Dattert Bergen d/en 21 Aug/ustj 1700 Som Blef Læst

Paa Citanten Tommes Aamundsens Weigne, Lood procurat/o/r Indlevere Nafnlig Jørgen Lousen, Hans schrifttelig Mening dattert Sandwigen 5 Feb/rua/r 1701, som Blef Læst

Paa Hans Pedersens weigne, tillige med Hannem Self Comparerede Mons/ieu/r Poul Jul,

Da eftter Stefne maaled, med Arrestens Indhold, Blef fremKaldet, de paa Beraabte Widner, men Iche Møtte andre End, Noordmand Pedersen, Kiersten Joensdatter, Marren Olsdatter, og Berette Olsdatter da eftter formaning og Edens oplæssning, forKlarede deres Sandhed i denne Sag at Wilde Widne

Noorman Pedersen først fremstoed, og forKlarede, det hand Iche Saa at Hans Pedersen Slog Thomas Aamundsen men Tommes Laa paa Marchen, og Berette Olsdatter Reijste hannem op, og *hond (hun) Leijede hannem Hiem men Saa at hand war Blodig, i ansigted, og war Beschencht, men Brynild tog hannem til Sig, og Leijde Hannem med hiem, i Sit Eget huus Widere Sagde hand iche at have Seet eller af wide

Dernest for Retten frem Kom Kiersten Joensdatter og widnede, det Tommes Kom gaaendes, d/en 20 Aug/ustj Sidst afwig, da Hand stoed paa Sit arbeid og Slog et tou til S/a/l/ig/ Jacob Andersen, da Standzede Tommes, og Sagde det du Siger Sidst schulde du have Sagt først, da Svarede Hans Kom hid og Lad Høre huad du Siger Da greeb Tommes Hans i Brøsted, at Nogle Knapper op Sprang, og Hans Sagde Lad du Mine folch Werre med fred, Saa Slog Hans hannem et Slag, med det Samme hand greb Hans i Brøsted, widere wiste hun Iche

1701: 105b

For det tredie fremstoed Marren Olsdatter, som widnede, at Tommes Kom gaaendes fra Byen, og war drochen Sagde til Hans diefvelen faar i deg Eller tag, deg, men huilchet War Wiste hun Iche, og at de Slog hin anden Saa hun, men hvem der Slog først forKlarede hun Iche at Wide

For det fierde frem Kom Berete Olsdatter, som widnede Saaledes, at hun Kom gaaendes, og da Saa hun Tommes Ligendes paa Marchen, og War Blodig da Reijste hun hannem op, men Enten Han War Slagen, eller faldet Sig til Blodz Wiste hon Iche at forKlare, og Saa Iche at Hand Blef Slagen

Joen og Jacob Halfvorsønner Møtte og Svarede, det de Warre Kaldede Tommes at Besigtige, og da Saa det hand War Blodig, men Enten Hand hafde faldt eller er Blefven Slagen de Huerchen Saa, eller Wiste

Hans Pedersen tillige med Hans fuldmegtig Poul Jul Begierede Copie af huis (det som) nu for Retten Er passered, Saa Wil Hand til Neste ting Sagen Besvare

Kongl/ig Ma/jestets Foged Satte i Rette, og formeente det Hans Pedersen Burde Lide eftter Lowen og Tommes Som Citant, der Iche Self møder at weere Seeneste Bøders paa Leg Straf feldig og der foruden at undgielde eftter Loven Samt Erstatte omKostnings forwold,

Forafscheediged, den Begierte Copie Bewilges og Som Tommes Aamundsen eij møder eftter paa Leg, saa Bør de for hen paa Lagde Bøder Nemblig 12 Lod Sølf af hannem Betalles

1701: 106

Ilige maade Bør Hans Pedersen, til huilchen dag og Sted, Som tinget Blifr Berammed, at møde, eller Swarre til Saggen, og det til Endelig doms afsigelse, eftter gifven Warsel til parterne

Anne wed Weiten hafde Ladet wed Kongl/ig Ma/jestets Foged Ladet Stefne, Mogens og Joen i Uren, for tag og Laas Brydelse, moed Hinde med gewalt øfved uden nogen dom eller Befalling,

Paa Johannes Ingebregtsens Weigne Møtte Hendrich Christens/en og Indlagde detz schrifttelig formeening, dattert Store Sandwigen d/en 14 Feb/rua/r 1701 Som Blef Læst

Dernest Blef i Rette Lagt LilienSKiolds giorde forEening dattert Hoop d/en 12 Aug/ustj 96

Saa Blef i Rette Lagt Johannes Ingebregtsens til H/er/r baron udgifne Suplicq af 26 Martj 1700 med detz paa fuldte Resolution af samme datto, som blef Læst

Paa Mons *Smensen (Simensen), og Joen Halfvorsens Weigne, Møtte Mons/ieu/r Poul Jul, og Indlagde deres schrifttelig Meening dattert Store Sandwigen 9 Feb/rua/r 1701 Som blef Læst

Eftter trende gangers paa Raabelse, møtte Iche, Peder LilienSKiold, eij heller Tøger Abo, eller nogen paa deres Weigne,

Fogden Reffererede Sig til Lowens 6te Bogs 14 Cap/i/t/el/ 1 og 2den Art/ichels formeld, at de wedKommende der for Bør Bøde En hver for Sig deres trende 40 Lod Sølf

Afsagt

Som Hoved Manden Joncher Peder LilienSKiold, tillige med Hans Hielpere Tøger Abo, Iche Møder, Mogens og Joen i Urren, paastaar hoved Manden, til dette at Besvare

1701: 106b

Burde Werre tilstede, Huilchet nochsom er Billigt og i denne tilfald, af Mogens og Joen i Vrren nu for Retten deres forseelse, eftter LilienSKiolds Begier Eij negter at Hafve med Werred, da de tvende Kiør fra Johannes Ingebregtsen, Er Bleven taget og Bort ført,

Uagted alt dette, da som Peder LilienSKiold, Her til nu Iche Swarer, og eij heller Bewijses Loulig at Werre Stefned, da gifves Saggen Rom til Nest holdende ting udj Radøe schibbred, til huilchen tijd LilienSKiold Loulig Bør Stefnes, da Mogens og Joen i Vrren og till Samme tijd Bør møde deres forgribende at til Swarre til Endelig paa Kiendelse,

Huad angaar Tøger Abo, Som Sig med denne Sag uden nogen ordre *Mellered, da Som Hand under den Miljtairische dependerer, Heden Wijses Hans forMastelse til den Respechtive Retz paaKiendelse Eftter Loulig tiltalle,

De tvende Kiør angaaende da som Citantinden dennem Igien haver BeKommed Beholder hun dennem, Indtil LilienSKiold hinde Loulig over Bewijser, noget at Werre schyldig

Huad Kongl/ig Ma/jestets Fogetz i Rette Settelse anrører Beroer Indtil Sagen til Radøe schibbred, Blifr Cittered, da derom gaaes huis Lov og Ret medfører Saa Blifr den Eller dem som for Kiørne Haver Caveert i alle maader frij

Saa War og Indstefned eftter Seeneste forafscheeding d/en 9 Feb/rua/r Brynild Reebslager for hellig dags Brøde

Ellin{g} Toresdatter anlovede Fogden for denne forseelse paa Kongens weigne at Wilde fornøye med 12 Lod Sølf hvor wed det forblifr

1701: 107
 
 

Fogden hafde Ladet Stefne Jens Mogensen schafferens Søn, for et flasche Foder hand med alle flascher og wijn aquavit, med Brendewijn da fylt i støcher Slagen, der for pretenderer 4 rdr

Fogden paaStoed og formoded En Retmessig domb

Mogens schaffer paa Sønnens Weigne, Svarede, det hand War Reist ud til Waar fische, og Sagde Joen i Vrren Sin Søn Jacob Halfvorsen, Michel Joensen war med da flasche fored Blef i Støcher Slagen og eij Wilde paa Sønnens Weigne nogen forligelse Indgaa

Afsagt Jens Mogensen Bør til Fogden Betalle flasche foderet *Betalle med 3 rdr Inden fembten dager under Execution eftter Lowen, Havende Sin Regres til den eller dem Som hand Best Wed og Kand

Kongl/ig Ma/jestets Foged Hafde Laded Stefne, Elling styrman og Frans Grette for *und mellem handling,

Elling Styrman Møtte Iche, eller nogen paa Hans Weigne,

Frans Grette møtte udj Egen persohn Sagde Sig Iche at hafve forseet, formoded der fore øfrighedens gode Betenchende og forswar

Forafscheediged Som Elling Styrman Iche møder da Beroer med denne Sag, Indtil Nyt Stefne maal af huilchen af parterne paa schadiger, og det paa deres Egen BeKostning

Besse Johansen for Retten fremstoed og til Kiende gaf, wed tvende Raadmand Lars Weijners Sedler til hannem gifven at have Betalt 1701 d/en 3 Januarj 8 rdr, og udj alt d/en 13de Januarj 1701 38 rdr, for 1/2 Løb Smør og *1/4 Malt,* udj den gaard Ytre Bouge, som hand Begierte at maatte Blifve Indført som Iche Kunde Benegtes,

1701: 107b
 
 
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 5te Martj Blef Holdt, et Almindeligt waar schatte og Sage ting paa Kongs Havns Leije maal, med Schiold og Sartor schibbreders Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand udj Schiold schibbred Lars Dyngeland, og Sornemend Lars Nøtveet, Olle Heldal, Toor Liusewold, Tollef Ytre Hoope, Jacob Larsen Øfstun, Mons Søllen Albert og Niels Tittelsta Item Bunde Lensmand af Sartor schibbred Anders Bildøen, og Sornemend, Niels Børnes, Knud Bache, Niels Glesnes, Niels Aarefiord, Lars Folnes, Arne Schouge Olle Leerøen og Niels Sechingsta, samt dannemend flere af Begge schibbreder, som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste Bestalling given d/en 30 octob/e/r 1700 til Peder Dreijer, til at werre General weijmester Noorden fieldz

Tillige med H/er/r Stat Holder Gabels Bref til H/er/r Stiftt Befallings mand, dattert AggersHuus d/en 21 Januarj 1701

Poul Poulsen Lood oplæsse Hans Ma/jestets Allernaad/igste Bewilging paa Gast geberiet udj Kongs Havn dattert 16 Novemb/e/r A/nn/o 1700

Raadmand Claus Fasting Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven :/ af Fru Anna Maria Heideman, S/a/l/ig/ Hiortz /: d/en 30 octob/e/r A/nn/o 1700 paa En tønde Maltes Leije, udj den gaard Sør Eije

Hederlig og meget wellærde Mand H/er/r Jørgen Breder Hafde eftter Seeneste forafscheeding d/en 23 9br: (november) 1700 Contra Anders Jenssen i Bochen, atter Ladet Hannem Stefne, eftter forige tiltalle, og derom Wed Mons/ieu/r Hans Pettersen

1701: 108

Lood i Rette Legge Seeneste forafscheeding Som Befindes wed paa teignelse Loulig, for Anders Jensen at Werre forKyndt, dernest i Rette Lagdes En Bereigning, under H/er/r Jørgen Breders Haand paa Capital og Renter till Sammen 141 rdr 1 march 8 s/chilling dattert Sund d/en 22 Novemb/e/r 1700

Anders Jensen møtte udj Egen persohn for Retten Indgaf Sin schrifttelig meening, dattert Bochen d/en 4 Martj 1701 som Blef Læst,

Afsagt som Anders Jensen Wed Sitt Ingifvende Siger Iche at Wide den fordrende og paastefnte Sum at Werre schyldig Saa Bewilges hannem Copie af Indlagde Reigning til nest holdende ting, til at Beswarre, til Endelig doms af Sigelse, og Som Anders Jensen nu udj Egen persohn møder, Blifr hand frj for de paa Lagde 10 Lod Sølfs Bøder

Til for/schref/ne dag eftter Seeneste forafscheeding d/en 12 Feb/rua/r Møtte nu for Retten paa Jomfru Schotz Weigne S/igneu/r Jacob Lude, og paa Madam de Fines Weigne Mons/ieu/r Hans Tommesen, som Bege Eftter til spørgelse Suarede at de Inted Widere hafde at i Rette Legge paa Enten af Siderne, men forwintede dom

Afsagt, Saasom Jomfr/u Blantzeflor Schot, Fru Anna Juel S/a/l/ig/ obriste WeisBurgs eftter Leversche, Hindes Søster datter, Har Ladet Stefne, Edle Madam Margrete Smit, S/a/l/ig/ LauMand de Fines Enche, fornemelig der for, om Aarestad, med alt huis (det som) der hen hører iche med Rette Bør følge hende, Imoed penger Leverantze, med Widere Stefningens Indhold og formeldende,

Madam de Fine der Imoed paastaar

1701: 108b

Fru Anna Juel, med hinde giorte for Eening, dattert Bergen d/en 8 Decemb/e/r 1698 formeenende Sig at schulde Niude Aarestad, med alle tilligende Dependentier, udj Fru Anna Juels Lifves tijd, eftter Madam de Fines Inlegges formeld, dattert Bergen d/en 18 Decemb/e/r 1700 men som Jomfr/u Schot * :/: /: for uden det at den forn/efn/te i Retten fremlagde Saa Kaldede formeening, iche Befindes af den Beschaffenhed, at den Kand følges Haver Ladet producere Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste ConFirmation dattert Kiøbenhafn, d/en 20 April 1700, paa Fru Anna Juels forschrifvelse til hinde, at det schal Staa Hinde frit for, Aarestad, med huis (det som) der Wed Dependerer at Indfrj,

Alt saa Kiendes for Ret og Billigt at Aarestad med alle Sine Dependentier inted I nogen maader undertagen, Bør følge Jomfrue Blanceflor Schot, og hun dessen Brug til træde og Nyde, og Madam de Fine, fra d/en 14 April først Kommende, Sig iche Widere med gaarden, eller noget dessen WedKommende at Befatte, men aldelis fratræde Imoed 1600 rdr Betalling, Huor imoed Madam de Fine, Bør Iche allenne til Bage Levere, det paa stefnte men Iche i Retten fremKomne schriftt, under Fru Anna Juels Haand de datto Bergen d/en 13de Xbr: (december) 1697 huilchet Madam de Fine Kalder Kiøbebref og Afstaaelse, i Sin Sidste Reigning, dat/e/rt Bergen d/en 23 octob/e/r 1700 og Byschrifveren S/igneu/r Thomas Christensen Hindes Louwerge, i Lige maade Her for Retten d/en 18 Xbr: (december) 1700 Kalder et Kiøbebref, men og de paastefnte orriginal quiteringer, for huis (det som) til Fru Anna Juel er udlagt, som i Madam de Fines Reigning, datert Bergen d/en 13 Septemb/e/r 1700 tilsammen for 80 rdr Staar anteignet, og ellers Levere Aarestad Gaard og godz dentz Inventarium, med dessen tilhørende Møller Bygninger og gierder, fra Sig saa gode og døgtige Som hun dem annammet haver, de øfrige prætentioner Jomfr/u Schot Har paa Stefnt, eftter hindes Replicque af d/en 15 octob/e/r og da først om den g/am/l/e/ Muhr og Kielder, og de der af til et gierde ned førte Steene, da som Loufaste vidner for Retten Har Beædiget, at Steenerne til gierdet en deel schal Werre Kommen fra den g/am/l/e/ KircKe Muhr, En deel af den Kielder, som stoed paa gaarden,

1701: 109

Resten optagen af Engebøen, nest Wed KircKen og Saadant er scheed uden Minde af odels Eijerne, og Aarestad Gaard al Sin tijd Har Werit Brugt uden noget saadant gierde, der fore Bør Madam de Fine igien Reparere Kielderen, og for det øfrige Betalle til Jomfr/u Schot 4 rdr Eller Igien Steenerne Lade op føre, og i Sin sted Indsette For det andet, som huerchen af Madam de Fine Wedgaaes eller af Jomfr/u Schot Bewijses noget Leije af fremmede Kiør eller Heste i Jisdal og Aarestad March at Verre oppebaaret, falder denne prætention Saaledes af Sig Self, for det tredie prætenderer Jomfr/u Schot 60 rdr i Rente og omKostning, da 1600 rdr Reede penge i en Capital d/en 13 Xbr: (december) 98 Madam de Fine Blef tilbødet til Aarestadz Indløsning, og iche mod taget, da som tvende dannemendz paa schriftt, paa Een opsigelse af d/en 5 Martj 1698 Widner at Madam de Fine med opsigelsen War til fredz, men Siden da pengene i en samlet Sum, Blef til præsenterit, Befindes at de Blefve Refuserede, Saa til Kiendes Madam de Fine for denne post at Betalle til Jomfr/u Schot, for hindes schadeslidelse tolf rdr *Ellersom (Efttersom?) Madam de Fine, En og anden gang for Retten er Blefven paa Lagt, en under thij (10) Lod Sølfs Bøder at Inlegge den paa stefnte schriftt men dog Inted har Willet Indgifve, uden den for Bemelte schriftt af d/en 8 Xbr: (december) 1698 og der Wed gifved anledning til en og anden opsettelse i Sagen :/ {Huor Wed Jomfru Schot omKostninger Eere forvoldede,} /: Altsaa til Kiendes Madam de Fine at Betalle de thij (10) Lod Sølfs Bøder til det Søefarende fattig Huus udj Bergen, alt under adferd eftter Lowen

1701: 109b
 
 

Ilige maade Blef og den Sag, med Jomfr/u Schot Contra schomagerne udj Bergen eftter Seeneste opsettelse fore taget,

Da paa Jomfr/u Schotz Weigne Møtte S/igneu/r Jacob Lude paa S/igneu/r Holterman og Interesserendes Weigne Møtte Morten Amot, Huilche Begge Eftter tilspørgelse, suarede det de eij Widere hafde at i Rette Legge, men forWintede dom

Afsagt, som de af Jomfr/u Blanceflor Schot citerede, Nemblig Henrich Holterman, Peder Jensen Studt, S/a/l/ig/ Hans Gevertz Hustruer eftter Kommere, S/a/l/ig/ Frandz Wulfs den Eldre S/a/l/ig/ Hans Nielsens, og S/a/l/ig/ Claus Listings Encher, Inted frem Legger, huor med de Kand Bewijse at Were Bygsel Raadige, til den odels pladtz af Lundgaardens March og Eijen deel paa Calvarie (Kalfaret?), inden for Lu\n/ggaarden Som ellers Nu gemeenlig Blifr Kaldet Nobis Krog Ingen Bøxel Sedler fremWijst, meget Mindre eftter Lowen, nogen Bøxel Sedel herom Ladet til tinge Lysse allene Bewijser Sig der til at Were Kiøbere, eftter schiøde udsted, af S/a/l/ig/ obriste Eilrich von WeisBurg og Hans Frue Dattert Lunggaard d/en 3 April A/nn/o 1688 Huor paa de og Har Erhverfvet, S/a/l/ig/ Høy Loflig IHuKommelse Kong Christian Den Femtes, aller Naadigste Confirmation, dattert Kiøben Haffn d/en 16 9br: (november) 1689 Jomfr/u Blanceflor Schot, der Imoed i Retten Lader producere, hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste Confirmation, paa Hindes *Maaster (moster/morsøster) Fru Anna Juels forschrifvelse til hende, dattert Kiøbenhafn, d/en 20 April 1700 at Indløsse huis som af Lunggaarden Her rører, foruden det at Lowen gifver hende, som en odels Baaren den Rettighed

Da Kiendes for ret og Billigt, at Nobis Krogs March og Jord, med alle Sine dependentier Inden og uden gierdz, Bør følge Jomfr/u B/lance/flor Schot

1701: 110

Som en odels Eijendom, Naar Hun Betaller, til de Inciterede Kiøbere 180 rdr, saa og den schiøtningsøre, de Kand Bewijse Sig at have udgifvet, og maa de der eftter Iche Befatte Sig med Bemelte oddels pladtz af Lunggaardens March, og Eijendeele paa Calvarie, indenfor Lunggaarden Som nu Kaldes Nobes Krog, uden de have det med Jomfr/u Schotz minde og willie, og Imoed forbem/el/te penges af Betalning Kiøbebrefvet, med andre WedKommende schriftter fra Sig til Bage Lefvere, og som de paa stefnte quiteringer for schatten, Imens Kiøberne, Har Brugt for/schref/ne Joord og pladtz intet er Blefven Swaret til, meget mindre i Retten fremlagde, saa Bør Fru Anna Juel, saadant af Kiøberne gotgiøres, for saa Wit de Iche Kand Bewijse forhen til Hans May/e/st/ets/ at Have Betalt, Eftterdj Hans May/e/st/ets/ Allernaad/igst Hende det til Hindes Lifves ophold Har forundt, Ellers huad de paa Nobes Krog paa staaende Huuse er angaaende, da Bør de tilbydes odels Eijerne, eftter Wurdering af uWillige Mend :/ dog Iche Møllen Her under Meent /: om de dem Wil Kiøbe, huis iche da Bort tages, dog saa meget af huuse og Bygninger, Bør paa toftten Blifve Bestaaende Som af g/amme/l tijd staaet Haver,

Endelig Blef og den Sag med Jomfru Schot Contra H/er/r MaJor Tuchsen fore taged,

Huor da paa Jomfr/u Schotz Weigne Møtte S/igneu/r Jacob Lude, og paa MaJorens Weigne Cargiant Morten Amot, huilche Begge eftter tilspørgelse :/ om de noget Widere, paa Enten af siderne Hafde at I Rette Legge /: Suarede aldelis Inted, Reffererede dennem til huis (det som) forhen war i Rette Lagt og Begierede domb

1701: 110b

Afsagt, Saasom welEdle H/er/r MaJor Johan Fridrich Tuchsen Har Ladet Stefne Jomfr/u Blanceflor Schot, til at anhøre og til Sware En protest dattert Bergen d/en 24 Novemb/e/r 1700 som MaJoren Mod hinde d/en 26 Novemb/e/r haver i Retten indgifvet, Jomfr/u Schot der Imoed Contra stefned MaJoren, men som welb/emel/te MaJor, i huor Wel det Hannem, Een og anden gang er Blefven paalagt Iche har Wildet Siden Indgifve, Sit for Jomfr/u Schot og hindes Werge Jacob Ludt, Loulig forKyndte Stefnemaal, men allene i et af Sine Indleg, dat/te/rt Bergen d/en 18 Xbr: (december) fore stiller huorledes hand er Blefven Beschichet, til at verre Fru Anna Juels LauVerge, formeenende Ellers imoed Jomfr/u Schotz tiltalle til hannem at Blifve forWijst til Sit Forum, og I et andet Inleg dat/e/r/t/ Bergen d/en 31 Januarj 1701 fra Siger Sig Fru Anna Juels LauVergerschab, saa Wel som den Begyndte process, Jacob Ludt Jomfr/u Schottes Werge der Imoed paastaar Endelig domb, eftter Contra stefningens tilhold, da som H/er/r MaJor iche Har Willet Lade Sin udtagne Citation i Retten indKomme, falder ald Hans protest og pretention mod Jonfr/u Schot i denne Sag af Sig Self, og gandsche anuleris, og af Ingen Werdj, ellers forblifr det Wed MaJorens egen fra Sigelse, fra Fru Anna Juels \Lau/Wergerschab, saa som Fru Anna Juel Self og saa, detz foruden for Lenge Siden, af d/en 17de og 23 Jan/uarj 1700 eftter Begge schriftter her i Rette Lagde deres Indhold, Har opsagt og afsagt MaJoren at hans Lauwergemaal, War hende Iche Lenger anstendig - Huad Jomfr/u Schottes Contra stefning er angaaende, da først, som MaJoren Iche Kand fremlegge nogen Begiering eller fuldmagt fra Fru Anna Juel, at hand schulde were protestant eller Citant, mod Jomfr/u Schot i Hindes Sag

1701: 111

Mod Madam de Fine, anlangende Aarestadz Indløsning Kand iche andet schiønnes, end hand først Burde med fuldmagt Sig have forsyned *forend hand denne proces mod Jomfru Schot hafde Begynt, eller og Sig der fra Entholdet for det andet, Har MaJoren iche Bewijst, at Jomfr/u Schottes Citation, Mod Madam de Fine har Verit u-Retmessig, da hand dog Kalder den u-Retmessig i ovenbem/el/te Sin protest, For det tredie har hand iche Bewijst at Jomfruen Har paaført Fru Anna Juel nogen schade, med Sin forbem/el/te Citation, men Jomfruen meget meere Demonstrerit i Sit Indleg dattert Lunggaard d/en 18 Xbr: (december) 1700 den schade Fruen har taget Wed det MaJoren schal have Modstaaet, og hindret Aarestadz Indløsning - for det fierde Har MaJoren eij forewijst noget, huor med hand Har Kundet Bewijse den u-ordentlig Huus holdning, till 300 rdr fortærelse Inden 5/4 Aar, som MaJoren dog har angifvet hende for i Sin Suplicque til Høy ædle H/er/r Stiftt Befallings Manden, dattert Bergen d/en 13 Feb/rua/r 1700 af MaJoren Self i Retten fremblagt,

Eftter Saadan Beschaffenhed, Wed Jeg iche Rettere og Billigere at Kunde Kiende, end at H/er/r MaJor Johan Fridrich Tuchsen, som Landz Lowen undergifven, En deel for hans adschellig tilleg, Mod Jomfru Schot, Endeel for hans u-nødige Stefne maal, og der Weed hende paa førte omKostninger, Jo Bør Betalle, til Jomfru Blantzeflor Schot tolf rdr, under adfærd eftter Lowen
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 7de Martj Blef Holdt et Almindeligt waar schatte og Sage ting paa Ascheland, med Radøe og Lindaas schibbreders Almuer, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand udj Radøe schibbred

1701: 111b

Rasmus Sebø, og Sorne Mend, Hans Taule, Johannes TollesHov Knud Manger, Anders Dalle, Stephen Sebø, Niels Vestre Solem Knud Søre Sollem, og Michel Nedre Quallem, Item LensMand i Lindaas schibbred, Michel Oenes, og Laurettes Mend, Olle UdKielen, Magne InKielen, Niels Hoope, Lars Fondnes Mogens Fondnes, Jacob Førland, Søfren Ulføen, og Oven Oxnes Samt dannemend fleere, som Samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste gifne Bestalling til general Weijmester Norden fieldz Petter Dreijer for hen Extrahered

Mons/ieu/r Didrich Wolpman Lood oplæsse En obligations forpantning til Hannem udgifven af Christian Abo d/en 24 Martj 1700 paa 80 rdr Capital, og der fore pantsat den gaard Houcheland i Radøe schibbred schyldende Aarlig En Løb smør og 1 1/2 t/ønde Malt

Gierdt Jansen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Niels Lytichsen Ovensted d/en 27 Feb/rua/r 1701 paa En Bugild Smørs Leije udj den gaard Rijse, I Lindaas schibbred Beliggende

Eftter Seeneste forafscheeding 9de octob/e/r Waare Alle Fedies opSidere fore Lagt, uden Widere stefne maal at møde Welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMandz *tol (toll) at Betalle under tou Lod Sølfs Bøder En hver for sig,

Saa i dag paa H/er/r LauMandz Weigne, Igien for Retten Comparerede Mons/ieu/r Jørgen Høeg, og Begierede En forsWarlig, samt schadesløs domb

Eftter trende gangers paa raaBelse, møtte Ingen af de Indstefnte,

Afsagt, Alle de Mend paa Fedie Land Boende, Bør deres told, Som alle andre Leijlendinger Inden 15 dager til H/er/r LauMand under Execution at Betalle schadesløs

1701: 112
 
 
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 12te Martj Blef Holdt et Almindeligt waar schatte og Sage ting, med Herlø, og Allenfied schibbreders Almue paa Fladøen, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand udj Herlø schibbred, Rasmus Frommereid, og Sorne Mend, Niels MoldeKlef, Olle Hestenes, Peder Hielmen, Rasmus Tielsta, Anders Bragsta, Anders Frommereid, Gudmund Henne, Hans i Henne, Olle Haatoftt, og Rasmus Nore Houland, Item Lensmand udj Allenfied (skipreide) Ellef Larsen Mundal, med Laurettes Mend, Hans Hoopland Olle Erichsen Hoopland, Jacob Spurcheland, Olle Totland Hans Beraas, Tommes Øfstegaard, Olle Mitgaard og Niels Søre Elsaas, samt dannemend flere, som samme tijd ting søgte

Samme dag Blef oplæst General Weimester Petter Dreijers Bestalling for Hen Extrehered

Rasmus Nielsen Frommereid Lood oplæsse Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holms til hannem gifne Bestalling at Werre Lensmand udj Herlø schibbred, dattert Fladøen d/en 24 Decemb/e/r Anno 1700

Anders Hegernes hafde Ladet stefne, Giøtle Houland formedelst hun hannem schal have schielt for en gammel tiuf, og En g/amme/l Hoore Hest,

Lensmanden Rasmus Frommereid og Lars Frommereid, Hiemblede Stefnemaaled eftter Lowen

Citanten Anders Hegernes Møtte i Egen persohn for Retten BeKlagende Sig over Giøtle Houlandz Slemme schieldz ord Som formeldet, Beraabende Sig paa tvende Widne, Nemblig Gregorius i Treet, og Rasmus Houland, Som og Warre tilstede

Paa Giøtle Houlands Weigne Møtte hindes Mand Anders Houland, og Suarede det hans \quinde/ War Loulig stefnt

1701: 112b

Citanten Anders Hegernes Begierede det Hans paastaaende widner maatte Blifve forhørt, og Wed Eed deres Sandhed at maatte tilholdes, eftter Lowen at forKlare

Saa Blef, Gregorius i Treet tillige med Rasmus Houland, frem Kalled, og eftter Edens forelessning formaaned deres Sandhed at Wilde Sige, Huilchet de med Eed BeKrefttede at Wilde fuldKomme, og der paa Blefve fra Hin anden Separered

Da først fremstoed, Gregorius i Treet, og Wandt at Giøtle Self Sagde til Hannem Jeg haver schieldt Anders Hegernes for En g/amme/l schielm, og en g/amme/l Hoore Hest, Saa hun giorde Sig gild med *schrep af samme ord,

Dernest fremstoed Rasmus Houland, og Wandt, saaLedes, at Hand for nogen tijd Leden Stood paa Sit arbeid, og da schielte Giøtle Anders Hegernes for En gammel tiuf, Widere Sagde de Begge Iche at Vide Eller hørt *en Huis* (enn det som) de nu haver Widnet

Anders Houland paa Hans quindes Weigne Begierede Copie af huis (det som) nu er passered, og Delation til Neste ting Saa schal Hans Hustrue Saggen tilsware

Forafscheediged

Giøtle Houland gifves Laudag til nest holdende ting, udj Egen persohn for Retten at møde, hindes schieldz ord at tilsware, eller fra Legge, under 16 Lod Sølfs Bøder, eller da at Lide domb
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 14 Martj Blef Holt et Almindeligt waar schatte og Sage ting, med Echanger og Hosanger schibbreders Almue, paa HorsHofde, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Ifver Essem, og efttersch/refne Laurettesmend

1701: 113

Olle Dyrdal, Niels Rø, Aamund Hindesnes, Hans Jordal, Olle Olsen Indre Hindenes, Olle Noore Quinge Knud Weeland, og Mogens StoorSet, Samt dannemend flere af Echanger schibbred Som Samme tijd ting Søgte

Til samme tijd Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste udgifne Bestalling til General Weijmester Norden fieldz Petter Dreijer for Hen Extrahered

Kongl/ig Ma/jestets Foged Hafde Ladet Stefne Mogens Jordal, Wed Lensmandens Waanlige Stefne maal for hand haver schieldt Sin grande Hans Jordal for En penninge tiuf og en Korn tiuf,

Derom til Widne Som det haver Hørt, Halfvor Toftt og Johannes Toftt, Som Ware Stefnt og Møtte, Suarede det de Warre Loulig Stefned, - Jeg dem fore holdt deres widende at forKlare udj Guds Sandhed eftter Lowen, Huor paa Eeden dennem Blef forelæst, og anlofvede det de hørt hafde, deres Sandhed, at Wilde Widne, Saa Sant Hielpe dennem Gud og Hans Hellige ord

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche Mogens Jordal, eller nogen paa Hans Weigne

Hans Jordal Satte i Rette og formeente det Mogens Burde Bewijse Hans til og paa Sagn, eller at Blifve det hand Haver schieldt hannem for, huilchet Kongl/ig Ma/jestets Foged Iche allenne paastoed men End og formeente at Burde Bøde Sine treij march

Forafscheediged, Mogens Jordal gifves Laudag til Neste ting Sit, paa Sagn, Hans Jordal at Besware, under 10 Lod Sølfs Bøder, I Egen persohn at møde eller Lide dom,

Lars Sebiørnsen Jelwig for Retten fremstoed og forKlarede det H/er/r Christen Urdal haver 1699 d/en (ope rum) Xbr: (december) Kiøbt af Ingebore Jelwig 4 1/2 s/chilling Bugild i dend gaard Eije med BrørWig for 22 rdr 3 march

1701: 113b
 
 

Ilige maade Hossanger schibbredz Lensmand, Rasmus Hannestveet, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Peder Aasem Anders HorsHofde, Olle Litland, Olle Løtveet, *Peder Aasem,* Olle Hannestveet, Olle Horshofde, Olle Øfsthuus Lars Øfsttveet, Arne Rødland, Johannes Hatland og Niels Jacobsen Klefland,

Da Kongl/ig Ma/jestets Foged til doms nu \atter Lood/ fremføre eftter Seeneste Fogdens Egen meening Marta Mogensdatter til doms afsigelse,

Marta Mogensdatter for Retten fremstoed u-Bunden og u-tvungen, som hindes forige BeKiendelse I alle maader Wedstoed, og End med Eed BeKrefttede Hindes Sandhed i alle maader at have BeKiendt

Fogden Reffererede Sig til Hans forige I Rette Settelse og for Wintede domb

H/er/r Niels Hiermand wed Sin Missive af 13de Martj 1701 gaf Sin meening til Kiende Som Blef Læst

Mangle Johansdatter møtte for retten eftter Seeneste forafscheeding Benegtede I alle maader, iche om hindes mandz og Marta Mogensdatters weesen noget Enten hemmelig eller obenbare at Wide, Widere End hinde nu Wed opdagelse Er foresagt

Afsagt,

Saasom Marta Mogensdatter, eftter Loulig warsel for Retten BeKiendt, at have Haftt Legomlig om giengelse, med \nu af døde/ Johannes Nore Myching, første gang nu paa 7de Aar Leden, Korsmis dagen om Høsten, da Hand Kom fra Cargianten Syfr HøxWer, og det paa Støllen i Mychinge Marchen, huor hand hinde fant allenne, og da Wed Wenlig anloching, formaaede Hinde Sin Willie at Niude, med de Løftter, at hand Iche schulde giøre hinde nogen schade, og der ved fich Sin Willie, Saa er hun dog wed første omgiengelse Blefven med Barn, eftter for Indførte

1701: 114

Acters Nermere forKlaring, med huilched Barn Hun saa haver alle u-Widende Hen gaaed til d/en 14 May 1694 og der Hun fich ont, Samme dag er hun allenne gaaed til floren, uden nogen Menisches Widende eller Bij Werelse, og da hun gich Sagde hun til Johannes Myching, nu Har Jeg faaed Ilt, Huor schal Jeg giøre af mig, da Suarede Hand, gach et Lidet Støche Bort at Ingen Seer dig, saa gich Hun Ind i floren, forblef der fra Løverdag til torsdag Sygelig, da hun forløste, med et drenge Barn, gich Saa neder i stuen, og tog Barned med Sig, Lagde det i Sengen Som hun Self Laa, udj 24 timmer, da drog Johannes med Hans quinde, Mangle Johansdatter til Hammers KircKe Huor eftter hans Hiem Komst, hun hannem paa 4de dag tiltalte udj Smien, Sigende nu Haar du faaed, det du Haver Lengest eftter, tag det nu og Ber det i Kirche gaarden Eller en anden sted som dig Best tøcher, Huor til Johannes Suarede Neij, og iche Wilde Befatte Sig dermed, Atter fierde dagen der eftter, tog Hun Barned, Suøbte det i tvende Smaa duger, og Grof det midt i en Liden agger, Kaldet Kringelen, og aldrig eftter den tijd Saa eller fandt noget af Barned, Endog Hun Self Aared eftter Spaade samme Agger op Igien, forKlarede og at Barned Blef død fød og Iche Kom til Werden Lefvendes, formedelst Hindes Haarde Løfttelser, wed fødselens tijd,

Marta Mogensdatter, undschylte Hindes MadModer Mangle Johansdatter, det Hun aldelis Inted om al deres omgiengelse eller denne handel Wered Witterligt, men Saaledes Wered dult, Indtil d/en 19de octob/e/r 1699 da det Kom udj Bøygde *ommel (ømmel), og Kongl/ig Ma/jestets Foged Kundgiort, som hinde Strax Laded forWahre, der eftter Loulig Citered for Retten til at forsware Hindes gierning :/ men formedelst hun Beschyldte H/er/r Niels Hierman, og hand iche Wildet Møde Sin forKlaring, om detz angifvende at giøre, Saa haver med Sagen eftter Fogdens Lenge Søgende Rette Sandhed til datto maated Huille /: da som hun alt dette nu saa wel som til forn for Retten med wemodig anger og

1701: 114b

fortrydelse, over Hindes Stoore daarlighed, frj Willig disse Hindes grofve forseelser BeKiendt, Saa Hun iche Lyfver paa Sig Self, med Allerydmygst og Allerunderd/anigst Bøn, at Gud og Hans Kongl/ig Ma/jestet Sig over hinde Wilde forbarme,

Eftter saadan omstende, og hendes Bestandig BeKiendelse, Wijde Wij som under dommere, herudj eij anderledes at Kiende, end det meer gedagte Marta Mogensdatter, som eij har Wed Hendis Barne fødzel, Brugt de der til af Gud Beschichede Midler Mens fremtured Wed dølsmaal, Bør eftter Lovens ord 6te Bog, 6te Cap/i/t/e/l 8de Art/ichel Lide paa Hindes Lif, og Hoveded at schilles fra hindes Legome, og huis Midler Om hun noget er eijende, Bør til Hans Ma/jestets at Werre Hen falden, og Som Barne faderen Johannes Myching Er Wed døden af gaaen og War En *Egte Mand* (ektemann), da Bør af Hans eftterlatte Midler eftter at schyld og gield er Betalt, Ilige maade Hans Ma/jestets at Werre Hiem falden,

Huad H/er/r Niels er angaaende, som Marta Mogensdatter, fore Siger at have faaed 6 rdr fra af gangne Johannes Myching, og hos Hinde 4 rdr, da Maa Marta udj 4re upartische Mendz Nerwerelse Komme til Samtalle, da eftter detz Befindende wel gaaes Huis Ret er

Olle Børcheland haver Ladet Stefne Erich Haaland Simon, Wemin og Olle Haaland for uLoulig schou hugst af dennem øved i Børchelandz schov, og derom wed Besigtelse Ladet forfahre, af Aschiel Tepsta og Lars Børcheland, som Møtte for Retten, og Indgaf deres Karve stocher huor paa findes stuber anteigned 171 Stuber,

De Ind Citterede Møtte og wed Stoed at de hafde huget,

Olle Burcheland paa Stoed En Retmessig schadesløs dom Eftter Lowen

1701: 115

Fogden Satte i Rette og formeente, de Haalandz Besidere Burde Bøde eftter Loven hver Sine 3 march

Afsagt Haalands Besidere *Bor (bør) til Olle Børcheland Huer for sig Betalle 5 march dansche, denne Sinde, og dersom de Saaledes Igien antreffes eller Hugger udj Børchelandz schou schal denne formastelse End ydermehre Staa dennem oben for, og da Straffes Eftter Lowen,
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 16de Martj Blef Holdt et Almindeligt waar schatte og Sage ting med Mielde og Arne schibbreders Almue paa Ytre Arne, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand af Mielde schibbred Johannes Øfste Mielde, og Sorne mend, Niels Ascheland, Niels Mit Mielde Lars Houge, Baste Oudesta, Niels Burcheland, Niels Mogensen Nore Reijsta, Niels Mehle og, Anders Havre, Item Lensmand udj Arne schibbred, *M (ope rum vidare) og Sorne mend, Børgie Selwig, Hans Bredsteen, Johannes Tuenes, Mogens Hiorteland, Mogens Helland, Rasmus Hitland Jørgen Jordal, og Olle Mielcheraan, samt dannemend flere af Begge schibbreder, som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst: General weijmester Petter Dreijers Bestalling, forhen Extrahered

Rasmus Jacobsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifn d/en 21 octob/e/r 1700 af Niels Larsen Houwe, paa 18 marcher Smør og 18 Kander Korn, udj den gaard Mehle

Syfver Olsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Johannes Øfste Mielde, og Lars Nore Hannesdal d/en 16 Martj 1701 paa 1/2 Løb smør og 3 Kander Malt udj den gaard Sørre Wefle,

Jørgen Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 26 Novemb/e/r <1700> af Maria MaKodie paa 27 march/e/r smør og 6 Kander Malt udj den gaard Sørre Weeseht

Knud Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 16 Xbr: (december) 1700 af Johannes Andersen og *Mognes Wichne paa 1 pund 20 1/2 march/e/r Smør, udj den gaard Wichne

1701: 115b
 
 

Mons Andersen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven af Maria MacKodj d/en 12 Januarj 1701, paa 27 march/e/r Smør, og 6 Kander malt, udj den gaard S/øre Weeset

Peder Nielsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifven af Raadmand Lars Weijner d/en 13de Xbr: (december) 1700 paa 1/2 Løb Smør, og 1/4 t/ønde Malt udj den gaard Ytr/e Bouge

Israel Boge Binder hafde Ladet stefne Klocheren til Hous, Olle Hansen Heggen, for Lig Klede og Laggen til H/er/r Nielses \Sl/ (salig) Kiereste Brugt, og goed Sagt for 2 rdr Som Citanten til datto Iche Kunde Nødt eller faaed

Olle Heggen møtte og Svarede det fordringen Var Ret men iche meer End een rdr hos presten BeKommed Som er Betalt til Hans Giertzen

Hans Giertzen paa Citantens Weigne, paastoed En schadesLøs dom med omKostnings erstattelse

Afsagt, Olle Hegen Bør den Resterende 1 rdr Betalle med forwoldende omKostning 4 march inden 14 dager under Execution eftter Lowen, Huor Imoed Olle Hegen haver Sin Regres til H/er/r Niels Hiermand Som hand Best Weed og Kand, efttersom Lig Klædet med Lagnet *forLeije (for leige) til H/er/r Nielses S/a/l/ig/ Kiereste er Brugt

Christj Schiesta Hafde Ladet stefne, Knud Schiesta, og Elling Solberg for deres for Retning, angaaende deres Engang giorde for Eening, om Agger og Engs Byttelse Samt Egen til tagen frj hed moed Lovens 1 Bogs 1 Cap/i/t/el/ 2den Art/ichel Som hand Self Imoed Lovens 5te Bogs pag/ina 701 og 702 Haver Imoed *Brvdt, der fore at Lide Som vedbør

Knud Schiesta møtte for Retten og tilstoed Loulig at Vere stefnt

Lensmand Johannes Øfste Mielde, Møtte paa Citantindens Weigne, Reffererede Sig til Lowens første Bogs 16 Cap/i/t/el/ om *grandscheninger, Item 3die Bogs 14 Cap/i/t/el/ 8de Art/ichel Endelig og til d/en 6te Boog 18 Cap/i/t/el/ 1 Art/ichel Huor Eftter Johannes Øfste Mielde paastoed formedelst En gang giorde for Eening alting Eftter

1701: 116

Lowens 5te Bogs 1 Cap/i/t/el/ 2den Art/ichel, Eftter alle for anførte alligerede Lowens ord, formeente Johannes Øfste Mielde Elling Solberg, Som Sig paataget at forrette det hand Iche Burde, at Lide og undgielde Som WedBør

Knud Schiestad Møtte for Retten, Suarede det hand Sit første giorde forlig Wed Blef og Wil holde, men Hand til detz Brydelse, af H/er/r Niels Blef tvungen da Elling Solberg {og Anders Giersta,} Sette steenerne formoded der fore at Blifve undschyldt,

Elling Solberg Møtte for Retten og Suarede ded hand hafde ordre og Befalling fra presten, at schulde Ligne, og giøre Som giort War

Johannes Øfste Mielde, Paa Sin principalindes Weigne, formoded det den Een gang, første Sinde giorte forlig og Eening Som Knud Schiesta med Enchen Indgaaed haver Bør Wed Magt Blifve, og Enchen da eftter dags at Niude den Jorde part Som Knud for hen Brugte, Elling Solbergs nedsatte steene for falsch Eragtes, det øfrige Wil Hand til Kongl/ig Ma/jestets Fogedz paa talle ydmygst Have Recommandered

Kongl/ig Ma/jestets Foged Satte i Rette og formeente det Elling Solberg, Bør ansees for Hans tiltagen Myndighed for En falschener, Lide og undgielde eftter Lowen

Elling Solberg der til Suarede, at huis (det som) hand hafde giort war eftter prestens ordre, og Begierede opsettelse til Neste ting, at presten da tillige med Kan Blifve stefned

Da forliged scheede, War ofver Werende, Olle og Mogens Refvim, som for Retten fremstoede, her til Loulig Stefned og wed Eed forKlarede, det de hørte paa Knud Schiesta og Enchens forEening Som for hen Er Indført

Afsagt, den Een gang giorte forlig Imellem Christj Schiesta og Knud Schiesta, udj Olle og Mogens Refvims BijWerelse og Imellem handling Indgaaed, Bør udj allt, Eftter

1701: 116b

Rettelig Holdes, Eftter Lovens 5te Bogs 1 Cap/i/t/el/ 2den Art/ichel og Knud Schie\sta/ for i førte proces til Enchen at Betalle 8 march dansche

Det øfrige Elling Solberg WedKommende og H/er/r Niels Hierman Som Herudinden Beschyldes Beroer til Neste ting, da eftter Loulig stefnemaal af Kongl/ig Ma/jestets Foged, Bør Elling Solberg udj Egen persohn for Retten at Møde, Sin formastelse af Egen giorte Myndighed, at Beswarre Eller da at Lide dom, til Huilchen tijd H/er/r Niels og Bør møde, om hand noget udj denne Sag Haver at svare

Hans Breedsteen hafde Ladet stefne Sin Leijlending Knud Andersen Søre Borge for Landschyld og tredie tage til sammen 7 rdr 1 march 2 s/chilling Samt for huuse Bood, 9 rdr og trej Kipper Never til schadesløs Betalling,

Huuse Bodet Er Besigted Wed Niels Anders/en Ascheland, Baste Oudesta og Niels Mehle, som møtte og forKlarede at Huuse Boded War meere og Iche Mindre,

Hans Breedsteen Møtte I Egen Persohn og Begierte En schades Løs domb,

Paa Knud Søre Borges Weigne Møtte og Svarede :/ Lensmand Johannes Øfste Mielde /: det Knud War Siug Ellers Loulig Stefned, men nu Iche Kunde møde

Afsagt Knud Søre Borge gifves Laudag til Neste ting, og om Hand Imedler tijd Sig iche med Sin Jordrot forEener Eller Betaller, og Loulig Blifr stefnt, da Bør Ermel/te Knud Søre Borge udj Egen persohn for Retten at møde under 10 Lod Sølfs Bøder Sin schyld, med Huuse Bood at Besware Eller da at Lide domb

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 14de Feb/rua/r udj Store SandVigen Hafde Hans Pedersen Wed Contra stefne og Warsel Ladet Warsel gifve Tommes Aamundsen og derom Indgaf Hans schrifttelig Warsel Sedel dattert Sandwigen d/en 28 Feb/rua/r 1701, og forKyndt 6 Martj Nest eftter som Blef Læst

1701: 117

Saa i Rette Lagdes Hans Pedersens schrifttelige Indleg dattert Bergen d/en (ope rum) Martj 1701 Som Blef Læst

Hans Giertzen paa Hans Pedersens Weigne Indlagde forschr/efne og Begierede En Retmessig Kiendelse og schadesløs domb

Eftter trende gangers paa Raabelse, møtte Endnu Ingen paa Tommes Aamundsens Weigne,

Kongl/ig Ma/jestets Foged Satte i Rette og formeente, det Tom/m/es Aamundsen, formedelst Egen Begierte Stefne maal Erhverfvede, som nu fornehmes, af hannem u-Retelig at Were Søgt og Begiert, Hand Sagen have tabt og der foruden Bøde, i det Mindste trende 6 Lod Sølf for overlast øved paa Hans Pedersen, og Widere at anseeis eftter dommerens schiønsomhed

Afsagt, Som Tommes Aamundsen, der Self haver Begiert Arrest over Hans Pedersen og Janechie Jansdatter d/en 21de Aug/ustj 1700 Huerchen Self eller Hans fuldmegtiger eller nogen paa Hans Weigne Lader Møde, men trotzagtig Retten Er overHørig, Hans Egne Indstefnte widner, fra falder Hans Beschylding, det Befindes og Eftter acternes forKlaring, det Tomes Aamundsen Haver Hans Pedersen paa Sit Arbeid over falded Saa alt anbringende af Aamundsen Iche Befindes Rettelig, Hannem er og gifven Laudag under 12 Lod Sølfs Bøder, og dog Iche Wildet Retted for Sig,

Alt Saa Eragtes for Ret det Tommes Aamundsen, Bør til Hans Pedersen Betalle for denne forwoldende proces 6 rdr og til Janeche Jansdatter 4 rdr, Saa Bør Tommes og Betalle for ting hold udj Store Sandvigen Efttersom det eftter begier og Hans ansøgende Blef Sat 4 rdr Samt for Wold og overlast øved paa Hans Pedersen trende 6 Lod Sølf, samt de for Hen til dømte Bøder 12 Lod Sølf, under adfærd eftter Loven

Huad Sig angaar Tommes Aamundsens schielderj paa

1701: 117b

Hans Pedersen, som schal Were scheed *paa \ d/en / 18 Feb/rua/r udj S/a/l/ig/ schipp/e/r Hans Giertzens Huus, da Som Tommes Aamunds/en Siger Sig at Werre under Melitien, da som Sligt Æren angaar, Heden Wijses Sagen til d/en Loflige Krigs Rettes Høye paa Kiendelse, men om Befindes Tommes Aamundsen, iche Rettelig at Have forschøt og for denne Ret Igien Loulig Blifr Stefned, schal Kiendes huis Lou og Ret med fører

Besse Johansen hafde Ladet stefne Raadmand Lars Veijmer (Weiner) til at forschaffe hannem Kiøbe Bref paa den gaard Ytre Bouge, eftter dessen Bewijses nermere og Widere Indhold,

Men eftter at ald agten War fore Læst Raade Jeg parterne til forligelse, og eftter Lenge mellem Handling Blefve for Eenede Saaledes at Citanten Besse Johansen afstaar Sit Kiøb, til Olle Bouge for 50 rdr, dog at hannem formedelst Welmeenende og deres Begiering Ingen Slem eftter Mehle gifves, saa fremt dette schal holdes, huilchet de Saaledes wed Haande Baand, paa Begge Sider for Retten wed toge u Igen Kaldelig at schal eftter Kommes, saa schal og Besse Johansen, eftter hand Sit Kiøbebref haver Erholdet der paa udstede Hans Confirmations Bref, hvor wed da Raadmand Weijner, Kiøbebrefvet, saa uoppholdelig til Besse Johansen Bør Levere, paa det alting Huor før i Bedre Kand Naa detz Rigtighed

Som Her paa Ytre Arne af den da Werende LensMand Mogens Selwig, schal Were tilsagt, dj dannemend paa Børcheland, Nafnlig, Niels, Rasmus Joen, og Olle, huilche hver Bruger 7 1/2 s/chilling Som Er tou og en half Løb, samt Johannes Mellinge 1 Løb Huilchet giør til sammen 3 1/2 Løb, da som Mand Iche haver faaed noget til Lifs ophold War aarsagelig fornøden, at fore Spørge

1701: 118

Huor den Kost og driche, som Wij alle Kunde Burde under Holdes med War af Blefven, der til Suarede det Lauretted hafde faaed Mad og noget driche, Lauretted Suarede i dag Slet Inted

Kongl/ig Ma/jestets Foged Satte i Rette, og formeente at eftterdj Børchelandz og Melings opsidere, Iche haver Retted Sig Eftter Kongl/ig Lou og Forordning, *Bvrde Bøde og gielde Samt Lensmanden for hand Iche haver giort Bedre Anstalt der for og at straffes

WedKommende ting holdere Svarede at de Iche Warre tilsagte, at holde ting førend Nest af Wigte \Sondag/ ting men Olle Biørcheland Sagde, det at {Eichaas} Angeltveet 1 Løb Er af stochen,

Afsagt, Som Mogens Selwig Iche Rettelig Sig haver Rettet, med Loulig tilsigelse, og de nu som schulde Holde tinget, Børcheland og Mellinge, Bør deres tingholdelse En hver for Sig med 4 march dansche at Betalle, og Mogens Selwig, som saa u-formelig med tingholdz ansigelse, Neste ting, uden nogen Wederlag af Almuen paa Hans Egen BeKostning at holde, Eller der for at Betalle, til den tijd det Berammed Blifr 8 rdr
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 10de og 11te Junj Blef Holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting med Schiold schibbredz Almue paa Hoope, Nerwerende Kongl/ig May/e/s/te/ts Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Lars Dyngeland og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Toore LiuseWold, Hans Hammersland, Rasmus Hornes, Mogens Søllen, Niels Tittelsta, Albert Tittelsta, Jacob Bratland, og Niels Henne, Samt Nogle af Almuen fleere Som Samme tid ting Søgte

Saa Blef oplæst Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste schatte Brev for Indewerende Aar dattert Kongl/ig Residentzen udj KiøbenHaffn d/en 1 Martj 1701

1701: 118b

Dernest Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning, om Contrachter, Transporter, Obligationer, Reverser, eller deslige, som paa Slet eller uret Sort av det stempled papir ere schrevne, at stemples i Dannemarch inden d/en 1 Augustj, og i Norge inden d/en 1 octob/e/r først Kommende til Rente Cammered, til Ret stempling at InSende, dattert Kiøbenhaffns Slot d/en 12 April A/nn/o 1701.

3die Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning om forbud paa grov Myntz *udforsel, saa og om opgeld paa Croner dattert KiøbenHaffn d/en 26 April 1701

4de Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning, om Confiscations Sager, og des process i Danmarch og Norge, dattert Kongl/ig Residentz i KiøbenHaffn d/en 7de May Anno 1701

5te Blef oplæst S/a/l/ig/ Høy Lovlig Koning Christian d/en 5tes Allernaad/igste udgifne Forordning, angaaende den store underslef, som i Norge, udj tolden og anden Rettighed schal Begaaes, dattert KiøbenHafns Slot, d/en 8de Augustj Anno 1691

6te Blef oplæst Cammer Raad Rye, og Cammer Raad Schrøders Bref til Fogden S/igneu/r Holm, om ovenschr/efne Forordnings publication dattert Bergens Told Cammer d/en 27 May Anno 1701

Welædle og welb/aa/r/ne/ H/er/r Cammer Raad, og General Told forwalter Nordenfieldz i Norge Henrich Rye, Lood oplæse, et Kiøbebref til hannem udgiven d/en 26 May 1701 af S/igneu/r Peder Lem paa den gaard Mittun Kalded, schyldende Aarlig Een half Løb Smør, og Een tønde Malt,

Hans Olsen Lood oplæsse et Kiøbebref til hannem udgiven d/en 24 Martj 1701 af S/igneu/r Ludwig Middelsdorph paa 2 pund og atten march med Bøxel, udj den gaard HammersLand

1701: 119
 
 

S/igneu/r Jesper Stochoff Hafde Wed schrifttelig Kalsedel under datto 27 May Ladet stefne og Warsle Margrette S/a/l/ig/ Johan Torsons, for 23 rdr 3 march 11 s/chilling til først Kom/m/ende Michælj forfalden, Samt dammens Beschadigelses Reparation,

Kald *Sedelens findes Wed paaschriftt Loulig eftter tilspørgelse d/en 28 May at verre forKyndt Som Lydelig for Retten Blef Læst

S/igneu/r Stochoff Møtte udj Egen persohn for Retten

Margrette S/a/l/ig/ Johan Torsons Møtte, tillige med Hindes Begierte forswarer S/igneu/r Wollert Schirenbech, som Bege Suarede at det er Loulig stefned der fore nu Møtte

S/igneu/r Stochof 1: tilspurte Margrete, om hun fra det Aar 1699 hannem Iche er Blefven schyldig 3 rdr 4 march 12 s/chilling for Landschyld, med Reparation Her til Svarede Margrette, tillige med S/igneu/r Schirenbech, at de fordrende 3 rdr 4 march 12 s/chilling War hun schyldig

Dernest tilspurdte hand Margrette, om hand iche med hinde haver Anno 1700 d/en 28 May giort af reigning med hende om dammens Reparation, Som da War 3 rdr 4 march 15 s/chilling Huor til Margrette Svarede, det hand *gorde afreigning med hinde Samme tijd, men Ingen Reigning BeKommed paa den Summa,

3die tilspurte Stochof Margrette, om hun for det 1700 Aar nogen Landschyld haver Betalt, der til Svarede hon det Iche af hinde for det Aar nogen Landschyld Blef Betalt, Som er 8 rdr, men af Stochof Betalt, til Lunggaardens Eijere, og Som nu Indewerende Aars Betallings Landschyld nu flux Stunder til, og Samme Rettighed Nemblig 8 rdr nu Wed Aaretz udgang til først Kommende Michælj faar Betallis, men for hand Befrøgter Margrete til dessens Betalning eij er Weder hefttig paastaar der fore at han for dens Summa, mig her for Retten Bør forswarlig Caution at stille, og det udj alt, hans prætentioner, og Samme dæmming nu Igien Behøver Reparation, formeener hun Sin anpart og der til Bør for saa Wit Koster at Betalle, huor til Hun Swarede Hindes anpart *giern Wil Erlegge

1701: 119b

Saa Indlagde S/igneu/r Stochof, S/a/l/ig/ Fru Blantzefloor Bildtes udgifne Bøxel Sedel, under datto 19 Feb/rua/r 1675 Som Lydelig, med dens paaschriftt, af S/a/l/ig/ Hans Hanssen Den 3 9br: (november) 1675 paa teignelse Blef Læst

Dernest Indlagde S/igneu/r Stochof Hans af Welb/aa/r/ne/ Fru Margareta *Jull (Juel), Erhverfvede Bøxel Sedel, dattert Lundgaard d/en 24 Martj 1684 og Anno 1692 d/en 30 7br: (september) til tinge Ladet Læsse, Som og Lydelig Blef Læst

3die Indlagde Stochof En quitering fra Fru Blantzeflor Bildt d/en 8de octob/e/r 1675 Som d/en 3 Novemb/e/r 75 af S/a/l/ig/ Hans Hansen udj tingbogen Indført Som Blef Læst

4de Indlagde Stochof En Bøxel Sedel paa Engestøched, til Hannem udgifven d/en 14 May 1697 af Welb/aa/r/ne/ Fru Anna Jul, Som til tinge d/en 15 9br: (november) 97 er forKyndt, Som og nu Lydelig Blef Læst

5te Indlagde Stochof Hans quiterings Boog for ald der af givende Landschyld Som og Blef Læst,

Der hos udj denne Sag Reffererede Sig til Hans i Rette Lagde og nu oplæste Documenter, der eftter formoded En Retmessig og schadesløs dom,

Her Imoed og paa Margrette S/a/l/ig/ Johan Torsons Weigne Møtte S/igneu/r Wollert Schirenbech tillige med hinde Self, som først Indlagde En Contra Stefning, under datto 9 Junj 1701 Som Wed paa schriftt Befindes Samme datto at were forKyndt, og nu Lydelig Læst

Saa Indlagde Schirenbech En schriftt, om den omtvistede Mølle med detz der udinden Mentionered dattert Berg/en d/en 15 April 1667 med detz paaschriftt af Blantzeflor Bildt S/a/l/ig/ Børge Juls den 21 Augustj *166 , (1667) Som Blef Læst

Den omtalte Reigning, wil S/igneu/r Schirenbech, tillige med Retmessig paastand, til Neste ting i Retten Lefvere og der fore Begierte Copie af huis (det som) nu er i Retten Levert

S/igneu/r Stochof Begierede Copie af Indlagde Contra stefning huilchet hand agter at Refutere (gjendrive), tillige med det gamble schriftt af Aar 1667 d/en 15 April der hos Begierede, et Extraordinaire ting at maatte Blifve Berammed, og Som hand fornehmer

1701: 120

Welædle og Welb/aa/r/ne/ Jomfr/u Blantzeflor Schot Sig moed hannem Som en protestant Lader ansee der Hand dog hafde Winted hinde som en forsvar for hindes nu werende Leijlending, og i Saa fald Sagen til En Lang Varig process, udseeis, alt Saa Begierer Stochof, en Arrest, paa Margrete Johan Torsens Mølle Brug, der fore nu fogden dessen Arrest wil forsichre, Wed S/igneu/r Fridrich Bessel, og S/igneu/r Peder Jørgensen at holde Fogden schadesløs, Som de og for Retten anlovede

S/igneu/r Schirenbech paa Margrete S/a/l/ig/ Johan Torsons Weigne paastoed at Som Sagen Her Wed Retten Er giort anhengig, hun maa Bruge Møllen her eftter som før, Indtil Endelig dom udj Sagen er *gaen *dom

Fogden Svarede at naar hannem af S/igneu/r Stochof eftter Loven Blifr schrifttelig hans Begier tilstilled, med de nu gode Mendz forsichring schal hannem udj alle Billige maader Blifve Assistered, at da der Eftter med Stefne maal Loulig fortfahres,

Eftter til Spørgelse Sagde parterne at Refferere Sig til deres I Rette Lagde, Samt giorde protestationer

Forafscheediged eftter parternes Begier, Beroer med Saggen til En wis dag som Kand Loulig stefnes, da Eftter Loulig Warsel Sagen Kand fore tages, hvor da parterne deris schrifttelig meening haver udj Retten at fremblegge, med ald deres formeenende, Imedler tijd forsyfnes den Begierte Arrest med Caution eftter Loven og Egen nu giorde tilbiudelse

S/igneu/r Jesper Stochof Hafde og wed schrifttelig Kald Sedel Ladet Stefne og Warsle, Margrette S/a/l/ig/ Johan Torsons til at Rødig giøre En Bøxled grund, med detz rette tilhørende, vand strog med Enge støche, dattert 27 May 1701, og d/en 28 May wed paa schriftt Loulig at Werre forKyndt

1701: 120b

S/igneu/r Stochof, som Citant møtte i Egen persohn for Retten Indleverede Documenter i den forige Sag Reffererede Hand Sig til

S/igneu/r SchirenBech paa Margrette S/a/l/ig/ Johan Torsons Weigne Møtte og Swarede, det hand paastoed den Bøxel Sedel Som hans principalinde til Stochof haver Levert nu maatte udj Retten Eller hinde til Bage Leveres, og Niude hindes Brug, eftter den Contracht, som for Hen er i den første Sag er i Rette Lefvert

Paa Jomfr/u Schotz og Anna Juels Weigne møtte Hendrich Cortz Som i Rette Lagde En Contra warsel dattert 8 Junj 1701 Som Wed paa teignelse d/en 9de Junj findes paa teigned, for WedKommende at Were forKyndt Som Blef Læst, der hos Mons/ieu/r Hendrich Cortz proponerede, at som dommeren Weed Welb/aa/r/ne/ Fru Anna Jul, samt Jomfr/u Schot, ere Rete odels eijer, men Iche Cap/i/t/ai/n Schot, eij heller Stochof, nogen penge, til Beme/l/te Fru Anna Juel eller Jomfr/u Schot har Bet/alt for Cap/i/t/ai/n Schotz Bøxel Sedel, eller talt, med nogen af dennem, om \nogen/ Saadan Bøxel Sedel, formeener de, hvad de i Contra stefningen paastaar, at Blifve fyldest giort, og at Stochof, wel tilholdes, udj dette til felde, at Bewijse eftter Loven oddels Eijerne, Som Sin Jordrot, tilbørig hørighed og Lydighed,

S/igneu/r Stochof der Imoed formeente, at det nochsom War Bewijsligt Bøxel Sedelen, udj alle Sine puncter Eftter Loven Rigtig at Werre, efttersom den er underteigned af Welb/aa/r/ne/ Fru Anna Jul Self, og Cap/i/t/ai/n Schot Ichun til Witterlighed, huilchet de han/n/em gifne quiteringer widere udwijser

Parterne Begierede Copie af huis (det som) nu er i Rette Lagt Samt det Som nu for Retten Er passered Saa Wil de til Neste Rettes dag, det paa Begge Sider Besware

1701: 121

Forafscheediged

Som parterne Begierer Copie af hvis Som er i Rette Lagt Samt huis (det som) nu er for retten passered til Neste Retis dag alt Saa Bewilges de Begierte Copier, og schal parterne faa Wed tingenes Endelse Eller før faa En Wis Berammed dag at Wide Naar Sagen Igien Kand fore tages og Loulig Kald med Warsel Kand gifves, alt, med deres Egen samtøche, da Wel Widere Eftter Sagens Befindende, schal gaaes huis Ret er

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz paa de nu forfaldne Terminer detz Summa 559 rdr 4 march Som Lydelig Blef Læst der fore af Lavretted forseigled
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 13de og 14de Junj Blef Holdt, et almindeligt Som/m/er schatte og Sage ting, paa SchousWogs Leijemaal, med Sartor schibbredz Almue, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Anders Bildøen, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Niels Børnes, udj Knud Baches sted, Møtte hand nu self Niels Glesnes, Niels Aarefiord, Lars Folnes, Arne Schouge, Olle Leerøen, og Niels Sechingsta, Samt Nogle dan/n/emend flere, Som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst, de for hen Extraherede Hans Kongl/ig May/este/ts Allernaadigste Forordninger Samt Andre Brefve

Niels Johansen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 3 Januarj 1700 af Olle Olsen Nere Golten paa En half W/og fisch, udj den gaard SteensLand

Michel Jensen Lood oplæsse En transport til hannem udgifven af hans Moder Anne Rasmusdatter d/en 13de Junj 1701, paa 18 march/e/r smørs Leije udj den Gaard Kousland, til Witterlighed under schrefved og forseigled af Anders Bildøen og Niels Hambre

1701: 121b
 
 
 
 

S/igneu/r Abraham Wessel Lood oplæsse En obligations forpantning fra S/igneu/r Hinrich Ravel til hannem udgifven d/en 4 octob/e/r Anno 1697 paa Capital 50 rdr og der for pantsat, de han/n/em tilhørende huuse, Bestaaende paa den gaard Selle, tillige med ald anden hannem og Hustrues Eijende, avlende og til Kommende godz og Midler, Løst og fast, saa wit til for/schref/ne Capital og eftter staaende Rentes avBetalning fornøden giøres

S/igneu/r Jonas Helt Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifven af Lars Weijner d/en 21 April 1699 paa En Half Wog fisches Leije udj den gaard Tælle

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Olle Larsen Hafde Wed schrifttelig Kaldsedel Ladet stefne og Warsle, Niels og Aamund Hambre, Knud, Anders Michel, og Olle Bache, Olle Rasmusen Berge, Aadser og Michel Kausland, samt Jacob Smed formedelst, En overlast de schal have øved d/en 26 Martj Sidst afvigt, der om til widne, Niels Jerstad, Torbiørn Waage, Laars og Aamund Waage, med widere eftter Stefnemaaledz Indhold Som Lydelig Blef Læst, dattert, HommelWig d/en 26 May Anno 1701 - men de Indstefnte gich strax fra Retten

Paa Fogden S/igneu/r Olle Larsens Weigne Comparerede S/igneu/r Anders Andersen Heiberg Som ovenmelte Kald og Warsel Indleverede

Niels Hambre, Knud, og Michel Bache, med flere af Indstefnte Møtte, og Svarede det de Iche Ware Loulig stefned,

Niels Jacobsen Glesnes Som en Warsels Mand, forKlarede det først I Morgen d/en 15de Junj War først 14ten dage

S/igneu/r Heiberg paastoed, det Widnerne maatte Blifve forhørt og Ellers Winted Lovens gemes,

Forafscheediged, Eftterdj Niels Hambre, Knud, og Michel Bache nu for Retten undschylder Sig iche at Werre med InteresSerende at Werre Loulig stefned eller Warsled, Niels Jacobsen Glesnes forKlarede, Som En af Warsels Mendene det Kald Sedelen Iche War Lengere anKyndigelse *En (end) I Morgen fiorten dage, der fore med Saggen Beroer til Nest holdende ting, om det fornøden Eragtes at paa stefne, da En hver for sig, part og Contra part for Retten haver at møde

1701: 122

Saa Wel som Widnerne, Eller de som Iche Kand møde, da deres schrifttelig formeenende udj Retten med Loulig adferd og Warsel eftter Lowen scheer, eftter Saggens Betenchende schal gaaes huis Ret er

Eftter Seeneste afsigt d/en 5te Martj war Igien Warsel gifved af H/er/r Jørgen Breder Anders Jensen i Bochen, Som dessen paa schriftt d/en 30 May udwijser

Paa H/er/r Jørgen Breder og Myndelings Weigne Møtte S/igneu/r Jacob Jelling, Som i Rette Lagde En uforseigled Eller veriviciered Registering, og Begierede Eftter Seeneste afsigt paa Hans principals Weigne En Retmessig dom,

Anders Jensen møtte udj Egen persohn, Reffererede Sig til Hans forige I Retten Leverede Svar med Reigning, Wed gich hand at Werre schyldig, forwinted dom,

Eftter tilspørgelse Swarede parterne de eij Widere hafde at proponere Eller i Rette Legge,

Afsagt

Som det Befindes det Anders Jensen In Anno 1686 Huuserne paa Bochens Leijmaal, eftter Registeringens formeld BeBoede Indtil 1695 og der eftter Kiøbt Samme Huuse for 350 rdr Huor fra Kiøbe Brevetz datto, d/en 8 7br: (september) 1696 Bør af 58 rdr Betalles 6 p/rocen/to Rente, og til 1695 36 rdr 1 march 2 s/chilling fra 95 til 97 5 p/rocen/to 5 rdr 5 march og som der paa Er Betalt 29 rdr 4 march, Rested Saa paa Renten 12 rdr 4 march Capitalen Eftter Moderen 58 rdr 2 march, Item Eftter Joen Chastensen Capital med rente 50 rdr 5 march Som Er tilsammen 121 rdr 5 march Huilchen Capital Anders Jensen nu med 4re Rdr omKostning, Inden 15ten dage under adfærd Eftter Loven Bør Betalle,

Hvad angaar Huusenes Bewoning, derom wel me{g}d Wennernes Samraading accorderes, Eller Wed gode Mends Imellem Handling, Saa Wit En Søster part WedKommer af Handlis, de 5 rdr af den u-Wisse gield Haver H/er/r Breder Sin Regres til den Som, schylden haver annamed *Sasom Anders Benegter Iche noget der af at have BeKommed

1701: 122b
 
 

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over de tvende nu forfaldne Terminer detz Summa 65 rdr 4 march 11 s/chilling Som af os er forseigled

S/igneu/r Abraham Wessel Lood fredlysse Hans tilhørende schov paa Glæswer Eller Glesnes, at Ingen, i huo det verre maa, schal understaa Sig at hugge, eller rifve Lyng Huilchet Kongl/ig Ma/jestets Foged, eftter anmoding En hver i Saa fald Befindende adwarede, og forbød, at om de Imoed forbud eller tilladelse, schulde Befindes eller antreffes, de da schal straffes eftter Lowen, Naar det til Kiende gifves, stefned Worder

S/igneu/r Jonas Helt for Retten fremstoed, udj S/igneu/r Abraham Wessels Nerwerelse, og tilspurte Laurettet, med tilstede Werende Almue adschellige poster,

Huor til S/igneu/r Wessel strax Svarede, at Naar hand till Spørsmaalene Blef steffned Loulig Wilde hand Svare, Endelig gich Hand strax for Retten, og opsente S/igneu/r Jacob Jelling paa Sine Weigne, at Swarre, det hand formodet eij Saadant paa hans Bag, eller af afvindzmend maatte gifves Beschreven, hvor veddet forblef
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 15de Junj Blef holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting, med Herlø schibbredz Almue paa Frechow, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Rasmus Frommereid, og eftter schrefne Lavrettes Mend, Niels MoldeKlef, Aamund Miotveet, Anders Bragsta, Olle Haatoftt, Olle Hestenes Rasmus Houland, Anders Frommereid, og *Lar (Lars) Ibidem (Frommereid) Samt dannemend flere Som Samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst de for hen Extraherede Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordninger, samt andre Breve

Olle Halfvorsen LandzWig Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifven af Olle, og Joen i Floen d/en 15de Junj 1701 paa tou schilling Smør Buegildz Leije udj den gaard LandsWig
 
 

1701: 123
 
 

Jacob Tommesen Lood oplæsse et Kiøbebref til hannem udgifven d/en 15de April 1701, af Hans Tommesen paa 14 Marcher fisches Landschyld udj den gaard Her i HerLø schibbred Kaldet Rong

S/igneu/r Johan Haase Winchel hafde wed schrifttelig Kald og Warsel gifvelse Ladet stefne S/igneu/r *Søfren Baltzersen* (Wirtman) for Capital 40 rdr og Renter til datto 15 rdr 1 march 10 s/chilling tilsammen 55 rdr 1 march 10 s/chilling Stefne Sedelen dattert Bergen d/en 29 April 1701 og d/en 11 May nest eftter Loulig Wed paa teignelse forKyndt

Mons/ieu/r Warner Haasewinchel, paa Hans faders Weigne Comparerede for Retten og indgaf for/schref/ne Kaldsedel

Paa S/igneu/r Wirtmans Weigne Møtte Hans Giertzen, og Svarede det Wirtman Weed gich gielden War og til fredz det S/igneu/r Haasewinchel nød Hans udleg eftter Registeringen

Mons/ieu/r Warner Haasewinchel Indlagde, Wirtmans udgifne Bewijs paa de fordrende 40 rdr dattert 17 April 89 Samt dessen Transport 16 Feb/rua/r 1694 som Blef Læst Huor eftter Warner Haase Winchel, samt Wirtmans Wedgaaelse om gieldens Rigtighed en schadesløs dom war Begierende

Afsagt

Som Søfren Wirtman Wed Hans Giertzen og Egen pure forschrifvelse, tilstaar den fordrende *Som altsaa Eragtes for Ret, det Wirtman Bør Betalle Capital 40 rdr Rente til denne datto, 15 rdr 1 march 10 s/chilling og udj forWoldende omKostning 2 rdr, dog med Saa schiel S/igneu/r Haasewinchel det udsøger Inden 15ten dager under adfærd Eftter Loven, Havende ellers Sin fulde Regres eftter Wirtmans forschrifwelses Indhold, udj Hans pant Som er gaarden Toschøen Som og Hannem Her Wed for saa Wit Capital og Renter fulKommen indtil schadesløs af Betalt Blifr tilKiendes

1701: 123b
 
 

Anders Hegernes Hafde eftter forige tiltalle Ladet stefne og Warsle Giøtle Houland, for usømmelige ord Moed Hannem Brugt eftter for Indførte Widners forKlaring d/en 12te Martj

Anders Hegernes møtte udj Egen persohn, og Begierte det Hannem En Retmessig dom til Hans Befrielse Maatte Blifve gifved

Giøtle Houland til Lige med hindes Mand Møtte for Retten Svarede at Werre Loulig stefned, der nest Sagde Giøtle det hun Iche haver schieldt Anders Hegernes for tiuf, eller andet, Wiste iche heller noget ondt Mod hannem at Sige, i nogen Maader, anLovede Iche hannem eller andre at Wilde schielde eftter denne dag,

Afsagt, Endog Anders Hegernes Her for Retten Haver Wed Sine widner, Gregoris i Treet, og Rasmus Hougland Eedlig giort Bewijst, det Giøtle Houland Hannem Ilde haver paa talt, Giøtle der Imoed, nu for Retten ErKlærer Citanten, i det hun med Anders Iche i nogen maader andet Weed at Sige, En det som Erligt Er, anlovede og eftter denne dag, Iche Hannem eller nogen Erlig folch at Wil schielde eller schamfutte, alt saa Eragtes for Ret, det Anders Hegernes, for Giøtle Houlandz paa Saggen i alle maader \Bør frj Were/ og iche Komme Hannem Eller Børn, paa deres Erlige Nafn og Røgte til nogen forringelse eller schade i nogen maader, schulde Giøtle Saaledes eftter Widnernis forKlaring Igien Komme, og det Loulig Bewijses, schal denne Sag staa hinde oben for, og u Igensigelig straffes eftter Lowen, udj forwoldende omKostning Betaller Giøtle til Anders Hegernes til denne tijd 2 rdr under adfærd eftter Lowen og Saa frj Blifr for de om melte 16 Lod Sølfs Bøder, Eftterdj Hun nu Self for Retten møtte

1701: 124
 
 

Giøtle Houland Hafde Ladet Stefne Hans Dinesen Berland for hand hinde haver Jordschuffed,

Giøtle møtte udj Egen persohn, og Wed Eed Erbød Sig :/ hans udj Sit Eget Huus Jord schuffingen at Were scheed /: at Wilde paa Swerge

Hans Berland Møtte udj Egen persohn for Retten, suarede at Were Loulig stefned, Bad om forladelse, Wilde Iche Saaledes Igien Komme, parterne Blefve for Eenede og Lovede hin anden Her eftter Erlig at *BeJegne,

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand Niels Knag hafde Ladet stefne Wed Lensmandens Waanlig stefne maal, Gunder Houland for hand Iche har Betalt Sin Resterende Landschyld, saa og Lader hans Brugende huuse Raadne og forfalde Item at Betalle tiennere og andere deres Resterende Løn

Eftter trende gangers paaRaabelse Møtte Iche Gunder Houland eller Nogen paa Hans Weigne

Lensmanden hiemblede Stefne maaled Wed Eed Eftter Lowen

Rasmus Frommereid paa H/er/r LauMands Weigne Begierede at Gunder Houland maatte paa Legges til første ting at møde, eller Inden \den/ tijd at betalle, Samt Huusene at forfærdige

Forafscheediged, Gunder Houland gifves Laudag til Neste ting for Retten at møde, saa frembt hand forinden med H/er/r LauMand Sig iche for Eener, og Reparerer Hans Huuse til Høsten eftter gode Mendz Besigtelse

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over de tvende forfaldne Terminer detz Summa 237 rdr 0 march 7 s/chilling Som Rigtig Befandtest, der fore af os forseigled

1701: 124b
 
 

Forige Lensmand Niels RøsLand for Retten frem Stoed, og tilspurte Lauretted, om de noget moed Hans Begierte schudzmaal Wed Senneste ting Er Holdet Wilde Sige, Saa og om de Iche samme schudzmaal tilstoed Eller om de noget u Erligt med hannem Wiste Eller Wilde paa Sige

Samtlig Lauret og tilstede Werende Almue gaf Niels RøsLand et Erligt efttermehle, Saa de og Hans BeKommed schudzmaal i alle maader tilstoed og BeJaede

Anders Hegernes Begierede og Sit schudzmaal

Almuen gaf hannem i Lige maade, et erligt og Redelig eftter Sagen (ettersagn), Saa de Iche til med hannem andet Wiste end det som Erligt er huilchet Hand Begierte hannem under forseigling maatte Blifve med deeled som Wij iche Wiste at Benegte
 
 
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 22 Junj Blef Holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting med Hosangers schibbreds Almue, paa HorsHofde Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde LensMand og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Olle Hiemwig, Olle Hannestveet, udj Olle Horshofdes Sted, Olle Løtveet, Olle Øfsthuus, Lars Østtveet, Arne Røsland, Johannes Hatland, og Niels Jacobsen Klefland, Samt dannemend flere af Bemelte schibbred, Som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst Hans May/e/s/te/ts Allernaadigste for Hen Extraherede Allernaad/igste Forordninger

Jacob Olsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Jacob Bessesøn, Hans Burcheland, og Olle Grimstad d/en 11 Martj 1701 paa 9 marcher Smør, og 6 Kander Malt udj den gaard Øfsthuus

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over de tvende forfaldne Terminer detz Summa 213 rdr 4 march 6 s/chilling

1701: 125
 
 

Edle H/er/r Proviant forwalter Christen Schauboe, Lood oplæsse Et Kiøbe Bref og overdragelse, dattert Bergen d/en 16de Junj 1701 paa 1/4 p/ar/t udj de schowe Otterstad og Hernes, til hannem udgifven af welb/aa/r/ne/ Fru Zidtzele Jul

Olle Larsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 14 April 1701 af H/er/r Christen Hendrichsen Urdal paa 18 march/e/r Smør og En Melle Malt, udi den gaard Børtvedt

Anders Larsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 8 May 1701 af H/er/r Anders Garman, paa 8te schilling Warre, udj den gaard Nore Dalle
 
 
 
 

Anno 1701 den 4de og 5te Jullj Blef Holdt et Almindeligt Som/m/er schatte og Sage ting, med Echanger schibbreds Almue paa Essemb Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Ifver Essem, og efttersch/ref/ne Laurettes mend, Olle Dyrdal, Niels i Rø, Hans Jordal, Aamund Indre Hindenes, Olle Indre Hindenes, Knud Weeland, Olle Norre Quinge og Mogens Stoore Setter (Storset) Samt dannemend flere, Som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst Hans May/e/s/te/ts Allernaadigste forHen Extraherede Forordninger Samt andre Brefve

Knud Johansen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 12 Jullj 1700 af Hans Teiste paa 1 pund og 3 march/e/rs Leije udj den gaard Nedre Helleland

Welædle og Welb/aa/r/ne/ MaJor Montaigne LilienSKiold Lood for Retten anKyndige det hand ald det odels godz Som her i Lehnet Enten fra hans S/a/l/ig/ fader for nogen tijd Leden Kand Were Bort Solt, eller Moder, Eller Morfader med forderligst at Wil Indløsse, og der fore Hans penge Mangel nu ting Liuste, Saa hand Sit forfald Eftter Lowen til Kiende gaf

1701: 125b
 
 

Joen Helliesen Lood oplæsse Eet Kiøbe Bref til han/n/em udgifven d/en 4de Jullj 1701 af Mogens Essem paa Et pund Smør og 16 Kander Maltes Leije udj den gaard Nedre Echanger, Saa Joen Hellies/en nu udj alt i Bemelte gaard Nedre Echanger Er Eijende 2 pund Smør og 32 Kander Maltz Leije

Mag/iste/r Samuel Schrøder Lod Sine Landbønder, paa Nore Quinge, Sørre og Norre Ascheland offentlig til tinge adwahre, at de førend Høsten schulde Ind Stille Sig med deris mange Aars Resterende Landschyld, og Rettigheder, Saa fremt de Iche til Neste ting paa deres Egen BeKostning schal stevnes til deres Jordz forbrydelse Bergen ultimo Junj 1701

Forige Kongl/ig Ma/jestets Bunde Lensmand Her udi Echanger schibbr/ed Mogens Essem Lod for Retten Indgifve, En schrifttelig Begier under datto 2den Augustj 1700 om hand Iche Er Eijende nu udj hans paa Boende gaard Essem En Half Løb firre og en half March Smør, og Malt Atten Kander, for uden det hand haver Kiøbt af Niels Wadtzel, Begierende hannem Samme Begier med tilstaaelse af Lauretted maatte Blifve med deeled, tillige med hans Broder Magne Knudsen Essem, og Hans Søn, nu Werende Lensmand, Ifver Essem Som Mand Iche Wiste at Kunde Benegte, der fore schriffveren Wed paa teignelse, og Wij for anførte Laurettes der fore Som det Rigtig Befindes Haver forseigled for/schref/ne datto

Til dette forschrefne Svarede Magne Essem, at alt det Som foregifved Er Arvelig at Werre tilfalden Ret at Werre, Huor Imoed Magne haver Lige meget Arfved den Søster Lod tilstoed hand og, Mogens Haver, Redelig Kiøbt og Betalt, men den part af Niels Wadzel, formeente Magne hannem den Halfve deel maatte Komme til Løsning, ellers Er Jorde godtzed Ret I alle maader angifven eftter Brevedz Indhold

1701: 126
 
 

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 14de Martj hafde Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, atter Ladet stefne og Warsle, Mogens Jordal for øvede schieldz ord paa Sin grande Hans Jordal,

Mogens Jordal Møtte udi Egen persohn for Retten, og eftter tilspørgelse Swarede, om hand noget hafde talt, da war det scheed i drochenschab, og iche Wiste med Hans Jordal andet at Sige End det Som Erligt Er, Bad Hans grande om forladelse, og Blefve Wenner og Wel forligt i Alle maader Wed Haande Baand

Eftter Slig Beschaffenhed, Som det Kand Were passert i drochenschab, Mogens Jordal, nu for Retten ErKlerede Hans Jordal, Bad hannem om forladelse, Saa Kiendes Mogens Jordal denne gang Sagesløs, og for de paa Lagde 10 Lod Sølfs Bøder eftterdj Hand Self Møtte at frj verre,

Kongl/ig May/e/s/te/ts Foged Lood oplæsse En forfatted Restantz over de tvende Terminer i dette schibbred, detz Summa 181 rdr 5 march 9 s/chilling
 
 
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 6 og 7de Jullj Blef Holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting, med Mielde schibbredz Almue paa Reijsta Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Johannes Andersen Øfste Mielde, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Olle Wotle, Hans Rønhofde, Niels Borcheland Niels Ascheland, Lars Houge, Anders Havre, Niels Mehle og Baste Oudesta Samt dannemend flere Som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst, de for Hen Extraherede Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordninger, Saa Wel Som H/er/r MaJor Montaignes formeenende, og forfald, om Hans forfædres Løsnings Ret til oddels godzedz Indfrielse

Lensmand Johannes Øfste Mielde Lood oplæsse, den Bestalling Hannem paa Lensmandz ombudet d/en 11 May 1701 Er med deelt, under Haand og Zeigl af Fogden S/igneu/r Holm udgifven

1701: 126b
 
 

Hans Breedsteen hafde eftter forige tiltalle Ladet stefne Knud Andersen Sørre Borge for 7 rdr 1 march 2 s/chilling Som Er Landschyld og 3die tage, Item for Huuse Bood, 9 rdr og 3de Kipper Never

Indstevnte Knud Sørre Borge møtte I Egen persohn for Retten, Svarede det hand Er Loulig stefned

Cittanten Hans Breedsteen, møtte og Self, Begierede eftter forige formeening og i Rette Settelse, En schadesløs dom

Eftter til Spørgelse, Svarede Knud Borge det hand de paa stefnte og fordrede 7 rdr 1 march 2 s/chilling War schyldig og gierne Wilde Betalle Huuse Bodet tilstoed Knud og tillige med de 3 Kipper Never Rettelig at verre

Eftter til Spørgelse Svarede parterne, eij Widere hafde at Sige, men Citanten Begierede dom schadesløs

Afsagt, som Knud Andersen Sørre Borge tilstaar, de fordrende 7 rdr 1 march 2 s/chilling Retmessig for Landschyld, og 3die tage at Werre schyldig, Saa og det Huuse Bodet, At Werre Ret og Iche for meget ansat, Self tilstaar alt at Werre Retmessig Som Er paastefnt, thij Eragtes for ret, det Knud Sørre Borge de fordrende 7 rdr 1 march 2 s/chilling schadesløs inden 15ten dage under Lovens adfærd, schadesløs Bør til Hans Breedsteen Betalle, Huuse Bodet Angaaende da gifves Knud Borge tijd til først Kommende Høst Sinne Brugende Huuse at forfærdige, saa fremt Hans *Aul (avl/avling) eftter Loven, Iche schal Lovfæstes og tresches, dog naar Huusene Wed goed forsichring, til Waaren Loufør forbedres schal det da passere, og som Knud Andersen Sørre Borge nu Self for Retten møder Eftter Seeneste Afsigtes tilhold, da Blifr hand frj for de da paa Lagde 10 Lod Sølfs Bøder

Anders Knud og Olle Weesetter, hafde Ladet stefne, Johannes og Niels \Nore/ Weea, samt Enchen Inger, dernest Peeder og Niels Søre Wea, 3die Knud og Joen Schierping, for det 4de Littuns opsidere Syfr og Olle, for u Loulig schouhugster, udj *Citanterns Seter March, Som nu Er scheed, nu Seeneste afvigte Winter, uden nogen forlov,

Eftter tilspørgelse Blef af de Indstefnte Swarede det de warre Loulig stefned
 
 

1701: 127

Citanterne til deres paa stefnte *schoude schade at Bevise Hafde Wed Knud og Niels Mehle, deres schade Ladet Besigtige Huilchet de og giorde, og møtte forKlarede, at de Befandt schou hugsteren at Werre til *omtret 20 Las Biørche Brende Wed, og hvert Las nu Werre Werd 4 s/chilling tilstoed Ved Eed

Johannes Nore Weea, Svarede det hand hafde huget 2 Las Biørcheved og hans Søn Olle 2 Las Smaa older Wed, aflagde Eeden

Niels Nore Wea Møtte, og Sagde Iche i den schou noget at have huget

Paa Enchen Ingers Weigne Møtte Ingen

Peder Sørre Weea, møtte BeKiendte at have hugget 1 Las older og et Las Kroged Bierch aflagde Eeden paa Sin tilstaaelse

Niels Sørre Weea at have huget 2 Las Biørch, og 1 Las Biørch med older i haabe, af Lagde Eeden,

Knud Schierping BeKiendte at have huget 2 Las Biørche Wed, Iche meere,

Joen Scherping Møtte Iche men Knud Sagde det hand war Siug Sagde og det Joen Iche noget i Wesetter March haver hugget

Niels Mehle paa Syfr Littuns Weigne møtte Swarede, det Syfr af hannem Begierte at Sige det hand hafde huget 2 Las Biørche Wed, og iche meere,

Olle Littun møtte Iche eller nogen paa Hans Weigne

Citanterne, paa stoed, og formeente, det En hver for Sig Eftter giorde BeKiendelse Burde deres Eed aflegge de meere haver huget, eller Wed deres Børn, og tienere Samt at de Bør Erstatte schou schaden, og Bøde eftter dommerens schiønsomhed,

Fogden Satte i Rette og formeente det de Indstefnte som nu møtte Burde Bøde eftter Lovens 6te Bogs 17 Capitul 27 og 28de Art/ichel

Eftter tilspørgelse Svarede Lensmanden det Jord Eijeren Fru Macodi Her til Iche Eere Stefned

Eftter tilspørgelse Suarede parterne Iche Widere hafde at Sige, men Citanterne Begierede En *schadsløs dom

Afsagt, Som de Indstefnte mesten deelen deres schouhugster udj Weeseeters Seeter March haver *tilstaed Wed Eed Eftter Egen BeKiendelse, Enchen Inger Nore Weea, Møtte Iche, Joen Scherping møtte Iche, Olle Littun Møtte eij heller

1701: 127b

Citanterne paastaar En schadesløs dom, Kongl/ig May/e/s/te/ts Foged Satte i Rette Eftter Loven pag/ina 1012 og 1013 Dasom dj trende persohner Som og her til Eere Stefned eij Møder paa Legges dem en hver for Sig under 6 Lod Sølfs Bøder for Retten at møde til Neste ting, og Som Jordeijeren her til eij Eer stefned da Bør Fruen det til Neste ting at til Kiende gifves, Hindes Swar Erholde, om hun til Hugsteren Haver gifvet de Indstefnte forlov eller Iche Imedler tijd maa Citanterne den nedhugne Wed Lade Wed 2de upartische mend Wurdere, og Lassene telle, paa det alting Kand Rettelig Wides, der Eftter Weden paa de schyldiges BeKostning Lade Hiem førre, da til neste ting om Loulig Blifr stefnt schal Kiendes Saa Wit Low, og Ret med fører

Sirj Mogensdatter hafde Ladet stefne Joen Rødland, for En Koe Som hand hafde fra hinde til foster og Betalte Hannem Eftter forlig 1 rdr 1 march, dog hand hafde faaed Betalling, er Koen hos hannem død af Sult,

Sirj formeente, det Joen hinde Som En fattig u-møndig pige Burde En god Koe Igien, med omKostning at Betalle

Joen Rødland Møtte for Retten, og Swarede det hand hafde fød Koen frem u paa Klagelig, men Koen Laa død paa Hans March, *føstered Sagde hand og forud at Have BeKommed,

Afsagt Joen Rødland, Bør til Sirj Mogensdatter, En goed Koe Inden 15ten dager Igien at forschaffe Helst fordj det er En u-møndig Barne Koe, og Betalle I forwoldende omKostning 4 march dansche, alt under adfærd Eftter Lowen

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbredz tvende forfaldne Terminer, detz Summa 149 rdr 3 march 5 s/chilling den Blef forseigled

1701: 128
 
 

S/igneu/r Hendrich Urdal hafde Ladet Stefne, Mogens Olsen Giersta, fordj hand uden Minde er dragen til gaarden Giersta at Beboe, og den eij fæst,

Mogens Olsen møtte Iche eller nogen paa hans Weigne

Schafferen Niels Søre Reijsta og Niels Klefland Hiemblede Stefne maaled

Afsagt, Mogens Olsen givis Laudag til Neste ting at Møde Imedler tijd Kand hand Sig med S/igneu/r Urdal forEene eller da at Lide dom

S/igneu/r Hendrich Urdal hafde og Ladet stefne Anders Giersta for Resterende Landschyld og tredie tage, 19 rdr 1 march 15 s/chilling Item at forKlare huorledes hand er Kommen til Hans halfve Brugende Jorde p/ar/t

Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche Anders Giersta, eller nogen paa Hans Weigne

Niels Reijsta og Niels Klefland hiemblede stefne maaled

Afsagt Anders Giersta gifves Laudag til neste ting, Sagen at tilsware, eller og Imedler tijd Sig med S/igneu/r Urdal at foreene, huis iche da om Loulig Blifr Stefned at Lide dom
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 8de og Niende Jullj Blef Holdt Eet Almindeligt Sommer schatte og Sage ting med Arne schibbreds Almue paa Breedsteen, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand, (ope rum) og eftter schrefne Laurettes Mend, Hans Breedsteen, Ifver Rijsnes, Mogens Hiorteland, Mogens Helland, Rasmus Hitland Jørgen Jordal, Olle Mielcheraan, og Knud Berge, Samt dannemend flere Som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst de for Hen Extraherede Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger

Saa Blef oplæst MaJor Montaignes forfald til Hans Løsnings Ret, af det odels godtz Hans forfædre Kunde have Bort solt,

Welbaarne Fru Bischopinde Dorothea Wandel (gift med biskop Niels Enevoldsen Randulf) Lood oplæsse en obligations forpantning til hinde udgifven af Fru Zidtzele Kaas d/en 11 Xbr: (december) 1700 paa 280 rdr, og der for pantsat, Hougland schylder Smør 1 Løb 1 p/un/d malt 1 tønde, Blindem Smør 2 Løber 2 t/ønder Malt, Bircheland, Smør 2 Løber 3 meler Malt, Echaas Smør 1 Løb 1 p/un/d Malt 1 t/ønde Teigland 1 Løb, Malt 1 t/ønde Espel Smør 2 p/un/d Malt 1/2 t/ønde Westerlj Smør 2 p/un/d Malt 1/2 t/ønde og Morvigen Smør 1 Løb Malt En tønde

1701: 128b
 
 

Olle Pedersen Lood oplæsse Eet Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 3 Martj 1701 af Lars Weijner, paa En part udj den gaard Garnes schyldende Aarlig 1/2 Løb Smør 1/2 hud og 1/2 Mehle Malt

Fogden hafde Ladet Stefne Weed Lensmandens Waanlige Stefne maal, Jørgen Sørre Quamme, for hand haver Slaget Mons Huus dreng paa Houland i Hovedet, saa Hand Laa der eftter dødelig Siug

Mogens Møtte Som War Slaget, i Egen persohn for Retten Swarede, det Jørgen hannem Slog, med En Spaade udj hovedet Nest for *Warmis i Waar (Vårfrumesse, 25. mars. Også Marimesse om våren, eller Maria bebudelsesdag), paa hans Egen Bø da de Komme fra Klocheren paa Hous, Olle Heggen og det for det de hafde et ord eller tou i Haabe, Saa Mogens Sagde, du tøches Weent, om *Smoche (smukke) tøsser, ded forstoed Jørgen Quamme Iche, men Syfntest, hannem for Ner talt, Saa Swarede Jørgen du holder af quinderne eller Konner, Jørgen frem Wijste Sit hoved, *fremwijste Sit hoved* Som War Ilde slagen

Paa Jørgen Quammes Weigne Møtte Hans Breedsteen, og Liuste Hans forfald denne Sinde Iche Kunde Møde, I det Hand War paa Betinget paa Arbeid i Byen, og Begierede, det Sagen maatte gifves tijd til neste ting Saa Wilde Hand Sine Widner Lade stefne, til Sagens desto Bedre oplysning, men Widnerne Wiste Iche nu Hans Breedsteen,

Lensmanden Hiemblede stefnemaaled,

Afsagt, Som Begge parter Beraaber Sig paa Widne, og Ingen af dem møder, eij heller Navn gifved, hvem de Eere, dog paa det Sig Ingen schal BeKlage, med Retten at Vere ofver Illed, gives Sagen Rom til Nest holdende ting, Som af Fogden Berammed Blifr, da En hver deres Widne at Lade Indstefne og en hver Som stefned Blifr, udj Egne persohner at møde, og det tillige med parterne, under 10 Lod Sølfs Bøder deres Sandhed at tilstaa

1701: 129
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Holm Hafde Ladet stefne, Knud Øfre Eide for hand haver tagit Sit godtz Igien Som War Bort stollen Imoed Lowen,

Lensmanden, og Jacob Nedre Selwig hiemblede stefne maaled

Eftter trende gangers paa Raabelse møtte Ingen paa Knud Øfre Eides Weigne,

Fogden Satte i Rette, og formeente ded Knud Øfr Eide, Burde undgielde Eftter Loven, fordj hand Sit godz Igien taget

Afsagt Knud Øfr Eide, givis Laudag til Neste ting Sagen at Beswarre, til hvilchen tijd Fogden det paa stefnte Bør Enten Wed tilstaaelse, eller Loulig Bewijs, og det under 10 Lod Sølfs Bøder for Knud Øfr Eide, eller *daa at Lide dom,

Fogden hafde og Ladet Stefne Knud Øfr Eide for Resterende forpagtning af Øver Eide omtrent 46 rdr

Lensmanden og Jacob Nedre Selwig hiemblede stefnemaaled,

Eftter trende gangers paa raabelse, møtte Iche Knud Eide Eller nogen paa Hans Weigne,

Fogden Satte i Rette, og formeente, det Knud Øfr Eide Burde Betalle det hand med Rette Er schyldig, under Lovens adfærd, med paastand, at som S/igneu/r Christen Wibdorph haver oppebaared, og Befatted Sig med den forpachtning Fogden WedKom, og oppetaget den forpachtnings Ret, hand nu og her eftter Bør holde Sig til Knud Øfr Eide

Afsagt, Knud Øver Eide, Bør til Neste ting, udj Egen persohn for Retten at møde, under 8 Lod Sølfs Bøder, Sin Resterende forpachtning at Beswarre, til huilchen tijd S/igneu/r Wibdorph og Loulig Wil stefnes huis (det som) hand haver oppebaared, og paa huad tijd, Imedler tijd Kand Knud Øfr Eide Sig med Fogden for Eene, huis iche da At Anhøre dom

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbredz tvende terminers forfaldne Restantz detz Summa 245 rdr 3 march 8 s/chilling

1701: 129b
 
 
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 11 og tolfte Jullj Blef holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting med Radøe schibbredz Almue paa Adscheland, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Rasmus Sæbø, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Hans Taule, Magne Quamme Anders Dalle, Knud Manger, Johannes TollesHou Stephen Indre Sæbø, Knud Sørre Sollem, og Niels Sollem, Samt dannemend flere Som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst, de for Hen Extraherede Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordninger, og andre Brefve

Botel Ollufsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven af Peder Lem d/en 29 Januarj 1701 paa Et Spand Eller 3 pund i den gaard Sørre Wildanger

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand Niels Knag Lood oplæsse Et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Peder Lilienschiold d/en 15de April 1701, paa Een half Løb Smør 3/4 t/ønde Malt og et halft faar, udj den gaard Giere

Mogens Magnesøn Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 18 Xbr: (december) 1697 af H/er/r Michel SchwartzKopf paa Half Løb Bugild, udj den gaard Quamme

Knud Monsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af M/agiste/r Niels Smed d/en 8 May 1695 og 17 May 1700, paa 18 march/e/r Smør og 10 Kander Malt udj Ytre Helle

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand Knag Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 23 April 1701 af H/er/r Ludwig Christophersen Munthe paa Ydstebø og Giere, Ydstebø schylder Aarlig 2 Løber Smør og 2 t/ønder Malt, og Giere 1 Løb smør med Bøxel og ald herlighed

Welædle og Welb/aa/r/ne/ LauMand Knag Lood oplæsse En obligations forpantning til hannem udgifven af Peder Lem d/en 26 Aprilis 1701 paa 150 rdr, og der fore pantsat Bøe schylder Aarlig 2 Løber Smør 2 tønder malt, og Hougland 2 Løber Smør og 2 t/ønde/r Malt

1701: 130
 
 

Erich Kolaas hafde Ladet stefne, Niels Michelsen Tveeten for Kirche og preste tiende 7 march dansche

Stephen Quamme Møtte paa Niels Michelsens Weigne tilstoed gielden og Belovede Betalling

Erich Kolaas Satte i Rette og formeente, det Niels Michelsen Eftterdj det Er KircKe og tiende penge Burde schadesløs Betalle og Begierede dom,

Afsagt, eftterdj gielden Iche negtes, og det er Guds Huuses, Samt Kirche tiende Rettighed, Da Bør Niels Michelsen Tveeten Betalle de fordrende 7 march Inden 15ten dage, og det udj Hans Midler Huor de findes, Saa og i forwoldende o\m/Kostning 2 march dansche alt under adfærd Eftter Loven Saa fremt Hand Iche i Mindelighed Inden for/schref/ne tijd Bet/alle/r

Halfvor Sæbø Hafde Ladet stefne, Johannes Huidsteen fordj hand Haver Huget til 160 treer udj Indre Sæbø March, uden Minde eller forlow af Eijeren S/igneu/r Wolpman Eller LeijLendingen

Citanten Møtte i Egen persohn, Satte i Rette, og formeente det Johannes Burde Erstatte schaden, og undgielde Eftter Loven pag/ina 1012 og 13

Johannes Huidsteen, Møtte og udi Egen persohn, Swarede det Hand iche Bedre Wiste, End det hand har huget War paa Hans Egen Eiendeel, Begierte og det Marchen maatte BeSigtes forfahres, Saa Wil hand anwijse Sine Steener Hvor Wed hand formeener der hand haver Huget Er Som formeldt hans Eget

Fogden Satte i Rette og formeente det Johannes Hvidsteen først Burde Bøde Igild og tveegild (Norsk Hist. Leksikon: Uttrykket "Igjeld og tvigjeld" betyr at erstatningen skulle tilsvara tapet eller den tilføydde skade sin fulle verdi pluss dobbelt så mykje), dernest Betalle schaden og for det 3die at Bøde Sine tre march eftter Loven

Afsagt, Som Johannes Hvidsteen Begierer at Jordene Imellem En grandschening maatte schee, Saa Bewilges hannem det paa Hans Egen BeKostning, og Wilde Fogden da Behage 6 upartische mend Som dette Kand tillige med schriveren til en Beleijlig dag og tijd Kand eftter grandsche, da der Eftter Conform Loven schal gaaes Huis Ret er

1701: 130b
 
 

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, paa de tvende forfaldne Terminer, dends Summa 206 rdr 5 march 1 s/chilling Som Blef forseigled

Edle H/er/r Byschrifver Thomas Christensen Lood oplæsse En obljgation til hannem udgifven af Christian Abo, paa 50 rdr d/en 23 Feb/rua/r 1701 og der fore pantsat Hans gaard Adscheland schyldende 2 Løber Smør, og 1/4 tønde Malt, samt Bygninger, og atten Kiør, Indtil schadesLøs Blifr af Betalt
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 14de og 15de Jullj Blef holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting med Gullen schibbredz Almue paa HalsWigen, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Holm Bunde Lensmand Giefle Østgullen, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Bertel AareKlet, udj Baltzer Hannestvedtz stæd Olle Steene udj Jørgen Houges sted, Toor Eijde, udj Olle Norre Høvigs sted, Elling i Miømen Erich Søre Høvig Mogens Clausen Houge, Joen Ottesen Øfstgullen, og Niels Olsen Kielby, Samt dannemend flere Som Sam/m/e tid ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaadigste Forordninger Samt andre Brefve for Hen Extrahered

Ilige maade Blef oplæst MaJor Montaignes LillienSKiold, forfald om Løsnings Ret til Hans forfædres odels godz Som er Bort solt

Fogden hafde Ladet stefne Lisbet Nordal, fordj hun haver Slaget Hindes grande Aslach Nordal, for nogen tijd Leden,

Lensmanden Hiemblede Stefnemaaled Wed Eed og Elling Stige, med Hannem

Eftter trende gangers paa Raabelse Møtte Ingen af parterne,

Fogden Satte i Rette og formeente, ded LisBet Nordal, for Hindes Slagsmaal paa Sin grande øfved, Burde Lide og Straffes eftter Lowen, og Aslach som og er Loulig stefned der eij Møder Retten til foragt, den Eene Saa Wel som den anden, andre til Exempel at Burde straffes

Afsagt Lisbet Nordal, saa Wel som Aslach Nordal gifves Laudag til Neste ting, En hver udj Egen persohn at Møde og det under 10 Lod Sølfs Bøder En hver for sig, om de Iche da Comparerer, Sagen, Wed Slagsmaal Eftter Loven at tilsware, eller da at anhøre dom

1701: 131
 
 

S/igneu/r Jens Joensen Kier hafde Ladet stefne Wed Lensmandens waanlige Kald og Warsel, Michel Monsen Boende udj NyHammer, for at Levere fra Sig Charlota Chierstena Monsdatters Arvelig tilfaldene fæderne med Moderne Arf Eftter derom Welbydende Befalling *datter 8 Junj 1699 Som Blef Læst

Jens Joensen Møtte I Egen persohn, men Ingen Eftter 3de gangers paa Raabelse, paa Michel Monsens Weigne

Lensmanden Giefle Østgullen, Rasmus Fonden, og Niels Nefvedal Hiemblede stefnemaaled at werre Eftter Loven wed Eed anKyndiget

S/igneu/r Jens Kier Indgaf Hans schrifttelige Meening dattert Halsvigen d/en 14de Jullj 1701 som Blef Læst, og der eftter formoded En schadesløs domb

Afsagt, Som Jens Joensen Kier in Anno 1699 d/en 8de Junj Befindes af H/er/r Assistentz Raad Munthe at Werre Beschiched til Charlotta Christina Falchs, wærge, under fore Bringende Broderen Michel Monsen Falch, iche at Were wederhæftig, eller Bequæm, og som Jens Kier nu foregifver mange gange at Have giort ansøgning, om Hans *Møndeligs arfve deels Retmessige fra Levering, men Iche Kunded Erholde,

Da i Henseende Michel Monsen nu Iche møder, og eij Lader Lysse Sit forfald, Resolutionen, med Begieringen til Hans uWederhæfttighed, nochsom forKlarer, til Hans Søsters Werge at Werre u-Bequæm, alt Saa gifves Her Wed Michel Monsen treij vggers Dilation Hans Søsters nu udj hænde havende Midler Eftter Registeringens formeld, Og den welbydende Resolution at fra Sig til Jens Kier at Levere, og det under adfærd Eftter Loven schadesløs

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz ofver de tvende forfaldne Terminer, Detz Summa 331 rdr 3 march 11 s/chilling Som Blef forseigled
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 18 og 19de Jullj Blef Holdt et almindeligt Som/m/er schatte og Sage ting med Lindaas schibbredz Almue paa Lyren Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde LensMand Michel Oenes, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Olle UdKiellen Magne IndKiellen, Niels Hoope, Lars Fondnes, Mogens Fondnes, Mogens Lechwold, Søfren Vlføen, og Oven Oxnes, Samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

1701: 131b
 
 

Samme tijd Blef oplæst de for Hen Extraherede Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordninger Samt andre Brefve

Knud Michelsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 18 Jullj 1701 af Mogens Michelsen Lij paa 2 1/2 s/chilling og En half Huid (Hvid er ein dansk/norsk mynt) Buegildz Leije udj d/en gaard Løfaas

Lauridtz Hendrichsen Bloch Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Anders Rasmusen, paa alle de huuse i Brude Knappen Bestaaende, med Hos Ligende rødeboels paastaaende Huuse, og det for 235 rdr Dattert Bergen d/en 3 Jullj 1699

Kongl/ig Ma/jestets Foged Hafde Ladet stefne wed Lensmandens vaanlige Stefne maal Mogens StuBerg, for hand Haver schielt Sornemand Jacob Førland for en Machreel tiuff

Lensmanden og Olle Huuse Hiemblede Stefne maaled

Jacob Førland møtte for Retten, og Begierede at wide om hand War frj eller ufrj for saadan *paa Sagen* (påsagn) Saa og Begierede Sit schudzmaal, hos Lauretted, samt Almuen, Huor de da alle Eenstemmig gaf Jacob Førland et Erligt og Got eftter Mehle

Mogens Stuberg Møtte Iche, Men Olle Huuse Lyste Hans forfald i det Hans quinde Er Kommen i Barsel Seng, med eet død fød Barn

Fogden Satte i Rette og formeente, det Mogens Stuberg Burde gifves Laudag til Neste ting Saggen at Beswarre, da Sin Sigtelse at Bewijse eller Lide eftter Lowen

Jacob Førland formeente, det Mogens Stuberg, for Saadan Hans paa Sagen (påsagn), om hand Sit schilderj eij Kand Bewijse Burde Bøde eftter Loven, Saa og det Hand Indtil Sligt scheer at fare u-Saget, og derom War dom Begierende

Afsagt, Som Jacob Førland af Lauretted og Almuen gifves et Erligt og goed *eftter Saggen* (ettersagn), Ingen Hannem i nogen maader Beschylder for u-Erligt, da som Fogden paastaar Laudag, til Neste ting for Mogens Stuberg Saa gifves og den tijd, det under 10 Lod Sølfs Bøder udj Egen persohn at møde, huis iche da om eij Kand BeWijse at Straffes Eftter Sagens Nermere forhør Imedler tijd farer Jacob Førland Sagesløs

1701: 132
 
 
 
 

Olle og Michel Huuse hafde Ladet stefne Herman SegelKen for hand Har schaaren, torv i deres March, uden forlov, og Lader hans fæ gaa i Huuse March, Saa og fordi SegelKen Imoed giorte forbud, haver Sig torven tiltaget

*Oole og Michel Huuse møtte, udi egne persohner for Retten, Ingaf hver deris Kiøbebref af S/igneu/r Johan Frimand, til dennem udgifn d/en 14 Xbr: (december) 1700 Som Bleve Læst, der hos paastoed det SegelKen, udj deris March ingen frihed haver, Sine Beester at Lade Beete, Langt Mindre schiere torf, udj deres March, med fast paastand SegelKen den tiltagene torf Burde med 5 rdr eftter Wurdering af uVillige Mend Betalle, Bøde for tag, og holde Sine Beester af deres Eijende March, og eij torf udj deres March eftter denne dag at schiere eller schiere Lade

Herman SegelKen Ingaf Hans Moder Anna Maria Mogensdatters schrifttlige forsæt, dat/e/r/t/ Bergen 16 Julj 1701 som Blef Læst, men Ingen forpachtnings Breve

Dernest Ingaf SegelKen, en MeMorial til Fogden S/igneu/r Holm, med detz paa følgende Swar, af Bergen d/en 27 May 1701 som og Blef Læst

Mons Maraas, Michel Schornes, Rasmus Quaalwog, Niels Bersvig, Niels Houcheland og Aamund Quaalvog, forKlarede, det Sulen alle tijder haver Lagt og Hørt til Huuse, torven Vurderit for 5 rdr, saa og i Kongens Navn giort forbud torven iche at røre førend dom i Sagen er gaaen,

Fogden Reffererede Sig til Hans udgifne ordre, og huis (det som) SegelKen der Imoed Haver giort, der fore at Bør anseeis, og Lide Som VedBør

Saa Raade Wij parterne til forligelse, men SegelKen Svarede, Ingen forligelse Begierede, Citanterne Begierede dom

Afsagt, som SegelKen, eij Bewijser nogen adgang til Huuse, eller Sullens march at have, enten fæ at Lade Beede, eller torf at Lade schiere, der Imoed Michel og Olle Huuse, Wed deres adKomst Breve Bewijser, deres eijendeeler at have Kiøbt og Betalt, thij eragtes for Ret, det gedagte SegelKen, deres Beester, eftter dette høstes udgang fra Huuse og Sullens March Bør entholde, uden det scheer med Eijerens Minde, eij heller maa SegelKen, eftter denne dag i Citanternes march, nogen torf schiere, eller schiere Lade, men for den udj aar schaaren torf eftter Vurdering Betalle 5 rdr, og Siden Sig fra at holde, Imedler tijd Kand SegelKen til neste ting, om hand det tienlig eragter, Sine Bevijsligheder udj Retten fremlege, om der af Kand fornehmes nogen Ret til Marchen at have,

Fogden Lood oplæsse en forfatted Restantz over dette schibbred for de 2de Terminer detz Summa 263 rdr 1 march
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 20 og 21 Jullj Blef holdt, et Almindeligt Sommer schatte og sage ting, med Allenfied schibbredz Almue paa Quamme, Nerverende Fogden S/igneu/r Matz Holm, Bunde Lensmand Ellef Mundal, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend Joen Nesse, Lars Hoopland, Elling Quamme, Jacob Spurcheland, Hans Beraas Niels Elsaas, Tomes Øfstegaard, og Ellef Mitgaard, samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst, de for hen Extraherede, Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger, samt andre Brefve

1701: 132b
 
 
 
 

Lars Joensen, Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven af Christopher Garman d/en 12 8br: (october) 1700 paa 6 1/2 schilling og 1/2 hud, udj den gaard Watne

Olle Joensen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til han/n/em udgifn af Niels Frjmand d/en 15de Jullj 1701 paa 1 p/un/d 8 march smør 1 Mehle Korn og 1/2 faar, i Jorden Løvestad (Søre Leivestad)

Kongl/ig Ma/jestets Foged, hafde Ladet stefne Ingebor Rasmusdatter Oderaas fordi Hun haver Sendt en Kling til Sønneve Oxe, Som schulde vere til en HuWendelse, for Stephen Olsen Oxe, paa det hand schulde Egte Ingebores datter Zidtzele, som endnu er ugiftt, men Stephen Oxe, Er giftt, med Olle Larsen Seims datter

Ingebor Oderaas møtte udj egen persohn for Retten, undschylte Sig, iche noget om denne Kling at verre Witterligt

Sønneve Oxe møtte og i Egen persohn, Erbød hindes Eed at vilde aflegge det hindes angifvende, om Klingens udsendelse var giort og til hende schichet

Saa paastoed Fogden, det Ingebor Aaderaas, eftter Lovens 1 Bogs 14 Cap/i/t/el/ 6te og 7de Art/ichel Burde Benegtelsens Eed at paa Legges, eller Sønneve Oxe, som *Sigter (Siger?) Sagen hinde at *paa Sverre* (påsverge), og der eftter at straffes, den schyldige, eftter Lovens 6te Bogs 1 Cap/i/t/el/ 10de og tolfte Artichler

Saa Blef Ingebor Oderaas forestilled Iche en mens Mange gange, Benegtelsens Eeden, eftter at Eeden for hinde Lydelig war Læst, at Wilde aflegge, Som hun først Sagde frj villig at Wilde af Legge, men om Sider Benegtede Iche at Wille, der fore da eftter Loven, giorde Sønneve Oxe Eeden og Soor (svergde) Ingebor Sagen paa haande

Eftter til spørgelse Swarede parterne, eij videre hafde at Sige Fogden Begierede dom

Afsagt, Som Ingebor Oderaas, først Benegter Sagen at verre uVidende og Siger Benegtelsens Eeden at Wilde giøre, men Eftter Eedens opLæssing, den Benegtede og fra gich, Sønneve Oxe der Imoed, som er Sag gifver, friWillig Soor Ingebor Sagen paa Haande, eftter slig Beschaffenhed, og Lovens 1 Bogs 14de Cap/i/t/el/ 7de Art/ichel Siger, at om den Sigtede, iche Wil giøre Benegtelses Eed, da maa den Sigtende giøre Sin Eed, som og er scheed, thij eragtes for Ret, at eftterdj Lovens 6te Bogs 21 Cap/i/t/el/ 4de Art/ichel Siger, deslige og Saadanne Sager, med penge straf maa forsonis, alt saa Bør Ingebor Oderaas, at Bøde for denne Hindes forseelse, som er paa haande Sworen til Kongen 5 rdr og til det Søefarende fattighuus udj Bergen 2 rdr alt Inden 15ten dage at udredes, huor eftter hun Saa naar det fuldbyrdes for denne Sags Widere paa talle frj verre

Her kjem namna til lagrettemennene på nytt, samt kvar einskild sitt bumerke (i originalkjelda)

Joen Nesse, Lars Olsen Hoopland, Elling Quam/m/e,

Jacob Spurcheland, Hans Beraas Niels Elsaas

Tommes Øfstegaard Ellef Mitgaard,

Fogden Lood oplæsse En Restantz detz Summa 204 rdr 1 march 11 s/chilling
 
 
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 17de og 18de octob/e/r Blef holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting med Schiold schibbredz almue paa Søreide, Nerverende Fogden S/igneu/r Holm, Bunde Lensmand Lars Dyngeland, og Sorne Mend Olle Heldal, Toor Lyssevold, Mons Søllen, Niels Titelsta, Albert Titelsta Jacob Bratland, Niels Henne, og Ifr Biercheland, samt dannemend flere som samme tijd ting Søgte

1701: 133
 
 

Samme tijd Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste Bref til Magistraten i Bergen, angaaende, de Contorsches Special privilegiums ophæfvelse, de Iche, med geistlig og Werdslige paa Landet maa Handle, dattert Jegers Borg d/en 7 Junj 1701

Dernest Blef oplæst de Høye Herrers Depaterede for de Kongl/ig Financer og Cammer Collegio angaaende Bergen Huus Stiftt Konge tiender Bort forpagtning fra Nyt Aar 1702 til 1704 Aars udgang Item Sundmørs Fogderies K/onge tiende familie og folche schatten paa Landet, af Sundfiordz Fogderj Sundmørs fogderj, Ytre Sogns fogderj, Hardanger Fougderj, sam/m/e Bref dattert Rente Cammeret d/en 11 7br: (september) 1701

Saa Blef oplæst Assistentz Raad Munthes Bref til Fogden, at Mons/ieu/r *Mons/ieu/r Efaias Promm maa allene Eftter Kongl/ig Bref giøre og støbe woxlys dattert Bergen d/en 11 Junj 1701

Welædle og welb/aa/r/ne/ H/er/r Cammerraad, General toldforwalter og stiftt ambtschriver Hans Schreuder Lood oplæsse et Kiøbebref til hannem udgifven af Birgitha Burennæa d/en 4de Julj 1701 paa Store Milde, Lille Milde, og Nesse schyldende aarlig 3 1/2 Løb og 1 p/un/d Smør, med paastaaende Huuse, Søeboder, Nøster, fische redschab, Huusgeraad, Fæ og quæg eftter Inventarj Indhold

Ilige maade Lood H/er/r Cammerraad Schreuder oplæsse et Kiøbebref til hannem udgifven af Raadmand Lars Weijner d/en 20 Julj 1701 paa Nore Jellesta 1 1/2 Løb smør 1/2 t/ønde Malt, En Hud udj Søre Jellestad 1 Løb smør 1 Mele Malt og Een Hud

Mons Monsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn d/en 15 7br: (september) 1699 af M/agiste/r Niels Smed paa 1/2 p/un/d Smør 1/4 hud, og 1/2 q/uar/t/e/r Malt, i Søre Jellestad

Ellef Bontvedt Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 4 April 1701 af M/agiste/r Niels Smed paa 2 p/un/d smør og 1/2 hud udj Notvedt

Mons Andfinsen Lood oplæsse En Bøxel sedel til hannem udgifn 5 Martj 1700 paa 1/2 Løb smør og 1/2 Mehle Malt, udj den gaard Strømme

Johan Heideman Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af M/agiste/r Olle Storm d/en 1 Aug/ustj 1701 paa En part i En Mølle platz og demming, huor paa staar En Barchemølle, Ligendes udj Mølendals Elf

Thore Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn d/en 1 Junj 1701 af M/agiste/r Niels Smed paa En part i dend gaard Nedre Bradtland
 
 

Halfvor Larsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn d/en 7 April 1701 af M/agiste/r Niels Smed paa 1/2 p/un/d Smør udj den gaard Setre

Niels Pedersen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem gifn d/en 7 April 1701 af M/agiste/r Niels Smed, paa 1/2 p/un/d Smør, udj den gaard Setre

S/igneu/r Harman Mouritz Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifn d/en 28 Jullj 1700 af Madam Margareta de Fine, paa 1/2 Løb Smørs Brug, udj den Joord Møllendal

Peder Rasmusen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn af M/agiste/r Niels Smed d/en 20 April 1697 paa En part udi den gaard Schare

1701: 133b
 
 

Lars Monsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn d/en 6 May 1701 af M/agiste/r Niels Smed paa 3 march/e/r Landschyld, udi den gaard Scharre

Goute Johansen Lood oplæsse En Bøxel Sedel, til hannem udgifn af M/agiste/r Niels Smed d/en 3 Martj 1701 paa 1/2 p/un/d Smør i den gaard Hillern

Jomfr/u Blantzeflor Schot, med hindes werge S/igneu/r Jacob Lude, Lood Liuse hindes penge Mangel, til at Indløsse, de Kiøbte Møller, udj Møllendals Elfven, som Herman Mouritz, og Jørgen Elfring, nu Bruger og Besidder, saasom hun, som en odels Baarn, med tiden acter dem med penge at Indløse

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 11 Junj hafde S/igneu/r Jesper Stochof atter Ladet Stefne Margrete *Johannes Torsens til Betalling for hans fordrende Stefne maaled dattert 20 7br: (september) 1701 og Loulig forKyndt som Blef Læst

Citanten Stochof Møtte i Egen persohn, Margrete Torsens Iligemaade

Stochhof Indlagde Hans Reigning dattert Bergen 11 Junj 1701 2det Hans schrifttelig Meening dattert Bergen d/en 17 octob/e/r 1701 3die Indlagde Stochof en Reigning med H/er/r Krigs Raad d/en 9 Xbr: (december) 1693 der hos paastoed, eftter Hans forige i Rette Lagde Documenter samt quiteringer, og Begierede en schadesløs dom

Margrette Johan Torsens Indlagde hindes schrifttelig forset dattert Aarestadz Mølle d/en 17 octob/e/r 1701 Som Blef Læst der nest Indlagde Margrette Stochofs quiteringer for afgiftten 3die Indlagde Margrette En Reigning paa 35 rdr 4 march 12 s/chilling

Stochof eftter Margretes paastand, Leverede i Retten Fru Margrette Juls udgifne Bøxel Sedel af 14 9br: (november) 1677

Eftter tilspørgelse Suarede parterne eij Widere hafde at i Rette Lege

Sagen optages I Betenchende, og schal parterne faa Warsel Naar dom schal af Siges

Saa hafde og S/igneu/r Stochof og eftter Seeneste forafscheeding 11 Junj og Ladet stefne Margrette Johan Torsens til at frafløtte Møllen og Engestøched dattert Bergen d/en 20 7br: 1701 og Loulig forKyndt for Fru Anna Jul Jomfr/u Schot, og M/agiste/r Olle Storm, som Blef Læst

Stochof møtte udj Egen persohn, *Refferede Sig til Hans schrifttelige I Rette Lagde Meening, samt Bøxel Sedler og quiteringer

Magrette Johan Torsons, møtte og i Egen persohn, Reffererede Sig til hindes i Rette Lagde Indleg, Reigning og andre Documenter

Paa Fru Anna Juls og Jomfru Schotz Weigne Møtte Hendrich Corts og Indlagde deres schrifttelig formeenende af Lunggaard 17 8br: (october) 1701

Paa M/agiste/r Olle Storms Weigne Møtte, Niels Knudsen Aaresta, og Svarede, det hand henstillede Sagen til dommerens schiønsomhed

Saggen optages I Betenchende, og schal parterne faa warsel Naar dom schal afsiges

Kiersten S/a/l/ig/ Borgemester Lars Søfrensens hafde Ladet stefne og Warsle Comis/sarius Valchor RijsBrech for gield 61 rdr 1 march eftter derom Kaldsedelens formeld af 21 7br: (september) 1701 tillige med obligationen huor af Capitalen Sig Reijser dattert Bergen d/en 13 Aug/ustj 1683, samt En Reigning af datto 17 octob/e/r som alle Bleve Læst, og Wed Jacob Herslef Indlagt

1701: 134

Paa H/er/r Commiss/arj Weigne Møtte Gudmund Nygaard, som Indlevered En schrifttelig Missive af Grafdal d/en 22 7br: (september) 1701 til En undschyldning

Jacob Herslef paastoed og Begierte En schadesløs dom

Forafscheediged H/er/r Commiss/arius gives Laudag til Neste Rettes Betiening den fordrende Sum at Besware, eftter Loulig warsel, eller da at anhøre dom

Mag/iste/r Anders Brun hafde Wed schrifttelig Kaldsedel Ladet stefne Petter Tønnesen paa Damsgaard for 14 rdr 2 march 4 s/chilling Korntiende, smaa tiende og ofer melle, Stefning dattert 28 7br: 1701 Som Befindes Loulig at verre forKyndt,

Paa M/agiste/r Anders Bruns Weigne Comparerede S/igneu/r Lodvig Middelstorp Som for/schref/ne Kald og Warsel I Rette Lagde, tillige med et Bref fra de Høy Loflige Rente Cammer Herer, under datto 6 Julj 1695 Som Blef Læst S/igneu/r Middelstorp der eftter Begierede paa M/agiste/r Anders Bruns Weigne, En schadesløs dom

Indstefnte Petter Tønnesen møtte I Egen persohn, Indlagde først Hans Kongl/ig Ma/jestets Friderich Den 4des Allernaadigste Confirmations Bref paa Leeding og tiende frihed paa Damsgaard dattert Kiøbenhavns Slot d/en 23 Martj 1700 som Blef Læst Dernest Ingaf Tønnesen Sin schrifttelig meening dattert Søreide d/en 17 octob/e/r 1701 som og Blef Læst Reffererede Sig til Sit i Rette Lagde, og Begierede dom

Forafscheediged, Saggen optages i Betenchende, til Brevenes Eftter Seende, og schal parterne faa Warsel Naar dom schal af siges

Edle ærwerdig M/agiste/r Olle Storm Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifven af Fru Anna Juel, og Jomfru BlantzeFlor Schot, d/en 11 Junj 1701 paa den gaard Aarestad schyldende Aarlig 4 1/2 Løb smør, med ald Sind Rettighed Lotter og Lunder Huus og Jord, Baade paa denne og hinside Aarestads Elf, og huis (det som) der paa findes, Rørende og uRørende, Item Møllendal schyldende Aarlig En Løb Smør, med alt huis (det som) af huus og Bygninger der til Hører, eller Bør Hen høre med heste og fæbeede, paa Hundstadnæs, Barche Møllen, Walche møllen, med alt Hvis (det som) der til hører eller Nefnes Kand, og alle Bøxler

Fogden Lood opLesse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 384 rdr 5 march 9 s/chilling

Eftter Loven Blef udnefned efttersch/ref/ne dannemend til at vere Laurettes Mend for til Kommende Aar, Nafnlig, Niels Nere Dyngeland, Lars Houcheland Knud Riple, Jacob Bratland, Niels Henne, Ifr Biercheland, Olle Niels/en Hove og Jacob Jensen Nedre Bratland

Madam Birgita Burenea, Lood oplæsse En obligations forpantning til Hinde udgifven, af H/er/r Cammerraad Schreuder paa 1000 rdr Capital, og der fore pantsetter den til Kiøbte gaard Store Milde, med under Ligende, eftter Kiøbe Brefvedtz formeld, Indtil schadesløs af Betalt Blifr dattert 4 Julj 1701

1701: 134b
 
 
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 19de og 20de octob/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting, med Sartor schibbredz Almue paa Bildøen, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Anders Bildøen og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Niels Børnes, Knud Bache, Niels Glesnes Niels Aarefiord, Lars Folnes, Arne Schouge, Olle Leerøen, og Niels Sechingsta, samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

Samme tid Blef oplæst, de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaadigste Forordning, samt andre Brefve

Knud Monsen Lood oplæsse M/agiste/r Niels Smeds til Hannem gifne Bestallings Bref, til at werre gastgiever i Buchen, dattert Bergen d/en 7 Julj 1701

Knud Monsen Lood og oplæsse auction Directeurs S/igneu/r Sacharias Nielsens udstede auctions forretning paa de Huuse udj Bochen Bestaaende dattert Bergen 4 Julj 1701 med der hos følgende schiøde af 5 Augustj 1701

Claus Ros Lood oplæsse En obligations forpantning, til hannem udgifven at Knud Monsen, paa 200 rdr Capital og der for pantset alle de I Bochen Bestaaende Huuse, samt alt det hand eijer og Eijendes worder, Indtil af Betalt Blifr, Dattert Bergen d/en 10de octob/e/r 1701

Hans Olsen, Lood oplæsse et Kiøbebref til hannem udgifven, af Jens Olsen og Ifr Olsen Schouge, d/en 19de octob/e/r 1701 paa treij spand fisches Leije, udj dend gaard Schouge

Clement Pedersen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifn d/en 28 Martj 1701 af *H/er/r Henrichs/en Urdal* paa 1 p/un/d fisch, udi den gaard Tælle
 
 

Knud Ellingsen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem, udgifven af Christen Bertelsen d/en 11 Decemb/e/r Anno 1700 pa 21 march fisches Leije udj den gaard Eijde

Eftter Seeneste 14de Junj for Retten passered, Imellem S/igneu/r Jonas Helt, paa den Eene, og S/igneu/r Abraham Wessel paa den anden Side, da hafde Helt til dette ting, nu Ladet stefne Wessel eftter Stefne maaledz Indhold dattert Bergen d/en 29 Augustj 1701 Som d/en 28 7br: (september) Befindes Loulig at Werre forKyndt

Jonas Helt, Møtte i Egen persohn,

S/igneu/r Abraham Wessel Møtte og udj Egen persohn, Sagde at Verre Loulig stefned, og der paa Ind Leverede, Kong Friderich d/en 4des Allernaad/igste privilegiom, paa GlesWers frj hed, dattert, Kiøbenhafns Slot d/en 9 Martj 1700 Som underd/anigst Blef Læst

Dernest Indgaf S/igneu/r Wessel 5 spørsmaaler til Almuen under datto Glæsnes d/en 16 octob/e/r 1701 Som de alle tilstoede Rettelig, og Blef Læst

Citanten Helt Indgaf og Hans 5 schrifttelige poster, som alle Blefve Læst og af Almuen Beswared dattert Bergen d/en 13 Junj 1701

Parterne paa Begge Sider Begierede Copie, af huis (det som) nu \forhen/ Er passered Som dennem Bevilges, S/igneu/r Wessel Begierede, herom tingsvidne Lauretted Svarede at naar de første angivere under deres Hænder eller Zignetter Indleverer deres formeenende schal, de og deres tingsWidne udstædde,

Raadmand Lars Weiner hafde Ladet stefne M/agiste/r Nicolai Stabel for 39 rdr han/n/em schyldig og Loulig stefned eftter Mendenes paa schriftt d/en 6 octob/e/r

Paa Weiners Weigne Møtte Lensmanden Anders Bildøen, Ingaf Hans schrifttelig meening datert Bergen 20de octob/e/r 1701 dernest Mag/iste/r Stabels obligation d/en (d/attert) 13 octob/e/r 98 Saa Indlagdes M/agiste/r Anders Bruns Hen Vijsnings afsigt d/en (ope rum) Huor paa Lensmanden *Begiede (Begierede) dom

Eftter trende gangers paa Raabelse møtte Ingen paa M/agiste/r Stabels veigne

Afsagt, M/agiste/r Stabel gifves Laudag til Neste Rettes Betiening den fordrende Capital at Beswarre, eller da eftter Loulig stefne Maal at Lide dom

1701: 135
 
 

Eftter Loven Blef udnefned efttersch/ref/ne Dannemend til at vere Laurettes Mend for til Kommende aar Nafnlig, Elling Woorland, Toor KousLand, Aamund Børnes, Olle Algerøen, Michel Windenes, Johannes Agotnes, Peder Lochøen, og Olle Børnes

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred Detz Summa 16 rdr 3 march 11 s/chilling

Forsch/ref/ne dag og sted Blef oplæst, den Forordning om underslef Wed tolden I Norge og Almuen adwarred som før at tage Sig Wahre for schade

Ilige maade toldforwalternes deres anmoding til Fougden, om samme anordning
 
 
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 21 og 22de octob/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst, schatte, og Sage ting med Herlø schibbredz Almue paa Fladøen, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Rasmus Frommereid, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Niels RøsLand, Niels MoldeKlef, Olle Hestenes, Anders Bragstad, Rasmus Olsen Hougland, Niels Dalle, Anders Frommereid, og Olle Haatoftt, Samt dannemend flere, som samme tijd ting søgte

Samme tijd Blef oplæst, de for hen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning Samt andre Breve

Saa Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning om Falliter dens Forordning og Igien Kaldelse, med ophævelse, dattert Jegersborg 10de 7br: (september) 1701

Anna S/a/l/ig/ Jan Janssens Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hende udgifven af Jan de Rytter paa 1/8 part udj schipp/e/r Poul Christensens førende schibbrom Kaldet Fortuna Dattert Bergen d/en 29 Martj 1698

Olle Nielsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifn 10de Jullj 1701 paa 1 1/2 s/chilling udj dend gaard Krogaas, af Johan et (og) Diderich Wolpmand

Mattis Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn af Sander Helt paa 3 s/chilling Jordepart udi den gaard Nøtenes

Johannes Huidsteen, havde Ladet stefne *Niel Gousta, for hand haver taget En stoch fra hannem, og schielt Johannes for en *Etc: (og så vidare) og hand haver vered opauled af *:Etc: Beete*, og spøtted hannem i Hans Mund,

Huorom til widne at saadant er passeert War Indstefned, Stephen Sæbø, og Rasmus TollesHoug Som Begge Møtte, og Svarede det de Eere Loulig Stefned, og Wilde Widne deres Sandhed,

Johannes Som Citant Møtte I Egen persohn, Begierede Sine widner maatte Blive forhørt,

Niels Gousta Møtte I Egen persohn, og Suarede, det (at) om hand noget haver talt, er det scheed i drochenschab, Bad Johannes om forladelse, Sagde Sig med hannem iche andet at Wide, end det som Erligt Er,

Hvor Wed saa Sagen Blifr ophæved,

Poul Herløvehr hafde Ladet stefne, Anders Herløver, fordj den Rumpe, som Er schoren af Citantens hest, er funden udj Anders Sin floor,

Citanten Møtte Self

Anders Herløwer møtte i Egen persohn, tilstoed det Rompen fantest udj hans floor, men Wiste Iche huor den der War Kommen og om hans quinde Wiste noget der af Kunde hand iche Sige,

Afsagt, Sagen Beroer til Neste ting, til huilchen tijd Anders Herløver, med Sin quinde for Retten Bør møde, Rompen at med have, og da paa Begge Sider deres herom Widende at forKlare, eller og at Bewijse hvorLedes Rompen i deres floor er indKommen, eller ved æd Sig at Befrj, de Iche om Rompens afschierelse ere Widende, heldst fordj Rompen i deres floor er funden

Eftter alt dette af Lagde Anders Sin Benegtelses æd, om Rompen aldelis at Werre frj alt Saa Bør Anders Herløver foruden Widere, Sagesløs at verre
 
 

S/igneu/r Hendrich Schrøder Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven, af Didrich Lem, d/en 30 Jullj 1701 paa 1 Woog fisch, under Hendøen Beligende

1701: 135b
 
 

S/igneu/r Hieronimus Wilhbusch Hafde Ladet stefne Hans Bragsta for Resterende Landschyld og tredie tage 3 rdr 5 march 12 s/chilling

Hans Bragsta møtte udj Egen persohn og tilstoed de paa stefnte penge at Were schyldig, Lovede med forderligst at wilde Betalle

Mons/ieu/r Jørgen Høeg Begierede paa Citantens weigne En schadesløs dom

Afsagt

Hans Bragsta Bør Inden 15 dage de paa stefnte, og Wedgaaende 3 rdr 5 march 12 s/chilling til S/igneu/r Wilbusch schadesløs at Betalle, under adfærd eftter Loven

Eftter Fogden S/igneu/r Madtz Holms Begier fremstoed for Retten Halfvor MoldeKlef og forKlarede, det hand Saa Olle Hoversen Isdal og Hans Søn nest forleden Waar, faare til Haaøen at hugge Wed, og hugde der men huor meget hand hugde eller *Børt førte Wiste hand Iche huilchet hand med Eed naar paa Eisches wil BeKreftte,

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred detz Sum/m/a 194 rdr 2 march 6 s/chilling

Eftter Loven Blef udnefned efttersch/ref/ne dannemend til at vere Laurettes mend for til Kommende Aar Nafnlig, Niels Røsland, Niels Dahle Hans i Blom, Rasmus Houland, Hans Kiergard, Lars Frommereid Michel Nesse, og Joen Floen

Niels Pettersen Lood oplæsse et Kiøbebref til hannem udgifn d/en 21 8br: (october) 1701 af Olle Jacobsen Brevig paa 12 march/e/r fisches Leije udj den gaard Herløwehr, saa hand udj d/itt/o *gaar nu Eijer i alt 1 pund fisch

Johannes Pettersen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifn d/en 21 8br: (october) 1701 af Jens Schielanger, og Rasmus Monsen Oen, paa 12 march/e/r fisches Leije udj den gaard Herløwer, saa hand i alt eijer et pund fisch
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 24 og 25de octob/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og sage ting med Lindaas schibbredz Almue paa Lyren, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Michel Oenes, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend Olle UdKiellen, Magne IndKiellen, Niels Hoope, Lars Fondnes, Mogens Fondnes <Jacob Førland> {Mogens Lechvold}, Søfren Vlføen, og Oven Oxnes, Samt dannemend fleere af forb/emel/te schibbred, Som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst de for Hen Extraherede Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger, samt andre Breve

Rasmus Hansen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn af H/er/r Jan Matzøn d/en 3 Junj 1701 paa 21 march Smør Malt 1 Mehle og 9 Kander, udj Hopland

Olle Christensen for Retten frembwijste En schriftt, af Joncher Peder LilienSchiold udgifn d/en 26 7br: (september) 1697 paa at have fæst 7 schilling udj Hoopland Denne Bøxel Sedel Wil til Widere Rette papiers paa schrifvelse *Beror

Eftter Loven Blef udnæfned efttersch/ref/ne dannemend til at verre Laurettes Mend for til Kommende Aar Navnlig, Jacob Mogensta, Joen Hoope, Elling Hellestveet, Jacob Førland, Søfren Vlføen og Oven Oxnes, Item Ny, Olle Findesbø, og Hans Rijse

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 206 rdr 2 march 12 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 27 og 28 octob/e/r Blef Holdt, et Almindeligt Høst, schatte, og Sage ting med Gullen schibbredz Almue paa HalsWigen, Nerverende Kongl/ig M/ajestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Giefle Østgullen, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Baltzer Hannestveet, Jørgen Houge, Toor Eide, Olle Nore Høvig, Erich Søre Høvig, Mogens Clausen Houge, Olle Housdal, og Niels Olsen Kielby, samt dannemend flere, Som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst, de forhen Extraherede Hans Kongl/ig Ma/jestets AllerNaadigste Forordninger, samt andre Breve

1701: 136
 
 

Johannes Larsen Lood oplæsse et Kiøbebref til Hannem udgifven 1701 d/en 17de octob/e/r af Elsæbe Olsdatter S/a/l/ig/ Mathis i Rong, paa den gaard Halsøen schyldende Aarlig 1/2 Løb smør og 1/2 tønde Malt Buegildz Leije

Bertel Haagnesen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifn d/en 17de 8br: (october) 1701 af Elsæbe Olsdatter, S/a/l/ig/ Mathis Rongs, paa den gaard AreKlet, schyldende Aarlig Et pund og 6 march/e/r Smør, Buegildz Leije,

Hans Michelsen Miømen, Lood oplæsse, et Kiøbe Bref til Hannem, udgifven d/en 22 octob/e/r 1701 af Marete Knudsdatter paa tretten marcher {fisches} Smørs Leije, udj den gaard Undeland

Anders Einersen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 28 April 1701 paa 1 p/un/d og 3 1/2 march Smør udj den gaard Frøesetter

Swend Olsen Dahle Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven, af H/er/r Fridrich Cramerus d/en 13 May 1700 paa 2 p/un/d Smørs Leije, udj den gaard WedeWig

Mathis Joensen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn af Johan Friman d/en 1 Martj 1698 paa et pund Smørs Leije udj den gaard Totlandsdall

Fogden hafde Igien Ladet eftter Seeneste tiltalle Ladet stefne LisBet Nordal for Slagsmaal paa Aslach Nordal, huilchen Siden Seeneste ting Er hen død

Paa LisBet Noordals Weigne, Møtte hindes Mand, Niels Ifrsen Noordal, som først Svarede det hand, wild Svære (sverge), hans quinde iche hafr Slaget nu af døde Aslach Nordal, undschylte Sin quinde nu at vere Siug, der for iche Self Kunde Møde, Saa Blef Eeden oplæst, og der paa af Lagde hindes uschyldighedz Æd, men paa Aslach Nordals Weigne møtte Ingen, Efttersom hand er Bleven (er død) og quinden, Liger Siug eftter hindes Barsel Seng

Afsagt, Som Lisbet Nordals mand Niels Ifrsen Sin Hustru Wed Æd, nu har Befried udj Slagsmaaled at Werre u-schyldig alt saa Bør Lisbet Noordal i denne Sag for Widere tiltalle, Samt for de 10 Lod Sølfs Bøder frj wærre, og Aslach som nu er død Ilige maader

S/igneu/r Albert Lampe, hafde Wed schrifttelig Kald Sedel d/en 12 7br: (september) 1701 Ladet stefne Wellem Willemsen paa Børholmen for gield først 30 rdr 3 march 9 s/chilling Dernest for 94 rdr 5 march 7 s/chilling Kaldsedelen findes paa teigned d/en 17de octob/e/r at Werre forKyndt,

Paa Citantens Weigne Møtte Niels Pedersen Som Indlagde for/schref/ne stefnemaal med Lampes Reigning dattert Bergen d/en 16de 7br: (september) 1701

Paa Willem Willemsens Weigne Møtte, Olle Andersen Mitbøe og Sagde det hand War Bedet om at Sware, Iche Loulig at Verre stefned, Begierede Dilation til neste ting

Niels Pedersen paa Lampes Weigne eftter Kaldsedelens Indhold, og Reignings Rette meening paastoed nu en schadesløs dom, mens Willem har noget at Betalle med, udj den frøgt hand til Waartinget Kunde Entwige og hans principal, da maatte Tage for stoor schade,

Afsagt, Som det Befindes, Willem Willemsen, Wed Kaldsedelens paa schriftt, Iche faaed saadan Warsel som Loven Byder, der fore gifves Hannem Laudag til Neste ting, den fordrende Capital at til Svarre :/ schulde hand Imedler tijd Copie Behøfve af Citantens Reigning Kand hand den BeKomme /: eller da anhøre dom, om hand med Lampe forinden Iche Kand forEenes

Eftter Loven Blef udnæfned efttersch/ref/ne dannemend til at vere Laurettes Mend for tilKom/m/ende Aar, Nafnlig, Jørgen Opdal, Olle Steene, Bendix Sande, Michel Sande, Joen Eide Mogens Rørtveet, Mogens Clausen Houge, Joen Ottesen Østgullen, Andfin Hoope og Olle Andwig

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 136 rdr 1 march 14 s/chilling

1701: 136b
 
 
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 31 octob/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting med Radøe schibbreds Almue paa Ascheland, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Matz Holm, Bunde Lensmand Rasmus Sebø og efttersch/ref/ne Laurettes Mend Magne Quamme, Johannes TollesHou, Knud Manger, Joen Udsylte, Stephen Sæbø, Niels Westre Sollem, Knud Søre Sollem, og Michel Nedre Quallem Samt dannemend flere som Samme tijd ting Søgte

Samme tid Blef oplæst, de forhen Extraherede Hans Kongl/ig Ma/jestets AllerNaad/igste forordninger samt andre Breve

S/igneu/r Johan Wolpman Lood oplæsse et Kiøbebref til hannem udgifven *af d/en 9de May 1701 af Joncher Peder Lillienschiold, paa 2 1/2 p/un/d (smørs?) Leije udj den gaard Søre Wetaas

Knud Joensen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn af M/agiste/r Niels Smed d/en 23 Junj 1701 paa 1/2 p/un/d Smør og 8 K/ander Malt :/ udj Waagenes

Eftter Loven Blef udnæfned efttersch/ref/ne Laurettes Mend for tilKomende Aar Nafnlig, Magne Quamme, Knud Manger, Lars Kartveet, Mogens Giere, Jens Sollem, Michel Nordanger, Rasmus Ydste Bø og Olle Nielsen Strømme

Fogden Lood oplæsse en Restantz over dette schibbred detz Summa 132 rdr 1 march 8 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 2den og 3de Novemb/e/r Blef Holt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting, med Allenfied schibbredz Almue paa Fladøen, Nerverende, Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Ellef Mundal, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Hans Hoopland, Lars Seim Jacob Spurcheland, Olle Totland, Hans Beraas, Tom/m/es Øfstegaard Ellef Mitgaard, og Niels Søre Elsaas, samt dannemend flere Som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst, de forHen Extraherede Hans Kongl/ig May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordninger samt andre Brefve

Hans Mycheswoldz quinde Karj Olsdatter, havde Ladet stefne, Olle Mycheltun fordj hand for nogen tijd Leden da hindes Mand war reijst til Byen wilded tagen hinde med Wold

Olle Mycheltun tillige med procurator Jørgen Lousen møtte for Retten, Indleverede Een Suplicq til H/er/r Stifttbefallings Mand Stochflet, med dessen paaschriftt d/en 2den 9br: (november) Som Blef Læst

Citantinden forKlarede, at Olle Mycheltun for nogen tijd Siden Kom til hinde om Morgenen, eftter at Hindes Mand, tillige med deres pige war Roed til Bergen, og da hand først Kom i gaarden Hilsede Hand Hinde, Bad goed dag, og Spurde eftter hindes Mand, hun Svarede det hand var Reijst til Byen, Saa Spurde Olle om pigen var med, hun Svarde Ja Olle Bad hinde vel Lefve, og der gich Sin Weij til Beraas, Nons dag sam/m/e dag Kom Olle Igien fra Beraas, og Bangte paa døren, som Vender til Laden da hun Kom ud, stod Olle i Lade døren hilsde hinde, hun Igien, Bad hinde Kom/m/e til sig, som hun og gich, Bød Hinde haanden, *staande i Lade døren, da hand Igien spurde, om Manden og pigen war til Byen, hun Suarede Ja, holdende hinde i haanden, saa *troch Olle hinde ind i Laden, og døren falt til af Sig Self, Saa Begierede hand at maatte Niude Sin Villie med hinde, hun negtede Sligt, Saa tog hand hinde med den Eene haand om halsen, og den anden frem i Brøsted, trechte hinde Saa Bedre ind i Laden, og *Begerede anden gang hun wilde fuldKomme hans willie, hun Weigrede og Bad gud Bevarre Baade hannem og hinde, saa Brugte hand størche og wilde Endelig tvinge hinde, men med gevalt Sled sig fra ham Kom saa ud af dørren, og gich Lige til hindes grande Christian *ovre Mychesvold, Klagede og tilKiende gaf hvad Olle med hinde Wilde giort

1701: 137

Christian øvre Mycheswold fremstoed for Retten og forKlarede det Karj Olsdatter for hannem Kom og Klagede, alt det hun nu for Retten Hafde Sagt, og det samme eftter medag som hindes Mand War til Byen Huilchet hand ved Eed wil BeKræftte Naar Begieres

Widere Sagde Karj Olsdatter, at som \hun/ nu War meged fremmelig, og det Baand som Gud Hafde Bunden hinde med, aldrig maatte Løses om (hun) Løy udj nogen maader paa Olle Mycheltun

Jørgen Lousen, og Olle Mycheltun, negtede, alt huis (det som) Karj nu for Retten sagt og aldrig saadant af hinde vered Begierende

Karj Erbød Sig Eeden at Wilde af Legge, og Svere hannem Sagen paa haande eftterdj hun Ingen prov udi denne Sag Kunde føre, videre end Sig Self

Olle der Imoed Suarede, det hand Benegtelses Eeden wilde giøre, udj dette tilleg uschyldig at Werre,

Jørgen Lousen tilspurdte Karj om Olle hafde nødt Sin villie, eller hand hafde haftt med hinde Kiød i Kiød

Karj der Imoed swarde, at hindes stoore Modvergen, det hindred ellers hafde Olle det fuldKommen i Sinde, men Gud Befriede hinde for Slig gierning

Hans Mycheswold paa Sin quindes Weigne, paastoed og formeente, det Ingen procurator Imoed Saadan Eenfoldig Bunde quinde Burde staa i Rette eij heller Burde Sware tvende, og Wil Slig procedur H/er/r Stiftt Befallings mand til Kiende gifve

Her paa gich, Jørgen Lousen og Olle Mycheltun, uden udvijsning, eller gifven Aarsag fra Retten, og Wilde Iche eftter Budschichelse Igien In Komme

Forafscheediged, denne Sag Beroer til nest Holdende ting, Imedler tijd Kand Karj Olsdatter Hindes anligende Høy ædle og welb/aa/rn H/er/r Stiftt Befallings Mand foredrage, at om paa Sagen Widere stefnes Kand gaaes huis Ret er

Eftter Loven Blef udnæfned eftterschr/efne Laurettes Mend til Betiene Retten til Kommende Aar, Navnlig Lars Lechnes, Olle Hannesdal, Olle Syfrset, Anders Kapperdal Lasse Sellevold, Lars Erichsen Hoopland, Anders Aamunds/en Ryland, og Børgie Aamundsen Ryland

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 103 rdr 4 march 12 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 4de og 5te 9br: (november) Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting med Echanger schibbreds Almue, paa Eide, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Ifr Essem og eftterschr/efne Lavrettes Mend Olle Dyrdal, Niels Rø, Aamund Hindenes, Olle Indre Hindenes, Hans Jordal Olle Noore Quinge, Knud Weeland, og Mogens Stoore Set (Storset), samt dannemend fleere, som samme tijd ting søgte

Samme tijd Blef oplæst, de for Hen Extraherede Hans May/e/s/te/ts Allernaadigste Forordninger, samt andre Breve

Eftter Loven Blef udnefned eftterschr/efne dannemend til at vere Laurettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Halfvor Toftt, Olle Ascheland, Joen Toftt, Olle Stoorsetter Lars Schaar, Niels Ourdal, Niels Larsen Biørsvig, og Mogens Johans/en Ourdal

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz offver dette schibbred detz Summa 88 rdr 1 march 9 s/chilling

1701: 137b
 
 
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 7de og 8de 9br: (november) Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting, med Hosanger schibbredz Almue paa Horshofde, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Rasmus Hannestveet, og eftterschr/efne Laurettes Mend, Olle Hannestveet, Olle Hiemwig, Olle Øfsthuus, Anders Horshofde, Lars Høstveet, Johannes Hatland, Arne RøsLand, og Niels Klefland, samt dannemend flere som samme tijd ting søgte

Samme tijd Blef oplæst, de for hen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger samt andre Breve

Erich Monsen hafde Ladet stefne Olle Grimsta for 2 rdr udi En Kiedel, som Olle sig haver tilholdet, nu udj nogle Aar, og Citanten Ingen Betalling til datto eftter mange anmodinger Kunded BeKomme,

Citanten Erich Monsen, Bød for Retten 9 rdr i penge og 2 p/un/d Korn for den Kiedel Som hand har Sit udleg udj om hand den Kand faa, eller di *pastefnte 2 rdr

Paa Olle Grimstadz Veigne Møtte Olle Litland, og Lyste Hans forfald, Sagde det Hand eij war Hiemme, men ude paa Arbeid

Citanten paastoed Sin prætention, og schadesløs domb

Olle Litland, paastoed, det Olle Grimsta Burde Nyde Rente for Kiedlen i de Aare hand har udlagt Sine penge, ellers Begierde opsetelse til Neste ting

Citanten formeente at Olle Har Brugt Kiedelen for Renten, og pretenderede Rente af Sine 2 rdr, wilde eij Bevilge nogen opsettelse, men Begierde dom

Afsagt, Olle Grimsta, gifves Laudag til neste ting Sagen at Besware, huis Iche da Kiedelen Imoed 9 rdr i penge og 2 p/un/d Korns Leverantz, at fra Sig Levere, eller de fordrende 2 rdr at Betalle, schadesløs

Eftter Loven Blef udnæfned eftterschr/efne dannemend til at vere Laurettes Mend for til Komende Aar Nafnlig, Olle Hannestveet, Olle Nielsen Miøs, Anders HorsHofde Johannes Hatland, Arne RøsLand, Niels Kleefland, Olle Anders/en Mielsta, og Olle Nielsen Kleppe

Fogden Lood oplæsse en forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 27 rdr 2 march 2 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 10de og 11te Novemb/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting med Mielde schibbredz Almue paa Reijsta, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Johannes Øfstemielde, og eftterschrefne Laurettes Mend, Lars Houge, Niels Børcheland, Niels Mehle, Niels Reijsta Haldor Vichne, Anders Havre, Olle Reijsta, og Baste Oudestad, samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst, de for Hen Extraherede Hans May/e/s/te/ts Allernaadigste Forordninger, samt andre Breve

Eftter Seeneste Afsigt d/en 7de Jullj, Ware Nore Veeaas opsidere, Knud og Joen Scherping Syfr og Olle Littun, Igien stefnt, formedelst øvede schou hugster udj Veesetter schou,

Da alle Indstefnte møtte, saa vel som Citanterne, Hvor da parterne eftter tilraadelse Blefve for Eenede Saaledes, det de Ind stefnte 6 persohner, huer for sig schal Betalle til Citanterne udj forvoldende omKostning 4 march dansche, og saa paa Alle Sider, at Lade En hvers schov uBehugen, og wed det g/am/l/e/ Kon at forblifve i alle maader, schulde de Indstefnte Saaledes Igien antreffes, som nu passered, da staar samme Sag Oben for dennem, huilchet ved Haande Baand Blef Lovet

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 7 Jullj war Indstefnt Anders Giersta,

Paa S/igneu/r Henrich Urdals weigne, møtte Johannes Øfste Mielde,

Anders Giersta møtte, i Egen persohn, Suarede eij at verre 19 rdr 1 march 15 s/chilling schyldig men hafde iche nogen Bewijs, med Sig, Sagde til S/igneu/r Blat og noget at have Betalt,

Johannes Øfste Mielde, paastoed En schadesløs dom

1701: 138

Afsagt, Anders Giærsta Bør Inden 15ten dage til S/igneu/r Urdal at Betalle de fordrende og paa stefnte 19 rdr 1 march 15 s/chilling under Execution eftter Lowen Haver Anders Giersta, til for/schref/ne tijd nogen quitering, fra S/igneu/r Blat, paa den Capital Betalt, Bør det hannem got giøres, huis iche, da Betalles til datto udj forwoldende omKostning 2 rdr

Ilige maade Bør Mogens Olsen, eftter Egen wedstaaelse til S/igneu/r Urdal at Betalle, 4 rdr 1 march 6 s/chilling schadesløs under adfærd eftter Loven

M/agiste/r Niels Smed, hafde Ladet stefne, Olle Hendrichsen Littun for 18 rdr 4 march 8 s/chilling Som er Resterende Landschyld, Bøxel, og 3die tage, som Olle tilstoed rigtig at verre schyldig,

Johannes Øfste Mielde, paa Citanten M/agiste/r Smeds weigne, eftter Olle Littuns egen tilstaaelse, (Begierede) en schadesløs dom

Olle Littun anlovede eftter haanden at Wil Betalle, Olle forKlarede det hand forhen war Børne penge schyldig, som først maa Betalles

Afsagt, eftter Olle Littuns egen Wedstaaelse, Rigtig Regenschabs Boog, og M/agiste/r Niels Smeds indgifne Reigning nu udj Retten Indgifved, Bør Olle Littun, de paastefnte, og Wed staaende 18 rdr 4 march 8 s/chilling Inden 15ten dage til M/agiste/r Smed at Betalle, af hans Reedeste og Beste midler, dog andre Nermere Berettiged uBehindred, og om Iche tienlig Løsøre eller andre varer schulde findes Saa maa Olle Littuns, avl, og *Loe strax Registeris, og Arresteris, saa fremt Hand iche Kand stille Nøyagtig Caution
 
 

Eftter Loven Blef udnefned eftterschr/efne Mend til at vere Laurettes Mend for til Kommende Aar Navnlig, Lars Houge, Olle Reijsta, Olle Eide, Niels Reijsta Anders Havre, Niels Mehle, Stephen Eide, og Joen Grefve

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz, over dette schibbred detz Summa 125 rdr 3 march 15 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 14de og 15de 9br: (november) Blef Holdt, et almindeligt Høst schatte og Sage ting, med Arne schibbredz almue paa Ytre Arne, Nerverende Kongl/ig May/e/st/ets/ Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Mogens Selwig, og eftter schrefne Laurettes Mend, Hans Breedsteen, Peder Mieldem, Knud Berge Mogens Hiorteland, Mogens Helland, Rasmus Hitland, Jørgen Jordal og Michel Arnetveet, Samt dannemend flere, som sam/m/e tid ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst, de for Hen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaadigste Forordninger, samt andre Brefve

Tommes Tommesen Giere Lood oplæsse Et Kiøbebref til hannem udgifven, af Karj Olsdatter Ytre Bouge tillige med hindes Lauverge Mogens Joensen Olsnes d/en 9de Jullj 1701 paa En half Løb Smør og 1/4 t/øn/de Malt, udj den gaard Ytre Bouge

Michel Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 26 Aug/ustj 1701 af Anne S/a/l/ig/ Eduward Ludens paa 1 p/un/d Smør, og 8 Kander Malt udj den gaard, Indre Songstad

Johan Andersen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af Peder Lem d/en 2 Martj 1701 paa den øde part udj den Jord Dahle, Som Thoere til forn Brugte

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 9 Jullj, War Igien stefned, Jørgen Sørre Quamme, for hand havde Slaget Mons Olsen huus dreng tilholdende paa Houland,

Eftter Seneste forafscheedings formeld møtte, Jørgen Sørre Quamme, saa Wel som Mogens Olsen Som Sagde eij Widere hafde at Sige *en (end) forhen War tilKiende gifved

1701: 138b

Jørgen Sagde Sig til det Slag hand hafde giort war han tvungen til fordi hand schulde iche Komme i Saadan Schiden ord Som hand War tilforn,

Mons Olsen Negtede Iche saa at have sagt, men for Indført Widere Jørgen Suarede at det War i drochenschab, og der paa gaf slaget

Michel Quamme Møtte og Sagde det Hand Saa at Jørgen Slog Mons, men *SHielderid Wiste hand inted af,

Stephen Nore Quamme møtte og for Retten, og forKlarede det Mons Sagde til Jørgen, holder du saa meget af denne tøs, som du haver giort af hin, Saa Lysde Jørgen til Widne og sagde der hører di paa alle sammen, men Saa Iche Slaget

Rasmus Houland møtte Ilige maade for Retten, og Sagde, det Mons Sagde til Jørgen, dersom du holder saa meget af denne tøs som du haver giort af hin, saa faar der en Dievel i deg, men da Mons fich Slaget Saa hand iche,

Jørgen Sagde at hand Leed uschyldig Endog hand haver Slaget Mons Som Widnerne, haver forKlaret

Afsagt, Som det Befindes, først Wed Jørgen Søre Quammes Egen Wedgaaelse at hand haver Slaget Mons Olsen udj hans hoved med en Spaade meget schadeligt, der nest haver Widnerne det og forKlared, men Inted fore Kommed Som Kand hindre Kongens Rette Bøder, thij Eragtes for Ret, det Jørgen Quamme for denne Hans Egen wedstaaende Slag paa Mons Olsen Bør Bøde til Hans Ma/jestets eftter Lovens 6te Bogs 7de Cap/i/t/el/ 2de Art/ichel trende treij Lod Sølf under adfærd eftter Loven, og der Som (dersom) Jørgen Quamme haver Nogen tiltalle til Mons Olsen for schieldz ord staar det hannem frj fore til Neste ting at *at paa talle, tillige med Sine Loulige Widne, da Herom naar Saa scheer schal Kiendes huis LouMessigt Kand Eragtes

Mogens RomsLo havde Ladet Stefne, Anders, Olle, og Niels RomsLo, for de schal have Slaget Høe paa hans Engeslet, eller gaard

Anders og Niels Romslo møtte men Olle Iche, Mogens Som Citant møtte udi Egen persohn,

Mogens paastood Og formeente, ded hand Burde Niude hvis (det som) hand haver Bøxled, og Brugt nu udj 6 aar

Anders og Niels Romslo, Sagde Sig iche at Wide Bedre, End de Hafde Ret til det Lidet Engeslot, dog Stillede de det til Rettens Kiendelse, om de samme Slot huilchet de paa En Ret haver Slag/g/et, schal nyde eller Iche

Afsagt, Som ombudzmanden S/igneu/r Peder Pedersen her til Iche er Stefned, og om denne tvistighed uWitterligt, da Wil det hannem til Kiende gifves, om Hand dennem Kand forEene, huis iche maa Sagen paa alle opsidernes omKostning til Aasteden Indstefnes for dommer og dannemend, da Wel gaaes huis Ret er, Imedler tijd og Indtil Saa scheer, Beholder, Mogens, huis (det som) hand hid til Brugt Hafr

1701: 139
 
 

Eftter Loven Blef udnefned eftterschr/efne Mend til at vere Lavrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Hans Breedsteen, Mogens Hiorteland Mogens Helleland, Rasmus Hitland, Jørgen Jordal, Olle Nore Mielcheraan Olle Andersen Hoole, og Stephen Hiorteland

Fogden Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 153 rdr 1 march 1 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1701 d/en 29 Novemb/e/r Blef Retten Betient paa Møllendal udj Schiold schibbred eftter Seeneste forafscheeding d/en 18de octob/e/r, Nerverende Bunde Lensmand Lars Dyngeland og Sornemend Olle Heldal, Niels Tittelsta Albert Tittelsta, og Jacob Bradtland

Til for/schref/ne dag og sted Warre Warsled M/agiste/r Anders Brun, paa den Eene, og S/igneu/r Petter Tønnesen paa den anden Side dom at Anhøre, udj deres om tvistende

Paa M/agiste/r Bruns Weigne Møtte Henrich Borchman, og eftter til Spørgelse Swarede, eij noget Widere hafde at i Rette Legge men forwintede dom

S/igneu/r Petter Tønnesen møtte og udj Egen persohn, Sagde og eij Widere hafde at i Rette Legge, men Reffererede Sig til Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Bref

Afsagt Som M/agiste/r *Andreass Brun Søger Petter Tønnesen, for Sex Aars Resterende Kirche og preste tiende, Petter Tønnesen der Imod paastaar Hans Kongl/ig May/e/s/te/ts Allernaad/igst med Benaadede Bref paa Leeding og tiende frj hed, men de Høy Lovlige Rente Cammer Herer, under datto 6 Jullj 1695 forKlarer at det Iche Kand Extenderes (utvides/strekke seg) til Widere *En (end) Hans May/e/s/te/ts Egen anpart, der fore eij understaaes, Her udj anderledes at Kiende, End Jo Petter Tønnesen Bør Sin Kirche og preste tiende, Som Er 14 rdr 1 march 4 s/chilling at Betalle under Lovens adfærd, Herwed Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste willie, uMeent, Eller præJudicert

Ilige maade War Warsled S/igneu/r Jesper Stochof, Margrette Johan Torsons Welb/aa/r/ne/ Fru Anna Jul, og Jomfr/u Schot, eftter Seeneste forafscheedings Indhold

Parterne, S/igneu/r Stochof Som Citant Møtte Self, Margrete Johan Torsons møtte og Self, paa Fru Anna Juls, og Jomfr/u Schotz Weigne Comparerede Mons/ieu/r Hendrich Kortz, da de En hver for Sig Swarede, eftter tilspørgelse, de eij Widere hafde at i Rette Legge, end for hen War Ingifved, men forvinted dom

Afsagt, Som det Befindes, det Jesper Stochof paa Sin Ingifne Reigning dattert 11 Junj 1701 schrifver, at det Indverende Aars, opføring til Kaaber møllen, Kand Decourteris, alt saa af gaar 9 rdr 2 march huor eftter da Margrette, S/a/l/ig/ Johan Torsons til Jesper Stochof Blifr schyldig 14 rdr 1 march 11 s/chilling huilchet Margrette Bør Betalle \schadesløs/ Inden 15 dage under adfærd eftter Lowen, formedelst hindes Slette WilKoor ophæfves omKostningen denne Sinde

1701: 139b
 
 

I Lige maade, Møtte for/schref/ne parter, Herrørende, Møllen med Engestøched, eftter warsel til doms Anhørelse

Eftter tilspørgelse, Suarede parterne, de Eij Widere hafde at I Rette Legge, men forwintede dom

Afsagt, Som det Befindes, at Jesper Stochofs fader, Moder, Ja Hand og Self, haver Bøxled grunden til Møllen, med vandet, og om Sider In Anno 1697 Engestøched, det Befindes og at Stochof Haver aarlig Betalt, eftter Sine quiteringers udwijs, til dato den der afgaaende afgiftt, thij Eragtes for Ret, det Jesper Stochof, Møllens grund, med Wand, samt Engestøched, til nu først Kommende faardag Bør niude og til trede, eftter Hans Loulige Bøxel Sedlers Indhold, Som alle \til/ tinge Eere Læst og Indført Huilched dessen paa schriftter udwijser, den giorte Arrest Wed Møllen ophæfves, og dersom Margrette S/a/l/ig/ Johan Torsons, Befinder Sig Misholden, da haver Hun Hindes Regres til Welb/aa/r/ne/ Fru Anna Jul, som Best Wides og schee Kand

S/igneu/r Johan Wolpman Lood oplæsse et Kiøbebref til Hannem udgifn af Hans Giertzen d/en 15de octob/e/r 1701 paa den gaard Tarlebø Her i schibbredet Beligende schyldende Aarlig Een Løb smør og Een Half tønde Malt, Item udj Mielde schibbred, Bragwatten schylder 1 1/2 Løb smør, Loftaas En Løb og et pund Smør og Schierping schyldende Een Løb og Atten marcher Smør alle Buegild med Bøxel og Arbeidz penge
 
 
 
 
 
 

Her med Min Protocol, Wed Aaredz udgang ender

og Eftter order, Her med ydmygst tilsender

Gud schee for Sundhed tach, og Hielperig Bistand

Som til denz færdighed, Sielf Styred Haar Min Haand

Christian Nicolai Abo
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *