NORDHORDLAND TINGBOK nr. 25 1694 - 1695
 
 

1694: 1

Hielp Gud fader I Evighed

til Løche fremgang og Sallighed
 
 

Anno 1694 dend 21 febr/uar blev holt Waarting paa Søre Ejde udj Schioldz schibbr/ed nerværende Welædle og Welbaarne H/err Amptmand og assistence Raad Hans Nielsen Ko/nglig May/estets foged Johan Torsen, Lensmand Olle Totland; Laugrettismænd, Halvor Grimstad, Micel Selle, Niels Nestun, Olle Totland, Lars Nøtvet, Mons Byenes, Toor Lysewold og unge Povl Hoppe.

Samme tiid vaare og forsamlede laugretted av Sartor schibbr/ed med Lensmanden Anders Bildøen, laugretsmænd Niels Hambre, Jens *Kogusland (Kausland), Niels Nippen Olle Kallesta, Erich Aagotnes, Winsendz Landra, Olle Kobeltvet, og Albret Windenes

Til dette nerværende waarting var ingen \høye/ *ørighedz (øfrighedz) befahlinger almue/n at Kundgiøre, mens belangende hans may/estets naadigste forlindring Paa Korn tolden, berettede almue/n denn/em for lengst var Kundgiort; huorfore de udj dybeste underdanighed tachede.

Jacob Povlsen Stevnt H/err Krigs Raad Wisborg at indfri hans udgivne obligation til Jacob Chrestensen Raadmand i Trundhiem paa 40 rdr: Capital og Resterende Rentte med omkost/ning Obligationen daterit d/en 12 martj 74 blev i rette lagt, tilligge med Chrestoffer Graboes fuldmagt til Jesper Bolchenborg

1694: 1b

og Bolchenborgs fuldmagt igen (igien) til citanten dende gield at indsøge,

Dernest indlagt bem/elte Povlsen sit schrifttlig forset, og en beregning over capital oc Rentte.

Procurator Hans Teiste møtte paa H/err Krigs Raad Wisborgs vegne, og sagde at Wisborg har giensigelse mod denne gield huor om hand har schreven til Christiania begierer dilation og tiid saa vil hand vidre suare og forKlare huor udj denne giensigelse beroer

Jacob Poulsen paastoed at nyde domb etter i rette lagde obligation

Afsagt. Saasom citanten iche fremlegger huad paa Bytingit i Bergen eer passerit, huor sagen dend 8 January nest leden har vaaren i rette, og H/err Krigs Raad lader suare mod dette Kraf at *haue (hafue) giensigelse; huor om hand har schreve til Christiania og begierer dilation det at erholde, tj givis sagen rom til Sorenschriverens hiem Ko/m/st eller og til neste ting, til huilchen tiid Jacob Povlsen bør i rette legge huad paa Berg/en Byting er afsagt, og paaleg gis H/err Krigsraad sig til sam/m/e tiid fuldKomme/n til sagen at suare, at da vidre Kand omgaaes huis ret er og da ej endelig rett er huis (det som) i rette lagt schal vorde dømt.

Ko/nglig May/estets fougit ladet stevne Micel Liland for utilbørlig overfald och slagsmaal paa Anders *Adland (Ådland), St/evnt til widne Ifuer Jellestad og Tollef Espeland,

1694: 2

Iver Jellestad forKlarede at Micel, talde Anders til om en Sadel hand hannem *lant (laant), da tog Micel Anders i schiorten og i schægit, og *ref nede* (refnede/refuede) schiorten i sønder; saa bleve de adschilte og vidre saa hand ej mellem denn/em passerede.

Tollef Espeland forKlarede det samme

Micel Monsen *foreml ag de* (fremlagde) sit schrifttlig forset,

Anders *Adland var og tilstede og vedstoed sit Klagemaal hand for Ko/nglig May/estets \foged/ giort at Micel hannem overfalte.

Ko/nglig May/estets Foged protesterede oc formente at Micel Liland burde bøde eftter loven.

Som denne handel udj hastighed er passerit, og Micel Liland beKiende sin forseelse, og bad sin vederpart Anders *Adland om forladelse, saa blive de for retten *forænde (forænede), oc dend begangne forseelse Micel Liland av H/err Amptmand oc Ko/nglig may/estets fogit denne gang efterladt.

Hans Mattias Borger udj Bergen lod læse Scharfrigteren (skarprettaren) Augustus Høkers til hannem udgivne obligation paa 141 rdr: Corant, daterit Bergen dend 16 February 1694 huor udj hand pantsetter Hans Mattias hans mestermandz told paa landit nemlig af Nordhorlehn Syndhorlehn, Haranger, Lysse Closters godz Syndfiord og Nordfiordz Fougderier.
 
 
 
 

Dend 23 Febr/uar 1694 blev holdt it almindelig Waar og *Sauge (Sage) ting paa Frechou med Herløe oc Allenfit schibbr/edes almue, nerværende Welædle og Welbaarne H/err Amptmand og

1694: 2b

Assistentz Raad Hans Nielsen Ko/nglig May/estets foged S/igneur Johan Torsen Lensmand Niels Røsland av Herløe schibbr/ed Laugrettis mænd samme stedz Olle Ryland Olle Wigebøe, Olle Kleppestøe Niels Miøtvet Niels Fosse, Olle Monsen Kleppe, Anders Fløgsand, og Niels Berland,

af Allenfit schibrede war og tilstede Lensmand Berrie Mundahl Laurettismænd; Olle Tvet, Anders Isdahl Anders Kopperdahl, Boor Hoopland, Olle Hoopland, Joen Govserejde (Gausereid) Elling Qvame udj hans sted Johans (Johannes) Alfver, oc Olle *Aderaas (Odrås)

Ko/nglig May/estets Fougit lod for retten fremføre Rasmus Nielsen som /: en giftt mand :/ har ført it letferdig lefnit og aflet bar/n med it andit qvindfolch ved navn Gjertrud Larsdatter derfore eftter forrig tiltalle at lide vedbørlig straf.

Bemelte Rasmus Nielsen saavelsom qvindfolchit Giertrud Larsdatter møtte begge pehrsonlig for retten og tilstoed huis som udj forrig aars protocol fol/io 85 og 86 om deris bedriftter er indført som for denn/em blev oplæst og havde de med sig de 2 børn de hafde aflit sammen.

Ko/nglig May/estets fogit protesterede oc formente at de begge burde ansees og strafis eftter Lougen andre til exempel og afschye.

Afsagt, saasom indstevnte Rasmus Nielse/n og Giertrud Larsdatter er befunde/n uden ægteschab at *haue (hafue) auflit 2 bør/n sammen, Tj bør de for saadan deris

1694: 3

forargerlig lefnit begge at strafis udj halsiernit 3de Søndager eftter hin anden ved Lyre Kirche, og der eftter strax landit at \verre/ forvist og entviige, og bør huer at tage sin vej saa de ej mere samles, eller her lader sig finde, saa fremt de ej til *høyre (høyere) straf vil vorde anseede.

H/err Christen Hendrichsen ladit stevne Knud Beraas eftter forrige tiltahle for gield - 3 rdr 5 s/chilling som i forrige aars *protocol 85* (side 85) er indført

Knud Beraas møtte og sagde hand ej citanten nogit schyldig, det hand med H/err Chrestens Bog vil beviise huor hand for sin rettighed er qviterit

Afsagt. Det beroer til neste ting at dend paaberaabte bog av Knud Beraas i rette leggis, saa fremt ej endelig schal vorde Kient;

Børge Hansen lod læse en/n bøxelsædel til hann/em udgiven av amptmandz van Ahns (amtmann Iver von Ahnen) fuldmegtig Peder Clausen Poust paa dend jordpart Alver schylder aarlig attenn marcher smør og 1 1/2 fierding Kor/n Bøxelsedel/en daterit Berg/en dend 21 Septemb/er 1693.

Anders Arnesen Semb lod læse Magelj Ejlufdatters Sl. (salig) Lauritz Mundahls schiøde oc Kiøbebrev paa en/n løb smørs leie udj Nedre Mundahl. Samme schiøde daterit Bergen dend 31 July 1693.

1694: 3b
 
 

Ko/nglig May/estets fogit lod for retten fremføre Mons Aanundse/n Fosse som udj sin Enchmandz stand hauer besovit sin qvindis søster Britte Andersdatter

Mons Aanundsen møtte udj retten sagde sig at verre 50 aar gamel fød paa Fosse udj Herløe schibbr/ed huilche hand har hatt og brugt udj 12 aar og vaare giftt med hans Sl. (salig) qvinde Anne Andersdatter udj 9 aar, saa hand har vaar/en enchemand udj 3 aar, og strax eftter hans qvindes død tog hand hans Sl. qvindis søster{s} Birtte Andersdatter til sig at forestaa hans huus; beKiende at verre Komme/n udj den u-gierning med hende, og søgt legems omgengelse med hende udj samme ved St: Hans dags tiide, da hand Kom druchen af byen; og tilstoed hand 3de gange at haftt med hænde omgengelse {der foruden} udj 3 ugers tiid. Havde inted vidre at beKiende men bad \at/ Gud oc øvrighed ville verre han/nem naadig oc barmhiertig.

Dend tilstedeværende *værende almue gaf bem/elte Mons Aanundse/n it got efttermæhle, og berrette de hand hiidindtil har schichet sig vel oc sømelig i alle maader før hand Kom udj den u-gierning som de høyligen beKlagede, lige det saame (samme) <widnisburd> gaf oc hans siælle sørgere H/err Christ/en Henrichsen Ham..? (Hamre/Urdahl) som dend tiid var paa tingit.

Qvinde menischit Birtte Andersdatter møtte og udj retten og sagde at verre 36 aar gamel og har vaaren ægte giftt med Johanes Anders/en udj 10 aar og aflit med *med hann/em 5 bør/n som alle ere døde

1694: 4

tillig med manden som for 5 aar siid/en er død, har for fattigdoms schyld mott qvitere dend gaard Helleland udj Radøe schibb/red, Kom saa til Mons Aanundsen paa Fosse for 3 aar siiden eftter at hendis søster som Monsis qvinde /: og ved navn Anne Andersdatter :/ var død, til at forrestaa hans huus, beKiende saa at verre Komen udj denne ugierning med *med Mons, ved St: Hans daugs tiide nestleden, sagde at haue haftt 3de gange legemlig *omgielse (omgiengelse) med han/nem bad illigemaade at Gud og øfrighed ville verre den/nem naadig.

Mons Andersen berettede end med sin Sl. hustrue har aflit udj ægteschab it drenge bar/n som *leuer (lever). Begge ere gantsche uformuende og sagde qvinde/n sig endnu at haue 14 dage eller 3 uger til hendis fødsels tiid.

Kongl/ig May/estets fogit protesterede oc formente, at de bør straffis eftter *lovgen (lougen).

Afsagt. Med sagen beroer indtil Birtte Andersdatter er Komme/n udj barselseng og bliver saa sterch at hun Kand møde persohnlig udj retten, til at formene om tiide/n Komer over ens med deris beKiendelse; imidlertid bør de fengslig at forvaris.
 
 
 
 

Anno 1694 Dend 26: Febr/uar blev holt it almindelig Sage oc Waarting paa Ascheland med Radøe og Lindaas schibbr/eds almue, nerwærende Ko/nglig May/estets Foged S/igneur Johan Torsen Lensmand av bem/elte schibb/red

1694: 4b

Rasmus Sæbøe laugrettismænd, Hans Tougle Mons Ydstebøe, Rasmus Bauge, Lars Kaartvet, Endre Wetaas, Erich Kaalaas, for/schrefne laurettis\mænd/ betientte retten til høste tingit og er forset her at indføre, me/n Retten nu i dag at betiene var det ny laugret tilstede nemlig, Hans Tougle, Rasmus Sebøe, Lars Kartvet, Knud Solem, Magne Qvamme, Olle Wlwatte (Ulvatn), Mons Helland og Hans Settre,

Av Lindaas schibb/red var og tilstede lensmand Micel Ones, Laugrettismænd, Niels Hopland Niels Bersviig, Erich Østrim de møtte, m/en/s Halwor Refnor, Olle Refnor, Erich oc Lars Sættre, og Gregorius Refnor de møtte iche; Kunde ej heller formedelst stor/m Kom/m/e.

Lensmand*mand Hans Tougle som af Joen Solem er slage/n, det bem/elte Joen for retten hauer *tilstaet, og udj forrig aars protocol folio 87 indført, hans \qvinde/ afsonit den sag for retten med Ko/nglig May/estets Fougit for - 4 rdr: som Joen Solems qvinde lovede med første at betalle.

Bunde Lensmanden Rasmus Sæbøe havde stevnt Mons Soltvet fordj hand havde sagt at Tomas og Anders Soltvet hauer stollit enn wær, fra hannem.

Olle og Johannes Soltvet varre stevnte til widne de møtte og forKlare at Mons Kom til dem oc spurde om sin vær om de ej havde seet dend, huor til de suarde, Nej, sagde Mons ieg ved hand er fare/n som de andre og opædt heer paa gaarde/n, mens hand

1694: 5

nevnte ingen,

Mons benegtede aldelis ej at haue sigted Tomas oc Anders for det de hann/em beschylder, sagde og at hans *wdr (widner) er tilstede,

De angivende nemlig Tomas oc Anders var og for retten og tilstoed at de hauer begiert at lensmanden vilde stevne Mons for denne sag.

Parterne de bleve for retten forenede og gave hin anden haanden, og ej havde nogit paa hin anden at prætendere; huor ved det forbliver.

Olle Persen Nordanger St/evnt Christian Miøes, at schaffe ham rigtighed for 7 woger torsch, 3 woger langer og 3 woger sej, som Olle har leuerit Chrest/ian at fare \med/ til byen og at selge og sagde Olle at det er 20 aar siden hand hannem denne fisch leuerit,

Christian Miøes møtte og sagde at der Kom uwær paa dem og citantens dreng var med, da leuerede hand fischen til Jacob Røsnes som var \Olles/ Kiøbmand som er over 20 aar sid/en.

Afsagt; etterdj dette Kraf er udav dend alder som lauge/n ej tillader at gield maa <søgis>, tj ansees der af ingen wærd; og bør Christian derfore frj at verre.

S/igneur Peder Lemb frem Kom for retten og gaf til Kiende at hand ved det høy Ko/nglig Rentte Camer er anseet udj schatterne lige ved de Jorddrotter som har it stort partj Jordegoeds og ere vel formuede, og som almu/en hans tilstand er vel beKient, begierede hand at de ville give hannem deris troverdige vidnisbiurd

1694: 5b

der om.

Dend tilstede værende allmue forclarede, at be/melt/e Peder Lemb bor paa H/err Amptmand LillienSchioldz gaard Hoep, og bruger ej ringeste handtæring (handverk?) eller hauer nogit brug, oc er dennem og vitterligt hand hauer it gantsche slet og ring Jordegoedz huor af 2de gaarder udj Lindaas schibb/red nemlig Refsdall, oc Nataas er øde, oc self derfore maa suare schatterne, og ej nyder nogit igien.

Peder Lemb begierede at han/nem it louglig tingsvidne hær om motte meddeellis det vj hann/em iche wiiste at Kunde negte.
 
 
 
 

Anno 1694 Dend 28 February blev holt it almindelig sage waar oc Restandz ting paa *Memen (Miømna) udj Gullen schibbrede med fornevnte schibb/reds almue, nerværende Ko/nglig May/estets Foged S/igneur Johan Torsen bundelensmand Giefle Østgullen laurettismænd Østen Hauge, Jørge/n Opdahl, Mons Haveland, Olle Stenne, Olle Opdahl, Johannes Birchenes, Anders Villisvig, og Jens Rafnbiør.

Ko/nglig May/estets Foged hafde ladit stevne Endre Olsen Birchenes som er Kommen for tiillig med sin festemøe at bøde *ægte bøder* (ægtebøder) etter lowen

Endre Olsen møtte iche ej heller nogen paa hans wegne.

Joen Grimstad og Hans Vasøen (Vatsøy) møtte og hiemlede stevnemaalit at de \med/ Endre havde *persohlig (persohnlig) talt.

Afsagt Endre Olsen bør betalle ægtebøder eftter loven 3 rdr: 2 march 4 s/chilling under namb udj *has (hans) midler.

1694: 6
 
 

Søren Nagel frem Kom for retten oc som ee/n fattig mand sig wæmodelig beClagede at hand av Ko/nglig May/estets Fougit Johan Torsen er tilsent een beregning at hand ved det Høy Ko/nglig Rentte Cammer er anseet og antegnit at schulle betalle foruden det hand har betalt, pro: anno - 1691 og 1692 Familia oc Kopschat - 17 2/3 rdr, som hand sagde sig iche at Kunde betalle, tj hand for 6: aar siiden har opsagt sit borgerschab i Bergen, og siden dend tiid ej brugt nogen borgelig næring eller handling, det almuen nochsom var witterligt og derfore begierede deris sandrue widnisbiurd der om.

Dend tilstede værende almue forKlarede ændregteligen at bem/elte Søren Nagel er enn fattig mand oc boer paa enn liden gaarde part nemlig Furnæs og bruger ej ringeste handel, me/n allene bonde brug, som e/n anden bunde,

Søren Nagel begierede at han/nem tingswidne her om motte meddellis, det vj ej wiste hannem at Kunde fornegte.
 
 
 
 

Dend 13 Martz 1694 blev holt it almindelig Waar Restandz oc sageting paa Horshofde med *Echancher (Eikanger) og *Hosager (Hosanger) schibbreders almue nerværende Ko/nglig May/estets Fogit S/igneur Johan Torsen av Echancher schibbr/ed udj Lensmanden Mons Essem(s) sted som var siug var tilstede Ifuer Magnesen Essem, Laugrettismænd Halvor *Tott (Toft) Olle Ascheland Niels i Rø Aanund Hindenes Olle Diurdall Olle Sørre Qvinge Hans Jordall og Torchild Svindahl.

Ittem av

1694: 6b

Hosanger schibb/red lensmande/n Rasmus Hannetvet Laugrettismænd Olle Litland, Olle og Jon *Bysen (Bysheim) Børge Rachnes, Weime/n Warre, Olle Monsen Mielstad, Olle Eicheland og Fuse Bircheland

Niels Monsen lod læse een bøxelsedel til hannem udgiven av Rasmus Monsen Hannetvet paa dend gaard Padøen schylder 1 spand smør og ligger i Echanger schibb/red bøxelsedl/en daterit Hanetvet d/en 9: decemb/er 1693.

Olle Jonsen lod læsse een bøxelsedel til hannem udgiv/en av Berrie Larsen og Rasmus Lechnes paa 1 pund og 6 marcher smør udj Ejde dat/erit 26 martz 93.

(Eide i Stamnes sokn, Hosanger sk.r. Sjå forøvrig s. 827/8 i Alenfit I)

Knud Johansen lod læse een bøxelsedel daterit Hougs d/en 9 January 1694 udgiven av H/err Niels Hiermand paa dend gaard Kallestad som schylder (ope rom vidare)

Ko/nglig May/estets Fogit ladit stevne Olle Larsen Øfre Echancher, til schadesløs betalling for *ægte bøder* (ægtebøder) med hans hustrue som hand er Kommen for tillig med.

Olle Larsen møtte for retten oc beKiende at hand er Kommen for tillig med sin qvinde, og begierede dom førend hand ville betalle.

Afsagt. Olle Larsen bør schadesløs eftter loven betalle hans \og qvindis/ ægtebøder 3 rdr 2 march 4 s/chilling under namb udj \hans/ boe, og verre frj for schrifttmaal.
 
 
 
 

A/nn/o 1694 dend 14 Martz blev holt it almindelig waar Restandz oc sagge ting paa Resta (Reigstad) med *med Mielde pg Arne schibb/reds almue nerwærende Ko/nglig May/estets Fogit Johan Torsen av Mielde schibb/red Lensmand Anders Rifuenæs, Laugrettismænd Johannes Hafre, Jens oc Lars Hundhammer, Lars Wichne, Johannes

1694: 7

Houge, Mons *Refven (Revheim), Rasmus Hartved, og Anders Mit Mielde,

Ittem af Arne schibb/red Lensmand Hans Jordal, Laugrettesmænd Mons *Falchtvet (Flaktveit?), Gregorius Brudaas, Johanis Eichaas, Anders Tegland, Børie Sellwig, Hans Bresten og Johannes Tuenes.

Jens Jacobsen Tuftt lod oplæsse Willum Schot oc Chrestense Juuls schiøde til hannem udgiven dend 7 Feb/ruary 1694 paa een half løb smør oc een mæhle malt udj bem/elte Toftt; i Arne schibb/red beliggende.

Rasmus Knudsen Toftt lod oplæsse Welbaarne Willum Schottis og Chrestense Juuls schiøde til hannem udgiven d/en 7 Feb/ruar 1694 paa ee/n half løb smør og 1 mæhle malt (i Toftt) udj Arne schibb/red beliggende.

Johannes Olsen lod oplæsse 1 bøxelsedel til hannem udgiven av Stifttschriveren Hermand Gaardmand d/en 1 Freb/ruar 1694 paa 1/2 løb smør og een mælle malt udj Rødland i Mielde schibb/red beliggende.

Anders Ifuersen lof oplæsse 1 bøxelsedel til hannem udgiven av H/err Niels *Hiermund (Hiermand) d/en 16 January 94 paa Een half løb smør udj dend gaard Indre Brudvig i Arne schibb/red.

Erich Erichsen lod oplæsse een bøxelsedel til hannem udgiven av fruu Margrette Juull d/en 9 Jan/uary 94 paa dend jordepart Sangstad i Arne schibb/red som hans formand tilforn brugte oc beboede.

Johannes Monsen lod oplæse een bøxelsedel til han/nem udgiven av Peder Pedersen d/en 28 January 94 paa jt (1) spand smør oc 3/16 tønde malt i Romsloe som er af Lysse Closters goeds.

1694: 7b
 
 

Lars Johansen lod oplæsse it schiøde til hannem udgiven av politimester Bladt d/en 9 Decemb/er 1693 paa atten marcher smørs leie 6 Kander Korn og 6 Kander malt udj Houge i Mielde schibb/red.

Lars Aschildsen lod oplæsse it schiøde til han/nem udgiven av Henrich Blat d/en 9 Decemb/er 1693 paa Een half løb smør og 1/4 t/ønde Korn og 1/4 tønde malt udj dend gaard Houge i Mielde schibbr/ed beliggende.

Johannis Erichsen lod læsse it schiøde til han/nem udgiven av Henrich Bladt d/en 9 Decemb/er 1693 paa Een half løb smør 1/4 t/ønde Korn og 1/4 t/ønde malt udj dend gaard Houge i Mielde schibb/red.

Aschild Larsen lod læsse *i (it) schiøde til han/nem udgiven av Hendrich Bladt d/en 9 Decemb/er 1693 paa 2 pund og 6 march smørs 1 1/2 qvarter Korn oc 1 1/2 qvarter malt leye udj dend gaard *Hoge (Hauge), udj Mielde schibb/red.

Alle fornevnte Jordeparter ere solt av Mons/ieur Blads med bøxel og underschrev/en til vitterlighed av mester Sør/en Peders/en vice Rector.

H/err Niels *Hiermund (Hiermand) Stevnt Jens Fosmarch av Arne schibb/red for hand ej vil suare sin rettighed til hannem som een hans Ejere for dend halfue dell av hans paaboende iord; som hand formener hand bør suare til hannem eftterdj det er en av Præstebols iorder dend halve deel, sagde og citanten (saksøkjaren) at hand til hans formand hauer altid suarit sin rettighed for sin halve deel udj gaarde/n.

Jens Fosmarch møtte for retten og anviste it Kiøbebrev udsted av Margrette Juul og Willum Schot d/en 2 January 89: til han/nem paa 1 pund smør

1694: 8

og *1/4 Korn,* oc formente hand ej burde suare han/nem til nogen rettighed eftterdj hand ejer dend halve deel j gaarde/n;

Sagen beroer til neste ting at H/err Niels Hiermund i retten producerer Jordeboge/n over Præstebollens goedz, at der av Kand formenis huorledis Fosmarchs opsidere hauer suarit deris rettighed, saa schal widre omgaas huis ret er.

Mag/ister Niels Smed ved sin schrifttlig Kaldsedel Stevnt Niels Schiestad som hauer bøxel av hannem een Lectorietz Jorder *Brantland (Bratland) Kaldit, huorf/ore hand schulle give ham 10 rdr: i bøxel og qwit een rdr: i bøxel paa haand/en.

Niels Schiestad møtte for retten og sagde at hand har talt med Mag/ister Niels om Øfre Bratland (i Skjold sk.r.) da begierede Mester Niels 10 rdr i bøxel og at huuserne vaar vel wed lige holden udtagen 1 svil (Norsk Hist. Leksikon: Svill = første stokken/omfaret i eit laftehus) under floren og it træ for løen, saa leuerede Niels *Schiestand (Schiestad) 1 rdr: paa Jord/en indtil hand fich beseet huusene; om de Kunde tiene han/nem vilde hand set sin datter paa gaarden; men da hand besaa huusene, da var huusene forraadnede og gantsche brøstfeldig og Kunde ej tiene ham huorfore hand sagde \ mag/ister / Niels at gaarden *formeldelst huusenes brøstfeldighed Kunde hand ej antage, huor til mester Niels han/nem suarede at hand giorde ret hand lod hand viide det, tj hand Kunde ej nøde ham jorde/n paa,

Mons Gierstad var og for retten tilstede og forKlarede at hand var med Niels Schiestad dend tiid hand lod mester Niels viide at hand ej Kunde antage Øfre Bratland formedelst huusenes brøstfeldighed, og da sagde

1694: 8b

Mester Niels at Niels Schiestad giorde ret at hand lod ham betidz viide hand ej vilde blive ved gaarde/n og *val (var) der med tilfredz og sagde ej at Kunde nøde ham dend paa, me/n om ham forre Kom (forekom) nog/en som dend ville bøxle schulle hand viise dem til ham.

Afsagt; saasom Niels Schiestad benegter, ej absolute med mag/ister Niels Smed om dend paastevnte bøxlede gaard at verre forened, men med de wilchor at huusene \schulle/ wærre saa wel ved liige holte saa hand der udj Kunde boe, og verre bestandig, tj Kand Niels Schiestad ej tilfindis Jorde/n Øfre Bratland at antage oc dend paastevnte bøxel derf/ore betalle førend laugmessig widnisbiurd eller ande/n beviis derfore fremleggis.

Ko/nglig May/estets Fougit hafde Stevnt Johannis Nielsen og Torbiør Johannesdatter at bøde eftter laugen for de eftter egen beKiendelse har haftt legamlig omgiengelse, med hin anden.

De møtte begge for retten og tilstoed at de har haftt legamlig omgiengelse med hin ande/n paa Stanghelle ved S/anct Hans tiider og det ichun een gang.

Torbiøer berettede At Johannes har lowed hende ægteschab, det hand aldelis benegtede; ellers tilstoed bem/elte Torbiøer 2de gange tilfor/n at verre besowit og leuer (lever) begge børnene det ene bar/n Martte auflede hun med Knud Nielsen det andit bar/n Anne auflede hun med Mons Andersen.

Afsagt. Johannis Nielsen og Torbiør Johansdatter bør betalle deris bøder eftter loug/en nemlig hand 24 lod sølv og hun 12 lod sølv, eller og lide fengsel paa Kroppen, og stande begge

1694: 9

aabenbare schriftte; og som hun 2de gange har auflit børn uden ægteschab, og sid/en befunde/n udj løsagtig lefnit, saa paaleggis hende sig sømmeligere oc uden \ saada/n / forargelse sig at forholde saa fremt hun ej til *høyre (høyere) straf eftter loven vil ansees.

Coporal Olle Ellingsen havde ladit stevne Johannis Nielsen; for hand ej hauer villit *eftter leue* (etterleve) dend forening som mellem \dem/ forgang/en høst her paa tingit har \ vaar/en / indgaait; at holde sin bøe og *haa: gaard* (hagegård?) ved ligge oc betalle ham hans omkostning som nu er med de forrige 4 march - 9 march.

Johannis Nielsen møtte for retten og tilstoed i alle maader saa ledis med citanten (saksøkjaren) at verre accorderit og forened som i forrige aars *protocol 91* (side 91) er indført.

Corporalen paastod at nyde ee/n schadesløs dom eftter forrige forening for retten scheed.

Afsagt. Johannis Nielsen bør inden 3die May først Kommende at forferdiige hans gierder eftter loven, saa fremt corporalen paa hans beKostning ej ellers schal den/nem forferdige, og bør hand betalle de udlovede oc med corporalen \om/ for retten forenede 4 march oc 2 march udj ny der paa anventte beKostning under namb etter loven.

Johannes Andersen Øfste Mielde, frem Kom for retten og sagde sig at verre Torqverit (ordet tyder eigentleg vri) oc schielt for en rebeller; <af H/err Niels Hiermund> begierer av almu/en sit schudsmaall og Widnisbiurd om de nogit viiste med hannem \andit/ end huis (det som) en ærlig oc sømmelig <mand> Kunde anstaae huor om hand indlagde Harmand Gaarmandz attest, at hand sig schichelig og wel udj hans naboe schab hauer forholdit; same blev læst.

Dend tilstæde værende almue suarede eens stemmende at de hauer Kient

1694: 9b

Johannis Andersen altid som een ærlig oc sømmelig mand, og Kunde han/nem ej nogit strafverdigt efttermæhle ligge det same schudzmaal gaf Ko/nglig May/estets Fogit Johan Torsen hannem huilchet Johannis Andersen begierede vj hannem under voris forsegling ville meddeelle; det vj hannem bewilgede.

Tomas Sundland af Mielde schibbr/ed begierede ligeledis sit schudsmaal av almuen, eftterdj hand og schielt er, <af H/err Niels Hiermund> om de nogit med han/nem veed andit end huis (det som) sømmeligt ærlig oc schicheligt er; huilchit almuen eens stemmende beKrefttede at Tomas Sundland hauer de Kient altiid for ee/n stille mand og schichit sig sømmelig udj alle maader, ligge som forKlarede og Ko/nglig May/estets fougit huilchit Tomas Sundland begierede vj ville meddelle hannem under voris forsegling, det vj hannem ej Kunde fornegte.

Ko/nglig May/estets foged lod for retten fremføre Anders Olsen Lofttaas at lide endelig dom for hans øvede tiufuerj som i forrige aars protocol er indført folio 90 *er indført* som for han/nem blev oplæst det hand og udj alle maader wedstoed; bad om naade og iche om retten eftterdj det er dend første gang.

Fougden satte i rette oc formente at hand burde straffis eftter loven.

Afsagt. Anders Olsen bør for denne hans begangne forseelse; at staa udj hals Jernit først Kommende søndag ved Hougs Kirche eftter Prædichen 1 time, og saa fremt hand oftere befindis udj tiufuerj schal hand til haardere straf eftter loven ansees.

1694: 10
 
 
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 18de May Blef Retten Betient, paa Kollewog, og Tvedtz Leijemaaler, Nerwerende Bunde LensMand Niels Røsland, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend Olle Kleppestø, Olle WigeBø, Anders Dalle, Niels Miotvet, Johannes Rong, og Olle KoursBø, af Herlø, schibbred, eftter der om Mons/ieu/r Peder Torsons, vdstædde stefnemaal, Herrørende *steening og Reening* (grensesetjing - opphav: stent og rent) med omKostnings Erstattelse KolleWog, og Tvedtz Besidere formedelst deres mellem Werende stridigHeder stefnesedelen Dattert 6 xbr: (desember) 1693 og d/en 15 d/itt/o Loulig for WedKommende forKyndt, som Lydelig Blef Læst,

Saa anhørte Wij Tvedtz LeyLendinger, Lars Larsen, og Anders Andersen, Item, Boor Jacobsen Kollevog, og Johannes Boorsen, eftter deres Samtalle, tilraade Wij dennem Sig at Wilde forEene, og dennem foreholt, Huad trette og v-sømmelige ord, stoor schade, med Guds Wrede grander og Naboer, I saa maade følger

Da eftter Wores tilRaadelse, forligte Tvedtz, Samt for/schref/ne KolleWogs Besiddere Sig :/ efttersom Wij da eftter stefnemaaledz Indhold, os til deres om tvistende, saa som de forhen Sig Iche Wilde forlige, Wilde Begifve /: paa eftter følgende Maade, at Kollewogs, samt Tvedtz Besiddere schal eftter dags som af gammel tijd Wered Brugt *:/ og Nafngaf først Tvedtz Besiddere, Hvor af deres tvistigHed Sig Hafver reijst, Som War vden for Warnes

først (1:) WarWigen, 2: Warøyen, 3: Noore Warøyen 4: Noore WarWig, 5te: Tvedte Wogen, 6: Inste Korsnes Wig, 7: Ydste Korsnes Wig, 8: Holled *:/ 9: Warnesgarn, paa fastelandet, 10: Kagge Wiggen, 11: Steenen, 12: SteensEijd, 13: paa Booten 2 Kaster, 14: Furholmen, 15: JegteWigen 16: Klongersschier, 17: Dybbe Kasted, 18: Kobbe Wogen Hvor vdj er It Sille Kast,

Nu følger eftter angifvende KolleWogs Brug og Kaster, først (1:) KolleWogs Landestøe, 2: Miøwigen, 3: Waa, 4: Kollevogen, 5: SandWigen 6: Synden, paa Kopøyen, 7: Norre paa Kopøyen *:/ 8: Warnegarn

1694: 10b

Som de Tvedtz Mend, med KolleWogs LeyLendinger, paa fastelandet Beliggende Har Brugt, 9: KorreWigen 10: StorreWigen, Noor paa Pølnes, 11: Inden I Steensunded Halfparten,

Huilche for/schref/ne Woger Wiger og Kaster Saa Wel KolleWogs, som Tvedtz LeijLendinger forregaf, de til felledz Brugt hafver, og nu Wed Haande Band, som formeldt Blefve forligte, at Boor KolleWog, Johannes KolleWog, saaWelsom, Lars Olsen, Anders Andersen, og Lars Christophersen, Tvedt, at de eftter denne dags dattum, paa Begge Sidder schal holde *Nood og Welde*, som døgtig er tilsammen, dog den Eene, LeyLending Imoed den andens Willie, Iche at gifve nogen fremmed forlow, paa alle for/schref/ne Wiger, og Woger at Kaste, men Her eftter Sig vdj alting, Wiger og Woger WedKommende, samt Widere, paa Begge Sidder, Sig schiche og forholde, som Erlige, trowærdige Naboer, sømmer og Wel anstaar, saa den Eene Imoed den andens Willie Inted schal giøre eller Lade vdj disse for/schref/ne Wiger Eller Woges Kasters Ind Komme, men alting at Blifve til fælledz og Bruges Eftter denne dag *:/ eftter Gammel maade, dend fore gaaende domb, og Matrichelens tilhold, og Erlig Handlis,

schulde Enten Tvedtz nu Werende, LeijLendinger Eller eftterKommere, samt Kollevogs Besiddere Eller eftterKommere Her Imoed Handle Eller Sig forgribe, som forschrefved staar, eller v-troschab BeWijse, da den Sligt øfver, og Lovlig ofr Bevijses paa Hvilchen Side det om saa scheede \eller/ hende, schal hafve Sin Bøxlende Jorde Brug til Hans da Werende Eijer forbrut, og der forvden Bøde til Hospitalled vdj Bergen Sex t/ønder rou Miel (rugmjøl),

til denne forretnings, omKostning, Betaller de Tvedtz Besidere Sex rdr,

at dette Som forschrefved staar, vdj alle Sine puncter og poster, paa Begge Sidder, v-røggelig holdes og EftterKommes schal hafver de dieres Boemercher Her neden vnder Ladet Sette og schrifve Saa og Wenlig omBeded, de nu Retten

1694: 11

Betienende Lavrettes Mend, som for Er Meldet med os Her neden vnder at Wilde med deres Boemercher BeWidne

Lars Olsen Tvet sit Boemerche,

Anders Andersen Tvet Sit Boemerche,

*Lar (Lars) Christofrs/en Sit Boemerche

Boor Jacobsen KolleWog Sit Boemerche,

Johannes Boorsen KolleWog Sit Boemerche

Olle Jensen Klepestø Olle Michelsen WigeBø Anders Anders/en Dale Niels Miotvedt Johanes Rong Olle KoursBøe
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 21 May Blef Retten Betient, paa Riple vdj Schiold schibbred, nerWerende Bunde Lensmand Olle Arnesen Totland, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Mons Totland, Lars Øfre Dyngeland, Lars Nøtvedt, Toor LiuseWold, Niels Nedre Dyngeland, og Lars Olsen Nedre Totland, til for/schref/ne tijd Hafde, Søren Riple Laded stefne og Warsele Sin grande Knud Riple formedelst, dend schade Søren Blef Wed Wand Løbbet tilføyed, eftter derom stefnemaaledz Indhold, Widere formeld, Som War Dattert Bergen d/en 28 April og Loulig forKyndt d/en 7 May Som Lydelig Blef Læst,

Citanten Søren Riple, eftter stefnemaaledz Indhold, Begierte det schaden formedelst Wand falded, af Sand og gruus ofr hans Bø maatte Besigtiges og forfarres, Saa schulde Mand See hvad schade hannem aarlig tilføyes,

Hvor eftter Wij os Begafve til, Washolteijen, detz schade Besaa, som ofr alt Befindes meget med Sand og gruus at Verre ofuer *gaan (gaaen), formedelst elf og field schred,

Indstefnte Knud Riple Møtte vdj Egen persohn, og suarede det hand War Loulig stefned, eftter stefneMaaleds Indhold

Og som det Befindes, Washolteijen, stoor schade aarlig formedelst Elf og field schred tilføyes, som Er paa Sørens part, tilraade Wij parterne Sig at Wilde forligge

1694: 11b

Knud Riple der til svarede og Sagde det hand saa Wel Som Sin grande hafde Kiøbt Sin halfve Joord, der til Sig holdt, Indgaf Sit Kiøbe Bref, som Blef Læst og der til Sig Reffererede, Sagde Iche Widere der til at Wilde Svare,

Sørren Riple der paa Begierede, det den gamble Hiem Joord maatte forfarres, Hvor hen Wij os og da forføyede og den I øyenSiun taget, saa Kand Engen Endelig eftter dend Maade, vndtagen, Washolteijen, noget saa Ner Imoed Knuds passere, dog Befindes Sørrens Engslet, Iche Saa goed som Knud Sin, Sørren I Lige maade Reffererede Sig til Sit Kiøbebrefs Indhold, og at hand den halfve part, vdj Joorden, saa Wel som Sin grande Burde Niude og der eftter War En Endelig domb Begierende

Knud der Imoed svarede det hand iche Widere Wilde Suarre *en (enn) formeldet, saa Endog hannem Blef tilholdt at Blifve tilstæde for Retten, Gich hand dog Bort, vden Widere, og eftter Budschichelse sig Iche Igien for Retten Wilde Indstille, dog eftter at Lars Dyngeland, og Lars Nøtvedt, hafde Wered Inde hos hannem Kom dog Endelig Igien og svarede Ligesom før, men Endelig Sagde, at dersom Wed ded paastefnte Noget schulde Røres, da Erbød hand Sig at Bytte Agger og Eng schov og March samt huuser, Ligesom det paa Begge Sidder nu forefindes, og Bebygt er eftter dieres Kiøbebrefvers formeld,

Sørren paastoed og formeente det schou og March Wel Kunde Byttes mens huusene aldelis Inted,

Begge parter Begierede, ded Saggen til En Beleilig tijd maatte Beroe,

Saggen eftter Cittanten, {samt} Sørren Riples samt Knud Riples Samtøche, paa Begge Sidder Beroer til Widere paatalle og stefnemaal
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 4 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Waabenting vdj Schiold schibbred paa Houcheland, Nerverende, Mons/ieu/r Hans Jørgensen, Som Foged eftter Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmands ordre schatterne at annamme dattert BergenHuus

1694: 12

d/en 2 Junj som Lydeligen Blef Læst, og present Lensmand Olle Totland, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend Mons Totland, Michel Selle, Halfvor Grimsta, Niels Nestun, Lars Nøtvedt, Mons Byenes, Poul Olsen Hoope, og Toor Liusewold, samt dannemend flere Som samme tid ting Søgte.

Da som S/igneu/r Johan Hansen forige Kongl/ig Ma/jestets Foged vdj Indre Sogn Retten Wilde anordne, Blef hannem forestilled at Wilde fremlegge hvad ordre, og Hvor eftter hand tinged schulde Sette

Saa fremlagde S/igneu/r Johan Hanssen, ded Høy Loflige Rente Cammers Herres Bref dattert 3 Martj 1694 Som Lydeligen Blef Læst,

Dernest Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmands obne Bref dattert BergenHuus d/en 2 Junj 1694, som og Blef Læst

Item Welædle H/er/r stifttambtschrifver Reichs giensvar paa S/igneu/r Johan Hansens Indgivende d/en 3 Junj, som Ilige maader Lydelig Blef Læst,

Saa Blef frem Lagt Mag/iste/r Ifver I Wigs forfattede Instrument 1694 d/en 13 Martj hvor udj findes det Michel Persen Amble Har *tougiered (sjå s.9, linje 9 nedanfrå: Torqverit) S/igneu/r Johan Hansen Som og Lydelig Blef Læst, og Som Sornemendene I dette tilfald \og Beschylding/ Siuntest Iche Her Wed noget at Wilde Røre vden forspørgelse hafr de strax Indsent deres formeenende, og Erlanget Resolution Som og Lydeligen Blef Læst,

Da Eftter tilspørgelse Suarede Lavretted \og samtlig almue/ det de Iche S/igneu/r Johan Hansen schatter Wilde Betalle, førend Hand frem wijser Sin frj Kiendelses dom, og ellers Holt dennem til Mons/ieu/r Hans Jørgensen, Som eftter Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmands schrifttelige ordre Har stilled fornøyelig Caution

Samme dag Blef oplæst Hans May/este/ts Allernaadigste schatteforordning, for Indwerende Aar, Som Lydelig tilforn paa Kierche Bachen Er forKyndt, og her eftter verbaliter schal worde vnderdanigst Indført

1694: 12b
 
 

Welædle H/er/r vice Lavmand Loed oplæsse En obligation till Hannem vdgifuen af Welb/aa/r/ne/ H/er/r Lavmand Hinrich Koch paa 224 rdr d/en 31 Augustj 1693 og der fore pantSat dend gaard Alføen, schyldende aarlig 1/2 Løb smør med paastaaende Mølle og Biugning, Som for denne Eij til nogen anden Er forpanted,

Johannes Larsen Smøraas Loed oplæsse It Kiøbebref til Hannem vdgifuen d/en 11 Junj 1692 paa 44 march/e/r Smørs Leije vdj den gaard Smøraas *:/ Saa har{s} Johannes, og vdj samme gaard arfved 4 march/e/r Er tilsammen som Hand nu eijer 48 march/e/r Smørs Leije af Lars Smøraas

S/igneu/r Jochum Geverts Lood oplæsse En obligation til hannem vdgifven d/en 26 Feb/rua/r 1694 paa 50 rdr Cappital af Jacob Jacobsen Giese og der fore til pant sat dend grund og det halfve Wand vdj Møllendals Elf, tillige med de paa samme grund staaende huuse, Mølle og Bygninger, saa Wel som ald anden Jacob Gises og Hans Hustrues nu Eijende og til Kommende Midler

Lars Andersen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem *vdgifn d/en 13 Feb/rua/r 1686 paa En Joordepart vdj Houcheland af M/agiste/r Niels Smed *vdgifven

Poufvel Monsen ØyeJoord Lood oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem vdgifven af M/agiste/r Niels Smed d/en 31 Martj 1694 paa 3 spand smør og 1 q/var/t/e/r Malt udj den gaard Sandal

Lars Carlsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifuen af M/agiste/r Niels Smed d/en 11 May 1693 paa 1/2 Løb smør og 1/4 p/ar/t hud, vdj den gaard Myrdal,

Niels Larsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgiven af Daniel Wolpman d/en 18 May 1694 paa En Løb smør vdj dend gaard Stoore Tvedt

Aamund Mattiesen Loed oplæsse En Bøxel Seddel till hannem vdgifuen af Sl: Welb/aa/r/ne/ Hans Hiort d/en 13 7br: (september) 1688 paa It pund og trej march/e/r Smør vdj dend gaard Noord Eide

Torgier Svendsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifven af Daniel Wolpmand d/en 18 May 1693 paa It pund og 3 march/e/r Smørs Leije vdj dend gaard Noord Eide

1694: 13
 
 

Peder Pallesen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem vdgifven af Daniel Wolpmand d/en 28 Feb/rua/r 1694 paa En half Løb Nie marcher smør, vdj dend Gaard Samdahl

Hans Nielsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifven af Mons Salomonsen Totland d/en 20 *Martzj 1691 paa 1/2 Løb og 9 march Smør En fierde part, og 1/16 p/ar/t vdj en hud, vdj den gaard SøeWigen

Olluf Simensen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til han/nem vdgifven af Sl: Hans Hiort, d/en 12 7br: (september) 1688 paa En Løb smør og 1/2 tønde Malt vdj den gaard Erdal

Arne Peddersen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hanem vdgifven af Mons Salomonsen Totland, d/en 2 May 1692 paa 1/2 Løb smør, 1/4 og 1/16 hud, vdj den gaard SøeWigen

Olle Mogensen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifven af Sl: Hans Hiort d/en 17 Jullj paa It pund og Sex march/e/r Smørs Leije vdj den gaard Houcheland
 
 

Mons Olsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgiven af Sl: Hans Hiort d/en 2 Januarj 1691 paa 1 pund 9 march Smør vdj dend gaard Lund

Jacob Nielsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifven af Daniel Wolpman d/en 18 Januarj 1694 paa 2 1/2 pund Smør vdj den gaard SteensWig

Anders Simensen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hanem vdgifuen af M/agiste/r Niels Smed paa halfparten vdj Øfre Bratland, og dattert d/en 29 Martj 1694

Mogens Michelsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem vdgifuen af Olle Olsen Algrøn, d/en 23 April 1692 paa 18 march/e/r Smør og 1/2 ottende part af En hud vdj dend gaard SøWigen

S/igneu/r Jesper Van de Velde hafde Laded stefne og Warsele, Olle og Niels Kirche Biercheland, til at fyldestgiøre den forhen Ergangne domb 30 7br: (september) 1692 med Widere Warsel Seddelens Indhold dattert Bergen d/en 24 May 1694 Som Blef Læst

1694: 13b

Stefnesedelen War Iche paateigned naar dend War forKyndt, Lensmanden forKlarede at stefnesedelen Blef iche forKyndt før 4de pintzedag

Niels Kirche Biercheland, Møtte for Retten og Indlagde It Indleg fra M/agiste/r Niels Smed Dattert Bergen d/en 4 Junj 1694

S/igneu/r Jesper Van de Velde producerede En Spetification vnder hans haand, og der Wed fordreede 20 rdr 2 march 8 s/chilling med paastand de Indstefnte schadesløs Burde Betalle

Saa Blef I Rette Lagt En Besigtelse paa de huuse S/igneu/r Van de Velde paa Kirche Bircheland Brugt Dattert 1693 d/en 27. Feb/rua/r

Afsagt, som de Indstefnte, Wed Kaldseddelen Som findes v-paateigned Iche den tijd nøt, som Lowen om Kald og Warsel formelder, Saa findes eij heller paa dend forige domb af schrefven, hvis (det som) S/igneu/r Van de Velde Har der eftter annammed, Som af de WedKommende Bør at *schie (schee), Saa Beroer Sagen til Neste ting, og da Loulig Worder gifven Kald og Warsel om de forInden Iche forEenes, da herom schal Kiendes hvis Ret er

Lars Houcheland hafde Laded stefne Mons Espeland, fordj at hand d/en 30 Januarj Indwerende Aar schal hafve schielded Lars - der hoes formeenende det Mons der for Burde anseeis eftter Lowen

Mons Espeland Møtte vdj Egen persohn for Retten og Suarede det hand War Lovlig stefned, men om hand noget har talt Lars til vplicht, da War det scheed vdj hans drochenschab, og aldrig har *af vist* (visst av) Eller Kunde Mindes, før nu hand Blef stefned Sagde aldelis Inted v-ærligt med Lars Houcheland at Wide, men holt ham for En Erlig Mand Det samme schudzmaal gaf og Lavretted hannem

Parterne Blef Wed haande Baand for Retten forEenede, det den Eene den anden Inted ont eftterMelle eftter denne dag schal tilsige men Erlige Mend Blifve, Som tilforn Hvor Wed det Saa forblifr
 
 

Mons/ieu/r Hans Jørgensen oplæsde for almuen gaard fra

1694: 14

Gaard, Hvad hand af En hver dette sommerting Hafver annammed, og vdj deres Bøger for quitered den Summa vdj alt Er 295 rdr 2 march 12 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 6 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte Sage og Waabenting, vdj Sartor schibbred paa Bildøen, NerWerende Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r AmptMand og Assistentz Raad, Hans Nielsen, Mons/ieu/r Hans Jørgensen Som Foged Eftter Welb/aa/r/ne/ H/er/r AmptMands gifne fuldmagt, Bunde Lensmand Anders Bildøen, og efttersch/ref/ne Laurettes Mend, Niels Hambre Erich Aagatnes, Winsentz Landra, Albert Windenes, Olle Kobbeltvedt, Jens KousLand, Olle Kallesta, og Niels Nibben, Samt Meenige flere af almuen Som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef Hans May/este/ts Allernaad/igste schatteBref for IndWerende Aar Lydeligen for den tilstæde Werende almue oplæst,

Mogens Jensen Dalle Lod oplæsse It Kiøbe Bref til hannem Vdgifven :/ d/en 1 May 1694 paa 1 W/og og 9 march/e/r fisches Leije vdj dend gaard Trengereid /: af H/er/r Søfren Breder

Lars Jensen Loed oplæsse It Kiøbe Bref til hannem vdgifn af H/er/r Søfren Breder, d/en 2 May 1694 paa firre pund og trej march/e/r fisches Leije, vdj dend gaard Trengereijd

Ifver Christensen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifven af Stephen Tommessen d/en 1 Junj 1694 paa En half Wog fisch, vdj den gaard Landra

Joen Nielsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifven d/en 10 Jullj 1690 af H/er/r Søfren Breder paa It pund fisch vdj den gaard Hagenes

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse gaard fra gaard Hvis schatter I dette schibbred, nu til sommertinged Er annammed Som Bedrager Sig 235 rdr 3 march 7 s/chilling

1694: 14b
 
 
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 8 Junj Blef Holdt It Almindeligt, Sommer schatte Sage og Waaben ting, vdj Herlø schibbred paa Frechow, Som d/en 7 War Berammed at holdes, Mens formedelst Guds strenge haarde Wejr og Wind, forend I dag Eij Kunde schee, og War NerWerende Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielssøn Mons/ieu/r Hans Jørgensen, Som fouged, Bunde Lensmand Niels Røsland, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Olle Ryland, Olle Wigebø, Olle Kleppestø, Olle Kleppe Niels Berland, Anders Fløchsand, Niels Miotvedt, og Niels Fosse samt dannemend flere, Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef oplæst Hans May/este/ts Allernaadigste schatteforordning for Indewærende Aar

Niels Kolbensen MoldeKlef Loed oplæsse It Kiøbebref til Hannem vdgifuen, af H/er/r Peder Busch d/en 30 Martj 1694 paa dend gaard MoldeKlef schyldende Aarlig En Løb smør En half tønde Korn og 1 faar

Johannes Jacobsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem Vdgifven af Christen Nielsen Sæd D/en 18 Feb/rua/r 1693 paa 2 1/2 schilling vdj dend gaard Stuure

Olle Olsen, Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem Vdgifn 1689 d/en 18 Novemb/e/r af Christopher Hierman paa firre schilling vdj den gaard Sørre Ryland

Mons Johansen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem Vdgifven 1694 d/en 21 April af Hans Claussen, paa En half Løb, vdj dend gaard Fosse

Niels Knudsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifven af Hendrich Jansen Forman og Hans N: VeijnVich paa dend gaard FlorWog schyldende En Løb smør

Arne Olsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifn af Christen Nielsen Sæd d/en 26 Junj 1693 paa 1/2 W/og fisch, vdj dend gaard Schiold

Mogens Knudsen Schielanger Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af H/er/r Michel SvartzKopf d/en 6 Martj 1692 paa trej schilling, vdj den gaard Schielanger

1694: 15
 
 

Hans Peersen Loed oplæsse En Bøxel Seddel till hannem vdgifn af Hendrig *Giertz (Giertzen) Farnaw d/en 4 April 1694 paa 1/2 Løb smør 1 1/2 Mehle Korn, 1/2 faar, samt foernød og arbeidz penge 3 march og 4 schilling vdj den gaard Indre Bragsta

Anders Joensen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem Vdgifn af Hendrich Giertzen Farnav, d/en 4 April 1694 paa 1/2 Løb smør 1 1/2 Mehle Korn 1/2 faar, samt foernød og arbeidz penge 3 march og 4 s/chilling vdj dend gaard Indre Bragsta

Michel Andersen Loed oplæsse En Bøxelsedel til hannem Vdgifven af H/er/r Christen Henrichsen Urdal d/en 7 Martj 1694 paa 1/2 Løb smør og 1/2 tønde Malt, vdj dend gaard Walle

Olle Andersen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifven af Hans Smit d/en 24 Martj 1694 paa 1/2 pund Smør og 1/8 p/ar/t I en tønde Malt, vdj den gaard, Hoopland

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed Igien for Retten førre Mons Aamundsøn Fosse, tillige med Britte Andersdatter som Seeneste d/en 23 Feb/rua/r vdj Min Absentz Ved Marchus Hanssen War forhørt og pag/ina 3 og 4 Er at see,

Indførte tvende fanger for Retten fremstoode, BeKiendte Ligesom forhen Er Meldet, Sagde det eij anded Kunde Sige eller BeKiende, Saa de vdj alt Haver BeKiendt dieres Sandhed, og iche liufr paa dem Sielf, Bad om Naade og iche om Retten

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Reffererede Sig til den første I Rette Settelse Wed Johan Torson giort

Eftter tilspørgelse Sagde ofvensch/ref/ne tvende Syndere Iche Widere hafde at Sige

Mons/ieu/r Hans Jørgensen War Endelig domb Begierende

1694: 15b

Afsagt

Som Mons *Aamund (Aamundsen) Fosse, og Britte Andersdatter frjvillig tvende Sinde for Retten BeKiendt, først Mons Aamunds/en det hand haver væred ægte giftt, med Ane Andersdatter vdj 9 Aar, som War Britte Andersdatters Kiødelige Søster, og med for/schref/ne Hans ægte quinde avled It drengebarn, som Endnu Lefver, og der eftter Sided vdj trej Aar Enchemand, da hans quinde Wed døden war afgaaen, har hand strax for/schref/ne Sin quindes Søster taged til Sig Hans *Hvvs (Huus) at forrestaa, saa Er Hand da forleden Aar omtrent otte dager for St: Hans dag, Kommen Beschienched fra Byen, og da første gang Haftt Legamlig omgiengelse, med Britte Andersdatter, saa og tvende gange Siden hvor Wed Hun da Er Blefven fruchtsommelig,

Ofttmelte Britte Andersdatter BeKiendte I Lige maade, som Mons Aamundsøn, saa vdj ald Sandhed at Werre tilgaaed Som ofvenmeldet, Saa og det hun nu Seeneste 4de April Har fød It drengebarn til Werden, som afWigte pintzedag er død, Hvilchen deres Egen frjvillig BeKiendelse, de vdj alle maader Wedstoed, Gud Bedre detzWær (diverre) Sanden at verre, Saa de Iche Liufver paa Sig Sielf I Ringeste maader

Eftter Slig deres Egen Wedstaaelse, og frjvillig BeKiendelse Wijde Wij som Ringe Vnderdommere, Her vdj eij anderledis at Kiende, End at oftt gedagte Mons Fosse, samt Britte Andersdatter, som saa nær Eere Besvogrede, og avled Barn sammen, Bør for deris forseelse, Som Er Imoed Gud og Kongens Lov, Eftter Wores Høyest prijseligste Norsche Lows Siette Bogs trettende Capitul 14de Artichuls tilhold, deres hoveder

1694: 16

At schielles fra dieres Legamer, og de Midler Hand eller Hun er Eijende Bør til Hans Ma/jestets at Werre Henfalden

Ædle H/er/r Commiss/arius Valchor Rijsbrech hafde Laded stefne og Warsele *Ander (Anders) Knudsen Boende paa Hegernes for gield, og derom Indlagde Hans schrifttelige Mening med Bereigning,

Indstefnte Anders Hegernes Møtte for Retten og Suarede det hand War Loulig stefned, der hoes Indlagde hans schrifttelige Meening Dattert Hegernes d/en 7 Junj 1694

Afsagt

Som Ingen Contracht Imellem parterne I Rette leges Hvor af Kunde fornemmes dene tvistighed Sig af Reijser, og Begge deris Indgifvende Eere Imoed Hin anden stridig, da Eragtis for Ret, det v-villige Mend dennem Imellem Reigner, og da der eftter, om da eij forEenes, Widere Blifr stefnt herom schal Kiendes hvis Ret er

Olle Monsen, og Olle Olsen Nedre Kleppe hafde Laded stefne Ifr Krogaas formedelst hand v-Billigen dennem forholder hvis (det som) de forHen ved schrifttelige forEening om ere forligte eftter stefnesedelens Indhold dattert d/en 19 May 94 Som Blef Læst

Lensmanden hiemblede stefnemaaled

Ifr Krogaas møtte for Retten og Begierede det sagen Indtil Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand Hans Lillienschiold Hiem Kommer, Saa Wilde hand Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Lavmand, hafve der over,

Eftter tilspørgelse svarede parterne Eij Widere hafde at Sige, men Kleppes Besiddere Indlagde deris forEening, og der eftter War dom, Begierende

1694: 16b

Afsagt

Saggen Beroer til d/en 6 Jullj, Imedler tijd Kand Kleppes Besiddere, gifve Krogaas Besiddere, Loulig Kald og Warsel, da Retten schal Worde Betient paa Kleppestø, og herom Blifve Kiendt hvis Ret er

Lisbet Christophersdatter hafde Laded stefne, Niels Willemsen Grippen, for hand schal Sagt hinde eftter at hafue haftt LegomLig omgiengelse med hinde

Lensmanden hiemblede stefnemaaled, tillige med Olle Schindtvedt,

Eftter trende gangers paaraabelse, møtte Iche Niels Grippen, men hans Broder Svarede Wed Nafn Christian Grippen, det hand War Reijst til Luytenant Reus

Lisbet Christophersdatter Begierede, det hindes Indstefnte prof Wed Nafn, Anders Røsland, og Rasmus Leervig, som Begge for Retten Møtte

Og Sagde Rasmus Leervig det Lisbet Kom I hans huus og tilspurde Niels Grippen om hand Sin Slemme Efttermælle Wilde Bestaa, hvor til hand Svarede Ja, og der paa schiød Rasmus Leervig tillige med Anders Røsland til provs, hvilchet de for Retten wedstoed og Erbød dem dieres æd der paa at Wilde afLegge

Ydermere forKlarede hun det Niels Grippen {til} \om/ hinde hafr sagt paa LeerWigen, at om Lisbet Iche Wilde hafue hannem schulde hand giøre hinde den spot saa hun schulde Iche Blifve quinde mens hand War dreng,

Til dette at BeWidne War Indstefnt Michel Michelsen RøsLand, og Anne Johannesdatter LeerWig, Møtte for retten og forKlarede som oven melt, og der paa Erbød deres æd at Wilde afLegge

1694: 17

Lisbet Christophersdatter, formeente det Niels Grippen Sit v-sømmelige tilleg maatte til Holdes at BeWijse, eller at Lide eftter Lowen og der paa War dom Begierende

Afsagt

Som Niels Grippen Iche møder, Saa gifues hannem Her med Lavdag til d/en 6 Jullj først Kommende paa Kleppestø Sit tilleg til Lisbet Christophersdatter at Bewijslig giøre, hvis Iche da eftter denne afsigtes forKyndigelse at Lide domb,

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse hvis schatter hand I dette schibbred dette Sommerting hafver annammed Som er vdj alt 258 rdr 3 march 4 s/chilling
 
 
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 9 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte Sage og Waaben ting, Vdj Echanger schibbred paa Eide med forsch/ref/ne schibbreds Almue, Nerverende, Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsen Mons/ieu/r Hans Jørgensen som foged, Bunde Lensmand Mogens Essem og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Halfvor Toftt, Olle Dyrdal, Olle Adscheland, Torchil Svindal, Niels Røe, Olle Hindenes, Hans Joordal, og Aamund Hindenes Samt meenige af Almuen Som samme tid ting søgte

Samme dag Blef oplæst Hans May/este/ts Allernaadigste schatteforordning for Indeværende Aar

Olle Andersen, Mons Andersen, Anne Ifversdatter og Britte Lavritzdatter, Loed oplæsse It Kiøbebref til *hannem (dennem) Vdgifn */: af Ejlrich van Weisburg og Hans Frue Anne Juel, d/en 28 Martj 1694 paa dend gaard Ottersta schyldende Aarlig firre pund Smør, og arbeidz penge halfanden march, Som de nu Self Beboer, og en hver Brugger der af It pund Smør

Olluf Nielsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem Vdgifuen af Nicolaus Bleching d/en 1 Aug/ustj 1672 paa fierdeparten Vdj den gaard Rydland (Rødland)

1694: 17b
 
 

Joen Ollufsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel, til hannem Vdgifn af Abigael Lem d/en 12 May 1687 paa It half pund Smør og otte Kander Malt vdj den Joord Elwig

Johannes Olsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem Vdgifn af Maren Sl: M/agiste/r Arnoldj d/en 9 April 1694 paa En half Løb Smør og en half meele Malt vdj den gaard Nødtvedt

Stephen Olsen Biørge Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifuen af Else Sl: Jens Hofmans d/en 15 Martj 1687 paa 27 march Smør og en Meele Malt vdj den gaard Hindenes

Anders Ifversen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifuen af Maria Macodj d/en 21 May 1690 paa 18 march/e/r Smør og 18 Kander Malt, vdj den gaard Myhre

Knud Nielsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifn af Maria Macodj d/en 3 April 1690 paa 9 march/e/r Smør og 9 Kander Malt udj den gaard Myhre

Niels Erichsen Totland Loed oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem vdgifn d/en 1 Feb/rua/r 1692 af Maren Sl: M/agiste/r Arnoldj paa 9 schilling i den gaard Totland

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse Hvis schatter hand I dette schibbred, dette Sommerting, hafver Annammed, Som er udj alt, 117 rdr 2 march 7 s/chilling
 
 
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 11 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte Sage og Waaben ting vdj Hosanger schibbred paa HorsHofde, med for/schref/ne schibbreds Almue NerWerende Worres Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsøn, Mons/ieu/r Hans Jørgensen som foged Bunde Lensmand Rasmus Hannestvedt, og eftterschrefne Lavrettis Mend, Olle Litland, Olle Byssem Børgie Rachnes, Wemin Wahre, Olle Mielsta, Johannes Myching, Olle Eicheland, og Fusse Biørcheland Samt meenige af Almuen Som samme tid ting Søgte,

Samme dag Blef oplæst Hans May/este/ts Allernaad/igste schatteBref for Indwærende Aar

1694: 18
 
 

Johannes Ifversen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem vdgifven 1689 d/en 2 May af Christopher Hiermand paa 18 march/e/r Smør vdj Simenes, Item af Peder Torson 1694 d/en 12 Feb/rua/r paa 18 march/e/r Smør vdj Simenes

Hans Johansøn Møching Loed oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem vdgifn af Cap/i/t/ain/ William Schot d/en 30 May 1694 paa It pund Smør og 1 1/2 melle Malt, vdj Aasem

Johannes Johansen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem Vdgifn af Giertrud Sl: Lodvig Lems d/en 8 April 1689 paa 5 schilling vdj dend gaard Mygster

Johannes Mogensen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifuen af Ejlerich van Weisburg d/en 1 Jan/uarj 1690 paa Et pund smør og 1/2 t/ønde Malt vdj den gaard Herland

Erich Jacobsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem Vdgifn af M/agiste/r Olle Storm d/en 27 Martj 1688, paa Et pund Smør, Malt 1 q/var/t/e/r og tou Kander vdj Haaland

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse hvis schatter hand i dette schibbred, nu Werende Sommerting hafver annammed Som Er *udj alt rdr march s/chilling*
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 13 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte Sage og Waabenting, vdj Mielde schibbred paa Sørre Reijsta (Reigstad) med for/schref/ne schibbreds almue, Nerverende Wores Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsøn Mons/ieu/r Hans Jørgensen Som foged, Bunde Lensmand Anders Rifnes, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Johannes Havre, Jens Hundhammer, Lars Hunhammer, Lars Wichne, Anders Mit Mielde, Rasmus Havretvedt, Mons Refvim, og Johan/n/es Houge Samt dannemend flere Som samme tid ting søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste schatteBref for IndeWærende Aar

Olle Larsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem Vdgifuen af M/agiste/r Edward Edwartzen d/en 24 May 1694 paa *tov (2) pund Smør eller 8 s/chilling gammelt vdj den gaard Rønhofde

1694: 18b
 
 

Johannes Andersen Øfre Mielde hafde Ladet stefne og Warsele H/er/r Niels Hiermand, formedelst hand han/n/em hafver schieldt, for En Rebeller, en schielm, Ja en forbanded styg schielm, Item for En hunsvot, og en Bunde tefve,

Til dette at BeWidne War Instefnt Baste Erichsen, Knud Fabiansen, Knud Olsen, og Mogens Nielsen Øfste Mielde,

StefneSedelen War Dattert d/en 19 May og d/en 30 May forKyndt, som Lydelig Blef Læst,

Anders Pedersen Mit Mielde, Halwor Nielsen Øfste Mielde, og Lars Gabrielsen Wichne, Møtte for Retten og Wed æd med opragte fingere aflagde dieres WidnesByrd, det H/er/r Niels eftter Kald Sedelens Indhold, Er Loulig stefned

Saa for Retten fremstoed Citanten Johannes Andersen og Begierede det hans Indstefnte Widne \først/ maatte Worde forhørt

Da for det første Blef frem fordred Baste Erichsen Som Eftter ædens forestafvelse med opragte fingere forKlarede, det hand War paa præstegaarden Hous forleden Aar d/en 22 decemb/e/r at Wilde Betalle <tillige med Sine grander> deres Landschyld om Morgenen Klochen omtrent 9 og gich Self 5te I Borgestuen, og Sad der til om afttenen Liused Blef tendt, og fich Ingen Svar fra den tijd de Kom, og til Liused Blef tent Enten de maatte Betalle dieres Landschyld eller Iche, saa gich de samtlige vd, paa gaaren, og fant En tøs vden for dørren, hvor de Bleve staaende og Bad Hinde Spørge presten, om de Kunde Komme til at yde dieres Landschyld eller eij, Saa Kom den {Liden} tøs vd Igien, og svarede at dj om en Liden stund schulle de Komme præsten I talle, Lidet der eftter Kom Præstens

1694: 19

Hustrue med Hans Broder, og gich op paa It Cammers og Lided der eftter Kom præsten Sielf og gich op til dem paa Samme Cammer, strax der eftter Kom den forommelte tøs, og raabte Johannes Øfste Mielde det hand schulde Komme op til fader paa det Samme Cammers, Hvor Johannes Andersen gich Ind, til præsten og de andre tvende Warre tilstæde, Hand med de trej \Indstefnte Widne/ fuldte til dørren og Blefve staaendes vden for, eftter at Johanes War Ind Kommen Blef dørren tillugt, Hvor eftter de gich fra dørren paa *Boregaarden, Biede der, tenchte at naar Johannes War Klar schulde de og Ind Komme, og som de stoede Hørte {hand} \de/ H/er/r Niels schielde Johannes for en Rebeller, en schielm En forbanded styg schielm, og en Bunde tefve, med mange flerre v-sømmelige ord, vdøste H/er/r Niels Som Hand nu iche Kunde Erindre Eller forKlare, Hvor paa hand afLagde æden

Knud Fabiansen Ilige maade forKlarede som ovenschr/efvet staar, og der paa med opragte fingere aflagde Sin æd

Knud Olsen Ilige maade Som de tvende forsch/refn/e Widnede Ligeledes, og der paa med opragte fingere aflagde Sin æed

Mogens Nielsen Ilige maade Widnede og forKlarede Ligesom de trende forige, og der paa med opragte fingere aflagde Sin æed

Johannes Andersen Begierede, det hannem, om forsch/refn/e It tingsWidne vnder forseigling maatte Worde meddeeled, Som Wij hannem Iche Kunde Benegte

1694: 19b

Paa H/er/r Niels Hiermands Weigne Møtte Klocheren til Hous præstegield Olle Hanssen, som anhørte alle forsch/refn/e Widne, eftter stefnemaaleds Indhold og fremlagde H/er/r Nielses schrifttelige Meening dattert Hous d/en 13 Junj 1694, som Blef Læst

Saa Indlagde Johannes Andersen Sit Erhverfvede schudzmaal dattert d/en 14 Martj 1694 hvilchet Hand Begierede vdj for/schref/ne tingsWidne maatte Worde Indført

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse, hvis schatter hand I dette schibbred, nu Werende Sommerting hafver annammed Som er *udj alt rdr march s/chilling
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 14 Junj Blef holdt It Almindeligt Sommer schatte Sage og Waabenting vdj Arne schibbred paa Bredsteen, med for/schref/ne schibbreds Almue, NerVerende *Wors Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsen, Mons/ieu/r Hans Jørgens/en Som foged, Bunde Lensmand Hans Jordal, og eftterschrefne Lavrettes Mend, Johannes Eichaas, Børgie Selwig, Hans Bredsteen, Gregorius Brudaas Johannes Tuenes, Olle Tvedten, Anders Teigland og Niels Joordal, og Mons Olsnes, Samt dannemend flere Som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst Hans May/este/ts Allernaadigste schatteforordning for IndWerende Aar

Olluf Olsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifven af Mogens Hammer d/en 29 April 1690 paa 1/2 Løb Smørs Leije vdj den gaard Liøtvedt

Lars Hansen Schouge Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af M/agiste/r Niels Smed d/en 31 Martj 1694 paa 1/2 Løb Smør og 1/2 t/ønde Malt vdj den gaard Aasetvedt

Tørrjs Lavridtzen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifuen af Hans Clausen d/en 11 Junj 1694 paa 1/2 Løb Smør 1/2 hud og 1/2 faar udj dend gaard Arne

1694: 20
 
 

Lars Torrisen Loed oplæsse It Kiøbebref til hannem Vdgifuen af S/igneu/r Herman Garman, d/en 11 Decemb/e/r 1693 paa dend gaard Refschre, schyldende Aarlig En half Løb Smør

Johannes Rasmusen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af M/agiste/r Niels Smed d/en 28 Martj 1694 paa 1 /pun/d 3 march Smør og 1 Meele Malt, vdj dend gaard Myrdal

Mons Boutvedt Hafde med Interessenter Laded stefne Niels Quamme formedelst It af Sl: Lars Houlands Børn eftter deres forEening Ilde War medfarren og Slemmelig Vdj It Aar opfostred, Marchus Larsen

Men førend de Wilde derom Ligge vdj stridighed forEenede Mons Boutvedt og Niels Quamme Sig med Hver andre Saaledes det, Niels Quamme schal Betalle til Mons Boutvedt, for Ilde med Handling paa Barnedz Weigne 13 rdr og vdj omKostning 2 rdr, hvor Imoed Mons Boutvedt eftter denne dag med de andre Barned til hørende Midler V-paa Klagelig schal Lade forsiune hvilchet de Saaledes anlofvede Wed hin anden Wed haande Baand, Som Lavretted og Er Witterligt, og om fornøden giøres med dieres zignetter Wil BeKræftte
 
 

Anders Johansen Loed oplæsse It Kiøbebref til hannem vdgifuen af Haldor Andersen paa 20 march/e/r Smørs Leije vdj dend gaard Tuenes d/en 14 Junj 1694

Anders Johansen Loed oplæsse en Bøxel Seddel til hannem vdgifuen af Petter Troiel d/en 13 Martj 1694 paa den p/ar/t hans fader vdj Mieldem har Brugt, Anders foregaf at det War En fierdepart I Joorden

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse, hvis schatter hand I dette schibbred nu Werende Sommerting haffuer annamed Som er *Vdj alt, rdr march s/chilling

1694: 20b
 
 
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 15 Junj Blef Holdt It Almindeligt, Sommer schatte Sage og Waaben ting, vdj Allenfied schibbred, paa Quamme, Med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerverende Wores Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsen, Mons/ieu/r Hans Jørgensen, Som foged, Bunde Lensmand Børgie Mundal, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Olle Tvedt, Lars Olsen Hoopland, Elling Quamme, Olle Hoopland, Lars Erichsen Hoopland, Anders Kopperdal, Olle Odderaas, og Anders Ijsdal, Samt meenige af Almuen Som Samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst Hans May/este/ts Allernaadigste schatteforordning for IndWærende Aar

Knud Stefensen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifn af Peder Clausen Paust, d/en 20 Feb/rua/r 1694 paa 21 march/e/r Smørs Leije vdj den gaard Tvedt

Niels Rasmusen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem Vdgifn af H/er/r Christen Henrichsen d/en 28 Feb/rua/r paa 18 march/e/r Smør, og 18 Kander Malt vdj den gaard Walle

Poul *Adlachsen (Aslachsen) Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem Vdgifuen af Maren Sl: Mag/iste/r Arnoldj de Fine, d/en 21 Martj 1694 paa den fierde part vdj Fosse

Anders Olsen Loed oplæsse en Bøxel Seddel til hannem vdgifuen af Anders Mørch d/en 20 Junj 1693 paa It pund Smør En Melle og 4 Kander Malt, vdj den gaard Smørdal

Johannes Bottelsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem, Vdgifven af Anders *Morch (Mørch) d/en 18 octob/e/r 1693 paa 1 pund 3 march Smør og 1 1/2 Mehle Malt, vdj den gaard Torscheim

Olle Nielsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifn af Christen Smit d/en 14 Martj 1694 paa 1 Spand smør 1/2 faar og 1 Melle Malt, vdj den gaard Nore Eicheland,
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 18 Junj Blef Holt It Almindeligt Sommer schatte Sage og Waaben ting Vdj Radøe schibbred paa Adscheland, med for/schref/ne schibbreds Almue, Nerverende Wores Welædle, og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsøn, Mons/ieu/r Hans Jørgensen

1694: 21

Som foged, Bunde Lensmand Rasmus Sæbø, og efttersch/ref/ne Lavrettis Mend, Hans Toule, Knud Solem Rasmus Bouge, Magne Quamme Lars Kartvedt Olle WlWatten (Ulvatn), Mons Helleland, og Hans Settre Samt dannemend flere Som Sam/m/e tid ting Søgte

Samme dag Blef opLæst Hans May/este/ts Allernaad/igste schatteBref for IndWærende Aar

Halfvor Grimsta Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Olle Knudsen Tvedt d/en 2 May 1694 paa It pund og otte march/e/r Smør Malt 22: Kander, vdj den gaard Øfre Manger

Arne Fabiansen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Willum Schaale, d/en 26 Martj 92 paa It spand Smør og 1 Mehle Malt, vdj den gaard Indre Morchen

Michel Nielsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Isach Wessel d/en 27 Januarj 1694 paa 18 march/e/r smør og 12 Kander Malt vdj den gaard Boge

Michel Mogensen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Anders Mørch d/en 20 Xbr: (desember) 1693 paa 18 march/e/r Smør og 1 1/2 Qvarter Malt, vdj dend gaard Strøm/m/e

Simen Magnesen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Peder Torson, d/en 29 Martj 1694 paa It pund og Sex march/e/r Smør udj den gaard Indre Sebø

Olle Mortensen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af H/er/r Michel SvartzKopf d/en 3 7br: (september) 78 og d/en 18 Julj 93 til Anders Joensen, Som Er 3 schilling Buegildt vdj den gaard Rigsta,

Lavritz Mogensen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Sl: H/er/r Stefvelin Ryses, d/en 5 Augustj 1692 paa 4 1/2 schilling Buegild vdj den Nordre gaard Grindem

Olle Rasmusen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af M/agiste/r Niels Smed d/en 17 Martj 1694 paa 1/2 /pun/d Smør og 8te Kander Malt vdj dend gaard Waagenes

Niels Rasmusen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af M/agiste/r Niels Smed d/en 28 Martj 1691 paa 1/2 pund Smør og 5 Kander Malt vdj den gaard Ytre Helle

1694: 21b
 
 
 
 

Stephen Ytre Sebø Hafde Laded stefne Knud Ytre Sebø fordj hand schar hans heste Selle *i tov* (i to, eller: i tu/i sønder), saa og det hand hannem haver Slaget og refved til Blods

Indstefnte Knud Ytre Sebø Møtte for Retten, og Wedstoed Loulig at verre stefned, tilstoed Ilige maade det hand haver schoren Stephen Sin Selle paa Hesten, I tov, men Slaget og refven Benegtede Hand aldelis Iche at have giort,

Hans Toule, og Knud Solem og Magne Quamme, Widnede det de hafver Seeit det Stephen War Blodig og hafde Sellen med Sig som Knud hafde I støcher schoren,

Stephen formeente ded Knud schaden Burde oprette omKostningen Erstatte, og Niude fred eftterdags

Knud denne gang Bad om Naade og Iche om Retten anseende hans hastig Sinde det hafr forWolded,

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Satte I Rette og formeente, ded Knud Ytre Sebø Burde Bøde for Knifs dragelse og haargref eftter Lowen,

Dend heelle Almue Widnede ded hand War En fattig Mand, med ydmyge Bøn til Wores Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand hand denne Sinde maatte Benaades det Mindste mueligt Kunde Wærre,

Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand paa Hans Ma/jestets Allernaadigste Behag, for Almuens forbøn og hans fattigdoms schyld eftterloed Knud Sin forseelse for 2 rdr Som hand til Hans Ma/jestets haver at Bøde, og dersom Hand Saaledes Igien Kommer da med haardere straf schal Worde anseeid, den I støcher schaaren Selle Bør Knud med 3 march dansche at Betalle og vdj omKostning 2 march dansche, og det Vnder adfærd eftter Lowen
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 19de Junj Blef holdt It Almindeligt Sommer schatte Sage og Waabenting vdj Lindaas schibbred paa Lyren med for/schref/ne schibbreds Almue, Nerverende wores Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsøn, Mons/ieu/r Hans Jørgensen Som foged

1694: 22

Bunde Lensmand Michel Oenes, og efttersch/ref/ne Lawrettes Mend, Gregoris Refnor, Niels BersWig, Halfr Refnor, Niels Hoopland, Erich Østerim, Olle Refnor, Erich Sætre, Lars Sætre, Samt Meenige af Almuen Som Samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef Oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste schatte Bref for Indwerende Aar

Christian Christjansen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Welædle H/er/r Luytenant Christopher Reus d/en 1 Martj 1694 paa 5 schilling Buegild vdj den gaard Qualwog

Baar Troensen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Welædle H/er/r Luytenant Christopher Reus d/en 1 Martj 1694 paa 2 1/2 s/chilling Buegild vdj Qualwoog

Øfvind Tommesen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til han/n/em vdgifn, af welædle H/er/r Luytenant Christopher Reus d/en 1 Martj 1694 paa 3 1/2 s/chilling Buegildt, udj Qualwog

Anders Nielsen *Tvetin Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af H/er/r Peder Busch d/en 4 9br: (november) 1693 paa It Spand Smør og 1/2 Meele Malt, vdj for/schref/ne Tvedten

Knud Pedersen Loed oplæsse en Bøxel Sedel til hannem vdgifn, af M/agiste/r Samuel Schrøder d/en 22: April paa 2 1/2 pund Smør og 2 1/2 *pund hud, vdj den gaard Hundwen

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Hafde Wed Lensmandens, og tvende Lavretis Mends, Waanlige stefnemaal Laded stefne og Warsele Joen Ytre Lyren, formedelst hand vdj Sin ægtestand Har Beligged Anne Olsdatter, Som Er med Barn,

Indstefnte Joen Ytre Lyren tillige med quindfolched Anne Olsdatter Møtte for Retten, Som eftter tilspørgelse Suarede at de Ere Loulig stefned,

Joen BeKiendte at hafue haftt *Legam (Legamlig) omgiengelse, med Anne Olsdatter 8 dage for Juel, forleden Aar, og Siden trej eller firre gange, BeKiendte I Lige maade

1694: 22b

ded hand Wel Wiste, at Werre Anne Olsdatters Barnefader, og Iche Sig der fra Kunde Vndschylde Eller, hinde anded til Sige,

Quindfolched Anne Olsdatter I Lige maade, for Retten BeKiendte ded Joen Ytre Lyren første gang forleden Aar 8 dage for Juel hafr haftt Legamlig omgiengelse, med hinde, og Siden trej Eller firre gange, saa hun Er Worden Wed Hannem med Barn, Sagde Sig Ingen anden Mands persohn at hafve haftt med at Bestille, Saa og det hun endnu hafde Barned hoes Sig og Iche før Imoed Michels *daug (dag),

Mons/ieu/r Hans Jørgensen vdj Retten fremlagde En forfatted Register ofr Joen Ytre Lyrens Ringe Midler Som vdj alt er til 32 rdr 5 march 13 s/chilling hvor Imoed Befindes 25 rdr 12 s/chilling Bortschyldige gield, saa der da Blifr til overs 7 rdr 5 march 1 s/chilling, med formeening Joen, tillige med Anne Olsdatter for deris forseelse Bør Vndgielde og straffes eftter Lowen,

Joen forKlarede I ald Guds Sandhed, Iche meere Midler at eije eller hafve, End Registeren om formelder,

Anne Olsdatter Sagde at Werre En fattig huusmandsdatter, og eijede Slet Inted, det samme Sagde alle Lavrettes Mendene, Sanden at Were

Mons/ieu/r Hans Jørgensen War Endelig domb, Begierende

Afsagt

Saggen Blef af Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand paa Hans May/este/ts Allernaad/igste Behag formedelst deres Slette wilchor, med Mons/ieu/r Hans Jørgensen afsoned Saaledes det Joen Ytre Lyren schal Betalle til Michelj 6 rdr hvor fore Lensmanden Michel Oenes Sagde Sig goed, Gregoris Refnor paa Anne Olsdatters Weigne vdlofvede Ilige

1694: 23

(maade) trej rdr, og der paa gafve Mons/ieu/r Hans Jørgens/en dieres hænder, hvilche forsch/ref/ne Nj Rdr Hans Ma/jestets Allervnderdanigst, vdj Regenschabed Bør til føres

Bertel Monsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Ifr Mogensen d/en 6 Feb/rua/r 1694 paa It spand Smør og en Melle Malt vdj dend gaard Regeraas
 
 
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 21 Junj Blef holt It Almindeligt Sommer schatte Sage og Waaben ting, vdj Gullen schibbred I Nyhammer med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerverende, Wores Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand, og Assistentz Raad, Hans Nielsen, Mons/ieu/r Hans Jørgensen Som foged, Bunde Lensmand Giefle Øfstgullen, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Østen Houge, Erich Risnes, Olle Nappen, Bendix Sande Joen Eide, Johannes RafnBiør, Olle Steene, og Aslach Nappen Samt meenige af Almuen, Som Samme tijd ting søgte

Samme dag Blef oplæst Hans Ma/jestets Allernaad/igste schatte Bref for Indeværende Aar

Hans Mogensen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af H/er/r Peder Busch d/en 28 7br: (september) 1693 paa It p/un/d Smørs Leije, vdj Vaageset

Halwor Olsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn aff M/agiste/r Niels Smed d/en 10 octob/e/r 1693 paa En half Løb Smør og 1/2 faar vdj den gaard Stoore Mathre

Olle Nielsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem Vdgifn af M/agiste/r Claus Bleching d/en 28 Feb/rua/r 1693 paa 1/2 Løb smør, vdj Hiertaas

Anders Poulsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Abigael Lem Sl: Niels Lindgaards d/en 4 octob/e/r 1692 paa to pund Smørs Leije vdj den gaard Stevnebøe,

Hendrich Ifrsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af H/er/r Peder Busch og Jan (Jon) Bierchenes d/en 5 May 1694 paa It pund Smørs Leije vdj den gaard Quernøen

Olle Rasmusen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af H/er/r Peder Busch d/en 23 7br: (september) 1692 paa It Spand Smør, vdj Onneland

Matias Jonsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem, vdgifn af Giertrud de Fine d/en 3 April 1694 paa 1/2 Wog og 18 march/e/r fisch vdj den gaard Quersøen

1694: 23b
 
 

Evind Monsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem Vdgifn af Hinrich Koch d/en 27 April 1694 paa 1/2 Løb og 4 1/2 march/e/r Smørs Leije, vdj dend gaard Bierchenes

Joseph Clausen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem Vdgifn af Giertrud de Fine, d/en 12. Jullj 1694 paa 2 pund vdj Lund Som Anders Brugt hafver

Gudmund Erichsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til han/n/em vdgifn af Anders Mørch d/en 18 7br: (september) 88 paa 18 march/e/r smør og It q/var/t/e/r Malt udj den gaard Rijsnes

Peder Clausen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Giertrud de Fine den 8 decemb/e/r 1693 paa 1 pund, Vdj den gaard Vndal

Hans Olsen Nere Grinde, Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Anders Mørch d/en 16 Martj 1686 paa 18 march Smør 1/4 faar og 4 1/2 Kander Korn, vdj den gaard Grinde
 
 
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 5 Jullj Blef Retten Betient paa Hunsta, Nerverende Mons/ieu/r Hans Jørgensen, Som Foged, Bunde Lensmand vdj Schiold schibbred, Olle Totland, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Halfvor Grimsta, Michel Selle, Niels Nestun, Mons Byenes, Tore Liusewold, Lars Nøtvedt,

Da hafde ærwærdige og HøyLærde Mand Mag/iste/r Samuel Schrøder, paa Hans Sl: Søns og eftterlatte *Widues (frå det engelske widow = enkje) Weigne, eftter Wores Seeneste afsigt, af 4 Decemb/e/r Laded Warsele Welb/aa/r/ne/ H/er/r Krigs Raad WisBurg, samt alle WedKommende, Eftter Warsel Sedelens Indhold dattert 1 Jullj 1694 og d/en 3 Jullj paateigned Loulig at Were anKyndiged Som Lydelig Blef Læst,

Lensmanden Hiemblede Warsel Sedelen eftter Louven

Da Blef Retten Sat eftter Lenge Bielse Klochen omtrent Ellefve og en half, dog eftter da trende gangers paaRaabelse møtte Iche nogen paa H/er/r Krigs Raads Weigne Hvor fore Mons/ieu/r Hans Jørgensen Begierte, ded En Liden stund med sagens fortfarelse, maatte Beroe, om nogen Imedlertid Kunde Komme men Indtil Klochen War *tov Møtte Ingen paa Welb/aa/r/ne/ H/er/r Krigs Raad WisBurgs Weigne, derfore os Sagen forretoog, og Brefvene Som forHen Ere Indførte

1694: 24

Liudelig oplæste,

Saa der eftter for Retten fremstoed, M/agiste/r Samuel Schrøder, Som eftter Warsel Sedelens Indhold paa Hans Sl: Søns \og Enches/ Weigne, Indlagde Enchens schrifttelige Meening dattert d/en 5 Julj 94 Som Lydeligen Blef Læst

Mag/iste/r Samuel Schrøder Som paa hans Sl: Søns Weigne Reffererede Sig til Lovens 5te Bogs 3 Cap/i/t/el/ 29 Art/ichel at samme maatte I agt tages, og eftter schiødernes Indhold vdj Joordens *Reensteenelse (grensesetjing - frå: steint og reint), niuder detz fulde Effect

Mag/iste/r Samuel Schrøder tilspurdte Mons/ieu/r Jacob van Wida om hand Iche har Bøxled dend pladz paa den anden Side Hands Walche Mølle Med Widere paa staar,

Mons/ieu/r van Wida War Just Nerwerende, og derom frembwijste Sin Bøxel Sedel,

Johan Bocholt Som War stefned vdj denne Sag, Sagde at den pladtz War vden Minde hamb fra Bøxled,

Mag/iste/r Schrøder der hoes formeente, det de WedKommende Iche Sielf Wiste hvad de Kunde eller schulde Bort Bøxle men formedelst *Iring (tysk: Irrung = villfarelse) War Commen, udj Confussion (Konfusjon = samanblanding, forvirring, uorden) Eftterdj det Eene støche *Legger (ligger) paa Hunsta Side, der Hoes protesterende, ded, Hvis (det) gaarden Hunsta eftter adKomst Brevenes tilhold, eftterdags Bør følge og herom En, Endelig Kiendelse War Begierende

Jan Bocholt, og Jacob Møllendal, Møtte Begge for Retten Suarede det de Inted Widere, End forhen hafde at I Rette Legge,

Jan Bocholt, ydermere Sagde at hand tilforn for Retten BeKiendt ded hans Bøxel Seddel War hannem fraKommen, og Naar hand den finder schal dend Wel VdWijse hvad hand har Bøxled

Saa Begafve Wij os, eftter Wores Seeneste afsigtz tilhold, og nu Warsel Sedelens formeld, at Wilde Vdsteene (grensesetje) Hunsta gaards Indmarch, Hvor Wij da eftter anleding tog i øyensiufn ded gamble gierde, og Wed for/schref/ne Besigtelse, foregaf

1694: 24b

Johan Bocholt, det En steen Bestaaende Noorden vnder gierded, schulde Wære En Merchesteen, strechende Sig Siud Siudost og Nord NordWest, Som schulde streche sig Eftter hans Sigelse til dend stoore steen Som Ligger Ved strømmen I fierren,

Der eftter Begafve Wij os, Rundtom Hunsta Bø, til at wide dens Eigentlige goed findende til Korn og *Høey (høy), Som nu Befindes at Werre meget Slet, og Kand eftter MatrichuLens *anslaelse Iche Svare til 1 1/2 Løb, saafremt ded Ældgamble Hunsta næs, der fra schulde schilles

Eftter tilspørgelse Svarede parterne Iche Widere hafde at fremlegge

Afsagt

Som for os Iche Endnu eftter forrige trende stefnemaalers Loulige forKyndigelse, Item denne Warsel Sedels Loulige, Wedstaaelse, med paaschriftt eij Nogen BeWijslighed, fra Welb/aa/r/ne/ H/er/r oberst og Krigs Raad WisBurg, Langt Mindre fra WedKommende LeijLendinger, Er IndKommen, Nogen Merche schiels Brefve Eij heller nogen \Bevijslig/ adgang til Hunsta Næssed, som Welb/aa/r/ne/ H/er/r Krigs Raad med LeijLendinger, Sig tilholder, da Som En stoor *Ellef (elv) adschieller Hunsta og Møllendal Hvilchen \eftter schiønsomhed/ Burde Werre schiel og schiftte, men Som dend I Saa fald nu Kaldes gammel schich og Wedtægt, Har vij formedelst Som ofven melded Ingen Mercher eller Mercheschields Brefve, os endnu Er Worden anWijst <og Ingen paa H/er/r Krigs-Raads veigne, Sig i dag Infunden, den forehavende steening og Reening at vere ofr Verende der fore os Iche dermed Kunded Befatte,> {Eij an/n/derledes Kunded Kiende,}

Da eftterdj Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r obrist og Krigs Raad WeijsBurg, Som Er Eijer til Møllendal, Saa Wel som LeijLendingerne Paa Møllendal, eij har Kunded anwijse eller got giøre, ded Hunsta Næssed, Møllendal er til Hørende, Mens, Sielf forhen, og Endnu Wedstaar Som Widne af H/er/r Krigs Raad Kalded, de Iche Wider Hvem Hunsta næssed tilhører Hvilched de andre af H/er/r Krigs Raadz paastaaende prov Iligemaade

1694: 25

forKlarer, da eftter Wij hafde forWinted (forventet) En Eller anden paa H/er/r Krigs Raads Weigne, eftter Lenge Bielse, og til doms anhørelse, Møtte \dog/ Ingen

Eftter Slig Beschaffenhed, og Sagens Nøye ofrveijelse Wide Wij Her vdj eij anderledes at Kiende, End Hunsta eftter ded gamble *tijdss (tids) Indrettelse Bør Jo at Werre og Blifve Som \af/ *Arjls (Arilds) tijd vered, da som Hunsta Næssed, alle tijder Hunsta har vered tilhørig, og af Eldgammel tijd Hunsta nessed Kalded, og samme Nes er forvden Aae Eller Bech, Imellem, Som Kand gaarden ofttmelt Hin anden fra schille, men strecher Sig Landfast Lige I Søen, den andwijste steen findes Iche Lovformelig med Sine Widner, der fore anseeis af Ingen Wærdj, Saa om Enschiønt Møllendals Besidere Sig Wil tilholde, ofttmelte næs \med Videre/ og Inted derom til deres formeenende Ret fremWijser <deres paastand med at Bestyrche,> der fore og Indtil Saadant for os Worder BeWijst, \Bør/ Hunsta Nessed Hunsta Eijer Sl: H/er/r Ofve Schrøders Weduwe (enkje) Jannechie Schrøders, til Hindes nu tilhøende Gaard Hunsta, Bør Wed Blifve og tilhørre,
 
 
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 6 Jullj Blef Retten Betient vdj Kleppestø, eftter Wores Seeneste afsigt paa Frechow, d/en 8 Junj Nerverende Mons/ieu/r Hans Jørgensen som Foged, Bunde Lensmand Niels RøsLand, og efttersch/re/ne Lavrettes Mend, Olle Ryland Olle Wigebø, Olle Kleppestø, Olle Kleppe, Niels Berland Anders Fløgsand, Niels Miotvedt og Niels Fosse,

Til for/schref/ne dag og tijd hafde Lisbet Christophersdatter eftter forige tiltalle Laded stefne og Warsele, Niels Willems/en Grippen,

Lensmanden Hiemblede stefnemaaled

Cittantinden Lisbet Christophersdatter, vdj Egen persohn Møtte for Retten og Reffererede Sig til hindes forige I Rette settelse

1694: 25b

Indstefnte Niels Willemsen Grippen Møtte for Retten og Svarede, ded hand War Loulig stefned, der hoes forKlarede at hvis (det som) hand hafde Sagt, om Lisbet Chrjstophersdatter, Wiste (visste) hand Ingen føye eller adgang til, og om hand hafde Sagt noged da War ded scheed vdj drochenschab, Som hand nu iche Kand Mindes, der hoes forKlarede, ded hand Inted ont med hinde Wiste (visste), men alle tijder Kiendt hinde for En schichelig pige

Saa eftter tilspørgelse, Svarede Lisbet Christophersdatter, at dersom Iche eftterdags noget vndt efttermelle Wil gifve, da Wil hun denne gang Sin formeenende Ret eftterlade, men om det schulde Saa hende som forhen Er schied da denne samme Sag at staa hannem oben for,

Mons/ieu/r Hans Jørgensen formeente ded Niels Grippen Burde Bøde eftter Lovens 6te Bogs 13 Cap/i/t/el/ 7de Art/ichel

Eftter alt forsch/ref/ne Bad Niels Grippen Citantinden om forladelse, anlofvede Wed Haande Band, aldrig Saa at Igien Komme, og der Wed Blefve de Wenner og Wel forligte

Eftter Slig, deres Self egen frjWillig giorde forEening Som ofven melded, forblifr det der Wed, dog om Niels Willemsen Grippen, schulde eftterdags I En Eller anden Maade, Moed Citantinden forsee Eller *Bregsle, da samme Hans forige sag at stande hannem oben for, omKostningerne Betalles af parterne, Som de Sielf Best Kand forEnes om,

Mons/ieu/r Hans Jørgensens I Rette sættelse, Som parterne, Wed haande Baand nu for Retten frjWillig, alt eftterlat, Eragtis for Ret, ded de paa Begge sider, Bør SagesLøs Wærre,
 
 

Eftter Seeneste opsettelse d/en 8 Junj, Blef Retten Betient Som formelded d/en 6 Jullj vdj Kleppestø

1694: 26

Nerverende Mons/ieu/r Hans Jørgensen Som foged, og Efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Sampt Lensmand, og de Lavrettes Mend som d/en 25 7br: (september) 1691 Retten Betiente,

Da eftter forige stefne og Kaldsedels Indhold, sampt nu gifven Warsel for Retten fremstoed, Olle Monsen Kleppe, og Olle Olsen Kleppe, som formeente ded Krogaas Besidere Burde Eftterlefve deres forhen giorde forEening dattert 25 7br: (september) 91 Som nu atter Blef vdj Rette Lagt og oplæst Hvor eftter de Ware En schadesLøs dom, Begierende

Indstefnte Ifr Krogaas møtte for Retten, og Indlagde Hans schrifttelige forEening, og Sagde det hand Wed Sin forligelse Meente, Sille Wogerne, men Iche Laxe Wogen, vden Sille Kasten \Inden/ i Laxe Wogen Sagde der hoes ded Kleppes Besidere eftter forligelsen nu vdj trej Aar aldeles Inted af Lax hafver nødt men Krogaas opsidere allenne Beholded, ydermeere Sagde Ifr Krogaas ded hand Wil Beholde Sit for Sig Sielf,

Eftter tilspørgelse Svarede parterne denne Sinde Iche Widre hafde at I Rette Legge eller proponere

Afsagt

Som {Ifver} Krogaas \ Leijl/endiger / eftter Egen giorte forligelse d/en 25 7br: (september) 1691 Ingaaet, nu Søger at fra Wige, og forligelsen eij holded, men Self Imoed giort, Saa og Selfr nu for Retten Wedstoed, ded hand har Beholded hvis Lax vdj treij Aars tijd, vdj Wogen Kunde fisches, og Kleppes Besidere der af Inted nøt, men \Sig/ Self Saaledes til nøtte giort,

eftter Slig Beschaffenhed, Ifr Krogaas Egen Wedstaaelse Imoed Contrachten, da Bør hand eftter for/schref/ne

1694: 26b

forligelse, at Bøde til ded Søefarende fattigHuus Sex tønder goed Rou Miel (rugmjøl), og Waagerne, som I saa fald, Wed hans v-fundeerlige Meening {Imoed} <Brøt Contrachten> Bør til hans Jordeijer, at Werre til ny Bøxel Hiemfalden, denne processes omKostning Bør Ifr Krogaas Betalle med 16 rdr, {som} altsammen fembten dager eftter denne dombs Loulige forKyndelse vnder adfærd Eftter Lowen
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 2 Augustj War Constituerede Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen, Sorenschrifver Christian Abo, Bunde Lensmand vdj Allenfied schibbred Borgie Mundal, og eftterschrefne Lavrettes Mend, Elling Quamme, Olle Oderaas Olle Hoopland, Lars Erichsen Hoopland, Anders Kopperdal og Joen Gousereid, paa Tvedt, eftter anmoding forsamlede paa den gaard Tvedt, og derom stefne Maaledz Indhold d/en 11 Jullj Som Lydeligen Blef Læst,

Da for Retten fremstoed Olle Knudsøn Tvedt, som eftter stefne Maaledz Indhold, I Rette Lagde Mons/ieu/r Peder Clausen Paustes Bref Dattert 17 Jullj 1694 Som Lydeligen Blef Læst,

Der eftter Begafve Wij os eftter stefnemaaleds Indhold, til ded omtvistede stæd hvor det Ny quærne huus af Ellef Er opsat, og dend ny Bech opgraved, da Wij alting vdj øyensiufn tog

Hvorda Citanten Olle Tvedt, gich den ordinarie Weij, til at Besee, Boroget (bufetråkket), neden Vnder fielled, hvilchet Wij gich fra huusene og Indtil Bechen Hvor da Olle Tvedt anWijste, den ordinarie Weij ofver det stæd, Som gammelt Wered for quæget, Hvor Wij da Befant det Joorden War Nyelig op grafved til en ny qvern, Som og er, Imoed det gamble vand Løb, Bleven Vdgrafved, og stemt, hvilchet Olle Knudsen Tvet, Som Vdj hans forældres tijd Nu hend Wed 40 Aar, har haftt querne Bechen v-paa Anched og v-paa talt før nu, I nogen maade,

1694: 27

Der hoes formeente det de, Som querne huused har nu paa Nye laded op Bygge Bør, der for formedelst quegetz Hindrelse til fæbade, og Lowen Bør Lide Som Wed Bør, Item omKostnings Erstattelse

De Indstefnte Møtte for Retten, og Svarede, det de Waare Loulig stefned

Indstefnte Ellef Tvedt Møtte persohnlig for Retten, og Svarede, det hand Kunde Iche andet Sige End Jo Olle Knudsen Tvedt samt hans Sl: fader, alletijd og alle dager Har haftt quernen Med Bechen, v-paa hindred og v-paa talt, I alle maader, Nu er hand den fierde Mand og *Brvger en fierde part, der hoes formeente ded Hand Burde Niude saa meget i Bechen det hand Kunde faa Sin fornøyelse, eftterdj hand Wed Iche andet End Hand Jo er en LeijLending saa Wel som en anden der Boer paa It Lidet Joordestøche, og den halfve part af quern og quernhuus, har Johannes Alfver Betalt, og det eijer, men hvad arbeijd der paa Er giort, med graWing Betalte Ellef med penge, Sagde og Ingen forlow af Sin Eijer eller ombudz Mand til den op gravede Bech at have, der hoes Indlagde Sin Bøxel Sedel, dattert Bergen d/en 29 octob/e/r 1691 Som Lydelig Blef Læst,

Olle Tvedt paastoed og formeente det Ellef Iche har Rettelig Handled, I det hand har vdgraved Marchen, og Ny Wand Løb giort, deres quæg om Høsten til snarlig omKommelse, Som om nu Saa schulde Wed Blifve, da Wiste Olle Tvet Sine Bester naar Wandet er stoor Iche at Bierge, med fast paastand ded op gravede Igien Bør Saaledes at Igien Legge Som det War før, Item deres quernhuus der fra at fløtte, og om de noged Wil Bruge Kand de det vdj Bechen Som er ordinarie Søge, saa Wit hans Eijendels Jord Som en LeijLending tilhører, Men fordj Ellef har taged En fremmed Mand Ind med Sig, paastaar Olle Tvedt ald dend ret Som Wed querne Bechen Kunde tillades, der Wed hafr forbrut

1694: 27b

Citanten Olle Tvedt til Bød Ellef formedelst Naboerschab og fredligheds schyld, at Wilde vnde hannem Enten ded, øfverste eller Nederste gammele quern Huus, naar Bechen Kunde Blifve Wed Sit gamble Løb, Som af Arilds tijd Wered haver

Ellef Tvedt til Bød Olle at Wilde Betalle den halfve nu giorte omKostning, om ded opbygte huus, med den gravede Bech, maatte Blifve Som nu er

Olle Tvet der Imoed Svarede, det hand Imoed hans Egers Minde, og Sin I fremtijden stoore schade Iche noget fra den Bech Kunde eller Wilde Lade gaa, end Hvis som alle tijd Wered Wed ded ordjnaire Wand Løb

Ellef ydermeere Sagde at Wilde frelse, Wed Broe eller Kloppes giørelse, Olles quæg, endog hand Iche har Leijed Meere vdj Joorden end It pund Smør og 1/2 q/var/t/e/r Malt

Saa raade Wij parterne til forliggelse firre gange, og de ginge vd, men de Sagde Sig iche at Kunde forligge parterne Begierede paa Begge Sider domb

Afsagt, Som det øyensynlig Befindes Ellef Tvet Haver graved En Ny adgang til It quernhuus \og fald/ Som nu Nyelig Er op Bygt, af for/schref/ne Ellef med Johannes Alfver, Som den Halfve part vdj quern og qvernhuus nu Er Eijende Eftter Ellefs Egen Wedstaaelse, og I Saa maade felded Wanded af Sit Sedwaanlige Løb, Olle Tvedt Som Citant Sagde Sig vden Sin Eijer eller ombudz Mandz Minde Iche noget, at Kunde tillade I denne fald,

thij Eragtes for ret det Ellef Tvet Med Sin Interessent, den ny gravede Weij, og Bech til Quern Huus, {Inden fembten dage,} eftter Lowens 5te Bog 11 Cap/i/t/el/ 8de Art/ichels tilhold Inden fembten dage Bør det Igien at tilstemme, Her Wed dog Ellef Iche formeent, for Saa Wit Hans Joordepart angaar, at Bruge Vanded Wed og vdj det ordinaire Løb, Men eftterdj af det vdj Rette Lagde Bref fra Peder Paust tilsiges det Olle Tvedt eij noget fra hans Bøxlende part schal Lade af Komme, Men ded Wed Low og dom tilladed at paatalle, hvilchet Olle Tvedt

1694: 28

Vdj saa maader Wed dette stefne Maal, saa Wel Som forhen giorte adwarsel, har eftter Leved, hvor vdover hannem denne BeKostning Maatte giørre der fore Bør Ellef Tvet Betalle til Olle Tvet for \v-nødig/ paaførte omKostning 10 rdr (innen) fembten dager vnder adfærd Eftter Lowen, og angaaende, dend vdgraving til En ny quern Bech vden hands ombudz Mands Minde eller tilladelse, der fore Bør Ellef Sig vdj den Beste Maade Sig til hannem at Indstille, saa fremt Hand Sig for Widere trette Wil Befrj,
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 10de og 15 octob/e/r Blef holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting vdj Arne schibbred, paa Ytre Arne med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerværende Wores WelÆdle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsøn, Mons/ieu/r Hans Jørgensen Constituered Foged og efttersch/ref/ne Lowrettes Mend, Samt Bunde Lensmand Hans Joordal, Johannes Eichaas, Børgie Selwig, Hans Bredsteen, vdj Gregoris Brudaas stæd Rasmus Toftt Johannes Tuenes, Anders Teigland, Niels Joordal, og Mons Olsnes, Sampt dannemend flerre Som samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst de Høy Lovlige Rente Cammer Herrers Bref med Resolution \til Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand/ angaaende Servicen, schrefven paa Christopher Frjmands Indgiwende d/en 27 Feb/rua/r og fra Rente Cammered Dattert d/en 9 Junj A/nn/o 1694

Dernest Blef oplæst Rente Cammer Herers Bref til Wores Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand, det strandWraget til told forwalteren Nordenfieldz og Hans Jacob SøeBøtKer, at nyde og Ingen vden dj der med vdj 3 1/2 aar at maa med befatte Dattert RenteCammeret d/en 28 Jullj 94

Ilige maade Blef oplæst Magistraten vdj Bergen deres Andragende, om at Ingen, maa vdfare at *Kiøbsla (Kiøbslaa) med Bunden, men det Inden for tolboeden Kiøbe, dattert d/en 22: 7br: (september) 1694 med der paa fuldte Svar af BergenHuus d/en 6 octob/e/r 94,

1694: 28b
 
 

Joen Marcusøn Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifuen af Christen Nielsen Sæd, paa 1/2 Løb og 9 K/ander Malt vdj den gaard Biercheland

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Eftter schatte Brevedz tilhold, fore Holdt Laurettet og Almuen, om Her vdj schibbreded Befandtis nogle HuusMend strandSidere, PeberSvenne eller Ledige Karle Som Kunde eller Bør schatte, Hvor til Almuen og Lavrettet Enstemmig Svarede Ingen af for/schref/ne i dette schibbred Befindes

Ydermeere tilspurdte Mons/ieu/r Hans Jørgensen Almuen Hvor Mange post Bønder Her vdj schibbreded Er Hvor til de Svarede at der War femb, Nafnlig Olle Stoore Tuenes, Anders Romslo, Mons BrudVig Anders Stanghelle, og Johannes Dalle, her forvden Erre tvende vdj Schiold schibbred, Mons og Peder Stoore Borge Som fører posten til og fra Byen

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse en forfatted Restandtz over dette schibbred, Saa Wel Leijlending, Som oddel og Rostieneste schat, Bedrager tilsammen 63 rdr 1 march 4 s/chilling Som Rigtig Befindes der fore af os forseigled

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsøn Eftter Lowen, Vdnæfnede Efttersch/ref/ne dannemend til at Werre Lavrettes Mend for til Kommende Aar, Nafnlig, Johannes Eijchaas, Hans Breesteen, Børgie Selwig, Niels Joordal, Mons Olsnes, Johannes Tuenes, Mogens Indre Arne, og Olle Jordal
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 12 og 13de octob/e/r Blef holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting vdj Mielde schibbred paa Mielde med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerverende Wores Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsøn Mons/ieu/r Hans Jørgensen Foged Bunde Lensmand Anders Rifnes og efttersch/ref/ne Lavrettis Mend, Johannes Havre, Anders Mit Mielde, Johannes

1694: 29

Houge, Jens Hundhammer, Rasmus Havretvet Lars Wichne, Lars Hundhammer, Olle Reijsta (Reigstad) vdj Mons Refvims (Revheims) stæd Sampt dannemend flerre Som Samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst de forHen Extraherede Brefve,

Stephen Olsen Loed oplæsse en Bøxel Sedel til hannem vdgifuen af M/agiste/r Edward Edwardsen d/en 15 7br: (september) 94 paa 1/2 Løb Smør vdj den gaard Eijde

Rasmus Sundland hafde Laded stefne Thomas Sundland for it Lam, hand schal have solt til Gunder Slagter Som hannem til hørde, og udj hans og hans hustrues fra Werelse schal Were fra Kommen,

Eftter trende gangers paaraabelse Møtte Iche Citanten Eller nogen paa Hans Weigne

Indstefnte Tomas Sundland, Møtte for Retten og Suarede ded hans hustrue hafde Solt It Lam for 10 s/chilling og der Tomas det fich at wide, har hand Lefverit Rasmus I stæden for 10 s/chilling 14 s/chilling hvor med Rasmus war fornøyed, og der Wed Warre og Blefve Wenner Her hoes protesterede, for denne tiltalle at Maa og Bør frj Wærre, Huor paa hand war domb Begierende

Afsagt

Som Citanten Iche møder eij heller nogen paa hans Wegne altsaa Beroer Sagen, om Enten af parterne, Imoed det nu Indførte stefnemaal noget Kunde paaschadige

Thomas Sundland for Retten fremstoed og BeKlagde Sig at have tvende gange Buded H/er/r Niels Hiermand Sin Landschyld for forgangen Aar, og nu Seeneste onsdag den tredie gang, vdj Lensmand Anders Rifnes og Rasmus Rifnes Nerwerelse tilBuded, hvilchet H/er/r Niels Negtede, Iche at Wilde Imoed tage, men schielte Tomas for en tiuf, der hoes Sigende hand Iche War grand hæfd, der fore nu Sin Landschyld vdj

1694: 29b

Retten til Fogden Mons/ieu/r Hans Jørgensen Leverde med Begiering, der at maatte forblive Indtil H/er/r Niels hannem noget v-Louligt over Bevijser eller der om stefner, og Wed Low og dom Blifuer adschieldt

Den heele Almue gaf Tomes Sundland It got efttermeehle og Widnede hand alletijd har wæred En stille schichelig og Spagfærdig Mand

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse En forfatted Restantz over Mielde schibbred, paa Leijlending, oddel og Rostieneste schat, Som Bedrager tilsammen, 74 rdr 3 march 3 s/chilling hvilchen Rigtig Befindes og der eftter af os forseigled

Almuen Blef tilspurdt Lige som i Arne schibbred, om strandSidere, peberSuenne gastgebere, huusmend og Ledige Karle og Blef Suared Her Ingen der af Befindes

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsøn, Effter Lowen, vdnefnde Efttersch/ref/ne dannemend, at Werre Lavrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Johannes Havre, Jens Hundhammer, Lars Hundhammer, Niels Søre Reijsta (Reigstad), Anders Røscheland Anders Mit Mielde, Johannes Øfste Mielde og Anders Børcheland
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 15de og 16de octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting vdj Hosanger schibbred paa Horshofde med for/schref/ne schibbredz Almue, NerWerende Wores WelÆdle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsøn, Mons/ieu/r Hans Jørgensen Constituered Foged, Bunde Lensmand Rasmus Hannestvet og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Olle Litland, Olle Bysem Børgie Rachnes, Wemin Warre, Olle Mielsta Joen Byssem, Fusse Biørcheland og Olle Eicheland Sampt dannemend flere som samme tid ting søgte

1694: 30
 
 

Samme dag Blef opLæst de forHen Extraherede Brefue

Erich Nielsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifuen d/en 5 octob/e/r 1693 af Giertrud de Finne paa 1/2 p/ar/ten I 5 schilling vdj den gaard Møgster

Erich Fyllingsnes Loed oplæsse It forpantnings Bref til hannem vdgifuen af William Schot og Hans frue Christense Jull d/en 20 April 1693 paa den gaard Aasem, som schylder Aarlig en Løb og et pund Smør, og half anden tønder Malt, Hvor paa for/schref/ne Erich Fyllingsnes har vdlaant 70 rdr, og schal hand der for nyde for/schref/ne Jord til Wirchelig vnderpant Intil pen/gene nemblig Siuftj rdr Blifr med Sinne Renter Nemblig 6 p/rocen/to af Betalt

Lars Olsen RøsLand, Loed oplæsse It Kiøbe Bref til hannem vdgifuen d/en 30 Junj 1694 af Cap/i/t/ain/ William Schot paa En p/ar/t vdj den gaard RøsLand schyldende aarlig Et pund Smør

Olle Hannestvet for Retten fremstoed og til Kiende gaf det hand haver Kiøbt d/en 3 octob/e/r 1694 En schilling Buegild Smørs Leije, udj dend gaard Norre Myching og det af Olle Nebsta huor om for/schref/ne Olle Hanestvet frem Wijste en schrifttlig Bewijs af ovensch/ref/ne datto,

Olle Peersen Øfsthuus Loed oplæsse It Kiøbebref til hannem vdgifuen d/en 15 octob/e/r 94 af Olle Tørresøn Waxdal paa treij schilling Buegildz Leije vdj den gaard Øfsthuus

Ilige maade Loed Olle Peersen Øfsthuus oplæsse It Kiøbebref til hans Sl: fader Peder Olsen Øfsthuus vdgifuen af Olluf Erichsen Hopland, og Lars Bessesen Fondenes paa 3 march/e/r Smør og 4 Kander Maltz Leije, vdj for/schref/ne Øfsthuus Samme Kiøbebref War dattert Lyren tingstue d/en 4 April 1674

1694: 30b
 
 

Constituered Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen Hafde Wed Lensmandens Waanlige stefnemaal, Laded stefne og Warsele Hans Bernes formedelst, Hand vdj Sin Ægtestand, Har Beligged It quindfolch wed Nafn Marj Andersdatter, Som nu Befindes at Wære fruchtsommelig

Indstefnte Hans Bernes møtte for retten, Wemodelig BeKiente Sin forseelse, Saa og det hand Iche noget, omtrent hinde Wed Legamlig omgiengelse Kunde Benegte, derhoes til Kiende gaf, det hand aldelis Inted Er Eijende Eftter derom hans Boes anteignelse, Bad Gud og øfrigheden om Naade men Iche om Retten,

Quindfolched Marj Andersdatter I Lige maade for Retten Møtte, og forKlarede, det hun Er med Barn og det Wed Hans Ytre Bernes, Sagde og Ingen anden mands persohn at have haftt med at Bestille, Vndtagen hannem, BeKlagede hindes stoore fattigdom og meente Een Maaned for Juel at Kunde Wed Guds Bistand Blifve forløst, Bad Ilige maade Gud og øfrigheden om naade, den til stæde Werende Almue Widnede, det de paa Begge Sidder aldelis Inted Ere Eijende

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Satte I Rette og formeente, det En hver af dennem Burde Bøde eftter Lowen pag/ina 976

Vdj henseende til Hans Berneses stoore fattigdom, saa og fordj hand for Nogle Aar \Siden/ har {Lided schade} \overgaed/ Wed \den schadelige/ Ildebrand Hvor Wed hand er geraaden I fattigdom, Saa Er sagen afsooned med Mons/ieu/r Hans Jørgensen, vdj Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmands NerWerelse, paa Hans May/este/ts Allernaadigste Behag, det Hans Ytre Bernes schal Bøde for Sin forseelse, eftterdj hand Inted Er Eijende, 4 rdr, og quindfolched Marj Andersdatter 2 rdr, Hvor fore Lensmanden Rasmus Hannestvet, Inden Sex vggers forløb Sagde goed at Betalle

1694: 31
 
 

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse En forfatted Restantz over Hosanger schibbred, paa Leijlending oddel og Rostieneste schat, som Bedrager til Sammen, 72 rdr 4 march Hvilchen Restantz Rigtig Befindes, der fore af os forseigled

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Eftter schatte Brevedz Indhold tilspurte Lavretted og Almuen, om her vdj schibBreded, Befandtis nogle Huusmend gastgebere strandSidere eller pebersvenne, samt Ledige Karle, som Kand eller Bør schatte, Hvor paa Lavretted, og Almuen Enstemmig Suarede Ingen af for/schref/ne I dette schibbred Befindes, mend at der Sidder en fattig Mand Wed Nafn Sander Tommesen paa Hammers præstegaards grund, Som aldelis Inted er eijende, Bruger Ingen handel I nogen maader, men vnder tijden Kand faa En tønde Malt eller en tønde øl til Borg vdj Byen, og Naar veijred er got Kommer eller Legger aldrig folch der til Lands, enten de farer Sønden eller Norden

For/schref/ne Sander Tommesens quinde BeKlagede Sig Wemodelig over den haarde præsur Harman Beste hinde og Mand nu vdj nogle Aars tijd har med BeByrded, som de fattige folch Iche ere goed for at vdstaa, thij de Ere nu alerede schyldige til S/igneu/r Jochum Beijer og andre vdj Byen \Mere/ end Som de Eere Eijende, Hvilchet Lavretted Saa vdj alle maader Wedstoed, hindes Klagelig Andragende Sanden at Wærre, og der om forhen It Sandfærdigt tings Widne Er vdstæd Allervnderdanigst Bedende dj med Naade maa Worde Anseeit, Som En fattig strandsidder for 2 rdr Som dog er Mere End deres Wilchor \vel Kunde/ tilstrecher

1694: 31b
 
 

Velædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsøn, eftter Lowen, vdnefnde Efttersch/ref/ne Lavrettes Mend for til Kommendes Aar Nafnlig Olle Litland, Børgie Rachnes, store Siufr Fielschaal Erich Biørcheland, Aamund Hustrulj, Lars Sandal Johannes Johansøn Lonne, og Børgie Fielschaal
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 17de og 18de octob/e/r Blef Holdt It AlmindeLigt Høst schatte og Sage ting vdj Echanger schibbred paa Eide, med for/schref/ne schibbredz Almue, NerVerende Wores Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsøn Constituered Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen, Bunde Lensmand Mogens Essem, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend Halfvor Toftt, Olle Ascheland, Olle Dyrdal, Niels Watzel I Torchel Svindals stæd, Niels Rø, Hans Joordal, Aamund Hindenes, og Olle Hindenes, samt dannemend flere Som samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst de forhen Extraherede Brefve,

Olle Olufsen Muhlen Loed oplæsse It Kiøbebref til hannem vdgifven af Anders Bildøen d/en 20 Septemb/e/r 1694 paa It Spand Smørs Leije vdj dend gaard Mullen

Olle Olsen Ytre Eijde Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifven af Niels Hellesen Watsel, paa It Spand Smør og 15 Kander Maltes Leije, vdj den gaard Watsel som War dattert Bergen d/en 9 octob/e/r 1694

Joen Knudsøn Loed oplæsse en Bøxel Sedel til hannem vdgifuen d/en 25 7br: (september) 94 af Maren Sl: M/agiste/r Arnoldj de Fine paa 1/2 p/ar/t i den Joord Fielde

Niels Baarsen Loed oplæsse It Kiøbebref til Hannem vdgifuen, af Hans Moder Britte Larsdatter d/en 9 octob/e/r 1694 paa 18 march/e/r Smør og 6 Kander Maltes Leije vdj dend gaard Ottersta

1694: 32
 
 

Olle Ellefsen Loed oplæsse It Kiøbebref til hannem vdgifven af Hans Moder Anne Ifuersdatter d/en 9 octob/e/r 1694 paa 18 march/e/r Smør og 6 Kander Maltes Leije vdj dend gaard Ottersta

Niels Christiansen Rø hafde Laded stefne Sin grandquinde Britte Neeraas fordj hun har Leijed hans oxe Kalf tou aar gammel fra Citantens Fæ og til hindes, senneste Sommer 8 dager eftter St: Hans dag, Hvor Wed Bested er Bleven Borte med formeening at eftterdj ded Er Bleven Borte de hannem Igien Bør Wedergielde,

Michel Neeraas paa Sin quindes Weigne Møtte for Retten og Suarede ded hans quinde Kom og tog hindes Egen quie, og Lede den Wed øred, da gich den paasteffnte oxe eftter, men hvor den Siden af Blef Wiste hand Iche,

Aamund og Olle Hindenes møtte goedWillig for Retten og forKlarede det de haver hørt Sige at Britte Neeraas Kom og Lede hindes quige fra Niels Røes fæ, og da gich oxe Kalfven eftter, Siden Kom Niels Sin datter og Wilde have oxen hiem, men Britte Suarede, Lad ham gaa, hand giør dog Inted til gavns, parterne hafde Inted Widere at Sige

Afsagt

Som Citanten Inted Bewijsligt angaaende den paastefnte oxe Kalf frem Legger, Som hand Siger Britte Neeraas fra hans fæ schal have Leijed, de dannemend Olle og Aamund Hindenes forKlarer, det oxe Kalfven følgede eftter quien, men hun Iche den har Leded, thij Bør Britte Neeraas for denne tiltalle frj Wærre

1694: 32b
 
 

Constituered Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen Eftter M/agiste/r Samuel Schrøders Begier, fredLiuste Hans til hørende schouge, vdj Hoope, Noore Quinge og Quingedal, at Ingen der vdj \vden/ hans Minde maa hugge Jage Eller schiude vnder den straf som Lowen Bryder? (Byder?)

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Eftter schatte Breveds tilhold Ligesom I de andre schibbreder, tilspurte om huusmend, strandsidere, pebersvenne, og Ledige Karle Hvor til de svarede at der findes Ingen vden Een huusmand Sidende ned Wed stranden paa Mulens grunde og eijendomb, hvilchet Lensmanden med Lavretted Eragted for Indewerende Aar Kand schatte 1 rdr

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Somma 63 rdr 0 march 14 s/chilling Som Rigtig Befindes, og der Eftter af os forseigled

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand, og Assistentz Raad Hans Nielsen, Eftter Lowen for til Kommende Aar, vdnefnde efttersch/ref/ne dannemend til at Were Lavrettes Mend for til Kommendes Aar Nafnlig, Arne Eije, Anders Eije Erich Eije, Siufr Aschewig, Anders Totland, Erich Totland Lars Aschewig, og Peder Fielde

Mons/ieu/r Hans Jørgensen tilspurte Lavretted, om dend gaard Egebotten, huorledes der med Er Beschaffen efttersom Ingen schatterne at Betalle Er frem Kommen Hvor paa Almuen suarede, at samme gaard Er Kors Kierchen vdj Bergen Allernaadigst Benificered, men nu vdj treij Aar Lagt øde og Iche Werre Brugt, hvor paa Hans Jørgensen War tingWidne Begierende, som Wij Iche Kunde Benegte

1694: 33
 
 
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 19de og 20de octob/e/r Blef Holdt It AlmindeLigt Høst schatte og Sage ting vdj Gullen schibbred paa HalsWig, med for/schref/ne schibbreds Almue nerwerende Constituered Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen, Bunde Lensmand Giefle Øfstgullen og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Østen Houge, Jørgen Opdal, Mons Haveland, Olle Steene, Olle Opdal, Johannes Bierchenes, Anders WillesWig, og Jens Rafnbiør, samt dannemend flere, som Samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst de forhen Extraherede Brefve

Mons Rasmusen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifuen af Henrich Koch d/en 14: Julj 1694 paa It Spand Smørs Leije vdj dend gaard Brimnes

Lars Joensen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem Vdgifven d/en 12: Xbr: (desember) 92 af M/agiste/r Niels Smed paa 1/2 p/ar/ten Vdj Schiegedal Item Bewilgning paa den anden part d/en 26 Martj 1694

Joen Jetmundsøn Loed oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem udgifuen af Berendt Vlrichs d/en 9 Junj 94 paa It pund og 3 march/e/r Smørs Leije udj Bierchenes

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse En forfatted Restantz ofver Gullen schibbred Som Er tilsammen 38 rdr 3 march 8 s/chilling Som Rigtig Befindes, og der eftter af os forseigled

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Ligesom I de andre schibbreder vdj vores Welædle og Welb/aa/r/ne H/er/r Amptmands Nerwerelse, tilspurte Lavretted, om Huusmend strandSidere, *gastgeberee, og peberswenne, samt Ledige Karle, Hvor til de samtlig Svarede Ingen I dette schibbred findes, vndtagen de ordinaire gastgebere,

1694: 33b
 
 

Welædle og Welb/aa/r/ne H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielson Eftter Lowen vdnefnde Efttersch/ref/ne *danmend (dannemend), til at Were Lavrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Østen Houwe, Niels Eije, Olle Quersøen, Jørgen Opdal, Anders WillesWig, Baltzer Hannestvet, Gullich Kielby, og Lars Oppedal
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 22 og 23de octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting vdj Lindaas schibbred paa Lyrren, med for/schref/ne schibbreds Almue, nerwerende Wores Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsen <og Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen> Bunde Lensmand Michel Oenes, og eftterschrefne Lavrettes Mend, Gregoris Refnor, Lars Sættre, Halfuor Refnor, Niels BersWig, Niels Hoopland Erich Østrim, Olle Refnor, og Erich Sætre Samt Dannemend flere Som samme tijd ting søgte

Samme dag Blef oplæst, de forHen Extraherede Brefve

Olle Andersen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn, d/en 30 Martj 1694 af Jens Bentzen Geding paa It pund Smør og 18 Kander Malt, vdj den gaard SundsBø

Erich Ifversen Niøten Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Peder Torsøn d/en 7 Martj 1693 paa 1/2 Løb Smør og 1/2 t/ønde Malt vdj dend gaard Bragøen

Mons Monsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Harman Garman d/en 8 octob/e/r 94 paa It pund Smør, En Mehle og halfanden Kande Malt udj den gaard Nedre Syslach

Olluf Michelsen Loed oplæsse En Bøxel *Sededel (Sedel) til Hannem vdgifn d/en 23 Martj 1694 af H/er/r Peder Busch paa 1/2 pund Smør Een Melle Malt og tou Kander, vdj dend gaard *tych, helle* (Tychhelle/Tychelle)

1694: 34
 
 

Anders Bay Loed oplæsse It Kiøbe Bref til Hannem vdgifuen af Hans Walter d/en 27 Junj 1693 paa de Huuse vdj Kielstrømmen det Befindendes

Dernest Blef oplæst Sl: Høy Loflig Koning Christian d/en Fierde, Allernaad/igste BeWilging og frjhed til Samme Kielstrøms Huuses opBygning og WedLigeHoldelse, Dattert Kiøbenhafns Slot d/en 13 April 1621

Saa Blef oplæst Borgemester Sl: Wilchen Tordmodsens vdgifne Kiøbebref paa ofuen melte Huuse udj Kielstrømmen Bestaaende dattert Bergen d/en 28 octob/e/r 1641

Ilige maade Blef oplæst Sl: H/er/r Lytich Hanssen Ovenstædz Bewilging paa den øe og pladz de ofuen melte huuse, vdj Kielstrømmen paa bygde Erre, med Widere Smaa øer der til fra første Fundatz tilligget hafver, præsteboelet tilhørende, Som der til schal Were ald den stund der af Aarligen til Lindaas præsteboel Vdgifues En half rdr, samme Er dattert Lindaas d/en 15 Aprilis 1661

Olle Watzel Hafde Laded stefne og Warsele Ifuer Fammesta fordj hand har Beligged Marte Olsdatter, og avled Barn med Hinde, eftter stefne Sedelens Widere vdwijs dattert Bergen d/en 6 octob/e/r 1694 Som Lydeligen Blef Læst, Huor til hand Sig Reffererede,

Paa Ifuer Fammestadz Weigne Møtte Hans Søn Lars Ifversen og Suarede det hans fader war Siug og nu Iche Kunde møde

1694: 34b

Quindfolchet Marte Olsdatter Møtte for Retten, og Sagde Sig Ingen Anden Barnefader at af Wide vden Ifver Fammesta, med dend paastand Som hindes fader eftter stefnemaaledz Indhold, og for hindes æres Krenchelse at Niude Reparation og Satisfaction Eftter Lands Lowens medfør

*Constitured Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen, satte vdj Rette og formeente ded Ifuer Fammesta Bør Bøde eftter Lowen, 12 rdr, og for hinde Ilige maade 6 rdr, paa det Hans May/este/t Inted schal Lide nogen afgang eller schade og der eftter Begierede domb

Afsagt

Som Ifver Fammesta Wed Sin Søn Lars Ifversen Lader Svare, det hand er Siug, ellers Wilde vdj Egen persohn Møt, Olle Watzel tillige med Hans datter paastoed Saa wel for hannem Som hinde Hans May/este/ts Sigt Item Reparation og SattisFaction for hindes æres Krenchelse Constituered Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen formeente og det Ifver Fammestad, for dennem Begge Burde Bøde,

Eftter alt dette Wides Iche Rettere, End eftter dj Ifuer Fammesta Lader Liuse Sit forfald, Hand da eftter Lowen Niuder Lavdag til Neste ting, til Hvilchen tijd hand da vdj Egen persohn Bør møde, eller og da at Lide domb

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Ligesom i de andre schibbreder tilspurdte Lavretted og Almuen om strandSidere, gastgebere, peberSuenne

1694: 35

Og Huusmend, om her nogen Befindes Huor til de Suarede at Her Ingen Befindes Vndtaggen den ordinaire vdj Kielstrømmen

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 78 rdr 12 s/chilling Som Rigtig Befindes og der eftter af os forseigled

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og AssjStentz Raad, Hans Nielsøn, Eftter Lowen Vdnefnde Efttersch/ref/ne Lavrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Gregoris Refnor, Halfvor Refnor, Niels BersWig Niels Hoopland, Erich Østrim, Olle Refnor Som ere gamble, Item Anders Clausen Oxnes og Anders *Eerichsen Aaraas, som nu Ere paa nye vdnefnd
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 24: og 25de octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting vdj Radøe schibbred paa Ascheland, med for/schref/ne schibbreds Almue, Nerverende, Wores Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptman og Assistentz Raad Hans Nielsøn, Constituered Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen, Bunde Lensmand Rasmus Sæbø, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend Hans Toule, Knud Sollem, Magne Quamme Lars Kartvet, Olle Vlwatten, Mogens *Heland, Hans Sætre, og Peder Wetaas samt dannemend flerre, Som Samme tijd ting Søgte
 
 

Samme dag Blef oplæst, de forHen Extraherede Breve

Rasmus Nielsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifuen d/en 24: Martj Anno 1694 af

1694: 35b

H/er/r Michæel SchwartzKopf paa It spand smør og En half Meele Malt vdj Syndste Tiorre

Joen Monsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel till Hannem vdgifuen d/en 26 octob/e/r 1693 af Mette Sl: Absalon Balchens paa 1/2 Løb Smør og 1/2 tønde Malt, vdj dend gaard Sollemb

Niels Johansøn Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifuen af Hans LillienSkiold d/en 8 Jullj 1694 paa En half Løb og 1 1/2 march/e/r Smør vdj den gaard Giere

Marite Wolle af Allenfied schibbred hafde Laded stefne, Michel Quallem, fordj hun Wil have den Bøxel Igien, Som Hun har vdgifved for Hindes Søn da hun afstoed Jorden Som Hun Siger Er 7 rdr, Item for hindes Sommers Arbeide, 2 rdr,

Indstefnte Michel Quallem møtte for Retten og Blef med Citantinden forligt at schal giwe Hinde til den 11 decemb/e/r treij rdr vnder adfærd eftter Louwen, Hvor paa de gafve hver andre deres hænder

Anne Erichsdatter Hoele for Retten fremstoed og Sig BeKlagede over hindes trolowede festeman Tollach Knudsen Som for Siuf aar Siden med hinde Er fæst af Hæderlige og meget Wellærde Mand H/er/r Michel SuartzKopf Som Endnu Er Wirchelig vdj Hans May/este/ts tieneste, foregifWende hand Iche Igien Kommer, men Er giftt i Kiøbenhafn, Imedler tijd han har Wered Borte har hun schiched Sig Erlig og Wel, hvor om hun Almuens tingsWidne Er Begierende, til hindes Sags vdfør

1694: 36

for Capitulet,

Dend tilstæde Wærende Almue, Widnede Hindes andragende Saa I SandHed at Wære, Hvor fore Wij hindes Begier Iche Wiste at Kunde Benegte

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Ligesom I de andre schibbreder tilspurte Almuen, om gastgebere, strandsidere, peberSvenne, Ledige Karle, og huusmend, Hvor til de svarede Her Ingen af deslige Befindes

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred detz Summa 72 rdr 1 march Som Rigtig Befindes og der eftter af os forseigled

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsøn eftter Lowen vdnæfnde Efttersch/ref/ne dannemend at Were Lavrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Hans Toule, Lars Kartuet, Elling Tiore, Olle Sollem Niels Helle, Olle Waagenes som Eere gamble Mons Hille, og Hans Olswold, Som nu Ere ny-vdnæfnde,

S/igneu/r Jesper van de Velde Kundgiorde det hannem til Betalling d/en 9: 8br: (oktober) 1694: vdj den gaard Adscheland War vdlagt En Løb Smør
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 26 og 27de octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting vdj Allenfied schibbred paa Quamme, med for/schref/ne schibbredz Almue, Nerverende Wores Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og AssjStentz Raad Hans Nielsøn, Constituered Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen, Bunde Lensmand Børgie Mundal og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Olle Tvedt, Anders Jisdal, Anders Kapperdal, Lares Hoopland

1694: 36b

Olle Hoopland, Joen Govsereid, Elling Quamme og Olle Oderaas, samt dannemend flere som Samme tijd ting Søgte,

Samme dag Blef oplæst de forHen Extraherede Breve

Luytenant Johan Blom Hafde Wed Lensmandens Waanlige stefnemaal, Laded stefne og Warsele Lars Olsen Hoopland, fordj Hand har taget Luytenantens dreng Niels Rasmusen, som Er Bort Løbben, Imoed forbud, vdj tienneste, Iligemaade for/schref/ne dreng at til svare Hvor fore hand vden Willie og Minde, v-Billigen fra Wigde Sin tieneste

Lars Erichsen Hoopland og Erich Sletten for Retten fremstoed og forKlarede, det de Lars Olsen Hoopland, tillige med drengen Niels Rasmusen Lovlig haver stefned

De Indstefnte Møtte og Svarede det de Ware Loulig stefned,

Jens Joensen Kier paa H/er/r Lytenantz Weigne Satte I Rette og formeente, det Lars Olsen Hoopland, tillige med drengen Burde Lide og vndgielde eftter Lowen,

Lars Olsen Hoopland, Møtte for Retten, og Suarede at dersom hand hafde Wist hand Wilde haftt drengen schulde hand gierne Beholdt hand, for hannem mens som Lytenanten Iche talte derom *for (før) En fierdings aar eftter at *Hand \L:/ tieneste* (han i løytnantens tjeneste?) War Endlediged (tysk: entledigen = avskjedige, befri), og hand dis medlertijd arbeided for Sin Moder og Sig Sielf til Lifvetz ophold, over dette Wiste Lars Olsen

1694: 37

Sig Iche at hafue forseet, mens formoder for H/er/r Lytenantz tiltalle at Blifve frj

Niels Rasmusen Møtte for Retten Som Indlagde Hans schrifttelige Meening, dattert Bergen d/en 25 octob/e/r 94 Som Lydeligen Blef læst, Huor til hand Sig Reffererede, Sagde og vdj tou Aars tijd Iche faaed Meere *En (End) tvende Hvide Koftter og tou par hvide boxer, firre schiorter, En Hat og tou par hudschoe, Som Kand eftter Landetz Maade Wære Wærd 4 rdr 3 march, - ydermeere Sagde Indstefnte Niels Rasmusen, ded Hand for Sult frost og Kuld Iche Lenger Luytenanten Kunde tienne, thij hand Kunde Iche Lenger Bestaa, Imedler tijd Niels War vdj H/er/r Ly/tenan/t/e/ns tienneste, Sagde Sig v-mueligt for frost og Kuld at Kunde Bestaa, og naar hand der om Klagede Blef ham Bøden Baade hug og slag,

Afsagt

Som Niels Rasmusen foregifver, forvden Hands schrifttelige Meening \adschieligt/, og Inted schriftteligt fra Luytenant Blom, om hans formeenende, Langt Mindre detz Indgifvende med at Besware, da paa det Hand ofver Rettens hastige med fart Sig i Sin tijd, efttersom hand derom Mueligt Er *W-Wjdende (uvitende) Sig iche schulde BeKlage, altSaa Beroer Saggen, til neste ting, til hvilchen tijd H/er/r Luytenant, da Self Igien Bør stefne om noget paa schadiges, da her om Widere naar saa scheer schal Kiendes hvis Ret Er

1694: 37b
 
 

Karj MychesWold hafde Laded stefne Maritte Wolle for hindes fortiente Løn

Niels Wolle paa Sin quindes Weigne Møtte for retten, og forligte Sig med Karrj MøchesWold for tou rdr Som hand hinde Wed haande Baand forsichrede til d/en 11 decemb/e/r først Kommende at schal Betalle Vnder adfærd eftter Lowen

Constituered Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen Ligesom I de andre schibbreder tilspurte Lavretted, om her findes nogen gastgebere, strandsidere, peberSuenne Ledige Karle Eller huusmend, hvor til de Svarede at Ingen her i schibbreded findes vndtagen Alfvestrømmen, hvor Jens Joensen Kier er Boendes, Item Anders Rasmusen vdj Brude Knappen, Som Iche Er gastgebberstæd Eller schydzfærd Søges, og eij Widere Eller anderledes Kand anseeis *en (end) som for strandsider

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 33 rdr 1 march 7 s/chilling Som Rigtig Befindes og der eftter forseigled

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad, Hans Nielsøn, eftter Lowen vdnefnde Efttersch/ref/ne dannemend, til at Werre Lavrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig Joen Gousereid Lars Erichsen Hoopland, Olle Hoopland, Anders Kopperdal, Anders Eicheland Joen Nesse, Som er gamble, Ellef Larsen Mundal, og Børge Nebstad, som ny ere tilnefnde,

1694: 38
 
 
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 29de og 30 octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting, vdj Herlø schibbred paa Frechou med for/schref/ne schibbredz Almue Nerverende Wores Welædle og Welb/aa/r/ne H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsøn Constituered Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen, Bunde Lensmand Niels Røsland, og efttersch/ref/ne Lavretis Mend, Olle Ryland, Olle WigeBø, Olle Kleppestø Olle Kleppe, Anders Fløgsand, Niels Berland Niels Fosse, og Niels Miotuet, samt dannemend flere, som samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst, de forhen Extraherede Breve,

Anders Knudsen Loed oplæsse It Kiøbebref til hannem vdgifuen d/en 21 Jullj 1694 af Hans LillienSkiold, paa 1/2 Løb Smør En half tønde Malt, vdj den gaard Hegernes
 
 

Niels Aaeresøn Lod oplæsse en Bøxel Sedel til Hannem vdgifuen af H/er/r Michel SvartzKopf d/en 27 April 1694 paa 1/2 pund Smør og Korn trej mehler med trej Kander, vdj den gaard Biørndal

Michel Olsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til han/n/em vdgifven af Christen Nielsen Sæd d/en 24: Augustj 1694 paa 9 march/e/r Smør 6 Kander Malt og 1/4 faar vdj den gaard Schindtvedt

Erich Joensen /: og Anne Børgiesdatter Loed oplæsse En Bøxel Sedel Imellem dennem opretted paa 2 1/2 s/chilling Eftter :/ Erich Joensens død at niude og Bruge, vdj dend gaard Rong

Aamund Nielsen Lood oplæsse It Kiøbe Bref paa 2 pund og 2 1/2 march/e/r fisches Leije udj den gaard Dalle, til hannem vdgifuen d/en 4: octob/e/r 1694 af hans Suoger Olle Olsen

1694: 38b
 
 

Ifver Johansen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem vdgifuen af M/agiste/r Niels Smed d/en 11: Junj 1694: paa 18 march/e/r Smør og 6 Kander Malt udj den gaard, *Anden Hadland* (Odland?),

Anne Olsdatter Hafde Laded stefne Hindes Søn Olle Hegøen, fordj hand har hinde fra Bøxled En Jordepart vdj Bredwig, som schylder 16 march/e/r Smør, huilchen Hun foregifver at hafve Brugt vdj 22 Aar med formeening Ingen Hindes Joordepart Burde fra Bøxle, men hun at Niude til Hindes døde dag, eller Lovlig opsigelse Efttersom hun til dags har Betalt Hindes schat og Landschyld, Huor paa hun War domb, Begierende, og til hindes Sags Rette opliusning Indlagde Hun En schriftt af 14de Junj 1694 som Lydeligen Blef Læst, Som M/agiste/r Samuel Self Hafuer paa schrefven

Dernest Indlagde Anne Olsdatter Hindes schrifttlige Suplicq til Wores Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand af 20 Augustj med der paa fuldte Høygunstige Resolution d/en 12 Septemb/e/r 1694 Som Lydeligen Blef Læst, Eftter Hvilchen HøyBiudende Resolution Hun War dom forwintende

Rasmus Knudsøn tiennende hoes Olle Joensen Hegøen Møtte for Retten, og Sagde det schrifveren hafde Annammed Bøxelsedelen, til tinge at forKynde derhoes Indlagde M/agiste/r Samuels schrifttelige Meening af 20 octob/e/r 94 som Lydelig Blef Læst

Afsagt som M/agiste/r Samuel forgifver Wed Sin schriftt Som en {L.ijL..j} Jordrot, til denne paatalle, Iche at Werre stefned, der dog af de Indlagde

1694: 39

schriftter fornehmes M/agiste/r Samuel, om foregaaende og dette Warsel Iche u-Witterligt Saa dog, og paa det M/agiste/r Samuel, vdj Sin tijd over Rettens Hastige med fart, Iche schal Have at Klage, Saa Beroer saggen til neste ting, til hvilchen tijd, alle WedKommende Wil stefnes, om Widere paa schadiges, Imedler tijd, og Indtil Hinde Joorden Lovligen fra Windes, Bør Hun den Beholde,

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsen eftter Lowen, vdnefnde Efttersch/ref/ne dannemend til at Wære Lovrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Olle Ryland, Olle Wigebø, Niels Miotvedt, Niels Fosse, Elling Bratzhov, Poul I Hegøen Som Eere gamble, Johannes Joen, og Olle HalfWorsen LandzWig

H/er/r Christen Hendrichsen Vrdal hafde Laded stefne og Warsele, Knud tilforn Boende paa Beraas paa hans Joord vdj Allenfied schibbred, mens nu Her vdj schibbreded Erdal Beboende, eftter Mange stefnemaaler og tiltalle, hvorom Blef Indlagt H/er/r Christens Begier til fogden S/igneu/r Johan Torson d/en 28 April 1693 Item En Besigtelse til Aaboed d/en 30 April 93 der nest H/er/r Christen Hendrichsens Bereigning d/en 14 Junj 93 Som alt Lydeligen Blef Læst

Erich Erdal Møtte for Retten, og Sagde det Knud Beraas War Loulig stefnt, men Suarede det hand Iche Wilde Møde, fordj hand formeente Iche noget at Werre schyldig

1694: 39b

Afsagt, Saggen Beroer til d/en 15de Novemb/e/r til hvilchen tijd Knud Erdal, paa Legges at Møde, og da eftter Hans foregifvende til Waartinged, vdj Retten at fremlegge den paa Beraabte quiterings Bog, eller da at anhøre domb og det vden Widere stefnemaal

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Ligesom I de andre schibbreder tilspurdte Lavretted, om gastgebere strandSidere, peberSuenne, Ledige Karle og HuusMend, Hvor de til Suarede Her Ingen findes Som nogen schat eftter Hans May/este/ts Allernaad/igste schatte Brefs Indhold Kand Betalle

Aamund Nielsen Loed oplæsse It Kiøbe Bref till Hannem vdgifn af Olle Olsen d/en 4de octob/e/r 1694 paa 2 pund og halftredie Marcher fischeLeije, vdj den gaard Dalle

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse en forfatted Restantz over dette schibbred, detz Summa 79 rdr 5 march 13 s/chilling Som Rigtig Befindes og der eftter forseigled
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 2 og 3die Novemb/e/r Blef Holt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting vdj Sartor schibbred paa Bildøen med for/schref/ne schibbredz Almue, NerWerende Wores Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand, og Assistentz Raad Hans Nielsøn, Constituered Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen, Bunde Lensmand Anders Bildøen og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Niels Hambre Erich Aagatnes, Wintzens Landra, Albert Windenes Olle Kobeltvedt, Jens Kousland, Olle Kallesta og Niels Nibben, samt dannemend flerre, som Samme tijd ting Søgte

Samme dag Blef oplæst, de forhen Extraherede Brefve

1694: 40
 
 

Jens Hanssen Loed oplæsse It Kiøbebref til Hannem vdgifuen d/en 21 April 1694 af Maren Søfrensdatter Sl: Magister Arnoldj De Fines til hannem Vdgifuen paa En tredie deel vdj den Joord Kausland Kaldet,

Lauritz Olsen Loed oplæsse It Kiøbe Bref til Hannem Vdgifuen d/en 4 Junj 1694 af H/er/r Søfren Breder paa 1 1/2 W/og fisch, udj den gaard, TønneWig

Peder Pedersen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem vdgifuen af Mag/iste/r Niels Smed d/en 26 Septemb/e/r 1692 paa En half Løb smør vdj den gaard Bielcherøen

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsøn, eftter Lowen vdnæffnde efttersch/ref/ne dannemend til at Wære Lavrettis Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Erich Aagatnes, Hans Schouge, Hans Leerøen, Mons Bielcherøen Olle Eije, Mons i Biørøen, Som ere gamble, Michel Snechewig, og Grim Mit Tvedt, som nu paa nye ere til Næfned

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Ligesom I de Andre schibbreder tilspurte Lavretted, om gastgebere, strandsidere pebersvenne Ledige Karle, eller huusmend hvor til Blef suared at der Ingen af det omspørgende fandtis vndtagen Anders Jensen, som Sider paa gastgiebers stæd vdj Bochen,

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse En forfatted Restantz ofuer dette schibbred, som Rigtig Befandtist detz Summa 17 rdr 5 march 8 s/chilling og der eftter af os forseigled

1694: 40b
 
 
 
 
 
 

Anno 1694 d/en 5te og 6te Novemb/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting vdj Schiold schibbred paa Houcheland, med for/schref/ne schibbreds Almue, Nerverende Wores Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsen, Constituered Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen, Bunde Lensmand Olle Totland og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Mons Totland, Michel Selle, Halfvor Grimsta, Niels Nestun, Lars Nøtvedt, Mogens Byenes, Poul Olsen Hoope, og Toor LiuseWold, samt dannemend flere som samme tijd ting Søgte

Samme tijd Blef oplæst, de forHen Extraherede Brefve

Olle Laersen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem vdgifuen af M/agiste/r Niels Smed d/en 4 Augustj 1688 paa En half Løb vdj den gaard Nedre Tittelstad

Olluf Pedersen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hann/em udgifuen d/en 2 Augustj 1688 af Boel Garman paa It pund Smør vdj den gaard Grof og WaxBøe (Vågsbø)

Jacob Jensen Houcheland Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifuen d/en 24 Martj 94 af Mag/iste/r Niels Smed, paa 11 s/chilling Buegilt vdj den gaard Nedre Bradtland

Sallomon Andersen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem Vdgifven af Boel Garman d/en 3 April 1694 til hannem vdgifven, paa 1/2 Løb Smør En fierendel Thønde Malt og en ottendeel hud vdj dend gaard Bircheland

Mogens Mogensen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til Hannem vdgifuen d/en 6 Junj 1694 af Anders Mørch paa En 1/2 Løb Smør 1/4 hud, og en fierendel af It faar vdj den gaard Nerre Bircheland

Mons/ieu/r Petter Meijer Wed *Comtoired (Contoired/Kontoret) vdj Bergen, Loed oplæsse En Høy Kongl/ig ober hofretz domb af 21 Feb/rua/r 1694 ofver H/er/r Commissarj Valchor

1694: 41

RijsBrech Vdgifuen paa 40 rdr 4 march 4 s/chilling vden Rente Item at Welb/aa/r/ne/ H/er/r Lavmand schal Betalle til Petter Meijer 16 rdr, til H/er/r Commissarj 16 rdr og til Sorenschrifveren 8 rdr vdj omKostning, Eftter dend forommelte Høy Kongl/ig ober hofretteS dombs Nermere forKlaring, Huilchen domb Peter Meijer forgifver, Eftter Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsens ordre til Lensmand Olluf Totland Iche At hafue naaed nogen fornøyelse, der fore til hans principals paatalle og schadesLøs Betallings Erlangelse, som formelded Vdj protucollen Begierede at Maatte Worde Indført, som (vi) Iche Wiste Kunde Negtes,

Joen *Mansøn (Monsøn) Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem udgifuen d/en 4 Septemb/e/r 1694 af S/igneu/r Daniel Wolpman paa En Løb smør, udj den gaard Nestun

S/igneu/r Jesper StochHof Borger og Kobberslager vdj Bergen frem Wijste En quitering af Welb/aa/r/ne/ H/er/r obrist og Krigs Raad Eilrich van WeijsBurg til han/n/em Vdgifven d/en 2 Martj 1694 paa quernen Saa Wel som Kobber Møllen, saa Bemelte Stochhof til Offven melte datto Har af Betalt,

M/agiste/r Samuel Schrøder Hafde Laded stefne S/igneu/r Daniel WolpMand, eftter derom Hans stefnemaals Indhold Dattert Bergen d/en 1 7br: (september) 1694 Som Blef Læst

Dernest Blef i Rette Lagt M/agiste/r Samuels schrifttelige Meening dattert Bergen d/en 5 9br: (november) 1694 Som og Lydeligen Blef Læst

1694: 41b

Item En schriftt af Daniel Wolpman vnder datto 26 Januarj 1694 Som I Lige maade Lydelig Blef Læst

S/igneu/r Daniel Wolpman Loed Sit Svar schrifttelig In Legge dattert Bergen d/en 5 octob/e/r 1694 Som og Blef Læst

Afsagt, som S/igneu/r Daniel Wolpman Begierer Copie af Hvis (det som) I Rette legges, Saa Bewilges Hannem og den tijd til Neste ting, Hvor ImedLer tijd Copie Kand BeKommes

Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Assistentz Raad Hans Nielsøn, eftter Lowen, *vdnænfde (vdnæfnde) Efttersch/ref/ne dannemend, til at Werre Lavrettes Mend for til Kommende Aar Nafnlig, Mons Totland Niels Nestun, Halfvor Grimbsta, Mons ØdeJoord Gudmund Nyggard, Halfvor Hoope, som Ere gamble, Mons Larsen Nooraas, og Haachen Hornes, som nu paa nye Eere til Nefnede

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Her Ligesom vdj de andre schibbreder tilspurdte Lavretted, om gastgiebere Strandsidere, pebersvenne Ledige Karle, og Huusmend, Huor til de Suarede Her aldelis Ingen Befindes Som schatte Kand, vden de som Bor *Pa (paa) Møllendal, Som dog iche ere gastgiebere
 
 

Mons/ieu/r Hans Jørgensen Loed oplæsse En forfatted Restantz over dette schibbred detz Somma 208 rdr 5 march 5 s/chilling Som Rigtig Befandtist, og der eftter forseigled

Morten Monsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel til hannem vdgifuen d/en 29 Martj 94 af Fru oberstel/uytenant Marcoudj paa En half Løb Smør vdj dend gaard Seelle

1694

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1695

1695: 42
 
 
 
 
 
 

Anno 1695 d/en 24 Januarj Blef Holdt ting vdj Stoore Sandvigen, Nerverende Wores Velædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand, og Assistentz Raad Hans Nielsøn, Constituered Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen, og vdj Bunde Lensmand Hans Jordals Sted som nu Er Svag, Olle Jordal, og efttersch/ref/ne Lavrettes Mend, Johannes Eijchaas, Ifver Espel Johannes Morwig, Anders Mielcheraan, Anders TeigLand, Mons Flachtvet, Mons Boutvet, og Niels Joordal

Constituered Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen Hafde Laded stefne Johannes Engebregtsens quinde Anne Larsdatter for Hun Har Slaget *Tore Johansdatter Barnfød vdj Indre Sogns fogderj, vdj Lysters præstegield, og nu til holdende Her vdj Sandwigen hoes Joen Olsen,

Indstefnte Johannes Ingebregtsen med Sin quinde Anne Larsdatter Møtte Begge for Retten, og Suarede det de Ware Loulig stefned

Saa fremstoed for Retten *Toore Johansdatter, og Sig BeKlagede ofver for/schref/ne Anne Larsdatter Hinde meget Ilde at hafve Slaget Saa hun Bløde, Som scheede i dag fiorten dage (siden?), Som scheede da hun War hen gaaed at hente en spand Wand vdj Elfven, og der hun hafde øst Wandet i Bøtten Kom Anne Larsdatter, med et fang Kippe Wed og Sagde, din øyen tienner est du nu Kommen her Hvor til Toore Inted Suarede \eftter at veden War IndBaaren/ - der eftter Kom Anne Larsdatter *vdgien paa Broen, og Kaste nøde scharren I Elfven, da Sagde Toore tager Wor Herre Wandet fra meg Saa tager Hand det fra deg med

1695: 42b

Hvor paa Anne Igien suarede Ja Ja Jeg schal En gang gifve deg saa meget, du schal Iche *Røfvte deg meer, Toore Suarede, Saa Kand i gifve mig det nu, Jeg schal Iche Løbe Bort Jeg Wed Mig Ingen farre Paa at staa, der eftter gich Anne Hen paa nød scharn dungen og Kaste Hinde nøtte scharn vdj øyenen, Tore der Imoed sagde diefvelen faar i din haand for alt det du Kaste meg din Frue, der paa Kom Anne til hinde og \vilde/ tage Bøtten med Wandet fra hinde og *Sla det over Torre, saa dragest de Begge om Bøtten med hver andre, hvor eftter Anne fich Bøtten fra hinde, og i det samme tog Tore Anne I armen, medens dj stoed paa Broen da falt Anne, hvor fore hun sagde det (at) Toore hinde støtte, Anne tog Bøtten og Slog Tore i hofvedet It Hol Saa det Bløde, og frem Wijste for Retten den dug Som Hun tørte Bloded af med, anwijste og Arred Hvor Hun Er Blefven Slagen, Huor paa Tore forvden at gaa i noget Huus strax fich Anders Larsen til at føre Hinde I Byen, Sig at BeKlage for Constituered Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen, som da Iche War til stede, men War vdreijst vdj Kongl/ig forretning paa det Engelsche schib Som af de fransche Er her Indbragt Kalded de Marchand af pensulwanie, Mens fant Peder Jensen, hvilchen hun schaden anwijste og forKlarede, Som forschrefved staar Huilchen nu og er her til stede, og Wed Stoed Saa at Werre

1695: 43

Anne Larsdatter Imoed forsch/ref/ne Tore Johansdatters angifvende og Klagemaal Suarede det hun Kom gaaendes fra stranden, med It fang Kippe Wed, som forhen forKlared er, og da Saa hun Toore staa vnder hindes Huuse og øste Wand udj hindes Bøtte af en Hulle, og der Hun saa det, sagde hun til hinde, Toore er du nu Kommen Her og Wil øsse Wandet Bort Som Jeg *aldag (all dag) har staaed og møget op til at faa en drobe Reent Wand for Mig Self, saa Begynte Tore at Bruge en v-Lovlig Mund Sigende, Jeg Wil Spøre Jer om at tage en Drobe Wand, der nest Sagde Tore diefvelen Besette deg, og Kalte hinde Fruen I *Rendesteen (-stenen), Saa Lutte Anne ned og Wilde tage Bøtten fra hinde, saa troches \de/ om Bøtten, saa fich Tore Bøtten, og falt Baglens ofver \ende/ paa Issen, og der med gich Anne fra hinde, og Rørte hinde Iche Widere, med Sin haand, men gich Lige I Sit Huus Igien,

Anders Larsen som førte Tore til Byen, War her nerverende tilstede, og forKlarede, at Som Anne og Torre War i Haabe Kom en Liden dreng Løbendes og Raabte, Hun Anne I Weijen dreber Tore ret nu, saa gich hand vd med Sin quinde, og Tore Sad vden for dørren I Sneen og Blodet Løb af hofveded ned ofver hindes Klede men Saa iche at Hun fich Slaget, ellers Sagde Hand at der War en anden Mand Som hafde Seet deres mellem hafvende fra det første til det Sidste, samme mand er nu i Byen

1695: 43b

Constituered Foged Mons/ieu/r Hans Jørgensen Satte I Rette og formeente det Anne Larsdatter Burde Bøde eftter Lowens 6te Bogs 7de Cap/i/t/el/ anden Artichul

Afsagt

Endog Indstefnte Anne Larsdatter Burde at Lide eftter Lowens og Bøde trende trej Lod Sølf Saa dog I Henseende til Hindes stoore fattigdom, og Mange Smaa Børn, Er med Wores Welædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmands Consent paa Hans May/este/ts Allernaadigste Behag denne Hindes Begangne Slagsmaal, eftterLat for tou rdr, og det at Betalle Inden 15 dage vnder adferd eftter Lowen,
 
 
 
 

Forordning om Schatternis Paa Bud

pro Anno 1694

C5 (Christian den 5te) Giør Witterligt for alle Wores Kiere og tro vndersaater, som Bygge Bo og til holde i Wort Rige Norge, at endog Wij Inted Heller Hafde ynschet, end at Wore Kiere og troe vndersaatter, paa En eller anden maade, udj vdgiftterne Kunde hafve Bleven forlindret, saa maa Wij dog formedelst, disse farlige og viit vdseende ConJuncturer fremdeelis vere Betencht paa de midler og veije, som nest den AllerHøyestes Bijstand til Wore Rigers og Landers Sicherhed, og Defension Kand tienne, og v-forbj gengeligen Behøfves, thij hafver vij eij Kundet forbjgaa til Wores Milities og Flodes Conservation og vnderholdning, for Indeverende Aar 1694 forvden Consumptionen, samt tiere og trelast tienden, de Contributioner, som vdj Nest

1695: 44

Afwigte Aar Hafver veret paa Budet, at Lade fornye, saasom Wij Her med Biude og Befale at udj Wort Rige Norge schal schattes paa Eftterschrefne maade

Aggershuus Stift

AggersHuus og vnderligende ampter vdj LeijLending schatten, af efttersch/ref/ne Fogderier Nemlig Aggers, Hurum og Rogen, Lier, Eger, Buscherud Ringerige og Hallingdallen, Hadeland, Toudten og Walders, Oudahlen, GuldBrandzdalen, Hedemarchen, Item Øfvere og Nedre Rommeriger, at Betales,

Af et schippund tunge. . . . . . . . 5 rdr 0 ort 0 s

1 schippund Salt. . . . . . . . . 3 - 3 - 0 -

1 Bismerpund smør . . . . . . . . 1 - 3 - 0 -

1 Hud . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2 - 0 -

Men vdj Nummedal og SandSverd, saa mange som Svarer til Sølf Werchet, med arbeide, og de sogner i Osterdalens Fogderj, saa Wit Langs grensen Ligger, samt Lesøe gield, under Dofrefield, og Wangs Annex under Filefield, at schatte Halftt der imod DisLigeste udj Heggen og Frøland, samt Folloug Fogderie

Af 1 schippund tunge . . . . . . . . 4 rdr 0 ort 0 s

1 schippund Salt. . . . . . . . . 3 - 0 - 32 -

1 Hud . . . . . . . . . . . . . . 2 - 0 - 0 -

1 Bismerpund Smør . . . . . . . . 1 - 0 - 32 -

Og i Solløer, Høeland og Vingers Annex, samt efttersch/ref/ne Grendtze ampter, og smaa Lehne, nemlig: Idde og Marcher, Thune Wembe Aabøygde og Hvaløers schibreder, Item Rachestad, Mos og Oensøens Fogderier

1695: 44b

Af 1 schippund tunge . . . . . . . . 3 rdr 0 ort 0 s

1 schippund Salt. . . . . . . . . 2 - 1 - 0 -

1 Hud . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2 - 0 -

1 Besmerpund smør . . . . . . . . 1 - 0 - 0 -

I TønsBerg og Brunlaugs Ampter,

af 1 schippund tunge . . . . . . . . 4 rdr 0 ort 0 s

1 schippund Salt. . . . . . . . . 3 - 0 - 32 -

1 tønde Korn. . . . . . . . . . . 2 - 0 - 0 -

1 Hud . . . . . . . . . . . . . . 2 - 0 - 0 -

1 Besmerpund smør eller tallig. . 1 - 0 - 32 -

Christian Sands Stift

Og des underliggende Ampter og Fogderier, Nemlig; Nedenes, Mandal, Lister og Raabøigde Laugetz Fougderier

af 1 Hud . . . . . . . . . . . . . . 2 rdr 0 ort 0 s

vdj Øfre og Nedre Tellemarchen, Item Bamble Fogderier

af 1 tønde Korn. . . . . . . . . . . 2 rdr 0 ort 0 s

1 Hud . . . . . . . . . . . . . . 2 - 0 - 0 -

1 Besmerpund smør eller tallig. . 1 - 0 - 32 -

af Jedderen og Dalernes, samt Ryfolche Fogderier

af 1 schippund tunge eller

1 Løb Smør. . . . . . . . . . . . 3 rdr 0 ort 0 s
 
 

Bergens Stigt og Ampt

NoorHors Fogderj undtagen Waas

af en Løb eller Bismerpund smør. . . 3 3/4 rdr 0 ort 0 s

men af Waas. . . . . . . . . . . . . 2 rdr 0 ort 0 s

Sundfiords og Sundmørs Fogderier

En Løb Smør . . . . . . . . . . . 3 rdr 0 ort 0 s

Nordfiord, Sundhord, og Ytre Sogn, vden for Quamsøen

En Løb Smør . . . . . . . . . . . 2 1/2 rdr 0 ort 0 s

1695: 45

Mens Ytre Sogn inden Quamsøen, Item Indre Sogns, Haranger, Bremanger, Kind og Wildnes sogner udj Sundfiord, samt Selboe gield, udj Nordfiords Fogderier

En Løb Smør . . . . . . . . . . . 2 rdr 0 ort 0 s

Leerdalen udj Indre Sogn

En Løb smør . . . . . . . . . . . 1 rdr 0 ort 0 s

TrundHiems Stigt, Trundhiems Ampt

Strinden, Guldalen og Ørchedals Fogderier

af et Spand. . . . . . . . . . . . . 5 rdr 0 ort 0 s

Sparboe gield vdj Inderøens Fogderier, Item Selboe, i Strindens Fogderie, samt, Nordmøer og Foesens Fogderie

af Et Spand. . . . . . . . . . . . . 4 1/2 rdr 0 ort 0 s

og Nerdalen, Schordalen, og Schougenes prestegield i Størdalens Fogderie

af Et Spand. . . . . . . . . . . . . 4 1/4 rdr 0 ort 0 s

Opdals gield under Dofrefield schatter der imod

af et Spand. . . . . . . . . . . . . 2 1/4 rdr 0 ort 0 s

Frosten, Aasen, Lexvigen og Stranden, i Stordals Fogderie, Item Inderøens Fogderie, Sparboe undtagen, Holtaalen, i Guldalens Fogderie, Nordmøer, Romsdalen, og Fossens Fogderie, til Wands, Nummedals Eid og ofver Hallind til Lands

af Et Spand. . . . . . . . . . . . . 3 rdr 0 ort 0 s

Numedalen til vands

af Et spand. . . . . . . . . . . . . 1 1/2 rdr 0 ort 0 s

Nordlands Ampt

undtagen Tromsøe Fogderier

af Et Spand. . . . . . . . . . . . . 1 1/4 rdr 0 ort 0 s

En Wog fisch. . . . . . . . . . . 0 - 0 - 60 s

1695: 45b

Tromsøe Fogderie

af Et spand. . . . . . . . . . . . . 1 rdr 0 ort 0 s

En Wog fisch. . . . . . . . . . . 0 - 0 - 48 s

Ald anden Landschyld, som her iche er Benefnt, anSlaaes eftter Taxten, og eftter hver stedtz Brugende maade, enten til tunge eller Løber at Beregnes og der eftter at Contribuere

Oddel Schatten

Betalis til Fogderne ofver alt af Jorddrotten eller pandtemanden, saa vel af Adelen som andre uden forschel af alt Jordegodtz i de fogderier, godset er Beliggende, og hvor proprietarius, eller pantemanden er fraverendis, Betalis oddelschatten af LeijLendingen, som hannem eftter Fogdens Seddel Igien Hos Jorddrotten eller pantemanden udj Hans Landschyld schal Komme til afKortning, dog ere de proprjetarier, og oddelsBønder frj for oddelschat af den gaard, som en hver Self Beboer og Besidder, og schatter af som LeijLending, hvilche allene ved Regenschaberne udj den fulde Summa af Matriculens, til Indtegts Beregnelse, som her eftter schal schee Lige ved LeijLending og proviant schatten eftter SpetjFication af wores Amptmand Attestered, til afKortning ansees, men de andre Betale som følger

Aggershuus Stigt

og vnderliggende ampter og Fogderier

Af 1 schippund tunge . . . . . . . . 1 rdr 0 ort 48 s

1 tønde Korn. . . . . . . . . . . 0 - 3 - 0 -

1 Hud . . . . . . . . . . . . . . 0 - 0 - 57 1/2 s

1 Bismerpund smør . . . . . . . . 0 - 0 - 36 s

1 schippund salt. . . . . . . . . 1 - 0 - 1 -

Christian Sands Stigt

vdj Øfre og Nedre Tellemarchen samt Bamble Fogderier

1695: 46

Af 1 schippund tunge . . . . . . . . 1 rdr 0 ort 48 s

1 tønde Korn. . . . . . . . . . . 0 - 3 - 0 -

1 Hud . . . . . . . . . . . . . . 0 - 0 - 57 1/2 s

1 Bismerpund smør . . . . . . . . 0 - 0 - 36 s

1 schippund salt. . . . . . . . . 1 - 0 - 0 -

udj Nedenes, Mandal, Lister og Raabygde Lauget

Af 1 schippund tunge eller

2 t/ønder Korn. . . . . . . . . . 1 rdr 0 ort 0 s

1 Hud . . . . . . . . . . . . . . 0 - 0 - 57 1/2 s

1 Wog fisch . . . . . . . . . . . 0 - 0 - 36 s

1 Bismerpund smør . . . . . . . . 0 - 0 - 36 -

Stavanger Ampt

Af 1 schippund tunge eller

2 t/ønder Korn (eller)

1 Løb eller spand . . . . . . . . 1 rdr 0 ort 0 s

1 Hud . . . . . . . . . . . . . . 0 - 0 - 57 1/2 s

1 Wog fisch . . . . . . . . . . . 0 - 0 - 36 s

1 Bismerpund smør . . . . . . . . 0 - 0 - 36 -

Bergen og TrundHiems Stigter

1 schippund tunge (eller)

1 Løb eller spand . . . . . . . . 1 rdr 0 ort 0 s

1 Hud . . . . . . . . . . . . . . 0 - 0 - 57 1/2 s

1 Wog fisch . . . . . . . . . . . 0 - 0 - 36 s

Nordlands Ampt

1 spand . . . . . . . . . . . . . 0 rdr 0 ort 48 s

1 Wog fisch . . . . . . . . . . . 0 - 0 - 28 -

og ald anden Landschyld at Regnes til tunge, eller Løber eftter taxten

Wardøehuus Ampt

at Betalle den ordinaire schat paa den maade, taxt, og omstænder tilforn udj fredztijder hafver Veret paaBuddet at udgifve, saa Wit Finnerne angaar, eftter den 5 post, udj vores allernaadigste forordning af 6 Junj 1691

1695: 46b

Proviant Schatten

Betalles Syndenfieldz vden forschiel, af alt Joordegodz, og Ligesaa Wel af de gaarder, som til Wores Militie, er vdlagt og Assignerit, som af alle andre, I hvem de og til Hører, Vndtagen de af Nummedal og Sandsverd, som Svarer til Sølf Werchet med arbeide, saa Wel som Ledsøe prestegield, vnder Doffrefield, Som og her Imoed Ichun gifver Half Proviant schat Nemlig

Af et schippund tunge eller saa meget Landschyld Som til It schippund tunge eftter ofvenschrefne maade Bør at regnes, enten En half Rdr i penge eller der fore fem schaalpund, got Reent Smør, og et Besmer pund, got salted eller Røget Kiød, Lige saa vdj Stavanger Ampt mens af Bergen og Trundhiems Ampter, af Hver fuldgaard En Rdr, vdj penge, saa og vdj Nordlandene, af hver fuldgaard En half Rdr eller i detz sted fisch eller anden Proviant Saa som fornødenhed og Wores Magazin det udfordrer og anbefallet Worder

Soldatternis Mundering

Og som Wij Self fremdelis Allernaadigst Wille Lade forsiune soldaterne, med Kioler og gever Saa schal der Imoed ofver alt, af hver Leg (legd) fire schippund tunge, eller otte Huder, og ald anden Landschyld eftter Advenant (forholdsvis), Nerverende Aar Betalles toe Sletted/ale/r, Vndtagen Vdj Nordlandene Hwis Inbygere Wij forbemelte Soldatter Kiole penge, Indtil Wij anderledes, derom tilsigendes Worder Allernaadigst Wille Hafve forschaanet

1695: 47

Ros Tieniste

Dessen Allernaadigste paaBud i steden for Rostieneste, Betalles eftter Wores Allernaadigste Forordning af 22 Aprilis 1682 fremdelis udj Nerverende Aar af alt det godz, som iche vdtrøcheLigen udj Bemelte voris Forordning Exciperis

Geistlighedens goedz som pro officio Niudes allene undtagen, som Wij udj fredztider Allernaadigst Hafver forschaanet

AdSchiellige andre Smaa Schatter

Alle de som nogen Almindinger, tiende Laxefischerj eller dislige, af os til Kiøbs, pandt eller Benaading BeKommet hafver, som iche tilforn Er Lagt, eller Sat for Landschyld, der af for Indeverende Aar at Contribuere 8 procento af Renten, saa Wit den Sig Kand Beløbe, af Capitalen, som samme tiender, og Laxefischerier Vdj Wores Rente Cammer Kand andslaaes for eftter 6 p/rocen/to

Schulle endnu nogle gaarder og pladzer, querner og Sauger findes, som iche eftter Wores forrige Allernaadigste schatte Bref af Fogden, Sorenschrifveren, og Sex Lavrettes Mend ere Taxerede og for Wis Landschyld Satte, schal de vden ophold Taxeris, og for Wis Landschyld Settes, saa som de Wil forsware, v-agted huad frihed nogen der paa tilforne Sig Kunde hafve tilholdet Som Wij iche med Wores Eget Special Bref siden Anno 1680 hafver Consenterit eller Confirmerit, og maa ingen querne Huuse, som gifves aparte Landschyld eller afgiftt af-

1695: 47b
 
 

Regnes under gaardene, men der af Serdelis schattis og af Fogden observeris, som hand Wil Were tiltencht at svare om noget der imod handles

Saugschatten angaaende, da schal af hver 100 Boord Som schieres paa de Sauger, hvor til tømeret enten i Wores, Kirchernes, præsternis, eller andre geistlige schoufve og Beneficier, eller I Wores Almindinger huggis, desligeste af de Sauger, som enten hafver heel eller half damstoch paa nogen af fornefnde grunder eller og ere Bygte paa noget af det vdlagde godz og iche i schiøderne Expresse Benefnt, som alt omstendeligt i Saugschatte Mandtallet schal forKlares, og af hver SaugBrugende tillige med Fogderne underschrifves, Betalis En Rixort, foruden den sædwaanlige deele og trelast tiende, som Serdelis ved vdførselen opbergis

Ilige maade schal Saugmesterne schatte af Hver tusinde deeler de schierer, uden forschiel paa de Sauger de schieris 1/2 rdr eller af hver hundrede 5 schilling, som LigerWijs med en hver saugBrugendes Spetification paa Saugmesternis Naufne, og hvor mange Bord paa hver sauge Aarligen schieres, schal forKlares, og ved Fogdens Regenschab fremlegges

Disligeste En huusmand som Bruger HandWerch at schatte 2 rdr og ellers Ichun 1/2 rdr men de Huusmend, som Boer paa LeijLendings grund og Eijendom, hvor af LeijLendingen schatter og schylder, at Komme hannem til hielp og eij Widere til os at vdgifve, dog Wille Wij

1695: 48

Hermed allenne hafve meent de huusmend Som Boe paa Landet paa nogen gaards grund og eij de som Boer i Hafnerne, eller paa Ladestederne, og der hafver deres Nering og Brug Hvilche schulle Betalle som andre Huusmend Nemlig 2 rdr v-agtet paa hvis gaarders grunde de Boer

Hermed schal og Were forstaaet de Strandsidere som iche ere Borgere, eller svarer til nogen Kiøbsted, som og Aarlig schulle Betalle 2 rdr Men de som Bruge Jord vere Sig Handwerchs Mend Huusmend eller StrandSidere, der forvden at schatte eftter Jordens schyld som andre Bønder

Pebersvenne, eller Ledige Karle, som hverchen Ere Boesatte eller tienner i aars tienneste at gifve 2 rdr, og dersom de Bruger Kiøbmandschab, med Heste Slagte Fæ, eller andre Wahre, at schatte der forvden 2 rdr,

BønderSønner som Bruger handel at schatte 2 rdr

Hver fuldwoxen tieniste Karl eller dreng, som iche er vdschrefven, eller hafver tient vnder Land Militien, eller paa Floden, i tre Aars tijd at gifve En Rdr, og maa Ingen tieneste dreng, eller Karl eftter at schatte Brefvet er forKyndet uden Loulig forfald, eller Bevijs Begifve Sig fra den stæd hand tienner eller hafver Sin verelse førend hand der samme stedz hafver Klareret og Betalt sin schat, saa fremt Bonden eller de Hand hafde Sit tilhold Hos, der schatte Brefvene Blefve forKyndte, dem eij self vil svare og Betalle,

Alle forschrefne schatter schulle uden nogen Restantzer Betallis til de tijder og Terminer, som Wij udj voris

1695: 48b

Norsche Low Allernaadigst hafver forordnet schatte tingene, om Waaren, Midsommer, og Høsten udj Norge at schulle holdes, saaledes Som en Hver for Sig agter at suare, og for schade at tage Ware, og schal Wore Betiente og Fogder Som samme Contributioner ere Betroede at oppeberge, hermed Were Befalet, pengene Iche allenne til de forfaldne Terminer eftter Haanden at Indsamble, saa at Assignationerne som Wores *Militil (Militie) der paa gifvis, Kand der af forderligst Blifve Betalt, men schal og om det giøres fornøden, paa det ting som holdes, saa Snart Hver schatte Termin Er forbj Restantzerne af Retten tage Beschrefven, paa det de der eftter Hos de forsømmelige og eftterladende ved de forordnede Midler, uden ophold maa Indrifvis forvden hvilchen Rigtighed aldelis Ingen Execution maa vdsteddis eller BeWilges

Og som vores forige Allernaad/igste Forordninger om ødegaards Joorder af Wores Egne, saa Wel som Kichernes og de fattiges, schal Were paa En deel steder Blefven MisBrugt af Fogderne, i det de Iche hafver anwendt, tilBørlig flijd at faae de øde gaarde Besat, om enschiønt dennem haver vered paa Lagt, schatten der af fuldKommen at anschaffe og giøre Sig Betalt uden almuens Besvering vdj Jordens aufling, Ved egen BeKostning, Sed og arbeid mens snarere de dennem BeleijLig Liggende Jorder ere Blefven af dennem fremdelis Brugte, og af de andre enten Inted eller eij fuldKommen suaret, under forWending, at Ingen dennem hafver villet antage, og det

1695: 49

Dennem Self var u-Mueligt formedelst detz Wit fra Liggende, at dørche, saa Wille Wij Ingen Lunde tillade, nogen øde Jorder at Bruges af dem Wed Sig Self, eller andre for schatterne, men hvo dem Wil Bruge, at Bøxle dem hos Amptmanden og Fogden Imod nogen schatte, eller Landgilds frjhed, Indtil de Blifver Byggede, og Kommer vdj Brug,

Hvor de og eij schulde Kunde Bort festes schal de Leijes Bort paa tingene vdj Amptmandens Nerverelse, og vdj de forseiglede schatte Mandtaller indføres, og af Amptmanden Attesteris

Schulle og andre proprietarier med os Kirchen eller de fattige, eije saadanne øde gaarder eller pladzer, eller og med andre der udj participere og schatterne eij der af rigtigen Erlegge, da schal Wores Amptmand, og Foget paa Woris Wegne dennem enten Bort Bøxle, med nogen schatte frjhed og afslag, som *for vd* (forud) Igien schal tages af Landschylden, naar den eftter feste Brefvet forfalder, førend Jordrotten noget Kand Nyde og naar det eij Bort Bøxles Kand, Leije det Bort paa Lige maade som Wores Eget, og huad da Mindre deraf maatte nydes i Leije end schatternis Bedrag Svares os af Eijermendene, førend de godzet Igien BeKommer, og hafver Amptmanden Wel at see Sig for, og eij Attestere andet, om saadan Leijemaal end som Louligen er scheed i Hans Nerverelse Som før er meldt, og de som vnderstaar Sig vden Bøxel, eller Leije Bref i en eller anden maade Saadanne øde Jorder at Bruge, Betaller der af tre dobbelt schat

1695: 49b

Der forvden Wille Wij Allernaadigst at Jordrotterne maa Were frj tilladt, saa mange Wores Fogder for Weder heftig erKiender, schatterne af deres Eget godz om de det Begierer, Wed deres fuldmegtige at Lade Indsamle, og til ofvensch/ref/ne Terminer til Fogden at Lefvere, Hvor Imod Wores Fogder paa Wore Wegne schal hafve Kaar, om Enten Jorddrot eller Bonden schal findes eftterladen og iche til Terminerne, rigtig Betalle, enten at Blifve Wed Jorddrotten, Bonden eller grunden, saasom hand Best eragter, schatterne til hver Termin, Rigtig og vden Restant at Inbringe

Og paa det Imellem Fogden Landdrotten og Bonden Kand hafvis og holdes tilbørlig rigtighed om Hvis (det som) de Lefverer og Betaller, og hvad de schyldig Blifver, da Wille Wij Allernaadigst at Fogden, saa Wel som Landrotten, en hver for Sig, udj de tilforn anbefalede Bøger, og naar de Eere fuldschrefne andre i deres sted, rigtig schulle anteigne, hvad Bonden schyldig er og Betalle schal, og der Imoed huad hand hver gang der paa Betaler, i huad for Species det er, og for huad Taxt, og saa Special og forKlarlig, at hand og en hver det Kand Begribe, og hafve goed vnderRetning om, hvad hand enten Kand til gode hafve eller schyldig Blifve,

De som dette Enten Iche giøre eller og Befindes her udj Wores vndersaater til schade Svigagteligen at handle, da om det er Fogden eller Hans tiennere, som dermed Betredes, at hafve forbrut Hans Søgning og Bestilling, og hand eller Hans arfvinger

1695: 50

Saa Wit Woris IndKomst angaar, der fore os tilBørligen at Indstaa og svare, og Landrotten om hand med falsch opschriftt eller quitering, Befindes, foruden at hafve Sin fordring forbrudt, at Betalle den tredobbelt til vores questhuus

De frjheder som Wij Allernaadigst, Wille vdj forsch/ref/ne schatter at schulle ansees, ere efttersch/ref/ne, Nemlig Grefverne og FrjHerrerne, hvis grefschaber og frjherschaber, virchelige ere Erigerede, og der paa deres fulde Jorde Bøger udj wores Rente Cammer hafver Indleverit, med dennem for Holdes det, eftter de dennem Allernaadigste gifne privilegier, dog Wille Wij Allernaadigst, at de drage den omsorg, at de øfrige Contributioner af deres Grefschaber, og frjHerschaber, og hvis (det som) de os pligtig ere, udj Rette tijde Klareris, saa og at de Indlefverer Specificerede Jorde Bøger til RenteCammeret paa de Respective 300 tønder eller 100 tønder Korn, som de Niuder frj eftter privilegierne, og ellers tilholde deres fuldmegtiger med Voris stiftts Amptschrifvere, som ere Befalede deres schatter at annamme, ved Aaretz Slutning tilBørlig og endelig at Liquidere

Adelen og de Lige Wed Adelen priviligerede ere, som adelige sedegaarde eije, Niude allenne de hofuedgaarde frj, som de Self paa Boer, og holder daglig dug og disch paa, dog schulle de som saadan frihed niude Wille, samme gaarder med Rigtige schiøder Lodder eller andre gode adKomst Brefve ædle, at hafver veret rette adelige Sæde Gaarder

1695: 50b

fra Aar 1639 og der ofver eller des forInden Wed Wores Kongl/ig Benaadings eller frjheds Brefve til adelige sædegaarder oprettede og Imedler tijd eij Weret i nogen Borgerstandz persohns Werge, enten til pandt eller till Eijendom, hvor om en hver som saadane gaarder Besidder, og frjhed niude Wille, samme adKomst Brefve for woris Stiftamtschrifver strax in orriginalj hafver at producere, og dennem der af Copier under deres Haand og Zeigl, meddeele, til at nedsende vdj Rente Cammeret, til Widere aprobation, de som det eij giørendes Worder, schal eij nogen frjhed til regnes, men pligtig være at betalle alle schatter og rettigheder Indtil de Saadan Regtighed, forschaffer

Sognepresterne, saa og residerende Capellaner paa Landet at forstaa i de Sogner, eller paa de steder, huor af Arildz tijd Capelaner {paa Landet} for Kaldenis vijtløfttighed og Besverlighed hafver veret Bevilget at Holdes, schulle allenne Niude de preste og Capellans gaarder, huor paa de Resjderer, frj for bemelte schatter, hvorunder og Ingen andre auflsgaarde eller Jordeparter maa regnes eller frj holdes

Hvor og preste Encher findes vdj et prestegield, maa En Som er fattig niude schattefrihed Syndenfieldz indtil paa et schippund tunge, og Nordenfieldz indtil paa 1 1/2 Løb eller spand, om der eij paa prestegaardens grunde, findes saadanne Bolliger, som preste Encherne tilforn til deres Besiddelse Hafver nødt

1695: 51

Disligeste maa presterne, Capelanerne og preste Encherne, vere frj for Famjlie og folche schat af deris tieneste folch, som de Bruger til deres aufling og Bondearbeid, dog paa det eij, som af nogle Hid til dags scheed er, under den prætext, alle de tieneste Folch, som udj deres Familie findes, schulle frj Holdes, mens af de som til nogen Huusgierning Bruges, Kand Blifve Betalt, Wille Wij Allernaad/igst at i det ringeste huer prest af en dreng og en pige og Capellanerne af en pige eftter Consumptions Forordningen, schal Betalle Baade Consumption og *og folcheschat, saa fremt (de) denne Wores Kongl/ig Naade fremdelis agter at Niude

Fogderne, som iche hafver anden Løn og Besolding, saa og Sorenschrifverne schulle I Lige maade Niude den gaard frj for schat, som de Boer paa, dog hvis samme gaards Landschyld, ofver 2 schippund tunge Syndenfieldz, og trej spand eller Løb Nordenfieldz Beløber, der af Lige Wed andre at schatte og schylde

Bonde Lensmendene, hvor af ichun En i Hvert Hofvet Sogn, tingLaug eller schibbrede, schal Beschiches og got giøres, schulle allene Niude deres paa Boende gaarder frj for Leding, foering og Wisøre, saa og udschrifvelse, Knegtehold og andre saadanne *Smaad (Smaa) Redseler og paaBud, og paa det de vorres Interesse des flittigere maa i agt tage, hafve vij Bewilget at de her eftter, som hid Indtil, schulle af de Bødemaals sager, som de Kunde opdage, Niude den tiende penge, som Wores Fogder dennem schal got giøre, og der paa tage deres Bewijs, hvor eftter

1695: 51b

Det i deres Regenschabber paa Wores RenteCammer til vdgiftt schal passere, hvor imoed de schulle pligtig Were Vores Interesse Nøye at paa agte og saa snart de om noget Kommer i Erfaring det Wores Fogder strax at til Kiende gifve Befindes de der udj forsømmelige, eller og fordølger noget, da for saadan u-troeschab, at hafve forbrut 10 rdr til Wores questhuus, og meere Eftter sagens Beschaffenhed, Belangende de sager Som gaar paa den schyldiges Lif og Boeslod, Bør Sorenschrifveren, eller Laugmanden eij nyde noget for schrifver og forseiglingspenge, hvor Boen der eij tilstrecher, eftterdj de dog af os i andre maader for deres Bestillinger ere aflagde

Post Bønderne schulle allene Were frj for Vdschrifving og Knegtehold, men ellers schatte og schylde Lige ved andre og schal Wores statholder, saa Wel som hver amtmand i Hans District hafver nøye Inseende at Ingen flere post Bønder ordineris og Bewilges *en (end) som endelig fornøden er, og der fore tilholde Wore Fogder, at de eftter forige schatte Brefve Indlefverer de anbefalede Specificationer paa alle post Bønder i hvert Fogderj med hver gaards Landschyld, og hvor Wit Imellem hver gaards schiftte er, paa det der eftter Imellem post Bønderne Kunde giøres en \ret/ Ligheed, saa at den Eene eftter hans Besvering og reijse med posten nyder Lige frjhed, med den anden, og Hvor det fornøden og Billigt eragtis, da at tillegges noget Wist af Leding og Wisøre, eller deslige Joorde Bogens Rettigheder

1695: 52

Belangende de gaarde, som Wed v-Løchelige Ildebrand Wandløb eller fieldschred Kommer til schade Wille Wij, at eftter Eedsorn tingsvidne, af amtmanden Attesteret, schal Siunes og Beschrifvis schaden, af Sine omstendigheder og Werdie Imoed det, som der af er Blefven Beholden, dog eij der eftter udj Regenschaberne uden Wores Allernaad/igste approbation, til afKortning at maa anføris

Og som Wij nu som for Er meldet, hafver Ladet SpecjFicere de frjheder Wij Allernaad/igst udj schatterne en og anden Wil hafve forvndt, saa Wille Vij og Hermed Allernaad/igst hafve Budet og Befallet at Ingen i Hvem og under hvad prætext det og Verre maa, der ofver maa frj holde Endten auflsgaarder, Jorder eller gaardeparter Vgedags Bønder Strand Sidere, tienere eller noget andet, som schatte Bør, men En Hver proprietarius pligtig Were uden afgang og ReStandtz udj rette tijder at Klarere for Sig og Sit godz, og om nogen Restantzer ved Aaretz Slutning schulle Befindes, da saa Snart Fogden derom IndLeverer proprietario eller Bonden Regtig Restantz Register under Sin haand og Seigl, schulle de pligtig vere pengene uden ophold at Betale, og med han/n/em Liquidere, saa fremt det Iche hos de forsømmelige Ved Execution schal søges, schulle og nogen af vores Fogder udwirche nogen Execution paa falsche Fundamenter, eller v-rigtige Restantzer, eller paa noget som iche Egentlig Vores schatter Wed Kommer, da schal hand iche allenne hafve forBrudt sin Bestilling, men endog Betalle dend

1695: 52b

Som v-schyldig er Exequered, forvden Exequer pengene, tredobbelt saa meget, som den v-rigtige Fordring Bedrager, hvor udj Wores Amptmend den schadelidende u-eftterladelig schal Assistere og til rette forhielpe, saa fremt de Iche self der fore Wil stande os til Rette,

Belangende schatternis opbørsel og des Rigtighed saa er Wores Allernaad/igste Willie og Befalling at Wores Amptmend, under deres Bestillings fortabelse, saa snart denne Wores forordning dennem til hende Kommer, en hver i Sit anfortroede amt, Wed Wores Fogder schal Bestemme ting og Wisse tijder udj hver Fogderj, hvor Almuen schal til sammen Komme, til hvilche tijder amtmanden og Fogden i Egen persohn tillige med Sorenschrifveren, og Lavretten schulle møde, i hvis nerverelse, og Almuens forsamling Amtmanden schal ofver Lefvere Sorenschrifveren wores Allernaad/igste Forordning og schatte Bref, som det tydelig og Lydelig for alle schal oplesse, hvor eftter hand det paaschrifve, og i protocolen ord fra ord Indføre, og om nogen af Almuen der af Copie Begerer, den dennem iche at Weigres, naar det er scheed, schal Fogden i Amtmandens Nerverelse, først Examinere og Liquidere det forløbne Aars Restantzer, og dernest En hver Sine schatter og udgiftter, eftter denne Forordning og schatte Bref Matriculen

1695: 53

Og Joorde Bogen Bereigne, og Bønderne til Debet i deres Bøger indschrifve, huilchet Debet Amptmanden, tillige med Fogden for en hver Bonde med Egne Hender schal vnderschrifve og Atestere rigtig at vere Beregnet, og paa det ingen undersleb med Huusmend, strandsidere Bøndersønner, tienestedrenge, pebersWenne eller andre deslige Rettigheder af sauger querner, Møller, og andet som herudj tilforne Spetificerit er schal under Løbe saa Wille Wij Allernaadigst, at alt saadant paa de steder det findes, Wed gaardens schatter og udgiftter i samme Bøger schal anteignes og Beregnis Eftter Hvilche Beregninger Fogden over alt sit Fogderies Beløb et General Mandtal schal forfatte, huor udj hand gaard fra gaard schal følge Matriculen og det Debet hand i de forsch/ref/ne Bønders Bøger hafver indschrefven, hvilchet Mandtal amtmanden samme Bøger I Sorenschrifverens og Laugrettens Nerverelse nøye schal Conferere, og eftter des Befundene rigtighed Igiennem drage, underschrifve og forseigle og Fogden til Wore schatters og Rettigheders Inddrifvelse ofver Lefvere, og Fogden der eftter strax en Rigtig Extract, ofver Fogderietz IndKomsters fulde Beløb at forfatte, og til Wores Stiftz amtschrifver uden nogen forsømmelse eller forhael Indsende, der eftter hand med aller største flid at paa drifve, at Midlerne til de anbefalede Terminer Rigtig Kand IndKomme

1695: 53b

Og til Stigtz Amptschrifverne, serdelis de af Norlands ampt, til stiftzamtschrifveren i Bergen Lefveres, saa Wit \iche/ der af til Militien eller i andre maader er Assignerit, hvor ofver de rigtige Extracter hver quartal til Wores Rente Cammer hafver at Insende

Og som vores Fogder eftter deres Eed og Embede ere forpligtede, med Rigtig Regenschab at Suare os til wores schatter og IndKomster, En Hver af Sit anbetroede Fogderj saa Wille Vij Allernaad/igst hafve forbudet at eij nogen, uden de, Sig med opBørselen maa Befatte, eller dennem Hinderlig Verre, men de allene En Hver for Sit Fogderj alle Vores Wisse og u-visse IndKomster, og opBørseler at annamme forestaa og Betiene, som de det ville anSuare, Huor udj vores amtmænd dennem tilbørlig schal Assistere og Beforderlig verre

Belangende Restantzerne, da som den Sidste Betalings Termin iche falder førend Ved Aaredz vdgang og Wores Allernaad/igste Forordning er at Fogderne, deres Regenschaber til hver nyt aars dag schulle Slutte, saa ere Wij Allernaad/igst tilfredz at om det Sig schulle hende at nogen Restantzer formedelst en og anden tilfelde, til Høsttinget eij fuldKommen schulde Blifve Betalt, men Vores Fogder, som før ermeldet, foraarsages dennem enten hos proprietarien eller Bonden at søge, at de da Lader Samme Restantzer paa Høstetingene publicere, og af hver *tinglawg et Rigtig

1695: 54

Restantz Register og tingsvinde forhverfve Huilchet en hver Foget sin amptmand til paaschrifvelse og vidisse (attestasjon) hafver at stille, naar det er scheed antages det for gyldig Bewijs, Wed deres Regenschaber, som de Aarligen Inden Feb/rua/r maanedz vdgang til Wores Stifttsampt*ampt*schrifver, og de af Nordlands ampt til Stifttsamptschrifveren i Bergen paa første Stefne nest eftter, med fuldKommen RigtigHed hafver at Indlefvere, og der Imoed Intil Videre Revision i Wores Rente Cammer tages Hans Bewijs,

Hvilchen Foget det Iche strichte eftterKommer, eller og findes forsømmelig enten Sine Regenschabber, som for ermeldt at Indlefvere, eller v-flittig med Hans Restantzer at indrifve, eller og i det Ringeste iche hafver Betalt og Klareret for alt Sit Fogderies Restantzer, for det forløbne Aar inden den nest paafølgende primo May, og de af Nordlands ampt til første stefne vdj Bergen Hand schal anseeis som nachlessig og v-døgtig I hvis sted, saa snart Vores amptmand det I Wores Rente Cammer til Kiende gifver, Vij Allernaad/igst Wille verre Betencht, at tilsette andre, som Wores tieneste og Interesse Bedre paa agte (påakte) Kunde,

Og paa det, det Eene Iche schal Confunderis (sammenblandes) med det andet, Saa schal Worres Stifttsamptschrifvere eller Fogder eij quitere for noget nyt, førend Restantzerne og det gamle fuldKommen er Betalt,

Wij Wille og Allernaad/igst, paa det Ingen Sig u-videnhed

1695: 54b

schal vndschylde, at vore amptmend Iche allene denne Wores Allernaad/igste Forordning og schatte Bref, som før ermeldt, paa tingene for Meenige Almue offentlig schal Lade forKynde men endog paa alle predichestolene eftter predichen at oplæssis, de schulle og anbefalle Sorenschrifverne, at de Bonde Lensmendene til Almuens eftteretning der af rigtig Copier uden nogen schrifver penge meddeeler

Geistligheden Belangende da schal alle de, som nogen Beneficies Ved Capitulerne ere Benaadede, der af Contribuere, som meenige Capitulares der om forEenes Kunde, og en hver eftter Sine IndKomster, med rette Kand tilKomme, saa at af hver Capitul uden nogen Videre afgang eller afKortning Betalis proportionaliter af det Goedz Som nu Wed Capitulerne er Beholden Imoed det der Wed Befandtes, da de Blef satte eftter følgende Taxt, Nemblig

OpSloe (Oslo) Dom Capitul . . . . . . . . . . . . . 350 rdr

Trundhiems Dom Capitul. . . . . . . . . . . . . . . 300 rdr

Bergens Dom Capitul . . . . . . . . . . . . . . . . 300 rdr

ChristianSands Dom Capitul. . . . . . . . . . . . . 150 rdr

Huilchet erlegges in Specie eller daleren til 100 s/chilling Courant

Huilche Contributioner af Capitularum Notaris schal IndKrefvis og til Worres Stiftsamptschrifver, til de anbefallede Termjner, som formeldt med tilBørlig Regenschab, og Rigtighed Lefveres

1695: 55

Præsteschabet Betaler, nemlig Hver Proust eller sogneprest tolf rdr in Specie, eller 100 s/chilling i Courant for Hver rdr, hvilche penge Wores stifts Befallings Mand, og Superintendenter En hver i deres Stigt schulle Ligne, presteschabet Imellem, saa at en hver prest, saa Wel tydsche som dansche, eftter Hands Kalds IndKomster og tilliggende Beneficier, retteligen Blifver Ligned og Lagt, huilchen Ligning Lefveres af Hver stiftts Superintendent uden ophold In duplo, den Eene til Stigts Amptschrifveren og den anden til Fogden, at hand det der eftter Hos de WedKommende indfordrer til ofvenBemelte Terminer og Videre til Wores Stigtz Amptschrifver uden nogen forsømmelse Indlefverer

Biudendes og Befallendes Hermed Vores Stadt Holder vice Stadtholder Grefver og frjHerer Stiftts Befallings Mend, Superintendenter Amptmend Borgemestere og Raad Stigtz Amptschrifvere, Fogder og Alle Andre WedKommende, Som denne Wores Forordning, Vnder Wores Cammer Zeigl tilschichet Worder at de den til alles eftteretning, strax paa behørige steder, Lader Lesse og forKynde, og Sig Self Saa Wit dennem der af WedKommer,

1695: 55b

Dereftter AllerVnderdanigst Retter og forholder, Ladendes det Ingenlunde

Gifvet paa Wores Kongl/ig Residentz Vdj Kiøbenhaffn d/en 6 Martj A/nn/o 1694 Vnder Wor Kongl/ig Haand og Zignet

L:S Christian
 
 

- - - - - - - - - - - - - - -
 
 

Hermed Min protocol paa denne tijd Jeg Ender og eftter orden nu Hermed ydmygst tilsender Gud schee for sundhed tach og Hielperig Bjstand Som til dens ferdighed self styret har Min haand

Christian Nicolaj Abo
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * *