NORDHORDLAND TINGBOK nr. 22 1685 - 1687
 
 

1685: 1

Hielp Gud fader i Evighed

Til Løche frembgang og Sallighed

Anno 1685 d/en 24 Jullij Blef Holdet Waar, schatte og Sage ting, i Herlø schibred, paa Frechow, tingstue nerwerrende Kongl/ig Ma/jestets foget, Høyagtbar og Velforstandige mand S/igneu/r Johan Thorson Sorrenschrifueren Christian Nicolaj Abo, Sampt Lensmand Olle Landsvig, Sampt eftterfølgende Ædsorrene Laugrettesmænd, Olle Frechow, Arne Hesnes, Gullich Heysdal (Hestdal) Willem Turøen, Niels MolleKløf, Aamund Miatuet (Mjåtveit), Sampt dannemend flerre Som tinget Søgte.

Widere Blef oplest Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaadigste paabudne schattebref for Indverrende Aar dattert Kiøbenhaffns Slot d/en 16 May 1685 - dernest Hans Kongl/ig Ma/jestets forordning om uLoulig paalegs afschaffelse i Norge i Wisse puncter tyderligen forKlaret datteert Kiøbenhaffn d/en 10 Januarj 1685 udj 19 poster forfatted

Iligemaade Blef oplest Kongl/ig Ma/jestets forordning om nogle uomgiengelige forrettinger og Bestillinger paa deris erre (ære) foruLempis datterit Kiøbenhaffn d/en 10 Martj 1685 - Item den Allernaadigste forordning om Høyeste ret,

noch Blef oplest de I Slotz Louwens (lovens) Commiterede ordre til Kongl/ig Ma/jestets fogit S/igneu/r Johan Torson *angaende (angaaende) proprietarierne at de Betidtz deris Bønder og LeyLendiger Betidtz Lader BeKomme de andordnede Bøgger (bøker) paa Landschylden og andre Vdgiftter datterit Bergen d/en 6 Junij 1685 - af Hans Munthe og Hans Hanssen, underschrefuet

Lars Fosse stefner Hans grande Michel for at hand schal hafue oprefuet hans grande Larses Eng og der veed giort Sin agger Større Sampt oprefued merchestenene Imellem dem,

Michel møtte, og Berettede at der var falden tvende steene need dem hand Igien opsatte,

Synsmendene, Lensmand Olle La\n/dsvig, Arne Hestnes, Niels MolleKløf, Aamund Miatveet (Mjåtveit)

1685: 1b

og Gudmond Fosse forKlarrede, at de eftter Kongl/ig Ma/jestets fogitz Befalning, S/igneu/r Johan Torson verret paa *asteden (aasteden) og Befunden, at Michels agger var merchelig vdviet paa hans grande Larses Eng hannem til schade, Sampt og Sex marchestenne at verre forrøcht og vdset Saa de foraarsagedes at Sette dennem Snor Ligge (snorlig?) eftter de gamble Saa Som de tilforne *staen (staaen) hafde,

Sagen optagen til neste Høsteting til dombs,

Lars Fosse stefner endnu Hans grande Michel Fosse for at hand Hannem schal Haffue schielt hannem for Een schielm og En tiuff til Land og strand,

Michel ErKlerte hannem at hand det alt sammen i Hands Hastighed hafde giort, Viste hannem iche i nogen maader at Beschylde End det hannem vel Eignede og anstoed, huor paa de gaffue huer andre deris hænder, og Lofuede Michel Heereftter at *behegene Sin grande, med ald Erre (ære) og Beschedenhed, og Blefue de saa der med forligte Kongens Sag forbeholden, huilchet Laers schrifttelig under mends Hænder var Begierendes

Mogens Aamundsen Fosse stefner tillige med (likeeins) Hands grande Niels for Een *trøings nafuer (trøingsnavar?) gedagte Niels schal haffue Sin grande Mogens i wrede fra taget formedelst hand hannem schielte for Een tiuf, eftter at hand hafde taget nafren,

Mogens veedgich og Iche Kunde negte af hastighed Saadanne ord at haffue talt,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Sette i rette og formeente begge parter til straf Burde anseeis Huor paa hand Begierde dom,

afSagt, optaes til Høsteting da schal heerom *gaes (gaaes) huis ret er,
 
 

Anno 1685 d/en 25 Jully Blef Holdet et almindeligt schatte og Sageting eftter *forregaende (forregaaende) maade nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar og Velforstandige mand S/igneu/r Johan Torson I Allenfiedt schibbredet tingstues Almue

1685: 2

Møtte eftterschrefne Lauridtz Mundal Bunde Lendsmand Sammestedtz, Sampt Sornemendene, Niels Tveet Johannes Fosse, Anders SelleVold, Hans Fosse, Gudmund *Osse (Nore Åse), Anders Seim, Joen *Esse (Dersom dette er garden Åse i Alenfit sk.r., så høver det ikkje med nokon Jon. Kan det vera Essem/Æse/Eidsheim? - men dette ligg riktignok i Eikanger sk.r.), Mathis Housdal (Hopsdal), og Olle *Ogse (Okse), Sampt dannemend flerre Som ting Søgte

Samme tid Blef de forHen Extraherede Allernaadigste Forordninger, for den til stedeverrende Almue Lydeligen Lest og forKyndt i alle *Sinne (sine) ord og poster,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde Ladet stefne Christian Stoor Ogse (Storokse) for Hans *Konne (kone) var Kommen for tiden (for tidlig) eftter Brøllopet udj Barsel Seng,

Christian møtte og weedgich at det var Sex *Vgger (veker) Hun var Kommen for tillig,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Setter i Rette om hand iche Burde at Bøde eftter Recessen,

afSagt, eftterdj Hand Sielfr nu for retten BeKiender at hands Konne er Kommen 6 vgger <Bøder> fortillig da Bør hand eftter ReCessen at Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets nie (9) ort,

Olle Stoor Ogse (Storokse) stefner Hans grande Christian, for at hand schal hafue Huget Imod Villie i Hands schoug ofuer Merchet og derom nu frem Kallede Som til prouf var Indstefnt Lars Elsaas, og Rasmus Stoor Oxe,

Huor da Lars Elsaas fremførte Sit vidne, at det er ungefehr 25 aar Siden da hand tiente paa *Saeme (samme) gaard, og Hørte aldrig Imedens hand war der i Sex aar at Christians formand nogen sinde *tileygenede (tileigna) Sig *Saeme (samme) nu omtvistede schoustøche,

Rasmus Stoor Ogse, Wandt (sa) at hand der til var Beden at See det Christian hug een stoor Asch i fors/chrefn/e schoustøche,

afsagt at det *Henwijses (henvises) til aasteden, I Lensmanden og 6 v:partische *mens (mends) nerwerrelse huor da videre schal gaa huis ret er, naar schaden eygentlig er Besigtiget,

Siden dette forligtes Begge grander Sig for retten, at Christian heereftter schal Lade hands naboer Olle Stoer Ogse uBehindret nyde *Saeme (samme) omtvistede schougstøche, huor paa de toge huer andre i Haand, og Lofuede gedagte Christian <Bøder> at gifue for denne forseelse til Kongl/ig Ma/jestets Een rixort

1685: 2b

Karren Jacobsdatter Myhr af Echanger schibbred Stefner Berge Jelmtvetz Arfvinger for 9 rdr Som *dieres (deris) fader vngefehr for 16 aar Siden schal hafue Laant hoes hinder da hund tiente hannem, huorom hund nu fremførte Iffuer Fammestad af *Lindos (Lindaas) schibbred, Huilchen hun der om med Sampt hans Konne hafde stefnet at aflegge *dieres prof huad dem i den Sag war *Bewust (Bewiist),

Gedagte Iffuer Fammestad møtte, og paa hands quindes vegne Halvor Kleef af Echanger schibbred, og wandt (sa) da Ifuer Fammestad, at ungefehr for nie (9) aar Siden er Karren Myhr Kommen hoes hannem i tienneste, huor hund da Strax eftter hun Kom der obenbarede for hannem og hands Hustru, at hund for omtrent 6 aar *tilforen (tilforne) hafde Laant Hindes førige HosBond Sl: (salig) Berge Jelmtveet 8 eller 9 rdr, Sagde der hoes hand schulde hafue Bedet hinde da hand Laante Samme penger det Iche for Hustru eller hands Børen at obenbarre, huor paa hand Sagde at vilde giørre Sin Eed,

Halvor Kleef vandt det Sielf Samme paa Ifuer Fammestadtz Hustrues vegne Ligesom tilforn schrefuet staar,

Afdøde Berge Jelmtuetz Arfuinger, gandsche Benegtede at de aldrig noget derom i Saa mange aar deris fader Lefde eftter hand schulde hafue Laant Samme penge hafde hørt, huor paa de ville giørre deris Høyeste Eed, og eftter Lenge Imellem Handeling er Begge parterne foreened Saa at Arfvingerne for retten Lofuede fors/chref/ne Karren Jacobsdatter Myhr at Ville Betalle hindes fordrende 9 rdr huor paa de gafue huer andre deris Hænder,
 
 

Anno 1685 d/en 27 Jullij Blef Holdt et almindeligt Waar schatte og Sage ting Eftter *forregaende (forregaaende) maade i *Raadø (Radøe) schibbreds tingstue nerverrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson, Sampt Bunde Lensmand Hans Taule og eftterschrefne edSorne Laugrettesmend, Østen *Fieldsande (Fieldsende), Ingebrecht Qualem, Jacob Sebø, Anders Olsvold, Rasmus Indre Sebø, Olle Ascheland, Guttorm Dalland, Sampt nogle faa mend af Almuen Som tinget Søgte,

Samme tid Blef de forhen Extraherede Allernaadigste forordninger for den tilstede verrende Almue Lydeligen Lest og forKyndt i alle detz ord og poster

1685: 3

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Stefner Niels Ellingsen Tiorre for Hand haffuer ofuerfaldet Knud Sørre Tiorre i Hands egen gaard, og taget Een gryde fra ham vden Loug og domb

Niels Ellingsen Tiorre Soldat møtte Iche, hands Broder, Anders Olsvold Berettede at hand hafde gifued hans Officeer Sagen til Kiende og der wilde hand møde, Sagde og at gryden war Laant af Knud Sørre Tiorres moder,

afSagt at Efterdj Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste udschrifnings forordning tilholder Soldatterne, at Suarre for Civiel øfrighed i alle Sager, for Saavit ej deris Ære, gevehr, og Lif angaar thij wiste derfore eij eftter Kongl/ig Ma/jestets Fogitz i rette Settelse, at Befrij hamb, ioe Bør Bøde til Kongl/ig Ma/jestets <Bøder> Stefnefald eftter Lougen Een march Sølf
 
 

Anno 1685 d/en 28 Jullij schulde werret Holdet et almindeligt Waar schatte og Sage ting, med Almuen af *Lindos (Lindaas) schibbrede til Huilchen Ende Hans Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson Sampt Sorrenschrifueren Christian Nicolaj Abo, Bunde Lensmand Sammestedtz, Aamund Hundween, og Begge schydtzschafferne, Mons Lechwold, og Niels Solem, Comparerede (møtte for/i retten),

men som Huerchen En Eeneste Sorren (edsvoren) Mand af schibbredet, Langt mindre Ringeste af Almuen eftter Loulig tilliusning møtte, Saa formedelst Saadanne Aarsager, at retten ey Kunde Sættes, hafuer mand ey Kundet oplæsse Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaad/igste schattebref for Indverrende aar, endog Lensmanden deraf rigtig Copie er meddeelt eller de andre Hans Ma/jestets allernaad/igste forordninger, som paa de forige tinge for Almuen oplæst er, Langt mindre i ringeste for Saadan adfærd Bragt Begyndelse eller endschab paa rettens forhandlinger eftter Louglig Stefnefald, mens motte alting Lade beroe, og med uforretted ærinde, med Restandtzernis og Itzige aars forfaldne schatters Indbringelse, der fra reyse
 
 

Anno 1685 d/en 30 Jullij Blef Holdet et Almindeligt Waar schatte og Sage ting, i Gullen schibbredtz tingstue Nerverrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar og Welfornehme og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson Sampt Bunde Lensmand Jacob Opdal og efttersch/refn/e Eedsorne Laugrettesmænd, Erich Risnes, Mogens *Slirere (Sleire), Mogens Risnes, Joen Høvig, Olle *Duesøn (Duesund), Gullech Torsvigen, Olle Risnes Bendigs Steene, Sampt nogle faa mend af Almuen Som tinget Søgte

Samme tid Blef de forhen Extraherede allernaadigste forordninger for den tilstede verrende Almue Lydeligen Lest og forKyndt i alle detz ord og poster

1685: 3b
 
 

Luytenant Bagger (Niels Bager/Bagger - tilsett ved Y. Sogns komp.) Ladet stefne, Syffuer Noordal, Olle Halland Iffuer Neerdal, og Gullich iBidem (Neerdal), for at de for/schref/ne Luytenant Iche paa Hans reyse eftter H/er/r oberste IdeKings (Hieronymus Friderich d'Iddekinghe - sjef for Bergenh. nasj. inf.reg. frå 1.1.1682) pas vilde føre Hannem did Hand war Commandeert,

Ingen af dennem møtte,

Lensmand Jacob Opdal, og schafferen Peder Myrre vidnede at de weed tvende Sornemend warre Loulige stefnede, Berettede at Syffuer Nordal schal werre med Siugdom Belad endog Ingen war ombedet at Lysse hans forfald

AfSagt eftterdj Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson I rette Sette om stefnefald, da wiste Vij Iche, Olle Halland, Iffuer Neerdal og Gullich Neerdal for stefnefald at Befrie, mens Bør Bøde Een huer for sig til Hans Kongl/ig Ma/jestets Een march Sølf, mens Syffuer Noordal Som Berettes at werre Siug wiste Vij Iche for hands Suagheds schyld denne gang der til at Kunde Kiende

Søffren Nagel Borger i Bergen Hafde Ladet stefne Wellem Wellemsen paa BørreHolmen for 28 rdr med detz rente Som for/schref/ne Wellem til Søfren Nagels formands fader Hindrich Jung schal hafue verret schyldig,

Wellem møtte og forregaf der paa at haffue Betaelt til Sl: Hendrich Jung I reede penger tie (10) rdr og der forvden til Toer Ollufsen Sl: eftter H/err Jungs Begier firre (4) rdr, og een tønde torsch, Huilchet Willem Wellemsen Sagde at ville Bewijse med Louglige Vidne, Som er *hands (Hans) I Grimen, Iffuer I Grimen, og Olle Quersøen,

afSagt at Sagen Beroer til neste Høsteting til Huilchen tid, Wellem Wellems/en da Kand Indstefne Sine paaBeraabte Widne, og Sørren Nagel da og Kand stefne Wellem Wellemsen, paa det da heerom *g (og?) Kan *gaes (gaaes) Huis ret er,

Anders i Wellesvigen Hafde Ladet stefne Siufuer Molde for at hand schal hafue hannem ifra tagen een otte (8) Allen Lang tømerstoch,

Siufuer møtte og negtede Iche at hand hafde *faet (faaet) stochen mens at hand Biergede stochen fordj at den dref i wandet og Sagde der hoes at hand hafde huget den i Synder, mens hand Loffuede Anders een der for Igien Lige goed huilchet hand Iche war tilfredtz mend tog der Imod hoes Siufuer een Som war større, huilchen Siufuer Siden Igien toog,

de Begge Berobte Sig paa Widne, Som erre for \Anders/ Claes i Wasøen og Mogns I WillesWigen, Rasmus i Fonnen, Suen *Nafdal, og hans dreng Einar, \for/ Siufuer Molde, Thomes Molde Johannes Kiellevold Som hand Sig paaBeraabte,

afSagt, at Sagen optaes til neste Høsteting, da een huer deris widne Loulig Kand Indstefne og da Kand *gaes (gaaes) heerom huis ret er

1685: 4
 
 

Anno 1685 d/en 1 Augustj Blef \i Echanger schibbreds tingstue/ Holdet et Almindeligt Waar schatte og Sage ting nerwerrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Sampt Bonde Lensmand *Mand Mogens Esse, og efttersch/refn/e Laugrettesmend, Aschiel Aschevig, Errich *Fullingsnes (Fyllingsnes), Jørren Bierge, Laers Eye, Anders Fylling, Johannes *Ørdal (Urdal), Mogens Eye, Olle Eye, Erich Totland, og Joen Ourdall, med fleere danemænd Som *Saeme (Samme) tid tinget Søgte
 
 

Samme tid Blefue de forhen Extraherede Allernaadigste forordninger for den tilstedde Verrende Almue Lydeligen Lest og forKøndt i alle detz ord og poster,

Iligemaader Blef opLæst Een obligation af Welb/aarn/e H/er/r Baron Lodvig RosenKrantz 1667 d/en 15 Feb/ruarij til Abel Munthe Sl: (salig) M/agiste/r Peder Lehms (kone) vdgiffuen, huor udj hand haffuer til under pantsat (til underpant pantsatt) Ascheland Som schylder toe Løber Smør og fire faar Hoepe (Hope) Een Løb it pund(?) Smør og It quarter malt,

Blef og oplest Hands Messive til M/agiste/r Samuel (Schreuder) Dattert d/en 19 decemb/ris 1684 i Christiansand.

Kongl/ig Ma/jestets Foget Hafde Ladet stefne Erich Monsen Totland for nogle usømmelige ord hand imod hands grande *haar (har) øfuet, huorom til profs forleden Høsteting 1684 var stefnt Anders Essem og Niels Vadtzel, huilche profuede, at Erich Monsen schulde hafue Sagt, at Anders Totland schulde farre til Aschevig til Horene Sine og der falde paa Kne,

Erich ErKlerede hannem, og Sagde at hand med Anders Totland Iche andet wiste end det Som Een Erlig mand veleygner og anstaar og at huis (det som) hand hafde talt var scheed vdj hastighed

Saa de Blefue for retten forligte og gafue der paa huer andre deris hænder, Kongens Sag forBeholden, huilchet Anders under mends hender Begierede Beschrefuen

Lensmand Mogens Essemb Hafde veed Een Høyanseelig rigens Cittation Ladet Stefne H/er/r Lytich Hanssen Ovensted Sogneprest til *Lindos (Lindaas) præstegield formedelst hand hannem *vafvidende (uafvidende) hafuer Bøxlet en dreng ved nafn Olle Ollsen Nij marcher Smør, og Sex Kander malt, i den gaard Suindal heer i schibbredet Beliggende, og ey anseeit at hand i *Saeme (Samme) gaard hafuer Sig til forhandlet, af *alderhelgens (Aller Helgens) goedtz

1685: 4b

Een half Løb Smør og Een half tønde malt, formeener at hand Som eyer de tvende parter i Samme gaard, Som Iche fra presteBoeletz er Reent eller steent (Norsk Hist. Leksikon: Steint og reint = betegnelse for at ein eigedom - gjerne eit bruk eller underbruk, er klart avgrensa med delesteinar og reiner. Det siste er striper av upløygd jord), Som ellers Ichun er Een ringe part Bør Bøxle *algaarden (all gaarden) eftter LandsLougen, med videre Samme Høyanseelig stefnings Indhold findes datteert Bergen d/en 13 Martj 1685 Befandtes og eftter Indholden at verre for samptlige VedKommende Louligen forKyndt,

Dernest fremblagde Mogens Essemb hands schiøde og adKomst Bref paa omtvistede gaard Suindal, huor udj Befindes at Medame Marie Ludens H/er/r Oberste Luytenantz Markodij (Gerhard Macody) Itzige Kierreste haffuer Bortsoldt og schødet hannem til odel og eyendomb i *Saeme (Samme) gaard Een half Løb Smør og 1/2 tønde malt, med den der vnderligende herlighed Bøxel og andet at niude for sig og Sine arfuinger, findes Samme schiøde og Kiøbe Bref datteerit Bergen d/en 13 Januarj 1675: Som Louligen Inden tinge Saeme aar d/en 14 April er Lest og paaschrefuet noch fremblagde hand tvende Bøxele Sedler den eene dattert Bergen d/en 2 Feb/ruarj 1668: af Margaretta Hansen udsted huor af Seeis, at til Olle Eerichsen er Bortfestet den halfue part af for/schref/ne Jordepart, den anden Dattert Bergen d/en 10 Martj 1671: af Sl: Johan Luden den tid i Lefvende Lifue udsted, huor ved er Bort Bøxlet et pund Smør og fire Kander malt i Samme gaard formeente der fore, og Begierede domb, at Saa som af Bøxel Sedlerne Seeis, hands formand for hannem Saeme herligh/ed med gaarden at Bort Bøxle, mand eftter mand nøt og Haftt haffuer, at Samme frijhed og herlighed hannem og hans arfuinger Joe Burde følge eftter Lougen, til med viste hand Iche Huorledis Velgedagte den Hæderlige mand H/er/r Lyche tvers Imod Louvens Bogstaffuer turde understaa Sig at Bortfeste *Sadan (Saadan) Een ringe part i gaarden til Olle Olsen 9 marcher Smør og 6 Kander malt, om hand end schulde Kunde hafue veret Bøxlen Berettiget,

Ermelte Mogens Esse, til Sin

1685: 5

formeenende Sags videre Bestyrch frembKallede Jacob Olsen Houve, Som i Lige maade forregaf at hand paa Sin stefSøns veigne Ilige maader af Maria Luden hafde Bøxlet den halfue part i Ermelte gaard Suindall, med meere og videre mundtlig og schrifttlig i Rette Settelser,

End ydermerre paaraabte Mogens Essemb, at Olle Olsen Burde fremblege den Bøxel Seddel hand af H/er/r Løche hafde BeKommet,

Olle Olsen møtte og Sagde at verre forBøden af hands Hosbond H/er/r Løche til at Legge Sin Bøxel Seddel fram,

Paa H/er/r Løches vegne møtte en dreng naffnlig Goute Bergesøn Jordal, og fremblagde Een Lugt (lukket) Messive under H/er/r Løches Segel, til Kongl/ig Ma/jestets Fogit og schriffuer Huor udj hand Sig Excuceerte (engelske excuse = unnskylde) Sig formedelst hand hafde Stoor Besver i disse dage, med Registering og schiftte i hands Boe eftter hands Sl: hustru, Item med Proustens vicitation, formeente derudj at hand Burde eftter ordinantzen steffnes først for Prousten og om Sagens Beschaffenhed var *Sadan (Saadan) den til hiemting schulde Hen Wijses, Saa var dog iche hans verneting I et andet Præstegield, med mere og videre desen Indhold Som er datteret *Lindos (Lindaas) d/en 27 Jullij 1685 -

afSagt eftterdj den Hæderlige mand H/er/r Løche *Beraber (Beraaber) Sig paa Sin Leylighed nu Iche at verre formedelst ofuen nefnte Aarsager; og nu Befindes at verre i andfreds tider (Norsk Hist. Leksikon: Anfred = onnefred, d.v.s. våronnterminane skulle vera fredhelga, slik at søksmål korkje kunne innleiast eller forfølgjast),

Thj optages denne Sag i Betenchning til først holden høsteting heer i schibbredet huor godtzet er Beliggende, til huilchen tid Begge parter schal vorde warsel giffuen Sig at indstille, Huor da schal mellem Handles huis ret er,

Olle Ascheland, Ellof Ascheland, og Anders Ascheland haffuer Ladet stefne, Niels Monsen *Røland (skal vera Røe) og Niels Christensen Rø for de hafde neder Brudt det gierde Imellem Ascheland og Røe Som Aschelands Besiddere Sielfr haffuer opSat, og haffuer de dog med trotzighed neder Brudt det meste af gierdet offuer 200 Fafner.

1685: 5b

Niels Monsen Røe, og Niels Christensen Røe møtte og Begierede *dieres (deris) schudtzmaal,

Aschelandz Besiddere formeente at den dom de hafde erhuerfuet af forrige Sorrenschriffuer 1681 d/en 4 Jullij Burde stande ved magt, og fuldbyrdes Som de nu i rette Lagde desLigeste een Sex mends Besigtelses Copia vnder tvende mends Hender, Datteert Ascheland d/en 5 Jullij 1681. Huor paa Aschelands opsiddere Begierede Een Bestørchnings dom til at niude med fredelighed huis (det som) den forige dom i alle Sine ord Indeholder,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Satte tillige I rette og formeente, at de Burde at Lide nemblig de Røes opSiddere for de Saa motvillig dommen modstod haffuer og gierdet neder Brudt,

afSagt Som nu for os Indlegges Een Welforseglet forrige Sorrenschrifuers dom af d/en 4 Julij 81: Som Kiender rette mercheschiel Imellem Aschelands og Røes opSideres Leyemaaler, huilchen Sin Slutning funderer huorledes Heer eftter retsomst forholdes schal; og det nu Befindes at gedagte Røes opsiddere Sig Ingen Lunde der eftter Wildet rette, mens trotzagtig det opBygte gierde tid eftter anden, Som de Aschelands opSidere det paa dieres egen BeKostning opsat Strax Igien ned refuen,

Thj Bør gedagte Røes opsiddere for Saadan hidtil øfuede fortred Imod dieres naboer denne sinde eftter ting *farre Balchen 6 Cappittel, at Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets Huer 4 March Sølf og til deris Wederpart huer Een March Sølf, og oprette huis (det som) de af gierdet hafuer neder refuet, huilchet at giøre *forre Ligges (forelegges) dem nu at de Inden 6 vggers forløb det eftterKommer,

Saa fremt om de frembdelis mod ermelte dom herdes de ey *Saeme (Samme) Capitels Slutning i Sin tid ved vdførrende ret af vedKommende vil haffue Sig at forvinte

Samptlige tilstedde verrende Almue BeKlagede Sig meget at de Siden allerhøyest Bemelte Hans Kongl/ig Ma/jestets allernaadigste forordning om Saugernes afschaffelse omKring Bergen Lider Stoer nød for Boer (bord) til dieres hus

1685: 6

Behoff at hielpe og forbedre dieres Husse med Saa wel og til andet, og tillige at Begraffue deris døde vdj, i den sted de nu maa Hugge og Klyffue stocher Som naar saugdes vel Kunde gifue 6 - 7, eller otte Bord, i den sted nu naar de ved øxen til reddes da Kund Kand BeKommes tvende, til med at dieres meddel ey er formedelst at Berre (bære) omSorg for de Høy Kongl/ig paaBudene Contributioner at Kand afKlarere, at da nogen offuerschud Kand Bliffue, Sig deeler i Kiøbstederne at til Handle, for penge, Beder der fore Samptlige I Dybeste vnderdanighed at Eders Ma/jestet af Høy Kongl/ig Naade allernaadigst vilde tillade at de motte nyde Een saugh Som dem Saa mange deeler Kunde schierre Som de om aaret til huus Behof og andet nødvendigt Kunde Behøffue,
 
 

Anno 1685 d/en 3 Augustj Blef Holdet i Hossanger schibbreds tingstue it Almindeligt Waar schatte og Sage ting, nerWerrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Sampt Lensmanden Rasmus Hannestuet, og efttersch/ref/ne EedSorne mend, Eerich Hildall (Heldal), Fusse Fieldschaall, Peder ØffstHuus, Fuuse Aasem, Lauridtz ØfstHuus, Olle Lidtland, Johannes Fieldschaall, Knud Ibid/e/m (Fieldschaall), Olle Høffstveten (Haugstveit), Berie Rachnes, Olle Bysem, Lauridtz Sandall Mogens Holle, og meere dannemend af Almuen Som Saeme tid tinget Søgte

Saeme tid Blef og oplest de forHen Extraherede Allernaadigste forordninger i alle detz ord og poster,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde Ladet stefne Olle Hougstveet Som hafde angifuet at Jens Tøssø i forgangen Winter Hafde schøt it diur i Hans Leylending March Tøssø, og afWirched det i Sit Huus,

Jens møtte og negtede det gandsche, Beraabte Sig paa, at Olle Hougstveet det Burde Bewijse,

Olle Hougstveet Sagde at haffue Een dreng veed naffn Knud Monsen Tveet, Som schal haffue Eedet af Samme diur,

afSagt eftterdj Olle Hougstveet Beraaber Sig paa Flerre *prob (prouf) da Beroer det til neste Høsteting

1685: 6b

Jens Tøssø angaf ellers med paaberaabend ey at Kunde dølge huorledes Olle Hougstveet Sielf hafde Ladet schøt it diur ungefehr forleden høst 84: udj Waars (garden Vare) march Som ey var Olle Hougstueets eyendeel schoug, mens Lensmanden Rasmus Hannestveet tilhørrig (Vare tilhøyrde lensm.) og wirchede det veed vdLøen paa Vaare

Dette vil stefnes til neste ting at da heerom Kand gaaes huis ret er,

Jens Tøssø Hafde Ladet stefne, Lars Holle fordj hand Kom i Hans Huus og schielte hannem i hans huus for Een tiuff, huor til Jens Suarede det schulde Lars Bevijse og i det Saeme schal Lars haffue greebet Jens Tøsse med Begge hender i hans haar, Saa hand falt fram offuer og Blef Besiddendes paa Sin rompe Slap ham Saa første Sinde, og eftter at de paa ny hafde Lenge schieldt hin Anden haffuer gedagte Lars Holle paa ny tilløbet, og grebet Jens i Haaret og trechet hannem fram offuer i een schiden pus (schidenpus), huor Soldat, Olle Nielsen Lietuen (Litun) Som Saem/m/e tid var tilstede paa *gaaren (gaarden) motte *schielle (skille) dennem ad huor hand Befant at Lars hafde Jens Tøssø Saaledes derj med Begge hender i haaret, og Jens med Een Igien I hans haar,

Ommelte Soldat Som var stefned at aflegge Sin prof forKlarede det Saaledes I Sandhed at verre,

Olle Hougstveet Som Jordeygere til den halfue gaard Tøssøen møtte paa hans Søns Lauridtz Holles vegne, og Berettede at haffue Saa meget høy Løst Som hand vilde i dag hafde Indhøstet, Saa og Saa mange Smaa Børn hiemme, at hand der for Iche denne Sinde Kunde Komme til tings, ellers Beraabte Olle Hougstveet Sig paa gedagte Sin Søns vegne at hafue nogle prof nafnlig Lars Houstveet og videre viste hand Iche denne gang,

Huor forre afsagt eftterdj hand Søger retten med forre wendinger at opholde, thij Bør Lars Holle denne Sinde for udeBliffuelse eftter Lougen at Bøde til hans Kongl/ig Ma/jestets Een march Sølf, og Sagen at staa *aben (aaben) til høstetinget huor da heerom schal *gaes (gaaes) huis ret er,

1685: 7

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde Ladet stefne Ingebregt Hessiedal Halvor Høvig, Johannes Lilleiord, Laris (og) Olle, og Johannes Fladequal, og alle firre opSidere paa Ladvig *fordj (for dj) schiuder om hellig *dagne (dagene) og ellers Bruger diur og andet schøtterj Imod Lougen,

Lensmanden Rasmus Hannestveet og schafferen, Olle Johansen Biercheland hiembled at de alle varre stefnede i tre mends nerwerelse, Ingen møtte paa dieres vegne

Huor fore afSagt, at huer for Sig Bør Bøde i <Bøder> stefnefald Een March Sølf til hands Kongl/ig Ma/jestets

Frembstoed Laris Olsen Sørre Øffsthuus, Enchen Ibidem (Sørre Øffsthuus) Som møtte paa Egen og Søns Olle Halvorsøns vegne Huilche samptlige nu for retten Klagelig tilKiende gaf, huorledes de forleden ny aars aftten veed nj Slet omt/trent, er af den vløchelige Ildebrand, Ilde beschadiget Saa dieres gandsche gaard, med Høy Laden og høyet Som *feit (feet) Winteren offuer schulde werit holdet af med det meste af dieres ringe eyendeel gandsche Blef opbrendt og I asche lagt, Saa Intet Blef Bierget vden dieres fæHuus og queget Som naboerne af stoer medynch motte tage til Sig Winteren ofuer at underholde,

*Badde (Bad de) der fore i dybeste underdanighed hands Kongl/ig Ma/jestets dieres Stoere Elendighed af *Nade (Naade) vilde beveges at ansee at de i dieres schatters udgiftt motte allernaadigst forlinderis, at de Igien med tiden Kunde nogenledis faa nogle huuse Igien,

Opsatte, tilstedde verrende Almue vidnede, at dieres Klagelig angifuende desverre forholdt Sig Saa i ald Sandhed, huilchet de Begierede Saa Ledes under forseigling motte vorde dennem meddeelt
 
 

Anno 1685 d/en 4 Augustj Blef Holdet I Mielde schibbreds tingstue It Almindeligt Waar schatte og Sage ting Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson Sampt Bonde Lensmand Anders Rifnes og efttersch/ref/ne Eedsorne mend, Erich Reystad Michel Eyde, Niels Daeltveet, Niels Brachwatten, Anders Elvig, Rasmus Borcheland Lars Reystad, Olle Reystad, Niels Assem, og Mogens Refvem(?) med nogle faa af almuen Som Saeme dag tinget Søgte

1685: 7b

Iligemaade Blef de forhen Extraherede Allernaadigste forordninger for den tilstedde verrende Almue Lydeligen Lest og forKyndt i alle detz ord og poster.

Samme tid Blef og opleest Een Bøxel Seddel udgiffuen af Hans Høyærwærdighed Doctoor Niels Endwoldsen Randulff til Baste Mogensen, paa tree schilling Bugield udj den gaard Nora Ræsta (Nore Reigstad),

 Anno 1685 d/en 5 Augustj Blef Holdet it Almindeligt Waar schatte og Sage ting i Arne schibbred paa Breedsteen, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBar og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Sampt Bonde Lensmand Hans Joordall og efttersch/ref/ne EedSoorne mend, Peer *Adne (Aadne/Arne), Halsteen Rødtland, Erich Tuenes, Johannes Eichos, Anders *Melcheron (Melcheraaen) Niels Quamme, Olle Olsnes, Michel Tveten, Olle Brovig (Bruvik) og Hans Breedsteen, med flerre dannemend af Almuen Som Saeme dag tinget Søgte,

Ilige maade Blef Som paa forige tingsteder Blef de forhen Extraherede Allernaadigste forordninger for den tilstedde verrende Almue Lydeligen Lest og forKyndt i alle detz ord og poster,
 
 

Anno 1685 d/en 7 Augustj Blef Holdet it Almindeligt Waar schatte og Sage ting i Schiold schibbreds Almues nerverrelse paa den gaard Hoppe, Nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar og Welforstandige Mand S/igneu/r Johan Torson Sampt Lensmanden Niels Døngeland og efttersch/ref/ne EedSorne mend, Olle Eye, Iffuer Byenes, Lars Øffsttue, Mons Totland, Poul Tveet, Olle Housdall Olle Heldal, Niels Biørdall, med nogle faa dannemend af Almuen Som Saeme dag tinget Søgte

Iligemaade Blef Som paa forrige tingsteder de forhen Extraherede Allernaadigste forordninger for den til steddeverrende Almue Lydeligen Lest og forKyndt I alle detz oord og poster

1685: 8

Saemme tid Blef og opLeest for Almuen Hans Ma/jestets Allernaadigste Bref datteert Bergen d/en 7 Jullij nerverende aar 1685 - om geistlighedens deris Sædvanlige offer

Saa og Hans Ma/jestets Allernaadigste Bref Datteert KiøbenHaffn d/en 16 May 1685 - til Welb/aarn/e Hans Christoffersen Hiort Herre til Steen (garden Stend i Skjold sk.r.), Cammer og Assistentz Raad I Norge, og Landt Commissarius Noorden Fieldtz, *angaende (angaaende) Hans Welb/aarnes frjhed paa Hans Jordegoedtz,

Samme tid Blef og opLeest S/igneu/r Lodvig Middelstrop Hans Kiøbe Bref paa den gaard Kaldes Søer Eye (Søreide) paa halfanden Løb Beliggende udj Phanøe præstegield heer udj Schiolds schibbrede af Welb/aarne Commercijdirecteurs Thormøllens Vdgifven Anno 1685 - d/en 7 May under Notarij publico Niels Søffrensens Bruns Haand og Signet Sampt Welbemelte Frues Egen haand,

S/igneu/r Lodvig Middelstrop eftter at hand hafde Ladet oplesse Hans Kiøbe Bref forKlarede for retten \og/ frivilligen Bød Endog hand Iche til foren (tilforne) eftter allerhøyst Bemelte hans Kongl/ig Ma/jestets allernaad/igste forordnings 7 post, *haar (har) til foren (tilforne) nogen affuels gaard (avlsgard) haftt eller Brugt men gandsche Sig til *datto (dato) fraholt, Iche de.(?) te....dre(?) Som hand nu veed Louglig adKomst hafr tilhandlet Sig denne offuenmelte gaard, Saa Anbiuder eftter Samme Allernaadigste forordnings 7 postes Indhold at vdredde og giffue Ligesom den I alle Sinne puncter Indholder og forKlarer, Huor Imod LeyLendigen Olle Søer Eye (Søreide), gandsche holt Sig eftter Norges Loug,
 
 

Anno 1685 d/en 8 Augustj Blef Holdet it Almindeligt Waar schatte og Sage ting i *Sarter (Sartor) schibbreds tingstue nerverrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson, Sampt Lensmanden, Anders Hanssen Bildøen, og efttersch/ref/ne Eedsorne mend, Anders Arrefiord, Niels Stoore Sangoldt, Olle Follenes, Hans Lochøen, Erich Schollevigen, Hans Schouge, Bensentz Landro, Olle Schouge Mons Dalle, og Niels Børenes, med flerre dannemend af Almuen Som Saeme dag tinget Søgte,

1685: 8b

Ilige maade Blef de forhen Extraherede Allernaadigste forordninger for den tilstedde verrende Almue Lydeligen Leest og forKyndt i alle detz oord og poster,

Saa og Welb/aarne Hans Christoffersen Hiort Hans allernaadigste frjhed paa Hands Jordegoedtzes Bøxel

Samme tid Loed Bonde LensManden Anders Bildøen Heer i Sarter schibbreds tingstue, opLesse Hans Kiøbe Bref paa den gaard Lochøen, Som hand Sig Haffuer tilforhandlet af den Hæderlige Mand H/er/r Søfren Andfindsen Residerend paa Sunds Præstegaard, datteert d/en 10 Juny Indverrende aar 1685 - Huilchen gaard schylder aarligen tou waager fisch,

Anders Hagenes Haffde Ladet i rette stefne, Endre Tøseye (Tyssøyna i Sartor sk.r.) fordj at Hand haffuer formeent Anders at hand Iche motte Kaste for Sin Sig til Bøxlende grund, der eftter støtte Endre Anders Hagnes ud i Søen Saa hand dog Blef *staendes (staaendes) paa føderne,

Paa Endres wegne møtte hans dreng veed naffn Johannes Hansen, og Suarede at naar hands Jordeger Borgemester Lauridtz Søffrensen tillige vorder stefnt at gaa marchegang Saa ville hand møde, Sagde og at hans HosBond til dette ting Iche var stefnt,

Afsagt, at Saasom det er i Sig Sielf Billigt at *Sadan (Saadan) Een Sagh paa *Aestedet (Aastedet) Bør først grandsches og dereftter dømmes Saa beroer det denne gang til videre stefnemaall af veedKommende,
 
 

Anno 1685 d/en 9 Septemb/e/r Blef Retten Betient paa Østerems (Austreim) Leyemaal i *Lindos (Lindaas) schibbred nerverrende Bonde Lensmand Jacob Opdal (lensm. i Gulen sk.r.) og Eedsorne mend, Østen Høye Peer Dyrgrof, Jørgen Myhre, Poul Kielwol, Johannes i Dalle, Anders Lund,

Huor da Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson Loed for retten førre Een Mandspehrsohn Som var Berøgtet for *aschiellige (atschiellige) Slemme gierninger ved naffn Johannes Guldbrandsøn Myhre, Barnfød i Gullen

1685: 9

schibbred, paa for/schref/ne gaard,

og BeKiendte Hand *daa (da) Saaledes at eftter Hand Hafde verred udschrefuen i Kongens tieneste tog Hand Sig Een gaard i Gullen schibbred Kaldet Bierge Huor hand paaBode (påbudde) Vngefehr Sex aar, og der Eftter daa Hand Kom i schade i Een fløtning med Een schytzschaffer vdj Alfuestrømmen den Hand med Hogh og slag offuerfalt, og Ilde Beschadigde, Saa Hand Blef fengslet og dømt at straffes for Saadan hans offuerdaadige gevalt Huilchet Hand forregaf at var den største aarsagh til hand gaarden motte forlade,

der eftter Begaf Hand Sig fra Hustru og trende Smaa Børn, og Lagde Sig paa Landet om at trøgle (tigge) fra Eet *fogdj (fogderi) og It Sted til It andet, og Imedler tid Huerchen Indfundet Sig I Guds Huus eller Søgt det Høywærdige Alterens Sacramente, Huilchet Hand Haffuer øffuet offuer trej aars tied,

Vngefehr for tou aar Siden frijvillig BeKiendte Hand at da hand om natten Hafde Lagt den nat udj Herberg paa Merchesdall, Siden er hand dragen der fra og weed medags tider Kommen paa Glenie Leyemaaler (garden Glenjen), Huor hand *stoolet een Baad Som Jacob Kielbvig (Kjellbu) tilhørte, Huilchen Hand Saa med Bortroede til Yttre Sogens fogderj i Vdveers schibbrede (Utvær sk.r.), og Solte den Saa til Anders Jenssen Een Borger Saem/m/e stedtz, for tou March I penger,

der eftter hafuer Hand Saa faret og reppet atschiellige fougderier i giennem, og alle Stedtz med trusseler Snart med IldeBrand om hand Iche fich huad hand vilde haffue, Godt folch og \v?d/ Sagde, Huilchen forhold I adschiellige maader er Befunden for nemlig paa Bierchenes i Gullen schibbred hoes Olle Jacobsen, og Bertel Ibidem (Bierchenes), Huilche frijVillig for retten tilstoed, at hand for vngefehr paa tredie vge Siden er Kommen paa gaarden veed Afttens tider, til dem, og der hand først Kom I Bertels stue Bad goed aftten og med Een *fuldnesse Begierede Huus om natten, Huor hannem Blef Suart at det var got at tage huus Sommer tide Helst høyet nu vaar I Laden, men hand Suarede at hand vilde Legge (ligge) i stuen og manden schulde vel Bliffue Leert

1685: 9b

at gaa i Laden, der eftter greeb hand til gruen I stuen, og tog Een IldeBrand i Haanden Huor med Hand Løb Rontom stuen Saa gnisterne fløy Baade Heer og deer om Kring,

Begaf Sig Saa *derj fra (der ifra) neder i een anden stue paa gaarden Hoes Olle Jacobsen, Huor hands første ord var da Hand IndKom, det dieffuelen schulde fare i Hannem for hand Holdte Iche Lius til rede og Som Olle Jacobsens Konne strax Kom Løbende med Liuset og hafde hand Een stoch i Haanden Huor med hand strax angreeb quinden fordj Hun Sagde hannem at hand Vel motte paa Een anden maade og weed dags Lius Komme til gotfolches gaarde, og Begyndte *underschiedlige gange Saa med stochen ofuer hofuedet at vilde Slaa, Saa manden Som Laa i Sengen, derofr forferdedes, og angreeb hannem med offuer hand (offuerhand) Saa hand motte vndvige dørren, Saa naboerne paa gaarden motte strax ud paa marchen og forsiunte hannem med vagt den gandsche nat, huor hand med v-vdsigelig schielden og trutzeler Sig teede (tedde) for nemblig om morgenen da hand var fastendes, Sagde Hand frijvillig med Wreed (vred) Hu til Johannes Bierchenes at gaarden Hafde i Saa mange aar verred frj for v-Løche, men nu Inden faa dage schulde der Komme Ild paa gaarden Saa de schulle da Snart at Komme og bede Hannem, formedelst Beraabende Sig paa at Hafue penge,

Soldatten Joen Simensen fremstoed og BeKiendte at haffue hørt af Johannes det (det at) Bertel schulde Inden faa dage gaa med posse og staf \Som de med Eed BeKrefttede,/

Fangen Johannes Sagde Sig iche at Kunde mindes at haffue talt Saadanne ord, men om schied var, da det af vanvittighed udsagd Bad Ellers om naade,
 
 

1685: 10

For Vngefehr trey aar Siden eftter at hand Hafde stollet den for ommeldte *Boed (Baad) er Hand Kommen til Steendallen i Vdverds schibbred Huor Hand i nøstet stal it par Wadmels Boxer, eftter Hands Egen frjvillig BeKiendelse, strax der eftter foer Hand til RognØen til Bendix Som er Iffuer Busches fuldmegtig i Bemelte Rognøen, og der weed natter tied stall Een goed Boed den hand førte til Østrem i Lindos gield, og Soldte den Saa til Detlof Staal StrandSidder Saemme stedz for otte March dansche, Fangen Johannes tilstoed Saa i Sandhed at verre,

Videre BeKiendte for/schref/ne fange at hafue stollet for omt/trent firre aar Siden da hand Enda var veed Hans gaard, fra Johannes Dalle Een ny Wadmols stach omtrent af verdj Een rdr Huilchen hand Sagde til Sin Konnes Søster Veed nafn Karrj Risen af Ytre Sogen Som nu er død at <hafue> Solt for trey ort i penger og mad, mens Sagde der af Inted at hafue BeKommed,

End ydermerre BeKiendte hand veed Saeme tid at haffue stollet It par Boxer Saa got som ny, fra Abel i Kidøen dem hand Soldte til Christoffer Slengesold, Som Hand Iche Kundet mindes huor meget hand schulde hafue derfor,

BeKiendte og Saa at haffue Saeme tid om natten stollen fra gedagte Abel Kidøen Een Kruche Liuse (lyse = tran) og It quarteer Salted fisch Som hand Sielf forteerede,

BeKiendte og at hand for Vngefehr 6 aar Siden hafuer veed natter tider stolet fra hands MorBroder Sl: (salig) Joen Kiellevold een ny vllen schiorte og It par Boxer, men mintes Iche Enten hand Sled dem Sielf eller Solte, Saeme tid stal hand og fra Anders Lund et quindfolchs schiørt af verdj otte march og Een Lang schiorte weerd firre march Huilchet hand afttenens tider Bortstall, schiørtet Sled hans Kone, og Sielfr schiorten

BeKiendte noch at hafue stollet fra Niels Undall Et *fit Lam, Som hand med Sine Børen opaad,

og Som hand nu denne Sinde forregifuer Inted videre at vide, og den meste Almue og Een deel prof Befindes endnu ey for retten Sig at indstille Hafue, for detz aarsager Sagen I Betenchende optagen, at Imedler tied

1685: 10b

Gedagte fange Vnder fengsel og forVarring Hen Settes Huor Siden schal *gaes (gaaes) Huis ret er,
 
 
 
 

Anno 1685 d/en 17 7br: (September) paa Søer Eye (Søreide) i Schiold schibbred eftter Loulig Anordning med eftter/schref/ne Lensmand Anders Bildøen og Sex EedSorne mend, Anders Arefiord (Sotra sk.r.) Michel Sniechevig (Sotra sk.r.), Olle Kobbeltveet (Skjold sk.r.), Hendrich *Woffue (Våge? i Sotra sk.r.), Olle Fuldnes (Foldnes i Sotra sk.r.) og Michel Fielde (Fjell i Sotra sk.r.), verret forsamblet Retten at Betienne,

Huor da frembKom S/igneu/r Lodvig Middelstrop Borger I Bergen og fremblagde Een HøyAnseelig Rigens Cittation, Huis Indhold var som følger, nest den Høy Kongl/ig Tittul. Saa og Hans Høye Excell/ence Guldeløwes Tittul

Hilser Eder alle Søer Eye (Søreide) Hans og Endre Søer Eye vider at Lade andrage og til Kiende gifue S/igneu/r Lodvig Middelstrop Borger i Bergen at Hand schal verre foraarsaget eder at Lade stefne formedelst *i (I/Dere) Hannem Som er Eders Jordrot og eyer ey hafuer vilde der for agte Langt mindre Kiende, mens tvert Imod udaf haed (hat) hans til Hans Egen Joerd Bragte og førdte tømmer Imoed al Billighed fra hans Egen Joord Som i (I/Dere) nu BeBoer Søer Eye Igien udj Søen Kastet med videre Saeme stefnings Indhold Som for Retten Blef Leest om dieres ulydighed Imod Hannem

Dernest fremblagde S/igneu/r Lodvig Middelstrop Sit schrifttelig Indleg Som og for retten Blef Lydiligen Leest,

Endnu fremlagt udj Retten S/igneu/r Hinrich Dreyer Hans schrifttelig WidnesByrd Som og Blef leest og tilbiuder Sig naar paa *Eyschtes (Eschedes/når det vert kravd) at vilde med Eed BeKreftte,

Iligemaade Møtte S/igneu/r Arris Theuwessen(?) Som og forKlarede offuensch/ref/ne Som Dreyer med Eed at vilde BeKreftte naar fornøden giørres

1685: 11

Heer Imod at Suarre møtte Olle Søer Eye og Hans Sampt Endre Søer Eye Som alle Sagde at S/igneu/r Lodvig Middelstrop dennem fra Jorden vil støde,

Dernest fremblagde Olle Søer Eye Een *Supplicatjon (-cation) til Hans Kongl/ig Ma/jestets datteert Bergen d/en 6 Jullj Som lydeligen for retten Blef lest, Huis Resolution Var

Hans Kongl/ig Ma/jestets Allernaadigste Willie er at Amptmanden Hielper Supplicanten til Rette eftter Lands Low, Laurwigen d/en 16 Jullj 1685 - *NMoht (N. Mohr?)

Huor til S/igneu/r Lodvig Middelstrop Suarede at *Ølle (Olle) Søer Eye Iche hafde Sandfærdelig for Hans Ma/jestets anddraget, efttersom de aldrig schulde eller Kunde Bewijse Hand Jorden fra dem war Begierendes Huor fore Hand Sagde at det var Løgenagtig angifuen och schulde Een Løgner Blifue Indtil Hand Hans angifuende Beviste

Videre Indlagde Olle Søer Eye It Hans schrifttelig Indleg Som Blef Leest datteert Søer Eyde d/en 14 Septemb/er 1685 -

Noch Indlagde Hans Olsen Søer Eye Een til hannem vdgifuen Bøxel Seddel af Sl: (salig) Catarina Munte Datteert Bergen d/en 20 Augustj 1671, Som og Blef Leest,

Dernest Indlagde Endre Søer Eye Een Bøxel Seddel af for/schref/ne Sl: Catarina Munthe udgifuen d/en 6. 9br: (November) Anno 1683, Huilchen og Blef Leest,

Lodvig Middelstrop tilSpurdte Olle Nielsen Søereye huor hands Bøxel Seddel var, huor til Olle Suarede at den for hannem var forKommen Saa hand den nu Iche hafde,

*Deer (Der) Eftter forføyede vij os Hen paa stedet Huor for/schref/ne Middelstrop wilde Lade det foromrørte Huus opSette, Som Befandtes vdj Lengden 23 1/2 a/len og udj Breden 14 1/2 a/len alle norsche allen, Huilchen pladtz er Beliggende paa Een hou (haug) neden for Hussene

1685: 11b

Videre forregaf Søer Eyes opSiddere at dj Imod dieres Jorddrot Iche for andet stoed hannem Imod I Sommer end fordj at dieres march formedelst tømmerit at opKiørre schulde forderfves, og Som nu det Befindes anderledes, Saa at tømmeret den ordjnarie vey Magelig Kand opKiørres vden dieres march schade I nogen maader og eftter oftte tilSpørgelse {p} til parterne Hafde de Iche videre at fremblegge mens S/igneu/r Lodvig Middelstrop Endelig paastoed og Begierede Een schadesløs *døm (dom)

Da Blef Heer om Saaledes for Retten Begge parterne paa eftterfølgende maade forEenede at det afmaalede støche strax neden for Huset Som Befindes udj Lengden 23 1/2 allen og I breden fiorten og 1/2 norsche allene, schal dieres HosBonde S/igneu/r Lodvig Middelstrop Heer eftter med dieres Samtøche og minde maa med Husetz Bygning Lade opSette og fortfarre eftter Egen gode tøche i alle maader, dog Saaledes at hand Iche mod dieres nu giorte forEening schal Hidførre Lade Enten Høns gies eller deslige Creature Sampt andet stoort og Smaat fee, Som Kand Beschadige dieres Agger Eng eller giøre dem fortrengsel i dieres udmarch, ey heller at dennem paalegges nogen Hage eller fischedam eller anden vey at tage til gaarden, end som af Arilds tid verret Hafuer, huor om de nu for retten gafue huer andre dieres Hender og Blefve Saaledes venner og wel forligte, prætenderer ey heller noget af dieres eyer aarlig at Kortes fra dennem udj Landschylden, for dene ommeldte mistede grund

1685: 12

Anno 1685 d/en 9. \og 10./ Oktob/e/r Blef Holdet It Almindeligt Høste, schatte og Sage ting, i Herlø schibbred, paa Frechow tingstue, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbahr og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson, Sorrenschrifveren Christian Nicolaj Abo Sampt Lensmanden Olle Landsvig, og efttersch/ref/ne Laugrettesmend, Olle Frechow, Elling Breshow (Bratshaug), Wellem Turoen (Turøyna), Niels MielleKlef (Moldekleiv), Arne Hesnes, Olle Olsen Kleppe, Magne Tveet, Olle Mogensen Kleppe, Johannes Kiergaard, Olle VigeBø, Olle Roland (Ryland), Michel Mieland (Meland), Anders Fløgsand, Gudmond Fosse, Iffuer *Fløgse (Fløksand?), Olle Houland, Anders RøsLand (Rossland), Peer Ryland, Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte,

Og Blef oplæst Samme dag De Høye Herrer af Rente Cammeretz ordre til Welb/aarn/e H/er/r Justitz Raad og Amptmand, Angaaende Hardanger og Halsene (Halsnøy) Closters Jordebogs visse og V-wisse IndKomst, Som Johan Friemand hidindtil Imod 2300 rdr Specie af giftt i Kiøbenhaffn at Betalle udj forpachtning haftt Hafuer, Worder weed auction til Høyst Biudende forpagted, og det med det forderligste, og med den Høyst Biudende Enten for It eller flere Aar mod nøyagtig Caution Sluttis fra Phillipi Jacobj førstKommende, til Huilchen tid Johan Friemand forpagtningen Continuerer, og fandtz paa for/schref/ne ordre de af Slotz Louwens Commiterede ordre til Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson at hand meer melte Høye Herrers ordre paa alle Høstetinge vilde Lade publicere, at Saeme auction d/en 1 decemb/e/r I Bergen *radstue (raadstue) schal forretages, og ware datteert Bergen d/en 28 7br: (September) 1685 -

L/auridtz Sørensen, Hans Hanssen Iligemaade Blef opLæst Welb/aarn/e H/er/r Assistentz og Cam/m/er Raads ordre af datto d/en 29 7br: (September) anlangende Falsche dansche Kroner Som i riget er worden Indført, og er at Kiende paa tvende Bogstaffuer Som veed den Liden tverstreg neden for det dansche waaben nemblig G. S. og G: er større End S:

1685: 12b

og at Saadanne pehrsohner Som Slige falsche Kroner Indfører schulde andholdes og da at forKlarre af Huem de dennem BeKommed Hafuer,

udj Samme ordre fandtis og om Een pehrsohn af Sverrig veed nafn Peder Bendtzen MarKusrød Som schal haffue Bedrefved it grueligt mord og Tiuffuerj paa Frederichshald, meged Lang paa Statur, huilchen pehrsohn Huor Kand antreffes, schal med sterch forwarring til Dommeren *hoer (huor) hand nest gribes Indsendes

Samme tid Lod Hans Nielsen Weyenwigh Borger i Bergen oplesse It til Hannem af Her Petter Heldtberg, og Creyn Pittersen Hooftt (Hoofft) udgifne Kiøbe Bref paa dieres tilfaldne arfuedeel vdj FloorWog, og underLiggende, Rødeboel Ærdal, Som tilsammen aarlig schylder 1 Løb, 1 p/un/d og 6 M/arch/er Smør, og war Samme offuerdragelse Eller Kiøbe Bref Datteert Bergen d/en 31. Martj 1685.

Iligemaade Lood S/igneu/r Rasmus Ollufsøn Kongl/ig Ma/jestets Contraleur Weed Bergens ToldKammer oplesse Een til Hannem af Suend Olsen Biørn Borger vdj Bergen udgifne obligation Liudende paa 50 rdr grof Courant mynt Som War datteert Bergen d/en 1 Martj 1685, og til S/igneu/r Rasmus Ollufsens Bedre forsichring Er hannem pandtsat den gaard Indre Bragstad for for/schref/ne 50 rdr og det Indtil ditto peng/er Bliffuer af Betaelt

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde Ladet Stefne Michel Fosse fordj hand Hafde oprefuen merchestennene Imelem Hannem og Hans grande Lars Fosse, og vdvied Sin Agger der wed, Huorom War stefnt Sidste Som/m/erting, da Sagen Blef til denne tid optagen til doms

1685: 13

Michel møtte og Bad om naade Saa Er hand der for formedelst Samptlige Almuens forBøns schyld Benaadet at Hand Heer eftter, eftter Indstendig formaaning Sig I Slig maader ey meere forseer, med mindre hand om widere Klage offuer hannem IndKommer hand da Iche wil Lide dom,

Samme dag Loed Peder Janssen oplesse Een til Hannem vdgifne Bøxel Sedel af Anders Mørch vdgifven paa Een half Løbs Leye vdj den gaard Dafvanger Beliggende Heer i Herløe schibbred og haffuer eftter Bøxel Sedelens Indhold Betaelt I Bøxel femb rdr, Saemme gaard Er tilHørende Welb/aarn/e H/er/r Amptmand Jonas LillienSchiold - og er Dattert Remme d/en 5 Martj 1685 -

Ilige maade Loed Anders Arnesen og oplesse Een Bøxel Seddel af for/schref/ne Anders Mørch udgifuen Remme d/en 17 Januarj 1685 - paa 1/2 Løbs leye udj for/schref/ne gaard Dafvanger, og der for Eftter Bøxel Seddelens Indhold Bet/alt I Bøxel femb rdr

Videre Blef opLæst Eftterfølgende

Hans Excell/ence H/er/r Geheime Raad, og Baron Sl: (salig) H/er/r Lodwig Rosencrantzis Joordegods Liggende vdj Bergenhuus Stift i Nordhords Fogderie, er som følger

Asch, med ald Sin Rette tilliggende og Inventarium af Huuse, quæg, Heste, faar, Nøst og Redschab etc i Herløe Schibbred

Stye (Stien) - - - - - - - 1 Løb Smør 0 p/un/d 0 March

Hannewig - - - - - - - - - 1 Løb " 0 " 15 "

Aasbøe - - - - - - - - - - 1 Løb " 0 " 0 "

Haetoft (Håtuft) - - - - - 1 Løb " 2 " 3 "

1685: 13b

GripsGaard - - - - - - - - 0 Løb " 2 p/un/d 6 March/e/r

St/oe/r Aaland (Odland) - 0 " " 2 " 18 "

Lille Aaland (Ålandsteig?) 0 " " 1 " 13 1/2 "

Ripsgaard (Revskar) - - - 1 " " 1 " 18 "

Gustad /Gaustad) - - - - - 1 " " 1 " 12 "

Egeland - - - - - - - - - 1 " " 0 " 18 "

Nodenes - - - - 1 1/2 Wog fisch

Selle - - - - - 2 1/3 Wog fisch

Wiig - - - - - 2 1/2 Wog fisch

Mitbøe - - - - 2 p/un/d fisch

Lindaas Schibbrede

Mattre - - - - - - - - - - 1 Løb " 0 " 0 "

------------------------------------

... ...

Derforvden | Summa til |

offuensch/ref/ne | Smør reducerit|

gaard Asch ..| in alles ..|

= 16 Løber " 0 " 14 1/2 "

Indbemelte frjgaard Asch, med dis rette tilhørende inventarium, og tilligende, tillige med alt forsc/ref/ne gods Har Wij underschrefne, d/en 2 og 3 octob/e/r Sidstleden eftter Hans Høye Excell/encis Naadigste Befalning af d/en 12 7br: (September) indverende aar giort Indførsel udj til Hans Kongl/ig Ma/jestets Lif Medicus H/er/r Dochtor Henrich A (á) Mønichen til Brugelig pandt, og schadesløs forsichring for hans fordrende Capitahl Rendte og omKostning, hos Sl: H/er/r Baron Luduig Rosencrantz, eftter hans Egen opsendte Reichning Daterit Kiøbenhaffn d/en 12. 7br: (September) nestleden og til denne Commissions BeKostnings Erstattelse

Saa at forpachteren Leutnant S/igneu/r Johan Blom og alle forschrefne godses opSidere, her eftter med deris Landschyld, og rettighed hafuer at Suarre Ermelte H/er/r doctor A. Mønichen, saa Lenge det Hannem følger,

der for Wenligen Begieres, at Kongl/ig Ma/jestets Welbetroede Foget S/igneu/r Johan Torson dette til wedKommendes Eftterrettning og forsichring paa tingene, Lydeligen

1685: 14

vilde Lade opLesse og vdj protocolen verbaliter (latin: gje uttrykk verbalt) af Sorrenschrifueren motte Indføris,

Actum Bergen d/en 8. octob/e/r Anno 1685 -

Hinrich Coch H d Fine (Hans de Fine)

(lagmann) (lagmann i Nordhordl.)
 
 
 
 

Anno 1685 d/en 12 og 13 octob/e/r Blef Holdet It Almindeligt Høsteting i Allenfiedt schibbreds tingstue, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar, og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson, Sampt Lensmanden Lauridtz Mundal, og efttersch/ref/ne Laugrettesmend, Niels Tvet Hans Icheland, Knud Beros, Arne Quamme Hans Fosse Michel Fosse, Knud Titland, Hans Hidland (Hilland), Olle Totland, Johannes Allewor (Alver), Christian Beeros, Aschil Hougsdal (Hopsdal), Olle Hodnesdal, *Mangel (Magne) Møcheltuhn, Joen *eEsse(?) (Joen *Esse var også laugr.m. på vårtinget 25.7.1685), og Olle Oxse, Sampt dannemend flerre Som Samme dag tinget Søgte

Iligemaade Blef oplest de Høye Herrers af Cammeritz ordre, *angaende (angaaende) Hardanger og Halsne Closters forpagtning, Saa og Cammerraad Hiortes Bref, om de falsche dansche Croner, og den pehrsohn Ved naffn Peder Bentzøn Markusrød, Som Haffuer Beganget Et grueligt mord og tiuffuerj, Som forHen Er Extraherede

Saemme tid Loed Halsteen Olsen Lille Oxe oplesse It til Hannem vdgifne Kiøbebref paa den gaard Lille Oxe Som Hans Suoger Magne Mycheltun Hannem haffuer Soldt Som schylder aarlig 1/2 Løb Smør 1/2 *tøde (tønde) Korn og Een 1/2 Huds Leye, i for/schref/ne *gaar (gaard) Lille Oxe, og war datteert Bergen d/en 28 April 1685 -

Ilige maade Loed Michel Lauridtzen oplesse Een til Hannem udgifne Bøxel Seddel af Stifttschriiff/ue/r S/igneu/r *Harman (Herman) Gaarman paa den gaard Hielmtvedt Som schylder aarlig Een half Løb Smør og Een Half tønde malt, Sems Kierche udj Hammers præstegield tilHørig, og war dattert Mielde d/en 2 Junj 1685 -

1685: 14b
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson tilspurdte Samptlige almue om de aarlige fogdegaards penger Som aarlig Huert schibbreds almue i steden for fogdegaardens underhold og arbeyde pleye at udgifue til dieres fogder før Hannem Werret;

Huor til de Samptlige Suarede at Hans forman Falch Lauridtzen Som Ichun war foget I 3 aars tid, Saa got Som tvang dem og gandsche *fogdiet (fogderiet), at de alle Ellefue (11) schibb/red/e paa Een tid og It aar *matte (maatte) gifue Hannem der vdj Huer mand otte Schilling dansche, Huor Imod Hand Belofde dennem at holde frj og vKræfd for saeme Vdleg vdj Ellefue aar nest eftter,

Ellers ErKlærede almuen Sig og Begierede at dieres Itzige Fogit *matte (maatte) nyde nu huis (det som) Hannem der udj med alrette tilhører

og Heer\for/uden haffuer de og Imod dieres villie *matted (maatted) gifued til hannem for Een fange Som Stal fra Olle Tvet i Alfuestrømen Huer mand firre Schilling, det de tillige med Kongl/ig Ma/jestets Fogit i protocolen *matte (maatte) Indføris og vnder forseigling meddeelis

Hæderlig og Wellærde mand H/er/r Anders Gaarman, Lod Weed Een af Hans Kierchewerger Anders Semb, Indlegge it Hands schrifttelig protestation datteert *Hamr (Hammer) d/en 13 octob/e/r 85 - *angaende (angaaende) hands frj forrenschab (føringskap/skyss) til og fra Sembs Kierche til Hest, Som hand paa wedKommende Sognemends vegne for Sig og Sin Cappellan med Egen forrenschab hafde Ladet forsørge

1685: 15

Huor Imod Hannem war Loffuet af Huer mand Betalling,

De tilstedde werrende forregaf største deelen til Hands fuldmegtig Olle Watne det med arbeyd og penge at hafue Betalt, Huor fore er Saaledis for denne Sinde afSagt

Det naar H/err Anders Gaarmand Heerom Indgiffuer Een Rigtig Restantz paa huer schyldige for Huert aar, og dennem til wedermelle der Imod at Suarre til neste ting Worder stefnt, Saa schal Heerom *gais (gaais) Huis Ret Er,
 
 
 
 

Anno 1685: d/en 14 og 15 octob/e/r Blef Holdet It Almindeligt Høste schatte og Sage ting i Radøe schibbreds, tingstue, nerWerrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBahr og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson Sampt Bonde Lensmand Hans Toule, og efttersch/ref/ne EedSoorne mend, Østen *Fieldsande (Fjellsende), Mogens Ystebø, Ingebregt Qualem, Niels Risnes, Olle Soltveet Jacob Strøme, Olle *Villang (Villanger), Rasmus Gierre (Gjerde), Magne Hochland, Mogens Stromme, Gunder i Bø, Rasmus i Sebø, Peer Wetaas, Endre Wetaas, Christen Waagnes, Olle Peersen Nooranger, Anders Olsvold Mogens Solem, Elling Tiore, Olle Qualem Knud Soolem, og Olle Soolem, Sampt dannemend flere Som Samme dag tinget Søgte

Saemme tid Blef de forHen Indførte Breffuer Som Er Extrahered for den tilstedde Werrende Almue Lydeligen Lest og forKyndt i alle detz oord og poster

1685: 15b
 
 

Aamund Hanssen Miøes Haffde Ladet stefne Jacob Risnes Strandsidder for Hand schal Haffue hannem frataget Hands Boed (båt), I waarfischetider,

og hafde Aamund Miøes til Sin Sags nermere Bevijs Indsteffnt til proeff Olle Aschielsen Miøes Som proffuede *Saledes (Saaledes), at Som de Hafde Verret ude paa fische Kom Een stoer storm paa, Saa de \Iche/ Kunde roe om fioren Imedler tid Loed Hand Aamund staa paa *norøe (Nordøy?), og Kom saa med Boden til Jacob Risnes, Huor de den Ville treche paa Land, og Som Jacob det Saa *rabte (raabte) Hand til Hannem at de schulde Komme nermer med Boden Som de ogsaa giorde, og med det de Kom til Hannem Lood Jacob optreche Boden I Hans Løs nøst, Som Hand (vitnet Olle) det Saa, Sagde Hand du *mat (maat) Iche tage Boden, Huor til Jacob Hannem Suarede, at hand vilde Holde Boden Indtil Aamund Kom til Hannem og tage Een mand med Sig Som vilde Sige goed for Hannem

Niels Monsen Miøes War og Instefnt paa Amunds vegne til proef Som Iligemaade forKlarede Som offuen melt er, og Sagde der hoes at Hand ogsaa war Boden Igien Begierendes for at føre mad til Amund Som ude Sad paa Bierget,

For/schref/ne Olle Aschielsen og Niels Monsen godvilligen for retten fremstoed og med opragte fingere aflagde Dieres Eed Saa i Sandhed at werre Som forschreffuet staar, Saa Sant Hielpe dennem Gud og Hans Hellige ord,

Jacob Risnes møtte og Weedgich at hand hafde Ladet Boden optreche i Sit nøst, mens vilde Beholde Boden Indtil Aamund Hannem Betaelte Huilchet Hand Som Jacob Siger Endnu Iche Haffuer Betaelt - og Amund Sielfr veedgaar gielden Som schal verre tretten March dansche

1685: 16

Eftter Lenge Imellem Handling Bleffue parterne paa efttersch/ref/ne maade for retten forligt

At Aamund schal tage Sin Boed Igien for Een March, Som Jacob Hannem goedvillig Vil efttergiffue Saa Aamund Bliffr schyldig tou rdr Huilche penger Hand Beloffuede den Eene Rdr at Betalle til paasche, og den anden ufeylbar til St: Hans dagh naar mand schrifvendes Worder 1686 -

Jacob Risnes Hafde Ladet stefne Christians Miøes for schyld tilsammen Bedragende femb rdr tre Schilling

Christians *motte (møtte) og negtede de tou rdr, Saa hand Eftter Eegen BeKiendelse Blef schyldig 3 rdr, og 6 March Homble (humle) og 1 Schilling i tøndeBaand Huor fore hand schulde giffue hannem 2 March 5 Schilling Som treches i fra de offuen *tilstaende (tilstaaende) 2 rdr Bliffr Saa Igien Som Christians fragaar 9 March 11 Schilling - Christians veedstoed gielden Eftter Edens forKlaring (forklaring under eid)

Afsagt efttersom Hand Sielf nu veedgaar gielden thj Bør Hand Betalle Sin gield at Betalle Som Er 5 rdr 3 Schilling Inden 14 dager Eller Lide namb og Wordering I Hans Boe eftter Louwen

Johannes Joensen Neertuet (Nere Tveiten i Radøy sk.r.) Hafde Ladet stefne Mogens Ystebø, og Olle Soltvedt for nogle arfuepenge Som schal werre falden eftter *Jens Rasmus/sen (seinare Rasmus Jensen) Huilchen for omtrent Ellefue aar siden Er heer fraseylt og Ingen tidender Siden er fra Kommen Enten Hand er Lefvendes Eller død, og Som Olle Soltvet schal werre allenne formynder for den Arff Som schal Bedrage Sig weed 22 rdr, Saa formeente gedagte Johannes Neertveet at verre nermeste arfving frem for Mogens Ydstebøe

1685: 16b

der alt for aar og dag Siden den Halffue deel haffuer til Sig taget og ey agted at de Andre Erre nermere arfuen Berettiget End Hand, Som Ichon er FarBroder til moderen og Johannes der Imod Er SøsterSøn til fader og moder,

Johannes formeente, at eftterdj hand Er nermest Berettiged til arfuen, og gedagte *Rasmus Jensen (ovanfor kalla Jens Rasmussen) Saa Lenge nu haffuer vered Borte, Burde at niude arfuen vden videre forHaaling

Mogens Ydstebø, og Olle Soltuet møtte og Benegtede Iche det forschrefne

AfSagt eftterdj Ingen Heer for Retten Kand forKlarre Enten Saeme pehrsohn *Rasmus Jensen Er Lefuendes eller død, Saa Eragtes der for *radeligst (raadeligst) at godtzet Lefvendes eller dødt strax worder giort penge, og eftter Louwen i Kongl/ig Ma/jestets Fogits giemme worder Hensat, at da eftter ret Befindende de sande Arfvinger i Sin tied Kand niude det got ad, om fornehmes hand wed døden schal werre *Afgaen (Afgaaen),

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson tilspurdte Samptlige almue om de aarlige fogdegaards penger, Som aarlig Huert schibbreds almue i steden for fogdegaardens vnderhold og arbeyd pleye at udgifue til dieres fogder før hannem verret,

Huor til de Samptlig Suarede at Hands forman Falch Lauridtzen, Som Ichon war foget i trey aars tied Saa got Som tvang dem, og gandsche *fogdiet (fogderiet), at de alle Ellefue schibbreder paa Een tied og It aar *matte (maatte) gifue Hannem der udj huer mand otte schielling dansche, Huor Imod hand Beloffde
 
 

1685: 17

dennem at Holde frij og VKræffd for samme Vdleg vdj Ellefue aar, nest eftter,

ellers ErKlærede almuen Sig, og Begierede at dieres, Itzige Fogit *matte (maatte) nyde nu Huis (det som) hannem der vdj med Rette tilhører,

og Heer forvden haffuer de og Imod dieres villie *matted (maatted) gifue til Hannem for Een fange Som stall fra Olle Tveet i Alfuestrømen, Huer mand firre Schilling, det de tillige med Kongl/ig Ma/jestets Fogit i protocolen Begiered at *matte (maatte) Indførres og vnder forseigling meddeelt
 
 
 
 

Anno 1685 d/en 16 og 17 octob/er Blef Holdet It Almindeligt Høste schatte og Sageting paa *Lindos (Lindaas) schibbred i Lyrens tingstue, nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyaghtBar, og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson Sampt Lensmand Aamund HundWeen, og eftterschrefne Laurettesmend Lars Hoopland, Iffuer *Legos (Lindås?/Litlås?), Besse Røsnes, Erich Aaros, Niels Bersvig, Mogens Maaraas, Lars Oxnes, Michel Schornes, Johannes Houge, Niels Hoopland, Iffuer Rimnor (Rebnor), Lars Settre Hans Kielgauffl, Gregoris Refnor (Rebnor), Anders Løffaas Sampt dannemend flerre Som Saeme tid tinget Søgte,

Saemme tid Blef Hans Ma/jestets schattebref nu først for meenige almue forKyndt, af aarsagh at Ingen af almuen vden trende pehrsohner eftter tilforne Louglig tillysning til It almindeligt Waar og schatte ting, Sig Indstellede men gandsche vdeBlef eftter derom tilforne den tid protocolerede maades vide Indførende paa F/oli/o 3:

Iligemaade Blef oplest for almuen de forHen Extraherede Brefue,

1685: 17b
 
 

Jacob Strømme, og Mogens Strømme Hafde Ladet stefne, Anders Bache Peer og Herlø Bache for 4 Lamb og 1 Smalle, Som dennem var fra stollen; og Jacob, og Mogens Strømme Haffr Igien fundet paa den gaard Bache,

Anders, Peer og Herløf Bache Møtte, og Sagde at dennem de offuen/bemel/te 4 Lamb, og 1 Smalle var Solt af folch vdaf Solen i Sundfiords *fogdie (fogderie), og Haffde giffued 6 Schilling for it Lamb Herlø Larsøn og Peder Bache Hafde giffuet for it Lamb, 6 Schilling, Anders Bache Hafde Kiøbt 1 Smalle, 1 March 8 Schilling, og gaff for det tou Lamb 9 Schilling, Som de Sagde dieres Quinder I dieres fraverrelse at Haffue Kiøbt

Peer og Herlø Bache Sagde at det Var Een Quinde og Een mand Som de foromrørte Smalle og 4 Lamb var af Kiøbt,

Da Blef Heerom, parterne *Saledes (Saaledes) for retten forEenede, at Anders Peeder og Herlø Bache schal *igem (igien) Leffuere fra sig de 4 Smaller, og 1 Lamb, vpaaKlagelig,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde Ladet stefne, Olle Bierge for at Hand Anders Sellelie Hafde achieldt for Een tiuf,

Olle Bierge ErKlerte Sig og Sagde Inted paa Anders Eller med Anders andet at vide End det som Erligt var,

Da Blef Heerom, Saaledes for retten afSagt At Sagen denne gang optagis til neste ting og Welædle H/er/r Laugmands forspøring

Lensmand Aamund *Hund (Hundven) Hafde Ladet stefne Siuffr Øffste Tveten for at hand Hannem haffr schieldt Hannem for det som uerligt var,

Siuffr møtte Iche, schafferen Knud Tveteros, og Rasmus Øffre Tvet møtte, og Sagde at hand var Louglig stefnt,

AfSagt eftterdj Hand Iche møtte <Bøder> da bør hand Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets 1 March Sølf I stefnefald

1685: 18
 
 

*Iiffuer (Iffuer) *Biunes Hafde Ladet stefne Sin LandBonde Rasmus Vedefield for Bøxel Som Iffuer formener Hannem Bør Betalle nemblig tou rdr,

Rasmus møtte og Sagde at verre forLigt med Sin Eiger for 16 rdr og der paa Betaelt 15 1/2 rdr

Iffuer *Biues pretenderede Endelig tou rdr til fuldKommen Betalling,

Rasmus pretenderende paa Sin Bøxel Sedel eftterdj Hand dend Iche Endnu Haffuer BeKommed,

Afsagt Saasom Hans Ma/jestets *Allernad/igste (Allernaad/-) forordning af datto d/en 5 Feb/ruarj Indverende aar 1685: Expresselig Siger *Saledes (Saaledes) vdj d/en 7 post, Ilige maade schal Bønderne Som staar i Restantz for Høyere Bøxel end forsch/refu/et staar Iche werre pligtig merre deraf end eftter forsch/ref/ne taxt at Betalle, og dersom de Kand Bevijse Allerede Saa meget eller mere at haffue Bet/alt, da schal de verre frj for videre Bøxel at vdgifue

og Som Iffuer *Biunes nu Sielf for retten Wedgaar at Hafue annammed 14 rdr, Thj Bør Rasmus Vedefielde Eftter Hans Ma/jestets Allernaa/digste forordning der for Indtil Hans Ma/jestets Allernaad/igst derom videre Behager at om? (an/på) ordre frj værre,

Welædle H/er/r Laugmand Hinrich Koch Hafde Ladet stefne Anders Isachsen fordj Hand Hafde Ladet forfalde Hussene paa den gaard RongWer Som Laugstollen tilhører, og Iche findes videre paa stedet til ald dessen reparation Sampt Landschyld og schat End Elleffue faar, der Iblandt er trej Lamb

Anders møtte vedgich Hans storre Elendighed, og hafde Inted videre at yde dertil, End det Hand stoed og gich vdj,

Afsagt eftterdj Rasmus Sielf frjvillig BeKiender og Ingen Heer for retten Kand Hannem, ofuer tyde at eye merre til ald den schade Som Beløber Sig til 62 rdr 3 March 8 Schilling af Husse *Byning (Bygning) schat og Landschyld scheed er Som desse Elleffue

1685: 18b

Smaller Huor Iblandt findes trej Lamb, Da Kand for denne Sinde Indtil anden Bevijs Kunde opdages ey merre, at ey eye, Heer ved giøres med mindre vedKommende Sig med Hans Eget Legeme til arrest Indtil Betalling schier wil Lade forsiune, og afgaar Hans Ma/jestets Heer Wed Iche Sine schatter I nogen maader

Marritte Hansdatter Dalland, Hafde Ladet stefne, Olle Hooplands quinde Berritte Bessedatter, for at Hun schal Haffue Hinde tillagt at Hun Marritte schulde Haffue schioren rompen af *H Een *Køe (Koe),

og til detz vid\nis/b/yrd hafde Ladet Indstefne, Niels Hopland, Som Sagde at Hand Hørde at ofuensch/ref/ne ord var talt,

Jacob Knarvik War ogsaa stefnt til at proffue Sin Sandhed mens møtte Iche,

Olle Hoopland møtte paa Sin quindes vegne, og Benegtede det Iche af Sin Konne at verre Sagt

Afsagt eftterdj Jacob Knarvig Iche møder eftter Loulig stefning thj Bør Hand Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets for stefnefald Een march Sølf, og parterne at møde til neste ting med dieres vidne Saa schal Heerom *gaes (gaaes) Huis ret er

Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson tilSpurdte gandsche almuen om Hands fogdegaards og arbeids penge Som til Hans formend for hannem nødt og Haftt,

Huor til de Suarede Lige Som de andre schibbreder og Her før Er Extrahered, Som de tillige med Fougden Begierede udj protocolen at *matte (maatte) vorde Indført og vnder forseigling meddeelt

1685: 19
 
 

D/en 17 octob/er Loed Joen Ellingsen Lesse Hands Bøxel Sedel vdgiffuen paa 1/2 Waareløb i *Endernes (ingen gard i Lindås sk.r.) af Welb/aarne H/er/r Amptmand Hans Lillienschiold udgifuen d/en 4 ?br ( ? ) 1683
 
 
 
 

Anno 1685 d/en 19 og 20 octob/er Blef Holdet It Almindeligt Høste schatte og Sage ting i Gullen schibbreds tingstue nerwerrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson Sampt Bunde Lensmand Jacob Opdahl, og efttersch/ref/ne Laugrettesmend, Erich Risnes, Peer i Dyrgraf, Anders Lund, Hans i Grimmen, Iffuer i Nordgullen, Jacob Øffsgullen, Poul Kielvog, Baltzer Hantvet Olle Quersøen, Niels *Oye (Eye?), Bendix Stenne, Ydsteen Houwe, Siuffr Nordall, Olle i Dalle, og dannemænd flerre Som Saeme tid tinget Søgte

Iligemaade Blef de forHen Extraherede Breffue for den tilstedde verrende almue Lest,

Luytenant Bagger Hafde Ladet stefne, Syffuer Nordall, Olle Halland, Iffuer Neerdall, og Gullich ibidem (Neerdall), Eftter forige tiltalle, fordj at de Iche vilde schytze Hannem Indtil byen, eftter H/er/r oberste IdeKings pas, da Hand Ieligst var IndCommandeert,

De møtte alle og forregaf at de war alle færdige til at schøtse, mens Kom forseent, hafde Ingen and/en Vndschyld/ning

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Satte i Rette og formeente at En Huer af dennem Burde Bøde eftter Louwen,

AfSagt at eftterdj de veed Een Vmaneerlig ophold Haffuer forsinchet schafferen, eftter Hans Egen nu for retten giorde forKlaring, og Luytenanten Iche Kunde Saa Hastig fortKomme Som Wel paaEyschedes eftter schydsfærds forordning og Louwens ord, thj Bør de trej nafnlig Syffr Nordal, Olle Halland, og Iffuer Neerdall

1685: 19b

Denne Sinde Een Huer for sig at Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets Huer tou March Sølf, mens for <Bøder> forbøns schyld Er Gullich Neerdall, formedelst Hans Alderdom og Suaghed, for desse Bøders Vdleg forschaanet,

Søffren Nagel Borger I Bergen Hafde Ladet eftter forige tiltalle stefne Wellem Wellemsen, og i Rette Lagde Sit schrifttelig Indleg af datto, 28 Jullj Indwerrende aar, Videre Indlagde Søffren Nagel It *Kiøbe (Kiøbe Bref) Eller schiøde paa de Husse paa BørHolmen Bestaaende, paa slet paapier dog med stemplet papier annexerit

Heer Imod at Suarre møtte Wellem Wellemsen og I rette Lagde Hans schrifttelig forset, Som War af dens IndHold at Hand Hussene haffde Kiøbt af Sl: (salig) Hendrich Jung for 28 rdr, og derpaa Betaelt 15 1/2 rdr, 14 Schilling og resten Hafde Hand og Hans Hustru tient for, og Begierede derfor Dieres Løn Saafremt de Iche Hussene med Fredelighed *matte (maatte) nyde, og naar de for/schref/ne 15 1/2 rdr 14 Schilling Bliffr Hannem Bet/alt Sampt Hands og hands quindes Løn Wil hand afstaa Husene,

og til Hands Sags nermere Bestørchelse Hafde Hand Ladet Indstefne til proef, Hans I Grimen Iffuer I Grimen, og Olle Quersøen, Som alle tillige for retten forKlarede at de hafde Hørt af Sl: Hinrich Jung at Willem Wellemsen, med hannem War forEened og pengene Bet/alt for de omtvistede Husse, Huor paa de aflagde Dieres Eed med opragte fingere,

Søffren Nagel War Endelig dom Begierendes

1685: 20

AfSagt at eftterdj Wellem Wellemsen med Eed tagende wid\ni/sbyrd Som før Er Indført nu for retten Loulig forKlaret at Haffue verred forEened med afgangen Sl: Hinrich Jung i Lefuende Lifve for de omtvistede Husse paa Børholmen *Bestaende (Bestaaende), thij Kunde vij derfore Iche Billig Eragte fornøden at Suare videre til Sitanten Søffren Nagel mens Bør til bedre oplysning findes for denne Hands Søgning verre Befriet

Jacob Robbertsen Hafde Ladet stefne Søfren Nagel for 3 rdr 2 March 2 Schilling Som Sl: Frederich Jung Huilchen war Nagels forman Hannem war schyldig

Søffren Nagel møtte, og Som Hand war Een Borger forschød Hand Sig til Byens ret Huilche der ogsaa Henwijsis

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson tilSpurdte gandsche almuen om Hands fogdegaards og arbeids penge Som til Hans formend før hannem verret nødt og Haftt Hafuer,

Huor til de Suarede Lige Som i de andre schibbreder, og Heer før er Extrahered, Som de tillige med fogden Begierede udj protocolen at *matte (maatte) vorde Indført og vnder forseigling meddeelt
 
 
 
 

Anno 1685: d/en 22 og 23 octob/er Blef Holdet It almindeligt Høste schatte og Sage ting i Echanger tingstue nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson, Sampt Lensmand Mogens Essemb og efttersch/ref/ne Laugrettesmend, Olle Echanger, Jørren Bierge Iffuer Hindenes, Anders Essemb, Olle Echnes

1685: 20b

Olle Dyrdahl, Siffuer Aschevig, Olle Quinge, Johannes Fyllingsnes Syffuer Eisnes, Niels *Vadtzøe (Vassel), Iffuer *Biøngdall (Bjørndal), Aslach Lie, Sampt dannemend Flerre Som Saeme tid tinget Søgte

Iligemaade Blef oplest de forHen Extraherede Brefue Som paa de andere schibbreder

Lensmand Mogens Essemb Hafde atter Eftter Seeneste afsigt d/en 1 Augustj Ladet stefne den Hæderlige Mand H/er/r Lyttich Hanssen Offuensted eftter forige tiltalle, og Indlagde Mogens Essem Sit schrifttelig Indleg af datto d/en 18 october Essemb 1685 - Som for retten Blef lest,

Heer Imod at Suarre møtte paa H/er/r *Løches (Lyttichs) vegne Hans Søn Søfren Løchesøn Som Indlagde Hands faders schrifttelige Indleg Som og for retten Blef Leest og war datteert Lindaas d/en 15 8br: (october) 1685: noch datteert p. s. Lindaas d/en 20 8br: 85

AfSagt eftterdj den Hæderlige mand H/er/r Løche Offuensted Iche med noget Endnu for os udj retten Indlagt forKlarer, Som af os schiønsombst Kand findes at hand nogen Sinde, af den trediepart presteBoelitz udj Suindall Haer Weret BøxelBerettiget mens alle tider de tvende parter Som *moens (Mogens) nu er eyende, og tilforn Kongl/ig Ma/jestets tilhørende Haftt magt Ermelte Suindal ald at Bort Bøxle det og af {os} de for os nu i Retten Indlagde Bøxel

1685: 21

Sedler af Hans formend forige eyer vdsted

Videre er at See, thij vnderstaar Vij os Iche Imod Saadant Mogens Essemb, Sin Bøxelret at fraKiende, mens Bøxelen Indtil Hans Ma/jestets videre Naade Hannem Heer eftter Bør følge og Olle Suindahl Som mod Recessen Sig ichon de 9 March Smør og 6 Kander malt Haffuer tilBøxlet Bør til neste fardag eftter Louwen Saeme at Entvige, og til dem gifues Som Beste retten i gaarden Samme at Bruge hafue Bør, Saa at den Hæderlige mand Inted i Hans aarlige Landschyld eftter Louwen og forordningen Kand afgaa,

Huis videre H/er/r Løchis prætention om for/schref/ne part at Renne og stenne (Norsk Hist. Leksikon: Steint og reint, tyder at ein eigedom, gjerne eit bruk eller underbruk, er klart avgrensa med delesteinar og reiner. Det siste er striper av upløygd jord) angaar, da naar der paa stefnes schal der om *gais (gaais) Huis ret er,

Rasmus Magnesen Eychness Hafde Ladet stefne Hans Broder Olle Magnesen Eychnes formedelst nogen tvistighed om dieres marcher, eller Jord, Saa og om vnderholdening til dieres Begge *modder (moder),

Olle møtte og Indlagde Een schrifttelig Contracht Som War opretted Imellem hans moder og hannem

AfSagt at det Wil stefnes Ind paa Aastedet da naar det scheer schal *gaes (gaaes) Huis ret er,

Olle StoorSetter Hafde Ladet stefne Olle og Olle Eyde Arne, Anders og Mogens Eye for at dieres Smaller og giedder, Hafde ruineert dieres agger Som war tilschade eftter tvende dannemens Siggelse trey (3) t/ønder

og derom til proef Indstefnt

1685: 21b

Johannes Tøsse, og Anders Ascheland, Som forKlarede at der War Wel trey tønder Kornschade i Olles agger, Huilchet de med dieres Eed for Retten med opragte fingere forKlarede,

Afsagt, eftterdj de Iche Kand fragaa at det dieres Smaller werred gandsche fra stedet *Sedestoels aggerEng, thij Bør de at Komme dennem med Half schade til Hielp Som er 1 1/2 tønde

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson tilspurdte gandsche almuen om Fogdegaards og arbeids penge Som Hans formend for Hannem nødt og haftt Hafuer,

Huor til de Samptlig Suarede Lige Som i de andre schibbreder, og tilforen Er Extrahered, Som de tillige med fogden Begierde udj protocolen at *matte (maatte) vorde Indført og vnder forseigling meddeelt,
 
 
 
 

Anno 1685 d/en 26 og 27 octob/er Blef Holdet It AlmindeLigt Høste schatte og Sage ting i Hossanger schibbreds tingstue nerwerrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson og Bonde Lensmand Rasmus Hannestveet, Sampt Efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettesmend, Mogens Mielstad, Gullich Noraas, Fuse Aasemb, Lars Øffsthuus, Wemmen Warre, Olle Høffsttveten (Haugstveit) Olle Hannestveet, Johannes Myching, Mogens Kleppe, Olle Henvigh (Heimvik), Niels Losta (Låstad), Hendrich Herland, og dannemend flerre Som Saeme tid tinget Søgte

1685: 22
 
 

Ilige maade Blef de forHen Extraherede Brefue Lydeligen for Almuen Leest

Saeme tid Loed Rasmus Hannestveet Bonde Lensmand Lesse Een obligation vdgifuen af Olle Øfsttveten paa 16 rdr og der fore til vnderpant sat It p/un/d udj Een Hands gaard Kaldes Tveten heer i schibb/redet Beliggende, dattert HaarsHofde d/en 26 octob/er 1685 -

Mogens Nundaas (Nonås) Hafde Ladet stefne Niels Gietrim fordj at Hand med trudsel formeente Moens at hugge I Sin Eggen schouff, og Som Kongl/ig Ma/jestets Fogitz forBud Seddel derom er *vdgaen (vdgaaen), og hand uagtet Saeme ey wildet ansee tillige og forBøden ham hans rette Søevey Som Louwen hannem ellers Bevilger

Niels Getrim møtte og negtede deels, og fremblagde Een løs schartich (Norsk Hist. Leksikon: Skartek, førekjem i dansk-norsk rettsspråk i tydinga papir, dokument) fra hands Husbond Hans Lars/en Scheffuing Som var paa uforseglet papier schref/uen derfor ey udj retten Kunde anseeis,

Afsagt at som det er Een sagh Som af Sorrenschrifueren og dannemend først grandgiffuelig vdj schoug og march Bør Besigtes forInden noget rettelig Kand afSiges thij henwijses Saeme til Aastedet paa Niels Gietrems BeKostning til Sagens Vddrag

Peder Bernes Hafde Ladet stefne, Mogens Bernes fordj at Hands gierdesgaard Iche var døgtig Som det sig Burde desligeste og at Hands fæ hafde giordt Peder Bernes schade udj Sin agger,

Lensmand Rasmus Hannestveet og Olle Hannestveet frembstoed og forKlarede at de gierdesgaarden Hafde BeSigtiget og fandt den vdøgtig iLigemaade, Sagde og de at schaden paa Kornet Kunde verre af verdj 3 W/oger

1685: 22b

Mogens Bernes møtte og Kunde Iche negte at Hands *gierdgaard (gjerdesgaard) Iche war saa døgtig Som det Sig Burde

Parterne Blefue *Saledes (Saaledes) for retten forEenede at Mogens schal gifue Peder Bernes Igien for schaden firre W/oger Korn, og Baste It W/og, og vnge Olle It W/og, og heer eftter giørre og holde Sin gierdes gaard Saa døgtig Som Louwen siger Saa frembt Hand Iche wil straffes eftter Louwen

Lensmand Rasmus Hannestveet Hafde Ladet stefne Marritte Rasmusdatter Tveeten, for gield paa Sin Egen og *robberts (Roberts?) vegne, Som dennem Var vdlagt udj Hindes Boe eftter Hindes Sl: mand, tillige med for schatten,

Marritte møtte og Kunde Iche negte gielden

Afsagt eftterdj Hun Iche Kand negte gielden thij Bør Hun den fordrende Somma (sum) strax at Betalle af de midler Som hun Sig hafuer Bemegtiget og til dieres gields afBetalning var udlagt,

Siuffuer Galtland Hafde Ladet stefne *Cargiant (sersjant) Siuffr Iffuersen Høgsvehr fordj Hand schal haffue hugget Imod hans villie i Hans schoug Hen veed Sex Les (lass) ved

Siuffuer møtte og negtede Iche vedden at haffue Hugget

Parterne Bleffue for retten forEenede Saa at den Eene var tilfridtz med den anden, og gafue der paa huer andre dieres Hender, Saa de Blefue venner og wel forligte

1685: 23
 
 

Olle Hougstveet Loed Wed Kongl/ig Ma/jestets Fogit fredLiuse Tøsøe schougeteij Saa vit Hannem der vdj med rette tilKommer, at Hands Leilending Jens eller nogen ey mod Louwen maa Hugge I for/schref/ne schoug end een Leylending med rette tilKommer,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson tilspurdte gandsche Almuen Ligesom i de andre schibbreder om de ordinarj Fogdegaards og arbeids penge, Som hands formend for hannem nødt og Haftt Hafuer,

huor til de Samptlig Suarede Ligesom I de andre schibbreder og tilforen Er Extrahered Som de tillige med Fogden Begierede vdj protocolen *matte (maatte) Worde Indført og vnder forseigling meddeelt
 
 

Ingebregt Olsen *Weste *Klippe (Vestre Kleppe) Hafde Ladet stefne Hoffuer Rachnes og Olle Olsen for Barnepenger eller goedtz Som Bestaar der vdj, 1 gammel *aKlede (åklede) for 2 March, Een gref for 12 Schilling Een graa Koftte for Een rdr I een *Jeren helle (jernhelle) for 1 March 8 Schilling Een tønde *stryche for 6 Schilling Som i alt Bedrager Sig 1 rdr 4 March 10 Schilling

Hoffuer Rachnes møtte og weedgich at haffue Hellen (jernhella) og dj 12 Schilling for gref, vilde Hand Betalle, og den tønde stryche for 6 Schilling resten negtede Hand gandsche, og Iche vilde eller Kunde med Sin Eed Sig der fra Befrij at hand det til nogen hafde Lefveert Som nu Lefr,

Afsagt eftterdj Hand weedgaar noget af Barnegoedtzet Som forsch/refue/t staar at hafue, thij Bør Hoffuer Rachnes resten Som er 1 rdr 2 March, Eftter Louven Inden 14 dager det betalle Eller Lide vordering I Hans Boe

1685: 23b
 
 
 
 
 
 

Anno 1685 d/en 28 og 29 octob/er Blef Holt It Almindeligt Høste schatte og Sageting i Mielde schibbreds tingstue nerverrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson Bunde Lensmand, Anders Rifnes, og Efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettesmend, Erich Reystad, Olle Vatle, Olle Ronhofde, Niels Daltvet, Niels Hafre, Michel Eide, Niels Bragwatten, Rasmus Ascheland, Johannes Hafre, Laers Reistad Rasmus Borcheland, Erich Hoffue, Olle Reystad, Laers Aaseim Sampt *dennemend (dannemend) flerre Som Saeme tid tinget Søgte

Iligemaade Blef de forHen Extraherede Brefue Lydeligen for den tilstedde verende Almue Leest

Arne Brynildsen Hafde Ladet stefne Hans Suoger Gudmund HousBerg for at Hand schal Haffue tagit Hans Kiste fra Gregoris Som baar paa Kalvarien og der vdj var 5 1/2 March, Som Gudmund Heer for retten gandsche Benegter, Enddog Hand nu Sielf Her for retten møtte og Hannem Blef offrBevijst af, Olle Vatle og Lars Vatle at hafue Sagt at hand 5 March vdj Kisten hafde fundet, og der eftter strax veedgich pengene, Endnu Hafde Gudmund optaget paa Arnes vegne 2 March hoes hans HosBund Gregorius Som ogsaa var Arne v-vitterligt

Afsagt eftterdj Gudmund veedgaar gielden thij Bør Hand Inden 14 dager vnder Excecuttion I Hans Boe eftter Louwen Betalle, schadesløs

1685: 24
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson tilspurdte gandsche Almuen Ligesom i de andre schibbreder, om de ordinarj Fogdegaards og arbeydtz penge, Som Hans formænd for Hannem nødt haffuer

Huor til de samptlige Suarede Ligesom i de Andre schibbreder og Heer for Er Extrahered Som de tillige med Fougden Begierede vdj protocolen at *matte (maatte) vorde Indført og vnder forseigling meddeelt,
 
 

Claus Fentzon Borger i Bergen Hafde Ladet stefne Olle Ifuersen Røfum (Revheim) for 1 March 12 Schilling Som hand til Hands formand var schyldig,

Olle møtte og veedgich gielden og Belofde Inden otte dage goedvilligen at ville Betalle, Huilchet Hand og Bør eftterKomme, under adferd eftter Louwen,

Claus Fentzon hafde og Ladet stefne Olle Jensen Tvederaas for 1 rdr 1 March 15 Schilling Som hand til hands forman Er schyldig

Olle Watle, og Erich Hoffue vidnede at de hafde hørt af Olle at hand for Een time Vden for tingstuen Lofuede Claetz Fentzen at ville Betalle med Een Veer og It Bochschind, Veeren paa mandag førstKommendes at Lefvere og Bocheschinnet til aare

Mens Som Claes Fentzen Iche vilde Bie ham (vente på han), og ved dette hands tilBiudelse Iche negter gielden thij Bør hand Inden 14 dager eftter Louwen Hannem Betalle schadesLøs

Claus Fentzon hafde og Ladet stefne Olle Erichsen Weo for 1 rdr 3 March Som hand til hands forman var schyldig

Joen Hafre Som war hans Suoger møtte og Sagde at Olle Weo negtede gielden, Sagde og at hand var Siug og vden forstand,

1685: 24b

Afsagt eftterdj gandsche almuen vidner at Olle Erichsen Weo, er Siug og hafuer holdt Sengen offuer It aar og der forvden Iche Er veed Sin fornuftt tij Beroer det til neste ting, og da Hands Suoger at giørre forKlaring derom om Iche Olle Sielf Inden den tid Blifr Saa før (såpass frisk)

Claus Fentzon Hafde og Ladet stefne Sl: Simen Giersta Sin quinde for 2 rdr 1 March 8 Schilling Som Simen til Hans forman War schyldig

Anders Simensen Som Er Simens Søn møtte og Kunde Iche negte gielden, mens prætenderede paa at Hands fader schulde haffue noget fordj hand hafde reyst for hans forman,

Afsagt eftterdj gielden Iche Benegtes thij Bør Enchen den at Betalle Inden 14 dager vnder Executtion eftter Louwen, og huis (det som) hinde tilKommer for at hindes mand haffuer farren Bør de forEenis om, Saa vit retmessigt Kand verre

Claus Fentzon hafde og Ladet stefne Sl: Niels *Anders (Andersen) *Kieland (Kielands) (Teigland) quinde Botle for 2 rdr 8 Schilling Som Hun var schyldig til hans forman,

Botle møtte og negtede Iche gielden mens Sagde der hoes at hindes mand hafde Sagt goed for Een anden, og derfor formeente Iche gielden schulde Bet/ale

Afsagt efttersom gielden er rigtig Saa Bør Botle at Betalle Inden 14 dager vnder Executtion eftter Louwen, og stande Hinde frit Før at Søge Hindes regres huor hund Best Weed og Kand,

Claus Fentzon Hafde og Endelig Ladet stefne Gudmund Knudtzøn Sundland for 14 March Som hand til Clases forman var schyldig

1685: 25

Gudmund møtte og Kunde Iche gielden Benegte

Parterne Blef nu for retten forEenede, Saaledes at Gudmund til førstKommendes Høst vil Bet/ale til Claus Fentzon Hands fordrende 14 March
 
 
 
 

Anno 1685 d/en 30 og 31 octob/er Blef Holdet It Almindeligt Høste schatte og Sage ting nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson udj Arne schibbreds tingstue og eftterschrefne Eedsorne Laugrettesmend, Marchus Arne, Peer Arne, Anders Hoelo, Adschiel Rødland Erich Tuenes, Niels Quamme, Halsteen Blindem, Jan Almaas, Anders Sangstad, Michel Tveten, Olle Houchaas, Olle Tveten, Joen Søeraas, Anders Teigland Mogens Taquam, Niels HetleBache, Johannes Toenes (Tunes) Sampt dannemend flerre Som Saeme tid tinget Søgte

Saeme tid Blef de forHen Extraherede Brefue Leest for den tilstedde verrende Almue

Saeme tid Loed Olle Bastesøn oplesse Een til hannem vdgifuen Bøxel Seddel af Hans Claussen paa 1 pund Smør 1/4 vdj Een hud og 1/4 vdj It faar vdj den gaard Ytre Arne,

Claus Fentzon Hafde Ladet stefne Mogens Ytter Sangsta (Songstad) Sin quinde for 2 rdr Som Hun til Hans forman schal verre schyldig

Gregorius Helle møtte paa Enchens vegne og Sagde at Hun var Een gammel quinde, og at Hun Sagde den fordrende gield at Hafue Bet/alt, Saa og at hindes datter Var dødelig Siug Huor fore Hun Loed Liuse Hindes forfald,

Afsagt eftterdj Hun haffuer Ladet Liuse Sit forfald thij Beroer Sagen til neste ting at da vorder Loulig stefnt Saa schal heerom *gaes (gaaes) Huis ret er

1685: 25b
 
 

Niels Johansen Hafde Ladet stefne Anne i Eisvog for at Hun schal Haffue tillagt Hannem at Haffue \hinde/ Een øx fra stollen, og Hafde til proeff Indstefnt Jacob Jenssen, og Lars Olsen

Ingen møtte Huerchen Konnen Anne eller nogen af proffuene

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Satte i rette og formeente at de Burde Bøde stefnefald,

Afsagt eftterdj Ingen af de Indstefnte møder ey Heller Lader Liuse dieres forfald thij Bør Een Huer for sig at Bøde eftter Louven I stefnefald Een march Sølf

Johannes Monsen Hafde Ladet stefne, Olle Olsnes for at Hand schal Hafue til Sig taget It Huus Som Sl: Barbro Steffensdatter schulde verret tilhørig

Olle Olsnes møtte og Benegtede Iche noget fra den Sl: quinde at haffue taget, mens det Huus Som JoHannes nu *pastefner (paastefner) stoed paa Olsnes til 6 aars tid, og omSidder Begierte Hun Huset der fra til Hindes død, Som Olle hinde Bevilgede og Imedler tid Hun Lefvede Hafuer Olle forSiunet hinde I 15 aar og Huert aar holt hinde tvende Kyer og der til gifuet 6 W/oger miøl om aaret formeente der hoes at hand Burde niude huuset for Sin omKostning,

AfSaght eftterdj Olle Olsnes Haffuer vnderholdet Quinden I 15 aar, og forrige Sorrenschrifuer Hans Hanssen det ey i schiftted til nogen verdj Bereignet ey heller til nogen vilde vdlegge, Som Johannes Monsen nu Sielf for retten BeKiender, thij Bør Olle Ollsnes Huuset uBehindret at Beholde med mindre anden Bevijs Kand heer eftter opdages Endnu for os Er IndKommen,

1685: 26
 
 
 
 
 
 

Anno 1685 d/en 3 9br: (November) Blef retten Betient paa Bergen *Radstue (Raadstue), af Efttersch/ref/ne domsmend Sorrenschrifueren Christian Nicolaj Abo, offr Nordhordlehn, Lensmand Niels Døngeland, Joen Bradtland, Mogens Byenes, Mogens Espeland

Huor da for retten frembKom Jens Andersen paa Fadtland (Fjellberg eller Skånevik sk.r.), Som veed Een Høyanseelig vdtagen Rigens Cittation Hafde Ladet stefne Kongl/ig Ma/jestets Fogit offuer Nordhords *fogdie (fogderie) S/igneu/r Johan Torson formedelst Hand nogle ganger Hannem veed Excecuttion Haffuer Ladt Søge med videre Samme stefnings Indhold og war datteert Bergen d/en 22 7br: (september) 1685 - stefningen fandtes paategnet Loulig for vedKommende at verre forKyndt,

Videre fremblagde Jens Andersen Hans schrifttelige protestation, Som for retten Blef Leest og Var datteert Bergen d/en 17 7br: (september) 1685

Noch fremblagde Jens Andersen Een videmeret Copie af *Valch (Falch) Lauridtzøn og Jørgen *Porsses (Posse) Sidste forrettning Som og Blef Leest og var detteert 1685 - d/en 18 Martj,

Noch Indlagde Jens Andersen adschiellige Regninger og Supplicationer med detz paaFuldte Resolutioner

Heer Imod at Suarre møtte paa Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torsons vegne Hans tienner Harman Drichsen Som formeente paa Hans HosBondes Vegne at Hand Burde at stefne Hannem til Hans verneting Som var j Herløf schibbred paa Frechou,

Jens Andersen der Imod formeente at der Kongl/ig Ma/jestets Fogit Holdte dug og disch der og Burde at møde og Suarre, til Sin Sag

1685: 26b

at Eftterdj Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson offuer Nordhords fogdie forschiuder til Sit rette verneting Som Hands tienner Siger at verre I Herløf schibbred paa Frechou, og Iche i dag fulde domsmend Sig Indstiller thij Beroer Sagen, og Kongl/ig Ma/jestets Fogit til hands paaschiudende verneting vorder stefnt, og da for os videre IndKommer schal vij os Hørsomst Som schyldigst der eftter vide at rette, Huor fore denne Sinde ey vides der ved at giøre formedelst Hand Sielf ey Comparerer
 
 
 
 

Anno 1685 d/en 20 og 21 9br: (november) Blef Holdet It Almindeligt Høste schatte og Sageting i *schiol (Schiold) schibbred paa Hoppe nerwerrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson, Lensmand Niels Dyngeland og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettismend Olle Sandal, Olle Eye, Lars Smøraas, Olle Tittelstad, Olle Houffue, Mogens Totland Hans Tittelstad, Jacob Bratland, Mogens Miellesou (Milleshaug), Sørren Riple, Olle Hildall Niels Biørndall Samt dannemend flere Som Saeme tid tinget Søgte

Samme dag Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaadigste forordning om Landschyldtaxten i Norge Datteert Kiøbenhaffn d/en 3 octob/er 1685.

Ilige maade de I Slotz Louwens Commiterede Bref til Kongl/ig Ma/jestets Fogit Huor I samme ordre var Indslutet af Lars Sørensen og Hans Hanssen Vndertegnet Datteert Bergen d/en 28. 8br: (october) 1685:

Saa og Spetification paa Maal og wigt af Welædle og Welb/aarne Commersdirechteur Jurgen Thormølen Datteert Bergen d/en 29 octob/er 1685:

1685: 27

Saa og Hans Excell/ence H/er/r viceStadtHolder H/er/r Just Høgs Bref om wigt og maal datteert Christiania d/en 17 octob/er 1685: til Welædle og Welb/aarne H/er/r Justitz Cantzeli Raad og Amptmand schrefvet, og af Lars Sørensen og Hans Hanssen I Amptmandens frawerrelse til Kongl/ig Ma/jestets Fogit Sendt og vndertegnet

Noch Hans Exell/ence H/er/r viceStadtholder Høgs Bref *angaende (angaaende) Engelsche Som vden pas og Beschied I Hans Ma/jestets Riger og Lande IndKom/m/er at arrestere Kiøbmend vndtagen datteert Christiania d/en 17 octob/er 1685

Noch Hans Excell/ence H/er/r viceStadtHolders Bref anlangende de gevorbene dragoner heer udj riget naar de Sig i Kiøbstederne opholde med grundeleye og anden Byens Besvering og paa landet med schydtzferd schal Blifue Betønget og der paa Allernaad/igst forgot Befunden at Bevilge og anordre at naar dragonerne Sig paa Landet opholde fra schytzferd schal verre frj og i Kiøbstederne naar de Sielf Ingen Husse eyer for grundeleye, mens Hafr de der til at Suare, Som war datert Christiania d/en 10 octob/er 1685

Noch Hans Excell/ence H/er/r Stadtholders Bref om Saugerne at alle schulle Indlefvere dieris adKomstBrefue der paa ældre end 1660: *forstaende (forstaaende) rigtig videmerit Copier, og dennem Citto til H/er/r Stadtholder at Sende til Hans Ma/jestets *Nad/igste (Naad/igste) ordre at fuldbyrde og war dattert Christiania d/en 10 octob/er 1685

Saa og de Høye Herrers af renteCammeritz ordre *angaende (angaaende) Hardanger og Halsene Closters JordeBogs visse og vvisse (uvisse) IndKomst at forpagte

1685: 27b

Noch Blef oplæst H/er/r Landt Commissaris assistentz og Cammer Raads Bref anLangende falsche dansche Kroner Som vdj riget er Indført og schal afschaffis

Saa og om Een pehrsohn fra DalsLand udj Sverig veed nafn Peder Bentzøn MarcKusrød Som tilforen Er Extrahered dattert Bergens Commissariat d/en 29 7br: (september) 1685

Samme tid Lod M/agiste/r Niels Smed oplesse Een Supplication til Welb/aarne H/er/r Amptmand Angaaende Phane præstegaards reperation Dattert Bergen d/en 19 Junj 1685 - med detz paa Fuldte Resolution af BorgeM/este/r Munthe Vdsted d/en 20 Junj 1685 I Slodtz Louwen Commiterede

Noch Een ditto Supplication til Welb/aarne H/er/r Amptmand og Hans HøyærværdigHed Bispen, om for/schref/ne Phane præstegard dattert Bergen d/en 26 Augustj 1685 - med der paa fuldte Resolution af H/er/r Bischop og Lars Sørensen og Hans Hansen undertegned d/en 28 octob/er 1685

Iligemaade Lood H/er/r obersteL/ieutenant Marcoudj oplesse Een obligation af Falcher RisBrecht vdgifuen paa 200 rdr og der fore pantsat til Ermelte Marcoudj Een gaard Øfre Fylling Som Aarlig schylder Een Løb og 1/2 pund Saa og Neder Fylling schylder Iligemaade 1 Løb og 1/2 pund og War Same obligation Datteert Bergen d/en 1 Junj 1681

1685: 28

Samme tid Loed Jørgen Lousen proviantforwalter i Bergen oplesse Een Bøxel Seddel til Hannem vdgifven af Velb/aarne H/er/r Landt-Commissari assistentz og Kammer Raad paa den gaard Kobbeltvet Som schylder aarlig Een Løb Smør og var Samme Bøxel Seddel dattert Bergen d/en 2 Januarj 1682: og derhoes Hans quitering for de Naad/igst paaBudne schatter SaaWel Som for Landschylden for afvigte aar 1681

Halfuer Armeland (Almeland) Hafde Ladet stefne Karrj Sedal, for firre rdr for Een Hest Som hand Hafde Soldt Til {Iffuer} *Olsen Sedal (skrive Iffuer Olsen Sedal istaden for Ole Sedal),

Iffuer Olsen Sedal møtte paa Hans faders Vegne Som ved døden var afgangen forleden Høst og Sagde at hesten dude Inted, og at Halfuer Iche hafde Søgt Sin Bet/aling udj schiftted den tid det Blef holdt Som war i Waar og forretted af, Olle og Lars Heldal,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Satte i Rette og formeente at eftterdj de Haffuer Holdet schiftte Kongens fogit Sampt Lensmanden uafvidende de derfor Burde Lide, og at Sagen *matte (maatte) staa dem for til neste ting, Huilchet der og wed forBlifr

Til Samme tid Hafde Welb/aarne H/er/r Landt Commiss/ari assistentz og Cammerraad Ladet weed Een Høyanseelig Rigens Cittation stefne Welædle Commiss/arius Valcher Risbrech for Een Capitael paa 150 rdr Som forErmelte Commiss/arius Risbrech til Sl: Johan Timmermand eftter Hands

1685: 28b

Vdgifne obligations Lydelse med videre Samme stefnings Indhold Som var dattert Bergen d/en 26 octob/er 1685 - stefningen fandtis paategnet Loulig d/en 27. 8br: (october) at verre forKyndt,

S/igneu/r Rasmus Møller Bergen Byes Constituerede procurator for retten frembstoed paa Welb/aar/ne H/er/r Cammerraads vegne og frem Lagde Welædle Commiss/ari Risbrech obligation melden paa 150 rdr udj KiøbenHafn vdgifuen schadesLøs d/en 11 Junj 1680,

Dernest fremblagde Rasmus Møller Een transport af Sl: Johan Timmermands Boedtz færwandte og Constituerede Hein Lugt, Hans Pedersen Kors, og Christen Arrendtzen paa for/schref/ne obligation 150 rdr og war dattert Kiøbenhafn d/en 13 Aprilis 1685

Noch Indlagde Rasmus Møller een regning paa Slet papier Lydende paa 161 rdr 3 March 12 Schilling Huor vnder fandtis Sl: Johan Jacobsen *Timmands (Timmermands) hand Sielf den tid schrefuen, mens Som den Iche er schrefuen paa forseiglet papier ey heller nogen dag eller dattum vnder, Saa Kand den ey vdj retten anseeis

Heer Imod at Suarre møtte Marchus Øffre Fylling Som er Commiss/ari LandBonde og Indlagde H/er/r Commiss/ari schrifttelig Indleg Huis Indhold var at hand den fordrende Capitael til Sl: Johan Timmermand vdj Lefvende Lifue got giort og Betaelt og der fore Igien BeKommet Hans quitering at Commiss/arius Sine vdgifne schriftter schulde

1685: 29

Wærre af Ingen Wærdj, Sigendes at Samme Quitantze hannem at verre fra Kommen og dend ey nu Kand finde Erbyder hand Sig den fordrende Somma nemblig 150 rdr at vil Betalle, og formeente for renten at Burde frj verre eftterdj Hans obligation Iche melder om nogen rente, med videre Samme hands Indlegs Indhold Som War dattert Grafdal d/en 27 8br: (october) 1685

Rasmus Møller protesterede og formeente paa Hans principaels H/er/r Cammerraad Hiortes vegne at Commiss/ari Risbrechs forevendinger Iche Burde at Comme H/er/r Cammerraad til nogen hindring: Mens Burde Betalle eftter stefningens Indhold schadesLøs, tillige med de aarlige forfaldne Renter, og war Endelig domb, Begierende

AfSagt at eftterdj for os I Retten Indlegges H/er/r Commissarius Risbrech Hands vdgifne obligation Lydende paa den Somma Capitael 150 rdr i Kiøbenhafn at Betalle til Sl: Johan Timmermand til 12 7br: (september) 80: uden aller ringeste schade og schadesLøsheed I alle optenchelige maader og nu for os Inted Indleges af den Kraftt Som Samme obligation og dessen Transport til Welb/aar/ne H/er/r Cammerraad I ringeste Sueche Kand, Huor fore WelErmelte H/er/r Commiss/arius Risbrech Bør tiltencht Verre Samme obligat/ion med detz paaLøbende \rente/ fra Slutningens datto schadesLøs at Indfrj eftter fiorten dagers forLøb fra denne datto vnder adferd eftter Louven

1685: 29b
 
 

Welb/aar/ne H/er/r Cammerraad Hiort Hafde og weed Sedvaanlige Lensmandens stefnemaal Ladet stefne Hans Landbonde Olle Nødtuedt for firre aars med Indesiddende Kongl/ige schatter, Landschyld, frelse og arbeyds penge til Sammen Rdr 23 2 March 6 Schilling Huilchen Somma Rasmus Møller paa Sin princjpaels vegne Satte i rette og formeente Hand Sin gield Burde Betalle og til farre dag (faredag) Entvige og giøre gaarden rødelig

Olle Nødtuet møtte og Weedgich for/schref/ne Somma at verre schyldig mens Hafde nu for Cammerraad Hiort nie Nød at føde i vinter og Sagde Sig Inted at haffue Sin gield at Betalle med,

AfSagt eftterdj Olle Nødtvedt Veedgaar gielden og Siger Sig Inted at hafue til at Betalle med thij Bør hand \eftter/ Kongl/ig Ma/jestets naad/igste forordning gaarden til farre dag at rødelig giøre og Entvige med mindre Welb/aarne H/er/r Cammerraad Hannem gaarden Lengre af goed villie Wil forvnde,

Samme tid Hafde Anders Ottsen Borger i Bergen og Slagter Ladet stefne Michel Schioldal for trei rdr og 4 Schilling Som hand til Anders Otsen schal verre schyldig,

Heer Imod at Suarre møtte Ellof Michelsen Schioldal paa Sin faders vegne, og Sagde at Hands fadder var død, for 3 Vgger Sidden og Sagde at Anders Otsen hafde BeKommed 4 Bester, Huilchet Anders Otsens Hustru formeente at det Burde Bevises, og der fore afSagt at Sagen Beroer Indtil schiftted Bliffr Holdt eftter den Sl: mand,

1685: 30
 
 

Søffren Kismul Hafde Ladet stefne Olluf Sandal for Een anbolt Som Hand Hoes Søfren Hafde BeKommed for fiorten aar Siden og formeente der for at hand eftter gode mens tøche i de 14 aar Burde niude Sin Leye der for,

Olle Sandal møtte og Sagde anbolten at haffue første gang BeKommed, mens Siden hafde hands Broder den BeKommed,

Søffren formeente at den anbolten først BeKom Hannem der til Burde at Suarre

Parterne Blefue for retten forligte at Olle Sandal schal Betalle til Søfren for huer aar Een March i Leye Som er 2 rdr 2 March,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit tilspurdte gandsche almuen om de ordinarj Fogdegaards penge Ligesom tilforen Er Extrahered tillige og om de 4 Schilling I fange penge Som de til Falch Lauridtzen hafr Betaelt,

og Suarede Almuen Lige Som i de andre schibbreder pengene at hafue Betaelt Som de tillige med fogden *u (i) protocolen Begierede at *matte (maatte) vorde Indført,
 
 
 
 

Anno 1685, d/en 23 og 24: 9br: (november) Blef Holdet It almindeligt Høste schatte og Sage ting vdj *Sarter (Sartor) schibbred i Schouve tingstue nerwerrende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Anders Bildøen og efttersch/ref/ne Edsorne Laugrettismend, Olle Hamre, Peder Echerhofde, Hans KousLand, Olle Golten, Peer Bache, Anders Arrefiord, Vincetz Landro, Erich Schollevig Olle Schouge, Hans Schouge, Thomes Berge, Sampt dannemend flerre Som Saeme tid tinget Søgte

1685: 30b
 
 

Samme tid Blef Hans Ma/jestets Allernaadigste forordning om Landschyldtaxten Som forHen Er Extrahered opleest

Iligemaade Blef de andre forHen Extraherede Brefue opleest

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde Ladet stefne, Olle, og Olle Mogens og Jacob Osse (Åse), Christoffer og Astrj Enche i Nesse Johannes og Albert Trengereid, Niels SangolsEid Anders Von Brattenborg, formedelst at de Iche provinciael procureur Niels Hanssen haffuer vildet førre til Sundhordlehn schougene at Besigte, Mens *matte (maatte) Leye folch for Sinne penge, og End der forvden opholdet, Saa hand Iche Kongl/ig tienneste Saa hastig Kunde forrette Som hand gierne vilde, d/en 5 Augustj Sidst afvigt

Ilige maade Hafde Kongl/ig Ma/jestets Fogit Ladet stefne Hans KousLand, Jens KousLand, Niels Berge, Lars Berge, Tomas Berge, Peder Bache, Knud Bache og Iffuer Bache, Aamund og Niels Hambre, Niels og Johannes SteensLand, fordj at de Iche vilde fløtte Generael quarteer Mester Storm Som eftter Høye øfrigheds ordre schulde til Bergen og der fra til Syndmør, og gandsche Ampted omKring,

Schafferen Hans Schouge schydtzschaffer frembstoed og forKlarede at Generael quarteer mesters forbud Kom afttenen tilforen, Saa de hafde tids noch eftter tilsiggelse at Kunde Komme, mens Kom dog Iche, og *matte (maatte) schafferen Leye de folch Som nyligen Hafde verred I fløtning Hannem at førre,

1685: 31

Alle Samptlige Indstefnte møtte og wilde alle vndschylde Sig der de dog Inted Hafde dennem med at Befrj

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Satte i Rette og formeener at de Som provinciael procureur schulde fløtte *Bvrde (Burde) Erstatte Hannem Hans omKostning og Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets eftter schydtzforordningen

Ilige maade protesterede Kongl/ig Ma/jestets Fogit Imod dennem Som Generael quarteer mester schulde schytze, Som offuen melt,

AfSagt eftterdj de veed Een Vmaneerlig ophold Haffuer forsiunchet schafferen eftter Hans Egen nu for retten giorde forKlaring og provincial procureur Saawel Som Generael quarteer Mester, Som Iche Saa Hastig Kunde fortKomme Som Wel paa Eyschedes, eftter schydsfærds forordningen, og Louwens ord, thij Bør Een huer for Sig at Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets tou March Sølf

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde Ladet stefne Johannes Spilde og Niels Olsen (Spilde) til at vidne Huad de Hafde Seet det Slagsmaal Imellem Syffuer Korrevig (Kåravik) og Mogens Spilde,

Syffuer og Mogens møtte Begge og negtede Iche at haffue Slaget hin anden mens Johannes og Niels Spilde Som til proff var Indstefnt møtte Iche,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Satte i rette først offuer Syffr Korrevig og formeente hand *Bvrde (Burde) Bøde for hans SlagsMaal til Hans Kongl/ig Ma/jestets eftter Louwen og Imod de andre tvende Som Iche møtte dieres Sandhed at vidne formeente Hand de Burde Bøde stefnefald

1685: 31b

AfSagt at eftterdj Syffr Korrevig nu Sielf for retten BeKiender Mogens Spilde at Hafue Slaget thij Bør hand Bøde til hans Kongl/ig Ma/jestets denne Sinde Een March Sølf, og Johannis <Bøder> Nielsen, og Niels Olsen I stefnefald Een Huer for sig Een march Sølf,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit tilSpurdte Samptlige Almue Lige Som i de andre schibbrede om de aarlige fogdegaards og arbeids penge Som tilforen Er Extrahered

Huor til de alle Suarede Ligesom de andre schibbreder, Ilige maade om de 4 Schilling for den fange,

- - - - - - - - - - -
 
 

Eftterdj vdj denne protocol Endnu Saa meget Reent papier findes, Som til It aar Kand tienne Saa Bedes Vdj dybeste, Vnderdanighed, at dend mig frembdellis, dette tilstundende aar *matte (maatte) forvndes,

Bergen d/en 2 Januarj 1686

Christian Nicolaj Abo
 
 
 
 
 
 
 
 

1686: 32

Saa som denne protocol alleeniste mit 3 Aaret er udtagen, og forleden Ny Aar, udj samme schrifuerj til Hans Hansen Raadmand, end ogsaa en protocol er udsted - Og her i findes endnu meere end 2/3 parter reent papir, da syfnis (synes) mig samme protocol endnu i dette aar Vel Kand tiene - til Huilchen Ende hand og Cancelij gebuhren for seigled Hafuer betalt.

Bergen d/en 2 Janv/arj 86.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hielp Gud fader i *Euwighed (Euighed)

Til Løche fremgang og Salighed
 
 

Anno 1686 d/en 15 Januarj Blef retten Betient paa Ham/m/ers grund, Som førige Klocher Madtz Søfrensen Bode i Hossanger schibbred, nerwerende Bonde Lensmand Rasmus Hannestveet, og Eedsorne Laugrettismend, Mogens Mieldstad, Olle Litland, Børgie Rachnes, Arne Eicheland Anders EicheLand, Aschiel Tepstad,

Huorda Kongl/ig Ma/jestets

1686: 32b

Fogit HøyagtBar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson, Loed I Retten Legge tvende Sølf Belter, Som omtrent Michels dags tider schal wærre stollen fra Een pige veed nafn Dordj Ellingsdatter, Som tienner hoes hindes Søster, Marrj Ellingsdatter Eye,

Som for/schref/ne Dordj Ellingsdatter eftter tilSpørgelse forKlarede, at gedagte Sølf Belter mestendeels tilhører, og schal hinde verre fra stollen paa Een fredags aftten, og om Natten til onsdagen Er Igien hiemført, tillige med Een gam/m/el Klædestrøye, It Leridtz BarenforKlede, og It gammelt halsKlede, Een tinschie (tinnskei) og Een tom træEsche, huilchet altsammen var In Lagt i It Lidet fierKantig furreschrin med Loos (lås) for, Som den stellende med Een Knif Igiennem Logget veed Looshagen hafr Igiennem stochen, Saa hand der veed Kunde faa Laaset op,

Heer forvden som Berettis Samme tiuf [schal] hafue stollen, Samme nat, Som Iche e[ndnu] er Kommen tilBagge Igien, Saasom fra Maritta Eye Een øxe, fra It umyndigt Barn, Giertrud Olsdatter Een gryde, Som eftter Berettning schal verre af verdj til Een rdr, Item fra Mogens Eye Samme tid Stollet Een schiering veert (av verdi) omt/rent Een rixort, noch fra Marrj Ellingsdatter Eye Een Esche med Smør og Een ost, huilchet Dordj Ellingsdatter Sagde, alt sammen paa Een nat, med Sølf Belterne at verre stollen, Som Benegtede at vide huem det hafde Stollet

1686: 33

Endre Erichsen Huusmand paa Møgster (Myster) grund tilholdende frembstoed, og forKlarede Saaledis, at hand noget for Martinj var reyst til Byen med nogen Knapholt (Norsk Hist. Leksikon: Klapholt/knapholt = emne til tønnestavar) tillige med Hands Stalbroder, Mogens Eye, og der de Kom i Schudevigen, da fandt dj Johannis Hessiedal, Som steeg af Sin Boed og Ind paa dieris, Huor hand da strax Begynte at Spørge, om det stollene goedtz Som Endnu Er Borte, Iche Ligesom det andet er hiem Boren eller tiuffuen opedaget, huor til de Suarede ney at de Inted viste derom, Samme aftten fandtis de i Byen i Dregen (Dreggen), huor Samme tid Laa hoes dem Olle Brørvigen og Sin dreng Knud Anders/en Stafnes reserf Soldat, med dieres Boad, JoHannes Hessiedal steeg Ind i een af Boderne til dem, da Begierte hand af for/schref/ne mend at de Iche wilde drage fra Byen førend at hand fich noget giort ved *angaende (angaaende) det Stolne goedtz efttersom hand fornam at de hannem der for hafde mistencht, Som hand Sielf for dennem Berettede, Saa at dj schulde faa Baade goedtz og tyffuen paa Een gang at see, huor eftter de Bide (venta) til mandagen omt/rent meddag, og Sagde da at hand vilde Iche heftte dem Lenger, efttersom den der schulde giørre eftter den tid Iche hafde stunder, da Suarede, Endre Erichsen, dersom du Kandst giørre dig frj Saa giør det, thj det er Best for dig Sielf, og videre viste hand Iche derom

1686: 33b

Kongl/ig Ma/jestets Fogit formeente at eftterdj *dete (dette) Eer Een wandschelig ømmelsag (Norsk Hist. Leksikon: Ømmel = det å setja ut injurierande rykter eller falske skuldingar om nokon, bakvasking), at samptlig profuene tilige med Johannes Hessiedall til neste ting Kand vorde Loulig Indstefnt, og da widere at ErKyndiges om den rette tiuf Kand antreffis paa det den tilBørlig straf, derudinden eftter Louwen *schie (schee) Kand,

Dordj Ellingsdatter eftter tilSpørgelse Sagde at hafue hørt i Bygden, det Johannes Hessiedal, for/schref/ne goedtz schal hafue stollet, mens viste Iche videre End Bøgderaab,

Eftter mendenis Samtøche, Blef Dordj Ellingsdater Belterne med det andet udj schrinet under forseigling Igien Lefveert, paa det til neste ting daa der paa Kand vorde stefnt, og om videre Imedler tid om detz opLyssning Kunde opdages, da Kand heerom *gais (gaais) huis ret er
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 15 Januarj Blef retten Betient paa Nedre Mundahl, i Allenfiedt schibbred, nerverende Bonde Lensmand Lauridtz Mundall, og Eedsorne Laugrettismend, Erich Kleefdal, Gudmund Osse (Åse), Lars Osse, Mathjs Hofsdall, Olle Hannesdall Rasmus Gierwig, og Anders Seim,

Huorda Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torson, Hafde Ladet stefne, Olle Knudsøn Øffstgaard, for tvende Sølf Belter, huor af det Eene schal verre hans, Eget, og det andet It Barne Belte eftter Sl: Rasmus Midtgaard den tid tilfalden

1686: 34

Huilche for/schref/ne tvende Belter vngefehr trej vgger for Juel veed natter tide paa Hans Senge Boe Loftt, er hannem af It schab Som det Laa vdj frastollen, og tiuffuen Berettis af vinduet at verre Ind Krobben, Som hand strax veed Siunsmend *Laed (Loed) Besee,

Olle Knudsen Øffstgaard møtte og Wedstoed at de forsch/ref/ne tvende Sølf Belter hannem schal verre fra stollen, Saaledes vdtagen som forschreffuet staar, og at ditto Belter den tredie nat der eftter Igien er Blefuen for hans Buedør nedlagt Belterne Blef for retten fremblagt, og Befindis eftter paategning vngefehr at veye omtrent fyrgetiuffue (40) Lod, Sagde og at den tid hand om morgenen vd Kom fandt hand dem Liggendes for sin Boedør, og vilde Iche røre dem, mens gich strax til Lensmanden Lars Mundall, og Loed hannem det forstaa, huor paa Lensmanden strax Sente Sin dreng hen at Besee om det Sig Saa Befandt, tillige med Lars Lechnes, Rasmus Lechnes og Knud MidtGaard, som alle did gich og Befandt ditto Belter leggendes for Boedørren

For/schref/ne Lars Lechnes, Rasmus Lechnes, og Knud Midtgaar, frembstoed, og forKlarede paa Egen og Knud Midtgaards Vegne ofuenschrefne Saa at Verre Sandhed,

Børrie Rasmusen Soldat Som Eyede Een deel udj det Eene Belte, og var hoes lensmanden eftter at Belterne var Bort stollen, frembstoed, og Sagde at dj hafde tanche til Joen Totlanstøen huusmand, formedelst hand i dj tider treschede paa gaarden der, og war *heel (heer) wel Kiendt, vilde dog Iche fuldKommelig tillegge

1686: 34b

Hannem Sag, men Begierede og gaf Sagen i Kongl/ig Ma/jestets Fogitz Hænder til nøye eftterforschning eftter som hand schal wærre i Røgte tilforen,

Eftter mendenes Samtøche Blifr Beltene udj forvaring hoes Olle Knudsøn Øfstgaard, dog at naar Kongl/ig May/e/st/et/s Fogit det Begierer, Saa schal hand verre forpligtet dennem udj Retten at forschaffe om noget til Sagens oplysning heer eftter Kunde opdagges, Saa forbliffr de der veed Indtil videre worder paastefnt,
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 4 Feb/ruarj Blef Retten Betient paa Frechou af Efttersch/ref/ne domsmend, Sorrenschriffueren Christian Nicolaj Abo, Bonde Lensmand, Olle Landsvig, Olle Frechou, Elling Bressou (Brotshaug), Olle Landsvig, Mogens Hussebø, Jacob Korsbø Laugrettismend i Herlø schibbred

Huorda for Retten frembKomb Welædle og Welb/aarn/e Her Cammer og Assistentz Raad Sampt Land Commissarj Tienner Christoffer Munch Som fremblagde Een Høyanseelig Rigens Cittation forhuerfued ofuer Welædle og Velb/aarn/e H/er/r Amptmand Hans LilienSchiold meldende om Een Cappitael penge paa 609 rdr 12 Schilling med videre Samme Høyanseelig stefnings Indhold som for retten Blef Leest og war dattert Bergen d/en 14 Januarj 1686 - stefningen fandtis paaschrefuen d/en 15 ? Louligen for Welb/aarne H/er/r Amptmand at werre forKyndt

Dernest Blef fremblagt Welb/aarn/e H/er/r amptmands Egen udgifne obligation meldende paa 550 rdr Capitael at wilde Betalle

1686: 35

Huilchen obligation war datteert KiøbenHaffn d/en 27 octob/er 1682: og til d/en 11 Junij 83 schadesløs at Betalle som og for Retten Blef leest

Noch Een Transport af Sl: Johan Timmermands Boeds Anforwandte og Constituerede paa for/schref/ne obligation, Som war datteert Kiøbenhaffn d/en 13 Aprilis 1685 og war vndertegned af Hein Lugt, Hans Peders/en Kors, og Christen Arendtsen, Som Ilige maade for Retten Blef leest,

Ilige maade fremblagde Christoffer Munch Welb/aarn/e H/er/r Amptmands Bref datteert Hop d/en 30. 7br: (september) 1684 Huor vdj Hand Begierer, Welb/aarn/e H/er/r Cammerraad for/schref/ne obligation til Sig eftter Sl: Jan Timmermand udj Sin Bet/aling vilde annamme, og naar H/er/r Cammerraad dem ey Lenger Hoes {Sig} \Hannem/ paa rente wil Lade da Beloffr hand for/schref/ne Capitael med Sin Rente at wil Betalle Som for retten Saa wit detz *angaende (angaaende) Blef leest

Endelig Indlagde Christoffer Munch Welb/aarn/e H/er/r Cammer og Assistentz Raads schrifttelig Indleg Huilchet og for Retten Blef leest

Paa Welb/aarn/e H/er/r Amptmand Hans LillienSchiolds vegne møtte Hans tienner Lauridtz Walter, Som Suarede det H/er/r amptmand til stefningen den tid Hannem Blef anKøndiget hafde Suared det Welb/aarn/e H/er/r Cammerraad Hannem Burde Søge for Hans rette wærneting Som er paa Wardø Huus *Huort (Huor) Hen hans Ma/jestets allernaad/igste Hannem haffuer hen Betroed,

1686: 35b

Welb/aarn/e H/er/r Cammerraads tienner Christoffer Munch formeente at der Welb/aarn/e H/er/r Amptmand Holdte dug og disch der og Burde Suare til Sin gield,

og eftter oftte tilspørgelse til Begge tienner paa dieres Herrers Vegne Sagde de sig Iche widere haffue at fremblegge, mens H/er/r Cammerraads tienner Endelig paastoed og Begierede Een schadesløs *døm (dom)

Afsagt som for os I Rette legges Welb/aarn/e H/er/r amptmand Hans LillienSchiolds udgifne *obligaton (obligation) paa 550 rdr til Sallig Johan Jacobsen Timmermand i Kiøbenhafn til d/en 11 Junj 1683: at Betalle uden schade, og Siden der paa fuldte Welb/aarn/e H/er/r Amptmands Bref huor udj hand Sig Sielfr til Welb/aarn/e H/er/r Cammerraad for Binder (forBinder) til rente, om Hand Samme obligation til Sig wilde anname Datteert Hop d/en 30 7br: (september) 1684: og nu for os Inted Indlegges af dend Kraftt som Samme obligation, og dessen Transport til Welb/aarn/e H/er/r Cammerraad Sueche Kand, Huor fore WelErmelte H/er/r Amptmand Lillenschiold, Bør tiltencht wærre for/schref/ne obligation med detz paaLøbende Rente schadesløs, at Indfrj eftter fiorten dagers forløb, under adfærd Eftter Louwen
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 17 Febr/uarj Blef Retten paa Bergen Raadstue Betient, Eftter Welædle H/er/r Borgemester Lauridtz Søffrensen, og Raadmand Hans Hansens vdstedde Befalling, nerverrende Lensmand Niels DøngeLand, Lars Døngeland, Jacob Bradtland Mogens Miellesou (Milleshaug/Øyjorda), Sørren Riple, og Olle Hildal

1686: 36

Eedsoorne Laugrettis Mend i Schiold schibbred Som eftter for/schref/ne Befalling af Lensmanden var til nefnt, og meldte Samme Befalning Som følger

Efttersom nogle Bønder Haffuer angifuet, at de schal Haffue vdgiffuet en deel penge for deris Sønner Kunde Slippe for vdschriffuelse, Og Kongl/ig Ma/jestets Welbestalter Krigs Fiscal schrifttelig Begierit, at samme Bønders Klage Wed ordentlig Rett maatte forHøris, og deris prouf og widner ved Æed tages, Saa Ville Sorenschrifueren Christian Abo, Med Lehnsmand Niels Dyngeland, og Sex Laugrettis Mend som Bemelte Lehnsmand har at tilnefne, sig paa Bergen Raadstue forsamble førstKommende onsdag som er d/en 17 Febr/uarj der for Berørte Klagter at forhøre provfuene Ved æed tage og siden under samptliges forseigling Beschrefuen gifue alt huad i saa Maade Passerer,

Dattum Bergen d/en 12 Febr/uarj Anno 1686.

I welædle og Welb/aarn/e H/er/r Justitz og Cantzelj

Raad og Amptmand Lauridtz Lindenows frawerelse

L Sørenss/en Hans Hanssen

Huor da for Retten frembstoed eftter offuennefnte Befalning Olle Ollesen Aasgaard Som Indlagde Hans schrifttelig Begier til Welb/aarn/e H/er/r oberste Luyt/enant *Hulst i det hand schal haffue *giffue (giffuet) til Auditeur Søfren Baltzersen for hans Søns Befrielse for Soldat 14 rdr, og til vitterlighed vnderschrefuen af Niels Biørnevold Som var Dattert Fammestad d/en 1 octob/e/r 1685 - Som ord fra ord for retten Blef Leest,

1686: 36b

Auditeuren Søffren Baltzersen Indlagde Een schrifttelig Begier om de for Ermelte 14 rdr og for/schref/ne Olle Olsen Aasgaard hands ErKlering der Imod og Mogens Knudtzens Sampt David Frantzens attest Datteert Æsse d/en 31 Januarj 1686 - Som og Blef Leest,

Noch fremblagde Søfren Baltzersen Een Atest fra Børgie Mundall Som og Blef Leest dateert Æsem d/en 31 Januarj 1686

Olle Olsen eftter tilSpørgelse Sagde at Capiteyn Luytnant Aagaard (Jonas Michelsen Aagaard) og Laa i Een seng Som Sagde at hand pengene til Auditeuren schulde Lefuere Huilchet Hand og giorde, det samme vidnede Berrie Jordall, og Niels Biørnevold, og eftter tilspørgelse Sagde de Sig ey at vide huad Auditeurens nafn var, og Kunde Iche Sige at det var Auditeuren Søfren Baltzersen Som nu tillige med dennem for retten frembstoed, eller Iche, Huor paa de aflagde dieres Corporlige Eed, Saa Sandt Hielpe dem Gud og Hans Hellige ord,

Sagde videre at den tid pengene Blef Betaelt at obersten war paa Mundahl nemblig Idekingh (Hieronymus Friderich d'Iddekinghe) Huilchet Lars Mundal Best schal vide efttersom det paa hans gaard Mundal schal værre passeret

Samme tid frembstoed Karl Teigland Klagede sig at Haffue gifued til Auditeuren Søffren BaltzerSen 16 rdr og det paa, Hous prestegaard paa It Cammer fordj hand schulde schrifue hands Søn af Rullen, og huor Major Felberg (David Jacobsen Felber) gaf hand for/schref/ne Auditeur Een rdr Som var 1682: den tid vdschrifuelsen stoed, huilchet schafferen Hans Myrdal Sagde at hafue Seet, og *Soor (svor/svergde) der paa,

1686: 37

Heer til at Suarre Møtte Auditeur Søfren Baltzersen og gandsche Benegtede Iche Saa Sanden at verre Som Karl TeigLand Sagde og heer for melt, Ilige maade Sagde auditeuren det Hans Myrdal ey heller Sagde Sandhed,

Hans Jordall Lensmand frembstoed Som til for/schref/ne at Bevidne var IndKaldet og Sagde Sig paa den tid og at verre, paa Hous prestegaard da pengene Blef Lefveert, til Auditeuren Søfren Baltzersen Som hand hafde hørt Sige af andre og war uden for dørren da Karl Teigland gich Ind til Auditeuren, med pengene, og Kom ud Igien forvden penger, mens Hand saa Iche pengene Lefvere, Huor paa Hand aflagde Sin Salligheds Eed med opragte fingre

Noch for retten frembstoed Magle Nielsdatter *Rønslaa (Romslo) Som Indlagde Hindes Suplica til Welb/aarn/e H/er/r Amptmand, *angaende (angaaende) det Hindes mand schal hafue gifven for hindes Søn Anfin 23 rdr til Auditeuren Søfren Baltzers/en der dog hindes Søn I femb aars tid hafde tient og der til IndKaldet Iffuer Risnes, og Olle *Romslov (Romslo), Som hindes Klagemaal eftter angifuende vilde BeKreftte, for/schref/ne Suplica Blef *oord for ord for retten opleest Som var datteert Bergen d/en 16 Febr/uarj 1686 - Hindes Søn og Mand erre Begge døde

Iffuer Risnes frembstoed tillige med Olle *Ramslou (Romslo) paa Hous, og Sagde, at Guttorm Romslou til dennem hafuer Sagt at dj

1686: 37b

for/schref/ne 23 rdr til Auditeuren at haffue Bet/alt mens Sielf Saa de det Iche mens at hand Saaledes til dennem hafuer Sagt vilde de med Eed BeKreftte,

noch Indlagde for/schref/ne quinde H/er/r oberste Idekings pas datteert Bergen 30 April 1682 til for/schref/ne Andfin vdgifuen,

Endnu frembstoed Olle Olsen Sandvigh BeKlagede Sig at Haffue vdgiffuen 20 rdr paa Hous og Sagde for/schref/ne penger til Capiteyn Luytnant Aagaard Luytenant Wessel og Auditeur Søfren Baltzersen paa It Boord at haffue Lefveert og Begierte Sine penger Igien

og det at Bevidne var IndKaldet Olle Sondland Som Sagde Samme tid pengene at hafue Seeit Lefverre, og at Luytenant Vessel telte pengene og Bandt dem dereftter i Een huid dug og Lagde dem saa paa Booret Samme tid var paa Cammerit Cap/i/t/eyn/ Luyt/enant Aagaard Som Laa i Een seng, og Een vng Karl Sad veed Eenden af Boret Som hand Iche Kiendte og der paa aflagde Sin Eed

Gregoris *Ørren Sagde at hafue Seeit pengene Leffuere af hands moder Barbro Sandvig nemblig 20 rdr Som hand schulde gifue ud fordj hand *matte (maatte) vorde frj for vdschrifving og der paa aflagde Sin Eed

Noch frembstoed Sacherias Hiortland Som Sagde at Hafue gifuet til Søfren Baltzersen tolf rdr huilche hand Igien hafr BeKomed og hafde Iche videre med hannem at giøre

1686: 38

Og Eftter forschrefuene pehrsohner Sig hafde fremstillet, offuerLefverede Welædle H/er/r Borgemester It Bref huis Indhold var som følger

Welædle og WelWijse H/er/r Borgemester

S/igneu/r Laers Sørenssen

Saasom atschellige Klagter er IndKommen af en deel Bønder, her af Bergenhuus Lehn sig BeKlagende, ofuer diverse, utilbørlige for v-rettelser (forurettelser) og uforsuarlige pressurer som officerene, ved dette Bergenhusche Regimente, imoed dennem schulle Haffue forøffuet, og slige Bøndernis Suppliquer eller Klagter til mig, de Klagende til Rette og deris Retmessige prætention at forhielpe, Blifr remiterit etc, da eftterdj der vdinden ey noget Wircheligt Kand forretages, førend parterne med Behøfuende profuer, Louligen er Blefuen afhørdt, og examinerit, mens disse af det civil *Foro dependerer, og derfor af mig sligt Examen ei Kand forretages, eller forrettes, vild derfor giøres fornøden, som Jeg og hermed paa Hans Kongl/ig Ma/jestets vegne, Beder og Begierer, H/er/r Borgemester :/: som fraværende Høyædle H/er/r Amptmandens fuldmægtige :/: vild Behage dend andstalt at forføie, at, saa mange Klagende Bønder allerede Sig hafuer angifuet, eller endnu IndKomme og deris Klagter forreBringe Kunde, af en u-partisch, enten Hans Kongl/ig Ma/jestets provincial procureur, eller huo der til Comiterit Blifue Kand, paa deris angifuende, tillige deris med sig førende profuer, og vidne ordentlig afhør, og ved æed taget, og Examinerit Blifuer, saaledis Som Louligt, og retmæssig, og saa vel for hans Kongl/ig Ma/jestets som og for Een Heer eftter følgende HøyLofflig Krigsrett forsuarligt være Kand

1686: 38b

Saa det at Sandheden, og saegernis sande Beschaffenhed opliuses, de schyldige Befundene, og Convineerede tilbørlig anseeis, de Læde?ede(?) restitueris og Handhefuis Kunde, og ingen aarsag maatte hafue Sig her eftter at Besverge at Justicien nogen var denegerit, eller noget, enten for interesse eller passion schulle verre forsømmet her ved observeris hans Kongl/ig *Mæ: (Ma/jestets) Høie Interesse, som og Justicien Befordres forblifuende, velædle og welwijse H/er/r Borgemesters tienstvillige

Bergen d/en 11 Febr/uarj 1686 J Biedemayise:

Beg:
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 18 Febr/uarj Blef Retten Betient i Storre Sandvigen i Arne schibbred vdj Sl: (salig) Bendix Reebslagers Huus nerverende Bonde Lensmand Hans Jordal, og EedSoorne mend, Johannes *Eechors (Eikås), Halsteen Blinde (Blindheim), Johannes Sø?ff??s(?), Karl Teigland, Hans Breedsteen Olle Houchaas og Anders Teigland,

Huor da Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar og Welforstandige mand S/igneu/r Johan Torsons Fuldmegtig Mons/ieu/r Jørgen Høeg Loed for Retten førre een mandspehrsohn Som var Berøgted for tyffuerj veed naffn Aamund Guttormson Barnfød i Ytre Sogen i Vigs prestegield paa Een gaard Løbø i Klevold schibbred

og da Blef fremwiest It aaKlede, een stach, en trøye, It forKlæde, 2 schiorter It lestepar Som for/schref/ne haffuer stollen fra Niels HetleBache

Endnu Sagde Niels at hand fra hannem haffuer stollen Samme tid da hand det ofuen nefnte stal 2 Sølf Spender 2 Sølf ringer 1 Sølf naal Een Sølf holch, 2 schiorter 2 tørKleder, et Lin Lagen 2 Liste Belter Een half oest, en Kande drafle, Een Kande rømme og Een Boordug

dette ofuennefnte Sielf frjvillig veedgich

1686: 39

Aamund Guttormsen at haffue stollet,

Samme tid Loed M/onsieu/r Niels Smed veed Hans Myrdall Indlegge Een Seddel huor udj Hand BeKlager Sig det for/schref/ne Amund da hand var huusmand paa Aasetvedt at schal haffue stollet 3de Sølfschier, og den Eene der af Sat i pant hoes Een fløtmand veed nafn Elling,

Amund Sagde Een Sølfschie hoes for/schref/ne Elling at haffue pandtSet for 4 March huilchen hand eftter fiorten dagers forløb Igien Indfriede mens var Iche af dj Sølfschier, mens hafde den BeKommet hoes Een Bonde 1 1/2 Miel Sønnen for Bochen Kaldes Sandvigen manden heder Gregoris Sandvig, og omSider Soldt den for 5 March, til Een Sundfiord Bunde, mens Sagde ey at vide hans nafn

Anna Hellesdatter fremstoed og BeKlagede Sig at for/schref/ne Aamund Kom til hindes huus paa Een aftten nu forleden Sommer og Blef der om natten, Sagde at hand Samme tid Hinde schal haffue frastollet Een guldring veerd otte rdr Sølf mallier for 4 rdr een Sølf Kiede veert 4 March, nogle Sølf Knapper og andet Smot (smått) Sølf vegede henveed Een Besmermarch, 2 March I penge og 1/2 qualtt(?) Spaensche penge veert 12 Schilling og eftter at Hun meste det for/schref/ne var hand gangen af Hindes Huus, da Sendte hun Bud til hannem og Kom, og tilspurdte huor hindes Bordtstollne goedtz var af Bleffuen, da Suarede hand at hand vel vilde finde raad til at faa det Igien, og ringen var Sat i pant for 3 rdr huilchet hand Iche Benegtede, for/schref/ne oord at hafue taelt, og end derhoes Sagde at Sølfvet I pungen var i goed Behold,

1686: 39b

Jan Aaestvedt BeKlagede Sig og offuer for/schref/ne Aamund at haffue mist nogle faar og giedder og troede Iche andet end at hand dem haffuer stollet

Aamund Benegtede det men Sagde dog goedvilligen at haffue stollet fra Jan *Aestveedt (Åstveit) Een Veer, og Sagde Sig ey videre at haffue stollet,

og den meste almue og Een deel proef Befindes nu ey for retten at Indstille Sig, for detz aarsager Sagen I Betenchende optagen at Imedler tied derpaa til det første ting Som Kand vorde Berammet Kand Loulig vorder stefnt, og gedagte fange Imedens Vnder fengsel forBliffuer, at da der om Kand Kiendes huis Ret er, og Niels HetleBache Sine frastollne Kleder til Sig annamme, dog om fornøden giøres og paaEysches i Retten at frembschaffe Saa mange Som de nu findes,

Samme dag Hafde Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtiger Mons/ieu/r Jørgen Høeg, og frembstillet Een mandspersohn veed naffn Erich Rasmusen Barnefødt i Oster paa dend gaard Kaldes Nødtvedt Som schal verre Berøgted for adschielligt og Iblandt andet at hand schal haffue Loffuet at Olle Goudstad i Herlø schibbred schulde faa Een vløche,

Olle Goustad var Iche Sielf tilstedde mens Erich Benegtede \det/ Iche at hand ordene hafde taelt,

da som denne Sinde det hannem ey ofrBevises Beroer Sagen til neste ting at da Kand vorde stefnt, hand og Imedler tid schal Holde Sig fra Landet at fløtte og farre, og naar hand vorder stefnt da I Eygen pehrsohn at møde huor ved det denne gang forbliffr

1686: 40
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 18 Febr/uarj Blef Retten atter Betient paa Bergen Raadstue eftter førige Indførte Welædle H/er/r Borgemester Lauridtz Søffrensen og Raadmand Hans Hansens Befalling nerverrende Lensmand Niels Døngeland, og eftterschrefne Eedsoorne Laugrettismend, Laers Døngeland, Jacob Bradtland, Mogens Miellesou Sørren Riple og Olle Hildall, Eedsorne mend I Schiold schibbrede, Som eftter for/schref/ne Befalning af Lensmanden var indBeordret

Huor da for retten fremKom Mogens Romslou mens Niels Tuenes Sagde Johannes Garnes at verre i forfald huilche Sig BeKlager offr at de 6 rdr til Auditeuren Søfren Baltzersen hafuer gifuet for at deris Broder Joen Mogensen for vdschrifvelse schulde Befries, med videre Dieres andragende til amptmanden Som for Retten Blef Leest, Datteert Bergen d/en 10 Febr/uarj 1686

Lensmand Hans Jordal og Mogens Romslou for Retten frembstoed og Sagde at Auditeuren Søfren Baltzersen pengene hafr annammed og Hans Jordall pengene af H/er/r Laers Michelsen Laant forrige Cappellaen til Hammer, Som Samme 6 rdr til Auditeuren paa Hous schal haffue Leffueert, Huilchet de med Eed BeKrefttede

Heer Imod at Suarre møtte Auditeuren Som Sagde Iche at værre Sandfærdigt, Som de Haffuer andraget,
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 27 Martj Blef Retten Betient paa BergenHuus nerwerende Kongl/ig Ma/jestets Fogitz S/igneu/r Johan Torsons fuldmegtiger Mons/ieu/r Harmen Dirichsen Beste, med Bonde Lensmandens \Jacob Opdals/ fuldmegtig, Joen Dalle, Sampt efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis

1686: 40b

Mænd Peer Dyrgraf, Anders Lund, Jacob ØffuerØstgullen, Syffuer Nordall, Gieffuele Øffstgullen Poul Kiellingvol alle Eedsorne mend I Gullen schibbrede,

Huor da for/schref/ne fogdens fuldmegtig Harman Dirichsen Beste atter i Rette førde den tiuf Johannes Guldbrandtzen Myhre, eftter Seneste opSettelse paa Østerems Leyemaal i Lindos schibbrede, og Begierede dom offr hannem paa Liffuet, eftterdj hand Saa mange aar haffr stollet, Eftter hans Egen BeKiendelse

De af almuen \til/stede verende BeKlagede sig Haardelig ofr hannem, og Begierede at de Endelig fra saadant It menische *matte (maatte) Blifve Befriet, paa det hand Iche merre Vløche eller tiuffuerj schulde afsted Komme,

Daa Blef Heerom Saaledes for Retten dømt og afsagt, at eftterdj den for os i Rette førde tiuff Som eftter Egen BeKiendelse tilforn og nu for retten Sit tiuffuerj Sielf frivillig vedgaar, og gandsche almuen Sig haardeligen offr hannem Besverger,

Daa eftterdj Saadant med tilBørlig straf eftter Lougen Bør anseeis, og det er hans første gang hand der for, for Retten Er ført og Beschyldt Saa og offr Bewiest, Saa *haar (har) vj der fore med Woris Welb/aar/ne H/er/r Laugmand og offr dommeres (offrdommeres) Raadføring afsagt at for/schref/ne Johannes Guldbrandsen Myhre

1686: 41

for Sin Begangne og i mange aar øffuede tiuffuerj, Bør straffes med Jern og arbeyde paa Bremmerholm hans Liffs tid, med mindre Hands Ma/jestets Hannem anderledis vil Benaade,
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 7 April Blef Retten Betient paa Nedre Eychnes nerwerende Bonde Lensmand I Echanger schibbred Mogens Essem og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettismend, Olle Øfre Echanger, Iffuer *Reysnes (Eidsnes?/Ytre Eidsnes?), Laers Fyllinge, Niels Vadtzel, og Aslach Lie, Iffuer Biørndall,

Som af for/schref/ne Lensmand var tilnefnt nogen tvistighed at Ligne Imellem de tvende Brødre Rasmus og Olle Magnesen Eychnes *angaende (angaaende) deris marcher og detz vands Ret Ledelse, Huor om var stefnt til nestleden høstting, og da Blef afscheedigt det paa Aasteden schulde Indstefnes huor da schulde handles huis Ret var

Huor da for Retten frembKom Rasmus Eychnes Som Indlagde Een høy anseelig Rigens Citation Erhuerfved ofr hans meer melte Broder Olle Eychnes til d/en 31 Martj forfalden, huilchen stefning Blef opSat til i dag d/en 27 April formedelst Indfaldende hellige paaschedage, da vij os der eftter Rettede d/enn/e stefning var datteert Bergen d/en 17 Martj 1686 - Som for Retten Blef Leest, og fandtis paa stefningen schrefven Loulig for wedKommende at verre forKyndt,

Saa forføyede vij os hen til Rasmus Eychnes hans ager og der anvijste huor at hands Broder hafde

1686: 41b

Afstochet vandet Som til hands Eng Kunde flyde af schieneleg Som schal følge den østre part Som gaar fra tuen af Saa ned ad og der til Blef tvende steene udj veeten (veita/grøfta) til It fuldKommen merche neder Sat,

Videre anwijste for/schref/ne Rasmus noch Een veet Som hands Broder ogsaa fra hannem hafde ved den østre Side afstochen, Saa der feylede vand paa det støche *hatle (Hatle), Flechmyhren, Som ogSaa Bør heer eftter følge den østre part

Der nest Blef i Rette Lagt Een Contracht Som var giort Imellem Olle Eychenes og hands moder Britte Eychnes, af forige Sorenschrifuer Hans Hans/en vdsted, Som war datteert 1673 d/en 30 Januarj Som for retten Blef Leest,

Heer Imod at Suare møtte Olle Eychnes Som Sagde Sig Iche noget at hafue Sin Broder Imod giort mens Reffererede Sig til It schiftte Som schal vere giort I forige Sorenschriffuers Hans Hanssens tid og der for Iche vilde vide hands Broder noget til villie, mens Indlagde Inted schriftteligt derom,

Rasmus protesterede ogSaa Imod hands Broder Olle, og formeente at hand Burde Saavel som hand vnderholde dieres moder Saa hund nu paa hindes alderdom Iche *matte (maatte) Lide nød Sagde, at hinder hen veed Sex aar haffr vnderholdet,

Olle heer til Suarede og Sagde absolut ney Ingenlunde at vilde Imoed tage hans moder, mens formeente Rasmus hinder Burde End videre vnderholde

1686: 42

Afsagt, eftterdj det Seeis at Olle hafuer afstochen veeterne, og Sielf ey Kand Benegte, Saa nu der for mercher er Sat, Saa schal veeten nu eftter denne dag forbliffue til de tvende østre parter, Som Rasmus er Brugende, og Som Olle foregiffuer at Jorden i forige Sorenschrifuer Hans Hanssens tid, er dennem Imellem schiftt *daa (da) paaLegges, Olle det hand til neste ting Som af Kongl/ig Ma/jestets Fogit Blifr Berammet schrifttelig ded paaraabende schiftteBref i Retten at forschaffe, paa det dieres tvistighed Een gang Kand naa Endelighed,

Moderen *angaende (angaaende) da eftterdj Rasmus haffr holdet hinde Imod 6 aar Saa Siunes os at Olle I Lige mange aar om hun Lefr det ogSaa Bør giøre, dog hafuende ded saem/m/e af Eng og \en/ Koe Som Rasmus med hinder haffr haftt, og dersom det Iche til hindes ophold Kand tilstreche da at tage Saa meget af hindes Egne medler til hielp Saa hun Iche Lider nød paa hindes høye alderdom,
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 26 May Blef Retten atter Betient vdj Storre Sandvigen I Arne schibbred vdj Sl: Bendix Reebslagers Huus nerwerende Bonde Lensmand *Hands (Hans) Jordall og Efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettismend, Niels Hiortland, Johannes Eychos, Halsteen Blinde (Blindheim), Jan Almoes (Almås), *Hands (Hans) Breedsteen, og Niels Eychos,

Huor da Kongl/ig Ma/jestets Fuldmegtiger Mons/ieu/r Harman Dirichsen Beste Loed atter for Retten førre, dend tilforn i Retten førde offuerBevijste tiuff Aamund Guttormsen, eftter Seneste opsettelse d/en 18 Febr/uarj og da for retten fremb førde de foromrørte Kleder Som hand Hafde stollet,

1686: 42b

Anna Hellesdatter for Retten frembstoed, og nu for Retten fremb førde Hindes Sidste gang paaraabende og til Sin Sags oplysnings Bestørchelse vidnesByrd nemblig,

Gierdt Jacobsen fremstoed og med *Høyste (Høyeste) Saligheds BeKrefttede med opragte fingre det Amund Guttormsen, Sagde til Anne Hellesdatter at Hand schulde schaffe Hinder Sit frastolne goedtz Igien,

Huilchet og, Effuert Jansen med Høyeste Salligheds og opragte fingre BeKrefttede,

Jan *Aestveedt (Åstveit) Reffererede Sig til Amund *Gutorms (Gutormsens) Egen Seneste BeKiendelse, Huilchet Amund Iche Benegtede mens Endnu veedstoed frijvillig

Saa Blef Amund Guttormsen om hands Begangne tyffuerj tilSpurdt om huis videre hand hafde Beganget, og der til Suarede Iche videre at hafve giort End som hand tilforn at hafver BeKiendt

Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtiger Mons/ieu/r Harman Dirichsen Beste Satte i Rette og formeente at Hand Burde eftter hans Sielf for retten giorde BeKiendelse straffes paa Hans Hals, og Lagde for/schref/ne fogdens fuldmegtiger tvende af Jeren giorde *dirich nøgler, Som for Ermelte tiuf med Sig førde, huilchet titmelte tiuf Iche negtede Jo hoes hannem at vere funden,

Da Eftterdj denne Aamund Guttormsen Hans Egen nu for Retten førde og stolene goedtz, Sampt *veedgaende (veedgaaende) tyffuerj ey Benegter, mens frjvillig vedstaar Som med tilbørlig straf eftter Lougen Bør anseeis Saa Haffr vij der fore med Voris Welb/aar/ne H/er/r Laugmands Raadføring, afsagt, at for/schref/ne tiuff Amund Guttormsen for Sit øffuede tyffuerj Bør straffes paa Bremerholm hans Liffs tid, dog med Saa schiel, om Iche de Findmarsche Handler for/schref/ne tiuff, til

1686: 43

Findmarchen eftter Hands Ma/jestets Allernaad/igste forvndte previlegier schulde Behøffue eftter tilBiudelse, med mindre Hands Majestedt, hannem anderledes vil Benaade,
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 31 May Blef Holdet It Almindeligt vaar schatte og Sage ting nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torsons fuldmegtigere Masieurs (Monsieur) Harman Dirichsen Beste og Jørgen Høegh, Sampt Lensmand Olle Landsvig vdj Herlø schibbrede paa Frechow og Sornemend, Olle Kleppe, Vellem Turøen, Magne Tveedt, Niels MolleKløf, Gudmond Fosse, Niels Selle, Mons Hussebø, Anders Røsland Niels Røsland, Olle Frechou Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Huor da Blef opLeest Hands Ma/jestets allernaad/igste schattebref for Indverende 1686 Som Er datteert Haffniæ d/en 1 Martj 1686

Ilige maade Blef opleest Hands Ma/jestets allernaad/igste forordning om *tue (2) Slettedallers schat af huer schippund tunge Løb eller Spand, i steden for Kop og queg schat schatten at gifves af almuen i Norge, Som var datteert Haffniæ d/en 11 Martj 1686

Dernest Welb/aar/ne H/er/r Amptmand Lindenows Bref til Kongl/ig Ma/jestets Fogit S/igneu/r Johan Torson Som for Ermelte Hands Ma/jestets Naad/igste schatteBrefver Hannem med var tilsendt, og der hoes hannem ReCommanderit eftter Bestillings pligt Sig at schiche Som var datteert {Hafniæ} Bergen d/en 26 April 1686

Noch Blef opLeest Hans Ma/jestets allernaad/igste Bref til Hans Høye *Exll: (Exell/ence) HøyBaarne H/er/r stadtHolder Guldenløw *angaende (angaaende) schudsmaal Sedler Som de forhuerfvede Reserver Soldatter af presterne Er vorden meddeelt at de d/iss/e Sedler Som It reysepas schal misBruge, og videre Samme allernaad/igste Brefs Indhold Som var datteert KiøbenHafn d/en 13 Januarj 1686.

1686: 43b

Saa Blef opleest Hans Ma/jestets allernaad/igste forordning om Een Extraordinarj Bededag aarligen Som ordjnarj 4de freddag Som eftter paasche Hellige dage Indfalder, mens nu Indverende aar schal Holdes I Danmarch d/en 7 May vdj Norge d/en 25 Junj og paa Island og Færø d/en 27 Augustj førstKommende med videre Hands Ma/jestets allernaad/igste Hands Ma/jestets tilHold om for/schref/ne verch Christeligen at Begynde og fuldEnde Som Var datteert Kiøbenhafn d/en 27 Martj 1686

Noch Blef opLeest Hands Ma/jestets allernaad/igste Bref til Velb/aar/ne H/er/r oberste Luytenant Marcoudj at Hand Sig med Sin vndergifvende Battalion de Marine strax Sig neder til Kiøbenhaffn schulde Begifve Som var datteert Kiøbenhaffn d/en 8 May 1686

Saa Blef opLeest Høyædle og Welb/aar/ne H/er/r vicestadtHolder Høegs Bref til Welb/aar/ne H/er/r Amptmand Lars Lindenow *aengaende (angaaende) at Een ny Completering schulde holdes af Capiteynerne Presterne og BundeLensmand, og af huer Companj *matte (maatte) Løs gifves tj (10) mand, med videre Samme Brefs Indhold Som var dattert Christiania d/en 27 Febr/uarj 1686

Saa Blef opLeest Welb/aar/ne H/er/r Cammer Raad Hiortes Begier til Amptmanden Imod Fogden Johan Torson at Iche nogle af dette aars Indtradder (Norsk Hist. Leksikon: Intrader = offentlige inntekter) til Hannem Eller Hans Konne *matte (maatte) vorde Betalt, ey heller at af de Indverende aars Indtrader d/en Resterende Somma Som schal verre hend veed 2000 rdr maa af Bet/ales med videre Samme Brefs Indhold Som var datert Bergen 29 May 1686: og der paa fuldt Velædle H/er/r Borgemester Lauridtz Søffrensen og Raadmand Hans Hanssens Befalning til Sorenschrifveren at for Ermelte Bref paa alle tingen schulde Lesses Som var datteert Bergen d/en 30 May 1686 - med videre detz Indhold

1686: 44

Endelig Loed Fogdens fuldmegtigere Mons/ieur Harman Beste og Jørgen Høeg opLesse, derris af fogden I Hans fraverelse gifne fuldmagt schatterne at oppberge af almuen og der fore quitere Som var datteert Opdall d/en 3 Febr/uarj 1686

Mons/ieu/r Christoffer Hiermand Hafde veed *Lansmandens (Lensmandens) Waanlige stefnemaal Ladet stefne paa Hans principals Welb/aar/ne H/er/r Amptmand Jonas LillienSchiolds vegne Eftternefnte, Hans LandBønder Olle Ryland, Mogens HusseBø, Jacob KorsbBø Jacob Hegøen, og Niels i Sørre Selle, formedelst at de schal haffue Supplicerit til Welb/aar/ne H/er/r Amptmand Lindenow Imoed deris *Egger (Eigar) Welb/aar/ne Jonas LillienSchiold at Hand Imod Kongl/ig forordning schal Haffue verred Begierende i aarlig Landschyld Een og Een Half rdr, af Een Waag fisch, og 1/2 rdr for schydtzferd om Aaret,

Alle Indstefnte møtte Sagde at Welb/aar/ne H/er/r Amptmand der ofn nefnte Landschyld og schydtzfærds penge haffr verred Begierende 1684, mens dog Iche det aar Betaelt, og Indlagde Saa der hoes dend Suplication Som der paa alle deris nafn fandtis af dend Som Suplicationen Hafver schrifuen vndertegned, Som var dattert d/en 12 Jullj 1684: Sampt der paa fuldte Vores Welb/aar/ne H/er/r Amptmand Lindenows Resolution af for Ermelte datto,

Mons/ieu/r Hiermand formeente paa Hans principals Vegne og formeente at *Ølle Røland (Olle Ryland) Som meest der vdj schulde verre aarsagh Saa vel som de andre Burde Bøde til Hans Ma/jestets eftter Mandhelge Balchens 21 Cap/itel og der forvden Sig Saaledes Imoed deris *Egger (Eigar) anstille og Iche Belygge, mens Som Erlige LeyLendinger Imoed deris Jordrot Sig schiche og forholde,

1686: 44b

De Indstefnte Sagde deris angifvende at ville Bevisse Sandhed at verre, og Begierede Delation til neste ting,

Afsagt eftterdj *Olløf Ryland og de andre Suplicerende Siger deris andragende at ville Bevijsse, Saa opSettes Sagen til det neste ting, Som af Kongl/ig Ma/jestets Fogit Bliffr Berammed at da deris *paastaende (paastaaende) proef Kand vorde Indstefnt, og Imedler tid om Welb/aar/ne H/er/r Amptmand LillienSchiold, *daa (da) noget videre Imoed dennem End som nu Indgifuet Er schrifttelig vdj Retten vilde producere Saa og til dend tid deris proef verre nerverende at anhørre,
 
 

Anne *Joens (Joensdatter?) Enche paa Toschen for Retten frembstoed og vemodeligen Sig BeKlagede Huorledes Hun forleden aar St: Pouls nat af den schadelige IldeBrand Ilde Er vorden Beschadiget, Saa dend gandsche deel Hun paa Boede med HøyLaden og tvende Hindes Børn af Ilden Blef forteret Saa de Inted Salverede vden allenne feed vdj Laden Bade der fore vdj dybeste vnderdanighed Hans Kongl/ig Ma/jestets af Høy Kongl/ig naade, naadelig vilde ansee Saa de I deris schatters forlindring aller naadigst *matte (maatte) forlindres, at de Igien med tiden Kunde faa nogle husse Igien opSatte

Tilstedde verende almue vidnede at hindes Klagelig angifvende desver forhold Sig Saa I ald Sandhed, Huilchet Hun Begierede *Saledes (Saaledes) vnder forSeigling at *matte (maatte) vorde meddeelt
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 1 Junj Blef Holdet It almindeligt vaar schatte og Sage ting i AllenFiedt schibbred nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtigere Harman Beste og Jørgen Høegh, nerverende Bonde

1686: 45

Lensmand Lars Mundal og eftter/schref/ne Eedsorne Laugrettesmend, Niels Tvedt, Hans Fosse, Anders Sellevold, Johannes Fosse, Hans Icheland, Anders Dalle, Magne Møcheltun Knud Bergos (Berås), Olle Tvedt Anders Seim, Michel Fosse, Olle Oxe, Halsteen Lidtleoxe, Joen Gosserig (Gausereid), Olle Todtland, Johannes Alweer Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme datto Blef de forHen Extraherede Hans Ma/jestets allernaad/igste Brefve og andre Høye Herrers ordre Lydeligen publicerit for den tilstedde verrende almue

Samme datto Loed Anders Christensen Sør Aase opLesse It til Hannem vdgifven KiøbeBref af Jacob Olsen Norre Elsaas paa Een half Løb Smør og Een Half tønde malt Som var datteert d/en 1 Junj 1686 - paa dend gaard Sør Aasse

Iligemaade Loed Maritte Jacobsdatter Tveten oplesse It til Hinde vdgiffuen Kiøbebref af Anne Steffensdatter Sl: Olle Hoplands EftterLeffuersche paa Een part vdj d/en gaard Nedre Quamme Som schylder aarlig Een Half Løb Smør og trey meller Korn Samme KiøbeBref findes datteert d/en 1 Junj 1686

Lensmanden Hafde eftter vaanlige maade Ladet stefne Olle Aderaas (Odrås) formedelst at Hands Hustru Ingeborre Rasmusdatter schal Haffue Sagt da Olle Vatne vdj Lensmandens nafn tillige med Niels Elsaas og Joen Vatne at schulde Indfordre den Resterende schat Hand var schyldig da schal Haffue vdtaelt mange schieldsord og Iblant andet Sagt at pengene tilforn var Bet/alt og at Lensmanden med officerene pengene hafde forteert og Olle Aderaas Kom og viste Sin Helleborde, med Sin *tassach (tessak = sverd, kort sabel) paa Siden

1686: 45b

Niels Elsaas Som var stefnt Sin Sandhed at vidne huad Hand hafde Hørt Heer vdj Sagde Saa at verre passeert

Joen Vatne Sagde at Hans Hustru (Ole Odrås sin hustru) Sagde at vilde quitere Sin Resterende schat ved den veder (vér/sauebukk) Som Hand (Ole) hafde vdlefveert da Hans Ma/jestets Reyste Heer Igiennem, og Sagde at Lars Mundal hafde Soldt officerene {vederen} og hannem opEedet merre End tj (10) gange,

Olle Vatne Sagde Saaledes og at Hafue Hørt og Seeit Olle Aderaas (Odrås) med Sin tassach paa Siden, og HelleBaarde i Haanden, tillige med Som Niels Elsaas Hafde vidned, og om der Kommer nogen og tager noget i Bet/aling de schulde det tage med Saare Sider Huilchet Niels Elsaas og Joen Vatne ogsaa Testerede

Olle Aderaas møtte og gandsche Benegtede Saaledes Iche at verre Som forschreffuet staar passeert mens negtede Iche Helleborden at hafue i Haanden og tasachen paa Siden, mens hafde Iche tanche til at vilde øffue noget ondt der med,

Sagen opsettes til neste ting at da videre om noget videre til Sagens oplysning Kand vorde Indstefnt Huilchet Mons/ieu/r Jørgen Høeg Sagde at ville til dend tid frembschaffe huor fore det Saa Lenge der ved Beroer, og om Olle Aderaas Sig da noget vidende med at Kunde Befrj da at Indgiffue vdj Retten,

Maritte Olsdatter Sletten Hafde Ladet stefne Børgie Aase for 9 March dansche hand Hinde Er schyldig

1686: 46

Børgie Aase møtte og Benegtede Iche gielden, mens Sagde at Hun var hannem 1 March schyldig for arbeid Børgie Loffuede Inden fiorten dager at vilde Betalle Huilchet hand og Bør giøre med mindre han vil Lide nam og wordering eftter Lougen

Maritte Olsdatter Sletten Hafde Endnu Ladet stefne Magne Møcheltun og Børgie Aase, for Løn Som hun schulde tilKomme paa Grøtvedt nemblig, 5 rdr eftter Som Magne Møcheltun og Børgie Aase paa Grøtvedt Erre arfvinger og Haffuer arfvet,

Magne Møcheltun og Børgie Aase møtte, og tilSpurdte Maritte Olsdatter Huad den Sl: mand Mogens Grøtvedt Hafde Suart hinder da Hun hannem der om Krefvede, Huor til Hun Suarede at Hand Sagde hinder Erlig vilde Betalle,

{Thomas Siuffuersen} *Aschel Nebstad var Indstefnt af Magne Møcheltun og Børgie Aase til at vidne Sin Sandhed huad hannem der om var Bevust, Huor til *Olle Nebstad Svarede og Sagde at da d/en Sl: mand schulde haffue presten hoes Sig Sagde d/en Sl: mand at Hand var Blefuen quit 4 rdr og Ingen gich der den tid vden Maritte Olsdatter, og Sagde at hun hafde taget pengene

*Olle Nebstad var og Indstefnt og Børge Nebstad derom Huis (det som) dennem var Bevust dieres Sandhed at vidne De Indstefnte møtte og Sagde at Maritte Grøtvedt til dennem Hafde Sagt at Maritte Olsdatter haffr taget de foromrørte 4 rdr,

Knud Beeraas og Johannes Alveer var og Indstefnt heerom og at vidne Sagde at de hafde veret paa Quamme og hørt at Maritte Olsdatter schulde hafue 16 allen vedmol (16 alen vadmål) villet Beholde Som og var netten (19) allen, og der af Kunde

1686: 46b

Mand fornehme at lige Saa troe Som hun var i det Eene Saa var hun og i det andet huilchet d/en Sl: mand da hand Laa paa Sengen schulde Haffue Sagt,

Hans Aslachsen var og stefnt Sin Sandhed at vidne Som og møtte og Sagde at haffue Hørt af dend Sl: mand da hun Kom og Krefvede hindes Løn Hinde haffuer Suart at naar hand fich Sit Igien schulde hun faa det hinde tilKom,

Sagen Beroer til neste ting at da Imedler tid tvende Eedsorne Laugrettismend nemblig, Aschiel Nebstad og \Olle/ Nebstad, at de den Sl: mands quinde Besøger og Hinder ved Eed afSpørge om hun for/schref/ne Maritte Olsdatter Sag for dj 4 rdr vil tillegge, Saa schal Heerom *gaes (gaaes) huis ret er,

Samme datto Loed Rasmus Ytre Giervig oplesse It Kiøbe Bref til Hannem vdgiffuen af Arne Ellingsen Øfre Quamme paa Een Half Løb Smør Een melle malt, og Een Half melle Korn udj d/en gaard Ytre Giervig og var samme schiøde og Kiøbe Bref datteert Allenfieds tingstue d/en 1 Junj 1686
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 2 Junj Blef Holdet It almindeligt vaar schatte og Sage ting i Radøe schibbred, nerverende Kongl/ig Ma/jestets fuldmegtigere Mesieurs Harman Beste og Jørgen Høegh Sampt Lensmand *Hands (Hans) Toule og efttersch/refn/e Eedsorne Laugrettismend, Østen *Fligsande (Fjellsende), Ingebregt Qualem Rasmus Giere, Niels Risnes, Knud Solem, Jens Solem, Magne Hougland, Olle Quallem, Rasmus Sebø, Elling Tiørre, Johannes Norang, og Niels Gierre Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

1686: 47
 
 

Samme dag Blef de forHen Extraherede allernaad/igste schattebrefver og andre Høy Kongl/ig Sampt Høye Herrers Brefve Lydeligen opleest
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 3 Junj Blef Holdet It almindeligt Vaar schatte og Sage ting i *Lindos (Lindaas) schibbreds tingstue nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtigere Mesieurs Harman Beste og Jørgen Høeg, Sampt Bonde Lensmand Amund Hundven, og eftterschrefne Eedsorne Laugrettismend, i forbemelte schibbred, Lars Hopland, Besse Rosnes, Olle Hopland, Niels Bersvig, Magne Østrem, Michel FielsEnde, Rasmus Vefield, Mogens Schouge, Iffuer FieldsEnde Sampt dannemend flerre, Som Samme tid tinget Søgte

Samme tid Blef de forHen Extraherede schatteBrefve og andre Høye Herrers Brefve, for dend til stedde verende almue, Lydeligen Leest og forKyndt, i alle detz ord og poncter,

OpSiderne paa Fedie Land nemblig Johannes Laersen i Tangen, Steffen Christians paa Holmen, Olle Olsen i Muren, Christians Hans i Børen, paa Samptliges vegne for Retten frembstoed og BeKlagede Sig \ofr/ detz Slette vilchor, End og at de vligge Erre Satte i schat Saa nogle Har til deris fee at føde og andre Inted de maa og aaret om Bet/ale 8 Schilling for Een Koe I gresLeye og om vinteren 4 Schilling og Begierte der fore at dennem noget vdj *Hagebet *matte (maatte) tilliges, eller og allernaad/igst vdj schatterne forLindres, Ellers var det dennem Iche mueligt at Kunde Bliffue Bestandig og derpaa var It tingsvidne Begierende,

dette faar Beroe Indtil at Kongl/ig Ma/jestets Fogit Dannemend og Sorenschrifveren Kand Komme paa aastedet at da detz Beschaffenhed Kand fornemmes da der eftter schal *gaes (gaaes) huis ret er,

1686: 47b
 
 

Lensmand Amund Hundveen Hafde Ladet stefne Syffr Øfst Tveten for at Hand Hannem schal Haffue schieldt vdj Hands fraverelse for det Som vErligt Er,

Syffr Øfst Tveten møtte og Benegtede Lensmanden at Hafve noget vErligt Efttersagt, og viste Lensmanden Iche andet at tilsige End det som Erligt og wel er,

Amund Hundveen Beraabte Sig paa det at vilde Bevijse, og Sagde Mogens Knudsen det at haffue Hørt Saa og Mogens Olsen Tveedt,

Mogens Knudsen møtte og Sagde at Haffue Hørt af Syffr *Øst Tveten at haffue Hørt det hand Lensmanden schieldte for Een schielm og Een tiuff

Mogens Olsen møtte Iche mens Lod Lysse Sit forfald, og der fore Sagen optagen til neste ting at da Begge proffuene møder Saa paalegges Syffr Øffst Tvet og i Retten at Komme dom at anhørre

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Haffde veed Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet stefne, Mogens, Anders, og Boor (Bård) i Norre Kollevog, formedelst at de om Søndagen v\n/der predichen Hafr Bødet deres Boder (båter) Saa og vdfaret Samme tid og taget schiel til at fische med,

Ingen af dennem møtte,

Mogens schaffer, og Niels Sollem fremstoed og Sagde at det Saa I Sandhed var, tillige med at de varre Loulige stefnt,

Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtigere Satte i Rette og formeente at de Burde Bøde stefnefald

AfSagt eftterdj det bevijses at de Ere Loulig stefnt og Ingen af dem Møder ey heller Lader Lysse deris forfald thj Bør Huer at Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets I stefnefald Een march Sølf

1686: 48
 
 
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 5 Junj Blef Holdet It almindeligt vaar schatte og Sage ting i Gullen schibbrede paa Halsvigh nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogetz fuldmegtigere Mesieurs Harman Beste Saa og Lensmanden I for/schref/ne schibbred Jacob Opdal med Efttersch/refn/e Eedsorne Laugrettismend, Poul Kiellevold, Ydsteen Houge, Anders Lund, Michel Eye, Peer i Dyrgraf, Giefvele Østgulen Jørgen Myrre, Baltzer Hannestvet, Olle Dalle, Syffr Noordal, Olle Hougsdall, Niels Eye, Joen Høvigh Sampt dannemend flerre Som Samme dag tinget Søgte

Samme tid Blef de forHen Extraherede *allernad: (allernaad/igste) schatteBrefver, og andre Hans Ma/jestets allernaad/igste Brefver Sampt andre Høye Herrers Brefve Lydeligen for det tilstedde verrende opLeest,

Ilige maade Blef opLeest Welb/aarn/e H/er/r oberste IdeKings Begier til Welb/aarn/e H/er/r Amptmand *aengaende (angaaende) at Soldatterne *matte (maatte) Eftter Hans Ma/jestets allernaad/igste ordre Blifve Leffveert 8 dagers ferpflegung (tysk: verpflegung = forpleining) og der paa fuldte Slodtz Lougens Borgemester Lars Sørensen og Raadmand Hans Hanssens Resolution til fogden at tilHolde de veedKommende det at EftterKomme, og var datteert d/en 1 Junj 1686

Samme dag Loed S/igneu/r Hans Clausen I Bergen oplesse Een obligation paa 600 rdr Vdgiffuen af S/igneu/r Lodvig Lem Huor vdj Hand for/schref/ne Hans Clausen pantsetter alt Sit Jordegoedtz i Gullen schibbred Beliggende Hannem tilHørende Indtil for/schref/ne 600 rdr Bliffr af Bet/alt og var d/enn/e obligation Datteert Bergen d/en 16 April 1686

Samme tid Lood Mogens Michelsen i NyHammer oplesse Een obligation vdgifven af Mogens Kielbys Enche paa 28 rdr Enchen heder Gurrj Ellingsdatter, og for for/schref/ne penger hannem til vnderpant Sat alt det Hun Eger og Egendes vorder, og var d/enn/e obligation dattert Opdal d/en 14 May 1686 til vitterlighed vnderschrefven af Jacob Opdal, og Iffuer Kielby

1686: 48b
 
 

Baltzer Hannestveedt Hafde veed Lensmandens vaanlige stefnemaal, Ladet stefne førrige schaffer Mogens Vndal for at Hand fra for/schref/ne Baltzer Hannestveet Hafver taget Een Kobber Kieddel tridie paaschenat Sidst afvigt

Mogens Vndal møtte og veedgich at hand Kiedelen Hafde taget, Sagde at Kiedelen var og Er nu hoes Lensmanden, Som veger Een Half voog, og Haffuer dend til Sammen Slaget,

Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtiger Mons/ieu/r Harman Dirichsen Beste Satte i Rette og formeente at for/schref/ne Mogens Vndal Burde for dend tagne Kieddel at Blifve tiuf og straffes eftter tiuffue Balchen,

Afsagt at Sagen optages I Betenchende til neste ting dog maa Baltzer Hannestveedt Sin fraa tagne Kiedel Imedler tid til Sig annamme, og om fornøden giøres og paaKrefves da I Retten at Lade førre, da derom videre schal *gaes (gaaes) huis ret er

Tosten Bottelsen Engesetter Hafde Ladet stefne Johannes Koldbrandsen Indstefioren Boendes i Ytre Sogens fogderj tillige med Hands Broder Jacob Todtland fordj Tosten Engesetter formeente at dend arf som var falden eftter Sl: (salig) Iffuer Bendixen Høxver Hannem Nermest schulde verre Berettiged og Sagde Sig at verre fader Broder til for/schref/ne Sl: Iffuer Høxver,

De Indstefnte møtte og Sagde Sig at verre den Sl: mands Søster Sønner Baade til fader og moder og der fore formeente arfven dennem Burde følge huilchen, de og hafver alrede oppebaaret forvden Een Koe Som Tosten Engesetter til Sig Hafuer annammed, og var Begge parterne Endelig dom Begierende

1686: 49

AfSagt at eftterdj Lougen Siger Erre nogen af Søschende døde og Hafver eftterlat Sig Børn eller BørneBørn daa staar de i deris forældres sted, og arfue ned deris forældres Søschende den Lod, Som deres forældre Kunde verre tilfalden, thij Siunes os at Johannes Koldbrandtzen og *Johannes (Jacob) Todtland arfven uBehindret Bør følge, og Tosten Bottelsen dend Eene Indeholdende Koe fra sig til denem nest arfven Berettiged, Lefvere,

Eling Knarvig og Otte Bierge Kierchens ombudtzmend til Efnevig (Eivindvik) Hafde Ladet stefne Hendrich Iffuersen Vndal Soldat for Een Kierche Koe med 3 aars Rente, Som schal verre død og forKommen,

Hendrich Iffuersen møtte og Sagde at hand tre\n/de gange Hafde Ladet Koen opSigge, og Sagde det at vilde Bevisse med, Mogens Vndal, og Niels Vndal Som det I Hands fraverrelse da hand var i Kongens tienneste haffuer hørt

Afsagt at Sagen Beroer til neste ting, at Imedler tid Hendrich Hans paaraabende proef Kand vorde Indstefnt og da om detz Beschaffenhed Kand naaes nermere oplysning da derom schal *gaes (gaaes) huis ret er

Elling Knarvig og Otte Bierge hafde og ladet stefne Erich Grindem for 3 Kierche Kiør og 3 aars Rente,

Erich møtte Iche, mens almuen Sagde at hand var gandsche forarmed

Der for Sagen opSat til neste ting, og paaLegges hanem da for Retten at Comparere om det paastefnte at giørre forKlaring, Saa frembt hand Iche vilde tiltencht verre at Bøde stefnefald,

Elling Knarvig og Otte Bierge Hafde *Een nu (Endnu) Ladet stefne Olle Mogensen for Een Kierche Koe og toe aars Leye Som de formeente hand nu strax Burde Betalle eftterdj de nu schal giøre Regenschab,

1686: 49b

Olle Mogensen møtte og Sagde at Haffue BeKommed af Sl: Joen Knarvig 4 1/2 W/aager Korn, og der for schulde Bet/ale for W/aagen 3 March og 4 Schilling og formedelst at hand Iche hafde penger at betalle med, Saa Sette hand hannem Indtil pen/gene Blef Bet/alt Een Koe til vnderpant, dog med dj velKor at naar hand Bet/alte Kornet Saa schulde Koen verre frj, og Imedler tid Iche Kunde Bet/ale mens Betaelte I Siuff aar Sin Koe *Legge (leige) til Michel Eye, og der forvden haffuer hand Bet/alt 3 March paa Kornet til Sl: Joen Knarvig, mens om Sidder døde Koen af Kalfboer,

AfSagt efttersom Olle Mogensen Er Een fattig mand og det nu Befindes at Koen er død af Kalfboer Saa Siunes os for Billigst at Sl: Joen Knarrevigs arfvinger Betaller til for/schref/ne Olle Mogensen nie March Saa schal Olle verre pligtig Een Koe Som er døgtig til Kierchen at Lefvere med detz forfaldne Koe Legge,

Lensmanden Jacob Opdal Hafde Ladet stefne Eendre Poulsen Nørgullen (Nordgulen) for at hand schal haffue schieldt Hands fosterSøn Lars Iffuersen for Een schielm

Endre møtte og Sagde at hand var Kommen paa Hands gaard og Krefvede 8 March Som var resterende Kongl/ig schatter, og dj Blef Bet/alt, mens Lars Ifversen tog 10 Schilling af for Sin vmage og der for Sagt til hannem at det var schielmsagtig giort

Jacob Opdal tilSpurdte almuen om de hafde noget paa hannem Eller hands fosterSøn at Sige Som vErligt var, huor til de alle Suarede ney

Endre Sagde End ydermerre Enda noget merre at haffue at Sige, Jae det hand og paa huer Een gaard tog ogsaa pen/ger for hans vmage,

1686: 50

Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtiger Harman Dirichsen Beste Satte i Rette og formeente at Hand Burde Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets eftter Lougen

Sagen optages I Betenchende til neste ting Som af Kongl/ig Ma/jestets Foget Eller hands fuldmegtiger Kand vorde Berammed
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 7 Juny Blef Holdet It Almindeligt Vaar schatte og Sage ting vdj Echanger schibbrede paa Eyde nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtigere Mesieurs Harman Beste og Jørgen Høegh Sampt Lensmand Mogens Essem I for/schref/ne schibbred og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettismend, Jørgen Bierge Olle Echanger, Laers Fyllinge, Joen Øffrdal (Urdal), Niels Vadtzel, Olle Dyrdal, Gumund *Fied (Eikefet), Aslach Lie Saa og dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte,

Samme dag Blef de forHen Extraherede Hans Kongl/ig Ma/jestets schatteBrefver, og andre allernaad/igst Kongl/ige ordres Sampt andre Høye Herrers Brefve Lydeligen opleest for almuen i alle detz ord og puncter

Kongl/ig Ma/jestets Fogetz fuldmegtiger Jørgen Høeg Hafuer veed Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet *stefuer (stefne) schafferen Iffuer Eytsnes fordj at Hand Hannem Iche vilde i vaar schaffe Hannem schytz, da hand var vdreyst eftter ordre Kongl/ige schatter at Indfordre, og Kunde huerchen med gode ord Eller for penge naa schytz og needlagde fordj hand Kunde Komme fort paa Iffuer Eytsnes Boord tie schilling

1686: 50b

Iffuer Eytsnes møtte og Sagde at Jørgen Høeg Kom til Hands gaard forErmelte vaar og Begierte schytz mens Sagde Iche at Kunde schaffe Hannem formedelst at der var Ingen Hest Saa neer (nær) til at *faes (faaes), og dend Hest Som var paa neste gaard dend stoed med Las paa, Saa hand dend Iche Kunde faa Sagde og at Jørgen Høeg Lagde 10 Schilling neer (ned) og vilde Betalle for hans schytzferd, eftterdj hand Iche anderLedes Kunde fort Komme, Saa pengene Endnu Er hoes Hannem Beliggende,

Iffuer Sagde End ydermerre at den stefneSeddel Som til Hannem var Kommen, at den var Iche Bedre verd End Hand Kunde tørre Sin røf der med,

Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtiger Harman Beste Satte i Rette og formeente at schytzschafferen Burde Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets Eftter schytzforordningen Saa og om hand Iche Burde Bøde fordj hand Iche det ordjnarj stefnemaal Saaledes Respecterede Som det Sig Burde, mens Saa schammelig Heer for Retten turde ofven schrefne ord vdtalle,

Kongl/ig Ma/jestets fogetz fuldmegtiger Jørgen Høeg paastoed og Endelig Begierede domb,

Afsagt Eftterdj at Iffuer Eytznes schytzschaffer nu Sielfr for Retten veedstaar at Hand Iche Jørgen Høeg schytz hafuer schaffet Som Billigens Burde thij Bør Hand denne Sinde at Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets eftter schytzforordningen og Louwens ord tou March <Bøder> Sølf, og Igien gifve Jørgen Høeg Hands vdlagte penge

Huad Hans vsømmelige ord om stefnemaalet Angaar det Beroer til neste ting, at da naar der paa vorder stefnt schal derom *gaes (gaaes) Huis ret er

1686: 51
 
 

Olle Goutzen Øffre Echanger Hafde Ladet stefne, Olle Laersen Echanger paa Samme gaard, fordj at hand Haffuer Slaget Hans Konne vdj Hans fraverelse Imedens Hand var I Byen, Saa Hun *matte (maatte) Legge Sig til Sengs, og Endnu der af ligger,

Sagde Olle Goutzen end der hoes at dette Kom af Een grind Som Olle Laersen vilde drifue Sine Smaller Igiennem Huilchen grinde Olle Goutzen Sielfr tilKommer og Iche Olle Laersen veedKommer mens haffde Sielf Sin grinde huor hand Kunde faa Sine Smaler Igiennem, Olle Echanger Sagde det Saa at verre Sandhed,

Olle Laersen møtte og Benegtede Iche at haffue Slaget Olle Goutzens quinde

Sagen opSettes til neste ting at Olle Goutzens quinde Sielfr Kand Komme for Retten derom Bedre oplysning at giøre, og om der nogen proef findes Enten med Eller Imoed da dj til den tid at kand vorde Indstefnt da der videre om schal *gaes (gaaes) huis ret er

Rasmus Eychenes Hafde Ladet stefne Hans Broder Olle Eychenes til at fremblegge forige Sorenschrifvers Imellem dennem giorde schiel og schiftte paa deris ager og Eng eftter Senneste afSigt paa aasteden paa det Huer Kunde nyde med fredelighed huis (det som) Een huer med Rette tilKom,

Olle møtte og Sagde dend paastefnte Sorrenschrifuers verch at hafve vered Begierende mens Kunde Iche BeKomme førend Amptmanden Hiem Kommer Efttersom protocollen Ligger vnder forseigling

Sagen opSettes Endnu til neste ting og Olle heer med alvorligen paalegges det forige Sorrenschrifvers verch i Retten at forschaffe, Saa frembt hand Iche vil Lide dom til huilchen tid parterne schal varsel gifves

1686: 51b
 
 
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 8 Junj Blef Holdet It almindeligt vaar schatte og Sageting i Hossanger schibbreds tingstue paa HosHofde nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtigere Mesieurs Harman Beste og Jørgen Høeg, Sampt Bonde Lensmand Rasmus Hannestveet med efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettismend I for/schref/ne schibbred, Mogens Hollo, Johannes Hoshofde Fusse Assem (Åsheim), Olle Lidtland, Ellof Lonne, Mons Hollo, Johannes Mychinge, Olle *Hinvigen (Heimvik), Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme dag Blef de forHen Extraherede *Allernad: (Allernaadigste) schattebrefver og andre Høy Kongl/ige allernaad/igste Brefver, Saa og andre Høye Herrers Brefve Lydeligen for almuen opleest

Laers RøsLand Hafde Ladet stefne, Stefen Heldal fordj at Hand schal Haffue Sagt til Laers RøsLand det hand var veerdt at hatten schulde verre af Hannem og hofuedet med,

Laers RøsLand Som Hafde Ladet stefne møtte Iche,

Steffen Heldal møtte og Sagde Iche ofuensch/ref/ne ord at Hafue taelt, og hafde Inted ont med hannem vdestaendes I Ringeste maader,

Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtigere Harman Beste Satte i Rette og formeente eftterdj at hand Som hafde Ladet stefne Iche Sielfr møtte Burde Bøde stefnefald,

Afsagt at eftterdj Laers RøsLand Som haer Ladet stefne <Bøder> Iche møder Bør Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets Een march Sølf

Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtiger Harman Beste Hafde Ladet stefne Olle Lidtland fordj hand Imoed Lougen Hafde Begiert Execution hoes Michel RøsLand

1686: 52

Eftter forige Sorrenschrifver Hans Hanssens dom Som hand til for/schref/ne fuldmegtiger Sagde at Hafue paa for/schref/ne Michel RøsLand

Olle Lidtland møtte og Sagde Executionen at Hafue Begiert det fordj Michel schulde Hafue Lofued pengene for Laers at vilde Betalle huis (det som) hand hoes hannem Resterede, og Indlagde Olle LidtLand forige Sorrenschrifuers dom af datto d/en 11 May 1682: Som tilKiender Laers RøsLand at Betalle til Olle Lidtland for vdlagte penger til Bøxel til her Anders Gaarmand nemblig 20 rdr for hans Søn, og det Inden It aars tid

Mens vdj d/enn/e dom fandtis Michel RøsLand Sit nafn Iche Indført,

Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtiger Satte i Rette og formeente at Olle Lidtland Burde for Hands vrangelig anbringende og uRetmessige Begierde vdleg hoes den vschyldige Burde Bøde eftter Lougen Saa og den paaRaabte dom offuer Michel I Retten at forschaffe, og den nu I rette Lagde dom I retten at forBliffue til videre

Afsagt sagen optages I Betenchende til *nest (neste) ting til Huilchen tid Laers RøsLand, og Michel schal vorde stefnt at da detz Eygentlig Beschaffenhed Kand fornehmes, Saa Blifr og dend Indlagde domb Saa Lenge i Retten, da til den forsagde tid heer om schal gaes huis Ret er
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 9 Junj Blef Holdet It almindeligt Vaar schatte og Sage ting I Mielde schibbred paa Reystad nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtigere Mesieurs Harman Beste og Jørgen Høeg Lensmand Anders Rifnes vdj Bemelte schibbrede Saa og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettesmend, Erich Reystad, Olle Vatle,

1686: 52b

Niels Veesetter (Veset), Olle Randhofde (Runhovde), Niels Daltveet Anders Mit Mielde, Michel Eyde, Johannes Hafre Laers Aasem, Rasmus Burcheland, Mogens Revim (Revheim) Niels Veffeltveedt, og Niels Aasem Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme dag Blef de forHen Extraherede Kongl/ige schatteBreffuer, og andre Høy Kongl/ig Allernaad/igste Brefver Sampt andre Høye *Herers (Herrers) Brefve Lydeligen for den tilstedde verende almue opleest

Samme tid Loed Børge Nielsen Daaltveet oplesse Een til Hannem vdgifven Bøxel Seddel af Johannes Eychaas paa Een 1/2 Løb Smør og Een melle malt i den gaard Daaltveedt og var datteert Eychaas d/en 26 Febr/uar 1686

Niels Monsen Gierstad Hafde Ladet stefne Britte Mit Mielde Som var Hans formønders Konne, mens Lensmanden Sagde hun Iche at verre stefnt

Ilige maade hafde hand Ladet stefne Laers Aasem og Johannes Ascheland for at vide Hvor hand og Hands Broders arfvedeel er af Blefven,

Laers Aasem og Johannes Ascheland møtte og Sagde Sig Inted derom at vide,

Niels Monsen Begierede at de vilde fremblegge schiftteBrefved huilchet de til Suarede Iche at Haffue

Afsagt at til neste ting vil Britte Mit Mielde stefnes til at fremschaffe schiftteBrefved, Saa fremt hun Eller hindes med videre om det paastefnte arfvegoedtz Iche vil Suarre, Saa schal og stefnes til Samme tid Laers Aasem og Johannes Ascheland, og om nogle videre

1686: 53

Som om detz Beschaffenhed at Kand verre *Bvust (Bevust) detz Eigentlig Sandhed at forKlarre da her om videre schal gaes Huis ret er
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 10 Junj Blef Holdet It Almindeligt Vaar schatte og Sage ting i Arne schibbred paa Breedsteen, nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtigere Mesieurs Harman Beste og Jørgen Høeg, Sampt Bonde Lensmand Hans Jordall udj for/schref/ne schibbred og Eftterschrefne Eedsorne Laugrettismend, Niels HiortLand, Halsteen Blinde Anders Stanghille, Karl Teigland Erich Tuenes, Sampt nogle faa dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme dag Blef de forHen Extraherede Hans Ma/jestets allernaad/igste schatteBrefve, og andre Høy Kongl/ig ordres Sampt andre Høye *Herers (Herrers) Brefue Lydeligen for den tilstede verrende almue opLeest

Olle Selvig for Retten frembstoed og vemodeligen Sig BeKlagede Huorledes 1684 d/en 10 Junj om meddags tider Hand yncheligen af den schadelige Ildebrand er vorden Beschadiget, Saa der af Blef forteert alle Hussene forvden Laden, og det Imedens de varre i schougen Saa Hand Inted Salverede (oppdaga),

Bade (ba) derfore vdj dybeste vnderd/anighed Hans Kongl/ig Ma/jestets af Høy Kongl/ig naade deris store schade vilde ansee, Saa de I deris schatters forlindring, allernaad/igst *matte (maatte) vorde forlindret at de Igien med tiden Kunde faa nogle Husse opsatte,

tilstedde verende, almue videnede at Hans Klagemaal desveer forholt Sig Saa i ald Sandhed, Huilchet hand Begierede vnder forseigling Saaledes at *matte (maatte) vorde meddeelt
 
 

1686: 53b
 
 
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 14 Junj Blef Holdet It almindeligt vaar schatte og Sage ting i Schiold schibbred paa Møllendal Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit Høyagtbar og Velforstandige mand S/igneu/r Johan Torson, Sampt Bonde Lensmand Niels Døngeland I for/schref/ne schibbred og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettismend, Mogens Totland Mogens Miellesou (Milleshaug), Olle Housdal (Haugsdal), Niels Biørndal Sampt dannemend flere Som Samme tid tinget Søgte

Samme dag Blef de forhen Extraherede Hans Ma/jestets allernaad/igste schatte og andre Brefve, Sampt andre Høye Herrers ordre Lydeligen for almuen opleest Excemt (eksempt = friteke) den ordre Fogden angaende

Samme dag Lod S/igneu/r Gerdt Geelmuyden *Stadtzhopmand vdj Bergen oplesse Een til Hannem af velb/aar/ne H/er/r Commissarj Risbrechs vdgifne obligation paa 600 rdr, og der fore pandtset Hans paa Boende gaard Grafdal Som var datteert Bergen d/en 16 Jullj 1685

Ilige maade Loed S/igneu/r Lodvig Middelstorp oplesse It *afstaelseBref af Olle Søreye vdgifven paa 2 p/un/d og var datteert d/en 12 April 1686 og til vitterlighed vnderschrefven af Mogens Totland og Torre Liussevold

Samme tid Lod Mag/iste/r Niels Smed opLesse Hans Ma/jestets allernaad/igste Bref og tilladelse at hand strax Raa og Laugdefiord (Loddefjord) huilche gaarder Er Beliggende og til Hørende Fhane presteKald strax maa tiltrede dog med Saa schiel at hand først tilfreds stiller Hans formands Eftterlefversche huis Bevislig Melioration hun eller Hindes afgangne mand der paa Kand hafve giort, Som var datteert Kiøbenhafn d/en 22 April 1686

1686: 54
 
 

Samme tid Lod Commers Directeur Jørgen Thormøllen oplesse Een til Hannem af fru Zidtzele Juel Sl: Berendt Ornings udgifne obligation paa 300 rdr og der for til vnderpant sat den gaard Hunstad Heer i schibbredet Beliggende, schylder aarlig 1 Løb og 1 t/ønde malt og om hand gaarden der for wil Beholde stande hannem frit for og var Samme Bref datteert Ornings gaard d/en 2 May 1685 til vitterlighed vndersch/refue/n af Mons/ieu/r Morten Grøenwald

Peder Joensen Hunstad Hafde Ladet stefne Olle Peersen Smøraas for at Hand hafuer schioren (skore) Hannem i Hans finger

Olle Peersen Smøraas møtte og negtede Iche at Hafue schioren Peer Hunstad i fingeren Som og for retten Blef anwiest

Afsagt at sagen optages til neste ting, og Peder Joensen Kand Imedler tid schaden af Een Barbeer Lade Besigte, huad og huor meget det Kand vere af verdj og da til neste ting schrifttelig fra barberen I Rette legge om det haffuer Kundet hindre Hannem fra Kongens tieneste, da derom videre schal gaes huis ret er
 
 
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 16 Junj Blef Holdet It almindeligt vaar schatte og Sage ting nerverende Kongl/ig Ma/jestets Fogit HøyagtBar og velforstandige mand S/igneu/r Johan Torson Bonde Lensmand Anders Bildøen og Efttersch/ref/ne EedSorne Laugrettismend i *Sarter (Sartor) schibbreds tingstue paa Schouge, Niels Hommelsund, Moens Leerøen, Olle Folnes, Tomas Børnes, Erich Scholvig, Moens Dalle, Laers Arefiord, Tomas Berge, Hans Schouge, Peer Bache, Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

1686: 54b
 
 

Samme tid Blef Hans Kongl/ig Ma/jestets allernaad/igste schatte og andre Brefve Saa og andre Høye Herrers ordre Ligesom forHen Er Extraheret Lydeligen for den tilstede verende almue Leest og forKyndt

Ilige maade Lood *Manus Knudtzøn, *Manus *Manssen Hans Michelsen, og Boel Andersdatter oplesse It til dennem vdgifne Kiøbe Bref af Daniel *Valpmand (Volpmann) paa dend gaard Leerøen I Sarter schibbred I Nordhordlehn Beliggende, Som schylder aarligen tou Løber Smør og tou huder, og var for/schref/ne Kiøbebref datteert Bergen d/en 13 Januarj 1686 til vitterlighed vnderschrefuen af Raadmand *Hands (Hans) Hanssen, og Axel SuartzKop

Provincial procureur Mons/ieu/r Niels Hanssen Hafde Ladet stefne, Olle og Olle, Mons og Jacob Osse (Åse i Sotra sk.r.), Christoffer og Astrj Enchen i Nesse, Johannes, og Albert TrengerEid, Niels SandalsEid, Anders von BrattenBorg til at Erstatte hannem hands omKostning Som hand motte giørre formedelst at hand Iche eftter tilsigelse BeKom dennem og der for motte Leye andre folch Som Kostede hannem eftter hands Indgifvende 11 March 8 Schilling og formeente de hannem det Burde erstatte,

De Indstefnte møtte og alle vndschyldte Sig og formeente at eftterdj de varre tildømbt at Betalle schydtzferds Bøder, de for omKostningen *Bvrde (Burde) vere frj

Afsagt, Vij vnderstaar os Iche de fattige folch denne Sinde omKostning at tilKiende og Betalle mens formeener der for denne gang Bør frj verre Ellers Remiteres det til vores *gunste ofrdommers Welb/aarn/e H/er/r Laugmands nermere paaKiendelse

1686: 55
 
 

Provincial procureur Hafde Endnu Ladet stefne Jon Glesnes, Mons Spilde, Siufr Korrevig, og Een pige paa Selle ved nafn Sirrj, formedelst at de hannem hafuer Hindret vdj Sin reyse, og Iche Saa hastig Kunde fort Komme Som vel paa Eyschedes, og protesterede paa at de Endelig Burde Bøde eftter schydtzforordningen, og Erstate Hannem hans omKostning Som hand Indgifver at vere 4 1/2 March, dansche,

Ingen af de Indstefnte møtte mens schafferen Johannes Tveedt Sagde at hafue talt med dem Saa de varre i forfald,

Sagen optages til neste ting at de da Sielfr I Egen pehrsohn møder, da heer om videre schal gaes huis ret er,

Lensmand Anders Bildøen Loed veed Kongl/ig Ma/jestets fogit S/igneu/r Johan Torson fredliuse Een hands Eyendoms Jorder Lochøen Eftter Landsleye Balchens 17 Cap/i/t/el/

Niels Nippen Hafde Ladet stefne Albert Nielsen Hans grande for at Hans grandes \Koe/ schal hafue stødet Hans Koe vd for fiellet, Saa at Koen Lod død og Røggen i tu,

Albert møtte og Sagde Iche at Kunde vide om hans Koe det hafde giort,

Niels Nippen Sagde det at vilde Bevijse med trende vidner, mens hafde dem nu Iche stefnt

Afsagt at Sagen Beroer til neste ting da Niels Sine proufver Som Bør verre upartisch Kand Indstefne tillige med Albert, da heerom videre schal gaes huis ret er,

1686: 55b
 
 
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 28 octob/er Blef Holdet It almindeligt Høste schatte og Sage ting I Herlø schibbrede paa Frechow Nerverende Høyædle og Welb/aarn/e H/er/r Justitz Cancelj Raad Sampt Amptmand Lauridtz Lindenow Saa og Harman Dirichsen Beste Som ordre Hafuende Intraderne at annamme Sampt Bonde Lensmand Olle Landsvig I forbemelte schibrede, og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettismend Elling Bresou (Bratshaug), Vellem Turøen, Rasmus Tostvig (Torsteinsvik/Tøssvik), Magne Tveedt, Niels Selle, Olle Kleppe, Olle Alføen, Iffuer Kroogaas Olle Landsvig, Gulich Heysdal (Hestdal), Hans I Kiergard, og Olle Houland, Sampt danemend flere Som Samme tid tinget Søgte

*Sammed (Samme) dag Blef opleest de Høye Herrers af Rente Cammeredtz ordre til Magistraten vdj Bergen angaende de borgere Som Sig vden for Bergen 10 a 12 mile Langs Leyen Huilched alvorlig Blifr forbøden med videre Samme Brefs Indhold af datto Rente Cameret 22 May 86

Iliige maade Blef opleest Een fortegnelse af Commers Directheur Thormøllen paa vigt og maal Som var dattert Bergen d/en 9 Junj, med derhoes følgende Slodtz Lougens Commiterede ordre til Fogden Johan Torson at For/schref/ne antegnelse paa alle tingene det vilde Lade publicere Som var dattert Bergen d/en 15 Junj 1686

Saa Lood og Bispen D/octo/r Niels Randulf oplesse Een Hans vdgifne ordre til Anders Mørch det menige tiende mend, Deris schyldige tiende til Anders Mørch for Indverende aar vilde Lefvere og Iche til nogen anden Som var datert Bergen d/en 12. 8br: (october) 1686

1686: 56

Endelig Lood Harman Beste oplesse Welb/aarn/e H/er/r LandCommissarj til Hannem gifne Memorial det hand schatterne Som Endnu Resterer for Indverende aar paa tingene schulde annamme og Siden I Commissariatet Indlefvere med videre Samme Memorials Indhold Som Lydeligen for dend tilstede verende almue Blef opleest, og vaar Datert Commissariatet vdj Bergen d/en 20 8br: (october) 1686
 
 

Hans I Treedt Hafde veed Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet stefne Olle *Houdland for noget odelsgoedtz Som Hans I Treedt schal verre tilHørende og nu forholder Iche vil Betalle, Som Hans I Treedtz quinde formeente at Burde niude, mens viste Iche huor meget, det var,

Olle Houlands quinde møtte og Sagde Hindes mand at verre Siug Huor for Hand Iche Kunde Komme til tings, og der veed Liuste Hands forfald, Sagde og at det paastefnte goedtz eftter deris moder arfveligen var tilfalden, mens Hafde Ingen schiftteBref,

Afsagt det Sagen Beroer Indtil Hans I Treedt eller Hans Hustru fremschaffer schiftteBrefved eller andre adKomstBrefver at der af Kand Seeis Sagens Eigentlige Beschaffenhed Saa schal om \de/ det Begierer til neste ting der om gaes huis ret er,

Der eftter Lood Harman Dirichsen Beste oplesse It forfatted Instrument ofr schatterne Som schal verre Restandtzen I Herlø schibrede, huilched almuen Sagde eftter oplessning rigtig at verre og der eftter Blef forsegled

1686: 56b
 
 

Høyædelbaarne H/er/r Justitz og Cancellj Sampt Amptmand Lauridtz Lindenow, tilSpurdte tilstedde verende almue om de noget Hafde paa Betienterne at Kierre, og om Saa var de det da schrifttelig vilde Indgifue

Mester Arter Ernst tilSpurde almuen om noget vraag dette Indverende aar vaar IndKommen, Her I Herlø schibrede

Almuen Suarede In Genere(?) at aldelis Inted dette aar var IndKommen,
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 29 octob/er Blef Holdet med Allenfied schibreds almue It almindeligt Høste schatte og Sage ting paa *Frechou I *Herlø schibrede, nerVerrende Høyædelbaarne H/er/r Amptmand Lindenow, vdj fogdens sted Harman *Didrich (Didrichsen) Beste Lensmand Lauridtz Mundal, og eftterschrefne Eedsorne Laugrettismend af for/schref/ne Allenfied schibrede Som følger Niels Tveten, Hans Fosse, Hans Icheland, Michel Fosse, Laars Aasse, Niels Giervig, Aslach Fosse Hans Helleland, og Anders Dalle, Sampt dannemend flerre, Som Samme tid tinget Søgte,

Samme dag Blef de forHen Extraherede Høye Herrers Brefve Lydeligen for den tilstedde verende almue opleest

Der eftter Lood Harman Didrich Beste oplesse Een forfatted Restandtz, ofr schatterne, I Allenfied schib/rede Huilched almuen Sagde eftter oplessning at verre rigtig og der eftter Blef forsegled

Høyædle og Welbaarne H/er/r Justitz og Cancelj Raad Sampt Amptmand Lindenow tilSpurdte tilstedde verende almue, om de noget paa Betienterne hafde at Klage, og om Saa var de det nu vilde frembsige Huor til de alle Endrechtelig Sagde Indtil denne dag Inted hafde at Kierre

1686: 57
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 3 November Blef Holdet It almindeligt Høste schatte og Sage ting I *Lindos schibbrede paa *Lyren med Raadøe schibreds almue, nerverende Høyædelbaarne H/er/r Justitz og Cancelj Raad Sampt Amptmand Laurids Lindenow vdj fogden Johan Torsons Sted Harman Beste, og Lensmand Hans Taule af for/schref/ne Raadøe schibred med Efttersch/ref/ne EedSoorne Laugrettismend, Østen FieldsEnde, Mogens YsteBø, Ingebrecht Qualem, Knud Solem, Rasmus Boue, Christen Wognes, Mogens Solem, Anders Olsvold, Olle Soltvedt, Olle Qualem, Rasmus Sebde (Sæbø), Hans Setre, Niels I Gierre Magne Quamme og Jacob Vildanger, Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme dag Blef de forHen Extraherede Brefve Lydeligen for den tilstede verende almue opleest,

Ilige maade Bleef opleest Land Commissarj Hiortz Bref af datto 30 7br: (september) 86 til fogden Johan Torson Eller fuldmegtig angaende de 2de *SLdrs (slettedalers) schat at officerne dennem veed deris Beneficerde gaarder Iche got giøres ey Heller presterne med videre Samme Brefs Indhold,

Samme tid Lood Mons/ieu/r Søffren Søfrensen opLesse Hans Ma/jestets allernaadigste forVndte Bestalling til at verre schouIndSpecteur Noorden fields, og der for at niude aarlig 400 rdr Indtil Hans Ma/jestets Alernaad/igst derom anderledes tilsigendes vorder, med videre Hans Ma/jestets Allernaad/igst \gifne/ Bestallings Indhold Som var dattert KiøbenHaffn d/en 23 Januarj 1686
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 4 9br: (november) Blef Holdet It almindeligt Høste schatte og Sage ting paa Lyren med Lindos schibreds almue nerverende Høyædelb/aar/ne H/er/r Justitz og Cancelj Raad Sampt Amptmand Lauridtz Lindenow, vdj fogdens Johan Torsons sted Beordret Harman Diderich Beste

1686: 57b

Lensmand Aamund Hund\ven/ I forbemelte {Gulen} Lindos schibrede med Eftterschrefne Eedsorne Laugrettismend, Laers Schouge, Olle Hoopland Michel Schornes, Niels Bersvigh, Jacob Grimstad Iffuer *Miøten (Njøten), Olle SonsBy (Sundsbø), Niels Hoopland Elling Hellestvet, Laers Setre, Iffuer Refnor (Rebnor) Sampt dannemend flere Som Samme tid tinget Søgte

Samme tid Blef de forHen Extraherede Brefue Lydeligen Leest for den tilsteede verende almue,

Hans Teyste Borger I Bergen Hafde veed Lensmandens Vaanlige stefnemaal Ladet stefne Olle Dyrnes for otte og Een Half rdr 6 Schilling Som Olle Dyrnes schal verre schyldig til Sl: Johan Schechlers Enche Lisbet Pedersdatter Galdt, eftter obligation

Olle Dyrnes møtte og Indlagde Hans schrifttelig forset Som for retten Blef Leest, Huor udj hand Siger Jan Tidemand Bet/aling Haffuer Erlanget Ja Sig Sielf til taget vden nogen domb,

Beraabende Sig paa tvende proef Som det Kand Bevidne nemblig Jacob Strøme og Mons Strøme Som var tilstede da for/schref/ne Jan Tidemand Een Bood (båt) paa 18 t/ønder veert 8 rdr og Een ny trøye som Kunde verre veert 8 rdr It Snørlif 5 rdr, It grant Lagen for 1 rdr tvende Smaller for 9 March, til Sig Hafuer tagen,

Jacob og Mons Strøme møtte og veedgich at de var tilstede da Sl: Jan Tidemand det for/schref/ne goedtz til Sig togh, mens Smallerne viste de Inted af,

Hans Teyste Indlagde Olle Dyrnes Hans vdgifne obligation paa 15 rdr af datto 25 May 1674 og fandtis Siden derpaa aftegned Iche merre at verre schyldig End 8 rdr 3 March 6 Schilling,

Olle Dyrnes Sagde Inted at verre schyldig, mens formeente at hannem noget hoes Schechlers Enche schulde Komme til gode,

1686: 58

Hans Teyste formeente det Olle Dyrnes Burde Hannem Betalle Huis (det som) Hand var schyldig Eller og at Hand det med Sin Eed vilde fralegge, Endog (End og) tilBød Teyste at ville eftterLade gielden for 4 rdr,

Parterne Blefue for Retten forEenede at Olle Dyrnes schal Betalle til Hans Teyste 2 rdr til paasche førstKommendes og Een goed Smalle eller og at Lide der eftter nam I Hans Boe eftter Lougen

Høyædelbaarne H/er/r Amptmand tilSpurdte almuen om de noget ofuer fogden Eller Sorenschrifveren Hafde at Klage, at de det nu vilde frembsige eller og schrifttelig Indgifue, Huor til de Suarede ofuer schrifueren Inted mens huis (det som) fogden angich vilde de schrifttelig Indgifve

Der eftter opleeste Harman Diderich Beste Een forfatted Restandtz offuer Lindos schibrede Huilched almuen Sagde at verre rigtig og der eftter Blef forsegled,
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 8 9br: (november) Blef Holdet It almindeligt Høste schatte og Sage ting paa *Eydet vdj *Echanger schibred med Gulen schibreds almue nerverende Høyædelbaarne H/er/r Amptmand Lindenow, Harman Diderich Beste vdj fogdens Sted, Lensmand Jacob Opdal, og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettismend, Otte Biørchnes Michel Eyde, Poul Kiellevold, Olle Housdall, Per I Dyrgraf, Bendix Steene, Anders I Vellesvigen, Syffr Noordal, Olle Opdall, Jacob ØfstGullen, Baltzer Hannestvedt, og Gullich Torsvigh Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme dag Blef de forhen Extraherede Brefve Lydeligen for den tilstede verende almue opleest

1686: 58b
 
 

Samme tid Lood Kongl/ig Ma/jestets schouInspector Noorden Fields fredLiuse Hans Kongl/ig Ma/jestets <almindings>schouge, Kierchernes, præsteboelens og andre Benificerede godtzes schoufve, Heer I Noorhord Lehn, at Ingen Sig fordrister der vdj at huge eller huge Lade, videre End Hans Kongl/ig Ma/jestets forordninger tillader,

Samme dag opleeste Harman Diderich Beste Een forfatted Restantz ofuer Gullen schib/red/e Huilched almuen Sagde Saaledes rigtig at verre og der eftter Blef forsegled
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 9 og 10 Novemb/er Blef Holdet It almindeLigt Høste schatte og Sageting I Echanger schib/rede paa Eyde, Nerverende Høyædelbaarne H/er/r Justitz og Cancelij Raad Sampt Amptmand Lauridts Lindenow, vdj fogdens Sted Harman Diderich Beste, Lensmand vdj forbemelte Echanger schibbred Mogens Essem, og eftterschrefne Eedsorne Laugrettesmend, Olle Echanger, Anders Essemb, Olle Eychenes, Joen Rommerimb, Niels Vadtzel, Laers Fylling Olle Quinge, Jacob Siurdall, og Aslach Lie, Sampt dannemend flere Som Saeme tid tinget Søgte

Samme tid Blef de forHen Extraherede Brefve Lydeligen for den tilstede verende almue opleest,

Olle Goutzen Øfre Echanger Hafde veed Lensmandens vaanlige Stefnemaal atter Ladet stefne Olle Laersen Øfre Echanger for hand hafde Slaget Hans Kone vdj Hans fraverelse,

Olle Goutzens quinde Anne Herløfsdatter for Retten frembstoed, og BeKlagede Sig ofr Olle Laersen at hand Hinde schulde hafue Slaget

1686: 59

Formedelst at Hun vilde Hindre hannem til at drifve Sine Smaler Igienem Hindes grinde og Som Hun det vilde forbiude Kom Olle Laersens moder Bag paa hinde og Kaste Hinder need til Jorden, tog der paa Een Knif og schar touget Løs af grinden Der eftter Kom Olle Laersen til gaendes og Slog hinde først vnder øret, og holdt hinde fast Slog hinde Saa Een gang til Jae og dend 3die gang, Saa hund Suimblede, og Endelig fich Saa megen magt at hund Raabte,

Der paa Suarede Olle Larsens moder og Sagde nu haffuer du *faet (faaet) din offuer mand,

Siden gich quinden Hiem med Sin Hue I Sin haand Huor da forfuldte hinder Olle Laersen, og Slogh Hinder Saaledes at hund faldt neder til Jorden Jae hun Iche Sandste, Huor hand da Kunde hafue Slaget Hinde Saa meget Hand vilde,

Olle Echanger *Eesorne (Eedsorne) Laugrettismand Sagde at Eftter hun var Slagen Kom indtil hanem og var Suimbled, Klochen omt/rent 2 paa efttermedagen, Olle Echanger Blef der ofr Bange og Kalde tvende Sine grander til Sig Som Kunde høre hindes ord, nemblig Aslach Lie og Olle Lie, I frøcht hinde noget schulde tilKome Huilchet, Aslach Lie, og Olle Lie Saaledes wedStoed at verre Sandfærdigt

Olle Laersen møtte og Sagde at dend grind huor tretten er Kommen af, Hørde dem alle til

Olle Goutzen Suarede og Sagde ney mens hørde ham Sielf til og Sielf hafde giort huilchet Olle Echanger og sagde Saa at vere Sanden

1686: 59b

Olle Laersen Sagde End ydermerre at det var Lidet Eller Inted Hand Sloog Hinder

I Kongl/ig Ma/jestets Fogitz sted Satte Harman Diderich Beste vdj Rette og formeente at Olle Laersen Burde Bøde eftter Lougen Eftterdj hand Iche negter at hafue Slaget quinden

Olle Goutzens quinde Begierede domb

AfSagt eftterdj Olle Laersen Iche Benegter at hand Haffuer Slaget Anne Herlefsdatter, og hun Bevijser at verre Slagen, thij Bør Olle Laersen, denne Sinde at Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets eftter Mandhelge Balchens 16 Capitel 4 March Sølf og til Hans vederpart 2 March Sølf Inden fiorten dager, vnder Execution eftter Lougen

Rasmus Eychenes Hafde atter Ladet stefne eftter Senneste afsigt Hands Broder Olle Eychenes til at nyde huis (det som) hand af deris tilsammen hafuende Jorder med Rette Kand till Komme,

Olle Eychenes møtte og IndLagde Hans schrifttelig protestation af datto Bergen d/en 27 8br: (october) Indverende aar 86 Som for retten Bleef Leest

Parterne varre Begge eftter forige I Rette Settelse domb Begierende,

Afsagt Som nochsom af parterne fornemmes at de Begge Iche Hafuer Holdet huerchen første eller det andet Bytte, Saa paalegges Begge parter at de nu til waaren huer paa Sin Side vdvellger 3de mend Som dennem Kand Endelig Imellem schiftte deris omtvistede Jordepart, og det paa huer af halfdeelens omKostning, daa derom videre schal gaes huis ret er, og naar det er scheed schal anseeis Som det ryger med Een anselig Straf eftter Lougen

1686: 60
 
 

Inger Nataas Hafde Ladet Stefne Niels Rø for femb og 1/2 March, Som Hand Hinde Er schyldig

Niels Rø møtte og Benegtede Iche gielden

Afsagt Niels Rø Bør de paastefnte 5 1/2 March at Betalle Inden 14 dager vnder adfærd Eftter Lougen,
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 11 9br: (november) Blef Holdet It Almindeligt Høste schatte og Sage ting I Hosanger schibred paa HorsHofde med do: (ditto = det samme) schibreds Almue, nerverende Høyædelbaarne H/er/r Estatz Justitz og Cancelij Raad Sampt Amptmand L: Lindenow, vdj fogdens Sted Harman Diderich Beste, Bonde Lensmand Rasmus Hanestvedt, og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettismend, Fusse Aasemb, Olle LidtLand, JoHannes HorsHofde, Olle Høfsttveedt (Haugstveit), Wemmin Vahre, Mogens Klippe, Johanes Myching, Olle Heimvichen, Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme dag Blef de forHen Extraherede Brefue Lydeligen for den tilstedde verende almue opleest

Samme tid Loed Laers Olsen oplesse Een til Hannem vdgifne Bøxel Sedel paa dend gaard ØfstHuus Heer I Hossanger schibbred Som schylder aarlig 1/2 Løb Smør og 1/2 t/ønde malt af Amund Hundven Lensmand I Lindos schibrede vdgifven d/en 13 May Anno 1686

Ilige maade Lood Lensmanden Rasmus Hannestvedt oplesse It Kiøbe Bref vdgifven af Cap/i/t/ain/ Casper Georg von Bryning paa den halfue deel af den gaard HorsHofde nemblig en Half Løb Smør og 18 Marcher (smør) og Een half t/ønde malt, huilchet hand til Evindelig odel haffuer Sig tilforhandled og var d/itt/o Kiøbe Bref dattert Bergen d/en 28 Jullj 1686

1686: 60b
 
 

Samme dag Lood Johannes Iffuersen HorsHofde oplesse It til Hannem vdgifne Kiøbebref paa den Halfue deel vdj dend gaard HorsHofde Som hand nu paa Boer nemblig Een half Løb atten marcher Smør og Een Half tønde malt, vdgifven af Cap/i/t/ain/e Caspar Georg Von Bryning, Huilchet Kiøbebref var Dattert Bergen d/en 28 Julj 1686

Lensmand Rasmus Hannestveedt Hafde Ladet stefne Olle LidtLand for at Hand schal Hafve schieldt Hannem for Een schind schaffer, og Een schibreds vdsuer,

Olle LidtLand møtte og Sagde at huis (det som) Hand Hafde taelt var scheed mest udj drochenschab, mens ellers Sagde hand at Lensmanden Iche Hafde rettelig om farred med schytzen,

Lensmanden Begierte at Olle LidtLand Hans ord *matte (maatte) Bevijse eller og for vSandfærdig tilleg at maate vorde anseeit,

Rasmus Hannestvedt Hafde Ladet Stefne Biørge Rachnes til at vidne huad hand hafde Hørt passere, Imellem Lensmanden og Olle Lidtland Saa og JoHannes Fieldschaal

Børgie Rachnes frembstoed og forKlarede at Hafue Hørt det Olle LidtLand schieldte Rasmus Hannestvedt for En schind schafver og Een schibreds vdsuer, huilched hand med Eed, vilde BeKreftte naar fornøden giortes

Johannes Fieldschaal møtte Iche, mens Loed Liuse Sit fordfald,

Harman Beste I fougdens Sted Satte I Rette og formeente at Olle LidtLand Burde Bøde eftter Lougen 4 March Sølf

Afsagt, Sagen Beroer til neste ting at Johanes *Fieldschal Kand Kome for retten, da herom schal gaes huis ret er,

1686: 61
 
 

Lensmanden Hafde Endnu Ladet stefne Olle LidtLand for at hand schal hafue Sagt til hannem for 14 dage Siden da hand Kom roendes til GadtLand Huor Rasmus Hannestvedt stoed og arbeyde paa Een flode Bolverch, det hand schulde arrestere floden, huor til Lensmanden Suarede at hand det Iche Kunde giøre, mens vilde hand hafue arrest paa pengene det Kunde schee thij de vahre Iche endnu Betaelt,

Saa Siger Rasmus at Olle schal hafue Sagt, Jeg agter deg Iche meere End Jeg agter *BetKie min, End ydermeere Sagde Olle, at Hand schulde Iche Slippe Hannem førend at hand schulde drifve torne af Hans øgen og de schulde drøpe vdj Hans rompe og Saa schulde hand tage hans scheg og tørche dem af med Igien

Heer til dette at profve hafde Lensmanden Ladet Indstefne Olle Olsen Fadtland (Fotland), og Mogens Holle Som for retten frembstoed og Sagde de for/schref/ne ord af Olle Lidtland at hafve hørt, huilchet de med Eed vilde BeKreftte,

Olle Lidtland møtte og Sagde om det var Sagd at det var scheed I drochenschab, og Iche mindtes at hafue det Sagt,

Sagen Beroer til neste ting, om Olle Lidtland Imedler tid Sig Bedre om detz angaende Kand ErIndre, Saa schal heerom gaes Huis ret er,

Magne Esse Eedsorn Laugrettismand Vdj Echanger schibred Hafde Ladet stefne *Aschild Tepstad for It Sølf Belte Som *Aschild Tepstad hafuer fra Magne huilchet Magne formeente at *Olle (Skrivaren har visst gløymt å retta dette til Askild? Det er gjort endring på dei 2 føregåande Askild-namna) Burde hannem Igien Lefvere Efttersom hand hafuer Betaelt huis (det som) hand der paa Er schyldig, huor paa hand Lagde Sit schrifttelig forset,

1686: 61b

Aschield Andersen Tepstad møtte og IndLagde Sit schrifttelig forset huor udj hand formeener at Magne Esse Bør hannem Betalle 25 rdr 4 Schilling Som var dattert Bærgen d/en 10 9br: (november) 1686

Afsagt at eftterdj denne Sag tilforn hafuer vered stefnt, for forige Sorenschrifver Hans Hansen Saa paaLeges Aschield Tepstad hoes den gode mand huis (det som) da er passert at tage Beschrefuen og til neste ting vdj retten at forschaffe til Samme tid paaleges Magne Esse Sielf Heer for Retten at møde da herom videre schall gaes huis ret er,
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 22 Novemb/er Blef Holdet It almindeligt Høste schatte og Sage ting I *Mielde schibbrede paa *Reystad med Arne schibreds almue Nerwerende HøyædelBaarne H/er/r Amptmand Lindenow, I fogdens Sted Harman Diderich Beste, Sampt Lensmand af for/schref/ne Arne schibred Hans Jordal, og efttersch/ref/ne EedSorne Laugrettismend, Anders Hollo (Hole), Erich Tuenes Niels Quamme, Hans Bredsteen, Niels Hiortland Michel Arnetved, Johanes Tuenes, Anders Teigland Ifver Risnes, Mogens Selvig, Rasmus Toftt, Siufr Asemb (Åsheim), Anders Mielcheraan, Erich Tuenes, og Olle Tuenes Sampt dannemend flerre Som Saeme tid tinget Søgte

Samme dag Blef de forHen Extraherede Brefve Lydeligen for dend tilstede verende almue opleest,

Samme tid Lood Kongl/ig Ma/jestets Tolder Niels Lindgaard oplesse It til Hannem Vdgifne Kiøbe Bref af Borgemester Peter Troyel vdgifven paa dend gaard Eydtzvog schylder Half fierde Slettemarch, med tilligende møller huor af gifves aarlig thij (10) rdr Samme Kiøbe Bref var Dattert Bergen d/en 19 octob/er 1685

1686: 62
 
 

End og Lood Tolderen Niels Lindgaard oplesse It til Hannem vdgifne Kiøbebref af Niels Pedersen Lemb paa dend gaard Setterstoel schylder aarlig Een half Løb Smør og Een half tønde malt, Saem/m/e Kiøbebref var dattert Bergen d/en 4 Augustj 1679

Noch It Kiøbe Bref til d/itt/o Lindgaard vdgifven af H/er/r Hans Engelbertzen Mentz Sognepræst til Findaas præstegield, paa den gaard Kaldis Joordal, schylder Half anden Løb Smør og It faar, for/schref/ne Kiøbebref var Dattert Bergen d/en 29 Januarj 1685

Ilige maade Blef noch opLeest It Kiøbebref til for/schref/ne Lindgaard Vdgifven af Sara Pedersdatter Finde Sl: Hans Ibsens EftterLefversche paa dend gaard Jordal schylder aarlig 1 1/2 Løb Smør og It faar d/itt/o Kiøbebref Var dattert Bergen d/en 4 February 1686

Endnu Lood for/schref/ne Lindgaard oplesse It til han/n/em vdgifne Kiøbebref af Welb/aarn/e Commers Directeur Jørgen Thormøllen paa dend gaard Nedre Selvig schylder aarlig Een Løb Smør og It faar for/schref/ne Kiøbebref war Dattert Bergen d/en 10 octob/er 1684

Olle Sandvig Hafde Ladet stefne Gregoris Engebregtsen og Laers Amundsen Stafnes, Saa og Gregoris Sin Søn Michel Gregorisen, og Een pige veed nafn Ingeborre *Niels (Nielsdatter) formedelst de hannem Hafuer frastollen veed paasche tider nogle penge, mens viste Iche Sielfr huor mange det vaar de hafde dend gang Stollen,

Indstefnte Gregoris Engebregtsen møtte, Laars Amundsen Stafnes, Michel Gregorisen og IngeBorre Nielsdatter Som alle veedstoed at penger fra Olle Sandvig hafde Stolled

1686: 62b

Eftter tilspørgelse Sagde Gregoris Engebregtsen det hans Søn for/schref/ne og den pige veed paasche tider hafde taget dend Kiste af Olle Sandvigs huus og Bar dend vd paa marchen til hannem og Laers Stafnes da tog huer af dem 6 rdr og 2 March Som var tilsammen 12 rdr 4 March der eftter tog drengen og pigen Kisten og Bar det *Indgien (Indigien) Der eftter Beroede det til omtrent St: Hans dag da toeg drengen og pigen atter flerre penger og Bar dem til Gregoris for/schref/ne Som Sagde da I Banghed (angst/engsteleg) at verre vilde da Iche tage Imoed dem, mens toeg det Som hand hafde af de første Stolne og Lagde til Sammen, gich Saa hen og BeKiende det for schafferen Johannes Garnes, og gich Saa til Lensmanden, og Lefvered huis (det som) de hafde, Som nu Befandtes hoes Lensmanden Hans Jordal at verre eftter tellingen 17 rdr 4 March og 12 Schilling.

Michel Gregorisen Sagde at verre omtrent fiorten aar gammel Ingborre Nielsdatter Sagde at verre omtrent 16 aar gammel, og at hun og Michel giorde det Sig og hannem af vngdoms wanwittighed mens at de det af frij villie og Egen *Beraed (Beroed) hue giorde, Michel Gregorisen Sagde at Ingeborre hafde forført hannem der til, og hafde Seeit det, af hinder, Jae end og at IngeBore giembte de tagne pengerne I marchen I Een *vur (ur) huilched, hand og giorde, Saa mange hun vilde vnde hannem der af, mens hafde Iche forstand at vide huor mange det var, Sagde Saa at vide Iche merre,

Ingeborre Sagde at hun hafde Sagt til Laers Stafnes at der var En Liden Kiste I Olle Sandvigs huus Som der var penge vdj

1686: 63

Huor til Laers Stafnes Suarede at hun schulde Berre Kisten vd til hannem huilchet hun BeKiendte og Saa at hafue giort tillige med Michel Gregorisen, mens Laers stach Kisten op

Laers Stafnes BeKiendte Saa at verre og at hand tog de formelte 6 rdr og 2 March

Gregoris Ingebregtsen BeKiendte at da drengen og pigen hafde Sagt til hannem og Laers Stafnes at der var En Kiste med penger I Olle Sandvigs huus Bad hand dennem Berre dend vd til Sig da toeg hand og 6 rdr 2 March mens anderledes var det Iche til *gaen (gaaen), og videre hafde hand aldrig giort Som hand Sagde

Harman Beste vdj fogdens sted Satte i rette og formeente at de alle efttersom de varre alle med videre vdj dj stollene penger at Burde Lide paa Kroppen til Kagen, (Norsk Hist. Leksikon: Kaken, dvs. skampel/skampåle. Her vart dei bundne som var dømt til hudstrykning. Kakstrykninga vart utført av bøddelen)

Afsagt Sagen Beroer Indtil Laugmandens raadføring, Saa schal de angifne pehrsohner \Saa lenge/ forvahres af almuen Saa de Iche Inden dend tid Kommer til at Entvige, Saa og pengene Indtil videre Hoes Lensmanden Blifve vdj forWaring,

JoHannes Johansen Indre Quamme Hafde veed Een Høyanseelig stefning Ladet Stefne Haldsten Johansen Rødland formedelst Een Jordepart I Indre Quamme, Som var hans forfædres odel Som Halsten schal hafue Kiøbt, og Siden Hen Bøxled til Niels Siursen Ytre Quamme, Som Sielf hafr huus og gaard, eftter at hans Bestemoder dette aar ved døden var afgangen

1686: 63b

Ey anseende, at hand eftter Kongl/ig forordning af d/en 5 Febr/uary 85 Saaledes meldende, og schal de Som eftter Bundens død er nermest at Bøxle gaarden, vere nermest gaarden for En fremed at Bøxle, Siger end og eftter hans Bestemoders død at hafue Bødet Haldsteen Røedland penger I Bøxel, mens Iche af eder anseet,

Ilige maader stefnes eder Niels Siufversen Ytre Quamme Som Samme Jordepart hafuer Bøxled med eders Bøxel Sedel I lige maade (stevnes) Michel og Olle Arnetvedt Som schal hafve vered med den tid Citanten Bøed Eder Haldsteen Rødland penger paa Bøxlen, Som Jey hafuer vildet annamme med videre Samme stefnings Indhold, Som var Dattert Bergen d/en 23 8br: (october) Anno 1686

Stefningen fandtes paaschrefven Loulig d/en 8 9br: (november) nest eftter for veedKomende at vere forKyndt

Michel Arnetvedt møtte og Sagde at hafue Hørt det Johannes Johansen Bød Haldsteen Rødland Bøxel, mens vidnede end og vel viste at daa pengene Blef Bøden da tilforn alt var Bort Bøxled, til Niels Syfrsen Ytre Quamme

Erich Tuenes møtte paa Olle Arnetvedtz vegne, og Sagde for/schref/ne at hafue hoes vered da Bøxelen Blef tilBøden, mens Sagde og det for/schref/ne Jordepart tilforn alt var Bort Bøxled,

Halsteen Rødland møtte, og formeente at hand *matte (maatte) Bøxle Hans odels Jord til Huem hand vilde eftter Som hand og hands fader det haffuer Haftt ofr 30 aar til odel, og eye, og der paa

1686: 64

Indlagde Hans Sl: faders adKomst Bref Som var Dattert 1654 d/en 8 Januarj, formeente derhoes og at eftterdj Citanten Johannes Johansen er alt for vng Jorden Endnu at Kunde forestaa, og Husene at Holde eller giøre Saa Laugfør Som det Sig Burde, heldst fordj Husene nu meget er forderfved, Endelig paastoed hand at Hans vdgifne Bøxel Sedel til Niels Syfrsen Ytre Quamme Burde veed magt Blifve, og aldelis Iche til titmelte Johanes Johansen vilde Bøxle,

Niels Syfversen Ytre Quamme møtte eftter Stefningens Indhold og Indlagde hans Bøxel Sedel vdgifven af Haldsten Rødland Indverende aar 1686 d/en 10 Junj Som og for Retten Blef Leest paa for/schref/ne omtvistede Jordepart,

Afsagt, Sagen optages I Betenchende, og schal parterne naar dom schal gaa warselis

Jens Halstensen Rødland Hafde veed Lensmandens Waanlige stefnemaal Ladet stefne Kistj Joensdatter formedelst Hund hannem Hafuer vdlagt til at verre Hindes Barnefader

Schafferen Hans Myrdall møtte paa Kistj Joensdatters vegne og Indlagde Een atest fra H/er/r Christen Hendrichsen medtienner til Hammers prestegield Som formeldte at hun publice er absolverit ved Aasens Capel 85 d/en 14 Søndag eftter Trini/tatis og var Saeme atest Datert Hamer d/en 20 Novemb/er Anno 1686

1686: 64b

End og hafde Jens Halstensen RødLand Ladet stefne Mogens Selvig for at hand schal hafue Sagt det Kistj Joensdatter Hannem for Barnefader hafde vdlagt og at Jens var Barnefader

Mogens Selvig møtte og Sagde Iche at vide det hand war Barnefader mens at hand det hafde Sagt eftter for/schref/ne Kistis mund

Afsagt det er Best at Jens Halstensen Rødland, er Hverfver (erhuerfuer/erverver/mottar) Een rigens stefning Inden 3 vger Saa schal Lensmanden og Laugretted møde vdj Store Sandvigen efttersom Kistj Joensdatter nu Iche Sielf møder, da til stefningens forfaldag Heerom schal gaes huis ret er,
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 24 9br: (november) Blef Holdet It almindeligt Høste schatte og Sageting paa Reystad med Mielde schibr/eds almue nerwerende Høyædelbaarne H/er/r Amptmand Lindenow I fogdens Sted Mons/ieu/r Harman Diderich Best, Lensmand Anders Rifnes vdj for/schref/ne schibrede og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugretismend Erich Reystad, Olle Watle, Olle Rønhofde, Michel Eyde, Laers Reystad, Anders Elvig, Mogens Hafre Mogens Ydstemielde, Laers Vefle, Mogens Vichne og Laers Vichne, Sampt dannemend flerre Som Saeme tid tinget Søgte

Samme dag Blef de forHen Extraherede Brefue Lydeligen for dend tilstede verende almue opleest

Stifttschrifveren Harman Gaarmand Hafde Ladet stefne Gudmund HougsBerg for at hand schal hafue forHuget dend schoug tilHørende <Nestemielde tilhørende> {HougsBerg}, huilched Lensmanden Anders Rifnes, og Mogens Øfstemielde Sagde at Hafue Besigtiged, og Befandt at Kunde verre Borthugen omt/rent 30 Les (lass) ved, mens Iche hafde hand det giort altsammen, mens af Hans formend og noget *mate (maatte) vere huget

1686: 65

Indstefnte Gudmund HougsBerg møtte og Sagde Iche at hafue Huget Saa meget mens at Hand Hafde noget Lidet Huget til Huus Behof, formedelst Hand Ingen schoug Sielfr Hafde til Sin paa Boende gaard,

Harmand Gaarmands fuldmegtiger Mons/ieu/r Jens Jenssen formeente at for/schref/ne Gudmond Burde at vorde anseeit der for Som for anden tiufverj Heldst fordj at schougen for/schref/ne for omt/rent 3 aar Siden vdj førige Sorenschriffuers Hans Hansens tid var fredLiust

Gudmund Bad gandsche almuen at de vilde vere goed moed hannem Saa og S/igneu/r Gaarmands fuldmegtiger formedelst hans vmøndige Børns schyld, Som hand Sagde at vere Siuf (7 born?)

Mons/ieu/r Jens Jenssen Endelig Loed Sig Befalde at naar hand Betaller schaden, og det *Beugde Laug (bygdelag) Endtviger vilde hand Sig paa Sin principals vegne Lade nøye,

Afsagt schaden Bør af v-villige mend Besigtiges, og schaden vordere, da der eftter videre schal gaes Huis ret er,

Stifttschrifveren Harmand Gaarmand Hafde Endnu Ladet stefne, Gudmund HougsBerg for at hand Hafuer Mielched Hans Kiør, og Lars Nestemielde og Olle Som Begge Boer paa Neerstemielde omtrent St: Hansdags tider, og det veed midnatz tider, Sagde Og at de hafde mist deris melch I femb og Een half vges tid, og Kunde verre om vgen hen ved 20 Kander Melch

Titmelte Gudmund HougsBerg møtte og frijvilig vedstoed at hafue mielched Laers og Olle Nestemielde deris Kiør mens Iche meer der End Een gang

1686: 65b

Bad Ellers om straffens formildelse for hans Store fattigdom og v-møndige Børns schyld

Mons/ieu/r Jens Jentzen paa Hans principals vegne Satte I rette og formeente at Hand Burde straffes til Bremerholm eftterdj det er dend anden gang hand for tyfverj schal vere ført til tinge, og dend første gang for forbøns schyld vdj forige Sorenschrifvers tid da blef eftterlat og war Endelig dom begierende

Harman Diderich Best vdj fogdens Sted Satte I Rette og formeente at titmelte Gudmund HougsBerg Burde Lide eftter *Lansley (landsleige) B/alchens 35 Capit/el

For/schref/ne Gudmund Sagde at denne forseelse af stor fattigdom, og Hongersnød det hafde giort

Gandsche Laugreted og Meenige almue Vidnede Sanden at verre, Stoor fattigdomb og Inted Hafde at Betalle med,

Afsagt eftterdj forErmelte Gudmund HougsBerg Self ey negter Kiørne at hafue melched, og det nu er dend første gang hand der for til tinge er worden ført <Saa og ofr Bevijst, og forBøns schyld af Laugretted og almuen Siunes og at hand> thij Bør hand denne Sinde at Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets otte ørtuger og tretten march, og Erstatte schaden Saa meget Som melchen Kand vere af verdj, og dersom hand heer eftter Sig videre der omt/alt eller andet dislige Lader finde Eller ofver Bevijst daa stande hannem Same Sag oben for

Niels Monsen Gierstad hafde eftter forige tiltalle stefne Ladet Britte Mitmielde Laers Aasem og Johanes Ascheland at frembschaffe hands og Hans Broders tilfaldene arfvegoedtz,

Britte Mitmielde møtte og Sagde derom aldelis Inted at vide

1686: 66

Laers Aasem møtte og Sagde det hand hafde Løst Een Kiedel fra Johannes Ascheland for Sex rdr Som hand Iche viste om det var Niels Monsen og hands Broder vdj arf vdlagt

Johannes Ascheland møtte og Sagde at Laers Aasem hafde Løst een Kiedel fra hannem Som hand hafde I pant fra Arne Aasemb for 4 rdr først og Siden 2 rdr Huilched Arne Aasem BeKom, hafde og vel Hørt Sige at det var Een Barne Kiedel (arv eller middel tilhøyrande umyndig barn) og derfor gierne vilde verre af med dend,

Niels Gierstad Endelig paastoed og formeente at hand Burde niude med Rette huis (det som) ham arfveligen er tilfalden eftter Hans fader

Afsagt eftterdj \de/ I Cittationen(?) Var paaLagt det schiftteBref vdj retten at forschaffe, og ey det eftterKommed Saa Siunes os for ret det Laers *Asem (Aasem) Kiedelen til den rette og nermeste Beretigde Lefverer, med mindre schiftteBrefved anderledes vdvijser, og Laers Aasem at hafue Sin Regres til dend hand Best veed og Kand
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 29 Novemb/er Blef Holdet It almeindeligt Høste schatte og Sageting I Schiold schibrede paa Houcheland nerverende Høyædelbaarne H/er/r Justitz og Cancelijraad Sampt Amptmand Lauridtz Lindenow, Saa og Welb/aarn/e H/er/r Cammer og Assistentz Raad Sampt LandCom/m/iss/arius Hiort, og I fogdens sted Beordred Harman Beste Lensmand Niels Dyngeland og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettesmend af forbemelte schibred, Mathis Hoop, Mogens Totland, Niels Borge, Joen Bradtland, Mogens Miellesou (Milleshaug), Mons Espeland, Arne Sandal, Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

1686: 66b
 
 

Samme tid Blef de forHen Extraherede Brefue Lydeligen for den tilstede verende almue oplest,

Samme dag Loed Morten Kørner Borger I Bergen oplesse Een Erhuerfved Capitels dom ofuer Ludvig Munthe paa dend gaard HammersLand, Heer i schibrede Beligende

Appotecher Hinrich Bladt Hafde Ladet stefne Olle Tommessen og Poul Tommessen for 8 rdr Som hand dennem Hafuer Lefverdt paa Een deel Bolwerch Som hand med dennem eftter Contracht hafde accorderid om, huilchen Contracht var dattert 1683 d/en 10 octob/e/r og med for/schref/ne Olle og Pouel Tomesens Bomerche Vndertegned tillige og Hinrich Bladt, og til vitterlighed vndertegned af det var rigtig Christofer Fyhren(?) og Bartel Hopmand,

Olle Tommessen møtte paa hans og Broders vegne og Indlagde hans schrifttelige forset af datto 30 9br: (november) huor vdj hand Iche negter de ofvenmelte 8 rdr at hafue annammed mens formeente dog der for at frj vere

Afsagt eftterdj Olle Tommessen paa Egen og Broders vegnede de 8 rdr ey negter og Apotecher Bladt det Betingede og af dennem Belofvede BolWerch ey BeKommed, Som nu er hen ved 3 aar Siden thij Bør Olle Tommesen og hands broder Poul Tommesen Een for alle og alle for Een eftter deris Contrachts Indhold de paastefnte 8 rdr at Betalle schadesløs vnder adferd eftter Lougen

1686: 67
 
 
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 1 Decemb/e/r Blef Holdet It almindeligt Høste schatte og Sage ting, I Sartor schibrede paa Bildøen nerwerende Høyædelbaarne H/er/r Justitz og Cancelij Raad Sampt Amptmand Lauridtz Lindenow I fogdens Johan Torsons Sted Harman Diderich Beste, Sampt Lensmand I for/schref/ne schibrede Anders Bildøen og eftterschrefne Eedsoorne Laugrettismend, Olle Hambre, Tomas Børnes, Mogens Leerøyen Peder Bache, Erich Schollevig, Niels Telle, Olle Golten Vincentz Landro, Mogens Voge, *Oste (Østen?) *Røstetvedt (skal gjelda eit gardsnamn i Sartor sk.r.), Olle Kallestad og Hans Schouge Sampt Dannemend flerre Som Samme tid tinged Søgte {S}

Samme tid Blef de forHen Extraherede Brefue Lydeligen for dend tilstede Verende almue opLeest

HarmeKie Sl: (salig) Hendrich Wessels Hafde Ladet stefne Lars Berge for Sex rdr Som Hand til Hindes Sl: mand er schyldig og der fore Hafde I pant sat Hans Bøxel Sedel,

Lars Berge møtte og Sagde det Hand de paastefnte Sex rdr Hafde Bet/alt,

AbraHam Wessel Satte I Rette og formeente Hand Burde Betalle og Begierede dom,

Parterne Blef foreEened at Laers schal gifue *Sl: HarmeKie Vessel tou rdr og derpaa gaf Huer andre deris Hænder,

M/onsieu/r Erter Ernst hafde Ladet stefne Olle Golten til at forKlare om Hand Iche hafde Seet noget vrag Indverende aar I Sartor schibrede

Olle Golten Møtte og forKlarede Iche noget derom at vide eller Hafue Seet, Som dend tilstede verende almue og vidnede

1686: 67b
 
 

Dend Hæderlige mand H/er/r Søfren Breder Hafde Ladet stefne Hans, Knud, og Rasmus Spielde formedelst de Hannem Iche vildet vnde hannem Deris Huus eller nogen mad paa Hans Kierche Reyse,

De Indstefnte møtte og Sagde Iche at ville negte H/er/r Søfren det Heer eftter mens vilde Betalle

Afsagt eftterdj de nu goedvillig veedgaar at vil Betalle H/er/r Søfren, Saa paalegges dem at de og det eftterKommer Eftter Hans Kongl/ig Ma/jestets allernaad/igste forordning af datto 5 Feb/rua/r 1685 Saa frembt de Heer eftter Iche der for vil vorde anseet eftter Lougen
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 4 Decemb/e/r Blef Retten Betient paa Bergenhuus nerverende vdj fogden Johan Torsons Sted Harman Diderich Beste Bonde Lensmand af Arne schibred Hans Jordal, og efttersch/ref/ne EedSoorne Laugrettismend, Erich Tuenes, Olle Brovigh (Bruvik), Olle Bouge (Boge), Johannes Tuenes, Olle Olsnes og Lars Vasdal

Huor da for/schref/ne Harman Diderich Beste Lood eftter Seeneste forhør I Retten føre de angifvende pehrsohner nafnlig, Gregoris Engebregtsen Laers Stafnes Michel Gregorisen, og Ingebore Nielsdatter,

De schyldige ofuen nefnte pehrsohner møtte, og Endnu veedStoed deris forige BeKiendelse og forseelser, og formedelst prestens oplysning af predichestollen gaf de deris forseelser til Kiende

Harman Diderich Beste Reffererede Sig til Hans Seeneste ofuer dennem I Rette Settelse

1686: 68

Da Blef Herom med vores Welb/aarn/e H/er/r Laugmans Raadføring Saaledes for Rette dømt og afsagt

Eftterdj de Sielf nafnlig Gregoris Engebregtsen og Laers Aamundsen Stafnes, Saa og Michel Gregorisen og Ingebore Nielsdatter <Iche negter de foromrørte penger at hafue stollen> thij bør Gregoris Engebregtsen, og Laers Stafnes, denne Sinde trende eftter Een følgende predichedager andre til It Exempel at staa I HalsJeren, mens Michel Gregorisen, og Ingebore Nielsdatter formedelst deris Vngdoms v-fornoftt Bør tienne I Manifactur Huussed trende aar, og dersom de eftter dend tid findes Døgtige Løn at Kunde fortienne Bør de dend at niude
 
 
 
 

Anno 1686 d/en 22. Decemb/e/r Blef Retten Betient paa Hammers grund udj førige Klocher Madtz Søfrensens Huus nerwerende efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettismend, Johannes HorsHofde, Olle Bysemb, Knud Fielschaal, Johannes Møching, Mons Wester Kleppe Henrich Helland, Laers Dahle Johannes Sandall, Lars Sandal Anders, og Moens Echeland, Sampt dannemend flerre Som Samme tid warre tilstedde, Som eftter fogdens stefnemaal og varsel alle goedvillig møtte

Til huilchen dag og tid Lensmand Rasmus Hannestvedt, veed Een Høyanseelig Rigens Citation Hafde Ladet stefne Olle Lidtland for nogen schieldsord hand hannem tvende gange schal hafue med ofverIled, Saa stefnes og Johannes Fieldschaal, Berie Rachnes Mons Hoele, Olle Olsen Fodtland Soldat, og Halsten Jensen Tøsøen tienende paa Bernes

1686: 68b

Eders Sandhed vdj denne Indstefnte Sagh at vidne, med videre Samme Høyanseelig stefnings Indhold, Som var Datteert Bergen d/en 1. 9br: (november) 1686

Samme Høyanseelig stefning fandtis paaschrefven Loulig for de vedKommende d/en 6. 9br: (november) at verre forKyndt,

Lensmanden Rasmus Hannestvedt Eftter stefningens tilhold formeente at Olle Lidtland Burde for hans v-sømmelige ord at Lide eftter Lougen

Olle Lidtland fremstoed, og Indlagde Sit schrifttelig forset, og I Slutningen de ord Som hand schal hafue Brugt Imoed Rasmus Hannestvedt, til at schielde Hannem med, Siger Hand at verre scheed I drochenschab, og aldrig mindes,

Rasmus Hannestvedt tilSpurdte tilstedde verende almue om der nogen af dennem var Som viste at hand 50 mand om aared holdte frj for fløtning om aared,

Laugrettismendene og de af almuen tilstedde verende, Sagde Inted der af at vide

Lensmanden Rasmus Hannestvedt Indlagde Hans Bestilling af fogden Peder Andersen vdgifuen d/en 17 April 1680 Som var Confirmered af Falch Lauridtsen 1681 d/en 10 Junj Saa og af Johan Torson d/en 25 9br: (november) 1684

Noch Indlagde Rasmus Hannestvedt Een quitering for alle almuens Restandtzer til aareds vdgang 1683 Som findes rigtig af Falch Lauridtzen dat/tee/r/t/ d/en 9 Augustj 84

1686: 69

Saa og Een Sedel om tinghold Som Falch Lauridtzen tilsiger tingholderne hannem, formedelst Manquement paa mad at gifue hannem tou rdr Som var Dat/tee/r/t/ Horshofde d/en 21. 8br: (october) 1681(?)

Saa Lood Lensmanden Rasmus Hanestvedt frembKalde, Hans Bernes Som Sagde at Lensmanden hafde leget (leigd) hannem til at fløte og der for hannem Bet/alt,

Mogens Bernes frembstoed og BeKiendte at hafue giort fløtning tvende gange og der for af Lensmanden BeKommed 2 March Siden End og Een fløtning der for BeKom hand 12 Schilling End og Een gang til da Lensmanden Betalte hannem for fløtning 1 March endnu foer hand til Byen til Falch Laersen og Lensmand/en Bet/alte hannem der for 1 March, Saa foer hand og for Mogens Nunaas og der for BeKom hand 12 Schilling

Baste Bernes frembstoed og BeKiendte at hafue giort, tvende fløtninger og der for BeKommed for Begge 22 Schilling og tvende fløtninger hafde hand Endnu giort Som staar hannem til rest og der for Lofved huer gang Een March

Aschel Bernes Sagde at hafue giort fire fløtninger og der for BeKommed for huer 12 Schilling er 1 March 8 Schilling mens tvende stoer Endnu tilBagges

Niels Bernes frembstoed og Sagde at hafue giort tre fløtninger og lensmanden hannem Bet/alt for huer 12 Schilling Som er tilsammen 2 March 4 Schilling

Ingen af Laugretted Eller almuen Klagede ofuer Lensmanden Rasmus Hanestvedt, mens Sagde at hand var Een Erlig mand,

1686: 69b

Olle Lidtland eftter for/schref/ne proefs forhør Sagde at mange af almuen hafde hannem forført og nu det Kom til Sagens EigentLig fundament var der Ingen der med Hannem vilde Holde, og der for nu stoed allenne Bad derfor Laugretted og almuen om forladelse, Saa og Lensmanden Rasmus Hannestvedt forKlarede og Inted moed Rasmus Hanestvedt hafde at Sige, ey heller tillagde *Eler Sagde han hannem huis erligt og got vahr,

Saa Blefue parterne for Retten forEenede og veed Haande Baand, at Olle Lidtland ErKlerede ofentlig Rasmus Hanestvedt, og Bad om forladelse, og gaf (gafue) Olle Lidtland Rasmus Hannestvedt Sin haand med det Løftte at hand aldrig schulde schielde hannem *meerder og dersom hand det giorde da vilde hand Bøde til de fattige 10 rdr, og om Rasmus Hannestvedt der vdj Bryder da og same straf eller Bøder at verre vndergifven,

- - - - - - - - - - -

1687: 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saa som Kongl/ig Ma/jestets Fouget Johan Torson haster at Reigse, sin Sag for det Kongl/ige Rente Cammer at Vdføre, og Mand ej nu saa hastig Kand faa En Nye protocol forferdiget, Og som En deel Reene blader her udj findis, da Kand Baldtzer Pedersen, som eftter Sorenschriveren Christian Aboes begiering er Constituerit udj hans fraverelse at forrette huis (det som) i Midlertid forefalder hans Bestilling WedKommende, Herudj, med Egen haand Indschrive huis (det som) for Loug og Rett passerer Indtil saa lenge Christian Aboe hiemb Kommer som da haver at lade giøre sig En Nye protocol paa Induerende Aar, og saa derudj Rigtigen at Indschrive huis (det som) herudj er Indførte, for 87: Aar,

Bergenhuus d/en 9 febr/ua/r 1687

udj hans høye Excell/ence her Stifttbefalningmands fraverelse L: Lindenov
 
 
 
 

Christian Nicolaj Aboe Sorenschrifuer udj Nordhorlehns Fogderj, Vdj hans absentz af Hans Høyædelbaarenhed H/er/r Justidz Raad og Amptmand ofuer Bergenhus Ampt Lauritz Lindenou Befuldmeegtiget, Baltzer Peders/en Anders Bildøen Bunde Lensmand, Mogens Lerøyen, Wintzens Landraa, Peder Echerhofde, Olle Folnes, Mogens Woge, Thomes Børnes, Thomes Berie, Lauritz Arrefiord, Peder Bache, Hans Schoge, Niels Børnes, Michel Fielle Edsorne Laugrettismend Vdj *Sarter (Sartor) schibrede

1687: 70b

Giøre Witterligt at Anno 1687 d/en 11 Febr/uar Waare vj eftter Louglig Tilnefnelse forsamblit paa Bildøen i for/schrefn/e Sartor schibrede Retten at Betiene,

Huor da Hans Ko/nglig May/estets Foget Høyachtbahr og WelforneHme Mand S/igneu/r Johan Thorson Lod fremføre for Retten, et Quindfolch af Langøen Wed Nafn Christi Johannesdatter, som war Beschyldt for at hafue Fød et Baren udj dølsmaal Huilchet Baren Nemblig et Drengebaren, Blef og fremført og Anwist Ligende udj en Liden Bomme (rundt eller avlagt trekar)

VerErmelte H/an/s Ma/jestets Foget For det 1 (1.ste) TilsPurde for/schrefn/e Christj Johansdatter om huem Hindis Rette Barnefader waar, der till hun Suarede, at en schiøtter og Giftt mand, Nafnlig Oluf Echen, waar hindis Rette Barnefader,

BeeKiende \nu/ at Were udj sit 22de Aars Alder, BeKiende iche at hafe Nogen anden Barnefader, Sagde og det første for/schrefn/e Olle Echen hafde sin *angielse (angifuelse) med hinde, war Omtrent 14 dage eftt/er Worfrue, Laag saa der paa Gaarden stedig indtill den 14 Aprilj, Sist Leden,

BeKiende saa for sin Moder, wed senest Allehelgens {tid} tider at {haufue} weret *fruchsomelig (fruchtsommelig), huor till Moderen Suarde, at Lensmanden schulle *segt (sagt) det till hindis Fader;

8te dage der eftter sagde hun de falt i Siugdommen, først hindis Søster Karj der eftter hindis Fader <Som i same Sygdom døde Sampt> Moderen og de Andre Sødschend, i Midler tid Blef Søsteren Karen saa tilpas, at hun Nogenledis Kunde see Husset og Queget til gode, Og eftter Hindes Faders død Kom Moderen Noget tilpas, saa Hun Kunde Rogge paa Benene, Men Christi Johansdatter blef stedze Senge Ligende,

I Samme Hindis Suaghed *BeKinder (BeKiender)

1687: 71

Hun, {at} er Blefuen forløst, Vden Nogen Sandz og S[ r ]

Blef og tilsPurt Huor lenge Barnet Laag Hos Hinder, Huor till Hun Suarde, iche at Sandze, Huerchen der (da) Hun fich Barnet ey Heller der Hindis Moder det fra Hinde tog, Men Begge Hindis Sødschende schulle i midler tid Hafue weret i Marchen at Hente Lyng, saa Hun i Alle maader Vndschylte sinne Sødschende,

Dernest Blef Hinde tilsPurt om Nogen af Granderne der OmKring iche wiste at Hun waar med Baren, eller Hafde faaet Baren, Huor til Hun Suarede Ney,

Midler tid Blef Hinde og tilsPurt, om Hun iche siden den tid Olle Echen Reyste der fra, Hafde fundet Hannem, eller Hand Hinder, og Gifuet tilKiende at Hun war med Baren, Huor till Hun suarede Ney, iche Hannem at Hafue fundet, Huerchen Hemmelig eller Obenbare,

Ater Blef Hinde tilsPurt Huor Lenge det waar siden Hun føde Barnet, Huor till Hun suarede 14 dage eftter Jull, saa det eftter Regningen Kand forneHmis Hun Hafuer Gaaet sin Fulde tid,

NocH Blef Christi Johansdatters Moder, tilsPurt, Huor Hun fich at wide at Hindis datter waar med Baren, Huor till Hun suarede at Hindes Mand Hafde Hørt det af Lensmand, Huor eftt/er Hun tilsPurte sin datter, og waar endelig Moderen Anne Lauritzdatters BeKiendelse i alle Maader Lige som datterens,

BeKiende og der hos at Barnet well Kunde Haftt Lifuet, men formedelst den ofuerflødige tid og flod, Kunde well Barnet Blefue Qualt men der Hun tog Barnet fra Hinde waar det alt *døt (dødt) sagde og der hos, at Hun det for ingen af sinne <Børen> Hafde Obenbaret, Men eftter at Hun Barnet Hafde til sig taget falt Hun i en sterch Besuimelse, og eftter at Hun Kom Noget for sig igien, Suøbte Hun det i Klude og Lagde det i en Liden Bomme, Huor det

1687: 71b

*Stilsuigende i sengeboen paa en Kiiste Blef Hensatt, Blef saa først, der eftter i en Maanes dag fordult,

Och eftter at der Gich Bøgde Ømmell (rykter), Vdsende Lensmand Anders Bildøyen sin Tienner Olle Olsen, sampt Sorne Mand Erich Schaallewig, der \de/ nu udj Hindis paahør Beretede at Hand tillige med Lensmandens dreng war paa Rettens wegne Vdsent, till Christi Johansdatter, *samp (sampt) Hind/es Moder, og Alworlig dennem forholt, de om denne Ømmell og Bøgde Roob, schulle BeKiende deris Sandhed, Hafuer de dennem Med Negtelse fra wist, og same tid af Moderen og datteren fra Gaaet, at Hun Huerchen Hafde faaet Baren, ey Heller weret med Baren, Saa de der of/ue/r war foraarsaget at tage samme Quindfolch Christi Johansdatter med sig, till Neste Gaard Algrøn, saa og for Rette Comparerede, Malene Johansdatter Algrøn, som Beretted at Hun eftter for/schref/ne Olle Olls/en og Erich Schollewigs Begier, forsøgte Hindis Brøst om der vaar Melch udj, Huilchet Hun og Befant, Men der samme Kiendztegen vaar tydelig Beseet, er Hun Gaaen till BeKiendelse,

Der eftter Hafuer Bemelte mend forføyet sig til Gaarden, nermere alting at *forføre (forhøre?), og der de Kom till Langøen Huor Barnet waar føed, Blef de Anwist Huor Barnet stod i Sengeboen paa en Kiste i en Liden Bome Indslutted med en pind for, Befand sig Lige saa *Krom som det waar Kommen fra Moderen Indsuøbt i en gl: (gammel) Klud,

Samme Baren Blef for Retten \Nøyelig/ Besigtiget og Befantis Fosteret at werre Kommen till tide, Huor det var Indlagt i en Bomme *Suøb (Suøbt) i tuende Klude Lige saa V-Renlig som det war Kommen fra Moderen og eftter Handz Gi...g(?) Nøye Vdgrandschning ingen <*ingen> ???? Befindis, paa Barnet,
 
 

1687: 72

Den Meget Hederlig Mand H/er/r Søfren Andfindzen Brede, SognePrest till Sundz Prestegield, Bequemende sig paa Hans Embedz wegne, till denne Rettis forhør at Blifue ofuerwerende, som Gedachte Tuende Fattig Mennischer, og samptlig wedRørende, alworlig formanet at Betrachte deris Saligh/edz Sag, og Ingen Lunde at dølge deris Sandhed, Huor eftter de saa alt det som forschrefuet staar, Har friwillig BeKient og Wedstaaet,

Ko/nglig May/este/tt/s/ Foget Satte udj Rette med formeening, at Moderen Anne Lauritzdatter, med sampt Hindis dater Christj Johannesdatter, som Begge weret udj Raad, at Erm/el/tt/e/ Forster er worden i dølsmaall føed, og siden der eftter, udj en Maanis tid fordult, Burde Lide Andre till Afschyelig Excempel der for eftter Lougen og Recessen, og deris Lif og Boeslod at were till Hans Ko/nglig May/este/t/s/ forbrutt,

Huor eftter sagen er paa Nogen tid optagen i Betenchning Huor i midlertid schall tagis woris Gonstig ofuerdomers Raadføring, og der eftter en endelig dom worde Afsagt, I midler tid till sagens Vdrag forblifuer Moderen Anne Lauritzdatter og datteren Christi Johanesdatter vnder God Wagt og forwaring af wedKomende eftter Lougen

Kongl/ig May/este/t/s/ Foget Achtbar og *forme (fornehme?) Mand S/igneu/r Jan (Jon) Tors/en Lod oplæsse et Bref till Hannem Vnder Welborne Her Amptmand Lindenou och Welb/aa/r/ne/ H/er/r Cammer Raadz \Hiort/ Hender Anlangende Vnge MandKiøn og Bøsseschiøttere, Daterit d/en 1 Febr/uar 87

Endnu Blef oplest et Bref Anlangend Marinerne at Holde i God *Brdschab (Beredschab), *med, med fornøyelig og God Mundering, saa og det unge MandKiøn at optegne, Dat/erit d/en 11 Januarj 87

1687: 72b
 
 
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 15 Martj Blef Retten Betient paa *paa Breuigen i Schiold schibrede Nerwerrende Christian Nicolaj Abo Sorenschrifuer i Nordhorlehn i Hans absens forordned fuldmegtiger Baltzer Pedersen, Niels Dingeland Bunde Lensmand, Lauritz Smøraas, Niels *Nestu (Nesttun), Lauritz Dyngeland, {Peder} Niels Borgen, Hans Titelstad, Mogens Totland, Tomes Titelstad Joen Bratland, Lauritz Aasse, Søren Riple, Niels Biørendall og Lauritz Nødtuet, Edsorne Laugrettis Mend i Bemelte Schiold schibred,

Huor da for *Reten (Retten) fremKom, Erlig og Welagte Mand Morten Kørner Borger og Indwaaner i Bergen, som med en HøyAnseelig Rigens Citation Hafde Ladet Indstefne Erlig og Welagte Mand S/igneu/r Lyder Von der Lippe formedelst et styche Vdmarch Hand af Fællis FæHauge schall Hafue indhegnet Hannem formedelst *FæBete (febeite) og VdeGang till sit Queg till største schade,

I samme Stefning, *waa (waar) og tilKaldit, Alle de Nær omligende \gaarders/ propietarier som Hafuer deris FæBete (febeite) Sammen,

Stefnings Dato d/en 26 Januarj 87 Fantis og paategnet same Dito for Alle WedKommende at were Louglig forKynt,

Knud Jocumsen Welforordnede procorator i Bergen Indlagde *fornefne (fornefnte) Morten Kørners Indleg Dat/erit Berg/en d/en 15 Martj 87.

Dernest Indgafuis en Obligation till H/er/r Johan Chostens/en Vdgifuen af Sl: Tor Olsen paa 400 Rdl:, Fantis paategnet den af Sl: Tor Ols/en eftter Louven Morten Kørner at were Indløst,

Saa og *Transproten (Transporten) paa de pantsatte *Gaarden (Gaardene) Nemblig Lerwig, Støllen og det Lille opRødede støche,

Fremdelis Blef indlagt Mageschiftte paa de Gaarder Brewig, Støllen og Lerwig, Med der paa Hans *Mayestes Bewilling,

1687: 73

Endnu fremlagdis schiftteRegisteret eftter Sl: Tor Olsen Huor udj Befantis H/er/r Jon Chostensen at were Vdlagt Bem/el/tte Jorde Godzet for 400 Rdl:

Ellers Blef og indgifuen en forening Mellem Lyder Von der Lipe og H/err Johan Kostensen, Daterit Bergen d/en 18 Septembr 1685 som og Har weret i Retten for H/er/r Laugmand,

Endelig Blef og Indlagt it Indleg af Dato d/en 25 Junj 1684 som tilforne for Sorenschrifuer Hans Hansen Har Veret i Rette, i Mening at Bewisse at *Hun Aldrig Har weret i Nogen forening, Indsluted,

Her i Mod at suare, Møtte S/igneu/r Lyder Von der Lippe, og eftter tilsPørgelse Huad Hand Hafde Her i Mod Suare, eller Indlege, Huortill Hand suarede iche denne Gang men Begierde Copie af Huis (det) som waar Indlagt,

Knud Jocomsen procorator, Begierd at for/schref/ne Von der Lipe Ville Indlegge den paastefned dom, suarede den nu ey at Hafue, Behøfde de samme dom, Kunde *dee Løsse dend Lige saa well som Hand, Begierte at Morten Kiørner maatte egentlig Bewisse wed *Haud (Huad) oprindelse Gedachte Kørner er Kommen til paastefnte *Gaar (Gaard),

Magister Niels Smit Lod og Indlegge sit schrifttlig Forsett Af Dato d/en 15 Martj 1687

Paa Magister Ottis Wegne Møtte Hans Søn Jens Ottesen, Hafde Inted Noget schrifttlig at Indgifue, Vden tuende \gl/ (gamle) Marcheschiell som Indholder at Alle Omligende Jordens \Fæ/ Bør Gaa Horen mod Horen og Kløf i mod Kløf,

Endnu Lod H/er/r Johan Chostensen wed Hederlig og Wellærde Studiosus Mons/ieu/r Johan Windler Indlege sit schrifttlig forset, af Dato d/en 15 Martj 1687.

Da Eftter{lig} tilsPørgelse om Nogen af parterne Noget Videre,

1687: 73b

Hafde at Indlegge der till de suarede Ney,

Huor forre wj os Hafuer forføyet paa omtuistede Aasted og Alle ting Grandgifuelig ofuer seet, \med/ dedtz Indhegning

Da eftterdj S/igneu/r Lyder fon der Lipe Negted denne sinde Inted at Hafue indlege, Da Hafuer wj optaget Sagen till d/en 6 Aprilj førstKommende, at møde paa Bergen Raadstue, till Huilchen tid S/igneu/r fon der Lipe Hafuer at Møde, og i Rette Legge Huis (de) Docomenter Hand Her i mod Kand Hafue,
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 2 April Blef Retten Betient paa Bergen Raadstue{s} af Eftterschrefne Lensmand Anders Bildøen og Sornemend af Sartor schibred Hendrich Voge Mogens Leerøn, Tomas Børnes, Olle Fuldnes (Foldnes), Mogens Voge Vincentz Landro, Tomas Berge, Peder Bache Hans Schouge Lars Arrefiord Michel Fielde og Niels Børnes alle Sornemend af Sartor schibred,

Huor da Kongl/ig Ma/jestets Fogitz fuldmegtiger Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Lood for Retten førre It quindfolch Som d/en 11 Febr/uar Sidst Leden paa Bildøen var forhørt veed nafn Christj Johansdatter, Som BeKiendte i alle maader Ligesom tilforn, vdj vel Edle H/er/r Raadmand Hans Hansens nerwerelse, Som i Welb/aa/r/ne H/er/r Laugmands fraverende Sig præsenterede

Saa Blef Christj Johansdatter tilSpurdt om hun Iche hafde Hørt den forordning oplesse af predichestoolen om Løsagtige quindfolch, Huor til Hun Suarede Jae,

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Reffererede Sig til førige I Rette settelse paa Bildøen af Kongl/ig Ma/jestets Fogit Johan Torson

1687: 74

Daa Blef Heerom Saaledes for Retten dømt og afsagt med Welb/aar/ne H/er/r Laugmands Fuldmegtiger Welædle H/er/r Raadmand Hans Hansens Raadføring

Eftterdj Christj Johansdatter Hafr Ladet Sig Besofve og er Blefven med Barn og Hun med Sit Barnefødsel Lønlig og i dølsmaal omgaaet, og hafuer for Ingen aabenbared at hun hafr verred med Barn vden Hindes moder, Som nogen stund førend Hun fødde schal verre Vitterlig at hun var med Barn, Saa at om samme hindes Barn er Kommen Lefvende eller død til verden er hinde Sielf Best BeKiendt, thij da Barned er Blefven fød Siger moderen Sig at hafue taget det og Lagt det I en Liden Bomme, huor det stille og fordult for alle folch hafr henligget veed fire vggers tid Indtil Bonde Lensmanden eftter Bøygdeømmel schichede tvende mend til dette quindfolch og moderen, at de vilde gifve tilKiende om Hun hafde afled Barn eller Iche, men da hafr Bemelte quindfolch og moder det Benegted at Hun huerchen var med Barn eller *faed (faaed) Barn Huor ofr de tog Bemelte quindfolch med Sig til en anden gaard at Sandheden Kunde vdfindes og da en dannequinde hinde der om forfarede og mielchede mielch af hindes Brøst, da gich hun først til BeKiendelse at hafue fød Barn, og gich Saa med dem Hiem til Sin faders gaard Langøen Igien og anwijste Baarned Som Laa død i en Liden Bomme Som forbemelt Hen Lagt,

og Som HøyLoflig IHuKommelse Christiani 4 Recess anden Boog 5 Cap/itel første articul formelder, Saa frembt noget Letfærdigt quindfolch Vorder med Barn, og med Sin Barnefødsel Loulig og I dølsmaal omgaait, og Samme Barn Borte

1687: 74b

Blifuer eller paaschydes dødt at verre fød, daa eftterdj Samme quindfolch iche hafr Begieret at Bruge, ordentlig af Gud allermegtigste Beschichede middel, Som Sig og fosteret vdj Saadane tilfalde Kunde Betienne, schal hun Iche Bedre agtes, end dend som sit foester med villie hafr ombragt,

Bemelte Chrestj Johansdatter Hafr Sielf for Retten BeKiendt at hun Hafuer Hørt præsten af PrædicheStoolen forKynde, den Høy øfrigheds Befalning, huorLedes Saadanne quindfolch med deris Barnefødsel schulde omgaaes,

Eftter Saadan Beschaffenhed viste vij ey Rettere hervdj at Kiende *en (end?) at hun Bør for denne Sin gierning og forseelse at Lide eftter Recessen, og straffes paa Sin Hals,

Anlangende moderen Som vedstaar at hafue Henlagt Barnet i Bommen, eftter at hun hafuer fundet, det død hoes Bemelte Sin datter, Bør for samme Hindes forseelse at stande aabenbare schriftt
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 6 April Blef Retten Betient paa Bergen Raadstue eftter Senneste opsettelse paa Brevig d/en 15 Martj nerverende Bonde Lensmand Niels Dyngeland af Schiold schibrede, og eftterschrefne Edsorne mend, Lauridz Smøraas, Niels Nestu, Lars Dyngeland, Peder Borgen, Hans Tittelstad, Mogens Totland, Tomes Tittelstad, Joen Bradtland, Laers Aase, Søfren Riple, Niels Biørndal, og Lauridtz Nødtvedt, alle af for/schref/ne Schiold schibred,

Til Huilchen tid S/igneu/r Lyder Van der Lippe da Sielf møtte og tilSpurdte Citanten Mons/ieu/r Kørner om hand hafde noget videre at Indlegge, Disligeste M/agiste/r Niels Smidtz tienner, Saa og Mons/ieu/r Johan

1687: 75

Windeler Som møtte paa H/er/r Johan Carstensens vegne, og alle, Suarede denne Sinde Iche

Dernest fremblagde S/igneu/r Van der Lippe Hans schriftteLig Indleg af datto 6 April Som Lydeligen for Retten Blef Leest

Saa og Hans Suplicq til Welb/aarn/e H/er/r Justitz og Cancellj Raad Sampt Amptmand, Lauridtz Lindenow af datto 85 d/en 23 Jullj med der Paa fuldte Høyædelb/aarn/e Herres Resolution af dato 24 Julj 85

Videre Indlagde Van der Lippe Copia af H/er/r Amptmands Resolutioner med der paa tegnede fogden Johan Torson Suar af datto 14 Augustj vnder stefneLesernes Hender, Christen Vinter og Hinrich Olsen

Endnu IndLagde for/schref/ne Van der Lippe forrige Sorenschrifver Hans Hansens og Raadmand i Bergen Hans vdstedde dom af dato 20 7br: (september) 1684: Huis afSigt for Retten Blef Leest,

Endelig IndLagde S/igneu/r Van der Lippe It Bref fra Fogden I Hardanger Niels Knuds/en af datto 10 Junj 1685

Daa eftter tilSpørgelse af parterne om de noget videre hafde at IndLegge huor til alle Suarede ney

Huor fore vij denne Sinde Sagen maatte opSette og S/igneu/r Van der Lippe vdj Sit Indleg Siger da Seeneste Besigtelse scheede marchen med Snee at verre Betecht Saa Beroer det til d/en 9 April førstKommende paa Aasteden Leervigen Stølen og Brevigen at møde, dets Eygentlig omtvistende Videre at eftterSee Saa og til Brefvenes nermere Revision,

1687: 75b

Eftter huilchen afscheed vij d/en 9 April os forføyede paa Aasteden og alting eftter anvijsning nøye Igennem *gaet (gaaet) og eftterseet, og Befindes vdmarchen til Leervigen og Støelen Iche andet End meste deelen tørberg Moratz og Løng

Huor da paa M/agiste/r Niels Smidtz vegne møtte hans tienner Som IndLagde M/agiste/r Nielses schrifttelig Indleg huilched Blef Leest, og var dattert Bergen d/en 8 April 87

Paa M/agiste/r Otte Schrøders vegne Møtte S/igneu/r Jørgen Peders/en Som Indlagde Hans schrifttelig Indleg af datto 9 April

Dernest It Bref schrefven af Peder Hanssen Kychelvig Som forKlarer om schiel og schiftte Imellem Kychelvig Laugdefiord og Bredvig 1644: mens Ingen dags dattom

Endnu IndLagde S/igneu/r Jørgen Pedersen paa M/agiste/r Ottos vegne Sl: Jorgen Porses vdstedde dom af datto 30 April 1658 huis afsigt Blef Leest

Heer til at Suare Møtte S/igneu/r Lyder Van der Lippe og Sagde pne:(?) M/agiste/r Otte hafde opryddet 3de platzer Saa M/agiste/r Otte Iche Kand Beschylde Van der Lippes march at verre Slet,

Saa IndLagde S/igneu/r Van der Lippe Sit schrifttelig forset af datto 9 April 1687 Som Blef Leest,

Mons/ieu/r Johan Windeler paa H/er/r Johan Carstensens vegne møtte og Reffererede Sig til Sit forrige I Retten producerit

Van der Lippe tilSpurdte Laugretted om nogen tid Hans eller Lervigs fæ Kom til Laugdefiord eller Hetlevig, huor til de Suarede de det Iche nu Saa endelig Kunde Sige

1687: 76

Ellers Reffererede S/igneu/r Van der Lippe Sig til Hans I Rette Lagde Documenter og ellers Sagde om M/agiste/r Otto og M/agiste/r Niels Iche vilde tilsteds at Hans fæ Maate gaa Horn Imoed Horn og Kløf Imoed Kløf, Saa Kunde \de/ for hans pt:(?) Indgierde dieres Vdmarch,

Og Hafuer vij I Lyder Van der Lippes og Morten Kørners nerverelse flitteligen grandsched og forfarred vdmarchen til for/schref/ne Leervig og Støelen, Sampt og Beseeit detz pladtz Imellem Brevig og Støelen Som nu opryddet er, og findes detz vdmarch Heel Slet og Snart Iche andet en tør Bierg Moratz og Løng,

Daa eftter tilSpørgelse til parterne Sagde de nu Intet videre \hafde/ I Sagen at IndLegge

Daa Blef Heerom Saaledes for Retten dømt og afsagt

Som S/igneu/r Lyder Van der Lippe Sielf udj Retten producerer Een opretted Contracht Imellem Hæderlige og meget Wellærde Mand H/er/r Johan Carstensen Vilderadt, og for/schref/ne Van der Lippe med Welb/aarn/e H/er/r Laugmands Hinrich Kochs Imelem HandLing af datto 18 7br: (september) 85 om den omtvistede oprydede platz Som Kaldes Nygaard udj fellitz vdmarch først af Sl: Tor Olsen Begynt at oprydde da den Hæderlige mand H/er/r Johan Carstensen hafde det udj forpantning og possession, Saa og Een forregaende Sorenschrifvers Welædle H/er/r Raadmand Hans Hanssens vdstede dom af datto 20 7br: (september) 84: Huilchen Respective dom Kiender HuorLedes den omtvistede og oprødede platz eftter hans gode Sententz schal forstaais

1687: 76b

Og som for/schref/ne Lyder Van der Lippe Huerchen eftter Welb/aarn/e H/er/r Laugmands ofrverende forEening Eller velædle Hans Hansens dom Sig hafver Behaget at rette, Iche heller eftter hans Kiøb og schiøde huor ved Hannem iche mere hiemblis eller *tilstaes end huis (det som) af hannem forrefundet og Indgierdet er Huilchet Hans schiøde udj welædle Hans Hansens dom Indført videre vdvijser, da som welædle Hans Hansen vdj Hans doms Slutning melder at Leervigen Brevigen og Støelen af den oprydede platz en huer Sin anpart eftter Sin Landschylds stoorhed at niude og følge, Som af os ey anderLedes vides end at huer veed Samme rydningsplatz til felledtz Bedt (beite) Kand hen tydes, huor fore vij eftter nøye Efttergrandschning Iche Bedre viste at Kiende, end at det første oprydde støche platz af Van der Lippe Nygaard Kaldet Bør Joe eftter denne dag, tillige med det Seenneste oprydede støche Som Lyder Van der Lippe Imoed alle vedKommendes og Interesserendis Consant(?) hafr til fællitz schade af os nøye observerit Indgieret, da som det af Arrilds tid Legget Hafuer til felledtz Bedt (beite) og vdmarch, Som Erfarres af titmelte dom og agter, og nu ey allenne Hindrer Leervigen og Støelen deris feedtz *Bidt (feets beite), mens end og Hans Ma/jestets til Lectoriat Benneficerede Jorder, Saa vij Iche Kand schiøne tit melte S/igneu/r V/an d/e/r Lippe eftter nu I Rette Lagde documenter nogen Ret til de oprydede platzer at hafue, Som hand Sig Imellem Støelen og Leervigen tilEgner, ey heller

1687: 77

Af os Kand Seeis huorLedis S/igneu/r Van der Lippe der Imellem Kand Komme noget at Rydde og Indhegne, thij Støelen schielder Leerwigen og Brewigen fra hin anden thij Bør for/schref/ne platz eftter denne dag vnder feefod at *Lige (ligge) Som fra Alders tid til felletz vdmarch vered Hafuer, og feed at gaa Horn Imoed Horn og Kløf imoed Kløf Som anderledis ey forrefindes og paa det at Hans Ma/jestets Intrader der af Iche schal hindres, Saa Legges nu eftter vores schiønsomhed paa den gaard Leervigen af den oprydede platz Sex m/arche/r Smør og paa dend gaard Støelen trey m/arche/r Smør, Som formedelst deris Slette vdmarch ey mer der Kand taale, huor af eftter denne dag hans Kongl/ig Ma/jestets Rettigheder Bør Betalles, og Saa Siden Som forbemelt deris Bester at gaa Horn Imoed Horn og Kløf Imoed Kløf, og de oprettede eller giorte gierder strax at ned rifves,
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 20 April Blef Retten Betient paa Seim med efttersch/ref/ne Bonde Lensmand vdj Allenfied schibred og mend, Hans Echeland, Rasmus Lechnes, Olle Hannisdal, Erich Klefdal, og Joen GouserEid alle Eedsorne mend af for Bemelte schibred

Huor da for Retten frem Kom {Eders} Ingeborre Lauridtzdatters Søn Olle Fieldschaalnes, og tvende BrødreBørn, nafnlig Olle og Børre Aamundsøner (søner av Ingeborg sin bror Aamund)

1687: 77b

Som IndLagde Een Høy anseelig Rigens Citation Huor ved de BeKlager Sig It Huus paa Seim *Bestaende Som deris Sl: fader og farfader Lauridtz Aamundtzen schal hafue paa ny oprydet toftt Ladet op Bygge, og timmeret der til af fremmede schouffue Kiøftt, og som dieres fader og farfader for Rom tid Siden ved døden er *afgaen og schiftte der eftter er vorden holdt, og deris Moder og Mormoder ved gaarden Blef, Saa vilde de i den tid der Iche paatalle, mens Som nu den Sl: quinde er død, og der eftter Er holdet schiftte d/en 11 Martj Sidst Leden da ald detz *Iinbole Er Blefven dennem Imellem schiftt, Vndtagen for/schref/ne Huus Som de formeener deris part vdj Burde at nyde med videre Samme Høy anseelig stefnings Indhold Som var Dattert Bergen d/en 1 April 1687 Den 4 April fandtis paa for/schref/ne stefning tegned for veedKommende Loulig at verre forKyndt

Olle Laersen Seim Som var stefnt møtte og Suarede at de paastefnte Huus Iche alt stoed paa øde toftt, mens dog mesten deel, paa øde toftt, Sagde og at d/itt/o Huus hafde *staed vdj 31 aar, og Olle Laersen Seim dennem Brugt vdj 19 aar v-paataelt,

Olle Joensen Fieldschaalnes, og Børgie Amundsen Houchedal møtte og Satte udj Rette paa dieres og Interresserendes vegne, eftterdj at paa gaarden findes Saa mange Huusse

1687: 78

Huor Ved dend findes Laugfør om dj Iche da for deris Mormoders arf Burde af det paastefnte Huus Som er *meerder end til gaarden Behøfues Burde nyde deris anpart, og der paa varre de dom Begierendes

Der Eftter Haffuer vij os Begifved til Huusene at Besigtige og fandt for det første Een røgstue, goed I alle maader, Der nest tvende SengeBoe og vnder den Eene findes Een Jord Kielder d/itt/o Senge Boer og I alle maader vel forsiuned Saa vel Inden Som vden, *tredie (for det tredje) Laden fandtis og I alle maader vel *fierde fandtis femb Smalle Huuse alle gode *fembte florren Befandtis og døgtig *Siedte Ildhuuset Kunde ogsaa passerre *Siufuende Een Sengeboed fandtis paa den Side veed det paastefnte Huus formedelst It droppefald noget forderved, Saa alle de Husse paa gaarden fandtis Inden og vden vel forsiuned,

Saa tilSpurde vij Olle Seim om hand Iche vilde Sig med Sinne medarfvinger forLige, huor til Hand Suarede aldelis ney, men Begierede dom

De paaschadende tilBød forLiggelse mens hand End ydermere aldelis Iche, Sagde og at hafve Bødet dem tilforn 4 t/ønder Korn og Een rdr I penger mens nu vilde hand Inted gifve dem nemblig BroderBørnene

1687: 78b

Da Blef Heerom Saaledes for Retten afsagt. Eftterdj det paastefnte Huus Befindes at verre *meerder Bygt *een (enn) gaarden Behøffuer, Saa og gaarden der forvden findes Lougfør og, Olle Seim Sielf ey negter det paa øde toftt at verre op Sat, \og/ er huuset vorderet for 20 rdr Huilche penger arfvingerne pro advenant (forholdsvis), Bør eftter Sin Lod at niude huer Sin arfvedeel, dog Bør Olle Seim og arfvinger først at tilBiude Jordrotten for/schref/ne Huus om Hand det vil Beholde Eftter L.L:B: 2. Cap/i/t/el/ ellers Bør Olle Seim gifue til Sinne medarfvinger 10 rdr Huis Iche daa arfvingerne hannem at gifve 10 rdr om de Huuset vil Beholde, dog hafvende Olle Seim derudj Kaaret om handpenger vil gifve eller tage
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 27 Junj Blef Holdet It Almindeligt waar schatte og Sage ting I Herløf schibrede nerverende Welædle H/er/ Ampt Schriffwer Rijch: (Christopher Reich) vdj welb/aarn/e H/er/r Amptmand Lindenows fraverende vdj fogdens sted Beordred schatterne at oppeberge Mons/ieu/r Harman Diderich Beste vdj Lensmandens sted Niels Røsland Sampt efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettesmend, udj for/schref/ne schibred Elling Bresou (Bratshaug) Olle Frechow, Amund Miøtvedt, Ifver Fløgsand Magne Tvedt, Michel Melland, Anders Fløgsand Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Saa Blef opLeest Hans Ma/jestets allernaadigste schattebref for Indverende aar Dattert Kiøbenhafn d/en 10 Febr/uar 1687
 
 

1687: 79

Iligemaade Blef opLeest welædle H/er/r Amptschrifver Christoffer Riichs Bref til den Constituered Fuldmegtig fouged anlangende schatternes oppebørsel Som var Dattert Bergenhuus amptstue d/en 2 April 1687

Saa Blef opLeest Morten Erichsens Bref til Harman Diderich Beste af dato 21 Junj 1687 Som melder at Jacob van Wida schal meddelles Assignationer paa fogderne Sielf angaende Indverende aars allernaad/igst paabudne Soldatter Legs penge (legdspenger) Saa Snart schatteterminerne forfalder, og at tilholdende d/itt/o penger vden forhaal betaller, Saa og formaane Bonden at de andre ordinarij schatter og af Betaller Som var detz Brefs Indhold

Dernest Lood Mons Pedersen Alfvestrøm oplæsse Høy ædelbaarne H/er/r Amptmand Lindenows Resolution schrefven paa hans Suplication huilchen tillader hannem at verre gastgiefver vdj Alfvestrømen Som var dattert Bergenhuus d/en 21 April 1687

Endelig Loed Steffen Jacobsen oplesse Een til hannem vdgifne bøxelSedel af Anders Mørch paa dend gaard Toftt Som er 1/2 woog fisch heer udj schibreded Beligende og var d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Remme d/en 6 May 1687

Mons/ieu/r Christoffer Hiermand paa welb/aar/ne fru oberstInde van Hattens vegne Lood fredLiuse Een hindes Jorder Fladøen detz schoug og ald detz dependerende Herligh\ed/ at Ingen Sig eftter denne dag maa vnderstaa noget der udj at huge eller schierre med mindre om den det giør eftter Lougen vil vorde straffed,
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 28 Junj Blef holdet It almindeligt vaar schatte og Sageting I Allenfied schibreds tingstue nerwerende Welædle H/er/r AmptSchriffwer Riich (Christopher Reich) og vdj fogdens sted Beordred Harman Beste, Sampt Lensmand Lauridtz Mundal og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettesmend, Anders Dalle, Hans Hilleland Halsteen Lilleoxe, Niels Giervig, og Aslach Fosse Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

1687: 79b
 
 

Samme tid Blef den forHen Hans Ma/jestets allernaad/igste schatteBref Sampt andre Extraherede Brefve Lydeligen for den tilstede verende almue udj alle detz ord *op (og) puncter opLeest

Ilige maade Blef og atter fredLiust Welb/aar/ne Fru oberstInde van Hattens Jord Fladøen Saa Ingen Eftter denne dag Sig vnderstaar der vdj schougen noget at huge eller schierre, og om nogen eftter denne dag der veed antreffendes vorder schal den eller de eftter Lougen vorde straffed

Endnu Loed Lauridz Olsen Semb oplesse Een til hanem af Sl: H/er/r Raadmand Ifver Christensen vdgifne Bøxel Sedel paa den gaard Semb, Som Een part der vdj Een half Løb Smør og Een half Huds Leye Huilchen Bøxel Sedel af Rasmus Selgesen var vnderschrefven mens Iffuer Christensens Signet vnder trøgt og dattert d/en 3. 7br: (september) 1686
 
 
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 29 Junj Blef Holdet It almindeligt vaar schatte og Sage ting vdj Radøe schibreds tingstue med for/schref/ne schibreds almue, nerwerende Welædle H/er/r Ampt Schriffwer Riich, og vdj fogdens sted Mons/ieu/r Harman Beste Bonde Lensmand Hans Toule, og Efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettesmend, Østen Fieldsende Mogens Solem, Knud Solem, Elling Tiore, Endre Wetaas, Rasmus Sebø, Peer Wetaas Magne Quame og Anders Olsvold, Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme tid Blef dend forhen Hans Ma/jestets allernaad/igste schatteBref for Indverende aar Sampt andre Extraherede Brefve Lydeligen for den tilstede verende almue udj alle detz ord *op (og) puncter opLeest,

Ilige maade Blef og opleest Hans Ma/jestets allernaad/igste forordning om Ducatons Som schal gielde 7 March 10 Schilling desligeste Realler albertus og Krytzdaller 6 March 2 Schilling huilchen allernaad/igste forordning var dattert KiøbenHaffn d/en 26 Febr/uar 1687

1687: 80

Saa Blef og opLeest Welædle H/er/r Borgemester Lars Søfrensens og Raadmand Hans Hanssens Bref til Lensmanden Hans Taule angaende de Algiersche *røfre (røvere) Som Sig vdj Noordsøen schulde Lade finde og Lettelig Heer vdj hafuen Kunde Insøge, eftter Hans Ex/e/ll/ence/ H/er/r vice Stadtholder Just Høegs Expresse Bref med videre Samme Brefs Indhold Som var dattert Bergen d/en 26 Junj 1687

NB. Niels Ollufsens Bøxel Sedel Leest
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 30 Junj Blef Holdet It almindeligt Vaar schate og Sage ting vdj Lindos schibreds tingstue paa Lyren med for/schref/ne schibreds almue, nerverende Velædle H/er/r Ampt Schriffwer Christoffer Riich, og udj fogdens sted Mons/ieu/r Harman Beste, Bonde Lensmand {Hans Taule} Amund Hundven, og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettesmend Lars Hoopland, Olle Hoopland, Lars Oxnes, Niels Bersvig Michel Fieldsende, Gregoris Refnor, Michel Schornes, og Mogens Lechvold Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme dag Blef de forHen Hans Ma/jestets Extraherede allernaad/igste schattebref og om pengenes forhøyelse Sampt andre Brefve Lydeligen for den tilstede verende almue opleest

Iligemaade Loed Niels Halfversen Grimstad oplesse Een til hannem vdgifne Bøxel Sedel af den Hæderlige mand H/er/r Løtich Hanssen Offuensted paa 1/2 Løb (smør) og 3 M/ele Korn vdj den gaard Treland Her I Lindos gield BeLiggende huilchen Bøxel Sedel var dattert Lindaas Præstegaard d/en 8. Martj 1685

Saa Loed Michel Andersen Fielsende oplesse It til hannem *at (af) Welb/aar/ne H/er/r Amptmand LillienSchiold vdgifne Kiøbebref paa Een half Løb Smør og Een half tønde malt vdj den gaard FieldsEnde, huis Indhold var ord eftter andet Som følger

1687: 80b

Hans Lillienschiold til Hoop og Slettens gaarder Kongl/ig Ma/jestets Cancellj Raad og Amptmand ofuer Waardehuus Ampt Kiendes og Hermed for alle witterlig giør, at Jeg hafr Soldt schiødt og afhendt, Saasom Jeg hermed, Aldelis Selger schiøder og afhender fra mig og mine arfvinger til Erlig forstandige *dandmand (dannemand), Michel Andersen FieldsEnde Hans Hustru Britte Larsdatter deris Brugende Jordepart, udj FieldsEnde i Lindaas schibred Beliggende, der aarlig schyllder i Landschyld En Half Løb Smør En half tønde malt, huilchen forschrefne Jordepart med ald Sin tilligende Herlighed, Wære Sig vdj Ager og Eng, fischevand og fægang, schoug og march, waat og tørt, Som nu tilliger, og af Ariltz tid tilliget hafuer, og der med rette tilligge Bør Inted Vndertagendis i nogen maader, Ermelte Michel Andersen FieldsEnde, Maa og schal her Eftter følge, niude, Bruge og Beholde, til Evindeleg oddel og Eyendom, v-Igien Kaldet af mig eller mine Arfvinger, efttersom mig efter Sluted Kiøb der for, I alle maader er fornøyet, og Kiender Jeg mig eller mine Arfvinger, ingen ydermere Lod, deel, ret eller Rettighed at Hafue udj forschrefne Jordepart, Mens frj hiembler og fuldKommelig tilstaar forschrefne Michel Andersen Hans Hustru og Arfvinger for Ermelte Jordepart for Huer mands tiltalle, Som der paa med rette talle Kand, og dersom Saa schiede, at sam/m/e Jordepart, formedelst min wanhiemmel schyld Blef forschrefne Michel Andersen ved nogen rettergang frawunden, da Belofr Jeg for mig og mine arfvinger, at Igien schaffe mer Bemelte Michel Andersen og hans arfvinger, Ligge Saa got og velBeleyligt goedtz eller detz verd Inden Sex vgger, der nest eftter det mig Kundgiort Blifuer, detz til ydermerre BeKrefttelse, hafuer ieg min Egen haand her vnder Trøget og mit adelige zignet hoes trøgt

Actum Hop d/en 20 May 1687

(L:S:) Hans LilienSKiold

1687: 81
 
 

Endelig Loed Christoffer Hiermand paa Welb/aar/ne H/er/r Amptmand Jonas LillienSchiolds vegne oplesse efttersch/ref/ne obligation huis Indhold var Som følger

Kiendes Jeg vndersch/ref/ne Hans LillienSKiold Kongl/ig Ma/jestets Amptmand udj Finmarchen og Hermed for alle vitterligt giør, vitterlig gield schyldig at verre til min H/iertens/Kierre Broder Velbyrdige H/er/r Ambtmand ofr Normør og Romsdallen Jonas LillienSKiold den Summa af 690 rdr Siger Sex hundrede og Nitj rdr, risende Sig af det mig tilKiøbte Lindaas gods, udj Nordhords fogderj thij Belofr Jeg for mig og mine Arfvinger ermelte Capital aarlig at forrente, Saa Lenge den mig derfor forvndes, Saa og Capitalen med hine eftterstaende tilbørlige Interesse, eftter It Halftt aars Loulig opsigelse schadesLøs at fornøye og afBetalle, og til Ermelte Capitals trøgere forsichring da pantSettes min H/iertens/Kiere Broder ofuenmelte Lindaas godz eftter hans til mig vdgifne schiødes formeld, Saa hand schal vorde af mig og mine arfvinger udj alle maade schadesLøs, detz tilbeKrefttelse vnder min Haand og Seill

Hop d/en 6 Martj 86 (L:S:) Hans LillienSKiold

Noch Befinder mig schyldig Capital 240 rdr Siger To Hundrede og fyrgetiuffue rdr Som aarlig eftterdags schal forrentes

Hop utsupra Hans LilienSKiold
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 1 Jullj Blef Holdet It almindeligt vaar schatte og Sage ting med Gullen schibreds almue paa Halsvig nerverende velædle H/er/r Ampt Schrifwer Christoffer Riich vdj fogdens sted Harman Beste, og Bonde Lensmand Jacob Opdal, Sampt Efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettesmend Iffuer Fosdal, Niels Eyde, Aslach Nappen Bendix Steene og Elling Miømen, Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme tid Blef de forHen Extraherede Brefve Lydeligen for den tilstede verende Almue opleest

Saa Loed Mogens Mogensen oplesse Een til hannem af Anders Mørch vdgifne Bøxel Sedel paa den gaard Risnes, paa een half Løb Smør og en half tønde malt, huilchen Bøxel Sedel var dattert Remme d/en 16 Martj 1687

1687: 81b
 
 

Iligemaade Lood Gudmund Erichsen oplesse Een Bøxel Sedel af Anders Mørch til hannem vdgifuen paa 18 March/e/r Smør vdj dend gaard Risnes, huilchen Bøxel Sedel var dattert Bergen d/en 5 Martj 1687
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 4 Jullj Blef Holdet It almindeligt vaar schatte og Sage ting udj Echanger schibrede paa Essem, nerverende vdj fogdens sted Mons/ieu/r Harman Beste, Bonde Lensmand Mogens Essemb og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettesmend, Erich Fyllingsnes, Anders Essem Johannes Fyllingsnes, Anders TotLand, Olle Eychnes Syfver Eytznes, Niels Vadtzel, Gudmund Fidtie (Eikefet), Aslach Lie, Arne Eye, Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme dag Blef de forHen Hans Ma/jestets allernaad/igste forordninger Sampt andre Brefve Som Er Extrahered Lydeligen for den tilstede verende almue *Lydeligen opleest

Ilige maade Blef opleest HøyBaarne H/er/r stadtholder GuldenLew Hans naadige ordre til Welbaarne H/er/r AmptMand Lindenow at 120 Mand schulde vdschrifves Som til It nyt RegiMent at oprettes, Ilige maade End 92 mand af de Beste og frischeste vnge mandKiønd Som til for/schref/ne Regiment schal Bruges huilchen høye ordre var dattert Kiøbenhafn d/en 23 April 1687

Sampt der paa følgende Slotz Lougens Commiteredes ordre velædle Borgemester Lauridtz Søfrensen og Raadmand Hans Hanssen at for/schref/ne Høye ordre til alle vedKommendes Eftterretning schulde forKyndes Som var Dattert Bergen d/en 14 *Julj (må vera Junj) 1687 og fandtis paa Samme ordre at endeel Soldatter af de Compagnier Som er Marcerede til Christiania schal verre tilBage Blefven formedelst Siugdom eller anden tilfelde Saa schal de og tilSiges til d/en 23 Jullj I Raadstuen at møde, tillige med ald vng mandschab vnder æres og welferdtz fortabelse det vere Sig hoes Huem de tienne eller tilholde Ingen vndertagen I nogen maade
 
 

1687: 82
 
 

Saa Loed Sifuer Laersen Eisnes opLesse It til Hannem af Welb/aar/ne H/er/r Amptmand LillienSchiold vdgifne Kiøbe Bref paa Een Half Løb Smør og Een Half tønde malt Som for/schref/ne Sifuer Laersen nu er Brugende og paa Boer vdj dend gaard Eisnes Huilchet Kiøbe Bref var dattert Hoop d/en 28 May 1687

Endnu Lood Knud Jacobsen oplesse Een til hannem af Ifuer Mogensen Fammestad vdgifne Bøxel Sedel paa Een half Løbs Leye vdj Hegertved Ligendes Heer vdj Echanger schibred, og var Samme Bøxel Sedel Datert Bergen d/en 6 Junj 1687

Endelig Loed Olluf Erichsen oplesse Een til Hannem vdgifne Bøxel Sedel af Johannes Fyllingsnes paa Een Half Løb smør og It quarter malt Liggende vdj dend gaard Fyllingsnes Som d/itt/o Olluf Erichsens fader Erich Fyllingsnes paa Boer og for for/schref/ne Hans Søn goedvilligen afstaar huilchen Bøxel Sedel var Dattert Bergen d/en 22 Januarj 1687
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 5 Jullj Blef Holdet It almindeligt schatte og Sage ting vdj Hossanger schibreds tingstue paa HorsHofde nerwerende vdj H/er/r Ampt Schriffwers Sted Mons/ieu/r Peder Børgesen og vdj fogdens sted Mons/ieu/r Harman Beste, Bonde Lensmand Rasmus Hannestvedt Sampt Efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettismend af forbem/el/te schibred, Mogens Mielstad, Fusse Aasemb, Olle Lidtland, Gullich Nooraas, Johannes HorsHofde, Lars Dalle, Arne Eycheland, Anders Eycheland, Aschiel Tepstad og Mogens Eycheland, Sampt dannemend flerre som Samme tid tinget Søgte

Samme tid Blef de forHen Extraherede Brefve Lydeligen for den tilstede verende Almue forKyndt

Saa Loed Aschiel Andersen oplesse It til hannem vdgifne Kiøbe Bref af Søfren de Fine paa een Løb Smør og 5 mæler malt vdj den gaard Tepstad, huilchet Kiøbe Bref til vitterlighed af H/er/r Laugmand Hans de Fine og Byschrifver Thomas Christensen var underschrefven og dattert Bergen d/en 23 Martj 1687

1687: 82b
 
 

Børgie Rachnes Loed oplesse It til Hannem af welb/aar/ne H/er/r Amptmand Jonas LillienSKiold vdgifne Kiøbe Bref paa Een Løb Smør og Een tønde malt vdj den gaard Øfre Rachnes Som for/schref/ne Børgie paa Boer vdj Hossanger schibred Beliggende, huilchet Kiøbe Bref af M/agiste/r Niels Smed, og Byfogden Hans Smit til witterlighed var vnderschrefven og Dattert Bergen d/en 16 Decemb/e/r 1686

Saa Lood Johannes Ellingsen Bysem oplesse Een Bøxel Sedel til han/n/em vdgifuen af fru Margaretta Juel paa 1/2 Løb Smør og 4 March/e/r Ligende vdj dend gaard Bysem, og var samme Bøxel Sedel Dattert Lund gaard (Lunggård) d/en 4. April 1687
 
 
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 6 Jullj Blef Holdet It almindeligt vaar og schatte ting udj Mielde schibred paa Reystad, nerverende Mons/ieu/r Harman Beste udj fogdens Sted BondeLensmand Anders Rifnes og efttersch/ref/ne EedSoorne Laugrettesmend, Erich Reystad, Olle Vatle Niels Veset, Anders Mitmielde, Johannes Hafre, Erich Houfve (Hauge), Rasmus Borcheland, Niels Øfstemielde Niels Aasemb, og Lars Vefle Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme dag Blef de forHen Extraherede allernaad/igste forordninger Sampt andre Brefver Lydeligen for den tilstede verende almue opleest,

Ilige maade Loed Lauridtz Aschildtzen oplesse Een til hanem af Hans Clausen vdgifne Bøxel Sedel paa It Spand Smør og En half tønde malt vdj dend gaard Røscheland Som d/itt/o Lauridtz Sin fader for hannem goedvillig hafuer afstaed og var Samme Bøxel Sedel Dattert d/en 6 May 1687
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 7 Jullj Blef Holdet It almindeligt vaar og schatte ting vdj Arne schibred paa Bredsteen nerverende udj fogdens sted Mons/ieu/r Harman Beste Bonde Lensmand Hans Jordal, Sampt efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettismend, Halsten Rødland, Erich Tuenes, Anders Stonghille, Fabian Fogstad, Børgie Selvig, Anders Sangstad, Jens Fosmarch, Olle Tvedten Olle Olsnes, og Lars Guldstad (Skulstad) Sampt dannemend flere Som Samme tid tinget Søgte

1687: 83
 
 

Samme dag Blef de forHen allernaad/igste forordninger Sampt andre Brefver Lydeligen for den tilstede verende almue opLeest

Ilige maade Loed Anbiørn Steffensen oplesse Een til han/n/em af Anders Mørch vdgifne Bøxel Sedel paa 18 March/e/r Smør og It quarter malt Liggende vdj dend gaard Blindemb I Arne schibred, Som for/schref/ne Anbiørns moder Anne Steffensdatter for hannem opsagt Hafuer, og er vdj protocolen Begierende at maa Indføres huilchen Bøxel Sedel er Dattert Bergen d/en 24 Martj 1687

Endnu Loed Erich Monsen oplesse Een til Hannem af Peder Pedersen Synderborg vdgifne Bøxel Sedel paa It Spand Smør og 3/16 tønder malt vdj den gaard Romsloe Beliggende, Som Hans fader Mogens Aemundsen formedelst alderdom og Suaghed for hannem hafuer afstanden og var Samme Bøxel Sedel Dattert Lysse Closter d/en 16 Martj 1687
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 9 Jullj Blef Holdet It almindeligt vaar og schatte ting paa Hoope i Schiold schibred nerwerende vdj fogdens sted Mons/ieu/r Harman Beste BondeLensmand Niels Dyngeland, og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettismend, Mons Totland, Mons Bynes, Poul Hoope, Iffuer Bynes, og Lars Øfstun, Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte,
 
 

Samme dag Blef de forHen Extraherede allernaad/igste forordninger, Sampt andre Brefue Lydeligen for den tilstede verende almue opleest,
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 11 Jullj Blef Holdet It almindeligt vaar og schate ting I Sartor schibred I Schousvoog, nerwerende vdj fogdens Sted Mons/ieu/r Harman Beste Bonde Lensmand Anders Bildøen Sampt efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettesmend, Mons Leerøen, Tomes Børnes, Hans Lochøen, Peder Bache Peder HøyLand, Mogens Dalle, Hans Schouge, Olle Golten og Aaser Ydst Tvedt Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme dag Blef de forHen Extraherede allernaad/igste forordninger Sampt andre Brefve Lydeligen for den tilstede verende almue opleest

1687: 83b
 
 
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 19 og 20. octob/e/r Blef Holdet It Almindeligt Høste schatte og Sage ting paa Frechou med Herlø schibreds almue nerwerende udj fogdens sted Mons/ieu/r Harman Beste og Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich, Sampt Niels RøsLand udj Lensmandens Olle Landsvigs sted med Efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettes Mend af forbem/el/te schibred, Elling Bresou (Bratshaug) Magne Tvedt, Ifuer Krochaas, Niels Selle, Johannes Kiergaard, Poul Hegøen Olle VigeBøe, Gudmond Fosse, og Boor Kollevog Sampt dannemend flerre Som Same tid *tenget Søgte

Saa Blef opleest Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om It nyt Norsch National Regimentes Indrettelse huor udj Befahles huert aar at Bet/ale 4 SLdr (slettedalar) af huer Soldatter Leg (legd), og schal d/itt/o penge Bet/ales huert aar til d/en 11 Junj og{1}1 Decemb/e/r v-feylbarlig og var Samme Allernaad/igste forordning Dattert Kiøbenhaffn d/en 10 7br: (september) 1687

Dernest Hans Ma/jestets allernaad/igste forordning om Consumptionen med folche schat og familia Sampt Copulationer vdj de Kiøb og Lade steder I Norge, Christiania, Bragnes og Strømsøen Fredrichstadt Laurvigen, TønsBerg og Kragerøen, med deris Ladesteder Saa Vel som paa Landet ofver alt for det tilstundende aar 88 at Lade forpagte, og schal huem der paa Løst hafver at Biude hafved *tid (til) Søndenfields I Christiania fra d/en 4 octob/e/r til d/en 23 d/itt/o Noordenfields (i) Bergen og Trundhiem fra 24 octob/e/r til d/en 6 Novemb/e/r huilchen Allernaad/igste forordning var datteert Kiøbenhaffn d/en 10 7br: (september) 1687

Saa og Hans Ma/jestets allernaad/igste forordning om det Vedst Indische Compagnies friheder og dennem Som der udj Løst hafuer at participere Som war dattert Kiøbenhafns Slot dend 19 April 1687

Item Hans Ma/jestets Allernaad/igste Bref om de Blinde schiers visselse Langs Leyen noorden og Synden for Bergen paa tiuffue *miel (mil) og schulle tegenSettes for huert It schier enten paa Landet eller og paa schierdet I Sig Sielf Som var dattert d/en 2 April 1687

Dernest Hans Ma/jestets allernaad/igste privilegier a? Intrem(?) for dennem Som Kaaber og Jeren wercher I Norge ville optage og fortsette forfatted udj tolf poster og war Dattert paa FriderichsBorg Slot d/en 25 Augustj 1687

1687: 84

Der eftter Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordning om fremmed Smaa Myntes afschaffelse og *førstl: Holstensche grof myntes Reduction, Item grof mynt vndtagen Specie at maa vdføris huor udj forbydes aldelis Ingen Holstensche Lybsch schiellinger og *Dobelde (dobbelte) Lybsch schiellinger vdj Danmarch og Norge at maa Indføres vnder des Confiscation, og anden Høy straf Som de schyldige schal vere vndergifven Som dennem Indfører Saa schal og al anden fremed Smaa mynt vere afschaffed og af Ingen verd Considereris, Saa og de forstl: holstensche fireMarch/e/r og 2 March/e/r støcher at Reducere og af Sette It fireMarch støch at maa gielde 3 1/2 March og It 2 March støche 28 Schilling dansche og var Samme Allernaad/igste forordning Dattert d/en 30 April 87

Endelig Loed Hans Walter Høyædelbaarne H/er/r Justitz og Cancelj Raad Sampt Amptmands vrtegaards mand (urtegårdsmann) oplesse Hans Ma/jestets Allernaad/igste Bevilging allenne at maa holde til falds (til fals/for salg?) og Selge Saa vel I Byen Som paa Landet Huis (dei) frøe Som en huer til Sin haves fornødenhed Kand Behøfve dog at hand forschaffer eftter Egen tilBiudelse frisch frøe og det for en Billig prijs afHende, og Saa meget Som der af i vore viger og Lande falder forschrifve, mens huis (det som) Iche falder fra fremede steder tilladt at Indføre og war Samme høye naade Dattert Kiøbenhaffns Slot d/en 9. Jullj 1687

Saa og Hans Excell/ence H/er/r vice StadtHolders H/er/r Just Høegs Bref til Høyædelbaarne H/er/r Amptmand, det Hans Ma/jestets Allernaad/igste villie er at Stiftt Amptschrifveren huer vdj Sit stiftt schal forrette det Som H/er/r Generael procureurs fuldmegtiger hid Indtil hafver vered ofuerdragen, Som var Dattert Christiania d/en 4 Junj 1687

Videre Blef opleest welædle Borgemester Lauridtz Søfrensen og Raadmand Hans Hanssens Bref til fogden Johan Torson meldende det Hans Excell/ence vicestadtholder Høeg eftter Hans Ma/jestets Allernaad/igste Befalning det Rytter og Dragon quarterne Baade noorden og Synden fields paa Een Bestandig foed schulde Indrettes Saa de I frembtiden Bedre Kunde Conserveris og

v-forrycht ved Lige holdes huor til Commiss/arius Noorden og Sønden fields er anordred det vdj rette forma at stille, og schall fogderne I huer Sit anbetroede fogderj derom giøre ald dend vnderretning Som hand veed og der hoes veed Commissionen vere til stede og var Samme Bref dattert Bergen d/en 13 7br: (september) 1687

Saa Blef opleest de Høye *Herer (Herrer) af Rente Cammeretz ordre at Bonde Lensmendene forvndes til Løn aarlig 4 rdr paa det \de/ des flittigere schulde verre I schatternes oppebørsel, Saa og post Bønderne at niude eftter schatte Brefnes Indhold, Og var d/itt/o Bref dattert Rente Cammered d/en 4. 7br: (september) 1687

1687: 84b
 
 

Endnu Blef opLeest Hans Excell/ence vicestadtholder Høegs Bref til Høyædelbaarne H/er/r Amptmand angaende at nogle af de Sidste vdtagne og til Holmen vdj Kiøbenhaffn nedsente Soldatter Knegte hafver veed Munsteringen (mønstringa) der samme stedtz veret For huer af deris *Gravamina udj adschiellige maader videre Kand fornemmes, Saa hafver vij eftter høy Bydende ordre til ofentlig høsteting heer udj Herlø schibred for de pehrsohner Som der af ere schrefne almuen tilspurdt først om

Erich Ellingsen Toschen da det heele Laugret Som AbsoLut Siger Ingen gaardeplatz haffuer haftt eller hafr mens 5 Børn er vist Iche heller \hørt hand/ gifver 24 Schilling Siger hans angifvende detz angaende Iche at vere Sanden

Olle Pedersen Hegnes (Heggernes) Siger Laugretted \Ilige maade/ aldrig at hafve Brugt nogen gaard Langt mindre med Sin fader Brugt Jorden, da hand Blef schrefven Laa Lensmanden Olle Landsvig Siug, og Endnu er Siug, Saa d/itt/o Sin angifvende Iche findes med Sandhed,

Salomon Hansen Folens, og Bendix Jacobsen Smilden findes Iche eller Erre Kiendte Her i Herlø schibred

For/schref/ne Hans Excell/encis Bref og ordre var Dattert Christiania d/en 13. Augustj 1687 og Siden vidimert (stadfesta) af welædle BorgeMester Lauridtz Søfrensen og Raadmand Hans Hanssen Som fogden I NoordhordLehn er tilschichet d/en 23 Augustj Anno 1687 - vdj H/er/r Amptmands fraverelse

Saa Lood Welb/aar/ne H/er/r Laugmand Koch oplesse Hans Suplieq til Hans Excell/ence H/er/r Just Høeg Huor udj hand BeKlager Sig ofr Een deel fogder udj Bergens stiftt Hands forvndte Laugmands told oppeberger, og Begierer de maate forbiudis Sig Iche der med at Befatte vden hans Consentz mens at de Hans fuldmegtig maate verre Assisterlig dend at faa Indsamblet Som var *Datter (Dattert) Christiania d/en 27 Feb/rua/r 1686

og der paa fuldte hans Excell/encis Resolution Som tilholder fogderne Laugmandens dertil Beschichede fuldmegtig at verre Behielpelig til detz Indsambling Som var Dattert Christiania d/en 1. Martj 1686

Saa og Lood Olle Jenssen oplesse Een til Hannem vdgifne af Daniel Wolpmand frelse Sedel paa dend gaard Kleppestøe Som d/itt/o Olle Jenssen schal Beholde naar hand resten af BøxLen Betaller og var Dattert Bergen d/en 11 Feb/rua/r 1687

1687: 85
 
 

Der eftter Lood Olle Aschildsen og Anders oplesse It til denn/em vdgifne Kiøb og schiøde Bref paa 1/2 Løb fisch 18 March og 3 Kander Malt vdj dend gaard Houland paa Aschøen Beliggende I Herlø schibrede, af welb/aar/ne H/er/r Cancelljraad og Amptmand Hans LillienSKiold vdgiffuen \paa Hoop/ d/en 20. Augustj 1687 huor fore hand haffuer annammed penge 60 rdr, og der fore Lofver denem for alle Mands paa eller til talle at holde schadesLøs

Saa Lood og Olle Olsen og Hans Søn Olle Olsen oplesse It til dennem vdgifne Kiøb og schiøde af welb/aar/ne H/er/r Cancelljraad og Amptmand Hans LillienSKiold paa dend gaardepart Nedre Kleppe paa Aschøen Beliggende Som schylder aarlig udj aarlig Brug 1/2 Løb Smør 18 March/e/r og 1/2 tønde Malt for huilchen Joordepart hand hafuer af Olle Olsen annammed 70 rdr og der for Lofver at holde hannem for huer Mands paa eller til talle vden schade I alle maader Som var Dattert Hop d/en 23 Augustj 1687

Endelig Lood Johannes Arentzen oplesse Een til hannem af Suend Olsen vdgifne frelse Seddel paa dend gaard Ytre Bragstad og schal hand naar resten af BøxLen Blifver Betaelt videre Bøxel Sedel Blifve gifven Som war Dattert Bergen d/en \12 Feb/rua/r / Anno 87

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde ved Lensmandens vaanlige stefnemaal (stevnt) Johannes Hegøen Poul Hegøen og Husmanden \Olle/ Samme stedtz, for at dj hafuer Sit (sett ut) It fischegarn for Sturre Land og Leyemaal,

Johannes Hegøen Poul og Olle Hegøen møtte og Sagde de garned hafde nederset en afttenstund Sidst forLeden omt/rent In Feb/rua/r Sagde der hoes at det var dend første gang, og Iche heller meerder der agtede at Komme, ey heller Begierer de dieres garn Igien,

Siufr Sturre, Johannes Chresten Knud og Arne Sturre var og Heer til stefned Som for/schref/ne garn for deris Eget Land hafde optaget, Som alle møtte og Sagde at de garned haffuer Eftter andres Sigelse at ded for deris Land var neder Sat *op (og) Sogned, og de af Hegøen advared dieres Garn Igien schulde tage, og der Imoed Suarede de Inted garn hafde Set ey heller Saa de af Hegøen negtede ey garned at hafue neder Sat,

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte I Rette og formeente at de af Hegøen Burde Bøde til Hans Ma/jestets for v-Loulig garn Saa og for andre Landet fischelse eftter Lougen og Kongl/ige forordninger

1687: 85b

De af Hegøen ydermere Suarede og Sagde at det var B....(?) den første og Sidste gang, Som de Sligt hafde giort og aldrig forbøden det af Sturre Leylendinger

Sturre LeyLendinger Sagde Iche at vide meere End denne Sinde at verre scheed, ey heller noget fisched

Eftter tilSpørgelse til parterne Sagde Sig Iche videre haffue at Sige heer omt/alt

AfSagt eftterdj de dannemend af Sturre Siger Sig Ingen schade veed deris garn at verre scheed og det og er dend første gang viste vij Iche denne Sinde anderLedes at Kiende end at Slige garn heer med Bør aldelis vere afschaffed, og garnet forbrudt

Kongl/ig Ma/jestets Fogit hafde veed Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet stefne Niels Selle for at hand schulde hafue schielt hans grande, Michel Selle,

Niels Selle møtte og Sagde Sin grande Iche at hafve schieldt

Michel møtte og Sagde hand Iche Sielfr hafuer hørt det Niels schielte hannem, men af Anders Selle og Hans I Blom at hafue hørt at Niels schulde hafue schielt hannem

Afsagt Sagen opSettes til neste ting til huilchen tid Lensmanden hafuer at Indstefne parterne Saa og Michel Sine paaraabende proef Som da dieres Sandhed heerom Kand vidne da videre schal gaes huis ret er

Peder Dafvanger hafde veed Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet stefne Olle Frommereid for at hand hannem schal hafue schieldt for en schielm I Hendrich Hopmands huus I Bergen

og der til hafde Indstefnt Som det hafde hørt nafnlig Anders Arnesøn og Petter Andersen Knøs Som Begge møtte og Sagde at hafue Hørt Olle Frommereid schielle Niels Dafvanger for Een schielm, I det hand Sagde, det *Løgstu (Løgst du?) Som een schielm

Rasmus Olsen Frommereid \møtte/ og Sagde at Olle hafde Beded ham Liuse hans forfald, og Sagde det hand Iche var vel tilpas

Peder Dafvanger paastoed at Olle Frommereid end der forvden Burde erstatte hannem hans omKostning og Blifve den samme hand hannem hafuer schieldt for om hand Iche Sine schieldsord Kand Bevijse

Lars *Franereid (Frommereid) Sagde at Olle dend Eene dag var oppe og den anden dag Laa Saa hand var Iche vel tilpas

1687: 86

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte i Rette og formeente Olle Frommereid Burde Bøde stefnefald

Afsagt eftterdj Olle Iche møder og Lader Sit forfald Liuse Saa og af hans grande Siges Iche at verre vel tilpas da opSettes Sagen til neste ting til huilchen tid Olle Frommereid paaLegges at møde udj Egen pehrsohn, till huilchen tid Lensmanden de paarobende og Indførte proef hafuer at Indstefne da heerom videre schall gaes Huis ret er

Lensmanden hafde Ladet stefne Rasmus Jacobsen HuuseBø for at hands \quinde/ schal verre Kommen omt/rent Een maaned *for (før) tiden I Barsel Seng,

Rasmus Jacobsen møtte og veedgich at hands quinde Karrj Jacobsdatter Kom een maaned for tiden

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte i Rette og formeente at hand Burde Bøde eftter Recessen

Afsagt eftterdj Rasmus Jacobsen Sielf ey negter at hans quinde er Kommen Een Maaned fortillig Bør hand Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets nie (9) ort vnder adfærd eftter Lougen

Endelig Lood Mons/ieu/r Harman Beste oplesse It forfatted Instrument ofver schatterne I for Ermelte schibred Som af Laugreted Blef forsegled og fandtis rigtig Huilchet var Restandtzen for Indverende aar I Ermelte Herlø schibred
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 21. og 22. 8br: (october) Blef Holdet It almindeligt Høste schatte og Sage ting I Allenfied schibred, nerwerende vdj fogdens sted Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich og Mons/ieu/r Harman Diderich Beste Lensmand Lauridtz Mundal og efttersch/ref/ne Eedsorne Laugrettis Mend af for/schref/ne schibred, nafnlig, Niels Tvedt, Knud Tidtland Aslach Fosse, Knud Beeros (Berås), Michel Fosse, Olle Totland, Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme tid Blef de forHen Hans Ma/jestets Allernaad/igste forordninger Som er Extrahered Lydeligen for den tilstede verende Almue opleest, Ilige maade andre Høye Herrers Brefve Som og er Extrahered Lydeligen opleest

Der eftter Lood Rasmus Lechnes oplesse Een af hannem vdgifne Bøxel Sedel til Hans Søn Olle Rasmusen paa dend gaardepart Som Enchen Malene Michelsdaater forhen Brugt hafuer, og formedelst hindes gifttermaals schyld paa en anden sted maate Entvige Saa Bøxler for/schref/ne Rasmus Lechnes Ermelte gaard til Hans Søn Som schylder aarlig 1/2 Løbs *Lege (leige) aarlig, og er samme Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 13. octob/e/r 1687

1687: 86b

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich eftter at for/schref/ne Bøxel Sedel var opleest protesterede og Begierte at Bøxel Sedelen maate til nermere Blifve vdj Retten, og om Sider at dend ey Heller schulde Blifve Indført Eller paaschrifves

Mons/ieu/r Harman Beste Begierte eftter oplesningen at Bøxel Sedelen maate Blifve Indført og paaschrefven Som hand Siuntes at verre Billigt

Der eftter Lood Mons/ieu/r Harman Beste oplesse It forfatted Instrument ofuer schatternes oppebørsel Som var Restansen, og eftter oplesning Sagde dend tilstede verende Almue at verre rigtig Som de med deris zigneters vndertrøchelse BeKrefttede
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 24 og 25 octob/e/r Blef Holdet It Almindeligt Høste schatte og Sage ting med Radøe schibreds almue paa Ascheland nerwerende vdj fogdens sted Mons/ieu/r Laurids Møndrich og Mons/ieu/r Harman Beste, Bonde Lensmand af for/schref/ne schibred Hans Toule Sampt Efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettismend, Ingebregt Qualem Jacob Sebø, Olle Solem, Joen Solem, Elling Tiore, Niels Olsvold Knud Solem, Jens Solen, Anders Grindem, Rasmus Sebø, Rasmus Bouge, Magne Quamme, Johannes I Marøen, og {Johanne} Mogens Helleland Sampt dannemend flere Som Samme tid tinget Søgte

Samme tid Blef de forhen Extraherede Hans Ma/jestets allernaad/igste forordninger Sampt andre Høye Herers Brefve Lydeligen for den tilstede verende almue opLeest

Iligemaade Lood S/igneu/r Peder Lemb oplesse It til Hannem af welb/aar/ne H/er/r Amptmand Hans LilienSKiold vdgifne pantebref for for/schref/ne Lembs resterende arfvedeel Som var 400 rdr for huilche fire hundrede rdr I pant settes trende gaarder I Radøe schibred BeLigende nemblig Bø yder aarlig Landschyld 2 Løber Smør 2 t/ønder Malt Qualem 2 Løber 2 t/ønder Malt og tou Meller, Hauland 2 Løber 2 t/ønder Malt og 2 Meller

og Imoed ..s(?) Bet/aling, schal hand hafue af for/schref/ne goedtz Sin fuldKomme Capital med detz forfaldne renter, schadesLøs

Huilchet pandteBref var Dattert Bergen d/en 24 Jullj 1685 og til vitterlighed af N/iels Rasmusen Lindgaard og Hans Clausen vnderschrefved

Anders Rasmusen BruKnappen Lood og oplesse Høyædelbaarne H/er/r Justitz Cancellj Raad og Amptmands Høy Gunstige Resolution af datto d/en 15 octob/e/r Huor veed Hannem tillades at maa paa Radøe og Lindos schibred tappe Een tørstedrich for Almuen naar schatterne og det meste paa tingene er forretted og at Ingen hannem der vdj maa giøre Indpas

1687: 87
 
 

Kongl/ig Ma/jestets Fogit hafde veed Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet stefne Karrj Olsdatter for hun Sig hafuer Ladet Belige af Olle Jacobsen reservSoldat, og hafuer standen obenbarlig schriftt, mens Iche endnu forLøst

Olle Siuffuersen for/schref/ne Karrj Olsdatters Bestefader Møtte og BeKiende at vere Sanden hans datters Barn at verre med Barn

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte I Rette og formeente hun Burde \Bøde/ eftter Lougen

Afsagt eftterdj Bestefaderen ey negter Hans datterdatter at verre med Barn thij Bør Hun eftter Louwen at Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets Sex rdr vnder adferd eftter Louwen mens Olle Jacobsen Hans Sag at stande hannem oben for

Michel Haucheland Boendes paa Klostergodtzed Hafde veed Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet stefne Hans Peders/en Wetaas for at d/itt/o Hans Vetaas schal hafue schielt Michel Houcheland og hans quinde Karrj Andersdatter Houcheland at de til Sammen schal hafue stollen Een Smalle fra hannem,

Hans Pedersen Wetaas Møtte og Sagde dennem Iche at hafve schieldt,

Michel Houcheland hafde Ladet Indstefne \Som/ for/schref/ne ord at hafue Hørt af hans Vetaas Sin quindes Mund, Knud Solem Som og for retten frembstoed, og Sagde det Smallen var Bort stollen, og af andre var sagt til hinde og hindes mand Michel og hans quinde den schal hafue stollen, mens nafn gaf Ingen,

Hans Wetaas Sagde at Olle Houchland det til hannem og hans quinde hafde Sagt

Olle Houchland frembstoed og Sagde at hand det hafde hørt Sige af Mogens Houcheland og Karrj Magnjdatter mens Sielf Saa hand det Iche og widere viste hand Iche,

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte I Rette og formeente Hans Peders/en Wetaas Burde Bøde eftter M: H: B: 21 Cap/i/t/el/

Afsagt eftterdj Hans Pedersen Vetaas Sielf fragaar Michel Houcheland, og hans quinde at hafve schieldt, og Ingen schiellig prob er Indstefnt Som dennem det ofver Bevijst, Saa Beroer det til neste ting, at om der noget Imedler Kand opdages eller nermere proef de da Kand vorde stefnt, Saa Kand vij Iche heller forhindre Michel og hans quinde Sig med Gud at forliged og Beroer Sagen til neste ting da herom schal gaes huis ret er,

1687: 87b
 
 
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 26 og 27 octob/e/r Blef Holdet It Almindeligt Høste schatte og Sage ting I Lindos schibred paa Lyren med Lindos schib/red/e almue nerwerende vdj fogdens sted Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich og Mons/ieu/r Harman Beste, Bonde Lensmand Amund Hundven og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Hans Qualvog, Laars Hoopland, Olle Hoopland, Mogens Maaraas, Michel Schornes, Niels Bersvig, Lars Setre, Michel Oenes, Rasmus Qualvog Anders Louaas, Knud Røsnes, Sampt dannemend flere Som Samme tid tinget Søgte

Samme tid Blef de forhen Hans Ma/jestets Allernaad/igste Extraherede Brefve, Sampt andre Høye Herrers Brefve Lydeligen for den tilstede verende almue opleest

I lige maade (lot) Sirj Jacobsdatter oplesse It til Hinde af Maria Lemb vdgifne Kiøbebref paa dend gaard Spytøen Som for/schref/ne Sirj Jacobsdatter Beboer og schylder aarlig Een half Løb Smør, huor fore Maria Lemb BeKiender fyldest og fuld verd at hafue annammed og var Samme Kiøbebref dattert Hop d/en 29 Januarj 1687 og af Niels *Rasmasen (Rasmusen) Lindgaard og Hans Clausen til vitterlighed vnderschrefven,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit hafde (ved) Lensmandens vaanlige stenemaal Ladet stefne Anders SysLach for at hand Hafuer stollen Een weder noget Lidet for Juel, fra Ifuer Lofaas (Lauvås),

Anders SysLach møtte og Sielf goedvillig BeKiendte vederen at hafue stollen, mens at det var dend første gang,

Det heele Laugret forKlarede at det var Iche dend første gang hand hafde stollen, mens Sagde at hand tilforen udj forige Fogit Falch Laersens tid var dømt til trej rdr Bøder for Hans Begangne og giorte tiufverj

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte I Rette og formeente at Anders SysLach Burde Bøde eftter Tiuffv Bolchens første Capitel

Afsagt Efttersom Anders SysLach Sielf BeKiender vederen at hafue stollen, thij Bør hand denne Sinde at Bøde til hans Kongl/ig Ma/jestets otte ørtuger og tretten March Sølf, eller Miste Sin Hud til Kagen, Saa og wederLegge til Iffuer Lofaas Saa meget hand for wederen hafver BeKommed, og derSom hand heer eftter videre vdj Slige tilfælde Befindes stande hannem Samme Sag oben for, huor fore hanem heer med formaanis Sig Iche der vdj videre at forsee eller at fare freedLøs

Mogens Lechvold hafde Ladet stefne veed Lensmandens vanlige Stefnemaal Lars Severin (Sæverøyna) for at hand Mogens hafver Slaget til Blods nu Sidste vaarting, vdj Ildhuused

1687: 88

Veed tingstuen, huor om til det at Bevidne var Indstefnt Knud Tveteraas, og Amund Grimstad

Mogens Lechvold Sagde Sielf at Ingen af de Indstefnte vaare Loulig stefned mens Lensmanden Sagde der til Betids at hafue gifoed ??

Afsagt at sagen Beroer til neste ting

Kongl/ig Ma/jestets Fogit hafde Ladet stefne Lars Severin (Sæverøyna) af huad aarSag hand Een Høy anseelig rigens stefning ofver hans grande Niels Sefverjn hafde vdtagen for nogen tid Siden, Som schulde vere for schielderj, Som Niels hafde Lars Begegned med, mens Iche er Kommen for dagen,

Ingen af de Indstefnte møtte

Mogens Lechvold forKlarede at de varre Betids og Loulig stefned,

Mons/ieu/r Lars Møndrich Satte I Rette og formeente Een huer for sig Burde Bøde stefnefald

Afsagt eftterdj Ingen af de Instefnte Møder eller Lader Liuse deris forfald thij Bør huer for sig at Bøde stefnefald Een March Sølf, og Sagen at Beroe til neste ting

HerLøf Selle Hafde Ladet stefne Anders Selle for at Hand schal hafue hugget hans Biergeschoug Bort,

Anders Selle møtte og Sagde Iche noget af HerLøf Sit at hafve Hugget mens HerLøf til det at Bevidne \hafde/ Indstefnd Iffuer Viig og Amund Berge,

Aamund Berge Møtte og Sagde at der fandtis 68 afhugne stuber, mens Ifver Viig møtte Iche, endog hand der til eftter Lensmandens Sigelse var Loulig stefnt,

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte i Rette og formeente Ifver Burde Bøde stefnefald

Afsagt eftterdj det Er Een sag Som af domer og dannemend Bør Besigtiges Saa Beroer det Indtil vij der til vorder Kaldet paa aasteden da derom schal gaes huis ret er, mens Ifver Vijg Bør Bøde til hans Kongl/ig Ma/jestets I stefnefald 1 March Sølf
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 28. og 29. octob/e/r Blef Holdet It Almindeligt Høste schate og Sageting I Gullen paa Halsvigen med Gullen schibreds almue nerwerende udj fogdens sted Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich og Mons/ieu/r Harman Beste Sampt Efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettes Mend Hans Grimen, Peer Dyrgraf, Østen Houge, Jørgen Myhre, Niels Eye, Giefle Østgullen, Baltzer Hanestvedt, Ifver Fosdall Anders Lund, og Poufl Kiellevold Sampt dannemend Flerre Som Samme tid tinget Søgte

1687: 88b
 
 

Samme tid Blefve Hans Ma/jestets Allernaad/igste Brefver og forordninger Sampt andre Høye Herrers Brefue Som Her for Ere Extraherede Lydeligen for den tilstede verende Almue opleest,

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Lood vdj og for Retten førre Mogens Vndal Som tilforn 1686 d/en 5 Junj da Sielf frjvillig BeKiendte eftter Baltzer Hannestvedtz Sigtelse, at haffue stollen Een Kober Kiedel fra for/schref/ne Baltzer Hannestvedt,

For/schref/ne Mogens Vndal End ydermere nu for Retten Sagde at hand om tredie paaschedags natten stal Kielen fra Baltzer Hanestvedt, og førde dend Saa til Jacob I Schiergehafnen fierde paaschedag, og der paa Begierte Een tønde Hafre Korn til Saa Korn, huilchet Mogens Siger hannem at Blef negted, mens dog BeKom een tønde Korn, Sagde og at hand aldrig tilforn førend denne gang hafde stollen,

Almuen *Ingenere Sagde tilforn aldrig Saadant at hafue fornommen, af ditto Mogens Vndal at verre schied eller giort,

Baltzer Hannestvedt Sagde at hans frastolne Kiedel vegede Een half voog Som var Een half tønde Kiedel, dog ey Bedre end *Brom veerd til trey rdr Som hand Siger at verre nu af Mogens Som den stal til Sammen Slagen, og ellers Kunde hafue Brugt dend mangen dag,

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte I Rette og formeente at hand Burde straffes paa Sin Hals,

Afsagt Eftterdj for/schref/ne Mogens Vndal Sielf ey negter hans Begangne og giorte tiufverj mens frjvillig veedstaar Da som almuen og Laugretted Siger hand Inted hafver I det aller ringeste nogen Boed at fuldKomme, og ey nu Saa hastig med vores velb/aar/ne H/er/r Laugmand formedelst tingenes fortsettelse til Hans Ma/jestets schatters oppebørsel Kand Raadføre, afsiges til nermere Høye øfrigheds aprobation, at titmelte Mogens Vndal Bør straffes til Kagen, og om nogen Midler hoes hannem Eller I hans Boe findes til hans Ma/jestets at verre forbrudt

Kongl/ig Ma/jestets Fogit hafde Ladet stefne Rasmus Rafnberg for at hands Quinde var Kommen *for (før) de var fest I Barsel Seng,

Rasmus Rafnberg møtte og Sagde at hans Itzige hustru var Kommen I Barsel Seng førend deris festerøl

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte I Rette, og formeente hand Burde Bøde Egteschabs Bøder nie ort eftter Lougen

1687: 89

Afsagt eftterdj Rasmus RafneBerg Sielf Sin forseelse med hans quinde ey negter, og hinder hafuer Egted thj Bør hand Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets nie ort,

Joen Vedvig hafde Ladet stefne Knud Vestevig for 7 rdr Som hand hannem hafuer Laant, til at Leye gaarden til Sin Søn Iffuer Knudsen omtrent Ellefve aar Siden med detz renter for femb aar, der paa fuldt

Iffuer Knudsen møtte og Sagde hand Iche viste noget om de fordrende 7 rdr at Sige ey heller var Befalled noget der til at Suare ey heller viste noget derom

Ingen møtte ellers paa Knud Vestevigs vegne

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte I Rette og formeente at hand Burde Bøde stefnefald

Afsagt Sagen Beroer til neste ting da paaLegges Knud Vestevig Sielf i Retten at møde eller hands fuldmegtig til huilchen tid, Hans Søn Iffuer Knudtzen og hafuer at møde om den fordrende Somma videre vnderretning at giøre, og fordj Knud Vestevig denne gang Iche møder Eller Lader Liuse Sit forfald Bør hand Bøde til hans Kongl/ig Ma/jestets stefnefald 1 March Sølf - da til dend foresagde tid heerom videre schal gaes huis ret er
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 3 9br: (november) Blef Holdet It Almindeligt Høste schatte og Sage ting I Echanger schibrede paa Eyde med for/schref/ne schibreds Almue nerwerende vdj fogdens sted Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich og Mons/ieu/r Harman Beste, vdj Lensmand Mogens Essembs sted Mogens Eye, Sampt efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mænd Olle Øfre Echanger, Olle Nedre Echanger, Ifver Hindenes, Siufr Eytnes (Eidsnes), Joen Ofrdall (Urdal?), Jacob Dyrdal, Iffuer Eytznes, og Johannes Fyllingsnes Sampt dannemend flerre, Som Samme tid tinget Søgte

Samme dag Blef de forhen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Brefve og forordninger Sampt andre Høye Herrers Brefve Lydeligen Leest og forKyndt for den tilstede verende Almue

Samme tid Blef opLeest Hans Ma/jestets Allernaad/igste ordre til H/er/r vice Stadtholder Høeg at Lade Indsamble Mussel schaller og Snegle Huuse, og dem i vinter Indsamble Saa mange, som til een *grotes forfærdigelse fornøden eragtes Som var dattert Kiøbenhafn d/en 15 octob/e/r 1687

1687: 89b
 
 

Samme dag Lood Sifver Monsen oplesse It til hannem vdgifne Kiøbebref af Hans LillieSKiold paa d/en gaard Eisnes Som schylder 18 March/e/r Smør og 1 q/uar/ter Malt, og war dattert Hoop d/en 23 Julj 87

Ilige maade Lood Wemund Monsen oplesse It Kiøbe Bref til hannem af Hans LillenSKiold vdgifven paa d/en gaard Eisnes Som schylder Smør 18 March/e/r 1 q/uar/ter og var for/schref/ne Jordep/ar/t Bet/alt \med/ 22 1/2 rdr Ligesaa for det her ofven Indførte og var Dattert d/en 23. Julj 1687 paa Hoop

Anders Todtland Hafde Ladet stefne Sin WerBroder Erich Todtland til at niude halfdeelen udj Een Sengeboed Som paa gaarden var Bestaende, og tilforn af deris fader var op Bygt huilchen Sengeboe Erich schal hafue fløtted Sig til nøtte,

Erich Todtland mødte og Sagde det hand Boen hafde fløtted, og Kom Iche Anders ved thj hand meente Anders hafde huse noch, der forvden da schiftted Blef holdt eftter deris moder varre de der om forligte, og schulde Anders eftter Welædle H/er/r Raadmand Hans Hansens dom Som war forige Sorenschrifver gifve hans vermoder aarlig til vnderholdning Een tønde Korn, eller og Een rdr I penge Saa Lenge hun Lefvede, huilchet Anders Iche hafver giort, mens Erich allenne hinder vnderholdt til hindes død Saa Erich formeente dersom Anders noget paa Sengeboeden vilde prætendere hand da Burde Bet/ale hannem Eftter for/schref/ne dom 12 rdr Saa Kunde Anders niude Sin anpart i Sengeboen med flere ord Som for Retten dennem Imellem passeerde

Saa Blefve parterne Endelig for retten forEenede, at Anders Iche meerder paa Sengeboen schulde prætendere, og Erich der Imoed ey heller noget at Krefve af de ofvennefnte tolf rdr, Saa da dieres tvistighed derom schulde hafve En Ende, huor paa de frjvillig gafue huer andre deris hænder og der med varre venner og wel forligte
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 4 og 5 9br: (november) Blef Holdt It Almindeligt Høste schatte og Sage ting I Hossanger schibred paa HorsHofde, med for/schref/ne schibreds Almue, nerwerende vdj fogdens sted Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich, og Mons/ieu/r Harman Beste, Sampt Bonde Lensmand Rasmus Hanestvedt med efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettismend, Fusse Aasemb, Laers Øfsthuus, ElloF Lonne, Laers Dalle, Besse Dalle, Johannes Myching Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme dag Blef de forhen Extraherede Hans Ma/jestets allernaad/igste forordninger og Brefve, Sampt andre Høye Herrers Brefve Lydeligen for den tilstede verende almue opleest og forKyndt

1687: 90
 
 

Ilige *made (maade) Lood Halvor Nielsen oplesse Een Bøxel Seddel til hannem vdgifven af Fusse Aasem paa dend gaard Noordaas, som schylder aarlig 1/2 Løb Smør og 2 1/2 qvarter Korn, og war ditto Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 5 9br: (november) 1686

Saa Lood og Knud Steffensen oplesse Een til hannem vdgifne Bøxel Sedel af welb/aar/ne H/er/r Krigs Raad og oberste Eilerich Von WisBurg paa dend gaard Møes Som schylder 1/2 Løb Smør, og war dito Bøxel Sedel Dattert Lundgaard d/en 18. octob/e/r 1687

Endelig Lood TorKild Knudsen oplæsse Een Bøxel Sedel af dend Hæderlige Mand H/er/r Anders Gaarmand til Hannem vdgifven paa dend gaard Mossevold schyldende It Spand Smør og It quarter Malt huilchen Bøxel Sedel var dattert Hammers præstegaard d/en 20. April 1687

Endnu Lood Hofver Sebiørnsen Rachnes oplesse It Kiøbe Bref til Hannem vdgifven af Welb/aar/ne H/er/r Amptmand Jonas LillienSKiold paa dend gaard Nedre Rachnes Som schylder aarlig 1/2 Løb Smør og 6 March/e/r Sampt Een Melle Malt, huor fore d/itt/o Hofver hafuer Bet/alt 46 rdr og war Samme Kiøbe Bref dattert Bergen d/en 15. octob/e/r 1687 og af Raadmand Hans Hanssen, og Christen Henningsen til vitterlighed Vnderschrefven

Kongl/ig Ma/jestets fogit Hafde ved Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet stefne Magdelj Johansdatter fordj Hun schal hafue fød It Barn omtrent 6 vgger for paasche Sidst Leden, huor fore Hun gaf an til at verre Barnefadder, Olle Elingsen Tepstad Soldat vnder oberste IdeKings Regiment Og hafde tient hoes førige Klocher til Hammers gield Madtz Sørensen

Magdelj Johansdatter møtte Iche Sielfr mens Rasmus Olsen Suennem Suarede og Sagde at hun hafuer fød It pigeBarn og *Luiste (Liuste) ellers Hindes forfald

Olle Ellingsen Soldat frjvillig for Retten frembstoed og veedgich at verre Hindes Barnefader

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte i Rette og formeente Hun Burde Bøde eftter Recessen

Afsagt, efttersom det er nochsom vitterligt Saa og faderen ey negter Joe at verre Barnefader Olle Ellingsen, og Rasmus Svennem Som er for/schref/ne Magdelj Søstermand at hun hafuer *faed (faaed) Barn, thij Bør hun at Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets eftter Recessen \6 rdr/ mens Barnefaderen angaende Beroer Vdj H/er/r oberstes gode schiøn efttersom hand ey veed om hand hinder vil Egte

1687: 90b
 
 

Laers Hoopland Hafuer ved Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet stefne Joen Fieldschaalnes og Olle Fieldschaalnes for 7 rdr Som Baltzer Pedersen, og Lensmand med Laugrettismend vdj min fraverende for huuse Bood schal hafue tilKiendt at Betalle

Olle Joensen Fieldschaalnes eftter stefnemaal møtte og IndLagde Sit schrifttelig forset af datto Fieldschaalnes d/en 3 Novemb/e/r 1687

Mens Citanten Laers Hoopland møtte Iche Eller nogen paa hans vegne eftter trende gangers paaraabelse

Olle Joensen Satte i Rette og formeente Laers Hoopland Bør hannem hans omKostning at Betalle, eftterdj hand hafuer stefnt og Sielfr Iche møder

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte i rette og formeente titmelte Laers Hoopland Bør Bøde stefnefald for hans vdeBlifvelse Som Sielfr hafde stefnt

Afsagt Eftterdj Laers Hoopland Sielfr hafver stefnt og Iche møder thij Bør hand at Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets I stefnefald Een March Sølf, og Sagen at Beroe til nermere stefnemaal af Olle Joensen og hans Broder huor til hand Sig Sielfr erbiuder, da dereftter schal gaes huis ret er,

Saa Lood Welb/aar/ne Jomfru Scharlotte Amalia Bortevigh oplesse It gafve Bref, af Hindes Moster Welb/aar/ne fru Anna Juell til Hinde gifven og var ordLiudende Som følger,

Kiendes Jeg Vndersch/ref/ne og Hermed Vitterlig giør, at saasom Jeg og min K/iære Velædle og Welb/aar/ne Eilert Von WeisBurgh Hans Kongl/ig Ma/jestets welBestalter Krigsraad og obrister (oberst) til foods nu udj (ope rum) Aar har veret med huer andre, eftter Guds providentz udj Kierlig Egteschab forbunden og Gud os Imedler tid ey med nogen Lifs frucht har velsigned, Jeg og nu er ved Saa Høy alder, at her eftter Ingen Lifsarfvinger, eftter Mennischelige fornoftt Kand vere at formoode, da hafuer Jeg udj henseende, til min Kiere Elschende Søsterdatter Welædle og Welb/aar/ne Jomfru Scharlotte Amalia Bortevighs troflittigste nidKierhed, velvillig tienneste, og haftte omhue, for mig og mit Huus, Særdelis og at hun fra Sin Barndom op altid Har vaaren mig, Som hindes forsuar Hørig og Lydig og altid Ladet Sig finde udj huis Christeligt og tilBørligt veret Hafver, Iche Kundet Lade saadan Hindes troschab og stoore forsorg for mit Huuses velstand uBelønnet Blifve

1687: 91

Huilchet Jeg dog ey med Sære Mobilier udj Løsøre til fulde Kundet til veye Bringe, Huor fore Jeg wel vidende, og af welBeraad Hue, Saa og hermed paa Hans Kongl/ig Ma/jestets worres Allernaad/igste Herres og Konges Allernaad/igste Behag, gifver welbemelte welÆdle og welb/aar/ne Jomfru Scharlotta Amalia Bortewigh til fuldKommen eyendomb, efttersch/ref/ne mit oddelsgodtz udj Oster udj Hammers *giel (gield), nemblig Heldal Smør 1 1/2 Løb Hafre malt 1/2 t/ønde Eet q/uar/t/e/r, Miøs 1 Løb Smør hafre malt 1 t/ønde HeerLand Smør 1 Løb Malt een t/ønde It faar, med alle Sine vnderLigende Herligheder af Lotter og Lunder, som nu Ligger eller af Aarildz tid tilliget hafuer, Saa det hinde af mig og mine Arfvinger V-Igien Kaldelig hermed BeBrefves og schal Blifve hinde og hindes Sande Arfvinger for alle og en huers paatalle AngerLøst i Alle maader,

til BeKrefttelse at saaledes V-Ryggelig schal Holdes og eftterKommes, Hafuer Jeg dette med Egen haand Vnderschrefved og zignet hos trøgt, sampt venlig ombedet, Erlig Agtbar og welforstandige Mænd Hans Heningsen Smidt, Byfoget, og Byschrifveren Thomas Christensen her udj Bergen, dette med mig til vitterlighed at vnderschrifve og veriFicere

Bergen d/en 12 Augustj Anno 1687

Anna Juell (L.S.)

Hans Smidt (L.S.) Thomas Christensen (L.S.)
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 7. og 8. 9br: (november) Blef Holdt It almindeligt Høste schate og Sage ting i Mielde schibred paa Reystad med d/itt/o schibreds almue nerwerende udj fogdens sted Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich og Mons/ieu/r Harman Beste Bonde Lensmand Anders Rifnes Sampt efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettismend, Erich Reystad Olle Vadtle, Michel Eye, Rasmus Blom, Olle Refvimb (Revheim), Lars Reystad, Lars Vichne, Laers Aasem, Rasmus Burcheland Mogens Refvimb, Laers Vefle, Niels Vefveltvedt, Olle Biercheland, og Johannes Hafre Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme tid Blef de forhen Extraherede Hans Ma/jestets allernaad/igste forordninger og Brefve, Sampt andre Høye Herrers Brefve Lydeligen for den tilstede verende Almue opleest

S/igneu/r Harman Gaarman stiftschrifver Lood oplesse Høy ædelbaarne H/er/r Amptmand Lindenows Resolution at for/schref/ne Gaarman maa hafue frj schytz naar Hand det Behøfver til Hans Bestillings Beobagtning (tysk: beobachten = iaktta, overholde), og war dattert d/en 15. Jullj 1685

Saa Lood Mogens Ellingsen oplesse Een til hannem af Peder Lem gifne Bøxel Sedel paa It pund og trey March/e/r Smør og 1/4 faar udj dend gaard Vatle, og var Samme Bøxel Seddel Dattert d/en 12 Martj Anno 1686

1687: 91b
 
 

Saa Lood Rasmus Nielsen oplesse hans adKomst til Hans moders Jordegodtz i Rangve (Rongved) Som er 14 March Smør og otte Kander Malt

Saa og Jan Aastvedtz Bøxel Sedel I Samme Rangvee Som er Siu March/e/r Smør og 4 Kander Malt Som var Datert Bergen d/en 27. Augustj 1687

Niels Fabiensen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hannem gifven af Harman Gaarmand paa Een Liden part udj *deng (dend) gaard Blomb Som war Dattert d/en 10 Feb/rua/r 1686

Olle Andersen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem gifuen af tolder Niels Lindgaard paa It Spand Smør og It Half faar udj den gaard Rifnes, og var d/itt/o Bøxel Sedel Dattert Bergen d/en 6 Feb/rua/r 1685

Magne Johansen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til Hannem gifuen af den Hæderlige Mand H/er/r Mogens Hammer paa Een Siette part udj Hafretved (Hartveit) og war dattert Hougs d/en 28 Martj 1686

Endelig Lood Anders Magnesen oplesse Een Bøxel Sedel til han/n/em gifven af Kongl/ig Ma/jestets Tolder Niels Lindgaard paa It Spand Smør og Een melle malt udj dend gaard Refuem og var d/itt/o Bøxel Sedel dattert Bergen d/en 4de Martj 1686

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde veed Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet stefne Laers Nielsen Schaftun for at hand Hafver Besofved Ingebor Iffuersdatter I Arne schibred

Olle Nielsen Schaftun møtte paa Laers Nielsens vegne Som Sagde at hand var omBedet paa for/schref/ne Laers Nielsens vegne at Suare det hand var Barnefader til det Barn Som er It drengeBarn Ingebor Iffversdatter hafver fød nu omtrent 3 vgger Sidden,

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte i Rette og formeente Hand Burde Bøde Leyermaals Bøder eftter Lougen, og om hun Inted hafuer at Betalle med da hand der til Burde Suare

Lensmand Anders Rifnes Sagde at quindfolched Ingebore Ifversdatter Iche var stefnt formedelst at hun var paa It andet schibred, og Sig der opholdt

Afsagt, eftterdj Olle Nielsen Schaftun Som Siger Sig at verre Broder til titmelte Laers Nielsen veedstaar at hand er Barnefadder til forErmelte Ingebore Ifversdatters Barn, Bør hand at Bøde til hans Kongl/ig Ma/jestets eftter Lougen tolf rdr, og om Ingebor Ifversdatter ey hafver at Betalle med Bør hand hindes Bøder nemblig 6 rdr og at Betalle,

1687: 92
 
 

Saa frembstoed Johannes Halleland \og Anders Halleland,/ Som vemodeligen for retten frembstoed og Sig BeKlagede huorledes hand nu Sidst afvigt omt/rent 14 dager for Mechelj veed omt/rent nj KlocheSlet om afttenen Blef af den schadelige Ildebrand Ilde Beschadiget, Saa hands gandsche gaards Huuse med fæhuused og den tredie part af hans Høy Blef opBrendt og I asche lagt Saa Lidet eller Inted Blef Bierget vden fæed,

Bad derfore vdj dyBeste vnderdanighed Hans Kongl/ig Ma/jestets Hans storre Elendighed af naade vilde Beveges at ansee, at hand udj schatternes vdgiftt maate allernaad/igst forLindres, at hand Igien med tiden Kunde nogenledes faa nogle huuse Igien opSatt,

Tilstedde verende almue vidnede at Hans Klagelig angifvende detzverre forholdt Sig Saa i ald Sandhed, huilchet hand Begierede Saaledes under forseigling maate vorde meddeelt,
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 9. og 10. 9br: (november) Blef Holdt It Almindeligt Høste schatte og Sage ting I Arne schibred med d/itt/o schibreds almue nerverende vdj fogdens sted Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich og Mons/ieu/r Harman Beste, Sampt Bonde Lensmand Hans Joordal og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettis Mend, Erich Tuenes, Anders Stanghelle Olle RomsLo, Fabians Fogstad, Johannes Søraas, Niels Joordal, og Siuffr Aasem Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme tid Blef de forHen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaadigste forordninger og Brefve, Sampt andre Høye Herrers Brefve Lydeligen Leest og forKyndt

Mogens Simensen schaffer hafde Ladet stefne Margrette Giøde for at hun hannem for It 1/2 aar Siden vdj hindes Eget huus I Sandvigen schal hafue Slaget,

Margrete Giøde Lood IndLegge Sit schrifttelige Suar Som var Dattert Store Sandvigen d/en 9. 9br: (november) 1687

Robert Koch som det at Bevidne var og Indstefnt Som og Lood Indlege Hans schrifttelige Suar af Bergen d/en 9. 9br: 1687

Kiersten Monsdatter var og Indstefnt det at Bevidne Som møtte udj Egen pehrsohn og Sagde at hun hafver Seeit det Margrete Giøde Slog for/schref/ne Mogens It par ørfigen, mens Iche at hun Slog ham til Blods mens Robert Schot Slog ham med Een Liusestage I hofvedet Saa hand Bløde, og der med Blef Mogens ført paa dørren

1687: 92b

AfSagt Sagen Beroer til neste ting til huilchen tid Margrete Giøde og Robbert Koch paaLegges for retten I Egen pehrsohn at møde, da heerom schal gaes huis ret er,

Britte Rasmusdatter Selvig hafde Ladet stefne Anna Bochholt for at hun hinder 8 dager for St: Hansdag hinder schal hafue Slaget til Blodtz, Sagde der hoes at Boor Joordal, Mogens i Vrren, Giorne HiortLand, og Karrj Angtvedt, og Olle Joordal det schal hafue Seedt,

Kiersten Mogensdatter møtte paa Anna Bochholtz vegne, og Sagde at hun Iche hafde Slaget Britte mens at Britte hinder med v-høflige oord schall hafve Begegned

Mogens schaffer og Boord Jordal var Indstefnt Som schal hafue Seeit at Britte Blef Slagen, Som Begge møtte og Sagde at hafve Seeit Britte Blef Slagen af Anna Bocholt til Blods,

Afsagt Sagen opsettes til neste ting til huilchen tid Britte hindes videre paastaende proef hafr at Indstefne, til huilchen tid Anna Bocholt da paaLegges vdj Egen pehrsohn for retten at møde profvene at anhøre da herom videre schal gaes huis ret er,

Eftter Senneste opSettelse paa Reysta (Reigstad i Mjelde sk.r.) møtte for retten Johannes Johansen og Reffererede Sig til Sin stefning mens Sagde Sig Iche noget udj Joorden at eye

Niels Quamme møtte og eftter varsel gifven Som formeente at hands Bøxel Sedel Burde Stande ved magt, Som hand hafde Betaelt

Johannes Rødland møtte paa Sin faders vegne og Reffererede Sig til Hans Seeneste d/en 22 Novemb/e/r paa Reystad og at dend mand Som er Suffeecerit til at Suare Kongen Sinne schatter Egeren Sin Landschyld, og holde huser og gaarden veed hefd dend at maate verre nermest til Joorden at Beboe og Bøxle

1687: 93

Afsagt Eftterdj Johannes Johansen Indre Quamme eftter ald Laugretteds schiøn Iche findes af dend alder at hand Er goed for Joorden at dørche Langt mindre Huusene Som nu Saa got staar til nederfalds, at opbygge og Holde ved Hefd, Saa hafuer Johannes Johansen Iche Heller Bødet Sig til dend paastefnte part at BøxLe førend Niels Quamme dend tilforn alt Hafde BøxLed,

Eftter Saadan Beschaffenhed vijste vij Iche anderLedes Her vdj at Kiende end at Halsteen RødLands vdgifne Bøxel Sedel til Niels Ytre Quame Bør stande ved magt, og Niels Ytre Quamme eftter Sin Bøxel Sedels Indhold Jorden at tiltræde med mindre nogen nermere der til findes Berettiged

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde veed Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet stefne \en Egtemand/ Johannes Joensen for at hand hafver BeLigget It quindfolch veed nafn Marta Andersdatter paa Sande,

Johannes Joensen møtte og vedgich at det Saa I Sandhed var, og BeKlagede Sin storre armod, Bad der fore om naade, ald Laugretted Bad og for ham Sigende at hand tilforn alt hafver staed Kierchens Diciplin udj KaarsKierchen for H/er/r Jochum Kaa, for/schref/ne Johannes viste end og at hand var Lemster paa den Høyere haand og Høyere food, og hafde Inted I verden meere End hand gich og stoed udj

Afsagt eftterdj hand Hafuer vdstoed Kierchens Diciplin, og er een Elendig Krøpling, Bad gandsche almuen for hanem Saa Beroer Sagen til vores ofverdommers *radføring (raadføring)

Kongl/ig Ma/jestets Fogit hafde End og veed Lensmanden Ladet stefne Tønis Svensche for at hand hafver stochen Johannes Joensen med een Knif I Sin axel,

Johannes møtte og Sagde at det Saa var, Ingen møtte paa Tønes Sin vegne ey heller Loed Liuse Sit forfald

Afsagt eftterdj Tønes Iche møder eller Lader Liuse Sit forfald Bør hand Bøde I stefnefald til Hans Ma/jestets 1 March Sølf og Sagen at Beroe til neste ting

1687: 93b
 
 

Endelig Lood Kongl/ig Ma/jestets Tolder I Bergen S/igneu/r Niels Lindgaard oplesse It til hannem af Capiteyn William Schot Vdgifne Kiøbe Bref paa tvende gaarder udj Arne schibred nafnlig Huchaas schyldende trey Løber Smør, og Een tønde Malt Sampt Brueraas schylder Een half Løb Smør, og Een half tønde Malt, huilchet Kiøbebref var Dattert Bergen d/en 31. Martj 1687 og til vitterlighed vnderschrefven af C Smit og Thomas Christensen
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 23. og 24. 9br: (november) Blef holdet It almindeligt Høste schatte og Sage ting i Schiold schibred paa Hope nerwerende udj fogdens sted Mons/ieu/r Laers Møndrich og Mons/ieu/r Harman Beste Bonde Lensmand Niels DyngeLand og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettismend Olle Tittelstad, Laers Øfstuen, Michel Selle, Iffr Bynes Tomas Tittelstad, Mogens Todtland, Jacob Bradtland Hans Tittelstad Søfren Riple, Poufl Tvedt, Olle Hougsdal, Mogens MielleSou (Milleshaug), Niels Biørndal, Poufl Frøtvedt Olle Heldal, Samt dannemend flere Som Samme tid tinget Søgte

Samme tid Blef de forhen Extraherede Hans Ma/jestets allernaadigste forordninger, og Brefve, Sampt andre Høye Herrers Brefve Lydeligen for den tilstedde verende almue opleest,

Capiteyn Henrich Nielsen Lood opLesse Een obligation paa 300 rdr af Jørgen Thormøllen vdgifven til d/itt/o Henrich Nielsen, og til detz forsichring Saa Lenge I pant setter hans gaard Hundstad og var Dattert Bergen d/en 20. Augustj 1685

Anders Mortensen tilforn Boed paa Mittun hafde Ladet stefne Halfver Øfstun for Een rdr hand hannem for 3 aar Siden hafde Laant

Halfver møtte, og gandsche Benegtede Iche at verre schyldig

Anders Begierte at naar Halfr giorde Sin Eed hand Iche var schyldig Saa war hand tilfreds,

Halffver Sagde at naar Anders Bewijser noget at verre schyldig vilde hand Betalle

Parterne Blefve forligte at Halfver schal Betalle til Anders 1/2 rdr nu til førstKomende Juel,

Byschrifveren Thomas Christensen I Bergen Lood oplesse Een obligation til hannem vdgifven af Krigsraad Eilert van WisBurgh paa 150 rdr, og derfore pandtsat til d/itt/o Thomas Christensen dend gaard Aarstad, og var d/itt/o obligation dattert Lundgaard d/en 28 7br: (september) 1686 Saa og Bergen d/en 24: Feb/rua/r 1687

1687: 94
 
 

Dernest Loed Byschrifver Thomas Christensen oplesse It til hannem af Jørgen Lougsen vdgifne Kiøbe Bref paa een part udj den gaard Øfstuen Som schylder Siuf schiellings Leye Bue gild Som var dattert Bergen d/en 11. Martj 1685, og til vitterlighed af Hans Smidt, og Rytgert Werdelmand vnderschrefven

Endelig Loed Thomas Christensen oplesse End It Kiøbebref af Olle Lauridtzen Selle til hannem vdgifuen paa een part udj forsch/ref/ne Øfstuen, Som schylder femb og een half schielling Buegild og var d/itt/o Kiøbe Bref dattert Bergen d/en 12. 7br: (september) 1686 og til vitterlighed (av) Christian Abo og Ifver Bynes forsegled
 
 
 
 

Anno 1687 d/en 25. og 26. 9br: (november) Blef Holdt It almindeligt Høste schatte og Sage ting i Sartor schibred I Schouge tingstue med for/schref/ne schibreds Almue, nerverende vdj fogdens sted Mons/ieu/r Laers Møndrich og Mons/ieu/r Harman Beste BondeLensmand Anders Bildøen og efttersch/ref/ne Eedsoorne Laugrettismend, Mogens Leerøen Anders Arefiord, Niels Hommelsund, Thomas Børnes, Niels Børnes, Erich Schollevig, Rasmus Hitzøen, Peder Bache, Olle Golten Sampt dannemend flerre Som Samme tid tinget Søgte

Samme tid Blef opleest Hans Ma/jestets allernaadigste forordninger og Brefve Som forhen Ere Extraherede, Sampt andre Høye Herrers Brefve Som Lydeligen for den tilstede Verrende almue Blef opleest

Kongl/ig Ma/jestets Fogit Hafde veed Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet stefne, Gregoris Sangolt, og Thoor Kousland for at de hin anden hafuer Slaget udj It giesteBud paa Førre, nu Seeneste pindtzetider

De Indstefnte møtte og Sagde først Thor Cousland at hafue taget It tinquart/e/r og Slaget til Gregoris Saa hand ramte hannem for hans Brøst og der eftter drog {Thoor} Gregoris Sin Knif vd, mens Sagde Sig Ingen schade at hafue giort dermed, mens Blef hannem fra tagen,

Elias Johansen Førre, Som det at Bevidne var Indstefnt Møtte, og Sagde at hafve Seet det Thoor Slog Gregoris for Brøsted med quartered, Saa hand Bløde der eftter,

Peder Pedersen var og Indstefnt derom Sin Sandhed at vidne, Som Sagde Ligesom Elias Johansen, huilchet de med Eed vilde BeKreftte

Thor CousLand Sagde, at Gregoris stach hannem Igiennem Koftte Ermed, mens fich Ingen schade,

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte i Rette, og formeente at en huer for Sig Bør Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets eftter Lougen Mandhelge Balchens 13. Cap/i/t/el/

1687: 94b

Afsagt efttersom de Erre Begge schyldige vdj dette Slagsmaal og Ingen af parterne Klager paa den anden, Siunes os at denne Sinde Bør Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets eftter Lougen 7 rdr, enhuer af dennem 3 1/2 rdr,

og dersom de heer eftter vdj Slig v-forligelighed schulde Befindes da stande dennem for/schref/ne Sag oben for, efttersom Laugretted herudj Beder for dennem

Ingebregt Øfst Tvedten Hafde Ladet stefne Niels Selstø, for at hand omt/rent Een maaned Siden schal hafue taget Een quaalvnge fra hannem, Som Ingebregts dreng hafde veed Sin folch Ladet drage paa Land,

Niels Sellestø møtte og Sagde at hafue *faed (faaed) It støche *forradned (forraadned) quaal Som dref vden for Ingebregts Leyemaal,

*Ingebragt (Ingebregt) Sagde at ville Bevijse at det var Een heel qual, og det med, Osser Ofstvedten, Grim Ossersøn, og Aamund Klemendsen, mens Sagde Iche dj for/schref/ne proef at hafue stefned,

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte I rette og formeente at Niels Selle Burde Bøde til Hans Kongl/ig Ma/jestets 8 ørtuger og 13 March Sølf

Afsagt efttersom Ingebregt Sin paastaende proef Iche Hafuer Indstefnt, da opSettes Sagen til neste ting, til huilchen tid de ofuen nefnte proef Kand vorde stefned da heerom schal gaes huis ret er

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Som Commitered vdj fogden Johan Torsons sted hafde veed Een Høy anseelig rigens Cittation Ladet stefne <Hans Michel og Mogens Lerøen> formedelst noget goedtz *dI (dj/de) schal hafue annammed (tysk: annehmen = ta imot) af It schibrom paa Leyen (teke imot frå eit skip ute i sjøleia - med andre ord: smugling), og det udj eders paa Boende gaards march nedgrafved I henseende det ved gelegen (tysk: gelegen = beleilig) tid udj Byen at *Indsinge, og der af at forsvige hans Kongl/ig Ma/jestets told, og rettighed, udj Samme høy anselig rigens stefning var, og varsel gifven ConFiscations forpagtern I Bergen Jens Fog, Som forsch/ref/ne goedtz schal hafve Ertapped (tysk: ertappen = fakke), og paa Sammed tid for/schref/ne Leerøens Besidere fra tvungen 60 rdr uden Billighed og foregaende domb, med videre Samme Høy anselig Cittations Indhold Som var Dattert Bergen d/en 18. octob/e/r 1687

Paastefningen fandtis tegned d/en 19. octob/e/r for Jens Fog, og d/en 24 d/itt/o for Hans, og Michel Lerøen at verre forKyndt

Hans og Mogens Leerøen møtte, og Sagde de Iche viste at det var noget, goedtz paa \deris/ Landet, mens at Jens Fog hafde *hafde Een pehrsohn med Sig, Som dennem var sagt at verre en guldsmed Suen Som hannem det ertappede goedtz anwijste

1687: 95

End videre Sagde Hans, og Mogens Leerøen det Jens Fog hafuer deris quinder aftvunget 30 rdr, da hand godtzed Ertappede Som hand fich paa præstegaarden, hoes H/er/r Søfren Sinne folch, huilchet H/er/r Søfren med Sinne folch vil Bevidne at hafue Seet det Jens Fog de for/schref/ne 30 rdr hafr BeKommed,

Ydermeere Sagde Mogens Mogensens quinde, det hand Hinder tvende dager eftter de førige Penge var aftvungen Kom til hende, med nogle Soldatter og hinder, og aftvang Ilige maader 30 rdr, Sigende derhoes at Jens Fog Sagde, dersom at Anne Ollesdatter Iche vilde gifve hannem \nu/ 30 rdr Saa vilde hand Lade føre hindes mand til Bremerholm, huor ofuer hund Blef Saare Bange og meget forfærded, og war hun Samme tid frugtsommelig, Saa viste hund Ingen raad, dertil, mens endelig resolverede førend hindes mand schulde Lide nogen Spot, Saa Laante hun 21 rdr hoes hindes fader Olle Golten, Som hun Lefverdte ham Samme aftten, og 9 rdr Lefverte hun om morgenen Som hun og Laante hoes hindes grander,

Til for/schref/ne at Bevidne Som dete hafver Seet, og hørt, Maritte Jensdatter Lerøen, Maritte Andersdatter Leerøen, og Ellj Mogensdatter Leerøen, for retten frembstoed, Som vidnede at de ofuensch/ref/ne Imellem Jens Fog og Anne Olsdatter at vere passeert, Imedens hindes mand Mogens Leerøen Iche var tilstede nu Seeneste I fasten, huilchet de med Salligheds Eed vilde BeKreæftte, Saa og at hand de 30 rdr BeKom

Hans og Mogens Leerøen formeente det Jens Fog Iche hafde rettelig hand\led/, med dieres quinder udj deris fraverelse, Saa og om hand Iche Burde schaffe og Betalle dem deris penger Igien, og Bad Øfrigheden de vilde verre dennem assisterlig der til, Saa og de videre for titmelte Fogs her eftter videre tiltalle *matte (maatte) Befries, og Iche anseeis med videre Bøder, efttersom de gandsche erre vdarmede, og *star (staar) I gield for for/schref/ne penger hoes andre gotfolch, efttersom de ey vdj det forsvegne godtz schal vere schyldig

Jens Fog veed Sin schrifvelse af Bergen d/en 22 9br: (november) refererer Sig til Sin ErKlering, paa een af Hans og Mogens Leerøens Suplicq, og formedelst Sig Sigende at hafue Loulig forfald Begierte hans Bref udj retten maate anseeis

1687: 95b

Mons/ieu/r Lauridtz Møndrich Satte I Rette, og formeente det Hans og Mogens Leerøen Bør Lide eftter Kongl/ig forordning, og videre Sagens Beschaffenhed, Saa og at Jens Fog Bør Lide eftter ConFiscations forordningen og opsiderne paa Lerøen deris fratvungene penger schadesLøs at Erstatte og Betalle,

AfSagt, Sagen optages til d/en 20 Xbr: (desember) til huilchen tid Hans og Mogens Leerøen med deris vidnesBiurd Sig hafuer at Indfinde paa Bergens raadstue, til huilchen tid Jens Fog da hafuer udj Egen pehrsohn at møde, Sagen nermere at Kunde Examineris, og til Endelighed dermed Kand Komme,

Anne Nielsdatter hafde Ladet stefne hindes faderBroder Peder Tøsøen for 10 March dansche hand Hinde for fortiente Løn Er schyldig,

Peder *Tøsen møtte og Sagde at Anne Nielsdatter hafde tient hannem, mens Iche vilde gifve hinder de 10 March/e/r

Anne formeente hand hinder Burde Bet/ale efttersom hund Siger Sig dend fordrende Løn Suer noch at hafve fortient

Afsagt Peder Tøsøen Bør de fordrende tie March til Anne Olsdatter at Betalle Inden 14 dager vnder adfærd Eftter Lougen

HarmeKie Sl: Hendrich Vessels hafde veed Lensmandens vaanlige stefnemaal Ladet stefne Karj Nord Toftt formedelst Hun ey I mange aar, hafr gifved eller Betaelt hindes rettighed af Een Laxevoog Ligende under dend gaard Toftt Beliggende Som schulde verre aarLig Een rdr eller tou Laxer huorom HarmeKie veed hindes Søn Mons/ieu/r Isach Wessel paa Sin moders vegne IndLagde Sit schrifttelig Indleg og Satte der udj rette om hun Iche Burde hindes der til hafvende ret at vere forbrudt med videre Samme Indlegs Indhold Som var Dattert Glesnesholm d/en 26. 9br: (november) 87

Videre IndLagde Mons/ieu/r Isach Wessel Sl: Harman Gaarmands arfvingers vdgifne Kiøbe Bref til Sl: Lyder Harges paa dend halfve gaard Toftt Som de Selger med dend Condition at af den paastefnte Laxevog schal gifves Som med vdtrøchelige ord melder at af d/itt/o woog schal gifves 1 rdr eller 2 Laxer og er d/itt/o Kiøbe Bref dat/e/r/t/ Berg/en d/en 3. 8br: (oktober) 74:

1687: 96

Karrj Nord Toftt møtte og Sagde at hun aldrig om nogen afgiftt af dend paastefnte Laxevoog, Førend i aar, af Sl: HarmaKie Wessels, er Blefven fordred,

Isach Wessel paa Sin moders vegne refererede Sig til hans Kiøbe Bref, og IndLeg og war domb Begierendes

Afsagt Sagen Beroer Indtil det af Enten af parterne paa Aasteden til nermere Eftterseende vorder stefned da heerom vdj dannemens nerverelse schal gaes huis ret er,
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oversikt over uklare punkt i teksten.

s. 4, l. 16 o.fra: Eit teikn som mest truleg må tyda pund.

s. 7, l. 2 n.fra: Mogens Refvem(?)

s. 8, l. 14 n.fra: de.(?) te....dre(?)

s. 9, l. 11 n.fra: Gott folch og \v?d/ Sagde (Gott folch ved og Sagde)?

s. 10b, l. 3 n.fra: S/igneu/r Arris(?) Theuwessen(?)

s. 11, l 11 o.fra: *NMoht (N Mohr)?

s. 14, l. 12 og

13 o.fra: Joen eEsse(?) (Joen *Esse var laugr.mann

25.7.1685 på Vårtinget)

s. 19, l. 4 o.fra: d/en 4 ?br: 1683

s. 34b, l. 5 n.fra: d/en 15 ? (Januar)?

s. 38b, l. 3 o.fra: Læde?ede

s. 38b, l. 18 n.fra: Johannes Sø?ff??s (Skal vera eit namn i

Arne skipreide)

s. 39, l. 10 n.fra: 1/2 qualtt(?) Spaensche penge

s. 56b, l. 9 o.fra: Suarede In Genere(?)

s. 66, l. 15 o.fra: Afsagt eftterdj \de/ I Cittationen(?) var

paaLagt det

s. 66b, l. 16 og

17 o.fra: Christofer Fyhren(?)

s. 69, l. 5 o.fra: 1681(?)

s. 71b, l. 2 n.fra: Gi...g(?)

s. 71b, l. 1 n.fra: <ingen> ....(?) Befindis

s. 75b, l. 12 n.fra: pne:(?) (f/orschref/ne)?

s. 76, l. 5 o.fra: pt:(?) (p/ar/t)?

s. 76b, l. 12 n.fra: Consant(?)

s. 83b, l. 4 n.fra: a(?) Intrem(?)

s. 85b, l. 1 o.fra: B....(?)

s. 86b, l. 10 n.fra: og Imoed ..s(?) (Bet/aling el. Bet/ales)

s. 88, l. 4 o.fra: gifoed(?)