Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Statsarkivet i Bergen og Ættehistorisk Institutt

Tingbok nr. I. A. 34 1735-1738 for Sunnhordland

Året 1735

På dei fyrste sidene fylgjer ein linjeskiftet som i originalen. Dette grunna skadde parti, som vert markert med ( ).

 

 

 

1735: 1

 

                in Nomine Jesu

Ao: 1735  d: 19 April  blev Re(tten)

betient paa Gaarden Aachre udj

Strandvigs Skibrede beliggende, udin-

den en Odels og Eiendoms Prætention paa

gaarden Aachre  som Soldatt Ole Olsen (Fe-)

nnanger hafver Reist imod Opsidderen S(er-)

giant Siur Olsen Lothe, hvor da Retten blev

betient med de af Fogden opnefnte Laugre(ttis)

Mend  Nemlig Hans Hiartnes, Knud Refn(e?,)

Isack Eegckeland, Hans Skilbregt, Niells (…..,)

Johannes Hougervold, Mickell Aaese og Ell(…)

Hatletvedt.

  Citanten Ole Olsen Femmanger møtte for Retten (og)

Producerede sit udtagne Stefne maall  som (blev lest)

dat: 13 Novembr: 1734  saa lydende

  Sergiant Siur Olsen Lothe møtte for Retten o(g vedstod)

at denne Stefning blev hannem lovlig for(kyndt 14?)

dager for Juell 1734, og Erbød sig at v(ille tage)

till gienmæle udj Sagen.

  der næst Producerede Ole Olsen Fenmang(er Eet)

Indleg  dat: 19 April 1735  saa lydende

(der) nest blev Produceret et Skifttebr(ev eftter Anders)

(T)orbiørnsen  forrettet d: 13 Octobr: (….  ………..)

(….) Siur Lothes Sl: Huustrues før(…. …………….)

(……) Ole Olsen at Retten kand de(………………..)

(……) omtvistende gaard Aachre (………………...)

hans fædres ædtlæg siden hans Mo(der? …………..)

(..)ne tid 44 aar  foruden at hans (…………………..)

lefvende Lifv beboede denne omtviste(nde gaard)

(Aachre) udj 18 aars tid  saa at gaarden haver (veret)

(Ci)tantens Sl: Moder faders ædtlæg til denne (tid?)

(……..) at Citanten formeener og pa(astaar ……..)

(………..) Eefvindelig a(…………………………..)

 

1735: 1b

 

(End nu) till efttersin!! i Retten blev Produceret et S(kiftte)

(b)rev  forrettet eftter Citantens Sl: Moder Moders (…..)

den afdøde Mand Sergiant Mogens Davidsen Toftte,

(En)d nu blev Produceret Skiftteforretningen forrettet ef-

(tte)r Citantens Moder Moder  Sl: Mette Clausdatter, hvor

af Sees at Citanten Ole Olsen er Sl: Anders Toorbiørn-

sen og Sl: Mette Clausdatters ældste datter Søn,

hvilcket Skifttebrev er forrettet d: 18 (28?) Julij 1734.

  Sergiant Siur Lothe Producerede i Retten sin udtagne

(C)ontra Stefning  dat: 12 Janvarij 1735  saa lydende.

  (Ste)fnings Mendene Toorbiørn Houge og Joen Qvaele blev paa-

(raa)bt, som fremstod for Retten og afhiemlede Stefnemaa-

let eftter Loven, og forklarede at hafve denne Stefning

(for) alle de Persohner udj Stefningen Nefnt ere, forkyndt

(for) enhvers boepæell d: 14, 15 og 17 Janvarij 1735.

  (Contr)aparten Sergiant Siur Lothe Producerede i Retten et

(Pandte)brev paa Eendell gaarder  Cronen eller Deris May:t til-

(høren)de, hvilcke gaarder af Owe Bielcke paa Deris Mai:ts

(den?) tid verende Stadtholders ordre haver Pandtsadt till

(Toorbiø)rn Torgiersen  hvilcket Pandtebrev er dat: 18 Junij 1649

(saa lydende).

  (……)de Siur Olsen Lothe at her af dette Producerede

(Pandte bre)v kand Sees at denne omtvistende gaard Aack-

(re ………) odels gods, Men Cronen eller Kongen tilhør-

(ende …..) at Contraparten formente at til denn-

(em …………) ingen Løsnings Herre uden Kongen

(………………..) var Do(m) udj Sagen paastaaende.

  (…………………….)rs tilspurte om de paa begge Sider

(……………………….) mere at Producere eller Pro-

(……………………….) og oplysning, de da sad(…)

(………………………) med,  hvor til begg(e)

(………………………) haver ej videre at Produ(cere)

(………………… …..)ende, med allerreede P(…..)

(…………….) war ellers Endelig Dom paa begg(e)

(…… begiere)nde.   thj blev anført denne Sags omkost-

(ninger eftte)r det Kongl: Reglement.   for Sorenskrif-

(verens Re)ise fra sit hiem till aastæden  4 Miill 3nde

(Mænd  8 s. hv)er M(and) for Miilen  er 1 rdr:   Sor(enskrif-

(verens fortæring un)derveis 1 dag  4 Mrk:   S(………..)

(………………………..) dend første forre(tning …….)

 

1735: 2

 

dag  2 rdr:   Lænsmanden for sin u-mage ved forretningen  (……)

for Sorenskriverens Reise fra aaestæden till sit hiem  (4 Miil)

med 3de Mand  1 rdr:   for 1 dags fortæring underveis  (……..)

de 8 Laugrettes Mend  hver af dennem 1 Mrk:  er 1 rdr: 2 Mrk:

        Thj blev saaledes for Retten Kiendt  Dømt og afsagt.

Af de i Retten Producerede Skifttebrever Sees og Erfahres at d(end)

omtvistende Jordepart  som er 2 pd: 12 Mrk: Smør udj Gaarden (Aackre)

haver veret Skifttet og deelet imellem Arfvingerne som

odels og Eiendoms Gods, og i dend henseende haver Citan-

ten Ole Olsen Femanger som ældste Dattersøn af Sl: Anders

Taarbiørnsen udtaget Stefning till Aaestæden  med p(aa-)

stand at denne omtvistende Jordepart udj Aackre  Skylder

2 pd: 12 Mrk: Smør, Skall tilhøre ham som Redte odels Arfving

  Der imod haver Contraparten Siur Olsen Lothe P(ubli-)

ceret 2de Pandtebrever  dat: 17 Febr: 1746  og dat: 18 Junij 1649  af

Henrick Tott og Owe Bielcke udsted, hvor udj Pandtsettes

af Cronens Godz, Nemlig Aackre  Skylder 2 Løber Smør  1 huud,  O(….)

Skylder 1 Løb Smør  1 huud,  Miaanes  Skylder ½ Løb Smør og ½ huud,

Skiøsand  ½ Løb 6 Mrk: Sm: og 1 buckeskind,  og i Engewig  1 p(d: Smør)

till Sl: Taarbiørn Torgersen  som der paa haver laant til

Deris Mai:ts 240 rdr: og 200 Lod Sølf,  Saa at her af Sees

at ingen er Løsnings Herre till denne omtvistende

Gaard Aackre  uden Kongen alleene,   Saa Kiendis

for Redt eftter det Kongl: Resckript af d: 25 Junij 1723, at

{Citanten} Contraparten Siur Lothe  som denne (omtvi-)

stende Jordepart i hændehafver, dend maa b(eholde og)

beboe for sig og sine arfvinger, uden hind(ring eller …-)

fang af Citanten, imod aarlig landskyld o(g Rettig-)

hedz svarelse till de øfrige LodsEiere, \og i det øfrige Citantens Søgemaall

her udinden som aldeles u-lovlig af v(erdi?)/  (og hvad)

sig angaar dend post Contraparten haver ved Contra

ladet indstefne Lods Eierne at selge og Transportere

sine arvelodder udj Aackre til ham, da er det (noget)

som her paa Aastæden ej kand paaskiønes, Men (Contra-)

parten der med henvises at søge vedkommen(de sitt)

Rette Forum;     udj denne Processes (foraarsage-)

de omkostning betaler Citanten Ole O(lsen Fem-)

manger till Contraparten Siur Lothe (…………….)

under Namb og Vurdering 15 dager eftter (Dommens)

lovlige forkyndelse.

 

 

Ao: 1735  d: 20 April  blev Retten Betien(t paa gaarden ………)

udj Ous Skibrede beliggende, med de af fogden (opnevnte)

Laugrettes Mend  Nemblig Ole Helleland, Anders (……..)

(…. …..), Ole ibd:  Jørgen Danielsen Boege, (…...)

(….., E)ngell Øfre Dahlen og Rasmus Holand, (tillige)

(med) Lænsmanden Hans Engelsen Lunder(vig)

 

1735: 2b

 

(til) hvilcken tid WelEdle Hr: Major {have} Pritzier hafver

(…)vircket Høybaarne Hr: Admiral og StifttsBefahlings

Mand Herr: Ulrick Kaases ordre till dette Extra Tings

Holdelse, for at lade opsette Skifttes gaer imellem Wel-

(bem)elte Hr: Major Pritziers paaboende gaard Molde

og Klyve under Sundhorlehns Jurrisdiction beliggen-

de  og imellem sine Naboer paa Gaarden Bøe, un-

der Lieuse Closters Jurrisdiction Sorterende

(hv)or om WelEdle Hr: Major Pritzier Producerede

høystbemelte Hr: Stiftts Befahlingsmandens ordre

af dato 2den Octobr: 1734  som læst blev og lyder saaledes.

  WelEdle Hr: Major Pritzier møtte for Retten og Producere-

de det udtagne Stefnemaal  som er dat: 11 Martij 1735

(som) læst blev og lyder saaledes.

  (Forv)alteren Sr: Foermand blev paaraabt \eftter Loven/ men møtte icke

(ej helle)r nogen paa hans wegne til Sagen at svare.

  (Op)sidderne paa gaarden Bøe blev paaraabt \eftter Loven/ men møtte icke

(ej) heller nogen paa deris wegne at svare till Sagen.

  (St)efnings Mendene Anders Helleland og Ole Hafskaar

(ble)f paaraabt, som møtte for Retten og hiemlede

(Stefnemaalet med) opragte fingre eftter Loven, at hafve den-

(ne Stefn)ing for alle de Persohner udj Stefningen Nefnt,

(Samme for)kyndt d: 15 og 16 Martij 1735  som er til i dag of-

(ver 14 dage)rs Kald og Warsell.

  (Alle de ner)verende Vidner tilstod at hafve faaet lov-

(lig Kal)d og warsell.

  (WelEdle) Hr: Major Pritzier paastod at Widnerne eftter Stef-

(nemaal)ets formeld maatte Eedfæstes og afhørres.

  (Saa blev W)idnet Baard øfre Eide paaraabt  som frem-

(kom for Re)tten  og eftter at hand sin Eed eftter Loven haf-

(de aflagt, og) wandt og forklarede, at vere 57 aar gam-

(mell, og b)eboet og brugt gaarden Molde i 22 aar, og

(op)ideres brug taget sin begyndehlse fra Moldestøen

(… wæ)stre side op om en halfteigs {ager}, ved Kirckeveyen

(i Nord ost till Kalfvetr)æet, og der fra till Klyvesten, videre

(…………….. …..)kbare.   det andet Vidne Elsebor

(…………… …….)bt, som fremstod for Retten, og forklar-

(ede at) vere 62 aar gammell, og forklarede i allemaader

(som fo)rrige Vidne, vundet og udsagt haver.

  (Det 3die W)idne Arne Arnesen øfre Tiestad blev paa-

(raabt, som) fremstod for Retten og forklarede at vere

(.. aar gam)mell, og haver tient paa gaarden (Molde)

 

1735: 3

 

i 7 aar, og Sagde at Molde opsiddere haver haftt sin slaa(tte)

Eeng fra dend wæstre Side paa Moldestøen, hvor de laa

med baader, og der fra til Halfteigen ved Kirke-weyen

i Nord ost till Kalfvetræet, og der fra till Klyvestee(nen)

q(?)  og Engeskifttet imellem Gaarden Klyve og gaarden Bøe tager sin (be-)

gryndelse!! fra Klyvesteenen ofven for floers Tuftten til

KirkeLeet  og der fra till Bøe træet, og Skoegeskifttet imel-

lem gaarden Klyve og gaarden Bøe tager sin begyndelse fra

Bøetræet, i lige Linje til høyeste field Rusten, og der

(fr)a till Ræfskaeret  og der fra till høyeste Ræfskaer

Campen, og der fra SnouCampene hvor Mærkesteenerne

Staar  hvor endeskifttet er, og gaarden Berje modtager.

Videre hafde Vidnet{…} icke at forklare.

  det 4de widne, Arne Heggeland blev paaraabt  og forklarede at

vere 53 aar gammell, og Sagde i sin ungdom at have hørt af

sine forældre som boede paa Klyve, at Klyve Skogeskiftte tog

sin begyndelse fra høyeste field Rusten imellem gaarden

Bøe, og videre vidste vidnet icke at forklare.

  det 5te vidne Rangnille Røe, blev paaraabt, som frem-

stod for Retten og forklarede at vere 42 aar gammell

og forklarede vidnet at Engeskifttet imellem gaarden

Klyve og Gaarden Bøe, tager sin begyndelse fra Klyfve-

steenen ofven for Floers Tuftten till KirkeLeet

og der fra till Bøetræet, og Skoegeskiftt(et imel-)

lem gaarden Bøe og gaarden Klyve tager (sin be-)

gyndelse fra Bøe Træet, i lige Linje til hø(yeste)

field Rusten, og der fra till Ræfskaar(et i)

høyeste Ræfskars Campen  og der fra till Sn(ouCam-)

pene, hvor Markesteenerne Staar, hvo(r Ende-)

skifttet er og gaarden Berje modtager. Vid(ere vid-)

ste Vidnet icke at forklare.   det 6te Vi(dne)

Lars Moeberg, declarerede Hr: Major Pritzier (….-)

ig at lade føre, siden vidnet lod sige ej ha(fve)

Lejlighed formedelst sit svage Huus, at ku(nde)

vere med at giøre nogen Anvisning ved (denne)

forretning.    Der eftter paastod welEdle

Hr: Major Pritzier at Retten wille udj L(augRet-)

tets og widnernis oververelse (grand-)

ske  Siune og besigtige Markeskiftterne  (saa)

Vell imellem Engebøen imellem Molde (og)

Bøe  saa og imellem Bøe og Klyve, (……)

(…….) med Skoegeskiftte  og der eftter (at)

 

1735: 3b

 

begge parter maatte blive tilfunden at opsette

skifttes eller bøegar, saa vell paa Engebøen

som Skougen,   hvor eftter Retten med Laug-

rettet og Widnerne, udj Hr: Major Pritziers

oververelse begaf sig ud og besigtede hvor fra

opsidernis brug paa Molde haver taget sin be-

gyndelse.   forbemelte widner blev fremckaldet

som for Retten hiemlede wed Eed, icke at vide Rettere

eller Sandferdigere at forklare om dessens be-

skaffenhed end de allereede forklaret og udsagt

hafver.   da vi begaf os ud og besigtigede baa-

de Skoug og Marck, og imidlertid som vj besaag

(Lej)lighederne saa vell paa Engebøen som Skougen

kom Sr: Formands fuldmegtig Mons:r Formand

som en kort tid der eftter absenterede sig fra

forretningen, hvor eftter vj med forretnin-

gen  dends siun og besigtelse Continuerede indtil

at det blev afttenen, hvor vj da befandt at

(formed)elst indted gierde eller Skifttes gaer var

(opsadt) imellem gaarden Molde og Bøe, og lige

(saa a)t ingen Skifttes gaer imellem Bøe og

(Klyve) var opsadt, haver gaarden Klyve og Mol-

(de l)it temmelig Skade, af gaarden Bøes

(opsid)eres Creatuurer, som om høsten beiter

(paa h)iemme Bøen, Saa og paa gaarden Kly-

(ves) Skoug,  og som afttningen var paa haanden

(blef) forretningen udsadt till i Morgen.

  (Om) Morgenen d: 21 April blev Retten atter

(satt) igien med forbemelte Laugrettes Mend

(hvor paa) Major Pritzier Proponerede at hannem

(en u)-taalelig Skade i disse aarringer eer til-

(føye)t af sine Naboer, ved det at deris Crea-

(tuurer) beiter hans Bøe  Nemlig Molde og Klyve  {Ee-}

(deri)s Engebøe om høsten forinden hand kand

(faae s)it Korn og Høe indhøstet, og i des

(anled)ning haver hand weret beføyet og

(….)et at forlange og begiere Skiell

 

1735: 4

 

og Skiftte Gars opsettelse imellem Molde og Klyve

gaarder og gaarden Bøe, saa vell imellem Enge-

bøerne som Skougen, og Eftterdj Retten nu ved

siun og besigtelse haver Erfahret hvor nødigt

det er, formoder hand, at omtvistede gaar-

ders opsiddere maa blifve tilfunden at opbyg-

ge Skifttes gaer, og siden aarlig Continuere med

dends ved lige holdelse.   thj blev først denne

forretnings med gaaende omckostninger eftter det

Kongelige Reglemang anført  som er for,  Soren-

skrifverens Reise fra sit hiem till aaestæden  5 Miile

med 3de Mand  â 8 s: Miilen  er 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:   for Sorenskrifve-

rens fortæring underveis 1 dag til aaestæden  4 Mrk:  for

Sorenskrifverens Sallarium for dend første dags

forretning  2 rdr:   for dend anden dags forret-

ning  1 rdr,   for Lænsmandens u-mage

ved forretningen  4 Mrk:   for de 8te Laugrettes

Mænds forretning og u-mage i 2de dager

â 2 Mrk:  er 2 rdr: 4 Mrk:   for Sorenskrifverens

hiemreise fra aaestæden  5 Miile med 3de Mænd

â 8 s: Miilen  er 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:   for Sorenskrif-

verens fortæring underveis 1 dag  4 Mrk:

Endnu lod Hr: Major Pritzier tilføre at som gaa(rden)

Molde Skylder ickun 1 Løb Smør og 1 Huud, og g(aar-)

den Klyve ickun Skylder 1 Løb Smør og 1 Huud, (og)

Gaarden Bøe derimod Skylder 3 Løber og 3 Hu(uder)

der da maatte blive foresadt enhver ga(ards)

opsiddere, hvor mange fafner af enhv(er)

af gierdes garen Skall opbygge og ved li(ge)

holde, till eftterretning for enhver ga(ards)

opsiddere, fremdeles eftter denne dag

saa at Molde opsidere eftter formening ej bør gier(de)

og holde ved lige meere end 1/3 part af gierdes gaarden

imod Bøe opsiddere, og Klyve opsiddere ej at gi(er-)

de eller holde ved liige af Skifttes garen (meere)

end 1/3 part, og Bøe opsiddere de 2de par(ter)

af gierdes gaarden, Saa som gaarden M(ol-)

des opsiddere haver sin gierdes gaard paa dend

Søndre side imod (…………..) at holde (ved)

(l)ige.

 

1735: 4b

 

hvor eftter saaledes for Retten blev Kiendt  Dømt

og Afsagt.   Eftter nøye sin!! (siun) og grandskning befin-

der vj at vere høyt fornøden, at Skifttes gaer imellem

Gaarden Bøe og Molde, som og imellem Gaarden Klyve

og gaarden Bøe, worder opsadt till Skiell og Skiftte imel-

lem opsidderne, paa det de ej skall vere hin anden

till fortrengsell;   Thj wj befandt at baade gaar-

den Molde og gaarden Klyve, u-omgiengelig haver

taget Skade, og med tiden maatte meere præjudice

tilføyes, om Skifttes gaer imellem gaarderne  saa

vell imellem Engebøen som Skougen  icke blev op-

rettet, eftter enhver opsidders brug, som de fra

gammell tid brugt haver;   Og i dend hense-

ende haver vj først oprettet Engebøe Skifttet imel-

lem gaarden Molde og gaadren Bøe, som tager sin

begyndelse wæsten fra Moldestøen eller baadelæn-

dingen, i Næste dahlen  som kaldes Halteigslaatten

hvor en Markesten med sine Vidner af os blef

Nedsadt, hvor fra Merket gaar til første berg Nob-

ben, hvor udj er hugget et Kaars, som viiser til

(….)ste Halteig hougen, hvor en Markesten med

(sine) Vidner blev Nedsadt, som viser i Nord len-

(gere) ind i Halteighougen, hvor udj er hugget et

(Kaa)rs, som viser der fra i Nord Ost i Halteigs

(…..)n, hvor 2de gamle Markestener stod tet

(…….) anden, som viiser i Ost Nord Ost i Hal-

(teig)shougen, hvor en gammell Markesten

(be)fandtes  {som} og der fra i Ost Nord Ost i Hal-

(teig)shougen, hvor en gammell Marckesten

(st)od, som af os paa samme sted blev opreist med

(si)ne Vidner, som viser der fra til Kircke Veyen

(hv)or en gammell Markesten er Staaende

(so)m viser till Skourn kaldet, hvor en Marke-

(sten) er Nedsadt, som viser hen til Træscklof-

(….) og lige hen til Endeskifttet imellem

(gaarden) Bøe og Molde  hvor Markesten er

(ne)dsadt, som viser lige i Søer til Klyvesten-

en, hvor gaarden Klyve modtager,   Saa

(tilfi)ndes opsidderne paa gaarden Bøe og opsid-

(dern)e paa gaarden Molde at opbyge Skifttes gaer

(eftter) disse Marckesteenernes opsettelse fra

 

1735: 5

 

dend første og indtill dend Sidste som her udj benefnt er, hvor da gaarden Bøes opsiddere beholder alt hvad som ligger paa dend Nordre side af disse oprettede Marckestener eller Skifttesgaer  og Molde opsiddere at beholde alt hvad som ligger paa dend Syndre Side af Skifttesgaeren, Saa at dito Skifttes gaer skall vere imellem opsidderne till Een Eefvig eftterretning og Rettesnoer, paa det dend Eene ej skall vere dend anden till fortrengsell,  Og som ved Maalning befandtes, fra dend første Marckestens begyndelse imellem gaarderne Bøe og Molde og indtil Sidste Marckesten at vere 388 fafner langt  Saa tilfindes opsidderne paa gaarden Bøe  som hafver 6 Teiger Jord, imod gaarden Molde  som ickun er 2 Teiger Jord, af fornefnte Engebøe Gaer, at opbygge og fremdeles vedligeholde 2de Parter af gierdes gaarden  Nemlig 254 fafner, og det saa lovlig og forsvarlig,  Og Molde opsiddere, fremdeles at opbygge og vedligeholde 134 fafner af fornefnte Skifttes gaer, saa lovlig som de det ville ansvare.   Skoug og Engebøe Skifttet imellem gaarden Klyve og gaarden Bøe, tager sin begyndelse lidet oven for Klyvestenen fra Træe kaldet, hvor en Marckesten blev Nedsadt, som viiser lige i Øst till Floers Tuftten, hvor et Kaars er hugget udj berg axelen, som gaar till Kirkeledet, hvor en Marckesten er nedsadt  og gaar lige hen til Bøe Træe, hvor i berg axelen blev hugget et Kaars, som viser lige hen til Bøetræet, hvor et Kaars er hugget udj en Stoer Steen, som viser lige op i fieldet, i Een (træe?)stub, hvor udj blev hugget et Kaars, som viser lengere op i fieldet i Nord Ost i Halsen kaldet, hvor fra Merket gaar op under høyden paa Halsen  hvor en Marckesten er nedsadt med sine Vidner, og der fra paa høyeste field Rusten, hvor udj blef hugget et Kaars, som viiser lige op til heidene  hvor en Marckesten blev opsadt med sine Vidner  som viiser lengere op i fieldet Rusten  hvor under er hugget et Kaars, og der fra lengere ind i <høyeste> field Rusten, hvor en Marckesten er nedsadt, hvor fra Mercket gaar lige i Ost Nord Ost ind eftter i høyeste Rust i en berg axell  hvor

 

1735: 5b

 

udj blev hugget et Kaars  og der fra lige paa hilleren  hvor en Marckesten blev nedsadt, hvor fra Mercket gaar lenger op i field Rusten, hvorudj er hugget et Kaars paa dend Søere side  og der fra lige i Ost Nord Ost till øfste Rindene  hvor i fieldet er hugget et Kaars som viser lengere ind paa Rindene uden for Ræfskare, hvor et Kaars er hugget udj fieldet, og der fra til Ræfskaret  hvor en Marckesten er opsadt  som viiser lige Ned i Ræfskaer dahlen, hvor en Marckesten er opsadt, og der fra lige op till Ræfskaerckampen  hvor udj er hugget et Kaars  og der fra op i høyeste Klyveckampen, hvor der fandtes eftter vores Skiønsomhed en gammell Marckesten, som vi paa samme sted opreiste og opsadte, og der fra i høyeste Klyveckamp, hvor et Kaars blev hugget i fieldet, som viser videre ind eftter i Klyveckampen  hvor atter et Kaars blev hugget  og der fra widere ind eftter i Ost Nord Ost i Klyveckampen  hvor udj blev hugget et Kaars  og der fra Mercket gaar lige Øst eftter i Klyveckamp  hvor en Marckesten blev opsadt, og viser der fra lige ned eftter Klyveckampene, hvor et Kaars blev hugget i fieldet, og der fra lige ned i Klyveckampene, hvor en Marckesten blev nedsadt, hvor fra Mercket gaar lengere ned i Klyveckampene, hvor udj blev hugget et Kaars udj et Biercketræe, og der fra videre ned i Klyveckampene  hvor en Markesten blev opsadt, hvor fra Mercket gaar lige Ned i Klyveckamperne, hvor vj forefandt en gammell Marckesten, som vi optog og nedsatte paa sit samme sted, hvilcken viser der fra lige hen i Klyveckamp  hvor udj blev hugget et Kaars, hvor fra Merket gaar i Inderste Klyveckampen  hvor et Kaars blef hugget i et fuurretræe, hvorhos stod en gammell Marckesten, som viiser lige Ned i Klyvebrecken, hvor vj forefant en Rigtig Marckesten, hvor endeskifttet er imellem Bøe og Klyve  hvor gaarden Berje modtager.   Thj tilfindes Bøe opsiddere {eftter disse} og Klyve op-

 

1735: 6

 

siddere at holde sig disse af os oprettede Marckestene eftterretlig  og fra dend første Marckestens begyndelse og indtill den sidste at opbygge en lovlig Skifttesgaer  og dend fremdeles at vedligeholde, hvilcken Skifttes gaer skall for dennem vere en Eevig eftterretning, Saa at alt hvad som ligger paa dend Nordre side af Marckestenerne eller Skifttes gaeren skall tilhøre opsidderne paa Bøe, og hvad som er beliggende paa dend Søndre side skall tilhøre opsidderne paa Klyve,   og som ved Maalning fra dend første Marckestens begyndelse imellem Bøe og Klyve, indtill dend sidste Marckesten at vere 1316 fafner langt, Saa tilfindes opsidderne paa Bøe af fornefnte Skifttes gaer at opbygge 2/3 parter  siden de bruger 6 teiger Jord, og Klyve  som der imod er ickun 2 Teiger Jord  opbygger 1/3 part af gierdes gaarden, saa som Bøe opsiddere \skal/ vere pligtig at opbyge og fremdeles at vedlige holde 876 fafner gierdes gaer  og Klyve opsiddere {at} tilfindes at opbygge 440 fafner af fornefnte Jerdes eller Skifttes gaer, hvilcke {haver Skiftte} fornefnte opsiddere tilfindes at opbygge og forferdige bemelte Skifttes gaer till Mickaelj tider førstckommende;   Og tilfindes Bøe opsiddere at betale denne Processes beckostning til Hr: Major Pritzier med 10 rdr: 1 Mrk: under Namb og Vurdering udj Deris Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse

 

 

Ao: 1735  dend 25 April  blev Retten Betient paa Gaarden Kierland udj Qvindherrets Skibrede beliggende, med eftterskrefne af fogden opnefnte Laugrettes Mend  Neml:  Anders Larsen Nordhuglen, Johannes Larsen ibid:, Mogens Olsen ibid:, Hans Øckland, Anders Degernes, Ole Hysingstad, Andfind Aadland og Næll Larsen Hysingstad, udinden en Odels prætention som Samson Pofvelsen hafver Reist mod Lænsmanden Søfren Rickertsen Møcklebust paa 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm:

 

1735: 6b

 

udj Gaarden Kierland  som Contraparten Søfren Møcklebust sig haver tilforhandlet og kiøbt af \Sl:/!! Baronesse RosenCrantz

  Paa Citantens vegne møtte udj Rette Abel Ifversen Helvigen og Producerede det udtagne Stefnemaall i Rette  denne Odels Prætention betreffende  som er dat: 11 Decembr: 1734  hvilcket læst blev og lyder saaledes.

  Contraparten Søfren Rickertsen Møcklebust møtte for Retten og vedgick at denne Stefning er hannem lovlig forkyndt 14 dager for Juell 1734.

  Abell Ifversen Helvigen paa Citantens vegne Producerede en Continuations Stefning i Retten  som till denne Tægte dag er falden i Rette, dat: 31 Martij 1735  som lyder saaledes.

  Søfren Rickertsen Møcklebust møtte for Retten og vedgick og tilstod at denne Continuations Stefning er hannem forkyndt for mere end med 14 dagers lovlig Kald og warsell.

  Abell Ifversen Producerede Stiftts!! Hr: Admiral og StifttsBefahlings Mand Kaasses ordre og befahling at gaae i Rette for Citanten  og er dat: 28 Martij 1735.

  Wenvick paa Søfren Møcklebustes vegne fremstod for Retten og vedgick at de 2de stefnemaaler er hans Principal lovlig forkyndt, men som hand maa forundre sig over at Citanten udj hoved Stefnemaalet haver inddraget, baade en odels Sag, og besigtelse forretning om fæbeite, og at Citanten om det Sidste  Nemlig det af ham saa kaldede u-lovlig fæebeite, agter for denne Redt at føre en haaben vidner, saa er Comparenten u-vidende hvad hovedsagen af disse 2de Poster skall vere, formente og dete at vere 2de Sager, som enhver for sig bør Tracteris, henstillede der for till Rettens Kiendelse hvilcken af disse paa denne tid skulle foretages.

  Abel Ifversen paa Citantens vegne Proponerede, og sagde, at odelsindløsnings prætentionen paa dend omtvistende 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm:  det er hoved Sagen, som hand paastaar bør Proceqveres og ordeles  men hvad sig fæebeitet og de der om indstefnte vidner angaar, da frafalder hand ej allene det omtvistende fæebeites siun og besigtelse, men end og holder u-nødig de der om indstefnte vidner denne sinde at lade afhøre  Men Reserverer sig sin lovlige paatale fæebeitet angaaende, paa en anden lovlig tid, der om vidner at lade føre og Dom at paastaae.

  Der nest Wenvick Proponerede, at som hand nu maa fornem/m/e at Citantens fuldmægtig for denne sinde frafalder dend indstefnte Sag om fæebeitet  og agter allene at ordele dend paastefnte odels og indløsnings Prætention till 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm:  som Lænsmanden Sæfren Møcklebust er Eiende og sig af Welbrne: Frue  Sl: Baron Rosencrantzes  hafde

 

1735: 7

 

tilforhandlet, saa ville hand  førend hand videre svarede till Sagen, først fornemme, hvor med Citanten agter at ligitimere sig odels og indløsnings berettiget at vere;

  Abel Ifversen paastod at de indstefnte 2de Vidner Johannes Ericksen og Isack Mortensen, som nu er tilstede for Retten  maatte Eedfæstes og afhøres.

  thj blef Vidnet Johannes Ericksen paaraabt  som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes.  at vidnet tillige med Isack Mortensen, fulte med Samson Pofvelsen Kierland Vngefehr 14 dager for Juell  og gick till Lænsmanden Søfren Møcklebust og bad ham at tage imod Penge for denne omtvistende Jordepart i Kierland, hvor paa Søfren Møcklebust svarede  Jeg har icke kiøbt af Samson Pofvelsen, af dig eller dine, hvor fore Jeg heller icke haver nødig at tage Penge af dig, og vidnet vidste icke hvor mange Penge det var.

  det andet vidne Isack Mortensen blev paaraabt  som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede i alle maader lige som forrige vidne vundet og udsagt haver.

  Abell Ifversen declarerede og holdt u-nødig fleere vidner i denne Sag at lade føre.   der eftter Producerede Abell Ifversen en Extract af Sundhordlehns Ting Protocoll under Hr: Admiral og Stiftts BefahlingsMand Kaases haand  at Samson Pofvelsen hafver lyst \sin/ odels og Pengemangels Lysnings Redt till denne omtvistende Jordepart, hvilcket er dat: 28 Martij 1735  saa lydende.

  Abell Helvigen Proponerede og Sagde at Endskiøndt hand haver declareret ej at lade føre flere vidner, da er det alleene Ment hand ej {f} ville lade fleere vidner føre om fæebeitet og Penge tilbydelsen, end allerrede indført er, Men de indstefnte Odels vidner  som ere Anders Andersen Helvigen og Niels Johansen Lille Houeland, som nu møder for Retten  paastod hand maatte Eedfæstes og afhøres.

  Wenvick paa Contrapartens vegne Proponerede og forestillede Retten om det kand kaldes billig og lougmæssig at Abell Helvigen først her for en sidende Redt paa Citantens Vegne declarerer at hand holdte u-nødig fleere Vidner udj denne Sag at føre, og nu siden med Krogelov og forevendinger, og ickun for at hindre Søfren Møcklebust hans havende Redt, det i andre maader vill forklare, hvilcket Comparenten siuntes at vere tvert imod Lovens allernaadigste bydende at nogen skall frafalde hvis hand Eengang for en Sidende Redt har tilstaaet

 

1735: 7b

 

og declareret, der om hand alting indstillede till denne Rettes Retsindige og Lougmæssige Kiendelse.

  Abell Helvigen Refererede sig till sin giorde forklaring  at hand icke agter flere Vidner at føre om fæebeitet og Pengebydelsen, end allerrede ført er, men vidnerne som er indstefnt at vidne om odels Retten, paastod hand maatte Eedfæstes og afhøres.

Eragtet;

Endskiøndt Abel Helvigen haver declareret hand icke flere vidner ville lade føre, saa forklarer hand dog, at der med ej andet maatte vere at forstaae end hand icke ville lade føre føre!! flere vidner om Penge Lysningen og fæebeitet ført er,  Men som Stefnemaalet klarlig melder om odels vidnernis førelse, som hovet Sagen Eegentlig paagielder, Saa Eragtes for Redt at de indstefnte odels vidner, her for Retten skall aflegge sin Sandheds forklaring.

  der eftter blev Vidnet Anders Helvigen paaraabt  som fremstod for Retten og forklarede at vere 70 aar gammell; og sagde at Citantens fader fader Samson Larsen boede her paa Kierland og brugte 3 Løber 2 pd: 6 Mrk:r saa lenge hand lefvede  og Encken eftter hans død saa lenge hun lefvede, hvor eftter Encken blev giftt med Sl: Giert Pedersen  som frafløttede Kierland  og Sl: Samson Larsens Børn  Nemlig Pofvel Samsonsøn  \tiltræde og brugte/ af aaesædet indtill denne tid haver brugt og endnu bruger 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm:  og datteren Else Samsons datter  som hafde till æcte Sl: Anders Andersen  brugte 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm:  og war Sl: Anders Andersen og huustrue Eiere for disse 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Smør, som de brugte i 18 aar, hvor eftter Sl: Anders Andersen Solte denne omtvistende Jordepart till Sl: Baron RosenCrantz.   Wenvick tilspurte vidnet om hand self er vidende hvad tid godset  eller de omtvistende 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm:  er kommen under Citantens fædres ædtlæg, og hvem der var dend første, af dem som haver Eiet gaarden.   Vidnet paa tilspørgelse sagde at have hørt af sine forældre at Sl: Samson Larsens fader  Sl: Lars Kierland  haver Eiet og brugt det all sin tid;   Vidnet blev tilspurt om [hand] ved hvor lenge det er siden at Sl: Samson Larsen beckom denne omtvistende Jordepart af sine forældre, der til vidnet svarede Nej  ved icke hvor lenge det er siden;   Parterne hafde ej {flere} mere vidnet at tilspørge.

  det 2det vidne, Niels Johansen Lille Houeland blev paaraabt  som fremstod for Retten og forklarede at vere 83 aar gammell, og Sagde at {Sl:} Citantens Sl: fader fader  Sl: Samson Larsen  boede her paa Kierland og brugte en part i Kierland, men hvor meget hand endten var Eiende eller hvor meget hand brugte, det kand icke vidnet forklare,  og da Sl: Samson Larsens Børn  Pofvel Samsonsøn  kom til Jorden  brugte hand det halfve aaesæde  1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Smør  og datteren Else Samsonsdatter  som hafde till æcte Anders Andersen  boede paa dend anden halfve aasæde  som er 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm:  og enhver af dennem var Eiere for sine brugende Par-

 

1735: 8

 

ter, og boede og brugte Sl: Anders Andersen og hans huustrue sin Eiende part i 20 aar,   widnet svarede paa Spørsmaall  icke ved hvor lenge at Kierland var brugt af Sl: Samson Larsen;   vidnet svarede  icke ved hvor lenge det er siden at Sl: Samson Larsen beckom Kierland af sin Sl: fader Lars Kierland.

  Widnerne Anders Helvigen og Niels Lille Houeland blev paaraabt, som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed at [de] ej ved Rettere eller Sandere at vidne, end de nu allerreede forklaret haver.

  Endnu Producerede Abel Helvigen en for Retten giorde forEening imellem Pofvel Samsonsen og Giert Kierland  sluttet d: 28 Aprilis 1685  till efttersiun i Retten, hvor med hand ville bevise at Kierland haver veret Citantens fædres odel{s} fra gammell tid.   der eftter paastod Abel Helvigen at vidnerne som ere indstefnte  at giøre forklaring om i hvad stand gaarden var dend tid at Sl: Anders Andersen Solte denne omtvistende Jordepart til Sl: Baron Rosencrantz

  der eftter blev vidnet Johannes Hansen Nedre Fedt paaraabt  som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed efter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes,  vidnet vidste icke at forklare i hvad Stand at Jorden Kierland var, da Sl: Anders Andersen dend Solte, men vidnet sagde at Jorden siden dend tid er bleven beskadiget af Elfvebrud.  mere hafde ej Parterne vidnet at tilspørge.

  det andet vidne Lars Johansen Skaarpen blev paaraabt  som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede saaledes.  at gaarden Kierland er nu i samme stand med Ager og Eng og huuse bygninger ligesom i dend tid da Sl: Anders Andersen dend Solte, undtagen at ageren  kaldes Leere  er noget beskadiget af Elfvebrud.  Videre hafde ej Parterne vidnet at tilspørge.

  det 3die vidne Erick Døsseland blev paaraabt, men møtte icke, ej heller agtede Citanten det nødig dito vidne at lade føre.

  Mons:r Wenwick Producerede paa sin Principals Vegne et Skrifttlig indleg  dat: 25 April 1735  saalydende.   Der nest Producerede Mons:r Wenvick Provsten Hr: Willum Frimands attest  {dat:} under Provstens haand  saa meldende.   Mons:r Wenvick Producerede Sl: Anders Andersens og Citantens fader Pofvel Samsonsen Kierlandz udstede Skiøde till Sl: Baron RosenCrantz  dat: 10 og 17 Decembr: 1703  saa lydende.   Mons:r  Wenvick Producerede Frue  Sl: Baron RosenCrantzes  udstedde Skiøde til Lænsmanden Søfren Møcklebust  dat: 10 Janv: 1731  saa lydende.

 

1735: 8b

 

Mons:r Wenvick Proponerede at naar Retten vill behage at eftertencke hvad tid dend af Citanten ved hans fuldmegtig i Retten Producerede Pengemangels Lysning  da skall det nock befindes at det ej er Passeret i lovlig tid, følgelig Lovens 5 Bogs 3 Capt: 2 art:  som udtrøckelig Siger   er odels arving u-myndig  da maa hans formynder lyese for hannem  og vis det forsøm/m/es, da  saa snart hand kommer til Lavalder  maa hand Self lyese sit forfald,  naar nu tiden da Lysningen er Passeret, mod dend udj Retten Producerede {Rettens} \Provstens/ attest, Confronteris, da haaber Comparenten det nock som skall befindes at Citanten  i steden for at lyese sin Pengemangell eller odel og indløsnings Redt saa snart hand blev Myndig, haver ladet det henviile indtill omtrent 2 ½ aar eftter dend tid  og alt saa ville Comparenten formene, som hand og paastod, at denne af Citanten giorde odels Lysning bør gandske som u-lovlig ansees  eftterdj dend ej i lovlig tid er observeret, og at denne omtvistede Jordepart, bør følgelig Lovens 5te Bogs 3 Capt: 3 art: endnu som tilforn at følge Søfren Møcklebust, eftter de forhen i Retten Producerede Skiøder og bevisligheder, og Samson Kierland ej Ringeste odels prætention der till at kunde have.

  der eftter paastod Abell Helvigen at Laugrettes Mendene maatte siune og besigtige denne omtvistende part i Kierland, og Taxere dend eftter sin Bonite og werdie, hvor paa Retten forføyede sig ud med Laugrettet {og} i begge Parters ofververelse,  da vj nøye besigtigede gaarden og kunde icke See eller fornemme andet end at gaarden Kierland er joe i sin fulde hæfd og Stand, undtagen at ageren er lidet beskadiget af Elfvebrud, og hvad sig Wurderingen paa Jorden angaar, da sagde Laugrettes Mendene, at Kiøbebreverne melder om hvad for gaarden er givet og betalt.

  Abell Helvigen Proponerede og sagde at eftterdj Sl: Baronens Encke Frue Soldte gaarden, da formente hand at hun først burde have tilbudet Citanten det.

  Wenwick her imod Replicerede at som gaarden Kierland var ved lovhæfd bleven Sl: Baronen og hans arfvinger till odell og der paa fanget Eiendoms hæfd  saa formente hand at hvercken Citanten eller hans arfvinger havde der paa ej mere odels Redt end en fremmed, og i dend henseende formente

 

1735: 9

 

hand at hans Principal  som der eftter af dend odels berettigede  Nemlig af Sl: Baronens Encke Frue, haver der paa beckommet lovlig hiemmell, maa dend beholde som sin Rette Eiendom, u-præjudiceret eller hindret af Citanten, indtill hand af Sl: Baronens arfvinger der om skulle Søget,  ellers paastod Wenwick at som Samson Kierland eftter hans formeening er gandske fremmet till gaarden Kierland  og hand dog saa u-lovlig haver Reist denne Sag, Retten da følgelig Lovens pag: 764 art: 7 wille forelegge Samson Kierland, ved Eed at beckreftte, om hand agter at indløse denne omtvistende Jordepart for Eegne Penge og sig Self till odell, og ej dend siden till nogen anden endten selge eller Pandtsette.

  Citanten Samson Pofvelsen møtte for Retten og Sagde at hand vell wille aflegge sin Eed hand wille løse sig dend till odell, men hand ved icke om hand kand beholde dend lenge, og saa fremt hand skulle Pandtsette dend bort for gield, da ville hand Pandtsette dend till sine frender, som hand formeener er lige saa vell odels berettiget som hand.

  Wenwick Proponerede at som hand maa fornemme at Citanten er meget wariabel udj sin Eds tilbydelse  Saa henstillede hand {dette} hoved Sagen til Endelig Dom, uden at Citanten skulle aflegge sin Eed i henseende hand dend Erbyder sig paa Conditioner at aflegge,  des uden Eragter Comparenten [ej]? at Eske nogen Eds afleggelse af Citanten, thj hand Eier indtet mindre \end/ Odels Redt i Kierland, men dend er og bliver vell for alle Ober Retter Sl: Baronen tilhørende, og Refererede sig til de i Retten Producerede bevisligheder, hvor eftter hand udj Sagen var Endelig Dom paastaaende  med Sagens forvoldende omckostning.

  Abell Helvigen Proponerede og paastod Endelig Dom udj Sagen.

  begge parter blev tilspurt om de hafde noget mere till deris Sags opliusning i Rette at Producere, de da der med ville fremckomme, hvor paa Parterne svarede, de indtet videre til Sagens oplysning hafde at Producere, uden hvad som allerrede Produceret er, og der nest war begge Parter udj Sagen Endelig Dom paastaaende

 

1735: 9b

 

  Saa blev denne Processes medgaaende omckostning anført eftter det Kongl: Reglement af Ao: 1708.   Saa som for Sorenskrifverens Reise fra sit hiem till aaestæden  2 ½ Mill med 3de Mand  er 3 Mrk: 12 s:   for Sorenskrifverens fortæring fra sit hiem 1 dag till aaestæden  4 Mrk:   Sorenskrifverens Sallarium for forretnings dagen  2 rdr:   for Sorenskrifverens hiemreise fra aaestæden med 3de Mand  3 Mrk: 12 s:   for 1 dags fortæring underveis  [4 Mrk:],   de 8te Laugrettes Mænd fra Føyens Skibrede, for deris Reise og u-mage ved forretningen  hver Mand 3 Mrk: danske  er 4 rdr:

thj blev saaledes for Retten Kiendt  Dømt og Afsagt.

Med det gamle forEenings werck dat: 28. April 1685  som og med Vidnernis forklaring, bevises nock at denne omtvistende Jordepart 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm: i Kierland, hafver ligget under Sl: Samson Larsens brug og Aasæde, men eftter hans dødsfald, er aaesædet af hans Børn  Pofvell Samsonsøn og datteren Else Samsonsdatter  som hafde till æcte Sl: Anders Andersen, bleven af begge beboet  og enhver af dennem haver haftt hver sin halfve Part af Aasædet Kierland till Eiendoms brug 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm:  Saa at Sl: Samson Larsens ældste Søn, som er Citantens fader Pofvell Samsonsøn  till denne tid ickun haver brugt og Eiet dend halfve Part 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: af sin Sl: Faders Aaesæde,  og Sødsteren Else Samsonsdatter  som hafde till æcte Sl: Anders Andersen  Eiede og brugte dend anden halfve Part 1 Løb 2 pd: 12!! Mrk: Sm: fra Ao: 1686 Indtill aaret 1703  da hand d: 10 Decembr: Skiøder og bebrefver sin Eiendoms Part udj Kierland till høy welbaarne Sl: Baron Rosencrantz,  hvor paa Citantens fader Pofvell Samsonsøn, Selger og Skiøder sin odels Redt till denne omtvistende part udj Kierland till welbaarne Sl: Baron Rosencrantz 7 dager der eftter  som var d: 17 Decembr: 1703;  Der eftter lader Sønnen  eller Citanten Samson Pofvelsen  lyese sin odels og Pengemangels Lysnings Redt till dito gaard Kierland d: 9 Novembr: 1722 og d: 6 Novembr: 1732, og nu paastefner gaarden Kierland  med paastand ved Dom her till at blive Løsnings Retten tilhørende;  Der imod beviser Contraparten Søfren Rickertsen Møcklebust først med Sl: Anders Andersen Kierlandz Skiøde af d: 10 og 17 Decembr: 1703  at Sl: Ba-

 

1735: 10

 

ron RosenKrantz haver haftt denne omtvistende part udj Kierland i 27 aar, og der eftter haver Contraparten Søfren Møcklebust, beckommet et lovlig Skiøde paa denne omtvistende 1 Løb 2 pd: 12!! Mrk: Sm: af welbaarne Baronesse  Sl: RosenKrantzes  dat: 10 Janv: 1731, hvor eftter Contraparten paastaar at gaarden Kierland bør følge ham og hans arfvinger till odell og Eiendom,   Da eftter saadan Sagens beskaffenhed, befindes det at Citanten Samson Pofvelsen, icke i følge Loven haver ladet lyese sin odels og Pengemangels Lysnings Redt, da hand hafde opnaaet sin Lavalder, men 2de aar der eftter, som var hans alders 27de aar;  Endnu bevilger Loven, at eftterdj Kierland war Solt udj Citantens u-Myndige aar, at paatale sin odels Jord till indløsning 10 aar eftter at hand var bleven Myndig, hvilcket Citanten iligemaade haver forbjgaaet, og ej eftter Loven paatalt sin Løsnings Redt, førend nu  som er 15 aar eftter at hand er bleven Myndig  som er i hans alders 40de aar, hvilcket bevises med dend i Rettelagde Provsten  welærværdig Hr: Willum Frimands attest, Saa at Citanten udj Løsnings Redts Søgning, ej haver fult Lofvens bydende;   Da som Lovens Pag: 797 art: 1 Siger, at dend odelsjord som haver ligget under et ædtlæg Tyve windtre eller lenger, dend maa ingen Lov Søge fra dend ædt,  Da som det nu bevises med Sl: Anders Andersen Kierlands Skiøde af d: 10 Decembr: 1703 at Sl: Baron RosenKrantz hafde allerrede fanget 27 aars lovlig hæfd paa Gaarden Kierland, forin(den) dend af welbaarne Baronesse  Sl: RosenKrantzes  blev till Contraparten S(øfren) Rickertsen Møcklebust overdr(aget, skiø)det og bebrefvet,   Saa Kien(des for)

 

1735: 10b

 

Redt at Sl: Baron RosenKrantz og hans Arfvinger eftter Lovens forhen allegerede Pagina og articul, till denne omtvistende part udj gaarden Kierland  1 Løb 2 pd: 12 Mrk:r Smør  er alleene odels berettiget, hvor fore Contraparten Søfren Rickertsen Møcklebust beholder denne omtvistende part udj gaarden Kierland, till Eefvig odell og Eiendom for sig og sine Arfvinger, frit og u-hindret af Citanten, og dend icke fraviger for hvem af \Citantens/ Arfvinger{ne} end her paa ville giøre nogen prætention, undtagen for Sl: Baron RosenKrantzes arfvinger, som sin Løsnings Redt eftter Lands Loven er Reserveret   og udj denne Processes foraarsagede omckostning betaler Citanten Samson Pofvelsen Kierland till Contraparten med 8 rdr: 3 Mrk: 8 s: ved Namb og Vurdering udj sin Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.

 

 

Ao: 1735  dend 1 og 2den Junij  blev Retten betient paa Gastgiæberlejet Leervigen med eftterskrefne Laugrettes Mend, Nemlig  Anders Dæggernes, Tollack Langeland, Baltzer Isdahl, Hans Odland, Anders Watne, Andfind Odland, Ole Heljesen Hyesingstad og Hans Øckland.

  Till hvilcken tid weEdle!! og Velbyrdige Hr: Capitain Møllerup t!! (et) Nicol, af høybaarne Hr: Admiral Kaas, till denne Tegtedag, haver udvirket et Extra Tings holdelse, Contra forrige Controleur Mouritz Luftt, angaaende en af ham udstedde Caution till Deris Mai:t,  Hvor om Procurator Sr: Bleginberg, paa Hr: Capitain Møllerups og Hr: Lieutenant Nicols wegne, hand i Retten (Prod)ucerede høybaarne Hr: Admiral Kaases (Resol?)ution  dat: 19 Martij  saa lydende.

  (Procurator) Bleginberg, Producerede i Retten det udtagne (Stefnem)aall Contra Controleur Luftt, og er dat: (.. ….) 1735  saa lydende.   (Der nest) fremlagde bemelte Bleckinberg en inden (Bergen) Byes Byetings Ret d: 31 Janvarij 1735

 

1735: 11

 

Ergangne Kiendelse, hvor ved eftter Hr: Controleur Lufttes Exceptioner, hoved Sagen, hvor vit Controleur Luftt  \hvor vit/ for hans udstedde Caution, kand blive kiendt till Ansvar, er henvist til Controleur Lufttes Værneting, og som det haver veret Citanten beckiendt at Controleur Luftt, baade haver afhendet sit Embede og faste Eiendeler, og saaledes icke kunde ansees, anderledes end Een Løs og Ledig Persohn, dend Mand icke kunde vide, hvor hand i sin tid kunde blive forfløttet, Saa haver Citanten givet hannem Varsell, udj hans Sidste boepæll og Logemente, paa Gaarden Kaarrevigen, hvor om hand paastod Stefnings Mendene, at maatte tages till Edelig afhiemling.

  Stefnings Mendene Ole Heljesen Hyesingstad og Ole Andersen ibid: blev paaraabt, som fremstod for Retten og hiemlede ved Ed at hafve denne Stefning for Hr: Controleur Luftt paa Kaarevigen i hans Eegen Persohns Nærværelse forckyndt for mere end 14 dager siden.

  Controleur Luftt blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne til Sagen at svare.

  End fremlagde Bleckinberg til at Ligitimere Søgemaalet Controleur Lufttes Eegenhendige underskrefne Cautions brev af 12 Septembr: 1731  saa lydende   Saa og bem:te Lufttes giensvar paa Citanternis beskickelse af 31 Janvarij 1733  saa lydende

  Og till ofverflødighed haver Citanten indkaldet till Eedlig forklaring, de 2de Lænsmænd, Næll Torstensen Hyesingstad og Johannes Sioe, hvilcke hand forlangede till Eedlig forklaring eftter Stefnemaalet maatte antages.

  Widnet Lænsmanden Næll Torstensen Hyestad!! (Hyesingstad) blev paaraabt  som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede saaledes, at da Fogden Ohnsorgs Eiendeler blev af Rettens Middell Registeret og wurderet  saag Vidnet at Controleur Luftt var tilstede som Cautionist  og paastod at Eiendelerne maatte fremko(mme)

 

1735: 11b

 

  det andet widne Johannes Sioe, blev paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  wandt og forklarede saaledes. At da Fogden Ohnsorgs Eiendeler blev af Rettens Middel Registeret og wurderet, da saag widnet at Controleur Luftt var tilstede,  widere vidste Vidnet icke at forklare.

  End fremlagde Procurator Bleginberg Cammer Collegii Skrifvelse till Hr: Capitain Møllerup et Nicol, af d: 14 Martij 1733  saa lydende   Endnu Produceret en der udj indsluttet Copie under samme dato 14 Martij 1733  saa lydende.   hvor ved, Stifttsbefahlings Manden beordres imod betalningen, fra Møllerup et Nicol, till dennem at Extradere Controleur Lufttes Caution, og hans Skrifttlige forsædt, paa Citanternis beskickelse, till deris Regresses Søgelse,   der eftter giorde Bleginberg, Saadan forestillelse og paastand till Doms, at som Controleur Mouritz Luftt, som Fuldmyndig Mand, under dato 12 Septembr: 1731 har udgiven sin forløfttnings bref, i Citanternis (St)ed, for dend Summa 200 rdr:  i fald fogden Ohnsorg, paa de Kongl: intraders oppebørseler, noget, skulle till kort kom/m/e, og hand end ydermere, saadan sin forskrifvelse vedstaar med paategning, paa Citanternis beskickelse under 31 Janvarij 1733, det og bevises med Stifttbefahlings Mand Kaases paategning paa den originale Caution, under 19 Martij 1735  at (be)melte 2de Documenter Lieutenant Nicol til Regresse Søgelse er Extraderet, formedelst hand sin andell i Stifttamtstuen haver Erlagt  /: thj Capitain Møllerup Vedtager og sin andell eftter (C)ammeretz foranstaltning udj sin faldende Gage og (A)fregninger, at lade Decourtere mod lige Reggresses Søgelse :/  Hr: Controleur Luftt da, lige eftter Lovens 5te Bogs 1 Capt: 2 art: vorder tilfunden, denne sin puure forskrifvelse at eftterleve (na)ar hannem først eftter Lovens tilhold lov(lig) [Varsel]? er gifvet, da Comparenten, uden

 

1735: 12

 

widere at Reflectere paa hvad udflugter og indvendinger hand end maatte fremckomme med, vill ervarte Een Endelig Dom, og Controleur Luftt der ved tilfunden at betale dend Summa 200 rdr: till Citanterne  og udj denne Processes omckostninger, indberegnet Comparentens Reise  med 20 rdr: at Erstatte.

  thj blev anført denne dags forretnings Sallarium for Rettens betientere eftter det Kongl: Reglement,   Sorenskrifveren for dend første dags forretning  3 rdr:   for de 8 Laugrettes Mend, 1 Mrk: hver af dennem  er 1 rdr: 2 Mrk:   og for denne forretnings beskrifvelse 1 rdr:   og Lænsmanden

thj blev Saaledes Eragtet.

Controleur Luftt Søges for sin udstedde Caution af Capitain Møllerup og Lieutenant Nicoll at lide Dom till betalling,  Men som Controleur Luftt allerreede fra dette sted \med/ Huus og Børn samt Eiendeler, er forfløtt og till Bergen henreist, hvor og Citanterne, denne Dispute betreffende  haver ladet giort arrest paa 250 rdr:  som hos welbaarne Frue  Sl: obrister Lieutenant Grans  i Bergen skall vere beroende, Controleur Luftt tilhørende,  Saa forelegges Citanterne eftter Lovens Pag: 151 art: 21 at indstefne Controleur Luftt for sit Werneting i Bergen, hvor hand nu holder dueg og disk, og der for dette sit Søgemaall, tillige med arrest Sagen over hannem at hænde Dom.

 

 

 

Ao: 1735  d: 13, 14 og 15 Julij  blev holden almindelig Sommerting paa gaarden Bielland for Føyens og Fiere Skibreders Almue  oververende udj Retten Kongl: Mai:ts foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend, Næll Torstensen Hyesingstad, Peder Siggervogen, Christopher Stocken, Tollack Langeland, Jacob og Lars Tvete, Anders Watne og Baltzer Isdahl, Med fleere Almue af begge Skibreder som Tinget samme tid Søgte.

 

Publiceret Deris Kongl: Mai:ts Allernaadigste Forordning om Søn og Helligdagenes helligholdelse  dat: 12 Martij 1735.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Løning till Thommas Siursen  som der for i bøxel og Støfvelhuud haver bet: 8 rdr: 3 Mrk:  dat: 30 Decembr: 1733.

 

Publiceret Ysten Gundersen og Ingebregt Pofvelsens udstedde bøxelseddell paa en Laxevog kaldes u-Sletteøen  till Biørn Biørnsen Rolfsnæs og Lars Mogensen ibid:  dat: 11 Octobr: 173(?).

 

1735: 12b

 

 

Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Karen Gabrielsdatter, tilholdende paa Leervigen, for begangne Leyermaall, med Hans Lundahl, som er bort Reist til Bergen

  det indstefnte qvinde Menniske Karen Gabrielsdatter møtte for Retten, og vedgick at have faaet lovlig Kald og Varsell till dette Ting.   Karen Gabrielsdatter tilstod at hafve begaaet Leyermaall med Hans Lundahl.

  Fogden Heyberg paastod at Karen Gabrielsdatter maatte ved Dom blifve tilfunden at betahle sine Leyermaals bøder.

thj blef Afsagt.

Eftterdj Karen Gabrielsdatter her for Retten tilstaar at hafve beganget Leyermaall og auflet barn med Hans Lundahl, Saa tilfindes hun eftter Lovens pag: 965 art: 1 at betale sine Leyermaals bøder med 12 Lod Sølf  som er i penge 6 rdr:  som hun tilfindes ved Namb og wurdering i hendes Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige Anvisning at udrede og betale.

 

Jacob Mosterhafnen ladet till dette Ting indstefne, Knud og Lars Mosterhafnen, for de haver Solt øell og brendevin, Toback og andre vahrer, ham till præjudice og Nackdell som Priviligeret gastgiæber.

  Knud og Lars Mosterhafn, blev paaraabt men møtte icke, ej heller nogen paa deris veigne til Sagen at Svare.

  thj blev Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad og Halfvor Grønaas paaraabt, som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve Knud og Lars Mosterhafn, till dette Ting indstefnt mere end med 14 dagers lovlig Kald og warsell.

  Citanten Jacob Jansen Mosterhafn Producerede høywelbaarne Hr: Admiral og Stifttsbefahlings Mand Ulrick Kaasses, giæstgiæber Privilegium for ham  dat: 17 Septembr: 173(?) (1733?)  saa lydende.

  Citanten paastod Lavdag for Contraparterne, og Reserverer sig at føre Vidner till at overbevise dennem at de haver solt adskillige Varer.

Eragtet.

Eftterdj {at} det bevises at Knud og Lars Mosterhafn hafver faaet lovlig Kald og Varsell till dette Ting, Saa forelegges dennem till neste ting at møde og svare til Sagen, till hvilcken tid Citanten forelegges sine paaberaabte Vidner at indstefne

 

Joen Store Brandvigens Encke Aasa Stensdatter hafver till dette Ting indstefnt, Pofvell Axelsen Houckenes till dette Ting, at anhøre eftterskrefne Vidners forklaring  \Johannes Olsen Tvedt, og Johannes Hiljesen Tvedt/  om det Mercke som er hugget i dend sten som ligger (paa) gaarden Store Brandvigens grund, som Citant(en) formeener hvercken har veret  ej \heller/ skall blifve

 

1735: 13

 

anseet for at vere nogen Rigtig Marckesten, saasom Rettens Middell dend icke til nogen Marckesten haver ordineret, fra saa lang tid som Erindres kand, hvor om \Encken/ et Tingsvidne var paastaaende.

  Pofvell Houckenes blev paaraabt men møtte icke,

  Encken paastod  eller Halfvor Arnevigen paa hindes vegne, at de indstefnte Vidner maatte Eedfæstes og afhøres.

  {Thj blev Vidnet, Johannes Olsen Tvedt}

  Stefnevidnerne Lænsmanden Ifver Knudsen Huglerøen og Jacob Aasebøe, blev paaraabt  som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt Pofvell Houckenes till dette Ting, at paahøre disse indstefnte Vidners forklaring, med mere end 14 dagers lovlig Kald og warsell.

  Widnet Johannes Olsen Tvedt, blev paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede saaledes. At for 2de aar siden gick Vidnet med Johannes Heljesen, eftter Citantinden  Sl: Joen Store Brandvigens Encke Aasa Stensdatters begiering, at besee og besigtige et Kaars som var hugget udj en Stor Steen i Brun!! (Brunen?) i Store Brandvigens fæbeite, som widnet siuntes at vere Nyelig hugget i dito Steen, og var Kaarset Blaat  lige som Steenen er i sig Self,  om heljeMistider 1733, og i Jueletider dito aar besaag Vidnet dito Kaars  som da var Sort, og for 8te dager siden besaag Vidnet det igien, da Kaarset i dito Steen var Rødt  ligesom Rust, og forklarede Vidnet aldrig ved  ej heller haver hørt at dito Sten haver veret ordineret till nogen Marckesten, ej heller er Vidnet vidende, at [i] dito Sten haver veret hugget noget Kaars udj  førend Vidnet med Johannes Hiljesen blev det seende for 2de aar siden, da Kaarset eftter Vidnets skiønsomhed, Nyelig udj dito Steen var hugget.

  det andet vidne Johannes Heljesen blev paaraabt  som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede i alle maader ligesom forrige Vidne vundet og udsagt haver.

  Halfvor Arnevigen paa Enckens wegne tilspurte vidnerne om de ere vitterlig hvilcken Mand som dette Kaars udj dend omvundne sten hafver hugget,  der til vidnerne svarede Nej, der om ere de indtet vidende.

  Halfvor Arnevigen paa Enckens vegne om vis passeret er, var et lovskicket Tingsvidne begierende, Som blev bevilget.

 

1735: 13b

 

 

Fogden Heyberg Proponerede at hand i andledning af Byefogden i Stavanger Sr: Søfren Ringholms fra ham indløbne Skrivelse og begier, at efttersøge en Persohn ved Nafn Jonas Jacobsen Hielm, som udj Stavanger skulle have begaaet Leyermaall  og førend bøderne hos hannem kunde Erholdes, Escaperede der fra till hans Moster  som er boende paa Hidschen i Sundhordlehns fogderie og Føyens Skibrede, ladet bem:te Persohn, ved Bøigde Lænsmanden og medhaftte Mend efttersøge  men icke kunde hvercken paa det eller andet sted opfinde  og paa det hand her om kunde Erholde Tingsvidne, hafde fogden Heyberg, ladet indkaldet Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad, der om at giøre Nermere forklaring   hvor paa Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad fremstod for Retten, og eftter at hand sin \Eed/ Eftter Loven havde aflagt  vandt og forklarede saaledes.   saa snart hannem fogden Heybergs ordre var indløben, har hand med 2de Mend forføyet sig til Hidsken, hvor Jonas Hielms Moster er boende  og nøye inqvirerte, om bem:te Persohn, der eller anden stedz her i Fogderiet maatte vere at finde, Men fornam da i Sandhed at bem:te Jonas Hielm, var afreist till Holland  og ingen Eiendeler hos bem:te Moster haver eftterladet sig, hvercken i penge eller penges verdie.   Fogden  om hvis Passeret er, var et lovskicket Tingsvidne begierende, som blev bevilget.

 

Lars Biønsen Spitzøen hafver till dette Ting ladet indstefne Hans Troensen Findaas for Nærgaaende beskyldning, at skall hafve beført Citanten for sin Præst  afgangne Hr: Jesper Ohmsen, at Citanten skall hafve haftt legemlig omgiengelse med et qvindemeniske, Marithe Nielsdatter.

  Contraparten Hans Troensen Findaas blev paaraabt, men møtte icke,

  Saa og hafver Citanten indstefnt som vidner Præstens medhielpere Salomon Hille og Indre Børøen, her om at aflegge deris Vidnes byrd  saa og Torgier Grønnevigen og Aaemund Eegckeland, hvor om Citanten er indstefnt at anhøre disse vidners udsagn, om forberørte beskyldning.

  Hans Troensen Findaas blev paaraabt, men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne till Sagen at svare,

  Stefningsmendene Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad, Mickell Toedtland og Halfvor Grønaas blev paaraabt  som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at have {d} indstefnt Hans Troensen Findaas till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og warsell.

  der eftter paastod Citanten at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og af-

 

1735: 14

 

høres.   Thj blev vidnerne paaraabt  som fremstod for Retten, da Eedens forklaring af Dommeren for Vidnerne blev oplæst, og der eftter formaenet at sige sin Sandhed, hvor eftter widnerne blev udviset, og en eftter anden siden paaraabt, hvor da Vidnet

  Salomon Hille blev paaraabt, som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes.  8te dager for Paaske 1735  da Præsten kom fra Bremnes Kircke til Vidnet og begierede Vidnet ville følge med ham og tilspørge Hans Findaas om hand wille tilstaae de ord som hand om Citanten Lars Biønsen Spitzøen haver talt, og som Præsten med Vidnet kom til Findaas, tilspurte Præsten Hans Findaas om hand ville tilstaae de ord hand haver talt om Lars Spitzøen, da svarede hand joe, og sagde hand til Præsten, endnu ville sige ham mere, at Lars Spitzøen laae hos tøesen \Marithe Nielsdatter/ og hafde sine gierninger med hinde som æcte folck, og sagde at Koenen saag det Een Nadt, og Tøesen  Nemlig Hans Findaaeses Tieniste Pige  Saag det dend anden Nadt.  videre hafde icke vidnet at forklare.

  det andet vidne Indre Berøen blev paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forcklarede saaledes.  at Præsten Sagde til Lars Spitzøen hand skulle icke søge Sacramentet  og lige saa om Tøesen Marithe Nielsdatter, førend Sagen var \i forhøret/ til Endebragt,  saa og hørte Vidnet at Hans Findaas siger til Een anden Mand  hand ville tilstaae de ord hand haver talt, men hørte icke ordene Nefne hvad det var for ord.  Videre hafde Vidnet icke at forklare.

  det Tredie Vidne, Torgier Grønnevigen blev paaraabt, som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede saaledes.  at Vidnet var hos Hans Findaas eftter Paaske, da hørte Vidnet at Hans Findaas Sagde at Lars Spitzøen laag en Nadt paa Findaas i Stuen hos Tøesen Marithe Nielsdatter, og sagde Hans Findaas at ville Staaet op af Sengen, Men Koenen holt ham om Lifvet hand icke kom op af Sengen.  videre vidste vidnet icke at forklare, uden at de var alleene, og ingen hos, da dette blev fortaalt, uden Hans Findaases Koene.

  det 4de Vidne Aamund Eegckeland blev paaraabt  som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes.  at have hørt af Hans Findaas  som fortalte til Vidnet at Lars Spitzøen laag hos tøsen Marithe Nielsdatter i Hans Findaases Stue  hvilcket Hans Findaas fortaalte i Vidnetz Huus eftter at hand var Stefnt till dette Ting.  videre hafde vidnet icke at forklare.

 

1735: 14b

 

  der eftter paastod Citanten Dom over Contraparten.

Eragtet.

efttersom Hans Findaas befindes at vere lovlig Stefnt till dette Ting, Saa forelegges Hans Findaas till neste Ting at møde og svare till Sagen.

 

Publiceret Haachen Hofde, og Lars Thoersen Andahls udstedde Skiøde paa ½ Løb 1 Mrk: Sm: udj Berøen  med bøxell og herlighed, till sin Svoger Indre Indresen  som der for haver betalt 37 rdr:  dat: 10 Janvarij 1735.

 

Publiceret Christj  Sl: Taarbiørns eftterlefverske, Taarbiørn Taarbiørnsen, Endre Taarbiørnsen, Peder Larsen Mæling \og/ Erick Kollevogs {Er} udstedde Skiøde paa 22 2/3 Mrk:r Sm: udj Habbestad til Hans Fylchesnes  som der for haver betalt 36 rdr:  dat: 14 Julij 1735.

 

Publiceret Jesper Ohmsens udstedde bøxelseddell paa ½ Løb 3 Mrk:r Sm: {till P} i Culleseid til Peder Stephensen  dat: 14 Julij 1732.

 

Hans Fylches!! (Fylchesnes) fremkom for Retten og lyesede sin odels og Pengemangels Lysnings Redt till 1 Løb Smør i Habbestad, som opsidderen Lars Olsen beboer og bruger, som hand sagde er hans Sande odell, som hand agter at indløse saa snart hand er god for at bekomme saa mange Penge.

 

Sr: Jørgen Neumand hafver till dette Ting ladet indstefne Ingebregt Løckling og hans Søn Mickell Ingebregtsen, samt Daniell Sæle, Hans ibid: og Christen ibid: till Doms lidelse til straf og bøders betaling for de haver forment ham det wrag godz som hand paa Auction paa Nest afvigte Vaarting kiøbt haver, samt at Erstatte Processens beckostning.

  Stefnings Mendene Lænsmanden Næll Hyestad!! (Hyesingstad) og Ole Sørenæs blev paaraabt, som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed at \have/ indstefnt forbemelte Persohner til dette ting med mere end 14 dagers Kald og warsell.

  Jørgen Neumand Proponerede, at hand tillige med sin dreng {og en Mand} Ole Nielsen og Jacob i Vogen, Reiste til Geitung for at afhendte det wrag godz som hand offentlig paa seeniste Waarting 1735 holdte Auction sig hafver tilckiøbt  Neml:  et Skibs vandt og tougverck, som i Geitung var beliggende i Michel Olrichs Huuser, hvor till Michel Olrich laante ham Nøgelen, og da Nøstet var oplucket tog Ingebregt Løckling Nøgelen fra ham;   der till de indstefnte svarede at Sr: Neumand Sagde og lod sig forstaae lige som de skulle have taget noget af wraget, hvor ofver de sagde at Sr: Neumand skall icke faae vraget førend Lænsmanden kommer og ofverseer om noget af wraget er bort kommen, og i dend henseende blev Sr: Neumand hindret wraget dend gang, at hand icke dend gang fick det med sig

 

1735: 15

 

  Sr: Neumand her imod Replicerede og Sagde, hand wille med vidner bevise at hand icke haver beskyldet dennem for at have taget noget af wraeget, og i dend henseende paastod hand udsettelse i Sagen til Høstetinget, til hvilcken tid hand wille indstefne sine Vidner, Ole Nielsen Spitzøen, Jacob i Vogen  og Lars  Huusmand i Hidsken.   Sr: Neumand Sagde at de som haver hindret ham wraget, ere de 4re indstefnte Mend, og 4re Mend till som hand icke ved Nafn paa.

  de indstefnte Reserverede sig om fornøden giøres, at bevise det Sr: Neumand haver beskylt dennem  som allerrede Refereret og indført er.

Eragtet.

Sagen udsettes till Høstetinget førstckommende, till hvilcken tid Sr: Neumand haver sine paaberaabte Vidner lovligen at instefne.

 

Sr: Neumand haver till dette Ting ladet indstefne Ingebregt Løckling for beckomne varer 3 rdr: 3 Mrk: 15 s: til Doms lidelse at betale, saa vell som Sagens omkostning.

  Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Hystad!! (Hyesingstad) og Ole Søerenæs blev paaraabt  som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven, at have Ingebregt Løckling til dette Ting indstefnt med mere end 14 dagers Kald og Varsell

  Sr: Neumand i Rette lagde en Regning paa de varer Ingebregt Løckling haver beckommet  hvilcken er dat: 6 April 1735  saa lydende.

  Sr: Neumand paastod Dom over Contraparten;

Eragtet;

Som det er bevist at Ingebregt Løckling er lovlig Stefnt, Saa forelegges hannem till Høstetinget førstckommende at møde og svare till Sagen.

 

Mons:r Wenwich paa Hans Glisborgs Enckes Vegne, haver atter i forrige indstefnte Sag, indstefnt Frands Sveen til Doms lidelse.

  Frands Sveen blev paaraabt  som møtte for Retten, og wedgick at have faaet lovlig Kald og Varsell.   Frands Sveen Proponerede og Sagde at hand haver for sin Sl: fader arf annammet Jordegodz  Nemlig en gaard i Ryefylche fogderie i Wats Skibrede \Sørhuus  Skyldende 3 Løb Sm:/  som og paa sine 2de Sødstres vegne i dito gaard for deris tilfaldende arfvelod, saa som for Johanne  2 ½ Spand   og for Maren  3 Spand, og hafde gaarden i opsiun till aaret 1723  da hand Solte dito gaard Sørhuus  skyldende 3 Løber Smør  hvor fore hand beckom 80 rdr:  bøxell af gaarden haver hand icke oppebebaaret, og ej heller haver hand af øfrigheden veret ordineret til formynder  ej heller ved hand at have udgifvet saadant afckald {soned} til sin Stiffader Lieutenant Treubler, som dend i Retten Producerede Copie lyder.

  Wenvich lod tilføre at omskiønt Contraparten Frand!! Sveen benegter

 

1735: 15b

 

icke at have udgifvet noget afkald til sin Stiffader Hr: Lieutenant Treubler, saa haver hand dog utvungen og frivilig for denne sidende Redt tilstaaet at have annammet det ommelte Jordegodz  og samme antaget under sin forvaltning, og at hand som sine Sødstres broder eftter Loven var fød werge, will Comparenten formeene at vere aldeles u-imodsigelig, thj formente hand at denne benegtelse  som aldeles icke accorderer med Frands Sveens forrige tilstaaelse, aldeles icke kand Svecke dend af Comparenten forhen Producerede Copie af Frands Sveens afckald til Hr: Lieutenant Treubler udgifvet, allerheldst samme, langt mere kom/m/er ofverEens med hans tilstaaelse end hans benegtelse,  ellers hvad Frands Sveen forklarer, og Siger at skall have Solt, hans Myndtlingers tilhørende Jordegodz i gaarden Sørhuus, da ville Comparenten formeene, at samme icke finder biefald med Loven, som forbyder {at selge} en formynder at selge sin Myndtlings tilfaldende Jordegodz, icke dis mindre som tit bem:te Frand!! Sveen icke haver Produceret noget bevis for denne hans udsigende  saa er Comparenten u-vidende om samme medfører Sandhed eller ej, hvor fore hand Refererede sig til dend udj Retten Producerede Regning  forhaabende at Frands Sveen, naar en forvendtende Endelig Dom udj Sagen bliver afsagt, vorder tilfunden, {da} at betale Citanten, de paa Jordegodset Jorddrottelig Rettigheder Endnu Resterende 22 rdr:   Ellers begierede Comparenten, det Retten ville imponere Frands Sveen, at gifve forklaring hvad bøxler som paa Jordegodset kand vere falden, imedens hand samme gaard hafde under forvaltning, saa og hvor meget samme sig kunde beløbe, da hand formente at samme  lige saa vel som de øfrige interesser af Jordegodset, bør vere Citanten tilhørig.

  Frands Sveen her til svarede at imedens hand haver haftt gaarden Sørhuus under forvaltning  falt ingen bøxler indtill hand dend bortsolte aarret!! 1723.

  Mons:r Wenvich Reserverede sig at ville undersøge om denne Frands Sveens forklaring er Sandferdig eller icke.

  Frands Sveen blev tilspurt om Sødsteren {Joh} Maren Johansdatter icke tilfalt nogen Arfvelod eftter sin Sl: fader fader.   Frands Sveen Sagde at

 

1735: 16

 

hvercken hun eller andre sødskende er nogen arfvelod tilfalden eftter Sl: faderfaderen, og at hand som Broder har forbundet sig at føde og underholde Stiffaderen saa lenge hand levede, og lige saa at betahle hans skyld og gield  blev hans fattige eftterlatte Eiendeler til ham af faderfaderen Transporteret, hvor om Frands Sveen Producerede Sl: fader faderens Transport  af dato d: 18 Decembr: 1704  saa lydende.   Endnu Producerede Frands Sveen sin Sødster Marens {Mandz} forrige afdøde Mand  Sl: Michel Holms fuldmegtiges Sr: Aagaards udstedde afckald  at Frandz Sween for dend Pretenderende Arfvelod udj Sørhuus haver aflagt god Rigtighed  dat: 20 Janvarij 1723  saalydende.   Endnu Sagde Frands Sveen, hvad sig angaar de 2 ½ Spand Sm: som Sødsteren Johanna tilfalt i gaarden Sørhuus, da er Samme giort i penge, og som Sødsteren Johanna var svagelig til hilsen, saa at hun icke kunde tiene for sit brød  maatte hun indtage hos en Mand  Nafnlig Taarmund i Mølstrevogen  hvor hun var till huus verelse \i 12 aar/  og imidlertid hafver hun til Lifves ophold fortæret sin Sl: fader arf, og war hun saa fattig og udsel nogle aar før hun døde, at hun maatte bede almisse  hvilcket hand sagde at wille med Almuen bevise i sin tid om forlanges, og i saa maade var ingen Midler eftter hinde forefunden som hindes sødskende eftter hindes død kunde arfve.

  Mons:r Wenvich Replicerede at som denne Frands Sveens udsagn udfordrer bedre afbeviselse, saa begierede hand at Retten ville forelegge Frands Sveen til Høstetinget at fremkomme, med en Rigtig Special beregning over hvis hans Sl: Sødster og Myndtling Johanna Johannesdatter tid eftter anden af sine arvemidler haver oppebaaret, og samme med vedbørlig Rigtighed afbevise.   og som nu Frands Sveen er fremckom/m/en med u-Vendtelige beviser  Saa begierede hand Copie af hvis passeret er, og paastod udsettelse i Sagen til Høstetinget førstckom/m/ende, paa det hand imidlertid kunde Communicere sin Principalinde Sagens beskaffenhed, saa og indhendte hindes ordre, om hand Sagen yderligere end sked er skall Proceqvere.

Eragtet.

Eftter Sr: Wenviches paastand udsettes Sagen till Høstetinget førstkomende.

 

Ole Pofvelsen hafver till dette Ting ladet indstefne   Sagen blev i mindelighed for Retten {..} imellem Parterne forEenet.

 

1735: 16b

 

 

Johannes Emberland haver indstefnt, Johannes Aasebøe for Agerskade, till Doms lidelse  samt at betahle Processens omckostning.

  Johannes Aasebøe møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.

  Johannes Emberland Sagde hand haver ladet Lænsmanden og Skafferen See paa dend skade hand haver taget paa sin ager ved det at Johannes Aasebøes Creatuurer haver indbrødt paa hans bøe og Ager, som hand paastod maatte Eedfæstes og afhøres.

  Johannes Aasebøe Sagde hand icke er indstefnt at paahøre Lænsmandens og Skafferens forklaring  hvor fore hand paastod de icke til Eed maatte antages forinden hand af Citanten bliver lovlig lovlig!! Stefnet og Kaldet til at paahøre deris udsagn.

Eragtet.

Citanten Johannes Emberland forelegges til neste Ting at indstefne sine Vidner at forklare hvad Skade hand paa sin ager taget haver, samt forelegges med vidner lovli!! (lovlig) at bevise om gieres garen for hans bøe og udmark {lovlig} da var i loflig hæfd, dend tid de omtvistende Creaturer sig paa hans Engebøe skall have indtrenget, till hvilcke vidners udsagn, hand Contraparten lovligen haver at indstefne.

 

Johannes Johansen Mølstre og Gunder Christensen Hofland hafver till dette Ting indstefnt Siur Emberland till at giøre forklaring om de 20 rdr: Ifver Jensen Søerhuus af Sl: Gunder Espever laant hafver, {hv} for hvilcke Penge Ifver Søerhuus haver ladet Passere sin qvittering  dato 15 Martij 1725.  til Doms lidelse at betale, saa og Processens omckostning at Erstatte.

  Siur Emberland møtte for Retten og wedgick at have faaet lovlig Kald og varsell.

  Johannes Johansen Mølstre og Gunder Christensen Hofland møtte begge for Retten  hvor da Johannes Johansen Proponerede og sagde at da Skiftte og deeling eftter Sl: Gunder Espever blef af Rettens Middell forrettet d: 18 Septembr: 1733, da fandtes Ifver Jensen Søerhuuses qvittering i Sterfboet  at hand till Sl: Gunder Espever war Skyldig 20 rdr:  hvor fore disse Penge i Skifttebrevet blev anført, og deelet paa Arfvingerne, og som {dito} af dito Penge er udlagt paa Gyrj Christensdatter 4 rdr:  hvor fore Johanes Mølstre er ordineret til formynder, udj hvis henseende hand er nødsaget at paasøge Pengerne  hvad beskaffenhed det sig med samme Penge maatte have, hvad endten (d….e) for hans Myndtling Gurj Christensdatter

 

1735: 17

 

att faae heller icke, og som Comparenten eller formynderen, haver anmodet Ifver Jensen Sørhuus om samme Pengers betaling, og er bleven svaret at hand ved Siur Emberland haver betalt disse 20 rdr: til Sl: Gunder Espever 7 â 8 aar førend hand ved døden afgick, saa hafver hand som formynder for sin Myndtling, tilige med Myndtlingens Broder Gunder Christensen veret nødsaget at indstefne Siur Emberland till dette Ting at svare till Pengerne, Saa som Pengerne paa Myndige og u-Myndige Arfvinger er udlagt, Saa som paa Gunder Christensen er af disse Penge udlagt 6 rdr:   Paa Peder Christensen er udlagt 6 rdr:   paa Anna Christensdatter er udlagt 2 rdr:   paa Gyrj Christensdatter udlagt 4 rdr:   og paa Magdalena Pedersdatter udlagt 2 rdr:

  Gunder Christensen Refererede sig til forestaaende proposition og med formynderen Johannes Mølstre var paastaaende at Siur Emberland bør ved Dom blive tilfunden at betale.

  Siur Emberland møtte for Retten og Sagde at hand af Ifver Søerhuus annammede disse 20 rdr:  hvilcke hand betalte paa en Søndag ved Bømle Kirke till Sl: Gunder Espever Self \7 â 8 aar førend hand døde/  og leverede ham pengerne 20 rdr: i sin Eegen haand paa Ifver Søerhuuses Vegne, og som hand ej var vidende at Ifver Søerhuus for disse Penge haver ladet passere sin qvittering, saa kunde hand dend heller icke {kunde} afhendte, og i dend henseende haver dito qvittering  som fandtes i Sterfboet eftter Sl: Gunder Espever  foraarsaget denne Confussion at Pengerne er Sterfboet till Indtegt beregnet, og paa arfvingerne udlagt.   Hvor paa Siur Emberland Erbød sig at ville aflegge sin Sahlighedz Eed at denne hans forklaring er i allemaader Sandferdig.   hvormed formynderen og Gunder Christensen var fornøyet  naar som heldst at Siur Emberland ville {paa den/n/e} \denne/ sin forklaring med Sahlighedz Eed Stadfæste;   hvor eftter de war Dom Paastaaende.

  Siur Emberland fremstod for Retten og med Sahlighedz Eed beckrefttede sin forhen giorde forklaring at have de 20 rdr: paa Ifver Søerhuuses Vegne betalt till Sl: Gunder Espever 7 â 8 aar førend hand døde.

  Citanterne war Dom paastaaende.

thj blev saaledes for Retten Kiendt  dømt og afsagt.

Af Citanterne er Siur Emberland indstefnt at tilsvare de 20 rdr: som Ifver Sørhuuses {forefundne} qvittering {og Revers} i Sl: Gunder Espevers Sterfboe er forefunden, og i dend henseende er dito Penge udj Skifttebrevet Sterfboet til Indtegt bereg-

 

1735: 17b

 

net, og paa Eendell af Arfvingerne udlagt, iblandt disse arfvinger er 4 rdr: udlagt paa Myndtlingen Gyrj Christensdatter, hvor fore dend foresatte formynder Johannes Mølstre, tillige med Gunder Christensen  som paa sin Lod er udlagt af dito Penge 6 rdr:  haver veret aarsaget {disse} denne prætention at paatahle,  Men som Siur Emberland her for Retten haver declareret og forklaret at disse omtvistende Penge er af ham paa Ifver Søerhuuses Vegne till Sl: Gunder Espever betalt 7 â 8 aar førend hand ved døden afgick, og end ydermere denne sin forklaring her for Retten Persohnlig med sin Sahligheds Eed Stadfæstet,  Saa bliver Siur Emberland for Citanternis Søgemaall her udinden frifunden,  og formynderen for disse 4 rdr:s ansvar for sin Myndtling, angerløs;  og som befindes at disse omtvistende 20 rdr: er nesten!! (mesten?) paa Møderne arfvingerne udlagt, Saa skall Ermelte Penge paa alle Sterfboets Arfvinger decourteres  paa det dend Eene med dend anden kand nyde Jefnet, og i dend henseende bliver Citanterne tilholdet at indkomme til Sorenskrifveren med dito Skiftte brev, da denne irring skall blive Corrigeret, till eftterretning for Arfvingerne.   Processens omkostninger paa begge sider ophæfves.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 1 Løb Sm:  1 Huud i gaarden Rafneberg i Fiere Skibrede beliggende, till Johannes Aanundsen  som der for haver bet: bøxel 15 rdr:  dat: 14 Julij 1735.

 

Publiceret Heine Joensens udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Eritzland til Jacob Haagckens:  dat: 14 Julij 1735.

 

Publiceret Hans Joens: udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Eritzland till Niels Thomesen  dat: 14 Julij 1735.

 

Knud Erfvesvog haf!! (hafver) udj forrige indstefnte Sag Atter till dette Ting ladet indstefne Steener Næsse fordj hand hafver Slaget ham, saa og u-Lovlig hugget i hans Skoug, og till dend Ende haver Citanten indstefnt Contraparten till Doms og strafs Lidelse  samt at betale Processens beckostning.

  Steener Næsse møtte for Retten og vedgick at hafve faaet lovlig Kald og Varsell till dette Ting, og sagde hand icke haver slaget ham, og hvad sig dend brendeved angaar  eller 2de Læs brendeved som hand hueg i Knud Erfvesvogs Skoug  da haver hand der til Lov af Eieren, hvor om hand Producered Eierens Johannes Nielsens bevis at hand hafde forlof at hugge i Skougen bemelte ved, hvilcken er dat: Decembr: 1735  saalydende

 

1735: 18

 

  Knud Erfvesvog og Steener Næsse blev for Retten med hin anden Saaledes forEenede, at Steener Næsse lofvede for Retten at betale till Knud Erfvesvog 3 rdr:  hvor imod all prætention og Lovmaall denne Sag betreffende, skall imellem dennem vere ophævet, hvor paa de med haand Regckning for Retten blev forEenede med hin anden, og var Knud Erfvesvog paa dette imellem dennem oprettede forliig Dom paastaaende,

thj blev saaledes for Retten Kiendt  Dømt og Afsagt;

Som Steener Næsse her for Retten hafver udj forEening lofvet og tilfredz stille{t} Knud Erfvesvogs Søgemaall, ved det hand haver tilsagt i god vilje at ville betahle 3 rdr:  Saa bliver all Dispute {og} denne Sag betreffende af Citanten, mod Contraparten ophæfvet, hvor imod Steener Næsse tilfindes at betahle de udlofvede 3 rdr: till Knud Erfvesvog inden 15 dager ved Namb og Vurdering udj hans Boe, eftter denne Doms lovlige forkyndelse.

 

Mons:r Wenwich tilckiendegaf for Retten, at dend af ham paa Sl: Knud Ifversens arfvingers Vegne Reiste Sag imod Wiciterer Nathanael Broese, bliver nu af ham paa dito arfvingers Vegne frafalden, saa at de icke {paa} dend søgende Prætention hos hannem nu mere agter at Proceqvere, saa som Sr: Nathanael Broce for dito Prætention hafver tilfredz stillet Sl: Knud Ifversens Arfvinger, ved det hand till dennem haver ofverlefveret det Reqvirende!! afckald fra Sl: Michel Grams Børn  hvor med de i allemaader er fornøyet.

 

Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Findaas Præsteboell at!! (er?) Beneficeret 12 Mrk: Smør udj gaarden Fylchesnes.

 

dend sidste Termins Restance for 1734 udj Føyens Skibrede bedrager dend Summa 298 rdr: 5 Mrk: 12 s:  hvor paa Fogden blev Tingsvidne meddelt,  Lige Restandsen paa dend sidste Termin 1734 udj {Føy} Fiere Skiberede  235 rdr: 5 Mrk: 1 s:

 

 

 

Ao: 1735  d: 19, 20 og 21 Julij  blev holden Almindelig Sommer  Skatte og Sage Ting paa gaarden Fiddie for Etnes og Fieldbergs Skibreders Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend, Anders Østrem, Lars Østrem, Niels Frette, Halfvor Biørck, Niels Grindem, Niels Aslachsen Ryg, Biørn Kaldem og Eerick Ouestad, med fleere Almue af begge Skibreder som Tinget sam/m/e tid Søgte

 

1735: 18b

 

 

Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Forordning om Sabatens og andre hellige dages tilbørlige helligholdelse  dat: 12 Martij 1735.

 

Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste udgangne Placat angaaende Toldens forhøyelse paa Top og andet Raffineret Sucker  Samt Sirupper  som fra fremmede steder till begge Rigerne anføres  Dat: 25 April 1735.

 

Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral Kaases udgangne Placat  at ingen af Almuen {paa} i Sundhordlen og Hardanger Fogderie maa selge barck till Skotter eller andre fremmede uden Rigs folck, men vere forbunden at selge dend til Skoemagerlauget i Bergen  dat: 18 Martj 1735.

 

Publiceret Sorenskrifver Randulfs og Iwer Melboes auctions Skiøde paa Gaarden Sundnes  Skyldende 1 Løb 18 Mrk: Smør med bøxel og herlighed  til Ole Hansen Fadtland  som der for blev høystbydende for 181 rdr:  dat: 31 Decembr: 1734.

 

Publiceret Johannes Tielmelandz og Niels Øyes udstedde Skiøde paa 1 Løb 2 pd: 21 Mrk:r Sm: udj Caldem till Biørne Tollefsen  dat: 21 Janvarij 1734.

 

Fogden Heyberg haver i anledning af Cammer Collegii antegnelser i hans allerunderdanigste aflagde Regenskab for 1733  dessen 13de Postes 5te art:  indkaldet Klockeren till Fieldbergs Præstegield  Lyder Giæven  at giøre bevislig hvorledes gaarden Breche  No: 53 i Fieldbergs Skibrede, Skyldende ½ Løb Smør  er blefven Klocker Gaard, og hvor lenge dend har fult Klocker eftter Klocker for Klockerboelig.

  Lyder Gieven møtte for Retten og forklarede at da hand for 15 aar siden blef kaldet at vere Klocker til Fieldbergs Præstegield, har hand ligesom hans formend tiltrædet Klockerboeligen Breche, till Virkelig Eiendom brug og boelse, og saaledes bliver Klockergaarden eftter hans død, leveret till dend som i hans sted bliver Klocker,  Ellers forklarede Klockeren Lyder Giæven at hand icke hafde noget Skrifttlig at fremlegge, hvor med hand endten kunde bevise, hvor lenge dend endten haver veret Klockergaard, eller hvem der har skiencket eller gifvet dend till Klockerboelig, Men hand fremstillede for Retten Gamle Mend, som med Almuen i allmindelighed forklarede at saa vit de er vitterlig, og af deris for-

 

1735: 19

 

færdre fra ældgammell tid har hørt; er og har gaarden Breche, veret Klockerboelig for Klocker eftter Klocker over 100 aar, og maaske vell i 200 aar  saa og at de dend till Eiendom brug og beboelse har antaget, naar de till Klocker Embedet er bleven beskickcket, men hvem som dito gaard haver givet og skiencket till Klockerboelig, kand Almuen fra saa lang tid icke Erindre.   Klockeren Lyder Giæven forklarede end ydermere, at hand aldrig  som hans Skattebøger kand udvise, er bleven fordret af nogen Foeget, odelskatt eller Rostieniste af denne gaard, førend nu denne itzige Foeget Heyberg, der om giør anfordring, og haaber hand allerunderdanigst at denne Klockerboelig, allernaadigst vorder beskyttet ved dend frihed, som dend fra ældgammell tid haftt haver.

  Fogden war paastaaende at hvad som for Retten Passeret er, maatte hannem beskreven under Rettens forsegling meddeles  Som blev bevilget.

 

Ole Wettestøe hafver atter indstefnt udj forrige indstefnte Sag, Siur Wettestøe og Huustrue, for det ofverfald som {Vi} imod Citantens Huustrue er øfved i hans fraverelse, og endskiøndt Citanten lod sig forliige paa Høstetinget  saa dog haver Citanten siden dend tid ej fornummet nogen Eenighed eller forligelse af sin Contrapart siden dend tid, hvor fore Citanten her om haver atter ladet indstefne Contraparten med sin Huustrue til Doms Lidelse  bøder og straf eftter Sagens beskaffenhed, samt at Erstatte Sagens forvolte omckostninger.

  Citanten Ole Wettestøe møtte for Retten og var [Dom]? udj Sagen paastaaende.

  Contraparten Siur Wettestøe møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og warsell.  og sagde Siur Wettestøe at hand Protesterer imod widnet Britha Ingebregtsdatters Vidnesbyrd og forklaring, saa som hun er Citantens Broders Huustrue, og er ham saa nær beslægtiget   og hafde hand icke nu indstefnt nogen widner, men sagde hand ville indstefne Vidner  men vidste icke at Nafngifve Vidnerne, saa som Sagen er icke Siuer Wettestøe  men hans Huustrue vedkommende;

  Citanten Ole Wettestøe Replicere-

 

1735: 19b

 

de og Sagde, at denne Contrapartens proposition at ville føre widner, men icke ved, at Nafngive vidnerne, kand sees og befindes er af Contraparten Siur Vettestøe icke andet end et u-loflig og u-grundet paaskud, Sagen til ophold, og Comparenten till omckostning,  thj Contraparten med sin Huustrue blev indstefnt til afvigte Vaarting, og af Retten forelagt at møde og svare till Sagen till dette Somerting, hvor till Contraparten ydermere af Citanten er indstefnt  og hafde da Contraparten agtet at føre flere vidner, saa hafver hand haftt tid nock vidnerne till dette Ting at indstefne, men som det ej er eftterkommet, saa anseer Comparenten, Contrapartens proposition ickun og alleene for et u-lovlig paaskud, og i dend var Dom udj Sagen paastaaende.

  Contraparten Refererede sig till sin forrige proposition.

thj blev Eragtet.

Sagen udsettes till Høstetinget førstckommende, til hvilcken tid Siur Wettestøe forelegges sine paaberaabte Vidner at indstefne.

 

Ole Vettestøe hafver atter udj forrige indstefnte Sag indstefnt Siur Wettestøe angaaende de 6 Klage Poster hand haver udj Fogden Heybergs brev  dat: 28 Septembr: 1734  ladet ancklage Citanten for, og i mangell af bevis haver Citantanten!! indstefnt Contraparten til Doms Lidelse  samt at betahle Processens beckostning.

  Citanten møtte for Retten og paastod at de besigtelse Mend, som haver besigtiget Jorden, ageren og beslige  maatte Eedfæstes og afhøres.

  Contraparten Siur Wettestøe møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og warsell.  og paastod at hand maatte faae Sagen udsadt till Høstetinget  da hand wille indstefne Vidner at bevise de mod Citanten beskylte Poster.  og tilstod Siur Vettestøe at hand haver beført og ancklaget Citanten for Fogden, og der paa begierte af Fogden at hand wille Lænsmanden,!!  som det ommelte brev af 28 Septembr: 1734 melder om.

Eragtet.

Siur Wettestøe og Ole Vettestøe forelegges till Høstetinget førstckom/m/ende at indstefne sine Vidner till Sagens oplysning.

 

Publiceret Deris Kongl: Mai:ts allernaadigste udstedde Skiøde paa 1 Løb 1 pd: 9 Mrk: Sm: udj Teisdahl, till Hr: Jochum Althand  som der for haver bet: 52 rdr: 3 Mrk:  dat: 31 Janvarij 1735.

 

Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste udstedde Skiøde paa 1 ½ Løb Smør  1 Tønde Korn udj gaarden Stølle til Hr: Jochum Althand  som der for haver betalt 78 rdr:  dat: 31 Janvarij 1735.

 

1735: 20

 

 

Ole Nielsen lader ved Welærværdig Hr: Jochum Althand lyese sin Odels og Pengemangels Lysnings Redt, till dend Jordepart udj gaarden Østrem, som Lars Taarbiørnsen paaboer og bruger  2 Løber 18 Mrk:r Smør  som hand Sagde at vere sin Rette og Sande odell, hvilcket hand  saa snart hand kand faae saa mange Penge, til sig ville indløese.

 

Publiceret Hr: Ellias Heltbergs udstedde Skiøde paa 2 Løber Sm:  ½ Huud i gaarden Romsøe i Fieldbergs Skibrede beliggende  til Johannes Tørresen  som der for haver betalt 350 rdr:  dat: 24 Maij Ao: 1735.

 

Publiceret Berthe Halfvorsdatter  Sl: Otter Nielsens  udstedde Skiøde paa sine i boende Huuser staaende paa Gierde grund, till Joesep Andersen, som der for haver betalt 60 rdr:  dat: 15 April 1735.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstede Skiøde paa Madame  Sl: Hr: Eillias Heltbergs,  Peder Heltbergs og Margrethe Heltbergs vegne udstedde Skiøde paa 1 Løb Sm:  1 tde: Korn med bøxel  udj gaarden Roa  till Hr: Erland Michelsen, som der for haver bet: 108 rdr:  dat: 20 Aprilis 1735.

 

Publiceret Tollef LoufverEides udstedde Skiøde paa 2 Løber  1 Huud udj Teisdahl med bøxell  till Ole Jørgensen Bustethuun  som der for haver betalt 85 rdr:  dat: 18 Julij 1735.

 

Publiceret Hr: Jochum Althands udstedde Skiøde paa 2 Løber 6 Mrk: Sm:  og overbøxel til 6 Mrk:r Sm:  udj Teisdahl till Ole Baardsen og Jacob Olsen  som der for haver betalt 63 rdr:  dat: 30 Martij 1735.

 

Publiceret Daniel Rafnsbergs udstedde bøxelseddel paa 1 Løb Sm:  1 Huud udj gaarden Fosse til Jonas Jensen  dat: 6 Decembr: 1734.

 

Fogden Heyberg paa Lars Smithis Vegne i Stavanger haver till dette Ting ladet indstefne Sl: Otte Nielsens Encke for Resterende Landskyld og Rettighed af gaarden Ouestad, som hun til Sr: Lars Smith i Stavanger er Skyldig 37 rdr: 3 Mrk: 8 s:  der af at betale \sin/ andel  som er dend halve Part  18 rdr: 4 Mrk: 12 s:  og 4de Penge af Landskylden  for gaarden Ouestad, eftter andell, ved Dom at vorde tilfunden at betale med Processens omckostning.

  Encken Britha Halfvorsdatter  Sl: Otter Nielsens eftterlefverske  møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og warsell.

  Mons:r Kofod møtte udj Retten {og} Paa Sr: Lars Smithis Vegne og Producerede Sr: Lars Smithis Regning in originalj  dato d: 3 Junij 1735  saa lydende.   Saa og det der udj Regningen paaberaabte Skifttebrev forfattet over Skifttet eftter Otter Nielsens forrige Huustrue d: 13 Junij 1718, hvor af Sees at til Resterende Landskyldz Rettighede til Christiansands Kircke er udlagt 31 rdr: 8 s:  Men som Otter Nielsen beboede gaarden Ouestad 3de aar der eftter, saa er Rettigheden opløben til dend udj Regningen opførte Summa 37 rdr: 3 Mrk: 8 s:

 

1735: 20b

 

Og som Encken ved holdte Skiftte og deeling eftter sin Sl: Mand Otter Nielsen dend 1 Maij 1734 icke haver angifvet gielden, ej heller frasagt sig arfv og gield eftter sin Sl: Mand  langt mindre omgaaet med Sterfboen eftter hendes Sl: Mandz død Saaledes at hun kunde frasige sig arfv og gield, saa er Sr: Lars Smitis paastand, at Encken Berthe Halfvorsdatter bør tilfindes at betale dend halfve dell af de Resterende Landskyldz Rettigheder med 18 rdr: 4 Mrk: 12 s:  foruden 4de Penge og denne Processes forvolte omckostning.

  Encken kand icke fragaae gielden, men becklagede at hun af glemsomhed Erindrede icke at angifve gielden paa Skifttet eftter sin Sl: Mand da det blev holdet d: 1 Maj 1734, og i henseende till hindes fattigdom og Svaghed formoedede hun at Sr: Lars Smit efttergifver hinde noget af gielden, og till dend Ende begierede hun udsettelse i Sagen til Høstetinget førstkommende, da hun imidlertid agter at taele med Sr: Lars Smith i Stavanger  og meener at komme med hannem udj mindelig forEening.

thj blev Eragtet.

Sagen udsettes till Høstetinget førstckommende.

 

Halfvor Tvete hafver till dette Ting ladet indstefne Samuel Haaim till Doms og Strafs Lidelse for øfvede Skieldz ord imod Citanten, hvor om Samuel Haaim er indstefnt at paahøre widnernes Joen Haaimsnes og Lars Lundes udsagn og widnesbyrd, samt at Erstatte Processens beckostning.

  Samuell Haaim blef paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne til Sagen at Svare.

  Stefnevidnerne Erick Tørresen og Engemon Olsen Wae, blev paaraabt, som fremstod for Retten og hiemlede ved [Eed] eftter Loven, at have indstefnt Samuel Haaim till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og Varsell.

  Halfvor Tvete paastod at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.   thj blev vidnerne for Retten fremckaldet, da Edens forklaring af Lovbogen for vidnerne blev oplæst, hvor eftter det Eene vidne blev udviset, imidlertid at

  widnet Joen Haaimsnes fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes.  At Halfvor Tvete  Samuel Haaim tillige med vidnet fulte Sl: Erick Winje till graven d: 24 Martij 1735  med flere Almue, og som Liige følget gick fra Kirken  Saag og hørte

 

1735: 21

 

Vidnet at Samuel Haaim paa weyen \til/ WasEnden, Raabte  og Sagde, Halfvor Tveite, gack du hiem og giælde hunden din  hvor paa strax Samuell Haaim skiltes fra Ligefølget  og kom icke hiem till Sørgehuuset.  videre vidste Vidnet icke at forcklare.

  det 2det Vidne Lars Lunde blev paaraabt  som fremstod for Retten, og eftter \at/ hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes.  vidnet, tillige med det {andet} første vidne Joen Haaimsnes, Halfvor Tveite, og Samuell Haaim med fleere Almue, fulte Sl: Erick Winje till graven, d: 24 Martij 1735, og som Ligefølget gick fra Kirken og var kommen mod WasEnden, {de} da gick Samuel Haaim med vidnet, og kom Halfvor Tveite eftter  som Sagde  hielper Gud her,  tack  sagde vidnet, men Samuel Haaim taugde stille, og der nest Sagde Samuel Haaim till Halfvor Tveite, du er altid ond med mig, og da Samuell Haaim skiltes fra Haldoer!! Tveite, hørte Vidnet at Samuell Haaim Sagde till Haldoer Tveite, gack du hiem og giælde hunden din.  hvor vidnet skiltes fra Ligefølget, og er icke Mere vidende end forklaret er.

  Citanten Halfvor Tveite paastod Lavdag for Samuell Haaim.

thj blev Eragtet.

Samuell Haaim forelegges till Høstetinget førstckom/m/ende at møde og svare til Sagen.

 

Engemund Olsen Wae, haver atter udj forrige indstefnte Sag, ladet indstefne Eefvind Olsen Østrem til Doms Lidelse, samt at betahle Processens omckostning.

  Citanten møtte i Retten og Erklærede hand icke fleere Vidner agter at fremføre, end de vidner allerrede afhørte ere, og der fore war en u-opholdelig Dom udj Sagen paastaaende.

  Contraparten Eefvin Olsen Østrem møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og warsell, og som hand icke møtte paa Høstetinget, formedelst forfald, og nu hand haver hørt det Eene vidne skall have forklaret at {Con} hand  Contraparten, skall have kaldet Citanten de omvundne ord,  Saa Sagde Contraparten nu at hand i alt benegter Vidnet Mons Stølles udsagn, og i ingen maade ved at have talt saadanne ord,  og i det øfrige var Dom udj Sagen paastaaende.

thj blev Saaledes for Retten Kiendt  Dømt og Afsagt.

Ingemund Olsen Vae hafver till afvigte Høsteting indstefnt Eefven Ol-

 

1735: 21b

 

sen Østrem for ærrørige ord hand skulle haftt begiengnet Citanten med i Brølluppet paa Stølle 8te dager for Michaelj 1734  eller afvigte aar,  hvor \om/ det Eene widne Johannes Udstuen Edelig haver forcklaret, hand hørte at Citanten Raabte, og skiød til widne  det hører I paa  hand skielder mig for en Tiuv, men vidnet haver der hos forklaret icke hørte saadanne ord af Contraparten Eefvin Olsen Østrem,  det andet widne Mons Stølle forklarer at Citanten og Contraparten vare begge \noget/ drucken, og hørte Vidnet at Contraparten Efven Olsen Østrem skall have {sagt} breigdet Citanten Ingemund Olsen Wae for Een hoereplug,  Men som det er ickun et widne der saadane ord skall hafve hørt, hvilcket og Contraparten nu for Retten aldeles benegter dette vidnes udsagne, Saa kand icke heller dette Eene widnes Deposition paagielde Contraparten till nogen ansvar, imod hans giorde benegtelse, og i dend henseende Eefvin Olsen Østrem frifindes for Citantens Søgemall!! her udinden;  Og imod forhaabning de omvundne ord skulle vere talt eller udsagt, da bør de at vere død og magtesløse og ej at komme Citanten till mindste æres forckleinelse eller præjudice i nogen maade.  Processens omkostninger paa begge sider ophæfves.

 

Madame  Sl: Hr: Hans Camstrups  haver till dette Ting ladet indstefne opsidderne paa Stølle  Nemlig, Mons Stølle, Siur Stølle, Joene Stølle og Knud Stølle, til bøders og Strafs Lidelse for de icke haver opsadt sin gieres gar i fæebeitet, imellem gaarden Stølle og gaarden Camboe, som Citantinden paaboer  hvor ved hun af Contraparternes Creatuurer haver lidt en Stoer Skade i sin fæehage, hvor om alt hun formeener de ved Dom skall vorde tilfunden at betale hinde sin Erlidte Skade, samt Processens foraarsagede omckostning.

  Stefnevidnerne Erick Tørresen, og Joen Christensen blev paaraabt, som fremstod for Retten, og hiemlede ved Eed at have Mons Stølle, Siur Stølle, Joen Stølle og Knud Stølle till dette [Ting] indstefnt med mere end 14 dagers lovlig Kald og varsell.

  Opsidderne paa Stølle blev paaraabt men møtte icke, ej heller nogen paa deris Vegne til sagen at svare.

  Mons:r Bredal paa Madame  Sl: Hr: Camstrups  Vegne paastod Lovdag for Contraparterne, till hvilcken tid hand og paa Engckens Vegne Reserverede sig Vidner at føre.

Eragtet.

Opsidderne paa Stølle forelegges til neste Redt at møde og svare til Sagen.

 

1735: 22

 

 

Lars Stuemoe af Fieldbergs Skibrede, haver indstefnt Jørgen Nerem for Skiendz ord, der om til Vidner indstefnt Gunder Hougeland og Knud Svendsen Hamern, Rasmus Eie og Halfvor Nerem, og Anna Nereim.

  Stefnings mendene Thoer Heyebøe og Ole Johansen Rabben, blev paaraabt  som fremstod for Retten, og hiemlede ved Eed at have Vidnerne indstefnt till dette Ting med mere end 14 dagers lovlig Kald og varsell;

  Contraparten Jørgen Neremb møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.

  Citanten paastod at saa mange af de indstefnte Vidner som ere tilstede, maatte Edfæstes og afhøres.

  Thj blev widnet Gunder Hougeland paaraabt  som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  wanst og forklarede saaledes.  Sidst in Mayo 1735  da der blev kiørt Tømmer till Øhlens Kirke, da Vidnet kiørte tømmer ind paa Kirkegaarden, da kom Jørgen Neremb og Lars Stuemoe til tals om en Sadell, og som Vidnet kiørte lengere hen og læssede af sit Læs, og kom tilbage, hørte Vidnet at Jørgen Neremb Siger till Lars Stuemoe, du er en Skielm og en hunsvaatt, hvor paa Vidnet hørte at Lars Stuemoe Sagde til Jørgen Neremb  du er en Skielm og en hunsvaatt indtil du beviser det;  og iblandt fleere ord som icke vidnet Erindrer  hørte vidnet at Jørgen Nerem Sagde til Lars Stuemoe  din forbandede StrandeTiufv,  da sagde Lars  haver Jeg Staalen {for} \frem med/ dine Strender,  der paa svarede Jørgen, hvad du icke haver giort med mig  det har du giort med mine forældre.  Videre hafde icke Parterne Vidnet at tilspørge.

  Det andet Vidne Knud Svendsen Ham/m/ern blev paaraabt  som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede saaledes.  paa dend tid da der blev kiørt Tømmer til Øhlens Kirke i foraaret 1735, hørte vidnet at Jørgen Neremb og Lars Stuemoe talte med hin anden om en Sadell, som Lars negtede icke var nogen Redskab udj, og der paa hørte vidnet at Lars Stuemoe Skielte Jørgen Neremb for en Reipackieftt og Sloetryene, hvor paa Vidnet hørte at Jørgen Neremb Sagde till Lars Stuemoe, du er en Skielm og en hunsvaatt,  hvor paa Lars Stuemoe Sagde till Jørgen Neremb, du er en Skielm og en hunsvaatt indtil du beviser det,  da Skielte Jørgen Neremb Lars Stuemoe for en StrandeTiuv,  hvor paa Lars Stuemoe Sagde  Har Jeg faren frem ved dine Strender,  da Svarede Jørgen

 

1735: 22b

 

Neremb, har du icke giort det ved mig, saa har du giort det med mine forældre,  widere hafde icke Parterne Vidnet at tilspørge.

  det 3die Vidne Anna Neremb møtte for Retten og eftter at hun sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede saaledes.  Jørgen Neremb hafde en Sadell fra Rasmus Eie, som Lars Stuemoe kom og begierte dito Sadell, som laag i høe og Kornladen  hvor Øhlens Kirkes ornamenter laag forvaret udj  og var igienlæst, hvilcken Sadel Jørgen Negtede at Lars icke skulle faae,  der paa Vidnet lugte løedøren op saa at Lars Stuemoe fick Sadelen ud, og fra Løverdagen og till Mandags Morgen Stod Løen aaben, forinden Laaset blev sadt for døren.  Videre hafde icke Vidnet icke at forklare.

  Widnerne Rasmus Eie og Halfvor Neremb blev paaraabt men møtte icke.

thj blev Eragtet.

Citanten Lars Stuemoe, forelegges at indstefne sine vidner, Rasmus Eie og Halfvor Neremb til Høstetinget førstckommende;

  Eftter at saaledes var afskediget, blev Parterne for Retten med hin anden forEenede, og de udtalte ord mod hin anden paa begge sider, ærklærede de begge at vere talt af hastig ofveriilelse, og icke af nogen slags Aarsage, saa som de indtet med hin anden er vidende uden det som ærligt og sømmeligt er.

 

 

 

Ao: 1735  d: 25 og 26 Julij  blev holden almindelig Sommer  Skatte og Sageting paa Gaarden Sioe for Schaanevigs Skibredes Almue, Leenets og Halsnøe Closters godz  oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend  Nemlig, Indre Sioe, Joen Meehuus, Taarbiørn Skarfveland, Johannes Sioe, Niels Eie, Anders Toftte, Ole Toftte og Jacob Mehuus,

 

Publiceret Kongl: Forordninger og høye øfrighedz ordre lige som paa forrige Tinge.

 

Publiceret Henrich Formands udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Sm: udj Indre Svendsland til Ole Biørnsen  dat: 14 Maij 1735.

 

Mons:r Wenvich paa Sr: Foermands Vegne, atter udj forrige indstefnte Sag, ladet till dette Ting indstefne Aachre Kirckesongs!! (-sogns) Almue, til Doms Lidelse at betale til Aachre Kirke 3de aars Resterende Tiende, med Sagens forvolte omckostning.

  Endell af Almuen, saa som Christopher Hillestad, Lars Aarthuen, Ole Erickesen Wicke og Ole Siursen Vigcke med fleere, møtte for Retten paa Eegne og Samtlig Almuens Vegne, tilstod

 

1735: 23

 

at {vere} \dend/ Samtlig \Almue er/ lovlig Stefnt till dette Ting.

  Mons:r Wenvich paa Mons:r Formands vegne Proponerede at eftterdj Samtlig Aachre Kirkesogns Almue, ved deris Seeniste Rettes dag udj Retten Producerede Skrifttlig Indleg først siger, at da hans Kongl: Mai:t Reiste Thour her i Norget skeede, i aaret 1733  skulle de have indgifvet Deris Allerunderdanigste Memorial, ofver Kirke Eierens eftter deres formeening u-lovlig adferd, med Aachre Kirke   der nest siger de og at paa sam/m/e deris Allerunderdanigste Memorial skall en Kongelig Allernaadigste Resolution vere vedkom/m/ende tilskicket, som skulle vere KirkeEieren og dem till allerunderdanigste eftterretning, men ej forklarer, hvem de vedkommende skall vere, eller hvem Resolutionen skall vere tilskicket,  da som slig deres angifvende, er Sr: Formand u-beckiendt, Saa formente Comparenten, at Almuen her inden Retten bør forklare hvem Resolutionen haver Erholdet, og eftter deris videre Proposition i forbemeldte Indleg, ej eftter allerunderdanigst Pligt haver kundbargiordt dend, paa det Sr: Foermand sam/m/e Resolution sig allerunderdanigst kunde eftterretligholde,  kand Almuen icke giøre anvisning paa dend som sam/m/e Resolution haver Erholdet, eller Resolutionen i sig self, da ville Comparenten paa Sr: Foermandz Vegne forvendte en Endelig og Retsindig Dom, eftter Stefnemaalet, og hans forhen i Retten giorde paastand.

  de Mend paa Samtlig Aachre Kirkesongs!! Almue Comparerede  Replicerede her imod at hvad Almuen udj deris indgifne indleg har Proponeret, om dend forvendtende allernaadigste Resolution, paa deris allerunderdanigste indgifne Suppliqve, er alleene skeed eftter formodning  da de har hørt at alle andre som indgaf nogen Suppliqve, har der paa erholdet allernaadigst Resolution  Men de kand icke giøre anvisning paa hvem som dend skall have Erholdet.   de Refererer sig i øfrigt till deris i Rettelagde indleg, og Reserverer sig till næste Ting, med lovfaste vidner at bevislig giøre hvad de der udj til sit forsvar har fremsadt, i Særdeleshed, at Aachre Kirke var udj dend Stand da Formand kiøbte dend  at der som hand Straxen og siden aarlig har forsynet dend med fornøden Reparation langsammelig tid der eftter;   till samme vidner at føre paastod Almuen tid till neste Ting, da de og Reserverer sig at giøre deris øfrige paastand i Sagen, og oplyse Retten hvor u-muelig det er for dennem at Tiende till

 

1735: 23b

 

Kirken, som icke har haftt nogen Kirke till deris Gudz tieniste nu i 5 aars tid, Men med stor beckostning  møye og Lifs fahre, har maatt Søgt andre Sogners Kirker {â} 3, 4 â 5 Miile Veis fra deris boepæll og Rette Kirkested,  ellers paastod Almuen at Formand maatte paalegges, at Producere Kirkestoelen i Retten, paa det der af baade kand sees Kirkens tilstand da hand kiøbte dend, saa og Kirketiendens beløb, om hvilcket alt de forvendtede Rettens Kiendelse;

  Mons:r Wenwich Protesterede imod dend af Almuen begierte udsettelse, Saa som de paa afvigte Vaarting blev tilladt anstand i Sagen till dette Ting, og formente Almuen ej kunde tillades 2de opsettelser i en Sag i mod Contrapartens Protestation.   Mons:r Wenwich tilspurte Almuen om de icke har betalt Kirketienden, nestleden aar 1734, ligesom af gammel tid  som paa dend fremlagde Liste er anført.   der til Almuen svarede at de af ældgammell tid og endnu har svaret og svarer af hver Løbs brug 8 bispd: Korn till Kongen  Kirken og Præsten, og naar de icke har haftt Korn in Natura  da 2 Mrk: danske for Vogen, og {er} 3 s: af Vogen \smaatiende/   der imod har de indtet at sige, og anderledes vill de icke vendte at Formand har opført sin Restance, for saa vit Kierkens andell Tiende angaaer, som er af hver Løb Sm: 2 pd: 16 Mrk: Korn {1 s:}  og 2 2/3 s: i Smaatiende.

  Wenvich proponerede at som Almuen nu icke fragaar, at Almuen saadan tiende som Restandsen formelder  tilforn haver betalt, saa formente hand, det at vere u-nødig udj Retten at Producere Kirckestoelen, eftterdj Almuens paastand der om, alleene hensigter till udflugter, hvor ved Sagen kand forlenges, og Mons:r Foermand der ved tid eftter anden, adskillige omckostninger paaføres, ved Stefnemaaler, saa og u-mage ved Correspondence ved sin her for Retten Comparerede fuldmegtig,  i øfrigt Proponerer hand, at Almuen Self er aarsage udi, om de eftter sin proposition, haver maatt tage lang Vej, till anden Kirke, thj hafde de i allerunderdanigst følge det Kongl: Allernaadigst udgangne Reschript af 3 Maij 1704, Strax eftter at besigtelsen af dend Constituerede Sorenskrifver Sr: Hans Riisbrech og medhaftte Laugrettes og Vurderings Mend var passeret, over dend gamle og forælde-

 

1735: 24

 

de Aachre Kirke, forskaffet de fornødne Timmer Materialier paa stedet, da skulle de aaret eftter haftt en Nye Kirke, i fuldkom/m/en stand, saa de der udj kunde holdet deris Kirketieniste, men i mangell af slig tilbørlig føyelighed, har Mons:r Foermand veret foraarsaget, {saa vel fo} at Erhverfve saa mange Resolutioner des angaaende, som i Sagen forhen er Produceret;  af alt dette kand da Retten Erfahre, at alt vis Almuen til sin undskyldning haver fremført, er de self aarsage udj, hvor nest hand Refererede sig till sin forhen indførte paastand.

  Almuen her till svarede, at de her eftter i denne Sag icke ville besverge Sr: Foermand, med at indstefne dennem ofttere hverken till Høstetinget, eller om Sagen formedelst adskillige \fornødne/ omstendigheder, skulle behøve fleere udsettelser, men tilstod uden fleere indvarslinger af Foermand {eftt} i denne Sag, at ville ej allene tage til gienmæele i Sagen, men end og afhøre Dom i Sagen, eftter at de som melt maatte tillades tid og Rum at føre sine paaberaabte vidner.  Ellers Sagde Almuen at Retten nocksom kand fornemme, at det har veret Kirke Eierens og icke Almuens Nacklæssighed, at Kirken icke i tide er komen i fuldkommen Stand, thj altSkiøndt dend nestleden aar 1734 er bleven opbygget med sit Tømmerverk, og Kirke Eieren for samme aar har nødt sin Tiende, saa Staar dend dog uden bordklædning, uden Stoeler i Kirken, uden Tiærebrædning  og med saa slet Taeg at Allmuen icke paa noget sted i Kirken kand sidde tør for draaber og Regn, og begynder allerrede det nyelig opbygde formedelst saadan Skiødesløshed igien paa nye at forfalde og forraadne.  for Resten Refererede sig til sit forrige  og forvendtede dend begierte Kiendelse.

  Wenvich Replicerede at om endskiønt hand tilforn hafde indladet Sagen til Endelig Dom  saa maatte hand dog til vis som Almuen nu haver ladet indføre, svare og forestille Retten, om det er Mons:r Foermands Pligt, at forferdige en Kirke som Almuen saa modvillig indeholder indkomsterne for,  Vel tilholder dend Seeniste Allernaadigste

 

1735: 24b

 

udgange!! Forordning KirkeEierne at bringe Kirken i Stand, men dog at Almuen  saa vit dem er vedkommende, hannem der udj skall vere behielpelig, men Almuen haver tvert imod icke villet beckoste eller forskaffe Tømmeret till Kirkens opbygning, hvor fore hand Reserverer sig sin tiltale til Almuen, for Timmetes!! (Timmerets) beckostning, og obligerede Sr: Formand sig inden en kort tid at Sette Kirken i Stand.

Eragtet.

Sr: Foermand forelegges till Høstetinget førstckommende at Producere Kirkestoelen Aachre Kirke vedkommende  till hvilcken tid Aachre Kirkes Almue, haver sine vidner lovlig at indstefne, og indkomme med sin Endelig paastand i Sagen.

 

Johannes Johannes: Landa  som er formynder for Myndtlingen Johannes Godtskalcksen Bringedals arfvemidler  som er 5 rdr: 4 Mrk: 8 s:  lyese og opbød hand inden Retten for Almuen om nogen samme børnepenge ville paa Rendte antage imod godt Pandt,  hvor paa Almuen svarede at ingen ville antage Pengerne paa Rendte,  thj var formynderen paastaaende at dito Penger maatte forsegles, af Retten, som og skede;

 

Fogden blev meddelt Tingsvidne paa Restandsen.

 

 

 

Ao: 1735  d: 28 og 29 Julij  blev holden almindelig Sommer  Skatte og Sageting paa gaarden Windenes for Opdals og Waags Skibreders Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend, Knud RemberEide, Christopher Pofvelsen ibid:  Aadne Mickelsen Tveite, Rasmus Pofvelsen RemberEide, Salom!! Larsen Hocksted, Lars Biønsen Helland, Lars Johansen Tveite og Ole Biønsen Aarbøe, med fleere Almue af begge Skibreder som Tinget sam/m/e tid Søgte.

 

Publiceret alle Kongl: forordninger og høye øfrigheds ordres, lige som paa forrige Tinge

 

Publiceret Madame  Sl: Oluf Larsens  udstedde Skiøde paa gaarden Bruntvet udj Opdals Skibrede beliggende  till Mons Olsen, som der for haver betalt 200 rdr:  dat: 17 Julij 1735.

 

Publiceret Madame Birgitha  Sl: Oluf Lars:  udstedde Skiøde paa ½ Løb Sm: i Tofteland til Lars Nielsen  som der for haver betalt 28 rdr:  dat: 23 Julij 1735.

 

Publiceret Sæbiørn Knudsens udstedde Skiøde paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: udj Leite til Hans Knudsen  dat: 12 Martij 1735.

 

1735: 25

 

 

Publiceret Hans Knudsens udstedde Skiøde paa 1 pd: 21 Mrk: Smør udj gaarden Leite till Sæbiørn Knudsen  dat: 12 Martij 1735.

 

Publiceret Zackarias Fæsters, paa Hr: Justitz Raad Krogs Vegne udstedde bøxelseddell paa 1/3 part udj Fiddie gaard till Knud Rasmusen  dat: 4 Febr: 1735.

 

Publiceret Knud Jensen Rødland, Lars Johans: Tvedte og Niels Olsen Taarrang  deris udstedde Skiøde paa 22 Mrk:r Sm: udj gaarden Aarschoug till Gabriel Olsen  som der for haver betalt 22 rdr:  dat: 2 Novembr: 1734.

 

Publiceret Hr: Justitz Raad Krogs paa hans Vegne Zackarias Fæsters udstedde bøxelseddel paa Tranøen til Asbiørn Knuds:  dat: 15 April 1735.

 

Jacob Olsen Møgster haver till dette Ting ladet indstefne, Sl: Halfvors Huustrue Ane, for øvede u-tidige Skiendz ord imod Citantens Sødster Zirie Olsdatter, og til vidner er indstefnt Herloug Herlougsen, og Berthe Biønsdatter;

  Sl: Halfvors Encke Anna Ifversdatter blev paaraabt eftter Loven men møtte icke.

  Stefnevidnerne Mickell Kalvenes og Lars yttre Rabben blev paaraabt, som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed at have indstefnt Anna Ifversdatter till dette Ting med 14 dagers lovlig Kald og warsell

  Citanten Jacob Olsen møtte icke, men hans huustrue Mette Hansdatter møtte udj Retten paa hans vegne, og paastod at de indstefnte vidner maatte Edfæstes og afhøres.

  Widnet Herloug Herlougsen blev paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes.  8 â 14 dager eftter Nye aar 1735 hørte Vidnet at Halfvors Ane Sagde til Zirj Olsdatter, du haver taget Ved fra mig i Min Svaell,  widnet vidste {icke} og at forklare, at Halfvors Ana sagde, og det var lige saa vel din Madmoders vilje som din vilje.  videre vidste Vidnet icke at forklare.

  det 2det vidne Berthe Biønsdatter blev paaraabt  som fremstod for Retten, og eftter at hun sin Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede saaledes.  imellem 8 â 14 dager eftter Nye aar 1735 hørte Vidnet at Anna Ifversdatter Sagde till Zirj Olsdatter at hun har taget Ved fra hinde udj hindes Brendevedsvaell, og sagde dette der hos at hun maatte tage dend om hun skulle tage dend i helfveden!! (helvetet?).  Vidnet vidste icke mere at forklare.

  Citantens huustrue paastod at Contraparten maatte forelegges Lavdag.

Eragtet.

Halfvors Ane  eller Anna Ifversdatter  forelegges at møde og svare til Sagen til Høstetinget førstckommende.

 

Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Johannes Svendsen øfre Vaage og Martha Mogensdatter for begangne Leyermaall med hin anden, samt at qvindemennisket skall have fød i dølsmaall, og som hun er tienende hos Jens Hansen Qvalvogen, Saa er som vidner indstefnt Jens Hansen Meyer, Ingeboer Torstensdatter, Anna Hans-

 

1735: 25b

 

datter Meyer, Catharine Hansdatter Meyer, her om at aflegge sin Sahlighedz Eedz forklaring, hvorledes med hindes barnaufling er tilgaaet.   Johannes Svendsen er Syg og Sengeliggende  saa hand for dend aarsage icke kand møde.   Martha Mogensdatter møtte for Retten og forklarede at hun blev frugtsommelig om Michaelj tider 1734  og foer ilde i Barselseng imellem Juell og Nyeaaret.

  Ved Lænsmanden Salomon Vindenes lod Jens Hansen Meyer under sin haand indlevere sit skrifttlige Vidnesbyrd  dat: 20 Julij 1735  saa lydende.

  Ingebor Torstensdatter blev paaraabt  som fremstod for Retten, og eftter at hun sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede saaledes.  at 5te dag Juell blev widnet ombedet af Martha Mogensdatter Aarland at følge med hinde, i ildhuuset, og da vidnet kom i Ildhuuset, da foer Martha Mogensdatter ilde, og det som kom fra hinde laag paa ildhuus gulfvet, og \var/ det {same} Menniske lignelse, dog icke lengere end en finger lang, saa tog Martha Mogensdatter dette u-tidige foester, og bar det hen og lagde det i sin Kiste, og icke \af frøgt/ aabenbarede dette for de øfrige folck i huuset vare, førend 3de Uger der eftter  da hindes fæstemand Johannes Svendsen øfre Waage kom hiem fra Byen, da foesteret blev seet af ham, og som hand Reiste til fiskeriet og var 4 uger borte  saa lod Martha Mogensdatter eftter 7 ugers forløb, forsteret blive Seet af alle folckene som i huuset vare, {widere} hvor eftter det blev begrafvet.  widere hafde icke vidnet at forklare.   Fosteret blev frembaaret i Retten, og war det Netto 1 finger lang,   paa tilspørgelse Sagde Martha Mogensdatter at hun icke vidste hvor af hun foer ilde.

  Fogden paastod at de øfrige vidner maatte forelegges at møde og svare til Sagen og aflegge sit Sandhedz vidnisbyrd.

Eragtet.

widnerne Anna Hansdatter og Catharina Hansdatter, forelegges til Høstetinget førstkommende, at aflegge sit vidnesbyrd i Sagen, til samme tid forelegges Johannes Svendsen at møde og svare til Sagen.

 

Publiceret Lamberth von der Ohes udstedde bøxelseddel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i Winnes til Morten Biønsen  dat: 12 Julij 1735.

 

Sr: Nathanael Mathiesen Bechervigen, hafver till dette Ting ladet indstefne Sr: Jens Hansen Meyer for øfvede Slagsmaall imod Citanten paa Hellig 3 Kongersdag 1735 i Meyers Eeget huus   hvor om til vidner er indstefnt, Anna Hansdatter Meyer og Catharina Hansdatter Meyer.

  Stefnevidnerne Mickell Nielsen Kalfvenes og Lars Olsen yttre Rabben blev paaraabt  som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed at have indstefnt Jens Hansen Meyer, saa og de anførte vidner till dette Ting med 14 dagers lovlig Kald og Varsell.   Stefnevidnerne forklarede at Jens Hansen Meyer ved Stefningens forkyndelse svarede hand icke møder til dette Ting

  Jens Hansen Myer blev paaraabt  {som fremstod for} men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne til Sagen at svare.   de indstefnte vidner blev paaraabt  {som fremstod for Retten} men ingen af dennem

 

1735: 26

 

møtte for Retten.

  Sr: Nathanael Mathiesen paastod at Jens Hansen Meyer, tillige med de indstefnte vidner, maatte forelegges til Høstetinget førstckommende at møde, og aflegge sit vidnesbyrd i Sagen, og til dend tid Reserverede Citanten sig at føre flere vidner.

Eragtet.

Sr: Jens Hansen Meyer, forelegges til Høstetinget førstckommende at møde og svare till Sagen, saa og forelegges Vidnerne til samme tid og sted at aflegge sit vidnesbyrd i Sagen.

 

Publiceret Madame Birgitha  Sl: Oluf Larsens  udstedde bøxelseddell paa ½ pund Smør  ¼ Huud udj gaarden Bechervig til Mons Johans:  dat: 18 Maij 1735.

 

Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Confirmation paa Sr: Bendt Olrichs Kremmer og Giestgiæberlig Privilegier udj Østre og Vestre Bagholmen  dat: 22 Octobr: 1734.

 

Sr: Bendt Olrich haver till dette Ting ved {Skrifttlig} \Mundtlig/ Stefning ladet indstefne Jacob Biønsen Kleppe og Aarendt Halfvorsen Kleppe, til Doms og Strafs Lidelse, formedelst at opsidderne paa Kleppe haver for sit Land opsedt een Laxevog, hvor udj de haver sidet nu paa 3die aar  som er Citanten som Eiere till Gaarden Hilde til Præjudice, det Citanten trøster sig til med en ældgammell Laugtings Dom at bevise, det opsidderne paa Hilde er tilladt at bruge Laxevog, men icke opsidderne paa Kleppe, og till vidner er indstefnt Niels Øckland, Niels Meelingen og Albrigt Arnesen Tarrang, Edelig at aflegge sit vidnes byrd at opsidderne paa Kleppe  Jacob Biønsen og Aarent Halfvorsen, haver sidet i Laxevogen paa Hilde!! (Kleppe) nu i 2 â 3 aar  hvor om opsidderne paa Kleppe er indstefnt tillige at Erstatte Processens forvolte omckostning.

  Opsidderne eller Contraparterne Jacob og Aarent Kleppe, møtte begge for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.

  Sr: Bendt Olrich paastod at de indstefnte Vidner maatte Eedfæstes og afhøres,

  da vidnet Niels Øckland blev blev!! paaraabt  som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes.  at Jacob og Aarent Kleppe haver oprettet Laxevog ved gaarden Kleppes Land, hvor udj de nu haver sidet i 3de aar,   Vidnet paa tilspørgelse sagde, icke er vitterlig om det er gaarden Kleppes Grund, hvor deris oprettede Laxevog er sadt, men af opsidderne haver vidnet hørt sige at det skall vere deris Eeget Land.  widnet forklarede ellers at ved det at opsidderne {Sett} paa Kleppe Setter Laxe Noedt ud  da skeer opsidderne paa Hilde der ved præjudice og afgang udj deris Laxefiskende, med denne forklaring at naar opsidderne paa Kleppe udsetter sin Laxe Noedt

 

1735: 26b

 

udj deris oprettede Laxevog, da sidder de liige i Rendselen  eller lige i Laxeløbet  for Hilde opsiddere, og der ved hindres sit Løb til Hilde Laxevog;  vidnet forklarede at {de p} opsidderne paa Hilde haver brugt deris Laxevog i all dend tid som Vidnet kand mindes i 30 aar, Men der imod er vidnet icke vitterlig at opsidderne paa Kleppe har haftt eller brugt nogen Laxevog for Kleppe Land, uden i vidnets barndom reiste engang Kleppelandet forbje, da saag vidnet at Knud Halfvorsen sad i Laxevogen for Kleppe, men er ej vitterlig om hand eller andre \før eller/ siden dend tid har der siddet i Laxevogen  uden disse indstefnte Jacob og Arent Kleppe  som nu paa 2 â 3 aar haver sidet i denne omtvistende Laxevog.

  det 2det Vidne Niels Meelingen blev paaraabt  som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede {saaledes} at Knud Halfvorsen  som vidnet haver hørt, skall have sidet i Laxevogen ved gaarden Kleppe, men om det varede kort tid eller lengere, er vidnet icke vitterlig, Men opsidderne paa Hilde haver brugt sin Laxevog udj all dend tid som vidnet kand mindes udj 25 aar,  og i det øfrige forklarede vidnet udj alt lige som forrige Vidne wundet og udsagt haver.

  det 3die Vidne Albrigt Arnesen Tarrang blev paaraabt  som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede i alle maader lige som forrige widne wundet og udsagt haver.

  Sr: Bendt Olrich Producerede sit skrifttlige indleg  som er dat: 29 Julij 1735  saa lydende   Endnu Producerede Sr: Bendt Olrich dend omtvistende orriginal Laugtings Dom  dat: 4 Julij 1644, hvis afsigt udj denne act inddrages.   der nest paastod Sr: Bendt Olrich, at eftter de udj Retten Producerede bevisligheder, samt eftter de førte Vidners forklaring, war hand Endelig Dom udj Sagen begierende.

  opsidderne paa Kleppe  eller Contraparterne  var Endelig Dom udj Sagen paastaaende.

thj blef saaledes for Retten Kiendt  Dømt og Afsagt.

Sr: Bendt Olrich haver till dette Ting indstefnt opsidderne Jacob og Aarent Kleppe, formedelst de nu 2 â 3 aar haver sidet i Laxevog for Kleppe Land, opsidderne paa Hilde udj deris Laxe fiskerie der med at fornerme, som Citanten med en ældgammell Laugtings Dom  dato 4 Julij Ao: 1644  vill bevise, at Kleppe opsiddere icke, men alleene opsidderne paa gaarden Hilde, der till berettiget, og i dend henseende er paastaaende at Klæppe opsiddere for tilføyede præjudice bør betahle 50 rdr:   Klæppe opsiddere der imod formeener og paastaar, at det maatte icke vere dennem forment at sidde i Laxevog for deris Eeget Land.  da som dend Ergangne Laug Tings Dom tydelig forklarer at bønderne paa Hilde haver haftt og brugte Laxefiskeriet fra arrildz tid, som er nu till denne tid over 100 aar  at de sit

 

1735: 27

 

Laxe fiskerie udj hæfd og brug haftt haver,  Men der imod {bevises} er icke i dend tid, ej heller nu bevist at opsidderne paa Kleppe haver endten haftt eller maattet brugt Laxefiskerie for Kleppeland uden med tvist og u-Roelighed som i denne tid, at de indstefnte opsiddere paa Kleppe nu paa 2 â 3 aar haver foretaget sig at Sidde i Laxevogen, som eftter vidnernis giorde forklaring, er nedsadt liige i Laxe Rendselen eller Laxeløbet for Hilde opsiddere, som der ved i sit lovlige Laxe fiskerie præjudiceres, da dog dend ældgamle Laugtings Dom udtrøckelig Siger at Hildes opsiddere bør ej at hindres udj deris Laxefiskeries Roelig hæfd;   Saa Kiendes for Rædt, at Kleppe opsiddere eftter denne dag ej maa understaae sig at udsette Laxe Noedt, eller bruge dend nu paa 3die aar isidende Laxevog for Kleppe Land  under 10 rdr:s straf, naar det dennem maatte ofverbevises;  Men Hilde Opsiddere eftter denne dag at bruge og beholde sine fra arrildz tid brugte Laxevoger i sin Roelig hæfd, uden hinder eller fornermelse af opsidderne paa Klæppe.  Og som Sr: Bendt Olrich icke beviser at have dend ældgamle Laugtings Dom for Klæppe opsiddere forkyndt, og Contraparterne i saa maade i disse 3de aar brugte deris Laxefiskerie, som u-vitterlig og u-vidende om, Hilde opsiddere, der med at have fornermet, udj hvilcken henseende Kleppe opsiddere for Citantens paastaaende pengestraf, denne sinde bliver frifunden,  Dog tilfindes Contraparterne Jacob og Aarent Kleppe at betale udj denne Processes beckostning 3 rdr: under Namb og vurdering udj deris boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.

 

 

 

Ao: 1735  d: 1 og 2 Augustij  blev holden Almindelig Sommer  Skatte og Sageting paa Gaarden Haavig for Ous og Strandvigs Skibreders Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend, Haldoer Haaevig, Jaen Eide, Anders SkogsEide, Joen Haavig, Lars Lioetuen, Ole Sundfiord, Hans Engelsen Lundervig og Hans Giøen, med fleere Almue, som Tinget same tid Søgte.

 

Publiceret fogden Heybergs fred Lysning i Deris Mai:ts høye Nafn over Hoeps Skoug, Peder Hansen Tøsse tilhørende  dat: 1 aug: 1735.

 

Hr: Tomas Fasting haver indstefnt Siur Helland, for øvede Skielden og banden og ofverlast imod Præstens huustrue, og imod Præsten Self  dog hand var fraverende, till Doms Lidelse at vorde straffet eftter Loven, samt at betale Processens beckostning.

  Siur Helland Møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og warsell.

  Saa og er indstefnt som Vidner Olle Helleland og Engell Øfredahlen, hvor om Siur Helland er indstefnt, deris vidnes byrd angaaende dend øfvede overlast og Skieldzord imod Præstens huustrue, der om at vidne og forklare;

  Hr: Fendrick Krog møtte udj Retten paa sin Svoger Hr: Fastings Vegne, og paastod

 

1735: 27b

 

at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.

  thj blev vidnet Olle Helland paaraabt  som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes.  8te dager eftter Sancte Hans dag  d: 12 Julij afvigte, Reiste Præsten Hr: Fastings huustrue, og var vidnet paa baaden med, tillige med Engel Øfredahlen og Siur Helland, og Reisten fra brøllupet [paa] Lundervigen, till Præstegaarden Fuuse, da vidnet hørte underveis at Siur Helland Spørger Præsteckonen hvor gammel hun var, og hvorlenge hun har boet paa Præstegaarden Fuuse, da Præsteckoenen svarede at hun haver boet paa Fuuse i 16 aar, da Siur Helland svarede, ja  saa gammell er dend svarte Mærra mj, og der paa kaldte hand Præsteckoenen Skindticke og SvorEetar, saa og Skindvengie, og Sioer, og hørte hand at vidnet brugte Eeder og banden, og som Præsteckoenen formanede Siur Helland hand icke skulle bande og sværge, da Sagde hand  Jeg gifver dig og Præsten døeden og diefvelen, og sagde til Præsteckoenen  Jeg skall dycke dig, hvor paa hand lagde Aarene ind, og ville gaae agter i baaden till Præsteckoenen.  Vidnet hafde icke mere at forklare.

  det 2det Vidne Engell Øfredahlen blev paaraabt  som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede saaledes.  at forbemelte d: 12 Julij  da var vidnet paa baaden med Præsteckoenen, og imidlertid de vare underveis, hørte vidnet at Siur Helland, Sagde til Præsteckoenen  du er en Gnager, Skindskafvar, med mange andre u-beqvems ord, som vidnet icke kand Erindre, og da Præsteckoenen formanede ham hand icke skulle bande og sverge, da sagde Siur Helland till Præsteckoenen, Jeg gifver dig og Præsterne, døden og diæfvelen, Jeg var her paa betengt, før Jeg Reiste hiem/m/en fra;  widnet widste icke widere at forklare.

  Siur Helland hafde indtet i sagen at svare, uden hand bad om Naade og icke om Retten.

  Hr: Fendrich von Krog indlefverede Hr: Fastings indlæg  dat: 30 Julij 1735  som læst blev og lyder saaledes.   Hr: Fendrich von Krog paastod Endelig Dom i Sagen.

thj blev saaledes for Retten Kiendt  Dømt og Afsagt.

Det beviises med de afhørte vidners forklaring at Siuer Helland uden allermindste aarsage eller anledning, haver paa baaden d: 12 Julij afvigt fra Lundervig underveis till Fuuse, ofverfaldet Præsteckoenen  Hr: Fastings huustrue  med u-sømmelige ord, at hun var en Skintick, en gnager, og Skindskafver, med mange fleere u-sømmelige og u-beqvems ord, jae paa formaening, hand icke skulle bande, og \icke/ holde saadant syndigt væsen, svarer Præsteckoenen  hand gifver hinde og Præsten, døden og diefvelen, og {paa} \med/ saadan u-lovlig og u-sømmelig omgang begiegnet Præstens huustrue,   Thj tilfindes Siur Helland for saadan sin dierfvelig og onde ferd imod

 

1735: 28

 

Præstens huustrue og {sin} imod Præst og siæle Sørger  at betahle till deris Mai:ts Cassa 6 rdr:   og bør de udtalte u-beqvems ord ej at komme Præsten, eller hans huustrue, till mindste æres forkleinelse eller præjudice i nogen maade, men vere som død og u-talte.  og udj denne Processes beckostning betaller Siur Helland till Præsten med 2 rdr:, under Namb og Vurdering udj hans Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.

 

Hr: Major Pritzier haver till dette Ting ladet indstefne Joen Haaland for endel hester hand haver opsadt at beite i Hr: Major Pritziers Holmer u-lovlig, og uden Hr: Majorens minde og Samtøcke, hvor fore hand haver ham indstefnt til Doms, bøder, og Strafs Lidelse tillige med Sagens forvolte omckostninger.

  Joen Haaland møtte for Retten, og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell,  og paa tilspørgelse tilstod Joen Haaland at hand satte 5 hester i Majorens Holmer  som gich i holmene og beitet i 2de dager og Nætter, Nock 2de hester  som i alt er 7 hæster  som gick i holmene dend anden dag;

  Hr: Major Pritzier paastod icke nogen betaling for dend Skade hand udj holmenes beidte haver lidt, men var paastaaende Dom til omckostningernis betaling  og at hand maatte holde sig fra hans Eiendoms grændser og icke her eftter at beite med sine Creatuurer i hans holmer.

thj blev saaledes Kiendt  Dømt og Afsagt.

Joen Haaland tilstaar her for Retten at hand hafver opsadt 5 hæster 1 dag og 7 hæster dend anden dag at beite udj Hr: Major Pritziers holmer, og uden Hr: Majorens Minde og Samtycke, og tilfindes Joen Haaland at betale til stedets fattige 1 rdr: 4 Mrk: fordj hand uden Eierens Minde og forlov haver ladet sine hæster beite udj Hr: Majorens holmer,  og tilfindes Joen Haaland at betale til Hr: Major Pritzier udj denne Processes foraarsagede omckostning 4 rdr: under Namb og Vurdering udj hans Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.

 

Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Torgildz Boelstad for Slagsmaall med Dag Ellingsen Hatletvet, till Vidner er indstefnt Peder Nielsen og Anders Olsen Aarre, og at lide Dom til bøder og straf eftter Loven.

  Stefnevidnerne Jacob Giøen og Johannes Olsen Kiøen blev paaraabt  som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt Torgils Boelstad till dette Ting med 14 dagers lovlig Kald og warsell.

  Fogden paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og!!

 

1735: 28b

 

  Torgildz Boelstad blev paaraabt men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne til Sagen at svare.

  Widnet Peder Nielsen Aarre blev paaraabt  som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes.  udj duene!! paa Nere Boelstad 1734 saag vidnet at Torgils Boelstad tog begge henderne i haaret paa Dag Engelsen og Røstede ham i hovedet, Men Dag Rørte sig icke, uden tog med haanden for sig;

  det 2det Vidne Anders Olsen Aarre blev paaraabt  som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes.  i slaatteduenen paa Nere Boelstad 1734 saag vidnet at Torgels Boelstad kom med en brand i haanden, som hand kastet paa Dag Ellingsen og Ramte ham der med paa Kinden eller i Ansigtet, hvor paa Torgildz Boelstad sloeg Dag Ellingsen et øerefigen, og tog ham i haaret, og Dag Ellingsen slog icke igien, men tog for sig med haanden. Hvor paa de skiltes ad.

Eragtet.

Torgils Boelstad og Dag Ellingsen forelegges til Høstetinget førstckommende at møde og svare till Sagen.

 

 

 

Ao: 1735  d: 4 og 5 Augustij  blev holden Almindelig Sommer  Skatte og Sageting paa gaarden Øfre Waage for Strandebarms og Qvindherretz Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend  Nemlig  Erick Netteland, Peder Houckenes, Peder Giære, Torkel Skielnes, Jens Fladebøe, Joen Eegckenes og Joen Braathuun og Hans Hafneraas, med fleere Almue af begge Skibreder som Tinget same tid Søgte.

 

Publiceret Deres Mai:ts allernaadigste Forordninger, saa og høye øfrigheds ordres som paa andre Tinge.

 

Elling Ellingsen Aarre af Ous Præstegield, fremckom for Retten og gaf tilckiende at have indstefnt 2de vidner  Morten Soelbiør og Arne Berje, at aflegge {sit} sin Eedelige forklaring at Ingeborg Tørresdatter  som Citanten skall æcte, er ej med Bodille Tollefsdatter  /: som Citanten forhen skall have begaaet Leyermaall med :/  nermere end udj andet og Tredie Leed beslægtiget, hvor om Citanten paastod de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.

  Thj blev vidnet Morten Soelbiør paaraabt  som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes   der boede en Mand Nafnlig Ole Indresen Siusetter i Strandebarms Skibrede, som hafde 2de Sønner  Nafnlig Wiglick Olsen, og Torgier Olsen;  Sønnen Wiglich Olsen  boende paa gaarden Brue, som auflede en datter

 

1735: 29

 

Nafnlig Anna Wiglichsdatter, som hafde till æcte Tollef Siursen, hvor med hun auflede et Pigebarn Nafnlig Bodille Tollefsdatter, som {C} er det qvinde Meniske Citanten haver begaaet Leyermaall med, som er udj andet og Tredie Led beslægtiget med Ingeborg Torgiersdatter  som Citanten skall æcte,   dend anden Broder Torgier Olsen auflede udj sit æcteskab et Pigebarn Nafnlig Ingeborg Torgiersdatter, som Citanten skall æcte, hvilcken er udj andet og 3die Leed beslegtiget med Boddille Tollefsdatter, som Citanten Elling Ellingsen forhen haver begaaet Leyermaall med,   Saa at vidnet forklarede at Ingebor Torgiersdatter  som agter at begive sig udj æcteskab med Citanten, er ej med Boddille Tollefsdatter nermere end udj andet og 3die Led beslegtigede.

  det 2det widne Arne Berje blev paaraabt, som fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, vandt og forklarede i allemaader lige som forrige Vidne vundet og udsagt haver.

 

Publiceret Madame Birgitha  Sl: Oluf Larsens  og Mad:me Anna Rasch  Sl: Heybergs, deris udstedde Skiøde paa Strandebarms Kongetiende, till Hans Hansen øfre Waage, Anders Guldbrandsen Mundem, Samson Larsen Traae, Peder Hagtorsen Aackre, Erick Andersen Aackre og Hactor Brynildsen Øfsthuus, som der for haver betalt 654 rdr:  dat: 15 Junij Ao: 1735.

 

Publiceret høybaarne Hr: Admiral og Stiftts befahlings Mand Hr: Ulrich Kaases udstedde gastgiæberlig Privilegier paa Giermunshafn till Urbanus Gietzman  dat: 10 Maij 1734.

 

Publiceret Anders Guldbarndsen MundEims udstedde Skiøde paa helftten af hans Eiende Konge Tiende med Smaatiende  som er 10 Voger 1 pd: Korn, til Niels Knudsen Næs, som der for haver betalt 54 rdr: 3 Mrk:  dat: 4 Augustij 1735.

 

Publiceret Mathias Dals udstedde bøxelseddell paa 1 Løb ½ Spd: Sm: udj gaarden Løning, til Elias Knudsen  dat: 29 April 1735.

 

Arne Hofversen Berje fremckom for Retten og Lyesede sin odels og Pengemangels Lysnings Redt till 3 Løber Smør udj gaarden Nedre Berje, som Sverckje Olsen, og Lars Pedersen beboer og bruger, hvilcket er hans Rette og Sande odell  som hand sagde at ville til sig indløese saa Snart hand saa mange Penge kand beckomme.

 

Fremkom for Retten Lænsmanden Hans Hansen Waage paa welærværdig Hr: Ole Gierdrums vegne, og tilspurte Almuen af Strandebarms Skibrede, om der paa Warelsøe Kierke fra gammell tid haver Staaet Taarn paa Kirken, og om Kirken kand Taale

 

1735: 29b

 

eller bære Taarnbygning  eller om en Stuppell oven paa Taget kand bygges, hvor udj Klockerne skulle henge, uden der med Kirketaget at bederfve, og om Kirken staar saaledes ved Søeckanten at dend kand vere de Søefarende till eftterretning eller Søe Merke.

  Almuen af Strandebarms Skibrede her till Eenstemmig svarede at Warelsøe Kirke, som welærværdig Hr: Ole Gierdrum haver kiøbt paa auctionen  er Staaende langt fra Søen ind i forden!! (fiorden) paa en houg eller høy backe, saa dend icke kand vere de Søefarende till nogen eftterretning eller Tegn i Søen;   Paa Kircken haver aldrig veret Taarn bygt fra arrildz tid  det de kand mindes  ej heller kand Kirketaget Taale Taarnbygning, uden at Kirken i sig self, saa vell som Kirketaget der ved maatte Ruineris og bederfves, af Stert!! (Sterkt) weyrlig, Særdeles {Sødstost og} \af/ Sødoust og Nordostlige Vinder, saa som Kirken staar paa en meget høy backe eller houg hvor alle slags Stormvinde Stormer paa Kircken  og i dend henseende kand hvercken Taarn eller Stuppell paa Kirketaget bygges;   {Aaret som} \da/ Hr: Ole Gierdrum sig Kirken tilckiøbte, var dend i grund forraadnet  hvor fore hand igien {for} lod Kirken af nye opbygge fra grunden af, 9 alen i høyde, saa at Kirken er nu i saa god en stand {som den Almuen} at dend aldrig kand hverken vere eller blive i bedre stand end dend nu er.  og formedelst forommelte aarsager er indtet Taarn eller Stuppell bygget paa Taget, saa som Kirken uden des er i bedre {behold} og sickreste behold.

 

Hans Asbiørnsen Sandver, lod ved Jens Fladebøe, og Peder Giere, anvise 2de voxne Biørnehuuder, som Almuen vidnede at vere skudt i Strandebarms Skibrede in Junij Maanet 1735, hvor fore Fogden Sr: Heyberg for Retten, betallede, till Anviserne 2 rdr: Støcket  tilsammen 4 rdr:

 

Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Ingeboer Knudz datter for begangne Leyermaall med en omstrippende fandt;

  Ingeboer Knudz datter møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og warsell.   Ingeboer Knudsdatter blev tilspurt hvem som er hindes barnefader, der til hun svarede at det var en oustmands fandt som hun icke vidste Nafn paa, og {v} dend 27 Septembr: 1734 var hun hos Ole Bogelandz Vogen, da denne

 

1735: 30

 

Persohn skulle haftt legemlig omgiengelse med hinde  og d: 26 Julij kom hun i barselseng,

  Fogden Heyberg tilspurte Almuen, om dennem er vitterlig om her i Skibredet paa de tider høsten 1734 var nogen fremmet østmand,  der till, Almuen svarede Nej, de ingen fremmet østmand ved paa de tider at have veret her i Skibredet,  Fogden Proponerede at som det af Almuens forklaring kand fornemmes, at saadant Menniske, som qvinde Mennisket udlegger for barnefader, icke har veret her i bøygdelavet, dend af hinde omtalte tid, det og af hendes forklaring at hun skall vere bleven besvangret 2de dager for Michaelj dag 1734 og komen i barselseng d: 26 Julij 1735  hvilcket [er] mod Naturen at en qvinde kand gaae 4 uger over tiden med sit foster,  nock som er at fornem/m/e at hendes beckiendelse er Løgnagtig, det disforuden er et bøygde Røgte, at Ole Boegelandz Vogen er hindes Rette barnefader,  Saa sagde Fogden at vere foraarsaget, saafremt hun icke her for Retten kand bringes til Sandhedz beckiendelse, at holde hinde i forvaring, indtill neste Ting, at da baade Ole Boege\landz Vogen/ kand indstefnes, og vidner kand føres for Retten til Sagens Rette oplysning.

 

d: 5 Augustij blev Retten om Morgenen atter Sadt igien med forbenefnte Laugrettes Mend,

  da Ingeboer Knudsdatter for Retten u-blocket og u-tvungen blev fremstillet for for!! Retten  og eftter nogen tidz Examination, Sagde Ingebor Knudsdatter, at hun haver ingen anden Barnefader end Ole Boegelandz Vogen, og laag hand hos hinde en Løverdags aftten som hun kom fra en gaard Houe, til Bogelandsvogen, da laag hand hos hinde samme {aft} Løfverdags aftten paa {hou} en Houg oven for Korn og høe Løen, 8te dager for Heliemisse dag d: 23 Octobr: 1734. da Ole BogelandzVogens Koene eller Huustrue var i Brøllup paa Gierevig.

  Fogden begierede Sagens udsettelse till neste Ting  at Ole Boegelandz Vogen kand blive indkaldet;

Eragtet.

Sagen udsettes till Høstetinget førstkommende  til hvilcken tid Fogden lader Ole Boegelandz Vogen indstefne.

 

Lænsmanden Hans Hansen Waage, haver udj forrige indstefnte Sag atter till dette Ting ladet indstefne sin Broder Anders Hansen, ved Dom at blive tilfunden at imodtage Penger for de 1 pd: 14 4/5 Mrk: Sm: ham udj Citantens Aasæde øfre Waage er udlagt, samt at betale denne Processes

 

1735: 30b

 

foraarsagede omckostning.

  Anders Hansen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.   der nest Anders Hansen Producerede sit skrifttlige indleg  dat: 2 augustij, saa meldende.   Anders Hansen indlefverede skifttebrevet eftter sin Sl: Moder till efttersiun  dat: 24 Octobr: 1707.   Endnu indlefverede Anders Hansen et Skifttebrev eftter Sl: Christj Andersdatter till efttersiun  at gaarden øfre Waage Ao: 1684 haver Skyldet 2 Løber Smør  2 Huuder  med underliggende, Støeler Nøtzvig, Noedtevold, Dybedahlen, og Øfrestøelen.   Endnu Producerede Comparenten en Aaestædz Dom  dat: 9 Aprilis 1662  till efttersiun udj Retten des angaaende.

  Wenwich paa Lænsmanden Hans Hansens Vegne Proponerede at hvad Anders Hansen, udj sit indleg omrører, og de udj Retten fremlagde Documenter, da er samme, denne Sag u-Vedkommende, thj Lænsmanden har alleene indstefnt Anders Hansen at modtage de Penger som dend udj Skifttebrefvet eftter hans Sl: fader, inddragne u-svæckede Decision tilholder hannem tilfinder!! at modtage Penge for hans anpart udj Aasædet øfre Waage  hvilcken u-svæckede Kiendelse Comparenten forlangede nu af Retten Confirmeret.   thj agter Anders Hansen noget mere udj gaarden Waage at tilvinde sig end ham udlagt er i Skifttebrevet, da  naar hand louvlig stefner der paa, skall der til videre blive svaret.

  Anders Hansen begierede at vide hvem der er Eiere till dend øfrige Part i gaarden.

  Wenvich Refererede sig till sit forrige.

  Anders Hansen Proponerede og paastod at de 1 pd: 14 3/5!! Mrk: Sm:  som ham udj Skifttebrevet eftter sin Sl: fader udj Aaesædet Waage er udlagt, maa blive ham tilfunden at beholde fremdeles som Eiere, hvor udj hand agter at hugge i Skougen i følge Loven  saa vidt som hans Lod kand taaele, og i det øfrige var Endelig Dom udj Sagen paastaaende.   Anders Hansen Spurde  at om hand skulle afvises fra sin arv og Eiendom, Saa wille hand Spørge hvor hand da skulle henvises.

  begge Parter var Endelig Dom udj Sagen paastaaende.

  Lænsmanden Hans Hansen Sagde at eftterdj hand haver tilbudet sin Broder Anders Hansen, saa Raisonabelt mindelig forliig som hand af yderste Eefne kunde afsted komme, og Anders Hansen haver der imod fundet

 

1735: 31

 

sig weigerlig, icke samme forliig at ville modtage, Saa var hand nødsaget tillige at begiere og paastaae Dom udj Sagen.

thj blev saaledes udj Sagen Kiendt  Dømt og Afsagt.

Saa og blev anført og Produceret Skifttebrefvet eftter Sl: {An} Hans Andersen Waage  dat: 28 Octobr: 1715.  hvor af her i dene act bliver Extrakeret Anders Hansens udleg udj Aaesædet Øfre Waage  som er 1 pd: 14 3/5 Mrk: Sm:  med der hosføyet Sl: Sorenskrifver Heybergs Kiendelse, saa lydende.

hvor eftter blev saaledes for Retten Kiendt  Dømt og Afsagt.

Contraparten Anders Hansen paastaar at hvoe Odell vill løese skall eftter Loven paatales for Juell paa Aaestæden, i henseende hand formeener paa de eftter Skifttebrevet ham udlagde 1 pd: 14 3/5 Mrk: Smør udj Aasædet Øfre Waage at have fanget hæfd.  Liige saa paastaar hand at eftterdj dend ældste Broder vill have ham udløst af Aaesædet, at gaarden eller Aaesædet paa nye skall Taxeris og wurderes;   Men naar Rettelig ofverveyes, da er det billig at dend yngste Broder bør af Aaesædet lade sig af sin ældste Broder udløse, heldst eftterdj dend yngste Broder Anders Hansen, nu allerrede sin fulde Lav alder haver opnaaet, thj ellers maatte Aasædet i adskillige maader i tidens lengde bederfves, i henseende dend yngste Broder Anders Hansen, som medEiere udj Aaesædet, wille hugge udj Skougen, saa meget hans Lod kand taale eftter Loven, og naar {saaledes} Aaesædet saaledes aar eftter andet saa vell af dend ældste som yngere broder skulle ofverfares og behandles, da maatte Aaesædet slet forrøckes og i tiden blive Ruineret for dend ældste Broder og hans Qvidsell,   Da dog denne Redt formeener, at Aaesædet ej bør vere eller blive under fleere arfvingers, end alleene i dend ældste Broders Hæfd og Eiendoms brug;   Well er det ungefehr 20 aar siden at Skiftte og deeling eftter disse 2de Brødres Sl: Fader er bleven holdet, og imidlertid dend ældste broder, ej dend yngere Broder haver udløst, dog hafver Aaesædet veret beboet og brugt under dend ældste Broders brugelig hæfd, Nesten all dend tid, og fordj dend yngste broder haver i denne tid veret Eiere for de ham udlagde 1 pd: 14 3/5 Mrk: Sm: udj Øfre Waage, for dend ældste broders Pengemangell Skyld, er det icke følgelig Loven, At dend yngste Broder will der af Statuere og formeene, at arve meget eller lidet sig till formendtlig odell i Aasædet fra dend ældste Broder, som der til alleene eftter Landzloven for sig og sine Børn er

 

1735: 31b

 

Odels og Aasæde berettiget;   Aaesædet Øfre Waage er af Sl: Sorenskrifveren Heyberg og Eedsoerne Laugrettes Mend Vurderet og Taxeret paa Skifttet eftter Parternis Sl: Fader for 1 rdr: hver Marck Smør eftter Land Taxten, med Kiendelse i Skifttebrevet, at dend yngre Broder skall lade sig udløese; og som Contraparten Anders Hansen paastaar, at gaarden er af mere werdie end dend er wurderet for, og der fore paastaar at gaarden paa Nye skall Taxeris og Vurderes  da er det {en post} noget som denne Redt icke understaar sig at forandre en 20 aars u-sveckede Rettes forhandling   Saa i henseende til Sl: Sorenskrifver Heybergs Kiendelse udj Skifttebrevet dat: 28 Octobr: 1715  og at gaarden øfre Waage kand blive {udj} \under/ et Samlet Aaesæde,  Saa tilfindes Dend yngre broder Anders Hansen, for de ham udj Skifttebrevet udlagde 1 pd: 14 3/5 Mrk: Sm: udj Aaesædet Waage, at modtage Pe-!! Pengerne eftter Vurderingen  38 rdr: 3 Mrk: 9 s:  af sin ældste broder Hans Hansen till 3de uger for Juell førstkommende,  dog bør Anders Hansen for sin Eiende part nyde Landskyld og 3die tage af sin ældste Broder for indeverende aar,  og imod Pengernis annammelse, tilfindes Anders Hansen at meddele et lovlig Skiøde paa denne omtvistende part till dend ældste Broder Hans Hansen.  Og som Anders Hansen icke haver paastefnt de udj hans indleg fremførte Poster, at gaarden Waage skall have skyldet mere, end dend paa Skifttet er anført for, saa og paa ancker {Støfvelhuud} bøxell og 3die aars tage, da er det noget som denne Redt nu icke kand gifve nogen Kiendelse udj, Men Anders Hansen Reserveres sin Redt og tiltale des angaaende, imod vedkommende, eftter foregaaende lovlig omgang.   Processens omkostning paa begge sider ophæfves.

 

 

 

Ao: 1735  dend 31 Octobr: og 2den Novembr:  blev holden Almindelig Høste- Skatte og Sageting paa Gaarden øfre Waage for Strandebarms Skibredes Almue, ofververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg med eftterskrefne Laugrettes Mend  Nemblig  Eerick Netteland, Peder Houckenes, Baard Tvedt, Jens Fladebøe, Joen Eickenes, Joen Braathun, Torkel Skielnes og Hans Knudsen Hafneraas  med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.

 

Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Forordning om Justitien og Rettens betiente i Norge  dat: 19 Aug: 1735.

 

1735: 32

 

 

Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Forordning og forbud paa alle slags frem/m/ede Korn vares Indførsell udj Dannemarck, samt Syndenfieldz i Norge  dat: 16 Septembr: 1735.

 

Publiceret Deris Mai:ts Allernaadigste Forordning at arf og gieldz fragaaelse skall Publiceris aar og dag eftter at Placater ere udslagne og Publicerede for Laugtings og under Retten  dat: 19 Augustij 1735.

 

Publiceret høybaarne Hr: Admiral og Stifttsbefahlingsmandens ordre at 901 Madskræpper skall forskaffes  dat: 15 aug: 1735.

 

Publiceret Deris Mai:ts allernaadigste Rescript af d: 17 Junij 1735  at ingen frem/m/ede Collecteur {paa} maa sig paa nogen sted endten i Norge eller Danmark opholde, ej heller nogen Collectering af frem/m/ede eller udenlandske Lotterier at maa imodtages

 

Publiceret hans høy Grefvelig Excellence Rantzous Rescript  dat: 27 Augustij 1735  til Hr: Admiral Kaass, at udj de Poster hvor loven og forordninger Expresse Dicterer aabenbare Skrifttemaall, Skall Dommerne Rette sig der eftter, ligesom hid indtil sked er, Men udj de tilfelde hvor Loven og forordningerne indtet melder der om, skall de ej Døm/m/e der till, saa som skrifttemaall ej skall vere nogen arbritrair!! Straff, hvor till enhver Dommere kand Dømme.

 

Publiceret Hr: Admiral Kaases ordre  dato 13 Octobr: 1735, at en Mojeng(?) skall indsendes paa hvad maade at Betlere i et hvert District skall forsiunes uden at omstrippe til at bætle.

 

Publiceret Hr: Admiral Kaases ordre at af Synd og Nordfiords Fogderie er en Persohn Nafnlig Jacob Andersen Selvig  fød paa Lien i Aschevolds Skibrede  skall vere bort Rømt formedelst hand 3die gang i sit Egteskab skall have begaaet Leyermaall  og sidste gang med Inger Christiandatter Systad  som hannem udj 3die Leed skall vere beslegtet, hvilcke Persohner skall paagribes hvor de findes  dat: 10 Octobr: 1735.

 

Publiceret Hr: Admiral Kaases ordre, at en Persohn af Indre Sogns Fogderie  nafnlig Henrich Østebøe, skall vere ved Knifvsting i hielstucket af en dreng udj Lærdahl, hvilcken skall paagribes hvor hand maatte findes  dat: 10 Septembr: 1735.

 

Publiceret Justitz Raad Knagenhielms udstedde bøxelseddel paa 18 Mrk: Smør udj Laugmandz Teigen til Torchel Larsøn  dat: 18 appril!! 1735.

 

Publiceret Ole Siursens udstedde Skiøde paa 2 pd: Sm:  1 giedskind udj gaarden Teigland til Peder Nielsen  som der for haver betalt 57 rdr:  dat: 2 Novembr: 1735.

 

Formynderen Ifver Bergesen Svaasand lyesede inden Tinge sin Myndtling Ingeboer Kittelsdatters arfvemidler 8 rdr: 2 Mrk:  om nogen wille tage dennem paa Rendte imod underpant, Men som ingen anmeldte sig pengerne paa Rente at ville antage, saa Paastod formynderen at Pengerne maatte af Retten blive forseiglet, som og skeede, og blev formynderen tilbage lefveret.

 

Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg hafver ladet indstefne Ole Boegelandz Vogen  som udj sit æcteskab haver begaaet Leyermaall og auflet barn med Ingebor Knudsdatter, till Doms Lidelse eftter Loven.

  Ole Bogelandz Vogen tilstod at vere lovlig Stefnt.

  Ole Boegelandz Vogen {tils} blev tilspurt om hand vedstaar at vere Barnefader till Ingeboer Knudsdatters barn,

 

1735: 32b

 

der till hand svarede jae  og ydermere tilstod der paa at have staaet Skriftt eller Kirkens Dischiplin;

  Fogden Heyberg Paastod Dom over Ole Boegelandz vogen eftter Lovens 6te Bogs 13 Capit: 25 art:

  Ole Boegelandzvogen bad om Moderation og icke at maatte lide Dom.

Thj blev saaledes for Retten Kiendt  Dømt og afsagt;

Med det Løse og Ledige qvindemenniske Ingeboer Knudsdatter {til}  som haver auflet \et/ barn  tilstaar Ole BogelandzVogen  som en æctegiftt Mand  her for Retten samme barnaufling med hinde at have begaaet, hvor over Retten d: 6 Augustij afvigt haver indfundet sig udj hans huus og Registreret hans Eiendeler  der ickun udj alt bedrager sig til 17 rdr: 4 Mrk: 10 s:  og dend bortskyldige gield til 12 rdr: 5 Mrk:   Saa tilfindes Ole Boegelandz Vogen eftter Lovens pag: 916 art: 25 at bøde for dette begangne Leyermaall sin yderste formue  som beløber eftter Registrations forretningen 4 rdr: 5 Mrk: 10 s:  15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse

 

Taarbiørn Endresen Øyerhafn {ha} er af Fogden Heyberg indstefnt for begangne Leyermaall med Guroe Samsonsdatter  hvor om Fogden paastod at Taarbiørn Indresen bør Lide Dom til betaling eftter Loven.

  Taarbiørn Endresen møtte for Retten og vedstod at vere lovlig stefnt, som og tilstod at have begaaet Leyermaall med Guraae Samsonsdatter

  Fogden paastod Dom udj Sagen,

thj blev saaledes Kiendt og Dømt udj Sagen.

Som Taarbiørn Endresen tilstaar at have begaaet Leyermaall med Guroe Samsonsdatter, Saa tilfindes hand eftter Lovens pag: 965 art: 1 at betale sine Leyermaals bøder med 12 rdr: under adferd eftter Loven.

 

Lars Soelbiør hafver till dette Ting ladet indstefne sin Broder Morten Soelbiør, fordj hand haver tiltaget sig et Sølfbelte, som dend ældste broder Lars Soelbiør haver for sine Penge indløst.

  Morten Soelbiør møtte for Retten og tilstod at vere lovlig stefnt.

  Citanten Lars Soelbiør møtte for Retten og indgaf sit Skrifttlige indleg  dat: 29 Octobr: 1735  saa lydende.   saa og haver Citanten indstefnt vidner Hans Brue og Anders Mundem.

  Morten Soelbiørg sagde hand icke er indstefnt at paahøre de indstefnte vidners forklaring, hvor fore vidnerne denne sinde icke kand afhøres, førend Contraparten der til bliver lovlig warslet.   Morten Soelbiør tilstaar at broderen  Citanten Lars Soelbiør  haver indløst \Sølfbeltet/ for sine Eegne Penge, men at hand  Morten Soelbiør  indeholder beltet, er af dend aarsage hand formeener at komme saa meget til gode paa sin arv hos broderen Lars Soelbiør.

 

1735: 33

 

Morten Soelbiør Sagde at hand haver betalt i Bergen paa sin Sl: Moders gield 3 rdr: 3 Mrk: til Joen Rytter, som hand formeener Citanten bør betale ham,   Endnu siger Morten Soelbiør at ham eftter sin Sl: fader er udlagt i dito Sølfbelte 3 rdr: 3 Mrk:  og i dend henseende paastaar hand Sølfbeltet at beholde;

  begge Parter var Dom paastaaende,  thj blev eftter videre forestillelse af begge Parter om det paastefnte Smidested som Morten haver til sig taget.   Morten Soelbiør Sagde Ellers icke at vere stefnt at Lide Dom angaaende Smidestedet

Thj blev saaledes for Retten Kiendt  Dømt og Afsagt.

Udj Sølfbeltet er Morten Soelbiør udlagt udj Sl: fader arf 3 rdr: 3 Mrk:  som og paastaar at have betalt 3 rdr: 3 Mrk: paa sin Sl: Moders gield i Bergen til Jaen Rytter,  {Men eftter Sagens beskaffenhed er dend af saadan Sammenheng;}  Og i dend henseende formeener Morten Soelbiør Sølfbeltet at beholde;   Men som Morten Soelbiør var sine fulde Myndige aar dend tid at Skiftte og deeling eftter hans Sl: Moder blev holdet, Saa sees at hand {paa} da hafde beckommet sin fulde Sl: faderarv paa 1 rdr: 2 Mrk: Nær, som hannem udj Skifttet eftter sin Sl: Moder med mere er godtgiort, og altsaa er dito Sølfbelte igien udj Skiftte og deeling eftter Moderen  med fleere Midler  Registeret, saa at der af fornemmes at Morten {udj} Soelbiør udj andre Eiendeler er bleven aflagt for de 3 rdr: 3 Mrk: ham udj Sølfbeltet eftter faderen var udlagt,  Og som dito Sølfbelte eftter begge Parters Moder er udlagt Eendel der af udj Skiftte Sallarium  og Eendell der af paa Creditorerne, som broderen Morten Soelbiør tilstaar at Lars Soelbiør for Eegne Penger haver indløst,   alt saa kand denne Rett icke finde for billigt at Morten Soelbiør haver dito omtvistede Sølfbelte indeholdet paa fundement {at} og meening saa meget som detz verd at Reste paa fader arf, som og 3 rdr: 3 Mrk: hand siger paa sin Sl: Moders gield at have betalt,   Da som af Lodseddelen eftter parternis Moder bevises at Morten haver faaet sin fulde fader arv, og hand der paa indtet Rester, ej heller findes bevislig hand de halffierde Rixdahler paa sin Sl: Moders gield betalt haver, som ellers icke dend ældste broder var pligtig at Erstatte ham,   Saa Kiendes for Redt at Morten Soelbiør bør lefvere Sølfbeltet u-skad i allemaader till sin Broder Lars Soelbiør.   Hvad sig Smidestedet angaar, da kand der om Retten icke denne sinde give nogen Kiendelse forinden Parterne der paa giør lovlig Søgning.   udj

 

1735: 33b

 

denne Processes beckostning tilfindes Morten Soelbiør at betale till Lars Soelbiør med 2 rdr:  hvilcket alt hand tilfindes at udrede under Nam og Vurdering udj hans Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.

 

Publiceret Samson Traaes udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Smør udj gaarden Indre Børsem til Ole Taarbiørnsen, som der imod hafver givet sin qvittering  dat: 31 Octobr: 1735.

 

Publiceret Samson Traaes grundeseddel paa Svinlands Sauge Grund till Guldbrand Andersen Nedre Vaage  dat: 31 Octobr: 1735.

 

Publiceret Samson Larsen Traaes udstedde bøxelseddell till Ole Taarbiørns:  som bøxelen haver betalt  dat: 31 Octobr: 1735.

 

Fogden Sr: Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Tingskydsen er Almuen betalt 4 s: for hver Miill till og fra Tingerne.  Fogden Sr: Heyberg blev meddelt Tingsvidne at indtet wrag i dette Skibrede er falden,   2.  Ligeledes at ingen forlofs Penger paa Deris Mai:ts eller Beneficerede gods for arfs afførsell.   3.  ingen forbrudte boeslodder, arfveløs eller forbrudt odelsgodz, 6te og tiende penge for uden Rigs førte Midler  er dette aar icke falden.   4.  i dette Skibrede findes ingen Nye Rødnings Pladser, eller forbedrede Jorder, Laxevoger, Sildevoger, Qverner, eller dislige herligheder, som foruden gaardernis skyld à parte kand Skatte.   5.  Øyerhafns Saug  som staar paa Odels grund  er med tømmer af Odels Skouge forsiunet  og er opbygt for over 100 aar siden, har dette aar skaaret i høyeste 400 bord.  Rørvigs Saug er saa gammell at ingen kand forklare, hvad tid dend er opbygd, men er over 100 aar gam/m/el, dend staar paa Odels grund  og af odelsskouge tilførte Tømmer skaaret 400 bord.  Thorsnes Saug staar paa odels grund og fra u-mindelig tid opbygt  har fra odelsskouge tilførte Tømmer skaaren 600 bord.  Aarvigs Saug staar paa Odels Grund og er fra u-mindelige Tider opbygd  og fra odelsskouge førte Tømmer skaaren 400 bord.  Echenes Saug staar paa Odels grund, saa gamel at ingen kand mindes hvad tid dend er opbygd, og har skaaret 200 bord.  Aachre Saug staar paa Odels grund, og over 100 aar siden dend blev opbygt  har dette aar fra Odels Skouge førte Tømmer skaaren 200 bord.  Svindlands eller øfre Waage flom Saug, staar paa Odels grund  omtrent 90 aar siden dend blev opbygt, og af tømer fra odels Skouge ført skaaret 200 bord,  Næss liden flom Saug, er eftter Stifttamtmandens bevilgning for 3 aar siden paa Odels grund opbygt, og af Tømmer fra odels Skouge skaaret 100 bord.  fleere Sauger findes icke her i Skibredet  endten smaae eller Store,   findes ingen huusmend som kand svare Skatt.   Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne paa Restandsen  som er 37 rdr: 1 Mrk: 14 s:

 

Laugrettes Mendene som skal besidde Retten 1736 ere opnefnte  Guldbrand Andersen Nedre Vaage, Hagtor Brynildsen øfre Vaage, Zackarias Fuurhofde, Johannes Dybsland, Lars Lassesen Øfsthuus, Vigcking Guttormsen Houckenes, Knud Nærenes og Isack Stephensen Haafn.

 

 

 

Ao: 1735  dend 3die og 4de Novembr:  blev holden Almindelig Høste  Skatte og Sageting paa gaarden Møchlebust, for Qvindherretz Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend

 

1735: 34

 

Nemblig  Johannes Feedt, Brynild Skaarpen, Hagtor StorEgckre, Joen Fugleberg, Knud Døsseland, Hendrick Houeland, Christopher Lille Egckern og Christopher Piile

 

Publiceret alle Kongelige Forordninger og høye øfrighedz ordres og foranstaltninger, som paa forrige Ting.

 

Publiceret Stifttsbefahlingsmandens ordre og befahling, at i følge hans høy Grefvelig Excellence Hr: Stadtholderens foranstaltning  dat: 2 Junij  at ved Liigs begrafvelse skall Deris Mai:ts allernaadigste Forordning af 7 Novembr: 1682 allerunderdanigst eftterleves  og saa fremt nogen dend skulle overtræde forordningen, da at lide og straffes paa de bøder som sam/m/e forordning Dicterer.  dat: 1 Augustij 1735.

 

Publiceret Samson Pofvelsen Kierlands oprette forEenings Contract med Lænsmanden Søfren Møcklebust, og tilstaar at Søfren Møcklebust maa beholde 1 Løb 2 pd: 12 Mrk: udj Kierland eftter dend afsagde hiemtings Dom d: 25 April 1735  upaa ancket af ham og hans arfvinger  dat: 7 Maij 1735.

 

Publiceret Søfren Rickertsens udstedde obligation Stoer 90 Rdr:  til forvalteren Mathias Dahl, hvor udj Søfren Rickertsen for Ermelte Capital setter til underpant sin gaard Kierland, Skylder 1 Løb 2 pd: 12 Mrk: Sm:  indtil at Capital og Rendter vorder betalt.  dat: 6 Augustij 1735.

 

Publiceret Lars Samsonsens, Lars Olsens, Ole Johansens og Ole Johansens, Samson Larsens udstedde Skiøde paa 1 Løb Sm: til Thore Samsonsøn  som der for haver betalt dennem eftter accord  i Stufveland.  og er dat: 2 Janvarij 1733.

 

Publiceret Hr: Willum Frimands udstedde bøxelseddell paa 3 Spand Sm:  ¾ Huud udj gaarden Bielland til Ole Olsen  dat: 18 Novbr: 1734.

 

Publiceret Lector Londemands udstedde bøxelseddell paa 3 Spand Sm: i gaarden Unerim till Ole Nielsen  dat: 31 Decembr: 1733.

 

Publiceret Lars Johansens udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 21 Mrk: Sm: udj gaarden Sunde til Johannes Johansen  dat: 3 Novembr: 1735.

 

Ole Fugleberg haver till dette Ting ladet indstefne Joen Fugleberg for øvet slagsmaall imod Citanten, hvor om til vidner er indstefnt Karj {Brynildz}\Rasmus/datter, Guroe Hansdatter og Ane Johansdatter

  Joen Fugleberg møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og warsell.

  Widnet Karj Rasmusdatter blev paaraabt  som fremstod for Retten og eftter at hun sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede saaledes.  i denne høstte 1735  nogen tid for Michallj tider  Sag!! (Saag) vidnet at Joen Fugleberg hyttet til Ole Fugleberg, og saag vidnet at Ole Fugleberg laag paa Knæe og ville Reise sig,  ligesaa saag vidnet at {Jeg} Joen Fugleberg tog en Kiæp og truet Ole med vred hue, og saag vidnet icke videre slagsmaall.

  det andet vidne Gruroe!! (Guroe) Hansdatter blev paaraabt  som fremstod for Retten og eftter at hun sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes.  eftter at Korn og

 

1735: 34b

 

Høe var indhøstet 1735  Saag vidnet at Ole Fugleberg Sagde at Joen Fugleberg skulle icke gaae nogen stedz førend hand haver seet de nøder som Citanten haver hendtet, og Joen Fugleberg fortrød paa, da gick vidnet fra dem, og da vidnet kom tilbage  saag Vidnet at Joen Fugleberg hafde Ole Fugleberg under sig og stod med Knæerne paa ham, og slog ham i Ansigtet, der eftter skiltes de ad,  da Ole wille tage fast paa Joen igien  da saag vidnet at Joen Fugleberg tog og sloeg {Joe} Ole Fugleberg ned til Jorden   hvilcket widnes forklaring Joen Fugleberg tilstod at vere saa i Sandhed.

  Fogden Heyberg Proponerede at hand holdt u-fornøden at føre fleere vidner i denne Sag, men eftter Joen Fuglebergs tilstaaelse, om det Eene vidnes Sandferdige udsagn, satte i Rette over ham eftter Lovens 6 Bogs 7 Capt: 8 art:

  Joen Fugleberg hafde icke videre i denne Sag at indgive eller Proponere.

thj blev saaledes for Retten Kiendt  Dømt og afsagt.

Eftter Joen Fuglebergs Eegen tilstaaelse for Retten at hand hafde Ole Fugleberg under sig og slog ham,  Saa tilfindes hand at bøde til Deris Mai:t slagsmaalsbøder eftter Lovens 6 Bogs 7 Capt: 8de art:  3de 6 Lod Sølf  som er i penge 9 rdr:  saa og tilfindes hand at betale udj Processens beckostning til Ole Fugleberg 2 rdr:  hvilcket alt Joen Fugleberg tilfindes at udrede 15 dager eftter denne Doms lovlige forckyndelse under Namb og Vurdering udj hans boe.

 

Lars Nielsen hafver till dette Ting indstefnt Knud Tvedt til Doms lidelse fordj at Knud Tvedt indeholder ½ aars Løn for Citanten;

  Knud Tvedt blev paaraabt men møtte icke,

  Stefnings Mendene Lænsmanden Søfren Møcklebust og Johannes Johansen Fedt blev paaraabt  som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed at have til dette Ting indstefnt Knud Tvedt med mere end med 14 dagers lovlig warsell.

  Lars Nielsen møtte for Retten og sagde at hand hafver 1734 tient Knudt Tvedt ½ Aar, og der for skulle haftt i Løn 1 rdr:  1 Skiorte til 2 ½ Mrk:  1 boxe til 3 Mrk:  1 par Skoe til 3 Mrk:, hvor paa alt hand tilstaar hos Knud Tvedt at have beckommet 3 Mrk:  Men Resten sagde Citanten at Contraparten icke ville betale ham, og i dend henseende paastaar hand Dom over Contraparten.

Eragtet.

Som Knud Tvedt befindes at vere lovlig Stefnt, saa forelegges hand til Vaartinget førstckommende at møde og svare til Sagen {først}

 

1735: 35

 

 

Publiceret Joen Johansen Tvedts udstedde Pandte obligation paa 42 rdr: til Lars Boesnes og Johannes Bertelsen Røsseland  hvor fore Joen Tvedt til Ermelte Capitals forsickring Pandtsetter 1 Løb Smør udj gaarden Tvedt indtil at Capital og Rendter vorder betalt.  dat: 3 Novembr: 1735.

 

Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Almuen er betalt Tingskydsen indeverende aar, til og fra Tingerne 4 s: Miilen  saa vell Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand.

  Almuen af dette Skibrede blev tilspurt forbemelte 6 Spørsmaaler lige som i Strandebarms Skibrede, hvor paa de svarede at indtet wrag eller Strandet gods, ej heller forlofs Penge, forbrudte boeslodder, 6te eller 10de penge for uden Riget førte Midler, dette aar er falden.   i dette Skibrede findes ingen fleere Sauger end  Helvigens liden flom Saug, som staar paa odels Grund  og har dette aar af det fra odels Skouge fremførte Tømmer i høyeste skaaret 100 bord.  Onnerims Saug som Staar paa Lectorratets Grund  er for 50 aar siden med Ambtmandens bevilgning opbygt  og har i høyeste skaaret 100 bord  hvor til tømmeret er taget af odels Skougen,   ingen huusmend  ingen Strandsiddere, Leedige Karle, som bruger Kiøbmandskab, Daglønnere, handtvercks folck, eller dislige Persohner, som eftter Forordningen til Deris Mai:t Skatte, Sagde Almuen findes ingen, i dette Skibrede som opholder sig.

  Fogden blev meddelt Tingsvidne at aftaget paa Møchlebust, i Skatt og Leding er Leylendingerne godtgiort.

  Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Skatteskylden er af aftaget paa gaarden Møchlebust Leylendingerne godtgiort.

  Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Leylendingerne paa dend afbrendte gaard Kaldestad, Neml:  Anders Andersen og Niels Torckelsen  er godtgiort Skatterne for indeverende aar 1735 med 7 rdr: 76 s:

 

Laugrettes mendene ere opnefnte som skall besidde Retten 1736,  Halfver Møchlebust, Niels Berje, Abel Helvigen, Ole Onerim, Ole Niels: ibid:  Johannes Rørvig, Thore Grødtstøel og Amund Bielland.

 

Restandsen udj Qvindherretz Skibrede beløber 70 rdr: 5 Mrk:

 

 

 

Ao: 1735  dend 7 og 8 Novembr:  blev holden almindelig Høste  Skatte og Sageting paa Gaarden Lundervig, for Ous Skibredes Almue  oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend  Nemlig  Lars Houeland, Mons Hagtorsen Aadland, Jørgen Hansen Buege, Daniell Danielsen Odland, Moens Houeland, Johannes Pedersen Tveteraas, Anders Olsen Qvernes og Hans Lundervig  med fleere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.

 

Publiceret alle Kongelige Forordninger og høye øfrighedz befahlinger og foranstaltninger, lige som paa forrige Tinge.

 

Publiceret Johannes Nielsen Odlandz udstedde Skiøde paa 13 ½ Mrk: Sm:  3/16 huud udj gaarden Hafschaar, till Svend Mogensen  som der for hafver betalt 19 rdr: 3 Mrk:  dat: 7 Novembr: 1735.

 

Publiceret Hr: Caspar Rømers udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: og ½ huud udj gaarden Berje, til Hans Joens:  dat: 14 April 1735

 

Publiceret Lars Samsonsøn Røens udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm:  ½ giedskind udj gaarden Børdal til Besse Thomes:  som der af bøxelen eftter Loven haver betalt  og er dat: 29 Augustij 1735.

 

1735: 35b

 

 

Publiceret Hr: Lector Londemans udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm: og ½ huud udj gaarden Hegland till Pofvel Hans:  dat: 19 Maij 1734.

 

Publiceret Hr: Holbergs udstedde bøxellseddell paa ¼ Løb Sm:  ¼ huud udj Gaarden Soelberg till Niels Olsen  dat: 3 Maij 1735.

 

Publiceret Thom/m/es Anders:  Ole Thomes:  Ole Olsens og Knud Halstens: Boeges udstedde Skiøde paa 18 Mrk: Sm:  ¼ huud  ¼ giedskind udj gaarden Norvig till Mogens Torstensen  dat: 7 Novembr: 1735.

 

Publiceret Hr: Lector Londemands udstedde bøxellseddell paa ½ Løb Sm:  ½ huud udj gaarden Hægland til Ole Christensen  dat: 19 Maij 1734.

 

Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxelseddel paa 2 ½ Spd: Sm: og 2 ½ giedskind til Peder Johans:  dat: 21 Febr:j 1735  udj Odland.

 

Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Lars Christensen Hegland for begangne Leyermaall med Karj Christophersdatter Stabell;

  Stefnings Mendene Ole Walle og Niels Storeim blev paaraabt  som fremstod for Retten og med Eed eftter Loven forklarede at have dennem til dette Ting indstefnt med meere end med 14 dagers lovlig Kald og warsell.

  Lars Hegland møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og warsell.

  Karj Christophersdatter blev paaraabt, men møtte icke, ej heller nogen paa hindes vegne till Sagen at svare;

  Lars Hegland tilstod at hand haver haftt legemlig omgiengelse med hinde, men hun er icke frugtsommelig.

  Fogden paastod Lavdags foreleggelse for Karj Christophersdatter Stabell;

Thj blev Eragtet.

Eftterdj Karj Christophersdatter Stabel befindes at vere lovlig Stefnt, saa forelegges hun tillige med Lars Hegland at møde till Waartinget førstckom/m/ende

 

Fogden Heyberg haver till dette Ting indstefnt Knud Isacksen Sloxøen for begangne Leyermaall med Ingebor Nielsdatter Lien.

  Stefningsmendene Anders Olsen Qvernes og Johannes Tveteraas blev paaraabt  som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve disse Persohner til dette Ting indstefnt med mere end 14 dagers Kald og warsell.

  Knud Sloxøen møtte for Retten og tilstod at have begaaet Leyermaall med Ingeboer Lien, som blev paaraabt og møtte icke, ej heller nogen paa hindes Vegne till Sagen at svare.

Eragtet.

Ingeboer Lien tillige med Knud Sloxøen forelegges till Vaartinget førstckommende at møde og svare til Sagen.

 

Hr: Major Pritzier hafver till dette Ting ved Mundtlig Kald og Varsell ladet indstefne sin Tieniste Pige Martha Larsdatter Frøeland {till} fordj hun  imedens hun var i hans brød og tieniste  haver begaaet Leyermaall med hans Søn, till Doms Lidelse som for aa-!!

 

1735: 36

 

aabenbare u-troeskab at afstraffes.

  Stefnevidnerne Anders Qvernes og Johannes Tveteraas, blev paaraabt, som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at have till dette Ting indstefnt Martha Larsdatter Frøeland med mere end 14 dagers lovlig Kald og varsell.

  Hr: Major Pritzier møtte for Retten og paastod at eftterdj Martha Frøeland med hans Søn haver begaaet Leyermaall i dend tid hun tiente i Hr: Majorens brød, hun da i følge forordningen dat: 5 Martij 1734 maa tilfindes at Straffes, som for aabenbare u-troeskab.

  Martha Larsdatter Frøeland blev paaraabt eftter Loven, Men møtte icke  ej heller nogen paa hindes Vegne till Sagen at svare;

Eragtet.

Eftterdj Martha Frøeland befindes at vere lovlig Stefnt, saa forelegges hinde till Vaartinget førstckom/m/ende at møde og svare til Sagen.

 

Fogden Heyberg haver ladet till dette Ting indstefne Lars Pofvelsen Søre Strønnen till Doms Lidelse fordj hand mod Excecutanterne Capitain des armes Thomas Smith, haver ham med u-sømmelige ord begegnet da hand hos Lars Søre Strøn/n/en skulle indfordre Kongens Skatter, og till widner er indstefnt Arne Arnesen Klyve og Aamund Christophersen Søre Strøene.

  Lars Pofvelsen Søre Strøenen møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og warsell.

  Capitain des armes Smith møtte for Retten, og paastod at de indstefnte widner maatte Eedfæstes og afhøres.   thj blev Edens forklaring af Lovbogen for vidnerne oplæst, og formaenet at sige sin Sandhed og at vogte sig for MeenEed, hvor paa

  Widnet Aamund Christophersen Søre Strøenen fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes.  3de Uger for Sommertinget kom Capitain des armes paa gaarden Søre Strønnen og skulle udExceqvere Kongens Skatter hos Lars Pofvelsen, da Capitain des armes Smith forlangede at vidnet og Arne Arnesen Klyve skulle vere med ham for at høre og vidne hvad som Passerede,  da hørte vidnet at Capt: des armes Smith spurde Lars Søre Strøenen om hand ville betalle ham Excecutions gebyer, som Lars Søre Strøenen negtede, og Sagde hand at des armes Smith var ingen Excecutoor  og som hand hafde tid at slette om gaarden, saa hafde hand icke tid der till, og da Capt: des armes Smith leverede Lars Søre Strøenen et brev fra Majoren  som hand til Lænsmanden skulle levere, da svarede Lars Søre Strønnen, hand hafde andet at giøre, end at føre {Smithis} hoerebrever,  der eftter pastod!! (paastod) Smit at Lars Strønnen skulle betale ham Excecutions gebyhr  som hand sagde hand hafde ingen Redt till, da Smith udpandtede Executions gebyhren;

  det andet vidne Arne Arnesen Klyve blev paaraabt  som fremstod for Retten

 

1735: 36b

 

og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forcklarede saaledes;  3de Uger for Somertinget 1735 kom Capit: des armes Smith til Søre Strønen, og begierede vidnet tillige med det andet vidne at vere oververende, og begierte at Lars Søre Strøenen ville betahle ham Excecutions gebyhr, hvor paa hand svarede at Smith var icke Excecutant  ej heller burde hand have Excecutions gebyhr forinden Somertinget har staaet, og sagde hand icke betaler Excecutions gebyhr om Smith ville tage 10 Soldater med sig, og om du har tid at slette omckring gaardene  saa har Jeg icke tid der till, og sagde hand {ick} hafde andet at giøre end at føre horebrever;  widere hafde widnet icke at forklare.

  Sagen blev imellem Parterne forEenede  og tilsagde Lars Søre Strønen at ville betale till Capit: des armes Smit 2 rdr:  hvor med Sagen er ophæfvet.

 

Peder Olsen hafver indstefnt till dette Ting Peder Johansen Sundøens Encke, at Producere sine adkomst brever till 18 Mrk:r Sm: i gaarden Søre Strønen  som opsidderen Anders paaboer;

  Peder Olsen møtte for Retten og Producerede Pengerne 26 rdr: till at indløese benefnte 18 Mrk:r Smør udj Søre Strøenen, saa som hand formeener at vere nermeste odelsberettiget der till;

  Peder Johansens Encke blev paaraabt men møtte icke, Men paa hindes vegne møtte hindes broder, og tilstod at hun haver faaet lovlig Kald og Varsell.

thj blev Eragtet.

Som denne Sag angaar odels og Eiendoms Løsnings Redt, Saa henvises Sagen till aastæden, hvor Citanten dend lovlig haver at in Caminere.

 

Publiceret Fogden Heybergs fredLysning over gaarden Koldals ind og udmark, samt all anden herlighed som der tilligger udj hans Mai:ts høye Nafn, saaledes at ingen i hvoe det vere maae, her eftter maa understaae sig at tilføye opsidderen Siur Koldahl nogen indpas, endten ved beede eller i andre maader  dat: 8 Novembr: 1735.

 

Fogden Heyberg tilspurte Almuen   1.  om i dette Skibrede indeverende aar er funden eller bierget noget slags wrag eller Strandet gods, hvor til Almuen svarede Nej.   2.  om i dette Skibrede eller detz Almue, indeverende aar er vitterlig at vere falden nogen forlofs Penger for arfs afførsell fra det Beneficerede godz, der til de svarede Nej.   3.  om i dette Skibrede indeverende aar falden nogen forbrudte boeslodder, arveløs eller forbrudt odels godz, 6te og tiende penge, for uden Rigs førte midler, eller deslige indkomster, der til de Eenstemmig svarede Nej.   4.  om her i dette Skibrede findes nogen Rødnings Pladser eller forbedrede Jorder, Laxevoger, silde voger, qværner og dislige, som foruden gaardernes Skyld â parte kand Skatte til hans Mai:t  hvor til de Eenstemmig svarede Nej.   5.  hvad Sauger  hvor paa bord Skiæres  her i Skibredet findes  samt hvad aar og paa hvad {tid} grund de ere opbygde, item hvor meget der paa er Skaaren, og hvor fra de med tømer forsiunes,  der til de svarede, at udj dette Skibrede er ej fleere Sauger end Tøsse Saug, som wngefehr for 100 aar siden er opbygt paa odelsgrund, men haver Damstock paa Beneficeret grund, og med tøm/m/er af odels Skouge forsiunet, hvor af dette aar er i høyeste maader Skaaren 3 â 400 bord.   6.  om i dette Skibrede indeverende aar, har veret nogen huusmend, Strandsiddere, Ledige Karle, som bruger Kiøbmandskab med slagtefæe eller andet, Daglønnere eller handtverks folck, som eftter forordningen burde Skatte til hans Mai:t   hvor til Almuen svarede at ingen forskrefne Persohner findes som kand svare Skatt.

  Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Ting skydsen er Almuen betalt indeverende aar til og fra Tingene 4 s: hver miill  Saa vell for Fogdens som Sorenskrifverens 4 Mand.

  Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Jørgen Danielsen og Johannes Joensen, Jørgen Hansen og Mickel Rasmusens øfre Bouges Skatter for deris afbrendte brugende Jordeparter er dennem dette aar godtgiort i alt med 8 rdr: 3 Mrk: 1 4/6 (7 4/6) s:

 

1735: 37

 

  Fogden blev meddelt Tingsvidne paa Restandsen i dette Skibrede  som beløber 28 rdr: 5 Mrk: 14 s:

 

Laugrettes Mendene som skall besidde Retten tilckom/m/ende aar 1736 ere disse  Nemlig  Johannes Toedtland, Peder Toedtland, Peder Haege, Erick Qvittingen, Anders Rolsvogen, Ole Larsen Frøeland, Hans Christophersen Løeningsdahl og Gunder Svendsdahlen.

 

 

 

Ao: 1735  d: 9 og 10 Novembr:  blev holden almindelig Høste  Skatte og Sageting paa Gaarden Haavig for Strandvigs Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend  Nemblig  Siur Refne, Knud Haege, Ole Sundfiord, Lars Liutun, Joen Haaevig, Lars Biøndall, Engell øfre Boelstad og Anders SkougsEide

 

Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger lige som paa forrige Tinge

 

Publiceret Encken Lisbeth Pedersdatter  Sl: Hans Holdhuuses eftterlefverske   Ole Johansen Helland, Joen Torgildsen Eide, Knud Knuds: Boelstadz udstedde Skiøde paa 20 Mrk:r Sm: udj gaarden Holdhuus, till Rasmus Hansen  som der for haver betalt 1 rdr: for hver Marck Sm:  dat: 5 Janv: 1735.

 

Publiceret Hr: Niels Legangers udstedde bøxellseddell paa ½ Løb Sm:  6 ¾ Mrk: Sm:  ½ huud  ½ giedskind  1 Kalfskind udj gaarden Schiørsand till Lars Andersen  dat: 3 Maij Ao: 1735.

 

Publiceret Haldoer Hammerhaag og Isack Leerstens udstedde Skiøde paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: udj gaarden Refne til Ole Pedersen  som der for haver bt: 40 rdr: 4 Mrk: 8 s:  dat: 11 Novembr: 1734.

 

Publiceret Jacob Mickelsen Moens udstædde odels Transport paa gaarden Selsvolds halfve brug till Ole Stensen ibid:  som der for haver betalt 10 rdr:  dat: 21 Octobr: 1735.

 

Fogden Heyberg haver ladet indstefne Gidtle og Engell øfre Boelstad for øfvede slagsmaall med hin anden, hvorom til vidner er indstefnt, Haldoer og Ifver Tvedte og Hans Pofvelsen øfre Boelstad.

  Stefnevidnerne Jacob Hansen og Pofvel Giøen, blev paaraabt  som fremstod for Retten, og hiemlede ved Eed eftter Loven, at hafve alle forbenefnte Persohner til dette Ting indstefnt med mere end med 14 dagers lovlig Kald og warsell.

  Gitle og Engell øfre Boelstad møtte for Retten;  Men ingen af widnerne,

thj blev Eragtet,

Haldoer og Ifver Tvete samt Hans øfre Boelstad forelegges til Vaartinget førstckommende at aflegge sit vidnisbyrd udj Sagen, iligemaade forelegges Gitle og Engel øfre Boelstad til samme tid at møde og svare til Sagen.

 

Niels Pofvelsen Biøndahl haver ladet Stefne Knud Boelstad at afstaae odels Retten til Gaarden Teigland, som Citanten formeener at vere odels berettiget till.

  Knud Boelstad blev paaraabt men møtte icke,

  Stefnings Mendene Jacob Hansen og Pofvel Giøen blev paaraabt, som fremstod for Retten og hiemlede ved Eed at have Knud Boelstad til dette Ting indstefnt med mere end 14 dagers Kald og Varsell.

  Citantens \broder Siur Povelsen/ Sagde at have indstefnt Knud Boelstad at fremckom/m/e med sine odels og adkomst brever til Teiglands halve brug  hvor med bøxelen følger.

thj blev Eragtet.

Som denne Sag Reiser sig af odels og Aasædes søgning, Saa henvises Sagen till Aastæden, hvor Citanten haver Sagen lovligen at in Caminere.

 

Jacob Opsahl haver til dette Ting indstefnt Pofvell Kiilen fordj {hand} at Citanten haver maattet {af} gaae fra sin bøxlede Jordepart, og Pofvell Kiilen træde till Jordebruget

 

1735: 37b

 

og Citanten maatte gaae fra Jorden uden at nyde betalling for bøxelen  og i den henseende haver Citanten indstefnt Pofvell Kiilen at lide Dom till Ermelte bøxels betaling med Sagens forvolte omkostninger. Citanten Sagde at i dend tid hand hafde eller boede paa gaarden {Kiilen} \Opsahl/ brugte hand 2 pd: 6 Mrk: Smør, og sagde saae det halfve brug  1 pd: 3 Mrk: Sm:  op for sin Sl: Svoger, {Ander} Halfvor Sundøen, og var de siden ickun et aar tilsamen paa Opsal, da Pofvell Kiilen {det} aaret eftter fløttede til Opsal, da Pofvell Kiilen betalte Svogeren  Sl: Halfvor  sin bøxell igien, men Citanten fick ingen bøxell igien;

  Pofvell Kiilen møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og Varsell, og Sagde at Citanten Jacob haver opsagt sit heele brug  2 pd: 6 Mrk: Sm: i Opsal  til sin Sl: Svoger Halfvor Sundøen, og da hand ville træde til gaarden  da betalte hand til Sl: Halfver bøxelen for det heele brug  2 pd: 6 Mrk: Sm:  med 14 rdr:

Eragtet.

Pofvell Kiilen forelegges til Vaartinget førstckommende, at beviise endten Skrifttlig, bøxelseddell, eller med vidner at Sl: Halfvor Sundøen hafver faaet opsigelse {af} og bøxelseddell af JordEieren paa Citantens heele brug 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Opsal, og at Citanten ej udj dito Opsal hafvde noget brug, da Contraparten Pofvel Kiilen gaarden Opsal tiltrædde og brugte.

 

Publiceret Svend Joens: Houckefær, Joen Christophersen Haaland, Gurj Andersdatter  Sl: Ole Torstensens eftterlefverske  deris udstedde Skiøde paa 1 Løb 9 Mrk: Sm: udj Faar, till Andersen!! (Anders) Nielsen  dat: 9 Novembr: 1735.

 

Ole Hansen Litlelie, hafver till dette Ting indstefnt Ole Engelsen Faar, for 27 rdr:  som Ole Engelsen Faar, till Citanten er Skyldig.

  Stefnings Mendene Jacob Hansen Giøen og Ole Andersen Skiørsand, hiemlede ved Eed eftter Loven at have til dette ting indstefnt Ole Engelsen Faar til Doms Lidelse at betale 27 rdr:  med Mere end 14 dagers Kald og Varsell.

  Ole Engelsen Faar blev paaraabt men møtte icke.

  Citanten Sagde at have laant Contraparten disse 27 rdr:  som hand oftte i Mindelighed har fordret tilbage  men bleven wegret, hvor fore hand nu paastod Dom med Sagens forvoldende omkostninger.

Eragtet.

Ole Engelsen Faar forelegges til neste ting at møde og svare til Sagen.

 

Fogden Heyberg haver haver!! udj forrige indstefnte Sag indstefnet Torgildz Boelstad for øfvede slagsmaall mod Dag Ellingsen  \som er 18 aar gamel og møtte for Retten/  till Doms lidelse eftter de paa Sommertinget førte vidners forklaring.

  Torgildz Boelstad møtte for Retten og vedstod at vere lovlig Stefnt;

  Fogden Proponerede at som med de 2de Eenstemmige Vidner er bevist at Torgildz Boelstad har forøfvet slag og haardrag imod Dag Ellingsen  saa satte hand i Rette ofver ham eftter Lovens 6 Bogs 7 Capt: 8 art:  hvor om hand nu forvendtede Dom,  thj hvad sig angaar at Torgildz Boelstad agter at føre vidner, om dend overlast som Dag Ellingsen skall have forøfvet, da kand dend Sag eftter Fogdens formeening vere ham forbeholden paa lovlig maade at udføre.

  Torgildz Boelstad  hand ville beviise med vidner som hand till dette Ting haver indstefnt  Ole Johansen Aarre og Maritha Haldoersdatters  at giøre

 

1735: 38

 

forklaring, at Dag Ellingsen ofverfaldte ham, hvilcke Vidner nu icke møder, og i dend henseende paastod at Sagen till Vaartinget maatte blive udsadt, da hand wille faae sine vidner ført.

Eragtet.

Widnerne Ole Johansen Aarre og Marithe Haldorsdatter haver Citanten til Vaartinget førstckom/m/ende lovligen at indstefne  saa og till Vedermæele at indstene!! (indstefne) Peder Nielsen Aarre og Anders Olsen ibid:  disse vidners udsagn at anhøre.

 

Lænsmanden Hans Engelsen Giøen haver till dette Ting indstefnt sin Naboe Hans Torgildsen Giøen fordj hand har optaget en u-Sædvanlig fæedriftt Vey med sine Mælcke Creatuurer, til Sæteren om waaren og høsten, samt at anhøre de af Lænsmanden der om indstefnte vidners forklaring  Saa og det hos ham Passerede forbud, som af Fogden er Authoriceret   og ere widnerne  Ingeboer, og Aagaatha Berlandztvet, Karj Kiøen, Giertrud Hougevold og Ingeboer Holdhuus \og Sirj Henanger/  hvor om Stefnevidnerne, Størk DragEide og Indre Biøndahl, møtte for Retten og hiemlede ved Eed at have forbenefnte Persohner til dette Ting indstefnt med mere end 14 dagers Kald og warsell.   Endnu indstefnt 2de vidner  Christj Vigck og Boetelle Teige, hvor til Stefnevidnerne Ole Tuftt og Eelias Wick, fremstod for Retten og hiemlede ved Eed at have disse 2de vidner indstefnt med mere end 14 dagers Kald og warsell till dette Ting   \stefne/vidnerne forklarede ellers icke at have indstefnt Hans Giøen til at anhøre de 2de sidste Vidner Christj Vick og Boetele Teiges Eedelige udsagn eller forklaring.

  Hans Torgildsen Giøen møtte for Retten og vedstod at vere lovlig Stefnt.

  Lænsmanden Hans Engelsen Giøen paastod at hans indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.  hvor da Edens forklaring af Lovbogen blev for vidnerne oplæst og formanet at vogte sig MeenEed;  hvor paa

  vidnet Ingeboer Berlandztvet fremstod for Retten og med Eed og opragte fingre forklarede saaledes.  at hun er 76 aar gamell, og tiente hos Torgildz Giøen  som brugte dend part i gaarden Giøen som nu Hans Torgelsen Giøen paaboer,  og forklarede at drifve sine Creatuuer i de tider till Sæterstøelen, paa dend Vey som kaldes Botne veyen, baade waar og høst. Men Naboen Engell Giøen i Søre Thuune, dref sine Creatuurer till Sæterstøelen høst og waar, paa dend vey til og fra Sæterstøelen som kaldes Studseckleifven,   Lænsmanden tilspurte vidnet, om dj i Noerethuunet dref sine Creatuurer over Elfven eller broen  og om Elfven var dem hinderlig,  R/espon/s (=svar)  i dend tid hindret icke Elfven, og sielden dref Creatuurerne over Qvernehuus broen,  saa og \om/ de dref Creatuurerne af nødverge over broen  eller at Creatuurene søgte self ofver broen af deris gamle vaene,  Vidnet svarede at Creatuurene stundum af sig self gick over broen, men ellers var Elfven dem aldrig hinderlig, og ellers forklarede at det er nu 35 aar siden at vidnet tiente paa Giøen.

  det 2det vidne Aagaatha Berlandztvet, fremstod for Retten og hiemlede ved Eed med opragte fingre eftter Loven saaledes,  at vere over 60 aar gam/m/ell  og tiente i 13 aar i Noerethuunet hos Engell Giøen, og da drf!! (dref) Creatuurerne til Sæterstøelen baade høst og foraar op og ned paa Botneveyen,  og dj folck som boede i Søere Thuune vare Lænsmandens forældre, hvor nu Lænsmanden boer paa, dref sine Creatuurer til Sæterstøelen Studtseckleif veyen

 

1735: 38b

 

og er det nu 25 aar siden at Vidnet tiente paa Giøen.   paa de qvæstioner som til forrige Vidne er fremsadt, svarede vidnet at Creatuurerne blev aldrig drefvet over broen, men over Elven  som aldrig var hinderlig i de tider.

  Det 3die vidne Karj Kiøen blev paaraabt  som fremstod for Retten og eftter at hun sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes,  at vere 63 aar gammell, og Tiente i Noerethuunet hos Torgildz Giøen et aar, og i Søre thuunet hos Engell Giøen {hv} i 17 aar, hvor nu Lænsmanden boer, og i dend tid forklarede vidnet at de folck som boede i Noerethuunet dref sine Creaturer till Sæterstøelen høst og waar op og ned paa Botne Veyen, og de folck som beboede Sørethuunet dref sine Creatuurer til Sæterstøelen vaar og høst Studtzeckleif veyen, som er nu 22 aar siden  og paa Spørsmaall forklarede ligesom som det første vidne.

  det 4de vidne Giertrud Hougevold, blev paaraabt, som eftter aflagde Eed forklarede saaledes, at vere 60 aar gammell, og tiente i Søre thuunet hos Engell Giøen, da Sørethuunets Creaturer \blev/ drefven till Sæterstølen høst og vaar, Studtzeckleiv weyen, og Noerethuunetz Creatuurer blev drefven til Sæterstøelen høst og waar Bodtneveyen,  og paa Spørsmaall forklarede ligesom {forrige} \første/ vidne.

  widnet Karj Kiøen blev atter af Lænsmanden tilspurt, om Hans Torgildsen Giøen var kom/m/en at boe paa Giøen i dend tid vidnet der tiente, og om hand da dref sicke sine Creatuurer Botneveyen til Sæterstøelen.  Vidnet svarede ja  at Hans Torgelsen Giøen boede og brugte Norethuunet  /: som hand endnu bebor :/  i 2de aar imidlertid Vidnet tiente hos Sl: Engell Giøen, og i dend tid dref Hans Torgildsen sine Creatuurer til Sæterstøelen Botneveyen  som fra gamell tid sædvanlig.

  det 5te vidne Ingebor Holdhuus møtte for Retten og eftter aflagde Eed forklarede saaledes at vere 40 aar gammell, og Sagde tiente i Sørethuunet hos Lænsmandens Moder i 7 aar, og i Noerethuunet hos Hans Torgildsen Giøens Moder i 3de aar, og i disse 10 aar forklarede Vidnet at Noerethuunetz Creatuurer blev til Sæterstøelen høst og vaar drevet Botneveyen, og Sørethuunetz Creathuurer blev till Sæterstøelen drefven høst og vaar Studtzeckleivene, og er nu 15 aar siden Vidnet tiente paa Giøen,  og blev vidnet tilspurt om Hans Torgildsen {Gi} boede paa Giøen i de 10 Aar vidnet der tiente, og hvad vey hand drev sine Creatuurer til Sæterstøelen,  der til svarede vidnet og sagde, at da vidnet kom til Giøen og tiente, da boede og brugte Hans Torgildsen {Giøen} halfveparten i sin faders Jord Giøen med sin Moder, og i dend tid dref hand sine Creatuurer tillige med Moderen, til sæterstøelen høst og vaar Botne Veyen, og var Elfven ej hinderlig.

  Lænsmanden proponerede at det indstefnte Vidne Christj Vigck, som nu møder  maatte Eedfæstes og afhøres, og der om afvartede Rettens Eragtning.

Thj blev Eragtet;

Stefnevidnerne Ole Tuftt og Eelias Vigck tilstaar at have indstefnt vidnerne Christj Vigck og Boetele Teige  Men der hos forklaret at Contraparten Hans Torgildsen Giøen ej er indstefnt vidnernis udsagn

 

1735: 39

 

at anhøre, i hvilcken anledning Lænsmandens paastand i denne Post som u-lovlig afviises, med tilhold at saa fremt hand disse sine vidner ville have ført, da maa hand sig Lovens pag: 33 art: 1 eftterretligholde.

  der nest Producerede Lænsmanden sit Skrifttlige indlæg  dat: 9 Novembr: 1735  saa lydende.   der nest Producerede Lænsmanden Hans Engelsen Giøen det omrørte forbud  dat: 26 augustij 1735  saa lydende.

  Parterne blev for Retten imellem hin anden saaledes forEenede at Hans Torgelsen Giøen tilstod hand aldrig her Eftter skall drifve sine Creatuurer fra Kickedahlen paa de Sædvanlige tider  3de Uger for Ste: Hans dag, till Sæterstøelen igiennem Studtseckleiven, Men Botneveyen med sine Melcke Creatuurer, og saafremt at Elfven paa de Sædvanlige tider  3de Uger for Ste: Hans dag  skulle blive saa stor at {de} Hans Torgildsen icke kand drifve sine Creatuurer over Elfven til Sæterstøelen, da skall Lænsmanden tillige med Hans Torgelsen begge med sine Creatuurer fortøfve i Kickedahlen 8 dager der over, og bliver da Elfven imidlertid saa udfaldet at Creatuurerne kand komme over, saa blifver Hans Torgildsen tilforpligtet at oppasse dend  drive sine Creatuurer Botne Veyen  og Lænsmanden sine Creaturer Studtze Kleiven,  Men skulle wandet blive i forbemelte 8 dage, eftter ofnente!! (ofvennenfnte) Rette drifttetid, Staaende, da skall Hans Torgildsen vere tilladt at drifve sine Creatuurer {op ti} med Lænsmandens Studtzeckleiven till Sæterstøelen, {Men} \og/ fra Sætterstøelen om høsten skall med fæedriftten i alle maader forholdes som oven anført,  hvilcket forliig for Retten af Lænsmanden {og} Hans Engelsen Giøen og Hans Torgildsen Giøen med haand Reckning blev i mindelighed indgaaet og tilstaaet, u-bødelig {at holdes og} \sig at/ eftterretlig holde  og tilstod Hans Torgildsen Giøen at betale til Lænsmanden udj Processens omckostning 4 rdr:  hvor med denne Sag imellem Parterne i Mindelighed er afgiort og Endelig sluttet.

 

Publiceret Taarbiørn Engelsen Houge, Gidtle Siursen Holmefiordz, Siur Joens: Braatvets udstede Skiøde paa 2 pd: 12(?) Mrk: Sm: i Store Ballesem til Anders Ingelsen  dat: 10 Novbr: 1735.

 

Publiceret Engel Hoepe, Siur Baartvedz udstede Skiøde paa 2 pd: 4 ¼ Mrk: Sm: udj Store Ballesem till Joen Engelsen  og er dat: 10 Novembr: 1735.

 

1735: 39b

 

 

Publiceret Pofvel Kiilen og Anders Størksens udstede Skiøde paa 1 pd: 1 4/9 Mrk: Sm: udj Kiilen till Anders Povels:  dat: 10 Novembr: 1735.

 

Publiceret, Encken Anna Lygre, Haldor Skaar, Anders Opsahl, Sten Lygre, Samson ibid:  Haldoer Haaevig, Hans Stens: Øren og Anders Stensen Vigck  deris udstedde Skiøde paa 1 pd: 11 ¼ Mrk: Sm: udj gaarden Selswold til Ole Stens:  dat: 10 Novembr: 1735.

 

Publiceret Joen Nielsen, Engell Nielsens udstedde Skiøde paa 16 ½ Mrk: Smør udj gaarden Lille Ballesem {udj} till Anders Niels:  dat: 10 Novbr: 1735.

 

Publiceret Ellend Nielsens udstedde Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Opsal till Anders Stensen Vigck  dat: 10 Novembr: 1735.

 

Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Ting Skydsen er betalt Almuen til og fra Tingene 4 s: Miilen  saa vell for Fogden som Sorenskrifveren, hvilcket Almuen tilstod at have faaet sin bet:   Almuen paa dette ting  som i Strandebarms Skibrede  blev tilspurt om de 4 første poster, hvor til Almuen svarede at indtet findes hvor af noget kand svares.   til dend 5te Post svarede Almuen at her findes icke fleere end Biøndals Saug, Femanger Saug og Sundfiordz Saug  som staar paa odels grunder.   Joen Haaland  Soldat  som bruger handel  svarer 2 rdr:

 

Laugrettes Mendene som skall besidde Retten aaret 1736 ere disse  Anders Niels: BaldesEim, Peder Kleppe, Lars ibid:  Taarbiørn Aackre, Knud Vindenes, Anders Skaathuun, Halvor ibid:  og Rasmus Holdhuus

 

 

 

Ao: 1735  d: 12 og 14 Novembr:  blev holden Almindelig Høste  Skatte og Sageting paa gaarden Hummelvig for Opdals Skibredes Almue  oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend, Johannes Lande, Clemmet ibid:  Ole Andersland, Daniell Giersvig, Ingebregt ibid:  Hans Dalland, Joen Dalland og Colbendt GrødtEide  med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.

 

Publiceret alle Kongelige forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger lige som paa forrige Tinge.

 

Publiceret Ifver Olsen Utnes udstedde Skiøde paa 1 pd: 14 Mrk: Sm: udj Gaarden Reigsem till Fogden Sr: Heyberg  som der for haver betalt 50 rdr:  dat: 26 Martij Anno 1735.

 

Publiceret Madame Birgitha  Sl: Oluf Larsens  udstedde Auctions Skiøde paa 1 ½ Løb Smør og 1 ½ huud i gaarden Malchenes til Berje Femanger  som der for \til hinde/ haver betalt 141 rdr:  dat: 9 Junij 1735.

 

Publiceret Madame  Sl: Oluf Larsens  udstedde Auctions Skiøde paa 1 ½ Løb Sm:  1 ½ huud udj gaarden Malchenes til Hans Hiartnes  som der for til hinde haver betalt 141 rdr:  dat: 9 Junij 1735.

 

Publiceret Hr: Capitain Mullers udstedde Skiøde paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: udj gaarden Berje til Niels Olsen  som der for haver betalt 30 Rdr:  dat: 1 Junij 1735.

 

Publiceret Madame Clara  Sl: Mag:r Abels  udstedde Skiøde paa 12 317/336 Mrk: Sm: udj gaarden Andersland til Oluf Pedersen  som der for haver betalt 10 rdr: 5 Mrk:  dat: 4 Julij 1735.

 

1735: 40

 

 

Publiceret Gidtle Knudsen Østerfiordz udstedde bøxelseddel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: udj gaarden Giersvig til Jens Jacobsen  dat: 1 Maij 1735.

 

Publiceret Anders Larsen SæfverEide og Ole Olsen SæfverEide  deris udstedde Skiøde paa 1 Løb Smør udj gaarden Lillestuen till Joen Eefvindsen Haaland  som der for har betalt 90 rdr:  dat: 9 Janv: 1735.

 

Publiceret Jens Hans: Meyers udstede bøxelseddel paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: udj gaarden Storesæter til Jacob Christophersen  dat: 3 Janv: 1735.

 

Publiceret Hr: Biscop Bornemands udstedde bøxelseddell paa 3 Spand Sm: udj gaarden Lie, till Joen Johans:  dat: 25 Maij 1735.

 

Madame Clara  Mag:r Sl: Hr: Abels  till dette Ting ladet indstefne welærværdig Pastor Hr: Lars Heyberg med Skrifttlig Stefning at betale første bøxell af 2 Løber  2 huuder i Tysnæs Præstegaard  hvilcken er dat: 17 Octobr: 1735  saa Lydende.

  Paa dito Stefning findes Hr: Lars Heybergs Eegenhændige paateigning at Stefningen er hannem lovlig forkyndt.

  Procurator Blechinberg møtte paa Hr: Lars Heybergs vegne udj Retten  formedelst hans fraverelse udj Bergen, som for det første ville formeene, at Citantindens forestillelse udj Stefnemaalet betreffende hvad adgang Hr: Heyberg kand have till at bruge de hende tilhørende 2de Løber og 2 huuder i Tysnæs Præstegaard  kand icke have sted i henseende at Citantinden er beckiendt at bemelte hindes Eiendom i Præstegaarden tillige med det mere hannem allernaadigst er bevilget og Beneficeret Skattefrie til Præstegaard, lige som og Madame Abel af hannem skall have oppebaaret Landskyld, hand har ej heller aldrig nægtet, eller endnu nægter bøxell for saa vidt hun der til er berettiget, men formedelst hans fraverelse, haver Comparenten icke ved haanden de behøfvende bevisligheder till yderligere forestillelse, hvor fore hand Sagens anstand var begierende, for at tage Communication af hvis fra Citantinden i Rette kom/m/er.

  Procurator Ottesen møtte udj Retten paa Citantindens Vegne og Replicerede, at ved det Beneficium som allernaadigst kand vere forundt Præsten till befrielse for Skatternis betaling, er Madame  Sl: Mag:r Abels  icke i Mindste maader betagen dend Redt, som hende følgelig Loven som en Jorddraatt tilckommer for hindes Eiende 3 Løber Sm: i Præstegaarden, og i saadan anledning er hun af dend formeening at hans velærværdighed Hr: Lars Heyberg icke kunde vere beføyet, at bruge bem:te hendes Jordepart og tilhørende huuser, forinden hand samme af hinde hafde bøxlet, at hun har modtaget Landskyld og 3die tage  det tilstaaes, og som Sagen i det øfrige paa Citantindens Side er Klaer og Reen, og dend indstefnte Self tilstaar at ville bøxle hindes

 

1735: 40b

 

Eiende Part i Præstegaarden, saa kand det icke vere nogen videre oplysning, som dend indstefnte Endelig skulle have fornøeden at fremføre, at Sagen der fore till nestholdende Vaarting skulle udsettes, Protesterede der fore imod dend begierte opsettelse  og der nest indlefverede paa Citantindens vegne, hendes Skrifttlige forsædt og beregning ofver Sagens omckostninger  hvilcken er dat: 14 Novembr: 1735  saa Lydende.

  Procurator Ottesen Erindrte!! ellers at i Indlægget er icke observeret at tilføre noget for Støflehuden som Loven tillader, for hvilcken Citantinden ogsaa ved Dom vendter at blive tillagt betaling  saa vit Domeren det for billigt befinder, og i fald dend indstefnte, skulle vorde imod Comparentens protestation dend begierte udsettelse [tillatt]?, bliver det hans Eegen Skyld at omckostningerne bliver des større, som Comparenten paa Citantindens Vegne vill have sig Reserveret forinden Dom gaar at Specificere og paastaae Erstattet.

  Procurator Blechinberg Refererede sig till sit forrige.

thj blev Eragtet.

Eftter Procurator Blechinbergs paastand, bliver Sagen udsadt til Vaartinget førstckom/m/ende

 

Søferen!! Larsen Gaid  som tilsiunsMand for Sl: Hendrick Larsen Smitis arfvinger, hafver ved Skrifttlig Stefnemaall til dette Ting ladet indstefne welærværdighed Pastor Hr: Lars Heyberg at Lide Dom med Sagens forvoldende omckostninger  at betale sin udstedde obligation Stor 100 rdr:  hvilcken Stefnemaal dat: 6 Octobr: 1735  saa Lydende.

  Stefnemaalet findes af Hr: Lars Heyberg paateignet at vere hannem lovlig forkyndt;

  Procurator Blechinberg møtte udj Retten paa Citantens Vegne og fremlagde en Attest fra Skiftte Commissarierne, udj afgangne Hendrich Larsens Sterfboe  till beviis at Citanten er dend som Obligationen til indtaelelse loulig i hende haver  og er dat: 10 Novbr: 1735  saa Lyd:   der nest en widimeret gienpart af dend paastefnte obligation  hvor om hand orriginalen till Conference anviste, hvilcken er dat: 18 Febrj: 1732  saa Lydende.   Saa og Raadstue Tienerne udj Bergen  Ole Eiberg og Christian Dreyers Attest om bemelte Obligations opsigelse, hvilcket er dat: 8 augustij 1735  saa Lydende.   og Endelig Regning for Processens medgangne omckostninger  af dat: 14 Novembr: 1735.  saa Lydende   og der nest paastod Dom eftter Stefnemaalet til betalning for obligationens Capital og paaløbende Renter til betaling skeer, samt omckostninger eftter i Rettelagde Regning, og det eftter foregaaende Lavdags fore-

 

1735: 41

 

leggelse, saa fremt ingen for Hr: Heyberg nu skulle møde.

  Procurator Ottesen møtte for Deris Velærværdighed Hr: Lars Heyberg og gaf tilckiende bem:te Hr: Heybergs forfald med at vere Reist til Byen for at søge underretning om hvor vidt Citanten kunde vere berettiget i afgangne Hendrick Larsens sted eller paa hans Arfvingers Vegne, at oppebære bem:te Sl: Henrick Larsens eftter obligation tilckom/m/ende Capital og Rendter, og som Citanten nu først har ladet i Rette legge, hvis, hvor med hand ville Ligitimere sig at vere Committeret till Pengernis inCassation, saa formeener Comparenten at dend indstefnte icke kand blive skyldig i de omckostninger som Citanten kand have anvendt eftter i Rette lagde Regning  imod hvilcken  som og hvad Hr: Heyberg imod opsigelsen kand have at Erindre, vill have ham Reserveret sin vedbørlige indsigelse till nestholdende waarting at fremføre, till hvilcken tid hand begierede Sagen udsadt;

Thj blev Eragtet.

Sagen eftter Procurator Ottesens paastand udsettes til Vaartinget førstckommende, til hvilcken tid Sr: Søren Larsen forelegges lovlig at bevise med opsigelse mendenes Edelige forcklaring om Hr: Pastor Heyberg var i Bergen  og paa dend tid Logerede hos Sr: Christopher Nagel, som deris fremlagde attest ommelder.

 

Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Ørje Medalen og Johannes Onnerem for fortiilig samenleye med deris huustruer.

  ingen af de indstefnte møtte, ej heller nogen paa deris vegne at møde og svare till Sagen.

  Stefnevidnerne Lænsmanden Christen Møcklestad og Ole Andersland møtte for Retten og hiemlede ved Eed, at have Ørje Medahlen og Johannes Onnerim til dette Ting indstefnt med mere end 14 dagers Kald og warsell.

thj blev Eragtet.

Ørje Medahlen og Johannes Onnerim forelegges at møde till Vaartinget førstckommende.

 

Fogden Heyberg haver till dette Ting indstefnt Berete Tørresdatter Stusvig for begangne Leyermaall med Soldatt Joen Pedersen Grønaas at lide Dom eftter Loven til bødernis betaling.

  Stefnevidnerne Ellend Videvold Næsset og Isack Onnerim hiemlede ved Eed eftter Loven at have indstefnt Britha Tørresdatter til dette Ting med mere end 14 dagers lovlig warsell.

  dend indstefnte Britha Tørresdatter møtte icke, ej heller nogen paa hindes vegne.

thj blev Eragtet.

Britha Tørresdatter forelegges til neste Ting at møde og svare til Sagen.

 

Publiceret Knud Fladeragers udstedde Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Fladerager  samt ¼ part udj Fladeragers Saug, til Steen Olsen  som der for haver betalt 116 rdr: 4 Mrk:  dat: 12 Novbr: 1735

 

Publiceret Anna Rasmusdatter og Jacob Larsens udstedde Skiøde paa 1 pd: 5 Mrk: Sm: udj gaarden øfre Stølle til Aamund Larsen  som der for haver betalt 21 Rdr:  dat: 12 Novembr: 1735.

 

1735: 41b

 

 

Fremckom for Retten Mons:r Falch Andreas Heyberg paa sin Broder  welærværdig Pastor Hr: Lars Heybergs wegne, og tilspurte Almuen af Tysnæs og Opdals Kirckesogner, om de eftter dend Ergangne Dom ville betale till Præsten Hr: Heyberg fløtnings Penge 6 s: hver Mand, i betaling for dend fløtning hand Self beckoster sig till Opdals og Onerims Kirker.

  Almuen af Tysnæs og Opdals Kirkesogner her till Eenstemmig svarede, at de wille icke nægte Præsten Hr: Lars Heyberg, endten penge eller fløtning, hvilcket af deelerne hand skulle ville forlange,  Men naar Almuen eftter denne hans paastand skall blive pligtig endten at føre ham till Kirkerne, eller i dend sted betale ham med Penge, da Sagde Almuen at de icke Kiender sig pligtig at betahle noget Skriftte offer till ham eftter denne dag, hvilcket de Sagde aldeles af forbem:te 2de Kirkesogner at ville Korte, indeholde og icke betale ham, og ellers udj alt som de hannem skall betale, will de betahle hannem eftter Loven  og icke mere.

  Mons:r Falch Andreas Heyberg var paa sin broder Hr: Lars Heybergs vegne om hvis Passeret er, et Tingsvidne paastaaende  som blev bevilget.

 

af welærværdig Hr: Lars Heyberg er indstefnt,  Peder, Niels Møcklestad  Mons ibid: \og Joen/  fordj de {skall} have\r/ {plucket Nødder paa en Løverdag} haver,!! icke søgt Kirken paa en Løverdag, og Simen Gierstad fordj hand haver Maelet paa en Søndag, og Endelig  alle opsidderne paa gaarden Lande;

  Præsten møtte icke;

  opsidderne paa Lande møtte for Retten og ærklærede sig at de aldeles icke haver plucket nogen nøder paa Søndag.

  og blev ellers denne Sag for Retten nøye Examineret  og som indtet bevis fandtes at de beskyldte var Skyldige, som og at opsidderne paa Møcklestad haver sidet hiemme fra Kirken paa en Vørckedag, saa sees icke at de i anledning af dend allernaadigste forordning dennesinde kand Mulcteres.

 

Publiceret Anders Ellingsen, Ole Vevatne, Niels Tegland og Salomon SoelEims udstedde Skiøde paa 1 Løb 13 Mrk: Sm: udj gaarden nedre Stølle till Hans Jørgensen  som der for haver betalt 1 rdr: for hver Mrk: Sm:  dat: 14 Septembr: 1735.

 

Jens Hansen Holleckim haver indstefnt Jørgen Landerøen at lide Dom at betahle Citanten sin Sl: fader arv, hvor fore Jørgen Landerøen haver veret ordineret til formynder.

  Stefnevidnerne Haagcken Lie og Hans Færrevog hiemlede ved Eed at have till dette Ting indstefnt Jørgen Landerøen med mere end med 14 dagers lovlig Kald og Warsell.

 

1735: 42

 

  Ole Holleckim møtte udj Retten paa Citanten Jens Hansens Vegne og Producerede Skifttebrevet eftter Citantens Sl: fader, hvor udj befindes at Myndtlingen Jens Hansen er udj Sl: fader arv udlagt 4 rdr: 1 Mrk: 12 ½ s:  hvor fore Jørgen Landerøen af Skiftteforvalteren er ordineret till at vere formynder  og er dito Skifttebrev dat: 21 Martij Ao: 1711.

  Jørgen Landerøen blev paaraabt men møtte icke  ej heller nogen paa hans vegne til Sagen at svare.

Eragtet.

Jørgen Landerøen forelegges til Vaartinget førstckommende at møde og svare till Sagen.

 

Opsidderne Johannes og Tommes Lille Braattetvet tilstod at Skatterne af deris brugende parter der!! (er?) dennem for indeverende aar godtgiort in allis med 4 rdr: 8 s:  hvor paa Fogden blev Tingsvidne meddelt.

 

Almuen af dette Skibrede blev tilspurt om indeverende aar er funden eller bierget noget slags wrag eller Strandet godz, hvor til Almuen svarede Nej.   2det:  om indeverende aar er falden nogen forlofs Penger for arfs afførsell fra hans Mai:ts Eeget beholdne eller Beneficerede godz i dette Skibrede, hvor til Almuen svarede Nej;   3die  om nogen forbrudte boeslodder  arveløs eller forbrudt odels gods, 6te og 10de Penger for uden Rigs førte Midler og deslige indkomster indeverende aar, i dette Skibrede er falden, der til Almuen ligeledes svarede Nej.   4de  om i dette Skibrede dette aar har veret nogen Rødnings Pladser eller forbedrede Jorder, Laxevoger, Sildevoger, Qverner eller dislige, som foruden gaardernis Skyld â parte kand Skatte til hans Mai:t  hvor til de iligemaade svarede Nej.   5.  hvad Sauger  hvor paa bord Skiæres, indeverende aar har været i dette Skibrede, samt paa hvad tid og paa hvad Grund de ere opbygde, item hvor meget der paa dette aar er skaaren, og hvor fra de med Tømmer forsiunes,   hvor til saa well [af]? Almuen som SaugEierne blev forklaret, at her i Skibredet har dette aar veret eftterskrefne 2de Sauger  Nemblig  Fladerager Saug  som staar paa Odels grund  og er saa gammell at ingen Mand kand Erindre hvad tid dend er opbygt  har dette aar af det fra Odels Skouge tilførte Tømmer i høyeste maader Skaaret 300 bord.  Hoepe Saug er ungefehr for 18 aar siden paa Odels Grund opbygt, og bliver med Tømmer af odels Skouge forsiunet  hvor af i høyeste maader 100 bord dette aar er Skaaret.  Fleere Sauger findes icke i dette Skibrede  endten smaae eller Store.   6.  om indeverende aar i dette Skibrede har veret nogen huusmænd, Strandsiddere, Leedige Karle som bruger Kiøbmandskab med slagtefæe eller andet, Daglønnere eller handtverks folck, som eftter Forordningen burde Skatte til hans Mai:t   hvor til de alle Eenstem/m/ig Svarede:  at af slige Persohner har ingen i Skibredet dette aar opholdt sig.   hvor paa Fogden blev Tingsvidne meddelt.

  Almuen i dette Skibrede tilstod at Tingskydsen i dette aar til og fra Tingerne er dennem betalt 4 s: for hver Miil, saa vell for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand,  hvorpaa fogden blev Tingsvidne meddelt.

  udj gaarden Nedre Kleppe er ødeliggende i Skatteskyld 2 pd: 8 Mrk: Sm:  og i Landskyld ½ Løb Sm:  ½ huud  Konges!! beholdne godz, hvor af indtet er dette aar svaret, Skatt eller Landskyld, saa som det ligger under fæefoed,  hvor om Fogden blev meddelt Tingsvidne.

  Restandsen udj dette Skibrede blev oplæst  og beløber 232 rdr: 8 s:  hvor [om] Fogden blev Tingsvidne meddelt.

 

Laugrettes Mendene som skall besidde Retten 1736 ere Ingebrigt Backe, Rasmus Grimsland, Anders Gierstad, Anders Vaage, Hans Ferrevog, Mickell Landerøen, Anders Espevig og Ole Hornenes

 

 

 

Ao: 1735  dend 16 og 17 Novembr:  blev holden almindelig Høste  Skatte og Sageting paa gaarden Windenes for Waags Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend  Nemblig, Christopher Pofvelsen RemberEide, Salomon Hofsted, Lars Tuftteland, Rasmus

 

1735: 42b

 

RemberEide, Lars Helland, Lars Tveite, Jacob Kleppe og Ole Aarbøe  med fleere Almue som Tinget same tid Søgte.

 

Publiceret alle Kongl: forordninger og høye øfrighedz ordres og foranstaltninger lige som paa forrige Tinge.

 

Publiceret Hans Størksen, Johannes Ingebregtsen, og Baard Ingebregtsens udstedde Skiøde paa 19 2/7 Mrk: Sm: udj gaarden Store Tufteland till Niels Ingebregtsen  som der for haver betalt 4 Mrk: 8 s: for hver Mrk: Sm:  dat: 14 Martj 1735.

 

Publiceret Sr: Zacharias Fæsters udstedde bøxelseddel paa Pladset Strømøen, til Tørres Olsen  dat: 29 Junij 1735.

 

Publiceret Zackarias Fæsters udstedde bøxelseddell paa huusmandz Pladset Svinetræe till Arne Mickels:  dat: 18 April 1735.

 

Publiceret Peder Hamres udstedde bøxelsedell paa 1 ½ Spand fisk  eller 13 ½ Mrk: Sm:  udj gaarden Kalve til Jacob Efvensen  dat: 16 Novembr: 1735.

 

Publiceret Peder Indresen Hamres udstedde bøxelseddell paa 1 ½ Spd: fisk  eller 13 ½ Mrk:r Sm:  udj gaarden Kalve til Hans Halfvors:  dat: 16 Novbr: 1735.

 

Jacob Olsen Møgster haver atter i forrige indstefnte Saug indstefnt til dette Ting Ane Ifversdatter at lide Dom for hindes giorde beskyldning imod Sirj Olsdatter, eftter de for indførte vidners forklaring, tillige med Sagens forvolte omckostninger

  paa Ane Ifversdatters Vegne møtte for Retten hindes Mand Halfvor Larsen Møgster og vedgick at hans huustrue er lovlig Stefnt, og tog till gienmæele udj Sagen.

  Jacob Olsen Møgsters huustrue møtte for Retten og paastod Dom udj Sagen.

  Halfvor Larsen Møgster Producerede sit Skrifttlige indleg i Retten  dat: 15 Novbr: 1735  saalyd:

  der eftter var begge Parter Dom paastaaende.

thj blev saaledes for Retten Kiendt  Dømt og afsagt.

{b..} de 2de førte vidner haver Eenstemmig forklaret at Anne Ifversdatter hafver beskyldet Ziri Olsdatter at havfe taget Ved fra Anne Ifversdatter,  thj bliver Anna Ifversdatter tilfunden for denne sin u-beviselige beskyldning at bøde 64 s: till Deris Mai:ts Casse, og udj processens omkostning betaler hun til Jacob Olsen 1 ½ rdr:  alt under Namb og Vurdering udj hindes Eiendeler 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse,  hvad sig angaar det Halfver Larsen udj sit indleg omrører at skall vere imellem ham og Jacob Olsen Passeret, da som dend post icke er paastefnt, henvises samme till lovlig paasøgning.

 

Publiceret Zackarias Fæsters udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm:  ½ huud udj Otteraaen til Johannes Berjesen  dat: 12 Novembr: 1735.

 

Publiceret Bendt Olrichs udstedde bøxelseddell paa en part udj Østevold til Niels Olsen  dat: 15 Septembr: 1735.

 

Jens Hansen Meyer hafver till dette Ting ladet indstefne Aanund Drifvenes til Doms Lidelse at betale de 3 rdr: 3 Mrk: 12 s: hand til Citanten er Skyldig  med Sagens forvoldende omckostninger.

  Stefnings Mendene Anders Nielsen Veyvogen og Mickell Nielsen Kalfvenæsset hiemlede ved Eed at have til dette Ting indstefnt Aanund Drifvenes med mere end 14 dagers lovlig Kald og

 

1735: 43

 

Warsell.

  Citanten Jens Meyer møtte for Retten og paastod Dom over Debitor.

  Aamund Drifvenes blev paaraabt men møtte icke  ej heller nogen paa hans Vegne;

Eragtet

Aamund Drifvenes forelegges till neste Ting at møde og svare till Sagen.

 

Publiceret Biscop Bornemands udstedde bøxelseddell paa 9 Mrk: Sm:  18 Mrk: fisk til Mons Arnesen  dat: 14 Octobr: 1735.

 

Publiceret Bendt Olrichs udstedde bøxelseddell paa 1 ½ Spand fisk udj Lille Karlsøen till Lars Olsen  dat: 15 Janvarij 1735.

 

Almuen i dette Skibrede blev tilspurt om foreskrefne 5 Poster som paa forige Tinge  hvor til Almuen svarede Nej  at indtet i dette Skibrede findes.  Men eftterskrefne Laxevoger hvor af aarlig svares, Nemblig  Snogdals og Schumsnes Laxevoger  3 rdr: 48 s:   Hanøens Laxevog  2 rdr:   Clammerholmens Laxevog  1 rdr: 48 s:   No: 68 Møgsters underliggende 3de Laxevoger  Nemlig  Schiervet  3 rdr:   HaargeKalven og Wandersholmen  2 rdr:   Hæverøens underliggende 3de Laxevoger  Steeneberget, Tørvet, og Lønghæverøen  tilsam/m/en 2 rdr:   Fiddies underliggende 4re Laxevoger  Nemlig  Store Hobøeholmen  1 rdr: 48 s:  Lille Hobøeholmen  1 rdr: 48 s:  Torsdagsøen  1 rdr:  Eegøen  1 rdr: 48 s:   Storholmens Laxevog  4 rdr:   Nordholmen og Kierretz Laxevoger  tilsamen 2 rdr:   Aalfoer Klubbens Laxevog, som tilforn har veret gaarden Steenevig No: 56 underliggende  Synden for Sælbiørns fiorden  24 s:    i dette Skibrede findes ingen uden Rydlands Saug  som for 19 aar siden blev bevilget at opbygges  men ej kommen i stand førend for 12 aar siden, dend staar paa Odelsgrund  og bliver med tømmer af odels skouge forsiunet,  her findes ingen huusmand, Strandsiddere som bruger handel, daglønnere eller handtvercks folck som eftter forordningen bør Skatte, till hans Mai:t   hvor til Almuen svarede Nej  at her findes ej fleere end Nathanael Mathiesøn  der ærnærer sig som en Strandsidder.

  Almuen paa tilspørgelse Sagde at hafve beckommet deris betaling for Ting skydsen til og fra Tingene 4 s: Miilen  saa vel for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4re Mand.

 

Publiceret Nathanaell Mathiesens udstedde bøxelseddell paa 1 ½ Spandz teig udj gaarden Østevold til Johannes Joens:  dat: 16 Novbr: 1735.

 

Publiceret Anders Niels: udstedde bøxelseddel paa 16 Mrk: Smør udj Weevog til Ole Nielsen  som der for haver betalt bøxelen  dat: 16 Novembr: 1735.

 

Restandsen i dette Skibrede blev for Retten oplæst  som af Almuen blef tilstaaet Rigtig at vere  beløber 169 rdr:

 

Laugrettes Mendene som Skall besidde Retten tilckom/m/ende aar 1736.  Villum Larsen Kalvenes, Mickell Nielsen ibid:  Hans Hougeland, Ole Niels: Meelingen, Abraham Ouckland, Kaare Tarrang og Lars Vindsends: ibid:

 

 

 

Ao: 1735  d: 18 og 19 Novembr:  blev holden almindelig Høste  Skatte og Sageting paa Gaarden Sørhuglen for Føyens og Waags Halsnøe Closters Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend  nemlig  Joen Wespestad, Anders ibid:  Halfvor Næsse, Søfren ibid:  Hans Urang, Ole Bertelsen Steensbøe, Ole Kiølfsen \ibid:/ og Erick Laurhammer, med fleere Almue som Tinget same tid Søgte.

 

Publiceret alle Kongelige Forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger og ordres, ligesom paa forrige Tinge.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa ½ Vog fisk udj gaarden Lodden  Halsnøe Closters godz  till Peder Søfrens:  dat: 8 Junij 1734.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm:  ¾ huud udj gaarden Børtvet  Halsnøe Closters godz  til Baltzer Halfvors:  dat: 8 Julij 1735.

 

Publiceret fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 6 Mrk: Sm: udj gaarden Klubbepladset till Erick Knudsen  Halsnøe Closters godz  dat: 3 April 1734.

 

1735: 43b

 

 

Publiceret paa et almindeligt Høsteting Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 1 pd: Sm:  5/16 huuds Landskyld i gaarden Lørhammer till Torben Joensen  der af betalt bøxel 6 rdr:  dat: 29 Octobr: 1734.

 

Encken Aaese Svendsdatter  Sl: Joen Olsen Store Brandvigens eftterlefverske, hafver udj forrige indstefnte Sag, atter til dette Ting indstefnt Pofvell Houckenes for dend Resterende fæehageleje aarlig 3 Mrk:  og at Houckenes opsiddere alletider haver svaret aarlig for deris Creatuurers beite om vindteren og foraaret till Store Brandvigens opsiddere, der om haver hun ladet indstefne Vidner Anders Larsen Nordhuglen og Ole Johansen Nordhuglen \samt Villum Houckenes/  saa og indstefnt ham til at betale Sagens forvoldende omkostninger.

  Stefne Vidnerne Lænsmanden Ifver Knudsen Huglen og Madz Christensen Huglen, hiemlede ved Eed at have Pofvel Houckenes til dette Ting indstefnt med 14 dagers Kald og Varsel

  Pofvell Houckenes blef paaraabt eftter Lofven, men møtte icke  ej heller nogen paa hans wegne til Sagen at svare.

  Halfvor Arnevigen møtte for Retten paa Citantinden Encken Brandvigens vegne og paastod at de indstefnte Vidner maatte Eedfæstes og afhøres.

  Vidnet Anders Nordhuglen blev paaraabt  som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  vandt og forklarede saaledes,  at vere over 70 aar gammell, og forklarede at i all dend tid hand haver boet paa Nordhuglen  som er 40 aar, haver vidnet aldrig andet hørt end at Houckenes opsiddere aarlig har svaret fæehageleje, till Store Brandvigens opsiddere aarlig 3 Mrk:   videre hafde icke vidnet at forklare.

  det andet vidne Ole Johansen Nordhuglen blev paaraabt  som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver {betalt} aflagt, vandt og forcklarede saaledes.  at vere 77 aar gammell, og Sagde at hand hafver hørt det af sin Sl: fader, saa og i 55 aar vidnet hafver boet paa Nordhuglen, hafver vidnet stedse hørt at Houckenes opsiddere for vindterhaegeleje til deris Creatuurer, aarlig haver svaret til Store Brandvigens opsiddere aarlig 3 Mrk: danske.  Videre hafde vidnet icke at forklare.

  Pofvell Houckenes fremckom for Retten, og Sagde at hand betaler ingen hageleje førend hand faaer Skifttes gaer imellem Houckenes og Store Brandvigen.

  Halfvor Arnevigen Eragtede u-nødig at føre det udeblefne vidne Villum Houckenes, men eftter vidnernis udsagn, og de i Rette lagde Documenter.

thj blev saaledes Kiendt  Dømt og afsagt.

Af de i Rette lagde Documenter sees og Erfahres at for mere end 100 aar siden hafver af Houckenes opsiddere veret betalt for deres

 

1735: 44

 

Creatuurers windterbeite, till Store Brandvigens opsiddere aarlig en vis penge som de haver imellem hin anden i de gamle tider veret forEenet om,  nu til ydermere beckræfttelse beviises med vidnernis udsagn, at Houckenes opsiddere aarlig haver betalt 3 Mrk: danske for {ha} dito haegeleje till Store Brandvigens opsiddere,  hvilcket itzige opsidder Pofvel Houckenes vegrer icke at ville betahle,   Da eftter saadan Sagens beskaffenhed tilfindes Pofvell Houckenes at betahle Resterende 2de aars fæehaegeleye med 1 rdr:  samt tilfindes her eftter aarlig at betale till Store Brandvigens opsiddere aarlig i hageleye 3 Mrk: danske  som fra gammell tid Sædvanligt haver veret, Saa og tilfindes Pofvel Houckenes at betale udj Processens omkostning 2 rdr:  \alt/ ved Namb og Vurdering udj hans Boe 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm:  ½ huud udj Kallevog till Taarbiørn Taarbiørns:  dat: 18 Novbr: 1735.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 18 Mrk: Sm:  ¼ huud udj øfre Næsse til Søfren Rasmusen  dat: 18 Novembr: 1735.

 

Almuen blev tilspurt forbemelte 6 Poster som paa de øfrige Tinge  hvor til de svarede Nej  at ingen af saadanne ting dette aar er falden.

  Almuen paa tilspørgelse tilstod at vere betalt Tingskydsen til og fra Tingene 4 s: milen, saa vel for Fogdens 4 Mand som Sorenskrens!! (Sorenskrifverens) 4 Mand.

  de ødeliggende Jorder  \udj/ Nedre Grindem 1 ½ Løb Sm:  1 huud   i Schomsnes ½ Løb Sm:  ½ huud   og udj Hageberg 18 Mrk:r Sm:  ¼ huud   hvor af Almuen svarede at ingen græsleje der af dette aar er svaret.

 

Laugrettes Mendene som skall besidde Retten til aaret 1736 ere  Colbendt Urang, Peder ibid:  Ole Eide, Knud Hofland, Gabriell ibid:  Thomas Lønning, Peder Lodden og Lars Andahl.

 

 

 

Ao: 1735  dend 21, 22 og 23 Novembr:  blev holden almindelig Høste  Skatte og Sageting paa gaarden Bielland for Fiere og Føyens Skibreders Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend  Nemlig  Torger Endstavold, Niels Hoepe, Jørgen ibid:  Anders Vigcke, Mons Svendsbøe, Reier Ulfverager, Gunder Tvedt og Johannes Aasebue  med fleere Almue som Tinget Søgte af Fiere Skibrede.

 

Publiceret alle Kongl: forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger og ordres ligesom paa forrige Tinge.

 

Publiceret Sara Melboe  Sl: Taarbiørn Larsens  udstedde Skiøde paa et Støcke Pladz eller Grund af hindes paa!! paaboende gaard Høyland underliggende, hvilcken Anders Joensen tilforen hafver beboet, till Mons:r Knud Krog, som der for haver betalt 20 (70?) rdr:  dat: 10 Martj 1735.

 

Publiceret Ifver Mickelsen Gram, Anders Mickelsen Grams, Søfren Mickelsen Gram, Nathanaell Mickelsen Gram, paa deres Eegen og tillige paa deris Sl: broder Hans Mickelsen

 

1735: 44b

 

Grams Encke Else Linds vegne, Anders Valvatne paa sin huustrue Abel Mickelsdatter Grams vegne, og Endelig  Knud Halfvorsen Bømmelhafn paa sin huustrue Karen Mickelsdatters vegne udgifne afckald for sin Sl: fader arv till sin Sl: faderbroder Knud Ifversen Gram og hans arfvinger  dat: 20 April Ao: 1735.

 

Publiceret Madame Clara Haning  Sl: Mag:r Hans Abels  udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Sm:  1 vog Korn til Siur Niels:  dat: 4 Julij 1735.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 18 Mrk:r Sm:  ¼ huud udj gaarden Nordre Rønholm till Hans Olsen  dat: 9 April 1735.

 

Sara Melboe  Sl: Taarbiørn Larsens  hafver till dette Ting indstefnt Madame  Sl: Mag:r Thomas Scheens Encke Lisbet Brandal, til at betale 10 rdr:  till Doms Lidelse med Sagens forvolte omckostning.

  Stefnevidnerne Lænsmanden Tollef Hougeland og Torgier Endstavold fremstod for Retten og hiemlede ved Eed eftter Loven at hafve Madame  Sl: Mag:r Scheens  til dette Ting indstefnt med 14 dagers Kald og Varsell.

  Madame  Sl: Mag:r Scheens  blev paaraabt, men møtte icke  ej heller nogen paa hindes vegne till Sagen at svare.

  Procurator Blechinberg paa Citantindens Vegne Producerede Madame  Sl: Mag:r Scheens  bevis af 12 Junij 1727  saa Lydende.  og paastod Dom eftter Loven.

Eragtet.

Madame  Sl: Mag:r Scheens  forelegges till neste Ting at møde og svare til Sagen.

 

Hans Roesenlund hafver till dette Ting indstefnt Eftterskrefne Vidner  Jørgen Kallevog, Hans Kallevog, Taarbiørn Kallevog, Joen Wespestad, Anders Vespestad, Bertell Eide, Ole Eide, Anbiørn Espever og Niels Hille, till dette Ting  under Eed at forklare, at Bømmelhafnen og Espever er begge udj Føyens Skibrede \og Bømelens Kirkesogn/  og hvor langt de er beliggende fra hin anden, og at Hans Rosenlunds huustrue i Eendell aaringer haver forflæget begge hafnerne med alt som kunde fornødiges till alle Reisende,  alt til Eet Tingsvidnes Erholdelse.

  forskrefne vidner  undtagen Anbiørn Espever og Niels Hille, møtte for Retten og vedstod at vere lovlig Stefnt, hvilcke Vidner  som nu for Retten møder, Hans Rosenlunds huustrue paastod maatte Eedfæstes og afhøres.

Eragtet.

de af Citanten indstefnte vidner forelegges till i Morgen at møde  da Retten bliver holdet af Laugrettes Mendene for Føyens Skibredes Almue.

 

d: 22 Novembr: blev Retten atter sadt igien med forbemelte Laugrettes Mend,

 

da Almuen af Fiere Skibrede tilstod at have beckom/m/et betaling for Tingskydsen till og fra Tingerne 4 s: for hver Miill  saa vell for Fogdens 4 Mand som for Sorenskrifverens 4 Mand.

  Fogden blev meddelt Tingsvidne  at i gaarden Flatnes er ødeliggende 2 t.der Korn, og at der af ingen afgiftt (hans Mai:st?) er svaret dette aar.

  Fogden Heyberg tilspurte

 

1735: 45

 

1.  Almuen blev tilspurt om her i Skibredet er falden noget wrag,  der til de svarede Nej,   2.  om her i dette Skibrede er falden nogen forlofs Penger for arfs afførsell fra Kongens eller det Beneficerede godz,  der til Almuen svarede Nej.   3.  om i dette Skibrede indeverende aar er falden nogen forbrudte boeslodder, arveløs eller forbrudt odelsgodz, 6te og 10de penge for uden Rigs førte midler,  der til Almuen svarede Nej.   4de  om her i Skibredet findes nogen Rødnings Pladser eller forbedrede Jorder, Laxevoger, Sildevaager, Qverner eller deslige, som foruden gaardernis Skyld â parte kand Skatte til hans Mai:t  Der til blev svaret Nej.   5.  Øfrevigs Saug staar paa odels grund  er 40 aar gl:  og faaer tøm/m/er fra odels Skouge, hvor paa er Skaaret 200 bord.  Nedre Wigs Saug, staar paa beneficeret godses grund, faaer Tømer fra odels Skouge  opbygt 1670  og dette aar Skaaren 200 bord.  Svendsbøe liden flom Saug, staar paa odels grund, opbygt for over 100 aar siden  faaer tømer fra odelsskouge, i dette aar Skaaret 100 bord.  Drange flomsaug, opbygt siden 40 aar, staar paa odels grund, faaer Tøm/m/er fra odels Skouge, i høyeste Skaaret dette aar 1 ½ hundrede bord.  Ersvigs Saug, staar paa Odels grund, er saa gam/m/el at ingen kand Erindre, faaer tømer fra odels Skouge.   om i dette aar har opholdet sig nogen Strandsiddere, Huusmend, Leedige Karle, som bruger Kiøbmandskab, daglønnere eller handverks folck som eftter forordningen burde Skatte til hans Mai:t,  hvor til de Eenstemmig svarede Nej.

  opsidderne paa gaarden Breistie, Eefvind Nielsen og Alfv Joensen, tilstod at Fogden Heyberg haver godtgiordt dennem Skatterne for indeverende aar  tilsamen 3 rdr: 5 Mrk: 6 s:   hvor paa Fogden blev Tingsvidne meddelt.

  Restandsen for Fiere Skibrede blev for Retten oplæst  som beløber 134 rdr: 3 Mrk: 13 s:

 

og som nu indtet videre er at forrette, saa blev Laugrettes Mendene af Fiere Skibrede Dimiteret, og der nest blef Retten sadt igien med Laugrettes Mende: af!!    dog forinden blef Laug Rettes Mendene som Skall besidde Retten for Fiere Skibrede til aaret 1736 opnefnte og anførte  som ere  Johannes Emberland, Endre Olsen Bue, Knud ibid:  Jockum Vaage, Johannes Qvalvog, Hans Dynje, Lars Møcklevold og Ole ibid:

 

Hvor paa blev Retten sadt igien og betient af Laugrettes Mendene for Føyens Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend, Jacob Tvedte, Lars Tvedte, Anders Vatne, Baltzer Isdahl, Tollef Langeland, Christopher Mielckevig, Peder Siggervogen og Niels Spitzøen.

 

Publiceret Fogden Heybergs paa Madame  Sl: Hr: Ohmsens  Vegne udstedde bøxell seddell paa ½ Løb Sm:  2 Voger Korn udj gaarden Nordschoug till Mathias Mickelsen  dat: 21 Novembr: 1735.

 

Publiceret Sl: Hr: Jesper Ohmsens udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Sm: udj nordre Skim/m/eland, till Svend Lars:  dat: 27 Maij 1734.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa Madame  Sl: Hr: Ohmsens  vegne 12 (17?) Mrk: Sm:  6 Spand Korn udj Tvedtelie til Christen Hans:  dat: 21 Novbr: 1735.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Sm:  1 huud udj gaarden Braatvet till Aasmund Lars:  dat: 2 Octobr: 1734.

 

Publiceret Sl: Hr: Jesper Ohmsens udstedde bøxelseddel paa 1 pd: Sm: udj Biørnevig til Erick Helges:  dat: 11 Janv: 1734.

 

Publiceret Hr: Johan Korens udstedde bøxelseddell paa ½ Løb 6 Mrk: Sm:  ½ huud udj gaarden Nedre Øchland till Biørn Rasmusen  dat: 12 Novembr: 1733.

 

1735: 45b

 

 

Publiceret høyEdle Hr: Estatz Raad Fosses udgifne afckald til Sorenskrifver Iver Randulff og Michel Olrich for Sl: Tolder Kofods Børns fader arv 67 rdr: 5 Mrk: 10 s:  dat: 8 Septembr: 1735.

 

Publiceret Jørgen Neumands udgifne Revers Stor 20 rdr: till Christopher Melckevig  dat: 19 Octobr: 1735.

 

Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral Kaases udstedde Lænsmandz bestalning til Næll Torstensen for Føyens Skibrede  dat: 21 Janv: 1735.

 

Publiceret Ingeboer Jørgensdatters  Sl: Lodvig Larsens eftterlefverskes  udstedde Skiøde paa 2 pd: Sm: udj gaarden Wichenes till Sorenskrifver Ifver Randulff  som der for haver betalt 60 rdr:  dat: 9 Augustij 1735.

 

Publiceret Høy welbaarne Hr: Admiral og Stifttsbefahlings Manden Hr: Ulrich Kaases ordre og Resolution at Jochum Roggen skall antage sig formynderskabet for Sl: Niels Andersen Leervigens børn eftter Sorenskrifveren Randulfs foranstaltning  dat: 20 Octobr: 1735.  hvilcken ordre og Resolution er Jochum Roggen anvist d: 19 Novbr: nest eftter  og ham der af en Copie lefveret, som paa originalen findes antegnet af Næll Torstensen Hysingstad, Johannes Niels: ibid:  og Andfind Ottesen Odland  dat: 21 Novembr: 1735.

 

Citanten Hans Rosenlunds huustrue møtte for Retten og paastod at hindes indstefnte vidner maatte afhørres, og gaf tilckiende at de 2de vidner Andbiørn Espever og Niels Hille i dag kom til Tinget og nu med de øfrige Vidner for Retten er tilstede.   thj tilstod alle vidnerne at vere lovlig Stefnt.

Eragtet.

de indstefnte vidner tillades at aflegge sit vidnesbyrd hvor langt Bømmelhafnen {og} fra Espever er beliggende, og om {de} Espever og Bømmelhafnen ere begge udj Føyens Skibrede \og Bømelens Kirkesogn/ beliggende, og ellers  om de godvillig vill forklare  hvorledes Citanten og huustrue haver forfleget giestgiæberiet udj Espevers district, Men de øfrige paastefnte poster anseer Retten for er noget der Consernerer dend udj Bømmelhafnen boende Priviligeret gastgiæber, hvilcken til saadan Vidnernis forklaring icke er indstefnt til Vedermæele eller paahør, og i dend henseende tillades ej widnerne der om at aflegge nogen forklaring.

  for alle vidnerne blev Edens forklaring af Lovbogen for Retten oplæst og formanet at sige sin Sandhed.   der Paa fremckom

  Vidnet Jørgen Kallevog  og eftter at hand sin Eed eftter Loven hafde aflagt  wandt og forklarede saaledes.  Vidnet blev tilspurt om icke Espever og Bømmelhafn ere begge udj Bømmelens Kirkesogn beliggende   der til Vidnet svarede Ja.   2.  vidnet blev tilspurt hvor langt Bømmelhafn, fra Espewer er beliggende   der til vidnet svarede ½ Miill og icke lengere.

 

1735: 46

 

3.  blev widnet tilspurt hvorledes Hans Roesenlund og hans huustrue Mette Espever, icke altid har holdt det dem allernaadigst forundte giestgiæfverie og Kremmerleje Espewer i forsvarlig Stand, og altid handlet Reedelig og Erlig med de af Almuen som med hinde haver Kiøbslaget.  der till widnet svarede at giestgiæberen og huustrue haver alletider handlet Redelig og ærlig med alle folck som med dennem haver handlet;

  Vidnet Hans Kallevog fremstod for Retten, og eftter at hand sin Eed eftter Loven hafver aflagt  wandt og forklarede i allemaader lige som forrige vidne vundet og udsagt haver.

  de øfrige vidner  Taarbiørn Kallevog, Joen Wespestad, Anders ibid:  Bertell Eide, Ole Eide, Anbiørn Espever, og Niels Hille, fremstod for Retten og eftter at de alle hafver eftter Loven aflagt sin Eed, wandt og forklarede i allemaader lige som det første widne wundet og forklaret haver.

  Citantens huustrue paastod om alt Passeret er, et lovskicket Tingsvidne at blive meddelt  som blev bevilget.

 

Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral Kaases Resolution  at saafremt Knud Halfvorsen, Bømelhafn, endten ved døden skulle afgaae, eller blive til sindz at ofverdrage sine huuser, til nogen anden, da skall Hans Rosenlund blive andraget udj Consideration til Bømelhafns giestgiæberie  dat: 15 Octobr: 1735.

 

Publiceret høy welbaarne Hr: Admiral Kaases Udstedde giestgiæber Privilegier till Hans Rosenlund paa Mønsterwaag paa 1 Miill paa dend Nordre side af Bergen  dat: 17 Augustij 1735, saa og Publiceret Amtmand de Fines giæstgiæberbrev paa dito Mønstervog paa 1 miil Synden for Bergens amt til Hans Rosenlund  dat: 12 Septbr: 1735.

 

Jacob Mosterhafn hafver atter udj forrige indstefnte Sag ladet indstefne Lars og Knud Mosterhafn, for de haver Solt øell og brendevin, Toback og deslige, Citanten som Priviligeret gastgiæber till præjudice, hvor om till vidner er indstefnt Hendrick og Niels Grindem.

  Stefnevidnerne Niels Spitzøen og Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad hiemlede ved Eed at have indstefnt Lars og Knud Mosterhafn till dette Ting med mere end 14 dagers Kald og warsell.

  Knud Mosterhafnen møtte for Retten.   Lars Mosterhafnen blev paaraabt men møtte icke, ej heller nogen paa hans vegne at svare til Sagen

  Citanten Jacob Mosterhafn møtte for Retten og paastod at hans indstefnte vidner maatte afhøres.

  widnet Hendrick Grindem blev paaraabt  som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt, wandt og forklarede saaledes.  At Lars Mosterhafns huustrue hafver Solt øell til vidnet, saa og og!! hafver vidnet seet at hun haver Solt øell till andre folck, men vidnet forklarede  icke ved at {have} Knud Mosterhafn haver solt øell eller brendevin.

  det 2det vidne Niels Grindem fremstod og aflagde sin Eed eftter Loven, og forklarede vidnet at hafve kiøbt en Potte øell hos Lars Mosterhafn

 

1735: 46b

 

saa og haver vidnet seet at en anden Mand haver og kiøbt en Potte øell hos Lars Mosterhafn, men er ej vidende om Knud Mosterhafn haver Solt øell eller brendevin.

  Fogden Proponerede at som det er hans Embede og Conform Jacob Jensens gastgiæber brev, at hand bør maintinere dend Priviligerede gastgiæber ved de ham forundte Privilegier, saa vill hand paastaae, at Lars og Knud Musterhafn, ved Een forvendtende Dom blifver tilfunden under en vis og tilstræckelig straf at Eendtholde sig fra all gastgiæberlig brug og Næring [i] Musterhafns district, saa vell som og at vere forpligtet at fløtte der fra stedet om de der med skulle betrædes.

thj blev saaledes Dømt og Afsagt.

med de førte vidner er Lars Mosterhafn overbevist at have solt øell, dog hand der til icke er Priviligeret, Citanten der ved udj sin Loflige Næring præjudiceres, hvor fore hand med billighed burde blive Mulcteret, Men som Een u-løckelig ildebrand er overgaaet hans huus og hiem i denne høst  saa bliver hans formastelse for denne gang overseet af medynck,  Med tilhold at saa fremt det her eftter ofverbeviises Knud og Lars Musterhafn at de holder fall!! (fal/til salgs) endten med øell, brendevin, Toback, og deslige, da skall de vere forfalden, udj 6 Rdr:s mulct, eftter loflig omgang.  processens omkostninger paa begge sider ophæves.

 

Elling Toedtland hafver till dette Ting ladet indstefne, Arne Toedtland med sin huustrue for ærrørige ord imod Citantens huustrue, og till vidner er indstefnt, Hilje Toedtland, Mickell ibid:  og Knud ibid:

  Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Hyestad!! og Niels Spitzøen, hiemlede ved Eed at have indstefnt Arne Toedtland med sin huustrue till dette Ting med mere end med 14 dagers Kald og Varsell.

  Arne Toedtland blev paaraabt, med huustrue  men møtte icke, ej heller nogen paa deris vegne at svare til Sagen.

  Citanten Elling Toedtland paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.

  Vidnet Hilje Toedtland blev paaraabt  som fremstod for Retten og eftter at hand sin Eed eftter Loven haver aflagt  wandt og forklarede saaledes.  at for 4 uger siden hørte vidnet at Arne Toedtlandz huustrue Karj Sagde, at Citantens huustrue haver beløyet, hindes Mand Arne og alt deris folck.

  det andet vidne Mickell Toedtland Eftter aflagde Eed forklarede, at Arne Toedtland sagde till Citantens huustrue at hun var et Skaam.

  det 3die vidne Knud Toedtland eftter aflagde Eed forklarede, hand ved indtet at forklare.

Eragtet.

Arne Toedtland med huustrue forelegges til neste Ting at møde og svare til Sagen.

 

1735: 47

 

 

Dend 23 Novbr: blev Retten atter sat og administreret ligesom nest forige Rettes dag,

 

Men i Sagen imellem Madame Maren  Sl: Falqvor Smittes og Hr: Sorenskriver Iver Randulph, blef, som Constituerit Dom/m/er, i stæden for Hr: Sorenskriver Michael Tønder, \Retten/ betient af Procurator Hans Ottesen Nideros  og det i følge af Høyædle og Velbaarne Hr: Admiral og Stiftts befahlingsMand Ulrich Kaasis Constitution af 6 Octobr: sidstl:  teignet paa velbemelte Hr: Sorenskriver Randulfs Memorial af 4 Dito, som for Retten blef oplæst:

  Der nest producerede Hr: Sorenskriver Randulph hands i Sagen udstæde Contra stefning  Daterit 4 Novbr: nest afvigt, hvor ved hand har indkaldet Madame Maren  Sl: Smittes  med hendes Laugværge  og til Vidner Nelle Torstensen Hysingstad og Ole Helliesen ibid:m, som i ligemaade blef oplæst.   Contra Citanten erindrede at udj Stefnemaalet var skrevet feil  og i stæden for d: 20 Augustij  da Obligationen var publicerit, skrevet d: 20 Octobr: 1734, hvilcket hand siden til først bemelte rette dato har forandret.

  Procurator Blechingberg fremstillede sig paa Madame Maren Schachtafel  Sl: Hr: Valqvart Smitz vegne  og for det første tilstod at Velb:te Madame Smit til dette ting har erholdet saa lang Varsel som Loven tilholder, Men i henseende til at hvercken hun eller Compar!! (Comparenten) som hendes fuldmægtig  nogen sinde har været Communicerit dend proc: Ottesen insinuerede Consistution før end nu dette Moment inden Rette, Saa nødsages Comparenten der om at giøre saadan forestillelse at Madame Smit, ved Missive af 2? Novbr: sidst afvigte haver tilmeldet Comparenten det hun har ved Spargement saadant skulle have fornum/m/et, og til dend Ende

 

1735: 47b

 

Comparentens hiem Reise forlangende  for i saadan uformodentlige ulyckelige hændelser at gaae hende til hænde. Naar nu Comparenten observerer Hr: Ottesens medhavende Consistution  og de fundamenter hvor paa sam/m/e er udvirket, da er samme fornem/m/elig denne at Cont:-Citanten Sorenskriver Randulf eftter dend seeniste allernaadigst udgangne forordning har villet formeene at det allerrede for lengst til denne Extra Rett gifne bevilgning icke lengere kand Continuere formedelst dend Constituerede Sorenskr: Tønder  formedelst indfaldende høste tinge udj hands eget Districkt  icke kunde administrere Retten til det ordinaire beram/m/ede Ting udj dette Skibr:  da dog Comparenten der tvert imod aller underdanigst uforgribelig skulle formeene at aller høyst bemelte forordning icke skall kunde Extenderis til saadanne Sager hvor Sagen paagielder dend ordinaire Dom/m/er, hvor til en anden satte (sette?) Dom/m/er behøves og er bevilget, aller helst dend mellem Parterne verserende Sag er en gields og Penge Sag  udj hvilcke tilfelde dend forhen allegerede forordning allernaadigst bevilger udsættelse til anden for Dommeren beleilig tid, uden for de ordinaire Tinge,  Saa fremlagde og Comparenten dend i Sagen Constituerede Sorenskriver Tønders Missive af 10 Novbr: sidst avwigt, hvor i hand paa Comparentens skrifttlige begiær svarer, at hannem er gandske uvitterlig, at nogen af Stiftts befahlingsmanden er Constituerit udj dend Sag imellem Mad:me Smit og Hr: Sorenskr: Randulf, hvilcken Missive ogsaa blef oplæst,  Der for uden befindes (det) at dend nu i Rette komne Consistution, er udstedt

 

1735: 48

 

d: 6 octobr:  og saaledis Rum tid eftter at dend aller høyst allegerede forordning af 19 Aug: baade har været Hr: Stiftts befahlings manden bekiendt  saa og for adskillige Retter Publicerit, men af høybemelte Hr: Stiftts befalings manden icke i agt taget, at eftter dends nermere tilhold ingen Procurator maa lade sig bruge til Commissarius  /: og eftter Comparentens u-forgribelige tancke, langt mindre til Dommer allene udj nogen Sag :/  saa finder Madame Smit sig høyst beføyet, saadan foranstaltning, hvor om hun nu aller først er bleven vidende, aller helst hun i dette tilfelde icke accepterer eller underkaster sig nogen procurator Ottesens Kiendelse at forestille paa sine vedbørlige Høyere Stæder  til hvilcken Ende Comparenten var gienpart begiærende af Consistutionen under Sr: Ottesens videmation, formoder og, og protesterede paa at forinden saadant skeer  icke noget videre i Sagen vorder foretaget  hvilcken hun heller icke er i Stand nu her at Tractere  formedelst hun til dato icke har seet sig beføyet fra Sorenskriver Tønder at affoerdre de for ham i Rette lagde hoved Documenter, og i saadan henseende i det mindste vil formode at vorde Assisterit med Sagens udsættelse paa 8te uger  eller og til Waar tinget 1736.

  Hr: Sorenskr: Randulf Replicerede og formeente at høyvelbaarne Hr: Stiftts befahlings mandens Resolution af 6 octobr: 1735, der grunder sig paa dend allegerede allernaadigste udgangne forordning af 19 Aug: sid(stleden)  og ej allene tilsidesætter M:r Blechingbergs

 

1735: 48b

 

giorde jndsigelse, men end og byder og befaler at denne Sag, eftter Consistutionen bør ved Endelig Dom afgiøres, i hvilcken anledning hand eftter sit i Rette lagde Stefnemaal \paastod/ de jndstefnte vidner maatte afhøres  og videre med Sagen fortfares, hvor om hand Rettens Kiendelse vil afvarte.

  Blechingberg vedblef sit forige og bad Retten med Retsindighed vilde Considerere at Madame Smit icke saa betimelig er bleven bekiendt om Constitutionen  at hun om dends forandring har kundet giøre nogen ansøgning.

Forafskeediget:

I hvor meget end Procurator Blechingberg paa Madame Smittes Vegne, ved saa ufornøden vitløfttig protocollation, har bemødet sig med at Excipere og protestere imod høy ædle og velbaarne Hr: Admiral og Stifttsbefahlings mandens i Dag oplæste Consistution, Saa Dog kand Retten ej andet, end, til følge af høybemelte Consistution, der hensigter til denne Sags dis skyndigere afhandling, at fuldføre Sagen til Endelig Doms afsigelse, til hvilcken Ende Madame Smittes fuldmægtig Proc: Blechingberg paalegges at tage til gienmæhle mod Hr: Sorenskriver{s} Randulfs i Rette lagde Contra Stefning, eftter hvilcken de jndkallede Vidner antages til forklaring, og naar Contra Citanten har i Rette lagt og frem ført hvad hand paa sin side kand agte fornøden, skall om Sagens udsættelse videre vorde paaskiønnet.

  Proc: Blechingberg, under alle vedbørlige Resevationer, absenterede sig fra Retten.

  Hr: Sorenskriver Randulf der paa producerede dend i Contra Stefningen paaberaabte beskickelse af 28 Sept: 1735  med Madame Smittes af beskickelse vidnerne der paa teignede Svar  som blef oplæst i beskskickelsevidnerne!! Lensmand Neld Torstensen Hysingstad og Ole Helgesens paahør  som med Æed eftter Loven bekræfttede deris paa beskickelsen teignede af Madame Smit gifne Svar.

  Dernest fremstod Lensmand Nel Torstensen og  følgelig Stefnemaaletz videre formæld  eftter aflagde Æed forklarede

 

1735: 49

 

at hand tillige med Tørres Øcklands eftter Hr: Sorenskriver Randulfs begiær, var i Watne gaards Skou, imod foraarets tider nest afvigte aar 1734  for at besee en deel tømmer som velbemelte Hr: Sorenskriveren hos Madame Smit hafde betinget  og da befandt hand nedhuggen i Sneen liggende ungefær til 26 tyldter  som ickun var afRøddet noget lit oven for Roden, og barcken jndtørret, saa at han ej kunde ansee det af dend tilstand det da befandtis udj, end til 3 Mrk: tyldten i det høyeste, saa som ham er bekiendt at Sorenskriveren Self paa sin egen bekostning har ladet det afRydde og hiem føre, sagde ellers at have talt med Madame Smit der om, men hun udlod sig icke med hvad endten hun med Prisen som for bemelt, var fornøyet eller icke.

  Ligesaa fremstod det andet Vidne Tørres Øckland, som eftter aflagde Æed forklarede ord fra ord lige som det forige Vidne vundet haver,

  begge Vidner sagde ellers at de hørte af Madame Smit det hun afstod bemelte 26 tyldter tømmer til Sorenskriveren  og at hand det Self af Skouen skulle hiemføre.

  Hr: Sorenskr: Randulf Producerede, under dend forige i denne Sag Constituerede Dommer Hr: Sorenskriver Tønders vidimation, en Extract af Protocollen af alt hvis i Sagen forhen d: 9 Sept: nestl: er bleven protocollerit, tillige med gienpart af de da i Rette lagde Documenter.  Endelig fremlagde hand og hands skrifttlige Indlæg dat: 22 hujus  tilligemed hands under dato 13 Febr: 1734 forfattede  og ved Madame Smittes paateigning d: 15 Dito  approberede Billance!! (Ballance?) Reigning  hvor med hun tilstaar at være til Hr: Sorenskr: Randulf Skyldig 140 rdr: 2 Mrk: 4 s:   lige saa producerede hand Madame Smittes til hannem for same Summa d: 5 Martj 1734 udstæde  og d: 20 Aug: nest eftter tinglyste  obligation, hvor paa fandtis afskreven d: 30 Sept: at være betalt 10 rdr: af d(end) til ham overdragne Madame Smittes pension

 

1735: 49b

 

Til hvilcket alt hand sig Refererede  og endnu frem kallede det eene Vidne Tørres Øchland, som under sin forige aflagde Æed tilstod og udsagde at have hørt det Sorenskriver Randulf skulle beholde det omvundene tømmer for 3 Mrk: tyldten  men icke af Madame Smit Self,  hvor nest Hr: Sorenskriver Randulf paastod Sagen med Endelig Dom Ecpiderit!!

  Derpaa blef ang: dend af Blechingberg begiærte udsættelse

Eragtet:

at i henseende til de i Dag af Hr: Sorenskriver Randulf producerede Documenter  og paa det Madame Smit der af kand erholde Communication til dessen besvarelse, bliver Sagen, i allerunderdanigste følge af dend Kongl: forordning daterit 19 Aug: sidstl:  dends 1ste og 8 Art:  udsat til anstundende Waarting her paa gaarden Bielland, til hvilcken tid Madame Smit med Laugværge igien vil gives lovlig warsel at frem kom/m/e med alt hvis hun agter fornøden paa sin side at frem føre, saa fremt ej Dom eftter hvis allereede i Rette lagt er skal blive afsagt

 

Der eftter blev Retten betient af Sorenskrifver Randulff

 

Hvor da anmeldte sig Jørgen Neumand  som till dette Ting hafver ladet indstefne, Ingebregt Løckling med sin Søn {Hans} \Mickell/  Hans Seele, Daniell Seele, Niels Gietung, Halfvor Gietung og Ole Gietung  formedelst de {paa afvigte} hafver hindret ham at beckomme det wrag gods, som hand paa Vaartinget afvigt d: 8 Martij for Retten vedholdende Auction blef som høyeste Kiøbere tilslagen; hvor om til widner er indstefnt Jacob i Vogen, Ole Nielsen Folgerøen og Lars Hidsken.

  Stefnevidnerne Lænsmanden Næll Torstensen Hyesingstad, møtte alleene, og icke det andet Stefnevidne;

Eragtet.

Siden Stefnevidnerne icke møder, saa kand de indstefnte vidner ej tages i Edelig afhørelse, førend de paagieldende \over/bevises at vere lovlig indstefnt  widnernis udsagn at paahøre.

 

Publiceret Fogden Heybergs paa Madame Sara  Sl: Hr: Ohmsens  Vegne udstedde bøxelseddel paa ½ Løb Sm:  ¼ huud udj gaarden Nodteland till Mickel Heinesen  dat: 22 Novembr: 1735.

 

Publiceret Niels Berges og Haagen Hofdes udstedde bøxelseddell (paa ?)3 Mrk: Sm: i gaarden Hofde til Siur Giermunds:  dat: 14 Novbr: 1735.

 

Publiceret Madame  Sl: Mag:r Schrøders  udstedde bøxelsedel paa (….)vesøen till Daniel Størcksen,  icke dat:

 

Publiceret Hr: Holbergs udstedde bøxelseddel paa ½ part udj gaar-

 

1735: 50

 

den Stafland til Lars Rasmusen  dat: 3 Decembr: 1734.

 

Publiceret Esarias Indresens udstedde bøxelsedel paa 1 pd: 2 Mrk: Smør udj {Spitzøen} Børøen til Ingebregt Pofvels:  dat: 12 Julij 1735.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa ½ Løb Sm:  ½ huud udj gaarden Wespestad til Ole Lars:  dat: 18 Novembr: 1735.

 

Publiceret Hr: Jesper Ohmsens udstedde bøxelseddel paa 18 Mrk: Sm:  18 Mrk: Fisk till Ingebregt Olsen  dat: 19 Decembr: 1731.

 

Fogden Heyberg haver till dette Ting ladet indstefne Joen Nordthuun for Slagsmaall med Jacob Halleroger, der om til vidner indstefnt, Bertell Vadbeck, Gunder Sortland, Peder Nordthuun, og Casper {Søn} Meeling.   Alle indstefnte møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.

  Vidnet Bertel Vadbeck eftter aflagde Eed forklarede at for 3de aar siden var vidnet i Peder Noerthuuns brøllups Aftten og ville gaae ud, da saag vidnet at Jacob Halleroger og Joen Nordtvet!! kom i trette med hin anden, hvor paa Jacob Halleroger med begge henderne i Joen Nordthuun, saa de kom hen i en Krog i stuen af vred hue.  videre saag icke vidnet.

  Gunder Sortland eftter aflagde Eed forklarede;  widnet saag ingen sloeges, hørte icke heller nogen Skendtes, men vidnets svigerfader Reiste Jacob Hallerager op af gulfvet, men vidste icke hvem som haver slaget ham ned.

  forrige vidne Bertel Vadbeck forklarede ydermeere  dito aftten saag vidnet at Jacob Halleroger hafde Guttorm Sortland under sig, og Guttorm var dend som ville skille Jacob Halleroger og Joen {Sortland} \Nordthun/ ad, da Jacob haver slaget Guttorm under sig, og som Vidnet kom i Joen Nordthuuns stue  som da blødde og var blodig i Sengen, da vidnet Spurde hvor staar till, da svarede Joen Nordthuun at hand ville slæbe gulfvet med mig som de andre, {men} Hallerager Mendene, men hand skall faae liige for Ret.

  Vidnet Peder Nordthuun haver forhen aflagt sit vidne.

  Casper Mæeling eftter aflagde Eed forklarede, at Jacob Halleroger og Joen Nordthuun var i Trætte om ager Skade, og dog saag vidnet at Jacob Hallerager med vered!! (vred) huue tref til Joen Nordthuun, og kom bort i en Krog, og videre saag vidnet icke.

  Jacob Halleroger møtte for Retten og tilsagde med god vilje at ville for denne sin forseelse betale til de fattige 3 rdr:  hvor paa hand nu betalte 2 rdr:   Og Joen Nordthuun bet: 1 rdr:   hvor med Sagen er ophæfvet.

 

Lars Spitzøen hafver till dette Ting ladet indstefne Hans Findaas for Nærgaaende ord hand skall have talt om Citanten og Marj Nielsdatter.

  Hans Findaas møtte for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald og Varsell.

  paa Lars Spitzøens vegne møtte Sr: Jørgen Neumand i Retten, og paastod Dom over Hans Findaas.

  Hans Findaas tilstod vidnernis forklaring, og Sagde at vere saa i Sandhed, og Spasserte!! (passerte) \dette/ om Mid Nadts tid, i Vaarfiske tider, da de laag tilsammen i halm paa Gulfvet, og hørte hand at de hafde legemlig omgiengelse med hin anden, men saag det icke, saasom det var mørckt i Stuen.

  Fogden Proponerede  at som denne Sag, er af temelig betydenhed, og hand til Justitiens befordring gierne vill see dend oplyst saa meget mueligt er, Saa begierede hand dendz udsettelse till neste Ting, paa det hand imidlertid kand undersøge hvad widner hand kand faae.

Eragtet.

Sagen eftter Fogden Heybergs paastand udsettes till Vaartinget førstckommende.

 

Lars Musterhafn fremckom for Retten og tilspurte Almuen af Føyens Skibrede, om dett icke er dem alle

 

1735: 50b

 

vitterlig at Natten till d: 11 Octobr: antendtendtes!! en u-Løckelig ildebrand i hans huus, paa Musterhafn, om Natten Klocken 12 slett, hvor da hans Stuehuus med med!! 2de Cammere og Kiøcken og \en/ Sahl oven over, tillige med Ildhuus  Høelade og fæehuus  alt af dend forfærdelige Ilds Lue blev fortæret og lagt i aske, og uden at hand med huustrue og Børn kunde berge eller Redde det mindste af sine Klæder  men maatte fløgte nøgen ud Paa aaben Mark med børnene,  hvor om hand bad Almuen ville give sit Sandferdige Vidnesbyrd, till et Tingsvidnes Erholdelse.

  Almuen af Føyens Skibrede her til Eenstemmig Svarede, at det er disverre alt for sandt, at Een u-Løckelig Ildebrand Natten till dend 11 Octobr: nest afvigt antendtes i Lars Musterhafns huuser  \og lagde i aske/ en Stue med 2de Cammere, og Kiøcken, et Ildhuus med fæehuus  høe og Kornlade, og det om Natten Klocken 12 slett, saa at Manden med huustrue og børn maatte fløgte nøgen af sin Seng, uden at faae bierge eller Redde det allerringeste af de faae \og fattige/ Eiendeler de hafde, hvilcket alt af dend grumme Ildz Lue blev fortæret og i aske lagt  saa at de maa nu bede sig om almisser hos medlidende Mennisker.

  Om alt Passeret er, Lars Musterhafnen var af Retten et lovskickcket Tingsvidne begierende  som blev bevilget.

 

Madame  Sl: Hr: Ohmsens  hafver till dette Ting indstefnt {Torckell} \Lars/ Stafveland, fordj hand uden forlof haver taget Kirkestien, og beholt dend heele Sommeren, saa at Citantinden icke vidste hvor Stien var, og der over maatte lade giøre 2de andre Stier.

  {Torkell} \Lars/ Stafveland møtte for Retten og vedgick at have faaet lovlig Kald og Varsell  og sagde hand icke haver taget Kirkestigen, Mens hans broder Torkell Stafveland  som møtte for Retten og tilstod at have taget og hendtet Kirkestigen fra Kircken.   Ellers siger Lars og Torkell {og} \at de med/ Johannes og Ole Stafveland haver brugt Stigen fra Tysdagen eftter bededagen  og beholdte dend indtill over Michaelj tider, da de bar dend hen til Kirken hvor dend tilforne stod.

  hvilcke 4 Mænd Bertel Vadbeck paa Enckens Vegne Sagde at ville indstefne till Vaartinget førstckommende.

Eragtet

Sagen udsettes til Vaartinget.

 

Madame  Sl: Hr: Ohmsens  haver till dette Ting indstefnt Rasmus Stafveland for at betale en Kirke Koe som hand negter at tilbage lefvere, af de 3de Kiør hand hafver haftt paa Leye.

  Sønnen Lars tilstod at faderen (var) lovlig Stefnt, og Sagde at faderen haver leveret dend omtvistende Koe tilbage till Præsten.

 

1735: 51

 

hvilcket de meener med vidner at bevise,

  Fogden paastod at Rasmus Stafveland maa forelegges til Vaartinget at bevise at Præsten haver Koen beckomet.

Eragtet.

Rasmus Stafveland forelegges at indstefne sine vidner til Vaartinget førstckom/m/ende, saa og at indstefne Præste Encken  Vidnernis udsagn at paahøre.

 

Almuen tilstod at have beckomet 4 s: for hver Miill som haver Skydset till og fra Tingene  saa vell for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand.

  Fogden giorde spørsmaaler til Almuen om hvad wrag og Strandet gods er falden med mere, som fogden blev meddelt Tingsvidne paa.

 

 

 

Ao: 1735  d: 25 og 26 Novembr:  blev holden almindelig Høste  Skatte og Sageting paa gaarden Sioe med Schaanevigs og Opdals Skibredes Halsnøe Closters Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend, Christopher Hillesdahl, Askell Matre, Haagcken Eegckenes, Heine Holmedahl, Stephen Svelland, Lars Udager og Pofvell Boege  og Lænsmanden Johannes Sioe for Andfind Bogstøe.

 

Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger og ordres ligesom paa de forrige Tinge.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 1 pd: 21 Mrk: Sm:  5/8 huudz udj gaarden Lande til Hagtor Giermunds:  dat: 25 Julij 1735.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 1 pd: 21 Mrk: Sm:  5/8 huud i gaarden Lande, til Jens Pedersen  dat: 25 Julij 1735.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Opstvet til Halvor Biørnsen  dat: 28 Febr:j 1735.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa 3 Løber Sm: udj gaarden Eide till Anders Jørgens:  uden bøxels bet:  dat: 23 Martij 1734.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelsedel paa 2 Løb 9 Mrk: Sm: udj Holmedal til Ølver Gundmunds:  dat: 16 Decembr: 1734.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddel paa 1 Løb 18 Mrk: Sm:  1 hd: udj gaarden Fielland till Svend Endresen  dat: 12 Febr:j 1735.

 

Publiceret Fogden Heybergs udstedde bøxelseddell paa {g} ½ Løb Sm: udj gaarden Røen til Jonas Larsen  dat: 22 Junij 1734.

 

Fogden blev meddelt Tingsvidne at opsidderne paa yttre Boge er godtgiort Skatterne for dette aar  tilsam/m/en 8 rdr: 23 1/3 s:

  Fogden blev meddelt Tingsvidne at Ledingen for det affelte udj gaarden Nedre Waage i Opdals Skibrede er opsidderne godtgiort.

  Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at aarlig tage og arbeidz Pengernes afgang for det affeldte Halsnøe Closters godz i Opdals Skibrede  som vedkomende Leylendinger er godtgiort.

  Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Leylendingskatten, Proviantskatten og Munderings Pengerne samt odelskatten og Rostienistens afgang for det affelte udj gaarden Nedre Waage i Opdals Skibrede er opsidderne godtgiort.

  till Almuen blev giort de 5 Spørsmaaler som paa de andre Tinge, hvor til de svarede at indtet af de Sorter findes i dette Skibrede.   6te  at ingen huusmend

 

1735: 51b

 

mend!! i Opdals Skibrede findes, og i Schaanevigs Skibrede ingen  uden Otte von Kappel  en huusmand i Tofttevogen som bruger Skræderhandtverck

  Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Tingskydsen er Almuen betalt till og fra Tingene 4 s: miilen, saa vell for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand.

  Restandsen af Schaanevigs Skibrede blev inden tinge Publiceret  og bedrager 247 rdr: 3 Mrk: 8 s:   Ligesaa Publiceret Restandsen udj Opdals Skibrede  som er 102 rdr: 3 Mrk: 4 s:

 

Laugrettes Mendene som Skall besidde Retten tilckomende aar 1736  Guttorm Qvidtevold, Christen Lande, Hans ibid:  Svend Endresen Fielland, Erick Kielmeland, Helje Ølfvestvet, Lars Johansen Indre Bouge, Og Knud yttre Matre.

 

 

 

Ao: 1735  d: 28 og 29 Novembr: var Tinget berammet paa gaarden Gielmervig for Schaanevigs Skibredes Almue, og som i samme dage indfaldt saa forferdelig Gudz weirlig at hvercken fogden Heyberg eller Sorenskrifveren kunde komme frem till Tingstedet, saa blev Tienerne till Tingstedet fremsendt  Skatterne at oppeberge,

 

Og da blev eftterskrefne af Fogden forlangte Tingsvidner for Almuen oplæst og taget under Laugrettes Mendenes forsegling.  Nemlig.

  Fogden blev meddelt Tingsvidne om aftaget, paa gaarden Rullestad  1 Løb 18 Mrk: Smør   og om aftaget paa gaarden Milje  1 Løb Sm:  hvorfore Skatterne og Ledingen er opsidderne godtgiort.

  At opsidderen Niels Lundalen er er!! godtgiort Skatten for indeverende aar for sin afbrendte gaard, Indeverende aar, er Fogden Tingsvidne meddelt.

  Gaarden Blaateigen er indeverende aar  som forhen  ligget øde, og der af indtet faaet.

  Tingskydsen tilstod Almuen dette aar at vere dennem betalt, 4 s: Miilen till og fra Tingene, saa vel for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand.

  Restandsen som er taget under forseigling beløber 149 rdr: 8 s:

  Till Almuen er bleven fremsadt, de forrige Spørsmaaler som paa de andre Tinge  men svaret at indtet af de Sorter fandtes.

 

Laugrettes Mendene som Skall besidde Retten till 1736.  Niels Løevigen, Biørne Vigcke, Hugne Vigcke, Ole Vigcke, Ole Lars: Handeland, Ole Haldors: ibid:  Joen ibid:  og Aamund Eresland.

 

 

 

Ao: 1735  dend 30 Novembr: og 1 Decembr:  blev holden almindelig Høste  Skatte og Sageting paa gaarden Fiddie Med Etnes Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend  Nemlig, Niels Aslacksen Ryg, Niels Frette, Anders Østrem, Biørn Kaldem, Erick Ouestad, Niels Grindem, Haldoer Biørck og Lars Østrem, med flere Almue som Tinget sam/m/e tid Søgte.

 

Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger og ordres som paa forrige Tinge.

 

Haldoer Tveite hafver atter till dette Ting, udj forrige indstefnte Sag, indstefnt Samuel Haaim till Doms Lidelse for de Nærgaaende ord hand haver begiengnet Citanten med, hvor(til) vidnerne haver allerreede giort forklaring  samt at Erstatte Sagens forvolte omckostninger.

  Samuell Haaim blev paaraabt eftter Loven, men møtte icke, ej heller nogen paa hans Vegne till

 

1735: 52

 

Sagen at svare;

  Stefnevidnerne Niels Østrem og Erick Tørresen, hiemlede ved Eed eftter Loven at have Samuell Haaim till dette Ting indstefnt med mere end 14 dagers lovlig Kald og warsell.   Stefnevidnerne forklarede ellers at Samuell Haaim Reiste till byen, eftter at Stefningen var ham forckyndt.

  Citanten Haldor Tvete paastod at Samuell Haaim maatte forelegges til neste Ting at møde og Svare til Sagen.

Eragtet.

Samuell Haaim forelegges till neste Ting at møde og Svare til Sagen, eller og at lide Dom eftter lovlig indvarsling.

 

Publiceret Hr: Jochum Althands bøxelseddell paa 1 Løb Sm: i Flochetvet till Halfvor Ericksen  dat: 22 April 1735.

 

Ole Larsen Wettestøe haver atter till dette Ting udj forrige indstefnte Sag, ladet indstefne Siur Wettestøe, for de beskyldninger hand haver indgifvet till Fogden Heyberg over Citanten, hvor om Citanten haver indstefnt vidner Lars Hamre, Eelj Stafve Næs, Ane Hansdatter og Berthe Ingebregtsdatter;

  Siur Vættestøe møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.

  Widnet Ane Hansdatter fremstod for Retten og eftter aflagde Eed eftter Loven forklarede at der Render Een bæck paa Siur sin Engebøe, hvor af Citanten Ole Vettestøe og Siur Vettestøe tager sit Kaagevand till fælles brug, hvor udj vidnet haver seet at vere kastet en Skiden Skiorte og et par Skoe staaende at blødes, som vidnet forklarede Kiendte at høre Siur Vettestøe till, men vidnet saag eller vidste icke endten Siur eller hans folck haver kastet Skiorten eller Skoene i bæcken.

  eftter videre mellemtaele blev parterne for Retten imellem hin anden saaledes forEenede, at Contraparten Siur Wettestøe declarerede og Sagde at hand af Eenfoldighed haver klaget for Fogden over Ole Vettestøe \lige/som hand af hannem Skulle vere nogen u-Rett tilføyet, men som Fogden tillige med Kyndige Mend haver befundet at Ole Vettestøe er u-Skyldig beført for de af Siur Vettestøe giorde beskyldninger, Saa ærklærede Siur Vettestøe at hand same Klagemaall fortryder  og bad Ole Vettestøe der for icke ville over hannem bære nogen fortrydelse, og ærklærede der hos hand indtet med Ole Vettestøe er vidende, uden alt hvad som ærligt og Skickeligt er, og lovede der hos at ville leve fredelig og Kierlig med hin anden eftter denne dag,  og imod forhaabning at Endten af Parterne eftter denne tid Skulle endten yppe eller gifve anledning till nogen fortrydelse  had og u-Eenighed, da (…) over hvilcken saadan u-Eenigheds begyndelse {fin} maatte findes bevislig der till at vere ophafv eller Stiftter, Skall dend  foruden Sagens Rette bøder, vere pligtig at betaele 15 rdr:   iligemaade er og den/n/e Sag som parternes huustruer har veret imellem, tilige død og magtesløs, og hvad ord som maatte imod hin

 

1735: 52b

 

anden vere Passeret, Skall icke komme Endten af dennem eller deris huus og familie till mindste forkleinelse i nogen maader,  og tilstod Siur Vettestøe frivillig og uden fortrydelse at ville betale 4 rdr: udj Processens beckostning till Ole Vettestøe,  og till ydermere Stadfæstelse {at} \er/ denne mellem handling med begge parters wilje {er} indgaaet og Samtyckt, med haand Reckning for Retten, og forpligt at ville her eftter leve som fredsommelige grander og Naboer.

 

Welærværdig Hr: Jochum Althand hafver till dette Ting ladet indstefne Roesemunda Tieniste Pige fordj hun hafver løbet af hans tieniste, saa og indstefnt Johannes Grindem fordj hand antog hinde udj arbeide, eftter at hun u-loflig haver løbet af Citantens Tieniste,  iligemaade indstefnt Joen Støele fordj hand haver fæstet hinde i sin tieniste, uden at hun hafde loflig bevis fra Citantens tieniste.

  Roesemunda Tieniste Pige, Johannes Grindem og Joen Støele møtte for Retten og vedstod at have faaet lovlig Kald og warsell.

  Hr: Pastor Althand paastod Dom over dend indstefnte Tieniste Pige Roesemunda fordj hun haver u-lovlig løbet af hans tieniste, saa og paastod Dom over Johannes Grindem som hinde udj sin tieniste og arbeide antog; som og over Joen Støele, som hinde i sin tieniste hafver fæstet eftter Michaelj tider 1735.

  Tieniste pigen Roesemunda møtte for Retten og Sagde at hun løb af Tienisten fordj at børnene var onde med hinde, men lidde hvercken hunger eller Sult.

  Johannes Grindem forklarede at Mandagen løb Roesemunda af Tienisten  og kom til ham Tisdags Morgen, da Johannes Grindem siger at gick op med Pigens Moder og bød Præsten, at Tieniste pigen Skulle gaae i sin Tieniste igien, Men Præsten svarede at dersom hun ville Skaffe ham en anden Tieniste Pige i sin Sted, saa ville hand vere tilfredz og \icke/ tiltale Rosemunda fordj hun løb af Tienisten, Men Præsten fick ingen Tieniste Pige i steden.  hvor paa Roesemunda blev hiemme der eftter hos sin Moder i otte dager uden tieniste, da hun der eftter blev antagen udj Johannes Grindems Sommer arbeide till Michaelj tider  som hand Self tilstod.  Johannes Grindem Sagde at hand antog hende i sit arbeide 8te dager eftter gamle Ste Hans dags tider, og for 8te dager forud var hun fra Præstens Tieniste bortløbet.

  Joen Stølle forcklarede at Moderen og Johannes Grindem tilbød ham Roesemunda i Tieniste eftter Michaelj tider, hvor paa hand fæstede hinde i sin Tieniste.

  Hr: Pastor Althand paastod Dom over de 3de indstefnte eftter Loven og Eftter Sagens beskaffenhed.

thj blev saaledes Dømt og afsagt.

 

1735: 53

 

Tieniste Pigen Roesemunda  som Self for Retten tilstaar uden sin hosbonde og Madmoders vidende og vilje, at have løbet af Tienisten, tilfindes eftter Lovens pag: 591 \art: 11/ at betale sin halfve aars Løn  som beløber i Klæder og penge 2 rdr:  der af 1 rdr: till Deris Mai:t  og dend anden halfve dell till sin huusbunde 1 rdr:   Johannes Grindem tilstaar at have tilbudet Tienistepigen i Præstens tieniste igien, men blev svaret at Præsten forlangte en Tienistepige udj hindes sted, som icke blev eftterkommet, saa at Johannes Grindem i saa fald var vell beckiendt at Roesemunda Tienistepige paa en u-lovlig maade haver undviget Præsten  sin huusbondz tieniste, og dog der eftter antager hinde udj sin Tieniste og arbeide till Michaelj tider afvigt,  Thj tilfindes Johannes Grindem for saadan sin u-Lovlig forhold, for denne gang, at betale til Præsten for hindring udj sit Sommer arbeide eftter Lovens pag: 591 art: 12  1 rdr: 4 Mrk:  saasom dend der haver antaget anden Mands tiener uden lovlig afsked fra sin forrige huusbonde.   Joen Stølle  som Med Roesemundes seeniste hosbonde Johannes Grindems vidende og vilje, hafver fæstet hinde udj sin Tieniste, bliver for Hr: Pastor Althands prætention frifunden, og tillfindes Roesemunda Tienistepige at betale udj Processens beckostning 2 rdr:  hvilcket alt forskrefne bør at udredes af vedkommendes Eiendeler under Namb og Vurdering udj deris boe, 15 dager eftter denne Doms lovlige forkyndelse.

 

Publiceret Ifver Knudsen Grams udstedde Skiøde paa sin huustrues arfvelig tilfaldende anpart eftter sin Sl: Moder udj Kongetienden i Etne Præstegield, till Hr: forvalteren Mons:r Mathias Dahl, som der for haver betalt 23 rdr: 1 Mrk: 8 s:  dat: 22 Septembr: 1735.

 

Publiceret Halle Tollefsens udstedde Skiøde paa 1 pd: 10 ¾ Mrk: Sm: udj gaarden Ramsvigen, till Jacob Haldoers:  dat: 15 Janvarij 1735.

 

Publiceret Niels Aslacksen Rygs udstedde Skiøde paa 1 pd: 8 Mrk: Sm: udj gaarden Grindem, till Aslack Lars:  dat: 30 Novembr: 1735.

 

Publiceret Siur Tollefsen, og Biørn Tollefsens udstedde Skiøde paa 1 pd: 1 Mrk: Sm: udj gaarden Echrem till Erick Tollefsen NoerEim  som der for haver betalt 25 rdr:  dat: 20 April 1735.

 

Publiceret Joen Taarbiørnsen, Anders Ifversen Østrems og Peder Arnesen Waldres udstedde Skiøde paa 1 ½ Løb Sm: udj gaarden Østrem, till Lars Taarbiørns:  dat: 30 Novembr: 1735.

 

Publiceret, Niels Grindems, Siur Stølles, Jens Tæsdals, Ole Tungesvigs, Siur Støeles, Samuell Haalandz, Haldor Næsse, Gunder Uhren, Torkel Hugnesens udstedde Skiøde paa 1 Løb 2 pd: 15 Mrk: Sm: udj gaarden Haaland till Rasmus Godtskalcksen  som der eftter forEening vedkommende haver betalt  dat: 17 April 1735.

 

1735: 53b

 

 

Publiceret Encken Walborg Nervigs, Gunder Hougelandz og Holger Holgers: udstedde Skiøde paa 1 Løb 9 Mrk: Sm:  ¾ tønde Korn udj gaarden Stølle til till!! Joen Taarbiørnsen  dat: 29 April 1735.

 

Publiceret Hr: Johan Korens udstedde Skiøde paa dend halve dell udj Grindems Kirke med hvis dend tilhører, till dend welagte Mand Godschalch Johansen Skiold  som der for haver bet: 30 rdr:  dat: 10 Decembr: 1733.

 

Biørne Aasebøe  som formynder for Myndtlingerne Siur Siursen, Magdela Siursdatter, Ingeboer Siursdatter og Marithe Siursdatter  fremkom for Retten og opbød disse sine Myndtlingers arfvemidler  som er i alt 8 rdr: 1 Mrk: 12 s:  om nogen ville antage dennem paa Rendte imod sickert underpant, og som ingen eftter opbudet anmeldte sig at ville tage Pengerne paa Rendte, saa  for at blive befriet Self for Rendters svarelse, begierede hand at Pengerne af  Retten maatte forsegles, hvilcke og af Sorenskrifveren blev forseglet, og Biørne Aasebøe igien lefveret.

 

Sr: Lars Smith hafver atter till dette Ting ladet indstefne Encken Berthe  Sl: Otte Nielsens eftterlefverske, till Doms lidelse at betahle till Christiansands Kircke dend Resterende Landskyld  som beløber 18 rdr: 4 Mrk: 12 s:  tillige med Processens foraarsagede omckostning.

  Encken Berthe  Sl: Otte Nielsens  møtte for Retten og tilstod at have faaet lovlig Kald og warsell.

  Mons:r Kofod paa Sr: Lars Smitis wegne paastod Dom eftter de i Retten till efttersiun forhen Producerede Documenter.

  Encken Berthe Halfvorsdatter Sagde hun er icke god for at bethle!! (betahle) noget, i henseende till hindes fattige tilstand.

hvor eftter Saaledes blev Kiendt  Dømt og afsagt.

Af Encken Berthe Halfvorsdatter  Sl: Otte Nielsen Kremmers eftterlefverske, hindes tilstaaelse, Erfahres nock at denne hindes Sl: Mandz Debet till Christiansands Kirke, icke hafver veret Encken u-Vitterlig, ved det hun Self i \sin/ Sl: Mands levende Live haver i de aarringer Anno 1726, 1729 og 1731 haver paa fordringen betalt 12 rdr:  Saa at der paa Endnu Rester 37 rdr: 2 ort 8 s:  hvilcken fordring Encken udj Skifttedelingen eftter sin Sl: Mand d: 1 Maij 1734 burde hafve angifvet,  Men som Encken imod sin bedre vidende haver saadan lovlig omgang overseet, og forbjgaaet  Saa tilfindes Encken Berthe Halfvorsdatter at betahle dend halfve {del} Part af fordringer till Sr: Lars Smith paa Christiansands Kirckes Vegne med 18 rdr: 4 Mrk: 12 s:  og udj Processens omckostning 2 rdr:  hvilcket alt hun bør at udrede ved Namb og Vurdering udj hindes Eiendeler 15 dager eftter denne Doms Lovlige anvisning.

 

Erick Tollefsen NoerEim hafver till dette Ting indstefnt sin Broder Niells Tollefsen Løføen!! at holde sit Løftte, i det at hand forleden høst 1733 hafver indgaaet og tilsagt at ville Transportere sin odels og aaesæde Redt till gaarden Schieldal, till sinn Broder  Citanten Erick NorEim

 

1735: 54

 

imod at Erick NorEim Skulle Transportere og Mageskiftte sin odels og aaesæde Rett udj gaarden Løvig till sin broder Niels Løevigen!!  som der paa af Citanten haver till vederlaug oppebaaret 28 rdr:  og som Niels Løføen icke samme Løftte ville eftterkomme, saa hafver Citanten indstefnt sin broder Niels Løføen ved Dom at blive tilfunden samme Contract at fuldkomme, og der om till Vidner er indstefnt Alvall Taarbiørnsen Haaland og Halfvor Ericksen Næsse.

  Niels Løfvigen møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og Versell.

  Erick NoerEim møtte for Retten og paastod at de indstefnte vidner maatte Eedfæstes og afhøres.  og eftter at Eedens forklaring for vidnerne var oplæst, fremstod

  Vidnet Alvall Taarbiørnsen Haaeland  som eftter aflagde Eed forklarede, at Niels Løevigen sagde at hand var med sin broder Erick NorEim forligt om godz og Redt, og at hand skulle hafve der for hos sin broder Eerick NoerEim 28 rdr:  men hand Nefnte icke hvad godz det var, og forklarede vidnet at dette passerede om høstetinget 1733.

  det andet vidne Halfvor Næsse fremstod for Retten og eftter aflagde Eed wandt og forklarede, at paa høstetinget 1733 stod vidnet og Alvall Haaeland i Tingstue døeren  og blev Paaraabt af Lænsmanden at de Skulle komme hen i daglig Stue døeren, og da vidnet kom der hen, hørte vidnet at Lænsmanden Sagde at de Skulle vere vitterlig at Niels Løevigen og Erick NorEim var forEenet om Godset og Retten till gaarden Schieldahl og Løevigen, og at Niels Løevigen der for Skulle have hos sin broder 28 rdr:  men vidnet hørte indtet af Niels Løevigen  ej heller af Erick NoerEim som da stod hos, uden at de med hin anden holte haand i haand, eller af dennem blev giort haand Reckning; og der eftter hørte vidnet at Niels Løevigen Sagde, Jeg staar mig nu vell som haver Solt Retten min, om Jeg bliver drefven fra Løevigen.  Niels Løevigen Svarede at hand haver indgaaet forliig om godset med sin broder paa saadann maade, at hand ville afstaae sin odels og aaesæde Rett til gaarden Schieldal, till sin broder Erick NoerEim, imod at Erick NorEim Skulle ofverdrage sin Redt till Løvigen till Niels Løevigen, dog saaledes, at indtill saa lenge at Niels Løevigen icke Self af odelsEiere blifver ved Lov og Dom uddrefven fra Løvigen, da Niels der eftter vill have sig sin odels og aaesæde Redt Reserveret till gaarden Schieldal  som hand da agter at ville tiltræde og beboe, og der paa tilstod Niels Tollefsen at have af sin broder Erick annammet 28 rdr: fordj at Schieldal Skall vere af større Bonite end gaarden Løevigen.

  Erick NoerEim tilspurte vidnerne om de hørte saadanne ord af Niels Løevigen blev talt, da forEeningen blev sluttet, som nu af ham Protocolleret er,  der till vidnerne svarede, at de icke hørte saadanne ord, ej heller haver de hørt eller ved videre at vere Passeret end de allerreede forklaret haver.

 

1735: 54b

 

  Ellers declarerede Niels Løevigen, Endnu at ville eftter hans forindførte Deposition, udstedde Mageskiftte brev paa Schieldal till sin broder Erick NoerEim, om hand det ville modtage, men paa anden maade vill hand ingenlunde sin odels og aaesæde Rædt till Schieldal sig fraskrifve;   Ellers Sagde Niels Løevigen at have vidner, paa hvad maade hand Pengerne af sin broder haver annammet, og til dend Ende var hand paastaaende udsettelse i Sagen, til neste ting, da hand vidnerne ville indstefne, der om at giøre forklaring.

Eragtet.

Sagen udsettes til neste Ting, til hvilcken tid Niels Løevigen forelegges sine vidner lovligen at indstefne

 

Almuen blev tilspurt om de 6 Poster som paa andre Tinge, hvor til Almuen svarede Nej, hvor paa Fogden blev Tingsvidne meddelt.

  Almuen tilstod at have faaet betaling for Ting skydsen til og fra Tingene 4 s: Miilen dette aar, saa vell for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand.

  Fogden blev meddelt Tingsvidne at i øfre Grindem er ødeliggende 3 Løber 1 pd: 12 Mrk: Sm:  og der af dette aar ej mere faaet i græsleje end 3 rdr:

  Fogden Heiberg blev meddelt Tingsvidne at Gundegier og Gierde er ødeliggende, og der af ej mere i græsleje beckomet end 6 rdr:

  Fogden Heyberg blev meddelt Tingsvidne at Bierch  Halsnøe Closters gods  der udj er {ødeliggende} \aftaget/ ½ Løb Sm:  hvor af Skatterne dette aar er Leylændingerne godtgiort dette aar;  Ligeledes at Landskyld og aarlig tage og arbeidzpengerne er opsidderne godtgiort  Ligeledes at Ledingen eftter aftaget er opsidderne godtgiordt.

  Restandsen blev oplæst  og bedrager 189 rdr: 5 Mrk: 14 s:   Leenetz godz og Halsnøe Closter godz Restands:  110 rdr: 5 Mrk: 7 s:

 

Laugrettes Mendene som Skall besidde Retten till aaret 1736 ere Erick Silde, Eerick NoerEim, Niels Tæsdahl, Niels Ousvog, Johannes Ousnes, Pofvell Ramme, Halle Tollefs: Ramme og Eefven Østrem.

 

 

 

Ao: 1735  dend 2 og 3 Decembr:  blev holden almindelig Høste  Skatte og Sageting paa gaarden Lunde for Fieldbergs Skibredes Almue, oververende udj Retten Kongl: Mai:ts Foeget Sr: Andreas Heyberg  med eftterskrefne Laugrettes Mend  Nemblig, Niels Stuemoe, Hans Klungland, Halfvor Fafnebøe, Johannes Ixdahl, Erick Ryen, Johannes Roa, Joen DøerEim og Stephen Berge, med fleere Almue som Tinget samme tid Søgte.

 

Publiceret alle Kongl: Forordninger og høye øfrighedz foranstaltninger og ordres som paa de forrige Tinge.

 

Publiceret Niels Mortensens udgifne Skiøde paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: udj gaarden Nedre Axdahl till Ifver Thoersen  dat: 2 Decembr: 1735.

 

Publiceret Knud Tindelands udstedde Skiøde paa ½ Løb 9 Mrk: Sm: udj gaarden Wache till Svend Taarbiørnsen  dat: 2 Maij 1735.

 

Publiceret Steen Opeim, Tørres Hougen, Knud Biørns: og Aann!! Stephens: (..)eims udstedde Skiøde paa 1 Løb 1 pd: 1 ½ Mrk:r Sm: udj gaarden øfre Lunde till Gunder Anders:  hvis formynder der for haver betalt 70 rdr:  dat: 2 Decembr: 1735.

 

Lænsmanden Niels Lunde, fremkom for Retten og Louv bød 1 Løb 18 Mrk:r Sm: udj gaarden Wache  som Johannes Romse er Eyende, om nogen af de odelsbaarne det ville

 

1735: 55

 

ville!! Kiøbe, da ville Eieren Johannes Romse det bortselge

  da Johannes Sandvigen paa Svend Wache sine vegne fremckom og lyesede hans Pengemangell, at hand sam/m/e 1 Løb 18 Mrk:r Sm: i Wache ville kiøbe og indløse, saasnart hand saa mange penge kand beckomme.

 

Fogden Heyberg hafver till dette Ting ladet indstefne Torgier Nere Lunde for fortiilig sammenleye med sin huustrue, till Doms Lidelse eftter Loven

  Torgier Nedre Lunde møtte for Retten og vedstod at hafve faaet lovlig Kald og warsell.

  Fogden begierede andstand i Sagen till neste Ting.

  Torgier Nedre Lunde sagde at hans Koene gick icke sin tid ud, men fødde barnet for tiden, og i dend henseende formeener hand at hans huustrue icke kom fortiilig.

Eragtet.

Torgier Nedre Lunde forelegges till neste Ting at møde og svare till Sagen.

 

Fogden blev meddelt Tingsvidne at Tingskydsen er betalt til og fra Tingene dette aar, hvilcket Almuen tilstod, 4 s: Miilen, saa vel for Fogdens 4 Mand som Sorenskrifverens 4 Mand.

  Fogden blev meddelt Tingsvidne, at Skatt og Leding og Landskyld er Leylendingerne for aftaget paa Kaate er godtgiort.

  Fogden blev meddelt Tingsvidne paa det ødeliggende i Døreim  1 Løb 1 pd: 15 Mrk:   i Indbioe 8 Løber 18 Mrk:   udj Svaland 1 Løb 1 pd: 3 Mrk: Sm:  der af ingen afgiftt for dette aar at beckom/m/e   Men for DørEim er betalt græsleye 1 rdr:  og af Stephens brug i Indbioe er svaret i græsleye dette aar 1 rdr:  og ej videre.

  Almuen i dette Skibrede blev tilspurt de ordinaire 5 poster som paa de andre Tinge, men Almuen svarede Nej.

 

Berent Erichsen Udbioe fremstod for Retten og proponerede at dersom Fogden wille tilstaae ham paa hans Mai:ts Vegne, det øde Stephens brug udj gaarden Indbioe  Skyldende i aarlig Skatt 2 Løber 2 pd: 6 Mrk: Sm:  og i Landskyld 2 Løber Smør  1 ¾ huud  uden nogen bøxell  till brug og beboelse sin Lifves tid, Saa hand icke Skulle blive dreven der fra af nogen anden, wille hand svare hans Mai:t i Steden for Skatt og Landskyld, aarlig 10 rdr:, der af, samt vere forpligtet at optage Jorden, sette gaardens huuser og gierder i Louvfør Stand, samt at svare till dend udredning som af Lægderne allernaadigst maatte paabydes;

  Fogden Sr: Heyberg her til svarede at førend hand faar Referere høy øfrighed dette af Berent Erichsen giorde tilbud  og der om indhendte deris Naadige tilladelse  understod hand sig her paa indtet at svare, Men hand tilspurte dend samtlige tilstedeverende Almue, om nogen wille antage forbem:te øde brug, paa andre Conditioner, saa som foruden bøxell, samt nogle aars Skatt og Landskyldz frihed, og siden at svare fuld Rettighed der af,

  der \til/ Almuen svarede, at ingen Mand kand antage det øde brug, paa anden eller høyere Conditioner end Ermelte Berent Erichsen haver tilbudet,

  Fogden Heyberg om hvis Passeret er, war af Retten forlangende, at maatte blifve beskrefven meddeelet  som blev bevilget.

 

Publiceret Ole Hans: Fadtlandz udstedde bøxelseddell paa 1 Løb Sm:  ½ huud  4 ½ Spand Korn udj gaarden Axdal  dat: 3 Decembr: 1735.

 

1735: 55b

 

 

Laugrettes Mendene som Skall besidde Retten till aaret 1736 ere Torgier Nedre Lunde, Knud Noere Stuemoe, Alval Hamre, Gunder Tindeland, Gunder Veastad, Ole Gierevigen, Anders ibid:  og Knud Søre Vieland.

 

Restandsen blev oplæst  som i allis beløber 443 rdr: 8 s:  som Fogden blev meddelt under Rettens forsegling.


 Året 1735 til ende.