Tingbok I.A. 51 

1812-1815 

for

Nordhordland

 

 

Året 1812

 


 

1812: 1

 

Aar 1812  d: 4de April  om Formiddagen Kl: 9  blev nu Extra Ret sat i Sorenskriverens boepæl i Bergen  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eed svorne Laugrettesmænd  Niels Iversen Lundgaarden og Ole Mathiesen Houkelands Træet, for, i Overeensstem/m/else med en Skrivelse af 20de Martii d: A: fra Sorenskriver Hansen i Sundhorlehn, og en do: af 21de s: M: fra constitueret Sorenskriver Nannestad paa Woss, at optage et Forhør over Permitterede Soldater Halvor Schaar og Mons Tejten, til Oplysning betreffende Wagtholdet og endeel paa den til Christiansand i aaret 1810 opbragte Konvoj begaaede Tyverier.

  Sorenskriver Hansens Skrivelse og den dermed fulgte Gienpart af Amtets Ordre  samt Nannestads Skrivelse \vedhæftes Forhøret/ {indtages her  saaledis lydende: #}

  Efter Tilsigelse fremstod:

1.  Halvor Andersen Skaar, 33 Aar gam/m/el.  Efter Formaning til Sandhed svarede han til de foranstaaende Qvæstioner saaledes:  til 2den Qv:  Sv:  i 12 Aar som Grenadeer.   3 Qv:  Sv:  een Gang i Som/m/eren 1810.   4 Qv:  Sv:  Deponenten husker ej dette, men, saavidt han erindrer, var Skibets Num/m/er enten 9 eller 19. Skibet laae paa \paa/!! vestre Havn i Nærheden af byens fiskebrygge.   5 Qv:  Sv:  at paasee, at Seiglene for Lugerne ej bleve brudte  og at intet blev bortført fra Skibet. Skrivtlig Instrux havdes ikke.   6 Qv:  Sv:  For en Dør, som gik fra Kahytten ind til Lasten, var sat et Seigl. Lugerne paa Dækket vare tillukkede med Hængelaase.   7. Qv:  Sv:  ney.   8 Qv:  Sv:  jo  3 Mand.   9 Qv:  Sv:  Det var ikke Deponenten paalagt, at forbyde mandskabet at gaae i Land. 2 af Mandskabet vare i Land og hendtede sig nogen varm Spise. De toge intet andet med sig fra Skibet end noget Kjød og Flesk, {som} i en Pande, hvilket de igien bragte med sig kogt om bord.   10. Qv:  Sv:  meget vel.   11 Qv:  Sv:  ney.   12.  Ved Skibet var ingen anden baad end Storbaaden, der stod fastbundet paa Dækket. Den tid Mandskabet gik i Land benyttede det en baad fra et Skib der laae ved Siden.   13 Qv:  Sv:  ney.   14 Qv:  Sv:  ney.   15 Qv:  Sv:  ney,   16 Qv:  Sv:  Derom veed Deponenten intet til Oplysning.   17 Qv:  Søe Patrouillen kom til Skibet een Gang om Aftenen og een Gang i Morgenstunden, og Deponenten raabte den an. Andre end Søepatrouillen fra Kutterbriggen patrouillerede ikke medens Deponenten stod Vagt.   18 Qv:  Sv:  ney, dog forekom/m/er det Deponenten, at en af Søepatrouillen var om bord og eftersaae Forseiglingen i Morgenstunden.   19 Qv:  Sv:  ney.     Disse Svar bleve oplæste for Deponenten, som vedstod sames Rigtighed i eet og alt  og blev dimitteret.

  Under 24de f: M: havde Sorenskriveren udstædt skrivtlig Indkaldelse til Soldat Mons Tejten at møde til i Dag, og sam/m/e Dato tilsendt Lehnsmand Schjelanger Stævningen til Forkyndelse.

  Efter Paaraab mødte ikke bemeldte Mons Tejten.  Stævningen er heller ikke fra Lehnsmanden tilbagesendt.

  Paa Grund deraf blev Forhøret udsat til d: 11te April 1812  om Formiddagen Kl: 9  da nye Indkaldelse i Dag skal blive udstæd og tilsendt Lehnsmanden for Herløe Skibrede til

 

1812: 1b

 

Forkyndelse.

             Ole M: Hauchelandstræet            Christie             Niels J: Lunggaarden

 

 

Aar 1812  d: 6te April om Formiddagen Kl: 10  continuerede paa Tingstedet Bolstadøren Justits Sagen Foged Bøgh, som Actor, contra Arrestanten Tron Jsachsen Mæland, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de sam/m/e 4 eedsvorne Laugrettes- og Meddoms-Mænd som tilforn  undtagen Steffen Olsen Galteland, i hvis Sted eedsvoren Laugrettesmand Ole Johannesen Hougevigen var tilstede.

  Actor, Foged Bøgh, mødte og fremstillede den Tiltalte uden Baand og Tvang for Retten, samt fremlagde skrivtlig Continuations Stævning af 26de f: M: til i Dag, forsynet med Forkyndelses Paategning. Actor begjerede dernæst det indstævnte Vidne Henriche Marie Utne paaraabt, hendes Forklaring under præliminair Forhøret hende forelæst, og hendes edelige Forklaring modtaget  saavel derom som til Svar paa de under 2den Decbr: f: A: fremlagte Qvæstioner, hende vedkom/m/ende.  Stævningen indtages her  saaledes lydende:  #

Paa Defensors, Told Procureur Rogges Vegne, mødte Lehnsmand Mathias Godskalksen Ringheim, fra Wosse Tinglaug. Han fremlagde Amtets Constitution af 20de f: M: at møde som Defensor i Dag i Retten.  Denne Constitution tilligemed Told-Procureur Rogges Andragende af s: D:, hvorpaa Constitutionen er tegnet, blev oplæst i Retten og indtages her  saaledes lydende: #  Defensor anmærkede, at Told-Procureur Rogge har i bemeldte Andragende benævnt Tiltalte Tron Jsachsen Bolstadøren, men at han, som forhen under Sagen bør benævnes efter gaarden Mæland, da han tilsidst ikke boede paa Bolstadøren  men paa Mæland.

  Derefter fremstod som

15de Vidne Henriche Marie Utne, der er den som 12te Deponentinde i Forhøret d/en 5te Novbr: 1811 afhørte Kone.  Hendes Forklaring, indført i Præliminair Forhøret  pag: 22 til 24, blev oplæst for hende, og hun vedstod sam/m/es Rigtighed i et og alt.  Til de af Actor d/en 2 Decbr: f: A: for dette Vidne fremlagte Qvæstioner svarede hun, efter Formaning til Sandhed, saaledes:  til Litr: b:  Sv:  ney, ikke Videre end hun under Forhøret har forklaret.   til Litr: d, e og f:  Sv:  Vidnet saae aldrig den Dræbtes Saar  og veed derfor intet herom.   til Litr: g.  Sv:  dette veed Vidnet ikke.   til Litr: h:  Sv:  Vidnet har ikke kjendt Tiltalte forinden i forrige Høst, og veed derfor ikke at forklare noget om hans Liv og Levnet.   Til Litr: i og k:  Sv:  ney.   Disse Svar blev oplæste for Vidnet, som erklærede sam/m/e at være aldeles rigtige  og bekræftede sam/m/e  saavelsom hendes bemeldte Forklaring i Forhøret  med Lovens Eed, hvorhos hun erklærede, at hun ikke vidste mer til Sagens Oplysning.  Vidnet anmærkede, at hun for 4 Uger siden har ligget i barselseng, og at hun har været saa syg baade før og efter barnefødselen, at hun ey har kunnet møde tilforn i Sagen.  Dimitteret.

  Actor begjerede den i Retten d/en 11te Januarii d: A: fremlagte Kniv foreviist for 5te og 7de Vidne, Lehnsmand Horvey og Sjur Simonsen Lillevig, med Tilspørgsel, om de kunne kjende, at denne er den af den omvidnede blodige Kniv, som Tiltalte brugte at karve Tobak med.  Retten aabnede Forseglingerne for bemeldte Kniv, der alle befandtes ubskadigede, og foreviste sam/m/e for de foranførte Vidner  Lehnsmand Horvey og Sjur Lillevig, der nu fremtraadte for Retten, og begge enstem/m/igjen, i Henhold til deres forhen aflagte Eed, erklærede, at denne Kniv er den sam/m/e, hvorom de forhen under denne Sag have vidnet.  Dimitterede.  Kniven blev

 

1812: 2

 

derpaa atter i Retten indpakket i Karduuspapir, ombunden med Sejlgarn og af Dom/m/eren og Meddomsmændene forseglet.

  Actor begjerede anmærket, at han ikke ansaae det fornødent, at lade denne Kniv forevise for det paa Woss afhørte Vidne Torbjørn Gjerager, da Tiltalte har tilstaaet  og bemeldte 2de Vidner nu i Dag have forklaret, at denne Kniv er den forhen omvidnede, En saadan Foreviisning for Underofficeer Gjerager, der, efter sin Stilling, har snart et snart!! et andet Opholdsted, vilde ogsaa forsinke Sagens behandling,

  Lehnsmand Ringheim begjerede 2det, 3die, 4de, 5te, 7de og 12te Vidne, som han havde ladet varsle at møde her i Retten,  adspurgte:  1.  om den Tiltalte, naar han er beskjænket, plejer at være rasende og ligesom ude af sig selv?   og 2det:  om den Dræbte Ole Aschildsen Gjelen var hengiven til Klam/m/erie?

  Derefter fremstod

            2det Vidne Ole Brynildsen Bolstad, som, i Henhold til hans forhen aflagte Eed i denne Sag, svarede \til 1 Qv:/  at naar Tiltalte har været meget beskjænket, har han altid været meget uregjerlig og stundom ligesom rasende.   til 2 Qv:  Sv:  ney, den Dræbte var stedse fredsom/m/elig.  Dimitteret.

  Ligeledes fremstode:

            3 Vidne Lars Andersen Bolstad,  4 Vidne Lars Nielsen Bolstad,  5 Vidne Lehnsmand Berge Brynildsen Horvey,  7 Vidne Sjur Lillevig  og 12 Vidne Kari Philipsdatter Bolstad, hvilke, efterat de hver for sig særskilt vare examinerede, alle eenstem/m/igen svarede, i Henhold til deres under Sagen aflagte Eed, aldeles overeensstem/m/ende med bemeldte Ole Brynildsen Bolstad paa Defensors foranstaaende qvæstioner.  Dimitterede.

  Defensor bad anmærket, at han ikke havde kunnet lade 13 Vidne  Niels Knudsen Bolstad  indkalde til besvarelse af bemeldte 2 Qvæstioner, da dette Vidne nu er bortreyst til Østlandet.

  Actor tilkjendegav, at han havde ladet Tiltaltes Hustrue indkalde til Retten i Dag. Han fremlagde skrivtlige Qvæstioner til hende  over hvilke han begjerede hendes edelige Forklaring modtaget.  Qvæstionerne indtages her  saaledes lydende: #

  Derpaa fremstod som

            16de Vidne Synneve Torbjørnsdatter Mæland, Tiltaltes Hustrue, 31 Aar gam/m/el.  Efter Formaning til Sandhed svarede hun til Actors fremsatte Qvæstioner, for det første uden Eeds Aflæggelse, saaledes:  til 1ste Qv:  Sv:  ney  intet videre end hvad Vidnet senere har hørt, da hun var hjem/m/e paa Mæland den omspurgte Dag.   til 2den Qv:  Sv:  ney.   til 3 Qv:  Sv:  jo.   til 4 Qv:  Sv:  ney.   til 5 Qv:  Sv:  ney, men undertiden, naar Tron Jsachsen har været beskjænket, har han havt Trætte med Ole Aschildsen Gjelen; at hendes Mand har baaret Had til Ole Aschildsen Gjelen  veed hun ikke. Den Dræbte var hos Tiltalte paa Arbejde i afvigte Som/m/er, og den Tid veed Vidnet ej andet end at de vare gode Venner.   til 6 Qv:  Sv:  ney.   Til 7de Qv:  Sv:  naar Tiltalte har været meget beskjænket, har han stedse været uregjerlig og ligesom rasende.   Til 8de Qv:  Tiltalte har engang været dømt til Arbejde i Slaveriet i 6 Maaneder for gruesom behandling mod Vidnet.  Disse Svar bleve oplæste for Vidnet, der erklærede sam/m/e for rigtige  og aflagde Lovens Eed til bekræftelse derpaa.  Dimitteret.

  Actor begjerede Sagen udsat til Løverdagen d: 18de d: M:  om Formiddagen Kl: 10, som den første Tid, til hvilken han kunde frem kom/m/e med sit Indlæg  da Sagen er af megen Vidløftighed  og Comparenten i næste Uge skal flytte til Bergen.

  Defensor forbeholdt det fornødne til den Tiltaltes Forsvar.

Eragtning:

Den begjerte Anstand bevilges, og Sagen foretages i min, Sorenskriver Christies, boepæl i Bergen Løverdagen d: 18de [d:] M:  om Formiddagen

 

1812: 2b

 

Kl: 10; hvilket blev Meddomsmændene tilkjendegivet for at de paa bemeldte Tid og Sted kunde møde.

  Arrestanten blev overleveret til Lehnsmand Horvey for at føres under Vagt tilbage til Arresten i Bergen.

                                                                  Christie

                    Niels Olsen Echnes                                      Jørgen Nielssen

                    Ole Johan/n/es!! Haugsvigen                       Johannes Olsen indre Bernæs.

 

 

Aar 1812  d: 11te April  om Formiddagen Kl: 9  continuerede det fra d: 4de sam/m/e Maaned udsatte Forhør betreffende Vagtholdet og endeel Tyverier som ere forøvede paa den \til/ Christiansand i Aaret 1810 op bragte Konvoy\: #/, og blev Retten bestyret af \mig/ Sorenskriver Christie i min boepæl i Bergen, i Overværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som d: 4de d: M: vare tilstede.

  Dom/m/eren havde under 4de d: M: udstedt Indkaldelse til permitteret Soldat Mons Tejten at møde til i Dag, og sam/m/e Dato tilsendt Lehnsmand Schjelanger, for Herløe Skibrede, Indkaldelsen til Forkyndelsen; men bemeldte Jndkaldelse er ikke bleven Dom/m/eren tilbagesendt fra Lehnsmanden.

  Soldat Mons Tejten blev paaraabt  men mødte ikke.

  Da indtrufne Omstændigheder maa have forhindret Indkaldelsens Forkyndelse, blev Forhøret atter udsat til Løverdagen d: 18de d: M.  om Formiddagen Kl: 11, til hvilken Tid Lehnsmand Schjelanger atter i Dag skal blive paalagt at indvarsle Soldat Mons Tejten at møde.

                                                                  Christie

           Ole M: Houchelandstræet                                      Niels J: Lunggaarden

 

 

 

Priiserets Forhøer!

Aar 1812  den 13de April om Eftermiddagen Kl: 1 ½ Slet, blev en Extraret sadt inden lukte Dører i Mad:me Erpecoms Huus i stor Sandvigen, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4re af Fogden opnævnte eedsorne Laugrettesmænd  Lars Blix de Fine, Jørgen Ellingsen, Anfind Olsen og Ole Rasmussen, for at optage Undersøgelsesforhør, betreffende et af den bergenske Roeflottille til store Sandvigen indbragt Pinkskib  Jupiter kaldet (Norsk Hist. Leksikon: Pinkskib, d.s.s. Fløyte = temmelig flatbunnet, tremastet handelsfartøy med fyldig skrog, rundt gatt og høy kahytt akter)  ført af Skipper Johannes Kock, efterat samme Skibs Indbringelse den foregaaende Dags Eftermiddag Kl: 4 for Dommeren var anmeldt af Roeflottillens Cheff, Capitaine Acheleye.

  I Retten var tilstæde Translateur Jørgensen, for som Tolk at Assistere ved Examinationen og Dokumenternes Gjennemsyn.

  For Retten mødte Sæcond-Lieutenant Dahlerup af Søe-Etaten  og Maaneds Lieutenant Berg  som tilkjendegave:  at de efter Ordre af Roeflottillens Cheff, Capitaine Acheleye, den 9de d: M: rejste ud til Bakkesund med Kanonskonnerten Balder, og at de den {10} samme Dag i Bakkesunds-Havn fandt liggende Pinkskibet Jupiter, ført af Skipper Johannes Kock. Comparenterne lode sig af Skipperen forevise

 

1812: 3

 

Skibets Dokumenter, og da disse ved Gjennomsyn fantes at være mistænkelige, besette Comparenterne Skibet  efterat de foreviiste Skibs-Documenter i Skipperens Overværelse vare blevne forseglede saavel med Lieutenant Dahlerups som med Skipperens Segl.

  Den efterfølgende 11te d: M:  silde om Aftenen  blev Skibet af Comparenterne indbragt til store Sandvigen.  Videre forklarede Comparenterne at de  forinden Papirerne bleve forseglede, anspurgte SkibsCapitain Kock om han havde fleere end de fremviiste Skibspapirer, og at Skipperen benægtede at have andre Dokumenter Skibet vedkommende, end de der som meldt bleve forseglede.

  Comparenterne fremlagde dernæst de imodtagne og forseglede Skibs Papirer, der endnu befantes at være med 2de Segl forsynede.

  I Retten mødte efter Tilsigelse Skibs-Capitaine Johannes Kock. Saavel Lieutenanterne Dahlerup og Berg, som Skipperen, erklærede:  at den fremlagde Daase med Skibs papirerne i, er den samme hvori Skibet Jupiters Papirer i Bakkesund bleve indlagte, og at de 2de Segl, hvormed den nu er forsynet  ere de samme der bleve satte paa den i Bakkesund. Lieutenanterne Dahlerup og Berg fremlagde end videre  aaben og uden Forsegling  Skibs-Journalen og et Søe kaart  hvilke de tilligemed de øvrige Papirer havde taget i Forvaring den Tiid Skibet blev besat.

  Skibs-Capitaine Kock erklærede:  at den fremlagte Journal og Kaartet ere de samme der af bemelte Lieutenanter bleve tagne i Forvaring om Bord paa Comparentens Skib den 9de d: M:

  Bemelte Skibspapirer bleve derpaa i Retten aabnede  og befundne at være følgende:  1. Kongelig hollandsk Søe Pas for Skibet at gaae til Archangel, dateret 30te Sommermaand  /: {Julij}  /: Junij :/  1810   2. Kongelig hollandsk Certificat  dateret 30te Junij 1810, betreffende at Skibet Jupiter er hiemme hørende i Holland.   3. Dupplicat af et Dokument af 30te Junij 1810  indeholdende Certificat om, at Skibet Jupiter tilhører Mannekus  Beyers & Steuer i Maassluys.   4. Folkeliste og Forhyrings Contract  dateret 24de Marti 1812, og forsynet med Amts-Seigel fra Varel.   5. Attest dateret Varel 24 Marti 1812  om at Skibet har betalt Landtold sammestæds.   6. Certificat fra samme Stæd og af samme Dato  om at Skibet derfra skulde afgaae til Norge.   7. Sundheds-Pas fra Varel  af s: D:   8. Udklarerings-Beviis for Skibet Jupiter fra Rotterdam til Archangel  dateret 12te Julij  /: Hooymaand :/  1810, og Certificeret af den danske Consul Amalig.   9. Maalebrev  dateret Rotterdam den 24de Junij 1810.   10. Copie af en Condemnation-Act. dateret Amsterdam 2den Febr: 1810  med hoshæftet Skjøde, dateret 26de Martij 1810, til Mannikus  Beyers & Steuer, og ligeledes hoshæftet Certificat af 14de Julij 1810 fra dansk Consul Amalig i Rotterdam.   11. En Besigtelses forretning holdt over Skibet i Archangel  af 1te Aug: 1811.   12. En Correspondent-Liste lydende paa adskillige Handelshuuse i Engeland, Holland, Frankerig, Norge etc:, uden Underskrift.   {13.}   Blant Documenterne fantes ogsaa 2de Forordninger af 27 Januar 1809, angaaende

 

1812: 3b

 

tyrkiske Søepasse.

  Den af Lieutenanterne Dahlerup og Berg uden Forsegling fremlagte Journal er begyndt 29de Marti og sluttet 9de April 1812.

1.  Derefter fremstod Skibs Capitaine Johannes Kock, som angav sig at være fød paa Øen Hoge under det Holsteenske, 48 Aar gammel og en Lutheran. Han forklarede:  at han med Pink- eller Barkskibet Jupiter, der tilhører Handelshuuset Mannikus  Beyers & Steuer i Maassluys, er afgaaet fra Varel ved Jahde-Floden (Jadebukten, ved byen Wilhelmshafen i Nord-Tyskland), den 29de Marti 1812, uden at være forsynet, hverken med dansk, norsk, fransk, eller engelsk Lejdebrev. Skibet var ikkun Ballastet, som det endnu er, og hans Bestem/m/else var at gaae til Bergen, med Adresse til Kjøbmand Jacob Blaauw. Comparenten kom til søen med Skibet den 30te Marti d: A:  og har siden fortsat Rejsen directe til Norge  uden at omløbe nogen Havn underveys førend i Bakkesund, og uden at have i Søen været prayet af noget Skib, hverken Krigs-Skib eller Kaper. Skibet er gaaet under hollandsk Flag. Passagerer har han ikke medbragt. Han benægtede at have gaaet under Convoij. Han sagde at være uvidende om Skibet er Assureret eller ikke. Paa denne Reise har Comparenten havdt mørk og taaget Veijr og derfor ikke seet Skibe i Søen. Skipperen erklærede at saavidt han veed, har bemelte Reehder ejet Skibet siden 1810  da de kjøbte samme efterat det var condemneret i Holland samme Aar. Comparenten har ført Skibet siden Junij Maaned 1810. I \Midten af/ Julij Maaned 1810 gik han til søes  ballastet til Archangel, hvortil han kom i September Maaned s: A:  I Slutningen af samme Maaned begyndte Comp: at indlade i Skibet eendeel Beg og Tjærer, og i Midten af October blev Skibet indefrosen paa Reveeret af Archangel. Da Iisen lagde stærk til blev Skibet iiset længere ind under Land, hvor det laae indtil den 13de Maij  da Iisen brød op og Skibet drev ind paa Grund. Den Deel af Ladningen som i October Maaned var indtaget i Skibet  blev bragt i Land paa Iisen om Vinteren, saa at Skibet var tomt da det kom paa Grund. Paa Grunden blev Skibet repareret, og det kom atter paa Søen sidst i Julij Maaned 1811. Efterat Skibet var tilladet igjen med Beeg og Tjære for Handelshuuset Kuyper van Dahm & Schmeers Regning i Rotterdam, afgik Comparenten med Skibet fra Archangel i Førstningen af September Maaned 1811, bestemt til Rotterdam. Comparenten sagde at han af Frygt for at blive opbragt ikke torde vove paa at gaae ind til Rotterdam. Han besluttede derfor, da han var passeret Doggerbank  at gaae ind til Varel og der at losse. Den 8 Novbr: 1811, indkom han med Skibet til Varel, hvor han udlossede Ladningen til Handels Huuset von Tungeln. I December Maaned var heele Lasten udlosset. Siden den Tiid har Comparenten ligget og ventet paa Ordre i Varel  indtil han som meldt afgik derfra den 30te f: M:  Paa bemelte Reise fra Archangel til Varel har Comparenten ikke anløbet nogen som heldst Havn, men gaaet directe fra Archangel til Jahde-Floeden. Paa den Tiid da det

 

1812: 4

 

fremlagte Søepas og Certificat af 1810 bleve udstædte, laae Skibet ved Rotterdam, og paa den Tiid de øvrige fra Varel udstædte Dokumenter bleve expederede  laae Skibet paa Jahde-Floden. Comparenten angav:  at hans Bestemmelse i Bergen var at vente paa nærmere Ordre om at indtage Last sammestæds, og dermed at gaae videre efter den nærmere Ordres Indhold – formedentlig til Holland. Comparenten declarerede:  at han ikke længere har i sin Besiddelse den Journal han holdte paa Reisen fra Archangel til Varel, men at han har revet samme i tue i Varel forinden han sidst afgik derfra. Hans Mandskab bestaaer af:  Hollændere, Oldenborgere, Hamborgere, en Preuser og en svensk Find etc:, Den største Deel af disse, er forhyret med Comp:ten (Comparenten) i Varel. Han havde ogsaa sammestæds forhyret en norsk Matros, men denne blev tilbage i Varel. Den Proviant som Comparenten endnu har i Behold, udgjør omtrænt 1 ½ Tønde Gryn, 1 ½ Tønde guule og 1 ½ Tønde graae Erter, 1 Tønde Meel, circa 150 pd Brød og circa 130 pd Smør. Han angav:  at den fremlagde Correspondent-Liste var ham medgivet af hans Reehdere for at han kunde trække paa samme om han indseilede eller blev opbragt til nogen af de deri anførte Stæder. Han benægtede at have Addresse breve til de deri benævnte Handelshuuse. Ligeledes benægtede han at have  \eller have havt/  andre Dokumenter  Skibet eller den omforklarede Reise vedkommende, end de som her i Retten i Dag er fremlagte, naar undtages Comparentens eget Borgerbrev  dateret Dordrecht den 21de Aug: 1799, hvilket Comparenten nu her fremlagde. I øvrigt declarerede han:  at han ikke havde noget at klage over Forholdet af dem der havde lagt Beslag paa hans Skib. Som Grund for at Comparenten fører under hollandsk Flag, anførte han:  at han i Aaret 1810 gik ud fra Holland under saadan Flag som den Tiid existerede, og at han da ikke siden er kommen tilbage til Holland. Han sagde videre:  at der i Varel ikke var franske Militaire, Commissarier eller Andre der tilholdt ham at tage fransk Flag, og at han heller ikke af sig selv kunne gjøre dette, da han ikke havde Ordre fra sine Reedere derom, og heller ikke havde kunnet erholdt franske Papirer for Skibet, eftersom han ikke var kommet hiem med samme, efterat Holland var incorporeret under Frankrige. End videre sagde Skipperen:  at han uden nogen særdeles Aarsag rev i tue den forrige Journal, da han ansaae samme som ubrugelig  da Reisen var fuldendt og Bogen des uden fuldskrevet. Skipperen igjentog disse Forklaringer som aldeles rigtige  efterat {disse} de fra Protokollen vare blevne ham betydede.   demitteret til  videre.

            2den Deponent  Styrmand Sivert Hemsen, som efter Formaning til Sandhed forklarede:  at han er fød i Rotterdam, 54 Aar gammel og en Lutheran. I Julij Maaned 1810 blev han forhyret med Skibet Jupiter for at gaae til Archangel. I øvrigt forklarede han sig aldeles overeensstemmende med Skipperen, undtagen i følgende Punkter  der her anføres som afvigende fra Skipperens Forklaring:  Deponenten erklærede nemlig:  at Skibet i f: A: var bestemt at gaae fra Archangel til Varel  eller hvor det ellers kunne ankomme med sin Ladning:  At Deponenten selv

 

1812: 4b

 

strax efterat han i forrige Maaned var afseilt fra Varel, opbrændte Skibets Journal, hvilken han selv havde ført  da Skipperen ikke selv førte nogen Journal:  At Skibet har i Behold Provisjoner omtrent for 1 ½ Maaned; og at den fremlagte Correspondence liste og dens Hensigt  er Comp: aldeles ubekjendt.   demitteret til videre.

3.  Pieter Pieterse, anden Styrmand og Baadsmand, som angav sig at være fød i Oldenburg, 29 Aar gammel og en Lutheran. Efter Formaning til Sandhed forklarede han:  at han med det her omspurgte Skib Jupiter er bleven forhyret i Archangel i Julij Maaned 1811, og at han i bemelte Maaned   saavidt han husker den 18de  mynstrede sammestæds. Om denne Reise fra Archangel til Varel, saavelsom om Reisen fra Varel til Bergen, og de paa samme indtrufne Omstændigheder, forklarede han sig aldeles overeensstemmende med første Deponent. I øvrigt erklærede han:  at det ikke er ham bekjendt hvem Skibets Ejere ere, eller hvem der ejede den sidst i Varel udlossede Ladning; men Skibet farer under hollandsk Flag, og skal efter Skipperens Sigende høre hjemme i Rotterdam. Han benægtede at have seet eller være vidende om at Dokumenter Skibet vedkommende ere blevne itu revet, opbrændte eller over bord kastede, hverken før eller efter Indbringelsen hertil. Endelig forklarede han:  at Skibet var provianteret for 2 Maaneder da det gik ud fra Varel.   demitteret til videre.

  Dommeren havde, forinden han begyndte paa Papirernes Revision og Besætningens Examinatjon, fra Sundhed-Commissionen i Bergen modtaget Qvarantainepas!! (Karantenepass) for Skibet  af Dags Dato, hvilket Pas skal følge med Forhøret.

  Da Dagen med det Paserede var forløbet, blev Forhøret udsadt til i Morgen Formiddag Kl. 9.

                     Lars Blix de Fine                   Christie                      Anfind Olsen

                     Ole Rasmussen                                                         Jørgen Ellingsen

 

 

Aar 1812  den 14de April om Formiddagen Kl: 9  continuerede inden lukte Dører i Mad:me Erpecam/m/s Huus i store Sandvigen, det fra den forrige Dag udsatte Undersøgelses Forhør, betreffende Pinkskibet Jupiter  og blev Retten bestyret af Sorenskriver Christie i Overværelse af de samme Laugrettesmænd som Dagen tilforn.  Translateur Jørgensen var som Tolk i Retten tilstæde.

  Derefter \fremstod/

4.  Deponent  Skibskok Pieter Jansen, som angav sig at være fød i Hamborg, 26 Aar gammel og Lutheran. Efter Formaning til Sandhed forklarede han:  at han i Junij eller Julij Maaned 1810 er forhyret med Skibet Jupiter \i Rotterdam/, og at han strax derefter afgik med Skibet til Archangel ballastet. Hans Forklaring fantes i øvrigt \aldeles/ overeensstemmende med 3de Deponent.

 

1812: 5

 

demitteret til videre.

5.  Matros Gotlieb Pirwitz, som angav sig at være fød i Swinemunde, 21 Aar gam/m/el og Luthersk. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig fuldkommen overeensstemmende med 4de Deponent.   demitteret til videre.

6.  Matros Anthon Krochmann, som angav sig at være fød i Swinemunde  24 Aar gammel og Lutheran. Efter Formaning til Sandhed forklarede han at være forhyret med Skibet Jupiter i Varel i Marti Maaned f: A:  og at \han/ den sidste samme Maaned afgik med Skibet bestemt her til Bergen. Om denne Reise  saavelsom i øvrigt  forklarede han sig overeensstemmende med 3de Deponent. dog vidste han intet at afgive om Skibets foregaaende Reise.   demitteret til videre.

7.  Matros Anthon Sumphus  fød i Oldenburg, 30 Aar gammel og Catholsk. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig aldeles overeensstemmende med 6te Deponent.   demitteret til videre.

8.  Matros Jan Hindrich Schäpper, fød i Oldenburg, 22 Aar gammel og Catholik. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig aldeles overeensstemmende med 6te Deponent.   demitteret til videre.

9.  Matros Sivert Reinert Dienst, fød i Vriesland, 19 Aar Gammel, og Mennonist. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig aldeles overeensstemmende med 4de Deponent.   demitteret til videre.

10.  Matros \Jan/ Arent Slaman, fød i Oldenburg, 23 Aar gammel, Catholsk. Efter Formaning til Sandhed forklarede han:  at han er forhyret med Skibet Jupiter i Varel i dette Aar, men Tiden vidste han ikke \at/ opgive. I øvrigt fandtes hans Forklaring overeensstemmende med 6te Deponent   demitteret til videre.

  Da det allerede var over Middag blev Forhøret udsadt til i Eftermiddag Kl. 3.

                       Lars Blix de Fine                Christie                   Anfind Olsen

                       Ole Rasmussen                                                   Jørgen Ellingsen

 

 

Samme Dag og Stæd om Eftermiddag Kl: 3  continuerede dette Forhør i Overværelse af de samme Laugrettes mænd som tilforn. Translateur Jørgensen var i Retten tilstæde.

  Derefter fremstod som

            11te Deponent  Matros Johan Bernt Laut, fød i Oldenburg, 26 Aar gammel. Katholsk. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig aldeles overeensstemmende med 6te Deponent.   demitteret til videre.

            12te Deponent  Matros Johan Hinrich Olberding, fød i Oldenburg, 20 Aar gammel og Katholsk. Efterat være formanet til Sandheds Udsigende afgav han Forklaring som 6te Deponent.   demitteret til videre.

13de Deponent  Skibsdræng Johan Ahlberg, fød i svensk Finland, 19 Aar gammel og Luthersk. Efter Formaning til Sandhed forklarede han at være forhyret med Skibet Jupiter i Varel den 11te i f: M:  I øvrigt var hans Forklaring aldeles overeensstemmende med 6te Deponent.  demitteret til videre.

  I Retten mødte Cheffen for Roeflottillen i Bergen  Hr: Capitaine Acheleye, der fremstillede som godvillig mødende Vidner  Matros Christoffer Erichsen Lechnæs og Baadsmand Peder Pedersen øvre Grindem, {Peder Pedersen øvre}

 

1812: 5b

 

hvilke han begjerede eedelig afhørte, om de ikke i forrige Aar have seet det her omspurgte Skib Jupiter og Skibs Capitain Johannes Koch, forskjellige Stæder Udenlands, og i saa Fald hvor, og paa hvilke Tiider?

  Efter Tilkaldelse mødte i Retten Skipper Johannes Koch for at anhøre disse Personers Vidnesbyrd.

  Derefter fremstod godvilligen

Matros Christoffer Erichsen Læchnæs, 38 Aar gammel, tjeninde paa Kanonskonnerten Odin, henhørende til Bergens Roeflottille. Efter Formaning til Sandhed forklarede han:  at han har seet det her omspurgte Pinkskib Jupiter og den tilstædeværende Skibs Capitaine Johannes Kock i Archangel i afvigte Aars Foraar, samt at Skibet laae opdrevet paa Grund ved Reveeret i Nærheden af Archangel. Comparenten  som foer med Skibet Prøven fra Bergen, blev derefter samme Aar opbragt til Leith i Skotland. Omtrent 3 à 4 Uger for Juul 1811 saae han bemelte Pinkskib Jupiter ligge i Leith i Skotland. Skipper Kock erindrer han derimod ikke at han saae sammestæds. Comparenten har i Dag beseet det her i Sandvigen beliggende og anholdte Skib Jupiter, og han kjender med Vished at det er det samme Skib han som meldt saae i Leith i forrige Aar. Ligeledes kjender han Skibet Jupiters Kok Pieter Jansen  /: afhørt som No: 4 :/  der ogsaa nu var i Retten tilstæde, hvilken, nemlig Pieter Jansen, Vidnet saae at være med Skibet Jupiter i Leith den omforklarede Tiid. Denne Forklaring blev oplæst for Vidnet  der erklærede samme for aldeles rigtig, og bekræftede Forklaringen med Lovens Eed.   demitteret.

  Videre fremstod godvillig mødende

Peder Pedersen øre!! (øvre) Grindem, Baadsmand paa bemelte Kanonskonnert Odin, fød paa Gaarden Grindem i Sundhorlehn, 30 Aar gammel. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig aldeles overeensstemmende med foranførte Christoffer Erichsen Lechnæs, undtagen deri at han ikke husker at have seet nærværende Skipper Kock selv i Archangel forrige Aar, men at han derimod vidste at Skipperens Navn paa bemelte Skib Jupiter var Koch. Christopher Erichsen Lechnæs Forklaring blev derefter oplæst for Comparenten, der vedkjendte sig sam/m/e som {rigtig} sin egen, og aflagde Lovens Eed til Bekræftelse derpaa.   demitteret.

  SkibsCapitaine Johannes Kock og Skibs-kokken Pieter Jansen vedblev deres forrige Benægtelser at have været i Leith eller andetstæds i Engelland eller Skotland med Skibet Jupiter i forrige Aar. Efter nærmere Examination forklarede Skibs Capitaine Johannes Kock videre:  at han ikke paa Reisen fra Archangel i forrige Aar har gaaet under engelsk Convoij. Paa Tilspørgsel om:  hvorfor der paa den fremlagte Correspondent-Liste findes opgivet et Handelshuus i Rotterdam  til hvem Deponenten skulde i Tilfælde henvende sig, da Redernes Opholdsstæd Maassluys er saa nær ved Rotterdam beliggende?  svarede Skipperen:  at da Maasssluys!! er ongefæhr 3 Miile fra Rotterdam beliggende, og at Deponentens Skip stikker saa dybt at han ikke kan gaae ind {forbie} ved Briel forbie Maassluys til Rotterdam, men maae gaae ind det ydder Indløb ved

 

1812: 6

 

Goeree til Rotterdam, samt at det desuden er almindeligt i Holland, at Reehderne tilkjendegiver Skipperne, til hvem de, endog paa et nær liggende Stæd, skulle henvende sig. I Anleedning af Styrmandens aflagte Forklaring betreffende den fra Archangel til Varel holdte Journal, erklærede Skipperen nu:  at det var urigtigt hvad han før har forklaret, at han  nemlig selv  har revet i stykker bemelte Journal, men at derimod Styrmanden skal have opbrændt Journalen i Varel, hvilket Styrmanden nu paa Reysen har fortalgt Deponenten, der hverken til forn havde givet Styrmanden Ordre dertil eller var vidende derom. Disse  saavelsom de foregaaende Forklaringer  erklærede Skipperen at medføre Sandhed, efterat samme af Protocollen vare ham forelæst. Skipperen declarerede derimod:  at han ikke ville aflægge Eed til Stadfæstelse paa de bemelte Forklaringer, hvortil han blot anførte som Grund at {da} man {i} \med/ hensyn til de afhørte og i dag eedtagne 2de Vidner alligevel ikke ville fæste Troe til hans Vidnes byrd. Ligeledes erklærede han:  at han ikke ønskede nogen yderligere Oplysning eller havde videre at erindre.   demitteret.

  Dernæst fremstod Styrmand Sivert Hemsen, afhørt som 2den Deponent, Paa nærmere Tilspørgsel forklarede han at han er boesat i Rotterdam, og at ingen af Skibets Dokumenter ere kastede over Bord hverken før eller efter Indbringelsen. Han forandrede sin forrige Forklaring derhen:  at han brændte Skibs-Journalen {førend} medens han laae for Anker paa Jahde-Floeden  og at Skipperen ey dertil havde givet ham Ordre  men vidste derom. Han benægtede at have været med Skibet i Leith i forrige Aar. Han erklærede derhos at han ikke ville aflægge Eed til Forklaringens Stadfæstelse, omendskjønt han paastoed \at/ den er sandfærdig. Han anførte for sin Benægtelse den samme Grund som Skipperen har angivet.   demitteret.

  Dernest fremstode de øvrige afhørte 11 Deponentere  hvilke hver for sig deklarerede, at de ikke kunde aflægge Eed til Bekræftelse paa deres foranstaaende Forklaringer, hvorimod de heller ikke ville aflægge nogen anden Forklaring, men benægtede at have været med Skibet i Engeland eller Skotland.   demitterede.

  Samtlige disse Deklaratjoner om ikke at aflægge Eed, skeede i Capitaine Acheleyes og Skibsførerens Overværelse. Skipperen erklærede at en af hans Matroser  nemlig Frantz Bunnemij  er faldet need \paa/ Mellem Dækket og har forslaaet sin eene Fod saa han ey kan gaae, og altsaa ikke fremstilles i Retten.   Skipperen demitteret.

  Da Dagen med det Passerede var forløbet blev Forhøret udsadt til den følgende Dags Eftermiddag Kl: 3 Slet, da et andet Priisforhør betreffende Skibet Juno skal begynde i Morgen tidlig{, og}. Dommeren anseer det fornødent at tilskrive Stifts-Øvrigheden om, i Overeensstem/m/else med Instructionen for Undersøgelsesretterne  Litr: 12, at besørge den Kongl: Casses Tarv, som Part iagttaget i denne Sag, hvilket ikke vil kunde bringes i Stand førend

 

1812: 6b

 

i Morgen.

                              Lars Blix de Fine            Christie              Anfind Olsen

                              Ole Rasmussen                                          Jørgen Ellingsen

 

 

 

Priiserets Forhør!

Aar 1812  den 15de April, om Formiddagen Kl: 9, blev en Extraret sadt inden lukte Dører i Mad:me Erpecums Huus i store Sandvigen ved Bergen, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie, i Overværelse af de 4re af Fogden opnævnte eedsoerne 4re Laugrettes mænd:  Jørgen Ellingsen, Lars Blix de Fine, Anfind Olsen og Ole Rasmussen, for at optage et Undersøgelsesforhør betreffende et af den bergenske Roeflottille i Bakkesunds Havn besat, og den 12te d: M: til store-Sandvigen indbragt Fregatskib Juno kaldet, ført af Skipper Corneelis Kooter. Skibets Indbringelse var af Roeflottillens Cheff  Capitaine Acheleye, for Dommeren bleven anmeldt den 12te d: M:  om Eftermiddagen Kl: 4, men det har ikke været Dommeren mueligt forinden i Dag at begynde dette Forhør, da han den 13de og 14de d: M: har været beskieftiget med at optage Undersøgelsesforhør betreffende et samme Tiid indbragt Pink Skib Jupiter kaldet, ført af Skipper Kock, hvilket Forhør ikke desuagtet endnu er bleven sluttet. Translateur Jørgensen var i Retten tilstæde  for som Tolk at Assistere ved Examinationen og Dokumenternes Gjennomgang.

  For Retten mødte Second-Lieutenant Dahlerup af Søe-Etaten, som tilkjendegav:  at han tilligemed Maaneds Lieutenant Berg, efter Ordre af Cheffen for Roeflottillen i Bergen, Capitaine Acheleye, reiste ud med Kanonskonnerten Balder til Bakkesund i Sundhordlehns-District den 9de d: M:, og at de den samme Dag fandt et hollandsk Fregat-Skib Juno kaldet, ført af Skipper Corneelis Kooter, liggende i bemelte Bakkesunds Havn. De eftersaae Skibets Papirer, og da disse fantes mistænkelige blev Skibet besat med Kanonskonnertens Mandskab, og siden den 11te d: M:  silde om Aftenen  indbragt til store Sandvigen, efterat de af Skipperen fremviiste Dokumenter vare blevne af Comparenten og Skipperen selv forseglede, undtagen Skibets Journal  der ikke blev taget under Forsegling. Comparenten tilkjendegav at Skipperen, forinden Papirernes Forsegling  erklærede:  at han ikke havde andre end de frem viiste Dokumenter Skibet vedkommende.

  Lieutenant Dahlerup framlagde dernæst en forseglet Blik Daase, hvori de bemelte Skibs Dokumenter skulle indeholdes, forsynet med 2de Segl. Ligeledes fremlagde Comparenten uden Forsegling den om Bord paa Skibet fundne Journal, tilligemed et Søe Kaart.

  I Retten mødte efter Tilsigelse SkibsCapitaine Corneelis Kooter, som declarerede:  at den fremlagte Daase med Skibspapirer, saavelsom bemelte Journal og Søekaart, ere de som han i Bakkesund har foreviist og overleveret til Lieutenant Dahlerup, samt at han gienkjender sit Segl der er sadt for Papirerne.

  Dokumenterne bleve derpaa af Dommeren, i begge Parters

 

1812: 7

 

Overværelse, aabnede, efterat Seglene vare befundne at være ulæderede!! (uskadde). De fremlagde Skibs-Papirer fantes at bestaae af følgende:  1. Kongl: hollandsk Søepas  dateret 22de Junij  /: Zoomermaand :/  1810, lydende paa Skibet Juno at gaa til Archangel, og paategnet i Texel den 3de Julij s: A:, og ligeledes i Archangel den 29de September s: A:   2. Kongelig hollandsk Certificat, dateret Amsterdam den 6te Junij 1810, betreffende at Skibet Juno tilhører hollandske Undersaatter, paategnet i Texel 3de Julij s: A:.   3. Kjøbe-Contract om det forhen værende Americanske Skib Jane, til Handelshuuset Mannekus  Beyers & Steuer i Maassluys, dateret \Amsterdam/ 14de Maij 1810.   4. Copie af en Confiscations-Act, dateret {2den Febr: 1810} Amsterdam 26de Januar 1810, betreffende det Americanske Skib Jane.   5. Maalebrev for Skibet Juno, dateret Amsterdam 14de Junij 1810.   6. Borgerskabs Eed aflagt af Skipper Corneelis Kooter, dateret Amsterdam 27 Junij 1810.   7de  Certificat, dateret Varel 24de Marti 1812, om at Skibet Juno skulde afgaae med Ballast derfra til Bergen.   8te  Folkeliste og Hyre-Contract  dateret Varel den 20de Marti 1812.   9. Sundhedspas fra Varel af samme Dato.   10de  Toldklarerings-Beviis fra Varel af samme Dato.   11. Correspondent Liste lydende paa adskillige Handelshuuse paa forskjellige Stæder i Frankerig, Holland, Engeland etc:   {12.}   Den fremlagte Skibs-Journal er begyndt den 29de Marti og sluttet den 10de d: M:  Bemelte Journal tillige med det fremlagde Søe kaart skal blive vedkommende Priiseret tilstillet.

  Dernæst fremstod som

            1te Deponent Skipper Corneelis Kooter, som angav sig at være fød paa Øen Helder ved Texel i Holland, 35 Aar gammel, {og} reformeert og boesat i Amsterdam  hvor han er Borger. Han deklarerede:  at han ikke havde andre end de fremlagte Dokumenter Skibet Juno betreffende, og at han ikke er forsynet hverken med dansk, norsk, fransk eller engelsk Leydebrev. Videre forklarede han:  at han med \Fregat/ Skibet Juno, som tilhører Handelshuuset Mannekus  Beyers & Steuer i Maassluys, sidstleden 29de f: M: er afgaaet fra Varel ballastet  og bestemt til Bergen, for sammestæds at oppe bie Reehdernes nærmere Ordre om at indtage Ladning. Han var adresseret til Kjøbmand Jacob Blaauw i Bergen. Paa denne Reise har han ikke anløbet nogen Havn forinden i Norge, ey heller i Søen seet eller været prayet af Krigsskibe, Kapere eller andre Skibe. Passagerer har han ikke bragt med sig. Skibet farer under hollandsk Flag. Den første Havn han ankom til i {Bergen} \Norge/ var Bakkesund  og sammestæds blev Skibet besat af en norsk Kanon skonnert 6 Dage efterat Skibet dertil var indkommen. Papirerne bleve af den commanderende Officeer taget i Forvaring og forseiglede; og han har aldeles intet paa Kanonskonnertens Officerers og Mandskabs Forhold at udsette. Handelshuuset Mannekus  Beyers & Steuer har ejet Skibet Juno siden Aaret 1810, da de Kjøbte samme i Amsterdam, efterat det der var confisqueret. Paa den Tiid da de i Amsterdam udstædde

 

1812: 7b

 

og nu fremlagde Skibsdokumenter bleve expedered, laae Skibet ved Amsterdam. I Marti Maaned 1810 modtog Deponenten Commandoen af Skibet Juno. Efterat Skibet var blevet ballastet  afgik {Skibet} han med samme fra Amsterdam den 26de Junij 1810  og løb ud ved Texel den 4de Julij næstefter  bestemt til Archangel, hvorhen han fortsatte Reysen directe  uden at anløbe engelske eller andre fremmede Kyster eller Havner undervejs. Den 1te September 1810 ankom Deponenten med Skibet til Archangels Reveer. Hans Bestemmelse var i Archangel at indtage en Ladning Høefrøe, hvilken han fik indladet i Skibet, saa at han den 12te October 1810 var færdig og seilede ud paa Reveret  en 4 à 5 Miil fra Archangel. Iisen lagdes imidlertiid til  saa at Skibet {imidlertiid} blev indefrosen, og laae i Iisen til i midten af Maij Maaned 1811. Om Vinteren havde Deponenten ladet Ladningen udlosse og bringe i Land. I Junij Maaned 1811 blev Skibet atter tilladet med Høefrøe, og den 9de Julij næstefter afseilede Deponenten fra Archangel, bestemt til Rotterdam. 30 Dage derefter ankom Deponenten med Skibet paa Jahde-Floden til Varel. Aarsagen hvorfor han ikke søgte til Rotterdam var Frygt for at blive opbragt af engelske Krydsere, deels ogsaa contrare Vind, der mødte ham, da han omtrent havde Høyden af Texel at søge {Land} til Jahde-Floden. Paa Reysen fra Archangel til Varel anløb Deponenten ingen Havn, blev ikke prayet af Kapere eller Krigs skibe, og seilede heller ikke under Convoij. Om Skibet paa denne Reysen var forsikret  veed Deponenten ikke. Ved hans Ankomst til Varel i August 1811, adresserede han sig til Handelshuuset van Tungeln sammestæds, til hvem han udlossede Ladningen  og blev dermed færdig i Midten af September f: A: Fra denne Tiid laae Deponenten i Varel, ventende paa Rehderents nærmere Ordre, indtil at Skibet, som meldt, afgik derfra i forrige Maaned. Skibet laae den heele Tiid ved Veerhoek, omtrent 4 Miil fra Varel.

  Da det allerede var over Middag blev Forhøret udsadt til i Eftermiddag Kl: 4. om der formedelst et andet til Kl: 3 berammet Priiseforhør skulle blive Tiid dertil.

                             Lars Blix de Fine           Christie            Anfind Olsen

                             Ole Rasmussen                                       Jørgen Ellingsen

 

 

Aar 1812  den 15de April om Eftermiddag Kl: 3, continuerede det fra den forrige Dag udsatte Undersøgelsesforhør betreffende Pinkskibet Jupiter; og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie, inden lukte Dører paa samme Stæd, og i Overværelse af de samme Laugrettesmend som Dagen tilforn. Translateur Jørgensen var tilstæde som Tolk.

  For Retten fremstod som

            14de Deponent  Matros Frantz Bunnemeyer, fød i det Oldenborgske, 23 Aar gammel og Romerskcatolsk. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig eensstemmig med 6te Deponent, men nægtede ligesom de øvrige Deponentere at ville aflægge Eed til Bekræftelse paa hans

 

1812: 8

 

Forklaring.   demitteret.

  Fra Kjøbmand Jacob Blaauw i Bergen, blev Dommeren tilsendt en Deklaratjon af Gaars Dato, underskrevet af ham selv og 3de i Bergen værende hollandske Skippere, betreffende at Skibet Jupiter, ført af Capitaine Johannes Kock  tilhører Handels Huuset MønneKus  Beyers & Steuer, og er bestemt hertil for at indlade Fisk og Tran til Holland. {Dette Dokument indtages her  saaledes lydende: #}  Bemelte Dokument skal af Dommeren blive tilsendt den Kongelige Priiseret i Bergen, til hvis Bedømmelse det indstilles hvorvidt Hensyn paa Dokumentets Indhold kan tages.

  Capitaine Acheleye, saavelsom Skipperen Johannes Koch, der nu Begge i Retten vare tilstæde, deklarerede:  at de ikke ønskede videre Oplysning i denne Sag.

  Capitaine Acheleye paastoed:  at Pinkskibet Jupiter med Tilbehør, paa Grund af de tilveje bragte Oplysninger ved Priisrettens Dom maatte condemneres, i Overeensstemmelse med Kaperreglementet af 28de Marti 1810, og det i Aaret 1810 udkomne Tillæg til Krigs-Artikulsbrevet for Søe-Etaten, og saaledes indlod han Sagen til Dom.

  Skipper Johannes Kock erklærede paa Dommerens nærmere Tilspørgelse:  at han ikke  i den Tiid han har ført Skibet Jupiter  har gjort nogen Rejse dermed til Østersøen. Han begjerede dernæst Udsettelse til i Overmorgen for at kunne fremkomme med skriftlig Paastand i denne Sag, i hvilken han nu foreløbigen paastoed Friefindelse.

  For Retten mødte Foged Bøgh, som fremlagde Stiftets Ordre af Dags Dato til at møde i denne Sag, for at iagttage den Kongelige Casses Tarv; men da Sagens Omstændigheder endnu vare ham ubekjendte, begjerede hans!! (han) Sagens Anstand til i Overmorgen  for da at kunne fremkomme med Paastand paa den Kongelige Casses Vegne. Bemelte Stiftets Ordre indtages her  saaledes lydende: #

Eragtet:

Udsettelse til Fredagen den 17de d: M:  om {For}\Efter/middagen Kl: 3, bevilges, saameget meere som Dommeren ikke endnu har faaet Tiid at optage den befalede Inventarii- og Taxationsforretning.

                                 Lars Blix de Fine           Christie               Anfind Olsen

                                 Ole Rasmussen                                          Jørgen Ellingsen

 

 

Samme Dag og Stæd om Eftermiddag Kl: 4, continuerede det fra om Formiddagen udsatte Undersøgelsesforhør betreffende Skibet Juno, og blev Retten holdt inden lukte Dører i Overværelse af de samme Personer som om Formiddagen.

  Forinden Dommeren i Dag havde begyndt Forhøret, havde han fra Qvarantaine Commissionen i Bergen modtaget Sundhedspas for Skibet Juno, dateret 12te d: M:  Bemeldte Pas skal med de øvrige Dokumenter blive fremsendt til Priisretten.

  For Retten fremstod atter

Skipper Corneelis Kooter  som i Henhold til hans forhen i Dag givne Depositjon forklarede videre:  at Skibet Juno laae ved Veerhoek paa den Tiid de fra Varel daterede Dokumenter bleve udstæd. Han sagde at den blant Dokumenterne \frem/ fundne Correspondent-Liste, var ham meddeelt af hans Rehdere Mannekus  Beyers & Steuer

 

1812: 8b

 

den Tiid han afgik fra {Rotterdam} \Amsterdam/, for at han kunde i indtreffende Tilfælde henvende sig til de deri værende Handelshuuse. Han benægtede at have havt Adressebreve til bemelte Handelshuuse. Paa Tilspørgsel:  om hvorledes eller i hvad Hensigt han havde faaet opgivet Correspondenter i Engelland?  svarede han:  at dette var ham ubekjendt, men at han ikke havde Ordre at gaae til nogen som heldst engelsk Havn. At der ogsaa er ham opgivet et Handelshuus i Rotterdam  erklærede han at være grundet deraf at hans Skib stikker saa dybt at han ikke kan indløbe med samme til Maassluys igjennem det samme Løb som gaaer til Rotterdam, men at han til sidstmeldte Stæd maae søge det ydder Indløb, og at han følgelig maatte have et Handelshuus at henvende sig til i Rotterdam. Som Aarsaeg til at Skibet endnu gaaer under hollandsk Flag  anførte han:  at det hollandske Flag existesterede paa den Tiid han gik ud fra Amsterdam, og at han ikke seenere af sine Reehdere har faaet Ordre at forandre Flagget. Han benægtede at der i Varel var franske Militaire, Commissarier eller Andre der tilholdt ham at forhverve sig franske Dokumenter  eller at antage fransk Flag. Han erklærede:  at Skibets Navn, forinden dets Confiscatjon i Holland i Aaret 1810 var Jane; men at hans Reehdere har ladet det kalde Juno, efterat de kjøbte samme. Skibsmandskabet bestaaer for det meste af hollandske og tydske Folk. Da han udgik fra Varel var hans Skib provianteret for 3 à 4 Maaneder  da han ikke kunde vide hvor længe Reysen skulde vare  og han tillige tog Provision til Reysen herfra  hvorom han dog i Bergen ventede nærmere Ordre. Han benægtede at have været i Østersøen siden han fik Skibet Juno at føre. Den Journal som blev holdt paa Reysen fra Amsterdam til Archangel  og fra Archangel til Varel  har Deponenten ikke længere i sit Værge. Deponenten holdt ingen Journal, men den blev holdt af Styrmanden, som, da han blev aftakket i Varel i afvigte Aar, beholdt Journalen, hvilket Skipperen ikke tog i Betænkning at tilstæde, da Rejsen var fuldbragt, og Journalen altsaa ikke meere behøvedes. Skibets Ladning  bestaaende af Høefrøe  tilhørte Rehderiet, og Deponenten veed ikke om den var forsikret eller ikke. Deponenten benægtede at have i sit Værge andre Dokumenter betreffende Reysen fra Archangel til Varel, dog erindrer han ikke bestemt om han ikke endnu har om bord en Told-Clarerings-Seddel fra Archangel, hvilket han nærmere skal eftersee. Disse hans Forklaringer vedtog han som rigtige  og blev indtil videre demitteret for at gaae om Bord og eftersee bemelte Dokument. Han indstillede sig strax efter i Retten og fremlagde 2de Dokumenter i det russiske Sprog, som her Aoteres!! (annoteres/anmerkes) under No: 12 og 13; og tilligemed Forhøret skal blive Priisretten tilstillet. Skipperen deklarerede:  at disse 2de Dokumenter vare et Udklarerings beviis og et Pas fra Archangel.   demitteret til videre.

  Dernæst fremstod

            2den Deponent  Styrmand Jan Drives, som angav sig at være fød paa Heldes ved Texel, 58 Aar gammel og \er/ Mennonist. Efter Formaning til Sandhed forklarede han:  at han er bleven forhyret med Skibet Juno i Varel i Midten af Marti Maaned d: A: for at afgaae derfra til

 

1812: 9

 

Bergen. Om denne Reyse forklarede han sig aldeles overeensstemmende med Skipperen. Han benægtede at Skibet nu ankom/m/er fra nogen Storbrittanisk Provinds eller Bye; ligesom og at han har seet Skipperen eller andre destruere Dokumenter Skibet vedkommende, hverken før eller efter Jndbringelsen. Ligesaa nægtede han at være vidende om Skipperen har med sig den paa Rejsen til og fra Archangel holdte Journal, da Skipperen har sagt ham at den forrige Styrmand tog samme med sig. Deponenten har af Skipperen hørt at Skibet tilhører et Handelshuus i Maassluys. Skibet laae ved Veerhoek paa Jahde Floeden den Tiid Deponenten kom om Bord paa samme. Deponenten er gift og boesiddende ved Amsterdam. Deponenten har ikke faret med Skibet Juno førend nu sidst fra Varel, men han var i afvigte Aar i Archangel og saae Skipper Kooter med Skibet Juno sammestæds. Deponenten afgik fra Archangel f: A: med et russisk Skib  der blev opbragt til London og condemneret. I Slutningen af Januar d: A: afgik han med et fingerit hollandsk Smakskib (Norsk Hist. Leksikon: Smakke = skipstype av holl. opphav, med oftest 2 master), der skulle gaae til Delfziel, men blev fordrevet til Varel, hvor Deponenten som meldt forhyrede sig med Skibet Juno.   demitteret til videre, efterat han først havde declareret at han havde holdt den i Retten fremlagde Skibs Journal.

  Da Dagen med det Paserede var forløben, blev Forhøret udsadt til den følgende Dags Formiddag Kl: 9.

                                 Lars Blix de Fine       Christie         Anfind Olsen

                                 Ole Rasmussen                                Jørgen Ellingsen

 

 

Aar 1812  den 16de April  om Formiddagen Kl: 9, continuerede det fra forrige Dag udsatte Undersøgelsesforhør betreffende Skibet Juno, og blev Retten holdt inden lukte Dører sammestæds, og i Overværelse af de samme Personer som Dagen tilforn.

  I Retten fremstod som

            3die Deponent  Tømmermand Harm Dams, fød i det Oldenborgske, 32 Aar gammel og Katholsk, boesat i Hamborg. Efter Formaning til Sandhed forklarede han:  at han var forhyret med Skibet Juno i Varel den 20de f: M:. Om Reysen derfra  saavelsom om Skibet selv, dets Ejere og Dokumenter, forklarede han sig aldeles overeensstemmende med 2den Deponent.   demitteret til videre.

            4de Deponent  Baadsmand Andreas Loobak, fød i Harlingen, gift og boesat i Amsterdam, 52 Aar gammel og Lutheran. Han forklarede at han er forhyret med Skibet Juno i Amsterdam i Junj Maaned 1810, og at han i den næstfølgende Maaned er afgaaet derfra til Archangel. Om Rejsen dertil, Opholdet sammestæds, og Skibets videre Rejse til Varel, samt derfra og hertil  forklarede han sig aldeles overeensstemmende med Skipperen. I øvrigt overeensstemmende med 3de Deponent.   demitteret til videre.

            5te Deponent Jan Leeman, Skibskok, fød i det Hannoverske, 49 Aar gam-

 

1812: 9b

 

mel og Lutheran. Han deklarerede at han paa Folkelisten findes anført at være fra Gothenburg  da han ikke har tordet angive sit rette Fødestæd af Frygt for at blive taget til fransk Tjeneste. Videre forklarede han:  at han er forhyret i Varel i Februar Maaned d: A:. I øvrigt overeensstemmende med 3de Deponent.   demitteret til videre.

            6te Deponent  Matros Anthon Brisselhoff, fød i det Oldenborgske  25 Aar gam/m/el, Romerskcatholsk. Hans Forklaring fandtes overeensstemmende med 3de Deponent.   demitteret til videre.

            7de Deponent  Matros Pieter Bang, fød i Hamborg, 20 Aar gammel og {Lutheran} \Mennonist/. Hans Forklaring var overeensstemmende med 3de Deponent, dog vidste han ikke at sige hvor Skibet hjemmehører.   demitteret til videre.

            8de Deponent  Matros Wollert Cornelius Carmin, fød i Hamborg, 34 Aar gam/m/el. Lutheran. Hans Forklaring stemmede i et og alt overeens med 3de Deponent.   demitteret.

            9de Deponent  Matros Carl Wilhelm Christian Wilkens, 24 Aar gammel, fød i Hamborg og Lutheran. Hans Forklaring var aldeles overeensstemmende med 3de Deponent.   demitteret til videre.

            10de Deponent  Matros Carl Diderich Warnech  fød i det Mechlenborgske, 33 Aar gammel og Lutheran. Aldeles overeensstemmende med 3de Deponent.   demitteret til videre.

            11te Deponent  Matros Gert Fankman, fød i det Oldenborgske, 28 Aar gammel, Katholsk. Ligeledes fuldkommen overeensstemmende med 3de Deponent,   demitteret til videre.

            12te Deponent  Jan Wichman, Matros, fød i det Oldenborgske, 28 Aar gammel, Katholsk. Ligeledes i et og Alt overeensstemmende med 3de Deponent.   demitteret til videre.

            13de Deponent  Jungmand Nicolaas Borneman, fød i Vriesland, 18 Aar gammel, Reformeret. Hans Forklaring var aldeles overeensstemmende med 4de Deponent.   demitteret til videre.

            14de Deponent  Skibsdræng Pieter Waarnaas, fød i Maassluys, 13 Aar gammel og reformeret, uconfirmeret. Hans Forklaring var overeensstemmende med 3de Deponent.   demitteret til videre.

  Da det allereede var Middag, og Dommeren i Eftermiddag har berammet at optage Inventarium og afholde Taxatjon saavel over dette som et andet samme Tiid indbragt Skib Jupiter kaldet, udsettes Forhøret til i Morgen Formiddag Kl: 10.

                              Lars Blix de Fine         Christie           Anfind Olsen

                              Ole Rasmussen                                    Jørgen Ellingsen

 

1812: 10

 

 

Den følgende 17de April om Formiddagen Kl: 10  continuerede inden lukte Dører sammestæds som tilforn Undersøgelsesforhøret betreffende Skibet Juno, i Overværelse af de samme Laugrettesmænd som forhen. Translateur Jørgensen var i Retten tilstæde. Paa Roeflottillens Vegne mødte Maanedslieutenant Berg.

  I Retten fremstod atter Skipper Corneelis Kooter, som igjentog samtlige hans aflagde Forklaringer, og erklærede samme for aldeles sandfærdig, og aflagde corporlig Eed til Stadfæstelse derpaa.

  Dernæst fremstode i Parternes Overværelse de øvrige afhørte Deponentere fra No: 2 til 13 inclusive, hvilke hver for sig igientoge foranførte deris Forklaringer, og bekræftede samme med corporlig Eed, efterat dennes Hellighed ved Translateuren var dem betydet.

  Maanedslieutenant Berg, begjerede Forhøret udsadt til i Eftermiddag  for at hans Cheff  Capitaine Acheleye  da kunne fremkomme med sin Paastand i Sagen.

  Skipperen begjerede ligeledes Opsettelse til i Eftermiddag  for at indgive sit Forsvar.

  Paa Grund heraf blev Forhøret udsadt til i Eftermiddag Kl: 4.

                             Lars Blix de Fine        Christie            Anfind Olsen

                             Ole Rasmussen                                    Jørgen Ellingsen

 

 

Aar 1812, {Ef} den 17de April om Eftermiddag Kl: 3, continuerede det fra den 15de s: M: udsatte Undersøgelses-Forhør, betreffende Skibet Jupiter, og blev Retten inden lukte Dører holdt paa samme Stæd og i Overværelse af de samme Personer som tilforn.

  For Retten mødte Skibs Capitaine Johannes Kock  som fremlagde skriftlig Forsvar af Dags Dato, hvori Sagen paa hans Side indlades til Dom. Skipperens Indlæg indtages  saaledes lydende: #

  Capitaine Acheleye mødte og henholdt sig til sin forrige Paastand, med Tillæg:  at Rettens og øvrige Omkostninger maatte af Skibet udreedes.

  Foged Bøgh mødte paa den Kongelige Casses Vegne og paastoed, da de med de 2de sam!! førte danske Matrosers afgivne Vidnesbyrd, sammenholdt med Skipperens og hans Mandskabs Benægtelse af at gjøre Eed paa deres Forklarings Rigtighed, maae ansees for fuldkom/m/en beviis at Skibet Questionis kommer fra Leith og ikke fra Varel, at Skibet Jupiter, ført af Skipper Kock, ved den Kongelige Priiserets Dom maae blive tilkjendt Hans Mayestæts Cassa som god Priise, i følge Reglementet af 28de Marti 1810  § 11  Litr b  og § 12, sammenholdt med Anhanget til Søe krigs artikulsbrevet af 13de April 1810  § 2, indstillende i Øvrigt hvorvidt Roeflottillen kan være berettiget til at erholde de ved bemelte Anhang belovede Procenter, hvorhos Comparenten paastoed sig tillagt:  Salarum 20 Rdr.

  Da Sagen saaledes fra alle Vedkom/m/endes Sider til Dom er indladt, blev det samtlige nu i Retten Mødende tilkjendegivet, at dette Forhør nu sluttes, og at Sagen, saasnart Forhøret kan blive be-

 

1812: 10b

 

skrevet  skal sendes til den Kongelige Priiseret i Bergen, og at den der, uden videre Indvarsling det snareste mueligt ved Dom vil blive paakjendt.

                               Lars Blix de Fine         Christie           Anfind Olsen

                               Ole Rasmussen                                    Jørgen Ellingsen

 

 

Samme Dag om Eftermiddagen Kl: 4, continuerede paa samme Stæd inden lukte Dører Undersøgelsesforhøret betreffende Skibet Juno i Overværelse af de samme Laugrettes mænd som forhen; Translateur Jørgensen var i Retten tilstæde.

  Capitaine Acheleye mødte og paastoed:  {at} Skibet Juno med Tilbehør, i følge de under dette Forhør oplyste mistænkelige Omstændigheder, condemneret i Overeensstemmelse med Kaperreglementet af 28 Marti 1810 og Anhanget til Søe krigs Artiklerne, dateret 13de April 1810, samt at Omkostningerne forlods af Skibet maae udreedes  og saaledes indlod han Sagen til Dom.

  I Retten møtte Foged Bøgh, som fremlagde Stiftets Ordre af Dags Dato at møde under denne Sag paa den Kongelige Casses Vegne. Stiftets Ordre indtages  saalydende: #   I Følge bemelte Ordre paastod Foged Bøgh:  at da det under Forhøret er oplyst at Skibet Juno haver under et Flag, som paa nærværende Tiid ikke existerer, samt at den Journal der er holdt paa den Reyse hvorpaa Søepasset lyder, af Skipperen ikke kan produceres m: v:, Skibet Juno med Tilbehør da maae blive Tildømt den Kongl: Cassa som god Priise i Overeensstemmelse med Regl: af 28 Marti 1810  § 11  Litr b  og § 12, samt Anhanget til Søe krigs-Artikuls brevet dateret 13 April 1810  § 2; indstillende i øvrigt til Priiserettens Dom hvorvidt Flottillen kan tilkomme de dem ved bemelte Anhang tilstaaede Procenter. Endelig paastoed Comparenten sig tillagt for sine Møder i Salarium 20 rd, og saaledes indlod Sagen Dom.

  Skibs Capitaine Corneelis Kooter, som i Retten var tilstæde  fremlagde skriftlig Indlæg af Dags Dato; til hvilket han henholdt sig og indlod Sagen Dom. Skipperens Indlæg indtages  saaledes lydende: #

  Capitaine Acheleye og Foged Bøgh henholdt sig til deres forrige Paastand.

  Saavel Capitaine Acheleye som Fogden Bøgh og Skipperen tilkjendegav dernæst:  at de ikke ønskede nogen videre Oplysning i Henseende til denne Sag.

  Dommeren tilkjendegav derpaa Parterne:  at dette Forhør, som herved sluttes, skal blive tilsendt den Kongelige Priiseret i Bergen tilligemed de fremlagte Dokumenter  saasnart som Forhøret kan blive beskrevet, og at Sagen, uden videre Indvarsling, af bemelte Priiseret vil blive paakjendt.

                              Lars Blix de Fine              Christie              Anfind Olsen

                              Ole Rasmussen                                            Jørgen Ellingsen

 

 

Aar 1812  d: 18de April Om Formiddagen Kl: 10  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen Justits Sagen Fogd Bøgh som Actor contra arrestanten Tron Isachsen Mæland  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de sam/m/e Laugrettes og Meddomsmænd, som fra først af have været tilstede i Sagen. Arrestanten var i Retten tilstede  frie for Jern og baand.

 

1812: 11

 

  For Actor Foged Bøgh mødte hans Fuldmægtig Lassen, der fremlagde Udskrivt af en over Tiltalte d: 31te December 1806 afsagt Dom, hvorved Tiltalte er dømt at arbejde i Bergenhuus Fæstning i 6 Maaneder, samt skrivtligt Indlæg af 15de d: M:, hvori Sagen indlades til Dom. Bemeldte Udskrivt vedhæftes Acten. Indlæget indtages her  saaledes lydende: #

  Fornævnte Dom blev oplæst for Tiltalte tilligemed Kom/m/andantens Attestation derpaa, og Tiltalte tilstod, at Dom/m/en var ham angaaende  samt at han havde udstaaet Straffen. Ligeledes blev Actors Indlæg for Tiltalte oplæst.

  Defensor Told Procureur Rogge mødte og fremlagde skrivtligt Indlæg af Dags Dato, hvortil han, næst at paastaae sig Diæt-Penge med een Rixdaler daglig tilkjendt, henholdt sig og indlod Sagen til Dom. Defensors Indlæg blev i Retten oplæst  og det indtages her  saaledes lydende: #

  Tiltalte erklærede, at han ihenseende til hans Arrest og den Forflegning, han der har nydt, intet havde at klage.

Eragtning:

Denne Sag optages til Kjendelse eller Dom.

  Arrestanten blev derpaa Laugrettet overleveret for at føres tilbage i Arresten.

                                                Christie

     Niels Olsen Echnes                                   Steffen Olsen Galteland   S O S  bomerke

     Jørgen Nielschen!! (Nielssen)                  Johannes Olsen indre Bernæs  I O S og bomerke

 

 

Aar 1812  d: 18de April  om Formiddagen Kl: 11  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen det fra d: 11te s: M: udsatte Forhør betreffende Vagtholdet og endeel begaaede Tyverier paa den til Christiansand i Aaret 1810 opbragte Konvoy, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2de eedsvorne Laugrettesmænd  Niels Iversen Lundgaarden og Johannes Olsen indre Bernæs.

  Permitteret Soldat Mons Knudsen Tejten mødte for Retten. Han angav sig at være 29 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed svarede han til de Forhøret vedhæftede Qvestioner saaledes:   til 2den Qv:  Sv:  i 8 Aar, 3 Aar som Musketeer, 3 Aar som Grenadeer og 2 Aar som Skarpskytter.   3 Qv:  Sv:  2 gange om Som/m/eren 1810. Nøjere erindrer Deponenten nu ikke Tiden.   4 Qv:  Sv:  det ene var et svensk Skib, ladet med Træelast. Det laae vestenfor Toldboden ved Christiansand. Det andet laae ved Laugmandsholmen. Ladningen veed Deponenten ikke. I øvrigt veed Deponenten intet mer om {Qv} det omspurgte.   5 Qv:  Sv:  at passe paa at ingen bragte noget fra Skibet  og at ingen Uvedkommende kom om bord. Han havde ingen skrivtlig Instrux.   6 Qv:  Sv:  paa det første omtalte Skib var ingen Forsegling. Det andet var, saavidt Vidnet husker, forseglet paa Kahyts Dørren og Lugerne. Deponenten var ogsaa om Som/m/eren 1811 Vagt engang paa et Skib, der laae i Elven ved Christiansand, med forseglet Kahyts Dør og Luger. Ladningen veed Deponenten ikke.   7 Qv:  Sv:  ney.   8 Qv:  Sv:  jo, dog var der ingen Folk om bord paa de 2 sidste omforklarede Skibe.   9 Qv:  Sv:  ney; dog gik Capitainen paa Trælastskibet i Land uden at føre noget bort med sig.   10 Qv:  Sv:  godt.   11 Qv:  Sv:  ney.   12 Qv:  ved Træelast Skibet laae en liden Jolle, ved de 2 andre Skibe ingen Baad,   13 Qv:  Sv:  ney.   14 Qv:  Sv:  ney.   15 og 16 Qv:  Sv:  ney.   17 Qv:  Sv:  ja, og det flere gange hver Nat. Om flere have patrouilleret veed Deponenten ikke.   18 Qv:  Sv:  ney.   19 Qv:  Sv:  ney.    Dimitteret efter at have hørt sin Forklaring oplæse og vedkjendt sig sam/m/es Indhold.

  Til yderligere Oplysning om de forhen skeete Indkaldelser indtages her nu af Sorenskriveren d:

 

1812: 11b

 

udfærdiget Indkaldelse, med Lehnsmand Schjelangers Paategning derpaa.

Eragtning:

Forhøret sluttes, og det skal blive beskrevet og Amtet tilsendt.

                                                             Christie

                         N.  J  S.                                                            I O S og bomerke

          Niels Iversen Lundgaarden                                    Johannes Olsen indre Bernæs.

                                                      begge med holdt Pen.

 

 

 

Forhør

Aar 1812  d: 21de April  om Eftermiddagen Kl: 3  blev en Extra-Ret sat i Sorenskriverens Boepæll i Bergen  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd  Lars Blix de Fine og Jørgen Ellingsen, for, efter Anmeldelse, af Dags Dato, fra Hr: Foged Bøgh, at optage Forhør til Oplysning om nogle af en anholdt Person, navnlig Ole Iversen Kjellevold, begaaede Tyverier. Fogedens Skrivelse af Dags Dato indtages  saaledes lydende: #

  Arrestanten Ole Iversen Kjeldevold var i Retten tilstede  frie for Fængsels baand.

  For Retten fremstod som

            1ste Deponent  Aamund Olsen Øyjorden, 57 Aar gam/m/el. Han forklarede, at han sidstleden Søndag savnede endeel Penge, nemlig:  8 rd i Sølvpenge, deels Toskillinger  deels Rix orter, etc:, en Fem Rixdalers Seddel, 2 Rixdalers Sedler, omtrent 3 rd i Tolvskillings Sedler, 92 Skilling i Kobber-Penge, {et} og desuden et Par nye hvide Uld-Strømper, et Par hvide Finger-Vanter af Uld  og et Par blaae strikkede Uld-Vævlunger eller korte Ermer, hvilke Ting laae i et Skrin inde i en saa kaldet Klæde-Bod paa Deponentens tilbøxlede Gaard Øyjorden, og tilhørte Deponentens Søn Hans Amundsen Øyorden, der er 20 Aar gam/m/el. Bemeldte Klædebod er under eet Tag med det Huus, hvori Deponenten boer, og der er kun en smal gang imellem Deponentens Dagligstue og Klædeboden. Den nu tilstedeværende Arrestant Ole Iversen Kjeldevold havde Onsdagen tilforn været i Huset hos Deponenten og givet sig ud for en Handels-Karl, faaet mad for Penge sam/m/esteds  og ligget der og sovet paa bænken en Stund om Eftermiddagen, men var bortgaaet om Aftenen. Deponentens Søn, Jens Aamundsen, traf derefter Arrestanten i Gaar Morges i Salhuus, og da Arrestanten saae denne  flygtede han  og blev siden greben paa Gaarden Mællingen, hvor han tilstod Tyveriet; og blev \Arrestanten/ derefter ført tilbage til Øyjorden, samt derfra i Dag overleveret til Foged Bøgh.   Dimitteret efter at have hørt sin Forklaring oplæst og vedkjendt sig dens Rigtighed.

2 Deponent  \Huusmand/ Ole Larsen Øyjorden, 64 Aar gam/m/el. Han forklarede, at han Onsdag Aften i forrige Uge mistede en Færings Baad, med 2 Par Aarer, og Tilfar, hvilken stod optrukket paa Lunderne ved Nøstet hos Aamund Olsen Øyjorden. Deponenten veed ikke hvor Baaden er afblevet; men han har hørt at nærværende Arrestant skal have stjaalet Baaden og solgt den i Lindaas Skibrede.   Dimitteret.

3 Deponent  Huusmand Baste Johannesen Ham/m/erstræet  49 Aar gam/m/el. Han angav at han Onsdagen i forrige Uge mistede en hvid Vadmels Skjorte, et hvidt Lærrede og et blaaestribet Lærreds Tørklæde, hvilke Klæder laae ude paa Marken ved en Bæk for at tørres  efterat de vare vaskede. Deponenten har hørt at disse Ting skulle være stjaalne af nærværende Arrestant og fundne i hans Skræppe.   Dimitteret.

 

1812: 12

 

  Derpaa fremstod løs og ledig Arrestanten Ole Iversen Kjeldevold. Foged Bøghs foranstaaende Skrivelse blev oplæst for ham, hvorefter han afgav følgende Forklaring:  Inqvisiten er 19 Aar gam/m/el og født paa Gaarden Kjeldevold i Evenvigs Præstegjeld og yttre Sogns Fogderie. Hans Forældre ere Vilkaarmand Iver Andersen Kjeldevold og Kari Iversdatter, der begge endnu leve. Inqvisiten var hjem/m/e hos sine Forældre til hans 15de Aar, dog var han, som barn, i nogle Aar hos Huusmand Tollev Nyehamer, i Evenvigs Sogn, hvilken Mand nu er død. Inqvisiten blev confirmeret i Evenvigs Kirke i hans 14de Aar. I Inqvisitens 16de Aar kom han ud at tjene hos gaardmand John Erichsen Jordalen i Wosse Tinglaug. Hos denne mand har Inqvisiten tjent indtil Paaske d: A:, da han rejste derfra og agtede {fo} at drage hjem til Evenvigs Sogn for at erhverve sig Præste-Attest  og siden at drage op til Woss igjen. Inqvisiten er ugivt. Han gik seneste Gang til Alters i afvigte Aars Foraar i Opheims Kirke paa Woss. Han tilstod at han sidstleden Onsdag i forrige Uge kom op paa Gaarden Øyjorden, i Ham/m/ers Sogn, paa hans Rejse fra Woss. Han var aldeles blottet for Penge og havde intet at spise; dog sagde han at han ejede 2 Tolvskillings Sedler, og at han betalte den ene for Mad som han fik hos Aamund Øyjorden. Om Aftenen gik Inqvisiten fra Øyjorden; men han gik derhen igjen om Natten og tog ud et Vindue, der stod løst tilsat for en Klædebod paa Gaarden. Vinduet var nemlig indsat i Karmen og 2 Spigere vare slaaede i Væggen og bøjede hen over Kandten af Vindues Ram/m/en. Inqvisiten bøjede disse 2 Søm tilbage med blotte Fingre uden Hjelp af nogenslags Instrument, og tog derpaa Vinduet ud. Hans Forsæt var at see om han kunde finde sig noget Mad, som han, i saa Fald, vilde tage. Inqvisiten gik ikke ind gjennom Vinduet, men rækkede blot Haanden ind derigjennem. Han fik fat paa {et Skrin} \en Kiste/, der stod aaben{t}. Af {dette Skrin} \denne Kiste/ tog han nu ud 3 smaae Æsker eller Skrin, hvilke han tog med sig  tilligemed et Par hvide Uldstrømper, et Par hvide uldne Finger-Vanter, et Par blaae strikkede korte uldne Ermer og en liden Lom/m/ebog eller brevtaske. Inqvisiten satte derefter Vinduet ind igjen og gik bort. Sam/m/e Aften havde Inqvisiten ude paa Marken paa en Huusmands Plads i Nærheden af Øyjorden taget en hvid Vadmels Skjorte, et hvidt og et blaaestribet Lærreds Tørklæde. Med samtlige disse Koster gik Inqvisiten ned til Søen, hvor han i forvejen havde sat en ved Nøstet optrukken Færrings Baad ud. Han stjal da tillige Baaden, med 2 Par Aar!! (Aarer) og Tilfar, og roede nordefter til Brudeknappen, hvor han kjøpte sig noget Mad. I de 3 stjaalne Skrin \og Lom/m/ebogen/ var omtrent 1 rd i Kobber-Penge, noget over 2 rd i Tolvskillings Sedler, endeel Rixdaler i Sølv Toskillinger og andre Sølvpenge, een Fem Rixdalers og 2 Een Rixdalers Sedler, Inqvisiten veed ikke nøjere at opgive Pengenes Beløb. For endeel af disse Penge har Inqvisiten kjøbt sig Mad. De øvrige findes endnu i hans Randsel. De stjaalne Klæder findes ogsaa hos Inqvisiten. Baaden \med Tilbehør/ har Inqvisiten derimod solgt til Ole Leervog, i Nærheden af Kiilstrøm/m/en for 6 rd. Dette skeede sidstleeden Fredag. Inqvisiten rejste derefter Postvejen sydefter, da han ikke torde kom/m/e hjem til hans Fader, der vidste, at Inqvisiten ikke ejede noget. I

 

1812: 12b

 

Salhuus, hvor Inqvisiten var taget op, traf han i Gaar Morges Jens Øyjorden. Af Frygt for at blive grebet  undveeg Inqvisiten strax. Han blev eftersat og grebet paa en Gaard, Mællingen kaldet, hvor han tilstod alt. Hans Randsel blev taget i Forvaring  og Inqvisiten blev i Dag ført til Fogeden og derpaa arresteret. Inqvisiten benægtede at have stjaalet tilforn eller at have været tiltalt eller dømt for nogensomhelst Forbrydelse.  Denne Forklaring blev oplæst for Inqvisiten, der vedstod sammes Rigtighed i eet og alt.

  Den i Foged Bøghs Skrivelse ommeldte Skræppe, for hvilken Fogedens Seigl var sat, blev nu i Retten aabnet. Deri fandtes følgende Koster, der af Laugrettet saaledes bleve taxerede:   1. et Par nye hvide uldne Strømper, taxeret for 1 rd.   2. et Par hvide uldne Finger Vanter, 32 s:,   3. et Par strikkede blaae uldne Vævlinger, 24 s:.   4. et hvidt Lærreds Tørklæde, 3 mrk.   5. et blaaestribet Lærreds do:, 24 s:   6. en liden lakkeret Daase, 16 s:.   7. en Brevtaske af {Læder} Skind, 12 s.  I Daasen fandtes følgende Sølvpenger:  et Tomark Stk, en Rix ort, en 15 s:, 5 Otte Skillinger, een Tiskilling, 13 Stk Fireskillinger og 2 Stk Toskillinger.  Desuden fandtes i Skræppen en liden Lærreds Pung, med 4 rd 5 mrk og 2 s:, skriver fire Rixdaler, to og firesindstyve Skilling i Sølvpenge.  Den i Fogedens Skrivelse ommeldte hvide Vadmels Skjorte blev ogsaa i Retten fremlagt og af Laug rettet vurderet for 3 rd.  I Brevtasken fandtes 2 Fem Rixdalers Sedler, 2 Een Rix dalers Sedler og 3 Tolvskillings Sedler.

  Inqvisiten tilstod at bemeldte Koster ere de sam/m/e, han, som forklaret, har stjaalet paa Øyjorden og Ham/m/erstræet.

  Af disse Koster vedkjendte sig Aamund Olsen Øyjorden, paa hans Søns Hans Aamundsens Vegne, de under No 1, 2, 3, 6 og 7 anførte,  og Baste Johannesen Hammerstræet de under No 4 og 5 anførte, saavelsom den hvide Vadmels Skjorte.  Saavel Aamund Olsen Øyjorden som Baste Johannesen Hamerstræet erklærede nu at bemeldte Koster vare komne ud af Ejernes Besiddelse imod disses Vidende og Villie.

4 Depopnent  Jens Aamundsen Øyjorden, 29 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at han i Gaar Morges kom til Salhuus  og samesteds antraf den nu tilstedeværende Arrestant Ole Iversen Kjeldevold. Den Mistanke Deponenten havde om at denne Person havde stjaalet de af 1ste, {og} 2den og 3die Deponent opgivne Koster, blev forøget derved, at Arrestanten løb bort fra Salhuus strax efterat han havde seet Deponenten. Deponenten satte derpaa efter ham, naaede Arrestanten paa Gaarden Mællingen og bragte ham i Dag til Fogeden. Mons Monsen Wallestrand var heri Deponenten behjelpelig. De nu i Retten fremlagte Koster bleve fundne i Arrestantens Skræppe den Tid han blev grebet paa Mællingen. Arrestanten er i øvrigt Deponenten ubekjendt.   Dimitteret.

5 Deponent  Mons Monsen Wallestrand, 23 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig aldeles overeensstem/m/ende med 4de Deponent, hvis Forklaring han derefter hørte op læse  og vedkjendte sig som sin egen.   dimitteret.

  Den foranførte Daase, Brevtaske og Pung med Penge i bleve ind svøbte i Papir og af Sorenskriveren med Laugrettet forseglede, hvorefter de, tilligemed de øvrige tilstedekomne Koster, bleve tagne i Sorenskriverens Forvaring til videre.

  Paa nærmere Tilspørgsel forklarede Arrestanten, at

 

1812: 13

 

den ene i Brevtasken fundne Fem Rixdalers Seddel ey er stjaalet, men at han har denne til overs af de 6 rd, han fik for den solgte Færringsbaad.

  Da ingen videre Oplysning ihenseende til Arrestanten for Tiden var at erholde, og det vilde for meget forlænge Inqvisitens Arrest at udsætte Forhøret for at afhøre Ole Leervog, der beskyldes at have kjøbt den stjaalne baad, efterdi Sorenskriveren i Slutningen af denne Uge skal rejse bort paa Aasteds Sager  og umiddelbart fra disse til Som/m/er Tingene, saa blev Forhøret sluttet for at beskrives og tilsendes Amtet, da det nærmere under Actionen mod Ole Kjeldevold vil blive oplyst hvorvidt Ole Leervog er in culpa eller ikke. (culpa = forseelse på grunn av uaktsomhed)

                   Lars Blix de Fine                Christie                 Jørgen Ellingsen

 

 

 

Som/m/er Thing for Sartor Skibrede.

Aar 1812  d: 29de April  blev det almindelige Som/m/er- Sage- og Skatte-Thing for Sartor Skibrede holdt paa Thing stedet Tøsøen, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de sam/m/e Dag i Eed tagne 4 Laug rettesmænd  Ole Michelsen Worland, Engel Nielsen Foldenæs, Thomas Olsen Bildøen og Johannes Jensen Børnæs. Skibredets Lehnsmand og endeel Thingsøgende Almue var tilstede.

 

Hvor da:  først blev publiceret følgende Kongl: Anordninger:  nemlig de sam/m/e som ere bekjendtgjorte paa Høste Thingene 1811 for {Alenfit} Lindaas og \efter/ følgende Skibreder  fra No 11 til 21 inclusive, samt desuden:

1.  Rescript af 6 Sept: 1811 om \at/ Lejlændinge herefter skulle betale aarligen i Flytning til Jorddrotten 8 mrk danske.

2.  Kongl: Resol:, af 10de Sept: 1811, om at Skarpretter-Tolden, indtil eet Aar efter Freden, maae forhøjes fra 2 s: til 3 s: af hver Gaardbruger.

3.  Forordning af 18de October 1811, angaaende nærmere Bestem/m/elser ihenseende til Egtefolks Adskillelse.

4.  Forordning, af sam/m/e Dato, ang: de Vilkaar, hvorunder Kjøbstede Jorder kunne afhændes.

5.  do: af 23de October 1811, hvorved Consumtions Afgivterne nærmere bestem/m/es.

6.  Placat, ang: en Examen for Gartnere, samt hvorledes Lærebreve til disse bør udstedes, dat: 29 October 1811.

7.  Placat, af 30te October 1811, hvorved det indtil videre, forbydes, at brænde Brændeviin i Norge af andre Kornsorter end Hvede.

8.  Placat, af 8de Novbr: 1811, ang: Betalningen for de Skud der løsnes efter Skippere, der ej lystrer de dem givne Signaler.

9.  Placat, af 8 Novbr: 1811, angaaende Forhøjelse i den Laugrettesmændene ved Forordningen af 5te Maij 1797  § 4  tillagte Betaling for at bivaane Maanedsthingene.

10.  Placat, af 19de November 1811, ang: Tillæg til Forordningen af 3 April 1810 om Vaccinationen.

11.  Rentekam/m/erets Resolution, af 23de Novbr: 1811, om at Bevillinger til Gjestgiverier, Bøygde-Sauger etc:, fra højst salig Kong: C 7des Tid, maae fornyes, m: v:.

12.  Placat af 10de Decbr: 1811, hvorveed § 259 i Toldforordningen af 1 Febr: 1797 indtil videre ophæves.

13.  Placat, af 17 Dec: 1811, hvorved bestem/m/es Coursen af dansk Courant mod Species i Told- og Fyrafgivterne for 1te qvartal 1812.

14.  Cancelliets Resol: af 7de Decbr: 1811, om at Skyds betalningen for de Militaire ikkun i Opbruds Tilfælde bør finde Sted, og at de Militaires Rejser i andre Kongl: Forretninger bør befordres ved Frie skyds.

 

1812: 13b

 

15.  en trykt Promemoria fra Vice-Statholderkabet i Norge, om at Placaten af 14de Aug: 1811 ikke skal udstrækkes til Opkjøb paa Landet af Varer til Kjøberens Huusfornødenhed eller til Haandværks Fortsættelse, men kun af de varer, der kjøbes for at drive Handel eller søge Profit.

16.  Kongl: aabent Brev af 28de Januarii 1812 ang: den fremtidige bestemmelse af Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

17.  Placat, af 4 Febr: 1812, angaaende nærmere Bestem/m/elser ihenseende til Salg af Krud.

18.  Placat, af 14 Febr: 1812, angaaende Undtagelser fra Indførsels Forbudet i Forordningen af 14de October 1808.

19.  en trykt Promemoria fra Vice-Stadtholderskabet i Norge, ang: endeel falske 10 rds Sedler og Kjendemærkene derpaa, m: v:, dat: 14 Febr: 1812.

20.  do:, af 24de Febr: 1812, om at søeværts ankom/m/ende Rejsende skulle aflevere deres Banko-Sedler til nærmeste Told-Opsyn, og at de Rejsende ikke af Skippere eller Lotser maae sættes i Land andensteds \end/ ved Toldboden, under Mulct af 100 rd.

21.  Kongl: Resol:, af 11te Martii 1812, om at Enker, indtil videre, skulle være frie for at svare Rangskatt fra 1ste Januarii d: A: at regne.

22.  Placat af 11te Martii 1812, hvorved bestem/m/es Coursen af dansk Courant mod Species i Fyr- og Told-Afgivterne for 2det Qvartal 1812.

23.  Forordning, af 13 Martii 1812, ang: en Afgivt af frem/m/ede Skibe og Fartøjer, som af Kongl: undersaatter erhverves til Ejendom, og af indenlandske Skibe, som sælges til Frem/m/ede.

24.  Placat, af 21de Martii 1812, ang: Forhøjelse i de ved Placaten af 8 Decbr: 1810 nærmere bestemte Contoir Gebyrer ved Post-Expeditionen.

25.  Placat af 21de Martii 1812, ang: Forpligtelse for Land-Inspecteurer og Land-maalere at gjøre Indskud i den almindelige Enkekasse til Pension for deres Enker.

26.  RenteKam/m/erets Resolutioner, af 21de Decbr: 1811 og 14de Martii 1812, om at Mænds udnævnelser til Syns- og Aasteds-Forretninger, efter mundtlig begjering, bør skrives paa stempl: Papir No: 3 af 2de Klasse til 12 s.

27.  Cancelliets Resol: af 3die Martii 1812, om at Lotserne ej kunne frietages for med deres baade i Krigstider at forrette Skyds efter Forordningen af 31te Aug: 1804, under de i § 10 gjorte Indskrænkninger.

28.  Placat, af 31te Martii 1812, hvorved inden- og mellem-Rigsk Forsendelse af Manufactur- og Fabrik-Varer af engelsk Oprindelse, samt de i Fr: af 27 October 1810 nævnte Colonial Varer  forbydes.

 

Bjergnings Tingsvidne:

For Retten fremstod Bendix Jansen Spilde og Lars Larsen Kaarevig, som tilkjendegav, at de en Løverdag for 3 Uger siden, i Langnuen ved Næshavn i Sundhorlehn, bjergede de 2 Mænd Morten Wermundsen Ejde og Michel Christensen Ejde, som vare kuldsejlede og laae i Søen.

  Til yderligere Oplysning derom fremstillede Comparenterne den ene af de bjergede, nemlig Morten Wermundsen Ejde, som forklarede, at han, tilligemed Michel Christensen Eijde, for 3 Uger siden var rejst sydefter til Ølen i Sundhorlehn for at kjøbe eller tilbytte sig Korn, og at de paa Tilbagerejsen, i Langnuen ved Næshavn, under en stærk blæst af sydvest, kuldsejlede. Baaden kantrede siden efter et Par Gange, og Michel Christensen holdt sig fast ved sam/m/e, men Comparenten kom fra Baaden og laae i Søen. I det sam/m/e kom de 2de forbemeldte, nu tilstedeværende, Bjergere dertil og reddede saavel Comparenten som hans Kam/m/erat, der ellers begge vilde have omkom/m/et  da ingen andre Baade vare i Nærheden.

  End videre fremstillede bjergerne som godvillig mødende Vidne,

            1ste Vidne Christopher Engelsen Kaarevigen, 31 Aar gam/m/el  og ubeslægtet med Bjergerne. Han aflagde Lovens Eed og forklarede, at han tilligemed Lars Knudsen Spilde kom sejlende i Langnuen for 3 Uger siden  en Løverdag Formiddag, og at han

 

1812: 14

 

da blev vare, at en Baad \var/ kuldsejlet  og at Folkene paa en anden baad i Nærheden af den kuldsejlede raabte og vinkede. Vidnet og hans Kam/m/erat vendte strax om og roede op mod Vinden. Imidlertid saae de, at 2de Mænd i en baad bjergede 2 andre, der havde været i den kuldsejlede \baad/. Da Vidnet {og} kom til Stedet kjendte han Bjergerne at være de 2 nu tilstedeværende Mænd: Bendix Jansen Spilde og Lars Larsen Kaarevigen, ligesom han og saae, at de Bjergede vare den her i retten værende Morten Wermundsen Eijde \og Michel Christensen Eijde/. Det blæste paa sam/m/e Tid en stærk sydvest Vind  og Vidnet formener, at de kuldsejlede havde omkom/m/et dersom de ikke saa hastig havde faaet Hjelp. De bjergede vare meget forfrosne og maatte derfor strax bringes ind i Færesund, hvor de bleve opvarmede og forfriskede.   Dimitteret efter at have hørt sit Vidnesbyrd oplæse og vedkjendt sig sam/m/es Rigtighed.

  Bjergerne erklærede, at det andet Vidne Lars Knudsen Spilde nu er syg, og derfor ikke nu i Dag kunde møde. De begjerede derfor Tingsvidnet udsat til Maanedstinget i Bergen d: 3die August 1812.

Eragtning:

den begjerte Anstand bevilges.

 

Bjergnings Tingsvidne.

For Retten mødte Erich Johannesen øvre Golten, Knud Knudsen øvre Golten og Ole Nielsen øvre Golten, hvilke tilkjendegav, at de, tilligemed Søren Olsen nedre Golten, Torsdagen efter Kyndelsmisse 1811  bjergede Clemet Pedersen Telle, Hans Pedersen Telle og Peder Nielsen Telle, som udenfor Tellevaagen havde havt det Uheld, at deres Baad var bleven fyldt af Søen og derefter kantret.

  Comparenterne fremstillede dernæst til Oplysning derom en af de Bjergede, nemlig Peder Nielsen Telle, der forklarede at \han/ tilligemed bemeldte Clemet Pedersen og Hans Pedersen Telle var rejst ud vestenfor Tellevaagen, Torsdagen efter Kyndelsmisse 1811, for at optage Sild-Garn, og at de uforvarende roede over et blindt Skjær, hvor Søen just brød i det sam/m/e de vare over Skjæret  saa at Baaden blev fyldt af Søen og Comparenten med hans Kam/m/erater skyllede ud af Baaden. Efter en kort Tids Forløb kom de foranførte 4 Mænd fra Gaardene øvre og nedre Golten roende dertil og bjergede Comparenten og hans Kam/m/erater, som alle laae i Søen uden Haab om Redning, da ingen andre Baade eller Folk vare i Nærheden  og en stærk sydvest Vind, med svær Søe gang fra Havet, rasede. Comparenten og hans Kam/m/erader, men især den gamle Clemet Pedersen Telle, vare meget forfrosne og næsten uden Liv og Bevidsthed. Clemet Pedersen har stedse siden den Tid været, ligesom han endnu er, sengeliggende.

  Endvidere fremstillede Bjergerne som godvillig mødende

            1ste Vidne Christopher Engelsen Kaarevigen, 31 Aar gam/m/el  og ubeslægtet med Bjergerne. Han aflagde Lovens Eed og forklarede:  at han, tilligemed Niels Larsen Spilde og \John/ Christophersen {Engelsen} Kaarevigen, Torsdagen efter Kyndelsmisse forrige Aar, roede ud vestenfor Tellevaagen for at optage Sild-Garn, og at de da fik see en Baad som var kantret  og nogle Mænd i en anden Baad, som vare i Færd med at bjerge den kantrede Baads Tilbehør. Vidnet og hans Kamerater roede hen til Hine(?), og fik da høre at foranførte 4 Mænd fra Golten havde af Søen reddet de før bemeldte 3 Mænd fra

 

1812: 14b

 

Telle, hvilke de ogsaa nu havde hos sig i Baaden, meget forfrosne og matte af Kulde og Væde. Vidnet og hans Følge tog de Bjergede over i sin Baad og førte dem op til Gaarden Telle, hvor de bleve opvarmede og forfriskede hver i sit Hjem. Vidnet saae ingen andre Baade i Nærheden. Det blæste en Storm af sydvest med svær Søegang fra Havet.  Denne Forklaring blev oplæst for Vidnet, der vedstod sam/m/e som rigtig.   Dimitteret.

  Bjergerne erklærede, at de ikke havde kundet formaae de 2de forbemeldte Mænd Niels Larsen Spilde og John Christophersen Spilde at møde som Vidner i Dag for Retten. De begjerede derfor dette Tingsvidne opsat til Maanedstinget i Bergen d: 3die August 1812.

Eragtning:

den begjerte Udsættelse bevilges.

 

Da ingen havde videre at føre i Retten blev Thinget udsat til den følgende Dag.

      Ole Michelsen Worland                 Christie                 Thomas Olsen Bildøen   T.O.S B:

      Engel Nielsen Foldenes.  E N S og bumerke             Johannes Jensen Børnæs.

                                                     alle med holdt Pen.

 

 

Den paafølgende 30te April continuerede Sommertinget for Sartor Skibrede i Overværelse af de samme Laugrettesmænd som i Gaar.

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

1.  Afkald fra Niels Nielssen Landeraae til Formynder Ole Ellingsen Solsvig for hans Faderarv 9 rd 3 s, dateret 25de April 1812.

2.  Bøxelbrev fra Kjøbmand Danckert D: Krohn til Niels Michelsen paa 18 Mrk Fisk Landskyld og 9 Mrk Smør Skatteskyld i Gaarden Kaldestad  No 39, dateret 16 Februar 1812, med Revers   Intet erlagt til Tugthuset.

3.  Bøxelbrev fra Elling Monssen Landeraae til Niels Monssen paa 11 4/7 Mrk Fisk Landskyld og 7 1/6 Mrk Smør Skatteskyld i Gaarden Landeraae  No 59, dat: 29 April 1812, med Revers. Intet erlagt til Manufacturhuset.

4.  Fledførings Contract imellem Iver Monssen Lieskjæret og Hans Larssen Lieskjæret, dateret 29de April 1812.

5.  Afkald fra Lars Johnsen Sekkingstad med Curator til Formynderen Michel Thomessen Sekkingstad for hans Arvemidler 20 rd 1 mrk 10 s, dat: 29 April 1812.

6.  Skjøde fra Mons Anderssen Algerøen med fl: til Tosten Johnsen Telnæs paa 18 Mrk Fisk i Gaarden Algerøen  No 53  for Summa 75 rd, dateret 1te October 1811.

7.  Skjøde fra Anders Olsen Algerøen m: fl: til Jacob Nielssen Algerøen paa 1 pd 3 3/7 Mrk Fisk i Gaarden Algerøen  No 53  for Kjøbesum 71 rd, dat: 2den Octob: 1811.

8.  Skjøde fra Jacob Nielssen Algerøen til Iver Hanssen Algerøen paa 6 Mrk Fisk i Gaarden Algerøen  No 53, dat: 2den Octob: 1811, for Summa 18 rd.

9.  Afkald fra Ole Monssen Agotnæs for hans Hustrue Kari Nielsdatter Kaartvedts Faderarv 79 rd 79 s til Formynderen Henrich Nielsen Landeraae, dat: 29 April 1812.

10.  Skjøde fra Anders Anderssen Waage til Jacob Halvorsen Telle paa 1 pd 1 Mrk Fisk i Gaarden Telle  No 26  for Kjøbesum 100 rd, dateret 29 April 1812.

11.  Qvittering fra Lars Anderssen Angeltvedt til Anders Larssen Angeltvedt for den førstes ved Skiftebrev af 22de Junii 1803 udlagt 14 ¾ Mrk Fisk i Gaarden Angeltvedt  No 58  for 30 rd.

12.  Bøxelseddel fra Anders Larssen Angeltvedt til hans Søn Lars Anderssen paa 18 Mrk Fisk Landskyld  og Skatteskyld 9 Mrk Smør  i Angeltvedt  No 58, dat: 29 April 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

13.  Skjøde fra {Michel} Erich Nielssen Selstøe med fl: til Michel Knudsen søre Tvedt paa 9 Mrk Fisk i Gaarden søndre Tvedt  No 31  for Summa 80 rd, dateret 29 April 1812.

 

1812: 15

 

14.  Skjøde fra Anders Larssen Angeltvedt til Michel Hansen Hagenæs paa 18 Mrk Fisk i Gaarden Hagenæs  No 85, indberegnet hans egen Arvelod {indberegnet}, dat: 29 April 1812, for Kjøbesum 15 rd.

15.  Skiftebrev efter Myndlingen Ingebor Andersdatter Spilde, sluttet 14 Augusti 1811, hvorved Boets Jordegods  1 113/360 Mrk Fisk i Gaarden Spilde  No 28  er udlagt til Moderen Christi Pedersdatter Spilde.

16.  Skiftebrev efter Gullach Larssen Spilde, sluttet 14de Augusti 1811, hvorved Boets Jordegods  5 46/180 Mrk Fisk i Gaarden Spilde  No 28  er udlagt til Enken Christi Pedersdatter og Børnene.

17.  Bøxelseddel fra Johannes Anderssen Spilde m: fl: til Morten Wermundsen paa 13 75/540 Mrk Fisk Landskyld  og (åpent rum) Skatteskyld  i Spilde  No 28, dat: 30 April 1812, med Revers. Intet erlagt til Tugthuset.

18.  Skiftebrev efter Asser Salomonsen Koursland, sluttet 12te Aug: 1811, hvorved Boets Jordegods i Gaarden Koursland  No 19,  \og/ Worland  No 18  er udlagt til Enken og Arvingerne saaledis som Skjødebogen fol: 315 udviser.

19.  Do: efter Ingebor WincentsDr: Nipen, sluttet {16 Augusti} \30 Decbr:/ 1811, hvorved Boets Jordegods  2 ¼ Mrk Fisk i Gaarden Kaldestad  Nr 39  er udlagt til Kreditor Henrich Hanssen Odland.

20.  Do: efter Michel Olssen Tøsøen, sluttet 6te Augusti 1811, hvorved Boets Jordegods i Gaarden Aase med flere er udlagt saaledes som Skjødebogen fol: 315 udviser.

21.  Do: efter Karen HansDatter Tøsøen, sluttet 5te Augusti 1811, hvorved Boets Jordegods i Gaarden Hummelsund og flere Gaarde er udlagt saaledes som Skjødebogen fol: 317 viser.

22.  Delebrev efter Christi IversDatter Angeltvedt, dat: 5te Febr: 1812, hvorved Boets Jordegods  4 ½ Mrk Fisk i Gaarden Angeltvedt  No 58  er udlagt til Faderen Iver Andersen Angeltvedt.

23.  Bygselbrev fra Peder Knudsen Tøsøen til Arne Danielsen paa ½ Vog Fisk {Skatte} \Land/skyld  og 18 Mrk Smør {Land} \Skatte/ skyld  i Gaarden Nordvig  No 43, dateret 29 April 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

24.  Odelsskjøde fra Peder Nielssen Midt Fjelde paa sin Myndlings Kisti Hansdatter Skaalevigs Vegne til Engel Larssen Skaalevig paa OdelsRetten til 2 pd Fisk i Gaarden Skaalevig, dat: 19de April 1812.

25.  Bøxelseddel fra Mathias Michelsen Tøsøen og fl: til Michel Matthiassen paa 18 Mrk Smør  6 Kander Malt Landskyld  og Skatteskyld 22 ½ Mrk Smør  i Tøsøen  No 83, dateret 30te April 1812, med Revers  Intet til Tugthuset.

26.  Bøxelseddel fra Anders Olsen Tøsøen til hans Søn Ole Anderssen paa 8 Mrk Smør  2 2/3 Kd: Malt Landskyld  og  (åpent rum)  Skatteskyld  i Gaarden Tøsøen  No 83, dateret 30 April 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset

 

Fogden fremlagde Restancelisten, som udviser, at der paa dette Ting er betalt i Skatter 132 rd 36 s. Denne Liste blev inden Retten læst, examineret og af Laugrettet og Almuen rigtig befunden.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Tinget hævet.

         Ole Michelsen Worland.              Christie               Thomas Olsen Bildøen    T.O.S.B.

         Engel Nielsen Folnæs   E.N.S. og bomerke           Johannes \Jensen/ Børnæs

 

 

 

Aar 1812  d: 11te Maij  blev det almindelige Som/m/er- Sage- og Skatte-Thing for Skjolds Skibrede fremholdt paa Thingstedet Houkeland  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de sam/m/e Dag i Eed tagne Laug rettesmænd:  Anders Andersen Lund, Lars Olsen Skage, Niels Svendsen Sandal og Mons Nielsen Dolvigen. Skibredets Lehnsmand og endeel thingsøgende Almue var tilstede.

 

Hvor da blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger som paa Somerthinget for Sartor Skibrede d: 29 April 1812.

 

1812: 15b

 

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Thinget udsat til den følgende Dag.

         A.S.S. og bomerke                     Christie             L.O.S. og bomerke

    Anders Andersen Lund                                              Lars Olsen Skage

  Niels Svendsen Sandal  N.S.S. og bomerke      Mons Nielsen Dolvigen  M.N.S. og bomerke

 

 

Den følgende Dag continuerede Thinget i Overværelse af de sam/m/e Laug rettesmænd som Dagen tilforn.

 

Brand Tingsvidne:

For Retten mødte Rasmus Nielsen Sæterdal, som tilkjendegav, at han nu atter paa sin Gaard Sæterdal havde opført en Stue-Bygning, en Melkebod og et Kjøkken eller Ildhuus i stedet for de forhen paa Gaarden værende Huse af sam/m/e Slags, hvilke for henved 3 Aar siden afbrændte.

  Til beviis derom fremstillede han, som godvillig mødende,

            1ste Vidne Andreas Bottolfsen øvre Natland, 29 Aar gam/m/el  og ubeslægtet med Rasmus Sætterdal. Han aflagde Lovens Eed og forklarede:  at nærværende Rasmus Nielsen Sæterdal har i afvigte og indeværende \Aar/ opført paa gaarden Sæterdal en nye Stuebygning, en Melkebod og et Kjøkken eller Ildhuus, i stedet for de sam/m/esteds forhen afbrændte Huse, af Længde omtrent 12 a 13 Alne og bredde 5 a 6 Alne, hvilke Huse saavelsom Skorstenen i Kjøkkenet nu ere i brugelig Tilstand.   Dimitteret.

2  Vidne Lars Monsen øvre Natland, 50 Aar gam/m/el, og ubeslægtet med Rasmus Sæterdal. Han aflagde Lovens Eed og forklarede sig fuldkom/m/en overeensstem/m/ende med 1ste Vidne.   Dimitteret.

  Rasmus Sæterdal begjerede dette Tingsvidne sluttet og sig beskreven meddeelt, hvilket blev bevilget.

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter

1.  Bøxelseddel fra Enken Kari AndersDatter Godvigen til hendes Søn Michel Hanssen paa 12 Mrk Smør Skat- og Landskyld i Gaarden Godvigen  No 139, dateret 9de Martii 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

2.  Aflyst Obligation fra Lars Larssen Tongeland til Jacob Monssen Houge for 48 rd, mod Pant i Gaarden Tongeland  No 4, dat: 28 April 1803  og qvitteret 1ste Maii 1812.

3.  Skjøde fra Halvor Monssen Henne til Sønnen Mons Halvorsen paa ½ Løb Smør  ¼ Hud i Gaarden Henne  No 29  for 380 rd, dat: 1ste Maii 1812.  aarl: Levekaar af Værdi 42 rd.

4.  Vilkaarsbrev fra Mons Halvorsen Henne til Forældrene Halvor Monssen og Kari LarsDatter  dateret 1te Maii 1812.

5.  Aflyst Obligation fra Haldor Johannessen Tongeland til Lector Arentz, stor 98 rd, mod Pant i Gaarden Tongeland  No 4, dateret 26 April 1791  og qvitteret 1te Maii 1812.

6.  Skjøde fra Jacob Jacobsen Henne til Peder Monssen paa 1 pd 12 Mrk Smør  ¼ Hud i Gaarden Henne  No 29, for 430 rd   aarligt Levekaar af Værdie 37 rd aarl:, dat: 1te Maii 1812.

7.  Vilkaarsbrev fra Peder Monssen Henne til Jacob Jacobsen Henne og Kone Gjertrud LarsDatter paa aarligt Levekaar, dat: 1te Maii 1812.

8.  Vilkaarsbrev fra Søren Jacobsen nedre Todtland til hans Forældre Jacob Jacobsen Henne og Gjertrud LarsDatter paa aarligt Levekaar af Gaarden nedre Todtland, dat: 2den Maii 1812.

9.  Bøxelseddel fra Ole Olsen Bache til Jacob Johannessen paa 21 Mrk Smør Skatte- og Landskyld i Gaarden Bredvig  No 111, dat: 16 April 1812, med Revers   Intet til Tugthuset.

10.  Aflyst Obligation fra Lars Olsen Buntvedt til Hans Anderssen {Buntvedt} Fantoft, stor 80 rd, mod Pant i Løsøre, dateret 7de Octbr: 1807  og qvitteret 1te Maii 1811.

 

Fogden fremlagde Restancelisten, som viser, at der paa nærværende Ting er betalt 259 rd 63 s. Denne Liste blev inden Retten læst  og hverken Laugrettet eller andre havde noget imod samme at erindre.

 

1812: 16

 

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Tinget hævet.

          A.A.S og bomerke                        Christie                         L.O.S. og bomerke

      Anders Andersen Lund                                                           Lars Olsen Skage

  Niels Svendsen Sandal  N.N.S!! (N.S.S.) og bomerke              Mons Nielsen Dolvig

 

 

 

Aar 1812  d: 8de Maij  blev det almindelige Som/m/er- Sage- og Skatte-Thing for Lindaas Skibrede fremholdt paa Thingstedet Kiilstrøm/m/en  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de sam/m/e Dag i Eed tagne 4 Laugrettesmænd:  Ole Magnesen Skuggedal, Hans Erichsen Hosteland, Anders Olsen Mychinghellen og Tollach Olsen Smørdal. Skibredets constituerede Lehnsmand og endeel thingsøgende Almue var tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger, som paa Som/m/ertinget for Sartor Skibrede d: 29de April 1812 bleve oplæste, med Undtagelse af de paa Høste Thinget for Lindaas Skibrede d: 17de October \1811/ under No 11 og 12 bekjendtgjorte.

 

  Desuden blev publiceret:

            No 29  Forordning af 7de April 1812, ang: nærmere Bestem/m/elser for Indførsels Tolden af visse Vare-Sorter, samt for Told-Sportlerne i Almindelighed.

 

Nye Sag

Rasmus Nielsen Maraas contra Michel Madsen Spydøen.

For Retten mødte Rasmus Nielsen Maraas, som fremlagde

1. Stævnevidnernes Attest om at have stævnet Michel Madsen Spydøen at lide Dom for ærerørige Udladelser mod Comparenten, m: v:, og

2. Attest af 6te April 1812 om at denne Sag fra Forligelses Com/m/issionen er afviist til Rettergang.

  Stævne Attesten og Forligelses Com/m/issionens Attest indtages her  saaledes lydende: #

  Citanten begjerede de indstævnte Vidner edeligen afhørte betreffende det Spørgsmaal:  om de ikke have hørt, at Indstævnte Michel Madsen Spydøen paa sidste Høste Thing brugte fornærmelige Udladelser mod Citanten, og hvori disse Udladelser bestode?

  Indstævnte Michel Madsen Spydøen blev paaraabt, men mødte ikke.

  Derpaa fremstod som

            1ste Vidne Johannes Colbeensen Waage, som angav sig at være 40(?) Aar gam/m/el  og ubeslægtet med begge Parter. Han aflagde Lovens Eed og forklarede:  at Vidnet hørte, at indstævnte Michel Madsen Spydøen, paa Høste Tinget for Lindaas Skibrede i October Maaned f: A:, sagde til Citanten Rasmus Nielsen Maraas, at han, nemlig Rasmus Nielsen Maraas  havde Lindaas Sogn og hver Mand i Sognet til Nar. Dette passerede i Thingstuen Kl: omtrent 10 om Aftenen. Videre fornærmende Udeladelser hørte Vidnet ikke at Indstævnte brugte mod Citanten.  Dimitteret efter at have hørt dette Vidnesbyrd oplæse og vedkjendt sig sam/m/es Rigtighed i eet og alt.

            2det Vidne Ole Michelsen øvre Schodven, 50 Aar gam/m/el  og ubeslægtet med begge Parter. Han aflagde Lovens Eed og forklarede sig aldeles overeensstem/m/ende med 1ste Vidne, hvis Forklaring han derefter hørte oplæse og vekjendte sig som sin egen.   Dimitteret.

  Citanten paastod Indstævnte tilpligtet ved Dom at bøde til Fattig Cassen 10 rd  og at betale Omkostninger 10 rd, samt at de brugte udladelser maatte mortificeres; og med denne Paastand indlod han Sagen til Dom.

  For Indstævnte mødte nu hans Naboe Thomas Jacobsen Schaarnæs og anmeldte, efter Anmodning af Indstævnte, at denne ej kunde møde for Retten, da hans Kone i gaar er kom/m/et i Barselseng og er saa meget

 

1812: 16b

 

syg, at han ej kunde forlade hende, af hvilken Aarsag Indstævnte har anmodet Comparenten om at begjere Udsættelse i Sagen enten til Augusti Maanedsthing, eller, hvis Citanten ej har noget derimod, til Høstethinget for Lindaas Skibrede d: A:

  Citanten declarerede, at han ikke havde noget imod, at Sagen udsættes til førstkom/m/ende Høstething for dette Skibrede.

Eragtning:

Anstand bevilges til Høstethinget for Lindaas Skibrede d:       October 1812.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette, blev Thinget udsat til den følgende Dag.

               O M S og bomerke                    Christie                            A O S og bomerke

          Ole Magnesen Skuggedal                                              Anders Olsen Mychinghellen

               H E S og bomerke                                                              kun bomerke

          Hans Erichsen Hosteland                                               Tollach Olsen Smørdal

 

 

Næste Dag  den 9de Maii 1812  continuerede Sommertinget for Lindaas Skibrede i Overværelse af de samme Laugrettesmænd som i Gaar.

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

1.  Bøxelseddel fra Ole Bottolfsen Høyland til Hans Arnesen paa 18 Mrk Smørs og 6 Kander Malts Lanskyld  og Skatteskyld 23 5/8 Mrk Smør  i Gaarden Hodne, Matr: No 67, dateret 1te April 1812, med Revers. Intet erlagt til Tugthuset.

2.  Vilkaarsbrev fra Hans Arnesen Hodne til Erich Arnesen Hodne og Kone Agothe BottolfsDatter paa aarligt Levekaar, dateret 8de Maii 1812.

3.  Aflyst Obligation fra Brynild Olsen Berge til Mons Monssen Berge for 90 rd, mod Pant i Gaarden Berge  No 82, dateret 11te Maii 1807, efter qvitt: af 2de April 1812.

4.  Skjøde fra Ingebrigt Olsen Wedefjeld til Ole Anderssen og hans Forlovede Marthe Sanders Datter paa 1 pd 3 Mrk Smør, ½ Mæle Malt og ½ Faar i Gaarden Wedefjeld  No 73, for Summa 1200 rd  og aarligt Levekaar af Værdie 60 rd aarl:, dat: 8 Maii 1812.

5.  Skjøde fra Jacob Michelsen øvre Syslach til Rasmus Nielssen Maraas paa 18 Mrk Smør og 18 Kander Malt i Gaarden øvre Syslach  No 48, for Kjøbesum 312 rd  allene, dateret 1te April 1812.

6.  Aflyst Obligation fra Iver Monssen øvre Syslach til Rasmus Nielssen Maraas med fl:  stor 98 rd, mod Pant i Gaarden øvre Syslach  No 48, dateret 20de Octobr: 1809  og qvitteret 19de Octobr: 1811.

7.  Skjøde fra Anders Hanssen store Slire m: fl: til Henrich Halvorsen paa 18 Mrk Smør i Gaarden store Slire, No 139, for Kjøbesum 120 rd  og Levekaar af Værdie 40 rd aarlig, dateret 8 Maii 1812.

8.  Vilkaarsbrev fra Henrich Halvorsen store Slire til Anders Hanssen store Slire paa aarligt Levekaar, af Værdie 40 rd aarl:, dat: 8 Maii 1812.

9.  Skjøde fra Michel Olsen Hougsvæhr til hans Søn Rasmus Michelsen paa 1 pd 16 ½ Mrk Smør i Gaarden Hougsvæhr, No 160, for Kjøbesum 110 rd  og Levekaar af Værdie 36 rd aarlig, dateret 9de Maii 1812.

10.  Bøxelseddel fra Sognepræst Arnold Meyer til Ole Anderssen paa ½ Løb Smør  ½ Mæle Malt Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 16 ½ Mrk Smør  i Gaarden Sannæs, No 177, med Revers. Dateret 10 Septbr: 1811  Intet erlagt til Manufacturhuset.

11.  {Bøxelse} Vilkaarsbrev fra Ole Anderssen Sannæs til hans Forældre Anders Olsen og Engel GuttormsDatter paa aarligt Levekaar, dateret 17 October 1811.

12.  Aflyst paa Michel Olsen indre Lyrens Obligation til Niels Larssen Hundvens Myndling Ellev Pedersen Berge, stor 200 rd, mod Pant i indre Lyren  No 1, dateret 8 Maii 1811  og qvitteret 1te Februar 1812 for de betalte 100 rd.

13.  Aflyst Obligation fra Michel Erichsen Goulen til Paul Michelsen Spurkeland, stor 90 rd, mod Pant i Gaarden Goulen  No 100, Dateret 16de Octobr: 1797  og qvitteret uden Datum.

 

1812: 17

 

14.  Paategning paa et Bøxelbrev af {8} 3die De\c/embr: 1807, tingl: 3 Fæbruar 1808, hvorved Lejlændingen Rasmus Hanssen afstaaer \til Lars Olsen/ det halve Brug, eller 9 Mrk Smør og 6 Kander Malt i Gaarden Oxnæs  No 16, dateret 8 Maii 1812.

15.  Afkald fra Peder Michelsen Oenæs til Formynderen Michel Pederssen Oenæs’s Stervboe for hans Arvemidler 90 rd 1 mrk 3 s, dateret 8de Maii 1812.

16.  Afkald fra Peder Olsen indre Lyren til Jacob Olsen indre Lyren for hans Faderarv 37 rd 53 s, dateret 8de Maii 1812.

17.  Do: fra Niels Magnesen Sætre til Formynderen Baar Monssen Mongstad for hans Fædernearv 35 rd 36 s, dateret 8de Maii 1812.

18.  Do: fra Gjertrud HansDatter Dyrnæs til Formynderen Ole Josepshsen!! Dyrnæs for hendes Arvemidler 4 rd 5 mrk 5 s, dateret 8de Maii 1812.

19.  Do: fra Anna KnudsDatter Kaland til Formynderen Knud Knudsen Lille Aas for Arv 5 rd 4 mrk 3 s, dateret 8de Maii 1812.

20.  Aflyst Obligation fra Ole Monssen Schouge til Lars Sjurssen yttre Ejde, stor 96 rd, imod Pant i Gaarden Skouge, No 70, dateret 11te Maii 1807  og qvitteret 11te Septembr: 1811.

21.  Skiftebrev efter Ingebor HansDatter Sjursæter, sluttet 14 Novbr: 1811, hvorved Boets Jordegods  18 Mrk Smør  2 Mæler Malt i Gaarden Sjursæter, No 46, er udlagt til Enkemanden Henrich Hansen Sjursæter og Datteren Marthe HenrichsDatter, hver 9 Mrk S:r  1 M: Malt

22.  Bøxelbrev fra Henrich Hanssen Sjursæter og Thomas Jacobsen Skarnæs til Rasmus Iversen paa 18 Mrk Smør  2 Mæler Malt Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 12 Mrk Smør  i Gaarden Sjursæter  No 46, dateret 3die April, med Revers  Intet til Tugthuset erlagt.

23.  Vilkaarsbrev fra Rasmus Iversen Sjursæter til Henrich Hanssen Sjursæter paa aarligt Levekaar, dateret 3die April 1812.

 

Fogeden fremlagde Restance Listen, som udviser, at der paa dette Thing er betalt i Skatter 101 rd 62 s, hvilken Liste inden Retten blev læst  og som uimodsagt rigtig befunden.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Tinget hævet.

           O.M.S. og bomerke                          Christie                          A O: S. og bomerke

      Ole Magnesen Skuggedal                                                    Anders Olsen Mychinghællen

    Hans Erichsen Høsteland  H.E.S: og bomerke                Tollach Olsen Smørdal  og bomerke

 

 

 

Aar 1812  d: 11te Maii  blev det almindelige Som/m/er- Sage- og Skatte-Thing for Herløe Skibrede fremholdt paa Thingstedet Alverstrøm/m/en, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de sam/m/e Dag i Eed tagne Laugrettesmænd:  Stephen Johnsen Haatoft, Mathias Larsen Tvedt, Sjur Sjursen Iden og Ole Christensen Myrtvedt. Skibredets Lehnsmand og endeel thingsøgende Almue var tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger som paa Som/m/erthinget for Lindaas Skibrede d: 8de M: bleve oplæste.

 

Nye Sag

Husmand Elling Ellingsen contra Christopher Christophersen af Ask.

Procurator Lassen mødte for Huusmand Elling Ellingsen Af Fruegaarden paa Ask, og fremlagde skrivtlig Stævning af 3die april 1812, lovlig forkyndt, hvorved Christopher Christophersen, af Ask, er stævnt at lide Dom til at høre en imellem Parterne indgaaet Foreniing, angaaende Forpagtning af pladsen Fruegaarden, kjendt ugyldig, m: v:.  Saa fremlagde han og Forligelses Com/m/issionens Henviisnings Attest, dateret d: 1ste f: M: og 6te d: M:, samt skrivtlige Qvæstioner, af Dags Dato, til de indstævnte Vidner, og den deri ommeldte Copie af omhandlede Contract, hvilken Copie Comparenten erklærede at være ham leveret af Citanten, efterat denne Copie var bleven Citanten medeelt, som Gjenpart til Citantens

 

1812: 17b

 

Sikkerhed, hvilket ikke er skeet førend i den senere Tid.  Stævningen, Attesten, Qvæstionerne og Copien af Contracten indtages her  saaledes lydende: #

  Toldprocureur Rogge mødte for Indstævnte Christopher Christophersen og benægtede in specie at denne har forlokket Citanten til at underskrive den paastævnte Contract, hvilket skeede i Vitterligheds Vidners Oværværelse, og som han formoder vil blive oplyst ved de intenderede Vidner.

  Derpaa fremstod som

            1ste Vidne Johannes Knudsen, Forpagter paa Gaarden Ask, 36 Aar gam/m/el  og ubeslægtet med begge Parter. Han aflagde Lovens Eed og svarede til de fremlagte Qvæstioner saaledes:  1 Qv:  Sv:  jo, Vidnet kjender Citanten og veed at han ej kan skrive eller læse Skrivt.   2 Qv:  Sv:  Vidnet var tilstede og saae at Citanten, omtrent for 2 Aar siden, underskrev med paaholden Pen en Contract imellem Indstævnte og ham ang: Forpagtning af Pladsen Fruegaarden; men Vidnet veed ikke nøjere Contractens Indhold, da Contracten ikke blev oplæst. Vidnet underskrev Contracten til Vitterlighed efter Indstævntes Anmodning.   3 Qv:  Sv:  Originalen var ikke skreven paa stemplet Papir, og Vidnet saae ikke, at Citanten fik nogen Copie af Contracten.   4. Qv:  Sv:  Contracten blev, som sagt, ikke oplæst, men Christophersen oplæste en anden Forpagtnings Contract imellem ham og Pladsmand Ole Sjursen, som sam/m/e Dag blev underskrevet, hvorhos Indstævnte sagde, at de øvrige 3 Contracter, hvoriblandt var den nu paastævnte med Ellingsen, var af sam/m/e Indhold som den oplæste. Vidnet veed ikke, om Christophersen oplæste Contracten saaledes som den var skrevet, da Vidnet ikke selv læste eller confererede sam/m/e, ej heller veed Vidnet om Citanten vidste Indholden af den af ham underskrevne Contract annerledes end efter Indstævntes Udsigende.   5 Qv:  Sv:  ney.   6 Qv:  Sv:  Vidnet har af Citanten hørt sige, at Citanten har været Bruger af Fruepladsen over 20 Aar, men Vidnet \veed/ ej, om han har været Byxel- Huusmand eller Forpagter, ej heller hvad Afgivter Citanten tilforn har betalt.   7de Qv:  Sv:  I de 4 Aar Vidnet har været paa Ask har Citanten ej opryddet noget synderligt paa Pladsen. Hvad Citanten forhen har opryddet er Vidnet ubekjendt.  Told Procureur Rogge fremlagde, i Anledning af Vidnets Forklaring i Svar paa 4de Qv:, en Copie af den mellem Ole Sjursen og Indstævnte oprettede Contract, hvortil han foreviiste Originalen, og bad, at denne maatte blive Vidnet forelæst, og bemeldte Vidne contra tilspurgt:  om ikke denne var den Contract, Indstævnte, den ommeldte Tid, forelæste saavel Ole Sjursen som Citanten  og om, da Contracten var oplæst, Christophersen da ikke {spurgte} sagde til Citanten, at hans Contract var ord lydende med den forbemeldte oplæste, blot med Forandring af Forpagtnings Sum/m/en, samt erklærede da ikke Citanten, at han paa de sam/m/e Vilkaar antog Contracten?    Original Contracten blev oplæst for Vidnet, som svarede, at han ej kan mindes rettere, end at den af Christophersen oplæste Contract var af sam/m/e Indhold som denne; dog kan Vidnet ej huske Ordene, men han vedkjender sig sin Underskrivt som Vitterligheds Vidne paa Contracten. Efterat Indstævnte, som forklaret, havde oplæst Contracten  sagde Indstævnte til Citanten og 2 andre tilstedeværende Forpagtere, at deres Contracter vare af selv sam/m/e Indhold. Vidnet mindes ikke, at Indstævnte talte noget om Forandring i Forpagtnings Sum/m/en. Vidnet hørte ikke, at Citanten sagde at han var fornøjet med at antage Contracten paa de sam/m/e Vilkaar; men Citanten underskrev strax efter en Contract som forhen omforklaret.   Dimitteret efter at have hørt denne Forklaring oplæse og vedkjendt sig dens Rigtighed i det Hele.

 

1812: 18

 

  Citanten fremstillede, som godvillig mødende, og begjerede edeligen afhørt over de fremlagte Qvæstioner

            2det Vidne: Cornelius Hansen, Huusmand paa Pladsen søndre Lien under Ask, 51 Aar  og ubeslægtet med begge Parter. Han aflagde Lovens Eed og svarede:  til 1ste ligesom 1ste Vidne.   Til 2den Qv:  Sv:  ney; i øvrigt overeensstem/m/ende med 1ste Vidne.   til 3de Qv:  Sv:  ligesom 1ste Vidne.   4 Qv:  Sv:  ney, Contracten blev ikke oplæst, og Vidnet veed ikke, om Citanten kjendte dens Indhold.   5 Qv:  Sv:  ney.   6 Qv:  Sv:  I de 16 Aar Vidnet har været Huusmand paa søndre Lie, har Citanten brugt Fruepladsen, men Vidnet veed ikke, om Citanten har været Bøxel- Huusmand, eller blot Forpagter.   7 Qv:  Sv:  Vidnet veed, at Citanten har ryddet noget paa Pladsen, men hvormeget kan Vidnet ej opgive.   Dimitteret efter at have hørt sin Forklaring [Told Procureur} oplæse og vekjendt sig dens Rigtighed.

  Procurator Lassen begjerede Anstand til Maanedsthinget i Bergen d: 3die Aug: 1812  for der at føre det ej i Dag mødte 2det Vidne, der nu boer i Skjold Skibrede, og forbeholdt sig at føre flere ustævnte Vidner.

  Told Procureur Rogge provocerede Citanten til speciel at opgive hvori de Urigtigheder bestaar, Contracten skal indeholde  og som Citanten skal være forlokket til at underskrive.

  Procurator Lassen forbeholdt sig at svare herpaa ved Udsættelses Tiden.

Eragtning:

Den begjerte Anstand bevilges.

 

Bjergnings Tingsvidne.

For Retten mødte Erich Jacobsen Bratshoug, Hans Johnsen og Erich Hansen Bratshoug, som tilkjendegav at de en Onsdag Middag, omtrent 8 Dage for Vaarsmisse indeværende Aar, paa Herløe Fjorden i Nærheden af Øbsøen reddede 3 Mennesker, nemlig:  Anders Johannesen, Niels Stephensen og Rachel Michelsdatter Rong, hvilke {under et} havde roet op paa et blindt Skjær og stode sam/m/esteds fast med deres Baad  uden at kunne faae Baaden af Grund.

  Til nærmere Oplysning derom fremstillede Comparenterne 2 af de Bjergede, nemlig Anders Johannesen og Niels Stephensen Rong, hvilke forklarede:  at de sidsteden!! (sidstleden) Onsdag, 8 Dage før Vaarsmisse d: A:, tilligemed Rachel Michelsdatter Rong  roede fra Gaarden Rong med en BaadsLadning, bestaaende af 7000 Stk Sild, hvilken de agtede at udsælge inde i Fjordene, og at de, omtrent ved Middags Tid, roede uforvarende op paa et blindt Skjær. De gjorde sig megen umage for at faae baaden af Grund, men dette blev dem ikke mueligt, da Søen faldt og baaden altsaa blev staaende desmere fast. Efterat Comparenterne havde anstrænget sig i 2 a 3 Timer og vadet i Vandet til over Beltestedet, kom de forbemelte 3de Mænd fra Bratshoug roende og bjergede Comparenterne, der vare meget udmattede og forfrosne, efterdi Kulden og Frosten var stærk. Baaden kantrede ikke, men den lagdes lidt efter lidt paa Siden, saa at den blev halv fyldt af Søevand. Bjergerne hjalp Comparenterne at faae Baaden af Grund  og bjergede saavel Comparenterne som Baaden og Ladningen. Vinden var ikke stærk og den stod fra Landet. Comparenten!! (-terne) vilde, uden andres Hjelp, have været omkomne. De saae vel adskillige Baade ude paa Herløe Fjorden, men ingen af disse vare saa nær at Folkene kunde høre Comparenternes Raab om Hjelp.

 

1812: 18b

 

  For end mere at oplyse det Passerede  fremstillede Bjergerne som godvillig mødende:

            1ste Vidne Erich Aamundsen Husebøe, 34 Aar gam/m/el  og ubeslægtet med Bjergerne. Han aflagde Lovens Eed, og forklarede, at han den {omforklarede} \forommeldte/ Tid kom roende forbi Øbsøen tilligemed Magne Halversen og Michel Gudmundsen Husebøe, og at de da saae, at de nu tilstæde værende Bjergere havde hos sig i deres Baad de forbemeldte og Bjergede Personer fra Rong, og at de fortalte Vidnet og hans Kam/m/erater, at de havde reddet bemeldte 3 Personer, der havde roet op paa et blindt Skjær og ikke kunde faae deres Baad af Grunden igjen. Vidnet saae ikke i hvad Forfatning de Reddede havde været medens de stode paa Skjærit, men de vare vaade og forfrosne; dog kunde de selv hjelpe til at bjerge Baaden og at roe derfra. Vinden blæste jævnt af sydost.   Dimitteret efterat han havde hørt denne Forklaring oplæse og vedkjendt sig dens Rigtighed, med Tillæg:  at Kulden var saa stærk den omforklarede Dag, at Søen blev til Iis hvor den drev ind paa Baaden.

  Bjergerne tilkjendegave, at de ej hafde flere Vidner om det Passerede her tilstæde. De begjerede derfor Tingsvidnet udsat til Høstetinget for Herløe Skibrede d: 27de October 1812  for da at kunde føre flere Vidner desangaaende.

Eragtning:

den begjerte Opsættelse bevilges.

 

Lejermaals Sag:

For Retten mødte for Foged Bøgh Fuldmægtig Krum, som tilkjendegav, at han med mundtligt Varsel havde ladet indstævne for begaaet Lejermaal Qvindemennesket Inger Johannesdatter Strømsnæs, ifølge Anmældelse af 15de Junii 1811 fra Sognepræst Hysing for Askøen, hvilken Anmeldelse Comparenten nu fremlagde. Han fremlagde ligeledes en til forrige Høste Thing udtagne skrivtlig Stævning, der udviser, at Barnefaderen Hans er bortrejst  uden at det vides hvor hen, og Comparenten anmeldte derhos, at den nu Indstævnte Inger Johannesdatter havde ladet anmelde Forfald i at møde paa Høstethinget efter den fremlagte Stævning.   Prostens Hysings Anmeldelse og bemeldte Stævning {indtages} vedhæftes.

  Indstævnte Inger Johannesdatter Strømsnæs mødte og tilstod det begangne Lejermaal efter den fremlagte, og nu for hende oplæste, Anmeldelse; men hun declarerede at hun er en fattig Tjenestepige, der ej formaaer at udrede Bøderne, hvilket Laugrettet og Lehnsmanden erklærede at være dem bekjendt. Bøderne bleve derpaa nedtingede til 24 s., hvilke hun til Fuldmægtig Krum betalte. Indstævnte erklærede, at hun ikke vidste hvad Barnefaderens fulde Navn er, eller hvor han nu opholder sig.

  Fuldmægtig Krum begjerede det Passerede beskreven meddeelt, hvilket blev bevilget.

 

Da Dagen med det Passerede var forløbet, blev Thinget udsat til den følgende Dag.

            S.J:S. og bomerke                       Christie

      Stephen Johnsen Haatoft                                                         Sjur Sjursen Iden

  Mathias Larsen Tvedt  M L S og bomerke     Ole Christensen Myrtvedt  O C: S. og bomerke

 

 

Den følgende Dag continuerede Thinget i Overværelse af de sam/m/e Personer som Dagen tilforn.

 

Hvor da blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Aflyst paa en Obligation, af 22de October 1810, fra Ole Amundsen Rødsland til Knud Andersen Iden, stor 85 rd, mod Pandt i 13 ½ Mrk Smør

 

1812: 19

 

6 Kd: M: i Gaarden Rødsland  No 65, efter Qvittering af 7de April 1812, for 35 rd.

2.  Aflyst Obligation fra Johan N. Loose og Peder O. Olderust til Jacob Schneyder, for 2200 rd, mod Pandt i Strudshavn  No 4, dat: 22 Aug: 1806, qvitteret 1te Maij 1812.

            3.  Obligation fra Peder Olsen Strudshavn til Madame Maria S: Sneider, for 1100 rd, mod Pandt i Strudshavns Gjestgiver Sted og Pladsen Næsse, dat: 23de April 1812.

            4.  Skjøde fra Stephen Bergesen Rølland til Ole Olsen MoldeKlev paa 18 Mrk Sm:  12 K: M: i Goustad  No 101, for 230 rd, dat: 23 Oct: 1812.

5.  Bøxelbrev fra Sognepræst Bergendal, til Ham/m/er, til Lars{en} \Hansen/ paa ½ Løb Sm:  12 K: M: Landsk:  og 1 Pd 21 Mrk Sm: Skattesk:  i Grasdal, No 92, dat: 11 Maij 1812, med Revers. Intet erlagt til Tugthuset.

6.  Vilkaarbrev fra Lars Hansen Grasdal til Forældrene Hans Larsen og Sigrid Rasmusdatter, dat: 11 Maij 1812.

            7.  Aflyst Obligation fra Sjur Nielsen HolseKnappen til Ole Nielsen Hjertaas, for 50 rd, mod Pandt i HolsøeKnappen  No 77, dat: 15 Aug: 1801, qvitteret 11 Maij 1812.

            8.  Aflyst Obligation fra Brynild Monsen Fløysand til Sjur Nielsen HolsøeKnappen, for 80 rd, mod Pandt i Fløysand  No 72, dat: 8de Maij 1795, qvitterit 11 Maij 1812.

            9.  Aflyst paa Obligation af 2den Martii 1809 fra Johannes Larsen Hofmannstvedt til Ole Andersen Fløysand, stor 300 rd, mod Pandt i Hofmannstvedt  No 69, de resterende 200 rd, efter Qvittering af 11te Maij 1812.

            10.  Obligation fra Mons Nielsen Echeland til Anders Olsen Obsøen for 90 rd, mod Pandt i Echeland  No 70, dat: 21 Octob: 1811.

            11.  Skjøde fra Johannes Larsen Rong, m: fl:, til Anders Johannesen Rong paa 1 Pd: Fisk Landsk: i Rong, No 33, indberegnet Kjøberens egen Arvedeel deri, for 48 rd, dat: 11 Maij 1812.

            12.  Bøxelbrev fra Ole Andersen Fløysand til Sønnen Anders Olsen paa 18 Mrk Sm:  9 Kd: M: Landsk:, 1 Pd: ¾ M: Sm: Skattesk:, i Fløysand, No 72, dat: 11 Maij 1812, med Revers. Intet erl: til Tugthuset.

            13.  Vilkaarsbrev fra Anders Olsen Fløysand til Forældrene Ole Andersen og Sygni Nielsdatter, dat: 11 Maij 1812.

            14.  Skjøde fra Frue Ameln til Lejlænding Niels Monsen Herløevær paa 1 Bpd Fisk Landsk: i Herløevær, No 41, for 1395 rd, dat: 14 April 1812.

            15.  Obligation fra Niels Monsen Herløevær til Anders Erichsen Skaar, m: fl:, for 690 rd, mod Pandt i bet:!! (bemelte) Brug, dat: 14 April 1812.

            16.  Afkald fra Jacob Olsen Rong til Formynder Johannes Olsen Oen for udstæderens afdøde Søns, Rasmus Jacobsens Mødrenearv, 17 rd 23 s., dat: 11 Maij 1812.

            17.  Skiftebrev efter Konen Marthe Amundsdatter Hestenæs, sluttet 21de October 1811, hvorved 1 Pd: 12 Mrk Sm:  18 Kd: M: i Hestenæs, No 94, er udlagt til Enkemanden Mons Pedersen Hestenæs m: fl:   vid: Pandte bogen Fol: 325.

            18.  Do: efter Erich Thomassen Kallevog, sluttet 25de April 1812, hvorved boets 7 ½ Mrk Sm:  9 Mrk Fisk i Kallevog  No 18, er udlagt til Creditor Ole Aschildsen Næpstad, m: fl:   vid: Pandteb: Fol: 325.

            19.  Fæsteseddel fra Søren og Iver Halvorsen nordre Sælle til Rasmus Hansen paa Pladsen Perusbakken, under Gaarden nordre Sælle, mod Vilkaar til Halvor Michelsen, dat: 11 Maij 1812, med Revers. Intet erl: til Tugthuset.

            20.  Delebrev efter Johannes Michelsen Bredvig, dat: 11 Maij 1812, hvorved boets 14 10/13 Mrk Fisk i Bredvig  No 40, m: fl: Gaarde, er udlagt til Enken Kari Larsdatter Bredvig, tilsam/m/en for 250 rd.  vid: Pandteb: Fol: 326.

 

1812: 19b

 

            21.  Skjøde fra Enken Kari Larsdatter Bredvig til Sønnen Knud Monsen Bredvig paa 14 10/13 Mrk F:!! (fisk) i Bredvig, No 40, for 100 rd, dat: 11 Maij 1812, og mod Levekaar, taxeret 36 rd aarlig.

            22.  Vilkaarbrev fra Knud Monsen Bredvig til Moderen Kari Larsdatter, dat: 11 Maij 1812.

            23.  Afkald fra Ole Pedersen Berland for hans Kones Anna Larsdatters Fædrene arv, 5 rd 12 s:, til Formynd: Ole Andersen Fløysand, dat: 11 Maij 1812.

 

Fogedens Fuldmægtig fremlagde Restance Listen, som viser, at der paa dette Thing er betalt i Skat 106 rd 83 s., hvilken Liste i Retten blev Læst og af Lehnsmanden og Lougrettet rigtig befunden.

 

Da ingen, efter skeet Paaraab, havde videre at føre i Rette, blev Thinget hævet.

        S.I.S. og bomerke                           Christie                                    S.S.S.I.

     Steffen Johnsen Haatoft                                                               Sjur Sjursen Iden

        M.L.S. og bomerke                                                                       O.C.S.M.

       Mathias Larsen Tvedt                                                       Ole Christensen Myrtvedt

 

 

 

Aar 1812  d: 13de Maij  blev det almindelige Som/m/er- Sage- og Skatte Thing for Radøe Skibrede holdt paa Thingstedet Alverstrøm/m/en  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de sam/m/e Dag i Eed tagne 4 Laugrettesmænd:  Ole Michelsen Haaland, Peder Knudsen Bircheland, Peder Danielsen Frøetjold og Niels Olsen Udsylte. Skibredets Lehnsmand og endeel Thingsøgende Almue vare tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger som paa Som/m/erthinget for Herløe Skibrede d: 11te d: M:

 

Dernæst blev i Sagen Johan H: Harrie, contra Lars Magnussen Bøevaagen afsagt følgende

Dom:

Ved Stævning af 13 Julii 1811 sagsøger Kjøbmand Johan H: Harrie Bonde Lars Magnussen Bøevaagen til at betale Citanten 171 rd 32 s:, med Renter fra 20 Maij 1811, ifølge en Revers, som Indstævnte, d: 5 Decembr: 1805, har udstædt til afdøde Hans Mathiesens Stervboe, hvis Indgjeld Citanten, efter fremlagt Auctions Attest, har tilkjøbt sig paa offentlig Auction, d/en 4 Martii 1806. Citanten har erholdt bemeldte Revers omstemplet i det Kongelige Rente Cam/m/er d/en 18 januarii 1811  og derfore paastaaet Dom lige efter Stævningen  og sig tillagt i Omkostninger 12 rd.

  Indstævnte har benægtet at være noget skyldig til afgangne Hans Mathiesens Sterv boe, da han giorde Regning med Boets Curatorer og betalte sin Gjeld med Sild, som han havde liggende i Boets Pakboder. Derimod har Indstævnte tilstaaet, at have underskrevet den paastævnte og i Retten in originali foreviste Revers; men der hos paastaaet:  at Documentets Indhold var ham ubekjendt, den Tid han underskrev sam/m/e:  at ingen Vitterligheds Vidner vare tilstæde, og at han stod i den Formening:  at Documentet var en ældre Revers, som han til Hans Mathiesen havde udgivet  og da nyeligen til Curatorerne udbetalt.

  Ligeledes har Indstævntes Sagfører paastaaet, at Indstevnte havde, nylig før H: Mathiesens Død, til bemeldte Mathiesen udstædt en Væxel-Obligation, hvis Indhold er bleven Boet godtgiort ved Fiskevarer, som Indstævnte havde ladet oplægge paa Mathiesens Pakboder.

  Til at oplyse dette med Udskrift af Skifte Forretningen i Hans Masthiesens Boe, saavelsom med Vidner, har Indstævnte flere Gange erholdt Udsættelser, uden at han har fremlagt nogen Udskrift af

 

1812: 20

 

Skiftet eller ført Vidner til Oplysning om de af ham giorte Indsigelser.

  Vel kunde det være mueligt, at Indstævnte, som en simpel Almues Mand, der ej kan læse Skrift, havde underskrevet den paastævnte Revers uden at have vidst dens Indhold; men herom er ikke engang Formodning tilvejebragt. Endog den af Indstævnte anbragte Grund:  ”at han troede Documentet var en ældre til Mathiesen udstædt og nyelig indfriet Revers”, er usandsynlig; thi i hvilken Hensigt skulle han, som Debitor, underskrive en Revers, som han allerede havde betalt?  Heller ikke har Indstævnte oplyst, det Ringeste, som kan give Formodning, om Rigtigheden af hans øvrige Indsigelser. Den i Lovens 5 – 1 – 6 omhandlede Benægtelses Eed kan derfor ikke tillades Sagvolderen. Da Indstævnte derimod har tilstaaet, at have underskrevet den paastævnte Revers, og denne, ved Omstempling i det Kongelige Rentekammer, er sat i Kraft, maae Indstævnte, ifølge 5 – 1 – 1, blive pligtig at betale Reversens Indhold, tilligemed Renter fra Stævningens Dato, og Sagens Omkostninger, samt andres for unødig Trætte.

  Det kan ikke nægtes, at Indstævntes Sagfører jo har traineret denne Sag og ikke benyttet de ham givne Opsettelser til at forskaffe de Oblysninger, han har foregivet at ville erhverve.  Men da Citanten har samtykket endog den seneste Opsættelse, som er bleven Indstævnte tilstaaet, saa finder Dom/m/eren ikke tilstrækkelig Andledning at belægge Sagføreren med Mulct efter Forordningen af 3 Junii 1796  § 10.

  Det anordnede stemplet Papier er i denne Sag bleven brugt.

thi Kjendes for Ret:

Indstævnte Lars Magnusen Bøevaag bøer til Citanten, Kjøbmand, Johan H. Harrie, betale Indholden af den paastævnte til afdøde Kjøbmand Hans Mathiesen, d/en 5 December 1805, af Indstævnte udstædte, Revers, med eet hundrede, een og sytti Rixdaler, to og tredive Skilling, tilligemed Renter 4 pro cento fra Stævningens Dato, den 13 Julii 1811, og indtil Betaling skeer, \samt/ i Erstatning for dette Søgemaals Omkostninger, tolv Rixdaler. Ligesaa bøer Indstævnte bøde til Justits Cassen, for unødig Trætte, saameget som Dom/m/en og Seglet koster. Det idømte udredet inden 15 Dage efter den/n/e Doms lovlige Forkyndelse  og efterkom/m/es under Adfærd efter Loven.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Thinget udsat til den følgende Dag.

       O.M.S. og bomerke                      Christie                       K.P.S.!! (P.K.S.) og bomerke

     Ole Michelsen Haaland                                                        Peder Knudsen Bircheland

        P.D.S. og bomerke                                                                 N.O.S. og bomerke

     Peder Danielsen Frotjold                                                          Niels Olsen Udsylte

 

 

Den følgende Dag continuerede Thinget i Overværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som Dagen tilforn.

 

Jurits!! (Justits?) Sag.

Foged Bøgh som Actor contra Ole Iversen Kjellevold.

For Foged Bøgh mødte Procurator Heyberg, som fremlagde skrivtlig Stævning af 25de f: M:, i forkyndt Stand, hvorved

 

1812: 20b

 

Arrestanten Ole Iversen Kjellevold er indstævnt at lide Dom til Undgjeldelse for begaaet Tyverie, m: v:, og ligeledes Præliminair Forhør af 21de s: M:, forsynet med Amtets Actions Ordre af 25de s: M; hvorefter han fremstillede den Tiltalte løs og ledig for Retten og begjerede dennes Forklaring under Præliminair Forhøret oplæst for ham  og hans videre Forklaring modtaget.  Stævningen {og} indtages. Præliminair Forhøret vedhæftes Acten.

  Procurator Hjorth Stuvitz mødte, for, i følge den ham af Stiftet meddeelte Ordre, at defendere Angjeldende Ole Iversen Kjellevold i denne Sag.  Den fremlagte Stævning blev læst og paategnet.

  Dernæst blev Tiltaltes under Præliminair Forhøret {oplæste for ham} afgivne Forklaringer oplæste for ham, og han vedstod sam/m/es Rigtighed i eet og alt.

  Efter Defensors Begjering blev Tiltalte adspurgt:  om de 2 Søm, der vare slaaede for det Vindue, hvorigjennem Tiltalte udtog de fra Aamund Øyjorden stjaalne Koster, vare slaaede i Væggen udvendig paa Huset?  hvortil den Actionerede svarede ja.

  Procurator Heyberg begjerede 4de og 5te Deponent paaraabte, deres Forklaringer dem forelæste og deres Eed til Stadfæstelse derpaa modtaget.

  Ifølge deraf fremstod, som

            1ste Vidne Jens Aamundsen Øyjorden, afhørt under Præliminair Føret!! (Forhøret), som 4de Deponent. Hans Forklaring blev oplæst for ham, og han vedkjendte sig den som rigtig.  Efter actors Forlangende blev Vidnet adspurgt om Beskaffenheden af de Søm, som vare slagne for det Vindue, hvori gjennem Tiltalte har tilstaaet at have stjaalet endeel Sager ud af Aamund Øyjordens Sengebod. Vidnet forklarede:  at bemeldte Vindue var hæftet med 4 dobbelte Spigere, hvoraf 2 vare slaaede udvendig paa Væggen oventil og 2 nedentil, og derefter bøjede hen over Vindues Ram/m/en. Vidnet eftersaae disse Søm, da han havde grebet Arrestanten, og fandt, at de 2 nederste Søm vare bøjede tilbage fra Vindues Ram/m/en og brækkede tvers af. De 2 øverste Søm stod derimod endnu som tilforn, da Tyven sagde at have trukket Vinduet ned under sam/m/e  efterat de 2 første Søm vare brækkede. Vidnet erklærede, at de 2 afbrækkede Søm ikke vare tykkere, end at de med blotte Fingre kunde bøjes tilside, ja endog brækkes over, da de ikke vare slaaede længere ind i Væggen end det gjordes fornødent for at kunne bøje dem hen over Vindues Ram/m/en. Videre forklarede Vidnet, at der ej plejer at ligge Folk i den ommeldte Sengebod om Vinteren, og at Vidnet ikke heller veed at der laae Mennisker sam/m/esteds den Nat, da Tyveriet skeede; men Sengeboden er under sam/m/e Tag, som den Stue hvori Vidnets Fader Aamund Øyjorden og hans Husfolk ligge, og ikkun adskilt derfra ved et Kjøkken, som er derimellem, omtrent 6 Alne bredt. Vidnet aflagde derpaa Eed til Stadfæstelse paa bemeldte Forklaringer, efterat de for ham vare oplæste, hvorefter han blev dimitteret, erklærede at han ej vidste videre til Oplysning i Sagen.

            2det Vidne Mons Monsen Wallestrand, afhørt som 5te Deponent i Præliminair Forhøret. Hans Forklaring blev oplæst for ham  og han vedkjendte sig dens Rigtighed i eet og alt:  erklærende tillige, at han ej vidste videre til Sagens Oplysning, hvorefter han stadfæstede sin Forklaring med Eed  og blev dimitteret; dog declarerede han først, at han ej har efterseet det omspurgte Vindue for Sengeboden paa Øyjorden  eller veed noget om sam/m/es Beskaffenhed.

  Dernæst bleve de under Præliminair Forhøret fremlagte og specificerede Koster i Retten producerede, og Forseiglingerne for den af Sorenskriveren i Forvaring tagne Æske aabnede.

  Tiltalte vedblev at tilstaae at have stjaalet alle de bemeldte Koster paa Øyjorden  og \deels paa/ den ved Hamer værende Husmands Pads!! (Plads), saaledes som

 

1812: 21

 

han forhen har forklaret. Han sagde videre, at han havde kastet paa Søen i Nærheden af BrudeKnappen, {de} 2 af de paa Øyjorden stjaalne smaa Skriin, af hvilke det ene var et lidet firkantet malet Træeskriin  og det andet en liden sort blik-Daase. Aarsagen hvorfor han kastede dem bort, var Frygt for at blive røbet om han beholdt dem. Han benægtede, at have været vidende om at der var Penge i den Kiste hvoraf han stjal paa Øyjorden, forinden han tilfældig traf fat paa sam/m/e.

  Dernæst fremstod

            Aamund Olsen Øyjorden, afhørt som 1ste Deponent under Forhøret. Hans Forklaring under Forhøret blev oplæst for ham og han vedstod dens Rigtighed. Han vedblev, paa sin Søns {Jens} Hans Aamundsens Vegne, at vedkjende sig de under No 1, 2, 3, 6 og 7 specificerede Koster, som derpaa bleve ham udleverede. Han forklarede videre, at bemeldte hans Søn, der nu ligger dødelig syg og derfor ej kan møde, mistede, foruden de forhen opgivne Ting, et lidet rødmalet firkantet Skriin og en liden sort blik-daase, hvori endeel af de stjaalne Penge laae. Disse 2 Skriin  der ej ere komne tilstede, taxerede han, paa sin Søns Vegne, saaledes:  det rødmalede Skriin for 24 s:, og den sorte blikdaase for 8 s.

  Tiltalte erklærede, at han ikke havde noget imod denne Taxt at erindre. Ligeledes erklærede han, at den ene under Forhøret fremlagte 5 Rixdalers Seddel, de 2 Een Rix dalers Sedler  og 3 Tolvskillings Sedler  ere af de selv sam/m/e Penge, som han har tilstaaet at have stjaalet paa Øyjorden. Han sagde i øvrigt, at han ej bestemt kan opgive Sum/m/en af de stjaalne Penge, men at han anseer det rimeligt, at den var saaledes som Aamund Øyjorden under Forhøret har opgivet den. Af Sølv-Toskillingerne har Tiltalte udgivet endeel for Mad, men han veed ej hvormeget det udgivne kan beløbe sig til.

  Paa Grund af Tiltaltes Declaration blev bemeldte ene Fem Rixdalers Seddel, 2 Een Rixdalers Sedler  og 3 Tolvskillings Sedler, samt de under Forhøret specificerede Sølvpenge udleverede til Aamund Øyjorden, paa hans Søns Vegne.

  Aamund Olsen Øyjorden forklarede sig i øvrigt aldeles overeensstem/m/ende med 1ste Vidne, ihenseende til det som angaaer den omspurgte Senge\eller Klæde/bod, paa Øyjorden, og Vinduet, med Spigerne, for same.   {Dimitteret.}

  Defensor bad Aamund Øyjorden adspurgt:  om han plejer at forvare Mad i den omvidnede Senge- eller Klæde-Bod  og om der laae Føde varer i sam/m/e den Tid da Tyveriet skeede?  Aamund Svarede, at han plejer at forvare Brød i bemeldte Bod, og at der laae endeel Fladbrød i sam/m/e den Tid Tyveriet skeede.

  Tiltalte declarerede, paa Actors Forlangende, at han ej vidste, at der var Mad forvaret i Sengeboden paa Øyjorden, men at hans Hensigt med at aabne Vinduet til Boden{,} var, at eftersøge om han kunde finde sig noget til Føde.

  Videre fremstod

            Ole Larsen Øyjorden, afhørt som 2den Deponent under Præliminair Forhøret. Hans Forklaring blev oplæst for ham og han vedstod dens Rigtighed. Han tilføjede, at {hans} den ham frastjaalne Baad i Dag er bragt her til Alverstrøm/m/en af Ole Leervog, af Lindaas Skibrede, tilligemed Aarer og Tilfar, alt i den Stand, Comparenten mistede sam/m/e.

  I Anledning heraf fremstod

            Ole Monsen Leervog, Gaard Ejer paa Leervog i Lindaas Skibrede, 56 Aar gam/m/el. Han forklarede, at han er født paa gaarden UdKilen, i Lindaas Skibrede af Forældrene Mons Ditlevsen og Marthe Knudsdatter, som begge ere døde. Han har været hjem/m/e hos sine Forældre til hans 26de Aar, naar undtages 3 Aar, i hvilke han tjente \i Kilstrøm/m/en/ hos Gjestgiver Ole Lydersen {\i Kilstrø/}, som nu er død. I 30 Aar har Inqvisiten været Gaarbruger i Leervog. Han har været givt!! (gift) i 30 Aar med Engel Johnsdatter  og med hende avlet 15 Børn. Han

 

1812: 21b

 

benægtede at have været tiltalt eller dømt for Tyverie, Hælerie eller nogen anden Forbrydelse. Han tilstod at {han} en Fredags Aften for 4 Uger siden kom den nu tilstedeværende Arrestant til Inqvisiten paa Gaarden Leervog og gav sig ud for en omrejsende Handels Karl, der hedte Niels. Tiltalte havde en saa kaldet Prints, eller Skræppe med sig (Prins = taske, ransel), saaledes som de rejsende Handels Karle pleje at bruge det. Tiltalte fik Logis hos Inqvisiten om Natten og nogen Mad, som {Tiltalte} han betalt, Den Tiltalte sagde, at han vilde rejse omkring og kjøbe Creature, samt:  at han vilde rejse hen til Fannebust og sætte sin Baad op sam/m/ested medens han rejste omkring paa Kjøbmandskab. Tiltalte vidste at nævne saa mange Gaarde omkring i Naboelauget  og var saa {kjendt} vel vidende om adskillige af Omegnens beboere, at Inqvisiten ej bar ringeste Tvivl om at Tiltalte jo var en omrejsende Handels Karl. Da Tiltalte næste Dag vilde rejse, spurgte Inqvisiten ham, om han vilde sælge sin Baad, og, efter nogen Omhandling, kjøbte Inqvisiten Baaden, med Tilbehør af 2 par Aarer, for 6 rd, som Inqvisiten betalte, hvorefter Tiltalte rejste fra Leervogen. Bemeldte Baad har Inqvisiten nu bragt hertil med Aarer og øvrige Tilbehør. Inqvisiten kjender ikke Tiltalte og veed aldeles intet om hans foregaaende Vandel.  Denne Forklaring blev oplæst for Inqvisiten, som vedstod dens Rigtighed.  Dimitteret.

  Tiltalte tilstod at han, saaledes som Ole Leervog har forklaret, udgav sig for omrejsende Handels Karl, kaldte sig Niels og var vel kjendt i Omegnen i Lindaas Skibrede, da denne er saa nær ved Tiltaltes egen Føde-Egn.

  Tiltalte blev derpaa, i Følge med Retten, bragt hen at besee den bemeldte Baad, som Ole Monsen Leervog tillige foreviiste i Overværelse af Ole Larsen Øyjorden. Tiltalte tilstod at den foreviiste Færings Baad, med Aarer, var sam/m/e som han den forhen omforklarede Tid stjal paa Øyjorden  og siden har solgt til bemeldte Ole Monsen Leervog for 6 rd.

  Laugrettet vurderede denne Baad, paa Grund af at den er gam/m/el og beskadiget, for 6 rd.

  Ole Larsen Øyjorden vedkjendte sig bemeldte Baad som hans Ejendom, og erklærede, at den er ham fra kom/m/et mod hans Vidende og Villie, hvorfor Baaden, med Aarer og Tilbehør, blev ham udleveret.  Dimitteret.

  Derpaa fremstod

            Baste Johannesen Ham/m/erstræet, afhørt under Præliminair-Forhøret som 3de Deponent. Hans Forklaring blev oplæst for ham og han vedblev at vedkjende sig sam/m/es Rigtighed og erklære de nu i Retten tilstædeværende Koster, specificerede i Forhøret under No 4 og 5, saavelsom den hvide Vadmels Skjorte, for hans Ejendom; hvorefter bemeldte Koster bleve ham udleverede.  Dimitteret.

  Procurator Heyberg paa Fogedens Vegne, begjerede Sagen udsat til en for Retten belejlig Tid for at frem/m/e det videre fornødne, hvorhos han tilkjendegav at Fogeden, strax efter Stævningens Udstedelse, havde tilskrevet Sognepræsterne for Wosse og Evenvigs Præstegjelde om Attester betreffende Tiltaltes Daab, Vandel, m: v:, men at disse Attester ej endnu til Fogeden vare indløbne. Ligesaa anmærkede han at nogen Tid vil medgaae inden Fogeden kan udvirke Amtets Extensions Ordre til Action mod Ole Monsen Leervog og faae denne indstævnt.

  Defensor forbeholdt det fornødne Tilsvar for Angjeldende Ole Iversen.

Eragtning:

Anstand bevilges til Mandagen d: 8de {Maij} Junii 1812  om Formiddagen Kl: 10, da Sagen atter bliver foretaget i min  Sorenskriver Christies Boepæl i Bergen. Det anmærkes:  at dette er den første til Sagens behandling ledige Tid, da Som/m/erthingene og videre beram/m/ede Aasteds Sager uafbrudt vedvare fra nu af og til d: 6te næste Maaned.

  Arrestanten blev overleveret til Procurator Heyberg, paa Fogedens Vegne for at føres tilbage i Arresten.

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

 

1812: 22

 

            1.  Delebrev efter Johannes Michelsen Bredvig, dateret 11te Maii 1812, hvorved Boets Jordegods  12 Mrk S:r og 6 Kd [Malt]? i Gaarden indre Helle, m: fl: Gaarde, er udlagt til Enken Kari Lars Datter Bredvig og Børnene,  vide fol: 326.

            2.  Vilkaarsbrev fra Anders Olsen øvre Tvedt til Forældrene Ole Sjurssen og Magdeli JensDr:  paa aarlig Levekaar, dateret 13de Maii 1812.

            3.  Afkald fra Michel Haaversen Wetaas til Formynderen Simon Olsen yttre Sæbøe, for hans Arvemidler 74 rd 4 mrk 7 s, dat: 13 Maii 1812.

            4.  Ditto fra Kari LarsDatter nedre Tvedt til Formynderen Willum Rasmussen Askeland for hendes Arvemidler 15 rd 5 mrk 14 s, dat: 13 Maii 1812.

            5.  Bøxelseddel fra Sognepræst Wolff til Ole Nielssen paa 18 Mrk Smør  1 ½ Mæle Korn Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 7 ½ Mrk Smør  i Gaarden Kidsæter, No 27, dat: 3die Martii 1812.

 

Fogden fremlagde Restancelisten, som viser, at paa nærværende Ting er betalt i Skat 79 rd, hvilken Liste inden Retten blev læst, examineret og rigtig befunden.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Tinget hævet.

                                                                     Christie

 Ole Michelsen Haaland  O.M.S. og bomerke     Peder Knudsen Birkeland  P.K.S. og bomerke

 Peder Danielsen Frotjol  kun bomerke               Niels Olsen Udsylte  N.O.S. og bomerke

 

 

 

Aar 1812  d: 15de Maij  blev det almindelige Som/m/er  Skatte og Sage-Ting for Alenfit Skibrede fremholdt paa Thingstedet Alverstrøm/m/en  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de sam/m/e Dag i Eed tagne 4 Laugrettesmænd  Lars Larsen Seim den yngre, Christen Larsen Leivestad, John Bergesen øvre Tvedt  og Mons Johnsen Alver. Foged Bøgh, Skibredets Lehnsmand og endeel Thingsøgende Almue vare tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Forordninger, som paa Som/m/erthinget for Lindaas Skibrede d: 8de d: M:, med undtagelse af den paa Høste Thinget for Alenfit Skibrede d: 26de October 1811 under No 13 bekjendtgjorte Placat.

 

Derefter publiceret følgende Documenter:

            1.  Aflyst Obligation fra Niels Knudsen Monstad til Endre Anderssen Monstad, stor 240 rd  uden Renter, mod Pant i Gaarden Monstad  No 34, dat: 17 Martii 1807  og qvitt: 10 Maii 1812.

            2.  Odelsskjøde fra Tollev Olsen Odderaas til Myndlingen Marthe Magnes Datter nedre Mundal paa OdelsRetten til ½ Løb Smør i nedre Mundal, dateret 15de Maii 1812.

            3.  Skiftebrev efter Steffen Anderssen nedre Mundal, sluttet 17de Februar 1812, hvorved Boets Jordegods  1 pd 4 4/5 Mrk Smør i Gaarden nedre Mundal, Matr: No 72, er udlagt til Enken Kari OlsDatter og Børnene  vide Skjødebogen fol: 329.

            4.  Bøxelbrev fra Gabriel Jorrissen Hosdal m: fl: til John Sjurssen og hans Forlovede Kari OlsDatter paa 14 2/5 Mrk Smør Skat- og Landskyld i nedre Mundal, No 72, dateret 15de Maii 1812, med Revers. Intet erlagt til Manufacturhuset.

            5.  Aflyst Obligation fra John Christensen Møchesvold til Ole Knudsen Fyllingen, stor 200 rd, mod Pant i Gaarden nedre Møchesvold  No 27, dateret 14 decbr: 1805  efter paategnet Qvittering uden Datum.

            6.  Skjøde fra Madame Licia Maria Pytte paa hendes Søn Johan Gørbitzes Vegne til Johannes Pedersen paa 18 Mrk Smør  1 Mæle Malt i Gaarden Fischesæter, No 40, for Kjøbesum 190 rd, {og Levekaar af Værdie 30 rd aarlig}, dat: 28de Octbr: 1811.

            7.  Vilkaarsbrev fra Johannes Pedersen Fiskesæter til Moderen Ingebor KnudsDatter paa aarligt Levekaar, {af Værdie 30 rd}  dat: 15 Maii 1812.

            8.  Obligation fra Johannes Pederssen Fiskesæter til Lars Larssen Hopland for 190 rd, mod Pant i Gaarden Fiskesæter  No 40, dateret 15 Maii 1812.

            9.  Afkald fra Kari OlsDatter Mellingen til Formynderen Hans Knudsen Møchesvold for hendes Faderarv 7 rd 4 s, dateret 15 Maii 1812.

            10.  Ditto fra Dordi OlsDatter Mellingen til Ditto for hendes Faderarv 7 rd 4 s, dateret 15de Maii 1812.

 

1812: 22b

 

            11.  Skiftebrev efter Anders Olsen Sellevold, sluttet 16de Maii 1811, hvorved Boets Jordegods  6 3/14 Mrk Smør og 3 Kander Malt i Ødegaarden Skare under Sellevold, Matr: No 14, er udlagt til Enken Magdeli LarsDatter.

 

Fogden fremlagde Restancelisten, som udviser at der paa dette Ting er betalt i Skat 259 rd 2 s  hvilken Liste inden Retten blev læst, examineret og rigtig befunden.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Tinget hævet.

                                                      Christie

  Lars Larssen Seim  L.L.S.                              John Bergesen øvre Tvedt  I.B.S. og bomerke

  Christen Larssen Leivestad  C.L.S.                Mons Johnsen Alvær  M.I.S. og bomerke

 

 

 

Aar 1812  d: 20de Maij  blev det almindelige Som/m/er  Sage og Skatte-Thing for Hosanger Skibrede fremholdt paa Thingstedet Bernestangen, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de sam/m/e Dag i Eed tagne 4 Laugrettesmænd  Johannes Andersen KaldeKlev, Anders Ellingsen Fougsdal, Ole Larsen Myching  og Mons Johannesen KaldeKlev. Foged Bøgh  Lehnsmand Lohne og endeel thingsøgende Almue vare tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger, Resolutioner, m: v:, som paa Som/m/erthinget for Alenfit Skibrede d: 15de d: M:  med Undtagelse af de, som paa Høste Thinget for Echanger Skibrede d: 31te October 1811 bleve bekjendtgjorte under No 14, 15, 16, 17 og 18.

 

Endvidere blev publiceret:

            30.  Forordning af 27de Martii 1812, hvorved den ved Fr:!! (Forordning) af 9de April 1810  § 14 og 15  paabudne Betaling for de Kongl: Søepasse forandres og paabydes i Species.

            31.  Placat af 1ste April 1812, angaaende Passers Foreviisning ved Færgestederne for de højstKom/m/anderende Søe- og Land-Officerer.

            32.  Placat af 29de August 1811, som bestem/m/er Straf for de Skippere, hvis Skibe, formedelst deres Forsøm/m/else, tages af Fienden.

                                                              Christie

  Mons Johannessen KaldeKlev  M.I.S. og bomerke

                                                                             Johannes Anderssen KalleKlev  og bomerke

  Anders Ellingsen Fougsdal  A.E.S. og bomerke     Ole Larssen Myching  O.L.S. og bomerke

 

Den paafølgende 21de Maji 1812 continuerede Sommertinget for Hosanger Skibrede i Overværelse af det samme Laugret som i Gaar, undtagen Jacob Ellevsen Lohne i Steden for Anders Ellingsen Fougsdal  og Johannes Ellevsen Bernæs iSteden for Mons Johannessen KaldeKlev.

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Afkald fra Rasmus Monssen Kalland til Formynderen Anders Rasmussen Hjemvig for hans Fædernearv, 28 rd 2 mrk 4 s, dateret 20 Maii 1812.

            2.  Ditto fra Anna RasmusDatter Houchøenæsset til Formynderen Anders Rasmussen Hjemvig for hendes Arvemidler 4 rd 3 mrk 13 s, dateret 20 Maii 1812.

            3.  Ditto fra Ragnille Aschildsdatter Houchøenæsset til Ditto for hendes Fædernearv 13 rd 5 mrk 8 s, dateret 20 Maii 1812.

            4.  Aflyst Obligation fra Ole Bergesen Qvamme til Lars Aschildsen Burkeland, stor 99 rd, mod Pant i Gaarden Qvamme  No 94, dat: 11 Martii 1801  og qvitteret 15 Maii 1812.

            5.  Aflyst Obligation fra Ole Bastesen Angelskaar til Ole Aschildsen Nepstad for 99 rd, mod Pant i Gaarden Angelskaar  No 93, dateret 10 Martii 1802  og qvitteret 26de April 1812.

            6.  Aflyst Obligation fra Johannes Monssen Gjettrem til hans Moder Marthe AndersDatter Gjetrem og Haldor Jacobsen Bysem, stor 130 rd, mod Pant i Gaarden Gjettrem  No 63, dateret 8de Januar 1801  og qvitteret 19de Maii 1812.

            7.  Bøxelseddel fra Sognepræst Hans Bergendahl til Rasmus Anderssen paa 1 pd S:r  1 Mæle Malt Landskyld  og 1 pd 8 Mrk Smør Skatteskyld  i Gaarden Tvedten  No 88, dat: 10de Martii 1812, med Revers. Intet erlagt til Manufacturhuset.

            8.  Vilkaarsbrev fra Rasmus Anderssen Tvedten til Magne Gudmundsen Tvedten og Kone Marthe BergesDatter, dateret 20de Maii 1812.

 

1812: 23

 

            9.  Skjøde fra Johannes Erichsen Horsaas til Johannes Olsen paa 12 Mrk Smør  6 Kander Malt i Gaarden Horsaas  No 87, for Summa 250 rd  og Levekaar, til Værdie 27 rd aarlig, dateret 3die Martii 1812.

            10.  Vilkaarsbrev fra Johannes Olsen Horsaas til Johannes Erichsen og Kone Ragnille AschildsDatter, dateret 3 Martii 1812.

            11.  Obligation fra Johannes Olssen Horsaas til Arne Olsen øvre Echanger for 300 rd, \uden Renter/  mod Pant i Gaarden Horsaas  No 87, dateret 3die Martii 1812.

            12.  Bøxelseddel fra Michel Monssen Grimstad til Anders Michelsen paa 8 Mrk Smør og 8 Kander Malts Landskyld  og Skatteskyld 14 Mrk Smør  i Gaarden Grimstad, No 57, dateret 3 Martii 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            13.  Vilkaarsbrev fra Anders Michelsen Grimstad til Enken Marthe MonsDatter Grimstad paa aarligt Levekaar, dateret 3 Martii 1812.

            14.  Skjøde fra Anders Johannessen Hougstvedt m: fl: til Johannes Anderssen Hougstvedt paa 4 2/7 Mrk Smør  16/21 Kande Malt i Gaarden Hougstvedt  No 56, for 40 rd, dat: 3 Martii 1812.

 

Fogden fremlagde Restancelisten, som udviser, at der paa dette Ting er betalt i Skat 140 rd, hvilken Liste, inden Retten blev, examineret og rigtig befunden.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Tinget hævet.

                                                        Christie

   Johannes Ellevsen Bernæs                             Johannes Anderssen KaldeKlev  og bomerke

   Ole Larssen Myching  O.L.S. og bomerke         Jacob Ellevsen Lohne

 

 

 

Aar 1812  d: 22de Maij  blev det almindelige Som/m/er- Sage og Skatte Thing for Echanger Skibrede fremholdt paa Thingstedet Bernæstangen  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de sam/m/e Dag i Eed tagne 4 eedsvorne Laugrettesmænd:  Ole Olsen Washelle, Iver Magnesen Svindal, Magne Iversen Svindal  og Ole Magnesen Svindal. Foged Bøgh, Skibredets Lehnsmand og endeel Almue vare tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger som paa Som/m/erthinget for Hosanger Skibrede d: 20de s: M:

 

Da ingen, efter skeet Paaraab, havde noget at føre i Rette blev Thinget udsat til den følgende Dag.

                                                                Christie

                  Ole Olsen Washelle                                        Iver Magnesen Svindahl

                  Magne Iversen Svendahl                                Ole Magnesen Svendahl

 

 

Aar 1812  den 23de Maii  continuerede Sommertinget for Echanger Skibrede i Overværelse af de samme Laugrettesmænd som i Gaar.

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Skiftebrev efter Berge Halvorsen Høyland, sluttet 30te Maii 1811, hvorved Boets Jordegods  1 pd Smør  16 Kd: Malt i Gaarden Høyland, No 36, er udlagt til Enken Ingebor SteffensDatter og Arvingerne.

            2.  Skjøde fra Berge Baarsen Kaalaas og fl: til Lars Halvorsen paa 9 Mrk Smør  6 Kd: Malt i Gaarden Høyland, No 36, for 262 rd 3 mrk  og Levekaar til Værdie 24 rd aarlig, dateret 15de Januar 1812.

            3.  Vilkaarsbrev fra Lars Halvorsen Høyland til Enken Ingebor SteffensDatter Høyland paa aarligt Levekaar, dat: 15de Januar 1812.

            4.  Skjøde fra Lars Halvorsen Høyland \med fl:/ til Halvor Erichsen Hæggernæs paa 1 pd Smør  16 Kd: Malt i Høyland for 687 rd 3 mrk allene, dateret 11te Martii 1812.

            5.  Obligation fra Halvor Erichsen Høyland til Enken Ingebor SteffensDatter Høyland for 350 rd, mod 1ste Prioritet i Gaarden Høyland, No 36, dateret 11te Martii 1812.

 

1812: 23b

 

            6.  Bøxelseddel fra Sognepræsten til Domkirken, Knud G: Fleischer til Lars Halvorsen paa 1 pd Smør  6 Kander Malt Landskyld  og Skatteskyld ½ Løb Smør  i Gaarden Hæggernæs, No 38, dateret 14 Martii 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            7.  Kongelig Skjøde til John Olsen paa 18 Mrk Smør og 18 Kander Malt Landskyld i Gaarden Kleven  No 31, for Kjøbesum 610 rd, dateret 17de Octobr: 1811.

            8.  Aflyst Obligation fra Niels Olsen Bjørge til Lehnsmand Niels Olsen Echnæs, stor 34 rd, mod Pant i Gaarden Bjørge  No 51(?), dat: 19 Januar 1788  og qvitteret 2den Martii 1812.

            9.  Skjøde fra Lars Nielssen Fladeqval med fl: til Helje Gullachsen Helleland paa 9 Mrk Smør  3 Kander Malt i Gaarden \øvre/ Helleland, No 90, for 75 rd, dateret 31te Octobr: 1811.

            10.  Declaration fra Helje Gullachsen øvre Helleland, hvorved han bestemmer at hans efter ovenmeldte Skjøde ejende 9 Mrk Smør i Gaarden øvre Helleland skal være Odelsgods for hans Afkom, dateret 31te Octobr: 1811.

            11.  Skjøde fra Ole Nielssen Hagesæter til Johannes Nielssen yttre Ejde paa ½ Løb Smør  ½ Tønde Malt i Gaarden Hagesæter, No 41, for 600 rd  og Vilkaar af Værdie 90 rd aarlig, dat: 3 Martii 1812.

            12.  Vilkaarsbrev fra Johannes Olsen Hagesæter til Ole Nielssen Hagesæter og Kone Marie OlsDatter, paa aarligt Levekaar, af Værdie 90 rd aarlig, dateret 22 Maji 1812.

            13.  Skjøde fra Hans Arnesen Lie til Erich Olsen paa 1 pd 3 Mrk Smør i Gaarden Lie, No 30, for Kjøbesum 300 rd  og Vilkaar af Værdie 40 rd aarlig, dat: 3 Martii 1812.

            14.  Vilkaarsbrev fra Erich Olsen Lie til Hans Arnesen og Kone Helga AndersDatter paa aarligt Levekaar, af Værdie 40 rd aarlig, dat: 3 Martii 1812.

            15.  Obligation fra Erich Olsen Lie til Ole Bottolfsen Høyland for 150 rd  og Anders Haldorsen Høyland for 150 rd  i alt 300 rd, mod Pant i Gaarden Lie, No 30, dat: 3die Martii 1812.

            16.  Skjøde fra Ole Erichsen Lie med fl: til Sjur Olsen Lie paa 1 pd 3 Mrk Smør i Gaarden Lie, No 30, for Kjøbesum 148 rd 4 mrk 8 s: allene, dateret 3 Martii 1812.

            17.  Obligation fra Sjur Olsen Lie til Halvor Erichsen Qvalvognæsset med fl:, stor 240 rd, mod Pant i Gaarden Lie  No 30, dateret 22de Maii 1812.

            18.  Skjøde fra Ole Halvorsen Røe til Elling Thomassen Røe paa 18 Mrk Smør  9 Kd: Malt i Gaarden Røe, No 21, for 415 rd allene, dateret 3 Martii 1812.

            19.  Obligation fra Elling Thomassen Røe til Haldor Jacobsen Bysem for 500 rd, mod Pant i Gaarden Røe  No 21, dateret 3die Martii 1812.

            20.  Skjøde fra Jacob Johnsen Hølleland med fl: til Mons Jacobsen paa 1 pd Smør  16 Kd: Malt i Gaarden Hølleland, No 17, for 180 rd allene, dateret 3die Martii 1812.

            21.  Skjøde fra Rasmus Sjurssen Todtland til hans Søn John Rasmussen paa 12 Mrk Smør  10 Kd: malt i Gaarden Todtland, No 58, for 150 rd allene, dateret 22 Maii 1812.

            22.  Aflyst Obligation fra Magne Erichsen Bjørge til Johannes Gudmundsen Ejdsnæs, stor 55 rd, mod Pant i Gaarden Bjørge  No 53, dat: 24 Maii 1808  og qvitteret uden Datum.

            23.  Afkald fra Anna OlsDatter Nummedal til Formynderen Ole Rasmussen Strømme for hendes Faderarv 11 rd 2 s, dateret 22de Maii 1812.

            24.  Skjøde fra Lars Sjursen yttre Ejde med fl: til Sjur Nielssen indre Ejde paa 10 4/5 Mrk Smør og 5 1/5 Kande Malt, hans egen Arvelod indberegnet, i Gaarden yttre Ejde, No 60, for Kjøbesum 120 rd, dateret 22de Maii 1812.

            25.  Skiftebrev efter Arne Monssen Aasen, sluttet 14 April 1812, hvorved Boets Jordegods  2 17/33 Mrk Smør  37/44 Kd: Malt i Gaarden indre \Ejde/  No 61, er udlagt til Creditorerne.

            26.  Afkald fra Gudmund Olsen Houchøenæsset til Formynderen Lars Aschildsen Padøen for hans Arvemidler 6 rd 1 mrk 3 s, dateret 22 Maii 1812.

 

Fogden fremlagde Restancelisten, som viser at der paa dette Ting er betalt i Skat 62 rd. Denne Liste, blev inden Retten læst, examineret og rigtig befunden.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Tinget hævet.

                                                                   Christie

           Ole Olsen Washelle                                                           Iver Magnesen Svindahl

           Magne Iversen Svendahl                                                   Ole Magnesen Svendahl

 

1812: 24

 

 

 

Aar 1812  d: 25de Maij  blev det almindelige Som/m/er- Sage- og Skatte Thing for Mjelde Skibrede holdt paa Thingstedet Mjeldegaard, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4 sam/m/e Dag i Eed tagne Laugrettesmænd:  Ole Ejnersen nordre Weset, Anders Olsen Sundland, Stephen Johannesen Hougsberg  og Ingebrecht Johannesen Wem/m/elvig. Foged Bøgh, Skibredets Lehnsmand og endeel thingsøgende Almue vare tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Forordninger som paa Som/m/er Thinget for Hosanger Skibrede d: 20de Maij 1812  med Undtagelse af dem, der bleve bekjendtgjorte paa Høste Thinget for Mjelde Skibrede d: 25de Novbr: 1811 under No 19, 20 og 21.

 

Da ingen for i Dag havde noget at føre i Rette blev Tinget udsat til i Morgen.

                                                                 Christie

  Steffen Johannessen Hougsberg  S.I.S. og bomerke            Ole Erichsen Weset

  Anders Olsen Sundland                                            Ingebrigt Johannessen Wemmelvig  I.I.S.

 

 

Næste Dag  den 26de Maii 1812  continuerede Sommertinget for Mjelde Skibrede i Overværelse af de samme Laugrettesmænd som i Gaar.

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Skjøde fra Rasmus Johnsen Gjerstad til hans Datter Brithe RasmusDatter og hendes Forlovede Mons Anderssen Løetvedt paa 12 Mrk Smør  1 Mæle Malt i Gaarden Gjerstad, No 40, for 300 rd  og Vilkaar af Værdie 47 rd aarlig, dat: 25 Maii 1812.

            2.  Vilkaarsbrev fra Mons Anderssen Gjerstad og John Lars!! Rongved paa Myndtlingen Brithe RasmusDatters Vegne til Rasmus Johnsen Gjerstad og Kone Marthe KnudsDatter, dateret 25 Maii 1812.

            3.  Aflyst Obligation fra Ole Johannessen Burkeland til Kjøbmand H: P: Bruus, stor 77 rd, uden Renter, mod Pant i Gaarden Burkeland  No 13, dateret 25 Novbr: 1805  og qvitteret 14 April 1812.

            4.  Fæsteseddel fra John Larssen Rongved m: fl: til Anders Olsen Revem paa et Huusmandsplads kaldet Grønstølen under Gaarden Rongved, dateret 23 Maii 1812.

            5.  Afkald fra Ole Nielssen Blom til Formynderen Thomas Johannessen Skafthun for hans Arvemidler 19 rd 3 mrk 13 s, dateret 25 Maii 1812.

            6.  Ditto fra Unna ThomasDatter Skafthun til Formynderen Ole Olsen Blom den ældre for hendes Moderarv 18 rd 4 mrk 10 s, dateret 25 Maii 1812.

            7.  Ditto fra Baste Bastesen Lohne til Formynderen Anders Erichsen nordre Borge for hans Kones, Anna ErichsDatter Borges Moderarv 11 rd 3 mrk 15 s, dateret 21de Maii 1812.

            8.  Skjøde fra Knud Anderssen Hvidsteen \og fl:/ til hans Søn Ole Knudsen paa 12 Mrk Smør  8 Kd: Malt i Gaarden Hvidsteen, No 69, for 300 rd  og Levekaar af Værdie 58 rd aarlig, dat: 16 April 1812.

            9.  Vilkaarsbrev fra Ole Knudsen Hvidsteen til hans Forældre Knud Anderssen og Dorthe LarsDatter paa aarligt Levekaar, af Værdie 58 rd aarlig, dateret 25 Maii 1812.

            10.  Afkald fra Ole Sjurssen Hagebøe til Formynderen John Sjurssen Solberg for hans Moderarv 19 rd 2 mrk 3 s, dateret 26 Maii 1812.

 

Fogden fremlagde Restancelisten, som viser, at der paatte!! (paa dette) Ting er betalt i Skat 125 rd, hvilken Liste inden Retten blev læst, examineret og rigtig befunden.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Tinget hævet.

                                                                  Christie.

   Steffen Johannessen Hougsberg  S.I.S. og bomerke             Ole Ejnersen Wesæt

   Anders Olsen Sundland                                                Ingebrigt Johannessen Wemmelvig

 

 

 

Aar 1812  d: 27de Maij  blev det almindelige Som/m/er- Sage- og Skatte Thing for Arne Skibrede holdt paa Thingstedet Mjeldegaard, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4, sam/m/e Dag i Eed tagne, Laugrettesmænd:  Erich Larsen Melcheraaen den ældre, Sjur Johannesen Morvigen, Johannes Johannesen Jebne  og Anders Olsen Sæterdal. Skibredets Lehnsmand og endeel thingsøgende Almue var tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger som paa Som/m/er Thinget for Mjelde Skibrede d: 25de d: M:  med Tillæg af følgende:

 

1812: 24b

 

            33.  Placat, af 15de April 1812, angaaende Straf for de Kapere eller Kaper Redere, som forlange eller modtage Penge af de Opbragte for at frafalde Opbringelses Sagers Appel eller Forfølgning.

            34.  Placat, af 19de Martii 1812, angaaende Bortforpagtning af Præstegaards Jorder.

            35.  Placat, af 23de April 1812, angaaende Straf-Bestem/m/else for Skyds Skaffere, der vise sig forsøm/m/elige ved Tilsigelse af Frie skyds.

 

Sag:

For Retten mødte Tjeneste Karl Johannes Olsen Hæsnæs og fremlagde Stævne Vidnernes Attest om, at han med mundtligt Varsel har ladet indstævne til i Dag hans forrige Husbonde Ole Pedersen Biskopshavn for at høre Vidner og lide Dom i Anledning af at han af Tjenesten har bortviist i Utide Citanten, m: v:.   Ligeledes fremlagde han Stævne Vidnernes Attest om at 2 Vidner, af Alenfit Skibrede, i Dag ere indstævnte for at vidne i Sagen, samt endelig Forligelses Com/m/issionens Attest om, at denne Sag er henvist til Afgjørelse ved Retten.  Stævne Attesterne saavelsom Forligelses Com/m/issionens Attest indtages her  saaledes lydende: #

  Citanten begjerede de indstævnte Vidner afhørte om hvad de vide til Oplysning om, at han i Utide er bortviist af sin Tjeneste hos Indstævnte Ole Pedersen Biskopshavn, og at Citanten ej har faaet sin fulde Løn?  Han tilkjendegav dernæst at han under denne Sag frafalder de i Forligelses Com/m/issionens Attest ommeldte Prætensioner i Anledning af at han af Indstævnte er beskyldt for at have fordærvet en Kjole og borttaget en Sølvskee, m: v:, forbeholdende sin Ret til Paatale derom ved et andet Søgemaal.

  Indstævnte Ole Pedersen Biskopshavn mødte personlig.

  Retten forsøgte at mægle Forlig i denne {Politie} Sag, men Parterne vare ikke at formaae til at forlige sig.

  Indstævnte Ole Pedersen Biskopshavn tilstod at han ikke havde betalt Citanten den Løn, som han havde accorderet ham for eet Aar, nemlig Klæder og Skoe og 10 rd i Penge, samt:  at han havde bortviist ham af Tjenesten 3 Uger førend Fardag i dette Foraar. Aarsagen hvorfor Indstævnte bortviste Citanten var, at {han} denne ikke vilde tjene hjem/m/e hos Indstævnte i Biskopshavn  men paastod at han skulde tjene paa Gaarden Tvedt, hvor han var hyret, og at de øvrige Tjenere paa Gaarden Tvedt ej vilde tjene med Citanten da de hørte, at Citanten var en Tyv og havde stjaalet hos Indstævnte, hvilket Indstævnte nu ogsaa paastod at kunne bevise at Citanten har gjort.

  Paa Grund af denne Tilstaaelse frafaldt Citanten Afhørelsen af de indstævnte Vidner og paastod Dom, hvorved han venter sig tilkjendt forsvarlige Klæder \og Skoe/  eftersom Skik og Brug er paa Landet  samt en Hat og HalsKlud, eller istedenfor disse Ting 60 rd i Penge, og Kostpenge i 3 Uger a 4 rd ugentlig  samt i Omkostninger for dette Søgsmaal 13 rd. Han benægtede i øvrigt at have forøvet de Handlinger, for hvilke Indstævnte nu har beskyldt ham  og forbeholdt sin Tiltale derfor til Indstævnte. I øvrigt erklærede han at den Løn, han har at Fordre, skyldes ham fra Vaarmisse 1811 til Vaarmisse 1812. I Henhold til foranførte Paastand indlod han Sagen til Dom.

  Indstævnte anførte, at Citanten har været ham ulydig i hvad ham er bleven {spoler} befalet  og har spoleret adskilligt, som {Citanten} \Indstævnte/ forbeholder sig i en nye Sag at tiltale Citanten for. Indstævnte indlod nærværende Sag til Dom.

  {Indstævnte} \Citanten/ benægtede at have været Indstævnte ulydig eller at have spoleret noget for ham.

Eragtning:

Denne Sag optages til Dom, som vil blive afsagt paa nærværende Ting i Morgen.

/: forliigt vide Fol: 27 :/

 

1812: 25

 

 

Gam/m/el Sag

Jørgen Wiggers v: Ely contra Johannes Gudmundsen Botten.

/: Fra forrige Just: Protoc: Fol: 478 :/

I Retten mødte Indstævnte Johannes Gudmundsen Botten og fremlagde Stævne Vidnernes Attest af 13de Maij 1812 om at have mundtligen ladet indstævne Hoved Citanten Jørgen Ely i denne Sag at høre Vidner om at han har slaaet Contra-Citanten, m: v:, samt Forligelses Com/m/issionens Attest af 4de s: M: om at Forlig, i den Anledning, er forsøgt og at Sagen til Retten er henvist, og endelig  Stævnevidnernes Attest af 14de d: M: om at 2 Vidner, af Hosanger Skibrede, i denne Sag ere indstævnte.  Stævne Attesterne saavelsom Forligelses Com/m/issionens Attest indtages her  saaledes lydende: #

  Contra-Citanten begjerede Vidnerne paaraabte og edeligen afhørte om hvad de veed til Oplysning om at Hoved Citanten Jørgen Wiggers v: Ely har voldsomt overfaldt og slaaet Contra Citanten, og Omstændighederne derved.

  Procurator Heyberg mødte for Hoved Citanten Jørgen W: v: Ely  og næst at benægte Contra Søgemaalet i det Hele, exciperede mod Vidnerne Johannes Angelskaars og Marthe Heldals Antagelse  saasom Stævne-Attesten, hvorved disse Vidner er indkaldte, lyder paa et Factum, de skulle forklare om, som i den for Contra Citanten forkyndte Stævne Attest ikke er om/m/eldt  og denne altsaa ey er stævnt at paahøre, paa hvilken Exception han forventede Rettens Kjendelse, og Vidnerne afviste, saa meget mere som det i Stævne Attesten af 14de d: M: ommeldte Factum ikke heller er omventileret ved Forligelses Com/m/issionen.

  Som Curator for Hoved Citanten mødte hans Fader Didrich Adolph v: Ely, der henholdt sig til det af Hr: Procurator Heyberg anførte.

  Contra Citanten svarede:  at da han har brugt mundtligt Varsel, og Slag er Overfald, saa venter han Vidnerne afhørte efter de fremlagte Stævne-Attester og hans foranstaaende qvæstion, hvilken sidste tillige viser, at det er den sam/m/e Gjenstand, hvorom alle Vidnerne skulle afhøres.

Eragtning:

da Hug og Slag, efter Lov-Sproget, er Overfald eller synonyma dermed, og der i denne Sag er brugt mundtlig Indkaldelse af Stævne Vidnerne, der ej kunde antages at have Indsigt til at bruge de meest passende Udtrykke naar de skulle skrive Attest om Indkaldelsen, saa frem/m/es Sagen efter den fremlagte Stævne Attest af 14de Maij 1812.

 

  Procurator Heyberg forbeholdt alt Lovligt, paa Hoved Citantens Vegne, under Vidneførelsen.

  Eedens Forklaring blev oplæst for samtlige indstævnte Vidner, hvornæst fremstod som

            1ste Vidne Marcus Halsteensen Goupaas, 37 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Sagens Parter. Han aflagde Lovens Eed og forklarede at han omtrent ved Michaeli Tider 1810  en Morgenstund Klokken henved 8  kom gaaende fra Houland opefter til Botnen  og at han ved Botnen mødte Hoved-Citanten Jørgen Wiggers v: Ely, som fortalte Vidnet at han, nemlig Hoved Citanten  just nyelig før den Tid havde været oppe og smurt op  /: slaaet :/  Johannes Gudmundsen Botten. Da Vidnet kom længere hen mod Husene paa Pladsen Botnen, hørte han nogen som ankede sig  /: jamrede sig :/. Kort Tid derefter kom Contra Citanten og hans Kone, der holdt ham under Armen, jamrende sig til Vidnet, og Contra Citanten, som var

 

1812: 25b

 

blodig i Ansigtet og paa Hænderne, sagde til Vidnet:  her kan Du see, hvorledes Jørgen Ely har behandlet mig. Vidnet har ellers ikke seet, at Hoved Citanten har overfaldt eller slaaet Contra Citanten. Men den Tid, Vidnet, som meldt, mødte Jørgen Ely, havde denne en Stok i Haanden.   Dimitteret efter at {dette Svar} denne Forklaring for Vidnet var oplæst og af ham, som rigtig erkjendt.

            2 Vidne Johannes Olsen Angelskaar, 35 Aar gam/m/el og Contra Citantens Kones Broder. Han aflagde Lovens Eed og forklarede:  at Contra Citantens Kone, der er Vidnets Søster, en Middag ved Michaeli Tider 1810 sendte Bud hen til Vidnet paa Angeskaar, der ligger noget over en halv Miil fra Houland, at dersom Vidnet Vilde see hendes Mand i Live, maatte han strax kom/m/e derhen. Vidnet rejste strax, tilligemed hans Fader, der ogsaa i sam/m/e Anledning var hentet fra Gjelvigen, hen til Botnen, hvor de fandt Johannes Gudmundsen Botten meget forslaaet og blodig i Ansigtet og paa Hænderne, samt meget Hud-Løs og forslaaet paa den ene Haand  saa at han ej synderlig kunde røre Haanden. Baade Contra Citanten og hans Kone sagde, at Jørgen Wiggers v: Ely havde overfaldt og slaaet Contracitanten saaledes medens han bar en Dragt Kone hjem fra Ageren, hvorhos Vidnets Søster sagde, at dersom hun ej var kom/m/en dertil, troer hun, at hendes mand var bleven ødelagt.   Dimitteret efterat dette for ham var oplæst og af ham for Sandhed erkjendt.

            3 Vidne Marthe Olsdatter Heldal, 19 Aar gam/m/el og ubeslægtet med Parterne. Hun aflagde Lovens Eed og forklarede at hun tjente hos Contra-Citanten i Aaret 1810, og at hun omtrent ved Michaeli Tider sam/m/e Aar en Morgenstund, strax efter Froekost Tiden, saae at Jørgen Wiggers v: Ely kom gaaende hen til hendes Husbonde, der stod paa Ageren paa Pladsen Botnen. Vidnet hørte, at de trættede med hinanden, men hun kunde ikke høre hvorom det var. Efter nogen Tids Forløb saae hun, at Hoved Citanten, som havde en knortet Ener-Stok i Haanden, slog til Contra Citanten med denne Stok saavel i Ansigtet som paa Læggene og andre Steder. Contra Citanten bar en Dragt Kone paa Ryggen da dette skeede. Contra Citantens Kone bad Vidnet at gaae hen til Naboerne og kalde disse til Hjelp. Da Vidnet vilde gjøre dette havde Hoved Citanten forladt Contra Citanten og var gaaet hen i Veyen som Vidnet skulde gaae. Hoved Citanten spurgte Vidnet, hvor hen hun skulde gaae?  og da hun sagde ham hendes Ærende, løftede han Stokken i Vejret, forbød hende at gaae hen til Naboerne  og sagde:  at dersom hun gjorde det, skulde han slaae hende saa at hun skulde blive liggende der. Vidnet vendte hjem igjen, og da hun kom hjem saae hun, at Contra-Citanten var blodig i Ansigtet og paa Hænderne, og han klagede sig over at være meget forslaaet og gik derfor til Sengs. Efterat Dragten var faldt af {Ryggen g} Contra Citantens Ryg, tog Contra Citanten til Modværge og fik Jørgen Ely kastet omkuld og slog ham igjen. Hoved Citanten sagde  efterat alt var forbi, at han havde slaaet Contra Citanten for lidet og at han burde have havt mer.   Dimitteret efterat hendes foranstaaende Forklaring for hende var oplæst og af hende, som rigtig erkjendt.

  End videre fremstillede Contra-Citanten som godvillig mødende:

            4de Vidne Johannes Tollevsen øvre Aas,

 

1812: 26

 

som angav sig at være i 17de Aar gam/m/el og confirmeret samt ubeslægtet med Parterne. Han aflagde Lovens Eed efterat dennes Forklaring var oplæst for ham paa sam/m/e Tid som for de øvrige afhørte Vidner, hvorefter han forklarede sig overeensstem/m/ende med 3die Vidne, undtagen ihenseende til det, der passerede mellem hende og Hoved-Citanten. Han sagde videre, at Contra-Citantens {….} Kone sendte Vidnet hen til hendes Broder paa Angelskaar og til hendes Fader paa Gjelvig for at hente disse hjem til hendes Mand, og at Contra Citanten sank i Afmagt efterat Hoved Citanten havde slaaet ham. Det omvidnede Overfald skeede noget før Middags Tid. Vidnet sagde at han nøjagtigen husker alt det omvidnede, der passerede omtrent den Tid Vidnet var 15 Aar gam/m/el.   Dimitteret efterat hans Forklaring var ham forelæst tilligemed 3die Vidnes Vidnesbyrd og Rigtigheden deraf af ham erkjendt.

  Efterat dette var passeret blev Contra Citanten med Hr: Didrich Adolph Ely, som Fader og Curator for Hoved-Citanten  forligt paa følgende Vilkaar:  1. Johannes Gudmundsen Botten igjenkalder de mod Jørgen Wiggers v: Ely brugte og i denne Sag paastævndte fornærmelige Beskyldninger, der skulle være døde og magtesløse og ikke kom/m/e Hoved Citanten til Hinder eller æres Forklejnelse i nogen Maade, da de ere aldeles usandfærdige.   2. Contra Citanten forbinder sig til, i Anledning af de paastævnte usandfærdige Beskyldninger, at bøde 40 rd, skriver fyrretyve Rixdaler  til Hougs Præstegjelds Fattig-Casse, hvilken Mulct skal erlægges til vedkom/m/ende Sognepræst i det seneste 6 Uger efter St: Hans Dag d: A:, under Straf af 48 s: Daglig til sam/m/e Casse for hver Dag denne Termin oversiddes.   3. Contra Citanten forbinder sig at erstatte Hoved-Citanten dette Søge maals Omkostninger med 10 rd, skriver ti Rixdaler, hvilke han nu i Retten betalte til Hr: Didrich A: v: Ely.   4. Contra Citanten frafalder al Paatale mod Hoved-Citanten i Anledning af det Overfald, hvorom Contra Citanten i denne Sag i Dag har ført Vidner.   5. Hoved Citanten Jørgen Wiggers v: Ely frafalder, paa ovenstaaende Vilkaar, denne Hoved sag betreffende de paastævnte beskyldninger saavelsom al videre Paatale derom.

  Dette Forlig bekræftede de saaledes med Underskrivt:

                                 Did:h Ad:h v: Ely               Johannes Gudmundsen Botten

 

Da Dagen med det Passerede og andre Forretninger for Dom/m/eren var forløbet, blev Thinget udsat til følgende Dag.

                                                             Christie

  Erich Larsen Melkeraaen  ELSM                         Johannes Johannesen Jebne  IIS og bomerke

  Sjur Johannesen Morvig  og bomerke                  Anders Olsen Sæterdal  AOS og bomerke

 

 

Den følgende Dag continuerede Thinget i Overværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som Dagen tilforn.

 

Forhør.

Efter Klage af 19de Maij 1812 fra Gudmund Andersen Løetvedt blev begyndt Forhør til Oplysning betreffende en Klageren d: 22de April 1812 frastjaalet og d: 23de s: M: hos Ole Pedersen i Biskopshavn Gjenfunden Baad.  Klagen indtages her  saaledes lydende: #

  Til dette Forhør var af Dom/m/eren d: 21de d: M: udstædt skrivtlig Indkaldelse, som tilligemed dens Paategninger, er saa lydende: #

  Anklagede Ole Pedersen Biskopshavn mødte personlig.

  Ifølge Indkaldelsen fremstod som

            1ste Deponent  Klageren Gudmund Andersen Løetvedt, 55 Aar gam/m/el. Den foranførte Klage blev i Retten oplæst og Deponenten vedstod sam/m/es Rigtighed i eet og alt. Han forklarede videre at den i Klagen

 

1812: 26b

 

ommeldte Baad var en nye Færings Baad, og at denne ikke tilhørte Deponenten selv, men at han havde laant Baaden hos Sævre Magnesen Helleland. Da Deponenten havde optrukket Baaden ved Nøstet havde han taget Aarerne og Tillierne ud af sam/m/e, saa at det var den blotte Baad, med Tofterne i som blev stjaalet. Deponentens Søn Erich Gudmundsen, som løste Baaden ind hos Ole Pedersen i Biskopshavn, er 26 Aar gam/m/el. Denne hans Søn kunde ikke møde her i Dag  da han, tilligemed den indkaldte Magne Olsen vestre Kleppe, er for henved 5 Uger siden rejst til Sogn for at hente en Tøm/m/er-Flaade  og endnu ikke hjemkom/m/en  men kan ventes \tilbage/ om 14 Dage i det seneste.   Dimitteret.

  Dernæst fremstod Anklagede

Ole Pedersen Biskopshav. Klagen og Indkaldelsen blev ham forelæst, hvorefter han afgav følgende Deposition.  Inqvisiten  61 Aar gam/m/el, født paa Gaarden Hanevigen i Mælands Kirke Sogn og Hamers Præstegjeld  af \Forældre/ Peder Larsen Hanevigen og Hustrue Karen Olsdatter. Inqvisiten har været givt i 24 Aar, avlet 2 Sønner og en Datter, og er boesat som Gjestgiver i Biskopshavn. Han forklarede, at der d: 23de f: M: laae en Jagt, hjemehørende i Jylster, i Havnen ved Biskopshavn, og at Folkene paa denne Jagt tidlig om Morgenen fortalte Inqvisiten at der om Natten havde været en Person i en Baad ved Siden af Jagten og skaaret deres Landtouge over, samt at de havde mærket det og sat efter Tyven i en anden Baad som laae i Havnen. Tyven var imidlertid, efter deres Fortælling, roet nordefter. Et godt Stykke nordenfor Biskopshavn fandt de en tom Baad ved Landet, og i denne Baad laae Jagtens overskaarne Landtoug i 3 Stykker. Tyven var undløbet paa Land og de kunde ikke opspore ham. Folkene toge derfor den fundne Baad med sig tilbage til Biskopshavn, hvor de viiste Inqvisiten sam/m/e. Inqvisiten fik dem til at gaae med sig ud paa Landet ved Søekanten for at søge efter Tyven, hvilket de gjorde  uden at kunne finde ham. Folkene fra Jylster vilde have taget Baaden med sig til Erstatning for den Skade, de havde lidt paa deres Touge; men Inqvisiten fik dem overtalt til at lade Baaden beroer hos ham, da han skjønnede at det var en paa Østerøen bygget Baad  og derfor formodede at den var stjaalet. Jylstringerne lode ham ogsaa beholde Baaden hos sig, men han maatte betale dem i Bjergningsløn 2 rd 48 s:, og desforuden maatte han give dem, fordi de havde hjulpet ham at eftersøge Tyven, 2 Kander Øll, der koste 1 rd. Inqvisiten lod Baaden trække op paa Land og sætte foran Husene ved Søen  saa at Enhver forbi Rejsende kunde see den. For at lade Baaden sætte paa Land gav Inqvisiten til nogle frem/m/ede rejsende Karle, som han ikke kjendte, 2 Kander Øll. Efterat Baaden var Inqvisiten overleveret kom Mons Træet fra Eydsvaag rejsende til Bergen og lagde op i Biskopshavn. Inqvisiten bad denne Mand bekjendtgjøre i Bergen for de Bønder han traf, at bemeldte Baad, som var en nye Færrings Baad, med Tofter, uden Tillier, var fundet og opsat i Biskopshavn. I Baaden var ingen Aarer den Tid den blev Inqvisiten af Jylstringerne overleveret. Inqvisiten kjendte ikke Jylstringerne, men han husker ikke rettere, end at han har Jægte førerens Navn opskrevet hjem/m/e hos sig. Paa den Tid Baaden af Jylstringerne blev fundet og Inqvisiten betalte dem den foranførte Bjergeløn, var i Biskopshavn tilstede en Mand, som Inqvisiten ej veed rettere end at være boende i Godvigen, men hvis Navn Inqvisiten ikke veed. Inqvisitens Tjenestepige Bolette var tillige tilstede; og begge disse hørte og saae det omforklarede. Sam/m/e Dags Eftermiddag kom Erich Gudmundsen Løetvedt, tilligemed 2 andre, og fordrede Baaden tilbage, sigende, at den var Klageren frastjaalet Aftenen tilforn. Inqvisiten udleverede dem Baaden, men de maatte først betale ham for bemeldte hans Udlæg og til Erstatning for hans Umage 4 rd 2 mrk 4 s. Foruden de foranførte Udgivter havde ogsaa Inqvisiten givet Mons Træet 1 Sopken for at bekjendtgjøre i Byen, at Baad var fundet. Sam/m/e Dags Formiddag rejste Inqvisitens Tjenestepige til Bergen. Inqvisiten bad hende at gaae til addresse Contoiret og forlange indrykket i Aviserne

 

1812: 27

 

at bemeldte Baad var fundet, da det just var en Torsdag, paa hvilken Dag Avertissementer modtages; men Inqvisiten gav hende intet skrivtligt derom med sig. Da Baaden imidlertid om Eftermiddagen blev hentet tilbage af Klagerens Søn, fik Inqvisiten med en frem/m/ed Mand nordenfra, af hvem Inqvisiten havde kjøbt Moos, sendt Bud til Pigen i Bergen, at hun ikke skulde lade Baaden avertere i Aviserne. I Baaden laae tillige, den Tid Inqvisiten tog sam/m/e i Forvaring, en Tollekniv, uden Skede!! (slire), og denne Kniv beroer endnu i Inqvisitens Forvaring. Inqvisiten benægtede i øvrigt at have været actioneret for Hælerie, Handel med Tyve, Tyverie eller deslige. Denne Forklaring blev oplæst for Inqvisiten, som vedstod dens Rigtighed i eet og alt.

            2den Deponent Tørris Olsen vestre Kleppe, 20 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at han d: 23de f: M: rejste fra Bergen tilligemed Erich Gudmundsen Løetvedt og Magne Olsen vestre Kleppe, og at de, da de kom udenfor Biskopskopshavn!!, saa at den Færrings Baad, som Dagen tilforn var bleven Gudmund Løetvedt frastjaalet i Bergen, stod optrukket foran Husene. De roede derfor op i Biskopshavn og forlangte Baaden udleveret af Gjestgiver Ole Pedersen, som sagde at Baaden sam/m/e Dags Morgen var bleven taget af nogle frem/m/ede Folk, der laae i en Baad i Biskopshavn og mærkede at en Tyv, der var i den stjaalne Baad, havde overskaaret Fæsten fra en Jagt, der ogsaa laae i Havnen, hvilken Tyv bemeldte frem/m/ede Folk forfulgte, men ikke kunde naae, da Tyven løb paa Land og lod Baaden efter sig. Ole Pedersen vilde ikke udlevere Baaden med mindre Erich Gudmundsen betalte ham 4 rd, som Ole Pedersen sagde at have udlagt til dem, der bjergede Baaden, og desuden 3 mrk for hans egen Umage. Erich Gudmundsen betalte derpaa til Ole Pedersen 4 rd 2 mrk 4 s:, hvormed denne var fornøjet og derefter udleverede Baaden med Tofterne i. Deponenten veed i øvrigt intet til Oplysning om hvem der har stjaalet Baaden.   Dimitteret efter at have hørt denne Forklaring oplæse og vedkjendt sig dens Rigtighed.

  Da ingen videre Oplysning i Dag var at erholde  blev Forhøret udsat til Mandagen d: 8de Junii 1812  om Formiddagen Kl: 10 ½, paa hvilken Tid det atter foretages i min, Sorenskriver Christies, Boepæl i Bergen  og til hvilken Tid nye Indkaldelse for dem, der kunne formodes at give Oplysning i Sagen  skal blive expederet.

 

Gam/m/el Sag

Kjøbmand Ole Høyer contra Johannes Jacobsen Exe.

vid: forrige Just: Prot: Fol: 476.

Procurator Heyberg mødte for Hoved Citanten og tilkjendegav, at Aars Tiden og \den/ saa længe henliggende Snee har forhindret at optage det fornødne Aasteds Thingsvidne til Oplysning om Gjerdernes Tilstad paa Gaarden store Sandvigen, desformedelst han maatte begjere Sagen udsat til Augusti Maanedsthing d: A:, og imidlertid foreviste han nu udtagen Aasteds Thingsvidne Stævning af Dags Dato.

  Contra Citanten Johannes Jacobsen Exe blev paaraabt men mødte ikke.

Eragtning.

Anstand til Maaneds Thinget i Bergen d: 3die August 1812 bevilges.

 

Gam/m/el Sag

Didrich Adolph v: Ely contra Johannes Gudmundsen Botten.

vid: forrige Justits Protocol Fol: 477.

Procurator Heyberg mødte for Citanten og fremlagde Indlæg, af Dags Dato, med de deri paaberaabte Bilage, af hvilke han begjerede det første efter skeet Conference sig tilbageleveret med Rettens Anviisnings Paategning. I Henhold til den udførte Procedure og Paastand indlod Comparenten Sagen til Dom under Forbeholdenhed af alt lovligt.  Indlæget og den fremlagte verificerede Gjenpart af Forpagtnings Contracten indtages her  saaledes lydende. Bemeldte verificerede Gjenpart blev af Dom/m/eren confereret med den anviste Copie, og funden eenslydende dermed,

 

1812: 27b

 

hvorefter Copien blev Citanten tilbageleveret med Anviisnings Paategning.

  Indstævnte svarede, at han undertiden har flaaet Næver  men blot til Husenes Vedligeholdelse og aldeles ikke til Salg, samt at de af Vidnerne omforklarede 3 hugne Fyrretræer ere huggede ligeledes til Husenes Fornødenhed, hvortil de ogsaa skulle blive anvendte. Hvad det omvidnede Kul angaaer, da har Indstævnte brændt sam/m/e af Veed, som han kjøbte af sin Formand, og han har heller ikke solgt det ringeste deraf  men anvendt sam/m/e til eget Brug. Indstævnte fremlagde den Originale Forpagtnings Contract af 29de Decbr: 1808, hvilken han, i Tilfælde af Actens Beskrivelse, begjerede sin Domsact vedhæftet. Han anmærkede derhos, at han endog i Tilfælde af Contractens Overtrædelse, i følge 12te Post, ej kan døm/m/es fra Gaarden  men blot til at betale højere aarlig Afgift; og da han nu formener at han ej har overtraadt Contractens Forskrivter, paastod han sig friefundet for Citantens Tiltale, og saaledes indlod han Sagen til Dom, under benægtelse af alt ubevist  og Forbeholdenhed af videre Tilsvar om fornødent gjøres.

  Procurator Heyberg benægtede Indstævntes Tilførsel som urigtig og ubeviist  og ellers vedblev sit forrige.

Eragtning:

Denne Sag optages til Dom.

 

Forliig.

I Retten mødte Johannes Olsen Hesnæs, som tilkjendegav, at han nu var forligt med Ole Pedersen Biskopshavn ihenseende til den i gaar til Doms optagne Politie Sag  og at han derfor frafaldt Sagen og begjerede at Dom/m/en ej bliver afsagt.  Ligeledes mødte Gjestgiver Ole Pedersen Biskopshavn.  De tilkjendegav begge at de vare forligte paa Vilkaar:  at Johannes Olsen Hæsnæs frafalder alt Søgsmaal i den i gaar optagne Sag  saavelsom angaaende de af Ole Pedersen Biskopshavn mod ham gjorte og for Forligelses Com/m/ssionens omventilerede Beskyldninger saavelsom hvad Ole Pedersen i Gaar inden Retten beskyldte ham for:  og at Ole Pedersen Biskopshavn erlægger til Johannes Olsen Hæsnæs, inden 14 Dage, 40 rd  siger fyrretyve Rixdaler, og meddeler ham Skudsmaal som en ærlig og troe Tjener, samt desuden igjenkalder den i Gaar inden Retten mod ham gjorte Beskyldning  og frafalder al Paastand om Tiltale til Johannes Olsen Hæsnæs for hvad denne, i hans Tjeneste, maatte have spoleret for ham.  Ole Pedersen Biskopshavn forbandt sig ligeledes til at hans Søn Magne Olsen ikke skulde rejse Sag mod Johannes Olsen Hæsnæs om hvad der mellem dem er passeret medens Johannes Hæsnæs var i hans Tjeneste.

  Disse Declarationer underskreve de begge saaledes.

                           Ole Pedersen                     Johannes Olsen Hæsnæs   med holdt Pen

  Paa Grund af dette Forlig bortfalder den i Gaar optagne Politie Sag Johannes Olsen Hæsnæs contra Ole Pedersen Biskopshavn.

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Aflyst Obligation fra Enken Rebecca von der Lippe Lahusen til Lector Friderich Christian Holberg Arentz, stor 899 rd, mod Pant i et Vaanhuus No 44 i 2den Rode  og et do: No 54 i samme Rode  i store Sandvigen, dateret 21 Julii 1804  og qvitteret 16 Maii 1812.

            2.  Afkald fra Marie SteffensDatter i store Sandvigen til Formynderen Elling Ellingsen Blegen for hendes Arv efter Broderen Hans Steffensen i store Sandvigen, til Beløb 14 rd 4 mrk 13 s:, da: 9de April 1812.

            3.  Skjøde fra Karen JohannesDatter, Enke efter Herman Tollevsen  til Niels Johannessen paa et Vaanhuus i 2den Rode No 36 i store Sandvigen, \for 70 rd/  dateret 12te Decbr: 1799.

            4.  Obligation fra Niels Johannessen til Bottolf Claussen for 96 rd mod 1ste Prioritet i et Vaanhuus No 36 i 2den Rode i store Sandvigen, dateret 6te Maii 1812.

            5.  Skiftebrev efter Anders Johannessen Wallestrandsfossen, sluttet 29 Junii 1811, hvorved Boets Jordegods  4 ½ Mrk Smør  1/8 Mæle Malt i Gaarden lille Thuenæs, No 41, er udlagt til Enken Brithe Johannesdr: og Børnene.

            6.  Aflyst Obligation fra Bendix Jenssen Teigland til David Jansen i Bergen, stor 250 rd, mod Pant i Gaarden Teigland  No 91, dateret 29 Martii 1810  og qvitteret 16 April 1812.

 

1812: 28

 

            7.  Obligation fra Bendix Jenssen Teigland til Ole Aschildsen Nepstad for 250 rd, mod Pant i Gaarden Teigland  No 91, dateret 27de Maii 1812.

            8.  Aflyst Obligation fra Johannes Olsen yttre Arne til Johannes Nielssen yttre Arne med flere, stor 260 rd, mod Pant i Gaarden yttre Arne, No 48, dateret 29 Novbr: 1810, qvitteret 16de og 27 Maii 1812.

            9.  Aflyst Obligation fra Ole Bessesen yttre Taqvam til Ole Johannessen Selvig, stor 99 rd, mod Pant i yttre Taqvam  No 38, dat: 3die Junii 1799  og qvitteret 16 Maji 1812.

            10.  Aflyst Obligation fra John Endresen Ejchaas til Mons Jenssen Birkeland og Daniel Nielsen øvre Ejde for 199 rd, mod Pant i Eichaas  No 97, dat: 20 April 1802  og qvitteret 27 Maii 1812.

            11.  Vilkaarsbrev fra Lehnsmand Johannes Fougstad til Enken Marthe MagnesDatter indre Brudvig paa aarligt Levekaar af Gaarden indre Brudvig, No 2, dateret 27 Maii 1812.

            12.  Aflyst paa Knud Jansen Sætres Obligation til Mons Johannessen Blindem og Mons Jenssen Birkeland, stor 140 rd, mod Pant i Sætre  No 80, dat: 2den Januar 1805  og qvitteret 25 Maji 1812 for de resterende 90 rd.

            13.  Vilkaarsbrev fra Albrigt Anderssen \nedre/ Qvamme til hans Forældre Anders Albrigtsen og Marthe KnudsDatter, paa aarligt Levekaar af nedre Qvamme, dateret 27 Maji 1812.

            14.  Obligation fra Ole Bessesen yttre Taqvam til Myndlingerne Anna FabiansDatter og Brithe FabiansDatter \Thuenæstvedt/  hver for 100 rd, i alt 200 rd, mod Pant i yttre Taqvam  No 38, dat: 27 Maji 1812.

            15.  Vilkaarsbrev fra Ole Bessesen yttre Taqvam til hans Stedfader Mons Anderssen paa aarligt Levekaar, dateret 27 Maji 1812.

            16.  Aflyst paa Størkaar Colbensen Bredsteenlies Obligation til Mons Johannessen Blindem og Knud Bessesen Blindem, stor 100 rd, mod Pant i Bredsteenslie  No 53, dateret 27de Maji 1805, efter qvittering af 11te April 1812, for Resten 50 rd.

 

Fogden fremlagde Restancelisten, hvoraf sees, at der paa nærværende Ting er betalt i Skatter, 140 rd, hvilken Liste inden Retten blev læst, examineret og rigtig befunden.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Tinget hævet.

                                                            Christie

 Erich Larssen Melkeraaen  E.L.S.M.              Johannes Johannessen Jabne  I.I.S. og bomerke

 Sjur Johannessen Morvig  og bomerke           Anders Olsen Sæterdal  A.O.S.  og bomerke

 

 

 

Aar 1812  d: 8de Junii om Formiddagen Kl: 10 ½  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen det fra d: 28de f: M: udsatte Forhør i Anledning af en fra Gudmund Løetvedt bortstjaalet Baad  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd Lars Blix de Fine og Jørgen Ellingsen.

  Ole Pedersen Biskopshavn mødte og tilkjendegav, at den af ham d: 28de f: M: omforklarede Jægteførers Navn var Johannes Olsen Holsøe, fra Førde Præstegjeld og Sogn. Han fremlagde derhos den af ham omforklarede Tollekniv, som blev fundet i den stjaalne Baad, og som var en lang Tollekniv med Træeskaft af saa kaldet Riil. Endvidere tilkjendegav han, at han nu har opspurgt 2 Mænd fra Godvigen, som begge vare tilstede i Biskopshavn den Tid Baaden blev ham overleveret af de omforklarede Jylstringer, og at han har formaaet disse at møde i Retten i Dag.

  Derefter fremstod som {3die}

            3die Deponent Michel Hansen Godvigen, 36 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at han sidstleden Bededags Nat laae i Biskopshavn tilligemed Ole Monsen Godvigen, og at der i Biskopshavn \tillige/ laae en Jægt fra Jylster. Om Natten fortalte Jægtefolkene, at der havde været en Tyv som havde overskaaret deres Landtoug, og at de havde sat efter ham, men at han var løbet paa Land og undkom/m/et, hvorimod de havde taget i besiddelse hans Baad, som han efterlod sig ved Stranden tilligemed det overskaarne Land-Toug. Deponenten saae Baaden tilligemed det overskaarne Land-Toug, og han hørte, at Ole Pedersen Biskopshavn bad Jylstringerne at lade Baaden beroe hos ham  da den vist nok maatte være stjaalen. Efter nogen Overtalelse gjorde Jægtefolkene dette, imod at Ole Pedersen udbetalte dem i Findeløn 1 rd 48 s:. Deponenten var Ole Pedersen behjelpelig i at trække Baaden op

 

1812: 28b

 

foran Husene ved Biskopshavn  og han hørte, at Ole Pedersen bad en Mand, som hedte Mons, bekjendtgjøre i Bergen, at en stjaalen Baad var funden og opsat i Biskopshavn. Ole Pedersen gav Deponenten og nogle flere, ham ubekjendte, Folk, som vare behjelpelige i at trække Baaden op, noget Øll at drikke. I Baaden laae tillige en Tollekniv, som Ole Biskopshavn ogsaa tog imod, og denne Kniv er endog den nu i Retten fremlagte. Videre vidste Deponenten ikke til Oplysning.   Dimitteret  undtagen at Ole Pedersen og nogle af Jylstringerne gik ud paa Landet nordenfor Biskopshavn og søgte efter Tyven, men at de kom tilbage uden at have fundet ham.   Dimitteret efterat have hørt denne Forklaring oplæst og vedkjendte sig dens Rigtighed.

            4de Deponent Ole Monsen Godvigen, 67 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig aldeles overeensstemmende med 3de Deponent  undtagen, at Deponenten ej var med at trække Baaden op  og at han ikke saae og!! (at?) Ole Biskopshavn gav noget for at dette skeede, samt at Deponenten ikke gjenkjendte den i Retten fremlagte Kniv. Denne Forklaring tilligemed 3die Deponents Forklaring blev oplæst for Deponenten, som erkjendte sam/m/e for rigtige.   Dimitteret.

  Efter Indkaldelse fremstod videre som

            5te Deponent Mons Marcussen Ejdsvaagstræet  64 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at \han/ om Morgenen en Dag ved Bededags Tid sidstleden lagde op i Biskopshavn, og at Ole Pedersen anmodet ham at bekjendtgjøre for de Bønder han fandt i Bergen, at en frem/m/ed Baad var funden der om Natten og opsat til Eftersyn. Paa sam/m/e Tid laae et Par Jægte i Biskopshavn, men Deponenten talede ikke med Jægtefolkene eller andre  og veed i øvrigt intet til Oplysning om den stjaalne Baad.   Dimitteret efter at have hørt denne Forklaring oplæse og vedkjendt sig den/n/es Rigtighed.

            6te Deponentinde Bolette Knudsdatter, tjenende hos Ole Pedersen i Biskopshavn, 26 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede hun sig aldeles overeensstem/m/ende med Ole Pedersen Biskopshavn, hvis Forklaring hun siden efter hørte oplæse og vedkjendte sig som sin egen, med den Forandring, at Ole Pedersen kun betalte 1 rd 48 s: i Bjergeløn til Jægtefolkene.   Dimitteret.

            7de Deponent Erich Gudmundsen Løetvedt  23 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig aldeles overeensstem/m/ende med 2den Deponent, hvis Forklaring derefter blev oplæst for ham og som aldeles rigtig erkjendt. Den i Baaden fundne Kniv saae Deponenten ikke, og han husker heller ikke, at Ole Pedersen talte om, at der i Baaden var fundet nogen Kniv.   Dimitteret efterat han havde tilkjendegivet, at Magne Olsen Kleppe ikke endnu var kom/m/et tilbage fra Sogn.

  I Anledning af 3die, 4de og 6te Deponenters Forklaringer erklærede Ole Pedersen Biskopshavn, at han ikke gav Jylstringerne mere end 1 rd 48 s: i Bjergeløn, og at det er en Hukom/m/elses Fejl, at han sidste Rettesdag opgav Sum/m/en til 2 rd 3 mrk.   Dimitteret.

  Da ingen yderligere Oplysning for Tiden var at erholde, blev Forhøret sluttet  og den fremlagte Kniv taget i \Rettens/ Forvaring for at overleveres Fogeden til at oplyses.

 

Sam/m/e Dag  om Formiddagen Kl: 11  continuerede Justits Sagen Foged Bøgh, som Actor contra Arrestanten Ole Iversen Kjellevold.  vid: Fol: 20.

  Actor Foged Bøgh mødte og fremstillede den Tiltalte løs og ledig i Retten  samt fremlagde derefter, en Attest af 13de Maij

 

1812: 29

 

1812 fra Tiltaltes forrige Husbond John Erichsen Jordalen, af Woss, en do:, af 1ste Junii 1812, fra Sognepræst Jersin paa Woss, og en do: af 29de Maij 1812 fra Sognepræst Dahl til Evenvig, hvilke 3 Attester han begjerede oplæste for Tiltalte.  Fornævnte 3 Attester indtages her  saa lydende: #  Disse 3 Attester bleve en efter den anden oplæste for Tiltalte, som uden Baand og Jern fremstod for Retten.

  Defensor Procurator Hjorth mødte.

  I Anledning af de 2de først anførte Attester havde Tiltalte intet at erindre. Ihenseende til Præsten Dahls Attest benægtede Tiltalte at have forøvet Tyverier tilforn. Vel tilstod han, at han pludselig og uden Opsigelse forlod sin Tjeneste hos Gaardmand Hans Iversen Næsse i Evenvigs Præstegjeld, for henved 4 Aar siden; men dette skeede fordi hans Husbonde ikke gav ham saa megen Føde, at Tiltalte kunde opholde Livet, af hvilken Aarsag Tiltalte drog hjem til sine Forældre, og derfra til Woss  til John Jordalen. Han benægtede at have havt Tjeneste hos andre end de af ham under Forhøret saavelsom nu i Dag i Retten opgivne Husbonder. Ihenseende til hans Alder forklarede Tiltalte at han ej til Visse veed hvor gam/m/el han er.  Disse Forklaringer bleve oplæste for Tiltalte, som vedstod sam/m/es Rigtighed.

  Actor tilkjendegav, at han fra Amtet havde modtaget en Ordre af 22de f: M:, hvorefter Ole Monsen Leervog tillige under denne Sag skulde tiltales, og at han, d: 27de s: M:, havde indstillet til Amtet at en Defensor maatte beskikkes for bemeldte Ole Leervog, hvorom Comparenten d: 6te d: M: har gjort Erindring, uden endnu at have erholdt Amtets Svar derom. Paa Grund heraf har det været Actor umueligt at udtage Continuations Stævning i Sagen; han begjerede derfor Andstand til Torsdagen d: 18de Junii 1812  om Formiddagen Kl: 10, og imidlertid begjerede han Udskrivt af Sognepræst Dahls Attest  saavelsom Tiltaltes Forklaring i Dag, for derefter at erhverve Thingsvidne optaget ved yttre Sogns Jurisdiction til Oplysning i Sagen.

  Procurator Hjorth Stuvitz fremlagde Amtets Ordre af 26de f: M: om at defendere bemeldte Ole Monsen Leervog, og tilkjendegav at han havde formodet at hans Udnævnelse, som sædvanligt, af Amtet var bleven Actor com/m/uniceret; af hvilken Aarsag Comparenten {ikke} har tilstillet Actor bemeldte Ordre.  Amtets Defensions Ordre indtages her  saaledes lydende: #

Eragtning:

Den begjerte Anstand og udskrivt bevilges.

  Tiltalte blev Laugrettet overleveret for at føres tilbage i Arresten.

 

 

Sam/m/e Dag  om Formiddagen Kl: 11 ½  blev begyndt et af Told Procureur Rogge, som befalet Actor ved Bergens Byething  mod Sælgekonerne Anna Sophia Munth og Berthe Knudsen, paastævnt Thingsvidne.

  Told Procureur Rogge mødte og fremlagde en Stævning af 5te Junii 1812, i forkyndt Stand, hvorefter han fremlagde det ved Politie Cam/m/eret i Bergen optagne Forhør, begyndt d: 9de Martii \d: A:/ og sluttet d: 21de sam/m/e Maaned.

  Actor bad at indstævnte Wilmiche Andersdatter Kjøkkelvig, der i Stævningen er kaldet Wilmiche Strudshavn, maatte blive forelæst af bemeldte Forhør pag: 12, hvad deri findes anført hende betreffende, og hendes Svar modtaget paa, om hun den deri om/m/eldte Tid saae Berthe Knudsen i Rasmus Andersens Skjænkehytte paa Torvet at have havt med sig en

 

1812: 29b

 

Pung med Sølvpenge i?  Stævningen indtages  saaledes lydende: #  Det fremlagde Forhør vedhæftes Things vidnet.

  Defensor, Assessor Gyldenkrantz, mødte for begge Tiltalte og forbeholdt det fornødne, som maatte gives Anledning til.

  De Tiltalte Anne Sophie Munth og Berthe Knudsen mødte ogsaa i Retten.

  Efter Stævningen fremstod som Vidne

Wilmiche Andersdatter Kjøkkelvig, som angav sig at være 42 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge de Tiltalte.  {Hun blev}  Madame Mesmachers Forklaring i det fremlagte Politie Forhør pag: 12 blev oplæst for Vidnet, som, efter at være formanet til Sandheds Udsigende, svarede til det af Actor fremsatte Spørgsmaal, at hun aldeles ikke var i Rasmus Andersens Skjenkehytte paa Torvet i Bergen den omspurgte Torsdag, og at hun hverken den Dag eller nogen anden Tid har seet de Tiltalte have nogen Pung med Sølvpenge i. Hun aflagde derefter Lovens Eed til Stadfæstelse paa hendes Vidnesbyrd  og blev dimitteret.

  Actor begjerede Thingsvidnet sluttet og sig beskreven meddelt.

  Defensor anmærkede at han, efter Vidnets udsagn, saaledes ingen Anledning har til at erindre Noget.

Eragtning.

Thingsvidnet sluttes og beskrivelsen bevilges.

            Lars Blix de Fine                   Christie                        Jørgen Ellingsen

 

 

Aar 1812  d: 18de Junii om Formiddagen Kl: 10  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen Justits Sagen Foged Bøgh contra Ole Iversen Kjellevold og Ole Monsen Leervog, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som d: 8de d: M: i Retten vare nærværende.

  Actor mødte og fremstillede Angjeldende Ole Iversen Kjellevold  frie for Fængsels Baand og Tvang. Han fremlagde dernæst   1. Amtets Ordre af 22de f: M: at actionere under denne Sag Ole Monsen Leervog, for at have afkjøbt Ole Iversen Kjellevold en stjaalet Baad.   2. Stævning af 9de d: M:, hvorved bemeldte Ole Monsen Leervog er citeret til Undgjeldelse derfor,  og 3. Amtets Skrivelse af 11te d: M:, hvorved Actor underrettes om, at Procurator Hjorth Stuvitz er udnævnt til Defensor for Ole Monsen Leervog.

  Actor begjerede Ole Monsens Forklaring inden Retten d: 14de s: M: i denne Sag \af protocollen/ oplæst for ham, med Tilspørgelse, om sam/m/es Rigtighed  og om han haver noget videre at tillægge.  Fornævnte Actions Ordre No 1  saavelsom de fremlagte Bilage No 2 og 3 indtages her  saaledes lydende: #

  Defensor Procurator Hjorth Stuvitz mødte saavel for at tage Tilsvare for Hoved-Angjeldende  som for Indstævnte Ole Monsen Leervog.

  Tiltalte Ole Monsen Leervog mødte personlig i Retten  løs og ledig. De i Dag af Actor fremlagte 3 Bilage bleve for ham oplæste; ligeledes blev ham af Protocollen forelæst hans i Retten d: 14de f: M: afgivne Forklaring i denne Sag. Han vedstod sin Forklaring  og erkjendte at den af ham d: 14de f: M: i Alverstrøm/m/en foreviiste Baad er den sam/m/e som han kjøbte af nærværende Arrestant Ole Iversen Kjellevold. Han havde intet videre at tillægge sin Forklaring, end at han ikke havde nogen Færings Baad og at han behøvede en saadan, og derfor kjøbte den omspurgte Baad.

  Actor begjerede Sagen udsat til Løverdagen d: 18de i næste Maaned  om Formiddagen Kl: 10, da han inden denne Maaneds Udgang ikke kan vente at erholde det fra yttre Sogn reqvirerede Forhør, og han først kom/m/er tilbage fra Thingene

 

1812: 30

 

paa Woss \d: 17de næste Maaned/, hvor hen han rejser d: 2den s: M.

  Defensor havde intet at erindre.

Eragtning:

Den begjerte Anstand bevilges til Løverdagen d: 18de Julii 1812  om Formiddagen Kl: 10, da Sagen atter foretages i min Boepæl i Bergen.

  Arrestanten blev Laugrettet overleveret for at føres tilbage i Arresten.

                          Lars Blix de Fine           Christie               Jørgen Ellingsen

 

 

Aar 1812  d: 20de Junii om Formiddagen Kl: 10 ½  blev af mig Sorenskriver Christie i min Boepæl i Bergen, i Overværelse af de 4 tiltagne eedsvorne Laugrettesmænd og Meddomsmænd  Erich Erichsen nordre Gjellestad, Knud Iversen og Mathias Iversen søndre Gjellestad  samt Knud Johannesen Steensland, i Justits Sagen Foged Bøgh, som Actor, contra Arrestanten Tron Isachsen Mæland, afsagt følgende

Kjendelse:

Nogle af de i denne Sag her i Retten afhørte Vidner, nemlig det 2det og 12te Vidne, have forklaret:  at de smurte Klouv-Fidt  /: smeltet Fidt!! (fett) af kogte Koobeen :/  omkring det Saar, eller Stik, som Ole Aschildsen Gjelen havde faaet tvers over Livet, samt, at de bandt et Tørklæde omkring den Saaredes Mave og Liv {og} lige over Saaret, efterat de først havde lagt en Klud for Saaret. Ligeledes har den authoriserede Læge Lars Halsteensen Istad, under det paa Woss d: 18de Decbr: 1811 optagne Vidne-Forhør, vidnet, at der, den Tid han kom til den Saarede, var bundet et Liinklæde om dennes Underliv og Saaret sam/m/esteds, men saaledes tilsnøret, at den udhængende Tarm endmere derved var inflam/m/eret. Da det kunde være mueligt, at den bemeldte Smørelse har befordret Tarmens Udglidning gjennem Saaret, og det tillige synes rimeligt, at det ombundne og tilsnørede Liinklæde, endmere end Saarets egen Sam/m/entrækning, har befordret Tarmens Inflamation og Forraadnelse; saa paalægges det herved Defensor Toldprocureur Rogge, at indhente og fremlægge Stadsphysio, Dr: med: Monrads, betænkning herom.

  Tiltalte var i Retten af Procurator Lassen, paa Foged Bøghs Vegne, bleven fremstillet \løs og ledig/, og Tiltalte hørte ovenstaaende Kjendelse aflæse.

  Tiltaltes beskikkede Defensor, Told Procureur Rogge, mødte og forlangte Anstand til Tiirsdagen d: 23de Junii 1812  om Formiddagen Kl: 10, for da at kunne fremlægge den i Kjendelsen {forla} omhandlede betænkning, hvilken han haaber til den Tiid at erholde.

Eragtning:

Den begjerte Anstand bevilges.

  Arrestanten blev Laugrettet overleveret for at føres tilbage i Arresten.

                                                                Christie

    Erich Erichsen nordre Gjellestad.                              Mathias Iversen søndre Gjellestad.

    Knud Iversen søndre Gjellestad.                                Knud Johannesen Steensland.

 

 

Aar 1812  d: 23de Junii om Formiddagen Kl: 10  continuerede {atter} i Sorenskriverens Boepæl i Bergen Justits Sagen Foged Bøgh, som Actor, contra Arrestanten Tron Isachsen Mæland, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4 eedsvorne Laugrettes og Meddomsmænd  Niels Olsen Echnæs, Stephen Gudmundsen Galteland, Johannes Olsen indre Bærnæs  og Rasmus Sjursen \Todtland/, den sidste istedenfor Jørgen Nielsen Øfsthuus, som er bortrejst til Stavanger.

  Tiltalte var i Retten tilstede uden Fængsels Baand og Tvang.

  Defensor Told Procureur Rogge mødte og fremlagde den i Kjendelsen af 20de d: M: omhandlede Betænkning af Dr: medicinæ Monrad, hvilken Betænkning er dateret d: 22de

 

1812: 30b

 

d: M:  {og indtages her  saaledes lydende: #}  Denne Betænkning, som i sin Tid skal blive Acten vedhæftet, blev oplæst for Tiltalte, der ikke havde noget i Anledning af sam/m/e at erindre. Defensor henholdt sig til sin forhen udførte Procedure og vedblev at indlade Sagen til Dom.

  Actor Foged Bøgh mødte og henholdt sig ligeledes til sit forrige, og vedblev at indlade Sagen til Dom.

Eragtning:

Denne Sag optages til Dom.

 

  Efterat Sorenskriveren og Meddomsmændene, inden lukte Dørre, havde gjennemgaaet samtlige denne Sags Bevise og Omstændigheder  blev af dem eenstem/m/igen afsagt, og derefter af Sorenskriveren i Retten sam/m/e Dag aflæst følgende: {Dom}

Dom:

Ifølge Amtets Ordre af {1}8 November 1811 tiltales under den/n/e Sag Arrestanten Tron Isachsen Mæland for begaaet Mord paa Skyds Skaffer Ole Aschildsen Gjelen. Med den Dræbtes Sigtelse, egen Tilstaaelse, {og} Corpus delicti og Sagens Omstændigheder er Tiltalte overbeviist om, at han, i Skjænke-Kjelderen paa Bolstadørens Gjestgiver-Sted Mandag Aften den 28 Octobr: 1811, har med sin Tollekniv tilføyet Skydsskaffer Ole Aschildsen Gjelen 2de Saar, det ene i venstre Haandleed og det andet tvers over Livet  \2 Tom/m/er / neden for Navlen. Af det sidste af disse Saar er Ole Aschildsen Gjelen død paa Boldstadøren Fredagen d: 1ste November 1811. Ved at sammenligne alt hvad der under Sagen er oplyst  erfares det, at Omstændighederne have været følgende:  I Andledning af en Mandskabs-Tegning, som blev holdt paa Boldstadøren d: 28de October 1811, var Tiltalte saavelsom Ole Aschildsen Gjelen og flere \ sam/m/e / Tid og Sted forsamlede. Om Aftenen opholdt de sig begge i Skjenke-Kjelderen, hvor Ole Aschildsen Gjelen af Gjestgiveren var anmodet at passe paa, at ingen rev Kranerne af Øll-Tønderne. Af en indkom/m/en Mand, Hadle Larsen Wæhle, kjøbte Ole Aschildsen Gjelen nogle Mark Uld. Tiltalte, fortrydelig over, at han ikke selv kunde faae denne Uld til Kjøbs, søgte at yppe Trætte med Ole Aschildsen Gjelen, til hvem han, blant andet, sagde, at han  /: Ole :/  havde stjaalet Ulden som en Tyv. Det forblev imidlertid blot ved mundtlig Trætte derom. Tiltalte spøgede siden af og til med Ole Aschildsen Gjelen, men søgte \dog/, under Spøget, nye Andledning til Trætte, i det han adskillige Gange løftede Ole Aschildsen op fra Gulvet  og bad denne ligeledes løfte sig, samt, da dette skeede, gav Ole Aschildsen Gjelen et Ørefigen, i hvilken Anledning Ole Aschildsen stødte til den Tiltalte saa at denne faldt baglænds om paa Gulvet. Tiltalte rejste sig op af Gulvet og talede og spøgede atter med Ole Aschildsen i Nærheden af Ølltønderne, hvor han paa nye \maae/ have søgt at yppe Klam/m/erie, da 15de Vidne forklarer, at hun hørte Ole Aschildsen sige til den Tiltalte:  ”vil Du endnu have een Lusing til?”  Kort derefter har Tiltalte med sin Tollekniv givet Ole Aschildsen Gjelen de forbemeldte 2 Saar, hvorefter den Saarede, som, af den Blessure (sår) han fik tvers over Livet, blev saa beklemt, at han ej kunde raabe, løb ud af Kjelderen og gik ind i Niels Knudsen Boldstadørens Huus, hvor han faldt omkuld og siden blev lagt i Seng, samt derefter laae indtil

 

1812: 31

 

han d: 1ste November næstefter døde.

  Vel er der, foruden Tiltaltes egen Tilstaaelse, ikke tilvejebragt noget egentlig Juridisk Beviis om, at Tiltalte har tilføyet Ole Aschildsen Gjelen de forbemeldte Saar; men den Saaredes uforandrede Sigtelse og Sagens øvrige Omstændigheder, i Forening med den Actioneredes Tilstaaelse, sætte det dog uden for al Tvivl. I særdeles er den Omstændighed afgjørende, at Tiltaltes Tollekniv, som han havde i Lom/m/en og tog frem for at karve Tobak med, efter at Ole Aschildsen laae saaret, var aldeles Blodig af fersk Blod baade paa Bladet og Holkerne  /: vid: 5te og 7de Vidnes Forklaring under Præliminair Forhøret pag: 11 og 18, saavel \som/ det paa Woss d: 18 Decembr: 1811 førte 1ste Vidnes Forklaring pag: 7 :/  Ligeledes er det mærkeligt:  at der lige fra det Sted paa Gulvet i Skjænke-Kjelderen, hvor Tiltalte stod og talede med Ole Aschildsen Gjelen, og ud over Dørtærskelen samt ude paa Vejen, lige op til Niels Knudsens Huus og ind i sam/m/e  vistes en Blodig vej, eller Spor af dryppet fersk Blod  /: vid: 1ste, 5te og 6te Vidnes Forklaringer  saavelsom det paa Woss den 20 Novembr: 1811 afhørte {2det?}det Vidnes {Forklaring :/} \og det sam/m/esteds d: 18 Decembr: næst efter afhørte 1ste Vidnes Forklaring :/

  Tiltalte, der saaledes, baade ved egen Tilstaaelse, den Saaredes Sigtelse og andre vigtige Omstændigheder, er overbeviist om, at have tilføjet Ole Aschildsen Gjelen det Saar, hvoraf han døde, maae derfor blive at straffe efter Loven, saameget mere, som endog blot hans egen Tilstaaelse, paa Grund af Lovens 6 – 6 – 15, in casu vilde have været nok til at fælde ham.

  I følge den under 8de Novembr: 1811 afholdte Obductions Forretning  saavelsom authoriseret Lege Lars Halsteensen Istads Vidnesbyrd under Forhøret af 20 Novembr: 1811  pag: 3 og 4, har det Saar, som Ole Aschildsen Gjelen havde faaet tvers over Livet, vel været Aarsag til hans død, men kun ved Tilfælde og af Mangel paa betimelig og rigtig Hjelp, følgelig har det været et vulnus per accid{i}ens lethale. Denne Omstændighed synes vel at tale til den Actioneredes Fordeel; imidlertid kan den ikke fritage ham for at ansees som Drabsmand; thi Lovens 6 – 6 – 1, sam/m/enlignet med 6. 11. 1  og 6 – 6 – 11 og 12, viser at et udført Forsæt til at saare en Person, som ved Saaret vorder dræbt, bør ansees som Manddrab; og at Kniven in casu ikke er gaaet saa dybt, at Saaret blev en absolut \Aarsag/ til den Dræbtes Død, det kan, saavel efter Saarets, som den i Retten fremlagte Knivs Beskaffenhed, vist nok ikke tilskrives \den/ Tiltaltes Villie. Det er derimod klart, at Tiltalte har havt Forsæt til, om ikke at dræbe, saa dog at saare den Dræbte. Han har selv, under Præliminair Forhøret  /: pag: 17 :/  saavelsom senere i Retten, forklaret:  at han ikke forud havde tænkt paa eller besluttet at stikke til Ole Gjelen eller dræbe ham, men \at/ denne ulykkelige Tanke faldt ham ind i sam/m/e Øyeblik som han giorde det, og at han ej veed nogen Aarsag dertil. Hans hele Forhold mod den Dræbte den Aften, da Ulykken skeede, synes endog at vise, at Tiltalte har havt i Sinde at skade den Dræbte; især fremlyser dette af 5te Vidnes Forklaring

 

1812: 31b

 

under Præliminair Forhøret  /: pag: 15 :/  om at Tiltalte sam/m/e Aften truede den Dræbte med en Tobaks-Daase, som Tiltalte havde i Haanden, sigende:  ”denne skal giøre dig bleeg førinden Du gaar ud af Kjelderen i Qveld”, saavelsom af 15. Vidnes Forklaring under sam/m/e Forhør  /: pag: 23 :/  om at Tiltalte holdt en Messing Tobaksdaase i Haanden, og sagde, som ved sig selv:  ”denne skal giøre godt”. Imidlertid kan Tiltalte dog ikke, ved ovenstaaende enkelte Vidnesbyrd, ansees overbeviist om, at have havt Overlæg til at beskadige eller dræbe den Dræbte; han havde desuden i saa Fald neppe udført sit Forset i en Skjenke-Kjelder, hvor flere Mennesker vare tilstæde. Hans berusede Tilstad maae derimod ansees at have fremvirket det fattede Forsæt, og dette har ikke allene Tiltalte selv paastaaet, men det er endog sandsynligt, da mange af Vidnerne have Vidnet, at Tiltalte den bemeldte Aften og senere om Natten havde en liden Sviir paa, samt at han, naar han tilforn har været Beskjænket, ofte har været vild, uregjerlig og ligesom ude fra sig selv. Aldeles beskjænket eller beruset af Drik kan Tiltalte ikke ansees for at have været, da ingen Af de afhørte Vidner har kunnet vidne dette. I øvrigt er der ikke under Sagen oplyst nogen anden Omstændighed, der taler til den Actioneredes Fordeel. Det er derimod ved den fremlagte Dom af 31 Decembr: 1806 oplyst:  at Tiltalte, for at have mishandlet sin Kone er dømt at arbejde i Bergenhuus Fæstning i 6 Maaneder, og at han har udstaaet denne Straf; ligeledes viser den fremlagte Præste Attest af 16 Novembr: 1811, at Tiltalte har været forfalden til Drukkenskab og ofte mishandlet sin Kone; og næsten alle de afhørte Vidner have eenstem/m/igen forklaret, at Tiltalte har været hengiven til Drukkenskab og Klammerie og behandlet sin Kone ilde, ja endog Tiltaltes Fader, 13de Vidne, har forklaret:  at Tiltalte stedse har været drikfældig  og At han ofte i Drukkenskab har slaaet og mishandlet sin Kone  og sagt:  at {han} hun var værd at giøre en Ulykke paa. Tiltalte maae derfor ansees som en for den offentlige Sikkerhed farlig Person. Da det saaledes er Tiltalte overbevist, at han forsætligen, dog uden Overlæg, har tilføjet Ole Aschildsen Gjelen de Saar, hvoraf denne er død, og Tiltalte, i følge den fremlagte Præste-Attest, er langt over Lavalder, maae han blive at straffe efter 6 – 6 – 1  og Forordningen af 6 Februar 1694, samt desuden betale Actionens Omkostninger.

  Actor Foged Bøgh tilkom/m/er i Diætpenger \for/ 8 Møder i denne Sag allene  og for 1 Møde han en Dag, han tillige har havt en anden Sag at udføre her for Retten, samt for 7 Rejsedage paa Rejser over 1 Mil fra hans Hjem  15 Rd 48 s:   Defensors Sallarium billiges med 25 Rd, hvorhos han tilkommer i Diætpenger for 4 Rejse-Dage, \{………?............}/  ligeledes over 1 Miil fra hans Hjem, blot for nærværende Sags Skyld, 4 Rd:

 

1812: 32

 

  Sagførselen har været Forsvarlig.

  Jeg Sorenskriver Christie maae anmærke, at mine mange Embeds Forretninger siden den Tid Sagen til Doms blev optaget  have forhindret mig at forfatte Votum i denne vidløftige Sag inden de befalede 6 Uger. Til yderligere Oplysning derom anføres her endeel bestemte Forretninger, som i dette Mellemrum have beskjæftiget mig, nemlig:  D: 18 April et Forhør \over/ endeel Soldater, til Oplysning i en Tyvesag i Christiansand,  d: 21 s: M: et vidløftig Forhør over en Tyv,  d: 22de s: M: Besigtelse og Taxation over en Broe, 2 Mile fra mit Hjem,  d: 23 s: M: en Auction, 1 Miil fra mit Hjem,  d: 27 s: M: en Odelssag paa Golten, 3 ½ Mile borte,  d: 28 s: M: een Besigtelse og Taxation over en beneficeret Gaard, 3 Mile borte,  d: 29 og 30 s: M: Som/m/erting for Sartors Skibrede,  den 1ste og 2 Maij Som/m/erthing for Skjolds Skibrede,  d: 5 Maij Auction over en betydelig strandet Ladning,  fra d: 8 til d: 29 Maij Som/m/erthing for Lindaas og flere Skibreder,  d: 30te Maij og 1ste Junii en Aasteds Sag paa Dahle, 5 ½ Mile fra mit Hjem,  d: 3 Junii en beram/m/et Odels Taxation paa Bouge, 4 Miile borte,  d: 4de s: M: Besigtelse og Taxation over en beneficeret Gaard, 4 Mile fra mit Hjem,  d: 8 Junii en Justitssag og 2 Forhør,  d: 10 og 11 Junii en Aastedsag paa Sollesvig, 3 Mile borte,  d: 12 og 13de en do: paa Hægholmen, 4 Mile borte,  d: 18 en Justitssag  og d: 19de een Lacitation over en nye Broe, samt Auction over en beneficeret Gaard.  Den øvrige Tid er optaget ved Rejsedagene og mange løbende Forretninger.

thi Kjendes for Ret:

Tiltalte Tron Isachsen Mæland bør bøde Liv for Liv og have sin Hoved Lod og Jord, om han nogen er ejende, til Kongen forbrudt, samt betale alle af denne Sags Forfølgning lovligen flydende Omkostninger, hvorunder regnes, Diætpenge til Actor Foged Bøgh  Femten Rixdaler, otte og fyrretyve Skilling, og Sallarium samt Diætpenge til Defensor, Told Procureur Rogge  ni og tyve Rixdaler. De idømte Omkostninger udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og det Hele efterkom/m/es under Adfærd efter Loven.

 

  Tiltalte, som løs og ledig hørte denne Dom i Retten aflæse, erklærede, at han maatte appelere sam/m/e. Tiltalte blev derefter Laugrettet overandtvordet for at føres tilbage i Arresten.

                                                          Christie

   Niels Olsen Echnæs  N.O.E.                              Rasmus Siursen Totland  R.S.S. og bomerke

   Stephen Olsen!! (Gudmundsen?) Galteland.     Johannes Olsen indre Bernæs.

                                                  De to sidste med holdt Pen.

 

1812: 32b

 

 

 

Aar 1812  d: 3die Julii  blev det almindelige Som/m/er- Sage- og Skatte-Thing for Wasværns Thinglaug holdt paa Thingstedet Bolstadøren  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de sam/m/e Dag i Eed tagne 4 Laugrettesmænd:  Ole Sjursen Førre, Ole Nielsen Horvey, Johannes Jacobsen Gjelen  og Anders Johannesen Werpelstad. Foged Bøgh, Skibredets Lehnsmand og endeel thingsøgende Almue vare tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger som paa Sommerthinget for Arne Skibrede d: 27de Maij sidstleden bleve bekjendtgjorte, med Tillæg af følgende:

            36.  Placat, af 7de April 1812, om Forhøjelse i de nu bestemte Collegial Gebyrer.

            37.  Forordning, ang: Straf for Medicinal Taxtens Overtrædelse, m: v:, dateret 21de April 1812.

            38.  Placat, af 28de April 1812, om Diætpenges Forhøjelse for Rettens Betjente, Fogder og Procuratorer.

            39.  Placat, af sam/m/e Dato, ang: Gebyrernes Forhøjelse ved højeste Ret.

            40.  Do:, af s: D:, ang: summa appellabiles for Højeste Ret, samt Forhøjelse ihenseende til Bøder for unødig Trætte ved bemelte Ret.

            41.  Do:, af 23de Maij 1812, ang: Gebyrers Erlæggelse ved Brevposten i Danmark og Norge.

            42.  Forordning, om Forhøjelse i de ved Sportel Reglementerne for begge Riger fastsatte Retsgebyrer, dat: 7de April 1812.

            43.  Placat, af 6te Maij 1812, hvorved Skovejere opfordres til ikke at hugge Egetræer, der kunne bruges til Skibsbyggerie, forinden de derom underrette Admiralitets Collegiet.

            44.  Do:, af 16de Maij 1812, ang: Tillæg i Etmaalspengene for Lodserne i Danmark og Norge.

            45.  Do: af 15de Maij 1812, ang: Maaneds Hyres og Rejsepenges Betaling til Mandskabet paa de Skibe, som af Fienden opbringes.

            46.  Do:, af 6te Junii 1812, ang: en forandret Beregning af Undervejs Portoen i Kongeriget Norge.

            47.  Do:, af s: D:, om at Postexpediteurerne tilstaaes Gebyrer ved Postexpeditionen.

            48.  Forordning, angaaende skjærpede Forholds Regler mod forbuden Handel, dateret 23de Maij 1812.

            49.  Cancellie Resol: af 7de Decbr: 1811, om at Sognepræst Jersin, til Woss, tilkom/m/er en Skjeppe Offermele af de Sognemænd, som offer lidet eller intet.

 

Gjestgiver Utne begjerede Almuen tilkjendegivet, at han nu ikke kunde holde Thinget for den Betaling, der tilforn har været ham tillagt af Almuen. Efterat dette var skeet accorderede den tilstedeværende Almue med ham  og de forbandt sig til, for indeværende Aar at tilstaae Gjestgiveren for Thingholdet 1 rd 48 s: pr: Løb Skatteskyld i Thinglauget, hvormed Gjestgiveren erklærede sig tilfreds.

 

Nye Sag:

Erich Nielsen Finne contra Peder Larsen Elje.

For Retten mødte Bonden Aad Knudsen Gjelle, som for hans Svigerfader, Erich Nielsen Finne, fremlagde   1. Stævne Vidnernes Attest om med mundtlig Varsel at have ladet indstævne til i Dag Peder Larsen Elje at lide Dom til at betale skyldigværende 20 rd  og Leje for en Koe, m: v:, {og}  2. Forligelses Com/m/issionens Attest af 3de Junii 1812 om at Sagen til Retten er henviist   og 3. et af Indstævnte til Citanten d: 5te Julii 1808 udstedt Beviis for de paastævnte 20 rd.  bemeldte 3 Bilage indtages her  saaledes lydende: #

  Comparenten begjerede dernæst de indstævnte Vidner paaraabte og edeligen afhørte:   1. om de ikke have seet at Indstævnte Peder Larsen Elje, der forhen boede paa Brækhuus, har underskrevet det under

 

1812: 33

 

No 3 fremlagte Gjeldsbeviis, dateret 5te Julii 1808, som til den Ende begjeres Vidnerne foreviist?  og 2. om de vide, at Indstævnte skylder Citanten Leje for et Koefoster, og hvormeget dette er?

  Indstævnte Peder Larsen Elje mødte og benægtede at være skyldig de paastævnte 20 rd, da hans Broder Gullich Larsen Bjøndal har betalt Pengene til Creditor i Høsten 1808. Ligeledes benægtede han at være skyldig den paastævnte Koe-Leje. Han bemærkede ellers, at den fremlagte Revers er forældet  og at sam/m/e altsaa ikke kan tages til Følge som Beviis.

  Derefter fremstod som

            1ste Vidne Knud Haldorsen Bjørge, som angav sig at være 29 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Parter. Han aflagde Lovens Eed og svarede til 1ste Spørgsmaal, efterat beviset for ham var oplæst og ham foreviist, at Vidnet ikke erindrer at have underskrevet til Vitterlighed det fremlagte eller noget andet Beviis fra Indstævnte Peder Larsen Elje til Citanten.   til 2den Qv:  Sv:  ney.   Dimitteret, efter at have hørt dette oplæse og vedkjendt sig sam/m/es Rigtighed.

            2det Vidne Lars Haldorsen Luren, 37 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Parter. Han aflagde Lovens Eed og svarede til 1ste Qv:  aldelis ligesom 1ste Vidne.   til 2de Qv:  Sv:  ney.   Dimitteret.

  Citanten paastod Dom efter den fremlagte Stævning  og at Indstævnte maatte tilpligtes at udrede Sagens Omkostninger efter Dom/m/erens Skjøn, og indlod Sagen saaledes til Dom.

  Indstævnte benægtede Søgsmaalets \Rigtighed/ i det Hele  og paastod {Citanten} sig friefunden  samt i Omkostninger tillagt af Citanten 20 rd, og saaledes indlod han Sagen til Dom.

Eragtning:

Denne Sag optages til Dom.

 

Eeds Aflæggelse

For Retten mødte Lehnsmand Berge Brynildsen Horvey for Manden Jacob Asbjørnsen Østflaat, af Hardanger, og fremlagde Udskrivt af et imellem bemeldte Jacob Asbjørnsen og Gjestgiver Ole Olsen Utne d: 3die Junii 1812 inden Wosse Forligelses Com/m/ission sluttet Forliig, om at fornævnte Ole Olsen Utne enten skal betale til Jacob Asbjørnsen Østflaat paaklagede 30 rd, med Omkostninger, eller og aflægge corporlig Eed, at han ej skylder afdøde Tosten Jacobsen Østflaat bemeldte 30 rd.

  Lehnsmand Horvey begjerede Gjestgiver Utne paaraabt og hans Declaration eller Eed i denne Henseende modtaget.

  Det fremlagte Forliig indtages her  saaledes lydende: #

  Gjestgiver Ole Olsen Utne mødte og erklærede, at han ikke skylder den Afdøde Tosten Jacobsen Østflaat den mindste Skilling  altsaa heller ikke de for Forligelses Com/m/issionen paaklagede 30 rd, hvilket han med Lovens Eed og oprakte Fingre bekræftede.

  Lehnsmanden begjerede Forretningen sluttet, hvilket blev bevilget.

 

Da ingen havde videre at føre blev Thinget opsat til næste Dag.

                                                    Christie

   Ole Sjursen Førre.                                             Johannes Jacobsen Gjelen  I I S og bomerke

   Ole Nielsen Horvey  O N S og bomerke          Anders Johannesen Werpelstad.

                                                       alle med holdt Pen.

 

 

Den følgende Dag continuerede Thinget i Overværelse af de sam/m/e Personer som Dagen tilforn.

 

Forhør.

Efter en af Lehnsmand Berge Brynildsen Horvey i Gaar Aftes indgivne Klage over at han paa Thinget i Gaar var bleven voldsomt overfaldt af Arne Knudsen Bolstad, blev et Forhør

 

1812: 33b

 

begyndt til Oplysning desangaaende.

  Lehnsmand Horveys bemeldte Klage indtages her  saaledes lydende: #

  Efter Tilsigelse mødte Anklagte Arne Knudsen Bolstad løs og ledig,

  Lehnsmand Horvey mødte ligeledes. Han vedstod sin udgivne Klage i et og alt.

  Dernæst fremstod som

            1ste Deponent  Anklagte Arne Knudsen Bolstad, som angav sig at være 42 Aar gam/m/el, født paa gaarden Bolstad. Hans Forældre vare Knud Brynildsen Bolstad og Synneve Clemetsdatter, af hvilke den første er død. Han har for det meste opholdt sig paa Gaarden Bolstad  undtagen i 2 Aar, hvoraf han tjente i det ene paa Gaarden Horvey \hos Niels Christiansen/  og i det andet paa Gaarden øvre Rasdalen hos Anders Pedersen. Deponenten har i 13 Aar været Gaardbruger paa Bolstad  og i denne Tid været givt med Britha Johannesdatter, med hvem han har avlet 3 Børn. Han benægtede at have været tiltalt eller dømt for nogen Slags Forbrydelse. Den indgivne Klage blev oplæst for ham, og han forklarede, i Anledning deraf, at han i Gaar Eftermiddag gik op paa Loftet paa Bolstadøren til Lehnsmand Horvey og spurgte efter nogle Skydspenge, som Deponenten havde til gode. Lehnsmanden bad Deponenten gaae fra sig og skuede til ham, hvorefter Deponenten mueligen kan have slaaet til Lehnsmanden og grebet ham i Haaret; men dette erindrer Deponenten ikke, da han var meget beskjænket. Deponenten erklærede derhos, at han var villig til at bede Lehnsmanden om Forladelse for de Fornærmelser, han kan have begaaet, da han ey har noget imod Lehnsmanden.   Dimitteret, efter at denne Forklaring var oplæst for ham  og af ham som rigtig erkjendt.

            2.  Deponent Helge Larsen Hjørnevig, 24 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Parter. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at Arne Knudsen Bolstad kom i Gaar Eftermiddag op paa Loftet paa Bolstadøren til Lehnsmand Horvey, og {at} fordrede endeel Skyds Penge, som han sagde at have til gode. Lehnsmanden sagde at have betalt disse til en anden Mand og søgte efter Qvitteringen derfor. Da Arne Knudsen vedblev at kræve Pengene viste Lehnsmanden ham Qvitteringen, og da Arne ej vilde lade sig nøje bad Lehnsmanden ham gaae bort, hvilket Arne ikke gjorde. Lehnsmanden skuede derpaa Arne Knudsen fra sig, hvorefter Arne gik til Lehnsmanden  greb ham i Haaret og rev i sam/m/e; men Deponenten saae ikke at Arne slog Lehnsmanden. Lehnsmanden tog imod og forsvarede sig. Deponenten gik til og skilte dem ad, men han saae ikke at Lehnsmanden var blodig, og gav ikke heller Agt derpaa. Da Lehnsmanden bad Arne gaae bort fra sig, truede Arne ham med knyttet Næve. Videre vidste han ikke til Oplysning.   Dimitteret efter at have hørt denne Forklaring oplæse og vedkjendt sig dens Rigtighed.

            3.  Deponent Gullich Sjursen Aarhuus, 23 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Parter. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at han i Gaar Eftermiddag hørte Støy oppe paa Loftet hos Lehnsmand Horvey paa dennes Kam/m/er paa Bolstadøren, og at han strax gik derop. Da Deponenten kom derop, saae han at Lehnsmanden og Arne Knudsen Bolstad samt Helge Larsen Hjørnevig stode der, men de vare ikke i Klammerie. Deponenten saae ikke om nogen af dem var blodig; men da Arne Knudsen kom ned, saae Deponenten at det var noget blod paa dennes Vampe eller Trøje, hvorimod der ikke paa Arne!! (Arnes) Ansigt eller Hænder viistes Blod. Videre vidste han ikke til Oplysning.   Dimitteret

 

1812: 34

 

efter at have hørt sin Forklaring oplæse og vedkjendt sig dens Rigtighed; dog tillagde han at Arne Knudsen syntes at være noget beskjænket.

            4de Deponent Ole Olsen Strøm/m/e, 33 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Parter. Efter Formaning til Sandhed {Formaning til Sandhed}, forklarede han sig aldeles overeensstem/m/ende med 3de Deponent, hvis Forklaring han hørte oplæse og vedkjendte sig som sin egen,  dimitteret.

            5te Deponent Johannes Olsen \yttre/ Arne, 37 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Parter. Efter Formaning til Sandhed afgav han Forklaring aldeles overeensstem/m/ende med 3de Deponent, hvis Forklaring derefter blev oplæst og af Deponenten erklæret at være rigtig.   Dimitteret.

            6te Deponentinde Ingeborg Erichsdatter Mølster-Teigen, 27 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Parter. Efter Formaning til Sandhed forklarede hun, at hun i Gaar Eftermiddag hørte en Kone fra Aarhuus sige, at Arne Knudsen Bolstad i Gaar Eftermiddag havde sagt:  ”at dersom han kunde faae fat paa Lehnsmand Horvey skulde han skamslaae ham”. Denne Kone kjendte Deponentinden ikke, men hun husker ej rettere, end at Konens navn var Marthe. Deponentindens Forklaring blev oplæst; hun vedstod dens Rigtighed og blev dimitteret, da hun erklærede ikke at vide mere  til Sagens Oplysning.

  Lehnsmand Horvey tilkjendegav, at de Penge, som Arne Knudsen fordrede hos Comparenten, vare Skydspenge, som skulde være betalte Comparenten af Under Officeer A: Gjelbakke for en Skyds med Soldater, hvilken Skyds var forrettet af endeel Mænd fra Stavenæs og Strøm/m/e  og saaledes var Arne Knudsen aldeles uvedkom/m/ende. Lehnsmanden anviiste nu i Retten Qvittering for at have betalt disse Penge til Ole Halsteensen Leiren, hvilken Qvittering blev Lehnsmanden tilbageleveret med Paategning.

  Arne Knudsen tilstod at det var disse Penge han paakrævede.

  I øvrigt tilkjendegav Lehnsmanden, at naar Arne Knudsen Bolstadøren!! (Bolstad) offentlig paa Thinget afbeder sin Forseelse  og desuden erlægger en passende Mulct til Fattigcassen efter Øvrighedens Bestem/m/else, har Comparenten fra sin Side aldeles intet imod, at Søgsmaal mod Arne Knudsen bortfalder.

  Arne Knudsen Bolstad erklærede, at han var villig til at opfylde disse Vilkaar naar Sagen mod ham maatte bortfalde.

  Da ingen videre Oplysning var at erholde for nærværende Tid, blev Forhøret sluttet, for siden at beskrives og tilsendes Amtet.

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Skjøde fra Sjur Larssen Aarhuus til hans Søn Lars Sjurssen paa 18 Mrk Smør i Gaarden Aarhuus  No 35, for 250 rd  og Vilkaar til Værdie 49 rd aarlig, dateret 3die Julii 1812.

            2.  Vilkaarsbrev fra Lars Sjursen Aarhuus til Forældrene Sjur Larssen og Brøtteve Brynildsdatter, dateret 3 Julii 1812.

            3.  Aflyst Obligation fra Knud Nielssen Horvey til Johannes Johannessen Aschevigen og Ole Johannessen indre Ejde, stor 200 rd, mod Pant i Horvey  2det Thun  No 19, dat: 2 Julii 1810  og qv: 8 Februar 1812.

            4.  Skjøde fra Anders Larssen Aarhuus til Gulleich Sjurssen Brekhuus paa 18 Mrk Smør i Gaarden Aarhuus  No 35, for Kjøbesum 300 rd  og Vilkaar til Værdie 50 rd aarlig, dateret 3die Martii 1812.

            5.  Obligation fra Gulleich Sjurssen Aarhuus til Myndlingen Anna AndersDatter Aarhuus for 300 rd, mod Pant i Aarhuus  No 35, dateret 3 Martii 1812.

            6.  Vilkaarsbrev fra Gulleich Sjursen Aarhuus til hans Svigerfader Anders Larssen Aarhuus paa aarligt Levekaar, dat: 3 Martii 1812.

            7.  Skjøde fra John Gulleichsen Brekhuus til Sønnen Lars Johnsen paa 18 Mrk Smør i Gaarden Brekhuus  No 34, dateret 3die Julii 1812  for 200 rd.

 

1812: 34b

 

            8.  Skjøde fra Willum Nielssen Hougen til hans Søn Anders Willumsen paa 1 pd Smørs Landskyld i Gaarden Stamnæs  No 1, for Kjøbesum 600 rd, dateret 13de Junii 1812.

            9.  Afkald fra Johannes Jacobsen Elvig til Formynderen Johannes Johnsen Strømme for hans Fædernearv 30 rd 12 s, dateret 3 Julii 1812.

            10.  Ditto fra John Olsen Strømme til Formynderen Ole Aschildsen Wiig for hans Fædernearv 26 rd 4 mrk 13 s, dateret 3 Julii 1812.

            11.  Do: fra Torbjør JohannesDatter Wæle til Formynderen Johannes Anderssen Rørbakken for hendes Moderarv 7 rd 4 mrk 5 s, dateret 3 Julii 1812.

            12.  Do: fra Anna LarsDatter Kaldestad til Formynderen Ole Aschildsen Wiig for hendes Arvenidler 17 rd 3 mrk 3 s, dat: 3 Julii 1812.

            13.  Aflyst Obligation fra Gulleich Johnsen Gietle til Krigsraad Fleischer, stor 500 rd, mod Pant i Gietle  No 56, dateret 3 Novbr: 1806  og qvitteret 1ste Novbr: 1811 og 10de Januar 1812.

            14.  Aflyst paa Ole Knudsen Tøssens Obligation til Ole Monssen Hermundsdal og Hans Johannessen Dalseide, stor 148 rd, mod Pant i Gaarden Tøssen  No 10, \dat: 31 Octobr: 1808/  for de resteren!! (resterende) 120 rd  efter Qvittering af 6 Januar 1812.

            15.  Aflyst Obligation fra Aschild Sjursen Tøssen til Johannes Johannessen indre Eide for 99 rd, mod Pant i Tøssen  No 10, dat: 26 Novbr: 1795  og qv: 4 Februar 1812.

            16.  Aflyst Obligation fra Anders Sjursen øvre Schjerven til Brigt Johannessen Østensøe for 99 rd, mod Pant i øvre Skjerven  No 60, dat: 3 Julii 1788, efter Qvittering uden Datum.

            17.  Aflyst Obligation fra Niels Sjursen Brekke til Anders Danielsen Waxdal, stor 170 rd, mod Pant i Gaarden Brekke  No 83, dat: 4de Novbr: 1805  og qv: 1ste Julii 1812.

            18.  Aflyst Ole Monssen Hermundsdals Obligation til John Johannessen Dale og Ragnille JohannesDatter Dale, stor 40 rd, mod Pant i Hermundsdal  No 9, dateret 4de Julii 1807  og qvitteret 1ste Junii 1812.

            19.  Aflyst paa Lars Anderssen Bolstads Obligation til Johannes Erichsen Røthe, stor 250 rd, mod Pant i Gaarden Bolstad  No 72, dateret 2den Julii 1800, for de resterende 200 rd efter paategnet Qvittering uden Datum.

            20.  Aflyst paa Niels Christiansen Horveys Obligation til Sjur Olsen Berven og fl:, stor 400 rd, mod Pant i Horvey  1ste Thun  No 18, dateret 1ste Julii 1796, for de resterende 50 rd efter Qvittering af 10de Maii 1812.

            21.  Skjøde fra Niels Christiansen Horvey med fl: til hans Søn Ole Nielssen paa 1 pd 12 Mrk Smør i Gaarden Horvey  1ste Thun  No 18, for Kjøbesum 480 rd  og Vilkaar til Værdie 56 rd aarlig, dat: 4 Novbr: 1811.

            22.  Vilkaarsbrev fra Ole Nielssen Horvey til hans Fader Niels Christensen!! paa aarligt Levekaar, dateret 3die Julii 1812.

            23.  Skjøde fra Anders Pederssen øvre Rasdal til Sønnen Peder Anderssen paa 12 Mrk Smør i Gaarden øvre Rasdal  No 74, for 180 rd, dateret 3 Julii 1812.

            24.  Vilkaarsbrev fra Ole Olsen Strømme til \den af/ hans Sødskende som {der til} bliver trængende til Vilkaar, dateret 3 Julii 1812.

            25.  Vilkaarsbrev fra Matthias Knudsen Strømme til hans Søster Ingebor KnudsDatter paa aarligt Levekaar, dateret 3 Julii 1812.

            26.  Aflyst Obligation fra Aschild Torbjørnsen Rødland til Johannes Erichsen lille Røthe, stor 600 rd, mod Pant i Rødland  No 76, dateret 2den Julii 1810, og qvitteret 3 Julii 1812.

            27.  Obligation fra John Larssen Lie til Anders Danielsen Waxdal for 300 rd, mod 2den Prioritet i Gaarden Lie  1ste Thun  No 81, dateret 3 Julii 1812.

            28.  Skjøde fra Ole Iversen Øye til hans Stedsøn Philip Larssen paa 12 Mrk Smør i Gaarden Øye  No 84, for Kjøbesum 250 rd  og Vilkaar til Værdie 32 rd aarlig, dat: 5 Novbr: 1811.

            29.  Vilkaarsbrev fra Sjur Gulleichsen Brekhuus paa Myndlingen Philip Larssen Øyes Vegne til Ole Iversen Øye og Kone Magdeli OlsDatter, dateret 5te Novbr: 1811.

            30.  Obligation fra Mons Sjurssen Kaldestad til Mons Tollachsen Netteland for 100 rd, mod 2den Prioritet i Gaarden Kaldestad  No 78, dateret 4 Julii 1812.

            31.  Skjøde fra John Jacobsen Exe til {til} hans Søn Knud Johnsen paa 18 Mrk Smør i Gaarden Exe, No 43, for Kjøbesum 200 rd, dateret 4de Juli 1812.

 

1812: 35

 

            32.  Skiftebrev efter Krigs Commissair Henning Friman Dahl, sluttet 6te Augusti 1811, hvorved Boets Andeel i Wosse Konge- og Korn Tiende er udlagt saaledes som Skiødebogen fol: 345 udviser.

            33.  Afkald fra Aschild Nielssen Bolstad paa hans Kones Ingebor LarsDatter Lies Arv 4 rd 1 mrk til Formynderen Henrich Jørgensen Breche, dateret 14 Januar 1812.

            34.  Skiftebrev efter Guri KnudsDr: Øfstedal, sluttet 12te Julii 1811, hvorved Boets Jordegods {hvorved Boets Jordegods} 9 Mrk Smør i Gaarden Øfstedal, No 14, er udlagt til Enkemanden Torchel Johannessen og Børnene.

 

Fogden fremlagde Restancelisten, som udviser, at der paa dette Ting er betalt i Skatter 31 rd, hvilken Liste blev examineret og rigtig befunden.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Tinget hævet.

                                                             Christie

      Ole Sjursen Føre.                                                            Johannes Jacobsen Gielen.

      Ole Nielsen Horvey.                                                       Anders Johannessen Werpelstad.

 

 

 

Aar 1812  d: 15de Julii om Formiddagen Kl: 11  blev af mig Sorenskriver Christie, i Overværelse af {Laug} de 4 eedsvorne Laugrettes mænd  Erich Erichsen nordre Gjellestad, Mathias Iversen og Knud Iversen søndre Gjellestad  og Ole Monsen Flæsland, i Sagen Diderich Adolph v: Ely contra Johannes Gudmundsen Botten, i min Boepæl i Bergen afsagt og aflæst følgende

Dom:

Ved Stevning af 12te Martii 1812 sagsøger Diderich Adolph von Ely Forpagter Johannes Gudmundsen Botten at lide Dom i Anledning af at Indstævnte har overtraadt en imellem dem d: 29de Decembr: 1808 oprettet Forpagtnings Contract  og derhos viist sig opsætsig mod Citanten m: v:.  Med de afhørte Vidners Svar paa 1ste og 2den Qvæstion har Citanten beviist:  at Indstævnte ikke i den Tid \han/ har været Forpagter i Botten har afslaaet Græsset eller indhøstet Høet paa et Stykke indengjerds kaldet Riistangen, der ellers tilforn har været afhøstet af de forrige Brugere af Botten, samt at Indstævnte, det første Aar han var i Botten, lod en Huusmand afslaae Riistangen og bortføre Høet. Citanten har derfor paastaaet Indstævnte tilpligtet at fravige og ryddiggjøre hans paaboende Gaardepart Botten og sammes paastaaende Huse, til første Fardag den 3die Maji 1813, samt at betale Citanten fordoblet Afgivt for de Aar, hvori han har forseet sig mod Contractens Indhold i følge sammes 12te Post, og endelig at erstatte Sagens Omkostninger med 20 rd.

  Indstævnte har tilstaaet, at han undertiden har flaaet Næver i Skoven, men blot til Husenes Fornødenhed, at han har hugget 3 Træer, som endnu ligger i Skoven, ligeledes til Husenes Fornødenhed, og at han een Gang har brændt Kul af nogen Veed, som han kjøbte af sin Formand. I øvrigt har han benægtet Citantens Klageposter, og derhos anmærket, at han, om han endog havde overtraadt Contractens Forskrivter, dog ikke kunde dømmes fra Gaarden, men blot at betale høyere aarlig Afgivt efter Contractens 12te Post. Indstævnte har derfor paastaaet Friefindelse for Citantens Tiltale.

  De af Citanten tilvejebragte Oplysninger  saavelsom Indstævntes egen Tilstaaelse vise, at Indstævnte ikke nøyagtigen har opfyldt den indgaaede Forpagtnings Contract, og at han derimod har handlet mod sammes 2de Post, confereret med den 6te Post, da det ikke kan kaldes lovforsvarlig Dyrkning af Gaarden, at lade en Strækning af Gaarden indengjærdes \staae/ uafhøstet  eller at overlade til Fremmede at afslaae Græsset og bortføre Høet.

  I Forpagtnings Contractens 6te Post er det fastsat, at Indstævnte ikke maae colludere med nogen i Mark eller Skov  Citanten til Fornærmelse, med mindre Indstævnte vil lide derfor enten med at vige Gaarden uden Godtgjørelse  eller og at betale 20 rd  ligesom Citanten finder for godt. Derimod er det i Contractens 12te Post bestemt:  at dersom noget af alt det foreskrevne ovetrædes, da betales til Citanten 20 rd aarlig istedefor de aarlig accorderede 10 rd. Den 12te Post maae derfor betragtes som en Modification og endelig Bestemmelse af de i Contracten forhen fastsatte

 

1812: 35b

 

Straffe for dens Overtrædelse. Desuden er Indstævnte i Contracten sat i Classe med Lejlændinger, og Citanten paastaaer endog selv i det fremlagte Indlæg, at Indstævnte, efter Contracten, staaer under en virkelig Lejlændings Pligter.

  Betragtes nu Indstævnte som Lejlænding, kan han heller ikke, efter Loven, blive pligtig at vige Gaarden formedelst de under denne Dag oplyste Forseelser. Indstævnte maae derfor ansees efter Contractens 12te Post, da en saadan Forening ikke kan siges at være stridende imod Loven. Og da det ikke er fastsat fra hvilken Tid den bestemte Forhøyelse i den aarlige Afgivt skal regnes, maae samme tage sin Begyndelse fra den Tid Overtrædelsen paaklages. Indstævnte maae derhos blive pligtig at erstatte Sagens Omkostninger.

  Det anordnede stemplede Papir er i denne Sag bleven brugt.

thi Kjendes for Ret:

Indstævnte Johannes Gudmundsen Botten bør fra indeværende Aars Begyndelse ved hvert Aars Michaeli svare til Citanten Diderich Adolph von Ely tyve Rigsdaler aarlig i Forpagtnings Afgivt for den ham ved Contract af 29de Decembr: 1808 til Brug overladte Gaard Botten, istedtfor de ved bemeldte Contracts 11te Post fastsatte 10 rd aarlig. Ligeledes bør Indstævnte Johannes Gudmundsen Botten erstatte Citanten Diderich Adolph von Ely dette Søgemaals Omkostninger med tolv Rigsdaler. I øvrigt bør Indstævnte for Citantens videre Tiltale i denne Sag frie at være.

  De idømte Omkostninger udredes inden 15de Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse  og det Hele efterkommes under Adfærd efter Loven.

            Erich Erichsen nordre Gjellestad.                    Mathias Iversen søndre Gjellestad.

            Knud Iversen søndre Gjellestad.                      Ole Monsen Flæsland.

                                                           alle med holdt Pen.

  Det anmærkes:  at jeg  Sorenskriver Christie  næsten uafbrudt har maattet reyse formedelst Aastæds Sager og andre Embeds Forretninger fra den 28de Maii og til d: 9de d: M:, samt jeg i de faae Dage, hvori jeg i dette Mellemrum har været hjemme, foruden mange andre ved min Fraværelse opdyngede Forretninger, har havt en Dom i en vidløftig Justits Sag  og 2de Domme i ældre optagne private Sager at forfatte, hvilket alt har forhindret mig at afsige Dom i denne Sag inden de befalede 6 Uger.

                                                                   Christie

 

 

Aar 1812  d: 18de Julii om Formiddagen Kl: 10  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen Justits Sagen Foged Bøgh som Actor contra Arrestanten Ole Iversen Kjellevold, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd  Jørgen Ellingsen og Ole Rasmussen.

  Foged Bøgh mødte og fremstillede den Tiltalte løs og ledig i retten.

  Defensor Procurator Hjort Stuvitz mødte ogsaa.

  Actor fremlagde en Attest af 3die dennes fra Sognepræst Meyer til Lindaas, betreffende Ole Monsen Leervogs Alder, m: v:.  Attesten er saaledes lydende: #

  Actor tilkjendegav dernæst, at han ikke endnu havde faaet det den sidste Rettes Dag ommeldte Forhør fra yttre Sogns Jurisdiction, og forlangte derfor Sagen udsat til Mandagen d: 27de d: M:  om Formiddagen Kl: 10.

  Den fremlagte Præste-Attest blev oplæst i Retten, og Defensor vedtog sam/m/es Indhold for Tiltalte Ole Monsen Leervog, der ikke mødte.

Eragtning:

Den forlangte Anstand bevilges.

  Arrestanten blev Laugrettet overleveret for at føres tilbage i Arrest.

                       Jørgen Ellingsen                Christie                    Ole Rasmussen

 

 

Aar 1812  d: 27de Julii om Formiddagen Kl: 10  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen Justits Sagen Foged Bøgh, som Actor, contra Ole Iversen Kjellevold, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af {de sam/m/e} de 2de eedsvorne Laugrettesmænd  Lars Blix de Fine og Jørgen Ellingsen.

  Foged Bøgh mødte

 

1812: 36

 

og fremstillede den Tiltalte løs og ledig for Retten  samt tilkjendegav, at han endnu ikke havde imodtaget det forhen ommeldte Forhør fra yttre Sogn, hvorefter han begjerede Sagen udsat til næstkom/m/ende Løverdag d: 1ste næste Maaned  om Formiddagen Kl: 10, da det kunde være mueligt at Forhøret imidlertid med Posten indløber.

  Defensor Procurator Hjorth Stuvitz mødte og forbeholdt det fornødne.

Eragtning:

Den forlangte Anstand bevilges.

  Arrestanten blev Laugrettet overleveret for at føres tilbage i Arrest.

                       Lars Blix de Fine              Christie                  Jørgen Ellingsen

 

 

 

Forhør.

Aar 1812  d: 29de Julii om Formiddagen Kl: 9  blev en Extra Ret sat i Sorenskriverens Boepæl i Bergen  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2de eedsvorne Laugrettesmænd:  Lars Blix de Fine og Jørgen Ellingsen, for, efter Amtets Ordre af 14de Julii 1812, grundet paa skrivtlig Klage, af 9de s: M:, fra Aschild Jørgensen i Bergen, og efter udstedt Indkaldelse af 20de næstefter, at optage et Undersøgelses Forhør til Oplysning om, at Niels Olsen Echnæs skal have voldsomt overfaldt og tillige undsagt Pigen Serene Jørgensdatter.

  Amtets Ordre, Klagen og Indkaldelsen indtages her  saaledes lydende: #

  Klageren, Serene Jørgensdatter og Niels Olsen Echnæs mødte personlig.

  Amtets foranstaaende Ordre og Klagen blev for dem i Retten læste. Klageren vedstod den forbemeldte Klage i eet og alt  og erklærede derhos, at han ej vidste at opgive mere til Sagens Oplysning, da han ej var tilstede paa Echnæs den Tid det paaklagede skeede.

  Dernæst fremstod som {første}

            1ste Deponentinde, Pigen Serene Jørgensdatter, som angav sig at være 22 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede hun, at da hun en Aften omtrent 14 Dage før St: Hans Tid kom hjem fra Marken til hendes Husbond Jørgen Nielsen øvre Echnæs, sagde denne og hans Hustrue til hende, at \forrige/ Lehnsmand Niels Olsen Echnæs havde spurgt efter hende, og bedet at hun strax maatte kom/m/e op til ham, da han havde Tidender til hende om Skifte eller deslige. Deponentinden gik strax derop, og da hun kom ind hos Anklagte, gik han hende imøde, gav hende et Spark med Foden og skjeldte hende for en Hore-Tæve, samt slog hende, sigende:  at hun ikke var kom/m/et ind i hans Huus for det gode, men for det onde, og at han ikke skulde slippe hende førend han saae hendes Tarme og Hjerteblod. Anklagedes Tjeneste Pige Anna, som tilligemed hans Kone var tilstede i Stuen, gik ud da hun saae denne Behandling, og Deponentinden vilde have fulgt hende ud, men Niels Olsen Echnæs greb Deponentinden fat, trak hende tilbage og spendte til hende saa at hun faldt hen med Kakkelovnen. Anklagte kastede derpaa Trøjen af sig og gik hen til Bordet som om han søgte efter noget. Imidlertid fandt Deponentinden Lejlighed til at kom/m/e ud igjennem Dørren og at løbe derfra. Anklagede kom ud efter hende og raabte efter hende, sigende at hun skulde have det alligevel, og at hun havde faaet for lidet. Saasnart som Anklagede begyndte at overfalde Deponentinden, græd og jamrede hun sig. Efterat De-

 

1812: 36b

 

ponentinden var undkom/m/et  gik hun hjem og lagde sig i sam/m/e Stue hvor hendes Husbond og Madmoder laae; men hun sagde intet til dem om det passerede sam/m/e Aften  og talede heller ikke med dem, da det var silde og de laae. Næste Dag henimod Middag fortalte hun dem det Passerede, og omtrent 14 Dage derefter klagede hun sig for Sognepræsten Hr: Arentz, og senere for hendes Broder i Bergen. Medens Niels Olsen {behandlede sig d} Behandlede Deponentinden som omforklaret, sagde han at dette skeede fordi hun lagde sig efter hans Søn Elling. Videre havde hun ikke at paaklage. Hun saae ikke, at Anklagede havde Kniv eller nogen Slags Dræbende Instrument i Haanden eller hos sig.  Denne Forklaring blev oplæst for Deponentinden, som erklærede sam/m/e for aldeles rigtig, med Tillæg at hun ej kunde opgive mere til Oplysning om det Paaklagede.   Dimitteret.

            2den Deponent  forhen værende Lehnsmand Niels Olsen Echnæs, som angav sig at være 66 Aar gam/m/el og boesiddende paa Gaarden nedre Echnæs, hvor han er født og i 42 Aar har været Gaardbruger. Han benægtede Klagens Indhold i det Hele for saavidt som den angaaer Vold og Trusler. Derimod forklarede han, at han paa Thinget d: 20de Maij sidstleden fik høre at den nu tilstedeværende Pige Serene Jørgensdatter skulde ofte søge at lokke Deponentens vanvittige Søn Elling til at være allene med hende ude paa Marken  og ellers for at faae ham til Kjereste. Deponenten gik sam/m/e Aften ind til hendes Husbond Jørgen Nielsen Echnæs og spurgte efter Pigen Serene, og da hun ikke var hjem/m/e  bad han dem lade hende kom/m/e op til ham siden, for at han kunde faae tale med hende. Strax derefter kom Serene Jørgensdatter op til ham. Han skjeldte paa hende fordi hun vilde forføre hans vanvittige Søn, og sagde hende, at om hun blev frugtsom/m/elig ved hans Søn  da maatte hun gaae som en Hore, efterdi hun ej kunde vente at faae ham, som en vanvittig til Egte. I øvrigt benægtede han at have slaaet, spændt, truet eller undsagt hende. Da Pigen Serene, som omforklaret, var inde hos Deponenten, var hans Kone og Tjeneste Pige Anna tilstede. Deponenten tilføjede, at Pigen Anna vilde gaae ud da Deponenten begyndte at skjelde paa Serene, og at Deponenten sagde til Anna, at hun gjerne kunde blive inde, da der ikke skulde skee noget ondt. Han sagde tillige til Serene, at dersom han oftere faaer see hende gaae og drage hans Søn omkring Marken, skulde han sætte Foden paa hende  /: sparke hende bort :/.  Denne Forklaring blev oplæst for Deponenten, som vedstod sam/m/e  og blev dimitteret til videre.

            3die Deponentinde, Ingeborg Monsdatter nedre Echnæs, givt med Anklagede, 69 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede hun, at hun en Aften i Som/m/er  /: Tiden husker hun ikke nøjere :/  hørte at Pigen Serene Jørgensdatter var inde i Stuen hos hendes Mand Niels Olsen, hvor Deponentinden laae syg i Sengen, og at hendes Mand skjeldte paa Serene fordi hun lagde sig efter hans Søn Elling. Om de Udtryk Anklagte brugte  forklarede Deponentinden sig aldeles lige som Anklagede selv. Hun benægtede aldeles at have seet, at Anklagede sparkede, slog eller paa anden Maade voldsomt behandlede Serene Jørgensdatter, eller at have hørt, at han undsagde eller truede hende paa Liv eller Lem/m/er. Ligeledes benægtede hun at hun hørte Serene Jørgensdatter skrige eller raabe om Hjelp den Tid Serene, som meldt, var inde i Deponentindens Stue. Tjenestepigen

 

1812: 37

 

Anna var sam/m/e Tid i Stuen tilstede, og da denne Pige vilde gaae ud medens Anklagede skjeldte paa Serene, sagde Anklagede til Anna, at hun gjerne kunde blive inde, efterdi der ikke skulde skee noget ondt. Videre vidste ikke Deponentinden til Sagens Oplysning.   Dimitteret efter at have hørt denne Forklaring oplæse og vedkjendt sig dens Rigtighed.

            4. Deponentinde Anna Ellevsdatter Kleveland, 25 Aar gam/m/el, tjenende hos Niels Olsen nedre Echnæs. Efter Formaning til Sandhed forklarede hun, at hun en Aften noget for St: Hans Tid denne Som/m/er {hørte} saae at Serene Jørgensdatter øvre Echnæs kom ind i Stuen til hendes Husbond, og at Deponentinden hørte Anklagede skjelde paa Serene fordi hun vilde gjøre Lag med hans vanvittige Søn Elling. Hvad Ord Anklagede brugte  kan Deponentinden ikke nu huske; men hun hørte aldeles ikke, at Anklagede truede {hende} Serene paa Liv eller Lem/m/er. Heller ikke saae Deponentinden at Anklagede slog eller sparkede til Serene. Rigtig nok saae Vidnet engang, at Anklagede havde Foden opløftet mod Serene, men Deponenten!! bemærkede ikke, om Foden rørte Serene eller ikke. Deponentinden saae, at Serene græd, men hun hørte hende ikke raabe eller skrige. At Anklagede havde Kniv eller andet mordisk Redskab i Haanden, saae Deponentinden ikke, heller ikke at han kastede Trøjen af sig og søgte efter noget. Medens Anklagede skjeldte paa Serene, gik Deponentinden ud for at røgte Faarene. I det Deponentinden vilde gaae ud, sagde hends!! (hendes) Husbond til hende, at hun gjerne kunde blive inde  da der ej skulde skee noget ondt. Deponentinden saa siden, at Serene gik ud fra Niels Olsen, men Deponentinden saae ikke at Niels Olsen kom ud efter hende  ej heller hørte hun at han raabte noget truende til Serene. Hun benægtede at være af Nogen anmodet om at vidne andet end hvad der er Sandhed.  Denne Forklaring blev oplæst for Deponentinden, som vedstod sam/m/es Rigtighed i eet og alt, og erklærede at hun ej vidste videre til Sagens Oplysning, hvorefter hun blev dimitteret.

            5te Deponent Jørgen Nielsen øvre Echnæs, 33 Aar gam/m/el, ubeslægtet med Klagerinden saavelsom med Anklagede. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at Niels Olsen Echnæs  en Aften da han kom fra Som/m/erthinget i Bernæstangen d: A:, kom ind til Deponenten og spurgte efter dennes Tjenestepige Serene, som den Tid var paa Stølen. Anklagede bad at Pigen maatte kom/m/e ned til ham naar hun kom/m/er hjem, da han havde faaet Tidender til hende fra hendes Slægt. Serene Jørgensdatter gik sam/m/e Aften ned til Anklagede, og hun kom tilbage om Aftenen, efterat Deponenten og hans Hustrue havde lagt sig, og \han/ talede ikke med hende. Næste Dags Aften sagde Serene, at Anklagede havde skjeldt paa hende og sparket og slaaet hende, samt truet at han vilde gjøre Ulykke paa hende; men hun viiste ingen Kjendemærker paa voldsom Behandling. Hun sagde at Anklagede havde behandlet hende saaledes fordi hun vilde have hans Søn; og da Deponenten bad hende ikke at agte Anklagedes Søn Elling, svarede Serene, at Deponenten vel ikke vilde unde hende saa godt. Den Aften da Anklagede kom ind til Deponenten fra Thinget, sagde Anklagede:  ”at han var meget vred paa et Menneske, som var værd at Tarmene skulde trækkes ud af”; men hvem dette Menneske var  sagde Anklagede ikke. Endog da Anklagede sagde dette var han ikke vred, men han syntes at være noget beskjænket.

 

1812: 37b

 

Videre vidste Deponenten ikke til Sagens Oplysning.  Denne Forklaring blev oplæst for Deponenten, som vedstod dens Rigtighed og blev dimitteret.

            6te Deponentinde Brithe Johannesdatter, givt med Jørgen Nielsen øvre Echnæs, 36 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede hun, at Anklagede en Aften i denne Som/m/er kom ind og bad at Tjenestepigen Serene maatte kom/m/e {op} \ned/ til ham, da han havde Tidender til hende fra hendes Slægt. Pigen var ej hjem/m/e, men da hun kom hjem, gik hun sam/m/e Aften derned, og hun kom tilbage uden at Deponentinden talede med hende sam/m/e Aften. Næste Dag  henimod Middag  spurgte Deponentinden Serene, om det hvorom Anklagede vilde tale med hende, var godt eller ondt?  Hvortil Serene svarede,  ”at det var fulde  /: vel :/  for det gode.” Videre hørte ikke Deponentinden {ikke} af Serene om det Passerede den Dag; men den næst paafølgende Dag fortalte Serene, at Anklagede havde sparket, slaaet og truet hende. Deponentinden hørte ikke, at Anklagede, den Aften han, som meldt, kom ind til hende, sagde at han var vred paa Nogen, som han vilde trække Tarmene ud paa. Videre vidste Deponentinden ikke til Sagens Oplysning.   Dimitteret efterat denne Forklaring for hende var oplæst og af hende for rigtig erkjendt.

  Da ingen videre Oplysning for nærværende Tid er at erholde  blev Forhøret sluttet for at beskrives og sendes til Amtet.

                               Lars Blix de Fine             Christie           Jørgen Ellingsen

 

 

 

Aar 1812  d: 1ste August om Formiddagen Kl: 10  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen Justits Sagen Foged Bøgh som Actor contra Ole Iversen Kjellevold, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2de eedsvorne Laugrettesmænd Lars Blix de Fine og Anfind Olsen.

  Foged Bøgh mødte og fremstillede den Tiltalte løs og ledig i retten, og tilkjendegav derhos, at han ikke endnu havde modtaget det forhen ommeldte Forhør fra yttre Sogn, samt at han, under 27de f: M:, paa nye har tilskrevet Amtet om at erholde bemeldte Forhør saasnart som mueligt. Han begjerede derfor Anstand til Løverdagen d: 8de d: M:  om Formiddagen Kl: 11.

  Defensor Procurator Hjorth Stuvitz mødte og forbeholdt det fornødne.

Eragtning:

Anstanden bevilges efter Actors Forlangende,

  Arrestanten blev Laugrettet overleveret for at føres tilbage i Arrest.

                                Lars Blix de Fine           Christie              Anfind Olsen

 

 

 

Maaneds Thing i Bergen

Aar 1812  d: 3die August  blev Maanedsthinget holdt i Bergen i Sorenskriverens Boepæl sam/m/esteds  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4 eedsvorne Laugrettesmænd  Lars Blix de Fine, Jørgen Ellingsen, Anfind Olsen og Ole Rasmussen.

 

Hvor da først blev thinglyst følgende Kongl: Anordninger:

            1.  Placat af 28de April 1812, om Diætpenges Forhøjelse for Rettens Betjente, Fogeder og Procuratorer.

            2.  Placat af 15de Maij 1812, om Maanedshyres og Rejsepenges Betaling til Mandskabet paa de Skibe, som af Fienden opbringes til fremmede Havne.

            3.  Forordning om Forhøjelse i de ved Sportel Reglementet fastsatte Retsgebyrer, dat: 7de April 1812.

            4.  Placat af 2den Junii 1812, angaaende Udlaan af Korn.

            5.  Placat, af 29 Maij 1812, om at Bjergerne maae beholde hvad der

 

1812: 38

 

bjerges udenfor Forstrandene, naar det bjergede befindes at tilhøre Fienden.

            6.  Forordning, af 23de Maij 1812, angaaende skjærpede Forholds Regler mod forbuden Handel.

            7.  Placat, af 18de Junii 1812, hvorved Told Afgivterne af eensfarvet Steentøj forhøjes.

            8.  Placat af 22 Junii 1812, hvorved Koursen bestem/m/es i Told- og Fyr Afgivterne for 3die Qvartal 1812.

            9.  Placat, af 12te Junii 1812, om at Lejermaals bøders Aftingelse og Inddrivelse skal være ophævet.

            10.  Placat, af 26 Junii 1812, om de Vilkaar, hvorunder Brændeviinsbrændere kan bevilges Tilladelse at etablere sig.

            11.  Placat, af 24 Junii 1812, ang: hvorledes der skal forholdes med stemplet Papir til Documenter, lydende paa Species eller holstensk Courant.

            12.  Placat, af 24 Junii 1812, om hvorvidt Indkomst-Skat i Norge bliver at svare af Indtægter af Skove, Saugbrug etc:

            13.  Forordning, af 15 Junii 1812, om stemplet Papirs Brug til Slutsedler paa Kjøbmands gods og Varer.

            14.  Forordning, af 6 Maij 1812, angaaende nogle nye Paabud i Norge.

            15.  Forordning, af 9de Junii 1812, om hvorledes der skal forholdes ved Salg af fæste Ejendom/m/e.

 

Eeds Aflæggelse.

For Retten mødte Enken Gyri Torrisdatter øvre Eyde tilligemed hendes Laugværge Mons Jensen Birkeland, og fremlagde Udskrivt af en Skifte Decision, afsagt d: 1ste April 1812 i Skiftet efter hendes afdøde Mand Daniel Nielsen øvre Eyde, samt tilkjendegav, at hun havde mundtligen ladet indstævne Jorddrotten Jonas Heldt til at høre hende aflægge den i Decisionen ommeldte Eed.  Bemeldte Decision indtages her  saaledes lydende: #

  Jorddrotten Jonas Heldt mødte og vedtog lovligt Varsel.

  Enken tilkjendegav, at hun havde, ved nøjere Eftertanke, husket, at hendes Mand havde modtaget en Qroixe(?) (en okse?) og en Qvige af Jorddrotten, samt at hun til Hr: Jonas Heldt havde udleveret disse 2 Creature, hvilket Heldt tilstod at være rigtigt.

  Enken aflagde derpaa Lovens Eed til Bekræftelse paa, at ikke hun eller hendes afdøde Mand af Ejeren Jonas Heldt eller de foregaaende Ejere af Øvreejde, har modtaget og endnu skylder de i Decisionen ommeldte 2 Køer og 12 Soue, eller Faar, samt at ikke hun eller hendes Mand har lovet at levere Koer in natura tilbage for de 13 rd 3 mrk, som hun under Skiftet har tilstaaet at have modtaget til at kjøbe 2 Creature for.

 

Gam/m/elt Bjergnings Thingsvidne. \fra Fol: 14/

For Retten mødte Bjergeren!! Ole Nielsen og Søren Olsen øvre Golten og tilkjendegave, at de nu havde formaaet Vidnet Niels Larsen Spilde at møde, og de begjerede ham derfor afhørt om den skeete Bjergning.

  Derefter fremstod som

            2det Vidne Niels Larsen Spilde, som angav sig at være 49 Aar gam/m/el og ubeslægtet med Bjergerne. Han aflagde Lovens Eed og forklarede sig aldeles overeensstem/m/ende med 1ste Vidne, hvis Forklaring han hørte oplæse og vedkjendte sig som sin egen.   Dimitteret.

  Bjergerne begjerede Thingsvidnet sluttet og sig beskreven meddeelt, hvilket blev bevilget.

 

Gam/m/elt Bjergnings Thingsvidne. fra Fol: 13.

For Retten mødte Bjergeren Bendix Jansen Spilde og tilkjendegav, at han nu havde formaaet den den sidste Rettes Dag ommeldte Lars Knudsen Spilde at møde i Retten, hvorfor han begjerede ham som Vidne afhørt om den skeete Bjergning.

 

1812: 38b

 

Derpaa fremstod som

            2det Vidne Lars Knudsen Spilde, som angav sig at være 33 Aar gam/m/el og ubeslægtet med Bjergeren. Han aflagde Lovens Eed og forklarede sig aldeles overeensstem/m/ende med 1ste Vidne, hvis Forklaring han derefter hørte oplæse og vedkjendte sig som sin egen.   Dimitteret.

  Bendix Jansen Spilde forlangte Thingsvidnet sluttet og sig beskreven meddeelt, hvilket blev bevilget.

 

Brand Thingsvidne.

For Retten mødte Bonden John Christophersen Kaarevigen og tilkjendegav, at der Natten til Kyndelsmisse Dagen f: A: opkom en ulykkelig Ildebrand i en hans og Christopher Engelsens \Brug/ tilhørende Stue-Bygning paa Gaarden Kaarevigen, beliggende i Sartor Skibrede under Matr: No 29  og tilhørende Sunds Kirke, samt at Ilden greb saa vidt om sig, at der afbrændte en Stuebygning, {og} med Sval og Klædebod, en tømret Sengebod, og Gavelen af en anden Stuebygning. Comparenten veed ikke hvorfra Ilden kom.

  Til Beviis om det Passerede fremstillede han som godvillig mødende:

            1ste Vidne:  Bendix Jansen Spilde, 46 Aar gam/m/el og ubeslægtet med de Brandlidte. Han aflagde Lovens Eed og forklarede, at han Natten til Kyndelsmisse Dag forrige Aar fik høre, at der var udbrudt Ildebrand paa naboegaarden Kaarevigen  og at han strax gik derhen. Han fik da see, at een Stuebygning, med Sval og en Klædebod, circa 14 Alen lang og 12 Alne bred, samt en tømret Sengebod, 6 Alne lang og 5 Alne bred, og ligeledes gavelen af en anden Stuebygning aldeles afbrændte. Vidnet anseer de afbrændte Huse for at have udgjort omtrent 1/3 Deel af de Brandlidtes Huse  og omtrent 1/6 Deel af hele gaardens Huse. Vidnet veed ikke eller \har/ hørt hvorfra Ilden opkom, men de Brandlidte fik ikke det ringeste af deres Gods bjerget.  Denne Forklaring blev oplæst for Vidnet, som vedstod dens Rigtighed  og blev dimitteret.

            2det Vidne Niels Larsen Spilde, 48 Aar gam/m/el og ubeslægtet med de Brandlidte. Han aflagde Lovens Eed og forklarede sig aldeles overeensstem/m/ende med 1ste Vidne, hvis Forklaring han derefter hørte oplæse og vedkjendte sig som hans egen.  Dimitteret.

  John Christophersen Kaarevigen begjerede Thingsvidnet sluttet og sig beskreven meddeelt, som blev bevilget.

 

Nye Sag.

Enken Marthe Nielsdatter contra Anders Olsen Skaaelvigsnæsset.

Told Procureur Rogge mødte og fremlagde skrivtlig Stævning af 15de Julii 1812, i forkyndt Stand, hvorved Enken Marthe Nielsdatter har ladet indstævne Anders Olsen Skaalevignæsset at lide Dom til at udlevere hende et Sølv Lom/m/eur, som hun har pantsat hos ham for 10 rd, m: v:.  Ligeledes fremlagde han Forligelses Com/m/issionens Attest af 4de Dec: 1811 om at Sagen derfra til Rettergang er henviist.  Stævningen og Forligelses Com/m/issionens Attest indtages her  saaledes lydende: #

  Told-Procureur Rogge tilkjendegav, at Indstævnte skal hedde Anders Nielsen  i stedet for at hans Navn i Stævningen er angivet for Anders Olsen, og da bemeldte Indstævnte ikke i Dag møder  begjerede Comparenten paa Grund af den indløbne Fejltagelse Sagen hævet, da han, til videre, frafalder Søgemaalet.

  Denne Sag bortfalder altsaa efter Citantens Forlangende.

 

Gam/m/el Sag:

Elling Ellingsen Ask contra Christopher Christophersen Ask, fra Fol: 17. vid: Fol: 56.

For Citanten mødte Procurator Lassen, som fremstillede et godvillig mødende Vidne, hvilket han udbad sig afhørt efter de d: 11te Maij sidstleden fremlagte Qvæstioner.

  Told Procureur Rogge mødte for Indstævnte og forbeholdt det fornødne.

  Dernæst fremstod son

            3die Vidne Ole Sjursen Ham/m/ersland, som angav sig at være 47 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Parter. Han aflagde

 

1812: 39

 

Lovens Eed og svarede til de fremlagte Qvæstioner saaledes:  til 1ste Qv:  Sv:  jo.   2 Qv:  Sv:  jo, men den omspurgte Contract blev ikke af Christophersen oplæst.   3 Qv:  Sv:  dette veed Vidnet ikke.   4 Qv:  Sv:  Contracten blev ikke oplæst, men Christophersen oplæste {ikke Contracten,} derimod {oplæste han} en Contract, som sam/m/e Dag blev oprettet mellem ham og Vidnet, hvorhos Christophersen sagde:  at Citantens Contract var af sam/m/e Indhold som den oplæste. Christophersen sagde ikke udtrykkelig til Citanten, at det kun var aarviis han forpagtede ham gaarden.   5te Qv:  Sv:  ney, men Christophersen bad Vidnet derom.   6te Qv:  Sv:  herom veed Vidnet ingen beskeed.   7 Qv:  Sv:  Vidnet har hørt sige, at Citanten har ryddet endeel paa Pladsen, men Vidnet veed ikke hvormeget dette er.   Disse Svar blev oplæste for Vidnet, som vedstod sam/m/es Rigtighed  og blev dimitteret.

  Procurator Lassen erklærede derefter, at det ej skal være betydet Citanten at ham blev bortlejet bemeldte Plads blot aarviis, blant flere Mangler, som han forbeholdt sig i sit Indlæg at anføre. Han begjerede derfor Anstand til Høste Thinget for Herløe Skibrede d: 26de October 1812.

  Toldprocureur Rogge forbeholdt det fornødne til Tid og Sted.

Eragtning:

Den forlangte Opsættelse bevilges.

 

Nye Sag

Anders Knudsen Fyllingen for Myndlingen Anders Olsen øvre Tvedt

contra Simon Olsen øvre Tvedt.

For Retten mødte Bonden Anders Knudsen Fyllingen og fremlagde, paa hans Myndlings Anders Olsen øvre Tvedts Vegne, en skrivtlig udenrets Stævning af 2den Julii 1812, hvorved Simon Olsen øvre Tvedt er indstævnt at lide Dom til at præstere Fødning for een Koe og 2 Faar efter oprettet Accord, samt at betale Sagens Omkostninger. Ligeledes fremlagde Comparenten Forligelses Com/m/issionens Attest af 1ste Junii 1812 om at Sagen til Rettergang er henviist, samt Udskrivt af et inden Forligelses Com/m/issionen for Lindaas Præstegjled d: 10de April 1809 indgaaet Forliig, hvorved Indstævnte har forpligtet sig til at føde for Myndlingen en Koe og 2 Smaler eller Faar. Citanten tilkjendegav, at Myndlingens Moder Anna Andersdatter er givt med Lars Andersen Galteland. Til beviis derom fremlagde han Udskrivt af Nordhorlehns Justits Protocol Fol: 297, der viser at Myndlingens Stedfader forhen har paastævnt og senere frafaldt Sag om det nu paastævnte Vilkaar. Ligeledes tilkjendegav Citanten, at Indstævnte ved Forliget havde forbundet sig at fostre 3 Faar, men at der, ved Fejltagelse ikkun er indført 2 Faar i Stævningen, hvorfor Citanten forbeholdt Myndlingens Ret til senere at paasøge Fødningen af det 3die Faar.  Stævningen og Forligelses Com/m/issions Attesten indtages  saaledes lydende: #  Forliget og udskrivten vedhæftes.  Citanten {paasto} declarerede, at Indstævnte resterer med hele det paastævnte Vilkaar, af en Koes og 2 Faars Foster for Aaret 1811. Han paastod derfor, at Indstævnte maatte tildøm/m/es at betale Myndlingen i Erstatning for bemeldte Aars manglende Vilkaar 30 rd, samt at Indstævnte maatte døm/m/es enten at føde for Myndlingen en Koe og 2 Faar, med Stie og Agt, og at udlevere Afdrotten af sam/m/e, alt i forsvarlig Stand, og det under en passende Mulct til Fattigcassen, eller og at udrede til Myndlingen for hvert Aar, istedetfor bemeldte Creatures Foster og Agt, 30 rd, samt endelig at betale dette Søgsmaals Omkostninger med 16 rd, og saaledes indlod han Sagen til Dom.

  Indstævnte Simon Olsen øvre Tvedt blev 3de Gange lydeligen paaraabt, men mødte ikke.

Eragtning:

Denne Sag optages til Dom.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette, blev

 

1812: 39b

 

Thinget udsat til den følgende Dag.

                                 Lars Blix de Fine            Christie            Anfind Olsen

                                 Ole Rasmussen                                        Jørgen Ellingsen

 

 

Den følgende Dag continuerede Maanedsthinget i Overværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som Dagen tilforn.

 

Hvor da end videre blev publiceret følgende Kongl: Anordninger:

            16.  Placat af 6te Junii 1812, angaaende en forandret Beregning af Undervejs Portoen i Norge.

            17.  Placat af 6te Junii 1812, hvorved Post-Expediteurerne og Post-Aabnerne i Norge tilstaaes Gebyrer ved Post-Expeditionen.

            18.  Det Kongl: Danske Cansellies Skrivelse af 19de Junii 1812 til Sorenskriveren i Nordhorlehn om at bekjendtgjøre og bidrage til Opfyldelsen af det Kongl: Reskript af 15de s: M:, ang: frem/m/ed Yppigheds Afskaffelse og National Flids Frem/m/e, tilligemed bemeldte Kongelige Reskript.

 

Gam/m/el Sag

Kjøbmand Ole Høyer contra Forpagter Johannes Jacobsen Exe.  Fra Fol: 27.

Procurator Heyberg mødte for Hoved Citanten og fremlagde Indlæg af Dags Dato, med det deri paaberaabte Thingsvidne af 22de Junii d: A:, til hvilket alt han refererede og indlod Sagen til Dom.  Indlægget indtages her  saaledes lydende: #  Things Vidnet vedhæftes Acten.

  For Contra Citanten mødte Procurator Lassen, som begjerede Sagens Anstand til Høste Thinget for Arne Skibrede d: 2den December 1812.

Eragtning:

Den begjerte Anstand bevilges.

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Skjøde fra Lars Johnsen nedre Echanger og Gudmund Olsen Lechnæs til Myndlingen Rasmus Olsen paa 10 ½ Mrk Smørs Landskyld, indberegnet hans egen Arvelod, i Gaarden Lechnæs  No 71 i Alenfit Skibrede, for 75 rd, dateret 29de Julii 1812.

            2.  Bøxelseddel fra Halvor Rasmussen Sjursæter paa Myndlingen Rasmus Olsen Lechnæsses Vegne til Gudmund Olsen paa 10 ½ [Mrk] Smørs {Skat og} Landskyld  \og Skatteskyld 11 81/216 Mrk S:r/  i Gaarden Lechnæs  No 71 i Alenfit Skibrede, dat: 24 Julii 1812  intet erlagt til Tugthuset.

            3.  Obligation fra Halvor Rasmussen Sjursæter paa Myndlingen Rasmus Olsen Lechnæsses Vegne til Lars Johnsen nedre Echanger for 150 rd, mod Pant i Gaarden Lechnæs  No 71 i Alenfit, dateret 24 Julii 1812.

            4.  Skiftebrev efter Skydsskaffer Ole Sivertsen, sluttet 6te Maji 1811, hvorved Boets Huse, beliggende i 1ste Rode No 59 i store Sandvigen, er udlagt til Enken Berthe Marie ChrispinusDatter og Arvingerne.

            5.  Skjøde fra Frue Karen Ameln til Thomas Olsen paa 1 pd Fisk i Gaarden Hægøen  No 42 i Herløe Skibrede, for 600 rd, dateret 14 April 1812.

            6.  Bøxelsæddel fra Aschild Matthiassen Hosdal til hans Søn Matthias Aschildsen paa 18 Mrk Smør  1 Mæle Malt Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 5 ¼ Mrk Smør  i Gaarden Hosdal  No 75 i Alenfit Skibrede, dat: 17 Julii 1812, med Revers  Intet erlagt til Manufacturhuset.

            7.  Bøxelseddel fra Frue Gedschen Evardine  sal: Bulls  til Niels Monsen paa ½ Løb Smør Skat og Landskyld i Gaarden Ejde  No 2 i Mjelde Skibrede, dateret 17 Junii 1812, med Revers  intet erlagt til Tugthuset.

            8.  Forliig, indgaaet inden Bergens Amts Forligelses Commission den 3die Junii 1812 imellem Ole Olsen Sandal og Lars Olsen Lille Tvedt angaaende en solgt Hæst.

            9.  Aflyst Obligation fra den residerende Capellan til Hougs, Carl R: Schønheyde  til Kjøbmand Danckert Krohn, stor 450 rd, mod [Pant] i Vaanhuse i Hougsvigen, dateret 9de Septbr: 1811  og qvitteret 28de Julii 1812.

            10.  Obligation fra Lars Michelsen Høgæj(?) til Hans Severin Arentz for 500 rd, mod 1ste Prioritet i Lindaas Hoved Kirke, dateret 23 Junii 1812.

            11.  Aflyst Obligation fra Kjøbmand Ole Brinch til Lieutenant L: J: With, stor 2398 rd, mod Pant i Gaarden Tvedteraas  No 74 i Schjolds Skibrede, dateret 30 April 1800  og qvitteret 4de Junii 1812.

 

1812: 40

 

            12.  Aflyst Obligation fra Michel Jacobsen nedre Todtland til General Krigs Commissair Gyldenkrantz, stor 300 rd, dat: 29 Martii 1790, mod Pant i Gaarden Heldal  No 19 i Schjolds Skibrede, efter paategnet qvittering af 6te Junii 1812.

            13.  Skjøde fra Reebslager Daniel Stoltz til Hr: Henrich Christie paa et Vaanhuus i 2den Rode No 44 i store Sandvigen, for Summa 1530 rd, dateret 6te Maji 1812.

            14.  Aflyst Obligation fra Enest Sibrandsen til Skipper Niels Henrich Olsen for 199 rd, mod Pant i et Vaanhuus No 20 i 2den Rode i store Sandvigen, dat: 16 Martii 1810  og qv: 20 April 1812.

            15.  Forpagtnings Contract imellem D: A: von Ely og Ole Halsteensen angaaende Bestyrelsen af Gaarden Goupaas \i Arne Skibrede/, af Skyld ½ Løb S:r  ½ Td Malt, dat: 25 Julii 1812.

            16.  Vilkaarsbrev fra Ole Halstensen Goupaas til hans Forældre Halsteen Olsen og Marta MarcusDr: paa aarligt Levekaar, dat: 3 Aug: 1812.

            17.  Aflyst Obligation fra Niels Tollevsen Sørejde til Ole Anderssen nedre Birkeland, stor 100 rd, mod Pant i Sørejde  No 86 i Schjolds Skibrede, dat: 3 Maji 1810  og qv: 1ste Maji 1812.

            18.  Aflyst Do: fra Niels Anderssen indre Bragstad til Anders Anderssen yttre Bragstad, stor 30 rd, mod Pant i Løsøre, dat: 15 Maji 1809  og qvitteret 3 Maji 1812.

            19.  Afkald fra Ole Steffensen Søraas til Formynderen Erich Jansen Mellingen for hans Faderarv 23 rd 4 mrk 13 s, dat: 6te Junii 1812.

            20.  Do: fra Ole Olsen Houchaas til Formynderen Lars Olsen Ejchaas for hans Fæderne-Arv 13 rd 5 mrk, dateret 29de Junii 1812.

            21.  Afkald fra Kari HansDatter Warøen til Formynderen Hans Anderssen Warøen for hendes Arvemidler 21 rd 2 mrk, dateret 20de Julii 1812.

            22.  Forening imellem Consul August Konow og Madame G: J: Jørgendal angaaende en Kariol-Vejs Anlæggelse over endeel af Gaarden Nyegaards Udmark, dateret 30 Julii 1811.

            23.  Do: imellem Consul Konow og Zacarias Olsen Nyegaardsvigen angaaende bemeldte Kariolvej, dateret 30 Julii 1811.

            24.  Ditto imellem Do: og Amund Gabrielsen Nyegaard betræffende bemeldte Kariolvejs Anlæggelse, dat: 30 Julii 1811.

            25.  Aflyst Obligation fra Hans Bentsen Bøhmer til Frantz Pytter, stor 140 rd, mod Pant i Vaanhuus i 1ste Rode No 70 i store Sandvigen, dat: 4 Octbr: 1802  og qvitteret 25 Febr: 1812.

            26.  Aflyst paa Gregorius Olsen Hetlebakkens Obligation til Dordi OlsDatter Søraas m: fl:, stor 190 rd, mod 1ste Prioritet i Hetlebakken  No 56, \i Arne Skibrede/  dateret 5te April 1796, efter qvittering af 12te Julii 1812 for de resterende 50 rd.

            27.  Aflyst Obligation fra Mons Johannessen Stavenæs paa Myndlingen Kari JensDatter Grimens Vegne til Michel Danielsen Bouge, stor 98 rd, \mod Pant i Grimen  No 17 i Schiolds Skibrede/  dat: 30 Januar 1801  efter Qvitteringer af 12te Maji 1810 og 1ste Martii 1812.  mod Pandt i!!

            28.  Afkald fra Sophie ArnesDatter Kronstadnæsset for hendes umyndige Datter Sophie OlsDatters Fædernearv og Hjemmegivte 25 rd 2 mrk 4 s  til Formynderen Jonas Jacobsen Houcheland, dat: 10 April 1812,

            29.  Skiftebrev efter Anders Nielssen Duesund, sluttet 9de Maii 1811, hvorved Boets Jordegods 16 Mrk Smør  4 Kd M/alt i Duesund, No 147 i Lindaas Skibrede, er udlagt til Enken Ingebor OlsDr: og Børnene.

            30.  Skjøde fra Enken Ingebor OlsDatter Duesund til Jacob Johnsen Hølleland paa 16 Mrk S:r  4 Kd: Malt i Gaarden Duesund  No 147 i Lindaas Skibrede, for Summa 270 rd, dat: 18 Junii 1811.

            31.  Skiftebrev efter Marthe PedersDatter nedre Golten, sluttet 10de Augusti 1811, hvorved Boets Jordegods i Gaarden søre og nordre Toft  m: fl: Gaarde i Sartor Skibrede  er udlagt saaledes som Skjødebogen fol:         udviser.

            32.  Do: efter Guri HalvorsDatter store Sangolt, sluttet 30 April 1811, hvorved Boets Jordegods  9/20 Mrk Smør, 2 1/5 Skl: Penge og 2 ¼ Mrk Fisk i store Sangolt, No 35 i Sartor Skibrede, er udlagt til Enkemanden Hans Albrigtsen og Sønnen Albrigt Hansen.

            33.  Do: efter Dordi MonsDr: Kjetteland, sluttet 28de Decembr: 1811, hvorved Jordegodset 1 pd 3 Mrk Smør i Gaarden Kjetteland, Matr: No 168 i Lindaas Skibrede, er udlagt til Enkemanden Sevald Jørgensen og fl:

            34.  Do: efter Eli AndersDatter Holmeknappen, sluttet 24 April 1811, hvorved Boets Jordegods 8 Mrk S:r  2 2/3 Kd: M/alt i Holmeknappen, No 77 i Herløe Skibrede, er udlagt til Creditor Ole Nielssen Hjertaas med fl:

            35.  Do: efter Hans Nielssen Hopland, sluttet 13 Julii 1811, hvorved Jordegodset 1 pd 8 9/14 Mrk S:r  19 5/7 Kd: M/alt i Hopland, No 52 i Alenfit, er udlagt til Creditor Berge Jacobsen Ryland og Arvingerne.

            36.  Do: efter Anna NielsDatter indre Fosse, sluttet 26 Octobr: 1811, hvorved Jordegods 1 pd S:r  16 Kd: M/alt i indre Fosse, No 12  er udlagt til Creditrix Anna JohannesDr: Fosse og Arvingerne.

            37.  Do: efter Ole Rasmussen Lechnæs, sluttet 10 Januar 1812, hvorved Boets Jordegods 10 ½ Mrk Smør i Gaarden Lechnæs, No 71 i Alenfit, er udlagt til Creditor Lars Johnsen øvre Echanger og Arvingerne.

            38.  Do: efter Lars Anderssen Hopland, sluttet 14 Novbr: 1811, hvorved Boets Jordegods 1 pd 12 ¾ Mrk S:r i Hopland, No 11 i Lindaas Skibrede, er udlagt til Enken Anna ØstensDr: og Børnene.

 

1812: 40b

 

            39.  Skiftebrev efter Wiching Olssen Ryland, sluttet 14de Decembr: 1811, hvorved Boets Jordegods 18 Mrk S:r  18 Kr: Malt i Ryland, No 68 i Herløe, er udlagt til Enken Synneve JensDatter og Børnene.

            40.  Do: efter Marthe HansDatter Leerøen, sluttet 7de Aug: 1811, hvorved Boets Jordegods 2 2/9 Mrk S:r  5/72 Hud i Gaarden Leerøen, No 2 i Sartor, er udlagt til Enkemanden Peder Hanssen Leerøen.

            41.  Do: efter Enken Marthe MonsDatter Torstensvig, sluttet 21 Octobr: 1811, hvorved Boets Jordegods 1 pd 12 Mrk Smør og 16 Kd: Malt i Gaarden Hjertaas, No 76 i Herløe Skibrede, er udlagt til Creditor Henrich P: Bruus   og 1 ½ Mrk Smør i /:!! (s: = samme) Gaard er udlagt til Creditor Tollev Olsen Tostensvig.

            42.  Do: efter Synneve OlsDatter Herløevæhr, sluttet 24 Augustii 1811, hvorved Boets Jordegods 6 ¾ Mrk Smør, 3 Kd: Malt, 1/8 Faar, 4 ½ Mrk Fisk i Gaarden Tosche, No 56 i Herløe Skibrede  er udlagt til Enkemanden Gudmund Michelsen Herløevær,  samt 6 Mrk S:r  3 Kd: Malt i Gaarden Udhelle, No 54, i Radøe, er udlagt til Døttrene Anna JacobsDr: og Ingebor GudmundsDatter, hver det halve.

            43.  Do: efter Anna OlsDatter Kongshavn, sluttet 12te Novbr: 1811, hvorved Boets ejende Gjestgiversted Kongshavn med paastaaende Husebygninger, i Schjolds Skibrede, er udlagt til Creditor, Consul Henrich J: Fasmer for 1500 rd.

            44.  Do: efter Enken Dorthe ArnesDatter Sæle, sluttet 9de Augusti 1811, hvorved Boets Jordegods 1 pd 10 4/5 Mrk Fisk i Gaarden Spilde, No 28 i Sartor Skibrede, er udlagt til Sønnen Hans Matthiassen Sæle og Sødskende.

            45.  Do: efter Brithe HalvorsDatter Beraas, sluttet 11te Junii 1811, hvorved Boets Jordegods 19 Mrk Smør  12 1/3 Kd: M/alt i Gaarden Møchelthun, No 29 i Alenfit, er udlagt til Enkemanden Michel Olsen Beraas og Børnene.

            46.  Skjøde fra Sognepræst C: R: Schønheyde til {Jf} Jomfrue Lina Prahl paa et Vaanhuus og et Nøst i Hougsvigen, {No} i Mjelde Skibrede, for Summa 1000 rd, dat: 25 Julii 1812.

            47.  Skjøde fra Niels Pedersen Lie til Hans Knudsen paa et Vaanhuus No 10 i 2den Rode i store Sandvigen, for 220 rd, dat: 12 Julii 1812.

            48.  Aflyst Obligation fra Niels Olsen Skadberg til Raadstueskriver Hagerup, stor 800 rd, mod Pant i et Vaanhuus No 43 i 1ste Rode i store Sandvigen, dateret 27 Junii 1810, efter qvitteringer af 11te Decbr: 1810 og 11te April 1812.

            49.  Skjøde fra Niels Olsen Skadberg til Niels Henrich Olsen paa et Vaanhuus i 1ste Rode No 43 i store Sandvigen, for 2000 rd, dat: 11te April 1812.

            50.  Obligation fra Niels Henrich Olsen til Assessor Edvard Hagerup for 700 rd, mod Pant i et Vaanhuus i 1ste Rode No 43 i store Sandvigen, dateret 11te April 1812.

            51.  Skjøde fra Alexander Wallace senior til Kjøbmand Danckert D: Krohn paa Gaarden Toft, af Landskyld 2 Voger Fisk, Matr: No 31 i Herløe Skibrede, for Summa 2350 rd, dateret 23 Julii 1811.

            52.  Skjøde fra Niels Larssen til Johannes Olsen paa et Vaanhuus i 2den Rode No 72 i store Sandvigen, for Summa 200 rd, dat: 8 Maii 1812.

            53.  Skjøde fra Erich Hanssen Dale til Anders Jenssen Mjelde paa et Vaanhuus i 1ste Rode No 70 i store Sandvigen for 400 rd, dateret 3die Aug: 1812.

            54.  Obligation fra Anders Jenssen Mjelde til Erich Hanssen Dahle for 400 rd, mod Pant i Vaanhuuset No 70 i 1ste Rode i store Sandvigen, dateret 3die Augusti 1812.

            55.  Bøxelbrev fra Sognepræst Stuvitz til Lars Olsen paa 2 pd 6 Mrk Smørs Landskyld og Skatteskyld i Gaarden øvre Todtland  No 27 \i Schiold Skibrede/  dat: 2den Febr: 1812, med Revers  Intet til Tugthuset.

            56.  Bøxelseddel fra Frue Ameln til Knud Nielssen Sture paa \Skatteskyld/ 18 Mrk \S:r/ {Fisk}  \og Landskyld 1 pd 9 3/7 Mrk Fisk/  i Gaarden Fjeldstad, Matr: No 44 i Herløe, dateret 10 Julii 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            57.  Skjøde fra Anders Danielsen Waxdal til Johannes Johannessen Waxdal paa 1 pd S:r  4 Kd: Malt i Gaarden indre Bouge  No 22, for 500 rd, dateret 16de Junii 1812.

            58.  Bøxelbrev fra Sognepræst Arnold Meyer til Sergeant Johannes Johannessen Smørdal paa ½ Løb Smør Landskyld i Gaarden {Smørdal} Spieldnæs, Skatteskyld 2 pd Smør, Matr: No 105 i Lindaas Skibrede, dateret 12te Maji 1812, med Revers  intet erlagt til Tugthuset.

            59.  Skjøde fra Steffen Bergesen Rølland til Ole Jansen Rølland paa ½ Løb S:r  ½ Tønde Malt i Gaarden Rølland, No 66 i Arne Skibrede, for Summa 700 rd, dateret 29 Julii 1812.

            60.  Attest fra Foged Bøgh af 14de Maji 1812, hvorved Jordegodset i Gaarden yttre Sæbøe, No 11 i Radøe Skibrede, som ved Skiftet efter Torchel Rasmussen yttre Sæbøe, sluttet 16 Decbr: 1802, er udlagt til Enken og Børnene, bliver berigtiget saaledes, at den rette Skyld er 1 pd 1 1/15 Mrk Smør, 11 1/5 Kd: Malt  5 3/5 Skl: Penge  isteden for de i Skiftebrevet anførte 1 pd 3/8 Mrk Smør,

 

1812: 41

 

9 Kd: {Malt og} ½ Potte Malt og 3 9/10 Skill: Penge.

            61.  Skjøde fra John Monssen Qvamme med fl:  til Rasmus Torchelsen paa 22 17/25 Mrk Smør, 10 2/25 Kd: Malt og 5 1/25 Skilling Penge, ind beregnet hans egen Arvelod, i Gaarden yttre Sæbøe  No 11 i Radøe Skibrede, for 160 rd, dateret 13 Maii 1812.

            62.  Bøxelbrev fra Rasmus Nielsen Maraas til Christian Ellingsen paa 18 Mrk S:r  18 Kd: Malts Landskyld  og 1 pd 9 Mrk Smør Skatteskyld  i øvre Syslach, No 48 i Lindaas, dat: 8de Maii 1812, med Revers   Intet til Tugthuset.

            63.  Vilkaarsbrev fra Christian Ellingsen øvre Syslach til Jacob Michelsen og Anna MichelsDr: paa aarligt Levekaar, dat: 8de Maii 1812.

            64.  Obligation fra \Enken/ Marthe IversDatter indre Kilen til Rasmus Nielssen Maraas og Iver Nielssen Maaraas, stor 80 rd, mod Pant i Løsøre paa Gaarden indre Kilen i Lindaas Skibrede, dateret 18de Octobr: 1811.

            65.  Skjøde fra Mons Olsen Schjold til Peder Monssen paa 18 Mrk Smør, 1 Mæle Malt  1/16 Hud i Gaarden Schjold  No 68 i Schjolds Skibrede, dateret 1ste Maii 1812, for Summa 499 rd, og Vilkaar af Værdie 40 rd aarlig.

            66.  Vilkaarsbrev fra Peder Monssen Schjold til hans Forældre Mons Olsen og Marthe PedersDatter, paa aarligt Levekaar af Værdie 40 rd aarlig, dateret 1ste Maii 1812.

            67.  Bøxelseddel fra Kjøbmand Gerdt H: Meyer til John Johannessen Fortunen paa 1 pd Smør  1/3 Hud Landskyld  og 1 pd 12 Mrk Smør Skatteskyld  i Gaarden Øfstebøe  No 33 i Schjolds Skibrede, dateret 14 Febr: 1812, med Revers   Intet til Tugthuset.

            68.  Skjøde fra {Kjøbmand} Anders Larssen Borge til Kjøbmand Lyder Harrje paa et Vaanhuus No 2 i 2den Rode i store Sandvigen, for 180 rd, dateret 4de Aug: 1812.

            69.  Skiftebrev efter Krigs Commissair Henning Friman Dahl, sluttet 6te Augusti 1811, hvorved Boets Jordegods i Gaarden Gjære med flere, er udlagt saaledes som Skjødebogen fol:     udviser.

            70.  Obligation fra Petter Schrøder Lamberg til Lars Gudmundsen Ejde og flere, stor 1800 rd, mod Pant i Gaarden øvre Qvalem  No 59 i Radøe Skibrede, dat: 15 Junii 1812.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Thinget hævet.

                                Lars Blix de Fine          Christie              Anfind Olsen

                                Ole Rasmussen                                        Jørgen Ellingsen

 

 

 

Forhør.

Aar 1812  d: 8de August om Formiddagen Kl: 9  blev en Extra Ret sat i Sorenskriverens Boepæl i Bergen  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettes Mænd Lars Blix de Fine og Ole Anthoniussen Byenæs, for i Overeensstem/m/else med Amtets Ordre af 22de Julii 1812, at optage Forhør til Oplysning {af} om en af Bonden Helge Samsonsen Leivestad mod Sognepræsten for Hosanger Præstegjeld, Hr: Friderich N: Arentz, udviist utilbørlig Opførsel m: v:  Amtets Ordre og den dermed fulgte Skrivelse fra Sognepræst Arentz indtages her  saaledes lydende: #

  Til dette Forhør var af mig Sorenskriver Christie, under 29de Julii sidstleden, udstedt skrivtlig Indkaldelse, som med dens Forkyndelses Paategninger indtages her  saa lydende: #   Ligeledes havde jeg Sorenskriver Christie, under 29de s: M: tilskrevet Sognepræst Arentz om at opgive nærmere hvori Helge Samsonsen Leivestads paaklagede Opførsel har bestaaet  og hvem der vare Vidner derom. I denne Anledning var indløbet en Skrivelse af 30te s: M: fra Sognepræst Arentz, hvilken Skrivelse er saaledes lydende: #

  Anklagede Helge Samsonsen Leivestad m(ødte?)  Klagen, Amtets Ordre  og Klagerens senere Skrivelse af 30te s: M:  bleve for den Anklagede oplæste.

  Dernæst fremkom

 

1812: 41b

 

som

            1ste Deponent  Anklagede Helge Samsonsen Levestad, som angav sig at være 45 Aar gam/m/el, født paa Gaarden Levestad, hvor han har været givt og boesat i 21 Aar. Han benægtede at have nogensinde været sat under Justitiens Tiltale for nogensomhelst Forbrydelse. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig saaledes:  Han benægtede aldeles at have brugt de i Klagerens Skrivelse af 30te Julii No 1 anførte Udtrykke, men sagde derimod, at han ej kunde lide de Ord, som Præsten sagde medens han stod for Alteret, betreffende den i Præstens berørte Skrivelse omhandlede Tolv Skillings Seddel. Ligeledes benægtede hand Klagerens 2den Klagepost, hvorimod han tilstod, at \han/ sagde til Klageren hjem/m/e paa Præstegaarden, at han vidste at Klageren senere havde nævnt Deponentens Navn som den der havde offret den omhandlede Tolv Skillings Seddel. Han tilstod, at han sagde til Klageren, at hans Formænd stedse havde siddet i Stol med Almuen, og at Klageren ogsaa Kunde gjøre det sam/m/e. Endelig benægtede han Rigtigheden af Klagerens 4de Klagepost. I øvrigt havde han intet videre at tilføre  da han formente, at han aldeles ikke har fornærmet Klageren.   Dimitteret til videre.

            2den Deponent Niels Olsen Echnæs, 66 Aar gam/m/el, ubeslægtet med den Omklagede. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at han hørte den Anklagede sige til Klageren paa Hosanger Præstegaard inden Forligelses Com/m/issionen d: 20de Julii sidstleden, at Præstens Prædiken i Seims Kirke d: 24de Junii d: A: var god, men at Præsten siden sagde noget for Alteret  saavelsom udenfor Kirken, betreffende en Tolvskillings Seddel, hvilket Anklagede ikke syntes om. Deponenten hørte ikke Anklagede sige, at Præstens Opførsel i Kirken var uanstændig eller annerledes end den burde. Videre sagde Anklagede, at Klageren havde nævnt Anklagedes Navn udenfor Kirken den bemeldte 24de Junii for at beskjæm/m/e Anklagede; men Deponenten hørte ikke Anklagede sige, at dette skeede for Alteret eller i Kirken. Helge Samsonsen Leivestad sagde ligesaa til Klageren, at denne gjerne kunde sidde blant Almuen i Kirken ligesaavelsom hans Formænd, der have været lige saa brave Mænd som Hr: Arentz selv. Endelig forklarede Deponenten, at Helge Samsonsen Levestad een gang talede noget højt til Klageren den omforklarede Tid, og at Klageren bad Anklagede tie stille, hvilket Anklagede strax gjorde. Deponenten, der selv er Forligelses Com/m/issair, kan ellers ikke sige, at Anklagede holdt nogen Støy eller opførte sig saaledes, at det kunde forstyrre eller fornærme Forligelses Com/m/issionen. Videre vidste han ikke til Oplysning om det Passerede, undtagen at Deponenten advarede Omklagede i Forligelses Com/m/issionen om at tage sig vare for at sige noget fornærmeligt til Klageren  {og} \men derimod/ at forlige sig med denne.   Dimitteret til videre.

            3die Deponent, Niels Olsen Lie, 50 Aar gam/m/el og ubeslægtet med Anklagede. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig aldeles overeensstem/m/ende med 2den Deponent, hvis Forklaring han siden hørte oplæse og aldeles vedkjendte sig, som sin egen.   Dimitteret til videre.

  Da ingen videre Oplysning for Tiden var at erholde, blev Forhøret sluttet.

                                Lars Blix de Fine        Christie          Ole Antonesen Banes!! (Byesnæs)

 

1812: 42

 

 

Same Dag og Sted, om Formiddagen Kl: 11  continuerede Justits Sagen Foged Bøgh, som Actor, contra Ole Iversen Kjellevold  i Overværelse af Laugrettesmændene Lars Blix de Fine og Anfind Olsen.

  Foged Bøgh mødte og fremstillede den Tiltalte løs og ledig for Retten  og tilkjendegav, at han ikke endnu havde modtaget det i Sagen reqvirerede Forhør fra yttre Sogn. Actor forlangte derfor Opsættelse til den første for Dom/m/eren belejlige Tid.

  Defensor Procurator Hjorth Stuvitz mødte og reserverede det fornødne.

Eragtning:

Da Dom/m/eren skal rejse bort i Morgen for at behandle endeel beram/m/ede Aasteds Forretninger, og han ikke kom/m/er tilbage førend d: 21de d: M:, saa udsættes Sagen til Løverdagen d: 22de August 1812  om Formiddagen Kl: 11.

  Arrestanten blev Laugrettet overleveret for at føres tilbage i Arrest.

                                     Lars Blix de Fine         Christie           Anfind Olsen

 

 

Same Dag og Sted blev, i Sagen Erich Nielsen Finne contra Peder Larsen Elje, /: ad: Fol: 32 :/  i Overværelse af Laugrettesmændene Lars Blix de Fine, Jørgen Ellingsen, Anfind Olsen og Ole Rasmussen, afsagt følgende

Dom:

Ved mundtlig Stævning af 14de Junii 1812 sagsøger Bonden Erich Nielsen Finne, af Wosse Tinglaug, Bonden Peder Larsen Elje til at betale ham skyldigværende 20 Rd: og Leje for en Koe  og at udrede Sagens Omkostninger, m: v:.

  Ciitanten har fremlagt en Revers, underskrevet af Peder Larsen Brekhuus d: 5te Julii 1808, til Citanten for 20 Rd:; Derimod har han hverken opgivet Størelsen af den paastævnte KoeLeje, ej heller tilvejebragt Beviis for at Indstævnte skylder samme.

  Indstævnte har benægtit Søgemaalets Rigtighed i det Hele og paastaaet sig friefunden  samt tillagt i Omkostninger 20 Rd:

  De af Citanten førte og paa Reversen underskrevne Vitterligheds Viidner har ikke kunnet Vidne, at de have seet Indstævnte underskrive den fremlagde Revers; Reverssen er desuden forældet, da den ikke er paatalt inden den ved Forordningen af 25 Maij 1804  § 3  fastsatte Tid. Den kan altsaa ikke være Beviis imod Indstævnte.

  Paa Grund heraf maae Indstævnte i det Hele friefindes  og Citanten tilpligtes at erstatte ham Sagens Omkostninger, samt desuden at bøede for unødig Trætte.

  Det anordnede stemplede Papir er bleven brugt.

thi Kjendes for Ræt:

Indstævnte Peder Larsen Elje bør for Citantens, Erich Nielsen Finnes, Tiltale og Paastand i denne Sag frie at være, hvor imod Citanten Erich Nielsen Fine!! (Finne) bør erstatte Indstævnte Peder Larsen Elje dette Søgemaals Omkostninger med sex Rixdaler, samt udrede i Bøder {i Bøder} til Justits Cassen, for unødig Trætte, saameget som Dom/m/en og Seglet koster. At efterkom/m/es inden Femten Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.

                                  Lars Blix de Fine         Christie          Anfind Olsen

                                  Ole Rasmussen                                   Jørgen Ellingsen

 

1812: 42b

 

 

Aar 1812  d: 22de Aug: om Formiddagen Kl: 11  {blev, efter} continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen, Justits Sagen Foged Bøgh som Actor, contra Arrestanten Ole Iversen Kjellevold, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd Jørgen Ellingsen og Ole Rasmussen.

  Foged Bøgh mødte og tilkjendegav, at han ej kunde fremstille den Actionerede i Retten, da Tiltalte skal være bortrømt af Arresten i næstforrige Uge. Actor tilkjendegav derhos at han ej endnu havde fra Amtet modtaget det tit ommeldte Forhør fra yttre Sogn, hvorfor han begjerede Sagen udsat til Løverdagen d: 29de d: M:  om Formiddagen Kl: 11.

  Defensor Procurator Hjorth Stuvitz mødte og reserverede det fornødne.

Eragtning:

den begjerte Anstand bevilges.

                                   Jørgen Ellingsen          Christie            Ole Rasmussen

 

 

 

Forhør.

Aar 1812  d: 28de August om Formiddagen Kl: 11  blev en Extra Ret sat i Sorenskriverens Boepæl i Bergen, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd Lars Blix de Fine og Niels Andersen Stien, for, ifølge Enroullerings Chefens, Hr: Com/m/andeur Friesh’s, Begjering, af Gaars Dato, at optage et Forhør til Oplysning om endeel fra Skipper Niels S: Wiig deserterede Matroser, m: v:   Com/m/andeur Friesh’s Forbemeldte Anmodning, tegnet paa Skipperens Anmeldelse af 26de d: M:, indtages tilligemed Anmeldelsen  saaledes lydende: #

  Efter Indkaldelse mødte Skipper Niels Simonsen Wiig, fra RingKjøbing, 31 Aar gam/m/el. Hans Anmeldelse af 26de dennes blev oplæst for ham og han vedstod dens Rigtighed i eet og alt, samt forklarede derhos, at han ej veed at opgive nogen Aarsag eller Anledning til at Styrmanden og de i hans Anmeldelse først anførte 2 Matroser deserterede, og endelig, at Matrosen Niels Bertel Lauritzen laae syg af tærende Sygdom i 8 Uger forinden han døde. I øvrigt sagde Deponenten, at han ikkun var udclareret med bemeldte 4 Mand  og at han altsaa ikke nu har nogen af sit Mandskab her, der om det Passerede kan afgive Vidensbyrd. Denne Forklaring blev oplæst for ham; han vedstod dens Rigtighed og blev Dimitteret.

  Forhøret blev derefter sluttet for at beskrives, i Overeensstem/m/else med Forordningen af 3 Junii 1803  § 56, og at tilsendes Hr: Com/m/andeur Friesh.

                                     Lars Blix de Fine         Christie          Nils Andersen Stien

 

 

Aar 1812  d: 29de August om Formiddagen Kl: 11  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen Justits Sagen Foged Bøgh, som Actor, contra Ole Iversen Kjellevold, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd Lars Blix de Fine og Anfind Olsen.

  Actor Foged Bøgh mødte og fremlagde det forhen i Sagen ommeldte Forhør fra yttre Sogn, begyndt og sluttet d: 17de Julii 1812; men da det bliver fornødent, i Anledning af 3die og 4de Vidnes Forklaring, at indhente nye Oplysning

 

1812: 43

 

om hvem de omvidnede Budejer fra Sandals Stølen ere  og at faae disse afhørte betreffende de Madvarer, som Tiltalte skal have stjaalet fra dem, saa har Actor allerede igjennem Amtet forlangt disse nye Oplysninger tilvejebragte, og i den Anledning begjerede han Sagen opsat til Mandagen d: 28de September 1812  om Formiddagen Kl: 11. Han tilkjendegav derhos, at Tiltalte ikke endnu er bleven greben.   Bemeldte Forhør vedhæftes Acten.

  Defensor Procurator Hjorth Stuvitz mødte og forbeholdt det fornødne.

Eragtning:

Den forlangte Opsættelse bevilges.

                                     Lars Blix de Fine             Christie              Anfind Olsen

 

 

Aar 1812  den 12te September  blev i Sagen Anders Knudsen Fyllingen, for Myndlingen Anders Olsen øvre Tvedt, contra Simon Olsen øvre Tvedt, i Overværelse af Laugrettesmændene Andreas Nielssen Fjøsanger og Ole Olsen Sandal, i Sorenskriverens Boepæl i Bergen afsagt følgende

Dom:

Ved Stævning af 3 Julii 1812 sagsøger Anders Knudsen Fyllingen, som Formynder for Myndlingen Anders Olsen øvre Tvedt, Bonden Simon Olsen øvre Tvedt at lide Dom til at føde for Myndlingen een Koe og 2 Faar efter derom oprettet Contract, samt at udrede dette Søgemaals Omkostninger.

  Citanten har fremlagt et inden Forligelses Com/m/issionen den 10de April 1809 sluttet Forlig, hvorved Indstævnte har forbundet sig at svare og holde til Myndlingens Moder, Enken Anna Andersdatter øvre Tvedt, en Koe foeret, med Stie og Agt, samt 3 Smaler /: Faar :/; hvilket Levekaar, saafremt hun indlader sig i Egteskab, skulde tilfalde hendes syglige og svage Søn, Anders Olsen for hans Levetid. Citanten har derhos fremlagt Udskrift af Justits Protocollen, hvoraf sees:  at Myndlingens Stedfader, Lars Andersen Gatteland, forhen har paastævnt, men senere frafaldt Søgemaal om det nu paastævnte.

  Da dette viser at Myndlingens Moder er gift, og at Vilkaaret altsaa tilfalder {Moderen} Myndlingen, saa har Citanten paastaaet Indstævnte kjendt pligtig at betale Myndlingen i Erstatning for det paastævnte Vilkaar for Aaret 1811, 30 Rd:, samt for Eftertiden enten at føde for Myndlingen een Koe og 2 Faar, med Stie og Agt, og at udlevere {Afgrøden} \Afdrotten/ af sam/m/e, alt i forsvarlig Stand, og det under en passende Mulct til Fattig Cassen, eller og at udrede til Myndlingen for hvert Aar, istædet for bemelte Kreatures Foster og Agt  30 Rd:, samt endelig at betale dette Søgemaals Omkostninger med 16 Rd:.

  Indstævnte har ikke mødt i Sagen.

  Ifølge de af Citanten tilvejebragte Oplysninger maae han altsaa, paa Grund af Lovens 1 – 4 – 32 Art:  og Forordningen af 3 Junii 1796  § 2, ansees at have stiltiende erkjendt Rigtigheden af de tilvejebragte Beviisligheder  og at have renunceret paa Indsigelsen mod samme; hvorfore han maae tilpligtes, enten at præstere det paastævnte Vilkaar in natura  eller og at udrede i Erstatning for samme saameget som upartiske Mænd finde passende,

 

1812: 43b

 

hvilket {alt}\og/saa maae blive tilfældet i henseende til Vilkaaret for afvigte Aar 1811.

  Efter Omstændighederne bliver ogsaa Indstævnte at ansee som temere litigans.

  Det anordnede stemplet Papier er i denne Sag bleven brugt, da det fremlagte Forliig ikke kan ansees som de simple Gjelds Fordringer, hvorom Foerdringerne, efter Forordningen af 25 Maij 1804  § 15, bør omskrives paa stemplet Papier.

thi Kjendes for Ræt:

Indstævnte Simon Olsen øvre Tvedt bør erstatte Myndlingen Anders Olsen øvre Tvedt det paastævnte Vilkaar af een Koe og 2 Faars Foster, for Aaret 1811, med saa stor Sum Penge, som upartiske Mænd, efter Avlig Omgang, fastsætte. Ligeledes {..} bør han fremdeles enten svare og holde Aarligen til Myndlingen Anders Olsen øvre Tvedt, for dennes Livstid, een Koe og 2 Faar forsvarligen foret, med Stie og Agt, samt inden hvert Aars Forløb udlevere afdrotten af sam/m/e til Myndlingen i forsvarlig Stand, eller og udbetale denne, inden hvert Aars Nyttaar saa stor Sum Penge, som uvillige (upartiske) Mænd, efter lovlig Omgang, vurdere bemeldte Vilkaar for. Endelig bør Indstævnte erstatte Citanten dette Søgemaals Omkostninger med 16 Rd:, samt udrede til Justits Cassen, for unødig Trætte, saameget som Dommen og Seglet koster. At efterkom/m/es til de foranførte Terminer efter at denne Dom 15ten Dage tilforn lovligen er forkyndt, under Adfærd efter Loven.

                                                                  Christie

                     Anders Nielsen Fjøsanger.                  Ole Olsen Sandal.

                                                       begge med holdt Pen.

 

 

 

Forhør.

Aar 1812  d: 16de September om Formiddagen Kl: 9  blev en Extra Ret sat i Sorenskriverens Boepæl i Bergen  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 {af Fogeden opnævnte} eedsvorne Laugrettesmænd Lars Blix de Fine og Anfind Olsen, for, efter Anmeldelse af 12te s: M: fra Hr: Foged Bøgh  og udstedt Indkaldelse af 14de næstefter, at optage et Forhør over en fra Tugthuset undviigt og siden paaGrebet Person navnlig Ole Wangsnæs, tilligemed et med ham grebet Fruentim/m/er, af Navn Antonette Halvorsdatter.  Fogedens Anmeldelse og Indkaldelsen indtages her  saaledes lydende: #

  Ole Bendixen Wangsvæs og Antonette Halvorsdatter vare tilstede i Retten  frie for Baand og Tvang.

  Efter Indkaldelsen fremstod som

            1ste Deponent Ole Pedersen Biskopshavn, som angav sig at være 61 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at han sidstleden Fredag Aften fik høre Rygte om at den af Tugthuset undviigte Ole Bendixen Wangsnæs opholdt sig i Bredalen, under store Sandvigen, og at Deponenten næste Morgen underrettede Fogeden derom  og, efter Fogedens begiering, var behjelpelig i at opsøge den Undvigte, hvilket sam/m/e Dag skeede. Nærværende Ole Wangsnæs blev antruffen i Stuen hos Niels Aamundsen Bredalen. Han havde hos sig nærværende Qvinde Menneske Antonette Halvorsdatter. Begge

 

1812: 44

 

disse Personer havde hos sig 3 Kister, 2 Bom/m/er, en Tine, en gryde, en Fjerding, en Sæk, {m: m:}, samt en Færings Baad, med Mast og Segl, {he} endeel Sengklæder, m: m:, som de sagde at være dem tilhørende. Baade Antonette Halvorsdatter og Ole Wangsnæs bleve, efter Fogedens Ordre arresterede, og bragte til Fogeden tilligemed det hos dem fundne Tøy. Deponenten veed aldeles intet til Oplysning om, at noget af Tøjet er stjaalet, eller hvor sam/m/e er kom/m/et fra. Han kjender Antonette Halvorsdatter, men veed ikke at hun nogensinde har begaaet Tyverie. Videre vidste han ej til Oplysning.   Dimitteret til videre efter at have hørt oplæse og vedkjendt sig denne Forklaring.

            2den Deponent Mons Olsen Øyjorden, 38 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig aldeles ligesom første Deponent ihenseende til de Angjeldendes Paagribelse. Videre sagde han at han aldeles ikke kjender Arrestantinden Antonette Halvorsdatter eller veed at forklare noget om hende. Heller ikke veed han at opgive hvorledes de Angjeldende ere komne i besiddelse af de hos dem fundne Koster. Han angav, at han, for omtrent 6 eller 7 Uger siden, mistede af sit Qværnehuus omtrent 1 ½ Vog Havremeel, og at Deponenten har hørt sige, at Ole Wangsnæs omtrent paa den Tid skal have buden Mons Egevigens Kone, Marthe Andersdatter, Havremeel til Kjøbs, hvilket Meel formodentlig har været Deponentens. Videre vidste han ej til Oplysning.   Dimitteret til videre efter at have hor!! (hørt) denne Forklaring oplæse og vedkjendt sig dens Rigtighed.

            3.  Deponent Niels Aamundsen Bredalen, 54 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at nærværende Ole Bendixen Wangsnæs tilligemed Antonette Halvorsdatter kom til Deponenten i Onsdags i forrige Uge og begjerede, at de maatte faae Natteleje for een Nat, samt at de maatte sætte deres Tøy ind hos ham, hvilket Depponenten tillod dem. Antonette blev om Natten i Deponentens Huus, men da Deponenten om Aftenen kom hjem fra Fiskerie hørte han, at Ole Wangsnæs var gaaet til Byen. Næste Dags Formiddag skal Ole Wangsnæs være kom/m/et tilbage. Sam/m/e Aften omtrent Kl: 5 gik Ole Wangsnæs atter ud  og kom ej tilbage førend Fredag Formiddag. Naar Ole Wangsnæs saaledes kom tilbage bragte han intet Tøy med sig, men blot et Par Brød og en liden Flaske Brændeviin. Deponenten fattede Mistanke til Ole Wangsnæs da han saaledes havde været ude i 2 Nætter, og bad ham derfor rejse bort med sit Gods. Ole Wangsnæs undskyldte sig med at han havde havt Ærende at kjøbe blaaefarve i Byen, bad om Natteleje endnu een Nat, fik Tilladelse og blev denne Nat hos Deponenten. Den Tid de Angjeldende kom til Deponenten, havde de med sig en Baad og Sejl, samt endeel Tøy, der alt blev bragt med dem da de toges i Arrest. Deponenten spurgte ikke Ole Wangsnæs om Pass, da denne udgav sig for en omrejsende Handels karl. I den Tid de Angjeldende vare til Huse hos Deponenten savnede han intet, som han kan have dem mistænkt for at have stjaalet; ej heller veed han at opgive hvorfra de have taget det Tøy, de havde med sig. Deponenten benægtede \at/ have nogensinde været under Justitiens Tiltale.  Hans Forklaring blev oplæst for ham, han vedstod dens Rigtighed og blev dimitteret.

 

1812: 44b

 

  Foged Bøgh mødte og overleverede Retten 3 Rixdalers Sedler, som bleve fundne hos {Tiltalte} \Ole Wangsnæs/ den Tid, han blev taget i Arrest, tilligemed en Læder-brevtaske, med 8 Tolvskillings Sedler i, hvilket ligeledes blev fundet hos Ole Wangsnæs. Paa denne Bog staaer skrevet, at den tilhører Corporal Aslach Sjursen Togskild. Endvidere overleverede Fogeden 9 Stk: større og mindre Nøgler samt endeel hos de Angjeldende fundet og forseiglet Tøy. Baaden, med Tilbehør, er forvaret i Sandvigen.

  Fogedens Anmeldelse af 12te September  saavelsom Dom/m/erens udstedte Indkaldelse blev nu oplæst for begge de Angjeldende, hvorefter særskielt og ubunden fremstod

Ole Bendixen Wangsnæs, som angav sig at være 34 Aar gammel. Han tilstod at han i dette Aar, saavel ved denne Rets som Stiftsoverrettens Dom, for Tyverie \og Bedragerie/, dømt at arbejde i Bergens Tugthuus i eet Aar, og at han for omtrent 6 Uger siden er undvigt derfra. Siden den Tid har han deels strejfet omkring paa Landet lige indtil Søndfjord  deels af og til været i Bergen. For circa 5 Uger siden rejste han fra Bergen tilligemed Antonette Haldorsdatter, med hvem han blev kjendt paa et Vertshuus kaldet Westindien, ved Nøstet i Bergen. Deponenten fandt en baad drivende paa Vaagen i Bergen med et Par Aarer i. Denne Baad tog Deponenten en Morgen tidlig Kl: 4, og i den rejste han bort nordefter med Antonette Haldorsdatter. Den Tid Deponenten var paa frie Fod forinden han var tiltalt for Bedragerie, havde han for varet omtrent 70 rd under en Steenhelle ude ved Hellen nordenfor Biskopshavn. Disse Penge, som vare af dem, han havde til overs for endeel af Kjøbmændene Gran og Leganger crediterede og siden solgte Varer, tog Deponenten nu til sig. Han rejste derpaa videre nordefter og laae om Nætterne i sin Baad. Imidlertid har han støbt og solgt Tinknapper og derved ernæret sig og Antonette. Tinnet kjøbte han deels førend han rejste fra Bergen  og deels har han hist og her kjøbt noget paa Landet. Den Baad, som Deponenten tog i Bergen, er {endnu} den sam/m/e, som han havde hos sig den Tid han blev arresteret. Sejlet og Masten har Deponenten kjøbt for 12 rd hos en Bonde, som boede ude ved Havet vestenfor Hornelen; men Deponenten veed hverken Gaardens eller Bondens Navn. De af Fogeden hos Deponenten fundne {Knapper} 4 rd \i/ Sedler ere af de Penge, for hvilke han har solgt Knapper. Brevtasken har Deponenten kjøbt for 1 rd hos en Verthuus Kone paa Næsset i store Sandvigen, hvilken Kone skal hedde Pouline. De øvrige af Fogeden i Dag overleverede Koster bleve nu foreviiste Deponenten saaledes:  1. en stor aflang sort Kiste, forseglet.  Deponenten sagde at dette var hans egen Kiste, og at den har staaet i Forvaring hos Antonette Haldorsdatter.   2. en mindre Kiste med Jernhank i Laaget, forseglet.  Denne sagde Deponenten at være Antonette Haldorsdatter tilhørende.   3. en aflag Træebom/m/e med Jernbeslag og 2 Jernringe under Bunden, \forseglet./  Denne sagde Deponenten ogsaa at tilhøre Antonette.   4. en di!! (ditto) Bom/m/e med een Ring under Bunden, forseglet.  Deponenten sagde, at denne ogsaa er Antonette

 

1812: 45

 

tilhørende.   5. et lidet aflangt Træeskrin, uden Laas, forseglet.  Dette sagde Deponenten at have kjøbt hos den sam/m/e Mand, hos hvem han kjøbte Sejlet og Masten.   6. en Sæk, forseglet.  Deponenten sagde at der i sam/m/e var endeel Sengklæder, et Par Støvler, en Skindhat, m: m:. Sækken har Deponenten havt i Forvaring hos Antonette, og han kan ej huske hvorfra han har faaet den. Sengklæderne tilhøre Antonette. Skindhatten og Støvlerne har Deponenten kjøbt hos en ham ubekjendt Mand i Søndfjord for 7 rd.   7. En Gryde.  Denne sagde Deponenten at have kjøbt hos en ubekjendt i Søndfjord.   8. En Tine, med Laag, hvilken Deponenten sagde at han for længe siden har kjøbt hos en Bonde og siden havt staaende hos Antonette.   9. En Amber, med Laag, mærket M.  Denne har Deponenten tilbyttet sig i Søndfjord tilligemed   10. en Fyrretræes Fjerding.   11. en liden Amber, mærket i Bunden IKS (K’en snudd 90 grader til høyre).  Deponenten erklærede, at denne tilhørte Antonette.  I øvrigt benægtede Deponenten at have siden hans Desertion forøvet Tyverier eller Bedragerier. Han tilstod at Antonette Haldorsdatter var vidende om, at han var undvigt af Tugthuset.

  De af Fogeden overleverede Nøgler tilhøre Antonette  forsaavidt de ikke {til}høre til Deponentens Kister eller Bom/m/e.

  Deponenten blev nu atter paa nye adspurgt om enhver af de foranstaaende Koster. Han vidste at give de sam/m/e Svar ihendseende til alt  undtagen No 5, som han nu sagde at have kjøbt af den sam/m/e Mand, hos hvem han kjøbte Skindhatten og Støvlerne. Deponenten benægtede, at være vidende om, at Antonette Haldorsdatter har forøvet Tyverier. Videre Tilstaaelse eller Forklaring var ikke af Deponenten at erholde.   Dimitteret til videre.

  Derefter fremstod, frie for baand og Tvang, særskilt anholdte

            Antonette Baar Halvorsdatter, som angav sig at være 29 Aar gam/m/el, født i Wiigs Præstegjeld i yttre Sogn. Hendes Forældre hedte Baar Halvorsen og Berthe. Faderen var Huusmand, men hun veed ej paa hvilken Gaard, da hun, som lidet Barn, er kommet til Bergen, hvor hun siden har tjent. Hun benægtede at have nogensinde været under Rettens Tiltale eller at have forøvet Tyverie. Hun tilstod at hun for omtrent 8 Uger siden er rejst herfra med Ole Bendixen Wangsnæs, som hun vidste at være undvigt af Tugthuset. Aarsagen, hvorfor hun rejste  var fordi en Person, der hedte Mons og som nyelig var sluppet ud af Tugthuset, lovede hende, at naar hun rejste med Ole Wangsnæs og kom til bemeldte Mons, skulde hun faae styre Huset for ham paa hans Gaard. De rejste fra Bergen paa en Baad, som Ole Wangsnæs sagde at have fundet. Da de rejste havde Ole Wangsnæs med sig det sam/m/e Sejl, som var med Baaden da de bleve arresterede. De have rejst om, paa Landet nor efter til Nordfjord, og han har støbt og solgt Tinknapper af et gam/m/elt Tinfad, han sagde at have kjøbt i Bergen, og hun har solgt endeel Tørklæder og andet af hendes Tøy, som hun havde med sig. For Pengene have de kjøbt Mad og Drikke. Hun benægtede at have stjaalet det ringeste eller at være vidende om, at Ole Wangsnæs har stjaalet noget i den Tid, hun har fulgt med ham. Hun erklærede bestemt, at Ole Wangsnæs ikke var nogensteds i Land ved Hellen da de rejste nordefter, og at han heller ikke har sagt hende, at han vilde tage eller har taget Penge, som han havde forvaret tilforn; men hun havde 12 rd, da de rejste fra Byen  og for disse har de en Tid

 

1812: 45b

 

kjøbt Fødevarer. De foran specificerede Koster bleve hende nu foreviiste. Hun sagde at Kisten No 1 var Ole Wangsnæs tilhørende  og at han havde den i Baaden da de rejste \fra Bergen/. Hun benægtede at have havt den i Forvaring for ham. Kiste {…….} No 2 ere Deponentinden tilhørende. Bom/m/en No 3 tilhører Ole Wangsnæs, som havde den med fra Bergen. Bom/m/en No 4 er Deponentinden tilhørende  og hun har havt den med fra Sogn fra hendes Forældre. Skrinet No 5 er Deponentindens, og hun har kjøbt det hos Hans Sivertsen  bordarbejdsmand i Bergen. Sækken No 6 tilhører Ole Wangsnæs, som havde sam/m/e med fra Bergen  tilligemed deri værende Støvler og Skindhatten. Sengeklæderne tilhøre Deponentinden, som i mange Aar har ejet sam/m/e. Gryden No 7 \har/ tilhørt{e} Deponentinden i mange Aar. Tinen No 8, Amberne No 9 og 11 samt Fjerdingen No 10 tilhøre ogsaa Deponentinden, og hun benægtede at have faaet nogen af disse hos Ole Wangsnæs, men hun bragte dem med sig her fra Byen da hun rejste nordefter med Ole. De 2 store Nøgler tilhøre Ole Wangsnæs  \de 2 mindre Deponentinden/, men de 5 smaa har {Deponentinden} \hun/ i forrige Aar fundet paa Engen i Bergen. Brevtasken har Ole Wangsnæs sagt at have kjøbt for 1 rd, i den Tid de vare hos Niels Amundsen Bredal. I øvrigt erklærede hun at være uvidende om, hvorfra Ole Wangsnæs har faaet de øvrige, ham tilhørende Koster. Deponentinden sagde, at hun sidste Gang com/m/unicerede i Domkirken i Bergen for 6 Aar siden. Videre Tilstaaelse eller Forklaring var ikke af hende at erholde.  Hendes Forklaring blev oplæst for hende, hun vedstod dens Rigtighed og blev dimitteret.

  Da det var langt over Middag blev Forhøret udsat til i Eftermiddag Kl: 4. Ole Wangsnæs blev udleveret til Tugthuus Portner Aamund Dahl. Antonette Halvorsdatter blev Laugrettet overleveret for at føres tilbage i Arrest. Kostene bleve til videre tagne i Rettens Forvaring.

                                   Lars Blix de Fine          Christie            Anfind Olsen

 

Sam/m/e Dag  om Eftermiddagen Kl: 4  continuerede det fra om Middagen udsatte Forhør over Ole Bendixen Wangsnæs og Antonette Baar Halvorsdatter paa sam/m/e Sted og i Overværelse af de sam/m/e Personer som forhen.

  Begge Inqvisiterne bleve løse og ledige i Retten fremstillede. I Anledning af deres hinanden modsigende Forklaringer blev først frem kaldt Ole Bendixsen Wangsnæs. Han vedblev sin forhen afgivne Forklaring, dog sagde han, at \han/ ikke tog frem de omforklarede 70 rd, der laae under en Helle ved Hellen, paa den Tid han rejste nordefter med Antonette, men at han havde udtaget dem førend han rejste med hende  og dog efterat han var undvigt af Tugthuset. I Anledning heraf bleve de nu begge confronterede.  Antonette Halvorsdatter sagde nu, at Ole Wangsnæs ikke havde Sejlet med sig fra Bergen, men at han en Dag medens de vare i Nordfjord kom med Sejlet. Hun veed ikke hvor eller hvorledes han har faaet sam/m/e, da han ej sagde hende noget derom. Hun tilstod nu, at Kisten No 1 stod i hendes Forvaring da de rejste fra Byen  og at den derfar blev taget med dem. Ligeledes sagde hun at Bom/m/en No 3 har staaet hos hende fra forrige Aar da Ole Wangsnæs blev arresteret.  Ole Wangsnæs erklærede, at han havde givet hende denne Bom/m/en.  Antonette Halvorsdatter tilstod nu at hendes forrige Forklaring om at hun havde kjøbt Skrinet No 5 er usandfærdig,

 

1812: 46

 

og at Skrinet derimod tilhører Ole Wangsnæs, men at hun ej veed hvorfra han har faaet sam/m/e. Hendes øvrige Forklaringer om Sækken No 6, med Støvlerne og Skindhatten, saavelsom om Kosterne No 7, 8, 9, 10 og 11 vedblev hun fremdeles,  Ole Wangsnæs forklarede nu, at han ej havde kjøbt Støvlerne og Skindhatten i Søndfjord, men at han havde kjøbt sam/m/e af en Bonde, som han ej kjendte, ved Strømsnæsholmen. Ligeledes sagde han \at han/ ej heller kjøbte Gryden No 4 i Søndfjord, men at han havde kjøbt den for 7 mrk hos en Bonde vestenfor Quarven, hvor hen han rejste strax efter hans Undvigelse.  Antonette Halvorsdatter vedblev sin Forklaring at have ejet Gryden i mange Aar  og at hun selv tog den med sig fra Bergen.  Han vedblev sin Forklaring ihenseende til Tinen No 8, og Antonette sagde nu, at hun fik den til Foræring af Ole Wangsnæs i forrige Aar.  Videre fragik Ole Wangsnæs sin Forklaring at have tilbyttet sig Amberen No 9, men vedblev denne Forklaring ihenseende til Fjerdingen No 10.  Antonette frafaldt sin Forklaring ihenseende til denne Fjerding, og erklærede at Ole Wangsnæs har sagt hende, at have tilbyttet sig den som omforklaret af ham.

  Videre eller anden Bekjendelse var ikke af Inqvisiterne at erholde. Den store Kiste No 1 blev aabnet. Deri fandtes {et hvidt Aaklæde} et Par graae Buxer, en blaa Vest, og et Par uldne Hoser, samt en Skjorte, som Ole Wangsnæs tilstod at tilhøre Manufacturhuset  og som han var iklædt den Tid han deserterede. Disse Ting bleve nu udleverede til Tugthuus Portneren Amund Dahl, som var tilstede og erklærede sam/m/e for Tugthusets Ejendom. Samtlige af Fogeden indleverede Kister og Gjem/m/er bleve nu med Rettens Seigl forsynede for saaledes at beroe i Rettens Forvaring.

  Da ingen videre Oplysning for Tiden var at erholde blev Forhøret sluttet, for at beskrives og sendes til Amtet. Ole Wangsnæs blev udleveret til Portner Aamund Dahl, og Antonette til Laugrettet for at føres i Arrest.

                             Lars Blix de Fine            Christie                 Anfind Olsen

 

 

Aar 1812  d: 28de September om Formiddagen Kl: 11  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen Justits Sagen Foged Bøgh, som Actor{,} contra Ole Iversen Kjellevold, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd Lars Blix de Fine og Jørgen Ellingsen.

  Foged Bøgh fremsendte skrivtligt Indlæg, af {28de Sept:} Dags Dato, hvori Anstand begjeris til 9de October 1812  Form: Kl: {19} \10/

  Defensor mødte ikke.   Actors Indlæg indtages her  saaledes lydende: #

Eragtning:

Den begjerte Anstand bevilges.

                             Lars Blix de Fine             Christie                 Jørgen Ellingsen

 

 

 

Aar 1812  d: 1ste October  blev det almindelige Høste- Sage- og Skatte-Ting for Sartor Skibrede fremholdt paa Thingstedet Tøsøen, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4 eedsvorne Laug rettes og Meddomsmænd:  Thomas Olsen Bildøen, Ole Michelsen Worland, Engel Nielsen Foldenæs og Johannes Jensen Børnæs.  Foged Bøgh, Skibredets Lehnsmand og endeel thingsøgende Almue var tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret følgende Kongl: Anordninger:  nemlig de, som paa Som/m/erthinget for Lindaas Skibrede d: 8de Maii 1812, for Hosanger Skibrede d: 20de s: M:, for Arne Skibrede d: 27de s: M:  og for Wasværns Thinglaug d: 3die Julii næstefter ere blevne bekjendtgjorte

 

1812: 46b

 

fra No 29 til 48 inclusive, og dernæst endvidere, de som bleve publicerede paa Maanedsthinget i Bergen d: 3 Aug: 1812, samt de andre følgende:

            1.  Forordning, af 9de Junii 1812, betreffende hvorledes der skal forholdes ved Salg af faste Ejendom/m/e.

            2.  Placat, af 24de Junii 1812, ang: hvorvidt Indkomst-Skat bliver at svare af Indtægter af Skove, Saugbrug, Kjørseler og Drivter, m: v:.

            3.  Forordning, af 25de Junii 1812, om stemplet Papirs Brug til Slutsedler paa Kjøbmands Gods og Varer.

            4.  Placat, af 12te Junii 1812, om at Lejermaals bødernes Aftingelse og Inddrivelse for Fremtiden skal være ophævet.

            5.  do:, af 22de Junii 1812, om Coursen af Dansk Courant mod Species i Told- og Fyr-Afgivterne for 3die Qvartal 1812.

            6.  do:  af 18de Junii 1812, hvorved Told afgivterne af eensfarvet Steentøy forhøyes.

            7.  do:, af 2den Junii 1812, angaaende Udlaan af Korn.

            8.  do:, af 29de Maij 1812, om at Bjergerne maae beholde, hvad der bjerges udenfor Forstrandene, naar det Bjergede befindes at tilhøre Finderen.

            9.  Forordning, af 30te Junii 1812, ang: hvorvidt det maae være tilladt at afkjøbe de i Søe- eller Land-militair Tjeneste staaende Mandskaber deres Andeel i Priser.

            10.  Placat, af 24de Junii 1812, ang: hvorledes skal forholdes med stemplet Papir til Documenter, lydende paa Species eller silhverig holstensk Courant.

            11.  do:, af 6te Julii 1812, ang: Forhøjelse af den fastsatte Betaling for Skibs Certificaters Udstædelse.

            12.  do:, af 7de Julii 1812, ang: Forbud imod Contracters Oprettelse med Bønder i Norge for længere Tid, end eet Aar, om Leverancer af Tøm/m/erlast.

            13.  Forordning, af 30te Junii 1812, om Forbedring i Vilkaar for Embedsmænd der ere entledigede med Pension fra de med Sportler lønnede Embeder, og for disses Enker, m: v:.

            14.  Placat, af 30te Junii 1812, om Forhøjelse i Betaling for Tilsigelsesmændene ved Forligelses Com/m/issionerne.

            15.  do:, af 28 Julii 1812, angaaende hvorvidt det maae være tilladt at kjøbe Banco eller Vexler paa frem/m/ed Mynt.

            16.  do:, af 31te Julii 1812, ang: hvorvidt nogen maae holde Jægere, eller give Tjeneste Tyende, Liberier, m: v:,

            17.  do:, af 28de Julii 1812, om Frem/m/edes Rejse igjennem og Ophold i de danske Stater, saalænge Krigen varer.

            18.  Bekjendtgjørelse, af 30 Junii 1812, fra Com/m/erce Collegiet om de Stempler, eller Mærker, som blive at bruge af Manufactur- og Fabrik-Ejere paa deres Varer.

            19.  Vice-Statholderskabets Resol: af 6te Aug: 1812, ang: Vilkaarene for nye Hus mandspladses Oprettelse under Compagnie-Chefernes Embedsgaarde.

            20.  Cancelliets Resol: af 18de Aug: 1812, ang: den Orden, hvori tjenstdygtige Mandskaber for Fremtiden skulle udskrives i Norge.

            21.  Placat, af 18de Julii 1812, hvorved Strafbestem/m/elser fastsættes for de ved Telegrafvæsenet ansatte Betjente.

            22.  do:, af 11te Aug: 1812, ang: nogle nye Bestem/m/else i Fr: af 21de April d: A:, om Straf for Medicinal Taxtens Overtrædelse.

            23.  do:, af 31te Julii 1812, ang: Stads- og Galla-Uniformers, samt civile Epouletters Afskaffelse.

 

1812: 47

 

            24.  Placat, af 18de Aug: 1812, hvorved bestem/m/es en ugentlig Postgang imellem Ladestedet Fahrsund og Postaabnerstedet Refdvoll, m: v:.

            25.  Kongl: Reskript af 26 Julii 1812, om at Enhver maae vogte sig for at udsprede eller fæste Traa til Rygter.

            26.  Placat, af 18de Aug: 1812, om at de Boer, hvis beholdne Formue er under 100 rd, skulle være frietagne for ½ pro cento Afgivten af Arv.

            27.  do:, af sam/m/e Dato, angaaende Tillæg i honorarium for Lægerne i Norge og Hjelpe-Vaccinateurerne paa Vaccinations Rejser.

            28.  Cancelliets Skrivelse, af 19de Junii 1812, til Sorenskriver Christie, hvorved sendes et Kgl: Reskript af 15de s: M:, om at Enhver bør lægge sig efter Huusflid og frasige sig unødvendigheds Artikler, m: v:

 

Fogeden fremlagde det store Skatte-Thingsvidne, bestaaende af 14 Qvæstioner, hvilket inden Retten blev oplæst og hvortil Almuen og Laugrettet i Almindelighed  og isærdeleshed de 2 Mænd Absalon Iversen Bjelkerøen og Niels Erichsen nordre Schouge svarede saaledes:  1ste og 2den Qv:  Sv:  ney.   3 Qv: og 4 Qv:  Sv:  ney.   5te {og 6te} Qv:  Sv:  ingen andre end de sædvanlige.   6te Qv:  Sv:  de sædvanlige saavelsom Berent Bugge, i Sundsvaagen, der sælger Tobak, Brændeviin og deslige.   7de, 8de og 9de Qv:  Sv:  ney.   10de Qv:  Sv:  jo.   11te, 12te, 13de og 14de Qv:  Sv:  ney.

  Ligeledes fremlagde Fogeden Thingsvidnet over Mølle- Qværne- Husmænds- og Engeslet-Skatten, hvilket ligeledes blev oplæst og af Almuen og Laugrettet rigtigt befundet.

 

 

Bjergnings Thingsvidne.

For Retten mødte Absalon Iversen Bjelkerøen og Knud Larsen Bjelkerøen, som tilkjendegav, at de Søndagen d: 5te Julii 1812  omtrent ved Middags Tid  hørte Folk raabe om Hjelp ude paa Korsfjorden, og at de strax roede ud hen til en Baad, som laae kantret lige for Korsnæsset, og til hvilken de saae nogle Mennesker at holde sig fast. Comparenterne bjergede da 2 Mænd, af hvilke den ene laae i Søen  holdende sig fast ved nogle Aarer, og den anden var krøbet op i Baaden, der laae paa Siden. Da Baaden kantrede var der 4 Mennesker i sam/m/e, men de 2 vare druknede. De Bjergede vare 2 Matroser fra de i Haagensund stationerede Kanonbaade. Deres Navne vare Niels Knudsen indre Helle og Abel Johannesen Aaringaard. Til Oplysning derom fremlagde de en Attest, af 7de Julii 1812, fra Maanedslieutenant Poulsen.  Denne Attest indtages her  saaledes lydende: #

  Bjergerne fremstillede dernæst følgende Vidner:

            1ste Vidne Carsten Iversen Bjelkerøen, 40 Aar gam/m/el, ubeslægtet med Bjergerne. Han aflagde Lovens Eed og forklarede, at da han den ovenanførte Dag kom hjem fra Kirken til Bjelkerøen, var der sam/m/esteds de 2 foranførte Matroser, som fortalte \hans ...s folk/, at de sam/m/e Dags Middag paa Korsfjorden vare blevne reddede af Absalon Iversen og Knud Larsen Bjelkerøen; men Vidnet selv talede ikke med de Bjergede, ej heller saae han, at de bleve reddede.  Denne Forklaring blev oplæst for Vidnet, som vedstod dens Rigtighed og blev dimitteret.

 

1812: 47b

 

  Bjergerne erklærede, at de havde flere Vidner til Oplysning om det Passerede, men at de ikke i Dag havde kunnet faae disse med sig. De begjerede derfor Thingsvidnet udsat til i Morgen Eftermiddag, da de til den Tid haabede at Vidnerne skulle møde.

Eragtning:

den begjerte Anstand bevilges.

 

Om Frieskydsen:

Foged Bøgh foredrog Almuen, at de, som i Fogderiet forrette Frieskydsen for Betaling, ikke ere fornøjede med den dem hidtil af Skyds Cassen tilstaaede Betaling, 16 s: pr: Miil.

  Den tilstædeværende Almue samtykkede, at der for Frieskydsen af Skyds Cassen maatte udbetales 32 s: pr: Mand for hver Miil  og lige Betaling for en Sexrings eller større Baad  men kun Halvparten pr: Miil for en Færings Baad. Dersom de øvrige Skibreders Almue findes villige at tilstaae 48 s: pr: Miil for Frieskydsen, da er ogsaa nærværende Almue tilfreds dermed  og at lige Betaling gives for en Sexrings eller større Baad.

 

Da intet videre fandtes at foretage blev Thinget udsat til den følgende Dag.

                                                                    Christie

   Ole Michelsen Worland.  OMS og bomerke     Engel Nielsen Foldenæs.  ENS og bomerke

   Thomas Olsen Bildøen.  TOSB.                        Johannes Jensen Børnæs.  og bomerke

 

 

Den følgende Dag continuerede Thinget i Overværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som Dagen tilforn.

 

Gam/m/elt Bjergnings Thingsvidne.   vid: Fol: 47.

Bjergerne Absalon Jversen Bjelkerøen mødte og fremstillede som godvillig mødende Vidner:

            2det Vidne Gjertrud Carstensdatter Bjelkerøen, 54 Aar gam/m/el og ubeslægtet med Bjergerne. Hun aflagde Lovens Eed og forklarede, at hun Søndagen d: 5te Julii 1812 ved Middags Tid hjem/m/e paa Bjelkerøen hørte at nogle Mennesker raabte om Hjelp ude paa Korsfjorden  og at hun saae en Baad som var kantret ude paa Fjorden. I den Anledning rejste Absalon Iversen og Knud Larsen Bjelkerøen ud, og Vidnet saae, at disse bjergede dem, der havde raabt om Hjelp, samt at Bjergerne kom tilbage med disse, hvilke vare 2 Matroser af Kanonbaadenes Mandskab fra Haagensund. De Bjergede fik tørre Klæder og bleve plejede; de fortalte tillige; at 2 af deres Kam/m/erater, som havde været med dem i Baaden, vare druknede.

  Denne Forklaring blev oplæst for hende; hun vedstod dens Rigtighed og blev dimitteret.

            3. Vidne Kari Willumsdatter Bjelkerøen, 30 Aar gam/m/el og ubeslægtet med Bjergerne. Hun aflagde Lovens Eed og forklarede sig aldeles overeensstem/m/ende med 2de Vidne, hvis Forklaring hun hørte oplæse og vedstod som rigtig. Dimitteret.

  Bjergerne begjerede Thingsvidnet sluttet og sig beskreven meddeelt, hvilket blev bevilget.

 

Brand Thingsvidne

For Retten mødte Thore Haagensen Landeraae, som angav, at han nu fra nye af havde ladet opbygge en Stuebygning, et Ildhuus og et Brændeskuur paa gaarden Landeraae, istedet for de Huse af sam/m/e Slags, som for 5 Aar siden afbrændte, og at han ligeledes havde repareret hans Sengebod, som af Ilden var bleven beskadiget.

  Til Beviis om dette fremstillede han som godvillig mødende Vidner:

            1ste Vidne Anders Larsen Angeltvedt, 45 Aar gam/m/el, ubeslægtet med Thore Haagensen Landeraae. Han aflagde Lovens Eed og forklarede, at bemeldte Thore Haagensen

 

1812: 48

 

nu havde ladet opføre af nye de foranførte af ham opgivne Huse, der ere større end de afbrændte Huse, som forhen stode paa Tomten, og at han ligeledes har sat i fuldkom/m/en Stand Sengeboden, der tog Skade af Ildebranden, samt at Skorstenen i Ildhuset er aldeles istandsat.  Hans Forklaring blev oplæst for ham, han vedstod dens Rigtighed og blev dimitteret.   Dimitteret!!

            2det Vidne Lars Pedersen Angeltvedt, 52 Aar gam/m/el og ubeslægtet med den Brandlidte. Han aflagde Lovens Eed og forklarede sig aldeles overeensstem/m/ende med 1ste Vidne.   Dimitteret.

  Thore Landeraae forlangte Thingsvidnet sluttet og sig beskreven meddeelt, som blev bevilget.

 

Da ingen i Dag havde videre at føre i Rette blev Tinget udsat til i Morgen.

                                                              Christie

    Thomas Olsen Bildøen.  T.O.S.B.                      Engel Nielsen Folnæs.  E.N.S. og bomerke

    Ole Michelsen Worland.  O.M.S. og bomerke      Johannes Jensen Børnæs.  og bomerke

 

 

Den paafølgende 3die October continuerede Høstetinget for Sartor Skibrede i Overværelse af de samme Laugrettesmænd som i Gaar.

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Auctions Skjøde til Toldbetjent Hans Dahle paa et Vaanhuus paa Pladset Knarrevigen for Summa 331 rd, dateret 8de Augusti 1812.

            2.  Bygselseddel fra Biskop Brun til Hans Hanssen paa 13 ½ Mrk Fisk Landskyld  og 9 Mrk Smør Skatteskyld  i Gaarden Waage, No 73, dat: 19 Septbr: 1812, med Revers   intet til Tugthuset.

            3.  Aflyst Obligation fra Amund Thorsen Skaalevig til Jens Thorsen for 75 rd 3 mrk 6 s, dateret 14 Novbr: 1810, mod Pant i Skaalevig  No 51, efter Qvittering af 26 April 1812.

            4.  Aflyst Ditto fra Hans Michelsen Koursland til Madame A: C: Bruns (Bruus), stor 43 rd, mod Pant i Koursland  No 19, dat: 15 Julii 1800  og Qvitteret 25 Septbr: 1812.

            5.  Obligation fra Hans Michelsen Koursland til Endre Michelsen Koursland  stor 47 rd, mod Pant i Koursland  No 19, dateret 26 Septbr: 1812.

            6.  Auctions Skjøde til Agent Johan Weiner Krohn paa 23 11/20 Mrk Fisk i Gaarden Spilde, No 28, for Summa 90 rd, dateret 24 Septbr: 1812.

            7.  Skjøde fra Ole Monssen nordre Echerhovde til Kjøbmand Dankert D: Krohn paa 1 bpd 3 Mrk Fisk i Gaarden Næsse, No 44, for Summa 200 rd, dat: 15 Septbr: 1812.

            8.  Bøxelseddel fra Peder Nielsen midt Fjelde til Sønnen Christopher Pedersen paa 2 pd Fisk \Landskyld  og 1 pd Smør Skatteskyld/  i Gaarden Midt Fjelde, No 90, dateret 29 April 1812, med Revers   Intet erlagt til Tugthuset.

            9.  Bøxelseddel fra Arent Thomassen Echerhovde til hans Stedsøn Ole Nielssen paa 12 Mrk Smør og 6 Mrk Fisk \Landskyld  og 15 Mrk Smør Skatteskyld/  i Gaarden søndre Echerhovde  No 80, dateret 1ste Octobr: 1812, med Revers   Intet erlagt til Tugthuset.

            10.  Afkald fra Carsten Knudsen Leerøen til Formynderen Knud Rasmussen Leerøen for hans Arvemidler 86 rd 2 mrk 6 s, dateret 1ste Octobr: 1812.

            11.  Bygselseddel fra Biskop Brun til John Tostensen paa 13 ½ Mrk Fisk Landskyld  og 7 ½ Mrk Smør \{Landskyld og}/ Skatteskyld  i Gaarden Telnæs, No 86, dateret 19de Septembr: 1812  med Revers   Intet erlagt til Tugthuset.

            12.  Ditto fra Wincens Monssen Worland og Mons Pedersen søndre Toft til Iver Knudsen paa 4 ½ Mrk Smør Skat- og Landskyld i Gaarden Tofteraae  No 94, dat: 1ste Octobr: 1812, med Revers   Intet til Tugthuset erlagt.

            13.  Skjøde fra Peder Michelsen Trellevig og Lars Monssen søndre Tvedt til Mons Anderssen Algerøen paa 3 ½ Mrk Fisk i Gaarden Bache  No 16, dateret 1ste October 1811, for Summa 10 rd.

 

1812: 48b

 

            14.  Skjøde fra Michel Larssen Hagenæs og Hans Larssen Lieskjærret til Mons Anderssen Algerøen paa 4 ½ Mrk Fisk Fisk!! i Gaarden Bache  No 16, dateret 30te April 1812, for Kjøbesumma 45 rd.

            15.  Skjøde fra Hans Larssen Lieskjærret til Mons Anderssen Algerøen paa 6 Mrk Smør i Gaarden Lieskjæret  No 93  for 150 rd, dateret 2den Septbr: 1812.

            16.  Bøxelseddel fra Mons Anderssen Algerøen til Hans Larssen Lieskjæret paa 6 Mrk Smør Skat- og Landskyld i Gaarden Lieskjærret, No 93, dateret 2den Septbr: 1812, med Revers   intet til Tugthuset.

            17.  Ditto fra Niels Johnsen Skare og Lars Johnsen Folnæs til Lars Erichsen paa 18 Mrk Fisk Landskyld  og 10 ½ Mrk Smør Skatteskyld  i Gaarden Steensland  No 14, dat: 1ste Octobr: 1812, med Revers   Indtet erlagt til Tugthuset.

            18.  Skiftebrev efter Lars Anderssen Førland, sluttet 8de April 1783, hvorved Boets Jordegods 9 1/3 Mrk Smør i Gaarden Steensland  No 14,  og 4 Mrk Smør i Gaarden Sæle  No 5  er udlagt til Enken Abil JohannesDatter og Børnene.

            19.  Skjøde fra Ingebrigt Haagensen Koursland med fl:  til Hans Magnussen Førland paa 15 3/11 Mrk Fisk Landskyld i Gaarden Steensland  No 14  for 48 rd, dateret 1ste Octobr: 1812.

            20.  Bøxelseddel fra Anders Ingebrigtsen Leerøen paa Myndlingen Mons Michelsen nedre Goltens Vegne til Ole Amundsen paa 16 1/5 Mrk Fisk {Skatte}\Land/skyld  og Skatteskyld 6 ¾ Mrk Smør  i Gaarden Spilde  No 28, dat: 1ste Octobr: 1812, med Revers   Intet til Tugthuset.

            21.  Skjøde fra Ole Nielssen Næsse m: fl:  til Ole Hanssen Hammersland paa 1 pd 3 Mrk Fisk i Gaarden {Hammersland} Næsse  No 44, for 350 rd, dateret 20 Julii 1812.

            22.  Fæsteseddel fra Peder Knudsen Tøsøen til Anders Anderssen paa en Husegrund paa Gjestgiverstedet Hummelsund, dateret 2den Octobr: 1812.

            23.  {Afkald} \Odelslysning/ fra Jens Nielssen Worland paa hans Søns Jens Nielssens Vegne angaaende Indløsnings Ret til 18 Mrk Fisk og 6 Kd: Malt i Gaarden Worland  No 18, dat: 2 Octbr: 1812.

            24.  Bøxelseddel fra Hans Magnussen Førland og fl:  til Mons Anderssen paa 1 pd 3 Mrk Fisk Landskyld  og Skatteskyld 16 ½ Mrk Smør  i Gaarden Steensland  No 14, dateret 2den Octobr: 1812, med Revers   Intet til Tugthuset.

            25.  Skjøde fra Anders Jenssen Windenæs til hans Søn Jens Anderssen paa 20 Mrk Fisk i Gaarden Windenæs, No 61, for 100 rd, dateret 2den Octobr: 1812.

            26.  Bøxelseddel fra Anders Jenssen Windenæs til hans Søn Jens Anderssen paa 20 Mrk Fisk Landskyld  og Skatteskyld 12 Mrk Smør  i Windenæs, No 61, med Revers, intet erlagt til Tugthuset, dat: 2 Octbr: 1812.

            27.  Bøxelseddel fra Agent Johan Weiner Krohn til Morten Wermundsen paa 7 53/60 Mrk Fisk Landskyld i Gaarden Spilde, No 28, dat: 16 Septbr: 1812, med Revers   Intet erlagt til Manufacturhuset.

            28.  Afkald fra Ole Jansen Nordvig til Formynderen Ole Matthiassen Næsse for afdøde Myndling Alis Christensdatter Nordvigs Arvemidler 11 rd 5 mrk 9 s, dateret 2den October 1812.

 

Fogden derefter fremlagde Tingsvidnerne over Af- og Tilgangen i Odels- og Selvejermandtallerne samt Vejmestermandlerne!! (-mandtallerne), som inden Retten bleve examinerede og rigtig befunden.

  Ligeledes fremlagde Fogden Restancelisten over udestaaende Skatter i dette Skibrede, der viser at Restancen for dette Aar beløber {til} i ordinaire Skatter 638 rd 5 ½ s,  Skatkammerfondet 48 rd 90 ½ s   og ¼ procento Skatten 1 rd 7 s.  Denne Liste blev inden Retten læst, examinert og rigtig befunden.

 

Som Laugrettesmænd for nestkommende Aar 1812!! (1813) bleve opnævnte  Anders Ingebrigtsen Leerøen, Johannes Rasmussen Leerøen, Anders Olsen Folnæs og Erich Larssen Waage.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Høstetinget for Sartor Skibrede hævet.

                                                                         Christie

   Ole Michelsen Worland  O.M.S. og bomerke        Engel Nielsen Folnæs  E.N.S. og bomerke

   Thomas Olsen Bildøen  T.O.S.B.                           Johannes Jenssen Børnæs  og bomerke

 

1812: 49

 

 

 

Aar 1812  d: 6te October  blev det almindelige Høste- Sage- og Skatte-Ting for Skjold Skibrede holdt paa Thingstedet Houcheland, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4 sam/m/e Dag i Eed tagne Laugrettesmænd:  Ole Larsen Lønningen, Niels Hansen Lieland, Lars Jacobsen Houge og Sjure Jacobsen Houge.  Foged Bøgh, Skibredets Lehnsmand og endeel thingsøgende Almue var tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger, som paa HøsteThinget for Sartor Skibrede d: 1ste October 1812, med Tillæg af

            29.  Placat af 12te September 1812, hvorved bestem/m/es Coursen af dansk Courant mod Species i Told og Fyr-Afgivterne.

 

Om Frieskydsen.

Almuen vedtog, ihenseende til Frieskydsens Betaling af Skyds Cassen, det sam/m/e som af Almuen {for} i Sartor Skibrede blev vedtaget paa Thinget d: 1ste d: M:  med Tillæg af lige Bestem/m/else ihenseende til Landskydsen.

 

Fogeden fremlagde det store Skatte-Thingsvidne, bestaaende af 14 Qvæstioner, hvilke inden Retten bleve oplæste  og hvortil Almuen i Almindelighed  og i særdeleshed de 2 Mænd  Knud Andersen yttre Birkeland og Niels Larsen Dyngeland  svarede saaledes:  1ste, 2de, 3die og 4de Qv:  Sv:  ney.   5 Qv:  Sv:  ingen uden de sædvanlige.   6 Qv:  Sv:  ney.   7de, 8de og 9de Qv:  Sv:  ney.   10 Qv:  Sv:  jo.   11te, 12te, 13de og 14de Qv:  Sv:  ney.

 

Michel Olsen Birkeland mødte, indleverede til Fogeden en ham d: 17de October 1801 forundt Bevilling til Øltapperie, og erklærede, at han ikke længere vilde afbenytte sam/m/e.

 

Fogeden fremlagde derhos Things vidnerne over Flom-Saugene  og over Mølle, Qværne, Husmænds og Engeslæt-Skatterne, hvilke bleve oplæste og af Laugrettet og Almuen rigtig befundne.

 

Da ingen for i Dag havde videre at føre i Rette blev Thinget udsat til i Morgen.

                                                                     Christie

   Ole Larsen Lønningen.  O.L.S. og bomerke      Niels Hansen Lieland.  N.H.L. og bomerke

   Lars Jacobsen Hauge.                                         Sjur Jacobsen Hauge.

                                            Alle med holdt Pen.

 

 

Den følgende Dag continuerede Høstetinget for Schjolds Skibrede i Overværelse af de samme Laugrettesmænd som i Gaar, men da ingen for i Dag havde noget at føre i Rette blev Thinget udsat til næste Dag.

                                                                       Christie

  Ole Larssen Lønningen.  O.L.S. og bomerke       Niels Hanssen Lieland.  N.H.L. og bomerke

  Lars Jacobsen Houge.                                           Sjur Jacobsen Houge.

 

 

Næste Dag  den 8de October 1812  continuerede Høstetinget for Schjolds Skibrede i Overværelse af de samme Laugrettesmænd som Dagen tilforn.

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Fæsteseddel fra Kammeraad Dahl til Consul Henrich Jansen og John Smith paa et Engestykke under Gaarden Aarestad, dateret 20 Julii 1812.

            2.  Afkald fra Anders Anderssen Haaversthun til Johannes Olsen Slettens Stervboe for Myndlingen Dorthe SalomonsDatter Grimstads Arvemidler 283 rd 5 mrk, dateret 7de Octobr: 1812.

            3.  Aflyst Obligation fra Mons Olsen Schjold til Ole Thomassen Bjerkeland for 200 rd, mod Pant i Gaarden Schjold, No 68, dat: 7de Maji 1808  og qvitteret 4de Octbr: 1812.

            4.  Odelslysning fra Ole Samuelsen Dahl paa sin Myndling Rasmus Ingebrigtsen Løvaasens Vegne paa Odels Retten til 20 24/35 Mrk Smør  4/7 Faar  som Reebslager Niels Simonsen er ejende i Gaarden nedre Fyllingen, dateret 7de Octbr: 1812.

            5.  Aflyst Obligation fra Peder Anderssen Grimstad til Kjøbmand Henrich Helmers, stor 750 rd, mod Pant i Grimstad  No 90, dateret 1ste April 1807  og qvitteret 11te Decembr: 1811.

 

1812: 49b

 

            6.  Forliig, indgaaet inden Amts Forligelses Commisionen imellem Lars Olsen lille Tvedt den ældre  [og]? Ole Anderssen Nuben, hvorved den sidste skylder til Lars Olsen lille Tvedt den Summa 984 rd.

            7.  Aflyst Obligation fra Ole Halvorsen Steensvig til Niels Anderssen Apelthun for 150 rd, mod Pant i Gaarden Steensvig  No 82, dateret 29de April 1801  og qvitteret 5te Octbr: 1812.

            8.  Bøxelseddel fra Sognepræst Iver Munthe Daae til Johannes Jenssen paa 1 pd Smør  1/3 Hud Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 12 Mrk Smør  i Gaarden Hornæs  No 45, dateret 7de Septbr: 1812, med Revers. Intet erlagt til Manufacturhuset.

            9.  Skjøde fra Mons Monssen Houcheland til Peder Rasmussen paa 21 Mrk Smør  12 Kander Malt i Gaarden Houcheland, No 84, for 200 rd, dateret 7de Octobr: 1811.

            10.  Bøxelseddel fra Peder Rasmussen Houcheland til \Mons/ Monssen paa 21 Mrk Smør  12 Kd: Malt Landskyld  og 1 pd 6 Mrk Smør Skatteskyld  i Gaarden Houcheland  No 84, dateret 7de Octobr: 1811, med Revers. Intet erlagt til Tugthuset.

            11.  Aflyst Obligation fra Mons Monssen Houcheland til Steffen Haagensen Sætre og Henrich Johannessen Aadland, stor 150 rd, mod Pant i Gaarden Houcheland  No 84, dateret 4de Octobr: 1808  og qvitteret 3die Augusti 1812.

 

Fogden fremlagde Tingsvidnerne over Odels og Selvejer- samt Vejmester Mandtallerne, som inden Retten bleve oplæste, examinerede og rigtig befundne.

  Dernæst fremlagde Fogden Restancelisten, der udviser at paa indeværende Aars Skatter for Schjolds Skibrede udestaaer af ordinaire Skatter 5803 rd  77 ½ s,  til Skatkammerfondet 309 rd  49 ½ s  og af ¼ pr cto Skatten 200 rd  1 ½ s.  Denne Liste blev inden Retten læst, examineret og rigtig befunden.

 

Som Laugrettesmænd for næstkommende Aars Sommerting bleve opnævnte  Hans Larssen Espeland den ældre, Hans Monssen Espeland, {Ole} Mons Olsen Borge og Mons Monssen Schjoldal.

 

Da ingen havde noget videre at føre i Rette blev Sommerthinget!! (Høste-) for Schjolds Skibrede sluttet.

                                                                             Christie

  Ole Larssen Lønningen.  O.L.O.S.L.!! og bomerke   Niels Hanssen Lieland.  N.H.S.L. og

                                                                                                                                 bomerke

  Lars Jacobsen Houge.                                                 Sjur Jacobsen Houge.

 

 

 

Aar 1812  d: 9de October om Formiddagen Kl: 9  blev en Extra Ret sat i Sorenskriverens Boepæl i Bergen  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd Lars Blix de Fine og Anfind Olsen, for, efter foregaaende Stævning og Beram/m/else, at foretage en Justits Sag mod Arrestanterne Lars Knudsen og Axel Jacobsen.

  Foged Bøgh mødte og fremlagde   1. Stævning, af 19de Sept: 1812, hvorved Lars Knudsen og Axel Jacobsen tiltales til Straf for begaaet Tyverie, i forkyndt Stand.   2. et Præliminair Forhør, optaget af Politie Assessor Hagerup i Bergen, begyndt d: 28de August og sluttet d: 5te September 1812, paa hvilket Forhør er tegnet Amtets Actions Ordre af 18de September.   3. Præsten Bruns Attest, af 19de Sept: 1812, ang: de Tiltaltes sidste Altergang.   4. Amtets senere Ordre, af 25 Sept: 1812, om at declarere Sagen hævet ved denne Jurisdiction mod Tiltalte Lars Knudsen.   og 5. Amtets Skrivelse, af 1ste d: M:, om at Dom i Sagen mod {Lars} Axel Jacobsen ikke maae afsiges forinden nærmere Resolution i Anledning af Amtets Forestilling om en combineret Ret til Sagens Paadøm/m/else mod begge de Tiltalte indløber.

  Fogeden fremstillede endvidere begge de Tiltalte, frie for Fængsels Baand, i Retten  og frafaldt ved denne Jurisdiction Actionen mod Lars Knudsen, i Overeensstem/m/else med Amtets foranførte Ordre af 25de f: M:

  Fogeden begjerede dernæst forelæst Tiltalte Axel Jacobsen hans under Præliminair Forhøret, pag: 2, 3, 8, 9, 10  \11/ og 14, afgivne Forklaringer.

  De fremlagte Bilage No 1, 3, 4 og 5 indtages  saaledes lydende: #   Forhøret, No 2, vedhæftes Acten.

  Stævningen og Amtets foranførte Skrivelser bleve oplæste for Tiltalte Axel Jacobsen. Ligeledes blev for ham oplæst af Præliminair Forhøret hans Forklaringer,

 

1812: 50

 

som er anførte pag: 2, 3, 8, 9, 10  \11/ og 14  tilligemed den paa de stjaalne Koster satte Taxt, og han vedstod sam/m/es Rigtighed i eet og alt. End videre blev for ham oplæst Præste-Attesten No 3, imod hvilken han ej havde noget at indvende.

  Defensor Procurator Hjorth Stuvitz mødte nu i Retten som Defensor for begge de Tiltalte og forbeholdt det fornødne.

  Actor begjerede Axel Jacobsen tilspurgt:  om han hos Vertshusholder Carl Magnus Kiilstrøm har deponeret de i Forhøret pag: 12 anførte Bylt, med Servietter og mere i, og i hvilken Anledning, samt om han sagde Kiilstrøm eller Kone hvad Slags Tøy det var?   Tiltalte erklærede, at han ej har deponeret bemeldte Bylt og Koster hos Kiilstrøm, men at det maae være Lars Knudsen, der har gjort dette.

  Efter Actors Forlangende blev for Axel Jacobsen oplæst de i Præliminair Forhøret pag: 15 indførte 2 Attester fra L: Holtermann og Didrich Hagelsteen, og Tiltalte havde intet derved at bemærke.

  Dernæst fremstod indstævnte Carl Magnus Kiilstrøm.

  Actor begjerede hans Forklaring, pag: 12, oplæst for ham af Forhøret, og at han tillige maatte adspørges om han af Tiltalte Axel Jacobsen har kjøbt det af denne i Forhøret pag: 9 omforklarede Lagen?  Kiilstrøms forbemeldte Forklaring blev ham forelæst og han vedblev sam/m/e, benægtende at have kjøbt noget Lagen af de Tiltalte.  Axel Jacobsen declarerede, at han ej med Vished erindrer, om han eller Lars Knudsen tilligemed Lærredet solgte et Lagen til Kiilstrøm eller ikke?  Kiilstrøm blev dimitteret.

  Indstævnte Anna Margrethe Helms fremstod derpaa. Hendes Forklaring i Forhøret, pag: 13, blev oplæst for hende, og hun vedblev sam/m/e, forklarende sig i øvrigt aldeles ligesom hendes Mand, foranstaaende Carl M: Kiilstrøm.   Dimitteret.

  Derefter mødte Indstævnte Torborg Knudsdatter. Hendes Deposition under Præliminair Forhøret, pag: 11, blev, efter Actors Begjering, oplæst for hende; hun vedstod sam/m/e i det Hele, erklærede, at hun ikke vidste noget til Sagens Oplysning, og blev dimitteret.

  Indstævnte Karen Thomasdatter, Lars Knudsens Kone, mødte. Hun angav sig at være 41 Aar gam/m/el. Efter Actors Begjering blev hun adspurgt, om hun hos Carl Magnus Kiilstrøm har hentet den af Politiebetjent Jordal  /: pag: 12 i Forhøret :/  omforklarede Bylt, om hun havde forhen bragt sam/m/e til Kiilstrøm  og i hvad Anledning, samt om hun ellers veed noget til Oplysning om Axel Jacobsens begaaede Tyverier?  Efter Formaning til Sandhed svarede hun, at hun af hendes Mand havde hørt, at han hos Kiilstrøm havde indsat en liden Bylt, og at hun derfor hentede sam/m/e og leverede den til Politiebetjent Jordahl. Hun benægtede, at være vidende om noget til Oplysning i Sagen.  Dimitteret.

  Tiltalte Axel Jacobsen blev, efter Fogedens Forlangende, adspurgt:  om han eller Lars Knudsen havde stjaalet mere fra Albert Krohn eller dennes Søster end hvad han forhen har tilstaaet?  Axel Jacobsen benægtede dette.

  Derefter mødte den Bestjaalne Ole Jansen Rødland. Hans Forklaring  /: pag: 14 i Præliminair Forhøret :/  blev oplæst for ham; han vedstod sam/m/e i eet og alt, og erklærede derhos, at Lærredet var ham frakom/m/et mod hans Vidende og Villie, samt, at han fik tilbage alt det ham frastjaalne Lærred. Mere end det bemeldte Lærred savnede han ikke hjem/m/e, og har altsaa ej grund at formode, at Tiltalte har stjaalet mere fra ham.  Dimitteret.

  Kjøbmand Albert Krohn blev paaraabt, men mødte ikke, ej heller hans Søster Marie Krohn.

  Actor begjerede Sagen udsat til Løverdagen d: 17de d: M:  om Formiddagen Kl: 11, og han tilkjendegav derhos, at han hos vedkom/m/ende Sognepræst

 

1812: 50b

 

havde reqvireret, men ej endnu modtaget Axel Jacobsens Døbe Attest. Til næste Ret vilde han lade Kjøbmand Krohn og Jomfrue Krohn atter tilsige at møde.

  Tiltaltes Forklaringer i Retten i Dag bleve oplæste for ham  og han vedstod sam/m/es Rigtighed.

Eragtning:

den begjerte Anstand {blev} bevilge{t}s.

  Arrestanterne bleve til Laugrettet udleverede for at føres tilbage i Arrest.

 

 

Sam/m/e Dag om Formiddagen Kl: 11  continuerede sam/m/esteds i Overværelse af de sam/m/e Personer, Justits Sagen Foged Bøgh contra Ole Iversen Kjellevold.

  Actor Foged Bøgh mødte og tilkjendegav at han endnu ikke havde modtaget det forhen ommeldte fra yttre Sogns Sorenskriverie reqvirerede Forhør. Han begjerede derfor Anstand til Løverdagen d: 17de October 1812  Form: Kl: 11.

  Defensor Procurator Hjorth Stuvitz mødte.

Eragtning:

den forlangte Anstand bevilges.

                                 Lars Blix de Fine           Christie             Anfind Olsen

 

 

 

Aar 1812  d: 10de October om Formiddagen Kl: 10  blev en Extra-Ret sat i Sorenskriverens Boepæl i Bergen  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd Lars Blix de Fine og Anfind Olsen, for at behandle en af Fogeden paastævnt Justits-Sag mod Ole Bendixen Wangsnæs og Antonette Baar Halvorsdatter.

  Foged Bøgh mødte og fremlagde:  1. skrivtlig Stævning, af 21de f: M:, lovlig forkyndt, hvorved Ole Bendixen Wangsnæs og Antonette Baar Halvorsdatter tiltales for Tyverie  og hvad dem ellers under Sagen vorder {opdaget} \overbeviist/.   2. Præliminair Forhør, optaget ved denne Jurisdiction d: 16de September 1812, med paategnet Actions Ordre af 19de s: M:   og 3. skrivtlige Qvæstioner af 9de d: M:.

  Actor fremstillede dernæst begge de Tiltalte løse og ledige i Retten  og begjerede Vidnerne paaraabte og afhørte efter de fremlagte Qvæstioner  samt de Tiltaltes Forklaringer under Forhøret oplæste og nærmere Svar paa qvæstionerne indhentede.

  Stævningen og Qvæstionerne indtages  saaledes lydende: #   Forhøret vedhæftes Acten.

  Defensor Procurator Heyberg indsendte en Skrivelse, af Dags Dato, hvori han anmelder Forfald.  Denne Skrivelse er saaledes lydende: #

  Stævningen og Amtets Actions Ordre blev for begge de Tiltalte oplæst.

  Derpaa fremstod som

            1ste Vidne Ole Pedersen Biskopshavn, afhørt under Præliminair Forhøret som 1ste Deponent. Hans Forklaring  /: pag: 3 :/  blev oplæst for ham; han vedblev dens Rigtighed og erklærede, at han ikke vidste videre til Sagens Oplysning, hvorefter han aflagde Lovens Eed til Stadfæstelse derpaa.   Dimitteret.

            2det Vidne Mons Olsen Øyjorden, examineret under Forhøret som 2den Deponent. Hans afgivne Deposition  /: Forhøret pag: 3 :/  blev ham forelæst, og han vedblev sam/m/e i eet og alt. Videre forklarede han, at han senere har hørt, at det Havremeel, som han har Ole Wangsnæs mistænkt for at have frastjaalet ham, skal af Ole Wangsnæs være solgt til Mons i Træet, under Gaarden Ejdsvaag for 8 rd, hvilket er Deponenten berettet af bemeldte Mons i Træets Tjeneste Pige Synneve Erichsdatter. Videre vidste han ikke til Sagens Oplysning.

  Tiltalte Ole Bendixsen Wangsnæs benægtede at have frastjaalet 2den Deponent Havremeel  eller at have til Mons i Træet solgt saadant Meel.  Antonette Baar Halvorsdatter benægtede ligeledes at have enten selv stjaalet det omspurgte Havremeel  eller at være vidende om at Ole Wangsnæs har stjaalet sam/m/e

 

1812: 51

 

eller solgt Havremeel til Mons i Træet.

  Da Mons Olsen Øyjorden selv klager over at være bestjaalet af Tiltalte Ole B: Wangsnæs, og Rigtigheden heraf mueligen under Sagen kan blive oplyst, dristede Dom/m/eren sig ikke til at tage bemeldte Mons Øyjorden i Eed. Han blev derfor, uden videre dimitteret.

            3.  Vidne Niels Aamundsen Bredalen, afhørt under Forhøret som 3die Deponent. For ham blev oplæst hans Deposition  /: pag: 4 :/  og han vedblev sam/m/e i eet og alt.  Til Actors fremlagte Qvæstioner svarede han saaledes:  1ste Qv:  Sv:  ney.   2. Qv:  Sv:  ney.

  Da Niels Aamundsen Bredal intet har oplyst betreffende Forbrydelser af de Tiltalte  og det mueligen kan blive ham imputeret, at han har taget dem i Huus hos sig, saa blev han for det første uden Eeds Aflæggelse dimitteret.

            4de Vidne Marthe Andersdatter, givt med Mons Egevigen, 43 Aar gam/m/el. Hun aflagde Lovens Eed og svarede til Actors Qvæstioner saaledes:  1ste Qv:  Sv:  ney, men Vidnet har seet dem begge engang i forrige \Aars/ Som/m/er i Biskopshavn, og hun saae Ole Wangsnæs i Egevigen d: 28de Julii d: A:   2. Qv:  bemeldte 28de Julii forlangte Ole B: Wangsnæs Tilladelse at sætte en Td: Korn, 1 Skjeppe Salt, og et Pund Tobak ind hos hende, hvilket hun nægtede, da hun ikke kjendte ham. Havremeel bød han ikke til Kjøbs, derimod falbød han et Tørklæde, som Vidnet ikke vilde kjøbe.   3. Qv:  Sv:  ney.   4. Qv:  Sv:  ney.  Dimitteret efter at have hørt sit Vidnisbyrd oplæse og vedkjendt sig sam/m/e.

  Ole Wangsnæs tilstod at han forlangte den af 4de Vidne, under No 2, omvidnede Tilladelse, men sagde tillige at han ikke havde de Varer, som han forlangte indsatte i Egevigen, hvorimod han var betænkt paa at kjøbe sam/m/e paa Kredit.

  Indstævnte Pouline Næsse lod melde Sygdoms Forfald, og Under officeer Tageskild lod melde, at han i Dag var paa Vagt og derfor ey kunde møde. Indstævnte Bordarbejdsmand Hans Sivertsen skal, efter Paategningen paa Stævningen, være død. Tiltalte Antonette Halvorsdatter erklærede, paa Tilspørgsel, at denne Hans Sivertsen forhen boede paa Hougen ved Nordnæs i Bergen  og \at/ han for 2 Aar siden er død.

  For Tiltalte Ole Bendixsen Wangsnæs blev oplæst hans under Præliminair Føret!! (Forhøret)  /: pag: 5, 6, 7, 9 og 10 :/  Afgivne Forklaringer. Han vedstod sam/m/e, med de i Forhøret anførte Berigtigelser. Videre svarede han til Actors Qvæstioner saaledes:  1ste Qv:  Tiden husker han ej nøye, men han var ude i Byen paa Arbejde og fandt Lejlighed at smutte bort fra Opsynsmanden.  2de Qv:  til et Vertshuus ved Nøstet i Bergen, {kaldet} \tæt ved Vertshuset/ Westindien, hvor han af og til opholdt sig om Nætterne i 14 Dages Tid. Vertshusholderens Navn veed han ikke, men Antonette var i Huset sam/m/esteds.   3. Qv:  Sv:  i bemeldte Verhuus!! (Vertshuus) hos Antonette.   4. Qv:  Sv:  han blev bekjendt med hende paa fornævnte Vertshuus i forrige Aar.   5. Qv:  Sv:  i Bergen af en gam/m/el ham ubekjendt Kone paa Gaden, og paa Landet af en ham ubekjendt Huusmand  omtrent 1 ½ Miil søndenfor Hornelen.   6te Qv:  hun opholdt sig i bemeldte Vertshuus ved Vestindien.   7de Qv:  Han sendte hende sam/m/e fra Raadstue

 

1812: 51b

 

Arresten i afvigte Som/m/er.  Disse Svar bleve oplæste for Tiltalte, som vedstod sam/m/es Rigtighed.

  Derpaa blev for Tiltalte Antonette Baar Halvorsdatter oplæst hendes i Forhøret afgivne Forklaringer  /: pag: 7, 8, 9 og 10 :/.  Hun vedstod sam/m/e med de i Forhøret anførte Berigtigelser.  Til Actors Qvæstioner svarede hun saaledes:  1ste Qv:  Sv:  i forrige Aar i hendes Logis ved Nøstet i Bergen.   2. Qv:  hos hende selv i hendes Logis hos en Sælgekone Ragnilde, der boer tæt ved Westindien.   3. Qv:  Sv:  ligesom til 2den qv:   4. Qv:  Sv:  Hun har nu hørt, at han hedder Mons Larsen Nipen  og at han skal høre hjem/m/e paa Gaarden Nipen, i Sartor Skibrede.  Disse Svar bleve oplæste for hende og hun vedstod deres Rigtighed.

  Actor begjerede Anstand til Onsdag d: 14de d: M;  om Formiddagen Kl: 10, for at de udeblevne Vidner saavelsom bemeldte Sælgekone Ragnilde da kunne afhøres.

Eragtning:

den begjerte Anstand bevilges.

  Arrestanterne bleve Laugrettet overleverede for at føres tilbage i Arrest.

                             Lars Blix de Fine            Christie            Anfind Olsen

 

 

Aar 1812  d: 14de October om Formiddagen Kl: 10  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen Justits Sagen Foged Bøgh, som Actor, contra Ole Bendixsen Wangsnæs og Antonette Baar Halvorsdatter, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christe i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd Tosten Johannesen og Martinus Anthoniussen Landaas.

  Actor Bøgh \mødte/ og fremstillede begge de Tiltalte uden Fængsels Baand, samt fremlagde Continuations Stævning af 10de d: M:, med Forkyndelses Paategning. Ligeledes fremlagde han Udskrivt af Stiftsoverrettens Dom, af 11te Maij 1812, hvorved Tiltalte Ole Bendixen Wangsnæs er dømt at arbejde i Tugthuset i eet Aar, og hvorpaa er tegnet Inspecteur Falchs Attest, af Gaars Dato, om hvor lang Tid Tiltalte har arbejdet i Tugthuset.

  Actor begjerede dernæst de indstævnte Vidner paaraabte og afhørte om hvad de vide til Sagens Oplysning.

  Stævningen indtages her  saaledes lydende: #   den fremlagte Udskrivt vedhæftes Acten.

  Defensor, Procurator Heyberg, mødte og forbeholdt det fornødne.

  Derefter fremstod som

            5te Vidne Ragnild Olsdatter, Sælgekone i Bergen, 67 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede hun, at Tiltalte Antonette Baar Halvorsdatter har logeret hos hende i 8 Dage den sidstafvigte Som/m/er, og at Vidnet har seet Tiltalte Ole Wangsnæs een Gang kom/m/e og spørge efter Antonette, men hun  /: Vidnet :/  kjendte ham ikke. I øvrigt benægtede hun at Ole Wangsnæs havde Tilhold i hendes Huus om Nætterne medens Antonette logerede hos hende, saavidt som Vidnet veed. Antonette havde aldeles intet Tøy staaende hos Vidnet, og havde der intet mere end de Klæde, hun havde paa sig. I øvrigt veed hun aldeles intet om de Tiltaltes foregaaende Vandel, da hun ikke tilforn har kjendt nogen af dem.  Denne Forklaring blev oplæst for hende. Hun vedstod dens Rigtighed, aflagde Eed til Stadfæstelse derpaa og blev dimitteret.

  Ole Wangsnæs forklarede nu at det ikke var hos denne Kone Tøyet har staaet, men hos en Kone, der hedder Lisbeth  og som

 

1812: 52

 

boer paa et Sted, Rendestenen kaldet, ved Nøstet i Bergen.

  Antonette Baar Halvorsdatter erklærede, at hun havde Tøjet oppe paa Loftet hos Ragnilde i sit Logis i den korte Tid, hun logerede hos denne, men at hun ikke veed om Ragnilde vidste deraf. Hos Ragnild logerer nu \Enke/ Kone, Marie, som saae at Tøjet blev nedtaget fra Loftet den Morgen, Tiltalte rejste bort med Ole Wangsnæs.  Disse Forklaringer bleve oplæste for de Tiltalte, som vedstode sam/m/es Rigtighed.

            6te Vidne Synneve Erichsdatter, 43 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede hun, at hun aldeles ikke kjender eller veed at have seet nogen af de Tiltalte førend nu i Dag. I afvigte Som/m/er var der vel en frem/m/ed Karl, der solgte omtrent 2 Pd: Havremeel til hendes Husbonde Mons i Træet, saaledes som 2de Vidne har forklaret; men Tiltalte Ole Wangsnæs er aldeles ikke den, som solgte bemeldte Meel. Videre vidste hun ej til Sagens Oplysning.  Hendes Forklaring blev for hende oplæst, hun vedstod dens Rigtighed, aflagde Eed til Stadfæstelse derpaa, og blev dimitteret.

  Indstævnte Pouline Næsse anmeldte Sygdoms Forfald.  Korporal Tagescheld blev paaraabt, men mødte ikke.  I henseende til Mons i Træet erklærede Actor, at det ikke havde været mueligt at faae denne indstævnt, da Stævnevidnerne, som skulle forkynde Stævningen, bor 3 Mile fra Bergen.  6te Vidne er derimod tilfældigviis truffet i Byen og har godvillig mødt uden Stævning.

  Actor begjerede Anstand til Torsdagen d: 10de December 1812  om Formiddagen Kl: 10, for da at frem/m/e det videre fornødne, anmærkende, at han lige indtil bemeldte Tid uafbrudt deels havde andre, allerede beram/m/ede Forretninger  og deels maatte rejse paa Thingene fra d: 21de d: M: og indtil d: 5te December, hvorefter Maanedsthinget i Bernæstangen indfalder indtil d: 8de December.

Eragtning:

den begjerte Anstand bevilges.

  Arrestanterne bleve Laugrettet udleverede for at føres tilbage i Arrest.

                              Tosten Johannesen         Christie         Martinus Anthoniussen Landaas

                                                           begge med holdt Pen.

 

 

 

Politie Ret.

Aar 1812  d: 14de October om Eftermiddagen Kl: 2  blev en Politie Ret sat i Sorenskriverens Boepæl i Bergen, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 tiltagne eedsvorne Laugrettesmænd Michel Madsen Spydøen og Thomas Jacobsen Skaarnæs, for, efter foregaaende Veram/m/else, at foretage en af Foged Bøgh, paa Embeds Vegne, mod Kobbersmedmester Hagelsteen paastævnt Sag, betreffende endeel af Toldbetjent{erne} Gabriel Johnsen, m: fl:, anholdte Kobberpenge.

  Foged Bøgh mødte og fremlagde  1. Stævning af 10de d: M:, med paategnet Beram/m/else, i lovlig forkyndt Stand.  2. Anmeldelse, af 5te s: M: fra Toldbetjent Gabriel Johnsen, samt de i bemeldte Angivelse omhandlede Bilage, nemlig:   3. Anmeldelse, af 2den September, til Toldkam/m/eret i Bergen, om Anholdelsen af de paastævnte Kobberpenge, med Stiftets paategnede Resolution af 4de s: M:, alt i Copie og verificeret af Toldcasserer Kam/m/erraad Brown.   4. verificeret Copie af en

 

1812: 52b

 

Skrivelse af 9de f: M: fra Stiftet, betreffende Toldbetjenternes Forlangende, at erholde en Procurator at møde for Politie Retten, og   5. Toldbetjenternes Originale Andragende for Politiemester Friele i Bergen, dat: 17de f: M:, med Politiemesterens Paategning  og Justitiarii, Justitsraad Klagenbergs {J} Resolution, at Sagen ikke {henhører til} \ vedkom/m/er / Politie Retten i Bergen.

  Bemeldte Bilage No 1 til 5 inclusive, indtages her  saaledes lydende: #

  Politie Actor Foged Bøgh begjerede dernæst Indstævnte saavelsom Klagerne og Vidnerne paaraabte, og de sidste afhørte om hvad de vide til Sagens Oplysning.

  Indstævnte Kobbersmedmester Hans Hagelsteen mødte personlig. Ligeledes mødte Toldbetjenterne Gabriel Johnsen, Iver Larsen og Johannes Hansen.

  Stævningen og de bemeldte Documenter No 2, 3, 4 og 5 bleve i Retten oplæste.

  Klagerne, Toldbetjenterne Johnsen, Larsen og Hansen, vedstode i et og alt deres forbemeldte Rapport, No 3, {K} og Klager No 2 og 5. Klagerne forklarede derhos, at de forefandt de anholdte 9 gamle Kjedler \og Fjerdingen/, med Kobberpenge i, i Indstævntes Værksted paa Møllen ved Møllendal, og {og} at det hele stod tæt ved Ham/m/eren i Værkstedet. Kobbersmed Svend Sedervold og {…gedes} \Indstævntes/ Søn vare til stede i Værkstedet. Det anholdte blev kjørt til Toldboden i Bergen, hvor det, i Controlleur Klerchs og Toldbetjent Wolds Overværelse, blev forseglet. Klagerne foreviiste nu i Retten de anholdte Kjedler og Fjerdingen, alle forseglede. Kjedlerne fandtes at være gamle  sam/m/enb{ankede}\øyede/ og sam/m/enbankede, og {Jern} Hankerne vare sam/m/e fratagne. Fjerdingen blev i Retten aabnet, efterat Forseglingen, som fandtes ubrudt, var aftaget. I denne Fjerding laae Kobberskillinger og afklippede smaa Kobber-Stykker eller Skrot blandede mellem hinanden.

  Indstævnte tilstod, at der ligeledes i de anholdte Kjedler findes Kobber-Skillinger og smaa Kobber-Stykker blandede mellem hinanden.

  Indstævnte Hans Hagelsteen forklarede videre, at han er 50 Aar gam/m/el, Kobbersmedmester i Bergen, og at han aldrig tilforn har været under Tiltale hverken for Smeltning af Kobbermyndt  eller for nogensomhelst anden Forbrydelse. Han tilstod, at de nu i Retten foreviste Kjedler og Fjerdingen, med Kobbermyndt og smaat Kaabber i, af de nu tilstedeværende Toldbetjente bleve anholdte og tagne i Besiddelse i hans Værksted paa Kobbermøllen ved Møllendal. Han erklærede, at han havde ladet bemeldte Kobberpenge bringe op til hans Værksted for at give sam/m/e ud efter hans Fornødenhed, deels til Værkets Reparation og deels til Arbejdernes Løn og Underholdning. Imidlertid tilstod han, at han endnu ikke havde Arbejdere der oppe til at reparere Værket, og at han heller ikke havde andre Arbejdsfolk sam/m/esteds, til Værkets Drivt, end hans Svend og Søn; derimod sagde han, at han undertiden har flere Arbejdere paa Værket. Aarsagen til at Pengene laae blandede med smaa Kobberstykker  sagde han at være, at han ej endnu havde faaet Tid til at separere dem fra hinanden, hvilket han ellers vilde have gjort. Pengene og Kjedlerne vare bragte derhen et Par Dage førend de bleve anholdte. Han benægtede at have tilbudet Toldbetjenterne Penge for at holde inde med Anholdelsen.  Denne Forklaring blev oplæst for ham, og han

 

1812: 53

 

vedstod dens Rigtighed.

  Dernæst fremstod som

            1ste Vidne:  Kobbersmed Mester Nicolay Cedervarv, født i øster Gøthland i Sverrig, 66 Aar gam/m/el, Lutheran. {conditioner} Han sagde at han ikke conditionerer hos Kobbersmed Hagelsteen, men at han af og til arbejder hos denne. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at han d: 2den f: M: var tilstede i Indstævntes Værksted paa Møllendal og saae, at de nu tilstedeværende 3 Toldbetjente anholdt de her i Retten foreviste Kjedler og Fjerdingen med Kobberpenge i. Disse anholdte Varer stode i Værkstedet  hvorhen de vare blevne kjørte {op} 2 Dage tilforn om Aftenen mellem Kl: 7 og 8. Han benægtede at være vidende om i hvad Hensigt Hagelsteen havde ladet Pengene bringe til Værkstedet. Ligeledes benægtede han, at Hagelsteen for ham havde udladt sig med at Pengene skulde omsmeltes, eller at han veed eller har seet at Hagelsteen har tilforn ladet omsmelte eller selv omsmeltet Kobber myndt. Han er ej alletider i Arbejde hos Hagelsteen, og denne arbejder derfor ofte allene, uden at Deponenten er tilstede. Han benægtede at have hørt, at Hagelsteen bød Toldbetjenterne Penge for ikke at anholde Varerne eller Pengene. Videre vidste han ikke til Oplysning, uden at han undertiden tilforn har seet, at Hagelsteen for en kort Tid har havt Kobbermyndt staaende i sit Værksted paa Møllendal, og at Deponenten ej veed hvor Hagelsteen siden har gjort af disse Penge. I øvrigt erklærede han, at han ingen Deel eller Ejendom har i de anholdte Kobberpenge.

  Foged Bøgh declarerede, at da det mueligen kan vorde oplyst:  at Cedervarv, som selv er Kobbersmed mester, er interesseret med Hagelsteen ihenseende til de paastævnte Penge, og da Cedervarv ej har oplyst videre end Indstævnte har selv tilstaaet, saa frafaldt \han/ indtil videre Beedigelsen af Cedervarvs Forklaring.   1ste Deponent blev derfor Dimitteret.

            2.  Deponent  Geert van der Ohe Hagelsteen, 12 Aar gam/m/el, Indstævntes Søn. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig aldeles ligesom 1ste Deponent.  Dimitteret.

  Fogden tilkjendegav, at det vilde blive fornødent at lade Pengene optælle, men at dette ej nu i Retten kunde skee da Dagen for det meeste er forløben. Han begjerede derfor Udsættelse til Fredagen d: 13de November 1812  om Formiddagen Kl: 10  da dette er den første dertil ledige Tid  efterdi saavel Actor som Dom/m/eren have andre bestemte Forretninger {hver} og Thing-Rejser uafbrudt lige fra i Morgen tidlig og til d: 10de November d: A:

  Fjerdingen, med Pengene i blev igjen forseglet og med Sorenskriveren og Laugrettets Segl forsynet. Samtlige anholdte Kjedler og Fjerdinger bleve derpaa, med Fogedens Samtykke, udleverede til forbemeldte 3 Toldbetjenter for atter at tages i Forvaring paa Toldboden.

Eragtning:

den begjerte Anstand bevilges, da Dom/m/eren ej har Tid til Sagens Behandling forinden d: bemeldte 13de November, d: A:, indtil hvilken Tid han uafbrudt er beskjæftiget med andre beram/m/ede Forretninger

 

1812: 53b

 

og Thing-Sager. Den 13de November 1812 bliver Sagen atter behandlet i Dom/m/erens Boepæl i Bergen.

                                                      Christie

           Michel Madsen Spydøen.               Thomas Jacobsen Skaarnæs. TJS og bomerke

                                             begge med holdt Pen.

 

 

Aar 1812  d: 17de October om Formiddagen Kl: 11, continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen Justits Sagen Foged Bøgh, som Actor, contra Arrestanten Axel Jacobsen  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd Ole Olsen øvre Fyllingen og Iver Poulsen Bøenæs,

  Actor Foged Bøgh mødte og fremstillede den Tiltalte løs og ledig i Retten.

  Actor begjerede at Kjøbmand Albert H: Krohn, som efter mundtlig Tilsigelse, nu mødte i Retten, maatte adspørges om, hvad det mere, der skal være hans Søster, Maria Krohn, frastjaalet paa hans pakboder er!!, og hvad Værdie han, paa hendes Vegne, sætter derpaa?  samt:  om ikke de tilstede{værende} komne Koster ere hans Søster imod hendes Villie og Vidende frakomne?

  Kjøbmand Albert H: Krohn mødte og fremlagde en af hans Søster, Jomfrue Maria Krohn, forfattet Optegnelse over hvad mere hun sakner end det, som er kom/m/en tilstede, med hosføjet Vurdering over sam/m/e.  Denne Optegnelse indtages her  saaledes lydende: #

  Bemeldte Optegnelse blev oplæst for Axel Jacobsen, som benægtede at have stjaalet nogen af de i Optegnelsen anførte Koster.

  Kjøbmand Krohn declarerede derhos, at de hans Søster, Maria Krohn, frakomne Koster, som senere er komne tilstede, ere komne nu af hendes Besiddelse fra Pakboderne i Sandvigen mod hendes Vidende og Villie.   Dimitteret.

  Actor begjerede Sagen udsat indtil at Stiftets Resolution indløber, og han anmærkede, at han paa næste Onsdag skal afrejse til Høste Thingene  og at han ikke kom/m/er tilbage førend d: 5te Decbr: Han maatte derfor forlange Opsættelse til Torsdagen d: 10de Decbr: 1812  om Formiddagen Kl: 10. Skulde imidlertid Resolution om Sagens Paadøm/m/else af en Com/m/ission indløbe, skal han foranstalte det fornødne, i Anledning deraf.

  Defensor, Procurator Hjorth Stuvitz, som fra først af i Dag havde været tilstede, forbeholdt det fornødne.

Eragtning:

den begjerte Udsættelse bevilges.

  Arrestanten blev Laugrettet overantvordet for at føres tilbage i Arrest.

 

 

Sam/m/e Dag og Sted  om Formiddagen Kl: 11 ½  continuerede, i Overværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd, Justits Sagen Foged Bøgh, som Actor, contra Ole Iversen Kjellevold.

  Actor, Foged Bøgh mødte og fremlagde det tilforn ommeldte Forhør, optaget ved yttre Sogns Jurisdiction d: 2den d: M:, og begjerede Sagens Anstand til Høste-Thinget for Echanger Skibrede d: 7de November 1812, for da at slutte sam/m/e fra sin Side, og til den Ende bad han sig Sagens Documenter udleverede.

  Defensor Procurator Hjorth Stuvitz, mødte og forbeholdt det Fornødne.

  Det forbemeldte Forhør vedhæftes Acten.

Eragtning:

den begjerte Anstand og Documenternes Udlevering bevilges.

                                                                      Christie

               Ole Olsen øvre Fyllingen.                                        Iver Poulsen Bøenæs.

                                                            begge med holdt Pen

 

1812: 54

 

 

 

Aar 1812  d: 22de October  blev det almindelige Høste- Sage- og Skatte-Thing for Lindaas Skibrede fremholdt paa Thingstedet Kiilstrømmen, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4 eedsvorne Laugrettesmænd:  Tollach Olsen Smørdal, Anders Olsen Mychinghellen, Ole Magnesen Schuggedal og Hans Erichsen Hosteland.  Foged Bøgh, Skibredets Lehnsmand og andre thingsøgende Almue vare tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger som paa Høste-Thinget for Sartor \og Skjold/ Skibrede d: 1ste \og 6te/ October 1812, med Undtagelse af den paa Som/m/erthinget for Lindaas Skibrede d: 8de Maij 1812 under No 29 bekjendtgjorte Forordning, med Tillæg af følgende:

            30.  Forordning, af 1ste September 1812, ang: Afdrags Rettens Ophævelse med Kongeriget Westphalen.

            31.  do:, af 2den September 1812, ang: Toldstempling af glatte SilkeTøjer og Silkebaand.

            32.  Cancelliets Resolution af 19de Septbr: 1812, ang: at Indførsels Pengene til Fogeden skal være forhøjede efter Fr: af 7de April 1812.

            33.  Kongl: Resol: af 18de Aug: 1812 ang: Officeer Oppasseres Ansættelse som overcomplette, og Recrutteringen af den gevorbne og nationale Styrke, m: v:.

            34.  Kongl: Resol:, af 12te September 1812, ang: at Vindmøller til Meel- og Grynmaling, uden Bevilling, maae opføres, imod at de, efter 2 Aars Forløb, ansættes til Afgivt til Kongens Casse.

 

Om Frieskydsen

Almuen vedtog det sam/m/e som Almuerne paa Sartor og Skjold Skibrede d: 1ste og 6te d: M:, dog paastod denne Almue lige Betaling som for Penge-Skydsen.

 

Fogeden fremlagde det store Skatte-Thingsvidne, bestaaende af 14 Qvæstioner, hvilke i Retten bleve oplæste og hvortil Almuen i Almindelighed  og i særdelished de 2 Mænd:  Michel Madsen Spydøen og Lars Larsen Fjeldsende, den yngre, svarede saaledes:  1ste og 2den Qv:  Sv:  {ja,} ney.   3. Qv:  Sv:  jo  en Mahogni blok, fundet af Gullach Hope og flere udenfor Feyø.   4. Qv:  Sv:  ney.   5 og 6te Qv:  Sv:  ingen andre end de sædvanlige.   7de  8de og 9de Qv:  Sv:  ney.   10. Qv:  Sv:  ja.   11te, 12te, 13de og 14de Qv:  Sv:  ney.

  Ligeledes fremlagde Fogeden Thingsvidnerne over Mølle- Qværne- Husmænds og Egnslet!! (Engeslet) Skatterne, samt over Flom-Saugerne, hvilke inden Retten bleve oplæste og af Laugrettet og Almuen rigtig befundne.

 

om Tingholdet

Gjestgiver Ringkjøb accorderede med Almuen om Thingholdet for Aaret 1813  og Almuen samtykkede at betale ham i Thinghold for bemeldte Aar 1813, 4 mrk 8 s:  skriver to og sytti Skilling  for hver mand.

 

Nye Sag

Hans Olsen Wedefjeld contra Knud Thorsen Tvedt.

For Retten mødte Hans Olsen Wedefjeld og fremlagde  1. skrivtlig Stævning, af 7de October 1812, i forkyndt Stand, hvorved Knud Thorsen Tvedt er indstævnt at lide Dom for brugte fornærmelige beskyldninger mod Citanten, og  2. Forligelses Com/m/issionens Attest af 7de September 1812 om at Sagen til Rettergang er henviist.

  Citanten begjerede dernæst de indstævnte Vidner paaraabte og afhørte over det Spørgsmaal:  om de ikke have hørt, at Indstævnte Knud Thorsen Tvedt har gjort for-

 

1812: 54b

 

nærmelige Beskyldninger mod Citanten, hvori Beskyldningerne bestode, og hvad [Tid]? og Sted de bleve udsagte?

  Indstævnte Knud Thorsen Tvedt mødte og paastod Stævningen afviist paa Grund af at han kun er 22 Aar gam/m/el  og at hans Curator ikke stævnt tilligemed ham.

  Citanten, som nu først blev vidende om at indstævnte er Mindreaarig, frafaldt dette Søgsmaal her  og forbeholdt sig at anlægge nyt Søgsmaal desangaaende.

  Paa Grund heraf blev Sagen hævet.

  Citanten betalte Incamination til Sorenskriveren  4 rd 3 mrk 12 s:, Kongens Casse 1 rd 5 mrk 4 s:  og Justits Fondet, 42 s:.  Indstævnte betalte Tilsvar til Sorenskriveren  1 rd 1 mrk 8 s:, Kongens Casse 48 s:, og Justits Fondet 12 s:.

 

Gam/m/el Sag

Rasmus Nielsen Maraas contra Michel Madsen Spydøen, fra Fol: 16.

Indstævnte Michel Madsen Spydøen mødte og tilstod at have brugt de af Vidnerne omforklarede Udtryk. Han indlod derhos Sagen til Dom, under Benægtelse af at Citantens Bekostninger kunne beløbe til 10 rd; i øvrigt ventede han Dom overeensstem/m/ende med Loven.

  Citanten mødte og henholdt sig til sit forhen anførte samt indlod Sagen til Dom.

Eragtning:

Denne Sag optages til Dom.

  Indstævnte betalte Tilsvar og for en Udsættelse  /: forfalden 8de Maij 1812 :/  52 s:, og til Justits Cassen 7 s, tilsam/m/en ni og femti Skilling.       \Frafaldt næste Dag :/

 

Thingsvidne om en skudt Bjørn.

For Retten mødte Lars Rognaldsen Fosse og tilkjendegav at Aamund Hansen Tverbjør og Steffen Larsen Houkeland ved Pintse Tider sidstleden have i Houkelands Udmarken i Sandnæs Kirkesogn skudt en voxen Bjørn. Til Beviis derom fremviiste han nu i Retten Huden, som befandtes at være circa 3 ½ Alen lang  og altsaa af en voxen Bjørn. Comparenten tilkjendegav, at Skytterne ikke havde Vidner om det Passerede  da de vare gandske alene og strax flaaede Bjørnen.

  Fogeden udbetalte Comparenten Præmie  efterat Klørne paa den højre Lab i Retten vare Huden afskaarne.

  Comparenten betalte til Kongens Casse og Justits Fondet for dette Thingsvidne  48 s:.

  Sorenskriveren eftergav sit Salarium  paa det at Præmien ikke derved skulde næsten hensmelte.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Thinget udsat til næste Dag.

                                                               Christie

 Tollach Olsen Smørdal.  og bomerke                Ole Magnesen Schuggedal. OMS og bomerke

Anders Olsen Mychinghellen  AOS og bomerke   Hans Erichsen Hostleland. HES og bomerke

                                                         alle med holdt Pen.

 

 

Den følgende Dag continuerede Thinget i Overværelse af de sam/m/e Personer som Dagen tilforn.

 

Gam/m/el Sag

{Michel} \Rasmus/ Nielsen Maraas contra Michel Madsen Spydøen:  vide supra.

Begge Parter mødte og declarerede, at de nu imellem sig havde forligt denne Sag, og at de derfor begge forlangte Sagen hævet samt frafaldt Dom i sam/m/e.

  Denne Sag blev derfor hævet.

 

Bjergnings Thingsvidne

For Retten mødte Jacob Olsen Fjeldsbøe og Knud Thorsen Tvedt, som tilkjendegave, at de, tilligemed Thor Knudsen Fjeldsbøe og Ole Olsen Tysnæs, en Torsdag Eftermiddag for 5 Uger siden, bjergede en Dreng, navnlig Amund Olsen Ystebøe, som var kuldsejlet søndenfor BrudeKnappen i BrudeKnap-Sundet  og derefter var kom/m/et op paa Kjølen af Baaden. Til videre Oplysning derom havde de formaaet den Bjergede at møde.

  Derpaa fremstod Amund Olsen Ystebøe, som angav sig at være 24 Aar gam/m/el. Han forklarede at han en Torsdag 3 Uger før Michaeli sidstleden kom rejsende fra Bergen tilligemed

 

1812: 55

 

hans Fader Ole Alvsen Ydstebøe og en Bødker, ved Navn Christian, fra Qualvogen, samt at de kuldsejlede i BrudeKnap-Sundet, og at hans Fader tilligemed Bødkeren druknede. Comparenten var saa heldig at kom/m/e op paa Kjølen af Baaden  og efterat han havde siddet sam/m/esteds i et Par Timer og raabt om Hjelp, blev han reddet af bemeldte nu tilstedeværende og de af dem opgivne Bjergere. Han befrygter, at han havde omkom/m/et dersom ikke Bjergerne vare komne til, da det blæste stærk, og Comparenten allerede var meget udmattet af Kulde og Væde. Han saae heller ingen andre Baade end Bjergernes, fra hvilke han kunde have faaet Hjelp.   Dimitteret.

  Bjergerne begjerede Thingsvidnet udsat til Mandagen d/en 2den November 1812 paa Høste-Thinget for Alenfit Skibrede, da de agtede at føre Vidner til Beviis om det Passerede.

Eragtning:

den begjerte Udsættelse bevilges.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette, blev Thinget udsat til næste Dag.

                                                               Christie

Tollach Olsen Smørdal  og bomerke                Ole Magnesen Schuggedal  OMS. og bomerke

Anders Olsen Mychinghellen  AOS og bomerke   Hans Erichsen Hosteland  HES og bomerke

 

 

Den paafølgende 24de October 1812 continuerede Høstetinget for Lindaas Skibrede i Overværelse af de samme Personer som Dagen tilforn.

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Bøxelseddel fra Sognepræsten til Korskirken, C: H: Stuvitz  til Erich Larssen paa ½ Løb Smør  ¼ Tønde Malts Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 21 Mrk Smør  i Gaarden Molland, Matr: No 149, dateret 20de Martii 1812, med Revers   Intet erlagt til Tugthuset.

            2.  Vilkaarsbrev fra Erich Larssen Molland til hans Forældre Lars Nielssen og Kari ErichsDatter paa aarligt Levekaar, dateret 8de Maji 1812.

            3.  Vilkaarbrev fra Amund Steffensen Hougsvæhr til Forældrene Steffen Knudsen og Anna AmundsDatter paa aarligt Levekaar, dateret 17 Octobr: 1811.

            4.  Vilkaarsbrev fra Rasmus Michelsen Hougsvæhr til Forældrene Michel Olsen og Brithe RasmusDatter, paa aarligt Levekaar af Gaarden Hougsvæhr, dateret 9de Maji 1812.

            5.  Vilkaarsbrev fra Ole Andersen Wedefjeld og Sander Magnesen Sletten paa Myndlingen Marthe SandersDatters Vegne til Ingebrigt Olsen Wedefjeld og Kone Ingebor HalvorsDatter paa aarligt Levekaar af Gaarden Wedefjeld, dateret 8 Maji 1812.

            6.  Skjøde fra Iver Nielsen Qualvog til Anders Christiansen lille Hopland paa 18 Mrk Smør  18 Kd: Malt i Gaarden Qualvog, No 89, for Kjøbesum 220 rd, dateret 30te Junii 1812.

            7.  Bøxelseddel fra Christopher Kahrs til Hans Jenssen paa et Plads kaldet Træet under Gaarden Toftegaard, dateret 12te Octobr: 1812  med Revers.

            8.  Aflyst Obligation fra Ole Nielssen Rebnor til Krigs Commissair Dahl for 99 rd, mod Pant i Gaarden Rebnor, No 14, dateret 9 Maji 1806  og qvitteret 4de Julii 1812.

            9.  Aflyst Obligation fra Knud Anderssen Rebnor til Krigs Commissair Dahl, stor 70 rd, mod Pant i Gaarden Rebnor, No 14, dateret 17de Octobr: 1806  og qvitteret 9 Junii 1812.

            10.  Skjøde fra Rognald Rasmussen lille Matre til Sønnen Torger Rognaldsen paa 12 Mrk Smør  1/6 Faar i Gaarden Matre, No 163, for Summa 50 rd, dateret 22 Octobr: 1812.

            11.  Afkald fra Michel Nielsen Lechvold til Formynderen Niels Magensen Sætre for hans Fædernearv 10 rd 5 s:, dateret 22de Octobr: 1812.

            12.  Aflyst Obligation fra Ole Michelsen øvre Skodven til Jørgen Claussen Hougsvæhr, stor 99 rd, mod Pant i øvre Skodven, No 98, dat: 22de Maji 1788, og qvitteret 6te Julii 1812.

            13.  Afkald fra Brithe LarsDatter Rosnæs til Formynderen Erich Østensen Rosnæs for hendes Møderne Arv 8 rd 1 mrk 12 s, dateret 22 Octobr: 1812.

            14.  Skjøde fra Enken Synneve OlsDatter Sundsbøe med fl: til Sønnen Iver {Nielsen} \Helgesen/ paa 17 ½ Mrk Smør  17 ½ Kande Malt, indberegnet hans egen Arvelod, i Gaarden Sundsbøe  No 53, for Kjøbesum 622 rd 1 mrk 6 s  og Vilkaar af Værdie 60 rd aarlig, dateret 22 Octobr: 1812.

 

1812: 55b

 

            15.  Vilkaarsbrev fra Iver Helgesen Sundsbøe til hans Moder Synneve OlsDatter og Søster Gunilde HelgesDatter, dateret 22 Octobr: 1812.

            16.  Vilkaarsbrev fra David Johannessen Skouge til hans Moder Dordi DavidsDatter, dateret 22de Octobr: 1812.

            17.  Aflyst Obligation fra Jacob Olsen søndre Fjeldsbøe til Claus Larssen Bøe, stor 280 rd, mod Pant i søndre Fjeldsbøe  No 96, dateret 10 Febr: 1810  og qvitteret 27 Maji 1812.

            18.  Odels Skjøde fra John Olsen Kleven paa hans 6 Døttres Vegne til Jacob Olsen Fjeldsbøe paa Odels Retten til 9 Mrk Smør i Fjeldsbøe, No 96, dateret 22 Maji 1812.

            19.  Fæsteseddel fra Iver Helgesen Sundsbøe til Huusmand Ole Monssen paa et Plads kaldet lille Næsset under Gaarden Sundsbøe, dateret 22 Octobr: 1812.

            20.  Delebrev efter Myndlingen Anders Josephsen Refsdal, dateret 23de Octobr: 1812, hvorved Boets Jordegods  1 pd Smør  4 Kander Malt i Gaarden Refsdal, No 95, er udlagt til Moderen Brithe BastesDatter, givt med Ole Iverssen Refsdal, [med]? 12 Mrk S:r  2 Kd: Malt,  og til Søsteren Marthe JosephsDatter, givt med Christian Gudmundsen Konglevold, 12 Mrk Smør  2 Kd: Malt.

            21.  Afkald fra Ole Iversen Refsdal og Christian Gudmundsen Konglevold til Formynderen Paul Michelsen Spurkeland for afdøde Myndling Anders Josephsen Refsdals Arvemidler 111 rd 4 mrk 2 s.

            22.  Bøxelseddel fra Gerhard Daae til Erich Monssen paa ½ Løb Smør  ½ Tønde Malt Landskyld  og 2 pd Smør Skatteskyld  i Gaarden Riisnæs, No 145, dateret 30 Maji 1812, med Revers. Intet erlagt til Tugthuset.

            23.  Bøxelseddel fra Frue Kahrs til Iver Nielssen paa 9 Mrk Smør, 3 Kd: Malt og 9 Mrk Fisk Landskyld  og Skatteskyld 13 ½ Mrk Smør  i Gaarden lille Hopland  No 4, dateret 30te Junii 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            24.  Afkald fra Ole Sjurssen Andvig til Formynderen Hans Erichsen Høsteland for hans Moderarv 9 rd 5 mrk 5 s, dateret 23 Octbr: 1812.

            25.  Ditto fra Christian Ellingsen Hope til Formynderen Elling Albrigtsen Hope for hans Moderarv 5 rd 4 mrk 1 s, dateret 23 Octbr: 1812.

            26.  Ditto fra Knud Olsen Weraas til Formynderen Carl Erichsen Loftaas for hans Hustrues Brithe HansDatter Loftaases Arv 28 rd 1 mrk 7 s, dateret 23 Octbr: 1812.

            27.  Ditto fra Carsten Matthiassen Korsøen til Formynderen Michel Erichsen Børilden for hans Kones Gjertrud GregoriusDatters Arv 7 rd 2 mrk 4 s, dateret 23 Octbr: 1812.

            28.  Bøxelseddel fra Christopher Kahrs til Lasse Jenssen paa 13 ½ [Mrk]? Fisk Landskyld  og 6 ¾ Mrk Smør Skatteskyld  i Gaarden Koppen, No 110, dateret 23 Maji 1812, med Revers  Intet til Tugthuset.

            29.  Obligation fra Jacob Olsen Fjeldsbøe til Myndlingen Marthe JohnsDatter Kleven med flere, stor 200 rd, mod Pant i Gaarden i Gaarden!! Fjeldsbøe, No 96, dateret 22de Maji 1812.

            30.  Bøxelseddel fra Christopher Kahrs til Hans Nielssen paa ½ Vog Fisk Landskyld  og 18 Mrk Smør Skatteskyld  i Gaarden nordre Tangen, No 123, dateret 4 Septbr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            31.  Fredlysning af Foged Bøgh paa Christopher Kahrs’s ejende Gaard Toftegaard m: v:, dateret 9de Maji 1812.

 

Fogden derefter fremlagde Tingsvidnerne over Af- og Tilgang i Odels og Selvejer- samt Vejmester-Mandtallerne, der inden Retten bleve oplæste og af Laugrettet og Almuen som uimodsagt, rigtig befunden.

  Ligesaa fremlagde \Fogden/ Restancelisten for indeværende Aar, der viser at for dette Skibrede udestaaer af ordinaire Skatter 3609 rd 66 ½ s,  til Justits Fondet 195 rd 26 s  og af ¼ pro cento Skatten 6 rd 51 s.  Denne Liste blev inden Retten læst  examineret og rigtig befunden.

 

Som Laugrettesmænd for nestkommende Aar 1813 bleve opnævnte Ole Arnesen (Arvesen) Hodne, Mons Haldorsen Myching, Ole Jacobsen Riisøen og Thomas Jacobsen Oenæs.

 

Da ingen havde noget videre at føre i Rette blev Høstetinget for Lindaas Skibrede hævet.

                                                           Christie

Tollach Olsen Smørdal  og bomerke              Ole Magnessen Skuggedal  O.M.S og bomerke

Anders Olsen Mychinghellen  A.O.S.            Hans Erichsen Høsteland.  H.E.S. og bomerke

 

1812: 56

 

 

 

Aar 1812  d: 26de October  blev det almindelige Høste- Sage- og Skatte-Thing for Herløe Skibrede fremholdt paa Thingstedet Alverstrøm/m/en  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4 eedsvorne Laugrettesmænd:  Ole Christensen Myrtvedt, Sjur Sjursen Iden, Stephen Johnsen Haatoft og Mathias Larsen Tvedten.  Foged Bøgh og endeel thingsøgende Almue var tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger og Resolutioner som paa Høste-Thinget for Lindaas Skibrede d: 22de d: M:

 

Om Frieskydsen.

Almuen vedtog, ihenseende til Frieskydsen, det sam/m/e som Almuen paa Schjold Skibrede.

 

Om Thingholdet.

Lehnsmand Fougstad accorderede med Almuen om Thingholdet  og Almuen tilstod ham for næste Aar i Betaling 72 s: pr: Mand, siger to og sytti Skilling.

 

Fogeden fremlagde det store Skatte-Thingsvidne, bestaaende af 14 Qvæstioner, hvilke inden Retten bleve oplæste  og hvortil Almuen i Almindelighed  og i særdeleshed de 2 Mænd Abel Johnsen Røesæt og Jacob Gundersen Træet  svarede saaledes til 1ste, 2de, 3de og 4de Qv:  Sv:  ney.   5te og 6te Qv:  ingen andre end de sædvanlige.   7de, 8de og 9de Qv:  Sv:  ney.   10de Qv:  Sv: jo.   til 11te, 12te, 13de og 14de Qv:  Sv:  ney.

  Ligeledes fremlagde Fogeden Thingsvidnerne over Flom-Saugene og Mølle- Qværne- Husmænds og Enge-Slet-Skatterne, hvilke inden Retten bleve oplæste og af Laugrettet og Almuen rigtig befundne.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette, blev Thinget udsat til den følgende Dag.

                                                               Christie

  Ole Christensen Myrtvedt  OCSM.                      Stephen Johnsen Haatoft.

  Sjur Sjursen Iden.  SSSI.                                      Mathias Larsen Tvedten  MLS og bomerke

                                                  alle med holdt Pen

 

 

Den følgende Dag continuerede Thinget i Overværelse af de sam/m/e Personer som Dagen tilforn.

 

Gam/m/elt Bjergnings Thingsvidne.  vid: Fol: 18.

Bjergerne Hans Johnsen og Erich Hansen Bratshoug mødte og fremstillede som godvillig mødende:

            2det Vidne Magne Halvorsen Husebøe, 45 Aar gam/m/el og ubeslægtet med Bjergerne. Han aflagde Lovens Eed og forklarede sig aldeles overeensstem/m/ende med 1ste Vidne, hvis Forklaring han siden hørte oplæse og vedkjendte sig som sin egen. Han tillagde, at han siden har seet det Skjær, hvorpaa de bjergede havde roet op  og at dette er saaledes beskaffen, at de Bjergede ikke uden andres Hjelp kunde have kom/m/et derfra.   Dimitteret.

  Bjergerne begjerede dette Thingsvidne sluttet og sig beskreven meddeelt, hvilket blev bevilget.

 

Gam/m/el Sag

Elling Ellingsen Ask contra Christopher Christophersen Ask.  fra Fol: 38.

Procurator Lassen fremsendte Brev, af 24de d: M:, til Dom/m/eren med det deri paaberaabte Indlæg, af sam/m/e Dato, hvori Sagen indlades til Dom.

  Bemeldte Skrivelse og Indlæg indtages her  saaledes lydende. #

  Told Procurator Rogge lod ved Fuldmægtig Krum møde og begjere Anstand til Maaneds Thinget i Bergen d: 15 Decbr: 1812, for ligeledes, fra Indstævntes Side, at indlade Sagen til Dom.

Eragtning:

Den begjerte Anstand bevilges.

 

1812: 56b

 

 

Forhør.

Ifølge Amtets Ordre af 2den October 1812 blev Forhør begyndt til Oplysning angaaende Omgangsmaaden med endeel Vare, som hørte til en Raasejls Jægt der strandede ved Toskelandet i December Maaned f: A:  og tilhørte Kjøbmand Peter Greve Bredahl.

  Amtets Ordre, af 2den d: M:, tilligemed den deri paaberaabte Forestilling, af 28de September 1812, fra Peter Greve Bredahl, saavelsom den deri omhandlede Nota over de bortkomne Varer, indtages her  saaledes lydende: #

  Til dette Forhør var af Sorenskriveren, under 9de d: M: udstedt skrivtlig Indkaldelse, som sam/m/e Dato blev tilsendt Lehnsmand Bøe, for Radøe Skibrede, til Forkyndelse; men da Indkaldelsen ikke af Lehnsmanden endnu er tilbagesendt, kan sam/m/e ikke her indtages.

  Kjøbmand Peter Greve Bredahl mødte personlig. Hans foranførte Skrivelse til Amtet, med den deri anførte Nota blev oplæst for ham og han vedstod sam/m/e.

  Dernæst mødte, efter Tilsigelse, som

            1ste Deponent Rasmus Gudmundsen Waagenæs, 21 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at han tilligemed Knud Johannesen Grindhem vare de første, som kom ud og bjergede Folket, der hørte til Kjøbmand Bredahls Jægt, som var strandet ved Toskelandet i December Maaned f: A:  Han bjergede Folkene, der sad paa et Skjær, men saae ikke Fartøjet. Siden rejste han ud, i Selskab med 7 Mænd fra Waagenæs, hvilke opsøgte Fartøjet, der laae opdrevet ved Stranden paa en Øe kaldet Duen ved Toskelandet. Deponenten bjergede endeel af Takkelagen og {nogle} \8/ Tønder Korn  samt en Tønde Salt, m: m:, hvilket {de} han og hans Kamerater har afleveret til Kjøbmand Bredal. De holdt Vagt ved Vraget i et Ætmaal, og i den Tid Deponenten stod Vagt mærkede han ikke at nogen tog noget bort fra Vraget. Kjøbmand Bredahls foranførte Nota blev oplæst for Deponenten, som benægtede enten selv at have taget eller fordulgt \nogen af/ de deri ommeldte Varer, eller at være vidende om, hvor de ere afblevne. Han benægtede ligeledes at være vidende om at nogen har beholdt noget af hvad der hørte Vraget til. Videre vidste han ikke til Oplysning.   Dimitteret.

            2den Deponent Knud Johannesen Grindem, 25 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig aldeles ligesom 1ste Deponent, hvis Forklaring han siden hørte oplæse og vedkjendte sig som sin egen, med den Forandring, at han ikke stod Vagt ved Vraget.   Dimitteret.

  Endvidere mødte som ustævnte:

            3die Deponent Mons Monsen søndre Waagenæs, 45 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig ligesom 1ste Deponent, undtagen deri, at han ej var med at bjerge Folkene.   Dimitteret.

            4de Deponent Christian Olsen Waagenæs, 29 Aar gam/m/el. Han forklarede sig, efter Advarsel om at sige Sandhed, aldeles ligesom 3die Deponent.   Dimitteret.

            5te Deponent Knud Johannesen søndre Waagenæs, 59 Aar gam/m/el. Han blev formanet til Sandhed og forklarede sig aldeles ligesom 3die Deponent.   Dimitteret.

            6te Deponent Gudmund Larsen nedre Waagenæs, 53 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed svarede han i et og alt ligesom tredie Deponent.   Dimitteret.

            7de Deponent Jacob Jacobsen nedre Waagenæs, 36 Aar gam/m/el. Hans Forklaring stemte aldeles overeens med 3die Deponents.   Dimitteret.

            8de Deponent Rasmus Christiansen nedre Waagenæs, 25 Aar gam/m/el. Han blev formanet til Sandheds Udsigende og forklarede sig i et og alt ligesom 3die Deponent.   Dimitteret.

 

1812: 57

 

  De i Bredals Skrivelse ommeldte Personer, Knud Daland og Signalbestyrer Petersen vare af Sorenskriveren i Indkaldelsen tilsagte at møde. Efter Paaraab mødte ingen af dem.

  Da saaledes intet videre for Tiden var at foretage, blev Forhøret indtil videre udsat for at continueres, naar Høste-Thingene ere forbi, {efter nærmere Indkaldelse.}

 

Da intet videre var at foretage blev Thinget udsat til den følgende Dag.

                                                             Christie

  Ole Christensen Myrtvedt.  OCSM.                   Stephen Johnsen Haatoft.

  Shur Sjursen Iden.  SSSI.                                   Mathias Larsen Tvedten  MLS og bomerke

 

 

Den følgende Dag continuerede Thinget i Overværelse af de sam/m/e Personer som forhen.

 

Forklaring om fundet Vrag:

For Retten mødte Niels Monsen, Gudmund Michelsen, Johannes Larsen, Anders Nielsen, Knud Johannesen, Thomas Rasmussen og Friderich Monsen Herløevær, og Anders Rasmussen, {Bredv} Knud Monsen og Ole Olsen Bredvig, som alle eenstem/m/ig forklarede, at de i Slutningen af November Maaned f: A: bjergede 4 Bjelker samt 27 Tylter og en Bord-Planke, hvilke fra Havet kom inddrivende og fandtes adspredte \paa Søen/ omkring ved de vestligste Kyster af Herløevær lige ude ved Havet. Comparenterne havde hver en Tjeneste-Karl med ved Bjergningen. De bjergede Varer bleve efterhaanden indbragte og oplagte deels paa Herløevær og deels paa Bredvigen. Bemeldte Varer drev saaledes udenfor Landet, at dersom Vinden havde vendt sig og blæst fra Land, havde Varerne atter drevet ud paa havet. Under Bjergningen blæste en stærk sydvest Vind, som gjorde Bjergningen meget besværlig.

  Ligeledes forklarede bemeldte 7 Opsiddere paa Herløevær eenstem/m/igjen, at de sam/m/e Tid bjergede en Skibs-Storbaad, som fra Havet var drevet ind paa Krog-Osen, der er en liden Havbugt vestenfor Herløevær. Denne Baad laae kantret paa Søen, og ingen Skibsfolk fandtes paa eller ved sam/m/e. Paa Baaden saaes heller ikke Mærke eller Num/m/er.

  Endelig forklarede samtlige bemeldte 10 Bjergere, at de, imellem Juul og Nytaar sidstleden, observerede, at et Skibs-Anker laae paa Bunden ved et Hav-Skjær udenfor alle Lande og Odder vestenfor Herløevær. Efter flere Dages Anstrængelse fik de dette Anker optaget af Søen og bragt i Sikkerhed. Ankeret laae paa 8 Favnes Dybde. Der fandtes ikke Mærke eller Stempel paa sam/m/e.

  Disse Forklaringer bleve oplæste for samtlige bemeldte Personer, som vedstode sam/m/e  og bleve dimitterede.

 

Ditto.

For Retten mødte Ole Johannesen \nordre/ Sælle og og!! Niels Rasmussen nordre Sælle, som tilkjendegave, at de omtrent 14 Dage for Juul 1811 bjergede en Skibsbaad, som kom drivende ind fra Havet og som de fandt kantret paa Søen i den saa kaldte Svartbakleden mellem Land vestenfor Sælle tæt ude ved Havet. Det blæste sam/m/e Tid en stærk sydvest Vind. Saafremt Vinden havde vendt sig fra Land, havde Baaden atter drevet ud paa Havet. Den blev af Comparenterne buxeret ind til deres Gaard ½ Miil fra Bjergnings Stedet, hvor den blev lagt i Sikkerhed. Ligeledes tilkjendegave Comparenterne at de tilligemed de 8 andre

 

1812: 57b

 

Opsiddere paa Sælle bjergede 2 Bjelker, som fandtes i Søen tæt ved Landet paa Sælle. Ved Baaden fandtes ingen Skibsfolk. Paa Baaden eller Bjelkerne saae ikke Mærke eller Num/m/er.

  Denne Forklaring blev oplæst for dem, de vedstode dens Rigtighed  og bleve dimitterede.

 

Ditto.

For Retten mødte Rasmus Monsen Hjelmen, som tilkjendegav, at han omtrent 4 Uger før Juul 1811 bjergede 6 Stk: Bord-Planker, som han fandt drivende paa Søen paa Krog-Osen vestenfor Herløevær tæt ude ved Havet, og som han derefter bragte i Sikkerhed paa Gaarden Hjelmen. Disse Planker drev saaledes at de med Vesten-Vinden kom ind ad med Landet, men dersom Vinden havde blæst fra Land maatte de atter have drevet ud i Havet. Paa Plankerne saaes ikke Mærke eller Num/m/er.  Denne Forklaring blev oplæst for ham; han vedstod sam/m/e og blev dimitteret.

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Obligation fra Christopher Christophersen til Bartholomeus Hammer for 1500 rd, mod 2den Prioritet i Gaarden Asch  No 9, dateret 19de Septembr: 1812.

            2.  Kjøbe-Contract imellem Jørgen Olsen og Kjøbmand Johan Nicolaysen angaaende et Huus paa Pladset Havnen under Gaarden Hop for 100 rd, dateret 26 April 1812.

            3.  Skjøde fra Jørgen Olsen til Kjøbmand Johan Nicolaysen paa et Huus paa {Gaarden} \Pladset/ Havnen under Gaarden Hop, for Kjøbesum 100 rd, dateret 19 Maji 1812.

            4.  Skjøde fra Enken Synneve JensDatter Ryland med fl:  til Jens Wichingsen paa 18 Mrk Smør  8 Kander Malt, indberegnet hans egen Arvelod  i Gaarden Ryland, No 68, for 80 rd, {dateret} og Vilkaar, til Værdie 50 rd aarlig, dateret 26 Octobr: 1812.

            5.  Vilkaarsbrev fra Jens Wichingsen Ryland til hans Moder Synneve JensDatter paa aarligt Levekaar af Gaarden Ryland, dateret 26 Octobr: 1812.

            6.  Skjøde fra Jacob Nielssen Aasebøe til hans Søn Niels Jacobsen paa 9 ¾ Mrk Smør, 3 Kd: Malt og ¼ Faar i Gaarden Aasebøe, No 12, for 250 rd  og Vilkaar, til Værdie 43 rd aarlig, dateret 26 Octobr: 1812.

            7.  Vilkaarsbrev fra Niels Jacobsen Aasebøe til Forældrene Jacob Nielssen og Anna Olsdatter paa aarligt Levekaar, dateret 26 Octobr: 1812.

            8.  Bøxelseddel fra Niels Nielssen søre Aadland til hans Søn Niels Nielssen paa 1 pd Smør  1 Mæle Malt Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 9 Mrk Smør  i Gaarden søndre Aadland  No 103, dateret 26 Octbr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            9.  Vilkaarsbrev fra Niels Nielssen søndre Aadland til Forældrene Niels Nielssen og Anna ØstensDatter paa aarligt Levekaar, dateret 26 Octobr: 1812.

            10.  Skjøde fra Tollev Olsen Tostensvig med fl:  til Arne Tørressen paa 18 Mrk Smør  8 Kander Malt i Gaarden Hjertaas  No 76, for 405 rd, dateret 23 Octobr: 1811.

            11.  Aflyst Obligation fra Mons Larssen Hæggernæs til Myndlingerne Marthe OlsDatter Moldeklev for 25 rd  og Anna PaulsDatter Hopland for 23 rd, i alt 48 rd, mod Pant i Gaarden Hæggernæs, No 26, dateret 1ste April 1809  og qvitteret 26 Octobr: 1812.

            12.  Afkald fra Jacob Jenssen Hanevig til Formynderen Ole Monssen Stien for hans Kones Cecilia OlsDatter øvre Tvedts Arvemidler 11 rd 1 mrk 12 s, dateret 26 Octobr: 1812.

            13.  Ditto fra Johannes Anderssen Mjaatvedt til Formynderen Niels Knudsen Mæland for hans Fædernearv 23 rd 5 mrk 14 s, dateret 26 Octbr: 1812.

            14.  {Skjøde} \Ditto/ fra Rasmus Olsen øvre Tvedt til Formynderen Anders Rasmussen nedre Tvedt for Myndlingen Ingebor OlsDatter øvre Tvedts Arvemidler 26 rd 5 mrk 13 s, dateret 26 Octobr: 1812.

            15.  Ditto fra Lars Monssen nedre Tvedt til Formynderen Michel Olsen Leerviig for hans Arvemidler 62 rd 2 mrk 1 s, dateret 26 Octobr: 1812.

            16.  Auctions Skjøde til Friderich Ameln paa Kræmmerlejet Jordholmen, for Kjøbesum 2005 rd, dateret 24de Februar 1812.

 

1812: 58

 

            17.  Vilkaarsbrev fra Christian Ameln til Frue Majorinde Storm paa aarligt Levekaar af Gaarden Floen, dateret 13 Julii 1812.

            18.  Skjøde fra Lehnsmand Johannes Fougstad paa Secretair og Sorenskriver Johan Korens Vegne til Amund Olssen Rødsland paa 13 ½ Mrk Smør  6 Kander Malt i Gaarden Rødsland, No 65, for Kjøbesum 500 rd, dateret 26 Octobr: 1812.

            19.  Skjøde fra John Larssen Evje til Johannes Larssen paa 21 3/5 Mrk Smør, 10 4/5 Kd: Malt og 3/10 Faar i Gaarden indre Bragstad, No 74, for 600 rd  og Levekaar, til Værdie for 50 rd aarlig, dateret 12te Septembr: 182.

            20.  Vilkaarsbrev fra Johannes Larssen indre Bragstad til hans Moder Anna PedersDatter paa aarligt Levekaar af Gaarden indre Bragstad, dateret 27 Octobr: 1812.

            21.  Obligation fra Johannes Larssen indre Bragstad til Steffen Bergesen Rølland, stor 500 rd, mod Pant i indre Bragstad  No 74, dateret 27 Octobr: 1812.

            22.  Skjøde fra Wiching Larssen Moldeklev til Niels Anderssen paa 18 Mrk Smør, 6 Kd: Malt  ¼ Faar i Gaarden Moldeklev, No 91, for Kjøbesum 300 rd  og Levekaar til Værdie 33 rd aarlig, dat: 27 Octbr: 1812.

            23.  Vilkaarsbrev fra Niels Anderssen Moldeklev til Wiching Larssen Moldeklev og Kone Gjertrud NielsDatter paa aarligt Levekaar, dateret 27 Octobr: 1812.

            24.  Skiftebrev efter Knud Bendixsen Egeland, sluttet 15de Januar 1812, hvorved Boets Jordegods  9 3/5 Mrk Smør, 3 1/5 Kd: Malt i Gaarden Egeland, No 70, er udlagt til Enken Inger SteffensDatter og Børnene.

            25.  Skiftebrev efter Bendix Knudsen Egeland, sluttet 7de April 1812, hvorved Jordegods 14 2/5 Mrk S:r  4 4/5 Kd: Malt i Gaarden Egeland, No 70, er udlagt til Enken Anna KnudsDatter og Børnene.

            26.  Skjøde fra Ole Aschildsen Nepstad og Mari PedersDatter Kallevig til Lars Johannessen Hetlevig paa 7 ½ Mrk Smør  9 Mrk Fisk i Gaarden Kallevig, No 18, for 150 rd, dateret 19 Septbr: 1812.

            27.  Aflyst Obligation fra Erich Thomassen Kallevig til Ole Aschildsen Nepstad for 97 rd, mod Pant i Gaarden Kallevig, No 18, dateret 13 Septbr: 1802  og qvitteret 27 Octobr: 1812.

            28.  Obligation fra Lars Johannessen Kallevig til Ole Aschildsen Nepstad for 97 rd, mod Pant i Gaarden Kallevig, No 18, dateret 27 Octobr: 1812.

            29.  Vilkaarsbrev fra Baste Bergesen Moldeklev og Ole Olsen Moldeklev paa Myndlingen Anna OlsDatters Vegne  til Ole Nielssen Moldeklev, dateret 22de Octobr: 1811.

            30.  Skiftebrev efter Gjertrud OlsDatter Moldeklev, sluttet 14 Maji 1812, hvorved Boets Jordegods  9 Mrk Smør, 3 Kd: Malt  1/8 Faar i Gaarden Molkeklev, No 91, er udlagt til Enkemanden Baste Bergesen og Sønnen Berge Bastesen, hver det halve.

            31.  Skiftebrev efter Peder Hanssen Tollesøe, sluttet 23 Septembr: 1812, hvorved Boets Jordegods  4 ½ Mrk Smør, 3 Kd: Malt og 1 1/8 \Mrk/ Fisk i Gaarden Tollesøe, No 1, er udlagt til Enken Brithe NielsDatter Tollesøe og Creditor Peder Michelsen Echerhovde.

            32.  Skjøde fra Johannes Fougstad paa Secretair og Sorenskriver Johan Korens Vegne til Elling Nielssen paa 1 pd 3 Mrk Smør  12 Kander Malt i Gaarden Rødsland, No 65, for 950 rd, dat: 27de Octobr: 1812.

            33.  Obligation fra Elling Nielssen Rødsland til Ole Anderssen Fløysand for 600 rd, mod Pant i Gaarden Rødsland, No 65, dateret 27 Octobr: 1812.

            34.  Aflyst Obligation fra Wiching Larssen Moldeklev til Myndlingen Ole Anderssen Moldeklev med fl:, stor 150 rd, mod Pant i Moldeklev, No 91, dat: 20 Octbr: 1807  og qvitteret 27 Octobr: 1812.

            35.  Obligation fra Niels Anderssen Moldeklev til Myndlingen Ole Anderssen Moldeklev med fl:, stor 150 rd, mod Pant i Moldeklev, No 91, dateret 27 Octobr: 1812.

            36.  Skjøde fra Gudmund Michelsen Herløevæhr til Gunder Jonassen Toske paa 6 ¾ Mrk Smør, 3 Kander Malt, 1/8 Faar og 4 ½ Mrk Fisk i Gaarden Toske, No 56, for 130 rd, dateret 27 Octobr: 1812.

            37.  Bøxelseddel fra Ole Johannessen Toske til hans Søn Johannes Olsen paa 5 1/16 Mrk S:r, 2 ¼ Kd: Malt, 3/32 Faar og 3 3/8 Mrk Fisk Landskyld  og Skatteskyld 10 11/16 Mrk Smør  i Toske, No 56, dateret 27de Octobr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            38.  Bøxelbrev fra Elling Ottesen Toske til hans Søn Johannes Ellingsen paa 6 ¾ Mrk Smør, 3 Kd: Malt, 1/8 Faar og 4 ½ [Mrk] Fisk i Gaarden Toske, No 56, dateret 27 Octobr: 1812, med Revers   Skatteskylden er 14 ¼ Mrk Smør.  Intet erlagt til Tugthuset.

            39.  Skjøde fra Helge Jacobsen Erstad til hans Søn Jacob Helgesen paa 20 Mrk Smør, 10 2/3 Kd: Malt og 2/9 Faar i Gaarden Erstad, No 81, for 200 rd  og Levekaar, til Værdie 60 rd aarlig, dateret 27de October 1812.

            40.  Vilkaarsbrev fra Jacob Helgesen Erstad til Forældrene Helge Jacobsen og Sigrid PedersDatter, paa aarligt Levekaar, dateret 27de Octobr: 1812.

 

1812: 58b

 

            41.  Afkald fra Erich Iversen Sagstad for hans Hustrues Anna OlsDatter Moldeklevs Møderne Arv 42 rd 5 mrk 12 s, til Formynderen Ole Olsen Moldeklev, dateret 27 Octobr: 1812.

            42.  Fredlysning fra Foged Bøgh over Kjøbmand Peter Greve Bredals ejende Gaard Henøen med underliggende Øer og Holmer m: v:, dateret 28de Octobr: 1812.

 

Fogden fremlagde Tingsvidnerne over Odels- og Selvejer samt Vejmester-Mandtallerne for dette Skibrede, som inden Retten blev læste og af Laugrettet og Almuen rigtig befundne.

  Ligesaa fremlagde Fogden Restancelisten for Herløe Skibrede, der viser at for indeværende Aar udestaar af ordinaire Skatter 2870 rd 8 ½ s,  af Afgivten til Justits Fondet 172 rd 26 ½ s  og af ¼ pro cento Skatten 30 rd 53 s.  Denne Liste blev inden Retten læst og examineret og af Laugrettet og Almuen rigtig befunden.

 

Til Laugrettesmænd for næstkommende Aar 1813 bleve opnævnte:  Niels Gundersen Frommerejde, Rasmus Iversen Frommerejde, Joseph Olsen Schielanger og Hans Olsen Husebøe.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Høstetinget for Herløe Skibrede hævet.

                                                                 Christie

  Ole Christensen Myrtvedt.  O.C.S.M.                    Steffen Johnsen Haatoft.

  Sjur Sjursen Iden.  S.S.S.I.                               Matthias Larssen Tvedten  M.L.S. og bomerke

 

 

 

Aar 1812  d: 29de October 1812  blev det almindelige Høste- Sage- og Skatte-Thing for Radøe Skibrede holdt paa Thingstedet Alverstrøm/m/en  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4 eedsvorne Laugrettesmænd  Ole Michelsen Haaland, Peder Knudsen Bircheland, Peder Danielsen Frøetjold og Niels Olsen Udsylte.  Foged Bøgh, Skibredets Lehnsmand og endeel thingsøgende Almue vare tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger som paa Høste Thinget for Lindaas Skibrede d: 22de d: M:

 

Om Frieskydsen.

Almuen vedtog, ihenseende til Frieskydsen, det sam/m/e som af Almuen paa Lindaas Skibrede d: 22de d: M: blev antaget.

 

Om Thingholdet.

Lehnsmand Fougstad accorderede med Almuen om Thingholdet i næste Aar, og Almuen tilstod ham for Aaret 1813 72 s:, skriver to og sytti Skilling  pr: mand.

 

Fogeden fremlagde det store Skatte-Thingsvidne, bestaaende af 14 Qvæstioner, hvilke inden Retten bleve oplæste  og hvortil Almuen og Laugrettet  samt isærdeleshed de 2 Mænd  Rasmus Rasmussen Hvidsteen og Niels Carlsen Kaalaas  svarede saaledes:  til 1ste, 2de  3die og 4de Qv:  Sv:  ney.   5te og 6te Qv:  Sv:  ingen andre end de sædvanlige.   7de  8de og 9de Qv:  Sv:  ney.   10de Qv:  Sv:  jo.   11te, 12te, 13de og 14de Qv:  Sv:  ney.

  Ligeledes blev oplæst Thingsvidnet over Mølle- Qværne- Huusmænds og Engeslet Skatterne, hvilket af Laugrettet og Almuen blev rigtigt befundet.

 

Nye Sag

Enken Anna Christensdatter Hellesøen contra Anders Willumsen nedre Waagenæs.

For Retten mødte Enken Anna Christensdatter Hellesøen, med Laugværge Lehnsmand Ole Magnesen Bøe, og fremlagde  1. Stævne Vidnernes Attest, af 13de October 1812  om at de med mundtlig Varsel have til i Dag indstævnt Anders Willumsen nedre Waagenæs til at lide Dom fordi han nægter at betale hende det Vilkaar, han har forpligtet sig at svare hende.   2. Forligelses Com/m/issionens Attest af 8de September 1812 om at Sagen er afvist til Rettergang, og   3. et Vilkaarsbrev, oprettet af Indstævnte d: 26de October 1810, hvorved han \har/ forbundet sig at betale Citantinden er aarligt Levekaar, m: v:.  Da denne Contract beviser, at Indstævnte er pligtig er!! (at) betale det paastævnte Vilkaar, paastod hun at han maatte tildøm/m/es, under passende Mulct til Fattigcassen, aarlig i rette Tid at udlevere hende det i Vilkaarbrevet omhandlede Vilkaar  og at erstatte hende denne Sags Omkostninger

 

1812: 59

 

skadesløst med 12 rd, og saaledes indlod Sagen til Dom.

  Stævne Attesten og Forligelses Com/m/issionens Attest indtages her  saaledes lydende: #   Vilkaarbrevet vedhæftes Acten.

  Indstævnte Anders Willumsen nedre Waagenæs mødte. Stævne Attesten blev for ham oplæst. Han benægtede at svare Citantinden videre end Værdien af det i Vilkaarbrevet omhandlede Vilkaar med de deri fastsatte 10 rd.

  Efterat dette var passeret, bleve Parterne saaledes forligte:  at Indstævnte forbandt sig til aarlig i rette Tid at opfylde Vilkaaret efter Vilkaarbrevet af 26de October 1810, og at erstatte Citantinden denne Sags Omkostninger med otte Rixdaler, hvilke han i Retten betalte hende. Paa disse Vilkaar frafaldt Citantinden Søgsmaalet.

  Sagen blev saaledes hævet  /: Gebyret af denne Sag  der angaaer mindre end 25 rd Værdie, og hvoraf ingen Forhøjelse svares  blev Citantinden eftergivet.

  Indstævnte betalte Tilsvar 5 mrk 10 s uden Forhøjelse.  Vilkaarbrevet blev Citantinden udleveret.

 

Forklaring om Vrags Bjergning.

For Retten mødte Niels Olsen Udsylte og tilkjendegav at han, tilligemed Michel Erichsen Udsylte, omtrent 4 Uger før Juul 1811 bjergede 2 Bjelker, som laae og drev paa Søen inde paa Feye-Osen imellem Hendøen og Feyøe Landet, og som han buxerede ind til Gaarden Sylte, omtrent een Miil fra Bjergnings-Stedet. Disse Bjelker vare inddrevne fra Havet og laae vel paa Feyøe-Osen imellem Landene, men det aabne Hav stod ind derpaa. Vinden var sydvest og drev Bjelkerne ind; men dersom Vinden havde vendt sig og blæst fra Land, vilde Bjelkerne atter have drevet ud paa havet. Paa Bjelkerne vare ingen Mærker.  Denne Forklaring blev oplæst for ham; han vedstod dens Rigtighed  og blev dimitteret.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette, blev Thinget udsat til den følgende Dag

                                                                    Christie

 Ole Michelsen Haaland. OMS og bomerke         Peder Danielsen Froetjold  PDS og bomerke

 Peder Knudsen Birkeland. PKS og bomerke       Niels Olsen Udsylte  NOS og bomerke

                                                              alle med holdt Pen

 

 

Der paa følgende 30te October continuerede Høstetinget for Radøe Skibrede i Overværelse af de samme Personer som i Gaar.

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Skiftebrev efter Helga MichelsDatter Hoele, sluttet 8de April 1812, hvorved Boets Jordegods  1 pd 14 4/5 Mrk Smør  23 13/15 Kd: Malt i Gaarden Hole, No 14, er udlagt til Enkemanden John Nielsen Hoele og Børnene.

            2.  Skjøde fra John Jenssen Herløevæhr med fl:  til \Ole/ Jens\sen/ {Nielssen} Birkeland paa 1/10 i Mælands Annex Kirke med underliggende Jordegods, nemlig 8 Mrk Smør  6 2/3 Kd: Malt i Gaarden Birkeland  No 45 i Radøe Skibrede   og 2 2/5 Mrk Smør  1 3/5 Kande Malt i Gaarden Leervig, No 71 i Herløe Skibrede, for Kjøbesum 125 rd, dateret 13 Maji 1812.

            3.  Skjøde fra Johannes Fougstad paa Secretair og Sorenskriver Korens Vegne til Halvor Anderssen Farrestvedt paa 18 Mrk Smør  15 Kd: Malt i Gaarden Mjøs, No 71, for 730 rd, dat: 14 Maji 1812.

            4.  Bøxelseddel fra Sognepræst Wolff til Thomas Olsen paa 18 Mrk Smør  12 Kd: Malt Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 3 Mrk Smør  i Gaarden Qvamme, No 13, dateret 28 Aug: 1812, med Revers  Intet til Tugthuset

            5.  Ditto fra Do til Ole Rasmussen paa 18 Mrk Smør  12 Kd: M: Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 3 Mrk Smør  i Gaarden Qvamme  No 13, dat: 28 Aug: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            6.  Vilkaarsbrev fra Thomas Olsen Qvamme til John Monssen og Kone Kari MichelsDatter, dateret 29de Octobr: 1812.

            7.  Aflyst Obligation fra Lars Michelsen Tolleshoug til Torger Olsen Houcheland for 198 rd, mod Pant i Tolleshoug  No 16, dateret 19 Martii 1810  og qvitteret 6 Julii 1812.

 

1812: 59b

 

            8.  Bøxelseddel fra Gudmund Anderssen Ulvatten til Sønnen Anders Gudmundsen paa 9 Mrk Smør  6 Kander [Malt] Landskyld  og 13 5/9 Mrk S:r Skatteskyld  i Ulvatten  No 35, dateret 29 Octobr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset

            9.  Ditto fra Johannes Jenssen Hole til Sønnen Jens Gregorius Johannessen paa 12 Mrk S:r  8 Kd: M: Landskyld  og 18 Mrk S:r Skatteskyld  i Hole  No 14, dat: 29 Octbr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            10.  Skjøde fra Lars Michelsen Tolleshoug til Mons Knudsen Landsvig paa 9 Mrk Smør  9 Kd: Malt i Gaarden Tolleshoug, No 16, for Summa 200 rd, dateret 29 Octbr: 1812.

            11.  Bøxelseddel fra Mons Knudsen Landsvig til Lars Michelsen paa 9 Mrk S:r  9 Kd: M: Landskyld  og Skatteskyld 15 ¾ Mrk Smør  i Tolleshoug  No 16, dat: 29 Octbr: 1811, med Revers  Intet til Tugthuset.

            12.  Vilkaarsbrev fra Lars Michelsen Tolleshoug til Johannes Jacobsen Tolleshoug paa aarligt Levekaar, dateret 29 Octobr: 1812.

            13.  Bøxelseddel fra Frue Ameln til Sjur Nielsen paa 18 Mrk Smør  12 Kd: Malt Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 3 Mrk S:r  i Gaarden Hatland  No 29, dateret 23 Januar 1812, med Revers  Intet til Tugthuset.

            14.  Bøxelseddel fra Hans Michelsen Tolleshoug m: fl:  til Ole Claussen Wetaas paa 1 pd 12 Mrk S:r  2 Mæler Malt Landskyld  og 2 pd 6 Mrk Smør Skatteskyld  i Gaarden Hole, No 14, dateret 29 Octbr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            15.  Bøxelseddel fra Provst K: G: Fleischer til Mons Christiansen paa 18 Mrk Smør  12 Kd: Malt Landskyld  og 1 pd 3 Mrk Smør Skatteskyld  i øvre Manger, No 43, dateret 16 Decembr: 1811, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            16.  Vilkaarsbrev fra Mons Christiansen øvre Manger til Forældrene Christian Monssen og Mari JohannesDatter, dateret 29 Octobr: 1812.

            17.  Bøxelseddel fra Frue Ameln til Jens Michelsen paa 1 pd 3 Mrk Smør Landskyld  og 22 ½ Mrk Smør Skatteskyld  i Gaarden indre Morchen, No 38, dat: 17 Decbr: 1811, med Revers  Intet til Tugthuset.

            18.  Ditto fra Sognepræst Wolff til Johannes Thomassen paa 14 2/5 Mrk S:r, 9 3/5 Kd: Malt, 1/5 Faar Landskyld  og 1 pd 2 2/5 Mrk Smør Skatteskyld  i Gaarden Mangersnæs  No 44, dat: 6 April 1812, med Revers.  Intet erlagt til Tugthuset.

            19.  Ditto fra Do til John Hanssen Wilanger paa 14 2/5 Mrk Smør, 9 3/5 Kd: M:  1/5 Faar Landskyld  og 1 pd 2 2/5 Mrk S:r Skatteskyld  i Mangersnæs  No 44, dat: 2de Octobr: 1812, med Revers.  Intet til Tugthuset.

            20.  Vilkaarsbrev fra John Hanssen Mangersnæs til Erich Anderssen og Kone Kari NielsDatter, dateret 29 Octobr: 1812.

            21.  Skjøde fra Gullach Nielsen Sletten til Sønnen Niels Gullachsen paa 18 Mrk S:r  12 Kd: Malt i Gaarden Sletten, No 76, for Kjøbesum 200 rd  og Vilkaar til Værdie 74 rd aarlig, dateret 29 Octbr: 1812.

            22.  Vilkaarsbrev fra Niels Gullachsen og Mons Gullachsen Sletten paa aarligt Levekaar til Forældrene Gullach Nielsen og Dorthe LassesDatter, dat: 29 Octbr: 1812.

            23.  Afkald fra Rasmus Sjursen Qualem til Formynderen Magne Michelsen øvre Qualem for hans Hustrue Magnille RasmusDatters Arv 11 rd 7 s, dateret 29 Octobr: 1812.

            24.  Ditto fra Johannes Thomassen Manger til Formynderen Halvor Rasmussen Kaartvedt for hans Arvemidler 19 rd 3 mrk 13 s, dateret 29 Octobr: 1812.

            25.  Ditto fra Michel Olsen Kolstad for hans Kones Anna HalvorsDr: Kaartvedts Arv 26 rd 4 mrk, til Formynderen Niels Erichsen Kaartvedt, dateret 29 Octbr: 1812.

            26.  Bøxelseddel fra Stiftsprovst Knud G: Fleischer til Peter Anderssen paa 18 Mrk Smør  6 Kd: Malt Landskyld  og 22 ½ Mrk Smør Skatteskyld  i Gaarden Waxtjol, No 21, dateret 23 Septbr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            27.  Aflyst Obligation fra Anders Rasmussen Tolleshoug til Rasmus Hanssen Soltvedt  stor 350 rd, mod Pant i Tolleshoug  No 16, dateret 28 Martii 1810, og qvitt: 30 Octbr: 1812.

            28.  Obligation fra Anders Rasmussen Tolleshoug til Lars Anderssen søre Aase, for 400 rd, mod Pant i Gaarden Tolleshoug  No 16, dateret 30 Octbr: 1812.

            29.  Afkald fra Gudmund Rasmussen \indre/ Tougle for hans afdøde Datters Agothe GudmundsDatters Moderarv 27 rd 2 mrk 11 s, til Formynderen Niels Johannessen indre Tougle, dateret 30te Octobr: 1812.

            30.  Afkald fra Mons Johannessen Mjøs til Matthias Johannessen Wilanger for hans Kones Guri AmundsDatter Mjøs’s Arv 3 rd 2 mrk 7 s, dat: 30 Octbr: 1812.

 

1812: 60

 

            31.  Afkald fra Ingebrigt Hansen Nordanger for hans Faderarv 6 rd 4 mrk 6 s til Formynderen Peder Danielsen Frøtjol, dateret 30 Octbr: 1812.

            32.  Aflyst Obligation fra Mons Johannessen Mjøs til Myndlingen Johanne NielsDatter Oenæs, stor 190 rd, mod Pant i Gaarden Mjøs, No 71, dat: 23 Octbr: 1807, efter Qvitteringer af 16de Decembr: 1811 og 29 Septbr: 1812.

            33.  Bøxelseddel fra Frue Kahrs til Magne Michelsen paa 18 Mrk Smør  18 Kd: M: Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 7 ½ Mrk Smør  i Nordanger  No 72, dat: 20 Octobr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            34.  Vilkaarsbrev fra Magne Michelsen Nordanger til hans Moder Else MonsDatter paa aarligt Levekaar, dateret 30te Octbr: 1812.

            35.  Bøxelseddel fra {Knud Størksen} Frue Kahrs til Knud Størksen paa 9 Mrk Smør  9 Kd: Malt Landskyld  og Skatteskyld 15 ¾ Mrk Smør  i Gaarden Nordanger, No 72, dateret 16de Julii 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

 

Fogden fremlagde Tingsvidnerne over Af og Tilgangen i Odels og Selvejer samt Vejmestermandtallerne, som inden Retten bleve læste, examinerede og af Laugrettet og Almuen rigtig befundne.

  Ligesaa fremlagde Fogden Restancelisten for Radøe Skibrede  der viser at paa indeværende Aars Skatter udestaaer af ordinaire Skatter 2353 rd 4 s,  af Afgivten til Justitsfondet 67 rd 41 s,  og af ¼ prcto Skatten 13 rd 80 ½ s.  Denne Liste blev inden Retten læst, examineret og af Laugrettet og Almuen rigtig befundne.

 

Til Laugret for næstkommende Aar 1813 bleve opnævnte  Amund Larssen indre Sæbøe, Jacob Steffensen Hatland, Rasmus Gundersen indre Helle og Christian Jenssen Wilanger.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Høstetinget for Radøe Skibrede hævet.

                                                                   Christie

           Ole Michelsen Haaland.                                                 Peder Danielsen Frøtjol

           Peder Knudsen Birkeland.                                             Niels Olsen Udsylte.

 

 

 

Aar 1812  den 31te October  blev det almindelige Høste- Sage- og Skatteting for Alenfit Skibrede fremholdt paa Tingstedet Alverstrømmen i Overværelse af de 4 eedsvorne Laugrettesmænd  Christen Larssen Leivestad, Lars Nielsen Seim, Jon Bergesen øvre Tvedt og Mons Johnsen Alver.  Foged Bøgh, Skibredets Lehnsmand og endeel thingsøgende Almue vare tilstæde.

 

Hvorda blev publiceret de samme Kongelige Anordninger som paa Høstetinget for Radøe Skibrede den 29de d: M:  med Tillæg af de for Hosanger Skibrede d: 4de Nov: anførte No 35, 36, 37, 38, 39 og 40.

 

Om Tingskydsen.

Almuen vedtog, i Henseende til Frieskydsen, det samme som Almuen for Lindaas Skibrede den 22de d: M:, blev vedtaget.

 

Om Thingholdet.

Lehnsmand Fougstad accorderede med Almuen om Thingholdet i næste Aar  og Almuen tilstod ham for Aaret 1813 80 s, skriver otti Skilling  pr Mand.

 

Fogden fremlagde de store Skatte-Tingsvidner, bestaaende af 14 Qvæstioner, hvilke inden Retten blev oplæst  og hvortil Laugrettet og Almuen  samt i Særdeleshed de 2de Mænd Johannes Johannessen Bærefjord og Peder Willumsen Helleland  svarede saaledes:  Til 1ste, 2de, 5!! (3dje) og 4de Qv:  nej.   Til 5te Qv:  ingen andre end de sædvanlige.   Til 6te Qv:  nej.   Til 7de, 8de og 9de Qv:  nej.   Til 10de Qv:  jo.   Til 11te, 12, 13de og 14 Qv:  nej.

  Ligeledes Fremlagde Fogden Tingsvidnerne over Mølle- Qværne- Huusmænds- og Engeslæt-Skatterne, hvilke inden Retten bleve læste og af Laugrettet og Almuen rigtig befundne.

 

Da ingen for i Dag havde noget at føre i Rette blev Tinget udsat til førstkommende Mandag den 2den November.

                                                            Christie

        Mons Johnsen Alver.                                            Christen Larssen Leivestad

        John Bergesen øvre Tvedt.                                   Lars Nielssen Seim.  L.N.S. og bomerke

 

 

Den følgende 2den November continuerede Høste-Thinget for Alenfit Skibrede i Overværelse af de sam/m/e Personer som d: 31te October sidstleden.

 

Nye Sag:

Helge Samsonsen Leivestad contra Niels Jacobsen Hjelmtvedt.

For Retten mødte Helge Samsonsen Leivestad og fremlagde  1. Stævne Vidnernes Attest, af 16de October 1812, om at have med mundtligt Varsel ladet indstævne til dette Thing Niels Jacobsen Hjelmtvedt at lide Dom fordi han skal have fornærmet

 

1812: 60b

 

Citanten i Kirken, m: v:, og   2. Forligelses Com/m/issionens Attest om at Sagen er henvisst til Rettergang.

  Citanten begjerede de indstævnte Vidner paaraabte og edeligen afhørte over følgende Spørgsmaale:  1. om Vidnet var tilstede ved Seims Kirke sidstleden Nytaarsdag og saae eller hørte, at Indstævnte Niels Jacobsen Hjelmtvedt fornærmede Citanten ude paa Kirkegaarden, og hvori Fornærmelsen bestod?   2. om ikke Vidnet ligeledes har seet, at Indstævnte sidst afvigte Pintsedag fornærmede Citanten inde i Seims Kirke, og hvori Fornærmelsen bestod?

  De fremlagte 2 Attester indtages her  saaledes lydende: #

  Indstævnte Niels Jacobsen Hjelmtvedt mødte og benægtede Søgemaalets Rigtighed.

  Da Laugrettesmanden Christen Larsen Leivestad i denne Sag er indstævnt som Vidne, saa tiltraadte Retten, i hans Sted, eedsvoren Laugrettesmand Halvor Johnsen Ryland.

  Stævne Attesten blev læst og paategnet, hvorefter fremstod som

            1ste Vidne Sjur Larsen Kidenæs, som angav sig at være 42 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Parter. Han aflagde Lovens Eed og forklarede sig saaledes:  til 1ste Qv:  Sv:  Vidnet var tilstede ved Seims Annex-Kirke Nytaarsdag sidstleden. Han hverken saae eller hørte, at Indstævnte enten i Ord eller Gjerning fornærmede Citanten udenfor eller i Kirken; men Citanten kom til Vidnet, saavelsom Indstævnte, der begge ere Præstens Medhjelpere, og besværede sig over at et Lægdslem var ham paalagt, da han havde solgt sin Gaard til Christen Larsen Leivestad  og altsaa formeente, at det tilkom denne at modtage Lægdslem/m/et. Vidnet spurgte Indstævnte, hvad han syntes derom, og Indstævnte svarede:  at Helge og Christen Leivestad maatte afgjøre denne Sag mellem dem selv  og give Medhjelperne tilkjende hvem der vil modtage Lægdet, thi dersom de ikke ville modtage sam/m/e med det gode, saa maatte de gjøre det med det Onde. Videre saae eller hørte Vidnet ikke at der passerede mellem Parterne.   2den Qv:  Sv:  ney; men Vidnet saae at Citanten kom ind i Seims Kirke sidstleden første Pintsedag, og at Citanten vilde gaae ind i en Stol i Kirken, som Almuen havde vedtaget at overlade Sogne-Præsten til benyttelse. Indstævnte gik da hen til Helge Leivestad og holdt Haanden foran ham som for at møde, at Citanten ikke skulde gaae ind i Stolen. Vidnet saae ikke, {at} om Indstævntes Haand rørte ved Citanten eller ikke, men Indstævnte \førte/ den flade Haand ganske sagte henad omtrent lige for Citantens Bryst. Videre saae Vidnet ikke passere mellem Parterne, og Citanten blev staaende udenfor Stolen.  Denne Forklaring blev oplæst for Vidnet, som Vedblev sam/m/e som rigtig.  Dimitteret.

            2det Vidne Christen Larsen Leivestad, 27 Aar gam/m/el  ubeslægtet med Parterne, men givt med Citantens Kones Søster. Han aflagde Lovens Eed og svarede til 1ste Qv: aldeles ligesom 1ste Vidne, med den Forandring at Indstævnte sagde de omvidnede Ord til Citanten.   2den Qv:  Sv:  aldeles ligesom 1ste Vidne.  1ste Vidnes Forklaring blev derefter oplæst for 2det Vidne, der aldeles vedkjendte sig sam/m/e som hans egen.  Dimitteret.

            3die Vidne Lars Michelsen Langenæs, 37 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Parter. Han aflagde Lovens Eed og svarede til 1ste Spørgsmaal:  Sv:  Vidnet var den omspurgte Dag ved Seims Kirke, men saae eller hørte ikke Indstævnte fornærme Citanten.   til 2den Qv:  Vidnet hørte eller saae ikke videre, end at Citanten kom ind i Kirken og vilde gaae ind i den af 1ste Vidne omvidnede Stol. Indstævnte  der er Medhjelper, gik hen til Citanten og sagde, ”Du kom/m/er ikke ind i denne Stol i Dag; den hører Præsten til.”  Citanten svarede:  Stolen har dog engang hørt mig til. Derefter gik Citanten tilbage fra Stolen, og Vidnet saae eller hørte

 

1812: 61

 

ikke mere at passere mellem Parterne i Kirken.  Denne Forklaring blev oplæst for Vidnet, som vedstod sam/m/es Rigtighed  og blev dimitteret.

  Citanten begjerede endvidere afhørt over de sam/m/e 2 Qvæstioner efterfølgende godvillig mødende

            4die Vidne.  Brynild Olsen Berge, 24 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Parter, men en Søster Søn af Citantens Kone. Han aflagde Lovens Eed og svarede til 1ste Qv:  aldeles ligesom 2det Vidne.   2den Qv:  Sv:  ligesom 3die Vidne, med Tillæg, at Indstævnte tog med Haanden sagte hen i Helge Leivestad den Tid han vilde gaae ind i Stolen, og at Citanten traadte et Skridt tilbage i det sam/m/e Indstævnte tog med Haanden hen i {Indstævnte.} ham.  Hans egen og 2den Vidnes Forklaring blev oplæst for ham og han vedstod sam/m/es Rigtighed.  Dimitteret.

  Citanten paastod at han ved Dom maatte tillægges i Omkostninger 16 rd. Paastand om Straf frafaldt han og saaledes indlod han Sagen til Dom.

  Indstævnte vedblev sin benægtelse om at have fornærmet Citanten, og paastod derfor Friefindelse og sig tillagt i Omkostninger 8 rd, og saaledes indlod han ligeledes Sagen til Dom.

Eragtning:

Denne Sag optages til Dom.

  Citanten betalte til Sorenskriveren 6 rd 12 s:,  til Kongens Casse 2 rd 2 mrk 10 s,  og til Justits Fondet 3 mrk 12 s:.  Indstævnte betalte Tilsvar til Sorenskriveren  1 rd 1 mrk 8 s.  Kongens Casse 48 s,  og Justits Fondet 12 s:.           /: Dom/m/en vid: Fol: 62 :/

  Som Laugrettesmand i denne Sag underskriver.

                                                    Halvor Johnsen Ryland.   med iholdt Pen.

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

            1.  {Skjøde} \Obligation/ fra Ole Bergesen nedre Qvamme til Ole Anderssen nedre Tvedt for 150 rd, mod {Pant i} 3die Prioritet i Gaarden nedre Qvamme  No 10, dateret 31 Octobr: 1812.

            2.  Skjøde fra Aschild Rasmussen Hosdal til Niels Anderssen nordre Aase paa 10 132/160 Mrk Smør  7 7/32 Kande Malt i Gaarden nordre Aase, No 80, indbefattet hans egen Arvelod, for Kjøbesum 32 rd, dateret 31 Octobr: 1812.

            3.  Skjøde fra Niels Anderssen nordre Aase til Aschild Rasmussen Hosdal paa 20 4/220 Mrk Smør  367/1320 Faar i Gaarden Grøetvedt, \No 76/  indbefattet hans egen Arvelod, for 33 rd, dat: 31 Octbr: 1812.

            4.  {Bøxelseddel} \Vilkaarsbrev/ fra Matthias Aschildsen Hosdal til Forældrene Aschild Matthiassen og Anna EllevsDatter, dateret 31 Octobr: 1812.

            5.  Aflyst paa Iver Nielsen Storoxes Obligation til Lars Knudsen Storoxe, stor 300 rd, dat: 19 Maji 1807, mod Pant i Gaarden Storoxe  No 31, for de resterende 200 rd  efter qvittering af 29 Octobr: 1812.

            6.  Skjøde fra Salomon Olsen Brudeknappen til hans Søn Niels Salomonsen paa Gaarden Brudeknappen, \No 83/  af Skyld 6 Mrk Smør, for 400 rd, dateret 15 Maji 1812.

            7.  Obligation fra Niels Salomonsen Brudeknappen til hans Fader Salomon Olsen Brudeknappen for 400 rd, uden Renter, mod Pant i Gaarden Brudeknappen  No 83, dat: 15 Maji 1812.

            8.  Aflyst \paa/ Obligation \af 24 Octobr: 1807/ fra Lars Larssen Todtland til Salomon Olsen Brudeknappen for 200 rd med Renter   og til Lars Larssen Todtland for 200 rd uden Renter, for de til den 1ste betalte 200 rd  efter qvittering af 31 Octobr: 1812  mod Pant i Todtland  No 54.

            9.  Delebrev efter Agothe JacobsDatter øvre Mundal, dateret 15 Maji 1812, hvorved Boets Jordegods  18 Mrk S:r i Gaarden øvre Mundal, No 73,   og 1 pd 12 Mrk Smør i Gaarden Sjursæter  No 65, er udlagt til Enkemanden Ole Aschildsen øvre Mundal og Børnene.

            10.  Bøxelseddel fra Ole Arnesen yttre Ejde m: fl:  til Matthias Olsen øvre Mundal paa 1 pd 3 Mrk Smør Landskyld  og \Do/ Skatteskyld  i øvre Mundal  No 73, dateret 22 Maji 1812.

            11.  Vilkaarsbrev fra Matthias Olsen øvre Mundal til {Forældrene} Faderen Ole Aschildsen øvre Mundal paa aarligt Levekaar, dateret 31 Octobr: 1812.

            12.  Aflyst Obligation fra Holger Erichsen Smidsdal {med} \til/ Michel Johnsen Hopland med flere, \for 150 rd/  mod Pant i Gaarden Smidsdal, No 39, dateret 26 Octobr: 1807  og qvitteret 15 Maji 1812.

 

1812: 61b

 

            13.  Bøxelseddel fra John Larssen Gouserejde til hans Søn {Joh} Lars Johnsen paa 18 Mrk Smør  6 Kd: Malt Landskyld  og Skatteskyld 22 ½ Mrk Smør  i Gaarden Gouserejde  No 62, dateret 31 Octobr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            14.  Vilkaarsbrev fra Sjur Sjursen Ryland til hans Fader Sjur Olsen paa aarligt Levekaar af Gaarden Ryland  No 53, dateret 31 Octobr: 1812.

            15.  Bøxelseddel fra Steffen Steffensen Bærefjord til Steffen Guttormsen paa 1 pd 3 Mrk Smør  22 ½ Kande Malt Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 19 7/8 Mrk S:r  i Gaarden {No 23} Skotsund, No 23, dateret 31te Octobr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Justits Fondet.

            16.  Vilkaarsbrev fra Steffen Guttormsen Skotsund til Forældrene Guttorm Carlsen og Kari SteffensDatter, dateret 31te Octobr: 1812.

            17.  Skjøde fra Ole Michelsen søre Tidtland til Sønnen Rasmus Olsen paa Gaarden søre Tidtland, No 15, af Landskyld 1 Løb Smør  2 Mæler Malt, for Kjøbesum 800 rd  og aarligt Vilkaar, af Værdie 80 rd aarlig, dateret 31 Octobr: 1812.

            18.  Vilkaarsbrev fra Rasmus Olsen søre Tidtland til Forældrene Ole Michelsen og Brithe RasmusDatter, dateret 31 Octobr: 1812.

            19.  Afkald fra Lars Johnsen Gouserejde for hans Kones Brithe OlsDatter Rylands Arv 19 rd 3 mrk 15 s, til Formynderen Sjur Olsen Ryland, dat: 31 Octbr: 1812.

            20.  Ditto fra Eli KnudsDatter Toskeim til Formynderen Knud Godschalchsen Toskeim for hendes Moderarv 7 rd 2 mrk 14 s, dateret 31 Octbr: 1812.

            21.  Do fra Godschalch Helgesen Leivestad for hans Hustrues Synneve KnudsDr: Toskeims Moderarv 7 rd 2 mrk 14 s  til Formynderen Knud Godschalchsen Toskeim, dat: 31 Octbr: 1812.

            22.  Ditto fra Erich Johnsen Watne for hans Kones Inga LarsDatter Todtlands Arv 17 rd 5 mrk 7 s, til Formynderen John Larssen Gouserejde, dat: 31 Octobr: 1812.

            23.  Ditto fra Anders Olsen Mychelthun for hans Kones Ingebor OlsDatter Næsses Faderarv 14 rd 2 ½ s, til Formynderen Aschild Amundsen søre Echeland, dat: 31 Octbr: 1812.

            24.  Obligation fra Godschalch Helgesen søre Leivestad til hans Moder Jorend GodschalchsDr: for 100 rd  uden Renter   og til hans Søster Synneve HeljesDatter Leivestad for 100 rd  med Renter, i alt 200 rd, mod Pant i søre Leivestad  No 60, dateret 31 Octbr: 1812.

            25.  Afkald fra Berge Bergesen øvre Tvedt til Formynderen Niels Jacobsen Hjelmtvedt for hans Faderarv 58 rd 5 mrk 5 s, dateret 21 Julii 1812.

            27!!.  Bøxelseddel fra Sognepræst F: M: Arentz til Aschild Olsen paa ½ Løb Smør  ½ Tønde Malt Landskyld  og Skatteskyld 2 pd 6 Mrk Smør  i Gaarden Kapperdal  No 16, dateret 9de Decembr: 1811, med revers  intet erlagt til Tugthuset.

            28.  Aflyst paa Enken Guri MonsDatter Alvers Obligation, af 15 Maji 1804, til Anders Arnesen Qualvog, stor 98 rd, for de resterende 60 rd  efter qvittering af 15 Maji 1812  Pant i Gaarden Alver  No 5.

 

Gammelt Bjergnings Tigsvidne!! (Tingsvidne)  Fol: 54.

Bjergerne Jacob Olsen Fjeldsbøe med flere blev paaraabt men mødte ikke.

 

Fogden fremlagde Restancelisten, som udviser, at der indestaaer af de ordinaire Skatter 953 rd 95 s,  af Afgivten til Skatkammerfondet 27 rd 42 ½ s  og af ¼ prcto Skatten 9 rd 55 s.  Denne Liste blev læst og af Laugrettet og Almuen som uimodsagt rigtig befunden.

  Ligesaa fremlagde Fogden Tingsvidnerne over Af- og Tilgangen i Odels og Selvejer- samt Vejmester Mandtallerne, hvilke ligeledes inden Retten bleve læste, examinerede og rigtig befundne.

 

Til Laugrettesmænd for Aaret 1813 bleve opnævnte  Carl Guttormsen Smørdal, Tollev Anderssen Odderaas, Baste Aslachsen Nepstad og Knud Pedersen Leivestad.

 

Da, efter Paaraab, ingen havde videre at føre i Rette blev Tinget hævet.

                                                            Christie

              Mons Johnsen Alver.                                    Christen Larssen Leivestad.

              John Bergesen øvre Tvedt.                           Lars Nielssen Seim. L.N.S. og bomerke

                                                  alle med paaholden Pen.

 

1812: 62

 

 

 

Aar 1812  d: 4de November  blev det almindelige Høste- Sage- og Skatte-Thing for Hosanger Skibrede holdt paa Thingstedet Bernæstangen, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4 eedsvorne Laugrettesmænd:  Anders Ellingsen Fosdal, Mons Johannesen Kaldeklev, Johannes Andersen Kaldeklev og Ole Larsen søndre Møching.  Foged Bøgh, Skibredets Lehnsmand og endeel thingsøgende Almue vare tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger som paa Høste Thinget for Alenfit Skibrede d: 31te October 1812, med Tillæg af følgende:

            35.  Placat, af 19de September 1812, ang: Bøygde Saug Bevillingers Thinglæsning.

            36.  Placat, af 25de September 1812, ang: Forhøjelse i de for Forsøm/m/elser ved Vey-Arbejdet fastsatte Mulcter.

            37.  Forordning, af 8de September 1812, ang: en nærmere Bestem/m/else af Grænsen imellem de civile og militaire Jurisdictioner for det norske nationale Militaire.

            38.  Placat, af 25de September 1812, ang: Udlæg af Skifte-Salarium in natura.

            39.  Placat, af 12te September 1812, ang: at der paa intet offentligt {Arbejde} Market maae falholdes Varer, hvor Indførelse ved Fr: af 23de Maij 1812 er forbudet, m: v:.

            40.  Berganordning for Kongeriget Norge, dat: 7de Sept: 1812.

  /: Disse Anordninger bleve ogsaa bekjendtgjorte for Alenfit Skibrede d: 31te Oct: 1812 :/

            41.  Placat, af 17de October 1812, ang: en temporair Forhøjelse i Portoen for de Breve, som forsendes med Posten til og fra Norge gjennem Sverig.

 

Om Frieskydsen

Almuen vedtog ihenseende til Frieskydsen, det sam/m/e som Almuen for Lindaas og Alenfit Skibrede havde vedtaget.

 

Fogeden fremlagde det store Skatte-Thingsvidne, bestaaende af 14 Qvæstioner, hvilke inden Retten bleve oplæste  og hvortil Laugrettet og Almuen  samt isærdeleshed de 2 Mænd:  Ole Johannesen yttre Bærnæs og Anders Johannesen Hatland  svarede saaledes:  1ste, 2den, 3die og 4de Qv:  Sv:  ney.   5te Qv:  Sv:  ingen andre end de sædvanlige.   6te, 7de, 8de og 9de Qv:  Sv:  ney.   10de Qv:  Sv:  jo.   11te, 12te, 13de og 14de Qv:  Sv:  ney.

  Ligeledes fremlagde Fogeden Thingsvidnerne over Flom-Saugene, og Mølle- Qværne- Huusmænds- og Engeslet-Skatter, hvilke bleve oplæste og af Laugrettet og Almuen rigtig befundne.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette, blev Thinget udsat til den følgende Dag.

                                                                  Christie

 Anders Ellingsen Fosdal. AES og bomerke      Ole Larsen søndre Myching. OLS og bomerke

 Mons Johannesen Kaldeklev. MIS og bomerke 

                                 Johannes Andersen Kaldeklev. JK (satt sammen til ett tegn)  og bomerke

                                                        alle med holdt Pen.

 

 

Den følgende Dag continuerede Thinget i Overværelse af de sam/m/e Personer som forrige Dag.

 

Hvor da i Sagen Helge Samsonsen Leivestad contra Niels Jacobsen Hjelmtvedt  /: Fol: 61 :/  blev afsagt følgende

Dom:

Ved mundtlig Stævning af 16de October 1812 har Bonden Helge Samsonsen Leivestad sagsøgt Niels Jacobsen Hjelmtvedt at lide Dom for at have fornærmet Citanten i Seims Kirke første Pintsedag 1812  saavelsom ude ved sam/m/e Kirke sidstleden Nytaarsdag, m: v:.

  Efter at have hørt Vidner til Sagens Oplysning har Citanten blot paastaaet Indstævnte tilpligtet at erstatte ham Sagens Omkostninger med 16 Rix daler.

 

1812: 62b

 

  Indstævnte har benægtet at have fornærmet Citanten  og har desaarsag paastaaet Friefindelse og sig tillagt i Omkostninger 8 rd.

  Med de afhørte Vidners Forklaringer er det oplyst:  at Indstævnte, der er Præstens Medhjelper, har sagt til Citanten ude ved Seims Kirke, sidstleden Nytaarsdag, at dersom Citanten og Christen Larsen Leivestad ikke imellem sig afgjorde, hvem af dem der skulde modtage et Lægdslem, som var paalagt det brug i Gaarden Leivestad, hvilket Citanten havde solgt til bemeldte Christen Leivestad:  saa maatte de blive nødt til med det Onde at modtage bemeldte Lægdslem. Ligeledes er det oplyst:  at Indstævnte, da Citanten sidstleden 1ste Pintsedag vilde gaae ind i en i Seims Kirke værende Stol, som Almuen havde vedtaget at overlade Præsten, gik han til Citanten, holdt Haanden foran for at møde ham, og sagde:  ”Du kom/m/er ikke ind i denne Stol i Dag; den hører Præsten til”.  Videre have Vidnerne ikke oplyst.

  Da disse omvidnede facta aldeles ikke kunne ansees som Fornærmelser mod Citanten, maae Indstævnte friefindes; og da Søgsmaalet viser aabenbare Trættekjerhed fra Citantens Side, maae Citanten tilpligtes at erstatte Indstævnte Sagens Omkostninger med de af Indstævnte paastaaede 8 rd, og desuden ansees som temere litigans.

  I denne Sag er ikke fremlagt noget Document, hvortil stemplet Papir burde have været forbrugt.

thi kjendes for Ret:

Indstævnte Niels Jacobsen Hjelmtvedt bør, for Citantens, Helge Samsonsen Leivestads Tiltale i denne Sag frie at være. Citanten Helge Samsonsen Leivestad bør erstatte Indstævnte, Niels Jacobsen Hjelmtvedt Sagens Omkostninger med 8 rd, skriver otte Rixdaler, samt bøde til Justits Cassen, for unødig Trætte, saa meget som Dom/m/en og Seiglet koster. Det idømte udredes inden 15 Dage efter Dom/m/ens lovlige Forkyndelse og efterkom/m/es under Adfærd efter Loven.

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Aflyst Obligation fra Haldor Larssen Hammerspladsen til Ole Aschildsen Nepstad for 150 rd, mod Pant i Huse paa Pladset Hammerspladset under Hammers Præstegaard, dateret 29 Augusti 1806  og qvitteret 26 Junii 1812.

            2.  Aflyst Obligation fra Lars Iversen Ejde til Ole Aschildsen Nepstad, stor 50 rd, mod Pant i Gaarden Ejde  No 10, dat: 1ste Novbr: 1793  og qvitteret 22de Maji 1812.

            3.  Skiftebrev efter Anders Monssen Hæsjedal, sluttet 7de Julii 1812, hvorved Boets Jordegods  18 Mrk Smør i Gaarden Hæsjedal  No 14  er udlagt til Enken Herborg OlsDatter og Arvingerne.

            4.  Skjøde fra Enken Herborg OlsDatter Hæsjedal med fl:  til Magne Monssen paa 18 Mrk Smør i Gaarden Hæsjedal, indberegnet hans egen Arvelod, Matr: No 14, for Kjøbesum 83 rd 2 mrk  og aarligt Vilkaar til Værdie 44 rd aarlig, dateret 4 Novbr: 1812.

            5.  Vilkaarsbrev fra Magne Monssen Hæsjedal til Enken Herborg OlsDatter paa aarligt Levekaar, dateret 4 Novbr: 1812.

            6.  Bøxelseddel fra Sognepræst Bergendal til Berge Johnsen paa 13 1/3 Mrk Smør  9 Kander Malt Landskyld  og Skatteskyld 20 ¼ Mrk Smør  i Gaarden Blegelie  No 89, dateret 3 Novbr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            7.  Vilkaarsbrev fra Berge Johnsen Blegelie til Forældrene John Aschildsen og Kari BergesDatter paa aarligt Levekaar, dat: 4 Novbr: 1812.

            8.  Bøxelseddel fra Anders Nielssen Aaseim til hans Søn Niels Anderssen paa 12 Mrk S:r  9 Kd: Malt Landskyld  og Skatteskyld 18 ¾ Mrk Smør  i Gaarden Aaseim  No 45, dat: 4 Novbr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            9.  Skjøde fra Johannes Larssen Ladvig til hans Søn Lars Johannessen paa 12 Mrk Smør i Gaarden Ladvig, No 3, for 60 rd, dateret 4 Novbr: 1812.

            10.  Afkald fra Lars Anderssen Tvedt for hans Kones Kari HansDatter Tvedts Arv 3 rd 7 s, til Formynderen Anders Johannessen Hustrulie, dat: 4 Novbr: 1812.

            11.  Do fra Erich Johnsen Todtland for hans Moderarv 51 rd 1 mrk 11 s  til Formynderen Michel Rasmussen nedre Echanger, dat: 4 Novbr: 1812.

 

1812: 63

 

            12.  Afkald fra Marthe SjursDatter Melkeraaen til Formynderen Anders Sjursen Nordaas for hendes Arv 9 rd 3 mrk 2 s, dateret 4 Novbr: 1812.

            13.  Afkald fra Torchel Brynildsen Ladvigshoug for hans Kones Brithe IversDatter Høevigs Faderarv 4 rd 11 s, til Formynderen Johannes Jacobsen Egefit, dateret 4 Novbr: 1812.

            14.  Bøxelseddel fra Sævre Ingvaldsen Heldal til hans Søn Steffen Sævresen paa 18 9/10 Mrk Smør  14 7/10 Kd: Malt i Gaarden Heldal, No 69, Skatteskyld 1 pd 7 ½ Mrk Smør, dateret 16 Octobr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            15.  Aflyst Obligation fra Peder Olsen Langeland til hans Fader Ole Pedersen Langeland, stor 250 rd, uden Renter, mod Pant i Langeland  No 55, dateret 15 Martii 1811  og qvitteret 4de Novembr: 1812.

            16.  Obligation fra Peder Olsen Langeland til Iver Halvorsen Tøssen for 250 rd  uden Renter, mod Pant i Langeland  No 55, dateret 4 Novbr: 1812.

            17.  Bøxelseddel fra Johannes Olsen Langeland til hans Søn Peder Johannessen paa 13 11/13 Mrk Smør  11 7/13 Kd: Malt Landskyld  og 22 ½ Mrk Smør Skatteskyld  i Gaarden Langeland  No 55, dateret 8 Augusti 1812, med Revers  intet erlagt til Tugthuset.

            18.  Vilkaarsbrev fra Peder Johannessen Langeland til Forældrene {Peder} Johannes Olsen og Anna PedersDatter paa aarligt Levekaar af Langeland, dateret 8 Augusti 1812.

            19.  Obligation fra Sjur Knudsen Mjøs til Jørgen Nielsen Øfsthuus for 300 rd, uden Renter, mod Pant i Gaarden Mjøs  No 41, dateret 4 Novbr: 1812.

            20.  Obligation fra Halvor Erichsen nordre Rødsland til Jørgen Nielsen Øfsthuus \for 400 rd/, mod Pant i Gaarden nordre Rødsland  No 68, dateret 4 Novembr: 1812.

            21.  Aflyst Obligation fra Johannes Erichsen Horsaas til Ole Aschildsen Nepstad, stor 199 rd, mod Pant i Gaarden Horsaas  No 87, dat: 3 Novbr: 1809  og qvitteret 20 April 1812.

            22.  Afkald fra Peder Johannessen Langeland for hans Kones Marthe ErichsDatter Hougstvedts FæderneArv 77 rd 1 mrk 15 s til Formynderen Ole Rasmussen Fittie, dat: 4 Novbr: 1812.

            23.  Ditto fra Do for hans Kones Marthe ErichsDatters Mødernearv 30 rd 1 s, til Formynderen Ole Rasmussen Fittie, dat: 4 Novbr: 1812.

            24.  Afkald fra Sigrid JørgensDatter Tepstad for hendes Faderarv 2 rd 2 mrk 6 s, til Formynderen Lars Anderssen Tvedt, dateret 4 Novbr: 1812.

            25.  Skjøde fra Enken Inga PedersDatter Tvedt med fl:  til hendes Søn Peder Iversen paa 9 Mrk Smør  6 Kander Malt, indberegnet hans egen Arvelod, i Gaarden Tvedten  No 46, for Kjøbesum 128 rd 3 mrk 7 s  og Vilkaar, til Værdie 35 rd aarlig, dat: 27 Febr: 1812.

            26.  Vilkaarsbrev fra Peder Iversen Tvedten til hans Moder Inga PedersDatter paa aarligt Vilkaar af Gaarden Tvedten  No 46, dateret 27 Febr: 1812.

            27.  Obligation fra Peder Iversen Tvedten til hans Moder Inga PedersDatter for 75 rd  og hans Søster Marthe SjursDatter for 10 rd, ialt 85 rd, mod Pant i Tvedten  No 46, dat: 27 Februar 1812.

            28.  Skiftebrev efter Kari OlsDatter nordre Mjelstad, sluttet 30 Maii 1812, hvorved Boets Jordegods 22 ½ Mrk Smør  11 Kander Malt i Gaarden nordre Mjelstad, No 84, er udlagt til Enkemanden Ole Johannessen nordre Mjelstad og Børnene.

            29.  Vilkaarsbrev fra Ole Johannessen nordre Mjelstad til hans Svigermoder Anna ErichsDatter Bysem paa aarligt Levekaar af Gaarden nordre Mjelstad, dateret 4 Novbr: 1812.

            30.  Fæsteseddel fra Peder Sjursen Hougstvedt med fl:  til Anders Bastesen Grimstad paa et Plads kaldet Erdalen under Gaardene Hougstvedt og Grimstad, dateret 3 Martii 1812.

            31.  Skiftebrev efter Iver Johannessen Aaseim, sluttet 12te Augusti 1812, hvorved Boets Jordegods  1 pd Smør  18 Kd: Malt i Gaarden Aaseim, No 45, er udlagt til Enken Brithe NielsDatter og Børnene.

            32.  Aflyst Obligation fra Iver Halvorsen Tøssen paa Myndlingen Johannes Andersen Hellelands Vegne  til Ole Johnsen Ejdnæs for 110 rd  og til Sevre Magnesen Helleland for 70 rd, ialt 180 rd, mod Pant i Gaarden Helleland  No 36, dateret 3 Decbr: 1805  og qv: 4 Novbr: 1812.

            33.  Obligation fra Iver Halvorsen Tøssen paa Myndlingen Johannes Anderssen Hellelands Vegne til Sevre Magnesen Helleland for 180 rd  uden Renter, mod Pant i Helleland  No 36, dateret 4 Novbr: 1812.

            34.  Skjøde fra Ole Jørgensen Fjeldskaalnæs til hans Søn Jørgen Olsen paa 13 ½ Mrk S:r  ¼ Faar i Gaarden Jelvig, No 81, for 200 rd, dateret 5 Novbr: 1812.

 

1812: 63b

 

            35.  Bøxelseddel fra Ole Jørgensen Fjeldskaalnæs og Johannes Anderssen Hougstvedt til Arne Johannessen og hans Forlovede Ingebor JohannesDatter paa 19 25/56 Mrk Smør  4 9/84 Kd: Malt Landskyld  og Skatteskyld 22 11/16 Mrk Smør  i Gaarden Hougstvedt  No 56, dateret 5te November 1812, med Revers  intet erlagt til Tugthuset.

            36.  Vilkaarsbrev fra Arne Johannessen Hougstvedt til Johannes Anderssen og Kari PedersDatter paa aarligt Levekaar af Gaarden Hougstvedt, dateret 5te Novembr: 1812.

            37.  Skjøde fra Anders Haldorsen Høyland til Johannes Monssen Helleland paa 3 132/420 Mrk Smør  3 132/420 Kande Malt i Gaarden Helleland, No 36, for 30 rd, dateret 5te Novbr: 1812.

            38.  Afkald fra Anders Michelsen Grimstad for hans Hustrues Anna MonsDatters Moderarv 41 rd 14 s, til Formynderen Aschild Johannessen Wahre, dateret 21 Maji 1812.

 

Fogden fremlagde Restancelisten som viser at paa indeværende Aars Skatter udestaaer af ordinaire Skatter 609 rd 5 ½ s,  af Afgivten til Skatkammer fondet 15 rd 90 s  og af ¼ prcto Skatten 2 rd 67 s.  Denne Liste blev læst og af Almuen og Laugrettet som uimodsagt rigtig befunden.

  Ligesaa fremlagde Fogden {Resta} Tings vidnerne over Af og Tilgangen i Odels og Selvejer samt Odelsmandtallerne; som inden Retten bleve læste, examinerede og af Laugrettet og Almuen rigtig befundne.

 

Til Laugrettesmænd for Aaret 1813 bleve opnævnte  Ole Johannessen Hoshovde, Elling Haldorsen Hoshovde, Ole Monssen søre Øfsthuus og Ole Johannessen yttre Bernæs.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Tinget hævet.

                                                                Christie

      Anders Ellingsen Fosdal. A.E.S. og bomerke

                                                                    Ole Larssen søre Myching. O.L.S. og bomerke

      Mons Johannessen Kalleklev.  og bomerke

                                                                     Johannes Anderssen Kalleklev.  JK. og bomerke

 

 

 

Aar 1812  d: 6te November  blev det almindelige Høste- Sage- og Skatte Thing for Echanger Skibrede fremholdt paa Thingstedet Bernæstangen  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4 eedsvorne Laugrettesmænd:  Ole Olsen Washelle, Iver Magnesen Svindal, Magne Iversen Svindal, og Ole Magnesen Svindal.  Foged Bøgh, Skibredets Lehnsmand og en Deel thingsøgende Almue var tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger som paa Thinget for Hosanger Skibrede d: 4de November 1812.

 

Om Frieskydsen.

Almuen vedtog, ihenseende til Frieskydsen, det sam/m/e som Almuen for Hosanger Skibrede d: 4de d: M:

 

Fogden fremlagde det store Skatte-Thingsvidne, bestaaende af 14 Qvæstioner, hvilke inden Retten bleve oplæste og hvortil Almuen og Laugrettet  samt i særdeleshed de 2 Mænd Ole Olsen Moldvigen og Niels Iversen Askeland svarede saaledes:  til 1ste, 2det, 3die, 4de {og 5te} Sp:  Sv:  ney.   til 5te Qv:  ingen uden de sædvanlige.   6te Qv:  7de, 8de og 9de Qv:  Sv:  ney.   10 Qv:  Sv:  jo.   11te, 12te, 13de, og 14de Qv:  Sv:  ney.

  Ligeledes fremlagde Fogeden Thingsvidnerne over Flom-Saugerne og Mølle- Qværne- Huusmænds og Engeslet Skatter, hvilke ligesaa bleve oplæste og af Almuen og Laugrettet rigtig befundne.

 

Declaration.

Gudmund Sjursen Kikal mødte for Retten i den forsamlede Almues Overværelse. Efterat det Kongl: danske Cancellies Resolution, af 15de Aug: 1812, var oplæst, declarerede bemeldte Gudmund Sjursen Kikal, at hans mod Sorenskriver Christie og Meddomsmændene Berge Larsen Asgaard, Ole Arnesen yttre Ejde, Lars Arnesen Tuft og Magne Iversen Svindal, inden en Aasteds Ret paa Gaarden Tvedten d: 1ste Julii 1812 gjorte Beskyldning, om at der i den sam/m/etid behandlede Sag skeede underfundighed enten af Sorenskriveren eller af Laugrettet, var løgnagtig og usandfærdig, og at han aldeles tilbagekaldte sam/m/e, og erklærede sig villig at betale en Mulct af 30 rd til Lindaas Sogns Fattig-Casse.

 

Thingsvidne om en skudt Bjørn.

For Retten mødte Ole Olsen Farrestvedt og tilkjendegav, at han sidstleden Torsdag før Michaeli i Gaarden øvre Hellelands Udmark havde skudt en voxen Bjørn. Til beviis derom fremviiste han i Retten

 

1812: 63b

 

Huden, som befandtes at være af en voxen Bjørn circa 3 ½ Alne lang. For end videre at oplyse dette fremstillede han som godvillig mødende:

            1ste Vidne  Ole Knudsen Farrestvedt, 40 Aar gam/m/el. Han aflagde Lovens Eed og forklarede:  at han sidstleden Torsdag for Michaeli, saae, at Ole Olsen Farrestvedt i øvre Hellelands Udmark skjød den Bjørn, hvis Hud nu i Retten var tilstede.   Dimitteret.

            2det Vidne  Magne Olsen Helleland, 44 Aar gam/m/el. Han aflagde Lovens Eed og forklarede at han sidstleden Torsdag for Michaeli var gaaet ud tilligemed Ole Olsen Farrestvedt, med flere, for at skyde en Bjørn, som de havde mærket at være i øvre Hellelands Udmark, og at hans Kam/m/erat Ole Olsen Farrestvedt, da Vidnet om Aftenen kom hjem, havde den nu i Retten fremviste Huud aldeles raae, samt:  at de øvrige Kam/m/erater  saavelsom Ole Farrestvedt  sagde, at den sidste havde skudt Bjørnen, som Huden senere var taget af.   Dimitteret.

  Fogeden udbetalte Skud-Præmien efterat Snuden var Huden i Retten fraskaaret.

  Ole Olsen Farrestvedt betalte til Kongens Casse og Justits Fondet 48 s. Sorenskriveren eftergav Salariet for at Præmien ikke skulde hensmelte.

 

Nye Sag.

Haldor Jacobsen Bysem contra Niels Olsen Echnæs.

For Retten mødte Aschild Haldorsen {nordre Bysem} \Mjøs/, som, paa hans Faders, Haldor Jacobsen nordre Bysems Vegne, fremlagde:  1. Stævnevidnernes Attest om at han d: 15de f: M: har ladet mundtligen indstævne Niels Olsen Echnæs at lide Dom til at betale Citanten, Haldor Jacobsen Bysem de Penge, som kom/m/e Citanten til gode for forrige Reparation af Holme Præstegaards Huse.   2. Forligelses Com/m/issionens Attest om at Sagen til Rettergang er henviist. og   3. {Copie af} en Nota over hvad Citanten har udlagt til PræsteGaards Husenes Reparation, til Beløb 22 rd 5 mrk 12 s, med 3 hosfølgende, dertil hørende Qvitteringer, efter hvilken Nota Citanten har udlagt bemeldte Sum ifølge Niels Olsen Echnæs’s Forlangende, som den, der forestod Reparationen. Citanten paastod Indstævnte tilpligtet ved Dom at udbetale bemeldte 22 rd 5 mrk 12 s:, saavelsom Sagens Omkostninger \med/ 4 rd, og saaledes indlod han Sagen til Dom under Forbeholdenhed af videre Tilsvar.

  Bemeldte 3 Documenter indtages her  saaledes lydende: #

  Indstævnte Niels Olsen Echnæs mødte og benægtede at have forestaaet Reparationen eller anmodet Citanten om at udlægge de nu paastævnte Penge.

  Da Indstævnte benægter dette, fremlagde Citanten end videre under No 4 en Regning, som Indstævnte, tilligemed Citanten og flere, har forfattet til Seims Sogns Almue over Bekostningerne paa den paastævnte Reparation, og hvori, blant andet, er anført for Indstævntes Tilsyn med Arbejdet, m: v:  1 rd 5 mrk 4 s:.

  Denne Regning, hvoraf Copie paa stemplet Papir blev fremlagt, indtages her  saaledes lydende: #

  Citanten bemærkede, at der paa denne Regning ogsaa er anført de af Citanten udlagte og nu paastævnte 22 rd 5 mrk 12 s:.

  Indstævnte paastod Friefindelse for Søgsmaalet og Paastanden, og Citanten dømt at bøde for unødig Trætte, og saaledes indlod han Sagen til Dom.

  Citanten vedblev ligeledes at indlade Sagen til Dom.

Eragtning:

Denne Sag optages herved til Dom.

  Citanten

 

1812: 64b

 

betalte Incamination 4 mrk 10 s:, uden Forhøjelse. Indstævnte betalte Tilsvar 20 s:, ligeledes uden Forhøjelse.

 

Bjergnings Thingsvidne.

For Retten mødte Mons Jacobsen og John Hansen Hølleland, som tilkjendegave:  at de 3 Uger for St: Hans Dag sidstleden bjergede Skoleholder Ole Olsen Hodneland, som var kuldsejlet paa Ejdsfjorden imellem Hindenæs og Hølleland og var kom/m/et op i Baaden efterat denne flere gange var kantret. Til Stadfæstelse derpaa fremstillede Comparenterne den Bjergede Ole Olsen Hodneland, som forklarede:  at han kuldsejlede paa Ejdsfjorden Fredag Morgen Kl: 8 omtrent 3 Uger før St: Hans Dag d: A:, og at han vexelviis holdt sig fast ind og kom op i Baaden eftersom denne af Vinden og Bølgerne blev kantret og atter igjen vendt om paa Kjølen. I denne Forfatning var Comparenten til henimod Middag, stedse i Livs Fare. Omsider kom de forbemeldte 2 Bjergere og reddede Comparenten, som da var meget udmattet. De bragte ham op til Hølleland, hvor han blev forfrisket.

  Bjergerne fremstillede end videre som

            1ste Vidne  Erich Andersen Rølland, 50 Aar gam/m/el og ubeslægtet med Bjergerne. Han aflagde Lovens Eed og forklarede, at han den foranførte Tid saae, at de nu tilstedeværende Bjergere kom roende til en Øe ved Gaarden Hølleland og havde hos sig i Baaden Skoleholder Ole Olsen Hodneland, som var aldeles vaad og meget udmattet  og som de sagde at have reddet ude paa Ejdsfjorden. Bjergerne bade Vidnet tilligemed Magne Aamundsen Rølland at roe ud og bjerge Baaden, hvilket de ogsaa gjorde. Baaden laae {kantret} ude paa Fjorden fyldt af Søen. Det blæste en sønden Vind, som dog ej var overmaade stærk; men Vinden havde forhen om Morgenen været stærkere.  Dimitteret efter at have hørt sin Forklaring oplæse og vedkjendte sig sam/m/es Rigtighed.

            2det Vidne  Magne Aamundsen Rølland, 66 Aar gam/m/el og ubeslægtet med Bjergerne. Han aflagde Lovens Eed og forklarede sig aldeles overeensstem/m/ende med 1ste Vidne.   Dimitteret.

  Bjergerne begjerede Things Vidnet sluttet og sig beskreven meddeelt, som blev bevilget.

  /: Betalingen bliver  Incamination og 2 Vidner  90 s:, uden Forhøjelse :/.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Thinget udsat til den følgende Dag.

                                                                   Christie

               Magne Iversen Svendahl                                       Ole Magnesen Svendahl

               Iver Magne: Svindahl                                            Ole Olsen Washelle

 

 

Den følgende Dag continuerede Thinget i Overværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som forrige Dag.

 

Stævne Vidnes Indsættelse.

Lehnsmand Echanger tilkjendegav, at det ene forhen værende Stævne Vidne, Ole Sjursen Echnæsvaagen, er bortfløttet til et andet Skibrede. Han begjerede derfor et andet Stævne Vidne udnævnt.

  Paa Grund heraf fremstod Lars Johnsen nedre Echanger, som blev indsat til Stævne Vidne i Echanger Skibrede, og betydet hans Pligter især efter 1 – 4 – 6, og derefter aflagde Lovens Eed paa at han med Troeskab og Redelighed vil forrette og udføre hans Pligter som Stævne-Vidne.

 

Justits Sag:

Den fra d: 17de October 1812 udsatte Justits Sag, Foged Bøgh, som Actor contra Ole Iversen Kjellevold, m: fl:  continuerede.

  Actor Foged Bøgh mødte og fremstillede den Bestjaalnes, Hans Aamundsens, Fader Aamund Olsen Øyjorden, som han begjerede adspurgt om ikke den bemeldte Hans Aamundsen Øyjorden er død af den Sygdom,

 

1812: 65

 

hvori han, ved Sagens Begyndelse, laae, og om ikke Aamund Olsen renoncerer paa Erstatning for de ikke tilstedekomne Koster og Penge.

  Aamund Olsen Øyjorden erklærede, at hans Søn Hans Aamundsen døde i den omhandlede Sygdom, og at Comparenten, som Sønnens Arving, renoncerede paa Erstatning for alt hvad Tiltalte Ole Kjellevold kan have frastjaalet bemeldte hans Søn i Varer eller Penge, forsaavidt det ikke er kom/m/et tilstede.

  Actor fremlagde skrivtligt Indlæg, af Dags Dato, hvori Sagen indlades til Dom. Han tilbageleverede derhos de sidste Retsdag ham ud laante Documenter.  Indlæget indtages  saaledes lydende: #

  Defensor, Procurator Hjorth Stuvitz mødte og begjerede Anstand til en for Dom/m/eren belejlig Tid for at fremlægge Forsvars Skrivt for begge Tiltalte.

Eragtning:

Anstand bevilges til Løverdagen d: 14de November 1812  om Formiddagen Kl: 10  i Sorenskriverens Boepæl i Bergen, hvilken er den første, formedelst Thingene, dertil belejlig Tid.

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Skiftebrev efter Anders Knudsen lille Urdal, sluttet 18de Decembr: 1811, hvorved Boets Jordegods  13 ½ Mrk Smør  9 Kd: Malt i Gaarden lille Urdal, No 76, er udlagt til Enken Brithe JohannesDatter og Børnene.

            2.  Skiftebrev efter Anders Sjurssen indre Echnæs, sluttet 12 Augusti 1812, hvorved Boets Jordegods  5 175/1104 Mrk S:r  1 1007/1272 Kd: Malt i Gaarden indre Ejde, No 61, er udlagt til Sønnerne Lars Anderssen, Sjur Anderssen og Peder Anderssen, hver 1 34845/49680 Mrk S:r  33185/57240 Kd: Malt.

            3.  Skjøde fra Kjøbmand Henrich Smith med fl:  til Mons Monssen Dale paa 2 17/33 Mrk Smør  37/44 Kande Malt i Gaarden indre Ejde, No 61, for 20 rd, dateret 17 Septbr: 1812.

            4.  Skjøde fra Niels Olsen Mjøs til Sjur Nielsen indre Ejde paa 4 ½ Mrk Smør  1 ½ Kd: Malt i Gaarden yttre Ejde, No 60, for 200 rd, dateret 5 Novbr: 1812.

            5.  Bøxelseddel fra Ole Johnsen indre Ejd{e}\snæs/ (Ejdsnæs) til Steffen Olsen paa 18 Mrk S:r  12 Kd: Malt i Gaarden i Gaarden!! indre Ejdsnæs, No 50, dateret 18 Septbr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Manufacturhuset.  Skatteskylden er 1 pd 3 Mrk Smør.

            6.  Vilkaarsbrev fra Steffen Olsen indre Ejdsnæs til Ole Johnsen og Marthe OlsDatter inde Ejdsnæs, paa aarligt Levekaar, dateret 18 Septbr: 1812.

            7.  Skjøde fra Ole Bottolfsen Høyland til Anders Haldorsen Høyland paa {18 Mrk} \1 pd/ Smør  16 Kd: Malt i Gaarden Høyland, No 36, for 90 rd, dateret 17 Septbr: 1812.

            8.  Skjøde fra Ole Bottolfsen Høyland til Myndlingen Brithe MonsDatter Helleland paa 18 Mrk Smør  12 Kd: Malt, indbefattet hendes egen Arvelod  i Gaarden Echangerlie, No 44, for 150 rd, dateret 6 Novbr: 1812.

            9.  Skjøde fra Niels Olsen Bjørge til hans Søn Ole Nielsen paa 12 Mrk Smør  4 Kd: Malt i Gaarden Bjørge, No 53, for 40 rd  og aarligt Vilkaar af Værdie 36 rd aarlig, dat: 3 Martii 1812.

            10.  Vilkaarsbrev fra Ole Nielssen Bjørge til Forældrene Niels Olsen og Ingebor OlsDatter paa aarligt Levekaar, dateret 3 Martii 1812.

            11.  Aflyst Obligation fra Johannes Anderssen Gjellesvig til Lars Carlsen Andaas for 50 rd, mod Pant i Gaarden Gjellesvig, No 15, dateret 16 Martii 1811  og qvitteret 6 Novbr: 1812.

            12.  Obligation fra Johannes Anderssen Gjellesvig til Lehnsmand Ole Nielssen øvre Echanger for 150 rd, mod Pant i Gaarden Gjellesvig, No 15, dateret 18 Augusti 1812.

            13.  Aflyst Obligation fra Jacob Michelsen Kleven paa Myndlingen Sjur Olsen Myhrs Vegne til Niels Torchelsen Nævedal, stor 77 rd 1 mrk 6 s, mod Pant i Gaarden Myhr, No 33, dateret 18 Maji 1804, og qvitteret 3 Octbr: 1812.

            14.  Skjøde fra Rasmus Olsen Echangerlie til hans Søn Ole Rasmussen paa 9 Mrk Smør  6 Kd: Malt i Gaarden Echangerlie  No 47, for 100 rd  og Vilkaar, til Værdie 30 rd aarlig, dat: 6 Novbr: 1812.

            15.  Vilkaarsbrev fra Ole Rasmussen Echangerlie til Forældrene Rasmus Olsen og Anna NielsDatter paa aarligt Levekaar, dateret 6 Novbr: 1812.

            16.  Skjøde fra Anders Knudsen Studtedal til hans Søn Anders Anderssen paa 18 Mrk Smør i Gaarden Studtedal  No 48, for 90 rd, og Vilkaar til Værdie for 40 rd aarlig, dat: 6 Novbr: 1812.

            17.  Vilkaarsbrev fra Anders Anderssen Studtedal til Forældrene Anders Knudsen og Gjertrud KnudsDatter paa aarligt Vilkaar, dat: 6 Novbr: 1812.

 

1812: 65b

 

            18.  Skjøde fra Johannes Johannessen Dale med fl:  til Knud Anderssen paa 11 ¼ Mrk Smør  7 ½ Kd: M: i Gaarden lille Urdal  No 76, for 166 rd 1 mrk 8 s, dateret 3 April 1812.

            19.  Vilkaarsbrev fra Anders Rasmussen Hjemvig paa Myndlingen Knud Andersens Vegne, og Ole Johannessen lille Urdal  til Enken Brithe JohannesDatter paa aarligt Vilkaar, dat; 3 April 1812.

            20.  Bøxelseddel fra Enken Brithe JohannesDatter lille Urdal og fl:  til Ole Johannessen paa 18 Mrk Smør  12 Kd: Malt Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 3 Mrk S:r  i Gaarden lille Urdal  No 76, dat: 3 April 1812, med Revers  intet erlagt til Tugthuset.

            21.  Aflyst Obligation fra Ole Sjursen Toft til Johannes Gullachsen nedre Helleland for 98 rd, mod Pant i Gaarden Toft  No 24, dat: 18 Maji 1804  og qvitteret 6 Novbr: 1812.

            22.  Skjøde fra Gullach Johannessen nedre Helleland med fl:  til Johannes Gullachsen paa 18 Mrk Smør  12 Kd: Malt i Gaarden nedre Helleland, No 87, for 96 rd  og Vilkaar til Værdie 36 rd aarlig, dateret 6 Novbr: 1807.

            23.  Vilkaarsbrev fra Johannes Gullachsen nedre Helleland til Faderen Gullach Johannessen paa aarligt Levekaar, dateret 6 Novbr: 1812.

            24.  Afkald fra Amund Anderssen Gjellesvig for hans Moderarv 14 rd 5 mrk 3 s  til Formynderen Magne Amundsen Gjellesvig, dateret 6 Novbr: 1812.

            25.  Do fra Carl Jørgensen Rødland for hans Moderarv 10 rd 1 mrk 7 s  til Formynderen Lars Carlsen Andaas, dateret 6 Novbr: 1812.

            26.  Do fra Inga JohannesDatter Egefit til Formynderen Christen Knudsen Moldvig for hendes MøderneArv 60 rd 79 [s]?, dateret 6 Novbr: 1812.

            27.  Do fra Lars Gudmundsen indre Ejde for Myndlingen Ragnille OlsDatter Bjørsvigs Arvemidler 45 rd 5 mrk 9 s  til hendes forrige Formynder Lars Sjurssen yttre Ejde.

            28.  Aflyst Obligation fra Niels Johnsen yttre Ejdsnæs til Anders Monssen Rommereim, stor 98 rd, mod Pant i Gaarden yttre Ejdsnæs, No 49, dateret 29 Octobr: 1792  og qvitteret 6te Novbr: 1812.

            29.  Afkald fra Aschild Nielsen Sætre for hans Hustrues Anna NielsDatter store Urdals Mødernearv 102 rd 14 s  til Formynderen Niels Aschildsen Sætre, dat: 6 Novbr: 1812.

            30.  Aflyst Obligation fra Anders Knudsen Studtedal til Iver Knudsen Høevig for 60 rd, mod Pant i Gaarden Studtedal, No 78, dat: 6 Julii {1729} \1792/  og qvitteret uden Datum.

            31.  Skjøde fra Haldor Olsen Steensland til Berge Brynildsen paa 12 Mrk Smør i Gaarden Steensland  No 93, for Kjøbesum 240 rd, dateret 23 Maji 1812.

            32.  Fredlysning fra Foged Bøgh for Opsidderne paa Gaarden Steensland over Gaarden Steenslands Udmark  No 93, dateret 7de Novbr: 1812.

 

Fogden fremlagde Restancelisten, der viser at paa de ordinaire Skatter {er beta} udestaaer 200 rd 10 ½ s,  af Afgivten til Skatkammerfondet 4 rd 7 s  og af ¼ prcto Skatten 2 rd 31 s.  Denne Liste blev inden Retten oplæst, examineret og rigtig befunden.

  Ligesaa fremlagde Fogden Tings vidnerne over Af- og Tilgangen i Odels og Selvejer- samt Vejmester Mandtallerne, hvilke bleve oplæste, examinerede og rigtig befundne.

 

Til Laugrettesmænd for Aaret 1813 bleve opnævnte Iver Erichsen Mjøanger, Steffen Johannessen Elvig, Bertel Iversen Hope og Bertel Erichsen Qvingedal.

 

Da, efter skeet Paaraab, ingen havde videre at føre i Rette, blev Tinget hævet.

                                                                Christie

           Ole Olsen Washelle.                                                Magne Iversen Svendahl

           Iver Magne: Svindahl:                                             Ole Magnesen Svendal

 

 

 

Aar 1812  d: 9de November  blev det almindelige Høste- Sage- og Skatte-Thing for Wasværns Thinglaug holdt paa Thing-Stedet Bolstadøren, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4 eedsvorne Laugrettesmænd:  Ole Nielsen Horvey, Ole Sjursen Føre, Anders Johannessen Werpelstad og Johannes Jacobsen Gjelen.

 

Hvor da, i Overværelse af Foged Bøgh, Thinglaugets Lehnsmand og endeel Almue, først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger som paa Høste-Thinget for Hosanger Skibrede d: 4de d: M:, med Undtagelse af de paa Som/m/er-Thinget for Wasværns Thinglaug d: 3 Julii 1812 publicerede Anordninger fra No 36 til No 49.

 

1812: 66

 

 

Fogeden fremlagde det store Skatte-Thingsvidne, bestaaende af 14 Qvæstioner, hvilke inden Retten bleve oplæste og hvortil Laugrettet, Almuen  og især de 2 Mand Knud Larsen Mæstad og Lars Larsen Runtzeberg  svarede saaledes:  til 1ste, 2de, 3die og 4de Qv:  Sv:  ney.   5te Qv:  Sv:  ingen andre end de sædvanlige.   6te, 7de, 8de og 9de Qv:  Sv:  ney.   10de Qv:  Sv:  jo.   11te, 12te, 13de og 14de Qv:  Sv:  ney.

  Ligeledes fremlagde Fogeden Thingsvidnet over Flom-Saugene  hvilket blev oplæst, examineret og rigtig befundet.

 

Justits Sag:

Foged Bøgh som Actor contra Arne Knudsen Bolstad.

Foged Bøgh mødte og fremlagde:  1. skrivtlig Stævning, af 27de Julii 1812, i forkyndt Stand, hvorved Arne Knudsen Bolstad er indstævnt at lide Dom for at have overfaldt Lehnsmand Horvey paa Som/m/erthinget d: 3die Julii d: A:;   2. Amtets Ordre, af 28de Julii 1812, om denne Sags Anlæg. og   3. Præliminair Forhør, optaget d: 4de Julii 1812.

  Actor begjerede dernæst Tiltalte og de øvrige Indstævnte paaraabte og deres Forklaringer under Præliminair Forhøret dem forelæst, samt Vidnernes Forklaringer beedigede.

  Stævningen og Actions Ordren indtages her  saaledes lydende: #  Forhøret vedhæftes Acten.

  Tiltalte Arne Knudsen Bolstad mødte personlig i frie Tilstand. Stævningen blev læst og paategnet, ligeledes Amtets Ordre. Tiltalte erklærede, at han ikke forlangte nogen Defensor beskikket for sig. Tiltaltes Forklaringer under Præliminair Forhøret bleve oplæste for ham og han vedblev sam/m/e i det Hele. Han begjerede derhos, at det maatte indstilles til Overøvrigheden, at Sagen mod ham maatte bortfalde, da han fortrød det begangne og vilde erlægge til Fattigcassen en Mulct af 10 rd  eller lidet mere om det af Øvrigheden paalægges, og derhos offentlig afbede sin Forbrydelse paa Thinget.

  Den Fornærmede Lehnsmand Berge Brynildsen Horvey mødte. Han vedstod sin indgivne og i Forhøret indførte Klage, tillige med hans Declaration under Forhøret, som for ham blev oplæst. Han nedlagde derhos Forbøn for den Tiltalte og anbefalede ham til at frietages for dette Søgsmaal paa de af Tiltalte tilbudne Vilkaar, under Reservation af at Sagen skal staae aaben mod Tiltalte i Tilfælde han paa nye maatte forøve lige Forbrydelse.

  Dernæst fremstod som

            1ste Vidne  Helge Larsen Hjørnevig, afhørt som 2den Deponent under Forhøret. Hans Forklaring blev oplæst for ham; han vedstod dens Rigtighed, undtagen deri, at Tiltalte truede Lehnsmanden med knyttet Næve, hvilket ikke husker bestemt at have seet.

  I Betragtning af Tiltaltes og Lehnsmand Horveys i Retten i Dag gjorte Declarationer, begjerede Fogeden at Sagen maatte opsættes til Maaneds thinget i Bergen d: 14de December d: A:, da han \havde mange andre Forretninger i Dag at beopagte  og/ agtede at indstille Tiltalte til Abolition, og ikke fandt nogen Betænkelighed i Sagens Udsættelse, da Tiltalte ikke er arresteret. Actor frafaldt derfor, for denne Gang, 1ste Vidnes og de øvrige Indstævntes videre Afhørelse.

  Lehnsmand Horvey, for sit Vedkom/m/ende, havde intet imod Udsættelsen at erindre.

  1ste Vidne blev derpaa dimitteret.

Eragtning:

Den forlangte Anstand bevilges.     vid: Fol: 162.

 

Da ingen havde videre i Dag at føre i Rette,

 

1812: 66b

 

blev Thinget udsat til næste Dag.

                                                                    Christie

                 Ole Nielsen Horvey. ONS og bomerke

                                                                   Anders Johannesen Werpelstad  AJSV: og bomerke

                 Ole Sjursen Førre. OSF og bomerke

                                                                   Johannes Jacobsen Gjelen  IIS og bomerke.

                                                         alle med holdt Pen.

 

 

Den følgende Dag continuerede Thinget i Overværelse af de sam/m/e Personer som Dagen tilforn.

 

Om Thingholdet.

Almuen accorderede med Gjestgiver Utne om Thingholdet for næste Aar, og tilstod ham tre Rixdaler pr: Løb i bemeldte Aar.

 

Thingsvidne.

For Retten mødte Knud Erichsen Finne, som, paa hans Faders, Erich Nielsen Finnes Vegne, fremlagde:  1. Stævne-Vidnernes Attest om at han d: 24de October 1812, med mundtlig Varsel, har ladet indstævne Aschild Larsen Gjetle til at anhøre Vidner angaaende nogle Ejendele, som Citanten har leveret den Indstævnte.   2. Forligelses Com/m/issionens Attest af 3die Junii 1812 om at Sagen er henviist til Rettergang, og   3. skrivtlige Qvæstioner, af 5te Novbr: 1812, til de indstævnte Vidner, hvilke han begjerede paaraabte og edeligen afhørte efter qvæstionerne.

  Bemeldte 3 Documenter indtages her  saaledes lydende: #

  Indstævnte Aschild Larsen Gjetle mødte og vedtog lovligt Varsel, men benægtede at have modtaget af Citanten de Ting, hvorom Stævningen og Qvæstionerne lyder.

  Efter Stævne Attesten mødte som

            1ste Vidne  Lehnsmand Berge Brynildsen Horvey, som angav sig være 32 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Parter. Han aflagde Lovens Eed og svarede til 1ste Qv:  Sv:  ney, men Vidnet og Knud Larsen Hjørnevig, var af Citanten anmodet den omspurgte Tid at stævne Aschild Larsen Gjetle i Anledning af den nu paastævnte Sag, og tillige, som beskikkelses Vidner at høre om Indstævnte tilstod at have modtaget noget Løsøre og Creature, som fandtes opskrevet paa en løs Seddel at være modtaget af Indstævnte fra Citanten.   2. Qv:  er besvaret ved første qv:.   3. Qv:  Vidnet oplæste for Indstævnte den omspurgte Seddel, hvori stod skrevet, at Aschild Larsen Gjetle havde af Citanten modtaget de her omspurgte Ting til Laan og Leje imod at betale aarlig til Michaeli 2 rd.  {Vidnet} \Citanten/ tilspurgte Indstævnte om dette var rigtigt, og Indstævnte svarede dertil:  ”ja rigtigt”; men Indstævnte var den Tid meget beskjænket og kunde knap gaae.   4 Qv:  er besvaret.   5. Qv:  jo  det omspurgte stod skrevet i den fremviste Seddel, der blev oplæst.   6.  Sv:  ney, men Indstævnte sagde, at den hvide Koe, som i Seddelen var opskrevet, var faldt ned af et Fjeld og havde slaaet sig i hjel, og at Indstævnte skulde skaffe Citanten en sorsidet!! (sortsidet) Koe istedenfor sam/m/e.   7de Qv:  jo, Citanten paastod de i Seddelen omskrevne Ting leveret tilbage, men Indstævnte nægtede dette  og tilbød i stedet for sam/m/e de 23 rd, som han skyldte Erich Finne.   8de Qv:  Sv:  jo.

  Indstævnte begjerede Vidnet contra tilspurgt:  om ikke Indstævnte selv, den omspurgte Tid, udtrykkelig nægtede, at {hav} de under 3de Qvæstion omvidnede Ting tilhørte Erich Nielsen Finne  og derimod paastod, at sam/m/e Ting var Indstævnte tilhørende og blot pantsatte til Citanten for et Laan af 23 rd, hvilke Indstævnte tilbød sig at betale?  Vidnet svarede:  at Indstævnte den omvidnede Tid adskillige Gange sagde det her omspurgte, og, som meldt, tilbød Citanten de 23 rd tilbage.

  Denne Forklaring blev oplæst for Vidnet, som vedstod dens Rigtighed  og blev dimitteret.

 

1812: 67

 

            2det Vidne  Knud Larsen Hjørnevig, 20 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Parter. Han aflagde Lovens Eed, efterat dens Hellighed var ham betydet, og svarede til 1ste, 2de, 3de, 4de og 5te Qv:  aldeles ligesom 1ste Vidne,   til 6te Qv:  ligesom 1ste Vidne, med Tillæg, at Indstævnte sagde at ville skaffe Citanten den sortsiede Koe til Pandt for laandte Penge,   til 7de og 8de Qv:  Sv:  ligesom 1ste Vidne.

  Indstævnte bad Vidnet contra tilspurgt ligesom 1ste Vidne, og tillige 2den Qv:  om ikke Indstævnte blev hentet hjem fra Evanger Kroe den omspurgte Tid, og om ikke Indstævnte var saa beskjænket, at han paa Vejen derfra hjemefter faldt omkuld og faldt strax i Søvn, samt:  om ikke Vidnet maatte hjelpe Indstævnte at gaae hjem?  Vidnet svarede til 1ste Contra qv:  ligesom 1ste Vidne.   til 2den Contr: qv:  jo, men Vidnet maatte forlade Indstævnte da han var faldt i Søvn paa Vejen, og 1ste Vidne hjalp Indstævnte at kom/m/e hjem.  Disse Svar bleve oplæste for Vidnet, som vedstod sam/m/es Rigtighed  og blev dimitteret.

  Knud Erichsen Finne, paa sin Faders Vegne, begjerede Things-Vidnet sluttet og sig beskreven meddeelt.

Eragtning:

Things-Vidnet sluttes og Beskrivelsen bevilges.

  Citanten betalte, til Sorenskriveren 5 rd 3 mrk 12 s.,  Kongens Casse 2 rd 1 mrk 8 s:  og Justits Fondet 3 mrk 6 s., tilsammen  8 rd 2 mrk 10 s.   Indstævnte betalte Tilsvar og for Contra-Qvæst: til 2 Vidner:  til Sorenskr: 1 rd 4 mrk 8 s.  Kongens Casse 4 mrk 2 s.  og Just: Fondet 1 mrk 2 s, tilsam/m/en 2 rd 3 mrk 12 s.

 

Derefter blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Skjøde fra Johannes Johannessen Askevig \med fl:/  til Myndlingen Niels Knudsen paa 1 pd Smør, hvoraf Wangs Præsteboel ejer 9 Mrk Smør uden Bøxel i Gaarden Horvey  2det \Thun/  No 19, dateret 4de Julii 1812, for Kjøbesum 225 rd  og aarligt Vilkaar, til Værdie 60 rd aarlig.

            2.  Vilkaarsbrev fra Lars Heljesen Hjørnevigen paa Myndlingen Niels Knudsen Horveys Vegne  til Myndlingens Farfader \Niels/ Knudsen Horvey og Kone Anna LarsDatter paa aarligt Levekaar, dat: 4 Julii 1812.

            3.  Bøxelseddel fra Lars Heljesen Hjørnevigen paa Myndlingen Niels Knudsen Horveys Vegne til Ole Jacobsen paa 1 pd Smør Landskyld og Skatteskyld i Horvey  2det Thun, No 19, dateret 4de Julii 1812  med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            4.  Skjøde fra Niels Bergesen Bøe med fl:  til Niels Godskalchsen paa 6 Mrk Smør i Gaarden Rørbakken, No 75, for 296 rd, dateret 4de Novbr: 1811.

            5.  Skjøde fra Niels Godskalchsen Rørbakken til Knud Sjurssen paa 6 Mrk Smør i Gaarden Rørbakken, No 75, for Kjøbesum 750 rd, dateret 4 Novbr: 1811.

            6.  Aflyst Obligation fra Henrich Olsen Fannæs til Rasmus Rasmussen øvre Helleland for 200 rd, mod Pant i Gaarden Fannæs, No 24, dateret 3 Julii 1809  og qvitteret uden Datum.

            7.  Aflyst Obligation fra Lars Svendsen Hjørnevigen til Kjel Larssen Dychesteen for 300 rd  og Aslach Olsen Fladeqval for 250 rd, ialt  550 rd, mod Pant i Hjørnevigen, No 70, dateret 4 Juli 1806, efter qvitteringer af 19de Octbr: 1812.

            8.  Skjøde fra Jacob Knudsen Træfald til hans Søn Knud Jacobsen paa 6 Mrk Smør i Gaarden Træfald, No 42, for 400 rd, dateret 9 Novbr: 1812.

            9.  Forpagtnings Contract imellem Ole Brynildsen Bolstad paa Myndlingen Magne Halvorsen Berges Vegne  og Gulleich Haldorsen Bjørgaas  angaaende Gaarden Berges Bestyrelse i 6 Aar, dateret 10 Novbr: 1812.

            10.  Obligation fra Knud Bjørnesen Ørevigen til Johannes \Johannessen/ indre Ejde for 200 rd, mod Pant i Gaarden Ørevigen  No 88, dateret 9 Novembr: 1812.

            11.  Aflyst Obligation fra Ole Iversen Øye til Sjur Nielssen Dyrkolbotten for 250 rd, mod Pant i Gaarden Øye  No 84, dat: 1ste Julii 1803  og qvitteret 7de Novbr: 1812.

            12.  Obligation fra Sjur Gulleichsen Brekhuus paa Myndlingen Philip Larssen Øyes Vegne til Sjur Nielssen Dyrkolbotten mod Pant i Gaarden Øye  No 84, dateret 9 Novbr: 1812, stor 285 rd.

            13.  Aflyst Obligation fra Anders Larssen Mæstad til Peder Iversen Hosaas for 70 rd, mod Pant i {Gaarden Mæstad, No} Løsøre, dat: 4 Nov:ber 1805  og qvitteret 9 Novbr: 1812.

            14.  Afkald fra Brithe JohannesDatter Øxendal for hendes Faderarv 4 rd 5 mrk 11 s, til Formynderen Niels Johannessen Berge, dateret 9 Novbr: 1812.

 

1812: 67b

 

            15.  Obligation fra Ole Nielssen Horvey til Sjur Olsen Tjosaas for 300 rd, mod Pant i Gaarden Horvey  1ste Thun  No 18, dateret 4de Novembr: 1811.

            16.  Skiftebrev efter Anna LarsDatter Fosse, sluttet 30 Decembr: 1811, hvorved Boets Jordegods  18 Mrk Smør i Gaarden Fosse, No 85, er udlagt til Creditor Lars Nielssen Sandal.

            17.  Skiftebrev efter Brithe SjursDatter Øye, sluttet 12te Novbr: 1811, hvorved Boets Jordegods  12 Mrk Smør i Gaarden Øye, No 84, er udlagt til Creditor Ole Johannessen Dale og Arvingerne.

 

Fogden fremlagde Restancelisten, hvoraf sees at Restancen for dette Tinglaug udgjør af ordinaire Skatter 331 rd 8 1/3 s,  af Afgivten til Skatkammerfondet 8 rd 90 ½ s,  og af ¼ procento Skatten 12 rd 66 s.  Denne Liste blev læst og af Laugrettet og Almuen, som uimodsagt rigtig befunden.

  Odels og Selvejer samt Vejmester Mandtallerne, hvilke ligeledes inden Retten blev oplæste, examinerede og rigtig befundne.

 

Til Laugrettesmænd for Aaret 1813 bleve opnævnte  Mons Sjurssen Kallestad, Lars Larssen Fosse, Berge Heljesen Rørgaae og John Haldorsen Rørbakken.

 

Da ingen efter skeet Paaraab havde videre at føre i Rette blev Tinget hævet.

                                                              Christie

              Ole Bielssen Horvey.  O.N.S. og bomerke

                                                          Anders Johannessen Werpelstad  A.J.S.V. og bomerke

             Ole Sjurssen Førre.  O.S.F. og bomerke

                                                            Johannes Jacibsen Gjelen.  I.I.S. og bomerke

 

 

 

Politie Sag

Aar 1812  d: 13de November om Formiddagen Kl: 10 ½  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen Politie Sagen Foged Bøgh, som Actor contra Kobbersmedmester Hans Hagelsteen, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd Jørgen Ellingsen og Ole Rasmussen.

  For Foged Bøgh mødte, i hans Fraværelse paa Høste Thingene paa Woss, Procurator Lassen, som begjerede, at de anholdte Penge i Retten maatte optælles.

  Klagerne:  Johnsen, Larsen og Hansen, mødte og producerede i Retten de dem sidste Rettesdag udleverede Kobber-Kjedler og Fjerdingen med Kobber-Penge i. Sejglene bleve efterseet og sam/m/e fandtes at være ubrækkede.

  Indstævnte Kobbersmed Hagelsteen blev paaraabt, men hverken mødte eller lod møde.

  Derefter blev af Laugrettet i Retten optalt de Penge, som fandtes i de anholdte Kobber-Kjedler, saaledes:  en Kjedel No 1.  Deri vare meest i Kobber-Eeneste-Skillinger 27 rd 3 mrk 9 s:;  i No 2:  69 rd 3 mrk 9 s:;  i No 3:  60 rd 5 mrk 9 s:;  i No 4:  20 rd 1 mrk 4 s:;  i No 5:  16 rd 4 mrk 8 s:;  i No 6:  9 rd 4 mrk 8 s:;  i No 7:  1 rd 1 mrk 2 s:;  i No 8:  24 rd 4 mrk 8 s:  og i No 9:  16 rd 1 mrk 7 s.

  {Procurator Lassen begjerede Sagen udsat til i Morgen Formiddag Kl: 10  paa det at de øvrige Penge i Gjerdingen}

  Næsten i alle bemeldte Kjedler fandtes tillige, foruden Kobber-Pengene, sam/m/en blandet med disse, endeel afklippet og afskaaret Kaaber-Skraa, eller smaa Stykker Kaaber.

  Procurator Lassen begjerede Sagen udsat til i Morgen Formiddag Kl: 10, paa det at de øvrige Penge i Fjerdingen da kunne blive optalte; han bad derhos at samtlige anholdte Sager maatte beroe i Rettens Forvaring til i Morgen.

  Samtlige bemeldte Kjedler bleve i Retten forseglede med Rettens Seigl efterat Pengene og Skraaet igjen i sam/m/e var nedlagt og Kjedlerne sam/m/enbankede.

Eragtning:

den begjerte Udsættelse bevilges, og de anholdte Kjedler m: v: kunne henstaae i mit, Sorenskriver Christies, Huus indtil videre.

                             Jørgen Ellingsen              Christie              Ole Rasmussen

 

1812: 68

 

 

Aar 1812  d: 14de November om Formiddagen Kl: 10  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen Politie Sagen Foged Bøgh, som Actor contra Kobbersmed-Mester Hagelsteen i Overværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som Dagen tilforn vare tilstede.

  For Foged Bøgh mødte Procurator Lassen, som begjerede Fjerdingen aabnet og de i sam/m/e værende Penge optalte.

  Paa \samtlige/ Klageres Vegne mødte den ene af disse  nemlig:  Iver Larsen.

  Indstævnte Kobbersmed Hagelsteen blev paaraabt, men mødte ikke.

  Efterat Seiglene for Fjerdingen var efterseet og befundne ubeskadigede, blev Fjerdingen aabnet og de i sam/m/e værende Kaaberpenge af Laugrettet optalte. I denne Fjerding fandtes, for det meeste i Kobber-Eneste-Skillinger  men nogle faa To-Skillinger, 76 rd 16 s. Tillige fandtes i Fjerdingen endeel Kobber-Skraae, circa 6 Mark. Fjerdingen blev derpaa tilslaaet og med Rettens Segl forsynet.

  Procurator Lassen erklærede  at da Foged Bøgh ej kom/m/er tilbage fra Høste Thingene førend d: 5te næste Maaned  og Tiden ej tillader Comparenten oftere at møde for Actor i denne Sag, maatte han begjere Anstand til en for Retten belejlig Tid efter bemeldte 5te December, for at Actor da kan frem/m/e det videre fornødne. Han begjerede derhos at samtlige anholdte Penge maatte henstaae i Dom/m/erens Forvaring.

Eragtning:

Anstand bevilges til Torsdagen d: 10de December 1812, som er den første belejlige Tid, da Dom/m/eren ikke kom/m/er tilbage fra Thingene førend d/en 8de eller 9de s: M:  Pengene kunne henstaae i Dom/m/erens Huus  dog uden Ansvar for Dom/m/eren i Ulykkes Tilfælde.

 

 

Sam/m/e Dag  om Formiddagen Kl: 11  continuerede i Dom/m/erens Boepæl i Bergen Justits Sagen Foged Bøgh, som Actor contra Ole Iversen Kjellevold, m: fl:, i Overværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd.

  Defensor Procurator Hjorth Stuvitz mødte og fremlagde skrivtlig Indlæg, af Dags Dato, hvori Sagen indlades til Dom.

  Den i Indlæget paaberaabte Regning blev ogsaa fremlagt.  Indlæget og Regningen indtages  saaledes lydende: #

  For Actor mødte Procurator Lassen, som tilkjendegav, at Tiltalte Ole Kjellevold endnu ikke har været at opspørge. Han henholdt sig ellers til Actors Indlæg og vedblev at indlade Sagen til Dom.

Eragtning:

denne Sag optages til Kjendelse eller Dom.

                              Jørgen Ellingsen              Christie                  Ole Rasmussen

 

 

Aar 1812  d: 24de November om Formiddagen Kl: 11 ½  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen Justits Sagen Foged Bøgh, som Actor contra Axel Jacobsen  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd Lars Blix de Fine og Anfind Olsen.

  Tiltalte var løs og ledig i Retten tilstede.

  For Actor Foged Bøgh mødte Procurator Lassen, som tilkjendegav, at Stiftet nu havde com/m/uniceret Fogeden det Kongl: danske Cancellies Resolution af 27de October 1812, om at denne Sag skal behandles af en combineret Ret tilligemed Sagen mod Lars Knudsen m: fl:. Comparenten havde ikke nu ved Haanden bemeldte Stiftets Com/m/unication, da sam/m/e var afsendt til Woss, hvor Fogeden Bøgh nu opholder sig paa Høste-Thinget, men han anviiste Stiftets Ordre, af 13de d: M:, til Comparenten om at actionere Axel Jacobsen for bemeldte combinerede Ret; og, for at frem/m/e Sagens Behandling ved sidstnævnte Ret,

 

1812: 68b

 

begjerede Comparenten, det her ved Retten i denne Sag passerede sluttet og sig beskreven meddeelt, hvorhos han reserverede Foged Bøghs Ret til Diætpenge for de Møder han har havt i Sagen.

  Defensor lod møde og reservere det fornødne.

Eragtning:

Da den anviiste Cancellie Resolution udviser, at Sagen skal begandles ved en combineret Ret, og Dom/m/eren tillige, som Medlem af bemeldte combinerede Ret, er com/m/uniceret den sam/m/e resolution, saa sluttes herved Sagen for denne Jurisdiction, og den forlangte Beskrivelse bevilges.

  Arrestanten blev Laugrettet overleveret for at føres tilbage i Arrest.

                               Lars Blix de Fine         Christie             Anfind Olsen

 

 

Forhør fra Fol: 56.

Aar 1812  d: 25de November om Formiddagen Kl: 10  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen {Fo} det fra d: 27de f: M: udsatte Forhør til Oplysning ang: Omgangs maaden med endeel Varer, der hørte til Kjøbmand Peter G: Bredals ved Torskelandet i Decbr: 1811 strandede Raae-Sejls Jagt, og blev Retten bestyret af mig, Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd:  Anfind Olsen og Lars Blix de Fine.

  Den af Sorenskriveren til den sidste Retsdag udstedte Indkaldelse er nu senere fra Lehnsmanden indløbet, og den indtages her  saaledes lydende: #

  Til i Dag er ligeledes udstedt Indkaldelse, af 7de November, hvilken, med dens Forkyndelses Paategning, indtages her  saaledes lydende: #

  For samtlige de Indkaldte blev først oplæst Bredals Klage af 28de Septbr: 1812  tilligemed Amtets Ordre af 2den s: M:

  Dernæst fremstod særskilt, som

            9de Deponent  Signalbestyrer Johannes Petersen, som angav sig at være 30 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at hans Kone var med Fartøjet da det strandede  og at han mistede adskillige Varer, som vare i Fartøjet, men at han ikke veed det ringeste til Oplysning om hvor Varerne ere afblevne, hverken de \som/ af Bredal ere opgivne eller Deponentens egne Varer. Paa Fosenøen blev fundet adskillige Varer, som ere Bredal tilbageleverede; men om der tillige blev fundet flere, som ej er komne tilstede, kan Deponenten ej opgive. Videre vidste han ikke til Oplysning. Hans Kone kan ikke give ringeste Oplysning, da hun af Skræk blev næsten sandsesløs under Skibbrudet  og hun endnu er sindsvag.  Dimitteret til videre.

            10de Deponent  Niels Michelsen Østrem, som angav sig at være 30 Aar gam/m/el. Han blev formanet til Sandhed, og forklarede:  at han, tilligemed Lars Halversen Østrem, Iver Simonsen og Christopher Carstensen Østrem, fandt drivende paa Søen endeel Sager, nemlig en Tønde Havremeel, endeel Tøndebaand, Bord, m: v:, samt at Deponenten og hans Kamerater har til Klageren forlængst afleveret alt hvad de bjergede  uden at beholde det ringeste deraf. Han veed heller ikke hvor de i Klagerens Specification opgivne Varer ere afblevne, eller at Nogen Bjerger har fordulgt noget af det han bjergede af den omspurgte Ladning. Videre vidste han ikke at oplyse.  Dimitteret til videre.

            11te Deponent  Lars Halvorsen Østrem, 24 Aar gam/m/el, tjenende hos Ole Olsen Østrem. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig aldeles ligesom 10de Deponent. Han meldte

 

1812: 69

 

at hans Husbond Ole Olsen ikke kunde møde, da der i Forgaars indtraf Dødsfald i hans Huus.  Dimitteret.

  Anders Iversen Østrem mødte for hans Fader Iver Simonsen Østrem og meldte, at Faderen, som er 70 Aar gam/m/el og svagelig, ikke kunde møde. Ligeledes meldte han, tilligemed 10de og 11te Deponent, at de Indkaldte Michel Michelsen, Mons Andersen og Christopher Carstensen Østrem, formedelst Sygdom, ikke i Dag kunde møde i Retten.

            12te Deponent  Haldor Monsen Hopland, 51 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at han selv aldeles ikke har fundet noget af hvad der tilhørte den bemeldte Jægteladning, og at han heller ikke veed hvor det bortkomne er afblevet, da han ikke har hørt at Nogen Finder har lagt Dølgsmaal der paa. Videre vidste han ikke til Oplysning.  Dimitteret til videre.

            13de Deponent  Ole Nielsen Hopland, 63 Aar gam/m/el. Han forklarede sig aldeles ligesom 12te Deponent, dog tillagde han, at han en Dag i December f: A: fandt ved Nøstet paa Hopland en Tøndestav og et Tøndebaand, som han oplyste for Bredals Gesell Jacob Bjørnestad, der gav Deponenten Tilladelse at beholde sam/m/e.  Dimitteret.

            14de Deponent  Anders Hansen Hopland, 43 Aar gam/m/el. Han blev formanet til Sandhed og forklarede sig aldeles ligesom 12te Deponent.  Dimitteret til videre.

            15de Deponent  Anders Larsen Hopland, 24 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig aldeles ligesom 12te Deponent.  Dimitteret.

            16de Deponent  Peder Olsen Hopland, 49 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at han i December Maaned f: A: fandt paa {Søen og} Stranden ved Bersvigen, en {sønderslaaen} Kagge, hvoraf den ene Bund var udslagen. I Fjæren saaes Spor af, at der i denne Kagge havde været Kom/m/en og Gryn; men det var udfaldt af Kaggen og næsten aldeles bortskyllet af Søen. Ligeledes fandt Deponenten sam/m/esteds et Ege-Anker, hvorpaa der havde været Brændeviin; men Spundset var borte og Ankeret tomt. Deponenten, tilligemed Bertel Erichsen og Magne Olsen Hopland, fandt ogsaa ved Sandholmene i en blaaemalet Kiste, hvis Laag var borte, og hvori intet var:{,}  omtrent 30 Tøndestaver: {og}  omtrent 3 FlageFjæle. {8 Dage se} Alt dette har Deponenten til Klagerne afleveret. 8 Dage senere har Deponenten, tilligemed Bertel og Magne, fundet 6 Stk: knuste Tøndebaand, en sønderslaaet graamalet Vindues-Kiste, en Ryeholt  \2 Stk: Næver/ og et Stykke Veed, som han ej har {oplyst eller} afleveret; men Deponenten underrettede Bredal i sidste Vinter om, at han havde fundet disse Smaating. Ogsaa bjergede Deponenten nogle Æbler og Nødder, som laae i en Halvtønde, hvor der ogsaa havde været Brød, men som af Søen var opløst. Dette er ligeledes afleveret. Videre har Deponenten ikke fundet, og han veed ikke hvor det øvrige af Klageren opgivne er afblevet. Videre vidste han ikke til Oplysning.  Dimitteret til videre.

            17de Deponent  Ole Monsen Hopland, 39 Aar gam/m/el. Han blev formanet til Sandhed og forklarede at han ikke har fundet det ringeste af de opgivne Varer  og at han heller ikke veed hvor sam/m/e ere afblevne. Videre vidste han ikke til Oplysning.  Dimitteret.

 

1812: 69b

 

            18de Deponent  Knud Johannesen Daland, 48 Aar gam/m/el. Efterat han til Sandheds Udsigende var formanet, forklarede han, at han, tilligemed 13 andre Mænd fra Dalland, Floen og Torskøen, efter Anmodning af Bredals Gesel Røeholm, bjergede endeel af de strandede Varer, nemlig  15 Td: Kornvarer, et Jægte-Anker, et Ankertoug, 3 Tdr: Salt, Bonetterne af Raaesejlet, et Fiske-Snøre og nogle Klæder, hvilket alt blev opfisket af Søen og strax afleveret til bemeldte Røeholm. Deponenten og Kam/m/erater har ikke fordulgt det ringeste  og han veed heller ikke hvor de opgivne Varer ere afblevne, da han ikke har erfaret det ringeste derom. Mere vidste han ikke at oplyse.  Dimitteret.

            19de Deponent  Bertel Erichsen Hopland, 42 Aar gam/m/el. Han blev formanet til Sandhed og forklarede sig fuldkom/m/en ligesom 16de Deponent ihenseende til det, som de begge tilligemed Magne Hopland havde fundet. I øvrigt vidste Deponenten ikke hvor de øvrige bortkomne Sager ere afblevne.  Dimitteret.

            20de Deponent  Simon Andersen Hopland, 42 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han sig fuldkommen ligesom 17de Deponent.  Dimitteret.

            21de Deponent Halvor Olsen Hopland, 53 Aar gam/m/el. Han blev formanet til Sandhed og forklarede sig ligesom 17de Deponent, med Tillæg, at hans 2 Børn  Ingebricht og Oldne, der begge ere uconfirmerede, fandt en Vindues Ram/m/e, som de strax efter afleverede til Bredahls Gesel.  {Dimitteret}  Han saavelsom 20de Deponent anmeldte derhos, at Berge Andersen og Magne Olsen Hopland{, begge} ligge syg og derfor ikke i Dag kunne møde.

  Da de Indkaldte Ole Knudsen, Mathias Knudsen, Erich Magnesen, Mons Christiansen, Henrich Jacobsen, Stephen Jørgensen og Lars Jacobsen Østrem ikke have mødt, ej heller godtgjort at have havt Forfald, saa maae de, i Overeensstemmelse med det Kongl: danske Cancellies Circulairer af 19 Jan: 1799 og 3 Maij 1800, foranstaltes ved Magt indhentede til Afhørelse, og til den Ende, saavelsom for at indkalde de øvrige, der have anmeldt Forfald, udsættes Forhøret indtil at Tid til sam/m/es Continuation levnes Dom/m/eren, hvilket neppe kan skee førend i næste Aar  da Thingene og andre beram/m/ede Forretninger daglig beskjæftige ham indtil d: 22de næste Maaned.

                            Lars Blix de Fine             Christie              Anfind Olsen

 

 

 

Aar 1812  d: 28de November  blev det almindelige Høste- Sage- og Skatte Thing for Mjelde Skibrede fremholdt paa Thingstedet Mjeldegaard, og blev Retten bestyret af mig, Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4 eedsvorne Laugrettesmænd:  Stephen Johannesen Hougsberg, Anders Olsen Sundland, Ingebricht Johannesen Wemelvig og Ole Ejnersen nordre Weset.  Foged Bøgh, Skibredets Lehnsmand og endeel thingsøgende Almue vare tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger som paa Høste Thinget for Hosanger Skibrede d: 4de November 1812, og derhos end videre:

            43.  Placat af 23 October 1812, hvorved det, for at frem/m/e Korntilførsel til Norge, tillades norske Handlende, indtil videre at trække Vexler paa Danmark i dansk Courant paa 2 a 3 Maaneders Sigt.

            44.  Do, af 17de October 1812, ang: nye Kobber Tolvskillinger for Danmark og Norge.

 

1812: 70

 

            45.  Placat, af 23 Oct: 1812, hvorved Vare-Control Com/m/issionerne bemyndiges til Brugen af et Kgl: {Seigl} Tegn under deres Forretninger.

            46.  Do, af 26 Oct: 1812, hvorved den ved Placat af 28 Sept: 1811 tilstaaede Præmie for Indførsel af Levnetsmidler til Norge  fordobbles.

            47.  Do. af 2den November 1812, hvorved Fr: af 15 Junii 1812 udvides at gjelde ogsaa om stemplet Papirs Brug til Slutsedler paa Vexler og Skibes Befragtning, samt paa Kongl: offentlige Papirer og Effecter.

 

Om Frieskydsen.

Almuen vedtog, ihenseende til Frieskydsen, det sam/m/e som Almuen for Lindaas Skibrede paa Høstethinget d: 22de October 1812.

 

Om Thingholdet.

Madame Garmann forlangte Tillæg i Thingholds Pengene for 1813. Almuen accorderede med hende og tilstod hende for Aaret 1813 Een Rixdaler, otte og fyrretyve Skilling pr: Løb, hvormed hendes Søn Christopher Garmann erklærede sig fornøjet.

 

Fogeden fremlagde det store Skatte-Thingsvidne, bestaaende af 14 Qvæstioner, hvilke inden Retten bleve oplæste og hvortil Laugrettet og Almuen  og især de 2 Mænd:  Mons Johannesen Smaaland og Niels Monsen Eyde  svarede saaledes:  til 1ste, 2den, 3die og 4de Qv:  Sv:  ney.   5te og 6te Qv:  Sv:  ingen andre end de sædvanlige.   7de, 8de og 9de Qv:  Sv:  ney.   10de Qv: Sv:  jo.   11te, 12te, 13de og 14de Qv:  Sv:  ney.

 

Da ingen for i Dag havde videre at føre i Rette blev Thinget udsat til den 30te denne Maaned.

                                                              Christie

    Steffen Johannessen Hougsberg.                            Ingebrigt Johannessen Wemmelvig.

    Anders Olsen Sundland.                                         Ole Ejnersen nordre Wesæt.

 

 

Aar 1812  den 30te Novembr:  continuerede Høstetinget for Mjelde Skibrede i Overværelse af de samme Laugrettesmænd som forrige Rettes Dag, og da ingen i Dag havde noget at føre i Rette blev Tinget udsat til i Morgen.

                                                              Christie

     Steffen Johannessen Hougsberg.                           Ingebrigt Johannessen Wemmelvig.

     Anders Olsen Sundland.                                        Ole Ejnersen nordre Wesæt.

 

 

Den paafølgende 1ste Decembr: continuerede Høstethinget for Mjelde Skibrede i Overværelse af de samme Laugrettesmænd som Dagen forhen.

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Auctions Skjøde til Kjøbmand Johan Herman Krohn paa Gaarden Ejde, No 2, af Landskyld 1 Løb Smør, for Kjøbesum 4040 rd, dateret 25de Novembr: 1812.

            2.  Auctions Skjøde til Kjøbmand Johan Herman Krohn paa ½ Løb Smør  1 Mæle Malt i Gaarden Loftaas, No 11, for 2000 rd, dateret 25 Novbr: 1812.

            3.  Auctions Skjøde til Erich Steffensen Edvardsdal paa Gaarden Edvardsdal, No 5, af Landskyld 1 Pund Smør, for 2000 rd, dateret 20de Octobr: 1812.

            4.  Obligation fra Daniel Fabiansen Oudestad til Anders Olsen Blom for 200 rd, mod 2den Prioritet i Gaarden Oudestad, No 48, dateret 28 Novbr: 1812.

            5.  Skjøde fra Johannes Michelsen Oudestad til hans Fader Michel Johannessen paa 1 pd Smør  15 Kd: Malt i Gaarden Oudestad, No 48, for 200 rd, dateret 28 Novbr: 1812.

            6.  Bøxelseddel fra Fuse Anderssen Hole til Sjur Larssen paa 3 3/5 Mrk Smør  1 4/5 Kd: Malt Landskyld i Gaarden søre Kleppe, No 33, dateret 21 Maji 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

 

1812: 70b

 

            7.  Bøxelseddel fra Lars Pedersen søre Kleppe til Sjur Larssen paa 14 2/5 Mrk Smør  7 1/5 Kd: Malt Landskyld i Gaarden søndre Kleppe  No 33, dateret 28 Novbr: 1812, med Revers. Intet erlagt til Manufacturhuset.

            8.  Vilkaarsbrev fra Sjur Larssen søndre Kleppe {og} \til/ Lars Pedersen og Kone Agothe AndersDatter paa aarligt Levekaar af Gaarden søndre Kleppe, dat: 28 Novbr: 1812.

            9.  Bøxelseddel fra Frue G: E: Bull til Lars Johannessen paa 20 Mrk Smør, 3 1/3 Kd: Malt, 5/36 Hud, og 5/36 Faar Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 6 5/6 Mrk Smør  i Gaarden Ronhovde  No 1, dat: 27 Aug: 1812, med Revers  intet erlagt til Tugthuset.

            10.  Skjøde fra Anders Anderssen Espevold til Baste Johnsen Rongved paa 10 2/7 Mrk Smør  10 2/7 Kd: Malt i Gaarden Rongved, No 51, for 250 rd, dateret 28 Novbr: 1812.

            11.  Aflyst Obligation fra Jens Johannessen Gjerstad til Kjøbmand H: P: Bruus for 42 rd 4 mrk 3 s, uden renter, mod Pant i Gjerstad  No 40, dat: 16 Maji 1803  og qvitteret 15 Octbr: 1812.

            12.  Afkald fra Anders Erichsen Borge for hans afdøde Søns Erich Anderssens Arvemidler 101 rd 2 mrk 11 s til Formynderen Erich Steffensen Edvardsdal, dat: 28 Novbr: 1812.

            13.  Ditto fra Johannes Anderssen Wallestrand for hans Hustrue Agothe ErichsDatter Hallands Moderarv 33 rd 5 mrk 6 s til Formynderen Mons Johannessen Smaaland, dat: 28 Novbr: 1812.

            14.  Bøxelseddel fra Johan Harbitz til Mons Olsen paa ½ Løb Smør  ½ Hud Landskyld  og Skatteskyld 2 pd 6 Mrk Smør  i Gaarden Hundhammer  No 70, dat: 28 Novbr: 1812, med Revers  Intet til Tugthuset.

            15.  Skjøde fra Simon Johnsen Havre til hans Søn Johannes Simonsen paa 22 ½ Mrk Smør og 1 Mæle Malt i Gaarden Havre  No 72, for 200 rd  og Vilkaar til Værdie 60 rd aarlig, dateret 28de Novbr: 1812.

            16.  Vilkaarsbrev fra Johannes Simonsen Havre til Forældrene Simon Johnsen og Anna KnudsDatter paa aarligt Levekaar, dat: 28 Novbr: 1812.

            17.  Skjøde fra Ole Olsen Watle til Ole Johannessen Romsloe og Guri OlsDatter paa 1 pd 3 Mrk Smør  ¼ Faar i Gaarden Watle, No 65, for 300 rd, dateret 28 Novbr: 1812.

            18.  Afkald fra Johannes Jenssen Hougsberg for hans Kones Inga JohannesDatter Hannisdals Fædernearv 18 rd 4 mrk 7 s til Formynderen Ole Johannessen Ascheland, dat: 28 Novbr: 1812.

            19.  Delebrev efter Myndlingerne Anders Larssen og Lars Larssen Houge, dat: 13 Novbr: 1812, hvorved Boets Jordegods  7 1/5 Mrk Smør, 5 4/5 Kd: M:  og 2/20 Skilling Penge i Gaarden Houge, No 16, er udlagt til deres Faders Lars Anderssen Houges Stervboe.

            20.  Skiftebrev efter Lars Anderssen Houge, sluttet 13 Novbr: 1812, hvorved Boets Jordegods  1 pd 8 3/5 (8 2/5?) Mrk Smør  24 3/10 Kd: M:  og 9/20 Skl: Penge i Gaarden Houge, No 16, er udlagt til Enken Sigrid JohannesDatter og Børnene.

            21.  Skjøde fra Erich Monssen Weaae med fl:  til Johannes Larssen paa 19 4/5 Mrk Smør  13 7/10 (3 7/10?) Kd: Malt og 4 1/40 Skl: Penge  \Overbøxel til Hosanger Kirke beneficeret/, i Gaarden Houge, No 16, for 321 rd 2 mrk 9 s, dateret 29 Novbr: 1812.

            22.  Obligation fra Johannes Larssen Houge til Myndlingen Johannes Larssen Houge den yngre  m: fl:, stor 321 rd 2 mrk 9 s, mod Pant i Gaarden Houge  No 16, dateret 29 Novbr: 1812.

            23.  Aflyst Obligation fra Johannes Hanssen Koppen til Madame A: C: Bruus for 90 rd, mod Pant i Gaarden Koppen  No 52, dat: 20 Novbr: 1793  og qvitteret 16 Julii 1812.

            24.  Aflyst Obligation fra Johannes Monssen øvste Mjelde til Lars Thomassen Aaseim for 99 rd, mod Pant i Gaarden øvste Mjelde  No 58, dat: 24de Maji 1805  og qvitteret 28de Novbr: 1812.

            25.  Aflyst Obligation fra Do til Do, stor 50 rd, mod 2den Prioritet i øvste Mjelde  No 58, dateret 29 Maji 1809  og qvitteret 28 Novbr: 1812.

            26.  Fæsteseddel fra Lars Anderssen Houge med fl:  til Johannes Nielssen paa et Plads under Gaarden Houge kaldet Hollebrouten, dateret 5te Junii 1811.

            27.  Skjøde fra Aschild Olsen Rølland til Lars Johannessen Hannisdal og hans Forlovede Magdeli OlsDatter Wevletvedt paa 1 pd Smør  8 Kd: Malt i Gaarden Rølland, No 54, for 400 rd  og Vilkaar til Værdie 30 rd aarlig, dat: 28de Novbr: 1812.

            28.  Skjøde fra Niels Johannessen Hæsjedal m: fl:  til Myndlingen Britha AndersDatter og hendes Forlovede Johannes Johannessen Hovde paa 9 Mrk Smør i Hæsjedal  No 37, for 150 rd  og Vilkaar, til Værdie 34 rd aarlig, dateret 30 Novbr: 1812.

            29.  Vilkaarsbrev fra Størk Halstensen Qvamme paa Pigen Brithe AndersDatters Vegne  og Johannes Johan/n/essen Hovde  til Enken Eli AndersDatter Hæsjedal paa aarligt Levekaar af Gaarden Hæsjedal, dateret 30 Novbr: 1812.

 

1812: 71

 

            30.  Afkald fra Erich Johannessen for hans Arvemidler 13 rd 1 s:  til Formynderen Erich Monssen søre Weset, dateret 30 Novbr: 1812.

            31.  Bøxelseddel fra Sognepræst J: K: Meyer til Niels Olsen paa 18 Mrk Smør  6 Kander Malt Landskyld  og Skatteskyld 22 ½ Mrk Smør  i Gaarden yttre Brudvig  No 77, dateret 28 Novbr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            32.  Vilkaarsbrev fra Niels Olsen yttre Brudvig til Niels Monssen og Kone Marthe TørresDatter paa aarligt Levekaar af yttre Brudvig, dateret 30 Novbr: 1812.

            33.  Bøxelseddel fra Frue Bull til Ole Amundsen Øyjorden paa et Laxeværpe under Gaarden Ronhovde  kaldet Ronhovdeknappen, dat: 4 Augusti 1812, med Revers.

            34.  Bøxelseddel fra Knud Olsen Hæsjedal til Johannes Anderssen paa 9 Mrk Smør Landskyld og Skatteskyld i Gaarden Hæsjedal  No 37, dateret 1ste Decembr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            35.  Vilkaarsbrev fra Johannes Anderssen Hæsjedal til hans Svigerforældre Knud Olsen og Dordi OlsDatter paa aarligt Levekaar, dateret 1ste Decembr: 1812.

            36.  Skiftebrev efter Ole Iversen Loftaas, sluttet 12te Novbr: 1812, hvorved Boets Jordegods  ½ Løb Smør og 2 Mæler Malt i Gaarden Loftaas, No 11, er udlagt til Enken Synneve LarsDatter og Børnene.

            37.  Ditto efter Knud Larssen Watle, sluttet 5te Maji 1812, hvorved Boets Jordegods  2 pd 6 Mrk Smør  ½ Faar i Gaarden Watle, No 65, er udlagt til StervboeEnken Marthe SteffensDatter og Sønnen Lars Knudsen.

            38.  Ditto efter John Michelsen Watle, sluttet 12te Junii 1812, hvorved Boets Jordegods  1 pd 3 Mrk Smør  6 Kander Malt i Gaarden Watle, No 65, er udlagt til Enken Malene HansDatter og Børnene.

            39.  Ditto efter Kari KnudsDatter Rongved, sluttet 17de Martii 1812, hvorved Boets Jordegods  15 Mrk S:r  15 Kd: Malt i Rongved, No 51, er udlagt til Creditor Rasmus Knudsen Rongved og Arvingerne.

            40.  Ditto efter Lars Olsen Blom, sluttet 29 Maji 1812, hvorved Boets Jordegods  5 87/170 Mrk Smør  3 44/170 Kd: Malt i Gaarden Blom  \No 71/  er udlagt til Enken Marthe LarsDatter Blom.

            41.  Bøxelseddel fra Niels Olsen yttre Arne til Jens Danielsen paa 1 pd 6 84/170 Mrk Smør  19 156/170 Kd: Malt Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 21 Mrk Smør  i Gaarden Blom  No 71, dateret 30 Novbr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            42.  Bøxelseddel fra Johannes Olsen Blomdal til Sjur Knudsen Waxdal paa ½ Rdls Penge Landskyld  og Skatteskyld 6 Mrk Smør  i Gaarden Blomdal  No 36, som bøxles paa 8 Aar, dateret 8de Maji 1812, med Revers  Intet erlagt til Manufacturhuset.

 

Fogden fremlagde Tingsvidnerne over Af- og Tilgangen i Odels og Selvejer samt Vejmester Mandtallerne, som inden Retten bleve oplæste og af Laugrettet og Almuen rigtig befundne.

  Ligesaa fremlagde Fogden Restancelisten, som viser at paa indeværende Aars Skatter udestaaer af ordinaire Skatter 957 rd 10,  af Afgivten til Skatkammerfondet 28 rd 56 ½ s  og af ¼ prcto Skatten 52 rd 91 ½ s.  Denne Liste blev inden Retten læst, examineret og rigtig befunden.

 

Til Laugrettesmænd for Aaret 1813 bleve opnævnte Ole Olsen Rivenæs, Johannes Anderssen Kleppe, Johannes Monssen øvste Mjelde og Mons Johannessen øvste Mjelde.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Tinget hævet.

                                                           Christie

  Steffen Johannessen Hougsberg.                      Ingebrigt Johannessen Wemmelvig. bomerke

  Anders Olsen Sundland. A.O.S. og bomerke    Ole Ejnersen nordre Wesæt.

 

 

 

Aar 1812  d: 2den December  blev det almindelige Høste- Sage- og Skatte Thing for Arne Skibrede fremholdt paa Thingstedet Mjeldegaard  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie med de 4 eedsvorne Laugrettesmænd:  Sjur Johannesen Morvig, Erich Larsen Melcheraaen den ældre, Johannes Johannesen Jebne og Anders Olsen Sæterdal.  Foged Bøgh, Skibredets Lehnsmand og endeel thingsøgende Almue vare tilstede.

 

Hvor da først blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger som

 

1812: 71b

 

paa Høste-Thinget for Mjelde Skibrede d: 28de f: M:

 

Om Frieskydsen.

Almuen vedtog, ihenseende til Frieskydsen  det sam/m/e som Almuen for Mjelde Skibrede.

 

Om Thingholdet.

Almuen accorderede med Madame Garmann og tilstod hende, i Thinghold for 1813, 1 rd 3 mrk pr Løb, ligesom for Mjelde Skibrede blev accorderet.

 

Fogden fremlagde det store Skatte-Thingsvidne, bestaaende af 14 Qvæstioner, hvilke inden Retten bleve oplæste og hvortil Laugrettet og Almuen  og især de 2 Mænd Halsteen Johannesen midt Brudvig og Niels Olsen yttre Arne  svarede saaledes:  til 1ste, 2de, 3die og 4de Qv:  Sv:  ney.   5te og 6te Qv:  Sv:  ingen andre end de sædvanlige.   til 7de, 8de og 9de Qv:  Sv:  ney.   10. Qv:  Sv:  jo.   11te, 12te, 13de og 14de Qv:  Sv:  ney.

  Ligesaa fremlagde Fogeden Thingsvidnet over Mølle, Qværne, Husmænds og Engeslet-Skatter, hvilket i Retten blev oplæst og af Laugrettet og Almuen rigtig befundet.

 

Da ingen for i Dag havde videre at føre i Rette blev Thinget udsat til den følgende Dag.

                                                                 Christie

              Sjur Johannessen Morvig                                   Johannes Johannessen Jabne

              Erich Larssen Melkeraaen                                  Anders Olsen Sæterdal

 

 

Den følgende Dag continuerede Thinget i Overværelse af de samme Personer som i Gaar, men da ingen havde noget at føre i Rette blev Thinget udsat til næste Dag.

 

 

Den paafølgende 4de Decembr: 1812 continuerede Høstethinget for Arne Skibrede i Overværelse af de samme Personer som Dagen tilforn.

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Obligation fra Didrich Adolph von Ely til Kjøbmand Nicolay Nicolaysen for 300 rd, mod 5te Prioritet i Gaarden Hougland, No 51, dateret 8de Octobr: 1812.

            2.  Skjøde fra Tørres Nielssen Haaland til Jens Joachim Møllerop paa en Bomsejls Jægt, Providentia kaldet, dateret 22de Junii 1812.

            3.  Bøxelseddel fra Johan Garman til Madame Christiane Valeur paa en Husegrund i 2den Rode No 66 i store Sandvigen, dateret 29 Novbr: 1809, med Revers.

            4.  Bøxelseddel fra Madame Garman til Hr: Henrich C: Christie paa en Husegrund i 2den Rode No 44 i store Sandvigen, dateret 7de Octobr: 1812, med Revers.

            5.  Bøxelseddel fra Madame Garman til Christopher Stoltz paa en Husegrund i 1ste Rode No 16 i store Sandvigen, dateret 4de April 1812, med Revers.

            6.  Ditto fra Madame Garman til Daniel Olsen Hitland paa en Husegrund i 1ste Rode No 23, i store Sandvigen, dateret 29 Septbr: 1812, med Revers.

            7.  Ditto fra Ditto til Clemet Olsen Toschedal paa en Husegrund i 1ste Rode No 38 \i store Sandvigen/, dateret 3die April 1812, med Revers.

            8.  Ditto fra Johan Garman til Niels Johannessen paa en Husegrund i 2den Rode No 36 i store Sandvigen, dateret 24 April 1800, med Revers.

            9.  Ditto fra Madame Garman til Marcus Christian Berg paa en Husegrund i 2den Rode No {66} 26 i store Sandvigen, dateret 5te Septbr: 1812, med Revers.

            10.  Ditto fra Do til Johannes Olsen Toschedal paa en Husegrund i 2den Rode No 72 i store Sandvigen, dateret 2den April 1812, med Revers.

            11.  Aflyst Obligation fra Friderich Meyer til Myndlingerne Michael Kordt, Johan Kordt og Gjerche Catharina Kordt, stor 1494 rd 4 mrk 4 s, mod Pant i 1 Partie Pakboder No 10 i store Sandvigen, dateret 11 Decbr: 1808  og qvitteret 26 Novbr: 1812.

 

1812: 72

 

            12.  Aflyst Obligation fra Kjøbmand {Albert H} \Henrich/ Mohn til Lars Evje for 1000 rd, mod Pant i Pakboderne No 27 i store Sandvigen, dateret 30 Septbr: 1806  og qvitteret 11 Novbr: 1812.

            13.  Aflyst Obligation fra Kjøbmand Michael Wallem til Agent Angels Legat for 3500 rd, mod Pant i et Partie Pakboder No 73 i store Sandvigen, dat: 6 April 1804, og qvitteret 11te Augusti 1812.

            14.  Aflyst Obligation fra Michael Wallem til Studiosus Bartholomeus Hammer for 1500 rd, mod 2de Prioritet i Pakboderne No 73 i store Sandvigen, dat: 11 Decbr: 1806  og qvitteret 11 Augusti 1812.

            15.  Aflyst paa en Obligation fra Niels Olsen Hjorteland til Steffen Knudsen Blindem m: fl:, stor 600 rd, mod Pant i Gaarden Søraas  No 69, dateret 29 Novbr: 1810, for de betalte 150 rd, efter paategnet Qvittering af 25 Novbr: 1812.

            16.  KjøbeContract imellem Christopher Garman og Svend Olsen Djønne betræffende Salget af Brudvigs Kirke m: v: for 2000 rd, dateret 15 April 1812.

            17.  Bøxelseddel fra Sognepræst Meyer til Sjur Olsen paa ½ Løb Smør Skatte- og Landskyld i Gaarden Løetvedt  No 4, dateret 30 Novbr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            18.  Vilkaarsbrev fra Sjur Olsen Løetvedt til Forældrene Sjur Olsen!! (Ole Sjursen) og Brithe OlsDatter paa aarligt Levekaar af Gaarden Løetvedt, dateret 2den Decembr: 1812.

            19.  Aflyst Obligation fra Mons Nielsen Helle til hans Fader Niels Monssen Helle for 100 rd  uden Renter, mod Pant i Gaarden Dale, No 13, dateret 27 Maji 1805  og qvitteret 2 Decembr: 1812.

            20.  Aflyst Obligation fra Ole Haldorsen Langhelle til Johannes Johannessen Wiig for 98 rd, mod Pant i Gaarden Laghelle!! (Langhelle)  No 24, dateret 20 Maji 1801  og qvitteret 30 Novbr: 1812.

            21.  Skjøde fra Enken Brithe JohannesDatter Wallestrandsfossen med fl:  til Carl Johannessen lille Tuenæs paa 4 ½ Mrk Smør  1 ½ Kd: Malt i lille Tuenæs, No 41, for 100 rd, dateret 30 Novbr: 1812.

            22.  Bøxelseddel fra Sognepræst K: G: Fleischer til Ole Larssen paa 1 pd 11 1/10 Mrk Smør  1 ½ Mæle Malt Landskyld  og Skatteskyld 2 pd 3/5 Mrk Smør  i Gaarden Tuenæs  No 40, dateret 16 Novbr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            23.  Vilkaarsbrev fra Ole Larssen Tuenæs til Anders Larssen paa aarligt Levekaar af Gaarden Tuenæs, dateret 2den Decembr: 1812.

            24.  Skjøde fra Magne Clemetsen Flachtvedt til Ole Hanssen paa 1 pd 3 Mrk Smør  6 Kd: Malt, indberegnet hans egen Arvelod  i Gaarden Houchaas, No 90, for 22 rd, dateret 2 Decbr: 1812.

            25.  Skjøde fra Magne Clemetsen Flachtvedt og Brithe BergesDatter søre Toppe til Hans Olsen Houchaas paa 1 pd 3 Mrk Smør  6 Kander Malt, indberegnet hans egen Arvepart, i Gaarden Houchaas, No 90, for Summa 38 rd, dateret 2den Decbr: 1812.

            26.  Bøxelseddel fra Ole Michelsen Hjorteland til hans Søn Ole Olsen paa 18 Mrk Smør  1 Mæle Malt Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 3 Mrk Smør  i Gaarden Hjorteland  No 58, dateret 23 Septbr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            27.  Skjøde fra Ole Michelsen Hjorteland til hans Søn Ole Olsen paa 18 Mrk Smør  1 Mæle Malt i Gaarden Hjorteland, No 58, for 400 rd  og Vilkaar, til Værdie 60 rd aarlig, dateret 23 Septbr: 1812.

            28.  Vilkaarsbrev fra Ole Olsen Hjorteland til Forældrene Ole Michelsen og Kari KnudsDatter paa aarligt Levekaar af Gaarden Hjorteland, dateret 23 Septbr: 1812.

            29.  Obligation fra Ole Olsen Hjorteland til hans Fader Ole Michelsen Hjorteland for 400 rd, mod Pant i Gaarden Hjorteland  No 58, dateret 23 Septbr: 1812.

            30.  Skjøde fra Magne Clemetsen Flachtvedt \med fl:/  til Niels Iversen øvre Selvig paa \18 Mrk S:r  9 Kd: Malt i/ Gaarden øvre Selvig  No 59, for 200 rd, dateret 17 April 1812.

            31.  Skjøde fra Michel Monssen Blindem \med fl:/  til Myndlingen Johannes Danielsen paa 18 Mrk Smør, 3 Kander Malt og ¼ Faaer i Gaarden Sætre, No 80, for Summa 203 rd, {og} dateret 25 Novbr: 1812.

            32.  Obligation fra Berge Johannessen Tarlebøe paa Myndlingen Johannes Danielsen Sætres Vegne til Myndlingen Brithe DanielsDatter Sætre for 130 rd  og til Daniel Knudsen Sætre for 43 rd, ialt 173 rd, mod Pant i Gaarden Sætre  No 80, dateret 25de Novbr: 1812.

            33.  Skjøde fra Mons Johannessen Blindem og Mons Jenssen Birkeland til Knud Jansen Sætre paa 18 Mrk Smør, 3 Kander Malt  ¼ Faar i Gaarden Sætre, No 80, for 150 rd, dateret 2 Decembr: 1812.

            34.  Aflyst Obligation fra Dag Johannessen Seim til Madame Bruus, stor 80 rd, mod Pant i Gaarden Seim  No 44, dateret 16 Maji 1792  og qvitteret 8de Octbr: 1812.

 

1812: 72b

 

            35.  Obligation fra Dag Johannessen Seim til Lars Iversen indre Arne for 200 rd, mod Pant i Gaarden Seim  No 44, dateret 2de {Septbr:} \Decbr:/ 1812.

            36.  Skjøde fra Enken Brithe MonsDatter Houchaas med fl:  til Mons Monssen paa 1 pd 3 Mrk Smør  6 Kd: Malt i Gaarden Houchaas  No 90, for 333 rd 2 mrk  og Vilkaar, til Værdie 36 rd aarlig, dateret 2den Decembr: 1812.

            37.  Vilkaarsbrev fra Mons Monssen Houchaas til hans Moder Brithe MonsDatter paa aarligt Vilkaar af Gaarden Houchaas, dateret 2 Decembr: 1812.

            38.  Skjøde fra Michel Danielsen Bouge m: fl:  til Knud Johannessen paa 8 4/15 Mrk Smør i Gaarden Herfindal, No 20, for 121 rd 2 mrk, dateret 2 Decembr: 1812.

            39.  Vilkaarsbrev fra Steffen Gregoriussen Hetlebakken til hans Moder Ingebor SteffensDatter, paa aarligt Levekaar af Gaarden Hetlebakken, dateret 2 Decembr: 1812.

            40.  Obligation fra Jacob Iversen Birkeland til hans Fader Iver Jenssen Birkeland for 250 rd, uden Renter, mod Pant i {Pant i} Gaarden Birkeland  No 96, dat: 2 Decembr: 1812.

            41.  Afkald fra Magne Magnesen Melkeraaen for hans Fædernearv 13 rd 3 mrk 8 s  til Formynderen Johannes Johannessen Hjorteland, dateret 14 Novbr: 1812.

            42.  Ditto fra Niels Knudsen Revem for hans Hustrue Marthe JohannesDatter Qvadstads Arv 5 rd 6 s  til Formynderen Ole Davidssen Fyllingslie, dateret 2 Decembr: 1812.

            43.  Aflyst Obligation fra Anders Olsen yttre Taqvam til Michel Danielsen Bouge  stor 150 rd, mod Pant i yttre Taqvam  No 38, dateret 28 Novbr: 1805  og qvitteret 21de Septbr: 1812.

            44.  Skjøde fra Steffen Bergesen Rølland til Niels Olsen indre Qvamme paa 1 pd 4 4/5 Mrk Smør  ½ Tønde Malt i Gaarden indre Qvamme, No 50, for 920 rd, dat: 16 April 1812, mod Vilkaar, ansat til Værdie for 40 rd aarlig.

            45.  Vilkaarsbrev fra Niels Olsen indre Taqvam!! (Qvamme) til Forældrene Ole Jensen og Maila NielsDatter paa aarligt Vilkaar til Værdie 40 rd, dateret 27 Maji 1812.

            46.  Obligation fra Niels Olsen indre Qvamme til Steffen Bergesen Rølland for 400 rd, mod Pant i indre Qvamme  No 50, dateret 16 April 1812.

            47.  Fæsteseddel fra Anders Michelsen Mjeldem til Brynild Davidsen paa et Plads under Gaarden Mjeldem, kaldet Mjeldemslien, dateret 2 Decembr: 1812.

            48.  Aflyst Obligation fra Johannes Thomassen Herfindal til Anders Danielsen Waxdal for 95 rd, mod Pant i Gaarden Herfindal  No 20, dateret 20 Maji 1801  og qvitteret 19de Junii 1812.

            49.  Aflyst Obligation fra Ditto til Ditto for 35 rd, mod {Pa} 2de Prioritet i Gaarden Herfindal  No 20, dateret 25 Maji 1803  og qvitteret 1ste Novbr: 1812.

            50.  Aflyst Obligation fra Knud Sebjørnsen yttre Brudvig til Magne Michelsen Stokke for 36 rd, mod Pant i yttre Brudvig  No 1, dat: 31 Octbr: 1788  og qvitteret 3 Decbr: 1812.

            51.  Odelsskjøde fra Lars Johannessen indre Bouge paa hans Søns Mons Larssens Vegne til Johannes Johannessen indre Bouge paa OdelsRetten til 1 pd Smør  4 Kander Malt i Gaarden indre Bouge, No 22, dateret 3 December 1812.

            52.  Contract fra Johannes Johannessen indre Brudvig af 3 Decbr: 1812, hvorved han forbinder sig til, ej at sælge eller Mageskifte hans ejende Gaardebrug i Gaarden indre Bouge til Anders Danielsen Waxdal eller hans Børn.

            53.  Aflyst Obligation fra Johannes Olsen Waxdal til Hans Olsen Røe for 600 rd  uden Renter, mod Pant i Gaarden Waxdal  No 21, dateret 27 Novbr: 1811  og qvitteret 5 Novbr: 1812.

            54.  Skjøde fra Tørres Johannessen Waxdal til hans Søn Johannes Tørressen paa 1 pd Smør  1/3 Hud i Gaarden Waxdal  No 21, for 400 rd  og Vilkaar til Værdie 60 rd aarlig, dat: 3 Decbr: 1812.

            55.  Vilkaarsbrev fra Johannes Tørressen Waxdal til Forældrene Tørres Johannessen og Anna ThomasDatter, paa aarligt Levekaar, dat: 3 Decbr: 1812.

            56.  Skjøde fra Haldor Jacobsen Bysem til Amund Pedersen Fjeldskaal paa 8 4/13 Mrk Smør  5 7/13 Kande Malt i Gaarden Hitland, No 78, for 45 rd, dateret 4 Septembr: 1812.

 

1812: 73

 

            57.  Skjøde fra Haldor Jacobsen Bysem til Jørgen Nielssen Øfsthuus paa 8 4/13 Mrk Smør  5 7/13 Kande Malt i Gaarden Hitland, No 78, for 45 rd, dateret 4 Septbr: 1812.

            58.  Skjøde fra Ditto til Anders Larssen yttre Ejde paa 2 10/13 Mrk Smør  1 11/13 Kande Malt i Gaarden Hitland, No 78, for 15 rd, dateret 4 Septbr: 1812.

            59.  Skjøde fra Ditto til Sønnen Erich Haldorsen Hitland paa 16 8/13 Mrk Smør  11 1/13 Kande Malt i Gaarden Hitland, No 78, for 90 rd, dateret 4 Septembr: 1812.

            60.  Skjøde fra Anders!! (Amund?) Pedersen Fjeldskaal og Jørgen Nielsen Øfsthuus til Erich Haldorsen Hitland paa 16 8/13 Mrk Smør  11 1/13 Kander Malt i Hitland, No 78, for 775 rd, dat: 3 Decbr: 1812.

            61.  Skiftebrev efter Boel KnudsDatter Bruraas, sluttet 11te Augusti 1812, hvorved Boets Jordegods  18 Mrk Smør  1 Mæle Malt i Gaarden Bruraas, No 55, er udlagt til Enkemanden John Olsen og Børnene.

            62.  Skiftebrev efter Anne JohannesDatter Helle, sluttet 1ste Junii 1812, hvorved Boets Jordegods  3 119/135 Mrk Smør og 3 119/135 Kande Lax i Gaarden Dale, No 13, er udlagt til Enkemanden Niels Monssen Helle.

 

Gammel Sag.

Ole Høyer contra Forpagter Johannes Jacobsen Exe  fra fol: 39.

Parterne bleve paaraabte, men ingen af dem mødte {eller lod møde}. Derimod havde Dom/m/eren faaet mundtlig Bud, at begge Parter ønskede Sagen udsat til Maaneds Thinget i Bergen d: 15de d: M:. Paa Grund heraf  og da ingen af Parterne mødte, samt da Maanedsthinget er saa nær forestaaende, blev Sagen udsat til Maanedsthinget i Bergen d: 15de Dec: 1812

 

Fogden fremlagde Tingsvidnet over Af- og Tilgangen i Odels og Selvejer Mandtallerne samt Veimestermandtallet, som inden Retten blev læst  examineret og rigtig befunden.

  Ligesaa fremlagde Fogden Restancelisten, der viser at i dette Skibrede udestaar af ordinaire Skatter 75 rd 42 ½ s,  af Afgivten til Skatkammerfondet 19 rd 12 s  og af ¼ prcto Skatten 16 rd 27 ½ s.  Denne Liste blev inden Ret!! (Retten) oplæst og af Laugrettet og Almuen rigtig befunden.

 

Til Laugrettesmænd for Aaret 1813 bleve opnævnte  Anders Bastesen Garnes, John Goutesen Seim, Besse Erichsen Myrdal og Niels Olsen Søraas.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Høstetinget for Arne Skibrede hævet.

                                                     Christie

     Sjur Johannessen Morvig.                             Johannes Johannessen Jabne  I.I.S og bomerke

     Erich Larssen Melkeraaen. E.L.S.M. og bomerke

                                                                            Anders Olsen Sæterdal. A.O.S. og bomerke

 

 

 

Maaneds-Thing i Bernæstangen.

Aar 1812  d: 7de December  blev Maaneds Thing holdt i Bernæstangen  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4 eedsvorne Laugrettesmænd:  Jørgen Nielsen Øfsthuus, Johannes {Johannesen} \Ellevsen/ indre Bernæs, John Olsen indre Bernæs og Ellev Larsen yttre Bernæs.

 

Hvor da først blev publiceret de Kongl: Anordninger som paa Høste-Thinget for Mjelde Skibrede bleve bekjendtgjorte d: 28de f: M: under No 43, 44, 45, 46 og 47  og derhos

            1.  Kongl: Reskript, af 4de November 1812, hvorved bekjendtgjøres, at Hans Majestæt har kjøbt Sædegaarden Tøyen for 170,000 rd  og skjænket sam/m/e til det norske Universitet.

 

Dernæst blev publiceret følgende til Thing lysning indleverede, Almuens Documenter:

            1.  aflyst Obligation fra Ole Johnsen Hæsjedal til Myndlingerne Johannes Johannesen Elvig og Marthe Olsdatter Strøm/m/e, for 45 rd  mod Pandt i Gaarden Hæsjedal, No 14 i Hosanger Skibrede, dateret 30 Oct: 1807, qvitteret 3 Julii 1812.

            2.  aflyst \paa/ Obligation fra Lars Andersen Melkeraaen, som Forstander for Aasene Capel  til Morten Rasmussen Morvig, m: fl:, mod Pandt i Ham/m/ers Hovedkirke, dat: 27 Novbr. 1795 og lydende paa 98 rd, de resterende 70 rd efter Qvittering af 28de October 1812.

 

1812: 73b

 

            3.  Skjøde fra Haldor Jacobsen Bysem til Sønnen Jacob Haldorsen paa 12 3/5 Mark Smør og 7 1/5 Kande Malt Landsk: i nordre Bysem, No 65 i Hosanger Skibrede, for 90 rd, dat: 4 Sept: 1812.

            4.  do: fra do: til Sønnen Aschild Haldorsen Mjøs paa 12 3/5 M: S:  7 1/5 Kd: M: i sam/m/e gd:, for 90 rd, dat: 4 Sept: 1812.

            5.  do: fra do: til Sønnen Elling Haldorsen paa 12 3/5 Mr: Sm:  7 1/5 Kd: M: i sam/m/e gd:, for 90 rd, dat: 4 Septbr: 1812.

            6.  do: fra do: til Svigersønnen Anders Larsen yttre Eyde paa 4 1/5 M: S:  2 3/5 Kd: M: i sam/m/e gd:, for 30 rd, dat: 4 Sept: 1812.

            7.  Skiftebrev efter Ingeborg Monsdatter Svindal, sluttet 13 Julii 1811, hvorved Boets Jordegods  18 Mk: Sm:  12 Kd: M: i Svindal  No 35,  og 18 Mk: Sm:  6 Kd: M: i Quam/m/e, No 25, begge i Echanger Skibrede,  samt 18 Mk: Sm:  6 Kd: M: i Hodne, No 67 i Lindaas Skibrede  er udl: saaledes som Pandtebogen Fol: 425 udviser.

            8.  do: efter Anders Sjursen Echnæs, sluttet 12te Aug: 1812, hvorved Boets Jordegods  3 1/12 M: S:  1 2/3 Kd: M: i Ladstad, No 52,  og 2 2/49 Mk: Sm: og 1 1/49 Kd: M. i Heldal, No 69, begge i Hosanger Skibrede, er udl: saaledes som Skjødebogen Fol: 426 udviser.

9.  Skjøde fra Lehnsmand Fjeldsende, som Formynder for Anna og Kari Arvesdatter Hodneland, til Faderen Arve Erichsen Hodneland paa 1 Pd: Sm:  12 Kd: M: i Hodneland, No 65 i Lindaas Skibrede, for 120 rd, dat: 23 Oct: 1812.

            10.  Fuldmagt fra residerende Capellan til Domkirken i Bergen, Marcus Irgens, til Peter Greve Bredal  at bortbøxle det \ham/ beneficerede Jordegods som maatte blive ledigt i hans Fraværelse, dat: 21 Nov: 1812.

            11.  Bøxelbrev fra Peter Greve Bredal, paa Hr: Marcus Irgens Vegne, til Knud Gudmundsen Øfsthuus paa 18 Mk: Sm:  ¼ Td: M: Landsk:  og 1 Pd: 3 Mk: Sm: Skattesk:  i Øfsthuus, No 43 i Hosanger Skibrede, dat: 12 Sept: 1812, med Revers.  Intet erlagt til Tugthuset.

            12.  Bøxelbrev fra do: paa do:s Vegne til Ole Gudmundsen Øfsthuus, paa en lige Anpart i sam/m/e Gaard, dat: 12 Sept: 1812, med Revers.  Intet erlagt til Tugthuset.

            13.  Vilkaarbrev fra Knud Gudmundsen Øfsthuus og Ole Gudmundsen Øfsthuus til Forældrene Gudmund Olsen og Pernille Larsdatter, paa aarligt Levekaar af bemeldte 2 Brug, dat: 4 Novbr: 1812.

            14.  Aflyst Obligation fra Johannes Knudsen Kleveland til Mons Monsen Horvig, for 90 rd, mod Pandt i Kleveland, No 26 i Hosanger Skibrede, dat: 21 Febr: 1804, qvitteret 7 Dec: 1812.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette, blev Thinget hævet.

                                                   Christie

   Jørgen Nielsen Øfsthuus.                              John Olsen indre Bernæs.  IOSB og bomerke

   Johannes Ellevsen indre Bernæs. IES. og bomerke

                                                                        Ellev Larsen yttre Bernæs. ELS. og bomerke

                                                        alle med holdt Pen.

 

 

Aar 1812  d: 10de December om Formiddagen Kl: 10  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen Justits Sagen Foged Bøgh, som Actor contra Ole Bendixsen Wangsnæs og Antonette Baar Halvorsdatter, og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd Lars Blix de Fine og Anfind Olsen.

  Actor Foged Bøgh mødte og fremstillede begge de Tiltalte løs og ledig i Retten, hvorhos han fremlagde Stifts Provst Fleischers Attest, af 15de October 1812, om Tiltaltes Antonette Baar Halvorsdatters Confirmation og sidste Altergang.  Denne Attest er saaledes lydende: #

  Bemeldte Attest blev i Retten oplæst for Antonette Halvorsdatter, som ikke havde noget i Anled-

 

1812: 74

 

ning af sam/m/e at erindre, anmærkende, at hun ogsaa, som Attesten lyder, har ladet sig kalde Antonette Baarsdatter.

  Actor tilkjendegav, at han, under 12te October sidstleden, havde tilskrevet Sognepræsten Hr: Thode i Wiigs Præstegjeld om Antonette Baar Halvorsdatters Døbe-Attest, men endnu ikke erholdt sam/m/e; da ligeledes adskillige Personer maatte indstævnes  som det havde været Actor umueligt at effectuere til i Dag, efterdi han bestandig havde været paa Høste-Thingene  og desuden havt næsten uoverkom/m/eligt Arbejde med at undersøge hvad Sædekorn Fogderiet behøvede, maatte han forlange Sagen udsat til d: 14de d: M:

  Defensor, Procurator Heyberg, blev paaraabt, men mødte ikke.

Eragtning:

Anstand bevilges til Løverdagen d: 19de d: M:  om Formiddagen Kl: 10, som er den første, formedelst andre beram/m/ede Forretninger, dertil ledige Tid.

  Arrestanterne bleve Laugrettet overleverede for at føres tilbage i Arresten.

 

 

Politie Sag  fra Fol: 68.

Same Dag continuerede sam/m/esteds i Overværelse af de sam/m/e Personer, Politie Sagen Foged Bøgh som Actor contra Kobbersmed Mester Hagelsteen.

  Tiltalte hverken mødte eller lod møde. Klagerne vare tilstede.

  Actor Foged Bøgh mødte og tilkjendegav at han ansaae det fornødent at erhverve et Thingsvidne ved Bergens Byething, hvorunder Tiltaltes Tjenestefolk her Byen maae afhøres om hvad de mueligen vide til Sagens Oplysning. Til den Ende begjerede han Sagen udsat til Mandagen d: 4de Januar 1813. Form: Kl: 10.

Eragtning:

den forlangte Anstand bevilges.

                              Lars Blix de Fine             Christie                  Anfind Olsen

 

 

 

Maaneds Thing i Bergen

Aar 1812  d: 14de December  blev Maaneds Thinget holdt i Sorenskriverens Boepæl i Bergen  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 4 eedsvorne Laugrettesmænd:  Lars Blix de Fine, Jørgen Ellingsen, Anfind Olsen og Ole Rasmussen.

 

Hvor da først blev publiceret:

            1.  Placat af 2den Novbr: 1812, hvorved Fr: af 15 Junii 1812 udvides at gjelde om stemplet Papir til Slutsedler paa Vexler og Skibs Befragtning, m: v:.

 

Endvidere blev publiceret de sam/m/e Kongl: Anordninger som paa Maaneds Thinget i Bernæstangen d: 7de d: M:

 

Forklaring om strandet Gods.

For Retten mødte Johannes Nielsen og Niels Johannesen Henøen, som begge eenstem/m/igjen forklarede, at de kort før Julen 1811 bjergede endeel Talg, som flød paa Søen i enkelte Stykker  og som de fandt tæt inde ved Landet paa nordre Side af Henøen. Denne Talg pakkede de ind i 2 Tønder, hvilke de derefter bragte ind til Hr: Foged Bøgh og overleverede ham. Deponenterne veed ikke at der paa sam/m/e Tid var strandet noget Fartøy, hvortil Talgen kunde høre.

  Denne Forklaring blev oplæst for begge Deponenter, som vedstod sam/m/e  og bleve dimitterede.

 

1812: 74b

 

 

Bjergnings Thingsvidne.

For Retten mødte Knud Johannesen Grindem og Rasmus Gudmundsen Waagenæs, som tilkjendegav at de omtrent 14 Dage før Juul 1811 bjergede Niels Johannesen Helland, Inger Johannesdatter Helland, Jens Olsen fra Bergen og Signal-bestyrer Petersens Kone, hvilke stode paa et omflødt Skjær ved Torskøen, ved hvilket de Dagen tilforn havde forliist. Til Oplysning derom fremstillede Bjergerne 3 af de Bjergede  nemlig:  Niels Johannesen Helland, Inger Johannesdatter Helland og Jens Olsen, hvilke eenstem/m/igen forklarede:  at de circa 14 Dage før Juul 1811 rejste fra Bergen med en Raaesejls Jægt for at gaae til Henøen  og \at/ de undervejs forliste  {og} \samt/ at Fartøjet drev ind paa et Skjær i Nærheden af Torskøen i Mangers Præstegjeld. Jægten blev sønderknust og Comparenterne, tilligemed Signalbestyrer Petersens Kone Berthe og Johan Friderich Rise, kom op paa bemeldte Skjær, hvor de stode fra den ene Dags Aften til den anden Dags Middag, uden at see andre Mennisker og uden Haab om Frelse. Om Natten døde Johan Friderich Rise paa Skjæret, da han  nyelig forhen havde været syg og ikke kunde udholde den strænge Kulde. Comparenterne og Madame Petersen bleve derimod næste Dags Middag reddede af de nu tilstedeværende 2 Bjergere, som bragte dem, næsten sandsesløse, til Waagenæs, hvor de bleve opvarmede og forfriskede. Uden Bjergernes Hjelp vilde Comparenterne upaatvivlelig have omkom/m/et.

  For endmere at oplyse factum fremstillede Bjergerne som godvillig mødende:

            1ste Vidne  Gudmund Larsen Waagenæs, 54 Aar gam/m/el, Bjergerens Rasmus Gudmundsens Fader. Han aflagde Lovens Eed og forklarede, at bemeldte Bjergere den ovenanførte Tid bragte op paa Gaarden Waagenæs hos Kone Kari Steffensdatter de i Dag tilstedeværende 3 Bjergede Personer tilligemed Signalbestyrer Petersens Kone, fra Hennøen, hvilke de havde bjerget paa et Skjær ude ved Torskelandet. Bemeldte Bjergede Personer vare gjennomvaade, forfrosne og næsten som halvdøde. De bleve der paa Stedet i 2 Dage inden de kom sig, og de fortalte at de vare blevne bjergede saaledes som de i Dag i Retten have forklaret.  Dimitteret.

            2det Vidne  Kari Steffensdatter Waagenæs, 31 Aar gam/m/el og ubeslægtet med Bjergerne. Hun aflagde Lovens Eed og forklarede sig aldeles ligesom 1ste Vidne.  Dimitteret.

  Bjergerne begjerede Thingsvidnet sluttet og sig beskreven meddeelt, hvilket blev bevilget.

 

Gam/m/el Justits Sag.

Foged Bøgh som Actor contra Arne Knudsen Bolstad.  fra Fol: 66.

Foged Bøgh \mødte/ og fremlagde Amtets Ordre af 18de f: M: om at denne Sag kan bortfalde paa de i bemeldte Ordre indeholdte Vilkaar. Actor frafaldt derfor Søgsmaalet og begjerede Sagen hævet.  Amtets foranførte Ordre indtages her  saaledes lydende: #

  Tiltalte blev paaraabt, men mødte ikke.

Eragtning:

denne Sag bliver herved efter Amtets Ordre, hævet.

 

Nye Sag:

Capitain Cappe contra Mons Olsen Bjelkerøen.

Procurator Lassen mødte for Capitain Johan Friderich Cappe og fremlagde  1. Rettens Stævning til i Dag, af 13de f: M:,

 

1812: 75

 

hvorved Huusmand Mons Olsen Bjelkerøen er indstævnt at lide Dom til at fravige den til ham forpagtede Plads Grønnevigen, m: v:   2. Forligelses Com/m/issionens Henvisnings Attest, af 7de October d: A:,   3. en den Indstævnte under 16de d: M: insinueret Opsigelse fra Citanten, og   4. skrivtlige Qvæstioner af Dags Dato, til de indstævnte Vidner, hvilke han begjerede  saavelsom det godvillig mødende Vidne, Lieutenant Hamer, derefter afhørte.

  Bemeldte 4 Dokumenter indtages her  saaledes lydende: #

  Indstævnte Mons Olsen Bjelkerøen eller Grønnevigen mødte. Stævningen blev i Retten læst og paategnet. Indstævnte benægtede Søgsmaalets Rigtighed.

  Derefter fremstod som godvillig mødende

            1ste Vidne:  Lieutenant Even Andreas Ham/m/er, som angav sig at være 23 Aar gam/m/el og ubeslægtet med Citanten. Han aflagde Lovens Eed og svarede til de fremlagte Qvæstioner saaledes:  1ste Qv:  jo.   8de Qv:  Sv:  jo, men Vidnet erindrer ikke Træernes Antal, ej heller veed han hvem der havde hugget sam/m/e.   9de Qv:  Sv:  jo. Indstævntes Hustrue tilstod det omspurgte, men ikke Indstævnte selv.  Disse Svar bleve oplæste for Vidnet, som vedstod sam/m/es Rigtighed  og blev dimitteret.

            2det indstævnt Vidne  Knud Larsen Milde, 50 Aar gam/m/el, ubeslægtet med begge Parter  men Forpagter hos Citanten. Han aflagde Lovens Eed og svarede:  til 1ste Qv:  jo.   2den Qv:  Sv:  jo  ungefær ved Kyndelsmisse Tider. Det var omtrent 3 smaae Fyrretræer, men Vidnet veed ikke hvem der havde hugget sam/m/e. Den halve Koestald var paa Siden tildækket med Furrebar.  Dimitteret efter at have vedkjendt sig ovenstaaende Forklaring.

            3die Vidne  Iver Johnsen Midt-Thun, 27 Aar gam/m/el, tjenende hos Citanten. Han aflagde Lovens Eed og svarede til 1ste Qv:  Sv:  jo.   2. Qv:  Sv:  aldeles ligesom 2det Vidne.   5te Qv:  Sv:  ikke, saavidt som Vidnet veed.   6te Qv:  Sv:  jo, Vidnet har mere end een Gang seet og hørt, at Indstævnte har varskuet Citanten om at han vilde rejse til Byen; ligeledes har Vidnet seet Indstævnte og hans Kone adskillige Gange arbejde for Citanten, og Vidnet veed ikke at de have nægtet at arbejde for Citanten  undtagen naar de ikke havde havt den fornødne Mad at spise.   7de Qv:  Sv:  i forrige Aar.

  Procurator Lassen begjerede dette Vidne adspurgt:  8de Qv:  om Vidnet har seet Indstævnte i Huset hos Citanten siden Som/m/eren 1811?   Sv:  Vidnet erindrer ikke at have seet Citanten!! sam/m/esteds oftere end een Gang i dette Aars Høst, og nogle Gange i forrige Aars Som/m/er.  Dimitteret efter at have hørt disse Svar oplæste og vedkjendt sig sam/m/e.

            4de Vidne  Hans Michelsen Forthun, 44 Aar gam/m/el, tjenende hos Forpagter Christopher Michelsen Mjelde, og ubeslægtet med begge Parter. Han aflagde Lovens Eed og svarede til 1ste Qv:  jo.   3de Qv:  Sv:  Vidnet saae at Indstævnte for 2 Aar siden huggede et Birketræe i Mildegaards Udmark, Hollænderhougen kaldet. Træets Størrelse veed Vidnet ikke.  Dimitteret efter at have hørt sine Svar oplæse og vedkjendt sig sam/m/e.

            5te Vidne  Hans Hansen søndre Gjellestad, 32 Aar gam/m/el  ubeslægtet med begge Parter, men Forpagter hos Citanten. Han aflagde Eeden og svarede:  til 1ste Qv:  jo.   4de Qv:  Sv:  jo.   Dimitteret ligesom de forrige Vidner.

 

1812: 75b

 

            6te Vidne  {Ellev Monsen} Anders Joensen nordre Gjellestad, 51 Aar gam/m/el, ubeslægtet med Parterne, men Forpagter hos Citanten. Han aflagde Eeden og svarede til 1ste Qv:  Sv:  jo.   4de Qv:  Sv:  jo, men Kastene skeede ikke inde ved Grønnevigen  men ved sam/m/e Land i Nærheden af Grønnevigen.  Dimitteret ligesom de forrige.

            7de {Procurator} Vidne  Knud Iversen søndre Gjellestad, 39 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Parter. Han aflagde Eeden og svarede til 1ste Qv:  Sv:  jo.   4. Qv:  Sv:  jo, og Sildelaasene stode i selve Grønnevigen i 3 Etmaal.  Dimitteret ligesom de forrige.

            8de Vidne  Mathias Iversen søndre Gjellestad, 38 Aar gam/m/el og ubeslægtet med begge Parter. Han aflagde Lovens Eed og svarede til 1ste og 4de Qv:  aldeles ligesom 7de Vidne.  Dimitteret ligesom de forrige Vidner.

  Ellev Monsen blev paaraabt, men de mødte Vidner erklærede, at han for 3 Aar siden er død.

  Procurator Lassen begjerede derefter Sagens Anstand til førstkom/m/ende Maanedsthing i Bergen d: 3de Febr: 1813  for til den Tid at slutte sam/m/e, hvorhos han forbeholdt sig at føre flere Vidner, saavel stævnte som ustævnte.

  Indstævnte vedblev sin Benægtelse  og tillagde {Eragtning:  den} at den Birk, som 4de Vidne har omvidnet, var et lidet Birketræe, som Indstævnte huggede til at gjøre sig Sop-Limer  /: Feyekoste :/  af.

Eragtning:

den begjerte Anstand bevilges.

  Citanten betalte til Sorenskr: 7 rd 3 mrk   K: K:  2 rd 5 mrk 13 s,  J: F:  4 mrk 11 s:  tilsam/m/en elleve Rixdaler, fire og tyve Skilling.   Indstævnte betalte til Kongens Casse 3 mrk,  Just: Fond:  12 s:,  er tre mark og tolv Skilling.  Sorenskriveren eftergav ham sit Salarium.

 

Da ingen havde videre at føre i Rette blev Thinget udsat til næste Dag.

                                                             Christie

                 Lars Blix de Fine                                             Anfin Olsen

                 Ole Rasmussen                                                Jørgen Ellingsen

 

 

Den paafølgende 15de Decembr: 1812 continuerede Maanedstinget i Sorenskriverens Bopæl i Bergen i Overværelse af de samme Personer som i Gaar:

 

Hvorda blev publiceret følgende Documenter:

            1.  Skjøde fra Torbjørn Winæs til Stadsmægler Hans Schultz Blytt paa Gaarden Norevoll  No 176 i Schjold Skibrede, af Landskyld 6 858/1081 Mrk Smør  2 1006/1081 Kande Malt, for Kjøbesum 3995 rd, dat: 15 Octbr: 1812.

            2.  Aflyst Obligation fra Kjøbmand Matthias Chr: Daniels til Kjøbmand Christian Børs for 600 rd, mod Pant i Pakboderne No 11 i store Sandvigen, dat: 11 Decbr: 1810  og qvitteret uden Datum.

            3.  Skjøde fra Kjøbmand Matthias Christ: Daniels til Kjøbmand Matthias Otzen paa et Partie Pakboder under No 11 i store Sandvigen, for 1800 rd, dateret 27de Novbr: 1812.

            4.  Aflyst Obligation fra Friderich Bøschen til Johan von der Fehr for 1200 rd, mod Pant i 1 Partie Pakboder No 47 i store Sandvigen, dateret 19 Aug: 1800  og qvitteret 6 Octbr: 1812   NB:  Obligationen er ej tinglyst ved Nordhordlehn Jurisdiction.

            5.  Auctions Skjøde til Kjøbmand Friderich Geelmuyden paa et Partie Pakboder No 47 i store Sandvigen for 7030 rd, dat: 28 Septbr: 1812.

            6.  Aflyst Obligation fra Niels Henrich Olsen til Johannes Haagensen for 199 rd, mod Pant i et Vaanhuus No 90  \1 Rode/ i store Sandvigen, dat: 21 Decbr: 1805  og qvitteret uden Datum.

            7.  Skjøde fra Niels Henrich Olsen til Torjus Svendsen paa et Vaanhuus, No 90 i 1ste Rode i store Sandvigen for 1250 rd, dateret 9 Decbr: 1812.

            8.  Obligation fra Torjus Svendsen til Niels H: Olsen for 700 rd, mod Pant i et Vaanhuus No {99} \90/ i store Sandvigen, dateret 9 Decembr: 1812.

 

1812: 76

 

            9.  Aflyst Obligation fra Niels Haaversen søre Houcheland til Steffen Bergesen Rølland for 260 rd, mod Pant i søre Houcheland, No 4 i Radøe Skibrede, dat: 2den Febr: 1810  og qv: 14 Aug: 1812.

            10.  Obligation fra Ditto til Do  stor 400 rd, mod Pant i Gaarden søre Houcheland, No 4 i Radøe Skibrede, dateret 14 Augusti 1812.

            11.  Obligation fra Steffen Iversen Høyland paa Myndlingen Marthe MagnesDatter nedre Mundals Vegne til Aschild Rasmussen Hosdal for 160 rd, mod Pant i Gaarden nedre Mundal  No 72, dat: 7de Novbr: 1812.

            12.  Aflyst Obligation fra Anders Larssen Rølland til Knud Michelsen indre Bouge for 130 rd, mod Pant i Rølland, No 54 i Mjelde Skibrede, dateret 30 Maji 1794  og qvitteret 2 Decbr: 1812.

            13.  Aflyst Obligation fra Emiche  sal: Diderich Lyder Smits  til Jacob Schneider for 1000 rd, mod Pant i Gaarden Søevig, No 83 i Schjolds Skibrede, dat: 3 Decbr: 1804  og qvitteret 26 Octbr: 1812.

            14.  Skjøde fra Philip Christian Nicolle til hans Søn Claus Severin Nicolle paa 1 Løb Smør  1 Tønde Malt i Gaarden Mellingen, No 79 i Radøe Skibrede, for 3000 rd, dateret 16 Novbr: 1812.

            15.  Obligation fra Peder Rasmussen Houcheland til Steffen Haagensen Sætre for 100 rd, mod Pant i Gaarden Houcheland, No 84 i Schjolds Skibrede, dateret 3 Augusti 1812.

            16.  Afkald fra Nille AndersDatter Bredvig for hendes Faderarv 8 rd 3 mrk 6 s til Formynderen Ole Olsen Stølen, dateret 16 Octbr: 1812.

            17.  Afkald fra Erich Jacobsen Bratzhoug for Myndlingen Erich Olsen Koursbøes Arvemidler 23 rd 5 mrk 5 s til hans forrige Formynder Erich Nielsen Koursbøe, dateret 27 Octbr: 1812.

            18.  Skjøde fra Anders Magnesen til Anders Erichsen paa et Vaanhuus i 2den Rode No 66 i store Sandvigen for 455 rd, dateret 24 Novbr: 1812.

            19.  Bøxelseddel fra Frue Ameln til Lars Monssen paa 1 pd 3 Mrk Fisk Landskyld  og 13 ½ Mrk Smør Skatteskyld  i Gaarden Trellevig, No 10 i Sartor Skibrede, dat: 14 Decbr: 1812  med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

 

Gam/m/el Sag:

Elling Ellingsen contra Christopher Christophersen Ask.  fra Fol: 56.

Told Procureur Rogge mødte for Indstævnte Christopher Christophersen og fremlagde skrivtligt Indlæg af dags Dato, med den deri paaberaabte Attest af Gaars Dato fra Justits Raad Lund. Han henholdt sig til Indlæget og indlod Sagen til Dom.   Indlægget og Attesten indtages  saaledes lydende: #

  For Citanten mødte Procurator Lassen, som begjerede Anstand til Maanedsthinget i Bergen d: 3de Febr: 1813 for at tilsvare det i Dag indkomne.

Eragtning:

den begjerte Udsættelse bevilges.

  Procurator Lassen betalte for en Udsættelse til Sorenskr: 2 mrk 4 s:   K: K: 15 s.   J: F:  3 s:  tilsammen 3 mrk 6 s.

 

Gam/m/el Sag.

Ole Høyer contra Johannes Jacobsen Exe.  fra Fol: 73.

For Contra Citanten mødte Procurator Lassen, som fremlagde Indlæg af Dags Dato, i Henhold til hvilket han indlod Sagen til Dom.   Indlægget indtages  saaledes lydende: #

  For Hoved Citanten, som tillige personlig var tilstede, mødte Procurator Heyberg, som tilligemed Hoved Citanten selv erklærede, at det var efter deres Begjering og med deres Samtykke at Sagen sidste Rettesdag til i Dag blev udsat.

  Procurator Heyberg, næst at benægte Rigtigheden af det i Dag fremlagte Indlæg, begjerede Sagens Anstand til Maanedsthinget i Bergen d: 4 Febr: 1813 for at Gjendrive bemeldte Indlæg.

  Procurator Lassen erklærede derefter at det var efter Aftale med Hoved Citanten at Comparenten ikke sidste Rettesdag mødte i Sagen  og saaledes vilde bespare sin Comittent Rejse-Omkostningerne.

Eragtning:

den begjerte Anstand bevilges.

 

Derefter blev end videre publiceret følgende Documenter:

20.  Odelslysning fra L: H: Wenzel paa hans umyndige Sønners Jacob Disingthun Wenzel og Lauritz Holte Wenzel {for} \angaaende/ deres Indløsnings Ret til Gaarden Smaae Starrefossen, dat: 12 Decbr: 1812.

            21.  Vilkaarsbrev fra Rasmus Nielsen Søevig til hans Moder Malene RasmusDr: Søevig paa aarligt Levekaar af Gaarden Søevig, No 83 i Schjold, dat: 14 Decbr: 1812.

 

1812: 76b

 

22.  {Skjøde} \Bøxelseddel/ fra Marcus Fridr: Irgens til Halvor Kaaresen paa 1 pd 6 Mrk Smør  5/12 Hud Landskyld  og Skatteskyld 1 pd 21 Mrk Smør {Skatteskyld}  i Gaarden Hundven, No 88 i Lindaas Skibrede, dateret 6 Septbr: 1812, med Revers  intet til Tugthuset.

            23.  Vilkaarsbrev fra Halvor Kaaresen Hundven til Forældrene Kaare Monsen og Anna ColbeensDatter paa aarligt Levekaar af Hundven, dat: 14 Decbr: 1812.

            24.  Skjøde fra Jacob Nielssen Haaland til Lars Knudsen Elsaas paa Gaarden Haaland, af Skyld 1 pd Smør  1 Mæle Malt, Matr: No 11 i Alenfit Skibrede, for 600 rd  og Vilkaar til Værdie 56 rd aarlig, dateret 5 Decbr: 1812.

            25.  Vilkaarsbrev fra Lars Knudsen Haaland til Jacob Nielsen og Synneve MonsDatter paa aarligt Levekaar af Gaarden Haaland  No 11, dateret 5 Decbr: 1812.

            26.  Obligation fra Lars Knudsen Haaland til Anders Olsen Næsse for 400 rd, mod Pant i Gaarden Haaland  No 11 i Alenfit, dateret 14 Decbr: 1812.

            27.  Aflyst Obligation fra Jacob Monssen til Anders Larssen Houchaaen og fl:, stor 150 rd, mod Pant i Vaanhuus i 1ste Rode No 50 i store Sandvigen, dat: 20 Septbr: 1794  og qvitteret 21 Novbr: 1812.

            28.  Skjøde fra Jacob Pedersen Agotnæs \m: fl:/  til Rasmus Olsen Rong paa 1 pd Fisk i Gaarden Rong  No 33 i Herløe Skibrede, for 60 rd, dateret 26 Octbr: 1812.

            29.  Skiftebrev efter Mons Johnsen Skafthun, sluttet 13 Januar 1812, hvorved Boets ejende Vaanhuus, No 53 i 1ste Rode i store Sandvigen, er udlagt til Enken Synneve Oline ChristensDatter og Børnene.

            30.  Skjøde fra Johannes Olsen Wildanger til Hans Michelsen paa et Vaanhuus i 2den Rode No 51 i store Sandvigen, for 190 rd, dateret 14 Septbr: 1812.

            31.  Skiftebrev efter Niels Iversen Maraas, sluttet 22de Octbr: 1812, hvorved Boets Jordegods  ½ Løb Smør  3 Mæler Malt i Gaarden Maraas, No 104 i Lindaas Skibrede, er udlagt til Sønnen Iver Nielsen Maraas og Sødskende.

            32.  Ditto efter Michel Pedersen Oenæs, sluttet 14 Novbr: 1812, hvorved Boets Jordegods  16 17/22 Mrk Smør  11 2/11 Kd: Malt i Gaarden Oenæs, No 91 i Lindaas Skibrede, er udlagt Enken Anna NielsDatter og Børnene.

            33.  Ditto efter Eli HansDatter Aadland, sluttet 20 Junii 1812, hvorved Boets Jordegods  1 pd 3 Mrk S:r  ¼ Hud i Gaarden Aadland, No 58 i Schjolds Skibrede, er udlagt til Enkemanden Simon Olsen Aadland og Datteren Lina LarsDatter.

            34.  Ditto efter Anders Sjursen indre Echnæs, sluttet 12 Aug: 1812, hvorved Boets Jordegods  5 1/7 Mrk Smør i Gaarden øvre Mundal  No 73 i Alenfit Skibrede, er udlagt til Enken Brithe PedersDatter indre Echnæs.

            35.  Ditto efter Michel Olsen indre Lyren, sluttet 19 Octbr: 1812, hvorved Boets Jordegods  2 Mæle Malt og 12 Skilling Penge i Gaarden indre Lyren  No 1 i Lindaas Skibrede, er udlagt til Creditor Lars Amundsen indre Lyren med fl:

            36.  Ditto efter Jacob Rasmussen Riise, sluttet 4 Febr: 1812, hvorved Boets Jordegods  16 8/13 Mrk Smør  11 1/13 Kd: Malt i Gaarden Riise, No 42 \i Lindaas/, er udlagt til Enken Brithe HansDatter og Børnene.

            37.  Ditto efter Anna PedersDatter Agotnæs, sluttet 14 Octbr: 1812, hvorved Boets Jordegods  1 pd 5 409/1120 Mrk Fisk i Gaarden Agotnæs  No 62 i Sartor Skibrede, er udlagt til Creditor Hans Nielsen Agotnæs m: fl:

            38.  Ditto efter Anna JohannesDatter Kringlebotten, sluttet 22de Octbr: 1812, hvorved Boets Jordegods  6 Mrk Smør i Gaarden Kringlebotten, No 185 i Lindaas Skibrede, er udlagt til Enkemanden Ole Johannessen og Børnene.

            39.  Ditto efter Kari OlsDatter Kilegavelen, sluttet 19 Octbr: 1812, hvorved Boets Jordegods

1. I Gaarden Hatlevig, No 135 i Lindaas, af Skyld 1 pd Smør for 100 rd, er udlagt til Enkemanden Michel Olsen og Datteren Oline MichelsDatter.

2. I Gaarden Kaland, No 37 i Lindaas, 13 ½ Mrk S:r  2 ¼ Kd: Malt for 65 rd  er

udlagt til Enkemanden Michel Olsen og Datteren Oline MichelsDatter, og

3. I Gaarden Knarrevig, No 34 i Lindaas, 9 Mrk S:r  6 Kd: Malt for 60 rd  er

udlagt til Enkemanden  be:te Michel Olsen og datteren, hver det halve.

 

1812:77

 

            40.  Skiftebrev efter John Nielsen Hoele, sluttet 22 Septbr: 1812, hvorved Boets Jordegods  17 9/10 Mrk Smør  11 14/15 Kd: Malt i Gaarden Hoele  No 14 i Radøe Skibrede, er udlagt til Sønnen Halvor Johnsen og Sødskende.

            41.  Bøxelseddel fra Niels Olsen Gavelen til Erich Larssen paa 6 Mrk Smør  12 Mrk Fisk Landskyld  og Skatteskyld 12 Mrk Smør  i Gaarden Snekkevig, No 76 i Sartor Skibrede, dateret 15 Decbr: 1812, med Revers  Intet erlagt til Tugthuset.

            42.  Skiftebrev efter Knud Larssen Watle, sluttet 5te Maji 1812, hvorved Boets Jordegods  1 pd 16 10/11 Mrk Smør  2 Mæler 3 3/11 Kd: Malt i Gaarden Bratougle, No 23 i Radøe Skibrede, er udlagt til Enken Marthe SteffensDatter og Børnene,  og Boets ejende  1 pd {6 Mrk} Smør  8 Kd: Malt i Gaarden Sæbdal  No 30 i Radøe Skibrede, er udlagt til Datteren Anna KnudsDatter og Creditor Peder Nielsen Kiddesæter.

            43.  Bøxelseddel fra Madame Garman til Daniel Stoltz paa en Husegrund i 2den Rode No 42 i store Sandvigen, dateret 12te Septbr: 1812, med Revers.

            44.  Protest fra Jørgen Hanssen mod ovenmeldte Bøxelseddel for saavidt Benyttelsen af den i Bøxelseddelen ommeldte Brønd angaaer, dateret 14 Decbr: 1812.

            45.  Attest fra Foged Bøgh af 30te Octobr: 1812, hvorved attesteres, at den rette Landskyld af Gaarden Rosnæs, No 68 i Radøe Skibrede, som i Skiftet efter Krigs-Commissair Dahl, \sluttet 5 Augusti 1812/  er udlagt, er 6 Mrk Smør.

            46.  Attest fra Ditto af samme Dato, hvorved attesteres, at den i ovenmeldte Skifte til Jomfru Marie Friman Dahl udlagte Gaard Riisnæs, No 67 i Radøe Skibrede, er af Landskyld ½ Løb Smør.

            47.  Attest fra Do af {sam/m/e Dato} 14 Decbr: 1812, hvorved attesteres, at det Brug i Gaarden Rebnor, No 14 i Lindaas Skibrede, som ved b:te Skifte er udlagt til Enken, Frue Inger Dahl, \og bruges af Peder Monsen/  er af Landskyld 21 Mrk Smør, 15 Mrk Fisk og 7/12 Faar.

            48.  Attest fra Do af 14 Decbr: 1812, hvorved attesteres, at det Brug i Gaarden Rebnor, No 14, som ved bemeldte Skifte er udlagt til Enken Inger Dahl  og bruges af Lejlændingen Ole Monssen, er af Landskyld 10 ½ Mrk S:r, 1 pd 7 ½ Mrk Fisk og 7/24 Faar.

            49.  Attest fra Do af 14 Decbr: 1812, hvorved Atesteres at Ole Knudsens Brug i Gaarden Rebnor, som er udlagt til Enken, Frue Dahl, er af Landskyld 4 ½ Mrk Smør, 13 ½ Mrk Fisk og 1/8 Faar.

            50.  Attest fra Ditto af 14 Decbr: 1812, hvorved bevidnes, at Lejlændingen Erich Iversens Brug i Gaarden nedre Syslach, No 47 i Lindaas Skibrede, er af Landskyld 18 Mrk S:r  18 Kd: Malt.

            51.  Attest fra Do af samme Dato, hvorved attesteres, at Jacob Jacobsens Brug i Gaarden nedre Syslach, som er udlagt til Enken, Frue Inger Dahl, er af Landskyld ½ Løb Smør  3 Mæler Malt.

            52.  Attest fra Ditto af 14de Decbr: 1812, hvorved attesteres, at Jacob Olsens Brug i Gaarden Fjeldanger, No 58 i Lindaas, som er udlagt til Enken, Frue Inger Dahl, er af Landskyld 16 Mrk S:r  2/9 Hud.

            53.  Attest fra Do af 14 Decbr: 1812, hvorved attesteres, at Ole Olsens Brug i Gaarden Koursbøe, No 61 i Herløe Skibrede, som er udlagt til b:te Enke, er af Landskyld 20 ?/5 (2/5?) Mrk S:r  6 4/5 Kd: Malt.

            54.  Obligation fra Peder Erichsen Oldernæs til Jomfrue Ingebor Jørgendahl for 50 rd  mod Pant i et Vaanhuus paa Pladset Oldernæs under Gaarden Laxevog i Schjolds Skibrede, dateret 2de Novbr: 1812.

 

Da ingen, efter skeet Paaraab, havde videre at føre i Rette, blev Thinget hævet.

                                                               Christie

                  Lars Bix de Fine                                                  Anfin Olsen

                  Ole Rasmussen                                                    Jørgen Ellingsen

 

 

Aar 1812  d: 19de December om Formiddagen Kl: 10  continuerede i Sorenskriverens Boepæl i Bergen Justits Sagen Foged Bøgh, som Actor contra Ole Bendixsen Wangsnæs, m: fl:, og blev Retten bestyret af mig, Sorenskriver Christie i Overværelse af de sam/m/e Laugrettesmænd som i sidste Møde.

  Actor mødte og fremlagde Continuations Stævning af 11te d: M: i forkyndt Stand, samt fremstillede de Tiltalte frie for Baand og Tvang, og begjerede de indstævnte Vidner paaraabte og examinerede om hvad de veed til Sagens Oplysning.   Stævningen er saal: lydende: #

 

1812: 77b

 

  Defensor Procurator Heyberg mødte og forbeholdt det fornødne, hvorhos han anmærkede, at han, formedelst andre Justits Sager, ikke kunde møde forrige Rettesdag d: 10de d: M:

  Efter Stævningen fremstod som

            7de Vidne  Mons Marcussen Træet, 64 Aar gam/m/el. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at han ikke kjender Tiltalte Ole Bendixsen  og at han ikke af denne har kjøbt Havremeel eller andet, ligesom Tiltalte heller ikke, saavidt Vidnet veed, har tilbudet ham Havremeel eller andet til Kjøbs. En anden omrejsende Person tilbød derimod Deponenten i afvigte Som/m/er Havremeel, hvilket Deponenten kjøbte, men Vidnet kjendte ikke denne Person. Videre vidste han ikke til Oplysning.  Denne Forklaring blev ham forelæst, han bekræftede den med Eed  og blev dimitteret.

            8de Vidne  Lisbeth Albertsen, 56 Aar gam/m/el, boende ved Rendestenen ved Nøstet i Bergen. Hun blev formanet til Sandhed og forklarede, at Tiltalte Antonette logerede i nogen Tid hos Deponenten ved Pintsetider 1811  og havde da 2 Kister staaende hos Deponentinden. De 2 hos Tiltalte fundne Kister bleve nu Deponentinden foreviiste  tilligemed bom/m/erne, men Deponentinden benægtede bestemt, at Antonette havde nogen af disse staaende hos hende bemeldte Tid  ej heller hverken før eller siden. Ole Bendixen kom af og til til Antonette. Videre vidste hun ikke til Oplysning. Den hos Tiltalte fundne Gryde kjender hun ikke.  Denne Forklaring beedigede hun efterat den for hende var oplæst.  Dimitteret.

  Tiltalte Antonette Baar Halvorsdatter erklærede, at det omforklarede Tøy ikke stod hos 8de Vidne, men hos det afhørte 5te Vidne, hvilket den d: 14de Oct: d: A: opgivne Kone Marie kan bevise. Ole Wangsnæs gjorde ligeledes sam/m/e Forklaring.

            9de Vidne  Corporal Aslach Sjursen Tageschild, 20 Aar gam/m/el. Paa Compagniets Vegne mødte tillige Premier Lieutenant Lassen. Den hos Ole Wangsnæs fundne Brevtaske blev ham foreviist. Han erklærede, at sam/m/e har været ham tilhørende, men at han har solgt den til Johannes Gullachsen Næsse, i Sandvigen, og at Deponenten ej veed videre om hvorledes den er kom/m/en i Tiltaltes Besiddelse, end at Johannes Næsse har sagt, at \hans Kone Pouline/ har solgt Brevtasken til en frem/m/ed Karl. Videre vidste han ej til Oplysning, da han ikke kjender de Tiltalte.  Denne Forklaring beedigede han, og blev derefter dimitteret.

  Pouline Næsse mødte ikke.

  Actor begjerede Sagen udsat til Onsdagen d: 13de Januar 1813  om Formiddagen Kl: 10, formedelst de indfaldende Juleferier og mange Forretninger som imidlertid paaligge ham. Til den Tid agtede han at indstævne de øvrige nævnte Personer  og blant disse Pauline Næsse, mod hvem han frafaldt Paastand om Falsmaals Straf, da Sagen alligevel maatte udsættes.

Eragtning:

den begjerte Anstand bevilges.

  Arrestanterne bleve Laugrettet udleverede for at føres tilbage i Arrest.

                                         Lars Blix de Fine          Christie          Anfin Olsen

 

1812: 78

 

 

 

 

 

Forhør.

Aar 1812  d: 21 December om Formiddagen Kl: 9  blev en Extra Ret sat i Sorenskriverens Boepæl i Bergen  og blev Retten bestyret af mig Sorenskriver Christie i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd Lars Blix de Fine og Anfind Olsen, for, efter Foged Bøghs Anmodning i Skrivelse af 9de d: M:  og den dermed fulgte Ommeldelse af 8de s: M: fra Lehnsmand Borge, at optage et Inqvisitions Forhør til Oplysning om nogle, Michel Andersen, Mons Andersen og Rasmus Arnesen Harebakken frastjaalne, Faar, m: v:.  Til dette Forhør var af Dom/m/eren, under 10de d: M:, udstedt Indkaldelse.

  Foged Bøghs Skrivelse, Lehnsmandens Anmeldelse og Indkaldelsen indtages her  saaledes lydende: #

  Den Beskyldte Anders Zachariassen Fantoft var løs og ledig tilstede. De foranstaaende Documenter bleve for han oplæste og han benægtede at være skyldig i det paaklagede.

  Klagerne mødte og vedstode foranstaaende Klage, med en Forandring, at de ikke havde fundet nogen af deres Faar døde hos den Beskyldte.

  Dernæst fremstod særskilt

            1ste Deponent, Klageren Michel Andersen, 35 Aar gam/m/el, boende i Bergen. Han declarerede, at han indtil Michaeli d: A: var Forpagter i Nyehavn, under store Sandvigen, og at han i afvigte Som/m/er og Høst havde sat han til Græsning hos hans Fader Anders Monse!! Houge, i Skjold Skibrede {9} \endeel/ Faar, hvilke græssede paa Fjeldet. Da han i Høst skulde sanke Faarene sam/m/en, savnede Deponenten 9 Faar, nemlig 3 Souer og 6 Lam. Af disse har Deponenten for hen ved 6 Uger siden fundet en Sou hos nærværende Anders Zachariassen Fantoft. Deponenten fik af Mons Slettebakken høre at den Beskyldte havde en frem/m/ed Sou. Han efterspurgte derom, og Anders Zachariassen\s Kone/ viiste ham Souen, der havde det mærke, Deponenten havde givet sine Faar, nemlig Toftemærke paa højre Øre og et skraae Snit bagen i det venstre Øre. Bemeldte Kone sagde ikke, hvorfra hendes Mand havde faaet Souen, men hun tilbød Deponenten Souen og Ulden tilbage. Deponenten vilde ikke modtage Souen  da Mons Slettebakken havde sagt ham, at Anders Zachariassen paastod Souen at være sin. Videre viiste han ikke at oplyse.  Dimitteret efter at have hørt denne Forklaring oplæse og vedkjendt sig sam/m/e.

            2de [Vidne]  Mons Andersen, 36 Aar gam/m/el  boesat i Bergen. Han declarerede, at han havde i Høst en Væder paa Græs hos Rasmus Arnesen Harebakken, og at bemeldte Væder kom bort tilligemed dennes egne Faar, der paa Fjeldet bleve bortstjaalne. Deponenten veed ikke hvem der har stjaalet sam/m/e, men han har hørt, at den Anklagede skal have været oppe paa Fjeldet sam/m/e Dag, som Faarene bleve bortstjaalne. Videre vidste han ej at angive til Oplysning.  Dimitteret \lige/som 1ste Deponent.

 

1812: 78b

 

            3de Deponent, Klageren Rasmus Arnesen Harebakken, 56 Aar gam/m/el. Han angav, at han omtrent 8 Dage efter Michaeli sidstleden mistede en Væder og et Lam, hvilke bleve ham frastjaalne i hans Udmark, tilligemed den af 2den Deponent opgivne Væder. Deponenten veed ikke med Vished hvem der har stjaalet disse Creature, men Lasse øvre Harebakken og hans Kone Anna have fortalt, at de saae 2 voxne Karle, som drev Faarene op over Fjeldet. Deponenten, som fik dette næste Dag at vide, eftersøgte Faarene overalt paa Fjeldet, men fandt ikke sam/m/e. Ligeledes efterspurgte han paa alle Gaarde, fra Borge rundt om til Houkeland, om nogen havde seet Faarene eller seet Folk paa Fjeldet den Mandag, da Creaturene kom bort; men han fik overalt det Svar, at ingen fra de nærliggende Gaarde havde været oppe paa Fjeldet den bemeldte Dag. Anders {Zachariassen} \{Arne}/ Fantoft har derimod tilstaaet for Deponenten at han den omforklarede Mandag havde været paa Fjeldet og søgt efter Faar, han havde mistet. Videre vidste han ikke at oplyse, undtagen at de bortkomne Faar havde Toftemærke i højre Øre.  Dimitteret ligesom de forrige.

            4de Deponent  Anders {Zachariassen} \Chrispinussen/ Fantoft, som angav sig at være 36 Aar gam/m/el og født paa Gaarden Hæggernæs, i Jylster, i Aalus Kirke Sogn i Søndfjord. Hans Forældre vare Gaardmand Chrispinus Jensen og Anna Johannesdatter, af hvilke den første er død. Indtil hans 14de Aar var han hiem/m/e hos sine Forældre. Derpaa kom han i Tjeneste hos Niels i Teigen, i Nøstdalen, hvor han tjente i 4 Aar, siden hos Klokker Søren Knudsen, i Jylster, i 5 Aar, samt paa Gaarden Øvrebøe, i Jylster, hos {Johannes Erichsen og Niels} Jens Torgersen i 1 Aar. Derefter rejste Deponenten til Bergen, hvor han i 2 Aar har tjent hos Consul Mowinchel  og siden arbejdet paa Tydskebryggen i 2 Aar. Efter den Tid har Deponenten tjent hos Erich Fyllingen, i Skjolds Skibrede i 1 Aar, og været Forpagter paa Nyegaard, ved Gravdal, paa Nyegaard, under Fjøsanger og paa Fantoft i 6 Aar tilsam/m/enlagt. For 8 Aar siden er han bleven givt med Margrethe Nielsdatter, med hvem han har avlet 2 Børn. Han gik sidste Gang til Alters i Birkelands Kirke 3 Uger før Michaeli d: A:  Han benægtede at have nogensinde forøvet Tyverie eller at have være!! (været) tiltalt for nogen Forbrydelse. Han benægtede \ogsaa/ aldeles at have forøvet de paaklagede Tyverier eller at have borttaget nogen af de af foranstaaende 3 Deponenter opgivne Faar. Derimod tilstod han, at han har blant sine Faar en frem/m/ed Sou, med det af 1ste Deponent opgivne Mærke. Denne Sou har været hos Deponenten siden Michaeli d: A:  Ved den Tid sendte Mons Slettebakken Bud til Deponenten, at en frem/m/ed Sou var hos ham og at Deponenten maatte kom/m/e for at see om den hørte ham til. Deponenten sendte hans Tjenestepige Johanne, derhen for at see paa Souen. Hun kom tilbage med Souen, og Deponenten sagde strax, at den ikke hørte ham til. Deponenten beholdt imidlertid Souen hos sig blant

 

1812: 79

 

hans andre Faar, og han har stedse sagt til dem, som have spurgt ham derom, at det var en frem/m/ed Sou; men han har ikke ellers oplyst at have sam/m/e hos sig. 1ste Deponent har engang efterspurgt Souen, og Deponenten fremviiste den strax og tilbød ham sam/m/e tilligemed Ulden, som han da havde klippet af den og endnu har liggende særskilt; men 1ste Deponent nægtede at modtage sam/m/e. Deponenten tilstod at han en Mandag eller Tirsdag, kort efter Michaeli, ungefær 14 Dage efter Michelsdag, var oppe paa Ulrichs Fjeldet ovenfor Varden for at søge efter endeel Faar, han havde mistet. Hans Broder Jens Chrispinussen var med ham. Han benægtede at han den Tid saae Faar fra Harrebakken paa Fjeldet. Han saae 2 andre Mandfolk oppe paa Fjeldet sam/m/e Dag, og den ene af disse var en Glarmester!! (Glasmester) Ole Dahl, i Bergen. Tillige saae han en Mand kom/m/e nordenfra Kobbeltvedt-Skaret med Faar; men Deponenten var ikke saa nær, at han kunde kjende Manden. Den omforklarede Sou skal have været iblandt Deponentens Faar da hans Tjenestepige Alis, der nu tjener hos en Gjordemoder!! (Jormor) paa Engen i Bergen, drev dem ned fra Fjeldet, og Pigen sagde, at den, \den/ sam/m/e Aften, hun drev Faarene hjem  løb hen til Mons Slettebakken, men Deponenten benægtede, at have seet den forinden han havde ladet den hente fra Mons Slettebakken. Videre Tilstaaelse eller Forklaring var ikke at erholde.  Dimitteret efter at have hørt denne Forklaring oplæse og vedkjendt sig dens Rigtighed.

            5te Deponent  Soldat Jens Chrispinussen Hæggernæs, 27 Aar gammel, Anklagedes Broder. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at han en Mandag noget efter Michaeli i dette Aars Høst var med sin Broder Anders \Fantoft/ paa Ulrichs Fjeldet for at søge efter Faar, hans Broder havde mistet. De kom ikke længer nord end til de højeste Varde. De fandt ikke de Faar, de søgte  og toge ingen Faar fra Fjeldet. Han saae 2 Mandfolk paa Fjeldet ovenfor Kolstøen  og en Mand, som drev Faar nord over Sandvigs Fjeldet, i øvrigt saae han ingen Folk paa Fjeldet. Videre vidste han ikke til Oplysning, og han benægtede at have seet nogen Mand, som drev Faar nordenfra Kobbeltvedt Skaret.  Dimitteret ligesom de forrige Deponenter.

  Klagerne declarerede samtlig at der i Klagen staaer skreven Anders Zachariassen Fantoft, men at det skal være Anders Chrispinussen.

  Dernæst fremstod

            6te Deponent  Mons Steensen Slettebakken, 57 Aar gam/m/el, ubeslægtet med Anklagede. Efter Formaning til Sandhed forklarede han, at en Sou, med det af 1ste Deponent opgivne Mærke, kom til Deponentens Faar ude paa Marken og fulgte hjem med disse nogle Uger efter Michaeli. Nogle Dage derefter kom Anders Chrispinussen Fantoft gaaende

 

1812: 79b

 

og spurgte, om der ikke hos Deponenten var kom/m/et frem/m/ede Faar. Deponenten opgav strax den bemeldte Sou og sagde dens Mærke. Anklagede svarede, at Souen var hans  og at han forgangne Aar havde kjøbt den af Ole Fjøsangerhougen. Deponenten fik næste Dag Bud om Souen og udleverede den til Anklagedes Tjenestepige Johanne, og siden den Tid har ikke Deponenten {ikke} vidst af Souen. Videre vidste han ikke  {undtagen} at oplyse  undtagen at Anklagede siden efter har sagt til Deponenten, at Souen ikke var hans; men da Anklagede sagde dette, havde Ejermanden efterspurgt Souen.  Dimitteret ligesom de forrige.

            7de Deponent  Mons Steensen Slettebakken, 19 Aar gam/m/el, ubeslægtet med Anklagede. Han blev formanet til Sandhed og forklarede, at Anklagede kom til 6te Deponent den \af denne/ omforklarede Tid og spurgte om frem/m/ede Faar, samt at 6te Deponent opgav ham den bemeldte Sou, med dens Mærker, og at Anklagede strax svarede:  ”Det er Pinedød min”. Videre vidste han ikke til Oplysning.  Dimitteret ligesom forrige Deponenter.

            8de Deponent  Ole Olsen Sandal, 53 Aar gam/m/el og ubeslægtet med Klagerne saavelsom Anklagede. Han forklarede, efter Formaning til Sandhed, at han saae at der i Sandals Udmark gik 2 frem/m/ede Soue, og at disse, saavidt Vidnet saae vare mærkede med Toftemærke i højre Øre. En Dag ved Michaeli Tider kom Anklagede og hentede den ene af disse Soue  og hans Kone var med. Den anden Sou blev siden hentet af Michel Andersen Houge, som vedkjendte sig sam/m/e. Denne havde Mærker saaledes som 1ste Deponent har opgivet. Videre vidste han ikke at oplyse.  Dimitteret ligesom de øvrige. Han angav først, at Pigen Anna Arnesdatter tjente hos ham i Høst, men at han ikke veed hvor hun nu opholder sig.

            9de Deponentinde  Ingeborg Sivertsdatter Skudevigen, 60 Aar gam/m/el og ubeslægtet med Klagerne og den Anklagede. Efter Formaning til Sandhed forklarede hun, at hendes Husbonde, den Anklagede Anders Chrispinussen  sendte den anden Tjenestepige Johanne til Mons Slettebakken \omtrent 14 Dage efter Micheli/ for at hente en Sou, som var indkom/m/et hos ham. Hun hentede den af Anklagede omforklarede Sou. Deponentinden hørte ikke Anklagede sige hverken at Souen var hans eller at den tilhørte Frem/m/ede. Hun benægtede at have seet andre frem/m/ede Soue eller Lam hos Anklagede  eller at være vidende om at han har havt saadanne. Den omvidnede Sou lod Anklagede klippe omtrent 4 Uger efter han havde faaet den til sig, og han har endnu Ulden hængende særskilt. Mere vidste hun ej at oplyse.  Dimitteret ligesom de forrige.

  Jens Chrispinussens Kone blev paaraabt men mødte ikke.

  Anklagede forklarede, i Anledning af 8de Deponents Deposition, at den Sou, han hentede fra Sandals Udmark  var en Sou, som han havde kjøbt hos John i Ramsdalen for 2 Aar siden. Den havde ikke Toftemærke i højre

 

1812: 80

 

Øre, men det højre Øre var afsnittet oventil og det venstre Øre var afstykket.

  Da Dagen med det Passerede var forløben  og de Personer, som kunde formodes at blive afhørte, nu vare examinerede, saa blev Forhøret udsat til Mandagen d: 4de Januarii 1813  om Formiddagen Kl: 9, for at de øvrige opgivne Vidner, med flere, til den Tid kunde vorde indkaldte.

 

Samme Dag blev, i Overværelse af de bemeldte Laugrettesmænd, udi Sagen Haldor Jacobsen Bysem contra Niels Olsen Echnæs afsagt følgende

Dom:

Ved mundtlig Stevning af 15de October 1812 har Aschild Haldorsen Mjøs, paa hans Faders, Haldor Jacobsen Bysems, Vegne, ladet indstevne Niels Olsen Echnæs at lide Dom til at betale Citanten 22 rd 5 mrk 12 s, som denne, efter Forlangende af Indstevnte, har udlagt for Holme eller Hosanger Præstegaards Reparation. Citanten har fremlagt en af Indstevnte, tilligemed Citanten og flere, underskrevet Regning til Seims Sogns Almue over bemeldte Reparation, paa hvilken Regning er anført til Indstævnte for Tilsyn med Arbejdet, m: v:, 1 rd 5 mrk 4 s. Paa Grund heraf har Citanten paastaaet Dom efter Stævningen og sig tillagt i Omkostninger 4 rd. Indstævnte har benægtet at have forestaaet fornævnte Reparation  eller at have anmodet Citanten om at udlægge de nu paastævnte Penge. Han har derfor paastaaet Friefindelse og Citanten dømt som trættekjær. Vel viste den fremlagte Regning, at Indstævnte har været med at forestaae Hosanger Præstegaards Reparation; men da Citanten tillige har underskrevet Regningen, er det klart, at han har anseet sig som Indstævntes Med-Creditor til Seims Sogns Almue for Regningens Beløb; han kan altsaa ikke nu hos Indstævnte vente at erholde sin Fordring udbetalt. Indstevnte maae derfor friefindes. Da Regningen iøvrigt ikke viser, at Citanten har været med at forestaae Reparationen, er det rimeligt, at han som simpel Almuesmand, har troet sig berettiget til at søge sin Fordring hos Indstævnte, der, efter Regningens Indhold, har været en af dem, der havde Tilsyn med Arbejdet. Af denne Aarsag findes den paastaaede Straf for Trættekjærhed ikke anvendelig. Det anordnede stemplet Papir er i denne Sag bleven brugt.

thi Kjendes for Ret.

Indstævnte Niels Olsen Echnæs bør for Citantens, Haldor Jacobsen Bysems, Tiltale i denne Sag frie at være. Processens Omkostninger hæves.

                                                                  Christie

 

  Sorenskriveren maatte anmærke, at Aarsagen hvorfor denne Sag har været optaget over den befalede Tid, er deels Høste- og Maneds!! (Maaneds) Thingene, der have været til den 15de d: M:, og deels adskillige Justits Sagers Behandling og andre berammede Forretninger  samt en vidløftig Justits Sags Paakjendelse.

                             Lars Blix de Fine         Christie           Anfin Olsen

 

 

 

Aar 1812  den 24de December  om Eftermiddagen Kl: 3 ½  blev af mig Sorenskriver Christie en Extra Rett sat i min Boepæl i Bergen i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmænd Lars Blix de Fine og Jørgen Ellingsen  og blev da i \Justits/ Sagen Foged Bøgh, som Actor, contra Ole Iversen Kjellevold afsagt følgende

 

1812: 80b

 

Kjendelse:

Under det i denne Sag fremlagte ved yttre Sogns Jurisdiction d: 17de Julii 1812 optagne \edelige/ Forhør  har det afhørte 1ste Vidne, Iver Andersen Kiellevold  der er Tiltaltes Ole Iversens, Fader, i Svar paa 4de Qvæstion vidnet, at have hørt Rygte om, at hans Søn Ole Iversen i een af hans Tjenester, for han sidste Gang kom til Vidnet, skulde have stjaalet en Duug eller Tørklæde til en Mark Penges Værdie, samt at Vidnet ikke veed hvorvidt dette var Sandhed eller ej, men at han hørte dette Rygte efterat hans Søn fra Bøygden var bortrømt. Ligeledes har Tiltaltes Moder, Kari Iversdatter Kjellevold, der som 2det Vidne er afhørt under samme Forhør, vidnet at have hørt af Rygtet, at hendes Søn Ole Iversen i den Tid han var borte fra hende, ej i den eene af sine Tjenester skulde være sikker for at snappe eller tage lidt Madvare, dog ej mere end han spiiste op med det samme.

  Da disse Vidnesbyrd ere afgivne af Tiltaltes Forældre  er det sandsynligt, at de omvidnede Rygter ikke ere ugrundede; og da de Tyverier, Rygtet efter bemeldte Vidnesbyrd, har tillagt Tiltalte, saafremt de tilbørlig oplyses maae have Indflydelse paa Bestemmelsen af Tiltaltes Straf, bliver det nødvendigt, at fornævnte 2de Vidner, under et nyt Forhør, afgiver nærmere Forklaring om hvor, hvad Tid  og i hvis Tieneste de omhandlede Tyverier skulde være begaaede, samt at de Huusbonder og Madmøder, i hvis Tieneste Tyverierne skulde være forøvede, saavelsom alle andre, der maatte opgives at være vidende derom, afhøres desangaaende, samt, i Tilfælde Tyverierne opdages  at Kosterne da vurderes, Tilhiemling skeer  og det videre som Lovene befale oplyst ihenseende til Tyverier  iagtages.

  Actor Foged Bøgh, paalægges derfor, saa snart skee kan, at foranstalte Forhør desangaanede optaget ved yttre Sogns Jurisdiction, og at andrage paa, at en Defensor for Tiltalte under Forhøret beskikkes, samt i sin Tid at fremlægge under nærværende Sag de anholdte Oplysninger.

  Til den Ende udsættes Sagen indtil videre  og paalægges det Actor, saasnart han har erholdt de omhandlede Oplysninger, at underrette denne Rets Dommer derom, paa det at Tiden til Sagens Foretagelse paa nye kan vorde berammet.

                                     Lars Blix de Fine         Christie          Jørgen Ellingsen