NORDHORDLAND TINGBOK nr. 24 1690

1690: 2

Hielp Gud fader I Evighed

til Løche frembgang og Sallighed
 
 

Anno 1690 d/en 4 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt Waar schatte og Sageting I Schiold schibbred paa Hoope med d/itt/o schibbreds Almue nerWerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbare Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Niels DyngeLand, og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Poufuel Tommessen Hoope, Toor Liusewold, Rasmus Hornes, Olle Todtland, Tomas Dolvig, Mogens Borge, Mons Nesse, og Niels Halfuersen Nedre DyngeLand Sampt dannemend flerre, som samme tid ting Søgte,

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om fremmede CommisFarer, og War dattert Haffniæ d/en 11 Januarj Anno 1690 Som Iche formedelst tingenes Hastig fortsettelse nu verbaliter Kand Vorde Indført, mens eftter tingenes Endelse vnderdanigst schal fuldBiurdes

Joen Nielsen Lood oplesse En Bøxel Seddel til hannem vdgifn af Mag/iste/r *Nielsmed (Niels Smed) paa dend gaard Raae schyldende aarligen 3 Løber Smør og 3 huder d/itt/o Bøxel Sedel Var Dattert Bergen d/en 10 April 1689 Vnderschrefued og forseigled af for/schrefn/e Mag/iste/r Niels Smed

1690: 2b
 
 

Anders Abrahamsen Lood oplesse Een ConFirmered Bøxel Sedel til hannem vdgifn af H/er/r Christoffer Garman paa dend gaard Fiøsanger schyldende aarLig 2 Løber Smør og 2 hudder ditto Seddel War dattert Ous d/en 3 Feb/rua/r 1690

Jetmund Olsen Lood oplesse Een Bevilging paa dend gaard EspeLand for 2 aars tid, og war Dattert Bergen d/en 9 April 1689 af Boel Garman Sl: Friderich Kohlmans vdgifuen og vnderschrefved

Mag/iste/r Niels Smidt Lood oplesse en forfatted Restantz vnder Hans Egen haand ofr Lectorietz Bennificerde Joordegodz, Her udj NoordhordLehns fogderj Beliggende fra Anno 1685 - 86 - 87 - 88 og til 1689 Aars vdgang tilsammen Bedragende Landschyld tredietage og første BøxLer detz Somma 244 rdr 4 march 2 s/chilling og Dattert Bergen d/en 3 Febr/rua/r 1690

S/igneu/r Jesper Van de Velde Borger I Bergen Hafde Ladet stefne M/onsieu/r Hendrich Eechoff Regiment Veltscher (feltskjær) vnder oberste IdeKing for 60 rdr 6 s/chilling fordring

M/onsieu/r Hendrich Møtte og eftter tilspørgelse sagde Loulig at were stefnt, saa og Hand vilde Absolut Suare til denne ret,

Saa eftter Imellem HandLing eftterLod S/igneu/r Van de Velde Sin prætention paa dend Condition det M/onsieu/r Hendrich schal I alt Betalle til Van de Velde 42 rdr I rede penge og En tønde \dansch/ Korn, Huor af de 20 rdr eftter

1690: 3
 
 

Otte dages forLøb schal Betalles, og de resterende tiuffue og tou rdr af M/onsieu/r Hendrichs \nu/ forfalden Halfue Aars tractement, Item schal og M/onsieu/r Hendrich Suare Van de Velde til de 5 t/ønde/r Korn Som paa gaarden BiercheLand af M/onsieu/r Hendrich schal Werre Lefvered, dog Hafuende M/onsieu/r Hendrich Sin Regres til dem eller dend Som noget af Korn[ed] Kand hafue forKommed, at Saa[ ] parterne for Retten ved haande Baand Ere forEenede BeKiender dj med dieres Henders vnderschrifuelse,

dog om Bet/aling Iche som forschrefued staar schulde schee Da Van de Velde Sin fulde prætention at stande hannem oben for

Jasper Van de Velde, Hendrich Eekhoff

S/igneu/r Jesper Van de Velde Hafde og Ladet stefne Michel BiercheLand soldat for at hand Imedens hand var i Van de Veldes tieniste En andel af hans Ager schal hafue ved Sin forsømmelse Ladet af Bester op Eede, og ned trede med formeening hand der til Burde Suare og Betalle schaden

Michel BiercheLand Møtte Iche mens Lo[od ved] Sin schrifttelig Sedel Sig vndschylde I[che at] vere Loulig stefnt, der fore sa[gen] Beroer til neste ting

1690: 3b
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 5 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt waar schatte og sage ting I Sartor schibbred paa Schouge med d/itt/o schibbreds Almue, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneur Johan Torson Bonde Lensmand Anders Bildøen, og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettis mend, Niels Hommelsund, Hans Lerøen Olle Golten, Olle Lochøen, Erich Schollevig Michel Fielde, Knud Bache, og Olle Algerøen Sampt dannemend flerre, som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om Commis Farer

Ilige maade Blef opleest M/agiste/r Niels Smidtz Restantz her for Extrahered
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 10 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt vaar schatte og Sage ting I HerLø schibbred med d/itt/o schibbreds Almue paa Frechou, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand Niels RøsLand og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Olle Frechow, Knud Erdal, Olle RyLand, Iffr Krogaas Niels Tvedten, Michel Melland, Anders Leervig, og Olle Hestenes, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om Commis *Varer

Ilige maade M/agiste/r Niels Smidz Restantz
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 11 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt Vaar schatte og Sage ting I Allenfied schibbred med d/itt/o schibbreds Almue nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan

1690: 4

Torson, Bonde Lensmand Lars Mundal og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettis Mend Rasmus Lechnes, Joen Nesse, Anders Sellevold, Lars Hoopland, Olle Oxse, Olle Quamme, Olle Laersen Seim, og Olle Erichsen SiuffrSetter Sampt danemend flere Som Samme tid ting søgte

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaadigste forordning om Commis farer,

I lige maade M/agiste/r Niels Smidtz Restantz,

JoHannes Børgesen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem Vdgifuen af Maren Sl: M/agiste/r Arnoldj de Fine paa En p/ar/t I dend gaard Fosse schyldende Aarlig It spand Smør og Nj kander Malt, Samme Bøxel Sedel War dattert Bergen d/en 26 7br: (september) 1689
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 12 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt waar schatte og Sage ting I Radøe schibbred med d/itt/o schibbreds Almue paa AscheLand nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Hans Toule og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Østen FieldsEnde, Ingebrigt Qualem, Jens Sollemb, Mons Strømme, Mons Sollem, Rasmus Indre Sæbø, Guner Sæbdal, og Olle Erichsen Miøs Sampt dannemend flerre som Samme tid ting søgte

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om Commis farrer

Ilige maade M/agiste/r Niels Smidz Restantz

1690: 4b
 
 

Hans Bøe for Retten fremstoed og Sig BeKlagde ofuer at der schal Were *gaen It Bøygderaab ofuer hannem det hand schulde hafue taget Een Smalle, og Som dette ømmel er hannem Kommen for øren, War hand Begierende det Almuen Wilde meddeele hannem Sit schudzmaal huorLedes hand Sig hafr schichet og forholdt, Huor paa samtlige Almue Eenstemig Suarede det de om for/schref/ne Hans Bøe Iche andet Wiste at Sige End det Erlig Mand Sømmede og Wel anstoed, huilchet Hand Saaledes Begierede at maatte worde Indført, og der eftter It tingsvidne at Kunde ErLange Som vij hannem Iche viste at Kunde Benegte
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 13 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt Waar schatte og Sageting I Lindaas schibbred med ditto schibbreds Almue paa Lyren nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbare Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand Michel Oenes, og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettis Mend, Ifuer Niøtten, Niels Hoopland Niels Bersvig, Gregorius Refnor, Lars Sættre Mons Lechvold, Magne Bessesen Røsnes, og Halfvor Nielsen Refnor, Sampt dannemend flerre Som samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning om fremede Commis Farer

Item M/agiste/r Niels Smidz Restantz

1690: 5
 
 

Lensmand Michel Oenes Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem vdgifuen af H/er/r Peder Busch paa Een p/ar/t vdj dend gaard Kaldet Oenes schyldende aarlig 1/2 Løb Smør og 1/2 t/ønde Malt Som for/schref/ne Michel Nielsen Oenes schal niude Bruge og Beholde Sin Lifs tid med videre Bøxel Sedelens Indhold Dattert Qualsnes d/en 26 Augustj 1673

For/schref/ne Michel Nielsen Oenes for retten fremstoed og Sagde at hafue gifued till H/er/r Peder Busch for for/schref/ne Bøxlede Joordepart 28 rdr Som hand saaLedes Begierte at maate Woorde Indført

Mons/ieu/r Christoffer Hiermand Hafde Ladet stefne eftter Seeniste tiltalle Joen *Veras (Veraas) formedelst Høyslagelse, og da veed Seeniste ting afsagt Joen til neste ting I Egen persohn schulde møde eller Lide dom,

Joen Weraas møtte for retten og sagde Iche at hafue slaget dend halfuedeel af de øde parter mens Kunde dog Iche negte Jo noget paa hver part at hafue slaget, og Saaed It p/un/d Korn, Bad ellers at der maatte drages ConsjDeration (vera omsynsfull) med hannem, formedelst hand

1690: 5b

Hafuer Holdt ald gaarden med gierde og giort Hen ved 400 fafner Lang *giere (gjerde) Baade for Sin Brugende part, sampt for de tvende øde parter Sigende allenne for de øde parter 400 Fafner, Sagde og Iche Wist at Wide huor mange Las det waar mens Sagde dog omt/rent 10 Las, Kunde dog Iche giøre Sin Eed at det Iche War 12 *Les (lass) mens Endelig tolf les vedstoed, og der paa aflagde Sin Eed Iche meerder End tolf Las at hafue Slaget

Jens Gierre paa Mons/ieu/r Hiermands Vegne var Eftter Seeniste opsettelse Endelig dom Begierendes

<Kongens Sigt>

Afsagt som Joen Weraas nu Sielf for Retten Wedstaar tolf Las Høy at hafue Slaget og der paa aflagt Sin Eed Iche meerder at Werre, thj eragtes for ret det Joen Weraas Bør at tilBage Lefvere tolf Las Høe og Bøde It halft Lod Sølf eftter Lougens 3die Boogs 12 Cap/i/t/el/ 11 Artichel

Mons/ieu/r Søfren Lytichsen Hafde Ladet stefne Christian Christiansen Boende nu paa en p/ar/t I Qualvog Søfren Lytichsen tilhørende, formedelst hand schal Side Hannem til fortrengsel, og Siger Sig Iche at Kunde Ernerre (ernære seg) paa dend part hand Bruger,

Sagde og det hand Christian Hafuer for Juel samme part opsagt Saa ogsaa Bøden Hannem Een anden part I Samme Joord, Bøxel frj, og vilde Endaa
 
 

1690: 6

Gifue hannem \om/ Hand med gode Joorden fra Wiger En Dischretion (sjå nedanfor tilbodet om fri landskyld), Hvis hand det Iche Wil, Er Søffren Løtichsen dom Begierende eftter Lougen

Christian Christiansen møtte for retten og Sagde det Søfren Lytichsen for Juel Wel hafde talt med hannem derom mens meente at det War Iche saa meent, Hand Sin Brugende Joorde part schulde fra vige

Sagde og det Søfren Lytichsen hafde Bødet hannem at Wilde gifue hannem It Eller tou Aar Landschyld frj paa det Søfren Kunde faa dend part, mens Christian Sagde at det Kom Iche I hans Sind,

Saa Blef Christian tilspurdt om hans Bøxel Sedel, Huor til hand Suarede Ingen Endnu at hafue faaed, mens shulde gifue 4 rdr huor paa hand sagde at Hafue Betalt 3 rdr,

Mons/ieu/r Søfren Lytichsen ErBød Sig Sin Eed frj villig at wilde giøre, det hand dend omtvistede part Sielf Wilde Besidde og BeBoe, og der paa afLagde Sin Eed,

Saa tilraade Vij parterne Sig at forlige Huor til Christian Sig Iche vilde Lade Bequemme, Endog Søfren Lytichsen tilBød hannem Een p/ar/t I samme gaard Bøxelfrj og halfue huuse paa samme

1690: 6b

part, Item Een *Borre stue* (Norsk Hist. Leksikon: Borgestove - på Vestlandet og nordover: Drengestove, hus for teneste- og arbeidsfolk på ein gard), En *Kefvie (Seinare nemnd Kleve, som er eit mindre soverum i ei treromsstove) og \en/ floor Som staar paa den p/ar/t Christian nu Bruger

Afsagt Som Lougens tredie Boogs 13 Cap/i/t/el/ første Artichel melder, oddelsmand og Jorddrot er nest til at Besidde dend Joord hand eyer eller hafuer Lod vdj, heller end nogen fremmed, og Bruge ald gaardens tillegelse dog saa, om hand eyer i det ringeste half parten og raader for half bøxlen, og er Sielf BoedsLidsmand, eller huusvild, saa det Iche scheer en anden til fortrengsel men at hand Sielf Wil Boe der paa, og Kand Sande det med Sin Eed, og schal hand da tilsige Sin LeyLending for Jul, og minde hannem fra sig og Igien give hannem Sin fæste eller første tage, og Betalle hannem Huis Aaboed hand hafuer giort paa gaarden videre end hannem var ved Lougen paa Lagt,

thij eragtes for ret at efttersom Christian Christiansen Iche negter Jo før Juel at Were paamindt Sin Joord at fra fløtte Saa hafuer og Søfren Lytichsen aflagt Sin Eed Hand Sielf Joorden vil BeBoe og Self er Jorddrot og eyer for Gaarden, da Bør Ermelte Christian Christiansen til fardag og Imoed Sin første Bøxels Igien gifuelse fra gaarden at

1690: 7

Farre, og om nogle huuse paa gaarden meerder af hannem er Bygt end Lougen Determinerer (bestemmer) Bør hannem eftter gode mends got findende at Komme hannem tilgode

Eftter at dommen Var afsagt Blefue parterne forEenede saaledes at Mons/ieu/r Søfren Lytichsen schal forschaffe Christian Christjansen Bøxelfrj half parten af Monses Brug I Sørre Qualwog, og half parten I Monses Huuse, der forvden schal hand hafue Een *Børre stue* (borgestove) en Klef og dend gamble floor, Som staar paa norre Qualvog Huilchet de Saaledes Begierte at maatte Worde Indført, og der paa Wed Haande Baand Warre Wenner og Wel forligte
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 15 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt waar schatte og Sage ting I Gullen schibr/ed med d/itt/o schibbreds Almue paa Halsvigen nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBarre Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Giefle ØstGullen og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettis Mend, Erich Risnes, Østen Houge, Iffr Fosdal, Otte Nesse, Olle Suensen Dalle Poufl Kiellevold, Mons Rørtvedt, og *Johannes Larsen Øye* (må vera Eide, men Gulenboka kallar han Jon Larsen Eide), Samt dannemend flerre Som Samme tid ting søgte

1690: 7b
 
 

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om fremede Commis farrer

Item M/agiste/r Niels Smidz Restantz

Joen Erichsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel till hannem vdgifuen af Anders Mørch paa En p/ar/t i dend gaard Rijsnes schyldende Aarlig 1/2 Løb smør og 1/2 t/ønde Malt d/itt/o Bøxel Sedel var Dattert Schieriehaffn d/en 27. 8br: (october) 1689

Jørgen Opdal hafde Ladet stefne Siufr Noordal formedelst hand schal hafue frataget Jørgen Sin quinde Imedens hun Sad Enche It Suart Kledes schiørt Som hinde af Olle SundsBoes quinde for omt/rent 5 aar Siden war forEert og nu omtrent It Aar Siden tillige med *Moens \vn/dall* (Mons Åmdal/Undal?) fra taget og fra trued

Siuffr Noordal møtte Iche mens Olle SundsBøe paa hans vegne, Begierede at Som Siuffr Iche var Self tilstedde, da Sagen maatte Beroe Indtil neste ting Som her med og Bevilges til hvilchen tid hand og for retten hafr at møde eller at Lide dom,

Olle Joensen Lood oplesse Een Bøxel Sedel till hannem Vdgifuen af Anders Mørch paa En part i dend gaard Halsvigen schyldende Aarlig It pund og Sex marcher Smør, d/itt/o Bøxel Seddel var dattert Halsvigen d/en 14 Feb/rua/r 1690
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 17 Feb/rua/r Blef Holt It Almindeligt waar schatte og Sage ting I Echanger schibbred med ditto schibbreds Almue paa Eide nerwerende

1690: 8

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbarre Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Mogens Essem og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettis Mend Johannes Ofrdal, Joen Ofrdal, Baste Molvig, Mogens Ytre Eyde, Olle Ytre *Eydee, Syffr Aschevig, Erich Olsen Indre Eyde, og Olle Olsen Indre Hindenes Samt dannemend flerre som Samme tid ting Søgte,

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om fremmede Commis farrer

Ilige maade M/agiste/r Niels Smidtz Restantz,

Lensmand Rasmus Hannestvedt og Bergie Rachnes som Cautions Mend for Hoffuer Rachnes tillige med Olle Lidtland Som Iche War tilstede for retten fremstoed og Indlefverede Hofuer Rachnes til Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson paa det de fra dieres Caution Kunde Endtlediges med Begiering deris for Ermelte Caution maate dennem Igien Lefveres Som og af fogden eftter deris Begier nu paa tinget Bleff tilstilled

Ydermere Sagde Rasmus Hannestvedt og Bergie Rachnes, at som deris BeLofde tid nu alt war forschinned og Hofuer

1690: 8b

Sig \ey/ Indstillede foer hand I nat hen til Bergie Rachnes, og gich til Hofuer, og Sagde til hannem at hand vilde nu Komme og farre med dennem til fogden, om der war nogen hielp for hannem og gierne Wilde See at mage det til det Beste, Huor paa Hofuer Suarede dem hand det vilde giøre, Imedler tid stoed hand op Som det var Imoed dagningen, og gich saa til dørren og Kom vd, søgte saa Sin vey vden Koftte, vden hat, og vden Belte, da hafde de Saa mange mend med Sig og hannem møtte Saa hand Kunde Iche Komme fra dem, og der hand det fornam, Sprang hand I Søen fra Landet ofuer hofuedet, huor de hannem Igien Biergede og af Søen optog, nafnlig Olle Johansen BiørcheLand, Fusse BiercheLand, Rasmus Tostes/en huusmand ved Gatlands nøst og Johannes Nedre Rachnes ware dem Som Hofuer Igien af Søen optoge

Magne Essem hafde Ladet stefne Olle Øfre Echanger formedelst Olles hest schal hafue Bidet og vdstødt Magnes hest for fieldet I Biørge March, og det at Bevijse hafde Magne Ladet Indstefne, Niels Biørge, Olle Biørge, og Siuffr Biørge

Olle Øfre Echanger Møtte I Egen persohn og sagde det hand Iche viste Sin hest hafde giort schaden og der paa Begierte det Magne Essem vilde Bevijse hans hest hafde giort det,

1690: 9

Saa fremstoed Niels Biørge og Sagde det Olle Echangers Hest var der I marchen og hinte den der fra mens Iche saa det Hesten War vdstødt, mens det Magnes hest Laa død det hafde hand Seeit, og wiste Iche at der war andre heste hos eller Iche,

Olle Biørge og Siuffr Biørge vidnede lige Som Niels og videre Sagde de Sig Iche at af vide,

Joen Toftt for retten fremstoed og sagde det hand og hans dreng Knud Iffvers/en da de I Sommer stoed og Sloeg, det Hestene Bedes, og det Magnes hest foer vdfor,

Saa tilspurdte Jeg Almuen om der var nogen anden hest som der var falden Ilde I Biørge March i *somer (sommer), Huor til de Eendregtelig sagde ney,

Olle Øfre Echanger Bød hannem Hans part vdj dend Hest hand eyer og meerder Sagde hand Iche vilde gifue

Saa tilspurdte vij huad hesten var verdt Huor paa Anders Essem, og Niels Vadzel Som hestens døgtighed var BeKiendt Sagde det hesten var verdt firre rdr

1690: 9b
 
 

Saa Blefue parterne forligte saaledes, det Olle Øfre Echanger schal Betalle eftter Een maaneds forLøb 1 rdr Som ved haande Baand for retten Blef af parterne antagen
 
 

Forordning om Fremmede Commis-Farer

Haffniæ die 11 Januarj Anno 1690

Wij Christian den Femte Af Guds Naade Konge til Danmarch og Norge, de Wenders og Gothers, hertug vdj Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarschen, Greve vdj Oldenborg og Delmenhorst,

Giøre alle VitterLigt, At I huor Vel Vj den 19 Martj Anno 1689 for at handthefue (håndheve) Een frj fart og Commercie (handel) udj voris hafne og paa voris strømme, iche allenne for vores Egne vndersaater, men en og for alle og en huer af fremmet Nation, Allernaadigst haver Befalled, Voris Civil og Militair Betienter Ved *Soe (Søe) Kanten i vort Rige Norge, at hindre og afværge de Insolenzier (uforskammetheter), som Capere Kunde Søge der at Begaae, huilchet alt tilforn de udj Krig Begrebne partier er Blefven til Kiende gifued,

Iche desmindre, maa vij dog V-gierne fornemme, huorledes nogle Commis farer, siden schal hafue fordristed Sig til voris Strømmes og Søe Kusters Sicherhed og frihed HøystrafBar at Violere (fare med vold) og Commercien Vsicher at giøre,

thij haver vij til saadan V-Leylighed her eftter at fore Komme

1690: 10

Og en frj fart og Commercie paa Bemelte Vort Rige Norge, saa vel for alle fremmede Nationer, som for vorris, Egne Vndersaater at Conservere, Endnu Allernaadigst for got Befundet, at Byde og Befalle, saa som Vij og hermed strengeligen, og Alvorligen Byde og Befalle Voris vdLeggere til søes Sampt alle andre Voris Civil og Militair, Betienter Ved Søe Kanten, I meer Bemelte Vort Rige Norge, at saa fremt nogen Commis farrer, eller andre, af huad Nation, Condition, eller stand de maatte, værre, schulle her eftter Vnderstaa Sig Voris Høyhed at VioLere, og *Seygladzen (seilasen) paa Voris *Stromme og Søe Kuster, havne og vdschier att TroubLere, og usicher giøre, saa vel Som schibe vden forschiel, i huem de og tilhøre, at Bort tage, eller I, Vores havne der med at IndLøbe, de da, saa snart de sligt enten Self Kand fornemme, eller og Kundschab derom fra andre BeKomme, schal søge slige giorde Priser Sig at *Bemestere (bemektige?)

1690: 10b

Saasom Vij Allernaadigst Ville at samme priser, naar de i Vore havne IndKommer schal Wære frj, og deris rette *eyer Eier Mænd* Igien tilstilles, men dersom Commis, farerne nogen gevalt (makt/vold) i Bemelte Vores havne schulle Øve, og priserne ey med gode Ville Relaxere (roe seg) da dennem med deris førende *schiberomme at anholde, og saadant voris Statholder vden ophold tilKiende give, til videre Voris Allernaadigste Resolution, Huor eftter alle og Een hver vedKommende, sig Allervnderdanigst haver at rette.

Givet paa Wort Slot Kiøbenhaffn den 11 Januarij Anno 1690

Vnder Vor Kongl/ig Haand og zignet

Christian (L:S:)
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 24 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt Vaar schatte og Sageting I Hossanger schibbred med d/itt/o schibbreds Almue paa HorsHofde, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbare Wijs og WelforStandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bondelensmand Rasmus Hannestvedt, og eftterschrefne, Laugrettis Mend, Johannes HorsHofde, Knud Heldal I Olle Lidtlands sted, Elling Byssem i Bessie Fugledals sted, Fusse BiørcheLand, I Børgie Rachnes sted, Olle Mongsen Mielstad I Erich BiørcheLands sted Wemmin Warre, Olle Steffensen EicheLand, og Anders HorsHofde, Sampt dannemend flere Som Samme tid ting Søgte,

1690: 11
 
 

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning, om fremmede Commis farer,

Ilige maade Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste RatiFication paa Welb/aa/r/ne/ Fru Sophia Lindenows Kiøbschiøde og gafve Bref til Apelona Danielsdatter, vdgifuen d/en 9 Julj 1663 paa 1 1/2 Løbs Leye Eller 18 s/chilling I dend gaard Hustrulie, og Allernaad/igst ConFirmerit d/en 9 Aprill 1687

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood atter for Retten førre Hoffuer Rachnes, Som formedelst Hans tillagde Tiuffuerj Hofuer vered vdj forvarring, og Siden vnder Caution paa frj foede stilled Indtil forLeden d/en 17 Feb/rua/r da Hans Cautions Mend, Rasmus Hannestvedt Olle Lidtland, og Bergie Rachnes, gich til for/schref/ne Hofuers Huus om Morgenen Imoed dagningen, og Begierdte det hand goedvillig wilde følge med dem till fogden detz widere forKlaring Her for Wed ofver Lefveringen Er indført

Cautions Mendene IndLagde deris schrifttelig Caution til fogden gifved,

Item fogdens Cittation til Cautions mendene, Lars Mundal, og Hofuer Rachnes,

1690: 11b

Saa IndLagde Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Een videmerit Copie af Hofuer Rachneses Suplicq til Høyædelb/aa/r/ne/ H/er/r Estatz Raad Lindenow d/en 10 Januarj 1690 Indgifuen, med der paa fuldte Resolution d/en 11 Januarj Ejusdem Anno til fogden og schrifveren Saa og fogdens der paa fuldte Sampt Sorenschrifverens ErKlæring

Saa IndLagde Hofver Rachneses quinde Een anden Suplicq til H/er/r Estatz Raad d/en 19 Feb/rua/r 1690 Indgiffuen, med der paa fuldte SlodzLougens Commiteredes WelædLe Borgemester Lars Søffrensen og Raadmand Hans Hanssens Resolution d/en 20 Feb/rua/r 90

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Begierede at Som Hans forige paa Raabende prouf formedelst dette onde veder denne Sinde Iche har Kundet Her vd Komme, Hoffuer Endnu I Arrest til om nogle daggers forLøb att maatte forblifue, eller og at stille nøyagtig forsichring og Borgen for Sig, Saa wil hand Hannem Stille paa frj foed,

Saa fremstoed Jacob Rachnes og Lars {I El} Sebiørnsen Jelvig, Som for for/schref/ne Hoffuer Rachnes I Sex vggers tid Hafuer Cavered og goed sagt, Ligesaaledes og sterch og paa Samme maade Som ofuenmelte Rasmus Hannestvedt, Olle Lidtland, og Bergie Rachnes Sig haffuer forpligted,

Eftter tilSpørgelse Sagde Hoffuer denne Sinde Inted hafve videre at Sige,

1690: 12

Lars Mundal Møtte eftter stefne Sedelens Indhold og Reffererede Sig til Huis som tilforn for retten er passered sampt Hoffuers forligelse og Egen BeKiendelse,
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 25 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt Waar schatte og Sageting I Mielde schibbred med d/itt/o schibbreds Almue paa Reysta (Reigstad), nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand, Anders Riffnes (bondelensmann Anders Rivenes), og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Olle Reysta, Lars Reysta, Mons Refvim (Revheim), Anders Mit Mielde, Lars Vichne, Olle Vatle, Jens Hundhammer, og Baste RøscheLand, Sampt dannemend flere, Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om fremmede, Commis farer,

Item M/agiste/r Niels Smidtz Restantz

Johannes Borge Hafde Ladet stefne Olle Aamundsøn eftter Sin Contragt og forligelse d/en 27 Martj 89 til hannem vdgifuen for 2 rdr i penge og en tønde Malt, Item I Laante penge 4 march, og IndLagde derom Olle Aamundsøns forpligt, og der eftter war dom Begierende,

Olle Aamundsen møtte for Retten og Sagde det hand var Louglig stefnt, mens Johannes hafde taget It nøst fra Jorden,

1690: 12b

Som hand formeente at Burde Blifue staaende og der til Suare, førend det Igien Lefverdes wilde hand Iche Betalle, mens ellers Begierede med Sagen til doms maatte Beroe til neste ting

Johannes Borge Reffererede Sig til Olles forpligt og War der eftter Endelig dom Begierendes

Afsagt Olle Aamundsøn Bør eftter Sin Egen forpligt nu I Retten producered til JoHannes Borge at Betalle Huis (det som) hand med rette er Hannem schyldig Som regnes til 4 rdr Eftter 15 dagers forLøb schadesLøs vnder Execution eftter Lougen

Eftter dommen War afsagt Blefve parterne forligte Saaledes det Olle Aamundsen schall Betalle til Johannes Borge I alt 16 march 14 s/chilling Huor af dend halfue deel schal Betalles til paasche først Kommende, og den anden 1/2 p/ar/t til St: Hans dag, Huilchet ved Haande Baand Saaledes paa Bege Sider vare med tilfreds
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 26 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt waar schatte og Sageting I Arne schibbred med d/itt/o schibbreds Almue paa Arne, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbarre Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson BondeLensmand Hans Joordal og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettis Mend, Hans Breedsteen, Johannes Søraas, Rasmus Toftt, Niels Stanghelle, Gregorius Brudaas Erich Tuenes Olle Sæhem (Seim), og Johannes Morvig, Sampt dannemend flere Som Same tid ting Søgte

1690: 13
 
 

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaadigste forordning om fremmede Commis farer,

Item M/agiste/r Niels Smidz Restandz

Niels Andersen Lood atter oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifuen aff Borgemester Peter Troiel Som forLeden aar 1689 d/en 1 Julj er worden Leest og pag/ina 38 vdwijser paa 2 Løber, It pund og Atten march Smørs Leye vdj dend gaard Indre Arne,

Anders Olsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifuen af Borgemester Peter Troyel, paa En tredie part af ofuensch/ref/ne p/ar/t i Indre Arne, Som er dend Løb og p/ar/t som afgangne Olle Siursen tilforn Brugt hafuer, ditto Bøxel Sedel Var Dattert Bergen d/en 3 Feb/rua/r 1690

Johannes Westerlj Hafde Ladet stefne Olle Vesterlj for at hand hannem schal hafve Slaget, med Een rifue forLeden Aar Saa Blodet gich Johannes Igiennem ørne

Olle Vesterlj møtte Iche eller nogen paa Hans vegne, mens Almuen Sagde det Hand War Siug

Afsagt Olle Westerlj Bør til neste ting for Retten at møde, eller hands fuldmegtig Huis Iche da at Lide dom eftter Lougen

1690: 13b
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 21 Martj Blef Holdt It Almindeligt schatte og Sage ting I Schiold schibbred paa Hoope med for/schref/ne schibbreds Almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbare Vijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand Niels DyngeLand, og efttersch/ref/ne EedSorne Laugrettes Mend, Mogens Todtland, Toor LiuseVold, Rasmus Hornes, Lars Vlsmog Olle Todtland, Mons Borge, Mogens Nesse og Niels Nedre DyngeLand, men af den andre Almue Møtte Ingen, Endog Lensmanden med Eed forKlarede, alle at hafue faaed Loulig tingBud og nochsom Viste

Samme dag Blef opleest hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om schatternis paaBud I Norge, for Anno 1690 Hafniæ d/en 27 Januarj

Ilige maade Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om Kop Queg, og Ildsted schat I Norge for 1690 Hafniæ d/en 15 Feb/rua/r

Rasmus Pedersen Lood oplesse Een Bøxel Seddel til hannem Vdgifuen af M/agiste/r Otto Schrøder paa dend gaard Olsvig schyldende aarlig 2 p/un/d Smør og War dattert Bergen d/en 14 Januarj 1690
 
 

Peder Mogensen Lood oplesse Een Bøxel Seddel til hannem Vdgifuen af M/agiste/r Otto Schrøder, paa dend gaard Kychelvig, schyldende aarlig, En Løb Smør og en hud, d/itt/o Bøxel Sedel Var Dattert Bergen d/en 14 Januarj 1690

S/igneu/r Cordt van Lubech Lood oplesse It panteBref til hannem Vdgifuen af Morten Kørner paa Leervig schylder aarlig 1/2 Løb Smør, og Støelen 27 march/e/r Smør, for/schref/ne Dattert Bergen d/en 16 April 1689

1690: 14
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 22 Martj Blef Holdt It Almindeligt schatte ting i Sartor schibbred med d/itt/o schibbreds Almue paa Schougsvoog, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit, Høyagtbarre Vijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand, Anders Bildøen (bondelensmann Anders Bildøy), og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend; Hans Schouge I Niels Hommelsunds sted, Hans Leerøen, Olle Golten, Olle Lochøen, Erich Schollevig, Michel Fielde, Knud Bache, og Olle Algerøen, sampt danemend flere Som Samme tid ting søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Brefve

Thomas Gaflen Hafde Ladet stefne Mogens Olsen Biørøen for at Hand hannem schal hafue tilsagt at hafue mange Konner og Begierede det Mogens Sit *telleg (tillegg) Vilde Bewijse eller verre Mand der for,

Mogens Olsen Møtte for retten og Sagde Iche at hafue Sagt det Tomas hafde mange Konner, ey heller vilde Bevijse det,

Tomas Gaflen Beraabte Sig paa proef og vidnisBiurd,

Hans I Biørøen fremstoed for retten og Sagde at hafue Hørt det Mogens Biørøen Sagde til Tommes Jeg tencher du hafuer mange Konner, huilchet hand med Eed Sig tilbød naar for nøden (fornøden) giortes at vilde BeKreftte, dette er Tomas Sin Slegt

Videre Sagde Tomas det Mogens schielte hannem for en hund, og i det samme schuede huen af hannem,

til dette at Bevijse var

1690: 14b

Indsteffnt, Michel Fielde som for retten fremstoed tillige med Erich Schouge, Som Sagde Begge at de Komme Vd og hørde det de tvende Tomas I Gaulen og Mogens Biørøen stoed sammen og Mogens schieldte Hannem for en Hund, du hafr Iche Leerdt a: b: c: og *Sledt fern og Riis* som Jeg hafr giordt, Huilchet de med Eed vilde BeKreftte naar paa Eisches

Videre fremstoed Mogens Biørøen og Sagde det Tomas hafde Slaget tvende gange Hans Hue af og der paa IndLagde Sit schrifttelig forset som for retten Blef Leest, og Beraabte Sig paa Niels Echerhofde, Sampt flerre af Almuen Som det schal hafue Seeit, og til neste ting Sine prof vil de førre,

Sagen Beroer til neste ting til Huilchen tid parterne Igien for retten Bør møde en hver Sine videre paastand at fremførre, eller at Lide dom
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 26: Martj Blef Holdt It Almindeligt schatte ting I HerLø schibbred paa Frechoug nerVerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson BondeLensmand Niels RøsLand og efttersch/ref/ne Laugrettismend, Olle Frechoug Knud Erdal, Olle Rylland, Iffuer Krogaas, Niels Tvedten, Michel Melland, Anders LerVig, og Olle Hestenes, Sampt danemend flere Som Samme tid ting Søgte,

Samme dag Blef opLeest de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Brefue

1690: 15
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Welbestalter Contraleur ved Bergens Told Cammer Welædle Rasmus Olsen Lood oplesse, Sl: Commissarius og Assessor i Hoffretten Welb/aa/r/ne/ Hans Lilienschiolds Testament Vdgifn til Margrette Jensdatter paa dend gaard Toschøen (Toska) schylder AarLig 1 1/2 Løb smør en t/ønde Malt, en vaag fisch, og tou faar, med *freer og arbeidz penge Som var dattert Bergen d/en 16 Januarj 1678 og i NoordHords tingBoog 1684: d/en 7 April af Sorenschrifueren dend tid verende Hans Hanssen eftter TestiFication Indført der Hoes producerende for/schref/ne Margrete Jensdatter Som nu til Egte hafuer, Søfren Baltzersen Wirthman Hans Revers til H/er/r Contraleur ordLiudende som følger

Anno 1689 d/en 17 April, Er mig vnderschrefne, eftter venlig Begier af H/er/ ContraLeur Mons/ieu/r Rasmus Olsen førgetiuffue rdr Laant og forstragt, Huor Imoed Jeg til forsichring og vnderpant hannem mit schiøde paa Min paa Boende gaard Toschøen hafr ofr Lefverit Bergen utsupra

Søren Baltzersen Wirthman
 
 

Welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancellj Raad og Amptmand Jonas Lillienschiold Lood ved Sin schrifttelig MeMorial forbiude at Ingen maa schiude Eller Jagge omtrent Hans gaard HerLø Vnder straf, eftter Lougen, Som og en Huer vedKommende Sig hafr at eftterrette

1690: 15b
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 27 Martj Blef Holdt It Almindeligt schatte ting I Allenfied schibbred med dito schibbreds Almue, nerWerende Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Johan Torsons fuldmegtiger Mons/ieu/r Christian Hansen, BondeLensmand Lars Mundal og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Rasmus Lechnes, Joen Nesse, Anders Selevold Lars Hoopland, Olle Oxse, Olle Quamme Olle Laersen Seim, og Olle Erichsen SiuffrSetter, sampt dannemend flere, som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste Brefue Som forhen ere Extraherede,
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 28: Martj Blef Holdt It Almindeligt schatte ting paa Ascheland med Radøe schibbreds Almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbare Vijs og WelforStandige Mand S/igneu/r Johan Torson, BondeLensmand Hans Toule, og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Østen Fieldsende, Ingebregt Qualem, Jens Sollem, Mons Strømme, Mons Sollem, Rasmus Indre Sebø, Guner Sebdal, og Olle Erichsen Miøs, Sampt dannemend flerre, Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordninger,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde ved Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet stefne Gutorm Dalland formedelst hand schal hafue Bierget En Løb Smør Som ved Luy/tenan/ts Bagers (Niels Bager) forvLøchede Jegt schal vere Bort raged og af Hannem fonden og Siden fordult,

1690: 16

Item for ofuerfalf af Guttorm Dallands quinde giort paa schafferen Olle Haaland da hand schulde for/schref/ne Sag forLeden Vaarting eftter fogdens Befaling Indstefne,

Lensmanden Hiemblede ofentlig for retten ved Eed det Guttorm Dalland var Loulig stefnt Som hand og Iche negtede,

Indstefnte Guttorm møtte for retten, {møtte} og Sagde det hand Iche hafver vildet fordult Smøred, ey heller giort, mens det strax for Sin naboer obenbarede, Sagde og det Smøred Inted duede, og at det var Iche merder End en half Løb Som hand vilde Bevijse, Sagde og Huad hans quinde hafuer giort Kunde hand Iche forsuare

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Satte i Rette og formeente Guttorm Bør Lide eftter Lougens 4de Boogs 3die Cap/i/t/el/ 1 Art/ichel Item for hans quindes ofrLast, Imoed Lougen giort paa dend eller dem Som stefnede hannem

Guttorm Sagde det Siufr Monsen Dalland, var med da Smøred Blef funden, og tog half p/ar/ten af smøred Som de fandt I stoore HerLe fiorden,

<K/ongens Sigt>

Afsagt som Guttorm Beretter og ved Eed forKlarer Iche at hafve vildet fordult Sagen og det er af ringe verdj Som er Bierget, altsaa Eragtis

1690: 16b

For ret det Guttorm denne Sinde Bør Bøde til Hans Ma/jestets trej marcher Sølf, dog Her ved Hans Ere (ære) v-forKrenchet og det formedelst Laugrettis forBøns schyld,
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 29 Martj Blef Holdt It AlmindeLigt schatte ting paa Lyren med Lindaas schibbreds Almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbare, Vijs og WelforStandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand Michel Oenes, og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Ifuer Niøtten, Niels Hoopland, Niels Bersvig, og vdj Gregoris Refnors sted, Michel Schornes, Lars Sættre, Mons Lechvold, Magne Bessesen Røsnes, og Halfvor Nielsen Refnor, Samt dannemend flerre som Samme tid ting Søgte
 
 

Samme dag Blef opleest de forhen Extraherede Hans Ma/jestets Brefue, Item om Consumptionens forpagtning

Iffuer Fammestad forige Lensmand Her i *schibBredet Som formedelst Hans Beens Brydelse ved Kongl/ig schatters Indrifuelse Lensmands Embeded maatte quitere, for Retten fremstoed og Sig Wemodeligen BeKlagede HuorLedes Hand forLeden Aar Alder (Aller) Helgens Aftten meget Ilde af dend schadeLige Ilde Brand er vorden ruinered, Saa alle Huusene paa gaarden Blefue I asche Lagt, Vndtagen een Liden Boe og Laden Vnderdanigst Bedende Hans Kongl/ig Ma/jestets af Høy Kongl/ig Naade denne hans store schade Naad/igst vdj schatterne Vilde forLindre,

1690: 17

Saa Hand nogenledes Kunde Rage paa foede Igien, tilstede verende Almue widnede Hans andragende Gud Bedre detzWeer altfor sanden at verre, Huilchet Hand Saaledes Begierte vdj protocolen maate vorde Indført og der eftter tingsvidne meddeeled, Som Vij hannen iche viste at Kunde Benegte,
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 31: Martj Blef Holdt It Almindeligt schatte ting paa Halsvig med Gullen schibbreds almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbare Vijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, BondeLensmand Gieffle ØstGullen og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Erich Risnes, Østen Houge, Iffr Fosdal, Otte Nesse, Olle Suensen Dalle, Poul Kiellewold, Mons Rørtvedt, og Johanes Larsen Øye (Eide?) Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forhen Extraherede Hans Ma/jestets Brefue Item om Consumptions og folcheschatz forpagtning

Jørgen Opdal eftter Seeniste opsettelse hafde Ladet stefne Siur Noordal eftter forige tiltalle

Siufr Noordal møtte for retten og Sagde Iche at hafue taget schiørted, mens hand at vere Vdsendt af Olle SundsBøe det at Igien hente, huilchet Jørgens quinde schal hafue godvillig Lefvert,

1690: 17b

Jørgen Opdal Sagde endnu Som tilforn og War schiørted Igien Begierende, og Begierede dom,

Siufr Noordal Sagde det Olle SundsBøe hafde taget schiørted til Sig, og hand Iche vill Slippe schiørted, Begierede der fore hand derfor maate stefnes Saa Wil hand forKlare huorledes hand det BeKom, og hafde Søgt schiørted hoes Olle Igien men har det Iche Kundet BeKomme,

Afsagt Som Siur Noordal Sig Vndschylder schiørted Iche at hafue taget, mens med villie og venschab af Jørgen Opdals quinde annammed Saa og til Olle SundsBøe lefvered, altsaa Bør Sagen til Olles Werneting at Indstefnes og Siuffr Noordal til Wedermelle, at sagens Egentlig oplysning Kand Erfarres, da her vdinden schal Kiendes huis ret er
 
 

Otte Berge og Elling Knarvig hafde Ladet stefne Olle Ortnes Huusmand for 4 1/2 march KoeLeye af en Kierche Koe, efttersom dj ere Kierche ombudsmend og derfore schal giøre regning Satte derfore i Rette om Olle Ortenes Iche Burde Betalle schadesLøs,

Olle Ortnes møtte for retten og neftede Iche de paastefnte 4 1/2 march at Vere schyldig

Afsagt Som Olle Ortnes Wedstaar gielden Saa Bør Hand Inden 15 dagers forLøb efttersom det Er Kierche penge *schadsLøs at Betalle Vnder Execution eftter Lougen

1690: 18
 
 

Søffren Nagel Borger I Bergen og tilholdende I Børtnes Hafde Ladet stefne Karj Olsdatter Børtnes for Een Seng af 15 march/e/rs verdj Som hannem vdj schiftted 86 d/en 17 May, eftter Hindes Sl: Mand Rasmus Peersen, IBlandt anden Hans fordring er vorden VdLagt, og Iche Wil vere med fornøyed formeente Enchen hannem derfore Burde Betalle, og Sielf Beholde Sengen,

Enchen Karj Olsdatter møtte for retten og Suarede det Søfren Nagel hafde Engang annammed vdLeget til Sig, mens Siden Ladet til hinde hiemberre, huor dend Endnu Ligger Ligesaa goed som dend var den tid, og v-Brugt af hinde siden dend tid, og hafver Iche andet at Betale med, med formeening hand Sit vdleg Bør Beholde og Siden vere frj

Afsagt Som schiftted Hafuer Henhviled nu hen ved firre Aars tid og Søfren Nagel Iche da eftter Lougens tilhold det for over dommeren i rette tide, om hand ved det vdLagde godz Iche hafde vered fornøyed, Indsteffnt, altsaa Eragtes for ret det Søfren Nagel vdLegget Bør Beholde og Enchen for Widere tiltalle frj være,
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 2 April Blef Holdt It AlmindeLigt schatte ting paa Eide med Echanger schibbreds Almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fougit

1690: 18b

Høyagtbarre Vijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Mogens Essem og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Johannes Offrdal, Joen Offrdal, Baste Molvig, Mogens Ytre Eide, Siufr Aschevig, Erich Olsen Indre Eyde, og Olle Olsen Indre Hindenes, sampt dannemend flerre som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordninger, Item, om Consumptionens og folcheschatz forpagtning paa Landet,

Forordning om Schatternis Paabud udj

Norge For Anno 1690 Haffniæ d/en 27 Januarj 90

Vij Christian den femte af Guds Naade Konge til Danmarch og Norge, de Venders og Gotters Hertug vdj Slesvig, Holsten Stormarn, og Dytmerschen, grefue udj Oldenborg, og Delmenhorst,

Giøre vitterLigt, for alle vore Kiere og troe vndersaater, som Bygge, Boe, og tilholde, udj vort Rige Norge, at endog vj Inted Heller Hafde ønschet, end at de paa en eller anden maade udj vdgiftterne Kunde hafue Bleven forLindred, saa maa vj dog formedelst de farlige og vit vdseende ConJuncturer fremdellis, Være Betencht paa de midLer og veye, som nest dend Allerhøyestes Bistand til vore Riger og Landers DeFension og Sicherhed Kand tiene, og uforbjgiengeligen Behøfuis, thij hafver vj ey Kundet forbj gaa, til voris Milities og flodes Conservation og vnderholdning for

1690: 19

Det nerVerende Aar, foruden Consumtionen samt tierre og treLast tienden, de vdj forLeden Aar udgifne Leilendings, oddels, proviant, Rostienneste, og andre smaaschatter, samt geiistlighedens og præsteschabetz schatter, tillige med Soldatter Kiole penge, og de nye Munderings penge, Allernaadigst at paaBiude, saasom Vij og Hermed Naadigst Biude og Befalle alle og en huer vedKommende udj Bemelte vort rige Norge, at de v-feylBar schal vere Betencht schatterne i alle maader, saasom de eftter Huer steds LeyLighed og Lighed hafuer vered satte, og Taxerede udj voris schatte Brefue af, 4. Martj 1689 som i alle maader schall følges, Ligesom det her udj ord fra ord Var Indført, Vden allenne til de tider og Terminer, som Voris Allernaad/igste vdgangne Norsche Loug tilholder, schattetingene udj Norge holdes schal, v-feilBar og rigtigen at Clareris, og Betalis, Som en huer der til agter at suarre, Eftter de omstendigheder Som Bemelte Voris schatte Brefue og andre derom Vdgangne forordninger tilsiger,

Biudendis og Befallendis Her med Voris stadtholder vice Stadtholder, grefuer, frjherrer,

1690: 19b

Stiftt Befalings Mend, Amptmend, Superintendenter, Land Commissarier, Borgemestere og Raad, Amtschrivere, Fogder Sorenschrivere, og andre vedKommende, Som denne Voris forordning under Voris Cammer Seigl tilschichet vorder, at de dend paa Behørige Steder til alles eftteretning Strax Lader Lesse og forKynde, paa det Bemelte schatter, rigtigen af vedKomende maa IndKrefuis, og paa anbefallede Steder udj rette tider tilbørLigen Lefveris, uden nogen eftterLadende Restantzer eller Vndschyldning, tagendes der vdj Ingen forsømmelse, huor eftter alle og en huer Saa vit dennem vedKommer, Sig AllerVnderdanigst Hafuer at rette og forholde,

Gifvet paa Voris Kongl/ig Residentz udj Kiøbenhafn d/en 27 Januarj Anno 1690

Vnder Vor Kongl/ig haand og zignet

Christian
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 3 April Blef Holdt It Almindeligt schatte og Sage ting paa HorsHofde, med Hossanger schibbreds Almue, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand Rasmus Hannestvedt, og efttersch/ref/ne Laugrettismend, Johannes HorsHofde, Olle Lidtland, Besse Fugledall, Bergie Rachnes, Lars Dalle I Erich Biørche-

1690: 20

Lands sted, Wemin Varre, Olle Steffensen EicheLand, og Anders HorsHofvde, sampt, dannemend flerre som, samme tid ting Søgte
 
 

Samme dag Blef opLeest de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Brefue, Item om ConSumptionen Sampt folcheschatz forpagtning paa Landet,

Olle Vemmensen Vare Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem Vdgifuen af H/er/r Christen Hendrichsen paa dend gaard Tirrevold schyldende AarLig It Spand Smør og en half tønde Malt, d/itt/o Bøxel Sedel var dattert L. Hammer (Litlehamre) d/en 28 Martj 1690

Magne Olsen Lood oplesse en Bøxel sedel til Hannem Vdgifuen af Peder Erichs/en paa oberste WisBorgs vegne, paa Een part i dend gaard Vester Kleppe, schyldende Aarlig 18 march/e/r Smør og It quarter Malt, d/itt/o Bøxel Sedel Var dattert Bernes d/en 16 Januarj 1690
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 4. April Blef Holdt It Almindeligt schatte ting I Mielde schibbred med d/itt/o schibbreds Almue paa Reystad nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand Anders Rifnes og efttersch/ref/ne Laugrettismend, Olle Reysta, Lars Reysta, Mons Refvim, Anders Mit Mielde, Lars Vichne, Olle Vatle, Jens Hundhammer, og Baste Røscheland, Sampt dannemend flerre Som samme tid ting søgte

1690: 20b
 
 

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Brefve, Item om Consumptionen og folcheschatz forpagtning paa Landet
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 5 April Blef Holdt It Almindeligt schatte ting paa Bredsteen med Arne schibbreds Almue nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Hans Jordal og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Hans Breesteen, Johannes Søraas Rasmus Toftt, Niels Stanghelle, Gregorius Brudaas, Erich Tuenes, Olle *Sollem (må vera Seim i Arne sk.r.), og Johannes Morvig, Samt dannemend flerre Som Same tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest De forhen Extraherede Hans Ma/jestets Brefue Item om Consumptionen og folcheschats paa landetz forpagtning

Jørgen Jenssen Lood oplesse En Bøxel Sedel till Hannem Vdgifuen af Halsten RødLand paa Een part i dend gaard, Sørre Quamme, schyldende aarlig En half Løb Smør og 2 1/2 melle Malt d/itt/o Bøxel Sedel var dattert Ytre Arne d/en 26 Feb/rua/r 1690

Johannes Westerlj Hafde eftter forige tiltalle Ladet stefne Olle Vesterlj, Huilchet og Kongl/ig Ma/jestets Fogit paa hans Ma/jestets vegne og hafde Cittered de tvende for/schref/ne, og Satte I Rette det de Burde Bøde eftter Lougen

Olle Vesterlj møtte for retten og Sagde det Johannes forLeden Sommer Kom og Saa Sine Smaler paa Bøen, *dag (da?) Sagde Johannes du Stoller paa dine Store midler Som
 
 

1690: 21

du *schalt arfue eftter din fadder (fader), hand foer diefvelen I vold Saa giør du Ligesaa, og der paa Blef Olle Vred og Slog med een rifve Som hand hafde i Handen paa steengierdet først en gang, Saa og anden gang saa dend Blef I tvende støcher mens negtede aldelis Iche *Olle at hafue slaget mens de hafde huer andre ved haared,

Olle der Imoed Soer (svergde) det hand hannem Slog Saa Blodet gich i giennem ørne

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Satte Endelig i Rette og formeente eftterdj de Begge i denne Sag schal Werre schyldig Bør Bøde huer for sig trende Sex Lod Sølf, Heldst fordj Almuen Vidner det Johannes schal Werre en KraKeelsch (krakilsk) mand,

Johannes Westerlj eftter Eedens forestafuing og Læsing gandsche negtede, ofuen schrefne tilleg, og aflagde Sin Eed Huerchen at Hafue Sagt eller Slaget

Parterne Eftter tilspørgelse Sagde denne Sinde Iche widere hafde at Sige,

<Kongens sigt>

Afsagt Som Johannes Vesterlj veed Sin Eeds afleggelse, gandsche tillegget Benegter og Ingen proef i Sagen paa Enten af Siderne Er ført vden deris *Barre ord, altSaa Eragtis for ret det Olle Westerlj denne Sinde Bør Bøde til Hans Ma/jestets eftter Lougens Siette Boogs 7 Cap/i/t/el/ 2 Art/ichel trende 3 Lod Sølf, dog stande Johannes Sit haargref naar paastefnes aaben for, til videre paa Kiendelse

1690: 21b
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 29 April Blef Retten Betient paa AscheLand Eftter Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Johan Torsons vdgifne stefnesedel Vnder datto 23 April paa Strømsnes nerWerende for/schref/ne Kongl/ig Ma/jestets Fogit Bonde Lensmand Hans Toule, og efttersch/ref/ne Laugrettismend, Østen Fieldsende, Jens Solen, Knud Sollen, Magne Quamme, Rasmus Sebø, Lars Kartvedt, Gunder Sebdal, og Olle Vaxtiolle,

til huilchen forErmelte datto, Mons/ieu/r Christoffer Hiermand Hafde Ladet stefne, Jan Andersen Krog Vrtegaards mand paa Sletten, Som vnder fogdens haand og Seigl Blef i Retten producerid og Leest,

Dernest Blef i Rette Lagt Een Begiering af Mons/ieu/r Hiermand giort til Kongl/ig Ma/jestets Fogit, anrørende en Arrest og stefning ofr *Johan Krog paa Sletten, Som Vnder Kongl/ig Ma/jestets Fogitz Haand Blef producerid og opleest vnder datto 23 April 1690

Item Kongl/ig Ma/jestets Fogitz Befaling paa Mons/ieu/r Hiermands Begier til Jens Giere, at Holde vagt ofr gaarden Sletten med Sex Mand, af H/er/r Cancellj Raad LillienSKiolds Bønder, vnder datto 23 April 90

Mons/ieu/r Christoffer Hiermand Som Cittant for retten vdj Egen persohn Møtte, og IndLagde Welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancellj Raad Hans LillienSKiolds fuldmagt til

1690: 22
 
 

Hannem gifuen d/en 30 Aug/ustj 1687 Som for retten Blef Leest

Endelig Indlagde Mons/ieu/r Hiermand hans schrifttelig Indleg Beregning med protestation huor ved hand fordrer til datto med omKostnings Erstattelse 429 rdr 4 march, Som og for Retten Blef Lest dattert Berg/en d/en 28 April 1690

End IndLagde Mons/ieu/r Hiermand Een Spetification paa huis queg som Jan Andersen 87 d/en 4 octob/e/r Er Worden Lefverid

I det øfrige Reffererede Mons/ieu/r *Hiermund til Sit Indleg her for om meldt,

Her Imoed at suarre møtte Jan Anders/en med Sin fuldmegtiger S/igneu/r Baltzer Pedersen som IndLagde Een schriftteLig fuldmagt vnder for/schref/ne *Johan Andersens haand og vdj samme meldet ved en v-ManneerLig angribelse af Mons/ieu/r Christofher Hiermand angaaende dend gaard Sletten er Søgt og war d/itt/o fuldmagt dattert Toule d/en 28 April 1690

Huor Imoed Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson pretenderende at det ord v-Mannerlig Indført Er Iche Sandfærdigt Sagt, og Imoed Hans Kongl/ig Ma/jestets Lougs Befal

1690: 22b

S/igneu/r Baltzer Pedersen paa Jan Anders/ens Vegne protesterede og fastelig paastoed at efttersom Hand Er ved Arrest Søgt af Mons/ieu/r Hiermand og er en Løs Ledig Vng Karl, hand Iligemaade Som Jan Andersen Er Wed Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Johan Torsons anbefal Blifue I Arrest Hand og Ilige maa Blifue *Elle (eller) stille Borgen for sig, Lige saa wel som Jan Andersen nu Er vdj Arrest

Item Begierede S/igneu/r Baltzer Peders/en Copie af huis (det som) nu i retten Er Vorden IndLagt, Saa sagen nogle dager maate opsettes da der til Wil Suarre,

Afsagt, Som Ingen med Retten Bør at ofuer Illes, og nu Worder Begiert Copie af huis Som Mons/ieu/r Hiermand Hafuer I Rette Lagt, altSaa opsettes Sagen til ofr Morgen K/locken 8 Begge parter da Her paa Aschelands tingsted Igien for retten at Møde Som er d/en 1 May, og da at Indgifue huis (det som) de Kand hafue at paastaa, Saa stefningen Eftter gieste retten (giesteretten) Endelig Kand vorde eftter Lefved og Endelighed I Sagen,

1690: 23
 
 

Anno 1690 d/en 29 April Som Her nest meldet, Lood Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson for retten føre Een Mand ved nafn Steffen Joensen Øfre Manger, formedelst hand for Juel Anno 89 hafuer stolled 3de (trende) af Mangers Kierche Boord, som schulde vered Lagt paa \Bø/ Kierchen og for/schref/ne Boord dølt Indtil nu det er worden opdaget og endnu staar i hans gaard, Som Lensmand Hans Toule, Lars Kartuedt og Gunder Sæbdal hafuer Seeut

Steffen Joensen møtte for retten og eftter tilspørgelse, Suarede det hand for/schref/ne Boord forleden Aar for Juel tog paa *veste (vestre) siden af Kiergaarden

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Ilige maade tilsagde hannem at hafue St: Hans dags tider forleden aar om natten gaaen til prestegaarden Manger og der i prestens drengers Sengebo og opbrøt drengens Mons Knudsens Kistelaas og først stolled en Sølf Spende af verdj 7 march

Steffen Joensen Suarede her til, det hand hafver Brødt Kisten og taget Sølf Spendet, og Soldt det I Byen til en Bonde af Schiold schibbred Som hand Iche Kiendte for 2 1/2 march mens Mons Knudsen sagde at det var 8 march verd,

1690: 23b

Mons Knudsen sagde det hand samme tid stal af for/schref/ne Kiste tou rdr I Smaa penge vndtagen It tou march støche Som der var Iblandt,

Steffen Suarede at der war Iche merder Som hand tog end It 2 march/e/rs støche og 4 march I smaa penge,

Fogden Sagde *en (end) ydermeere det Stefen hafde 4de Julle dag om quellen (kvelden) *ergaen (ergaaen) I H/er/r Michels *gaar (gaard), og I drenge Kammered Indsneget sig og op Brødt preste drengens Johanes *Johansens Kiste og vdstolled en forgylt Sølf *schie (schee), Werd 9 march trende Sølf ringe huer verd 3 march, og I rede penge 5 Rdr

Steffen BeKiendte det hand ofuen Melte Sølf schie 3de ringe og Iche meerder End 3 1/2 rdr hafuer taget negtede Iche meerder at hafue taget,

Johannes *Hansen sagde at det var fulde 5 rdr, og der paa at vilde aflegge Sin Eed, Som og scheede

Steffen Sagde ydermeere det hand for 3 vgger Siden hafuer Baared schien og ringene til Bage Igien, og Lagt det paa Bielchen strax Inden for dørren I drenge Boen, mens pen/gene Beholt hand

Johannes *Johansen sagde det var Iche Saa, og aldrig ham vidende af nogen funden

1690: 24

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Satte i Rette og formeente for/schref/ne Steffen Joensen Øfre Manger, Bør Lide for Sine trende ganger, giorde tiuffuerj eftter Lougen

Sagen optages I Betenchende paa nogle vgers tid, Imedler tid Bør hand at forbliffue I goed forvarring og hands Boes Midler at Registeris, huor det findes, da eftter advarsel schal Kiendes Huis Lougmessigt er,
 
 

Anno 1690 d/en 1 May Blef Retten atter Betient paa AscheLands tingsted, nerverende Bonde Lensmand Hans Toule I Radøe schibbred, I *Osten (Østen) FieldsEndes sted Ingebregt Qualem, Jens Sollem Knud Sollen, Magne Quamme, Rasmus Sæbø, Lars Kartuedt, Gunder Sebdal og Olle Waxtiolle,

da eftter senniste opSettelse d/en 29 April Møtte for Retten Mons/ieu/r Christopher Hiermand paa den Eene, og velagte Jan Anders/en Krogh paa den anden Side med hans Beschichede fuldmegtiger Baltzer Pedersen

Da for retten fremstoed Jan Andersen Krog med sin fuldmegtiger Baltzer Pedersen, og IndLagde Sit schrifttelig forset vnder datto 1. May Som LydeLig for retten Blef Leest,

1690: 24b

Dernest Indlagde Baltzer Pedersen Welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancellj Raad LillienSkiolds med *Johan Andersen oprettede Contragt for hans Løn fra 24 Januarj 83 Som og Lydelig Blef Leest, med huis (det som) der paa er vorden af Betalt

Item Een quitantz vnder Welb/aa/r/ne/ H/er/r Cancellj Raads haand paa 34 rdr Dattert Hop d/en 15 May 85

Endelig IndLagde Baltzer Pedersen *Johan Andersen Krogs vndersch/ref/ne Spetifjcerede Regning og fordred der ved 648 rdr 5 march 8 s/chilling Dattert Ascheland d/en 1 May 1690 Som og Lydelig Blef Leest

Mons/ieu/r *Christohper Hiermand her Imoed møtte Som Cittant og Suarede det han Begierede Copie af huis som S/igneu/r Baltzer Pedersen paa *Johan Krogs vegne hafuer Indgifued Saa Wil hand Sig der paa med forderLigst ErKlerre, Begierede og Sagen Saa lenge maate huile,

S/igneu/r Baltzer Pedersen her Imoed suarede det hand Ingen Delation I sagen paa Sin principals Wegne Kunde eller Vilde tillade mens Reffererede sig til hans IndLeg,

Saa tilspurdte Jeg Jan Andersen huorLedes hand var Kommen til gaarden Sletten og paa huad maade

1690: 25

Her til suarede Jan Andersen, at hans Contragt angaaende hans fortiente Løn som Kunde Restere, og der fore antog hand gaardens queg eftter Mons/ieu/r Hiermands Spetification, og om noget der af schal Werre Bort Kommed Lofver der til at vil suare

Saa IndLagde Mons/ieu/r Hiermand Een Begier giort d/en 25 April 90 till schipper Sivert Hanssen, Boel Herman Ladings, og Jens Jenssen Lenwig med der paa fuldte deris suar Samme 25 April

Jan Andersen her Imoed suarede det hand Ingen Contragt hafuer ey heller ved af at sige

Afsagt, som Mons/ieu/r Christopher Hiermand Iche andet nu for os I Retten frem Legger end Spetification paa 429 rdr 4 march, og Ingen anden Bevijs, ey heller nogen haandschriftt, {eller anden Bevijs} paa den fordrende somma Som Billigen Burded verre eftter Lougens første Boogs 19 Cap/i/t/el/ 19 Art/ichel at naar paa Esches, paa det den Arresterede, Iche videre schal opholdes end som hand for sig rette vil, da som Jan Andersen ved Sin Contra regning paa adschielligt fordrer 648 rdr 5 march 8 s/chilling

1690: 25b

Som Er regning Imoed Regning, og Jan Andersen Sig Erbiuder om noget af Slettens til hørende I hans tid Kand verre forKomed der til Wil suare og Betalle

altsaa Eragtes for ret det parterne vdvelger Sig tvende *men (menn) huer paa Sin Side dennem Imellem at regne om deris omtvistende huilchet vores Høypriselige Lougs 5 Boogs 13 Cap/i/t/el/ 4 Art/ichel tillader, det Regenschab Imoed Regenschab Bør at Kome til afregning, Som og med forderLigst I Begge parters nerWerelse Bør schie, og naar det er eftter Kommed, og videre stefning vorder Begiert schal her vdinden Kiendes huis Lougmessigt er, til huilchen Ende Arresten \Kand/ Indtil dessen vdfør {Bør} ofr Jan Andersen {at} verre ophefued Saa \Kand/ ogsaa Mons/ieu/r Hiermand BeKomme Copie af Jan Anders/ens IndLagde, samt Delation, Sit Suar Som for/schref/ne til videre stefnemaal paafølger da at Indgifue
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 20 May Varre Vij eftter anModing forsamblede paa Byenes at schiftte og deele schougen der sammestedz Imellem Iffuer og Mogens Byenes

1690: 26

Som ere deris rette odels Joord paa Begge Sidder, Niels DyngeLand Lensmand, Halvor Grimstad Hans Eye, Poul Hoope Michel Selle Poul Tommesen Hoope, og Tomas Dolvig,

Da som vij schougen hafde Igiennem ganged Seeit og gransched Hafuer vij eftterdj tilforn Ingen Steene er worden Sat eller mercher giort, Begynt at sette dend første merche steen Som ere med Sine tuende vidne imoed Selle marchen noorden for fielled, ded anded merche I *trette dall* (Trettedall) er It Kors merche i fielled Synden fra det første merche, det 3de Legger trej Steener I Samme dal Noorden for fielled, det 4de Legger midt i *diurdals scharred* (Diurdalsskaret), det 5te er hoged I Berged paa søndere Siden af *diur dals scharred* It Kors, 6te noget Lidet Lenger Ligger 3de Steene, Som Sig strecher Synden paa, 7de i samme Linne Legger Synden paa atter 3de Steene, 8de Legger Een stoor steen Som er v-rygelig og hugget Kors I I stedet for Satte merche, 9de end Ligger en større Steen, Som og er Sat for ret merche og Kors I hugen

1690: 26b

10de Hafuer vij Sat 3de Steene I Samme Synden strechning i Samme dall Endelig er endnu Sat 9 merche steene alle med Sine tvende vidne strechende Sig alle Synden paa eftter hin anden og til *stemme myrren* (Stemmemyrren), derfra Kiørveyen, og Siden til gierds garden alt Ligge Synden paa, Som Saa giør In alles 19 mercher, noorden fra til gierds gaarden og alle sammen eftter Een Linne,

Saa eftter at schougen *vaar (var) saaledes reent og steent (Norsk Hist. Leksikon: Steint og reint, vil sei at ein eigedom, gjerne eit bruk eller underbruk, er klårt avgrensa med delesteinar og reiner. Det siste er striper av upløygd jord) de tvende Byenes opsidere Imellem Blef Mons *Korred tillat Saa Mogens Korrede dend vestre part Som hand altid hafr haftt

og Warre Saa parterne venner og Wel forligte Saa de gafue hin anden deris hænder der paa med ded vilchor at om nogen tvistighed schulde paa Enten af Siderne her eftter schougen anrørende Begyndes eller den Eene hugge fra den anden Lidet eller stoort og det Loulig Bevijses da schal dend Som forseelsen Begaar Bøde til Hospitaled I Bergen tie rdr og *4r: (fire) tønder Hafre Miel,

det Lidet støche Krochenes Blifr v-Bydt og til deris Huuses Brendeved schal Bruges

1690: 27

forvden schade gielden huilchet de Saaledes Begierede til Een vis forsichring at maatte vorde Indført og dennem der eftter Een Lige Liudende gienpart vorde meddeelt Som dennem og schal worde tilstilled
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 23 May Blef Retten Betient paa HoucheLand eftter S/igneu/r Harbert Malstedz Begier og Warsel Sampt Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Johan Torsons der paa gifne ordre til Lændsmanden Niels DyngeLand, og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Mons Todtland, Halfuer Grimstad, Michel Selle, Sørren Riple, Poul Tomesen Hoope, Hans Eye og Tomas Dolvig

Huor da for retten frem Kom Erlig og Welforstandige Mand S/igneu/r Harbert Malstedt Som IndLagde Hans schrifttelig stefne og Warsel Sedel ved Kongl/ig Ma/jestets Fogitz ordre til For/schref/ne Lensmand Huor ved er Kaldet og varseled Bendix Joensen og Olle Johansen formedelst andragende BesuerligHed \Som de/ S/igneu/r Malsted Iche har vildet giort Hannem hans gaard *RødLig (ryddelig) med videre Kald og varsel Sedelens Indhold Som Blef Leest, og veed paaschriftt findes for vedKommende at vere forKyndt

1690: 27b

Saa IndLagde S/igneu/r Harbert Malstedt Sit schrifttelig paastand og pretention Som Lydelig Blef Leest og War Datterit Bergen d/en 23 May 1690

Dernest IndLagde S/igneu/r Harbert Malstedt Hans Kiøbe Bref vnder datto 21 Martj 1689 af Sl: Hindrich Nitters, samptlige Arfuinger vdgifuen og d/en 13 Junj 89 Her til tinge Leest og forKyndt

Endelig IndLagde S/igneu/r Harbert Malstedt Hans Confirmations schiøde som var Dattert Bergen d/en 7 May 1689 af Samptlige Sl: Hindrich Nitterts arfvinger vdgifuen vnderschrefued og forseigled, saa og til tinge Leest Her I Schiold schibbred paa Hoppe d/en 4 octob/e/r 89 som dend protocol pag/ina 72: vdvijser

Imoed forsch/ref/ne poster Møtte og tilsvarede Bendix Joensen og Olle Johansøn, som IndLagde deris schrifttelig IndLeg som Blef Leest og var Dattert d/en 23 May 90

Saa IndLagde Bendix Joensen Hans til hannem af Sl: Hindrich Nitterd gifuen {frelse} \Bevilgings/ Sedel Dattert Houcheland d/en 22 Augustj 1676

Iligemaade IndLagde Olluf Johanssen Sin Bevilging af Sl: Hindrich Nitterd vdgifn d/en 2 April 1677 Som for Retten Blef Leest

ellers reffererede Sig til deris IndLeg

1690: 28

S/igneu/r Harbert Malsted Her Imoed suarede og formeente det Hendrich Nitterd Iche *lengen (lenger) end for Hands Lifs tid og til den tid ded fra Hans Arfvinger Er vorden schiødet Kunde deris Bevilging Hen regnes, og til at Bevijse Hand Endelig Iche vilde Støde de InCitterede fra hans Eyendel, mens Indgaaed en ny Contracht med Olle Johansen Saa Wel som Bendix Joensen Huilchen Contragter varre Datterede Bergen d/en 14 April 1689 og allenne af Olle Johansen ved sit Boemerche vnderteigned,

da eftter tilspørgelse sagde det hand (Olle) var Iche drochen mens Welbetencht da den Blef ved hans Boemerche vnderschrefn dog Siuntes hannem at hand nu Iche Kunde Blifue ved hans giorde Contragt,

Bendix Suarede Iche at vilde Indgaae nogen Contragt ey heller stoed eftter pladzed Lenger at Wilde Beholde, mens Begierede hans Sleb og hans trel maate got giøres, Saa Begierer hand Iche pladzen Lenger

Saa tilraade vij parterne til forligelse Huor til Bendix Sig Ingen Lunde vilde Bequemme mens Begierede dom

Saa tilSpurde vj parterne, om de noget videre hafde at Indgifue huor til de Suarede ney
 
 

1690: 28b

Afsagt Som Bendix og Olle Iche Har BøxLed ey Heller frem vijser nogen Bøxelsedel paa de omtvistede pladzer, Saa Seeis ey heller at med Billighed nogen Bøxel Seddel der paa Kunde vdgifues efttersom det er Inden gierds paa *HocheLands (Haukelands) Bøe, med mindre Joorden schulde derfore vorde Sat for høyere schat eend Joorden Kand *talle (tåle), Langt mindre eftter dend Lange tids paa Boelse Sat for schat eller Landschyld Som Burded vered scheed eftter Lougens 3die Boogs 12 Cap/i/t/el/ 8 Art/ichel og dog ey scheed og dersom de hafde BøxLed de paa Boende pladzer saa schulde deris Bøxel Seddel eftter Lougens 3die Boogs 14 Cap/i/t/el/ 25 Art/ichels tilhold der vdj og verre nafn gifued huad de hafde BøxLed, sampt BøxLens Summa, om den paa Enten af Siderne schal verre af nogen verd, og ellers til neste ting Leses om dend schulde verre dem til nøtte, huilchet eftter Saa mange aars forLøb og voris Naadigste Konges Høy prijseligste Lougs publication Iche er scheed, og som Olle og Bendix forregifr at hafue røddet, de omtvistede pladzer, Som dog Iche fornemmes af deris Bevilgings SedLer, Som allenne tilladder dem at Boe paa en pladz huer for sig

1690: 29

Inden gierds, de hafuer ey Heller optaget nogen øde Joord, tj dersom ded hafde verred øde maatte Endelig forstaaes Houcheland og ?a (Da?) War øde Som Seeis af Bevilgings Sedlerne anderledes, og fordj de har Bygt paa øde toftt der fore Kand Iche Joorden følge huusene,

Saa Siger og Lougens 3die Boogs 14 Cap/i/t/el/ 5 Art/ichel pag/ina 487 det schal Iche tilstedes at nogen part i en gaard maa Bygis til flere end en Leilending, med mindre der af aarligen til Landschyld Kand vdgifues et pund tunge udj Korn, meel og malt, eller og saa Vit af anden Landschyld der Imoed Bør at regnes eftter Sedvanlig Taxt, Som Iche er eller Kand schee uden gaarden HouchLand til total Ruin og schade

Eftter saadan Beschaffenhed vides af os Iche Rettere end S/igneu/r Harbert Malstedt maa og Bør niude Bruge og Beholde Sin til forhandled gaard og pladzer eftter hands Kiøbe Brefs og der paa fuldte Confirmations tilhold,

Og Bendix Som Sig til holder Bøxel og Rødnings ret, og det ey Bevijser vden ved hans *Bare egen Sigende oord

1690: 29b

Bør Sig med Sin Joordrot der om foreene eller og Sin paa Boende pladz fraa fløtte, og Som hand hafuer Imoed Loulig opsigelse og der paa fuldte forbud, Spaaed og Saaed eragtis hans aufl til Jordrotten at vere Hiemfalden

Mens Olle Som en ny forpagtning hafr Indgaaed og vnderschrefved, endog hand dend nu ey Bestaar, dog BeKiender af velberaaed hue verre scheed, Bør Sin Contragt at niude got ad, huor fore S/igneu/r Malsted hannem ey saa lenge hand Sig schichelig forholder og den omforEened aarlig afgiftt I Rette tide Betaller Bør frastødes mens *for (foran/frem for) en anden niude og Bruge Saa lenge de derom Kand forEenis dog hafuende parterne deris Regres til Sl: Hindrich Nittertz Arfvinger Som de Best veed og Kand, alt eftter Lougens gemes
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 13 Junj Blef Holdt It AlmindeLigt Sommer, schatte, Sage og Waabenting I Schiold schibbred med d/itt/o schibbreds Almue paa Hoope, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbarre Vijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand Niels DyngeLand, Pouel Tomesen Hoope Toor Liusevold, Rasmus Hornes, Olle Todtland, Tomas Dolvig, Mogens Borge,

1690: 30

Mogens Nesse, og I Niels Halfversen DyngeLands sted, Mogens Todtland Sampt meenige Mand af Almuen Som samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets *Allernad/igste Bref, detz Copie Liudende Saaledes

Voor Synderlig gunst og Bevaagenhed tilforn, Viide maa du, at vij Allernaad/igst Haver forgot Befundet, Hermed gandsche at ophæve alle de Benaadings Brefue, som vij Allernaad/igst haver givet en og anden, paa Kierchernis IndKomster, i vort rige Norge, saa at Kiercherne Sielf deris IndKomster uden nogen afgang schal niude, der eftter du dig aller Vnderdanigst haver at rette, og derom over alt i vort rige Norge, fornøden anordning at giøre Befallendes dig Gud,

schrevet paa vort Slot Kiøbenhaffn d/en 26 April 1690

Vnder Woor Kongl/ig haand og zignet

Christian (L:S:)

Rigtig Copie Testr:

L: Sørensen, Hans Hanssen

Dernest Blef opleest den fierde post af forSpørgelser til Rente Cammers herrer om Betalling til fornøden Bolt og Jern hoes huer Lensmand huem det schulde Betalle Huor paa Er Resolverit det Sligt af Boenden, Som Sædvanligt Bør Betalles

1690: 30b
 
 

Ilige maade Blef opleest Cammerraad Hiortes Bref til fogden S/igneu/r Johan Torson angaaende En deel af H/er/r Baron Sl: Lodvig RosenCrantzes Joordegodz Som nu er vdLagt I Betalling til adschiellige Creditorer, det Fogden schatterne af de Leilendinger schal oppeberge, og war dattert Commiss/ariate/t I Bergen d/en 10 Junj 1690

Mag/iste/r Otto Schrøder Sogneprest til NyKierchen og proust over NordhordLehn, Lood oplesse It Kiøbe Bref til Hannem og Hans Hustru Anna Schielderup og deris til Sammen aflede Børn Vdgifuen paa dend gaard KychelVig schylder Aarlig med Olsvig derunder femb pund Smør og en Hud, Samme Kiøbe Bref Var Vnderschrefuen og forseigled af

G H Miltzou, J Schielderup, Jens Bugge

Sammuel Schrøder, og Otto Schreuder

og Dattert Bergen d/en 28 Aug/ustj A/nn/o 1679

Saa Blef opleest H/er/r Ampt Schriffwer Reichs Bref til fogden, som Begierdte at Kundgiøres det Sl: H/er/r Canceller Peder Redzes Arfvinger vil Selge deris Konge tiende, udj Sundhord, og Noordfiord at om nogen Løst dertil Hafver Kand det ved offentlig auction paa trende Terminer at Betalle Sig til forhandle eftter En maaneds forløb og var dattert d/en 5 Junj 1690

1690: 31
 
 

Niels Larsen Lood oplesse en Bøxel Sedel til hannem vdgifuen af M/agiste/r Niels Smidt paa halfp/ar/ten i dend gaard Laugdefiord (Loddefjord), Som hand tilforn den 1/2 p/ar/t hafr af Bøxled, og schylder tilsammen 2 Løber smør, en hud og 2 faar d/itt/o Bøxel Sedel var dattert Bergen d/en 24 April 1690

Gudmund Johansen Lood oplesse En Bøxel Sedel til hannem vdgifuen af Morten Kørner paa dend gaard Leervig, schylder aarlig 1/2 Løb smør og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 26 Martj 1690

Olle Andersen Lood oplesse en Bøxel sedl til hannem vdgifuen af Morten Kørner paa den gaard Støllen schulder Aarlig It pund trej march/e/r Smørs Leye og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 26 Martj Anno 1690

Halfuer Laersen Lood oplesse En Bøxel Sedel til hannem Vdgifuen af Lodvig Middelstorp paa en p/ar/t i dend gaard Søreye schyldende aarlig 1 1/2 Løbs leye og War d/itt/o Bøxel Seddel Dattert Bergen d/en 12 Junj 1690

Kongl/ig Ma/jestets Fouget hafde ved Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet stefne Karj VaxBø formedelst hun schal verre Kom/m/en fortillig I Barselseng med hindes første mand,

Schafferen Rasmus Larsen Scheye vidnede det hun var og er Louglig steffnt

1690: 31b

Eftter trende gangers paaraabelse møtte Ingen paa Karrj WaxBøes Vegne Ey heller Lod Liuse Sit forfald

Da er for af scheediget Karrj WaxBø Bør til nest holdende ting for retten at møde, eller og om vde Blifr, da at Lide dom eftter Lougen, eftterdj hinde hermed Laugdag forreLigges

Lars Smøraas hafde Ladet stefne Rasmus Hornes, Mogens Bielcherøen og Olle Tittelstad fordj hand schal hafue Kiøbt af Niels Nedre DyngeLand 1/2 p/un/d Smørs Leye vdj dend gaard Smøraas for 18 rdr Som hand Siger da og dend tid der paa hafr vdlagt 9 rdr 2 march 6 s/chilling og det for omtrent 6 eller 7 aar Siden, med Begiering hand maatte niude Sine penge Igien, eller og wil hand Betalle dend rest som er 8 rdr 3 march 10 s/chilling og der paa er dom Begierende Lars Smøraas fremblagde paa ting *Bored (tingbordet) de resterende penge,

Rasmus Hornes paa Mogens Bielcherøns Vegne Suarede det (at) Mogens Iche her vilde møde, mens vilde det (at) Lars hannem schulde stefne til hans verneting som Er i Sartor schibbred

Rasmus Hornes Sagde det (at) hand førend Mogens Bielcherøen er tilstede Iche her til Kand Suare efttersom Mogens er rette oddels Mand til dj 6 march/e/r Smørs Leye,

Olle Tittelstad Suarede det Mons Bielcherøen er rette oddelsmand eftter hans Moders død,

1690: 32
 
 

Som Olle Tittelstad hafuer til Egte, og videre Kunde hand iche Suarre

Saa IndLagde Lars Smøraas It tingsvidne vdsted 1646 d/en 26 Feb/rua/r Her paa Hoops tingstue til at Bevijse godzed var hanem Soldt og derfore adKomst Breved var I Hænde Lefverdt, til huilchet Hand Sig holdt og endnu paastoed Enten penger at gifue eller tage Huis Iche da Begierede hand dom till Sin schadesLøs Betalling

Rasmus Hornes paa samptliges vegne Sagde at forInden Lars Smøraas det stefner til Aasteden Iche noget vilde eller Kunde Suare, mens til dend tid Wil suarre, eftter Lougen ellers Begierede Rasmus Hornes, det Lars Smøraas maatte afligge Sin Eed Hand de 9 rdr 2 march 6 s/chilling hafde Betalt Huilchet Hand og frjvillig giorde

Eftter parternes paa Begge Sidders sambtøche Beroer Sagen til neste ting ImedLer tid formaanes dem til forEening og huis de Iche forInden forEenes da schal her vdinden Kiendes huis Lougmæssigt Kand verre
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 14 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte, Sage og Waaben ting I Sartor schibbred, med d/itt/o schibbreds Almue paa SchougsVoog, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Anders Bildøen og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend,

1690: 32b

Niels Hommelsund, Hans Leerøen, Olle Golten, Olle Lochøen, Erich Schollevig Michel Fielde, Knud Bache, og Olle Algerøen, Sampt meenige Mand af Almuen Som Samme tid ting søgte

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste Bref, sampt Andere, som forhen Ere Extraherede

Tomas Gaflen og Mogens Olsen Biørøen Igen for retten fremstoed eftter Seeniste opSettelse, d/en 22 Martj, Huor da parterne Iche noget videre frembførte eller Hafde at sige end som tilforn pag/ina 14: er Indført, der fore efttersom Sagen Befindes af Ringe verdj, og I Hastighed Imellem Wenner Kand verre scheed altsaa Bør de paa Begge Sidder, dend Sag angaaende, verre angerLøs
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 16 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte Sage og Waabenting I HerLø schibbred paa Frechow, I for/schref/ne schibbred med d/itt/o Almue, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbarre Vijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand Niels RøsLand, og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Olle Frechow, I Knud Erdals sted Olle Kleppe, Olle RyLand, Ifr Krogaas, Niels Tvedten, Michel Melland, Anders Leervig, og Olle Hestenes, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting søgte,

1690: 33
 
 
 
 

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Sampt andre forHen Extraherede Brefue

Rasmus Rasmusen Lood opLesse en Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Maria Macodij paa en p/ar/t I dend gaard Tostensvig, schylder aarlig I Landschyld 1 march 8 s/chilling d/itt/o Bøxel Sedel var dattert d/en 18 Januarj 1690

Joen Olsen Lood oplesse en Bøxel Seddel til hannem vdgifuen af Bendt Jenssen Geding paa 1/2 Løb Smørs Leye vdj Floen og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 1. Feb/rua/r 1690

Borgemester Lauridz Søfrensen Lood eftterschrefne til tinge op Biude

Tienestvilligst ombedes rettens Betiente Ville paa tinget opbyde, half parten av Anders Holmes Brugende part udj Holme, om nogen Kunde findes, som Hafuer tient Hans Kongl/ig Ma/jestets for Soldat, der samme part vilde Bøxle,

Bergen d/en 13 Junj A/nn/o 1690 Lauridtz Sørenss/en

Almuen Suarede Her til at der nu Ingen Soldat var som for/schref/ne pladz eller gaard Vilde Bøxle, ey heller Sig nogen der til frembød

1690: 33b
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 17 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sage, og Vaabenting, I Allenfied schibbred med d/itt/o schibbreds Almue, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbarre Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bunde Lensmand, Lars Mundal og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend Olle Grøtvedt, Anders Sellevold, Joen Nesse, Rasmus Lechnes Lars Lechnes, Olle Oxse, Olle Quamme, og Olle Sem Sampt dannemend flerre Som samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefue

Børgie Nedre Mundal Hafde Ladet stefne Knud Housdal Soldat vnder Bregadier De IdeKing, formedelst Knud schall hafue Sagt vdj et Begrafuelse eftter en Soldat, det hand schulde legge eftter Børgie Begierede og at Knud maatte forKlare huad hans meening derom var enten ont eller got, Børgie Sagde og det Knud Luchte dørren I for Børgie I Mattis Haugsdals stue, og tog nøglen af dørren, huilchen nøgel Mattis Sin quinde maatte med gevalt tage fra Knud Igien,

Knud Housdal møtte for retten og Suarede Iche at verre hiemme da hand Blef steffnt Ellers Wiste hand dog at hand er stefnt

1690: 34

Sagde og det hand Inted Kunde Suare til Børgie Mundals stefnemaal, og at hand var drochen I Begrafuelsen paa Housdal og Iche viste noget af huis (det som) da af hannem Kand verre Sagt, Sagde end ydermeere det hand aldrig hafuer tencht ondt til Børgie ey heller endnu giør eller schal eftter denne dag vilde hannem noget ondt og der paa ErBød Sig at vilde afLegge Sin Eed Som hand og strax giorde

Børgie Mundal Suarede at hand var vel tilfreds med Knud Sin aflagde Eed, og derfore Iche vilde strebe hanem videre eftter, og dermed gafue huer andre deris hænder Saa de da Blefue venner og Wel forligte

Ellef Øfre Mundal hafde og Ladet stefne for/schref/ne Knud Soldat, for hand schal hafue schieldt hannem for en Kieltring og en v-agtendes Mand I Begrafuelsen paa Haugsdal, Sled saa Beldted af Ellef med Sliren, og tog Ellef i haared Huor fore Ellef formeente Knud Burde Lide og vndgielde eftter Lougen Ellers Sagde hand det Knud var drochen da det scheede,

Knud Soldat møtte for retten og suarede aldelis Iche at af vide (afvide) dette tilleg

1690: 34b

Ellef Suarede at hand det schulde Bevijse huis (det som) hand hafde sagt, og det med Matis Hougsdal, og Tollof Mundal, Som nu Begge og for retten frembstoed og vidnede det de Sad ved Bordet I stuen hoes Matis paa Hougsdal, og Baade Saa og hørde det Knud schielte Ellef for en Kieltring og en vagtendes (u-) Mand, Ilige maade Saa de det Knud Ref Belted og sliren af Ellef Item greb hannem I haared BeKiendte og det Knud var meget Beschencht, eftter tilspørgelse Sagde de dieres Eed der paa vilde aflegge, Som de og Begge strax giorde

Knud Suarede her til det hand var gandsche v-vitterligt da det scheede og hand var drochen, Bad ellers Ellef omforladelse og aldrig viste (visste) noget ont paa hannem at Sige mens holdt hannem for En Erlig mand Som hand altid haffuer verred og er, og ellers Betachede Ellef for Erlig og goed medhandling, I alle maader,

Ellef Suarede her til at naar hand Lofr nu Iche Saaledes at ville eftter denne dag hannem Begegne, Saa vilde hand denne Sinde forLade hannem Huilchet Knud og strax for retten ved haande Baand Lofvede aldrig Saa at vilde Igien Komme, og der med varre venner og vel forligte

1690: 35
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 18 Junj Blef Holdt It AlmindeLigt, Sommer schatte Waaben og Sageting I Radøe schibbred paa AscheLand med for/schref/ne schibbreds Almue, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbarre Vijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bunde Lensmand Hans Toule og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Østen Fieldsende, Ingebregt Qualem, I Jens *Sollems sted (tidlegare nemnd Solen) Lars Kartuedt, Mons Strømme, Mons Sollem, Rasmus Indre Sæbø Guner Sebdal, og Olle Erichsen Miøs sampt dannemend flere, Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opLesst, de forhen Extraherede Brefue

Jan Andersen Krog Lood oplesse It BeSigtelses Werch af Lensmand Hans Toule Rasmus Gierre, Mogens Ydstebø, Olle Vaxtiolle og Niels Gierre forretted paa Sletten gaard d/en 15 Jullj 1689 Som Beløber Sig til 84 rdr Capital

Jan Andersen Lood oplesse En Beschichelse til Mons/ieu/r Christoffer Hiermand giort d/en 2 Junj 1690 med paafølgende Suar Samme datto ved Christen Vindter og Iffr Jenssen Vndertegned,

Iligemaade Lood Jan Andersen oplesse *Eend (en) forligelse Imellem hannem og Christoffer giort d/en 3 May 1690 med der paa fuldte Suar d/en 2 Junj 1690

1690: 35b
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood atter Igien for retten føre Steffen Joens/en Øfre Manger som d/en 29 April formedelst Hans Begangne og BeKiendte tiuffuerj fra for/schref/ne tid Hafuer vered i forvarring, og atter Satte I Rette eftter at hans Egen giorde BeKiendelse for/schref/ne datto for hannem, var opleest og Endnu vedstaaed, forErmelte Steffen Joensen Burde Lide til Kagen og Brendemerches, paa Sin pande

Steffen Joensen Suarede for retten og Sagde at det War Saa I Sandhed huis (det som) hand tilforn hafuer BeKiendt

Afsagt Eftterdj Stephen Joensen Øfre Manger 3de ganges øfuede tiuffuerj Bestaar, *hørst (Først) derudj, at hand har stolled trej deeller Ved Mangers Kierche, som der fra til Bøes Kierche Tags Reparation schulde henføres, huilchet hand vedstaar, *hor (For) det andet har hand ved St: Johanj forleden Aar, natte tider i Sogneprestens dend hæderlige Mand H/er/r Michel SvartzKopfs tienneste drengers SengeBoed paa præstegaarden, Indsneget Sig, og den tid opbrøt drengens Mogens Knudsens Kiste, og først der af stolled It Sølf Spende af verdj 8 march dansche, Som hand og Sielf BeKiendte at hafue Soldt i Byen for en ringe penge, til en fremed Bonde den tid har hand og Bestaalet samme

1690: 36

Præstedreng, og af samme af ham opbrøt Kiste taget penge 2 rdr, Tredie Sinde hafr hand paa nye øfuet Sine vaanlige Bedriftter, og 4de Julledag om quelden afvigte Aar, atter practicerid Sig Ind Igien i samme prestedrengers Cammer paa Mangers prestegaard, og da Igien opbrødt en anden Kiste i prestegaarden Som tienneste drengen, Johannes Johans/en tilhører og Bestaalet hamb fra, En forgylt Sølfschie af verdj 1 1/2 rdr trende Sølf ringe huer goed for 3 march dansche end og Samme tid de 5 rdr i penge prestens dreng i Samme Sin Kiste hafde Beliggende, huilche hans forseelser hand Iche i nogen maader har Kundet fragaae, og som dette nu af Kongl/ig May/ste/ts Foeget ved Retten forfølges og derhoes i Rette Settis, om hand ey andre til Exempel eftter voris Høyest priisseligste Louges eigentlige ord Bør at straffes

Da som Lougen Siette Boogs 17 Capittel 33: 34: og 35de articul Klarlig formelder, huorLedes tiuffuen for første, anden, og tredie Sinde, øfuede tiuffuerij maa straffis, Saa Eragtis derfor, for Ret, at gedagte Steffen Joensen Øfre Manger Bør for disse hands 3de Sinde øfuede og Sielf vedstaaende

1690: 36b

Tiufuerj at Lide paa Kroppen ved Kagen og Brendes paa Hans røg, og prestens drenge Mogens Knudsøn, saavelsom Johannes Johansen at niude deris Betaling for det fra dennem frastollene, naar ald Loulig gield først er af Betalt af hans Boes Midler, og det øfrige, om da noget er til ofrs at verre till Hans Kongl/ig Ma/jestets forbrut
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 19 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte vaaben og Sageting I Lindaas schibbred paa Lyren med for/schref/ne schibbreds Almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbarre Vijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bunde Lensmand Michel Oenes, og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, vdj Iffuer Niøttens sted Som er ved døden afgaaen, Magne Østerim, Niels Hoopland, Niels Bersvig, Gregorius Refnor Lars Settre, Mons Lechvold, Magne Bessesen Røsnes, og Halfvor Nielsen Refnor Sampt dannemend flerre Som samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefue,

Magne Olsen Lood oplesse En Bøxel sedel til hannem vdgifuen af Christoffer Hiermand paa Een p/ar/t i dend gaard Risøen schyldende aarlig 18 march/e/r Smør 1 melle Malt, d/itt/o Bøxelsedel dattert Bergen d/en 19 Feb/rua/r 90

1690: 37
 
 

Ingvold Nielsen Lood oplesse En Bøxel Sedel til hannem vdgifuen af Anders Mørch paa en part vdj dend gaard Hope schyldende aarlig En half Løb Smør og En half tønde Malt d/itt/o Bøxel Sedel var dattert Hoepe d/en 16 Feb/rua/r 1690

Olle Nielsen Tvedt Lood oplesse En Bøxel Seddel til hannem vdgifuen af Karen *Lhem (Lem) Sl: Ob/erst L/uytenant Holberg (Christian Nielsen Holberg) paa En p/ar/t vdj dend gaard Vogen, schyldende Aarlig 1/2 Løb Smør 1/2 hud og 1 fierding Korn, og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 28 May 1690

Ifuer og Endre Vig Hafde Ladet steffne Nedre Tvedtz opSidere, nemlig, Simen Joen, Sander, Niels, og Johannes Nedre Tvedt formedelst de Iche Holder deris <hages> gierdes gaard saa døgtig Som de Bør Eftter Lougen, mens alle tider *Legger øde, Iffuer og Endre Vig til fortred og ved dieres Bester stoor schade, tilføyes

For/schref/ne Nedre Tvedtz opsidere møtte for retten og Suarede det dieres \hages/ gierdes *gaar (gaard) I dette Aar Laa noget Lenge førend det Blef færdig giort mens Ellers Sagde de at den aldrig hafver vered øde

Vigs Besiddere her Imoed Suarede, det den hages gierdes gaard aldrig hafuer vered Louglig gierdet

1690: 37b

Nedre Tvedtz opsidere Suarede det dieres Hagegierde hafuer vered Loulig hid tildags, mens Lofuede Her eftter om noget schulde paa fattes Saaledes at forfærdige saa det schal Were forsuarligt

Iffr Vig og Confort formeente det Nedre Tvedz Besidere Burde forfærdige dieres Hage gierde og ellers at Lide og vndgielde Eftter Lougen

Eftter tilspørgelse Sagde parterne Iche videre denne Sinde at hafve til at Suarre

Afsagt som Nedre Tvedz Besiddere Sielf for retten vedstaar det dieres hage gierde Iche saa tillig Som Burdet verred eftter Lougen forfærdiget og nu for retten Lofver saaledes at gierde saa det schal verre forsuarligt Thij Bør Nedre Tvedz opsidere saadan dieres Løftte at eftter Komme, og om Imoed forhaabning ey schulde schee da eftter dannemens Besigtelse at lide og vndgielde eftter Lougen mens denne forvoldende omKosten eftterdj de Sielfr findes schyldig at gierdet Iche hafr vered Betids færdig til Vigs opsidere denne Sinde at Erstatte med En half rdr

1690: 38
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 21. Junj Blef Holdt It Almindeligt, Sommer schatte vaaben og Sageting I Gullen schibbred paa HalsWig med for/schref/ne schibbreds Almue, nerverende Kongl/ig May/este/ts Fogit Høyagtbarre Vijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Bunde Lensmand Giefle Øfstgullen og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Erich Risnes, Østen Houge Ifr Fosdal, Otte Nesse Olle Suensen Dalle, Poufl Kiellevold, Mons Rørtuedt og Johannes Larsen Øye (Eide?) samt dannemend flere Som Same tid ting søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefue

Madam Giertrud De Fine Sl: Lodwig Lems Hafde Ladet stefne, Olle Claesen Opdal (Nedre Opdal) fordj Hand Hafr taget fra, Joen Gulichsen Nedre Dal (Nærdal?) adschielligt, og det vnder It schind at hand vilde hafue huis (det som) hand tog Som en arf eftter Sin Sl: Søster Joens quinde Som Wed døden var afgangen, og Bestoed huis (det som) Olle hafr taget I efttersch/ref/ne En gied med 2de Kied for 3 march, En *fior gied 2 march, En tønde Korn 1 rdr, 2de røde quinde trøyer for 10 march, en Ermetrøye for 4 march, en *BloKledes (Blaa-) stach 5 march, En Sort vadmels stach \3 march,/ en ny huid vadmels trøye, 3 march, It nyt huid vadmels Liv støche, for 1 march 8 s/chilling En huid vadmels schiorte 2 march En gryde for 5 march og It par schoe for 2 march

1690: 38b

Huilchet for/schref/ne goeds Beløber Sig tilsammen 7 rdr 4 march 8 s/chilling og Madame de Fine Siger Sig I Saa maader at vere scheed meget forKort, I det Joen der fore schal hafve forLadt gaarden, og i saa maader maa Miste om det schulde hafue gienge, Bøxel Landschyld og Kongl/ig schatter Som hun forregifuer at hafue at fordre Satte derfore Joen Dalle I Rette paa Madame de Fines Vegne, om Iche Olle Opdal Burde tilbage førre huis (det som) hand v-Loulig Sig hafuer til taget Sampt at Lide for Sin formastelse Eftter Lougen

Olle Clausen Opdal Møtte for retten og Sagde det hand af forsch/ref/ne godz hafde BeKommed Som følger en gied med 2de Kied, It fior Kied mens døde strax, En tønde Løs melt Korn, 2de røde quinde trøyer, en Erme trøye, en *Blo (Blaa) Kledes stach, En Sort vadmels stach, Sagde hand Iche at hafue faaed, mens Joen sagde at hand den fich og der paa ErBød Sin Eed at vilde aflegge, en ny huid *vadmals trøye BeKiendte hand \og/ at hafue faaed, mens dend schiorte og Lif støche Sagde hand ney for, dend gryde og det par schoe Sagde hand og at hafue BeKommed

Joen Dalle paa Madame de Fines Vegne Var Endelig dom Begierende

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Satte I Rette og formeente

1690: 39

Olle Clausen *Bvrde førre til Bagge Huis (det som) hand Sig Vden Loug og dom Hafuer til taget, sampt at Bøde Eftter Lougen for tag

Eftter tilspørgelse til Joen Gullichsen Suarede hand det Olle alt forsch/ref/ne Hafde taget og der paa Erbød Sig Sin Eed at vilde aflegge, Som hand og giorde,

Eftter tilspørgelse Suarede parterne denne Sinde Iche hafue at Sige

Da Blef afsagt, Som Olle Clausen dend mesten deel af det Bort tagne godz vedstaar at hafue BeKommed og noget Benegter, Huor Imoed Joen Gullichsen erBød Sig Sin Eed at vil aflegge hand det hafuer BeKommed der fore Eragtis for ret det Olle Clausen Bør eftter Lougens 5te Boogs 3die Cap/i/t/el/ 88 Artichel Legge vd saa meget hand hafuer BeKommed, vnder adfærd eftter Lougen
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 23 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og vaabenting I Echanger schibbred paa Eide med d/itt/o schibbreds almue nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson, Bunde Lensmand Mons Essem og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Johannes Ofrdal, Joen Ofrdal, I Baste MolVigs sted Olle MolVig, Mogens og Olle Ytre Eyde, Erich Indre Eyde, Syfr Aschevig, og Olle Indre Hindenes, sampt danemend flere Som same tid ting Søgte

1690: 39b
 
 

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefue

Mons Nielsen Fæten Lood oplesse En Bøxel Sedel til hannem Vdgifn af Maren Sl: Mag/iste/r Arnoldj de Fines paa It punds Leye I Studzedallen og var d/itt/o Bøxel Sedel dattert Bergen d/en 10 Martj 1690

Lauridtz Ifuersen Lood oplesse En Bøxel sedel til hannem Vdgifuen af Mag/iste/r Niels Smidt paa 1 pund smør, og en melle Malt Vdj dend gaard Hielmaas, og var d/itt/o Bøxel Sedel dattert Bergen d/en 21 Feb/rua/r 1690

Knud Iffuersen *Møe (Moe) Lod oplesse En Bøxel Sedel til hannem Vdgifn af Mag/iste/r Claudius Nicolaj Bleching vdj dend gaard Rylland (Rødland) En fierde part og var d/itt/o Bøxel Sedel dattert Bergen d/en 7 Aprilis Anno 1690
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 25 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte Sage og Waabenting I Hossanger schibbred med d/itt/o schibbreds Almue paa HorsHoffde nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Bunde Lensmand Rasmus Hannestvedt, og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettis Mend, Johannes Horshofde, Olle Lidtland, Bessie Fugledal, Wemmen Vare, I Børgie Rachnes sted Lars Dalle, Olle Steffensen Eicheland og Anders Horshofde sampt dannemend flere Som Samme tid ting Søgte

1690: 40
 
 

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefue

Peder Knudsen Ladstad Lood oplesse It gafue Bref til hannem Vdgifuen af Olle Lidtland paa 11 s/chilling *og en huids* Joorde Brug, i dend gaard Ladstad Som er for hans quindes hiemfølge og War dattert Lidtland d/en 9 May Anno 1688

Ilige maade Lood Peder Knudsen oplesse Ellef Lonne, Olle Ladstad, Niels Vefueltvedt, Johannes Lonne, Lars Knudsen Ladstad, og Olle Hessiedal Sit Vdgifne Kiøbe Bref paa 6 s/chilling I Smør og Malt vdj samme gaard Ladstad tillige med hans Egne arfvedeel Som er en og en half (1 1/2) schielling I Smør og Malt d/itt/o Kiøbe Bref var Dattert Ascheland d/en 10 Decemb/e/r 1689 og af alle ofuensch/ref/ne ved deris Signet og Boemercher vnderteigned

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson hafde Ladet varsele Hofuer Rachnes Sine Caution Mend Som Hofuer for Retten førde

Da IndLagde Fogden Ollef Andersen Endal, Olluf Jørgensen og Michel Olsens Eedtlig Attest, om nogle Sølf schier (sølvskeier) Hoffuer hafuer stolled fra Sl: Magteld Magers d/itt/o Attest Dattert Bergen d/en 2: April 1690

1690: 40b

Hofuer Rachnes for retten suarede det hand der aldelis Inted af viste (visste) og Bad Sig Gud forbiude Saadant at schulde BeKiende, det hand schulde Liuge paa Sig Sielf eller nogen anden Sagde og dj Kand giøre huad dj vil

Ydermeere til Sagde Kongl/ig Ma/jestets Fogit *Hofr (Hofuer) at hafue stolled en stamp med tiere for omtrent 11 a 12 Aar Siden af Robert Vrigtz Moders pothuus om natte tider

Hofuer negtede det gandsche og Sagde Sig der Inted af at vide eller hafue giort

S/igneu/r Robbert Vrigt Var Just Sielf Samme dag til tinge, formedelst Sine forretninger I andre tilfælde og da eftter tilspørgelse Suarede det hans moder for 11 a 12 Aar siden Er fra stollen en stamp med tiere af pothuused om natten, og om Morgenen Kom Sl: Kalchmands quindes Slegt en pige ved nafn (ope rum) Som Bad om en Bøtte til at vilde opsamle nogen tiere, som der i døren var spildt \ omt/trent 2 Kander / og Bad hans moder pigen gaa i pothuused og fly (gi) en Bøtte, da var stampen Borte, med det samme Kom Bud fra Lyer Vefuer til Robertz Moder, og Lood hinde vide at der var

1690: 41

Een stamp Med tiere I hans huus, huor for Moderen Bad hannem gaa der vd som hand og giorde, og der Kommende Bad *gaed Morgen*, (god morgon) huor med hand Igien Blef hilsed spurde saa om der var en stamp med tiere Huor paa Lyer Begynte at Lee og Suare Som hand Laa paa sengen det Kand vel verre, og som Robert da stoed og snachede med Lyer Kom Hoffuer Ind I stuen og hafde Lagt der en øx tilforn mens Som hand Saa Robert Blef hand Bestyrt, og Hofuer var gandsche vdtiered frem paa Koftten, saa tilspurdte Robert Hofuer *huj (hvi/kvifor) hand var saa tiered frem paa, huor paa hand Suared det hand hafde vered paa et sted og breed en gaffl (gavl) paa It huus, og førend hand Kunde see sig om, var Hoffuer Borte, og Lood stampen eftter sig, Som War \Robert/ hans Moders stamp, videre Sagde hand Iche at af vide, mens naar fornøden giøres og paa Sine tilBørlige steder derom vorder stefned vil Sin Corporlige Æd aflegge

Fogden Sagde end videre proef hafde at føre, og derfore Begierede Sagen maatte Beroe, saa schald hand naar tingene paa Vaas (Voss) er endet Bringe det til endschab

1690: 41b

Jacob Rachnes, og Lars Sebiørnsen JelWig Som vare Hofuer Rachnes Sine *Cations (Cautions) Mend for retten nu til Kongl/ig Ma/jestets Fogit opsagde deris Caution for Hofver stilled, Som dennem og af fogden Blef BeVilget, derhoes Begierende det Lensmanden vilde der Imoed ved trende af schibbreds Mendene Lade Hofuer forvarre, som var Joen Byssem, Johannes Byssem, og Eling Siuffrsen Bysem

Olle og Ellef Knudsønner Midtgaard tillige paa dieres Søsteres vegne hafde Ladet stefne Olle, og Joen *Fieldschalnes till at forKlare og Bewijse dieres adKomst til 4 1/2 s/chilling vdj dend gaard Norre Myching Som de Sig tilholder og der af I nogle Aar oppebaared Landschylden, huilche Cittanterne formeente dennem at til Komme og derom IndLagde dieres adKomst Bref dattert Allenfied schibbreds tingsted d/en 20 Martj 1616

Olle *Fieldschalnes møtte for retten og Sagde det de Wel ved 60 aar hafuer Saa Wel som deris forfædre *opbared (opbaared) Landschylden der af, mens adKomst Bref hafde de Iche, ellers Sagde hand det Siufr Mitgaard var hans faders

1690: 42

formynder, og Knud Mitgaard var Hans formynder, ellers Sagde Olle at den omtvistede Joorde part var Indført udj Barne Bogen (umyndige born sine midlar),

Olle og Ellef Knudsønner tilspurte Olle Fielschaalnes om hand nogen arf paa Midtgaard hafde at søge Saa Kunde hand endnu faa det

Olle Fieldschaalnes suarede det hand Slet Inted hafde nu der at fordre,

Afsagt Som Olle Fieldschaalnes Siger det de omtvistede 4 1/2 s/chilling Joorde godz udj dend gaard Norre Myching schal vere udj Barne Bogen Indført, mens Ingen adKomst Bref hafuer, der dog Olle og Ellef Knudsønner It fuldKom/m/en Kiøbe Bref til deres Sl: farfader vdgifuen nu udj retten producerer huor ved hand ald gaarden Norre Myching schal tilhørre, der føre (derfor) Bør Olle og Joen Fieldscholnes till neste ting I Retten at forschaffe Behørige Breve schifttebref eller andre gyldige Bevijser, om de, de, for/schref/ne 4 1/2 s/chilling Leye agter at niude

Robbert Wrigt Borger I Bergen hafde Ladet stefne Olle HemVig som formynder for Knud Børgesen og Johannes Børgesen

1690: 42b
 
 

til at Betalle hannem paa Knuds Vegne Ellefue rdr med Sin rente og omKostning fra d/en 2 Augustj 1686 og til det Betalt Blifr, Item for Johannes thij (10) Rdr med Sine renter og omKostning fra forsch/ref/ne datto huorom Robbert Wrigt IndLagde dieres schrifttelig forpligt paa forseigled papier og der eftter var schadesLøs dom Begierende

Olle HeimVig Møtte for retten og sagde det hand endnu er formynder for Johannes og hafde schiftte Brefued, sagde Sig og at Were nermest til at Løsse dieres oddels godz, Sagde og der fore med tiden godzed at vilde Løsse, hand har og 12 rdr I vare

S/igneu/r Robbert Vrigt var Begierende det Olle HeimVig enten Lader hannem godzed verre følgagtig eller og Sin penge schadesLøs,

Afsagt Som Olle Heimvig vedstaar schiftte Breved og Midler I hænde at hafue af ofuensch/ref/ne Knud Børgesen og Johannes Børgesen, da som Robert Vrigt med *pure og v-Beschyldte forpligter under deris hænder nu udj Retten producerer Sin Kraf at verre til 21 rdr forvden rente

1690: 43

Thij eragtis for ret det Robbert Wrigt Sin schadesLøs Betalling hoes Olle Heimvig af deris forpantede faste godz Bør niude, eller og saa meget af godzed, eftter deris Egen forschrifuelse, hafuende Olle Heimvig om hand pengene Betaler og godzed Løsser Sin Regres der til Igien, alt vnder Lougens adfærd

Lars RøsLand Hafde Ladet stefne Halfvor Nordaas og Niels Noraas fordj de Har vdhugget hans schoug Hen till 30 treer Ja end og meere,

Til det at Bevidne at stubbene saaledes findes var Indstefnt, Johannes Svennem og Olle HalVorsen Suennem, huilche for Retten fremstoed og Sagde det der var hugen vel meerder, og der paa aflagde deris Eed

Halfuor for retten fremstoed og Sagde Iche at hafue hugget meerder end tvende treer til Sin nødvendighed for hans fæ I waar,

Lars eftterLood Sin prætention denne gang Imoed tegnepengens (Norsk Hist. Leksikon: Tegnepenger = gebyr betalt ved påtegning til altergang) Betalling og dermed vare de forLigte

Niels Nooraas møtte for retten og Sagde Iche at hafue huget \meer/ end en Eene Børre (einerbør) I denne Vinter

1690: 43b
 
 

Olle Lidtland Hafde Ladet stefne Nooraas opsidere formedelst de dieres hage fields gierder Iche hafuer opretted som det Sig Burde, mens Lader ligge øde Begierede derfore dom eftter Lougen

Tyge Nooraas møtte for retten, og Sagde gierne at Wilde gierre Mens hans grande som og Burde gierde Anders Wilde Iche gierre med hannem Lofuede dog at vilde strax oprette Sit gierde Saa vit paa Sin part Kommer saa det schal vere v-paaKlageligt

Afsagt Som Tyge Wedstaar hage gierdet Iche at vere færdig som det Sig Bør mens nu Lofr strax at vil forferdige, thij eragtes for ret det Tyge Saa Wel som Anders strax gierdet forfærdiger eftter Lougens 3die Boogs 12 Cap/i/t/el/ 16 Art/ichel eller og at Lide der eftter om det ey forferdiges v-paaKlageligt

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson hafde paa Welb/aa/r/ne/ H/er/r oberste og Krigs \*Rad Vis/Borgs Vegne Ladet stefne Peder Kleppe fordj hand for 2 a 3 dager, for Bededagen Sidst leden hafuer tendt Ild I Oster Kleppe schoug og til en Mils Lengde opbrendt, Satte der fore

1690: 44

I Rette først paa H/er/r Krigsraads vegne, om hand Iche Burde Erstatte schaden, og huis Iche da At Lide og vndgielde paa Kroppen,

Dernest paa Hans Ma/jestets vegne at Lide og vndgielde for Sin formastelse eftter Lougen

Peder Kleppe møtte for retten og BeKlagede Sig Gud Bedre detzvær altfor sanden at Verre, schougen var Brendt, mens hand Sagde Ingen Ild der til at hafue Baared eller optendt, men hans Broder Som er en Soldat Satte Ilden paa Røberget til at af Brende Lyng, og fløy Ilden af vinden I Lochten I schougen vden ald tanche der Ilden andtendte, Sagde ellers at det var Iche alt forbrendt mens dend største deel schulde endnu Komme for sig, Bad ellers det H/er/r Krigs Raad og øfrigheden Vilde Veere hannem naadig

Afsagt schougen Wil forfarres af dommer og dannemend, paa det da Kand Seeis huad got er, og huis Som er I grunden Af Brendt, da der eftter schal Kiendes og dømmes huis Lougmessigt er

1690: 44b
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 26 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sageting I Mielde schibred paa Wallestrand med for/schref/ne schibbreds Almue nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson, Bunde Lensmand og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Olle Vatle, Anders Mit Mielde, Mons Refvim Baste Røscheland, Lars Vichne, Jens Hundhammer, I Lars Reystads sted Som er død, Lars Hundhammer, og Niels Bragvatten, I steden for Olle Reystad samt dannemend, flerre Som Samme tid ting søgte

Samme dag Blef opleest de forhen Extraherede Brefue

Lauridz Erichsen Fyllingsnes Lood oplesse En Bøxel Sedel til hannem Vdgifuen af Maritte Olsdatter paa En half Løb Smør og en half tønde Malt I dend gaard BurcheLand, med de vilchor det for/schref/ne Lauridz Erichsen Fyllingsnes Ermelte quinde schal hafue til Egte og det er hindes og Børns oddel, Som hand schal niude Bruge og Beholde Sin Lifs tid, d/itt/o Bøxel Sedel var dattert Strømsnes d/en 4 April 1690

Michel Andersen Lood oplesse en Bøxel sedel til hannem Vdgifuen af Sara Sl: Peder Nielsens paa en part udj dend gaard Gierestad schyldende Aarlig 1/2 pund smør og en Melle Malt, d/itt/o Bøxel Sedel var dattert Lie d/en 28 Martj 1689

1690: 45
 
 

Knud Ollufsen Lood oplesse en Bøxel Sedel til hannem Vdgifuen af H/er/r Mogens Hammer paa en part i dend gaard Øfste Mielde schyldende aarlig En half Løb Smør 8 Kander Malt og 2 schielling d/itt/o Bøxel Sedel Var dattert Hougs præstegaard d/en 1 April 1690

Knud Olsen Refeim Lood oplesse en Bøxel Sedel til hannem Vdgifuen af Sara Sl: Peder Nielsens paa en fierde p/ar/t I dend gaard Gierrestad Som Lars Sand Raadmand tilforn Brugt hafr og War d/itt/o Bøxel Sedel dattert Bergen d/en 6 Feb/rua/r 1690

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Klagde Sig Høyelig ofr Ifr Larsen Hartvedt og Thomis Nielsen Tielland, Begge Soldatter Vnder Lif Compagnied, Vnder Welb/aa/r/ne/ gestrenge H/er/r oberst og Brigadier de Ideking, formedelst deris store Bulder opsetzighed, trudseler, slag og Woldelig adgang Mod deris Corporal Olle Espel, saa Wel som Mod fogdens hans tienner, og Legsmanden (legds-) Jens I Hofden, og som Saadan Vschichelig og v-sømmelig adfærd eftter Satte tingfred, Ingen Lunde Kand forbjgaaes at det Jo Endelig Ved dieres Rette Forumb Welb/aa/rne H/er/r Brigadier De IdeKing maa til Kiende gifues med Begier og Indstendig andhold, det for/schref/ne personer

1690: 45b

Med tilBørlig straf, Andere Saadanne Letsindige volds Brødre til afschye maatte vorde af straffed, Huorom Kongl/ig Ma/jestets Fogit It schrifttelig tings Vidne var Begierende, Som Vij han/n/nem Iche viste at Kunde Benegte, mens SaaLedes af os er Seeit, som forschrefued staar, detz til Sandfærdigh/ed/z vidnisbyrd Vnder disse vore zignetter
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 27 Junj Blef Holdt It AlmindeLigt Sommer schatte vaaben og Sageting paa Bredsteen med Arne schibbreds Almue, nerVerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbarre Vijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bunde Lensmand Hans Joordal og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Hans Bredsteen, Johannes Søraas, Rasmus Toftt, Niels Stanghelle, Gregoris Brudaas, Erich Tuenes Olle Seim, og Johannes MorVig Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefue

Anne Mogensdatter Boendes I Storre SandVigen I Noordhords Lehn, hafde Ladet stefne, Mogens I Vrren, for hand hinde schal hafue Slaget til Bloods, Saa og schieldt for en Runer, hegse, og En troldKonne, med videre hindes Mands Lars Ingebregtsens Indleg, som var

1690: 46

Dattert Sandvig d/en 25 Junj med videre detz Indhold Som for retten Blef leest

Dernest IndLagde Anne Mogensdatter hindes schudsmaal af adschiellige gotfolch i Sandvigen Vdsted d/en 25 Junj 90 Item Een Beschichelse af Niels Anders/en *graf Koch* og Peder Larsen paa Anne Mogensdatters vegne giort, med detz fuldte suar, som var dattert SandVig d/en 17 April 1690

Eftter trende gangers paaraabelse møtte Ingen paa Mons I Vrrens Vegne, ey heller Lood Liuse Sitt forfald

Afsagt som Mons I Vrren Iche Møder ey heller nogen paa hans vegne da som Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Eftter nogle dagers forLøb agter at holde Ting for adschielligt Som i Sa\nVij/gen (først skrive ordet Sagen, men ordet retta på, og skal truleg vera Sandvigen) schal forrettis, altSaa til dend tid, Mons Vrren Laugdag foreLegges eftter Lougen, og da Vdj Egen persohn at møde og til Suare Sin Sag eller og da at Lide dom
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 18 og 19 Jullj Blef Holdt eftter Seeneste for afscheeding Ting vdj Sandvigen nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagt-

1690: 46b

Barre Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bunde Lensmand Hans Jordal og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Erich Tuenes Anbiørn Jordal, Hans Bredsteen, Gregorius Brudaas, Johannes Søraas, Michel Setterstøel, Olle Seim og Johannes Morvig Sampt andre dannemend flerre

Samme tid Hafde Kongl/ig Ma/jestets Fogit Ladet Vdj Retten Cittere Anne Bocholt og Barbro Olsdatter, angaaende deris Imellem hafuende Klammerj Som forleden Aar 89 d/en 17 Augustj er Worden anhengig giort, og dereftter Vdj Stoore Sandvigen tagen til Examen mens Som Barbro Olsdatter Imedens og ald dend tid Som Citant Sin Sag ey hafuer forfuldt Som Billigens Burded derfore Kongl/ig Ma/jestets Fogit nu til Sagens Endelighed hafuer Ladet Indsteffne

Anne Bocholt Møtte for Retten, og Reffererede Sig til Sit Seeneste I Rette Lagt Sampt hindes da forhørte prov,

Barbro Olsdatter møtte Iche eftter trende gangers paaraabelse ey heller nogen paa hindes vegne

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Satte I Rette og formeente at eftterdj Barbro Olsdatter Sielf hafr giort Sagen anhengig, og nu Iche møder, ey heller nogen paa hindes Wegne, det Sagen hinde da Bør følge, og stande oben for till videre stefnemaal

1690: 47

Afsagt, Som dette Er En Kracheell Sig reysende af tvende quindespersonner, og Anne Bocholt Hindes dervdInden førte proef nochsom findes Saa Krafttige det Barbro Olsdatter Iche dennem Kand Igien drifue Endog Sagen af Barbro første Sinde Er Worde stefned, derfore Eragtis for ret, ded Anne Bocholt Bør for Barbro Olsdatters tiltalle frj værre og Barbro Som Sielf nu ey møder Eller nogen paa hindes vegne, og Sider Retten ofr hørrig, at stande sagen, til nermere stefnemaal schier oben for

Samme tid War dend Sag Imellem Anne Mogensdatter og Mons I Vrren Indstefnt Som Seeniste Sommerting War Cittered og da til denne tid opsat,

Da for Retten Møtte parterne, og eftter Voris Raad forligte parterne Sig paa Eftterfølgende Maade, det Mons I Vrren Vndschyldte Sig og Sagde huis som af hannem talt var, Er scheed vdj hans drochenschab Bad derfore Anne Iche meerder der paa Wilde tenche saa Som hand med hinde ey andet Wiste end det som Erligt War, huor forre Anne og Widere fortred at forreKomme eftterLood Sin prætention med de WilKor det Mogens Iche saaLedes schulde Igien Komme, huilchet Mogens Lofvede ved haandebaand og der med varre Venner og Wel forligte

1690: 47b
 
 

S/igneu/r Daniel Wolpmand Borger I Bergen Hafde Ladet stefne eftter Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Johan Torsons stefnemaal Jacob Halfuersen formedelst hand og hans Konne schal hafue tagen *Bor og *schrafuer af ReberBannen,

Jacob Halfuersen tillige med hans fuldmegtiger Hans Hanssen Aars \Møtte/ og Suarede det hand Iche Hafde faaed Saa Lang stefnemaal og tid Som Lougen Melder, og derom Indgaf Sit schrifttelig Indleg dattert Bergen d/en 19 Jullj 1690 Som Lydelig Blef <Leest>

S/igneu/r Wolpmand Beraabte Sig paa Eftterfølgende proef som schal hafue Seed det Jacob Halfuersen Boord hafr taget af Reber Bannen, nemlig Karrj Ifrsdatter, Ingebor Olsdatter, og Sidsele Michelsdatter,

Karrj Ifrsdatter for Retten fremstoed og Widnede Saaledes, det Hun hafr Seeit det Jacob Halfuersen hafr Tagit Baade i aar forgangen Aar, og Sl: Bendix Rebslagers Lifs tid Boord og *schrager af Reberbannen, Saa og det vnder Jacobs ?iedel (Piedel?) 6 paa en gang Er vorden Brendt, huor paa Eeden for hinde Blef stafued, og Saa der paa aflagde Eeden

*Karrj Ifrsdatter* møtte og for retten og Suarede Iche at hafue Seeit nogen Bord er tagen af Jacob Halfversen

1690: 48

Mens Rangelle Sl: Bendix Rebslagers der Imoed Begierede hun maate Sige om hun Iche Sielfr hafr taget Bord fra Bannen, Huor paa *Karrj suarede at naar Rangelle Wilde Suerre (sverge) Ingen anden hafde taget Bord fra Bannen, Saa Wilde hun gierne Self tredie Lide der for Rangille Suarede det hun det Iche Kunde eller Wilde Suerge,

Sidzelle Michelsdatter Møtte for retten og Sagde, det hun Iche hafr Seeit det Jacob Halfuersen hafr taget nogen Boord eller schrager fra Bannen mens Saae tuende gamle Boord Liggendes paa Jacobs Loftt som pigen for/schref/ne Karrj Iffrsdatter hafr taget fra Reberbannen, Huor paa Sidzele eftter Eedens oplessning Sin Eed afLagde

Hans Hanssen Aars Suarede her till og Begierede det S/igneu/r Wolpmand vilde Bevijse med merche om dj Boord Som nu er om profued hørde Bannen til Saa og det Sagen til neste ting maatte Beroe

Joost Lerche paa S/igneu/r Wolpmands vegne protesterede og paastoed det Jacob Halfuersen dette tilleg Burde eftter Lougen fra Legge, eller og at Lide eftter Lougen

Afsagt Som det {Eene} 1. proef med det {første} 2ded Iche ofr Eens stemmer og nu

1690: 48b

for retten Worder Beschyldt, Saa og det tredie Iche hafr Seeit Jacob nogen Boord eller schrager hafuer taget mens pigen Karrj Iffrsdatter det hafver giort, og Hans Hanssen Aars paa Jacob Halfuersens Vegne Begierer Delation til neste ting altSaa Beroer Sagen Saa Lenge Vden Saa Werende S/igneu/r Wolpmand Ved Kongl/ig Ma/jestets Fogitz stefnemaal forinden Søger, og Widere prov, Vorder ført, der med Beroer

Samme dag Lood S/igneu/r Rasmus Jensen Borger I Bergen oplesse It til hannem af Raadmand Hans Nielsen Vdgifne Kiøbebref paa It Nøst staaende I Sandvigen Bag for/schref/ne Hans Nielsens Søeboeder, og Beroende Imellem H/er/r Borgemester Lars Sørensens Søeboder paa den nordre, og Arne Simensens førige tilhørende Søeboeder paa den Syndre Side, for/schref/ne nøstes Lengde er trediuffue Allen I Lengden og 30 allen I Breden, dog at de 3 allen Ved nøsted Blifr v-Bebygt og War Samme Kiøbebref dattert Bergen d/en 19 Junj 1690

Ilige maade Lood S/igneu/r Hans Brodersen Borger og Capitein vdj Bergen, opLesse It Kiøbe Bref til hannem Vdgifuen af Raadmand Hans Nielsen, paa tuende Søe Boeder med Loftter op og need, nest ved trappen

1690: 49

I SandVigen, Beroende Imellem H/er/r Borgemester Lauritz *Sofrensens SøeBoeder paa den nordre og Arne SimenSens forige tilhørende Søeboder paa den Syndre Side, Saaledes Som de nu Bebygt er og forefindes med Videre for/schref/ne Kiøbebrefs Indhold Sampt tilhørende grund, og war Dattert Bergen d/en 16 Aprillis 1690
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 22 Jullj War Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson, Bunde Lensmand Niels Dyngeland og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend Lars Øfstven, Poul Olsen Hoop, Poul Tommesen Hoop, Toor Toorsen LiuseVold Olle Todtland, og Niels Nedre Dyngeland forsamlede paa En oprydded pladz Nygaard Kaldet, og den eftter foregaaende domme Sat for Aarlig schat eftter S/igneu/r Lydder Van der Lippes Begier,

og Blef da for/schref/ne Nygaard nu Sat for 6 march/e/r Smørs Leye huor af eftter denne dag Kongen Sin schat og Rettighed schal Betalles

Samme dag Blef S/igneu/r Lyder Van der Lippe og Morten Kørner forEenede Saaledes Som følger

Kiendes Wij Vnderschrefne Lyder Van der Lippe og Morten Kørner, og hermed for alle vitterLig giør, at saasom der hafr Verred, en Lang tid tvistighed, Imellem

1690: 49b

Oos angaaende It støche opryded Joorde pladz Nygaard Kaldet, Liggende Imelem Støelen og LeerVigen, huor paa Sorenschrifueren Christian Abo Anno 1687 d/en 9 April os har Imellem Kiendt Huilchen Kiendelse hafr verred for Laugmanden, og da vdj hans sted af Welædle H/er/r Borgemester Hans Munte og dømt d/en 11 Feb/rua/r 88 Som Siden for dend Høy Kongl/ig oberhoffret Er vorden IndCittered, og da Welædle Borgemester Hans Muntes dom Confirmered og stadfæsted, de datto 9 Feb/rua/r 1689 da som af H/er/r Borgemester Hans Munte er Kiendt, det en huer eftter Sin andeels stoorhed at niude Sin part udj for/schref/ne gaarde pladz Nyegaard, og dend at Ligge til schat samt Landschyld

Eftter huilche for/schref/ne Høyædle og Velædle Herrers domme, Vij os Johan Torson Kongl/ig Ma/jestets Fogit ofr Noordhordlehn og Waas, og Sorrenschrifuer Christian Abo, udj parternes nerwerelse d/en 22 Jullj 1690 eftter S/igneu/r Van der Lippes Begier, paa dend opryddede pladz Nyegaard Indfunden, dend for schat og Landschyld at Taxere Nerverende Lensmand Niels DyngeLand, og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend Lars Øfstuen, Poul Olsen Hoop, Poul Tommesen Hoop, Toor Liussevold

1690: 50

Olle Todtland, og Niels \Nedre/ DyngeLand da det nøye Blef eftterseet og grandsched, huad Ermelte Nygaard Kunde schylde, er der fore som det Er It heelt Lidet støche march anseeit aarLig til Sex marcher Smørs Leye Vdj schat og Landschyld, huor eftter det og eftter denne dag Kongl/ig Ma/jestets schatter af vedKommende schal Betalles,

Mens Som de for/schref/ne gode Mend End Iche om deris tvistighed Varre forEenede Saa tilRaade Vij dennem at de Sig nu endelig Vilde *forligge (forlige) huilchet de og paa Begge Sidder paa eftterfølgende maade hafr Indgaaed,

Først at Jeg Lyder Van der Lippe schal hafue nyde Bruge og Beholde det Lidet støche march Nyegaard Kaldet, saa som det er nu væst og Synden paa af mig Indgierdet

2ded schal Jeg Morten Kørner nyde Bruge og Beholde det Lidet støche Liggendes østen for Nyegaard, som er af Sl: H/er/r Johan Carstensen først Indgierded og nu af Morten Kørner fuldfærdiget og her eftter saa nøttig giøre Som Best veed og Kand, og det fra dend stoore steen, og ofuen for som nu Kaldes Nobben Østen for Elfven af Nyegaard, og det directe Ligesom

1690: 50b

Det nu af os er Vorden steened Lige som <det nu af os> Vorde {I} Steened, huor og Morten Kørner fra for/schref/ne nob eller stoore steen Lige ned I Søen Sit gierde schal Sette paa Sin Egen BeKostning

3die Saa schal Jeg Lyder Van der Lippe Eftter denne dag Iche meerder der vdinden prætendere, end huis Som nu Saaledes Ved Haande Baand, og VenLig forEening er Vorden Slutted Som for melt, mens Lade mig der med nøye, V-paa Anchet I alle maader, og Jeg til Kongl/ig schatter Sampt Contributioner huad der Blifr paa *Biurdet (Biudet?) at Suare eftter denne dag

4de Ilige maade Jeg Morten Kørner Lofuer og hermed det Jeg Imoed for/schref/ne Slutted og Welmeente forEening Iche schal eller Vil prætendere mens S/igneu/r Van der Lippe eftter denne dag af mig og Mine for/schref/ne støche pladz Nyegaard nu Sat for Sex marcher Smørs Leye schal og maa Beholde V-Behindred og v-paa Anchet I alle optenchelige maader, og Sig saa nøttig giøre Som hand Best ved og Kand,

5te Ey heller schal nogen af os og vore vedKommende paa Begge Sidder forhindre vores tilhørende quæg Stoort eller smaa vdj en eller

1690: 51

Anden maade, ved huad nafn det nefnes Kand, at Jage eller Jage Lade Ved hunde eller Mennischer, mens med fredlighed at Lade gaa v-Behindred, Saa Vit vdmarchen VedKommer, og *fæd (fæed) at nyde deris frj op og ned gang fra fieldz og til fiærre

6te At vij paa Begge Sidder hermed ere Vener og velforligte Saa ald trætte Imellem os detz angaaende schal værre ophefued og eftter denne dag Iche meerder paa Enten af Siderne tencht eller paa Anchet schal vorde, hafuer vij herom tuende ens Liudende Contragter forfatted, Huor af huer af os en Beholder Som med vores hænders Vnderschrifvelse og zignetters Vnder trøchelse stadfæster, hafuer end ogsaa ombedet Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson og Sorenschrifuer Christian Abo, samme Vores Contragt med os til vitterlighed at vilde underschrifue og forseigle, Saa og at denne Contragt ord fra ord vdj NoordhordLehns protocol maatte Vorde Indført Huor vij til detz V-rygeligere forsichring Vorres Hænder hafr tegned Dog de forregaaende domme paa Begge Sidder I alle maader Ved Sin fulde Respecht at forBlifve

Actum Bergen Anno et die utsupra

Lyder van Der Lippe, Morten Kørner

1690: 51b
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 3 og 4de octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt, Høst schatte og Sageting I Schiold schibbred paa Hoope med for/schref/ne schibbreds Almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbarre Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Bunde Lensmand Niels Dyngeland, og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Poul Tomesen Hoop Toor Liusevold, Rasmus Hornes, Olle Todtland Tomas Dolvig, Mogens Borge Mons Nesse, og Niels Halfversøn Nedre Dyngeland, Sampt dannemend flere Som Samme tid ting Søgte

Samme tid Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om dem der Iche Vil redelig fornøye deris Creditorer Her fra til andre steder schal Søge at vndvige, Ermelte Allernaad/igste forordning War forfatted i 5 poster og dattert KiøbenHafns Slot d/en 17 May 1690

Dernest Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste Anordning om dommerne at de processerne, Saa vel som procuratorne det meste Mueligt schulde forKorte og Iche med Krog Love eller forhalinger Sagerne schulde opholde, Saa og ey nogen afscheeder eller InterCoc?toria tilstede at gives Særligen Beschrefven med videre Samme Allerhøyest Bemelte anordnings Indhold Som War dattert Kiøbenhaffns Slot d/en 17 May 1690

1690: 52

For det 3die Blef opleest Hans May/estets Allernaad/igste forordning om tvistigheder Som Imellem Civil og Militair Betiente Siden Høyest Bemelte Hans Ma/jestets Allernaad/igst Vdgangne Norsche Laug Vdgich schal were forfalden og war Aller Høyest Kongl/ig Allernaad/igste forordning vdj tvende Art/ichler forfatted, og Dattert Kiøbenhaffns Slot d/en 8 Julj 1690

For det 4de Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om dem Som Bruger Split Flag, fløy (militær vimpel, lite flagg) og Gøes (gjøs = mindre, kvadratisk flagg brukt til sjøs) og War Dattert Kiøbenhaffns Slot d/en 15 Julj 1690

For det 5te Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordning om det stempled papier og dets no/mmer og forandring Som Aller Høyest Bemelte Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning Melder Dattert KiøbenHafns Slot d/en 26 Jullj 1690

For det 6te Blef opleest Hans Høye Exell/ence GuldenLøws Bref til Høyædle og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Estatz Justitz og Cancellj Raad Sampt Amptmand Lindenow angaaende Arfve schiftterne paa Landet, det de Ligesom tilforn førend Hans Ma/jestets Allernaad/igste Norsche Loug Vdgich, Wed Sorenschrifverene tilbørligen schal worde Adminjstrerid og forretted, for Ermelte Hans Høye Exell/encis Bref var Dattert KiøbenHafn d/en 7 Junj 1690 og af L/auritz Sørens/en og Hans Hanssen rigtig videmered

1690: 52b

For det 7de Blef opleest Rente Cammer *Herers (Herrers) Bref til Fogden Johan Torson, om Fanghuus, og *Jerens (jerns) BeKostning Som Melder, Huad Sig fougderietz fangeHuus, og Jerens BeKostning angaar da vil det schee af Bonden, med Amtmandens In deeling, eftter forige Resolution af 16 Jullj 1687 Dattert for/schref/ne Bref RenteCammered d/en 30 Aug/ustj 1690

Bentzon, H Giesse R Mejer Piper, J: Worm W Stelt

For det 8de Blef opleest H/er/r Brigadier IdeKings Bref til Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand om 150 Mand at IndCommandere med 14 dagers proviant af Legderne med der paa fuldte Welædle Slodz Lougens Commiterede Lars Sørenssen og Hans Hanssens Befalning til Fogden S/igneu/r Johan Torson, det hand dend anstalt schulde giøre at 100 Mand der af IndKommer med 14 dagers VnderHoldning, den halfve p/ar/t I penge, og War Dattert Bergen d/en 8 7br: (september) 1690

Ædle og Høy Lærde Mag/iste/r Niels Smidt Lood oplæsse En obligation og forpantning til hannem vdgifn af Morten Kørner paa 99 rdr Capital, Som d/en 17 Martj 1690 paa Bergen Byeting publicered, og Samme datto I Byens pantebog Fol/io 90, ved Hans Frich Byschrifver eftter Hans paaschriftt Indført for/schref/ne obligation var dattert Bergen d/en 10 May 1689

1690: 53
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplæsse en forfatted Restantz ofr Schiold schibbred Som rigtig Befandtis detz Somma 498 rdr 10 s/chilling og Saaledes af Sornemendene tillige med fogden og af Mig forseigled

Mons/ieu/r Jacob van Wida for Retten frem stoed og anwieste Sin tilladelse paa En Mølle ved Møllendal Som dend 5 octob/e/r Her til tinge Er vorden Leest og protocolert Som paaschriftten Vdvijser

Item Welb/aa/r/ne/ H/er/r Krigs Raads quitering for 1687 paa otte march dansche Som for/schref/ne d/en 5 octob/e/r 89 er anWiest

Da Som S/igneu/r van Wida nu atter Igien det frem Wijser, og Erbiuder for 3de Aar Resterende eftter Hans Sedels Indhold Rettigheden aarlig 8 march, Som nu er 4 rdr, Huilchet S/igneu/r van Wida forregifver H/er/r Krigs Raad Iche vil Annamme og der for nu I Retten præsenterer og til Biuder

Welb/aa/r/ne/ H/er/r Justitz og Assistentz Raad Hiort Hafde {Ladet} wed Lensmand/ens og Kongl/ig Ma/jestets Waanlige stefnemaal Ladet stefne Knud Samdal for v-Louglig schoug Hugst

Stefne Sedelen findes paaschrefven Som og Lensmand med Rasmus Scheie hiemblede Loulig at Were forKyndt og Dattert Bergen d/en 10 7br: (september) 1690

1690: 53b

Knud Samdal møtte for retten og Wedgich Loulig at Were stefned, suarede og til Sagen, og Sagde at hafue huget noget til Hans og fattige Børns Lifs ophold, mens der Imoed hafde Kiøbt af andre til Hans huuses og gaardens forBedring, og ey hafver hugged noged til vpligt, huor paa hand Soer (svergde) og Begierede det dannemend det maate tage I Besigtelse, da schulde fornemes Iche at Verre til schade, og War Brugt til tro, Spær, og torfvelle,

H/er/r Justitz Raad hafuede og Ladet Cittere Jacob, Olle, og Lars Samdal til at Vidne deris Sandhed herom

Jacob Møtte for Retten og Sagde at Knud, hafve huged noged Mens viste Iche huor meget det var, huor til Knud Suarede det \Jacob/ hand hafr huget ligesom hand

Olle Samdal Møtte og for retten, og Sagde Iche at vide huad Knud hafver hugen mens Ichon er en ring schoug til at huge af,

Lars Samdal Møtte Ilige maade for Retten og Suarede, det Knud hafr hugget til huus Behof, og det til tvende huus nu eftter huer andre videre Sagde Hand Iche at af vide

Mons/ieu/r Hans Bertelsen paa Welb/aa/r/ne/ H/er/r Justitz Raads vegne, protesterede og paastoed Eftter Lougens 3die Boogs 14 Cap/i/t/el/ 34 Art/ichel det Knud maate vorde anseeid

1690: 54

Knud Her Imoed Suarede det hand Iche noget til v-pligt hafr huged og ey andet end til Huus Behof

Afsagt Som Knud Samdal Siger Iche at hafue huged noged til v-pligt og de Indstefnte proef Siger og at værre Mest Som er huggen til Huusenes Hielp, Saa endog Wellb/aa/rn H/er/r Justitz Raads fuldmægtiger Mons/ieu/r Hans Bertelsen eftter Lougens 3die Boogs 14 Cap/i/t/el/ 34 Art/ichel paastaar Knud Sin Joordp/ar/t at hafve forbrudt, Som vij nu Iche *viste (visste) at Kunde følge, mens for Ret Eragtis, at huis (det som) Knud Kand hafve eftter stefnemaaledz Indhold huggen til v-pligt, Vil paa aasteden af domer og dannemend forfaris Som Iche her Kand Seeis og da eftter Sagens Befindende schal Kiendes Huis Lougmæssigt og forsuarligt Kand Wærre Huilchet dend paa schadende huor før I Bedre hafr at fuldBiurde

S/igneu/r Harberdt Malstede Borger I Bergen hafde Ladet stefne og Warsele eftter Hans stefne Sedels Indhold Barbro Petter Kortz paa *hinds (hindes) Mands vegne tillige med Gilles Ettersen Cap/i/tain/ og Jacob Mollendal Som Cautions

1690: 54b

Mend for Peter Cordtz eftter vdgifne Contragt, Som Egen schyldige for Peter Cordtz at Betalle,

Ilige maade Var Barbro Petter Cordtz I Samme stefne Sedel stefned til at Betalle for/schref/ne Cittant Harberdt Malstede Eftter hans forseigled Boog, penge og Karfve stoch (karvestokk = trestokk brukt til enkel rekneskapsføring) tilsammen 13 rdr 2 march Huor om S/igneu/r Harbert Malstede Indlagde først Hans forpagtnings Bref dattert Bergen d/en 14 April 1689 og af Harberdt Malsted, Peter Kordtz G. Ettersen, og Jacob Jacobsen Møllendal vnderschrefved dj tvende Sidste Som Cautions Mend

Eftter trende gangers paa raabelse Møtte Ingen paa Barbro Petter Kortz vegne Ej heller nogen paa Cap/i/t/ain/ Gilles Ettersons Vegne, Mens Jacob Mølendal Møtte for Retten og formeente Hans Med Cautions Mand Burde Verre tilstede med Begiering til neste rettis dag Sagen at maatte Beroe Saa huis (det som) paa hans quota Kommer Wil hand da Betalle,

S/igneu/r Harberdt Malsted formeente at Eftterdj tiden Er forbj Jacob Mølendal, og Som en Cautions Mand Bør Betalle, og der eftter War En schadesLøs dom Begierende

1690: 55

Afsagt Endog S/igneu/r Harberdt Malsted nu vdj Retten producerer En pur og v-Beschylt Contragt, af Peter Kordtz d/en 14 April 1689 med S/igneu/r Harberdt Malsted Indgaaed, paa 46 rdr forpagtning af dend gaard HoucheLand, der nest hans Regenschabs Boog og der Ved fordrer Barbro Petter Kordtz 13 rdr 2 march - da som huerchen BarBro Petter Kortz eller Cap/i/t/ain/ Etersen møder eller nogen paa deris Vegne, og Cap/i/t/ai/n Ettersens Forum Iche Er her, efttersom hand er forLofver tillige med Jacob Møllendal Saa Wil Cap/i/t/ain/ till Hans forum Søges, og dersom de schyldige Inden nest holdende ting Som er Laugdag til huilched Jacob Møllendal Sig forschiuder og forinden ey S/igneu/r Malsted fornøyer og da Worder for os stefned schal Her vdinden Kiendes huis Lougmessigt Kand værre,

S/igneu/r Harberdt Malsted hafde Ladet stefne, Olle Johansen og Bendix Jonsen til at frem vijse huad frjhed de hafuer til at Lade deris og Andres Fæ, gaa Vdj hans gresgang, Som hand

1690: 55b

Sig med gaarden Houcheland hafr till forhandled, Saa og at Betalle hannem huis schade hand der ved er tilføyed, Som hand dennem nu for Retten agter at ofuer Bevijse, Ilige maader at Betalle hannem de Resterende penger eftter oprettede Contragt med hans formand S/igneu/r Hendrich Nitterd, Som hannem Iligemaade til Kommer eftter dend tid hand gaarden hafr haftt Vdj possesion

Eftter trende gangers paa raabelse Møtte Ingen af de Indstefnte

Afsagt Sagen Beroer til neste ting, til huilchen tid, Olle og Bendix paa Legges I Retten at Møde, og da at Indgifve huis (det som) de Sig Kand vide med at Befrj, Saa Endelig I Sagen Kand Kiendes huis LouMessigt er

Mogens Todtland Lood oplesse It Kiøbe Bref til hannem Vdgifuen at Berette Salumondzdatter paa en half Løb og 1 1/2 march/e/r Smørs Leye vdj dend gaard SøeVigen, og War Same Kiøbe Bref dattert Hoops tingstue d/en 4: octob/e/r 1690 og af Torre Torsen, og Salomon Mogensen Vnderschrefved, Christian Abo og Lensmand Niels Dyngeland til vitterlighed

1690: 56
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Eftter Lougen tilnefnede Eftterschrefne Mend til at vere Laugrettis mend for tilKommendes Aar, nafnlig Poul Tomesen Hoope Poul Olsen Ib/ide/m (Hoope) Olle Todtland, Mons Todtland, Toor LiuseVold, Niels Nedre Dyngeland, Anders OdLand og Halfver Monsen Hoope

Halfver Monsen Hoope hafde Ladet stefne Poul Tomesen Hoope formedelst Poul hannem adschiellige gange schal hafve *Breided (bebreidet) og Sagt hannem til det Halfver Monsen hafde Baade Hans og Sit, huilchet hand Iche vilde Lide Mens formeente at om Poul hafde hannem noget at tiltalle da om hand ret der til hafver Kunde Wed rette Søge hannem Saa Wil hand Suare, og ellers Begierer Sit v-Beschaaren

Poul Tomesen Møtte og Suarede det hand aldrig meerder Halfver schulde *Breide, Mens Halfver eftter denne dag schal Beholde Sit v-paa anched Huor paa de nu for retten gafue huer andre deris hænder, og dermed Varre Venner og Wel forligte Saa Lofvede og Poul *Halfr (Halfver) at Betalle det hand hannem for quern Leye er schyldig

1690: 56b
 
 

Ædle og Høy Lærde Mag/iste/r Niels Smidt IndLagde Hans schrifttelige Begier til Almuen angaaende Hans tiende huor vdj hand Besuerger Sig Iche at BeKome og der fore vdj 5 poster forfatted og War Dattert Bergen d/en 15. 7br: (september) 1690

Huor paa Almuen Suarede det de Iche Vilde gifue 3 schielling for en Kande Korn mens vilde Aarlig Rette Sig eftter Taxten, og huad dend da gielder vil de eftter opliusning af predichestolen paa en Wis dag Komme og Betalle Enten hand vil da tage Korn Eller penge
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 6. og 7. octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting paa Bildøen I Sartor schibbred med d/itt/o schibbreds Almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbare Vijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Bunde Lensmand Anders Bildøen og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Olle Golten, Hans Lerøen, Olle Lochøen, Erich Schollevig, Michel Fielde, Knud Bache, og Olle Algerøen, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Samme tid Blef opLeest de forHen Hans Ma/jestets Allernaad/igste Brefve som Ere Extraherede, Sampt andre for dend tilstede verende Almue

1690: 57
 
 

Olle Golten Lood fredLiuse Sine tilhørende Jordetz schouge nemblig, Golten og Stensland Som Kongl/ig Ma/jestets Fogit nu for Retten Eftter Lougen fredLiuste, at saa fremt De eftter denne dag enten En Eller anden det schulde øfve schal de Lide og Vndgielde eftter Lougen, Mens denne gang, huis Som Kand være scheed schal vere eftterLadt, eftter Olle Goltens Egen for retten eftterLadelse

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplesse en forfatted Restantz ofuer Sartor schibbred detz Summa 44 rdr 2 march 6 s/chilling Som rigtig Befandtis, og der Eftter af os forseigled

S/igneu/r Jesper Van de Velde Bager og Borger I Bergen hafde Ladet stefne, Olle Erichsen og hans Søn Hans Olsen, til at ansuare Hans v-Loulige medfart med deris Beesters Bort tagelse Som War Van de Veldes pant, og det Imoed Loulige giorde Arrest dends *Kalsedel (Kaldsedel) Dattert Bergen d/en 6 7br: (september) 90

Stefne Sedelen War paa teigned Loulig for vedKomende at vere forKyndt af Lensmand *Ander (Anders) Bildøen, Lars Ebesvig, og Anders Kobeltvedt Som stefnemaaled Hiemble at Were Loulig forKyndt

S/igneu/r Baltzer Pedersen paa Jesper Van de Veldes Wegne, Indlagde En schrifttelig vdj Fogdens Absentz ved Lensmand Niels DyngeLand d/en 16: Junj 1690 giorde Arrest,

1690: 57b

Dernest IndLagde Baltzer Pedersen tvende schrifttelige Widne det Eene vnder datto, 20 7br: (september) 90 og af Catarina Sl: Wensels, Jacob Biercheland, og Olle Rasmusen vnderschrefved Der eftter d/et anden vnder datto 30 7br: 1690 Ilige maade af Catarina Vensel og Jacob Biercheland, og Olle Rasmusen vnderschrefved

Saa IndLagde Baltzer Pedersen En schriftteLig Begier giort af Jesper Van de Velde Vnder datto 3 8br: (october) 1690 med der paa fuldte Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Johan Torsons Suar og ordre til Lensmanden Anders Bildøen de datto Bildøen 6 8br: 1690

Baltzer Pedersen Endelig Sagde det Olle Erichsen vdj alt er til Jesper Van de *Vede (Velde) schyldig 14 rdr 3 march, og paa dend Summa War paa Sin principals vegne Endelig dom til schadesLøs Betalling Begierende

Olle Erichsen Møtte eftter Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Johan Torsons ordre for retten og Svarede at naar Van de Velde giør hannem got hans arbeid, og videre huis (det som) hand Kand hafve at prætendere, Wil hand Suare Van de Velde Huor om hand til neste ting Begierer Delation, Saa Wil hand stefne Van de Velde til Schiold schibbred, og førre Sin proef, Imoed Van de Velde, nemblig Jacob Tvedt, og Lasse Øfstun, Som var ofr værendes da hand gaarden

1690: 58

Annammede,

Til for/schref/ne tid og ting Lofvede Olle at wil Clarere og Bet/ale Van de Velde, huis (det som) hand med Billighed hoes hannem Kand reste, ellers eftter tilspørgelse Sagde Olle Iche meere at Were schyldig end 8 rdr, for det første Aar, og 4 rdr for de Seeniste 6 vgger,

Afsagt Som Olle Erichsen nu Wedstaar først til Jesper Van de Velde at vere paa det første Aar schyldig 8 rdr, og paa de Sidste 6 vgger 4 rdr Som da Er 12 rdr, da Som S/igneu/r Van de Veldes fuldmegtiger prætenderer 14 rdr 3 march, og Olle Erichsen foregifuer Arbeidz Løn og widere at hafue hoes Van de Velde at prætendere og til neste ting det agter at Bevijse, da som Olle Erichsen Inted frem Legger til Van de Veldes *prætion (prætention?) at Kand nu Sueche, vden hands Bare ord, thj Eragtes for ret, det Olle Erichsen de, af hannem Sielf vedstaaende 12 rdr Vnder Execution at Betalle, schadesLøs, og dersom Befindes at Olle de 2 rdr 3 march schulde verre schyldig Ilige maade, Dog hafver Olle Sin Regres til Van De Velde for Hans arbeid med videre og om Van de Velde Her vdj schulde findes Veigerlig da at Møde eftter Loulig Kald og Warsel til først holdende ting I Schiold schibbred, dog Kongl/ig Sigt forbeholden, Som er Imoed Een Loulig Arrest

1690: 58b
 
 

Olle Pedersen Norre Fæste Lood oplæsse En Bøxel Seddel til hannem vdgifven paa En Half vogs Leye vdj dend gaard Norre Fæste, og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Glesver d/en 10 Feb/rua/r 1687 af Sl: HarmeKie Henrich Vessels Vnderschrefven og forseigled

Aamund Clementzøn Lood oplesse En Bøxel Sedel til hannem Vdgifuen af H/er/r Søren Breder paa en p/ar/t i dend gaard NoordVig schylder Aarlig en 1/2 W/og fisches Leye Bøxel Sedelen Dattert Sund d/en 23 Julj 90

Erich Stefensen Aagatnes Lood oplesse En forEening Imellem hannem og Welb/aa/r/ne/ H/er/r Baron Christian RosenKrandtz giordt paa efttersch/ref/ne gaarder Aagatnes (Ågotnes i Sartor sk.r.) schylder Aarlig med Bøxel 3 W/oger fisch, og en half tønde Malt, med en Laxevog schylder aarlig en rdr, Item *Vij (Vik) I Herlø schibbred schylder Aarlig 2 W/oger fisch og 1 pund med en LaxeVog schylder aarlig 1 rdr, Item Midtzøen I Herlø schibbred schylder Aarlig 2 p/un/d fisch med Bøxel, for for/schref/ne gaardep/ar/t/e/r schal Erich Aagatnes Bet/ale 410 rdr og War Dattert, Rosenthal d/en 3 May 1690

Ilige maade Lood Erich Aagatnes oplesse It Kiøbe Bref til hannem vdgifven af Gerhardt Dyseldorf og Hans Munte paa ofvensch/ref/ne gaarder Baronied tilforn til hørende Dattert Bergen d/en 2: Junj 1690

1690: 59
 
 

Niels Aagatnes Lood oplæsse It Kiøbe Bref til hannem vdgifuen af præsjDent Gerhard Dysselforff, og Borgemester Hans Munte *vdgifuen paa En fierdepart, af Aagatnes for 55 rdr Som Erich Aagatnes, Hafr til for/schref/ne Niels afstaaed, eftter Hans Kiøbebrefs Indhold, og er for/schref/ne Kiøbebref Dattert Bergen d/en 2: Junj 1690

Niels Monsen Landro Lood oplesse It Kiøbe Bref til Ifr Busch vdgifven d/en 6. April 1682 vdgifven af Olluf Lauridtzen Landra, og d/en 19 Junj 1690 til H/er/r Søfren Breder vdj Samme Kiøbe Bref Transportered, Saa og Transport af H/er/r Søfren til for/schref/ne Niels Monsen giort d/en 10 Julj paa Ermelte Kiøbe Bref 1690 paa It punds Leye,

Mogens Jensen Dalle Lood oplæsse It Kiøbe Bref til hannem Vdgifven af H/er/r Søren Breder paa halfparten vdj dend gaard Kallestad schylder Aarlig Halfanden Vaag fisch, og War Samme Kiøbe Bref dattert, Sunds præstegaard d/en 10 Augustj 1690

Mogens Andersen Kallestad Lood oplesse It Kiøbebref til hannem vdgifuen af H/er/r Søren Breder paa halfve parten vdj dend gaard Kallestad schylder Aarlig en og en half voog fisch, og war Samme Kiøbe Bref dattert Sunds præstegaard d/en 10 Julj 1690

1690: 59b
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson eftter Lougen tilnefnde Efttersch/ref/ne Mend at Were Laugrettis Mend for tilKommendes Aar nafnlig, Erich Aagatnes, Olle Folnes, Mons Vaage, Niels Børnes, Hans Schouge, Olle Schouge, Olle Noor Eye, og Mons Mons/en Leerøen
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 10 og 11: octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sageting I Herlø schibbred paa Frechow med for/schref/ne schibbreds Almue, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Bunde Lensmand Niels RøsLand og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Olle Frechow, Knud Erdal, Olle Ryland, Ifr Krogaas, Niels Tvedten, Michel Melland, Anders Lervig, og Olle Hestenes, Samt dannemend flere Som Samme tid ting Søgte,

Samme tid Blef opleest, de forhen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Brefve og forordninger, Samt andre Brefve

Edle og Welærwærdige Mag/iste/r Niels Smidt Lood oplesse It til Hannem Vdstedde Instrument forfatted eftter Sl: H/er/r Baron RosenCrantz og Hans Sl: Frue paa en fordring af Capital, med Rentes Rente 5523 rdr 2 march 6 s/chilling og Siden eftter Ladt for 4800 rdr for Huilchen Summa Ermelte Mag/iste/r Niels Smeds,

1690: 60

Eftter H/er/r Præsident vdj Bergen Gerhard Dysseldorph, og Borgemester Hans Munthe efttersch/ref/ne gaarder Her i HerLø schibbred d/en 13 Martj Indverende Aar 1690 med Capital og ordinarie Resterende Rente aarlig 6 p/rocen/to til 4800 rdr af Betalling er vdlagt

Asche Sedegaard schylder 1 1/2 Løb Smør 1 hud en t/ønde Malt, 1 t/ønde Korn, 1 faar penge 12 s/chilling med paastaaende Bygninger Muur og nagelfast, 34: Kiør Sampt huis Sed og Inventarium gaarden tilhørig tillige med ald dend Hærlighed og frjhed Som Kongl/ig Brefve schiøder, og Lougen den tillader for

..........rdr 900 march 0 schilling 0

Luy/tenan/t Blom rester afgiftt for 89

..........rdr 60 march 0 schilling 0

Stie schylder med Bøxel 1/2 L/øb Smør og 1 t/ønde Korn

..........rdr 72 march 0 schilling 0

Hannevig med Bøxel, 1/2 Løb Smør 3 Meler Korn og 1 faar for

..........rdr 87 march 0 schilling 0

AasBøe med Bøxel 1/2 Løb smør 1 faar og 1 q/uar/t/e/r Malt for ..........rdr 78 march 0 schilling 0

Haatoftt med Bøxel, 1 Løb Smør 1 faar, og 2 1/2 q/uar/t/e/r Malt, for ..........rdr 141 march 0 schilling 0

Opsideren Olle (Haatoftt) rester Bøxel for 88

..........rdr 2 march 3 schilling 0

Gripsgaard med Bøxel 1/2 Løb Smør og 3 q/uar/t/e/r Malt for

..........rdr 90 march 0 schilling 0

Hans (Gripsgaard) rester for 88 Landschyld

..........rdr 2 march 2 schilling 0

og paa tredie tage 89..........rdr 0 march 0 schilling 14

1690: 60b

Stoore Aadland med Bøxel 2 p/un/d Smør og 1/2 t/ønde Malt for

..........rdr 84 march 0 schilling 0

Aamund (Stoore Aadland) rester for 88 og 89

..........rdr 0 march 4 schilling 12

Anden Aaland (Aalandsteig/Lille Aaland) med Bøxel 1/2 Løb Smør og 1 q/uar/t/e/r Malt for...rdr 54 march 0 schilling 0

Ripsgaard (Revskar) med Bøxel 1 Løb Smør 1/2 t/ønde Malt og 1 faar for ..........rdr 132 march 0 schilling 0

Niels (Refskar) rester for 89

..........rdr 1 march 0 schilling 12

Echeland med Bøxel 1 Løb Smør, og 1/2 tønde Malt for

..........rdr 108 march 0 schilling 0

Joen (Echeland) rester første Bøxel for 87

..........rdr 1 march 3 schilling 0

Elling (Echeland) paa Bøxel 85

..........rdr 2 march 3 schilling 0

Olle (Echeland) for 86.........rdr 1 march 3 schilling 0
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplæsse en forfatted Restantz ofr HerLø schibbred, dets Summa 87 rdr 5 march 6 s/chilling Som rigtig Befandtis og der eftter forseigled

Gregorius I Treedt hafde Ladet stefne ved Lensmandens vaanlige stefne Maal Lars Fromereid, formedelst hand schal hafve schieldt Gregorius I Treedt for at hafve taget en Kippe med fisch og It wadbeen, Lensmanden Niels RøsLand hiemblede stefne Maaled

Lars Frommereid Møtte Self for retten og negtede I alle maader Imoed Gregorius Iche at hafue Sagt, Som hanem ved stefnemaaled er tillagt

1690: 61

Gregorius I Treedt Beraabte Sig paa Michel Frommereid, det hand tilLegget schal hafue hørt,

Michel Frommereid, Møtte for Retten og Suarede, det \en/ huis Mand, paa Kiergaard Hans Olsen hafr Sagt, og Baared I Gregoris at Lars Fromereid hafr sagt Gregoris hafr taget en Kippe med fisch, og et wadBeen, huilchet hand Igien til Gregoris hafr Sagt, huilchet hand med Eed vil BeKreftte naar fornøden giøres

Olle Frommereid Møtte og for retten og Sagde, Iche andet at hafue Hørt af Lars Frommereid, schal Jeg troe at Treeds Lyen eller Houglands Lyen det schal hafue giort, og det Sagde Olle Igien til Gregorius I Treedt mens videre Sagde hand Iche at hafve hørt

Gregorius I *Tredt var En Retmessig og frj Kiendelses dom Begierende

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Satte I Rette og formeente Lars Frommereid Sit tilleg Burde Bevijse, eller og at Lide der for Eftter Lougen

Afsagt, Som dette er, en Saeg den Eene v-Besindig den anden hafr tillagt og nu for retten Benegter, der dog af provene fornemmes, nogle ord af Lars Frommereid detz angaaende

1690: 61b

<Kongens Sigt>

schal Werre passert, altSaa Eragtes for ret, det Gregorius I *Tredt for Slig tillegg, Bør frj werre, og Lars Fromereid formedelst Almuens og Laugretteds forbøn schyld at Bøde til Hans Ma/jestets tou Lod Sølf, og der med, der fore \denne Sinde/ at vere AngerLøs

Anders Mørch hafde Ladet stefne *Foses (Fosses) opSidere formedelst V-Willighed med deris fløtning til hannem at giøre eftter Lougen Lensmand/en hiemblede stefnemaaled,

Mons Fosse, Johannes Fosse, Aamund Fosse, Niels Fosse, Magne Fosse, Knud Ib/ide/m (Fosse) og Gudmund Fosse, Møtte for Retten, og Suarede med Anders Mørch at Were forEened Aarlig at schulde gifve I Landschyld 3 rdr for en Løb Smør, og der fore schulde Wærre frj for fløtning Som de Sagde med Anders Mørches quitering at Wil Bevijse, mens hafde nu Iche med Sig,

Afsagt Sagen Beroer til neste ting til huilchen tid opsiderne paa Fosse deris quitering hafver for retten at frem Wijse, og Anders Mørch da I egen persohn at Møde, Som Best Wed derom at giøre forKlaring da herom schal Kiendes huis ret er

1690: 62
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Eftter Lougen tilnefnede Efttersch/ref/ne Mend til at Were Laugrettis Mend for tilKommendes Aar, nafnlig Olle RyLand, Knud Erdal Ifver Krogaas, Olle WigeBø, Olle Hoopland, Anders Dalle, Hans I Blom og Michel Selle

Lensmand Mogens Essem af Echanger schibbred hafde ved Lensmandens Vaanlige stefnemaal Ladet Warsele Mons/ieu/r Søfren Baltzersen Wirtman til at Betalle hannem huis (det som) endnu Kunde Restere, paa It huus af Baltzersen Kiøbt, Lensmanden hiemblede stefnemaaled

Ingen Møtte paa Mons/ieu/r Søfren Baltzersens Wegne,

Mons/ieu/r Christian Hanssen paa Mons Essems Wegne War dom Begierende

Afsagt Som Søfren Baltzersen Iche Møder da Beroer Sagen til neste ting
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 13 og 14: octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sageting I Allenfied schibbred paa Øfre Tvedt med ditto schibbreds Almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBare Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bunde Lensmand Lars Mundal

1690: 62b

og efttersch/ref/ne Lagrettis Mend, Rasmus Lechnes, Joen Nesse, Anders Sellevold Lars Hoopland, Olle Oxe, Olle Quame Olle Larsen Seim, og Olle Erichsen SiufrSetter Sampt dannemend Flerre Som Samme tid ting søgte

Samme tid Blef opleest de forhen Extraherede Hans Ma/jestets Sampt Andre Brefve

Johan Sanders Borger og Indvaaner I Bergen hafde paa Hans Broder Lobert Sanders Boende I Bremen Hans vegne Ladet Cittere Hans Erichsen Dreyer for 30 rdr 4 march 1 s/chilling Som Hans Dreyer schulde Restere paa en hans vdstedde Revers Datert Bergen d/en 23 April Anno 1686 for huilchen Betalling Johan Sanders Begierede fornøyelse

Huor Imoed S/igneu/r Hans Erichsen Dreyer forregaf Inted af Warene Som dend fordrende Capital Sig af Reyser at hafve annammed meerder end 7 rdr huilche 7 rdr Hand eftter Imellem handling Sig Erbød til Johan Sanders at Wille Betalle, med En Assignation Som Inden Søndag først Kommende

1690: 63

*Jan Sanders I Bergen schal Worde Betalt, og dersom Johan Sanders finder Sig nu Iche med Betalling fornøyed paa Sin Broders vegne Efttersom det godz huor af fordring/en Reyser Sig Wed Seeneste V-LøcheLige Ilde Brand I Bergen Er I asche Lagt, og Inted af det ofr schiudende Bierget Som hand med Høyeste Eed Erbød Sig at Wilde forKlare Saa dog paa det denne tvistighed Kunde naa Ende Sagde S/igneu/r Hans Erichsen Dreyer, det Johan Sanders Eftter Loulig medfart til hans datter Ellent Bent Jenssens Som godzed hafuer Annammed og Soldt maa hafue Sin Regres, Huor med de paa Begge Sidder denne Sinde Ware forEenede og der fore deris Hænder til BeKrefttelse her neden Vnder tegned

Hans Erichsen Dreyer Johan Sanders

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Johan Torson Lood oplesse en forfatted Restantz ofuer Allenfied schibbred Som rigtig Befandtis detz Summa med oddel og Rytterschat 126 rdr 1 march 4 s/chilling Som rigtig Befandtis og dereftter forseigled

1690: 63b
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogid S/igneu/r Johan Torson hafde Ved Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet stefne eftter forige tiltalle Karj Hoopland, *for (som) har stolled Høy af hindes grandes Hans Hooplands Lade, og dermed Søgte at Suelte Mandens queg i hiell og Som hendes Mand har paa tagget sig at forfegte hindes gierninger, har sagen Saa Lang tid, henhuiled, og tingene passered, Men som seeis, hand Ingen ting Moed Angifveren, som rette hafued Mand vdført hafr, og Sagen Iche Lenger vden domb Kand henhuille Saa schal alle stefnes og profvene tillige at vddførre Sagen, og anhørre domb,

Lensmand Lars Mundal tillige med Olle og Joen Watne for retten fremstoed og hiemlede ved Æed ofven nefnte Loulig at Werre stefned

Johannes Hoopland tillige med Sin quinde Karrj Erichsdatter for Retten Møtte og eftter tilspørgelse Suarede det de varre Loulig stefned og derfor Møtte,

Ilige maade for retten fremstoed Hans Hoopland Som første Sag Søger og Citant d/en 20 Junj 1689 Som Reffererede Sig til Hans for/schref/ne datto Indgifvende, Saa og d/en 8 Augustj Samme Aar nest eftter Saa og nu Beraabte Sig paa meere

1690: 64
 
 

Og nermere VidnisBiurd, nafnlig Hans Iffuersen tilholdende paa Seim Som og samme tid eftter Hans HoopLands Sigelse stoed i gaarden, da Børnen raabte, og Lagde paa En Slede,

Hans Iffuersen Møtte I Egen persohn og Suarede det Hand stoed i gaarden og Lessede Møg paa en Slede, da Hans Hooplands Søn Iffuer gich i Laden, og strax Kom vd Igien og raabte Her Er en tiuff i Laden, og der med Kom vd og hafde taget huen af Karrj Erichsdatter, og Iffuer Bad hannem Hans Iffuersen vilde gaa med ham mens hand vilde Iche, dog Sagde huen strax Saae, Som hand Bar i hans fadders huus, huor paa hand eftter formaning for retten, og Ædens oplessning med opragte fingere afLagde Sin Eed, Hans Iffuersen Sagde, da Hans Hooplands Søn gich I laden War døren tillugt

Joen og Lars Erichsen Hoopland, nu Igien for retten fremstoed og Suarede det Hans Hooplands Søn raabte Her er en tiuff I Laden og eftter hanses Begier strax BeSigtede steden huor Stenerne var vdtagen, og enda Laa i Karj Erichsdatters Lade, huor paa Joen *en (end) Ydermeere Som War før giort Erbød Sig at vilde afLege Sin Eed og ellers Reffererede Sig

1690: 64b

Til Hans forKlaring giort med Sin Eeds aflegelse forgangen Aar d/en 8 Augustj og da Joen Kom Ind i Laden hafde Karj Lagt den Eene steen I Laden vnder orgelveden og den anden vilde Hun Indlegge, og da tilspurde Karj huad Erinde hun hafde i Hanses Lade mens der paa Iche wilde suare, og da stoed hun og wilde Legge den anden Steen, Som hun og Lagde, Men den 3die Steen Blef Iche IndLagt, huor paa hand atter Erbød Sin Eed

Lars Erichsen Hoopland Lood ved Sin Broder Olle Erichsen Hoopland efttersom hand var Siug Suarre Lige Som Joen i alle maader at Werre Sandhed

Marritta Nielsdatter tienende hoes Lars Ols/en Hoopland nu for retten fremstoed og Sagde det hun Samme dag, da Hans Hooplands Søn gich paa østre Siden I Laden da døren var I Lugt, Stoed og Lessede En Slede med Møg, og strax Kom Hanses Søn vd Igien Løbendes med huen I handen og raabte her er en tiuf I Laden, og gich saa op i Sin faders dør, huor paa Hun og aflagde Sin Eed

Olle Erichsen Hoopland og fremstoed og Sagde det Hans Bad hannem en dag eller toe tilforn at wilde gaa ned og Besee huad schade hand war ved høy fratagelse tilføyed

1690: 65

Saa og Waage i Laden paa det tiufven Kunde antreffes, Huor paa Olle Suarede at dersom det scheede tog tiufven Sig Wel Warre, og Kom Iche Saa snart Igien, Huor paa Olle afLagde Sin Eed

Iffuer Christiansen Som er Hans Hooplands Stifsøn nu I Sit 21 aar for retten fremstoed og BeKiendte Saaledes, det Hans Søster Britte Hansdatter, den tid omt/rent 14: aar gammel, Som hand Kiørde møg Kom til hannem og sagde nu er Karrj i Laden, og dermed Begierede Hans (Iffuersen) Wilde gaa med hannem mens Wilde Iche, og dermed gich Iffuer til laden og oplugte dørren, og fandt Karrj Erichsdatter i Laden, og der paa strax tog huen af hinde, huor paa hun Sagde holt saa huad hafr Jeg giort dig, og Saa wilde tage huen fra hannem Igien, og 3 steener var vnder orgelveden Bort tagen og dj steener Laa i Karis Lade, huor paa hand ErBød Sig Sin Eed at Wilde afLegge, mens Som for/schref/ne Ifuer Chrjstiansen eftter tilspørgelse Iche enda hafver vered til *herens (Herrens) naadverre Endog eftter tilspørgelse Læste FaderWor, og nogle af de thij (10) Budord Saa Wilde ham denne Sinde Iche ved Eed tage

1690: 65b

Endelig tilspurdte Laugrettis Mendene tillige med Mig om hun Karrj Erichsdatter hafde nogen proef eller vidnisBiurd Som for Ermelte tilleg og ofver BevijsLighed ved Eed tagen Kunde Igien drifue, eller wed Sin Eed at Kunde fra Legge

Huor paa Karrj Erichsdatter Suarede det hun Iche, Hindes Eed der paa Wilde Eller schulde afLegge, og ellers sagde Inted fra Hans Hoopland noget at hafve stolled eller taget,

Johannes Hoopland Som Er Karrj Erichsdatters Mand nu og for retten frem Stoed, og Sagde Sin quindes Sag eftter Seeniste Suar at Wilde paa tage mens {hindes} \en/ tiuf Sag Wilde hand Iche hafue med at Bestille,

Hans Hoopland Atter Igien for retten ErBød Sig Sin Eed at Wilde afLegge det Karj Erichsdatter alt for oftte hafuer stolled høy fra hannem

Eftter tilspørgelse Sagde parterne Iche videre denne Sinde at hafve vdj Retten at fremførre

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Satte I Rette og formeente det Karj Erichsdatter Bør Lide eftter Lougen, Mens Som en Sag og Merder endnu for retten hinde tilleges Begierede hand det Sagen

1690: 66

Til neste ting maate Beroe til huilchen tid hand da Widere hindes Bedriftter meener at ofr Bewijse,

Afsagt Endog Her adschiellige vidner nu ere forhørde, Som Karj Erichsdatter Iche med nogen schiellig afBewijsLighed Sig fra Legger, og Hans Hooplands Søn Iffuer Christiansen Som hinde schal haffue I Laden Ertapped (fakket), Iche endnu hafver vered til Herrens nadvere, der fore Iche denne Sinde Kand tages Wed Eed, Imedler tid Wilde for/schref/ne Iffer Chrjstiansen Sig med Gud forlige, og til neste tingdag, efttersom hand Best derom Kand giøre forKlaring, her da Igien for retten, Møde, tillige med hans *fadder (fader) *Hands (Hans) Hoopland, da deris Korperlige Eed at afLegge Eller og Karj Erichsdatter Sig med Eed eftter Lougen at Befrj, til huilchen tid eftter Kongl/ig Ma/jestets Fogitz Begier da de andre vedrørende tillæg Wel Wed Retten vdførres, og der fore Indtil Som før sagt Beroer dog forregaaende afsigt v-hindred

Jacob Norre Elsaas Lood oplesse It Kiøbe Bref til hannem vdgifuen af Tomes Olsen Lyrren, Christj Olsdatter, Britte Olsdatter, og Anne Olsdatter

1690: 66b

Vdgifuen d/en 11: Feb/rua/r 1690 paa Siuff og en half schielling Bugild I dend gaard Norre Elsaas

Jens Joensen Kier for retten fremstoed og Begierede om nogen War her vdj schibbredet, Som hafde at fordre hoes Enchen, Abels Anne, tilforn Boende I gastgieberens huuse I Alfvestrømen det de nu Wilde til Kiende gifve, førEnd hand pengene vdLagde, paa det Hand i Sin tid Kunde for alles tiltalle frj Werre, og It fuldKomen v-paa Anched Kiøbe Bref Kunde ErLange

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson eftter Lougen tilnefnede efttersch/ref/ne dannemend til at Werre Laugrettis Mend for tilKommendes Aar naffnlig Olle Grøetvedt, Rasmus Ytre Gervig Johannes Alfver, Christian Beraas, Magne Mycheltun, Hans Hoopland, Bergie Mundal, og Rasmus Housdal,
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 15 og 16 octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting i Radøe schibbred paa Ascheland med d/itt/o schibbreds Almue, nerWerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Hans Toule og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Østen Fieldsende, Ingebregt Qualem, Jens Sollem, Mons Strømme, Mons Sollem

1690: 67

Rasmus Indre Sæbø, Guner Sæbdal og Olle Erichsen Miøs, Samt dannemend flerre Som Samme tid ting søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordninger og andre Brefve

Joen Nielsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem vdgifven af Jørgen Pedersen paa Welb/aa/r/ne H/er/r Baron Christian RosenCrantzes vegne vdgifven paa En p/ar/t I dend gaard Indre Helle schyldende Aarlig, fiere schielling og To alb/um d/itt/o Bøxel Sedel Dattert, Bergen d/en 31: Martj 1690

Anno 1690 d/en 16 october Loed Sahlig Lyder Fastings Børns Formøendere udj Bergen oplæse for Rett/en till Itt Almindelligt HøsteTing i Radøe Skibbred Itt, af Kongl/ig May/este/ts Foeget ofr Noerdhoer Johan Torson och følgeris giorte Indwisnings WerK epter En ofr S/igneu/r Aboe welforordned Soerenschrifuer S/igneu/r Christian Aboe Erhuerfued Høy Kongellig oberhofRettis domb af dato Aggershuus d/en 2 Martij 1687 Bedragende dend Summa 120 Rdr Som epter Adfæerd epter Loug/en udsøges schulle huilchen Indwisning derfor, med paafuldte ombKostninger er Anseet och udlagt till dend Summa 187 Rd 1 march 8 s/chilling epter sam/m/e Indwisnings werKitz grundigere ForKlaring af dato d/en 26 Septemb/e/r 1690

Testar Johan Torson

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplesse en forfatted Restantz ofver Radøe schibbred, detz Summa 78 rdr Som rigtig Befandtis og der eftter forseigled

1690: 67b
 
 

S/igneu/r Anders Mørch Hafde Ladet stefne og Varselle gammel Olle Soltvedt at møde Vdj egen persohn at lide og Vndgielde for Sin schammelig gierning eftter Norges Loug - Lensmand Hans Toule tillige med Olle Waxtiolle, og Gunder Sebdal Vidnede at for/schref/ne Olle Soltvedt War Louglig stefnt

Olle Soltvedt vdj Egen persohn Møtte for retten og Wedstoed Loulig at vere stefned

Hans Toule paa Anders Mørches vegne IndLagde Hans schrifttelig forsæt Dattert Alfvestrømen d/en 8 7br: (september) 1690

Anders Mørch hafde til samme tid til prof, Ladet, Indstefne, Johan Andersen Vrtegaardz Mand til at Widne Sin Sandhed I denne Sag, Som Møtte for retten og Suarede, det hand Kom med Anders Mørch til dend gaard Strømme, og da Anders Mørch Kom op I gaarden Sendte Hand Bud til Soltvedt, at wilde hafue Soltvedtz Mendene I fløtning, og dagen Eftter Som Olle Soltvedt var Komen førend nogen af de andre, og leed til middags og Kom til Bords, og Som de da Sad til Bords Sammen, nemlig Anders Mørch, *Jan Andersen Olle Soltvedt, Jacob Strøme, Axel Mørch, og Som de da Best Sad dref Olle Soltvedt til Anders Mørch Med hans haand ved det *venstrre øye

1690: 68

Saa Anders Mørch \Blef/ Blaa ved Samme trefning, Widere Sagde *Jan Andersen eftter tilSpørgelse det hand Iche Wiste om det scheede af Wreed hue, eller om det ellers scheede I andre Maader, Huor paa hand Suarede det Iche Wiste, mens trefningen scheede Som hand før hafr Sagt, og der paa eftter Eedens oplesning afLagde Sin Corperlig Eed

Mogens Strømme og for retten eftter stefnemaaleds Indhold, fremstoed, og Sagde Loulig at werre stefned, og Suarede da Anders Mørch Sad til Bords tillige med hannem og de for Indførte af *Jan Andersen nafngifued, da ragte Olle Soltvedt Haanden til Anders Mørch, og *ragte (raagte?) Anders Mørch ved øyed og der eftter Blef Blo, mens om det scheede af vred Hue, eller Iche, Wiste hand Iche, ellers Sagde Mons, at hafue Sagt til Anders Mørch, dette var Iche af villie Werch og Anders Sagde Jou det er med Willie giort ellers Sagde Mons Strømme at før dette scheede *Sagde* hand Iche noget *vndt (ondt) Imellem Olle, og Mørch at hørre passere, mens det *Jan Andersens Arm Kom Imellem, da Olle førde haanden til Anders Mørch *Saa hand* (såg han), og videre viste hand eftter Sigelse Iche, huilchet hand med Æd vil BeKreftte naar fornøden giøres og der paa aflagde Sin Æd

1690: 68b

Jacob Strømme og for retten eftter stefnemaaledz Indhold, og Sagde Louglig at Werre stefned, og suarede Iche Widere at af Wide eller Saae End Som Mogens Strømme hafr sagt, Som for hannem Blef opleest, og ErBød Sin Eed der paa at Wilde afLegge, Sagde og ey Meerder at afvide

Olle Soltvedt for Retten Suarede det hand aldrig Meente Anders Mørch noget ondt, mens af It got Hierte ragte haanden til Anders Mørch, Som dj Sad til Boords v-vidende det Anders Mørch schulde der ved faa nogen schade, huad schade hand fich Wiste hand iche, førend det omsider var hannem Sagt, og der paa aflagde Eftter Edens oplesning Sin Eed,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Satte I Rette og formeente Olle Soltvedt Burde Lide eftter Lougen 9 rdr,

Afsagt, Som Olle Soltvedt, ey Benegter til Anders Mørch Joe Sin Haand at Hafve ragt, eftter Widnes Byrdenes Eedtlige forKlaring, og nu for retten af Almuen hafr It got Vidne, Saa hand altid hafver vered en fredelig

1690: 69

Og stille Mand, <Kongens Sigt> Saa dog eftterdj Olle Soltvedt ey Benegter Joe til Anders Mørch at hafve Sin haand ragt, og ey med ond Meening scheed eftter Hans Eeds afleggelse, altsaa Eragtis for ret det Olle Soltvedt eftterdj Anders Mørch hafver ved Samme *hands (hans) haands førelse forAarsaget hannem It Blodt (blått) øye, Som profver vidner, der for til Hans Ma/jestets eftter Lougens 6te Boogs 7 Cap/i/t/el/ 2. Art/ichel at Bøde trende trej Lod Sølf og til Anders Mørch I forwoldende omKostning, 1 rdr

Kongl/ig Ma/jestets Fogid S/igneu/r Johan Torson hafde ved Lensmandens vaanlige stefne Maal Ladet stefne, Anne Magnesdatter tienende paa Nordanger, formedelst da hun tiente paa Wildanger hafr Melched, Olle Erichsen Vildangers quæg, Lensmanden hiemblede stefne Maaled

Anne Magnesdatter Møtte for retten og Suarede Loulig at verre stefned Saa og det hun hafde tvende gange, eftter at hun en half stund tilforn hafde Melched fæed Igien Melchede den Eene Koe Olle Erichsen Vildanger tilhørende

1690: 69b

Og det engang om afttenen, og en gang om Morgenen, men dend Sidste gang *Slog {hun?} Blef melchen i Marchen da dj hinde antreffede,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Satte i Rette og formeente det Anne Magnesdatter Burde Lide og straffes Andre till Exempel og afschye,

<Kongens Sigt>

Afsagt, Som det er Anne Magnesdatters første Sinde hun for slig tilleg, og Befundne gierninger er Befunden, da Eragtis for ret det hun til Hans Ma/jestets Bør Bøde 2 rdr, og dersom hun Merder deri Befindes da at Lide til Kagen,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit hafde Ladet stefne {Anne Magnesdatter} \Olle Erichsen/ (Villanger) formedelst hand hafr schorred Belted af hinder (Anne Magnesdatter) og i tycheste af Laared, Lensmanden hiemblede stefnemaaled at være Loulig scheed

Olle Erichsen Møtte for retten og vedgich at verre Loulig stefned, og Suarede det hand schar Belted af Anne Magnesdatter, mens af schaared I Laared Viste hand Iche at Werre scheed, og om det war giort, Saa var det v-vitterligt giort, og om det scheede og war giort var det af hastighed, formedelst hun hafde melched hans *hans Koe tvende gange og Belted vilde hand hafve

1690: 70

Til It WidnesBiurd at hun hans Koe hafde Melched,

Anne Magnesdatter Møtte for Retten og eftter Besigtelse Bevijste at verre schorren I tycheste af Laared,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit og Satte I Rette med formeening Olle Erichsen for Sin formastelse Bør Lide Eftter Lougen

Afsagt Som Olle Erichsen Siger Sig v-videndes at hafue schorred Anne Magnes{Erichs}datter v-videndes, og det for hun hands Koe hafr Melched, og Almuen for hannem Beder, eragtis for ret denne Sinde at frj være, for Bøder

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Eftter Lougen, tilnefnede efttersch/ref/ne dannemend til at verre Laugrettis Mend for tilKommendes Aar, nafnlig, Ingebregt Qualem, Jens Sollem, Mons Strøme, Niels Risnes, Rasmus Sæbø, Lars Kartvedt, Mons Gierre og Michel YdsteBø
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 17 og 18 octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting I *Lindas (Lindaas) schibbred paa Lyren med for/schref/ne schibbreds Almue, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbarre Vijs og Welforstandige

1690: 70b

Mand S/igneu/r Johan Torson Bunde Lensmand Michel Oenes, og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Magne Østrem, Gregoris Refnor Halfver Refnor, Niels Bersvig, Niels Hoopland, Mons Lechvold, Magne Røsnes, og Lars Settre, Samt danemend flere Som samme tid ting søgte

Samme dag Blef opleest, de forhen Extraherede Hans Ma/jestets forordninger og Andre Brefve

Item M/agiste/r Niels Smidz vdleg eftter Sl: H/er/r Baron RosenKrantz

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplesse It Kiøbebref til hannem Vdgifuen af Hæderlige og Meget WelLærde Mand H/er/r Johan Madzøn paa It pund Smørs Leye med Bøxel vdj dend gaard Lille Schouge for/schref/ne Kiøbebref Var dattert Qualwognes d/en 14: Jullj Anno 1690

Niels Lytichsen Lood oplesse It Kiøbebref til hannem vdgifuen af Henrich Finde paa en Løbs Leye vdj dend gaard Risse og War dattert Bergen d/en 29: 9br: (november) 1689

Iffuer Nielsen Lood oplesse En Bøxelsedel til hannem Vdgifuen af Maria Sl: H/er/r oberstel/uytenant Macodies paa It pund Smør 16 Kander Malt og 8 Kander Korn, d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 3 Martj 1690

1690: 71
 
 

Hans Christiansen Vlføen Lood oplesse En Bøxel Sedel til hannem Vdgifn af H/er/r Peder Busch paa En half Vog fisch og 1 Melle Malt I dend gaard Vlføen d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Lindaas d/en 12: Junj 1690

Anders Knudsøn Lood oplesse en Bøxel Sedel til hannem vdgifven af S/igneu/r Harman Garman paa tolf schielings Jordebrug i dend gaard Løfaas, d/itt/o Bøxel Sedel var Dattert Mielde d/en 3 April 1690

Mons/ieu/r Søfren Lytichsen hafde Ladet stefne, Mons Guttormsen Qualvog formedelst hand Søfren Lytichsen nu I Sommer, hafr eftter at de en 3. eller firre schaaler øl hafde med andre gode Wenner og Mons druched og om afttenen Sad ved Bored, Sagde du hafver Sagt Mine Børn Bander Som Søfren negtede, dog Suarede at hafve hørt det, mens du straffer dine Børn og din Konne Iche, Saa Lagde Mons Sig neder, og Bad da Søfren hand vilde dend gang holde fred og Iche yppe nogen Klammer, Mens Mons stod op af Sengen og tredde til Bordet, og Slog haanden i, Sagde huad hafr du med Mit folch at Bestille, huor paa
 
 

1690: 71b

Sørren Lytichsen Sagde at hafve Suared Iche andet end at hilse og farrevel, Ydermere schal Mogens hafue Sagt meener du at Jeg schal Werre red Eller firre dig fordj du *est (er) Min *Egger (eigar), huor paa Søren Siger at hafue Suared, Jeg begierer, Iche du schal firre Eller *Erre (Ære?) Mig Merder End med rette, til Kommer, Mons Sagde du schal Iche vide noget ondt med Mig, huerchen horerj eller tiufverj thij Jeg schal huerchen farre frem med Land eller strand, snappe eller rappe det Jeg Siger det giør du, og der fore nu til tinge stefned ellers Sagde Søfren Lytichsen det Mons hafde Slaget hannem tvende gange Med Sin nefve paa hans axel

Mons Qualvog for retten fremstoed og Suarede, at hand Kom fra Søen og trende natter Iche sofved, mens Blef af ølled noged drochen, og dersom det war scheed, Kunde hand det Iche Mindes, ellers Sagde Sig Iche noget ondt Imoed Søfren Lytichsen at wide, mens Bad om forladelse,

Søfren Lytichsen hafde til for/schref/ne at Bevidne Ladet Indstefne, Christians Vlføen

1690: 72

Som for retten fremstoed, og Sagde at verre afverendes da Mogens Qualvog, Sagde til Søfren Lytichsen Jeg schal huerchen farre frem med Land eller strand, snappe eller rappe, det Mogens Sagde giorde Søfren, mens det hand Slog Søren Sagde hand Iche at hafue Seeidt huor paa hand Erbød eden, at Wilde afLegge,

Johannes I Vlføen War og Cittered Sin Sandhed herom at widne Som for retten Møtte, og Sagde I alle maader Saa at werre passered Imellem Søfren Lytichsen og Mogens Som Christian hafr vidned og der paa ErBød Sig Eeden at vilde afLegge, ellers Sagde hand Iche at hafue Seeit det Mogens Slog Søfren Lytichsen,

Mogens Qualvog end ydermeere Sagde Som formelt, ey ondt med Sin Eger at wide I nogen maader, mens Bad End ydermere om forLadelse, der hoes ErBød Sig Sin Eed at Wilde afLegge, aldrig af det passerede at wide Eller hafve giordt, mens ErKlerede Søfren Lytichsen i alle maader og der paa afLagde Sin Eed

1690: 72b

Søfren Lytichsen Satte i Rette og formeente, efttersom Mogens hafr Saaledes schieldt hannem hand da Burde Sin Jordepart at hafue forbrut

Saa for en Sidende Ret Bad Mogens QualWog Søfren Lytichsen om forLadelse med disse ord, Jeg Beder Min Kierre Eger om forLadelse, og *der Som* (dersom) det er scheed da eftter Min Eeds afleggelse ved Jeg Inted ont med Eeder I nogen maader andet end det som en Erlig Eiger Sømmer og Wel Anstaar i alle maader og schal aldrig af Mig schee eftter denne dag,

Afsagt Endog Søfren Lytichsen med 2de prof ført Wil Bevijse Mons Qualvog Sin formastelse over, og Mogens nu med Sin Eed fra Legger Iche der af at Wide Saa og Beder Søfren Lytichsen nu for retten om forLadelse, og Iche merder Saa schal Igien Komme, altSaa Eragtis for ret det Mogens QualWog for denne Sin forseelse eftter Lougens 6te Boogs 21 Cap/i/t/el/ 1 Art/ichel denne Sinde at Were SagesLøs, Mens dersom hand der i her eftter schulde

1690: 73

Igien Saaledes Befindes, og ofverBevijses, da Samme Sag at staa hannem oben for

Huad angaar Søfren Lytichsens I Rette settelse og Mogens Joords forbydelse, da eftterdj hand Sin Benegtelses Eed hafr aflagt, Kand hannem dene Sinde Sin Joord Iche fra Kiendes

Mogens Sletten hafde Ladet stefne Knud Brudvold formedelst Knud Iche allenne i Aar mens forige Aaringer hafver forfarred Mogenses schoug, og fleched nefver af trærne Mogens v-vidende og videre forLow, Lensmanden hiemlede stefnemaaled

Knud Brudvold Møtte for retten og Suarede Iche at hafue fleched nogen nefver af Mogenses schou, og Begierede det Mogens Sit tilleg maate Bevijse,

Mogens Sletten til neste ting Sagde Sit telleg at Wilde Bewijse,

Afsagt, denne nefvers flechelse Wil førend neste ting Holdes af Lensmand og Mænd forfares, da og Mogens Sin Bevijslighed Bør at frem førre at da Kand fornemmes detz schade, Saa schal til neste ting Kiendes huis ret er om det vorder stefned

1690: 73b
 
 

Knud Knudsøn og Halfvor Gudmonsen Hafde Ladet stefne Søfren og Niels Lytichsønner, {hafde Lad} paa samptlige med Arfvingers vegne, til at frem Legge deris AdKomst til It Spand og 1 1/2 melle Korn i dend gaard *Sylach (Syslach) Item stefned *Møns (Mons) Østensen til at Vidne Sin Sandhed om for/schref/ne Joordepart, de wedKommende Befandtis Loulig at werre stefned, eftter stefneSedelens paategning

*Cittantrne (Cittanterne) (saksøkjarane) IndLagde deris adKomst Bref Dattert d/en 7 Søndag Trinitatis M:D:XC: (år 1590) med formeening deris oddel Ingen dennem Vden AdKomst Burde hindre, og der paa war dom Begierende

Mons/ieu/r Søfren Lytichsen Møtte for retten og Sagde denne Sinde Iche allenne i denne Sag at Raade, og Begierede det hans med Arfvinger, der til maatte vorde stefned, for sin p/ar/t maade gierne hafve hans andeel mens for de andres raade hand Iche Ellers Sagde Sig Ingen adKomst Eller Kiøbe Bref at hafve

Mons Østensen war og Indstefned Sin Sandhed, huis (det som) hannem om for/schref/ne gaarde

1690: 74

part War Witterligt at Wilde ny fremsigge, som og for retten møtte og Suarede, det hand dend paastefnte Joordep/ar/t hafde Soldt til Sl: H/er/r Lytichs Kiereste Anne Samuelsdatter for omt/rent 20 Aar Siden dend gaardep/ar/t for 15 rdr og der paa BeKommed, 5 rdr og tou allen VorKlede (Norsk Hist. Leksikon: Varklede = tøy til dyne- og putevar) Som Kand Verre Werd, 5 march dansche, Som var I schiøtningsøre, og Widere Sagde hand Iche at hafve BeKommed mens rester 10 rdr, Sagde og Inted Kiøbe Bref at hafve Vdgifved og der paa aflagde Sin Eed

Afsagt Som S/igneu/r Søfren Lyrichsen Siger Sig ey allenne til denne Sag nu at Kand Suarre, og Sine medarfvinger Begierer at Maa stefnes, altSaa Eragtis for ret det de *WeKommende (Wed-) til neste ting Wil stefnes Huor om Søfren Lytichsen Best Kand giøre anstalt Som er hofved Mand til sterfboen og Arfving, der fore til neste ting Beroer

Jørgen Opdal hafde Ladet stefne Olle SundsBøe tillige med Siuffr Noordal eftter Seeniste afsigt formedelst It schiørdt af Siur Nordal paa Olles Vegne Imoed villie *af Olle Opdals vegne* BeKommed

1690: 74b

Olle SundsBøe Møtte for retten og Suarede, det hand schiørted hafver Ved Siufr Nordal BeKommed og end Er hoes hannem, ellers Sagde det Jørgen Opdals quinde Lofvede Imoed stachen et Sølf *stob (sølvstaup), at Wilde Igien gifve, eller Ligesaa got og fordj hun Iche Sit Løftte holdt Begierede hand Stachen Igien

Jørgen Opdal War Endelig dom Begierende

Afsagt, Olle SundsBøe Bør dend En gang gifne stach Igien til Jørgen Opdals quinde at lefvere, og huis (det som) hand Bevijser Jørgens quinde, det hand Siger at hafve der Imoed Lofved Iche at hafve BeKommed Bør hannem, *og Saa* (også) naar Bevijses got giøres, og dersom det Iche scheer da haffuer Olle SundsBøe Sin Regres til Britte Opdal Alt eftter Lougens tilhold

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplesse en forfatted Restantz ofr Lindaas schibbred detz Summa rdr 172, 5 march 8 s/chilling Som rigtig Befandtis

Kongl/ig Ma/jestets Fogit tilnefnde efttersch/ref/ne Laugrettis Mend for tilKomendes Aar nafnlig Michel Schornes, Elling Hellestvedt, Anders Lofaas (Lauvås) Knud Røsnes, Olle SundsBøe, Rasmus Houchaas Johannes QualVog og Olle Spiudøen

1690: 75
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 20 og 21. octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sageting I Gullen schibbred paa Halsvig, med for/schref/ne schibbreds Almue, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Bunde Lensmand Giefle Østgullen og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend Østen Houge, Erich Risnes, Ifr Fosdal, Otte Nesse, Olle Suensen Dalle, Poul Kiellevold, Mons Rørtvedt, og Johannes Larsen Øye, Sampt danemend flere Som samme tid ting søgte

Samme tid Blef opleest de forhen Extraherede Hans Ma/jestets forordninger Samt Andre Brefve

Item M/agiste/r Niels Smeds Vdleg eftter Sl: Baron Rosencrantz

Hans Pedersen Noorgullen nu for retten gaf til Kiende at eye vdj for/schref/ne Noordgullen, tou pund Smørs Leye, Som Hand eftter denne dag, Self vil Brugge og der for Ingen Bøxel Seddel eftterdj det Er hans Eget, Kand vdsteddes,

Joen Ottesen Lood oplesse en Bøxel Sedel til hannem vdgifn af M/agiste/r Niels Smed paa 2 p/un/d Smørs Leye vdj dend gaard Øfste Gullen d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 28 Martj 1690
 
 

1690: 75b
 
 

Aslach Nordal hafde Ladet stefne Claus I Watzøen, til at Betalle, 12 rdr Som Iffr Watzøen hafr Laant af Hans HindersBø, til Ifr Wadzøens Jorde Bøxels af Betalling,

Claus I Watzøen Møtte for retten og Suarede det, da schiftted Blef holdt eftter Sl: Ifr Wadzøen War der Inted til at Betalle med, efttersom Hand Iffuer Wadzøens Enche haffuer til ægte, og Widere Sagde hand Her til Iche at Kunde Suarre

Aslach Nordal Som Cittant tillige med Lars Røe Sagde at den tid schiftted Blef holdt Lofvede Enchen paa Wadzøen Ingebor Poulsdatter at Wilde Betalle de fordrende 12 rdr, og der paa ErBød deris Æed at Wilde afLegge,

Afsagt som Cittanten Sig Wed Æd ErBiuder gielden at Werre retmessig Saa og det Enchen Ingebor Povlsdatter hafr Lofved at Wilde Bet/ale Huor om Inted schiftte Bref derom for os I Rette Legges, huor af detz Sandhed Kand fornemmes, altSaa Bør Claus Wadzøen til neste

1690: 76

Ting It fuldKommen schiftte Bref eftter Som hand hafr Enchen til Hustru at fremlegge, og hans quinde til for/schref/ne tid Self I egen persohn for Retten at Møde, da Sig eftter Lougen med Eed at Befrj, eller og dj vedKommende med deris Eed at Kand tilsverge

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson hafde Ladet stefne Aslach Nappen og Anders WillesWig fordj de hinanden schielte for schielm og tiuff, eftter at tinget dend gang War opsagt

Aslach Nappen Møtte for retten og Suarede, det hand Inted hafr schieldt Anders WillesVig, mens at hand Sad og talte med, Claus i Watzøen om En Koe, Som *Kyperen (Norsk Hist. Leksikon: Kyper = kjellarsvein) hafde Lefverdt til Hans I Wadzøen, og Clauses Koe var Ihielstungen, og der paa Kom Anders WillesWig Som stoed og hørde der paa og suarede, det Kommer deg Inted ved, og der paa suarede Aslach Nappen det Kommer deg Inted ved, Jeg Wed..e(?) om det

Anders WillesWig Møtte og suarede det ordene var falden Som forschrefved mens det Aslach schulde hafve sagt Jeg ved Bedre om deg, og der paa schieldte Aslach for en schielm Indtil hand Bevijser han/n/em noget ofr Som v-ærligt Er

1690: 76b

I det samme de schieldtes Kom Olle Nappen Løbendes ned af Loftted og Sagde, Gud Bevarre meg du giør dig meget tel i dag, Leg først fra Deg det snach som Bøigden gaar fuld af om deg, det den og den Diefvel far i deg,

Huor paa Anders WillesWig Suarede Huad Snach gaar derom Mig, Bevijs, ellers du schalt Blifve en schielm og en tiuf Indtil du Bevijser mig noget v-Erligt ofr,

Til for/schref/ne at Bevidne War Indstefnt Michel Halsvig, Ifr Fosdal, Olle Rafneberg, Hans i Dalle, Anbiørn Virchesdal, Olle Hille og Mons WillesWig, Som alle for retten Møtte, og om fornøden giøres Som forschrefved staar med Eeden vil BeKreftte,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Begierede det Olle Nappen det Bøigde Snach vilde fremsigge, huad det war om Anders Villesvig, eller og at Blifve Mand der for,

Afsagt, Som Olle Nappen den tid hand Anders Villesvig for/schref/ne tilsagde, og nu I Lige maade var noget Beschencht altSaa Beroer Sagen til neste ting

1690: 77
 
 

Anders Willesvig hafde og Ladet stefne Aslach, og Olle Nappen, eftter Kongl/ig Ma/jestets Fogitz stefnemaal, til at Bevijse deris telleg Seeneste ting giort eller og at Blifve Mend der for

Olle og Aslach Nappen Møtte for Retten og Suarede Aslach først det hand hafde at Sige var om det gammelt, som for nogle Aar siden dennem var Imellem passered og Olle Nappen Suarede, det hand Inted Andet hafr sagt end der gich En Bøigdesnach om ham, mens videre Sagde hand Iche at Wilde sige, og Bøigden gich fuld af,

Denne Sag Beroer med dend foregaaende til neste ting

Christj Ellingsdatter hafde Ladet stefne Gullich Olsen Torsvig for 2 rdr 5 march Som hinde schulde tilKomme for fortient Løn eftter Sl: Claus Dalle, med formeening Gullich Olsen Som En Arfving eftter Sl: Claus Dalle det Burde Betalle,

Gullich Olsen Torsvig for Retten fremstoed og IndLagde Sit schrifttelig Indleg huor vdj hand forgifr for/schref/ne fordring med en Sexrings Baad og It pund Smør at Werre Betalt, Beraabende Sig paa

1690: 77b

Hans Suoger Joen Dalle Som schal Werre vitterligt det Christj for Baaden schulde tienne og dermed Lønen vere Betalt Deris Indleg Dattert Halsvig d/en 20: 8br: (october) 90

Joen Dalle Som og er en Arfving paa Sin quindes vegne, Møtte for retten og Sagde det Christj schulde tienne for Baaden Som hindes fader BeKom, og at det Saa i Sandhed var vilde hand aflegge Sin Eed, formeente og det hun I schiftted eftter Sl: Claus Dalle Burde hindes fordring at hafue fremført eller Kræfd huis Iche der for formeente at frj Wærre, og der paa aflagde Sin æd

Afsagt, Som Christj Ellingsdatter Sin fordring Iche Bewijser, Besønderlig nu det er eftter en død Mand Som vores Høyest prisseligste Loug I dend 5te Boog 13 Cap/i/tel/ 45 Art/ichel Melder tydelig forKlarer, og ey Bevijser Da som Joen Dalle nu ved Sin Æds AfLeggelse BeKreftter fordringen til hindes fader med en Sexrings *Bood og It p/un/d Smør at Werre Betalt, Saa og det Iche noget i schiftted, eftter Claus Dalle er vorden fordred, Som nu er En Lang tid Siden, altSaa Eragtis for ret, det Gullich Olsen Torsvig,

1690: 78

Og medArfvinger for denne fordring Bør frj Wærre, Indtil Christj Ellingsdatter anderledes end for os er nu ført BeWijser

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson eftter Lougen tilnefnde efttersch/ref/ne danemend til at verre Laugrettis Mend for tilKommendes Aar nafnlig Michel Miømmen, Niels Eide, Mons HafveLand, Olle Duesund Jørgen Hougsver Baltzer Hannestvedt, Bertel AareKledt, og Mogens Flaalij

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplesse en forfatted Restantz ofr Gullen schibbred Som rigtig Befandtist detz Summa 58 rdr 3 march 3 s/chilling
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 23 og 24: octob/e/r Blef Holt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting I Echanger schibbred paa Eide med for/schref/ne schibbreds Almue, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson, Bunde Lensmand Mogens Essem og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Johannes Ofrdal, Mons Eide, Olle Eide, Joen Ofrdal, Siufr Aschevig, Arne Eide, Olle Hindenes og Olle Molvig, Samt dannemend flere Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opLeest de for Extraherede Hans Ma/jestets forordninger, og Andre Brefve

Item M/agiste/r Niels Smedz Vdleg eftter Sl: Baron RosenCrantz

1690: 78b
 
 

Hæderlige og Meget Wellærde Mand H/er/r Jochum Kaae Cappelan til Kors Kierchen I Bergen Hafde ved lensmand/ens vaanlige stefnemaal Ladet stefne og warsele, Olle Asgaard, Niels Biørnevold Olle Lj, til at Betalle dend Hæderlige Mand Sine eftter Lougen tilKomende forLovs penge, paa dend gaard Romerim eftter Olle Romerims quinde Britte forleden høst holdet, og de Indstefnte hafver Arfved, dog ey de forlofs pen/ge eftter Arfvens af førsel vilde Betalt, og der paa war dom Begierende

Niels Biørnevold, og Olle Lij møtte for retten og Suarede, at det War heel ringt Som de Arfvede, og formeente der for at frj Werre, Ilige maade Olle Olsen Hindenes paa Olle Asgaards vegne Suarede Som ofvensch/ref/ne og formeente for forLofs pen/ge at frj Werre,

Lensmand Mogens Essem paa H/er/r Jochum Kaaes vegne var Endelig dom Begierende

Afsagt Som Lougens 5te Boogs 2det Cap/i/tel/ 76 Art/ichel melder Saaledes, føres Arf *vden Bye* (utenbys), eller af dend HusBonds grund Som den War falden paa, da gifver huer, Som Arf Saaledes Af *forer (fører),

1690: 79

Til Byen eller HusBonden forlovs penge tou Lod Sølf, huilchet og Welb/aa/r/ne H/er/r Estatz Justitz og Cancellj Raad Sampt Amptmand Lindenow, tillige med Welædle H/er/r Amtschrifver Reich d/en 15 7br: (september) 1689 til mig hafr vnder deris hænders Resolution Vdsted, at schal Betalles 2: Lod Sølf eftter Lougen, derfore Som ofvenmelt de Indstefnte deris forLovs penge til H/er/r Jochum Kaae Eller fuldmægtig schadesLøs Bør Betalle, Inden 15 dager vnder Execution eftter Lougen

Niels Nielsen Bøgevold af Allenfied schibbred hafde Ladet stefne, Olle Goutesen Øfre Echanger, til at Betalle hannem og hans Søstre eftter forligelse for omt/rent 7 aar Siden giort om 3 rdr, Som er arf eftter fader og Moder, at Olle Som en formynder nu Burde Betalle, og der paa War dom Begierende,

Olle Øfre Echanger Møtte for retten og Sagde at wille hafue noget for dend yngste datters vnderholdning og ErBød en rdr at Wilde Betalle mens 3 rdr Sagde hand Iche at vilde gifue

1690: 79b

Afsagt, Olle Øfre Echanger Bør eftter Hans forEening med Niels Nielsen nu for retten Wed Haande Baand giort Inden 15 dager tou rdr at Betalle vnder Execution eftter Lougen schadesLøs

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplesse en forfatted Restantz ofr Echanger schibbred detz Summa rdr 82: 3 march Som rigtig Befandtist

Kongl/ig Ma/jestets Fogid eftter Lougen tilnefnde Efttersch/ref/ne dannemend til at Werre Laugrettismend for tilKommendes Aar nafnlig, Gudmon Fit (Eikefet), Arne Eye, Anders Todtland, Erich Todtland, Olle Eichenes, Iffr Biøndal, Iffuer Essem og Niels Ofrdal
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 25 octob/e/r Var Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbarre Vijs og Velforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, og eftter Hans Begier forsamlede :/ Christian Abo, Lensmand Mogens Essem, Mons Ytre Eide, Lars Ytre Eide, Olle Ytre Eide, og Syffr Eytnes /: paa Nedre Eichenes, eftter at vij d/en 22: 8br: (october) Der hafde vered, mens var om Afttenen og da ey Kunde eigentlig forfarre detz Beschaffenhed angaaende, Mons Erichsen

1690: 80

Nedre Eichenes, Som Sig d/en 18 octob/e/r eftter Beretning, vdj Sin Vanchelmodighed, schal hafve at dage Bragt og det ved at Sig hafve udj It lidet Kammers ophengt med It Boxe Band, om halsen, af hans egne Boxer Da wij gich Ind i for/schref/ne Kammer, og Befandtis forErmelte Kammer Iche Saa Høy at en Mand Kand staa ret der vdj,

Saa tilspurde fogden dend afdøde Mands quinde Britte Erichsdatter huorledes, Manden var af dage Kom/m/en huor til Britte Erichsdatter Inted Suarede, mens quindens Moder *Guelle Heldal (I tingbokteksten har bokstavane ue i Guelle ein strek på toppen. Namnet kan då vera Gunelle, men i Hosangerboka er ho kalla Gunnvor), Suarede det Manden stoed op i den Eene Krog paa den høyre hand Ved Ingangen af Kammerdørren med It Boxe Band om halsen staaendes paa Sine føder, og war død, og Besaa vij da ded afdøde Legeme, og Befindes nochsom at Were strangulered (kvelt), og tungen stoed vd Igienem Leberne med tenderne tilsammen Bidt,

Saa tilspurde fogden Magne Essem eftter huis ordre de dend Sig Self af dage Bragte mand hafver ned schorren, huor paa Magne Suarede, det hand hafde faaed En Resolution, og nu Kunde de schiere hannem need naar de vilde, Som var om tisdagen d/en 21: octob/e/r.

1690: 80b

Saa tilspurde Fogden Halfvor Heldal og Olle Eytznes, huad Lensmanden dennem hafde Suared, da de war hoes hannem og til Kiende gaf at Manden var Saaledes Som formelt af dage Kommen, Huor paa de Suarede at Lensmanden gaf dennem til suar, at hand Kunde Inted Suare der til, og forBød dem huerchen til eller fra at giøre noget med ded døde Legeme,

Mogens Ytre Eyde Sagde at hafve holdt dend afdøde Mand, medens, Olle Eytznes hannem nedschar, Som Begge var dend afdødes Brødre, og ded giorde eftter Resolutionen, og Magne Essems ord,

Saa Indlagde d/itt/o Brødre En Supplicq paa 12 s/chilling papier schrefven til Welb/aa/r/ne/ H/er/r Amptmand og Bispen, d/en 20 octob/e/r af Britte Erichsdatter, og Magne Essem Giordt med der paa fuldte C: Reich, og N: E: Randulfs Resolution, Som allene Siger at det strider Iche Imoed Lougens 6 Bogs 6 Cap/i/t/el/ 21: Art/ichel det dend af dage Komne mand Joe I Kierchegaarden maatte Begrafves,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit formeente, det Sligt først hafde Burded hannem \vered/ til Kiende

1690: 81

Gifued, og der eftter ded afdøde Legeme Kunded Laded Beseeid og forfared, og ey scheed førend Legemed eftter Brødernes Egen BeKiendelse nedschared, Som hand formeener Lensmanden Er Aarsag vdj

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson eftter Welædle H/er/r Amtschrifwer Reychs paa Welb/aa/r/ne/ Sl: Lars Lindenows Wegne Sampt Hans Høyærværdighed Bispen Niels Endwoldsen Randulfs Resolution, Befallede dend afdøde Mands Brødere og Werfader det døde *Legme (Legeme) at Begrafve, og Lensmanden I det øfrige at Suare till Boens medhandLing, til widere forSpørgelse paa Sine Høye steder,
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 27 og 28 octob/e/r Blef holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting I Hossanger schibbred paa Miøes med for/schref/ne schibbreds Almue, nerWerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Bunde Lensmand Rasmus Hannestvedt, og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Olle Lidtland, Bessie Dalle, Erich Biercheland, Lars Dalle, Wemmin Varre, Anders HorsHofde, Olle Eicheland og Olle Hougstvedt, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

1690: 81b
 
 

Samme tid Blef opleest, de forHen Extraherede Hans Ma/jestets forordninger og Andre Brefve

Item M/agiste/r Niels Smedz Vdleg eftter Sl: Baron, Lodvig RosenCrantz

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplesse en forfatted Restantz ofr Hossanger schibbred detz Summa 66 rdr 4 march 13 s/chilling Som rigtig Befandtis

Kongl/ig Ma/jestets Fogit hafde Ladet stefne Giertrud Miøs for at hun schal hafve Slaget Karrj Erichsdatter, og schieldet Hinde, først Sagde Giertrud, Olle Hannestvedt hafver Sølf Spendt din hoere og tiufve Ref, og Olle Lidtland hafver født dig for din horre og tiufve Ref,

Karrj Erichsdatter Møtte for retten og Suarede, det, da Giertrud Hinde schieldte *Suarede, det som du hafver schieldt Mig for schalt du Blifve, Indtil du Bevijser det telleg, Karj Sagde og det Giertrud Slog hinde I det hun schieldte med en Bryne I panden, Saa Hun Blef Blaa, og hofned huilched schede mens Karrj hafde It Lidet Barn paa Arm Som hun nu for retten fremwijste, Saa og Kulen paa den høyere Side af pande Beened, og der forvden Imoed tog 3de Slag huor ved hun Siger Ingen schade at hafve faaed

1690: 82

I det Samme Kom Giertruds Mand Knud Miøs, og tog Sin quinde til sig og Wilde *schielde (skille) dennem Ad, og da Giertrud Kom paa Sin Egen Bøe, truede Hund at wilde Sette Ild og Brand paa Karrj og hindes tilhørende, tagende gressed Som Laa paa Marchen og røstede Sigende Saaledes schal det Blifve I Asche,

Giertrud Miøs Møtte for retten og negtede Aldelis Iche at hafue slaget Karrj, ey heller schieldet, mens ellers Sagde hun at hafue Sagt du schielder det eget nafn, huilched hun Sagde at vere scheed da hun Begierede It pund Miel Igien Som Karj af hinde hafde Laant Sigende at dersom Jeg Iche faar Mit Miel Igien Saa Blifr Jeg Lige hiolpen mens Lad mig faa Min dug Igien Som hun og fich, Saa og Mieled

Karrj Erichsdatter Beraabte Sig paa *schafren (skafferen) Ellef Tvedt Som hun Wiste det strax hun war Slagen, huilched Ellef Tvedt nu og for retten Wedstoed og med Eed Erbød Sig naar fornøden giørres at vil BeKreftte

Illige maade Olle Miøs Som og for/schref/ne vedstaaed, Som Ellef Tvedt vidnede, og med Eed naar fornøden giøres vil BeKreftte

Giertrud Miøs for retten Sagde det Karj Erichsdatter hafde tient I Lindaas gield og andre steder, og for hindes v-duelighed schyld Iche Kunde der Blifve

1690: 82b

Huor paa Kongl/ig Ma/jestets Fogit strax schiød Laugretted til prof, og Olle Lidtland Som hun hafde tient It Aar, sagde Inted paa hinde hafve at Klage I lige maade Lensmand Rasmus Hannestvedt Sagde det Karrj hafde tient hannem It Aar, og Lønte hinde der for, Andet hafde hand Iche at Sige

Giertrud Miøs Sagde, at hafue en anden Sag med Karrj huor af dette Klamer og schielderj reyser Sig, Som hun till neste ting agter at Lade stefne

Afsagt, Som Giertrud Miøs Beraaber Sig paa anden BevijsLighed til neste ting, og Karrj hindes telleg nu hafr Bevijst dog ey wed Eed tagen, altSaa Beroer Sagen til neste ting til huilchen tid Giertrud Miøs Sine paastaaende BevijsLighed hafver at fremføre, da deraf detz Sandhed Kand forfarres, og de retteste da vidnede Wed Eed Kand vorde tagen

Mons Nunaas hafde Ladet stefne Niels Noraas for at Nielses hest hafde vered Inde paa Monses Bø og Bedet gresed huilchet Mons formeente hand Iche Burde at hafve Ladet ved Sin hest schee

1690: 83

Niels Nooraas Møtte for retten og sagde det hans hest War aldrig med Hans Willie Kommen paa Monses Bø

Parterne Blefve for retten ved haande Baand, forligte Saaledes at den Eene schal Iche giøre eftter denne dag nogen forfang i nogen maader og en huer Beholde Sit *v-Bescharen, dog om Enten af parterne schulde Bryde Imoed deris nu giorte forEening, da same Sag at stande oben for

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Eftter Lougen tilnefnde Efttersch/ref/ne Mend til at verre Laugrettis Mend for tilKommendes Aar, nafnlig, Olle Lidtland, Bessie Fugledal, Lars Dalle, Olle Haugstvedt, Fusse Aasem Wemin Varre, Gudmund Miøs, og Olle Nielsen Miøs
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 17. og 18. 9br: (november) Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting I Arne schibbred med for/schref/ne schibbreds (almue) paa Ytre Arne, nerWerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Bunde Lensmand Hans Joordal og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Hans Bredsteen Johannes Søraas, Rasmus Toftt, Niels Stanghelle, Gregorius Brudaas, Erich Tuenes, Olle Seim og Johannes Morvig Samt dannemend flere Som Samme tid ting Søgte

1690: 83b
 
 

Samme dag Blef opleest de forhen Extraherede Hans Ma/jestets forordninger og andre Brefve

Anders Holle Lood oplesse It Kiøbebref til hannem Vdgifuen af Brynild Vasdal, Johannes Kleppe, *odsol, Berg,* (Odd Solberg) Olle Sørre Kleppe, og Anders Kleppe, til Sammen en half Løb Smør og Atten Kander Malt, vdj dend gaard Sørre Kleppe, I Mielde schibbred, og War for/schref/ne Kiøbebref dattert Bergen d/en 7 Jullj 1690

Niels Siufrsen Quamme Lood oplesse It Kiøbe Bref til hannem Vdgifuen af Ener Larsen FyllingsLj paa Nj marcher Smørs Leye vdj dend gaard FyllingsLj Saa og nj march/e/r vdj Erm/el/te gaard Som hand ved schiftted eftter Sin fader af schyldemendene hafr Indløst for/schref/ne Kiøbe Bref dattert Arne tingstue d/en 27 Jullj 1690

Olle Andersen Lood oplesse en Bøxel Sedel til hannem Vdgifuen af S/igneu/r Harman Garmand paa It Spand Smør og nj Kander Malt vdj dend gaard Espel d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Mielde d/en 16: 8br: (october) Anno 1690

Jens *Michel (Michelsen) Indwohner I Bergen Hafde Ladet stefne eftter Madam Abigail Lem Sl: H/er/r Tolder Niels Lindgaards

1690: 84

for 47 rdr 2 march 3 s/chilling hand hoes hinde eftter hans stefne Sedels Indhold hafr med forwoldende omKostning at fordre

Ermelte stefnesedel Eftter Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torsons anordning findes af Raadstue schrifueren Som LauWerge for Madame Lemb Louglig at Werre Wed Tomas Christensens paaschriftt at Wærre forKyndt d/en 18. octob/e/r 90

S/igneu/r Jens Michelsen IndLagde Hans schrifttelig forset og War Dattert Bergen d/en 15 9br: (november) 1690

S/igneu/r Jens Michelsen IndLagde Sin Regning paa stempled papier dattert Bergen d/en 16 9br: 1689 Som Wed paateigning vden nogen *haans (haands) stadfestelse paa Bergen Byeting d/en 18 Aug/ustj 90 schal Werre I Rette Lagt,

Saa IndLagde S/igneu/r Jens Michelsen d/en Regning Som hand Beraaber Sig paa I sterfboen at Were IndLagt, huor paa findes Wed Raadstue schrifueren S/igneu/r Tomas Christensen Som LougWerge tegned d/en 12 Jullj 1690

End IndLagde S/igneu/r Jens Michelsen Sl: Tolder Lindgaards Egen vnderschrefne haand huor ved Jens Michelsen for 1687 got giøres 30 rdr Dattert d/en 2 May 1687

1690: 84b

Endnu IndLagde Jens Michelsen Madam Abigail Lems Bref fra Kiøbehafn d/en 6 Jullj 1689 meldende Iblandt Andet, huad det halfve Aars Løn hoes tolderen angaar formoder Jeg noch hand der vdinden findes Resonabel, huis Inted noget der ved i Min frawærelse eftter hans aftale, Blifr giort, schal Jeg Wed Min Gud gifve Løchelig hiemKomst, mage det til det Beste

Endelig IndLagde S/igneu/r Jens Michelsen En afsigt vnder Byeting schrifveren S/igneu/r Hans Frichs haand passert d/en 25 Augustj 1690

Ellers Reffererede Jens Michelsen Sig til Sit Indleg og War dom Begierende

Endelig til at Bevijse Hans Kraf at vere Rigtig Indlagde Jens Michelsen H/er/r Contraleurs, og obertold Betienters S/igneu/r Jacob Clausen og Christen Rasmus/ens Attest

Paa Madam Abigail Lem og S/igneu/r Tomas Christensens Wegne Møtte Michel Tommesen Som tienner paa Mittun og IndLagde En Seddel paa tou schiellings papier schrefven Saaledes Liudende

Som Jens Michelsen for en Meget V-Billig fordring Lader mig Cittere

1690: 85

Da Begierer Jeg at hand nu maa I Rette Legge, alt huis (det som) hand hafr til Bevijs derom, at Mig Saa der af maa Bevilges Copie, Saa schal Jeg Suare der til, til neste ting naar Mig Igien Louglig varsel{is} gifves

JisWog d/en 14 9br: (november) 1690

Abigail Lem Eftter begier Som LaugWerge

Sl: Niels Lindgaards Th Christens/en

S/igneu/r Jens Michelsen Imoed for/schref/ne IndLeg protesterede at det War Iche schrefven paa dend Rette Sort papier Saa og at hand der fore vdj Sin Lougmessig fordring Og Sag Iche Maatte opholdes, mens var Endelig dom Begierende

Afsagt Som S/igneu/r Tomas Christensen Som en LauWerge der Bedre Burde Wist (visst) Sit IndLeg eller Madam Abigael Lem derom Informered huad Sort papier til It Indleg \*forvder Retten/ tienner og ey Bedre vides end 12 s/chilling Burde værre, Saa dog eftter Begier gifves Madam Lem Laudag til neste ting, ImedLertid Kand hun og BeKomme Copie af huis (det som) S/igneu/r

1690: 85b

Jens Michelsen hafver I Rette Lagt og paa det Sagen ey da til for/schref/ne tid Lenger schal prolongeris paaLeges Madame Lemb tillige med hindes LaugWerge, huis (det som) de Imoed Jens Michelsens fordring Sig meener med at Befrj i Retten forschaffe eller at Lide dom

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplesse en forfatted Restantz ofr Arne schibbred detz Summa 83 rdr 5 march 12 s/chilling Som rigtig Befandtist

Kongl/ig Ma/jestets Fogid S/igneu/r Johan Torson Eftter Lougen tilnefnde efttersch/ref/ne Mend til at vere Laugrettis Mend for tilKommendes aar nafnlig Erich Tuenes, Hans Bredsteen, Johanes Søraas, Gregorius Brudaas, Niels StangHille, Niels Songsta, Mons Bougtvedt, og Aamund Hille
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 19: og 20 Novemb/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sageting I Mielde schibbred, med d/itt/o schibbreds Almue paa Norre Rejstad, nerVerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit, HøyagtBarre Wijs og Welforstandige Mand

1690: 86

S/igneu/r Johan Torson Bunde Lensmand Anders Rifnes og efttersch/ref/ne Laugrettis Mend, Olle Watle, Anders Mitmielde, Mons Refvim, Baste RøscheLand, Lars Vichne, Jens HundHammer, Lars Hundhammer, og Niels BragWatten, Sampt danemend flere Som Samme tid ting Søgte

Samme tid Blef opleest de forhen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaadigste forordninger, Sampt Andre Brefve

Niels Andersen Lood oplesse en Bøxel Seddel til hannem Vdgifven af Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson paa halfanden Spand Smørs Leye af Mariæ Virginæ præbende godz vdj dend gaard Sørre AscheLand, d/itt/o Bøxel Sedel var dattert Stromsnes d/en 30 Januarj Anno 1690

Joen Johansen Lood oplesse en Bøxel Seddel til hannem vdgifn af Harman Garman paa en half Løb Smør og 1 q/uar/t/e/r Malt I dend gaard Espewold, d/itt/o Bøxel Sedel War dattert Mielde d/en 11 9br: (november) 1690

1690: 86b
 
 

Baste Erichsen Lood oplesse En Bøxel Sedel til hannem Vdgifuen af H/er/r Mogens Hammer, paa en half Løb Smør og 8 Kander Malt vdj dend gaard Øfste Mielde, ditto Bøxelsedel War dattert Hougs præstegaard d/en 13: 7br: (september) 1690

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplæsse en forfatted Restandz ofr Mielde schibbred, detz Summa 107 rdr 2 march 7 s/chilling Som rigtig Befandtist

Kongl/ig Ma/jestets Fogit eftter Lougen tilnefnde efttersch/ref/ne dannemend til at verre Laugrettis Mend for tilKommendes Aar, nafnlig Niels Bragvatten, Anders RøscheLand Lars Vefle, Niels Aasem Lars Hundhammer, Johannes Haffre Rasmus Houge og Michel Hegebøe
 
 
 
 
 
 

Anno 1690 d/en 26 9br: (november) Blef Retten Betient paa Frechow I Herlø schibbred nerWerende efttersch/ref/ne Laugretis Mend, Niels Tvedten, Michel Meland, Anders Leervig og Olle Hestnes mens Ingen af de andre 4re Mend Som Retten schulde Betienne Møtte Ey heller Lensmanden

1690: 87

Til for/schref/ne dag og tid Hafde HæderLige og Meget Wellærde Mand Sl: H/er/r Johan Charstensen WildenRadts EftterLatte *Weduve, Eredyd og meget Gud Elschende Matrone, Anne Richertsdatter Ladet stefne og Warsele, Kongl/ig Ma/jestets Fogit ofr NoordhordLehn og Waas S/igneu/r Johan Torson Ved Hindes Self Vnderschrefven tillige med hindes LauWerge Effuert Robbertzen Kaldseddel, de datto, Bergen, Som af Mig Sorenschrifver d/en 6 9br: (november) er paategned til Lensmand, Niels RøsLand med ordre de vdj Indverende Aar Laugrettis Mend retten Betienende at tilsige, at Møde paa Frechowg d/en 26 9br: for/schref/ne, huilchen Kald Seddel ogsaa d/en 8 9br: Niels RøsLand hafuer tilschiched til forKyndelse

Da ofuen sch/ref/ne datto for Retten fremstoed Mons/ieu/r Charsten Johanson Wildenradt paa Hans Moders Wegne, og først Begierede Hans Moders Kald og Warsel Seddel, Saa schulde

1690: 87b

Der af fornemmes Huor fore Kongl/ig Ma/jestets Fogit War Cittered,

Eftter trende gangers paa Raabelse Møtte Iche Lensmanden Niels RøsLand Som Kaldseddelen er Betroed og tilschiched, ey heller nogen paa hans Wegne

Eftter trende gangers paaraabelse møtte ey heller nogen paa Fogdens Wegne

Saa IndLagde Mons/ieu/r Charsten Wildenradt Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Johan Torsons vdgifne obligation Meldende paa Capital It hundrede Siuftj rdr 2 march 7 s/chilling og dattert Bergen d/en 18 Junj 1686 af Johan Torson Self schrefven Vnderschrefuen og forseigled Som Lydeligen Blef Leest

Mons/ieu/r Charsten Johanson War dom Begierende schadesLøs eftter, obljgationens tilhold

Afsagt Som Lensmanden Niels RøsLand ey møder med Kaldseddelen, ey heller nogen af de 4re vdj Indverende Aar retten Betienende Laugrettis Mend, Som Billigen Burded Comparere

1690: 88

Ey Heller nogen paa Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Johan Torsons Wegne Da Som stefnemaaled Burde I Retten at fremLegges, og de Mend Som stefned varseled hafr Deris stefnemaal Burde hiemble Som ey heller nu er giort, af huad Aarsag Bør de WedKommende til nest holdende ting Self at til suarre, og Som Ingen paa Fogdens Wegne møder, altSaa opsettes Sagen til neste ting huilchet Lougen tillader, og er Laugdag til huilchen tid Kongl/ig Ma/jestets Fogit paa Legges enten Self eller hans fuldmægtig for Retten at Møde, eller da at Lide domb

1690: 88b
 
 
 
 

I denne Protocoll findis Itt Hundrede Nummererede, igiennem dragne og forseiglede blader, Hvor paa Sorenskriveren over NordHorlehn Christian Aboe haver eftter bestillings plicht forsVarligen at Protocollere med Egen haand all hvis (det som) udj Indverende Aar 1690 for Retten Passered; Saavelsom at indføre alle de Kongel/ige Forordninger og Høye Øfrigheds Befalinger som udstedis til Tinge at forKynde; Hvor nogit Remercabelt, eller Hans Ko/nglig Ma/jestets Sigt og Sagefald forefalder at giøre Tegn i Margene til Nermere eftterretning;

Bergen d/en 3 Februarj Anno 1690

I HøyÆdle Welb/aa/r/ne/ H/er/r Estatz, Justitz og

Cancelj Raad sampt Amptmand Lauritz Lindenovs

fraverelse;

L Sørenss/en Hans Hanssen
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oversikt over uklare punkt i teksten

s. 7 , l. 1-2 n.fra : Laugmand Johannes Larsen Øye. Må vera

Eide i Gulen, men Gulen-boka kallar

han Jon Larsen Eide.

Sjå forøvrig eit merkeleg teikn i

originalen, og som står mellom

"Johannes" på linje 2, og "flerre" på

linje 1.

s. 7b, l. 15 n.fra : Moens \Vn/dall (Mons Åmdal?/Undal?)

s. 29 , l. 4 o.fra : ?a (Da?)

s. 47b, l. 7 n.fra : Jacobs ?iedel (Piedel?) (Kiedel?)

s. 51b, l. 5 n.fra : InterCoc?toria (? = u?)

s. 52b, l.10-11 o.fra : H ?iesse (Giesse?) W. S?elt (Stelt?)

s. 76 , l. 7 n.fra : Wed..e(?)