NORDHORDLAND TINGBOK nr. 23 1689
 
 

1689: 1

Hielp Gud Fader I Evighed

Til Løche frembgang og Sallighed
 

Anno 1689 d/en 4 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt Waar schatte, og Sageting I Schiold schibred paa HoucheLand, nerwerende vdj Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Jens Tøgersens absentz (fråvær) Niels Hansen Munch, Bonde LensMand Niels DyngeLand, og eftterschrefne Eedsoorne Mend, Mogens Erichsen Borge, Mons Nielsen Nesse Niels Nedre DyngeLand, Toor Liusevold, Olle Arnesen Øfre TodtLand, vnge Rasmus Hornes, Tomis Dolvig og Poufvel Tommesen Hoppe, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Saa Blef opleest tiende Korns taxten Saa og Landschyld taxten af Korn Smør og andre Warre (varer) Dattert Bergen d/en 20 9br: (november) 1688 vndersch/refve/n af L: Lindenow og N Randulff

Dernest Blef opleest Hans Høye Exell/ence GuldenLeus ordre om almuens IndRullering Bestaende I 5 poster Saa og at Een Huer schulde hafve 14 schud Krud og Lod, Dattert KiøbenHaffn d/en 1. Decemb/e/r 1688

1689: 1b

Endelig Blef og opleest Høy ædelbaarne H/er/r Estatz Raad Sampt Amptmand Lindenows ordre til fogden om forsch/ref/ne ordres at tilholde Almuen Sig at holde eftterrettelig, Item at Soldatterne schulde holdes færdige med deris Kleder og geweehr om de schulde Marchere med widere detz Indhold Dattert Bergenhuus d/en 18 Januarj 1689

Giertrud Rasch *Sl (Sl:) Garlof Grifs Hafde Wed Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Jens Tøgersens anordning IndCittered schomagerne I Byen Boende, formedelst It støche Engs Brugende Hindring, eftter Hindes BeKlags Widere formeld, og fogdens der paa gifne ordre til Møding for Retten dattert Bergen d/en 12 Januarj 1689 for/schref/ne anordning for Retten at Møde fandtis paategnid at were for wedKommende forKyndt,

Giertrud Sl: Garlof Grips for Retten med Hindes fuldmegtiger Hans Teiste welforordnede procurator I Bergen fremstoed og BeKlagede Sig v-ret af schomagerne at

1689: 2

Werre Wederfarrid Huor om Hun Sig I Sit BeKlag til fogden Hafver Besverget, til Huilchen BeKlag Hun Sig Reffererer, med formeening at dersom de gode Mend noget Hafde Haftt Imoed Hindes Sl: Mands og Hindes Brugende Enge pladtz I den tid de den Hafver Brugt omt/rent 15 Aar de da Wel *for (før) denne tid Kunde Hafve der paa taelt om de hafde Haftt nogen Ret der til,

Dernest IndLagde Giertrud Rasch Sl: Welb/aar/ne fru Blandzefloor Bildes vdstedde Bøxel Seddel vnder datto Lundgaard 1675 d/en 2 May, der med Bevijsende Hindes og Sl: Mands ret til det omtvistede støche Enge pladtz Som og findes Confirmerit af Welb/aar/ne Eylert van Wisborg d/en 26 April 1687

Petter Stud paa Samptlige schomagernis Wegne for Retten Møtte og Indgaf dieres schrifttelige *IdLeg (IndLeg) dattert Bergen d/en 4 Feb/rua/r 89

1689: 2b

Mons/ieu/r Hans Teiste paa Sin princjpalIndes Wegne paastoed og formeente det schomagerne Hafde HandLet Imoed Ret og Billighed Endelig protesterede det dj gode Mend Burde Igien opluche porten til Engepladtzen, og der paa War Een schadesLøs dom Begierende

Peder Stud Sagde Sig og Interesserende at werre nermest BeRettiget til den omtvistede platz Helst fordj det War nu dieres oddel, Som dieres Kiøbe Bref vdwijser, til tinge Leest og I protocolen forleden Aar Indført, Sagde og at de Samme Støche pladtz Hafver Bøxled, Ilige Maade Welædle H/er/r Raadmand Hans Hanssens domb Som Peder Stud Siger Sig at Werre tilKiendt for/schref/ne pladtz, med Widere ord parterne Imellem faldt, og var dom Begierende

Afsagt Efttersom Peder Stud paa Samptlige Interesserendes Wegne Siger at Hafve Welædle H/er/r Raadmand Hans

1689: 3

Hanssens dom, og dend Iche nu I Retten produceris, Huorfore wij os Iche Heller der eftter Kand wide at rette da som Befindes schomagernis proceduris Maade Iche Saa Retmessig Som det Sig Bør da Eragtis for ret det schomagerne, Igien obner dend tilspichrede port til IndKiørsel Wed Egen Magt, og Giertrud Sl: Garlof Grips Engen at Bruge og Beholde Indtil de paa Beraabende documenter I Retten Worder producerid at da der af Kand Seeis hvo Ret I denne tilfald hafver

Dog Giertrud Rasch at Betalle dend tilBørlige Afgiftt om Endnu noget der paa Resterer,

Samme dag Loed Anders Mørch oplesse Høyædelb/aa/rne H/er/r Estatz Justitz, og Cancellj Raad Sampt Amptmand Lindenows Resolution angaaende Bispens tiende Som War dattert Bergen d/en (ope rum) 1689

1689: 3b
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 6 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt Waar schatte og Sage ting I Sartor schibred med d/itt/o schibr/eds Almue, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtiger Mons/ieu/r Niels Hanssen Munch, og efttersch/ref/ne Eedsoorne Mend, *Indre (Endre?) Tysøen, Mons Bielcherøen, Niels Hamre, Jens KousLand, Niels Nippen, Lars Ebesvig Mogens Biørøen, Sampt danneMend flerre Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefve,

Olle Nielsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af Anders Mørch paa It pund Smør og It 1/2 pund fisch I dend gaard Sørre Echerhofde Som Niels Rasmusen for hannem goedvillig Hafver opsagt, og nu eftter tilSpørgelse for Retten Ingen Soldat Samme Jordepart Er prætenderende, derfore Eftter Begiering opleest, og paaschrefved, og War d/itt/o Bøxel Sedel dattert Bergen d/en 1 Feb/rua/r 1689
 
 

1689: 4
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 8 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt Waar schatte og Sage ting paa Frechow, I Herlø, schibred nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogits S/igneu/r Jens Tøgersens fuldMægtiger Mons/ieu/r Niels Hanssen Munch Bonde Lensmand Niels RøsLand, og efttersch/ref/ne Eedsorne Mend, Olle I Rong, Anbiørn Fløgsand, <Olle Foldesøen> og Olle Brevig, Mens Ingen af de andre tilnefnte, Møtte Huor fore Blef eftter Lougen tilnefned, Olle Frechow, Hans Kiergaard, Niels Tvedten,

Samt dannemend flerre Som Samme tid, ting Søgte

Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtiger Satte I Rette og formeente de Som Iche eftter Loulig tilsigelse Møtte Burde Bøde og Bet/ale eftter Lougen,

Lensmanden *videnede (vidnede) at de varre Louligen tilsagt, mens dog Iche Møtte,

Afsagt, Som Hans Ma/jestets *Nad: (Naad/igste) Loug første Bogs 7 Cap/i/t/el/ 3die Artichel Saaledes Melder, og Huilchen Lougrettis Mand, Som Iche Kommer til ordinarj ting, naar hand derom,

1689: 4b

Tilsiges eftter Lougen at Møde, eller og vdj Louglig forfald ey Een Anden Eedsoren Mand der til formaar Bøde for Hver gang to Lod Sølf og schal da fogden og Sorenschrifren tilnefne den, Eller Som i steden Behof giøres Saa at talled Kand altid verre fyldest, hand schall Strax Betalle den som hand I dend vdeBlifvendes sted Beschicher 16 Schilling om dagen, og Siden Søge det Igien Hoes dend schyldige,

thij Bør, Anders Dafvanger, Aschiel Rafnanger, Simen RafnAnger, og Niels Nielsen Dafvanger at Bøde eftter Lougen,

<Imoed rettens ophefvelse Komme dog de vdeBlifvende, der for Henstilles til vores gunstige H/er/r Amptmands Betenchende>

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefve for dend tilstede Werende Almue

Sergiant Petter RatKie War Begierende Almuen Wilde Sig ErKlerre, om de Iche wilde vnde hannem den waanlige Servis Saa Lenge hand I schibredet og Wed den Millitie er og forBlifver

Huor paa de samptlige Suarede at de gierne hannem huis ret Er frem for Een anden vilde Betalle,

1689: 5
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 11. Feb/rua/r Blef holdt It Almindeligt Waar schatte og Sage ting I Allenfied schibred med d/itt/o schibreds Almue nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtiger Niels Munch Lensmand Lars Mundal, og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Hans Tvedt, Anders EycheLand, Erich Sletten, Olle Lefstad, Olle Quamme, Ingebregt Fosse, Lars Hoopland og Mogens Alver, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte,

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefve,

Erich Sem Hafde Ladet stefne Anders Knudsen Soltvedt Som er Soldat vnder Capiteyn van Krog formedelst Hand Seeniste Kydelsmisse dag hannem hafver ofverfaldet, I Hans Eget huus, og war den dag Hand gich til *Herens (Herrens) nadvere Huilchet H/er/r Christen Hendrichsens Atest nu I retten Lagt videre vdvijser

1689: 5b

Da for Retten fremstoed Erich Sem Som Sig ofver Indstefnte Anders Knudsen Besvergede

Anders Knudsen møtte og for retten og frjvillig vedstoed at hafve Slaget Erich Sem tvende gange paa Kiendbeened (kinnbeinet)

Erich der Imoed sagde Wel tie gange og Blood der til forvden, huilchet Anders Benegtede,

*Elers Sagde hand (Anders) at Iche Sin prouf nu hafde stefned, og Begierede dilation til neste ting, Sagde og det Erich hannem hafde schielt for Een honsvot og schielm, derfore hand hannem Slog,

(Norsk Hist. Leksikon: Hundsvott = lite baksete, kuskesete, på slede, særleg spiss-slede. Brukt også som skjellsord. Det tyske: Hundsfott, tyder eigentleg kjønnsorgan på tispe)

Niels Munch Satte I Rette og formeente Hand Burde Bøde eftter Lougen

Karj Mogensdatter \tienende Anders Seim/ var stefned sin Sandhed Herom at vidne, Som og for retten Møtte og Sagde at hafve Seeit det Anders Soldat Slog Erich Sem Seeniste Kyndelsmisse Aftten <fordj hand> <Sagde du schal giøre mig Een *schale (schade)> I Erich Sin Egen Lade Huilchet hun med Eed BeKrefttede

1689: 6

Karrj Stefensdatter \tienende Olle Seim/ for Retten og frembstoed vidnede *Ilig maade Som Karrj Mogensdatter Sagde End der hoes det Erich Iche schielte Anders huilchet hun og med Eed, BeKrefttede,

Afsagt Endog Anders *Knusen (Knudsen) Soltvedt Begierer opsettelse I denne Sag, og Eftter ordre førend neste ting Kand Komme til at Marchere, Saa vnderstaar Iche eftter Eegen Wedgaaelse det at giøre mens for Ret Eragtis eftter forhørte og Wed Eed tagne prof det Anders Knudsen Bør Bøde Eftter Lougens 6te Boogs 7 Cap/i/t/el 8 artichel trende Sex Lod Sølf Som Er 9 rdr, Vnder Execution eftter Lougen,
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 12 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt Waar schatte og Sage ting I Radøe schibred paa AscheLand med d/itt/o schibreds Almue, nerWerende Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Jens Tøgersens fuldmegtiger Niels Munch, og vdj Bonde Lensmand Hans Toules forfald Østen Fielsende,

1689: 6b

Og eftterschrefne Eedsoorne Laugrettis Mend, Johannes TollesHoug, Olle Waxtiol (Vågstaule), Lars Kartvedt, Michel Noordanger, Jens Gierre, Joen Sylta, Hans I Bøe, og Olle Vlwatten Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte,

Samme dag Blef opleest de forhen Extraherede Brefve,
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 15 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt Waar schatte og Sage ting paa Lyren med *Lindas (Lindaas) schibreds Almue nerwerende vdj fogdens sted Niels Munch, Bonde Lensmand Michel Oenes og efttersch/ref/ne Eedsoorne Mend, Olle Refnor, Niels Hoope, Niels Famestad Magne Kielen, Tomas Smørdall, Ifr Myching, og Erich Ostrim, Erich Settre Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte,

Samme dag Blef opleest de forhen Extraherede Brefve

Oberste L/ieutenan/t Frue Maria Macodie hafde Ladet stefne efttersch/ref/ne hindes Land Bønder nafnlig Mons Lechvold, Lars Lechvold, Johannes Kongliwold, Niels Kongljwold, gammel Søren Maraas og vnge Søren Maraas for Resterende,

1689: 7

Landschyld tredie tage, og huuseBood

De Indstefnte Møtte Alle og Bad nogen Dilation, mens Mogens Lechwold Sagde om 8 dager med Sin Eger at Wilde Clarere

Niels Munch paa Fru MarKodies Wegne War dom Begierende

De Lofve alle Inden 14 dager at Wilde fornøye den gode Frue

Afsagt eftterdj de Sielf nu for Retten Lofver Inden 14 dager (å) Bet/ale Bør Een Huer af de IndStefnte huis (det som) de eftter afregning schyldig er at Betalle Vnder Execution eftter Lougen,

Niels Olsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem vdgifven af Christen Henningsen Smidt, paa Een p/ar/t I dend gaard *Kalaas (Kaalaas), schyldende AarLigen It Spand Smør og Een MeeLe Maldt og war d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Berg/en d/en 9. Xbr: (december) 1688

Knud Michelsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem vdgifven af Mons Michelsen paa Een p/ar/t I dend gaard Løfaas schyldende AarLig 21 1/2 March Smørs Leye, og var d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Lie d/en 14 April 1688

1689: 7b
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 18 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt Waar schatte og Sageting I Gulen schibred med d/itt/o schibreds Almue nerwerende vdj fogden S/igneu/r Jens Tøgersens forfald Mons/ieu/r Niels Munch Bunde Lensmand Giefle Øfstgullen, og Efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Mons HosteLand, Olle Hannestvedt, Siufr HafveLand, Claus I Wasøen, Michel Sande, I Anders Tvedtens sted Som er Siug, Joen Høevig I Johannes Larsen Biørchenes Sted Som og er Siug, Erich Risnes, I Hans Matres Sted formedelst Isens hindring Niels Eye, Sampt dannemend flere Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefve,

Tomas Torning Kongl/ig Fogitz S/igneu/r Hans Blixes tienner Hafde eftter fogdens Kald Sedel Ladet I Rette stefne Olle Lien Mogens Setternes og Anders Setternes Sin tøs ved nafn Giertrud Olsdatter for Een Kiole Som schall Werre for tvende Aar Siden, * da de I fløtning førde Een fremed officerer til Rudtle, og eftter angifvende schal hafve med Sig tilBage Bragt, dog nu og Siden dend tid Borte vered,

1689: 8

De Indstefnte Olle Lien, Mogens Setternes, og Giertrud Olsdatter Møtte alle for retten og gandsche negtede Iche at Wide af dend Kiole I nogen maader at sige,

Niels Hanssen Munch paa Torning Sine Wegne og Begierte, de der paa Maate afLegge deris Eed,

Olle Lien, Mogens *Settre (Setternes), og Giertrud Olsdatter, frjWillig tilBød Sig, at wilde giøre dieres Eed, Mens formeente Dieres angifvere Sin paastefnte Sag Burde Bevijse, eller og at Lide eftter Lougen,

Afsagt Som Tomas Torning Iche Sielfr for retten Møder ey heller nogen Widne Som om dend paastefnte Kiole Er WitterLig de Indstefnte Kiolen Hafver Beholdet, Saa Eragtes for Ret de der fore frj Blifver vden Saa er det Torning anden Bevijs der paa til neste Sommerting Kand Imoed deris Eeds afleggelse Ind Bringe

Dend Hæderlige Meget Wellærde Mand H/er/r Poufvel Mortensen Welfortient Medtienner til Efnevigs (Eivindviks) Præstegield

1689: 8b

Indfandt Sig I Tingstuen Som af Almuen var Begierende Sit Widne om Hans Lif og Lefnetz forhold Imedens hand Det HæderLige \Embede/ Her I præsteGieldet Hafver Betient, Saa og om dend meget Hæderlige og wellærde Mand H/er/r Troels Sørensen Glad wed døden Kom at af falde, om de da wilde Naar Hans Ma/jestet det Allernaad/igst Behagede Hafve Hannem frem for Een Anden til deris Sogneprest og *Sielles Sørgere (sjelesørger)

Huor paa Gandsche Laugrettid tilstede Werende Almue Sampt vnge og gamble Suarede, det den Meget Hæderlige Mand Hafde Saaledes forrettid Sit Embede, Som I alle Maader Een Hæderlig præste Mand Wel Sømmer og Anstaar I Lif og Lefned, med Aller vnderdanigst Begier Hans Ma/jestet af Høy Kongl/ig naade Wilde Vnde den HæderLige Mand til at Werre om Hand Lefver Eftter dieres Sogneprestes dødelig afgang for nogen anden Samme præstegield Som War dieres InderLig Begiering og der til ynschede Megen Løche og velsignelse

1689: 9

H/er/r Poufvel Mortensen Begierede at dette Saaledes, vnder Laugrettis Mend fogden og Sorrenschrifvers vnderSeigling at maate Worde Meddeelt, Som Wij den Hæderlige Mand Iche Wiste at Benegte

Mette Frisch for Retten fremstoed og i Retten Lagde 4 rdr Som War fuld Betalling for de tilKiøbte 13 March/e/r Smørs Leye vdj dend gaard Sande Som Mette Frisch Sig Seeneste Høsteting af Knud Michelsen Sande tilKiøbte

S/igneu/r Anders Mørch Imoed for/schref/ne penges I Rette settelse Begierede Arrest der paa, Saa og at de I Retten Indtil Sagens vddrag maate forblifve Som og saa beroer,

dog Mette Frisch Her eftter at werre og Blifve Eiger til for/schref/ne 13 March/e/r Smørs Leye vdj for/schref/ne Sande

Britte Gullichsdatter Lood oplesse It afKald af Britte Magnesdatters Søster Søn og Søster døtre (søsterson og søsterdøtre) nafnlig, Olle Hendrichsen, \Karj/ Maglj og Sønneve Hendrichsdøttre, Britte Magnesdatter og Gietlof Mogensdatter vdgifven Arfvetompten Opdal I Gullen schibred d/en 31. octob/e/r Anno 1687

1689: 9b
 
 

Jørgen Hanssen Lood oplesse It Kiøbe Bref til hannem vdgifven af Jetlof Mogensdatter Olle Hendrichsen Lij Olle Nesse Magdelj og Sønneve Hindrichsdøtre paa 34 March/e/r Smørs Leye vdj dend gaard Øfre Opdal, og war d/itt/o Kiøbebref dattert Opdal d/en ?3 Junj Anno 1688
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 20 Feb/rua/r Blef Holdt It AlmindeLigt Waar schatte og Sage ting I Echanger schibred paa Eide, med d/itt/o schibreds Almue nerwerende Vdj Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Jens Tøgersens forfald Niels Munch Bonde Lensmand Mogens Essem, og eftterschrefne Eedsoorne Laugrettis Mend, Niels I Røe, Aamund Hindenes, Anders Eychenes, Wemund Eytznes, Olle MolVig, Olle Settre, Anders Nommedal, og Anders Eyde Samt dannemend flere Som Same tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefve,

Johannes Nielsen Fyllingsnes Hafde Ladet Stefne Olle Nielsen Schor, for Resterende Landschyld tredietage og det fra 85 Indtil datto, Som var med 1/4 p/ar/t forhøyelse 6 rdr 4 March 5 Schilling,

Olle Schor Møtte for Retten og Wedgich gielden Lofvede og nu strax Een Koe at Betalle

1689: 10

Johannes Fyllingsnes War Endelig Eftter Lougen dom Begierende

Afsagt, Som Olle Schor Wedgaar dend Resterende Landschyld og tredietage Som er 6 rdr 4 March 5 Schilling thij Bør Hand dem at Betalle eftter Lougens 3die Boogs 14 Cap/i/t/el/ 16 Artichel vnder Execution eftter Lougen
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 22 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt Waar schatte og Sage ting I Hossanger schibred paa HorsHofde med for/schref/ne schibreds Almue nerwerende Vdj Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Jens Tøgersens forfald Niels Munch Bonde Lensmand Rasmus Hannestvedt, og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettis Mend, Fusse BiørcheLand, Olle Øfsthuus, Erich Mielstad Jørgen Bleglj, Knud Heldal, Olle Bleglj, Johannes Klefland, og Siufr Fieldschaal, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting søgte,

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefve

1689: 10b
 
 

Mag/iste/r Claus Bleching I Bergen hafde Wed Lensmandens stefnemaal Ladet Stefne Hans Land Bonde Boende paa Grønaas Wed nafn Anders Magnesen for Resterende Landschyld I trej Aar Item 3die Bøxel for forleden Aar samt Huuse Bood,

Anders Grønaas møtte for Retten og Lofvede med det første at wilde Betalle, og wedgich fordringen I trende Aar ret at werre, Lofvede og Huusene nu I Sommer at wil forfærdige, Bad at hannem nogen Dilation Maatte forvndes Saa Wilde hand fornøye Sin gode Eyger,

Almuen Bad og for hannem,

*Michel Munch paa M/agiste/r Claus Blechings wegne war dom Begierende eftter Hans IndLegs formeld Dattert Bergen d/en 8 Feb/rua/r 1689

Afsagt Som Anders Grønaas Wedgaar gielden Saa Bør Hand dend og schadesLøs at Betalle, Saa formedelst Almuens forbøn og Egen Bøn gifves Hannem tid til neste ting, Imedler tid formaanes hannem at fornøye Sin Eyger

1689: 11
 
 

Hofver Rachnes Hafde Ladet stefne Johannes Sørre Mieldstad paa Sin Søns Olle Hofversens Wegne formedelst It Koesfoster Som Hofver Siger Johannes tillige Olle og Een tønde Korn aarlig til Enchen Britte schulde til Suarre,

Johannes Sørre Mielstad Møtte for Retten og Benegtede Iche at Hafve Lofved noget I dend Koefoster Ey Heller I dend tønde Korn, Huorom hand Indlagde H/er/r Anders Gaarmands Attest til Sandheds BeKrefttelse, Huorom Mogens Mielstad og widnede Saa Sanden at werre Johannes og der paa afLagde Sin Eed,

Hofver paa Sin Søns Wegne War dom Begierende

Afsagt, Som Olle Hofversen Hafver vdlofved til Sin WerModer da hand Kom til Joorden Een Koesfoster og Een tønde Korn, da Eragtes for Ret paa det den gamble quinde I hindes Alderdom Iche schal Lide nød for hindes gode willie og Jordens opsigelse, Bør Olle Hofversen Sit Løftte aarlig Saa Lenge Enchen Lefver til hinde at Betalle

1689: 11b
 
 

Fru oberst L/ieutenant MarKoudj Hafde Ladet stefne, Tosten Hatland for 5 rdr 2 March Landschyld, Erich Hadtland for 7 rdr 5 March Knud Fittie for 6 rdr 5 March 8 Schilling forvden tredie Bøxel,

Tosten Møtte og wedgich gielden Erich Sagde Iche at werre meerder End 7 rdr 2 March, forvden tredie Bøxel, Knud Sagde og Iche at Werre meerder End 6 rdr forvden tredie Bøxel, Mens Ingen af dem Beviste dieres negtelse,

Niels Munch paa Fruens Wegne Sette I Rette og Begierede dom eftter Lougen

Afsagt de Indstefnte Bør dieres schyldige Somma Sampt 1/4 p/ar/ts forhøyelse At Betalle Inden 14 dager Eftter Lougens tredie bogs 14 Cap/i/t/el/ 16 Art/ichel vnder Execution eftter Lougen og dend Satte taxtis formeld

Samme dag Lood Lensmand Rasmus Hannestvedt oplesse Een obligation til hannem vdgifven af Lars Halvorsen Mundal paa Capital Sexstj rdr og Aarlig Saa lenge de Bestaaende Blifr 15 March dansche eller 4 Schilling af huer daller I aarlig Rente, og til desto

1689: 12

Bedre forsichring I pandt Settis Een half Løb Smør og Een Meele Malt vdj Eye, Item It half Spand Smør I Brørvigen I Hossanger schibred Beliggende, med Bøxel og herlighed, til It fast vnderpant, og war d/itt/o Obligation Dattert Mundal d/en 26. Septemb/e/r 1686 vnderschrefved og forseigled af Lars Halfversen

D/en 28: octob/e/r 89: er denne obligation Igien for retten paa Hossanger Tingstue IndLøst og Cisserit
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 25 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt Waar schatte og Sage ting I Mielde schibred paa Reystad med d/itt/o schibreds Almue nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Jens Tøgersen Sielf, Bonde Lensmand Anders Rifnes og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Olle Lofttaas, Johannes Houge Mogens Grøfve, Niels Brudvig, Arne Kielland (Teigland) Rasmus Hartvedt, Johannes Solberg, og Johannes Nielsen Schaftun Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefve, Item H/er/r Estatz *Rads Bref til fogden I adschiellige poster Befatted Dattert d/en 11 Feb/rua/r 89 Saa og om Marinernes Completering d/en 15 Feb/rua/r 89

1689: 12b
 
 

Mogens Nielsen Øfverste Mielde Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af H/er/r Mogens Hammer paa Een part i dend gaard Øfverste Mielde schyldende AarLig It Spand Smør 4 Kander Malt, og Een schilling og war d/itt/o Bøxel Sedel dattert Hougs præstegaard d/en 28 April 1688

Johannes Solberg <og Elling Solberg> Hafde Ladet stefne Lars og Johannes Houge for Landschylds penge Som Johannes Hafver Betaelt og Elling Solberg, Ilige maade til dennem, dog nu omSidder af Anders Mørch der for Kræffd,

Lars Houge Møtte for retten Som IndLagde It gafveBref af datto 3 Feb/rua/r 1683 d/en 4 May Indført paa Een Løb I dend gaard Solberg Huor af denne Landschylds fordring Sig Reyser, Som til Hans LillienSkiold schal Imoed dend gaard/en Lj Were Mageschiftt, og omSider Igien Wed Cancellj Raad RoosenHeimb *Ryget Som *godzetz Arfveligen Er tilfalden nemblig Solberg, negtede Iche at Hafve oppebaared Landschylden Som war af Ald gaarden 3 rdr, paa dend Løb Som Er Bet/alt med Smør, Huilchet Anders Mørch Igien Søger Hoes Johannes Solberg og Elling, Huor paa Niels Daltvedt eftter quitering Sin anpart

1689: 13

Den 5 May 88 til Anders Mørch med 10 March I penge hafver Betaelt,

Johannes Solberg War domb Begierende og Satte I Rette at eftterdj de Eengang Hafver Bet/alt de nu Her eftter Burde frj werre og Lars Houge Sampt Niels Daltvedt med Interesserende Cancellj Raad at Suarre,

Parterne Blefve for Retten Weed Haande Baand Saaledes forEenede, det Johanes og Elling Solberg for widere Anders Mørches tiltalle paa H/er/r Cancellj Raad RoosenHeimbs Wegne schall frj Weere, Saa Niels Daltvedt schal Bet/ale Een rdr og Lars Houge 4 March 8 Schilling omKostningen Betaller Niels Daltvedt halfdeelen og Lars Houge 1/2 deelen, Som Imoed quitering af Anders Mørch Hermed schal werre I alle Maader ophefved,

Maria Fru oberste L/ieutenan/t Marcoudj Hafde Ladet stefne Sine LandBønder for Landschyld tredietage og Huusebood nemblig, Johannes Erichsen Norre Vea, for 5 rdr, og Mogens Hegebøe 6 rdr 4 March 4 Schilling forvden tredie Bøxel og huuse Bood Som ey er SpetiFiciered

Johannes Møtte for Retten og Wedgich gielden rigtig at were

1689: 13b

Anders Gierstad Møtte paa Mogens Hegebøs Wegne og Sagde at Mogens War Siug og dersom Hands Resterende Bøxel schulde Betallis Saa war det paa Stefnte ret,

Niels Munch paa Fruens Wegne Satte I Rette og Begierede dom eftter Lougen

Afsagt Som Johannes Erichsen Weedgaard Sin Resterende Landschyld 5 rdr Saa Bør Hand den at Betalle Eftter Lougens 3die Boogs 14 Cap/i/t/el/ 16 Art/ichels tilhold, og Anders Gierstad efttersom derfore gifves at werre paa første Bøxel Som schal Verre formeget fordrende, {da} dersom Sligt Befindes dog Sin schyldige Rest eftter afregning eftter for/schref/ne Cap/i/t/el/ at Betalle vnder Execution
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 26 Feb/rua/r Blef Holdt It Almindeligt Waar schatte og Sage ting I Arne schibred paa Bredsteen, med for/schref/ne schibreds Almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Jens Tøgersen Bonde Lensmand Hans Joordal, og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Gregoris Brudaas (Brurås) Michel Setterstoel (Sæterstøl), Mons Mit HaarWig Ifver Espel, Olle Tuenes, Knud Rødberg,

1689: 14

Mons Brudvig og Niels Stanghelle Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefve

Mallenne Monsdatter Stanghelle Hafde Ladet Stefne Johannes *Fosmarche for Hindes fortiente Løn vdj It Aar I Kost og Klæder Som Er 2 rdr 12 Schilling

Johannes *Stanghelle Møtte for retten og Sagde Iche Meerder End 8 March at Werre schyldig

*Michel Munch paa Mallenes Wegne Satte I Rette og Begierede dom til Betalling,

Afsagt Som Johannes *Stanghelle Iche negter Mallenne {Johans} Monsdatter for, fortiente Løn at Werre schyldig og nu Inted til detz af Bevislighed I Retten fremblegger Eller fordringen med af Bewijser, da Som det er fortient Løn Bør Johannes *Fosmarche de paastefnte 2 rdr 12 Schilling at Bet/ale Inden 14 dage Vnder Execution eftter Lougen disse pen/ger Blef strax for Retten Bet/alt

1689: 14b
 
 

Mallenne Monsdatter Hafde Ladet Stefne Niels Johansen Fosmarchen til at Egte Hinde formedelst at Hand Hinde Hafver BeLigget for omtrent tou Aar Siden, og aflede Barn med Hannem Som er It drengebarn, Endnu Lefvende, Saa og om hand Hinde Iche Egtendes vorder da at gifve hinde for Hindes Erre (ære) Eftter Lougen Eller og at Beholde Barned, Sampt at Erstatte huis (den) omKostning paa Barned Er scheed tillige med Huis (dei) prætentioner der eftter Kand paa følge

Niels JoHanssen Fosmarche Møtte for Retten og Sagde at Hafve Bet/alt 9 rdr til Harman Beste og resten Betalte Hand nu for retten, og aldelis negtede Hinde Iche at wilde Egte, mens Sagde ofentlig det Hand med Mallenne Monsdatter hafde Haftt LegemLig omgiengelse, og Brugt Sin Søndige Løst,

*Michel Munch paa Mallenne Mogensdatters Wegne Satte I Rette og Begierede dom eftter Lougens 6 Bogs 12 Cap/i/t/el 5 Art/ichel

Afsagt Som Niels Fosmarche Sielf Weedgaar Sin forseelse, Her for retten,

1689: 15

og Iche Mallenne Monsdatter tilforn Som Al Almuen Bevidner Hafver \vered/ Berøgted, Saa Eragtes for Ret det Niels Fosmarche efttersom Hand Ingen formue Hafver eftter denne dag at Holde Barned dend Halfve deel AarLig til Sin Klæde og føde, og Hun Lige maade den Anden Halfve deel Indtil Barned Kommer til den Alder hand Sielf Sin Kost og Klæder Kand fortienne Sampt gifve til Malene Monsdatter efttersom Hans Midler Siges at Werre Ringe 4 rdr

Johannes Eichaas for Retten fremKom og Sig WeemodeLigen BeKlagede ofver schafferen Hans Myrdall, formedelst Hand Hannem dagen eftter nytaars dag meget HaardeLigen Hafver Slaget paa Houchaas, Saa Johannes maate Holde ved Sengen ofver Een Maaneds dag, og Begierede Rettens Assistentz, dog det var denne Sinde Iche Stefned, Huor fore det til neste Holdende ting Beroer,
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 19 Martj Blef Retten Betient paa Norre Borge eftter Louglig Kald og Wardsel d/en 1 Martj vdsted, Som og

1689: 15b

Af Anders Rifnes Lensmand I Mielde schibred tillige med Rasmus Houge Loulig d/en 4 Martj at Werre forKyndt, Da War tilstedde eftter Warsel Sex Sornemend nafnlig Olle Loftaas, Johannes Houge Johannes Solberg, Arne Kieland (Teigland) Rasmus Hartvedt, og Mogens Grefve,

Huor da for Retten frembstoed Olle Aamundsen fød paa Seym I Seyms sogn I Allenfied schibred Som Citant, og Begierede at Johannes Borge Maate Entvige Sin nu Brugende Joorde part Efttersom Olle Siger Sig at Werre oddels Mand der til Saa og at hand Er BoesLid og Huus Wild, tilbød derfore til Johannes Borge Sin vdgifne Bøxel, Som hand formeente Iche meerder at Werre End 10 rdr 4 March, Sagde Sig og at eye vdj for/schref/ne Joord 4 Schilling Bugild, og Hans Joordal Lensmand I Arne schibred Ilige maade 2 Schilling Bugild, og Endelig Begierede om de Iche Kunde forliges dom eftterSom hand Er huus vild, og der paa aflagde Sin Eed Sampt og at Eye d/e 4 Schilling Joord

Her Imoed at Suarre Møtte Johannes Borge og Hans Suoger Olle Espel Som Her til Suarede, og Sagde Iche Jorden at Wilde quitere Med Mindre Olle

1689: 16

Aamundsen Wilde Betalle Hannem I opsagen og Bøxel 24 rdr Ellers Wil Johannes Borge Beholde Joorden og Betalle Sin Landschyld Som tilforn,

Olle Aamundsen Her til Suarede og Sagde Iche meerder at Wilde gifve End som tilforn Var Bøden 10 rdr 4 March, og endnu tillagde Een t/ønde Korn og Begierede dom, Saa og at Johannes maate fremblegge Sin Bøxel Sedel

Johannes Suarede det Hans Bøxel Sedel War forKommen, og Iche Wiste Huor den War af Blefven mens Bøxel Sedelen Hafde Hand faaed og af Iffver Fammestad vdgiffuen for 7 Aar Siden og da gaf I Bøxel 9 rdr og I støfle Hud 1 rdr 4 March, Saa og Een rdr for Bøxel Sedelen Som nu er Borte,

Olle Begierede at om noget paa Huusene vare forbedrede det da maate worderis og eftter Mends Sigelse gierne Wilde Betalle Huis (det som) ret war

Saa Begafve Vj os Huusene at Besigtige og Befandtis først *feHvesed (fehuset?) at werre forbedred Med 6 ny stocher Som nu Kand Werre Werd, detz Reparation Saa og It IldHuus Kand verre til Aabod I alt 6 rdr de andre Huuse eftter Besigtelse Kand Endelig passere, Lougfør

1689: 16b

Olle tilspurdte og om Johannes Iche fiorten dager før Juel var Lougligt opsagt Sin Joord Huor til Johannes Suarede Jaa,

Eftter tilspørgelse til parterne om de noget Widere Hafde at Sige Suarede paa Begge parters Side Inted andet End at Johannes Endelig Wilde Hafve 20 rdr Huor till Olle Aamundsen Suarede Iche meerder at Wilde gifve End som 15 rdr

Da Blef Herom saaledes for Retten dømt og afsagt,

Efttersom Lougens 3die Boogs 13 Capittel første Artichel melder Saaledes, odels Mand og Jordrot er nest til at Besidde den Joord Hand eyer eller Hafver Lod vdj Heller end nogen fremmed, og Bruge ald gaardens tilleggelse, dog saa om Hand eyer I det ringeste Half parten og raader for Half Byxelen, og er Sielf Boeslidsmand, Eller Huus vild Saa det Iche scheer Een anden til fortrengsel, Men at Hand Self vil Boe der paa, og Kand sande det med Sin Eed, og schal hand da tilsige Sin LeyLending for Jul, og Minde Hannem fra sig, og Igien gifve Hannem Sin fæste, eller første tage, og Betalle Hannem Huis (den) Aabod Hand Hafver giort paa gaarden videre, End Hannem War Wed Louven paalagt,

Saa melder og Lougens

1689: 17

Tredie Boogs 14 Cap/i/t/el 10 Art/ichel at dend Som een Joord Hafver fested schal Beholde dend Sin Lifs tid, naar Hand Hafver vdgifved Sin Bøxel Eller første tage om end schiønt Jordrotten forandris Saa fremt som hand vdgifver den Rette der af gaaende Landschyld og Rettighed AarLigen I Rette tide Huilchet Johannes Borge Her eftter Wel Kunde paastaa,

mens Som Olle Aamundsen Er Eyger for 2/3 p/ar/t/e/r I dend omtvistede Joord Norre Borge Kaldet og Sielf er Huus vild, eftter Hans der paa afLagde Eed, Saa og af Alle Wel WitterLigt, Iligmaade Hafver 5 v-Møndige Børn, og Johanes *Berge (Borge) der Imoed Ingen, Saa Eragtis for Ret det Olle Aamundsen Sin oddels Joord Imoed Igien gifne Bøxel Som Johannes Siger at verre 9 rdr og 6 rdr I Abood Bør niude Joorden Som er 15 rdr,

og som Johannes Borge Ingen Bøxel Seddel frem Ligger, ved vij Iche derom noget at schønne, mens Henstilles til Wores gunstige over dommeres H/er/r Laugmands gode Betenchende

Saa Bør og Olle Aamundsen eftter tilBiudelse de for/schref/ne 15 rdr at Betalle eftter Egen tilbiudelse om Hand Joorden wil niude Inden 14 dage, eller I det Lengste til d/en 14 April da Hand Joorden maa tiltrede

1689: 17b
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 12 April [Blef Retten] Betient paa Tvederaas, eftter Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Jens Tøgersens Bref, til Lensmand Niels DyngeLand, det Welb/aar/ne H/er/r Cammer og Assistentz Raad Sampt Land Commiss/arius Hiort Begierede Wilde Lade Een af Sine gaarder Tvederaas schouge og paastaaende Huuse Besigtige af Sorenschrifveren og V-Villige dannemend, Som War, Poufvel Hoop, Rasmus Hornes, Tore Liusevold, Olle Arnesen Todtland, Niels Nedere Dyngeland, Mogens Nesse, Mogens Borge, Tomas Dolvig, Huilchet Bref var paategened d/en 10 April for Welædle Borgemester \L: S:/ (Lauritz Søfrensen) at vere forKyndt

Huorda paa Welb/aar/ne H/er/r Camer og Assistentz Raads Wegne {Møtte} Mons/ieu/r Hans Pedersen, for Retten frembstoed, og Begierede det schougen først og fremst maatte Besigtiges Sampt I øyensiun tage Huad schade, og Hugster der vdj, Imedens Welædle Borgemestere Lauridtz Sørensen den I Brug Hafr Haftt, og at Huusene, maate nu Louglig Besigtiges Bygning Boortechning tag, og andet detz Brøstfeldighed, Saa Som Sig der vdinden Iche widende Huad Kunde paa schadiges, Reffererende Sig ydermere til dend derom af fogden vdstedde Befalning, at det vdj alle maader Louglig og tilBørlig maate vorde forretted, Saa og Siden Vnder forseigling tilstillede,

Eftter trende gange paaRaabelse Møtte Ingen paa Welædle H/er/r Borgemest/e/r Lars Sørensens Wegne,

1689: 18

Der eftter [Begafue vij ] os schougen at Besigtige og forfa[re,] da Befandtis først noorom *quas Elven, eftter Mendenes [ ] nu Kunde Werre Huggen Saa mange treer, Huor af omtrent 2 Lester Kull Kunde Brendes, dog er I Samme de paa gaarden Werende deris Brendeved med I Samme Hugst IndsLutted Saa føye meer End som omt/rent Een Lest Kull schal Kunde Regnes for, mens Er dog paa It sted v-tilBørLig hugen, huilchet H/er/r Borgemester Wel Er V-Witterligt

For det andet Begafue vij os paa den Søndre Ende af schougen Huor Wij Iche fandt noget at werre til v-pligt hugen,

Saa Begafve wij os til huusene, og detz Brøstfældighed at Besigtige Som Befandtis først,

IldHuused paa dend Sørre gafwel, feylede 2 tylter Boord, og formedelst Mancquement (mangel) af Boortechning gandsche Brøstfældig, paa den westre Side fattedis torfvolle, Kand dog Ialt forbedres med 1 rdr og arbeydsLøn 3 March

<2det> Floren meget Beschadiget ansaaes Iche for Ringere End 5 rdr med arbeyds Løn at Kunde Repareris,

<3die> Laden ansaae Wij Iche Ringere at Kunde forBedres med arbeyds Løn og alt 4 rdr

<4de> Borgestuen Befandtis Lougfør

<5te> SengeBoden I Lige maade Lougfør,

Mens

1689: 18b

Som Ingen paa Welædle H/er/r Borgemester Lars Sørensens Wegne War ofver verende Som os Widere Kunde giøre anledning Eller der Imoed om noget schulde protesteris, Hafver vij dette eftter wores schiøn I Ringeste maader Saaledis Som forschrefved staar Besigtiget og schaden taxerid
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 12 April *Waar (var) Lensmand udj Schiold schibred Niels DyngeLand, og Efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend Poufvel Hoop, Rasmus Hornes, Toor Liusevold, Olle Arnesen Todtland, Niels Nedre Dyngeland, Mogens Nesse, Mogens Borge og Tomas Dolwig forsamblede paa It Støche ny opryddet pladtz Kaldet Abbeltvedt (Apeltun), eftter Loulig tilnefnelse Efttersom de 6 Aar til rødnings ret nu alt war passerede, og derforre for/schref/ne Abbeltvedt Lagt eftter Lougen for schat Leding og huis (det som) meerder der til I Kongl/ig schatter Bør gifves aarLig Saa meget Som af Een half Løb Buegildt Kand regnes, og schal Saa eftter denne dag der eftter vdj Matriculen for 1/2 Løb Indføres og Kongl/ig schatter Betallis, dog Som Samme pladtz staar til meere forbedring, og det scheer Som LeyLendingen Hermed paaLegges at giøre Saa Wit mueligt, og da meerder Kand taalle schal da Widere paaLegges eftter advenant (forholdsvis)

1689: 19
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 24 May War Lensmand I Schiold schibred Niels DyngeLand og efttersch/ref/ne EedSorne Laugrettis Mend eftter Loulig Kald og Warsel forsamblede paa Todtland nafnlig Pofvel Tommesen Hoppe Toor Liusevold, Rasmus Hornes, Mogens Nesse, Olle Todtland, Mogens Borge Niels Nedre DyngeLand, og Tomas Dolvig angaaende Een tvistighed Imellem Olle Olsen Todtland Som Cittant paa den Eene, og Hans grande Olle Larsen Todtland paa den anden Side Her rørende noget gierdes vdLeg Som Cittanten formeente Olle Laersen for meget Imoed Hannem hafde,

Saa Hafver Wij da Begifved os detz Indgierdelse at Besigtige

Saa førend Widere Blef der Wed vdretted Indgich parterne med Wenlighed Saaledes Een forEening det Citanten Olle Olsen schal eftter denne dag niude Bruge og Beholde det støche Engeslet af Olle Larsen Indhegnet Kaldet Molgraf Støelen v paa anchet (upåanket) I alle optenchelige maader, Huor med Cittanten og var tilfredz og der paa I alle Worres nerWerrelse gafve Huer andre deris Hænder, og der med schal eftter denne dag ald deris derom Werende tvistighed Werre ophefved

1689: 19b
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 13 Junj Blef *Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sage ting nerwerende I fogden Jens Tøgersens sted Hans fuldmegtiger Niels Hanssen Munch, Sampt Bonde Lensmand Niels DyngeLand I Schiold schibred, og eftterschrefne Eedsoorne Laugrettis Mend Mogens Erichsen Borge, Mons Nielsen Nesse, Niels Nedre DyngeLand, Toor Lysewold, Olle Arnes/en Øfre Todtland vnge Rasmus Hornes, Tomas Dolvig, og Poufvel Hoope, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte,

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste schatte forordning for Indverende Aar 1689 Dattert Haffniæ d/en 4 Martj Som formedelst tingenes Hastig fortsettelse Her Iche Kand eftter vnderdanigst pligt Indføres Som dog schal ved tingenes Endelse fuldKommes

Saa Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om Marinernis vdschrifvelse I Norge, Dattert Haffniæ d/en 26 Feb/rua/r 89

Item Høyædelbaarne H/er/r Amptmand Lindenous Bref til fogden Johan Torson Huor vdj ofven melte forordning om Marinerne War IndsLutted Dattert Bergenhuus d/en 7 April 1689

Ilige maade Hans Høy Ex/e/ll/ence GuldenLøws Bref af datto KiøbenHafn d/en 9 Martj 1689 om den vndersLef (Norsk Hist. Leksikon: Underslæb, i dansk rettsspråk: underslag) som schal were Begangen Wed Marinerne

1689: 20

Dernest Blef opLeest Hans Ma/jestets Allernaad/igste Mandat imod Capere vnder Norge Dattert KiøbenHaffn Slot d/en 19 Martj Anno 1689

End Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste Bref, om dend Norsche tømmer Handel, Dattert KiøbenHaffn d/en 26: Januarj 89

Hans Ma/jestets *Allernad/igste forordning om Kram Varis Auction Dattert Haffniæ d/en 26 Feb/rua/r 1689

Endnu Blef opleest Hans Ma/jestets *Allernad/igste forordning om Høyest Rettis Holdelse som schal schee \og Begynde/ d/en 19 Augustj Indverende aar 1689 og saa fremdelis Indtil Sagernis Endelse

Endelig Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste Bref *angaande (angaaende) Jacob van Wida, Manifactur Directeur det Med Welb/aar/ne H/er/r Amptmands got Befindende tvende Huus Mands Sønner Som Kand være tolf Aar Maa eftter præsternis angifvende Lære I Manifactor huused og fremture til dj Ere 20 aar gam/m/el Dattert KiøbenHaffn d/en 26: Feb/rua/r 87

S/igneu/r Thies NefverMand Borger og Bager I Bergen Lood oplesse Een obligation og forpantning af S/igneu/r Morten Kørner vdgifven paa Half fierdesinds tiuve rdr og derfore I pant sat Hans oddels gaard HammersLand, og schal for/schref/ne 70 rdr

1689: 20b

Betallis til førstKommende Michejl 1689 eftterdj det er Børne penge med Sin tilBørLig Rente, Huilchen obligation War Dattert Bergen d/en 16 May 1689 med Haand og Segel BeKreftted,

Item Sl: Lodvig Lems vdgifne Kiøbe Bref til Sl: Lodvig Munte Dattert d/en 29 Novemb/e/r 1677 paa ofven melte gaard HammersLand

Harbert Mohlstede Lood oplesse It Kiøbe Bref til Hannem vdgifven af H/er/r Hendrich Hendrichsen Nitter Trude Hendrichsen Studiosus Jonas Hendrichsen Tandle, Christen Hendrichsen og Kiersten Henrichsdatter, samtlige Sl: Henrich *Nitterds eftterLatte Børn og arfvinger paa dend gaard HoucheLand schyldende aarlig Een Løb og It pund Smør Samt Een tønde Malt, med Indgierdede pladtzer, Som nu Olle Johans/en og Bendix Joensen Besidder, Huilchet Kiøbe Bref var Dattert Indre Sogen d/en 21 Martj 1689 af samptlige offvenmelte Arfvinger vnderschrefved, og til witterLighed Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Hanssen og *Ander (Anders) Christens/en

Jacob Jacobsen Gies paa Mollendal Lod oplesse Een Bøxel Sedel til hannem vdgifven af Frue Blandzeflor Bildt paa It Støche Enge pladz, Beligende paa Aarestadz march dattert Lundgaard d/en 11 May 1673

1689: 21
 
 

Endnu Lood Jacob Jacobsen Gies oplesse Een Bøxsel Sedel til Hannem vdgifven af fru Margaretta Juel Sl: Majoor Bortuichs paa Een half løbs Leye vdj Møllendal Som Sl: Niels Ørbech tilforn brugte, og war d/itt/o Bøxelsedel dattert Lundgaard d/en 18 Junj 1683

Endelig Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om Kop Queg og Ildsted schat I Norge Som War dattert Haffniæ d/en 5 Feb/rua/r 1689

WelædLe Magister Niels Smed Lector theologia og pastor til Phanøe prestegield for retten fremstoed og BeKlagede Sig ofver Phane præstegaards Brøstfeldighed med Wenlig Begiering at Som de nu Erre gandsche v-duelige Saa regnen Slaar Igennem *vegne (veggene) at naar dend Hederlige og Høylerde Mand Kommer paa Sit Embedes vegne og regen Er Iche Kand Were tør I huusene,

Begierende der fore at for/schref/ne Huuse nu met forderligst maate forferdiges paa det de Iche gandsche schal Komme til nedfalls Almuen Sielf Hereftter, om Iche nu Blifr Reparerid til større BeKostning Endnu Kand verre, Begierede derhos at Almuen maate tilholdes vden widere widervertighed

1689: 21b

Huusene at forfærdige Saaledes Som forsvarLigt Kand Werre, Saa og at Almuen Wilde nu nafn gifve Huem Som Bet/aler til detz forferdigelse Hafver op Baared, paa det den Willige Contra dend v-willige Kunde Kiends

Her til Suarede Ifver Bynes og Lase Smøraas det Lars Aase, og Lars Nøtvedt I Phanøe Sogen Huis Som oppebaared er Hafver dj til Sig annammed,

Huor paa Lensmanden og Lase Smøraas Sampt Ifver Byenes tilsagt neste Mandag eftter første predichens holdelse da at werre paa Phane prestegaard med dj dannemend Som dj oppebaarene penger hafver annammed, og da der antegne huem Som hafver Betalt tillige med huem der rester, Ilige maade at taxere dend nu verende Brøstfeldighed paa det der med Kand Komme til Endschab,

S/igneu/r Jens Madtzen Auctions schrifver I Bergen Hafde Ladet stefne, Tomas Monsen Gierswig for Een Koe Som hand schulde føde 87 - winteren ofver, og der for gaf hannem 10 March for føden, Huilchen Koe forLeden Aar til om Bededags aftten War Wel, og da førdte dend til HoucheLand, Huor dend og døde

Eftter trende gange paaraabelse

1689: 22

Møtte Ingen paa Tomas Monsen Gierwigs wegne,

S/igneu/r Jens Madtzen war Endelig Een schadesLøs dom Begierende Heldst fordj hand hannem nu d/en 2den Gang Hafde Ladet stefne og dog Iche Møt

Afsagt Tomas Monsen Giersvig Bør til nest Holdende ting I Egen persohn at Møde og da til Suare S/igneu/r Jens Madtzen Hans prætenderende Koe fald, med Huis (det som) widere Hand Imoed Hannem Kand Hafve at tiltalle Eller og vden nogen ophold at Lide dom eftter Lougen, Sig da Sielf tachende for Motvillig vdeBlifvelse om noget paa schadiges

Mogens Todtland, Olle Todtland Hafde Ladet stefne, opsiderne paa HoucheLand formedelst Een Liden schouge teig Som dj af Ascheland Sig til Eigner og vdhuger, med Begiering at HoucheLands opsidere deris adKomst til for/schref/ne schouge teig Wilde fremWijse, efttersom Todtlands opsidere formeener dj Iche ret der til hafver og Sielfver trenger til dend schoug og Iche Kand Miste

Indstefnte opsidere nafnlig Lars, Tomas og \fr/Erich (Fredrik?) Møtte, og Sagde at de Iche viste

1689: 22b

Huem Ret der til Hafde, Mens at deris formend dend teig *for (før) dennem vdj Mange Aar Brugt Hafver Henstillende det dog til dommer og dannemend vdj huis ret war,

TodtLands opsidere Som Citanter War dom Begierende

Afsagt, Som dette Er Een sag Som Iche Her paa tinget Kand Seis og forfaris, Langt Mindre Wide eftter dj Ingen adKomst paa nogen sider fremblegges, da naar der paa af vedKommende til Aasteden stefnes Saa alting Kand I øyenSiun tages af dommer og dannemend schal da Herom gaaes huis ret er, ImedLer tid forbiudes her med HoucheLands opsidere at de Iche widere der vdj huger eftter denne dag førend Besigtelse er scheed og detz Beschaffenhed forfarred, huilchet paa begge Sidder Inden fiorten dager paalegges at fuldBiurdes

S/igneu/r Johannes Reymers Hafde Eftter Seeniste opsettelse d/en 4 octob/e/r 88 Ladet stefne Albert Møller, eftter forige tiltalle for Een hest Som Albert Hafver Haftt op til Aarsted paa Een nat til Beete (beite), og da samme nat hesten schal hafve Redet

1689: 23

Paa It steen gierde, Huor ved S/igneu/r Reymers formeente at schaden til Hestens død er scheed, og derom fremLagde Sin schrifttelig Meening sampt Atest af L..t:(?) Peter Kordes (Peter Kortz, eller Kordtz - kapteinløytnant frå ca. 1689), Marchus Hanssen, Jacob Lude og Christoffer Ritzerou Dattert Bergen d/en 8. 8br: (october) Anno 1688

Albert Møller for Retten og suarede det S/igneu/r Reymers Begierede at hand Wilde tage hesten op med Sig Een nat ofver, Som hand og giorde, Sagde og at hand Lagde Bloch paa hesten mens om hesten War Kommen paa gierdet om natten noget til schade Wiste hand Iche af, Huor fore hand formeente Iche der til at Kunde Suarre, heldst fordj hand Iche Lofvede noget Lif vdj hesten at Wilde forsvare,

S/igneu/r Ties Dreyer Sielf for retten Møtte og Suarede, det hand hafde Mand for Sig, og goedwillig hafver Laant mens Ingen Lengde eller Vey hannem fore Lagt, at Ride eller Jage

S/igneu/r Reymers Sagde Iche hesten at hafve Jaget Eller ofver nogen steen gierde Jaget mens med magelighed Reden Sin Wey, War Endelig dom Begierende

1689: 23b

Afsagt Som S/igneu/r Reymers Er Een trowærdig Mand, og Sig nu for retten tilBiuder Sin Eed at Wil giøre hesten Iche at Hafve {Hesten} forlessed Eller drefved, da Som Lougens femte Boogs 8 Cap/i/t/el/ 8de Art/ichel melder Laaner eller Leyer Mand nogens Mands Hest, og eyerManden enten Sielf eller Hans tienner, Som Hand Hesten Betroed Hafver fører Hesten, og dend Enten omKommer, fordervis, eller Slet Bort Kommer, da gielde hand Iche der for Som hesten Laante eller Leyede, med mindre hand Imoed dens villie, Som førte hesten dend forlæssede, eller dref ham ofver, Sin efne, huilchet Iche er scheed, Huor fore S/igneu/r Reymers detz angaaende Bør AngerLøs Werre, og Albert Møller ey Heller Kand anstrenges der til at Suare, efttersom hand Iche Hesten hafver reden Eller drefved til schade endnu Bewijst til Kiendes Hand derfore eftter offvenmelte Cap/i/t/el/ frj

1689: 24
 
 

S/igneu/r JoHannes Reymers Hafde Ladet stefne Welb/aar/ne Commiss/arius RisBrech for 18 rdr gield, eftter IndLagde regnings formeld vnder hands Egen Hand

Eftter trende ganges paaraabelse Møtte Ingen paa Welb/aar/ne H/er/r Comiss/arij Wegne, Huor fore S/igneu/r Reymers Endelig paastoed hand vden videre forhaal eftter Lang tids Bielse (venting) Samt Transport til Cap/i/t/ain/ Ettersen nu schadesLøs Burde Betalle og der paa war dom Begierendes

Afsagt Som Welb/aar/ne H/er/r Commissarj Iche møder eller nogen paa hans vegne Endog den welb/aar/ne Mand Sielf hafr schrefved paa stefned og Warsel Sedelen, Loulig at Werre forKyndt Saa paaLegges Hermed H/er/r Commiss/arj til neste ting at Møde eller hans fuldmegtiger, Huis Iche da at Lide dom eftter Lougens første Bogs 4: Cap/i/t/el/ 32 Art/ichel Saa H/er/r Comiss/arj om saa scheer for vdeBlifvelse da schade hafve for Hiem gield om Siden noget paa schadiges

1689: 24b
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 15 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sage Ting I Sartor schibred med d/itt/o schibreds Almue, nerWerende vdj fogdens sted Niels Munch Bonde Lensmand Anders Bildøen og Efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend *Indre (Endre?) Tøsøen, Mons Bielcherøen, Niels Hamre, Jens KousLand, Niels Nippen Lars Ebbesvig, og Mogens Biørøen Sampt dannemend flerre som Samme tid ting Søgte,

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Høy Kongl/ig Allernaad/igste Forordninger og Brefve

Item om Marinernes vdschrifvelse Dattert KiøbenHaffns Slot d/en 26 Feb/rua/r 1689

Ilige maade Hans Høye Exell/ence GuldenLews Bref til Welb/aar/ne H/er/r Amptmand Lindenow, angaaende dend vnderslev (underslag), og penges af pressing Wed de Sidste vdschrefne Mariner passert Dattert KiøbenHafn d/en 9 Martj 1689

Saa og Welb/aar/ne Amptmand Lindenows Bref til fogden Johan Torson med der vdj IndsLutted alle forHen Hans Ma/jestets Allernaad/igst Extraherede forordninger og Brefve, Som Lydeligen for den til stede Werende Almue Er Worden publiceert

1689: 25
 
 

Michel Olsen Lood oplesse Een Bøxsel Sedel til Hannem vdgifven af Sin fader Olle Ollsen paa Een part I dend gaard Nerre Golten schyldende AarLig Een half tønde torsch, og var d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Nerre Golten d/en 3 April 1685 og efttersom Ingen Som Hafver tient Hans Ma/jestets denne part prætenderede Saa Blef Bøxel Sedelen Leest og paaschrefven

Olle Jacobsen Glesnes Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem *vdgifvn af HarmeKie Sl: Hendrich Wessels paa Een part I dend gaard, *Glasver (Glasver/Glesvær ikkje nemnd som gard i Sartor sk.r. korkje i Matr. 1647 eller Norske Gaardsnavne frå 1910. Men i dagens kartbøk ligg Glesnes og Glesvær tett attmed kvarande) schyldende AarLig 15 1/2 March Smør, og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 5 April 1689

og Som for/schref/ne Olle Jacobsen Beretter det Welb/aar/ne H/er/r Amptmand Sielfr formedelst hans Wermoders schyld Som er Een gammel quinde ved Seeneste vdschrifvelse Bevilget, derfore Leest og paaschrefved schulde hans andragende Iche Saa I Sandhed Befindes da for vrang Beretning at Lide Som WedBør

Kongl/ig Ma/jestets Fogit hafde ved Lensmandens Waanlige stefnemaal Ladet stefne Abraham Wessel Som til holder paa Holmen I Glasver, formedelst It tosche-
 
 

1689: 25b

Garn Hand Imoed foregaaende domme schal hafve vdsat seeniste Kyndelsmis *Bild (bel? = stund/tid) I aar, og af Johanis Tvedten, Syffer Kaarvig, Tomes og Olle Eyde, Igien af søen optagen paa Een ret, Huilchet garn, Abraham Wessel omt/rent 14 dager eftter at det af dennem War optagen Igien Imoed deris Willie af nøsted med Laas for Hafver Bort taget, den Eene SøBod Som hørte Siufr Kaarevig til døren opsLagen og Laaset Brødt, dog der Iche fundet huor fore det nøst Johannes Tvedten til hørende og opbrudt og der garnedt fundet og Bort taget Sigende at om garned var Inden trende Laas Hand det dog schulde vdtage

Johannes Tvedten Syffr Kaarvig, Tomas og Olle Eyde Satte I Rette og formeente det Wessel Burde Lide eftter forregaaende domme, Item for denne Hans formastelse wed garneds Bort tagelse Sampt huuse Brud eftter Lougen

Eftter trende ganges paaraabelse Møtte Ingen paa Abraham Wessels Wegne derfore

Afsagt, efttersom Wessel Iche Møder, eller Lader Sit forfald Liuse, Saa paaLegges

1689: 26

Hannem det Hand til nest holdende ting Her for retten at Møde, huis [ ] da at Lide dom eftter Lougens første bogs 4 Cap/i/t/el/ 32 Art/ichel Saa om Hand da vdeBlifr da hafve schade for Hiem gield, til Huilchen tid Johannes Tvedten med Consortor deris prouf om de nogen hafver og Lader Ind Cittere at da Widere detz Rette Beschaffenhed Kand Erfarres,

Hendrich Rafvert og Abraham Wessel Hafde Ladet stefne Niels Echerhofde *hafde {Ladet stefne} formedelst Niels hafver giort dennem Inpas I Sidste torsche fischende og det fordj hand gaf Een schielling Meerder for Waagen (vogen) end hand Bød Huorom deris schrifttelige Blef I Retten IndLagt og Begierede dom til omKostnings Erstattelse

Niels Echerhofde Møtte for retten og negtede Iche at hafve faaet nogen fisch af Een Bonde, Boendes I Røttinge I Ous gield, Wed nafn Halfver Suendtzen og dog Iche BeKom meerder End 3 W/oger Som hand Siger og dj førde till Byen, at Selge,

Niels Andersen og Torbiørn Rasmusen

1689: 26b

Var Indstefnt dieres Sandhed herom at Widne,

Niels møtte og Sagde at Niels EcherHofde Hafde Kiøbt fischen og hafde prof noch der paa, at hand Hafde gifved Een schielling for vogen meerder End Rafvert Bød, profvene War Torbiørn Rasmusen Som nu Iche war tilstede Item Manden Som fischen Solte

Afsagt som Rafvertz Eene prof BeraaBer sig paa WidnisBiurd, og de nu Iche Møder altSaa opSettis Sagen til neste ting at profvene Kand worde forhørt Heldst fordj Niels Echerhofde negter fischen at hafve Kiøbt, og allenne fischen for dend Selgende I Byen ført,

ImedLer tid formaanes Niels Sig med Sine Wederparter at forEenis, Huis Iche da schal til neste ting hervdinden dømes Huis ret og Lougmessigt er

Elling og Niels Strømme, og Hans Bildøen Hafde Ladet stefne, Olle og Niels Kobeltvedt, Poul og Lars Folnes Erich og Simen Knaschou, Rasmus og Knud Spielde formedelst Een Liden grund I Søen Beligendes half paa Bildøe Land og 1/2 paa Strømme

1689: 27

Land Huor vdj nogle schiel findes till at fische med, og de Indstefnte Imod WedKommendes Willie Bort tager formeenende det de maate niude Huis (det som) Gud dem paa deris Leyemaal Hafde vndt uBerøfved og der paa war dom Begierende,

De Indstefnte Møtte Vndtagen Simen Knaschou og Knud Spielde Som Samtlig Suarede at de schulde og wilde tage naar dem Løsteder Sagde End og at det I mange Aar hafde wered dem Berettiged, mens Iche frembvijste noget BevisLigt derom negtede og Iche at de hafde taget schiel paa for/schref/ne Leyemaaler,

Afsagt Som Strømes og Bildøens opsidere deris Leyemaal v-Behindred Bør niude, og Inted med gewalt (tysk: gewalt = makt) denem Betages (tysk: sich betragen = oppføre seg), Saa Kand her detz Beschaffenhed Iche forfarres mens Bør til Aasteden at Indstefnes, huor dommer og dannemend det I øyenSiun Kand tage at derom Endelig Kand dømes huis ret er,

ImedLer tid forbiudes Indtil dom og Besigtelse Er scheed Kobeltvedtz, Folnes, Knaschou og Spieldes opsidere at de Sig fra Strømes og Bildøens Leyemaal entholder (tysk: enthalten = avholde seg) vnder straf eftter Lougen

1689: 27b
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 19 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sage ting I HerLø schibred paa Frechow nerwerende vdj fogdens sted Niels Munch Bonde Lensmand Niels RøsLand, og efttersch/ref/ne EedSorne Laugrettis Mend, Olle I Rong Niels Dafvanger, AnBiørn Fløgsand Anders Dafvanger, Simen Rafnanger Olle Foldisøen Olle Brevig og Aschiel Rafnanger, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Hans *Mast: (Majestets) allernaad/igste forordninger og Brefve, for den tilstede verende almue

Olle Halversen Landsvig Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af Olle Landtzvig, og Olle I Floen paa Een p/ar/t I dend gaard Landsvig schyldende Aarlig femb schielling Buegildt, og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Haarwig d/en 19. Januarj 1689

Gunder Olsen Lood opLesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af H/er/r Michel SuartzKopf paa firre schielling I dend gaard Schielganger, Som Knud Michelsen tillforn Brugte og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Mangers prestegaard d/en 26 May 1688

1689: 28
 
 

Rasmus Mogensen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af M/agiste/r Samuel Schrøder 1689 d/en 9 Martj paa d/en Halfve part vdj Hans Sl: faders Brug, ey Sigende Huad schylder

paa Huilchen Bøxel Sedel af Welb/aar/ne H/er/r Estatz Raad Lindenow Er schrefved Lualemte in venio talemte, Judico, og Siden d/en 22 May 1689 ConFirmerit og dersom nogen Suig her vnder Kand findes, da Kand der eftter Søgis Huor til hand og wil stande til rette S: Schrøder
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 20 Junj Blef holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sage ting I AllenFied schibred med d/itt/o schibreds Almue nerwerende Vdj fogdens sted Niels Munch Bonde Lensmand Lars Mundal, og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Lars Hoopland Hans Tvedt Anders Eycheland Erich Sletten, Olle Lefstad Olle Quamme, Ingebregt Fosse og Mogens Alwer, Sampt danemend flere Som Same tid ting søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Hans Ma/jestets forordninger og Brefve

1689: 28b
 
 

Hans AsLachsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af Christoffer Hiermand paa 1/2 Løbs Leye vdj dend gaard Nedre Fosse og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert AlweStrømen d/en 2 Martj 1689

Hans Magnes/en Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af Anders Mørch paa Een p/ar/t vdj dend gaard RyLand schyldende AarLig 1/2 Løb Smør 1 Meele Malt og 1/4 faar og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 19 Martj 1689

Hans Hoopland Hafde Ladet stefne Sin grandquinde Karj Erichsdatter formedelst hun schal hafve taget høy af hans Lade nu I waar, og IndKrøb vnder *orgel Weden*, da Samme tid Hans Sin stefsøn tog huen af Karj til It widne Som nu Blef I retten Anwiest,

Saa og Ladet stefne Joen Hoopland og Lars Erichsen Hoopland Som hand IndKaldte at Besigtige steden vnder *orgel treerne* huor IndKomsten War og der Befandt det Karj IndLagde Een steen, og den tredie War Iche endnu IndLagt, mens den tid Lars Kom War d/en 3die Iche Endnu IndLagt ey heller Blef, og Karj eftter

1689: 29

Deris tilSpørgelse Sagde at det var den tredie steen, Endnu Liggende I Karj Hindes Lade, Huilchet dj med Eed Wil BeKreftte,

Hans Hoopland med Sin Eed tilBød sig at BeKreftte det Karj hafde Stoled Høy af hans Lade, Settende I Rette om hun Iche Burde Lide Eftter Lougen

Joen og Lars Hoopland Sagde for sant at naar dj 3 steener War Borte Kunde It Mennische Magelig Igienem Krybe Som og øyensynlig war at Erfarre,

Karj Erichsdatter for Retten Møtte og gandsche Benegtede Iche noget Høy fra Sin naboer at hafve stoled Benegtede dog ey at den Eene steen Joe endnu Laa I hindes Lade,

Afsagt som dette Er Een ømmelsag og Iche detz fuldKommen Sandhed nu Kand forfarres, Saa fornemes og det Karj Erichsdatter hafver Haftt nogen Beschylding tilforn Som Wil eftterforsches, til Sagens Widere oplysning, der fore tagen Sagen op til neste ting til huilchen tid parterne Hafver for retten at møde medhafvende paa Begge Sider, Huis (det som) til oplysning Kand tiene

1689: 29b
 
 

Johannes Hoopland Hafde Ladet Contra stefne Hans Hoopland fordj at hans Søn hafver taget Een hue af hans quinde da hun var I Laden og eftterSaa huor de for om førte steene War vnder *orgelveden* optagen Huilchet Johannes formeente vret at Werre og der for War dom Begierende eftter Lougen

Hans Møtte og Wedstood det hans stefBørn hafver taget huen af Johannes Sin quinde formedelst de Wilde dermed Bewijse det hun hafde Wered I hans Laade og stolled Høy

Denne Sag Beroer Ilige maade til neste ting, efttersom det Eene dependerer af det Andet till Huilchen tid Hans Sine Børn og for retten Bør møde da dieres Sandhed herom at Widne, om Iche andre prof findes,
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 21. Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sage ting I Radøe schibred paa Ascheland nerwerende vdj fogdens sted Eftter gifven fuldmagt Niels Munch Bonde Lensmand Hans Toule og efttersch/ref/ne EedSorne Laugrettis Mend, Johannes Tolleshoug Olle Waxtiølle (Vågstaule), Lars Kartvedt, Michel Nordanger, Jens Gierre, Joen Sylte

1689: 30

Hans I Bøe og Olle Vldvatten, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Samme tid Blef opleest de forHen Extraherede Hans Ma/jestets naad/igste Brefve og forordninger Sampt andre Brefve for dend tilstede Werende Almue

Knud Andersen Lood oplesse Een Bøxel Seddel til Hannem vdgifven af M/agiste/r Olle Storm paa Een part I dend gaard Sættre schyldende AarLig Smør 18 March/e/r Malt 9 Kander arbeidspenge 10 Schilling og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 2 Martij 1689

Mogens Monsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem Vdgifven af Christoffer Hiermand paa Een p/ar/t I dend gaard YsteBøe schyldende aarlig 1/2 Løb Smør og war d/itt/o Bøxel Seddel Dattert Sletten d/en 20 Aprill 1689

S/igneur Jesper van de Velde Lood oplesse It vdLegs Werch paa Een dom af Byfogden Hans Smit, vdj Huilchet verch van de Velde paa Isach Wessels Børns Wegne \er vdlagt/ huor da den gaard Lille Tvedt Som schylder aarlig Een Løb Smør med Bøxel Blef vdLagt Her I schibredet Item Setterdal I Arne schibred schylder 1 Løb Smør Rye I Noordfiord schylder 18 March/e/r Smør med Bøxel Item Senie(?) I Noordfiord schylder 1 p/un/d 2 March Smør vdleget Dattert Berg d/en 8 Xbr: (december) 1688 vndersch/refue/n af Marchus Hanss/en Michel Hanss/en, og Poufvel Rasmusen LindeBerg

1689: 30b
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 22 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sageting I Lindaas schibred paa Lyren nerwerende vdj fogdens sted Niels Munch eftter gifven fuldmagt Som Blef opleest, Bonde Lensmand Michel Oenes, og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettis Mend, Olle Refnor Niels Hoope, Niels Fammestad, Magne Kielen, Tomas Smørdal, Ifr Myching Erich Astrim (Austreim), og Erich Setre, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordninger og Brefve Sampt andre for dend tilstede Werende Almue

Sifver Christiansen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven d/en 14 Januarj 1689 af Christoffer Hiermand paa Een gaard Bragøen schyldende AarLig 1/2 Løb Smør og 1/2 t/ønde Malt,

Anders Nielsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af Christofr Hiermand paa Een part vdj dend gaard Hoopland schyldende aarLig 1/2 Løb 3 March Smør 3 Meller og 3 Kander Malt, og War ditto Bøxel Sedel Dattert Sletten d/en 20 Aprill Anno 1689

1689: 31
 
 

Mogens Knudsen Tvedten Hafde Wed Waanlige stefnemaal Ladet Citere Syfr Olsen Tvedten fordj Hand hannem Hafver slaget til Blods med Een stour, og det I Hans Hofved Saa at Mogens størte og Spøtte Blod, settende der fore vdj Rette om hand Iche Bør Bøde og lide eftter Lougen

Syfr Olsen Mødte for Retten og Wedstaaed det Hand med Een Liden Kiep Hafde Lagt til Mogens formedelst at Hand Jagde Sit fæ I Waar ofr Hans Agger, tog Hannem vdj Haared mens Iche Kunde Sige om hand tog noged Haar eller ref af hans hofved

Mogens frembvijste Een stoor deel haar Som hand Sagde at Syfr af hannem hafde rygt, mens Syfr Sagde Sig det Iche at Wide, dog Kunde Sig der fra Iche Vndschylde,

Olle Sandersen Øfre Tvedt War Indstefnt Sin Sandhed Herom at Widne Som for retten fremstoed og BeKiendte det Mogens Knudzen War Slagen til Blods,

Joen Joensen Nedre Tvedt Ilige maade vidnede det Hand Saa ogsaa det Mogens Var Slagen til Blods

Niels Munch Satte I Rette og formeente det Syfr Olsen Burde Bøde eftter Lougen Eller og at Lide paa Kroppen

1689: 31b

Al Almuen Bad meget ynchelig for hannem og Widnede I Ald Sandhed det Hand Hafver Sex v-Møndige Børn og Inted eyde

Saa Endelig formedelst Almuens forbøn Siuntes det Hand eftter tilbiudelse tou rdr at Bøde til Hans Ma/jestets at Maa forschaanis, Huilchet og fogdens fuldmegtiger Saaledes til Hans Ma/jestets I Regenschab hafver at tilsvare, og derSom Siufr Olsen Her eftter I Saa maader Igien schulde Befindes da Samme Sag at stande Hannem oben for, Huilchet hand Lofvede alldrig at schulde schee og der fore Bad Sin Wederpart om forladelse Saa ogSaa gandsche Almuen tillige med fogdens fuldmegtiger og tached dennem for forbøn

Anders Selgelj for Retten fremstoed og Sig Wemodeligen BeKlagede HuorLedis at Hand Senniste nat til nyt aars dag vlycheligen af dend schadelige Brand er Blefven Ruinered, Saa at alle Huusene paa gaarden Ere I adsche Lagt vndtagen Laden, og aldelis Inted Biergede Huilchet Almuen og ded gandsche Laugrett Bevidnede desver formeget Sanden at Werre,

Aller vnderdanigst Bedende Hans Kongl/ig Ma/jestets af Høy

1689: 32

Kongl/ig Naade Wilde ansee Hands store schade, Saa hand I schatterne maate forLindres Huilchet Hand Saaledes Begierte at maate protocoLeris og It tingsWidne til Hans Ma/jestets naades ErLangelse at maate Worde meddeelt Som \v/I Hannem Iche Wiste at Kunde Benegte,
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 25 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sage ting I Gullen schibred med d/itt/o schibreds Almue paa Halsvig nerwerende Vdj fogdens sted Niels Munch, Bunde Lensmand Giefle Øfstgullen og Eftterschrefne Eedsoorne Laugrettis Mend, Mons HosteLand, Olle Hannestvedt, Siufr HafveLand, Claus I Wadzøen, Anders Tvedten, Johannes Larsen Biørchenes Hans Mattre, og Michel Sande, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting søgte

Samme dag Blef opleest de forhen Extraherede Hans Ma/jestets Brefve og forordninger, Sampt Andre Brefve

1689: 32b
 
 

Anders Bendixsen Eychen Hafde Ladet stefne Alles Monsdatter Nedre ØfstGullen for 3 rdr I Laante penger Siden 83 Michelj tider, Huor fore Jens Joens/en Kier paa Cittantens Wegne Satte I Rette og formeente at eftterdj pen/gene War søgt og Iche er worden Betalt, Alles da Burde Betalle fra ofvensch/ref/ne datto Renten og widere Anwendte BeKostning Som alrede Er, Eller Her Eftter anwendendis worder, war dom Begierende

Alles Monsdatter for Retten Møtte og negtede Iche paastefnte 3 rdr at werre schyldig Mens Sagde Hun der Imoed hoes Cittanten hafde at fordre nemblig 3 March for Brølop Boed Een March I It Sildegarn, Een ort I penge og otte March for Hindes datters arbeide I otte vgger Som er tilsammen 13 March 8 Schilling huilche penge Hun formeente at maate vorde gotgiort, og Imoed fordringen decourteris, Begierende og at Sagen maate Beroe Indtil Hun med Cittanten Hafde taelt, Saa Wilde *Hand (Hun?) han/n/em I mindelighed fornøye,

Afsagt Som Alles Monsdatter Iche negter de fordrende 3 rdr, mens der Imoed

1689: 33

fordrer 13 March 8 Schilling og Jens Kier Endelig paaStaar Sin fulde Betalling at niude da Som det er Laante penge og Regning Imoed Regning maa anSees Saa eragtes for ret det Alles Mogensdatter Bet/aler dend øfrige rest Som Er 4 March 8 Schilling og tou March I omKostning Vnder Execution eftter Lougen

Dog dersom Anders Bendixsen Kand Bewijse de antegnede 13 March 8 Schilling Iche ret at werre angifven Bør Alles dennem Ilige maader at Betalle schadesLøs
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 27 Junj Blef Holdt It Allmindeligt Sommer schatte og Sage ting I Echanger schibred paa Eide med d/itt/o schibreds Almue, nerwerende Vdj fogdens sted Niels Munch eftter gifven fuldmagt, Lensmand Mogens Essem, og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Niels I Røe, Aamund Hindenes, Anders Eychenes, Wemind Eytznes, Olle Molwig, Olle Settre Anders Nommedall, og Anders Eyde I Hans sted, Arne Olsen Eyde Sampt dannemend flere Som Samme tid ting Søgte

1689: 33b
 
 

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordninger og Brefve for dend tilstede werende Almue

Lars Aschielsen Aschevig Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem Vdgifven af Fru Maria LilienSKiold Sl: Benedix van Hattens paa Een p/ar/t I dend gaard Aschevig schyldende Aarlig 1/2 Løb Smør og 1/4 *Malt d/itt/o Bøxel Seddel var Dattert Bergen d/en 15 Martj 1689

Hans Myrre Hafde Ladet stefne Ifver Eytznes for at Hand Hannem *daa Hand Krefde Bet/aling for 2 March/e/r Homble da hand fandt Ifver Imellem Echanger og Eytznes, Huor paa Ifver schall Hafve Suared, *Bj (bi/vent) Jeg schal Betalle dig du Blohund Hafvende Een Mielschrep paa Sin røg, og Kaste dend need, Løb Saa til Hans og schudde Hannem første gang og Snublede Saa Wilde Hans reyse Sig Igien mens Ifr Løb atter til hannem og schudde ham anden gang til Joord/en Da Sagde Hans Wilt du *Myrre (myrde) mig, Mens {Hans} Iffver Suarede Slaa du hafver pen/ger noch, da Suarede Hans ney, Loug og ret schal schiele os ad mens Iffver Sagde Jeg schal trede tarmene af dig, og dine Been I Sønder

1689: 34

Iffuer Eytznes for Retten Møtte og Sagde dette tilleg Iche at af wide Eller hafve giort mens Begierede det Hans Myre Sit tilleg Maatte Bewijse

War ellers Begierende Sagen til høstetinget Maate Beroe

Hans Myrre der Imoed Begierede dom I Sagen, og ErBød Sin Eed der paa Som Sagt er Sanden at werre at Wilde aflegge

Iffuer Eytznes der Imoed tilbød Sig og Benegtelsens Eed paa tilleggelsen at Wilde aflegge,

Eftter tilSpørgelse til Begge parter Sagde de Sig Ingen prof at hafve Ey heller denne Sinde Wider at Indførre

Afsagt Som denne Sag Er Mørch og Begge parter ErBiuder Eeden vden paaLeggelse at Wil giørre altsaa optages denne Sag I Betenchende til nest holdende ting til huilchen tid parterne for Retten vden nogen vndschyldning for Retten hafver at Møde, dom at anhørre
 
 

1689: 34b
 
 

Hans Myhre Hafde Ladet stefne Sin grande Rasmus Myhre formedelst It huus *hands (Hans Myhre) paaKierer, Item om It schouge Støche, Saa og om It Støche Eng 16 fafner Lang, Som Rasmus Sig schal Bemegtige og derom Indgaf Sit Indleg dattert d/en 26. Junj 1689 med videre detz Indhold Som for Retten Blef Leest

Rasmus Myhre for Retten fremstoed og Sagde det hand Iche mere Huuse hafde End hand med Rette tilKom, ey heller at hafve hugget schougen Langt mindre Slaget det støche March Saa og Iche schielt hannem, ey heller Mendene, og war der vdj v-schyldig

Anders Essem og Niels Wadzel Møtte og widnede det schouge støche var af huggen, mens huem det hafde giort Kunde de Iche Sige

Afsagt Som dette Er Een Sag Som Iche Her paa tingstedet I øyenSiun tages altSaa Beroer Sagen til Een BeleyLig tid, at dommer og 6 Mend det Kand forfarre

1689: 35

Huilchet de WedKommende Inden Sex vgger eftter denne dag Wed Loulig Warsel hafver eftter Lougen at fuldBiurde paa Aasteden, da her vdj schal Kiendis og dømmes huis ret og forsvarLigt Kand Werre til huilchen tid Joord Eygeren og wil Warselis, om vdj denne Sag noget hafr at Sige
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 28 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sage ting I Hossanger schibred paa HorsHofde med for/schref/ne schibreds Almue, nerwerende Vdj fogdens sted Niels Munch, Bonde Lensmand Rasmus Hannestvedt, og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Fusse Biørcheland, Olle Øfsthuus, Erich Mielstad, Jørgen Bleglj, Knud Heldal Olle Bleglj, Johannes Klefland, og Siufr Fieldschaal Sampt dannemend flerre, Som Samme tid ting søgte

Samme dag Blef opleest de forhen Extraherede Hans Ma/jestets schatte Bref, og andre, Sampt forordninger for den tilstede verende Almue

1689: 35b
 
 

Olle Jenssen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem Vdgifven af Anders Mørch paa femb schiellings Leye vdj dend gaard Fosdall, og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 21 Martj 1689

Jebus Larsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem Vdgifven af Maria Macodj paa 8 March I penge I dend gaard FidKie (Fitje) og war Samme Bøxel Seddel dattert Bergen d/en 20 April 1687

Johannes Knudsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem *Vdgifn paa Een p/ar/t I dend gaard Toschedal schyldende AarLig It half pund Smør og Malt trej Kander, d/itt/o Bøxsel Seddel war dattert Bergen d/en 27 Martj 1689, vnderschrefn af Anders Mørch

Iffuer Erichsen Quamme Lood oplesse It Kiøbe Bref til hannem Vdgifven af Olle Biørnsen Borger I Bergen paa Een p/ar/t vdj dend gaard Quamme schyldende AarLig It pund Smør og It halftt faar, d/itt/o Kiøbe Bref var Dattert Bergen d/en 23 May 89 vndersch/ref/vet og forseigled af Olle Biørnsen til vitterLighed, Christen Vinter og Friderich Brugmand

1689: 36
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 29 Junj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sage ting I Mielde schibred paa Reystad, nerwerende vdj fogdens sted eftter gifven fuldmagt, Niels Munch, Bonde Lensmand Anders Rifnes og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, JoHannes Houge, Mogens Grøfve Niels Brudvig, Arne Kielland (Teigland) Rasmus Hartvedt, Johannes Solberg Johannes Nielsen Schafttun, Mens Olle Lofttaas Møtte Iche ey heller nogen paa hans vegne, ellers adschiellige af dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Hans Ma/jestets schatte, og andre Brefve, Sampt forordninger, for den tilstede Werende Almue
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 1 Jullj Blef Holdt It Almindeligt Sommer schatte og Sage ting I Arne schibred paa Bredsten med for/schref/ne schibreds almue nerwerende I fogdens sted eftter gifven fuldmagt Niels *Monch (Munch)

1689: 36b

Bonde Lensmand Hans Joordal og eftterschrefne Eedsoorne Laugrettis Mend Gregorius Brudaas (Brurås), Michel Setterstøel Mons Mit Haarvig, Ifver Espel, Olle Tuenes, Knud Rødberg, Mons Brudvig, og Niels Stanghelle Sampt dannemend flerre, Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets schatte forordning for Indverende Aar, Item de andre forHen Extraherede Kongl/ig forordninger og Brefve, Som Lydeligen og tydeLigen for den tilstede verende Almue er Worden forKyndt,

Ilige maade Blef fredLiust Madam Sl: tolder Niels Lindgaards Eyende schouge udj Øfre Eyde og Eidzvogs schouge Eftter Lougen, Saa om nogen eftter denne dag der I Befindes at straffes Eftter Lougen

Ærbaarne og Welfornemme Vnge Mand, Mons/ieu/r Christoffer Hiermand, Welbetroed ombudzMand offuer de Welb/aar/ne H/er/r Cancellj Raader Sampt Amptmend LilienSchiolders godtz, It Kiøbe Bref af Welb/aar/ne Justitz Cancellj Raad og Commercj Raad, Sampt E....(?) af Hans Ma/jestets Som Lydeligen Er Leest Som følger

1689: 37

Joordeboog paa det Mig tilhørende godz i

Norge, I NoordHordLehn I

Mielde schibred

Soelberg schylder aarLig, Smør 1 Løb Malt 1 t/ønde, *Kor (Korn) 1 Melle

Arne schibred

Dyvigen . . . . . . . . . . . . . Smør 1/2 Løb

DyvigLien . . . . . . . . . . . . Smør 1/2 p/und

Elvigen . . . . . . . . . . . . . Smør 1/2 Løb

Strømme . . . . . . . . . . . . . Smør 1/2 Løb 1 hud

Biercheland . . . . . . . . . . . Smør 2 Løber Malt 3 M/eller

Blindem . . . . . . . . . . . . . Smør 2 Løber Malt 2 t/ønder

Eichaas . . . . . . . . . . . Smør 1 Løb 1 p/und Malt 1 t/ønde

Morvig . . . . . . . . . . . . . Smør 1 Løb Malt 1 t/ønde

Teigland . . . . . . . . . . . . Smør 1 Løb Malt 1 t/ønde

Espel . . . . . . . . . . . . . . Smør 2 p/und Malt 1/2 t/ønde

Westerlie . . . . . . . . . . . . Smør 2 p/und Malt 1/2 t/ønde

Hougland . . . . . . . . . . Smør 1 Løb 1 Sp/and Malt 1 t/ønde

Lindaas schibbred

Kopper paa Fedie . . . . . . . . Fisch 1 1/2 W/og

Weraas . . . . . . . . . . . . . Smør 2 p/und Malt 1 t/ønde

Funebust . . . . . . . . . . . . Smør 2 Løber Malt 2 t/ønde

Sogns Fogderj

Nordnes . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Løber

Ølmen . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1/2 Løber

Femmereid . . . . . . . . . . . . . . . 3 Løber

Niøs . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Løb

Røssemb . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 Løb

Brønils Jord . . . . . . . . . . . . . 1/2 Løb

Heniumb . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Løber

1689: 37b

NoordFiord

Indre Hafsaas . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 Løb

Yttre Hafsaas . . . . . . . . . . . . . 2 Løber

Røed . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Løb

Aase . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 Løb Smør

Fyllingdal . . . . . . . . . . . . . . 1 Løb Smør

Hannebreche . . . . . . . . . . . . . . 2 Løber 3 spand

Manesetter . . . . . . . . . . . . . . 1 p/und 6 March/e/r

Torvigen . . . . . . . . . . . . . . . 1 Løb S/mør 1 faar

Ofvensch/ref/ne godz er mig Arfveligen tilfalden eftter Min Sl: Wærfader Hans LillienSKiold, og efttersom Min K/iære Suoger H/er/r Amptmand Jonas LillienSKiold, mig derfore hafver fornøyed, og Betalt, Saa Transporteris, Jeg hermed Samme godtz til hannem og Hans Arfvinger med Lige ret og frjhed, Som det Sl: Commercj Raad Hans LilienSKiold fuldt hafver, og Kiendes Jeg for mig og Mine Arfvinger Ingen ydermeere Lod deel eller rettighed dervdinden at hafve mens frie hiemler og fuldKomen tilstaar det Welb/aar/ne Jonas LillienSKiold og Hans Arfvinger for alle og Een Huers tiltalle Saa at om noget af forsch/ref/ne godtz Hannem schulde Blifve fra Wunden, da at forschaffe Hannem Ligesaa godt og

1689: 38

WelBeLeyLigt godtz, Inden Sex Samfelde uger at det mig Worder Kundgiort, saa det schal Were Min K/iære Suoger og Hans Arfvinger, af mig og Mine Arfvinger Vden schade holden i alle maader

KiøbenHaffn d/en 23 Martj 1689

Jens Rosenheim
 
 

Niels Andersen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af Welædle Borgemest/e/r Pitter Troijel paa Een part I dend gaard Indre Arne, schyldende AarLig toe Løber It pund og 18 March/e/r Smør d/itt/o Bøxel Sedel War Dattert Bergen d/en 14 Augustj A/nn/o 1688

Aamund Aamundsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af WelædLe Borgemester Pitter Troiel paa Een part I dend gaard Indre Arne schyldende AarLig 2 pund og 14 March/e/r Smør Dattert Bergen d/en 14 Aprillis 1688

Mons Johansen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af Herman Gaarman paa Een p/ar/t I dend gaard Hilde (Helle) Som Hans fader tilforn Brugte og War Dattert Mielde d/en 17: Januarj 1689

1689: 38b
 
 

Hans Ollufsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem Vdgifven af M/agiste/r Niels Smidt paa Een p/ar/t vdj dend gaard VlfveSetter schyldende AarLig 18 March/e/r Smør og 1/2 Meele Malt, Som war Dattert Berg/en d/en 22 Augustj 1688

AnbJørn Lars/en Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af Welædle Borgemester Hans Munte paa dend gaard Som Enchen paa Søre Toppe tilforn Brugte og War d/itt/o Bøxel Sedel Confirmerit d/en 15 April 1689

Olle Olsen Aasetvedt Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem Vdgifven af M/agiste/r Niels Smidt paa Een p/ar/t I dend gaard Aasetvedt schyldende AarLig 1/2 Løb Smør og 1/2 t/ønde Malt, Dattert Bergen d/en 14 Jabuarj 1689

Olle Monsen Lood oplesse Een Bøxel Seddel til Hannem Vdgifven af Maren Sl: Mag/ister Arnoldj de Finne paa Een Løb Smør Vdj dend gaard Noorre Mielcheraan Huilchen Bøxel Sedel War Dattert Bergen d/en *d/en 4 May 89

1689: 39

EndeLig Lood Jesper van de Felde det vdj Radøe Indførte vdlegs verch paa d/en gaard Setterdal schylder aarlig Een Løb Smør med Bøxel Som Isach Wessels Børn eftter vdLegget schal tilKomme

Eftter Seeniste BeKlagende af Johannes Eichaas d/en 26 Feb/rua/r og da Indtil dette ting maate Beroe, Igen for retten fremstoed for/schref/ne Johannes Eychaas og Reffererende Sig til Sit forige, der hoes IndLeggende Hans Erhverfvede pas af Sl: Canceller Offue Bielche til Johannes Gregorisen Eychaas vdgifven HerLø d/en 20 Junj 1662

Da Begierte Johannes Eychaas Sit schudzmaal om hands Lif og Lefnetz forhol Imedens hand Hafver Boed Her I schibredet Huor paa Samptlige Laugreted og Almuen gaf Hannem It ErLigt schudtzmaal, og I alle maader Sagde Hannem Iche andet til Eller Wiste End det *End (ein) Erlig Mand Wel Sømmer Eygner og anstaar

1689: 39b
 
 

Saa fremstoed for Retten eftter Warsel gifvelse Hans Myrdal og Sig BeKlagede Hans forseelse Vdj drochenschab at Werre scheed Bad der fore Fogden, Hans vederpart, og Laugretis Mendene om forLadelse, Som alle Widnede det Hans Myrdal War og Er Een fattig Mand, Saa hand Inted eyde I ringeste,

Huorda Hans Myrdal for retten ofentLig Depecherede, der hoes Sig forpligtende Saadan Hosteljtet (latin: fiendskap) Eftter denne dag Iche meerder at schulde schee, Enten paa JoHannes Eychaas Eller andre Eftter denne dag, og om saa scheer da Samme Sag at stande Hannem oben for,

og heer ved for sin forseelse Sit schaffers Embede at hafve forbrut vden Saa er fogden Hannem Wil der til Installere

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde Eftter gifn Warsel IndCittered schafferen I Sandvigen Mogens I Vrren formedelst Hans ofverLast paa Joen Halfversen

1689: 40

Eftter trende gange paaRaabelse Møtte Ingen paa Mogens I Vrens Vegne

Kongl/ig Ma/jestets Fogit eftter Welb/aar/ne H/er/r Amptmand ordre Satte I Rette ofver Hannem om Iche Burde fogden formedelst VdeBlifvelse og fogdens reyse at Betalle al omKostning Eftterdj Lensmanden Widner Mogens I Vrren at Werre Louglig stefnt,

Afsagt efttersom Mogens I Vrren Iche Møder eller nogen paa Hans vegne Saa optages sagen Indtil fogden Her vdinden Widere stefnemaal Lader Vdgaa at Møde, eller og til neste ting om forinden Iche Worder stefned, da ald omKostning at tilSuarre, og Eftter Lougen ved gifven Kald og warsel paaLegges til dend først Holdende ret at Møde

Mons/ieu/r Isach Wessel Hafde eftter Warsel gifvelse, Ladet stefne

1689: 40b

Een Hans LandBønder Wed nafn Mogens Olsen Setterdal, for nogle Aars Landschyld Som schal eftter Wessels Sigelse Werre 3 rdr og 14 Schilling Som Mogens Iche Kunde Benegte, og Sielf Saaledes for Retten Wedstoed, Huor paa Isach Wessel eftter hans Indlegs formeld Begierede dom

Afsagt som Mogens Olsen Setterdal ey Benegter de prætenderende 3 rdr 14 Schilling, og Cittanten paastaar om hand der Lenger schulde forblifve det gaarden og schougen Blifr Ruinered, saa Eragtes for ret det Mogens Sin resterende schat og Landschyld Inden 15 dager eftter Lougen Bør Betalle, og huis Iche da at Hafve Sin Joord til faredag forbrut, Huor fore Joorddrotten Sin Regres til den tid Sig Hafver forbeholden

Baste Joordal Hafde eftter Lougens tilladelse Ladet stefne Knud Houland og Hans quinde for 1 rdr 3 March, og Begierte dom

1689: 41

Ellen Nielsdatter Knud Houlands quinde for Retten møtte og Sagde Iche at Werre 9 March (det same som 1 rdr 3 mark) schyldig mens negtede Iche at Baste Sin quinde Jo hinde Hafde tient

Baste Joordal Begierede det Ellen maate giøre Sin Eed at hun Iche Hans Sl: Hustru War schyldig 3 March for Een øx Som War Hindes arf, og 6 March (tilsaman dei 9 mark), for fortiente Løn (Baste krov at Ellen måtte gjera sin eid dersom det var så at ho ikkje var skuldig)

Saa Blef Eeden oplæst Ja for Hinde stafved, mens aldelis negtede Iche at Wilde giøre eed

Afsagt eftter saadan Beschaffenhed og Ellen Sin Eed Iche Wil fuldBiurde Saa Eragtes det Hun pengene Som paastefnt Er Eftter 15 dagers forLøb schadesLøs Bør Betalle,
 
 

F/or/ordning om

Schatternis Paabud udj Norge

For Anno 1689

Haffniæ die 4 Martij Anno 1689

1689: 41b

Wij Christian dend Femte af Guds Naade, Konge til *Danmack (Danmarck) og Norge, de Wenders og Gotters, Hertug Vdj Slesvig Holsten Stormarn og Ditmerschen Grefve udj Oldenborg og Delmenhorst

Giøre WitterLigt for alle Voris Kierre og tro Vndersaater, som Bygge, Boe, og tilholde I Wort Rige Norge, at endog Vj Inted Heller Hafde ynsched, end at alle vore Kierre og troe Vndersaater, paa Een Eller anden maade Vdj vdgiftterne Kunde Hafve Blefven forLindret, saa maa vij dog formedelst disse farLige og Viit udseende ConJuncturer fremdelis Vere Betencht, paa de midLer og Veye Som nest dend Allerhøyestes Bistad, til Vore Rigers og Landers Sicherhed, og DeFension Kand tiene V-forbigengeligen Behøfves, thij hafver vj ey Kundet forbjgaa til Vores Milities og *flodes (flåtes) Conservation, og Vnderholdning for Indeverende Aar 1689, forvden Consumptionen, samt tierre og trælast tienden, I det Mindste

1689: 42

De Contributioner, som vdj nest afwigte Aar Haver Veret paabuden at Lade fornye, Saa som vj her med Byde og Befalle, at vdj Vort Rige Norge, schal schattes paa Eftterschrefne Maade

Aggerhuus Stigt

Aggerhuus og VnderLiggende Amter udj LeyLending schatten af efttersch/ref/ne fogderier nemblig

Aggers, Henium (Hurum) og Rogen (Røyken), Lier, Eger (Eiker) Buscherud, Ringerige og Hallingdall, HadeLand, Toudten og Walders, Oudallen, GuldBrandsdallen, Hedemarchen, Item Øfre og Nedre Romeriger at Betalles af

et schippund tunge . . . . . . . . . . . . . Rdr 5

It schippund Salt . . . . . . . . . . . . . Rdr 3, 3 ort

It Besmerpund Smør . . . . . . . . . . . . . Rdr 1, 3 ort

Een hud . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 2, 2 ort

Men udj Numedal og Sandsverd, saa mange som Suarer til Sølf verched med arbeide, og de Sogner i Østerdalens fogderj, Saa vit Langs grendtzen Ligger, Samt Lesøe (Lesja), gield Vnder Dofrefield og Vangs Annex under Filefield at schatte halftt der Imoed

Desligeste udj Heggen og FrøLand samt Follong (Follo) fogderj af

It schippund tunge . . . . . . . . . . . . . Rdr 4

It schippund Salt . . . . . . . . . . . . . Rdr 3 32 s

Een hud . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 2

It Bismerpund Smør . . . . . . . . . . . . . Rdr 1 32 s

1689: 42b

Og i Solløer, HøeLand og Vingens Annex, samt efttersch/ref/ne grentze Amter og Smaa Lehne, nemblig Idde, og Marcher, Thune, Wembe, Aabøyde og Hvaløers schibrede, Item Rachestad, Mos, og Oensogns (Onsøy) fogderier af

It schippund tunge . . . . . . . . . . . . . Rdr 3

It schippund Salt . . . . . . . . . . . . . Rdr 2 1 Oort

Een hud . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 1 2 ort

It Besmerpund Smør . . . . . . . . . . . . . Rdr 1

I TønsBerg og BrunLaug Amter

Af It schippund tung . . . . . . . . . . . . Rdr 4

It schippund Salt . . . . . . . . . . . . . Rdr 3 32 s

Een tønde Korn . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 2

Een hus . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 2

It Bismerpund Smør eller tallig (talg) . . . Rdr 1 32 s

ChristianSands Stigt

og des vnderLigende ambter og fogderier nembLig, Nedenes, Mandal, Lister og Raabøygde Laugetz fogderier af

Een Hud . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 2

Vdj Øfre og Nedre Tellemarchen Item Gamble (Bamble) fogderj af

Een tønde Korn . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 2

Een hud . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 2

It Besmerpund smør eller tallig . . . . . . Rdr 1 32 s

Af Jederen, og Dalernes, samt Ryfølche fogderier af

It schippund tunge eller 1 Løb smør . . . . Rdr 3

1689: 43

Bergens Stigt og Ampt

NoordHords fogderj, vndtagen Waas

af Een Løb eller 3 Besmerpund Smør . . . . . Rdr 3 3/4

mens af Waas . . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 2

SundFiords og Sundmørs Fogderje

Een Løb Smør . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 3

Noordfiord, Sundhor, og Ytre Sogen vden for Quamsøen

Een Løb Smør . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 2 1/2

Mens Yttre Sogn inden Quamsøen Item Indre Sogns, Haranger, Bremanger Kind og Vildnes Sogner udj Sundfiord Sampt Selboe gield, vdj Noordfiords Fogderj

Een Løb Smør . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 2

Leerdallen udj Indre Sogn

Een Løb Smør . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 1

Trundhiems Stigt TrundHiems Ampt Strinden, Guldallen og Ørchedals *fogdrir(?) (fogderier)

af It Spand . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 5

Sparboe gield udj Inderøens fogderier Item Selboe i Strindens fogderie Sampt Nordmør og Foesens fogderier

af It Spand . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 4 1/2

Og Wendalen (Verdalen?), Scherdalen, og Schougnes præstegield i Stordalens (Stjørdalens) fogderj

af It Spand . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 4 1/4

Opdals gield under Dofrefield schater derimoed af

It Spand . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 2 1/4

1689: 43b

Frosten, Aasen, Lexvigen og Stranden I Størdals fogderj, Item Inderøens fogderj, Sparboe, Vndtagen, Holtaalen i Guldalens fogderj, Normør Romsdalen og Fossens fogderier til Wands, Nummedalseid (Namdalseid), og ofver Hallind til Lands

af It Spand . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 3

Nummedalen til Wands

af It Spand . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 2 1/2

NordLands Ampt

undtagen Tromsøe fogderj

af et Spand . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 1 1/4

Een Wog fisch . . . . . . . . . . . . . . . 60 s

Tromsøe Fogderie

af It Spand . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 1

Een Wog fisch . . . . . . . . . . . . . . . 48 s

Ald anden Landschyld, som her Iche er Benefnt, *ansLaes eftter taxten og eftter Huer stedz Brugende maade enten til tunge eller Løber ad Beregnes, og der eftter at Contribueres

Oddelsschatten

Betallis til fogderne over alt af Joordrotten eller pantmanden Saa Wel af Adelen Som af andre Vden forschiel af alt Joordegodz i de fogderier, godzed er BeLigende

og Huor proprietarius eller pantemanden er frawerendes,

1689: 44

Betallis oddelschatten af LeyLendingen Som Hannem eftter fogdens Seddel Igien Hoes Joodrotten eller pantemanden udj Hans Landschyld schall Komme til afKortning,

dog er de proprietarier, og oddelsBønder frj for oddelschat af dend gaard Som en huer Self Beboer og Besidder, og schatter af Som Leilending, huilche allenne Ved regenschaberne udj dend fulde Summa af Matriculen til Indtegts, Beregnelse som her eftter schal schee Lige Ved Leylending og proviantschatten eftter Spetification af Worris Amptman Attestered til afKortning anseeis, men de andre Betaller Som følger

AggersHuus Stigt

og vnderliggende amter og fogderier

af it schippund tunge . . . . . . . . . . . Rdr 1 48 s

Een tønde Korn . . . . . . . . . . . . . . . 3 ort

Een hud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1/2 s

It Besmerpund Smør . . . . . . . . . . . . . 36 s

It schippund Salt . . . . . . . . . . . . . Rdr 1

Vdj Nedenes, Mandal, Lister og Raabygde Lauget

af it schippund tunge eller 2 t/ønder Korn . Rdr 1

Een Hud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1/2 s

Een Wog fisch . . . . . . . . . . . . . . . 36 s

It Besmerpund Smør . . . . . . . . . . . . . 36 s

1689: 44b

Stavanger Ampt

af It schippund tunge 2 t/ønder Korn 1 Løb

eller spand . . rdr 1

Een Hud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1/2 s

Een Wog fisch . . . . . . . . . . . . . . . 36 s

It Besmerpund Smør . . . . . . . . . . . . . 36 s

Bergen og Trundhiembs stigter

Een schippund tvnge 1 Løb eller 1 Spand . . rdr 1

Een Hud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1/2 s

Een Wog fisch . . . . . . . . . . . . . . . 36 s

NordLands Ampt

1 Spand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 s

1 Wog fisch . . . . . . . . . . . . . . . . 28 s

Og al anden Landschyld at reignis til tunge eller Løber eftter Taxten

WaardøeHuus Ampt

At Betalle den Ordinarie schat paa den maade, Taxt, og de omstender tilforn udj fredz tider Hafver Vered paaBudet at vdgifve

Proviant Schatten

Betalles Syndenfields vden forschiel af alt Joordegodz, og Ligesaa Wel af de gaarder, Som til Voris Militie er vdLagt og Assignered, som af alle andre I huem de og tilhører Vndtagen de af Nummedal og SandSuerd, som Suarer til Sølf verchet med arbeide, saa Wel som Lædsø præstegield under Dofrefield Som og Her Imoed ichun gifver

1689: 45

Half Proviant schat, nemblig af It schippund tunge, eller Saa megen Landschyld som til It schippund tunge eftter ofven schrefne maade Bør at Beregnes, enten Een Half rdr i penge eller derfore fem schaalpund got reent Smør, og It Besmerpund got salted eller røged Kiød, Ligesaa udj Stavanger ambt, Mens af Bergen og Trundhiems ambter af Huer fuldgaard En rdr udj penge, Saa og vdj NoordLandene af Huer fuldgaard Een Half rdr, eller i des sted fisch eller anden proviant Saasom fornødenhed og Woris MagaZin det vdfordrer og anbefallet vorder

Soldatternis Mundering

Og som Wj Sielf fremdelis allernaadigst ville Lade forsiune Soldaterne med Kioler og gevehr, saa schal der Imoed ofver alt, af huer Leg (legd) firre schippund tunge eller otte huder og ald anden Landschyld eftter advenant (forholdsvis) nerverende aar Betallis toe Sletted/ale/r

*derfor vden* (der forvden) eftter Voris Seeniste Allernaad/igste Vdgangne forordning af dato 10 Septemb/e/r 1687 i steden for Voris festningers Bygningers Arbeide, Reserve Hold, Grendtze fæstningers Besettelse, og deris for-

1689: 45b

Aarsagede stoore Marcher, vdredning og vdmundering, samt schydzfærd og Indquartering af forbemelte Legge (legder) Syndenfields, sampt I TrundHiems og Bergenhuus Ampt 4 Sl/etted/ale/r

Men af NoordLandene, eftter voris Sær vdgangne forordning af Bemelte datto at Contribuere Fire Tusinde rdr, som til des *fylestgiørelse (fyldest-) saaledes Betalles, nemblig af Huer Wog fisch 5 march og 4 s dansche En Huusmand 1/2 rdr en strandsidder 1/2 rdr 16 s Een vergemand 1/2 rdr 16 s Een fulddreng 1 rdr, Een halfLønsdreng 1/2 rdr, Een Handverchsmand eller Karl 1/2 rdr 16 s og En Søefinde (sjøfinne) 1/2 rdr,

Huor Imoed de da for ald videre vdschrifning, SoldatterHold og Kiolepenge udj fredstider Blifver forschaaned, eftter samme Voris naad/igste forordnings videre Indhold

Rostienniste

Det allernaad/igste paaBud Isteden for Rostienniste af 22 April 1682 ErLegges fremdelis udj nerverende Aar, eftter Samme Voris Allernaad/igste forordning af alt godz som Iche vdtrøcheLigen, udj Bemelte voris forordning Exciperis, Geistlighedens godz

1689: 46

Som pro officio nydes allenne undtagen, Som vj vdj freds tider Allernaad/igst Hafver forschaaned,

Adschiellige Andre Smaa Schatter

Alle de som nogen Almindinger, tiende, Laxefischerier, eller DisLige af os til Kiøbs, pandt eller Benaading BeKommet Hafver, Som Iche tillforne, er Lagt eller Sat for Landschyld, der af for Indeverende Aar at Contribuere otte procento af *Rentent saa Wit den Sig Kand BeLøbe af Capitalen, som samme tiende og Laxefischerier udj voris Rente Cammer Kand ansLaaes for eftter 6 procento

Schulle endnu nogle gaarder og pladzer Querner og Sauger *tiudes, som Iche eftter Woris forige Allernaad/igste schatte Bref af fogden Sorrenschriffueren og Sex Laugrettis Mend ere taxerede, og for vis Landschyld Satte, schall de vden ophold taxeris og for vis Landschyld Settis, saa Som de vil forsvare, v-agted huad frihed nogen tilforne der paa Sig Kunde hafve tilholdet, som Vij Iche med voris eget Sær

1689: 46b

Special Bref Siden A/nn/o 1680 hafver Consenterit eller ConFirmerit

og maa Ingen Quernehuuse, som gifvis a parte Landschyld af eller afgiftt, regnes under gaardene men der af Særdellis schattes, og af fogden observeris, som hand Wil Wære tiltencht at suare om noget der Imod Handles

Saugschatten angaaende, da schal af Huer Hundrede Boor som schieris paa de Sauger Huor til tømmerit enten i Woris Kierchernes, præsternis eller andre geistliges schouge og Beneficier eller i voris almindinger hugges, desligeste af de Sauger, som enten Hafver heel eller Half damstoch paa nogen af for/schref/ne grunder, eller og ere Bygte paa noged af det VdLagde godz, og Iche i schiøderne Expreste Benefnt, som alt omstendeligt i Saugschatte Mandtalled schall forKlares, og af Huer SaugBrugende tillige med fogderne Vnderschrifves, Betalles Een rixort, forvden dend Sædwaanlige deele og trælast tiende, som særdelis ved vdførselen opberges,

1689: 47

Ilige maade schal Saugmesterne schatte af Huer tusinde deeler de schierer uden forschiel, paa Huad Sauger de schieres een half rdr, eller af Huert Hundrede 5 schielling som Ligerwijs med Een Huer saugBrugendes SpeciFication, paa Saugmesternis nafne, og Huor mange Boor paa huer Sauge AarLigen schieris, schal forClaris og Wed fogdens Regenschab fremblegis

Disligeste en Huusmand som Bruger Handverch at schatte toe rdr, og ellers ichun Een half rdr, men de Huusmend Som Boer paa LeyLendings grund og eyendom, huor af LeyLendingen schatter og schylder at Komme Hannem til Hielp og ey widere til os at vdgifve, dog Wille Vj hermed allenne hafve meent de Huusmend som Boe paa Landet paa nogen gaards grund og ey de som Boer i hafnerne eller paa Ladestederne, og der hafve deris næring og Brug Huilche schulle Betalle Som andre Huusmend nemblig tou rdr uagted paa Huis gaarders grunde de Boer

1689: 47b

Hermed schal og Wærre forstaaed de Strandsiddere Som Iche erre Borgere, eller Suarer til nogen Kiøbsted, som og AarLig schulle Betalle tou rdr

Men de som Bruge Joord, Wære Sig HandverchsMend Huusmend *eler Strandsidere, der forvden at schatte eftter Joordens schyld som andre Bønder

PeberSuenne eller Ledige Karler som huerchen erre Boesatte eller tienner I aars tienneste at gifve to rdr, og dersom de Bruger, Kiøbmandschab med heste Slagtefee, eller andre Vahre, at schatte der forvden to rdr

BønderSønner Som Bruger handel at schatte 2 rdr Huer fuldvoxen tienesteKarl eller dreng, som Iche er vdschrefven eller hafver tient vnder Land Militien eller paa Floden (flåten) I tre Aars tid, at gifve Een rdr, og Maa Ingen tiennestedreng eller Karl, eftter at schatteBrefved er forKyndt, vden Louglig forfald eller Bewijs begive sig fra den sted hand tienner eller haver Sin Werelse førend Hand der sam/m/e stedz Hafver Clarerit og Betalt Sin schat, Saa frembt Bonden

1689: 48

Eller de Hand Hafde Sit tilhold hoes der schatteBrefvene Bleve forKyndte den ey Sielf Wil Suare og Betalle,

Alle for/schref/ne schatter schulle vden nogen Restantzer Betalles til 4 terminer nemblig 1/4 p/ar/t til pinzedag den anden til Olaj, den tredie til Michælis og d/en fierde til Juel

Og som Woris forige Allernaad/igste forordninger om ødegaards Joorder af voris Egne, saa Wel som Kierchernes og de fattiges schal Were paa Een deel steder Bleven misBrugt af fougderne, Idet de Iche Hafver anWendt tilbørlig flid at faae de ødegaarder Besatt Om endschiønt dennem haver vered paaLagt schatten der af fuldKom/m/en at anschaffe, og giøre Sig Betalt uden Almuens Besvering udj Joordens afling, Ved Egen BeKostning Sæd og arbeide, mens Suarer de dennem BeLeilig Ligende Joorder ere Blefne af den/n/em fremdelis Brugte, og af de andre enten Inted eller ey fuldKommen Suaret, Vnder foreWending, at Ingen dennem Hafver Villet antage, og det dennem Self var V-mueligt, formedelst detz Vit fra Liggende at dørche, saa Ville Vj Ingenlunde tillade nogen ødeJoorder at Bruges af dem ved Sig self

1689: 48b

Eller andre for schatterne, men Huo dem Wil Bruge, at Bøxle dem hoes Amtmanden og fogden Imoed nogen schatte eller Landgilds frjhed, Indtil de Blifver Byggede og Kommen Vdj Brug Huor de og ey schulle Kunde Bortfestis schal de Leyes Bort paa tingene, vdj Amtmandens nerwerelse, og vdj de forseiglede schatteMandtaller Indførris, og af Amtmanden Attesteris Schulle og andre proprietarier med os Kierchen, eller de fattige, eye Saadane ødegaarder eller pladzer, eller og med andre der vdj participere og schatterne ey der af rigtigen erLegge da schal voris Amtmend og fogit paa Voris Vegne dennem enten Bortbøxle med nogen schattefrihed og afslag, Som *for vd* (forvden?) Igien schal tages af Landschylden, naar den eftter festeBreved forfalder, førend Jorddrotten noged Kand nyde, og naar det ey BortBøxles Kand, Leye det Bort paa Lige maade Som Woris Eget, og huad da mindre der af maate nydes i Leye end schatternis Bedrag, Suares os af EyerMand førend de godzed Igien BeKommer og hafver Amtmanden Vel at see sig for ey at Attestere andet om saadan Leyemaal, end som Louligen er scheed

1689: 49

I Hans nerwerelse, som for er meldt og de som vnderstaa sig uden Bøxel eller LeyeBref i een eller anden maade saadanne ødeJoorder at Bruge, Betaller der af tredobbelt schat,

Der forvden Wille Vij Allernaad/igst at Jorddrotterne maa Were frj tilladt Saa mange Wores fogder for Wederheftig ErKiender, schatterne af deris Eget godtz, om de det Begierer, ved deris fuldmegtige *ad (at) Lade Insamle, og til ofvenschrefne Terminer til fogden at Lefvere, Huor Imod vores fogder paa vore vegne schal Hafve Kaar, om enten Jorddrot eller Bonden schall findes eftterLaden og Iche til termjnerne rigtig Betalle, enten at Blive Ved Jorddrotten, Bunden eller grunden Saasom hand Best eragter schatterne til Huer termin rigtig og vden Restantz at IndBringe

Og paa det imellem fogden, Landdrotten og Bunden Kand Havis og Holdes tilbørlig rigtigh/ed om Huis (det som) de Leverer og Betaler, og Huad de schyldig Bliver, da Wille Vj allernaad/igst at fogden, saa Wel som Landdrotten, en Huer for sig udj de tilforn anbefalede Bøger, og naar de ere fuldschrefne andre i deris sted

1689: 49b

Rigtig schulle anteigne Huad Bonden schyldig er og Betalle schal, og der Imod Huad Hand Huer gang der paa Betaller Huad for Species det er, og for huad Taxt, og det Saa Special og forClarlig at hand og en Huer det kand Begribe og Hafve goed vnderretning, om hvad Hand enten Kand til gode Have eller schyldig Blive, de som dette enten Iche giøre, eller og Befindes Her vdj voris Vndersaater tilschade, Svigagteligen at Handle, da om det er fogden eller Hans tienner, Som dermed Betrædes at Have forbrut hans Søgning og Bestilling, og hand eller Hans Arfvinger, saa vit voris indKomster angaar derfore os tilbørLigen at Indstaae og Suare, og Landdrotten om hand med falsch opschriftt eller quitering Befindes foruden at have Sin fordring forbrudt, at Betalle den tredobbelt, til vores questhuus (hospital)

De frjheder som vij allernaad/igst ville vdj forsch/ref/ne schatter *ad (at) schulle anseeis Erre efttersch/ref/ne nemblig

Greverne og frjHererne, Huis grefschaber og frjHerschaber Virchelig ere Erigerede, og der paa deris fulde Joorde Bøger udj vores Rente Cam/m/er hafr Indleverit, med dennem forholdes det,

1689: 50

Eftter de dennem Allernaad/igst gifne Privilegier, dog Wille Vij allernaad/igst at de drage den omsorg, at de øfrige Contributioner af deris grefschaber og frjherschaber og Huis (det som) de os pligtig Erre udj rette tider Clareris, Saa og at de Indleverer Specificerede Jorde Bøger til Rente Cammered paa de Respective 300 t/ønder eller 100 tønder Korn Som de nyder frj eftter privjLegierne, og ellers tilholder deris fuldmegtiger med voris Land Commissarier, som ere Befalede deris schatter at annamme ved aaretz Slutning tilbørlig og endelig at Liquidere

Adelen og de Lige ved adelen priviligerede ere, som adelige Sædegaarde eye nyder allenne de Hofvedgaarder frj som de Sielf paaBoer, og holder daglig dug og disch paa, dog schulle de Som saadan frjhed nyde Ville, samme gaarder med rigtige schiøder Lodder eller andre gode adKomstBreve ædle, at de hafver værit rette Adelige Sædegaarder fra Aar 1639 og der ofver eller des for Inden ved vores Kongl/ig Benaadings eller frjheds Breve, til Adelige Sædegaarder oprettede, og Imedlertid

1689: 50b

Ey verred i nogen Borgerstands persohns verge enten til pandt eller eyendom Huorom en huer som saadanne gaarder Besidde og frihed nyde ville, samme adKomstBreve for voris Land Commissarie strax In orriginalj Haver at producere og dennem der af Copier under deris Haand og Seigl meddeele til at nedsende udj Rente Cammerit til videre Aprobation, de som det ey giørendes vorder, schal ey nogen frihed tilregnes, men pligtig vere at Betalle alle schatter og rettigheder Indtil de Saadann Rigtighed forschaffer

Sognepræsterne saa og Ressiderende Capelaner paa Landet, at forstaa I de sogner eller paa de steder Huor af Arilds tid Capelaner for Kaldenis Vitløfttighed og BesverLighed haver verit Bevilget at Holdes schulle allenne nyde de preste Capelans gaarder huor paa de Residerer frj for Bemelte schatter, Huor vnder og Ingen andre auflsgaarde eller Joordeparter maa reignes eller frj holdes

1689: 51

Huor og preste Encher findes udj It prestegield maa en som er fattig nyde schattefrjhed Syndenfields Indtil paa It schippund tunge, og Noordenfields indtil paa 1 1/2 Løb eller spand om der ej paa prestegaardens grunde findes Saadanne Boliger, som preste Encherne tilforn til deris Besidelse Hafver nødt

Desligeste maa presterne Capelanerne og preste Encherne Vere frj for Familieschat af deris tienestefolch Som de Bruger til deris aufling og Bondearbeid, dog at de ey som af nogle Hid til dags scheed er, under dend prætext frj Holder alle de tiennestefolch, som udj deris Familie findes Mens af de som til nogen huusgierning Bruges, eftter Consumptions forordningen Betalle, Baade Consumption og folcheschat, saa fremt de denne voris Kongl/ig Naade frembdeelis agter at nyde

Fogderne som Iche hafver anden Løn og BeSoldning, Saa og Sorenschrifverne schulle Ilige maade nyde dend gaard frj for schat, som de Boer paa, dog huis Samme gaards Landschyld over to schippund tunge Syndenfields, og tre spand eller Løb noordenfields Beløber, der af Lige ved andre at schatte og schylde,

1689: 51b

Bonde Lensmendene, Huor af ichun en I huert hovet Sogn, tinglaug eller schibrede, schal Beschiches og got giøres, schulle allenne nyde deris paa Boende gaarde frj for Leding, *foring (føring) og visøre, saa og vdschrifvelse Knegtehold og anden Saadanne Smaa Reseler og paaBud, og paa det de Voris Intresse des flittigere maa i agt tage, Have vj Bevilged at de Her eftter, Som Hidindtil schulle af de Bødemaals Sager som de Kunde opdage nyde den tiende penge, som Voris fogder dennem schal gotgiøre og der paa tage deris Bevijs, huor eftter det i deris Regenschaber paa Voris Rente Cammer til vdgiftt schal passere, Huor Imoed de schulle pligtig verre, voris Interesse nøye at paa agte, og saa snart de om noget Kommer I Erfaring det vores fogder strax at til Kiende gifve, Befindes de der vdj forsømmelige eller og fordølger noget, da for Saadan v-troschab at hafve forBrut 10 rdr til voris quest Huus og meere eftter Sagens Beschaffenhed

BeLangende de Sager som gaar paa dend schyldiges Lif og BoesLod Bør Sorenschrifveren, eller

1689: 52

Laugmanden ey nyde noget for schrifr og forseiglings penge, Huor Boen ey der tilstrecher, eftterdj de dog af os i andre maader for deris Bestillinger ere af Lagte

Post Bønderne schulle allenne vere frj for vdschrifning og Knegtehold men ellers schatte og schylde Lige ved andre, og schal wores stadtHolder, Saa Wel som Huer Amptmand i Hans district, have nøye Indseende at Ingen flere \post/ Bønder ordineris og Bevilges end som endelig fornøden er, og derfore tilholde vore fogder, at de eftter forige schatte Brefve IndLefverer de anbefallede SpetiFicationer paa alle post Bønder i Huert fogderie, med Huer gaards Landschyld og Huor vit mellem Huer gaards schiftte er, paa det der eftter Imellem post Bønderne Kunde giøres en Ret Lighed, Saa at den Eene eftter Hans Besvering og reise med posten nyder Lige frihed med den anden og Huor det fornøden og Billigt eragtes da at tillages noget Wist, af Leding og Wisøre Eller Dislige Joorde Bogens rettigheder

1689: 52b

BeLangende de gaarde Som ved V-Løchelige Ildebrande vandLøb eller fieldschred Kommer tilschade ville vj at eftter Eedsoren tingsvinde af Amtmanden Attesterit schal Synes og Beschrifves Schaden af Sine omstendigheder og Verdj Imoed det som der af er Blefven BeHolden dog ey der eftter udj Regenschaberne vden voris Allernaad/igste Approbation til afKortning at maa anføris

Og som vj nu Som for Ermeldet, Hafver Ladet SpetiFicere de frjheder vij Allernaad/igst udj schatterne en og anden vil Have forundt, saa ville vj og hermed allernaad/igst hafve Budet og Befalet at Ingen I huem og vnder Huad prætaxt, det og vere maa, der over maa frj holde enten auflsgaarder, Joorder eller gaardeparter vgedags Bønder Strandsidere, tienere eller noget andet Som schatte Bør, men en Huer proprietarius pligtig verre vden afgang og Restandtz vdj rette tider at Clarere for Sig og Sit godz, og om nogen Restantzer ved Aaretz Slutning schulde Befindes, da saa snart fogden derom indLefverer proprietario eller Bonden rigtig Restantz Register, vnder Sin haand og zeigl schulle de pligtig verre, pengene vden ophold at Betalle og med hanem

1689: 53
 
 

Liquidere, saa fremt det Iche hos de forSømmelige ved Execution schal søges

Schulle og nogen af vores fogder vdvirche nogen Execution paa falsche fundamenter, eller v-rigtige Restantzer eller paa noget som iche Eigentlig vores schatter vedKommer, da schal Hand Iche allenne hafve forbrut Sin Bestilling, men end og Betalle dend som v-schyldig er Exequerit forvden Exequerpengene tredobelt Saa meged, som den V-rigtige fordring Bedrager Huor vdj vores Amtmend og LandCommissarier den schadelidende v-EftterLadeLig schall Assistere, og til Rette forhielpe Saa fremt de Iche Sielf der fore vil stande os til rette,

BeLangende schatternis opeBørsell og des rigtighed, Saa er Voris Allernaad/igste Willie og Befalling, at voris Amtmend, under deris Bestillings fortabelse, saa snart denne voris forordning dennem tilhende Kommer, en Huer i Sit fortroede Amt, ved voris fogder schal Besteme ting og Wisse tider udj huer fogderj

1689: 53b

Huor almuen schal tilsammen Komme til Huilche tider Amtmanden og fogden I Egen persohn tillige med Sorenschrifveren og Laugretten schulle møde, I Huis nerverelse og Almuens forsamling, Amtmanden schal over Lefvere Sorenschrifveren voris Allernaad/igste forordning og schatte Bref, som det tydeLig og LydeLig for alle schal oplæsse, huor eftter hand det paaschrive og i protocolen ord fra ord indføre, og om nogen af Almuen der af Copie Begerer den dennem Iche at veigres, naar det er scheed schal fogden i Amtmandens nerwerelse først Examinere og Liquidere det forLøbne Aars Restantzer, og dernest en Huer Sine schatter og vdgiftter, eftter denne forordning og schatteBref, Matriculen og Joordebogen Bereigne, og Bønderne til Debit i deris Bøger Indschrive Huilchet Debit Amtmanden tillige med fogden for en Huer Bonde med Egne hender schal vnderschrifve og Attestere rigtig at vere Beregnet

1689: 54

Og paa det Ingen vndersLeb med Huusmend, strandsiddere, BønderSønner, tiennistedrenge, peberSuenne, eller andre desLige Rettigheder af Sauger, querner Møller og andet, Som Her udj tilforn SpetiFicered er, schall VnderLøbe, Saa Ville Vj Allernaad/igst at alt Saadant paa de Steder det findes ved gaardens schatter og vdgiftter i Samme Bøger schal anteignes og Bereignis Eftter Huilche Bereigninger fogden ofr alt Sit fogderj *Beløb It General Mantal schal forfatte Huor vdj Hand gaard fra gaard schal følge Matriculen, og dett Debit hand i de forsch/ref/ne Bøndernis Bøger hafver indschrefven, huilchet Mantal Amptmanden med samme Bøger i Sorrenschrifverens og Laugrettis nerwerelse nøye schal ConFerere, og eftter detz Befundne rigtighed Igiennemdrage, underschrifve og forseigle, og fogden til vores schatters og Rettigheders Inddrivelse over Lefvere, og fogden der eftter Strax tvende

1689: 54b

Eens Lydende Extracter ofver fogderiets IndKomsters fulde Beløb at forfatte og der af den Eene til Woris LandCommiss/arius og den anden til Wores Stigt Amtschrifr uden nogen forsømmelse eller forhael at Indsende, der eftter Hand med aller Største flid at paadrive, at Midlerne til de anbefallede Terminer rigtig maa IndKomme, og Huer gang de noget til stigt Amtschrifveren Bet/ale/r dette Woris LandCommiss/arius strax, at Communicere, og StigtzAmtschrifveren pligtig Wærre, Ligesom midlerne indKommer, dennem strax till LandCommissarien og Hans ordre med tilBørlig rigtighed at IndLevere

Og Som vores fogder, eftter deris Eed og Embede, ere pligtige, med rigtig Regenschab at Suare os til voris schatter Og IndKomster, en Huer af Sit anbetroede fogderie, Saa ville Vij allernaad/igst Hafve forbudet at ey nogen, vnden de sig med oppeBørselen maa Befatte eller den/n/em HinderLig Werre, Mens de allenne En huer for sit fogderj, alle voris Visse og V-Wisse indKomster og oppebørseler at annamme forestaa og Betienne, som de det ville ansvare Huor vdj vores Amtmand og

1689: 55

LandCommissarie dennem tilBørLig schal Assistere, og Beforderlig vere BeLangende Restantzerne da som den Sidste termin iche falder førend *Areds (Aareds) Vdgang, og Voris Allernaad/igste forordning Er, at fogderne deris Regenschaber til Huer nyt Aars dag schulle Slutte Saa er vij Allernaad/igst tilfreds, at om det Sig schulde Hende, at nogen Restantzer formedelst, een og anden tilfelde, til Høsttinged ey fuldKommen schulde Blifve Betalt, men Voris fogder, Som for ermeldet forAarsagis dennem enten Hoes proprietarien eller Bonden at søge at de da Lader samme Restantzer paa Høstetingene publicere, og af Huer tingLaug et rigtig restantz Register og tingsvinde forhverfve, Huilchet en Huer fogit Sin Amtmand til paaschrifvelse og viditsil(?) (vidisse = stadfesting) Hafver at tilstille naar det er scheed, antages det for gyldig Bevijs Ved deris Regenschaber, Som de AarLigen {/: Ved deris Regenschaber :/} Inden Feb/rua/r Maaneds vdgang til vores Land Commiss/arie med fuldKommen rigtighed Haver at IndLevere, og der Imoed Indtil videre Revision I voris RenteCammer tages Hans Bevijs

1689: 55b

Huilchen foged det Iche strigte eftterKom/m/er eller og findes forsømmelig, enten Sine Regenschaber, som forermeldt, at IndLevere, eller v-flittig med Hans Restantzer at Indrive eller og i det Ringeste Iche Haver Bet/alt og Clarerit for alt Sit fogderies Restantzer, for det forLøbne Aar inden den nest paafølgende primo May, Hand schal anseeis Som nachLessig og V-døgtig, I Huis sted saa Snart Voris Amtmand eller LandCommissarie det I Vores RenteCam/m/er tilKiende gifver, Vij Allernaad/igst Wil Were Betencht at tilsette andre, som Woris tienniste og Interesse Bedre paa agte Kunde

og paa det, det eene Iche schall ConFunderis, med det andet, saa schall Voris Land Commiss/arie Stiftt Amtschrifver eller fogder ey quittere for noget nyt, førend Restantzerne, og det gamle fuldKommen er Betalt,

Wij ville og Allernaad/igst paa det Ingen sig med V-Videnhed schal vndschylde at Wore Amtmend iche allenne denne Voris allernaad/igste forordning og schatte Bref, Som forermelt, paa tingene for meenige Almue

1689: 56

Offentlig schal Lade forKynde *mend (men) end og paa alle predichestollerne eftter predichen at opLæsis, de schulle og anBefalle Sorenschrifverne at de Bonde Lensmendene til Almuens eftteretning der af rigtige Copier uden nogen schrifrpenge meddeeler

Geistligheden BeLangende, \da/ schal alle de, som med nogen BeneFicies Ved Capitulerne ere Benaadede der af Contribuere, som meenige Capitulares derom foreenis Kunde, og en Hver eftter Sine indKomster med rette Kand tilKomme, saa att af Huer Capitul uden nogen Videre afgang eller afKortning Betalles proportionaliter af det goedz som nu Ved Capitulerne er Beholden, Imoed det der Ved Befantis, da de Blef satte eftter følgende taxt nemblig

Opsloe domCapitel . . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 350

TrundHiems domCapitel . . . . . . . . . . . . . . Rdr 300

Bergens DomCapitel . . . . . . . . . . . . . . . Rdr 300

ChristianSands domCapitel . . . . . . . . . . . . Rdr 150

Huilche erLegges In Specie eller dalern til 100 s/chilling Courant

Huilche Contributioner af Capitularom Notarius schal IndKrefves og til Voris LandCommiss/arie til de anbefalede terminer, som formelt, med tilbørlig Regenschab og Rigtighed Lefveris

1689: 56b

Præsteschabet Betaler, nemlig en Huer proust og Sogneprest tolf rdr In Specie eller 100 s/chilling i Courant for Huer rdr Huilche penge Voris Stigts Befalingsmend og Supperintendenter en Huer i deris Stigt, schulle Ligne præsteschabet Imellem, saa at en Huer prest, saa Wel tydsche Som dansche eftter Hans Kalds indKomster og tilliggende BeneFicier retteligen Blifver Ligned og Lagt Huilchen Ligning Leveris af Hver stiftts Superintendent uden ophold in duplo, den ene til Stifttsamtschrifveren, og den anden til fogden at Hand det der eftter hos de VedKommende indfordrer til ofven Ben/efn/te Terminer og Widere til voris Land Commissarie uden nogen forsømmelse IndLeverer

Bydendis og Befalendis Hermed Voris StadtHolder, Vice StadtHolder Grefver og frj Herer, Stift Befalings Mend, Amtmend Supperintendenter, Land Commissarier Borgemestere og Raad, Amtschrjvere, Fogder og alle andre vedKommende, Som denne Vores forordning, under Voris Cammer Seigl tilschichet vorder, at de den til alles eftteretning strax paa

1689: 57

BeHørige steder Lader Læse og forKynde og Sig Sielf Saa Wit dennem der af vedKommer der eftter AllerVnderdanigst retter og forHolder Ladendis det IngenLunde,

gifvet paa Woris Kongl/ig Residentz Vdj KiøbenHaffn d/en 2 Martj 1689 Vnder Vor Kongl/ig Haand og Zignet

(L: S:) Christian

Rigtig Copie Testerer

L: Lindenow
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 6 Jullj Blef Retten Betient paa Bergenhuus eftter Høyædelbaarne H/er/r Estatz Raad Sampt Amtmand Lindenows Befaling nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Jens Tøgersen Bonde Lensmand Hans Joordal, og eftterschrefne Eedsoorne Laugrettis Mend Anbiørn Joordal, Halsten RødLand Børgie Selwig, Mogens Selvig, Michel Setterstøel Gregoris Brudaas (Brurås), og Iffuer Espel samt Mons Mit Haarvig

Huor da for Retten Blef fremført Een Mandspersohn nu Sigende at hede

1689: 57b

Joen Nielsen, Som tilforn Vdj Noordfiord af foged og Sorenschrifver der paa stedet er worden Examinered

Saa tilspurdte Jeg hannem Huor hand var fød, Huor til Hand Suarede I h/er/r *Peders \Svendsens/ gield paa Krogstad I Aggershuus stiftt Sigende at hede Joen Nielsen og det Hand Hafde Kaldet Sig *Tøre Knuds/en giorde Hand af Sin tobelighed vedstoed Ellers Hans BeKiendelse I alle maader for Welb/aar/ne h/er/r Amptmand, I Noordfiord giort, Sagde og at dend quindespersohn Som hand fører med Sig Er fød I Noordfiord paa Een gaard paa Domesteen (Domstein), dog hindes faders gaard som hand var fød Sagde og aldrig noget *vndt (ondt) at hafve giort vden allenne det hand I 7 Aars tid hafver haftt dette quindfolch og Iche Imedler tid Wered til Herrens *nadere (nadverd?) og dog afled med hinde tvende Børn det Eene nu I lifve Werende hoes dem werende, og It Som hand Siger at Were dødfød,

Ydermeere Sagde hand at eftter hand hafde *faed (faaed) passed Kom dend Mands quinde eftter hannem Som passed eyde vell Een Mil, Widere vilde hand derom Iche Sige eller BeKiende

1689: 58

for passed Hand hafde Sagde hand at Hafve gifved It *hald (halvt?) Sold Korn som Er tre meller Korn og rog (rug) tilsamen af Werdj 1/2 rdr Som er Een 1/2 rdr meerder End tilforn BeKient

Sagde saa at hand hafde *faet It pas fra Welb/aar/ne Tønne Huidtfeldt, som presten paa Schædzmøe (Skedsmoe) schal hafve til Sig taget, dog dette pas var Iche for andet end for at hand Kunde passere frj, efttersom hand War Løben fra Sverig medens hand var Soldat og Kom til *hal (ein stad kalla Hal?) og Sat I *torned (tårnet) I 6 vgger, drog saa nooreftter med for/schref/ne pas I 4 eller 5 aar førend det Kom Bort fra hannem mens hafver aldrig tient vnder Wores naad/igste Konges *Millitil ey heller tient hoes Hvidtfeldt

I det samme Sagde hand Igien at Hafve tient vnder oberst Arent Holt I tou Aar, Saa det Eenne Strider Imoed det andet,

Sagde og fogden paa Follou Wed nafn Matz hafde hannem om natter tide stochen vnder Comp/agnie Soldatterne, Fendrich Arne, Cap/i/t/ain/ Erlen I Schedtzmoe Sogn

BeKiendte og at det var omt/rent 4 aar Siden den Mand paa Kølvigen Blef Ihielslagen og da war 5 Miill der fra I vigen

1689: 58b

Dend Hest Som hand hafde Sagde at hafve Ihiel schøt med Een Bøsse Som hand Laante hoes Een Bonde Een Mil fra Romsdals Marched fordj hand hafde Inted *?ølføde(?) den med,

Hans Cammerater Som war med hannem paa Kiølveyen hede d/en Eene Hagen, Mogens Spellemand, Lars Korresøn og Jens, Som alle schal Were Blefven, Boendes I Miøne Wald, Wed Kiolveyen I Hald

Saa Blef quindfolchet fremført ved nafn Gedsche Olsdatter fød paa KongsBerg Wed Christiania

De 4re poster af Sorenschrifren I Noorfiord Indført Sagde Ligesom da Mens den fembte post angaaende Hindes Wielse med den første Mand ved nafn Johan Christensen Sagde Hun at Were Wied med I Sundfiord strax Ved Floren (Florø), og Blef vied af h/er/r Knud I Kinen (Kinn) paa Bro (Bru), da hun var 24 aar gammel, og hafde hannem I ellefvede (11), I huilchen tid hun Sagde at hafve afled 10 Børn Sagde og at hun tiente hoes Lars I Brantzøe (Brandsøy ved Florø) paa 6te Aar, huor fra hun den første gang Blef giftt var der Iche Lenger end It Aar, drog saa til Nordfiord paa Floen (Flo ved Strynsvatnet?) huor dj Blef I 10 aar, manden ved nafn Lasse

1689: 59

Eftter denne Mand fich hund Een anden Mand Joen Jørgensen eller Kaldet Kambe Joen, aflede med hannem 10 Børn mens viste Iche huor Lenge de varre sammen,

Eftter denne Mand fich hun d/en 3die ved nafn Samuel Larsen, og Blef fest med hannem vdj Hospitaled af H/er/r Robbert, huilchen Mand og døde 3 vgger eftter wielsen I Faaborg (Fåberg ved Lillehammer) I Guldbrandzdallen, paa Een gaard Goudsten

Widere Sagde Hun Iche at Wide mens *vestod (vedstod) Huis (det som) I Noordfiord War BeKient

Sagen Beroer til om Mandags Morgenen da Hervdinden schal Kiendes og dømmes hvis ret er,

Til ofven melte opsettelsis dag Som War d/en 8 Jullj Igien Retten Blef Betient af for Indførte *Lendmand (Lensmand) og Laugrettismend, og da Atter for Retten de tvende fanger nafnlig Joen Nielsen og Gedsche Olsdatter Blef ført Som eftter forregaaende Examen, End ydermeere Blef tilspurdt om de Widere Wilde BeKiende, Som de dog ey Wilde,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Satte I Rette efttersch/ref/ne

1689: 59b

fierre poster Som eftter Lougens 2d/en Boogs 9 Cap/i/t/el/ 8: 10: og 11 Art/ichel for det andet eftter d/en 3 Boogs 21 Cap/i/t/el/ 16 og 12 Art/ichel 3die Lougens 6 Boogs 18 Cap/i/t/el/ 8 Art/ichel 4de Huad dette Løsse quindfolch Belanger formeener fogden hun for samme hindes forseelse Bør strafis til Kaget, og af Bødelen, med Brendemerche vdj hindes ansigt Merchis, og der eftter stifttet forwjses, andre Saadanne til Exempel og afschye,

Endelig eftter tilspørgelse Sagde Endelig ey Widere at Kunde Sige eller BeKiende end som tilforn for Sorrenschrifveren Peder Kaate, tillige for Laugrettis Mendene og mig

Da Blef Herom Saaledes Afsagt

Efttersom Høyædle og Welb/aar/ne H/er/r Estatz Justitz og Cancellj Raad, Sampt Amptmand Lauridtz Lindenows Befalning af datto d/en 6 Julj 1689 mig til hænde stilled er, at Jeg Endelig schal Kiende paa de 2de perSohner, nu vdj Arrest paa hans Ma/jestets Slot, Bergenhuus Sidder, formedelst deris MishandLing, og der ved v-rigtige BeKiendelser, Saa vel mod Lougen, Som misBrug moed

1689: 60

De Høye {Herrers} Respective {Herrers} Generall Commissariatz Herers vdstedde pas datterit d/en 30. octob/e/r 1679 da Wiste Jeg tillige med de til forordnede Laugret ey rettere at Kiende, end nest melder

Først eftterdj Joen Nielsen, Som Sig Wed de Høye Herers pas til Een Erlig Soldat vdgifven, der eftter Hafver Ladet Kalde Thore Knuds/en der dog Hans rette nafn, eftter Egen BeKiendelse schal Werre Joen Nielsen, og Saaledes falscheligen der med omgaaet, Item for/schref/ne Høye Herrers pas Sig til Kiøftt først for 1 rdr, og Siden for 1/2 rdr Saa hand I adschiellege poster findes tvehermed, for det 3die hafver hand Lefved It *Slimt (Slemt) v-tuchtigt Lefnet <med Gedsche Olsd/atter> I 7 aars tid \og afled 2de v-egte Børn med hinde/ og j den \tid/ Herrens Bord Ey Søgt, andre til forargelse, Saa og Ingen Wis Boepel hafver, men en Løsgienger er, Som dog ey nogen Widere BeKiendelse Wil giørre aldschiønt hand flittig noch derom Er Worden Examinered, thij Kand Vij Iche Rettere Kiende, end hand formedelst Slig v-sømmelig, og v-Christelig mishandling Bør

1689: 60b

Eftter Lougens 3die Boogs 19 Cap/i/t/el/ 16 Art/ichel Were Henfunden at Slaes vdj Jeren og til Bremerholm Henføres

Hindes persohn nafnlig Gedsche Olsdatter, Som vdj Mange Aar V-Kyscheligen hafver HenLefvet, og mange Barn Saaledes Afled, ImedLer tid ey heller nogen Wis tilHold haftt, mens provincierne omstrippet, da enschiønt hun Sigger Sig Werre ægte giftt, med tvende Hindes første mend, saa Kand hund, Som en Løs omløbersche ey staa til troende, Heldst eftterdj med HæderLige og Wellærde Mand H/er/r Robbert PFeiFes (Pfeifes) Attest AnderLedis, Bevijses, end hindes BeKiendelse om Johan Christens/ens Egteschab, med hinde hafr verit des forvden for mig og It v-viligt Laugret forKlaret, det med Samuel Lars/en War, Saa hun vdj ofvenmelte og adschiellige flerre poster og BeKiendelser findes tvehermed, og vdj v-Sandferdige BeKiendelser Befunden, thij eragtis af os for Ret det Gedsche Olsdatter

1689: 61

Bør Miste Sin hud til Kagen og forWijses Bergenhuus Lehn
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 5 Augustj Blef Holdt ting Som schal Were termins ting vdj Schiold schibred, nerWerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBar Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Niels DyngeLand og Efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettis Mend Mogens Borge, Mogens Nielsen Nesse Niels Nedre DyngeLand, Toor Lysevold Olle Arnesen Øfre Todtland, Vnge Rasmus Hornes, I Tomas Dolvigs sted Michel Selle, og Poufvel Hoppe Sampt dannemend flerre som Samme tid ting søgte

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om pasquiller (Norsk Hist. Leksikon: Pasquille = ondskapsfull og ærekrenkjande omtale, gjerne i skrifts form, smedeskrift) og schandskriftter (Skandskrift er det same som pasquille, sjå ovanfor) Som af Bødlen schal opbrendes, Dattert Haffniæ d/en 8 Junj Anno 1689

Dernest Hans Høye E/xe/ll/encis/ Interims anordning om schydzfærds afschaffelse Saa Ingen I Huo det Werre maa schydtz schal nyde frj I fredstider, Som War dattert paa Mos d/en 8: Junj 1689

Item H/er/r Amptmand Lindenous Bref til fogden S/igneu/r Johan Torson Dattert Bergenhuus d/en 7 Julj 1689
 
 

1689: 61b
 
 

JoHannes Monsen Lood oplesse En Bøxel Seddel til Hannem Vdgifuen af M/agiste/r Niels Smed paa 1/4 p/ar/t I een Løb Smør I dend gaard Hetlevig og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 22 Augustj 1685
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 6 Augustj Blef Holdt It Almindeligt termins ting Vdj Sartor schibred med d/itt/o schibreds Almue nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand Anders Bildøen og eftterschrefne edsorne Laugrettis Mend *Indre (Endre) Tøsøen, Mons Bielcherøen Niels Hamre, Jens KousLand Niels Nippen, Lars Ebbesvig og Mogens Biørøen, Sampt dannemend flerre, Som samme tid, ting søgte

Samme dag Blef oplest Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning Sampt andre Brefve forHen Extraherede Lydeligen opleest

JoHan SegelKen af Tønnevigen for retten fremstoed og fra Sagde Sig den p/ar/t Som Sl: Iffuer Christensen tilhørte og det Høy Som nu er Slaget, staar til eygerens tieneste, ey heller Kand Suare til nogen schatter der fore nu opsagt til Huem der Løster at BøxLe

1689: 62
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 7 Augustj Blef Holdt It Almindeligt Termins schatte og Sage ting I HerLø schibred paa Frechou med d/itt/o schibreds Almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand, og eftterschrefne Eedsorne Laugrettis Mend Olle I Rong, Niels Dafvanger Anbiørn Fløgsand, Anders Dafvanger Simen Rafnanger, Olle Foldesøen Olle Brewig, og Aschiel Rafnanger Sampt dannemend flerre som Samme tid ting Søgte,

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefve for d/en tilstede Werende Almue

Olle Nielsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af Christofr Hierman paa Een p/ar/t I d/en gaard, Krogaas schyldende AarLig 3 s/chilling og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 7 Junj Anno 1689

Olle Iffvers/en Lood opLesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven paa Een p/ar/t vdj den gaard Krogaas, schyldende AarLig 3 s/chilling og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 7 Jullj 89 og af Christoffer Hiermand vndertegned,

1689: 62b
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 8 Augustj Blef Holt It Almindeligt Termins schatte og Sageting I Allenfied schibred med d/itt/o schibreds Almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBar Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r JoHan Torson, Bonde Lensmand Lars Mundal og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Lars Hoopland, Hans Tvedten, Anders EycheLand, Erich Sletten, Olle Lefstad, Olle Quamme, Ingebregt Fosse, og Mogens Alfver, Sampt dannemend flerre som samme tid ting søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefve for den tilstede Werende Almue

Anne Tomesdatter I Alfvestrømmen Som en gastgeberinde (gjestgjevar), Lood oplesse Høyædelbaarne H/er/r Estatz Justitz og Cancellj Raad Sampt Amptmand Lindenows, Resolution til at were gastgeberinde I Alfvestrømmen Saa lenge Hun alting Wed Lige for den reysende Holder det ved Magt v-paaKlagelig, Hvilchet Bref og Resolution War dattert BergenHuus d/en 20 April 1689

1689: 63
 
 

Christian Magnesøn Lod oplesse En Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af H/er/r Christoffer Garman, paa En part vdj d/en gaard TodtLand schyldende AarLig 1/2 Løb Smør og 1/2 t/ønde Malt, og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert, Ous d/en 20 Feb/rua/r 1689

Kongl/ig Ma/jestets Fogit eftter Hans HoopLands Seeniste stefneMaal, Hafde Ladet Cittere Karrj Erichsdatter Hoopland, formedelst Hindes tiufverj giort moed Hans Hoopland, Wed vnderKrybelsen af orgelweden I Hans Sin Lade,

Da for Retten frembstoed Iffver Hanssen Som Sagde at Werre Hans Hooplands Søn nu I 20de Aar gammel, det Hand af Hans fader War anbefalled, til at paa passe om nogen I Laden IndKom, til at giøre eller tage det Eene Eller det andet, da eftter Befaling paa passede, Sagde at Hafve fundet Karj, Halfparten I Hans faders Lade, og Halfparten I Hindes Lade, der fore tog Huen fra Hinder, og der paa Løb og Raabte til, Joen Hoopland, og Lars Erichsen Hoopland, Som,

1689: 63b

Nu for retten fremstoed, og Wedstoed Sampt Eedtlig (ved eid) eftter forregaaende opleeste Boger Eed (Norsk Hist. Leksikon: Bokered, det er eid som vert avlagt med handa på Bibelen) det Iffver Hanssen raabte Her Er En tiuf I Laden,

Saa eftter tilspørgelse for Retten fremstoed, Joen Hoopland, Som afLagde Sin Eed det Ifr Hanssen Raabte Her Er tiuf I Waar Lade og der paa afLagde Sin Eed

Lars Olsen Hoopland nu Eedsorn Laurettis Mand frjWillig sagde det Hans pige Maritta Samme tid Sagde og paa dend dag IndKom I stuen og Sagde for Ermelt og *Suoren,

Lars Erichsen Hoopland og for retten fremstoed og End nu Sagde som d/e 2, *O: (O/fvenbenefnte) War BeKiendt, og aflagde Sin Corporlig Eed der paa,

<Hans> {Olle} Hoopland for retten og fremstoed Sagde det Hannem Een 2: eller 3: dager tilforn Høy War frastollen og Hans Bad dem det de Wilde vagte Een Nat eller 2 der paa, mens de Sagde Sig Ingen tid eller LeyLighed der til at Hafve, der fore vndschyldte Sig der for, og det war I den tid Manden War *Heelsvag (helsesvak),

1689: 64

og for Hannem I Kierchen Blef Bedet,

Karrj Erichsdatter for Retten fremstoed og negtede Iche at steenen Som War d/en 3die Joe I Hindes Lade Laa, mens at Huen War hinde Saaledes fratagen, dog vndschyldte sig at hafve stoled

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Satte I Rette om Hun Iche Burde Lide og undgielde eftter Lougen,

JoHannes Hoopland Sagde eftter fogdens tilspørgelse det Hand Sin quindes part Antog Huor paa fogden Begierte det Hand Wilde for Sin quinde stille borgen (kausjon) eller og det Hans Boe *Matte (Maatte) Indtil Widere Registeris

Afsagt, Endog Seeniste afsigt Her er afsagt, Melder det dend Sag Wil eftterforsches, og Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson, derom Iche hafr vered vitterligt alt saa til nermere Kiendelse Bør Boen Registeris Heldst fordj Manden Sielf for Retten Sin quindes part antager, dog optages Sagen til neste ting,

ImedLer tid Bør Karj Erichsdatter at Stille Borgen for sig, eller Sielf Borgen Blifve, til for/schref/ne ting schal dømmes Huis LouMessigt og forsvarLigt Kand *eragtigs (eragtis)

1689: 64b
 
 

Rasmus Lechnes Hafde Ladet stefne Maritta Lechnesvogen, formedelst Hun Sided Hafver paa Hans Leye Maal Imoed Hans villie, der hoes Begierende det Hun der fra maate til Holdes at Entvige, Saasom Hun Sidder Ham til forfang, og Stedet Iche Wil Miste, Begierede dom der for Hun Ingen tilladelse Hafver paa at Sidde der eftterSom hand er eyger for Joorden

Olle Christensen Sletten paa Marita I Lechnesvogens Wegne, Møtte, og Sagde Hun at Werre Een gammel quinde og der for Wilde Liuse hindes forfald, Sagde og at Hun Ingen tilladelse paa Hindes Sæde hafde,

Afsagt som, Olle Christensen paa Maritta Lechnesvogens vegne nu for retten wedstaar det Hun Ingen tilladelse paa dend hindes nu paa boende platz Hafr, og Rasmus Lechnes Som Joordeyger Hinder Iche der Wil Hafve, fordj Hun Sidder Hannem til forfang, altSaa eragtis for ret, det Marita Hindes paa Boende platz Rasmus Lechnes tilhørende, og til

1689: 65

forfang paa siddende Bør før Korsmis (Korsmesse) at Endtvige vden saa er Hun der paa tilladelse Kand frembvijse, og dersom det Iche scheer til Korsmis da Hindes I Boende Huuse at Hafve til Joordeygeren forbrudt Saa fremt Hand hinde Iche Wil dennem forvnde

Erich Erichsen Semb, Lood oplesse It Kiøbe Bref til Hannem vdgifven af Anders Sør Aase, Ingeborre Noor Aase, Marite Hoopland, Britte Vatne, Børge Gudmonsøn Iisdal, og Karren Gudmonsdatter Hoopland, paa Een Half Løb Smør, og 1/2 t/ønde Malt, vdj dend gaard Kaldet Sørre Kolaas, og War Samme Kiøbe Bref, af ofven Melte vndersch/ref/ne dieres Boemercher Sampt til WitterLighed Lars Mundal Anders Echeland Lars Olsen Hopland, og Mogens Alfver Huis Signetter og War vnder trøgt og War Samme Kiøbe Bref Dattert Ascheland d/en 19 Jullj 1689
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 9 Augustj Blef Holdt It Almindeligt Termins schatte og sage ting, I Radøe schibred, med d/itt/o schibreds Almue nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyAgtbare Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand,

1689: 65b

Hans Toule, og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Johannes TollesHaug, Olle Waxtiolle (Vågstaule), Lars Kartvedt, Michel NordAnger, Jens Gierre, Joen Sylte, Hans I Bøe og Olle Vldvatten, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opLeest de forHen Extraherede Brefve

Item Erich Erichsen Sembs Kiøbe Bref Som Her for og Er Extrahered

Samme dag fredLiuste Kongl/ig Ma/jestets Fogit AscheLands schoug, og om nogen der vdj Huger Imoed WedKommendis Willie schal Werre straf eftter Lougen Vndergifven

Christian Abo Sorrenschrifver I NoordHordLehn, Er Wenlig Begierende af Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson, Hand Wilde oplesse, og Examinere de tilforordnede Eedsorne Mend Som War tilforordned at Werre paa AscheLand, d/en 29 May Saa ogsaa Siden dens Begier Hervdj tillige med Suared, ord fra ord At *Matte (Maatte) Worde Indført, og detz Eygentlige Suar nu paa tinget der paa fuldt Indføres Sampt Kongl/ig Ma/jestets Fogitz TesteFication at Maate Worde meddeelit

1689: 66

Epter Soerenschrifueren I Noerdhoer (Nordhordland) S/igneu/r Christian Nicolai Aboe hans Begier for e/n Siddende Rett epter Lougl/ig tilKaldelse, till Itt Allmindelligt Schatte Termins Ting, holdet paa Aschelandz Tingstue d/en 9 Augustj Indwerende Aar; Er Liudellige/n for wedKom/m/ende LehnsMand oc Sexs æedsoerne Laugrettis Mend af Radøe Schibbred, denne hans beschichellse till demb af Dato 30 Maij 1689 for Retten oplæst och derpaa, Neden unde teigned, LensMand Hans Tougles, Johannes Tolleshougs Knud Østre Soelems, Magne Quame, Olle Ulewatten, Olle *Waxstlaufle, och Rasmus Sæboes SoerneMændz Suar, iche alleeniste Lige Leedis Liudellig for e/n huer af den/nem som meldes Læst, Men end oc paa Nye Examinerit, Sampt hoes dend da Comparerende Allmue Inquirerit, om denne Sags Rette Beschaffenheed, Men inted andeleedis Kundes Fornem/m/e, end det sig i ald Sandheed dermed saaleedis Forholde, som her ord epter andet nu af mig for Retten Protucollerit beSchichellse, Daterit som ofuen staar anført, med Sampt deris Suar af dato 1 Junij 89 Huilche saaleedis Liude som her epter Indført findes.

Efttersom LensMand Hans Tougle, war af Foegden Jens Tøgersens Tiener Niels Munch, epter hans Schrifuelse de dato 26 Maij beordred till at verre her paa Aschelland med 8te SoerneMænd, ej Sigendis huad schulle ForRettis, vi da med SoerneMendene, Nafnlig, Johannes Tolleshoug, Knud Østr Soelem, Jacob Sæboe, Magne Quame, Olle Ullwatte/n Olle Waxtiolle oc Rasmus Sæbøe Comparerede paa AscheLand d/en 29 Maij fra Morgene/n Kloche/n 6, till om Afttene/n ungefehr Klocke/n 7 Saa i danneMænd endda ej wiste, huad schulle ForRettis, eptersom inge/n order derom till edr (eder), eller LensMand endte/n Muntlig eller Schrifttlig, enddog Niels Munch war dend heele dag her paa gaarde/n; Alt saa begierer af i ofuen Nefnte danneMænd, det i wilde mig undr edrs (under eders) Zigneeter meddelle, huad for/schref/ne Aftte/n af Foegdens Tiener blef af mig begiert, Som i agter om Fornøde/n giøres, med æed at beKræftte, herpaa edrs Schrifttlig Suar Forwendter.

Aschelland d/en 30 Maij 1689. Christian Aboe.

Herpaa er woris Sandferdige oc Korte Suar. Det wi epter LensMand Hans Toules tillSigellse, møtte d/en 29 Maij om Morgene/n Kloche/n 6 paa Aschelland, huor woris Soerenschrifr Christian Aboe nu er Boende, oc der Forwarted

1689: 66b

indtill om Afttene/n til Kloche/n 7 ude/n Mad oc dricke; da Indraabte Fogdens Tiener Niels Much os udj Sengeboede/n huor Soerenschrifuere/n med Kone och bør/n tilholder, oc der os Forelæst e/n høy Kongellig oberhofRettis domb, huor wed Christian Aboe war tillKiendt, at betalle 120 Rixdr: tillige med Welb/aarn/e H/er/r AmbtMandz befahling till Foegden; huorepter for/schref/ne Niels Munch af Aboe begierte betahling for for/schref/ne Summa, med tilSpørgellse huormed Aboe wilde betahle, huorpaa hand Suarede ej andet nu at Sige eller Lofue till at betahle med, end e/n Høy Kongellig oberhofRettis domb paa 123 Rixdr: som af Hans SwartzKopf schall betahles, huilchet war 3 Rixdr: meere end fordringe/n. Som epter Lenge mellemb handling, blef Aboe oc Niels Munch ForEenede med wores Sambtøche oc Indwiisning i for/schref/ne dom, till Hans SwartzKopf, det de Fordrende dermed schulle were betallt, huorfor Niels Munch oc dommen til sig toeg paa wedKom/m/endis weigne for Fuld betahling, Saa oc Saaleedis Itt ForRettnings wercK opsette, som strax schulle hafue blefuet af os Forseiglet, hafde welb/aarn/e h/er/r AmbtMand iche saa snart Kom/m/en Fahrendis; At Saaledis I Sandheed Paseerit er, oc med Æed naar forunde/n giøres will beKræftte, beKiender wj med disse wores Signeeters undertrøchelse.

Actum Aschelland d/en 1 Junij 1689

LensMand Hans (L:S:) Toules Zigneet.

Johan/n/es (L:S:) Tollehoug mit Zigneet.

Knud (L.S.) Østr Soelem mit Zigneet.

Magne (L.L.) Quame Signeet

Olle (L.S.) Ullwatten Signeet.

Olle (L.S.) Waxtiole Zigneet.

Rasmus (L.S:) Sæbøe Zigneet.
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 10. Augustj Blef Holdt It Almindeligt termins schatte og Sage ting paa Lyren, I *Lindas (Lindaas) schibred med d/itt/o schibreds Almue nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbare Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Michel Oenes, og efttersch/ref/ne Sorne Mend, Olle Refnor, Niels Hoppe, Niels Fammestad, Magne Kielen

1689: 67
 
 

Tomas Smørdal, Ifver Myching Erich Ostrim og Erich Settre sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forhen Extraherede Brefve

Kongl/ig Ma/jestets Fogit fredLiuste AscheLands schoug I Radøe schibred BeLiggende at Ingen der I maa Huge med Mindre den der I Betreffes Wil Werre straffed eftter Lougen
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 12 Augustj Blef Holdt It Almindeligt Termins schatte og Sage ting I Gulen schibred paa Halsvig, med d/itt/o schibreds Almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Giefle Øfstgullen og efttersch/ref/ne Eedsorne Mend, Mons HosteLand, Olle Hanestvedt, Siufr HafveLand, Claus Wadtzøen, Anders Tvedten, Johannes Lars/en Biørchenes, Hans Matre, og Michel Sande, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefve

1689: 67b
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 14 Augustj Blef Holdt It Almindeligt Termins schatte og Sage ting I Echanger schibred paa Eide med d/itt/o schibreds Almue nerWerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBar, Wijs, og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand Mogens Essem, og efttersch/ref/ne EedSorne Laugrettis Mend, Niels Rø, Olle Molwig, Anders Eychenes, Wemin Eytznes, Olle Settre, Aamund Hindenes, Anders Numedal, og Anders Eyde, Sampt dannemend flerre som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forhen, Extraherede Brefve

Mag/iste/r Samuel Schrøder Lood oplesse It vdlegs Werch af Welb/aar/ne Daniel Knoff og Jørgen Pors Som Commiss/arie/r I Sl: H/er/r Lodvig RosenCrantzes Boe forfatted d/en 16 Junj 1686 til for/schref/ne M/agiste/r Samuel Som Bestaar vdj efttersch/ref/ne for 300 rdr Capital og Resterende Rente, 36 rdr tilsam/m/en 336 rdr Detz vdleg der for, som følger

Ascheland, 2 Løber Smør og 4 faar for 240 rdr

Hoepe 1 Løb 1/2 p/un/d Smør og 1/2 q/uar/t/e/r Malt, 88 1/2 rdr

Som er Saaledes for/schref/ne Jordegodz Wel/beæ/rte M/agiste/r Samuel Schrøder for Hans ofvenN/efn/t/e/ fordring vdLagt, Saa som Boens tilstand Ey videre Wil tilstreche,

1689: 68
 
 

Item Welb/aar/ne H/er/r Estatz Justitz og Cancellj Raad Sampt Amptmands, Lindenows Resolution, Funderit paa Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste ved H/er/r ober Secreterer Mohtz anbefahlning till *Maintjnation, af Welb/aar/ne H/er/r Cancelj Raad Lindenow d/en 29 Junj 1689 Som Min Copie Boog *oord fra ord fuldKommen vdvijser

Eftter seeniste opsettelse d/en 27 Junj Møtte atter for Retten Cittant Hans Myrre, og Ifver Eytnes (Eidsnes), Som *Bege for retten Møtte dom at anhørre <og ey videre prof førde>

Da Blef afsagt, som dette forsaavit Er en ømmelsag (Norsk Hist. Leksikon: Ømmel - det å setje ut injurierande rykter eller falske skuldingar om nokon, bakvasking), og v-Bewijst, og *Maa schie end ond Anche* (Maaschie/kanskje en ond Anche), den Eene til dend anden Kunde Hafve, da som de tilforn Sig en Huer for retten Hafver tilBødet dieres Eed at vilde aflegge, Cittanten Hans Myhre Saa Wel, Ifver Eytznes som Contra, part, og Ingen Widnes Biurd for Mig derom er ført, Huerchen nu eller Seeniste ting, Saa Eragtes, det parterne denne Sinde paa Begge Sidder anseende Iche for dend Sags anddragende at Eeden Wil paaLegge, paa Begge Sider for tiltalle Bør frj Werre,

Mens om noget Her Eftter I Saadan tilfælde Kunde

1689: 68b

forre falde, eller schyldig wærre da forberørte sag at stande denem paa Begge Sidder oben for,
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 15 Augustj Blef Holdt It Almindeligt Termins schatte og Sageting I Hossanger schibred paa HorsHofde med d/itt/o schibreds Almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBarre Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Rasmus Hannestvedt og Efttersch/ref/ne Eedsorne Mend, Fusse BiercheLand, Olle Øfsthuus, Erich Mielstad Jørgen Blegelj, Knud Heldal, Olle Blegelj Johannes Klefland, og Siufr Fielschaal Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef oplest de forHen Extraherede Brefve

Anders Johansen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af M/agiste/r Claudius Bleching paa Een p/ar/t I dend gaard Grønaas Kaldet schyldende Aarlig It pund Smør og 1/4 tønde Hafre Malt og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 16 Aprilis 1689
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 16 Augustj Blef Holdt It Almindeligt Termins schatte og Sage ting I Mielde schibred paa Reystad med d/itt/o schibreds Almue, nerwerende Kongl/ig May/estets Fogit

1689: 69

Høyagtbarre Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r JoHan Torson Bonde Lensmand Anders Rifnes og efttersch/ref/ne EedSoorne Mend, Johannes Houge, Mogens Grofve (Greve), Arne Kielland (Teigland), Rasmus Hartvedt, Johannes Solberg, Johannes Nielsen Schafttun, og Olle Lofttaas Mens Niels Brudvig Møtte Iche eller nogen paa Hans vegne, ellers adschiellige dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Samme dag Blef opleest de forHen Extraherede Brefve
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 17 Augustj Blef Holdt It Almindeligt Termins schatte og Sage ting I Arne schibred paa Ytre Arne, med d/itt/o schibreds Almue nerwerende, Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbare Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Gregorius Brudas (Brurås) Michel Setterstøel, Mons Mit Haarwig Ifver Espel, Olle Tuenes, Knud Rødberg, Mons Brudvig Niels Stanghelle, og Lensmand Hans Joordal Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting søgte

Samme dag Blef opleest de forhen Extraherede Brefve

Jens Nielsen Lood oplesse Eet Kiøbebref til Hannem vdgifven paa Een Joordepart, Kaldes Fosmarchen schyldende Aarlig 1 p/un/d Smør og 1 fiering Korn af Welb/aar/ne Fru Margaretta Juel og William Schot vdgifven Som War dattert Bergen d/en 2 Januarj 1689

1689: 69b
 
 

Anders Andersen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af Maren Sl: Mag/iste/r Arnoldj de Fine paa Een p/ar/t vdj dend gaard Mielcheraaen schyldende *AarLig dend* p/ar/t Som *Hans (hans) Sl: formand nødt og Brugt hafver D/itt/o Bøxel Sedel War dattert Bergen d/en 26 Aprilis 1689

Gregorius JoHansen Hafde Eftter Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Johan Torsons Bevilgning Wed Lensmandens Waanlige stefneMaal Ladet stefne Anne Bocholt fordj Hun Cittantens quinde Barbro Olsdatter, *med og* Slaug om Kuld Kasted, og tred vnder Sine føder tillige med Bedt vdj Sin finger Som Strax for H/er/r Amptmand schal Were anKlaget, der forvden schal samme Anne Bocholt v-forschammed hafve ofver schielt Hinde, profvene Som det schal hafve Seeit og Hørt Beraaber Cittanten Sig paa at Werre, Søfren DynneWold, og Marren Simensdatter

Søfren Dynevold til fogden schrefven It Bref Huor Ved d/itt/o DyneWold vndschylder Sig for retten at Møde, formedelst Wigtige aarsagers schyld, Saa og at hand K/lochen 9 og 10 om Afttenen adschielligt derom Seeit og Hørt Som Hans Bref d/en 15 Aug/ustj Widere formelder, mens Møtte Iche Sielfr

Paa Maren SimensDatters vegne Møtte Ingen, men Blef sagt Hun vere Een Eenlig quinde, og Iche Widere,

1689: 70

Gregorius Johanssen Satte I Rette og formeente Anne Bocholt Bør Lide eftter Lougen Saa og at Stille Borgen for Hindes persohn,

Paa Anne Bocholtz Wegne møtte Hindes pige Kiersten Monsdatter Som IndLagde Hindes Madmoders Anne Bocholtz Indleg med Hindes vndschylding, Sampt Widnis Biurd Som for Retten Blef Leest,

Trinne Bocholt, Lood og IndLegge Sit Inleg og der vdj tilKiende gaf Sin Meening

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Satte I Rette og formeente Anne Bocholt, Bør Lide eftter Lougen og de tender Som Hun hafver Bidet med at Burde vdBrydes, Huad Sagen er *angaande (angaaende) med schieldsmaaled Hun derfor Bør Lide Serdellis

Ingen af de paa Begge Sidder paastaaende proef for retten Møtte ey Heller nogen paa deris Wegne,

Afsagt Som Cittanten Sine paastaaende proef Iche nu for retten Møder, ey heller Hans quinde Barbro Olsdatter, Saa Lader og Anne Bocholt Wed Sit schrifttelig Indleg adschiellige Contra Widner nafngifve Som om denne Sags Beschaffenhed schal Were WitterLigt, og dog Iche Møder, altSaa

1689: 70b

Beroer Sagen til nest Holdende Høstting til Huilchen tid parterne paa Begge sider eftter Lougen første Bogs 4: Cap/i/t/el/ 32 Art/ichel Bør møde, en Huer med Sig Hafvende Huis (det som) dennem Kand verre tienlig Saa og dieres nu paaRaabende proef eller da at Lide dom,
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 23 7br: (september) Blef Retten Betient vdj Stoore Sandvigen I Hans Brade Møllers Huus, eftter Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBarre og WelWijse Mand S/igneu/r Johan Torsons anordning, der at forhørre Huis proef Gregorius Johansens quinde Contra Anne Bocholt Kunde Hafve Imoed Hin anden paa det der med forderligst Kand naae Endschab, nerwerende Bonde Lensmand Hans Joordal, Niels Stanghille, Gregorius Brudaas, Michel Setterstoel, Knudt Røberge, Mogens Mit HaarWig Olle Tuenes og Iffver Espel, Mogens Brudvig

Da for Retten fremstoed Barbro Olsdatter Som eftter tilspørgelse frembvijste Hindes finger Huor vdj hun Sagde at Were Bidt af Anne Bocholt, mens eftter *asiun (aasiun) Befantis fingeren Iche noget at schade,

Dernest frembstoed Søfren Dynevold I Egen persohn og Reffererede Sig til Sin forige I Retten producerende schrifvelse og Sagde at Barbro raabte samme tid

1689: 71

Anne Bidt du Har Bidt mig Som een hund mens Sagde Iche at hafve Seedt det Barbro Blef Bidt Huilchet hand ved Eed ErBød Sig at Wilde BeKreftte

Maren Simensdatter og for Retten fremstoed og Widnede Ligesom Søfren Dynevold og Reffererede Sig til Sit IndLeg, af datto 15 Aug/ustj 1689 paa Slet papier til fogden Lefverdt mens at hun schulde Hafve Seeit det Barbro Blef Bedt Kunde hun Iche giøre Sin Eed paa

Der eftter for Retten fremstoed Anne Bochholdt, Som Reffererede til Sit Seeniste I Rette Lagde, dog Sagde at der var noget Som Iche War ret schrifven

Ellj Torsen og for retten fremstoed, og sagde det hun dend Aftten da Barbro Kom gaaendes forbj Anne Bocholtz dør raabte og schieldte Anne for En Bedragersche tasche og Een Bedragersche tefve, og det I dend tid Hun I Sin dør stoed og *stroeg (strøg) It LinKlede med It het Jeren, Huor paa Anne Kom vd og raabte eftter Barbro, Bie, at Jeg Kand høre huad du Siger Saa gich Anne eftter til Elfven, da stoed Barbro stille og Begyndte til at *gry eftter Anne med steen, og schieldte mens Saa Iche at hafve Seeit d/e Slogs Eller det Barbro Blef Bidt huilchet Ellj erbød Sig med Eed at Wilde BeKreftte, Som hun og afLagde
 
 

1689: 71b

Marj Christians(datter) og Berete Knudsdatter møtte Iche for retten, mens varre Siuge, Huor fore Gregorius Brudaas (Brurås) og Knud Røberg Blef anbefalled til dennem at gaa og dieres BeKiendelse at forhøre, Som og til Bage Kom Saaledes Sigende det de for/schref/ne perSohner Sagde, det Barbro for/schref/ne tid raabte og schielte Anne for Een Bedragersche tefve tasche og horre og at hun hafde 2de Bismere (bismervekter) I Sit huus og War Barbro Saaledes Som hun var afsindig Jae at schomed gich af Hindes Mund, og schielte I lige maade paa Trinne Bocholt, Sagde og der hoes at dersom Anne Iche hafde gaaet fra Hinde hafde det Wared dend gandsche nat, Huilchet for/schref/ne Gregorius *Brudas (Brudaas) og Knud Rødberg paa dieres vegne med Eed BeKrefttede,

Angaaende Trinne Bocholt da fremstoed Hun for retten og Sig BeKlagede ofr for/schref/ne Barbro for Hindes v-sømelige schieldsord, og der paa førdte vidne

Barbro for retten Møtte og Sagde Iche at hafve schieldt Trinne Bochholdt *Soor (svergde) og der paa Inted ont med dend dannequinde viste ey heller hafve Sagt eller schielt Hinde

1689: 72

Widere BeKlagede Anne Bocholt Sig det Barbro Hinde og hafde Bidet og at Annes \pige/ *troch fingeren af Barbros Mund, med videre Som for retten passerede,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Reffererede Sig til Sin Seeneste I Rette settelse og War dom Begierende

Sagen optages I Betenchende til neste ting eftter Seeniste afsigt
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 4 og 5 octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting I Schiold schibred paa Hoope med d/itt/o schibreds Almue nerWerende, Høyædelbaarne H/er/r Amptmand Lindenow og Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Niels DyngeLand og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Mogens Erichsen Borge Mons Nielsen Nesse, Niels Nedre DyngeLand Toor Liusevold, Olle Arnesen Øfre Todtland Vnge Rasmus Hornes, Tomis Dolwig og Poufvel Tommesen Hoope, Sampt danemend flerre Som Samme tid ting søgte

Tørres Joensen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem vdgifven af Doctor Niels Randulff paa dend gaard Solem schyldende Aarlig 1 1/2 Løb d/itt/o Bøxel Sedel war dattert Bergen d/en 14 April 1689

1689: 72b
 
 

S/igneu/r Harbert Mahlsted Borger I Bergen Lood oplesse It ConFirmered Kiøb og schiøde Bref Som af Sl: Hendrich Nittertz Arfvinger paa dend gaard HoucheLand er vdgifven og nu RattiFicered d/en 7 May 1689, og tilforn pag/ina 20 det rette Kiøbe Bref til tinge Leest og paaschrefven,

Welb/aa/r/ne/ H/er/r oberste Luytenandt Gerhard Macoudj Hafde Ladet eftter schrifttelig Kald Seddel stefne Commiss/arius Valchor RisBrech for 200 rdr Capital med forfaldne Renter Eftter H/er/r Commiss/arij vdstedde obligation Dattert Bergen d/en 1. Junj 1681 Som for Retten Blef Leest,

Eftter trende gangers paaRaabelse møtte Ingen paa H/er/r Commiss/arij Wegne

Oberst/Luytenandtz fuldmegtiger War Endelig Een schadesLøs dom Begierende

Afsagt Som H/er/r Commiss/arius Iche møder eller nogen paa hans vegne, *ey heller nogen paa hans vegne,* Saa optages Sagen til neste ting, til hvilchen tid H/er/r Commiss/arius for retten Bør møde eller da at Lide dom eftter Lougens første Bogs 4de Capit/el 32: Artichel, Saa om H/er/r Commiss/arius da schulde vdeBlifve hafve *schadde (schade) for Hiemgield og noget der eftter Kunde paa schadiges

1689: 73
 
 

Absolon Balchen Hafde Ladet Cittere Bendix I Treed for It Halft Aars Resterende Afgiftt Som Er 2 rdr 1 march 8 s/chilling

Bendix I Treed møtte for Retten og negtede Iche det fordrende at Werre schyldig mens formeente det halfve Aars afgiftt Iche Burde Betalle, efttersom hand ded første Halfve Aar Inted got hafver nøt der af, og IndLagde Sit forpagtnings Bref

Absolon Balchen War Endelig dom Begierende,

Afsagt som Bendix de fordrende 2 rdr og Een ort Iche negter og det er v-Møndiges Arfvedeel, altSaa Bør Hand pengene at Betalle Inden 15 dager Vnder Execution eftter Lougen schadesLøs

S/igneu/r Johannes Reymers Hafde eftter forige tiltalle Ladet stefne Commiss/arius Risbrech og War Endelig Een schadesLøs dom Begierende

Eftter trende gangers paaRaabelse møtte Ingen paa H/er/r Commiss/arij vegne, mens ved opschriftt paa Kaldseddelen forschueder Sig til Byens ret

Afsagt som Welb/aa/r/ne/ H/er/r Commiss/arius ved seeniste afsigt er hannem Lougdag foreLagt og dog Iche noget til dend fordrende Sums af Betalling Lader fremlegge, og H/er/r

1689: 73b

Commiss/arius nu Wed Sin paaschriftt forschiuder Sig fra denne ret til Byen, der dog H/er/r Commiss/arius Her i fogderied og schibred er Boendes paa Sin gaard Grafdal, og der dug og disch holder, Saa Hans forschiudelse til Byens ret, Siunes at vere Een prolangation Huilchet Iche Kand følge mens for ret Eragtis det H/er/r Commiss/arius de fordrende 18 rdr 1 march Bør til S/igneu/r Reymers eftter 15 dagers forLøb schadesLøs at Betalle Vnder Execution eftter Lougen

S/igneu/r Jacob van Wida Lod oplesse Een Bøxel og tilladelse Sedel paa It støche pladz Wed Møllendal og stampe Mølle, og Var d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Lundgaard d/en 8 Junj 1686 og af Fru Margaretta Juel Sl: MaJoor Bordewigs vdgifven og vndersch/refve/n frembWijste og Een quitering for det Aars 87 afgiftt af Eilert van WisBurg

Poufvel Olsen Hoope (Hop) Hafde Ladet stefne Sin grande Poul Tommesen Hoope (Hop) for at Hand schal hafve sagt til Poul Olsen, du erst Ligesaa goed Som din Sl: fader Begierte det Poufvel Tommesen vilde forKlarre om det war ondt eller got meent, hvor paa Poufvel Tommesen Suarede det Hand med Poufvel Olsens fader Inted ont Wiste, mens Var Een ErLig Mand,

1689: 74
 
 

Saa Blef af Høyædelbaarne H/er/r Estatz Justitz og Cancellj Raad Sampt Amptmand Lindenow tillige med fogden eftter Lougen efttersch/ref/ne Mend vdnefnt for tilKommendes Aar retten at Betienne Som følger, Pouvel Tom/m/esen Hoope, Toor Liusevold, Rasmus Hornes Olle Todtland, Tomas DolVig Mogens Borge Mogens Nesse, og Niels Halworsen Nedre DyngeLand

Høyædelb/aa/rne H/er/r Estatz Justitz og Cancellj Raad *Samp (Sampt) Amptmand Lindenow tilspurdte Almuen eftter schatte Brefvets Indhold om nogle ødepladzer Her vdj schibredet findes eller rødningspladzer,

Huor da Michel Selle Suarede at der Ligger It Lidet pladz Imellem Nedre og Øfre Fyllinge Kaldet Hellige pladz (Helgeplassen) Item Laxevoge nessed (Laksevågneset) ved Damsgaard Endnu Litle Solem, og Lille Fiøsanger Saa og HoucheLand Som Wil eftterseeis

Lensmanden Blef anbefalled at Inquirere om nogen ødepladzer schulde findes

Saa Blef tilspurdt om nogle Løsgengere Her I schibredet findes, Blef Suardt nu Ingen at Werre, men anbefaled om nogen her eftter findes da at føre dem til fogden,

1689: 74b

Saa tilspurdte H/er/r Amptmand om der nogen hafde noget at Klage paa Arfveschiftters forrettelse, huor til de Suarede Inted,

H/er/r Amptmand tilspurdte og om de noget ofver fogden Jens Tøgersen eller hans Fuldmegtiger hafver noget at Klage der til Suared Inted

Endelig tilspurdte H/er/r Amptmand Almuen om de noget hafde at Klage ofver Fogden Sorenschrifveren og Lensmanden Hvor til den samtlig Almue ofr Liudt Suarede det de med dennem vare wel fornøyede I alle maader

Rasmus Steffensen HammersLand Lood oplesse It Kiøbebref til hannem vdgifven af Lars Olsen HammersLand paa It p/und Smørs Leye vdj for/schref/ne HammersLand og War Samme Kiøbe Bref dattert Bergen d/en 14 7br: (september) Anno 1689

EndeLig Lood Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson oplesse en forfatted Restantz ofver dette schibred Som Bedrager Sig I alt eftter opleesning 549 rdr 1 march 3 25/72 s/chilling *Somt (Som) af alle vedstanden og rigtig Befunden,
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 7 og 8 octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høste schatte og Sage ting I Sartor schibred paa Schougsvog med d/itt/o schibreds Almue, nerwerende,

1689: 75
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbare Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Anders Bildøen, og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, *Indre (Endre) Tysøen Mons Bielcherøen Niels Hambre Jens KousLand Niels Nippen Lars Ebbesvig, og Mogens Biørøen, sampt Dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Eftter opsettelse og Laugdag til sommertinget gifven Igen for Retten Møtte Mons/ieu/r Abraham Wessel, Contra Johanes Tvedten, Syffr Kaarwig Tomas og Olle Eyde,

Da for Retten fremstoed Johannes Tvedten Syffr Kaarwig, Tomas og Olle Eyde, som paastoed at Ingen torschegarn maate meerder Bruges eftter foregaaende gode Mends domme,

S/igneu/r Abraham Wessel Her til Suarede det H/er/r Søfren Bruger Langt meere og Støre torschegarn Som Almuen Hannem Sielf Hielper vdj, og der fore formeener for Sit Eget Land at hafve frjhed

Afsagt Som det schal Were fischeried til hindring og Abraham Wessel derom Siger Sig Iche at hafve Wered WitterLigt, Saa forblifr de foregaaende domme I deris fulde Respect og Wessel Her eftter Iche giør Sine naboer I *Sadanne tilfelde forfang, mens Bør

1689: 75b

At Rette Sig eftter for/schref/ne gode Mends *dome (domme)

Schulde det schee Almuen videre til fortred Saa Wel hand Som af andre da der for at Lide Som WedBør

Vdj dend Sag Imellem Niels Echerhofde og Hendrich Rafvert er afsagt Som S/igneu/r Abraham Wessel, paa Sin Egen og Hendrich Rafvertz Wegne eftterLader Sin prætention formedelst forBøns schyld altSaa Bør Niels Echerhofde Sig her eftter for saadan *for prang* (forprang) at Entholde, og Iche Kiøbe eller Selge dj gode Mend til fortred

Dog om hand der vdj schulde meerder Betredes eller findes da Samme sag at stande hannem oben for, og da at Lide eftter Lougen

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde Ladet Cittere Halfr Olsen tienende paa *Landra (Landro) hoes *Ander Landra* (Anders Landro) formedelst hand hafr BeLigget Maritta Knudsdatter, og afled Barn med hinde

Halfr møtte for retten og Wedstoed at verre Maritta Knudsdatters Barne fader, Sagde og at hand vilde Egte hinde

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Satte I Rette og formeente hand Burde Bøde eller og Lide eftter Lougen

Ald Almuen Widnede det hand Inted eyede til at Bøde med, og Bad for ham,

Afsagt, Som Halfr Olsen er Saa fattig, og Sin forseelse Iche Benegter mens Wil Egte Marjta Knudsdatter, da for forbøns schyld og hans store fattigdom, eftterLades ham dene Sinde Sin forseelse,

1689: 76
 
 

Saa Blef eftter Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste Loug udnefnt efttersch/ref/ne dannemend til Laugrettis Mend for tilKommendes Aar nafnlig Niels Hommelsund, Hans Leerøen Olle Golten Olle Lochøen, Erich Schollevig, Michel Fielde Knud Bache, og Olle Algerøen

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplesse Een forfatted Restantz som Rigtig Befandtis detz somma er, 75 rdr 2 march 5 1/8 s/chilling og derfore forseigled,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Som Befuldmegtiget paa Høyædelbaarne H/er/r Amptmands Vegne tilSpurdte almuen om nogen ødepladzer, eller rødningspladzer her I schibredet er eller findes Huor til de Suarede Een Rødningspladtz er ved Lij Anne Hansdatter S/igneu/r Hans Clausens datter tilHørende,

Item tilspurdt om Løsgiengere, der til Almuen Suared nu Ingen at Were, Saa Blef anbefalled om nogle schulde Kome da at føre dem til fogden,

Item om Arfveschiftter om de noget hafde der ofr at Klage, huor til de Suarede det de Inted hafde at Klage, mens vare vel med schrifveren og fogden fornøyed,
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 11 og 12 octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting I HerLø schibred paa Frechow, med ditto schibreds Almue, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar Wijs og Welforstandige

1689: 76b

Mand S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand Niels RøsLand og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Olle I Rong, Niels DafVanger, Anbiørn Fløgsand Anders Dafvanger, Simen Rafnanger, Olle Foldesøen, Olle Brevig, og Aschiel Rafnanger Sampt dannemend flere som Samme tid ting Søgte

Erich Monsen Lood oplesse En Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af Mons/ieu/r Christoffer Hiermand paa 2 1/2 s/chillings Leye vdj dend gaard Alfføen og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 22: Aug/ustj Anno 1689

Olle Hiertaas Hafde Ladet stefne Lars Erstad for at Hand Hafver *Kasted *Lars (Ole?) Sin Hest med Een øx, og Siden der ofver schal Werre død

Lars Erstad møtte og negtede Iche Joe af hafve *Kast Hesten med øxen mens Sagde at Hesten der af Iche Kunde dø

Olle Satte I Rette og formeente hand Hesten Burde Betalle,

Magne Tvedten for retten fremstoed tillige med Niels Tvedten og Sagde at Hesten Kunde Were Werd 15 march dansche

Afsagt Som Niels og Magne Tvedt vidner det Hesten Iche War meere Werd End 15 march dansche, altSaa eragtes for ret det Lars Bør Hesten Bet/ale med 15 march.

1689: 77
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Vdj Høyædelbaarne H/er/r Amptmands fraWerelse eftter Lougen tilnefnde efttersch/ref/ne Danemend til at Were Sorne Mend for tillKommendes Aar nafnlig, Olle Frechou Michel Melland, Knud Erdal, Niels Tvedten, Olle RyLand, Iffuer Krogaas, Olle Hestenes, og Anders Leerwigen
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Lood oplesse Een forfatted Restantz ofver dette schibbr/ed Som rigtig Befandtis detz soma 150 rdr 2 march, 11 1/2 s/chilling og dereftter forseigled
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 14: og 15: octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting I Allenfied schibred med d/itt/o schibreds Almue nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar Wijs og meget fornemme Mand S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Lauridtz Mundal og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Lars Hopland, Hans Tvedten, Anders Eycheland, Erich Sletten, Olle Lefstad, Olle Quamme Ingebregt Fosse, og Mogens Alfver Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Olluf Nielsen Lood oplesse En Bøxelsedel til hannem vdgifven af H/er/r Anders Gaarmand Kaldet Neder Tvedt schyldende aarlig 1 p/und Smør og 8 Kander Malt, og var Dattert Hammer d/en 16 Martj 1689

1689: 77b
 
 

Tollef AsLachsen Fosse Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem *Vdgifn af Mons/ieu/r Christoffer Hiermand paa 1/2 Løb Smørs Leye vdj dend gaard Nedre Fosse og War d/itt/o Bøxel Sedel dattert d/en 10 May 1689

Olle Larsen Fosse Lood oplesse En Bøxel Sedel til hannem Vdgifven af Giertrud de Fine paa 1/2 Løb Smør og It quarter Malt vdj dend gaard Tidtland, og War d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 2: Martj Anno 1689

Mons Michelsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem Vdgifven af Maren Mag/ister Arnoldj de Fine paa It Spand smør og 8te Kander Malt, vdj dend gaard Yttre Fosse d/itt/o Bøxel Sedel War datert Bergen d/en 17 7br: (september) 1688

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplesse en forfatted Restantz ofver dette schibred Som rigtig Befandtis detz Somma 91 rdr - march 6 1/18 s/chilling og der eftter forseigled

Kongl/ig Ma/jestets Fogit eftter Lougen tilnefnde efttersch/ref/ne dannemend for tilKomendes Aar at were Laugrettismend, nafnlig, Rasmus Lechnes, Joen Nesse, Anders Sellevold, Lars Hoopland, Olle Oxse Olle Quamme, Olle Laersen Sem og Olle Erichsen SiufrSetter

1689: 78
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 16 og 17 octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og sage ting I Radøe schibred paa AscheLand med d/itt/o schibreds Almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar Wijs og meget fornemme Mand S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Hans Tovle (Taule) og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Johannes TollesHoug, Lars Kartvedt, Michel Noordanger, Jens Gierre, Joen Sylta, Hans I Bøe, og Olle Vldvatten, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting søgte

Olle Toule Hafde Ladet stefne Lensmand Hans Toule formedelst Hand schal hafve Een *Slog stefne* (slåkstemme) nedrefven, med formeening Hand maatte Bruge Sin quern Som hand Siger med rette at tilKomme

Lensmanden Hans Toule for retten møtte og Sagde det Olle Toule Ingen ret hafde der til, eftterdj Joorden Hører han/n/em til, og Iche Burde at trede Sin Eng vnder foed,

Afsagt som dette er En sag Som Her paa tinget Iche Kand eftterseeis eller forfarres, altSaa Beroer der med Indtil Sagen til Aasteden Worder IndCittered til Huilchen tid Joordeygeren Bør at warseles, da herom schal *gaes hvis ret er

1689: 78b
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson *Loop (Lood) oplesse En forfatted Restantz ofver dette schibred Som rigtig Befandtes detz Somma, 92 rdr 3 march, 2/3 s/chilling og der eftter af os forseigled

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson eftter Lougen tilnefnde efttersch/ref/ne dannemend for tilKommendes Aar at Were LaugRettis Mend nafnlig, Ingebregt Qualem, Jens Solen Østen Fieldsende, Mons Strøme, Mons Solemb, Rasmus Indre Sebø <Guner Sebdal, og Ole Erichsen Miøs>

Anders Todtland af Echanger schibred Lood Eftter Lougen opbiude paa Sin Egen og medArfvingers vegne 1/2 ?d (p/un/d?) Smør og 8te Kander Malt vdj dend gaard Mit Tiore om nogen det Wilde Kiøbe ellers er Anders Todtland Sindet det til hvem der til hafver Løst at Selge

Olle Lunde og Olle Joensen Quamme, end Olle Quamme Var stefnt af H/er/r Michel SuartzKop for Landschyld og tiende, Som for retten Møtte og Lofvede med haande Baand for retten Inden Juel at Betalle,

Ilige maade tilholdt Almuen I Manger og de andre Sogner Som endnu resterer dieres tiende at betalle, Som de alle Lofvede til Juel at schulle schee,
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 18 og 19: octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sageting I Lindaas schibred paa Lyren med for/schref/ne schibreds Almue, nerWerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbarre Wijs og

1689: 79

Meget fornemme Mand S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand Michel Oenes og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Erich Østerim, Tomas Smørdal, Ifver Myching, Magne Kielen, Niels Hoope, Olle Refnor, Erich Settre, og Niels Fammestad Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting Søgte

Mons/ieu/r Søfren Lytichsen Ovensted Lood oplesse efttersch/ref/ne Kiøbe Bref

Lauridtz Sørensen Borgermester udj Bergen giør Hermed Witterligt at Have soldt og afhendt, saa og Hermed Selger, schiøder og afhender fra mig og Mine Arfvinger til ErLig og VeLfornemme Mand Søren Lytichsen Ovensted, en gaard i Lindaas schibred, BeLigende Kaldes Qualwog schylder AarLig En Løb Smør, og en Half tønde Malt, med Bøxel, Huilchen for/schref/ne gaard med ald detz rette tilleggelse, udj schoug og March, agger og Eng fischevand og Fægang, sampt VnderLigende øer og Holmer, fra fieldz og til fiere, Inted vndertagendes I nogen maader, af det som nu der tillegger, og af Arildz tid tillegget Haver, Bemelte Søren Lytichsen OVensted, og Hans Arvinger schal og maa have, nyde, Bruge, og Beholde til Evindelig odel og eye, og Kiendes Jeg mig og mine Arfvinger ingen ydermere,

1689: 79b

Laad, deel eller rettighed at have til eller vdj for/schref/ne gaard, efttersom Jeg der for haver BeKommed fornøyelig Betalling thij Bepligter Jeg mig og mine Arfvinger at hiemble og fuldKommelig tilstaa Ben/efn/te Søren Lytichsen OVensted og Hans Arfvinger forschrevne gaard og detz rette tilliggende for Hver Mands tiltalle Som der paa Kunde tahle, og om Imoed forhaabning saa scheede, at forschrefne gaard eller noget des rette tilligende Blef ved Loulig domb Ben/efn/te Søren Lytichsen OVensted eller Hans Arfvinger av-wunden, formedelst min VanHiemmels Brøst schyld, da Bepligter Jeg mig, og mine Arfvinger, Igien at forschaffe Hannem og hans Arfvinger Ligesaa got godz som denne gaard er Huilchet ieg med Egen haand og zignet BeKreftter,

Datum Bergen d/en 16 8br: (october) 1689

Lauridtz Sørensen (L:S:)
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde Ved Lensmandens Waanlige stefnemaal Ladet Stefne Joen Litleaas formedelst Hand for nogen tid Siden schal hafve med *vnde (onde?) Sønder refved Joen Rasmusens Kleder

Joen Litleaas møtte for retten og Sagde det Hand hafde refved Joen Rasmusen I Een gammel schiorte, mens Joen Rasmusen Ref Hannem Igien, mens Kunde Iche Bevijse

1689: 80

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Satte I Rette og formeente Joen Littleaas Burde Bøde eftter Lougen

Joen Rasmusen møtte og for retten sagde det Joen Litleaas Hafde refven hans schiorte Itue, mens giorde hannem Ingen schade, hvilchet Joen Litleaas og først Sagde, mens Siden Igien fragich

Afsagt Efttersom Joen Littleaas ey Kand Benegte Joen Rasmusens schiorte at Hafve refved, Saa eragtes for ret det Hand Bør eftter Lougens 6te Boogs 7de Cap/i/t/el/ 8de Art/ichel Bør Bøde til hans Ma/jestets trende Sex Lod sølf Som er I penge 9 rdr

Ærbaarne og WeLfornemme Vnge Mand Mons/ieu/r Christoffer Hierman, De Welb/aa/r/ne/ LillienSchiolders Welbetroede fuldmegtiger ombudsmand, Hafde Ladet stefne Joen Weraas formedelst Hand schal hafve Slaget til omtrent 12 Las Høe, og det paa dend part hand Iche hafr BøxLed

Satte derfore vdj Rette og formeente Joen Weraas Burde Beholde dend øde part Betalle schatt Sampt Landschyld, og op Bygge Huuse der paa, Saa Joorden Kand Worde Lougfør, eftterdj hand Imoed Willie hafver Sig med høyetz afslagning Befatted

1689: 80b

Paa Joen Weraas Sine Wegne Møtte Hans Søn Michel Joensen Som Berettede det Hans fadder War Siug og der til Iche Kunde Suarre, med Begiering Sagen maatte Beroe Indtil hand Sielf der til Kunde Suarre,

Afsagt Som Joen Weraas Lader Sit forfald Liuse og Almuen vidner hand at vere Siug, altSaa paalegges Hannem till neste ting I Egen persohn Her for retten at møde eftter Lougens første Boogs 4de Cap/i/t/el/ 32 Art/ichel Som er Lougdag,

ImedLer tid formaanes Joen Weraas Sig Mons/ieu/r Hiermand at Indfinde, eller og till for/schref/ne tid at Lide dom eftter Lougen og om da noget paa schadiges tache Sig Sielf, og hafve schade for Hiemgield

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood opLesse Een forfatted Restantz ofver Fedie og dette schibred Som Rigtig Befandtis detz Somma 156 rdr 3 march 15 7/24 s/chilling og der eftter af os forseigled

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson eftter Lougen tilnefnde efttersch/ref/ne dannemend for tilKommendes Aar at vere Laugrettismend nafnlig, Ifver Niøten, Niels Hoopland, Niels Bersvig, Gregorius Refnor, Lars Settre, {Erich Aaraas} Mons Lechvold Magne Bessesen Røsnes, og Halfver Nielsen Refnor

1689: 81
 
 

Willem Janssen Stafvesund for retten fremstoed og Sig Wemodeligen BeKlagde ofver Hans stoore Armoed, og storre Huus Kaars, vdj den faste tillid Hans Kongl/ig Ma/jestets af Høy Kongl/ig Naade Allernaad/igst Wilde Beveges til at eftterLade hannem Sine schatter, anseende Hand Sidder paa Een Liden holm og Iche hafver nogen handel ey heller Lefnetz Midler, Huilchet Almuen BeWidnede Saa hands andragende Sandhed at Werre, med Begiering dette vnder forseigling hannem maate Worde meddeelt Som Wij hannem Iche Kunde Benegte
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 21: og 22: octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst, schatt, og Sageting I Gullen schibred med d/itt/o schibreds Almue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbare Wijs og meget fornemme Mand S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand Giefle Østgullen og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis mend, Mons HosteLand, Olle Hannestvedt, Siufr HafveLand, Claus Wadtzøen, Anders Tvedten, og Michel Sande Sampt dannemend flere, Som Samme tid ting Søgte

Troels Clausen BiercheLand Hafde Ladet stefne AsLach I Nappen for fortiendte Løn fra

1689: 81b
 
 

Halversoch om Wooren (våren), til Michælj om høsten Giertrud Joensdatter \schulde tilhøre/ Som døde Wed for/schref/ne Michælj tider *schal Were død,* og Begierede derfore nu til slutning 1: oort,

AsLach Nappen møtte for retten og Sagde det Hand var ded Sl: Mennische Inted schyldig mens Hand Hafver Ladet Hinde Begrafve og der paa giort omKostning Som hand formeente hannem Burde Betalles, efttersom Troels Claesen hinde Arfver, og alting Huis (det som) hun Sig eftterLood til taget,

Afsagt Som AsLach Nappen Siger det Sl: Menische Inted at Were schyldig, og Troels Clausen Som Arfving alting til Sig tages hinde tilKom, og AsLach Begrafvelsens omKostning giort og derfore Ingen Betaling nøt, Saa Bør AsLach der fore frj vere og Troels Clausen Sig Lade nøye med den Alrede annammede Arf, dog om nogen gield eftter denne dag ded Sl: Menische WedKommende schulde opdages Bør hand som Arfved Hafver der til svare

Anders Mørch Hafde Ladet stefne Rasmus Grinde for Rest Indtil 88 Aars Vdgang Sex rdr,

Joen Dalle paa Anders Mørchis Wegne War schadesLøs dom Begierende,

Gamle Rasmus Grende (Grinde) møtte for retten og Wedgich gielden, mens fremblagde Een Sedel vnder Baltzer Pedersens haand af datto 8: 7br: (september) 89: det en Liden *ox (øx) paa Remme War Lefverdt

1689: 82

Afsagt Som Rasmus *Grrinde (Grinde) Wedgaar gielden og dend Lefverede *oxe (øxe) Iche Mentioneres hvor meget er Werd, altSaa Bør hand Sig med Anders Mørch derom at forEenes og Saa dend øfrige rest Inden 15 dager vnder Execution eftter Lougen schadesLøs at Betalle,

Anders Mørch Hafde Ladet stefne, Gregorius Pedersen for resterende, eftter Indgifven Regning til 89: Aars vdgang,

Joen Dalle paa Anders Mørches Wegne Var Een Endelig schadesløs dom Begierende

Gregorius Peders/en Grinde Møtte for retten og Wedgich gielden Lofde med forderligst at Wille Betalle

Afsagt eftterdj Gregorius Grinde vedgaar gielden, Saa Bør hand Saa Wit til 88 Aars vdgang angaar Inden 15 dager at Betalle og for dette Aars Antegnelse Inden Juel eftter Lougen vnder Execution schadesLøs

Hederlige og Wellærde Mand H/er/r Peder Busch Hafde Ladet stefne Joseph Kielby for hand schal hafve Ladet It styche hage til Een af Sine grander Imoed H/er/r Peders Willie

Joseph Kielby Møtte for retten *møtte og sagde det de andre grander der til hafde gifved dieres forLof, mens Ingen af denem Var stefnt

Afsagt, som Joseph Siger de andre tillige med Hannem det tilladende at hafve Bevilget og Iche nu ere stefned, da naar dj der til vorder stefned, og Sandhed Kand erfarres schal dømes hvis ret er

1689: 82b
 
 

Hæderlig og Meget Wellærde Mand H/er/r Peder Busch Hafde Ladet stefne Joseph Kielby formedelst hand falschelig gaf an for ham dend tid hand Legde (leigde) Joorden, at hand sagde hand hafde forLof at BøxLe Sin Moders Jord, Som dog hans yngre Broder, Klagede at hand førde Løgen (løgn) paa Sin Moder, hun aldrig hafde Sagt Sin Joord op,

Joseph Kielby Møtte for Retten og IndLagde H/er/r Peder Busches frelse Sedel Vnder datto Spiøtøen d/en 20 Feb/rua/r 1685 Item MaJor Møllerops pas det hand vdj 9 Aar hafver tient Hans Ma/jestets for Marin d/itt/o pas Dattert Bergen d/en 15 Martj 1684 med formeening H/er/r Peder Burde Sit tilleg at Bevijse, og ellers Holdt Sig til Sin frelse Sedel, sampt rigtige pas,

Afsagt, Som dend Hæderlige og Meget Wellærde Mand H/er/r Peder Busch Beschylder Joseph Kielby for falsch med HandLing eller andragende vdj Sin Bøxels ErLangelse, som Joseph Sig fra vndschylder, da som Joseph fremblegger H/er/r Peder Busches Egen vdgifn frelse Seddel, af d/en 20 Feb/rua/r 85 Som endnu findes v-Cassert, og det Befindes Wed Welb/aa/r/ne/ H/er/r MaJoor Møllerops vdstede pas hand Sine gamble forældres Joord schvlde niude, Saa paaLegges H/er/r Peder Busch Sin andragende til neste ting at Bevijse til hvilchen tid da her *vinden (vdinden) schall Kiendes hvis Loumessigt verre

1689: 83
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson afsoente Een tiufsag Imedens Seeniste tings fra Wigelse, med Siufr Noordal, og der for gaf fogden Sex rdr, Huilchet fogden Saaledes Begierede at maate vorde Indført, og der eftter tings Widne Begiert

Hans og Iffver Grimmen for Retten fremstoed og Sig Wemodeligen BeKlagde HuorLedes de af den v-Løchelige Ilde Brand, Ilde er Worden Beschadiget, Saaledes at alle dieres huuse paa gaarden er Worden I Asche lagt, vndtagen floren og Høy Laden, og det Just dend Samme dag Iffver Sin quinde Blef til Joorden Besteediget, og Hans Sin quinde Laa I Barsel Seng, som Maate Krybe af Sengen med Barned vd paa marchen til Redning, og ellers hafde maat Blefved der paa stedet, Bad der fore vdj Dybeste Vnderdanighed Hans Kongl/ig Ma/jestets af Høy Kongl/ig Naade Allernaad/igst Wilde de vdj dieres schatters vdgiftt maate forLindres

Tilstede Werende Widnede dieres Andragende detzWer Saa I Sandhed Befandtis

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplesse Een forfatted Restantz ofver dette schibred detz Somma 68 rdr 3 march 4 1/4 s/chilling Som rigtig Befandtis, og der eftter af os forseigled

Endelig Blef tilnefned efttersch/ref/ne Mend for tilKommendes Aar at Were Laugrettis Mend nafnlig, Erich Risnes, Østen Houge, Ifr Fosdal, Otte Nesse Olle Svensen Dalle, Poufl Kiellevold, Mons RørtVedt og Johannes Larsen Øyen

1689: 83b
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Erbød sig for Almuen at som de nu Betalte dieres Høstarbeide, at Holde dennem, enten Hand Wed døden afgaar eller till Een anden Condition Befordred schadesløs Saa hand og hans Arfvinger schal og Wil Suarre dend eftterKommende, om hand Iche Wed Blifr til *Aarnemaaleds (Aaremaaleds) vdgang
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 24 og 25 octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sageting I Echanger schibreds Almues nerWerelse paa Eide, med d/itt/o schibreds Almue nerWerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar Wijs og meget fornemme Mand S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Mogens Essemb, og efttersch/ref/ne Eedsoorne Mend, Niels I Rø, Olle MolWig, Anders Eichenes, Olle Setre, Amund Hindenes, Wemin Eytznes Anders Eye, og Anders Nommedal, Sampt dannemend flere som Samme tid ting søgte

Anders Andersen Indre Eyde Lood oplesse efttersch/ref/ne Kiøbebref og Liuder som følger

Kiendes Jeg Anders Gaarman Sogneprest til Hammers prestegield, og Hermed for alle WitterLig, giør, at Jeg af frj vilie, og velberaad Hue, sampt og med Min Kierestes Thale Sophiis Ja og samtøche, schiødt og afHendt, som Jeg ogsaa hermed fuldKommeligen schiøder og afhender, fra mig Bemelte, min Kiereste, Børn og rette Arfvinger, en Mine oddels gaarde, Indre Eide, som schylder AarLig tou Løber Smør, og en tønde Malt, udj NoordhordLehns fogderj, og Hammers prestegield BeLigende, til Anders Andersen, En

1689: 84

Fembtepart vdj Bemelte Indre Eyde, schylder AarLig otte og tiufve og *en fierde femtepart* Marcher Smør, og Nj tre femteparter Kander Malt,

Huilchen gaard, mig af Min Høyærede, Kiere Suoger, Hans Lillienschiold, amptmand ofver Findmarchen til ret odel er ofverdragen, Som med følgende schiøde, Datterit Bergen d/en 22: Feb/rua/r Anno 1677 Vdvijser,

Huilchen forschrefne part, vdj Bemelte gaard Indre Eyde, med ald detz tilligende, som nu der tillegger, og af Arildz tid tillegget hafver, Were Sig Lotter og Lunder, Waat, og tørt, fischevand, og Fægang Inted vndertagen i nogen maader, Her eftter frj frelseligen, at følge Bemelte Anders Anders/en Hans Hustru Børn og Sande Arfvinger, till It Evindeligt odel og Eyendomb, v-Igien Kaldet af mig og Mine Arfvinger,

og dersom, saa scheede /: det Jeg Ingenlunde Wil formode :/ at forbemelte Indre Eide, Heller noget af detz tilligende herligh/ed Blef forbemelte Anders Andersøn, eller Hans Arfvinger, formedelst, mig og Mine Arfvingers Vandhiemmels Brøst schyld, Ved nogen ret eller Rettergang fra Wunden, da Lover og hermed til forpligter Jeg mig og Mine ArWinger, Inden Sex vggers Warsel der eftter at forschaffe Bemelte Andersøn eller Hans Arfvinger, Lige Saa got og WeLbeLeiligt goedtz med Lige Herlighed udj alle maader, eller og Hans penge, og ImedLertid at frj hiemble, Bemelte Anders Andersøn forBemelte gaard Indre Eide, for Hver Mands tiltalle, Som der paa Wille heller I nogen Maader med rette Kunde talle, og der fore at gaae Imellem Hannem, og Sagen,

Huor fore Jeg for noch ofttb/emel/te

1689: 84b

Gaard Indre Eyde haver BeKommet fyldest og fuld nøyagtig Betalling, minste penge med meste, saa Wit vdj Wores Kiøb Kommen er, tillige med schiøtnings øre, saa Jeg Ermelte Anders Andersøn, for oprigtig og goed Betaling i alle maader Betacher,

til ydermere BeKrefttelse Hafver Jeg dette med egen haand Vnder schrefved, og mit zignet Vndertrøgt og Wenlig ombedet dend erlige danemand Mogens Essemb, Lensmand vdj Echanger schibred tillige med Hans Broder, Magne Essemb, med mig til Witterlighed at vnderschrifve og Beseigle,

Actum Hammer d/en 30 Augustj Anno 1689

(L:S:) Anders Garman Eg/en/h/aand/

Mogens Essem (L:S:) Magne Essem (L:S:)
 
 

Mogens Larsen Lood oplesse efttersch/ref/ne Kiøbebref

Kiendes Jeg Anders Gaarman Sogneprest til Ham/m/ers prestegield, og hermed for alle WitterLiggiør at Jeg af frj vilie og WeLberaaed Hue, sampt og med Min Kierestes Tale Sophies Ja og samtøche, schiødt og afhendt, som Jeg ogsaa hermed fuldKommeligen schiøder, og afhender, fra mig Bemelte Min Kieriste Børn og rette Arfvinger, en af Mine odels gaarde Indre Eide, som schylder AarLigen, tou Løber Smør og en tønde malt, udj NordhordLehns fogderj, og Ham/m/ers prestegield BeLigende, til Mogens Larsøn, en fembtepart udj Bemelte Indre Eide, schylder AarLigen otte og tiufve og *en fierdepart* marcher smør, og nj trefembteparter Kander malt,

Huilchen gaard mig af Min Høyærede \Kiere/ Suoger Hans Lillienschiold Amptmand ofr Findmarchen, til ret odel er overdragen som medfølgende schiøde Datterit

1689: 85

Bergen d/en 22: Feb/rua/r Anno 1677 Vdwijser

Huilchen forsch/ref/ne p/ar/t udj Bemelte gaard Indre Eide, med ald detz tilligende, som nu der tillegger og af Arildz tid {det} tilligget haver, werre Sig Lotter og Lunder Waat og tørt, fischevand og Fægang Inted Vndertagen I nogen maader, Her eftter frj og frelseLigen at følge Bemelte Mogens Larsøn Hans Hustru Børn og Sande Arwinger til It Evindeligt oddel og Eyendom, v-Igien Kaldet af mig og mine Arfvinger,

og dersom saa scheede /: det Jeg Ingenlunde Wil formode :/ at forbemelte Indre Eide, Heller noget at detz tillegende HerLighed Blef for/schref/ne Mogens Larsøn eller Hans Arwinger, formedelst mig og mine Arwingers Vandhiemmels Brøst schyld, Ved nogen ret eller rettergang, fraWunden da Lover og Hermed tilforpligter Jeg mig og mine Arfvinger, Inden Sex vgers Warssel der eftter, at forschaffe Bemelte Mogens Larsøn eller Hans Arfvinger, Ligesaa got og WeLBeLeyLig goedtz, med Lige HerLighed udj alle maader, eller og Hans penger og ImedLer tid at frj hiemble Bemelte Mogens Larsøn forb/emel/te gaard Indre Eide for Hver Mands tiltalle, som der paa Wille, heller I nogen maader med rette Kunde talle, og derfor at gaa Imellem *sagn(sagen) og Hannem,

hvor fore Jeg for noch oftteb/emel/te gaard Indre Eide haver BeKommit fyldest og fuldnøyagtig Betaling, Mindste penge med Meste, saa Wit som vdj Wort Kiøb Kommen er, tillige med schiøtningsøre, Saa Jeg ermelte, Mogens Larsøn, for oprigtig og goed Betalling i alle maader Betacher,

til ydermere BeKrefttelse, haver Jeg dette med egen haand vnderschrevid og mit zignet hos trøgt, og Wenligen omBedet den Erlige dannemand, Mogens Essem, Lensmand vdj Echanger schibred tillige med hans Broder *Mogens (Magne) Essem med mig til Witterlighed at vnderschrifve og forseigle

Actum Hamer d/en 30 Aug/ustj A/nn/o 1689

Anders Gaarman Eg/en/h/aa/nd (L:S:)

Mogens Essem (L:S:) Magne Essem (L:S:)

1689: 85b
 
 

Rangnille Olsdatter Lood oplesse eftterschrefne Kiøbebref

Kiendes Jeg Anders Gaarman, Sogneprest till Hammers præstegield, og Hermed for alle WitterLig giør, at Jeg af frj Willie og WeLberaad Hue, sampt og med min Kierestes Thale Sophiis Ja og Samtyche, schiødt og afhendt, som Jeg ogSaa hermed fuldKommeligen schiøder og afHænder, fra mig Bem/el/te min Kiereste Børn og Rette Arfvinger, een af Min oddels gaarde Indre Eide, som schylder AarLig 2 Løber Smør og 1 tønde malt, udj NordhordLehns fogderj, og Hammers prestegield Beliggende, til Ragnille Olsdatter en *femtebart (femtepart), udj Be/mel/te Indre Eide, schylder AarLig otte og tyve og *en fierde femtep/ar/t* marcher Smør, og nj trefemte Kander malt,

Huilchen gaard mig af Min Høyærede Kiere Svoger Welb/aa/r/ne/ Hans Lillienschiold amptmand ofver Findmarchen, til ret odel er ofverdragen Som medfølgende schiøde Datterit Bergen d/en 22: Feb/rua/r Anno 1677 vdwjser,

hvilchen for/schref/ne p/ar/t vdj Bemelte gaard Indre Eide med ald detz tilligende Som nu der tillegger, og af Arildz tid tilligget Haver, Vere Sig Lotter og Lunder Waat og tørt fischevand og fægang, inted vndertagen I nogen maader, her eftter frj og frelseligen, at følge Bemelte Ragnille Olsdatter og Hindes Arfvinger til It evindelig odel og eyendom, uIgien Kaldet af mig og mine Arfvinger,

og dersom saa scheede /: det Jeg Ingenlunde Wil formode :/ at forb/emel/te Joord Eide, heller noget af detz tilligende herlighed Blef forb/emel/te Ragnille Olsdatter, eller hindes Arfvinger formedelst mig og mine arvingers VandHiemmels Brøst schyld, ved nogen ret eller rettergang fraWunden, da Lover

1689: 86

Og Hermed tilforpligter Jeg mig og Mine Arfvinger, Inden Sex vggers Wardsel, der eftter at forschaffe Bemelte Ragnille Olsdatter eller Hindes Arfvinger Ligesaa got og WeLbeLeyligt goedtz, med Lige HerLighed udj alle maader eller og hindes penge, og ImedLertid at frj Hiemble Be/mel/te Ragnille Olsdatter, forb/emel/te gaard Indre Eyde, for Hver mands tiltalle, som der paa Wilde Heller i nogen maader med rette Kunde tale, og derfor at gaa Imellem hinde og sagen

Huor fore Jeg for noch ofttb/emel/te gaard Indre Eide Haver BeKommet fyldest og fuldnøyagtig Betalling mindste penge med meste, saa Wit vdj Wores Kiøb Kommen er, tillige med schiøtningsøre, saa Jeg ermelte Ragnille Olsdatter for oprigtig og goed Betaling i alle maader Betacher,

til ydermere BeKrefttelse, haver Jeg dette med egen haand underschrevit, og mit zignet vndertrøgt, og Wenligen omBedet den erlige dannemand Mogens Essemb, Lensmand udj Echanger schibred tillige med Hans Broder Magne Essemb med mig til Witterlighed at vnderschrifve og forseigle,

Actum Hammer d/en 30 Augustj Anno 1689

Anders Garman Eg/en/h/aa/nd (L:S:)

Mogens Essem (L:S:) Magne Essem (L:S:)
 
 

Erich Olsen Indre Eide Lood oplesse It Kiøbe Bref af H/er/r Anders Gaarman vdgifven paa 28 4/5 Marcher Smør og 9 3/5 p/ar/t/e/r Kander Malt vdj dend gaard Indre Eyde,

alt ord Liudende Som ofven Indførte schiøde vndtagen dog H/er/r Anders forbeholden den Bøxelret til det (ope rom) Smør og (ope rom) Kander Malt, Som hand Self derudj eyer Dat/erit Hamar d/en 30 Aug/ustj 89

1689: 86b
 
 

Aadne Olsen Lood og oplesse It Kiøbe Bref til Hannem vdgifven af H/er/r Anders Gaarman paa Een p/ar/t I dend gaard Indre Eide schyldende AarLig otte og tyve og fire femteparter m/arch/e/r Smør, og nj trefembte parter Kander malt

Samme schiøde ordLiudende Ligesom de trej forhen Indførdte schiøder Vndtagen disse ord dog mig forbeholden min Bøxelret til det (ope rum) Smør og (ope rum) Kander malt, som hand Self der udj eyer, og Jeg Bøxelretten niuder

D/itt/o Kiøbe Bref War Dattert Hammer d/en 30 Aug/ustj 1689 og af H/er/r Anders vnderschrefved og forseigled tillige med Mons Essem (L:S:) og Magne Essem (L:S:)

Rasmus Sandersen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem vdgifven af Else Sl: M/agiste/r Jens Søfrensens Een p/ar/t vdj Lie Som schylder Aarlig 1/4 p/ar/t af en Løb Smør og 1/4 Malt, d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 3. octob/e/r 1689

Endelig Lood oplesse It Kiøbe Bref dj gotfolch af Indre Eyde Som forhen ere Mentionerede paa 2 Løber Smør og een tønde Malt, Samme Kiøbe Bref War af Hans Lilienschiold, dend tid vice Laugmand d/en 22 Feb/rua/r 1677 vdgifven til H/er/r Anders Gaarmand, og d/en 18 Junj 77 til It Almindeligt Waarting I NoordhordLehns protocol af forige Sorenschrifver ord fra ord paa det 8: Blad Indført Testr: Hans Hanssen

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplesse een forfatted Restantz ofver dette schibred detz Somma 60 rdr 6 s/chilling Som rigtig Befandtis og der eftter af os forseigled

1689: 87
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lofde Almuen for fogdegaards vdLagte pen/ge Lige Som I Gullen schibred

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson eftter Lougen tilnefnede efttersch/ref/ne Sorne mend at Were for tilKommendes Aar nafnlig, Johannes Ofrdal, Joen Ofrdal, Baste Molwig Mogens Ytre Eyde, Olle Ytre Eyde, Siufr Aschevig, Erich Olsen Indre Eyde, og Olle Olsen Indre Hindenes

Endelig Lood Peder Knudsen oplesse En Bøxel Sedel til Hannem Vdgifven af Johannes Fyllingsnes paa 1/2 Løb Smør og 6 Kander Malt, I dend gaard Schor, d/itt/o Bøxel Sedel Var Dattert Ascheland d/en 9: Feb/rua/r 1689
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 28 og 29 octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sage ting I Hossanger schibred paa HorsHofde med d/itt/o schibreds Almue, nerWerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbare Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand Rasmus Hannestvedt, og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Fusse BørcheLand, Olle Øfsthuus Erich Mielstad, Jørgen Blechlj, Olle Blechlij, Knud Heldal, Johannes Klefland, og Siufr Fielschaal Sampt dannemend flere Som Samme tid ting Søgte

Siufr Michelsen Lood oplesse It Kiøbe Bref till Hannem vdgifven af Hans Knudsen BredSteen Laugrettis Mand I Arne schibred, paa

1689: 87b

Atten m/arche/r Smør og Sex Kander Malt vdj dend gaard GalteLand, og War Samme Kiøbebref Dattert Bergen d/en 16 octob/e/r 1689 til witterlighed Erich Almaas og Klement Bresteen

Lensmand Lars Mundal af Allenfied schibred Hafde Ladet stefne, {Olle} Hofver Rachnes for gield nemblig 11 rdr I 20 aars tid, som Lars hannem schal hafve Laant, til at af legge Sin tiuf Sager med, og der fore til datto Ingen Betalling nøt, Sigende det Hand til Forige Byfogd nu WeLWijse H/er/r Borgemester udj Bergen med nogle af ofven melte penge frj Løste <nemb/lig 8 rdr> formedelst Hofver da schal hafve stolled 2de stacher Een Smør amber og Een Jeren stang, ofven melte Widnede Peder Bernes Saa at Werre, end ydermeere Sagde Lars Mundal at hafve Løst Hofver end en anden gang for Sit tiufverj giort paa Een Jegt, da Hand Sad vnder Raadstuen og da Bet/alt 3 rdr,

End sagde Lars Mundal det Hand nu forLeden Høst atter Igien vdLøste Hofver \som sad vnder raadstuen/ ellers sagde goed for hannem til Byfogden for 8 rdr formedelst Salt Som Hofver paa Hendrich Nielsens schib Wilde stelle, og der forvden Lofved Cap/i/t/ain/ Hendrich Nielsen at Hofver Kunde Slippe Een fiering Smør, og faa Sine Secher tilbagge, Som og Lars Mundal og hans S..(?) (Søn?) War hoes da Secherne af schibet hannem Blef Lefverdt,

Hofver Rachnes møtte for retten, og Sagde Iche at Werre schyldig til Lars Mundal noget

1689: 88

Ey Heller Begiert Hand nog[ ] schulde vdLegge, negtede og ald [ ] Werred Sat vnder Raadstuen, [ ] I Cortegarden (Norsk Hist. Leksikon: Cortegarde = vaktstyrke, også hus eller lokale for vaktstyrken), vnder Raadstuen [ ] Sit Salt Wesen eller Kiøb Som Hof[ver?] det Kalder, mens ellers Sagde hand det tilforne hafde Set hoes Byfogden [ ] ædLe Borgemester Lars Søfrensen for Een Liden forseelse,

Lars Mundal formedelst Hofver negtede hannem Inted at Werre schyldig, og ey Begiert noget for hannem at vdLege, Begierte desse ord maate Indføres, nemblig det Hofver schal Werre Een Løgner, og Lars med Sandhed Sit angifvende Wil BeWijse, Saa og Begierede det Hofver vdj forwaring maatte forblifve Indtil Sagens Widere Vddrag,

Hofver sagde denne Sinde Inted der til at Wilde Suare, mens dj Kunde giøre med hannem hvad de Wilde,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Reffererede Sig til Lars Mundals I Rette settelse, Saa og eftterdj hand Sig Iche Sagen fra Legger for tillagde tiufverj er Mand og Bør tiuf Were,

Hofver Sagde det Hand Wilde formode Gud og øfrigheden Wilde denne gang Werre Hannem naadig

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Satte I Rette og formeente Hofver Sin Boe Intil Sagens Vddrag Burde Registeres og Worderis,

1689: 88b

[ ] Rachnes Benegter dend [ ] Lars Mundal Siger det [ ], Hvilchet Iche for os nu [ ]for Beroer dermed Indtill [ ] Wijst, angaaende Hofver [ Tiu]fverj Som hand først Be[ n]oget der af Wefgaar [ ] Endeligen formoder Gud og øfrigheden Wil Were hannem Naadig Som af os ey anderLedes Wides end hand Jo Sagen Sig paa tager, da som Lars Mundal <hafver schielt ham for en Løgner og tiuf> Begierer hannem vdj forVaring Indtil Sagens vddrag og nermere Bevijs Hvilchet Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson og paastaar tillige med Hofvers Boes Sequestration (Norsk Hist. Leksikon: Sekvestrasjon = arrest, helst i større formueskomplekser), Hvilchet Wij Iche Wiste at Kunde fra Wige, mens for ret eragtis det Hofver Rachnes Bør vdj goed forvaring at forblifve, og Hans Boe at Registeris og vnder forseigling at Beroe til nermere opliusning I Sagen \og da/ Worder for os ført da Hervdinden schal Kiendes Hvis Loumessigt Kand Werre,

Peder Erichsen Bernes Hafde Ladet stefne Anders Knudsen Øfste Kleppe, formedelst Hand Peder Ilde Betegnede da hand Kom og fordrede Sin Herris Landschyld, og gref (greip) strax til en Langorf og schielte Peder for Een forreder, og *trude (truede) hannem det hand schulde *Legge (ligge) eftter hans Lif Saa Lenge hand Lefvede,

1689: 89

Til dette at Bewidnede Hafde Peder Bernes Ladet Cittere Lensmand Rasmus Hannestvedt, Elling BiørcheLand og [Fusse] BiørcheLand, Som alle for retten møtte og Absolut Widnede det Hand schieldte hanem for Een forreder, og Wilde Legge eftter Hans Lif og der paa aflagde dieres Eed

Peder Bernes Satte I Rette og formeente Anders Øfste Kleppe Burde at stille Borgen Eller Blifve Borgen for hans Lif Ilige maade det hand Burde BeWijse Sit telleg eller og at Blifve Mindre Mand,

Anders Øfste Kleppe møtte for retten og negtede Iche Peder Bernes at hafve schieldt, mens eftter Hans Lif at Wilde strebe Sagde Hand Iche at Hafve meent, Bad ellers Peder Bernes ald almue og Laugretted om forLadelse

Eftter at Hand Saaledes Hafde Bedet, Bad ald Almuen og Laugretted for hannem Hvilchet Peder Bernes Lood Sig ofr Bevege og eftterLood hannem denne Sin forseelse dog Saaledes det Anders eftter denne dag Sig Slig tilfelde aldrig schal Lade Sig finde Enten med ord eller gierninger, og om det schulde Befindes Saaledes at Igien Komme da schal Samme Sag stande hannem oben for, og forvden Laugens strenge ord og tilhold til Bremerholm at werre henfunden, hvilchet Anders Saaledes *vetog (vedtog) og der paa Blef forLigt, hvor ved det forblifr

1689: 89b
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde Ladet stefne, Halfver [H]øvig, Johannes LilleJoord eller Arfvinger Lars, Olle, og Johannes Fladequal, Anders Ladvig, Knud Lavig eller Arfvinger, Niels Ladvig, Johannes Ladvig eller Arfvinger formedelst dj schal hafve Brugt schøtterj om Hellige dagne, og schal hafve (16)85 med fogden Sig forligt at gifve til Kongen Hver for sig 2 rdr, mens formedelst fogdens Bortreyse, der Inted af Betaelt

Anders Ladevig og Lars Fladequal møtte for retten og negtede Iche Jo med fogden dend tid at Werre forLigt, mens vndschylte dennem at de Ware, vmager (Norsk Hist. Leksikon: Umage = umyndig person) og viste Iche hvad de giorde, og hafde eldre mend med Sig Som det hafde giort mens Iche dj

Afsagt Som de nu Iche alle møder, og nogle af de Indstefnte ere Bort døde, og de som nu møder Siger Sig frj derfore Wilde afdødes Arfvinger til neste ting Som Vorder af fogden ordinerid eller Berammed eftter Warsel tillige med de nu I lifve Werende for retten at møde, til Hvilchen tid om nogle widner der vdj findes Kand de og til dend tid Citteris da herom schal dømes hvis ret er,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplesse Een forfatted Restantz ofver dette schibred detz Somma, 53 rdr 3 march, 12 1/3 s/chilling Rigtig Befunden og der eftter af os forseigled

1689: 90
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit eftter Lougen tilnefnede efttersch/ref/ne dannemend til at Wer Laugretis Mend for tilKommendes Aar nafnlig Johannes HorsHofde, Olle Lidtland, Besse Fugledal, Børgie Rachnes, Erich BiørcheLand, Wemmin Warre, Olle Stefensen EycheLand, og Anders HorsHofde

Welb/aa/r/ne/ H/er/r oberst og Krigs Raad Eylert van WisBurg Lood Wed Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson FredLiuse Hans Welb/aa/r/nes/ Joorders schouge Her I schibredet BeLigende, at Ingen I Hvo, det Werre maa I dennem Huge til nogen v-pligt vnder straf eftter Lougen

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lofde Almuen for fogdegaards pengene Ligesom I Gullen schibred,
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 30: og 31: octob/e/r Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sageting I Mielde schibred med d/itt/o schibreds Almue, paa Reystad, nerWerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit, Høyagtbarre Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettis Mend Johannes Houge, Mogens Grofve, Arne Kieland (Teigland) Rasmus Hartvedt, Johannes Solberg, Johannes Nielsen Schafttun, Olle Lofttaas, Niels Brvdvig og Lensmand Anders Rifnes, Sampt dannemend flerre Som Samme tid ting søgte

1689: 90b
 
 

Olle Aasen Hafde Ladet stefne Niels Brudvig for Een schiorte Som Olle War fra Kommen paa marchen da dend Lagde at Bleges, og Niels Hoes Sig Aar og dag schal hafve Beholden, før end dend Kom for dagen, og ImedLer tid Er Worden vdsleet, og da den war vdLagt og Bort Kom Kunde Werre Werd 2 march, formeente derfore Niels Brudvig Burde hannem Bet/ale schiorte tillige med anvente omKostning, som Er 1 march 4 s/chilling

Niels Brudvig møtte for retten og Sagde det Hand aldrig Wiste af at schiorten War I hans Huus, mens een gammel *Kieling (geitekilling?) Kom og Bar dend Ind til hannem, Wiste Iche Hvor Kiellingen War

Afsagt som Niels Brudvig Bør Betalle schiorten og 1 march 4 s/chilling I omKostning Som er 3 march 4 s/chilling till Olle Aasen Inden 15 dager vnder Execution eftter Lougen

Lars Rasmusen Lood oplesse en Bøxel Seddel til hannem vdgifven af Harman Garman paa Een ottende p/ar/t I dend gaard Blomb, d/itt/o Bøxel Sedel War Datterit Mielde d/en 8 7br: (september) 1688

Holger Jonssen Lood oplesse Een Bøxel Sedel af Harman Garman vdgifven paa 18 march/e/r smør og 12 Kander Maltes Leye vdj Blomb d/itt/o Bøxel Sedel War Dattert Mielde d/en 10 April 1689

Niels Knudsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem vdgifven af Sara Sl: Peder Nielsøns paa It Spand Smør og een melle Malt, og 1/4 Mele Korn I den gaard Hafre, Lie d/en 15 Junj 1689

1689: 91
 
 

Anders Olsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem vdgifven af Harman Garman paa 18 march/e/r Smørs Leye vdj dend gaard WimmelWig d/itt/o Bøxel Sedel War Dattert Mielde d/en 4 May 1689

Mons Erichsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem vdgifn af Sara Sl: Peder Nielsens paa 1/4 p/ar/t vdj dend gaard [Huid?]steen d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en [ ] Anno 1689

(Einaste garden i Mjelde sk.r. som endar på -steen er Huidsteen, eller Kvisti. Mons Erichsen er då far til Erik Monsen - brukar på Kvisti 71 frå omlag same tid)

Hæderlige og Meget Wellærde Mand H/er/r Mogens Hammer Lood oplesse It Kiøbebref til hannem vdgifn af Aschild Trengereid Johannes Johansen Wea Knud Andersen Wea, paa trey Spand Smør og 1 1/2 Melle Korn, I dend gaard RødLand, d/itt/o Kiøbe Bref war dattert Hougs d/en 15 Martj 1689 til witterlighed Jens Tøgersen C: Abo

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lood oplesse Een forfatted Restantz detz somma 81 rdr 2 march 3 s/chilling Som rigtig Befandtis, og der eftter af os forseigled
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit eftter Lougen tilnefnde eftterschrefne dannemend til Laugrettis Mend for tilKommendes Aar nafnlig, Olle Reysta Lars Reysta, Mons Refvim, Anders Mitmielde, Lars Wichne, Olle Watle, Jens HundHammer og Baste Røscheland

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Lofvede Almuen Her Som i Gullen schibred for fogdens Høstarbeide

1689: 91b
 
 
 
 
 
 

Anno 1689 d/en 5 og 6 9br: (november) Blef Holdt It Almindeligt Høst schatte og Sageting I Arne schibred med d/itt/o schibreds Almue paa Ytre Arne, nerWerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbarre Wijs og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson, Bonde Lensmand Hans Joordal og Efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend Niels Stanghelle Ifver Espel, Mons Brudvig Gregorius Brudaas, Michel Setterstoel, Mons Mit Haarwig, Olle Tuenes, og Knud I Berge Sampt dannemend flere Som Samme tid ting søgte

Samme dag Blef opleest Høyædelb/aa/rne H/er/r Amptmand Lindenows ordre *angaande Bygningen vdj Bergen paa dend ny tillagde gade og Blef d/itt/o ordre ogsaa opleest paa *reyste (Reigstad) vdj Mielde schibred, Som War Dattert Bergenhuus, d/en (resten ope)

Olle Olsen Seile Lood oplesse Een Bøxel Sedel till Hannem vdgifn af Olle Olsen Kleppe paa 1/2 Løb Smør og 1/2 tønde Korns Leye vdj dend gaard Quamme d/itt/o Bøxel Sedel War dattert Kleppe d/en 18 Aprilis 1689

Anders Olsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hanem vdgifn af Peder Peders/en Synderborg paa 1/2 Løb Smør og 3/8 tønder Maltz Leye, vdj dend gaard RomsLoe, d/itt/o Bøxel Sedel War Dattert Liuse Closter d/en 13 Junj 1689

Anders Olsen RomsLoe Lood oplesse It Bref til hanem vdgifven af Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Hvor Wed for/schref/ne Anders Olsen tillades Christiania post at førre tilladelsen Dattert *Strønsnes (Strømsnes?) d/en 12 Aug/ustj 89

**************************
 
 
 
 

Oversikt over uklare punkt i teksten

s. 23 , l. 5 o.fra: L..t: (Lieutenant?) Peter Kordes

s. 30 , l. 4 n.fra: Senie eller Seine i Noordfiord

s. 36b, l. 3 n.fra: E.ij (?)

s. 55 , l. 10 n.fra: viditsil (?) (vidisse = stadfesting)

s. 58b, l. 5 o.fra: ?ølføde(?)

s. 78b, l. 12 o.fra: 1/2 ?d (p/un/d?)

s. 87b, l. 5 n.fra: og hans S..(?) (Søn?)