Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Statsarkivet i Bergen og Ættehistorisk Institutt

Tingbok nr. I. A. 33 1728-1729 for Sunnhordland

Året 1728  

 

 

 

1728: 1

 

Dend 4: Febr: blef holden et extra Ting paa dend gaard Søræide udj Opdals Skibrede, over verende Bunde Lensmanden Chresten Møcklestad  med eftter skrefne Lougret, Knud Møcklestad, Niels Dallen, Lars Hollekim, Chrestopher Haaheim, Ole Mevattne, {Peder Haaheim,} Peder Baatnen, Mickel Opdal og Hans Epland  Eedsorne Lougrettes mend i bemelte Opdals Skibrede,

  till hvilcken tid Hr: Lieut: Lorens Møller hafde ladet stefne Berete  afgangne Dirick Andersen[s]  i Neshafn boende  formedelst at hun till deris Execell:!! Hr: General Major Budde skall have indgivet sin skrifttlige Klagemaal  at hun hos hannem skal have at fordre een deel penge for Logemente og andet  og der fore har [han] begieret denne Exra Rett,  og der om indleverede sin Memorial til Hr: Stifttbefallings Mand Undal af 16: Maij 1727:  med dend der paa teignede befalling til dette tings holdelse  dat: 17 Maij 1727:   indgaf der paa sin skrefttlige stefning  dat: 30 Decembr: 1727:  og fantes paateignet louglig at vere forkyndt,  og tilstod Berette  afgangne Dirick Andersen[s]  som Personlig

 

1728: 1b

 

møtte for Retten  Louglig at vere stefnet,   der paa indgaf dend till Hr: obr: Dywal hendes indgifne Memorial og Klage  hvor udj hun fordrer 161 rdr: 5 Mrk: 3 s:  dat: 5 april 1727:   der paa og indgaf dend reigning hun sam/m/e tid har indgivet  dat: 5 april 1727:   frem viste og indgaf og {ind} een reigning paa hvis hand til huusholdningen har udlagt  beløbende sig til 161 rdr: 5 Mrk: 3 s:   indgaf og een Specification paa de dage hand har voren fra sit Logemente  som beløber sig i alt 49 {rdr: 2 s:} uger og 2 dager,   indgaf der paa een Liste paa hvis tøy og Kleder med andet ham forholdes at til bage leveres, dat 31: Januarij 1728:   hvor til hun svarede at indted af dette hans tøy hannem er forholdet naar hand det ville anam/m/e  og endnu staar till god rede naar hand det vil annam/m/e,   indleverede der paa sit skrefttlige indleg  dat: 3 Februarj 1728:   der eftter indgaf een atest af arfve Protocolen paa hvis hand hos hende hafde at fordre  dat: 31 aug: 1722:   Videre hafde hand ej i Retten at indgive  men paastod een endelig Dom og Kiendelse,

  Lieut: Møller tilspurte Berette Neshafn om hun kand negte at hand har veret de tider fra hendes huus eftter indlagde Specification,   hun gaf til giensvar at hun altid holt hendes huus for ham {eftter} enten hand var hieme eller borte, kunde ej negte at hand har voren borte tit og oftte, men hvor tit hand har voren borte

 

1728: 2

 

eller hvor leige  kand hun ej mindes, men formodede at hand bør betale eftter sin reigning,

  Berete  Sl: Dirick Andersens  begierede at Hr: Lieut: Møller maatte paalegges Eed at hand ej har bekom/m/et det hun i sin reigning har anført,  men hand paastod at hun det bør bevise,   Refererede sig til sit indleg og paastod Dom,

  Berete  afgangne Dirick Andersens  tilstod ald Lieut: reigning  {ud} undtagende een deel smaat  saa som Smør uden noget een og anden tid, urfugl og Ryper, Homble, og røget Kiød, resten tilstod hun,  ellers tilstod hun at Lieut: maatte paalegges at aflegge sin Eed paa hvis hun i sin reigning har indgivet,  hvis icke hand vil aflegge sin Eed  tilbyder hun at giøre sin Eed at hendes reigning er ret,  men Lieut: forklarede at om endskiønt hand med een god samvittighed kunde giøre sin Eed, saa formodede hand dog at saadant ej bliver ham paalagt  ej heller hende tilsted, saa som hun bør bevise ham over at hand hvad hun anfører bør louglig at bevise,  Refererede sig endnu som før til sit indgifne indleg  og endnu var Dom begierende,

  ellers tilstod Berete  Sl: Dirick Andersens  at hun til Hr: General Budde har indgiven sin Klage, men fick ej der paa noget svar, uden at Høybemelte General sagde at hun hos obrist: skulle faa sit svar,

  og som ingen af Parterne videre hafde at indgive  saa blef i Sagen saaledes, Kiendt, Dømbt og

afsagt,

 

1728: 2b

 

Lieut: Møller lader stefne Berete  afgangne Dirick Andersens  formedelst at hun over Lieutenanten haver indgivet till deris Excell: Hr: General Major Budde og Hr: obrist: Duwal eet Klage skreftt angaaende Resterende Logemente penge fra Høsten 1720: og til in aaret 1724:  som sig bedrager till 161 rdr: 5 Mrk: 3 s:   hvor i mod Lieut: Møller indgiver sin Contra reigning  og der ved vill bevise at hende fleere penge og andre vare er betalt end hand var pligtig at betale,  hand negter og gandske alle de penger og andet hun i sin reigning anfører till hannem at have {betalt} lant!! (laant) og leveret,   hvor i mod Berete  afgangne Dirick Andersens  paastaar Lieut: Møllers benegtelses Eed  eller og hun at vil giøre sin bekrefttelses Eed, saa som hun det ej anderledes kand bevise,  hvilcke Eed ej i mod deris May: udgangne forordning kand i mod tages, og naar det eene i mod det andet lignes  og ald dend tid reignes som Leut: af sit Logemente har voren bort reist  Saa befindes det at hand har voren borte fra sit Logemente udj alt over 49 uger, for hvilcke tid Berete  afgangne Dirick Andersens  ej nogen Kost penge kand pretendere  endog hun dend tid  saa vel som dend til stede verende tid  i sin reigning har beregnet,  det aar 1722:  dend 31: Aug:  befindes der at paa skifttet eftter hendes Sal: Mand Dirick Andersen angaf hun self at vere skyldig till Lieut: Muller 10 rdr:  som hun nu og tilstaar,  Saa har Lieutenanten

 

1728: 3

 

siden dend tid betalt fleere penge og indkiøbt fleere vare end hendes pretention siden dend tid er, som Lieut: Møller dog ej krever betalling for, hun ej heller benegter sam/m/e at have bekom/m/et  uden til een liden deel som dog ej er af nogen betydenhed  saa som dend meste deel der af med hendes egen indgifne reigning overeens stem/m/er  men allige vel overgaar Lieut: Møllers reigning  som ej benegtes hendes pretentioner,  Thj Kiendes for ret at Lieut: Møller aldeelis for Berete  afgangne Dirick Andersens  pretentioner i denne Sag bør frj at vere, og hand ej til hende i ringeste maader bør betale,  Hvad sig angaar {Berette} Lieut: Møllers hans i Næshafn eftterstaaende tøy af Kleder og anden boeskab  som Berete  afgangne Dirick Andersens  tilstaar der endnu at vere under hendes forvaring, Da bør hun og sam/m/e tøy eftter Lieut: Møllers paafordring u-skat!! (u-skad) til bage levere  og det under excecution og hvad der af kand vere forkom/m/en eller borte, bør hun eftter dend af Lieut: Møller anførte taxt med penge betale,   Prosesens omkostning betaller Berete  afgangne Dirick Andersens  til Lieut: Møller for dette extra Rettes holdelse og de i andre maader foraarsagede bekostninger med 8 rdr: inden 15ten dage under Nam og Vurdering i sin boe,

 

1728: 3b

 

 

Dend 6te april blef Retten udinden een Oddels Sag betient paa dend gaard Houge i Fielbergs Skibrede {be}  oververende sam/m/e tid som Retten betiente eftter skrefne Lougrettes Mend  Nemblig, Niels Stuemoe, Ole Gierevig, Tore Heiebøe, Niels Dregernes, Johanes Killisvig, Knud Tvet, Erick Roe, og Colben Berge

  hvor da Gunder Chrestensen Aas af Gielse Prestegield i Sands sogn ved skrefttlig stefning dat: Aaas!! dat: 3: Novembr: 1727: hafde ladet warsle Ingebregt Colbensen  boende paa dend gaard Dallen her i Fielbergs skibrede  till at fra sig levere i mod Contante betalling eftter gode Mends wurdering dend gaard Øfre Houge  liggende her i Fielbergs Skibrede  skylder udj aarlig Landskyld 3 Løber Smør med bøxsel  som tilforen har voren eiende af Siur Helgesen Houge  som skall vere den/n/e Gunder Chrestensen Aas sin Moder Fader, og der fore som oddels Mand til at indløse er nermeste oddels baaren, med meere,

  Ingebregt Dallen  som møtte for Retten til Sagen at svare  tilstod louglig at vere stefnet  og det i mod een Maaned for Juul,

  saa møtte for Citanten Gunder Chrestensen Monss: Paal Jacob Førstenberg  sagde at Citanten haver i hans stefnemaal beraabt sig paa Lougens art: som tilholder at føre oddels vidner om oddels tretter,  der

 

1728: 4

 

som nu Ingebregt Dalen benegter at denne omtvistende Jord jo er Citantens Faders Morbroders ældgam/m/el oddel, saa begierede Comparenten at de Vidner som Citanten ved Mundtlig stefning har indkaldet  maatte der om afhøris, og hvor fore hand begierede Ingebregt Dallens svar her til for Prossens!! forkortelse, og for inden Mand treder till Sagens procedeeur,

  Ingebregt Dallen der til svarede at hand icke veed enten Sl: Siur Houge var til {oddels} gaarden Houge oddels baaren eller icke, men paastod at det bør bevises,

  Ellias Fosse eftter giorte Eed forklarede  afgangne Siur Tieransen Houge  som var Fader til de som {som} har solt Houge til Ingebregt Dallen  Eiede Houge og boede der paa langt over 30 aars tid, og hans Fader Tieran Houge eiede gaarden før Siur kom der at boe, og hans Fader for ham  som var Tor Fosse  eiende og sam/m/e gaard i lang tid, saa hand ved at Siur Houge var en ret oddels Mand til Gaarden øfre Houge,  tilstod og at denne Siur Tieransen Houge var Broder till Citanten Gunder Aases Fader Moder.

  Knud Fosse eftter giorte Eed vidnede

 

1728: 4b

 

at hand veed at Siur Houge Eiede og beboede Houge langt meere end 30 aars tid, og \at/ hans Fader for ham var og eier til Houge, og om end skiønt at Siur icke eiede ald gaarden  saa eiede dog hans Søster Ane Høyland og Lisbet Moe een hver for sig 18 Mrk: Smør i gaarden

  Aslack Lien eftter giorte Eed vidnede at [hand] ved at Siur Houge har beboed og eiet øfre Houge over 30:  ja over 40 aars tid, og hans Forfader for ham i lige maade eiede gaarden, saa hand ved at gaarden Houge var Siur Houges sande oddel,

  De andre Vidner  som og var tilstede  forklarede det sam/m/e, og der fore formente Monss: Førstenberg at det var u-nødig fleere Vidner at anhøre,

  Ingebregt Dallen tilstod og self at de som har aflagt deris vidne har forklaret sanden,   Ingebregt Colbensen Dallen der paa indlagde i Retten et skiøde  dat: 10 Novembr: 1698:  udgiven af Tieran Siursen Bouge, Ole Siurs: Ryen, Erick Siursen N: Houge, Tørres Siursen Eecke, Niels Siursen N: Houge  een hver af dem 14 2/5 Mrk: Sm:,  Størker Lunde af Øllen, Chresten Opsall i Wigedal og Lars Aas  til sam/m/en ½ L: Sm:   Tieran Moe og Siøvat Wae af Etne  til sam/m/en ½ L: Sm:  som giør tilsam/m/en i alt 2 L: Sm:  i mod penge 105 rdr:

 

1728: 5

 

endnu indgaf et skiøde paa oddels, aasæde og indløsnings Retten till 3 Løber Sm: i Houge, dat: 3: Januarj 1707:   endnu indlagde hand et skiøde  dat: 13: Novembr: 1709: paa een Løb Smør med bøxsel  i Houge,   for det siste indlagde hand et skiøde udgifven af Siur Houge til Johanes Helgesen Killesvig paa 1 L: Sm: i øfre Houge  dat: 4 Julij 1692:   Videre hafde Ingebregt Dallen ej i Retten at indgive  men formente at eftterdj hand sig gaarden louglig har tilforhandlet, hand da og dend fremdeeles u-paa ancket bør beholde til oddel og besidelse,

  Monss: Førstenberg producerede der paa Citantens skrefttlige indleg med de der om førte Documenter, fra L: A: til L: E: inclusive   Videre hafde Monss: Førstenberg ej at indgive  men var een endelig Dom begierende,

  der paa Presenterede Citanten pengene i Retten for gaarden lige eftter skiødernes formeld  med begiering at Ingebregt Dallen dem med gode ville annam/m/e  men Ingebregt Dallen vilde ej i mod tage pengene, paastod Dom eftter sine skiøders formeld,

 

1728: 5b

 

  ingen af parterne hafde videre i Retten at frem føre  men begge Paastod Dom i Sagen

  og som ingen af dem videre hafde at frem føre  Specificeres eftter deris Kongl: May: Aller Naadigste befalling de giorte omkostninger  saa som Sorenskriverens Reises bekostning till Aasteden  4 Mrk:   hiem igien  4 Mrk:  dend første dags forrettning  2 rdr:   Fløtning til og fra Aasteden 3 Mand 5 Miil  er frem og til bage 2 rdr: 3 Mrk:   Lougrettesmendenes u-mage  een hver for sig fra og til deris hiem  1 ort  er 2 rdr: 3 (0?) Mrk:   for uden Tinges holdelse, sambt Stefning og reiser med meere  som alt indstillet er till Rettens Kiendelse

  Og som ingen af Parterne videre i denne Sag hafde at proponere  saa blef i dend saaledes Kiendt, Dømbt og

afsagt,

Citanten Gunder Chrestensen Aas har vell bevislig giort at hand har voren een oddels Mand til denne omtvistede gaard Øfre Houge  som er skyldende i aarlig Landskyld med bøxsel 3 Løber Smør,  Saa har dog Ingebregt Colbensen Dallen giort bevisligt med et skiøde dat: 10: Novembr: 1698:  som er over 30 aar siden  at de 2 Løber Smør i øfre Houge hannem louglig skiødt og solt er, og det end af de rette oddels baarne, hvilcke hans bekomne skiøde i ald dend tid som melt er, over 30 aars tid har veret u-paatalt, og hand sam/m/e 2 Løber

 

1728: 6

 

Smør uden Kiere {i ald} saaledes beholt haver  og ej i midlertid der fore til tinge søgt eller tiltalt,  oddel, Aasæde og beboelse retten til ald ald!! gaarden har Ingebret Dallen i lige maade kiøbt dend 3de Januarij 1707:  som er over 20 aar siden,  Saa beholder ermelte Ingebregt Dallen {ej allene de} \ sam/m/e / 2de Løber Smør med sin {oddel,} Aasæde og beboelse Rett til ald gaarden øfre Houge her eftter som til foren frit og u-behindret for Citanten Gunder Aases tiltale i alle maader,  Men hvad sig angaar dend eene Løb Smør i denne gaard Houge med bøxsel retten som Ingebregt Dallen sig af Sallamon Sollem dend 13: Novembr: 1709: har til forhandlet,  Da som Ingebregt Dallen paa sam/m/e Løb Smør ej har fanget nogen hæfd, icke heller har afgangne Johanes Killisvig  som gaarde parten først af Siur Tieransen Houge sig har til forhandlet  beholt denne ommelte 1 Løb Smør saa lenge at dend er bleven hans oddel, saa som hand kiøbte denne gaarde part dend 4 Julij 1692:  og hans arvinger igien gaarden til Ingebregt Dalen bort solte dend 3 Novembr: 1709:  Saa bør Ingebregt Dalen sam/m/e Løb Sm: med bøxsell til Gunder Chrestensen Aas i mod de penges betalling hand self der fore givet haver  nemblig 70 rdr: 5 Mrk: 8 s:  at over levere till

 

1728: 6b

 

eiendom, saa at Gunder Aas sam/m/e Løb Sm: her eftter u-ancket beholder,  Omkostningene angaaende, da som Gunder Aas ej i alle ting vinder Sagen, men Ingebregt Dallen har veigret sig pengene for denne Løb at annam/m/e, saa betaler Ingebregt Dallen til Gunder Aas dend halve omkostning  som anseeis at vere 8 rdr:  og det inden 15ten dage under excecution eftter Lougen,

 

 

 

Dend 20 April blef holden Almindelig Waarting paa Lundervig for Ous og Strandvigs Skibreeders Almue  oververende dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager  Bunde Lensmendene Hans Lundervig og Hans Engelsen Giøen, med eftterskrefne Eedsorne Lougrettesmend, Engel Eegeland  Anders Helleland  Olle og Mons Hafskaar, Engel Hennanger  Ole Eegeland, Hans Lundervig og Hans Engelsen Giøen, med Almue fleere som Tinget søgte

  dend Constituerede Foget satte Ting og liuste Ting freed som sedvanligt,

 

Publiceret deris Kongl: May: Allernaadigste udgangne forordning angaaende Capellaner pro Persona  deris antagelse, dat: Kh: 9 Januarj 1728,

 

Publiceret deris Kongl: May: allernaadigste udgangne forordning om Skatternes paabud for indværende aar 1728:  dat: 29 Octobr: 1727:

 

Publiceret deris May: allernaadigste udgangne Patent om Høyeste Rettes holdelse  dat: Rosenborg dend 20 Octobr: 1727:

 

Publiceret Lasse Andersen Oustestads udgifne Gavebref og Skiøde til Sin Søn Hans Lassesen Oustestad paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: med bøxsell  i hans paaboende gaard Oustestad  hvoraf dend halve part  1 pd 3 Mrk: Smør  er bemelte Hans Lasesen blefven foræret  og dend anden halve deel  1 pd 3 Mrk: Smør  bekom/m/et til Kiøbs

 

1728: 7

 

imod penge 60 rdr:, dat: Lundervig d: 18 Januarj 1728:

 

Publicered Ole Engelsen Faar  hans udgifne Obligation og pante bref til Engel Olsen Hennanger og Engel Engelsen Giøen paa 40 rdr:, hvoraf hand hos een hver af dem har lant!! (laant) 20 rdr:  hvorfore hand pandtsetter dem udj sin eiende gaard til et brugelig pant, i Øfre Dahlen  liggende i Ous Skibbr:  til een hver af dem 12 ½ Mrk: Sm: med bøxsell  til sammen 25 Mrk: Smør, dat: Hatletvet dend 22: Januarj 1728,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager tilspurte Almuen over alt paa Tinget af desse 2de Skibbreeder om dem er vidende at afvigte aar 1727 er forfalden nogen af eftterskrefne Kongl: indkomster, saasom om nogen oprødninger findes der icke ere satte i Skyld, om her er falden noget Strandet Godtz eller Vrag, om her er falden nogen 60 eller 3de 40 Lod Sølfs bøder, 6te og 10de penge for uden Rigs førte midler, forbrudt Odels Godtz eller Arveløs Godtz, om her findes nogen Strandsidere, Handvercks Folck, Bønder Sønner, Pebber Svenne eller HuusMend, illigemaade om her er falden nogen Strafbøder videre end fogdens oplæste Specification ommelder, om her er falden nogen Qverneskatt eller noget af Engeslotter, forbrutte Boes Lodder, Leiermaals bøder at ægtefælder, andre Leiermaals bøder som overgaar 20 rdr:, forlofs penge  eller nogen slags andre indkomster som deris May: i saamaader burde bereignes, samt om de affeldte Gaarder ere i bedre Stand end tilforne  eller udj een eller anden maade ere forbedrede til de Kongl: Skatters formeerelse,

  Almuen over alt dertil svarede at aldeelis intet af alt dette som opreignet er afvigte Aar 1727: er forefalden, videre end som før er meldt,   og fremstod for Retten Lensmanden udj Ous Skibbr:  Hans Engelsen Lundervig  og tilligemed ham Anders Helleland, og udaf Strandvigs Skibbr: Lensmanden Hans Engelsen Giøen  og med ham Engel Eegeland, som ved Eed testerede at Almuens forklaring her om i alle maader er Sandferdig,

 

1728: 7b

 

  Dette begierede dend Constituerede foget Monsr: Niels Bager at maatte indføres og hannem af Retten beskreven meddeelis  som hannem ej kunde veigres,

 

Endnu tilspurte dend Constituerede Foget Hr: Niels Bager dend Meenige Almue paa Tinget af begge desse Skibbreeder om dennem ej Vitterlig er, at Sallig Fogden Ole Larsen det aar 1726  ligesom alle aar tilforn  betalede dennem af Almuen som skydsede til og fra Tingene deris Skyds penge, saa vel for de 4 Mand for sin egen persohn, som for Sorenskriverens 4 Mand, som dennem eftter deris May: Allernaadigste Skattebref er bevilget for hver Miil hver Mand 4 s: dandske,

  Iligemaade tilspurte hand dennem om hand ike ogsaa næstleden aar 1727: betaller samme Skyds  nemblig for sig self og Sorenskriveren  8 Mand  hver Mand hver Miil eftter deris May: Allernaadigste Skattebrefs tilhold med 4 skl:

  Almuen dertil eenstemmig svarede at Sallig fogden Ole Larsen ej allene det aar 1726:  men end og alle tider tilforne rigtig har betalt dem  saa mange som meldt er  baade for sig og Sorenskriveren med 4 s: Miilen,   det samme skeede og afvigte aar 1727: af dend Constituerede Foget Monsr: Niels Bager, saa at de slet intet i saa fald har at klage eller at kræve,   og fremstod for Retten af Ous Skibbrede Lensmanden Hans Engelsen Lundervig og Anders Helleland, og af Strandvigs Skibbrede Lensmanden Hans Engelsen Giøen og Engell Eegeland, som aflagde deris Corporlige Eed at dette er skeed og at Almuens forklaring der om er Sandferdig,

  Dette begierede Monsr: Niels Bager at maatte indføres og hannem af Retten beskreven meddeelis, som ej kunde negtes,

 

Dend opsatte Sag imellem Lensmanden Hans Engelsen Giøen og Torkild Refne, som fra forrige Ting til nu blef opsatt, blef nu atter foretaget, og møtte i Rette Hans Engelsen Giøen self,

  Torkild Refne blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans veigne,

  Lensmanden Hans Engelsen Giøen forklarede at hand

 

1728: 8

 

haver ved de 2de Mend Engel Engelsen Giøen og Jørgen Hatletvet, bemelte Torkild Refne til dette Ting ladet varsle  men som berørte 2de Mend nu ike begge bøder!! (møder)  stefnemaalet at afhiemle, forelegges hannem til næst kommende Sommerting eftter foregaaende louglig warsel at møde  og skal saa i Sagen gaaes hvis Ræt og billighed medfører,

 

 

 

Dend 26 April blef holden almindelig Waarting paa Windenes for Waags og Opdals Skibbreeders Almue, oververende dend Constituerede Foget Monsr: Niels Bager  Bunde Lensmendene Sallamon Windenes og Chresten Møklestad, med eftterskrefne Lougrett, Mikel Hilde, Knud ibdm:, Niels Økland, Mons og Niels Kleppe, Winsens Torrang, Niels Østevold og Ingebregt Skaar  {med} samt Almue fleere som Tinget søgte,

  Dend Constituerede Foget satte Ting og liuste Tingfreed som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: forordninger som for hen findes Specificerede,

 

Publiceret deris May: allernaadigste udgangne forordning hvorledes med Pensionerne af General Post Cassen skall forholdes  dat: Kiøbenh:s Slot dend 19 Decembr: 1727:

 

Publiceret deris Kongl: May: allernaadigste udgangne befalling at \paagribe en/ Svendsk Mand fra Jern Findmarken og Wæsterdalerne, som har begaaet et Mord  Nafnlig Lars Larsen  dat: 12 Decembr: 1727:

 

Publiceret Høyædelbaarne Hr: StifttbefallingsMand Undals Skrivelse angaaende at ingen maa negte dem Skyds som med Hr: Geheimeraad og Statholder Wibes Pas er forsynet, dat: 25 Novem: 1727,

 

Publiceret Høyædelbaarne Hr: StifttbefallingsMand Undals anordorning!!, angaaende at ingen af Almuen maa selge eller afhende sit slagter [fe]? i slagter tiden uden for Bergens Bye  dat: Berg:

 

Publiceret Jørgen Møegsters udgifne bøxsel seddel till Jacob Olsen Windenes Vaagen paa dend Laxsevaag Wandersholm  liggende under Møgster, imod bøxsell 27 rdr:  og aarlig Landslott hver 4de Laxs  dat: Møgster d: 24 April 1728,

 

Publiceret Hr: Lougmand Knagenhielm{s} \paa President Kraags veigne/ udgifne bøxsel seddel til Lars Johansen paa ½ Løb Sm: og 4 ½ Mrk:

 

1728: 8b

 

udj Tvette i Fittie Bøygden  dat: Hoeps gaard dend 4 Decembr: 1727:

 

Publiceret Fogde Enken Birgitte  Sl: Ole Larsens  udgifne bøxsel seddel til Erik Eriksen paa 2 pd 6 Mrk: Smør i Wærnøen  ellers bruger dend nu paaboende Leilending Jørgen Endresen helten deraf sin lifs tid, dat: Hoepe d: 5te Decembr: 1727:

 

Lodvig Sæbiørnsen  \tilholdende paa Nervig i Fieldbergs Skibr:/  hafde ladet Stefne Tørres Studsvigen at anvise i Retten Skifttebrevet eftter {eftter} bemelte Lodvig Sæbiørnsen[s] fader, som var forberørte Tørres Studsvigens wærfader  \Sæbiørn Torbiørns: Studsvigen/   illigemaade sine Skiøeder og adkomster til sin paaboende gaard Studsvigen, saasom hand formeener sig at være nermere berettiget til ernefnte Studsvigen end den {den} nu paaboende Tørres Olsen,

  paa Tørres Studsvigens veigne møtte LensManden Christen Møklestad, som svarede her til, at hand formeener at Lodvig Sæbiørnsen ej vedkom/m/er enten hans Skiøder eller adkomster til sin gaard, og om hand formeener sig at være nermere odels berettiget til Studsvigen, da svarer hand ike der til førend hand derom bliver til Aastæden indstefnt, og forinden fremviser hand ike heller enten sin[e] Skiøder eller adkomster, hvad Skifttebrevet eftter hans Sl: fader Sæbiørn Torbiørnsen angaar, da saa fremt det findes udj Tørres Studsvigens eje og være, vil hand det og sam/m/e tid til efttersyn fremvise,

  Da som bemelte Ludvig Sæbiørnsen ved sit Stefnemaal formeener sig til Studsvigen at være nermere odels berettiget end dend nu paaboende Tørres Olsen, saa dependerer dette Stefnemaal af een odels trette,  thj henvises denne Sag til Aastæden  og bør der bemelte Tørres Studsvigen sine Skiøder og adkomster til Studsvigen  samt Skifttebrevet eftter sin wærfader Sæbiørn Torbiørnsen Studsvigen  og \naar/ Sagen der louglig bliver indstefnt

 

1728: 9

 

gaaes vel der om hvis Loug og Rett medfører

 

Lars Andorsen Øfre Helleland i Opdals Skibbreede hafde ladet Stefne Hans Norbustad for meedelst hand har beholdet et Haars fra ham udj 7 aars tid  som Lars Hellelands første qvinde Helge Anders datter, som var Hans Norbustads Søster, udj arv eftter sin sallig fader var udlagt, {under} for 3 rdr:  under hvilket Haars bemelte Hans Norbustad har auflet 2de føll  og dem til fremmede Solt {det} een hver for 4 ½ rdr:  med formodning hand sam/m/e 9 rdr: for de 2de føll bør betalle, tilligemed denne Processes omkostning,  Haarset har Lars Helleland udj aaret 1726: om Som/m/eren til sig annamet,

  Hans Norbustad møtte og tilstod louglig at være stefnet, og svarede her til at dend tid deris Sl: fader Anders Norbustad ved døden var afgangen  da stod denne hans Søster Helge Anders datter for gaarden og Styrede dend, {h} udj hvilke aar hun oppebar en deel foerleie  hvaf!! (hvor af) hand som een medarving ike har nøt ringeste deel,  ligeledes betalede Hans Norbustad deris May: Skatter for sam/m/e aar  da hand dog icke nød noget indkomster af gaarden for sam/m/e aar,  lovede ellers til næste ting at giøre beviislig baade hvad hun af gaardens indkom/m/e for det aar har oppebaaret  saa og hvad hand for sam/m/e aar har udlagt,

denne Sinde saaledes afsiges

Sagen opsettes til næste ting  til hvilken tid Hans Norbustad bør bevislig giøre hvad hans Søster  afgangne Helge Anders datter  har oppebaaret paa gaarden af foerleie for det næste aar eftter hendes faders død  da hun styrede gaarden, og skall saa gaaes i Sagen hvis Rett er,

 

Lars Gierstad har ladet stefne Anders Gierstad for ærrørige ord, som skall vere passeret for omtrent 3 uger siden paa Nedre Gierstad udj Si-

 

1728: 9b

 

mon Gierstads og hans datter Juditte Simons datters, saa velsom Anders Gierstads Moder Ane Mortens datters nerverelse, derfore at bøde og lide eftter Lougen,   hafde illige!! illigemaade Stefnet til Vidne bemelte Simon Gierstad og hans datter Juditte Simons datter,

  Anders Gierstad møtte til Sagen at svare  og benegtede gandske, noget at have talt om Lars Gierstad, formodede det bør bevises,

  det eene Vidne Simon Gierstad møtte tilstæde og forklarede, at hans datter Juditte  som i denne Sag er indstefnt til Vidne  ike denne sinde møder,  de{r} ærrørige ord som skall være talte  skall og angaa baade om bemelte hans datter ligesaa meget som Lars Gierstad,

denne sinde saaledes forafskeediget

Sagen opsettes til næste ting  til hvilken tid Lars Gierstad bør indstefne Anne Mortens datter Nedre Gierstad  som og sam/m/e ord skall have hørt, og bør parterne da at møde  og skall saa Kiendes i Sagen hvis Rett er,

 

Anders Gierstad hafde ladet stefne Simon Gierstad for medelst hand skall have beskyldet ham at hand har slaget et Svin i hiel for Simon, med paastand at hand sam/m/e sin paasagn bør bevise,

  Simon Gierstad møtte for Retten og tilstod at {hand møtte} hand har beskyldet Anders Gierstad derfore  formeener og at hand sam/m/e skall beviislig giøre,  begierede ellers opsettelse i Sagen til næste Ting  at hand sine Vidner, Knud Hollekim  og Johans Pedersen  hans Tieneste dreng  kand faa indstefnt,   Thj gives Sagen Rom til næste ting, til hvilken tid Simon Gierstad sine paaberaabte Vidner bør indstefne, og skall saa i Sagen Kiendes hvis Rett er,

 

Sogne Præsten Hr: Jørgen Jestrup hafde ladet stefne Haaken Rasmusen Lj for Resterende Tiende for 1726

 

1728: 10

 

og 1727  aarlig 4 vaag: á 2 Mrk:  med smaatiende 3 s: vaagen  er udj alt 2 rdr: 5 Mrk: 8 s:  ligeledes Tysnes Præstegaards Huuse penge eftter dom  14 s:  sam/m/e at betalle tilligemed den/n/e Processes foraarsagede omkostning, og møtte paa Sogne Præstens veigne Lensmanden Christen Møklestad,

  Haaken Lj møtte self for Retten og tilstod sam/m/e gield at være rigtig  sagde sig ellers nu slet intet til sam/m/e gields betalling at have, bad om Dilation til mod Høsten  da vilde hand det alt uden videre Stefnemaal betalle,

  Lensmanden {paa} Christen Møklestad paa Sogne Præstens veigne her til svarede at hand ike hafde nogen fuldmagt at give Dilation til sam/m/e gields betalling  men paastod Dom tilligemed foraarsagede omkostning,

Afsagt

Efttersom Haaken Rasmusen Lj self for Retten tilstaar sam/m/e fordring, allene beklagede sig at hand ike \til/ sam/m/es betalling noget er eiende  saa bør bemelte Haaken Lje sam/m/e 2de aars tiende  aarlig 1 rdr: 2 Mrk: 12 s:  er 2 rdr: 5 Mrk: 8 s:  og Tysnes Præstegaards Huuse penge 14 s:  tilligemed udj foraarsagede omkostning 2 Mrk: 12 s:  alt betale  og det inden 15ten dage under adfær eftter Lougen,

 

Lensmanden udj Qvindherretz Skibbreede  Iver Helvigen  hafde ladet Stefne Peder Kleppe, Lars Winsensen Bake, Johannes og Niels Bake, formedelst de har voren med at biærge een hans Jegt som blef foru-løket ved Sandtorvøerne næst afvigte Waar 1727: ved Waarfiske tider, til at giøre forklaring hvad Godtz de samme tid biergede  og det under deris Eed, særlig om ike sam/m/e tid blef biærget af sam/m/e Jegt  1 Aaklæde   1 gryde omtrent paa 4 Kanner   1 Naver  og omtrent een 6 fafner Toug som vandt paa Jegten,  samt 1 Nyt Spensel Toug,  hvilke godtz de har sounet!! (savnet) af Jegten,

  de indstefnte blef paaraabt men møtte ike  uden Peder Kleppe og Lars Bake, de andre 2de  Johannes og Niels Bake møtte ike,

  Lensmanden Sallamon

 

1728: 10b

 

Windenes og Hans Knudsen Troeland hiemlede ved Eed at de dennem louglig har stefnet,

  dend tilstæverende!! Peder Klæppe tilbød sig at giøre sin Eed at hand ike enten self eller ved andre saag eller fornam at noget af det Soufnede godtz blef bierget  uden alleene det Toug omtrent paa 6 faufner, som var i 3de støcker, hvilke toug hand dagen eftter hørte var bleven bierget, af Iver Helvigens egen dreng Olle Haraldsen, men hand det ej saag efttersom hand dend tid ike var med ham,  her paa hand og aflagde sin Eed,

  Abel Helvigen paa sin fader Iver Helvigens veigne paastod at de andre trende indstefnte maatte paalegges til neste Ting at møde, at de illigemaade kand giøre deris eedlig forklaring om de ike noget af ovenskrefne Souvne Reedskab enten self har berget eller seet det af andre vere bleven bierget,

  thj paalegges dem alle 3de til næste ting at møde, deris eedlige forklaring der om at aflegge, og skall saa videre gaaes hvis rett er,

 

Lars Rødland hafde ladet stefne sin Leilending Helje Johansen Tislevold for Resterende 3de aars Landskyld og Rettighed naar odelskatten for bemelte Tislevold fragaar  som Leilendingen Helgie har betalt \for sam/m/e aar/   ligeledes stefnt ham fordj hand har ladet forfalde sin bøxslede gaards Huuse   har derom ved de 3de Mend  Lensmanden Sallamon Windenes, Biørne Windenes, og Niels Wiig ladet besigtige hans Huuse, og som sam/m/e Huuse skal befindes udj een slet tilstand, paastod hand at Helge Tislevold bør eentvige sin bøxslede gaard, tillige at betalle ham denne foraarsagede Processens omkostning,

  Helge Tislevold møtte self for Retten og tilstod at hand sam/m/e Rettighed af sin brugende part i Tislevold  som er 2 pd 6 Mrk: Smør  er skyldig aarlig 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:  er 3 rdr: 4 Mrk: 8 s:  ligeledes fløtning aarlig 2 Mrk: 4 s:

 

1728: 11

 

er 1 rdr: 12 s:  tilsam/m/en 4 rdr: 5 Mrk: 4 s:   derpaa haar!! (har) hand i sam/m/e 3de aar betalt odelskatten af hans brugende part  aarlig 5 Mrk: 10 s:  er 2 rdr: 4 Mrk: 14 s:  illigemaade fød for Lars Rødland 1 Stud for 3 Mrk:  bliver da igien som hand endelig er skyldig  1 rdr: 3 Mrk: 6 s:  hvilke penge hand tilforn har tilbødet Lars Rødland  men hand dem ej har villet modtage, som Lars Rødland og self tilstod for Retten, og leverede Helgie Tislevold nu for Retten sam/m/e Resterende penge  som Lars Rødland modtog,  Hvad Huusenes brøstfeldighed angaar, da laavede Helgie Tislevold at skulle saaledes med tiden Reparere dem  at ingen med føye \paa/ dem noget skulle have at klage,

  de 3de Mend  Sallamon Windene[s]  Biødne Windenes og Niels Wiig {blef}  som sam/m/e Huuse hafde besigtiget  blef paaraabt  men af dem møtte ike uden Lensmanden Sallamon Windenes  som forklarede ike at have taget skrifttlig besigtelse Verk, men allene har overslaget ald Huusenes brøstfeldighed i een Sum,

denne sinde saaledes afsagt

Naar Lars Rødland {med} et skrifttlig besiktelse Verk under vedkommendes hender i Retten anviser, som til førstkom/m/ende Ting bør skee, saa skall i Sagen Kiendes videre hvis Rett er, og bør da begge parter till sam/m/e tid at møde  Sagen at tilsvare,

 

Knud Rembereide hafde ladet Stefne Mons Præstbøe formedelst hans Creaturer har nest Høst  da kornet stod i sin grøneste wægst  indkom/m/en udj hans ager og giort skade, med formodning hand sam/m/e skade bør betalle,   hafde og ladet sam/m/e skade besigtige ved de 2de Mend Hans og Endre RemberEide,

  Mons Præstbøe møtte til Sagen at svare  og forklarede \at/ hand ike kand negte at hans Creaturer jo har giort skade i Knud Rembereids ager  men sagde derhos, at hand det ike kunde hielpe  saasom

 

1728: 11b

 

een stor deel af Anders Rembereids bøegaard laag gandske nedfalden, formeente at om nogen dend skade bør betale  det da maa tilkomme Anders Rembereide,

  af de 2de Mend som samme skade har besigtiget  møtte ikun Hans RemberEide,

  Mons Præstbøe begierede opsettelse i Sagen til næste ting {til}  at hand kand faa indstefnt Anders Rembereid  {th} at svare til sin gierdes gaards u-loulighed,   thj gives Sagen Rom til næste Ting  thil hvilken tid Mons Præstbøe bør indstefne Anders Rembereide at svare til Sagen, og til sam/m/e tid haver de 2de Mend Hans og Endre Rembereid at \møde til at/ giøre forklaring om Skadens storlighed og verdj, og skall saa i Sagen Kiendes hvis rett er,

 

Dend Constituerede Foget Monsr: Bager tilspurte Almuen paa Tinget af Opdals Skibbreede, om dennem ej vitterligt er, at udj dend gaard Kleppe  deris May: tilhørende  afvigte aar 1727 laag øde 2 pd 8 Mrk: Smør  hvoraf ike enten Skatter eller anden Rettighed er bleven betalt

  Almuen dertil svarede at det er i ald Guds Sandhed vist at udj deris May: tilhørende gaard  bemelte Kleppe  afvigte aar 1727 laag øde 2 pd 8 Mrk: Smør, hvoraf ej ringeste skilling enten i Skatter eller Landskyld og anden Rettighed til dend Constituerede Foget er bleven betalt,   og fremstod for Retten Lensmanden Christen Møklestad og Sæbiørn Gierstad, som eedlig forklarede at Almuens beretning herom i alle maader er Sandferdig,

  dette begierede dend Constituerede foget at maatte indføres og hannem af Retten beskreven meddeelis  som hannem ej kunde negtes,

 

Dend Constituerede foeget tilspurte meenige Almue paa Tinget af begge desse Skibreeder om dem ej er vidende at Sallig fogden Ole Larsen det aar 1726  saa velsom alle aar tilforn  har betalt dennem som har skydset fra og till Tingene  baade saa vel Sorenskriverens 4 Mand  som sine egne 4 Mand, hver mand hver Miil 4 s: danske, hvilket dennem eftter deris May: allernaadigste udgangne Skatte bref er forundt

 

1728: 12

 

  Almuen af begge desse Skibbreeder dertil eenstemmig svarede at det er gandske vist at Sallig fogden ike alleene det aar 1726  men end og alle aaringer tilforn rigtig har betalt dem som skydsede til og fra Tingene  hver Mand hver Miil 4 s:  {og} saa vel for sin egen Person som for Sorenskriverens 4 Mand,   og fremstod for Retten af Waags Skibbreede Lensmanden Sallamon Windenes, og Biørne Windenes, af Opdals Skibbreede Christen Møklestad og Sæbiørn Gierstad  som eedlig testerede at Almuens forklaring her om i alle maader er Sandferdig,

  Dette begiærede dend Constituerede foget at maatte indføres og hannem beskreven meddeelis  som ej kunde negtes,

 

Illigemaade tilspurte [fogden] Almuen af begge desse Skibbreeder om de ej er vidende, at hand afvigte aar 1727 betalte dem [som] skydsede fra og til Tingene  baade de 4 Mand for sin egen Persoen, saa og Sorenskriverens 4 Mand  hver Mand hver Miil 4 s: dandske,

  Almuen dertil svarede at de vel er vidende at dend Constituerede foget afvigte aar 1727: betalede de fløtningsmend som fløttede til og fra Tingene  baade sine egne 4 Mand  saa velsom Sorenskriverens 4 Mand  hver Mand 4 s: miilen,   og frem stod for Retten Lensmanden i Wags!! (Waags) Skibbrede  Sallamon Windenes  og med ham Biørne Windenes, og af Opdals Skibbreede Lensmanden Christen Møklestad og Sæbiørn Gierstad  som eedlig testerede at Almuens forklaring i alle maader er Sandferdig,

  Dette begierede Monsr: Niels Bager at maatte indføres og hannem beskreven meddeelis  som ej kunde negtes,

 

Dend Constituerede Foget Monsr: Niels Bager tilspurte Almuen af begge desse Skibbreeder om de er vidende at nogen af eftterskrefne Kongl: indkomster afvigte aar 1727: er forefalden, saasom  om nogen nye oprydninger findes der ike ere satte i Skyld, om her er forefalden noget Strandet godtz eller vrag, om her \er/ falden 60 eller 3de 40 Lod Sølfs bøder, 6te og 10de penge for uden-Rigs førte midler, forbrutte Odels godtz eller arveløs godtz

 

1728: 12b

 

om her findes udj Waags Skibbreede fleere Strandsidere end sedvanligt været haver, thj udj Opdals Skibbreede findes aldeelis ingen, Samt og om i begge Skibbreedene findes nogen Handverks folk, Bønder Sønner, Pebber Svenne eller Huusmend som nogen Skatter til Kongen har betalt eller betalle bør, illigemaade om her er forefalden nogen Strafbøder, Skatt af Qverner eller Engeslotte, forbrutte Boes lodder, Leiermaal af ægte felder, andre Leiermaals bøder som over gaar 20 rdr:, forlofs penge fleere end Sorenskriverens oplæste forteignelse om formelder  eller nogen slags andre indtegter, som deris May: burde bereignes, samt og om de affelte gaarder er i bedre Stand end tilforne, eller og udj een eller anden maade er forbedret til de Kongelige Skatters formeerelse,

  Almuen over alt af begge desse Skibbreeder her til svarede at intet af alt dette i desse 2de Skibbreeder er forefalden, ej heller fleere Strandsidere i Waags Skibbreede end sedvanligt været haver, men i Opdals Skibbreede slet ingen, forlofs penge ej fleere end som Sorenskriverens oplæste Specification ommelder,   og fremstod for Retten af Waags Skibbreede Lensmanden Sallamon Windenes og Biørne Windenes, og af Opdals Skibbreede Lensmanden Christen Møklestad og Sæbiørn Gierstad  som aflagde deris Corporlige Eed at Almuens forklaring herom i alle maader er Sandferdig,

  Dette begierede dend Constituerede foget Monsr: Niels Bager at maatte indføres og hannem under Rettens forseiglinger beskreven meddeelis  som hannem ej kunde negtes,

 

 

 

Dend 29 April blef holden Almindelig Waarting paa Bielland for Føyens og Fiere Skibredes Almue af Lænet, sambt Halsnøe Closters Almue af Føyens, Vaags og Fiere Skibrede  oververende dend Constituerede Foget Monsr: Niels Bager, Lensmendene Næll Hysingstad og Tollef Hougland af Lænetz, Knud Iversen Huglen og Eilluf

 

1728: 13

 

Haaversholm af Halsnøe Closters Godtz, med eftterskrefne Lougrett, Mougens og Olle Siøvold, Chrestopher og Lars Habbestad, Aarstein Mælland, Ingebregt Nøckling, Niels Meckebacke  og i Niels Følckesneses sted Næll Hysingstad  sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: breve og andre ordre som for hen findes Specificerede,

 

Publiceret Monss: Niels Bager paa afgangne Fogden Olluf Larsens veigne  hans udstede bøxsel seddel till Ole Bertelsen paa ½ Løb, ½ Hud og ½ Giedskind i dend i 40: aar Øde liggende Halsnøe Closters gaard Steensbøe  som hand nyder fri for Skatt og Landskyld i 8te aar, hvor af hand allerede har nødt 4re aar  dat: 30: Decembr: 1727,

 

Publiceret Clare  Sl: Mag: Hans Abels  udstede bøxsel seddel till Ole Siursen paa 1 Løb og 1 Qter: Koren i gaarden Eisvaag i Fiære skibrede, dat: Bergen d: 30: Octobr: 1727:

 

Publiceret et Auctions skiøde udsted af Sorenskriver Peder Heiberg paa dend halve gaard Horneland med underliggende pladtz Bircheland og Hatland  skyldende i aarlig Landskyld med bøxsell 2 L: 12 Mrk: Sm: og 2 s: penge  i mod penge 232 rdr: 3 Mrk:  dat: 5 Januarj 1728:  Og det till opsideren paa sam/m/e gaard  Anders Helgesen

 

Publiceret et Auctions skiøde udsted af Sorenskriveren Peder Heiberg till dend

 

1728: 13b

 

Forstandige unge Karl  Jørgen Hansen Økeland paa helten udj dend gaard Horneland med underliggende Birkeland og Hatland  skylder udj aarlig Landskyld med bøxsell 2 L: 12 Mrk: Sm: og 2 s: i penge  i mod penge 232 rdr: 3 Mrk:  dat: 5te Januarj 1728

 

Publiceret Jørgen Hansen Øfre Øckelands udstede pantebref till hans Fader Hans Jørgensen Øfre Øckeland paa helten i dend gaard Horneland med helten i underliggende pladtzer Bircheland og Hatland  skylder i aarlig Landskyld med bøxsel 2 L: 12 Mrk: Sm: og 2 s: penge  dat: 15 Martj 1728

 

Publiceret Sogne Presten till Findaas  Hr: Jesper Omsens udstede skiøde till Peder Øyjorden paa ½ pd: Sm:  ½ pd: Fisk i dend gaard Sælle  til hørende Moster Kierke  som i lang tid har lagt øde og end nu er øde beliggende  i mod penge for hver Marks Smørs Landskyld  1 Mrk: 8 s:  dat: 3 Januarj 1728:

 

Frem kom for Retten Welærverdig og Wellærde Mand Hr: Jesper Omsen  Sogne Prest till Findaas Prestegield  og berettede at hand in anno 1726: haver bortsoldt till de 2de Dannemend Sallemon Hilde og Jacob Folgerøen Moster Hofvet Kierke med alle til hørende pertinentier  lige som hand dend sig til kiøbt haver, det vere sig ved Nafn det vere kand som denne Kierke tilhørte, saa som Landskyld, Tiende og Leie Kiør, og det i mod penge 160 rdr:  som kom paa een hver af dem at betale 80 rdr:  hvilcke penge og af de Dannemend betalt blef, hvor om det der paa udstede skiøde til dem videre giør forklaring om,  men som dend eene af desse Dannemend  Nemblig Jacob Folgerøen  har veret til sinds sam/m/e sin sig til kiøbte halve part i Moster Kierke igien at afhende

 

1728: 14

 

Saa har Welærverdige Hr: Jesper Omsen med hannem accorderet at hand igien afstod sam/m/e sin halve part till Moster Kierke till endnu Velermelte Welærverdige Hr: Jesper Omsen for sam/m/e penge hand self der fore givet haver  nemblig 80 rdr:  saa at Jacob Folgerøen  som nu og self Personlig var til stede for retten  tilstod at saaledes af ham skeed er, og at hand der med i alle maader er fornøyet, saa hand tacker welærverdige Hr: Jesper Omsen for god betalling, og der fore følger sam/m/e halve Moster Kierke med alt hvis dend til hører  hannem eftter denne dag, lige som til foren før end hand dend sig af ham til kiøbte, hvilcke de begge begierede i Protocolen at maatte indføris,

 

Lensmanden af Fiere skibrede  Tollef Hougland  hafde ladet stefne et løst qvindfolck ved Nafn Ingebor Olsdatter  tiener hos Anders Øckeland i sam/m/e Fiere skibrede  for begangen Leiermaal, og till at giøre forklaring hvem hende besaavet haver,

  bemelte qvindfolck blef paaraabt men møtte icke,

  Lensmanden berettede at hun er svag og der fore ej kand møde, men hun laaver til neste ting at møde

denne sinde forafskeediget,

Ingebor Olsdatter  som nu ej møder til Sagen at svare  paalegges till neste ting at Comparere  og skall saa gaaes i Sagen hvis ret er

 

1728: 14b

 

 

Lensmanden af Føyens Skibrede  Næll Hysingstad  hafde ladet stefne Elling Isacksen og Ane Ericks datter for med hin anden begangen Leiermaal, der fore at bøde eftter Lougen,

  ingen af dem møtte, men blef beretted af Lensmanden at bemelte qvindfolck ligger nu paa barselseng,   Ellend Isacksen blef paaraabt men ej møtte

  Lensmanden Næll Hysingstad og Ole Hysingstad hiemlede ved Eed at de begge louglig ere varslede, hvor fore dennem paalegges til neste ting at møde,

 

Tosten Spidsøen hafde ladet stefne Chresten Spidsøen for Skieldsord paa hans qvinde  og for slagsmaal paa ham self, men hand møtte icke  ej heller nogen paa hans veigne, Hvor [fore] sagen beroer till videre Stefnemaal,

 

Lensmanden hafde ladet stefne Knud Hofland for ægte bøder, men hand møtte icke  ej heller nogen paa hans veigne, ej heller møtte stefne Vidnerne, hvor fore i Sagen igien louglig vill indstefnes,

 

Lensmanden {Sallom} Knud Iversen hafde ladet stefne Sallomon Wold for ægte bøder   hand møtte icke  ej heller nogen af stefne Vidnerne, hvor fore Sagen igien vill stefnes,

 

Gabriel Løning var og af Lensmanden Knud Ifversen stefnt for ægte bøder, hand møtte icke, ej heller stefne Vidnerne, hvor fore Sagen atter vil indvarsles,

 

Lensmanden Næll Hysingstad paa Lector Baarnemands veigne hafde ladet stefne een hans Landbunde for Resterende

 

1728: 15

 

Landskyld og Rettighed, saa og for Huusernes forraadnelse, Nefnlig Jonas Hysingstad  og indleverede Lensmanden een Huuse besigtelse paa Huusernes Aaboed  som sig opløber til 19 rdr: 2 s:   hvad dend Resterende Landskyld angaar  da bedrager dend sig til 23 rdr:

  Jonas Hysingstad møtte icke  ej heller nogen paa hans veigne,

  Lensmanden Næll Hysingstad og Ole Hysingstad hiemlede ved Eed at de ham louglig stefnet haver, hvor fore ham paalegges till neste ting at møde,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager tillspurte dend gandske Almue baade af Føyens og Fiere skibrede om dem ej vitterligt er at Sallig Fogden  afgangne Ole Larsen  icke det aar 1726: saa vell som forige aaringer betalte dennem som har skydset paa de Almindelige Tinge for 8 Mand  de 4re Mand for sin egen fløtning  og de andre 4 Mand for Sorenskriveren  for hver Miil eftter deris May: Skattebref med 4 s: dandske,

  Almuen over alt eenstem/m/ig der til svarede at det er i ald Guds sandhed vest at Sl: Fogden Ole Larsen baade det aar 1726: og altid til foren har betalt de benefnte 8 Mand som skydsede med reede penge for hver Miil 4 s:   og fremstod Lensmanden af Føyens Skibrede  og med ham Jacob Folgerøen  som aflagde deris Eed at det sig saa i sandhed forholder, i lige maade Lensmanden

 

1728: 15b

 

Tollef Hougland af Fiære Skibrede  og med ham Erick Eidsvaag, som her paa i lige maade aflagde deris Eed,

  Dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris  som ej kunde negtes,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager tilspurte Almuen af begge skibrederne om det dennem ej vitterlig er at hand avigte aar 1727 {ej} betalte dennem \som/ skydsede paa de Almindelige Tinge eftter deris May: Aller Naadigste skattebref {bet} een hver Mand for hver Miil med 4 s: penge, og det saa vel de 4 Mand for ham self  som de 4 Mand for Sorenskriveren,

  Almuen der til svarede at det er nock sandferdigt at dend Constituerede Foget avigte aar 1727: betalte de 8 Mand som skydsede  hver Mand for hver Miil 4 s:   og fremstod for Retten Lensmanden af Føyens Skibrede  Næll Hysingstad  og med ham Jacob Folgerøen, saa og Lensmanden af Fiære skibrede  og med ham Erick Eisvaag  som aflagde deris Eed at Almuens forklaring der om er sanden,

  Dette begierede dend Constituerede Foget at maatte indføris

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager tillspurte dend gandske Almue af begge desse skibreder om de er vidende at nogen af eftterskrefne Kongl: indkomster afvigte aar 1727: er forefalden  Nemblig  om nogen Nye oprydninger findes der icke endnu ere satte i skyld, om her er falden noget Strandet godtz eller wrag, om her [er] falden 60: eller 3de 40 Lod Sølfs bøder, 6te og 10de penge for uden riges førte midler, forbrut oddels godtz

 

1728: 16

 

eller arveløs godtz, om her findes fleere Strandsidere i Føyens Skibrede end sedvanligt, tj udj Fiære Skibrede findes aldeelis ingen, sambt og om udj begge desse skibreder findes nogen Handverkes Folck, bønder Sønner, Pebber Svenne eller Huusmend  fleere end som dend eene Huus Mand Jan Børs  som giver aarlig i skatt een half Rixdr:  som skattet har eller bør, i lige maade om her er forefalden nogen Straf bøder, forbrute boeslodder, Leiermaals [bøder] af ægtefelder, andre Leiermaals bøder som over gaar 20 rdr:, skatt af Qverner eller engeslaatter, fleere Forlofs penge end dend oplæste Sorenskriverens Specification om melder  eller nogen slags andre indtegter som deris May: burde beregnes, sambt og om de affelte gaarder er i bedre stand end til foren, eller og udj een eller anden maade er forbedret til de Kongl: skatters formeerelse

  Almuen over alt af desse 2de skibreder her till svarede, at indted af alt dette i desse skibreder er forefalden  ej heller flere strandsidere i Føyens Skibrede end sedvanligt veret haver, men i Fiære skibrede aldeelis ingen  ej heller fleere Forlofs penge end Sorenskriverens oplæste forteignelse ommelder  ej heller fleere end dend eene Huus Mand Jan Børs  som betaller i aarlig skatt 3 Mrk:

 

1728: 16b

 

og fremstod for Retten Lensmanden \af/ Føyens Skibrede  Næll Hysingstad  og med ham Jacob Folgerøen  saa og Lensmanden af Fiære skibr:  Tollef Hougland  og med ham Erick Eisvaag  som aflagde deris Eed at Almuens forklaring her om er sanden

  Dette begierede dend Constituerede Foget at maatte indføris  som ej kunde negtes,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager Paa nu afgangne Isack Arentsen i Betlahiem Encke{s} Marie Kierstines veigne tilspurte dend meenige Mand paa Tinget, om {det} dennem ej vitterlig er dend store u-løcke sam/m/e Encke er over gaaen, i det at alle Huuse tillige med hendes Søeboed sambt alt hvis hun eiede baade i Waanhuusene og Søeboden for omtrent 2 Maaners!! (Maaneders) tid siden er lagt i aske og opbrent, saa hun aldeelis indted berget uden gandske lidet, saa som hun ej self var hieme men inde udj Fordene!! (Fiordene), og alle hendes Folck var ved Kierken  {saa som} tj denne u-løcke paakom een Søndag under Predicken som holtis i Moster Kierke, og da hun 2 dage der eftter hiem kom  ej eiede det hun kunde siule sig udj, og ej meere end de Kleder hun hafde paa sig,  begierede der fore at Almuen der om ville giøre deris sandferdige forklaring saaledes som de for gud med een god samvittighed vill vere ansvarlig

  Dend gandske Almue paa Tinget der till eenstem/m/ig svarede at denne store u-løcke som

 

1728: 17

 

dend stackels Encke er over gaaen  er alt for sanden, tj een Søndag under Predicken omtrent for 7: eller 8 uger siden da alle hendes Folck var reist till Moster Kierke, hun self var inde udj Fiordene at indkreve nogen gield hun der hafde udestaaende, og ej var andre hieme end et lidet Pige barn, paa kom denne u-løcke, hvor af alle hendes eiendeele og formue med Huuser og alt blef lagt i Aske, saa at hendes tilstand er at bejamre,

  Dette begierede Monss: Niels Bager paa hendes veigne at maatte blive indført  og hende der paa et forseiglet Tings Vidne meddeelt, som Vj hende ej viste at kunde benegte,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager tilspurte Almuen over alt i desse skibreder om de er vidende at avigte aar 1727: er falden fleere bøxsler paa Halsnøe Closters Godtz end {af} \i/ Fiere Skibre!!  af Apeland!! (Aasbøe)  skylder aarlig i landskyld 1 pd: Sm: og 1 giedskind  hvor {af} for betaltes bøxsell 4 rdr: 3 Mrk: 8 s:    UlEvne!! (UlfEvne)  1 ½ L: Smør og 1 Hud  hvor fore blef given i bøxsell 20 rdr:   og Dommesnes  ½ L: Sm: og ½ H:  hvor af blef given i bøxsel 7 rdr: 3 Mrk:     udj Føyens og Waags skibreder er slet ingen bøxsler falden.

 

1728: 17b

 

  Almuen der till svarede at de ved at ingen bøxsler enten udj Føyens eller Waags Skibreder afvigte aar 1727: paa Halsnøe Closters godtz falden er, og ej meere i Fiære Skibrede end de for indførte 3de Jorder  Aasbøe  UlfEbne og Dommesnes, og ej fleere penge i bøxsel betalt end som melt er,   og frem stod for Retten Halsnøe Closters bunde Lensmend, Elluf Haaversholm og Knud Iversen SørHuglen  som Eedlig testerede at dette er sandferdigt i alle maader,

  Dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris og hannem beskreven meddeelis  som ej kunde negtes,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager tillspurte Almuen paa Tinget om det dennem ej vitterlig er at de 2de Jorde parter  som er Kongens eiendoms godtz, nemblig  Flatnes (Flotnes) i Fiære skibrede  skylder i aarlig Landskyld 1 L: 9 Mrk: Sm:   og Sælle i Føyens Skibrede  skylder ½ Løb Sm:  afvigte aar 1727: laag øde  af ingen er bleven brugt eller besidet  saa af dem ej er betalt aller ringeste enten Landskyld, Leeding eller skatter,

  Almuen der til svarede at det i alle maader er sandferdigt at bemelte 2de deris May: Jorder Flotnes og Selle afvigte aar 1727: laag øde, hvor af aldeelis indted till dend Constituerede

 

1728: 18

 

Foget enten i Skatter eller Landskyld betalt er,   og frem stod for Retten Lensmanden af Føyens Skibrede  og med ham Jacob Folgerøen, sambt Lensmanden af Fiære Skibrede  Tollef Hougland  og med ham Erick Eidtzvaag  som alle aflagde deris Eed at Almuens Forklaring her om er sanden,

  Dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som Vj ej viste at kunde benegte,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager tilspurte Almuen i desse skibreder om dem ej vitterlig er at eftterskrefne gaarder  Halsnøe Closteret til hørende  afvigte aar 1727: laag øde  af ingen blef brugt eller besidet, saa ingen findes som der af aller ringeste betaller, enten Skatter, Landskyld, Leeding eller anden Rettighed  saa som udj

Føyens skibrede

Grindem  3 L: Sm:    Urang  1 ½ Løber Sm:    Steensbøe  1 L: 2 pd: Sm:    Mælland  1 pd: 16 ½ Mrk: Sm:    Lørhammer  1 L: Sm:

Fiære Skibrede

Østvig  1 L: 9 Mrk: Sm:    Østre Braatvet  1 L: 1 pd: 18 Mrk: Sm:    Appeland  1 pd: og 12 Mrk: Smør

 

1728: 18b

 

Waags Skibrede

Lande  1 L: 1 p: 12 Mrk: Sm:   og Skomsnes  1 pd: 12 Mrk: Sm:

  Almuen der till svarede at det er i ald Guds sandhed vist at alle desse benefnte Halsnøe Closters Jorder avigte aar 1727: laag øde  saa at dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager ej af dennem aller ringeste enten skatter, Leeding, Landskyld eller anden rettighed har bekom/m/et,   og frem stod for retten Closter Lensmanden af Føyens og Waags Skibrede  Knud Iversen Søre Huglen  og med ham Chresten Spidsøen   af Fiære skibrede Halsnøe Closters Lensmand Eilluf Haaversholm  og Lensmanden Tollef Hougland  som alle aflagde deris Eed at Almuens forklaring her om er sanden,

  dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som ham ej kunde negtes.

 

Publiceret Berete  Sal: Ole Larsens  udstede bøxsel seddel till Hans Pedersen paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Lunde her paa Storøen  dat: 29: april 1728:

 

 

 

Dend 3 {Martj} Maij blef holden almindelig Waarting paa Lunde for Fielberg og Etne skibreders Almue  saa vell af Lænetz som Halsnøe Closters Almue, oververende dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager, Bunde Lensmendene Niels Lunde, Johanes Fietie og Mogens Nordhuus  med eftterskrefne Lougrett, Niels Stuemoe, Gunder Hougeland, Orms Eie, Hans ibd:, Ellias Wieland, Olle

 

1728: 19

 

Gierevig, Knud Wieland, \og/ Anders Giærevigen  sambt Almue fleere som tinget søgte,

  dend Constituerede Foget satte ting og liuste Ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: breve og andre ordre som for hen findes indført,

 

Publiceret Hr: Lieut: v: Treidens udgifne obligation till Sr: Hendrich Hendrichsen  Borger i Bergen  paa Capital 70 rdr: 1 Mrk: 6 s:  for hvilcke Summa er pantsat 5: Vetter Korens Landskyld med bøxsel i Lille Nærem her i Fielbergs skibrede beliggende  dog paa dend Condition inden 3de aar uden renter at betalle, men skulle noget af sam/m/e Capital lenger henstaa  da svares i renter 5: pro Cento af hvis i gienstaar, dat: 28: Novembr: 1727.

 

Publiceret et Auctions skiøde till Ove Grindem i Etne paa 1 L: 18 Mrk: Sm: i hans paaboende gaard Grindem med bøxsell  i mod penge 10 rdr:  dat: 5 Januarj 1728:

 

Publiceret et Auctions skiøde till Sogne Presten til Findaas  Hr: Jesper Omsen  paa 2 pd: 18 Mrk: Sm: i gaarden Lecknes  dat: 13: Novembr: 1727:

 

Publiceret et Auctions skiøde till Tollef Ram/m/e paa 2 pd: 15 Mrk: Sm: med bøxsel

 

1728: 19b

 

i hans paaboende gaard Ram/m/e  i mod penge 15 rdr: 4 Mrk: 8 s:  dat: 5 Januarj 1728:

 

Publiceret et Auctions skiøde udgiven till Lars Larsen  opsider paa sam/m/e part  1 L: Sm:  1 H:  i mod penge 54 rdr:  dat: 5: Januarij 1728:

 

Publiceret et Auctions skiøde till Siur Nielsen Udbiue paa hans brugende part i bemelte Biue  skylder aarlig udj Landskyld med bøxsel 1 L: Sm:  1 H:  for penge 54 rdr:  dat: 5 Januarj 1728:

 

Publiceret et Auctions skiøde till Tollef Olsen Løvereide paa dend gaard Thesdal  2 Løber Sm:  1 Hud  i mod penge 60 rdr:  dat: 5 Januarj 1728:

 

Publiceret et Auctions skiøde till Paal Ram/m/e i Etne paa 1 L: 1 pd: Sm: i hans brugende gaard Ram/m/e  i mod penge 20 rdr:  dat: 5 Januarj 1728:

 

Publiceret Monss: Niels Bager paa afgangne Sl: Fogden Ole Larsens veigne  hans udstede bøxsel seddel till Toer Torsen paa ½ L: Sm:  ½ Buckskind i Stangeland  dat: 8: Novembr: 1727:

 

Publiceret een Contract i mellem Hr: Capitain Ram i Etne og hans Naboer og grender!! (grander) paa dend gaard Gierde  hvorledes skall forholdes med Creaturene paa bøen i Giærde saa vel om foraaret som Høsten med meere  dat: 13: aug: 1727:

 

Lensmanden Johanes Fietie i Etne hafde ladet stefne Niels Trolsen Kamboe og Britte Hans datter Giære for med hin anden begangne

 

1728: 20

 

Leiermaal  der fore begge at bøde eftter Lougen

  begge de indstefnte møtte til Sagen at svare, som vedstod deris forseelse, sagde sig aldeelis indted till Leiermaals bøder at vere eiende, hvilcke og dend nerverende Almue med dem testerede,

  dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager paastod Dom till deris bøders betalling,

Afsagt

begge de indstefnte  Niels Trolsen Kamboe og Brite Hans datter Giære  som for Retten tilstaar dette paastefnte Leiermaal med hin anden at have begaaet  bør inden 15ten dage at betale deris Leiermaals bøder  Niels Trolsen 12 rdr: og Britte Hans datter Giære 6 rdr:  og det under Nam og vurdering i deris eiendeele hvor de findes,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager hafde ladet stefne Gunnele Størkers datter  tiendende!! (tienende) i Killisvig  for begangne Leiermaal nestleden aar med Tollef Torkildsen  i lige maade tienende i Killisvig  at bøde hendes Leiermaals bøder eftter Lougen,

  Gundele Størkors datter Krock møtte og tilstod sin begangne forseelse, og tilstod at Tollef Torkildsen var Fader til hendes barn, og at hun kom i barselseng nestleden nylig for Juul,  men baade Lensmanden tillige med Almuen forklarede

 

1728: 20b

 

at barne faderen Tollef Torkildsen er først udtagen i deris May: tieniste for Marinske Soldat  og der er død,

  Qvindfolcket Gundele Størkers datter forklarede indted at vere eiende till bøders betalling,

  Monss: Niels Bager paastod Dom till bøders betalling,

Afsagt

Gundele Størkors datter bør for sit begangne Leiermaal med Tollef Torkildsen at bøde sine Leiermaals bøder 6 rdr:  og det inden 15ten dage under Excecution eftter Lougen

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager hafde ladet stefne Aase Adskilds datter Waagen for begangen Leiermaal med Soldaten Hans Torkildsen Klungland  der fore at bøde eftter Lougen,

  bemelte qvindfolck Aase Adskilds datter Waagen møtte og tilstod dette hendes begangne Leiermaal med Soldaten Hans Torkildsen Klungland, tilstod og at hun een gang til foren har veret besaavet af Helge Andersen Neerem, men nu ejer hun icke een skilling till bøders betalling

  Monss: Niels Bager paastod Dom til bøder,

  hun tilstod at vere kom/m/en i barselseng med dette hendes barn for 9 ugers tid siden,

Afsagt,

Aase Adskilds datter Vaagen bør for sit Leiermaal med Soldaten Hans Torkildsen Klungland at bøde eftter Lougen 6 rdr:  og det inden 15ten dage under adfer eftter Lougen

 

1728: 21

 

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager hafde atter ladet stefne Jørgen Jensen Ørbek og Sirj Jacobs datter Myren for Med hin anden begangen Leiermaal  som nu fra forige ting er opsat, og møtte qvindfolcket til Sagen at svare  som end nu tilstod at Jørgen Ørbeck er Fader till hendes barn,

  Jørgen Ørbeck blef paaraabt men icke møtte  ej heller nogen \paa/ hans veigne,

  Hans Eie og Olle Johansen skaffer hiemlede ved Eed at Jørgen Ørbeck louglig er varslet, men hand var self ej hieme eller tilstede, de tallede med hans Moder Sare  Sl: Jens Ørbekes,

  Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager paastod een endelig Dom i Sagen  saa som Jørgen Ørbeck nu 4re gange har veret stefnet og ingen tid møtt till Sagen at svare,

Afsagt

Det befindes at Jørgen Ørbeck nogle ganger har veret {paa} af Retten paalagt at møde till denne Sag at svare og det i egen Person, men det er dog ej til denne tid {ej} skeed, Saa kand hand ej frj Kiendes for at vere barnefader til {dette} Sirj Jacobs datters barn, men hand tilfindes ej allene at vere Fader till Barnet  men hand bør og at bøde sine Leiermaals bøder 12 Rixdr:

 

1728: 21b

 

Sirj Jacobs datter bør og for sit begangne Leiermaal at bøde 6 rdr:  alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager hafde ladet stefne Ole Siursen Hambre  som er een ægte Mand der end nu har sin ægte Huustrue levende  for begangen Leiermaal med Guro Reiers datter Stangeland  der fore at bøde eftter Lougen,  i lige maade var stefnet qvindfolcket till sine bøder at betale,

  Guro Reiers datter møtte for Retten og tilstod sin forseelse  sagde indted til bøders betalling at vere eiende,

  Ole Siursen Hambre møtte icke tilstede  ej heller nogen paa hans veigne,

denne sinde forafskediget,

Ole Hambre bør til neste ting at varsles  og haver baade hand og qvindfolcket Guroe Reiers datter til sam/m/e tid for Retten at Comparere  og skall saa gaaes i Sagen hvis ret er

  ellers indleverede dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager i Retten dend holte Registering i Ole Hambres boe  dat: 4 Martj 1728:

 

Monss: Knud Krog hafde ved skrefttlig stefning ladet varsle Hr: Lieut: v: Treiden  Lieut: under Hr: Capit: Pettersens Compagnie ved det Vestre Vestre!! Lænske (Vesterlænske) Regimente  boende her i Skibredet paa dend gaard Nærem  for medelst hand er skyldig till Anders Helgesen Horneland paa Storøen rede lante!! (laante) penge

 

1728: 22

 

100 rdr:  hvilcke penge bemelte Anders Horneland til ham har overdraget, sam/m/e penge med sine Renter og omkostning at betale,  stefningen dat: 10: april 1728:   indleverede der hos Hr: Lieut: v: Treidens Missive om sam/m/e penge  hvor udj mentioneres hvis for sam/m/e 100 rdr: pantsat er, dat: 23: octobr: 1727:

  Anders Horneland  som nu og Personlig møtte i Rette  tilstod eftter tillspørgelse af Retten om hand denne fordrende Summa med sine renter till Monss: Krog haver over draget   hand gaf der paa till giensvar at hand i alle maader sam/m/e fordrende penge  som hand hos Hr: Lieut: von Threiden haver at fordret  till Monss: Knud Krog haver over draget, saa som hand hos ham har faaen sin fulde fornøyelse, og der fore maa og skall Monss: Krog giøre sig sam/m/e Fordring saa nøttig som hand self best ved  vill og kand,

  Hr: Lieut: v: Threiden blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans veigne,

denne sinde forafskeediget,

Lieut: v: Threiden tilstaar self ved sin paateignelse paa Stefningen louglig at vere varslet  og dog ej

 

1728: 22b

 

møder eller ved andre lader svare till Sagen, Saa gives ham lougdag till neste ting at møde  og skall saa gaaes i Sagen hvis ret er.

 

Dend Constiterede!! Foget Monss: Niels Bager till spurte meenige Almue af Etne Skibrede om dem ej vitterlig er at udj dend gaard Grindem  deris May: tilhørende  afvigte aar 1727: laag øde 1 L: 2 pd: 15 Mrk: Sm:  hvor af ej ringeste skilling i skatter, Landskyld eller anden Rettighed er bleven betalt,  end nu tilspurte hand dem om de ogsaa er vidende at Aslack Grindem har betalt dette afvigte aar af sin brugende part i Grindem meere end de sedvanlige 2 rdr:

  Almuen der til svarede at det er i ald Guds sandhed vist at bemelte deris May: gaarde part i Grindem  1 L: 2 p: 15 Mrk: Sm:  afvigte aar laag øde og af ingen er bleven brugt, saa aldeelis ingen skatter, Landskyld eller anden Rettighed till Fogden betalt er, og at Aslack Grindem af sit brug aldeelis indted mere har betalt end 2 rdr:,   og frem stod for Retten Lensmanden Johanes Fietie og Hans Fosse  som eftter aflagde Eed forklarede at Almuens udsigende her om i alle maader er sandferdig,

  dette begierede dend Constituerede Foget at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som Vj hannem ej viste at kunde benegte,

 

1728: 23

 

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager tilspurte meenige Mand af begge desse skibreder om dennem vitterlig er at fleere bøxsler paa Halsnøe Closteres godtz avigte aar 1727: er falden end allene af dend gaard Huustvet i Fielbergs skibrede  skyldende i aarlig Landskyld ½ L: Sm:  1 ½ V: Koren  og blef betalt i første bøxsel 6 rdr: 1 Mrk: 8 s:

  Almuen der till svarede at aldeelis ingen fleere bøxsler afvigte aar er forefalden  uden allene her i Fielbergs skibrede af bemelte gaard Huustvet ½ L: Sm:  1 ½ Vog Koren  og ej meere bøxsel blef betalt end bemelte penge som melt er, men i Etne skibrede aldeelis ingen,   og fremstod for Retten Lensmanden af Fielbergs Skibrede  Niels Lunde  og med ham Niels Dregernes, af Etne Lensmanden Johanes Fiete og Hans Fosse  som ved Eed testerede at Almuens forklaring der om er sanden,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager tillspurte Almuen af begge desse skibreder om dem vitterlig er at fleere bøxsler er falden paa deris May: Eiendoms godtz, uden allene

 

1728: 23b

 

af dend gaard Ørland i Fielbergs skibrede  skyldende i aarlig Landskyld 1 ½ L: Smør  hvor af blef given i bøxsell 15 rdr:  men i Etne slet ingen,

  Almuen der til svarede at det er vist at ingen fleere bøxsler af deris May: eget eiendoms godtz afvigte aar 1727: er forefalden  uden allene af denne gaard Ørland  liggende i Fielbergs Skibrede  skylder 1 ½ L: Sm:  og ej meere bøxsel der fore betalt blef end 15 rdr:  men i Etne aldeelis ingen,   og frem stod for Retten Lensmanden af Fielbergs Skibrede  Niels Lunde  og Niels Dregernes, af Etne Lensmanden Johanes Fietie og Hans Fosse  som veed Eed forklarede at Almuens forklaring der om er sanden,

  Dette begierede dend Constituerede Foget at maatte indføris og hannem beskreven medeelis  som ej kunde negtes,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager tillspurte Almuen i begge desse skibreder om dennem ej vitterlig er at eftter skrefne Jorder  Halsnøe Closteret tilhørende  afvigte aar 1727: laag øde  af ingen blef brugt eller besidet  saa slet indted af dem i ringeste maader er bleven betalt, enten skatter, Landskyld eller anden Rettighed  saa som udj

Etne

Gundegier  1 L: 12 Mrk: Sm:   og i Giære  6 L: 18 Mrk: Smør

 

1728: 24

 

Fielbergs Skibrede

Dørem  2 L: 22 ½ Mrk: Sm:    Indbiue  1 L: 1 p: 7 Mrk: Sm:   og Svaland  2 L: 1 pd: 21 Mrk: Sm:

  Almuen af begge skibreder der till svarede at det er i alle maader vist at sam/m/e Halsnøe Closters Jorder avigte aar laag øde  af ingen blef brugt, saa at af dennem til Fogden ej ringeste skilling enten i Skatter, Landskyld eller anden Rettighed betalt er,   og frem kom for Retten Lensmanden af Etne  Johanes Fiete og Hans Fosse, af Fielbergs Skibrede Lensmanden Niels Lunde og Niels Dregernes  som aflagde deris Eed at Almuens forklaring der om er sanden,

  dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris og hannem beskreven meddeelis  som ej kunde negtes

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager tillspurte meenige Mand af begge desse skibreder om dem ej er vitterlig at hand nest leden aar 1727: betalte dem der skydsede paa de almindelige Tinge  saa vell for de 4re Mand for sig self  som for de 4re Mand som skydsede Sorenskriveren  eftter deris May: aller Naadigste skatte bref  hver Mand for hver Miil 4 s: dandske,

  Almuen der til svarede at det i alle

 

1728: 24b

 

maader er sanden at Monss: Niels Bager betalte de 8 Mend som skydsede ham og Sorenskriveren  hver Mand for hver Miil 4 s:  saa at [de] der over er vel tilfreds og fornøyet,   og fremstod for Retten Lensmanden af Fielbergs skibrede  Niels Lunde  og med ham Niels Dregernes, i lige maade Lensmanden af Etne  Johanes Fiete og Hans Fosse  som eedlig testerede at Almuens forklaring der om er sanden,

  dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris og hannem beskreven meddeelis  som ej kunde negtes,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager tillspurte Almuen af begge desse skibreder, om dennem ej vitterlig er at Sl: Fogden Ole Larsen det aar 1726: lige som alle aar til foren betalte dennem af Almuen som Skydsede paa Tingene deris skyds penge eftter deris May: skatte forordning  saa vel for de 4re Mand for sin egen Person  som for Sorenskriverens 4re Mand  {for} hver Mand for hver Miil 4 s:

  Almuen der till svarede at det er i alle maader vist at Sallig Fogden Ole Larsen lige saa vel det aar 1726: som alle aaringer til foren rigtig har betalt dem som skydsede til og fra tingene  hver Mand for hver Miill 4 s:   og fremstod for Retten Lensmanden af Etne  og med ham Hans Fosse, Lensmanden af Fielberg  og med ham Niels Dregernes  som Eedlig testerede

 

1728: 25

 

at Almuens forklaring er sanden,

  dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris og hannem beskreven meddeelis  som ej kunde negtes,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager tillspurte Almuen af begge desse Skibreder om dennem vitterlig er at afvigte aar 1727: forefalt nogen af eftterskrefne Kongl: indkomster  nemblig  om nogen oprydninger findes der icke er sat i skatt, om her er falden noget strandet godtz eller wrag, om her [er] falden nogen 60 eller 3de 40: Lod Sølfs bøder, 6te og 10de penge for uden riges førte Midler, forbrut oddels godtz, arveløs godtz, om her findes nogen Strandsidere, Handverkes Folck, bønder Sønner, Pebber Svene eller Huus Mend som skatte bør eller kand, om her er falden fleere straf bøder end Fogdens oplæste Specification om melder, om her er falden nogen Qverne skatt, eller noget af Engeslaatter, forbrute Boeslaadder, Leiermaals bøder af ægte fælder, andre Leiermaals bøder som over gaar 20 rdr:, forlofs penge fleere end Sorenskriverens oplæste forteignelse forklarer  eller nogen andens slags indkomster som deris May: i saa maader burde beregnes, sambt om de affelte

 

1728: 25b

 

Gaarder er i bedre stand end tillforen  eller udj een eller anden maade ere forbedrede till deris Kongl: May: skatters formeerelse,

  Almuen over alt der till svarede, at aldeles ingen af alle desse Kongl: indkomster avigte aar er falden  ej heller fleere Straf bøder og Forlofs penge end de oplæste Specificationer om melder,   og fremstod for Retten Lensmanden af Etne  og med ham Hans Fosse, Lensmanden af Fielbergs Skibrede  og med ham Niels Dregernes  som ved Eed forklarede at Almuens beretning her om er sanden,

  dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris og hannem beskreven meddeelis  som ej kunde negtes,

 

Dend Constiturede Foget Monss: Niels Bager tillspurte dend meenige Almue paa Tinget  baade af Lænet og Halsnøe Closters Almue  særlig af Fielbergs Skibrede, om det dennem ej alle vitterlig er at dend Mand Ole Olsen Indbiue af Halsnøe Closters gods  som nu i dette aar for Armod og Fattigdoms skyld er gaaen fra sin bøxslede Jord i bemelte indBiue  som skylder i aarlig Landskyld 1 L: 1 pd: og 7 Mrk: Smør  er skyldig bleven alle skatter og rettigheder for avigte aar 1727:  saa som alle skatter  4 rdr: 5 Mrk: 3 s:   Landskyld, Leeding og 3de tage  3 rdr: 5 Mrk: 6 s:  till sam/m/en i alt 8 rdr: 2 Mrk: 11 s:   og om {han} icke {dend} Hand som beskicket Foget har anvent ald sin flid sam/m/e Kongl: skatter og rettigheder at faa indfordret, men ej hos ham har veret at bekom/m/e,

 

1728: 26

 

  Almuen over alt der till svarede at de er vidende at denne Mand Olle Olsen Indbiue af Halsnøe Closters godtz er i dette aar gaaen fra Jorden i stor Armod og Fattigdom  og at hand er skyldig baade skatter og Landskyld  alt sam/m/en for avigte aar 1727:  og slet indted der af betalt haver, ej heller er hand god fore det aller ringeste der af at betale, saa som hand ej eier meere end de Kleder hand gaar udj,   og fremstod begge Lensmenderne  saa vell Closter Lensmanden Mons Nordhuus som Lænes Lensmand Niels Lunde  som eedlig forklarede at de begge har voren hos sam/m/e Mand  denne Rest skatt og Landskyld at indfordre, og at forsickre sig om des betalling, men de fant slet indted hos hannem hvor med hand kunde betalle, hand er og bleven besøgt med Militair Excecution, men de har maat wige der fra og fick ej det ringeste, hand var og skyldig paa forige aaringer een tem/m/elig deel  det har Lensmanden med stor u-mage og møye faaet indsamblet  og der till blef tagen det lidet hand var eiende, saa at nu her eftter slet indted meere hos hannem er at bekom/m/e,

  Dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som ej kunde negtes,

 

Dend opsatte Sag i mellem Capit: des armes

 

1728: 26b

 

Holch af Etne og Godskalck Skiold sam/m/e stedtz, blef paaraabt  men ingen af parterne møtte til Sagen at svare, men Lensmanden i Etne  Johanes Fitie  forklarede og begierede paa Godskalck Skiolds veigne at Sagen till neste ting maatte blive opsat, saa som hand har denne sinde ej leilighed at møde fordj at hans Creaturer er i fare formedelst dette unde Veir, og hand er mit i sin waar vinde og pløyings tid,

denne sinde forafskeediget

Eftterdj Capit: des armes Holch ej som hoved Citant møder till Sagen at svare  og Godskalck Skiold begierer opsettelse, saa beroer Sagen till neste ting  og skall saa gaaes hvis ret er

 

Abraham Brecke hafde ladet stefne Tron Hixdal formedelst at hand er indkom/m/en paa Hixdall og har bemegtiget sig Johanes Hixdals Ringe formue  og ej vill fra sig levere hvis dend Sl: Mand sig har eftterladt  og ej lader ham  som i lige maade har een af dend Sl: Mands døttre  faa det ringeste, formodede der fore at hand bør giøre rigtighed for hvis hand sig har eftterladt  saa een hver af børnene kunde nyde hvis ret er,

  Trond Hixdall møtte icke  ej heller nogen paa hans veigne,

  Skafferen Olle Johansen og Endre Hegge hiemlede ved Eed at de Tron Hixdall louglig i denne sag har stefnet, hvor fore ham paalegges til neste ting at møde,

 

Gudmund Aarvig har ladet stefne Karj Fodsel for dend gield hun hannem skyldig er  som er 2 rdr: 4 Mrk: 8 s:  hvilcke er udlagt i skifttet eftter

 

1728: 27

 

hendes Sl: Mand  som skifttebrevet af 23: aug: 1724: videre formelder  hvor til hand sig Refererede  og paastod Dom til betalling tillige med omkostning,

  Karj Fodsell blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hendes veigne,

  Gudmund Aarvig  eftter Karj Fodsells egen tillbydelse paa avigte Waarting  aflagde sin Eed at hand sam/m/e fordring som er paastefnt  retmesig hafde at fordre,

tj blef saaledes afsagt

Karj Fodsel  som nu 3de gange af Gudmund Aarvig for de 2 rdr: 4 Mrk: 8 s: Crediteret gield har voren stefnet  og nu ej møder, og sam/m/e gield i hendes Sl: Mands skiftte bref till betalling findes indført  og der fore een deel Løsøre er udlagt, og Gudmund Aarvig der for uden eftter Karj Fodsels egen begiereng og forlangende har aflagt sin Corporlige Eed at hand sam/m/e gield retmesig haver at fordre   Saa bør Karj Fodsel sam/m/e penge inden 15ten dage till Gudmund Aarvig betalle  tillige med foraarsagede omkostning 4 Mrk:  alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Mickel Qvam/m/e og Chresten Weeastad hafde atter ladet stefne Karj Fodsel for dend gield hun dennem skyldig er  nemblig 2 rdr: 4 Mrk: 8 s:  \for/ hvilcke paa skifttet eftter hendes Sl: Mand dennem er udlagt een deel Løsøre   sam/m/e skiftte bref er dat: 23: aug: 1724:  som i Retten

 

1728: 27b

 

blef anvist,  men Karj Fodsel møtte icke  ej heller nogen paa hendes veigne

  skafferen hiemlede ved Eed at hand tillige med Jørgen Skartland louglig har stefnet Karj Fodsel i denne Sag,

  Chresten Weeastad  som baade paa egne og Mickel Qvam/m/es veigne møtte i Rette og paastod at eftterdj Karj Fodsel nu ej møder  og hun nu 4re gange har veret stefnet, hun da bør tildøm/m/es sam/m/e penge at betale,

afsagt

Karj Fodsel har nu 4re gange i denne Sag voret stefnet og \nu/ ej møder   det bevises med fremlagde skifttebref at sam/m/e 2 rdr: 4 Mrk: 8 s:  som hun er stefnet fore i skifttet eftter hendes Sl: Mand Anders Fodsel er antagen og der fore een deel Løsøre udlagt  som skifttebrevet videre forklarer,  saa tilfindes hun denne gield tillige med een half Rixd: i omkostning at betalle  og det inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Lensmanden Niels Lunde hafde atter ladet stefne Ingebregt Dallen for de skields ord  som fra de forige tinge til nu blef opsat, og møtte nu begge parter i Rette till Sagen at svare,   Niels Lunde indlagde i Retten sin skrefttlig stefning  dat: 7: april 1728:   indgaf der for uden sit skrefttlige indleg  dat: 2 Maij 1728:

  Ingebregt Dallen møtte till Sagen at svare  og blef for ham oplæst de Vidner som om Niels Lunde talte ere,  men Ingebregt Dallen der til svarede at

 

1728: 28

 

hand ej kand erindre sam/m/e ord at have talt  og er saadan/n/e ord af hans Mund udkom/m/en  saa er det skeed uden aarsage, saa som hand ej det ringeste om Lensmanden Niels Lunde er vidende  uden alt hvis een ærlig Mand vel søm/m/er og anstaar, og bad Lensmanden Niels Lunde om forladelse

  Lensmanden vilde der med ej vere fornøyet  men paastod Dom eftter Lougen og eftter sin paastand udj sin indgifne indleg,

  Ingebregt Dallen endnu een gang bad om forladelse for hans sam/m/e udtalte ord, sagde ej at vide sig nogen skiell der till i nogen maade, og hand veed icke hvad andledning hand til sam/m/e ord at talle har haftt  saa som hand det uden ald aarsage har udtalt, erclerede end nu Lensmanden for ærlig Mand  og sagde ingen skiel at vide till desse ord, men hand kand tencke om hand sam/m/e ord har talt  er det skeed af drockenskab og u-vidende, formodede der fore at Lensmanden Niels Lunde der med skulle vere fornøyet, saa som hand nok ved at saadan/n/e ord om hannem ere uden skiel og føye, og der fore formodede at blive frj for Lensmandens i rette settelse i hans indleg,

  ingen af parterne hafde videre i Retten at frem føre  men var Dom begierende,

 

1728: 28b

 

  Thj blef denne sinde saaledes Kiendt, Dømbt og

afsagt,

Lensmanden Niels Lunde har med louglige Vidner over bevist Ingebregt Dallen at hand i hans fraverelse hieme i sit eget Huus paa gaarden Dallen har beskyldet ham for at have staalet fra ham 200 rdr:  og saaledes beskyldt ham for een tyf,  Ingebregt Dallen  som nu Personlig for Retten er tilstede  her till svarer og fore giver at hand med een god samvitighed kand sverge at hand ej veed saadant at have talt, men hand var saa over stadig drocken og beskiencket at hand slet indted kand sandtze eller vide hvad hand i saadan tilfelde talt og sagt haver, hvor fore hand og nu for Retten erkiende at hand til saadan/n/e ord om Lensmanden at tale ej har haftt ringeste føye, saa som hand icke ved med hannem andet end alt det een ærlig Mand vel søm/m/er og anstaar  og der fore bad Lensmanden offentlig om forladelse, hvor med Lensmanden ej vill lade sig nøye  men paastod at Ingebregt Dallen for saadan/n/e ord og beskyldning om ham bør anseeis og straffes eftter Lougen,  og som da Ingebregt Dallen baade eftter Vidnernes udsigende og sin egen giorte forklaring da hand talede desse ord har voren drocken og beskiencket  og desse ord sam/m/e tid ej er falden uden nogen

 

1728: 29

 

ædru forsambling {med}  men ved et Ruus og i drockenskab, hand nu self for Retten erkiender sin skrøbelighed og forseelse  erclerer Lensmanden for een ærlig Mand, erkiender og at hand ej med hannem andet er vidende end alt hvis een ærlig Mand vel søm/m/er og anstaar  og der fore {har} bede{t}r ham om forladelse,  Thj bør de ord som Ingebregt Dallen om Lensmanden Niels Lunde talt hafver ej at kom/m/e Niels Lunde, hans Huustru eller paarørende till ringeste Nachdel eller æris forkleinelse i nogen maade, Men de ord som Ingebregt Dallen om hannem talt haver  bør vere som utalte, død og Magtesløse, og bør Ingebregt Dallen for saadan/n/e graave og u-bevislige ord om Lensmanden Niels Lunde at bøde till deris May: 8 rdr:  og give Lensmanden Niels Lunde i foraarsagede omkostninger 5 rdr:  alt inden 15ten dage under excecution eftter Lougen

 

 

 

Dend 7: Maij blef holden almindelig Waar ting paa Sioe for Skaanevigs Skibredes Almue  saa vell af Lænet som af Halsnøe Closteret, oververende dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager, Lensmendene Peder Gielmervig og Johanes Sioe  med Almue fleere som tinget søgte,

  Monss: Bager satte ting og liuste

 

1728: 29b

 

Tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: breve og andre befallinger som for hen findes indført,

 

Lougrettes mendenes Nafne ere desse, Endre Flacke, Madtz Flornes, Elling Skaarpetvet, Ole Flacke, Johanes Indre Matre, Andfind Bogstøe, Adskild Matre og Johanes Sioe,

 

Publiceret Hr: Hof Junker Sigfred de Lillienschiold udstede bøxsel seddel till Soldat Peder Andfindsen paa dend Gaard Tuftte Kalven  skylder aarlig Landskyld ½ L: Sm:  dat: 9 Decembr: 1727:

 

Publiceret Jens Aanudsen!! (Aanundsen) Erslands udgifne skiøde till Madtz Endresen Rørvig paa 1 ½ L: Sm:  ¾ H: med bøxsel  i gaarden Ersland  i mod penge 180 rdr:  dat: 5 Januarj 1728:

 

Publiceret et Auctions skiøde paa dend halve gaard Ersland  skylder i aarlig Landskyld med bøxsel 1 ½ L: Sm:  ¾ H:  til Aanund Jensen Ersland  i mod penge 180 rdr:  dat: 13: Novembr: 1727:

 

Publiceret et Auctions skiøde udgiven till Tieran og Halvor Sunde paa dend pladtz BisCopsteigen  liggende under Sunde  skylder aarlig Landskyld med bøxsel 12 Mrk: Sm:  i mod 6 rdr: 3 Mrk:  dat: 5 Januarij 1728:

 

Publiceret Fogden Ole Larsens udstede bøxsel seddel till Torben Tostensen paa 1 L: Sm:  1 H: i Halsnøe Closters gaard Lande, dat: 4 Junij 1726:

 

1728: 30

 

 

Publiceret et Auctions skiøde udgiven till Lars Ericksen Aartun paa 1 L: 18 Mrk: Sm: udj Wicke  som Lars Biørnsen bebor og bruger  i mod penge 45 rdr:  dat: 5 Januarj 1728:

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager hafde ladet stefne een ægte Mand  der end nu har sin ægte Huustru levende  ved Nafn Lars Ericksen  boende paa dend gaard Aartun i Aackre fiorden  tillige med et løst qvindfolck ved Nafn Marj Ols datter  for {hin} med hin anden begangen Leiermaal  der fore begge at anseeis og straffes eftter Lougen

  begge desse indstefnte møtte til Sagen at svare  og tilstod de begge toe deris forseelse  og tilstod qvindfolcket at hun er kom/m/en i barselseng med een Datter 14 dage eftter gl: Kyndelsmøsse,   Lars Aartun  som og var tilstede  tilstod at vere Fader till dette qvindfolckes barn

  Lensmanden Peder Gielmervig forklarede at dette Leiermaal var skeed avigte aar  men hand fick det ej saa betids at vide at hand det til nest avigte Høste ting kunde indstefne,

  dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager forklarede at denne Mand Lars Aartun haver sin arf at fordre paa sin Huustrues Sirj Ericks datter \veigne/ {arf} eftter hendes nu afdøde Fader Erick Furdall  som nu er død og ej noget skiftte eftter hannem holden  som hand formodede at bør kom/m/e denne hans boe til gode,   indleverede

 

1728: 30b

 

ellers een Registering holden i Lars Aartuns boe holden  tillige med Lensmanden Peder Gielmervig, Steen og Job Ebne, dend    (ope rum)  indverende aar,

  Qvindfolcket  som og var til stede  forklarede for Retten at hun ej det ringeste var eiende til bøders betalling,

  der til svarede Lars Aackre at hand vil betale qvindfolckes bøder med 6 rdr:  og frem stillede for Retten Ørien Aackre  som forsickrede at om Lars Aartun dem ej self betalte  vill og skall hand dem paa hans veigne betale,

denne sinde forafskeediget,

Sagen beroer till neste ting, inden hvilcken tid skifttet eftter Erick Furdal bliver holden  at Mand af des skiftte bref kand erfare hvad Lars Aartun der bliver tillagt, og skall saa i Sagen gaaes videre hvis ret er.

 

Isack Baarsen  nu boer paa Mit Vaage  hafde ladet stefne Anders Tvet og hans datter Marj Anders datter, ham  formedelst hand har hindret at hun icke er kom/m/en i sin tieniste hun ham har laavet at tiene hos Isack   og ham  fordj hand som Fader har hindret at hun icke er kom/m/en i tienisten  og som Isack Baarsen  som er Soldat under Hr: obr: Lieut: Greens Compagnie  nu eftter ordre er reist till General Mønstring til Bergen  icke self kand møde til denne Sag denne sinde at svare  saa har hand icke meere i Sagen at svare, men alleneste begierede at dend maatte indføris

  Qvindfolcket møtte self og sagde at hun har oppebaaret af Isack feste penge 14 s:  og hun vilde gierne gaa i sam/m/e sin tieniste, men hendes

 

1728: 31

 

Fader Anders Tvet har hindret hende at gaa i sam/m/e tieniste,

  Anders Tvet her til svarede at hand vilde have hende hos sig self  saa som hand og hans Kone ere gamble Folck,

denne sinde forafskeediget,

Sagen beroer til neste ting, at Isack Baarsen kand møde til Sagen self at svare, og skall saa gaaes videre hvis ret er,

 

Gyrj Traavig og Rasmus Rasmusen Traavig hafde begge ladet stefne Johanes Nielsen Tvet for at betale dem oddels Retten til een half Løb Sm: i Tvet  der af at betale oddels Retten med 10 rdr:  og møtte paa hendes veigne Closter Lensmanden Tosten Skaarpen  som Sagen eskede i Rette, men der hos forklarede at Johanes Nielsen Tvet  som nu er soldat  er eftter ordre reist til Bergen till Batalions Mønstring,

der fore den/n/e sinde forafskeediget

Eftterdj Johanes Nielsen Tvet er for Reist till Batalions Mønstringen i Bergen  og der fore undskylder sig ej at kand møde, Saa beroer Sagen til neste ting  og skall saa Kiendes i Sagen videre hvis ret er

 

der eftter fremstillede Sogne Presten Hr: Johanes Weile sig for Retten og presenterede i Retten 416 rdr: 5 Mrk: 4 s:  som bestaar i Capital 300 rdr: og renter til denne tid  116 rdr: 5 Mrk: 4 s:  till sam/m/en som melt er, og som hand er dømbt desse penge at betale dend 26 Junij 1717:  saa har hand til

 

1728: 31b

 

Hr: General Toldforvalter Gaarmand tilbudet sig dend 13: Septembr: 1723: af Capitalen  som er 300 rdr:  at betale 100 rdr:, siden har hand dend 1te Febr: 1726 erbødet sig at betale resten med sine renter till Hr: Assessor von d: Lippe  som i lige maade skall have haftt fuldmagt, saa vel som till Hr: General Toldforvalter Gaarmand, baade dend øfrige og ald Capitalen med sine renter, men ingen af dem har villet dem annam/m/e, hvor fore hand nu presenterede alle desse penger i Retten  og tilspurte om nogen dem vilde annam/m/e  men ingen var til stede som dem ville i mod tage, tj begierede hand at Retten dem ville forseigle, og siden give ham een atest at desse penge i Retten er anvist og at de af Retten maatte blive forseiglet, paa det at pengene saa lenge maatte staa hos ham under sam/m/e forseigling indtil de blev annam/m/et, og som ingen desse penge ville annam/m/e, saa blef de af dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager og af Sorenskriveren Peder Heiberg forseiglet og Sogne Presten til bage leveret, som dem og saaledes forseiglet {blef} til bage annam/m/ede, Men hand begierede at det maatte Protocoleris til hans videre eftterrettning, som ej kunde negtes,

 

Publiceret Monss: Niels Bagers udstede bøxsel seddel till Hans Helgesen paa ½ L: Sm:  ½ H: i gaarden Lande  Halsnøe Closteret til hørende  i Skaanevigs skibrede  dat: 28: Novembr: 1727:

 

Publiceret Monss: Niels Bagers udstede bøxsel seddel till Haacken Torsen paa 1 L: Sm: og 1 Giedsk: i garden Eckenes  Halsnøe Closteret til hørende  i Skaanevigs Skibrede  dat: 19: Novembr: 1727:

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager

 

1728: 32

 

tillspurte menige Mand paa Tinget om dennem ej vitterlig er at Sallig Fogden Ole Larsen det aar 1726: betalte de af Almuen som Skydsede paa Tingene  nemblig 4 Mand for ham self og 4re Mand for Sorenskriveren  eftter deris May: Skatte Forordning  hver Mand for hver Miil 4 s:

  Almuen der till svarede at det er i ald sandhed vist at Sl: Fogden Rigtig betalte dennem som Skydsede 1726: paa Tingene  saa vel Fogden self som Sorenskriveren  til sam/m/en 8 Mand, ej allene det aar  men og alle aar til foren  hver Mand med 4 s: for Miilen,

  Dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som ham ej kunde negtes,

 

Monss: Niels Bager tilspurte Almuen paa Tinget om dennem ej vitterlig er at hand nest leden aar 1727: betalte de 8 Mand som skydsede paa Tingene ham self og Sorenskriveren  hver Mand for hver Miil med 4 s:

  Almuen der till svarede at det er i alle maader vest at dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager nest leden aar rigtig betalte alle de 8 Mand som skydsede ham og Sorenskriveren paa de almindelige Tinge med 4 s: Manden for hver Miil,   og fremstod for Retten Lensmanden Peder

 

1728: 32b

 

Gielmervig og Closter Lensmanden Johanes Sioe  som Eedlig testerede at alt hvis Almuen her om har bereted saaledes er sanden,

  dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris og hannem beskreven meddeelis  som ham ej kunde negtes,

 

Monss: Niels Bager tillspurte Almuen paa Tinget  baade af Skaanevig og Opdals skibreder  om dennem vitterlig er at fleere gaarder  Halsnøe Closteret til hørende  afvigte aar blef bort bøxslet [end] eftter skrefne gaarder  Nemblig af

Opdals Skibrede

Sunde  1 pd: Sm:  1 bockesk:  hvor fore blef given i bøxsell 6 rdr:    Mit Waage  ½ L: Sm:  ¼ H: og ½ Vet Koren  hvor af blef givet i bøxsel 7 rdr: 3 Mrk:

Skaanevigs Skibrede,

Echenes  1 L: Sm:  1 giedsk:  gaf i bøxsel 11 rdr: 1 Mrk: 8 s:    Lande  1 Hud  blef givet i bøxsel 5 rdr:    nock i Lande ½ L: Sm:  ½ H:  i bøxsel 7 rdr: 3 Mrk:

  endnu udj Tuftt i Strandvigen  hen hører under Opdals Skibrede

  Almuen der till svarede at det dennem alle vitterlig er at ingen fleerer!! gaarder i desse 2de Skibreder afvigte aar 1727 af Halsnøe Closters godtz er bleven bort bøxslet end de som nu opreignet er, ej heller for dem givet meere bøxsel penge end som melt er,   og frem stod for Retten Closter Lensmendene Johanes

 

1728: 33

 

Sioe og Tosten Skaarpen  som Eedlig testerede at Almuens forklaring der om er sanden

  dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som ham ej kunde negtes,

 

Monss: Niels Bager tillspurte Almuen af Skaanevigs skibrede om dennem ej vitterlig [er] at udj deris May: og Halsnøe Closters Jord Bouge ej afvigte aar 1727: laag øde 1 L: 2 pd: Sm:  som af ingen blef brugt eller besidet, saa ingen findes som der af ringeste skl: enten i skatter, Landskyld eller anden Rettighed betalte,

  Almuen der till svarede at det dennem alle nock som vitterligt er at sam/m/e Jordepart i Bouge  Halsnøe Closteret till hørende  afvigte aar laag øde og af ingen blef brugt  saa aldeelis indted der af i Skatter  Landskyld eller anden rettighed er bleven betalt   og fremstod for Retten begge Lensmendene Peder Gielmervig og Johanes Sioe  som Eedlig testerede at Almuens forklaring der om er sanden,

  dette begierede Monss: Bager at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som ham ej kunde negtes

 

Monss: Niels Bager tilspurte Almuen

 

1728: 33b

 

paa Tinget om dennem ej vitterlig er at de 2de gaarder  deris May: eget eiendombs godtz  saa som Bouge  1 Løb 1 pd: og 21 Mrk:  og Blaateigen  12 Mrk: Smør  avigte aar 1727: laag øde og af ingen brugt eller besidet, saa der af ingen skatter, Landskyld eller anden Rettighed der af er bleven betalt

  Almuen der till svarede at det er i ald guds sandhed vist at desse 2de Jorder  deris May: tilhørende  avigte aar laag øde og af ingen blef brugt  saa der af aldeelis indted er betalt enten skatter eller andre Rettigheder,   og frem kom for Retten Lensmanden Peder Gielmervig og Johanes Sioe  som ved Eed forklarede at Almuens forklaring i alle maader er sandferdig,

  Dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som ej kunde negtes,

 

Monss: Niels Bager tillspurte Almuen paa tinget om de er vidende at afvigte aar 1727: i dette skibrede nogen af desse Kongl: inkomster er forefalden  Nemblig  om nogen oprydninger findes der icke ere satte i skatt, om her [er] falden noget strandet godtz eller Vrag, om her er falden nogen 60: eller 3de 40: Lod Sølfs bøder, 6te og 10de penge for uden Riges førte Midler, forbrut oddels godtz eller arveløs godtz, om her findes nogen Strandsidere, Handverkes folck, bønder Sønner,

 

1728: 34

 

og Pebber Sven/n/e  eller fleere Huusmend  uden dend eene Willum Andersen  som bor i Skaanevigen  der aarlig giver i skatt 3 Mrk:  om her er falden fleere Straf bøder end Fogdens oplæste Specification om melder, om her er falden nogen Qverne skatt eller noget af Enge slaatter, forbrute boeslaadder, Leiermaals bøder af ægte felder, andre Leiermaals bøder som over gaar 20 rdr:, forlofs penge, eller nogen andre slags indkomster som deris May: i saamaader kunde beregnes, sambt og om de affelte gaarder er i bedre stand end till foren  eller udj een eller anden maade forbedrede til deris May: skatters formerelse

  Almuen der til svarede at ingen af alle desse omelte indkomster afvigte aar 1727: er forefalden  uden allene dend om melte Huusmand i Skaanevig  som aarlig giver i skatt een half Rixdr:  og ej fleere straf bøder end som Fogden har oplæst, men aldeelis indted af alle de andre inckomster!!,   og frem stod for Retten Lensmanden Peder Gielmervig og Johanes Sioe  som ved Eed testerede at Almuens forklaring her om er sanden,

  Dette begierede Monss: Niels Bager {begierede} at maatte indføris og hannem beskreven meddeelis  som ej kunde veigres,

 

1728: 34b

 

 

Publiceret Monss: Niels Bagers udstede bøxselseddel till Ole Johansen paa 1 L: Sm:  1 Hud i gaarden Waage  dat: 7 Maij 1728:

 

Publiceret et Auctions skiøde till Halvor Larsen Wicke paa 2 pd: Smør med bøxsel  i gaarden Wicke  i mod penge 24 rdr: 5 Mrk:  dat: 5 Januarij 1728:

 

Publiceret et Auctions skiøde udgiven till Tosten Johansen paa 21 ½ Mrk: Smør med bøxsel  og over bøxsell eftter anpart af det u-bøxslede  i sam/m/e gaard  i mod penge 16 rdr:  4 Mrk: 8 s:  dat: 13: Novembr: 1727:

 

Publiceret et Auctions skiøde  dat: 13 Novembr: 1727:  til Erick Knudsen paa ½ L: Sm: med bøxel  og over bøxsel eftter anpart i det u-bøxslede godtz  i gaarden Kalvigen, i mod penge 18 rdr:

 

Publiceret et Auctions skiøde udgifven till Johanes Tørresen paa 2 pd: Sm: med bøxsell  i Wiche  for penge 24 rdr: 5 Mrk:  dat: 13: November Ao: 1727:

 

 

 

Dend 10 Maij blef holden Almindelig Waarting paa Aackre for Qvindheres og Strandebarms Skibreders Almue, oververende dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager  Lensmanden Erick Aackre  og paa Lensmanden Iver Helvigens veigne  som er svag  møtte hans Søn Abel Helvigen  med eftterskrefne LougrettesMend, Arne og Sverke Berge, Mickel Ome, Lars og Johanes Børresem, Rasmus Berge, Hans og Torgier Brue, sambt Almue fleere som Tinget søgte

  Monss: Bager satte Ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

1728: 35

 

 

Publiceret de Kongl: breve og andre ordre som for hend er indført

 

Publiceret eet Auctions skiøde udsted af Sorenskriveren Peder Heiberg som auctions Forvalter udj afgangne obr: Lieut: Montagnie de Lillienschiolds Sterboe  paa 1 ½ L: Sm:  ½ H: i gaarden Røsseland med bøxsel  liggende i Qvindheres Skibrede  i mod penge 114 rdr:  dat: 13: Novembr: 1727:

 

Publiceret Lars Jacobsen Wallens udgifne skiøde till Ole Hermansen paa 1 ½ L: Sm:  ½ H: i hans paaboende gaard  bemelte Røsseland  med bøxsel  i Qvindheres Skibr: beliggende  i mod penge 126 rdr:  dat: 5te Januarj 1728:

 

Publiceret Godskalck Torgildsen Mit Berresem  hans udgifne skiøde till Torkild Nielsen paa 3 ¾ Mrk: Sm: med bøxsell  i Mit Berresem her i Strandebarms Skibrede beliggende, tilforen er hand eiende i sam/m/e gaard  som giør till sam/m/en med dette ovenskrefne  22 ½ Mrk: Sm:  dat: 3 Decembr: 1727:

 

Publiceret Peder Rasmusen  boende paa Store Linge, Hans Jansen Holdhuus  deris udgifne skiøde till Kitell Olsen paa oddels Retten till dend gaard Braatun  i mod penge 10 rdr:  dat: 18: Aug: 1727

 

Publiceret Forvalteren over Rosenthal  Sr: Mathias Dahl  hans udgifne skiøde till

 

1728: 35b

 

det Krem/m/er sæde og liden gaard Hiermuns hafn kaldet  skylder udj aarlig Landskyld med bøxsel 9 Mrk: Smør  i mod penge 60 rdr:  dat: Rosenthal dend 6: Decembr: 1727:

 

Frem kom for Retten Zacarias Andersen {p…}  boer paa dend gaard Skaale i Qvindheres skibr:  som lyste sin penge mangel til at indløse 3 spand Smør i dend gaard Furhofde  som Peder Johansen Furhofde beboer og bruger  saa som hand formeener at eftter dj hand er dend ælste broder Anders Johansen Furhofdes Søn, der till er nermere berettiget sam/m/e gaarde part at indløse og eie end denne bemelte Peder Johansen Furhofde  som er hans Faders ynge!! (yngre?) broder, og der fore begierede at det i protocolen maatte indføris  hannem i frem tiden till eftter rettning

 

Dend opsatte Sag i mellem Lars Bogsnes og Anders Knudsen  Huusmand paa Unnerem  angaaende det Clam/m/eri i mellem dem  som fra forige ting till nu blef opsat, og møtte for Retten Lars Boxsnes self, men ingen møtte paa Anders Knudsens veigne,

  Lars Bogsnes hafde nu atter ladet stefne til Vidne Ole Unnerem, Ragnilde Niels!!  som er Lars Adskildsen Unerems Kone,   ingen af desse indstefnte mødte,

  Abel Helvigen og Arian skaffer hiemlede ved Eed at desse er louglig varslede   fleere at stefne vare de ej af Lars Bogsnes denne sinde stefnet eller begieret at stefne,

denne sinde forafskeediget,

Ole Unerem gives Lougdag til neste ting  men Ragnilde Lars datter Unnerem bør møde  sit!! forklaring om slagsmaalet at aflegge, og skall saa gaaes videre i Sagen hvis ret [er]

 

1728: 36

 

 

Lars Bogsnes hafde ladet stefne Anders Knudsen Unnerems Kone Karj, formedelst at hun paa skifttet eftter hans broder Jacob Unnerem og hans Kone Karj Ellias datter skall have fordult een deel Koren som hun i sam/m/e skiftte skal have fordult, der fore at lide,  berettede og at sam/m/e skiftte skall veren!! holden for omtrent 16 aar siden,   hafde og ladet stefne till Vidne Niels Siursen Unnerem, hans Kone Karj Jons datter  som har haftt een deel af dette Koren i forvaring, og Britte Tom/m/es datter  Encke  og boer paa Unnerem, som og til deels skall have haftt af dette Koren i giem/m/e,   ingen af dem møtte, men Lensmandens Søn Abel Helvigen og skafferen Arian Hansen hiemlede ved Eed at de louglig ere varslede i denne Sag,

denne sinde forafskeediget,

Sagen beroer till neste ting  og {skal} bør de indstefnte Vidner at møde {der} till Sagens forklaring, og skall saa gaaes i Sagen videre hvis ret er,

 

Lars Bogsnes hafde atter ladet stefne Knud Møcklebust for de 9 Mrk: Sm: i Møcklebust som Lars er eiende i Knuds brug  det fra sig till ham at levere eftter sluted foreening   hafde og ladet stefne til Vidne her om som sam/m/e forlig skall have hørt  Lensmanden Iver Helvigen, Halvor Berge og Tørres øfre Sandvigen,  og frem leverede Abel Helvigen een Missive til Retten om sam/m/e forlig under hans Eed, med undskyldning at hand ej self kand møde formedelst svaghed   sam/m/e Missive dat: 8: Maij 1728:

 

1728: 36b

 

  Halvor Berge eftter giorte Eed vidnede de sam/m/e ord som Iver Helvigen skrevet haver,

  det 3de Vidne Tørres øfre Sandvigen blef paaraabt men ej møtte,  Lars Stueland og Anders Røsseland hafde stefnet ham, men ingen af desse Stefne Vidner møtte  stefnemaalet at afhiemle,

  {Monss: Dahl} Forvalter over Rosenthals godtz  Sr: Matias Dal  møtte paa Knud Møcklebustes veigne og forklarede at som Qvindheretz Kierke er eiere for 1 L: Sm:  1 giedskind med bøxsel i denne omtvistede gaard Møcklebust, og desse 9 Mrk: Sm: som nu paa stefnes er i hans brugende part som hand langt over 20 aar brugt haver, og {ieg} hand der over  som over alt det andet godtz  er beskicket til Forvalter  saa skulle hand formeene at saadan Forlig og i mellem handling ej kunde skee af Leilendinger uden hans vidskab og oververelse, ej heller har hand till denne Sag faaen ringeste Kald eller Varsell, \da/ som Kierkens part icke fra dend øfrige part i gaarden er udeelt!! (uddeelt), da paastaar hand at de 2de parter ved Mend maate blive uddeelt, hvor da Lars Boxsnes over sin part kand handle hvis Lougen byder og befaller, og der fore formodede at i denne Sag ej nogen Dom afsiges førend hand louglig stefnet bliver og gaarden bliver louglig fra hin anden adskildt,

  Lars Boxsnes formente at Knud Møcklebust bør holde sit løftte og fra sig levere de 9 Mrk: Sm: som hand bruger og ham til hører, og der om var Dom begierende, og Refererede sig ellers till Leilendingen Knud Møcklebustes bekomne bøxsel sedler  dend eene udgiven af Hr: Claus

 

1728: 37

 

Coren  den gang verende Ombuds Mand for Kierkens anpart i gaarden Møcklebust  dat: Fitie dend 20: Novembr: 1695:   saa og till een bøxsel seddel udgiven af nu Sl: FriHerre Axcel RosenCrantz  FriHerre till Baroniet Rosenthal  paa sam/m/e gaarde part  dat: 20: Junij 1720:

denne sinde forafskeediget,

Forvalteren over Rosenthal og underliggende godtz  Mathias Dahl  bør till denne Sag louglig at varsles, og naar det skeer skall udj Sagen Kiendes videre hvis ret er

 

Dend opsatte Sag af Lensmanden Iver Helvigen eftter Høyædelbaarne Hr: Stifttbefallings Mandens ordre nest avigte Høste ting var indstefnt og til denne tid opsat angaaende Lars Biødnebølis overlast i mod de 2de Leilendinger Knud og Matis Møcklebust med meere  blef nu atter paafordret, men Lars Biødnebølet møtte icke  ej heller nogen paa hans veigne,  saa var og stefnet som till foren Niels og Ole store Fusk for dend u-louglige giorte arrest,  end nu var stefnet til Vidne Lars Stueland og Anders Røsseland  men ingen af dem alle møtte denne sinde   hvor fore Sagen beroer till neste ting, hvor da parterne bør møde til Sagen at svare,   særlig paalegges Vidnerne  een hver af dem under 4 rdr: bøder till deris May:  \at møde/  og skall saa gaaes i Sagen hvis ret er,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager hafde ladet stefne een Soldat ved Nafn Niels Larsen Solberg for hans anden gang

 

1728: 37b

 

begangne Leiermaal, nu med Ingebor Hans datter Læbsøen i Hardanger, der fore at bøde eftter Lougen,

  Lensmanden forklarede at denne Soldat Niels Larsen Solberg er nu ej tilstede, men i Bergen till Batalions Munstringen   og qvindfolcket er ej stefnet  saa som hun er i Wigør hos Hr: Chrestopher Gielmeiden  hvor hun tiener for Ame!! (Amme)

afsagt,

Vell er det saa at Soldaten Niels Larsen Solberg for sin anden gang begne!! (begangne) Leiermaal bør bøde, men som hand endnu staar virkelig i deris May: tieniste for Soldat, saa bør hand dog for Krigs Retten der fore indkaldes, hvor der vel handles der om hvis ret er,  og som qvindfolcket Ingebor Hans datter baade var i Hardanger da dette Leiermaal skeede, og endnu er der at vere, saa søges hun for sine bøder till hendes Verneting,

 

Anders Andersen Nedre Waage frem kom for Retten og forklarede at hans Sl: Fader Anders Andersen Kierevig i Comparentens u-myndige aar till Giert Gietlesen  som nu boer paa Kierevigen  har bort solt bemelte gaard Kierevig  som aarlig er skyldende i Landskyld med bøxsel 1 ½ Løber Smør, og sam/m/e gaard er hans rette og sande oddel, saa lyser hand nu for Retten sin penge mangel, og til Kiende giver at naar hand kand blive saa mange penger megtig  agter hand sam/m/e gaard at indløse, hvilcke

 

1728: 38

 

hans Penge Mangels Lysning hand begierede i Protocolen at maatte indføris til hans eftterrettning i sin tid, som ham ej kunde negtes,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager hafde ladet stefne Mickel Godskalcksen Fladebøe for at vere kom/m/en for tillig med hans qvinde  der fore at bøde eftter Lougen

  Mickel Godskalcksen blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans veigne

  Lensmanden Erick Aackre og hans Søn Anders Aackre hiemlede ved Eed at Mickel louglig er varslet, hvor fore ham paalegges til neste ting at møde, og skall saa gaaes i Sagen hvis ret er

 

Torbiørn Johansen, Torbiørn Samsonsen og Johanes Store Fosse paa egne og sine Naboers veigne hafde ladet stefne Encken paa Siusetter  Ingebor Hans datter  afgangne Ole Larsens Siusetter  formedelst hun indgaar [i] deris Field Mark med sine Creaturer og bort beiter deris Fæ Mark  og der for uden hugger i deris Skoug paa sam/m/e steder, med formoding at hun sig der fra bør endtholde, og til at bevise hvad forlaaf hun der till kand have, og at betale deris omkostning,

  Rasmus, Arne og Sverke Berge hiemlede ved Eed at hun louglig i denne Sag er stefnet  og forklarede Mendene at hun gaf dem til giensvar at hun møder icke førend hendes Loug Verge Lars Øfsthuus i Qvam i Hardanger ogsaa bliver warslet till

 

1728: 38b

 

Sagen at svare,

  Men Citanterne formente at de har icke nødig at stefne hendes Loug Verge  paastod at hun bør møde og svare till Sagen,

denne sinde forafskeediget,

Ingebor Siusætter bør til neste ting at møde, till hvilcken tid Citanterne ogsaa bør varsle hendes Loug Verge Lars Øfsthuus  og skall saa i Sagen Kiendes hvis ret er.

 

Mickel Knudsen, Peder, og Siur  alle boende paa dend gaard Øye,  Brynild, Anders og Otte Øfsthuus,  Erick og Peder Aackre  alle til sam/m/en hafde ladet stefne, Torkild, Helge og Herlof Skielnes formedelst de indsetter deris Creaturer i deris Fæbeite og FæHouge og udbeiter deris græs uden deris forlaaf og tilladelse, med formodning og paastand at det ej bør skee  og at saadant icke er taalelig  og at de bør betale dem deris skade og eftter dags entholde sig der fra, saa som de aldeelis ingen lod eller deel haver i denne Mark, men ere gandske der til fremede, paastod og at de bør betalle dem denne prossesses omkostning, og der om var Dom begierende,

  Alle de 3de Mend af Skielnes møtte i Retten till Sagen at svare  at de icke kand negte at deris Creaturer jo af dem er indsat i sam/m/e Mark, men de har forlof der till af opsiderne paa øfre Waage, Nedre Vaage og Traa  som eier i sam/m/e Mark  og eftter deris forlaaf er det skeed,

  Citanterne hafde og stefnet til Vidne i denne Sag

 

1728: 39

 

Jon Giære, Niels Øfsthuus  boer paa Solaas, Johannes Houkenes, og Sirj Haavers datter  nu til huus i Kierevigen, som skulle vere Vidne til at Skielneses opsidere icke er eier i sam/m/e Mark  men de indCiterede Mend paa Skielnes tilstod self at de icke noget i sam/m/e Mark er eiende, men de allene har forlaaf af de Mend paa Waagenr!! og Traa, og der for uden tilstod de at der i forige tider har voren gierde i mellem desse gaarder som nu ancker paa beitet  og de Mend og deris gaarder som har givet forlaaf, formente der fore at de bør Kiendes frj for Citanternes tiltale,

Afsagt,

Torkild, Helge og Herlof Skielnes tillstaar \Self/ for Retten indted at vere eiende i denne omtvistede Fæbeite som Øye, Øfsthuus og Aackre med fleere er eiende,  Thj bør Skielneses opsidere eftter dags at endtholde sig med deris Creaturer fra dette paa anckede Fæbeite, og ej meere der sig med sine Creaturer lade finde, ald dend stund indted gierde {er} opsettes som kand forhindre Creaturerne fra beitet  og som Skielneses opsidere saaledes til denne tid har uden Citanternes villie i nogle aar beited i Marken, saa bør de og een hver for sig at betale til Citanterne een half Rixdaller  og udj foraarsagede omkostning till sam/m/en 2 Mrk: 8 s:  alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

1728: 39b

 

 

Publiceret Anders Aanundsen Svindland  hans udgifne gave bref till qvinde Ane Willums datter paa sin halve hovedlaad eftter hans død, dat: Aachre d: 10 Maij 1728

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager tillspurte Almuen paa Tinget om dennem ej vitterlig er at Sl: Fogden Ole Larsen betalte dennem af Almuen som skydsede fra og til Tingene det aar 1726: eftter deris May: skatte Forordning  hver Mand for hver Miil 4 s: penge  saa vel de 4re Mand som skydsede ham Self  som de 4re Mand som skydsede Sorenskriveren

  Almuen af begge Skibreder der til svarede at det er i alle maader vist at Sl: Fogden det aar 1726: saa vell som alle forige aar betalte de 8 Mand som skydsede ham og Sorenskriveren paa Tingene det aar 1726: rigtig betalede hver Mand for hver Miil 4 s: danske  saa de der over [ej] hafde det ringeste at klage,   og fremstod for Retten Abel Helvigen  og med ham Halvor Berge, Lensmanden af Strandebarm  Erick Aackre  og med ham Peder Aackre  som ved Eed testerede at Almuens forklaring der om er sanden,

  dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som ham ej kunde negtes.

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager tilspurte Almuen af begge desse Skibreder om hand icke afvigte aar 1727: rigtig betalte dennem som skydsede paa

 

1728: 40

 

Tingene  saa vel de 4 Mand for ham self  som de 4 Mand for Sorenskriveren  betalte hver Mand for hver Miil 4 s: dandske eftter deris May: skatte bref,

  Almuen over alt der til svarede, at det i alle maader er vist at dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager alle tider forleden aar paa alle tinge rigtig betalede de 8 Mand som skydsede ham og Sorenskriveren  betalte hver Mand for hver Miil 4 s:   og fremstod for Retten Abel Helvigen  og med ham Halvor Berge af Qvindheretz skibre!!, i lige maade af Strandebarms skibrede Lensmanden Erick Aackre og Peder Aackre  som ved Eed forklarede at Almuens udsigende her om er sanden

  dette begierede Monss: Bager at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som ham ej kunde negtes,

 

Monss: Niels Bager tillspurte Almuen af desse 2de Skibreder, om de er vidende at afvigte aar 1727: er forefalden noget af eftterskrefne Kongl: indkomster  saa som, om nogen oprydninger findes der icke er sat i skat, om her er falden noget Strandet godtz eller wrag, om her er falden 60 eller 3de 40: Lod Sølfs bøder, 6te og 10de penge for uden Riges førte midler, forbrut odels godtz

 

1728: 40b

 

eller arveløs godtz, om her findes nogen Strandsidere, Hand Verkes Folck, Pebber Svene, bønder Sønner eller Huusmend som har givet nogen skatt eller skatte bør, om her er falden nogen Straf bøder, Qverne skatt eller noget af Enge slaatter, forbrute boes laadder, Leiermaals bøder af ægte fælder, andre Leiermaals bøder som over gaar 20 rdr:, forlofs penge fleere end som Sorenskriverens forteignelse om formelder  eller nogen anden slags indkomster som deris May: i saa maader burde eller kunde beregnes, sambt og om de affelte gaarder er i bedre stand end til foren  eller udj een eller andre maader forbedrede till deris May: skatters formeerelse,

  Almuen af begge skibreder der til svarede at aldeelis ingen af alle desse Kongl: indkomster i desse 2de skibreder avigte aar 1727: er forefalden, og ej fleere forlaafs penge end Sorenskriverens oplæste Specification om melder,   og frem stod for Retten af Qvindheretz skibrede Abel Helvigen og Halvor Berge   af Strandebarms skibrede Lensmanden Erick Aackre og Peder Aackre  som ædlig testerede at Almuens forklaring her om er sanden,

  dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som ham ej kunde negtes.

 

 

 

Dend 21: Aug: blef holden almindelig Som/m/er ting paa Fietie for Etne og Fielbergs Skibredes Almue  baade af Lænetz og Halsnøe Closters godtz

 

1728: 41

 

oververende Kongl: May: Foget Sr: Adam Levin Omsorg!! (Onsorg), Lensmendene Johanes Fietie, Niels Lunde og Mogens Nordhuus  med eftterskrefne Lougret, Iver Østrem, Olle Johansen Støle, Torben Støle, Johanes Fiøsne, Ellias Lille Dalle, Knud Brendeland, Ole Wae og Torben Østrem, sambt Almue flere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret deris Kongl: May: aller Naadigste udgifne bestallings bref till Sr: Adam Livin Onsorg at vere Foget udj Sundhords og Hardangers Fogderier  dat: 11 Septembr: 1727:

 

Publiceret Cammer Collegie Placat angaaende eendeel Kongl: indkomsters Forpagtning Nordenfields i Norge for de aaringer 1729: 1730: og 1731:  dat: 29 Maij 1728:

 

Publiceret een aller Naadigst bevilling paa dend hugne Trælastes udførsel till 7: Junij 1728:

 

Der eftter fremstillede sig for Retten Lars Larsen Udbiue, som berettede at som hans qvinde Dordei Tollacks datter med hendes Søn Halvor Svensen Arnevig  som ælste Datter og ælste Søn er aller nermeste oddels berettiget till 1 ½ Løber Sm: med bøxsel i gaarden Arnevig  som Lars Nielsen Arnevig eier og beboer  at indløse, saa lyser hand her med sin Penge mangel sam/m/e godtz at indløse, naar hun eller hand der til penge kand bekom/m/e, med begier at dette i Protocolen maatte indføris

 

1728: 41b

 

med berettning at denne Penge Mangel for 5 aar siden till Som/m/er tinget er bleven tingløst!!, hvilcke hand og begierede maatte anteignes,

 

 

 

Dend 25: aug: blef holden almindelig Som/m/erting paa Gielmervig for Skaanevigs Skibredes Almue  baade af Lænetz og Halsnøe Closteres godtz, sambt Halsnøe Closteres Almue {over} af Opdals Skibrede, oververende Kongl: May: Foget Sr: Onsorg, Lensmendene Peder Gielmervig, Johanes Sioe og Tosten Skaarpen  med eftterskrefne Lougret, Ole Larsen, Erick og Lars Siursen Wicke, Lars Øfstebøe, Lars Aartun, Ole Waagen, Siur Skrom/m/e  og Peder Gielmervig i Erick Furdals sted, sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: breve og andre høye befallinger som for hen findes indført,

 

Publiceret Sl: afgangne Hr: Stifttbefallings Mand Undals udgifne Consistution till Jacob Larsen Walen paa gastgeberiet sam/m/estedtz  dat: Bergen dend 26: Junij 1727:

 

Publiceret Hr: Capit: Lillienschiolds udstede bøxsel seddel till Ole Larsen paa 1 Løb Smørs Landskyld i Handeland  dat: 12: aug: 1728:

 

Publiceret Fogden Ole Larsens udstede bøxsel seddel till Hans Endresen paa

 

1728: 42

 

1 L: Sm:  1 H: i gaarden Sætre  Halsnøe Closteret til hørende  dat: 29: Novembr: 1727:

 

Publiceret Jon (Jan) Rickertsen Museland, Halvor Tøresen Berge og Jens Rickertsen Nedre Museland  deris udgifne skiøde till Erick Haldorsen Ytre Matre paa 18: Mrk: Smørs Landskyld uden bøxsel  i bemelte gaard Ytre Matre  i mod penge for hver Mrk: Smørs Landskyld  3 Mrk:  dat: 24: Novembr: 1727:

 

Publiceret Erick Haldorsen ytre Matres udgifne bøxsel seddel till Siur Øriensen ytre Matre paa 1 L: Sm: i Matre  dat: 21: April 1727:

 

Publiceret dend Constituerede Foget Monss: Niels Bagers Paa Kongl: May: Foget Sr: Ole Larsens veigne hans udstede bøxsel seddel till Hans Endresen paa 1 L: Sm:  1 H: i gaarden Sætre  dat: 20: Novembr: 1727:

 

Publiceret Sl: Hr: Stifttbefallingsmand Andreas Undals udgifne bestalling til Jacob Jacobsen Walen paa at vere gastgeber i Walen  dat: 26: Junij 1727:

 

Frem kom for Retten {Bunde Le} dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager  som paa Welædle og Welbyrdige Hr: Capit: Uldrich Lillienschiolds veigne gaf till Kiende, at som i aaret 1726:  i medens hand var i deris May: tieniste

 

1728: 42b

 

forhindret at kom/m/e tilstede ved offentlig Auction  er bleven bortsolt eendeel oddels gaarder liggende her i Sundhords Fogderie  hans Sl: Hr: Fader Obr: Lieut: Petter Montagnie de Lillienschiold til hørende, hvilcke oddels gaarder  eller nogle der af  hand med tiden agter at indløse, saa giver hand saadant her med offentlig for Retten til Kiende, at naar hands leilighed der till bliver, vill hand desse gaarder eller gaardsparter indløse, saa som de alle ere hans rette og sande oddel,  hand haver ej heller till foren sam/m/e kundet for Retten til Kiende give, eftterdj hand ved deris May: tieniste der til har voren forhindret, saa som hand nu først nylig fra Danmrk: eftter aller Naadigst tilladelse er opkom/m/en, begierede der fore at det nu i Ting Protocolen maatte anteignes og indføris  hannem i fremtiden till eftterrettning, som og her ved skeer.

 

Lars Svendsen Tvetnes af Strandvigs Skibr: hafde ladet stefne David Huuse i Ølvesbøygden af Halsnøe Closters godtz for 9 rdr: penge hand hannem skulle vere skyldig  for uden for Næver og uld 5 Mrk:, med paastand at hand sam/m/e penge tillige med omkostning bør til døm/m/es at betalle,

  David Huuse blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans veigne,

 

1728: 43

 

  Tosten Skaarpen og Madtz Floernes hiemlede ved Eed at David Huuse louglig er varslet,

  Thj paalegges David Huuse till neste ting at møde  og skall siden i Sagen gaaes hvis ret er.

 

Gyre Traavig hafde atter ladet stefne Johanes Nielsen Tvet for at betale hende oddels Retten til ½ L: Sm: i Tvet som hand beboer, Men Johanes møtte icke endnu  ej heller nogen paa hans veigne, men Stefne Vidnet Elling Skaarpetvet  som tillige med Lensmanden Tosten Skorpen ham skall have stefnet  møtte icke, hvor fore Sagen igien louglig vil indvarsles,

 

Publiceret et Auctions skiøde udgiven af Sorenskriveren Peder Heiberg {paa} till de 2de brødre Erick Siursen og Ole Siursen Wicke paa 12 Mrk: Sm: med bøxsel  i deris paaboende gaard  bemelte Wicke  i mod penge 6 rdr:  dat: 5 Januarj 1728:

 

Publiceret et Auctions skiøde till Jens Aanundsen paa 1 ½ L: Sm:  ¾ H: i gaarden Ertzland med bøxsel  i mod penge 180 rdr:  dat: 13: Novembr: 1727:

 

Publiceret eet Auctions skiøde udgiven till Siur Ellingsen paa 19 2/7 Mrk: Sm: med bøxsell  i Rullestad  i mod penge 24 rdr:  dat: 5 Januarj 1728:

 

1728: 43b

 

 

Publiceret et Auctions skiøde udgiven til Mickel Pedersen paa ½ L: Sm:  1 Vog Koren med bøxsel  i hans paaboende gaard Mortvet  i mod penge 30 rdr:  dat: 13 Novembr: 1727:

 

Publiceret et Auctions skiøde udgiven till Sogne Presten till Findaas  Hr: Jesper Omsen  paa 2 pd: 18: Mrk: Sm: med bøxsel  i dend gaard Lechnes  tillforen tilhørende afgangne obr: Lieut: Montagnie de Lillienschiold  i mod penge 33 rdr: 1 Mrk:  dat: 13: Novembr: 1727:

 

Publiceret et Auctions skiøde udgifven till Ole Halvorsen paa de 2de Jordeparter  Nemblig  Masdalen 12 Mrk: Sm:  og Horte Dals Skougeteig  med bøxsel  for penge 18 rdr:  dat: 13: Novembr: 1727:

 

Publiceret et Auctions skiøde udgiven till Godskalck Johansen Skiold paa de 2de Jorde parter  nemblig  Glomen med bøxsel  12 Mrk: Sm:  for penge 12 rdr:  og Lund Dallen med bøxsel  12 Mrk: Sm:  for 3 rdr:  dat: 13: Novembr: 1727:

 

Publiceret et Auctions skiøde udgiven till Hans Halsteinsen paa 18 Mrk: Smør med bøxsel  i dend gaard Braaskaatt  i mod penge 9 rdr:  dat: 20: Decembr: 1726:

 

 

Dend 26: aug: blef Tinget atter sat eftter sedvanlig maade  og Retten betient med for indførte Lougret,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Lars Ericksen  boende paa Aartun  for Leiermaal

 

1728: 44

 

i sit ægteskab  med qvindfolcket Marj Ols datter  begge at lide eftter Lougen,

  Lars Aartun og qvindfolcket Mari Ols datter møtte begge for Retten og endnu som før tilstod deris forseelse,

  Kongl: May: Foget Referede!! sig till dend holte Registering i Lars Aartuns boe, og som hand der af fornemer at indted bliver till overs af hans boe naar Creditorene har faaen deris betalling  hand da for sin Person maatte blive til Kiendt eftter deris May: aller Naadigste Forordning at straffes paa Kroppen med Gabestocken, og der om ervartede een endelig Dom,

  Lars Aartun her til svarede at som hand indted til bøder er eiende, vill hand dog med Fogden accordere og aftinge om noget at betalle, og blef hand med Fogden for Retten foreenet at skulle give till deris May: i Bøder 20 rdr:  hvor med Fogden var fornøyet  med paastand Dom der paa at erlange,  for det øfrige paastod bøder eftter Lougen for qvindfolcket Marj Ols datter,

Afsagt,

Eftterdj der befindes af dend i Rette lagde Registering at Lars Aartuns eiendeele ej til strecker at betale dend fordrende gield, Saa bør hand dog betalle de for accorderede bøder med 20 rdr:   i lige maade bør qvindfolcket Marj Ols datter at bøde sine Leiermaals bøder med

 

1728: 44b

 

Penge 6 rdr:  alt inden 15ten dage under Nam og Vurdering i deris boe og formue hvor de findes,

 

Publiceret Hendrick Hendricksen Urdals udgifne bøxsel seddel till Torkild Pedersen paa 1 L: 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Fosse   tilhører Etne Skibrede

 

 

 

Dend 30: aug: blef holden almindelig Som/m/er ting paa Aackre for Strandebarms og Qvindheres Skibreder, oververende Kongl: May: Foget Sr: Onsorg, bunde Lensmendene Anders Aackre  og udj Lensmanden Iver Helvigens sted  hans Søn Abel Helvigen  med eftterskrefne Lougret, Hans Rasmusen Brue,  Sverke, Rasmus og Arne Berge,  Brynild Øfsthuus, Mickel Om/m/e, Lars Børsem og Torgier Bru, sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: breve og andre befallinger som for hen findes indført,

 

Publiceret Ane Øriens datter  Sl: Gutorm Utnes  og Torgier Samsonsen Fosses udstede bøxsel seddel till Niels Asbiørnsen paa 1 L: Sm: i BreEbne  dat: 28: aug: 1728:

 

Lensmanden Iver Helvigen af Qvindheres Skibrede hafde atter ladet stefne Lars Torsen Biødnebøle for dend volsom gierning i mod opsiderne paa Møcklebust  Knud og Matis  som fra forige Ting till denne tid var opsat,  i ligemaade stefnet Vidnerne Lars Stueland og Anders Røsseland,  endnu var stefnt de 2de Mend Niels og Ole Store Fusk  som var med Lars Biødnebøle da dette skeede,

  Lars Biøndnebøl møtte till Sagen at svare

 

1728: 45

 

saa møtte og paa Lensmanden Iver Helvigens veigne hans Søn Abel Helvigen, i ligemaade møtte de begge Vidner Lars Stueland og Anders Røsseland, saa møtte og de 2de Mend Niels og Ole Store Fousk,

  der eftter blef de 2de Vidner {Niels og} \Lars/ store Fousk!! (Stueland) og Anders Røsseland [frem kaldet] og Eeden for dem {af} med dens forklaring af Lougbogen oplæst, med formaning Sanhed at udsige og forklare, og frem komst!! først

  Lars Stueland  som eftter giorte Eed vidnede, at nest leden aar 4de Pinsedag fick hand bud fra Lars Biøndnebøle at hand skulle kom/m/e til ham paa Lille Møcklebust, men viste icke hvad hand vilde ham, og hand gick der hen, siden kom og till Møcklebust Anders Røsseland, og da \de/ var komen der i Matis Møcklebustes Stue  og Manden Knud Møcklebust var inde, men før de gick ind var Lars Biødnebøl ingaaen till Knud i Stuen og de hørde nogen allarm inde, og da gick de ind, og da de kom ind hørde de at Lars Biøndnebøl sagde till Knud at hand skulle fløtte fra Jorden inden 3de Solemerker, Knud svarede  du har ej magt der till, men Lars sagde hand skulle fløtte, der paa [bad]? desse 2de Vidner Knud at hand skulle gaa ud, men Lars Biødnebøl tog Knud i skiegget, og da Knud gick ud af Stuen spente Lars Biødnebøl Knud i Rompen med sin Foed, og sagde til

 

1728: 45b

 

{Lars} Knud  her ud din Hund, du skall fra Jorden inden 3de Solemerker, og Knud gick ud i gaarden og de andre med, og da de kom i gaarden brugte Lars Munden med skienden mod Knud, men hand kand ej erindre hvad ord der blef talt   videre veed hand icke at vidne i denne Sag  tj hand og det andet Vidne gick fra gaarden igien,

  Anders Røsseland eftter giorte Eed vidnede i alle maader lige som Lars Stueland forklaret haver, og sagde sig indted meere at vidne,

  der eftter frem kom for Retten de 2de Mend Niels og Ole store Fusk  som forklarede at de nest avigte Høst  da Koren og Høe var ind høsted  {og} eftter Lars Biødnebøles begiering kom till Møcklebust i Matises Stue, da hørde hand at Lars Biøndnebøle sagde til Matis at hand icke maatte terske noget af sit Koren  icke heller hugge noget i Skougen, men Matis svarede hand at hand maatte terske og hugge saa meget som fornøden giøris, men Lars svarede at der som hand rørde noget  da skulle hand kastes i bolt og Jern,  videre viste hand icke at vidne i nogen maade,

  Ole Store Fusk og Jon Røsseland forklarede i alle maader lige som Niels forklaret haver

  Abell Helvigen og Tørres Sandvigen forklarede at nest avigte Høst kom begge Møcklebustes Mendene  Matis og Knud  ud till Helvigentill Lensmanden og klagede for ham at Lars Biøndnebø har sat Laas for Matis Møcklebustads!! Stue dør

 

1728: 46

 

og Abel med Tørres Sandvigen og Lensmanden Iver Helvigen foer ind og tog Laaset fra Stuen og een anden skut  som og Lars Biødnebøle hafde sat Laas fore,

  Lars Biødnebøle tilstod for Retten at hand hafde sat Laas for desse 2de Huuser  men det giorde hand fordj at hand ind sat der udj noget Koren og andet smaat som hand førde med sig een gang fra byen, forklarede at hand satte Laaset for desse dører straxst eftter Pins tid, og Mendene som tog Laaset sagde at sam/m/e Laase stod alt till Høsten da de tog Laaset fra, og mente Lars Biønbøle!! at hand baade hafde magt till at sette Laas for dørene, saa og at bruge gaarden  saa som dend er hans rette oddel til gaarden, tilstod dog nu indted at eie i dend, men hand paastod at opsiderne bør bevise hvorledes de er komen till gaarden, tj før de det louglig beviser  har de ej med gaarden at bestille i nogen maade,

  Opsiderne Refererede sig till sine i rette lagde bøxsel seddler  og formodede at det er nock for dem, og paastod at de bør bruge og beholde deris Jord med fred for Lars Biøndnebøle, og der om var Dom begierende,

  Parterne paa begge sider blef tilspurt om de videre hafde i Retten at fremføre

 

1728: 46b

 

Men de svarede Nej  at de ej videre hafde at proponere, hvor fore i Sagen endelig blef

Dømbt og Afsagt

Det er bevislig giort med 2de Eedtagne Vidner, at Lars Biødnebøl er kom/m/en till gaarden Lille Møcklebust, og over faldet Knud Møcklebust med haargreb og spent ham med sin Foed, har udsagt ham fra Jorden  endog hand ej det ringeste der i er eiende, hand har og sat Laas for Matis Møcklebustes Stue og et andet huus paa gaarden, hvilcke Laase ere bleven bestaaende eftter Lars BiødneBøles egen tilstaaelse fra Pins tider og indtil høsten der eftter, da Laasene ved Rettens Midel blef bort tagen,  ald denne adfer og gierning har Lars Biødnebøle giort uden aarsage, sam/m/e overlast er stridende i mod Lougens 6te bogs 9 Capit: 2 art:   Thj bør Lars Biødnebøle eftter sam/m/e Lougens articul at bøde for huusfred 3de 40 Lod Sølf, og give opsiderne paa Møcklebust  Knud og Matis  i foraarsagede omkostning 4 rdr:  alt inden 15ten dage under Nam og Vurdering i sin boe,

 

Lars Bogsnes hafde atter ladet stefne Knud Møcklebust for de 9 Mrk: Smørs Leie som hand eftter giorte forEening skulle have leveret fra sig till Matis Møcklebustes brug, som fra forige ting till nu blef opsat, og

 

1728: 47

 

møtte nu Lars Bogsnes self og indgaf sin skrefttlig stefning i sam/m/e Sag  dat: 10 aug: 1728:  hvilcke stefning af vedkom/m/ende fantes paaskreven louglig at vere forkyndt,

  Knud Møcklebust møtte og for Retten til Sagen at svare, og tilstod sam/m/e forlig at have giort, men formente at det er et u-lougligt forlig  og der fore paastod at vere frj for Lars Bogsneses tiltale,

  det eene Vidne Tørres Sandvigen møtte ogsaa  og eftter giorte Eed forklarede lige som de andre 2de Vidner til foren forklaret haver,

  Lars Bogsnes paastod Dom baade paa de 9 Mrk: Smør og paa omkostning

  ingen af parterne hafde videre at indføre,

og blef der fore i Sagen Kiendt

Dømbt og afsagt,

Det befindes med 3de Vidner at Knud Møcklebust godvillig er bleven foreenet med Lars Bogsnes, at hand skulle over give af sin brugende part i Møcklebust de 9 Mrk: Smørs Leie som hand bruger  Lars Bognes til hørende, men sam/m/e foreening ej har eftter kom/m/et, men paastaar at dend ej bør vere af nogen verdj, Men som deris May: Loug tilholder at alle de Contracter som frj villig giøris af dem der er Myndig  skulle

 

1728: 47b

 

holdes, naar de icke er stridende i mod Loug og erbarhed,  Thj bør Knud Møcklebust till først komende Foraar till Lars Bogsnes sam/m/e 9 Mrk: Smørs brug at overlevere  og staar det siden Lars Bognes frit fore at lade dem bruge ved sin Leilending Matis Møcklebust, og giver Knud Møcklebust till Lars Bogsnes i foraarsagede omkostning 1 rdr: 4 Mrk: inden 15ten dage under adfer eftter Lougen.

 

Knud Næs haver ladet stefne sin broder Ole Næss for medelst hand ej eftter forige afsigt har villet give ham noget skiøde paa de 24 ¾ Mrk: Sm: i Næss som [hand] baade eftter hiem tings og Lougtings Dom er tildømbt  endog hand for lenge siden har betalt ham penge for sam/m/e Jordepart 55 rdr: 4 Mrk: 2 s:  og endog at hand under straf er bleven paalagt at udferdige skiødet  saa er det dog ej skeed,  i rette lagde endnu Lougmandens afsagde Dom, hvilcke ham er bleven forkyndt

  Ole Næss møtte icke  ej heller nogen paa hans veigne,

  Johanes og Anders Hukenes hiemlede ved Eed at de hannem louglig i denne Sag har varslet,

  endnu er hand og stefnt for de 8 Mrk: hand eftter forige Dom  dømbt dend 18: aug: 1727:  er tilfunden at betalle  paastod Dom til betalling baade for sam/m/e 8 Mrk: og for videre omkostning, saa og at Ole bør underskrive et lougligt skiøde  og om alt var Dom begierende

 

1728: 48

 

Afsagt,

Dend 18 aug: afvigte aar 1727: blef Ole Siursen Næs ved Dom tilfunden at meddeele sin broder Knud Siursen Næs eet lougligt skiøde paa de 24 ¾ Mrk: Smørs Leie udj Næss  og det under 4 rdr: bøder til deris May:  men sam/m/e skiøde er af ham ej siden dend tid udferdiget, tj bør hand desse forbenefnte 4 rdr: till deris May: at betale, saa og de da til dømbte 1 rdr: 2 Mrk: udj omkostning inden 15ten dage under excecution eftter Lougen,  Og forelegges ham endnu af Retten sam/m/e skiøde at udgive {til} inden neste ting under 6 rdr: bøder til deris May:  og giver hand denne sinde i foraarsagede omkostning till sin broder Knud Næs 4 Mrk: danske  i lige maade under adfer eftter Lougen

 

Jon Aarvig hafde ladet stefne Anders Fladebøe for een deel Renter for 13 ½ rdr: penge hand for omtrent nogle 20 aar siden har landt!! (laandt) ham, men betalte dem igien til bagers for omtrent 16 eller 17 aar siden, og gaf ham sam/m/e gang 3 Mrk:  formente at {vere frj} hand bør betale ham renter som rester

  Anders Fladebøe møtte i Rette og tilstod at have faaen af Jon Aarvig 13 ½ rdr:  og det for nogle og 20 aar siden, hvilcke penge hand for mange aar siden har

 

1728: 48b

 

til bage leveret  formodede at om Jon Aarvig hos ham noget i saa maade har haftt at fordre, hand nu eftter saa mange aars forløb dennem kunde indkreve  paastod der fore at fri Kiendes for sam/m/e krevende renter,

  Jon Aarvigens Søn Torbiørn Jonsen paastod Dom tillige med omkostning,

Afsagt,

Det er nu over 16 aar siden at Anders Fladebøe har till bage leveret Jon Aarvig de hannem lante!! (laante) penge  som for meere end 20 aars tid ere udlaante  og i midlertid ej før nu stefnet der paa,  tj bliver Anders Fladebøe frj for Jon Aarvigens tiltale,

 

Dend opsatte Sag i mellem opsiderne paa Fosse og Ingebor Johanes Datter Siusætter om det paa anckede beite  som neste ting blef opsat, og møtte nu parterne paa begge sider, og hafde de i lige maade ladet stefne Encken for[dj] hun i dette beite har forhuggen skougen, med paastand hun og sam/m/e skade bør betale,

  Encken[s] Søn Hans Olsen møtte i Rette og forskiød sig til Aasteden, og formente at naar Sagen der bliver indstefnt  vill hun bevise at sam/m/e beite hende med rette til hører,

denne sinde forafskeediget,

udj denne Sag kand ej noget Kiendes eller Dømmes før end siun og gransking skeer  hvor fore Sagen til Aasteden henvises

 

1728: 49

 

og naar Sagen louglig der bliver indstefnt  skall gaaes i Sagen hvis ret er

 

 

Dend 2: Septembr: blef Retten betient paa dend gaard Brue udj Strandebarms Skibrede udinden een Aasteds Sag, i mellem opsiderne paa ermelte Brue og Sogne Presten till Strandebarms Prestegield  Mag: Ole Gierdrum  angaaende nogen Fæbeite oppe udj Dallen, hvor da Retten blef betient med eftterskrefne Lougret, Peder Furreberg, Godskalck Sundall, Anders Aarsand, Knud Bondhuus, Brynild Lj og Kietil Braatun, saa var og nerverende Lensmanden Erick Aackre.

  Till hvilcken tid Mag: Ole Gierdrum hafde ladet stefne Siur, {Peder,} Ole Torgersen, Ole Wiglicksen, Hans Torbiørnsen og Torgier Brue for medelst \de/ nest avigte Høst 1727: har til taget sig i mod sedvane een Nye Fædreftt med deris Creaturer at drive over Prestegaardens bøe, og der eftter bemegtiget sig et Fæbeite oppe udj Dallen  som de ej af alders tid brugt haver  der fore at lide og undgielde hvis de i mod Lougen brugt haver, men har fult Presterne af gam/m/el tid  og ej dem,  der nest fordj de har hugget i Prestegaardens tilliggende skoug, baade brende veed, Marke skoug, Tyndeband og meere, alt at lide der fore eftter Lougen,

  de indstefnte 5 Mend møtte till Sagen at svare  og tilstod louglig at vere varslede,

 

1728: 49b

 

Men de forklarede at de formente at eftter dj de Eier og har deris bøe og Enge slaatter inde udj Strandedallen, saa indref de deris Creaturer i Dallen ej over Prestegaardens bøe  men igienem Preste gaardens bøe langst dend rette Kiørsel Vej  som de altid haver  og ind udj dallen paa deris Engeslaatter og bøe, og da dette skeede  da var baade høe og Koren indhøsted, og indted af alt ude men i Huus, og da deris Fæ kom ind i dallen  da var alt Prestens Fæ {alt} der indreven og gick saa vel paa deris bøe som paa hans egen, formente at de saa vel om Høsten som Sogne Presten bør beite med deris Fæ paa deris egne Engeslaatte, og om end skiønt at de icke tilforen har haftt deris Melcke Fæ der inde i dalen, saa har de dog betet!! (beitet) der med deris ung fæ og Hester, men for leden aar da hafde de icke andet Fæ i dalen uden Melcke Fæet allene, formente at de der udj ej har giort nogen u-ret,

  Mag: Ole Gierdrum her til svarede at hand formeener at deris Fæ dreftt de fore tager sig om Høsten før end den 14: Octobr:  er tvert i mod deris May: Loug, og der for uden meener hand at dend Vej er u-louglig og ej bør at føre eller kiøre, men formodede at de sam/m/e Vej bør forbydes, der nest formente hand at det beite de har tiltaget sig i dallen  hør dem ej til, men bør eftter gam/m/el sedvane at følge Preste gaarden  som dend har fult uden ancke i Mande minde

 

1728: 50

 

tj det har veret gam/m/el sedvane at naar Engen er bleven af Brues opsidere slagen og indhøsted, saa tilhører beited Preste gaarden  og ej andre,

  de indCiterede opsidere paa Brue svarede her til at de tilstaar de icke har beited der inde i dallen med sit Melcke Fæ  men allene med deris ung Fæ, Øger og Smaler, og om end skiønt de icke har voren der inde med sit Melcke Fæe  de der fore icke har forspilt deris ret, at beite der med sit Melcke Fæ, og paastod at saa lenge de eier og slaer i Dalen  de og bør beite der med sine Creaturer lige saa vel som Sogne Presten, tj deris Meste bøe er der inde i dallen, men ickun her hieme har ringe slaatte, begierede at deris bøe og slaatte i dalen maatte blive siunet og besigtiget   ellers Referede!! de at der er mange gaarder som eier der inde i dallen, saa som Preste gaarden, Haabreke, Skogesal, Berge og Brue, og een hver af desse gaarder har deris slaatte der inde eftter Jordernes storlighed, og skylder een hver gaard for sig saaledes,  Preste gaarden 4 ½ Løb Sm:    \Skogesal/ 1 L: og 1 pd: Sm:    Haabrecke 1 ½ L:    Berge 6 L:    Brue 5 ½ L:  hvor af Hans Rasmusen bruger 1 L: 18 Mrk: Sm:  som nu ej {har} er stenfnt!! i denne Sag, men dog alligevel beiter i dallen med sine Creaturer,

  Der eftter forføyede Vj os sambtlig udj begge parters nerverelse op i Dallen  Slaatterne og Marken at besee og siune, og paa Weien

 

1728: 50b

 

till Dalen besaag Vj først dend paa anckede Vej som opsiderne paa Brue op kiørde deris Qveg forleden aar, og befant at det var dend ordinarie Kiørsel Vej, og saadan een Vej som de alle tider driver deris Qveg, og er een almindelig Vej for dend heele bøygd,  tiden da de op kiørte var og eftter parternes tilstaaelse eftter dend tid da Høe og Koren var indhøsted  uden nogen faa Høysotter af Haa stod oppe paa Marken oven for broen, og hafde ej Prestens Folck møtt Creaturene  hafde de icke viget af Veien, men da de blef Jaget  løb de ud af Veien paa bøen, dog ej giorde nogen skade, ellers forklarede opsiderne paa Bru at de gierne vil og skal opkiøre deris Qveg een anden Vej uden gierdes paa dend anden side af dend nederste broe, som og eftter voris siun lettelig kand skee  for Despute der udinden at hindre og fore kom/m/e,   Vj besaag og flitlig udgrandskede een hver gaards eiendeele udj Dallen  baade af Slaater og beite  [og] befant at Prestegaarden ej har meere Slaatte og Mark der oppe end de andre  saa at een hver gaard eftter sin Jord og Skylds storlighed har saa gaat som lige meget, og naar det end skulle rettelig udgrandskes  har Prestegaarden eftter sin Jords skyld lidet mindre end de andre gaarder eftter deris skyld, saa som at Bru her hieme ved huusene har liden bøe, og der fore har meget i Dallen,

  hvad sig angaar det paa anckede hugster i skougen  da befant Vj at der var huggen

 

1728: 51

 

een tem/m/elig deel, men ickun lidet der af nylig, men dend meste skade er skeed for 7: 8: og 9 aar siden,

  der eftter forføyede Vj os hiem igien til Aasteden Bru, hvor sambtlig parter atter møtte i Rette, og paastod Sogne Presten at det som er hugget i dallen er skeed af Brues opsidere  og ej af nogen anden, og formente at de der fore bør anseeis til straf,

  Leilendingerne paa Bru her til svarede at de aldeelis indted har hugget, paastod at Sogne Presten det louglig bør bevise, dog tilstod Siur Bru at hans datter Sirj forleden aar hafde hugget een deel qvist som hun bar paa sin ryg, og hand talede der om med Presten og bad om forladelse, og eftterlod Presten sam/m/e hendes forseelse dend gang  saa som det skeede i mod Siur Brues Villie, hvilcket og unge Hr: Ole Gierdrum tilstod,  aldt det øfrige som er hugget  er ej skeed af dem, men de paastod at Sogne Presten det bør bevise   ellers berettede de at Sogne Presten har givet opsiderne paa Tangeraas forlof at hugge, som ej vedkom/m/er dem,   Sogne Presten tilstod at saa er skeed, men opsiderne paa Bru har hugget uden nogen forlof eller minde, hvor til opsiderne svarede at de det ej har giort,

 

1728: 51b

 

  der eftter indlagde Sogne Presten Mag: Ole Gierdrum sit skrefttlige forset  dat: Ivershuus dend 2dend Septembr: 1728:   der eftter indgaf hand Sl: Hr: Stifttbefallings Mand Undals skrefttlig befalling og andordning i denne Sag, med Lens Mandens paateignelse  dat: 7: Septembr: 1727: og 9 Septembr: nest eftter,   der paa indgaf hand 2de atester  dend eene fra Ellen Rasmus datter Bolstad  dat: 28: aug: 1728:  dend anden {dat:} fra Engel Gierst!! Backe  dat: 26: aug: 1728:

  Sogne Presten frem kaldede og een Mand ved Nafn {Ee} Mickel Pedersen Tordalen til at vidne om dette paa anckede beite  som eftter giorte Eed forklarede at hand omtrent for 50 aar siden tiente hos Sl: Hr: Rasmus Pedersen i Strandebarm i 2 aars tid  men i dend tid kom ej noget Creatur fra Bru eller andre gaarder hvercken Høst eller Vaar,  videre viste hand icke at vidne,

  ellers ble de Mend af Berge tilspurt om de og har deris Fæ i dallen   de svarede ja  {oven for gierdet, men ej alle tider neden for gierdet},  i lige maade Haabrecke og Skogesal  men ej Bru,

  Sogne Presten der til svarede at som Berges Eiendeele er Separeret med Gierdes gaard  saa har de brugt deris eiendeele, og hvad Haabrecke og Skogesal angaar  da har de brugt det med Prestens forlaaf  og ej af nogen Rett,

  Brues opsidere formente at som der inde i Dallen er deris meste bøe  de da ej kand forbydes at kom/m/e der med deris

 

1728: 52

 

Creaturer, og om deris formend icke har villet indrive deris Fæ paa sin egen bøe  saa kand de der fore icke meste deris Rett, forklarede, og at de alle tider der oppe i Dallen har haftt deris ungfæ, Hester og Smaler,  Men Sogne Presten svarede der til at om det er skeed, saa er det skeed uden hans vidskap og villie,  dog tilstod Mendene paa Bru  Sverke og Arne  at de veed det er skeed  mens ej ved eftter hvis tilladelse,  Opsiderne paa Bru svarede at det er skeed af dend ret de meener at have paa sin egen bøe, forklarede end ydermeere at da Hr: Rasmus Pedersen levede og var Sogne Prest her, da eiede hand helten i Berge, helten i Bru, ald Haabrecke og Skogesal  da gick det eftter hans villie,  eftter ham kom Sl: Hr: Søren Hess  som hafde Hr: Rasmus Pedersens datter  og i lige maade til tog sig sam/m/e beite, formente at alt saadant icke kand hindre deris Rett, forklarede end ydermeere at opsiderne paa Berge, Hans Rasmusen Brue  som nu ej er stefnet  unge Hr: Ole Gierdrum og Skogesall  alle sam/m/en beiter i dallen med deris Creaturer, formente og formodede at det skulle falde u-rimelig og var for dem een stor u-ret at de allene 5 Mand af Dallen skulle vere udelat, saa at de ej skulle nyde deris egen bøe at beite

 

1728: 52b

 

lige saa vell som alle de andre, helst eftterdj at de i lang tid har beited der med sine ungfæ, Smaler og øger, og skulle det dem blive forbøden, maatte de beklage sig Rettesløs og ej kunde vere bestandig, saa som deris meste og største bøe og slaatte er der inde, icke heller har de nogen sinde voren forbøden at hugge i skougen saa vit deris eiendeele der inde strecker sig  og naar der ej kand modsiges at det jo i alt er deris gaard til hørende  saa formeener de og at nyde dend sam/m/e ret som alle andre deris May: undersatter  saa som de skatter og skylder der af lige saa vel som det her hieme ved gaarden ligger og bruges,

  ingen af parterne hafde videre i Retten at indgive eller at proponere, hvor fore her anføres dend giorte omkostning eftter deris May: aller Naadigste Forordning, som er saaledes   Sorenskriverens 2de dages Forrettning  4 rdr:   hans fløting {fra tinget paa Aackre} hiem fra forrettningen  4 Miille 3 Mand á 8 s: Milen  er 1 rdr: 2 Mrk:   hans fortering i 2de dage paa sin reise  8 Mrk:   de 6 Lougrettes Mend nu i 3de dage de har voren fra deris huus  á 3 Mrk:  er 3 rdr:   Lensmanden for Stefnemaalet og det at afhiemle  1 rdr:   i alt 10 rdr: 4 Mrk:

  og som dagen var forløben blev Sagen optagen till anden dagen  og der om saaledes

forafskeediget

Sogne Presten Mag: Ole Gierdrum haver ladet

 

1728: 53

 

stefne de 5: Mend boende paa Bru, Siur, Ole Torgersen, Ole Wigleiksen, Hans Torbiørnsen og Torgier, formedelst de nest leden aars Høst over Prestegaardens, Haabreckes og Skogesals agre og Enge u-sedvanlig har indrevet deris Melcke Fæ i Strandedalen, og der udbeitet det beite som Preste gaarden allene  og ingen anden  til hørte, hvilcke beite har fult Presterne her i Strandebarm Prest eftter Prest alt til denne tid  og det uden ancke og tiltale,  hans Stefnemaal er ogsaa at bemelte 5 Mend bør anseeis til straf fordj de haver paa u-sedvanlig maade kiørt deris Creaturer over ovennefnte gaarders bøe  der fore at lide, og betale dend skade der ved er foraarsaget  saa vel paa bøen hieme som paa bøen og Engeslaatterne i Dallen,  for det siste stefner Sogne Presten dem for u-louglig Skouge hugster, af Markeskoug, brendeveed og tønde band  der fore at anseeis till Straf,  Eftter hvilcke Stefnemaal er ført adskillige bevisligheder, og hvad videre ord og tale i mellem Parterne falden er,  Vj har der paa foretaget os een hver gaards Engeslaatter i Strandedallen at siune og besigtige, ej allene dend deel som desse 5: Mend paa Bru till kom/m/er  men end og alle de andre gaarders, saa som Preste gaarden, Skogesall, Haabrecke, Berge  og Hans Rasmusen Brues andeel  som boer hos desse 5: Mend paa Brue, og befinder Vj at een hver af desse gaarder og gaards parter haver Engeslaatter i Dallen eftter deris gaarders

 

1728: 53b

 

storlighed, saa at dend største skyldsatte gaard har dend meste bøe og Engeslaatte  og siden de andre eftter deris skyld,  nu befindes der at alle de andre gaarders opsidere  ingen undtagen uden desse 5 Mend paa Bru  har deris beite i Dallen med deris Creaturer  {uden} ja end og dend eene Mand Hans Rasmusen som boer paa sam/m/e gaard Bru hos desse 5 Mend som nu ere stefnte,  Saa siunis os at det skulle vere u-billig og u-ret om desse 5 Mend paa Bru allene skulle vere udelugt fra dend Fæ beite som falder i Strandedallen paa deris egen bøe og Enge slaatter lige saa vel som deris Naboer paa deris bøe, saa som det er øyensynlig at deris meste bøe ligger i dalen, og de har i dalen eftter deris gaards storlighed lige saa meget som de andre gaarder eftter deris storlighed og skyld,  Thj Kiendes for ret at de Mend paa Bru bør nyde deris beite med sit Melcke Fæ i Dallen lige som alle de andre, og bør de sambtlig  naar de vill have deris Creaturer i dallen Høst eller Waar  advare hin anden paa alle gaarder, at de paa een tid og dag kand møde der med sit qveg  Horn mod Horn og Kløf mod Kløf, paa det at den eenes Creaturer ej skall opæde greset og beited for dend andens, og som gaarden Brue  som før er sagt  har i dalen lige saa stor Mark at slae og beite eftter sin skyld som enten Preste gaarden eller de andre gaarder eftter deris skyld, saa bliver deris Creaturer lige saa lenge i dallen som de andres,  Kiørsel Veien angaaende  som desse indstefnte Mend paa Bru fore tog sig forleden Høst over Preste gaarden, Haabrecke og Skougesals bøe og ager, da  om endskiønt at ald Høe og Koren

 

1728: 54

 

sam/m/e tid var indhøsted, saa burde det dog af dem ej voren skeed uden først ved advarsell til eierne, endog Vj har beseet veien  og befinder at opsiderne paa Bru ej kand kom/m/e i dalen med deris Creaturer uden over eller igienem desse oven nefnte gaarders Mark og eiendeele, men paa det at ageren og bøen kand blive uden skade, og dend u-eenighed som der af kunde foraarsages kand hindres, og der findes een anden Vej uden Gierdes  dog i gienem Prestegaardens og Skougesals udmark, da  naar Brues opsidere farer till Dalen med sit Fæ  er de pligtige og bør opfare denne Vej i gienem udmarken  og ej over bøen eller agrene indengierdes,  Sogne Presten ved sit stefnemaal paastaar og at Bru Mendene bør betale dend skade som ved deris Fædreftt forleden aar er skeed paa agre og bøe, men som det ej bevises hvad skaden er, dend ej heller af os kand seeis, saa bliver de indCiterede Mend paa Bru frj \der/ for,  Hvad sig nu endelig dend paa anckede Hugster angaar i Preste Gaardens eiendeele, da befinder \Vj/ ved besigtelsen at dend meste skade er skeed for 7: 8: og 9 aar siden  og een ringe deel for 2 á 3 {og} aar og siden, og ej bevises hvem skaden har giort, uden det befindes at Sogne Presten Self har givet hans Leilendinger paa gaarden Tangeraas forlaaf at hugge, Brues opsidere og gandske benegter gierningen, saa kand de ej heller tilfindes noget

 

1728: 54b

 

der for at lide, uden allene Siur Bru  som self tilstaar at hans datter forleden aar  ham u-vidende  hafde hugget saa meget beite till hans Fæ som hun da bar paa sin Rygg,  tj bør Siur Bru der fore at give Sogne Presten i Skade gield og Landnam een half Rixdr:  og bøde till deris May: 1 rdr:  og det inden dend tid og under dend adfer Lougen byder,  Prosesens omkostning angaaende  da betalles dend af begge parter saaledes at de 5 indstefnte Mend paa Bru bør  for uden dend holdning og tæring de har giort og bekosted  at give til sogne Presten Mag: Ole Gierdrum 5 rdr: 2 Mrk: {rdr:}  hvor i mod Sogne Presten Self som Citant betaler Rettens betienter, Sorenskriveren, Lens Manden og Lougrettesmendene  10 rdr: 4 Mrk: {rdr:}  alt under adfer eftter Lougen,

 

 

Dend 13: Septembr: blef Retten betient {paa} \hos/ Sorenskriveren i Hardangers Fogderie  hans paa boende gaard Hestham/m/er  for at besigtige sam/m/e gaards Huuse  dens Reparation eftter forige besigtelse af 20: Martj 1721:  med videre der af Dependerer, og det eftter Høyædle og Welbaarne Hr: Stifttbefallings Mand Undals udste!! befalling, oververende Kongl: May: Foget Sr: Adam Levin Onsorg, med eftterskrefne Lougret, Hans Rasmusen Brue, Anders Mundem, Jon og Lars Giære, Peder Om/m/e og Sverke Berge,

  till hvilcken tid Kongl: May: Sorenskriver i Hardanger ved skrefttlig stefnemaal hafde ladet indkalde sambtlig Almuen i Hardanger till at over vere sam/m/e

 

1728: 55

 

Gaard Hestham/m/ers Huusers besigtelse, og til at anhøre een endelig Dom baade om bemelte gaards Huusers Reparation, saa og angaaende skriver pengene i bemelte Hardanger med videre, og indfandt sig paa Almuens veigne eftter skrefne Mend af hvert Sogn  Nemblig, Lensmanden i Jondals Sogn  Lars Drage  med ham Engel Backe, Johanes Wiig og Iver Wickene,  af Wiigørs Prestegield Lensmanden Ole Berven, Giermund Berge, Ole Jacobsen {Berge} Norem, Chrestopher Steene, og Peder Samsonsen Wiig,  af Graven, Ulvig og Øyfiord, Lensmanden Siur Lekqvem, Niels Spilden, Lars MeeAas, Torkild Oppeim, Tom/m/es Hallanger, og Endre Hallanger,  af Kindservig, UllensVang, Odde og Røldall, Lensmanden Jon Øfre Qvale, Ole Tostensen Lothe, Torgilds House, Johanes Age, Svend Berven, Jacob Espeland, Ole Jordal, Knud Seim, og Orm Nedre Berge,

  der eftter indgaf Sorenskriveren sin ydmyge Memorial till Høyædle baarne Hr: Stifttbefallings Mand Undall  dat: 31 Martj 1728:  med den der paa fulte Resolution  dat: 10 April 1728:   Der eftter indgaf hand sin skrifttlige stefning  dat: 4: aug: 1728:  og var paa stefningen tegnet dens forkyndelse,  og tilstod Al-

 

1728: 55b

 

muen og self at stefningen dennem louglig var forkyndt, og der fore har og de før indførte Mend af hvert tingloug indfunden sig her paa Aasteden Hestham/m/er  Sagen at till svare,

  Der eftter begaf Vj os ud  de Reparerede og opbygde Huuse at siune og besigtige  som befantis i eftterfølgende stand  Nemblig

  1:  Borgestuen  eftter forige besigtelses Verk var paalagt 4 rdr: 5 Mrk: 8 s:  befindes icke at vere Repareret, men som dend fattes nye Svild stocker og der fore {for} \vill ned/ rives, saa er dend u-Repareret till denne tid, som dog Sorenskriveren laavede at lade forferdige,

  2:  Floren  er gandske af Nye opbygget og giort noget større end før, hvis opbyggelse Sorenskriveren anfører at have kosted ham i alt 58 rdr: 1 Mrk: 6 s:  men eftter voris siun er sam/m/e {Høe lade} \Floer/ af verdj 52 rdr:

  3:  I forige besigtelse er anført 2de Smalehuuser, men Sorenskriveren har der i mod ladet opbygge eet stort Smale huus og giort skillerom inden udj til 2de Huuse  hvilcke hand anfører at have kosted 22 rdr: 5 Mrk:  men af os er taxeret for 20 rdr:

  4:  Hestestalden  er og Nylig opbygget  een deel af gamelt tøm/m/er og een deel af Nyt, sam/m/e anfører Sorenskriveren at have kosted 10 rdr: 3 Mrk: 8 s:  men af os nu taxeret for 10 rdr:

 

1728: 56

 

  5:  Høe og Korn Laden  er og af gandske Nyt tøm/m/er opbygt een meget god og døgtig Lade, dend anfører Sorenskriveren at have kosted ham 55 rdr: 10 s:  men af os nu taxeret for 52 rdr:

  6:  een Sengeboe  er og af Nyt tøm/m/er opbygget, med een Kielder under, sam/m/e anfører Sorenskriveren at have kosted hannem 41 rdr: 12 s:  men af os nu taxeret  for uden Murarbeidet ved Kielderen  36 rdr: 3 Mrk:

  7:  eet stort Ildhuus af Tøm/m/er opbygget  hvor udj er opmuret een skaarsteen, Bagerofn og Tørkehele, anføris af Sorenskriveren at have kosted ham i alt 48 rdr: 4 s:  men Huuset i sig self  for uden Muur arbeidet  er af os anseet af verdj 18 rdr:  og Mur arbeidet i alt 24 rdr:  som giør til sam/m/en 42 rdr:

  8:  og som paa gaarden icke till foren var noget Stabur, og høylig eet var fornøden  saa har Sorenskriveren ladet opbygge eet gandske Nyt, som hand anfører at have kosted i alt 72 rdr: 4 Mrk:  men af os nu anseet for 70 rdr:

  9:  eet Nøst veed Søen  som i forige besigtelse Verk er anført at vil koste at Reparere 21 rdr: 5 Mrk: 8 s:  sam/m/e lovede Sorenskriveren at lade forferdige,

  10:  her for uden er og bygget et stort Nyt Nøst udj Børvigen  sam/m/e anfører

 

1728: 56b

 

Sorenskriveren at have kosted 38 rdr:  men af os er anseet till verdj 32 rdr:

  11:  een Høelade som staar udj Kalvigen eller ytre Bøen  er anført i forige besigtelse Verk at skulle koste at Reparere 12 rdr: 14 s:  er anført af Sorenskriveren at have kosted i alt 15 rdr: 2 Mrk:  men af os anseet af verdj for 14 rdr:

  12:  een Høelade staaende udj Opsaat  i forige besigtelse anført for 6 rdr: 2 Mrk: 4 s:  anføris nu at have kosted 10 rdr: 1 Mrk:  af os nu anseet till 10 rdr: 3 Mrk:

  13:  endnu anfører Sorenskriveren at have opbygt paa Sæteren een Nye Støls boe  som har kosted ham eftter hans opførte reigning till 13 rdr: 5 Mrk:  men som sam/m/e Stølsboe staar i Fieldet og os ej muelig for veiens lengde at besigtige og taxere  saa bliver dend i sit verdj,

  14:  og som øyensynlig er at see at ved denne gaard Hesthammer ej er saaledes beskaffet at nogen i Storm og u-Veir kand lande med een baad, Saa har Sorenskriveren ladet opsette een fuldkomen brøgge opsat af Nyt bolverk tømmer  opfylt med store steene, hvor ved nu kand hafnes baade Jegter og baade  hvilcket har voren eet stort og kostbart arbeide, sam/m/e anfører Sorenskriveren at have kosted ham i alt 65 rdr: 4 Mrk:  men som sam/m/e arbeide nu ej af os kunde seeis for medelst dend meste deel der af er under

 

1728: 57

 

Vandet, saa kand Vj icke der om videre skiøne end det faar at beroe ved dend der om giorte reigning  som er 65 rdr: 4 Mrk:

  hvilcke anførte og af os nu taxerede Reparation beløber till 440 rdr: 2 Mrk:  og som at!! (af?) Sorenskriveren i fremlagde forige besigtelse Verk ickun er anført aaboeden at skulle vere paa gaardens Huuse i alt 200 rdr: 5 Mrk: 7:  saa har \hand/ nu meere ladet Reparere allene paa gaards Huuserne 239 rdr: 3 Mrk: 1 s:

  Og som dagen ved denne besigtelses forretning var forløben  saa blef Sagen opsat til anden dagen

 

Dend 14: Septembr: blef Retten atter betient i denne Sag i forindførte Fogetz og Lougrettes Mends over verelse,

  hvor da parterne lige som forige dag møtte i rette,

  Sorenskriveren Sr: Fabrisius paastod at Almuen bør rette sig eftter dend andordning som af dend høye øfrighed angaaende skriverpengene [er] giort, med paastand og formoding at eftterdj dend er grunden paa dend gamble skick og maade som i forige tider har veret sedvane, og end nu er i brug hos Baroniets og Liuse Closters Almue her i Hardanger  at de giver aarlig i skriver penge af Løben 6 s:  uden allene Lenes Almue  som for medelst skriver gaarden Hestham/m/er[s] henleggelse till Sorenskriverens Resident  aarlig i langsamelig tid

 

1728: 57b

 

ickun har givet  i steden for 6 s: af Løben  2 s: danske, hvilcket dend høye øfrighed har anseet for u-billigt  efttersom det er skeed allene i mellem dend da verende Sorenskriver og dend da verende Almue, hvor paa aldrig er tagen eller formaaet nogen Høy øfrigheds Confirmation  langt mindre Kongens  som der paa skulle givet sin aller Naadigste Confirmation, saa formente hand at dend før giorte andordning  eller meere kaldet u-billige sedvane  burde at vere af ingen verdj, paastod der fore at Stifttbefallings Mands Resolution bør vere og blive i sin fulde Kraftt, og som hand ved dend i gaar giorte besigtelse har bevisligt giort at hand  i steden for at have faaet af Almuen ickun till Huusernes opbyggelse og Reparation 434 rdr: 12 s:  har hand giort bekostning paa gaardens huusers opbyggelse 1123 rdr: 4 Mrk: 12 s:  at da Almuen bør betale ham de aarlig 6 s: af Løben her eftter i Skriverpenge, og Huuserne  som til hans waaning er opbygget  ham self og hans arvinger at tilhøre, og at ham maatte tillegges fornøden omkostning af Almuen for denne forrettning eftter forige Doms tilhold, og der om var Dom begierende

  Almuen paa egne og sambtlig borte verende Almuens veigne indgaf deris Skrefttlige forset  dat: 13: Septembr: 1728:   Sorenskriveren Sr: Fabrisius her till svarede at {hvad} Almuens svar i denne Sag icke er at ansee i nogen maade  uden at det er af dem opsat uden nogen Fundamenter

 

1728: 58

 

dend tilstede verende Almue Referede sig till dend før afsagde Dom, og der om var nu videre Dom begierende,

  ellers paastod Sorenskriveren at som hand er befrøgtende at af denne gaard Hestham/m/er skall betalles de aarlige skatter  som eftter indlagde Specification bedrager sig till 11 rdr: 1 Mrk: 3 1/6 s:  for uden tiende aarlig 3 rdr: 5 Mrk:  saa formente hand at Almuen desse skatter self bør svare og ej hand,

  Videre hafde ingen af Parterne i Retten at indgive, men paastod Dom,

  hvor fore eftter deris Kongl: May: aller Naadigste udgifne Reglement anføris dend anvente bekostning, som er saaledes   Sorenskriverens Fløtning fra hans huus til Aastæden  6 Miile, 3de Roers Karle  hver Mand hver Miil 8 s:  er 1 Rdr: 3 Mrk:   hiem igien ligesaa 1 Rdr: 3 Mrk:,   hans Fortæring frem i 2de dage  tilbage og i 2de dage  Daglig 4 Mrk:  er 2 Rdr: 4 Mrk:   hans 2de dagers Forretning  5 Rdr:   Dom/m/ens beskrivelse  1 Rdr: 3 Mrk: 12 s:   de 6 LougRættes Mend  een hver for sig 1 Rdr:  er 6 Rdr:, giør tilsammen 18 Rdr: 1 Mrk: 12 s:   derforuden Prætenderede Sorenskriveren for fortæring som hand har maatt give till Rættens betiente  i alt 10 Rdr:  Giør til sam/m/en 28 Rdr: 1 Mrk: 12 s:

  Udj sagen blef Eendelig Saaledes

Kiendt, Dømbt og Afsagt!

I Denne af Sorenskriveren Jens Fabricius mod Lænes Almue i Hardanger Fogderie Indstefnte sag haver Deres Kongl: May:ts

 

1728: 58b

 

Høy betroede Stifttbefalings Mand  nu afgangne Andreas Undall  dend 25 Junij 1727 Resolvered og Andordned at Almuen i bemelte Hardanger eftter gam/m/el Sædvane  og ligesom de andre Almues Mænd  skall betale til Sorenskriveren Jens Fabricius og hans eftterkom/m/ere Sorenskrivere i Hardanger i aarlig Skrivertold af hver Løb smørs Landskyld 6 s: Danske for de i sam/m/e Andordning anførte Aarsager, sam/m/e Andordning er giort af dend her da verende Høyeste Øfrighed, imod hvilche Forandstaltning ieg som Dom/m/ere i denne sag iche bør eller kand giøre nogen Forandring, men det allene vedkom/m/er dend høyere øfrighed der udj at giøre anden Andordning;  Thj bør dend meenige Almue i Hardanger af Lænetz Godz at give de Sædvanlige og af gam/m/el tid før paalagde Skrivertold af Løben aarlig 6 s: Danske, dog saaledes at som Almuen har udgiven af hver Løb Smørs Leie till Aaboeden paa Skrivergaardens forfaldne huuse af hver Løb smørs Landskyld een half Rixdaler  hvilche beløber sig til dend Summa 434 Rdr: 12 s:  hvor imod de ichun til denne Sorenskriver har betalt i Skriverpenge aarlig af Løben 2 s:  saa at Sorenskriveren derved aarlig er afgaaen i sin Rætmessige indkomme omtrendt 40 Rdr:  hvilche bedrager sig i fra Sorenskriverens

 

1728: 59

 

første betienings tid  som var det aar 1720  til aares udgang 1727, i alt 320 Rdr:, og naar da reignes hvis Almuen hannem til Reparation har betalt  nemblig af Løben Een half Rixdaler, saa er af sam/m/e oppebaarne penge ei meere øfrig end 114 Rdr: 12 s:  thj bør Sorenskriveren at lade sig nøye med 2 s: aarlig af Løben i Skriverpenge indtil sam/m/e 114 Rdr: 12 s: tilfulde Almuen er bleven gaat giort  som hentrecher sig till 1730 aars udgang  men i aared 1731 bør de at betale ham dend forrige Sædvanlige Skrivertold af Løben 6 s: Danske, eftter høybemelte Stifttbefalings Mandens giordte Andordning,  Saa beholder og Almuen skriver gaarden Hestham/m/er til Odel som tilforen, men dog at Sorenskriveren og hans eftterkom/m/ere i Embedet bør boe der paa  og betale til Almuen dend af gaarden gaaende aarlige Landskylds Rættighed med 3de tage, og Sorenskriveren self som een Leilending paa denne gaard at holde gaardens paastaaende huuse ved lougfør hæfd og i saadan Stand som een Leilending eftter Lougen tilkom/m/er, og Almuen for huusernes vedligeholdelse at vere befriede.

  Det er og befunden ved dend af os giorte besigtelse at Sorenskriveren har giort langt Større bekostning paa gaardens Huusers Reparation end de ham udlagt Aaaboeds!! penge sig bedrager, da bliver Almuen dog fri for videre der forre at udlægge eller betale  hvor imod Sorenskriveren og self for (sig)

 

1728: 59b

 

Og sine Arvinger beholde dend paa gaarden Hestham/m/er Nye opbygte huuse vaaning, saavelsom hvad hand i andre maader enten allerede uden gaardes Rette tilhørende og bønder huuse har bygged eller hereftter Opbygger, og dem alle at giøre sig saa nøttig og gafnlig som hand best ved og kand, og forholdes dermed eftter Hr: Stifttbefalings Mandens forandstaltning som hand i slutningen giort haver,  Hvad sig ellers angaar denne besigtelses bekostning som Sorenskriveren tilsvarer og betaler, da eftterdj dend forrige afsagde Dom af 20 Martj 1721, tilholder at dend bør skie paa deres egen bekostning  da betaler Almuen som!! (samme) omkostning med 20 Rdr:, som beløber sig af hver Mand 2 s: Danske  som de og til Nestkom/m/ende Høsteting bør udgive under adfer eftter Lougen

 

 

 

Dend 20: og 21: Septembr: blef holden Almindelig Som/m/erting paa Windenes for Waags og Opdals Skibreders Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Adam Livin Onsorg, Bunde Lensmendene Sallamon Windenes og Chresten Møcklestad  med eftterskrefne Lougret, Mickel Hille, Knud Hille, Niels Kleppe, Ingebregt Skaar, Niels Østevold, Mogens Kleppe, Niels Øckeland og Vinsens Torang, sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: breve og andre høye (or)dre som for hen findes indført,

 

1728: 60

 

 

Publiceret deris Kongl: May: aller Naadigste udgangne Placat angaaende Pæsten  dat: Fredensborg d: 9 aug: 1728:

 

Publiceret deris Kongl: May: Aller Naadigste Placat angaaende Told betienterne udj Norge  at ingen  under straf af Bremerholms Jern og penge Mult!! (Mulct)  maa tilføye nogen voldsom Hindring eller overlast udj deris Forrettninger  dat: Fredensborg d: 4: aug: 1728:

 

Publiceret Mickel Aanundsen Lille Heies udgifne skiøde till Liuse Closteres Forvalter Monss: Hendrich Hansen Formand paa dend gaard Lille Heie, skylder i aarlig Landskyld med bøxsell een half Løb Smør  i mod penge 40 rdr:  dat: Liuse Closteret dend 9 Septembr: 1728:

 

Publiceret Hr: BisCop Møllers udstede bøxsel seddel till Anders Ellingsen paa 1 ¼ pd: Sm: i gaarden Troland  dat: 10 April 1728:

 

Publiceret Iver Natanaelsens udstede bøxsel seddel till Niels Olsen paa 2de Spandsteiger Jord i Lille Kalsøen  dat: 6: April 1728

 

Publiceret Iver Natanaelsens udstede bøxsel seddel till Baar Johansen paa 1 ½ Spandsteig Jord i Lille Kalsøen  dat: 6: april 1728:

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager haver atter ladet stefne eftterskrefne for ægte bøder, Nemblig  Torbiørn Fladeragers Huustrue, Niels Hollekims Huustru, Johanes Teiglands

 

1728: 60b

 

[Huustru], Bottel Flyensfærds Huustru, og Niels Torneses Huustrue  hvis Mend alle sam/m/en ere Soldattere, men ingen af dem alle møtte i Rette, uden allene Niels Tornesse  som tilstod sin forseelse  lovede self at tale der om med Fogde Encken  hvor paa det beroer til Høste tinget,

  Ilige maade var stefnet Lars Walle for sin og sin Qvindes ægte bøder, men hand møtte icke heller, hvor fore der med beroer till Høste tinget,

  Endnu var Stefnet Tambur Jacob Backe for sin Huustrues ægte bøder  som ej heller møtte,

 

Daniel Jersvig hafde ladet stefne Lars Walle formedelst hand har fra taget ham 4re trær  som Daniel self har hugget udj sin paaboende gaards tilliggende skoug  med paastand at Lars Walle for saadan adfer ej allene bør anseeis til bøder og straf, men end og at betale trærerne som hand saa u-louglig har bort taget  men end og at betale de der ved foraarsagede bekostninger,

  Lars Valle blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans veigne,

  Lensmanden Chresten Møcklestad og Ole Lille Giersvig hiemlede ved Eed at de Lars Valle louglig i denne Sag har varslet  hvor fore ham paalegges till neste ting at møde,

 

Dend opsatte Sag i mellem Lars Andersen øfre Helleland og Hans Norbustad angaaende det paastefnte Haars  som fra forige Ting til nu er bleven opsatt, og møtte nu begge

 

1728: 61

 

parter i Rette till Sagen at svare,

  Hans Norbustad forklarede at have betalt det aar 1720: aars Skatter 5 rdr: 5 Mrk: 6 s:  og ej nød sam/m/e aar noget af gaardens indkom/m/e  men hans Søster Helge  og da hun blef giftt for 7 aar siden  tog hun med sig hvis gaardens indkom/m/e var,

  hendes eftterladte Mand Lars Helleland formente og paastod at Hans Norbustad burde have søgt hvis hand hos hende hafde at pretendere  saa som det nu er 3 aar siden hun døde  og at skifttet eftter hende var holden, men Lars Helleland hafde indted skifttebref med sig  hvor af kunde fornemmes hvad der er passeret,

denne sinde forafskeediget,

Hans Norbustad bør till neste ting louglig at bevise hvad afgangne Helge Anders datter af gaardens indkom/m/e har annamet, saa haver og Lars Helleland sam/m/e tid at møde og med sig have det skifttebref som er udsted eftter hans qvinde Helge Anders datter  og skall saa udj Sagen Kiendes hvis ret er,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager till spurte Almuen paa Tinget  særlig dem af Opdals Skibrede, om dennem ej vitterligt {at} er dend stackels Encke Gurj Niels datter  boende paa dend gaard Nedre Støle  liggende i Opdals skibrede og skylder i aarlig Landskyld at skatte eftter  (  ope rum  )

 

1728: 61b

 

nest leden aars Høst ved Mecaeli tider om Natten er over kom/m/en een meget u-løckelig Ildebrand, saa at ej allene alle gaardens paastaaende Huuse blef lagt i Aske, men end og alle hendes ringe eiendeele baade af boeskab {og} med Løsøre, Faar og Gieder, Koren og Høe, saa at indted af alt fra Ildens Lue blef berget  mens gandske fortæret,  hendes Mand Jørgen Hansen  som dend tid enda levede  og hun self med sine 4re børn neppe undkom fra ilden med Livet  hvor over denne stackels qvinde er geraaden i yderste Armod og Fattigdom, saa at hun nu ej det ringeste er eiende, og straxst der eftter er hendes Mand ogsaa ved døden afgangen, saa at hun nu er een meget fattig Encke der maa betle sit brød,  begierede der fore at Almuen her om ville give deris sandferdige Vidne, Saa som hun agter at giøre een aller underdanigst ansøgning om nogle aars Skatte frihed,

  Almuen af Opdals Skibrede  saa mange som nu var tilstede  her till svarede at det er alt formeget sanden at denne u-løckelige Ildebrand denne Fattige qvinde er overgaaen nestleden Høst ved Mecaelie tider  og det om Natten da de alle laag i deris seng at saave, hvor over de self  baade Manden og Qvinden  med deris børn nær hafde bleven indebrent, saa at da de kom ud var de fleste huuser paa gaarden alt lagt i aske, saa at de

 

1728: 62

 

gandske indted fick berget, men blef opbrent baade deris Koren, Høe, boeskab, Faar og Gieder, saa at Gud sig naadelig over hende forbarme, tj straxst der eftter er og hendes Mand hende fra død, og Encken saaledes geeraaden i yderste Armod,   og fremstod for Retten Lensmanden Chresten Møcklestad og Ole Haalekim  som ved æd og opragte fingre testerede sam/m/e skade og ildebrand hende at vere over gaaen

  Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager begierede her om et sandferdigt og forseiglet Tings Vidne, som ham ej kunde negtes,

 

Dend opsatte Sag i mellem Lars Gierstad og Anders Gierstad angaaende een deel ærrørige ord hand skall have talt om hannem og Simen Gierstads Datter Judite Simens datter, lige som hand med hende skulle have haftt legemlig omgiengelse, saadane {ord} gierning at bevise eller at lide for saadane ord,   hafde og ladet stefne till Vidne her om Lars Gierstads Moder Ane Mortens Datter Gierstad og Judite Simens datters egen Fader Simen Gierstad, som og begge møtte, i lige maade møtte Pigen Judite Simens datter self  som sagde for Retten at hun og self hørde de foragtelige ord, og paastod saa vel Faderen Simen Gierstad som hans

 

1728: 62b

 

Datter Judite Simens datter self at Anders Gierstad bør bøde for saadan løgnagtig tale,

  Anders Gierstad  som og møtte tilstede, negtede gandske saadant at have talt eller sagt, paastod at det ham bør over bevises, forklarede og at hand slet indted noget undt om Pigen Judite er vidende, og der fore ej har haftt nogen aarsage at tale om hende andet end som ærligt er,

  Ane Mortens datter testerede ved Eed at hun aldrig har hørt desse ord af hendes Søn at vere talt, formodede og at Simen Gierstad  som er Pigens Fader  ej kand antages i denne Sag til noget Vidne,

  Simen Gierstad tilbød sig at aflegge sin Eed her paa at hand hørde ordene tale af Anders Gierstads egen Mund,

  Lars Gierstad forklarede at hand icke self var tilstede da desse ord af Anders skulle voren talt, videre ved hand icke  uden Simen Gierstad hafver sagt det til ham, som og Simen Gierstad tilstod,

i denne Sag afsiges saaledes,

Paa de ord som Anders Nielsen Gierstad skall have talt om Judite Simens datter fremføris ingen Vidner, uden allene Anders Nielsens egen Moder Ane Mortens datter Gierstad  som gandske benegter nogen ord af sin Søn Anders Nielsen at have hørt, men Simen Gierstad  som er Pigen Judite Simens datters egen Fader

 

1728: 63

 

allene forklarer ordene at have hørt,  dend indstefnte Anders Nielsen Gierstad gandske benegter noget om Judite Simens datter at have talt eller sagt, hand og offentlig for retten bevidner og udsiger at hand aldeelis indted noget undt om Pigen Judite Simens datter er vidende, hvor af hand kunde have aarsage noget u-tilbørlig om hende at tale, saa som hand ej med hende andet er vidende uden alt hvis een ærlig Pige vel søm/m/er og anstaar,  Thj bør de ord om Judite som paastefnt er  ej at kom/m/e hende eller nogen af hendes paarørende till ringeste wanære eller æres forkleinelse i nogen maade, men Sagen at vere død og magtes løs,  omkostningerne ophæves paa alle sider

 

Dend opsatte Sag i mellem Simen Gierstad og Ane Gierstad angaaende det døde Svin  som fra forige ting till nu blef opsat  og møtte nu begge parter till Sagen at svare  og formente Simen Gierstad at Ane Mortens datters datter Marte Siurs datter vel icke kand negte jo at have slaget Svinet i hiell, men baade Moderen og hendes broder Anders Gierstad forklarede at hun gandske benegter at have slaget Svinet ihiel, men allene paastod at det bør bevises,

  Simen Gierstad fremkaldede et Vidne ved Nafn Knud Mickelsen Hollekim

 

1728: 63b

 

som skall have voren paa Gierstad hos Ane Mortens datter da Svinet blef død, men hand forklarede ved Eed at hand vell var sam/m/e tid paa Gierstad, men aldeelis indted Saag eller hørte at noget svin blef slagen, vel saag hand at Svinet laag død, men hand veed icke enten det døde af sig self eller det blef slagen i hiel,  videre viste hand ej her om at vidne,

  ingen fleere Vidner var i denne Sag stefnt, ej heller begierede Citanten nogen Vidner at ville stefne

Afsagt,

her frem føris aldeelis ingen Vidner om dette døde Svin, hvor fore Marte Siurs datter for denne beskyldning fri Kiendes,

 

Knud Rembereide hafde ladet stefne Lars Rødland for Skieldsord som skall vere talte af ham paa Rødland udj begravelsen eftter Jens Rødland nu for 4re uger siden  der fore at lide og undgielde som vedbør   hafde og ladet stefne til Vidne Niels Spidsøen og Jacob Folgerøen  som og møtte til stede,   Lars Rødland møtte og i Rette til Sagen at Svare,

  Niels Spidsøen eftter giorte Eed vidnede at hand for 4re uger siden var i begravelsen paa Rødland eftter Jens Rødland, da hørde hand Lars Rødland tale desse ord till Knud Rembereide, du har hugget i min skog som tyve, da var {Kn} Lars Rødland gandske

 

1728: 64

 

drocken, men om Morgenen bad Knud {Rødland} \Rembereide/ at hand og Jacob Folgerøen at tilspørge Lars Rødland om hand vilde vedstaa de ord hand talede om ham, og Lars svarede der paa at hand tilstaar hvis hand om afttenen hafde talt, og skielde Knud Rødland atter for een tyf,  videre viste hand ej at vidne,

  Jacob Folgerøen eftter giorte Eed vidnede at hand vel hørde at Lars Rødland var i skienderie med Knud Rembereide, men kand icke erindre hvad ord talt blef, men om Morgenen  da de tilspurte Lars Rødland om hand vilde vedstaa de ord som hand i afttes talede om og til Knud Rembereide, da sagde Lars Rødland at hand tilstaar hvis hand afttenen til foren hafde talet til Knud Rembereide,  Lars Rødland svarede dem at hand tilstaar ordene  og sagde at Knud Rembereide var een tyf, hvor paa Knud Rembereide skiød dem til Vidne,

  Lars Rødland svarede her til at hand icke kand erindre ordene, men hands ord mente hand skulle vere saaledes  at de som saa ilde hafde faren med hans skoug er tyve, men Vidnerne begge toe sagde som før at Lars skieldede Knud for een tyf,

  ellers hafde Lars Rødland ladet stefne Knud Rembereide for hugster i Skougen,   Knud der till svarede at hand har hugget tit og oftte i

 

1728: 64b

 

[Skougen]  Saa som hand er een medeiere i Skougen  og er een u-skifttet skoug, formode der fore at om end skiønt hand har hugget i sin egen skoug  det da icke kunde kaldis noget tyverj  paastod der fore at Lars Rødland bør anseeis til straf for sine skields ord og til foraarsagede omkostning,

  ellers hafde Lars Rødland ladet stefne Knud Rembereide for dj hand har skaaren paa Sag een deel tøm/m/er,   Knud Rembereide her til svarede at hand hafde nogen stocker tøm/m/er, dem lod hand skiere paa Sagen paa Jens Rødlands Anpart  saa som hand eiede i Sagen dend 3de part, og hand betalede skurelønen till Jens Rødland, og tilstod Lars Rødland at Jens Rødland eiede een part i Sagen

Afsagt,

Det bevises med 2de Eedtagne Vidner at Lars Rødland har skieldet Knud Rembereide for een tyf, ej allene om afttenen da hand eftter Vidnernes forklaring var drocken og beskiencket, men end og om Morgenen der eftter  da hand der om blef tilspurt,  thj bør de ord som Lars Rødland i saa maade har talt til og om Knud Rembereide, ej at kom/m/e Citanten Knud Rembereide till æris forkleinelse i ringeste maader, Men Lars Rødland bør for saadane u-betencksom/m/e ord at bøde till deris May: 4 rdr:  og give til Knud Rembereide i omkostning 2 rdr:  alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen

 

1728: 65

 

 

Lars Rødland hafde atter ladet stefne Helge Tislevold for at entvige sin gaard fordj hand skall have forraanet!! (forraadnet) Huuserne paa gaarden,

  Helge Tislevold møtte til Sagen at svare  og formodede at blive ved sin gaard   Huuserne angaaende, da har hand forbedret dem saa vit mueligt veret haver, og formodede at naar Huuserne louglig bliver besigtiget  skall der befindes at Huuserne skall vere ved magt, og hvad lidet der fattes vill og skall hand Reparere og forbedre, formente der fore ej sin Jord at have forbrut,

  Lars Rødland formente at eftterdj hand er eiere for gaarden  hand og behøver dend till sine børn, at Helge Tislevold bør rødig giøre gaarden til neste Fardag, men Helge Tislevold formente at blive sidende  helst eftterdj hand indted er skyldig enten skatter eller anden rettighed,

  Lars Rødland tilstod at Helge indted i saa maader er skyldig,

Afsagt,

Helge Tislevold bør Reparere de forfaldne Huuse  saa mange hans Jordepart tilhører, saa at de inden Ste: Hans dag først kom/m/ende kand blive lougfør  og om det ej skeer  forholdes der med eftter Lougen, ellers beholder Helge Tislevold fremdeelis her eftter som til foren sin bøxslende Jord, hvor

 

1728: 65b

 

udj Eieren Lars Rødland ham ej bør vere hinderlig i nogen maade,

 

Aanund Ericksen store Drivenes hafde ladet stefne Asbiørn Driveneses qvinde Gurj Jons datter formedelst hun nestleden waar haver merket et graat Vær Lam  ham til hørende  der fore at bøde og betale omkostning  og der om var Dom begierende, formente og at eftterdj hun har merket hans Lam  saa mente hand at hun det og self bør beholde  og give ham et af sine igien saa gaat som hans var,

  Gurj Johanes!! datter møtte for Retten og giorde sin Eed at da hun merkede dette paastefnte Lam  viste hun ej andet end det var hendes eget, men da hun hafde merket Lam/m/et  saag hun at det icke var hendes  der fore sagde hun det straxst till Aanunds qvinde, paastod der fore at vere frj for Aanund Driveneses tiltale,

Afsagt,

Eftterdj Gurj Johanes datter Drivenes her for Retten har aflagt sin Eed, at hun ej andet viste end det Lam hun merkede var hendes eget Lam, saa bliver hun frj for nogen bøder at betale, men hun bør inden 8te dage her eftter at levere till Aanund Drivenes et andet lige saa gaat Lam igien, og be-

 

1728: 66

 

tale hannem i foraarsagede omkostning een half Rixdaller inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Niels Nielsen Windenes hafde ladet stefne Johanes Ericksen Huusevig formedelst hans Smaler haver opæt hans ager  saa at hand led skade paa een tønde Koren  formente at sam/m/e skade ham bør betalles,

  Johanes Huusevig møtte  tilstod at hans smaler har giort Niels Vindenes skade, om hvis skade de vare foreenede at hand skulle give Niels een hanegied  og udsende hand sam/m/e Gied til Niels  men Niels sende dend til bagers igien

  Niels der til svarede at Hane Gieden var saa usel og arm at dend indted var af nogen verdj,   men Johanes formente at eftterdj hand ej vilde beholde Hanegieden  {saa} hand da icke meere var pligtig,

  Niels Windenes paastod Dom baade paa Skaden og omkostning,

Afsagt,

Johanes Ericksen Huusevigen bør betale till Niels Nielsen Windenes for dend paastefnte Ager skade 2 Mrk: 8 s:  og udj omkostning 2 Mrk:  alt inden 15ten dage under nam og vurdering i sin boe,

 

1728: 66b

 

 

Lensmanden Iver Helvigen hafde atter ladet stefne Niels og Johanes Backe, sambt Vinsens Backes Søn Lars Vindsensen till at giøre eedlig forklaring om dend for u-løckede Jegtes Reedskab, som paa forige ting videre var omtalt, og møtte alle desse 3de indstefnte, som eftter giorte Eed forklarede at aldeelis indted enten af dem blef berget, eller de ved af andre er bleven berget  meere end som Abel Helvigen bekom  eller till førens!! (foren?) af Peder Kleppe forklaret er, hvor med Monss: Niels Bager paa Iver Helvigens veigne var benøyet,

 

 

 

Dend 23: Septembr: blef holden Almindelig Som/m/erting paa Søre Huglen for Føyens, Waags og een deel af Opdals Skibredes Halsnøe Closters Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Adam Livin Onhsorg, Closter Lensmanden Knud Iversen Gram  med eftterskrevne Lougret, Knud Søre Huglen, Østen Andall, Anders Wespestad, Colben Hage, Knud Hage, Jørgen Wold, Jens Næs  og Johanes Tveit i Halvor Dalles sted, samt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste Ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: breve og Placater som for hen findes indført,

 

Kongl: May: Foget hafde atter ladet stefne Chresten Andersen \Spidsøen/ for slagsmaal og skiends maal paa Tosten Nielsens Spidsøens qvinde Helga Lars datter  der for at bøde og undgielde eftter Lougen, og hafde Tosten Nielsen self og

 

1728: 67

 

tillige med stefnt udj Sagen,   hafde og ladet stefne till Vidne Eisias!! Spidsøen og Johane Niels datter Spidsøen  i lige maade Niels Spidsøen som ej møtte  saa som hand Sorterer under Lænes godtz, men de andre 2de Vidner møtte for Retten,

  Chresten {Dalland} \Spisøen/ blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen {møtte} paa hans veigne,

  Lensmanden Knud Huglen forklarede at hand louglig er varslet af Johanes Tvet, og Lensmanden Self,

  der paa blef de indstefnte Vidner frem kaldet, og Eeden for dem med dens forklaring oplæst, med advarsel at vidne deris sandhed, og eftter aflagde Eed vidnede Esias Spidsøen, at for 1 ½ aar siden skulle hand med fleere reise till Bergen  og som de kom ned till stranden, da var {baade} Tosten Spidsøen der tilstede, og hand hørde at Chresten Spidsøen sagde till Tosten  hvad Kone har du, Tosten svarede  hvad har du paa min Kone at sige, da svarede Chresten  hun er een Putre Kiering og Trold Hegs, der paa tog hand een aar!! (aare) af baaden og slog til Tosten  men Esaias tog aaren fra ham, hvor fore Vidnet fick et slag af aaren, og der med skiltes de ad,  videre viste hand icke at vidne i denne Sag,

  Johane Niels datter eftter giorte Eed vidnede at hun og saag sam/m/e Clam/m/erie  tj hun var med nede i stranden, og hun sad i baaden  da kom Chresten og Tosten i ord sam/m/en  og da hun saag op af baaden  da hafde Chresten slaget Tosten ned i Sanden, og hun sprang

 

1728: 67b

 

op af baaden og hialp at skille dem ad, og hun saag at Tosten bløde af sin Næse, og hun hørde at Chresten sagde till Tosten  din Kone er een putre Kierling, een Torld!! (Trold) Hex og een Hardanger tæve,  videre viste hun icke at vidne,

  Tosten Spidsøen beklagede sig at hand meget ilde er af Chresten Spidsøen ilde over falden  og trues af hannem dagligen, saa hand ej kand have freed for ham, paastod der fore at Chresten Spidsøen bør anseeis till straf og betalle ham omkostning,

Afsagt,

Sagen har voren nogle gange indstefnt  men \Chresten Spidsøen har/ ej till denne tid {har} villet møde  {men} \Saa/ dog over bevises Chresten Spidsøen at have over falden Tosten Spidsøen og kasted ham ned i stranden, saa at Tosten bløde, og der for uden over skieldet ham,  Thj bør Chresten Spidsøen denne sinde for saadan Clam/m/erie paa Tosten Spidsøen at bøde till deris May: 6 rdr:  og give Tosten i foraarsagede omkostning 2 rdr:  alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager hafde ladet stefne Niels Hofland for ægte bøder for sig og sin qvinde  3 rdr: 2 Mrk: 4 s:  dem at betale,

  Niels Hofland møtte [og] tilstod for Retten at hand avigte aar for Juul blef giftt, men hans qvinde kom i barselseng for Brølupet, men som barnet var kom/m/en fortilig og var død fød, saa mente hand at blive frj for bøder at betalle,

  Niels Bager paastod Dom,

 

1728: 68

 

Afsagt

Niels Hofland bør inden 15te dage at betale til deris May: sin egen og sin qvindes ægte bøder 3 rdr: 2 Mrk: 4 s: under excecution eftter Lougen,

 

Monss: Niels Bager hafde ladet stefne Knud Olsen Hofland for ægte bøder for sig og sin qvinde,

  Knud Hofland møtte og tilstod at hans qvinde kom fortilig, men som [hand] er Marin i deris May: tieniste  saa formodede hand at vere frj,

  Monss: Bager formente at eftter dj ingen andordning for de Mariner der om er giort  hand da ej for bøder kand befries,

afsagt,

Knud Olsen Hofland bør betale sin og sin qvindes ægte bøder med 3 rdr: 2 Mrk: 4 s: inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Monss: Niels Bager haver ladet stefne Salamon Larsen Vold for sin og sin qvindes ægte bøder 3 rdr: 2 Mrk: 4 s:

  Sallamon Wold ved Skafferen Aanund Eie lod svare at hand formente at vere frj  og indleverede een seddel eller atest fra Sogne Presten Hr: Jesper Omsen  hvor udj forklares at hand med sin Huustrue blef Copuleret dend 28: Julij 1726:  og hans barn var til Chrestne d: 5: Decembr: nest eftter,

  hvor fore Monss: Bager paastod Dom till bøders betalling,

 

1728: 68b

 

afsagt,

Sallamon Larsen Wold bør betalle sin egen og sin qvindes ægte bøder 3 rdr: 2 Mrk: 4 s: inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Publiceret dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager paa afgangne Fogden Ole Larsens veigne hans udstede bøxsel seddel till Tosten Nielsen paa ½ L: S:  ½ H: i Halsnøe Closters gaard Spidsøen, dat: 23: Septembr: 1728:

 

Dend 24: September blef atter holden Ting her paa Huglen, oververende Kongl: May: Foget Sr: Adam Livin Ohnsorg, og Bunde Lensmanden Næll Hysingstad  med eftter skrefne Lougret, Olle Olsen, Anders Larsen og Johanes Olsen Nordhuglen, Jon Brandvigen, Sæbiørn Øckeland, Simen Lille Brandvigen, Ole Hysingstad og Johanes Tvet,

 

Publiceret dend Constituerede Foget Monss: Niels Bagers paa afgangne Fogden Olle Larsens veigne hans udstede bøxsel seddel till Einer Larsen paa ½ L: Sm:  ½ H: i gaarden Eldøen i Føyens skibrede  Halsnøe Closteres godtz underliggende  dat: 31: octobr: 1727:

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne een qvindes Person  som er et løst qvindfolck ved Nafn Ølaag Knuds datter af Findaas Prestegield  formedelst hun ej allene skall have ladet sig besaave af een ægte Mand boende paa dend gaard Waage i Bremnes Sogn  ved Nafn Lars Jørgensen  som {boe} endnu har sin ægte Huustrue levende  hvis Nafn er Elj Hans datter  og bemelte qvindfolck skall have fød

 

1728: 69

 

sam/m/e sit Foster i dølsmaal, men end og eftter Fødselen ombragt barnet og i hiel slaget det  med paastand og formoding at hun der fore bør straffes eftter Lougen og bøde sine Leiermaals bøder,  hand hafde og ladet varsle bemelte Lars Jørgensen for sin forseelse at vorde anseet,  endnu var stefnet Elj Hans datter  som er forbemelte Lars Jørgensens qvinde  og een huus qvinde ved Nafn Ane Einers datter  tilholdende paa sam/m/e gaard Waage  som skall have fundet dette døde barn, der om at giøre forklaring saa vit dennem der om er vidende,  endnu var stefnet de 2de Mend Peder og Jacob Hilde  som det døde barn har besigtiget  til at forklare deris sandhed der om,  i lige maade var Citeret qvindfolcket Øloug Knuds datters Fader Knud Halvorsen  til holdende paa Skimbeland, at udsige hvis hand her om kand vere vidende,

  Øloug Knuds datter \blef/ frem kaldet og til spurt om hun kand negte jo at have fød det død funden barn paa Waage, hun svarede ja  at hun det ej kand negte at hun jo er bleven besaavet af hendes Huus bonde Lars Jørgensen Waage,   Lars Jørgensen Waage  eftter tilspørgelse af Retten  tilstod at vere Fader til sam/m/e barn,   hun \blef/ tilspurt naar hun kom i barselseng med sam/m/e barn, hun svarede  nest avigte waar straxst eftter dend store almindelige bededag,

 

1728: 69b

 

forklarede og videre at hun føde sit Foster om Natten ude paa Marken  og hvar!! (var) hun da gandske allene, og da hun hafde føed Barnet om Natten ude paa Marken, levede barnet  og hun lagde det udj een steen haab og kastede steen paa det, der eftter gick hun igien ind udj Stuen, og blef i stuen,  om Morgenen tillig kom dend huus qvinde Ane Einers datter ind med barnet og viste hende det, da tilstod hun straxst at det var hendes barn  som var et drenge barn, og da barnet kom ind og hun saag det  hafde barnet faaen skade i sit Hovet saa at Tindingen {ho} var synder  og det eene øye var ude og hang paa Kiendet!! (Kindet),  hun blef tilspurt om hun icke aabenbarede det for nogen at hun var med barn, før hun føde det, hun svarede Nej  at hun det icke aabenbarede for nogen  uden for barneFaderen Lars Jørgensen Waage, og da hun sagde ham det  blef hand ilde tilfreds og bad hende tige stille og det ej at aabenbare,  hun blef tilspurt om hun viste noget at fore give til sin befrielse, Men hun svarede Nej  at hun ej noget ved hvor med hun sig kand undskylde,

  Barne faderen Lars Jørgensen Waage her til svarede at hun aabenbarede vel for ham at hun lagede til barsel og var Frugtsommelig, men hand bad hende icke dølge det, tilstod og at hand ej heller lod nogen meneske det vide at hun var Frugtsom/m/elig   hand var ej hieme da hun føede barnet  men var paa Saxseide hos Klockeren og arbeide i waarvinden, og da hand Morgenen eftter at hun hafde føed barnet kom hiem,

 

1728: 70

 

till Waage, da fornam hand først hvad skeed var  og hand saag barnet at det var slagen i hovedet og det eene øye var ude og hang paa Kienbenet,  hand blef tilspurt hvor fore hand icke aabenbarede det for andre Folck at hun lagede till barsell, hand svarede at hand ej veed hvor fore hand det ej giorde, men hand undskyldede sig med sin liden forstand og taabelighed,  videre viste hand ej till sin befrielse at forklare,

  der eftter blef frem kaldet Huus qvinden Ane Einers datter  som eftter giorte Eed forklarede at nest avigte Vaar  i ugen eftter dend almindelige bededag  da kom hun een Morgen tillig ud i gaarden, da var Kon/n/en paa gaarden alt ude, og Konen raabte paa hende at hun skulle kom/m/e til hende, og hun gick til hende, og Konnen sagde  der sider 2de fugle bort i uren og peker!! (pikker) paa noget  see hvad det er, og huus Konnen gick der hen og fant et lidet barn  som var et drenge barn, og hun tog det op og bar det till Lars Waages Kone  og de saag det at det var et barn, og huus qvinden gick ind til Ølog Knuds datter og frettede hende, og paa det siste tilstod hun at det var hendes barn, og forklarede eftter tilspørgelse at Lars Jørgensen Waage var Fader til barnet, og at hun om Natten hafde fød det og kast det i denne steenur, og kaste steen der paa,

  Lars Waages Kone  som ej var tilstede  gaf sit skrefttlige forklaring, som

 

1728: 70b

 

blef oplæst  hvilcke var af sam/m/e indhold som Huus qvindens forklaring i alle maader

  Ølog Knuds datter tilstod at det i alle maader er sanden  baade hvad Huus qvinden haver forklaret  saa og hvad Elj Hans datter har indgivet  og negtede indted af alt det som skrevet var i nogen maade,

  Peder og Jacob Hilde eftter giorte Eed forklarede at de eftter Lensmanden Næll Hysingstadtz begiering var paa Waage for at besigtige det døde barn, og som de hafde aflagt deris Eed  forklarede de begge eenstemmig at da de nest leden waar  straxst eftter Waartinget var holden  kom til Waage at besee barnet, da fornam de at det var et Drenge barn, og det var gandske blaat paa dend eene side af Kindet  og det eene øye hang ud paa Kindet, anden skade hafde det icke, og Lensmanden befallede at begrave barnet, og hand tog qvindfolcket Ølog Knuds datter med sig hiem till Lensmands gaarden, hvor hun siden dend tid hos ham har voren i forvaring,  og forklarede Lensmanden at hun siden dend tid  som var dend 1te Maij  har voren hos ham,

  der eftter blef Øloug Knuds datter af Retten til spurt hvor gl: hun er,  hendes Fader gaf til giensvar at hun er omtrent 26 aar gl:  og i medens hun endnu var liden  tiente hun først Ellend Grønaas eet halft aar, der fra foer hun til Wallen paa Wallestranden og tiente hos Colben Walen 1 aar, der fra for hun til dend gaard Flaaden i sam/m/e Wallestrands Sogn og tiente hos Arne Flaaden i 3 aar  der [fra] foer hun og tiente hos Ole Brattestøe

 

1728: 71

 

og tiente der i 6 aars tid, tiente der eftter hos Ole Espenes i Fielbergs Prestegield i 3 aar  der fra foer hun til denne gaard Waage og tiente hos Lars Waage  som hende besaaf  i 2 aar, men da hun kom till Grønaas  da meener hun at hun kunde vere omtrent 7 eller 8 aar gl:  men i midler tid har ej nogen stedtz gaaen till Herrens Nadere,

  Lars Waage blef tilspurt hvad hand hafde till sine Leiermaals bøders betalling, men hand svarede slet indted at eie i nogen maade  men formedelst Armod maatte hand nest leden aar gaa fra Jorden  og er nu at vere til huus hos sin Fader Jørgen Rinden paa Wallestranden i Fiære skibrede,

  Qvindfolcket Øloug Knuds datter blef i lige maade tilspurt hvad hun kand vere eiende, men hun svarede ej det allerringeste at eie uden de gamble Kleder hun gaar udj,

  Lensmanden Næll Hysingstad, Peder og Jacob Knudsen Hilde  alle 3 aflagde deris Eed at ingen af desse Person/n/er  Lars Jørgensen Waage og Øloug Knuds datter  ej er det aller ringeste eiende til nogen bøders betalling,

  ingen af dem som indstefnt var hafde videre i Retten at frem føre,

  Kongl: May: Foget paastod at begge desse 2de som med hin anden Leiermaal har begaaet bør straffes eftter deris May: Loug, og der om var Dom begierende,

  Thj blef udj Sagen saaledes Kiendt,

Dømbt og afsagt,

 

1728: 71b

 

Øloug Knuds Datter har till foren for de 2de qvinder paa Waage  Ellj Hans Datter og Ane Einers Datter  bekiendt at hun var Moder till det paa sam/m/e gaard død funden Drenge barn, at hun føde barnet levende till verden, og at hun eftter fødsellen det self ombragte, hen kastede det udj een Steen haab, slog det i hiel med steene og lagde steen paa det, hun og har fød barnet i døls maal, udgangen af gaardens Stue om Natte tide og føed Barnet allene  uden nogen Meniskes hos verelse  paa Marken, sam/m/e bekiendelse har hun og nu i dag for Retten offentlig tilstaaet og Confirmeret,  Thj bør hun for saadan sin graave Misgierning eftter Lougens 6te Bogs 6: Capituls 7: art: at miste sin Hals  og hendes Hovet at settes paa een Stage,  Barne Faderen Lars Jørgensen Waage  som er een ægte Mand der endnu har sin egen ægte Huustru levende  og self tilstaar ej allene Leiermaalet at have begaaen, men end og icke kand negte eller fra gaa at hand jo har veret vidende at qvindfolcket Øloug Knuds Datter med hans barn var frugtsom/m/elig  og at hun det self for ham har bekiendet  og hand det dog ej har for noget Meniske har aaben baret, hvor ved om hand det hafde giort, denne u-løcke og Misgierning da der ved kundet have voren hindret og forekom/m/et, hand ej heller ringeste Middel eller formue er eiende till nogen Straf bøders betalling

 

1728: 72

 

Saa bør hand for sam/m/e sit begangne Leiermaal i sit ægteskab, og for videre sin forseelse, at arbeide udj Jern paa Bergens Fæstning i 18: Maaneder,

 

 

Dend 20: octobr: blef Retten betient paa dend gaard Romsøen  liggende i Fielbergs Skibr:  oververende eftter skrefne Lougrettesmend, Niels Lunde  Bunde Lensmand i Fielbergs Skibrede, Colben Berge, Johanes Nedre Lunde, Jacob Kaatte, Aanund Kaalbenshoug og Ole Gierevig,

  Till hvilcken tid Mad: Margrete Heltberg  Preste Encke i Skaanevigs Prestegield  paa sin Søn Hr: Ellias Elliensens veigne  Sogne Prest till Brastads Prestegield i i!! Trondhiems Stiftt  som Jordeiger for denne gaard hafde ladet stefne opsiderne paa ermelte gaard Rømsøe  Tøris og hans Søn Johanes  till at oververe een louglig besigtelse paa gaardens tilliggende skoug  hvilcke gaard aarlig i Landskyld er skyldende 2 Løber Smør og ½ Hud  hvis Landskyld sig aarlig bedrager 5 rdr:  og møtte paa hendes veigne  sam/m/e besigtelse at over vere  hendes datter Margrette Ellias datter Heltberg  og med hende Niels Torbiørnsen Millie, og der hos berettede hun, at da Hr: Ellias for 6 aar siden her fra steden afreiste  overleverede hand till da verende opsider for heele gaarden  Tørris Romsøe  eet støcke Mark eller skoug  {kaldes} Herøen kaldet  hvor udj hand maatte hugge till huusernes Reparation, paa det hand ej skulle hugge i dend øfrige gaards skoug, men som Tørris Romsøe siden

 

1728: 72b

 

dend tid ej allene skall have forhugget sam/m/e ham udviste støcke skoug, men end og videre i dend øfrige gaards skoug, Vj da louglig ville besigtige ej allene skougen som gaarden tilhører, hvad der udj er hugget, men end og hvorledes hand med dend ham udviste skoug har handlet, og naar det er besigtiget  hende besigtelsen at give beskreven till hendes Søns efttersiun og hans der paa videre gifne ordre hvorledes der med skall forholdes,

  Tørris Romsøen og hans Søn Johanes møtte till denne besigtelse at over vere,

  Citanterne begierede skougens besigtelse, og som de indCiterede indted i mod Stefnemaalet hafde at indvende, saa blef fortfaret med skougens besigtelse,

  og begaf Vj os tillige med Johanes Romsøe hen ud  skougen at siune, besigtige og des hugster at taxere, og befant Vj at vere hugget i desse avigte 6 aar siden Hr: Ellias bort reiste  først udj dend øe kaldet Nødøen, hvor Vj befant at vere hugget som følger  Hr: Ellias hafde self ladet hugge før hans afreise 136 stuer  som giør 11 tylter og 4 stuer  men der eftter befindes at ver!! (vere) hugget 379 stuer, der fra afdrages  som af Lougrettes siuntes at vere ældre end 6 aar  79 stuer  bliver igien 300 stuer  er 25 tylter {\4 stk:/}  hver tylt tøm/m/er 1 rdr:  er 25 rdr: 0 Mrk:,  26: bielcker 12 allen  er for hver tylt 4 Mrk: 8 s:  giør 1 rdr: 3 Mrk:  andet smaat hugster  saa som till brende, smaa bielcker, Staved og saadant meere  294 stuer  er 24 tylter og 6 stuer  hvilcke ej anderledes kand vurdeeres end for tylten {1 rdr:} 1 Mrk: 4 s:  er 5 rdr: 10 s:   giør til sam/m/en i penge 31 rdr: 3 Mrk: 10 skl:

  der eftter blef siunet det støcke Mark eller skoug

 

1728: 73

 

som ham till Huusernes fornødenhed af eieren blef overleveret, og befantis dend at vere meget forhugget  dog befindes der endnu i sam/m/e støcke skog saa vit at der af kand faaes een deel till desse huusers Reparation

  og blef der paa gaardens Huusers brøstfeldighed siunet, og befantis aaboden paa dem saaledes

  1 Boe med sit Loftt  eftter dend der paa anførte spesification  28 rdr: 2 Mrk: 10 s:

  Baarrestuen  8 rdr: 1 Mrk: 10 s:

  Staburet  4 rdr: 1 Mrk: 2 s:

  Høe og Korn Laden  8 rdr: 4 Mrk: 8 s:

  Fæhuuset  3 rdr: 4 Mrk: 8 s:

  Smale huuset fantis lougfør i alle maader

  een Kackelofns Stue  10 rdr: 3 Mrk: 10 s:

til sam/m/en 64 rdr: 0 s:

  dette begierede Niels Torbiørnsen paa Mad: Margrette  Hr: Elliesens  veigne beskreven til sin videre eftterrettning,

  ellers er de giorte bekostninger som følger,  Sorenskriverens Forrettning i 2de dage  3 rdr:,   hans reises fortæring i 2de dage fra og til Aasteden  1 rdr: 4 Mrk:   fløtting fra hans Huus til Aasteden  4 Miile 3 Mand  er 1 rdr:   hiem igien lige saa 1 rdr:   Lensmanden for at stefne  2 Mrk:   de 6 Mend i 2 dage  hver Mand hver dag 1 Mrk:  er 2 rdr:  i alt 9 rdr:

 

 

Dend 4: Novembr: blef paa dend gaard Terøen eftter Høyædle og welbaarne Hr: Stifttbefallings Mandens andorning holden

 

1728: 73b

 

Extra Ting udj een Sag i mellem Birke Dom/m/eren over Rosendals godtz  Sr: Chrestian Lamberg  og Sverus Berentsen i Terøen, oververende Forvalteren over sam/m/e godtz  ædle Sr: Mathias Dahl, hvor da Retten af eftterskrefne Lougrettesmend blef betient  Nemblig, Torgier Rørvig, Torgier Helleland, gl: Olle Gielmeland, Erick Kaldestad, Matis Helleland, Hans Hielmeland, Frans Backe og Jacob i Dalen,

  Paa hvilcken tid sig paa Birke Dom/m/erens veigne indfant for Retten Bunde LensManden udj Qvinheretz skibrede af Lænes godtz Iver Andersen Helvigen  som i Retten indgaf Høyædelbaarne Hr: Stifttbefallings Mandens andorning og befalling til denne extra Rettes holdelse  dat: 23: aug: 1728:   der eftter indgaf hans Skrefttlige stefning over Sverus Berentzen  dat: Traavig d: 19: octobr: 1728:  hvilcke stefning fantis paaskreven louglig at vere forkyndt,   Ellias Chrestophersen Presthuus og Ole Knudsen Presthuus  som Stefningen har forkyndt  møtte tilstede og ved Eed afhiemlede Stefnemaalets Louglighed,   indgaf for det siste sit skrefttlige indleg  dat: Traavig dend 3: Novembr: 1728:

  Till Sagen at svare møtte dend indstefnte Sverus Bærnsen og indgaf sit skreftlige indleg  dat: Terøen dend 4 Novembr: 1728:  hvor udj hand begierede opsettelse i Sagen indtil hand sine Vidner ved een Contra stefning kand faa indkaldet,

 

1728: 74

 

  Iver Andersen Helvigen paa Birke Dom/m/erens veigne paastod at Vidnerne som ere stefnte maatte til Eeds tages og forhøris,

  men Sverus Bærnsen formente at ingen Vidner maatte tages førend hands Vidner bliver varslede  at de paa een tid tillige med Citantens Vidner kand vere til stede og overhøris, saa som formodentlig er at Vidnerne bliver hin anden Contra og i mod, og der fore endnu som før paastod opsettelse i Sagen indtil hand sine Vidner kand faa indstefnet,

  alle de af Citanten indstefnte Vidner vare tilstede  undtagende Hans Svendsen Seiglem  som med Hr: Lieut: Møller er reist till Stavanger,

denne sinde forafskeediget,

Eftterdj Sverus Berentsen begierer og paastaar een beleilig tid \til/ sine Vidner i denne Sag at indstefne, saa som hand agter i Sagen een Contra stefning at udtage og forfatte, Saa eftterdj og at Høste tingene paa Lænes godtz nu er i henderne og ej tager ende førend nogle dager for Juul, saa at indted Ting her igien for Juul kand blive holden, Saa bevilges Sverus Berentsen opsettelse for sine Vidner at stefne, og gives der fore Sagen rom til først kommende dend 18: Januarij 1729:  till hvilcken

 

1728: 74b

 

tid parterne her igien paa Terøen haver at møde till Sagens videre foretagelse, sam/m/e tid haver og de nu allerede indstefnte Vidner at Comparere, og om Sagen i midlertid ej i venlighed i mellem parterne kand blive afhandlet, skall da videre gaaes hvis ret og billighed eragtes kand,

 

 

 

Dend 13: Novembr: blef holden almindelig Høste ting paa Hatletvet for Strandvigs Skibredes Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Ohnsorg, bunde Lensmanden Hans Engelsen Giøen  med eftterskrefne Lougret, Haldor og Jon Haavig, Elling og Niels Hatletvet, Anders Leigeland, Morten Skogseide, Paal Killen, og Ole Faar, sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Frem kom for Retten dend Dannemand Torbiørn Skaattun  som fremviste deris Kongl: May: aller Naadigste bevillings bref  dat: Fredensborg dend 6: Septembr: 1728:  at hans Søn Halvor Torbiørnsen Skaattun maa kom/m/e udj ægteskab med Herbor Anders datter Aackre, u-anseet de med hin anden udj 2det og 3de Leed ere beslegtigede, og der fore frem kaldede de 2de Mend Ingebregt Olsen og Jon Andersen  boende paa før bemelte gaard Skaatun  med begiering at de maatte giøre Eedlig forklaring om sam/m/e slegtskab  hvorledes bemelte Person/n/er hin anden ere beslegtigede,

  desse 2de Mend  Ingebregt {Jonsen} \Olsen/ og Jon Andersen  eftter aflagde Eed giorde deris forklaring her om saaledes,

  Paa Skaatun boede een Mand ved Nafn Johanes Hansen  som nu er død  hand eftterlod

 

1728: 75

 

sig een Søn som endnu lever  ved nafn {Johanes} Torben Johansen  der nu og boer paa Skaatun  hand har een Søn som er Soldat  ved Nafn Halvor Torbiørnsen, hvilcke er den sam/m/e Person som nu har erlanget deris May: aller Naadigste bevilling paa [at] ægte dend Pige Herbor Anders datter Aackre,

  før bemelte Mand  afgangne Johanes Hansen Skaatun  hafde een broder  endnu i live, ved Nafn Anders Hansen  boer paa dend gaard Aackre her i Skibredet  hans Datter Herbor Anders Datter Aackre er dend pige som Halvor Torbiørnsen Skaatun begierer till ægte, og saaledes ere desse 2de Personer hin anden ej nermere enten i slegt eller i Svaagerskab anrørende end udj 2det og 3de Leed,

  Dette begierede Torbiørn Johansen Skaattun at hannem af Retten under dends forseigling maatte gives beskreven, som Vj hannem ej viste at kunde benegte,

 

Isack Kleppe tillige med hans Søn Lars Isacksen hafde ladet stefne Samson Hansen Markus til at annam/m/e penge for hans paaboende gaard Markus  saa som hans Søn  bemelte Lars Isacksen  til sam/m/e gaard ej allene er oddels baaren  men end og Aasæde berettiged, till at annam/m/e penge for sam/m/e gaard  som hans Fader for langt tid siden solt haver  og frem bød pengene i Retten  som er 160 rdr:  med paastand at hand bør annam/m/e,

  Samson Markus blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans veigne,

  Johanes Maanes, Peder Kleppe og Hans Svinesteen hiemlede ved Eed at Samson Markus louglig i denne Sag er varslet, men ingen møtte som enten til Sagen ville svare,

 

1728: 75b

 

ej heller de tilbudne penger at annam/m/e,

Hvor fore denne sinde blef forafskeediget,

Denne Sag Dependererer!! af oddels Løsnings Rett, og Samson Markus ej heller møder, icke heller nogen paa hans veigne til Sagen at svare, tj hen vises Sagen til Aasteden, og \naar/ Sagen der hen louglig bliver stefnet, saa skall gaaes der om hvis ret er

 

Publiceret dend Constituerede Foget Monss: Niels Bagers udstede bøxsel seddel till Anders Knudsen paa 1 ½ Spand Sm: i deris May: og Halsnøe Klosters gaard Tuftt, dat: 19: Maij 1727:

 

Publiceret dend Constituerede Foget Monss: Niels Bagers udstede bøxselseddel till Daniel Fredricksen paa 18 Mrk: Sm:  ½ giedskind i Halsnøe Closters Jord Tuftt her i skibredet beliggende  dat: 25: Januarij 1728:

 

Bunde Lensmanden Hans Engelsen [Giøen] hafde atter ladet stefne Torkild Refne for slagsmaal  som tilforen var indstefnt men opsat, og som indted Sage ting paa nest avigte Som/m/er ting holtes, saa beroede med Sagen til dette ting,   hafde og ladet stefne til Vidne Skafferen Johanes Miaanes, sambt Knud øfre Hage og Hans Nedre Hage,

  Torkild Refne møtte til Sagen at svare  saa vel som og Vidnerne,

  Johanes Miaanes eftter giorte [Eed] vidnede at hand var med Lensmanden Hans Engelsen Giøen paa Refne  og hand krevede ham een Rix daller i forlofs penge eftter Sl: Fogden Ole Larsen[s] befalling,  da fant de Torkild Refne paa Veien som de gick op til gaarden fra Søen  og krevede

 

1728: 76

 

ham sam/m/e penge, men Torkild gaf een slem Mund og sagde at hand icke betaller sam/m/e penge uden hand viser ham Kongens Forordning med prentet bogstaver, Lensmanden bad ham gaa eftter skifttebrevet, og Torkild gick hiem eftter brevet  og Lensmanden fick brevet at see  som Torkild ham godvillig leverede, da sagde Lensmanden til hannem  du har avet!! (arvet) over 60 rdr:  men hand brugte een slem Mund og sagde som før at hand ej betalede før end Kongens Forordning blef ham i hans huus anvist, og Torkild gick til Søen, Lensmanden og Vidnet gick eftter, og da de kom til Søen  og Torkild da var i sit Nøst, daa!! (da) raabte Lensmanden til ham, Torkild  ieg tager skiftte brevet med mig og vil vise min øfrighed det  saa de giøre hvad de vill, da kom Torkild ud af Nøsted som et gal og forstørret Meniske  sprang till Lensmanden  ref ham i Haaret, ref ham i Ansigted saa blod gick ud, tog med Magt skiftte brevet fra ham  ref det til deels i synder, kaste ham over ende i een baad, kaste steen paa ham, saa at de maatte flye fra Landet, og der med foer de der fra   videre viste hand ej at vidne,

  Knud Øfre Hage og Hans Nedre Hage eftter giorte Eed vidnede, at de d: 15 Maij nest eftter  tillige med Lensmanden  kom til Refne, og Lensmanden atter krevede ham desse penger, og Torkild svarede at hand dem ej betaller uden hand seer Kongens trøgte Forordning der fore, da spurte Lensmanden ham hvorfore hand foer saa ilde med ham da hand seeniste var hos ham og krevede

 

1728: 76b

 

desse penger  da svarede Torkild  hand fick ej meget nu  men hand burde have meere,  videre viste de ej at vidne i denne Sag,

  der paa indgaf Lensmanden sit skrefttlige indleg  dat: 16: Septembr: 1728:  og satte der fore i Rette at Torkild Refne bør anseeis til straf for saadan overfald  og var Dom begierende  ej allene til bøders betalling  men end og til straf for dend over Vold ham er vederfaret  og til omkostnings betalling,

  Torkild Refne kunde ej negte at hand jo overfalt Lensmanden  men hand formeente at Lensmanden ej kunde have taget skiftte brevet fra ham med Magt,

  men Lensmanden formente at Torkild Refne bør bevise saadan hans forebringelse   forskiød sig ellers til Vidnes forklaring der om, og paastod een endelig Dom i Sagen,

Afsagt,

Det befindes med Vidner og bevisligheder at Torkild Refne meget ilde haver overfaldet Lensmanden Hans Engelsen Giøen da hand kom \eftter/ Fogdens befalling og i deris May: tieniste og erinde till ham at indforde!! (indfordre) Kongens rettighed, hannem refvet i Haaret, klort ham i andsigtet, kast ham over ende i een baad, og saaledes i mange maader sig høylig forseet,  tj bør Torkild Refne at bøde till deris May: for saadant overfald i mod Lensmanden {at bøde till deris May:} eftter Lougen 3de 6 Lod Sølf, og der for uden betale till Lensmanden for saadan hans erlidte overfald i hans louglig erinde 4 rdr:  og give Lensmanden i foraarsagede omkostning 3 rdr:  alt inden 15ten dage under excecution eftter Lougen.

 

1728: 77

 

 

Anders Sævereide hafde ladet Niels Skougseide stefne for at betalle grundeleie af et Nøst som hand haver opsat paa hans grund paa Svereide!! (Sævereide), tillige med omkostning,

  Niels Skogseide møtte til Sagen at svare  og frem viste sin bøxsel seddel eller grunde seddel paa sam/m/e Nøst tuftt   dend første grunde seddel udsted af Steen Jonsen Houge  dat: 8: Maij 1675:  og dend anden udsted af Lars Olsen Aarre  uden Datum, dend trende udsted af Ole Samsonsen Sævereide  dat: 25: April 1715:   formente der fore at dend hæfd hand haver paa Nøst grunden befrier ham for at give nogen grunde leie til Anders Sævereide,

  Anders Sævereide formente at eftterdj Nøststed!! (Nøsted) staar paa hans Eng, bøe og eiendeele  at hannem  og ej Ole Sævereide  Leien til hører, og paastod at Ole Sævereide der til bør varsles,

  ellers har Niels Skogseide Contra Citeret Anders Sævereide for eet u-lougligt forbud hand skall have giort paa sam/m/e Nøstes opbyggelse, hvor over Nøsted paa denne aarsens tid staar u-forbedret  med formoding at Anders Sævereide der fore bør lide med omkostning og andet meere  som indsetes til Rettens skiønsomhed,

  Anders Sævereide indleverede og et Mageskiftte bref paa gaarden Svereide!! (Sævereide)  dat: 10: 8br: 1698:

  {Ole} Niels SkogsEide formente at Ole Sævereide bør varsles her til, saa som hand ej allene har fested ham grunden, men end og grunde leien oppebaaren,

 

1728: 77b

 

Denne sinde forafskeediget,

Ole Sævereide  som eftter fremlagde Fæste seddel har bøxslet dend omtvistede Nøst grund paa Sævereide till Niels SkogsEide, er ej her till varslet  som skee burde,  Niels Skogseide og hans Formand Gietle Skogseide og i langsam/m/elig tid har brugt denne grund og Nøsted som paa grunden er opsat, {og der af} u-ancket {nødt haver}  og grunde leien betalt, bør, ubehindret at Reparere og forbedre sit Nøst  u-anseet det forbud der paa af Anders Sævereide giort er,  i det øfrige henvises Sagen till Aasteden, hvor hen og Ole Sævereide bør varsles, og naar det skeer, saa skall ej allene Kiendes om Nøst grundens leie  hvem dend bør til høre, men end og om prossessens omkostning, og det paa stefnte forbud,

 

Anders Sævereide hafde ladet varsle Ole Sævereide formedelst hand hannem med hug og slag skall have overfalden nest avigte Pinse tider  der fore at bøde eftter Lougen  og at betale ham omkostning,   hafde og ladet stefne til Vidne, Lars Larsen  Huusmand paa Sævereie, Marite Endres datter  tiener hos Citanten Anders Sævereide, i lige maade Engel og Ole Henanger sambt Anders Størksen Drageide

  Ole Sævereide møtte icke  ej heller nogen paa hans veigne, i lige maade møtte og alle Vidnerne  undtagende Ole Heinanger  som nu er reist til Bergen,

  Ole Engelsen og Ole Jonsen Faar hiemlede ved Eed at Ole Sævereide louglig er varslet,

 

1728: 78

 

  Engel Henanger eftter giorte Eed vidnede at hand eftter Anders Sævereides begiering tillige med Ole Henanger kom till Sævereide og skulle eftter see nogen u-eenighed dennem var imellem om een Kiørselvei, og da hand saaledes med Ole Hennanger tallede med begge mendene der om, tilspurte Anders Sævereide Ole Sævereide hvor fore hand slog ham saa ilde at hand var blaa og blodig, da svarede Ole Sævereide  hand skulle faa meere een anden gang,  meere sagde hand icke om Clameriet at vidne i nogen maade,

  Lars Larsen eftter giorte Eed vidnede at nest avigte Pinstid da kom Anders Sævereide til ham i Stuen paa Sævereide, og saag at hand var blodig, og Anders klagede sig at Ole Sævereide hafde slaget ham,  videre viste hand icke at vidne,

  Marte Endres datter eftter giorte Eed vidnede at hun paa sam/m/e tid var tilstede da Anders Sævereide kom ind i sin Stue og var blodig  og hun hørde at Anders klagede sig at Ole Sævereide hafde slaget ham, og hun saag og at Anders Sævereide sam/m/e tid falt i besvimelse da hand kom ind i stuen,  videre sagde hun ej at vide i denne Sag at vidne,

  Anders Størksen Drageide eftter giorte Eed vidnede at dend sam/m/e dag om Morgenen som Anders Sævereide hafde ombedet de 2de Mend Engel og Ole Henanger at kom/m/e til Sævereide for at besee dend omtvistede Vei  da bad Anders Sævereide Ole Sævereide at hand vilde blive tilstede naar Mendene kom/m/er, og tilspurte ham hvor fore hand slog ham, da hørde hand at Ole svarede, du fick

 

1728: 78b

 

{meget} \lidet/ nu, men du skall faa meere en anden tid,  videre viste hand icke at vidne,

  Anders Sævereide forklarede at deris trette er og var om een Kiørsel vei som ligger fra gaarden till Søen, og Ole hafde indstegnt veien saa at dend ej skickelig kunde kiøris  og Anders optog de stoker som Ole hafde nedsat, da kom Ole og slog ham med sin knøtte haand i hans Hovet saa at blodet gick ud paa hannem, og hand gick fra ham ind i stuen, og siden lod ham ved 2de Mend beskicke og til spørge hvor fore hand slog ham  da fick hand af ham ej andet svar, end hand sagde at hand fick lidet nu, men hand skulle faa meere een anden gang, formente der fore at Ole Sævereide bør for saadan adfer i mod ham bøde eftter Lougen

denne sinde forafskeediget,

Ole Sævereide bør til nest holdende ting at møde til denne Sag at svare, saa bør og Ole Henanger til sam/m/e tid at Comparere  sit Vidne at aflegge, Men hvad sig endelig dend omtvistede Kiørsel vei angaar, da hen vises dend Sag til Aasteden, og naar Sagen der bliver ind stefnt  \da/ skall der om gaaes hvis ret er,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Marte Jons Datter Qvale for Leiermaal med een ung Karl ved Nafn Samson Torgilsen Houckaas af Strandebarms Skibrede, som døde i tieniste hos Hans Torgilsen Giøen  paa hvilcke sted hand eftterlod sig een deel Kleder  hvor paa hand hos bemelte Hans Torgilsen

 

1728: 79

 

giorde forbud til Sagens udrag,

  Marte Jons datter Qvale møtte icke  ej heller nogen paa hendes veigne   ej heller var Hans Torgilsen Giøen her til varslet,   skafferen Johanes Miaanes og Anders Wiig hiemlede ved Eed at hun louglig er varslet,

denne sinde forafskeediget,

Marte Jons Datter Qvale bør til neste ting at møde til Sagen at svare, i lige maade bør Hans Torgilsen Giøen at varsles for at giøre forklaring paa hvis dend bort døde Samson Torgilsen Huckaas sig kand eftterladt, og skall saa videre i Sagen gaaes hvis ret er,

 

Endnu hafde Fogden ladet varsle Samson Jonsen Faar for Leiermaal med Marite Lars datter af Ous Skibrede  der fore at bøde eftter Lougen,

  Samson Jonsen Faar møtte icke  ej heller nogen paa hans veigne,   skafferen Johanes Miaanes og Anders Wiig hiemlede ved Eed at Samson Jonsen louglig er varslet,  hvor fore ham paalegges til neste ting at møde,

 

Hans Lassesen Oustestad og Anders Engelsen Store Ballesem blef befallet at reise til Loug tinget at aflegge deris Lougretes Eed,

 

Publiceret Torben Johansen Skaatun og Lars Halvorsen Svinesteens  deris udgifne skiøde til Jon Halvorsen Liøtun paa 17 ¼ Mrk: Sm: med bøxsel  i hans paaboende gaard Liøtun  i mod penge for hver Mrk: Sm:  2 rdr:  dat: 12: Novembr: 1728:

 

1728: 79b

 

 

Publiceret Niels Andersen Faar, hans udgifne skiøde till hans Søn Anders Nielsen paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: med bøxsel  i Raals Vaagen  i mod penge for hver Mrk: Sm:  1 rdr: penge  dat: 12: Novembr: 1728.

 

 

 

Dend 15: Novembr: blef holden almindelig Høste ting paa N: Homelvig for Opdals Skibredes Almue  oververende Kongl: May: Foget Sr: {Ole} Ohnsorg, Bunde Lensmanden Chresten Møcklestad  med eftterskrevne Lougrettes Mend,  Niels og Knud Fladerager, Ole Ærsvær, Ole Reisem, Lars Haaland, Niels ibm:, Madts Tvet og Knud Hollekim  sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte Ting og liuste Ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret {Peder Andersen Katteland} \Lars Haacksen øfre Homelvig/ og hans qvinde Britte Rasmus datter  deris med hin anden udgifne gave bref paa hver andens halve Hoved Laad, dat: 15: aug: 1728:

 

Hans Ferrevaag hafde ladet stefne Arne Hillisvig formedelst hand u-louglig skall have hugget udj hans gaards tilliggende skoug, og hand formente at eftterdj skougen er een u-skifttet skoug  hand da bør anseeis till straf for saadan Hugster  og at betale denne prosses omkostning,

  Arne Hillisvig blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans veigne,

  Lensmanden Chresten Møcklestad og Samuel Ambland hiemlede ved Eed at hand i denne Sag louglig er varslet,

  Hans Færrevaag paastod at Arne Hellesvig bør betale skaden og Omkostning,

 

1728: 80

 

afsagt, denne sinde saaledes

Sagen hen vises till Aasteden, og naar dend der louglig bliver indstefnt  skall udj Sagen Kiendes hvis ret er,

 

Publiceret Baarnj Ols datter  Sl: Johanes Skiellevigs eftterleverske, Ole Johansen og Hans Johansen øfre Beltestad  deris udgifne skiøde till Erick Johansen {Barmen} \Skaden/ paa 2 pd: 7 Mrk: Sm: med bøxsel  i hans paaboende gaard {Barnem} \Skaden/  i mod penge for hver Mrk: Sm:  1 rdr:  som giør til sam/m/en 55 rdr:  self har Erick Johansen arvet 11 Mrk: Sm:  saa hand nu er eiende dend heele gaard Skaden  som er 2 pd: 18 Mrk: Sm:  dat: 13: Novembr: 1728:

 

Sogne Presten Hr: Jørgen Jestrop hafde ladet stefne Knud Braatevet!! (Brattetveit) og Anders Beltestad for medelst de ej eftter advarsel har som Huus mend villet betalle deris dags arbeide  eller kom/m/e til ham at arbeide høst og waar  med paastand at som de nu ej har villet arbeide i 4re aar  de da bør betalle for waar arbeide for hver dag 8 s:  og for Som/m/er arbeide 12 s:  som er paa een hver af dem 5 Mrk:  til sam/m/en 10 Mrk:

  begge de indstefnte møtte og her til svarede at de formente icke at bør arbeide  saa som de giver deris offer til de store høy tider  ej heller har de giort til hans Formand Mag: Hans Abel noget arbeide,

  Sogne Presten formente at om end skiønt de ofrer de store høytider  saa er det een ting som de eftter Lougen ere pligtige  men der fore bør \de/ alligevel giøre deris

 

1728: 80b

 

Leige(?) saa vel som alle de andre Huusmend eftter Lougen,

afsagt,

De indstefnte Huus mend Knud Braatevet!! og Anders Beltestad formeener at vere frj for dags arbeide Høst og Waar till Sogne Presten at giøre, saa som de giver deris offer, som de foregiver at vere en gl: sedvane  og dend forige Sogne Prest ej saadant fordret eller begiert haver, men Lougen befaller ej allene saa mange som med Alterens Sacramente betienes  skall give deris offer til høy tiderne, men Huusmendene der for uden aarlig at giøre arbeide til Prestegaarden Høst og Waar,  Thj Kiendes for Rett at desse indstefnte 2de Huus mend Knud Braatetvet og Anders Beltestad inden 15ten dage bør betalle till Sogne Presten Hr: Jørgen Jestrop een hver for sig 2de dages arbeide  som er 20 s:  og som de rester sam/m/e arbeide i 4re aar  saa kom/m/er paa een hver af dem at betale 5 Mrk:  og een hver for sig i foraarsagede omkostning 1 Mrk: 12 s: under excecution eftter Lougen,

 

Dend opsatte Sag i mellem Lars Helleland og Hans Norbustad angaaende det paa stefnte Haars  som fra forige ting til nu blef opsat, og møtte nu for Retten begge parter til Sagen at svare,

  Lars Helleland formente at eftter dj hans Sallig qvinde Helge Anders datter er bleven udlag!! (udlagt) paa skifttet eftter hendes Sl: Fader den 27: Junij 1719: eet graat Haars for 3 rdr:  og hendes broder Hans Norbustad ej sam/m/e

 

1728: 81

 

Haars har villet levere før end afvigte aar 1726 in Junij  og hand i midlertid har beholdet dend afling af Haaret!! (Haarset) faldet er, at da Hans Norbustad ej allene bør betalle dend avel der af er falden  men end og de till denne prosses foraarsagede omkostning,   der paa indleverede skifttebrevet eftter bemelte hans Huustru Helge Anders datter  dat: 14 Junij 1726:   endnu blef frem vist skifttebrevet eftter hendes Fader Anders Hansen Norbustad  paa hvilcken tid dette Haars hende er udlagt og vurderet for 3 rdr:   formente der fore at Hans Norbustad bør til døm/m/es ej allene at betalle \for/ dend forringelse paa Haarset 1 rdr:  men end og aflingen der af,

  Hans Norbustad møtte og forklarede at hans Sl: Søster Helge Anders datter det aar hans Fader døde styrede gaarden, og oppebar alt hvis af gaarden sam/m/e aar falt  men hand betalte skatterne og ald rettighed af gaarden, i lige maade oppebar hun for Foster og andet saadant meere een tem/m/elig deel, og der fore ej giorde nogen reigning, hvor fore hand formente at hun langt meere af boen har oppebaaret end sam/m/e hende tillagde Haars sig kand bedrage, formente der fore at vere frj for hans Svoger Lars Hellelands tiltale, særdeelis siden hand har leveret Haarset,

  ingen af parterne hafde videre at frem føre  men var Dom begierende,

 

1728: 81b

 

Thj blef afsagt saaledes,

Det befindes at det omtvistede Haars som i Skifttet eftter Anders Norbustad paa hans Datter Helge Anders Datter blef udlagt og vurderet for 3 rdr:  har hendes broder  dend inCiterede Hans Andersen Norbustad  beholdet hos sig i 7 aar  og ej sam/m/e Haars leveret  ej heller i midlertid med sin Søster  afgangne Helge Anders datter  giort nogen afreigning angaaende gaardens afling for 1719:  og hun ej døde før end 1726:  og hand dog siden i midlertid har leveret sam/m/e Haars, men Lars Helleland allene paastaar, at eftterdj Hans Norbustad \i/ saadan lang tid har beholdet Haarset  og beholdet dend aufling der af er {beh}falden  som er 2de Føll, \har beholdet  dend at betale/

saa afsiges her om saaledes,

At eftterdj Hans Norbustad har beholdet Haarset i 7 aar og nødt aflingen der af, og ej i midlertid enten betalt pengene for Haarset, eller leveret nogen afling der af, saa bør hand betalle renter af sam/m/e 3 rdr: som Haarset er vurderet fore i bemelte 7 aar  som er aarlig 15 s:  giør til sam/m/en 1 rdr: 9 s:  og betale udj omkostning til sin Svoger Lars Helleland 2 Mrk: dandske  alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen, og hvad sig angaar dend reigning som Hans Norbustad i denne Sag indgiver  da som {det} \dend/ er uden bevis  og Lars Helleland siger sig indted der om at vere vidende, saa bliver dend af ingen verdj

 

Hans Klocker hafde ladet stefne Lars Walle for medelst hand icke nu i 24: aars tid har betalt hans rettighed  som er aarlig 6 s:  af hvilcke

 

1728: 82

 

aaringer hand ickun har betalt for 3 aar  aarlig 6 s:  formodede der fore at Lars Walle bør betalle for de andre aar tillige med omkostning  og der om var Dom begierende  tillige med omkostning,

  Lars Walle møtte till Sagen at svare  og erbød sig at svare til Sagen, tilstod at hand icke til denne tid har betalt meere till Klockeren end for 3 aar  aarlig 6 s:  men viste icke at undskylde sig hvor fore hand har inde sidet med rettigheden,

  Klockeren paastod Dom til betalling for alt hvis hand rester, tillige med omkostning

afsagt,

Lars Walle bør inden 15 dage at betalle til Hans Hansen Klocker dend Resterende aarlig rettighed i 19 aar  aarlig 6 s:  som giør till sam/m/en 1 rdr: 1 Mrk: 2 s:  og der for uden betale till Klockeren i foraarsagede omkostning een half Rixdr: under excecution eftter Lougen,

 

 

 

Dend 20: Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Sioe for Skaanevig og Opdals Skibredes Halsnøe Closters Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Adam Livin Ohnsorg, Closter Lensmendene Johanes Sioe og Tosten Skaarpen  med eftterskrefne Lougret, Niels Eie, Johanes Sioe, Anders Sæbøe, Mons og Anders Toftte, Johanes Qvidevold, Lars og Søren Fielland, sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte Ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

1728: 82b

 

 

Lars Stephensen Sioe blef befallet at reise til Lougtinget at aflegge sin Lougrettes Eed,

 

 

 

Dend 24: Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Gielmervig for Skaanevigs Skibredes Almue  over verende Kongl: May: Foget Sr: Ohnsorg, Bunde Lensmanden Peder Gielmervig  med eftterskrefne Lougret, Wier Fiere, Siur Milleteigen, Johanes Tielflaat, Fredrick Rafdall, Halvor Sævereide, Johanes Næs, Jon Frette paa Tungesvig, \og/ Niels Svindland  sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret Hr: Johanes Weiles udstede bøxsel seddel till Ole Olsen paa 2 pd: Sm: i Brecke  dat: 15: Novembr: 1727:

 

Publiceret Commisariene udj afgangne Stifttambtskriver Svanenhielms Sterboe  deris udgifne skiøde till Peder Torkildsen Waldre paa hans paaboende gaard Waldre  skylder aarlig udj Landskyld med bøxsel 1 L: Sm:  ½ H:  i mod penge 45 rdr:  dat: Bergen dend 15 Julij 1727:

 

Publiceret Mad: Svanenhielms udstede skiøde till Ole Aanundsen paa dend gaard Rafdall  skylder i aarlig Landskyld med bøxsel ½ L: Sm:  i mod penge 20 rdr:  dat: 15 Julij 1727:

 

Publiceret Lars Halstensen Eegemoe  hans udgifne pante bref till Hr: Jesper Omsen

 

1728: 83

 

paa lante!! (laante) penge 50 rdr:  for hvilcke Capital hand pantsetter sin paaboende gaard Egemoe  skylder aarlig udj Landskyld med bøxsell 1 L: 1 pd: 6 Mrk: Smør  dat: 24: Novembr: 1728:

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Lars Torkildsen Soldates qvinde Marete Siurs datter for ægte bøder, men hun møtte icke  ej heller nogen paa hendes veigne

  Chrestopher Gielmervig og Gunder skaffer hiemlede ved Eed at hun louglig er varslet, hvor fore hende paalegges til neste ting at møde,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Soldatten Tøres Tollefsens qvinde Chrestj Ellings datter for ægte bøder, men hun møtte icke,

  Chrestopher Gielmervig og Gunder skaffer hiemlede ved Eed at hun louglig er varslet, hvor fore hende paalegges til neste Ting at møde

 

Niels Svindland haver ladet stefne Jon Slaacke formedelst hand skall have hugget for nær hans bøe gaard  der fore at lide,

  Jon Slaacke møtte og der til svarede at hand ej har hugget nermeere end hand bør hugge, og formente at naar det bliver besigtiget hvad hugget er  da skall fornemes at hand ej u-rettelig har hugget  forskiød sig der om til Aasteden,

denne sinde forafskeediget

Sagen hen vises til Aasteden  og naar

 

1728: 83b

 

Sagen der indstefnes  saa skall i Sagen Kiendes hvis ret er.

 

Lars Egemoe og Tosten Kalvigen blef befallet at reise till Lougtinget at aflegge deris Lougrettes Eed,

 

 

 

Dend 27: Novembr: blef holden almindelig Høste ting paa {Silde} \Fietie/ for Etne skibredes Almue  baade af Lænes og Halsnøe Closteres godtz  oververende Kongl: May: Foget Sr: Ohnsorg, Lensmendene Johanes Fiete og Mons Norhuus  med eftterskrefne Lougret, Knud Brendeland, Johanes Fiøsne, Iver og Torbiørn Østrem, Torbiørn og Ole Wae, Tollef Løvereide og Ole Wettestøe, sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret Hr: Johan Korens udstede bøxsel seddel till Johanes Fiøsne paa dend øde gaard Øfstebøe  Giere Kierke til hørende  skylder 1 ½ L: Sm:  1 H:  dat: 24 Januarj 1725:

 

Dend 29: Novembr: blef atter holden Tinget i for anførte Lougrettes oververelse,

 

Publiceret Stifttambt skriver Severin Svanenhielms Encke og Hr: Assessor Willum Hansens  deris udgifne skiøde till Baar Torsen paa 1 L: Sm: og 1 td: Korens Landskyld udj dend gaard Kaldem  i mod penge 54 rdr:  dat: 15: Julij 1727:

 

Publiceret afgangne Stifttambtskriver Severin Svanenhielms eftterladte Encke og Hr: Assessor Willum Hansens  deris udgifne skiøde til Siur Olsen paa 1 ½ L: Sm: i Grønstad  i mod penge 50 rdr:  dat: 15 Julij 1727:

 

1728: 84

 

 

Publiceret Hr: Jocum Althons udgifne bøxsel seddel till Torben Sørensen paa 1 ½ {tønde} Løber Sm:  ½ td: Koren i Presteboeles Jord Wae, dat: 21 Januarj 1727:

 

Publiceret Sr: Hendrick Urdal paa Hr: Peder Hendricksen Findes veigne  hans udstede bøxsel seddel til Torkild Pedersen paa 1 L: 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Fosse  dat: 21: aug: 1728:

 

Publiceret Sr: Hendrick Urdals udstede bøxsel seddel till Ole Hansen paa 1 L: 2 pd: 6 Mrk: Sm: i Fosse  dat: 21: aug: 1728:

 

Closter Lensmanden Johanes Sioe hafde ladet stefne Tieran øfre Næs for 5 rdr: 2 Mrk: 4 s:  som hand paa hans veigne og eftter hans begiering till nu afgangne Peder Jensen Smidt  som till foren var een Forpagter over Halsnøe Closteres godtz  hvilcke bestod udj een deel bøder for slagsmaal og Resterende skatter, da at Tieran øfre Næss boede paa dend gaard Sævereide i Skaanevigs Skibrede for omtrent 9 aar siden, med paastand at Tieran øfre Næss det bør betalle tillige med renter og omkostning,

  Tieran øfre Næss møtte till Sagen at svare  og sagde at hand ej rettelig kand erindre sam/m/e penge at have landt!! (laandt), dog ej gandske dem kand benegte eller fra gaa, men paastod dog at der som Johanes Sioe vilde aflegge sin Eed at hand sam/m/e penge paa hans veigne haver betalt  ville hand dem godvillig betalle,

 

1728: 84b

 

  Johanes Sioe her till svarede at hand sam/m/e Eed med een god samvittighed giøre kand, og straxst for Retten der paa aflagde sin Corporlige Eed,  ellers paastod Johanes Sioe Dom paa sam/m/e pengers betalling uden renter, men formente at hand ham omkostning bør betalle,

  Tieran øfre Næss hafde ej videre i denne Sag at frem føre, men laavede pengerne at betale,

afsagt,

Tieran øfre Næs bør inden 15ten dage de paastefnte 5 rdr: 2 Mrk: 4 s:  tillige med een half Rixd: udj omkostning  till Johanes Sioe at betale under excecution eftter Lougen,

 

Tollef Løfvereide hafde ladet stefne Tieran øfre Næss for medelst hand skall have beskylt ham for at have byttet med ham een deel Sou skind nu seeniste paa reisen til Bergen  saa og at have der eftter skieldet hans Kone for een skind tæve, hvilcket skall vere skeed for omtrent 8: eller 10 dage siden, med formoding at hand saadan hans beskyldning bør bevise  og for sit skieldsmaal at lide eftter Lougen

  Tieran øfre Næss svarede icke at vere louglig stefnet  og der fore icke denne gang kand eller vil svare til Sagen,

  Tollef Løvereide tilstod self at hand ej louglig er varslet, og det skeede for di at dette er passeret saa nylig for Tinget,

denne sinde forafskeediget,

Sagen beroer till louglig stefnemaal  og naar det skeer skall gaaes her om hvis ret er.

 

1728: 85

 

 

Lars Stephensen Giære  Soldat under Hr: Capit: Rams Compagnie  hafde ladet stefne Knud Flaaden for medelst hand hannem haver overskieldet  og ej allene ham, men end og hans Sl: Fader Steffen Gravelsetter i hans graf, med formoding hand der fore bør lide eftter Lougen,   hafde og ladet varsle til Vidne Niels Sande og Anders Østrem,  Niels Sande møtte  men ej Anders Østrem,  Knud møtte icke  ej heller nogen paa hans veigne

  Baar skaffer og Erick Larsen hiemlede ved Eed at Knud Flaaden louglig i denne Sag er varslet,

  Niels Tollefsen Sande eftter giorte Eed vidnede at nestleden Waar var der een forsambling paa Eckrem udj een begravelse eftter afgangne Tom/m/es Eckrems barn, der var og tilstede Knud Flaaden og Lars Stephensen  og Knud Flaaden kom i talle med Lars Stephensen, og de trettede sam/m/en   da sagde Knud Flaaden til Lars, din Fader var een bedrager og een tyf, og du er een tyve Søn, der paa skiød Lars de hosverende til Vidne,  videre hørde hand icke  ej heller ved hand meere i denne Sag at vidne

  det andet Vidne Anders Østrem var ej til stede men paa sin reise till Bergen, dog indgaf hand sit skreftlige Vidne paa slet papir  som ej i Retten kunde antages,

  ellers forklarede det eene Vidne Niels Sande

 

1728: 85b

 

at Knud Flaaden tog Lars Stephensen i Haaret da hand sagde desse ord, men de hos verende skilde dem straxst fra hver andre,

denne sinde forafskeediget,

Knud Flaaden  som befindes louglig at vere stefnt  bør møde till neste ting, i lige maade haver og det eene Vidne Anders Iversen Østrem til sam/m/e tid at møde  og skall da gaaes videre i Sagen hvis ret er,

 

Capit: de armes Anders Beschyter hafver ladet stefne Aanund Wees Kone Elj Grebs datter formedelst at da hand eftter Hr: Capit: Rams befalling var hos Aamund Wee for at besigtige Soldattens Mundeering  som der hos ham som Legsmand var hengende, da overskielte hun ham i mange maader  paastod at hun der fore bør lide og undgielde som vedbør,   hafde og ladet stefne til Vidne her om Corporalen Hans Hansen og Erick Aanundsen  som begge vare tilstede,

  Corporal Hans Hansen eftter giorte Eed vidnede at Capit: de armes Andreas Bäskytter for omtrent 9 eller 10 uger siden kom till Wee for at besigtige Soldatens Mundering, da sagde Capit: des armes till Elj  Mundeeringen er icke vel forvaret, tj der bør henges noget over dend, da svarede Elj  vil du henge noget paa  saa kand du skaffe noget, da svarede hand at hand skulle vel tage noget og henge over, da sagde hun  du er een Skitbietie   der paa skiød hand de hos verende til Vidne   hun svarede at du er een skitbitie,

  Erick Aanundsen eftter giorte Eed vidne lige som Corporalen vidnet haver i alle maader.

 

1728: 86

 

  Elj Grebs datter møtte for Retten till Sagen at svare  som vedstod louglig at vere stefnet  og svarede her til at Capit: d: armes var hos hende bemelte tid, og hand brugede een u-nøttig Mund mod hende, og der fore kaldede hun ham een skitbitie,

  Capit: d: armes paastod at hun bør bøde for saadan sin unde Mund  og betale ham sin omkostning  og der om var Dom begierende,

Afsagt,

Elj Grebs Datter Wee overbevises med 2de Vidner, hun og self for Retten tilstaar at have over faldet Capit: des armes Andreas Buskytter med skiends ord, da hand {v} kom till hende udj sit louglig ærinde,  Thj bør hun for saadane skiels ord mod ham denne sinde at bøde til deris May: 3 rdr:  og give Capit: d: armes i foraarsagede omkostning 4 Mrk: danske, alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen, og bør de af hende udtalte ord ej at kom/m/e Capit: d: armes Andreas Beskyter eller nogen af hans paarørende till ringeste Nack deel,

 

Niels Østrem haver ladet stefne Giertru Rygg for medelst hun ej vil betale hans Kone Brite Ols datter det som rester hende paa hendes Kleder og een deel penge hun aparte har lant!! (laant) hende, det at betale  saa og formedelst hun har over faldet hans Kone med skields ord  der fore at lide,

 

1728: 86b

 

  Giertrud Rygg møtte icke  ej heller nogen paa hendes veigne,   Baar skaffer og Erick Larsen hiemlede ved Eed at hun louglig er varslet,

  hand hafde og ladet stefne til Vidne i denne Sag, Aslack Rygg, \og/ Niels ibd:  men ingen af dem møtte til stede,   Baar skaffer og Erick Larsen hiemlede ved Eed at de louglig er varslet,

denne sinde forafskeediget,

Giertru Ryg bør til neste ting at møde  og som der befindes at begge Vidnerne Aslack og Niels Rygg i lige maade er louglig varslet, saa paalegges dem og till neste Ting at møde  deris Vidne at forklare, og skall saa gaaes i Sagen hvis ret er.

 

Jacob Halleland hafde ladet stefne Samuel Halleland for 7 aars Landskyld af 18 Mrk: Sm: i Halleland  som hans Kone eiede, som er aarlig  naar oddel skatt og Rost: fra gaar  1 Mrk: 8 s:  er i {Syf} \5/ aar 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:  og Kiørleie af een Koe i 7 aar  er 1 rdr: 4 Mrk: 8 s:  til sam/m/en 3 rdr:  tillige med omkostning,

  Samuel Halleland møtte og vedstod gielden  men efttersom hand gaf hende fri brølup  nemblig Ragnilde Ols datter  som var hans Stif datter  saa mente hand at vere frj for dette Kraf,

  Jacob der i mod meente at det var hans datter  og hvad hand i saa maader gaf hende  icke kand vedkom/m/e denne gield, men paastod Dom till denne Fordrings betaling

afsagt,

Samuel Halleland bør inden 15ten dage

 

1728: 87

 

at betale till Jacob Halleland de fordrende 3 rdr: i Landskyld og Kiør Leie  tillige med omkostning een half Rix daller  under adfer eftter Lougen,

 

Marie Kierstine  Sl: Isack Arentzens  hafde ladet stefne Niels Winie for 10 rdr: hand hende skyldig er  dem tillige med omkostning at betale,  Niels Vinie blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans veigne,

  Monss: Hans Chrestopher Onsorg paa hendes veigne paastod Dom til betalling

  Baar skaffer og Lars Ericksen hiemlede ved Eed at hand louglig er varslet, hvor fore ham paalegges til neste ting at møde,

 

Gunder Støle haver ladet stefne Hugne Liusnes for 7 rdr: 2 Mrk: hand hannem lant!! (laant) haver  og det for 10 aars tid siden  med paastand hand dem bør med renter betale,

  Hugne Liusnes møtte icke  ej heller nogen paa hans veigne

  Baar skaffer og Lars Ericksen hiemlede ved Eed at hand louglig er varslet, hvor fore ham paalegges til neste ting at møde,

 

Sogne Presten Hr: Jocum Altand haver ladet stefne Gunder Støle for Resterende Landskyld for 1727: 5 rdr:  fløtting 3 Mrk:   for 1726: fløtting 3 Mrk:   for 1728: Landskyld 5 rdr:  og 3de tage for indeverende aar 2 rdr:   forhøyning for afvigte aars Landskyld  1 rdr: 1 Mrk: 8 s:  til sam/m/en med fløting for indverende aar 3 Mrk:  14 rdr: 4 Mrk: 8 s:

 

1728: 87b

 

  Gunder Støle møtte till Sagen at svare og tilstod gielden i alle maader at vere rigtig, men sagde at hvad sig angaar indverende aars Rettighed, da er dend ej endnu forfalden, formente at naar hand betaler dend til Juul  hand da nu bør vere frj der fore at lide nogen Dom,

  Zacarias Andersen paa Sogne Prestens veigne paastod Dom till dend Resterende Rettigheds betalling,

Afsagt,

Gunder Støle  som tilstaar ej nogen Landskyld eller rettighed till Sogne Presten Hr: Jocum Altand for avigte aar 1727: at have betalt  bør inden 15ten dage til Sogne Presten betale fornefnte Resterende Rettighed  som er 5 rdr:  forhøyning 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:  fløtting for 1726: 3 Mrk:  for 1727: 3 Mrk:  tillsam/m/en 7 rdr: 1 Mrk: 8 s:  og udj foraarsagede omkostning een half Rixdr:  under Nam og vurdering i sin boe,

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager ved Zacarias Hansen frem kallede for Retten Johanes Evensen  boende paa deris May: og Halsnøe Closteres gaard Giære her i Etne  og til spurte ham for Retten om hand ej er skyldig bleven {i} deris May: Skatter og anden Rettigheder \for/ afvigte aaringer  {Nemblig} \saaledes/ for 1724: reser!! (rester) paa {Landskylden} \skatten/ 3 Mrk: 4 s:   for 1725: ald skatten 4 rdr: 1 Mrk: 8 s:   for 1726: 4 rdr: 1 Mrk: 8 s:   for 1727: 4 rdr: 1 Mrk: 8 s:   Landskyld for 1725 3 rdr: 5 Mrk: 15 s:   for 1726: 3 rdr: 5 Mrk: 14 s:   for 1727: 3 rdr: 5 Mrk: 15 s:

 

1728: 88

 

till sam/m/en 25 rdr: 1 Mrk: 9 s:

  Johanes Evensen her til svarede at hand i alle maader tilstaar sam/m/e Resterende skatter og Rettigheder til deris May: at vere skyldig, beklagede sin Fattigdom at hand ej noget til des betalling er eiende, forklarede og, at eftter dj dend aller høyeste gud hannem med een u-løckelig Ildebrand {har hiem søgt} for omtrent 5 aars tid siden har hiemsøgt  har hand siden dend tid ej veret megtig til denne skatt og Rettighed at betale,

  der paa frem kaldede Zacarias Hansen Closter Lensmanden Mougens Norhuus og Ole Torsen Giære, og tilspurte dem, om de icke har voren hos Johanes Evensen for at udsøge hos ham hvad hand kunde have at betale med, og hvorledes de hans tilstand har befunden,

  bemelte Lensmand Mons Nordhuus og Ole Torsen Giere aflagde for Retten deris Corporlige Eed, at de har voren hos {ham} \Johanes Evensen Giære/  men indted funden till denne gields betalling  uden allene 4 td: hafre Koren  som Lensmanden solte til Hr: Capit: Ram her i Etne  og fick for sam/m/e Korn 4 rdr: penge, sam/m/e penge maatte hand \i gaar/ eftter Fogden Sr: Onsorgs befalling levere til hannem  \og det/ paa indverende aars Rettigheder, videre fant de icke hos ham i nogen maade, ej heller ved de at hand noget i andre maader er eiende,

 

1728: 88b

 

  Der eftter tilspurte Zacarias Hansen Almuen paa Tinget om de er vidende at denne Mand Johanes Evensen noget er eiende til {dend} denne Restes betalling, og hvorledes hans tilstand ellers er i andre maader,

  Almuen der til svarede, at de er vidende at denne Mand Johanes Evensen Giære er saa fattig at hand u-muelig er god fore noget af denne gield at betale, tj først leed hand ved dend skadelige Ildebrand {alle} saadan skade, at hand der ved miste alle sine eiendeele, siden dend tid har {ej} hand ej kundet fortiene eller har voren god fore at hielpe sig saa meget at hand har ervervet sit daglige brød, men stedtze siden har levet i armod, for uden alt dette har hand et stor Kaars inden sine døre  saa som hans qvinde har dend faldende Syge, saa at hand af hende ej har ringeste hielp, hand har og voren hver aar besøgt med Millitair excecution  men ej hos ham er funden noget till betalling, i dette aar har exceqverene 2de gange voren hos ham, men ej faaet een skilling{s} \til/ betalling, saa det er ham u-muelig denne gield at betalle, ønskede at gud og dend høye øfrighed sig over ham i Naade ville forbarme,

  dette begierede Sacaris!! Hansen, \at det/ dend Constituerede Foget {dette} maatte gives beskreven under Rettens forseiglinger  som ham ej kunde negtes,

 

1728: 89

 

 

Jon Haaheimsnes og Haldor Nesse blef befallet at reise til Loug tinget at aflegge deris Lougrets Eed,

 

 

 

Dend 3 Decembr: blef holden almindelig Høste ting paa Lunde for Fielbergs Skibredes Almue  baade af Lænet og Halsnøe Closteret, over verende Kongl: May: Foget Sr: Ohnsorg, Bunde Lensmenden[e] Niels Lunde og Mons Norhuus  med eftterskrefne Lougret, Niels Lunde, Niels Waagen, Halvor Dueland, Helge Bersvaagen, Stephen og Colben Berge, Johanes Nedre Lunde og Johanes Romsøe, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret afgangne Stifttambtskriver Svanenhielms Frues udstede skiøde till Torgier Madtzen paa 1 L: Sm: med bøxsel  i Sæbøe  i mod penge 24 rdr:  dat: 15 Julij 1727:

 

Publiceret afgangne Stiftambtskriver Svanenhielms Frues udgifne skiøde till Knud Nielsen paa 1 L: Sm:  1 Hud med bøxsell  i Sæbøe  i mod penge 36 rdr:  dat: 15 Julij 1727:

 

Publiceret afgangne Stifttambtskriver Svanenhielms Frues udgifne skiøde till Ole Larsen paa 1 L: Sm: med bøxsel  i Sæbøe  i mod penge 24 rdr:  dat: 15 Julij 1727:

 

Publiceret Mickel Evensen Qvames udgifne skiøde till Tollack Anbiørnsen paa ½ L: og 4 ½ Mrk: Sm: med bøxsel  i Qvam/m/e  i mod penge 40 rdr: 3 Mrk:  dat: 3 Decembr: 1728:

 

1728: 89b

 

 

Publiceret Hr: Lieut: van Treidens udstede bøxselseddel till Jørgen Olsen paa 2 L: og 18 Mrk: Sm: i Neerem, dat: 28: Maij 1728:

 

Sara  Sl: Jens Ørbecks  frem kom for Retten og paa sine børns veigne lysede penge mangel til at indløse de 2de Jorder  Fatland  liggende her i Fielbergs Skibrede  som Skylder udj aarlig Landskyld med bøxsel 2 ½ Løber Sm:  som deris Moder Moder Maren Lars datter  Sl: Jens Fatlands  haver solt til nu afgangne Peder Jensen Smidt for penge 190 rdr:   i lige maade dend gaard Nore Berge  liggende udj Ølen  skylder i aarlig Landskyld 2 L: Sm:  at hendes børn sam/m/e 2de gaarder {at} vil indløse, og begierede at det i Protocolen maatte indføris, hvilcke ej kunde negtes,

 

Dend forige Constituerede Foget Monss: Niels Bager frem kom for Retten og til spurte Almuen paa Tinget om dem ej vitterlig er at Encken paa deris May: og Halsnøe Closters Jord Hixdall  skylder i aarlig Landskyld 1 L: Sm: og 9 Mrk:  og 1 td: Koren, men i skatt 1 L: 2 pd: 6 Mrk: Sm:  ej rester for det aar 1725: udj skatter 6 rdr: 2 Mrk: 11 s:  og Landskyld 6 rdr: 3 Mrk: 1 s:  till sam/m/en 12 rdr: 5 Mrk: 12 s:  paa hvilcke rettighed hun till dend Constituerede Foget Niels Bager har betalt 4 rdr:  saa der end nu Rester 8 rdr: 5 Mrk: 12 s:  og at sam/m/e Encke Marj  Aanund Mickelsen Hixdals  icke haver noget hvor med hun sam/m/e Rest kand betale,   og der fore frem kaldede begge Lensmendene,  Halsnøe Closter Bunde Lensmand Mons Nordhuus  og Lænes Lensmand Niels Lunde  med begier at de her om maatte giøre deris Eedlig forklaring

 

1728: 90

 

hvilcke 2de Lensmender for Retten aflagde deris Eed, at denne qvinde Marj Hixdal forlod gaarden om Høsten 1725:  og blef skyldig sam/m/e skatter og Landskyld 8 rdr: 5 Mrk: 12 s:  og var de hos hende paa gaarden for sam/m/e Rest at udtage, men de fant hos hende ej det aller ringeste til sam/m/e gields betalling, og som hun sam/m/e aar gick fra Jorden  saa laag Jorden det aar 1726: øde, hun lever end nu, og ej eier det ringeste till bemelte skatter og rettigheders betalling, men gaar om bøygden at betler,

  dend gandske Almue forklarede at den/n/e Lensmendenes forklaring sig saaledes i alle maader forholder,

  dette begierede Monss: Niels Bager at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis  som ham ej kand negtes,

 

Jon Siursen Houge  nu boer i Bergen  haver ved skrefttlig Kald seddel  dat: Bergen dend 15: Novembr: 1728:  ladet varsle og indkalde hans Moder Magnele Orms datter  Sl: afgangne Siur Tieransen Øfre Houge, hans brødre  Orm Siursen  boer her paa Eie, Iver Siursen  boer paa Opeim  og Lars Siursen  \boer/ paa Stangeland, till at vidne ved Eed hvor gl: hand er  og hvad tid hand er føed, saa som sam/m/e Dependerer af een prosses opkom/m/en i mellem ham og Ingebregt Dallen angaaende oddelsretten til dend gaard Øfre Houge,

 

1728: 90b

 

og møtte paa hans veigne Lensmanden Niels Lunde  som sam/m/e Vidner i retten frem eskede,   i lige maade var stefnet Ingebregt Dallen til sam/m/e Vidner at anhøre, men Ingebregt Dallen eftter paaraabelse var ej til stede  ej heller nogen paa hans veigne  desse Vidner at paahøre,

  Moderen Magnele Orms Datter blef paaraabt men ej møtte tilstede, men paa hendes veigne indfant sig i Retten Gunder Hougeland og Niels Stuemoe, som eftter giorte Eed forklarede at hun var saa svag at hun for svaghed og alderdom ej kunde self møde, men hun forklarede for dem dette, at bemelte Enke  uden nogen Eed for dem at giøre  forklarede at hendes Søn Jon Siursen  da hand udreiste i deris May: tieniste for Soldat  var hand 22 aar gl:  og udreiste da seeniste Krig begyntes, men enten det var {9 eller} 1709 eller 1710:  kand de ej rettelig vide, men hvad aar hand endelig var føed  kunde hun ej erindre eller vide, men hand var fød netop Julle dag  men ej ved aarstalet at nefne, men hun sagde at {det} \hand/  da hand {da} udgick i Kongens tieniste  var 22 aar gam/m/el,

  Jon Siursens broder Orm Siursen Eie eftter giorte Eed vidnede at hand icke veed hvad aarstal hans broder Jon Siursen var fød, men da hand det aar 1709: udgick i deris May: tieniste for Soldat  var hand 22 aar gam/m/el,  videre viste hand icke at vidne her om

 

1728: 91

 

  Iver Siursen Oppeim eftter giorte [Eed] vidnede, at da hans broder Jon Siursen udgick i deris May: tieniste for Soldat 1709: var hand 22 aar gam/m/el,  videre viste hand icke at vidne, men ej veed hvad de skref det aar hand blef fød,

  Lars Stangeland i lige maade eftter giorte Eed vidnede at hand icke ved hvad blef skrevet det aar hans broder Jon Siursen blef fød, dog var hand det aar 1709:  da hand blef udCommanderet i deris May: tieniste for Soldat  22 aar gl:   videre viste hand ej at vidne,

  Vidnerne blef til spurt om deris broder Jon Siursen var det yngste barn med deris Fader Siur Houge, og deris Moder Magnele,

  de svarede der til at eftter Jon blef fød  hafde hun atter een Søn  half andet aar der eftter med deris Fader  ved Nafn Stephen Siursen  som nu boer paa dend gaard Gravelsetter i Etne, men hvor gl: hand nu er ved de icke, ej heller ved de hvor gl: deris Moder Magnele nu er, men hun eftter deris Fader Siur Houges død blef atter giftt med een anden Mand  Nafnlig Knud Hansen  boede paa Houge   med sam/m/e Mand hafde hun 4 børn  2de Sønner  ved nafn Siur og Johanes Knudsøn/n/er,  og forklarede baade Hr: Capit: Ram  som for Retten var tilstede  i lige maade Lens-

 

1728: 91b

 

Manden Niels Lunde  som paa Jon Siursens veigne var til stede  at Siur Knudsen  som er dend ælste Søn med dend siste Mand  kand nu omtrent vere 27 aar gl:  og forklarede Vidnerne at deris Moder sad Encke eftter deris Faders død omtrent 2 aar, og at Siur var hendes første barn med hendes siste Mand, men de ved icke hvor gl: deris Moder nu er,  hun hafde og 2de døttre  men de ere begge døde,  ellers mente og Vidnerne at deris broder Jon Siursen skulle ver[e] 8 ½ aar gl: da deris Fader Siur Houge døde,   de forklarede og at deris broders alder har veret \de veret/ begierende af Sogne Presten Hr: Erland Mickelsen ej før nu denne Høst  og ej før, men hand undskylte sig det ej at vide,

  Videre hafde Vidnerne ej at frem føre  men Lensmanden paa Jon Siursens veigne begierede beskreven hvis nu for Retten er passeret  som ham ej kand veigres,

  i Lensmandens sted sad som Lougrettesmand Ellias Wieland,

 

 

 

Dend 6: Decembr: blef holden almindelig Høste ting paa dend gaard Eisvaag for Fiere skibredes Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Ohnsorg, bunde Lensmanden Tollef Hougland  [med] eftter skrefne Lougret, Johanes Ned: Wiig, Lars Strønen!! (Strømøen?), Iver Biordal, Baar ibid:, Siur Øfrebøe, Erick Eisvig, gl: Ole ibid:  og Torbiørn Ove, samt Almue fleere som tinget søgte,

 

1728: 92

 

  Kongl: May: Foget satte Ting og liuste Tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret afgangne Stifttambtskriver Svanenhielms udgifne skiøde till Alf Jonsen paa 1 pd: 21 Mrk: Sm: med bøxsel  i gaarden Breisteeg  i mod penge 30 rdr:  dat: 15 Julij 1727:

 

Publiceret afgangne Stifttambtskriver Svanenhielms Frues udgifne skiøde till Reier Halvorsen paa 1 L: 1 pd: Sm: og 1 Vog Koren i gaarden Ulverager med bøxsel  dat: 15 Julij 1727:

 

Publiceret afgangne Stifttambtskriver Svanenhielms Frues udgifne skiøde till Eiluf Haaversholm paa 1 L: Sm:  1 H: og 2 Voger Koren i gaarden Ned: Egeland  i mod penge 63 rdr:  dat: 15 Julij 1727:

 

Publiceret afgangne Stifttambtskriver Svanenhielms Frues udstede skiøde till Tomes Halstensen paa 1 L: 1 pd: Sm: og 1 Vog Koren med bøxsel  [i gaarden ??]  i mod penge 35 rdr:  dat: 15 Julij 1727:

 

Publiceret Torben Larsen paa Madss: Marie Frimands veigne  hans udstede bøxsel seddel till Siur Halstensen paa 1 L: Sm:  ½ td: Koren i Ørevigen, dat: 12: Decembr: 1727:

 

Publiceret afgangne Stifttambtskriver Svanenhielms Frues udfgifne skiøde til Gunder Helgesen paa 1 L: 1 pd: Sm:  1 V: Korn i Ulverager  i mod penge 35 rdr:  dat: 15 Julij 1727:

 

1728: 92b

 

 

Publiceret afgangne Foget Sr: Ole Larsens udstede bøxselsedel till Ole Stephensen paa ¼ L: S: og ½ Hud udj Møcklevold  dat: 6: Novembr: 1727:

 

Publiceret Frands Johansen Sveens udstede bøxselseddel till Gunder Gundersen paa ½ L: Sm:  ½ H: i Drange, dat: 3: Novembr: 1727:

 

Publiceret Hr: Hans Hyldings udstede bøxselseddel till Jocum Jocumsen paa 1 L: Sm:  1 ½ H: i Waage  skylder aarlig udj Landskyld som melt er  dat: 17: Decembr: 1727:

 

Publiceret Hr: Søren Godtzens udstede bøxsel seddel till {Torbiørn} \Johanes/ Johansen paa 2 L: Sm: i gaarden Syndfør  dat: 31 Decembr: 1724:

 

Publiceret Biørn Larsen Gielse, Lars Knudsen Naaden og Jonas Ottesen Sandager  alle af Ryefylcke Fogderie  deris udgifne skiøde til Matias Mortensen Wandeskog paa ½ L: og 6 Mrk: Sm: med bøxsel  i hans paaboende gaard Wandeskog  dat: 26 Junij 1728:

 

Publiceret Gunder Teransen!! (Tronsen) Wiig, Erick Tronsen Østvig, Lars Tronsen Strømøen, Siur Helgesen Aasbøe og Johanes Johanesen Syndfør, deris udgifne skiøde till Ane Torbiørns datter Wiig [paa] 1 pd: 21 ½ Mrk: Sm: med bøxsel  i Øfre Wiig  i mod penge for hver Mrk: Smørs Landskyld  ½ rdr: penge, for uden selger og Gunder Tronsen til ermelte Ane Torbiørns datter Wiig ald sin oddel og

 

1728: 93

 

Aasede Ret som ham som ælste broder og Søn tilkom/m/er i bemelte Wiig  i mod penge 30 rdr:  dat: 3: Novembr: 1727:

 

Publiceret Aanund Biørnsen Axsnes og Simen Aanundsen Aarag  begge af Skaare Skibrede, deris udgifne skiøde till Torbiørn Nielsen  boende paa Syndfør i Fiære skibrede  paa 17 2/3 Marker Koren med bøxsel  udj Tosvaald  og udj Kalveland med bøxsel  5 Mrk: Koren  till sammen 22 2/5!! (2/3) Mrk: Koren  i mod penge 6 rdr: 1 Mrk: 8 s:   og i {Tosvold atter} \Waag/ 2 11/65 Spand Koren med bøxsel  i Waag  dat: 4 Decembr: 1728:

 

Publiceret Truls Hansen Løfaas  hans udgifne skiøde till Johanes Larsen paa ½ L: Sm: med bøxsel  i Løfaas  i mod penge 38 rdr:  dat: 4: Decembr: 1728

 

Publiceret Jacob Sæbiørnsen Mølstre, Tørris Gundersen Qvalvaag og Rasmus Halvorsen Egeland  deris udgifne skiøde till Baar Jonsen Lockne paa 35 Mrk: Sm: med bøxsell  i hans paaboende gaard Lockne  i mod penge for hver Mark Smørs Landskyld  een half Rixdr:  dat: 4 Decembr: 1728:

 

Dend Constituerede Foget Monss: Niels Bager hafde ladet stefne Siri Hans datter for Leiermaals bøder med Haldor Olsen Førre  der fore at bøde 6 rdr:

  bemelte qvindfolcket møtte icke  men blef beretted at hun \er/ reist til Bergen og der tiener for Am/m/e, men hos hvem  ved de icke

 

1728: 93b

 

og der fore ej kand bevise at hun er stefnt, hvor fore med Sagen beroer til neste ting,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Ole Olsen  fød paa Østensøe i Hardanger  og Ingebor Ols datter Houckaas for med hin anden begangne Leiermaal, begge at bøde eftter Lougen,

  Ingebor Ols datter møtte allene, og vedstod Leiermaalet med bemelte Ole Olsen Østensø, men hans Husbonde Knud Øckeland  som for Retten var til stede  [sagde] at hand rømede af hans tieniste nest avigte in augusti Maanet  men hvor hand for hen  er ham u-bevist,   Qvindfolcket Ingebor Ols datter forklarede indted till bøders betalling at vere eiende,  det sam/m/e testerede alle nerverende af Almuen,

  Kongl:  May: Foget satte i Rette at eftter dj qvindfolcket Ingebor Ols datter slet indted till bøders betalling er eiende  hun da bør straffes eftter deris May: aller Naadigste Forordning,

denne sinde forafskeediget,

Ole Olsen Østensøe  som skal findes i Hardanger  vil der eftterspørges og stefnes, men qvindfolcket Ingebor Ols datter  som møder og ej noget till Leiermaals bøder er eiende  bør straffes eftter deris May: aller Naadigste udgangne Forordning med gabestocken i Sveens Kierke een Søndag naar guds tiene!! (tienesten) der forrettes,

 

1728: 94

 

 

Ellend Worland hafde ladet stefne Truls Hansen Løfaas for 1 4/5 Mrk: Smør udj Løfaas  som hans qvinde Marte Hans datter i arf eftter hendes Sal: Fader Hans Trulsen Løfaas, hvilcke gaarde part er i Skifttet vurderet for 5 Mrk: 6 2/3 s:  med paastand at hand det tillige med godses verdj, bør betale dend Resterende Landskyld, helst eftterdj hand nu har bort solt gaarden till een anden  og det end uden hans minde eller videnskab, som hand dog ej formedelst godses ringe verdj ej vil omtalle, men allene paastod betalling for godtzet som melt er  og dend Resterende Landskyld fra Skifttes dato 21: Maij 1717:  tillige med foraarsagede omkostning,

  Truls Hansen Løfaas møtte i Retten till Sagen at svare  og forklarede at hand Ellend Worland straxst eftter skifttes holdelse betalte {betalte} ej allene for hvis Løsøre hans Hustru til falt, men end og for dette hende til faldende Jordegodtz, og der fore formente for Ellend Worlands pretention at vere befriet,

  Ellend Worland her til svarede at hand har faaen betalling for Løsøren  som var eftter dens vurdeering i penge 2 rdr: 3 s:  men aldeelis indted for de 1 4/5 Mrk: Smørs Landskyld haver bekom/m/et, ej heller Rettighed der af i 11 aar,

  Truls Hansen Løfaas tilstod at hand har solt denne part i gaarden tillige med det andet i sam/m/e brug, og det fordj hand hafver

 

1728: 94b

 

betalt det till Ellend Worland, og der fore endnu mente for hans ansøgning at vere befriet,

  Ellend Worland erbød sig at giøre sin Eed  at hand ej noget for dette Jordegodtz af Truls Løfaas eller nogen anden har bekom/m/et  ej heller nogen Landskyld,  tilspurte og Truls Løfaas om hand vil aflegge sin Eed der paa at hand sam/m/e godtz har betalt,

  men Truls Løvaas svarede der till at hand ej vil giøre sin Eed, men paastod at Ellend Vorland det bør giøre,

  Ellend Worland formente at eftterdj hand har til bødet Truls Løvaas at om hand sig med sin Eed for dette Kraf ville befri  vilde hand vere fornøyet, men Truls det ej har villet giøre, ej heller kand bevislig giøre enten med skiøde at hand det af hannem kiøbt haver, ej heller med nogen qvitering at hand det har i andre maader betalt, Truls Løfaas da bør betalle ham baade godtzets verdj og dens Resterende Landskyld tillige med omkostning  og der om var een endelig Dom begierende,

  Truls Løfaas formente at eftterdj hand har betalt godtzet straxst eftter Skifttes holdelse  hand da bør vere frj baade for godset og des Landskyld

  ingen af parterne hafde videre at frem føre,

tj blef saaledes afsagt,

 

1728: 95

 

Truls Hansen eftter Citantens tilbydelse ej vill aflegge sin Eed paa, at hand hannem for dette omtviste Jordegods 1 4/5 Mrk: Sm: med bøxsel i Løfaas  som hans qvinde Marte Hans datter eftter hendes Sl: Fader Hans Trulsen Løfaas arvet haver, har betalt, ej heller beviser det med noget skiøde, icke heller med qvitering,  Saa Kiendes for Rett, at Truls Løfaas  som nu har bort solt sam/m/e godtz fra sig till een anden, bør betalle till Elling Vorland sam/m/e part Jordegodtz  som eftter dend {da} i Skiftte skeede vurdeering beløber sig til penge 5 Mrk: 6 2/3 s:  der for uden bør hand og till Elling Worland at betale dend aarlig af sam/m/e part gaaende rettighed af Landskyld og 3de tage  som beløber sig naar oddelskatt og rostieniste fra drages  i 11 aar  til sam/m/en 3 Mrk: 2 s:  sambt og at give ham udj foraarsagede omkostning 4 Mrk: dandske  alt inden 15ten dage under dend adfer Lougen omformelder,

 

Monss: Niels Bager paa Hospitals Forstanderen udj Bergen  Sr: Andreas Brox  [hans veigne] hafde ladet stefnet afgangne Mag: Tomes Skeens Enke Mad: Scheen for 18 rdr: penge  som udj skifttet eftter hendes Sl: Mand  afgangne Mag: Skien  er bleven udlagt for een Syg Person som i Hospitalet er indbragt  og sam/m/e penge der paa rester, med formoding at hun sam/m/e

 

1728: 95b

 

penge med omkostning bør betale,   indleverede og een reigning paa hvis der af allerede er betalt  saa som af Hr: Jan Koren svares for 8 {rdr:} tønder Koren 8 rdr:  Klockeren og her paa har annamet i Taflen i Kierken 2 rdr:  som og Hr: Jan Koren til svarer   resten  som er 8 rdr:  til kom/m/er Mad: Skeen at betale, saa som hun det har annamet  og det af hvis i skifttet eftter hendes Sl: Mand er bleven udlagt

  Mad: Skeen blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hendes veigne,

  Lensmanden Tollef Hougland og Torgier Enstevold hiemlede ved Eed at Mad: Skeen louglig er varslet,

denne sinde forafskeediget,

Mad: Skeen  som bevis!! (bevisligt) louglig at vere stefnet  paalegges til neste ting at møde  og skall saa udj Sagen Kiendes videre hvis ret er

 

Peder og Ingebregt Birkeland blef befallet at reise till Lougtinget at aflegge deris Lougrettes Eed,

 

 

 

Dend 9: Decembr: blef holden almindelig Høste ting paa Bielland for Føyens Skibredes Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Ohnsorg, Bunde Lensmanden Næll Hysingstad  med eftterskrefne Lougret, Mons og Ole Siøvold, Lars og Chrestopher Habbestad, Olle Haaland, Ingebregt Nøckling, Niels Følckenes og Niels Mecke Backe, sambt Almue fleere som tinget søgte,

 

1728: 96

 

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

for Retten frem stillede sig Hr: Lieut: Orning ved Hr: Capit: Peder Lillienschiolds Compagnie, som lysede sin pengemangel at indløse dend gaard Ornings gaard  som nu Hr: Obr: Lieut: Green Eier og paaboer, tillige med underliggende Kattetvet, som hand i sin tid agter som oddels Mand at vil indløse, med begier det i Ting Protocolen maatte blive anteignet,

 

Publiceret Ole Rasmusen Lundes udgifne obligation og forpanting till bunde Lensmanden Næll Tostensen Hysingstad paa Capital og rente 5 rdr: 3 Mrk: 9 s:  for hvilcke penge er pantsat i gaarden Lunde ½ L: og 7 Mrk: Sm: med bøxsel  dat: 31: octobr: 1727:

 

Publiceret afgangne Stifttambtskriver Svanenhielms Frues udgifne skiøde till Jørgen Pedersen paa Stocken med Winterstøe backen  skylder udj aarlig Landskyld med bøxsel 1 pd: 6 Mrk: Sm: og 1 pd: Fisk  i mod penge 28 rdr:  dat: 15 Julij 1727:

 

Publiceret Hr: Jesper Omsens udstede bøxselseddel till Helge Larsen Notteland paa ½ L: og 8 Mrk: Sm: i Notteland  dat: 14: Novembr: 1726:

 

Publiceret Prousten Hr: Willum Frimands udstede bøxsel seddel till Ole Larsen paa ½ L: S:  ½ H: og ¼ [Vog]? Koren i Rom/m/etvet  dat: 22 Martj 1728:

 

Publiceret Prousten Hr: Willum Frimands udgifne skiøde till Hr: Johan Koren paa 1 L: Sm:  1 H: i Kyvig  i mod penge 108 rdr:  dat: 25: Febr: 1728:

 

1728: 96b

 

 

Publiceret Anders Andersen Walvatnes udgifne obligation till Hr: Jesper Omsen  Sogne Prest till Findaas Prestegield  paa 100 rdr: Capital, for hvis Summa hand til underpant pantsetter 1 L: Sm:  ½ H: med bøxsel  i Walvatne  dat:  ( ope rum )

 

Lector Borneman hafde ladet stefne Jonas Larsen Hysingstad for Resterende Landskyld af hans før brugende part i Hysingstad  som er 1 L: 1 pd: Smør  som giør aarlig 3 rdr:   og fremlagde Lensmanden Næll Hysingstad paa hans veigne een Special reigning  saa som Rest for 1722: 4 Mrk: 8 s:   Forhøygning for sam/m/e aar  4 Mrk: 8 s:   for 23:  Landskyld og Forhøygning  3 rdr: 4 Mrk: 8 s:   3de tage for sam/m/e aar 1 rdr: 2 Mrk:   for 1724:  Landskyld og Forhøygning  3 rdr: 4 Mrk: 8 s:   for 25:  Landskyld og Forhøygning  3 rdr: 4 Mrk: 8 s:   for 26: lige saa 3 rdr: 4 Mrk: 8 s:   3de tage 1 rdr: 2 Mrk:   for 27: 3 rdr: 4 Mrk: 8 s:  til sam/m/en 22 rdr: 5 Mrk: 8 s:   og paastod Lensmanden Dom till betalling tillige med foraarsagede omkostning

  {Johan} Jonas Hysingstad møtte till Sagen at svare  vedstod gielden i alle maader  beklagede sin Fattigdom at hand ej noget Eier til denne gields betalling, forklarede og at hand formedelst armod skyld er gaaen fra Jorden, videre hafde hand ej at frem føre

  Lensmanden paastod Dom,

Afsagt,

Jonas Larsen Hysingstad  som tilstaar at vere skyldig till Lector Baarneman i Rettighed  i alt 22 rdr: 5 Mrk: 8 s:  bør inden 15ten dage sam/m/e gield tillige med een half Rixdr: i omkostning at betale under adfer eftter Lougen

 

1728: 97

 

 

Contraleur Luftt hafde ladet stefne Hr: Tolder Krag formedelst hans Giæs nestleden Høst er op kom/m/en i hans ager paa Kaarevigen og giort ham stor skade paa hans Koren  at dend af de 2de Mend Endre og Matis Hysingstad eftter besigtelsen er vurderet for 1 td: koren, det at betalle tillige med omkostning,

  Tolderen Krag møtte icke, men ved sin broder Knud Krag forskiød sig till sit Verneting  som er paa Halsnøe Closteres Ting,

denne sinde afsagt,

som Tolder Krag Dependerer under Halsnøe Closteres jurisdixtion  saa vill Sagen der og louglig indstefnes  og naar det skeer skall i Sagen Kiendes hvis ret er,

 

Publiceret Niels Bager paa Sl: Fogden Ole Larsens veigne hans udstede bøxsel seddel til Endre Olsen paa 1 p: 8 Mrk: Sm: og 1 p: 8 Mrk: Fisk i deris May: Jord Selle  dat: 31: octobr: 1727:

 

Publiceret Torben Larsens udstede bøxsel seddel till Jens Hansen paa 1 ½ Spand Sm: og 1 pd: Fisk i Søre Selle, dat: 24: Septembr: 1728:

 

Madtz Dyvigen og Gunder Kanneløning, blef befallet at reise till Lougtinget at aflegge deris Lougrettes Eed,

 

Publiceret gastgeberen Niels Andersen paa Leervigens Contract med Mickel Monsen  boende i Eldøens Holm angaaende gastgeberiet, saaledes at Niels Andersen tillader Mickel Monsen at selge Øl, brendevin og toback, med den Condition at hand kiøber sam/m/e vare hos ham og ingen anden sted, dat: 11: Decembr: 1728:

 

1728: 97b

 

 

 

Dend 16: Decembr: blef holden Almindelig Høste ting paa Windenes for Waags Skibredes Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Ohnsorg, med eftterskreve!! Lougret, Sallamon Windenes, Mickel Hille og Knud ibd:  Niels Kleppe, Niels Østevold, Niels Øckeland, Ingebregt Skaar og Winsens Taarang, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret Maren Gerg og Ane Marie Gerg  deris udgifne skiøde till gamble Ole Andersen NordEngevig paa 1 L: Sm: med bøxsel  udj NordEngevig  dat: 25: Novembr: 1728:

 

Publiceret Marie Giorg og Ane Marie Gierg  deris udgifne skiøde till Ole Andersen Mit Engevig paa 1 pd: 6 Mrk: Sm: med bøxsell  i mit Engevig  dat: 25: Novembr: Ao: 1728:

 

Publiceret Sogne Presten till Sunds Prestegield  hans udgifne bøxsel seddel till Tørres Monsen paa ½ L: Sm: i Sandtorf  dat: 8: Junij 1728:

 

Publiceret Maren  Sal: Micel Oldrichs    udstede bøxsel seddel till Jacop Halvorsen paa 1 ½ Spandsteig udj Heverøen  dat: 24: Maij 1728

 

Publiceret Mag: Fredrick Holbergs udstede bøxsel seddel till Wicking Larsen paa ¼ L: Sm:  1/8 Hud i Wiig  dat: 2 Decembr: 1727:

 

 
 

Året 1728 til ende.