Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og Statsarkivet i Bergen

Tingbok nr. I. A.f. 11, 1812-1825, for Hardanger

Året 1823

 

(1823: 337)

 

Februari Maanedsthing 1823.

Aar 1823 den 3de Februari  blev Retten sat til Maanedsthingets Afholdelse for Hardanger, saavel Lenehts!! som Lyseklosters Gods, paa Thingstedet Helleland, ved Sorenskriveren  i Overvær af de 4re eedsorne Laugrette  sc:!! (så som)  Sjur Samsonsen Helleland, Iver Christensen Eidnes, Endre Jenssen Helleland, John Endresen Frønes

 

Hvorda blev publiceret:

under No: 1.  Lov af 15de November 1822, indeholdende Regler, hvorefter den norske Banks Sedler kunne erholdes ombyttede mod rede Sølv.   See videre Folio 338.

 

Ny Sag.

Knud Haldorsen Oppedal mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, ved mundtlig Varsel til dette Thing at have indkaldet Tormo Aslaksen Selliestad at anhøre Vidner og Beviser, see sig overbeviist og lide Dom at betale med Sagens Omkostninger skyldige 8 Spd.   Saa fremlagde han og Attest

 

1823: 337b

 

fra vedkommende Forligelsescommission  at Sagen derfra til Rettergang er henviist.   Bemældte Attester bleve oplæste og indtages her saalydende  ##

Sagvolderen Tormo Aslaksen Selliestad selv tilstede  declarerede, at de her paasøgte 8 Spd. forlængst ere betalte, undtagen hvad Indstevnings Omkostninger kan beløbe, samt Renter fra Indstevningen til Forligelsescommissionen.

Citanten fremlagde nu et af Sagvolderen under 8 December 1821 til ham  (: Citanten :)  udstædt Revers, hvorved Sagvolderen tilstaaer at skylde 34 Spd., som skal betales til 20de Februar 1822, hvorpaa er tegnet, at Debitor har betalt engang 18 Spd.  og en anden Gang 8 Spd.   Bemeldte Revers blev oplæst og indtages her  saalydende:  # Citanten declarerede, at det var de efter bemældte Reverses lydende tilbagestaaende  eller endnu ikke betalte  8 Spd. som han nu her paasøgte, og troede nu at have beviist sit Kravs Rigtighed.

Sagvolderen Tormo declarerede, at Citanten havde faaet en Hest hos ham, for hvilken han paastod 24 Spd., men som i deres Mellemværende ikkun var afskreven for 18 Spd.

Efter nogen Samtale mellem Parterne bleve de saaledes forenede:  at det tillades Sagvolderen Tormod Aslaksen Selliestad nu her i denne Sag inden Retten ved Eed at bekræfte, ikke at kan erindre at have solgt den omtalte Hest til Citanten Knud for 18 {S} eller 20 Spd:;  aflægger han denne Eed, da ipligtes han kun at betale 4 Spd:  og det Halve af denne Sags Omkostninger her inden Retten.

Sagvolderen Tormod fremstod nu og med oprakte Fingre og Saligheds Eed bekræftede, ikke for nogen Vis Priis at have solgt til Citanten den omtalte Hest.

Hvor paa strax af Retten blev afsagt saadan

Dom:

Paa Grund af oven aflagde Eed og indgangne Forlig, samt Lovens 5 – 1 – 1 Kjendes for Ret:  Tormo Aslaksen Selliestad betaler til Knud Haldorsen Oppedal 4 (: fire :)  Speciedaler  tilligemed det Halve af Retsgebyrerne nu her idag, saa betaler han og denne Doms Udstædelse, Forkyndelse, Execution og alt Fornødne indtil Betaling skeer. Det Idømte udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Lovens Tvang.

Citanten betalede Incammination 74 s og Sagvolderen Tilsvarspenge.

 

Hermed blev Thinget udsat til i Morgen.

A v W S Koren          Sjur Samsonsen Helleland, Iver Christensen Eidnes, Endre Jenssen

                                   Helleland, John Endresen Frønes.   (: alle 4 med iholdt Pen :).

 

Næste Dag  den 4de Februari 1823, continuerede Maanedsthinget ved de Rettens Personer som i gaar.

 

Hvorda: blev publiceret følgende Documenter:

No: 1.  Udskiftnings Forretning af 8de August 1822 af Gaarden Reinsaases Hjemmebøe m: v: imellem Ole Larssen Reinsaas og Johannes Olsen Hildal,  Bemeldte Forretning udstædt og thinglæst in dublo.

2.  Skifte  sluttet 1ste Novbr: 1822  efter Gaardemand Hellie Olsen Reisæter, hvorved 2 Bpd 6 Mrk S:  ½ Hud   og 4 Mrk S: i Bø.eteig(?)  med B: og H: {for} \i/ Gaarden Reisæter, er udlagt Enken Sigri Lars D: det Halve for 175 Spd  og det andet ½ til ældste Søn Ole Helliesen, hvis taxerede Værd 175 Spd. er udlagt til hans Broder Johannes  58 Spd. 14 s, Søsteren Ingebor  29 Spd 7 s  og Søsteren Marita ligesaa.

3.  Ditto  sluttet 21de Novbr: 1822  efter Gaardebruger Johannes Larssen Qvæstad  hvorved Boets et Nøst med Helletag for 100 Spd. er udlagt til Enken Marta Johns D:  og et Floerhuus for 15 Spd. til Sønnen Lars Johannessen.

4.  Ditto, sluttet 23de November 1822  efter Gaardemandskone Brita Tollachs D: Stene  hvorved Boets eiende Jordegods i Stene  1 Bpd 17 ¼ Mrk S:  1 ¾ Faarskind ¼ Kalvskind  med B: og H:  og Overbygsel til 6 Mrk Smør, er udlagt Enkemanden Erich Johannessen det Halve for Taxationssum 130 Spd  hvoraf han svarer til Myndl: Sigri og Marita

 

1823: 338

 

Tallachs Døttre Aarhuus for Obl: Krav 33 Spd.,  Sønnen Tollach Erichsen  31 Spd. 4 O: 2 s  og Datteren Frea Erichsd:  40 Spd. det andet ½ udlagt til ældste Søn Johannes Erichsen for den anden ½ Taxationssum 130 Spd, hvilken han svarer til hans Søskende Tallach, Marita, Cicilia, Christi og Brita  som er udlagt samme.

5.  Skifte  sluttet 26de Novb: 1822  efter H:Kone Cicilia Salemons D: Eiken, hvorved Boets en Røgstue for 8 Spd, er udlagt, til Sønnesøn Jacob Sjursen \for/ 2 Spd 1 O: 1 s.  Sønnedatter Cicilia Sjurs D:  4 Ort 1 s:   Sønnen Jacob Jacobsen  3 Spd. 1 O:  og Sønnen Erich  1. 3. 22.

6.  Ditto, sluttet 29de Novb:  efter Huusmandskone Elsebøe Sjurs D: Høivigen under Froestad, hvorved Boets eiende 1 Røgstue for 5 Spd.,  1 Stavbur for 2 Spd.,  1 Hølade for 6 Spd  og 1 Nøst for 4 Spd., er udlagt:  til Arvingerne efter Henrich Kramer i Bergen  Røgstue for 5 Spd,   Creditor Lars Traa  Stavburet  2 Spd,   Ditto Hans Klyve  Nøstet 4 Spd.   og Høladen for 6 Spd. til Enkemd: Askild Olsen Høivigen, Søn/n/en Sjur og Ole, Datteren Anne og Synneva.

7.  Ditto, sluttet 30de November 1822  efter Gaardemandskone Brita Ivers D:, {er} \hvorved/ Sterbboets eiende Jordegods i Fladebøe  1 Bpd 11 Mrk S:  7/18 Bukskd 7/18 Gjedskd  med B: og H:  for Taxationssum 200 Spd.  \er/ udlagt det ½ til SterbboEnkemanden Lars Johannessen Fladebøe  og det andet ½ til ældste Søn Iver Larssen.

8.  Ditto, sluttet 6te Decbr: 1822  efter Huusmandskone Guro Lars D: Baadestøe i Jondal  {er} \hvorved/ Boets eiende 1 Løe med Floer og Smalhuus for 5 Spd, 1 Stavbur med Nævertag for 3 Spd, 1 gl: Nøst med Hunetag for 1 Spd 60 s: er udlagt til eneste Datter Sigri Sjurs D:

9.  Ditto, sluttet 10de Decbr: 1822, efter Gaardemand Aad Olsen Qvæstad, {er} \hvorved/ Boet[s] eiende 1 Løb 1 Bpd 14 ½ Mrk S:  el:!! (eller) 1 løb 9 Mrk S: 1 Løb Salt  ½ Hud  med B: og H: i Qvæstad for Taxationssum 425 Spd \er/ udlagt:  SterbboEnken det ½  og ældste Søn \Ole Aadsen/ det andet ½, hvoraf han af Taxationssummen udbetaler til hans Søskende Tosten, Lars, Anne, Torbjør og Kari  165 Spd 1 Ort 9 s.

10.  Ditto, sluttet Ditto Dato, efter Ungkarl Johannes Samsonsen Birkeland, hvorved Boets 1 Stolpebod paa Arvetomten for 6 Spd er udlagt Brodersønnen Samson Nielsen Sætvedt.

11.  Ditto, sluttet 11de Ditto Dato  efter Gaardemand Anders Sjursen Hjelmo, hvorved Boets eiende 9 Mrk S:  ¼ Bukskd:  med B: og H:  i Hjelmo for Taxationssum 180 Spd  er udlagt til eneste Arving  den Afdødes Halvsøster Mari Sjurs D:, og af Taxationssummen {betaler} \udlagt/ til Skifteforvalteren for \Skifte/ Omkostningerne m: v:  39 Spd. 100 s:  og til Creditorerne Ole og Halsteen Endressønner Lillethun  samt Herborg Ols D:, for Obl: Krav  22 Spd 51 s.

12.  Ditto, sluttet 16de Decbr: 1822, efter Sigri Ols D: Wasthun, hvorved Boets ejende Jordegods i Wasthun  3/8 Løb S: ½ Bukskd  med B: og H:  for Taxationssum 200 Spd.  er {alt} udlagt \alt/ til Enkemanden Elling Hanssen Wasthun, men af Taxationssummen udlagt til hans ældste datter Brita for Obl: Krav  100 Spd.

13.  Obligation, datt: 3de Februari 1823  fra Knud Arnesen Botnen til Tobias Haldorsen Eidnes paa 60 Spd. mod Pant i 12 Mrk S:  med B: og H:  i Botnen.

14.  Skjøde af Ditto Dato, fra Provst N: Hertzberg til Huusmand Lars Arnesen, paa en Røgstue staaende paa Pladset Bøen under Ullensvangs Præstegaard.

15.  Huusmands Contract af 25de Januari 1823 fra Ole Arnesen Grønsdal til Hellie Michelsen paa et Huusmandsplads under Gaarden Grønsdal, med Reversals Forpligtelse af s: Dato.

16.  Afkald af 3de Februari 1823 fra Magnus Larsen Syse til hans Formynder Omund Johannessen Bue, for {…} Arv 53 Spd 3 O: 17 s: efter Magnuses Fader Lars Syse, for Arv 1 Spd. 2 O: 23 s: efter hans Faster Cicilia Johannes Datter Bue  og for Arv 6 Spd. 3 Ort 1 s efter hans Farmoder Kari Lars Dtr: Bue.

17.  Ditto af Ditto Dato fra Svend Asbjørnsen Sexe for hans Kone Marita Omunds D:s Arv og Hjemmegift  ialt 48 Spd. 60 s:  efter hendes Fader Aamund Larssen Ringøen.

 

Hermed blev Thinget udsat til i Morgen, da ingen meldte sig med Noget inden Retten.

A v W S Koren.         Sjur Samsonsen Helleland, Endre Jensen Helleland, John Endresen

                                   Frøines, Iver Christensen Eidnes   (: alle 4re med iholdt Pen :)

 

1823: 338b

 

 

Neste Dag  den 5te Februar 1823  continuerede Maanedsthinget paa Thingstedet Helleland  ved og i Overvær af de samme Rettens Personer som igaar, undtagen John Frønes, i hvis Sted sad Elling Pedersen Eidnes.

 

Hvor da blev publiceret continuitiv  (: fra No: 1 Folio 337 :), under No:

2.  Orden for Høiesteretssagers Foretagelse i første Session 1823.

 

Da ingen mældte sig med videre ved Thinget, for saavidt Lehnets Gods angaaer, blev det hermed sluttet, men hvad Lyseklosters Gods angaaer, see Justits protocollen for samme.

A v W S Koren.         Sjur Samsonsen Helleland, Endre Jenssen Helleland, Iver Christensen

                                   Eidnes, Elling Pedersen Eidnes   (: Alle 4 med iholdt Pen :).

 

 

 

Martz Maanedsthing for Hardanger

begyndt den 3die Martz

Aar 1823 den 3die Martz  blev Retten sat til Maanedsthingets Afholdelse, {saavel} for Hardanger  saavel Lehnets som Lyseklosters Gods  paa Thingstedet Helleland af Stedets Sorenskriver og følgende eedsorne Laugrettesmænd  sc: Sjur Samsonsen Helleland, Endre Jensen Helleland, Iver Christensen Eidnes og Elling Pedersen Eidnes.

 

Hvorda blev foretaget:

Stevnevidnes Indsættelse:

Lars Johannesen Age mødte for Retten og blev forklaret hans Pligter som Stevnevidne, hvorefter han blev beskikket som Stevnevidne for hele Kingservigs Præstegjeld \og Skibrede/, Lehnets Gods  og med oprakte Fingre og Saligheds \Eed/ bekræftede at ville forrette dette hans Ombud oprigtigen efter Pligt.

 

Efter Paaraab mødte Ingen for Retten med Sager, {hvor} men formedelst Documenters Udstædelse og Thinglysning, samt endeel Sager, som i Morgen falder i Rette, blev Thinget hermed udsat til i Morgen.

A v W S Koren          Sjur Samsonsen Helleland, Endre Jenssen Helleland, Iver Christensen

                                   Eidnes, Elling Pedersen Eidnes.   (: alle 4 m: p: P: :).

 

Næste Dag  den 4de Marts 1823  continuerede Maanedsthinget paa Thingstedet Helleland for Hardanger, og betjent ved og i Overvær af de samme Rettens Personer som igaar.

 

Ny Sag.

Viglik Hanssen Sexe mødte for Retten og mældte, at han ved mundtlig Varsel til dette Thing har indkaldet Brita Olsdatter Sexe med (ved?) Egtefælle Asbjørn Johannessen Sexe til at anhøre Vidner, see sig overbeviist og lide Dom fordi hun har gjort ulovlige Beskyldninger mod Citantens Huustro Christie Haldorsdatter og hans \Sted/Datter Guri Vigliksdatter, og ærerørigen bagtalt dem.

Paa Indstevntes Vegne mødte deres Søn Svend Asbjørnsen Sexe.

Efter nogen Samtale, bleve Parterne saaledes forenede:  Svend Asbjørnsen declarerede paa hans Moders Vegne, at hvis hun har talt noget paa nogen Maade til Ærefornærmelse  eller Beskyldning for nogenslags ulovlig Handling at skulle være begaaet, enten af forbemældte {\St/} Citantens Huustro eller hans \Sted/Datter, da tilbagekalder indstevnte Comparentens Moder  ethvert Ord og Udladelse, som usagt, dødt og magtesløst, og ikke at bør komme Citantens Huustro eller Steddatter til Æresforkleinelse i nogen Maade, og til Beviis om, at hun ikke har Grund til at paasige dem nogen Last, er hun villig til  og herved forpligter sig  at erstatte Citanten alle paa denne Sag havte Penge udgivter, og endvidere erlægge til Kingservigs Præstegjelds Fattigcasse 1 Spd  skrives en Speciedaler.   Dette Forlig blev af Protocollen fore-

 

1823: 339

 

læst begge tilstedeværende Parter og af dem vedstaaet rigtig tilført, og lovede de hinanden, for Eftertiden, ikke at skulle forekaste hinanden, det her Passerede, hvorefter de haandraktes, som Venner og vel forligte.

Sorenskriveren modtog Incammination 1 Spd 28 s.,   Tilsvarspenge 40 s:!

 

Derefter blev Extraheret følgende Documenter

No: 1.  Skifte  sluttet 30de Novb: 1822  efter Samson Larssen Samland, hvorved Boets ejende Jordegods  1 Bpd 3 Mrk Smør med Bygsel   og 14 8/11 Mrk S: og 1 Gjedskind uden Buxel!! (Bygsel)  samt 2 Mrk S: i underliggende Plads Fagertvedt, i Gaarden og Arvetomten Samland  er udlagt Enken Anne Lars D: det Halve af Jorde Godset for Taxationssum 125 Spd. og det andet ½ til Datteren Guro Samsons D: for Taxationssum 125 Spd.  hvoraf hun erlægger til hendes Moder  ovenmeldte Anne Lars D:  41 Spd 3 O: 8 s:

2.  Skifte  sluttet 7de Decbr: 1822  efter Ingeborg Ols D: Østerhagen, hvorved Boets Jordegods  1 Bpd {1 Bpd} 1 ½ Mrk S:  med B: og H:  for 260 Spd. er udlagt Enkemanden Lars Johannessen 12 ¼ Mrk S:, og af Taxations summen 16 Spd. 38 s:,  det øvrige udlagt til Oblig: Creditor m: f:,  og Sønnen Ole Larssen de andre 12 ¼ Mrk S: for Taxationssum 130 Spd.  hvoraf han fralægger sig til Pantecreditor m: f: 122 Spd 100 s:

3.  Testamente af 3de Marts 1823, hvorved Brita Jacobs D: Nes har indsat hendes Steddatter Guro Jacobs D: Alsager til eneste Arving efter hende, undtagen forbeholdt sig Gangklæderne.

4.  {Forpagtningscontract} \Wilkaarbrev/ fra Jacob Larssen Nes til hans Huustro Brita Jacobs D: paa Levetid for hende efter hans Død, datt: 3 Marts 1823.

5.  Forpagtnings Contract af 16de Decb: 1822 {fra} \mellem/ David Anvesen Qvale og Omund Brynildsen Ødven, hvorved David forpagter til Omund hans Brug i Qvale i 15 Aar, imod alle Udredsler.

6.  PanteObligation af 3de Marts 1823 fra Hellie Omundsen Bue til Jacob Haldorsen Maage paa 100 Spd.  mod Pant i 4 ½ Mrk S:  med B: og H: i Jordal eller Bue.

7.  Ditto, af 3de Marts 1823 fra Tosten Hanssen Herøe til Anve Iversen Haldanger 75 Spd.  og til Torjuls Michelsen Tjoflaat 75 Spd.  er 150 Spd.  mod Pant i Herøe

8.  Afkald af 18de Decb: 1822 fra Jørgen Torbjørnsen yttre Tveite, til Poul Torkildsen Leque for Myndtlingen Guro Gunders D: Ourdal for hendes Arv efter Faderen i Species 87 Spd 38 1/8 s,  efter Farfaderen 92 Spd. 85 3/8 s:  og efter Moderen 39 Spd. 111 s.

9.  Ditto \af 3de Marts 1823/ fra Arne Larssen Sexe for Arv efter Faderen, stor i Species 5 Spd. 1 O: 1 s

10.  Ditto fra Ingeborg Aslachs D: Hereid for Arv efter Faderen  i Species 12 Spd 110 s:  og efter Moderen Guro Peders D: Qvamme 2 Spd 41 s:  datt: 3 Marts 1823.

11.  Ditto af 3 Marts 1823 fra Brita Jacobs D: Huus for Arv efter hendes Fader 4 Spd. 56 s:  og Hjemmegift 18 Spd. 2 O:,  og efter hendes Moder 8 Spd. 46 s

12.  Ditto af Ditto Dato fra Brita Lars D: Haldanger for Arv efter Faderen Lars Haldanger  i Species 15 Spd. 95 s

13.  Ditto af 4de Ditto fra Sølfest Asbjørnsen Haugstvedt for Arv til hans Kone Boel Lars D: Traae efter afdøde Brita Sølfest D: Sollesnesset, ifølge Testamente, stor  i Species 156 Spd. 114 ¾ s:

14.  Ditto af Ditto Dato fra Ragnilde Niels D: Skaar for hendes Arv efter Katla Ols D: Skaar  stor  i Species 14 Spd. 58 s:  og efter hendes Broder Anve  Arv  i Species 1 Spd. 26 s.

 

Efter 3de Ganges Udraab meldte sig ingen flere med noget for Retten, hvorfor Tinget hermed blev sluttet.

A v W S Koren          Sjur Samsonsen Helleland, Endre Jenssen Helleland, Iver Christensen

Eidnes, Elling Pedersen Eidnes   (: alle 4re med iholdt Pen :)

 

1823: 339b

 

 

 

Sommerthing for Johndals Skibrede den 9de og 10de Mai 1823.

Aar 1823 den 9de Mai  blev Retten sat paa Thingstedet Vigør, til Sommer- Sage- og Skattethings Afholdelse for Johnsdals Skibrede, Retten betjent ved Sorenskriveren i Overvær af de 4re eedsorne Laugrettesmænd  sc: Asbjørn Torjulsen Samland, Ole Olsen Qvale, Iver Steengrimsen Guntvedt, Mikkel Sjursen Samland, hvilke tre sidste nu aflagde den befalede Laugrettes Eed, \og 3 sidste hver {og} derfor betalede 24 Skilling/  saa var og tilstede Hr: Foged Vidsteen, samt Lehnsmanden  og en Deel thingsøgende Almue.

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

No: 1.  Capituls-Taxt for Bergens Stift i Aaret 1822, datteret 20 November 1822.

2.  Lov  indeholdende Regler, hvorefter den norske Banks Sedler kunde erholdes ombyttede mod rede Sølv, datteret 15de November 1822.

3.  Circulaire fra Directionen for Norges Bank, Betræffende Udbetalingen af Udbytte til 1821 Aars Udgang for gjorde Bankindskude, dat: 20 Sept: 1822

4.  Placat angaaende Refution af Skyds Udgifter, som af Statscassen ere Udbetalte i Anledning af Friskydsens Afskaffelse,  24 August 1822.

5.  Bekjendtgjørelse angaaende nye etableret Postgang fra Gaarden Tofte i Christansands Amt, igjennem Lesøe og Romsdalen til Molde og Christiansund, datt: 17 August 1822.

6.  Indbydelse til Participantskab i et Forsøg paa Opdagelsen!! (Optagelsen?) af Aardals Kobberværk,  11 Juni 1922.

7.  Finants Departementets Circulaire, der indskjerper Overholdelsen af 11 § i Loven af 13 August 1818, angaaende Udstædelsen af de saakaldte Kjøbmandssedler,  29 Januar 1823.

8.  Efterlysning paa endeel, hos Procurator Henscheen paa Gaarden Hare (Hane) i Egers Præstegjeld bortstjaalne Sager,  8 Octobr: 1822.

9.  Ditto, om en Toldcasserer Holst fra Helsingøer,  7 Februar 1823.

10.  Do:, om Jens Jensen Kjøsland  4de Januar 1823.

11.  Do:, om Gjest Baarsen Sogndalsfjæren  14 Desembr: 1822.

12.  Do:, om Christian Olsen Aaseg,  7de Desembr: 1822.

13.  Ditto, om Elen Bergitte Larsdatter Moe  12 Desember 1822.

14.  Ditto, om en Person ved Navn Knubbeknud eller Kubbeknud  9 Novemb: 1822.

15.  Ditto, om Edvard Mathias Madsen og Daniel Jentoft Balken  19 October 1822.

16.  Ditto, om Ole Johannesen  17de October 1822.

17.  Ditto, om Ole Olsen Prøys  14 September!! 14 Septemb: 1822.

18.  Ditto, om Hans Rasmussen  14de September 1822.

19.  Amtets Skrivelse om at residerende Capelan Stub er constitueret til, indtil videre at forestaae Postaabneriet paa Fusse,  31de Martz 1823.

20.  Foged Vidsteens Anmodning til Sorenskriveren, om at efterlyse Stork (Størk) Hermundsen Færrevog,  5te April 1823.

21.  Amtets Skrivelse, angaaende nye Budstikker,  10 Martz 1823.

22.  Efterlysning om Gjest Baarsen  8de April 1823.

 

Da ingen meldte dem med noget videre, saa blev Tinget udsadt til i Morgen.

A v W S Koren.         Iver Stengrimsen Guntvedt, Ole {Johnsen} \Olsen/ Qvale, Asbiørn

                                   {Torbiørnsen} \Torjelsen/ Samland, Mikkel Siursen Samland.

                                   alle med iholdt Pen.

 

1823: 340

 

 

Neste Dag  den 10de Mai blev Sommertinget for Johnsdals Skibrede fordtsat paa det sedvanlige Tingsted Wiigør af stedets Sorenskriver og de i gaar benevnte Rettens Personer

 

Stevnevidners Eed

Constitueret Lehnsmand Niels Siursen Wiig og Johannes Toresøn Prestgaard mødte for Retten og aflagde den befalede Eed som stevnevidner for Johndals Skibrede.

 

Præliminair Forhør

Fogd Widsteen mødte og anmeldte at til ham var ind løbet en skriftlig Klage fra Tron Ingebrigtsen Samland, angaaende at Gjesgiver!! Ole Larsen Herralsholmen!! skal have foretaget ulovlig Brendeviins Udskjenken  hvorved skienden(?) er fororsagen, hvilken Klage han nu fremlagde, og sagde at have indkaldt de dernevnte Personer.

Saavel Klageren Tron Ingebrigtsen Samland, som anklagede Gjedsgiver!! Ole Herrandsholmen var tilstede i Retten og anhørde bemeldte Klage  datteret 11 October forrige Aar  med dens Paategninger oplæse  hvilken her indtages {her}  saalydende ##

Derpaa blev fremstillet som

1ste Deponent  Jakob Ingebrigtsen Svaasand  sagde sig i 29de Aars Alder  og for 14 Dage siden at have nødt Alterens Sakramente  forklarede:  at kort for Mekaelidag sidstleden Høst kom Deponenten reisende et Ærende en Ørkendag!! (virkesdag) til Gesgiverstedet!! Herrandsholmen  hvor Deponenten opholdt sig omtrent en Time  og saa Deponenten Da at den i Klagen benevnte Amund Johannesen Samland var i Slagsmaal med en her Ustevnt Person  og at Amund var især beskjenket  men den anden og noget. Deponenten var ikke ind i Stuen hvor de slost, men stod i Kjøkkenet og saa ind i Stuen en liden Stund igjennem den Aabenstaaende Dør. Deponenten saa ikke at, enten Amund eller nogen Anden blev skjenkket!! Brendeviin elle!! anden sterk Drik enten af Paaklagede Gjesgiver!! Ole Herraldsholmen!! eller nogen af hans Folk. Hvorvit bemeldte Gjesgiver!! lader Folk sidde hos sig og selge dem Brendeviin eller anden sterk Drik til Fylderie eller ulovlig Kroehaald  er noget Deponenten ei har seet, eller kan bevidne, men vel, som løst Rygte at skal skee. Deponenten, som havde hørt foranførte Klage oplæse  Vidste intet videre til Forklaring.

2. Deponent  Od Odsen Sæverhagen  sagde sig 30 Aar gammel  og sidstleden Høst at have nødt Alterens Sakramente  forklarede  at 8te Dage for sidstleden Mekaeli kom Deponente{r}n{e} reisende  og omtrent 1/8 Miil saa Deponenten een Mand  der er Skomager  liggende ene i en Baad, der rak løs paa Søen. Bemeldte Skomager var saa beskjenket at han neppe kunde svare Deponenten, og ikke enten Roe eller styre Baaden. Deponenten biergede ham op til her Anklagede Gjesgiver!! Ole Herraldsholmen!!.  Deponenten, som formodede at den Bjergede hos Gjesgiveren!! var bleven beskjenket bebreide Gjesgiveren!! at han saaledes havde ladet ham blive saaledes beskjenkket!!  hvortil Gjesgiveren!! svarede at han ikkun havde nødt Ganske lidet hos ham men havde kjøpt en Butellie Brendeviin med sig; Dog saa Deponenten ingen saadan i Baaden  ei heller undersøgte han nøie derom. Deponenten har i øvrigt ei seet eller kan

 

1823: 340b

 

bevidne at anklagede Gjesgiver!! har skjenket Folk hos sig til Fylderie  men har vel hørt som Rygte fortelle at saadant undertiden skal skee.   Vidste intet videre til Oplysning   Afskediget.

3die og 4de Deponent  Amund Iversen Tvedten  og godvillig Mødende Lars Samsonsen Haugen  forklarede eenstemmigen at noget efter sidstleden Mekaeli Dag fulgte de Klageren Tron Samland efter dennes Forlangende til her anklagede Gjesgiver!! Ole Herransholmen  og da hørde de at Tron Samland bebreidede Gjesgiveren!! at denne lod Trons Svigersøn Am/m/und sidde hos ham og Drikke sig beskjenket  og forbød Gesgiveren!! at lade ham faae Brendeviin hvortil Gjesgiveren!! svarede at Tron skulde passe paa de Andre  der lod ham faae saa meget Brendeviin at han bar det i Ankere om Gaarden. Han  \ (: Gjesgiveren :) /  nektet ikke at have solgt ham  Ammund  Brendeviin og at selge herefter til ham  men hvormeget ved han ikke. Deponenterne har ikke seet Gjesgiveren!! at skjenke{t} Folk til Fylderie, eller ved saadant er skeet kun har de ofte seet Amund komme beskjenket hiem  men horfra!! (hvorfra) han har faaet det  ved de ikke. Afskediget

5te Deponent  Tron Nielsen Traa  sagde sig i 27de Aars Alder  og sidstleden Høst at have nydt Alterens Sakramente, forklarede  at kort efter Nytaar avvigte Aar 1822  fulgte Deponenten med den i Klagen benevnte Amund Johannesen Samland en Hverkens!! (virkes) Dag hen til Herralsholmen!!  og saa da Deponenten at Ammund fik kjøbt hos her Paaklagede Gjesgiver!! een Pæl Brendeviin, som han skjenkede eller trakterede af til Deponenten og adskillige Andre  hvor af nogle vare af Bygdens Folk  og een Deel vare reisende Folk som med deres Fartøier lander paa Havnen  men det var egentlig kun dem af Bøgden han trakterede. Deponenten, gik derefter ud af Stuen  og saa ikke om han fik mere kjøbt  men formodet det paa Grund af at da Deponenten  efter at have været borte af Stuen een Tid  var han  (: Ammund :) temmelig Beskjenket  og havde i et halvt Pælle Maal noget Brendeviin  hvor af han da atter skjenkede Deponenten, som derpaa fulgte ham Hjem. Han {da}  (: Amund :) {..} var da temmelig beskienket efter et Ophold paa gjesgiverstedet.!!  Om de Andre Tilstædeværende skjenkede og gav ham noget af hvad han havde Drukket  eller han kjøbte det alt selv, kan Deponenten ei vide  eftersom Deponenten ei var meget ind i Stuen.  {Af} Til Stedet havde bemeldt Ommund en Tom Krukke med sig  paa hvilken var omtrent 4re á 5 Potter Brendeviin da han reiste tilbage, men om han havde kjøbt Brendevinet af Gjesgiveren!! eller nogen Anden af de Andre der tilstedeværende  kan Deponenten ei vide.  At Ommund ofte er kommet beskjenket hiem  har Vidnet seet  men om han har faaet det hos Gjesgiveren!! eller ande!! (andet) Steds  derom er Deponenten Uvidende, ei heller har Deponenten seet eller kan bevidne at:  paaklagede Gjesgiver!! har udskjenket Brendeviin til Fylderie videre end som hvis foran forklarede dertil kan henregnes.   Afskediget.

Efter nogen Samtale blev{e} Klageren Tron Samland og anklagede Gjesgiver!! Ole Herraldsholmen!! saaledes forenede:  Gjesgiveren!! forpligtede sig til aldrig for Eftertiden at selge til den i Klagen ommeldte Amund Johannesen Samland Brendeviin, enten

 

1823: 341

 

lidet eller meget {Brende}  eller tillade ham at sidde i hans  Gjesgiverens!!  Huus og blive trakteret af Andre med sterk Drik.  Imod dette Løfte frafaldt Tron Samland den for inførte Klage  og Gjesgiveren!! forpligtede sig at betale denne Sags Omkostninger  og at under skrive Protokollen til Beviis om den her ind gangne Forpligtelse.

Hrr: Foged Widsteen Declarerede at han bifaldt bemeldte Forlig.

Derefter blev af Gjesgiveren!! betalt Indcammination 1 Spd 28 s  og for 5 Vidner at afhøre  56 s og dette Forlig af Gjesgiveren!! underskreven   Tron Samland betalede Tilsvarspenge 40 s.

Ole Larssøn Holmen  (sign.)

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

No: 1.  Skjøde  datteret 9de Mai 1823  fra Ingeborg Tostensdtr: Dægebrekke til hendes Søn Ole Aadsen paa 15 Mrk Smør i Dægebrekke.

2.  Ditto  fra Lars Larssen Svaasand, til hans Steddatter  Myntlingen Guro Helliesdatter, paa 18 Marker Smør  ¼ Hud i Svaasand  datteret 9de Mai 1823.

3.  Festeseddel af 9de Mai 1823, fra Asbjørn Torjulsen, Lars Larssen, Lars Christophersen Samland og Nils Vigliksen Augestad, til Iver Johannesen Underhaugen, paa et Plads  Sagestvedt kaldet  under Garden!! Samland, paa hans og Kones Levetid,  med Revers af Ditto Dato.

4.  Do: af Ditto Dato, fra Ole Aadsen Dægebrekke, til Sjur Aadsen paa nogle Stykker Mark paa Gaarden Degebrekke, paa hans og Kones Levetid, med Revers af Ditto Dato.

  5.  Do: af Ditto Dato, fra Elling Christophersen Svaasand og Hellie Aadsen Sæverhagen, som Formynder for Guro Helliesdatter  til Lars Olsen Herøen paa Pladset Herøen kaldet, under Svaasand  med Revers af Ditto Dato.

6.  Vilkaarbrev fra Ole Aadsen Dægebrekke til hans Moder Ingebor Tostensdatter paa Levetid  datteret 9de Mai 1823.

7.  Brugs- og Vilkaarsbrev, fra Myntlingen Guro Helliesdatter Svaasand, til hendes Stedfader Lars Larssen Svaasand, og Huustro Eli paa Levetid datteret 9de Mai 1823.

8.  Obligation fra Hellie Olsen Molven til Sjur Larssen Handegaard paa 140 Spdlr, mod Pant i Molven  datteret 9de Mai 1823.

9.  Afkald, fra Iver Iversen Stranden paa egne og øvrige myndige Arvingers \Vegne/ for deres Arv efter Anne Ivers dtr:, som hun tilfaldt efter Brita Sølfestdatter Sollesnæs, 8 Spd 94 ½ s.  datteret 9de Mai 1823.

  10. Ditto fra Lars Olsen Berge  som gift med Marita Johnsdatter Berge  for hendes Faderarv 315 Spdlr 76 s., af Ditto Dato.

11.  Ditto fra Lars Larssen Samland som Curator for Samson Larssen Haugen, og Tilsynsværge for Britha Larsdtr: Haugen, for deres Arv efter Faderen Lars Larssen Haugen  af Ditto Dato.

12.  Ditto fra Lars Larssen Samland for Guro Samsonsdtr: Samland for hendes Arv efter Broderen, Samson Samsonsen Samland, af Ditto Dato.

13.  Ditto fra Samson Nilsen Sætvedt for Arv efter Faderen Nils Samsonsen Sætvedt  og Farbroderen Johannes Samsonsen Birkeland  af Ditto Dato.

 

1823: 341b

 

14.  Afkald fra {Aad Aad} \Aad {Ole}/ Aadsen Degebrekke for hans Arv efter Faderen Aad Olsen Degebrekke  datteret 9de Mai 1823.

15.  Ditto fra Aad\sen/\2/ Ol{s}e{n}\1/ Degebrekke (dvs. Ole Aadsen) og Viglik Tostensen Fladebøe, for Guro Nilsdatter, for hendes Arv efter Broderen John Nilsen Baggegaard  af Ditto Dato.

16.  Ditto fra Ole Helliesen Østensøe og Isak Helliesen Noreim for deres Arv efter Britha Helliesdtr:, som hun tilfaldt efter sin Søster Christi Helliesdtr: Noreim  stor 22 Spd 50 s.  af 10de Mai 1823,  {henhøre} til Østensøe  /: see Folio

17.  Lodseddel fra Lars Johannesen Fladebøe  der indesidder med sine umyndige Børns Løsøre efter Britha Iversdtr: Fladebøe  datteret 5te Mai 1823.

18.  Ditto fra Lars Larssen Samland, der indesidder med {hans Datter} Guro Samsonsdatters Løsøre efter Samson Larssen Samland  af Ditto Dato.

19.  Ditto fra Endre Torbjørnsen Molven  der indesidder med Anna Ascheldsdatters Løsøre og Bankindskud efter Askild Larssen Molven  af Ditto Dato.

 

Efter 3 Ganges Udraab melde sig ingen flere for Retten, hvorfor dette Thing herved blev sluttet.

A v W S Koren          Iver Stengrimsen Gundtvedt, Ole Olsen Qvale, Asbjørn Torjelsen

Samland, Michel Sjursen Samland   (: alle 4 med iholdt Pen :)

 

 

 

Østensøe Skibrede.

Aar 1823 den 12de Mai  blev Retten sat paa Thingstedet Vigør ved Stedets Sorenskriver til Sommer- Sage- og Skattethings Afholdelse for Østensøe Skibrede;  som Laugrettesmænd, Lars Jansen Reistvedt, Brigt Olsen Moe, Arne Gundersen Østensøe og Niels Knudsen nedre Axnes, hvilke 2 sidste aflagde den befalede Laugretteseed og derfor betalede hver 24 s.  Saa var og Hr: Foged Vidsten, Lensmanden  og endeel Thingsøgende Almue tilstede.

 

Hvorda. blev publiceret de paa Folio 339, bekjendtgjorde Love og Anordninger, m: v:  fra No: 1 til 22 incl:

 

Extraret Sag

Aar 1823 den 12te Mai  blev \en/ Extraret sat paa Tingstedet Wigøer i Hardanger af Stedets Sorenskriver og de 2de Eedsorne Laugrettesmend Niels Knudsen Axnes, og Arne Gundersen Ostensøe (Østensøe)  for efter Amtets Ordre at optage et Justits Tingsvidne til Oplysning i Tyvs Sagen mod Brødrene Ole Iversen Frøines og Matias Iversen Aarhuus.

Hvor da:   mødte {paa Lehn} Actor Hrr: Procurator Baade   \og/ paa Defensor Lehnsmand Niels Nielsen Sioes Vegne i hans Sygdoms forfald mødte Lehnsmand Johannes Pedersen Aga,   saa mødte og de tiltalte Ole Iversen Frøines og Matias Iversen Aarhuus fri for Baand og tvang

Hrr: Procurator Baade fremlagde den af ham til dette Tingsvidnes Ervervelse \udstyrede Stevning/  datteret 22de Februari sidstleden, som med dens Paategninger blev oplæst og indtages her  saalydende  ##   Videre fremlagde \han/ og en Stevning af 6te denne Maaned til Forkyndelse for begge Angieldende i Lovlig forkyndt Stand  der ligeledes blev Læst og {…...} \Acteres/

 

1823: 342

 

saalydende  ## hvornest Actor maatte anmerke at en ligelydende Stevning med den fremlagde af 22 Februari dette Aar, var udsted og med  Posten afsent til Forkyndelse saavel for de angjeldende paa Lehnsmands Gaarden Sæxe i Hardanger  som de øvrige i Stevningen nevnte Personer  hvorefter Tingsvidnet skulde vær\et/ optaget den 28de April dette Aar paa Sorenskriverens Gaard Helleland, men formedelst Arestanternes Forfløttelse uden Actors Vidende, fra Lehnsmandsgaarden Sexe i Hardanger til Halsnøe Kloster Aresthuus i Syndhordlen  omtrent 10 Mile fra Sexe, og som indtraf paa den Tid Actor var paa Reisen til Sorenskriver gaarden Helleland, kunde Tingsvidnet den gang ikke blive optaget, saa meget mindre som fornevnte Stevning var til bagesendt  men ikke Actor tilhendekommet  og Arestanterne ikke  formedelst Forfløttelse  var tilstede da Actor indfandt sig paa Sorenskrivergaarden Helleland.

Actor fremlagde til Afbenyttelse under Tingsvidnet   a)  Et Forhør optaget under Hardanger Jurisdiction den 6te og 7de December forrige Aar.   b)  Et den 28de Juli 1819 i Sundhorlen optaget Forhør med vedheftigt Bilag,  hvilke{t} Actor, Comparenten  udbad sig tilbageleveret til Brug under Hovedsagen, ligesom han begierede de indstevnte paaraabt for at komme i Erfaring om de møde eller ei.

Samtlige Indstevnte bleve paaraabte og mødte tilstede  undtagen tiltalte Ole Iversen Frøineses Hustrue Kari Olsdtr:  som nu ved Døden er afgaaen  og Knud Einess Hustru Christie Jonsdtr:  der endnu ikke er Frisk efter hendes Barselseng for 13 á 14 Dage siden.

Anklagede Ole Iversen Frøines fremstod og blev nøie examineret og tilspurgt, samt formanet sandferdigen at opgive hvorledes hvar!! (var) tilgaaet med det begaaede Tyverie paa Torsnes  som og ihenseende de andre Tyverier  og hvem der med samme havde været ham behielpelig, og forestelledes ham, at under Sagen vilde blive oplyst om han nu viste modvillighed for Retten og forherdede sit Hjerte ved at afvige fra Sandhed, men efter mange Spørgsmaale vedblev han den Paastand nu ikke at kun/n/e erindre hvorledes ved Tyverierne tilgik  og heller ikke hvad han forhen for Retten havde forklaret  men at hvad der af ham forhen er forklaret  er det sande og rigtige,   og da saaledes intet af ham var at udbringe  blev ham forelæst hans under Forhøret af 6te December forrige Aar afgivne Forklaring som han erklærede at han ei andet tror end at bemeldte hans Forklaring under Forhøret er rigtigt. Ligeledes blev han nu forelæst de af ham givne Svar inden Retten i Syndhordlen den 17de Februari sidstleden under Hovedsagens Behandling  hvorom Actor fremlagde Protukol Udskrift. Efter nøieste Examination paastod angjeldende at hans \der/ afgivne Svar og Forklaringer vare sandferdige og Rigtige  og da ingen anden og nøiere Forklaring af ham var at erholde  traade han tilside, og blev derpaa fremkaldt den anden Paagjeldende

Matias Iversen {Frøines} Aarhuus der efter alvorlig Formaning om at bekjende Sandhed  negtede aldeles at have nogen Deel i de af hans Broder forøvede Tyverier  eller derom at være vidende foren{dt}!! (før end) Indkaldelsen til Retten  ei heller at være vidende om noget Tyverie paa noget Telthuus  eller seet Feltkjele naar han var paa Reisen med hans Broder, ei heller skjønner han hvorledes Feltkjele seer ud.   I øvrigt var hans Forklaring overeensstemmende med hans i Forhøret af 6te December og under Sagen den 17de og 18de afgivne Forklaringer, som derefter blev ham forelæst og af ham vedstaaet rigtigt  og \da/ ingen videre oplysning var at erholde  {blev} \traade/ han tilside,

Derefter blev fremkaldt den i Forhøret af 6te December som andet Deponent anførde

John Johannesen Aarhus  som  efter at være paamindet om Edens Vigtighed og Straf for Men Eed, {og} derefter med opragte Fingre og

 

1823: 342b

 

Saligheds Eed bekreftede:  at de i Forhøret af ham opgivne 2 Holker Smør og 5 Gamleoste fra kom ham mod hans Villie og Vidende, i øvrigt ved deponenten ikke \at/ afgive noget til Oplysning om andre eller flere Tyverier af de Anklagede. De {hos} Comparenten frastaalne Varer har han erholdt tilbage in natura  og har altsaa ingen Ting at fordre af de Anklagede.   Efter nermere overveielse af de givne Spørgsma\a/le Declarerede Deponenten under hans aflagde Eed nu at erindre fulkomen nøie  at den Aften anklagede Ole Frøines bragte tilbage til Deponenten det stiaalne Smør og Ost, tilstod Ole, at hans Broder Matias var med ham i det forøvede Tyverie  men da ingen flere var tilstæde hvor de stod eller sad sammen og talede \om Tyveriet/ var der ingen flere, som hørde bemeldte Oles Tilstaaelse   Anklagede Ole Frøines Declarerede hertil  at hvis han sagde ommeldte Tid at hans Broder havde været med delagtig i at stiæle Smørret og Ostene  havde han Løiet paa sin Broder. Ved at afgive dette Svar var angjeldende Ole meget Vaklende og deels lenge Declarerede ikke at kunne erindre om han havde sagt at Broderen var deelagtig i Tyveriet  og dels søgte lenge at undgaae at afgive noget bestemt Svar paa, om han havde Løyet paa sin Broder hvis han havde sagt, han som meddeelagtig.  Efter lang Konfroetation var ingen nøyere Overensstemmelse eller Tilstaaelse af de Angjeldende at erholde:  og begjærede Angjeldende \Mathias/ Deponenten John tilspurgt, om denne har seet eller hørt Angjeldende Mathias at skal have begaaet noget Tyverie eller anden Forbrydelse Svar:  nei  Deponenten har ikke endten seet eller hørt at han  (: angjeldende Mathias :)  skal have begaaet nogenslags Forbrydelse forend hans Broder Ole fortalte ovenanførte. Det her forklarede blev oplæst og vedstaaet rigtigt   Afskediget

Fremkaldet

Mads Larsen Eidnes og Johannes Johannesen Aarhuus  bleve Paamindede om Eedens Vigtighed og Straf for Meeneed  vedstod deres i Forhøret, som 11te og 12te Deponent afgivne Forklaring der nu blev dem forelæst fuldkommen rigt!! (rigtigt)  og derhos bevidnede at de ommeldte dem tilhørende Varer frakom dem mod deres Villie og Vidende.   Hvorhos de Declarerede at \de/ intet mer til Oplysning i henseende de omspurgte Tyverier  og paa Angeldende Matiass Spørgsmaal  at de ikke ved eller har hørt at han forhen skal have begaaet noget Tyverie eller andre Forbrydelser.   De Angjeldende vedblev deres Benektelse  og da intet videre var at uudbringe!!  Afskedigedes Deponenterne, som vedstod deres Prov rigtigt tilført   Afskediget

Derpaa fremstod som

1ste Vidne  Torkil Mikkelsen Oppedal  blev paamindet om Eedens Vigtighed og Straf for Mened  \aflagde Lovens Eed/  forlæst!! (forelæst) hans i Forhøret, som 5te Deponent afgivne Forklaring, som han i alle Dele vedstod rigtigt  og paa forskillige Spørgsmaale intet videre vidste til Oplysning  og in specie Declarerede paa Angjeldende Matias tilspørgende  at Vidnet ikke ved at Matias har begaaet nogen slags Forbrydelse, men har hørt, som Løst Rygte at han var mistenkt for Tyverier  uden at Vidnet kan opgive nogen Sagesmand   vidste intet videre til Oplysning.   Afskediget.

2det Vidne  Tormod Eriksen Oppedal  aflagde Lovens Eed med Løfte at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie, blev forelæst hans, som 6te Deponent i Forhøret afgivne Forklaring tilligemed forestaaende Vidnes, samme Steds  hvilket alt han vedstod rigtigt  og vidste intet videre til Oplysning end at han pa Actors tilspørgende Declarerede  at han den gang han var paa Frøines som omforklaret i Forhøret  saa han 8 á 10 Geværer

 

1823: 343

 

i anklagede Oles Stolpebod, hvoraf nogle lignede Soldater Geværer  men om de vare det  kan Vidnet ei oplyse,  andet saa Vidnet ikke der <som> kunde være Telthuussager  uden de tagne Kjele e: c:  som {i} Vidnet har forklaret   Afskediget

3die og 4de Vidne  Magnus Larsen Oppedahl og Ole Monsen Oppedal  bleve paamindede om Eedens Vigtighed og Straf for Meened  og ved Oprakte Fingre og Saligheds Eed Lovede at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie  blev forelæst deres i Forhøret, som 7de og 8de Deponent, tilligemed forestaaende 2de Vidners der afgivne Forklarede, som de alt vedstod rigtigt  og lagde \de/ til  at den gang de var paa Frøines, som forklaret  og Ole  den Anklagede tilstod at hans Broder Matias var meddelagtig i Tyveriet paa Torsnes, bad Ole Vidnerne tillige at foreholde Matias dette  og da han kjendte ham  at holde noget hart paa ham derom for at bringe ham, at tilstaa det.  Dette gjorde Vidnerne  og da de {for} samme Dag foreholdt Matias, at han var delagtig i bemeldte Tyveri, og at hans egen Broder Ole havde tilstaaet det, svarede Matias intet synderlig der paa  men vilde ei heller tilstaae det, hans Ord og Svar kan Vidnerne ikke erindre ordviis. Videre forklarede Vidnerne paa Tilspørgende  at omhandlede Tid saa de i Ole Frøineses Huser nogle Geværer, men hvor mange eller af hvad Slags  kan de ingenlunde opgive.   Vidste intet videre til Oplysning.   Afskedigede

5te Vidne  Ingebor Johannesdtr: Aarhuus  blev paamindet om Eedens Vigtighed og Straf for Mened. Aflagde Lovens Eed med Løfte om at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie. Vedstod Rigtigheden af hendes som 9de Deponent i Forhøret afgivne Forklaring, blev forelagt adskillige Spørgsmaale men Declarerede intet mere at vide til Oplysning om de her omhandlede Tyverier  og blev der paa Afskediget

6te Vidne  Kirkesanger Peder Iversen Aarhuus  afhørt, som 10de Deponent under det fremlagde Forhør. Han blev formanet ved sandheds udsigende  det han Lovede  og aflagde Co\r/porlig Eed. Blev forelæst hans {som} i Forhøret afgivne Forklaring {og} som han vedstod i alle Dele rigtigt og derhos Declarerede under hans aflagde Eed  at han aldeles ikke er vidende hvorvit hans her anklagede Broder er Skyldig i de Tyverier hvorfore de nu ere tiltalte videre end hvad Ole selv har tilstaaet. I Henseende det omforklarede Skruested eller Smeddested, sagde Vidnet paa nermere tilspørgende  at det forekom ham at det var omtrent for 3 Aar siden han saa det, men har siden ei seet det  og ved ei om Matias var Eier deraf  og om han endnu har samme eller ikke.   Angjeldende Matias blev nu tilspurgt; hvor han havde faaet bemeldte Skrue eller Smeddested  og om han end nu havde det;  svar: han har aldrig Eiet noget Smede eller Skruested, men hvis han har haft noget saadant i sin Kiste eller Verge formoder han det maae have været et Skruested, som hans Broder  her tiltalte Ole  Lod gjøre fra nyt af hos en Smed i Ulviig  saavit erindres \hed han/ Endre Nilsen Bagnsnøstet, for omtrent 4re Aar siden, og, som han i Forening med Ole var behielpelig at forferdige hos bemeldte Smed og som de førde med dem da de reiste hiem  og mueligens kan være bleven oplagt hos ham  Matias  nogen Tid, førend Ole tog  det til sig; og forekommer det Matias at han havde det nogen Tid hos sig  men hvor lenge kan han ei erindre, men kan erindre at Skruestedet blev gjort med Bolt elle!! (eller) Sveiv, som det kaldes. Vidnet Peder Iversen Declarerede paa Tilspørgende i anledning forestaaende angeldende Matiass Forklaring at det ikke kan erindre hvad enten omhandlede Skruested var forsynet med Sveiv eller ikke

 

1823: 343b

 

men at det omforklarede han saae  hvad enten det var Skrue eller Smede Sted  syntes for Vidnet at være nyt.   Da ingen videre Oplysning var at erholde  blev Vidnet  som vedstod det tilførte Prov rigtigt  Afskediget.

7de Vidne  Matias Matiasen Frøines  efter foregaaende Formaning Aflagde Lovens Eed med Løfte om at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie  vedstod hans i Forhøret, som 13de Deponent afgivne og nu forelæste Forklaring i alle dele rigtig  og forklarede paa nermere Tilspørgende at han ved og har seet at <her> angeldende Ole {hos} \har havt/ adskillige laante Geværer for at forsøge deres Godhed og ofte havde mange samlede hos sig paa een gang, men hvor vit nogle af dem kan have været stiaalne  derom er Vidnet uvidende, ligesom han heller ikke ved eller kan give nogen anden Oplysning eller Veiledning om de her omhandlede Tyverier end af ham i Forhøret forklarede   Afskediget

8de Vidne  Ole Olsen Ulensvang  aflagde efter Paamindelse Lovens [Eed] med Løfte at ville Vidne Sandhed og intet  fordølge eller fordreie. Vedstod hans under Forhøret som 14de Deponent afgivne Forklaring at være rigtigt.   Vidste intet videre til Oplysning   Afskediget.

9de Vidne  Tosten Nielsen Oppedal, sagde sig 27 Aar gammel, og sidstleden Høst at have nødt Alterens Sakramente  blev paamindet om Edens Vigtighed og Straf for Mened  aflagde Lovens Eed med Løfte at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie. Forklarede paa adskillige Spørgsmaale at han  efter Forlangende af frastiaalne John Aarhuus fulgte ham ind til det ene af Nøstene paa Frøines  og sad de begge Vagt der den Nat her anklagede Ole Frøines blev Greben med Kosterne,   som de sad om Natten hørde de at i neste Nøst blev udtaget en Baad  hvori blev Roet fra Land  det var omtrent Klokken 4re om Natten. Da de var rod noget bort gik de stilt i Baad og roede  men kunde formedelst Mørkhed ei see hvor den var og traf den ikke  men fik nogen Tid efter  da det var bleven Lyst  at vide At Ole var bleven paagreben med en del af Tyvekosterne  saaledes som af for afhørde Vidner er Forklaret.   Vidste intet videre i nogen Maade til Oplysning. Afskediget

10de Vidne, Ommund Johannesen Aarhus 40 Aar gammel  og sidstleden Høst at have nydt Alterens Sakramente  blev paamindet om Eedens Vigtighed og Straf for Mened  Aflagde Lovens Eed med Løfte om at ville Vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie. Forklarede at han var tilstæde sam/m/e Tid, som hans Søster Ingebor Johannesdtr: Aarhuus  (: 5te Vidne :)  har som 9de Deponent i Forhøret forklaret  og saae paa at her tiltalte Ole Iversen Frøines leverede til Lars Hansen Torsnes 3 Siorter  2 Skaut og et Kabs(?)  men Ordene {Vidnet} \Ole/ sagde  kan Vidnet ei erindre.   Videre forklarede Vidnet under hans aflagde Eed  at de 2de Holker Smør  5 Gamleoster ½ Tønde Salt  og 1 Anker Korn Brændeviin  som laae i Vidnes Nøst  blev derfra borttaget mod Vidnets Villie og Vidende  og er det samme hvorfore de sagsøgte her {er}!! tiltalte   Vidnet vidste ingen anden Oplysning at afgive om de Tiltalt!! har begaaet Tyverier paa Torsnes  i Telthuset paa Ous  eller anden Steds.   Afskediget

11te Vidne  Knud Knudsen Eidnes, sagde sig 36 Aar gammel, og indeværende Aar at have nødt Alterens Sakramente, aflagde Lovens Eed efter foregaaende Paamindelse  og forklarede at han aldeles ikke er vidende om  eller kjender noget til  de under denne Sag Omhandlede Tyverier  og hvorvit de tiltalte have begaaet samme  ei heller har Vidnet seet eller erfaret noget videre  end at for omtrent et Aar siden blev af her tiltalte Ole Frøines en Aften leveret til Vidnets Hustru Christie Johnsdtr: nogle Lindklæder 5 Stykker i Tallet  og forekommer det Vidnet at samme var en Mandskjorte  2 Fruentimmer skjorter  og et Kaps(?)  og et Forklæde  hvoraf Mandskjorten var gam/m/el

 

1823: 344

 

og ligesaa den ene Fruentimmerskjorte. Vidnet laae i Sengen da han leverede det og sagde at det var til afdrag for Arbeidsløn han skyldte Vidnet. Vidnet sagde da at han kunde behøve saadant til hans Kone og Børn  hvortil han svarede at han havde saadant til dem. En Tid derefter  nu i sidstleden Høst  kom angjeldende Ole med en Fieldkjedel  (: saadan Kjedel som pleier at Koges Mad i paa Sætrene  og ofte bruges fortinnede :)  og ligeledes leverede den til Vidnet til Afdrag paa Arbeidsløn, som Ole skyldtte!! Vidnet  for di!! (fordi) denne havde Byget en Hestestal  en Smie  og muret en Skorsteen for ham med mere.  Da {Vidnet} \anklagede Ole/ kom med Kjedlen var det silde Aften  og Vidnet betraktede den ikke  men siden efter saa Vidnet at Jær\e/nringen ovenom Kjedelen var rostet og da Vidnet derom {….} \talte/ med angjeldende Ole  sagde denne at Vidnet kunde tage Jernringen af og sette en Kant paa Kjedelen  hvor ved Kjedelen blev større   Denne Samtale skede i Vidnets Stue  men om Vidnets Hustrue var nerværende  eller siden der om talte med hende  kan Vidnet ei erindre; men da kort efter, hørtes løst Rygte om at der frygtedes \for at/ Ole Frønes havde begaaet Tyverier, saa ville Vidnet ikke forandre Kjedelen.   Vidnet Vidste intet videre til Oplysning.   Afskediget  efter at have vedstaaet sit Prov rigtigt tilført.

12te Widne  Lars Siursen  forpagter paa Ullensvangs Præstegaard  sagde sig 57te Aar  og sidstleden Høst at have nødt Alterens Sakramente, Alagde!! (Aflagde) Lovens Eed efter Paamindelse  og lovede at Vidne sandhed og intet fordølge eller fordreie  forklarede  at her anklagede Matias Iversen {Frøi} Aarhuus, har tient hos Vidnet  saavit denne erindre i 5 Aar, og forlod Vidnet for 6 Aar \eller lengere/ siden   i den Tid, han tienede hos Vidnet  merkede Vidnet aldeles ingen Utroskab eller andre udyder af ham  ei heller har Vidnet senere hørt eller erfaret at han skulde have begaaet Tyveri  førend han nu kom under tiltale i denne Sag  og er Vidnet aldeles Uvidende om, hvor vit han eller Broder Ole har begaaet de her omspurgte Tyverier videre end hvad Vidnet har hørt at de Afhørte Vidner har forklaret.   Vidste intet videre til Oplysning   Afskediget.

Da Dagen hermed {er} til silde Aften {var} \er/ forløben  saa blev {de} med denne Sag udsat til i Morgen.                         A v W S Koren

Niels Knudsen Axnes, Arne Gunnersen Østensøe  med iholdt Pen.

 

Neste Dag  den 13de Mai 1823  blev det fra i Gaar udsatte Extrarets Tingsvidne Sag mod Ole Iversen Frøines og Broder Matias fortsat ved samme Rettens Personer som i Gaar:

Hvor da mødte tilstæde Actor og Defensor,  saa fremstod og angjeldende Ole Frøines og Matias Aarhuus  fri for Baand og Tvang.

Actor fremstillede frastiaalne Inga Stensdtr: Torsnes fra Sundhorlen  med Andmodning om at hendes Forklaring maatte blive modtaget  saavel henseende det hende frastiaalne paa Torsnes, som hvad \hun/ ellers maatte være vidende til Oplysning i Sagen.   I samme Andledning blev ogsaa fremstillet Lars Hansen Torsnes.   Af fornevnte Personer fremstod

Inga Steensdtr: Torsnes  er 63 Aar gammel  \gik/ sidst til Guds Bord for 14 Dage siden, hun blev formanet til Sandheds Udsigende  det hun lovede  og forklarede at under det for omvidnede Tyveri paa Torsnes blev hende frastiaalet 3 (: tre :)  Skaut  2de Linlerrets Forklæder,  4re Kaps(?) 2de Linlærrets Fruentimmer Skjorter og 1 Haanklæde.  Af disse Ting fandtes

 

1823: 344b

 

blant de i Retten indleverede Koster følgende, som hun vedkjendte sig at være hende tilhørende  nemlig 2 Skaut  som Laugrettet nu taxerede for 60 s   1 Lindlerrets Forklæde  vurderet 72 s   1 Skiorte aldeles udslit  vurderet 4 s  og et Haanklæde  vurderet 16 s.  Hun fornam altsaa, som tabt  1 Skaut som hun ansaa i ringeste Verd 16 s et Forklæde værd 36 s   4re Kaps(?)  vurderet 60 s   en Fruentimmer Skjorter!!  72 s. Imod den satte Taxt havde ingen af de angjeldende  ei heller deres Defensor  ei heller Actor  noget at erindre.   Angjeldende Ole Frøines erklærede at de i Retten nu foreviste og Taxerede Varer ere stiaalne paa Torsnes, og af dem som fantes i hans Verge.   Tiltalte Matias negtede at kjende de fornevnte Varer. Den bestiaalne Inga Stensdatter blev nu forelæst Edens Forklaring af Lovbogen og betydet Straf{den} for Meened hvor efter hun med Copporlig!! (Corporlig) Eed bekræftede, at samtlige hende frastiaalne forommeldte Varer ere hende frakomne mod hendes Villie og Vidende  \og/ at hun nøie igjenkjender de her i Retten foreviste og taxerede Varer, samt at den Taxt hun har sat paa de savnede Varer  er efter bedste Overbeviisning og bedste Skjøn bestemt. De i Retten fremviste og vedkjendte Varer blev den bestiaalne tilbageleverede.   Paa Tilspørgende erklærede den bestaalne ikke at vide det aller ringeste til Oplysning i Sagen, blev derfor Afskediget

Dernest Fremstod bestiaalne

Lars Hansen Torsnes  \der/ forhen baade under Hovedsagen og Forhøret har afgivet Forklaring, blev foreviist de {i} Retten overleverede Varer  hvor af han igjenkjendte sig en Halskrave, som ham tilhørende  og frakom ham mod hans Villie og Vidende,   Hals Kraven blev af Laugrettet Taxeret for 12 s   han savner altsaa en \nye/ Klaverdugs Mandskjorte, som han andsaa Verd 1 Spd.   2de Strylerrets Mandskjorter  den ene nye og den anden udslit, ansaaes af Verdi 1 Spd 24 s   2de Netteldugs Halstørklæder  tilsammen værd 48 s.   Angjeldende Ole Frøines erklærede at den foreviste Hals Krave er af de paa Torsnes stiaalne Varer og hos ham forefunden.  Imod den satte Taxt havde verken de angjeldende  deres Defensor  eller Actor noget at erindre.  Den bestiaalne bekreftede med Lovens Eed at de ham frakomne forannevnte Varer, ere ham frastiaalne mod hans Villie og Vidende at han vedkjender sig som sin den foreviste Halskrave  der nu blev ham af Retten Overleveret, samt at den satte Taxt er skeed efter den bedste overbevisning  og saa billig at han efter sin Samvittighed ikke \har/ forurettet de Tiltalte   Paa given Andledning forklarede Deponenten at den Tid han var paa Frøines for at efter søge de paa Torsnes stiaalne Kaaster hvorom han forhen den 6te Denne Maaned under Sundhordlens Jurisdiction har afgivet Forklaring  bemerkede Deponenten at paa Anklagede Oles Stolpebod fantes 10 á 12 Geværer  hvor af 3 Stykker syntes Forand{erlige}\rede/ og gjort ukjendelige  hvilket forekom Vidnet  der er Soldat  at have været Soldater Geværer  og hvoraf det ene især var overskaaret baade \Jern/Pibe og Stok  og hvortil et stykke af Kolven fandtes et andet Sted liggende paa samme Bod  men om nogen af dem vare Geverer af Ous Telthus  ved Vidnet ikke  og kunde ikke kjende  da de vare saa forhuggede og beskadigede de han faldt i tvivl om  at han ikke kunde see om de havde haft No: eller Merke. Vidste intet videre til Oplysning. Afskediget.

 

1823: 345

 

Actor declarerede at han nu for Tiden ingen flere Vidner i denne Sag under Hardanger Jurisdiction har at kan fremstille til Afhørelse  og da Pinsefesten nu stunder til og Hardangertingene strax efter fortsettes og vedvare indtil 30te Denne Maaned  Actor selv nødes at møde Mandagen den 26de D: M: ved Fanøe  12 Mile fra de flere Vidner han nødes at indstevne til Afhørelse her under Jurisdictionen, saa er hans Begjering at denne Tingsvidne Sag maa bevilges udsat til Foretagelse paa Helleland {den} Løverdagen den 31te Denne Maaned   for da at kunde faae indkaldt Knud Eidness \nu/ i Barselseng svage Hustrue  og Endre Nielsen Bagnsnøstet, som skal have forferdiget et Skruested i Forening med de Anklagede   hvilken Udsettelse Retten bevilgede.

Hermed blev for denne Gang sluttet og begge de Anklagede som Arestantere til Vagten overleverede.

A v W S Koren           Niels Knudsen Axnes, Arne Gundersen Osten-søe!! (Østensøe)   med       

                                    iholdt Pen.

 

Justits Extrarets Sag

Aar 1823 den 13de Mai  blev Extraret sat paa Tingstedet Wigøer af Stedets Sorenskriver i Overvær af de 2 edsorne Laugrettesmend Niels Knudsen Axnes, Arne Gundersen Østensøe,  for  efter Amtes!! (Amtets) Ordre  at optage et Justits Tingsvidne i anledning Tyvsarestant Knud Andersen Mølster i Bergen

Hvorda Actor  Hr: Procurator Baade møtte og fremlagde   a) skriftlig Stevning af 2den De: M: i forkyndt Stand   b) Amtets Ordre i nerværende Tigsvidnes!! (Tingsvidnes) optagelse af 29de April sidstleden  der tillige indeholder beskikkelse til Defensor Johannes Aga som angjeldendes Defensor,   c)  en Skrivelse af 27de April sidstleden, fra Kommandantskabet i Bergen til Søndre Bergenhuus Amt,   d)  En Reqvisition og Qvedstioner til de indstevnte af 27 April 1823.   e)  En Extragt af Krigsforhørene i TyveSagen mod Landeværen Knud Andersen Molster (Mølster) der tillige indiholdte!! (indeholdt) Extraxt!! af Poletie Forhør i sam!! (samme?)  optaget 19de Martie  4de og 9de April sidstleden.   Disse Documenter  nemlig de 4re Førstnevnte  udbad Actor sig læst og Acterede  men Extraxten!! vedheftet det i sin Tid udstedende Tingsvidne, ligesom han udbad sig at de indstevnte matte!! (maatte) for Retten blive paaraabt og fremstillede til Besvarelse paa de Fremlagde Qvestioner.   De fremlagde Documenter bleve oplæste og indtages her saalydende  #   undtagen Extraxten!!  der bliver at vedhefte i denne Sags Act  ##

Defensor Johannes Aga var tilstede og vilde iagttage den angjeldendes Tarv.

Hellie Salemonsen Strømmestenen mødte og leverede i Retten en Skin eller saakaldet Læder Lommebog  og derhos under hans forhen under Hovedsagen i Bergen aflagde Eed  forsikkrede at denne Lommebog er den samme som i Bergen blev ham frastiaalen og igjen ham tilbageleveret paa Poletikameret i Bergen  og som der er formodning om at Knud Andersen Mølster har frastiaalet ham efter fremlagde Krigs og Poleti rets Forhør.

Fremstod som

1ste og 2det Widne  Lars Wasenden og Jørgen Larsen Trædahlen  den første sagde sig 74 Aar gammel  og sidstleden Høst at have nødt Alterens Sakramente, og den anden 36 Aar gammel  og ligeledes sidstleden Høst at have nødt Alterens Sakramente  \aflagde Lovens Eed/  blev forelæste de dem i Brigade Auditør Skjives Reqvisition til dem anførde Spørgsmaale hvortil de svarede eenstemmigen at de begge kjende her angjeldende Knud Andersen Mølster, men have aldrig hos ham seet den dem nu her i Retten foreviste Tegnebog  og ved ikke om han nogen sinde har haft eller eiet den  ei heller om han nogen sinde har stiaalet den. Hermed er begge Spørgsmåle!!(?) (Spørgsma\a/le) besvarede.   Vidste intet videre til Oplysning.   Afskediget.

3die  4de og 5te Widne fremstod  Haaver Torbiørnsen, Gunder Johnsen og Ommund Johnsen, alle tre boesiddende paa gaarden indre Qvalvigen  den førte!! (første) sagde sig 30 Aar  den anden 36 Aar  og den tredie 50te Aar Gammel  og alle at have nødt alterens Sakramente sidstleden Høst  aflagde Lovens Eed at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie. Blev Forelæst det dem i Brigade Auditørens Reqvisition forelagde samt anklagedes Svar paa 3die Spørgsmaal i Krigsforhøret  hvortil Haaver svarede at han var fraværende den gang anklagede Knud Andersen Mølster var paa Gaarden Qvalvigen  saa at han ingen Penge erholdt hos Vidnet  eller fortiente i hans Huus.  Gunner svarede at anklagede Knud Mølster var paa Gaarden Qvalvigen i 5 Dage noget efter sidstleden Nyt{t}aar  henimod Kyndelsmysse Tider. Han erholdt da hos Vidnet  foruden Kosten  16ten s i Penge fordi han forferdigede en Tønde for Vidnet  flere Penger fik han ikke i Vidnets Huus  saa vit Vidnet troer og Ved.  Ommund svarede at de 5 Dage han var paa Gaarden Qvalvigen  forferdigede Angjeldende Knud for Vidnet en liden Kagge og sat en nye Stav i en {Kagge} Anker.

 

1823: 345b

 

For Kaggens Forferdigelse betalede Vidnet ham 4 s, men for Arbeidet med Ankeret vilde han intet have  da han nød adskillige Moltider Mad i Vidnets Hus. Vidnet leverede ham ingen flere Penge og ved ei eller troer at han fik flere i Vidnets Huus.   Begge sidstnevnte Vidner Declarerede videre at omhandlede Knud Mølster ommelte Tid declarerede for dem at han agtede sig til Havs  og reiste fra Gaarden alene i en Færing  hvori han kom til Gaarden  og siglede ud ad fiorden som bringer til Havs.   Vidste intet videre til Oplysning;   Afskediget.

Den i Stevningen omnevnte Ole Tollevsen Jostad blev paaraabt men mødte ikke  i hvilken anledning Actor fremlagde en Copie Stevning ham nu tilhendekommet hvis forkyndelses Paategning viser at der ingen gives med dette Navn  men at den tilsigtede Person maae være en ved navn Ole Helliesen Jaastad. Denne Paategning bliver at inddrage i Acten  og blev nu op{aa}læst og indtages  saalydende  ##   I anledning denne Paategning Declarerede tilstedeværende Helge Salemonsen Strømmestenen at han ingen kjender ved navn Ole Tollevsen Jaastad.

Actor  Paa grund af det sidst tilførte  var nødsaget til at udbede sig Tingsvidnet udsat for at indkalde Ole Helliesen Jaastad, der formodes at være den Person, som skal ind kaldes til Besvarelse paa de fremlagde Qvestioner.

Paa grund \af/ foranførte  og da Sommertingene for Hardanger uafbrut videre end hvad Pindsehelligdagene gjør fornøden vedvare indtil 30te denne Maaned inclusive   saa eragtes: dette Tingsvidne udsettes til Foretagelse paa Tingstedet Helleland den sidste Dag i denne Maaned  nemlig den 31te Mai {18} førstkommende

A v W S Koren           Niels Knudsen Axnes   Arne Gunnersen Østensøe  begge med iholdt Pen

 

Aar 1823 den 13de Mai  blev Sommertinget fortsat ved stedets Sorenskriver og samme 4re Laugrettesmænd som i Gaar:

 

Horda!! (Hvorda) blev foretaget

Nye Sag

{Johannes} Christoper{sen} Johannesen Fiksen mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Atest om ved Muntlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Mons Nielsen Botnen at see sig overbeviist og lide Dom til at betale Citanten skyldige 30 Spd  tilligemed denne Sags Skadesløse Omkostninger.   Saa fremlagde han og Atest fra Forligelses Kommitionen  at Sagen derfra til Rettergang er henvist.   Bemeldte 2 Atester blev oplæst og indtages her saalydende  ##

Sagsøgte Mons Nielsen Botnen  selv tilstede  vedtog lovlig Varsel  men nektede at skylde mere end 16 Spd af de her paasøgte 30ve.

Eefter!! nogen anstand  som blev Parterne undt  mødte Citanten for Retten og Dlarerede!! (Declarerede) at denne Sag uden for Retten [er forligt]? saaledes  at Sagsøgte Mons har forpligtet sig til inden 3 Uger forpligtet!! sig!! i Vidners Overvær fra førstkommende Pinsedag at betale til Citanten 19 Spd 72 s hvormed all deres Mellemværende skulde være Klareret og afgjort  hvorfore Citanten nu frafaldt denne Sags videre udfør.

Citanten betalede Indcammination 1 Spd 28 s   og for Sagvolderen tilsvarspenge 40 s.

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

No: 1.  Skjøde  datteret 12 Mai 1823, fra Arvinger og Formyndere i Skiftet efter Ole Svendsen Stene  til Odelsmanden Ole Tostensen Stene paa et Brug i Stene.

2.  Hjemmelsbrev fra Skifte forvalteren  til Hendrik Larssen Stene paa et Brug i Moe  datteret 13de Mai 1823.

3.  Bygselbrev fra Mons Tollaksen Netteland, til Lars Omundsen Øsensøe!! (Østensøe) paa et Brug i Gaarden Netteland  datteret 12 Mai,  med Revers af Ditto Dato  og Landskyldsbog.

4.  Ditto fra Ditto til Endre Johannesen Melstvedt, paa et Brug i Netteland af Ditto Dato,  med Reversal af 12 Mai 1823  og Landskyldsbog.

5.  Fæsteseddel fra Hans Omundsen og Brigt Nilsen Soldal, til Sjur Sjursen paa Pladset Gjerde under Soldal  datteret {Datt} 13 Ditto  med Revers af Ditto Dato.

6.  Kjøbecontract, datteret 12 mai 1823, hvorved Arne Larssen Hillestvedt, overdrager til hans Sønnesøn Arne Brigtsen Hillestvedt {paa} et Brug i Hillestvedt, mod {60 Spdlr.} 60 Spdlr.

 

1823: 346

 

7.  Brugs- og Wilkaarsbrev fra Hendrik Larssen Stene til Enken Randi Olsdatter Moe paa hendes Levetid med videre  datteret 13de Mai 1823.

8.  Wilkaarbrev fra Lars Omundsen Netteland og Endre Johannesen Netteland, til Mons Tollaksen Netteland og Huustro paa Levetid, datteret 12te Mai 1823.

9.  Ditto fra Hans Hansen Klyve junjor til hans Stedmoder Gjertrud Johnsdatter paa Levetid, datteret 13de Mai 1823.

10.  Panteobligation fra Omund Endresen Røsseland til Michel Olsen Steenstøe paa 65 Spdlr  mod Pant i Røsseland, datteret 12te Mai 1823.

11.  Ditto af Ditto Dato fra Ole Tostensen Stene til endeel Umyndige m: f: stor 217 Spd 91 s.  mod Pant i Stene.

12.  Ditto fra Brigt Olsen Moe, til Lars Birkeland, Gunder ibidem, og Ole Gundersen Tvedt paa 100 Spdlr til hver  mod Pant i Moe   13de Mai 1823.

13.  Ditto fra Johannes Larssen øvre Wiig til John Larssen Holmen  mod Pant i øvre Wiig for 60 Spdlr  af Ditto Dato.

14.  Lodseddel fra Hans Bjørnesen Telstøe, der indesidder med Myntlingen Ingeborg Thoresdatters Løsøre 17 Spd 70 s.  datteret 12 Mai 1823.

15.  Ditto fra Engel Olsen Soldal, som Laugværge for Enken Synneve Erichsdatter Fixen, der indesidder med det Løsøre som tilfaldt Myntlingen Jorand Toresdatter  stor 17 Spd 69 s.  af Ditto Dato.

16.  Ditto fra Nils Monsen Rykken  der indsidder med Myntlingen Ingebor Toresdatters tilfalden Løsøre til Beløb 17 Spd 70 s., datteret Ditto Dato.

17.  Ditto fra Jahn (John) Endresen Lie, der indesidder med det Løsøre der tilfaldt hans Stedbørn, Lars Ellingsen, Christie og Kari Ellings Døttre, til hver af Døttrene 9 Spd 73 s.  Indgjeld 1 Spd 80 s.  og Bankindskud 1 Spd 60 s.   og til Stedsønnen  Løsøre 19 Spd 24 s., Indgjeld 3 Spd 24 s.  og Bankindskud   datteret Do: Dato.

  18. Ditto fra Ole Haagensen Netteland, der indesidder med sin{e} Søster Gyri Haagensdatters Løsøre for 17 Spd 104 s. datteret Ditto Dato.

19.  Ditto fra Michel Haagensen Stene, der indesidder med det Løsøre og Bankindskud som tilfaldt hans Stedbørn Ole, Lars og Sjur Sjursønner  ialt til Beløb 55 Spd 96 s.  datteret Ditto Dato.

20.  Ditto fra Anders Olsen Norem, der indesidder med det Løsøre og Bankindskud som tilfaldt hans 5 Steddøttre, ialt til Beløb 55 Spd 94 s.  af Ditto Dato.

21.  Afkald fra Ole Helliesen Østensøe og Isak Helliesen Norem for deres Arv efter Britha Helliesdatter, som hun \hun/(?) tilfaldt efter Christie Helliesdatter  til Beløb 22 Spd 50 s.  datteret 10de Mai 1823.

22.  Ditto fra Gjermund Endresen Aalvigen, for hans Kone Ingeleiv (Ingebor?) Larsdatters Arv  til Beløb 120 Spd 71 s.  datteret 12 Mai 1823.

23.  Ditto fra \Sjur/ Simonsen Kaldestad for hans Kone Ingejær Sjovatsdatter og Pigen Blanceflor Sjovatsdtr:s Arv 6 Rd D:C: efter Ingebor Kaldestad Ditto Dato.

24.  Ditto fra Johannes Kittelsen Sellesæter for hans Kone Guro Arnesdtr: Brækkens Arv  stor 73 Spd 103 s.  af Ditto Dato.

25.  Ditto fra Michel Guttormsen Skjee med Curator Brigt Olsen Wiig for sin tilfalden Arv {i Løsøre} 17 Spd 18(?) 5/8 s. efter sin Fader Guttorm Larssen. af Ditto Dato.

26.  Ditto fra Omund Isaksen Træbakken, for sin Kone Guro Omundsdatters Arv stor 23 Spd 65 s.  af Ditto Dato.

27.  Ditto fra Herborg Tostensdtr: Sandven med Tilsynsværge Gunder Tostensen Birkeland  for hendes Arv 7 Spd 14 s.  af Ditto Dato.

 

1823: 346b

 

28.  Afkald fra Johannes Tostensen Stene med Curator Tosten Olsen Sandven for tilfaldte Arve  tilsammen ialt 62 Spd 27 ½ s.  datteret 12 Mai 1823.

29.  Ditto fra Brita Larsdatter Fixen med Tilsynsværge Christopher Johannesen Fixen, for hendes Arv  stor 11 Spd 22 s:  af Ditto Dato.

30.  Ditto fra Endre Pedersen store Aas for hans Kone Brita Jonsdatters Arv stor 17 Spd 2 ½ s.  af {Ditto} 13de Mai 1823.

Derefter blev aflyst følgende:

No: 1.  Transport fra Andreas Severin Heiberg til hans Søn Severin Andreas Heiberg paa indbemelte Obligations Sum  stor 370 Rd D:C:  datteret 29de Mai 1821, med Qvittering paa bemelte Capital af 12 Mai 1823.

2.  Obligation fra Brigt Olsen øvre Birkeland til Ole Christopher!! Lepse paa 200 Rd D:C:  datteret 18de October 1802, med Qvittering af 12te Mai 1823.

3.  Ditto fra Brigt Olsen Birkeland til Micel Olsen Steenstøe paa 100 Spdlr  datteret 22de Mai 1819  med Qvittering paa bemelte Capital af 12 Mai 1823.

 

Protest.

Lensmand Johannes Jørgensen Berven mødte for Retten og nedlagde Indsigelse mod den Kjøbecontract, datt: 12 Mai 1823  som her inden Retten nu blev thinglæst, og som udstædt mellem Arne Larssen Heldestvedt og dennes Sønnesøn Arne Brigtsen paa et Brug i Hildestvedt, at den ikke maatte ansees gyldig, og forbeholdt paa Arne Torsen Fixe og Tosten Olsen Lepses Vegne, disses Ret og nærmere Tiltale.   For denne Protest blev betalt 2 Ort, siger to Ort.

 

Efter 3 Ganges Udraab mødte ingen med videre for Retten, hvorfor Thinget hermed blev sluttet.

A v W S Koren          Lars Jansen Reistvedt, Brigt Olsen Moe, Arne Gunnersen Østensøe,

                                   Niels Knudsen nedre Axnes   (: alle 4 med iholdt Pen :)

 

 

 

Sommerthing for Gravens Skibrede

Aar 1823 den 22 Mai  blev Retten sat paa Thingstedet Eide i Graven til det sedvanlige Sommer- Sage- og Skattethings Afholde!! (Afholdelse) for Gravens Skibrede. Retten betjent af Stedets Sorenskriver i Overvær af de 4re eedsorne Laugrettesmænd,  sc: Niels Sjursen Brække, Sjur Trondsen Haugenes, Niels Olsen Neshem og Johannes Iversen Nesheim, hvilke aflagde den befalede Laugretteseed  og derfor betalede hver 24 s.  Tilstede Hr: Foged Vidsteen, Skibredets Lensmand  og endeel thingsøgende Almue.

 

Hvorda: blev publiceret de fra No: 1 til 22 incl: paa foranstaaende Folio 339 indførte Love, Anordninger og Stiftsbreve m: v:

 

Nye Sag

Elling Jensen Nedre Folkedal mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Atest om ved mundtlig Varsel til dette Ting, at have indkaldet Ommund Haldorsen Nedre Følkedalen at see sig overbeviist og lide Dom til at betale til Citanten skyldige 115 Spd 78 s  med Omkostninger   saa fremlagde han og Atest fra Forligelses Kommitionen  at Sagen derfra til Rettergang er henviist   hvilke 2 Atester bleve oplæste og indtages her saalydende  ##

 

1823: 347

 

Paa indstevnte Ommunds Vegne mødte dennes Broder Lars Haldorsen Spaanheim og ville anhøre hvad Citanten videre havde at iretteføre.

Citanten Declarerede at han tilkom hos Sagvolderen følgende for halvedelen i en Øg  166 Rbd 4 Mark, for halvedelen i noget Husetømmer  25 Rbd  for halve Delen i en Slibesteen  65 Rbd og for halvedelen i Jordegodset 1200 Rbd  tilsammen i alt 1456 Rbd 4 Mrk  i følge afregning af 13de Mai 1816.

Sagvolderens Broder Lars fremlagde nu en Qvittering fra Elling Jensen Nedredal!! (Nedre Folkedal)  som er Citanten i denne Sag  Datteret 16de Januar 1817  hvorefter Citanten paa Sagvolderen Ommunds Vegne, skal have modtage 40 Spd  som paastaaes at bør komme til Afdrag i den her paastevnte Sum.

Sitanten benektede aldeles at bemeldte modtagne Penge vedkom de her paasøgte  det Sagvolderen fik at bevise, men paastod at bemeldte Penge, var for noget Brendeved og andre Varer som Ommund  (: Sagvolderen :)  havde ført til Bergen at selge for Citanten.   Den ommeldte Qvittering blev oplest og indtages her  saalydende  # Citanten fremstillede som

1ste og 2det Widne  Endre Hoversen Følkedalen og John Andersen Følkedalen der  efter foregaaende Paamindelse  aflagde Lovens Eed med Løfte at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie, forklarede eenstemmigen at under en Skifteforening, som blev indgaaet den 13de Mai 1816 imellem Citanten og Sagvolderen  blev omtrent saadan Regning, som foran af Citanten \er/ anført, mellem den!! (dem) opgjort. Om Summerne vare nøiagtig {og} saaledes som foran anført, kan de ei sikkert erindre, men det forekom dem saa. Derimod troer de med Sikkerhed at kunne erindre at {de} Citanten og Sagvolderen bleve saaledes forenede, at Sagvolderen skulde betale Pengene til først pa\a/følgen Paaske. Hvor vit siden noget er blevet betalt eller ikke  derom er vidnerne uvidende.   Vidste intet videre til Oplysning.   Afskedigede.

Citanten, som nu \troede at/ have beviist sit Krav  indlod Sagen til Doms efter Stevningen, samt Renter fra indstevningen fra Forligelseskommitionen.

Sagvolderens Broder begjerede Sagen udsat til førstkommende Ting  da Sagvolderen selv er fraværende i Bergen

Retten eragtede   Sagen udsettes til førstkommende Maanesting.

Citanten betalede Indcaminationen 1 Spd 28 s  \og/ for 2 Vidner at afhøre  32 s. Sagvolderen betalede tilsvarspenge 40 s.

 

Nye Sag:

Iver Paulsen Øvre Hagestad med Curator Ammund Torbiørnsen Opheim, mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, ved muntlig Varsel til dette Ting, at have indkaldet John Hansen Hagestad at se sig overbeviist og lide Dom med Renter og Omkostninger for skyldige til Citanten 90 Spd saa fremlagdes og Atest fra Forligelseskommitionen  at sagen derfra til Rettergang er henvist.   Bemeldte 2 Atester bleve oplæste og indtages her  saalydende  ##

Sagvolderen Jon Hansen Øvre Hagestad selv tilstede  anhørde bemelte Atester oplæse  og ville anhøre hvad Citanten videre havde at i rette føre.

Citanten fremstillede som

1ste Widne  John Iversen Hieltnes, sagde sig 33 Aar gammel  blev paamindet om Eedens Vigtighed og Straf for meeneed aflagde Lovens Eed med Løfte om at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller Fordreie  \Forklarede/  at For omtrent halv tredie Aar siden, hvad Datto kan Vidnet ei nøie erindre, var Vidnet tilstede, tilligemed mange flere  og hørde de, at her sagsøgte John Hansen Øvre Hagestad  den gang boende paa Westrem, kjøbte den foromhandlede Halvedel i en Røgstue paa Gaarden øvre Hagestad  tilligemed Halvedelen i dens underværende Grund og Kjelder, hvorimod en tilbygget saakaldet Kleve ikke skulde være indbegrebet i Købet. I henseende til {Forgangen} Døren paa Stuen  kan Vidnet erindre at der sagdes Ole havde bekostet den  men om noget særskildt i den hensende!! (henseende) blev vurderet og afgjort  kan Vidnet ei erindre. At Kjøbet blev afgjort og sluttet saaledes at Sagvolderen John skulde give 90 Specidaler  og Stuen

 

1823: 347b

 

{modtages} betales naar selgeren  Citanten Iver Paulsen og Moder fløttede ud af Stuen  og blev samme Tid  da Kjøbsluttningen som anført var afgjort  derom haandrekt imellem Citantens Formynder {og}  nuværende Curator Ommund Opheim  og Sagvolderen John.   Vidnet vidste intet videre til Oplysning, men Erklærede nu efter nøiere betenkning  ikke vidst at kunne erindre om de Haandrektes eller ikke. Vedstod sit Prov rigtigt afskediget.

2det Vidne  Paul Torkelsen Nedre Læqve  aflagde Lovens Eed  \med Løfte/ at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie  forklarede  at han var tilstede paa Gaarden Hagestad samme Tid som foranførte Vidne har om forklaret og hørde de at sagsøgte John Hansen nu Hagestad  ved fuldkommen mundtlig Afgjørelse købte af Ommund Torbiørnsen Opheim, som Formynder for Citanten Iver Paulsen  den her omstevnte Halvedel i en Røgstue paa Gaarden Hagestad tilligemed tilhørende halve Grund og halve Kjelder, men at den tilbygde Klæve ei fulgte med, og skulde Kjøberen give derfor 90 Spd, der ikke skulde betales førend Iver og Moder fløttede uud!! af Huset  og Stuen saaledes blev ganske til hans Raadighed  som forhen eiede den anden Halvedel af bemeldte Stue og Grund. Havde intet videre til Oplysning end at for omtrent 1 Aar siden eller noget lengere  skrev Vidnet et Brev i forening med her mødende Curator Ommund Opheim og fordrede Betalning ifølge bemeldte Kjøbsslutning.   Vidnet vedstod sit Prov rigtigt tilført. Afskediget.

3die og 4de Widne  Ole Tollevsen Hagestad og Ole Hansen Hagestad, aflagde begge Lovens Eed, forklarede eenstemmigen at fra Høsten 1821, har Citanten Iver Paulsen {og} Øvre Hagestad og hans Moder ikke haft deres tilhold i {b} omhandlede Stue  men har været baade {nærvær}ende!! og forrige Vinter i Vidnernes Huus.   {Citanten} \Vidnerne/ havde intet videre til Oplysning Afskedigede.

Sagvolderen Declarerede  at da han ikke er bleven lovligen tilsagt at modtage Stuen, som Ryddiggjort til ham, saa ansaa han sig ikke \nød/ til efter mundtlig Samtale at vedstaa nogen Handel om fast Eiendom, Huus og Grund  og modsiger Vidnebyrdenes Gyldighed som ført om Ord og Aftale efter halvtrede Aars forløb, da de efter Sagvolderens Formenende ei har Gyldighed lengere end til Aar og dag efter Samtale. Negter saaledes Søgsmaalet paastaar sig frikiendt saavel for Søgsmaalet som Sagens Omkostninger  og saaledes indlod han Sagen til Doms fra sin Side.

Citanten paastod Dom efter indstevningen og betalede Incamination 1 Spd 28 s; for 4re Vidner at afhøre  48 s   Sagvolderen betalede tilsvarspenge 40 s.

Retten eragtede   Sagen optages til Doms.

 

Hermed blev for i Aften sluttet og Tinget udsat til i {Aften} Morgen.

A v W S Koren.         Sieur Trondsen Hauchenes, Niels Olsen Nesheim, Niels Sieursen

Bræke, Johans Iversen Nesheim   de tre sidste med iholdt Pen

 

Neste Dag  den 23de Mai 1823  blev Retten sat ved Stedets Sorenskriver og de samme Laugrettes mend som i Gaar  for at fortsette sommertinget for Gravens Skibrede

 

Nye Sag

Siur Siursen Alsager mødte paa hans Fader Siur Alsagers Vegne, og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Atest om at bemeldte hans Fader har ved muntlig Varsel til dette Ting ladet indkalde Baar Ommundsen Sæbbe at see sig overbevist og lide Dom at betale

 

1823: 348

 

Citanten Skyldige 16 Spd  samt denne Sags skadesløse Omkostninger   saa fremlagde han og Atest fra Forligelseskommitionen  at Sagen derfra til Rettergang er henviist.   Bemeldte 2 Atester bleve Oplæste og indtages her saalydende  ##

Sagvolderen Baar Amundsen Sæbbe selv tilstede  Anhørde bemeldte Atester oplæse  men nektede at skylde saa meget som paasøgt

Citanten derefter forestillede, som godvillig mødende Vidne Lehnsmand Ole Ørjansen Holkesvig, som aflagde Lovens Eed og derefter forklarede, at for omtret!! (omtrent) 2de Maaneder siden hørde Vidnet her indstevnte Baar Amundsen Sæbbe tilstaae at skylde 16 Spd til Citanten Siur Arnesen Alsager.   Vidste intet videre til Oplysning.   Afskediget.

Citanten Declarerede  at da Sagvolderen bestandig forhen har tilstaaet gjelden  men alene beklaget sig for mangel paa Penge, saa  for at spare ham Omkostninger, har Citanten ikke indstevnt fornødne Vidner i denne Sag, men da Citanten mod Formodning nu maae erfare at han nekter søgsmaalet, saa nødes Citanten  for at erholde fuldt Vidnesbyrd  at forlange Sagen udsat til førstkommende Maanesting  for til den Tid at see Søgsmaalet ved Vidner beviist.

Sagvolderen begierede Sagen udsat til Høstetinget

Retten eragtede   efter Citantens Forlangende bevilges denne Sag udsat til førstkommende September Maanesting paa Gaarden Helleland.   Denne Eragtning blev Parterne forelæst.

Citanten betalede Incamination 1 Spd 28 s   for 1 Vidne af afhøre  16 s og for udsettelsen 12 s. Sagvolderen betalede Tilsvarspenge 40 s.

 

Nye Sag.

Ole Tostensen Sæd mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, ved mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet {hans} Hans Jacobsen Tvedt at see sig overbevist og lide Dom med Omkostninger for Skyldige til Citanten 16 Spd   Saa fremlagde han og Attest fra vedkommende Forligelseskommition  at Sagen derfra til Rettergang er henviist.   Bemeldte 2 Atester bleve Oplæste og indtages her saalydende  ##   I anledning sidstmeldte Attest til Forligelseskommitionen anmerkede Citanten at deri er paastevt!! (paastevnt) 18 Spd ved Feiltagelse af Budet til Stevnevidnerne  men at han  Citanten aldrig  enten for Forligelseskommitionen eller nogensinde har paafordret mere end 16 Spd og Sagens Omkostninger.

Sagvolderen Hans Jacobsen Tvedt anhørde Bemeldte Attester oplæse  og diclarerede at Gjelden alene har sin Grund i Kjøbesummen for 1 Renshud, som Sagvolderen kjøbte af Citanten  og derfore skulde give 16 Rbd S: W:  og ikke 16 Spd som indstevnt; til med var Sagvolderen den gang mindreaarig og ingen Curator tilstede.

Citanten Declarerede  at sidstleden Høst opgjorde han og Sagvolderen deres Sammenregning  og da tilstod Sagvolderen at skyde!! (skylde) til Citanten de her paasøgte 16 Spd. Herom fremstillede Citanten som

1te Widne  fremstod Svennung Ommundsen Sæbbe  aflagde Lovens Eed, forklarede at sidstleden Høst 1 Dag var Vidnet tilstede tilligemed Anna Hansdatter Sæd og Sagvolderen Hans Jacobsen Tvedt og hørde Vidnet da at bemeldte Sagvolder Hans Jacobsen Tvedt tilstod \at skylde/ Citanten Ole Tostensen Sæd 16 Spd og lovede at betale de 5 deraf inden paafølgende Ting  og de øvrige 11 i det se-

 

1823: 348b

 

neste inden Vintermarkedet.   Vidste intet Videre til Oplysning   Afskediget.

2. Vidne  Anna Hansdatter Sæd  aflagde Lovens Eed  forklarede at hun var tilstede samme Tid, som foranførte Vidne har omforklaret  og hørde da at der blev talt imellem Sagvolderen Hans og Citanten Ole  at Hans tilstod at skylde til Ole 16ten Specidaler  men videre deres Samtale kan Vidnet ei erindre med Sikkerhed at opgive. Citanten havde intet mere at tilspørge Vidnet   Afskediget.

Citanten  som nu troede at have beviist Kravet  indlod Sagen til Doms efter Indstevningen.

Sag Volderen begjerede Sagen udsat til Høstetinget.   Citanten modsat sig Udsettelsen lengere end til Maanestinget

Retten eragtede   denne Sag bevilges udsat til førstkommende September Maanesting paa Helleland

Citanten betalede Indcamination 1 Spd 29 s  og for 2 Vidner 32 s.   Sagvolderen betalede tilsvarspenge og for Udsettelsen  tilsammen 52 s.

 

Hermed blev for i Aften slutte!! (sluttet) og Tinget udsat til i Morgen. A v W S Koren

Sieur Trondsen Hauchenes, Niels Sieursen Brække, Niels Olsen Nesheim, Johans Iversen Nesheim   de tre sidste med Holden Pænd

 

Næste Dag  den 24de Maj 1823  blev det almindelige Sommer  Sage og Skatte Ting for Gravens Skibrede fortsadt paa Tingstædet Eide ved de samme Rettens Personer som i Gaar, i Overvær af Hr: Foged Vidsteen  Lænsmand Holkesvig  og tingsøgende Almue

 

Hvor da:

I Sagen \Fol:/ 347.  Iver Poulsen Øvre Hagestad med Curator  mod John Hansen Hagestad  blev afsagt saadan

Dom

Ved de førte Vidner er det paastævnt Kjøb beviist, og ligesaa; at den omhandlede halve Stuebygning forlængst er bleven forladt af Citanten og Moder, og overladt til Sagvolderens frie Raadighed, der forhen eiede den anden Halvedel At Kjøbslutningen var mundtlig, og først derom ført Vidner efter længere Tid, end Aar og Dags Forløb; kan ikke betage Vidnernes Gyldighed i deres Udsagn, eller Forpligtelsens Gyldighed paa begge Sider, til sammes Opfyldelse ved lovligt Skjøde, da Lovens Bydende, i 1ste Bogs 13 Kap:  22 og 23 Art: ikkun angaaer Skjeldsord, som Aarsag til skadelige og hadefulde Trætter, men ingenlunde lovlige Forpligtelser, der til enhver Tid maae kunne oplyses, saavel ved Vidner, som ved Skriftlige Document,   thi Kjendes for Ret:  Sagsøgte John Hansen Hagestad bør, inden dette Aars Høstetings Slutning for Gravens Skibrede, og efterat denne Dom i det ringeste 4re Uger foran er bleven ham lovlig forkyndt, at betale til Iver Poulsen Øvre Hagestad og Curator Omund Torbjørnsen Opheim de her paasøgte 90  (: nitie :)  Speciedaler, imod at erholde samme Tid af ermeldte Iver og Curator, ved Pengenes Erlæggelse, lovligt Skjøde paa heromhandlede halve Stuehus med Anpart Grund og Kjelder, hvilket Skjøde Iver bekoster Udstædt  men John besørger og bekoster tinglæst.   Processens Omkostninger ophæves   Det idømte efterkommes forbemeldte Terminer, under Lovens Tvang.

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

1.  Skjøde  dat: 29 Marti 1823  fra Peder Johnsen og Asbjørn Nilsen Maursæter til Lars Olsen Skaar, Torkild Olsen Hotle og Lars Tostensen Skaar paa en Støel  Hause-Viglien kaldet  forhen under Gaarden Maursæter.

2.  Ditto fra Paul Øriansen Sandvigen til hans Brødre Simon Øriansen Holkesvig og Lehnsmand Ole Holkesvig paa en \ ½ / Jagt med Tilbehør   30 Desember 1822.

3.  Ditto af 23de Mai 1823 [fra] Gjerdt Hansen Lindebrække til Gunder Larssen Erdal paa \en/ Andel i Stølen Fræsæter og Pladset Vivelien  førend under Gaarden Legreid.

4.  Ditto fra Sjur Olsen Næsheim til Ole Nilsen Næsbøen paa 1 Bpd 3 Mrk Smør ¾ Gedskind i Gaarden Næsheim, datteret 24de Mai 1823.

5.  Bevilling  datteret 14 September 1821  for Ole Hansen Westrem paa et Gjestgiverie paa Stedet Vigegrund i Hardanger Fogderie.

 

1823: 349

 

6.  Testamente  datteret 15de Junii 1811  imellem Nils Sjursen øvre Spilde og Huustro Sigri Iversdatter, med Kongelig Conformation datteret 31 Desember 1822.

7.  Huusmandscontract 4de August 1821 fra Nils Olsen Nesheim til hans Broder Johannes Olsen Nesheim, paa nogle Jordeiendomme under Nesheim  med Revers af 23de Mai 1823.

8.  Do:  datteret 18de October 1822  fra Lars Sjursen, Ole Tostensen den ældre, Anders Olsen og Ole Tostensen den yngre til Nils Halstensen, paa et stykke Udmark, Em….brædden(?) under Gaarden Sed,  med Reversal af Ditto Dato.

9.  Ditto {fra}  datteret 22de Mai 1823  fra Sjur Iversen øvre Leqve til Ole Johnsen fra Sverrig  paa et Stykke Mark eller Teig  Halderhu under Gaarden Leqve,  med Reversal af Dags Dato.

10.  Protest fra Haldor Tobiassen Eidnes og Olmo Nilsen Garethun, mod et Skjøde udstædt af Gjert Hansen Legreid til Gunder Larssen Erdal paa en Støl kaldet Frærsæter under Gaarden Legreid  datteret 22de Mai 1823.

11.  Kjøbecontract  datteret 4de April 1823  oprettet mellem Ole Larssen Warberg og Sjur Sjursen Ringøen om en Deel Creature.

12.  Leiecontract af 24de April 1823, fra Nils Olsen og Johannes Sjursen Qvandal, {som} \med/ Formynder {for} David Olsen Bue, til John Aadsen Qvandal paa en Husetomt under Gaarden Qvandal.

13.. Commissions-Forlig  datteret 14de Februar 1823, hvorved Ragnilde Thomasdtr: Qvammen med Laugværgers Samtykke har overdraget til Anve Iversen Qvam/m/e, sin Brugs Rettighed i Pladset Qvammen paa hendes Levetid.

14.  Ditto af 28de April 1823, mellem Isak Sjovatsen og Haldor Pedersen Wambehm!! (Wambeim?) angaaende et Vilkaar.

15.  Panteobligation  datteret 22de Mai 1823, fra Lars Olsen Holven til Lars Larssen yttre Alsager, stor 250 Spdlr imod 1ste Prioritet i Holven.

16.  Ditto  datteret 23de Mai 1823, fra Torkild Larssen Sysen til Lars Knudsen Sysen paa 50 Spdlr mod 1ste Prioritet i Sysen.

17.  Ditto af Ditto Dato fra Magnus Olsen Medhuus til Faderen Ole Johnsen Medhuus paa 150 Spdlr  mod 1ste Prioritet i Gaarden Medhuus.

18.  Ditto af Ditto Dato, fra Lars Pedersen midt Fylkedal med Curator \Torfind/ Tostensen {Torfindsen} Sæd  til John Endresen nedre Fylkedal paa 150 Spdlr, mod 1ste Prioritet i Gaarden midt Fylkedal

19.  Ditto  datteret 24de Mai 1823, fra David Halstensen Espeland, til Anders Trondsen Eie, paa 100 Spdlr  mod 1ste Prioritet i Gaarden Espeland.

20.  Ditto af Ditto Dato fra Asbjørn Johnsen Maabøe til hans Søster Catharine Johnsdatter Maursæter paa Arvecapital 17 Spd 60 s  mod 1ste Prioritet i Gaarden Maabøe.

21.  Transport af 22de Mai 1823, hvorved Iver Hansen Westrem, transporterer til Myntlingen Gjertrud Iversdatter Nesheim 19 Spd 34 s. af 60 Speciedaler{, som} i Obligation udstædt af Johannes Iversen Næsheim.

22.  Lodseddel af 22de Mai 1823 fra Peder Omundsen Skaar  der indesidder med det Løsøre \og Bankindskud/ som tilfaldt, hans Søster Kari Omundsdatter Saaqvitne efter hendes Moder  stor 13 Spd 88 s.

23.  Ditto af Ditto Dato  hvorved Lars Larssen Ouse tilstaaer at indesidde med det Løsøre som tilfaldt Sigri, Synneve og Guro Larsdøttre, efter Deres Moder, tilsammen for alle 69 Rd 8s s.

24.  Ditto af Ditto Dato, hvorved Lars Sjovatsen Rønnestrand tilstaaer at indesidde med det Løsøre, som tilfaldt hans Børn efter Sygni Nilsdtr: Rønnestrand til{sammen} hver af Døttrene 77 Rbd 65 s.  og til Sønnen \for/ 141 Rbd 34 s. N: V:

25.  Ditto af Ditto Dato, hvorved Iver Hansen Nesheim, tilstaaer at indesidde med det Løsøre og Bankindskud, som tilfaldt Gjertrud Iversdatter efter Iver Johannessen Nesheim og Huustro Ragna(?) Nilsdtr:  tilsammen for 47 Spd 79 s.

26.  Ditto af Ditto Dato, hvorved {hans} Hans Sjursen Koldsgaard, tilstaaer at indesidde med det Løsøre som tilfaldt Brita Nilsdtr: nedre Spilde efter Faderen Nils {And} Larsen nedre Spilde for 20 Spd 34 s.

27.  Ditto af Do: Dato, hvorved Ole Tostensen Sæd, tilstaaer at indesidde med det Løsøre der tilfaldt Anna Olsdtr: Sæd efter Synneve Aslaksdtr: Sæd for 16 Spd 29 s.

 

1823: 349b

 

28.  Afkald  datteret 22de Mai 1823  fra Anna Erichsdtr: Nestaas med Tilsynsværge  for hendes Arv i Skifte sluttet 4de April 1791, stor 10 Spd 60 s.

  29. Ditto af Ditto Dato fra Isak Pedersen Børsem for Arv efter hans Fader Peder Halvorsen Børsem  stor 30 Spd 55 s.

30.  Ditto af Ditto Dato fra Nils Pedersen Børsem for sin Kones Arv efter Faderen Torkel Iversen Leqve  stor 65 Spd 75 s.

31.  Ditto af Ditto Dato fra Omund Brynildsen Saaqvitne, for Moderarv  stor 53 Spd 112 s.

32.  Ditto af Ditto Dato fra Ole Olsen Jørdre for Arv efter Skifte slutte!! (sluttet) 4de Desember 1816 efter Faderen Ole Larssen Jørdre  stor 19 Spd 95 s.  og i Skifte sluttet 5de August 1817 efter Christopher Johannesen Ystaas stor 1 Spd 74 s.

33.  Ditto af Ditto Dato fra Ole Nilsen Kjerland for Myntlingen Sigri Throndsdatter for Arv efter Mads Trondsen Kjerland  stor 28 Spd 41 s.

34.  Ditto af 23de Mai 1823, fra Brynild Pedersen Medaas, for Arv efter Faderen Peder Iversen Medaas  stor 6 Rbd 64 s. N: V:

35.  Ditto af 22de Mai 1823, fra Christie Larsdatter Klyve for Arv efter Eli Nilsdtr: Fylkedalen  stor 10 Rd 79 s. D: C:

36.  Ditto af Ditto Dato, fra Brynild Torjulsen Espeland for hans Kones Arve: ved Skifte 9de August 1813 efter Peder Iversen Medaas  stor 24 Rbd 87 s. N: V:  og ved Skifte sluttet 7de Desember 1818 efter Ingebor Iversdtr: Kløve  stor 2 Spd 39 s.

37.  Ditto af Ditto Dato fra Knud Knudtsen Selleland for Arv efter Faderen Knud Jacobsen Selleland, stor 5 Spd 109 3/8 s.

38.  Ditto af Ditto Dato, fra Haaver Larssen øvre Fylkedal for Arve:  i Skifte efter Moderen Eli Haaverdtr: Fylkedal stor 21 Spd 80 5/8 s.  og i Skifte efter Svend Haaversen øvre Folkedal  stor 87 Skilling Species  og efter Guro Arnesdtr: Folkedal  stor {2}1 Spd 21 s.

39.  Ditto fra Knud Aslaksen Skeie for Myntlingen Anne Sjursdatter for Arv efter Faderen Sjur Olsen Sponheim  stor 33 Spd 18 ¾ s.

40.  Ditto af 23de Mai 1823 fra Iver Paulsen Hagestad for sin Arv efter Faderen Paul Iversen Hagestad  stor 47 Spd 38 1/8 s.

41.  Ditto af Ditto Dato, fra Ole Torbjørnsen Kaland, for sin Kones Arv efter hendes Moder Sigri Olsdtr: Ouse  stor 22 Spd 69 3/8 s.

42.  Ditto af Ditto Dato fra Tosten Olsen Sæd for Arv efter sin Moder Synneve Aslaksdatter Sæd  stor 114 Spd 80 Skilling.

43.  Ditto af Ditto Dato fra Ole Endresen Lillethun for Arv efter sin Fader Endre Halstensen Lillethun  stor 118 Spd 100 s.  i Skifte efter hans Søster Anna Endresdtr: Lillethun  stor 6 Spd 68 s.  og for Appendix-Skifte efter for ommelte hans Fader  43 Skilling

44.  Ditto af Ditto Dato fra Arne Nils!! Skafledal for sin Kones Arv efter Johannes Iversen nedre Spilde  stor 4 Rd 51 s. D: C:

*)  (sjå nedanfor)

Derefter blev aflyst følgende:

1.  Obligation af 14de Junii 1805 fra John Olsen Kjerland til Engel Olsen Bjotvedt paa 100 {Spdlr} \Rd/  hvilke ere aflyste ved Qvittering af 24de October 1822, af Creditor.

2.  Ditto af 26de Mai 1819, udstædt af David Halstensen Espeland til Anders Andersen Eee!! paa 70 Spdlr, hvilke er aflyste mod Qvittering af 24de Mai 1823.

3.  Ditto af 27de Ditto Dato fra Lars Olsen Holven til Elling Nilsen Langesæter paa 80 Spdlr  aflyst ved Qvittering af 22de Mai 1823 fra Creditor.

*)

Lodsedler af 23 Maii 1823, hvorved John Tollevsen Ourdahl tilstaaer at indesidde med det Løsøre og Bankindskud som tilfaldt mine \Sønner/ Gunder og Sjur efter Kari Wigliksdatter Ourdahl tilsammen for 88 Sp: 20 s.

Do: af Ditto Dato  hvorved Enke Angun/n/a Magnusdatter Syssen tilstaaer, at indesidde med det Løsøre som tilfaldt hendes Børn efter Faderen Lars Johannesen Syssen  tilsam/m/en for 56 Sp 9 s.

Do: af Ditto Dato  hvorved Nils Sjursen Brekke tilstaaer at indesidde med det Løsøre som tilfaldt hans!! {Søn}!! Lars Larsen efter Lars Larsen Brekke til beløb 14 Sp: 2 ½ s.

 

Efter 3 Ganges Udraab, meldte sig ingen flere med noget for Retten, hvorfor hermed blev sluttet.

A v W S Koren.         Sjur Trondsen Hauknes, Niels Sjursen Brække, Niels Olsen Nessem,

Johannes Iversen Nesem   (: alle med iholdt Pen :)

 

1823: 350

 

 

 

Sommerthing for Kingservig og Røldal 1823.

Aar 1823 den 26 Mai  blev Retten sat \paa/ Thingstedet Utne ved Sorenskriveren  til det almindelige Sommer- Sage- og Skattething for Kingservigs- og Røldals Skibreder.  Som Laugrettes mænd tilstede i Retten de 4re eedsorne Mænd  sc:  Hellie Jakobsen Mæland, Torjuls Askielsen Mæland  John Larsen Maakestad, Ole Mikkelsen Aga, hvilke alle 4 nu aflagde Laugrettes Eed,  saa var og tilstede {endeel} Hr: Fogd Widsten, Lensmanden Johannes Age \og Ole Hamer/ samt endeel Tingsøgende Almue. Laugrettesmendene fremlagde nu hver 24 s.

 

Hvor da underdanig blev Publiceret de samme Love og Øvrigheds foranstaltninger som for {Gravens} \Jondals/ Skibrede Folio 339 er anført

 

Opbydelse.

Een deel Umyndiges Penge er at hen laant i Hardanger Overformynderie.

 

Nye Sag

Tosten Jarensen Mæland mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, ved mundtlig Varsel til dette Ting paa Sjur Øtensen!! (Østensen) Nes af Saus \eller/ Søvde Sogn [hans Vegne]?  at have indkaldet Halvor Helliesen Selliestad at see sig overbeviist og lide Dom med Sags Omkostninger, og skyldige til Citantens Fader  Afdøde Østen Nesses Boe skyldige 26ve Spd.   Saa fremlagde han og Attest fra Forligelseskommitionen  at sagen derfra til Rettergang er henviist.   Videre fremlagde han Amtets Bevilgning af 2den April sidstleden at gaa i Rette i denne Sag.   Bemeldte 3 Documenter blev oplæste og indtages her  saalydende  #

Sagvolderen Halvor Helliesen Selliestad selv tilstede  declarerede at han vel for lengst har skyldet til den afdøde Østen Nes i Søvde Sogn de her paasøgte 26 Spd  men at den afdøde har taget Ole Ormsen Kroehaugen god for bemeldte 26 Spd, som denne skulle betalt den afdøde, og den afdøde skal end og have taget Renter for Pengene af Ole  da de ansaaes, som et Laan han betroede Ole;  det at bevise forbeholder Sagvolderen sig.

Citantens Sagfører benektede at afdøde Creditor har taget nogen anden god for Pengene end selve Sagvolderen, og begjerede nu afhørt, som

1te Widne  Torger Tollevsen Aartun  blev forelæst Eedens Forklaring af Lovbogen, aflagde Lovens Eed at ville Vidne Sandhed, forklarede:  at for omtrent 2 Aar siden leiede nu afdøde Creditor Østen Nes Vidnet at reise til Sagvolderen og fordre de her paasøgte 26 Spd  det Vidnet gjorde  og tilstod da Sagvolderen Halver Selliestad de bemeldte 26 Spd  og lovede at betale dem saasnart mueligt.   Forige Aars Sommer  noget over Waarvinnen  anmodede Creditor Østen Nes Vidnet om at følge ham til her indstevnte Debitor for at kræve de her paasøgte 26 Specidaler, og da Veiret blev ondt og Vidnet ei vilde følge ham  græd han af Mismod  og 14 Dage derefter Døde han.   Som Rykte har Vidnet hørt at afdøde skal have taget Ole Ormsen Krouhaugen  nu Syn/n/ohavn  god for Pengene  og modtaget af ham til Afdrag paa Renter og Capital 1 Stud, men hvorvit samme forholder sig rigtig  ved Vidnet ikke;  Een gang Vidnet sagde dette til \nu/ Afdøde Østen, svarede denne at han riktignok havde kjøbt en Stud af bemeldte Ole Ormsen  men at han  Østen skulde have hos bemeldte Ole Penge der ikke vedkom ermelte Østens Fordring, hos Sagvolderen.   Citanten havde intet videre at tilspørge Vidnet.   Afskediget.

Citanten Declarerede  at da Sagvolderen mod Formodning nekter Søgsmaalet saa nødes han i Ryfylke Sorenskriverie at optage Tingsvidne, og til den Ende begjerede Sagen udsat til Høstetinget her paa dette Ting, hvilket Sagvolderen samtykkede

Retten eragtede   den forlangte Udsettelse bevilget.

Citanten betalede Incamina-

 

1823: 350b

 

tion 1 Spd 28 s   for et Vidne 16 s  og for udsettelsen 12 s   Sagvolderen betalede Tilsvarspenge 40 s.

 

Da ingen efter Paaraab meldte dem med videre, saa blev Tinget udsadt til i Morgen.

A v W S Koren          Hellie Jacobsen Mæland, John Larsen Maakestad, Ole Mikkelsen Aga,

                                   Torguls Askielsen Mæland   alle med iholdt Pen.

 

Næste Dag  den 24de Mai \1823/  blev Sommertinget fordtsat for Kingservig og Røldals Skibrede ved de i gaar benevnte Rettens Personer

 

Hvor da blev foretaget

Prillimineir Forhør

Lehnsmand Johannes Pedersen Aga mødte for Retten og fremstillede en af Haldor Haldorsen Oppedal  boende paa Lyseklosters Gods  paagreben Person ved navn Søren Didrichsen  Bødkersvend  der sidstleden Fredag den 23de Denne Maaned blev Comparenten tilbragt til Forvaring fordi han fra bemeldte Haldor Oppedal skal have staalet nogle Penge.

Bemeldte Søren Didriksen fremstod nu for Retten fri for Baand og tvang, sagde sig i 23de Aas!! (Aars) Alder  fød i Kors Kirkens Sogn i Bergen   hans Fader  ved Navn Didrik Nilsen  var Bødker Arbeidsmand  og hans Hustrue  Comparentens Moder  Anna Monsdtr:   var fra hans Børnaar bestandig hiemme hos hans Forældre  der vare selvhiulpne Folk  fri for yderlig Fattigdom  hos hvilke han nød en Cristsømmelig Opdragelse  og blev i Korskirken Confirmeret i hans Daabes Pakt i hans 15de Aars Alder  og kom samme Aar i Bødkerlære som Dreng hos Bødkermester Mons Matisen i Korskirken [Sogn]? og forblev i Lære hos ham indtil hans 19de Aar  da han {\var/} blev{en} Sven  og forblev de 2 følgende Aar som Svend hos ham,  har siden, som Svend arbeidet hos Kopger (Køpger) Ole Eide i Dreggen og Hans Lohe i Bergen  har derefter det sidste Aars Tid reist om paa Landet og Arbeidet Bødkerarbeide hos hvem der har havt saadant fornødent.  \Men stedse nødt Alterens Sakramente i Korskirken i Bergen  og sidst den 18 April dette Aar/   han har aldrig nogen sinde forhen begaaet \Tyverie/ eller været under nogen Tiltale.   Med Bedrøvelse maa han tilstaae at 3die Pinsedag var han noget beskjenket inde i Haldor Oppedals Huus  og saa Haldor laa en 5 Spdaler seddel fra sig paa en Hylde,  han fik i det samme det ulykkelige Infald og Forsæt  hvis Lignende aldrig forhen havde oprundet hos ham at bemektige sig og stæle bemeldte Sæddel  den Comparenten tog i et beleiligt Øieblik medens Haldor var tilstede  uden at denne saa det.   Comparenten tog nogen Tid efter Afsked fra Haldor og gik ud til Gaarden Tvedt hvor Comparenten forblev hos Johannes Siursen Tvedt i Arbeide, indtil paafølgende Fredag  da kom frastiaalne Haldor Oppedal til Comparenten og i enerum tillagde ham Tyveriet  det han strax tilstod og tilbageleverede han den frastiaalne 5 Specidaler sæddel  og ligeledes tilstod samme i de strax derpaa tilkadte!! (tilkaldte) 2 Vidner  Johannes Siursen \Tvedt/ og Ommund Pedersen Urheims Overvær  som blev foreviist Bankosedlen. Han fortred stax!! (strax) og fortryder Hiertelig et saa daarligt og ubesindigt foretagende  der for stedse vil blive en anstødsteen for hans Lykke  hvor Retsindigen han for Eftertiden ifølge sit Forset vil søge sin Livsbane.  han kan nu ei andet end beklage sin Stilling  og maa med Taalmodighed hengive sig under Landets Love.   Har i øvrigt \intet/ videre at tilføre. Traadde nu tilside.

Derefter blev fremkaldet som

1te Deponent  Johannes Siursen Tvedt  Gaardemand her i Kinservigs Skibrede  sagde sig i 46de Aars Alder  og sidstleden Høst at have nødt Alterens Sakramente  forklarede  at her omhandlede Bødkersvend Søren Didrichsen kom i Arbeide til Deponenten nogle Dage for sidstleden Pinstie  og forlev!! (forblev) hos {Comparenten} \Deponenten/ Pinsehelligdagene og Følgende Dage indtil Fredagen. Bemeldte Dag kom Haldor Oppedal og talede med

 

1823: 351

 

Angjeldende Søren Didriksen  først i ene Rum  og derefter kom de stax!! (strax) begge til Deponenten og tilstedeværende Ommund Pedersen Uhreim  og foreviste da Haldor en Fem Spd seddel som han sagde at var bleven ham frastiaalen af angjeldende Søren Didriksen Tirsdagen forhen  hvilket tilstædeværende Søren Didriksen og tilstod at være riktig og beklagede hans Ubesindighed i at have gjort denne Forbydelse.   Vidste intet videre til Oplysning   Afskediget.

Derpaa fremstod som

2det!! (2den) Deponent  Ommund Pedersen Uhrheim  Gaarde Mand {p} i Kinservigs Sogn  sagde sig 43 Aar Gammel  og indeværende Aars Foraar at have nødt Alterens Sakramente  forklarede sig i et og alt ordviis overenstemmende med forestaaende Deponent  som nu atter fremtraade  hvor efter de begge eenstemmig Declarerede at de aldrig forhen har erfaret eller hørt nogen utroskab eller uskikkelig fremferd af her omhandlede Paagrebne Søren Didriksen.   Vidste intet videre til Oplysning   Afskediget.

Lensmand Johannes Pedersen Aga Declarerede  at da bestiaalne Haldor Oppedal er fraværende paa en Reise til Stavanger  omtrent {for} 18 Mile som han tiltraade samme Dag han lod angjeldende Aristere  saa har han ikke kunnet blivet indkaldet at møde ved dette Forhør  og da Tyveriet er begaaet paa Lyseklosters Gods  saa var Lehnsmanden begjerende at han maa befries fra at bevogte angjeldende  men at samme maa overdrages i Forvaring af Lyseklosters Godses Lehnsmand.

Retten eragtede:  paa grund af de oplyste Omstendigheder, da det oplyste Tyverie er begaaet paa Lysekloster Gods  saa bliver den forventende Justidssag at behandle under Lyseklosters Godses Jurisdiction  og anklagede Søren Didriksen at bringes til Lehnsmanden for Lyseklosters Gods  der har at tage ham under Wogt (Wagt) og Bevaring som Tyvs arestant

det paserede hermed\2/ bliver\1/ sluttet og skal som Forhør, saasnart Tingene ved denne Uges udgang sluttes  blive{r} Amtet tilstillet til videre Foranstaltning.   Arestanten blev til Vagten overleveret.

 

Nye Tingsvidne Sag

Johannes Siursen Tvedt mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attes!! (Attest) om ved mindelig varsel til dette Ting at have indkaldet Hans Hansen Storedale og Gabriel Gabrielsen Præsthuus af Qvinherres Præstegæld at anhøre Beviser til et Tings Vidne om hvad Skade de forsetligviis ved skamsegling have tilføiet Citantens Fartøi i Februari Maaned forrige Aar  med vide\re/ efter Attestens Anmeld   videre fremlagde han Attest \om/, som Vidner i denne Sag at have indkaldet Torger Gundersen Welure, John Larsen Bleie, John Larsen Maakestad og Ole Helliesen Trones. Endelig fremlagde han Attest fra Forligelseskommitionen  at Sagen derfra til Rettergang er henviist  Da de Angjeldende ikke mødte   Bemeldte 3 Attester bleve oplæste og indtages her  saalyde!!  #

De indstevnte bleve paaraabte paa sedvanlig Maade  men mødte ikke.

Citanten fremstillede de indstevnte Vidner, som foran ere nevnede  hvilke bleve formanede til sandheds Udsigelse  blev forelæst Eedens Vigtighed af Lovbogen og betydet Straffen for Meneed. Hvorefter de samtlige hver for sig med oprakte Fingre og saligheds Eed lovede at ville vidne sandhed og intet fordølge eller Fordreie

1te Widne:  Torger Gundersen Welure  sagde sig 27 Aar gammel  forklarede under hans aflagde Eeds Kraft at han \som/ leiet Medfølger var paa Citanten Johannes Siursen Tvedts Jægt den gang denne i Februari Maaned forrige Aar blev paaseglet og beskadiget i Lopøeousen af Hans Hansen store Dale og Gabriel Gabrielsen Præsthuus  eller den Jagt de førdte   Vidnet saa da at Citanten Johannes Tvedt, da Hans og Gabriels Fartøi kom dem i Møde var i vendingen  og i det Cantens!! (Citantens) Fartøi skulde begynde at skyde Fart  skjød Sagvoldernes Fartøi ind paa dem, under fulde Segl. Citanten Johannes stod selv ved Rouret!! (Roret), laa Roret i Læe, og faldt af i Læe saa meget han kunde, men Sagvolderens Fartøi, der kom i {Luf} imod for fulde Segl, holdt op i Vinden \uden at fire Segl/  og faldt ikke af  uagtet de havde Rum for dem og kunde meget godt faldt af  Ja  endog vendt om de havde villet  men i den Sted søgte i Luf!! (Lo?) at gaa foran om Citantens Fartøi  men da han det ikke kunde  stak han noget paa Skjødet for at gaae under {Sagvolderens} \Citantens/ Buksprud!! (Baugspyd) eller udlægger, men da dette overmodige Støkke ei lykkedes ham, Greb Sagvoldernes Udlægger ind i Citantens Klyverf  og rev ved indviklingen \i tue/ saavel Fokken som storSeglet \aldeles/ og endeel

 

1823: 351b

 

Takkel \løbende Tauverk/  og alle vandt paa den ene Side, saa blev og samme Tid 2 Klør afrevet Stordreggen, samt Skansdækket  to Pollerter  Limingerne og Limingsstøtterne   med Øxen huggede Sagvolderne eller deres Mandskab \Citantens/ Dirik af, der var indviklet i Sagvolderens Buksprud  hvorved han kom løs, men {Sagvolderen i hans} \Citanten Johannes Fartøi i dets/ Fordervede tilstand maatte {ræke} \drive/ under Vinden til Kongshavn, uden at kunne føre Segl.  Da Dirikken, som anført blev afhugget  faldt Bommen ned lige tet ved Citanten Johannes  og kunde nær have slaaet ham i{h}æl.!! (ihjel)   Vidnet blev forelæst dets her afgivne Pro{u}v  som det vedstod rigtigt tilført   Afskediget.

2det Widne  Ole Helliesen Troenes, sagde sig 25 Aar gammel  forklarede under hans aflagde Eeds Kraft ord viis overeenstemmende med forestaaende Vidne, hvis Vidnesbyrd nu blev forelæst det, der vedstod det rigtigt som sit  og lagde til at Vidnet stod freme!! (fremme) i {Vidnets} \Citantens/ Fartøie  i det Vidnet havde fastgjort Klyveren efter Vendingen og da vinkede de fra Sagvolderens Fartøi at Citanten{s} skulde lægge mere under med sit Fartøi, men han havde alt lagt  og laae under  med deres i Læhe saa meget han kunde, men de paa sagvolderens Fartøi heldt (holdt) hardt med fulde Segl førend de stak paa storskjødet for at gaae under Udlæggerten paa {Sagvolderens} Citantens Fartøi  og var det saaledes ene og alene Sagvoldernes Skyld at fartøierne stødte, da Sagvolderne meget godt kunde holdt af eller vendt, hvilket ingen af Delene vare mueligt for Citanten.   Vidnet declarerede at han var som Pasager  og eiede ikke hverken han eller forestaaende \Vidne/ Citantens Fartøi Afskediget.

3die og 4de Widne  John Larsen Bleie og John Larsen Maakestad forklarede eenstemmigen  at de seglede kort fra Citantens Fartøi den gang den for omvidnede Skade skede  og saa de de!! (da), at Citantens Fartøi formedelst Vending laae nesten stille efter Vendingen  da den foromvidnede Skade skede  og laae saa høit i Vinden at han ikke kunde undvige  men Sagvolderens Fartøi  som kom i fuld Fart  meget godt kunnet faldet af og undgaaet  eller \endog/ vendt  om han havde villet  men i den Sted holdt han med fulde Segl saa høit op som mueligt.   Ingen havde mere at tilspørge Vidnerne  som vedstod deres Prov rigtigt tilførdt.   Afskediget

Citanten begjærede det her Paserede i Tingsvidneform beskreven meddelt  hvilket Retten bevilgede.   Retten modtog Indcamination 1 Spd 28   for 4re Vidner at afhøre  48 s.

 

Nye Sag

Knud Haldorsen Oppedal mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om ved mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Ole Jacobsen Rogde at see sig overbeviist om at være eendeel Penge skyldig til Citanten og lide Dom til at betale det skyldige tilligemed Sagens Omkostninger, saa fremlagde han og Attest fra Forligelseskommitionen  at Sagen derfra til Rettergang er henviist.   Bemeldte 2de Attester bleve oplæste og indtages her  saalydende  #

Sagvolderen Ole Jacobsen Rogde selv tilstede  anhørde bemeldte Attester oplæse  og ville anhøre hvad Citanten videre havde at iretteføre.

Citanten Declarerede  at foruden hvad Citanten med flere har til gode hos Sagvolderen ifølge Pante Obligation  der ei vedkommer denne Sag  eller

 

1823: 352

 

hvad han agter at fordre ved dette Søgsmaal, har han endvidere at fordre 250 Spd som er den Sum han ved dette Søgsmaal fordrer og paastaaer sig til{s}kendt.   Citanten fremlagde nu en af Debitor under 26de Februari forrige Aar udsted Revers paa ustemplet Papir  hvorved Sagvolderen har tilstaaet at skylde Citanten 250 Spd, paa hvilken Sum han nu paastod Dom  med B\e/gering at hvis Retten  som finder fornøden  den da til Regjeringen vil indsende ermeldte Revers til Stempling  da samme er skrevet paa en Tid Sorenskriveren ei var hiemme  og stemplet Papiir ei var at erholde.

Sagvolderen nektede at skylde Reverset[s] paalydende  og paastod at siden den Tid en Deel er bleven afbetalt  der bør komme til Afdrag.

Citanten Declarerede  at hvis noget smaat siden bemeldte Reverses udstedelse har været handlet imellem Sagvolderen og ham  og Sagvolderen derved skulde komme noget til gode  da bliver det en Sag her uvedkommende  og skal {blive ham} blive ham godtgjort eller Betalt naar han beviser samme   men til at bevise det her fordrede Krav efter Reverset, fremstillede nu til Afhørelse de tvende Vidner

Hr: Nicolai Christian Bing og Hellie Johnsen Hamre  hvilke begge aflagde Lovens Eed og bekreftede at de som Vitterlighedsvidner have underskrevet det foran fremlagde Revers af 23de Februari forrige Aar, som nu blev dem foreviist og at de anhørde sagsøgte Ole Jacobsen Rogde tilstod at skylde de i Reverset indbemeldte 250 Spd   Vidnerne havde intet videre at tilføre Afskediget.    som

3die Widne  Jens Larsen Oppedal  aflagde Lovens Eed, forklarede  at forrige Aars {Forraar} \Vinter/ var Vidnet tilkaldt for at opgjøre regning efter Sagvolderen Oles forlangende imellem ham og Citanten Knud Oppedal, og optegnede da Vidnet hvad enhver tilstod hinanden at være riktigt  og efter endelig opgjørelse befandtes det da at Sagvolderen Ole Rogde skyldte til Citanten Knud 248 Spd og nogle Skilling; Skillingernes Antal kan vidnet ei erindre, men erindre nøie at Knud sagde at Sagvolderen Ole Rogde skulde erholde noget stemplet Papiir og Penge  men hvormeget kan Vidnet ei erindre.   Vidnet Declarerede videre  at saavel Sagvolderen som Citanten og Vidnet var den gang Ædrue. Vidnet vidste intet videre til Oplysning   afskediget.

Citanten declarerede at de omvidnede Penge og stemplet Papiir som sidste vidne{t} har ommeldt  var en Spd to Ort og nitten Skilling i Penge, som samme Dag blev leveret Sagvolderen  og blev Reverset  som forhen er fremlagt  skrevet samme Dag.   Citanten paastod Dom med Renter fra indstevningen til Commitionen  samt denne sags skadesløse \Omkostninger/ efter Dommerens Skjøn  alt under forbeholdenhed af alt fornødent \agtende/.

Sagvolderen begjærede denne Sag udsat til Høstetinget.   Citanten benektede samme;

Retten eragtede   Sagen udsettes til førstkommende September Maanetsting; hvilken eragtning \blev Parterne forelæst/

{Retten bevilgede.   Sagvolderen} \Citanten/ betalede Indcamination 1 Spd 28 s og for 3 Vidner af afhøre  40 s   Sagvolderen betalede tilsvarspenge og for en Udsettelse  52 s.

 

Nye Sag

Tron Ingebrigtsen Samland mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om ved mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Tore Knudsen Diønne at see sig overbeviist og lide Dom med Omkostninger for skyldige til Citanten 10 Spd   saa fremlagde han og Attest fra Forligelseskommitionen  at sagen derfra til Rettergang er henviist.   Begge Attester bleve Oplæste og indtages her saalydende  #

Sagsøgte Tore Diønne  selv tilstede  anhørde bemeldte Attester  og ville afvarte hvad Citanten videre havde at iretteføre.

Citanten forklarede Sagens Sammenheng saaledes:  Citanten kjøbte af Sagvolderen nogle anviste {Penge} Trærer!! (Træer) i Skoven hos Sagvolderen  og betalte dem med 150 Rbd N: W:  under

 

1823: 352b

 

det Vilkaar at Træerne kom ubeskadigede til Søes  hvis ikke skulde Sagvolderen godtgjøre Citanten deres Beskadigelse eller Forringelse. Da nu bemeldte Træer blev beskadiget for 100 Rbd  saa er det at Citanten nu søger sig erstattet denne Godtgjørelse  som Sagvolderen efter lange Udflugter nu omsider aldeles nekter.   Som Vidner fremstod

1te og 2det Widne  Lars Engelsen Diønne og Mikkel Olsen Diøne  hvilke begge aflagde Lovens Eed og forklarede at Aaret 1815 vare begge Vidnerne tilkalte for at anhøre hans Samtale med Sagvolderen i Anledning de af ham bekomne Træer;  Vidnerne hørde da at Tron Samland tilbød Sagvolderen Tore Knudsen Diønne enten denne vilde tilbagebetale alle Pengene og beholde alle Træerne eller og betale eller godtgjøre Citanten 100 Rbd for Beskadigelsen {for Pengene} \paa Træerne/ naar Trohn beholdt dem. Hertil svarede Sagvolderen intet hverken mere eller mindre end  hvad skal jeg nu gjøre med Træerne  og da derom intet mere bestemt blev afgjort, saa gik Vidnerne  uden at vide enten Kjøbesummens Beløb  eller see og Vurdere Træernes Beskadigelse.   Vidnerne Vidste intet videre til Oplysning.   Afskedigede.

3die Widne  David Olsen Bue, aflagde Lovens Eed og forklarede at saavidt Vidnet kan erindre var Citanten Trohn Samland med Vidnets daværende Huusbond Sagvolderen Tore Diønne, som Vidnet da tiente hos  ude i denne Skov  som der sagdes siden  for at see sig ud nogle Træer. Da Vidnets Huusbond kom hiem  saa Vidnet at hans Huusbond havde erholdt Rigsbanksedler som var første gang Vidnet saae den Slags Penge  men hvormange Træer der var solgt  og hvad der var givet for dem  vidste Vidnet ikke  eller veed end nu videre end at der senere hen blev hugget 13 Træer, som Vidnet formoder at Citanten Trohn bekom.   Vidste intet til Oplysning   Afskediget.

Citanten Declarerede ingen flere Vidner at have at lade afhøre  eller andre eller flere Beviser i Sagen  men tror ved de førte Vidner at have beviist saa meget at han maae blive tilkjendt  og derfor under Forbeholdenhed af videre Tilsvar, indlader Sagen til Doms med Paastand at tilkjendes den paasøgte Sum samt Renter og Sagsomkostninger efter Dommerens Skjøn.

Sagvolderen begjærede Sagen udsat til Høstetinget  hvilket Citanten samtykkede

Retten eragtede   denne Sag udsat til Høstetinget.

Citanten betalede Indcamination 1 Spd 28 s   for tre Vidner at afhøre  40 s Sagvolderen betalede tilsvarspenge og for Udsettelsen 52 s.

 

Nye Sag

Indstevnt{e} af Tiærand Waagen mod Wiking Toresen Jøssendal blev paaraabt men da ingen mødte blev denne Sag udslæt af Sagelisten.

 

Eed til Constitutionen

Af Kindserviigs Sogn mødte                        Af Ullensvangs Sogn

Aslak Gundersen Biotvedt                            John Larsen Maagestad

Berge Heinesen Biotvedt                              Asgjeld Wigliksen Aakre  og

                                                                       Ole Mikkelsen Age

                                                                       Jøren Larsen Jaastad

hvilke alle nu aflagde Eed til Norges Constitution eller Grundlov  og at efterleve og forsvare samme.

 

Hermed blev for i Aften sluttet og Tinget udsat til i Morgen.                        A v W S Koren

Hellie Jacobsen Mæland, John Larsen Maagestad, Ole Mikkelsen Aga, Torgiels Adskieldsen Mæland,  alle med iholdt Pen.

 

Næste Dag  den 28de Mai 1823  blev Retten fortsat af de samme Rettens Personer som i gaar.

 

Derefter blev extraheret følgende Documenter:

No: 1.  Samfrænde skifte efter Frue Provstinde Marie Elisabet Hertzberg, hvorved Sterbboets eiende Husebygninger ialt for 325 Spdlr  er udlagt Sønnen Peder Hertzberg Halvedelen og de øvrige Enkemanden med flere afholdt 28de Novembr: 1822.

2.  Skjøde af 26de Mai 1823 fra Omund Svendsen Tverberg til Nils Helliesen Øverland paa et Plads Tverberg kaldet m: v:  forhen under Gaarden Hagen.

 

1823: 353

 

No: 3.  Skjøde fra Lehnsmand Christen Johnsen Haugse til hans Søn Johannes Christensen paa 1 Bpd 18 ¾ Mrk Smør  3/8 Hud  3/8 Bukskind {sa} med Bygsel  og Overbygsel til 1 1/8 Mrk Smør  3/24 Faarskind  i Haugse, datteret 27de Mai 1823.

4.  Ditto fra Aad Johnsen Jøsendal til hans Søn John Aadsen paa 3 Mrk Smør i Gaarden Øyna  af do: Dato.

5.  Mageskjøde {fra}  hvorved Tobias Haldorsen Eidnes overdraget til sin Søn Haldor Tobiassen ¼ i Fjeldstølen Gravdal  imod at Tobias erholder i Eidness og Lofthuus Fjelstøl Fagerdal en Andeel(?) P.isebotten(?) kaldet  datteret 5te Martz 1821.

6.  Skjøde fra Knud Olsen Tvedt til Samson Iversen Tvedt og Hustro paa Gaarden Strand i Odde  datteret 28de Mai 1823.

7.  Do: fra Sjur Sjursen Grøve til Nils Olsen Botnen paa 6 Mrk Smør i Grøve af Ditto Dato.

8.  Do: fra Svend Aslaksen Yst(aa)s(?), Johannes Brigtsen Rykken, Ole Larssen Noreim(?) og Lars Larssen Bleie, til Samson Johnsen Qitne paa en Bordsaug Qvitne kaldet, staaende paa Qvitne Grund   27de Mai 1823.

9.  Do: fra Omund Johnsen Qvalvig til Haaver Torbjørnsen Qvalvigen og Huustro paa 12 ¼ Mrk Smør  1 3/16 Løb Salt i Qvalvigen  datteret 28de Mai 1823.

10.  Disposition fra Knud Olsen Tvedt, hvorved Samson Iversen Tvedt, skal eie Gaarden {Strand} Strand  og Johannes Nilsen Vinterthun halvedelen af hans Brug i Tvedt  og den øvrige halvedeel i Tvedt til en af hans 4re yngste Døttre  datteret 27de Mai 1823

11.  Kjøbekontrakt mellem Peder Jacobsen Hause, Torjuls Jansen Øvre Qvale og Nils Steffendsen Bakke  hvorved Jacob Pedersen Hause øverdrager til \de/ øvrige 2de hans Eiende Brug i Hause for Pengesum 75 Spd grov corant  og 74 Spd Skil: m:  og paa Conditioner   ditto Dato.

12.  Fledføringscontract  hvor{h}ved John Christensen Hause indgaar som Fledføring i Huus hos hans ældre Broder Johannes Christensen Hause imod at eie førstnevntes Eiendel  dattu som oven

13.  LeieContragt  hvor ved Niels Hellaksen Rabbe overdrager til Ole Odsen Qvæstad, Haagen Iversen Naae, Enken Anna Christens dtr: Naae og Od Odsen Qvæstad  Stølen Middalen og Trodshovedalen paa 10 Aar med v:   af ditto Dato.

14.  Forening mellem Wastuun, Mansager og Gjelles Eiere paa den ene Side og Bustetun, Opheim og Præstegaards Eiere paa den anden Side  i andledning en Skouv i Syvsæterdalen  hvor af Syvsæterstøls Eiere skal ei!! (eie) en 3die Del  og Haavaases støls Eiere de 2de tredie Dele  datteret 7de August 1822.

15.  Over.sag(?) i andledning en fornermelig Beitning paa en Strekning ved Stølen Haavaas  tilhørende Wastun, Mandsager og Jelles Eiere m: v:   5te Aug: 1822

16.  Wilkaarbre[v] fra Johannes{en} Christensen Hause til hans Fader Lehnsmand Christen Hause og Huustrue paa Levetid   datteret 27de Mai 1823.

17.  Do: fra {Aad Jonsen} \John Aadsen/ Jøsendal til hans Fader Od Jonsen og Huustrue paa Levetid   datteret do: Dato.

18.  Do: fra Lars Larsen Alsager som Formyder!! for hans Broder Peder Stensen Lote  til dennes Forældre Sten Larsen Lote og Hustrue  af 4de Februar 1822.

19.  Do: fra Niels Olsen Botnen  nu Grøve  til Siur Siursen Grøve og Hustrue  af 28de Mai 1823.

20.  Do: fra Hover Tobiørnsen!! Qvalvig til Ommund Jonsen Qvalvig og Hustrue af do: Dato.

21.  Forening og Udskiftning paa Gaarden Løining imellem Svend Larsen Torekoven og Ommund Ommundsen Løining  af 27de Juli 1822.

22.  Panteobligation fra Ole Gundersen Bustetun til Knud Haldorsen Oppedal paa 30 Spd  mod Pant i Løsøre  Datt: 20 Mai 1823.

23.  Do: fra Nils Larsen Biotvedt til Knud Haldorsen Oppedal paa 40 Spd mod Pant i Løsøre  datteret 5te April 1823

 

1823: 353b

 

24.  Obligation fra Anfin Johannesen Ullenes til Niels Ellingsen Langesæter paa 120 Spd  mod Pant i Ullenes  datter: 26de Mai 1823.

25.  Do: fra Knud Knudsen Lie \til/ Tobias Haldorsen Eidnes paa {100} \120/ Spd  mod Pant i Teigen  Lien kaldet \forhen/ under Gaarden Østerhagen af do: Dato.

26.  Do: fra Berge Olsen Aga til Knud {Knudsen} \Jonsen/ Berven paa 300 Spd mod Pant i Gaarden Aga  af ditto Dato.

27.  Do: fra Svend Olsen Mid Sexe til Knud Jonsen Berven paa 141 Spd  mod Pant i Gaarden Sexe  af ditto Dato.

28.  Do: fra Gunder Olsen Mæland til Niels Ellingsen Langesæter paa 400 Spd mod Pant i Mæland  af Do: Dato.

29.  Do: fra Niels Helliesen Tverberg til Lars Olsen Mæland paa 40 Spd mod Pant i Pladset Tverberg fohen!! (forhen) under Gaarden yttre Hage i Røldal  af do: Dato.

30.  Do: fra Tormod Aslaksen Selliestad til Ommund Osen!! (Olsen) Lønning paa 200 Spd  mod Pant i Gaarden Selliestad  datteret den 27de Mai 1823.

31.  Do: fra Niels Olsen Botnen {med}  nu Grøve  til Lars Baarsen Berge paa 100 Spd  mod Pant i Grøve  datteret 28de Mai 1823.

32.  Do: fra Anders Olsen Lutro til Jacob Tostensen Hovland paa 210 Spd mod Pant i Luttro  datteret 27de Maji 1823.

33.  Do: fra Torger Halsteensen Tvedte til Myndtlingen Torbiør Dags dtr: Aakre paa ArveCapital 66 Spd 1 Ort 10 s  mod Pant i Tvedte  dito Dato.

34.  Do: fra Sanson!! (Samson) Iversen Tvedte til Myndtlingen Bergitte Olsdtr: Age for ArveCapital 30 Spd  og til Knud Haldorsen Oppedal 34 Spd  mod Pant i hele Gaarden Strand  datteret 28de Mai 1823.

35.  Afkald fra John Pedersen Aukenes for hans Kone Siggi!! (Sigri) Olsdtr: Hellelands Arv efter Knud Odsen Helleland  dat: 26de Mai 1823.

36.  Do: fra Gunder Jonsen Wintertun for hans Arve efter Kari Johannesdtr: Wintertun  Angunna Olsdtr: ibd:  og Johannes Johannesen ibd:  do: Dato.

37.  Do: fra Ole Helliesen Hamre for Arve efter Hellie Nielsen Hamre Niels Helliesen Hamre  Nils Helliesen Hamre den yngre  og Marita Hamre  datteret 13de August 1822.

38.  Do: fra Ranvei Larsdtr: Qvitne for hendes Arv efter Kari Halliersdtr: Qvitne  datteret 26de Mai 1823.

39.  Do: fra Elling Arnesen Gjelle for hans Arv efter Ingebor Siursdtr: Hielle af do: Dato.

40.  Do: fra Ole Johannesen Hildahl for hans Arv efter Kari Mikkelsdtr: Hildahl  dito Dato.

41.  Do: fra Jørgen Iversen Hildahl for hans Arv efter Iver Ommundsen Hildal  af do: Dato.

42.  Do: fra Johannes Christensen Haugse for hans Broder Christen\sen/\2/ Joh{anesen}n\1/  som han har taget i Fledføring \for/ dennes Arve efter hans Moder i Skifte af 27de November 1800  og efter Torgjuls Johannesen Haugse, den 27de Mai 1823.

43.  Do: fra Osmund Olsen Præstegaarden for hans Stebørn Torjus Evendsen, Magrete Evensdtr: og Gunne Evensdtr:s Arv efter Even Torjulsen Medhuus af do: Dato.

44.  Do: fra Johannes Larsen Bleie og Haldor Olsen Helleland for deres Arve efter Guro Larsdtr: indre Bleie  af do: Dato.

45.  Do: fra Lars Helliesen Lote  som gift med Guro Gundersdtr: Laate  for hendes Arve efter Gunder Olsen Lote  og Ole(?) Sams: Lote  do: Dato 6te

 

1823: 354

 

46.  Afkald fra Lars Svendsen øvre Berven for hans Arv efter Anna Aslaksdtr: Berven  \og/ for hans Kone Sigri Torbiørnsdtr: Winess Arve efter Svend Jacobsen Wines og Torbiørn Tomasen Wines   datteret 27de Mai 1823.

47.  Do: fra Od Johannesen Instenes, som gift med Elsebøe Svendsdtr: \og Svend Sandvigen  gift med Torbjør/  for deres Arv efter Siggri Jons dtr: Ystenes   do: Dato.

48.  Do: fra Ranvei Brynnelsdtr: Wikene for hendes Arv{e} efter Brynnild Jonsen Wigene   den 28de Mai 1823.

49.  Do: fra Hellie Nielsen Sæxe for hans Arve efter Niels Sæxe og Marita Pedersdtr: nedre Sexe   den 27de Mai 1828.!! (1823?)

50.  Do: fra Jacob Torbiørnsen Wines for hans Arve efter Torbiørn Tormodsen Wines og Svend Jacobsen Wines   datr: 28de Mai 1823.

51.  Do: fra Ole Jansen Qvalvigen for hans Arv efter Jahn Gundersen Qvalvigen   do: Dato.

52.  Do: fra Ole Isaksen Nedre Berven for hans Søster Britha Isaksdtr:s Arv efter Anna Olsdtr: Nedre Berven   dateret 27de Mai 1823.

Derefter blev aflyst følgende Documenter:

1.  Obligation fra Jørgen Pedersen Espe til Tobias Haldorsen Eidnes paa 464 Rbd N: W:  mod Qvittering af 3de Martz 1823

2.  Do: fra Elling Svendsen {Skjeldaas} \Skjelde/ til Niels Ellingsen Langesæter paa 198 Spd  mod Qvittering af 26de Mai 1823.

3.  Do: fra Halsteen Torgersen Tvedt til Lehnsmand Chresten Hause paa 50 Spd mod Qvittering af 21de October 1821.

(Loddsedler)

1.  Lodsedeler  hvorved Guttorm Siursen Alsager tilstaaer at indesidde med de Creature som tilhører Marita Siursdtr:  den 27de Mai 1823.

2.  Do:   Siur Siursen Jaastad tilstaar at indesidde med Løsøre som tilhører myndtlingen  hans Søn Johannes Helliesen  af do: Dato.

3.  Do:   John Johannesen Welure tilstaar at indesidde med det Løsøre og Bankindskud som tilhører hans Sønner  Johannes, John, og Ole Jonsønner Welure for 11(?) Spd m: v:  do: Dato.

4.  Do: fra Iver Pedersen Eittremsnesset  [der] tilstaaer at indesidde med det Løsøre som tilhører hans Søn Daniel Jo...ssen(?)  stor 29 Spd 45 s.  datteret 26de Mai 1823.

5.  Ditto fra Ole Omundsen Velure  der tilstaaer at indesidde med det Løsøre som tilfaldt hans Søn Omund Olsen  stor 19 Spd 98 s.  af Ditto dato.

6.  Ditto fra Samson Samsonsen Jisberg  der tilstaaer at indesidde med det Løsøre som tilfaldt hans Datter Anne Samsonsdatter Jisberg  stor 44 Spd 60 s.  af Ditto Dato.

7.  Ditto fra Samson Johnsen Qvitne  der tilstaaer at indesidde med det Løsøre som tilfaldt hans Datter Aase Knudsdatter  stor 17 Spd 5 s.  af Ditto Dato.

8.  Ditto fra Hellie Kingservig, der tilstaaer at indesidde med det Løsøre som tilfaldt hans Datter Ingebor Hellies datter for 69 Spd 90 s.  datteret 27de Mai 1823.

9.  Ditto fra Johannes Olsen Hildal  der tilstaaer at indesidde med det Løsøre som tilfaldt hans Søn Mikkel Johannes!! (Johannesen)  stor 36 Spd 49 s.  af 26de Mai 1823.

10.  Ditto fra Elling Hansen Wasthun, der tilstaaer at indesidde med det Løsøre som tilfaldt hans Datter Britha Ellingsdtr: (……?)  stor 157 Rd 91 s. D: C:  samt det Løsøre som tilfaldt hans Børn:  Hans, Torbjør, Britha junjor og Magrethe  til Hans 51 Spd 50,  og til Døtterne Torbjør 26 Spd 41 s  og til de 2de sidst nævnte  26 Spd 12 s af Do: Dato.

11.  Ditto fra Marita Endresdatter Lussand med Laugværge  der tilstaaer at indesidde med det Løsøre som tilfaldt hendes Børn Mikkel og Endre Endresønner  stor 25 Spd 116 s. til hver   af Ditto Dato.

12.  Ditto fra Lars Larsen Lofthuus  der tilstaaer at indesidde med det Løsøre som tilfaldt hans Børn John og Lars Larssønner i Skifte 1 October 1813  til hver 24 Rbd 43 s.  og i Skifte 7de April 1821  til hver 15 Spd 100 s.  og Bankindskud  hver 72 s. af Ditto Dato.

13.  Ditto fra Gunder Brynildsen Haus  der tilstaaer at indesidde med sin Søn \Brynild Gundersens/ Løsøre  stor 189 Rd 11 s. D: C:   af Ditto Dato.

14.  Ditto fra Knud Johannesen Digrenes(?)  der tilstaaer at indesidde med det Løsøre som tilfaldt hans Sønner Johannes og Østen Knudsønner  hver 89 Rbd 8 s.   af Ditto Dato.

15.  Ditto fra Peder Larsen Berven  der tilstaaer at indesidde med det Løsøre og Bankindskud som tilfaldt hans Børn Elling, Anna, Bergitte, Ragna og Sigri Pedersbøren  til ham Løsøre for 35 Spd 66 og Bankindskud 1 Spd 60 s  og til hver af Døttrene i Løsøre 17 Spd 93 s. og Bankindskud 90 s. datteret Ditto dato.

 

1823: 354b

 

No: 16.  Lodseddel fra Lars Ingebrigtsen Djønne  der tilstaaer at indesidde med det Løsøre og Bankindskud som tilfaldt hans Søn Lars Larssen  stor  i Løsøre 27 Spd 108 s.  og Bankindskud 4 Spd   datteret 27 Mai 1823.

No: 17.  Do: fra Wiglik Jacobsen Bleie  der tilstaaer at indesidde med det Løsøre som tilfaldt hans Børn  Jacob, Anne og Ingebor   til ham 53 Spd 111 s.  og til hver af Døttrene for 26 Spd 116 s.   af Ditto Dato.

 

Efter 3de ganges Udraab mødte ingen  hvorfore Thinget blev sluttet.

A v W S Koren          Hellie Jacobsen Mæland, John Larssen Maakestad, Ole Mikkelsen Aga

                                   og Torjuls Aslaksen Mæland   (: alle 4re med iholdt Pen :).

 

 

Extrarets Tingsvidne mod Knud Andersen Mølster Folio 345.

Aar 1823 den 31te Mai  blev Extraret sat paa Tingstedet Helleland af Stedets Sorenskriver og de 2de Eedsorne Laugrettesmænd Endre Jensen Helleland og Siur Samsonsen Helleland  for at behandle og fortsette en Justitsvidne Sag mod Knud Andersen Mølster, som den 13de denne Maaned blev udsat til i Dag.

Hvor da mødte Actor  Hr: Procurator Baade, ligesaa og Defensor Johannes Age.

  Actor fremlagde en Continuations Stevning af 13de D: M: i lovlig forkyndt Stand, Hvorefter han udbad sig at indstevnte Ole Helliesen Jaastad fra (for?) Retten maatte blive {indstevnte} paaraabt og forelagt til Besvarelse i de forhen i Tingsvidnet fremlagt af Brigade Auditør Skive forfattede Qvæstioner til Ole {Tollevsen} \Helliesen/ Jostad.   Den fremlagde Continuationsstevning bleb!! (blev) oplæst og indtages her  saalydende #

Indstevnte Ole Helliesen Jaastad fremstod som:

6te Widne  Ole Helliesen Jaastad  sagde i sit 21de Aars Alder  og sidstleden Høst at have nødt Alterens Sakramente  sagde sig aldeles ubeslægtet til angjeldende Knud Andersen Mølster blev alvorlig formanet at sige Sandhed og intet fordølge eller fordreie  og paamindet om Eedens Vigtighed og Straf for meneed, blev forelæst de af Brigade Auditør Schive til Ole Tollevsen Jaastad fremsatte Spørgsmaale: svarede  til 1ste Spørgsmaal:  Vidnet var i Bergen med hans Jagt over 8 Dage  og laae den hele Tid i den Gaard hvor Hrr: Kjøbmand Elker bor  men ikke i den hvor Hrr: Kjøbmand Dahl boer. Vidnet reiste med sin Jagt fra Bergen sidst i den Uge som er foran Palmesøndag  var altsaa i Bergen den 16de {og} \til/ 19de Martz sidstleden.   Til 2det Spørgsmål!!  Svar medens Vidnet, som anført  var i Bergen  havde han en Person ved Navn Knud Seim en Dag, men hvad Dag eller Dato kan Vidnet aldeles ikke erindre, i Arbeide hos sig i Jagten som Bordarbeidsmand Bemeldte Knud Seim var Vidnet bekiendt saavit at han nogle Gange forhen havde seet og talt med ham  og vidste at han Boede i Gravens Sogn her i Hardanger  og at han var fra Wos  men fra hvad Gaard og om hans Fader hed Anders  saa at hans Navn er eller har været Knud Andersen Mølster  derom var Vidnet aldeles uvidende  der ikkun har kjendt ham under Navn Knud Seim. Bemeldt[e] Knud Seim eller Mølster laae ikkun 2 Nætter paa Vidnets Jagt, som var første og anden Nat efter at han havde forrettet den ommeldte ene Dags Arbeide.   Den Dag han Arbeidede for Vidnet holdt han op med Arbeidet da det blev mørkt  fik derpaa Aftensmad og sagde han var kommen fra Fidske-Reise  havde intet Logi og ville derfor komme Igjen og ligge ombord paa Vidnets Jagt. Dette samtykkede Vidnet   han  Knud gik derpaa sin vei bort i Byen hvad Æren og hvor hen veed Vidnet ikke. Vidnet gik ligeledes udi Byen {d}et Ærende, kom omtrent Klok: 9 til 10 om Aftenen tilbage og laa sig i sin Jegteveng  og nogen Tid derefter kom omspurgte Knud Seim og lagde sig  og forlev!! (forblev) liggende \til/ hen paa Morgenen, hvad Tid paa Natten  om det var en to eller tre Timer efterat Vidnet havde lagt sig  at Knud kom og lagde sig  ved Vidnet aldeles ikke at bestemme  dog troer Vidnet sikkert at det ikke var efter Midnat. Morgenen derpaa stod bemeldte Knud [op]? og gik bort  da Vidnet ei behøvede ham i Arbeide  og kom neste Aften og lagde sig i Jagte Vingen  men hvad Tid paa Aften kan Vidnet aldeles ikke erindre  og saavit Vidnet Ved forblev han rolig hele Natten indtil han om Morgenen derpaa forlod Vidnet  og talede om at han Maaske kom paafølgende Aften for atter at benytte samme Leie  men han kom ikke   Vidnet saae ham siden og talte med ham  men kan ikke erindre hvor hen \han/ sagde at have faaet Logi   han bragte aldeles ingen Kiste ombord i Vidnets Jagt  og \Vidnet/ ved aldeles ikke om noget af bemeldte Knud forøvet Tyverier  og har aldeles ikke faaet i Kommition at bringe nogen Kiste eller noget andet til Hardanger eller anden Steds {for} \af her/ omhandlede Knud Seim  og Ved aldeles intet mer til Oplysning.   Hermed er samtlige 8te Spørgsmaale til dette Vidne besvarede.   Paa nermere Tilspørgende af Actor forklarede Vidnet at han ikke kjender eller Ved at der er nogen Person ved Navn Ole Tollevsen Jaastad  og heller ikke at omspurgte Knud Seim nogen sinde har ladet bringe noge!! (nogen) Kiste fra \Bergen til/ Hardanger  eller anmodet nogen derom.   Vidste intet videre til Oplysning   Afskediget  efter at han nu var

 

1823: 355

 

bleven forelæst af Protukollen hans her afgivne Prov  som han vedstod i alle dele rigtigt  og stadfæstede samme ved oprakte Fingre og saligheds Eed.

Actor  som ikke havde flere Vidner at føre  ei heller kunde til veiebringe flere Oplysninger  maatte begjere dette Tingsvidne sluttet og sig beskreven meddelt til nermere foranstaltning  ligesaa forbeholdt Actor sig at fremsende Regninger over Skyds og Diet  og haabede han under Hovedsagen at blive tilkendt passende Salarium med hensyn til hans lange og besværlige Reiser til tvende Møder hans Reise til det ene  9 Mile, og til det andet  12 Mile.

Defensor forbeholder sig ligeledes under Hovedsagen at tilkjendes Salarium  og indgive Regning for hans Møder til dette Tingvidne.

Retten eragtede   det passerede skal saasnart mueligt i Tings vidne Form blive Actor meddelt.

A v W S Koren.    Endre Jensen Helleland, Sjur Samsonsen Helleland   begge med iholdt Pen.

 

 

Justits Extrarets-Tingsvidne

mod Tyvsarestantere Ole Frøines og Matias Iversen Aarhus  341.

Aar 1823 den 31te Mai  blev Extraret sat paa Tingstedet Helleland af Stedets Sorenskriver og de 2de Laugrettesmend Endre Jensen Helleland  Siur Samsonsen Helleland  {og} \for/ ifølge seneste udsættelse at fortsætte dette Tings vidne.

Hvor da   Actor  Hr: Procurator Baade \mødte/ og fremlagde 2 skriftlige continuations stevninger datterede 13de og 17de denne M: den ene til Arestanterne og den anden til de indstevnte Vidner  begge i lovlig forkyndt Stand   hvilke Documenter han udbad sig læste og Acterede   ligesom han fremstillede for Retten begge Arestanterne fri for Baand og Tvang.    Den for de Angjeldende beskikkede Defensor  Lehnsmand Niels Nielsen Sioe mødte Personlig for at iagtage de Angjeldendes Tarv.   De fremlagde Stevninger bleve oplæste og indtages her  saalydende  #

Forretningsføreren anmerkede her at han som Skifteforvalter efter anklagede Ole Frøinesses Hustrue Kari Olsdtr: \har/ ladet optage Registering i tiltalte Oles Boe  hvor da blev undersøgt om alt hvad som kunne troes at have henhørt til Telthuussager  i hvilken Anledning Skifteforvaleren fremleverede samtlige i bemeldte Boe forefundne Geverer  nemlig 1 Beenrifle med Laas  6 sletpibede Geværer med Laas  en slet Geværpibe, som tiltaltes Søn Iver Olsen, sagde at være ham tilhørende  og at have tilbyttet sig den af hans Fader mod et af de foranførte Gevære, videre fantes 3 søndre!! (sønder?) Geværstokker  hvilket alt nu blev forseglet \og/ overleveret Actor  for nermere af vedkommende paa Telthuset paa Ous at kunne Undersøges om er samme tilhørende   fere!! (flere) Ting fantes ikke i Boet, som kan tvivles om mueligens kan være stiaalne aller \have/ tilhørt bemeldte Telthuus  undtagen 16 Geværflinter  \et Geværlaas og et stykke af et Beslag/ i en Æske, som nu ligeledes blev Actor tilleveret.

Actor fremstillede nu, som

13de Widne  Endre Nielsen Bagne\s/nøstet  sagde i 70de Aars Alder  og indeværende Maanet at have nødt Alterens Sakramente  blev paamindet om Eedens Vigtighed og Straf for Meened aflagde Lovens Eed med Løfte at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie  forklarede  at for omtrent 4re á 5 Aar siden  nøie erindrer Vidnet ei Tiden  kom begge her tiltalte ind i Ulvig  hvor Vidnet boer  og havde med sig noget stang-jern og noget andet firkantet Jern  og bad Ole at Vidnet vilde deraf forferdige ham et Skruested hvilket Vidnet strax gjorde  og forblev begge Angjeldende hos Vidnet og hialp ham med Arbeidet indtil det var ferdigt, og de fik det med dem.  Det Jern de havde med sig kan Vidnet ikke erindre om det forhen havde været forarbeidet  og var det saa, saa maae det firkantede Stykke have været et Stykke af en Jernstør eller Brækstang.  Vidnet har ellers aldrig forferdiget noget for de Tiltalte  ei heller seet noget mistenkeligt hos dem som enten kunne være stiaalet paa et Telthuus eller andet Steds.   Vidste intet videre til Oplysning.   Afskediget.

14de Widne  Christie Jonsdatter Eidnes  her for afhørte 11te Vidne Knud Knudsen Eidness Hustrue, sagde sig i sit 33 Aars Alder  og indeværende Aar{s} A\t/{lder} have nødt Alterens Sakramente. Aflagde Lovens Eed med Løfte at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie. Forklarede paa forskillelige!! Spørgsmaale at baade hendes Ægtefelle havde Penger til gode hos her Anklagede Ole Frøines  Vidnet ligesaa for at have spundet traad til Liner og syet en Trøie. I anledning heraf kom her tiltalte Ole Frøines en Aften og leverede en sønder Mandskjorte  2 Fruentimmerskjorter  hvoraf den ene var meget slidt  1 godt Kaps  og et gammeldt Fruentimmer Forklæde til Afdrag paa hans Gjeld. Dette Forekommer Vidnet at være et Par Aar siden  dog erindrer hun ei tiden nøie

 

1823: 355b

 

eller Vist  ligeledes leverede han sidstleden Høst 1 fortinnet Kobber Field eller Sæterkedel til Vidnet og hendes Ægtefelle i Afrag paa hvad han skyldte. Han nevnte da ved leverelsen intet om nogen Forandring paa Kjedelen  men senere hen  i anledning af at han havde lovet dem en større Gryde  talede han med hendes Mand om at hendes Mand kunde tage ud den Jernring som laae op i Kanten af Kedelen og opbrekke Kanten  saa blev Kjedelen større  dette var Meningen af deres Samtale  den hun ei nøie hørde eller gav agt paa.  Baade Kjedelen og den bedste Fruentimmerskjorten og Kapset  som det eneste der var gavn i af det modtagne leverede Vidnet tilbage  da Røgtet sagde at tyveriet var opdaget. Kedelen leverede Vidnet til Torkel Oppedal  5te Deponent i Forhøret, men Skjorten og Kapset leverede Vidnet til Anklagede Ole selv. Den gamle Mandskjorte  Fruentimmerskjorte og Forklædet ere aldeles udslitte og ei mere til.   Vidnet erklærede intet at vide til Oplysning om de af Anklagede forøvede Tyverier  og ikke at have entet!! (enten) seet eller hørt noget.   Afskediget.   Anklagede Ole Vedstod urigtigheden af forestaaende Vidnes Forklaring.

Actor derefter Fremstillede som:

15de Widne  De Anklagedes Sødster Sigri Iversdtr: Frøines  sagde sig 50 Aar Gammel  og sidstleden Høst at have nødt Alterens Sakramente  blev forelæst Eedens Forklaring af Lovbogen  og desuden paamindet om Eedens Vigtighed og Straf for Mened  Aflagde Lovens Eed om at vilde Vidne Sandhed og intet fordølge eller Fordreie, Forklarede; at hun for 8te Aar siden tiente i 7 Aar hos her anklagede hendes Broder Ole Iversen Frøines  men har aldrig  enten da eller nu senere  seet noget, hos nogen af de tiltalte som hun Frygtede for at kunne være TyvKoster  ei heller hørt eller seet noget af de \af/ dem begaaede Tyverier.   Vidste intet til Oplysning.   Afskediget.

16de Widne  Anklagedes Sødster Randi Iversdtr: Aarhuus  sagde sig {i sit} 48 Aar Gammel  og sidstleden Høst at have nødt Alterens Sakramente  blev forelæst Eedens Forklaring af Lovbogen og efter Paamindelse aflagde Lovens Eed om at ville Vidne Sandhed og intet Fordølge eller Fordreie Forklarede:  at hun i 9 Aar har tient hos hendes her tiltalte Broder Ole Frøines  de nu sidstforløbne 6 Aar har hun været i Huset hos hendes Broder  Kirkesanger Peder Iversen Aarhuus  hvor hendes tiltalte Broder Matias de sidste Aar ogsaa har opholdt sig, men Vidnet har aldrig seet eller vidst om noget af de her anklagede begaaet Tyverie  eller haft Formodning der om  forend det nu Opdagedes   Vidste intet til Oplysning   Afskediget.

17de Widne  Iver Olsen Frøines  søn til her anklagede Ole Frøines  sagde \sig/ i sit 21de Aars Alder  og sidstleden Høst at have nødt Alterens Sakramente  blev forelæst Eedens Forklaring af Lovbogen og Alvorlig paamindet om edens Vigtighed og Straf for Mened  Forklarede:  Vidnet saae ofte adskilligt som var hiembragt i hans Faders Huus som forekom Vidnet Mistenkeligt, da han vidste hans Fader var en uformuende Mand. Naar Vidnet spurgte ham hvorfra han havde faaet samme, svarede han  undertiden at have byttet sig dem til  undertiden at han var bleven dem Foræret  og oftest at det kom ei Vidnet ved.  Det Vidnet saae var for det meste Ting af ubetydelig Verd  saasom Færingssegl, Geværerer!!, Aarer, Qvitler, Aaklæder, Fidskeredskaber, samt de i Retten fremleverede Kobberkjedle  Geværflinter og adskilligt smaat som vidnet ei alt kan erindre at opregne, men Linned eller Linnet Klæder  saasom de han skal have staalet paa Torsnes  saae Vidnet aldrig, {men} \og/ aldrig noget \andet/ af nogen Verdie undtagen adskillige Geværer  som han idelig handlede med og baade kjøbte og solgte, samt forbemeldte Kobberkjedle  som Vidnet ei kan erindre at have seet flere end fire eller fem af,  endelig erindrer Vidnet og nu at have seet 2de Sølvskeer hos hans Fader  som han sagde at have kjøbt i Bergen; hvor de nu er  ved Vidnet ikke  og forekommer det Vidnet at det er omtrent for 2 Aar siden, og saae en af dem efter nyaar i dette Aar.  I Øvrigt var og er Vidnet aldeles Uvidende Om hvorvit hans Fader havde stiaalet hvad Vidnet saae saaledes Tid efter anden var kommet i hans Faders Huus, ei heller er Vidnet vidende om de af hans Fader begaaede Tyverier  eller kan derom vidne  ei heller har Vidnet seet eller ved noget hvorvit hans farbroder Mattias har begaaet Tyverier.   Vidste intet til Oplysning   Afskediget.

Actor Declarerede ingen flere Vidner at have til Afhørelse  ei heller saae sig istand til for Tiden her under Jurisdictionen at tilveiebringe flere Oplysning  hvorfor han udbad sig det paserede som Tingsvidne sluttet  og sig

 

1823: 356

 

beskreven meddelt til Brug under Hoved Sagen  hvilket Retten bevilgede

A v W S Koren    Endre Jensen Helleland, Siur Samsonsen Helleland  \begge/ med iholdt Pen.

 

 

Taxation paa Gaarden Skeje.

Aar 1823 den 17 Juni  blev Retten sat paa Gaarden Skeje i Østensøe Skibrede  og betjent paa Sorenskriverens Vegne ved N: C: Bing med de 4re eedsorne Laugrettes- og Taxationsmænd  Lars Larsen Moe, Brigt Olsen Moe, Lars Tostensen Midhuus og Tollev Christophersen Stene, for efter Lov af 26 Juni 1821 at afholde en Lovlig Taxations Forretning over et Sterbboet!! efter Svend Sjursen Skeje tilhørende Gaardebrug her i Aastedet.  Saa mødte og Lensmand Johannes Berven.

Hvorda:   mødte, Enkens Laugværge, Tosten Olsen Sandven  samt bemeldte Enke Inger Steensgrims D: Skeje,  Formynderen, for ældste Søn Ole Svendsen, der er vanvittig, Lars Michelsen Stene,  Formynderen, for anden {Søn} og svagelige Søn {Ole} \Siur/ Svendsen, Torjer Pedersen Aarhuus som tillige gift med yngste \og anden/ Datter Marite Svends D:,  og Omund Tostensen Skeje, der er gift med ældste Datter Guro Svends Datter  og anhørte Opnævnelsen af Laugrettet til denne Forretning, hvilken tilligemed Berammelsen indtages  saalydende  ##

Hvornæst Comparenterne foreviste et Skjøde af 12 Juni 1795  thingl: 13 nædstl:, hvorefter Boet er eiende 1 Bpd 18 Mrk Smør og 1/6 Hud med Bygsel og Herlighed  i Gaarden Skeje  \No: 20/ i Østensøe Skibrede.  Bemeldte Document blev efter Afbenyttelsen tilbageleveret med Paategning

Retten derefter blev anviist dette Gaardebrugs Huse, Ager, Engbund, Skov og Mark  og efter de forefundne Omstændigheder blev Gaardebruget med Huse og Tilliggelser taxeret  foruden Skoven  370 Spd og desuden Skoven, der kun giver den fornødne Brændeveed  30 Spd, tilsammen 400 Spd  skrives fire Hundrede Speciedaler.

Denne Taxation blev Comparenterne forelæst, og da for Tiden intet videre var at erindre angaaende Taxationen, blev Forretningen hermed sluttet med følgende Beregning over Omkostningerne: Incammination 1 Spd 28 s. Berammelse med stempl: P:  1 Spd 82 s,   Dagens Forretning med Diæt  3 Spd. 24 s. Skyds underveis efter Anpart  1 Spd. 54 s.   Forretningens Udstedelse, stempl: P: og Bekræftning  50 s.   Opnævnelsen 63 s.   Laugrettet hver 24 s.  er 96 s. tilsammen,   indberegnet Lensmanden for Møde  48 s., 9 Spd 85 s.  skrives ni Speciedaler, 85 skilling.

N: C: Bing      Lars Larssen Moe, Brigt Olsen Moe, Lars Tostensen Midthuus, Tollev

                        Christophersen Stene   (: 4 samtlige iholdt Pen :)

 

 

Taxation paa Gaarden Bakke.

Aar 1823 den 18 Juni  blev Retten sat paa Gaarden Bakke i Jondals Skibrede  og betjendt paa Sorenskriverens Vegne af N: C: Bing med de 4re eedsorne Laugrettes- og Taxationsmænd  sc:  Johannes Johannessen Underhougen, Tosten Iversen Samland, Johannes Tores: Præstegaard og \Asbjørn Torjersen Samland,/ for efter Lov af 26 Juni 1821 at afholde en Lovlig Taxations Forretning over et Sterb-

 

1823: 356b

 

boet!! efter Guro Iversdatter Rabbe!! tilhørende Gaardebrug her i Aastedet.

Hvorda mødte SterbboEnkemanden Ole Iversen Bakke og anhørte Opnævnelsen af Laugrettet, samt Berammelsen til denne Forretning, hvilke 2 Documenter her indtages  saal:  ##

Hvornæst Comparenten foreviste et Skjøde af 1 Decbr: 1808, thingl: 2den Decbr: s: A:  hvorefter Boet er eiende 1 Bpd 16 Mrk Smør, 3/8 Løb Salt, ¼ Gjedskind, ¼ Faarskind i Gaarden Bakke med Bygsel og Herlighed  samt de paa Bruget staaende Huse.  Bemeldte Skjøde blev efter Afbenyttelsen tilbageleveret med Paategning.

Retten derefter foretog sig at beskue Gaardens Herligheder  og efter at den var erkyndiget Gaardens Beskaffenheder, efter dens bedste Skjøn ansaae Gaardebruget at være Værd, da Husene var i maadelig Forfatning  og {Go} Eng og Mark maadelig, Pengesum 150 Spd og Skoven desforuden, der er ubetydelig og ikke giver fornøden Brændeveed, 10 Spd, tilsammen 160 Spd skrives et hundrede og sexti Speciedaler.

Denne Taxation blev Comparenten forelæst.   Over Denne Taxation blev forfattet følgende Beregning:  Incammination 1 Spd. 28 s.   Berammelse med stemplet Papiir  1 Spd. 82 s. Dagens Forretning med Diæt  3 Spd 24 s.   Forretningens Udstædelse med stemplet P:  50 s.   Opnævnelsen 63 s.   Laugrettet hver 24 s.  og Skyds de 2 Mænd for 1 Mil hver, er 24 s.  tilsammen til Laugrettet 1 Spd 24 s., ialt denne Forretnings Omkostninger  8 Spd 31 s.

N: C: Bing      Johannes Johannessen Underhaugen, Tosten Iversen Samland, Johannes

Toresen Præstegaard, Asbjørn Torjersen Samland   (: alle 4 med iholdt Pen :)

 

 

Justits Tingsvidne Sag.

Aar 1823 den 30te Augusti  blev Extraret sadt paa Tingstædet Helleland af mig Sorenskriver Koren og de eedsorne Laugrettesmænd Sjur Eriksen Lofthuus og Mikkel Endresen Helleland.

Hvorda!   Rettens Administrator fremlagde en af Hr: Procurator Baade under 19de Junij sidstleden som befalet Actor udstyret Stevning til et Tingsvidnes Erhvervelse   Bemeldte Stevning blev oplæst og indtages her  saalydende  #

  Den beskikkede Defensor  Lensmand Ole Øriansen Holkesvig \mødte/ og forsikkrede under hans aflagdte Ombudseed, som Lensmand og Stevnevidne, at den Indstevnte Magnus Christophersen Gjeltnæss, som i Stevningen kaldes Magnus Christophersen Frieman fra Gjeltnæss  aldeles ikke i de sidste omtrent 2 Aar har været {eller}  og end mindre haft sit Ophold nogensteds i Gravens Præstegjeld; men siges bestandig at vanke om  fornemmelig med Hestehandel, saa at der ikke vides hvor han er at finde eller opholder sig, og til end yddermere Stadfæstelse herom fremstillede Lensmanden de 2de Personer  Knud Knudsen Syse  sagde sig 38 Aar gammel   Hans Askildsen Wambeim  omtrent 30 Aar gammel  begge bekjendte  agtværdige Personer af Gravens Præstegjeld, hvilke begge eenstemmigen {afl} med oprakte Fingre og Salighedseed bekræftede at bemeldte her indstævnte Magnus Christophersen Gjeltnæss ikke er eller har været i Gravens Præstegjeld paa omtrent 2 Aar fra nu af  og at der ikke vides, saavidt dem bekjendt  der boer i Nærheden af Gjeltnæss  hvor bemeldte Person opholder sig eller er at finde.  Demitteret.

Da Indstevnte, som Stevnevidneres Paategning af Stevningen udviser  ikke var tilstæde da Stevningen forkyndtes paa Gjeltnæss  og heller ikke

 

1823: 357

 

vides hvor han opholder sig  og om han som …ankende(?) nogen sinde kommer tilbage til Gravens Præstegjeld eller andensteds under denne Jurisdiction, saa fandt Rettens Administrator intet ved det Tilsigtede Tingsvidne at kunde gjøre; men Eragtede:  denne Forretning bliver herved sluttet  og skal snarest mueligt blive Amtet tilstillet.

A v W S Koren.       Sjur Eriksen Lofthuus, Mikkel Endresen Helland   begge med iholdt Pen

 

 

 

Maanedsthing for Hardanger 1823 i September  begyndt den 1ste

Aar 1823 den 1ste September, blev Maanedsthinget sadt paa Gaarden Helleland, den befalede Tid  af Stedets Sorenskriver  i Overvær af de 4re eedsorne Laugrettesmænd  Omund Pedersen Lofthuus, Sjur Samsonsen Helleland, Sjur Eriksen Lofthuus og Endre Jensen Helleland.

 

Hvorda Retten afvartede en Tid for nogen meldte sig med Sager.

 

Derefter blev foretaget

Nye Sag.

Paa Hr: Kjøbmand Scharffenbergs Vegne i Bergen, mødte Johannes Pedersen Aga og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, ved mundtlig Varsel til dette Thing paa bemelte Hr: Kjøbmand Scherffenbergs Vegne, at have indkaldet Samson Iversen Tvedt, at see sig overbeviist og lide Dom til at betale Hr: Scherffenberg skyldige 23 Spdlr, samt denne Sags Omkostninger;   saa fremlagde han og Attest fra Forligelsescommissionen, som viser at Sagen derfra til Rettergang er henvist.   Bemelte 2 Attester blev oplæst og indtages her  saalydende  ##

Indstevnte Samson Iversen Tvedt, selv tilstede  anhørde bemelte Attester oplæse, {og} vedtog lovlig Varsel og forklarede at hans Navn forhen var Samson Iversen Ragde  og under dette Navn  førend han kom til Gaarden Tvedt, stod han i Handel med {nu} afdøde Kjøbmand Alexander Juul i Bergen, og var ham skyldig 23 Spdlr, disse 23 Spdlr betalte Sagsøgte til bemelte Hr: Juul  eller rettere til hans Dreng i Hr: Juuls eget Paasyn og Overvær, som modtog Pengene samme Tid af bemelte hans Dreng eller Gesæl hvis Navn Sagvolderen ikke veed. Saavidt Sagvolderen erindrer var det Foraaret 1819 at han betalede ermeldte Gjeld, og det med rede Penge  \om/ Specidalersedler \eller Rigsbanksedler kan ei erindres/   Sagvolderen nægter ikke at Hr: Scherffenberg kan have kjøbt bemelte Hr: Juuls Huus- og Handelsbøger  og at mueligens Hr: Kjøbmand Juul kan have forglemt, at afskrive bemelte betalte Fordring i hans Kjøbmands Bog, og at paa denne Grund Hr: Kjøbmand Scherffenberg nu kan troe at have Ret, til at, fordre disse Penge hos Sagvolderen, men Sagvolderen kan  og tilbyder sig  med hans Eed at bekræfte, at han selv betalede Pengene, som foran anført, at Hr: Kjøbmand Alexander Juul, samme Tid var i Skjenderie med hans Dreng eller Gesæhl, som Sagvolderen leverede Pengene,  at som Pengene vare leverede  gik baade Kjøbmand Juul  hans Dreng eller Gesæhl  og et Par andre ind paa et lidet Contoirværelse nede paa Pakboderne, hvor Betalingen strax indenfor Værelset blev leveret  og kort efter kom bemelte Dreng eller Gesæhl, ud og leverede Sagvolderen en lille Seddel, datteret 28de Martz 1819, som Sagvolderen nu fremlagde, hvilken Sagvolderen ansaae for Qvittering  og modtog uden at give{t} Agt paa at den ei var forsynet med Navns Underskrift, da Sagvolderen den Tid, næsten aldeles ikke kunde læse Skrift, det han endnu lidet kan.  Sagvolderen som troed sig sikker for alt Efterkrav forvarede efter Hjemkomsten bemelte Seddel blant hans andre Qvitteringer, uden at give Agt efter dens Mangler, og har ikke det ringeste været Fordret førend i forrige Aars Vinter af Hr: Scherffenberg.   Bemelte Seddel bliver i sin Tid at vedhæfte denne Sags Act.   Sagvolderen derefter benægtede aldeles Kravet og paastod sig frikjendt for Søgsmaalet.

Citanten  paa Grund af de anførte Omstændigheder  og paa Grund af den fremlagde Seddels Dato, saa sig nød til, at forlange Sagen udsadt til næste Thing, for imidlertid at faae oplyst hvad Tid Hr: Kjøbmand Alexander Juul døde.

Retten eragtede   Sagen udsættes til første Thing.

Citanten betalede Incam/m/ination 1 Spd 28 s.  og for en Udsættelse 12 Skilling.   Sagvolderen betalede Tilsvarspenge 40 Skilling.

 

1823: 357b

 

 

Nye Sag.

Lars Haldorsen Sponheim mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, ved mundtlig Varsel til dette Thing at have ladet indkalde Svend Aslaksen Jallen  nu Sponheim, at see sig overbeviist og lide Dom til at betale Citanten skyldige 11 Spdlr med Sagens Omkostninger og Bøder for Udeblivelse fra Forligelses Commissionen,   saa fremlagde han og Attest fra Forligelsescommissionen  at Sagen derfra til Rettergang er henviist, da Sagvolderen ikke mødte.   Bemelte 2 Attester blev oplæst og indtages her  saalydende  ##.

Sagvolderen  selv tilstede  anhørde bemelte Attester oplæse, og declarerede Sagens Omstændigheder saaledes: At Sagvolderen kjøbte et Svin for 9 Spdlr, at betale til en vis Tid  og hvis ikke Pengene bleve betalte den foreskrevne Tid  skulde Sagvolderen give 10 Spd for Svinet, dette tilstaaer Sagvolderen at være skyldig. Af denne Gjeld har Citanten erholdt betalt 1 Spdlr til Afdrag, saa at han egentlig kun skylder 9 Spdlr paa bemelte Sviin,  iøvrigt er der andre Sammenregninger imellem dem, hvorved Sagvolderen troer at komme til gode, hvilket han i sin Tid agter at bevise. For de skyldige 9 Spdlr har Sagvolderen leveret Citanten som haanfaaet!! (haandfaaet) Pant for 5 Spdlr  en Sølvkjede  og iøvrigt givet ham mundtlig Forsikring, om Pant i et Sølvstøb og i en Gryde, der er i Sagvolderens Værge.

Citanten tilstod Rigtigheden i henseende til Pantsættelsen, men iøvrigt henholdt sig til de Vidner har {agter at} agter at føre, og til den Ende fremstillede som

1ste og 2det Vidne  Isak Larssen Hagestad og Hustrue Sigri Eillefsdatter, aflagde efter Paamindelse Lovens Eed, forklarede begge eensstemmigen at noget for Paaske sidstleden anhørde de, som tilkaldte Vidnere  at Sagvolderen Svend Aslaksen Jallen  nu Sponheim, tilstod at være skyldig til Citanten Lars Haldorsen Sponheim 12 Spdlr  og derfore pantsatte ham 1 Sølvkjede, 1 Sølvstøb og en Gryde  hvori han skulde have Pant for 3 Spdlr, og blev videre bestemt og foreenet mellem Parterne, at hvis ikke Pengene bleve betalte inden paafølgende Paasker!!, skulde Citanten have Ret til, at beholde Pantet, dog ikke Gryden, den Sagvolderen skulde have Ret at løse mod 3 Spdlr, og saasom Sagvolderen ventede Penge med en Mand som var fraværende til Bergen, saa  hvis denne Mand, ei kom tilbage forind Paaske skulde Citanten give Fordrag nogle Dage med Pengene indtil hans Ankomst.  Hvorvidt denne Gjeld var al deres Mellemværende, og hvorom den egentlig angik, kan Vidnerne ei under deres Eed bevidne, dog kan de ei nægte at Sagvolderen Svend, samme Tid forlangte Afregning om nogen Arbeidsløn, hvorom, de ei kom til Afgjørelse, og hvorom der blev samtalt, at den i Bergen fraværende, skulde give nærmere Oplysning.   Videre blev samme Tid tilstaaet, af Sagvolderen at være pligtig for den engang erholdte Betaling at istandsætte en Mangel eller Beskadigelse, paa en af Sagvolderen for Citanten opbygget Høelade.   Videre blev der og talt og tilstaaet at Citanten havde betalt for ham (: Sagvolderen :)  21 Rigdlr!! Dansk Courant, men om bemelte Penge vare iberegnede de 12 Spdlr eller ikke  derom er \Vidnerne/ uvidende.   Ingen havde videre at tilspørge dem, efter at deres Prov var for dem oplæst, den de vedstod rigtig tilført  og blev derefter afskediget.

Citanten declarerede:  \at/ af bemelte {12} omvidnede 12 Spdlr, har han modtaget til Afdrag 1 Spdlr, hvorfore det ikkun er 11 Spdlr, han fordrer, og indlader Sagen til Doms efter Indstevningen  og at tilkjendes Sags Omkostninger med 6 Spdlr, da det nu er den kostbare Høstens Tid, og Reisen hertil har for Citanten været 2 ½ Miil frem  og ligesaa tilbage.

Sagvolderen begjerede Sagen udsat til førstkommende Høstething for Gravens Skibrede, for at contrabegjegne med Vidner, Beviser og Contrasøgsmaal.

Retten eragtede:  Sagvolderen forundes den forlangte Udsættelse til førstkommende Høstething for Gravens Skibrede.

Citanten betale!! Incammination 1 Spd 28 s.  og for 2 Vidner 32 s.   Sagvolderen betalede Tilsvarspenge 40 s,  og for Udsættelsen 12 s.

 

Nye Sag.

Chrisstopher Ingebrigtsen Samlenæs, mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, med mundtlig Varsel til dette Thing, at have indkaldet Huusmand Sjur Halstensen Samland, at anhøre Vidner og Beviser, om ulovlig at have opført et Gjerde, ved Samland Ejendom  til Hinder for Citantens Creaturer at kunne komme til deres sædvanlige Beite, samt derom at anhøre Dom til at nedrive bemelte Gjerde  samt betale Sagens Omkostinger med videre, efter Attestens Formæld,   saa fremlagde

 

1823: 358

 

han og Attest fra Forligelses commissionen, som viser, at Sagen der fra til Granskning er bleven henvist til Aastedet.   Bemelte 2 Attester bleve oplæste og indtages  saalydende  ##

  Indstevnte Sjur Halstensen Samland  selv tilstede, anhørde bemelte Attester oplæse, vedtog lovlig Varsel, men gjorde Indsigelse mod Vidners Afhørelse her paa Thinget, hvor de ikke kan paavise, hvorom de Vidner  og Retten ei skjønne eller for samme gjøres tydelig Sagens Omstændigheder og Beskaffenheder.

Retten eragtede:  Da Sagen efter dets Natur er af dets Slags som 1ste Bogs 16de Capittel befaler at skal behandles paa Aastedet, hvortil den og af Forligelses Commissionen er henvist, saa bliver denne Sag herved afvist til Behandling paa Aastedet, efter nærmere af Citanten forlangende Berammelse og Indstevningen.

Citanten betalede Incammination 1 Spd 28 s.   Sagvolderen betalede Tilsvarspenge 40 s.  og for en Eragtning 12 s.  tilsammen 52 s.

 

Nye Sag

Torkel Elliassen Langesæter, mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, ved mundtlig Varsel, til dette Thing, at have indkaldet Elling Nilsen Langesæter, at see sig overbeviist og lide Dom, til at erstatte den Skade som en Koe og en Studt ham tilhørende, har gjort paa nogle Frugttræer, {Sagvolderen} \Citanten/ tilhørende, samt i denne Sag at erstatte Sagens Omkostninger, med videre efter Attestens Formæld.   Saa fremlagde han og Attest fra Forligelses Commissionen  at Sagen derfra til Rettergang er henvist. Bemelte 2 Attester bleve oplæste og indtages her  saalydende ##.

Sagvolderen Elling Langesæter, selv tilstede, anhørde bemelte 2 Attester oplæse  og ville anhøre hvad Citanten videre havde at i retteføre.

Citanten fremstillede som

1ste Vidne  Cicelia Halversdtr: Langesæter  Sagvolderens Hustrue, der med de øvrige Indstevnte Vidner blev forelæst Edens Forklaring af Lovbogen  og efter at have aflagt Lovens \Eed/ med Løfte at ville vidne Sandhed forklarede:  at Vidnet har aldrig seet nogen af hendes og hendes Ægtefælles Koer nogensinde at have gnavet Bark af Træerne, enten paa Frugttræer eller Andre, men da hendes Naboe  Citanten Torkel  ofte, overskjeldede hende og hendes Mand for, at en Koe dem tilhørende  Hovrei \kaldet/  skulde have gjort Skade paa Frugttræer for ham, saa  for at stille Freed og Rolighed paa Gaarden  om saae skulde være at den gjorde Skade, det hun ikke veed sig overbeviist om, eller har seet  saa bad hun en ved Navn Ole Tobiassen Langesæter, at forderve hendes Fremtænder, saa at hun ikke skulde kunne skave Bark af Træer.  Vidnet har heller aldrig seet hendes og hendes Mands Studt, at have gjort Skade i Torkels Ager. At den kom hjem af Marken undertiden kan hun ikke negte, men der sagdes at den kom om den Fløergaar som Citanten skulde holdt vedlige.   Vidste intet videre til Oplysning.   afskediget.

2det Vidne  Herborg Ellingsdatter Langesæter  Sagvolderens Datter  aflagde Lovens Eed med Løfte at vidne Sandhed  forklarede:  Vidnet har aldrig seet nogen af hendes Faders Nødscreaturer nogensinde har skavet Bark{en} af, enten Citantens eller Andres Frugttræer, ei heller har Vidnet seet hendes Faders Studt, at gjøre Skade paa Citantens Ager, men hun har hørt Citanten {Elling} Torkel, hans Børn og Huusfolk at have paastaaet det og Klaget derover. Stundom saae hun Studen{t} at den var hjem kommet paa Gaarden, men hvad Vei han var gaaet fra Udmarken  veed Vidnet ikke;  der sagdes og af Torkels Folk at Studen skulle have kommet om Gjerdet eller Fløegaren. Vidnet hørde og, at som oftest troedes af Citantens Folk at en hendes Faders {Huus} Koe ved Navn Hovrei skulde være den som gjorde Skade paa Barken af Frugtræerne, men undertiden sagde de at de formodede det var en anden Koe Fagelie. Vidste intet videre til Oplysning afskediget.

3de Widne  Guri Ellefsdatter Langesæter, aflagde Lovens Eed, med Løfte om at vidne Sandhed  forklarede: Vidnet har to Gange seet Ellings Studt om Sommeren ind paa Bøen, den ene Gang kom Citanten Torkels Børn og jagede ham ud af deres Faders Ager, og den anden Gang stod han strax ind om Bøeledet og Vidnet lukkede han udom.   Paa Sagvolderens Tilspørgende forklarede Vidnet at hun et Par Gange har seet Citanten Torkels Faar udi Sagvolderen Ellings Agre at gaae og græsse Foraaret efterat Ageren var opvundet.   Paa Tilspørgende forklarede Vidnet at fra den Tid at Tænderne bleve tagne borte af Koen Hovreis Mund, har hun ikke hørt at der har været klaget paa nogen Skade paa Frugttræerne. Førend \om/meldte Koes Tænder bleve borttagne, hørde Vidnet at der var Mistanke om en anden Koe mueligens

 

1823: 358b

 

var den som gjorde Skade paa Torkilds Frugttræer. Dog har hun ikke seet nogen Koe gjøre Skade.   Vidste intet videre til Oplysning   afskediget.

{S……} Citanten frafaldt indstevnte Vidne Frederik Olsen, da samme ei er confirmeret.

4de Widne  Ole Tobiassen Langesæter, aflagde Lovens Eed, med Løfte om at ville vidne Sandhed  forklarede: at nu for 2 Aar siden kom Sagvolderens Hustrue og sagde til Vidnet at hun havde en Koe, som der klagedes paa, at den skulde skave Træer, bad derfor Vidnet at komme hen og tage af Fortænderne, hvilket Vidnet gjorde.  Vidnet har aldrig seet enten den, eller nogen anden Elling!! Koe, at skave Bark af Træer, men fra den Tid, da Tænderne bleve aftagne af ommeldte Koe, har Vidnet ikke hørt, at der har været klaget over nogen Skavning af Torkels eller Andre. Afskediget.

5te Widne  Johns Johnsen Mæland, aflagde Lovens Eed, med Løfte om, at ville vidne Sandhed  forklarede: At for omtrent 2 Aar siden, spurgde Vidnet Sagvolderen Elling Langesæter om denne ikke havde lyst til, at bytte en Koe med Vidnet, hertil svarede Elling, han havde en Koe, som der siges skal skave Æbletræer, den kunde jeg ville skille meg med  men jeg vil sælge den, jeg vil{le} ikke bytte den, oppe hos Dig er ingen Æbletræer, der kan den ingen Skade gjøre.   Vidste intet videre til Oplysning   afskediget.

6te Widne  Frederik Nilsen Haugse, aflagde Lovens Eed, men Løfte at ville vidne Sandhed  forklarede: At for omtrent 2 Aar siden Santehans dags Tider, saae Vidnet en Studt gaae i Torkilds Ager, den Vidnet javede derfra og udi Udmarken.  En anden Gang saae Vidnet samme Studt gaae paa Bøen tet ved Ageren  og saae nogle Børn, som han formoder var Torkilds, der kom og javede den til Udmarken og har Vidnet siden hørt Citanten Torkild  at han sagde, det var Ellings Studt, men Vidnet veed ikke vidst om det var Ellings Studt.   Vidste intet videre til Oplysning   afskediget.

7de Widne  Eleas Torkildsen Langesæter  Søn til Citanten  aflagde Lovens Eed  forklarede: at Vidnet saae den Koe, Elling tilhørende, som blev taget Tænderne af  at den  forind Tænderne bleve afbrudte, skov Bark af et Vidnets Faders Æbletræe, som staaer neden for Laaden ved en stor Røis, og en anden Gang, at den skovede paa et Æbletræe  hans Fader tilhørende, der staaer under Laggeren  paa et Sted kaldes Gravene, hun brød ind ned paa Træet og skavede op igjennem Stammen.   Vidste intet videre til Oplysning  end at han hørde hans smaae Sødskende fortalte at de havde javet Ellings Studt af {hans} deres Faders Ager og Eng.   afskediget.   Sagvolderen nedlagde Indsigelse mod dette Vidnes Gyldighed, da samme er en Søn af Citanten.

Citanten fremstillede de 4re Mænd

Gunder Olsen Mæland, Hellie Helliesen Thrones, Jacob Larssen Næs og John Johnsen Mæland, hvilke alle 4re aflagde Lovens Eed og forklarede:  at den 3de Juni sidstleden bleve de af Citanten anviste endeel Æbletræer, som han sagde var ham tilhørende  og som det viste, at de forhen var bleven beskadiget ved Skavning  som syntes af Nøds Creaturer, men som allerede var noget tilgroet, de vare mange i Tallet  og efter samtlige 4res Sidste Skjønnende besaae de efter Forlangende af Citanten  og taxerede den skeede Skade, den de efter deres Indsigt og Samvittighed ansaae at beløbe ialt til en Skade af Værdie 15 Spdlr. Hvorvidt Træerne i Tiden kan forvinde Skaden  eller nogle ganske bortdøe  er det vanskeligt for dem at {bevise} vide, hvorved Værdien kunde blive enten større eller mindre, men det var fornemmelig Sinkelse af Frugtbarheden de toge i Betragtning.   Endelig declarerede og Gunder at han ikke er saa nøie Kjender af Frugttræers Vext og Forringelser ved Beskadigelser, at han kan forsikre Rigtigheden af hans Skjøn hvorvidt Tæerne!! (Træerne) i Tiden mere eller mindre  eller ganske aldeles overvunder Skaden, men hans Værdsættelse sadt(?) efter bedste Skjøn,  hvilken Declaration de andre 3 og tiltrodde for sin Deel, hvorfor de declarerede at forend de foretog deres Bedømmelse om Skaden  \udbad/ {…..} 2 av dem Sagvolderen Elling at, være tilstede ved deres Oversyn og taxation, men han svarede, naar Torkel kan overbevise at det er hans  (: Ellings :) Creaturer, der har gjort Skaden, er han  (: Elling :) fornøiet med deres Skjøn og Værdsættelse.   Da de havde værdsat Skaden  lod de ham vide at den var værdsat femten Speciedaler, hvortil han (: Elling :)  loe, og sagde, førend han vilde betale 15 Spdlr for Skaden vil han betale {….} femten Ganger tyve.   Sagvolderen nedlagde Indsigelse mod

 

1823: 359

 

John Johnsen Mælands Gyldighed som Taxationsmand, da han ei har sadt Retten som Laugrettetsmand og aflagt Laugrettets Eed,  og Jacob Larssen Næs, ansaae han ikke at bør tages Hensyn til, da hans forrige Hustrue var Citantens Søster.   Ingen havde videre at tilspørge bemelte 4re Vidner og Taxationsmænd, der vedstod deres Forklaring  og blev derefter afskediget.

Citanten  som nu troede at have beviist, den ham skeede Skade ved Sagvolderens Creaturer, indlod Sagen til Doms med Paastand om Erstatning efter den nu laveste Verd  og denne Sags Omkostninger efter Dommerens Skjøn, hvorhos han forbeholdt sig videre Tilsvar og alt Fornødent agtende.

Sagvolderen begjerede tilført:  at han ikke troer sig pligtig at holde Gjerde om Citantens Træer i den aabne Bøe, ei heller troer han at her er beviist at Skaden er skeed ved hans Creaturer  og paastaaer Sagen udsat for ved Overskjøn ved dobbelte Mænd at bevise hvor urimelig den ansatte Beskadigelse er vurderet.

Citanten nedlagde Indsigelse mod den attraaede Overtaxation paa Grund af {hans} Sagvolderens givne Declaration at han vilde betale Skaden, naar det blev bevist, at det var hans Creaturer, som har foraarsaget Skaden.

Sagvolderen vedblev sin Paastand om Overtaxation,

Retten eragtede   At uagtet mon!! (man?) er villig at anhøre en Taxation, kan man dog ikke nægte den Angjeldende Overtaxation, hvorfore Sagen bevilges udsat til førstkommende Høste thing for at Sagvolderen imidlertid kan besørge Overtaxation i Tilfælde han anseer samme tjenlig.   Hermed blev for denne Gang sluttet.    NB:  see Fol: 360

Citanten betalede Incammination 1 Spd 28 s.  for 11 Personer at afhøre  104 s. Sagvolderen betalede Tilsvarspenge 40 Skilling  og for en Eragtning 12 s.

 

Hermed blev for i Aften sluttet og Thinget udsadt til i Morgen.

A v W S Koren          Endre Jensen Helleland, Sjur Samsonsen Helleland, Sjur Eriksen

Lofthuus og Omund Pedersen Lofthuus   Alle med iholdt Pen.

 

 

Næste Dag  den 2den September 1823, continuerede Maanedsthinget for Hardanger, ved de i Gaar benævnte Rettens Personer

 

Hvorda blev foretaget:

Gammel Sag  Folio 352  Knud Haldorsen Oppedahl mod Ole Jacobsen Rogde.

Citanten Knud Oppedahl mødte og eskede Sagen i Retten.   Sagvolderen blev paaraabt men mødte ikke  ei heller nogen paa hans Vegne.   Paa Citantens Anmodning fandt Rettens Administrator fornøden her at declarere og tilføre Protocollen, at samme har til Amtet og Regjeringen indsendt, det fremlagde Originale Revers med Ansøgning om sammes Stempling. Citanten begjerede derefter tilført at da hans Fordring er bevist med de afhørte Vidner, saa troer han det ikke fornøden, at afvarte Reversets Stempling, da han uden samme, ville kunne have, ventet en medholdig Dom, og da Stempling desuden  om den nægtes, ikke ville kunne til intet gjøre hans Fordring, som med Lovgyldige Vidner er beviist, saa er han begjerende og paastaaer Sagen til Doms optaget og paakjendt  da Sagvolderen ikke møder.

Just da saavidt var passeret mødte Sagvolderen Ole Jacobsen Rogdes Kones Broder Nils Larssen Maakestad paa Sagvolderens Vegne og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, at Sagvolderen Ole Jacobsen Rogde, ved mundtlig Varsel, til dette Thing, contra har indstevnet Citanten Knudt Haldorsen Oppedahl, at høre Vidner og Beviser om, at Kravet grunder sig paa Feilregning  samt derefter at lide Dom med Sags Omkostninger, alt efter Attestens Formæld, der blev oplæst og indtages her  saalydende  # Hvorefter Citanten fremstillede nu det indstevnte som:

 

1823: 359b

 

1ste Contravidne  Jens Larssen Oppedahl, der forhen i denne Sag har aflagt Eed og er afhørt som 3die Hovedvidne, efter foregaaende Paamindelse og under hans forhen aflagde Eeds Kraft forklarede:  At efter at foromvidnede Sammenregning var opgjort mellem Citanten og Sagvolderen, hvorefter Citanten fik til gode som foran forklaret 248 Spdlr og nogle Skilling; blev samme Dag af Citanten kort efter kjøbt en Koe hos Sagvolderen Ole Rogde, for hvilken Citanten Knudt skulde give Ole 13 Spdlr. Da Vidnet havde 10 Spdlr at fordre hos Sælgeren Ole, saa krævede Vidnet ham  og med hans Samtykke  betalte Knudt til Vidnet, da strax de 10 Spdlr paa Ole Vegne, de øvrige 3 Spdlr for Koen, blev  saavidt Vidnet saae  ikke betalt til Ole bemelte Tid af Knud, men om han siden har betalt dem, eller endnu skylder dem, derom er Vidnet uvidende.   Vidste intet videre til Oplysning   afskediget.

Citanten Knud Oppedahl declarerede nu, at de omvidnede 3 Spdlr for Koen skylder han endnu til Sagvolderen Ole Rogde forsaavidt at de ikke ere betalte ham, men de vedkomme ikke denne Sag, da der er adskillige andre Mellemregninger og Pengeafgjørelser mellem Citanten og Sagvolderen, uden for denne Sag.

Den for Contracitanten Mødende declarerede at der var 2 Vidner  men hvis Navne den Mødende ei veed, som Contracitanten sagde at han nødvendig i denne Sag maatte have afhørt, men da de ikke have været hjemme, men fraværende paa Reiser  hvorover han ikke har kunnet faae dem indstevnt hertil i Dag, og derfore nødes at begjere Sagen udsadt til førstkommende Høstething  for da at kunne faae dem indstevnt og afhørt.

Citanten benægtede Rigtigheden af Contracitantens Foregivende og paastod Dom.

Den paa Contracitanten Mødende vedblev Paastand om Udsættelse.

Retten eragtede   Da det ikke er mueligt for Retten nu at kunne bedømme hvorvidt det af Contracitanten foregivne er Sandhed eller kun en Løinagtig Udflugt, saa finder ikke Retten for denne Gang at bør nægte den forlangte Udsættelse, men Sagen bevilges udsat til førstkommende Høste thing for Kingservigs Skibrede paa Contracitantens An- og Tilsvar  og forbeholder Retten sig, ved den endelige Dom at paakjende hvorvidt den foregivne Umuelighed nu at have Vidnerne tilstede  er sand eller falsk  og efter Omstændighederne  hvis samme befindes falsk, da at ipligte Contracitanten Bøder  og Citanten Erstatning  for brugte ulovmedholdige Udflugtere   Denne Eragtning blev Parterne forelæst.

Contracitanten betalede Incammination efter Afdrag af Tilsvarspenge  88 s, for et Vidne at afhøre  16 s.  og for en Eragtning  12 s. tilsammen 116 s.   Citanten betalede Tilsvarspenge 40 s.

 

Gammel Sag  Folio 129 i Lysekloster Justitsprotocol

Elling Nilsen Langesæter mod Torkel Eliassen Langesæter om en Birkestok!

Begge Parter mødte for Retten.

Sagvolderen Torkel Elliassen Langesæter mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om \contra/ ved mundtlig Varsel til dette Thing contra at have indstevnt Citanten i denne Sag Elling Nilsen Langesæter  at anhøre Vidner og see sig overbeviist om, at den omhandlede Birkestok er Torkel tilhørende  og see sig ved Dom ipligtet at betale denne Sags Omkostninger  og at Stokken er Sagvolderen tilhørende, m: v: efter Attestens Formæld, der blev oplæst og indtages her  saalydende  #

Contracitanten fremstillede som

1ste Contravidne  John Johnsen Øvreqvale  forklarede under hans forhen aflagde Eed og efter foregaaende Paamindelse at han ikke nøiere kan bestemme eller veed, den omtvistede Birkestoks Længde. Vidnet maalede den med den Øxe og Øxeskaft, Vidnet havde hos sig  og da befandtes den at indeholde syv Ganger Øxeskaftes Længde mindre omtrent en Haandbred, og da sædvanlig næsten altid et her brugeligt Øxeskaft er en Sellands Alen langt, saa  uagtet han ei med justeret Alen malede!! (maalede) Øxeskaftet  saa synes han dog at være forvisset at Stokken var omtrent 7 Alen lang, hvilket Vidnet forhen har vidnet.   Vidste intet videre til Oplysning   Afskediget. Retten fandt fornøden her at anmærke, at forestaaende 1ste Contravidne er den samme

 

1823: 360

 

Person, der som 4de Hovedvidne i denne Sag har aflagt Vidnesbyrd under Navn af John Johnsen Lilletvedt.

2det Contravidne  John Pedersen Rogde, aflagde Lovens Eed med Løfte om at ville vidne Sandhed  forklarede: at for omtrent 4 Aar siden  da Vidnet tjente hos Contracitanten Torkel, blev der hugget Birkestokker, som blev flekket Barken af og bragt ned i gjennem Bjergjuvet og den Bæk  hvor her omtvistede Stok skal have lagt. Vidnet veed ikke  eller hørte tale om, at Citanten Elling havde nogen Birkestok lignende afhugget i eller ved bemelte Bæk.   Viste intet videre til Oplysning   afskediget.

3die Contravidne  godvillig mødende Hendrik Jørgensen Roshagen (Roehagen), aflagde Lovens Eed  forklarede: Vidnet har tjent hos Contracitanten Torkel forhen, og er nu Huusmand paa Gaarden, kan derfor herved bevidne at bemelte Torkel ofte lader hugge  og har forhen i Tiden ladet hugge Vedestokker, som veltes ned i Juvet og siden følger bemelte Bæk, og ved Sneskreder \og Vand/ bringes nedad bemelte Bæk, hvor det bliver liggende paa forskjellige Steder.   Iøvrigt veed Vidnet ikke hvem den omspurgte Stok tilhørte. afskediget.

Contracitanten declarerede ingen flere Contravidner at have at lade afhøre, begjerede nu Citanten tilspurgt om den omhandlede Stok var forsynet med Citantens Mærke?   Citanten Elling svarede hertil:  ”At den omhandle!! Stok ikke var forsynet med noget Mærke  og ligesaa lidet som de Stokker ham tilhørende  der pleier at ligge ved samme Bæk.”

Contracitanten declarerede ingen flere Vidner at have at lade afhøre  men indlod Sagen til Doms med Paastand om at frifindes for Citantens Søgsmaal og at tilkjendes klækkelig Erstatning for paaførte ubillige Søgsmaal.

Citanten indlod ligeledes Sagen til Doms under forhen nedlagde Paastand.

Retten eragtede   Sagen optages til Doms.

Contracitanten betalede Incammination efter Afdrag af Tilsvarspenge  88 s.  og for 3 Contravidner at afhøre  40 s.  tilsammen 1 Spd 8 s.   {Citant}

 

Udsadt Sag  Folio 358, mellem Torkel og Elling Langesæter

om Beskadigelse af Frugttræer.

Torkel Elliassen Langesæter og Elling Nilsen Langesæter, mødte begge for Retten og begjerede at Retten ville foretage, den imellem dem værende Sag om Gotgjørelse for Beskadigelse paa Frugttræer og Ager  efter Torkilds Formeenende, ved Ellings Nøde creatur, hvilken Sag ved Rettens Eragtning i Gaar, blev l…iget(?)(bevilget?) udsat til Høstethinget.   Retten bevilgede dette deres Forlangende og foretog Sagen.

Sagvolderen Elling Nilsen Langesæter declarerede, at han nu frafaldt den paastaaende Overtaxation  og indlod Sagen til Doms efter de fremkomne Beviser  og med Paastand om at han maa frifindes for Citantens Søgsmaal, da der ikke er Beviis at det var Sagvolderens Ellings Creaturer der gjorde, den paaklagede Skade, men mueligens kan ligesaasnart være skeed ved Torkels egne Creaturer.

Citanten Torkel indlod ligeledes Sagen til Doms med Paastand at han tilkjendes af Elling at nyde  ei allene den taxerede Skade for Træerne, men {d}og desuden 10 Spdlr for den Skade som Sagvolderen Ellings Studt foraarsagede Citanten i hans Ager, eller og i dens Sted 2 Tønder Byg.

Retten eragtede   Sagen optages til Doms.

 

Gam/m/el Sag  Folio 348  imellem Ole Tostensen Sæd mod \Hans/ Jacobsen Tvedt.

Paa Citanten Ole Tostensen Sæds Vegne mødte Tobias Haldorsen Eidnes og begjerede denne Sag paadømt, da Sagvolderen Hans Jacobsen Tvedt ikke har Contrastevnt eller nu møder efter seneste Udsættelse.

Bemelte Sagvolder Hans Jacobsen Tvedt blev paaraabt paa sædvanlig Maade, men mødte ikke  ei heller nogen paa hans Vegne.

thi blev eragtet   efter Citantens Paastand Sagen optages til Doms.

 

Derefter blev thinglæst følgende Documenter:

No: 1.  Skifte, sluttet 9de August 1823  efter Guro LarsD: Helleland, hvorved SterbboEnkemanden Haldor Olsen og Datteren Guro Haldors D:

 

1823: 360b

 

er udlagt Boets Jordegods ½ Løb Smør  ½ Hud, 3 Løber Salt for 240 Spd. m: v:   /: see Publ: Prol: Folio 197 :/

2.  Skifte, sluttet 18 Juni 1823, efter Husmand Hellie Gundersen Baarha..(?), hvorved endeel Huse er udlagt Boets Arvinger   /: see Publ: Pl: Folio 197 :/

3.  Udskiftning paa Gaarden Mæland, afholdt 15 September 1817, mellem Ejerne af bemeldte Gaard, Pigen Guro Ols D: Espe og Gunder Olsen Mæland.

4.  Skjøde, af 1ste September 1823, fra Sjur Samsonsen Qvalnes til Søn Iver Sjursen Qvalnes, paa ½ Løb Smør  ½ Hud i Helleland, for 150 Spd

5.  Ditto, af 18de December 1822, fra Lars Endresen Teigen til Endre Larssen paa en Skaugteig, kaldet Teigen  for 30 Spd

  6. Pante Obl:  datt: 31 Januar 1820, fra Gunder Olsen Tveiten til Hr: Sorenskriver Koren for 100 Spd  mod Pant i 1 ½ Spand Smør med B: og H:  i Tveite.

7.  Ditto, 18de Debr: 1822, fra Endre Larssen Teigen til Torjuls Michelsen og Michel Torjulsen Tjoflaat, til hver 62 Spd. 2 O: 12 s., mod Pant i Skovteigen Teigen kaldet  i Graven.

8.  Vilkaarbrev, datt: 1ste Septbr: 1823, fra Torbjørn Johannessen Mauge til sine Forældre, Johannes Halvorsen og Huustro paa Levetid, m: v:

9.  Ditto, 16 August 1823, fra Endre Larssen Teigen til Faderen Lars Endresen og Huustro Gundvor Lars D: paa Levetid

10.  Testamente, af 17de Juli 1823, mellem Egtefolkene Svend A: Hesthammer og Kone Sicilia Botolfsdatter.

  11. Ditto, af 1ste September 1823, mellem Egtefolkene Jørgen Tormodsen Maage og Huustro Anne Anves D:

12.  Ditto, af 26 Juni 1823, {fr} mellem Niels Anvesen Maage og Huustro Guro Johns D:

13.  Ditto af 26 Juni 1823, {mellem} \fra/ Anne Johns D: til hendes Mand Lars Eliassen Rømbel under Gaarden Qvitne

14.  Paategning, af 2den April 1823, paa Testamente mellem Egtefolk Aad Helliesen Qvæstad og Huustro Magrethe Berges D:

15.  Fæsteseddel af 2de Decbr: 1822 fra Præstor!! P: Hertzberg til Ungkarl Haldor Tomassen, paa et Plads under Bjotvedt,  med Revers af 1ste September 1823.

16.  Udskiftning af 16de April 1823, mellem Ystenes Gaards Opsiddere af Udmarken.

17.  Voldgiftsdom af 1ste April 1823, mellem Ole Osmundsen og Lars Helliesen Sæland paa den ene Side  og Michel Knudsen og Niels Jahnsen Lone paa den anden Side, af Røldal, om Udmarken Sællandsdalen kaldet.

18.  Afkald af 1ste September 1823, fra Peder Asbjørnsen Aakre  som gift med Kari Ols D: Rønnestrand, for hendes Moder arv 11 Spd. 101 7/8 s.  og i Skifte af 6 Juni 1815 efter John Aakre, Arv 5 Spd. 84 s.

19.  Ditto, 28 Februar 1823, fra Arvingerne efter Wrol Osmundsen Selland for dennes Arv 37 Rbd. 49 s. efter Osmund V: Selland.

20.  Ditto, af 15 Juli 1823, fra Elias Nielsen Kolevog med Curator, for hans

 

1823: 361

 

Arv 15 Rd. 49 s. efter Tore Elias D: Teigen.

21.  Afkald, af 1ste September 1823, fra Jacob Vikingsen Bleie for {hans} \dennes/ Arv  til hørende hans Kone Guro Johannes D: Mauge, efter hendes Moder, stor 45 Rbd. 18 s., efter hendes Morfader, ?8 Rbd. 29 s., efter hendes Bedstemoder, 45 Rbd 8 s.

 

Efter 3de Ganges Udraab meldte sig ingen med videre for Retten, hvorfor Thinget hermed blev hævet.

A v W S Koren          Omund Pedersen Lofthuus, Sjur Erichsen ibidem, Sjur Samsonsen

                                   Helleland, Endre Jenssen ibidem   (: alle 4re med iholdt Pen :)

 

 

Aar 1823 den 13 September  blev Retten sadt paa Tingstædet Helleland af Stædets Sorenskriver, og de eedsorne Laugrettesmænd  Ole Haldorsen Helleland, Endre Jensen Helleland, Michel Endresen Helleland og Sjur Samsonsen Helleland

 

Hvor da

i Sagen Fol: 360  Ole Tostensen Sæd mod Hans Jacobsen Tvedt, blev afsagt saadan

Dom

Ved de førte Vidner er Kravet beviist, og da Sagvolderen ei har benyttet den givne Udsættelse, saa viser dette, at hans Indsigelser have været Udflugter, for at forhale Sagen, imod Forordningens Bydende af 3de Junii 1796 om Rettens hurtige Pleie,  thi Kiendes for Ret:  Hans Jacobsen Tvedt, bør at betale til Ole Tostensen Sæd, de her paasøgte 16  (: sexten :)  Speciedaler, og i denne Sags Omkostninger 3  (: tre :)  Speciedaler, saa betaler han og for unødig Trette til Justitskassen saa meget som Dommen og Seglet koster, og end videre, denne Doms Udstædelse, Forkyndelse, Execution og alt fornødne indtil Betaling Skeer.   Alt idømte udredes under Executions Tvang, inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse.

 

I Sagen Elling Nielsen Langesæter mod Torkild Eliassen Langesæter om en Birkestok  /: see Fol: 359 :/  blev afsagt saadan

Dom

Under denne Sag er bevist, at Sagvolderen Torkild Eliassen Langesæter, har bemægtiget sig den omtvistede Stok, eller Brændeveden af den, men det er kun halvt, og ei til fulde bevist, at bemeldte Stok tilhørde Citanten Elling Nielsen Langesæter,  thi Kjendes for Ret:  det tillades Elling Nielsen Langesæter, inden første  eller i det seneste det andet Ting, efterat denne Dom, i det ringeste 4re Uger forud er bleven ham forkyndt, og efter forud lovlig at have indstævnt Torkild Eliassen Langesæter, at anhøre Eeden, for hans Værneting med Lovens Eed at stadfæste, at den her omtvistede Stok var ham  (: Citanten Elling :)  tilhørende Aflægger han denne Eed, da bør Torkild Eliassen Langesæter, at betale og erstatte til Elling Nielsen Langesæter, hvad, og saa meget i Penge, som 2 uvillige Mænd fastsætte   Aflægger han ikke denne Eed, da fritages Sagvolderen Torkild, for Citanten Ellings Tiltale i denne Sag, og paa Grund af Sagens tvivlsomme Omstændigheder, ophæves dens Omkostninger i alle Tilfælde.   Det idømte efterkommes under Lovens Tvang, inden 15ten Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og de foreskrevne Terminer.

 

I Sagen Fol: 360.  Torkild Eliassen Langesæter mod Elling Nielsen Langesæter blev afsagt saadan

Dom

Ved de førte Vidner er bevist, den paaklagede Skade paa Citanten Torkilds Frugttræer, og sammes Værd, da Sagvolderen Elling har frafaldt Overtaxation, men derimod er ei bevist den paaklagede Skade af Studen i Ageren, eller dens Værd, ei heller er fyldest beviist at Skaden paa Frugttræerne er skeet ved Ellings Kreature, dog om sidstmeldte tilveiebragt ..rm.det(?) Formodning, og halv Beviis,  thi bliver ifølge Lovbogens 1 Bogs 14 Kap: 6 Art: Kjendt for Ret:  det tillades Sagvolderen Elling Nielsen Langesæter, inden {4re Uger} første eller andet

 

1823: 361b

 

Ting, efter at denne Dom, i det ringeste 4re Uger førend er bleven ham forkyndt, og efter lovlig at have indstævnt Torkild Eliassen Langesæter, at anhøre Eeden, inden hans Værneting, at aflægge Lovens Eed, og bekræfte; at det ikke har været nogen af hans, Sagvolderen Elling Nielsen Langesæters Kreature, der har foraarsaget den beviste Skade paa Citanten Torkilds Frugttræer   Trøster Elling sig til, at aflægge denne Eed, inden foreskrevne Tid, da frifindes han for dette Søgsmaal, og Sagens Omkostninger ophæves, men aflægger han ikke denne Eed, da betaler han  (: Elling Nielsen Langesæter :)  til Torkild Eliassen Langesæter, for den paaankede Skade 15 Spdlr, og desuden 4re  (: fire :) Speciedaler i denne Sags Omkostninger alt idømte efterkommes og udredes under Lovens Tvang, inden 15ten  (: femten :) Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og de foreskrevne Terminer.

A v W S Koren.         Ole Haldorsen Helleland, Michel Endresen Helleland, Endre Jensen

Helleland, Sjur Samsonsen Helleland   alle 4re med paaholden Pen

 

 

 

Høstething for Johndals Skibrede 1823.

Aar 1823 den 10 October  blev Retten sadt paa Thingstedet Vigør til Høstethingets Afholdelse for Johndals Skibrede,  Retten betjent ved C: H: H: Lund som eedsoren Fuldmægtig paa Sorenskriverens Vegne  i Overvær af de 4re eedsorne Laugrettesmænd sc:  Ole Iversen Samland, Lars Christoffersen Samland, Endre Larsen Eiken og Ole Odsen Dregebrekke  hvilke tre sidste nu aflagde deres LaugrettesEed  og betalede hver 24 s.

 

Hvorda blev publiceret følgende Anordninger og Øvrigheds Breve

No: 1.  Placat, som bestemmer Skatten paa Formue og Næring til Rigsbanksedlernes Indløsning for Aaret fra 1ste Julii 1823 til 1ste Julii 1824, datteret 13de April 1823.

2.  Bekjendtgjørelse fra Finants Departementet om at Breve ikke maae forsendes paa andre Maade end med Posten, datteret 9de April 1823.

3.  Circulaire fra Justits- og Poletie Departementet, angaaende Forbryderes gjensidige Udlevering imellem Kongerigerne Norge og Dannemark, datteret Mai 1823.

4.  Skrivelse fra Norges Bank, hvorved fremsendes Ufbytte af Bankindskud 1822 m: v:  datteret 27de Mai 1823

5.  Kongelig Kundgjørelse, angaaende Hans Kongelige Høihed Krondprinsens Formæling  datteret 28de Junii 1823

6.  Amtets Skrivelse, hvorved Anordningerne angaaende Værnepligten, forsaavidt unge Mandskaber der uden vedkommendes Tilladelse maatte indtræde i Haandværkslære vedkom/m/er, bringes i Erindring, datteret 18 Julii 1823

7.  Circulaire fra Norges Bank, angaaende Udbetaling af Udbytte for Aaret 1822, til de Ejere af Bankindskud som for samme ei have erholdt Actiebreve datteret 19de Julii 1823.

8.  Amtets Skrivelse, hvorved communiceres en Skrivelse fra Finants Departementet angaaende endeel(?) aarlig indgivende Fortegnelser over unge Mandskaber fra 22 til 27 Aars Alder,  af 24 Mai 1823

9.  Circulaire fra Justits- og Poletie Departementet angaaende Braatebrænden i Norge  datteret 12te Julii 1823

10.  Efterlysning om Andreas Antoniusen Brun eller Schjefstad, datteret 3de Mai 1823.

11.  Do: om Ole Knudsen  datteret 3de Mai 1823.

12.  Ditto om Jens Amundsen Fenstad, datteret 14de Mai 1823.

13.  Ditto om Inger Bendstdatter, datteret 23de Mai 1823.

14.  Ditto om Ole Pedersen Høiland, datteret 30te Mai 1823.

15.  Ditto om Kittel Steensen  datteret 24de mai 1823.

16.  Ditto om Torjusen  datteret 27de Junii 1823.

17.  Ditto om Anders Olsen Brekke, Hans Rasmussen Kalvkipkjernen  og Hans Iversen eller Hans Iver Tollevsen, datteret 28de Junii 1823.

18.  Ditto om Bertha El{s}isabeth Olsdatter, datteret 28de Junii 1823.

19.  Ditto om Fuldmægtig ved Zahlkassen  Fjeldberg og Herredsfoged Selmer fra Dannemark, datteret 12te Julii 1823.

20.  Placat angaaende Refusion for Skydsudgifter som af Statscassen ere udlagte i Anl: Friskydsens Afskaffelse af 4de Aug: 1823

21.  Efterlysning om Gjest Baarsen {Baarsen} Sogndalsfjeren  \af/ 2de September 1823.

22.  Do: om Ole Larssen  datteret 29de August 1823.

23.  Ditto om Slave Knud Mortensen Singsaas, datteret 30 August 1823.

24.  Placat angaaende Deliqvent- og andre Udgifter, datteret 16de August 1823.

 

1823: 362

 

 

Da ingen meldte sig med noget fler  hermed for i Aften sluttet og underskrevet.

C H H Lund               Ole Odsen Dregebrække, Endre Larsen Eken, Lars Christoffersen

                                   Samland, Ole Iversen Samland   alle 4re Laugrette med iholdt Pen.

 

Næste Dag  den 11 October, blev Retten sadt paa Vigør ved de i Gaar benævnte Rettens Personer for Johnsdals Skibrede til Høstthingets Afholdelse.

 

Hvorda! blev publiceret følgende Documenter:

No: 1.  Skjøde af 10de October 1823, fra Lars Torbjørnsen Aases Arvinger, til hans Søn Torbjørn Larssen, paa et Brug i Aase.

No: 2.  Ditto af 11te October 1823, fra Sjur Omundsen Espeland til hans Søn Omund Sjursen paa et Brug i Espeland.

3.  \...?/ Wilkaarbrev af 10de October 1823, fra Endre Torbjørnsen Molven, som Formynder \for/ Torbjørn Larssen Aase  til dennes Moder Marta Torkildsdtr: og Stedfader Nils Gundersen Aase.

4.  Ditto Ditto fra Omund Sjursen Espeland, til hans Forældre Sjur Omundsen Espeland og Hustrue Anna Brynildsdatter, dattert 11te October 1823.

5.  Obligation  datteret 10de Octobr: 1823, fra Endre Torbjørnsen Molven, som Formynder for Torbjørn Larssen Aase  til Myndtlingerne Lars Larssen Aase og Ole Larssen Aase  hver 22 Spd 4 O: 6 6/7 s.,  og til Brita Larsdtr: Aase 11 Spd 3 O: 3 3/7 s  mod Pant i Aase.

6.  Afkald  datteret Do: Dato  fra Sjur Askildsen Molven for hans Arv 44 Spd 22 s. efter Faderen.

7.  Ditto af Ditto Dato fra Siri Torbjørnsdtr: Aase for hendes Arv 6 Spd 79 s. efter Torbjørn L:s Aase.

8.  Ditto af Ditto Dato fra Sjur Aadsen Degrebrekke for hans Kone Guro Larsdatters Arv og Hjemmegift 19 Spd 116 s. efter Lars Brynildsen Fladebøe

9.  Lodseddel  Ditto Dato hvorved Guro Johnsdatter indesidder med det Løsøre der tilfaldt Christie Larsdatter Tørvigen, efter Moderen.

10.  Ditto af Ditto Dato, hvorved Lars Olsen Eide indesidder med det Løsøre der tilfaldt Johanne Blansiflor Olsdatter efter Christie Olsdatter Teigebøen.

 

Efter 3 Ganges Udraab meldte sig ingen for Retten, hvorfor Thinget blev hævet for dette Skibrede.

C H H Lund               Ole Iversen Samland, Lars Christophersen Samland, Endre Larssen

Eiken, Ole Aadsen Dægrebrække.   (: alle 4 med iholdt Pen :)

 

 

 

Høstething for Østensøe Skibrede 1823.

Aar 1823 den 13de October  blev Retten sadt paa Thingstedet Vigør, til Høstethingets Afholdelse for Østensøe Skibrede,  Retten betjent ved Lund som eedsoren Fuldmægtig  i Overvær af de 4re Laugrettesmænd  sc:  Hans Jacobsen øvre Wiig, Brigt Olsen nedre Wiig, Endre Johannesen Netteland og {Ole Haaversen Thole} \Rasmus Larsen Norem/, hvilke 2de sidste aflagde den befalede Laugrettes Eed  og derfor betalede 24 Skilling.

 

Hvorda! blev publiceret de under Folio 361, for Johndals Skibrede, anførte Publicationer, fra No: 1 til 24 inclusive.

 

Efter nogen Tid mødte den tilsagde La\u/grettesmand Ole Haaversen Tole  og blev for sin Udeblivelse  uden at kunne beviisliggjøre Lovligt Forfald  idømt at betale den Lovens 1 Bogs 7de C: 3 A: befalede Mulct 3 Spd Sølv til Stadskassen  hvilke han strax inden Retten leverede til Fogden med 1  (: en :) Speciedaler 60 Skilling.

C H H Lund               Hans Jacobsen Øvre Viig, Brigt Olsen Nedre Wiig, Endre Johannesen

Nætteland, Rasmus Larsen Norem   alle fire med iholdt Pen.

 

1823: 362b

 

 

Næste Dag  den 14de October  continuerede Høstetinget for Østensøe Skibre{n}de i Overvær af de samme Rettens Personer som i gaar.

 

Hvor da!   blev foretaget følgende Sager:

Justits Tingsvidne Sag mod Knud Mølster

Hvorda: møtte Hrr: Procurator Baade som befalet Actor, og fremlagde  \No: 1/ skiftlig!! Stevning af 14de September sidstleden  forsynet med Berammelses og Forkyndelses Paategninger  i hvis Følge Hellie Salemonsen og Salemon Torbiørnsen Strømmestenen til i Dag ere indkaldte at afgive Forklaring betreffende {Tyverie} \et/ forøvet Tyverie af Knud Mølster i Bergen.   Der næst Comparenten fremlagde følgende ved dette Tingsvidne vedkommende Documenter   No: 2  Amtets Ordre af 16de August d: A:  der tillige indeholder beskikkelser for Lehnsmand Johannes Pedersen Age, som Defensor under Tingsvidnet   No: 3 den i Amtets Ordre nevnte Skrivelse af den Bergenske Brigade af 15de August d: A:   No: 4  Det i Fornevnte Ordre ommeldte Andragende fra over Auditør Skive af 14 August sidstleden med vedheftet Politikammerforhør begyndt 19 Martz dette Aar;   Disse Documenter bad Comparenten læst og Acteret  nemlig No: 1  2 3  men No: 4 at blive vedheftet det i sin Tid udstædte Tingsvidne;   hvor næst Comparenten  under Forbeholdenhed af alt videre fornødent  udbad sig at de indstevnte for Retten maatte blive Paaraabt for at komme i Erfaring om de tage Møde

Da den for tiltalte Knud Mølster beskikkede Defensor  Lehnsmand Age blev formedelst Stormende Veir \hindret paa at møde/  hvilket var saa stærkt at han ikke efter Laugrettets Skjøn uden Livs Fare kunne møde her tilstede  møtte paa hans Vegne Lehnsmand Johannes Jørgensen Berven  for som Defensor under nærværende Tingsvidne at i iagttage tiltaltes Tarv.

Tiltalte blev lovlig paaraabt men møtte ikke,   Hvorimod bestiaalne Helie Salemonsen Strømmestenen var personlig tilstæde i Retten.

De af Actor fremlagde Documenter No: 1 – 2 – 3, bliver at intage her  saalydende  # hvorimod No: 4 bliver i sin Tid at vedhefte denne Act.

Actor fremstillede den paa \de i/ Stevningen anførte \Vidne/ Salemon Torbiørnsen Strøm/m/estenen  hvem han bad forelæst de af Auditør Skive fordre Oplysninger og Vidnes svar inhentet  og i den Anledning foreviste Actor, den i Amtes Ordre ommeldte Skin Lommebog;   De indstevnte vedtog lovlig Varsel.   Det indstevnte Vidne

Salemon Strømmesteen aflagde efter given Formaning Lovens Eed  og forklarede sig 62 Aar gammel, og Fader til bestiaalne Helie Salemonsen  hvorimod han er aldeles ubeslægtet og ubesvogret til tiltalte Knud Mølster  og svarede til de af over Auditør Skive i Skrivelse til den Bergenske Brigade opgivne Qvæstioner saaledes:  til 1ste Qvæstion  Ja, han gjenkender godt den ham nu i Retten foreviste Skin Lommebog  og ved at den  før det ommeldte Tyverie Skeede  {havde} var i bestiaalne Hillie Salemonsen Strømmestenens Eiendom  samt at bestiaalne paa sin Reise til Bergen i sidst afvigte Foraar havde bemældte Lommebog med sig   Til anden Qvæstion  Jo, Vidnet ved bestemt at der i den omhandlede Kiste indeholdtes Madvarer og var selv nærværende da disse bleve nedlagde, Qvantiteten  da Tyveriet skede  ved Vidnet ingen Besked om, med!! (men) ved Afreisen var der saavel Smør som Kjød, Flæsk og Brød; om der var nedlagt Penge i Kisten  er Vidnet uvidende om;   Til 3die Qvæstion  den {han} af Hrr: Pastor Hertzberg stevne Sæddel gjenkjender Vidnet, da den er skrevet til ham selv  og laa bemeldte Sæddel i den omforklarede Lommebog da Bestiaalne reiste hjemmefra, Den fra Uhrmager Hæss Skrevne sæddel kjendte Vidnet ikke noget til  ved ei heller om den var i Lommebogen.   Efter gjven!! (given) Anledning forklarede Vidnet at hans Søn reiste alene til Byen  samt at det var {her} det umueligt at bestemme nogen Taxt paa de staalne Madvarer, da det ikke kunde vide om hvor meget der var i Behold da Tyveriet skede.

 

1823: 363

 

Vidnet vidste ei mer til Oplysning   blev Afskediget.

Bestiaalne Helie Salemonsen Strømmestenen erklærede at han ingen flere Vidner havde at føre, som kunde give Oplysning i denne Sag.

Actor  paa Grund af foranførte erklæring fra den bestiaalne  maatte begjære Tingsvidnet sluttet og sig beskreven meddeelt med videre foranstaltende Brug under Hovedsagen  ligesom han haabede under Hovedsagens Paadømmelse blive tilkjendt er Passende Salarium med Hensyn til hans lange og besværlige Reise over 9 Mile Søevers  og desuden Skyds og Diæt efter Fremsendt Regninger.

Defensor  der ei havde videre at anføre til den tiltaltes Forsvar  udbad sig ligeledes tilkjendt under Hovedsagen et Pasende Salarium efter Dommerens Skjøn.   Den ommeldte Skin Lommebog blev inden Retten forseglet \og Actor tilbageleveret/   Tingsvidnet bliver hermed sluttet  da hverken Actor eller Defensor havde videre at anføre til denne sags Oplysning.

 

Nye Sag

Ole Gundersen Grimestad eller Fiksen møtte og fremlagde Attest fra vedkommende Stevnevidner  i hvis Følge Samson Olsen Fiksen, Samson Tostensen Stranden og Lars Trondsen Biørke ved Curatorer Tron Tostensen Stranden og Tron Halsteensen Biørke  til dette Ting ere inkaldte at see Documenter i Rettelagde  Stevnte og ustevnte Vidner at paahøre, samt Dom at lide til ungjeldelse for udøvet nattesvermerie   og in Specie fornermelser imod Ole Gundersen Fiksen ved at indrage et Aadsel og ved natte Tider at nedlægge samme i Comparentens Kiste  med videre efter Stevneatestens nermere Formæld;   Comparenten Fremlagde ogsaa en Attest fra Forligelses Kommitionen datteret 26de Maji dette Aar, som viser at Sagen forgjæves har været paa mindelig Afgjørelse, samt at tvende af de instevnte ikke have taget Møde ved Forligelses-Kommitionen,   Endelig fremlagde han Skriftlige Qvæstioner til Vidnerne af Dags Dato  med Anmodning om at Documenterne motte!! blive læst og acteret samt de Indstævnte af Retten paaraabte saavel Parter som Vidner  de første for at afgive deres Tilsvar  og de sidste til Vidnesbyrds aflæggelse forbeholdende sig i øvrigt alt lovligt. De af Citanten fremlagde Documenter bleve oplæste og intages her  saalydende #

De indstevnte Sagvoldere saavelsom Vidner vare alle tilstæde  untagen Niels Toresen Fiksen og Ingeri Torbiørnsdatter Lundenes,  de øvrige vedtog alle lovlig Varsel.   Sagvolderne  der som mældt var ved Retten nærværende  ville afvarte hvad videre Sagsøgerne!! mod dem havde at iretteføre.

Citanten Fremstillede samtlige mødende Vidner til Eeds Aflæggelse  for derefter Vidnesbyrd hver for sig at opgive.   Samtlige Vidner Aflagde  efter at den i Lovbogen over Vidners Eed anførte Forklaring hvad!! (var) dem Forelæst den i Loven befalede Eed:   som første

1. Widne fremstod Siur Olsen Fiksen der efter Aflagt Eed forklarede sig omtrent 30 Aar gammel  Broder til indstevnte Samson Olsen Fiksen  og svarede til de af Sagsøgerne!! fremlagde Spørgsmaale \saaledes:/   {svarede} til 1ste Qvestion  nej,   til anden Qvæstion  Nei til 3die Qvæstion  nei.   Vidnet forklarede  at han saavit det var ham muelig at forstaae at en Døvstum Person havde tilkendegivet ham at det skulde være en anden end de her indstevnte, som havde lagt Aadselet i Citanten Ole Gundersen Grimestads Kiste; men dette skulde være gjort af en Person ved Navn Niels Trondsen Biørke.   Vidnet vidste ei videre til Oplysning  og blev Afskediget

2det Widne  Niels Trondsen Biørke  forklarede ifølge sin aflagde Eed at han omtrent er 20 Aar Gammel, Parterne ubeslægtet og ubesvogret  svarede til de fremlagde Qvæstioner saledes.!!   til 1ste Qvæstion  nei til 2den Qvæstion  Vidnet hørte vel tale om, som løst Rygte  at der til den omspurgte Tid skulle være lagt et Aadsel i Citantens Kiste  men ved ikke \hvem/ af dem det var   til tredie Qvæstion  Vidnet tilligemed endeel Piger  laae i Buen paa den Tid da dette Aadsel efter Rygtet skulde være inlagt. En Aften  omtrent fiorten Dage for Korsmyse  da Vidnet \om/ Aftenen gik ind for at lægge sig  fulgte til samme Tid med ham de her indstevnte Samson Olsen Fiksen, Samson Tostensen Stranden og Lars Trondsen Biørke  og begyndte da {de} Samson Tostensen Stranden  der er Døv  at tale om Aadselet  hvortil de andre lagde til hver sidt Ord til  og erindrer Vidnet ikke rettere end Resultatet af deres Samtale var

 

1823: 363b

 

at det vilde være moroesomt om {de kunde} bemældte Aadsel kunne blive nedlagt i Citantens Huus  om de talede om Buen eller Kisten  kan Vidnet ikke vidst erindre.   Efter given Anledning forklarede Vidnet at de her omforklarede Personer samtalede med hverandre om der kunde være Tobak i Kjsten!! (Kisten)  og fløttede den da fra Gulvet af, og hen til Sengen  og erindrede Vidnet at den samme Aften  da de her instevnte Personer vare ind i Buen hos ham  gik nogle af dem ud et øieblik  men kom strax tilbage, om de vare alle tre, eller hvem af dem det var, der var ude erindrer ikke Vidnet.   Vidnet vidste ei mere til Oplysning  og blev Demiteret

3die Vidne  Synneve Arnesdatter Fiksen  der ifølge sin forhen aflagde Eed forklarede sig omtrent 20 Aar Gammel; ubeslægtet til Parterne, svarede til 1ste Qvæstion  Vidnet var med og laae i Buen til den af Anden foregaaende Vidne omforklarede Tid  og hørte til de af ham omforklarede Personer vare inde i Buen   vidste forøvrigt ikke hvem der havde nedlagt Aadselet i Citantens Kiste   til 2den Qvæstion  Vidnet vidste at det var omtrent 14 Dage for Korsmisse at det her omhandlede Aadsel fantes i Citantens Kiste   Til 3die Qvæstion  Vidnet vidste ikke noget derom;  til 4de Qvæstion  der var mørkt i Buen den Tid da de af 2det Vidne omtalte Personer vare inde i Buen uagtet at hun vel ikke saae at de medbragte noget Aadsel  saa hørte hun dem dog tale om at der var uryddigt i Huset  og at de maatte rydde af Veien  da der snart vilde komme en fremmed ind, Vidnet hørte tillige at de ommeldte Personer gik ud af Buen et Øieblik  og kom strax derpaa tilbage, og hørte Vidnet da at de førte noget med sig og strax derpaa hørte Vidnet at den omhandlede Kiste blev Aabnet  og sagde da Vidnet {de} at de ikke motte gjøre noget ildt  (: Skjelmstøkke :)   hvortil de svarede  det vedkommer ikke dig  eller du har ikke noget derom at resonere hvilket af disse Udtrøk der blev brugt ved ikke Vidnet   Efter given Anledning forklarede Vidnet at hun om Morgenen efter at de ohandlede!! (om-) og indstevnte Personer havde om Aftenen været inde i Buen  saa hun at Aadselet var nedlagt og end nu laae i Citantens Kiste. Aarsagen hvorfor Vidnet saae i Kisten  var fordi at hun om Aftenen fattede Mistanke om at de havde Begaaet Mistanke;   Vidnet forklarede videre at de indstevnte imellem sig selv samtalede, om der kunde være Tobak i Kisten, hvorpaa de straxt selv svarede  jo  der var Tobak;   5te Qvæstion frafaldtes som allerede besvaret under \det/ foregaaende, Vidnet vidste ei videre til Sagens Oplysning.   Afskediget.    som

4de Widne  fremstod Jorond Arnesdtr: Fiksen  der i følge sin forhen aflagde Eed forklarede sig omtrent 17 Aar og blev Confirmeret for over et Aar siden; Parterne ubeslægtet og Søster til foregaaende Vidne  forklarede  at hun til den af 3die Vidne omforklarede Tid var nærværende i samme Bue, som det  (: 3 Vidne :)  og var hun i et og alt overenstemmende med forestaaende 3die Vidne med tillæg af at hun mærkede at det var Samson Olsen Fixen der Aabnede Kisten  uagtet der var noget Mørkt og ei heller saa videre efter, saa kunde hun dog slutte at det var ham  da han alene stod hen ved Kisten  hvor imod de andre stod et Stykke derfra, ligeledes gjenkjendte hun den første paa Mælet, Vidnet merkede ei hellere at de førte noget med sig ind  og saae Vidnet om morgenen  da hun i Forening med Sødsteren Aabnede Kisten  at Aadselet laae ovenfor Kisten.   Vidnet vidste intet videre til Oplysning   Afskediget

5te Vidne  fremstod Anna Tronsdatter Stranden  der ifølge hendes forhen aflagde Eed forklarede sig omtrent 54 Aar gl:  Moder til Indstevnte Samson Tosten!! (Tostensen) Stranden  de øvrige Parter ubeslægtede.  Svarede til 1ste Qvæstion  at hendes Søn Samson Tostensen  der forresten er døv  har fortalt hende at Indstevnte Samson Olsen Fixen skal have nedlagt det ommeldte Aadsel i Citantens Kiste.   Til 2den Qvæst:  Vidste Intet derom.   3die, 4de, 5te Qvæstion frafastes!! (frafaltes).   Vidnet vidste intet mere til Sagens Oplysning,   Demitteret.

6. Vidne  fremstod Maritha Eriksdatter Botnen  der ifølge sin forhen aflagte Eed, forklarede sig omtrent 25 Aar gl: og Parterne ubeslægtet og ubesvogret. Svarede til 1ste Qvæst:  har hørt fortælle at Samson Tostensen skal have engang, Vidnet veed ei naar, baaret paa det omtalte Aadsel og lagt det ned paa en Baadstuuge uden for {Bod} den omvidnede Bodør!! (Boddør).  De øvrige Qvæstioner frafaldtes.   Videre har Vidnet hørt af Lars Tronsen Bjerke at Samson Olsen Fixen skal have taget Aadselet fra Baadstuugen og lagt det paa Buedørstokken.   Vidnet vidste ei videre til Sagens Oplysning,  blev afskediget.

 

1823: 364

 

7de Vidne  fremstod Marite Thorsdatter Fixen  der ifølge sin forhen aflagde Eed, forklarede sig omtrent 22 Aar dl: og Parterne ubeslægtet.  Svarede til 1ste Qvæstion  Vidnet veed ei andet end det har hørt Samson Olsen Fixen fortælle at Indstevnte Samson Tostensen Stranden skal have baaret Aadselet hen paa den af 6te Vidne omforklarede Baadstuuge.   Vidnet forklarede efter given Anledning, at Samson Olsen Fixen havde fortalt hende at de her Indstevnte havde lyst til at gjøre noget ved!! (med?) Aadselet, uden videre at forklare, hvori dette skulde bestaae.   Vidnet vidste ei videre til Oplysning,   afskediget.

8de Vidne  fremstod Sjur Thorsen Fixen  der ifølge sin forhen aflagde Eed forklarede sig omtrent 31 Aar gl:  og Parterne {og} ubesvogret og ubeslægtet, samt at han havde hørt Samson Olsen Fixen sige, at det skulde være Fornøielse i at trække Aadselet op i det omvidnede Buehuus.   Videre forklarede Vidnet at Samson Tostensen Stranden havde fortalt det, at de 2de her indstevnte Personer tilligemed Nils Tronsen Bjerke  skulle have baaret Aadselet og lagt det paa den forhen omforklarede Baadstuuge.   Vidnet vidste ei videre til Sagens OpLysning,  blev derfor afskediget.

Det forhen ommeldte og som udeblivende anmeldte {Ing} Vidne Ingerie Torbjørnsdatter Lundenæss mødte nu tilstede og fremstod som

9de Vidne  aflagde den i Loven befalede Eed  efterat have hørt dens Forklaring omlæse!! (oplæse) af Lovbogen samt betydet Lovens Straf for Meeneed, forklarede sig omtrent 30 Aar gl:, og Parterne ubeslægtet,  og svarede til 1ste Qvæstion:  Vidnet veed ei videre end at {hun har hørt} for omtrent \8 á 14/ Dage {her efter} \for/ Korsmisse fortalte den her indstevnte Samson Olsen Fixen for Vidnet, at han i Forening med de 2de Andre her under Sagen indstevnte  havde baaret Aadselet op i den her under Sagen omhandlede Bod og lagt det der.   Vidnet forklarede videre {at} efter given Anledning at Samson Olsen Fixen havde fortalt det at han i Forening med de øvrige Indstevnte havde isinde at opbære Aadselet i den ofteomtalte Boed  og siden efterat dette var skeet  fortalte han og selv Vidnet dette som ovenanført er forklaret.   Vidnet vidste ei videre til Oplysning   blev afskediget.

Citanten frafaldt det mødende og indstevnte Vidne Halsteen Tronsen Bjerke, og erklærede ikke for Tiden at have flere Vidner, men og fordrede samtlige Indstevnte at give sit Tilsvar, enten benægtende eller tilstaaende.

De Indstevnte Samson Olsen Fixen, Samson Tostensen Stranden og Lars Tronsen Bjerke fremstode og benægtede at have begaaet den paastevnte Forbrydelse; og da de agtede ved Contravidner at oplyse og godtgjøre deres Uskyldighed, forlangte derfor Sagen udsat til førstkommende Sommerthing.

Citanten havde intet at erindre imod den forlangte Anstand, end forbeholdt sig om fornødiges at føre flere Vidner.

Den forlangte Udsættelse bevilges.

Sagsøgeren betalede for Incammination 1 Spdlr 28 s  for 9 Vidner at afhøre  88 s Skilling!!

 

Nye Odelsag {paa}  i Anledning Gaarden {Sele} Klyve

Haagen Gjermundsen Klyve  som Fader og Formynder for den Odelsberetigede Ole Haagensen  mødte \for Retten/ og fremlagde \ved/ skriftlig Stevning af 20de September dette Aar  i hvis Følge Gjermund Olsen Klyve til dette Ting er inkaldet at see Documenter i Rettelagde, stevnte og ustevnte Vidner

 

1823: 364b

 

at anhøre  og Dom at lide at fravige og for Odelsprætendenten {og} \at/ ryddig gjøre hans i Gaarden Klyve  No: 67 i Østensøe Skibrede  eiende 1 Bpd 3 Mrk Smør  ¼ Tønde Salts Jordskyld  imod at erholde den ved lovlig Taxation bestemte Løsningssum.   No: 2  Attest fra Forligelses Kommitionen  som viser at Sagen har været Prøvet til mindelig Forening  men i Mangel af Forlig henviist til Retten   No: 3  En Attest af 9de Januar dette Aar  som viser at indstevnte den 4de September forrige Aar er lovlig udsagt   No: 4  en Ratificeret Udskrift af en den 25de Juli dette Aar afholdt Taxations Forretning hvorved Gaardeparten er Taxeret for 500 Spd,   {Disse} \De 3 forestaaende/ Documenter udbad Comparenten sig at maatte blive Læst og Acterede, samt de Indstevnte Paaraabt for at see Løsnings summen optælt til Modtagelse imod lovlig Skjødes Udstedelse.   De fremlagde Documenter bleve oplæst og indtages her saalydende  \og Udskriften i sin Tid vedhæftet Acten/  ####

Indstevnte Gjermund Olsen Klyve var i Retten tilstæde  fremlagde en under 29de September sidstleden styrede Contra Stevning  hvorved han inkalder og Contrastevner Haagen Siursen!! Klyve til at anhøre Vidner og see Documenter i rettelagde  samt lide Dom  hvor ved han Contracitanten  agter at see sig frifunden fra Hoved Citantens Tiltale i denne Sag,   2. Fremlagde han Amtets Tilladelse for John Hansen Hagestad til  som Sagfører for ham  at udføre nærværende Sag   Disse Documenter bleve for Parterne oplæste og indtages her saalydende  ##   For øvrigt ville de anhøre hvad videre Hoved Citanten havde at iretteføre;

Hoved Citanten dernæst i Retten fremlagde til Optælling den ved Taxations Forretningen bestemte Løsningssum 500 Spd  med Anmodning om at samme af Retten maatte tilbydes Contracitanten til modtagelse imod at han paa den omtvistede Gaardepart udstæder lovligt Skjøde  hvilket Comparenten saa meget mere haabede, som ingen over taxation har været forlangt eller berammet.   De i Taxations Forretningen ommeldte fem hundrede Spdaler blev i Retten optalte  men Contracitanten erklærede sig uvillig til at modtage denne Løsnings-Sum  hvorimod han anmerkede at han hos Sorenskriveren inden den i Loven af 26 Juni 1821 befalede Tid har forlangt en over taxations Forretning afholdt  hvilken sandsynligvis ikke kan foretages førend til Foraaret.

Videre benægtede Contracitantens Sagfører at udsigelselsen!! ikke var sked paa lovlig Maade  fordi at den af Stevnevidnerne var bleven dem mundtlig Forkyndt efter skriftlig \Løs/ {Stevning} Sæddel,  videre anmerkede han at der ei heller efter opsigelsen var bestemt nogen Tid  inden hvilket Godset skulde fraviges.

Contra Citanten formente at Gaardens Løsningssum ifølge Odelslovens 23 § burde være foreviist ved Stevningens Forkyndelse  og ansaae de nu at være for silde nu ved Sagens afhengiggjørelse ved Retten.   Contra Citanten havde for nærværende intet videre at anføre  men forbeholdt sig sin Lovlige Ret og videre Tilsvar om fornødiges.

Hoved Citanten  som fandt de af Contra Citanten gjorte {Opsig} indsigelser ugrundede  og i sig selv næsten usvar værdige  motte dog modsige den paaberaabte Reqvesition om Over Taxation, som aldeles ubeviist. Den Beskyldning, som er nedlagt om Udsigelsens Rigtighed  er en Privat Sag imellem Contracitanten og udsigelsesVidnerne imidlertid er Udsigelsens Lovlighed beviist ved den fremlagde Attest. Hvad Løsnings Summen[s] anbydelse angaaer da maae Comparenten henvise Contra Citantens Sagfører til Odelslovens 23 §  den han selv har paaberaabt sig  men formodentlig enten aldeles glemt eller aldeles misforstaaet, Comparenten troer og synes forvisset om at have iagtaget Lovens Bydende, men da Contra citanten har nægtet Løsnings summens Modtagelse  saa fandt han sig beføiet til at udbede sig de indstevnte Odels {berettigede} \Vidner/ inkaldte og forelagt til Besvarelse de fremlagde Qvæstioner. De herved fremlæggende Qvæstioner bliver at intages her  salydende!! #

Contra Citanten fremleverede som Beviis for at over Taxation er fra deres Side forlangt  en fra Kontoir Betient Hr: Bing udstædt Attest  i hvis Følge de udbad sig Sagen udsadt intil Overtaxation var bleven afholdt

Efterat saavit var Paseret  bleve begge Parter enigen om at de indstevnte saavel Hoved- som Contra-Vidner skulde afhøres   som

1ste Hovedvidne fremstod Hans Hansen Klyve den ældre  der efter given Formaning forklarede sig 64 Aar gammel  og Parterne ubeslættet!! (ubeslægtet) og ubesvogret,  svarede til 1ste Qvæstion  jo  det omspurgte er ham bekjendt  og har Britta Siursdatter beboet og eiet Gaarden i omtrent 30 Aar,   Til anden Qvæstion  Jo, det omspurgte forholder sig rigtigt;   Til 3die Qvæstion  jo, Aflagde Eed  og blev Dimiteret.

2. Hoved Vidne  Jan Eriksen Skaar  der efter given Formaning om Sandheds Udsigelse forklarede sig omtrent 60 Aar gammel  og ubeslægtet med Parterne,  svarede til 1ste Qvæstion  enig med forestaaende Vidne  Til 2den Qvæstion  ligeledes overenstemmende med 1ste Vidne   Til tredie Qvæstion  forklarede sig ligeledes overestemmende!! med 1ste Vidne.   Aflagde derpaa Lovens Eed,  blev Demiteret.

Hoved Citanten erklærede ikke for Tiden at have flere Vidner.

Contra Citanten fremlagde nu sine skriftlig forfattede Contra Qvæstioner

 

1823: 365

 

hvilke han bad de tilstædeværende Vidner forelagt til Besvarelse  og deres Eedelige Forklaring afgivet Qvæstionerne er saaledes  #    som første

  1ste Contra Widne  fremstod Hans Hansen Klyve  der tillige som 1ste Hovedvidne har aflagt Eed i Sagen;  svar!! til 1ste Qvæstion  Jo,   til 2den Qvæstion  derom uvidende   til 3de Qvæstion  jo, hun er end nu i live;   til 4 Qvæstion,  der er omtrent 20 Aar siden  skjøndt Vidnet ved det ikke vist   Afskediget.

2det Contravidne  Jan Eriksen Skaar  der ligeledes er anført som 2det Hovedvidne, forklarede sig i et og alt overenstemmende med 1ste Contra Widne.

3. Contra Widne  Engel Olsen Soldahl  forklarede efter given Formaning 56 Aar, og Parterne ubeslægtet,  svarede til 1ste Qvæstion  var uvidende om at der var nogen der havde Skjøde paa Godset, til 2den Qvæstion  jo, Vidnet ved at der var ingaaet et saadant Forlig  og var selv med og forfattede det   til 3 Qvæstion  Ja,   til 4de Qvæstion  det var omtrent 17 á 18 Aar siden  dog ved Vidnet ikke \det/ bestemt,   Aflagde Lovens Eed   Afskediget.    som

4de Contravidne  fremstod Johannes Brigtsen Rykke  der efter given Formaning forklarede sig i sit 38te Aar,  svarede til 1ste Qvæstion  enig med Forestaaende 3die Vidne   Til Anden Qvæstion  ening!! med 3. Vidne   til 3 Qvæstion  Ja, til 4de Qvæstion, han har omtrent brugt det over tyve Aar siden,   Aflagde Lovens Eed  og blev Demiteret.

Contra Citanten begjerede Vidnes Førselen for denne gang sluttet.

Hoved Citanten benægtede aldeles alt ubeviste fra Contra Citantens Side, og forbeholdt sig med Documenter  saavel Skjøder som paserede Forlig inden Forligelses Kommitionen  at bevise at odels Prætendenten er lov{l}mæssig Løsnings berettiget til den omtvistede Gaardepart  og paastod at saafremt Contracitanten ikke paa lovlig Maade godt gjør at han ikke alene har forlangt  men ogsaa virkelig iværksadt en lovlig Overtaxations Forretning saa betimelig at lovlig Varsel fra over taxationens Afholdelse til Sommertinget for Østensøe Skibrede næste Aar kan haves, forventer Comparenten at indløse Godset efter den 1ste Taxation  og derfor motte udbede Sagen udsadt i bægge Tilfælder til Østensøe Skibredes Sommerting næste Aar.

Contra Citanten vedtog at gjøre alt hvad der stod i hans Magt for at over Taxation kan blive Afholdt saa betimelig at Sagen kan paastevnes og behandles til endelig Paadømmelse paa førstkommende Sommerting for Østensøe Skibrede  og motte derfor [i]øvrigt komme an paa de allerede berammede Forretninger om Dommeren kan foretage Overtaxation saa betimelig at Sagen kan indstevnes til Behandling paa førstkommende Sommerting

Eragtet:  den af begge Parter forlangte udsættelse bevilges til førstkommende Sommerting for Østensøe Skibrede.

Hoved Citanten betalede inkamination 1 Spd 28 s  for 2de Vidner at afhøre  32 s Eragtningen 12 s.   Contra Citanten betalede Tilsvars Penge 48 s  og for fire Vidner at afhøre  48 s  For Bekreftet Udskrift 83 s

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

No: 1.  Skjøde af 13de Octobr: 1823, fra Erik Johannesen Stene, til hans Søn Johannes Eriksen, paa et Brug i Stene.

2.  Ditto af 14de Octobr: 1823, fra Torbjørn Stegesen (Stigesen) Berven, til Datteren Anna Torbjørnsdtr: paa 12 Mrk Smør i Berven.

3.  Ditto af Ditto Dato, fra Arvingerne efter Lars Larssen Fixen, til hans Søn Lars Larssen, paa 16 Mrk Smør  1 5/12 Løb Salt i Fixe.

4.  Ditto af Ditto Dato fra Engel Olsen Soldahl, som Laugværge for Enken Synneve Eriksdatter Fixe, paa et Brug i Fixe, til hendes Søn Sjur Thorsen.

5.  Leiecontract af 13de Octobr: 1823, mellem Opsidderne paa Gaarden Stene og Lie, og Opsidderne paa Gaarden Soldahl, angaaende et Fjeldbejte i Sotebotten.

6.  Obligation af Ditto Dato, fra Johannes Eriksen Stene, til Johannes Torbjørnsen Koltvedt, paa 250 Spd  mod 1ste Prioritet i Stene.

7.  Ditto af Ditto Dato fra Mikkel Olsen Birkeland til Knud Larssen Augestad paa 200 Spdlr  mod 1ste Prioritet i Birkeland.

8.  Skifteextract af 13de August 1823, efter Sjur Throndsen Torpe, hvorved er udlagt et ..derhuus(?) for 12 Spdlr til Sterboe Enken Herbor Johannesdatter.

9.  Afkald af 13 Octobr: 1823, fra Herlaug Brigtsen nedre Wiig og Lalm!! (Lars) Brigtsen nedre Wig for deres Arv efter Faderen Brigt Larssen nedre Wiig.

10.  Ditto af Ditto Dato fra Knud Samsonsen Flaatvedt, for hans Arv efter Moderen Guro Mikkelsdatter Flaatvedt.

 

1823: 365b

 

No: 11.  Afkald af 13de Octobr: 1823, fra Ole Tostensen Stene til Formynderen Lars Haaversen Thole for Guro Tostensdtr: Stenes Arv efter Faderen og Moderen.

12.  Lodseddel af Ditto Dato fra Baar Olsen Moe, hvorved han indesidder med det Løsøre som tilhører Myndtlingen Marita Olsdatter.

13.  Ditto af Ditto Dato, fra Mikkel Olsen Birkeland, for Arve-Løsøre (Arv og? Løsøre) der tilfaldt Anne Tostensdatter efter hendes Moder.

{14.} Derefter blev aflyst under

No: 1.  Obligation 13de Mai 1822, fra Johannes Eriksen Stene, til Lars Nilsen Koltvedt  50 Spd og Johannes Torbjørnsen Koltvedt 100 Spdlr  ved Qvittering af 13 Octobr: 1823.

 

Derefter fremsatte Fogden de 7 Spørgsmaale til et Skattethingsvidnes Erhvervlese  som foran Folio 254 og 255 for 1820 ere anførte  og hvilke af Almuen bleve besvaret Ord til Andet som der er anført.

Hr: Fogden bad dernæst hans forfattede Fortegnelser over Bordsaugene og Skjørsels Afgifter i Fogderiet examinerede, hvilke Fortegnelser saavidt Østensøe Skibrede angaaer bleve examinerede og rigtig befundne.

 

Efter 3 ganges Udraab meldte sig ingen med noget Andragende for Retten, hvorfor Thinget herved blev {hæfte} hævet for Østensøe.

C H H Lund               Hans Jacobsen øvre Vig, Brigt Olsen nedre Vig, Endre Johannesen

                                   Netteland, Rasmus Larssen Norem   (: alle 4 med iholdt Pen :)

 

 

 

Høstetinget for Gravens Skibrede

Aar 1823 den 16de October  blev Retten sadt til det almindelige Sage og Skattetings Afholdelse  afbetient ved Sorenskriverens Fuldmægtig C: Lund  og følgende Eedsorne Laugrettesmænd  nemlig  Niels Omundsen Haaeim  Gjert Hansen Lindebreke  Hans Tollevsen Haaeim og Simon Anfindsen Lione  hilke!! (hvilke) alle aflagde den i Loven befalede Eed  hvorfor de hver betalede 24 s   Da Almuen ei før var tilstæde  blev Retten ei før sadt for (før) Klokken 11 om Formiddagen. Tilstæde Lehnsmand Holkesvig  og endeel Tingsøgende Almue

 

Hvor da!   blev publiceret Følgende Forordninger og Stifts breve:

No: ?  Placat  der bestemmer Skatten paa Formue og Næring ec: (etc?)   og de øvrige er anført under Folio 361.

C H H Lund               Niels Amundsen Haaeim, Gjert Hansen Lindebrække, Hans Tollevsen Haaeim og Simon Anfindsen Lione alle med iholdt Pen.

 

Næste Dag  den 17de October  continuerede Høstetinget for Gravens Skibrede i overværelse af de samme Rettens Personer som i Gaar.

 

Hvor da!

møtte for Retten Simon Anfindsen Lione eller Opheim og foreviste Huden af en Voxen Biørn som af ham i sidst avigte Sommer blev skudt, hvorfor han var begjærende de ham derfor ved Loven Hjemlede Skudt Penge  hviket!! (hvilket) strax af Hrr: Fogden blev udbetalt   Herfor betalt 32 s.

 

Gammel Sag  Folio 357.

Lars Haldorsen Spaanheim contra Svend Aslaksen Jalen nu Spaanheim

paa Svend Aslaksen Jallens Vegne mødte hans Søn Ole Svendsen og anmeldte at hans Fader omtrent en Maaned før Mekeli foretog en Reise til Bergen  og da han ei troede

 

1823: 366

 

at denne Reise skulde have medtaget en saa lang Tid  saa havde han opsagt {et} contrastevnens Udstædelse intil hans tilbagekomst  men da denne end nu ikke er ske\e/t  og Contra Stevning {ei} saaledes ei have kunnet været udtaget  saa var han Begjærende Sagen udsadt til førstkommende December Maanesting dette Aar  for da at kunne Contra Bejne!! (Begjegne) Sagen.

Citanten Lars Haldorsen Spaanheim var ved Retten tilstæde og formente at da Sagvolderen ei havde afbenyttet den ham allerede forundte udsættelse  og ei engang udtaget Contrastevning  hvortil der dog havde været Tid Nok, saa troede han sig ei forpligtet til at invilge den fra Sagvolderens Side Forlangte Udsættelse  men paastod Sagen til Doms optagen.

Retten Eragtet   at da Sagvolderen Svend Aslaksen Jallen hverken selv eller ved Fuldmægtig har afbenyttet den fra sidste September Maanesting {ha.. afb} ham bevilgede Udsættelse til Contra Stevnings Udtagelse  bliver Sagen optaget til Doms

 

Nye Sag

Hans Olsen Westrem contra Halvor Pedersen Wambeim blev Paaraabt  men bad Sagen udsadt til i Morgen  for om mueligen at kunne blive forente.

 

Nye Sag

John Hansen Hagestad møtte for Retten og fremlagde Attest fra de beskikkede Stevnevidner om ved muntlig Varsel til dette Ting at have indstevnet Levor Torbiørnsen Ouse for skyldige til Citanten 14 Spd  og tilligemed den største Juletap i Ouse Stampe Mølle  for derfor at lide Dom og anhøre Vidners Prov  samt til Skadesløse Prosesses Omkostninger. Derefter fremlagde han Attest fra vedkommende Forligelses Kommition  datteret 25de September dette Aar  der viser at Sagen der til Behandling har været indstevnt  men som uforligt henviist til Rettergang.   Documenterne bleve for Parterne oplæste og indtages her saalydende  ##

Sagvolderen Leor!! (Levor) Torbiørnsen Aause møtte selv for Retten og æskede Sagens fremme

Efter Rettens Skjøn ansaaes Citanten John Hagestad at være i saadan beskjenket Tilstand at han ikke med Rets virkning kunne udprosedere {i} denne Sag  hvorfor samme bliver at udsætte til i Morgen.    siden meldt forligt udenfor Retten

 

C H H Lund               Niels Amundsen Haaeim, Gjert Hansen Lindebrække, Hans Tollevsen

Haaeim og Simon Anfinsen Lione   alle med iholdt Pen

 

Næste Dag  den 18de October  continuerede Høstetinget for Gravens Skibrede ved de samme Rettens Personer som i Gaar.

 

Hvorda:

{møtt} blev foretaget den fra i Gaar udsadte Sag  Jon Hansen Hagestad contra Levor Torbiørnsen Ouse;

Citanten John Hansen Hagestad møtte For Retten og anmeldtte at den af ham mod Leor!! (Levor) Torbiørns: Ouse anlagde Sag nu{e} var Forligt og afgjort   og betalede Citanten 1 Spd 28 s   og Sagvolderen betalte tilsvars Penge 40 s.

 

Nye Sag

Siur Olsen Torblaae møtte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, ved muntlig Varsel til dette Ting at have indstevnt Ole Nielsen Haaeim til at betale sig de i anledning en Kjøbsslutnings Opslag omacCorderede 50 Spd samt til herom at anhøre stevnte og Ustevnte Vidner  og lide Dom for bemældte Sum  saavelsom til at betale Sagsøgeren i anledning denne Proses i førte Omkostninger med videre efter Attestens Formæld. Videre fremlagde han en fra Gravens Præstegjelds Forligelses Kommition under 27de Decem: dette Aar udstæd Attest om at Sagen der har været behandlet  men som ubeviist henviist til Rettergang   Disse Documenter blev for Parterne Oplæste og intages her saalydende  ##

Indstevnte Ole Nielsen Haaeim vedtog lovlig Varsel  og var selv i Retten tilstæde for at afvarte hvad Sagsøgeren videre imod ham havde at i Retteføre:

Citanten Siur Olsen Torblaae fremstillede nu sine i Stevneattesten anførte 4re Vidner  hvilke alle ved-

 

1823: 366b

 

toge lovlig Varsel, og efter given Formaning om intet at fordølge eller fordreie aflagde den i Loven for Vidner befalede Eed   som

1te Vidne  Fremstod Lehnsmand Ole Ørjensen Holkesviig  der ifølge sin Aflagde Eed forklarede sig omtrent 42 Aar Gammel og besvogret med Sagvolderen Forklarede  at for omtrent 3 Uger efter Juul  saa nøie erindrer just Vidnet ikke, var Sagsøgeren i Forening med Sagvolderen her under Sagen  [samt]? instevnte Vidne, Ole Asguldtsen Wambem  inde i Vidnets (1ste Vidnes?) Huus  og blev der da talt om  og efter endeel Ventilationer besluttet at Sagvolderen skulde afkøge(?) (afkøpe?) Sagsøgeren hans Eiende og Paaboende Brug i Gaarden øvre Torblaae  og blev da Videre bestemt at dersom Sagvolderen fragik eller som det her kaldes  opsagde Kjøber  skulde han betale til Citanten i Kaupfang eller opslag 50 Spd.   dersom Citanten derimod ville fragaae Kjøbet, skulle han i modsættning heraf blot betale eller Arbeide for Sagvolderen 3 Dage og var det især Sagvolderen som propunerede dette Kaupfank!! (Kaupfang)  uden at Sagsøgeren {videre Samt} hverken bekreftede eller benægtede dette {da} Vidnet vidste ei videre til Oplysning og blev Afskediget.    som

2det Vidne  fremstod Ole Askuldsen Wambem  der ifølge sin Aflagde Eed forklarede sig 26 Aar gammel  og Sødskendebarn til Sagvolderen  forklarede sig i et og alt enig med første Vidne vidste ei heller mere til Oplysning Afskediget.

3die Widne  David Nielsen Qvale  der ifølge sin aflagde Eed forklarede sig omtrent 60 Aar Gammel  og besægtet!! (beslægtet) til Parterne i 3de Led og forklarede at i sidst afvigte Foraar, saa nøie kan vidnet ei erindre Tiden  dog troer han at det bestemt var før Sædetiden, kom Citanten til Vidnet og bad det gaae med til Ole Nielsen Haaeim, sigende videre:  at ligesaavel som Kjøbslutningen var ingaaet vidnesfast saa skulde ogsaa Opslaget {og som Opslaget} være Vidnesfast  hvorpaa Vidnet gik med Citanten {og} ned til Almindingsveien  der er grendsen mellem Vidnets Eiendom og Torblaae, hvor de da møtte Sagvolderen Ole Nielsen Haaeim tillige med det under Sagen indstevnte Vidne Rikold Larsen Torblaae  paa hvilket Stæd  i følge foregaaende Sked Aftale  det skulde afgjøres om Handelen skulde staae ved Magt  eller Opslag skulde finde Stæd.   Da nu foran nevnte Personer paa ovennenvte Stæd vare forsamlede tilspurgte Citanten  (: Siur Olsen Torblaae :)  Sagvolderen om Handelen skulde staae ved Magt  eller om den skulde pslaaes!! (opslaaes) der i de forsamlede Vidners Paahør, hvorpaa Indstevnte Ole Nielsen Haaeim svarede  at det vilde være overflødig her at opslaae Handelen  da det allerede lenge tilforn \var/ gjort  hvorpaa Citanten svarede  aldeles ikke kunde erindre at handelen tilfaaren!! (tilforne) var opslaaet; hvor paa Citanten sagde at han vilde saae til Gaarden hvis {den} Sagvolderen Vidnesfast havde frasagt sig den  hvorpaa denne svarede:  saae du den til i guds navn,   Vidnet vidste ei videre til Oplysning  og blev Afskediget  efterat have vedstaaet sidt Prov rigtigt tilført.

4de Widne  Rikkold Larsen Torblaae  der ifølge sin forhen aflagde Eed sagde sig omtrent 42 Aar Gammel  og Sødskende Barn til Sagvolderen, forklarede sig i et og alt enig med 3. Vidne,   Vidste ei videre til Oplysning   og blev  efter at have vedstaaet sit Prov Rigtigt, Afskediget.

Citanten erklærede ingen \fler/ Vidner for nærværende Tid at føre  og bad saaledes Vidneførselen sluttet under Forbeholdenhed af sin lovlige Ret og vider tilsvar om fornødiges.

Sagvolderen Ole Nielsen Haaeim begjærede Sagen udsadt til førstkommende December Maanesting  for til den Tid at kunne indstevne Contravidner  og saaledes Contrabegægne Sagen.

Citanten Protisterede mod den Forlangte Udsættelse og paastod Sagen til Doms optagen

Retten eragtet   den fra Sagvolderens Side forlangte Udsættelse bevilges til førstkommende December Maanets Ting.

Citanten betalede Iincamination!! 1 Spd 28 [s.]  og for 4re Vidner at afhøre  tilsammen 48 s.   Sagvolderen betalede Tilsvarspenge 40 \Sk:/  samt for \en/ eragtning  12 Skilling.

Herved blev sluttet.

 

1823: 367

 

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

No: 1.  Hjemmels brev af 16de Octobr: 1823, hvorved Hans Nilsen Haugsnes og Hustrue er tilhjemlet et Brug i Haugsnæs.

2.  Ditto af 17de Ditto Dato, hvorved Enken Christie Torkildsdatter og Torkel Danielsen, er tilhjemlet hver halvedelen af Daniel Tollevsens Brug i Hjelmevold.

3.  Ditto af Ditto Dato, hvorved Enkemanden Ørians Knudtsen og Sønnen Knud Øriansen er tilhjemlet hver Halvedelen af Gjertru Østensdatters hele Brug i Gaarden Syse.

4.  Skjøde af Ditto Dato, fra Ørians Knudtsen Sysen til Søn Knudt Øriansen paa hans Brug i Syse.

5.  Ditto af Ditto Dato fra Enken Christie Torkildsdatter Hjelmevold til Søn Torkel Danielsen paa hendes Brug i Hjelmevold.

  6. Ditto af Ditto Dato, fra Lars Larssen Ouse til Sønnen Elling Larssen, paa hans hele Brug i Gaarden Ouse.

7.  Ditto af 18de October, fra Iver Torkildelsen!! (Torkildsen) Leqve til Elling Torkeldsen Leqve paa 3 Mrk Smør i Sigriteigen.

8.  Aaværkssag afholdt 9de Junii 1817, mellem Paul Nilsen Hallanger og Omund Nilsen Hallanger med Paul Andersen Wallandvig,  see videre Publ: Protocollen Folio 209.

9.  Disposition af 17de Octobr: 1823, fra Sjur Johannesen Frøsten paa hans Brug i Frøsten, til lige Deling imellem hans 2 Sønner Johannes og Iver.

10.  Forlig af 2de Mai 1823, oprettet mellem John Hansen Westreim og hans Kone i Anledning Skilsmise.

11.  Wilkaarbrev af 17 Octobr: 1823, fra Knud Øriansen Sysen til hans Fader Ørian Knudtsen paa Levetid.

  12.  \Brugs/ Ditto af Ditto Dato fra Torkild Danielsen Hjelmevold til hans Moder Christie Torkildsdtr: paa Levetid.

13.  Brug Ditto af Ditto Dato fra Elling Larssen Ouse til hans Fader Lars Larssen Ouse paa Levetid.

14.  Obligation af 11 Octobr: 1823, fra Sjur Christophersen Viknes til Myndtlingen Helga Iversdatter paa 150 Spdlr  og Svend Aslaksen Ystenes  100 Spd, mod Pant i Viknes.

15.  Ditto af 16de Octobr: 1823, fra Paul Pedersen nedre Spilde, til sin Myndtling Christie Pedersdtr: paa 12 Spd 2 O: 12 s.  mod Pant i nedre Spilde.

16.  Ditto af 17de Octobr: 1823, fra Nils Mikkelsen Skeie, til sin Myndtling Lars Mikkelsen Solberg paa 81 Spd, mod Pant i Skeie.

17.  Ditto af Ditto Dato, fra Iver Torkildsen Leqve, til Lars Knudtsen Holmen, {med P} paa 200 Spdlr  mod Pant i Leqve.

18.  Ditto af 18de Octobr: 1823, fra Gjert Hansen Lindebrekke til Baron Hoff Rosenkrone paa 250 Spdlr, mod Pant i Lindebrekke.

19.  Afkald af 23 Mai 1823, fra Anna Tostensdtr: Møklethuns Mand for hendes {Forældres} Fædernearv og Hjemmegift.

20.  Ditto af 16 Octobr: 1823, fra Guri Iversdtr: Skaftedals Mand for hendes Faderarv og Hjemmegift.

21.  Ditto af {Ditto} \17/ Dato fra Christian Baarsen Tvedt med Curator, for hans Faderarv.

22.  Ditto af Ditto [Dato] fra John Anvesen Tvedt med Curator  for hans Arv efter Anve Anvesen Tvedt.

23.  Ditto af Ditto Dato fra Sølfest Halstensen Bagne, og Augunna Halstensdtr: Bagne, for deres Faderarv.

24.  Lodseddel af 16de Octobr: [1823], hvorved Paul Pedersen nedre Spilde indesidder med Christie Pedersdtr:s ArveLøsøre efter Moderen.

25.  Ditto af Ditto Dato, hvorved Enken Siri Sjursdtr: Gjerdre indesidder med Sjur Olsens Løsøre efter hans Fader.

26.  Ditto af 17de Octobr: 1823, hvorved Johannes Iversen Erdal indesidder med det ArveLøsøre som tilfaldt Catharine Hansdtr: Herreid i Skifte af 2de Mai 1804.

Derefter blev Aflyst følgende Documenter:

No: 1.  Obligation af 2 Juni 1820 fra John Hansen Westrem til Lars Knudtsen Syse paa 199 Spd.  Qvitteret 2 Septbr: 1823.

No: 2.  Ditto af 13de Juni 1809, fra Christopher C: Gjeltnæs til Lars J: Gal….(?)(Galtung?) paa 990 Rd D: C:  qvitteret 11 Octbr: 1823 for 297 Spd.

 

1823: 367b

 

 

Derefter fremsatte Fogden de 7de Spørgsmaale til et Things vidnes Erhvervelse som foran Folio 254 for 1820 ere anførte og hvilke bleve af Laugrettet og Almuen Ord for andet besvaret som der er anført.

Ligesaa Hr: Fogdens Fortegnelser over Bordsaugene og Skjørsels Afgifter i Fogderiet, examineret og rigtig befundne for Gravens Skibrede.

 

John Hanssen Hagestad mødte for Retten og declarerede at han som Barnefader til \et/ uden for Egteskab, avlet Pigebarn ved navn Anne Johnsdatter, med Qvindemennesket Kari Michelsdatter Hylde, var forlangende {bemeldte} bemeldte Pigebarn lyst i Kuld og Kjøn i Medholdt af \Loven af/ 26de Juni 1821.   Herfor blev af Comparenten betalt 1 Spd 28s.

 

Efter 3 ganges Udraab meldte sig ingen Flere med noget for Retten, hvorfor Thinget hermed blev sluttet

C H H Lund               Niels Amundsen Haaeim, Gjert Hanssen Lindebrække, Hans Tollevsen

                                   Haaeim, Simon Anfindsen Haaeim,   (: alle 4re med iholdt Pen :)

 

 

 

Høstetinget for Kingservig og Røldahl

Aar 1823 den 20de October {1823}  blev Retten sadt \paa Thingstedet Utne/ til det almindelige Sage og Skattetings Afholdelse for Kingservigs og Røldals Skibrede af Stædets Sorenskriver og følgende Laugrettesmænd  Berge Heinesen Biotvedt  Engel Larsen Diønne, John Johnsen Mæland og Guttorm Knudsen Rogdeberg hvilke alle nu aflagde den befalede Laugrettesmænd Eed  og betalede hver 24 s.   Retten blev ei sadt før Klokken 12 om Middagen, da \ingen af/ Almuen ei før var kommen.

 

Hvorefter blev Publiceret de samme Forordninger og Stifts breve, som for Gravens Skibrede.

 

Nyel!! (Nye) Tingsvidne om et Fieldbeite mellem Qvenno og Biørnevans Ousen.

Johannes Haldorsen Mouge møtte paa hans Søn Torbiørn Johannesen Mauges Vegne  og Knud Larsen Mauge møtte paa egnes Vegne  og fremlagde en Skriftlig Indkaldelse af 1ste September sidstleden i Forkyndt Stand  hvorved de af Odde  Ullensvangs og Kingservigs Kirkebakker have indkaldet alle og enhver at melde dem her paa Tinget i Dag, under et Tingvidne, som de mødende agter at optage for at bevise at en Strækning Øst i Feldene!! (Fieldene) fra Ousen i nederste Bjørnevand til Elven Qvenno og optil Hovland og Qvalneses Stølsbeiter i Biørnebotnen  er Statens Almending; hvilken Strækning Reqvirenterne søge at erholde Tilladelse at benytte til Beitning og Støl for deres Gaards Creature, hvorfore enhver nu indkaldes at møde her for at anmelde og bevise om de mueligens have nogen Eiendom eller BrugsRet til bemælte Strækning. Bemælte Inkaldelse b{e}lev oplæst og intages her med dens Paategning  saalydende  #

Efter Paaraab \meldte sig ingen/ om!! (som) tilegner sig Eiendom eller Rettighed i omhandlede Strækning.

Samtlige tilstædeværende Laugrette og Almue erklærede at de {i}ikke ved nogen at have nogen Eiendom eller Rettighed til Brug af bemeldte Strækning, men Jakob Tostensen Yttre Bleie erklærede  at da den omhandlede Strækning er af liden Vidde, beliggende mellem de Strækninger som benytes paa den ene side af Gaarden Bleies Opsideres Creature  og paa den anden Side af Gaardene Hovland og Qvalnes Opsiddere  og for Mesten indesluttes mellem de tve\n/de Elve Biorno og Qveno, saa frygter han at Reqvirenternes  nemlig Maage Gaards Creature ville komme til at intrenge og gjøre Skade paa bemældte tilstødende Beite-Strækninger; i hvilken Anledning Jakob Bleie forbeholdt alle vedkommende

 

1823: 368

 

tilstødende Ret og Tiltale, samt Straf af Bøder af Mauges Eiere, saafremt deres Creature skulle komme til at fornerme de tilgrendsende i deres BrugsRet.

Reqvirenterne  Mauge Mænd  lovede at afholde deres Creature fra at fornerme de Tilgrendsende  og ventede lige Gjengjeld om de beholdt bemælte Strækning i Brug.

ingen meldte dem efter Paaraab med mere.

Desuagtet fremstillede Reqvirenterne de tvende Mænd  Tollok (Tollak) Olsen Oppedal og Matias Matiasen Frøines  hvilke med opragte Fingre og Saligheds Eed bekræftede at de begge vare tilstede og i Forening med Qvalnes og Hovlands Opsiddere \i forrige Sommer/ nedsadte Markestene og Mærke hvor langt ned Hovland og Qvalnes Opsiddere tilegne sig beite Ret mod den her omhandlede og Attraaede Strækning.

Ingen havde videre at tilføre hvorfor dette Tingsvidne blev sluttet.

Reqvirenterne betalede Incamination 1 Spd 28 [s]  og for tvende Vidners Afhørelse  32 s.

 

Gammel Sag  Folio 357.

Lehnsmand Aga for Kjøbmand Skjaffenberg mod Samson Iversen Tvedt

Hvor da

Begge Parter møtte. {og}

  Lehnsmand Aga møtte og fremlagde Attest fra Toldprokuroer Rogge som viser at Allexsander Juuls Boe blev taget under Skiftebehandling den 2den October 1818   hvilken Attest blev Oplæst og indtages her  saalydende  # Lehnsmanden Declarerede at bemælte Attest efter hans Formenende noksom beviser at den af Sagvolderen fremlagde og paaberaabte Seddel, som han anseer for Qvittering  maae være Falsk  og derfor Paastaaer at Sagsøgte maae ipligtes at betale den Paasøgte Gjeld  uden at tillades at benægte Kravets rigtighed med Eed, og {at} ipligtes at betale denne Sags Skadesløse Omkostninger 5 Spd  samt Renter fra Invarslingen til Forligelses Kommitionen  og desuden at lide Straf for Falsk Qvittering.

Sagvolderen svarede hertil at han kunde ikke fragaae hvad han forhen har tilført i Sagen, som han ikke {forhen har} andet kan erindre end at samme er rigtig  og ved med Sandhed at den paasøgte Gjeld er betalt.

Ingen havde videre at tilføre hvorfor af Retten blev Eragtet Sagen optages til Doms.

 

Følgende fremstode og aflagde den i Grundlovens 51 § til Norges Constitution befalede Eed   af

Røldahls Sogn                        Odde Sogn                             Ullensvangs Sogn

Ingen                          John Guttormsen Jordahl       Christopher Ingebrigtsen Qvalnæss

                                   Lars Helgesen Laate              Peder Pedersen Bleie

                                   Ommund Iversen Hildahl      Torsten Torstensen Hovland

                                   Tormo Aslaksen Seljestad      Svend Johannessen Schieldaas

                                   Lars Pedersen Stane               Jacob Wiklingsen!! Bleie

                                   Ole Larsen Rensn{æ}\aa/s     Tormo Anvesen Bleie

                                   Samson Iversen Stranden      Haldor Olsen Helleland

                                   Torjus Isaumsen(?) Opheim

                                   Samson Mathissen Stanen

                                   John Jørgensen Digrenæss

                                                           Kingservigs Sogn

Svend Arnesen Hesthammer,   Engel Larsen Dhønne,   John Johnsen Mæland

 

A V W S Koren         Berge Heinesen Biotvedt, Engel Larsen Diønne, John Johnsen Mæland

                                   og Guttorm Knudsen Rogdeberg   alle med iholdt Pen

 

Næste Dag  den 21de October 1823  continuerede Høstetinget for Kingserviig og Røldahl af de samme Rettens Personer, som i Gaar.

 

Hvorda!

følgende mødte og for Retten fremstode, samt aflagde den i Grundlovens 51 § til Norges Constitution befalede Eed.

                        Ullensvangs Sogn                              Kingservigs Sogn

                        Peder Iversen Frøinæss                      Torjen!! (Torjer) Jacobsen Vinæss

                        Aad Aadsen Qvæstad                                   Anders Svendsen Huus

                        Tollev Mikkelsen Kragevig                Haavar Torbjørnsen Qvalvigen

                                                                                  Johannes Christensen Hause

                                                                       NB  See videre neste Side alle.. ………(?)

 

Da ingen indfandt sig der havde vider ved Retten at bestille  blev hermed for i …… sluttet

A v W S Koren.         John Johnsen Mæland, Engel Larsen Diønne, Berje Heinesen Biotved,

                                   Guttorm Knudsen Rogdeberg.

 

1823: 368b

 

 

Næste Dag  den 22de October  Continuerede Høstetinget for Kingserviig og Røldahls Skibrede, og Retten betjent af de samme Rettens Personer som i Gaar.

 

[Nye Sag]

Hvorda: møtte for Retten Peder Johnsen Rogde og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest, om ved mundtlig Varsel til dette Ting at have indkaldet Haldor Haldorsen Oppedal for der at anhøre Vidners eedelige Forklaring, samt overvære et {af Citanten} \mod/ ham anlagt Tings Vidnes optagelse i anledning af en Qvige, som Indstevnte skal have bekommet af Ommund Qvambæk for endeel Citanten tilhørende Penge, hvilken Attest han begjerede oplæst og indtaget i Acten.   Attesten intages her  saalydende #

Indstevnt Haldor Haldorsen Oppedal blev lovlig paaraab!! men mødte ikke.

Citanten fremstillede der næst, som Vidner  Ole Helliesen Trones og Ole Jacobsen Rogde  hvilken første vedtog lovlig Varsel  og den sidste mældtte!! sig som godvillig mødende Vidne  hvilke begge aflagde efter given Formaning til sandheds udsigende den i Loven for Vidner befalede Eed

1ste Widne  Ole Helliesen Trones  der under sin Aflagde Eed forklarede sig omtrent 26 Aar gammel  og Parterne ubeslægtet og ubesvogret, samt at han i Forrige Sommer 1822 reiste sammen med indstevnte Haldor Haldorsen Oppedal til Østlandet for at kjøbe Creature,  Paa Gaarden Hadland i Raulands Sogn overleverede Vidnet til indstevnte Haldor den her omhandlede Qvige, som Vidnet modtog paa Gaarden Qvambæk i Ommostads Sogn af Ommund eller {A…} \Aanund/ Qvambæk  af hv{ilken}\em/ Haldor selv havde kjøbt {af} Qvigen.   Efter given Anledning forklarede Vidnet videre  at nu i sidstafvigte Sommer  da han igjen talede med Aanen Qvambæk, fortalgte denne at Citanten Peder Jonsen Rogde havde været hos ham og affordret ham endeel Penge, som han skyldte til Peder Rogde, hvilket dog ikke bleve betalte  da bemeldte Aanund forklarede for Vidnet at han havde overladt Qvigen til indstevnte Haldor Oppedahl paa de Conditioner at denne skulde betale til Citanten Peder Johnsen Rogde til Afdrag paa deres Mellemværende den for Qvigen omaccordrede Sum 6 Spd.   efter at Vidnet havde anhørt det Protocollen tilførte oplæse  vedstod det sidt Prov rigtigt tilført  og vidste ei videre til Oplysning   Afskediget.

2det Widne  Ole Jacobsen Rogde, forklarede sig under sin forhen aflagde Eed omtrent 39 Aar gammel  Parterne ubeslægtet og ubesvogret, samt at han nu i sidstafvigte Sommer  omtrent for 5 Ugers Tid siden paa en Reise fra Kongsberg  kom til Gaarden Qvambæk  hvor han stødtte paa den forhen omtalte Aanund, hvor de da kom paa tale om den af Aanund til Haldor Oppedal solgte Qvige, og fortalgte da Aanund iblandt andet at han havde overleveret Qvigen til første Vidne  for af dette igjen at levere til Haldor Oppedahl paa de Conditioner at denne igjen skulde betale til Citanten Peder Rogde den for Qvigen omaccordrede Sum, hvor meget det var blev ikke fortalgt Vidnet, men Aanund fortalgte ogsaa Vidnet om at han og Citanten havde Mellemregning sammen  og skulde altsaa disse Penge for Qvigen leveres, af Haldor til Citanten, som Afdrag paa denne Mellemregning.   Vidnet blev fore{s}læst sid!! Prov, som det vedstod rigtigt Afskediget.

Citanten erklærede nu ingen flere Vidner at have  og ansaae tillige tilstrækkelig Oplyst ved de allerede førte Vidner, at han hos Indstevnte Haldor Haldors: Oppedal tilgodekom den for Qvigen omaccorderede Kjøbesum  og bad saaledes Tingsvidnet sluttet og beskreven meddelt.

Citanten betalede Incamination 1 Spd 28 s  for 2de Vidner at afhøre  32 s og paa Beskrivelsen 70 s

 

Gammel Sag  Folio 352.

Trond Ingebrigtsen Samland møtte for Retten og begjærede den af ham mod Tore Knudsen Diønne anlagde Sag optaget til Doms  uagtet Sagvolderen Tore Knudsen Diøn/n/e vel til dette Ting havde faaet Sagen udsadt for at contra begegne den, men \da/ denne hverken har udtaget contrastevning til dette Ting, ei heller møder eller møde lader  saa paastod han Sagen i dens nærværende Forfatning afgjort ved Rettens Dom.

Retten eragtet:   Sagen optages til Doms.

 

Derefter fremstod Mikkel Halsteensen Loftuus for at aflægge den i Grundlovens 51 § befalede Eed til Norges Constitution

 

Gammel Sag  Tosten Jarandsen Mæland contra \Halvor/ Heliesen Selliestad

efter lovlig Paaraab møtte ingen af Parterne  hvor for Sagen udstaaer til December Manesting!! (Maanedsting) dette Aar

 

1823: 369

 

 

Derefter blev thinglæst følgende Documenter:

No: 1.  Skjøde  Datteret 1ste Februari 1822  fra Creditorene Peder Larsen Staen og Lars Larsen Fresviig  til Lars Torstensen Selliestad for deres i Skift!! (Skiftet) af 16de Februari 1814 udlagde Eiendom i Gaarden Selliestad.

No: 2.  Hiemmelsbrev  Datteret 1ste September 1823  fra Jacob Wigleiksen Bleie med flere  til Johannes Haldorsen Mauge paa et Bpd 15 52/63 Mrk Smør i Gaarden Mauge

3.  Skjøde af Do: Datto!! fra Johannes Haldorsen Mouge til hans Søn Torbjørn Johannesen paa ovenbenevnte Brug i Mouge.

4.  Ditto af 21de October 1823 fra Hendrik Eliasen til sin Søn Elias Hendriksen paa hans Brug i Gjelle.

5.  Ditto af Ditto Dato fra Knud Olsen Sem til hans Broder Niels Olsen Semb paa 1 Mrk Smør i Gaarden Sem{b} i Røldahl.

6.  Ditto af Ditto Datto!! fra Niels Eriksen Selliestad til sin Stedsøn Lars Tostensen Selliestad paa en Deel i Gaarden Selliestad.

7.  Do: af Ditto Dato fra Formynderne for Myndtlingerne Isak Dagsen og Torbiør Dags Datter paa 1 Løb 4 Mrk Smør i Berven.

8.  Tæstamente mellem Lars Olsen Mæland og Hustru Kari Jarandsdatter datteret 13de Octobr: 1823.

9.  Brugs og Wilkaarbrev fra Peder Larsen Staen, som Formynder for Lars Tostensen Selliestad  til dennes Stedfader Niels Eriksen Selliestad og Hustru Ingeri Gundersdatter paa Levetid datteret 21de Octobr: 1823.

10.  Do:  Do: af Ditto Dato fra Torbiørn Larsen Reisæter til hans Fader Lars Torbjørnsen og Moder Torbiør Johnsdatter paa Levetid.

11.  Wilkaarbrev af Ditto Dato fra Elias Hendriksen Jelle til hans Forældre paa Levetid.

12.  Commitions Forliig af 14de October 1823 mellem Kjøbmand Hans Dahl i Bergen og Ommund Siursen Tvedt om et hundrede ni og førgetyve Spd 4 Ort og 4 s som sidstmeldtte Skylder til oven nevnte.

13.  Skyldsætning af 12te August 1822, hvorved af Knud Olsens Brug i Seim er særskildt Skyldsadt 1 Mrk Smør.

14.  Obligation af 21de October 1823 fra Lars Tostensen Selliestad til hans hafte Formynder Peder Larsen Staen paa 50 Spd  mod Pant i Selliestad.

15.  Ditto af Ditto Dato fra Berge Ommundsen indre Jaastad til Torbiørn Nielsen Haugse paa 250 Spd  mod Pant i indre Jaaestad.

16.  Ditto af Ditto Dato fra Ole Olsen Audland til Lars Olsen Mæland paa 70 Spd mod Pant i Ødland i Røldahl.

17.  Ditto af Ditto Dato fra Elias Hendriksen Jelle til Lars Larsen Fresviig paa 160 Spd  mod Pant i Jelle.

18.  Ditto af Ditto Dato fra Svend Olsen Sexe til Myndtlingen Torbiør Dags Dater!! paa 268 Spd 11 s  mod Pant i Berve.

19.  Afkald af 20de October 1823 fra Marita Nielsdater Sexe for hendes Fader arv 8 Spd 90 s  og Arv efter Marita Pedersdatter  ? Spd 4 s

20.  Ditto af 20de October 1823 fra Jorand {Pedersdater} Hoversdatter for hendes Arv efter Forældrene  og efter Gjertru Olsdat: Løining.

21.  Ditto  Ditto Dato fra Halsteen Olsen Skare for hans Moder Arv.

22.  Ditto af Ditto Datto!! fra Cicelia Matiasdatter Staens Mand for hendes Moderarv.

23.  Lodsedel fra Lars Larsen indre Alsager for hans Sebørns!! (Stebørns) Arveløsøre

24.  Ditto af Ditto Ditto!! (Dato) af Ditto for hans Do:  Do:

Derefter blev Aflyst følgende:

No: 1.  Obligation fra Elias Hendriksen Jelle til Lars Larsen Fre{d}sviig paa 150 Rd D: C:  datteret 27de October 1797;  Qvitteret

 

1823: 369b

 

20de October 1823.

No: 2.  Obligation fra Kystaav Iversen Ekkeviig til Hellie Tostensen Skare paa 193 Rd D: C:  Datteret 23de October 1810.  Qvittere!! 20de Octo: 1823

 

Derefter fremsatte Fogden de 7 Spørgsmaale til et Skatte thingsvidnes Erhvervelse for dette Aar, hvilke blev besvaret saaledes som anført for Østensøe og Gravens Skibreder.

Ligesaa blev examineret Fogdens Fortegnelser over Bordsaugene og Skjørsels Afgifter{ne} i Fogderiet, der rigtig blev befundne for Kingservigs og Røldals Skibreder.

 

Da ingen efter 3 Ganges Udraab meldte sig med noget for Retten  blev Thinget hermed sluttet.

A v W S Koren          John Johnsen Mæland, Engel Larssen Djønne, Berie Heinesen Bjotvedt,

Guttorm Knudsen Rogdeberg   (: alle 4re med iholdt Pen :)

 

 

Aar 1823 den 23 October  blev Retten sadt paa Tingstædet Utne af Stædets Sorenskriver og de eedsorne Laugrettesmænd, Johannes Svendsen Utne, Iver Olsen Utne, Ole Jacobsen Rogde og Peder Johnsen Rogde, af hvilke de 2 sidstmeldte nu aflagde Laugrettes Eed  og derfor erlagde hver 24 s.

 

Hvor da

i Sagen Fol: 366  Lars Haldorsen Sponheim mod Svend Aslachsen Jallen blev afsagt saadan

Dom

Ved de førte Vidner er Kravet bevist, og da Sagvolderen ikke har mødt for Forligelses Kommissionen  og ei benyttet den af Retten forundte Udsættelse, saa Kjendes for Ret:  Svend Aslachsen Jallen ipligtes herved, at betale til Lars Haldorsen Sponheim, de paasøgte 11  (: elleve :) Speciedaler, og i denne Sags Omkostninger 4 Spdlr, samt end videre, denne Doms Udstædelse, Forkyndelse, Exekution og alt fornødne indtil Betaling skeer, saa betaler og bemeldte Svend Aslachsen Jallen til Justitskassen, saa meget som Dommen og Seglet koster   Alt idømte udredes under Exekutions Tvang, inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse

 

I Sagen Fol: 368  Trond Ingebrigtsen Samland, mod Thore Knudsen Djønne blev afsagt saadan

Dom

Da Sagvolderen ikke har benyttet den givne Udsættelse, maae Søgsmaalet, ved de førte Vidner ansees beviist,  thi Kjendes for Ret:  Thore Knudsen Djønne ipligtes herved, at betale til Trond Ingebrigtsen Samland de paasøgte 10  (: tie :) Spdlr med Renter fire  (: 4 :) ProCto fra 2den April sidstleden, indtil Betaling skeer, og i denne Sags Omkostninger 4  (: fire :)  Speciedaler, samt end videre, denne Doms Udstædelse  Forkyndelse, Exekution, og alt fornødne indtil Betaling skeer   Alt idømte udredes under Exekutions Tvang inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse.

 

I Sagen Fol: 368  Lænsmand Aga for Hr: Kjøbmand Scharfenberg blev afsagt mod Samson Iversen Tvedt følgende

Dom

Ved at betragte den, som Qvittering fremlagde lille Seddel, synes samme, heller at bære Præg af et Bonde Produkt, end en Kjøbmandkarls, eller Drængs udstædte Qvittering, og hvis den skulle kunne nogenlede passere for Qvittering, maae der ikke læses  (: betalt til afgangne {Alexander} Juul :)  men betalt til Alegsander Juul   men at læse den saaledes, er tvunget, formedelst en klattet Rettelse paa Seddelen  ligesom det synes besynderligt, at der staaer g: istædet for x.  Det kan og tænkes:  at Gjelden, uden Qvittering kan være bleven betalt, og at Eenfoldighed kan have forledet Sagvolderen til, paa et gammelt Stykke Papiir, at forfatte den fremlagde Sæddel, i Tanke, dermed at bestyrke hans Paastand, at Gjelden er betalt   Men om saa var, som ei er bevist, at Sæddelen af Sagvolderen er forfattet, saa, da den mangler Navns {Navns} Underskrift, saa er den i sig selv et intet, og Producenten kan ikke blive at straffe som Falskner   Paa Grund heraf, og da Tiden Gjelden siges betalt, saavelsom Seddelens Dato  ikke stemmer med Mueligheden af rigtigt Opgivende om Betalingen, saasom Hr: Alexander Juuls Boe den Tid, allerede, efter fremlagde Curator Bonorum Hr: Toldprokureur Rogges fremlagde Attest, var taget under

 

1823: 370

 

Skiftebehandling, og Sagsøgte tilstaaer at have skyldet Alexander Juul de paasøgte Penge 23 Spdlr  men ei kan bevise at de ere betalte, saa kan Sagvolderen efter slige Omstændigheder imod Lovens 1 Bogs 14 Kap: 5 Artikel ikke tillades at befrie sig for Kravet med hans Eed, og end mindre aldeles frikiendes for Søgsmaalet, men maae ipligtes at betale samme   thi Kjendes for Ret:  Samson Iversen Tvedt i Odde Sogn ipligtes herved at betale til Hr: Kjøbmand Scharfenberg i Bergen de her paasøgte 23  (: tre og tyve :)  Speciedaler, med Renter 4re ProCto fra 4de Junii sidstleden, indtil Betaling skeer, og desuden i denne Sags Omkostninger 4  (: fire :)  Spdlr, samt end videre, denne Doms Udstædelse, For{for}kyndelse, Exekution, og alt fornødne indtil Betaling skeer   Alt idømte udredes under Exekutions Tvang, inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse.

 

A v W S Koren.         Johannes Iversen Utne, Iver Olsen Utne, Ole Jacobsen Rogde, Peder

                                   Johnsen Rogde,   alle fire med paaholden Pen.

 

 

Prelimineir Forhør!

Aar 1823 den 24de October  blev Extraret sadt paa Tingstædet Utne af Stædets Sorenskriver og følgende eedsorne Laugrettesmænd  Haalgaar Ellevsen Bæggeviig, Johan Siursen Mæle, Hover Hoversen Utne og Anve Johnsen Hildal  for at optage et Prilimineir Forhør over {ank} Tosten Halstensen Stavenes og Hustrue Sygni Johnsdatter for begaaet Tyverie.

Hvor da:   Lehnsmand for Gravens Skibrede  Ole Ørjensen Holkesvig  møtte og fremstillede for Retten fri for Baand og Tvang Tosten Halsteensen Stavenes som den 13de Denne Maaned var bleven bragt ham til Forvaring i Arest fordi han skal have begaaet en Deel Tyverier, hvorhos han fremlagde den af Sorenskriverens Fuldmægtig Hrr: Lund under 18de Denne Maaned \udstæd inkaldelse/ til et Forhørs Optagelse her i Dag i Anledning bemældte Tyverier   hvilken Inkaldelse med dens Forkyndelses Paategninger blev oplæst og intages her  saalydende ##

Sorenskriveren fremlagde dernæst Hrr: Fogden Widsteens Skrivelse til ham af 18de denne Maaned  tilligemed deri Paaberaabte Skrivelse fra Ommund Baarsen Wiig med flere   hvilke Documenter blev oplæst og intages her  saalydende  #

Anklagede Tosten Halsteensen Stavenæs blev der efter taget i Examination  og Paa adskillige Spørgsmaale af Rettens Administrator svarede som følger;  Anklagede (: Tosten Stavenes :)  sagde sig henved 40 Aar gammel  boesadt Huusmand under Tosten Hansen Hæreids Gaardebrug eller Jordebrug i Eidfiords Sogn, har omtrent i 12 Aar været gift med hans nuværende Hustrue Sygni Johnsdatter  og har med hende avlet 3 Børn som endu leve. Anklagede er fød i Eidfiords Sogn af ægte Forældre Halsten{s} Tostensen og hans Hustrue Anne Nielsdatter  der vare Huusfolk under Gaarden Sæd i Eifiord  og levede i fattige Omstændigheder;  han nød af dem en Crestelig Opdragelse, og blev formanet til retsindig Vandel  og efter vedbørlig Underviisning i Crestendommen \blev/ han Confirmeret i sin Daabes Pagt i hans 16de Aars Alder,  kom derpaa næste Aar i Tieneste hos den Mand hvor hans Fader var Huusmand nemlig Ole Tostensen, hvor Comparenten blev et Aar.  Aaret derefter tiente han et andet Stæds hver anden Uge  eller halvt  som det kaldes, og var forresten da \og de følgende Aar/ paa egen Haand og nærede sig med Dagløn i nogle faae Aar, hvor mange kan Comparenten ei erindre  intil han blev taget til Soldat og tiente i 10 Aar  udkommanderet dels til Bergen  dels tvende gange i Østerpaa  blev i midlertid Gift  og derefter Huusmand hvor han nu boer.  Comparenten declarerede aldrig forhen at have  enten i hans Militeire Tieneste eller andre Tider  været tiltalt eller straffet for nogen Forbrydelse.  Han kan ikke nægte Rigtigheden af den oplæste Klage og at han har staalet de deri anførte smaae ting; Tid efter anden, saavit han erindrer i de 2 á 3 sidste Aar før den Tid kan han ikke erindre at have staalet noget.  Hans Vilkaar ere vel ringe  men hans Fattigdom ei dog saae stor at han af yderlig nød har taget det Staalne  men ved at see et og andet, som han syntes at være ham nødvendig eller nyttig  og som han ei saae sig Penge oftest at Kjøbe, har Attraae til at have dem, forledet ham til at bemægtige sig saadant noget, som han ansaae for Ubetydeligheder, men har aldrig nogensinde staalet noget af {U}betydenhed  eller noget som laae under Laas og Lukke  men alene hvad der laae Aabenlyst og tilgjengelig for alle og enhver, og kan ikke erindre at have staalet noget andet eller mere end i Klagen findes Anført  untagen at han for om-

 

1823: 370b

 

trent 3 Aar siden stjal fra Endre Nielsen Bagnsnøstet en 2 Vågerpunder!! som tilhørte ham  og en stor Fiil, som siges at tilhøre hans Søn Niels Endresen.   Angjeldende svarede paa videre Tilspørgende at han kan ikke nægte at jo hans Hustrue ikke alene har været mædhæler og vidende om de begaaede Tyverier  men og selv tilstede ved udøvelsen af de fleste  men nøie af hvilke  kan han ikke erindre.   Indeværende Foraar nød Comparenten og hans Hustrue Alteren[s] Sakramente.   Alt Forestaaende blev Comparenten forelæst og af ham vedstaaet som rigtigt  hvor efter han {af} \fra/ Retten blev udviist   og i hans Sted fremtraadde hans ligeledes Anklagede Kone

Sygni Johnsdatter  \46 Aar Gam/m/el /  der paa forskillige af Retten hende forelagde Spørgsmaale svarede som følger: Hun er fød paa Gaarden Tveito i Eidfiord af ægte Forældre John Olsen og Elsebet Mikkelsdatter  begge Huusfolk paa Ole Østenses!! (Østensens) Brug under Gaarden Tveito  og opholdt tiltalte sig hiemme hos sine Forældre intil hun var omtrent 20 Aar gammel og i den Tid nød en Cestsømmelig!! (Crest-) Opdragelse efter hendes Forældres Formue og Leilighed, samt blev i sit 16de Aar Confirmeret, og efterat hun som mældt i omtrent 20 Aar havde opholdt sig hos sine Forældre  kom hun i Tieneste hos sin ældre Broder Ole Jonsen  boende paa Gaarden Meehuus  hvor hun forblev i Tieneste i omtrent 4 á 5 Aar  intil hun paanye \strax efter/ tog tieneste hos Ommund Hansen Tvedt  i hvis Tieneste hun forblev i et Aar, hvorefter hun forlod denne og atter igjen tog Tieneste hos Farbroderen Tore Olsen Sæbbe hvor hun opholdt sig i 4re Aar, derfra kom hun i Tieneste til Lars Knudsen Lund  og efter 2de Aars forløb forlod hun hans Tieneste, og {kom} tiente atter 2de Aar paa samme Gaard hos Knud Endresen  og efter denne Tids Forløb kom hun atter i tieneste hos Jacob Olsen Tvedt hvor hun forblev i et Aar. Derefter reiste hun tilbage til sin Broder Ole Johnsen  hvor hun underholdt sig selv uden at være i Tieneste  i 4 á 5 Aar. Efter denne Tids forløb blev hun gift med her tiltalte Tosten Halsteensen Stavenes  og har de i dette Ægteskab sammen avlet 3 Børn  og er det omtret 12 Aar siden de intraatte i Ægteskabet. Ved Ægteskabets Begyndelse opholdt de sig først i omtrent ½ Aar hos hendes Broder fornevnte Ole Jonsen paa Gaarden Midhuus. Derfra reiste de til Gaarden Sæbbe  hvor de brugte et Huusmandsplads tilhørende Lars Baarsens Brug  derfra kom det!! (de) til Gaarden Sæd i Eidfiord og styrede Torfind Tostensens Brug i denne Gaard omtrent 1 Aar  og endelig kom de til deres nærværende Boepæl paa {Gaarden} \Pladset/ Stavenes under Gaarden Herøe.   Tiltalte Vedstod Rigtigheden af at hav!! (have) i Forening med hendes her tiltalte Mand Tid efter anden i de 2 sidste Aar bemægtiget sig og sadt sig i besiddelse af de i den fremlagde Klage omforklarede Ting  og tillagde hun  at Fattigdom i forening med utilladelig Begjærighed efter at komme i Besiddelse af saadanne Ting  havde været den egentlige Motiv der egentlig havde bestemt dem til at begaae Tyveriet. Om den af hendes Mand forklarede 2 Punds Vægt og en Fil, vidste hun ingen besked enten den var stiaalen eller ikke hvorimod hun tilstod at hun engang i forrige Høst {at} havde Mælket endeel Geder, som gik der paa Pladsets Udmark, hvem de var tilhørende  var hun uvidende om  og anmerkede tillige at hun aldrig har malket nogen andre Creature som var Andre tilhørende, ligesaalidt som hun før eller siden har Malket Geder der har tilhørt andre. Tiltalte forklarede videre hun aldrig havde deeltaget i noget andet Tyverie, samt de af hende i Forening med hendes Mand Staalne Ting vare beroende under Aaben Himmel den Tid de af dem bleve Staalne.   Tiltalte vedstod at hendes Af Protokollen oplæst Forklaring var rigtigt tilført, og blev fra Retten Dimeteret.

Der efter fremstod de til dette Forhør indkaldte Deponenter:  undtagen Omund Baarsen Vig  der ved lovlig Forfald var forhindret, da han som Valgmand i Morgen skulde reise til Bergen.

Første Deponent  Konrad Sjursen Legreid, der efter given Formaning {s}om Sandheds Udsigende forklarede sig omtrent 62 Aar gammel  og \de/ Tiltalte ubeslægtet, samt at han sidste afvigte Søndag nød Alterens Sacramente  for øvrigt henholdt han sig i et og Alt til den i Retten frem leverede og af ham underskreven Klage, den han vedstod som rigtig, og viiste iøvrigt

 

1823: 371

 

intet videre til denne Sags Oplysning, ei heller har han været Ai..viden(?) til at de i Dag for Retten tiltalte Personer har stjaalet det i Klagen omhandlede Koster, men kuns hørt Tiltalte Tosten Halsteensen Stavnes selv tilstaae at have stjaalet dem   viiste ei videre til Oplysning  og vedstod sit Procollen!! tilførte Prov rigtig   Dimeteret.

Anden Depunent  Peder Olsen Hereidd  efter given Formaning om Sandhed-Udsigelse forklarede sig 35 Aar gammel, og sidste afvigte Vaar at have nydt Alterens Sacramente, samt at han tjente som Soldat paa samme Tid som Tiltalte Tosten Halstensen,  han forklarede end ydermere at han  medenst han stod i Krigstjenesten  ofte havde Logeret sam/m/en med Tiltalte, og mærket i den Tid aldrig andet end godt til ham, og {han} \var/ hans Rygte for øvrigt i det hele i oven meldte Tid godt og aldeles upaaklageligt, i den senere Tid der imod har det været misligt  og har Depunenten hørt sige  skjøndt aldrig selv erfaret, at Tiltalte skulle være hengiven til Tyverie.   For øv\r/igt henholdt Depunenten sig til den i Dag i Retten indlevere!! (indleverede) og af ham selv underskreven Klage, den han ellers i Et og Alt vedstod som rigtig.   Depunenten viiste ei videre til Oplysning, vedstod sit Prov rigtig Protucollen tilført  og blev Demiteret.

Trejdie Depunent  Tosten Hansen Hereid  efter given Formaning om Sandhed-Udsigelse, forklarede sig {f} 24 Aar{g} gammel, og sidste Vaar at have nydt Alterens Sacramente, samt at han vel aldrig selv har seet noget Ondt til de Tiltalte, men deres Rygte har for øvrigt just ikke altid været det bedste.   Depunenten vedstod den i Retten indlevere!! og {og} af ham underskreven Klage at være rigtig,   viiste for øvrigt intet videre til Oplysning, vedstod sit til Protucollen tilførte Prov rigtig   Demiteret.

Fjerde Depunent  Helje Hansen Legr{eid}\eid/  efter given Formaning om Sandhed-Udsigelse forklarede sig 51 Aar gammel, de Tiltalte ubeslægtet, samt han i sidste afvigte Søndag nød Alterens Sacramente. Var ei nærværende da Tiltalte tilstod at stjaalet de i Klagen omhandlede Koster, og har kun hørt at de af Tiltalte skulle være stjaalne, efter given Anledning forklarede Depunenten at hans Naboer paa Gaarden Hereid, under hvilken Gaard det Plads er beliggende som af de Tiltalte for nærværende Tid beboer, ofte Klagede sig for at deres Geder var malkede af Fremmede, og uagtet de vel ikke saae at de Tiltalte gjorde dette, saa haver de Dem dog mistænkt for denne Gjerning, hvorfor Tiltalte efter Depunentens Naboers Forlangende af ham blev udsagt af Pladsen, og har de Tiltaltes Rygte i de sidste Aar været slet,   vidste ei videre til Oplysning, vedstod sit Protucollen tilførte Prov rigtigt, og blev demiteret.

Femte Depunent  fremstod Lars Olsen Vigegrund  efter given Formaning om Sandheds-Udsigelse forklarede sig omtrent 55 Aar gammel, og sidste afvigte Sommer at have nydt Alterens Sacramente, og havde han været med i Tiltaltes Huus i Forening med Helje Tostensen Legreid og tog tilbage den fra Endre Nielsen Bangne {eide} {..}\ei/ende  og af Tiltalte selv her i Retten i Dag omforklarede Jernvægt  samt et hugge-Jern og Spiggerbaar, og høre hugge-Jernet Depunenten selv til.   Depunenten har ei selv seet nogen Ustykker af Tiltalte, men deres Rygte har været misligt,   viiste ei videre til Oplysning, vedstod sit til Protucollen anførte Prov rigtig,   dimiteret.

Sjete!! Depunent  Helje Tosensen!! (Tostensen) Legreid  forklarede efter given Formaning om Sandhed Udsigelse at han er 47 Aar gam/m/el  og sidste afvigte Foraar at have nydt Alterens Sacramente  er i øvrigt i Et og Alt overeensstemmende {fo} med foranstaaende Depunent,   viiste ei videre til Oplysning  og blev efter at have vedstaaet sit Protucollen tilførte Prov rigtigt  dimiteret.

Syvende Depunent  Tosten Torkelsen Tvet  uden Varsel

 

1823: 371b

 

mødt godvillig i Retten  forklarede sig efter given Formaning om Sandheds-Udsigelse at være 38 Aar gammel, og sidste afvigte Søndag at have nydt Alterens Sacramente, samt at han for omtrent 4 á 5 Aar siden savvnede!! af sit Eie, een Hammer  een Tang og Fi\i/l, og disse fandt Depunenten igjen hos Tiltalte, og foregav Tiltalte da at han havde kjøbt disse Ting af langt fra værende Person som han ikke kjender,   viiste ei videre til Oplysning, andet end Tiltaltes Rygte er slet, ved sit Prov Protucollen rigtigt tilført   dimiteret.

Rettens Administrator  der ansaae {tilstrækk} Tyveriet at være oplyst [af]? saavel de Tiltaltes egen Tilstaaelse, som Deponenternes afgivne Forklaringer, sluttede Forhøret  for saa hastig som mueligt i sin Tid informa beskreven at tilstillie!! Amtet Arestanten Tosten Halsteensen Stavnes blev til Arestforvareren  Lænsmand Ole Øriansen Holskesvig overleveret, hvorimod , \skjønt/ det vel ikke kan negtes at Tiltaltes Hustrue Sygni Jons Datter vel  ved at deeltage med sin Mand i de forøvede Tyverier  med Grund kunne arristeres, saa skjønner dog ikke Rettens Administrator at dette er nødvendigt  da hun som bosadt her og har tre smaae Børn, neppe vil falde paa at undvige, og hendes Arest saaledes ville blive en unødvendigt Udgivt for det offentlige.

Forhøret blev hermed slutte.!! (sluttet)

A v W S Koren.      Med paaholden Pen  Holger Elevsen Beggevig.  Johannes Sjursen Melem.  Anved Johnsen Hildahl.  Haavar Haavarsen Utne

 

 

Justits Tingsvidne i Tyvssagen mod Ole J: Frøynæss og Mattias J: Aahrhuus.

Aar 1823 den 28de November, blev Extraret sadt paa Tingstædet Helleland af Stædets Sorenskriver og de eedsaarne Laugrettesmænd Iver Christensen Eidnæss og Elling Pedersen Ejdnæss  for  efter Forlangende af Hr: Procurator Baade, som Actor i Justits Tyvssagen mod Ole Iversen Frøynæss og Mathias Iversen Aarhuus, at optage et Tingsvidne til Afbenyttelse under bemeldte Sag.

Hvorda!   mødte Actor Hr: Procurator Baade og fremstillede de Tiltalte Ole Iversen Frøinæss og Mathias Iversen Aarhuus  begge frie for Baand og Tvang,   saa mødte og deres beskikkede Defensor  Lensmand Nils Nilsen Sjoe for at iagttage deres Tarv.   Actor foreløpig anmærkede at da den udstyrede Stevning til dette Tingsvidnes foretagelse ikke er ham tilbage kommen, saa kunde han heller ikke fremlægge samme  og vilde medtage mere Tid om Vedkommende med Aftags Varsel skulde Indkaldes, saa haabede han at Forretningen bliver fremmet, da alle Vedkommende tager Møde  og formodentlig tager Varsel. Til den Ende fremlagde han skriftlige Qvæstioner til Vidnerne  og udbad sig Vidnet  Kirkesanger Peder Iversen Aarhuus paaraabt til Qvæstionernes Besvarelse  og den nøiere Forklaring samme maatte foranledige. Samtlige Vedkommende vedtog lovlig Varsel.

Bemeldte Kirkesanger blev nu fremkaldet nemlig Peder Iversen Aarhuus, der forhen er afhørt som 6te Vidne under et Tingsvidne af 12te Maii sidstleden i denne samme Sag  og i Følge deraf blev nu af Retten paamindet om, at han nu blev tilspurgt  og maatte afgive en sandfærdig Forklaring under Forpligtelse af den forhen i denne Sag aflagde Eed  hvorfore han nu ikke atter igjen blev i Eedtagen  Han blev forelæst forbemeldte af Actor fremlagde skriftlige Spørgsmaale af Dags Dato; hvilke her indtages  saalydende  #

 

1823: 372

 

Til disse Spørgsmaale, der bleve Vidnet nøie forklarede  afgav han følgende Svar.   Til 1ste Spørgsmaal,  er aldeles uvidende om hvor omspurgte KobberKjedel enten nu er beroende  eller hvor de vare ved den Tid da de Tiltalte (: Vidnets Broder :)  bleve paagreben.  Til 2den Qvæstion!  Nei! ved ei af flere end de 2de omspurgte Kjedler  og ved ei heller hvor de nu er  og om \ingen/ ikkun en  eller begge ere komne i Rettens Hænder.   Til 3die Spørgsmaal,  Ved ikke eller har hørt det omspurgte,   forsikkrede i øvrigt paa nærmere Tilspørgende; at han ikke var vidende om hvorvidt hans Broder Mathias var skyldig og delagtig i de forøvede Tyverier som Justitssagen angaar  eller andre Tyverier   og ved intet videre at oplyse end af ham under Forhøret og Tingsvidnet af 12te Maii sidstl: har forklaret.   Efter nu foretagen Confrontation imellem Vidnet og hans tiltalte Broder Mathias Iversen Aarhuus  declarerede Mathias at han aldeles ikke kan erindre {til} \af/ hvem han {solgte} har haft bemeldte 2de Kjedeler til Laans  og naar eller til hvem de bleve tilbage leverte,   og da hver af bemeldte Brødre vedblev deres Forklaring saaledes som her anført, saa fandt Actor intet videre at tilspørge dem. Kirkesanger Peder Aarhuus blev derpaa afskediget  efterat have vedstaaet sit Prov rigtig tilført.

Derefter blev fremkaldet forestaaende Vidnes Huustroe Ingebor Eriksdtr: Aarhuus  sagde sig i sit 27de Aars Alder  og i forrige Maaned at have nydt Alterets Sachramente  blev paamindet om Edens Vigtighed og Straf for Meeneed  og af Lovbogen forelæst Edens Forklaring: Aflagde derpaa Lovens Eed med Løfte om at ville vidne Sadhed!! (Sandhed) og intet fordølge eller fordreie forklarede til 1ste og 2det af de fremlagde Spørgsmaale  at her er kuns lidet over Aar siden hun blev gift med forestaaende Vidne  Kirkesanger Peder Iversen Aarhuus  og siden den Tid hun kom i Huset til hendes Mand  har hun ikke seet at omspurgte hendes Mands Broder Mathias Iversen Aarhuus har haft 2de KobberKjedler som hans Eiendom  enten store eller smaa  og ved intet om dem at forklare.   Til 3die Spørgsmaal,  har aldrig af hendes Mand eller hans Brødre Mathias og Ole nogensinde hørt at Ole skulde have paataget sig Skylden for de Tyverier de tiltales for  paa det Mathias kunde gaa frie; men som et Bøgde Rygte kan hun ikke nægte at have hørt saadant fortælle  uden at hun kan give nogen nærmere Oplysning derom.   Vidnet vedstod hendes Forklaring rigtig tilført, og da Actor intet videre havde at tilspørge hende om  blev hun afskediget.

Paa Actors Tilspørgende declarerede de nu i Retten tilstædeværende Laugrettesmænd, at de 3de her under Hardanger Jurisdiction frastjaalne Personer  John Johannessen Aarhuus  Johans Johannessen Aarhus og Mads Larsen Eidnæss  ere alle Bønderkarle, som ere selvhjulpne, der have noget lidet imellem Hænderne  og kan altsaa hverken kaldes fattige eller velhavende. De Tiltaltes Kaar  nemlig Ole og Mathiasses  ere ikkun ringe  især er Ole en ydderlig fattig Gaardmand, der ikkun eier nogen \liden/ Landskyld i den Gaard, han beboer som Bygselmand.

Actor, som intet videre havde at forhandle denne Gang, begjærede Forretningen sluttet og det passerede snarest muligt beskreven meddelt; hvilket Retten bevilgede

NB  Sorenskriveren betalede Laugrettet hver 24 s.

A v W S Koren.    Iver Christensen Eidnæs   Elling Pedersen Eidnæss  begge med iholdt Pen.

 

1823: 372b

 

 

 

Desember Maanedsthing, begyndt 1ste  sluttet 3 December 1823.

Aar 1823 den 1ste Desember  blev Maanedsthinget for Hardanger, Lehnets og Lyseklosters Gods sadt, paa Thingstedet Gaarden Helleland, af Stedets Sorenskriver og de Laugrettesmænd  sc:  Iver Christensen Eidnes, Elling Pedersen Eidnes, Endre Jensen Helleland \og/ Sjur Samsonsen Helleland.  Retten blev ei sadt førend Klokken hen ved 11 formedelst det onde Veir og ingen føre var tilstede.

 

Hvorda blev foretaget:

Nye Sag.

Thore Knudtsen Gjødne eller Djønne, møtte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, ved mundtlig Varsel til dette Thing at have indkaldet Trond Ingebrigtsen Samland at see sig overbevist og lide Dom til at betale Citanten skyldige 500 Rd D: C:  tilligemed denne Sags skadesløse Omkostninger;   videre fremlagde han Attest fra vedkommende Forligelsescommission, at Sagen derfra til Rettergang er henvist,   endelig fremlagde han og Stevnevidnernes Attest, at have i denne Sag indstevnt til Vidner Christopher Olsen, Ole Christophersen, Sjur Ellefsen  alle af Gaarden Djønne.   Bemelte 3 Attester bleve oplæste og indtages her  saalydende  ###.

Indstevnte Trond Ingebrigtsen Samland, blev paaraabt paa sædvanlig Maade, men mødte ikke, ei heller nogen paa hans Vegne.

Citanten fremstillede som

1ste og 2det Vidne  Christopher Olsen Djønne og Ole Christophersen Djønne, hvilke efter foregaaende Paamindelse om Eedens Vigtighed og Straf for Meeneed, aflagde Lovens Eed og forklarede eenstemmigen:  at for omtrent 8 Aar siden vare de tilstede for at hjelpe til at nedløbe noget Tømmer, som Indstevnte Trond Ingebrigtsen Samland havde kjøbt af Citanten Thore Knudsen Djønne  og paa hvilket Tømmer efter begge bemeltes frivillige Tilstaaelse og Samtale \den Gang/ resterede 500 Rd D: C: af den accorderede Kjøbesum; der blev og tilstaaet at Trond Ingebrigtsen Samland skulde have skaffet Toug og Takkel, til [at] fire Tømmeret eller Spirene ned med. Da Tømmeret bemelte Tid var bragt til Løbestedet  sagde Citanten Thore at Trond maatte skaffe Toug, for at fire Spirene ned med, at de ei skulde tage Skade, men Trond sagde til Vidnerne og de Arbeidende, at de skulde slippe Tømmeret og lade det gaae paa Løbet. Thore sagde da, ja!  naar du betaler mig de resterende 500 Rd D: C: kan Du lade det løbe som det vil; hertil svarede Trond Samland, Du {….} kan lade mig faae de betalte 1500 Rd D: C: tilbage, saa kan Du beholde Dit Tømmer, hertil svarede Thore, dette skulde Du have sagt før, nu er det for sent, nu skal Træerne blive ligende til Du skaffer Touge, hertil svarede Sagvolderen Trond: Lad gaae, lad gaae, der bliver dog Svovelstikker tilbage. Da den første Stok var nedløbet, saae Vidnerne, at der drev en Splint af Stokken, hvilket en {gjorde} af Arbeiderne gjorde Trond opmærksom paa, og at Tømmeret vilde \tage Skade/; hvortil han atter svarede:   lad kun gaae, der bliver dog Svovelstikker tilbage, hvorpaa Tømmeret af Arbeiderne bleve efter haanden veltet ud og sluppet løst paa Løbet.   Ingen havde videre at tilspørge Vidnerne  som vedstod deres Prov rigtig tilført   afskediget.

Citanten  som nu troede fuldkommen at have bevist Søgsmaalet, frafaldt det indstevnte Vidne Sjur Ellefsen Djønne  og indlod Sagen til Doms med Paastand efter Indstevningen.

Da Trond Ingebrigtsen Samland, som nu atter blev paaraabt, ikke mødte eller lod møde, saa blev efter Citantens Paastand Eragtet:  Sagen optages til Doms.

Citanten betalede Incammination 1 Spd 28 s.  for 2 Vidner at afhøre  32 s. er 1 Spd 60 s.

 

Gammel Sag.  Peder Johnsen Rogde mod Haldor Haldorsen Oppedal,

see Lysekloster Justitsprotocol F: 13(?)

Begge Parter mødte for Retten   Sagvolderen Haldor Oppedahl, erklærede at da de  fra hvilke han skal have Oplysning i denne Sag  er boende i Christiania Stift over 20 Mile herfra, og samme vanskeligen nu Vinters Tid kan erholdes formedelst Ufremkommelighed over Fjeldene, saa begjerede han Sagen udsadt til næste Aars September Maanedsthing, for imidlertid at kunne tilveiebringe de fornødne Oplysninger.

Citanten benegtede længere Udsættelse end til Sommerthinget.

Retten eragtede.   Den forlangte Udsætte!! bevilges til førstkommende Sommerthing for Lysekloster Gods.   Denne Eragtning blev for Parterne forelæst,   Sagvolderen betalede for Udsættelsen 12 Skilling.

 

Nye Sag.

Lars Knudtsen Sysen eller Holmen mødte for Retten og fremladt!! (fremlagde) de beskikkede Stevnevidners Attest om ved mundtlig Varsel til dette Thing at have indkaldet Johannes Olsen Haaeim at see sig overbeviist og lide Dom til at betale Citanten skyldige 30 Tylter Bord, tilligemed denne Sags Omkostninger skadesløs, saa fremlagde han og Attest fra Forligelses commissionen  at Sagen derfra til Rettergang er henvist.

Paa Indstevnte Johannes Olsen Haaeims Vegne, mødte dennes Svigerfader Sjur Larssen Sæd, der vedtog lovlig Varsel paa Indstevntes Vegne, og anhørde bemelte Attester oplæse, hvilke begge indtages her  saalydende: ##   Vilde derefter fornemme hvad Citanten videre havde at iretteføre.

 

1823: 373

 

Citanten fremstillede som

1ste Widne  Anfin Olsen Haaeim  sagde sig Broder til Sagvolderen Johannes, aflagde Lovens Eed med Løfte at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie, forklarede:  at Vidnet af hans Broder  Sagvolderen Johannes Olsen Haaeim, som og af dennes Hustrue har hørt, at han for endeel Aar siden havde faaet Penger tillaans hos Citanten Lars Sysen, men hvor mange veed Vidnet ikke, ei heller om alt eller hvormeget deraf er betalt, ei heller om Sagvolderen skylder til Citanten de omstevnte 30 Tylter Bord. Vidnet vidste intet videre til Oplysning vedstod sit Prov rigtig afskediget.

2det Widne  Gjertrud Sjursdatter Haaeim, blev paaraabt men mødte ikke, i hvilken Anledning de 2de Mænd  Lehnsmand Ole Øriansen Holkesvig og Ole Nilsen Haaeim  bevidnede at bemelte Gjertrud Sjursdtr:  der er Sagvolderens Hustrue, har et \lidet  over/ Aars gammelt Barn, som hun giver Die, at hendes Mand (: Sagvolderen :)  er fraværende paa Reise  og at Veiret igaaer var ustødig med Blæst og Byeregn, hvorfore de troer hende undskyldt fra at kunne møde \over 2 Mil hertil/   Citanten paastod hende ipligtet Faldsmaalsbøder. Mødende Sjur Larssen Sæd  hvis Datter hun er, paastod hende fritaget for Faldsmaalsbøder paa Grund af de beviste Omstændigheder.   Retten eragtede.  Paa Grund af de oplyste Omstændigheder fritages indstevnte og udeblivende Gjertrud Sjursdatter Haaeim for Faldsmaalsbøder, men forelægges herved under Faldsmaals Straf at møde førstkommende Februari Maanedsthing, for Hardanger  for at aflægge Vidnesbyrd i denne Sag.   Denne Eragtning blev Parterne forelæst.

Citanten  paa Grund af foranførte  begjærede Sagen udsat til førstkommende Februari Maanedsthing. hvilket Retten Eragtede

Citanten betalede Incammination 1 Spd 28 s.  for et Vidne at afhøre  16 s. for Udsættelsen 12 Skilling  og for en Eragtning 12 s.  samt for Eragtningens Udstedelse med stemplet Papiir og Bekræftning  47 s. er 2 Spd 15 s.   Sagvolderen betalede Tilsvarspenge 40 s.

 

Ny Thingsvidne Sag.

Johannes Johannesen Qvæstad, mødte for Retten og forklarede at i August Maaned 1822, modtog han paa Kongsberg af en der boende Kjøbmand  til Vinterforing en uskaaren Hestefaale af Coleur mørkeblak, med sort Man og Rumpe, 8 Qvarteer og 1 Stolpe høi, med Aal over Ryggen, mærket ESI, paa venstre Forben  og af Alder 2 Aar og 2 Maaneder, samt en liden Hoppefole  7 ½ Qvarter høi  brun/n/en med sort Hængeman og sort Rumpe, hvid Prik i Panden og hvid Hov paa høire Bagbeen, 14 Maaneder gammel, hvilke 2de Creature Comparenten førde med sig fra Kongsberg og satte dem paa et Sted her hjemme i Fjeldene  der har været et gammelt Stølsbeite, ved Navn Rippene eller Maalkleiv, for der at være i godt Beite indtil Comparenten agtede om nogle faae Dage at tage dem med sine egne Creaturer hjem. Bemelte 2 Creaturer, vare de eeneste, som han modtog paa Østlandet og bragte tilbage med sig ommelte Tid  foruden de 3 han og de  der var i Selskab med  og havde havt Øster over med sig og havde Kløv tilbage paa.  Bemelte 2 modtagne Creaturer omkom inden 3 á 4 Dage efterat vær!! (været) sat i Beite paa bemelte Sted, formedelst en uventet overhænds Vanflod. At dette forholder sig saaledes, derom var han begjerende at Retten vilde afhøre følgende Personer som han har formaaet at møde her for Retten  for derom at afgive deres eedelige Vidnesbyrd, i hvilken Anledning han fremstillede som

1ste og 2de Widne  Tosten Tollevsen Naae og Ole Tollevsen Kraagevig, {den første sagde sig} begge sagde sig omtrent 29 Aar gammel, og Comparenten Johannes Qvæstad i 3de Leed beslægtet, og indeværende Aar at have nydt Alterens Sacramente, bleve begge alvorlig paamindede om Edens Vigtighed og Straf for Meeneed, hvorefter, de aflagde Lovens Eed med Løfte om at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie, forklarede:  at de vare begge i Selskab med Comparenten Johannes Qvæsted paa hans Reise Øster over i August Maaned 1822, og var tilstede da han modtog af en Kjøbmand paa Kongsberg, hvis Navn de meget vel veed, men som Ustevnt her maae være unevnt, {….} ermelte 2 Creaturer  1 Hestføl og et Hoppeføl, og veed og kan bevidne at Comparenten Johannes ingen flere saadanne modtog eller førde med sig Østerfra ommelte Tid, der ei vare hans egne end bemelte to, og fulgte Vidnerne med ham hjemad og saae at han sadt dem begge uskad i Beite paa et Sted her i Hardanger Fjeldene, der kaldes Rippene eller Molkleiv, og hørde Vidnerne kort efter {at de kort efter} \de/ vare omkomne, ved at svømme over en Elv, som sædvanlig er meget liden, saa at den undertiden springes over paa Stene, af Folk  men som da var opsvulmet og rivende af en stærk Vandflom. Bemelte Creature bleve satte i Beite en Mandag, og næste Dag begyndte Vandskyllet, som vedvarede i over 8 Dage, og {sadt} allevegne sadt Folkets Creature i Fare, som da overalt var paa Fjeldstølene.  De bleve modtagne en Søndag paa Kongsberg  og anden Mandag  nemlig 8de Dagen derefter  var det bemelte Creature bleve sadte i ommelte Beite.   Vidnet Tosten Tollevsen Naae, har i indeværende Sommer, seet Levningerne af bemelte Creature, efter al rimelig Formodning, da ingen andre Creaturer vides der eller i Nærheden at være omkomne. Levningerne af den ene befindes neppe meget over et Rifle Skud fra der hvor de bleve sadte, men Levninger af den Anden 3 á 4 Gange saa langt derfra. Og er Stedet ikke farligt, eller vides forhen at være {….} saadant skeed.   Comparenten havde intet videre at tilspørge Vidnerne  som vedstod deres forelæste Prov rigtig tilført – og bleve afskedigede.

 

1823: 373b

 

Vidnet Tosten Tollevsen fremstod atter og under hans aflagde Eeds Kraft bevidnede, at han saae Huderne af {ommelte} omvidnede 2 Følier hos Comparenten Johannes Qvæstad, kort efter de vare opkomne!! (omkomne?), og Vidnet kjendte at Huderne vare af bemelte 2 Creaturer. Vidste intet videre til Oplysning, afskediget.

3de og 4de Widne  Osmund Jacobsen Berven, og Knud Johnsen Børve,  den første sagde sig 26 Aar gl:  den anden 47 Aar gammel,  {og} begge i dette Aars Høst at have nydt Alterens Sacramente, og at være Comparenten Johannes Qvæstad aldeles ubeslægtet,  begge bleve formanede til Sandheds Udsigende, og betydet {….. Meeneed} Vigtighed samt Straf for Meeneed, aflagde Lovens Eed med Løfte at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie, forklarede:  at de fulgtes ad paa deres Reise til \deres/ Stølen paafølgende Torsdag  efter at Comparenten Johannes Qvæstad Mandagen forhen havde sadt omspurgte Følier paa Stedet Rippene kaldet. Veiret var haardt med Snee, Vind og Regn;  i det de kom til bemelte Sted  forefandt de en Hestfolie af Coleur og Mærke som her foran af Comparenten er opgivet, liggende Død, tet ved Vandtremmen  hvor det viste sig at den længe havde arbeidet for at komme op ad et lidet Slieberg af Vandet, og en Hopfølie af Coleur, som af Comparenten foran anført  at staae opover Helstføljen!! (Hestefolen?) i en [R…dig} \meget/ svag Tilstand, nesten død. Vidnet Osmund havde hørt at Comparenten Johannes Qvæstad havde modtaget Østerpaa 2 Føljer og sadte dem i Beite paa bemelte Sted, hvorover de sluttede sig til at det var bemelte Creaturer. De gjorde sig Flid for at faae Hoppeføllet med sig, men hun var af at have arbeidet sig op ad Vandet  og af det haarde \og kolde/ Veir saa usselt at de ikke var istand til at bringe hende frem mere end nogle Skrit hen paa Stølen, og maatte der forlade hende. Neste Dag kom Vidnet Osmund Jacobsen i Følge med 2 Andre paa deres Tilbagevei samme Sted, og da flaaede han Huden af Hestefølien og bragte den hjem med sig til Comparenten Johannes Qvæstad, og betragtede da tillige de indsvedne ovenmeldte Bogstaver paa venstre Forbeen paa dens Hov  og eftersaae tillige at dens Alder var paa 3 Aar.  Hoppefolen var endnu Liv i, derfor flaaede han ikke den. Vidnet Knud bad Børve Opsiddere, da de {vare} vare mange  at de skulde bringe det endnu levende Hoppeføl hjem med sig, Dagen efter, men de vare ei istand der til, og havde endog Ondt til at bærge sig selv, formedelst det haarde og stormende Veir og Sneedrev.   Vidnet Osmund, forklarede paa {nærværende} nærmere Tilspørgende  at det faldt ham ikke ind at tage den mærkede Hov, hjem  tilligemed Huden, hvorover Comparenten Johannes Qvæstad \bad/  at vis han (: Vidnet :)  reiste der forbi  denne da vilde tage Hoven hjem, men Vidnet kom ei den Vei førend dette Aars Sommer, og da ledte han efter Hoven  men da fandt han den ikke.   Vidnet Knud forklarede videre  at det var i Vidnes Huus, {Vidnet at Osmund leverede} at Comparenten Johannes Qvæstad modtog Huden af omhandlede Hestefølje \tilligemed hestens 4 skoe(?)/, og forblev Huden fra samme Tid i Vidnet Knuds Huus og Forvaring, indtil Comparenten Johannes i denne Sommer modtog den og bragte den Øster over til Kongsberg.   Da intet videre var at tilspørge Vidnerne bleve de afskedigede  efter at have tilstaaet deres tilførte Prov rigtig.

5te og 6te Widne  Berie Berie!! (Beriesen) Qvæstad  Jacob Arnesen Naae,  den første bosat Gaardemand her i Districtet  57 Aar gammel,  og den anden Tjeneste dreng  22 Aar gammel, sagde dem {u}begge ubeslægtet til Comparenten Johannes Qvæstad; bleve paamindede om Edens Vigtighed og Straf for Meeneed, aflagde Lovens Eed med Løfte at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie, forklarede eenstemmigen at en Onsdag, først i September Maaned, f: A:  Datoen erindrer de ei, sagde Comparenten Johannes Qvæstad til dem, at han havde hørt at den Hoppefølje han Østerpaa havde modtaget i Fodster, var kræperet paa Reppene af det haarde Veier, og bad dem derfore, at de vilde flaae Huden af den og bringe den til ham, da de reiste der forbi.  Da de kom til Rippene, fandt Hoppeføljet af Udseende saaledes som foran af Comparenten anført  liggende Død samme Steds, hvilket de da flaaede Huden af og bragte den Dagen efter til bemelte Johannes Qvæstad; hvilken samme Hud begge Vidnerne i Sommer saae at Comparenten Johannes Qvæstad havde med sig paa hans Reise Østerover.   Vidste intet videre til Oplysning   afskediget.

Comparenten Johannes Qvæstad declarerede at han ingen flere Vidner havde at lade afhøre, men begjerede det her Passerede i Thingsvidne form beskreven meddelt, hvilket Retten bevilgede.

Johannes Qvæstad betalede Incammination 1 Spd 28 s.  for 6 Vidner at afhøre  64 s. tilsammen 1 Spd 92 s.

 

Da det nu var silde Aften Klokken 7, blev Thinget udsadt til i Morgen.

A v W S Koren          Endre Jensen Helleland, Sjur Samsonsen Helleland, Iver Christensen

                                   Eidnes, Elling Pedersen Eidnes.   (: Alle med iholdt Pen :).

 

1823: 374

 

 

Næste Dag  den 2 Desember 1823, continuerede Maanedsthinget for Hardanger, ved de i Gaar benævnte Rettens Personer.

 

Hvorda! blev foretaget

Nye Sag

Ole Knudtsen Ljone, mødte som Laugværge for Enken Guri Larsdatter Lione og fremlagde {de} lovlig forkyndt Stevning, hvorved til dette Thing er indstevnt Simon Anfindsen Ljone at see sig overbevist og lide Dom, med Sags Omkostninger at betale og erlægge hende et ifølge Vilkaarcontract af 5te Junii 1807, pligtigt Levekaar, som han i mange Aar har erlagt  men nu negter at udrede,   saa fremlagde han og Attest fra Forligelsescommissionen  at Sagen derfra til Rettergang er henvist.   Bemelte 2 Attester bleve oplæste og indtages her saalydende  ##.

Indstevnte Simon Anfindsen Lione, selv tilstede, anhørde forbemelte Documenter oplæse, og fremlagde nu hans Contrastevning i denne Sag af 14de f: M:  der blev oplæst og indtages her  saalydende #.

Citanten fremlagde nu den i {Haard} Stevningen paaberaabte Vilkaarcontract, datteret 5 Junii 1807. thinglæst 3de Desember s: A: hvilken han troer beviser Citantinden Endre Simonsen Liones \Enkes/ Ret til det paasøgte Levekaar hos Indstevnte Simon Anfindsen Ljone, hvilket han paastaaer han til.i.dt(?) efter Vilkaarbrevets Lydende, under Executions tvang, naar det ei til rette Tider erlagtes  samt at han ipligtes nu strax at modtage i Fodster hendes Vilkaarcreaturer og at betale denne Sags Omkostninger skadesløs efter Dommerens Skjøn, hvormed han indlod Sagen til Doms fra Enkens Side under Forbeholdenhed af videre Tilsvar og alt fornødent Agtende i Anledning Contracitantens Anbringende.   Den fremlagde Vilkaarscontract blev nu inden Retten oplæst  og skal i sin Tid blive vedhæftet denne Sag.

Contracitanten indgav sit Indlæg i denne Sag af 26de f: M:, der indeholder hans Grunde, hvorfore han benægter det paasøgte Levekaar  og den fremlagde Contracts Ugyldighed.   Bemelte Indlæg blev oplæst og indtages her  saalydende  #.

Citanten derefter [indkaldte]? som Godvillig mødende

Hovedvidne  Paul Torkel!! (Torkelsen) nedre Leqve, der har underskrevet til Vitterlighed paa den fremlagde Vilkaarcontract. Han aflagde nu Lovens Eed, med Løvte at ville vidne Sandhed  forklarede:  at saavit Vidnet kan erindre, nu efter den lange Tids Forløb fra Aaret 1807, kom Sagvolderens Fader Anfin Simonsen Opheim, en Aftenstund ned til Vidnet  og havde med sig den her fremlagde Vilkaarcontract underskrevet af Sønnen Simon Anfindsen Ljone. Han havde sit Signet med, der blev sadt under Sønnens Navn, hvorpaa Vidnet og hosskrevne Torkel Iversen Leqve underskrev til Vitterlighed, og var Vidnet den som skrev baade sit eget og Torkels Navn, hvorefter de hver satte sit Signet under.   Dette er alt hvad Vidnet ihenseende til denne Contracts Underskrift kan oplyse. Iøvrigt forklarede Vidnet  at førend denne Contracts Oprettelse  talte Endre Simonsen Ljone om, at han havde Tanke om at overdrage begge hans eiende Gaarde, da han og Huustro nu begyndt at ældes, og raadførede sig med Vidnet om hvilke af hans Forsæt han skulde udføre  enten sælge begge hans Gaarde, for hvad han havde givet [for]? den  der var tilfaldet ham fra hans egen Familie til hans Slægt, og den fra hans Kones Familie til hendes Slægt  og tage Vilkaar {af} for sig af den ene  og til hende af den anden, eller han  for at erholde nogle flere Penge mellem Hænderne skulde lægge alt Vilkaaret til sig og Hustrue, paa den Gaard, som var kom/m/et fra hans Familie  og tage 6 á tre hundrede Daler mere for den Gaard der havde tilhørt hans Kones Slægt, end den var ham tilfalden for, men hvad Vidnet raadede ham deri, kan Vidnet ei erindre, men ved den fremlagde Contracts Underskrift til Vitterlighed  saae Vidnet at han havde lagt Vilkaaret baade til sig og Hustrue paa hans Families Gaard. Iøvrigt er Vidnet uvidende  saavidt han kan erindre  om de indgangne Skjøder og Forpligter ved Bemelte Gaarders Salg.   Vidnet vidste intet videre til Oplysning   afskediget.

Contracitanten Simon Anfinsen Ljone declarerede at da han nu ved det førte Vidne har erholdt Oplysninger om den fremlagde Vilkaarcontract, som han forhen ei var vidende om  saa erklærer han sig nu villig til at opfylde samme efter dens Paalydende, hvorfore han haaber at han  som den der villig retter for sig  ei overgaaer Dom, og er han villig at betale de af Citanten paastaaede denne Sags Omkostninger med 3 Spdlr,   hermed erklæred Citanten sig tilfreds og frafaldt Sagen som forligt.

Citanten betalede Incammination 1 Spd 28 [s.]  og for et Vidne.   Contracitanten betalede Incammination 1 Spd 28 s.    Vilkaarcontracten blev Ole Knudtsen Ljone tilbageleveret.

 

Ny Sag.

Lehnsmand Ole Øriansen Holkesvig og Gaardmand Ole Knudtsen Ljone, mødte for Retten og declarerede at der paa Grund af afdøde Endre Simonsen Liones Udsigende er Formodning om at Anfin Simonsen Opheim skylder til nu afdøde Endres Boe en Jernharv  en Plov med Behør, samt ialt 20 Spdlr i Penge, hvoraf bemelte Anfin ikkun tilstaar at skylde Endres Boe 11 Spd i Penge, da Harven og Ploven siges betalt. I denne Anledning begjerede de at bemelte Anfin Simonsen Opheim og Søn Simon Anfinsen Ljones Benægtelses Eed og Forklaring maae blive modtaget, da de nu fremstillede dem for Retten og ere villige til at aflægge Eed.

Fremstod nu bemelte Anfin Simonsen Opheim, der efter paa foregaaende Paamindelse

 

1823: 374b

 

aflagde Lovens Eed, med Løfte at forklare Sandhed og intet fordølge  bevidnede derefter under hans aflagde Eeds Kraft  at saavidt han kan erindre, veed og troer  er den omhandlede Jernharv og Plov med Behør forlængst betalt, og at Comparenten ikke skylder til afdøde Endre Simonsen Ljones eller hans Boe mere end 11 Spdlr, hvorom {Vidnet} Comparenten formoder at sammes Søn Simon Anfinsen  som her er tilstede  og som paa Comparentens Vegne har opgjort Regnskab med afdøde Endre om Comparentens Gjeld, end nøiere vil kunde forklare og bevidne.

Fremstod nu bemelte Comparentens Søn Simon Anfinsen Ljone  der efter aflagdt Lovens Eed forklarede  at efter de Regnskaber han paa sin Fader Anfin Simonsen Opheims Vegne opgjorde mod (med) nu afdøde Endre Simonsen Ljone, skylder hans Fader Anfin til Endres Boe Comparenten vitterlig, efter hvad samme nu kan erindre  ikke mere end 11 Spdlr.

Da ingen havde [mere]? at tilspørge de Fremstillende, begjerede Lehnsmanden, og Ole Ljone dem det her Passerede beskreven meddelt i Udskrift af Protocollen, hvilket Retten bevilgede.

Reqvirenterne betalede paa Endre Simonsen Ljones Boes Vegne Incammination 1 Spd 28 s.  for 2 Personer at afhøre  32 s.  og for Udskriften med stemplet Papiir og Bekræftning  47 s.

 

Brand Thingsvidne.

Anfin Simonsen Opheim mødte for Retten paa egne Vegne  som og for de øvrige Opsiddere paa Gaarden Opheim i Ulvigs Sogn sc:  Omund Torbjørnsen og Ole Olsen  og beklagede at Samtlige deres Gaardebrugs Huse alle ved Vaadesild bleve lagte i Aske sidstleden Junii Maaned  paa 3 ubetydelige Huser \nær/  og fik de ikkun saare ubetydeligt reddet, formedelst den hastig paakommende Vaadeild, og var begjerende at Retten herom vilde anhøre nogle Mænds eedfæstede Vidnesbyrd  hvilke desuden samtlige omboende talrige Almue  om fornødiges  nærmere vil kunne oplyses og bevise Sandheden af.   Han fremstillede nu:

Ole Knudtsen Ljone og Ole Nilsen Haaeim hvilke aflagde Lovens Eed  efter at være paamindet om Edens Vigtighed og Straf for Meeneed  og derefter forklarede  at sidst i afvigte Junii Maaned opkom om Eftermiddagen en Vaadesild paa Gaarden Opheim i Ulvigs Sogn, der formedelst den stærke Storm i en Hast lagde i Aske alle Gaardens Vaanings og hjemmeværende Udhuser  der tilhørde de 3 paa Gaarden boende Ejere og Opsiddere  nemlig Anfin Simonsen, Omund Torbjørnsen og Ole Olsen, og blev allene reddet fra Ilden  for Anfin dennes Floer og Høelade \i en Bygning/, samt for Omund, dennes Høelade, og for Ole  dennes \Flor og/ Høelade, der ligeledes er en Bygning; saa at alle Vaaningshuse bleve lagte i Aske  tilligemed endel Creatur- og Fæhuse, ialt 13 Bygninger, og blev tillige meget Indboe opbrendt.   Da intet videre var at tilføre  blev de{nne} afskedigedt, efter at være forelæst af Protocollen deres før afgivne Prov, som de vedstode rigtig tilført.

Reqvirenten Anfin Simonsen begjerede det her Passerede i Thingsvidne form beskreven meddelt  hvilket Retten bevilgede.

 

Ny Thingsvidne Sag.

Peder Svendsen Sexe mødte for Retten og fremlagde de beskikkede Stevnevidners Attest om, ved mundtlig Varsel til dette Thing at have indkaldet Ole Asbjørnsen med Curator Asbjørn Johannesen, at anhøre Vidner og Beviser til et Thingsvidnes Erhvervelse om, hvorledes bemelte Ole Asbjørnsen efter egen Tilstaaelse skal have opspendt Citanten Peder Svendsen Sexes Buedøer  med videre efter Attestens Formæld,   saa fremlagde han og de beskikkede Stevnevidners Attest om som Vidne i denne Sag at have indstevnt Nils Mikkelsen Age, foruden de i første Attest ommelte Vidner.   Bemelte Attester bleve oplæste og indtages her  saalydende  ##

Indstevnte Ole Asbjørnsen tilligemed hans Broder Svend Asbjørnsen mødte for Retten  anhørde bemelte Attester oplæse  og nedlagde Indsigelse mod dette Thingsvidnes Fremme paa Grund af at i denne samme Sag  hvorom Thingsvidnet angaaer eller tilsigter  er afsagt Dom her for denne Ret, hvilken Dom Sagvolderen har indanket til Stiftsoverretten  og derfore benægter ethvert Vidnes Førelse om samme som en afgjort Sag, med mindre Bevilling dertil erhverves, saameget mere som han  Ole Asbjørnsen  har overdraget hans Sags Afgjørelse ved Stiftsretten  til en Procurator hvis Navn han ei vil opgive.

Citanten tilstod Rigtigheden af at den {om} her omhandlede Sag er af Ole ind anket til Stiftsretten  men dette troer han ikke kan forhindre ham end yderlig at faae nye Vidner ført til nøiere Oplysning  uden at have erholdt Bevilling til sammes Førelse, da han troede det nok at han  førend de fremlægges for Stiftsretten  ansøger Bevilling til sammes Fremlæggelse.

Retten eragtede:   Da det her omhandlede  hvortil Thingsvidnet sigter  er en her for Retten resju(?) dicata  eller allerede endelig paakjendt Sag, saa finder ikke Retten mod den gjorde Indsigelse at kan tilstede yderlig Vidneførelse foruden Bevilling dertil forevises Retten.   Denne Eragtning blev Parterne forelæst.

Citanten begjerede at faae Thingsvidnet {fremmet} udsadt til førstkommende Februari Maanedsthing for!! for Hardanger, hvilken Udsættelse Retten bevilgede, der blev forelæst begge Parter.

Citanten betalede Incammination 1 Spd 28 s.  og!! og for en Eragtning og Udsættelse  24 s. er 1 Spd 52 s.   Ole Asbjørnsen betalede Tilsvarspenge 40 s.

 

1823: 375

 

 

Ny Sag.

Sjur Eilevsen Djønne mødte for hans Moder  Enken Sigri Sjursdtr: Djønne, som til dette Thing have ved mundtlig Stevning {her} ladet indkalde Haldor Haldorsen Oppedal at see sig overbevist at have leiet en Ko af bemeldte Enke, solgt den uden Tilladelse og ingen Pene!! (Penge) leveret for den, derfor \at/ lide Dom at betale Skaden, tilligemed en Mulct og denne Sags Omkostninger  med videre efter Attestens Formæld; der blev oplæst  tilligemed en Attest fra Forligelses Commissionen  som viser at Sagvolderen ikke har mødt og Sagen derfra til Retten er henvist.   Bemelte 2 Attester indtages her  saalydende ##

Sagvolderen Haldor Oppedahl, mødte for Retten, vedtog lovlig Varsel og vilde anhøre hvad Citanten videre havde at irette føre.

Citanten fremstillede som {1ste og 2det}

1ste og 2det Hovedvidne  Sigri Nilsdtr: Djønne og Guro Nilsdatter Djønne, Citantinden  Enken Sigries Datter Døttre, bleve af Lovbogen paamindede om Edens Vigtighed og Straf for Meeneed, aflagde Lovens Eed med Løfte om at ville vidne Sandhed og intet fordølge eller fordreie  forklarede eenstemmigen, at for omtrent 9 Aar siden  om Foraaret  erholdt Sagvolderen i Leie af deres Mormoder til Sommerfragt eller Afdrot en Koe, hvilken Koe hun ikke fik tilbage  uden at Vidnerne veed om Haldor  (: Sagvolderen :)  var givet Tilladelse at beholde eller sælge Koen. Samme Aars Høst bekom hun {1 Ko} Citantinden Sigri  en Koe i Leie af Sagvolderen Haldor, men hvor længe hun beholdt den  kan Vidnerne ei erindre, men veed at den omsider blev taget fra hende af Haldor, eller i det ringeste blev bragt tilbage til ham.   Vidnerne vidste intet til Oplysning videre, men bleve afskedigede.

Citanten declarerede at den Koe Enken fik i Stedet for den egenmægtig solgte  tog Sagvolderen  eller blev ham leveret, da Creaturernes Værd var steget til noget betydeligt, uden at Sagvolderen enten erstattede hvad han havde faaet for den solgte Koe  ei heller hvar!! (hvad) den tilbageleverede Koe var Værd, og saaledes har Enken ingen Betaling faaet for den solgte Koe. hvorover han indlader Sagen til Doms efter Stevningen, og under Forbeholdenhed af videre Tilsvar.

Sagvolderen begjerede Sagen udsadt til Februari Maanedsthing  for at kunne Contrabegjegne Sagen for!! (fra?) hans Side   hvilken Udsættelse Retten bevilgede.

Citanten betalede Incammination 1 Spd 28 s.  og for 2 Vidner af afhøre  32 s er 1 Spd 60 s.   Sagvolderen betalede Tilsvarspenge 40 s  og for en Udsættelse 12 s.  er 52 s.

 

Da ingen meldte dem videre, blev Thinget udsadt til i Morgen.

A v W S Koren          Sjur Samsen!! (Samsonsen) Helleland, Endre Jensen Helleland, \Iver/

                                   Christensen Eidnes, Elling Pedersen Eidnes   alle med iholdt Pen.

 

Næste Dag  den 3 Desember 1823, continuerede Maanedsthinget ved de i Gaar benævnte Rettens Personer.

 

Hvorda! blev foretaget:

Preleminair Forhør!

De tvende Gaardemænd i Eidfjords Sogn af Gravens Præstegjeld her i Hardanger  Ole Larssen Warberg og Knud Larssen Lund, mødte for Retten og declarerede, at da de nu nyelig ved deres Hjemkomst blev underrettet om at de var bleven indstevnt at møde til sidstleden Høste thing for at afgive Forklaring i Anledning de dem inden Bradsberg Amt i indeværende Aars Foraar fratagne Varer, saa er det at de nu  uden at være indkaldet  indfinde dem her til dette Maanedsthing, for at afgive hvad Forklaring om foranførte Retten maatte paafordre.

Sorenskriveren fremlagde nu en ham den 4de October sidstleden fra Søndre Bergenhuus Amt tilstillet Skrivelse af 22 September sidstleden, tilligemed en vedlagd Forretning angaaende nogle den 2de Mai D: A: ved Lehnsmand Peter Mamott(?) (Manntt?) inden Bradsberg Amt bemelte Personer fratagne Varer, hvilke begge Documenter blev oplæst og bliver at vedhæfte dette Forhør.

I Anledning den oplæste Fortegnelse af 2de Mai sidstleden over de anholdte Varer  forklarede Ole Larssen Warberg at han er omtrent 30 Aar gammel boende paa hans selveiende Gaardepart af Warberg i Eidfjords Sogn  at han i Selskab med hans Sødskendebarn Knud Larssen Lund reiste i sidstleden April Maaned øster over til Tellemarken  for der at indkjøbe Fæe, og hvad andre Landets Producter de kunne finde billig Priis paa  deels til Handel og deels til egne Fornødenheder i deres Huus. Da Smaapenger manglede  tog de med dem nogle saadanne gangbare Smaa varer som de troede at kunne yde  deels som Smaapenge at give i Stedet for Penge og deels derfore at tilbytte sig Mad og andre Fornødenheder Underveis, hvoraf meget var

 

1823: 375b

 

saadanne Ting som her i Norges Lander forfærdigede, men nogle fra Udlandet. Saaledes er efter Comparentens Overbevisning de 35 Dusin Metalknapper, forfærdigede i Nommedal, dem han forrige Aars Høst i Anledningen Hestesalg, modtog i Betaling i Rollougs Sogn i Nommedal for endel af Kjøbesum/m/en  da Penger ei kunde erholdes, saavit Comparenten erindrer var det af en Mand ved navn Tosten Brumsdalen, nu boende paa Fitje  han modtog dem, men hvormange Dusin flere end de her anholdte {…} Comparenten modtog i Betaling  kan denne ikke erindre. Det ene Par messing Lysestager er ligeledes Indenlandsk Arbeide forfærdiget paa Toten  {hvor Co} den Comparenten ligeledes har taget i Betaling af Ole Paalgaer i Hallingdal. De 4 Stykker Folleknive ere forfærdigede her i Eidfjord.  Comparenten troer saaledes ikke at have begaaet nogen Forbrydelse imod Loven  enten ved hans Omreise eller ved den Handel han har drevet, da han formeener  og stedse har staaet i den Tanke  at Handel med Fæe og allehaande Indenlandske Varer i Bøygderne var enhver tilladt uden hvilket nesten al Neringsdrift og Jorddyrkning vilde {st} gjøres besværlig og næsten standse om hver Mand for sig skulde nødes at reise til Kjøbstederne, med hvad han havde at sælge og igjen hente hvad han behøvede. Mangelen paa Smaasedler og Mynt har hidtil gjort det fornødent for enhver der vilde reise nogen lang Vei  især om han skulde drive Handel, at have med sig  i Stedet for Smaapenge som ei kan faaes  saadanne gangbare Smaating, som enhver kunde, modtage til Vederlag i Stedet for Smaamynt. I Henseende til at han og Kammerat har reist uden Pas, da er der til ham fra dette Steds Foged omtrent 9 Mile haard Søevei, hvor det ikke er let hastig at kunne hente noget Pas, naar Rygte eller Haab om Lave Priser hastig lokker den Handelsløsne til at forsøge sin Lykke ved Handel, eller egne Creatuers Tab, gjør Indkjøbet fornøden; hvorfore og de fleste saadanne Reisende som kjendte i deres eget Fædreland  nesten stedse reise uden lovformeligt Pas, og da saadan Passes Anskaffelse vilde blive  formedelst den lange Vei  meget bekosteligt, saa forsynede Comparenten og Kammerat dem med deres Sognepræst Hr: Røttings Attest af 2de Juni sidstleden  den Gang de efter de omhandlede Varers Anholdelse atter afreiste for at hente det {…} under foregaaende Reise indkjøbte Qvæg,  bemelte Attest blev nu fremlagt og bliver at vedhæfte dette Forhør.

Knud Larssen Lund sagde sig i 26de Aars Alder  deels Selvejer og deels Bøxler af hans paaboende Anpart i Gaarden Lund i Eidfjord \Sogn/, henholdt sig i et og alt til det af forestaaende hans medhandlende Kammerat anførde  og i Henseende til de Comparenten fratagne Varer, anmærkede at de 4re Par udsyede Vanter ere indelandsk Arbeide.

Derefter declarerede begge de Mødende baade Ole og Knud  at forommeldte anholdte Varer ere dem tilhørende som deres Ejendom, og da de ikke troer at de ved deres Forhol har forseet dem, enten mod Guds eller Landets Love, saa haabe de og herved anmode om at erholde tilbage bemeldte anholdte Vare, og at de maae blive fritaget for al Sags Anlæg og Søgsmaal der vil blive dem til megen Tidsspilde om ei ander Bekostning; hvorhos de nu fremlagde et skriftlig Indlæg, som de bade in Originali maatte blive vedhæftet dette Forhør,  det er datteret 28 f: M:  og indeholder at de underkaster dem Søndre Bergenhuus Amts Kjendelse, og erklærede derhos at de troer dem overbevist om at søndre Bergenhuus Amt kjender Eidfjords Sogns Tilstand og Beliggenhed, og at Gaardbrugene der er saa smaae, at næsten ingen kan leve allene af deres Jordebrug, men maae tillige ernære sig ved Handelsdrift, mellem Øst og Vestlandet.  Bemelte Indlæg blev oplæst og skal blive vedhæftet dette Forhør.

Eter!! (Efter) Comparenternes Forlangende bleve nærværende Laugrette tilspurgt  om de som reise her fra Bøygderne østerover til Christiania Stift for at handle Fæecreaturer  eller i andre Anledninger  pleier at forsyne dem med Pas?   hertil svarede Laugrettet eensstemmigen:  ”at det er dem vitterligt at enhver her inden Bøygdes fra Hardanger som reiser østerover eller anden Steds i Landet  aldrig pleie at forsyne dem med Pas, endog ikke om de reise lige til i{n} Nærheden af Sverigs Grændse, og have selv et Par af Laugrettet reist og handlet i Christiania Stift uden at være forsynet med Pas, der ville være en stor Besværlighed og Bekostning, enhver Gang, at see sig forsynet med”.

Da ingen havde videre at tilføre blev dette Forhør hermed sluttet, og skal saa snart mueligt blive søndre Bergenhuus Amt tilstillet.

 

Derefter blev Tinglæst følgende Documenter

No: 1.  Skiftebrev efter Husmandskone Britta Larsdater Rønnestrand for saavit som Husebygningerne betræffer begyndt 12te September og sluttet 7de Novembr: 1823

No: [2.]  Ditto efter Huusmandskone Ingebor Olsdater Læbsenesset begyndt 6 Juni og sluttet 8de November 1823  angaaende Sterbboets Huse.

 

1823: 376

 

No: 3.  Skiftebrev efter Peder Pedersen Gaasdalen  begyndt 4de Juni og sluttet 10de October 1823. betræffende en Qværn.

No: 4.  Do: efter Mons Tollaksen Nætteland  begyndt den 9de September  sluttet 22de November 1823, betræffende Boets Jordegods og Huse.

No: 5.  Do: efter Huusmand Jacob Hansen Fagetthvedt(?)  begyndt 6te Mai og sluttet 17 September 1823

6.  Skjøde fra Arvingerne i Skifte efter Mons Tollaksen Nætteland til Torbjørn Tolaksen Tole paa 2 Bpd 3 Mrk Smør  17/36 Hud  for 200 Sp datteret 20 October 1823

7.  Do:  Datteret 3 December 1822  fra Lars Hoversen Tole til Broderen Ole {Broderen Ole Hoversen} \Hoversen/ Tole paa endeel Eng og Skovstykker under Gaarden Tole.

8.  Do:  datteret 5te Marts 1819  fra Tobias Haldorsen Eidnes til Sønnen Haldor Tobiasen paa en  (: 1 :)  Løb 6 Mrk Smør  2/3 Huud i Gaarden Eidnes  for 300 Spd

9.  Do:  datteret 1ste December 1823  fra Ole Siursen Indstenes til Lars Siursen Indstenes paa sin Odelsret i Gaarden Indstenes for 31 Spd

10.  Wilkaarbrev  datteret 21 November 1823  fra Iver Paulsen Torblaae til Moderen Mari Iversdatter Taarblaae

11.  Obligation  datteret 22de November 1823  fra Niels Ormsen Lione til Ole Haldorsen Helleland, stor 43 Spd  mod 1ste Prioritets Panteret i 9 Mrk Smør i Gaarden Lione.

12.  Ditto  datteret 1ste December 1823  fra Hellie Tostensen Lægreid til Johannes Iversen Erdahl og Jacob Nielsen Herreid mod 1ste Prioritets Panteret i 2 Bpd 1 ½ [Mrk?] Smør  5/8 Hud i Gaarden Lægreid, stor 300 Spd

13.  Do:  datteret 2den December 1823  fra Ole Iversen Ragde til Jacob Jørgensen Hildal  stor 150 Spd  mod 1ste Prioritets Panteret i ½ Løb Smør  2 Løber Salt i Gaarden Ragde.

14.  Do:  datteret 2 December 1823  fra Johannes Larsen Bue, til Peder Johnsen Lindeviig og Østen Pedersen Augenes  58 Spd 4 Ort 17 s  mod 2 Prioritets Panteret i 1 Bpd 16 1/8 Mrk Smør i Gaarden Bue.

15.  Do:  datteret 2de December 1823  fra Torbjørn Tollaksen Tole til {Ole} \Johannes/ Olsen Steenstøe  stor 200 Spd  mod 1ste Prioritets Panteret i 2 Bpd 3 Mrk Smør  17/36 Huud i Gaarden Nætteland.

16.  Exicutions Forretning  datteret 19 Martz 1823  hvorved er ifølge Reqvisition fra Ommund Olsen Opheim af Conrad Siursen for skyldige 53 Spd 14 s gior!! (giør/giort?) Udlæg i dennes Huus og en deel Effecter.

17.  Afkald  datteret 1ste December 1823  fra John Larsen Lofthuus til Overformynderiet og hans hafte Formynder for Arv efter hendes!! Moder og Bedstemoder.

18.  Do:  datteret 1ste December 1823  fra Torkel Danielsen Hielmevold til Overformynderiet og {han} Formynderen for hans Kones Ingebor Engesdatters!! Faderarv.

19.  Do:  datteret 2 December 1823  fra David Gundersen Sæbbe til Overformynderiet og {hende} Formynderen for hans Moder Arv.

20.  Do:  datteret 2 December 1823  fra Elling Tostensen Maakestad  som gift med Marta Johannesdatter Qvæstad  for hendes Faderarv.

21.  Do:  datteret 1ste December 1823  fra Brødrene Hemming Jonssen og Torkel Jonsen Luttroe for deres tilkomne Fader Arv.

22.  Lodsæddel  datteret 2 Decem: 1823  \fra Elling Pedersen Eidnes/  hvorved han tilstaaer at indesidde med Kari Asbiørnsdatter Eidness Løsøre, der tilfaldt hende efter Moderen.

23.  Do:  datteret 2 December 1823  fra Ommund Siursen Sexe til Ole Odsen Qvæstads Løsøre  og fra Johannes Johannessens{} Qvæstad til Tosten Odsen for deres ved Skifte efter Faderen arvede Løsøre.

24.  Do:  datteret 2 December 1823  fra Berge Qvæstad til Kari Odsdater Qvæstad i Skifte efter Faderen Od Olsen Qvæstad for hendes Arvede Løsøre.

25.  Do:  datteret 2 Decem: 1823  fra Knud Endresen Lund til Katrina Jonsdater for hendes efter Faderen Arvede Løsøre.

26.  Do:  datteret 2 Decem: 1823  fra Asgild Wigligsen Aakre for Od Larsen Qvæstads Løsøre  og Ole Isaksen Berve for Torbjør Olsdatters Løsøre  hvilket de begge arvede efter deres Fader

27.  Besigtelse over en deel Gaarde tilhørende Lyseklosters Gods datteret 27 Juni 1822.

28.  Tingsvidne  datteret 25 Octob: 1822  hvorved Tormoe Anvesen Bleie har indkaldet alle af Kingservigs Præstegjeld som maatte formene sig nogen Ret til Field{slotter}strekningen Briskelægeret for

 

1823: 376b

 

da at bevise samme.

29.  Thingsvidne af 20 October 1823, hvorved Johannes Haldorsen Mauge paa sin Søn Torbjørn Johannessen Mauges Vægne  og Knud Larssen Maage, har indkaldt Almuen af Odde, Ullensvangs og Kingservigs Sogner, for under et Thingsvidne at bevise at den Strækning øst i Fjeldet fra Osen i nederste Bjørne Vand til Elven Qven/n/o og op til Hovland og Qvalneses Stølsbeiter i Bjørnedalen  er Statens Almending{…}

 

Efter 3de Ganges Udraab mødte ingen inden Retten med noget videre, hvorfor Thinget hermed blev sluttet.

A v W S Koren.         Sjur Samsonsen Helleland, Endre Jenssen Helleland, Iver Christensen

                                   Eidnes, Elling Pedersen Eidnes   (: alle 4 med iholdt Pen :)

 

 

Aar 1823 d: 19de December  blev Retten sadt paa Tingstædet Helleland af Stædets Sorenskriver og de eedsorne Laugrettesmænd, Endre Jensen Helleland, Sjur Samsonsen Helleland, Iver Christensen Eidnes, Elling Pedersen Eidnes.

 

Hvor da

I Sagen Fol: 372.  Thore Knudsen Djønne mod Trond Ingebrigtsen Samland, blev afsagt saadan

Dom

Kravet 500 rd D: C:  for kjøbt Tømmer er bevist ved de førte Vidner, og da Indstævnte ikke har mødt med Indsigelse mod Kravet, saa Kjendes for Ret:  Sagsøgte Trond Ingebrigtsen Samland, ipligtes herved, at betale til Citanten Thore Knudsen Djønne de her paasøgte 500 rd D: C: med 8 Spdlr 40 s  skrives otte Speciedaler firetie Skilling, og i denne Sags Omkostninger 4  (: fire :) Spdlr, samt end videre, denne Doms Udstædelse, Forkyndelse, Exekution og alt fornødne indtil Betaling skeer   alt idømte udredes under Exekutions Tvang, inden 15 (: femten :) Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse.

   A v W S Koren

Endre Jenssen Helleland, Sjur Samsonsen Helleland, Iver Christensen Eidnes, Elling Pedersen Eidnes   (: alle 4re med iholdt Pen :)

 

 

Året 1823 til endes her