NORDHORDLAND TINGBOK nr. 26 1696 - 1697
 
 

1696: 1

Hielp Gud Fader i Ewighed

til Lyche fremgang og Sallighed
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 18 Junj, Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Schiold schibbred, med for/schref/ne schibbreds Almue, Nerverende Kongl/ig May/e/s/te/ts Foged S/igneu/r Madz Holm Bunde Lensmand Olle Totland, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Mogens Totland, udj Lars Nøtvedtz stæd, Sørren Riple, Lars Dyngeland, Arne Sandal, Olle Heldal, Knud Riple, udj Mogens Heldals stæd, Ifver Sædal, og Lars Houcheland, samt meenige af Almuen, som Samme tijd ting Søgte

Samme dag og tijd schulde Wered oplæst Hans May/este/ts Allernaad/igste schatte Bref for IndeWærende Aar men som, Fogden det Hafde glemt, Blef almuen forKlared, at schatterne Indewærende Aar war Ligesom forgangen Aar

Samme tijd Blef oplæst En Extract af HøyBaarne H/er/r StatHolder Guldenlewes Befalling til Welb/aa/rn H/er/r Ambtmand Hans Nielsøn angaaende de Indrollerede Reserve, saa mange Som der findes *Legge (legd) til Dattert FriderichStad d/en 25 May Anno 1696

Dernest Blef oplæst welædle H/er/r Borgemester Hans Munthes ordre udj Welb/aa/r/ne/ H/er/r Ambtmands Absentz til Fogden om Soldatternes Mundering og 10 dagers Kost, Dattert Bergen d/en 17 Junj 1696

1696: 1b

Mogens Olsen Loed oplæsse Et Kiøbe Bref till Hannem udgifven af Hans fader Olle Olsen Houge paa trej og en Half schilling Buegiltz Leije udj den Gaard Houge *Datter (Dattert) udj Bergen d/en 14 Novemb/e/r 1695

Peder Larsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem udgifven d/en 16 Feb/rua/r 1696 af M/agiste/r Niels Smed, paa en Løb Smørs Leije udj dend Gaard Lilletvet

Mons Nielsen Loed oplæsse en Bøxel Seddel til hannem udgifven af Ifver Van Ahnen paa 1/2 Løb Smør og 1/2 q/uar/t/e/r Malt udj den gaard Grimen, og dattert d/en 17 May 1696

Lars Olsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem udgifven d/en 3 Martj 1694 af Karen Lehm Sl: Christian Holbergs paa 1/2 parten udj den gaard Mittun

Til Nerverende Sommerting Hafver Fogden annammet og oppebaaret, af Indeverende Aars schatter 243 rdr 4 march 8 s/chilling Rester 8 rdr

Mons/ieu/r Anders Bagge for Retten fremstoed og udj Retten Indlefverede En Copie stefning som H/er/r Krigsraad WeisBurg d/en 23 May 1696 Imoed Mogens Tarlebø, og Niels Helgesøn, angaaende Slagsmaal Imellem dennem falden vdstæd, og af Fogden Befalled at schulde for de WedKommende forKyndes af Lensmand med tvende Mend, huilchet stefnemaal
 
 

1696: 2

findes d/en 4de Junj wed Peder Erichsen Bernes af Hosanger schibbred, tillige med Hartvig og Johannes Møller paateignet

Mons/ieu/r Anders Bagge formeente at Saadanne unødige stefnemaaler Iche Burde ansees og de Indstefnte for H/er/r Krigs Raads tiltalle frjKiendes,

Paa H/er/r Krigs Raad WeisBurgs Weigne som Citant Møtte Ingen, der fore forafschediget at som HøyBaarne H/er/r Statholder GuldenLew under datto 13 May 1693 Naadigst Befaller at Huerchen Fogden eller deres Betiente maa *Boenden paa de stæder Huor Hans Kongl/ig Ma/jestets Self til Sigt og Sagefald Er Berettiget for deslige Sagger tiltalle eller udj nogen proces Indførre førend det først H/er/r Ambtmand er Blefven til Kiende gifvet, og af Hannem approberit og for Got Befunden,

Da som H/er/r Krigsraad udj denne tilfælde og Fogden med Hannem udj denne Sag eij hafver anseet Høyest Bem/el/te HøyBaarne H/er/r StatHolders Naadige Befaling men tvert Imoed stefned, og gifved Befal til stefnemaal, og nu Self eij som Citant møder da Bør detz stefnemaal af Ingen wærdj ansees, og Saggen til Wores Welb/aa/r/ne/ H/er/r Ambtmands goedfindende HenWijst

1696: 2b
 
 

Fogden Loed oplæsse Høyædle H/er/r van Plessens Bref Dattert Rente Cammeret d/en 11 April 1696 om 2de proJecter Huor eftter hand og schal Special General Extracter over Intraderne for Indewerende og følgende Aaringer Indrette,

Fogden forfattede En Restantz ofver dette schibbred paa de tvende Forfaldne Terminer Hvor Wed Befindes eftter Fogdens anteigning at schulde Restere 521 Rdr 3 march 6 s/chilling og er nu oppebaared 243 rdr 4 march 8 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 20 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Sartor schibbred paa SchougsWog med for/schref/ne schibbreds almue Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madz Holm vdj Lensmandens stæd og forfald, Niels Anders/en Bildøen, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Niels Børnes, Olle Schouge, Olle Foldnes, Michel Fielde Erich ScholleWig, Anders Michelsøn Leerøen, Olle Bache, og Lars Trengereid, samt meenige Almue Som samme tijd ting søgte

Samme dag schulde Hans Ma/jestets Allernaad/igste schatte Bref for IndeWærende Aar Wered forKyndiget, men, Som Fogden Sagde Sig det Iche at med hafve, Blef som forHen Almuen, forKlared, det schatterne Indewærende Aar war Ligeledes, som forLeden Aar, huor Wed Almuen saa Wit Loed Sig nøye

1696: 3

Samme tijd Blef oplæst, de forHen Extraherede Brefve

Ilige maade Blef oplæst, Wores Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Ambtmand Hans Nielsøns Bref, af datto 17 Junj fra Dahle 96 angaaende det et hvert Legd Holder udj Beredschab, 8 a 10 dagers Kost til deres Soldat og Marin, at de uden nogen ophold Kand Marchere, og til Berammede tijd og stæd Comparere, naar derom Nermere Notitie fra hannem IndKommendes Worder, og da til den tijd og sted, de nu Sidst Inrollerede og udschrefne Reserve Soldatter, haver at møde, det unge Mandschab udj Mariner Leggene (legdene), møder I Lige maade huor om Luytenanten er tilschrefven de Enrollerede Bønder, med deres gewehr møder og til samme tijd, som med ded samme Worder Completeret, Rullen over dennem maa verre der hos, med hvis Widere til hører

Olle Mogensen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem udgifven af Dochtor Niels Randulf d/en 22 April, paa En half tønde torsch, udj dend Gaard Strømme

Rasmus Nielsen Loed oplæsse en Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 11 April 1696 af *Ide Sl: H/er/r Søfren Breders paa atten marcher Smørs Leije, udj dend Gaard TælleWog

Niels Aasersen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven af Mette Hansdatter Sl: Absolon Balchens d/en 8 Feb/rua/r 1696 paa et pund og 18 march/e/r fisches Landschyld udj dend gaard Østved

1696: 3b
 
 

Michel Andersen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 17 April 1696 af Mogens Jensen Dalland, paa en half Wog fisch udj dend Gaard Trengereid

Hans Olsen Schouge Loed oplæsse en Bøxel Seddel til Hannem udgifven af Hans fader Olle Jensen Schouge d/en 4 Feb/rua/r 96 paa et spand fisch udj dend Gaard Schouge

Halfvor Halfvorsøn Loed oplæsse En Bøxelsedel til hannem udgifven d/en 15 April af Ide Sl: H/er/r Søfren Breders paa 17 marcher Smørs Leije, udj den Joord Øfre Børnes

Jens Hansen Loed oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 27 May 1693 af Anders Mørch paa et q/ua/rt/e/r torsches Landschyld udj den gaard Folnes Bispestoolen til Hørende

Kongl/ig Ma/jestets Foget Hafver til nerwerende sommerting, annammet og oppebaared, af Indeverende Aars schatter 233 rdr 5 march 9 s/chilling *Restr (Rester) saa paa de tvende forfaldene Terminer 80 rdr 4 march 1 s/chilling

Olle Nielsøn Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 27 May 1693 af S/igneu/r Abraham Wessell, paa 15 march/e/r Smørs Leije udj den gaard Glesnes

Eftter tilSpørgelse af Kongl/ig May/e/s/te/ts Foget S/igneu/r Madtz Holm, om øde Jorder om nogen, udj dette schibbred War, Svarede Almuen dette Aar Ingen øde Jorder var

1696: 4
 
 
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 22 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sage ting, udj Herlø schibbred paa Frechow, med for/schref/ne schibbreds Almue, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madz Holm, Bunde Lensmand Niels Røsland og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Boor Kollevog, Knud La\n/dzWig, Olle Kleppestø, Anders Røsland, Michel Schortvet, Olle Noore Selle, Niels Nødenes, og Mogens Sturre, samt meenige af almuen, som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst Hans May/e/s/te/ts AllerNaad/igste schatte Bref for Indewerende Aar, som Fogden paa de 2de forregaaende tinge Hafver forglemt,

Dernest Blef oplæst, de forHen Extraherede Brefve

Halfvor Willemsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 23 May 1696 af *Wilmeche Sl: Peder Pedersen, paa et pund fisches Landschyld udj den gaard Turøen *:F: 1 rdr*

Anders Andersen Loed oplæsse En Bøxel Seddel till Hannem udgifven af Anders Mørch d/en 7 octob/e/r 1695 Paa 18 march/e/r Smør og en half vog fisches Leije udj dend gaard Dafwanger

1696: 4b
 
 

Mogens Olsen Lood oplæsse En Bøxel Seddel till Hannem udgifven d/en 19 Martj 1696 af Mons/ieu/r Christen Nielsen Sæd, paa 21 march/e/r Smør og 1/2 q/uar/t/e/r Malt, udj den Gaard, KoursBøe

Hans Dinesøn Loed oplæsse En Bøxel Seddel till Hannem udgifven d/en 6 May 1696 af Peder Lem, paa et pund Smør og 16 Kander Malt udj den gaard Berland

Povl Matjsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem udgifven d/en 4 April 1696 af Sander Helt paa Halfanden Spand og en schilling udj den gaard Nootenæs

Ædle S/igneu/r Johan Frimand, Hafde Wed schrifttlig Kaldseddel Ladet stefne Forige Kongl/ig May/e/ste/ts Foget S/igneu/r Johan Torson, til schadesLøs at Infrij Sin udgifne obligation til Sl: H/er/r Raadmand Ifver Christensen, med dessen Indeholdende pant at Lide domb, til Execution og Indførsel eftter Lowen, samt pantedz offentlig Auction Item for 26 t/ønder *Ryfolche (Ryfylke) Korn, samt Kirchens Korn og smaatiende af Gaarden Fladerager (i Uggdal sk.r.) pro 83, 84, og 85, aarlig 8 1/2 march med Widere Kaldseddelens Indhold Dattert Bergen d/en 4 Junj 1696 som Lydelig Blef Læst,

Samme stefnemaal Befindes Wed paateignelse d/en 9 Junj Loulig paa Strømsnes at werre forKyndt

1696: 5

Lensmanden, og Anders Røsland eftter Lowen Wed æd og opragte fingere Hiemlede stæfnemaaled

Eftter trende gangers paaraabelse møtte Ingen paa S/igneu/r Johan Torsons Weigne

Paa S/igneu/r Frimands Weigne Møtte for retten S/igneu/r Anders Bagge, og Indlagde den paastefnte obligations forpantning, paa Capital Trey Hundrede Rdr dattert Bergen d/en 18 Januarj 1683 som d/en 7 May nest eftter samme Aar Befindes *y (ij?) Fyens (Føyno) schibbred at werre Læst og Indført pag/ina 10 Item udj Opdals (Uggdal) schibbred d/en 11 May paa F/oli/o 12 Indført Som Lydelig Blef Læst

Dernest Blef vdj Rette Lagt *Maria Wendel S/igneu/r Johan Torsons Begiering* (Etter vanleg skrivemåte skal då Maria Wendel vera kona til Johan Torson. Sjå forøvrig side 6, linje 3 o.frå: ".. Barbra Sl: Ejlers Weigne ..". Barbra er her enkja etter Ejler) om 16 t/ønder Stavanger Korn Dattert Fladerager d/en 18 April 84

Item S/igneu/r Johan Torsons Eget Bref med Betachning for for/schref/ne 16 tønders forstrechning og der hoes End Begiered 10 tønder til, dattert Fladderagger d/en 21. Junj 1684 huilche tvende Brefve Lydelig Blef Læst

S/igneu/r Bagge Sagde Iche Widere hafde at I Rette Legge men paastaaed Eftter Hans I Rette Lagde Brefve, paa Hans principals Weigne En schadesLøs domb, samt IndWijsning, Item Execution eftter stefnemaaledz Indhold

1696: 5b

Afsagt

Som det Befindes Wed stefnemaaleds paaschriftt Kaldseddelen Louligen, paa S/igneu/r Johan Torsons Gaard Strømsnes (at werre forKyndt), saa og wed Lensmanden og følgere Hiemled stefnemaaled, men eftter trende gangers paaraabelse, Ingen møtte paa S/igneu/r Johan Torsons Weigne, Altsaa at Torson eij udj Sin tijd, offr Hastig Illing med Retten Sig schulle Kunde BesWerge, og det nu Er forresagt Hand {til} It andet Fogderj schal Werre med Benaaded, saa gifves saggen Rom til d/en 18 Augustj Som Er 2 Maaneder Eftter Lowens første Bogs 4 Cap/i/t/el/ 9 Art/ichel Heldst fordj hand nu schal Werre \uden/ Lavdømmet (utanfor lovområdet?), til huilchen tijd S/igneu/r Torson paaLegges at møde Sin udgifne obligation og Widere at tilsuare eller da at Lide domb

Barbra Sl: Ehlers hafde Ladet stefne og Warsele S/igneu/r Johan Torson for 33 rdr 4 march 8 s/chilling for adschiellige Kram Wahre, Hans Kiereste BeKom/m/ed hafver, samt et Aars Huus Hyre, huilchen stefne Seddel Befindes Wed Loulig paaschriftt samt Lensmand og Mend Eftter Lowen hiemLed stefnemaaled, som Lydelig Blef Læst

1696: 6

Eftter trende gangers paaRaabelse Møtte Ingen paa S/igneu/r Johan Torsons Weigne

Mons/ieu/r Anders Bagge paa Barbra Sl: Ejlers Weigne Møtte for Retten og Indlagde En Spetificierlig Reigning meldende paa forsch/ref/ne Capital 33 rdr 4 march 8 s/chilling, og til Witterlighed underschrefven af Albert Snel og Lyder Meijer, dattert Bergen d/en 20 Junj 1696 Som Lydelig Blef Læst

Mons/ieu/r Bagge Satte i Rette og formeente det S/igneu/r Torson Burde dend fordrende Summa schadesLøs Betalle

Afsagt

Eftterdj Ingen møder paa S/igneu/r Johan Torsons Weigne, eftter trende gangers paaraabelse og Barbra Sl: Ejlers Iche andet udj Rette Legger end, en Reigning wed tvende Mend Attestered, at Werre Rigtig eftter Sl: Eijlers Boog, saa mueligt S/igneu/r Torson om Huis (det som) Hans Kiereste haver oppebaared Iche Witterligt, og Kand schee (Kandschee) detz Bereigning tilforn u-Bewijst, altsaa Wil Reigningen S/igneu/r Torson tilsendes Hans Svar Erholde, Huis iche, Bør hand paa Ny til Nest holdende ting stefnes, og om nogen anden Boepæl for Inden detz andenstædtz Befindes, da der at Søge og tiltalle

1696: 6b
 
 

Til nerWerende Sommerting hafver Kongl/ig Ma/jestets Foged, annammed og oppeBaared, af IndeWærende Aars schatter penge 256 rdr 3 march 5 s/chilling Blifr saa eftter Fogdens Bereigning \Restantz/ paa de 2de Forfaldne Termins schatter 206 rdr 1 march 14 s/chilling

Olle Jonsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem Conditional udgifven d/en 18 May 1694 af M/agiste/r Samuel Schreuder paa den Joordep/ar/t Hans Sl: Broder for (før?) hannem Brugt udj BreWigen Men Iche Nafngifved Huor meget Joordeparten schylder som er Bøxled,
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 23 Junj Blef Holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Allenfied schibbr/ed paa Quamme med for/schref/ne schibbredz Almue NerWerende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madz Holm, Bunde Lensmand Ellef Mundal, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Lars Lechnes, Rasmus Housdal, Olle Mitgaard Olle Hannesdal, Mogens Alfver, vdj Anders Aases stæd som Er død Anders Seim, Tollof Øfre Mundal og Joen Watne, Samt dannemend flere Som samme tijd ting søgte

Samme dag Blef oplæst Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste schatte Bref samt de andre forHen Extraherede Brefve,

Item Welb/aa/r/ne H/er/r Ambtmands Bref til Fogden Dattert Flessie 20 Junj 1696

1696: 7
 
 

Tollof Mundal Loed oplæsse Et Kiøbebref til Hannem udgifven d/en 23 May 1696 paa En Løb Smørs Leije udj dend gaard Øfre Mundal af Kiersten Jacobsdatter Sl: Søfren Hylds Vdstæd, og der for Betalt 50 rdr, og til Witterlighed, Baltzer Pedersen og Jacob Ludt

Christian Johansøn Loed oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifven d/en 18 Junj 1696 af Niels Larsen Daltvet paa en Half Løb smørs Leije udj dend Gaard Lij, og der for Betalt 31 rdr

Ifver Christiansen Loed oplæsse et Kiøbebref til Hannem udgifven d/en 19 Junj 1696 af Goute Lofttaas, og Lars Houge paa En Løb Smørs Leije udj dend gaard Lij, og der for Betalt, 66 rdr

Børgie Aschielsen Nebsta Loed oplæsse Et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 15 April 1696 af Niels Jensen Boende paa *følches Bøygden* (Fylkesbygden?) udj Indre sogn, paa En half Løb smør og et halftt faar, udj dend gaard Grøtvet der for Betalt 45 rdr

Olluf Larsen Loed oplæsse Et Kiøbebref, til Hannem udgifven d/en 15 April 1696 af Niels Jensen Borger og IndWohner udj Indre sogn paa Beam (garden Beim i Hafslo), paa en half Løb Smør og et Halftt faar udj dend Gaard Grøtvet og der for Betalt 45 rdr

1696: 7b
 
 

Til nerverende Sommerting Hafver Kongl/ig May/e/s/te/ts Foged annammed og oppebaared af Indewærende Aars schatter penge 142 rdr 0 march 2 s/chilling Blifr saa eftter Fogdens Bereigning Restantz paa de 2de forfaldne Termins Schatter, rdr 345 march 1 s/chilling 13
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 25 Junj Blef Holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Radøe schibbred paa Ascheland med for/schref/ne schibbredz Almue Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madz Holm Bunde Lensmand Rasmus Sæbø, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Hans Toule, Magne Houcheland Johannes TollesHov, Magne Quamme, Magne Nordanger, Rasmus Noordanger, Knud Manger og Olle Dalland, samt dannemend flerre Som samme tijd ting Søgte

Samme dag og stæd Blef oplæst Hans May/e/s/te/ts AllerNaadigste schatte Bref for Indewærende Aar

Item de andre forHen Extraherede Brefve

Ærwærdige Hæderlige og meget Wellærde Mand H/er/r Michæl SchwartzKopf, Lood for Retten til Kiende gifve det En andeel af Radøe schibbred og Mangers Præstegield warre Modtwillige til at førre Præsten til og fra Kirchen der fore Begierede det de Nachlessige maatte tilholdes, deres Præst eftter Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste Low, at føre naar Begieres, eller da at Lide Som WedBør

1696: 8

Kongl/ig May/e/s/te/ts Foged Eftter H/er/r Michels Begier tilholdt samtlige Almue, det de eftter Lowen Dieres Præst og *Sielle Sorger* (sjelesørgjar) schal og Bør førre til og fra Kirchen, under Lougens straff

Joen Olsen Helland Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 16 Feb/rua/r 1696 af H/er/r Michæll SchwartzKopf paa et spand smør og 4 1/2 marcher Malt, udj den gaard Noore Sollem

Johannes Biørnsøn Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 21 Feb/rua/r 96 af Peder Lem paa otte schillings Jord udj dend gaard Kaldes Niøtwedt

Knud Joensen Sollem Loed oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem udgifven d/en 16 Feb/rua/r 1696 af H/er/r Michel SchwartzKopf, paa It Spand og Halffemte march/e/r Malt, og en Mehle, udj den gaard Noore Sollem

Mons/ieu/r Hans Jørgensen for Retten fremstoed, og *og Begierte Attestation om Joen Sollems slagsmaal paa Hans Toule, saa og om hand War goed for Høyere Bøder at udgifve end Hand Allerunderdanigst til Regning ført hafver nemblig 4 rdr

Hvor paa Lavrettet, med samtlig Almue suarede og Widnede det Ermelte Joen Sollems Midler End Iche der til strechte men eftter Rettens Mellem handling Saaledes Benaadet, for Hans

1696: 8b

Fattigheds schyld,

Der nest forKlarede Hans Toule og Rasmus Sæbø, det Hans Jørgensen Inted af de 4 rdr Har annammed, men S/igneu/r Johan Torsons Søn Hans Torsøn, Som de Wed æd forKlarede Huilchet Mons/ieu/r Hans Jørgensen Begierde under forseigling at maatte Worde meddeeled som Wij han/nem Iche wiste at Benegte

Til nerverende Holdende Sommerting hafver Kongl/ig Ma/jestets Foged Annammed og *oppebaard af Indewærende Aars schatter 158 rdr 1 march 9 s/chilling Blifr saa eftter Fogdens Bereigning Restantz paa de 2de forfaldne Termins Schatter 293 rdr 4 march 4 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 26 Junj Blef Holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Lindaas schibbred paa Lyren, med for/schref/ne schibbreds Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madz Holm, Bunde Lensmand Michel Oenes, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Hans Kielgavlen, Magne Kiellen Niels Hoope, Elling Hillestvet, Anders Løfaas Olle Jacobsøn Refnor og Olle SundzBøe, samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaadigste schatte Bref for Indewerende Aar, saa Wel Som de andre forhen Extraherede Brefve og ordres

S/igneu/r Arendt SegelKen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Doctor Niels Randulf d/en 11: Xbr: (desember) 1693 paa de Kremer Huuse udj Fedie Bestaaende

1696: 9
 
 

Mons/ieu/r Hans Jørgensen for Retten frem Kom og Begierte Attestation om Joen Ytre Lyrens Begangne Leijermaal, med Anne Olsdatter 9 rdr, Item om samme quindfolchs tilstand om Hun forhen eller nu noget er Eijende Saa og hvor hun er af Blefven, Item om Joen Ytre Lyren, meere War eijende, end de til Reigning førte 9 rdr at af Betalle Sin forseelse med,

Hvor paa Lavrettet, med samtlig Almue Eenstemmig Swarede, det Hand de om melte 9 rdr udlofvede, men dog iche war goed for saa meget, naar Hans schyld War Betalt

Quindfolchet Anne Olsdatter angaaende BeWidnede Lavrettet det hun aldeelis inted war eijende, wiste eij heller hvor hun war af Blefven, efttersom Hun strax eftter at Hun hafde Vdstaaed Kirchens Dischiplin Her fra schibbredet Bort reijste,

Huilchet Mons/ieu/r Hans Jørgensøn Begierede hannem under forseigling at maatte worde meddeeled, som Wij Iche Wiste at Kunde Benegte

Erich Nielsen Quamme Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 13 Martj 95 Af M/agiste/r Niels Smed paa 16 march/e/r Smør og 5 1/3 Kander Malt udj dend Gaard Hodnequam

Børgie Larsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 13 Junj 96 af Maria *Mahodj (Macodj) paa 1 pund Smør 16 Kander malt, og 8 Kander Korn udj den gaard Maraas

1696: 9b
 
 

Til nerverende Sommerting Hafver Kongl/ig Ma/jestets Foged Her udj schibbredet af IndeVerende Aars schatter annammed og oppeBaared 126 rdr 5 march 1 s/chilling Blifr saa eftter Fogdens Bereigning Restantz paa de 2de Terminers forfalden schat 399 rdr 5 march 3 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 27 Junj Blef Holdt et Almindeligt Sommerting udj Gullen schibbred paa *Efnevig (Eivindvik) med for/schref/ne schibbreds Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madz Holm, Bunde Lensmand Giefle Østgullen og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, udj Østen Houges stæd som er død, Olle Opdal, Niels Eije, Jørgen Opdal, Mons Haveland Olle Quersøen, Olle Housdal, Anders Kochsøen og Joen Erichsen Rijsnes, samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef for Almuen forKyndt Hans Ma/jestets Allernaad/igste schatte Bref for Indewerende Aar,

Item de forhen Extraherede Brefve

Olle Olsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven af H/er/r Peder Busch d/en 12 Martj 1695 paa 1/2 Løb og 2 march/e/r Smørs Leije udj den Gaard Stoore Slire

Anno 1696 d/en 11 April Hafde Joen Monsen Bøxled af Jørgen Hansen et pund Smør udj den Gaard Øfre Oppedal

Joseph Knudsøn Loed oplæsse en Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 5 May 1696 af H/er/r Troels Glad paa en 1/2 Løb Smør udj dend gaard WesteWig

1696: 10
 
 

Til nerwerende Sommerting Hafver Kongl/ig Ma/jestets Foged Her udj schibbredet, af IndeVerende Aars schatter annammed og oppebaared 126 rdr 0 march 3 s/chilling Blifr saa eftter Fogdens Bereigning Restantz paa d/en 2de Terminers forfaldne schatter 379 rdr 1 march 0 s/chilling

Claus Leonsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem udgifven d/en 27 April af S/igneu/r Rasmus Jensen paa En half Løb smør udj dend gaard Indre Mittun
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 24 Jullj Blef Holdt et almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Echanger schibbr/ed paa Eide med for/schref/ne schibbredz almue, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madz Holm, Bunde Lensmand Mogens Essem, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend Anders Nommedal, Joen Rommereim, Johannes Ourdal, Joen Ourdal, Niels Ourdal, Lars Schor, Joen Toftt, og Anders Biørge, samt meenige af Almuen, som samme tijd ting søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaadigste schatte Bref for Indeværende Aar

Dernest Blef oplæst de Høyædle Herrer af Rente Cammeret deres ordre, om de Authoriserede Sedlers af schaffelse Dattert Rente Cammeredt d/en 13 Junj 1696 under welædle H/er/r Ambtschrifver Reichs haand, de datto 27 Junj 1696

1696: 10b
 
 

Til Nerwerende Sommerting hafver Kongl/ig Ma/jestets Foget Her udj schibbredet, af Indewerende Aars schatter annammed og oppebaared, 121 rdr 2 march 3 s/chilling Blifr saa eftter Fogdens Bereigning Restantz paa de 2de Termins forfaldne schatter 251 rdr 0 march 11 s/chilling

Kongl/ig Ma/jestets Foged Hafver wed Lensmandens WaanLige stefnemaal Ladet stefne og Warsele Anne Olsdatter Nommedal, Huis Mand Ved Naffn Syfr Nommedal, d/en 16 April om Natten Sig Self Weed Saalhuus (Salhus) schal hafve af dage Bragt, og hun med WedKommende at til sware den Imoed Retualen, Lowen og Resolution uRimelige Begrafvelse, som Wed Sang og Klang schal Were scheed, og der for Bør straffes, samt dend af dage Kommes Boe for saa Wit den halfve deel at Werre til Hans Ma/jestets *Wærre Hiemfalden

Indstefnte Anne Nommedal møtte for Retten, og Suarede det Hun War Loulig stefned, saa Indlagde Hun H/er/r Ambtmand og Bispen Randulfs Resolution schrefven paa hindes Suplicq Dattert 23 April 96 som Blef Læst,

Dend afdødes fader <Anders Nummedal> Begierte det saggen maatte Beroe til hindes WidnesByrds fremførelse, Huilchet Fogden Begierte Ilige maader at maatte Beroe

1696: 11

Eftter Anne Olsdatters Mands faders Begier Saa Wel som Kongl/ig Ma/jestets Foged, Beroer Saggen til nermere stefnemaal, samt *prous (provs) førelse, paa Begge Sidder, om den af dage Kommes forhold, at da der eftter Kand Blifve Kiendt og dømt huis ret er,
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 25 Jullj Blef Holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Hosanger schibbred paa HorsHofde, med for/schref/ne schibbredz Almue nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madz Holm Bunde Lensmand Rasmus Hannestvet, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Wemin KalleKløf, Hans Aasem, Arne Røsland, Olle Hannestvet, Johannes Myching, Johannes Hannestvet, Johannes Rachnes, og Siufver Fielschaal, samt dannemend flere som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste schatteforordning for Indewære\n/de Aar

Samme tijd Blef oplæst de Høy Loflige Rente Cammer Herrers ordre om de Authoriserede Sedlers af schaffelse H/er/r Commerce Raad Thormøhlen wedKommende

Mons/ieu/r Hans Jørgensen for Retten fremstoed og Begierte tingsWidne om Hans Bernes Begangne Leijermaal med Marj Andersdatter, som til hannem Iche widere har Betalt end 6 rdr, Item om Enten Ermelte Berneses tilstand samt quindfolchets Ejende, saa og hvor hun er af *Bl ven* (Blefven), Item om Joen Ytre Lyren meere War eijende, end de tilførte 6 rdr at Betalle Sin forseelse med

1696: 11b

Her paa samtlig Lavret og almue Eenstemmig Swarede, det Ermelte Hans Bernes aldelis Inted War eller er eijende, men udlovede 4 rdr for Sig Self, og tou rdr for hinder Kirchens *Dischiplin Har hand og hun udstanden forKlarede og det Hun aldelis Inted War Eijende, wiste og iche Heller hvor War af blefven, eftterdj Hun strax Her fra schibbredet, er Bort reijst,

Huilchet Mons/ieu/r Hans Jørgensen Begierede Hannem under forseigling, maatte Worde meddeeled, som Wi Iche Wiste at Kunde Benegte

Til nerverende Sommerting hafver Kongl/ig Ma/jestets Foged her udj schibbredet annammet og oppebaared af Indeverende Aars schatter 136 rdr 3 march 1 s/chilling Blifr saa eftter Fogdens Bereigning Restantz paa de 2de Terminers forfaldne schatter 256 rdr 1 march 14 s/chilling

Olle Andersen Grimsta for Retten frem Kom og til Kiende gaf det hand udj dend gaard Grimsta haver faaed udj Brølopsgier og hiemfølge Eftter Hans Sl: forældre En trediepart udj 16 Kander Smør og 16 Kander Malt, de 2/3 p/ar/t/e/r Hafver hand Kiøbt af Sine Søstre, Ingebor og Sønnewe Andersdatter for 18 rdr detz Kiøbe Bref dattert (ope rum)
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 27 Jullj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Mielde schibbred, paa Hous prestegaard

1696: 12

Med for/schref/ne schibbredz almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madz Holm, Bunde Lensmand Anders Rifnes, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Olle Wotle, Johannes Øfste Mielde, Anders Mit Mielde, Niels Aasem, Niels Reijsta Reigstad), Anders Borcheland Niels Rongwe, og Anders Borge, samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte,

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets schatte Forordning for IndeWærende Aar

Item det Høy *Lovlige (Loflige) Rente Cammer Herrers Naadige anordning om de Authoriserede Sedelers af schaffelse Dattert Rente Cammeret d/en 13 Junj 1696

S/igneu/r Job Jacobsen Dischington Hafde Wed schrifttlig Kald Seddel under datto 1 Jullj 1696 Ladet stefne Hæderlig og Meget Wellærde Mand H/er/r Niels Hierman for 18 rdr 2 march 4 s/chilling gield

Wed H/er/r Niels Hiermands paaschriftt Befindes Kaldsedelen d/en 16 Jullj først at Werre forKyndt, med Widere detz Indhold

Lensmand Anders Rifnes paa S/igneu/r Job Jacobsens weigne, Indlagde H/er/r Nielses Missives forschrifning, dattert Hous prestegaard d/en 28 9br: (november) 1691 Som Lydelig Blef Læst

1696: 12b

Dernest Blef i Rette Lagt ærwærdige Hæderlige og HøyLærde, Nu Sl: Mag/iste/r Otto Schrøders Henwijsnings forretning Dattert Bergen d/en 27 May 1695 Som og Ilige maade Lydelig Blef Læst

H/er/r Niels Hierman Møtte Self for Retten og Reffererede Sig til Hans paaschriftt paa Kald Seddelen,

Anders Rifnes Begierede domb

Da Blef forafscheediget

Som H/er/r Niels Hiermand wed Sin paaschriftt paa Kaldseddelen fore Siger Iche Betidz at Werre stefned, og *Heden wijser* (henviser) Citanten til JoordeGodze som Kand nydes Betalling, af, da som Ingen med Retten Bør ofver Illes, altsaa Beroer Saggen til Nermere stefnemaal, og Neste ting, Som er *Laudag Imedler tijd Kand parterne Sig foreene Eller da om Loulig Blifr stefnt, {da} at Anhørre domb

H/er/r Niels Hierman Hafde Wed Lensmandens Waanlige stefnemaal Ladet stefne Rasmus BragWatten for u-Billig forhold udj Hans Huus, som scheede omt/rent 4 vger Eftter paasche Sidst forleden,

1696: 13

*Lemanden (Lensmanden) Anders Rifnes, og Rasmus Rifnes eftter Lougen, med opragte fingere, og afLeggelse Hiemblede stefnemaaled

Anders Borcheland Sagde det Rasmus Bragwatten War Siug, Huilchet Niels og Baste Reijsta Widnede Sanden at Werre

Kongl/ig Ma/jestets Foget protesterede Imoed Anders Borcheland, det hand eij Burde talle udj denne Sag, og fordj Hand det giorde formeente at Burde Bøde 3 march samt de tvende Widner med

H/er/r Niels formedelst Rasmus Bragwattens *Haffver og er Suag, denne Sinde Iche Widere Wilde proponere

Denne Sag Beroer til Nest holdende Høsteting til Hvilchen tijd Rasmus Bragvatten gifves Lavdag, og da Self udj Egen persohn for Retten at Møde, eller og da for MotWillig ude Blifve, samt øfvede forseelse, at Lide dom eftter Lowen

Ædle H/er/r Stifttschrifver S/igneu/r Harman Garman Loed oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Gunder Niels Fabiens FabiensSønner, Olle Sebiønsen BrudWig, Gregorius Einersøn *Harland (Herland i Arne sk.r.), og Baste Halfvorsøn Oustad (Audestad i Mjelde sk.r.) d/en 30 Junj 96 paa treij spand Smør, og Halfanden Mehle Korn udj dend gaard Rødland

1696: 13b
 
 

Jon Johansen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 30 Novembris 1695 af Otte Edwartzøn paa den Nordre Løb udj den gaard Wallestrand

Til nerwerende Sommerting hafver Kongl/ig Ma/jestets Foget Annammet og oppeBaared af Indewærende Aars schatter 144 rdr 1 march 14 s/chilling Blifr saa eftter Fogdens Bereigning Restantz paa de 2de Terminer forfaldne schatter 272 rdr 3 march 13 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 29 Jullj Blef Holdt et almindeLigt, Sommer schatte og Sage ting, udj Arne schibbred paa Tuenes med for/schref/ne schibbredz Almue, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Mogens Selwig, og Efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Johannes Eichaas udj Niels Eichaas stæd, Hans Breesten, Niels Joordal, Børgie Selwig, Gregorius Lij, Johannes Rødland, Niels Indre Sangsta, og Niels Indre Arne Samt dannemend flere som samme tid ting søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaadigste schatte Bref for Indewærende Aar

Item de Høy Loflige Rente Cammer Herrers Naad/igste anordning, om Wisse Authoriserede Sedelers ophæfvelse

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Ladet stefne Samuel Jacobsen Boende udj Sandwigen formedelst hand hannem schal hafve Bandet, udj Hans fra

1696: 14

Wærelse, Som scheede d/en 22 Junj Sidstleden

Ilige maade war Rasmus Knudsøn, og Boende I Sandwigen stefnt for LigeLedes ord,

Samuel Jacobsen møtte for Retten, og Benegtede Fogden Iche at hafve Bandet og der paa Erbød Sig Sin æd at Wilde af Legge,

Rasmus Knudsøn Møtte Ilige maade for Retten og benegtede Fogden Iche at hafve Bandet,

Fogden paastoed og begierte Hans Widner maatte Worde forhørt, nemblig Berette Rasmusdatter, som er Fogdens piige, som for Retten fremstoed, og forKlarede det Sammuel Sagde, Gud forbande ham for huer aaredrag Jeg drog for ham men hand Navngaf iche Fogden, dog Svarede Hun hannem, du Burde faa scham fordj du Bander din øfrighed, Huor paa Hand Sagde, Hand Wilde gaa til Lensmand/en og BeKlage Sig, og at Jeg schulde føre ham til et fremmed tingsted fanden førre Ham, med mange flere ord, Som Hun nu Iche Kunde erindre, Der paa Erbød Sig hindes æd at wilde af Legge

Sammuel Jacobsen Benegtede Aldelis dette tilleg, saa og Iche der udj at Were schyldig

1696: 14b

Beraabte Sig ellers paa tvende Contra prov, Olle Duesen, og Johannes Olsen Som med hannem Kand Widne Sin u-schyldighed, som nu Iche Ware til Stæde

Huor Imoed Fogden Suarede, at de Warre *willig widne og Loustridig

Dernest fremstoed Marte Erichsdatter og widnede, Imoed Rasmus Knudsen, saaledes det hand forleden 22 Junj udj Saalhuus (Salhus) IndKom og Sagde til schafferen Jeg schal nu føre øltønden med penger til Byen Gud gifve pengene War diefvelen I vold og den Som pengene Eijede, der paa hun Erbød Sig Hindes æd at wilde afLegge

Rasmus Knudsen Benegtede Iche ordene at Hafve sagt, Bad om Naade og Iche om Retten

Fogden Begierte det Mogens schaffer maatte widne huis (det som) hand herom War Witterligt

Mogens schaffer for Retten fremstoed og sagde det Sammuel Brugte nogle Slemme schiendsord udj Boden (båten), men huad de vare Kunde hand Iche mindes, huor paa hand Sin æd erbød at Wilde aflegge,

Ligeledes Sagde Marte Erichsdatter

Fogden Satte udj Rette og formeente det Sammuel Jacobsen Som en Løsgienger Burde stille Borgen eller Borge for

1696: 15

Sig Self til Saggens uddrag, Heldst Siden Hand War tilsagt at fløtte for penge og foruden fich frj øl og Mad under Weijs, at hand som et oprørsche hoved Exemplariter maatte straffes, andre til afschy og et *merchelig Excempel Huor paa hand dom war Begierende

Afsagt

Saggen Beroer til neste ting, til huilchen tijd Sammuel Jacobsøn paaLegges udj Egen persohn for Retten at møde Saa schal her udinden Blifve dømt Hvis Ret med fører

S/igneu/r Anders Bagge paa S/igneu/r Povel Broches Weigne Hafde wed schrifttlig Kaldseddel Ladet stefne og warsele Lensmand Mons Larsen Selwig for Et Huus Bygnings forsømmelse, til Betalling eftter Hans Egen forpligt stefne Sedelen dattert Bergen d/en 22 Junj 96 Som d/en 30 Junj Befindes Loulig af Bergie Selwig, og Gregoris Knudsøn at were forKyndt, Huilche og stefnemaaled hiemblede

Dernest Blef i Rette Lagt Mogens Larsens Egen forpligt til Pouel Broch dattert d/en 26 April 1696

Dernest Hans schrifttelige Meening dattert Bergen d/en 28 Jullj 1696

1696: 15b

Lænsmanden Mogens Larsen Selwig møtte for Retten og Svarede, det Hand war Loulig stefnt, saa og det Hand paa Bygningen Har oppebaared tou tønder malt, der hoes paastoed det hans med Consort Burde saa Wel som hand Burde Sware, sagde og Iche for 2 t/ønder malt saadan en Bygning Kunde opsette, og Begierte Delation

S/igneu/r Bagge Reffererede Sig til Sitt schrifttelig Indleg, og Lowens ord om Contrachter Huor eftter hand War Endelig domb Begierende

Afsagt

Som Mogens Larsen Sin udgifne forpligt eij har eftter Kommet, men nu undschylder Sig formedelst Hans med Consortes fra Werelse, huilchet dog Iche Kand til Inted giøre Hans Egen forpligt, men udj Sin fulde Kraftt forblifr altsaa Bør Mogens Selwig Sin Contragt og forschrifvelse Inden 3 vgger eftter datto at Eftter Komme, Hvis Iche da at Betalle S/igneu/r Broch til Ermelte tijd schadesLøs, samt omKostning 2 rdr under adfærd Eftter Lowen

1696: 16
 
 

Hæderlig og meget Wellærde Mand H/er/r Niels Hiermand Hafde Ladet stefne Thomas Kielland eftter hans stefne Seddels Indhold datterit Hous d/en 22 Junj 1696 Som Blef Læst, og samme datto wed paaschriftt Befindes Loulig at Werre forKyndt,

Paa H/er/r Niels Hiermands weigne Møtte for Retten Mons/ieu/r Claus Schavenj

Lars Tommesen Schulsta, og Mogens Stavenes forClarede det Tomas Kielland war Siug, og wel otte dage wered Swag, Saa Hand Iche Kunde Komme til tinget

Mons/ieu/r Schavenj Indlagde udj Retten Welb/aa/r/ne/ H/er/r Ambtmands Resolution schrefven paa H/er/r Nielses Suplicq Dattert BergenHuus d/en 3 April 96 som Lydelig Blef Læst,

Saa Blef i Rette Lagt en Besigtelse, paa Hous præstegaards udmarch dattert 29 Julj 1696 som Blef Læst

Dernest It forbud af Fogden til Thomas Kielland hand, sig iche med schowen at schal Befatte dattert Bergen d/en 11: Junj 1696 Som og Blef Læst,

Endelig H/er/r Nielses schrifttelig Meening dattert Hous d/en 29 Jullj 1696 som Blef Læst

Saggen Beroer til neste ting

1696: 16b
 
 

H/er/r Niels Hiermand hafde og Ladet stefne Marta Trengereid 1/2 Løbs Leije udj d/en Gaard Trengereid at Rødig giøre Imoed 1/2 Løbs Wederlag udj Wijg I Wosse Lehn Beliggende, med widere Kald Sedelens Indhold dattert Hougs d/en 22 Junj 1696 som Lydelig Blef Læst,

Johannes Tuenes med æd Hiemblede *stefnemaled

Marta Trengereid møtte Iche eij heller nogen paa Hindes weigne

Mons/ieu/r Claus Schavenj Indlagde H/er/r Nielses schrifttelige forset af 29 Julj 1696 som Blef Læst,

Denne Sag Beroer til neste ting, til huilchen tijd Marta Trengereid for Retten Bør møde H/er/r Nielses Begier og paastand at tilsware, saa fremt Hun da Iche Wil Lide domb

Til nerverende Sommerting hafver Kongl/ig Ma/jestets Foget Annammed og oppebaared, paa Indwerende Aars schatter 198 rdr 5 march 8 s/chilling Blifr saa eftter Fogdens Bereigning Restantz paa de 2de Terminers forfaldne schatter 289 rdr 1 march 14 s/chilling

S/igneu/r Daniel Wolpmand fornehme Handels Mand udj Bergen Loed oplæsse Efttersch/ref/ne obligations forpantning

1696: 17

Jeg underschrefne Christen Henningsen Smit Raadmand udj Bergen, Kiendes og giør hermed witterligt, schyldig at were til Welfornemme Mand S/igneu/r Daniel Wolpman penge, et tusinde Rdr dansche Croner, Huilche hand mig eftter min wenlig anmodding udj reede penge Laant og forstragt haver, Lader der fore Lige Summa 1000 rdr dansche Croner, paa hvad tijd det Begierendes vorder uden foregaaende opsigelse til welbem/el/te Daniel Wolpman eller hans arfvinger, udj en samblet Summa her i Bergen igien at Betalle, og saa Lenge de med Hans gode willie uBetalt staar, med tilbørlig Rente, fra datto at forrente,

til forsichring, at ofven Benefnte af mig og mine arvinger tilBørligen schal eftter Kommes, pandtsetter Jeg hannem Stoore Sandvigs Mølle, med Kaaber Mølle, med alt til Begge Hørende pertinentier, Disligeste den Ret og frjhed Jeg til Elfven hafver, samt nøster og Møllerhuus tillige med de der samme stedz Bestaaende pachboder med alt andet tilhørende, hvad nafn det have Kand

Huor udj hand for (framføre) andre med pantrettighed schal verre prioriterit, indtil for/schref/ne Capital med ald Resterende rente fornøyeligen til Welermelte, Daniel Wolpman, eller Hans Arfvinger er Betalt saa Jeg Bepligter her med mig og mine Arfvinger at holde welermelte Daniel Wolpman og Hans Arfvinger, her udj schadesløs, i alle optenchelige maader,

til stadfestelse hafver Jeg denne Obljgation, med egen Haand underschrefven, og med mit Zignet forseiglet, som er scheed udj Bergen Anno 1696 d/en 5 Junj

(L:S) Christen Smit

1696: 17b
 
 
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 9 Septemb/e/r Eftter Kongl/ig May/e/s/te/ts Fogedz S/igneu/r Madz Holms, anordning og Befal Blef Holdt Sageting udj Stoore Sandwigen Nerwerende For/schref/ne *for/schref/ne Kongl/ig Ma/jestets Foget og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Børgie Selwig Hans Breedsteen, Niels Joordal, Gregorius Lij, Johannes Rødland, og Niels Indre Arne, Samt Niels Sangsta,

Til for/schref/ne tijd hafde Kongl/ig Ma/jestets Foget Igien Ladet stefne Samuel Jacobsen, eftter forige tiltalle

Samuel Jacobsen Møtte for Retten, og Beraabte Sig paa Sine widne, Olle Duesen, og Johannes Olsen,

Olle Duesen møtte, og Swarede Iche i nogen maader at have hørt hand Fogden haver Bandet,

Johannes Olsen møtte Ilige maade for Retten, og Suarede Som Olle Duesøn

Kongl/ig Ma/jestets Foged Imoed For/schref/ne Suarede og protesterede at disse tvende Willige paa Beraabende widnes ord, Burde Iche Were Indført, Imoed Loven pag/ina 33 og 34: uden hand der til War stefnt til wedermaals talle, fuldKomen formeenende hans over Werende paa hans Ma/jestets Weigne til Rettens AdminjStration, eij Kand ansees til Wedermaals ting, Imoed den opsetzige uden hand til de paa Beraabende Widne war gifven Loulig Kald og Warsel men Begierede Domb

1696: 18

Andre dislige domdristige til *Merchelig afschy

Samuel Jacobsen Suarede eij Widere nu der til Kunde Sware, men Holt Sig til Sine Widne og deres Swar

Afsagt, Som Samuel Jacobsen fragaar, og Benegter Huis (det som) hand Wed Fogdens pige, er efttersagt Saa fører Kongl/ig Ma/jestets Foget, iche Widere Widne, end Marta Erichsdatter, Mogens schaffer Har forKlared, iche noget derom at Mindes, men Samuel Jacobsen Wed Sine Widne, Olle Duesen, og Johannes Olsen Som med hannem War paa Boden (båten), forKlarede, Iche at hafve Hørt, det ofttmelte Samuel Jacobsen Fogden hafver Bandet, Eftter Slig Beschaffenhed Bør Samuel Jacobsen for Kongl/ig Ma/jestets Fogedz S/igneu/r Madtz Holms tiltalle frj Werre

Kongl/ig Ma/jestets Foged hafde Ladet stefne Rasmus Engebregtsen i Banen, for hand haver Slaget En pige til Blodz, som tiente med hannem i Brød wed Nafn Britte Tommesdatter

Indstefnte Rasmus møtte for retten, og Sagde det hand Slog hinde I munden, saa hun Bløde eftter hans MadModer Rangele i Banens Begier

1696: 18b

Eftter trende gangers paaraabelse Møtte Iche Britte Tomesdatter eller nogen paa Hindes Weigne

Kongl/ig Ma/jestets Foged formeente det Rasmus i Baanen Burde Bøde for Blodslag eftter Lowen

Eftter Hans Høye Excell/ence HøyBaarne H/er/r Stat Holder GuldenLews Naad/igste Anordning Sub datto 13 May 1693 Beroer denne Sag, Indtil det Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Ambtmand Er til Kiende gifvet, Saa eftter approbation schal Blifve Kiendt Hvis Retten med fører

Anne Larsdatter i Weijen Hafde Ladet stefne Marj Olsdatter for 8 march og 4 s/chilling gield

Marj Olsdatter møtte for Retten, og Wedstoed dj paastefnte 8 march 4 s/chilling at Werre schyldig undschylte Sig iche nu, før Hindes Mandz HiemKomst at Kunde Betalle,

Peder Kaate paa Anne Larsdatters Weigne War Endelig domb, Begierende

Afsagt, Marj Olsdatter Bør eftter Egen Wedgaaelse de paastefnte 8 march 4 s/chilling schadesLøs Betalle, Inden 15 Dage under adFærd eftter Lowen

Kongl/ig Ma/jestets Foged hafde Ladet stefne Marj Olsdatter for Hun schal hafve schieldet

1696: 19

Anne i Weijen, og Kast eftter hinde med steen,

Marie Olsdatter Møtte for Retten, og suarede Loulig at Werre stefned,

Peder Kaate paa Anne i Weijens Weigne, BeKlagede det Maren iche allene foruden det forig schieldzord Spøttet ad Hinde mens end, og tvende gange Kasted med steen, Ja end, og Slaget dørren op, som schal Werre scheed paasche aftten Sidst Leden, og Beraabte Sig paa Anne Mogensdatter, og Mogens Simens/en Item Marte Johansdatter, og Rangelle Stephensdatter, Som om det omtvistede schieldzmaal, og steeners Kastelse schal Bære prow og Widne

Da Blef æden for de WedKommende oplæst, med tilholdelse, en hwer Sin Sandhed at forKlare om alt hwis, denem udj denne Sag er Bewijst

Saa for Retten frem stoed først Mogens Simensen og forKlarede, det hand har Seet steenen som Marj Kaste med, huilchet Anne i Weijen hanem Haver sagt, men han Saa iche det Marj Kastede, angaaende schieldzordene Sagde hand iche at have hørt

Dernest fremstoed Marte Johansdatter, og Widnede det Marj Olsdatter Har sagt til Anne i Weijen at Werre en Egtemandz hoere og tasche Ja en tredobbelt Egtemandz Hoere, og tasche, om

1696: 19b

Steenernes Kastelse Sagde Hun Sig iche at af wide, eij heller noget Widere, saa og det Anne i Weijen iche schielte Igien, men det schieldzmaaled scheede Seeneste paasche aftten Huor paa hun aflagde æden

Rangelle Johansdatter med opragte fingere og ædens aflægelse Widnede Ligeledes som Marte Johansdatter Har forKlared

Her Imoed Suarede Marj Olsdatter, og forKlarede det Anne i Weijen Seeneste paasche Aftten Kom til hende, da hun stoed og toede Sinne Winduer, og Kræfde 8 march 4 s/chilling huor til Marj Suarede iche da War Wed penge formedelst hindes Mandz fra Wærelse og nyelig hafde Begrafvet Sit Barn, da Sagde Anne i Weijen, Saa Wel du Kiøber Rømme Bøtte Du Røg Kunde du Wel Betalle mig, huor til Marj Suarede Jeg er Iche Røg, der paa swarede Anne du din Frandz Mandz Hoere, tag dj treij guld støcher paa Kiste Botten og Wessel (veksle?) dem, Huor paa Marj Sagde du schalt Werre En ægteMandz Hoere Indtil de Bewijser Jeg er en fransMandz Hoere Saa eftter Mange flere ord, dennem og Marjs Wermoder Imellem falt, schal

1696: 20

Anne Hafve Slaget, en Bøtte Wand over deres hoveder, og Blodig fischewand Widere Sagde Marj iche hafve at Sige

Peder Kaate formeente paa Sin principalindes Weigne det Marj eftter forHørte og aflagde Widners Æd Burde Lide eftter Lowen, og War endelig domb Begierende

Kongl/ig Ma/jestets Foget protesterede og paastoed det Begge parter eftter Lowen Burde Bøde for deres formastelse,

Denne Sag eftter HøyBaarne H/er/r Stadt Holder Guldenlews Naad/igste Anordning dattert 13 May 1693 Beroer paa Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Ambtmandz Approbation

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Ladet stefne Maren Simmensdatter for Slagsmaal paa Kiersten Bocholt,

Eftter trende gangers paaraabelse møtte Iche Maren Simensdatter, Men Peder Kaate, paa Kiersten Bocholtz Weigne

Med denne Sag Beroer til neste ting, da parterne paa Legges udj egen persohn at møde eller og da at Lide domb

Anne Maria Tommesdatter Finlas hafde Ladet stefne Marj Jørgensdatter for et Kniplings tørKlæde, Hun for hinde schal have forKommed

1696: 20b

Paa Marj Jørgensdatters Weigne Møtte Hindes Mand Mathis Johansen, og Suarede naar Anne Marj Wed Æd Wil forKlare Hon Iche tørKlædet Har Igien BeKommed Saa Wil hand Betalle,

Huor paa Anne Maria Suarede gierne Sin Æd at Wilde aflegge, Huor paa Hun aflagde Sin Æd med opragte fingere

Afsagt Som Mathis Johansen, Endelig paastoed Anne Maria Finlasses Æd huilchen Hun og eftter Ædens forestafvelse afLagde Hun iche *torKlædet Haver Igien BeKommed, eftter Slig Beschaffenhed Bør Marj Jørgensdatter, til Anna Maria Finlas Betalle, Hindes tørKlæde med femb rdr, samt al Billig anVendte BeKostning, Inden 15 dager under adfærd Eftter Lowen

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Ladet stefne Anne BochHolt for hun schal have slaget Hindes pige Wed Nafn Marte til Blodz,

Eftter trende gangers paaraabelse, møtte Huerchen Anne Bocholt eller pigen

Begge persohner paa Legges til nest Holdende Høsteting udj egen persohner for Retten at møde eller Lide domb

1696: 21
 
 

S/igneu/r Frandz Wilchens for Retten frem Kom og Indlefverede efttersch/ref/ne Hans Meening, ordLiudende Som følger

Rettens Betientere Gud forynsched

Som Min Hustru Margaretha Clausdatter Gøede og Jeg, nu Ingen Lifsarfvinger Hafver, og Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste Høyest prijseligste Low pag/ina 793 tillader at maa gifue til huem en Løster Sin halfve hofvedLod, altSaa af Erlig Christelig Kierlighed, haver Jeg gifved og foræred, Ermelte Min Hustru eftter Min død naar Min gield er Betalt, den halfve deel af Mine Midler, som da Kand Blifve til ofvers Dette Begieres, i *protocoln at Maatte Worde Indført, og mig Siden Igien paateignet tilstillet, Saasom forschrefne gafve, er Min fuldKommen Willie, og Hiertelig Meening, detz til ydermeere BeKræfttelse, har Jeg dette Ladet schrifve, og med Egen Haand underschrefvet samt Wenlig omBedet Erlig og Welfornehme Mend, S/igneu/r Morten Lange, og S/igneu/r Michel Sperlnich dette med mig til Witterlighed at Wilde underschrifve, Actum Stoore Sandwig d/en 9. 7br: (september) 1696

Frans Wilcken Morten Lange M/ed P/aaholden P/enn

Eigen handt Michel SperlnicK M/ed P/aaholden P/enn

1696: 21b
 
 

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Commissarj hafde til d/en 22 7br: (september) Ladet stefne og Warsele Lars Olsen Møller, eftter derom stefne og Warsel Sedelens Indhold Som Blef Læst,

Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Olle Totland, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend Niels Nestun, Arne Sandal, Ifver Sebdal, Mons Heldal, og Gudmund Nygaard

Huor da welædle H/er/r Commissarj RijsBrech Self for Retten fremstoed, og Begierte eftter stefnemaaledz Indhold det dend giorde SupLicq ofver H/er/r Commissarj af Lars Olsen giort maatte Indlefveres, og Læses, Som og Blef Lefvert og Læst

Item den giorde SupLicq dattert Grafdal d/en 27 7br: 1692 og 27 7br: 1695 Som Ilige maade Lydelig Blef Læst

Her paa Begierede H/er/r Commissarj det Møllen med detz dertil Dependerende schade maatte Besigtiges, Som og scheede i eftterfølgende Maade

Først Blef anwijst ofven paa Møllen En dør Som War Borte med Laas og alt 2det Er Borte et Laas for den anden dør 3die nogle steen af gulfvet Borte

1696: 22

For det 4de er omtrent firre Boor (bord) af Lofttet Borte, som endnu er oben 5te Er 2de Hengseler Borte paa den øfverste dør til Loftted 6te Befindes stoore stemmen, med Bielche, Boor opstandere, og steen Indfalden,

*7de Indlefverede H/er/r Commiss/arj En Begier til Fogden af 10 7br: 96 med der paa fuldte Befal dattert 11 7br: 96 Som Blef Læst

*8de S/igneu/r Berendt Vases protestation, med Atest Dattert 20 7br: 1696 Som Blef Læst, Item En Attest fra Mons/ieu/r WildenBurg

Endelig Indlagde H/er/r Commiss/arj Sin schrifttelige protestation, Som War dattert Grafdal d/en 22 7br: 96 Som og Blef Læst,

Her Imoed paa Lars Olsens Weigne Møtte procurator S/igneu/r Anders Bagge, og producerede En stefning eller KaldSeddel til d/en 23 7br: forfalden, paa Damsgaard at Betienne Retten Dattert 16 7br: 96 Som og Blef Læst, med detz paateignelse

Huor til H/er/r Commiss/arij Suarede, at Som denne Stefne eller KaldSeddel Her War oplæst wilde der til nu Iche Sware

S/igneu/r Bagge der til Suarede, at som hans stefnemaal er Funderet eftter Lowen Wed otte dagers

1696: 22b

Warsel, formoder hand dend Bør ansees Som det War en Sag, der hoes Begierede Dilation, enten Saggen Kand forligges eller domb at Erholde,

H/er/r Commiss/arj Imoed for/schref/ne Suarede, det Hand Reffererde Sig til Hans stefnemaal, og Indleg Samt Welædle H/er/r Ambtsforwalters Resolution, og der eftter Begierede domb

H/er/r Commiss/arj Endelig Begierede Reigning paa Hvis Som for Indewærende Aar war maaled eftter Contrachtens formeld Huor om S/igneu/r Bagge paa Lars Olsens Veigne Indlagde adschiellige Reigninger, Som af H/er/r Commiss/arj Blef approbered undtagen S/igneu/r Tormøllens, og S/igneu/r Kleinous, Huor til Lars Olsen Suarede, med aller forderligste at Wilde forschaffe,

Eftter Saggens nøye Eftter forschening, og detz der udinden forefaldne Casus Raade wij parterne til forligelse, som udj Eftterfølgende maade Blef forEened

Efttersom nogen tvistighed, er forefalden Imellem Min Welb/aa/r/ne/ HusBund H/er/r Commiss/arj Valchor RijsBrech og Hans Welb/aa/r/ne Frue LillienSKiold, og i Saa fald Jeg Lars Olsen Eftter Min Contrachtz Indhold, tillige med Min Hustrue, Zidtzele Torsdatter

1696: 23

Wed nogle ord, som er passered Welb/aa/r/ne/ H/er/r Commissarj og Frue Tougiered,

Da som Welb/aa/r/ne H/er/r Commiss/arj og Frue, det nu til Low og Ret Hafver Hen ført, og i dag os adschielligt ofver BeWijst, altsaa udj dybeste ydmyghed, Beder Wij Welb/aa/r/ne/ H/er/r Commiss/arj og Frue Her med om forladelse, for hvis (det som) Wij os Kunde hafve forseet saa Wij eftter dags iche udj nogen maader, om dj Welb/aa/r/ne/ Folch, andet Wil eller schal talle, end det Erligt er, eftterdj Wij aldelis iche andet Weed eller Kand Sige, og i Saa fald schal Jeg da Lars Olsen eftter Min Contrachts formeld til nu først Kommende Mortens Mis (Mortensmesse, 11. novbr.) Lefvere det fede Swijn, nu strax den tønde *staf Miel og til denne processes forWoldte omKostning fire rdr, huor eftter Jeg Lars Olsen da strax Møllen quiterer, Imoed Welb/aa/r/ne/ H/er/r Commiss/arj goede afscheed, Her hoes Belowende, eij nogen schade Grafdals Mølle eller detz demminger, Wil eller schal tilføye men udj alt Erlig og Redelig Handle Hvor Imoed da Jeg og alt mit til hørende Godz Som nu er paa Grafdals Gaard under forwaring, uschad schal annamme

1696: 23b

Saa og fra mig Lefvere alt hvis (det som) Jeg møllen til hørende hafver,

At dette Saaledes V-rygelig Holdes og eftterKommes schal, Hafver Jeg Lars Olsen Min Haand Her udj protocoLen, til stadfæstelse underschrefved Lars Olsen

Diderich Hanssen Loed oplæsse En schrifttelig Contracht, opretted, Imellem Welædle H/er/r Commiss/arj *RijBrech (RijsBrech), og hannem forfatted d/en 22 7br: 96 udj 5 poster huor wed forKlares det for/schref/ne Diderich Hansen Grafdals mølle, fra Ermelte datto til trende Aares forløb, som er til 1699 schal nyde for 1/4 p/ar/ts afgiftt
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 9 octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting udj Schiold schibbred, paa Bredwigen, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Olle Totland, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, {Niels Nestun,} Lars Dyngeland, Sørren Riple, Lars Nøtvedt, Olle Heldal Arne Sandal, Knud Riple <Lars Houcheland,> og Mogens Heldal, Samt dannemend flere Som Samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning, om Rettens Betienteres forhold, med

1696: 24

Deres forretninger, paa de stæder Huor Hans Ma/jestets Intrader oppebærges dattert HaffNiæ d/en 9 Junj 1696

Dernest Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning om de Noordenfieldsche Authoriserede Seddelers ophæfvelse, Dattert Haffniæ d/en 21 Augustj 1696

For det 3die Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste gifne privilegier for Ind og udlendische Siøe Folch, samt Hand og Manufactur Werchere, Som Sig paa Møen og Baagøe Wilde nedsette Dattert Haffniæ d/en 12 7br: 1696

Ilige maade Blef oplæst Hans Høye Excellentzis HøyBaarne H/er/r General Leutenant, og Stiftts Befallings Mand Naad/igste Bref til Fogden, om at de nu Demiterede Soldatter frem for dend der Iche Hafver tient, schal Wære nermest til Bøxlen, naar nogen Gaard Ledig Worder

S/igneu/r Daniel Wolpman Loed oplæsse It Kiøbe Bref til Hannem udgifven d/en 28 Augustj 1696 af Fru Anna Maria Heidemans paa den gaard Stooretvedt, schyldende Aarlig en Løb Smør, En tønde Malt og en half hud

S/igneu/r Daniel Wolpman Wed Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madz Holm Loed fredliuse Stooretvedtz schoug, saa Ingen Eftter denne dag i hvo det Wære maa, schal hugge eller hugge Lade i nogen maader, under Lovens straf, huilchet Kongl/ig Ma/jestets Foget og udj alle maader en hver wedKommende tilholdt

1696: 24b
 
 

S/igneu/r Harman Diderich Beste, Loed oplæsse En Transport til Hannem udgifven af S/igneu/r Johan Omsen d/en 11 Decemb/e/r 1695 paa dend gaard Stoore Milde, med underLiggende Lille Mjlde og Næsse, med tilhørende Inventarium, schyldende Aarlig 3 Løber 2 1/2 pund Smør

S/igneu/r Harman Beste Loed fredLiuse ofvenschr/efne Gaardes schouge eftter hans derom Indgifne MeMorial Dattert Bergen d/en 8 octob/e/r 1696 Huilchet Kongl/ig Ma/jestets Foget offentlig alle og en hver, *derom trent* (der omtrent?) eller wedKommende tilholdte og formaanede under straf eftter Lowen

S/igneu/r Hendrich Christensen, til Kiende gaf at hafve forpagted Sl: H/er/r Søfren Breders gifne Jordegodz Her udj Nordhordlehn, først I Schiold schibbred, Schagge, Norre Jellesta, og Sørre Jellesta

S/igneu/r Berendt Ulrich Loed oplæsse Hans Høye Excell/encis Naad/igste Resolution, til Madam Sl: LawMand Kochs udgifven, d/en 14 Jullj 1696 Angaaende Sl: H/er/r Lavmands tilstaaende Lavmandztold

Mons Poulsen Houcheland Loed oplæsse It Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 29 Feb/rua/r 1696 af Ifver Monsen Fammesta, Olle Joensen Fielschaalnes, Anders Nielsen Røsland og Olle Johansen Røsland, paa 3 Spand smør og 1/2 t/ønde Malt i dend gaard Øfre Bratland,

1696: 25
 
 

S/igneu/r Johan Fasting Borger og Handelsmand udj Bergen Loed oplæsse, En obligations forpantning til Hannem udgifven d/en 14 octob/e/r Anno 1693 paa 200 rdr Capital, af S/igneu/r Lodewich Middelstorp, og der fore til underpant den Gaard Søreide schyldende 1 1/2 Løb Smør

Olle Monsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 5 April 1694 af H/er/r Christopher Gaarman, paa 1/8 p/ar/t udj dend Gaard Lieland

Niels Pedersen Lood oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem udgifven d/en 26 Martj 1696 af ædle Mag/iste/r Niels Smed paa 1/4 Løb Smør udj Myren

Lauridtz Johansen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem udgifven af Boel Gaarman d/en 3: 8br: (october) 1696 paa 18 march/e/r Smør og 1/4 hud, udj Sletten

Rasmus Larsen Sælle Loed oplæsse En Bøxsel Sedel til hannem udgifven d/en 4 April 95 af M/agiste/r Niels Smed paa 2 Spand Smør og et quarter Malt udj den Gaard Ulsmog

Lars Nielsen Selle Loed oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 19 Martj 1696 af M/agiste/r Niels Smed paa 3 Spand Smør og 1 q/uar/t/e/r Malt udj dend gaard Sandal

Erich Mogensen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 6 Martj 96 af Boel Garman paa trej Spand smør og 1/2 hud, udj dend Gaard Oddeland

Elias Søfrensen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 14 Junj 96 af H/er/r Christopher Garman paa 3 Spand Smør og en half Hud udj den Gaard Totland

1696: 25b
 
 

Thore Joensen Lood oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 28 April 1696 af M/agiste/r Niels Smed paa 1/3 p/ar/t af Jacobs Brug udj dend Gaard Bratland

Eftter Seeneste forafschieding d/en 10 7br: (september) paa Gaarden Landaas, eftter derom \ud/stædde Kald og Warsel til S/igneu/r Danchers, og den der paa henwijsnings forKyndelse, som nu Blef i rette Lagt og Læst

Fremstoed for Retten S/igneu/r Anders Bagge Stadzprocurator, paa Citanten S/igneu/r Cort van Lubechs Wegne

Item S/igneu/r Wollert DancKertsens Søn Mons/ieu/r Danchert Wollertsen,

Da eftter til Raadelse, om forligelse Suarede Mons/ieu/r Danchert, hand Ingen ordre hafde til forliggelse, men allene Wilde hafve dom,

S/igneu/r Bagge paastoed at som Ingen forlig War *forhande, Saa paastoed hand den Seneste afsigt, og Reffererede Sig til Lowen pag/ina 466 og 467 om S/igneu/r Danchersens gierdes gaard udøgtighed, som af Lavrettet Besigted og udøgtig Befunden,

Dernest, at som Loven pag/ina 985 d/en 14 Art/ichel det schaden schal Betalles eftter v-villige Mens schiøn, naar det Iche er scheed med villie da paastaaes eij meere, at Betalles End 1 1/2 tønde Hafre Korn, eftter gode Mendz Taxering, Item at Besvare

1696: 26

Dend nu til datto andwendte BeKostning Eftter schiønsomhed, i det Mindste 4 rdr Huor paa hand dom War Begierende

Afsagt

Som S/igneu/r Wollert Danchertsen, eij det Ringeste Bevijser Imoed S/igneu/r Cort van Lubechs paastand, det Landaas gierdes gaard er eller Befindes, Loulig, S/igneu/r Danchers/en Siger, det Houchelandz Fæ wed driftt over gierdet schal Wære IndKommen, der fore til Løsning Ladet Indsætte, og Siden Løs gifven, men huad gierdes gaarden anbelanger, Wil hand holde Loulig og forsuarlig Som nu iche saaledes Befindes, eftter upartische mendz Besigtelse og forKlaring, S/igneu/r DancKersen, eij heller BeWijser det *Fæd (Fæed) Wed driftt over gierdet er IndKommen, og om saa War, maatte der vered folch eller en Hyrde Hoes, der *Fæd (Fæed) Kunde drifve, huilchet iche Befindes at verre scheed, og Hyrde til Fæ Har aldrig vered Brugeligt, her udj Nordhorlehn men alle tijder deres Fæ Gaad Horn mod Horn og Klow mod Klow, thij dersom Landaas gierdes gaard Hafde eller War Saa Høy og saa tych som Lowen om Slige gierder Byder, da Hafde Houchelandz Fæ, der iche Kundet over Komme Langt mindre giort nogen schade,

Eragtes der fore for Ret, at eftterdj Landaas gierde Iche Befindes Lowformelig, Bør S/igneu/r Wollert Danchers/en Eftter Lowens tredie Bogs 12 Cap/i/t/el/ 16 Art/ichel Have schade for Hiem gield, Levere de annammede 5 rdr til Joen Houcheland Igien, og Betalle udj forwoldte omKostning fire rdr Inden fembten dage, under adfærd eftter Lowen

Øde Jorder her i schibbredet

Høfverstun, tou pund 6 march/e/r Øfstun tou pund og 18 march/e/r

1696: 26b
 
 

Byschrifveren S/igneu/r Hans Frich hafde Ladet stefne, Olle HammersLand, og Sl: Ties Nevermands Arfvinger, S/igneu/r Gerdt Meijer S/igneu/r Gabriel Pettersen S/igneu/r Warner Ros, og Casper Nevermand, som Sig d/en gaardepart HammersLand hafver udj nogle Aar tilholdet eftter stefnemaaledz tilhold, dattert Bergen d/en 9 7br: (september) 1696 samt d/en 9 og 15 7br: Loulig for WedKommende Wed paateignelse at Werre forKyndt, som Blef Læst

S/igneu/r Gabriel Pettersen, paa Egen og MyndeLinges Weigne Møtte for Retten, og svarede Loulig at Were stefnt

Eftter trende gangers paaraabelse Møtte Ingen paa Gierdt Meijer, Warner Ros Eller Casper Nevermans Weigne

S/igneu/r Anders Bagge paa Byschrifverens Weigne Indlagde Sl: Mag/iste/r Hans Dabergs Boes Registering, og anwijste denne Sag for Saa Wit denne post er angaaende

Dernest Blef Indlagt en forsichring af Sl: Toer Olsen udgifven paa d/en gaard Indre Aame udj Sundhordlehn dattert d/en 3 Xbr: (december) 1656

Item M/agiste/r Nielses quitering til Hans Frich Dattert Bergen d/en 6 Junj 1696

1696: 27

Saa Indlagde S/igneu/r Bagge Sl: M/agiste/r Hans Dabergs udgifne obligation dattert Berge/n d/en 28 9br: (november) 1676 Som Blef Læst

Endelig en forfatted post udj En Reigning Indført paa 87 rdr under M/agiste/r Niels Smedz haand d/en 25 8br: (october) 1680

S/igneu/r Bagge paa Citantens Weigne paastaar at som udj schiftte Brefved findes Indført Gaarden Hammersland at Were DistjNered og udlagt til Gaarden Indre Aames Indløsning, som eij er scheed thij formeente hand samme Gaard Hammersland, Bør følge Citanten, saa Som hand eftter Bewijs nu udj Retten Indlagt den hafver Betalt til M/agiste/r Smed, og Widere Reffererede Sig til stefnemaaledz Indhold, og War her paa dom Begierende

S/igneu/r Gabriel Pittersen paa Egen og MyndeLinges Weigne Begierede Copie af huis Som nu er I Rette Lagt

Saggen Beroer til neste ting, Imedler tijd Kand de Begierte Copier BeKommes til hvilchen tijde WedKommende som nu Iche møder, paa Legges, deres schriftteLig formeenende hafver at i Rette Legge

1696: 27b
 
 

S/igneu/r Anders Bagge paa Karen Sl: Hans Hansens og Interesserendes Weigne, hafde Ladet stefne Jacob Jacobsen Gisse for 45 rdr 4 march 8 s/chilling gield, eftter stefnemaaleds Indhold dattert Bergen 24 7br: 96 som Loulig Wed paaschriftt findes paateignet at Were forKynt

Eftter trende gangers paaraabelse møtte Ingen paa Jacob Gieses Weigne

S/igneu/r Bagge paa Van de Veldes og Interesserendes Weigne, Indlagde En forseigLed Registering, med derhoes annoxcerede Lodseddeler,

Item en Attest det Jacob Giese, huis (det som) Lod Sedelerne Indeholder har annammed,

S/igneu/r Bagge protesterede og fast paastoed det Jacob Gisse den fordrende Sum schadesløs Bør Betalle, efttersom Registeringen, eftter Lowen upaaAnchen ofver Aardag har henstaaed og War Endelig dom Begierende

Saggen Beroer til neste ting til huilchen tijd Jacob Gisse paa Legges Saggen med hvis (det som) hand Weed Sig til Befrielse at Besware

1696: 28

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Cammer Raad, og ToldforWalter udj Bergen Hinrich Rye Lood oplæsse, et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Fru Anna Maria Heideman Sl: Hiortes d/en 8 7br: 1696 paa den Gaard Steen, schyldende Aarlig 2 Løber Smør 2 tønder Malt, og en half hud,

Dernest Loed H/er/r Cammer Raad Rye oplæsse Hans Ma/jestets Allernaad/igste privilegie paa Ermelte Steene Gaard, Sl: Land Commiss/arj Hiort med Benaaded Dattert KiøbenHafns Slot d/en 2 May 1682

Kongl/ig Ma/jestets Foget Loed oplæsse En forfatted Restantz ofver dette schibbred Bereigned til rdr march s/chilling

Kongl/ig Ma/jestets Foged eftter Lowen udnæfnde Efttersch/ref/ne Lavrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Salomon Grimsta, Toor LiuseWold, Niels Nedre Dyngeland, Knud Riple, <Gudmund Nygaar,> {Mogens Heldal}, Lars Houcheland, Anders Housdal, og Anders Madhoop

Fogden S/igneu/r Madz Holm Begierte ofvensch/ref/ne Restantz under forseigling, men Sornemendene det aldeles negtede, eftter dj de udj adschillige gaarders anteignelse, Iche Befandt Hans forfattede Restantz at verre Ret, der fore detz Summa eij Kand Indføres

1696: 28b
 
 

S/igneu/r Jochum von der Lippe Borger og Welfornehme Handels Mand udj Bergen, Loed opLæsse, It Kiøbe Bref til hannem udgifven af Anne Jorres Sl: Lydder von der Lippes paa de gaarder Breewigen, Støellen og Nygaard, med paastaaende Huuser, og tilhørende quæg, Som War dattert Bergen d/en 20 Martz 1694 og underschrefven af Anne Jores, Hendrich BeneKen Samt til Witterlighed, S/igneu/r THomas Danjelsen og S/igneu/r Seuerin Seehusen
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 12 og 13 octob/e/r Blef Holdt It almindeligt Høst schatte og Sage ting, udj Sartor schibbred paa Bildøen, med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerværende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Anders Bildøen, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend Niels Børnes, Olle Schouge, Olle Foldnes, Michel Fielde, Erich Schollewig, Anders Michelsen Leerøen, Olle Bache, og Lars Trengereid, samt Endeel af Almuen, som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst de forHen Extraherede Allernaadigste Forordninger, Samt Andre Høye Herrers Brefve

Øde gaarde Her i schibbredet

Obsøen schylder aarlig En half wog fisch og BrattenBorg et pund fisch

1696: 29
 
 

Anders Hanssen Bildøen Lensmand, Hans Nielsøn og Niels Andersøn Loed oplæsse et Kiøbe Bref til dennem udgifven d/en 1 Augustj 1696 af Fru Anna Maria Heidemans, Sl: Hiortes paa efttersch/ref/ne Joorder Bildøen schylder AarLig, 2 Woger fisch Kaartvet 1 1/2 woog fisch, MorLand 2 pund fisch, og Kaabeltvet 2 Woger fisch,

Albregt Albregtsen, og Michel Erichsen Lood oplæsse et Kiøbe Bref til dennem udgifven d/en 1 Aug/ustj 1696 af Fru Anna Maria Heidemans Sl: Hiortes paa efttersch/ref/ne Joorder, Windenes schylder Aarlig 2 1/2 Woger fisch, med underliggende Herresundz Laxe Werpe, som gifver aarlig afgiftt otte rdr, Angeltvet 1 1/2 Wog fisch, Polden et halftt pund fisch,

Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm Lood oplæsse En Suplicq til welb/aa/r/ne/ H/er/r Ambtmand giort d/en 5 octob/e/r angaaende Hans Høst Arbeide med der paa fuldte Resolution af Slodtz Lowens Commiterede Johannes Munthe og H/err Schrøder d/en 11 octob/e/r 1696 udstæd det Sartor og Herlø schibbreder at være Fogden med to dagers Høstarbeide Behielpelig

Olluf Monsen Leerøen Loed oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 4 9br: (november) 95 af Alle Sine Søschinde paa en half Løb Smør og 1/2 huds waare udj den gaard Leerøen

1696: 29b
 
 

Niels Ifversen Lood oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven af Bispen Doct/o/r Niels Randulf d/en 26 Jullj 96 paa En fierdepart udj den Gaard Tellenæs

Peder Monsen Waage Loed oplæsse en Bøxel Seddel til Hannem udgifven d/en 30 7br: (september) 1696 af Anders Hanssen Bildøen, paa En Wog fisch udj den gaard Lochøen

Lars Christiansen Loed oplæsse en Bøxelsedel til hannem udgifven d/en 23 Septemb/e/r 96 af Maria MaKodie, paa tre march og 6 schillings Landschyld udj den Gaard Trellewigen

Kongl/ig Ma/jestets Foget til Kiende gaf det Hand trende gange hafver Ladet stefne Halfvor Sangolt, fordj hand har Slaget Hans Schouge til Blodz paa Bildøen, og dog Iche Wildet møde, eller ære Retten, der fore formeente hand Exemplariter Burde stafes andre Saadanne Rettens foragtere til afschy

Denne Sag Beroer til neste ting med Fogdens Samtøche, Saa paa Legges Halfvor Sangolt uden modsigelse udj egen persohn for Retten at møde, Sin Begangne forseelse paa Hans Schouge giort, eller og da uden Lenger ophold at Lide domb

1696: 30
 
 

Anders Christophersen Noore Biørøen for retten frem Kom, paa hans fader og Egen weigne, og wemodelig til Kiende gaf huorLedes de af den schadelige Ilde Brand Eere overfaldne \Løverdagen eftter paasche/ saa alle deres Huuse paa gaarden ere op gaaen, og der over ere Blefne gandsche ruinered, med Aller und/er/danigste Bøn, Hans Ma/jestets af Høy Kongl/ig Naade Allernaad/igst udj schatterne Wilde forlindre, med Begiering Almuen dennem deres tings Widne Herom til Allernaad/igst forlindring Wilde meddeele,

Tilstæde Wærende Lavret og Almue, Widnede udj Gudz Sandhed, det Anders Noore Biørøens Klagelig angifvende, Gud Bedre detzWær (desverre) forholt Sig saa i alle maader

Fogden eftter Lowen og Slodz Lowens Commiteredes Resolution tilspurte Lavrettet og Almuen om de goedwillig, nu wilde Betalle Huis (det) Høstarbeide Lowen Byder Eller Iche, eller i det Lengste til nyt Aar

Lavrettet Suarede, det de Iche Wilde noget Betalle, førend de Andre schibbreder, Betaller,

Kongl/ig Ma/jestets Foget eftter Lowen udnæfnde efttersch/ref/ne Lavrettes Mend for til Komende Aar Nafnlig Aamund Børnes, Niels Nippen, Elling Worland Olle Algerøen, Johanes Agotnes, Olle Kobeltvet Niels Anders/en Bildøen, og Jens Tøsøen

1696: 30b
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foget Loed oplæsse en forfatted Restantz ofver dette schibbred detz Summa 18 rdr 3 march 13 s/chilling

Olle Olsen, Tollof Andersen, Niels Andersen og Anders *Laarsen, Loed oplæsse et Kiøbe Bref til dennem udgifuen d/en 12 octob/e/r af Anders Hanssen Bildøen, Hans Nielsen og Niels Andersen paa den Gaard Kaabeltvet schyldende Aarlig tow (2) wooger fisch
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 14 og 15 octob/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte, og Sagge ting udj Herlø schibbr/ed paa Frechou med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerværende, Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madz Holm Bunde Lensmand Niels Røsland, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Boor Kollevog, Knud Landzvig Olle Kleppestø, Anders Røsland, Michel Schortvet, Olle Noore Selle, Niels Nødenes og Mogens Sturre, samt dannemend flere Som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst de forhen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger Samt andre Høye Herrers Brefve

S/igneu/r Daniel Wolpman Lood oplæsse It Kiøbebref til hannem udgifven d/en 14 Jullj 1696 af H/er/r Ambtmand Hans LillienSKiold paa efttersch/ref/ne Gaarder, nemblig, udj Nedre Kleppe 1/2 Løb smør 1 tønde Malt Krogaas, en Løb smør, en huud,

1696: 31

Foldesøen en Løb Smør, en tønde Malt, og 18 march/e/r fisch, Tved een (1) Løb smør, 3 meeler Malt og en half W/og fisch, Kollevog 30 march/e/r Smør og en half Waag fisch

Welædle og *Mand Haftte* H/er/r *schout By Nacht* (Norsk Hist. Leksikon: Schoutbynacht. Hollandsk marinetittel. Etter 1771 kalla kontreadmiral. Var i Danmark-Noreg den lavaste admiralsgrad. I dei gamle flåteformasjonar var S. anførar for avantgarden, med hovedoppgave å utføra speideteneste) Hinrich Græfve Loed oplæsse, et AuctionsWerch udj Bergen Holden d/en 29 Junj 1696 udj det Herberg Altenow, angaaende den Gaard Strømsnes, og quæg, med paastaaende Huuse, samt Huis (det som) widere Muhr og Nagelfast findes Item en *hauge (hage?) og 2de nøster, Ermelte H/er/r schout By Nacht at Hafve Kiøbt for Otte Hundrede og tou rdr, under auctions Mesteren S/igneu/r Sacharias Nielsens Haand

Gudmund Olsen Selløe Lood oplæsse en Bøxel Seddel til Hannem udgifven d/en 3 octob/e/r 1696 af S/igneu/r Søfren Baltzersen Wirtman paa Siuf schilling udj den Gaard Toschøen

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, Bedragende 71 rdr 1 march 1 s/chilling

Kongl/ig Ma/jestets Foget eftter Lowen, udnæfnde efttersch/ref/ne Lavrettesmend for til Kommende Aar Nafnlig, Knud LansWig, Olle Kleppestø, Olle Olsen Kleppe, Michel Schortuet, Michel Selle Olle KoursBø, Mogens Pedersen Wig, og Niels Poulsen Dalle

Øde Jorder Her i schibbredet

Røeset En Løb, Øfre Dalle et pund og 6 marcher og udj Fosse En Half Løb

1696: 31b
 
 
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 17 octob/e/r Blef Holdt It almindeligt Høst schatte og Sagge ting, udj Allenfied schibbred paa Quamme, med for/schref/ne schibbreds Almue Nerwærende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Ellef Mundal og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Lars Lechnes, Rasmus Housdal, Olle Mitgaard, Olle Hannesdal, Mogens Alfver, Anders Seim Tollof Øfre Mundal, og Joen Watne, samt dannemend flere Som samme tid ting søgte

Samme tijd Blef oplæst Hans Ma/jestets AllerNaadigste forhen Extraherede forordninger Samt andre Høye Herrers Brefve,

Erich Nielsen Lood oplæsse en Bøxel Seddel til Hannem udgifven d/en 3 octob/e/r 1696 af Cordt HønneKen paa 1/4 p/ar/t udj den Gaard SelleVold

Olle Andersen Lood oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem udgifven d/en 15 8br: (october) 1695 af Poul Paust paa 18 march/e/r Smør 1 q/uar/t/e/r Malt, og It Halft faar udj den Gaard Nepstad

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Ladet stefne Wed Lensmandens waanlige stefnemaal, Helgie Olsdatter Tvedt, formedelst hun uden Egteschab hafver avled Barn med En Enchemand udj Echanger schibbred, wed Nafn Knud Rasmusen Andaas

Olle Knudsen Tveet som er Helgies fader Møtte for Retten paa hans datters Weigne, Suarede det hans datter war Loulig stefned, og wedstoed det hans datter med Knud

1696: 32

Rasmusen, og fødde et pigeBarn, nu Seeneste pintze Aftten, og Har *udstaad Kirchens *Dischjplin, udj Myching Kirche, og H/er/r Peder Busch Hinde 3die paaschedag absolverede

Faderen Olle Tvet Sagde Hun Iche eijde over tou rdr Midler,

Kongl/ig Ma/jestets Foget Satte i Rette og formeente det Helgie Olsdatter Burde Bøde eftter Loven og om hun iche har at Bøde med da at Lide paa Kroppen

Afsagt Som Helgie Olsdatters fader frj Willig tilstaar det Hans datter uden Egteschab Har avled Barn med Knud Rasmusen, og hinanden Iche ægted, thij Bør Helgie Olsdatter *Bødde til Hans Ma/jestets eftter Lowens 6 Boog 13 Cap/itel første Art/ichels tilhold tolf Lod Sølf og det Inden 15 dage under Execution eftter Lowen, og dersom hun Iche haver at Bøde med da straffes med fengsel paa Kroppen

Britte Mycheswold, Blef med Olle Beraas for Retten forligt, det hand schal gifve hinde udj 6 eftter Een følgende Aare, hvert Aar 2 Woger Korn, og et par schoe til Hans og hindes Barn og nu udj høst Betalle 2 W/oger Korn eller penge og til Mortensmis et par schoe, og Saaledes der med Continuere, Indtil dj 6 aare Eere passerede, da I alle maader for Widere tiltalle detz angaaende frj Wærre

1696: 32b
 
 

Olle Espeland, og Olle Helland Blef for Retten forligt det Olle Helland schal Betalle til Olle Espeland for Hans fæs schade udj Hans Agre giort Saa Olle Helland strax Lefverer 2 Woger hafre Korn a W/ogen 2 march og udj omKostning 30 s/chilling

Ellef Mundal hafde Ladet stefne, Olle Knudsen Tvet for 6 rdr hand af Olle Larsen Titland Hafver annammed d/en 2 Augustj 94 af Magdelj Grimsdatters Arf, med Renter a 4 p/rocen/to

Indstefnte Olle Tvet møtte for Retten og Wedstoed Loulig at Werre stefnt, saa og det hand pengene er schyldig, Erbød Strax pant for pengene naar hand hiem Kom,

Ellef Mundal war En schadesløs domb Begierende

Afsagt, Olle Tvet Bør de fordrende 6 rdr med Sine Renter eftter Egen *Wedstaalse schadesløs Betalle Inden 15 dager under Execution eftter Lowen

Helmich Welding hafde Ladet stefne Olle Tvet for 1 rdr 4 march, til schadesløs Betalling

Olle Tvet Møtte og Suarede Loulig at verre stefnt, Saa og det hand de fordrende 1 rdr 4 march er schyldig

Afsagt Olle Tvet Bør eftter Egen *Wedstaalse, de fordrende 10 march Inden 15 dager schadesLøs Betalle under adfærd eftter Lowen

1696: 33
 
 

Robbert Wrigt hafde Ladet stefne Olle Tvet for 9 march udj gield, og der for Begierede En schadesløs domb

Olle Tvet møtte for retten Sagde Loulig at Werre stefnt, saa og det hand Iche war meere schyldig end 8 march 8 s/chilling og det Wilde Hand med goede forderligst Betalle

Afsagt Olle Tvet Bør de 8 march 8 s/chilling eftter Egen Wedstaaelse, Inden 15 dager under Execution schadesløs Betalle

Lensmanden Ellef Mundal hafde Ladet stefne Anders Eicheland for hand iche eftter Loulig tilsigelse og Lowens ord, nu dette ting med andre af Almuen har Wildet holde

Anders Eicheland møtte for Retten og Svarede eij *ting holdet* (tingholdet) at negte men at hand udj forige Foged Johan Torsons tijd, hafde udLefvert til fersch mad en Smalle for 1 rdr og der af Inted Igien nøt, erbød Sig Ellers neste ting at Wilde holde, og Bet/ale Lensmanden Sin omKostning Igien

Fogden formeente det Anders Eicheland Bør Sig Lovens ord eftteretlig holde,

Ellef Mundal war domb Begierende I henSeende andre Iche Iligemaade En anden tijd hannem *ting holdet* (tingholdet) schulde negte

Afsagt Anders Eicheland Som er en gammel Mand, og Sig udj dette, denne Sinde forseet

1696: 33b

Bør neste ting uden giensigelse at holde og Betalle Lensmanden udj omKostning 30 s/chilling og dersom Anders Eicheland udj Slige tilfælde, en anden tijd schulde findes Weigerlig da denne Sag at staa Hannem oben for, og da straffes for uHørighed Imoed Lowen

Siufver Eidznes hafde Ladet stefne, Peder Fosse for fire Woger Korn og et Aars Smaatiende

Peder Fosse møtte for Retten og Suarede de 3 Woger Korn, og tiende til En Wog Samt smaatiende et aar at Werre schyldig Sagde og med Leijlighed at wilde Betalle, og negtede Iche gielden

Ellef Mundal paa Siufver Eidtznes Wegne War Endelig domb Begierende

Afsagt Peder Fosse Bør eftter Egen Wedstaaelse de fordrende 4 Woger Korn og et Aars smaatiende schadesLøs, Inden 15 dager under Execution eftter Lowen Betalle

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lood oplæsse en forfatted Restantz over dette schibbred Bedragende 65 rdr 5 march 9 s/chilling

Magne Aschielsen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 19 Martj 95 af Anders Seim paa En Løb udi den gaard Nedre Mundal

1696: 34
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foget eftter Lowen udnæfnde Efttersch/ref/ne Lavrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig Rasmus Lechnes, Anders Seim, Matis Housdal, Olle Syfrset Lars Olsen Hoopland, Hans Hoopland, Olle Simensen Jisdal, og Olle Nielsen Eicheland
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 19 og 20 octob/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting udj Radøe schibbr/ed paa Ascheland med for/schref/ne schibbreds Almue nerwærende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Rasmus Sebø, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Hans Toule, Magne Houcheland Johannes TollesHoug, Magne {Houcheland,} Quamme Rasmus Nordanger, Knud Manger, Olle Daland og Niels Rijsnes, Samt dannemend flere Som samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger, samt andre Høye Herrers Brefve

Johannes Nielsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 14 Martj 1695 af M/agiste/r Niels Smed paa 18 march/e/r Smør og 1 q/uar/t/e/r Malt udj den gaard Kaldet Haaland

Mogens Waxtiole (Vågstaule) hafde Ladet stefne, Olle Waxtiole fordj hand har til taget Sig Hans Boerog (buråk/bufetråkk), som over 28 Aar har Weret gammel Boerog,

1696: 34b

Olle Waxtiole møtte Self for retten og Wedstoed, det hand Boerogget Haver og Bruger men formeente, det Mogens Burde *giere (gjerde) for *fæd (féet) med hannem,

Mogens Suarede, det hand formeente Boeroget Burde Blifve som af gammel tijd har værit huis Iche da at Byte Jord, Saa schal Olle nyde den frjhed, Som Hand nu paastaar,

Afsagt, Som denne Sag Iche her Wed ting Bordet Som LeijLendingerne Ere Imellem, *angaande deres Boerog Kand forfahres, og Olle Waxtiolle Self tilstaar Boeroget Mogens at Hafve hindret, og Bruger, Som Er ofver den tijd Lowen Siger om hæfd, altSaa Bør Olle Waxtiolle, Sorenschrifveren med 6 Mend til aastedet paa Sin Egen BeKostning at Begiere, Imedeler tijd, og Indtil det scheer, Bør Boerogget, som af gammel tijd hafver wæred, Mogens Saa Wel at følge, som Olle v-hindret

Ellers eftter Loulig Warsel schal til dend tijd det Begieres udj denne Sag Kiendes Huis Lowmessigt Er

Arne Erichsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af Peder Lem d/en 16 Feb/rua/r 1696 paa et pund og 3 march/e/r Smør udj den gaard Ytre Sæbø

Øde gaarder, her i schibbredet Eere Eftterfølgende Mit Tiore, 1 p/un/d 9 march Brattoule 1/2 p/ar/ten Kolaas 2 p/un/d 7 march/e/r Søre Lj 1/2 p/ar/t Biørcheland 20 march/e/r Myching 1 p/un/d 9 march/e/r og Ydstebø 1/2 Løb

1696: 35
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foget Loed oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, Bedragende, 62 rdr 0 march 3 s/chilling
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foget eftter Lowen udnæfnde efttersch/ref/ne dannemend til at Wære Lavrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig Hans Toule, Knud Manger, Rasmus Nordanger, Johannes Soltvet, Gunder Sæbdal, Magne Quamme, Olle Jensen Hougland, og *Aanund (Aamund) Hansen Miøs

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Ladet stefne, Sønnewe Ytre Sæbø og Britte Hoole, for Slagsmaal paa Hin anden giort, Seeneste *ømbre Løverdag

Sønnewe Ytre Sebø møtte for Retten, og {Siden} Benegtede Britte Hoole Iche at hafve Slaget

Britte Hoole møtte og for Retten, som Sønneve Slaget *paa teede*, Huilchet Hun (Synneve?) først negtede men der eftter tilstoed, at hafve Slaget

Huor paa Fogden Satte i Rette, og formeente det Sønnewe eftter Lowen Burde Bøde

Almuen Bad for Sønnewe efttersom Hun war fattig, og eij hafde noget at Betalle med, Huor fore Kongl/ig Ma/jestets Foget paa Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Behag denne Sinde, det eftterlood,

Kongl/ig Ma/jestets Foget Hafde Ladet stefne g/am/l/e/ Olle Lunde for hand schal hafve stollen et par Boxer fra

1696: 35b

Sin grande, Olle Ellingsen, og Siden Olle dennem Igien Baaren,

G/am/l/e/ Olle Møtte for Retten, og Sig undschylte Boxerne Iche at have stollen

Olle Ellingsen Møtte for Retten, og Sagde g/am/l/e/ Olle det offentlig til hand Boxerne hafde taget, og Siden Igien *Lefvrt (Lefvert)

G/am/l/e/ Olle Bad om naade, og Iche om Retten

Kongl/ig Ma/jestets Foget Satte i Rette og formeente det g/am/l/e/ Olle Lunde, Burde Lide eftter Lowen, Som for Ringe *Riufverj (Tiufverj)

Laurettet og Almuen, Bad for hannem, og BeKlagede Hans stoore fattigdom Huor fore Fogden, eftter Som det War af ringe *Wardj (Wærdj) det denne Sinde efttergaf

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Ladet stefne Olle Miøs et (&) Consortes Item Jacob Wildanger med Sine Cammeraters, for Helligdags Brøde at Bøde eftter Lowen

Indstefnte Møtte, og udj Begyndelsen Sig undschylte, men om Sider dog tilstood deres forseelse, nemblig at de hafde wered ude paa en Søndag \om afttenen/ eftter agn

Jacob Nielsen Lood i Rette Legge Sin schriftteLige Meening, detz angaaende, Som Blef Læst,

Almuen Svarede alle at det var eftter Sollens nedgang de hafde udfared Hvor fore deres forseelse denne Sinde Blef eftter gifven

1696: 36
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foget Hafde Ladet stefne Michel og Tønnes Marøen, med deres grander fordj de schal have Kiøbslaget med En tiuf som Har stolled Nij Sølfschieder fra S/igneu/r Jacob Andersen, paa EidzWoog, og nogle gamble Laggen,

Fogden formeente de det til Kiøbte Godz udj Retten nu strax Burde Lefvere, saa Wel som at forschaffe deres Hiemmels Mand, eller og at Lide eftter Lowen for v-Hiemmelt

Michel Marøen møtte for Retten; og Suarede paa Egen og granders Weigne, det S/igneu/r Jacob Andersen Sølfschiederne med de g/am/l/e/ Laggen Har igien BeKommet, formeente det War noch og der med frj Wærre

Fogden Spurte Michel Marøen, om dj hafde gifWed saa meget for det til dennem til Kiøbte godz som det Kunde Wære Wærd, Michel der til Suarede neij,

Denne Sag Beroer til en Beleijlig tijd, og widere stefnemaal til samtlige Marøens Besidere til huilchen tijd de alle Bør møde, at Saggen detz Bedre Kand Blifve Examinered

Syfver Waxtiole hafde Ladet stefne Niels Bragvatten for schieldzord, med formeening det Niels Burde *Burde Sit schielderj at Bewijse, eller Blifve det Hand haver schieldt hannem for,

Niels møtte og Benegtede Syfver at hafve schieldt og om hand nogle ord hafde talt, Saa giorde

1696: 36b

Siufver Lige saa mod Hannem Igien,

Parterne Bad Huer andre om forladelse, hvor wed de ware Wel forligte

Olle Waxtiole Hafde Ladet stefne Sin grande Niels Ascheland, for Hans gierdesgaards udøgtighed, og for hand haver slaget og drewen Hans Fæ uloulig

Niels Ascheland møtte for retten, og till Kiende gaf det hand maatte drifve Olle Sit fæ fordj de aade Hans Korn paa aggerne

Parterne Blefve forligte, saaledes det Niels Sin gierdesgaard schal giøre Loufør til neste Aar, og Olles fæ Iche at Komme til nogen schade paa Aschelands Bø

Christian Kolsta Ladet stefne Niels Kolsta for schieldzord,

Niels møtte Iche Huor fore Saggen Beroer til neste Rettens Betiening, til huilchen tijd Niels det giorde tilleg Bør Bewijse og Self for Retten at Møde

Kongl/ig Ma/jestets Foget Ladet stefne, Elling Tiore og Niels Rijsnes fordj de forleden høsteting Saa megen Allarm for Retten yppede det Retten dend gang maatte ophæfves, formeente de der fore Burde Lide eftter Lowen

Niels Rijsnes Møtte tillige med Elling Tiore og dennem vndschyldte, herom Inted at Mindes

Denne Sag Beroer til neste Rettes forhandling til huilchen tijd de Loulig Bør stefnes, om Fogden det for nødwendigt eragter

1696: 37
 
 
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 21 octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting udj Lindaas schibbred paa Lyren, med for/schref/ne schibbredz Almue Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Michel Oenes, og eftterschrefne Lavrettes Mend, Elling Hillestvet, Hans Kielgavlen, Magne Kiellen, Niels Hoope Knud Løfaas, Mogens Fondnes, Olle Refnor og Olle SundzBøe, samt dannemend flere Som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst, de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger, samt Andre Høye Herrers Brefve

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lood oplæsse En forfatted *Restant over dette schibbred, Bedragende til 107 rdr 4 march 8 s/chilling

Kongl/ig Ma/jestets Foget eftter Lowen, udnæfnde Efttersch/ref/ne Lavrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Knud Røsnes, Magne Røsnes, Aamund Houchaas, Olle SundsBøe, Ifver FieldzEnde, Michel Fieldzende, Jacob Mogensta og Joen Hoope

Saa Blef og oplæst Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Lavmand Knags udgifne Bewilgning til Sorrenschrifveren Christian Abo, det Ermelte Abo, H/er/r Lavmandz Ny gifttings told Her udj Nordhordlehn maa annamme Dattert, Bergen d/en 10 Jullj 1696

1696: 37b
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lood for Retten fremføre En Mandzpersohn Wed Nafn Niels Olsen nu Boende paa Kolaas formedelst hand nogle dager *for (før) Bededagen Indewærende Aar, Hafver stolled fra, Olle Nielsen Waage Her udj schibbredet, et Sølf Belte Som ere 9 støller og trej fram stoller wærdig til 3 rdr, en Sølf snoor for 7 march et 1/2 Sølf spende, for 3 march med formeening Hand Bør straffes

Indstefnte Niels Kaalaas møtte udj Egen persohn for Retten uBunden og utvunge/n med Kosterne (sakene/tjuvgodset) udj hænde, og frj Willig BeKiendte det hand omtrent 3 eller fire dage for (før) Seeneste Bededag, Wed Soolrindingen om Morgenen, Kom til Olle Waages gaard og da hand Kom der, Søgte Mad Boen, og Kom der Ind Igienem glugen, og Kom i Ermelte Mad Boe, eftter Hans quindes Karj Knudzdatters om Bedelse, Som der har tient omtrent 2 1/2 aar, og da hand Kom I Boen, eftter hans quindes Sigelse, Leedte hand eftter en Kiste og fandt, Saa tog hand i Logget, Indtil det Klofnede, og der tog Snoren med Beltet, gich Igienem døren op paa Løfttet og trechte 1 par Sølspender af en Wadmels stach, og gich saa Lige Hiem, og Wiste Sin quinde det, huor paa Hun schal hafve Sagt, du schulde Iche tage Saa meget, da Slog hand hende 2 eller treij Slag, BeKiendte Saa det \hand og/ Hans

1696: 38

Quinde drog ud til Fedie, og Bød til Kiøbs Sølf Snoren, og Spendet, men Ingen Wilde Kiøbe, uden Knud i Tongen, som BeKom det halfve spende for 6 s/chilling som nu er frem Lagt, og Halfver Moldøen i Fedie Snoren, for 3 march og 14 s/chilling Som nu og er I Rette Lagt,

Hvor eftter at dette War Soldt droge de Hiem igien, men Belted Beholdt de Self undtagen 3de frem støller Som hand Solte til Lars Fondeneses døtter Marte og Anne Larsdøtre for 21 s/chilling

BeKiendte at Werre fød her i schibbredet paa Lochøen af ægte forældre, er omt/rent 35 a 36 Aar gammel, har Wered giftt i Sex Aar, har eijed 4 Børn, hvor af tvende nu lefver, har Boed i 6 Aar paa den gaard Kolaas, Bad om naade og Iche om retten,

Fogden Satte i Rette og formeente det Niels Kaalaas for Begangne tyfverj \eftter egen BeKiendelse/ Bør Lide og undgielde eftter Lowen, Item dem som med tyfven haver Kiøbt, med æd at forKlare, de Iche har Wæred Witterligt, at det War stolled goedz, heldst fordj det for En Ringe prijs er IndKiøbt og Kosterne at Blifve udj Retten Indtil Saggens uddrag

Afsagt Saggen Beroer Indtil Høste tingenes Endelse, Imedler tijd Bør Niels Kaalaas fengselig forwaares, og de af hannem stolne Koster udj Rettens giemme at forblifve

1696: 38b

Saa schal eftter gifven Warsel til En Beleilig dag Her om schiønnes og dømmes Huis Loumessigt Kand Wære, til Huilchen tijd da Niels *Kalaases quinde eftter hans tilleg, af med Widenhed for retten, saa Wel som de Kiøbende Halfvor Moldøen og Knud Tongen Item Rasmus Kalland, og Lavridtz Fondenes Børn, eftter Fogdens protestation udj Retten at Møde da en hver schal Wederfares hvis ret er,

Anders Selgelj stefnt, Olluf Grofven fordj Ollufs Hest har Bidt *Ander (Anders) Sin (hest) til døde og haver Jord hest og Brug udj Olle Grofvens stæd, Som er Blind,

Citanten Anders Selgelj paastaar Sin hestes Betalling med 4 rdr,

Gullich Grofven paa, den gamble Olle Grofvens Weigne, Begierte det Anders Selgelj Sit tilleg om hestens Biddelse at maatte Bewijse,

Anders Sagde at hafve Bewijs, Aamund Berge, Endre Wijg, og Ifver BacheBø

Parterne Blef Raad til forligelse Men Gullich Grofven Wilde Iche,

Afsagt, Saggen Beroer til neste holdende Rettes dag, til huilchen tijd profvene Wil warseles tillige med Wederparterne da herom schal Kiendes huis ret er

1696: 39
 
 

Aslach Torson Ladet stefne Hans forige HusBond Michel Kaaber for 9 march dansche udj Løn og Klæder 4 rdr, med formeening det Michel Kobber Bør Betalle,

Michel Kobber møtte for Retten, og svarede det hand War Løn og Klæder schyldig til 4 rdr, huor om Michel Kaaber med Aslach Blef for retten forEened at schal gifve Hannem eftter 14 dagers forløb 4 rdr
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 23 og 24 octob/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte, og Sage ting udj Gullen schibbred med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Giefle Østgullen, og eftterschrefne Lavrettes Mend, Olle Opdal, Niels Eije, *Jøregen (Jørgen) Opdal, Mons Haveland, Olle Quersøen, Olle Housdal, Anders Kochsøen, og Joen Erichsen Rijsnes, samt dannemend flere Som samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst, de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger, samt andre Høye Herrers Brefve

Tollof Joensen Lood oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem udgifven, d/en 28 Jullj 1695 af Giertrud de Fine, paa et pund Smør, og Halfanden Spand fisch udj dend gaard Rød

1696: 39b
 
 

Endre Hansen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 14 May 1696 Af H/er/r Peder Busch paa En Half Løbs Leije udj dend gaard Aanieland

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, Bedragende til Sammen 53 rdr 4 march 14 s/chilling

Kongl/ig Ma/jestets Foget Hafde Wed Lensmandens VaanLige stefnemaal Ladet stefne Kaare Tostensen Som Har tient Hans Ma/jestets for Soldat udj 14 aar, og nu Wed Seeneste Completering frj gifven, formedelst Hans nu Egte Hustru, LisBet Olsdatter Er Kommen udj Barsel Seng otte dager Eftter Brølloped, som Er Inden den tijd Egtefolch Kunde avle Børn, sammen Huor fore Fogden formeente Hun Bør Bøde Sine Ægte Bøder eftter Lowen

Kaare Tostensen møtte for Retten, og Wedgich det Hans Hustrue LisBet Olsdatter War Kommen for (før) den tijd Lowen omtaller udj Barsel Seng, Sagde at have tient Hans Ma/jestets for Soldat udj 14 Aar til Kiende gaf Hans stoore Armoed, sagde og det Hand Slet Inted Hafde at Bøde med Saa og det Hans Cap/i/t/ai/n for hans Svaghed og fattigdoms schyld meget Wel forschaanet Bad om naade og Iche om Retten,

1696: 40

Afsagt LisBet Olsdatter Bør Bøde til Hans May/e/st/ets/ eftter Lowen Hindes Ægte Bøder 1 rdr 12 s/chilling Inden 15 dager, og Som Saggen Sig er tildraget, Imedens Kaare War udj tiennesten, Bør Hand Sin Capitains BeWijs derom at forschaffe Hand Sin straf for Begangne forseelse Hafver udstanden For/schref/ne 1 rdr 12 s/chilling Blef strax for Retten til Fogden Betalt

Kongl/ig Ma/jestets Foget eftter Lowen, udnæfnde eftterschrefne dannemend til at Wære Lavrettes Mend for til Kommende Aar Naffnlig Baltzer Hannestvet, Jørgen Opdal, Olle Steene, Joen Eide, Olle Housdal, Joen RafnBierg Hans i Miømen, og {Hans Biercheland} Olle Molland

ØdeJoorderne Spurde Fogden om, hvor til Lensmanden Svarede, strax at Wilde tilsende,
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 26 octob/e/r Blef Holdt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting udj Echanger schibbred paa Eide med for/schref/ne schibbreds Almue, nerverrende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madz Holm, Bunde Lensmand Mogens Essem, og Efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Anders Nommedal, Joen Rommerim, Johannes Ourdal, Joen Ourdal, Niels Ourdal, Lars Schor, Joen Toftt, og Anders Biørge, samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

1696: 40b
 
 

Samme tijd Blef oplæst de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger, samt andre Høye Herrers Brefve

Olle Andersen Ottersta Loed oplæsse et Kiøbebref til Hannem udgifven d/en 26 octob/e/r 1696 af Mogens Andersen Ottersta paa 18 march/e/r Smør og 6 Kander Malt udj den Gaard Ottersta

Kongl/ig Ma/jestets Foget for Retten, og til den samtLige Almue, tiltalte dennem, om de eftter Welb/aa/r/ne/ H/er/r Ambtmands propositsion, og deres giorde Løftte paa Waartinget udj Hossanger tingstue giort Wilde fløtte Fogden og schrifveren, til de 3de Almindelige tinge frj om Aared, eller Iche Huor paa Almuen Eenstemmig Svarede, det de Wilde Rette Sig eftter Hans Ma/jestets AllerNaadigste Forordning om schydzfærd,
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foget End ydermeere proponerede og Sig BeKlagede over Magne Røen, Olle Røe Michel Neeraas, Mogens Neeraas, Baste Ofveraas, og Siufr ØfrAas, formedelst dj Iche, eftter Hans Begier og Lensmandens tilsigelse Haver Wildet *fore Boden* (føre båten) omKring, der Fogden dog den Heele Søndag med stoor BesWer, wed Natte tijde udj meget Hart Weijer strebte til at

1696: 41

Komme Betidz til tinge almuen til Lette Endog Hand for/schref/ne 6 persohner, Bød Betalling, naar de Baaden hafde om ført, saa Wit de Kunde til Komme

Huor paa de Ermelte Sex persohner, og Besynderlig Michel, og Mogens Neeraas Swarede, det de Iche Wilde føre Boden førend de fich Betalling \forud/ Huilchet fogden Begierede at maatte Worde Indført, og Siden til nermere eftteretning schrifttlig meddeeled,

Fogden ydermeere paastoed, at eftterdj Hans Boed (båt), endnu paa Nore Siden af Eided er Beliggende, og iche frem ført dj motWillige Bør til Boden (båten) Sware og ansees Som Hans Ma/jestets Mandatz Motwillige ofvertrædere,

Erich Olsen (Indre Eide?) hafde Ladet stefne Hemming Aamundsen Ytre Eijde for hand haver hugget vden hans Minde udj Erichs schov, til 35 \unge/ oldertrær og derom til widne, Anders og Mogens Ytre Eide som for Retten, fremstoede og forKlarede Saaledes Sanden At Werre

Hemming Møtte for Retten, og Wedstoed dj for/schref/ne trær at hafve hugget Bad Erich om forladelse, Lovede aldrig saa at Igien Komme

1696: 41b

Parterne Blefve \ved/ Haande Baand, saaledes forligte det Hemming schal Betalle til *Olle Erichsen* (Erich Olsen?) for giorde Hugst Nj march dansche, Samt Betalle omKostningen med, 4 1/2 march dansche, anlovende aldrig Saa at Igien Komme, og om saa scheer da samme Sag at stande hannem oben for, og straffes eftter Lowen

Aamund Magnesen Muhlen, hafde Ladet stefne Britte Salomonsdatter Muhlen, som Er Hans LeijLending, formedelst hun schal uLoulig hafve forhugget, Muhlens schov huorom endnu Befindes Beliggende 100 stour,

Saa og med Gudmund Fit (Eikefet) og Olle Sætre, Som samme schouschade Besigted nu for Retten fremstoed og forKlarede det der Kand Were Hugget til 5 tylter *Ripler a 12 s/chilling tylten, men stuerne Kunde de Iche telle, og trende dunge Smaa Bierche Wed (bjørkeved) Som er 300 udj alt, huilchet gedagte tvende Mend Widnede Saa at Werre udj Sandhed,

Aamund Sagde at for Nogle Aar Siden de da Werende LeijLendinger, formedelst uLoulig schouhugst Ere dømt fra samme Jord, men den \dom/, nu Iche hafde, Som til neste ting, om de forinden Iche forEenes, udj Retten Bør forschaffe, til Endelig doms afsigelse

1696: 42

Britte Salomonsdatter møtte for Retten og Swarede Iche schowen at hafve udhuget men formeente hun Burde niude frjhed at hugge ellers hafde Inted at Lefve af, og ellers af Sult maatte omKomme

Aamund foregaf det schougen er udhuggen til total Ruin, der fore formeente Britte Burde Lide eftter Lowen,

Afsagt Saggen Beroer til neste ting, till Huilchen tijd den forige, Ergangne domb, Bør udj Retten forschaffes, Imedler tijd Bør Britte Salomonsdatter, Sig fra schowen at Entholde, enten at hugge eller hugge Lade, Widere End til fornøden Brendewed for Sig Self

Olle Ifversen Quinge hafde Ladet stefne Niels i Rø til at fra Sig Legge, eftter et schiftte Bref 1664 d/en 16 May holdet paa Eidtznes eftter Sl: Mogens Nielsen, 2 1/2 rdr 2 march 4 s/chilling

Niels Rø Møtte og Begierte Dilation, Indtil Hand schrifttelig Kunde forfatte Sin formeenende, og Sin Sag forKlare,

Olle Quinge Begierte det schiftted af Rettens Midler med forderligst, maatte Holdes

Afsagt som Niels Rø Begierer Dilation, og Cittanten Olle Quinge, det Boen maate

1696: 42b

Samtlige Arfvinger Imellem deeles altSaa Bør samtlig WedKommende Arfvinger Werre tiltencht, med forderligst Rigtig schiftte at Holde, og dersom nogen, noget af Boen Haver ført da det Igien til den tijd at Igien Lefvere, til Huilchen tijd, Niels Rø da Sin schrifttelig formeenende Kand Indgifve, Saa schal Kiendes Huis Lov og Ret medfører

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred detz Suma 90 rdr og 13 s/chilling

Kongl/ig Ma/jestets Foget eftter Lowen udnæfnde efttersch/ref/ne dannemend til at Wære Lavrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Gudmund Fit (Eikefet), Olle Sætre Olle Mollvig, Olle StoorSætter, Ifver Eichenes, Olle Eichenes, Anders Nielsen Ytre Eide, og Olle Erichsen Ytre Eidznes

Eftterschrefne gaarder Blef Angifved her udj schibbredet at Ligge øde EegeBotten, NesBø, Neeraas trei parter øde, Klef Ligger Halfp/ar/ten øde, og Myhr halfparten, videre Sagde Lensmanden i Aar iche at vide Som War øde

1696: 43
 
 
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 28 octob/e/r Blef Holdt et almindeligt Høst schatte og Sage ting, udj Hosanger schibbred, paa HorsHofde med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madz Holm, Som Lensmand Rasmus Hannestvet, og eftterschrefne Lavrettes Mend, udj Wemin KalleKløfs sted, Olle HeimWijg, Hans Aasem udj Arne Røslandz stæd, Olle Litland Olle Hannestvet, Johannes Myching, Johannes Rachnes, Johannes Hannestvet, og Siufver Fielschaal, samt dannemend flere, som Samme tijd ting søgte

Samme tijd Blef opLæst, de forhen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger, samt Andre Høye Herrers Brefve, Item HøyBaarne H/er/r StadtHolder Guldenlews Befalling, om Wrinsche Hester og Hopper Dattert LaurWigen d/en 29 Aug/ustj 1696

S/igneu/r Daniel Wolpman Loed Wed Sin schrifttelig Indgifvende, under datto 13 octob/e/r 1696 fredLiuse Tussen (Tysse) med EllingsBotten (Elvikbotn/Tyssebotn) tilHørende schowe, Saa Wel som, Ingen at Weide Diur Huilchet Kongl/ig Ma/jestets Foget vdj Hans Ma/jestets Nafn, og alle WedKommende, eftter S/igneu/r WolpMands Begier, offentlig forbød

1696: 43b
 
 

Olle Erichsen Lood oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 6 Feb/rua/r 96 af H/er/r Anders Garman paa En half Løb smør og en half melle Malt samt Halfanden schilling udj penge, i dend gaard Biercheland

Olle Andersen Grimsta Lood oplæsse Et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 28 octob/e/r 96 af Knud Jensen Fittie, og Rasmus Nielsen BragWatten paa 5 march/e/r (og) en hvid (myntenhet) Smør 5 Kander og en potte Malt udj den gaard Grimsta

Kongl/ig Ma/jestets Foget Hafde Ladet stefne og Warsele Aschiel Haldorsen Ytre Bernes for begangne Leijermaal med Rangelle Knudsdatter da tiennende hoes Peder Bernes, og nu til tienneste hoes H/er/r Christen Hindrichsen Huilchet er scheed udj Aschiels Egtestand

Aschiel Halworsen, møtte for Retten og Wedstoed at hafve Beligget Rangelle Knudsdatter, saa og at Werre Hindes Barnefader

Rangelle Knudsdatter Møtte Iche eller nogen paa hindes Weigne

Kongl/ig Ma/jestets Foget Satte i Rette og formeente det Aschiel Burde Bøde Sin Halfve Boedz Lod og i det Mindste 12 rdr, og dersom hand Iche Hafver at Bøde med da at Lide paa Kroppen

Ilige maade Satte Fogden I Rette det Rangelle Burde Bøde eftter Lowen

1696: 44

Lavretted Widnede det Aschiel aldelis Inted Er eijende, naar hand Sin schyld {Har} Har Betalt, og har staad schriftt i Hosanger Kirche

Aschiel Bernes Bad om naade og Iche om Retten der hoes BeKlagede Sin stoore Armod

Afsagt Aschiel Bernes, Bør eftter Lowens 6te Boogs 13 Cap/i/t/el/ 25 Art/ichel Bøde af Hans Godz og formue eftter yderste, og dersom Hand iche Har at Bøde med da at straffes paa Kroppen

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Ladet stefne Sifver Bastesen Bernes fordj hand Har Beligget Rangelle Knudsdatter, og der eftter staad obenbaar schriftt udj Hosanger Kirche for giorde forseelse,

Syfver Bastesen møtte for Retten, og Wedstoed at hafve haftt Legomlig omgiengelse med Rangelle Knudsdatter, Som hand meente at Ægte, men da hand fornam Rangelle med Aschiel Bernes hafde haftt med hinde at Bestille, og War Hindes Barnefader men hand iche, Wil hand Hinde Iche Ægte, men har udstoed Kirchens *Dischiplin Sagde og hand Inted er Eijende, Widere End Hand gich og stoed udj

Laurettet Widnede det Syfver Inted Er Eijende

Rangelle Møtte Iche eij heller nogens paa hindes vegne

1696: 44b

Kongl/ig Ma/jestets Foget Satte i Rette, og formeente det Syfver Bastesen Bør Bøde eftter Loven

Afsagt Syffver Bastesen Bernes Bør for Begangne Leijermaal med Rangelle Knudsdatter Bøde til Hans Ma/jestets eftter Lowens 6te Bogs 13 Cap/i/t/el/ første Art/ichel fire og tyfve Lod Sølf, Hafver hand Iche at Bøde med, da straffes med fengsel paa Kroppen

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Ladet stefne Elling Johansøn Horshofde formedelst hand schall Hafve Beligget Maglj Johansdatter Tvet forLeden Aar

Elling Johansen Møtte for Retten, og Wedstoed at have haftt Legomlig omgiengelse forleden Aar første gang wed Kyndelsmisse tijder da hand war i Sit 1

{Sext}ende Aar, (Det er skrive slik på linja, etter: ".. war i Sit". Sjå merknad nedanfor) og den anden gang, wed pintzedags tijder, forKlarede der hoes det hun Begge ganger Kom til hannem, og Lochede ham til omgiengelse Sagde og det Hun tilforn har fød et *vegte (uekte) Barn, Item det hand formeente Iche at vere Hindes Barnefader, Sagde og det hand Inted er Eijende, Bad formedelst Hans vngdombs v-fornuftt, og forlochelse at maate schaanes

Maglj Johansdatter møtte Iche eller nogen paa hindes Weigne

1696: 45

Lensmand Rasmus Hannestvet, forKlarede det Ermelte, Maglj Johansdatter fødde et pige Barn, Natten til Kyndelsmisse dag, og Blef døbt Kyndelsmisse dag I Hammers Kirche,

(Merknad: Elling skal vera fødd i 1678, og ville såleis vore i sitt 17ende år i 1695, då han var saman med Magdeli. Kyndelmesse er den 2. februar. Pinse i slutten av mai/børgjinga av juni. Barnet er i k.b. for Hamre innført som døypt den 6.2.1696, og kalla Ingeborg)

Fogden Satte i Rette og formeente de Bege Burde Bøde eftter Lowen

Afsagt, denne Sag Beroer, Indtil Maglj Johansdatter Tvet, Self for Retten møder Eller Blifr ført, Elling Johansens Benegtelse for Barnefader at til Sware, da Elling Ilige maader for Retten Bør møde eftter Warsel, da Herom schal Kiendes eftter Widere Examen hvis ret er

Kongl/ig Ma/jestets Foget Loed oplæsse En forfatted Restandtz ofver dette schibbred, detz Summa 43 rdr 2 march 15 s/chilling

Kongl/ig Ma/jestets Foget eftter Lowen udnæfnde Efttersch/ref/ne dannemend til at Wære Lavrettes Mend for til Kommende Aar Navnlig Børgie Rachnes, Johannes Rachnes, Halfwor Heldal, Joen Byssem, Olle Mielsta, Johannes Hannestvet, Syfver Gatland, og Michel Hatland

1696: 45b
 
 
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 28 og 29 octob/e/r Blef Holdt Et almindeligt Høst schatte og Sage ting, udj Mielde schibbred, paa Reijsta (Reigstad), med for/schref/ne schibbreds Almue Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Anders Rifvenes og eftterschrefne Lavrettes Mend, Johannes Hafre, Johannes Øfste Mielde, Baste Øfste Mielde Niels Aasem, Niels Reijsta, Vdj hans stæd Hans Rønhofde, Anders Borcheland, Niels Rongwee, og Anders Borge, Samt dannemend flere Som samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst de forhen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger, samt Andre Høye Herrers Brefve

Rasmus Nielsen Lood oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 28 Martj 1696 af Anne Idewert Ludens paa En Løb udj dend gaard Bragwatten

Olle Andersen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 28 April 1696 af Otto Edwartsøn paa En half Løb Smør udj den Gaard Eide

S/a/l/ig/ Lars Gabrielsen Wichnes Arfvinger Lood opLæsse It Kiøbe Bref til hannem udgifven af Johannes Myching, og Joen Olsen Havre d/en 28 octob/e/r 1696 paa et pund tou march/e/r smør og 8 Kander Malt udj den gaard Havre

1696: 46
 
 

Hans Breesteen Af Arne schibbred, hafde Ladet stefne Sin LeijLending, Knud Andersen Søre Borge, for 8 rdr udj Resterende Landschyld Item for Knud har Solt et nøst uden Hans Minde fra gaarden, Som Knud Har Solt for 2 rdr Item huusenes Brøstfeldighed

Knud Andersen Møtte udj Egen persohn for Retten og tilstoed at Werre Loulig stefned Saa og det Hand dj fordrende 8 rdr er schyldig og Lofvede eftter haanden at Betalle Sagde og nøsted at hafve Soldt for 2 rdr

Hans Bredsteen Satte i Rette og formeente, det Knud først *Bvrde (burde) schaffe nøsted Igien, der nest det hand Burde fulfærdige Huusene at Wære *Lov for* (Loufør/lovfør), Item nu strax at Betalle hannem Sin Resterende Landschyld schadesløs

Knud Andersen Suarede det hand Som for meldet med forderligst Wil Betalle, Saa og eftter Haanden forBedre Huusene, og Ilige maade forschaffe et *staffue nøst* (stavbygd naust)

Hans Bredsteen War Endelig dom Begierende

Afsagt

Knud Andersen Sørre Borge, Bør eftter Egen wedstaaelse, Sin Resterende Landschyld, som Er 8 rdr schadesløs Betalle Inden 15 dage under adfær eftter Lowen, Angaaende Huusenes Brøstfældighed, dj Bør eftter Lovens

1696: 46b

Tredie Bogs 14 Cap/i/t/el/ 30 Art/ichel af Sex schiellige mend detz aaboed TaXeris, og der eftter om hand da iche aabodet Betaller, maa Jordeijeren Lovfeste Hans Avl, og der af da giøre Sig Betalt for Aabodet

Huad Sig det af førte og Bort Solte nøst anbelanger, der for Bør Knud til nu først Kommende pintze tijd et Lige stort og got udj stæden Igien at forschaffe hvis iche da ansees Hand for en Motwillig LeijLending og straffes eftter Lowen

Elling Solberg og Niels Ladstad, Som ere Kirche Wærgere for Giersta Kirche udj Hous gield Hafde Ladet stefne, Joen Solberg for en Kirche Koe Som hans quinde hafver haftt nu paa 22de Aars tijd, og tvende gange *op vnget* (opynget/alt opp?), huor fore Joen udj Leije nu Resterer Nij march dansche; hvor om hand Sette udj Rette og formeente, det Joen Solberg en døgtig Koe Igien Bør Lefvere og Leijen med omKostningerne Betalle

Joen Solberg Møtte for Retten, og Sagde da Hand fich Sin quinde, da War alt Koen død, og fich Inted af den, Ellers Sagde hand det nu Saa snart hand hiem Kom, En

1696: 47

Goed Koe Niels Ladstad, at Wilde til schiche, og de nj march som hand Søges for Lofved hand og at Wilde Betalle

Afsagt

Joen Solberg, Bør eftter Lowens anden Boog, 22 Cap/i/t/el/ 21 Art/ichel til nu først Kommende Waar En døgtig Koe til Citanterne Wel fremfød at Lefvere Saa Wel som og Betalle de nu fordrende Nj march dansche, samt dette nu paa Kommende 1/2 aars Leije, med anwendte omKostning schadesløs under adfærd eftter Lowen

S/igneu/r Job Jacobsen Borger i Bergen hafde Ladet stefne H/er/r Niels Hierman, eftter forige tiltalle for gield, Huilchet stefnemaal Befindes eftter Seenestes afSigtes formeld af H/er/r Niels Self paaschrefven Loulig at Werre forKyndt

Eftter trende gangers paaraabelse møtte Iche H/er/r Niels Hierman, eller nogen paa Hans Weigne, og eij Lood Liuse Sit forfald,

Afsagt

Som H/er/r Niels Hierman, eftter Seeneste afsigt d/en 2 Jullj, da hannem Blef gifven eftter Lowen Laudag, Sig Iche med Citanten
 
 

1696: 47b

udj Saa Lang tijd forEened, eij heller noget til fordrings af Bewijs udj Retten Indgifvet, Langt Mindre nu anden Gangs stefning til saggen Wildet svare uden allenne, Wed Sin paaschriftt paa stefne Sedelen d/en 13 octob/e/r 1696 det hand med Contra Reigning Job Jacobsen Betalle Wil med faste Midler Hvilchen H/er/r Niels Hiermandz paaschriftt eij er eftter Kommed, saa det *Syfnes (synest?) at Sigte til ophold, Som mig Iche understaar, men eftter Lovens første Bogs 4de Cap/i/t/el/ 32 Art/ichel for Ret Eragtes det H/er/r Niels Hierman, eftter Sit Brefs formeld Dattert Hougs præstegaard d/en 28 Novemb/e/r 91 Sl: Mag/iste/r Otto Schrøders Hen Wijsnings RemiteRing d/en 27 May 1695 Samt S/igneu/r Job Jacobsens Reigning Bør Betalle de fordrende 18 rdr 2 march 6 s/chilling med ald Billig anwendte omKostning schadesløs, Inden 15 dage under Execution eftter Lowen

Mons/ieu/r Otto Eduwartsen Hafde Ladet stefne Niels og Børgie Daltvet for 3 rdr 4 s/chilling udj Resterende afgiftt for *\plased/ fossen* (husmanns-/plassen Fossen, d.v.s.: Valestrandsfossen), og en Koes Leije, huor fore Niels Daltvet schall have Sagt Sig goed

1696: 48

Børgie Daltvet paa Hans faders Weigne Møtte for Retten, og Suarede det de Eere Loulig stefned, og tilstoed det Mons/ieu/r Eduwartzøns fordring War Retmessig Sagde ellers det hans fader War Suag og Begierede Dilation

- - - - -

(Følgjande innført i tingboka på eit seinare tidspunkt:)

Anno 1697 d/en 1 Martj ofver melte Sag forligt med 3 rdr 4 march Som Niels Daltvet schal Betalle,

- - - - -

Afsagt

Saggen Beroer til neste ting, til huilchen tijd Niels Daltvet paa Legges Contrachten udj Retten at forschaffe, og Self udj Retten at møde, om de forinden Iche forEenes da at anhøre domb

Mons/ieu/r Edwartsen Loed fredliuse Wallestrandz schoug, Saa Ingen der udj maa Hugge eller Hugge Lade, under straf eftter Lowen, om der nogen eftter denne dag der med Betrædes

Kongl/ig Ma/jestets Foget Loed oplæsse en forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 89 rdr 2 march 5 s/chilling

Kongl/ig Ma/jestets Foget eftter Lowen udnæfnde efttersch/ref/ne dannemend, til at Wære Lavrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Johannes Øfste Mielde, Anders Biorcheland, Baste Røscheland, Lars Aasem Baste Øfste Mielde Hans Rønhofde, Olle Andersen Eijde, og Aschiel Røscheland

1696: 48b
 
 

Ilige maade Som forhen, Blef udj de andre schibbreder angifved, efttersch/ref/ne Gaarder Som tings Widne, om deres Misavling war Begierende, Hannesdal Koppen, Heggebø, Schista, Nore Kleppe, Søre Klepe Niøsta, Hofden, Giersta, Litun, Tvederaas, Kielland, Melle, Rødland, Schierping, N/ore Weeset S/øre Weeset, Vindaas, og Housberg
 
 
 
 

Anno 1696 d/en 2 og 3 Novemb/e/r Blef Holt et Almindeligt Høst schatte og Sage ting udj Arne schibbred, paa Ytre Arne med for/schref/ne schibbredz almue, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand, som nu, eftter anordning af fogden Præsenterede, Johannes Tuenes og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Niels Eichaas, Hans Bredsteen, Niels Joordal, Børgie Selwig, Gregorius Lij, Johannes Rødland, Niels Indre Songsta, og Niels Indre Arne, Samt dannemend flere som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef opLæst, de forhen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger, samt andre Høye Herrers Brefve,

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifven d/en 3 Junj 1696 af Olle Rasmusen Saalhuus, paa d/en Gaard Saalhuus schyldende Aarlig 18 march/e/r Smør, og trej schilling dansche

1696: 49
 
 

Mons Andersen Lood oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem udgifven d/en 27 April 96 af S/igneu/r Herman Garman paa en fierde part udj den Gaard Wea

Jens Jensen Blom Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven d/en 19 Feb/rua/r 96 paa En half Løb Smørs Leije, udj dend Gaard BrudWig, Aslach Tollofsen Fosse nu til hørende

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Ladet stefne, Olle Aastvet, og hans grande Lars Aastvet for en Baad, Som Jetmun Mogensen til Kom, og dennem til drefven, og dj Citerede schal have op hugget til Boortag og der til Brugt,

Stephen og Mogens Flachtvet, med opragte fingere forKlarede Wed æd, det de Ind *Cijterede Ware Loulig stefned,

Eftter trende gangers paaRaabelse Møtte Ingen paa Olle, eller Lars Aastvedtz Weigne

Kongl/ig Ma/jestets Foget Satte i Rette, og formeente det de Ind Citterede Burde Lide og undgielde for, tag, og i saa fald giorde Ran eftter Lowens tilhold

1696: 49b

Afsagt

Denne Sag Beroer til Neste ting Til Huilchen tijd, Olle og Lars Aastvedt paa Legges for Retten at Møde, dend paastefnte, og nu Angifne ophugne Bood at til Sware, eller og da at anhøre domb

Mogens Aslachsen hafde Ladet stefne Johannes Eichaas, for 9 rdr 4 march 4 s/chilling for, fortiente Løn og Klæder, hvorom Hans Swoger Niels Olsen, udj Retten Indlagde Hans schrifttelige Meening, Dattert Bergen d/en 14de octob/e/r 1696 Som Blef Læst,

Johannes Eichaas møtte for Retten og Svarede det hvis Mogens fordrede War over 36 aar og Som hand War Siug og fattig, Lofvede JoHannes godwillig at gifve tou rdr, hvor wed da alle prætentioner ere ophæfde og der om Wed haande Baand, med Niels Olsen for Retten forligt

Niels Anbiørnsen Joordal hafde Ladet stefne Lensmand Mogens Selwig, for nogle schieldzord dennem schal Wære Imellem falden Seeneste ting udj Stoore Sandwigen eftter derom stefnemaaled, Wed Widnernes Nermere forKlaring Som Blef Læst

1696: 50

Niels Joordal tillige med Indstefnte Mogens Selwig møtte Begge for Retten

Da som Wij Iche ansaa denne Sag af den *Wittighed, det tvende Naboer og frender derom schulde, Enten Citanten, Langt mindre den In Citterede Lide nogen fortræd paa Enten af Siderne, Raade Wij dennem til forLiggelse, som de og Goedwillig giorde Saaledes det Mogens Selwig Bad Sin frende Niels Joordal om forladelse og Lovede En anden tijd, Iche saaledes at Igien Komme, hvor paa de ragte Hver andre deres Hænder, og der Ved Blefve Wenner og Wel forligte

Siufr Garnes hafde Ladet stefne Mogens schaffer i Stoore Sandwigen for nogle schieldzord hand Imoed Citanten schal hafve Brugt,

Stephen Danielsen Flachtvet og Mogens Flachtvet hiemblede stefnemaaled eftter Lowen

Eftter trende gangers paaRaabelse Møtte Ingen paa Mogens schaffers Weigne

Citanten Siufr Garnes Begierede Hans Widne maatte Blifve Indført, Som Eere, Gregorius Lj, Niels Joordal, Michel Arnetvet og Niels Indre Arne

1696: 50b

Alle Indstefnte Widner forKlarede, det de Hoes Warre udj Stoore Sandwigen eftter at Seeneste ting der War holdet og hørte det Mogens schaffer schielte Syfr Garnes for En tiuf Ja end og En Arfve tiuf, Ja om det fornøden giøres med æd at Wil BeKræftte

Denne Sag Beroer til nest Holdende ting Som af Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm Blifr Berammet, til huilchen tijd, Mogens schaffer gifves Lavdag, og paa Legges udj Egen persohn at Møde Sine schieldzord at til Sware, eller og da at anhøre domb

Kongl/ig Ma/jestets Foget Loed oplæsse en forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 51 rdr 3 march

Kongl/ig Ma/jestets Foget eftter Lowen, udnæfnde efttersch/ref/ne dannemend til at være Lawrettes Mend for til Kommende aar Nafnlig, Hans Breesteen, Børgie Selwig Gregoris Lij, Siufr Garnes, Johannes Rødland Mogens Olsnes, Johannes Fosmarche og Anders Mielcheraan

Fogdens fuldmægtig Mons/ieu/r Jørgen Høeg for Retten frem stoed, og tilspurte Lav-

1696: 51

retted med tilstæde værende Almue om de noget paa hannem hafde at Klage, enten for en eller anden Aarsag, Henseende En deel af Almuen formedelst de som fløtningen fra Mielde schibbred Her hid giorde, Sig med den om tvistede af Betalling iche vilde Lade nøye, der de dog der fore meere og Iche Mindre eftter Hans Ma/jestets AllerNaad/igste schatte Brefs tilhold Ware Betalt, og endschiønt det saa War opsætte Sig dog nogle af Arne schibbredz Almue, Saaledes det de refve Kiolen i støcher paa Ermelte Jørgen Høeg, Ja end, og Wilde hafve trochen hannem over Bordet, Begierte Lavretted, og Almuens Sandfærdige Gienswar, og Widne

Lavretted med Almuen Eenstemmig, gaf Ermelte Jørgen Høeg, et Got efttermehle, og tachede hannem Baade for Sin Erlig tienneste, udj Forige Foged S/igneu/r Johan Torsons tijd, samt nu Itzige Fogeds S/ignu/r Madtz Holms tieneste, og at forsch/ref/ne saa passered Wilde alle tijder Testere naar Begieres

1696: 51b
 
 

Ærwærdige Hæderlig og Meget Wellærde Mand H/er/r Niels Hiermand, Hafde eftter Seeneste afsigt, d/en 29 Jullj, Ladet Warsele Marte Trengereid, eftter forige tiltalle,

H/er/r Niels møtte udj Egen persohn, og War Endelig domb, begierende

Marta Trengereid, Møtte og Self tillige med procurator Anders Bagge

Da som det Beste War, parterne Sig Kunde forEene, Saa raade Wij dennem der til, Huilchet, og I eftterfølgende maade Blef Slutted

Det H/er/r Niels Hierman Wil forschaffe Marte Trengereid, En half Løbs Leije frj og franch udj dend Gaard Ytre BrudWig, i stæden for den Hun nu Beboer, og Kommer hinde til hielp wed af førselen, dog om Hun Iche Gaarde\parten/ Ytre BrudWig til faardag BeKommer, forblifr hun Wed hindes nu Brugende Joordepart, udj TrengerEid, Huilchet Saaledes for Retten er forEened og aftalt

H/er/r Niels Hierman hafde eftter Seeneste opsettelse d/en 29 Junj Ladet stefne Thomes Kielland eftter forige tiltalle, till Endelig doms ErLangelse

1696: 52

Thomas Kielland Møtte for Retten wedstoed Loulig at Werre stefned

H/er/r Niels Beraabte Sig paa tvende Widne Niels Og Michel Tuenes, Som hoes Klocheren schal hafve hørt, om talle Imellem Tomes og hannem, saaledes det hand Bad Gud forlade ham Sine ord at hafve ført angaaende Spit H/er/r Nielses hals,

Indstefnte Niels og Michel Tuenes møtte for Retten, og forKlarede saaledes hoes Klocheren at Werre passered, og der paa afLagde deres æd

Procurator Anders Bagge paa H/er/r Niels Hiermandz Weigne, protesterede først Imoed Thomas Kielland, det Hand udj alle Billige og høflige Maader, Sin Sielle Sørger, og Eijer eftter Lowen Burde Begegne, huis iche da der for at straffes

2det at som hand iche har til H/er/r Niels endnu Betalt nogen Landschyld, hand der for Sin Brugende Joordepart Bør hafve forbrut

3die dj penge som udj Retten Er Deponered der og end til Widere, til omKostningernes Erstattelse at maatte forblifve, og Begierede En Endelig domb

1696: 52b

Thomas Kielland Swarede det hand H/er/r Niels Sin Landschyld hafver tilbudet, men Iche Wildet an/n/am/m/e

H/er/r Niels tilbød Tommes Kielland I stæden for 3 schilling udj Trengereid En half Løb udj HousBerg, men Tomes Suarede førend hand det wilde, schulde hand heller hvelfve En Bood ofver Sit hofved,

Saa Raade Wij Thomes til H/er/r Niels Hiermandz {til} gode tilBud at Imoed tage men Thomes Suarede aldeles neij

H/er/r Niels *en (end) ydermeere forKlarede det Thomes *Sundland (må vera Kielland) Huusene paa Trengereid gandsche Lader forderfve, Item det Tomes Sin quinde Iche heller Sin Landschyld Har Betalt

Thomes Suarede det hand Sin Landschyld Seeneste fredag har tilBøden Men H/er/r Niels den Iche Wilde annamme, Som Niels og Michel Tuenes Widnede

Anders Bagge paa H/er/r Nielses Weigne war endelig dom Begierende

Afsagt, Som det Befindes Thomes Kielland, er farren til præste Boolens Jord Trengereid uden H/er/r Niels Hiermands Minde huilchet Lovens 3die Boogs 14 Cap/i/t/el/

1696: 53

første Art/ichel udtrøchelig forbiuder, og det Befindes, Wed en Besigtelse, under datto 29 Jullj 96 præstegaardens march at Werre meget Ringe, saa Gaarden Trengereid, Endelig der til Behøfves, altsaa, og udj henseende til Tomes Kiellands Slette wilKor og H/er/r Niels Hiermands gode giorde tilbud, om en half Løbs Leije, udj HousBerg, som er dobbelt for Enchelt

Eragtes for Ret, det Tommes Kielland Gaarden Trengereid, til faardag førstKommende Bør quitere, Heldst fordj Hand Ingen Bøxel Sedel paa gaarden Haver eller Kand frem Wijse, og udj Saa fald Tommes Kielland de penge Hand i Retten haver deponered Igien Bør niude, og paa det Hand Iche schal Blifve eller Werre Huuswild, da staar det Tomes Kielland frit for om hand det Behager, Gaarden HousBerg til waaren, at til træde, og Bruge uden nogen Bøxels Betalling

Siufver Garnes Lood oplæsse It afKald til Hannem udgifven d/en 3 9br: (november) 1696 af

1696: 53b

*af Stephen og Johannes Rasmusøner paa 10 rdr Som er for deres fæderne og Møderne Arf, huorom til witterlighed hafde underschreved Anders Bagge og Peder Kaatte

Mogens Lauridtzen Øfre Selwig Lood oplæsse Kongl/ig Ma/jestets Fogetz S/igneu/r Madtz Hanssen Holms udgifne Bestalling til hannem at wære Lensmand her udj schibbredet Dattert Bergen d/en 23 Martj 1696

Johannes Tuenes Lood oplæsse Kongl/ig Ma/jestets Fogetz S/igneu/r Madtz Hanssen Holms til Hannem udgifne Bestalling at verre Lensmand Her udj schibbredet, som var Dattert Bergen d/en 8 Augustj 1696
 
 
 
 

Her med Min protocol, ved Aaredz udgang ender

og eftter order Nu, det Neste Blad til vender

Gud schee for Sundhed tach, og Hielperig Bistand

Som til, dentz færdighed, self styred har Min haand

Christian Nicolaj Abo
 
 

1696

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1697
 
 
 
 

1697: 54

I Jessu Naffn
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 18 Feb/rua/r Blef Holdt et almindeligt Waar schatte og Sage ting, udj Schiold schibbred I KongsHavn, med Sartor og Schiold schibbr/eds Almue, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand i Sartor schibbred, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Olle Algerøen, Johannes Aagotnes, Olle Kobbeltvet Niels Andersen Bildøen, og Jens Tøsøen, men de trende Navnlig, Aamund Børnes, Niels Nippen, og Elling Worland møtte Iche der dog Lensmanden forKlarede, dennem Self Mundtlig der om haver adwared Saa Har de iche heller nogen udj deres stæd Retten at Betienne, nu der til formaaed, hvor fore de til Neste ting til deres forsømmelse Imoed Loven Wel Swarer,

Ilige maade War til stæde af Schiold schibbred, Lensmand Olle Totland og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Salomon Grimsta Toor Liusewold, Niels Nedre Dyngeland, Knud Riple, Gudmund Nygaard, Lars Houcheland Anders Housdal, og Anders Madhoop, men Slet Ingen af de Begge schibbreders almue flere,

Samme dag Blef oplæst Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste Forordning om Militair persohner, af underofficerer, og gemeene, som adschiellige Leijermaal Begaa deres straf, dattert Hafniæ d/en 29 Xbr: (december) 1696

1697: 54b
 
 

Der nest Blef oplæst Cappituls Taxten pro Anno 1696 d/en 2 Decemb/e/r under Borgemester J. Munthes Haand allenne

S/igneu/r Jesper van de Velde Wed S/igneu/r Anders Bagge for Retten fremstoed, og Indleverede Seeneste forafscheeding d/en 9 octob/e/r 96 passered, hvor ved S/igneu/r Jacob Gisse den ældre, Befindes Loulig wed paaschriftt eftter forige tiltalle at Werre Warseled, til i dag for Retten at Møde

Paa S/igneu/r Jacob Gieses Weigne Møtte for Retten S/igneu/r Jørgen Lovsen, som eftter, tilspørgelse Swarede Hans principal Loulig er stefned, og Leverede En schriftt, med adschiellige gode Mendz Hænder paa teigned, der hoes formeenende Hans principal Har Betalt det hand iche War schyldig

Dernest Indlagde S/igneu/r Jørgen Lovsen Sit schrifttelig forset Dattert Bergen d/en 19 Feb/rua/r 1697 Som Lydelig Blef Læst

S/igneu/r Anders Bagge paa Sin principals Weigne Begierede Copie af Huis (det som) nu er i Rette Lagt Saa Wil hand det Besware, Item at En Vis tijd Kunde Berammes Saggen Igien at foretage, paa det med Saggen hvor *før i Bedre Kunde gribe Ende,

S/igneu/r Jørgen Lowsen *Refferede (Reffererede) Sig til Registeringen, og formoder En frj Kiendelses domb

Eftter tilspørgelse Svarede parterne denne Sinde Iche Widere hafde at sige

1697: 55

Forafscheediget

Efttersom S/igneu/r Bagge paa Hans principalers Weigne Begierer Copie af S/igneu/r Lovsens nu udj Retten Indlagde, Saa Bewilges det, og schal eftter Waar tingenes Holdelse, En wis dag og stæd Berammes, Huor parterne da eftter Warsel Kand møde, og En hver Sit formeenende til Endelig doms afsigelse at I Rette Legge

Eftter Seeneste forafscheeding 9 octob/e/r Hafde Byschrifveren S/igneu/r Hans Frich, atter, Ladet Warsele S/igneu/r Gerdt Meijer, Gabriel Pitters/en og med arfvinger eftter forige tiltalle Huilchen Warsel S/igneu/r Anders Bagge paa S/igneu/r Frichs Weigne udj Retten producerede og Endelig paastoed dom, det den gaard HammersLand Hans principal, Burde følge, Item den paaførte omKostning at Restitueres

S/igneu/r Jørgen Lovsen paa de Indstefnte deres Weigne, møtte for Retten, og Swarede det hans principaler Iche War Witterligt Hvad dag og tijd tinget schulde holdes, der fore detz formeenende paastand, nu Iche Kunde forfærdige, Begierede der hoes Dilation til En BeleijLigere tijd, saa Wil Hand schrifttelig deres paastand udj Retten forschaffe,

1697: 55b

S/igneu/r Anders Bagge, Her Imoed Swarede, og Begierte ded S/igneu/r Lovsen, og Hans princijpaller, om Saggen Blef opsat, da Endelig maatte paa Legges, alle til Saggen Hørrende Documenter, saa som Capituls og Bytingsdom, med Widere, til Sagens desto Bedre oplysning, udj Retten at forschaffe,

S/igneu/r Lovsen der til Swarede, det hand paa Sine principalers Weigne saa Wit Huer der om haver udj Retten at Wil forschaffe naar ham den Begierte tijd Bewilges

Forafscheediget

Eftter parternes Samtøche paa Begge Sidder gifves Saggen tijd til Waar tingenes Endelse, da en Wis tijd schal Berammes Saggen at foretage, og parterne Loulig adwares Saa de for uwidenhed, der eftter Iche schal faa Aarsage Sig at undschylde Saa paa Legges da her Wed S/igneu/r Jørgen Lovsen, eller Hans principaler, udj Egen persohner for Retten at Møde og med have alle de paastaaende og til Saggen rørende oplyselige Domme og Documenter, under 20 Lod Sølfs Bøder, saa fremt det Iche scheer

Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm fremlagde En forfatted Restantz angaaende Kongl/ig Ma/jestets anpart Bispe tiende fra 86 og til 1693 Hvor af fogden forKlarede, til datto, Iche noget at have BeKommed, detz Summa 60 rdr 1 march 12 s/chilling

1697: 56

Bunde Lensmand Olle Totland Her til Swarede, det hand om for Ermelte Restantz Inted War Witterligt, og Sig Eij der med Kunde Befatte, og Fogden eij heller noget der af BeKommed,

S/igneu/r Jonas Helt Loed oplæsse En forligelse, opreted Imellem Hannem og Niels Hambre, angaaende deres Felles Laxe Wog, Schratholmen Kaldet, saaledes det Niels Hambre, eftter dags er forpligt, ald den Lax paa hans part falder til Ermelte Jonas Helt, at Selge og iche til nogen anden Samme forLig er dattert, Glesnesholm d/en 23 May 1694

S/igneu/r Gerdt Lorentzen strandsider Loed oplæsse {Lood oplæsse} En obligations forpantning til Hannem udgifven af S/igneu/r Abraham Wessel, d/en 2 Januarj 1697 paa 600 rdr Capital, huer rdr til 96 schilling dansche Bereignet, Huilche penge Her Rører, af Høyædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Canceller S/a/l/ig/ Christian Friis, til nogle fattiges under Holdning, udj Bergen, for Huilchen Capital Sex Hundrede rdr med 5 procento Aarlig Interesse, Ermelte S/igneur Abraham Wessel Haver til forsichring, og under pant pantsat Hans i Boende Huus udj Bergen

1697: 56b

Med under Wærende grund, samt søeBoder tillige med et fischeSæde GlæsWehr og detz underligende, trej Løber Jordegodtz Som er gandsche frj, og iche til nogen anden tilforn pantsat, saa og ald anden Hands eijendeel, som nu forefindes, og her eftter Eijendes Worder Indtil Bemelte Capital og Rente, fornøyelig er Blefven af Betalt

Samme obligations forpantning, Er Dattert som for meldet, Item udj Byens pante Bog d/en 8 Feb/rua/r 1697 paa Fol/io 65 eftter paaschriftt Læst og Indført

Hæderlige og meget Wellærde Mand H/er/r Jan Jacobson Lood oplæsse, et Kiøbebref til Hannem udgifven d/en 12 Augustus 1696 af Welædle og Welb/aa/r/ne/ Frue Anna Maria Heideman S/a/l/ig afgangne Justitz Raad, og Land Commissaire Hans Christophersen Hiorts eftterLatte EncheFrue, paa den Gaard Nestun, schyldende Aarlig Halfanden Løb Smør, og en tønde Malt, Samt de der paa staaende huuse og quæg, med videre detz Inventarium

Dydædle Madam Kiersten Jonasdatter Lood oplæsse et Kiøbebref til Hindes S/a/l/ig/ Kiereste, ædle H/er/r Borgemester Lavridtz Søfrensen udgifven d/en 11. Martj 1695 af Frandz Troiel

1697: 57

Paa den gaard Sedal, schyldende Aarlig en Løb et pund Smør, og en Hud, huilchet med haand og Seigl Samt Widner, Otto Schrøder, og Knud Anders/en er Testeret

Dydædle Madam Kiersten Jonasdatter S/a/l/ig/ afgangne H/er/r Borgemester Lars Sørensens Eftterleversche, Lood oplæsse ett Kiøbe Bref til Hinde udgifven d/en 12. Augustj 1696 af Welædle og Welb/aa/r/ne/ Fru Anna Maria Heideman S/a/l/ig/ afgangne Justitz Raad og Land Commissaire Hans Christophersen Hiortz, paa den gaard Tvederaas, schyldende Aarlig, eftter gam/m/el JordeBog en Half Løb smør, og eftter Matriculen, en Løb Smør
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 20 Feb/rua/r Blef Holdt, et Almindeligt Waar schatte og Sage ting, paa Frechow, med Allenfied og Herlø schibbreders Almue, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand udj Allenfied schibbred, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Lars Lechnes, Anders Seim, Matis Housdal Olle Siufrset, Lars Hoopland, Hans Hoopland Olle Eicheland, og Olle Jisdal,

Item Lensmand/en udj Herlø schibbred, og eftterschrefne Lavrettesmend, Niels MoldeKlef, Michel Seele, Knud Landzvig, Olle KoursBø, Niels Miotvet, Niels Fosse, Mogens Pedersen Wig, og Niels Poulsen Dalle, samt Nogle dannemend flere af for/schref/ne schibbreder

1697: 57b
 
 

Samme tijd Blef oplæst den forHen Extraherede Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste ForordNing, samt Cappituls Taxten

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Lavmand Niels Knag, Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven af Welb/aa/r/ne/ Hans LillienSchiold d/en 14de Feb/rua/r 1697 paa En Ø (øy), udj Alfvestrømmen Beliggende Kaldes Kongsøen, og Aarlig til Kongen Bør Betalles af Een rdr, til Witterlighed, underschrefven, af Peder og Hans Lillienschiold

Sæbiørn Larsen LæKnes Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 16 Januarj 1697 af Erich Klefdal, paa en half Løb Smør, og en Mæle Malt, udj den gaard Gousereid

Elling Quamme Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifven d/en 12. Xbr: (december) 1696 af Olle Siufrset, og Marta Rafnanger paa 6 march/e/r Smør og 2 Kander Malt udj Indre Fosse I Allenfied schibbred, og udj Rongve i Mielde schibbred 4 march Smør 3 Kander og tou potter malt

Øde Jorder udj Herlø schibbred,

Røset schylder 2 Løb/e/r, Øfre Dalle 1 pund 6 march/e/r og Fosse En Half Løb *Øfre Dalle 1 p/un/d 6 march/e/r Floen 18 march/e/r og Hessiedal (Hestdal) 1/2 Løb 8 march/e/r
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 22 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt Waar schatte og Sage ting paa Lyren, med Radøe og Lindaas schibbreders Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand af Radøe schibbred, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Magne Quamme, Hans Toule

1697: 58

Gunder Sebdal, Johannes Soltvet, Mogens Ydstebø, Knud Manger, Olle Houland, og Aamund Miøs,

Item Lensmand af Lindaas schibbred Michel Oenes, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Magne Røsnes, Knud Røsnes Olle Sundzbøe, Aamund Houchaas, Ifwer Fieldzende, Michel Fieldzende, Joen Hoope og Mogens Schouge, Samt dannemend flere Som Samme tijd ting søgte,

Samme dag Blef oplæst den forhen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaadigste ForordNing, samt Capituls Taxten

Boel Poulsdatter Lood oplæsse et gafve Bref til hinde udgifven d/en 13 Junj A/nn/o 1696 af Niels Lavritzen forige Leutenant, Wed Det Bergenhuusche Regiment, paa ald Sin Eftterladende, naar først Hans gield, og En hederlig Begrafvelse (er trukke fra), Item en Sølf Kande, som hans Søsterdatter Dorethea Lavridtzdatter forhen Er foræret

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde \atter/ Ladet stefne, Elling Tiore, og Niels Rijsnes, fordj de giorde allarm paa høstetinget 1695 Saa Retten der Wed maatte ophæfves

Elling Tiore møtte for Retten, og Swarede det Hand Inted hafde til giort, uden Sagt det Hans Beraas Iche truede nogen Mand til at Betalle dj tou schilling

1697: 58b

Niels Rijsnes møtte Iche Eller nogen paa Hans Weigne,

Mogens Giere, og Aamund Miøs, for Retten forKlarede det Niels Rijsnes War Siug, Saa hand Iche Kunde Møde

Kongl/ig Ma/jestets Foget Satte i Rette, og formeente det Elling Tiore for *vdlyd (ulyd) til tinge Bør Bøde eftter Lowen, efttersom Hans vlyd Lensmanden og Lavrettet er Witterligt

Forafscheediget

Saggen Beroer til nest holdende ting, til hvilchen tid Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm Sine nu angifvende Widne, Wille Lade stefne, til Saggens nermere oplysning da herom schal Kiendes hvis ret er

Vdj den Sag mellem Anders Selgelj, og Olle Grofven, afsagt, Eftter Aamund Berges og Endre Wigs forKlaring, Bør de paa Begge Sider, at hafve half schade, eftter tvende v-partische mendz Sigelse

Om øde Jorder schal Lensmendene til Fogden Indsende Rigtig forteignelse
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 24 Feb/rua/r Blef Holdt et almindeligt Waar schatte og Sage ting udj Gullen schibbred I Schiergehavn, Med for/schref/ne schibbredz almue Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Giefle Østgullen og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Michel I Miømen Jens RavnBierg Joen Eide, Jørgen Opdal

1697: 59

Claus Watzøen, Olle Housdal, Anders WillesWig, og Olle Steene, samt Nogle faa Af Ermelte schibbredz Almue
 
 

Samme dag Blef oplæst den forHen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning om underofficerer og gemeene, deres forSeelse Wed Leijermaal,

Item den for forleden Aar Satte Cappituls Taxt

Ilige maade Blef oplæst HøyBaarne H/er/r General og Stiftt Befallings Mand C/hristian Guldenlews Naadigste Anbefal, om Marinernes Mundering, Dattert Haffn/iæ d/en 23 Jannuarj 1697

Peder Gundersen Lood oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 7 9br: (november) 1696 af Susanna Sophiæ S/a/l/ig/ Hans Smitz paa en half Løb Smør og en half hud eller half tønde Malt, udj den gaard Steene

Øde Joorder

Kiellingvold 18 march/e/r FureBotten 1 p/un/d Setternes 33 march Globsvig 1 p/un/d, Biørnbotten 1/2 p/un/d, Øfre Berge 1 p/un/d 9 march/e/r Grimsta 1 p/un/d og Kourswold 1 pund smør
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 27 Feb/rua/r Blef holdt It almindeligt Waar schatte og Sage ting paa Horshofde med Echanger og Hosanger schibbreders Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand af Hosanger schibbred, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, JoHannes Hannestvet, Halfvor Heldal, Joen Byssem, Johannes Rachnes, Bergie Rachnes, Olle Mielsta, Syfver Galteland

1697: 59b

Og Michel Hatland,

Item af Echanger schibbred efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Gudmund Fittie (Eikefet) Olle Ytre Echenes, Ifver Indre Eichenes Olle Molwig, Olle Settre, Olle Stoorsetter Anders Yter Eide, men Olle Ytre Eidznedtz møtte Iche, Som Bør eftter Loven Lide dog nogle dannemend flere af Begge schibbreder, Som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaadigste Forordning om underofficerer og Soldatter Som dennem udj Leijermaal forseer,

Item Cappituls Taxten pro Anno 1696

Kongl/ig May/e/s/te/ts Foget S/igneu/r Madtz Holm, for Retten fremstoed og Sig BeKlagede, over, nogle perSohner af Allenfied schibbred, Som hannem udj Kongl/ig tieneste, og tingreijsens fortsettelse for Betalling iche Wilde førre eller Roe fra Alfvestrømmen Indtil Horshofde, Som er en og en half Mijl, men gandsche, og aldeles negtede, end, dog dennem Hver i Sær Blef Bøden 12 schilling dansche, Nafnlig, Tommes Ersta, Ellef Tveet, Morten hos Marte Tveet, Olle Alfver, Erich Quamme, Johannes Hilland, og Knud Olsen Tveet, Som *Eeenstemmig Swarede, Iche at Wilde føre eller gaa udj Boden til nogen roing forInden de nu paa Landet fich Sexsten schilling dansche udj deres haand, end dog Fogden Bød dem Som formeldet 12 schilling til Mandz, og der paa schød til provs, Niels og Tollof Ascheland

1697: 60
 
 

Paa dette Hans Kongl/ig Ma/jestets Fogetz andragende Hand Bad de nerwerende Lavrettes Mend drages til Minde, efttersom hoved Manden Tommas Ersta, Ellef Tvet, Olle Alfver og Johannes Hilland war Selfr til stæde og de paastaaende Widner, Niels, og Tollof Ascheland, for Ermelte, de Som *førre (føre) schulde, og forhen Spetificered, wed æd Erbød Sig, deres Sandhed Saa som Fogden det haver proponered at Wilde BeKræftte, og strax Betalte 8te Mand Hver 12 s/chilling dansche Som Er 1 rdr, huilchet Fogden Saaledes Begierte udj *protocoln maatte Worde Indført, og Siden til nermere andragende paa Høyere stæder schrifttelig at maatte meddeeles, paa det disse, og andre deslige opSetzige udj tidens fylde maatte Lide den straf Som WedBør, andre til Exempel og afschy, huilchet at Indføre og Beschreven gifve, mand iche Wiste at Kunde Benegte

Lensmanden eftter Kongl/ig May/e/s/te/ts Fogetz S/igneu/r Madtz Holms tilspørgelse om øde Jorder udj Echanger schibbred, angaf Eftterschrefne, EegeBotten, NesBø 1/2 p/ar/ten GillesWig 1/3 p/ar/t Weraas En trediep/ar/t Klef 1/2 p/ar/ten og Myhr halfparten

1697: 60b
 
 
 
 
 
 

Anno 1697 d/en første Martj Blef Holdt et Almindeligt Waar schatte og Sage ting, paa Reijsta (Reigstad) med Mielde og Arne schibbreders Almue Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Anders Rifnes, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend udj Mielde schibbred Johannes Øfste Mielde, Lars *Aase (Aasem/Åsheim), Olle Reijsta Baste Røscheland, Hans Rønhofde, Olle Eijde, Baste Øfste Mielde, Olle Andersen Eijde, og Aschiel Røscheland Huilchen Iche møtte der hand til Høstetinget, er af Kongl/ig Ma/jestets Foget udNæfnt til at Werre Lavrettes Mand, for IndeWærende Aar, og iche nu omtrent 5: Maaneders forløb for Welb/aa/r/ne/ H/er/r Lavmand, afLagt Sin æd, Saa møder Hand nu og iche, endog Hand derom Loulig er til schreved og advared Saa er da vdj hans stæd Beschiched Johannes Havre Hvor fore Aschiel Røscheland Bør Bøde eftter Lowens første boogs 7 Cap/i/t/el/ 3 Art/ichel og dog farre til Lavmanden at giøre Sin Æd og om det Iche scheer, da at for hver Sinde Hans forsømmelse at Bøde eftter Ermelte Artichul,

Item Af Arne schibbred, Lensmand Johannes Tuenes, Børgie Selwig Hans Breesteen, Syfr Garnes, Gregorjs Lij Johannes Rødland, Mogens Brudvig, Anders Mielcheraan, Men Johannes Fosmarchen møtte Iche,

1697: 61
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foget for Retten fremstoed og til Kiende gaf den u-rimmelighed, og Slette med handling, af de nu udj Begge schibbreder, *til Sagde ting Holdere*, (tilsagde tinghaldarar) i det de Iche paa 36 timmers tijd har Wildet forschaffe os den tilBørlig underholdning (mat) Som Hans Ma/jestets Allernaad/igste Lov Byder der fore fogden formeente, de WedKommende Burde dobbelt eller et andet ting Loulig at holde, og det Saaledes det (at) Lavretted og Wij Wores Nødtørfttighed Som denne Sinde Iche scheed, Kunde Nyde Saa Wel som de schyldige der fore Bør straffes andre deslige til et Exempel

Begierede Saa dette udj *protocoln maate Blifve Indført, schrifttelig meddeelt, paa det Hand Sligt paa Høyere stæder Kand andrage, Huilchet Hans Begier Wij iche Wiste at Kunde Benegte,

Ærwærdige Hæderlige og meget Wellærde Mand H/er/r Niels Hierman hafde Ladet stefne og varsele Niels Ytre Brudwig, fordj hand har Self opsagt Sin Brugende Jordepart udj 4re trofaste Widners nerwerelse, som ere Niels mesten deelen Beswogered, Hvor om Blef Indgiffved en schrifttelig Atest, Som Blef Læst

1697: 61b

Eftter trende gangers paaraabelse, møtte Iche Niels Ytre Brudwig eller nogen paa Hans Weigne,

Anders Stoche og Mogens Brudwig etter Lowen hiemblede stefnemaaled Wed æd og opragte fingere, og da de stefnede Swarede Niels og hans quinde, det War deres Willie og Begiering at Wilde Være stefned

Olluf Hansen Klocher paa H/er/r Niels Hiermans Weigne, Satte i Rette og formeente det Niels Ytre Brudwig til faardag Sin opSagde Joord Bør fra fløtte, og der paa War dom Begierende

Forafscheediget

Denne Sag Beroer til d/en 26 Martj, og det formedelst Niels Ytre Brudvig iche møder og eij Lader Liuse Sit forfald, og paa det Hand Sig over Rettens Hastige medfart schal BeKlage Bør hand da udj Egen persohn for Retten at møde paa Rifnes \under 20 Lod Sølfs straf/ og om Hand Iche Sig med H/er/r Niels Hierman forinden forEener, da paa Sin Egen BeKostning Rettens Betienter for deres møye at fornøye, og ellers til Ermelte tijd at Anhøre domb til for/schref/ne tijd Wil widnerne stefnes og udj egen persohner for Retten at møde

1697: 62
 
 

H/er/r Niels Hierman hafde Ladet stefne Jørgen Sundland, fordj hand IndeSidder med Sin afstaaelses pligt 6 rdr, der nest for 2 t/ønder SaaKorn, og tvende Aars, ReSterende Landschylder, tillige med støvelhud og der foruden schal have schaared torf Inden gierdz, gaarden til Swechelse, saa schal Jørgen og Ingen Bøxel Seddel have Hvor fore H/er/r Niels hannem Sin gaard for Juul schal have Ladet opsige, Saa og øvet dristighed Imoed H/er/r Niels, der fore formeener, Sin Jord at have forbrut og der paa War dom Begierende

Jørgen Sundland møtte for Retten, og Swarede det hand er Loulig stefnt, der nest Sagde Hand det hand dj 6 rdr for afstaaelse Iche Er schyldig, til dj tou t/ønder SædeKorn Sagde Hand Iche meere at hafve faad *en (end) 3 W/oger Korn Som hand tilstood at verre schyldig, saa wel som dj tvende Aars Landschyld, Item den paastaaende støfleHud naar hand fich en Rigtig Bøxel Seddel, til den schaarne torf Svarede hand Iche at verre Jorden til nogen schade, og Har S/a/l/ig/ H/er/r Mogens forhen tilladet andre derInden at schiere, Begierede der hos H/er/r Niels hannem Wilde gifve *fordrag, saa Wil hand udj Sommer Betalle hannem alt huis (det som) hand med Rette schyldig er

1697: 62b
 
 

Forafscheediget

Med denne Sag Beroer til d/en 26 Martj da Retten paa Rifnes schal Blifve Betient, Imedler tijd Kand Jørgen Sundland Sig med H/er/r Niels Hierman forEene og om det Iche scheer, og Saggen til for/schref/ne tijd Loulig Blifver stefnt, schal her udj Kiendes Huis Ret er *Er forligt*

H/er/r Niels Hierman hafde Ladet stefne Sin Land Bunde, Anders Kielland, fordj hand uBetimmelig opsagt Sin Joord eftter Juel, der fore paastaar, det hand eftter Lowens tilhold, Bør Sware til ald gaardens, af gaaende Rettigheder pag/ina 489 og der eftter war dom Begierende,

Anders Kielland møtte for Retten og Svarede det hand War Loulig stefnt Sagde ellers at have talt med H/er/r Niels for Juel, om opsiggelse, men dog iche før eftter Juel udj Arne Kielland, og Ifver Mehles nerwerelse opsagt

Afsagt Anders Kielland Bør Rette Sig eftter Lowens 3die Bogs 14 Cap/i/t/el/ 6 Art/ichel

Anders Nielsen Lood oplæsse en Bøxel Seddel til hannem udgiven d/en 5 Jan/uarj A/nn/o 1696 af Michel Noorman, paa et pund 8 march/e/r Smør, en Mehle og 4 Kander Malt, udj den gaard Kaldet Klæveland

1697: 63
 
 

Stephen Joensen Lood oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven d/en 9 octob/e/r 1696 af Olle Houchaas, og Aamund Flachtvet paa Nij schillings Leije udj den Gaard Noore Quamme i Arne schibbred

Anders Michelsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af S/igneu/r *Harman Garman d/en 22 Januarj 1697 paa En Half Løb Smør udj den gaard VimmelWig

Einer Johansen Lood oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem udgifven af S/igneu/r Johan Fasting d/en 29 Januarj 1697 paa et Spand Smør og et half faar udj den gaard Rivenes

Hæderlig og Wellærde Mand H/er/r Niels Hierman Hafde Ladet stefne Enchen Marta, og Tom/m/es Trengereid, fordj de schal have ødelagt schoven paa Bøen gaarden til største schade, Item opbrendt gierdesgaarden, og en deel af et tømmer Ildhuus, der fore formeente de Burde straffes, og der paa War domb Begierende,

Tommes Trengereid møtte og Swarede det Hand er iche Loulig stefnt,

Ifver Rijsnes, Michel og Lars Romslo for Retten frem stoed og forKlarede, det H/er/r Niels af dennem Begierede til Trengereid at fare og tilsige Enchen samt Tommes Iche schougen

1697: 63b

Paa Bøen, gierdesgaarden Eller Huusene at forderfve Hugge eller forbrende thij ellers schulde de til neste ting stefnes

Tommes Reffererede Sig til Sit forige svar

Klocheren Olluf Hanssen paa H/er/r Nielses Weigne War Endelig dom Begierende

Afsagt, Som Tommes Trengereijd, Siger \Sig/ Iche Loulig at Werre stefned, og de Warselsmen forKlarer det de til neste ting schulde stefnes, og mueligt Iche scheed, altSaa om H/er/r Niels det Begierer, Wil schaden af v-Willige Mend Besigtes og Taxeris Huilchet alt Kand schee Inden 14 dage Som H/er/r Niels om det er Nødigt Kand tage Beschrefven, og til d/en 26 Martij eftter Loulig stefnemaal, paa Rifnes at møde, om de forInden Sig med H/er/r Niels Iche forEener, at anhøre dom

Tollof Aslachsen Fosse hafde Ladet stefne Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm angaaende En Bood (båt) Tollof er fra Kommen, udj Julj maaned Sidst leden udj Bergen, og nu findes paa Salhuus grund fogden tilhørende eftter stefnemaaledz widere Indhold datert Bergen d/en 13 Feb/rua/r 97 med paateignelse af Johannes Tuenes, Niels Tuenes og Johanes Øfste Mielde

1697: 64

Kongl/ig May/e/s/te/ts Foged S/igneu/r Madtz Holm Begierede Dilation, Indtil Hand Sine widner, der til Kand faa Loulig stefned, Olle Salhuus, Hans tvende drenger, Begge wed Navne Anders og schafferen Mogens i Vrren, med formeening Saa Lenge med Saggen maa Beroe til neste ting, og Ingen WidnesByrd for Examineres,

Mogens Nielsen Fosse og Aslach Olsen SelleWold, med opragte fingere Wed æd tilstoed at den ferrings Bood de paa Salhuus grund nu Har Seet og funden War Tollof Fosses, og hannem forLeden Aar udj Byen fra Kommen,

Tollof Fosse Indlagde En Suplicq til Slotz Lowens Commiterede, med der paa Fuldte Resolution Dattert 17 Xbr: (december) 1696 hvor til hand Sig Reffererede og der eftter War dom Begierende

- - - - -

Fogden Entweeg (tysk: entweichen = unnvike, her: forlot?) Retten, og eftter Budschichelse Suarede til Rasmus Rifvenes det hand Har Iche i \ting/stuen at Bestille

- - - - -

Afsagt Som Fogden Beraaber Sig paa Contrawidne, og Begierer Dilation til Neste ting

1697: 64b

Sinne Widne at førre, da som Ingen med Retten Bør over Jijles (overiles) Beroer med Saggen Indtil nest holdende ting, ImedLer tijd, Bør Baaden udj goed forvaring at Wære, Saa den Iche Bruges Slaas i støcher eller forderwes, da herom schal Kiendes Hvis ret er,

Rasmus Nielsen Lood oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven af Anders Eichenes d/en 17 Xbr: (december) 1696 paa 12 march/e/r Smør og 10 Kander Malt udj den gaard Rongve

Niels Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af Anders Eichenes d/en 17 Xbr: 1696 paa 12 march/e/r Smør og 10 Kander malt udj d/en gaard Rongve

Marchus Johansen Hoele Lood oplæsse It Kiøbbe Bref til hannem udgifven af Michel, Lars, Olle, Peder og Lars Johansønner Item Britte Johansdatters Mand, Mogens Aschielsen Indre Taquam d/en (ope rum) Xbr: (december) 1696 paa En half Løb og 9 march/e/r Smør udj den gaard Hoele
 
 
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 26 Martj Blef Retten Betient udj Mielde schibbred paa Rifnes eftter Seeneste afscheeding d/en første Martj, udj de Sagger, som Samme tijd Blef opsat, Nerwerende

1697: 65

Kongl/ig Ma/jestets Bunde Lensmænd Anders Rifnes og Johannes Tuenes, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Johannes Øfste Mielde, Lars *Aase (Aasem), Anders Borcheland, Baste Røscheland, Hans Rønhofde, Olle Andersen Eijde, Baste Øfste Mielde og udj Aschiel Røschelands stæd Olle Watle

Til for/schref/ne dag og tijd hafde Hæderlig og meget Wellærde Mand H/er/r Niels Hierman eftter Seeneste forafscheeding, og dens afsigt Loulig forKyndelse atter Ladet stefne og Warsele Niels Ytre Brudwig, til Endelig doms Erholdelse,

Niels Ytre Brudwig Møtte udj Egen persohn, og Swarede, det hand war Loulig stefnt,

Paa H/er/r Niels Hiermands Weigne møtte Klocheren Olluf Hanssen, som paastoed Hans principals schrifttelige Meening,

Saa fremstoed, Johannes Olsen Tuenes, Olle Olofsen Taquam, Niels Mogensen Songsta, og Michel Iversen Taquam, Som tilstoed deres schrifttelige Widne af første Feb/rua/r og eftter formaaning dieres æd samt forestavelse at Wilde tage deres SalligHed, udj agt en hver i Sær Blef foretaget og BeKiendt widentlig Som følger

Først Johannes Tuenes, Som med æd og opragte fingere eftter Lowen og dens formaanelse forKlarede, det hand haver hørt af Niels Ytre BrudVigs Egen Mund, \til/ H/er/r Niels Sin Brugende Joordep/ar/t Nogen tijd for Juel (å ha oppsagt), og naar Niels Sinne Wenner Bad for hannem, Svarede Niels, de hafde Iche fornøden at for Beede hannem, thij hand aldrig agted at Saae Sin gaard flere Aar

1697: 65b

Dernest fremstoed Olle Olsen Taquam, som Ilige maade, med opragte fingere, og æd tilstoed det Niels Ytre Brudwig Nogen tijd for Juel opSagde Sin Brugende Joordep/ar/t udj den gaard Ytre Brudwig, Ja naar nogle af hans venner Wilde talle for hannem til det Beste, Svarede Niels Ytre Brudvig, de hafde Iche fornøden at forbede hannem, thij hand agtede aldrig at Saa Sin gaard flere Aar

Saa fremstoed Niels Mogensen Songsta Som I Lige maade wed æd og opragte fingere, forKlarede eftter deres forseigling og de tvende foregaaende widner

Item fremstoed Michel Iversen Taquam, som og widnede med æd og opragte fingere Ligesom de trende forige

Niels Ytre Brudwig Swarede til for/schref/ne Widner at hans opsigelse Wel War scheed, mens hand Sagde at det War i drochenschab, og meente det hans datter schulde niude Jorden eftter hannem men hafde Ingen Bewijs der paa, Ellers Sagde Niels det hand formeente, om Endschiønt hand hafde forseet Sig Wed opsigelsen, det hand da Burde Werre Nermest den Igien at Bøxsle Som hand gierne Wilde giøre og Sig med H/er/r Niels udj Beste maade forEene,

Klocheren Olle Hanssen paa H/er/r Niels Hiermans weigne paastoed, eftter Hans principals I Rette Settelse, det Niels Ytre Brudwig eftter Egen opsigelse Bør Jorden rødelig giøre til faardag, og war Endelig dom Begierende

1697: 66

Afsagt

Som Loven Sigger, Wil noggen fra fløtte Sin Jord, eller op Sigger den Gaard hand Haver Leijet, da schal hand den op Sige for Jul, Huilchet Niels Ytre Brudwig, eftter de nu udj Retten førte widne, og hans Egen tilstaaelse forKlarer \at vere scheed/ thij eragtes for Ret det ærwerdige H/er/r Niels Hiermand Ermelte Niels Ytre Brudwigs, Loulige for Jul op Sagde Joordepart, maa Bøxle eftter denne tijd *tid til huem hannem Løster og Niels Ytre Brudwig Betalle udj forvoldende omKostninger fembten dager eftter denne dombs Loulige forKyndelse Sex rdr, under adfærd eftter Lowen

Eftter Seeneste op Settelse første Martj War nu Tommes og Marta Trengereid eftter forrige tiltalle,

Tommes og Marta Trengereid møtte Begge for Retten og Swarede det de Ware Loulig stefnt,

Olle Hansen Klocher paa H/er/r Niels Hiermands Weigne møtte for Retten og Reffererede Sig til Hans principals schrifttelige Meening, som Blef Læst, og War endelig dom Begierende,

Ellers Reffererede Sig til Besigtelse Mender nafnlig Syfr Garnes, og Olle Taquam, Som forKlarede det de eftter H/er/r Niels Hiermands Begier ware fiorten dager Siden paa den gaard Trengereid og Besigted schoven paa Bøen

1697: 66b

Huilchen de Befandt meget urimelig at verre Huggen, men hvem det hafde giort Kunde de Iche sigge, eij heller haver de telt stubene efttersom dj Warre mange og smaa Garren (gjerdesgården) War Slet, og iche Kand Sige at vere Brendt

Tommes og Marta Trengereid der til Svarede at H/er/r Niels Self førde der fra en *otrings Farm*, fuldwed, og Hans Egne drenger Hug en *ferings farm* fra Marta, og noget fra Tommes Sin part, gierdesgaarden Sagde de Iche at have op Brendt, ellers Sagde de, at der Inted af Ildhuused War Brendt og Ligesom det War da Tommes Kom der til Saa Ligger det der Endnu,

Olle Hanssen Reffererede Sig til Sit forige (skrift?)

Afsagt

Som Tommes og Marta Trengereid foregifver det H/er/r Niels en otterings farm og en ferings Bood, med noget fra Tommes Sin part schal af Trengereidz Bøes schous Wed fra hugge og ført, og Besigtelsesmendene Siger det meget urimeligt at Werre hugget men, eij vidende hvo giort, thij henwijses Saggen til Aastæden til en Beleilig tijd, til huilchen tijd, H/er/r Niels wilde den schaden giort Bevijse Saa Bør da Marta og Tommes Trengereid deris paastaaende af førsel og Hugster at Bewijse, da herom schal worde Kient hvis Ret er

1697: 67
 
 

Anders Andersen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 5 Martj 1697 af Johannes Olsen Tuenes, paa 1/2 Løb Smør og tou Mehler Maltz Leije udj den Gaard Noore Ascheland
 
 
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 17de April Blef Retten Betient paa Sørre Røsland udj Hosanger schibbred, eftter En stefne Seddel af ArNe Ellingsen Røsland *Er Kyndiget* (erkyndiget) Lade, for Sin grande Tøres Røsland angaaende deres Brugende Jordeparters uLige deeling, eftter stefne Sedelens Indhold Datert 27 Martj 1697 Som Lydelig Blef Læst,

Nerverende, efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Børgie Rachnes, Johannes Rachnes, Olle Hannestvet, Syfr Fielschaal Johannes Hannestvet, og Michel Hatland,

Da for Retten fremstoed Citanten Arne Ellingsen og Sagde det hans grande hafde meere og Bedre Agger med Eng end hand, saa og det Lensmand Rasmus Hannestvet for over trej Aar Siden Tøres af hans formandz Jordepart en agger tillagt, som hand formeente uden Loulig adgang eller dom iche War Ret, og der fore formeente Hans formands Brug uHindred eftter Lowen Burde niude

Tøres der Imoed Suarede det hand War tilfredz at Arne tog hans part, Saa Wilde hand Beholde Arne Sin

Saa Raade Wij parterne til forligelse, og fore

1697: 67b

Stillede dennem paa Begge Sidder Huor Lidet trette Imellem grander Baade, Item det Slig misforstand, forWolder Banden og Swergen Samt Guds fortørnelse, og Blefve parterne paa Begge Sider I eftterfølgende maade forEened

At Arne Ellingsen schal til Kommendes Aar tiltræde Alle de agre Tørres Hidtil Brugt hafr tillige med den Agger Tøres af Arnes part War tillagt samt nu i Aar Arne at slaa Tøreses Eng,

Huor Imoed Tøres Saa til Kommendes Aar da tiltræder Arnes agre, og I Aar Arnes Eng,

Huilchet deres forEening de paa Begge Sidder Wed Haande Baand Anlovede udj deres Lives tijd v:rygelig holdes og forblifve schal Wed denne omschifttelse

Ja om Enten af parterne Her Imoed noget schulde handle, eller wilde Igien Kalde schal den det Begynder have forbrut till Hospitalet Sex tønder havre Miel, og dog denne forLiggelse udj alle Sine ord ved magt staa, og Iche magt have dend at paatalle,

Til detz ydermeere forsichring haver de deres Boemercher Her neden under Ladet schrifve

Tøres Andersen Arne Ellingsen

Sit Boemerche, Sit Boemerche

1697: 68
 
 
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 12 May Blef Retten Betient paa Houcheland udj Schiold schibbred, eftter Seeneste forafscheeding, under datto 18 Feb/rua/r, *Neværende (Nerværende) Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Olle Totland, og eftterschrefne Lavrettes Mend, Salomon Grimsta, Gudmund Nygaard, Niels Nedre Dyngeland, Knud Riple Lars Houcheland, Anders Housdal, og Anders MadHoop

Huor da for Retten frem Kom Procurator Christen Bigom, paa S/igneu/r Gabriel Pietersens Weigne, Item By Schrifveren S/igneu/r Hans Frich Som Citant, da eftter Seeneste forafscheeding S/igneu/r Bigom paa Sine principalers Weigne først

Indlagde Sin schrifttelige Meening af 12 May 1697 Som Blef Læst, med der hoes følgende

No 2 Morten Kørners forpantnings obligation

3die den Ergangne Bytingsdom, med derpaa schrefne IndWijsning,

4de Peder Lems udstedde schiøde Som *alle ere oplæst

5te En Capitelsdom

Eftter huilche Brefve og Documenter S/igneu/r Bigom paa Sine principalers Weigne Begierede dom og Reffererede Sig til Sit Indleg og for (foran) Spetificerede Documenter

Byschrifveren S/igneu/r Frich Begierede Copie af huis (det som) nu er I Rette Lagt, samt hvad tijd Saggen Igien Kand foretages, da hand det Wil BeSware, og forwinte endelig dom

1697: 68b

Afsagt

Byschrifveren S/igneu/r Frich Bewilges tijd og Rom til nest Holdende Sommerting, Som af Kongl/ig Ma/jestets Foget, eftter Lowen, Blifr Berammet, Imedler tijd Kand Hand Copierne BeKomme, og Saggen Besvare, og saa fremt Contra parterne Da Iche widere haver at protestere, Endelig domb at anhøre til huilchen tijd parterne schal faa Loulig Warsel

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 18 Feb/rua/r udj den Sag Mellem Jesper van de Velde og Interessent/e/r Contra Jacob Jacobsen Gisse den Ældre

Paa S/igneu/r van de Veldes Weigne, frem Kom for Retten S/igneu/r Bagge, Som Reffererede Sig til Sit Seeneste, med fast paastand det Jacob Gisse eftter Registeringens tilHold Bør Betalle Capital Samt Renter schadesløs, og der paa Begierede dom

Peder Kaate paa Jacob Jacobsen Gises veigne fremstillede Sig, og Begierede Copie af Huis som forhen er passered, og Sagde Sin principal Iche af denne Warsel at Wide,

Eftter Begge parters Samtøche Beroer Saggen til d/en 19 May, da de WedKommende uden Widere Warsel paa Legges at møde, under 20 Lod Sølfs straf, Imedler tijd Kand Copierne BeKommes, om det Begieres, Ellers da Endelig dom at Anhøre

1697: 69
 
 

Ærdyderig Anne Jansdatter DanneKen, S/a/l/ig/ Johan Bocholtz eftterLeversche Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hinde udgifven d/en 24 Martj 1697 af Welb/aa/r/ne/ Frue Maren NielsDatter Meng, S/a/l/ig/ H/er/r Ambtmand Hans Nielsens eftterleversche, En til hørende anpart SaaWit Afgangne Johan Bocholtz Enche Bruger og Hendes Mølle paa staar, wed Mollendal og Aaresta Elf, og der for Betalt 170 rdr, til stadfæstelse underschrefven af H/er/r Major Johan Friderich TucKsen, som Louwerge og til Witterlighed Raadmand Christen Smit, samt Raadstueschrifver Thomas Christensen
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 19 May Blef Retten Betient paa Selle :/ eftter Welb/aa/r/ne/ Fru obriste Luytenant S/a/l/ig/ Marcoudj Hindes derom udstede stefne Sedel under datto 12 April 97 med der paa teignede Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holms Befal til Lensmand og Mend af 16 April /: Som Lydeligen Blef Læst,

NerVerende, efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Salomon Grimsta, Niels Nedere Dyngeland, Gudmund Nygaard, Knud Riple, Lars Houcheland, og Anders Madhoop

Huor da Welb/aa/r/ne/ Fru obriste Luytenantz Sig Self med Hindes Lauwerge, Welb/aa/r/ne/

1697: 69b

Slodtz Lowens Commiterede og Borge Mester Munthe, tillige med procurator Peder Kaate Sig for Retten Indfandt, og foreStillede, den stoore schade, LeijLendingerne paa Selle, Wed schou Hugst Haver til Gaardens forderfvelse, og ødeLegelse giort Item deres Huuses uLige wed Lige Holdelse, da procurator Peder Kaate, paa Welb/aa/r/ne Fru obriste Luytenantz Weigne, først Begierede detz Brøstfeldighed at maatte Besigtiges og dens aabod Taxeris, Som og scheede i eftterfølgende maade

Først Michels huuse, Som alle Befindes døgtig undtagen Hans trediepart udj Borgestuens Brøstfeldighed som i alt Wil Koste golwed at Reparere 2 march dansche

For det andet Martes Huuses Brøstfeldighed wil Koste med tilfang og arbeidz Løn tou rdr 1 march og 12 s/chilling

For det 3die Mortens Brugende Huuse eftter anseende Befindes Loufør

Huor eftter Wij da schoven Wilde tiltræde og Besigtige, da de Indstefnte Selles LeijLendinger, Michel, Morten og Rasmus paa Sin Moder Marta Larsdatters weigne Sig \vemodelig/ fremstillede, Bad Welb/aa/r/ne/ Fru obriste Luytenantz om forladelse

1697: 70

Og Haabede Fruen denne Sinde schowen Iche Wilde Lade forfahre, anseende det de trende forbj gaaende Aares Mis Wexst dennem Haver for Aarsaget, meere En Lowen tillader en LeijLending at hafve hugget, Her Hoes Lovende Eftter denne dag, Iche noget udj Selle schowen at Wilde Hugge eller Hugge Lade, Widere end, Een LeijLending En Hver for Sig Lowen \tilsiger, og Fruen Wil/ tillade, ved Huilchen deres af Bedelse Fru obriste Luytenantz Mildelig ansaa deres Ringe WilKor, wed Haande Baand Saaledes formedelst forbøn forligtes, at saa fremt eftter dags Befindes Hindes nu stefnte og Boende LeijLendinger enten Self, eller Wed andre at Hugge eller Hugge Lade udj Selle schov, Widere end en LeijLending WedKommer \og Fruen tillader/ da schal Huilchen af dennem (som) i Saa fald antreffes eller alle tillige, have forbrut deres nu Brugende Jordepart, og det uden \nogen/ Bøxels Wederlegelse, Saa og Betalle for den Hid Indtil Begangne forseelse og schow Hugst En Hver for Sig udj omKostning femb rdr,

At denne forligelse, urøgelig Holdes og eftter Kommes schal, Hafver

1697: 70b

Welb/aa/r/ne/ Fru obriste Luytenant S/a/l/ig/ Macoudj tillige med Hindes Lauwerge Welædle SlodzLowens Commiterede, og Borgemester Johannes Munthe, deres Navne, samt LeijLendingerne deres Boemerche udj protocolen Ladet schrifve

Marin Makodin (Maren Macoudj). J Munthe.

Michel Michelsen Rasmus Larsen, Morten Monsen

Selle Sit Boemerche paa Sin moders og Sit Bomerche

egne Weigne Boemerche
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 11 Junj Blef Holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Schiold schibbred paa Houcheland med for/schref/ne schibbredz Almue Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Olle Totland og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Mogens Totland, Sallomon Grimsta, Gudmund Nygaard, Niels Nedre Dyngeland, Knud Riple, Lars Houcheland, Anders Madhoop og Anders Housdal, Samt dannemend flere Som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst Hans May/e/s/te/ts Allernaad/igste schatte Bref for Indewærende Aar, dattert Hafniæ d/en 13 Feb/rua/r 1697 Som Lyder og Befaller Eftter schatte Breved af 6 Martj 1694 schatterne for IndeWærende Aar schal Lige Ledes Betalles

Holger Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn af Johan Hinrich Sluter d/en 7 Junj 1697 paa en *Molle (Mølle) og et støche Eng, paa Aaresta grund, ned ved Suartediget

1697: 71
 
 

Dernest Blef oplæst HøyBaarne H/er/r General Luytenant Christian Guldenlewes Naadigste Anordning, om et Wis tal af de ældste og Længste, udj tieneste Waarne Soldatter af Huert Compagnie, Wed Land Regimenterne Huert Aar, eftter dend til stæde Wærende Generals got findende, udj ober Commissariens NerWerelse, schal Løs Lades og frj gifves, saa at de som Lenge tient haver, eller her eftter tienne schulde, om saa meget meere om deris Løs Ladelse Kunde were forwisset Dattert KiøbenHaffn d/en 13 Feb/rua/r 1697

S/igneu/r Jochum Gevertz Lood oplæsse It Kiøbe Bref til Hannem udgifven af S/a/l/ig/ H/er/r Ambtmands Frue Maren Mengh, paa En Anpart udj Møllendals Elf og Grund, som Jacob Jacobsen Gisse Bruger dattert Bergen d/en 8 May 1697

Dernest Lood S/igneu/r Jochum Gewertz opLæsse It Kiøbe Bref til hannem udgifven af Jacob Giesse d/en 7 May 1697 paa den Mølle hand nu BeBoer og Bruger, med Mølle, dam, grund og diger (diker), som den nu findes Bebygt, med al til Hørig Redschab, og Spetificerede Boord og Bencher Som udj det schiøde til S/a/l/ig/ Henrich Schluter Er Mentioneret af datto 14 Junj 1695 Item Blantzefloer Sophie Dues og Charlotta Amalia Bordevigs schiøde paa ofvenmelte Møllendals Elf og Grund dattert 11 May 1695

1697: 71b

Ligeledes Lod S/igneu/r *Jochim Gevertz oplæsse det Kiøb og schiøde til S/a/l/ig/ Henrich Schlutter af Jacob Jacobsen Gisse d/en 14 Junj 1695 paa Møllen udgifven

S/igneu/r Wollert DancKuarsen Lood oplæsse Et Kiøbe Bref til Hannem udgifven af Welb/aa/r/ne/ Fru Anna Maria Heidemand paa dend Gaard Landaas schyldende Aarlig eftter gammel Jordeboog Smør 1 Løb, Malt et pund en tønde, eller eftter Ny Jordeboog Tou Løber Smør, med der paa staaende Bygning, fæ quæg, og alt gaardsens redschab, Som nu forefindes eftter Inventariums udwijs, Dattert 10: Augustj 1696

Ædle ÆrWærdige og HøyLærde Mag/iste/r Olle Storm Lood oplæsse It Kiøbe Bref til hannem udgifn af Welædle H/er/r Cancellj Raad Mag/iste/r Niels Smed paa den gaard Heldal, og Grimen Heldal schylder Aarlig en Løb Smør og en tønde Malt, Grimen en Løb Smør og en Mæle Malt, med fornødz og Arbeidz penge Dattert Bergen d/en 2 Januarj 1697

Dernest Lood ædle M/agiste/r Storm oplæsse et Kiøbe Bref til M/agiste/r Niels Smed udgifven af Welb/aa/r/ne/ H/er/r Ambtmand van Ahnen, paa oven Bemelte tvende gaarder Heldal og Grimen dattert Molde d/en 17 Junj 1695

1697: 72

Mogens Heldal eftter at forsch/ref/ne tvende Brefve Warre oplæst, fremstoed og forKlarde det Mag/iste/r Olle Storm, Hannem for Hans Brugende Jordepart udj Heldal Som hand til hannem Haver afstoed, udj alle maader Wel for nøyed, og Betachede M/agiste/r Olle Storm for goed med Handling i alle maader

S/igneu/r Johannes Reimers Lood Wed Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm tilholde LeijLendingerne paa Øfre Fyllinge at de eftter dags hannem svarer Som *Leres (deres) Rette Eijer, eftter Indwijsning, og Eijendoms domb Intil hand schadesløs Blifver af Betalt

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 12 May og nu gifven warsel Wed parternes Egen paaschriftt, Møtte Byschrifveren S/igneu/r Hans Frich, og S/igneu/r Gabriel Petters/en med Hans procurator S/igneu/r Christen Bigom

Huor da S/igneu/r Frich Indlagde Hans schrifttelige Meening Dattert Bergen 11 Junj 1697 Som Lydelig Blef Læst

Procurator Christen Bigom, paa S/igneu/r Gabriel Pittersens og WedKommendes Weigne, Indgaf og Sit schrifttelig formeenende af 11 Junj 1697 som og Blef Læst

Eftter til Spørgelse til parterne om de noget videre Hafde at Indlegge, Swarede, det de paa Begge Sidder Begierede dom, og iche Widere hafde at Inlegge,

Afsagt, Saggen optages i Betenchende, til Brevenes eftter Seende, og schal parterne, eftter Sommertingenes Endelse Blifve Warseled, dom at anhøre

1697: 72b
 
 

Eftter Seeneste forafscheeding d/en 12 May til d/en 19de Ditto, og Ingen af parterne Møtte, da til Endlig doms Anhørelse møtte procurator Anders Bagge paa S/igneu/r Jesper van de Veldes Weigne Som Indlagde *Seene (sine?) Warsel til dom

Procurator S/igneu/r Jørgen Lowsen paa Jacob Gises Weigne, møtte og Swarede, det hand paa Sin principals Weigne *Refferede til Registeringen, for S/igneu/r Van de Veldes tiltalle at Blifve frj, og niude schadesløs domb, for ald andwendte omKostning til datto

Eftter tilspørgelse til parterne Svarede, de Iche widere hafde at i rette Legge, men Begierede hver for Sig dom

Afsagt, Som den paastefnte Registering In Anno 1695 d/en 29 Jullj, som i Retten Lagt er vnder forseigling, af WedKommende Samtøcht, og 1696 d/en 25 7br: (september) først paatalt til huilchen tijd, Ermelte Registering War allerede over den dag Lowen Byder at paatalles, Hvor fore parterne paa begge Sidder, Sig eftter Registeringen Bør rette

Welb/aa/r/ne/ Fru Ambtmand S/a/l/ig/ Hans Nielsens hafde Ladet stefne Jacob Jacobsen Gisse for tvende Aars grunde Leije af hans Brugende Mølle *7 1/2

Procurator Jørgen Lowsen, paa Jacob Gises Veigne møtte for Retten tillige med Jacob Gisse Som Begierede Dilation til Neste ting

1697: 73

Mons/ieu/r Peder Jensen paa Welb/aa/r/ne/ Frues weigne Satte i Rette og formeente at eftter som Hun haver maat Svared S/igneu/r Schluter Sine Renter, Jacob Gisse, da Bør grunde Leijen Betalle, og om hand det Betalt med Rigtig Bewijs, forClare, eller og at Lide dom til schadesløs Betalling

Afsagt som Jacob Gisse Begierer Dilation, og Ingen med Retten maa ofver Illes, saa gifves Saggen tijd til neste ting, til huilchen tijd Jacob Gisse paa Legges, Sin Bewijs udj Retten Bør frem Legge hand Sin grunde Leije har Betalt, eller da at anhøre dom,

Arne Johansen hafde Ladet stefne Rasmus Olswig for hand hannem en Maaned Siden Ilde haver Begegnet,

Eftter trende gangers paaraabelse, møtte Iche Rasmus Olswig \ Men Arne Johans/en / og Indlagde Sin schrifttelig Mening dattert Bergen d/en 11 Junj 1697 Som Blef Læst

Afsagt som Rasmus Olswig iche møder, da gifves Hannem Lavdag til neste ting udj Egen persohn for Retten at møde Sin Sag at til Sware under 10 Lod Sølfs straf, og da Endelig dom for Sin formastelse at anhøre

Opsideren paa Espeland {Tollof} Simmen Knudsøn for retten fremstoed og Sig Wemodeligen BeKlagede at den schadelige Ilde Brand omtrent 14 dager for Juul gandsche War deres huuse i asche Lagt

1697: 73b

Allerunderd/anigst Bedende Hans Kongl/ig May/e/s/te/t dennem udj schatterne Wilde forschaane og derom ting Widne war Begierende,

Den tilstæde Wærende Almue Widnede deres Klagelig andragende detzwær forholt Sig Saa udj ald Sandhed, der fore deres Begier Iche Kunde Benegte

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lood oplæsse en forfatted Restantz paa de tvende forfaldne Terminer detz Summa 561 rdr 1 march 7 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 12 Junj Blef Retten Betient udj Stoore Sandwigen, eftter derom Kongl/ig Ma/jestets Fogetz S/igneu/r Madtz Holms udstede Befalling til Mogens Selvig paa S/igneu/r Hans Teijstes stefnemaal paa Hæderlig og meget Wellærde Mand H/er/r Niels Hiermans weigne Nerverende Fogden for/schref/ne Bunde Lensmand Mogens Selwig og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend Hans Breesteen, Børgie Selwig, Niels Joordal Anders Joordal, Gregorius Lj, Johannes Rødland Anders Mielcheraan og Mogens Flachtveet

Da for Retten frem Kom Procurator S/igneu/r Hans Teiste, som Indlagde paa H/er/r Niels Hiermans weigne en stefne Seddel Imoed Maren Jacobsdatter, for nogen Beschylding hun hannem haver Efttersagt og tillagt, Item 15 persohner af Hous meenighed til Wedermehle, eftter Kald Sedelens Indhold Dattert Bergen d/en 3. Junj 1697 med paa teignelse af Mons Larsen Selwig, den 3 og 4de Junj for WedKommende at Were forKyndt som Blef Læst

1697: 74

Fogden Indlagde H/er/r Niels Hiermandz Begierede Arrest over Maren Jacobsdatter, dattert Hous d/en 7. April Anno 1697 som Blef Læst

S/igneu/r Teiste Indlagde Almuens Suplicq til Prousten M/agiste/r Andreas Brun med der paa fuldte Swar Dattert Bergen d/en 2 April 97 som Blef Læst

Item En Atest af 11 7br: (september) 1696 fra M/agiste/r Joachim Kaa af 11 Junj 1697 som Blef Læst

Maren Jacobsdatter møtte for retten, og Svarede at alt hvis (det som) Hun om H/er/r Niels Hierman hafde angived, Wilde Hun med Hindes S/a/l/ig/heds Æd BeKræftte, Sanden at Werre,

S/igneu/r Hans Teiste protesterede Her Imoed, at eftterdj Hand først med troverdig Atest, haver Bevijst at Maren Jacobsdatter, eij allene af Vngdomen op, har vered Berøgted, for et Løsagtigt Levned mens og der foruden, at Hun 2de gange for horeries *ovelse (øvelse) Har udstanden Kirchens Dischiplin det hun alt her for Retten Iche Kand negte Eller modsige saa protesteres Krafttigst der Imoed, at Hindes som Saadant Løsagtigt Menische, Iche Kand tvert Imoed Lovens pure ord, tilstædes, med Sin Letsindig Æd, at Sware nogen Erlig Mand nogen *schand flech* (skamflekk) paa, mens at hun der Imoed eftter Lovens 6 Bogs 13 Cap/i/t/el/ 6 Art/ichel Bør dømmes til, at Bøde Sine 3 march, og Blive en Løgnere, saa og der foruden, saa som hun har Set denne Løgnagtige schand flech paa en hæderlig Mand, at

1697: 74b

Hun der for Bør tillige ansees til straf, eftter Lovens purre tilhold, udj d/en 6 Bogs 21 Cap/i/t/el/ 7de Art/ichel nemblig at Bøde Sine 3de førgetyve Lod Sølf, og huis hun det Iche Kand, da at Slaaes til Kaggen og Berre steen af Byen

De Indstefnte Mend, møtte paa deres Weigne Johannes Øfste Mielde, og Anders Rifnes, som paa Samtliges Weigne, Svarede, det de Iche ere Loulig stefned, og der fore iche denne Sinde der til agter at Sware

Maren Jacobsdatter, *en (end) ydermeere Sagde at 3de Mend til hinde War Kommen, af Hous gield og Lovede hinde 8 s/chilling til Mands fordj hun schulde Bestaa hindes ord om H/er/r Niels talt, Saa de tvang hinde med Bytiennerne, huor af den Eene Mand Olle Hoole, Sagde Sig at Kiende,

S/igneu/r Teiste *en (end) Widere protesterede {Widere}, saa som de Mend af Hous meenighed, Sig haver fra Retten forschudt, paaschiudende, eij Loulig at vere stefnt der de dog til dette ting alle War tilstede Saa paastaar hand, at dennem maatte paa Legges, at Comparere til en Wis dag og stæd Som Bequæmmeligst Kand forefindes, Lige Saa at den persohn Olle Hoole, alworlig Maate tilholdes, til samme tijd at udnæfne, de følgere af Mend, som med hannem war da det passered, som af Maren Jacobsdatter nu for Retten er BeKiendt, og Endelig at Maren Jacobsdatter Imedler tijd udj Arrest og goed forwaring at maa forblifve, huor Imoed

1697: 75

Hans principal til omKostningen og Arresten schal Swarre efttersom Maren Jacobsdatter nu for Retten Siger til dette af andre at Verre til schyndet,

Afsagt, Som de dannemend af Hous Meenighed, foregifver iche Loulig at verre stefned, huilchet Wed Kaldsedelens paaschriftt, Befindes og eij at verre 14 dagers Warsel eftter Loven, Maren Jacobsdatter og nu 3de Mend Siger at have Loved 8 s/chilling til Mandz fordj hun hindes ord schulde Bestaa, Jaa end, og med æd Erbyder Sig Hindes Sagde ord om H/er/r Niels Hierman at wilde BeKræftte for det 3die Siger Maren Jacobsdatter af andre der til at Were schyndet, og Iche uden Olle Hoole af dj 3de Mend at Wide Nafn, saa er nu Som/m/ertingene Begynt, eftter Hans Ma/jestets Allernaad/igste Lovs tilhold, som iche Kand opholdes, der fore med Saggen Beroer til eftter tingenes Endelse da en Wis dag og stæd Wed Loulig Warsel til de WedKommende schal Berammes, Saggen Nermere at Examinere, Imedler tijd Bør Maren Jacobsdatter udj Arresten at forblifve og hun Imedler tijd de tvende Mends Navne som Hinde her til schyndet at til Kiende gifve til hvilchen tijd Hæderlige og Meget Wellærde Mand H/er/r Niels Hierman, da og for Retten udj Egen persohn Wilde Behage at møde

1697: 75b
 
 
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 14 Junj Blef Holdt et almindeligt Som/m/er schatte og Sage ting udj Sartor schibbred, i SchousWoog Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Anders Bildøen, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Aamund Børnes, Niels Nippen, Elling Woorland, Olle Algerøen, Johannes Aagotnes, Olle Kobbeltvet, Niels Andersen Bildøen og Jens Tøsøen Samt dannemend flere som samme tid ting søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets AllerNaadigste schatte Bref for Indewerende Aar

Samt Hans Høye Excell/ence *HøyBarne H/er/r General og stiftt Befallings Mandz Naad/igste Bref om Soldatterns deres tieneste forHen Extrahered

Mons Nielsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 12 April 1696 af Ide S/a/l/ig/ H/er/r Søfren Breders paa et pund Smør udj den gaard Mit Fielde

Olle Rasmusen Lood oplæsse, en Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 24 7br: (september) 1696 af Ide S/a/l/ig/ H/er/r Søfren Breders paa en Wog fisch udj den gaard Berge

Halfvor Andersen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til han/n/em udgifven af Anders Bildøen d/en 15 April 1697 paa En half Woog fisch udj den gaard Giedanger
 
 

S/igneu/r Jonas Helt Hafde Ladet stefne Anders og Rasmus Golten, fordj de Iche udj Aar, de Wed Gudz Bistand eftter forEening Eftter stefne og Arrestens tilhold Iche har Lefvert, med widere dessen schrifttlig Indhold af 4 May 1697 Som d/en 5 May Befindes wed paateignelse Loulig at Werre stefnt og Arresten giort, Som alt Blef Lydelig Læst

Indstefnte, Rasmus Golten og Anderses Søn Peder Møtte for Retten, og Swarede, det de Warre Loulig stefned, Saa og Arresten Loulig eftter Kongl/ig May/e/s/te/ts Fogetz S/igneu/r Madtz Holms Befalling for, og wed hannem giort

1697: 76

S/igneu/r Jonas Helt som Citant Møtte *Sel (Self) for Retten, og for det første tilspurde Rasmus og Anderses Søn, om de Iche Kom til Hannem udj Hans Huus, at Biude hannem deres Avl af Lax, for Indewerende Aar, de svarede Ja

For det Andet Sagde Jonas Helt, det hand de Indstefnte Golte mend tilspurdte, huor fore de Iche Wilde Blifve wed deres forige, Kiøbmand van Høven, Huor paa de schal have Swared, det van Høven war Anders 4 rdr schyldig, og nu wilde forSøge Sig paa en anden maade og hoes En anden Mand, dette tilstoed de Ilige maade, Sanden at Werre, og at de deres ord vel Endnu Kom I hu, men ellers Sagde, de at verre noget Beschencht,

For det 3die Indlagde S/igneu/r Jonas Helt en schrifttelig Begier, med paaschrefne Widne, af Joen Joensen og Halfvor Ellings/en Dattert 29 April 1697 Som Lydelig Blef Læst,

Joen Joensen, og Halfvor Ellingsen møtte Begge frjvillig for retten, og Swarede, at de deres udgifne schrifttelige Widne med Æd BeKræftte wilde,

S/igneu/r Helt eftter ofvensch/ref/ne war schadesløs dom Begierende

De Indstefnte Golte mend Møtte eftter som formeldet og Swarede, det de S/igneu/r Helt Iche meere Eller videre Lovede End de 4 Lax de hannem udj Wogen til Bød, og hiemme udj Heltes huus til Bød (Signeur) Helt Laxen for dette Aar,

Saa Indlagde de Indstefnte Golte mend deres schrifttelig formeenende Som Blef Læst

S/igneu/r Helt Begierede, at om hand Iche deres Lax War til Bøden for dette Aar og Loved, de da deres æd wilde af Legge hvor til de atter Swarede, det de hannem Laxen til Bød og Lovede for dette Aar,

S/igneu/r Helt her paa Begierede tingsWidne at deres ord Saa for Retten som forschreved staar, er passered, Som de Iche Wiste at Benegte,

1697: 76b

Ellers foregaf de Indstefnte, at have talt med Welb/aa/r/ne/ H/er/r Lavmand, om denne Sag og, hand dennem Svared, At efttersom de Iche har Ragt haand paa forligelsen, da maate de Selge deres Lax til {hvem de Wilde, eller} den Som de Lengst havde Kiøbslaget med,

Saa raade Wij parterne til forliggelse Huor paa Rasmus Swarede formedelst Anders Iche War tilstæde, Som har det meste udj Wogen turde hand det Iche giøre, Anders Goltens (sønn Peder) Swarede paa Hans faders Weigne, iche nogett andet Kunde Sware, End at hand hafde forlov og frjhed til at forlige Saggen for det først til Kommende Aar, huilchet Rasmus da og tilstoed at Wilde gierne Indgaa, det S/igneu/r Helt da Laxen Kand faa, for (foran) nogen anden, men omKostningerne Kunde Iche tilsware,

Kongl/ig Ma/jestets Foget Satte i Rette og formeente, det de Golte Mend, Imoed Arrestens Brydelse, og nu for Retten Egen Wedstaaelse, Bør Bøde eftter Loven,

Eftter tilraadelse til parterne, Blefve de Wed haande Baand forEenede Saaledes det de til Kommendes Aar ald den Lax de af Gud Welsignes med, schal Levere til Jonas Helt, for støchet 2 march dansche og Jonas Helt at Betalle tolden, Saa schal Golte mendene Betalle udj denne forwoldende omKostning *Betalle 4 rdr,

S/igneu/r Jonas Helt Hafde Ladet stefne og Warsele Niels Hambre eftter Hambres egen giorde forEening af 23 May 94 Samt Ladet Arrestere hvis Lax Niels Hambre dette Aar Kunde fange eftter stefnemaaledz IndHold som Blef Læst dattert Bergen d/en 7 April 97

Niels Hambre Møtte udj Retten og Svarede det Hand Er Loulig warsled og stefned, og Arresten giort

1697: 77

S/igneu/r Jonas Helt møtte udj Egen persohn, og Lagde en Arrest paa Niels Hambres, Indeverende Aars fangende Lax at have giort, hvilchen Lax, og ved Kongl/ig Ma/jestets Fogetz Befaling Er Arrestert, hvor nest da S/igneu/r Helt Indlagde En schrifttelig forEening med Niels Hambre giort Som Blef Læst,

Niels Hambre Møtte og Svarede det den udj Retten IndLeverede forEening udj alle *Sinde (sine) ord war Ret men hvor Lenge (Signeur) Helt Laxen schulde have, Ware de Iche om forEenede, og at de om Laxen forEened tilstoed hand Sanden at Werre,

S/igneu/r Helt Indlagde Sin schrifttelig adKomst til Schrat Holmens Laxe Wog Som Blef Læst,

Saa Raade Wij parterne til forligelse, huilchet de paa Begge Sidder, om Saaledes wed haande Baand antoge for retten

Nemblig at Niels Hambre Sin forhen giorte forEening udj alle maader schal Wed magt staa Niels Hambre, schal tillige Besidde Laxe Wogen deres Lifves tijd, og Begynde til Kommende Aar og schal Saa (Signeur) Helt for Begge deres Lifves tijd Beholde ald den Lax Gud Niels Hambre Wil gifve deres Lives tijd a støchet 2 march og (Signeur) Helt at Betalle tolden, Item for en tart (ung laks) 6 s/chilling \ og Niels Bet/alle tolden / huilchet udj alle maader v-røgelig holdes schal, hafver de denne forligelse under schrefved,

Jonas Sandersen Niels Hambre

Helt Sit Boemerche

Niels Hambre schal Betalle udj forwoldende omKostning til Jonas Helt 6 rdr og en rdr til de fattige

1697: 77b

Kongl/ig Ma/jestets Foget Satte i rette og formeente det Niels Hambre Burde for tvende Brøtte og giorte Arrester at Bøde eftter Loven

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Ladet stefne Halfvor Andersen Stoore Sangolt for Slagsmaal paa Hans Schouge giort, Item Blod Wide (Norsk Hist. Leksikon: Blodvide = med overlegg å såra ein annan til blods)

Halfvor Andersen møtte for Retten, og Svarede det Hand iche har Slaget Hans Schouge, eij heller denne Sinde Loulig stefnt,

Hans Schouge møtte Iche til Wedermelle

Saggen Beroer til neste ting

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lood oplæsse en forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 65 rdr 3 march 0 s/chilling

S/igneu/r Sander Helt Lood oplæsse It odels Kiøbe Bref till Hannem udgifven d/en 20 Martj Anno 1697, af Baron Axel RosenCrantz, paa de gaarder, Nemblig Nødenes med en Laxe Vog der under, Selle med en Laxe Vog der under, Sørre Toftt, og en Laxe Wog der under Item En Laxe Wog Kaldes Schratholmen, Som for/schref/ne Sander Helt d/en 15 Jullj 1690 til Betalling Ved Commissionen paa Rosenthal er udlagt
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 16 Junj Blef holt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting, udj Herlø schibbred paa Frechow med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Niels Røsland og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Knud Landzvig, Olle Kleppestø Olle Olsen Kleppe, Michel Schurtvet, Michel Selle, Olle KoursBø Mogens Pedersen Wig, og Niels Poulsen Dalle, udj hans sted Olle WigeBø Samt dannemend flere Som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste schatte Bref for Indewerende Aar samt Hans Høye Ex/e/ll/ences/ Naad/igste (brev) om g/am/l/e/ Soldatere forHen Extrahered

1697: 78
 
 

Peder Mogensen Lod oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem udgifven af Marj Helberg og *Han. N. Weijen Wig* paa En Løb Smør udj den gaard Floorwog, dattert Bergen d/en 18 Martj 1697

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r LawMand Niels Knag hafde Ladet stefne og Warsele de Houlandz opSidere til at Indløsse deres paa Boende gaard eftter stefnemaaledz Indhold, dattert Bergen d/en 26 May 1697 Som Blef Læst

Mouridtz Høyer paa H/er/r Lavmandz Weigne Møtte I Retten

Paa Indstefnte Houlandz opSideres Weigne Møtte Olle og Magne Houland, Som Swarede, at de nu Iche pen/gene Kunde Imod tage, men at de med det forderligste Wilde Ind Komme til Byen, og talle med H/er/r LawMand,

Mons/ieu/r Mouridtz Høyer udj Retten optelte 120 rdr og til Bød Houlandz opsidere til Betallning og Houlandtz oddels Løsning, som de nu Iche denne gang Wilde Imoed tage, og der fore denne Mundtlig protestation giorde, som H/er/r LauMand Knag til i dag Wed schrifttelig Kaldsedel har Ladet IndCittere Houlandz opsidere, af huilche nu møder tilstæde Olle og Magne, til at anhøre hvad Breve Ret og adKomst hand haver til gaarden Hovland, som de haver Kiøbt, imedens den stoed under forpantning og domb, først ambtmand Hans Lillienschioldz schiøde af 8 April 1697 dernest Commiss/arj domb af datto 22 Augustj 1683 3die obber Hofrettens Confirmations domb af datto 9 og 10 Feb/rua/r 1685 samt WelBemelte H/er/r Ambt

1697: 78b
 
 

Mandz der paa gifne forpantning, af 2 Feb/rua/r 1686 Som H/er/r LouMand eftter dessen paaschriftt haver Indfriet,

Thij Blifr nu Houlandz opsidere Som formeldt anbødet deres udlagde pen/ger nemblig 120 rdr i Kroner, og igien at fra Sig Levere deres Kiøbebref, dog at de som LeijLendinger deres Lifves tijd, maa Boe Bem/el/t/e/ gaard, og som de nu Imoed tog pengene, da anlovede de, I Morgen tillig deres Kiøbe Bref H/er/r Lavmand i Bergen at Lefvere Huilchet de og v-Imod Sigelig Bør at Eftter Komme

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Ladet stefne Mette i Treet for Hun haver schielt Lars Fromereid for En tiuf

Gregorius i Treet møtte, og Begierede Dilation til Neste ting da Hans quinde Self schal møde

Lars Frommereid Beraabte Sig paa Hans Fromereid og hans quinde som det schal have hørt, og iche nu stefnt,

Saggen Beroer til neste ting til huilchen tijd, Mette i Treet paa Legges udj egen persohn for Retten Bør møde, saa og Hans Frommereid med Hans quinde Barbro deres Sandhed at Widne

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lod oplæsse en forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 228 rdr 0 march 15 s/chilling

Welædle H/er/r Fendrich Christopher Vitter Lood opLæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven *:/ d/en 15 Feb/rua/r 1697 paa den gaard Sunde, schyldende Aarlig, en Løb Smør og en half tønde Malt, af Hans LillienSchiold

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand Niels Knag Tygesen Lood opLæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifn

1697: 79

Af Welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancelj Raad og Ambtmand Hans LillienSKiold paa Den gaard Hoop med eftter Nefnte Gaarder, Hoop en Løb Smør, Øfre og Nedre Rafnanger 1 Løb Smør tou Huder en half t/ønde Malt, Store Fuschanger, en Løb Smør et pund fisch, Lille Fuschanger En Wog fisch, Berland en Løb Smør, en half t/ønde Malt Frommereid, en Løb Smør, en hud, en t/ønde Malt, og Kiergaard, en half Løb smør En half tønde Malt, samt Milliorations Retten til den gaard Houland, som schylder Smør 1 Løb fisch en half vog og Korn 1/2 Mehle, for/schref/ne Kiøbe Bref dattert Hoop d/en 8 April 1697
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 18 Junj Blef Holdt et Almindeligt Som/m/er schatte og Sage ting udj Allenfied schibbred paa Quamme med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Ellef Mundal og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Rasmus Lechnes udj Anders Seims sted Elling Quamme, Mattis Housdal Olle Siufrset, Lars Olsen Hoopland, Hans Hoopland Olle Eicheland, og Olle Jisdal, samt dannemend flere Som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste schattebref for IndeWerende Aar,

Item Hans Høye Excell/ences Naad/igste Anordning om Soldatternes Sleppelse forHen *Extahered
 
 

Joen Knudsen Nesse Lood oplæsse et Kiøbe Bref til hannem udgifven d/en 3 May 97 af Zirj Joensdatter S/a/l/ig/ Simen Arnesens og Olle Simens/en Jisdal, paa 18 march/e/r Smør og tolf Kander Malt udj dend gaard Espeland

Olle Nielsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af Knud Grimsta paa 9 schilling og 4 1/2 march/e/rs Leije udj den gaard Helleland, dattert 3 Martj 1697

1697: 79b
 
 

Johannes Mogensen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 23 Martj 1697 af M/agiste/r Samuel Schrøder paa 1/2 Løb smør, en half tønde Malt og 6 Kander Korn udj den gaard Øfstegaard

S/igneu/r Gabriel Pittersen Lod oplæsse En forEening med Ellef Mundal giort paa Nj rdr Inden En Maanedz forløb udj Bergen at Betalle uden Widere dom og der for pantsat 3 døgtige Kiør paa Mundal til schadesløs af Betalt Blifr, dattert Allenfiedz tingstue d/en 18 Junj Anno 1697

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Ladet stefne Inger Sellewold med Hindes pige, Britte Olsdatter til at forKlare Huorledes Hindes trolovede fæstemand Erich Eicheland er av Bleven, Som er Bort Kommen, saa Wel som alle Sellevoldz opsidere, Grim, Børgie, Aslach, Jacob og Olle Sellewold, Syfver Echeland, Olle Espeland Olle Hannesdal, Lars Lechnes, Olle Nebsta, Anders Dahle, samt *Foses (Fosses) Besidere, Lars, Mons og Poul Fosse til at forKlare hvad dennem, om den Bort Komne persohn er Bewijst, Item Christian Schare

Eftter stefnemaaledz tilhold Møtte Enchen Inger Sellewold, som eftter tilspørgelse, af Kongl/ig Ma/jestets Foget, om hun Iche Wiste huor hindes fæstmand war af Bleven, Swarede derom Inted at Wide Samt og om nogen veed hinde noget at ofr Bevijse wil hun gierne Sware der til,

Kongl/ig Ma/jestets Foget paastoed, og Begierte, det En hver i Sær af de Indstefnte, maatte af Legge deres æd hvad dennem om den Bort Komne persohn er BeWust Besynderlig enchen Self, og hindes tienestepige Britte Olsdatter, huor eftter Eden for dennem alle Blef oplæst, og Lovede deres Sandhed En hver for Sig at Wilde Widne og forKlare

1697: 80

Grim SelleWold møtte for Retten og Swarede det hand om Erich Eichelandz Bort Kommelse Inted er Bewust, og derom Wilde giøre Sin Æd

Børgie Sellewold Ligesom Grim Svarede eij heller noget derom at Wide, og der paa Erbød Sin Æd

Aslach Sellewold Ilige maade negtede aldelis Inted om den Bort Komne persohn at Wide,

Jacob Sellewold og forKlarede, eij i nogen maader noget derom at Wide,

Olle SelleWold i Lige maade Møtte og Sagde i Gudz Sandhed aldelis, Iche at Wide hvor den Bort Blevne Erich Eicheland er af Bleven,

Syfver Eicheland Som Er den *BorKomnes steffader Møte for Retten og forKlarede Iligemaade i Gudz Sandhed om hans Borte Blifvelse Iche at Wide

Olle Espeland, Svarede Lige som Syfver Eicheland Ja enten hemmelig eller obenbare derom at vide,

Olle Hannesdal forKlarede Slet Inted om den Bort Komne persohn at Wide,

Lars Lechnes Wiste eij heller noget herom

Lars Fosse forKlarede Ilige maade Inted derom at Wide

Mogens Fosse Lige som alle de ovensch/ref/ne møtte for Retten og forKlarede aldelis Inted at Wide om den Bort Komne persohn, og ærbød Æden Lige Som de andre

Poul Fosse og forKlarede aldelis Inted herom at vide

Christian Scharre fremstoed for Retten og Wed Æd Erbød Sig, at forKlare, om Erich Eichelandz Borte Blifvelse Inted at Wide

Britte Olsdatter fremstoed for Retten og forKlarede, det Hun aldelis om Erich Eichelandz Borte Blifvelse Inted er Bewust

1697: 80b

Kongl/ig Ma/jestets Foget Begierte Beschrefven huis (det som) nu Er protocollered, til ny stefnemaal, I forhaabning om Saggens nermere oplysning,

Enchen Inger SelleWold War En Endelig dom Begierende

Kongl/ig Ma/jestets Foget Indlagde et Wed hannem og Mend Self giorte forhør paa Sellevold 1696 d/en 28 9br: (november) Som Lydelig Blef Læst, Item en forfatted anteignelse om den Bort Komnes Arvedeel, og Reffererede Sig til Sit forige, og der hos paa Kongl/ig Ma/jestets Weigne udj Kraftt protesterer at Ingen Kiendelse eller dom, Inger Sellevold til nogen Befrielse, herudinden scheer, førend hannem gifves Beschreven hvis (det som) i dag er passered at Saggen der eftter Wed Loulig stefnemaal Kand forfølges, saa fremt hand Iche schal BeKlage Sig med Retten udj hans Ma/jestets Sag at over Illes, Heldst Siden først i dag derom er protocolered, og der for i Ringeste Begierer den Dilation Loven Bewilger, Serdelis Siden Ingen Contra Kaldsedel frem Legges,

Afsagt Som Kongl/ig Ma/jestets Foget nu for retten har Ladet stefne Inger Nielsdatter Sellewold formedelst Hindes fæstemand Erich Nielsens Eichelandz Bort Kommelse, med formeening Hun derom noget schulde Were Widende, Samt En deel af hindes Naboer \og andre/ om de noget om den Borte Blefne persohns Bort Kommelse Kunde verre Widende, huilche alle, eftter Ædens forelæsning forKlarede derom Inted at vide

1697: 81

Og som Kongl/ig Ma/jestets Foget Inger Sellewold Har stefnt for Hindes Bort Komne fæstemand Hun derom noget schulde Werre Widende Men Ingen Bewijs der fore for os frem ført hvor fore Hinde nogen Sag Kand tillegges, og Hans Ma/jestets Allernaad/igste Lov første Bog 5 Cap/i/t/el/ 7 Ar/tichel Expresse Byder, det dommerne schulle processerne det \meste/ mueligt er forKorte, Item d/en 8 Art/ichel Iche med opsettelser forLenge

Eftter Slig BeschaffenHed Wide Wij som Ringe underdommere Her udj eij anderledes at Kiende End at Inger Nielsdatter maa SagesLøs Hiem fahre,

Schulde Kongl/ig Ma/jestets Foget, ellers eftter dags noget nermehre, endnu er fore Bragt Kunde oppedage til Hans Ma/jestets Intraders formerelse, eller Inger Sellewold noget v-Louligt om hindes fæstemands Bort Kommelse over Bewijse, stande hinde Saggen oben for, og hannem Wed Loulig paatalle at fuldføre

Lensmand Rasmus Hannestvet af Hosanger schibbred Hafde Ladet stefne, Lensmand Ellef Mundal for 19 rdr 2 march, gield eftter stefnemaaledz Indhold Dattert Bergen d/en 7 Junj 1697 som Blef Læst

Ellef Mundal møtte for Retten og Begierede opsetelse til neste ting sagde og eij at vere Loulig stefnt og Indlagde Sin schrifttelig meening som Blef Læst

1697: 81b

Rasmus Hannestvet Indlagde Ellef Mundals schrifttelig forpligt paa 16 rdr 5 march, som og Blef Læst og Begierede dom til schadesLøs Betalling

Afsagt Ellef Mundal, gives Laudag til Neste ting, til Huilchen tijd Ellef Mundal foruden widere stefnemaal for Retten Bør møde til Endelig dom, saa fremt hand forinden Sig iche med Rasmus Hannestvet forEener

Madam Karen Hans Hansens hafde Ladet stefne Anders Seim for 68 rdr gield eftter obligation med Resterende Rente og omKostning

Lensmand Ellef Mundal hiemblede stefnemaaled

Anders Seim Møtte Iche, men Lars Hoopland paa Hans Weigne Swarede at naar hannem pengene Loulig Blifr opsagt Wil hand dennem Betalle

Madam Karen Hans Hansens Begierede dom

Afsagt Anders Seim gives Lavdag til Neste ting Imedler tijd Kand hannem pen/gene opsiges og om Hand Imedler tijd, iche Betaller Eller Sig med Madam Karen Hans Hansen(s) forEener da at Lide dom,

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 330 rdr 5 march 11 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 19 Junj Blef Holdt et almindeligt Sommer schatte og Sage ting, udj Radøe schibbred paa Ascheland med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerverende Kongl/ig May/este/ts Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Rasmus Sebø og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Hans Toule Knud Manger Rasmus Nordanger, Johannes Soltvet, Gunder Sebdal,

1697: 82

Magne Quamme, Mogens Giere udj Olle Jensen Houlandz stæd, og Aamund Hansen Miøs, samt dannemend flere, Som Samme tijd ting Søgte,

Samme dag Blef opLæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste schatte Bref for Indewerende Aar, samt Hans Høye Excell/ences Naad/igste anordning, om Soldaternes forlindring forHen Extrahered

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lood opLesse En forfatted Restantz over dete schibbred detz Summa Rdr 223 march 0 s/chilling 14
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 21 Junj Blef Holdt, et almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Lindaas schibbred paa Lyren med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Michel Oenes, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Knud Røsnes, Magne Røsnes, Aamund Houchaas, Olle Sundzbøe, Ifver, og Michel Fieldzende, Jacob Mogensta og Joen Hoope samt dannemend flere som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste schatte Forordning for indeWerende Aar, samt Hans Høye Excell/ences *Nad/igste anordning om Soldatternes Lindring at de Iche for Lenge schal Blifve Bestaaende

Knud Bessesen Lod oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifven d/en 3 April 1697 af Hans LillienSKiold paa 2 p/un/d udj den gaard Røsnes som paa den Rette Sort papier er overschrefven

Magne Andersen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 2 April 1697 af Giertrud de Fine paa En Half Løb udj den gaard Kelen, Bugilt

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand Niels Knag Hafde wed schrifttelig Kald Sedel Ladet stefne og warsele Enchen udj *RongWe (Rongevær?) Anne Maria S/a/l/ig Hendrich *Schroders (Schrøders) for 1696 Aars Resterende Landschyld, tredietage, samt

1697: 82b

Rettigheden af Laxefischeriet, og Kræmmersædet med widere warsel Sedelens Indhold, dattert Bergen d/en 26 May 97 Som Blef Læst, og Wed paaschriftt d/en 15 Junj for hinde forKyndt,

Mons/ieu/r Mouritz Høyer paa Welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMandz weigne fremstoed for Retten,

Enchen Anna Maria Møtte Self for retten og suarede det Hun war Iche Loulig stefnt, Begierede Dilation til Neste ting, da wil Hun schrifttelig Indgifve Hindes Meening, der hoes Indlagde Hindes ErHvervede Bøxel Sedel under datto 18 Xbr: (december) 1694 af Berendt Ulrichs underschrefven og forseiglet Som Blef Læst

Mons/ieu/r Høyer der til Suarede, at som Bøxel Seddelen Iche Befindes af S/a/l/ig/ H/er/r LauMand Self udgifvet der den dog Kort for hans død er dattert, og der for muelig, S/a/l/ig/ Lavmand Koch da Wel i Bergen har weret tilstæde, saa stiller hand udj dommerens schiøn, om samme Bøxel Sedel, er af den Kraftt Som WedBør, Serdeles eftterdj hindes S/a/l/ig/ Mand Saa Wel som hun, 10 aar førend Bøxel Sedelens datto har Beboet Ermelte gaard *RongWe, og der for formeente Hun hafde haftt tijd Noch, hoes S/a/l/ig/ H/er/r LauMand Self Bøxel Sedel at Søge

Forafscheediget, Saggen gifves tijd til neste ting, til hvilchen tijd Enchen Anna Maria, Bør uden nogen foreWending eller Widere stefnemaal, Self eller (ved) fuldmegtig, udj Retten at forschaffe hvis (det som) Hun Weed Sig til Bestyrchelse, og Saggens oplysning Imedler tijd Kand hun Sig med Lavmand forlige og hvis det Iche scheer, og med H/er/r Lavmandz haand Bewijses, da at Anhøre dom

1697: 83
 
 

Jacob Østrem hafde Ladet stefne Erich *Østrim for hand Haver Beschylt hannem, at have stolet Noget tov

Erich møtte Iche eftter trende gangers paaraabelse og eij Lod Liuse Sit forfald,

L/ens M/anden hiemblede st/efne Maaled

Jacob war en frj Kiendelses dom Begierende

Forafscheediget, Erich *Strømme (Østrim eller Strømme?) gifves Laudag til nest holdende ting (under) <10 Lod Sølfs Bøder> udj Egen persohn for Retten at møde, til huilchen tijd Citanten Sine Widner Haver Loulig at Indstefne, og om Jacob Iche møder da at Lide domb

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lod opLæsse en forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 371 rdr 1 march 14 s/chilling

Hæderlig og meget Wellærde Mand H/er/r Johan Madtzøn Lood opLæsse En obligations forpantning, dattert Hoop d/en 8 April 1697 af Welb/aa/r/ne/ H/er/r Ambtmand Hans LillienSKiold til Hannem udgiven paa Capital 492 rdr 3 march og for/schref/ne pen/ger Igien at Betalle til 1699 d/en 9 Januarj med 5 p/rocen/to Rente Aarlig, og der fore til underpant, Indlyren schylder Aarlig fire tønder Malt, og en rdr penge Udlyren 2 tønder Malt og 1/2 rdr i penge, samt Bischopsnæsset, schylder 1 march i penge, tilsammen for 213 rdr 2 march Bragøen 1/2 Løb smør en 1/2 tønde Malt for 37 rdr 3 march, udj Røsnes, som er 1 1/2 Løb Malt En tønde der af 2 p/un/d Bortsolt Resten for 66 rdr 4 march, og Hoopland, Smør 2 Løber Malt 3 tønder for 175 rdr Huilchet Bedrager tilsammen 492 rdr 3 march, som H/er/r Johan Madtzøn, saa fremt til den foresagde tijd Iche Blifver Betalt schal Beholde for Sin Betalling uden nogen Widere proces Ret dom, eller paatalle I nogen maader

1697: 83b
 
 

Hæderlig og Meget Wellærde Mand H/er/r Peder Busch for Retten Lod Klagelig til Kiende gifve, det Huusene paa Hans gaard Spieldnes, nu Nestleden for Juel af den schadelige Ildebrand er i asche lagt, underd/anigst Bedende Hans Kongl/ig Ma/jestets Af Høy Kongl/ig Naade, udj schatterne Wilde forlindre, Saa og det Almuen hanem Herom deres tings Widne Wilde meddeele,

Lavreted og Almuen Widnede, Hans andragende detzWer forholt Sig saa i ald Sandhed, der fore Hans Begier Iche Wiste at Kunde Benegte
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 23 Junj Blef Holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Gullen schibbred paa Halswig, med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Matz Holm Bunde Lensmand Giefle Østgullen, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Niels Eijde, Michel Sande, Olle Hausdal, Siufr HaveLand, Olle Molland, og Hans I Miømen, samt dannemend flere som samme tijd ting søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste schatte Bref for Indeverende Aar, samt hans Høye Excell/ences Naad/igste anordning om soldatternes Slepelse forHen Extrahered

Welædle og Welb/aa/r/ne H/er/r LauMand Niels Knag hafde Wed schrifttlig Kaldsedel, Ladet stefne og Warsele Bryning Eilers for Hand Besider WichingWog Lavstolen med Benificered foruden nogen tilLadelse, eller frelse, Item at Erm/el/te Eilers wed Sit Fæ og Creatur fornermer og Beschadiger LeijLendingerne paa Bremnes, samt LeijLendingerne paa *Bremnes, og trende mend af Birchenes til at forKlare huad Inpas og fortred Bem/el/te Eilers dennem haver tilføyed, med Widere Warsel Sedelens Indhold dattert 26 May 1697 Som Lydelig Blef Læst

Kaldsedelen Befindes Wed paateignelse at Were forKyndt Som og Lensmanden hiemblede

Mons/ieu/r Mouritz Høyer paa H/er/r LauMandz Weigne Møtte for Retten

Paa S/igneu/r Bryning Eilers Weigne Møtte Hans Hustru Sara Kristina, som svarede hindes Mand Loulig var stefnt

1697: 84

Mons/ieu/r Mouritz Høyer Protesterede, at efttersom *Wittingvogs opsidere, eij hid Indtil, sig med frelse Sedel, til samme pladtz at Beside har forsiufnet, uanseende, opsidernes formend, Slig rigtighed fra de tilforn Værende LauMend siden A/nn/o 44 (1644) Har Søgt og erholdet, saa Protesteris, at Bryning Eilers, inden Neste ting Bør forschaffe en tilLadelse Sedel af H/er/r LauMand, til at BeBoe fremdelis samme pladz, eller og at Kiendes der fra,

Sara Kristina paa Hindes Mandz og egen Weigne Begierede Dilation til neste ting Saa schal Hindes Mand eller Moder forschaffe Bewilgings Sedel, saa som hun Self Siger, er Billigt

Eftter tilspørgelse til Bremnes Besidere, Michel Rasmusen og Hans Siufrsen, som møtte paa Egen og granders Weigne Som Svarede, det de Birchenes Besidere BeKlager Sig at deres fæ Beder (beiter) formeget paa deres udmarch, og naar de Bremnes Klager paa dem, saa Beder (beiter) *WittingWogs fæ Bremnes og for nær,

Bierchenes opsidere Rasmus Jensen og Johannes Larsen Møtte og Sagde, det WichingWogs folch graver røder udj deres March, som de formeener Iche Bør verre, ellers Klagede de iche paa Wichingwogs Besidere, med de af Bremnes Klager paa deres fæ Bede (fébeite),

Mons/ieu/r Mouritz Høyer widere sagde at som H/er/r LauMand, der Allerunderdanigst Bør forsware og Handthæve, det han/n/em Allernaad/igst Benificerede godtz, ej nogen Sinde haver gifvet WichingWogs opsidere nogen forlof at holde fæ eller Bester Protesteris Krafttigst at maa fra Kiendes, at holde Fæ paa WichingWog, eftter denne dag, paa det opsiderne af Bremnes, uBehindret Kand Niude deres Leijemaal og Fæmarch, alt intil flømaal for deres gaard, i samme Henseende, om de paa Wichingvog noget gierde har opsætt det Ilige maade, maa Kiendes og dømmes, til at nedrifves ved Mend af Retten, som der til maa udnæfnes, saa de som andre høchere og udlegere, eij Blifr tilstæd at holde fæ, Joordemendene til fortrengsel, men allene drive deres ølsal

1697: 84b

Og Kræmer Næring, /: eftter de Sig med tilladelse Zeddel der at Boe, samt Borger Bref, at hand maa Bruge nogen Borgerlig Næring, har forsiufnet :/ som deslige folch til Kommer,

Sara Kristina Svarede det Hinde denne Protestation iche Wed Kommer, men Hindes Moder Mette Frisch Som derom Brevene i hænde haver,

Afsagt Som Bryning Eilers Hustru Sara Kristina, nu Self for Retten Belover til Neste ting frelse Sedel paa WichingWog at Wil forschaffe, saa Bør hun det og til for/schref/ne tijd at eftter Komme, om hun det ellers agter at Niude, og som Hun foregifver, angaaende Fæd (féet) og gierdet, detz ned rifvelse, iche at Wed Komme men Hindes Moder Mette Frisch, saa paa Legges Bryning Eijlers til neste ting uden nogen forevending eller undschyldning, de der til hørende Breve og Documenter udj Retten at forschaffe, og det uden widere stefnemaal, saa fremt hand da udj alt Iche wil Lide dom,

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Ladet stefne Anders Randal, for hand schal have talt Imoed Hans Bestalling, og eij at Wille have ham til foget, men den udKorede i Kielstrømen huor fore Fogden formeente for hans domdristighed Imoed Kongl/ig Bestalling Bør Lide og undgielde,

Eftter trende gangers paaraabelse møtte Iche Anders Randal eller nogen paa hans Weigne,

Lensmanden hiemblede stefnemaaled, og forKlarede da hand Anders stefnte hand da Svarede, det dievelen far i den der møder og stefne Lader,

Kongl/ig Ma/jestets Foget Beraabte Sig til vidne at have, Niels Eije Jens RafnBierg, Anders Villesvig og Olle Quersøen

Anders Randal gifves Laudag til neste ting, da de første Saa Wel som de Seneste talte ord at til Svare, og Fogden/n/s widner at Anhøre

Fogden hafde Ladet stefne Anders Stembøe for hand har slaget og haardraget Sin grandquinde Dorete Stembø, taget hende i struben, og vilde quælt hinde imoed en stolpe I floren til Widne Anders WillesWig, og lensmanden

1697: 85

Anders Stembø møtte for Retten, og negtede Inted af de paastefnte poster at have mod Sin grandquinde giort, men de hafde nogle *Aar i haabe* (ord? i hope),

Dorete Stembøs Mand Johannes møtte for Retten, og Begierede Saggen maatte Beroe til neste ting, saa schal Hans quinde møde og Self saggen forKlare, efttersom Hand iche war hiemme da det paastefnte passerede

Saggen Beroer til neste ting, til huilchen tijd Anders Stembø og Dorete Stembø, for Retten udj egen persohn\er/ Bør møde og deres Bedriftter at til svare til huilchen tijd, Fogdens paa raabende prov og Bør møde, til at Widne, huis (det som) dem om denne Sag er Bewust

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lod oplæsse, en forfatted Restantz over dette schibbred paa de 2de Terminer detz Summa 341 rdr 3 march 12 s/chilling

Bertel Totland for Retten fremstoed og wemodelig til Kiende gaf, at hand Sidst Leden trende dage for Jul af den schadeLige Ilde Brand alle hans huuse og 12 Bester Er i asche Lagt underdanigst Bedende om Naadig forLindring i schatterne

Almuen Widnede hans Klagelig andragende forholdt Sig deswer saa udj ald sandhed, som hand Begierte hannem under forseigling maate Worde meddeelt, som mand Iche Kunde negte
 
 
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 25 Junj Blef Holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting, udj Echanger schibbred paa Eide, med for/schref/ne schibbredz Almue, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Og efttersch/ref/ne Lavrettes mend, Gudmund Fit (Eikefet) Olle Setre, Olle Molwig, Olle Stoor Setter, Ifver Eichenes Olle Eichenes, Anders Nielsen Ytre Eide, og Olle Ytre Eidznes Samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste schatte Bref for Indeværende Aar,

Item Hans Høye Excell/ences Naadige anordning om Soldaternes Lindring forhen Extrahered,

Lars og Peder Schor for retten fremstoed og wemodelig til Kiende gaf, huorledes de af den schadelige Ilde Brand Sistleden Søndag for Juel alle deres Huuse er i asche lagt, underd/anigst Bedende Hans Kongl/ig Ma/jestets dem udj schatterne Naad/igst wilde forlindre

Almuen Widnede deres Klagelig andragende detswer forholt Sig saa i ald Sandhed, som de Begierte, Beschreven, og iche Kunde negtes

1697: 85b
 
 

Olle Biøndal hafde Ladet stefne Ifver Eidtznes for han Har hugget udj Biøndals schoven, og til at Bewijse det Sandhed er hafde hand Begiert, Anders og Mons Eichenes schaden at Besigte, huilche Begge for retten Møtte og forKlarede at der var af Huggen 40 stubber af older, som Kunde Bleven Werd /: naar dj hafde Bleven Bestaaende 5 a 6 aar :/ til 2 rdr, men nu til 2 march dansche huilchet Olle Biøndal formeente at vere Imoed hanem i hans schov giort som et Nidings Werch, og Ifver Eidtznes der for Burde Lide eftter Lowen, samt forschaffe Hannem saa goede treer til hans schou Igien, samt denne og paafølgende omKosten Betalle,

Ifver Eidtznes møtte Self for Retten og sagde hand at vere Loulig stefnt, saa og det der alle dager der Wered huggen af hannem og hans formend, men at der Ligger tegen (teikn) til et ulwe gierde, som i gamel dage schal vere gl: Ko?

- - - - -

(Merknad: "gl:" = gamal/gamalt. Vidare står det "Ko " + ein uidentifisert bokstav til - eller mest truleg: eit teikn som tyder ei forkorting for noko. I alle fall utgjer desse 2 orda slutten av den setningen dei står i. For neste setning har ein naturleg start slik den står:)

- - - - -

Saa at schriver og mend det (ulvegjerdet?) Burde Besigte, at da Kand forfahres huis ret er

Olle Biøndal war tilfredtz det schriver med Mend schaden eftter Ifvers forslag Blef Besigtet,

Afsagt, eftter Bege parters samtøche Beroer Her med Intil en Beleijlig tijd da parterne, eftter Loulig Kald og warsele paa Aasteden Bør møde schaden, at forfahre Da herom schal Kiendes hvis ret er

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lod oplæsse en forfatted Restantz, over dette schibbred for de 2de Terminer detz Summa 279 rdr 5 march 8 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 26 Junj Blef Holt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Hosanger schibbred paa Horshofde, med for/schref/ne schibbredz Almue Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Rasmus Hannestvet, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, udj Børgie Rachnes sted, Olle Blegelj Johannes Rachnes Halvor Heldal, Joen Bysem, udj Olle Mielstadz sted, Gudmun Miøs, udj Johannes Hannestvetz sted, Johannes Loone, Syfr Gatland og Michel Hatland, samt dannemend flere

Ifver Engebregtsen Lood oplæsse Een Bøxel Sedel til hannem udgifn af, Olle Nielsen HetleBache, d/en 19 May 97 paa 1 p/un/d Smør og 16 Kander Malt, udj den gaard, Fotland

Anders Johansen Lood oplæsse en Bøxelsedel til hannem udgifn d/en 5 Martj 97 af Maria Macodj paa 1/2 Løb smør og en Mehle Malt udj den gaard Kalland

1697: 86
 
 

Samme dag Blef Oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste schatte Bref for Indewerende Aar,

Item Hans Høye Excell/ences Naad/igste Anordning om at soldaterne her eftter iche Lenge som forHen schal Blifve Bestaaende, forhen Extrahered

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lood oplæsse en forfatted Restantz over de 2de Terminer i dette schibbred detz Summa 249 rdr 4 march 4 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 28 Junj Blef Holdt et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Mielde schibbred paa Reijsta (Reigstad), med for/schref/ne schibbredz almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Anders Rifnes, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Johanes Øfste Mielde, Anders Biørcheland, Baste Røscheland, Lars Aasem Baste Øfste Mielde, Hans Rønhofde, Olle Andersen Eijde og Johannes Havre, udj Aschiel Røschelands stæd, som Endnu Motvillig Borte Blifver samme dag war og dannemend flere som ting Søgte

Der nest Blef oplæst den forHen Extraherede Allernaad/igste schatte forordning, samt Hans Høye Excell/ences Bref

Johannes Erichsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifn d/en 7 octob/e/r 1696 af Christen Reijnholtzen Wibdorp paa 1 pund og 4 march/e/r Smør udj den gaard Wefle

Anders Rødland hafde Ladet stefne Anders Noore Weset fordj hand Hannem haver schielt Seeneste Waar Winding for en tiuf

Anders Rødland formeente Slig tilleg Burde Bewijses, eller Self den mand at Bliwe, og ellers at Lide eftter Lowen

Eftter trende gangers paaraabelse møtte Iche Anders Weeset eller nogen paa Hans Weigne,

Rasmus Rifvenes og Knud Noore Weeset og hiemblede det hand war stefnt,

Citanten Anders Rødland, Beraabte Sig paa Widne, Nafnlig Marte Olsdatter Sørre Weset, og Anne Olsdatter Søre Weset Som oven melte schieldzord schal have hørt, og schiødt til widne huilche Begge for Retten møtte og forKlarede Marta, det Anders Noore Weset sagde til Anders Rødlandz quinde *Magdel Nielsdatter da hun war udenfor hindes gierdzgaard og schar Laug, dersom du hafde taget det fra mig da schulde Jeg warme din og Mandz øren, huor paa Magdelj spurdte, huad har da Min Mand giort dig, hand Svarede, Bed ham Berre (bære) hud Lengden need, som hand Har stolled fra Garman, saa gich quinden hiem, og Sagde hindes Mand, huis (det som) passered, war, huilchet de til Bød med æd at Wilde BeKræftte

1697: 86b

Lige det samme som Marta forKlarede, widnede Anne Olsdatter Sørre Weset, Som hun og wed æd Erbød Sig at Wilde BeKræftte,

Citanten der eftter tog tvende Mend, Mogens og Knud Øfste Mielde, og Beschichede Anders Weset, om hand dj ord til Hans quinde Brugt Wilde tilstaa,

For/schref/ne tvende Mend møtte for Retten, og Sagde det de eftter Anders Rødlandtz Begier Ware hoes Anders Weset, og hanem paa Citantens weigne tilspurt, om for/schref/ne schieldzord da svarede hand det Jeg har sagt Wil Jeg Bestaa, og Anders Rødland War Self med, og A/nders Weset swarede du Wer glad noch du tier, gach til Garman og giør dig Klar

Kongl/ig Ma/jestets Foget satte i Rette formeente det Anders Weset for Sin motwillig ude Blifvelse Bør Lide eftter Lowen

Afsagt som Anders Weset, Iche møder, og eij Lader Liuse Sit forfald, saa gifves hannem Lavdag til neste ting udj Egen persohn for Retten at Møde, under 10 Lod Sølfs Bøder og da at med have hvis (det som) hand wed Sig til frelse, til sam/m/e tijd, Bør de nu for retten tilstaaende widne og udj egen persohner at møde, da her om schal Kiendes huis ret er,

Ingebor Knudzdatter Norre Weset, som er en Enche paa 13de aared hafde og Ladet stefne Anders Weset for hand hinde haver Slaget i Munden saa hun Bløde, og wed slaget schal have sagt, nu Slaar Jeg en trold dievel, og der med gich Sin Weij, huor eftter hun gich til Anders Monsen Søre Weset, og anwijste Blodet, Ilige maade til Baste Øfste Mielde og wiste hannem Blodet,

Eftter trende gangers paaraabelse, møtte Iche Indstefnte Anders Nore Weset, eij heller nogen paa hans Weigne

Rasmus Rifnes og Knud Noore Veset, hiemblede *stefnemaled

Anders Monsen Nore Weset møtte og Widnede det hand wel hørte de hafde ord sammen, men saa Iche Slaget dog Blodet Wijste hun ham i dugen,

Baste Øfste Mielde Sagde og at have Seet Blodet, men Iche Slaget,

Afsagt Anders Norre Weset, Bør til neste ting udj Egen persohn for retten at møde under 10 Lod Sølfs straf Samme Sin gierning at til svare, og med have huis (det som) hand Wed Sig til Befrielse, til samme tijd Bør Anders Søre Weset, samt Baste Øfste Mielde og for Retten at møde til Endelig doms anhørelse

1697: 87
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Wed Lensmandens Waanlige stefnemaal Ladet stefne, Lars Aschielsen Houge, for Han har Slaget Johannes Erichsen Houge til Blodz og schielt ham for en tiuf :/ til Widne, Johannes HalleLand, og Niels Houge /: Item for en racher

Lars Aschielsen møtte Iche eij heller nogen paa hans veigne

Johannes Halleland, og Niels Houge møtte for Retten og Loffuede, eftter formaning Wed æden deres Sandhed at Sige, som forKlarede, at de hørde Lars Aschielsen schielte, Johannes Houge for tiuf, men at hand Slog Ham Saa de Iche,

Kongl/ig Ma/jestets Foget satte i Rette og formeente det Lars Aschielsen, for *Blød (Blod) Wide (Norsk Hist. Leksikon: Blodvide = med overlegg å såra ein annan til blods) Bør Bøde eftter Lowen

Afsagt, Lars Hauge gives Laudag til neste ting, til huilchen tijd hand Bør møde for Retten under 20 Lod Sølfs Bøder, Sin formastelse at til Sware, eller og da for motvillig ude Blifvelse, have schade for hiem giel til Endelig doms anhørelse,

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lood oplæsse en forfatted Restantz over dette schib/bred paa de 2de Terminer, detz Summa 234 rdr 1 march 5 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 30 Junj Blef Holt, et Almindeligt Sommer schatte og Sage ting udj Arne schibbred paa Ytre Arne med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm, Bunde Lensmand Mogens Øfre Selwig og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Hans Bresteen, Børgie Selwig Gregoris Lij udj hans sted, Mogens Flachtvet, Syfr Garnes, Johannes Rødland, Mogens Olsnes, Johannes Fosmarchen og Anders Mielcheraan, Samt dannemend flere Som sam/m/e tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst den forhen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste schatte Bref for Indewerende Aar,

Item Hans Høye Excell/ences Naad/igste anordning om deres Snart Slepelse

Johannes Larsen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til Hannem udgifn d/en 5 Martj 1697 af M/agiste/r Andreas Brun, paa et pund Smør og en Mehle Malt udj den gaard Tuenes

1697: 87b
 
 

S/igneu/r Michel Norman, Hafde Ladet stefne Sin LeijLending, Olle Nielsen Falchanger, fordj hand uden nogen Loulig opsigelse, Har fra fløt Jorden, og den nu Legger øder, med formeening hand dette Aars schatter Samt Landschyld og paa følgende omKostning Bør Betalle

Eftter trende gangers paaraabelse møtte Iche Olle Falchanger eller nogen paa hans Veigne

Mons/ieu/r Jørgen Pedersen paa S/igneu/r Normands Weigne Satte i Rette og formeente det Olle Falchanger, schat og Landschyld for Indewerende Aar med 2 rdr (bør betale) huor paa hand dom War Begierende

Olle Falchanger gifves Laudag til nest holdende Høsteting udj egen persohn for Retten at møde under thij Lod Sølfs straf eller at Lide dom

Hæderlige og Meget wellærde Mand H/er/r Niels Hierman hafde Ladet stefne, Johannes Tuenes fordj hand Seeneste anden pintzedag om Morgenen udj et festerøl paa Ytre Arne haver udøst om hans hæderlighed mange Slemme ord, Som Kand Bewidnes af Johannes Øfste Mieldes quinde Syfver Garnes og hans quinde, Lars Schrein (Skreiæ) hans quinde og yngste Søn, Olle Seim og hans quinde

Eftter trende gangers paaraabelse og Budschichelse Møtte Iche Johannes Tuenes eller nogen paa hans Weigne Men schafferen Lars Ytre Arne \og Stefen Flachtvet/ Sagde det Johannes Sin quinde Swarede hannem iche at have Set Siden hand drog til tinget, men meente hand var draget til Byen,

Klocheren Olle Hansen paa præstens Weigne Indlagde hans schrifttelig Meening dattert Hous d/en 29 Junj 1697 Som Blef Læst.

Saa eftter stefnemaaledz tilhold Møtte Syfr Garnes, som forKlarede at have hørt Seeneste anden pintzedags Morg/en det Johannes Tuenes Sagde presten at Were en hoere hund, og en schitter, Item det hand Slog eftter presten med en stool for hans *Besmer (Bismer = vekt) udj prestens stue og at Johannes Tuenes ønschede presten med hustru i helvede, dette Wil hand med æd BeKreæftte

1697: 88

Johannes Øfste Mielde war tilstæde Swarede iche at werre stefnt, men negtede aldelis om de for/schref/ne ord iche noget at vere widende,

Lars Schreijn Hans quinde, og yngste Søn, samt Olle Seim, og hans quinde Møtte Iche,

Afsagt, Johannes Tuenes gifves Laudag til neste ting for Retten udj egen persohn at Møde under 10 Lod Sølfs Bøder, til huilchen tijd, Johannes Øfste Mielde Syfr Garnes, Lars Schrein, Søn, og Olle Seim, med deres quinder for Retten eftter Loulig stefnemaal Bør møde, udj egen persohner, og da eftter Lowen, wed æd at forKlare, huis dennem om Johannes Tueneses ord over H/er/r Niels udøst at Bewidne,

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Ladet stefne og Warsele Johanes Tuenes fordj hand Seeneste Waarting Bad dievelen farre i Hannem, og det for en Sidende Ret, samt mange Slemme ord der tillagde, der om til vidne Lavrettet, som der til Svarede Iche at vide om forbandelsen, men at Johannes Tuenes Slog i Boordet, og iche eftter Fogdens Befaling Wilde gaa ud, men schulde og wilde Blifve Besidende og Brugte mange Slemme ord,

Eftter trende gangers paaraabelse møtte Iche Johanes Tuenes eller nogen paa hans Weigne

Lensmanden Mogens Selwig hiemblede stefnemaaled

Kongl/ig Ma/jestets Foget Satte i Rette og formeente det Johanes Tuenes Bør straffes eftter Loven pag/ina 912 som den der overfalder Sin af Kongen forordned øfrighed i deres embede, paa ære eller Boes *Lød (Lod), eftter dommerens schiønsomhed

Afsagt, som Johannes Tuenes iche møder, og eij Lader Lyse Sit forfald, altsaa og udj henseende hand udj Sin tijd over Rettens Illing iche schal Besverge, saa gifves

1697: 88b

Hannem Lavdag til neste ting, da udj Egen persohn for retten at møde Fogdens tilleg at Beswarre under 12 Lod Sølfs Bøder, med havende hvis (det som) Hand Wed Sig til Befrielse, til samme tijd wilde Kongl/ig Ma/jestets Foget Sine Widne Loulig Lade Indstefne og schrifttelig Sin Mening udj Retten Indgifve at da der eftter Kand dømmes hvis ret er,

Kongl/ig Ma/jestets Foget hafde Ladet stefne Johannes Tuenes formedelst hand Senneste paascheaftten megen overLast med Huusfredz Brydelse moed Hans Kiereste Beganget, saa Hun nogle gange Hen Swimmede til dette at Bewidne møtte eftter stefnemaaled Lensmand Michel Oenes, Peder Trelland, og Johannes *Tuenes (Øvste Mjelde), som eftter Edens oplæssning og formaning, Lovede deres Sandhed at Wilde widne, hvis (det som) dem er Bewust

Saa for retten frem stoed, Michel Oenes, og forKlarede det hand med Peder Trelland, War i Fogdens huus paasche Aftten, og Leverte penger af den op Baarne schat, og som Fogdens K/iereste hafde telt 4 rdr Kom Johannes Tuenes i stuen Bad god dag, og Wilde Ind i den anden stue til Fogden, huor da Fogdens K/iereste Spurte huor han Wilde hen, han swarede Hand wilde talle med Huus Bund, F/ogdens Kiereste sagde Blif her, han swarede Jeg gaar hvor mig Løster og gich saa Ind til Fogden, og F/ogdens K/iereste gich strax eftter saa tog Michel Oenes Sine penger igien, og gich til Køchen dørren, da hørte Michel Oenes at Johanes Tuenes, sagde Jeg holder dig iche for nogen Erlig Fogde Konne, førend du fra Legger dig de ord Som er passert i Stoore Sandvigen, hvad war det svarede F/ogdens K/iereste hand Swarede Elling

1697: 89

Styrmand schielte deg for en Laptasche, med mange flere ord som de Iche Mindes, huor udover F/ogdens K/iereste Blef meget Altererit, og falt i Besvimmelse nogle gange, saa hun War saa got som død Imellem henderne, som hand wed æd ErBød Sig at Wilde BeKreftte,

Ligeledes Som forschrefvet Widnede Johannes Øffste Mielde

Item Peder Trælland og ærbød æden,

Eftter trende gangers paaraabelse, møtte Iche Johannes Tuenes eller nogen paa hans weigne

Fogden Indgaf Sin schrifttelig protestation, Imoed Johannes Tuenes og der eftter Begierede Domb Som Lydelig Blef Læst

Afsagt, Johannes Tuenes, der nu iche møder der dog Lensmanden hiemblede stefnemaaled, gifves Lavdag til neste ting, udj Egen persohn for Retten at møde under 20 Lod Sølfs straf, Sin formastelse Imoed Fogdens K/iereste øvet at tilsvare Widnerne at Anhøre, og ellers hvis (det som) hand Wed Sig til Befrielse at med have, til huilchen tijd Michel Oenes Johannes Øfste Mielde, og Peder Trelland da og for Retten Bør møde, deres nu forKlarende wed æd at tilstaa, at da der Eftter Kand Blifve Kiendt hvis ret er

Kongl/ig Ma/jestets Foget Lood oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 266 rdr 5 march 7 s/chilling tilsammen alle schibbrederne 3152 rdr 4 march 1 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 19 Jullj Blef Retten Betient paa Essem (Ese/Eidsheim) eftter Seeneste forafscheeding, paa Sommertinget, Imellem, Olle Biøndal, og Ifver Eijtznes, angaaende deres tvistighed om deres af hugne schou, Som Ifver Eijtznes Sig hafde forseet Wed Huggen, og Som Wij efttersch/ref/ne
 
 

1697: 89b

Olle Nedre Echanger, Anders Essem, Olle Eichenes, Joen Nedre Echanger, Lars Nedre Echanger, og Anders Biørge, alting udj nøye øyesyfn hafde taget, deres Marcher, og schiel Imellem gaaet, Raade wij parterne til forligelse I Henseende, at schaden War af Ringe Importantze og de Ere saa neer Boende Naboere, Saa eftter tilraadelse Blefve parterne, Wed Haande Baand forEenede, det Ifver Eijtznes schal Betalle udj forWoldende omKostning, thj (10) rdr hvor Wed da denne prætention I alle maader ophæfves, og den Eene den anden, Iche eftter denne dag Sligt at Bebreijde under 4 rdr straf til Hospitalet i Bergen, om det Befindes at schee,

Til detz ydermere forsichring at denne forligelse v-røgelig, og upaatalt eftter denne dag holdes schal haver de deris Boemercher Her udj protocollen schrefved, og Ifver Eijtznes Eftter denne tijd, Iche at noget Olle Biøndal udj hans schou til schade i Nogen maade

Olle Olsen Biørndal Ifver Eijtnes

Sit Boemerche, Sit Boemerche
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 7 Augustj Blef Retten Betient paa Reijsta (Reigstad) eftter Seeneste forafscheeding d/en 12 Junj udj Stoore Sandwigen, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foget S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Mogens Selwig, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Hans Bresteen, Børgie Selwig, Niels Joordal Anders Joordal, Gregorius Lij, Johannes Rødland, Anders Mielcheraan, og Mogens Flachtvet

Huor da S/igneu/r Teiste paa H/er/r Niels Hiermans veigne møtte for Retten og Indlagde Seeneste forafscheeding som Wed paaschriftt, Befindes Loulig for alle wedKommende at verre forKyndt,

Maren Jacobsdatter Møtte for Retten, tillige med de 15 Mend af Hous Meenighed

1697: 90

S/igneu/r Teiste Indlagde En Begier til Prousten giort d/en 5 Augustj, med detz Atest d/en 6 Augustj 1697 som Lydelig Blef Læst Huor eftter S/igneu/r Teiste sagde Iche Widere hafde at protestere, men Reffererede Sig til Sin Seeneste i Rette Settelse, og dersom Maren Jacobsdatter, haver noget til Hindes Befrielse, Hun det nu Wilde fremlegge,

Dernest Indlagde S/igneu/r Teiste en Atest, af H/er/r Claus Schavenj, samt Olluf Hansen, om huad tijd Maren Jacobsdatter Blef af wijst Hous prestegaard datt/erit Hous d/en 7 Augustj 1697

Indstefnte Maren Jacobsdatter for Retten nu Nafn gaf de trende Mend Sidst Leden forKlared, nemblig Olle Hoole, Johannes Tuenes, og Marchus Hoole, som alle 3 for Retten Møtte, da hun dennem offentlig tilsagde dj trende Mend, at dj hinde til hvis (det som) om H/er/r Niels talt, haver forledet og *Besynderlig Johannes Tuenes som Haver der til wered den første Begyndere og største Aarsag, Som hun nu Siger sig Iche at Kand Bewijse Ja end meere det (at), Olle Hoole hinde Bar en Kande Melch til hinde der for i Byen og Marchus Hoole 2 Kander Melch men Olle sagde Hinde Iche der til at Wilde Sware,

Johannes Tuenes Olle og Marchus Hoole, Benegtede, det Maren Jacobsdatter, om dennem nu angaf

Eftter tilspørgelse til Maren Jacobsdatter, om hun H/er/r Niels Hierman udj nogen maader Wiste at Beschylde, Swarede frj Willig aldeelis Inted, men at de trende for/schref/ne *Men (Mend) hinde der til som formeldet Har forledet, som hun med æd wilde BeKræftte Ja end og gaa Til Sin død der paa, og Bad Gud *Besynderlig at wilde forlade Johannes Tuenes, som Her til har Waaren den første Begyndere, og anfører

1697: 90b

S/igneu/r Teiste End ydermere proponerede, Som hand forhen med uforschydelig og troværdig Atest, Bewijst Maren Jacobsdatters Løsagtige Lefnedz forhold, og nu i dag i Rette producered proustens Sandfærdige og troverdige Atest, om Hans principal H/er/r Niels Hierman, at hans Menigheder, Ingen *Klagemaa haver Haftt over hannem at frem føre, enten udj en eller anden maade, Maren Jacobsdatter nu ydermeere frj Willig og utvungen, for Retten BeKient og tilstaaed, Sig eij at Kunde Bewijse den schammelig tilleg ofver H/er/r Niels Hierman, men der til at vere forLedet, saa Reffererede Hand Sig atter til forige I Rette Settelse og Begierede dom

De Indstefnte 15 Mend Sagde Sig Her til Inted hafde at Swarre

Maren Jacobsdatter Endelig Swarede, og formoodede det naade War Bedre *en (enn) Retten, efttersom til angifvelsen Hun forKlarede ydermeere at vere forleed

Afsagt

Som Maren Jacobsdatter først den usømmelig Beschylding over Hæderlig og Meget Wellærde Mand H/er/r Niels Hierman d/en 12 Junj for en offentlig Ret Sidst Leden Haver tilstood, men om Sider foregifved af trende mend der til at Werre forleed, Huilchet Hun nu i dag End ydermeere, med æd friwillig Erbød Sig at Wilde BeKreftte dernest det Hun aldelis Inted noget ont med den Hæderlige Mand Wiste, Saa Hun udj Sit angifvende Er Bleven twehermed, og som H/er/r Niels eftter stefnemaaledz Indhold detz telleg gandsche Benegter Maren Jacobsdatters Sigtelse, og Hun forhen tvende gange for hindes Løsagtige Lefnetz forhold udstaaed Kirchens Dischiplin, Ja nu tredie gang aabenbarer Sin Egen scham, og giør Sig ydermeere til Hoore uden nogen Kiendzgierning, til med Self foregifver Hindes sigtelse eij at Kand Bewijse

1697: 91

Eftter Slig Beschaffenhed Eragtes for ret, det Maren Jacobsdatter Bør eftter Lowens 6te Boogs 13 Cap/i/t/el/ 6te Art/ichel at Bøde Sine treij march og Blifve En Løgner, og den Hæderlige og meget Wellærde Mand H/er/r Niels Hierman for Maren Jacobsdatters schammelig tilleg udj alle maader at frj Werre
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 2 Septemb/e/r Blef Retten Betient paa Tvetz Leijemaal, eftter derom S/igneu/r Daniel Wolpmans udstæde Kald og Warsel af datto 23 Augustj som Lydelig for de WedKommende paa Aasteden Blef Læst, Nerverende, Ifver Krogaas, og Aschiel Rafnanger,

Paa Citanten S/igneu/r Wolpmands Weigne fremstillede Sig Hans Søn Mons/ieu/r Johan Wolpman, og Begierede, det schougen eftter stefnemaaledz Indhold maatte Besigtiges, som og scheede,

Dernest frem stillede Sig Olle Jensen Kleppestø, Item Lars Olsen og Lars Christophersen Tveet samt Boor KolleWog og hans Søn Johannes

Da Begafve Wij os til schowen først til den Lille, og der Befandtest 25 nys hugene *stvbber, og udj store schoven 42 stubber, huor om Blef tilspurt, de ovenmelte Indstefnte huem dj hafde Hugget, huor til Olle Kleppestø, saa Wel som Tvets LeijLendinger Swarede, det Boor KolleWog med hans Søn Johannes det hafde giort

Boor Kollevog her til Swarede at huis (det som) hand haver huget Er Bygt en Boe \af/ {en Boe} med Loftt paa Kollewogs grund, som nu til hører gaarden, og det andet haver Hand Solt til at Kiøbe never og hún for, ellers Sagde hand eftter S/a/l/ig/ LauMand Kochs Sigelse at have hugget og iche widere,

Denne Sag Beroer til en BeleijLig tijd, da parterne schal Blifve warseled, enten udj Bergen eller paa Kleppestø at møde, Saggen nermere at Examinere udj S/igneu/r Wolpmans eggen Nerverelse

1697: 91b

Onsdagen eftter forsch/ref/ne Rettens Betiening, som War d/en 8 Septemb/e/r Indstillede Sig Boor Kollevog, udj S/igneu/r Daniel Wolpmands Huus tillige med Hans Søn Johannes og da formedelst forbøns schyld S/igneu/r Wolpman af Christelig medLidende, Lod Saggen for Saa Wit Wed schoug Hugsten, nu Kunde Werre giort for 10 rdr Ermelte Boor Kollevog og Hans Søn eftter, dog med de WilKor, om Boor Kollevog eller Hans Søn I Lige schou Hugst schulde Befindes, da samme Sag at staa Hannem oben for, og Lide for schou Hugst, eftter Loven, tit Ermelte Boor Kollevog samt Hans Søn Johannes anlovede, aldrig wed schoug Hugster udj Hans goede Eijeres schou at Wilde Hugge, uden Minde og den straff Lowen Biuder, hvor Wed det forblifr
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 2 octob/e/r Blef Retten Betient paa Houcheland Nerverende Bunde Lensmand, Olle Totland, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Salomon Grimsta, Thoor Liusewold, Niels Nedre Dyngeland, Gudmund Nygaard, Knud Riple, Anders Madhoop, Lars Houcheland, og Anders Housdal,

Til huilchen dag og tijd war warseled Byschrifveren Hans Frich og S/igneu/r Gabriel Pettersen eftter Seeneste afsigtes formeld til i dag dom at anhøre, huor da parterne udj Retten Lod anwijse En schriftt meldende, de IndByrdes ware forEened hvor ved det forblifr

Til for/schref/ne dag hafde S/igneu/r Poul KocKum, wed schrifttelig Kald Sedel, under, datto 15 7br: (september) 1697 Ladet stefne og warsele Capitain William Schot, paa Welb/aa/r/ne/ Fru Anne Juels Weigne, angaaende tiufve rdr Bøxel pen/ger paa walche møllen, derom til widne, Peder Kaate og Peder Erichsen Bernes, og Anders Temper til at anhøre, samme widner, med widere Kald Sedelens Indhold som Blef Læst

1697: 92

Paa S/igneu/r Kochums weigne Møtte for Retten Kongl/ig priviligierede procurator S/igneu/r Hans Teiste, som udj Retten Indleverede forsch/ref/ne Kaldseddel, Huor eftter alle de der udj Benefnte Møtte, og suarede Det de Warre Loulig stefned

S/igneu/r Teiste der nest Indgaf paa Hans principals Weigne Sit schrifttelige forset Dattert Bergen d/en 2 octob/e/r som Blef Læst

Dernest S/a/l/ig/ Petter Spenels forpligt, at Reparere, den Halfve p/ar/t udj Walche møllen dattert 13 octob/e/r 1673

Item det en Mand allenne Walche møllen allenne Blifr Megtig af 11 Feb/rua/r 1675

Item en Beschichelse, til Elsebe Pettersdatter under datto 1 Augustj med der paa fulte Swar, samme dato under Raadstue tiennernes hænder, Christen Handrup og Johan Buch

Ilige maade Blef i Rette Lagt en Besigtelse under datto 22 Augustj 1696 som og Blef Læst

Endelig Indlagdes En Copie Bøxel Sedel af S/a/l/ig/ WeisBurg Self Radert, med hoes følgende paa schrefven Rette Sort papier, under datto 22 April 1697

Saa Indlagde S/igneu/r Teiste, Peder Erichsens, med Peder Kaates Eedlige Attest, om de 20 rdr Leverantz til S/a/l/ig/ WeisBurg og Begierede, Eftter Lowen at maatte Examineres og Eeden af Legge, huilchet de og eftter formanning og edens forestavelse, med opragte fingere, forKlarede deres schrifttelig æd i alle maader at tilstaa dernest forKlarede, Peder Kaate, og Peder Bernes, det de haver hoes vered, at S/a/l/ig/ obriste Sendte Bud til Elsebe Pettersdatter, Iche en men nogle gange om hun Wilde Bøxle, men Hun Kom iche, og som hun iche Kom, sagde den S/a/l/ig/ Herre, eftterdj hun iche Kommer

1697: 92b

da Bøxler Jeg til huem mig Løster, men Anders Temper Kom om Sider og Swarede at Wilde gifve, Som hans S/a/l/ig/ \ver/fader hafde gifved, Da Svarede S/a/l/ig/ H/er/r obrist om Jeg Wilde gifve din verfader det, hvad Kom/m/er det eder wed, og der paa Sendte Bud til Kochum at hand da Kunde faa Bøxel Sedelen, og Betalte de ommelte 20 rdr,

S/igneu/r Teiste eftter de førte Widnis Byrd, Reffererede Sig til Sit schrifttelige Indleg, samt de førte Vidnes Byrd, med de I Retten Indlagde Documenter og Serlig til Lovens pure ord, udj 3 Bogs 14 Cap/i/t/el/ 9 og 10 Art/ichel med paastand Hans principal Bør Beholde det som først er Bøxled, eftter Ermelte Lowens ord, samt omKostnings Erstattelse,

Capitain William Schot Lod Indlevere Sin schrifttelige Meening af 1 octob/e/r 1697 huilchet Peder Bernes og Peder Kaate *En (end) ydermeere BeKræfttede,

Imoed forsch/ref/ne møtte for Retten Elsebe Pettersdatters Mand, Anders Temper, som først Indlagde S/igneu/r Poul KocKums udgifne schiøde paa den halfve Walche mølle dattert 13 octob/e/r 1673 som Blef Læst

Dernest Indlagde Anders Temper En Bøxel Seddel til Hans S/a/l/ig/ werfader udgifven af Fru Blandtzeflor Bildt, og William Schot d/en 11 Feb/rua/r 1675 som og Blef Læst

Dernest anwijste en quitering for 4 rdr dattert 10 Martj 1697 men Ingen tredie tage

Endelig en Bøxel Seddel af Anne Juel og William Schot udgifven paa Lundgaarden d/en 12 Junj Anno 1697

1697: 93

Saa Indlagde Anders Temper En Beschichelse till Poul Kochum d/en 7 April 97 med der paa fuldte Swar, for/schref/ne datto, som Blef Læst

Ilige maade Indlagt S/a/l/ig/ Petter Spenels Boes Registering og Reffererede Sig til Ermelte I Retten Indlagde Documenter, og war dom Begierende,

S/igneu/r Teiste, End Endelig udj Retten Indleverede En forlig mellem, Poul KocKum og S/a/l/ig/ Petter Spenel af 20 octob/e/r 1690 der nest til Bød udj Retten til Møllens af Betalling og fyldest giørelse eftter uwillig mends wurdering penge 80 rdr 2 march som er meere End hand meener med rette Bør Betalle Huor om dommerens Kiendelse Egentlig forwagtes huor meget Betalles Bør

Anders Temper Svarede pen/gene Iche at Wilde modtage

Forafscheediget

Saggen Beroer til eftter Høste tingenes Endelse Imedler tijd wilde parterne Sig forEene, hvis iche, schal en wis dag og stæd Berammes, parterne eftter Warsel og Brevenes, eftterseende at møde og Som opsettelsen scheer med parternes samtøche, wilde de forinden Sagen Igien foretages forLige

S/igneu/r Poul Kochum hafde og Ladet stefne Anders Tempers Hustru for 19 rdr 4 march eftter Hans S/a/l/ig/ werfaders Registering,

Derom I retten Møtte S/igneu/r Teiste paa Kochums Weigne, som i rette Lagde En schrifttelig Kald Sedel, huilchen Loulig for Anders Temper Befindes at verre forKyndt,

S/igneu/r Teiste paa Sin principals weigne formode dom eftter Indvijsning/en udj Registeringen i Walche møllen, samt omKostnings erstattelse,

1697: 93b

Indstefnte Anders Temper paa hans Hustrues weigne, møtte for Retten og Wedgich gielden

Afsagt Anders Temper, som nu paa Hans Hustrues weigne her for Retten wedgaar gielden og Hans S/a/l/ig/ werfaders Registering af 24 Januarj 1694 udtrøchelig S/igneu/r KocKum Indwijser udj stampe Møllen for 13 rdr 13 s/chilling dernest udj Christen Reimers til hørende grund for 5 rdr og Resten udj Løsøre, og som Elsebe Pettersdatter eij i saa Lang tid de fordrende 19 rdr 4 march haver af Betalt, Bør S/igneu/r Kochum nu Sin *fvlde Capital udj stampe Møllen at Niude Indtil schadesløs af Betalt Blifr, under Execution eftter Lowen
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 12 og 13de octob/e/r Blef Holdt et almindeligt Høst schatte og Sage ting, udj Sartor schibbred i Bochen, med for/schref/ne schibbredz Almue Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogetz fuldmegtiger Mons/ieu/r Jørgen Høeg, Bunde Lensmand Anders Bildøen, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Niels Nippen, Olle Kobbeltvet, Aamund Børnes, Johannes Aagotnes, Olle Algerøen, Niels Bildøen Elling Woorland, og Jens Tøsøen, samt dannemend flerre som samme tijd ting Søgte

Samme dag og tijd *Blif oplæst Hans Ma/jestets AllerNaad/igste Forordning huorledes med sterfboedz forrettninger, Naar enten HusBond eller Hustru Wed døden afgaar, Dattert Hafniæ d/en 10 Augustj 1697
 
 

Restantzen for dette schibbred er 14 rdr 4 march 14 s/chilling

1697: 94
 
 
 
 

Elling Tommesen Lod oplæsse et Kiøbe Bref till Hannem udgifven af Joen Knudsøn d/en 1 octob/e/r 1697 paa treij woger fisch, en tønde Korn, fløt og arbeidz penge 1 rdr 2 march udj den gaard Waarland

Niels Hansen Lod oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven :/ d/en 6 octob/e/r 1696 paa en half wog fisch udj den gaard Nordvigen /: af Ide S/a/l/ig/ H/er/r Søfren Breders

Ifver Michelsøn Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven af Ide S/a/l/ig/ H/er/r Søren Breders d/en 29 8br: (october) 1696 paa tou pund fisches Leije, udj den gaard Nor Fielde

Olle Olsen Lood oplæsse en Bøxel Seddel til hannem udgifven af Olle Jensen Schouge d/en 24 Feb/rua/r 1697 paa En wog fisch, i den gaard Tvedt

Knud Tørresøn Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven af Ide S/a/l/ig/ H/er/r Søfren Breders d/en 7 May 97 paa It pund og Sex march/e/r Smørs Leije udj den gaard Børnes, udj Sundz Soggen Beliggende

Niels Olsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifven af Ide S/a/l/ig/ H/er/r Søfren Breders d/en 30 7br: (september) 1697 paa en half wog fisch og 18 march/e/r udj den gaard Sørre Fielde

Olle Biørgesen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven, af M/agiste/r Niels Smed d/en 28 Martj 1697 paa tou pund smør, udj den gaard Bielcherøen

Eftter Loven Blef udnefned otte Lavrettes Mend for til Kommende Aar, Nafnlig, Mogens Leerøen Jens Kousland, Olle Schouge, Rasmus Hitzøen, Hans Lochøen, Mogens Vooge, Michel Windenes, og Torre Kousland

1697: 94b
 
 
 
 
 
 

Anno 1697 d/en 15 octob/e/r Blef Holdt It almindeligt Høst schatte og Sage ting, udj Herlø schibbred, paa Frechou med forsch/ref/ne schibbredz Almue, Nerverende udj Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holms frawerelse Mons/ieu/r Jørgen Høeg, Bunde Lensmand Niels Røsland, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Michel Schortvedt, Olle Rylland, Olle Mogensen Kleppe, Michel Selle, Boor KolleWog, Niels MoldeKlef, Niels Dalle, og Mogens Wig, Samt dannemend flere Som Sam/m/e tid ting søgte

Samme tid Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning om Sterfboeders forholdninger af 10 Augustj 97 forHen Extrahered
 
 

Jacob Christophersen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven d/en 29 Januarj af Hans Lillienschiold, paa, *paa et pund og 1 q/uar/t/e/r udj den gaard Øfre Rafnanger

Anders Monsen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hanem udgifven af Hans Lillienschiold, d/en 13 Feb/rua/r 1697 paa 1 pund 1 *quit (kvarter?), udj Rafnanger,

Haldor Knudsøn Lood oplæsse En Bøxel Sedel til han/n/em udgifven af Christen Nielsen d/en 22 Junj 97 paa 1 pund 6 march/e/r fisch og 1/2 q/uar/ter Malt, udj Søre Selle

Magne Andersen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifven af welb/aa/r/ne/ H/er/r LauMand Niels Knag d/en 17 Junj 1697 paa 12 march/e/r Smør 6 march/e/r fisch og 1/6 Melle Malt udj den gaard Houland

Anders Olsen Lood oplæsse en Bøxel Sedel til hannem udgifn af velb/aa/r/ne/ H/er/r Laumand Niels Knag d/en 17 Junj 1697 paa 18 march/e/r Smør 9 march/e/r fisch og 1/4 melle Malt, udj den gaard Houland

Arne Jacobsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af Christen Nielsen d/en 25 Augustj 1697 paa 1/2 Wog og 4 march/e/r fisch udj den gaard Tielstad

Rasmus Nielsen Lood oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifven af Christen Nielsen d/en 22 Junj 97 paa et p/un/d fisch og 1/8 deel faar, udj Alføen

1697: 95
 
 

Erich Siufrsen, Lood oplæsse En Bøxelsedel til hannem udgifven af Hieronimus Wieh Busch d/en 13 8br: (october) 1697 paa En Løb minder halfanden schillings Jordepart Vdj den Gaard Bragstad

Eftter forige tiltalle af Kongl/ig Ma/jestets Foget d/en 16 Junj war stefned Mette i Treed, Contra Lars Fromereid da Saggen til neste ting Blef opsat, widnerne at Kunde stefnes, og deres Sandhed Widne,

Hans Frommereid Møtte for Retten og Svarede det hand war med parterne paa Baaden fra Byen, Og da Sagde \Mette/ det er iche ret du haver Mine penger fra mig, og widere Wiste hand iche, hand forKlarede og det hans quinde War Siug, eij widere wiste *en (end) Hand nu Haver sagt

Lars Frommereid Møtte og Sagde det hand eij heller andet haver paa talt, *en (end) som granden Hans Frommereid, nu Sagt og forKlared

Mette I Treed møtte for retten og Svarede, eij noget ont med Lars Frommereid at Wide,

Lars Frommereid Sagde wel med Sin grand quinde at were tilfredz, naar hun Inted ont med hannem meente, og der paa gafve hver andre deres hænder

Afsagt,

Som Mette i Treet nu Self for Retten, Møder, og negter Lars Frommereid, at have schieldt, og af de paastaaende widner møtte allenne Hans Frommereid Som forKlarer eij Widere at Wide, *en (end) Mette Sagt, det er Iche ret, du haver Mine penge fra mig, huilchet hand tilstoed Sin quinde eij anderledes, at af wide Saa og det Hun *Lo (låg) siug og iche nu Kunde møde

1697: 95b

Eftter Slig Beschaffenhed og parternes nu for Retten Egene forKlaring Inted paa hin anden hafver at Klage, og hans Høye Excell/ences Naad/igste Befal/en af 13 May 1693 Expresse Biuder, at huerchen Fogden, eller detz Betiente, maa Bunden paa de stæder, huor Hans Kongl/ig Ma/jestets Self til Sigt og Sagefald er Berettiget, for des Lige sager tiltalle, eller udj nogen proces Indføre, da Som Fogden Meer Bem/el/te Høy naadige Befal/en mueligt Iche erindret, dog saggen stefned Som er af Ringe Importantz og uden Bewijs thij Bør og maa Lars Frommereid, for tilleget frj Werre, og Mette i Treet eftter hindes ErKlæring til Hannem Sagesløs hiem farre, *Hildst fordj som formeldet Beschyldingen negter, og Ingen Widnes Byrd, som nu fore Bragt noget tilleg widner

Anders Melland hafde Ladet stefne, Rasmus Houland fordj Rasmus Houland Haver taget En Sou med Lam fra Hans Gripen Citanten tilhørende, End, dog Hans Grippen foregaf det Iche at Were Sin, Men Anders Mellandz, foresettende Rasmus trende Sine smaller, eller 3 march i penge, som Rasmus Iche Wilde have, men tog Anders Mellandz Sou med Lam, Imoed Hans Grippens Willie

Anders Houland møtte paa Rasmus Houlandz Weigne Liuste hans forfald, og Sagde det Rasmus War Siug

Citanten Anders Melland Satte i rette og formeente det Rasmus Houland Burde Bøde for tag, samt Levere den Bort tagne Sou med Lam, Ligeledes til Bage Som hand den tog, og begierede dom

1697: 96

Forafscheediget

Rasmus Houland, gifves Laudag, til neste ting at møde udj egen persohn, Saggen at Besware, under 10 Lod Sølfs Bøder, til huilchen tijd Citanten Anders Melland, om hand Loulig prov haver taget med at Bewijse, Bør Betijdz at Indstefne og da paa Begge Sider dom at Anhøre

Magne Tveet hafde Ladet stefne Sin grande Rasmus Tvet for Slagsmaal,

Rasmus Tvet Møtte for Retten og Sagde det Magne først Kom med en, øx, og dernest med en Hillebord (hellebarde) og wilde Hugge samt *Sla ham med,

Magne Tvet Benegtede Rasmus Sit tilleg,

Mons/ieu/r Jørgen Høeg paa Fogdens Weigne Satte i Rette og formeente det de Begge eftter Lowen Burde Bøde Huer for Sig eftter Lowen 3de Sex Lod Sølf

Forafscheediget

Saggen Beroer til neste ting til hvilchen tijd parterne paa legges udj egen persohner for Retten at møde under 20 Lod Sølfs Bøder, da om de paa Enten af Siderne nogen prov haver at Indstefne, eller og Wed æd til Endelig doms anhørelse, Sig Befrj,

Restantzen her udj schibbredet Blef oplæst, Bedragende Eftter forseiglingens Indhold 53 rdr 5 march 2 s/chilling

Eftter Lowen Blef til næfned otte Lavrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Michel Selle, Olle Rong, Jacob KoursBø, Olle Halfvorsen Landzvig, Niels Miotvet, Olle Hoopland, Rasmus Nielsen Frommereid, og Gregorius i Treet
 
 
 
 

Heer med Min protocol paa denne tijd Jeg Ender,

og eftter orden nu, Heer veed ydmygst tilsender,

Gud schee for Sundhed tach og Hielperig Bistand,

Som til dentz færdighed, Self styred Har Min Haand

1697: 96b
 
 
 
 
 
 

Denne Protocoll Indeholder Half fembte Sindz tive Ser Numererede igiennem Dragne og til forseiglede Blade, Hvor udj SorenSkrifveren udj NordHordz fougderj, Christian Nicolay Aboe, eftter Hans Bestalling og Embedz plicht, Rigtigen og med egen haand, Haver at Protocollere og indføre, Alt hvis som for Rætten udj ded hannem Allernaadigste anbetroede Sorenschrifverj /: indewerende Aar :/ passerended worden, Som hawlig og forsvarlig Kand Erachtes; Og med Aaredz udgang, dend Her paa Slottet at indlevere og Een Anden derimod, under Behørig forseigling, Vdtage

Bergenhuus d/en 30 May A/nn/o 1696

Hanns Nielsønn
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * *