Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Ættehistorisk Institutt

Tingbok nr. I. A. 30 1711-1713 for Sunnhordland

Året 1713

 

 

 

 

1713: 144

 

Ao: 1713:  dend 17: Januarj  blef holden almindelig Sage og skatteting paa Sioe for Halsnøe Closters Almue af Skaanevigs Skibrede, ofververende Halsnøe Closters Forwalter Monss: Miltzou, Closter Lensmanden Johanes Sioe, med eftterskrefne Lougret, Olle Sæbøe, Knud ibd:  Niels Eie, Mogens Toftte, Lars Olsen Lande, Olle Johansen og Olle Tieransen Tungesvig  og Jon Wattedal, sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Monss: Miltzou satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret Monss: Peder Jensen Smit paa Hr: Assessor Hanssens weigne  hans udstede bøxsel seddel till Jon Larsen paa 3 Spd: og 9 Mrk: Sm: Landskyld udj Halsnøe Closters gaard Opstvet, dat: 12 Julij 1712:

 

Publiceret Hr: Assessor Willum Hansens udstede bøxselseddel til Chrestopher Johansen paa 1 Løb Sm: og 1 bokskind udj Halsnøe Closters Jord Hillesdal, 30 9br: 1707:

 

Publiceret Hr: Assessor Willum Hanssens udstede bøxsel seddel till Andfind Torbiørnsen paa 1 ½ Løber Sm:  sambt 3 Spand Smør uden bøxsel  i dend gaard Bogstøe  Halsnøe Closter til hørende  dat: 4: 9br: 1704:

 

Publiceret afgangne Johan Frimands udstede bøxselseddel till Jon Larsen paa 5 Spand Smør udj dend gaard Wattedal  Halsnøe Closter til hørende, dat: 12 Januarj 1673.

 

Halsnøe Closters Forvalter Monss: Miltzou til spurte Almuen paa Tinget om dennem ej Vitterligt er, at eftterskrefne gaarder  Halsnøe Closter tilhørende  afvigte aar 1712 laag øde her i

 

1713: 144b

 

Skibredet  saa som udj Bouge  ½ Løb Sm:    udj Meehuus  1 ½ Løber Sm:    og Opsanger med Opsanger Mølle  som aarlig er at skatte eftter 2 pd: 12 Mrk: Sm:  hvor af hand ej Ringeste skatter, Landskyld, Leding eller anden Rettighed {be}hafver bekom/m/et,

  Almuen der till svarede, at det nok i guds Sandhed er Vest at sam/m/e Jordeparter  Halsnøe Closter tilhørende, saa som udj Bouge  en half Løb Sm:   udj Meehuus  1 ½ Løber Sm:   og udj Opsanger  2 pd: 12 Mrk: Sm:  nest afvigte aar 1712 laag øde, som af ingen blef brugt eller besidet, saa ingen findes, som der af Ringeste skatter, Landskyld, Leeding eller anden Rettigheder betaller

  Dette begierede Monss: Miltzou at maatte indføris og hannem af Retten beskrefven Meddelis  som hannem ej kunde weigres,

 

 

 

Dend 18: Decembr:!! (Januarj) blef holden almindelig Skatte og Sage ting paa Kaatte for Halsnøe Closters Almue af Etne og Fielbergs Skibreder, ofver Verende Halsnøe Closters Forvalter Monss: Miltzou, Closter Lensmanden Kaald Tvett  med eftterskrefne Lougrett, Olle Ryen, Johanes Hixdall, Jon Olsen Giære, Endre Nordhuus, Lars Indbiue, Ifver Hegge, Lars Biørk og Tollef LøfverEide, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Monss: Miltzou satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret deris May: Placat om HøyesteRettes holdelse indverende aar 1713,   i lige maade nest afvigte aars Capitels Taxt,

 

Publiceret Monss: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens weigne  hans udstede bøxsel seddel till Kaald Siursen paa 2 Løber Sm: og 1 Hud  Halsnøe Closter til hørende  dat: 3 Febr: 1706:

 

1713: 145

 

 

Monss: Miltzou till spurte Almuen paa Tinget, om dennem ej Vitterligt er, at eftterskrefne Halsnøe Closters Jorder afvigte aar i dette skibrede laag øde, af ingen blef brugt eller besidet, hvor fore der af ingen skatter, Landskyld, Leeding eller anden Rettighed betalt blef, saa som

udj Etne

Eegeland  1 pd: Sm:    Frettes udlade  1 pd: 6 Mrk: Sm:    udj Giære  6 Løber og 18 Mrk: Sm:    og Gundegier  1 Løb 12 Mrk: Sm:

udj Fielbergs Skibrede,

udj Tvett  1 Løb 18 Mrk: Sm:    udj Indbiue  6 L: 2 pd: 3 Mrk: Sm:    udj Sundnæs  1 Løb 18 Mrk: Sm:    udj Dyrem  2 Løber 22 ½ Mrk: Sm:    udj Svaland  1 Løb 1 pd: 3 Mrk: Sm:    og udj Axdall  1 Løb Sm:

  Almuen der till svarede at dennem nok som Vitterligt er, at bemelte Jorde parter, saa Vell i Etne som Fielbergs skibreder afvigte aar 1712: som før laag øde, af ingen blef brugt eller besidet, hvor ofver ingen der af enten har betalt eller betaller nogen skatter till deris May:  icke heller till Halsnøe Closters Forwalter Ringeste Landskyld, Leeding eller anden Rettighed,

  dette begierede Forwalteren Sr: Miltzou, at maatte indføris og hannem af Retten beskrefven meddeelis, som Vj ej viste at kunde benegte.

 

Publiceret Monss: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens weigne  hans udstede bøxsel seddel till unge Olle Olsen Dyrem paa ½ L: Sm: og ½ Hud i Halsnøe Closters Jord Dyrem, dat: 12 Januarj 1709:

 

Publiceret Monss: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens Veigne  hans udstede bøxsell sedel till Berent Baarsen paa ½ Løb Sm: og 1 ½ Wet Koren i Halsnøe Closters Jord Huustvet, dat: 9 Januarj 1708:

 

Publiceret Hr: Assessor Hansens udstede bøxsel seddel till Siur Gundersen Alne paa 1 Løb Sm: og 1 Hud i Halsnøe Closters Jord Alne, dat: 21 Maij 1704:

 

1713: 145b

 

 

Harald Udbiue hafde ladet stefne Jon Eickaasen for en  Kierke Koe hand fick till Leie  Fielbergs Kierke til hørende  hvilcke Koe siden er død, og paastod der fore at Jon Eickaasen enten bør betale Koen med penge eftter Mends wurdering  eller i steden forskaffe Kierken en døgtig Koe, saa som hand som Kierke Verge faar svare for hende Leie till Kierken,

  Jon Eickaasen møtte og svarede at hand leiede hos Harald Udbiue en Koe  Fielbergs Kierke til hørende, hvilcke Koe hand annamede hos Lars Indbiue, som dend i lang tid till {ha} foren hafde till Leie, og eftter at hand Koen hafde haftt omtrent 10 ugers tid om Som/m/eren  fornam hand at Koen war Syg i sine Fødder og ej kunde gaa med de andre hans Creaturer, hvor fore hand gick till Kierke wergeren Harald Biue og sagde hannem hvorledes Koen war svag, og bad ham kom/m/e der hen  Koen at besee, men som Harald ej kom  sende hand Koen till hannem  paa det hand kunde see Koen hvorledes med hende var beskaffet, med begiering at Koen maatte gaa hos ha/nnem/ i Neset, indtill der kunde seeis hvorledes med Koen wilde udfalde,  endelig sente Harald Bioe Koen till Lars Indbiue  som dend till foren haftt hafde  at hand dend skulle annam/m/e  Men Lars lod igien leede Koen till Harald Udbiue, og blef dend der saaledes gaaende, indtil nogen stund der eftter fantes Koen død liggende udj en Løck eller Myr, og ingen viste at Koen var død, før end dend nesten af Fugle og Hunde var opæt, formodede der fore at eftterdj Koen i udj hans wære blef Siug, hand og straxst lod Koen af Kierkevergeren see, og dend ha/nnem/ lefverede, Kierkevergeren dend og beholte, hand da bør for Koens betaling frj Kiendes,

 

1713: 146

 

  Kierkevergeren Harald Udbiue wedstod at alt dette som Jon Eickaasen har berettet er saa i sandhed, men hand mente at eftterdj Jon hafde antaget Koen, hand og bør dend betale,

afsagt

Eftterdj Jon Eickaasen ej allene eftter 10 ugers forløb eftter at hand fik Koen paa Leie lefverede dend till Kierkevergeren Harald Biue, men Harald Bioe dend og baade beholte  og dend siden lod lefvere till Lars Indbiue  som dend før hafde till Leie, og Koen saaledes paa udBiue hos Kierkevergeren self er død blefven  hvor till Jon Eickaasen ej var aarsage, saa blifver Jon Eickaasen fri for sam/m/e Koe at till svare, Men siunis Kierkevergeren Harald Biue, at hafve nogen tiltale till Lars Indbiue  som dend till foren hafde paa Leie, da kand hand ha/nnem/ der fore louglig stefne og kalde, og naar det skeer, skall i mellem dem Kiendes hvis Ret er.

 

Publiceret Hr: Assessor Hansens udstede bøxsel seddel till Knud Knudsen paa 1 L: Sm: 1 H: udj Halsnøe Closters gaard Indbiue, dat: 7: Novembr: Ao: 1704:

 

Jørgen og Tøris Skartland blef befallet at Reise til Lougtinget at aflegge sin LougrettesEed

 

 

 

Dend 21 Januarj blef holden almindelig skatte og Sage ting paa Spidsøen for Fiære Skibredes Almue  ofver verende Halsnøe Closters Forwalter Monss: Hendrich Milsou  Lensmanden Lars Økland  med eftterskrefne Lougrett, Torkild Sollem, Aslack Gramshoug, Gunder Øckeland, Lars Røckenes, Lars Hansen MøckleVold, Aanund Rafneberg  Johanes UlfEbne og Olle Dom/m/esnes, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Monss: Milssou satte ting og liuste ting fred som sedvanligt

 

Publiceret Hr: Assessor Hansens udstede bøxsel seddel

 

1713: 146b

 

till Lars Aasmundsen paa 1 Løb Sm:  1 Hud og 1 wett Koren  sambt 6 skillings Landskyld i dend gaard westre Braatvet  Halsnøe Closter til hørende, dat: 30: Decembr: 1709:

 

Publiceret Monss: Peder Jenssen Smidt paa Hr: Assessor Hansens Veigne udstede bøxsel seddel till Olle Jacobsen paa dend gaard Brattestøe  Halsnøe Closter til hørende  skylder aarlig udj Landskyld ½ Løb Sm: og 5 Spand Koren  dat: 6: Aug: 1710:

 

Publiceret Hr: Assessor Hanssens udstede bøxsel seddel till Svend Chrestensen paa 1 Løb Sm: og 10 Spand Koren udj øfre Wallen  dat: 2 Aug: 1704:

 

Publiceret Hr: Assessor Hanssens udstede bøxsel seddel till Siur Mickelsen paa 1 Løb Sm: og ½ Hud i Halsnøe Closters Jord Østvig i Fiære Skibrede  dat: 22 Decembr: Ao: 1704:

 

Publiceret Monss: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens Veigne, hans udstede bøxsel seddel till Lars Ericksen paa ½ Løb Sm:  ½ H: og 2 Spand Koren udj dend Halsnøe Closters Jord Egeland, dat: 3 Febr: 1705

 

Publiceret Johanes Olsen Wespe   Jon Bottelsen Syndenaa af Wigedals skibrede,  Gam/m/el Megeland af Fiære skibrede  og Svend Ifversen Udbiue af Fielbergs skibrede, deris udgifne skiøde til Elluf Jacobsen HaaVersholm paa 12 Mrk: Sm: og 8te Spand Koren uden bøxsel  i hans paaboende gaard HaaVersholm, i mod penge 18 rdr:  dat: 12 Januarj 1712:

 

Monss: Natanael Andersen Øckeland af Fiære Skibrede hafde ladet stefne opsiderne paa Egeland  Olle og Lars, for at giøre forklaring om de er vidende om et Kaars der er huggen udj et skiftte mellem hans paaboende gaard Økeland og deris gaard Egeland  staaende udj et berg tet ofven og osten for Øckelands Qvernehuus, og saa frembt at de er vidende om

 

1713: 147

 

dette Kaars hvorledes det er opkom/m/et, om de da vill holde sig det eftter rettlig, eller hvorledes de det vill have forstanden, saa som bemelte Kaars, kunde i fremtiden kom/m/e begge gaarder till skade, saa de der ofver maatte kom/m/e udj en witløftt!! prosses  helst eftterdj dette Kaars er nylig huggen af et undt Meniske  hans gaard Økeland till skade,  till spurte der fore Olle Ekeland nu for Retten om hand eller hans grande noget vill holde sig sam/m/e Kaars eftterretlig,

  Olle Egeland der till svarede at bemelte Kaars er for kort tid siden funden {og}  er og nylig af et skarens Meniske hugget, sagde icke at ville Rette sig der eftter i nogen maade, men seer gierne at bemelte Kaars igien af Dannemend maa udhugges og till indted giøres, saa som hand allene Retter sig eftter hvis Merke af gam/m/el tid veret hafver, og ej anderledes,

  Lensmanden Tollef Hougland, som og af Natanaell Andersen war indstefnt  forklarede at hand tillige med Aanund Embeland eftter Natanaell Andersens begiering besaag sam/m/e Kaars for 2 aars tid siden, da fornam hand og Rettelig kunde see at sam/m/e Kaars nylig var hugget, og det endelig af et argt og skarens Meniske maatte vere skeed, saa som dette Kaars  om det skulle staa, i frem tiden kunde føre stor trette og u-Eenighed mellem de 2de gaarder Økeland og Egeland,

  Monss: Natanaell Andersen begierede eftterdj Olle Egeland paa Egen og sin grandes Veigne forklarede at sam/m/e Kaars er ej allene af de/nnem/ u-Vittelig op kom/m/en, men end og ej vill Rette sig der eftter  sambt og self begierer at Kaarset maatte Casseres, Kaarset da af Mend maatte udhugges

 

1713: 147b

 

hvor fore og Lensmanden Tollef Hougland, Olle Lindaas og Arne Flaaden her med anbefalles at forføye sig till bemelte Kaars, og i Monss: Natanael Andersens og opsiderne paa Egeland deris nerwerelse at \op/hugge sam/m/e Kaars, saaledes, at det eftter dags ej kand vere synlig eller lig noget Kaars, og Kaarset ej nogen tid her eftter at vere nogen af gaarderne till noget merke, men her eftter som før at bruge deris gaarders Mark eftter gl: sæd og sedvane,

 

Monss: Miltzou till spurte Almue paa Tinget om dennem ej Vitterligt er, {af} om icke afvigte aar 1712 laag øde eftterskrefne Jorde parter  Halsnøe Closter til hørende, hvor af ingen skatter till deris May: betales, ej heller nogen Landskyld og Rettighed till hannem betalles, Nemblig udj  MøkleVold  2 pd: Sm:    udj Østvig  1 Løb 9 Mrk: Sm:    udj Apeland  1 pd: 12 Mrk: Sm:    og østre Braatvet  1 Løb 1 pd: 18 Mrk: Sm:

  Almuen der till svarede at det dennem noksom Vitterligt er, at desse benefnte Jorder  Halsnøe Closter til hørende  afvigte aar 1712 laag øde, af ingen blef brugt eller besidet, saa ingen findes, som der af Ringeste skatter, Landskyld, Leeding eller anden Rettighed betaller,

  Dette begierede Monss: Miltzou at maatte indføris og hannem af Retten beskrefven meddeelis, som hannem ej kunde weigres.

 

Even og Anders Westvig hafver ladet stefne Gulick Røe fordj hand med sine Creaturer og Smaler beiter udj deris udmark, paastod at Gulik Røe maatte tilfindes saadant at lade blifve, og at betale de/nnem/ deris omkostning,

  Gulik Røe møtte og vedstod at hans Fæ og smaler gaar i Westvig udMark, saa som hand ej self har

 

1713: 148

 

nogen beite i sin Mark, og som hans paaboende Jord er Kongens godtz og Halsnøe Closter underliggende, hand da icke kand forbydes at beite med sine Creaturer i Westvig Mark, wedstod og self at deris udMark ej er till felles, men dend gaard Fagerland ligger i mellem, men dog ej er noget gierde i mellem desse gaarder,

  Westvigs opsidere forklarede at de icke kand opsette noget Jerde i mellem de/nnem/  saa som Marken er adskilt fra deris udMark, og at Gulik Røe med frj forset og Villie kiører sine Creaturer og smaler i deris Mark,

  Gulik Røe tilstod at det skeer med hans Villie, og mente at det ha/nnem/ ej kand forbydes for forindførte aarsages skyld,

  Westvigs opsidere paastod Dom at Gulik Røe bør forbydes at beite i deris Mark,

afsagt

Eftterdj Gulick Røe self tilstaar at hand med sine Creaturer og Smaler beiter udj Westvigs Mark, og bekiender der hos at hans paaboende gaards Mark ej er till felles med Westvigs Mark, saa bør Gulik Røe eftterdags entholde sig fra dette før øfvede beite, og ej kom/m/e meere med nogen slags Creaturer i Westvigs Eiendeele, saa frembt hand ej da vill lide hvis Lougen der om byder, i det øfrige betaler hand till Citanterne i foraarsagede omkostning for dette stefnemaal 2 Mrk: danske, inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Svend Wallen blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin LougresEed!!,

 

 

 

Dend 23: Januarj blef holden almindelig Skatte og Sage ting paa Spidsøen for en deel af Føyens Skibredes Almue, ofververende Halsnøe Closters Forvalter Monss: Hendrich Miltsou, Closter Lensmanden Knud Ifversen  med eftterskrefne Lougrett, Herlof Wespestad, Jon Wespestad, Anders Rasmusen ibd:

 

1713: 148b

 

Niels Nielsen Kallevaag, Peder Wesvig, Anders Hofland, Anders Jonsen Wespestad og Østen Andall, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Monss: Milsou satte ting og liuste ting fred som sedvanligt

 

Publiceret Halsnøe Closters Forvalter Monss: Milsous udgifne bøxsel seddel till Lars Hansen paa 1 ½ Spd: Sm: og 1 ½ Fiering hud udj Halsnøe Closters gaard yttre Hofland  dat: 16: Decembr: 1712:

 

Publiceret Monss: Hendrich Milsous udstede bøxsel seddel till Olle Hansen paa 1 Spd: Sm: og ¼ Hud udj Halsnøe Closters Jord Wespestad  dat: 16: Decembr: 1712:

 

Publiceret Monss: Hendrich Milsous udstede bøxsel seddel till Olle Hansen paa 1 Spand Sm: og 1 bukeskind \i Eie/  dat: 16: Decembr: 1712:

 

Forvalteren Monss: Hendrich Milsou till spurte Almuen paa tinget, om dennem ej Vitterlig er at afvigte aar 1712 laag øde af Halsnøe Closters godtz i dette District eftterskrefne Jorder, hvor af ej nogen skatter  Landskyld eller anden Rettighed betaltis, saa som  Grindem  3 Løber Sm:    udj Kallevaag  2 pd: Smør,    udj Lørham/m/er  1 Løb Sm:    Seersteen  2 pd: Sm:    udj Eie  1 pd: 3 Mrk: Sm:    udj Urong  2 pd: 6 Mrk: Sm:    og udj Steensbøe  2 pd: 12 [Mrk:] Sm:

  Almuen der till svarede, at det dennem nok som Vitterligt er, at sam/m/e gaarder og gaardsparter afvigte aar 1712 laag øde, af ingen blef brugt eller besidet, saa ingen findes som der af Ringeste Skatter till deris May:  ej heller nogen Landskyld, Leeding eller anden Rettighed till Forwalteren yder og betaler

  Dette begierede Monss: Milsou at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis, som hannem ej kunde weigres,

 

Publiceret Knud Ifversen Gram  hands udgifne skiøde till Jacob Jensen Brose paa de huuse staaende i Bømelhafn paa Halsnøe Closters grund

 

1713: 149

 

bestaaende af waanhuusene i sig self med brøggerhuus og nøst, med hvis i sam/m/e huuse Muur og Nagelfast findes, saa og en tøm/m/er Søeboed i Espevær bestaaende, dat: Bømelhafn dend 14 Septembr: 1712:

 

 

 

Dend 26: Januarij blef holden almindelig Skatte og Sage ting paa Graaf, for en deel af Føyens, Waags og Opdals [og Qvindheretzs]? Skibreders Halsnøe Closters Almue, ofververende Halsnøe Closters Forwalter Monss: Milsou, Closter Lensmanden Gunder Graaf, med eftterskrefne Lougrett, Anders Tvet, Aanund Meelland, Heming Lille Eckre, Torben Løfald, Olle Johansen og Bertel Norhuglen, Mickel Brandvig og Willum Huckenes, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Monss: Milsou satte ting og liuste tingfred som sedvanligt

 

Publiceret Monss: Milsous udstede bøxselseddel till Matias Sæbiørnsen paa 1 Løb Sm: og 1 Hud i dend gaard Søre Bielland  Halsnøe Closter til hørende  liggende i Føyens Skibrede, dat: 5: Novembr: Ao: 1712:

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens Veigne  hans udstede bøxsel seddel till Jon Knudsen paa ½ Løb Sm: og 1 Hud i Halsnøe Closters gaard Røsseland i Qvindheret beliggende, dat: 26: Aug: 1707:

 

Publiceret Hr: Assessor Hansens udstede bøxsel seddel till Mickel Antoniensen, paa 1 Løb Sm: og ½ Hud i Halsnøe Closters gaard Brandvig  dat: 2 Aug: 1704:

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hanssens Veigne  hans udstede bøxsel seddel til Olle Larsen paa ½ Løb Sm: og ½ Hud i Halsnøe Closters Jord Tvet, dat: 16: Decembr: 1708.

 

1713: 149b

 

 

Publiceret afgangne Johan Frimands udstede bøxsel seddel till Olle Johansen paa 1 Løb Sm: og 1 H: udj Halsnøe Closters Jord Nordhuglen, dat: 12 April 1682:

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens Veigne, hans udstede bøxsel seddel till Tarald Tomesen paa 3 Spand Sm: og 1 bokskind i gaarden Kongsvig  Halsnøe Closter til hørende, dat: 12 Julij 1712:

 

Publiceret Monss: Jens Lems udstede bøxsel seddel till Olle Larsen paa 1 Løb Sm: i Halsnøe Closters Jord øfre Waage i Opdals Skibrede beliggende  Halsnøe Closter til hørende, dat: 16: Januarj 1712:

 

Publiceret Monss: Jens Lembs udstede bøxsel seddel till Baar Johansen paa ½ Løb Sm: og ¼ H: i Halsnøe Closters gaard Hofland i Waags Skibr:  dat: 4: octobr: 1712:

 

Publiceret Monss: Jens Lems udstede bøxsel seddel till Elling Sæbiørnsen paa 1 Løb Sm: og 1 bokskind i Halsnøe Closters Jord Skaarpetvet i Opdals Skibrede beliggende, dat: 12 Julij 1712:

 

Publiceret Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hanssens Veigne  hans udstede bøxsel seddel till Lars Paalsen paa 1 ½ Spand Sm:  ¼ Hud og ½ giedskind i gaarden Fugleberg, dat: 7: Martj 1707:

 

Monss: Miltzou till spurte Almuen paa Tinget om dennem ej Vitterligt er, at eftterskrefne Jorder afvigte aar 1712:  Halsnøe Closter tilhørende  laag øde, og af ingen blef brugt eller besidet, hvor fore af dennem ingen skatter, Landskyld eller anden Rettighed betaltes, saa som udj

Waags skibrede

Lande  1 Løb 1 pd: 12 Mrk: Sm:    udj Skomnes  1 pd: 21 Mrk: Sm:    Rønholm  2 pd: 6 Mrk: Sm:    udj Toftteland  1 pd: 12 Mrk: Sm:    udj Hofland 1 L: (pd:?) 9 ½ Mrk: Smør,

 

1713: 150

 

Opdals skibrede,

Fugleberg  2 pd: 6 Mrk: Sm:    Mitwaage  1 Løb 1 pd: 12 Mrk: Sm:    og udj øfre Waage  2 pd: 18 Mrk:

  Almuen her till svarede at det dennem alle noksom Vitterligt er, at sam/m/e Jorder og Jordsparter afvigte aar 1712 laag øde, af ingen blef brugt eller besidet  saa ingen findes som der af Ringeste skatter, Landskyld, Rettighed eller Leeding betaller,

  Dette begierede Monss: Milsous at maatte indføris og ha/nnem/ af Retten beskrefven meddeelis, som Vj hannem ej viste at kunde benegte,

 

 

Dend 23: Febr: blef holden Extra ting paa Windenes i Waags Skibrede, ofververende eftterskrefne Lougrettes Mend som Retten betiente, Nemblig, Gunder Abmland!! (Ambland)  Lensmand udj {udj} Opdals Skibrede,  Jacob Høviskeland, Hans Epland, Anders Landerøen, Peder Erswær, Ørien Flyensfær, Madtz Tvet, \og/ Mogens Nesse, Lougrettes Mend sam/m/e stedtz,

  Till hvilcken tid Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen hafde ladet stefne Ved skrefttlig stefnemaal Lars Rølland, Endre Remereide og Peder Kleppe for u-rolighed paa nest holdende Høsteting, og for u-søm/m/elige ord i mod Kongens befallinger, med videre des indhold, der om at {…vare} \anhøre/ de Vidner der om indstefnt er  till widere Doms erlangelse,   till Vidne war og af bemelte Sr: Olle Larsen indkaldet Arne Østevold, Jon og Johanes Sandtorf, Paal RemmerEide, og Sallamon Bekervig, hvilcke og alle vare till stede,  saa møtte og de indstefnte Lars Rødland, Peder Kleppe og Endre RemberEide,  sam/m/e stefning dat: 24 Januarj 1713:   der nest indlagde Fogden Sr: Olle Larsen Stifttamptmandens ordre till Extra Ting  dat: 31 Janu: 1713:   og blef frem kaldet alle Widnerne og for de/nnem/ oplest Eeden med deris forklaring af Loug bogen, sambt og advaret om hvad straf der følger paa Falske widner, og blef formanet at vidne Sandhed, og eftter at de først alle blef udvist, blef en hver i sær forhørt, saa som først

 

1713: 150b

 

Frem kom

  Arne Østevold og eftter aflagde Eed forklarede at nest avigte!! (afvigte) Høsteting her paa Windenes, som holtis dend 12 Decembr: nest avigt, da deris May: Skatter annamedes og Retten var satt, da begyntes en tumult paa tinget, og i blant hørde hand serdeelis Lars Rødland  som stod nede Ved Enden paa ting bordet, og larmede om dend paabudne dagskatt, saa som dend war skrevet i hans bog, og holt en stor allarm, men som der var saa stor allarm af andre end ham, wiste hand icke till Visse hvad ord Lars Rødland {svarede} tallede, uden hand holt er farlig huus, og endog hand {h} tit og oftte af Rettens betiente blef paaraabt og ombedet at were fredelig  og blef af øfrigheden til talt  med begier hand dog ville holde fred, og om hand noget hafde at klage paa dagskatten, hand dog vilde bie till Morgenen, saa vilde de svare ham skikelig der paa, men saa snart en øyeblik var forbj  saa var det sam/m/e Larm begynt igien, og hand buldrede sit sam/m/e, men egentlig hvad ord hand tallede  kunde hand ej giøre forklaring om, eftterdj saadan allarm begyntis at ingen kunde høre enten for Retten eller i Tingstuen hvad som taltes,  der eftter blef hand af Fogden hen Vist at holde {de:} ha/nnem/ og de andre fore at de skulle holde Fred og skikelighed for Retten, gaf Lars Rødland ham till svar, at hand skulle tige stille og sluge en Lort, saa maatte hand gaa from(?) den igien,  i midlertid at saadant allarm holtis  da sagde Fogden till desse som holt allarm, at de vilde holde Fred i medens Retten holtis, men Endre Rembereide  som da og sad Retten som en Lougrettes Mand, svarede og slog med sin haand i Bordet, Nej Betterdø skal her icke blifve Fred, skreg og Robte  hvor ofver Retten straxst blef brut, og Fogden med Sorenskrifveren gik af tingstuen og ej meere tingede, endog det var tillig paa afttenen,

 

1713: 151

 

Men ofver alt saa begynte Lars Rødland med allarm først før end noget hørtis af andre, tj hand klagede meget ofver dagskatten og hvis der var skrefvet i hans bog, siden begynte fleere at holde Larm, saa hand icke andet kand sige end det icke war ligt till noget ting  men till u-roe og allarm, men hvem de andre war som brugte allarm  wiste hand icke serdeelis at sige, men ald tingstuen stod udj en R..b…(?) og Raaben, men hvad Peder Kleppe har talt  ved hand slet indted at forklare, ej heller ved hand videre her om at widne,

  Jon Sandtorf eftter giorte Eed vidnede at hand sad Retten som en Lougrettesmand nest avigte Høsteting, og eftter at Skatterne af en deel var annam/m/et, og Fogden paa krevede dagskatten, men indted paa dend af nogen blef betalt, og det af Fogden i Bøgerne till Restantz blef anteignet, da en liden stund der eftter  da hørte hand at Lars Rødland talte om dagskatten som var skrevet i hans bog, først fordj at hand siuntis at vere sat for høyt, der nest at det var ført i hans bog uden hans widskab, og mente det var uret, og om ent skiønt hand af Fogden blef advaret at were Rolig, varede det dog icke lenger end et øyeblik  og straxst begynte hand igien at tale om det sam/m/e og holt en stor allarm, der eftter begyntes en stor allarm paa tinget af mange, men ej kunde vide hvem det var, saa ingen kunde høre hvad talt blef  icke heller kand hand just erindre hvad Lars talede  saa som da hand først begynte  begynte og allarm i ting stuen, {og} hand hørde icke i nogen maade hvad Endre Rembereide tallede  enten i en eller anden maade  men ike heller hvad Peder Kleppe har talt, ike heller ved hand meere at sige, tj ingen kunde høre nogen tale for allarm paa tinget,  widere viste hand icke at vidne,

 

1713: 151b

 

  Johanes Sandtorf eftter giorte Eed vidnede at hand sad Retten nest avigte Høsteting her paa Windenes, og eftter at skatterne af nogle Mend var tagen, og dagskatten af Fogden paafordret  men ej af nogen betalt, hvor ofver Fogden hafde teignet i deris bøger hvad en hver skulle betale, hørde hand at Lars Rødland sagde og klagede over at det var skrevet i bøgerne hvad de skulle betale, og siuntis at det icke burde skee uden Almuens Vidskab og Villie, og der eftter begynte hand en stor allarm med Raaben og buldrende, og med hannem fleere af Almuen, men hvem de var  ved hand icke at Nafn gifve, saa som en stor allarm foraarsagedes, hand hørte og, at Fogden advarede Lars Rølland nogle gange at vere stille, og med sagtmodige ord ha/nnem/ tiltalte, men eftter en lidet øyeblik var sam/m/e allarm igien, og hand med de andre giorde allarm, hvor ofver paa det siste Tinget blef brøt, og Fogden med Sorenskrifveren gik af tingstuen paa døren hen udj en anden stue, endog det var tillig paa afttenen  og beklagede de sig at de ike kunde eller torde lenger for Almuens allarm side Retten, men enten hvad Endre Rembereide eller Peder Kleppe tallede eller giorde  wed hand ike at forklare, tj paa Tinget var saadan bulder at ingen kunde høre hvad talt blef,  meere wed hand ej at vidne,

  Paal RemberEide eftter giorte Eed vidnede, at hand og sad Retten paa nest avigte Høsteting som Lougrettesmand, og eftter at Fogden hafde taget skatten af nogle Mend, og krefvet dagskatten, men ingen betalte dend, og Fogden teignede udj en hvers bog hvad de i dagskatt skulle betale, da begynte Lars Rødland  som stod nede ved ting bordet, og sagde

 

1713: 152

 

det er skrevet i vore bøger uden voris Vidskab og Villie  og Vj mente at have betalt voris skatter  og nu staar Vj med meere til Rest, og der ofver begyntes en stor allarm og bulder, Lars Rødland blef advaret af Rettens betiente at vere fredelig, og bie med hvad hand hafde at anke till om Morgenen, men saa snart at et lidet øyeblik var Rolig  begynte hand og de andre igien  og blef paa det siste saa stor allarm at Retten maatte brydes  og Fogden med Sorenskriveren maatte gaa paa døren og hen udj en anden stue, ellers saag og hørte hand at hans broder Endre RemberEide slog i bordet med sin haand, og Raabte  men hvad ord hand tallede  kand hand ej vide, ike heller \for/ Raaben og skrigen kunde høre hvad passerede, tj ald tingstuen blef ganske till allarm opsatt, men hvad Peder Kleppe giorde eller tallede  er ha/nnem/ ganske u-bevust,  widere viste hand ej at vidne,

  ellers forklarede alle widnerne, at baade Lars Rødland, Endre Rembereide og Peder Kleppe, med mange fleere af Almuen ganske var droken og beskienket

  Sallamon Bratten blef paaraabt men ej møtte,   Lensmanden Sallamon Windenes og Anders Sottendal hiemlede at hand louglig war Citeret, hvor fore ha/nnem/ til neste ting paalegges at møde under 4 rdr: bøder till deris May:

  Lars Rødland, Endre RemberEide og Peder Kleppe her til svarede at de ike i nogen maade kand vide hvad de har talt eller giort paa siste ting, saa som de vare beskienckede, tj de fik en gang dreke eller toe, det kunde icke taale, men blefve over beskienkede  formodede at de/nnem/ ike noget kand tillegges  saa som de ike noget med forstand eller willie giort haver,

  Kongl: May: Foget begierede at hvad passeret er ha/nnem/ maatte beskreven meddelis,

 

1713: 152b

 

 

 

Dend 15: Martj blef holden almindelig Waarting paa Store Fosse for Strandebarms Skibredes Almue  i oververelse af Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen  med eftterskrefne Lougrett, Anders Mundem  Lensmand   Peder Lille Fosse, Torben Rørvig dend yngre, og Torben Rørvig dend Eldre, Olle Siusetter, Haaver Lille Linge, Giermund Hiartnes, \og/ Anders Ludvigsen Tvet, sambt Almue fleere som tinget søgte.

 

Publiceret Blanceflor Catrina Orning  Sal: Lieut: Daniel Andersens eftter leverske  hendes udgifne skiøde till Hr: Olle Gierdrum  Sogne Prest till Strandebarms Prestegield, paa dend gaard Haabreke  liggende wed Prestegaarden  skyldende udj aarlig Landskyld med bøxsel  Sm: 1 Løb  og 1 Hud, i mod penge 137 rdr: 5 Mrk: 4 s:, dat: 10: Decembr: 1712:

 

Publiceret et skiftte bref i mellem Erick Andersen Aakre og hans broder Paal Andersen, saaledes at i steden for 1 Løb Sm: i Aakre  som Paal tilfalt i Aasedet Aakre  er ofver sat til dend Elste broder Erik Aakre, og Paal i steden har bekom/m/et udj Skarvetun med bøxsel  2 pd: 18 Mrk: Sm:  med over bøxsel paa ald gaarden,  sambt udj Landerøen med bøxsel  1 pd: 21 2/3 Mrk: Sm:  sambt udj Nedre Beltestad 1 pd: 16 2/3 Mrk: Sm:   sam/m/e bref dat: 8 Julj 1711:

 

Dend Sag i mellem Svend BreEbne og Siur Om/m/e om det Clam/m/erj paa Dyswig, som neste ting var stefnt og opsatt, og møtte nu parterne paa begge sider   de indstefnte Vidner  Aanund Dysvig og hans qvinde Elj Lars datter  sambt Hans Dyswig, møtte icke,

  Lensmand Anders Mundem og Jon Giere sambt Johanes Om/m/e widnede ved Eed at alle desse 3de Vidner louglig var indstefnt,

  Svend BreEbne beklagede sig for Widnernes udeblivelse  og begierede at de maatte paalegges at møde

hvor fore denne sinde saaledes afsiges

Eftterdj de 3de Vidner  Aanund og hans qvinde Elj

 

1713: 153

 

paa Dysvig  sambt og Hans ibd:  befindes louglig at vere stefnt og dog ej møder, ej heller lader liuse noget lougligt forfald, saa paalegges dennem til neste ting at møde  Aanund og hans qvinde Elj, en hver under 2 rdr: bøder, og Hans Dyvig under 4 rdr:  og skall saa gaaes i Sagen hvis Rett er.

 

Dend Sag i mellem Brynild Ome og Erick Aakre  som fra forige ting till nu blef opsat, blef nu atter paa fordret, og møtte Erick Aakre, men ej Brynild Ome Self, blef berettet at hand war wed Hafvet paa Feskerj, og formedelst dette slem/m/e weir ej kand hiem kom/m/e,  hvor fore Sagen till Videre stefnemaal beroer.

 

Godskalck Samsonsen Sundal hafde ladet stefne Chrestj Knuds datter Sundal, tillige med hendes Sviger Søn Gietle Nielsen Sundal, formedelst hun i mod Loug og Rett har bort bøxslet en deel i gaarden Sundal  hvor till hand ej allene har Aasæde Rett, men og er oddels baaren, med formodning at sam/m/e bøxsel seddel bør icke at vere af nogen werdj  men de og at af ha/nnem/ at annam/m/e saa mange penge som sam/m/e Jorde part kand vere Verd,   sam/m/e stefning dat: 22 Januarj 1713:

  paa Gietle Sundals Veigne møtte hans Fader Niels SkogsEide af Strandvigs skibrede  som sagde at hand icke er louglig stefnt  hvor fore hand icke til Sagen kand svare,

  paa Chrestj Sundals Veigne møtte ingen til stede som til Sagen ville svare,

  de {inds} 2de Stefne Vidner Jon og Knud Meehuus møtte icke tilstede, men blef berettet at de var Ved Havet paa Fiskerj,

denne Sinde saaledes afsagt,

Eftterdj Stefne Vidnerne Jon og Knud Meehuus ej møder som Stefnemaalet kand afhiemle, hvor af kunde sluttes om Chrestj og Gietle

 

1713: 153b

 

Sundal louglig er stefnt eller ej,  Niels SkogsEide ej heller paa sin Søns Veigne wil svare til Sagen  men siger ej louglig at vere stefnt,  Saa kand i denne Sag ej noget fore tages, den/n/e sinde, Men beroer till lougligere stefnemaal, og som Sagen Dependerer om oddels Løsning og beboelses Rett, {som} da  om parterne ej i mindelighed kand forEenis  will Sagen till Aasteden indstefnes, og skall saa gaaes hvis Rett er.

 

Kongl: May: Foget tillspurte Almuen paa Tinget,

  om i dette skibrede findes noget opryddet pladtz, som enten kand vere lagt i skatt eller anden Rettighed,   Almuen der til svarede at siden dend Nye Matrichuls Dato er indted pladtz i dette skibrede enten oprøddet eller lagt i skatt, tj da Raadmand Lauritz Sand dend tid lagde alle saadane pladtzer i skatt, blef mange lagt, som nu er øde  og de Eiende til stor skade, der for uden er desse steders \saaledes/ beskaffenhed at ingen pladtz till nøtte kand oprøddes,

  2:  om nogen Leie penge for øde Jorders gresning eller Engeslaatter her i skibredet afvigte aar 1712 er falden  hvor af hand noget i Ringeste maader har bekom/m/et, samt og om nogen Qverner i skibredet findes  hvor af till hannem nogen skatter betaller,   Almuen der til svarede, at ingen Engeslaatter eller penger for gresning, af nogen till Fogden betalt er, ej heller findes her nogen Qverner hvor af skatter betalles, saa som ingen anden qverner findes end smaa beke!! (bekke) qverner, som en hver bruger till sit huusets fornødenhed og ej widere

  3:  om de viste om noget arfvesløs eller forbrut oddels godtz, Siete og tiende penge for uden Rigs udførte Midler, Forlovs penge for arfs afførsel fra Kongens godtz i dette skibrede er falden for avigte aar,   Hvor till Almuen svarede at indted saadant  enten arveløs eller forbrut oddels godtz, Siete eller tiende penge  Forlofs penge for arfs afførsel fra Kongens Eget godtz

 

1713: 154

 

eller nogen saadane extraordinarie indkom/m/er betalt eller forefalden er,

  4:  om her i skibredet findes nogen Strandsidere, Handverks Folck eller huusmend, som nogen skatter till ha/nnem/ betaller,   Almuen der til svarede at i dette skibrede icke findes nogen strandsidere, ej heller Handverks folck, hvad Huusmend her er, ere ickun nogle Fattige og Eelendige Folk, der ickun daglig betler deris brød, saa ingen i saa maader Ringeste skatter till Fogden betaller,

  5:  og siste tilspurte hand Almuen om de er Vitterligt at nestleden aar er falden nogen bøxsel paa deris May: Jorder, eller og om der af deris May: Jorder er betalt nogen arbeids penge,   Almuen der til svarede, at i dette skibrede icke er nogen Kongens Jorder, og der fore icke kand falde nogen saadan indkom/m/e,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris, og ha/nnem/ beskrefven meddeelis,

 

der eftter fremstillede sig for Retten de Dannemend Torben Iversen dend ældre og Torben Iversen dend yngre  begge boende paa dend gaard Rørvig her i skibredet, som sig høylig beklagede hvorledes Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen for dennem har angivet, det hand fra det Kongl: Rente Cam/m/er, blant andre sine Mangels poster, ogsaa har faaet Mangel paa deris Soug, som staar paa deris oddels Jord  bemelte Rørvig, der af at skall betalle Souggrunde skatt, saaledes som dend ej var deris oddells Soug, og de Høye Herrer i Cammer Collegi forlanger at vide, naar sam/m/e Soug er bleven deris oddels Soug, saa og om Sougen staar paa deris oddels Jord Rørvig,  bad der for dend Meenige Almue paa Tinget, at de sandferdelig ville give til Kiende, om icke denne bemelte Soug staar paa deris oddels gaard Rørviig, hvilcke gaard og Soug i lang tid har voren og endnu er deris Rette og sande oddell.

 

1713: 154b

 

  Dend heele Almue paa Tinget der till svarede, at dennem alle witterligt er, at denne omtalte Soug, icke allene staar paa gaarden Rørvigs grund, men baade gaarden og Sougen har i lang tid veret og endnu er desse 2de Mends og deris børns Rette og sande Oddel, og denne gaard med sin Soug, i Mands Minde har tilhørt desse Mend og deris Forfædre, saa dend for mange aar siden er bleven deris oddel,

  Dette begierede de Dannemend Torben Iversen dend ældre og Torben Iversen dend yngre, at maatte indføris og dennem af Retten under behørig forseigling meddeelis, i dend underdanige forhaabning, at de eftterdags for dend paa fordrende Soug grunde skatt maatte forskaanes,  Hvilcke deris begiering Vj ej viste at kunde benegte, helst eftterdj Vj saa Vel som ald dend anden Almue er widende, at hvis saaledes af Almuen svaret er, befindes {saaledes} i sandhed, at vere,

 

 

 

Dend 17: Martj blef holden almindelig Waarting paa Wallen for Skaanevigs og Qvindheretz skibredes Almue  oververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Nicolay i Wallen og Iver Helvig, med eftterskrefne Lougret, Erick Furdall, Olle Svindland, Olle og Erick Wicke, Lars Øfstebøe, Gaadskalck Waagen, Wier Fiære og Lars Teigland  sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret dend Kongl: aller Naadigste skatte Forordning for indverende aar,

 

Publiceret Niels Nielsen Svindlands udstede qvitering og afkald  udgiven till hans Stif Fader Tollef Hougland, Lensmand i Fiære skibrede, paa hvis arf hand eftter hans Fader Niels Aarsteinsen kunde have at pretendere, dat: 12 Maij 1708:

 

1713: 155

 

 

Kongl: may: Foget till spurte Almuen paa Tinget om dennem witterligt er at udj desse 2de Skibreder findes nogen Strandsidere, Handverks Folk eller huusmend som till hannem nogen skatter betaller,   Almuen der til svarede, at ingen Strandsidere, Huusmend eller Handverks folk findes her som Ringeste skilling i skatter betaller eller betale kand,

  hand til spurte dem og om her i desse 2de skibreder findes nogen oprydede pladtzer, som enten kand vere lagt i skatt eller anden Rettighed   Almuen svarede at siden dend Nye Matriculs dato er ingen pladtzer i desse skibreder enten oprødde eller lagt i skatt, icke heller findes her saadane pladtzer som kand Taxeris eller legges  ej heller oprøddes,

  hand tilspurde dem om nogen Leie penge for øde Jorders gresning eller Engeslaatter her i desse skibreder avigte aar 1712: er falden, sambt og om nogen Qverner i skibredet findes, hvor af til hannem nogen skatter betalles,   Almuen svarede at ingen Engeslaatter eller gresning af øde Jorder findes i desse skibreder  hvor af Fogden Ringeste skilling bekom/m/er, ej heller findes her nogen qverner, hvor af skatter betalles, saa som ingen anden qverner her er, uden smaa beke qverner, som dend gemeene Almue bruger till deris egen huusholdning og ej Videre,

  hand til spurte dem endnu om noget arveløs eller forbrut oddels godtz, Seite!! (Siete) og tiende penge for uden Riges udførte Midler, Forlofs penge for arfs afførsel fra Kongens godtz i desse skibr: for avigte aar falden er,   Hvor til Almuen svarede, at indted arveløs eller forbrut Oddels godtz, Siete og tiende penge

 

1713: 155b

 

Forlofs penge for arfs afførsel af Kongens godtz eller noget saadant forefalden er, hvor af Fogden noget har kundet oppebere,

  Hand tilspurte dem for det siste, om nogen bøxsel af Kongens godtz for avigte aar 1712: falden er, saa og om nogen arbeidspenge af sam/m/e godtz til hannem er betalt,   Almuen svarede at det nok er sandferdigt at her i desse 2de skibreder slet ingen bøxsell af Kongens Jorder afvigte aar er falden, ej heller betaller de nogen arbeidspenge  saa som de aldrig arbeids penge nogen tid till foren betalt haver,

  Dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og ha/nnem/ beskreven meddeelis,

 

Publiceret Fredrick Andersen Helvig  hans udgifne skiøde till hans broder Ifver Andersen paa 2 pund 17 2/15 Mrk: Smør med bøxsel i Helvigen, dat: 29: 8br: Ao: 1712:

 

Dend Sag i mellem Olle og Halvor Sunde  som fra forige ting till nu blef opsatt, blef atter fore tagen  og møtte begge parter till Sagen at svare, og forklarede Olle Sunde at hand icke har kundet faaet dend før paaberaabte udtog af arfvebogen angaaende skifttet eftter Sl: Søren Sunde, endog hand der om har giort ansøgning  men paastod som forige Rettesdag at Halvor Sunde bør enten betale ha/nnem/ Landskyld eller Rente,   hvad sig angaar dend paastefnte Kaaber Kiedel, som er wurderet for 12 rdr:  og de begge vill have og udløse, da blef der om saaledes forafskediget at der om skulle laaddes hvem Kiedelen skulle til høre, og falt da for Retten laadden paa Halvor Sunde som dend skulle udløse,

  og paastod Olle Sunde at eftterdj laadden er falden paa Halvor  at hand da bør svare hannem penge for bemelte Kiel,

 

1713: 156

 

og hvad sig ellers angaar dend paa ankede Jordegodtz i Sunde  da formente Olle at Halvor enten bør betale ha/nnem/ Landskyld af det paastefnte godtz  eller og Rente af de penger hand der fore betalt hafver, og der om var Dom begierende,

  Halvor Sunde der til svarede  at som hand og hans forMand har haftt godtzet i fuld possesion og ej der fore betalt Ringeste Landskyld, ej heller har Olle Sunde krevet ha/nnem/ eller{s} hans formand i saa lang tid, hand da og nu bør vere frj for Olles tiltalle,

  Olle Sunde forklarede at det Jordegodtz som hand fordrer i Sunde  er det sam/m/e godtz som eftter afgangne Johanes Larsen blef deelt i mellem Enken og børnene, men som hand dend gang ej war til stede, saa skeede dette udleg ham u-ovitterligt, formenende der fore at nyde hvis ham till hører,   indlagde der hos et skifttebref eftter hans Sl: Fader Lars Olsen Sunde, {hvor} dat: 17 Januarj 1676:  hvor med hand formente at bevise hvor fra godtzet første dags er kom/m/en, og paastod der fore Dom till betaling  enten paa Rente eller Landskyld,

  Halvor Sunde Refererede sig till sit indlagde skifttebref  og formodede der fore at vere frj baade for Landskyld og Rente  og var i ligemaade Dom begierende,

[afsagt]

  Olle Sunde tiltaller og Stefner Halvor Sunde fordj at eftter Sallig Søren Sunde skall vere udlagt till bemelte Sallig Mands Creditorer 18 Mrk: Smør med bøxsell i Sunde, hvilcke hand som Rette oddels Mand fra bemelte Creditorer har indløst, der fore paastaar at nyde af Halvor Sunde enten Landskyld af sam/m/e godtz  eller og Rente af pengerne fra Skifttebreves dato,   Halvor Sunde der i mod indgifver et skifttebref eftter hans Formand  afgangne Johanes Larsen Sunde, som war Olle Sundes broder, hvor sam/m/e

 

1713: 156b

 

godtz i mellem Enken og børnene deelt er,  sam/m/e Skifttebref dat: 24 Martj 1690:  og paastaar der fore at ha/nnem/ og hans Stifbørn godtzet med Rette bør til høre,   Da eftterdj Olle Sunde først slet indted med noget skiøde eller Kiøbebref bevislig giør at hand dette omtviste godtz i Sunde  som hand siger at vere 18 Mrk: Smør med bøxsel  {enten} sig har till forhandlet, hvor eftter hand kunde fordre nogen Landskyld der af, ej heller kand bevise at hand de Creditorer som der udj skulle vere udlagt  har betalt, langt mindre fremlegger noget skifttebref eftter Søren Sunde, hvor af kand seeis og skiønes hvorledes gaarden deelt er, eller till hvem dend er udlagt,   Men Halvor Sunde der i mod fremlegger et skifttebref eftter hans forMand Johanes Larsen Sunde  som var Olle Sundes broder, hvor og sam/m/e omtviste 18 mrk: Sm: med meere er deelt i mellem bemelte Sl: Mands Enke, og hans eftterlevende børn,  sam/m/e skifttebref dat: 24 Martj Ao: 1690:  hand siden og i ald sin tid eftter Olle Sundes egen tilstaaelse og forgivende, icke har betalt Ringeste Landskyld, Rente, eller nogen vederlag for dette godtz, men beholdet, besidet, brugt og Eiet sam/m/e godtz uden Ringeste anke eller paatalle,   Saa bliver Halvor Sunde ganske frj her eftter eller for foregaaende aaringer nogen Landskyld till Olle Sunde at betalle, ej heller till ha/nnem/ nogen Rente at erlegge, men i alle maader for sam/m/e tiltale bliver udinden dette Stefne maal angerløs,   Men hvad sig angaar dend paastefnte Kaabber Kiedel som er wurderet for 12 rdr:  og de begge der udj ere lige Eiende, da, som der

 

1713: 157

 

om nu for retten er bleven kasted Lod, og Lodden falden paa Halvor  dend at beholde, saa bør og Halvor Sunde at betale {sin} \dend/ Halve deel som Olle Sunde der udj er Eiende  till bemelte Olle med 6 rdr: inden 15ten dage under exsecution eftter Lougen,

 

Dend opsatte Sag i mellem Olle Johansen Tungesvig og Peder Hielmervig om dend Koeleie, som fra Sommer tinget har hen vilet  og møtte nu begge parter i Retten, og hafde Olle Johansen Tungesvig ladet stefne til Vidne her om Johanes Torkildsen Fleise og Jon Leknes,   Peder Hielmervig hafde stefnt til Vidne Paal Monsen Skaalnes og Matias Teigendal, hvilke Vidner og møtte, og frem kom  først de 2de Olle Tungesvigs Vidner  Nemblig Johanes Fleisie og Jon Leknes, og

  Johanes Fleiskien eftter giorte Eed widnede at hand nest leden aar  før Waartinget  war hos Olle Leknes, tillige med Jon Leknes eftter Olle Johansen Tungesvigs begiering  og tilspurte Olle Lecknes om hand af Peder Gielmervig hafde faaet betalling for Een Koe leie till Kierken, hvilke Koe leie har voren paastefnt, og hand svarede der till, at Peder ej nogen Koe leie til ha/nnem/ har betalt  men hvad sig angaar dend gied som Peder foregifver at hafde hos Olle at krefve, dend hafde ulfven drebt, og der fore ej var skyldig dend at betale,

  Jon Leknes eftter giorte Eed vidnede lige de sam/m/e ord som Johanes Flesken wundet haver,   og forklarede begge Vidnerne at da de var hos Olle Leknes, daa laag hand noget svag, og døde {end} en 10 eller 11 dage der eftter,

  og paastod Olle Johansen Tungesvig at Peder der eftter bør betale ha/nnem/ dend fordrende Koe leie tillige med foraarsagede omkostning,

  Peder Gielmervig der i mod begierede at hands Vidner maatte forhøres, og frem kom først

  Paal Monsen Skaalnes, som eftter giorte Eed forklarede

 

1713: 157b

 

at hand tillige med Matias Teigendal eftter begiering af Peder Gielmervig var tillige med Peder hos Olle Lekneses Enke og tilspurte hende om hendes Sl: Mand eller hun hafde noget at fordre hos Peder Gielmervig for Koe leie som Olle Tungesvig søger ham for, men Enken der til svarede at hun icke noget har at fordre, og ej ved af saadant at sige, men icke enten fordrer eller krefver,  will Olle Tungesvig noget søge i saa maader, da seer hand der til, men hun vil ike sige noget, saa som hun indted har at fordre,

  Matias Teigendal eftter giorte Eed widnede lige som Paal Monsen vidnet hafver, i alle maader,

  og paastod der for Peder Gielmervig at hand bør frj Kiendes for Olle Johansens tiltalle,

  Olle Johansen paastod og formente at Peder bør betale {hende} hannem hvis fordres og Resteris paa Koeleien, tillige med omkostning

afsagt

Eftterdj Olle Lekneses Encke for de 2de beskikelses Vidner self har tilstaaet at baade hun Self og hendes Sl: Mand icke noget hos Peder Gielmervig af dend paastefnte Koe leie hafde at fordre, Saa frj Kiendes Peder Gielmervig noget i saa maader at betale, men Olle bør Søge Olles Enke for hvis hand i saa maader med billighed kand pretendere,

 

Hr: obr: Lieut: Montagnie hafde atter ladet stefne Mogens Røsseland for Resterende Rettighed  sambt Capital 10 rdr: og de der af gaaende Renter, i lige maade for Huusenes Aaboed, og der paa indgaf sin skrefttlige Reigning dat: 17: Martj 1713:  beløbende sig till dend Summa 57 rdr: 7 s:  og paastod at eftterdj hand ej allene icke har betalt sin Landskyld i saa mange aar, ej heller holdet de paa gaarden staaende Huuse wed lige, men ladet

 

1713: 158

 

dennem forraadne og forderfve, der for uden og har maat betalt for hans brugende Jorde part de ordinarie skatter  hand da bør døm/m/es fra sin Jord, og dend ej lenger at bruge,  hafde og ladet stefne de Mend som Huusene har besigtiget, Nemblig, Lars, Adskild og Niels Un/n/erem, som tillige med Lensmanden Ifver Helvig, huusene har besigtiget, hvilke Mend ogsaa møtte  og eftter giorte Eed forklarede at de besigtigede Huusene og befant at de vare meget forderfvede, saa at der som de icke straxst blefve Reparerede er gaarden ganske til forderfvelse, og indlagde en Specification som!! (om/paa) sam/m/e huusers brøst feldighed, som beløber sig til 23 rdr: 2 Mrk: 4 s:  hvilcke Summa er indberegnet udj Hr: obr: Lieut: Montagnies før indgifne Reigning, og er gaardens skyld aarlig 1 Løb Sm: 1 pd: 6 ½ Mrk: og 1/6 Hud, hvor af dend aarlig Landskyld sig bedrager til 3 rdr: 2 Mrk: 4 s:  Og paastod Hr: obr: Lieut: at Mogens Røsseland ej allene bør tilfindes bemelte penge at betale, men end og sam/m/e gaard at qvitere, saaledes at hand dend self kand lade bruge till sin gaards Frelse, og hand ej ald for \stor/ skade skal lide,

  Mogens Røsseland blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans Veigne,

  Olle Chrestophersen og Olle Larsen hiemlede at de Mogens Røsseland louglig har indstefnt, og forklarede Lensmanden Ifver Helvig at hand i lige maade har ladet ham vide dend før ergangne afsigt, at hand var paalagt at møde,

  Hr: obr: Lieut: som til foren paastod Dom till betalling paa hvis Mogens Røsseland ha/nnem/ skyldig bliver, og till gaardens Rødig giørelse, saa som gaarden i alle maader er forderfvet,

og blef der fore saaledes forafskediget

 

 

1713: 158b

 

Eftterdj Mogens Røsseland Nu 2de gange louglig har veret Citeret og dog ej enten møder, eller Ved andre lader svare til Sagen, og af Hr: obr: Lieut: Montagnie Lillienschiolds i Retten indgifne Reigning, fornehmes, at Mogens Røsseland i 10 aars tid ej har betalt nogen Landskyld eller Rettighed, og i det siste aar ej heller nogen skatt af gaarden till deris May:  men Hr: obr: Lieutenanten dend self har maatt svaret, og Mogens Røseland i mod sam/m/e Reigning slet indted lader fremlegge som noget i sam/m/e Reigning kand forklare, der befindes og {at} wed dend giorte besigtelse paa gaardens huuse at de ere meget forfaldne og fordervede, saa de fleste staar till forraadnelse og nedfals,  Saa seer ieg ike at Mogens Røsseland lenger den/n/e Jord kand bruge eller beboe  men bør Jorden til først kom/m/ende Fardag for Hr: obr: Lieut: Rødig giøre, saa hand dend self {kand} eftter egen gode tyke kand lade bruge, og der for uden bør Mogens Røsseland eftter dend i Rette lagde Reigning at betalle dend fordrende Landskyld med sin forhøyning, 3die tage, og de 10 rdr: med sine forfaldne Renter eftter obligationen af dato 30 Martj 1704:  des Videre formeld, hvilcke sig udj alt tillige med Huusernes Aaboed bedrager til 57 rdr: 7 s:  og udj omkostning 2 rdr: 4 Mrk:  alt inden 15ten dage under excecution {og} eftter Lougen, baade udj det udj bemelte obligation ommelte pant i Rødsteen, saa Vell som udj alt widere hvis Mogens Røseland er Eiende i hvor det findes, indtill alting saaledes som melt er betalt bliver

 

1713: 159

 

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Aasmund Iversen  en huusmand paa Teigland  for begangen Leiermaal udj sit Egteskab  med et løst qvindfolk Ved Nafn Ane Niels datter  til holdende paa Eentvet  begge her af Skone Vigs skibrede, med paastand at de begge bør bøde eftter Lougen,

  bemelte Aasmund Iversen og Ane Niels datter møtte begge till Sagen at svare  og wedstod deris forseelse, sagde sig slet indted at vere Eiende till Ringeste bøder at betale, bad gud bedre sig.

  Lensmanden Nicolay Wallen og Niels Berhoug forklarede at de har veret hos de/nnem/ og eftterseet hvis de kunde vere Eiende, men ej det aller Ringeste er Eiende, ej heller Kleder paa Kroppen, men betler deris brød, og gaar daglig om bøygden at tigge deris føde,

  Kongl: May Foget till spurte dend ganske Almue paa tinget om de ved at desse 2de personer  Aasmund Iversen og Ane Niels datter  noget till bøders betalling er Eiende, men dend ganske Almue svarede der till, at de begge ej er Eiende Kleder paa Kroppen, langt mindre penge eller anden Middel till bøders betalling, men hver dag gaar de om Bøygden at betle deris føde,  ellers blef forklaret at Aasmund allerede har udstaaen Kierkens Disiplin wed Aabenbare skrefttemaal, men ej qvindfolket Ane Niels datter,

  Kongl: May: Foget satte i Rette, at som de icke noget till bøder er Eiende, de da bør straffes paa Kroppen i Fengsel,

afsagt

Eftterdj Aasmund Ifversen og Ane Niels datter med hin anden Leiermaal har begaaet, og

 

1713: 159b

 

de begge slet indted till bøders betalling er eiende, saa bør Aasmund Iversen  som en Egte Mand der endnu har sin Egte Huustru levende, at strafes paa Kroppen i Fengsel paa wand og brød i 6 uger  og qvindfolket Ane Niels datter {at}  som ej heller noget er Eiende  at strafes i Fengsel i 4re uger, og som hun ej har udstaaet Kierkens Disiplin, saa bør hun og {at} for sin forseelse at staa aaben bare skreftte,

 

 

 

Dend 20: Martj blef holden almindelig Waarting paa Killisvig for Fielbergs [og Etne]? Skibredes Almue, ofververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen  med eftterskrefne Lougrett, Lars Killisvig  Lensmand,  Ingemon Dueland, Jon Berswaag, Johanes Lunde, Rasmus og Johanes Wacke, Knud Wieland, og Colben Berge, sambt Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: breve og Forordninger som for hen findes indført,

 

Kongl: May: Foget till spurte Almuen paa Tinget om dennem witterligt er, at udj desse 2de!! skibreder findes nogen Strandsidere, Huusmend eller Handverks folk, som nogen skatter till hannem betaller,   Almuen der till svarede, at udj desse skibreder slet ingen af saadane slags Folk findes, som nogen Skatter till Fogden betaller

  Hand tilspurte dem og om i desse Skibreder findes nogen oprydede pladtzer, som er lagt i skatter eller anden Rettighed,   Almuen der til svarede at ingen pladtzer i desse skibreder findes som er lagt i skatt, ike heller er nogen saadane pladtzer at finde, som kand legges, tj stederne er icke saaledes beskaffet

  Hand til spurte dem endnu, om nogen Lie!! (Leie) penge for øde godtz, des gresning eller Engeslaatters betaling her i desse skibreder for 1712: er falden, sambt og om nogen qverner i skribredet findes  som till hannem nogen skatter betaller.

 

1713: 160

 

Almuen svarede at ingen Engeslaatter eller gresning af øde Jorder findes, som till Fogden betaller Ringeste skilling {till Fogden} i gresleie, ej heller er her nogen qverner som skatt betaller eller betalle kand, tj hvad qverner her er, er ickun {saa} smaa beke qverner, som Almuen bruger en hver til sit eget brug og ej Videre.

  hand tilspurte dem og om i desse 2de!! skibreder findes noget arveløs eller forbrut oddelsgodtz, Siete og tiende penge, for uden Riges udførte Midler, forlofs penge for arfs afførsel af Kongens godtz, eller om noget saadant for afvigte aar 1712 er forfalden,   Almuen der til svarede at indted i saa maader i Ringeste maader i desse skibreder falden er

  Hand til spurte dem og om nogen bøxsel af Kongens godtz for avigte aar falden er, saa og om af sam/m/e godtz betalles nogen arbeidspenge,   Almuen svarede at ingen bøxsel af Kongens godtz i desse skibrede avigte aar falden er, icke heller betalles af Kongens godtz som Fogden har i Forvaltning  nogen arbeids penge, saa som de aldrig saadane penge har veret vant at udgive,

  Dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris, og ha/nnem/ beskreven meddeelis,

 

Ellers till spurte Kongl: May: Foget Almuen baade af Fielberg og Etne skibreder, om de icke witterlig er, at afgangne Jens Fattland og Olle Udstuen  dend første af Fielbergs og dend anden af Etne skibrede, begge har nødt eftter Kongl: aller Naadigste Ressolution en hver for sig 2 aars skatte frihed, af deris paaboende gaarder Fattland og Udstuen for u-løckelig ilds waade, saa som af Fatland     (ope rum)     af Udstuen   (ope rum)

  Almuen der til svarede at de nok som witterligt er at bemelte 2de Mend  baade Jens Ørbek Fatland og Olle Udstuen  har nødt af deris paaboende Jorder for ilds waades skyld 2de aars skatte Frihed, hvilke Kongl: May: Foget begierede at maatte indføris.

 

1713: 160b

 

 

Publiceret Mag: Jens Skrøders udstede bøxsel seddell till Chresten Olsen paa 1 Løb Sm: og 1 Hud i gaarden Weestad, dat: 23 Julij 1711:

 

Steener Jensen wed Søen i Øllen hafde ladet stefne Anders Neerem for dj hand skall have til taget sig hans Jorde part til brugs i Neerem uden nogen bøxsel der af at betale, og saaledes brugt Jorden uden hans Minde, og der fore formente at have og nyde hans aufling paa gaarden, og der om war Dom begierende,

  Anders Neerem møtte til Sagen at svare, og forklarede at nest avigte Høste ting er i den/n/e tvistighed gaaet en afsigt, hvor till hand sig Refererede, og sagde icke at kunde levere nogen bøxsel, førend hand ved till hvem hand dend skall betalle,

  Olle Neerem frem kom for Retten og forklarede, at hand som Rette oddels Mand til gaarden at indløse, allerede har stefnt till Aasteden eftter Lougen, formodede der fore at bøxselen til ha/nnem/ bør henhøre,

  Steener Jensen wedstod at vere stefnt till Aasteden till Tisdag eftter Paaske, men wilde dog formode at nyde aufling af gaarden og bøxsel,   indlagde saa et skrefttlig indleg dat: 28: Febr: 1713:  hvor udj hand paastaar at Anders Neerem bør gaarden igien qvitere,

  Anders Neerem Refererede sig till før ergangne Dom, og er han lige kiert till hvem hand bøxsellen skall betale, paastod der fore at vere frj for Steener Jensens tiltale,

  ingen af parterne hafde Videre at proponere, men var Dom begierende   og blef der fore saaledes

afsagt,

Eftterdj nestleden Høsteting dend 5: Decembr: i den/n/e Sag er falden en Afsigt baade om bøxsellens betaling og gaardens brug, serdeelis er Sagen sam/m/e tid ved

 

1713: 161

 

Dom hen Vist till Aasteden,  Steener Jensen og self for Retten tilstaar allerede at vere stefnt, lige som sam/m/e afsigt om formelder,  Saa kand nu ej noget widere Kiendes, men Sagen beroer till Dom i Hovet Sagen falden er, og der fore atter til Aasteden henvises, i midlertid betaler Steener Jensen till Anders Neerem i foraarsagede omkostning for u-nødig stefnemaal 1 Mrk: 8 s: inden 15ten dage under adfer eftter Lougen

 

Publiceret Orm Siursen Eies udstede skiøde till hans broder Erick Siursen Houge paa 1 Løb og 9 Mrk: Sm: med bøxsel i bemelte Erik Houges paaboende gaard Houge  i mod penge 81 rdr:  dat: 15: Decembr: 1712.

 

 

 

Dend 22 Martj blef holden almindelig Waarting paa Bielland for Fiære og Føyens skibreders Almue, over verende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Tollef Hougland og Næll Hysingstad  med eftterskrefne Lougrett,   (manglar namn her)

 

Publiceret de Kongl: Breve og Forordninger som for hen findes indført,

 

Publiceret Sare  Sallig Hr: Natanaels  udgifne obligation og Forpantning till Mag: Hans Abel  Sogne Prest till Tysnæs  paa Capital 80 rdr:  for hvis Summa pantsettes udj hendes Eiende gaard Øckland med bøxsel  liggende i Føyens skibrede paa Bremnes  1 Løb 2 pd: 6/25 Mrk: Smør  dat: 13 Febr: 1713:

 

Publiceret Mag: Jens Skrøders udstede bøxsel seddel til Niels Paalsen paa helten udj dend gaard øfre Wihofde i Fiære skibrede  skylder aarlig i Landskyld ½ Løb Sm: og ½ Hud sambt og en halv tønde Koren  dat: 17 Augustj 1711:

 

Publiceret Daniel Stue og Gregoris Knudsen  deris udgifne bøxsel seddel till Johanes Larsen paa 1 Løb Smør i dend gaard Aadland i Føyens skibrede, dat: 22 Martj Ao: 1713:

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Jon Hansen og

 

1713: 161b

 

Britte Ericks datter for med hin anden begangen Leiermaal, der fore at bøde eftter Lougen,

  Jon Hansen møtte icke, men Aarstein Lier paa hans weigne forklarede at hand icke kand negte bemelte Leiermaal, men som hand er paa Halsnøe Closters Jord Svaland, saa formente hand der at svare til sin forseelse,

  Qvindfolket Britte Eriks datter møtte  som var af Fiære skibrede  vedstod i ligemaade sin forseelse, {og} med Leiermaal med Jon Hansen Svaland sig at have forseet, sagde sig allerede at have staaet skriftte, men slet indted till bøders betalling er Eiende, bad om en {lef} lemfeldig Dom,

  Kongl: May: Foget tilspurte Almuen paa Tinget  serlig de af Fiære skibrede, om denne indstefnte qvindes Person noget til bøders betalling enten udj en eller anden maade er Eiende,   Dend ganske Almue paa Tinget der til svarede at de til Visse ved at dette besaavede qvindfolk Britte Eriks datter Strømøen, ej det aller Ringeste till nogen bøders betalling er Eiende  uden de Gamble Kleder hun gaar udj, saa hun ickun er et Fattigt og Eelendigt Meniske,

  Kongl: May: Foget satte i Rette at bemelte Britte Eriks datter  som fornehmes indted till Bøders betalling er Eiende, maatte tilfindes at straffes paa Kroppen,

afsagt

Eftterdj Britte Ericks datter  som Leiermaal med Jon Handsen Svalland beganget haver, indted till Bøders betalling for sin forseelse er Eiende, saa bør hun for begangene Leiermaal at straffes paa Kroppen med Fengsel paa vand og brød i 4re uger,  men som Jon Hansen fornehmes at vere under Halsnøe Closters jurisdiction, saa henvises hans forseelse till hans Rette Forum, hvor da Vell der om gaaes hvis Rett er.

 

1713: 162

 

 

Tom/m/es Kiernaglen, Johanes Wiig og Lars Røgenes som arvinger eftter Aase Knudsdatter Ove, {formedelst hand} hafde ladet stefne hendes igien levende Mand Gunder Størkorsen Ove formedelst hand skall paa skifttet eftter bemelte sin Huustru have udeglembt, som ej frem kom paa skifttet  adskillige ware, saa Vel et som andet, med formoding hand det bør til bage levere, og betale hvis der af eftter Lougen betalles bør,

  Gunder Ove blev paaraabt men ej møtte, ej heller nogen paa hans Veigne,

  Lensmanden Tollef Hougland hiemlede at hand tillige med skafferen Jørgen Rinden louglig har stefnt Gunder Ove, till dette ting, men skafferen Jørgen Rinden war ej tilstede som Stefnemaalet tillige med Lensmanden skulle afhiemle,  hvor fore Sagen till neste ting beroer, og om Parterne ej for inden i Mindelighed kand forEenis, {sk} skall da eftter foregaaende louglig stefnemaal gaaes widere hvis Rett er.

 

Torkild Førde hafde ladet stefne Peder Rydmyr fordj hand skall have fest en pige Ved Nafn Gurj Anders datter, som till foren war Fested till ha/nnem/  og faaet guds penge eller Feste penge 4 s: paa Haanden, med paastand at sam/m/e pige bør tiene ha/nnem/   hafde og ladet stefne bemelte Gurj Anders datter for sam/m/e gierning  og formodede at hun bør tiene sin tid ud eftter som lovet var,  forklarede at have lovet hende i penge 2 Mrk: og Kleder til løn  hvilcke Kleder sig kunde beløbe til 2 rdr:

  Peder Rydmyr møtte og forklarede at have fested sam/m/e Pige, men icke viste at hun hafde fested sig til en anden,

  Paa Pigens Veigne møtte Tormoe Siursen i Mølster waagen, som forklarede at pigen hafde taget Feste penge af Torkild Førde, og lovet ham tieniste

 

1713: 162b

 

i mod for indførte løn, men som Peder Rydmyr begierte hende i tieniste hos sig, og hand lovede at lære hende at læse, saaledes at hun kunde kom/m/e till Herrens Nadere, saa vilde hendes Stifaders broder  bemelte Tormoe  icke lade hende blive hos Torkild Førde, men af sin Egen Myndighed satte hende till Peder Rydmyr, endog hun ej tiente hos ha/nnem/  ej heller hafde med hende at beskaffe i nogen maade,

  Torkild Førde formente at Pigen bør tiene ha/nnem/ hendes aar ud eftter sit løftte, og at Peder Rydmyr bør indestaae ham for hvis hand  wed det hand hende Fested haver  haver forseet, serlig og paastod hand at Tormoe Mølstervaagen bør anseeis fordj hand hende har taget i forsvar, som en u-wedkom/m/ende Mand,

  Peder Rydmyr endnu som før forklarede at det var ha/nnem/ u-witterligt at hun til foren var fested bort  formente dog at nyde hendes tieniste eftter dend accort hun med ha/nnem/ giort haver,

  begge parter begierede Dom,

afsagt

Eftterdj {Erick} Tormoe Siursen Ved sin broder Erik Siursen tilstaar, at dend omtvistede Pige Gurj Anders datter sig først till Torkild Førde hafde bort fested i et aars tieniste, og hun siden eftter Tormoe Siursens willie og Raadføring har Fested sig till Peder Rydmyr, saa bør Pigen Gurj Anders datter louglig at tiene et aar hos Torkild Førde, og gaa der i sin tieniste naar Rette Fardag er eftter Lougen, og saa frembt det ej skeer, og hun louglig der fore søgt bliver  svarer hun eftter Lougens 3de Bogs 21: Capit: 14: art:  men Tormoe Siursen  som har forført Pigen till den/n/e forandring i sin tienistes indtredelse  bør betalle till Torkild Førde i foraarsagede omkostning 2 Mrk: danske under adfer eftter Lougen.

 

1713: 163

 

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Jens Notteland af Moster Sogn og Føyens skibrede for begangen Leiermaal med et løst qvindfolk ved Nafn Britte Lars datter  med paastand at hand som en Egte Mand der end nu har sin Egte Huustrue levende  bør anseeis og straffes eftter Lougen,   indleverede der nest en Registering holden hos bemelte Jens Notteland dend 12 Januarj 1713  hvor da boens formue sig bedrager till 10 rdr: 4 Mrk: 6 s:  og gielden till 3 rdr: 5 Mrk: 6 s:

  Jens Jonsen Notteland møtte tillige med qvindfolcket Britte Lars datter, som begge tilstod deris forseelse, og forklarede qvindfolcket slet indted at Eie till bøders betalling,

  Kongl: May: Foget tilspurte Almuen paa tinget om de er widende at qvindfolcket noget er Eiende till bøder at betale,   Men de svarede alle sam/m/en at hun er baade Fattig og Eelendig, og ej Eier det aller Ringeste  uden de gl: Kleder hun gaar udj;

  Kongl: May: Foget satte i Rette at begge bør straffes eftter Lougen, Jens Notteland paa yderste Formue  og qvindfolket paa Kroppen,

afsagt

Eftterdj Jens Notteland saa Vell som Britte Lars datter med hin anden Leiermaal har beganget, som og nu begge her for Retten til staar, saa bør Jens Notteland at straffes paa yderste formue, som eftter Registeringens formeld ickun er 2 rdr: 5 Mrk: 12 s:  men som qvindfolcket Britte Lars datter slet indted till bøders betalling er Eiende, saa bør hun at straffes paa Kroppen med Fengsel paa wand og brød i 6 uger,

 

1713: 163b

 

 

Publiceret Jacob Knudsen Axsnæs af Rye Fylke Fogderie  hans udstede bøxsel seddel till Matis Mortensen paa ½ Løb og 6 Mrk: Sm: i dend gaard Wandeskog i Fiære skibrede, dat: 18: Martz 1713.

 

Dend Sag i mellem Arne Notteland og Daniel i Mosterhafn, som fra forige ting till nu blef opsatt  blef atter paaraabt, og møtte nu i Retten Arne Notteland self, som hafde ladet stefne till Vidne i denne Sag, Mogens i Mosterhafn og hans qvinde Dorette Piil, Sare i Mosterhafn, Elling Grønaas, Olle Teigland og Marie Cronmand, sambt Giertrue Johanes datter Notteland, med begier de maatte tages i forhør og till Eeds,   af dennem war til stede, Mogens og hans qvinde i Mosterhafn, Sare i Mosterhafn, Elling Grønaas og Giertrud Johans datter, men Olle Teigland og Marie Cronman møtte icke,

  Mogens i Mosterhafn eftter giorte Eed vidnede, at nest afvigte Høst  en dag nylig for tinget, da kom Arne Notteland till Daniel i Mosterhafn, men hvad hand der bestillede, eller hvad hans ærinde var  ved hand icke, tj hand war icke tilstede, men ude paa Marken, men da hand kom till sit huus  i døren  hørte hand en allarm, og som hand kom ind  saag hand at Daniel i Mosterhafn og Arne Notteland hafde hin anden i Axslerne, widere saag eller hørte hand icke, icke heller [hørte] hand at nogen af dem klagede over hin anden,

  Dorette Piil eftter giorte Eed widnede at en Søndag nestleden Høst  nylig for Tinget, da kom Arne Notteland till Daniel i Mosterhafn, og tallede der med hannem om noget arbeide, og som de saa stod i Stuen hos Daniel og taltes ved, og hun var udj et lidet Cam/m/er wed stuen, hørte hun at

 

1713: 164

 

en {fo} \af/ denn/em/ troppede med sin Foed hart i gulfvet, og hun gick ind for at see hvad der var paa ferde, da saag hun at Daniel spente eftter Arne med sin Fod, men enten hand Rambte ham eller ej  det ved hun icke, der paa slog Arne Daniel med sin Haand under øret, og tog hand i hans Axsler  og Daniel igien udj Arnes Axsler, og Daniel blef af Arne skud baglenges op i Sengen, der fra kom hand op igien, og Arne tog fat paa Daniel og førde ham først hen udj en Drog(?) i Stuen till weggen (Drog = kort slede til å kjøre tømmer på), siden der fra op i Sengen igien, og Daniel var alt under, og lesten i Sengen gick sønder, og bunden falt ud paa Sengen, da sprang hun till og tog Arne fra Daniel  og holt Daniel i medens Arne gick ud fra ha/nnem/  widere eller meere saag eller hørte hun icke i nogen maade,

  Sare i Mosterhafn eftter giorte Eed vidnede, at sam/m/e tid som før er melt war hun hieme i sit eget huus  som er et lidet støcke tvert over Sundet fra Daniel  da hørte hun at der war allarm hos Daniel, men ej viste hun enten hvem det var eller hvor om der blef skieldet, og Marie Rambsberg stod hos hende, og hun spurte Marie hvad maa det vere for allarm hos Daniel, men hun svarede at hun det ej viste, siden gick hun der fra op till Teigland, da fant hun Arne Notteland og Helge Grønaas paa weien, da spurte hun hvad paa ferde var, da sagde Arne, at Daniel hafde slaget ham, wiste hende noget haar som hand bar i sin haand, som hand sagde at Daniel hafde Reven af ha/nnem/  og viste paa hans ansigt nogle smaa skram/m/er som siuntis at vere Refven,

 

1713: 164b

 

widere viste hun ej at vidne i denne Sag i nogen maade,

  Elling Grønaas eftter giorte Eed vidnede, at sam/m/e dag war hand i Mosterhafn, {og} men hand war ej hos Daniel enten i stuen eller uden fore, da dette Clamerj skulle have voren skeed, og hand gick der fra, eftter ham kom Aarne Notteland, og klagede sig at Daniel hafde slaget ham, og viste ham i sin haand noget haar, som hand sagde Daniel hafde Reven af ham, saa og siuntis hand noget blodig i sit ansigt at vere reven, løste og sin hoose ned og viste ham sin Fod, som og paa leggen noget var blodig, sagde at Daniel spente ham,  widere viste hand icke at vidne,

  Giertrud Johans datter eftter giorte Eed vidnede at om Løverdags aftten  før end dette Clam/m/erj dagen eftter skulle have voren skeed, gick hun ned i Mosterhafn for Aarne Notteland og spurte Daniel, om hand kunde faa nogen penger hos ham for sit arbeide, da svarede Daniel  bed ham kom/m/e her ned i Morgen naar min Kone kom/m/e paa!! (fra?) Folgerøen, saa skall hand faa nogen penger,  med de svar gik hun hiem till Arne Notteland, og er dette alt sam/m/en, som hun i denne Sag kand vidne, tj slagsmaalet eller Clam/m/eriet ved hun slet indted af,

  Olle Teigland og Marie Cronmand møtte icke  med!! (men) indsende ved en anden et skreftt som baade var paa u-stemplet papir, ej heller beEediget, som ej i Retten kunde antages,

  Daniel i Mosterhafn møtte og hafde Contra Citeret Arne Notteland for dj hand skall have ofver faldet ha/nnem/ i sit Eget huus, med paastand at Arne der fore bør anseeis till Straf og bøder,

  Arne Notteland begierede Dellation till neste ting,

 

1713: 165

 

at de udeblefne Vidner kunde møde  sin forklaring at aflegge,

afsagt den/n/e sinde saaledes,

eftterdj Olle Teigland og Marie Cronmand nu ej som Vidner møder  deris forklaring at aflegge, saa beroer Sagen till første ting, hvor da Vidnerne bør møde  deris Vidne Eedlig at forklare, hvor da og parterne i lige maade har at møde, og skall saa gaaes i Sagen hvis Rett er.

 

Hans Skrøder hafde ladet stefne Erick Haavig for 4 rdr:  som endnu skall Reste hos hannem paa Moster Kierkes Veigne, Dependere\n/de af en Reigenskab for Bremnes Kierke, for hvilcke Kierke Sl: Hr: Hans Rafnsberg war Kierke werge, med paastand at hand det tillige med omkostning bør betale,   indleverede og en atest under Hr: Hans Wadbecks haand, dat: 2 Martj 1713:  men som sam/m/e ickun var Missive wiis og paa u-stemplet papir  saa kunde det ej i Retten antages,

  Hvor fore Sagen till neste ting beroer, at enten Kierke Stollen in orginalj i Retten kand frem vises  eller og en atest, under Sogne Prestens haand paa behørig stemplet papir, og skall saa i Sagen gaaes hvis Rett er,

 

Fru Heidemands hafde ladet stefne Chrestopher Langeland, formedelst hand skall have antaget i sin tieniste en tieniste tøs Ved Nafn Zidselle Ols d:  som war udj hendes tieniste, med forhaabning at hand der for bør anseeis og svare hende till ald dend skade hun der over lidt haver, saa som hun ald siden nestleden høst har maatt leie sig anden tøs og arbeide,

  Chrestopher Langeland møtte  vedstod at sam/m/e tøs kom af Fru Heidemands tieniste til ha/nnem/   hand viste og at sam/m/e tøs hafde nylig fested sig till Fruen  og der ickun war i nogle dager, men beklagede sig at hand nok wed at hand i dend fald har giort uret

 

1713: 165b

 

  Monss: Jacob Koefod paa sin wær Moder Frue Heidemands Veigne, forklarede at den/n/e pige Zisele Ols datter hafde icke gaaen fra hende, hafde icke Chrestopher Langeland og hans Kone forført hende af tienisten, og endog hun boer \paa/ sam/m/e gaard Langeland som Chrestopher bor, saa vilde dog Chrestopher icke enten spørge hende om pigen var med Villie og Venskab kom/m/en af hendes tieniste  icke heller lade hende kom/m/e i tieniste til hende igien, men gaf hende en slem Mund, da hun der om tallede, hvor fore Chrestopher icke kand undskylde sig med noget, at hand jo viste hvad hand giorde,

  Chrestopher Langeland forklarede at Pigen icke er woxsen  og hun icke der fore Myndig at tiene vor!! (hvor) hun vill, men hendes Fader satte hende til ham  endog hand tilstod at Pigen først var Fested af Fruen og var i hendes tieniste,

  Monss: Koefod satte i Rette at Chrestopher bør anseeis eftter Lougen, og betale omkostning,   ellers berettede hand at sam/m/e Pige skulle have till løn i penge 2 Mrk: og Kleder, som sig kunde bedrage till sam/m/en till 2 rdr:

afsagt,

Eftterdj at Tieniste Pigen Zidselle Ols datter ulouglig er gaaen af sin MadModer, welbr: Frue Frue!! Heidemands Tieniste, og der paa antaget af Chrestopher Langeland, som tilstaar at hand viste om hendes tieniste hos Fruen, og allige Vell  før hun paa louglig Maade war skilt der fra  hende antaget,  Saa bør hand eftter Lougens 3de Bogs 21: Capit: 2 art: at bøde till deris May: hendes halve løn  som er 1 rdr:  og till Fru Heidemands  af hvis tieniste hun u-louglig har begivet sig fra  1 rdr:  og udj foraarsagede omkostning 2 Mrk:  alt inden

 

1713: 166

 

15ten dage under adfer eftter Lougen, hvad sig tieniste pigen Ziselle Ols datter angaar, da  naar hun bliver louglig stefnt, skall Kiendes om hendes forseelse hvis Rett er,

 

Hr: General ToldForvalter Garmand wed Sr: Jacob Koefod hade!! (hafde) ladet stefne Sr: Hans Skrøder med skrefttlig stefning  dat: 16 Febr: 1713   for en wexsel stor 60 rdr: af ha/nnem/ i Chrestiania udgifven til Last Harj (Horj) Simers i Bergen, som der er bleven protesteret,   indlagde og der hos en høyanseelig befalling till Extrating at holde  dat: 19 Febr: 1713:  med forklaring der hos at Hr: General Told Forvalter icke war vidende om dette ordinarie ting, saa hastig at skulle holdes  for hvis aarsage og for omkostning at spare  Sagen till dette ting er hidstefnt,   indlagde der hos wexsellen in orginalj  dat: Chrestiania dend 24 Septembr: 1712   der nest indlagde dend paa wexselen ergangne Notorial instrument og protestation  dat: 4: octobr: Ao: 1712:   indlagde der hos en Reigning paa Capital, Rente og anførte bekostning  dat: 24 Febr: 1713:   widere hafde hand ej i Retten at ingive  men war endelig Dom begierende  tillige paa foraarsagede omkostning,

  Sr: Hans Skrøder war ej tilstede, men paa hans Veigne indfant sig Aarne Notteland med hans skrefttlig indleg  dat: Teigland d: 9 Martj 1713:   widere hafde ej heller Arne Notteland at i Rette legge,

  Monss: Jacob Koefod paastod en endelig Dom  saa Vell om wexsellens Summa  som Rente og omkostning,

afsagt

Eftterdj i Retten fremlegges en wexsell in orginalj  udgiven af Hans Hansen Skrøder till Last Sr: Harj (Horj) Simers i Bergen  stor 60 rdr:  dat: Chrestiania dend 24: Septembr: 1712  hvilke wexsell

 

1713: 166b

 

igien till welEdle Hr: General ToldForvalter Johan Garman er ofver draget \er!!, {og} sam/m/e wexsell er og dend 4: octobr: nest eftter her i Bergen wed Notirum!! (Notarium) Publicum bleven protesteret.  Hans Hansen Skrøder ogsaa wed sit i Retten ind sente indleg self tillstaar baade wexsellen og dens Summa,  Saa bør hand og baade wexsellens Capital  som er 60 rdr:  till Hr: General ToldForwalter Garmand betale, tillige med Rente till den/n/e tid  3 rdr: 5 Mrk: 12 s:  Protestens bekostning og breveport  1 rdr: 3 Mrk: 12 s:  till sam/m/en 65 rdr: 3 Mrk: 8 s: {at betale}  saa og foraarsagede omkostning till denne tid  2 rdr:  alt inden 3de Solle Merker, under excecution eftter Lougen og wexsell Rett,

 

Kongl: May: Foget tillspurte Almuen paa Tinget om dennem witterligt er, at udj desse 2de skibreder findes nogen oprydede pladtzer som er lagt i skatter eller anden Rettighed,   Almuen der till svarede at slet ingen pladtzer er [i] desse skibreder som er lag!! (lagt) i nogen skatt eller Rettighed  icke heller findes her saadane, som i skatt legges kand,

  Hand tilspurte dem om nogen Leie penge for øde godtzes gresning eller Engeslaatter er fore falden i desse skibrede, hvor af hand Ringeste skilling bekom/m/et haver, ej meere nestleden aar end før   Almuen der til svarede at i desse skibrede nest afvigte aar 1712 icke fantis Ringeste Engeslaatter eller øde gaarder, hvor af till Fogden nogen penge betalles,  ej heller findes nogen qverner hvor af Ringeste skilling i skatt betaller, tj saadane qverner er icke her, {som} uden allene smaa beke qverner, som en hver bruger till sit huuses fornødenhed og ej widere,

  Endnu till spurte hand dennem om i desse 2de skibreder findes noget arveløs eller forbrut oddels

 

1713: 167

 

godtz, Siete og tiende penge for uden Riges udførte Midler, Forlofs penge {af} for arvs afførsel fra Kongens godtz, eller noget saadant for afvigte aar 1712: falden er,   Almuen der til svarede, at slet indted saadant er i afvigte aar forefalden, hvor af Fogden Ringeste skilling har oppe baaret,

  hand til spurte dem og om nogen bøxsel af Kongens Jorder nest leden aar falden er, sambt, og om af sam/m/e godtz, betalles nogen arbeids penge,   Almuen der til svarede, at afvigte aar 1712 slet ingen bøxsel af Kongens Jorder falden er, ej heller betalles af det godtz nogen arbeids penge, saa som de alle tider der fore har veret befriet,

  hand tillspurte dem for det siste om i desse 2de skibreder findes fleere Strandsidere, som till hannem nogen Strandsider skatt betaller end  Anders Nielsen paa Leervigen, Hendrick Piil i Folgerøen og Willum Svensen i Øckelands waagen,  sambt og \om/ her findes nogen Huusmend eller Handverks folk som nogen skatter betaller,   Almuen der till svarede at i desse skibreder for afvigte aar ej fantis fleere Strandsidere som nogen Strandsider skatt betalte  uden allene Anders Nielsen paa Leervigen, Hendrick Piill i Folgerøen og Willum Svendsen i Øckelands waagen   well findes her en Strandsider Ved Nafn Isack Arentsen i Spidsøen, men hand blef nestleden Som/m/er saa Eelendig af en Svensk Caper udplyndret, at baade hand og hans huustru ej hafde meere till overs end nogle gamble forsletne Kleder som de maatte tage paa sig  tj de \ej/ allene blef i huuset hvis der var  fra tagen, men end og Klederne af deris Krop, og siden blev kast till dennem nogle gamble {pla} Pialter, hvor med de sig maatte behielpe, saa hand der fore er geraaden i allerstørste armod, og ingen skatt kand betalle,  Søren Nagel  som boede i Gietung  er 1709: om waaren fløt fra stedet, i armod  og boer nu paa

 

1713: 167b

 

en bunde gaard i slet tilstand,

  Dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis

 

Kongl: May: Foget til spurte Almuen paa Tinget om dennem ej Vitterligt er at de aar 1709: og 1710: ej fantis fleere Strandsidere som till ha/nnem/ nogen Strandsider skatt betalte  uden allene, Anders Nielsen paa Leervigen og Willum Øckelands waagen sambt Hendrick Piil i Folgerøen,  saa og om icke dend Strandsider Søren Nagel fløttede fra Gietung 1709: om Foraaret i største armod,   Almuen der til svarede at det aar 1709: og 1710: ej fantis fleere strandsidere i desse skibreder, som nogen Strandsider skatt betalte  uden allene Anders Nielsen paa Leervigen, Hendrick Piil i Folgerøen og Willum Svendsen i Øckelands waagen, hvad sig Søren Nagel i Gietung angaar, da foer hand fra pladtzet 1709: om waaren i stor armod, og ej siden nogen Strandsider skatt betalt,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem beskreven meddeelis.

 

Endnu til spurte hand Almuen af Føyens skibrede om de icke er Vitterligt at Jens Næs eftter Kongl: aller Naadigste Ressolution nød 2de aars skatte Frihed af sin paaboende gaard Næs, for dend u-løkelige ildebrand ha/nnem/ paa kom, till sam/m/en for begge aar 3 rdr: 4 Mrk:   Almuen svarede, at de i guds Sandhed wed at den/n/e Mand Jens Næs Nød Kongens Naade, og i tvende aar for Ildebrands skyld ej betalte nogen skatter till Fogden, men blef frj for begge aar,

  dette begierede Fogden at maatte indføris og ha/nnem/ beskreven meddeelis

 

for det siste till spurte Kongl: May: Foget Almuen om de icke er witterligt at de 2de Personer  Jon Halderager og Kiersten Anders datter, har eftter

 

1713: 168

 

dend ergangne Dom for deris med hin anden begangne Leiermaal udstaaet deris straf, og sidet i Fengsel hos Lensmanden Næll Hysingstad  en hver for sig 2 Maaneder,   Frem kaldede og Lensmanden og for Retten hannem tilspurt, om hand icke hafde desse 2de Personer hos sig i Fengsel, og om hand icke fik der fore sin betalling, saa Vell for Kost som waretegt, til sam/m/en for dennem begge 8 rdr:   Almuen her till svarede at desse 2de som med hin anden Leiermaal hafver begaaet  har allerede eftter deris Doms formeld udstaaen dend straf, og sidet hver i 2 Maaneder i Fengsel hos Lensmanden,   Lensmanden forklarede og self at hand hafde de hos sig, og fik der fore af Fogden i penge 8 rdr:

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og ha/nnem/ beskreven meddeelis, som ha/nnem/ ej kunde negtes,

 

Lougrettes Mendenes Nafne ere, Chresten Hisken, Tosten og Olle Alsvaag, Madtz Synstabøe, Ysten Mælland, Niels Fylckenes, Rasmus Eenvær, \og/ Jacob Folgerøen

 

 

 

Dend 24: Martj blef holden almindelig Waarting paa Windenes for Waags og Opdals Skibreders Almue, i oververelse af Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Sallamon Windenes og Gunder Ambland, med eftterskrefne Lougrett, Arne Østevold, Niels Dybevigen, Arent Meeling, Halvor Rabben, Lars Skaar, Olle Hougland, Lars Windenes og Sallamon ibd:  sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og Liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: breve og Forordninger som for hen findes Specificerede

 

Publiceret auctions Directeuren udj Bergen  Johan Just Gulich  hans udgivne skiøde till Monss: Bent Uldrick paa de Huuser Staaende paa

 

1713: 168b

 

westre Bagholmen, og de Huuse staaende paa Salthellen  i mod penge 485 rdr:  dat: 26: Aug: 1712:

 

Publiceret Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsens udstede bøxsel seddel till Rasmus Nielsen paa ½ Løb Sm:  ½ Hud i deris May: Jord Rolsem, dat: 3 Januarj 1713:

 

Publiceret Karj  Sal: Anders N: Brundtves  udstede bevillings seddel till Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen paa dend halve Laxse vaag  Bruntvet Vaagen kaldet, i mod aarlig afgiftt ½ rdr:  dat: 4de Janauarj 1712:

 

Publicerit Fogden Sr: Olle Larsens udstede Feste seddel till Olle Evensen, Peder og Lars Olsen Indre Hougland  sambt Even Indre Leqven  paa dend Laxse waag Bruntvet waagen kaldet  i mod aarlig afgiftt 2 rdr: penge og 4 Lax, dat: 3 Januarj 1713

 

Publiceret Sr: Bendix Dyrhuuses  Sorenskriver over Jederen og Dallernes Fogderie, hans udgifne skiøde till Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen paa ½ Løb Sm:  ½ H: og 1 giedskind med bøxsel i dend gaard Belt i Opdals skibrede, med eftterstaaende Restantz hos opsideren Wermund Isaksen, i mod penge 41 rdr:  dat: 15: octobr: 1712:

 

Publiceret Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsens udgifne skiøde till Sorenskriveren Peder Heiberg paa ½ Løb Sm:  ½ H: og et giedskind med bøxsel i dend gaard Belt i Opdals skibrede, i mod penge 41 rdr:  dat: 20: Febr: 1713:

 

Publiceret Anders Tomesen Giære og Tomes Andersen Nordvig af Ous Skibrede  deris udgifne skiøde till Sorenskriveren Peder Heiberg paa 1 Løb Sm: og 1 H: med bøxsel i gaarden Houkefer, f\dat: 3 April 1709

 

1713: 169

 

 

Publiceret Sorenskrifveren Peder Heiberg  hans udgivne skiøde till Fogden Sr: Olle Larsen paa dend gaard Houckefer, skyldende udj aarlig Landskyld med bøxsel 1 Løb Sm: og 1 Hud, dat: 19 Decembr: 1712

 

Kongl: May: Foget till spur!! (spurte) Almuen paa Tinget, om her i desse 2de skibreder findes nogen oprydede plaser!! (plasser) som er lagt i skatt eller anden Rettighed, undtagende Egholmen i Waags Skibrede  18 Mrk: Sm:   Almuen der til svarede at i desse 2de skibreder slet ingen oprydede pladtzer findes, hvor af skatter gives, undtagende Egholmen i Waags skibrede, som for mange aar siden er lagt i skatt, for 18 Mrk: Sm:   icke heller findes her fleere pladtzer som saaledes er beskaffet at de kand legges for nogen skatt,

  hand tilspurde dennem endnu, om her i desse skibreder findes at der nogen har betalt Leie penge for øde gaarders gresning eller Engeslaatter till hannem afvigte aar 1712: eller andre tider.   Almuen svarede at i desse skibreder 1712: icke fantis nogen Engeslaatter eller øde gaarder, som der af till Kongens Foget Ringeste skilling betalt haver,  ej heller findes her andre qverner end smaa beke qverner, som en hver bruger till sit huuses fornødenhed, og der fore ingen skatter i saa fald betaler,

  hand tilspurte dennem alle om i desse skibreder for avigte aar eller før fantis noget arveløs eller forbrut oddels godtz, Siete og tiende penge, for uden Riges udførte Midler, Forlofs penge for arfs afførsel af Kongens godtz eller noget saadant,   Almuen der til svarede at slet indted af alt dette som nu opreignet er  avigte aar 1712 er forefalden,

  endnu till spurte hand dennem om nogen

 

1713: 169b

 

bøxsel af Kongens godtz afvigte aar falden er, eller og {af} om \af/ sam/m/e godtz betalles nogen arbeids penge,   Almuen der til svarede at afvigte aar 1712: slet ingen bøxsel paa Kongens godtz falden er, ej heller betalles der af sam/m/e godtz nogen arbeids penge, saa som de altid der fore har veret frj.

  hand tilspurte dennem ogsaa om i desse skibreder findes fleere Strandsidere som Strandsider skatt betaller end  Mosses Hansen i Brandesundet og Matias Ellingsen i Beckervigen,  sambt og om her findes nogen Huusmend eller Handverks Folk som till hannem skatter betaller.   Almuen der til svarede at her i skibrederne icke findes en Eeniste Huusmand eller Handverks Mand som Ringeste skilling till Fogden betaller  ej heller findes her fleere Strandsidere end bemelte Mosses Hansen i Brandesundet og Mattias Ellingsen i Beckervigen som skatt betaller eller betale kand,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og ha/nnem/ beskreven meddeelis,

 

Kongl: May: Foget tillspurte Almuen paa Tinget om dennem witterligt er, at de aar 1709: og 1710: fantis fleere Strandsidere i desse skibreder som till ha/nnem/ nogen Strandsider skatt betalte  uden allene Mosses Hansen i Brandesundet og Matis Ellingsen i Beckervigen,   Almuen der til svarede, at ingen fleere Strandsidere de aar 1709: og 1710 fantis som skatter til Fogden betalte  uden allene Mosses Hansen og Mattis Ellingsen Bekervig,

  Dette begierede Fogden at maatte Ind føris og ha/nnem/ beskreven meddeelis

 

Kongl: May: Foget till spurte Almuen om de icke er witterlig at Olle Frøkedal har nødt dend Kongl:

 

1713: 170

 

aller Naadigste Ressolution Ved skatte frihed paa hans afbrente gaard  bemelte Frøkedal  i 2de aar   Almuen der til svarede at dennem nock som witterligt er, at bemelte Olle Frøckedal for dend skade hand leed Ved Ildebrand, nød eftter Kongens Naadige Ville!! (Villie) 2de aars skatte frihed, og de/nnem/ ej bemelte 2 aar betalte,

  Dette begierede Fogden at maatte indføris,

 

Kongl: May: Foget tilspurte Almue paa Tinget om dennem ej witterligt er, at det qvindfolck Margrette Romunds datter  der for begangne Leiermaal med Mons paa Eidet {og} blef dømbt till Fengsel i 4re uger  ej har udstanden sin Straf eftter sam/m/e Dom,   frem kaldede og Lensmanden Gunder Pedersen Ambland, og tilspurte hannem om icke bemelte qvindfolck sad hos ha/nnem/ i Fengsel i 4re uger, og om hand icke fick der fore sin betalling for hendes Røgt og underholdning udj alt 2 rdr:   Almuen der till svarede at dennem noksom witterligt er, at bemelte qvindfolck Margrette Rodmunds Datter, sad hos Lensmanden i Fengsel for sit begangne Leiermaal eftter Dom/m/en i 4re uger,  og foregaf Lensmanden Gunder Pedersen, at qvindfolket sad hos ham i 4re uger  og blef hannem af Fogden for hendes underholdning og waretegt betalt 2 rdr:

  Dette begierede Fogden at maatte indføris og hannem beskrefven meddeelis,

 

Fogden hafde ladet stefne Chresten Nedre Dalland af Opdals skibrede for Resterende første bøxsell  trede tage og Landskyld  till sam/m/en eftter afreigning nu for Retten 16 rdr: 8 s:  med paastand at hand maa tildømes det med omkostning at betalle,

  Chresten Nedre Dalland møtte og wedstod gielden i alle maader, bad

 

1713: 170b

 

om Dilation,saa ville hand streve det at betalle,

  Fogden paastod Dom till betalling,

afsagt

Eftter dend giorte afreigning nu for retten, {og} som Chresten Nedre Dalland og Self tilstaar  befindes \hand/ at vere skyldig till Fogden Sr: Olle Larsen i Resterende Landskyld  Rettighed {og}  trede tage og Første bøxsel  till sam/m/en 16 rdr: 8 s:  saa bør hand sam/m/e penge inden 15ten dage betale under Nam og wurdering i sin boe,

 

Dend opsatte Sag i mellem Rasmus Egholmen paa Mag: Stabels Veigne  og Jørgen Smidt paa Møgster  som fra forige ting till nu blef opsat, og møtte nu Rasmus og eskede Dom till skadesløs betalling,

  paa Jørgen Møgsters Veigne møtte Arne Østevold, som begierede Copie af Rasmus Egholmens Fuldmagt fra Stabel, og begierede Dillation till først holdende ting,

  og blef der om saaledes forafskeediget, at hand sam/m/e Copie bevilges  og beroer Sagen der med till første ting, hvor da parterne har at møde, og skall saa gaaes Videre hvis Rett er.

 

Dend opsatte Sag i mellem Rasmus Egholmen Contra Jørgen Smidt paa Møgster angaaende dend Fordring for bekomne Lax  som fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu Rasmus Egholmen self, som forklarede paa ny at have stefnt Jørgen Møgster for 2 rdr: 3 Mrk: 4 s:  som hand Rester paa sin før leverede Lax   og frem kom Halvor Rabben og Lars Olsen Drivenes, som hiemlede Ved Eed at de Jørgen Møgster lougligen her om har indstefnt,

  Arne Østevold paa Jørgen Smidtz veigne forklarede at Jørgen sagde ej at kunde møde denne sinde, fordj hand ej fik at see nogen opsettelse  begierede der

 

1713: 171

 

fore Sagen maatte beroe till første ting

  Rasmus Egholmen paastod en Endelig Dom  og negtede endnu som før at have ingaaet nogen skrefttlig Contract med Jørgen i Møgster,

Afsagt denne sinde saaledes,

Eftterdj Jørgen Smidt  der self i denne Sag er en Contra Citant  ej møder eller i Sagen lader svare, Saa beroer med hvis hans Contra Stefning indeholder till igien Louglig \af Ha/nnem/ / stefnt bliver, Men hvad sig angaar dend Fordring hand af Rasmus Egholmen Søges fore, som er 2 rdr: 3 Mrk: 4 s:  hvilcke Dependerer af {leverede} Lax som Rasmus af Laxsevaagen Blaasteren till Jørgen leveret haver, hvilcke Leverantze Jørgen Smidt icke i mod siger eller fragaar, uden allene af ha/nnem/ paastaaes at Rasmus sit Kraf bør bevise, da som i mellem de/nnem/ indted i saa fald skrefttlig er forfattet, hvor eftter bevisningen kunde følge, og Sagen dog er saaledes af beskaffenhed at Jeg seer Formoding, at Jørgen Smidt kunde vere till Rasmus Egholmen noget paa Laxsen som leveret er  skyldig, Saa anseeis for billig at Jørgen Møgster till neste ting Personlig bør møde for Retten og sig med benegtelses Eed at befrj, hvis det icke skeer, da kand ieg ej weigre Rasmus Egholmen at giøre sin Eed, hvor fore Parterne da til sam/m/e tid møder, og gaaes da Videre i den/n/e Sag hvis Rett er.

 

Matias Ellingsen i Bekervigen lod Fredliuse hans gaarders udMark paa ald Sælbiørne, at ingen der udj fordrister sig at Rive løng eller andet i hvad det vere vil  uden hans Conssens og Villie   serlig \be/klagede hand sig over de Mend paa Stolmen  som flesten alle vare tilstede  og der om i serdelished blef advaret, og begierede Mattis Ellingsen

 

1713: 171b

 

at dette i protocolen maatte indføris og ha/nnem/ beskreven meddeelis, till sin widere eftterrettning.

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Gudmund Pedersen  før boende paa Kleppe, for Resterende skatter af Kleppe  11 rdr: 4 Mrk:  dennem at betalle, eller lide indførsel i gaarden,

  Gudmund Pedersen blef paaraabt men ej møtte, ej heller nogen paa hans Veigne,

  Lensmanden Gunder Ambland og Lars Rønnebaken hiemlede Ved Eed at de louglig Stefnede ham for hans siste boepel paa Kleppe,  hvor fore ha/nnem/ paalegges till neste ting at møde  og skall saa gaaes udj Sagen hvis Rett er

 

Sr: Morten Bryning hafde ladet stefne Peder Stoken for 3 rdr: 2 Mrk: hand Rester paa en Dom dømbt dend 17 Martj 1710:  hvilcke Dom hand leverede i Retten  og eftter sam/m/e paastod en fornyelses Dom

  Peder Stoken møtte  wedstod at der endnu Rester eftter Domens indhold 3 rdr: 2 Mrk:  sagde nu indted at have till betalling  bad om Dillation, saa ville hand streve det at betale, sagde ellers at have betalt paa en tid 4 rdr:  som er de øfrige penge eftter Dom/m/en

  Morten Bryning paastod Dom till betalling og omkostning.

afsagt,

Som Peder Stoken Self tilstaar, \ej/ meere paa dend før ergangne Dom at have betalt end 4 rdr:  saa bør hand og de øfrige 3 rdr: 2 Mrk: betalle  med omkostning 1 ort  till Moren!! (Morten) Bryning inden 15ten dage under adferd eftter Lougen,

 

Dend opsatte Sag i mellem Fogden og Lars Rødland  Endre RemberEide og Peder Kleppe  som seeniste dend

 

1713: 172

 

23 Febr: war Citeret  Vidner at anhøre, og war Sagen nu af Fogden indstefnt, i lige maade det Eene Vidne Sallamon Bekervig, som seeniste icke møtte  hvilcke widne sig nu indfant, og eftter giorte Eed vidnede at hand sad Retten som Lougrettesmand  og eftter at Retten war satt og Fogden hafde begynt at tage skatten, og Fordrede paa dagskatten, men indted paa dend kunde bekom/m/e, hvor ofver Fogden skref hvad en hver skulle betalle i hvers bog, og Lars Rødland sad nede Ved Enden af tingbordet og begynte at tale om dette at Fogden uden Almuens willie hafde skreven i deris bøger  og blef en stor allarm paa Tinget, med Raaben og buldren, saa ingen kunde høre hvad talt blef,  Fogden og Sorenskriveren mange sinde bad Lars Rølland blive stille og Rolig, men saa snart hand et lidet øyeblik hafde tougt  begynte hand igien at Raabe og buldre, og blef paa det siste saa stor allarm at ingen kunde høre et ord eller wiste hvad som foretoges, saa at Rettens betientere maatte bryde Retten op till en anden dag,  men hvad Endre RemberEide eller Peder Kleppe haver talt  weed hand icke i nogen maade, saa som hand icke hørde det, tj allarmen var saa stor som dend nogen sinde kunde vere,  Videre viste hand icke at vidne,   hand blef af Fogden tillspurt om hand hørde nogen af dend anden Almue larme og buldre, før end hand hørde Lars Rødland,  Sallamon Beckervig sagde at hand icke hørde nogen før end Lars begynte  men siden ald Almuen,

  Kongl: May: Foget satte i Rette at desse 2de Mend  Lars Rydland og Endre RemberEide  bør anseeis till straf for saadan deris opsedtzighed i mod

 

1713: 172b

 

deris May: Forordning, særlig Lars Rydland, som den/n/e allarm begynte, hvor ofver dend heele Almue blef oprørsk, og at hand till exempel for andre maatte straffes, saa som icke enten hand eller nogen kunde vide sig siker og frj at fare till Tinge, og der deris May: tieniste at forrette, paastod og at de begge bør svare og betalle omkostning  ej allene for det extrating, men og for andre anvente bekostning  og om alt var Dom begierende,

  De indstefnte Lars Rydland, Endre RemberEide og Peder Kleppe her til svarede at de icke weed hvad skeed er, tj de vare meget beskiencket, bad ellers om forladelse  laavede at see sig en anden tid bedre fore og ej bevise sig saa u-rolig,

Afsagt,

Som af de førte Vidner nocksom er fornom/m/et hvorledes Lars Rydland nest afvigte Høste ting var en begyndere udj dend store allarm og tumult som da af Almuen blef begyndt, og endog hand tit og oftte af Retten blef formanet og ombedet, at holde sig stille og Fredelig, saa er bleven befunden at hand igien dog alligevel straxst ej allene Self buldre og Raabte, men gaf andledning og aarsage til videre allarm, og det saalenge og saa tit, at Retten for Almuens u-rolighed dend dag blef brut,  da om ent skiønt Lars Rødland for saadan Farlig handel vell hafde fortient store bøder at betale, saa dog i henseende baade till hans drokenskab, saa og till desse tiders wanskelighed, bør hand den/n/e sinde eftter Lougens 1ste Bogs 12 Capit: 3 art: at bøde i mod Dom/m/eren 3 Lod Sølf, og for sin forseelse till deris May: 3 rdr:  og betale udj foraarsagede omkostning til Fogden 3 rdr:

 

1713: 173

 

Endre RemberEide  som paa bemelte ting som Lougrettes Mand betiente Retten, der i ligemaade befantis at buldre  og slog med sin Haand i Ting bordet  bør ogsaa eftter sam/m/e art: at bøde i mod Dom/m/eren 3 Lod Sølf  og betale till Fogden udj foraarsagede omkostning 2 rdr:  og det alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,  hvad sig Peder Kleppe angaar, da som ha/nnem/ indted over bevises  saa bliver hand frj for Fogdens tiltale,

 

Publiceret Ludvig Sæbiørnsens udgifne skiøde og Kiøbebref till hans Svoger Tøris Olsen  Muremester  paa Oddel, Aasede og indløsnings Retten till dend gaard Studsvig i Opdals skibrede  i mod penge 5 rdr:  dat: 20 Januarj 1712:

 

 

 

Dend 27: Martj blef holden almindelig Waarting paa Store Ballesem for Strandvigs og Ous Skibredes Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen  Bunde Lensmendene Jon Haavig og Hans Lundervig  med eftterskrefne Lougrett, Steen Houge, Steen Lygre, Steen Wiig, Olle Baartvet, Jon Berge, Hans Tvet  Hans Kleppe og Jon Nortvet, sambt Almue flere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt

 

Publiceret de Kongl: breve og Forordninger som for hen findes Specificerede

 

Publiceret Olle Johansen Refneneset og Anders Larsen Heiheller som Formynder for Mickel Johansen og Ane Hans datter  deris udgifne skiøde till Johanes Olsen [paa] 2 pd: 6 Mrk: Sm: med bøxsel udj dend gaard Hafskaar  liggende i Ous Skibrede  i mod penge 62 rdr: 3 Mrk:  dat: 16: Decembr: 1712:

 

Publiceret Anders Larsen Heiheller og Chrestopher

 

1713: 173b

 

Johansen (Johanesen) Haaland, paa Egne og som Formyndere for Johanes Johansen Liøtaaen og Ane Hans datter  deris udgifne skiøde till Lensmanden udj Ous  Hans Engelsen Lundervig  paa 3 Spand Sm: med bøxsel i dend gaard Hafskaar  liggende i Ous Skibrede  i mod penge 64 rdr:   sambt og Anders Olsen øfre Egeland  hans udstede Kiøb!! (Kiøbebref)  till bemelte Hans Lundervig paa en Qverne grund staaende paa i Store Elven i Osen paa dend Syndre side  i mod penge 4 rdr:  dat: 12: Decembr: 1712:

 

Kongl: May: Foget tillspurte Almuen om de/nnem/ ej Vitterligt er at dend Dannemand Jacob Sandvigen af Ous Skibrede icke har nødt deris May: Naadige Ressolution, som for Ilds waade fik 2de aars frihed for skatter af hans paaboende gaard  bemelte Sandvig  som sig beløb i begge aar 9 rdr: 4 Mrk: 1 s:    Almuen der till svarede, at de well er Vitterligt at Jacob Sandvig, eftter Kongens aller Naadigste Ressolution har nødt af hans gaard Sandvig for dend overkom/m/ende Ilds Nød 2de aars skatte Frihed, saa hand ike i toe aar nogen skatter i saa maader betalte,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og ha/nnem/ beskreven meddeelis

 

Endnu tilspurte Kongl: May: Foget Almuen paa tinget, om dennem witterligt er at udj desse 2de Skibreder findes nogen oprøddede pladtzer, hvor af skatt eller Rettighed till hannem betalles,  Almuen der till svarede at i desse skibreder, slet ingen saadane pladtzer findes, som enten er oprøddet eller kand oprøddes, saa Fogden icke i saa maader Ringeste skilling oppebaaret haver.

  hand til spurte dem og om her i Skibrederne findes nogen øde gaarder eller pladtzer, hvor af hand Ringeste gresleie for Engeslaatter enten afvige!! (afvigte) Aare, eller

 

1713: 174

 

anden tid oppebaaret eller bekom/m/et haver,   Almuen der til svarede at afvigte aar  icke heller anden tid  er noget saadant forefalden, saa de nok med sandhed kand sige at Fogden ej noget i saadan tilfelde af nogen har bekom/m/et

  hand tilspurte dem og om nogen Qverner i desse skibreder findes, som til ha/nnem/ nogen skatter betales,   Men Almuen svarede Nej, at her ingen saadane Qverner findes som skatter betaler, saa som en hver icke har meere end de till deris huusers fornødenhed er behøvende,

  hand tilspurte dem, om afvigte aar 1712: i desse skibreder fantis nogen arveløs eller forbrut arf og oddels godtz, Siete og tiende penge for uden Riges udførte Midler, Forlofs penge for arfs afførsel af Kongens godtz eller noget des lige,   Men Almuen svarede at slet indted af alt dette i afvigte aar 1712: i desse skibreder fantis,

  Hand tilspurte dem om nogen bøxsel af Kongens Jorder falden er, eller og om sam/m/e godtz giver eller betaller nogen arbeids penge,   Almuen der til svarede, at i disse skibreder indted af saadant godtz findes  der fore kand ej heller noget saadant forefalde,

  for det siste tilspurte hand dennem om i desse skbr: fantis avigte aar nogen Strandsidere, Huusmend eller Handverks Mend som till ham nogen Strandsider skatt eller anden skatt betalt haver,   Almuen svarede at i desse 2de skibrede slet ingen Strandsidere er eller findes, som Strandsider skatt betaler, ej heller Handverks Folk, og slet ingen Huus Mend  uden de som betler deris brød, saa ingen i saa maader nogen skatt til Fogden betalt haver,

  Dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og ha/nnem/ beskreven meddeelis

 

1713: 174b

 

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne {en} Bottele Halvors datter Aarre for begangen Leiermaal med Een Resserve Soldat Gutorm Olsen, der fore at bøde eftter Lougen, hafde og ladet stefne bemelte Soldat till wedermelle,

  Soldatten Gutorm Olsen møtte og vedstod sin forseelse, formente for bøder at vere befriet, saa som det var hans første gang,

  Qvindfolket Bottille Halvors datter møtte icke, ej heller nogen paa hendes Veigne,

  Lensmanden Jon Haavig og Paal Miaanes hiemlede at hun louglig var stefnet, hvor fore hende paalegges till neste ting at møde  og skall saa gaaes hvis Rett er.

 

Publiceret Hr: Niels Ifversens udstede bøxsel seddel till Simen Olsen paa ½ Løb Sm: og ½ H: i gaarden Færrestad i Ous skibrede  dat: 25: Januarij 1713

 

Niels SkogsEide hafde ladet stefne sin broder Olle SæfverEide for en deel penge hand ha/nnem/ eftter Reigning skall vere skyldig  det at betale, i ligemaade for Een deel penge hand oppebar for Olle paa Hammersland,   indlagde der hos sit skrefttlig  dat: 1713:

  Olle {Skogs} SæfverEide møtte og forklarede icke noget till sin broder at vere skyldig, paastod at hvis hans broder hos hannem søger, hand det og bør bevise,

  Niels SkogsEide forklarede at de penge som hand hos sin broder fordrer  er de penge som hand til foren er dømbt at betale till Sl: Guldbrand Hammerslands u-Myndige børn, hvilcke penge hand har leveret for {Niels} Olle SæfverEide paa sine steder, da hand kiøbte SæfverEide og Hiortedal

 

1713: 175

 

formodede der fore at Olle bør svare ham sam/m/e penge

  Olle SæfverEide endnu som til foren forklarede icke noget til sin broder at vere skyldig, tj hvis dem har veret i mellem  er afgiort, tj da hand kiøbte SæfverEide  solte hand Hiortedal, og fik penge hos Johanes og leverede dem till sin broder som dem skulle bære till Aarre, Videre ved hand icke at svare  men Refererede sig till dend for ergangne Dom,

  Niels Skogseide laavede at bevise hvis hand forklaret haver,

denne sinde saaledes forafskediget,

Eftterdj dend 5 Martj 1712: i denne Sag er afsagt en Dom, hvor Ved Niels SkogsEide er tillfunden de om tvistede 54 rdr: till Guldbrand Hammerslands arfvinger at betale, Saa kand sam/m/e ergangne afsigt ej forandres, men som Niels SkogsEide foregiver at sam/m/e penge skall vere udlagt og betalt till Lars Aarre for det Jorde godtz som hans broder Olle SæfverEide kiøbte i SæfverEide, Saa gives Sagen Rom till Som/m/ertinget, at Niels SkogsEide sig om widner kand forhøre, og haver ellers Parterne i Egne Person/n/er at møde till tinget  og om de icke for inden i Mindelighed kand kom/m/e till forEening, saa skall da gaaes i Sagen hvis Rett er.

 

 

Dend 22: April blef Retten betient paa Hoepe i Opdals Skibrede, oververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, med eftterskrefne Lougrett, Gunder Amland  Peder Ersvær, Lars Larsen Færrevog, Biørn Nesse  Jørgen Wernøen, Arne Hillisvig, Madtz Tvet og Anders Landerøen,

  Till hvilcken tid Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Anders Paalsen  boende paa Nedre Beltestad  hans eftter latte Encke Britte Torgiers datter, sambt og dend

 

1713: 175b

 

afdøde Anders Beltestads arfvinger, till at giøre forklaring om bemelte Anders Beltestads død  saa som skall vere befunden at sam/m/e Mand skall have ombragt sig self, og med en Knif udskaaren sin Een!! (Eegen) strube, sambt og till at bevise eller fore bringe hvor med de saadan hans adfer vill besmøke, till hans Legemes begravelse, og til hans Hovedlaads forbrydelse,

  paa Enken og arvingernes Veigne møtte Ane Mikels datter  tiener hos Enken Britte Torgiers datter  og forklarede at Enken er saa gl: at hun ej kand møde, er og svag, forklarede at Anders Beltestad har voren Svag i nogen tid, og under tiden holt Ved Sengen, men altid med saadan sær Svaghed belad, at hand sørgede for sin Føde, og mente at hand ej kunde blive forsiunet, indtill nu nest leden i gaar 14ten dage siden, gik hand af sin stue  eftter at hand hafde faaen Mad till Nons, og da de en stun saufnede ham  gik de eftter at lede eftter hannem, men omsider fant de ham nede Ved Søen i sit Node huus liggende  og hafde med en Knif udskaaren sin egen strube, hvor hand blef liggende indtill at Lensmanden med Mend kom  ha/nnem/ at besigtige,

  Lars Hollekim  som haver till Egte dend døde Mands Søster datter, og er en arfving eftter ha/nnem/  saa som hand self ingen børn hafver, møtte og tilstede, men forklarede at hand ike noget ved hvor med hand den/n/e begangne gierning kand undskylde, uden allene, at bemelte Anders Beltestad war svag i sit Hofvet en lang tid,  indsatte Resten till øfrighedens skiønsomhed,  widere viste hand ike at vidne

  ellers hafde Enken og arvingerne indkaldet Gregoris Jacobsen  som boer paa Beltestad i sam/m/e stue som dend

 

1713: 176

 

afdøde Anders Beltestad i boede, til at giøre forklaring om hans svaghed, og hand forklarede at at!! en lang tid  alt siden St: Hans dag nest avigt  har Anders Beltestad voren svag, men dog ej lagt til Sengs, men altid lige som sørget for sin Føde  og tit bevist sig lige som taabelig, indtill nu for 14ten dage siden at hand giorde den/n/e u-løcke paa sig self, og nede Ved Søen udj sit Node huus udskar sin Egen strube,  Videre viste hand icke at forklare,

  Jacob Olsen Kleppe, som og var indkaldet  forklarede at hand alle tider, arbeide paa Beltestad hos Anders ibd:  men hand fornam aldrig nogen Svaghed paa ha/nnem/,  widere viste hand ike at forklare,

  Lensmanden, Johanes Beltestad, Hans Møklestad og Rasmus Homelvig forklarede at de alle eftter ordre besigtigede dend døde Anders Beltestad, og befant ham liggende udj hans Node huus nede Ved Søen hos ham self, og de fant at hand med en Knif hafde skaaren sin egen strube ud alt fra dend høyre side paa Halsen og ned under struben, Knifven laag hos ha/nnem/ paa gulfvet, og hand hafde taget med sin blodige haand paa weggen, hvor blodet stod eftter ham af hans haand, og ligger hand endnu paa Beltestad u-begraven,

  Kongl: May: Foget tilspurte Ane Mikels datter sambt Lars Hollekim, om de noget Videre hafde at frem føre till Anders Beltestads giernings besmøkelse, men de svarede Nej, at de ej meere hafde, satte alting i Rettens skiøn

  Kongl: May: Foget satte i Rette at eftterdj Anders Beltestad sig self saaledes haver ombragt, hans boe da bør vere deris May: hiem falden  og hans Legeme at begraves paa Marken og ej

 

1713: 176b

 

[i] Kierken eller [paa] Kierke gaarden, og der paa begierede Dom,

afsagt

Som der befindes at Anders Paalsen  till foren boende paa Nedre Beltestad, sig self haver ombragt, og med en Knif udskaaren sin Egen strube, og saaledes er bleven død funden, og siden af Mend besigtiget, som baade skaden og Knifven beseet haver,  Enken med arvingerne icke i nogen maade noget frem føre som sam/m/e hans begangne gierning kand besmøke, icke heller har hand voren enten Svag, Rasende eller fra sin Fornuftt og forstand,  tj kand ej anderledes der om Kiendes end jo hans hovedlaad bør deris May: at vere hiem falden naar ald bevislig gield først afdrages, og hans Legem/m/e uden Kierkegaarden at begraves

 

 

Dend 1ste Maij blef Retten holden paa dend gaard Huckenes udj Strandebarms Skibrede, hvor da Retten betientes tillige med, af eftterskrefne Lougrettes mend  saa som Peder Lille Fosse, Torben Ifversen dend gl: af Rørvig, Torben Ifversen dend yngre ibd:  Olle Siursetter, Anders Tveit, Giermund Hiartnes, Haaver Lille Linge og Peder Kynesnes  {so}

  Hvor da Johanes Øriensen Om/m/e Ved skrefttlig Kald seddel hafde ladet stefne hans Fader broder  afgangne Jon Huckeneses eftterlatte Enke An/n/e Engels datter Hukenes, med hendes Loug Verge Hans Andersen øfre Waage, till at annam/m/e penge for det Jordegodtz udj Huckenes  nemblig 18 Mrk: Sm: og ¼ Hud, som hende i skifttet eftter bemelte hendes Sl: Mand er tilfalden  hvilcke godtz war dend Sl: Mands oddel, og ej hendes  hvor fore hand formeener det at indløse till kommer, saa som hand der till er dend nermeste oddels baaren, og hand skall i mindelighed tit og oftte for sam/m/e godtz haver bøden hende og hendes Loug Verge penge

 

1713: 177

 

men de dennem ej har villet modtage, paastod der fore udj sam/m/e sin Stefning at de ej allene bør i mod tage penge for godtzet, men end og at svare ham till prossesens omkostning,   sam/m/e stefning dat: 15tende Decembr: 1712:   paa sam/m/e Stefning fantis af Sorenskrifveren paa teignet, med Sagen  for andre deslige sager, at beroe till i dag  dat: Dagen der eftter d: 16 Decembr:   indlagde der hos 2de skiøder paa sam/m/e godtz  det en/n/e dat: Egeland dend 28 April 1664:  og det andet dat: Skielnes dend 20: Octobr: 1675:   med paa teignelse at vere tingliust dend 21: octobr: Ao: 1664:  med forklaring at sam/m/e godtz alt siden dend tid skiøderne er dateret  har fult hans Fader Broder  Sl: Jon Johansen Huckenes alt {siden} til nu skifttet eftter ha/nnem/ holtis, hvor der da helten der af eftter Stefningens formeld blef udlagt till hans eftterlatte Hustrue Ane Engels datter, som er frem/m/et till godtzet, og nylig for 12 aar med ha/nnem/ først i Egteskab indkom/m/en,   indlagde og der hos skifttebrevet eftter afgangne Jon Hukenes, holden dend 25 Junij 1712.  hvor udj findes at Enken da er tillaadnet 18 Mrk: Sm: og ¼ Hud, og da Marken af Mendene wurderet for 1 rdr:  som giør till sam/m/en 27 rdr:

  Enken tillige [med] hendes Lougverge Hans Waage møtte till Sagen at svare, og indlagde hans skrefttlige indleg dat: Huchenes dend 1 Maij 1713:   udj sam/m/e indleg paastaar Hans Waage at Johanes Om/m/e bør giøre sin Eed at hand vill løse sig det self til oddel  og ej till en anden, eller det til at af hende fra sig igien,

  Johanes Om/m/e erbød sig straxst med god Villie at vill giøre sin Eed der paa, og aflagde straxst sin Corporlige Eed med opragte Fingre for Retten at hand vilde løse sig det self  og ingen anden  till oddel,

 

1713: 177b

 

  Johanes Om/m/e paastod Dom till godtzet at faa indløst, og erbød sine penge nu i Retten, med begier at Encken og hendes Lougverge dennem vilde annam/m/e,  men Hans Waage svarede Nej, at hand dem ej vilde i modtage  saa som de ere for faa  formente at godtzet meere er verd end hand bøden haver, paastod at det eftter sin werdj bør taxeris,

  Johanes Om/m/e forklarede at paa skifttet eftter Sl: Jon Huckenes er dette godtz wurderet for 1 rdr: Marken, formente at det er nock, og at godtzet i det høyeste er wurderet,   der eftter frem førde Johanes Om/m/e de 2de Mend som paa skifttet eftter Jon Huckenes war til stede  at de hørde da der blef talt om godtzes wurdering, da svarede Hans Waage som Enken!! (Enckens) Lougverge  straxst før end nogen anden svarede  at hand vilde at godtzet skulle wurderes for 1 rdr: Mrk:’en  hvor med og alle arvingerne eftter lang tale blef fornøyet, og frem kom straxst Johanes Ome, og til bød pengene for Enkens part eftter sam/m/e wurdering  men Enken og hendes Lougverge dem ej vilde i mod tage   begge desse mend aflagde deris Eed for Retten at saaledes som Mentioneret er  skeede det i alle maader  og pengene blef Hans og Enken til bøden eftter sam/m/e wurdering, men de dem ej vilde annam/m/e,

  Hans Andersen øfre Waage tilspurte Johan/n/es Om/m/e, om hand kand negte jo at vere bøden for dette omtvistede godtz 45 rdr:  og endnu bød sam/m/e penge, men Johanes Om/m/e der til svarede at hand ingen penger vil annam/m/e, begierede Dom i Sagen   ellers till spurte om hand kand negte at pengene for dette paa anckede godtz ej ha/nnem/ og encken eftter wurderingen paa skifttet er bleven till bøden,  hvor till Hans Waage svarede at hannem

 

1713:178

 

pengene Vell er till bøden, men som det eftter hans formeening var lidet, saa har hand dennem ej villet annam/m/e, og om endskiønt hand og Encken blef tilldømbt penge at annam/m/e, saa staar det endnu i deris frj Villie om de dem vil annam/m/e eller ej,

  Der eftter begaf Vj os sambtlig ud  gaardens beleilighed og godhed at besee og siune, og først besaag gaardens huuse, som befantis at bestaa udj en liden Røgstue  forfalden paa taget, og vill forbedres paa Taget med Nefver,  der nest 2de smaa Senge boeder, dend Eene gl: og ilde Ved Magt, indted bordtag, forraadnede wegge  og inden udj inted gulf, indted bordtag, og et gl: Tag forfalden, dend anden Senge boe noget bedre  dog paa Taget forfalden   Ved dend Senge boe en skycke  ganske til nedfals,  en anden liden skycke  ogsaa meget forfalden,  et gl: Ildhuus af Raadent tøm/m/er  indted bordtag og lidet tag, saa det er af liden Verdj,  Een Floer eller Fæhuus  ganske forfalden  Spærene og taget for Raadnet,  en Høe og Korn Lade  nogen ledes Ved Magt,   saa at Huusene vill straxst forbedres og Repararis, saa frembt de skall blive beboende,   Gaarden i sig self besaag Vj  og befinder at der till ej er Ringeste Herlighed, ej nogen slags Fiskewaage, ej Furre skoug, allene nogen Løfved skoug till Brendeveed, slem og farlig Mark till Creaturer, med field Klipper og uføre, ej heller stor i sit begreb, lidet till ager, noget saa nær god till Eng, saa at gaarden icke er bedre end i almindelighed andre deslige gaarder, og eftter saadan beskaffenhed ej kand Taxeris høyere end dend till foren wurderet er  nemblig for hver Mrk: godtz 1 rdr:  hvilcket endog i høyeste er opført,

  Parterne blef tilspurt om de noget meere hafde at proponere eller

 

1713: 178b

 

at lade indføre, hvor till de begge svarede Nej  allene paastod Dom,

  Der eftter ingaf Johanes Om/m/e en Specification paa hans ved den/n/e prosses anvente bekostning  saa som, Stefningen med stemplet papir  4 Mrk: 12 s:   dend forkyndelse till Lensmanden, og Mend  med hans egen u-mage der Ved  1 rdr:   til Fogden for befalling till Mend  1 rdr:   for at stefne Contra parterne til Tinge  der at annam/m/e deris penge for godtzet  Videre trette at fore kom/m/e, med Mend pengene de/nnem/ at til byde  udj alt med u-mage  2 rdr:   Lougrettes Mendene for deris Reise og u-mage Ved den/n/e Rett  2 rdr:   Tingets bekostning med  øll og Mad, og anden u-mage der Ved, saa som hand boer meere end en Miil her fra  i det Ringeste 6 rdr:  til sam/m/en 12 rdr: 4 Mrk: 12 s:   Sorenskriverens 2de dages Reise fra og til Aasteden  1 rdr: 2 Mrk:   Sorenskriverens ene dags forRettning  2 rdr:   3de Mend Rors Karle med en Sexerings baad till Aasteden fra hans huus til Aasteden  som er 3 ½ Miil  hver Mand for hver Miil 8 s:  er for alle tre Mend 5 Mrk: 4 s:   fra Aasteden hiem igien lige saa 5 Mrk: 8 s:  og beløber sig saa udj alt den/n/e Specificerede omkostning till penge 17 rdr: 5 Mrk: 8 s:   for uden Dom/m/ens beskrivelse med stemplet papir  {for} \og/ forseiglings penge  1 rdr: 3 Mrk: 12 s:  udj alt 19 rdr: 3 Mrk: 4 s:  hvor paa hand i lige maade paastod Dom at nyde till skades betalling, saa som hand icke i den/n/e prosses i nogen maade har veret aarsage, eftter som hand saa lenge med gode og i mindelighed penge har til bøden

  og eftter at parterne ike meere hafde at indgifve  saa blef endelig udj Sagen saaledes

Kiendt og afsagt

Eftterdj Johanes Øriensen Ome befindes at

 

1713: 179

 

vere afgangne Jon Johansen Huckeneses Elste broders Elste Søn, og bemelte Sal: Jon Huckenes uden lifs arving er bort død, og Johanes Øriensen i saa maader er hans Rette arvinger,  Johanes Om/m/e ogsaa med 2de skiøder bevislig giør, at dette paastefnte Jorde godtz i Huckenes  som er 18 Mrk: Sm: og ¼ Hud med bøxsel  var afgangne hans Fader broder Jon Huckeneses Rette og sande oddel, skiøderne daterit  det ene dend 28 April 1664:  og det andet dend 20: Octobr: 1675:  og saaledes har fult ha/nnem/ siden dend tid  en deel i 49 aar, og Resten i 38 aar, og det u-paa ancket og u-paa talt, og bemelte Sl: Mand sig dette godtz har tilforhandlet dend stund hans første Sl: qvinde Angunda Mickels datter endnu levede, og hand lenge der eftter  ickun for 12 aar siden, sig med den/n/e hans nu igien levende Huustrue Ane Engels datter i Egteskab har indlat, som saaledes till dette godtz ganske er fremet og ej oddels baaren,  Saa seer Vj icke Rettere, end jo Johanes Øriensen Ome bør \same godtz/ som nermeste oddels Mand eftter sin Stefnings formeld {at} indløse, og der fore i dag gaarden med sine Huuse og anden beleilighed beseet, og befinder at gaardens Taxt og Werd ej høyere kand vere, end dend till foren paa skifttet eftter Sl: Jon Huckenes, eftter Enken med hendes Lougverges Hans Andersen øfre Waages da giorte sambtøke blef wurderet fore, Nemblig for \hver/ Mrk: Jordegodtz 1 rdr:  som giør i en Summa for desse paastefnte 18 Mrk: Smør og ¼ H:  27 rdr:  hvilcke penge og nu i Retten er frem bøden og anvist, hvor fore gaarden i mod sam/m/e penger, her eftter bør følge Johanes Øriensen Ome till oddel og Eie angerløs, frj

 

1713: 179b

 

frj!! for Enken og hendes arvingers tiltalle i alle maader,  hvad sig de paastefnte omkostninger angaar, da som der befindes at Johanes Øriensen Om/m/e icke till den/n/e prosses har given nogen Aarsage, men paa adskillige tider i mindelighed tilbudet Enken og hendes Lougverge lige saa mange penge som godtzet paa skifttet og nu i dag er taxerit fore, saa bør og Enken Ane Engels datter at betale ha/nnem/ der fore i omkostnings erstattning 10 rdr: under dend adfer Lougen om formelder.

 

 

Dend 12 Junij blef Retten betient paa dend gaard Nord Huglen i Føyens Skibrede, hvor da Retten blef betient af eftterskrefne Lougrett, Næll Hysingstad  Lensmand,  Morten Lundmandsverk, Størk Hougland, Anders Larsen Nordhuglen, Niels Hysingstad og Sæbiørn Øckeland, Eedsorne Lougrettes mend samestedtz,

  Till hvilcken tid og sted, de ærverdige, Hederlige og Wellærde Mend Hr: Jonas Olsen Haugs og Hr: Falchor Smidt  Sogne Prest og Capelan till Storøens {Gegld} gield  wed skrefttlig stefnemaal hafde ladet Citere Knud Ifversen Gram, boende paa bemelte gaard Sørhuglen  og som Eiere bruger dend halve gaard  som er 2 Løber Sm: og 2 Huder, og de som Leilendinger for lige saa meget  Nemblig 2 L: Sm: og 2 H: {som Leilendinger} bruger  hvis Halsnøe Closter er tilhørende, med paastand at saaVell inden som uden gierds de/nnem/ eftter gl: skiftte bør mellem deelis, og at Knud Ifversen  som en deel agrer paa bøen har taget fra deres May: og Halsnøe Closters part  bør det at til bage levere,  i lige maade at som en deel Huusmands pladtzer som af Felles udMark er oprødet og lagt till ager og Eng, de/nnem/ i mellem bør deelis hver eftter sin Jords skyld og storlighed,  hafde og ladet stefne Halsnøe Closters Ombudsmand Sr: Hendrich Miltzou  sam/m/e Forrettning at bjvaane, og hos vere,   sam/m/e stefning daterit

 

1713: 180

 

8 Maij 1713:  Hvilke stefning fantis paaskreven louglig for alle vedkom/m/ende at vere forkyndt,  i ligemaade var Citeret opsiderne paa dend gaard Tvet  som grenser mod deris udmark i mod Huglen, at vere tilstede og anvise deris Merker, paa det de/nnem/ ingen u-ret i deris paaboende gaards Mark maatte tilføyes,  i lige maade Leilendingen paa Raasbøe  Mogens Olsen, for at vere tilstede, saa som hans gaard i lige maade støder mod den/n/e gaard Huglen,   till Vidne var Citeret om gl: skiell og skiftte at giøre forklaring  Olle Brandvigen,  Olle Olsen og Anders Olsen Nordhuglen,  Elling Samuelsen Flackevaagen  boende paa Skattem,  Erik Lunde paa Storøen,  Axsell Tostensen  till holder paa Leervigen, hvilcke alle møtte tilstede,  saa møtte og Contra parten Knud Ifversen Gram til Sagen at svare,

  Og eftter at Vj Jorden Ved Ager og Eng nøye hafde siunit og besigtiget, Widnerne en hver i sær overhørt, men af alt ej enten kunde udfinde de rette formente skiftter mellem Halsnøe Closters anpart, og Knud Iversens Eiendeele, eller af widnerne finde hvor Merket Rettelig skulle vere, og der over os ville foretage et Nyt skiftte og merke eftter en hvers andeel i Jorden at oprette,   Da begierede Knud Iversen, at eftterdj Jorden alt sam/m/en nu i saa lang tid har veret under hans Sl: Forældres brug, at de Hederlige Mend Hr: Jonas Olsen Haugs (Hougs) og Hr: Falckor Smidt, for hannem deris brug ville afstaa, paa det at Jorden som af Eldgam/m/el tid har veret, saa og nu kunde blive under et brug, paa det at og der ved ald trette og u-Eenighed i saa fald kunde faa en Ende,   Og eftter at Hr: Falckor Smidt paa sin wærFader Hr: Jonas Olsens og sine egne Veigne, saadant tilbud hafde taget i betenkning, saa og formedelst wen/n/ers flittig i mellem handling  bleve parterne endelig saaledes Contraherede, at med uddeelingen denne sinde skulle beroe, og en hver af dennem dette aar at bruge og høste hvis allerede af en hver i sær war antagen til brugs, saa Vell i ager som Eng, og sig det saa

 

1713: 180b

 

nøttig at giøre aom de best vill og kand, men till nest kommende Faar aar 1714 skall Knud Iversen antage ald Jorden, till brugs, saa Vell deris Kongl: May: og Halsnøe Closters anpart  som sin Egen, og de Hederlige Mend sig da ej meere med dend at befatte, dog paa dend Condition at Knud Iversen inden Høstens Ende skall betalle till dennem igien dend bøxsell som de dend till foren Constituerede Ombudsmand Monss: Jens Lem haver betalt  som er 32 rdr:  men dog først inden denne slaattes begyndelse at opbygge og forsvarlig at lade Reparere dend Høe og Korn Lade, som paa Halsnøe Closters anpart i gaarden er bestaaende  lige eftter dend besigtelse, som paa skifttet eftter Karen  Sl: Ifver Knudsens  skeede, saa at dend eftter sam/m/e besigtelse kand vere lougfør, hvad widere Aaboed af de Hederlige Mend eftter sam/m/e besigtelses werk er annam/m/et eller og annam/m/es skall, det skall igien till Knud Iversen leveres, saa at hand de øfrige huuse forsvarlig kand lade forferdige, her for uden blef og Knud Iversen med Itzige Halsnøe Closters Forwalter Sr: Hendrich Miltzou forEenit, at hand hannem for sine pretentioner  saa Vit bøxsell angaar som hannem nu kand till kom/m/e, eftterdj de Hederlige Mend gaarden for han afstaaet haver ickun till en Kiendelse  og det formedelst wenners i mellem handling til hannem skall betale det og inden Høstens Ende penge 7 rdr:  saa at Knud Iversen udj alt skall {betale} \erlegge/ saa Vell till Forvalteren  som till de Hederlige Mend  Presterne paa Storøen  39 rdr:  og der i mod igien  som før er melt  af de Hederlige Mend nyde hvis Aaboed de till Huusenes brøstfeldighed har annam/m/et  saa Vit Høe og Korn Laden ej angaar, og Knud Iversen af sam/m/e aaboed og till des betaling

 

1713: 181

 

hos Olle Brandvig at skall annam/m/e de 6 rdr: penge som udj dend hos hannem i pant bestaaende Sølf Kande \der til/ er udlagt, Resten leverer de ham i Reede penge,  de Huusmend som nu boer paa de Huusmands pladtzer i Træet kaldet  lovede og Knud Ifversen, at de skulle beboe, og det alt saa lenge de svarer af deris brugende pladtzer hvis de bør,  her i mod skall alle pretentioner, de maatte vere i hvad tilfelde de end vere wilde  i mellem de/nnem/ ganske vere ophæfvet, og ej af nogen af de/nnem/ i nogen maade at paa anckes, eller her eftter at paatales,  hvor paa de for Retten Ragte hver andre deris hender, med begier den/n/e deris forEening i protocholen maatte indføris  dennem alle till en bestandig eftterrettning, hvilcket og saaledes eftter deris egen begier skeer.

 

 

 

Dend 3. Julij blef holden almindelig Skatte og Sage ting paa Sioe for Skaanevig, Etne og Fielbergs Skibreders Halsnøe Closters Almue, oververende Halsnøe Closters Forvalter Monss: Hendrich Miltzou  Closter Lensmendene Johanes Sioe og Kaald Tvet  med eftterskrefne Lougrett  Olle Sæbøe, Claus Sættre, Olle Øyen, Endre Nordhuus, Mons Toftte, Ifver Hegge, Niels Røe og Goute Stangeland, Eedsorne Lougrettes Mend i bemelte Skibreder, sambt Almue fleere som sam/m/e tid tinget søgte,

  Forwalteren Monss: Miltzou satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret deris May: Skatte Forordning for indverende aar

 

Publiceret deris May: aller Naadigste befalling af Slos!! (Slots) Lougen till dagskattens indrifvelse,

 

Publiceret Sr: Johan Frimands udstede bøxsel seddel till Olle Olsen paa 1 ½ Løber Smørs Leie i Halsnøe Closters Jord Fattland i Skaanevigs Skibrede, dat: 30 Martj Ao: 1703:

 

Publiceret Monss: Miltzous udstede bøxsel seddel till Hans Endresen paa 1 Løb Sm: og 1 Hud udj Halsnøe Closters Jord Toftte i Skaanevigs skibrede  dat: 15 Martj 1713.

 

1713: 181b

 

 

og blef dend dag saa Videre skatterne annam/m/et og Sagerne till dagen nest eftter opsatt, hvor da Retten af sam/m/e Lougret som før blef betiendt,

 

Forwalteren Sr: Miltzou hafde ladet stefne Olle Johansen Tungesvig for slagsmaal med Johanes Fleisie  der fore at bøde,  hafde og lade stefne Johanes Fleisie till wedermælle,  i ligemaade stefnt till Vidne Endre Johansen  tiener hos Olle Johansen Tungesvig   Siri  til holder hos Olle Tieransen Tungesvig,  og en tøs  tiener hos Olle Tieransen Tungesvig,

  ingen af parterne møtte till Sagen at svare, icke heller møtte nogen af Vidnerne,

  Johanes Sioe og Olle Sæbøe wed Eed hiemlede at baade parterne og widnerne louglig ere Citerede,

  Monss: Miltzou paastod at parterne og widnerne under straf maatte paalegges at møde

afsagt,

Eftterdj baade parter og Vidner bevis!! (bevises) louglig at vere Citerede og dog ingen møder, saa beroer Sagen till neste ting  og haver da Olle Johansen Tungesvig at møde till Sagen at svare, widnerne  som og ere louglig stefnte  paalegges da at møde en hver for sig under 1 rdr: brøde, og skall da gaaes i Sagen widere hvis Rett er.

 

Tollef LaverEide (LøverEide) og Johanes Brecke hafde ladet stefne Tieran SæfverEide for slagsmaal paa Tollef og skielsord paa Johanes  der fore at lide som vedbør,   hafde og ladet stefne til Vidne, Lars Bierk, Tollef Sande, og Jon Haaimsnes, hvilcke 2de første møtte, men ej Jon,  i lige maade møtte parterne paa begge sider til Sagen at svare,

  Lars Bierk eftter giort Eed vidnede at hand nest afvigte Søndag for Paaske war udj et Barsel paa øfre SæfverEide hos Halvor ibd:  og der var og tilstede Tieran Nedre SæfverEide  Tollef LøverEide  og Johanes Breke af Rye Følke Fogderie, og som de der sad og drack  kom Tieran SæfverEide og Tollef LøverEide i trette med hin anden, hvor om det var  wed hand ej till Visse  men det var endelig om Hester og des Kiøbmandskab   da hørte hand at Tieran sagde till Tollef, at hand har

 

1713: 182

 

bedraget 2de Mends døttre, hvor udj sam/m/e bedragerj bestod  ved hand ej heller, men endelig klagede Tollef LøverEide at Tieran SæfverEide slog ham, og hand hafde et blaat øye  men hvem der slog ham  ved hand icke, icke heller saag hand at Tieran slog ham, og Johanes Breke  som var tilstede  tiltallede Tieran SæfverEide for dj hand slog Tollef LøverEide, da sagde Tieran till Johanes Breke  du er en Breke Bicke, og blant meere sagde at hand hafde Nøgelen till Merre Fuen,  widere viste hand icke at vidne,   ellers forklarede hand at de paa alle sider vare meget drockne og beskiencket,

  Tollef Sande  som er af Lenes godtz  erbød sig her at ville vidne sin Sandhed, eftter giorte Eed vidnede, at hand og sam/m/e dag som melt er var tilstede i barsel hos Halvor øfre SæfverEide, og der var i ligemaade til stede Tieran SæfverEide, Tollef LøfverEide og Johanes Breke, og Tollef LøverEide kom i trette med Tieran SæfverEide, men hvor om deris trette var  kand hand ike vide, men som de sad sam/m/en  slog Tieran SæfverEide Tollef LøverEide 3de slag under øret med sin haand, men Tollef slog indted igien, og som Johanes Breke tallede till Tieran SæfverEide for dj hand slog Tollef LøverEide, kom de i skienderj, og sagde till Johanes  du har Nøgelen till Merre Fuen, men at hand skielde ham for en Bicke, ved hand icke at have hørt,  widere wiste hand icke at vidne,

  Jon Haaimsnes møtte icke,

  Tieran SæfverEide forklarede at hand war saa droken og beskienket at hand icke viste enten hand slog nogen eller hand skielte nogen, og der fore formodede at det ha/nnem/ lougligen burde over bevises,

  Tollef LøverEide forklarede at vill forskaffe fleere Vidner for uden Jon Haaimsnes, og begierede saa Vell hand som Johanes Breke opsettelse till neste ting,

denne gang afsagt saaledes

Eftterdj Tollef LøverEide og Johanes Breke beraaber sig paa fleere widner, som baade skall have

 

1713: 182b

 

seet det slags maal paa Tollef LøverEide, og \har hørt/ det skielderj {paa} mod Johanes Breke, som nu ej er tilstede, saa beroer Sagen till neste ting  till hvilken tid parterne deris Vidner har at indstefne, og hafver da parterne paa alle sider under Videre stefnemaal at møde, og skall saa gaaes i Sagen hvis Rett er.

 

Forvalteren Monss: Miltzou hafde ladet stefne Niels Johansen  till huus paa Giere i Etne  for at vere kom/m/en for tillig med sin qvinde Ragnilde, der fore at bøde deris Egte bøder eftter Lougen,

  Niels Johansen møtte icke, men Olle Sæbøe paa hans weigne møtte og svarede at hand vedstod sin forseelse og wedgik at vere kom/m/en for tillig med sin qvinde, men som hand baade er svag og en Fattig Mand  bad hand paa hans Veigne om en lemfeldig Dom,

  Monss: Miltzou satte i Rette paa bøder eftter Lougen

afsagt

Eftterdj Olle Sæbøe paa {Jo} Niels Johansens Veigne wedstaar hans forseelse og at hans qvinde er kom/m/en for tillig, saa bør hand inden 15ten dage at bøde sine og sin qvindes Egte bøder  til sam/m/en 3 rdr: 2 Mrk: 4 s:  under Excecution eftter Lougen,

 

Forvalteren Monss: Miltzou hafde ladet stefne et løst qvindfolk Ved Nafn Giertrud Ellufs datter for begangen Leiermaal, der fore at bøde, saa og at giøre forklaring hvem hende besaavet hafver,

  Giertrud Ellufs datter blef paaraabt, men ej møtte, icke heller nogen paa hendes Veigne,

  Lensmanden Kaald Tvet og Niels Flaatten hiemlede Ved Eed at hun louglig er warslet, hvor fore hende paalegges till neste ting at møde,

 

Forwalteren Monss: Miltzou hafde ladet stefne Jon Eickaasen for begangen Leiermaal i {deris} \hans/ Egteskab  med et løst qvindfolk af Lænes godtz  Ved Nafn Mar\j/{ite}  til holder nu paa Indre Matre, der fore at bøde,

  Jon Eikaasen møtte  vedstod denne hans forseelse, sagde sig indted till bøders betalling at vere Eiende, bad om en lemfeldig Dom

  Lensmanden Kaald Tvet forklarede at hand har

 

1713: 183

 

voren hos Jon Eickaasen  men indted funden till nogen bøders betalling,

  Monss: Miltzou paastod at eftterdj Jon Eickaasen slet indted till at bøde med er Eiende, hand da bør straffes paa Kroppen for saadan sin forseelse

afsagt,

Eftterdj Jon Eickaasen self tilstaar, som Een Egte Mand der endnu har sin Egte Qvinde levende, \at/ have begaaet Leiermaal med et løst qvindfolck, og der befindes at hand slet indted till bøders betalling er Eiende, saa bør hand for saadan sin begangne forseelse at straffes paa Kroppen i Fengsel paa wand og brød i 8te uger, men hvad qvindfolket angaar, da som hun er af Lenes godtz, hen vises hendes Sag og forseelse till hendes werneting, hvor der Vell gaaes hvis Rett er.

 

Sr: Peder Jensen Smidt hafde ladet stefne Niels Dyrem og Olle Olsen ibd: for Resterende Rettighed for forige aaringer i Hr: Assessor Willum Hansens forpacknings!! (forpaktnings) tid, det at betalle,

  Olle Olsen Dyrem møtte icke  ej heller nogen paa hans weigne, men Niels Dyrem møtte og forklarede at da skifttet stod eftter hans Hustrue nestleden waar et aar siden, blef udlagt paa skifttet till denne gield adskillige boeskab, men som hand ej har kundet meste sam/m/e boeskab, har hand ej det kundet levere, wedstod ellers at Peder Jensen sam/m/e hafde at krefve, sagde og at hand nu ej hafde skiftte brevet med sig.

  Sr: Peder Jensen Smidt forklarede at hand har willet afhendte udlegget eftter skifttebreves formeld, men det ej har kundet bekom/m/e  formodede der fore at hvis ha/nnem/ er udlagt  det ha/nnem/ og bør leveris, naar det nu er saa gaat som da det blef ha/nnem/ tillagt,

  Niels Dyrem tilstod at Sr: Peder Jensen har haftt bud eftter sit udlegg eftter skiftte breves formeld, men hand har icke icke!! villet levere det, saa som hand det ej har kundet meste,

 

1713: 183b

 

  Olle Olsen Dyrem  som ej møtte og ej var tilstede,   vedstoes af Lensmanden Kaald Tvet at hand louglig var stefnt   hvor fore ham paalegges till neste ting at møde  og da med sig at tage skiftte brefvet eftter hans Sl: qvinde  og skall da gaaes der om hvis ret er

  Men hvad sig angaar Niels Dyrem, da beroer og med dend Sag till neste ting, og har hand i lige maade at med tage skifttebrevet eftter sin Sl: qvinde, og hvis hand i midlertid eftter skifttebrefves udvis paa gielden betaller, det kom/m/er ham till gode paa sam/m/e skyld,  for Resten  som hand endelig bliver skyldig  skal da gaaes hvis Rett er.

 

 

 

Dend 5 Julij blef holden almindelig Sage og Skatteting paa Øckeland for Fiære Skibredes Almue, ofververende Halsnøe Closters Forwalter Sr: Miltzou  Closter Lensmanden Lars Øckeland  med eftterskrefne Lougrett, Halvor Hougskier, Aanund Rafneberg, Knud Framnes, Aslack Gramshoug, Lars Møcklevold  Olle Dom/m/esnes, Gunder Øckland, Torkild Sollem og Johanes UlfEbne, med Almue fleere som tinget søgte,

  Monss: Miltzou satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: breve og Forordninger som for hen findes Specificerede

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidtz udstede bøxsel seddel till Peder Nielsen Apeland paa ½ Løb Sm: og 1 Hud i gaarden Apeland, Halsnøe Closter tilhørende, dat: 5 April 1703:

 

 

 

Dend 7: Julij blef holden almindelig Sage og Skatteting paa Graaf for Føyens Skibredes Halsnøe Closters Almue, i oververelse af Halsnøe Closters Forvalter Sr: Hendrik Miltzou, og eftterskrefne Lougrett, Gunder Graaf, Mons Bielland, Jacob Lille Nesse, Lars Hofland, Peder Eldøen, Jørgen Hageberg, Halvor Dalle, og Peder Graaf, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Monss: Miltzou satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: breve og Forordninger som for hen findes Specificerede,

 

Halsnøe Closters Forvalter Monss: Miltzou, saa Vell som og Morten Bryning  Leilending og opsider paa dend gaard Løning paa Bøm/m/ellen, hafde ladet stefne Knud Ifversen  till

 

1713: 184

 

foren boende paa dend gaard Løning  for Huusenes brøstfeldighed sam/m/e stedtz, som hand sig nest leden waar eftterlod i slet tilstand  der till at svare, og at betalle hvis Aaboed paa sam/m/e huuse kand vere paalagt,   indlagde og udj Retten en besigtelse holden af d: 4re Mend  Lensmanden Gunder Graaf,  Herlof, Anders Jonsen og Anders Rasmusen Wespestad, forrettet dend 17 Junij nest afvig!!, hvis Summa er 15 rdr: 1 Mrk: 8 s:  og paastod Monss: Miltzou at Knud Iversen sam/m/e penge bør betale, paa det at deris May: Jord kunde igien kom/m/e i sin Hefd, og forige tilstand,   og møtte Morten Brynings Huustrue Ane Lars datter, som i lige maade paastod at pengene bør betalles, saa som hun ej kand svare till bemelte gaards huuse førend de enten med penge bliver betalte hvis Aaboed der paa findes, eller og huusene der eftter louglig bliver Reparerede,

  Knud Iversen blef paaraabt men ej møtte, men paa hans Veigne war fremskicket Lars Olsen  Huusmand paa Huglen hos bemelte Knud Iversen  som wedgik at hand louglig var Citeret, men den/n/e sinde ej kunde møde, formedelst en u-løkelig hendelse i dag wed en farlig optent Ild i hans huus  som dog gudske lof uden skade blef lesket, begierede der fore opsettelse till neste ting,

  Monss: Miltzou og Morten Brynings Huustrue paastod begge at Knud Iversen maatte tilfindes aaboeden at betale,

afsagt

Knud Iversen  som weed sit paa tinget indsente bud tilstaar louglig at vere stefnt, paalegges til neste ting at møde, og hvis hand ej for inden sig med betalling for Huusernes brøstfeldighed paa Løning indfinder, skall da gaaes i Sagen hvis Rett er!

 

Marj Albregts datter  Sl: Børre Wespestadtz  hafde ladet stefne Haaken Laadden for at giøre Rigtighed for hvis hendes Stifmoder Karj Hans datter  Sl: Albrigt

 

1713: 184b

 

Laaddens  sig eftterlod, saa som hun nest afvigte Vinter Ved wed!! døden skall vere afgangen, og ingen skiftte eftter hende  ej heller eftter hendes Sl: Mand holden er,

  Haaken Laadden blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans Veigne

  Lensmanden Gunder Graaf og Aanund Eie hiemlede at Haaken Laaden louglig er Citeret, hvor fore hannem paalegges till neste ting at møde,

 

Morten Bryning hafde ladet stefne Knud Iversen for dj hand nestleden waar Reiste fra gaarden Løning, og ej eftter anmodning udkiørte Møgen paa gaarden, men lod dend aldeelis ligge eftter sig  hvor over hand self ej allene maatte bekoste Møgen at udkiøre, men end og der over har ledet skade, saa som hand ej viste hvor Møgen Rettelig skulle henlegges, der fore at svare og betale,

  Knud Iversen blef paaraabt men ej møtte  og svarede hans huusmand Lars Olsen i Træet, at hand ej kunde møde denne sinde,

afsagt,

Som Knud Iversen boer paa sin Egen gaard Huglen, og der fore ej i den/n/e Sag svarer under denne Rett, saa henvises den/n/e Sag till hans Rette werne ting, og skall da gaaes her om hvis Rett er.

 

Publiceret Monss: Hendrich Miltzous udgivne bøxsel seddel till Hans Larsen paa ½ Løb Sm: og ½ Hud i Halsnøe Closters Jord Tvett i Waags Skibrede  dat: 28: Januarj 1713.

 

 

 

Dend 10 Julij blef holden almindelig Sage og skatteting paa Skaarpen for Opdals Skibredes Halsnøe Closters Almue, i oververelse af Halsnøe Closters Forvalter Sr: Hendrick Miltzou, Closter Lensmanden Tosten Skaarpen  med eftterskrefne Lougrett, Bertel og Olle Nordhuglen  Willum Huckenes, Mikel Brandvigen, Torbiørn Løfald  Iver Hetlelj  Anders Skaarpen, og Madtz Flornes, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Monss: Miltzou satte ting og liuste ting fred som sedvanligt

 

1713: 185

 

 

Publiceret de Kongl: breve og Forordninger som for hen findes Specificerede,

 

Publicerit Hr: Assessor Hansens udstede bøxsel seddel till Johanes Andersen paa ½ L: Sm:  ½ H: i deris May: og Halsnøe Closters Jord Sletteskog i Opdals skibrede, dat: 30: Decembr: 1709:

 

 

 

Dend 21 Julij blef holden almindelig Som/m/erting paa Skielnes for Strandebarms og Qvindheretz skibreders Almue, overwerende HøyEdle og Welbaarne Hr: Stifttbefallings Mand Andreas Undal  Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Anders Mundem og Ifver Helvig, med eftter skrefne Lougrett, Anders Mundem, Jens Aarsand  Peder Kysnes, Giermund Hiartnes, Anders Tveit, Haaver Lille Linge, Olle Siusetter, og gl: Torben Rørvig, sambt Almue fleere som tinget søgte

  HøyEdle og Welbr: Hr: Stifttbefallings Mand satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publicerit deris Kongl: May: aller Naadigste befalling af Slodtzlougen angaaende dagskattens indrifvelse  dat: 6 Maij 1713.

 

Publicerit det Høy loflig Cammer Collegii ordre om dagskattens indrivelse, dat: 20 Maij 1713:

 

Publicerit det Høyloflig Cammer Collegi ordre og opbud om adskillige Forpaktinger, dat: 22 April 1713.

 

Publicerit hans Excell: Hr: Geheime Raad Wiereg  hans udstede befalling till HøyEdle og Welbr: Hr: Stifttbefallings Mand Undal angaaende Supliche og Memorialer at skall skrives af Sorenskriveren og ingen anden, dat: 22 April 1713.

 

Publicerit deris Kongl: May: aller Naadigste Forordning om adskillige Extra Skatters paabydelse  dat: Høhum dend 14 Junij 1713.

 

Der eftter tillspurte HøyEdle og Welbaarne Hr: Stifttbefallings

 

1713: 185b

 

Mand dend ganske Almue paa Tinget, om nogen af dennem noget paa Fogden eller Sorenskriveren hafde at ancke eller at klage,   Men Allmuen over alt svarede der till, at de icke i Ringeste maader noget enten ofver Fogden eller Sorenskriveren sig hafde at besverge, Men tackede dennem gaat for ald dend tid de her har veret,

 

Dend opsatte Sag i mellem Svend BreEbne og Siur Ome, angaaende det slagsmaal paa Dysvig, som fra nest forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu begge parter i Rette,  de 2de Vidner Aanund Dysvig og Hans Dysvig møtte, men Aanunds qvinde Elj møtte [ej], og fore gaf hendes Mand, saa Vell som Lensmanden, at hun icke ved sig nogen tid frj, formedelst barsel at giøre, og der fore ej kunde møde,

  Aanund Torkildsen eftter giorte Eed vidnede, at hand var paa Dysvig nest avigte Som/m/er mod Høsten, hvor mange var samblet at Slae Høe, men hand hverken saag eller hørte Ringeste Clam/m/erj i mellem nogen,

  Hans Johansen eftter giorte Eed vidnede at hand og sam/m/e tid som dette Clamerj skulle have skeed  war til stede paa Dysvig nest leden Som/m/er, men icke i Ringeste maader saag eller hørte noget Clam/m/erj enten i mellem parterne eller andre,

  Svend BreEbne wiste her i mod indted at sige, saa som hand fornehmer at widnerne icke noget her om kand vidne,

  Siur Andersen endnu som før negtede at have slaget eller i nogen maade forseet sig i mod Svend BreEbne, formodede der fore at blive frj Kiendt, begierede sledt indted enten udj omkostning eller i andre maader

afsagt,

Eftterdj de indstefnte Vidner, Eedlig har forklaret icke at have seet eller afveed at Siur Andersen enten har slaget Sven BreEbne, eller i andre maader ha/nnem/ u-førmet, saa bliver og bemelte Siur Andersen frj for Svend BreEbnes tiltalle og Søgning

 

1713: 186

 

 

Dend Sag i mellem Brynild Ome og Erick Aakre, som fra forige ting till nu blef opsatt, blef atter fremEsket  og møtte nu begge parter, og indleverede Brynild Om/m/e et skiøde dat: 18: octobr: 1701:  hvor udj Sl: Anders Aakre afstaar 1 pd: 16 Mrk: Sm: i Ome i mod 20 rdr:  med forklaring, at de 20 rdr: er af ha/nnem/ till Sl: Anders Aakre betalt, men ej i for tildømbte Summa udqvitet, formodede der fore at vere frj fore sam/m/e 20 rdr: betalling.

  Erik Aakre der i mod indleverede i Retten en Dom dømbt om sam/m/e penge dend 13 Novembr: 1710:  hvor udj Brynild Ome er tilfunden till Erik Aakre at betale Capital 93 rdr:  og udj omkostning 1 rdr:  formodede at sam/m/e Dom bør eftterleves, wiste icke at noget paa Capitalen eller i andre maader er betalt, men paastod en frj Kiendelses Dom, eftter forige afsigt,

afsagt,

Som Brynild Om/m/e icke andet fremlegger till at bevise de paa stefnte 20 rdr: betalling med, end et skiøde dat: 18 octobr: 1701:  {som} hvor udj Sl: Anders Aakre selger till Brynild Ome 1 pd: 16 Mrk: Sm: i bemelte gaard Ome i mod penge 20 rdr:  men som af indlagde Dom dat: 13 Novembr: 1710: erfares, saa war afreigning giort i mellem Sl: Anders Aakre og Brynild Ome 8 aar eftter skiødes dato,  Saa kand ieg der om ej anderledes Kiende og Døm/m/e end jo Erik Aakre bør nyde lige eftter det Excecutions werk som paa indlagde Domb teignet er, af dato 11 Martj 1712:  og Brynild Om/m/e sig der eftter at Rette i alle maader.

 

 

 

Dend 24: Julij blef holden almindelig Som/m/erting, paa Silde for Etne, Fielbergs og Skaanevigs Skibreders Almue  oververende HøyEdle og Welbr: Hr: Justitz Raad og Stifttbefallings Mand

 

1713: 186b

 

Undal, Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Zacarias Silde, Lars Killisvig og Nicolaj Wallen, med eftterskrefne Lougrett, Jens og Knud Axdall, Olle Stølle, Hans Skieldal  Olle Wae, Niels Kaldem, Torbiørn Stølle, \og/ Tollef Skieldal, sambt Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret alle de Kongl: Brefve, Forordninger og andre ordres som for hen findes Specificerede.

 

HøyEdle og Welbaarne Hr: Justitz Raad og Stifttbefallings Manden til spurte dend ganske Almue paa Tinget, om de i nogen maade hafde sig over Fogden eller Sorenskrifverens Forhold at besverge, de det da nu vilde give tilkiende og ha/nnem/ det wed Tinges Ende {at} skrefttlig at indgive,   hvor till ald Almuen svarede at de icke noget i Ringeste maader, enten ofver Fogden eller Sorenskriveren hafde at klage, men tackede dennem begge gaat for ald dend tid de hos dennem veret haver.

 

Publiceret Jan Isacksen  boende paa Midallen udj Opdals Skibrede, hans udgifne skiøde till Mickell Torgiersen  boende paa Grindem udj Etne, paa 1 Løb Smør med bøxsel udj bemelte gaard Grindem  som hand self bruger og beboer  og for medelst gaardens slette tilstand og for huusenes Foraadnelses skyld, er ickun der fore betalt penge 10 rdr:  hvor med selgeren er fornøyet  dat: Silde d: 22 octobr: 1712:

 

Der eftter fremstillede sig for Retten opsiderne paa dend gaard {Grindem} \ Ram/m/e / her udj Etne  Nemblig, Peder, Tollef, Peder Jonsen og Enken Ingerj, som sig høylig beklagede at gud dend aller høyeste nest leden dend 5 Maij, wed en u-løkelig Ildebrand, deres huus og hiem har hiemsøgt, saa at ej allene deris i boende huuse af Ildens Luue blef lagt i aske, undtagende 2de Høe lader tilhørende Peder Halvorsen og Peder Jonsen, men end og Meste deel af deris Middel og Formue af Ilden fortæret, hvor over de ere blefne Forarmede og Fattige, bad der fore dend ganske Al-

 

1713: 187

 

mue paa Tinget, at de der om vilde give deris sandferdige Forklaring, om icke saadan u-løke er paa kom/m/en,   frem førde og 4re deris Naboer  Nemblig  Lensmanden Zacarias Silde, Lambregt Grindem, Haacken Rygg og Lars Næsse, som aller Mest om den/n/e u-løke kunde bære Vidne,  hvilcke Mend en hver i sær wed Eed forklarede at det er sandferdigt at sam/m/e dag som for er melt  er denne u-løke og Modgang desse stakels Folck paa kom/m/en, hvor Ved deris Huus og hiem med det meste de ejede er bleven opbrent, saa at de som før noget var Eie\n/de  nu lidet kand formaa,

  Almuen paa Tinget her for uden Forklarede, at det dennem alle noksom er bevust, at dend gaard Ram/m/e  som aarlig skylder i Landskyld at skatte eftter 7 Løber Sm:  og desse stakels opsidere bruger, wed alle huuse  undtagende de 2de førbenefnte Høelader, tillige med deris Eiendeele og Formue er lagt i aske, ønskede at dend Høye Øfrighed sig over dem i Naade ville forbarme,

  Dette begierede de 4re opsidere paa Ram/m/e, at maatte i Protocholen indføris, og dennem under Rettens Forseigling at meddeeles  Formodede aller underdanigst at naar saadant blef deris Kongl: May: Foredraget, de da maatte nyde nogle aars skatte frihed, till deris gaards og deris egens Conservation,   Hvilke deris begiering icke kunde negetes!! (negtes),

 

Jacob Gierevig hafde ladet stefne Johanes Einersen  til huus paa bemelte Giærevig, formedelst hand hafde tillsagt ham tieniste den/n/e Som/m/er for at indhøste hans gaard, men siden icke har villet kom/m/et  men atter till 2de andre sig bort lovet, med formoding hand der fore bør anseeis,

  Johanes Einersen blef paaraabt men ej møtte, ej heller nogen paa hans Veigne,

  Lensmanden Lars Killisvig forklarede at de 2de Mend Anders Gierevigen og Askild Søre Vaagen ha/nnem/ har stefnt, men ingen af bemelte 2de Mend war til stede, som Stefnemaalet kunde afhiemle,  hvor fore Sagen till Videre stefneMaal beroer.

 

1713: 187b

 

 

Lambregt, Even, Mickel, \og/ Niels Grindem hafde ladet stefne Aslack, Haaken og Tøris Rygg, formedelst [de] indtrenger sig i deris paaboende gaards udMark med deris Creaturer at beite, hvor over de lider stor skade, med paastand at de bør til Kiendes skifttes gaard at oprette, saa at en hver af dennem sit u-beskaaret kand beholde,

  de indCiterede af Rygg møtte, og her till svarede, at de icke har beitet paa Grindems Eiendeele, weigrer sig ike heller at giære en skifttesgaard, naar dend blef satt paa dend Rette sted,

  parterne paa begge sider kunde sig ej om skifttet forEenet  hvor fore den/n/e gang saaledes

afsiges,

Eftterdj denne trette falder om skiftte i mellem de 2de gaarder Grindem og Rygg, og parterne sig ej self indbyrdes om Merkerne kand forEene, Saa henvises Sagen till Aasteden, at om skiell og skiftte louglig kand granskes, og \om/ parterne ej for inden sig i Mindelighed kand forEene, saa skall da gaaes om alt hvis Ret er,

 

 

 

Dend 26: Julij blef holden almindelig Som/m/er ting paa Bielland for Fiære og Føyens skibredes Almue, oververende HøyEdle og Welbaarne Hr: Justitz Raad og Stifttamptmand Undall, Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Tollef Hougland og Næll Hysingstad  med eftterskrefne Lougrett, Olle Alsvaag, Chresten Hisken, Madtz Synstabøe, Tosten Alsvaag, Niels Fylckesnes, Aarsten Mælland, {Jo} Rasmus Eenver, og Næll Hysingstad, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt

 

Publicerit de Kongl: Brefve, Forordninger og andre befallinger som for hen findes Specificerede.

 

Publicerit Sr: Hendrick Frimands udstede bøxsel seddel till Tøris Tollefsen paa ½ Løb Sm: og 1 Huds Landskyld udj dend gaard Øckland i Føyens skibrede, dat: 19 Maij 1713:

 

Publicerit Agnete  Sal: Mag: Samuel Skrøders  med hendes Loug verge Hr: Borgemester Tuxen, deris udstede bøxsel seddel till Moses Hansen i Brandesund paa alle de øyer og Huus

 

1713: 188

 

Mands pladtzer liggende i Qvernhuus øyerne  hende til hørende  i mod penge 8 rdr: 2 Mrk:  dat: Bergen d: 12 Januarj 1713.

 

HøyEdle og Welbr: Hr: Stifttbefallings Manden tilspurte dend ganske Almue om de noget i en eller anden maade sig over Fogden eller Sorenskriveren hafde at besverge, de det da nu vill give til Kiende,   Men Almuen over alt gaf till giensvar at de slet indted over dennem hafde at klage, tackede dennem gaat for dend tid de har veret hos dem,

 

Olle Ourdall af Ryefylcke Fogderie hafde ladet stefne Tron Viig for Een Kaabber Kiedel hand till hannem skall have pantsat for 15 rdr:  og det for 6 aar siden, og hand nu ej vill lade ham faa sam/m/e Kiel till bagers i mod sam/m/e pengers erleggelse, formodede der fore at Tron Wiig maatte till dømes Kiellen at til bage legge,

  Tron Wiig møtte i Rette og svarede, at denne omtvistede Kaaber Kiedel er ham af Olle Ourdal for 6 aar siden solt for 15 rdr:  og ej til pant satt,   ingen af parterne hafde nogen Vidner her om  enten at stefne eller nu stefnt,   Men Tron Wiig erbød sig wed Eed at ville forklare at sam/m/e Kiell hannem solt er,

  og eftter at Eeden for Tron Wiig blef oplæst, og formanet at betencke sig, saa aflagde hand sin Eed offentlig for Retten med opragte fingre  at denne paastefnte Kiell er ham af Olle Ourdals qvinde solt for 15 rdr:  og ej pantsatt,  og wedstod Olle Ourdal at da Kiellen kom til Tron Vig  war hand da ej giftt med hans qvinde, men Kiellen blef af hende hensat før hand fik hende till Egte,

  Tron Wiig paastod Dom at vere frj for Olle Ourdals tiltalle i den/n/e Sag.

afsagt

Eftterdj ingen widner af Olle Ourdal i den/n/e Sag enten er indstefnt eller kand forskaffes, og Tron Wiig god willig har aflagt sin Eed, at denne paastefnte Kaabber Kiedel er hannem af Olles qvinde fuldkom/m/en

 

1713: 188b

 

Solt og ej pantsatt, Saa bør og Tron Wiig bemelte Kiedel her eftter uden ancke frit beholde, og sig dend saa nøttig at giøre som hand best wed og kand,

 

Dend Sag i mellem Gunder Oves arvinger og Gunder Ove om det Løsøre som skall paa skifttet vere udelugt og ej wurderet, som fra forige ting till nu blef opsat, blef atter paa raabt, og møtte parterne paa alle sider  og paastod arfvingerne at Gunder Ove bør svare og betale hvis fordult er,

  Gunder Ove forklarede icke noget at have dult, men ej hafde noget skifttebref med sig, men at det ligger hieme, bad om Dillation till neste ting, at da af skifttebrevet kunde erfares, hvorledes eller hvad der ind ført er,

  Som Gunder Ove ej har nu i Retten med sig det skiftte bref eftter hans Sl: qvinde Aase Knuds datter, hvor af kunde sees om noget af det som paa anckes der kunde vere indført, Saa beroer med Sagen till første ting, hvor da Gunder Ove bemelte skifttebref bemelte!! skifttebref!! till efttersiun hafver at fremvise, og om parterne ej for inden indbyrdes kand forEenis, saa skall da gaaes udj Sagen hvis ret er.

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Willum Øckelands waagen for Resterende dagskatt, som Rester 10 rdr: 2 Mrk: 7 s:  sambt udj Strandsider skatt 1 Mrk:  for hvilke skatter er satt till forsikring en Jern Kakelofn og en Sexrings baad,  paastod Dom till skadesløs betalling,

  Willum Økelands waagen møtte icke  ej heller nogen paa hans Veigne,

  Lensmanden Næll Hysingstad og Matias Sortland hiemlede Ved Eed at de Willum Øckelands waagen louglig i den/n/e Sag hafver indstefnt,  hvor fore hannem paalegges til neste ting at møde.

 

Claus Ross i Bergen haver ladet stefne Willum Øckelands waagen for 40 rdr: penge hand ha/nnem/ eftter Revers skyldig er, dennem at betale, og møtte paa hans Veigne Næll Hysingstad, som i Rette lagde sam/m/e Revers  dat: 25 octobr: 1711

 

1713: 189

 

  Willum Svendsen blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans Veigne,

  Matias Sortland {og} forklarede at hand louglig hafde stefnt Willum i den/n/e Sag, og sagde der hos at Lensmanden Næll Hysingstad tillige med ham var der og stefnte, men som Willum ej møder till Sagen at svare, og Lensmanden er beordret og befulmegtiget at prossedere Sagen, saa kand hand ej heller Stefnemaalet af hiemle,  hvor fore Sagen till neste ting beroer.

 

Olle Jørgensen Øckeland frem kom for Retten og indleverede 2de pante breve  det ene af Anders Andersen Walvattne udgiven  lydende paa Capital 150 rdr:  som hand till Kongl: May: Foget hafde udgiven, og i pant sat hans paa boende gaard Walvattne  skylder aarlig udj Landskyld 2 L: Sm: og 1 H:  hvilcke bref er dat: 12 Martj 1707:   det andet af Madtz Andersen Brose till Fogden Sr: Olle Larsen udgiven  lydende paa Capital 48 Rdr:  hvor fore er pantsatt 2/3 deel i Sougen i Sougvaag  dat: 13 Martj 1707:  hvilke begge breve ere indfriede, saa at Fogden Sr: Olle Larsen der fore har faaen fornøyelig betalling

  hvor fore hand begierede at det her i protocholen maatte anteignes,

 

Publicerit Johanes Jørgensen Borgers udstede bøxselseddell till Lars Olsen paa ½ Løb Smør i Sigger vaagen  dat: 17 Martj 1713:

 

Jon Sortland {og Jon Ertzland} hafde ladet stefne Matis Sortland og Tieran Sortland formedelst de skall u-louglig hugge i deris gaards tilligende skoug, formodede der fore at de bør betale hvis skade de giort haver, og der for uden settes till rette,

  Matis Sortland møtte  men ej Tieran, og svarede Matis at hand ej meere har hugget end som till huusenes Reparation giøris fornøden, formodede der fore at vere frj for hans tiltalle,

afsagt,

Som ej kand wides hvis hugget er førend siun og gransking skeer, saa henvises Sagen till aasteden, at louglig

 

1713: 189b

 

besigtelse skee kand, og skall da gaaes i Sagen hvis Rett er,

 

Jon Ersland hafde ladet stefne Matis Sortland, Jon Ericksen og Jon Pedersen Halderager, formedelst de skall have hugget u-louglig og uden hans tilladelse i Ertzlands skoug, der fore at bøde eftter Lougen,

  ingen af opsiderne paa Ersland møtte till Sagen at svare,

  Jon Eenver og Matis Sortland hiemlede wed Eed at de louglig er Citerit, hvor fore de paalegges till neste ting at møde, og skall da gaaes i Sagen hvis Rett er,

 

Olle Staveland og Matis Sortland haver ladet stefne Hans Meehuus og Jon Nortun formedelst at de skall have woren med paa en baad nest afvigte Ste: Hans dags tider, af hvilcken baad blef skiødt eftter dem om Natte tid, og Rambte dem med Hagl i Olle Stavelands Kuftte og Kleder, hvor af hand nu fremviste 3de Hagl, vill formode at bemelte 2de Mend bør giøre forklaring hvem sam/m/e skud giorde, og de at lide for medelst de var med, og ej hindrede saadan skud,

  de indstefnte Hans Meehuus og Jon Nortun møtte icke  ej heller nogen paa deris Veigne,

  Madtz Synstabøe og Jon Eenvær hiemlede Ved Eed at desse 2de Mend  Hans Meehuus og Jon Nortun  louglig er Citerit,  hvor fore dennem paa legges till neste ting at møde  og skall da gaaes i Sagen hvis Rett er.

 

Erick Haavigen haver ladet stefne Paal Berøen og Anders Tormoe Setter for 4 rdr: 3 Mrk: 3 s:  som de for 2de Lig som nedsatt er i Moster Kierke, det at betale,

  Paal Berøen møtte og laavede at betale dend halve deel  dend anden halfve deel till kom/m/er Anders Tormoesetter  som lovede at betale till Høsten,  og var Erick Haavig der med fornøyet, med de wilkor at saa frembt de da ej betalte, skulle der døm/m/es baade der om og omkostningen  hvor fore Sagen till dend beroer.

 

Dend opsatte Sag i mellem Arne Notteland og Daniel i Mosterhafn, angaaende deris mellem havende Clamerj, som fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu Arne

 

1713: 190

 

Notteland  og [paa] Daniel i Mosterhafns Veigne hans Hustru Pirnele Piil, sambt og det Eene Vidne Olle Teigland  som forige ting ej møtte,

  Olle Teigland eftter giorte Eed vidnede at da dette Clam/m/erj skulle have skeed, var hand hiem/m/e i sit huus paa Teigland  og der fore slet indted sag!! (saag) af sam/m/e slagsmaal, men Arne Notteland kom op paa Teigland i Olles Stue, og hand saag noget Rusken ud,  da sagde Marie Cronmond  som og var der inde, hvad skader dig Arne, du seer saa Rusken ud  da fortalte hand at Daniel Mosterhafn hafde slaget ham, viste dem noget Haar i sin haand, sagde at Daniel Ref det af ham, løste sine hoser op og wiste dem sin Fod  da var hand blodig paa sin legg, sagde at Daniel hafde spent ham der,  widere viste hand ej at vidne i nogen maade.

  Arne Notteland formente at Daniel bør anseeis for dj hand spente ham, og fordj hand slog ham.

  Men Daniels qvinde sagde at hendes Mand af Arne blef over falden, og formodede at hand bør anseeis till straf,

  ingen af parterne hafde Videre at indføre eller at proponere,

afsagt

Som Arne Notteland ej med noget widne beviser at hand af Daniel i Mosterhafn er ofverfalden eller slagen, saa bliver Daniel i Mosterhafn frj for Arnes tiltalle,

 

Arne Notteland hafde ladet stefne Daniel i Mosterhafn for 7 Mrk: hand hos hannem hafde at fordre paa arbeide, dem at betale,

  Daniels qvinde møtte, vedstod at Arne skall hafve hos hendes Mand 7 Mrk: for sneker arbeide, men som paa sam/m/e arbeide endnu Rester 2de dører at giøre till et huus, saa har de indeholdt med betallingen indtill sam/m/e er ferdig.

  Arne her til svarede at hand har tilbudet sig sam/m/e dører at giøre ferdig, men Daniel har icke villet, ej heller har hand bord der till, formodede der fore at nyde sin betalling, tj om endskiønt at de ike ville lade arbeidet giøre ferdig, saa kand hand der fore

 

1713: 190b

 

ej meste sin betalling, paastod der fore betalling, og lofvede at giøre dørene straxst ferdig, saa snart hand bord der till kunde bekom/m/e,

  Daniels qvinde sagde at hun hafde bord, men Arne har ej til bødet sig at arbeide,

afsagt

Eftterdj det forteignede arbeide hos Daniel i Mosterhafn, saa nær er ferdig, at der paa ej meere fattes end 2de døre, som Arne Self siger paa en dag at kand ferdig giøre, Saa till findes Daniel i Mosterhafn at betale till Arne Notteland de 7 Mrk: penge, og det inden 15ten dage under adfer eftter Lougen, hvor i mod Arne Notteland inden sam/m/e tid de 2de døre hafver at forferdige, eller der fore af sam/m/e till dømbte 7 Mrk: at miste dend Eene Mark,  omkostningen betaller Daniel i Mosterhafn till Arne med 1 Mrk: 4 s:  alt under dend sam/m/e adfer som før er melt.

 

Hr: Borge: Falck Larsen paa Egne \og/ som Formynder for Sl: Hr: Hans Rafnsbergs u-myndige børn deris Veigne  hafde ladet stefne en deel af Findaas Prestegields Almue, saa som af Moster Sogn  Erik Haavig og Erik Biørgevig,   af Bømels Sogn  Niels Berge og Rasmus Holme,   af SveEns Sogn  Halvor, Knud og Olle Imbeland,   af Bremnes Sogn  Tosten Alsvog og Madtz Synstabøe, for en deel Resterende penge for et huus nu staaende paa Prestegaarden Findaas  som sambtlig Almue hende har afkiøbt  for der fore at betale for hver Mand 1 rx ort, hvor af mange Resterer, hvilke huus som saaledes till Almuen solt er, till bemelte Sl: Hr: Hanses u-Myndige børn er udlagt, med paastand at Almuen maatte till døm/m/es det at betale,   indlagde der hos en høygunstig Ressolution af HøyEdle og welbr: Hr: Stifttbefallings Mand Undal udsted, dat: 17 Junij 1713, paa de u-Myndige Stifaders Hans Skrøders andragende  dat: 11 Junij nest till foren, hvilke Ressolution till holder Almuen pengene eftter deris accort at betale,

 

1713: 191

 

indleverede der hos en forteignelse paa hvis paa sam/m/e Huus betalt er, og hvad endnu Resterer, dat: 18 Junij 1713:  hvor udj Erik Haavig befindes at Reste 8 s:   Niels Berge 8 s:   Rasmus Holme 8 s:   Tosten Alsvaag 14 s:   Madtz Synstabøe 14 s:   Halvor  Knud  9 s:  og Olle Imbeland 8 s:  hvilcke Mend møtte og ved stod, at de med Sl: Hr: Hans Rambsbergs Enke Marie Cronman war forEenet om sam/m/e huuse  og der fore skulle give till Mands 1 Mrk: 8 s:  wedstod og at Reste som før er indført,

  Hr: Borgemester Falck Larsen paastod Dom till betalling paa desse benefnte Mend, tillige med omkostning,

afsagt

Som de indstefnte Mend af alle 4re Sogner i Findaas Prestegield self till staar at vere forenet med Marie Cronman  da verende Preste Enke paa Findaas  om et Huus, som paa Preste gaarden er bestaaende, der fore till Prestegaardens Nøtte at skulle betalle till Mands 1 Mrk: 8 s:  og desse Mend findes der paa endnu at vere skyldig  saa som Erik Haavig {8}12 s:   Niels Berge 8 s:   Rasmus Holme 8 s:   Tosten Alsvaag 14 s:   Madtz Synstabøe 14 s:   Halvor  Knud 9 s:  og Olle Imbeland 8 s:  saa bør en hver af dennem sam/m/e Rest inden 15ten dage  tillige med en hver for sig i omkostning 4 s:  at betalle under excecution eftter Lougen,

 

Hr: Borg: Falck Larsen lod oplæse et skreftt udgiven af Hans Skrøder og Marie Cronman, hvor udj de afstaar en deel løsøre som fra de/nnem/ stod i pant hos Hr: Mikel Snog i Bergen, hvilke pant af Hr: Borg: er indløst, og de till ha/nnem/ ofver drager till Eiendom, dat: 13 Junij 1713,  hvilke løsøre igien af Hr: Borg: og hans Kieriste till en forsikring er pantsat till Hr: Borg: datters datter datter Ane Marie Hans datter for en deel penge som Dependerer af Renter

 

1713: 191b

 

og gifne penge, som lille Pige til hørende, som de paa hendes Veigne har annam/m/et, dat: 22 Junij 1713

 

 

 

Dend 28: Julij blef holden almindelig Som/m/erting paa Nedre Homelvig for Opdals og Waags skibreders Almue, ofver verende HøyEdle og Welbr: Hr: Justitz Raad og Stifttbefallings Mand Andreas Undal, Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen  med eftterskrefne Lougrett, Gunder Ambland, Madtz Tvet, Anders Landerøen, Peder Ertzver, Jørgen Kongsvig, Niels Haaland, Aanund Mælland og Ørien Flyensfær, sambt Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt.

 

Publiceret de Kongl: breve og Forordninger, sambt andre befallinger som for hen findes Specificerede

 

Publicerit Torbor  Sl: Jens Madtzens i Bergen, og Sorenskriveren over Sundhords Fogderie  Peder Heiberg, deris udgifne Caution for Kongl: May: Foget ofver Sundhords Fogderie og Hardanger, for hans bestillings betiening og for intradernis oppebørsel af sam/m/e Fogderie, dat: Humlevig d: 2 Maij 1713

 

Publiceret Michel Wedels udgivne skiøde till Dirick Andersen paa en Huusewaaning staaende i Næshafn i Opdals Skibrede, i mod penge 36 rdr:  dat: Bergen dend 16 Junij 1713:

 

Publicerit Marj Niels datter  Sal: Mogens Nielsen Sollem  hendes udgivne skiøde till hendes Søn Sallamon Monsen Sollem paa ½ L: Sm:  ½ H: i hans paaboende gaard  bemelte Sollem  i mod penge 54 rdr:  dat: Homelvig dend 27: Julij 1713:

 

Publicerit Halver Chrestophersen paa Egne Veigne og paa sin Søn Lars Halvorsens weigne, og Niels Olsen Skartvet paa sin Stif datter Ane Ols datters Veigne  deris udgivne skiøde till Guldbrand Chrestophersen paa 25 3/40 Mrk: Sm: med bøxsell udj dend gaard Breke i Opdals Skibrede beliggende, dat: Homelvig d: 28: Julij 1713.

 

Dend opsatte Sag i mellem Rasmus Egholmen og Jørgen Smidt udj Møgster, angaaende dend fordring af Rasmus  som [fra] forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu Rasmus og i Rette lagde

 

1713: 192

 

dend forige opsettelse  dat: 24 Martj 1713,  Men paa Jørgen Smidtzs Veigne møtte ingen,

  Rasmus Egholmen erbød sig at giøre sin Eed, at Jørgen hannem desse fordrende penge skyldig er, Men som sam/m/e Rasmus Egholmen frem kom og war ganske droken og beskienket, kunde hand ej till nogen Eed at giøre antages,  hvor fore denne sinde saaledes

forafskeediges,

Endog dend før ergangne afsigt, som paalegger Jørgen Smidt i Møgster sin benegtelses Eed i den/n/e Sag at giøre, louglig for hannem er bleven forkyndt dend 1 Maij sistleden, Saa dog indfinder hand sig icke  sam/m/e afsigt at eftterleve,  Men Rasmus Eegholmen der i mod erbyder sig Eeden at aflegge, hvilket Vell skulle i modtages, saa frembt benefnte Rasmus sig ædruelig for Retten hafde fremstillet, Men som hand icke som en beskiencket Mand till nogen Eed kand antages, saa er hand self aarsage i Sagens ophold, som nu ellers kunde have voren bragt til ende,  Thj beroer endnu Sagen for saadan aarsage skyld till neste ting  hvor da parterne atter haver at møde, og skall saa gaaes i Sagen hvis Rett er,

 

Kongl: May: Foget hafde Ved Lensmanden Sallamon Windenes i Waags Skibrede ladet stefne Dirick Aarland for dj hand skall hafve sidet i sin Laxse waag, og fisket i sam/m/e waag med sin Nod Nest afvigte Marie bebudelses dag, der fore at anseeis till bøder eftter Lougen,

  Dirick Aarland blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans Veigne,

  Lars Olsen Drivenes og Olle Larsen Stangeland, forklarede Lensmanden at hafde stefnt Dirick Aarland  men icke før nest afvigte Tisdag var 8te dage,  hvor fore Sagen igien paa nyt louglig vill stefnes,

 

Johanes Kleppe har ladet stefne Halvor Nielsen Hilde fordj hand skall hafve u-louglig bortbøxslet hans Jord  bemelte Kleppe  till Knud Halvorsen, og saaledes udrefvet ham af sin bøxslede Jord  med formoding hand der fore

 

1713: 192b

 

at lide og undgielde, og hand at beholde sin Jord som hand i saa lang tid brugt haver,

  Halvor Nielsen Hilde blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans Veigne,

  Kasten Colbenswigen forklarede at hand tillige med Peder Heiemrk:!! (Heiemark) war hos Halvor Nielsen Hilde og louglig stefnede ha/nnem/  men Peder Heiemrk: møtte icke,

  og som Halvor Nielsen icke self møder, ej heller det ene Stefne Vidne, saa beroer med Sagen till neste ting, og om parterne ej for inden kand forEenis, saa skall gaaes i Sagen hvis ret er.

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Peder Isacksen  til holdende paa øfre Dalland, for begangen Leiermaal med et løst qvindfolck Ved Nafn Karj Mons datter  til holdende hos Ingebregt  Huusmand paa Lille Giersvig  der fore begge at bøde deris Leiermaals bøder eftter Lougen,

  Peder Isacksen Dalland møtte  vedstod sin begangne forseelse, sagde sig indted till bøders betalling at vere eiende,

  Qvindfolket Karj Mons datter war ei stefnt, men Lensmanden berettede at det blef af hannem forsømt  hvor fore med Sagen till første ting beroer, hvor da qvindfolket will warsles, og skall da udj alt gaaes hvis Rett er.

 

Olle Huusevig af Waags skibrede hafde ladet stefne Johanes Huusevig, formedelst hand skall have bemegtiget sig en deel af hans Engeslaatter, paa gaarden Huusevig, som hand well meere end 22 aars tid u-paa anket brugt haver, med paastand og formoding, at hand bør beholde hvis hand bøxslet haver, og at hand sit u-beskaaret maa beholde,

  Johanes Huusevig møtte og svarede at hans Eigere Winsens Killen har voren der med 2de Mend og deelt dem bruget i mellem, hvilcke Mend er Ved Nafn Sallamon Bratten og Anders Saattendall, og formodede at hvad ham i saa fald er tillagt  hand og bør beholde,

  {Johanes} \Olle/ Huusevig beklagede sig at Johanes har slaget høe eftter sam/m/e udligning  hvor over hand har ledet skade

 

1713: 193

 

  Johanes Huusevig sagde at hvis høe paa dend part slagen er, ligger for sig self indhøsted,

  Olle paastod at Høet ham bør til høre,

  de 2de Mend  Sallamon Bratten og Anders Saattendal  war og af Fogden Ved Lensmanden indkaldet, fordj de uden ordre sig har understaaet at hen gaa og giort dette paa ankede skiftte, at de og der fore bør lide og bøde,

  Mendene Sallamon Bratten og Anders Saattendal møtte og forklarede at de eftter Winsens Killen som Eiere till Huusevig de/nnem/ der om ombad  eftter hvis begiering det blef foretagen, formodede at deris wankundighed i saa fald ej till unde maatte udtydes,

  Winsens Killens Søn Paal Miaanes møtte i lige maade  sagde at hans Fader icke i den/n/e Sag er stefnt, formodede at hand icke i saa fald nogen u-ret har forøfvet

  Olle Huusevig paastod at beholde sin part i Jorden som hand till foren brugt haver, og at hand det maatte nyde tillige med hvis høe hand der af mist haver,

  Kongl: May: Foget satte i Rette at de Mend som den/n/e forrettning giort haver  bør anseeis till bøder

afsagt

Som baade af parternes indbyrdes bekiendelse paa begge sider, som af de 2de Lougrettes Mends tilstaaelse, i ligemaade af Paal Miaaneses paa sin Fader Winsens Killens Veigne  hans bekiendelse, fornemes, at Johanes Huusevig, er tillagt Een deel Engeslaatter i Huusevigs brug, som Olle Huusevig till foren har brugt og i lang tid haft i hæfd, og Johanes paa sam/m/e part har slaget en deel høe, og det indhøsted, og alt dette er skeed uden nogen Rettens Middels oververelse, eller anden befalling  Saa bør Olle Huusevig her eftter at nyde dend part i Jorden, som hand till foren brugt haver  og det indtill sam/m/e ham wed Loug og rett paa louglig maade bliver fravunden, og der hos bør Johanes

 

1713: 193b

 

Huusevig, at fra sig levere alt det Høe, till hans grande Olle Huusevig, som hand paa hans part ind høsted og slaget haver, og det Ved sin Eed, om Olle ham der udj Mistencker, og for sin skade igien at søge sin {g} Regres till Eieren Winsen Killen  som saadan u-louglig Forrettning giort hafver   De 2de Mend  Sallamon Bratten og Anders Saattendal, som uden wedkom/m/ende øfrigheds befalling haver till saadan Forrettning ladet sig overtale  bør inden 15ten dage at bøde till deris May: en hver for sig 1 Lod Sølf, og betaller Johanes Huusevig till Olle Huusevig udj omkostning 2 Mrk: danske, i lige maade inden sam/m/e tid  alt under excecution eftter Lougen,

 

HøyEdle og Welbr: Hr: Stifttbefallings Mand tillspurte dend ganske Almue paa tinget om de noget i nogen maade hafde at klage ofver Fogden eller Sorenskriveren, de det nu vill give till Kiende,   Men dend ganske Almue der till svarede, at icke i Ringeste maader ofver Foget eller skriver hafde at klage  Men tackede \ de/nnem/ / gaat for hver dag de haver voren hos de/nnem/  ønskede dennem lenge at beholde

 

Anders Landerøen hafde ladet stefne Lensmanden Gunder Pedersen Ambland, formedelst hand skall have indtaget i sit Huus et ung Haars paa 3de aar, som fra ha/nnem/ paa Lensmandens bøe war indkom/m/en, og bundet hannem, hvor over bemelte unge Haars i sit baa\n/d i huuset har kast sig over ende og saaledes død, hvor fore hand formodede at Lensmanden bør betalle hannem bemelte unge Haars med penge 4 rdr:

  Lensmanden møtte og her till svarede at bemelte Anders Landerøens unge Haars kom ind over hans Jerdesgaard ind paa hans Eng og ager, og hand fik alle sine Folk till hielp at tage det fat, men icke kunde faa det i noget huus før end paa det siste at hand fik dend ind udj en skiøke, og da hand fik det der ind  bant hand det med en grime, og om Foden et baand, saa som paa sam/m/e skiøke ike var nogen dør, sende der paa straxst

 

1713: 194

 

bud till Anders Landerøen, og bad ham vide at sam/m/e Haars war der indelugt, og at hand det ville lade afhente, men i midlertid at budet saaledes gik hen till Anders, saa hafde bemelte unge Haars af ungdoms sprekhed sprunget op og kast sig ned  og Hovedet var kom/m/en under siderne at lige, og saaledes straxst bort døde, formodede der fore at hand icke kunde svare till dend skade, som saaledes skeed er, saa som hand icke i nogen maader der udj end som før er melt var aarsage,

  Anders Landerøen tilstod at hans Haars var indkom/m/en paa Lensmandens bøe, og det formedelst sterk Torden weir som sam/m/e tider paa kom, hvor af Haarset blef meget gall og skye, wedstod og at hand war widende at det saaledes till gik som Lensmanden før forklaret haver, men formodede at Lensmanden dog bør svare ham Haarses Verdj, fordj hand det indtog og bandt med baand, hvor af det tog sin død,

  Lensmanden giorde sin undskyldning at hand icke i nogen maade tenke at giøre Haarset noget undt, men allene for at frj sin ager og Eng indtog det i bemelte skycke, og sente bud till Anders Landerøen som det Eiede  det at afhendte, og i midler tid paa kom den/n/e uløcke, ham u-widende og uden hans Villie, ellers forklarede Lensmanden at en deel unde Menisker har tillagt ham en skamflik, lige som at hand dette Haars med sin Egen haand skulle hafve drebt, hvor om i bøygden gaar adskillige talle, begierede at Anders Landerøen ville sige sin Meening om hand saadant har meent eller sagt,

  Anders Landerøen der til svarede at hand icke kand sverge fore jo at have hørt saadane ord, men af hvem eller naar  wed hand icke, men hand aldrig hverken har tenkt eller endnu tenker saadant, will formode at ike heller nogen skikelig Folk saadant taller eller tenker,

 

1713: 194b

 

  Lensmanden erbød sig for dend venskab som er i mellem ham og Anders Landerøen at betale dend halve skade, saa som hand icke i des død er aarsage, Men paa det at Anders icke skall lide ald skaden allene, vill hand gierne paa dend maade fornøye ham, icke fordj at hand er skyldig i Haarses død  men for god Naboelig Venskabs skyld,

  Anders Landerøen war fornøyet med saadan LensMandens tilbud, og blef de forEenet for Retten at Lensmanden skulle give Anders Landerøen for sam/m/e sin skade 1 rdr: 3 Mrk:  hvor med Anders var benøyet, og der paa Ragte hin anden deris hender

  Lensmanden paastod end yder meere at hand for {det} dend Mistanke om Haarses død maatte frj Kiendes, og der paa begierede Dom,

  og som Parterne ej meere hafde at proponere  men war om alt en Dom begierende, saa blef i sam/m/e Sag saaledes

afsagt,

Som Parterne Anders Landerøen og Lensmanden Gunder Pedersen Ambland {i} \om/ den/n/e Sag saaledes ere forEene, at Lensmanden skall betalle til Anders Landerøen for det till u-løke komne Haars dend halve deel, som eftter deris egen accort er 1 rdr: 3 Mrk:, saa bliver deris forEening wed Magt, og bør Lensmanden sam/m/e 9 Mrk: till Anders Landerøen inden først kom/m/ende Michels dag at betale under excecution eftter Lougen, hvor Ved omkostningen mellem de/nnem/ paa begge sider ophæfves,  Men hvad sig det bøygde snak af unde og wanartige Menisker angaar, om sam/m/e Haarses drab eller død, da bør det ike at kom/m/e Lensmanden Gunder Pedersen Ambland till nogen Nakdeel eller æris forkleining, som dend der icke i Ringeste maader har voren aarsage i Haarses død i sig self, Men saadan snak og talle bør anseeis som det af wanartige Menisker

 

1713: 195

 

var paafunden, og der fore død og Magtes løs.

 

Publiceret Baar Wespestad og Endre RemberEide  begge af Waags skibrede, deris udgifne bøxsel seddel till Hans Endresen paa 2 pd: Sm: i dend gaard RemberEide  dat: Homelvig dend 28 Julij 1713.

 

 

 

Dend 31 Julij blef holden almindelig Som/m/erting paa Haavig for Strandvigs og Ous skibredes Almue  oververende HøyEdle og Welbr: Hr: Justitz Raad og Stifttbefallings Mand Undall, Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Jon Haavig og Hans Lundervig, med eftterskrefne Lougrett, Steen Houge, Knud Eie, Engel Henanger, Niels Ballesem, Johanes Henanger  Mickel Leland, Anders Aakre og Engel Ballesem, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publicerit de Kongl: Forordninger  ordre og andre befallinger, som for hen findes Specificerede.

 

Publicerit Peder Hansen Tueit af Ous Skibrede  hans udgifne skiøde till Olle Olsen Raaseland i Hardanger paa eftter skrefne Jordeparter udj Ous skibrede og Samnanger Kierke Sogn beliggende, saa som  Børdall  1 Løb Sm: og 1 giedskind   udj Høyseter 1 ½ Løber Sm: og 1 giedskind,   udj Svendsdal 2 pd: Sm: og 1 giedskind, alt med bøxsell og anden Herlighed, undtagende Dyreskytteriet  som hand sig self allene vill have forbeholden, samme skiøde dat: 22 Julij 1713:

 

Publicerit Erick Hansen Dalle, Lasse Oustestad og Mogens Hafskaar, sambt Siur Kaaldall  deris udgifne skiøde till Olle Lillelj, paa 28 43/60 Mrk: Smør

 

1713: 195b

 

med bøxsell udj Lille Lj, dat: 31 Julij 1713

 

HøyEdle og Welbaarne Hr: Stiftt befallings Mand till spurte dend ganske Almue af begge desse skibreder, at om nogen hafde at klage paa Fogden eller Sorenskriveren, de det da nu ville give till Kiende,   Men Almuen svarede alle sam/m/en, at de icke i nogen maade hafde sig over Fogden eller Sorenskriveren at besverge  men tackede den/nem/ gaat for hver dag de har veret hos dennem,

 

Dend opsatte Sag i mellem Niels SkogsEide og Olle SæfverEide, som fra forige ting till nu blef opsatt, blef nu atter paafordret, men Niels SkogsEide som Citant møtte icke, ej heller nogen paa hans Veigne, {med} men Olle SæfverEide var til stede, Men som Citanten self ej møder, saa beroer Sagen till widere stefnemaal,

 

 

 

Dend 10: octobr: blef holden almindelig Høsteting paa Lundervig for Ous Skibredes Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Hans Lundervig, med eftter skrefne Lougrett, Chresten Strønen, Niels Røttingen  Jon og Johanes Helleland, Mickel Bouge, Mogens Hafskaar, Mons Aadland og Jørgen Bouge  samt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publicerit deris May: aller Naadigste Placat om Høyeste Rettes holdelse for 1714:  dat: Kiøbenhafn dend 12 Aug: 1713:

 

Publicerit deris Kongl: May: aller Naadigste andordning om de inrulerede Søefolkes befrielse for dagskatt, dat: 7: Aug: 1713:

 

1713: 196

 

 

Publiceret deris May: aller Naadigste Forordning angaaende Franske, Spanske, Engelske og Hollandske udersaatters skibe frj at passere, dat: 8 Aug: 1713:

 

Publicerit deris May: aller Naadigste Forordning og Moderation udj Dagskatten som har ledt, Søeskade eller Ildebrand  dat: 17 Julij 1713:

 

Publicerit deris May: aller Naadigste bevilling om fri skyds for Fogderne med skatterne till Amptstuen, dat: 1 Septembr: 1713:

 

Publicerit deris May: aller Naadigste befalling om Dagskattens indrifvelse, dat: 1te Septembr: Ao: 1713:

 

Publicerit Else  Sl: Peder Pedersens  udstede bøxsel seddel till Johanes Nielsen paa ½ Løb Sm: og ½ Hud i gaarden Storen  dat: 12 Januarj Ao: 1713:

 

Olle Nielsen Eie frem kom for Retten og paa sin wærFader Niels Andersen Eie[s Veigne] og liuste sin Penge Mangell till at indløse det Jorde godtz som Johanes Lien har solt Johanes Johans:  i Reigstad, ha/nnem/ u-witterligt, og der formoder at vere nermeste det at indløse, hvilcke hand begierede i protocholen at maatte indføris,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne et qvindfolck Ved Nafn Karj Lars Datter Lebsøen formedelst hun nestleden Som/m/er skall have woren Frugtsom/m/elig, og af alle i bøygden anseet der fore, men nu fornehmes icke saaledes, der fore at giøre Forklaring hvorledes der med er till gaaen,   saa var og stefnt Olle Andersen  boende i Sundøen  som var sagt at skulle vere Fader till bemelte qvindfolkes barn, hvor fore hand og i lige

 

1713: 196b

 

maade bør giøre forklaring hvorledes der med er beskaffet,

  bemelte 2de Personer møtte for Retten  vedstod her om louglig at vere stefnt,

  Qvindfolcket Karj Lars datter vedstod for Retten at hun icke kand negte jo at have haftt legemlig omgiengelse med Olle Andersen Sundøen, icke heller viste hun andet end hun og war Frugtsom/m/elig, men eftter lang tid, saa fornam hun at det icke var saa, men allene hendes egen tid  for hvilke Svaghed hun siden blef entlediget, forklarede og at hun icke haver dølt for noget Meniske saadan hendes tancke, og der fore Vell kunde tenkes at om hun noget undt hafde haftt i sinde, hun da icke hafde saadan sin meening og tancke aabenbaret, bad gud bedre sig for saadan sin daarlighed, bad og om en lemfeldig Dom,

  Olle Andersen  som er Een Egte Mand  wedstod ogsaa at hand haver haftt legemlige omgiengelse med Karj Lars datter, og icke heller viste andet end hun war Frugtsom/m/elig, forklarede at sam/m/e gierning skeede da de till sam/m/en var paa Reisen till Bergen nest afvigte Juul, bad gud bedre sig for saadan sin begangne daarlighed,

  Kongl: May: Foget begierede med Sagen till Waar tinget maatte beroe, at \hand/ baade sig nermere om Sagen kunde erkyndige, saa og at efttersee hvad Middel og Formue hand Eiende er till bøders betalling,

  begge desse indstefnte  Olle Andersen og Karj Lars datter  vedstod end som før, at de med hin anden har haftt legemlig omgiengelse, og bad begge om en lemfeldig Dom,

denne gang afsagt saaledes

Eftterdj Olle Andersen Sundøen, der er en

 

1713: 197

 

Ægte Mand, der og endnu har sin egen ægte Huustru lefvende  Self her for Retten wedstaar, at have haftt legemlig omgiengelse med det qvindfolk Karj Lars datter,  Karj Lars datter og self nu vedstaar og bekiender, at hun har haftt med den/n/e Mand Olle Andersen Sundøen i saadan maade at bestille, og Self ej andet wiste end hun var Frugtsom/m/elig,  Saa beroer med Sagen till først holdende ting, at i midler tid nermere om dend Sags beskaffenhed kand jnqvireris, og saa at der kand eftterseeis hvad Olle Andersen Sundøen kand vere Eiende till bøders betalling, {og} og haver parterne da uden Videre Stefnemaal at møde, og skall da Videre gaaes udj Sagen hvis ret er.

 

Baar Strønen og Mogens Tveit blef befallet at Reise till Loug tinget at aflegge sin Lougrettes Eed,

 

der eftter blef udnefnt 6 Mend af de welhavende, og 6 af de Ringere udnefnt till dend aller Naadigste paabudne Krigsstyrs Ligning, Nemblig  af de beste  Mogens Aadland, Chresten Strønen, Johanes Helleland, Mogens Hafskaar, Hans Gouckstad og Niels Røttingen   de øfrige 6 af de Ringere, Jørgen og Mickel Bouge, Olle øfre Qvernes, Baar Strønen, Rasmus Hage og Lars Hofland, hvilke Mend alle Een hver i sær aflagde deris Corporlige Eed, at [de] den/n/e dagskatt paa en hver i dette skibrede wille ligne og sette, saaledes, at de ej ville ansee, Willie, Venskab, jnterresse, Had, Nid eller andet, hvor paa straxst blef fore taget ligningen paa alle og en hver i skibredet.

 

 

 

Dend 13: octobr: blef holden almindelig Høsteting paa Lygre for Strandvigs Skibredes Almue,

 

1713: 197b

 

over werende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen  Bunde Lensmanden Jon Haavig  med eftterskrefne Lougrett, Knud Eie, Engell Ballesem, Steen Wiig  Niels Ballesem, Olle Baartvet, Torbiørn Skaattun  Johanes og Engell Henanger, sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt.

 

Publiceret de Kongl: breve, Forordninger og andre befallinger som for hen findes Specificerede,

 

Publicerit Stephen {Stephensen} Isacksen  boende paa Haabn (Havn) i Strandebarms Skibrede, hans udgifne skiøde till hans broder Sverke Isaksen Hiortnes, paa 18 Mrk: Sm: og ¼ Hud med bøxsell i dend gaard Hiartnes  i mod penge 30 rdr:  dat: 12 Julij 1712:

 

Johanes Nielsen Lille Baartvet hafde ladet stefne Olle Ollsen Store Baartvet till at annamme penge for bemelte gaard Lille Baartvet, hvilcke gaard hans Sallig Fader Niels Andersen Lille Baartvet udj bemelte Johanes Nielsens u-Myndige aar [  ?  ], og som det var hans Sl: Faders eld gamble oddel  saa formodede hand at Olle Olsen Baartvet  som en Fremed Mand og ej till Lille Baartvet i nogen maade oddels baaren  bør af hannem annam/m/e penge som hands Sl: Fader der fore annammede  nemblig 24 rdr:  hvilcke penge hand nu i Retten frembød, med paastand at Olle Olsen dem bør annam/m/e og i modtage, paa det hand gaarden Lille Baartvet u-behindret og uden widere prosses kunde igien annam/m/e

  Olle Olsen Baartvet møtte og formente at eftterdj dette Jordegodtz er solt till hans Sl: Formand Olle Jacobsen Baartvet for meere end 20 aar siden  og godtzet siden dend tid er falden i arf i mellem hans eftterlatte Huustru, som nu er hans qvinde  og hendes eEniste Søn Olle Olsen, og de det i saa

 

1713: 198

 

lang tid u-paa ancket har beholdet, det nu og her eftter fremdeelis maa følge, og der fore ej de i Retten anviste penge vilde i mod tage,   indleverede ellers det skiøde der om udgiven er  dat: 28: octobr: 1680:  og er saa 33 aar siden godset er kom/m/en i deris Eie,

  Johanes Nielsen Lille Baartvet forklarede at hand icke till foren har kundet indløse gaarden  saa som hand en tid lang har veret u-Myndig, siden kom i deris May: tieniste for Soldat, saa var og hans Eldre broder i live, som nu for faa aar siden Ved døden er afgangen, for hvis aarsage hand ej her paa før nu har kundet stefne, saa forskiød hand sig till Lougen som formelder at hvis oddel Fader eller Moder selger i børnenes u-Myndige aar  de da kand indløse det 10 aar eftter de ere Myndige  som er i hans alders 35 aar, og vill hand bevise, at hand ej endnu er saa gam/m/ell  og der fore paastod at Jorden ham maa tilhøre  og at pengene nu uden Videre prosses maatte annam/m/es

  Olle Olsen Baartvet vilde ike pengene i modtage, men forskiød sig till Aasteden, hvor hand Dom ville afvarte,

afsagt,

Eftterdj Olle Olsen Baartvet ej disse i Retten anviste penge af Johanes Nielsen for Lille Baartvet vill i modtage, men forskyder sig til louglig stefnemaal till Aasteden, da Som saadane Sager till Aasteden bør ordeelis, saa beroer der med, indtill Johanes Nielsen louglig till Aasten!! (Aasteden) Sagen indstefner, og om parterne ej for inden i mindelighed kand forEenis, saa skall udj Sagen gaaes hvis Rett er.

  Eftter at alt dette var forhandlet, bleve begge parter med hin anden for Retten forEenede at Johanes Nielsen afstod den/n/e hans indløsnings Rett

 

1713: 198b

 

for Olle Olsen Baartvet, lige eftter det i Retten frem lagde skiødes formeld, og Olle Olsen Baartvet der i mod tillod at Johanes Nielsen frit og frelst gaarden Lille Baartvet maa tilstrede!! (tiltrede), og sin lifs tid baade for sig og sin Huustrue, uden nogen bøxsel maatte tiltrede, og dend som en Leilending beside, og lovede der hos nu straxst ha/nnem/ en fuldkom/m/en bøxsel seddel at medeeles, og var parterne paa begge sider der med i alle maader benøyet, og for Retten der paa Ragte hin anden deris hender, hvor Ved ald prosses {med} mellem de/nnem/ her om er ophæfvet,

 

Niels SkogsEide hafde atter ladet stefne sin broder Olle SæfverEide for en deel penge hand ha/nnem/ eftter en Reigning skall vere skyldig, de/nnem/ at betalle,   hafde og ladet stefne en deel Vidner som skulle vidne om adskilligt de/nnem/ i mellem, saa som Engel Meehuus, Paal Miaanes og Jon Biøndall,  endnu var Citerit  som ej møtte  Anders SæfverEide  Johanes Johansen ibd:, unge Winsens Killen, Morten SkogsEide, Hans Ham/m/erland og Engel Rogelstvet, hvilke siste er af Liuse Closters godtz,  og blef frem kaldet de 3de tilstede verende Vidner, og Eeden for dennem oplæst, og en hver formanet at sige deris sandhed, og frem kom først

  Paal Biaanes!! (Miaanes) og eftter giorte Eed vidnede, at hand for toe aar siden kom ned paa SæfverEide hos Olle ibd:  og Niels SkogsEide var og der,  da hørte hand at de begge brødre hafde nogen Reigning i mellem sig  og hand hørde at Niels SkogsEide sagde at hand med sin broder Olle var forligt om 39 rdr:  som Olle skulle betale til Niels  saa hørde hand og af Olle at hand der med ej var fornøyet, og Niels gik der eftter bort, men ingen Reigning saag hand, icke heller hørte hand Videre af de/nnem/  ej heller ved hand meere i den/n/e Sag at vidne,

 

1713: 199

 

  Engel Meehuus eftter giorte Eed vidnede at for meere end 10 aar siden war hand paa Aarre hos nu Sl: gamble Lars Aarre  og Niels SkogsEide var sam/m/e paa Aarre hos, og hand saag at Niels SkogsEide betalte till Lars Aarre en deel penge paa Olles weigne, men hvor mange det var  ved hand icke, ej heller wed sam/m/en heng hvorledes det i mellem Olle SæfverEide og Niels SkogsEide er beskaffet, men siden fik hand hos Lars Aare af sam/m/e penge i sin arf 20 rdr:   widere ved hand icke i den/n/e Sag at vidne,

  Jon Biøndal møtte og sagde icke at vere stefnt  hvor fore hand ej noget i saa fald ville widne,

  Størk DragEide forklarede at hand var ombeden at stefne ha/nnem/  men hand fik ingen med sig, hvor fore hand ej er stefnt,   Lensmanden forklarede at Anders SæfverEide og Johanes ibd: blef stefnt af ha/nnem/ tillige med Lars SæfverEide, men Lars SæfverEide war ej tilstede,   unge Winsens Killen forklarede Størk DragEide at var stefnt af Niels SkogsEide Self  og ej anderledes,   Størk DragEide forklarede og at Morten SkogsEide war stefnt af Niels self  men ingen stefne Vidner møtte   Hans Ham/m/erland og Engel Rogelstvet møtte ike  ike heller war nogen stefne Vidner tilstede, men Lensmanden og Størk DragEide forklarede at de ike er stefnte,

  Niels SkogsEide begierede opsettelse till neste ting  at hand sine Vidner kand faa indstefnt,

  Olle SæfverEide møtte og endnu som før ganske negtede noget till hans broder Niels SkogsEide at vere skyldig, erbød sig der paa at aflegge sin Eed,

afsagt,

Som Niels SkogsEide beraaber sig paa en deel

 

1713: 199b

 

widner, som nu ej møder, og Niels self begierer opsettelse till neste ting, at hand sine Vidner kand faa indkaldet, saa beroer med Sagen till første ting, hvor da Niels SkogsEide sine Vidner har at indstefne, og haver till sam/m/e tid begge parter i Egne Personer at møde  og skall da gaaes udj {Rette} \Sagen/ hvis ret er.

 

Haldor Biøndall og Olle SæfverEide blef befallet at Reise till Loug tinget at aflegge sin LougrettesEed,

 

Publicerit Olle Olsen Baartves!! (Baartvets) udgifne bøxsel seddel till Johanes Nielsen paa 12 Mrk: Sm: i Lille Baartvet, dat: 13: octobr: 1713.

 

Der eftter blef de Mend udnefnt som Krigsstyrens ligning skulle bivere  Nemblig 6 af de welhavende, og 6 af de Ringere, saa som de første 6:  Knud Eie, Engell Ballesem, Sten Wiig, Niels Ballesem, Olle Baartvet, og Torbiørn Skaattun,  de andre 6:  Johanes Henanger, Engell ibd:, Engell Meehuus, Haldor Biøndall, Jon ibd: og Simen Aakre, hvilcke alle en hver for sig aflagde deris Corporlige Eed, at de uden nogen Persons anseelse wille og skall ligne denne dagskatt, eftter en hvers Efne og Formue, med widere forige udgangne ordre indeholder   Hvor eftter Taxeringer blef foretagen og fuldt ført.

 

 

 

Dend 19: octobr: blef holden almindelig Høsteting paa (Tv?)et i Strandebarm for Strandebarms Skibredes Almue  oververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Anders Mundem, med eftterskrefne Lougrett, Hans Øfre Waage, Hans Rasmusen Brue, Peder Kysnes, Baar Bondhuus, Steen Om/m/e, gl. Torben Rørvig, {Steen Om/m/e,} Erick Aackre og Niels Mundem  sambt Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt

 

Publicerit de Kongl: breve og Forordninger som for hen findes Specificerede,

 

1713: 200

 

 

Publicerit Jon Torbiørnsen Meehuuses udgifne skiøde till Knud Siursen paa 18 Mrk: Sm: med bøxsel i Meehuus  i mod penge 24 rdr:  dat: 19: octobr: 1713:

 

Dend Hederlige og Meget Wellærde Mand Hr: Olle Gierdrum  Sogne Prest till Strandebarms Skibrede  lod Fredliuse alle de skouge og Skouge teiger, som Kierkerne udj Strandebarms gield tilhører, at ingen der udj noget till u-pligt hugger eller hugge lade, saa som der skall befindes at en deel har hugget i deslige skouge meere end skiee burde, og saa fremt de der udj eftterdags hugger  de da der fore eftter Lougen vorder anseet,

 

Der eftter blef fore tagen dagskattens ligning  og blef antagen 6 af de beste Mend  saa som, Hans øfre Vaage, Hans Rasmusen Brue, Peder Kysnes, Steen Om/m/e, Niels Mundem og unge Torben Rørvig,  de 6 af de ringere  Niels Giære, Niels Børsem, Endre Fosse, Peder Grønevig, Baar Bondhuus og Erick Aackre, hvor eftter alle desse aflagde deris Eed, eftter sedvane, og som ligningen fuldført,

 

Godskalck Samsonsen og Godskalck Andersen Sundal blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge deris Lougrettes Eed,

 

 

 

Dend 3. Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Helvig for Qvindheretz skibredes Almue  oververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Iver Helvig  med eftterskrefne Lougret, Ingebregt Løning, Olle Haavig, Willum ibd:  Lars Berge, Anders Liustvet, Lars Lund, Tøris øfre Sandvig og Olle Lille Røsseland, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publicerit de Kongl: breve og Forordninger som for hen findes indført,

 

1713: 200b

 

 

Publicerit Lars Olsen SæfverEides udstede bøxsel seddel till Johanes Jonsen paa 3 Spand Sm: i dend gaard Haavig  dat: 3 Januarj 1713:

 

Publicerit Hr: obr: Lieut: Montag: Lillienschiolds udstede bøxsel seddel till Berge Nielsen paa 1 ½ Løber Sm: og ½ Hud i gaarden Røsseland  dat: 6: Martj 1713.

 

Johanes Samsonsen, Olle Larsen, Jon Jonhansen!! (Johansen) og Helge Torkildsen Store Omvigen haver ladet stefne Olle Tveitten fordj hand skall have Ved sin Hund og Folck Jaget deris Fæ af deris Sætters Støll, som er samfellet med hannem, med formoding at hand der fore bør anseeis till straf,

  Olle Tvettens qvinde Engel Jens datter møtte paa sin Mands Veigne i Retten, og her till svarede at hun icke kand negte jo nest avigte Som/m/er at hafve bort jaget deris Creaturer af sin Sætter Støll, der som deris Fæ aldrig pleier at kom/m/e at Mælkes, men de en Morgen tillig kiørde sit Fæ expresse der ned paa hendes Støll, og Jettede der Creaturene indtil de om Morgenen kom og skulle Malke, da til spurte hun dem hvi de hafde kiørt deris Fæ paa den/n/e hendes Støl i mod sedvane,  de svarede at de skulle det giøre, og at de hafde Magt der till, {hun} og spurte om hun turde Jagde dem der fra,  hun svarede ja  at hun det torde, tj de var kom/m/en paa det sted de ej pleier at Malke  og hun har begiert skiftte, men er bleven forhindret,

  Citanterne formente at eftterdj det er felles udMark, de da vill kunde kiøre deris Fæ hvor de vil i Samfeldes Mark, og forklarede der hos at hun ved hund jagede deris Fæ i uføre  hvor af deris Creature har taget skade,  Men Citanterne sagde ingen Vidner at hafve stefnt  ike heller nogen widner der paa ved at stefne, men som Olle Tvettens qvinde icke negter jo at have kiørt deris Fæ, saa mente de at det er Vidner nok

 

1713: 201

 

paastod der fore en Endelig Dom till straf over Olle Tvetten,

  Olle Tvettens qvinde som før sagde ike at kunde negte jo at have jaget deris Creaturer fra hendes Støll, men der Ved icke foraarsaget nogen skade, men allene paastaar at vil bevise at sam/m/e Støll dem ej till hører, og at hun  saa snart mueligt kand vere  vill have Sorenskriveren og Mend paa Aasteden at louglig skiftte skee kand, formodede der fore ike nogen u-ret at have giort,

afsagt,

Som Citanterne Johanes, Olle, Jon og Helge Store Omvigen icke med nogen bevislighed gaatgiør, at Olle Tvetten{s} eller hans Folck saaledes har jaget og kiørt deris Fæ, at de der over er kom/m/en till nogen skade, saa kand Olle Tvetten ej lide noget eller till bøder Kiendes for saadan gierning, men som Olle Tvettens qvinde Engell Jens Datter self tilstaar for Retten, at hafve kiørt Citanternis Fæ fra sin Sætterstøll, naar deris Fæ der er bleve Malket  eller og de der med de/nnem/ har beitet, og der i lige maade fornehmes at sam/m/e Sætterstøll hvor \om/ tvistes  er samfellet med Tvetten, allene at bemelte Olle Tvettens qvinde begierer og paastaar et lougligt Skiftte at bør skee, hvilcke saa snart tiden det vill tilstede  skee skall  Saa bør dog Olle Tvetten icke at kiøre eller at jage Store Omvigens opsideres qveg, alt dend stund skiftte ej skeed er, og saa lenge bør deris Creaturer gaa hvor de vill og kand i samfeldes Mark, i midler tid {har} \som/ Olle Tvetten \har/ givet aarsage till den/n/e trette  saa bør hand og betale till dennem i foraarsagede omkostning 2 Mrk: danske, alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Der eftter blef antagen de Mend som Dagskatten skulle ligne  Nemblig de 6 af de beste  saa som Olle Sunde, Lars

 

1713: 201b

 

Unerem, Paal Kierland, Anders Liustvet, Olle Skarvetun og Lars Lund,   de andre Sex, Olle Haavig  Tøris øfre Sandvig, Adskild Unerem, Olle Skarvetun, Harald Kaldestad, Elling Rabben og Ingebregt Løning   hvilke alle, en hver for sig aflagde deris Eed at de skulle ligne den/n/e skatt eftter en hvers formue og wilkor saa Vit de er widende,

 

Gabriel Berge blef befallet at Reise till Lougtinget at aflagde!! (aflegge) sin LougrettesEed,

 

 

 

Dend 6: Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Wallen for Skaanevigs Skibredes Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Nicolay Biering  med eftterskrefne Lougrett, Erick Furdal  Lars Teigland, Erick Wicke, Lars Øfstebøe  Wier Fiære, Godskalk Waagen, Olle Svindland, \og/ Olle Wicke, sambt Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publicerit de Kongl: brefve og andre Forordninger som for hen findes Specificerede

 

Publicerit:  obr: Lieut: Montag: Lillienschiolds udstede bøxselseddel till Olle Larsen paa 1 ½ Løber Sm: i gaarden Tvette paa Closterøen, dat: 4 Martj 1713:

 

Ane  Sl: Petter Tisens  hafde ladet stefne Hr: obr: Lieut: Montag: Lillienschiold for en Matte Toback  tilhørende en Skaattsk skipper Ved Nafn M: Tommes Currie{s}  hvilcke Tobak hende er leveret af før ermelte skipper, hvor paa hun ha/nnem/ sin haand har medeelt, og {af} der eftter er den/n/e Matte leveret till obr: Lieut:  som den nu ej vill betale  med formoding hand dend tillige med omkostning bør betale,   indleverede der fore en Hr: obr: Lieut: seddel om sam/m/e Tobak  som melder saaledes,  Wille Mad: Ane udj Terøen lade nerverende bud følge dend Matte Tobak Vj seeniste taltes om  var det meget Vell

Handeland d: 16 Julij 1711                                                                   Montagnie  LM

og skulle Mad: for sam/m/e Matte paa M: Courries Veigne vere qviterit af Montag: Lillienschiold

 

1713: 202

 

  obr: Lieut: Montagnie Lillienschiold blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans Veigne,

  Lensmanden Nicolay Biering og Anders Houge hiemlede Ved Eed at de obr: Lieut: louglig i den/n/e Sag er!! (haver) indstefnt,   Hvor fore Sagen till neste ting beroer, og hafver da Hr: obr: Lieut: at møde  og skall saa gaaes i Sagen hvis ret er

 

Svend Næs og Rasmus Skaalnes hafde ladet stefne Peder Gielmervig for medelst hand skall have beskylt dem fore at de skulle have faaen nest avigte Som/m/er 3 Størger  hvor udj dend Hederlige Mand Hr: Ellias Elliesen var jnterresserit, og de for ha/nnem/ ej Aabenbarede meere end 2 størger at have bekom/m/et, og i saa maade dølt dend Eene størge, hvor Ved hand lige saa vill giøre de/nnem/ till Tyfve for sam/m/e Fisk, med formoding hand der fore bør lide eftter Lougen, eller og bevise at de fleere end 2de størger har bekom/m/et, og der om war Dom begierende,   hafde og ladet stefne till Vidne, Paal Skaalnes og Svend Aasen, hvilcke begge møtte for Retten,

  Peder Gielmervig møtte till Sagen at svare, og negtede ganske indted at have talt de/nnem/ till nogen forkleinelse, begierede at det maatte ha/nnem/ overbevises,

  Paal Skaalnes eftter giorte Eed vidnede at hand tillige med fleere vare forsamblede nest avigte Som/m/er i Høstens tid paa Heiebøe i Øllen udj et Fæsterøll hos Enken Heiebøe, der og var og Peder der till stede, og som de sad i selskab sam/m/en  da var og Johanes Tielflaat der tilstede  da hørte hand i mellem anden talle som Peder hafde med Johanes Tielflot, at Peder sagde till ha/nnem/  det var 3 størger,  enten det var unt eller gaat hand me(nte?)  ved hand icke, tj det var om Natten de laag i en Senge boe til sam/m/en, og de snackede desse ord,

  Svend Aasen eftter giorte Eed vidnede at hand og var sam/m/e tid til stede paa Heiebøe i Øllen, og hand

 

1713: 202b

 

kom og i Sengeboeden hvor Peder Gielmervig laag tillige med Johanes Tielflaat, Olle Udstuen og Knud Tvet, da i blant anden talle som de hafde sam/m/en  hørde hand at Peder sagde till Johanes Tielflaat at hand tillige med de andre fik 3 størger, men Johanes sagde  bed gud bevare dig for talle,  Peder sagde at hand skulle sige hvad hand sagde, og at de fik 3 størger, og Johanes Tielflaat skulle gaa paa sine Knæ for ha/nnem/ og gifve ham baade en og toe Rixdaller for hand skulle tige still,  meere hørde hand ike talle af nogen af parterne,

  Svend Næs beraabte sig paa fleere widner, som hand vilde stefne, saa og at Johanes Tielflaat maatte møde  som nu og er stefnt, men ej for sin Svagheds skyld kand møde,

  Peder Gielmervig formente indted at have talt nogen till wanære, og hvis talt er  det er baade skeed endeel af løstighed  og en deel at hand hafde hørt at de hafde faaen 3 størger, og der fore ej hafde meere meening der med, begierede at den/n/e Ringe Sag nu maatte gribe ende,

afsagt,

Som Svend Næs og Rasmus Skaalnes beraaber sig paa fleere Vidner, som nu ej er stefnt, saa og at Johanes Tielflaat maatte møde till Sagen at svare, som nu ej for Svagheds skyld kand Comparere  saa beroer med Sagen till første ting, hvor da Johanes Tielflaat haver at møde, i lige maade haver Citanterne deris paaberaabte Vidner til sam/m/e tid at indstefne, og skall saa gaaes hvis ret er

 

Publiceret Marite  Sl: ….(?) Aasens  udstede bøxsell till Aanund Johansen paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: i gaarden Heigland  dat: 15 Febr: 1713:

 

Publicerit Halvor Olsen Rullestad  hans udgivne skiøde till Tor Olsen yndre!! (indre) Diufve paa 4 ½ Mrk: Sm: med bøxsell udj hans paaboende gaard Indre Diufve  i mod penge 3 rdr:  dat: 6: Novembr: 1713:

 

Publicerit Olle Larsen Wicke  hans udgifne skiøde till Omund Johansen Heigland [paa] 13 ½ Mrk: Smør

 

1713: 203

 

med bøxsell i dend gaard Heigland  i mod penge 13 ½ rdr:  dat: 6: Novembr: 1713:

 

Anders Skoge hafde ladet stefne Rasmus Løvig for medelst hand nest afvigte Foraar skall have solt hannem et Haars paa dend Condition at sam/m/e haars skulle have voren med Føll, og der fore skulle give hannem 6 rdr: 5 Mrk: 4 s:  og som hand siden har fornomet, saa hafde bemelte Haars icke føll, \for/ hvis aarsage hand og kiøbte Haarset, formodede der fore at Rasmus bør tage sit Haars igien, og tilbage levere hvis hand der paa oppebaaret haver  som er 1 rdr: 5 Mrk: 4 s:,

  her i mod hafde Rasmus Løvig ej allene Contra Citerit Anders Skoge, till at betale hvis endnu paa bemelte Haars Resterer  som er 5 rdr:  men end og stefnet Peder Gielmervig  som ha/nnem/ bemelte Haars paa sam/m/e Condition har solt  \nemblig/ at det skulle have voren med føll, og saa frembt at Haarset icke var med føll, saa formeener hand at Peder Gielmervig bør svare till Haarset, og igien anam/m/e det, og tilbage levere hvis hand der paa har annamet  som er 6 rdr:

  Peder Gielmervig!! hafde og Contra Citerit Peder Gielmervig!! (Rasmus Løvig) fordj han skall have uden Loug og Dom hiem kiørt dette Haars till hannem igien  endog hand har kiøb!! (kiøbt) Haarset af ha/nnem/  og i lige maade at betalle de 3 Mrk: som endnu Rester ha/nnem/ paa Haarses Kiøb,

  Parterne paa alle sider møtte i Rette og vedstod louglig at vere stefnt, undtagende Anders Skoge sagde sig icke at vere Contra Stefnt, begierede at de ha/nnem/ maatte overbevises,

  Rasmus Løvig forklarede at Tom/m/es Kielle og Matias Teigendal paa hans Veigne stefnede Anders, men bemelte stefne Vidner var ej tilstede, som Stefnemaalet kunde afhiemle,

 

1713: 203b

 

  Peder Gielmervig forklarede at hand nest avigte Vaar winde  8te dage eftter winden, solte Rasmus dette omtvistede Haars for penge 6 rdr:  hvor paa straxst blef betalt 2 rdr: 3 Mrk:  siden  8te dage eftter Ste: Hans dag  betalte hand 3 rdr:  saa der endnu Rester 3 Mrk:  og det skeede paa dend Condition at Haarset skulle have Føll, og tilbød Peder Rasmus sam/m/e tid, at om hand self maatte have og beholde det Føll Haarsen gik med  vilde hand selge dend for 1 rdr: ringere, men Rasmus svarede at hand wilde self beholde baade haarset og det, og der paa annam/m/ede hand Haarset, og som hand {icke} fuld kom/m/elig viste at Haarset hafde føll, saa formodede og paastod hand at Rasmus ej allene bør betalle ham de Resterende 3 Mrk:  [men] end og at beholde Haarset, saa som det ha/nnem/ eftter dend dag ej meere wedkom, og ej heller det ville Videre i modtage, hvor fore Haarset siden har gaaen paa sin Egen Risico, og ej vedkom/m/er ha/nnem/ at tilsvare enten det kom/m/er till skade eller ej,

  Rasmus vedstod alt hvis Peder om Haarses Kiøb haver berettet, men som hand 5 dage der eftter solte sam/m/e Haars till Anders Skoge for penge 6 rdr: 5 Mrk: 4 s:  og det ogsaa fordj det hafde Føll  saa formente hand i lige maade at vere frj for tiltalle, og om saa er at Haarset ej hafde Føl  saa paastod hand  om Haarset ike bliver Anders Skoge tildømbt, at Peder da maatte igientage Haarset, og svare ham hvis penge hand hos hannem har oppebaaret,  forklarede ellers at Anders Skoge tilbød ham i lige maade penge for sam/m/e aarsage, Men Rasmus ogsaa begierede af Anders Skoge, at saa frembt at vilde overlade Føllet till ham  saa vilde hand selge ham Haarset for 6 rdr:  men Anders Skoge vilde ike, men kiøbte Haarset tillige med Føllet, paastod og der hos at

 

1713: 204

 

Anders Skoge maatte til findes at betalle ham hvis penge der fore endnu Resterer  tillige med omkostning,

  Anders Skoge forklarede at alt hvis Rasmus Løvig i saa fald har berettet  ogsaa er sanden, men som Haarset ej hafde Føl  formodede hand at Kiøbet ej kand holdes, men at Rasmus bør annam/m/e sit Haars  og igien levere ham hvis som der paa er oppebaaret  tillige med omkostning,

  Peder Gielmervig erbød sig at vill giøre sin Eed, at hand icke Rettere ved end at Haarset hafde Føll da hand det till Rasmus bort solte, og formente der fore at Haarset ha/nnem/ bør til høre, begierede at Anders Skoge bør bevise at Haarset ej Folede!! (Følede/Føllede) i medens dend var hos ham,  men Anders Skoge forklarede at straxst eftter hand kiøbte det  hafde hand Haarset ind till SæfverEide  og gick det i deres Mark till eftter Olsdags tider  men om Haarset der har follet!! (føllet) og bort kast sit Føll  kom/m/er hand ej Ved, men \ej/ forstod hand andet end Haarset hafde Føll da hand det solte,

  Rasmus Løvig erbød sig at giøre sin Eed at Haarset kom i sam/m/e tilstand fra ham som det kom till ham, men enten Haarset hafde føll eller ej  ved hand icke, men ej rettere kunde hand see end Haarset hafde Føll,

  Anders Skoge her til svarede at hand icke weed till wesse endten Haarset hafde Føll eller ej  men indted føll hafver hand seet

  Halvor SæfverEide  som og var tilstede  forklarede at haarset gick udj hans Mark, men aldrig har fornamet at Haarset Føllede saa lenge hun var der, men icke kunde giøre sin Eed enten

 

1713: 204b

 

Haarset hafde Føll eller ej,  widere viste hand ej der om at forklare,

  Peder Gielmervig eftter sin Egen tilbydelse aflagde sin Eed for Retten at hand ej andet er vidende  icke heller var andet vidende  end jo det solte Haars som Rasmus Løvig \af/ han/nem/ kiøbte  jo baade var med og hafde Føl da hand det leverede, og der hos saag at Føllet spente i Moderens lif, hvor fore hand atter paastod at vere frj for Rasmus Løvigens tiltalle,  saa og formodede at Rasmus bør betalle ham de Resterende 3 Mrk:  og anseeis fordj hand har uden Loug og Dom kiørt Haarset paa ha/nnem/

  Rasmus Løvig eftter sin tilbydelse aflagde sin Eed for Retten at det Haars som hand kiøbte af Peder Gilmervig  kom i sam/m/e tilstand saa god fra ham som hand det annamede, og at hand ej heller Rettere ved end Haarset hafde Føl, da hand det till Anders Skoge leverede,  paastod der fore hand bør vere frj for Anders Skoges tiltale  og at Anders Skoge bør betalle ha/nnem/ hvis paa Haarset endnu Resterer, tillige med omkostning,

  Anders Skoge eftter sin tilbydelse aflagde sin Eed for Retten at det Haars hand kiøbte hos Rasmus  som først kom fra Perder Gielmervig  icke med hans vidende hafde noget Føll, og at hand icke der till noget haver fornom/m/et, og paastod der fore at Rasmus Løvig bør annam/m/e sit Haars til bage, og betale ham igien de penge hand hos ha/nnem/ for Haarset har oppebaaret,

  hvor om alle Parter war Dom begierende, og ej Videre hafde i Retten at proponere,

Afsagt,

Eftterdj Peder Gielmervig har solt et Haars till Rasmus Løvig for penge 6 rdr:  hvor paa er betalt

 

1713: 205

 

5 rdr: 3 Mrk:  og Ved Eed testerit at Haarset  da hand det solte og till Rasmus leverede, {ej} eftter hans siun ej kunde andet see eller fornehme end at Haarset da hafde Føll, og saag at {Haarset} Føllet spente i Haarset,  Rasmus Løvig ogsaa for Retten har aflagt sin Eed at Haarset blef leveret till Anders Skoge, i sam/m/e tilstand som hand det af Peder kiøbte {og leverede}   Anders Skoge der eftter har aflagt sin Eed at hand icke er Vitterligt at Haarset  siden det kom i hans wære  har haftt noget Føll  og at det siden har gaaen en lang tid i SæfverEides Mark  og ej i ald dend tid till noget Føll fornom/m/et, da eftter dj at Haarset fra Kaarsmøsse tider till Ste: Ollai tider har gaaet udj en Mark  hvor dend ingen tilsiun hafde  saa ingen kand sige till Vesse noget Føel at hafve til fornom/m/et  saa afsiges for Rett at eftterdj Haarset som paastefnes ej har gaaen paa de steder hvor {Mand} nogen till Visse kand bevise at Haarset icke hafde Føl, saa beholder Anders Skoge Haarset  og som Rasmus Løvig ej kand bevise At Anders Skoge nu er stefnt, for de Resterende pengers betalling, saa søger {hand} Rasmus ha/nnem/ der fore till sit werne ting, men Rasmus bør inden 15ten dage at betale till Peder Gielmervig de paa Haarset Resterende halfve Rdr: under excecution eftter Lougen,  omkostningen ophæfves paa alle sider,

 

Mari Tors datter  til holdende paa indre TongesVig  hafde ladet stefne Jon Nielsen Frette  ogsaa boende

 

1713: 205b

 

i Tongesvig, fordj hand skall have skielt hende paa hendes ære, formodede at hand der fore bør lide og undgielde,   hafde og ladet stefne till Vidne Siur Olsen  tiener hos Jon Tungesvig  og Ingerj Chrestens datter  tiener sam/m/e stedtz,

  parterne møtte paa begge sider, og [Jon] negtede at have skieldt hende, begierede at det ha/nnem/ maatte over bevises,

  Siur Olsen møtte  men ej Ingerj Chrestens datter,

  Siur Olsen eftter giorte Eed vidnede at nest avigte Som/m/er i slaatten  da hørte hand at Ingerj sagde, {at} til Marj at de ville gaa ud at bære Raa høy, og da dette skeede, da svarede Jon  i dag skall de Rage, men i Morgen skall de bære høy, og de gik i Marken till at bære høy, hvilket de giorde i 3 dage, men Marj vilde icke i desse dage gaa hiem om aftten at faa Mad, hvor over Jon blef wred, og der eftter  som hun kom hiem, da kom de i ord sam/m/en for dj at Marj ej vilde gaa hiem, da hørte hand at Jon kalde hende en sladder taske,  Videre viste hand ike at vidne,

  Erik Furdal {og} hiemlede Ved Eed at Ingerj louglig var stefnt til Vidne i den/n/e Sag, men Niels Svindland  som var med ha/nnem/  møtte icke,  hvor fore Sagen till neste ting beroer, at widnet kand møde,  og som Marj beraabte sig endnu paa en qvinde Ved Nafn Ane Knuds datter  som nu ej er stefnt eller tilstede  saa will {de} hun og louglig stefnes, og skall da gaaes i Sagen hvis Rett er,

 

Jon Dallen og Siur Wiig blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin Lougrettes Eed,

 

Halvor SæfverEide, Siur Skrom/m/e  Jon Nielsen Frette og Jon Nielsen Milge  begge paa TungesVig,  Johanes Tielflaat, Svend Nes, Abraham Tielle og Tom/m/es ibd:  blef befallet {at} nest leden aar Retten at betiene,

 

1713: 206

 

 

Der eftter blef antagen de 12 Lougrettes Mend som Dagskatten skulle ligne, Nemblig  6 af de beste  saa som  Erick Furdall, Jon Nielsen Frette, Lars Teigland, Erick Wicke, Olle Larsen ibd:   de andre 6 ere desse, Steen Ebne, Siur Molnes, Olle Svindland, Wier Fiære, Godskalck Waagen, Lars Øfstebøe, \og/ Siur Skrom/m/e  hvilke alle tillige en hver for sig aflagde sin Lougrettes Eed at de Rettferdelig skulle ligne dagskatten, hvor paa det blef fore tagen og fuldEndet,

 

 

 

Dend 9 Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Silde for Etne skibredes Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Zacarias Silde  med eftterskrefne Lougrett, Tollef Skieldal, Hans ibd:  Olle Lars: Stølle, Torbiørn og Johanes ibd:  Mogens Steene, Lars Nesse og Olle Waee, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publicerit de Kongl: breve og Forordninger som for hen findes Specificerede

 

Publicerit Helvig Ellisabet  Sl: Hr: Hans Kampstrups  hendes udgifne bøxsel seddel till Madtz Berge paa ½ Løb og 6 Mrk: Sm: i gaarden Berge  dat: 24 Julij 1713:

 

Publicerit Sl: Hr: Hans Kampstrups udstede bøxsel seddel till Sifver Tormosen paa 1 Løb Sm: i gaarden Floketvet, dat: 2 8br: 1712.

 

Olle Udstuen hafde ladet stefne Halvor Wee formedelst hand icke vill giere en gierdes gaard mellem Udstuen og Wee, formodede at hand ej allene bør till Kiendes Jerdesgaarden at giere, men end og betalle denne prosses omkostning

 

1713: 206b

 

  Halvor Wee blef paaraabt men ej møtte, ej heller nogen paa hans Veigne,

  Skafferen Aanund Tostensen forklarede at hand tillige med Baar Eickenes, louglig stefnede Halvor Wee, men Baar Eickenes war ej til stede,  hvor fore Halvor Wee paalegges till neste ting at møde,

 

Knud Frettes Søn Halvor Knudsen hafde ladet stefne Lars Aslacksen  till huus paa Qvam/m/e  for medelst hand skall have skielt ha/nnem/ paa hans ære  med formoding hand der fore bør lide og undgielde, og betale omkostning,

  bemelte Lars Aslacksen hafde Contra Citerit Halvor Knudsen fordj hand skall have skieldet hannem for en Katte ruppe,   till Vidne haver Halvor Knudsen ladet stefne Niels Grindem og Niels Nielsen Frette,  og møtte Niels Grendem, men ej Niels Frette,   Lars Aslacksen beraabte sig paa sine Vidner  som er Niels Frette og Niels Lien, hvilcke hand nu ej kunde faa Stefnet, fordj tiden war saa kort for tinget,   ingen Stefnevidner vare til stede som Stefnemaalet skulle afhiemle, hvor fore med denne Sag till Videre stefnemaal beroer.

 

Olle Udstuen hafde ladet stefne Helga!! og Niels Grindem for medelst de skall have sønderslaget en baad  hannem till hørende, med formoding de det bør betalle,

  Niels og Helga!! Grindem møtte icke, ej heller nogen paa deris Veigne,

  Aanund skaffer og Even Grindem hiemlede Ved Eed at de de!! indstefnte louglig her om har indCiterit,  hvor fore Helge og Niels Grindem paalegges till neste ting at møde,

 

Sirj Ellings datter har ladet stefne Peder Ram/m/e for Resterende Løn eftter afreigning nu for Retten  7 Mrk: 10 s:  med formoding hand det bør betale,

 

1713: 207

 

  Peder Ram/m/e møtte og vedstod at vere hende saa meget skyldig, men forklarede at hun gik u-louglig af hans tieniste  med Videre ord de/nnem/ mellem falt,  saa blef Rasmus Løvig  hos hvem tøsen nu tiener  med Peder Ram/m/e saaledes forEenit at hand inden 15ten dage skulle betalle till bemelte tienistetøs 4 Mrk: danske, hvor i mod alle pretentioner mellem dem skulle vere ophæfvet, hvor paa de for retten ragte hver andre deris hender, og bør Peder Ram/m/e sam/m/e sin godvillig forpligt at eftter kom/m/e under excecution eftter Lougen,

 

Olle Grønstad og Tollef Sande blef befallet at Reise till Loug tinget at aflegge sin LougrettesEed,

 

Lars Nesse, Haldor Haaland, Erick Winie, Rasmus Frette, Samuel Flaatte, Haldor Haaheim, Tor Ramsvig og Peder Ram/m/e, blef udnefnt till kommende aar Retten at betiene,

 

der eftter blef de 12 Mend udnefnte som tillige med dagskatten skulle ligne  saa som  de 6 beste  nemblig  Tor Ramsvig, Olle Stølle  Lars Nesse, Torbiørn Stølle, Mogens Steene og Jacob Tesdal,   de andre 6:  Lars On/n/esteen, Haacken Ryg, Aslack ibd:  Olle Wae, Hans Skieldal og Tollef Skieldal, hvilcke en hver for sig aflagde deris Eed, Rettferdelig at skulle ligne, hvilke og saaledes blef begynt og fuldendet,

 

 

 

Dend 10: Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa KillisVig for Fielbergs Skibredes Almue  {dend} ofver verende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Lars Killisvig  med eftterskrefne Lougrett, Lensmanden i Steen Houges sted, Anders Giærevig, Colben Berge, Ingemon Dueland, Johanes Wacke, Knud Wieland, Johanes Lunde, og Rasmus Wacke, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publicerit de Kongl: breve og Forordninger som for hen findes indført,

 

1713: 207b

 

 

Publicerit Tollef Paalsen Eies udstede skiøde till Orm Siursen Eie, paa 1 Løb Sm: med bøxsel i gaarden Eie  dat: 9de Novembr: 1713:

 

Publicerit Tollack Olsen Arnevig  hans udgifne skiøde till hans Datter Mand Svend Siursen Udbiue paa 2 pd: 19 1/16 Mrk: Sm: med bøxsel i dend gaard Arnevig  tillige med helten i dend paa gaarden bestaaende Soug, grund og Stem (Stemme), i mod penge for hver Mrk:  4 Mrk: danske,  self eier hand paa sin Huustrues Dorette Tollacks datters Veigne 18 7/12 Mrk: Sm: med bøxsel, saa han nu er Eiende i bemelte gaard Arnevig 1 Løb 13 31/48 Mrk: Sm: med bøxsel, dat: 7de Novembr: 1713:

 

Der eftter blef de 12 Mend udnefnt som eftter dend ordre om dagskatten blef udnefnt, saa som de 6 beste  Svend Siursen Udbiue, Tosten Øfrebøe, Olle Øfrebøe, Peder Udbiue, Madtz Stangeland og Johanes N: Lunde,   de 6 Ringere  Chresten Tindeland, Johanes Wacke  Colben Berge  Knud Wieland, Ingemon Dueland og Lars Killisvig  hvilcke Mend en hver for sig aflagde deris Eed, at ville ligne dend alle Naadigste paabudne dagskatt, eftter  en hvers efne, Raad og Næring, hvor eftter dagskattens ligning blef fore tagen og fuldEndet,

 

Der eftter frem kom for Retten dend Dannemand Peder Colbensen Udbiue, og paa sin broder Harald Colbensens Veigne tillspurte dend ganske Almue paa Tinget, særlig de gode Mend som boer udj hans Naboelag, Nemblig opsiderne paa Bioe, Tindeland, Aasbøe, og alle dem som boer udj Borgen, om de icke Vitterlig er, at en Koe  Fielbergs Kierke tilhørende, hvilcke og var paa Leie hos Jon Eickaasen, nest avigte Som/m/er et aar siden Ste: Hans dags tider, icke af Siugdom og Svaghed bort døde, og at ingen Menisker i des død var aarsage, I formoding, at sam/m/e Koe hannem

 

1713: 208

 

icke paa først komende Kierke Regenskab till betalling, udgiftt eller forsøm/m/else skulle til reignes,  bad der fore Almuen, at der om vill give deris sandferdige forklaring,

  Almuen over alt der till svarede at de nocksom Vitterligt er, at denne Koe  Fielbergs Kierke tilhørende  som hos Jon Eickaasen var paa Leie, det aar 1712: Ved Ste: Hans dags tider bort døde,  de ved og, at sam/m/e Koe ej for nogen Meniskes wanagts skyld bort døde, men Koen i lang tid var svag, saa at dend tørkedes bort, og omsider eftter mange brugte Raad, paa Marken af sig self og sin Siugdom bortdøde, saa de icke Rettere veed end at Koen af Lungesot bort døde, Thj da Koen blef siug, har de icke forsømbt at bruge hvad Raad optenckes kunde, men alt forgiefves,

  Dette begierede Peder Udbiue at maatte indføris og ha/nnem/ af Retten beskrefven meddeelis  som hannem ej kunde negtes,

 

Ellias Wieland og Siur Wake blef befallet at Reise till Loug tinget at aflegge deris Lougres!! (Lougrettes) Eed,

 

Tøris Ramsøe, Erick Houge, Ingebregt Dallen  Svend Siursen, Svend Ifversen, Siur Svendsen  Harald og Peder Udbiue, blef beskicket till kommende aar Retten at betiene,

 

 

 

Dend 13 Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Eidtzvaag for Fiære skibredes Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Tollef Hougland  med eftterskrefne Lougrett, Jacob Nesse, Aagier Eileraas, Jacob Hoepe, Anders ibd:  Olle Houckaas, Knud Ervesvaag, Olle Førde og Elling Tvetteskog  sambt Almue fleere som tinget søgte

 

1713: 208b

 

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt

 

Publicerit de Kongl: breve og Forordninger som for hen findes Specificerede

 

Publicerit welbr: Jørgen Schiel Due till Synderschou  deris Kongl: May: Estatz Raad og Ambtmand over Dueholm, Ørum og Westervigs Ambter  hans udgivne skiøde till Chresten Heningsen Smidt paa helten af Fiære skibredes tiende  dat: 7: Septembr: 1700:

  her for uden advarede Monss: Torben Larsen dend ganske Almue i Fiære skibrede, at de eftter dags ej meere till obr: Lieut: Montagnie Lillienschiold  som dend anden halfve deel er eiende  end helten, saa frembt de icke  om de her i mod giør, vill betalle det op igien till Lougmanden i Stavanger  welEdle Hening Friman, som dend halfve part som skiødet om formelder  nu er eiende,  hvilke hand begierede i protocholen maatte indføris  han/n/em i frem tiden till eftter rettning.

 

Anders Westvig hafde ladet stefne Axsell Molbrecke fordj hand skall hafve taget sin Søn Rasmus Axselsen fra ha/nnem/  som hafde fested {ha..} i tieniste hos ha/nnem/  der fore at lide eftter Lougen   hafde og ladet stefne bemelte hans Søn Rasmus for sam/m/e aarsage,

  Axsel Mulbreke møtte icke  ej heller hans søn Rasmus,  Men Jacob Nesse forklarede at Axsel Mulbreke ej kunde møde paa denne tid  saa som hand ilde hafde brøt sin Foed, hvor fore hand begierede at Sagen maatte beroe till neste

 

1713: 209

 

ting,

  Lensmanden Tollef Hougland og skafferen Størkor Wihofde hiemlede ved Eed at de begge  saa Vell Faderen som Søn/n/en  louglig var stefnt  hvor fore de/nnem/ begge paalegges till neste ting at møde

 

Der eftter blef foretagen dagskattens ligning  og der till antagen eftterskrefne Mend, saa som først de 6 af de Formuendes  saa som  Torgier Eilleraas  Jacob Nesse, Olle Eitzvaag, Knud Ervesvaag  Olle Førde og Jacob Hoepe,   de andre 6 Mindre formuende ere  Hans Fagerland, Aarstein Lier, Rasmus Førde, Anders Hoepe  Olle Houckaas og Elling Tvetteskog, hvilke alle en hver for sig for Retten aflagde sin Eed, Retferdelig  uden nogen persons anseelse  dend aller Naadigste dagskatt at vilde og skulde ligne, hvor eftter taxationen blef fore tagen og fuldendet,

 

Publicerit Hr: \Anders/ Elliassens udstede bøxselseddel till Niels Torkildsen paa 1 Løb Sm:  1 Hud og 1 Vog Koren i dend gaard Wiig, dat: 3: Novembr: 1713:

 

Tollef Hougland og Hans Fiøn!! (Fion) blef befalet at Reise till Loug tinget at aflegge sin Lougrettes Eed,

 

Olle Bue, Halvor Kind, Olle Embeland, Aanund ibd:  Johanes Eikeland, Hans Hansen Fagerland og Olle Sørensen ibd:  blef udnefnt till kom/m/ende aar Retten at betiene

 

Dend Sag i mellem Tomes Kiernaglen, Johanes Wiig og Lars Røgenes, Contra Gunder Ove, blef nu atter paaraabt, men ingen af parterne  undtagende Tomes Kiernaglen møtte, og det formedelst dette meget slem/m/e og haarde weirlig

 

1713: 209b

 

som nu indfalt, hvilcke foraarsagede at ingen  og ej dend 3de part af Almuen møtte, hvor fore Sagen till neste ting beroer

 

 

 

Dend 14: Novembr: blef holden almindelig Høste ting paa Bielland for Føyens skibredes Almue  oververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen  med eftterskrefne Lougrett, Næll Hysingstad, Olle Alsvog  Chresten Hisken, Tosten Alsvaag, Niels Følckesnes, Aarstein Mælland, Jacob Folgerøen, og Rasmus Eenver  sambt Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt

 

Publicerit de Kongl: breve og Forordninger som for hen findes Specificerede,

 

Publicerit Endre Nielsen  boende i Bergen  hans udgifne skiøde till Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen paa dend gaard Lunde her paa Storøen  skylder i aarlig Landskyld med bøxsell 2 pd: 17 ½ Mrk: Sm:  som Erick Lunde beboer, dat: Bergen d: 18 Junj 1713:

 

Publicerit Hr: Lougmand Frimands udgifne skiøde till Monss: Torben Larsen paa dend gaard Petterteigen {paa}  skylder aarlig udj Landskyld med bøxsell ½ Løb Sm:   sambt og Nordstocken med bøxsel  skylder aarlig 18 Mrk: Sm:  dat: 12: octobr: 1712.

 

Fredrick Springpil haver ladet stefne Johanes Ørevig for Resterende Landskyld og Rettighed for 6 Mrk: Sm: i hans paaboende gaard  bemelte Ørevig  for 9{te} aar  aarlig 1 Mrk: 2 s:  tillige med forhøyning 4 ½ s: aarlig  og udj fløtings penge aarlig 11 s:  og paastod Anderas!! Kolrup paa Springpils Veigne Dom till betalling  tillige med omkostning,

  Johanes Ørevig møtte og vedstod louglig at vere Citerit  forklarede at hafve betalt ermelte og paastefnte Landskyld till Johanes Jørgensen Borger i Bergen  som ha/nnem/ gaarden har bøxslet, og formodede at om Fredrik

 

1713: 210

 

Springpil noget haver at fore!! (fordre?)  hand da bør søge ham der fore,

  Andres Kollrup indleverede Springpils meddeelte skiøde paa ermelte 6 Mrk: Sm: i Ørevigen  udgiven af Asbiørn Larsen Robbestad, dat: 8 Januarj 1704:  og ting liust den 28: Novembr: nest eftter, med formoding hand ej var u-Vidende at hand war Eiere for saa meget till gaarden,

  Johanes Ørevig wedstod at hand nok war widende at Springpil var Eier i gaarden for 6 Mrk: Sm:  men som Johanes Jørgensen Borger forsikrede ha/nnem/ at hand Landskylden burde oppeberge  og at hand skulle svare der till, saa har hand leveret ha/nnem/ penge for Landskylden, formodede der fore at vere frj for Springpils tiltalle, og formente at hand bør søge Johanes Borger der fore  som dend har oppe baaret,  indleverede der hos sin gifne bøxsel seddell af Johanes Jørgensen udgiven  dat: 27: Januarj 1703:  hvor udj findes Specificerit at Fredrik Springpil er Eiere for 6 Mrk: Sm: i gaarden,  indlagde og sin Landskyld bog  hvor udj findes anført ald Landskylden till ham at vere betalt, og det till 1711 aars udgang, formodede der fore som før at vere frj for dens betalling

  Andreas Kolrup paastod og at Fredrik Springpil ogsaa maatte til findes at nyde hos Johanes Ørevig 3de tredie tager i bemelte tid  som er aarlig 8 s:  og her om alt var Dom begierende, paastod og omkostning,

  ingen af parterne hafde Videre at proponere, hvor fore saaledes blef

afsagt

Eftterdj Fredrik Von Springpil med sit skiøde dat: 8de Januarj 1704:  som og ting liust aar!! sam/m/e aar dend 28: Novembr:  beviser, at hand er Eiere for 6 Mrk: Sm: med bøxsel i gaarden Ørevig, som dend indstefnte Johanes ibd: beboer og bruger,  Johanes \og/ self till Staar ej nogen

 

1713: 210b

 

Landskyld till Fredrik Springpil alt siden dend tid at have betalt, hand dog icke heller kand negte, jo at vere vidende at bemelte Springpil war eiere for de 6 Mrk: Smørs Landskyld, hvilket hans bøxsel seddel og giør forklaring om,  Saa Kiendes for Rett at Johanes Ørevig bør betalle dend Resterende Rettighed till Fredrik Von Springpil fra hans skiødes dato till afvigte aars udgang  som er 9 aar {aarlig}  \og/ naar oddelskatt og Rostieniste fradrages  beløber sig aarlig med sin anpart af {dend} \de/ betalte Fløttings penge 11 s:  1 Mrk: 3 s:  hvilcke giør i bemelte 9 aar tilsam/m/en 1 rdr: 4 Mrk: 9 s:  nok 3de tredie tage  hver 8 s:  er 1 Mrk: 8 s:  hvilke giør udj alt 2 rdr: 1 s:  tillige med foraarsagede omkostning 1 Mrk: 8 s:  og det inden 15ten dage under adfer eftter Lougen, og har Johanes Ørevigen der i mod sin Regres till Johanes Jørgensen Borger for sam/m/e penge, som hand best ved og kand,

 

Sl: Hr: Hans Wadbecks Encke hafde ladet stefne Hans Meehuus for Resterende Huuse penge  aarlig 4 s:  er i 5 aar 1 Mrk: 4 s:  formodede og paastod Dom till betaling

  Hans Meehuus møtte og vedstod sam/m/e gield, sagde nu ike noget der till at have,

  Bertel paastod Dom

afsagt,

som Hans Meehuus self tilstaar desse paastefnte 20 s: Huuse penge at vere skyldig, saa bør ham dem og tilllige med 12 s: omkostning inden 15ten dage betalle under adfer eftter Lougen,

 

Hans Mehuus hafde ladet stefne Preste Enken  Sl: Hans Wadbeks  for Resterende 4 rdr: som blef udlagt eftter Karen Meehuus, og da hand bøxslede gaarden blef sam/m/e penge ha/nnem/ ej gaat giort i hans bøxsell, men self maatte baade Reparere huusene, og betalle bøxsellen

  Hr: Hans Wabeks Søn Bertell Wadbek og her till svarede at desse penge har aldrig veret talt om till foren

 

1713: 211

 

hverken da Hans Mehuus bøxslede gaarden Meehuus  som nu war 4 aar nest leden waar, ej heller har hand krefvet de/nnem/ paa skifttet eftter hans Sl: Fader  Sl: Hr: Wadbek, icke heller ved hand Ringeste beskeed om desse 4 rdr:   der foruden forklarede hand, at dend sam/m/e dag skifttet stod eftter Karj Meehuus  bøxslede Hans Meehuus gaarden,  Hans Meehuus og self som arving i sam/m/e boe war tilstede paa skifttet og var vidende om aaboeden, og der fore da Vell kunde have talt om saadant, enten da hand bøxslede gaarden, som var sam/m/e dag eftter skifttet var holden, eller og siden i hans \Sl:/ Faders levende live, eller og om ike før da paa skifttet eftter hans Sl: Fader, formodede nu at hans Moder  der er en Fattig Enke  icke kand svare til noget saadant, helst eftterdj hun ej nogen bøxsel hos hos!! (Hans) Meehuus krefver, ej heller nogen Landskyld,

  Hans Meehuus formente at eftterdj desse 4 rdr: till gaardens huusers Reparation blef udlagt  hand dem og bør følge, og som hand straxst betalte sin bøxsell  saa mente hand at dend Sl: Mand hafde korted det i sin Landskyld, kunde dog ej negte, at jo dend tid og ej siden var talt om sam/m/e penge, ej heller krefvede ham dem paa skifttet, men som hand nu hører at en anden Prest er beskiket, saa mente hand at see sig fore at sam/m/e prest ej skulle protestere paa aaboeden, og der fore har hand veret aarsaget at stefne,

  Bertell Wadbek der til svarede, at aldrig kand Hans Meehuus gaat giøre at sam/m/e penge Rester, men da hand bøxslede gaarden  blef og om sam/m/e penge afhandlet,

  ingen af parterne hafde Videre at proponere  hvor fore i Sagen blef saaledes

afsagt

 

1713: 211b

 

Hans Meehuus haver bøxslet gaarden Meehuus sam/m/e dag skifttet stod paa Meehuus eftter Karj ibd:  og da var vidende som en arving i bemelte boe om huuserne brøstfeldighed, og des Aaboed som da paa skifttet blef giort udleg fore,  ald bøxsellen har hand betalt till dend Sl: Mand Hr: Hans Wadbek,  i ligemaade har hand af klare\re/t ald \dend/ af gaarden gaaende Landskyld og Rettighed, i ald dend tid hand gaarden brugt haver,  har og nu i 6 aars tid icke wed nogen Rettergang {haver} søgt dend Sl: Mand, ej heller paa skifttet da det blef holden, \noget søgt/ som endelig burde have \voren/ skeed, om \hand/ noget med Rette i saa eller andre maader hafde haftt at søge,  hand og alle tider med god Villie  uden nogen prosses eller trette  baade har betalt sin bøxsel og anden aarlig Rettighed, men nu først eftter saa lang tids forløb søger Enken  Sl: Hr: Hans Wadbeks  der fore,  Saa kand den/n/e hans pretention ej for gyldig anseeis, men Sl: Hr: Hans Wadbeks Enke bør for hans tiltalle udinden den/n/e Sag frj at vere, og bør Hans Meehuus betalle til hende i foraarsagede omkostning 12 s: inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Sl: Hr: Hans Wadbeks Enke hafde ladet stefne Judite Totland for 1 rdr: gield som Dependerer af Prouste Holing!! (Holning?) eftter deris accort paa hendes part, med formoding hun det bør betalle,

  hendes Søn Endre øfre Grindem møtte paa sin Moders Veigne og vedstod at hafve forEenet sig med dend Sl: Mand om bemelte penge  bad om Delation, saa vilde hand betalle,

  parterne blef med hin anden forEenede at hun skulle betalle desse penge inden først kom/m/ende Nytaar, hvor med de paa begge sider var benøyet.

 

1713: 212

 

 

Hans Meehuus hafde ladet stefne  Mads Synstabøe for dj hand skall have ladet kom/m/e en deel Fisk i sit huus till forvaring, som en tøs der tiente hos Hans Meehuus Ved Nafn Marite Hans datter hafde staalet fra ham  der fore at vere anseet,  hafde og ladet stefne bemelte tøs till wedermele og til straf for sam/m/e tyfverj,

  Madtz Synstabøe møtte {og}  saa Vell som dend indstefnte Maritte Hans datter, og vedstod Marite Hans datter at hun for meere end 1 ½ aar siden tiente hos Hans Meehus  og da som hun war nød for Hunger skyld at tage nogle smaa fisker  nemblig 2 eller 3:  saa bar hun dem till Synstabøe  og alle Folkene u-avidende hiemte dem i en Staburs svalle,

  Madtz Synstabøe møtte og, forklarede at for 2 aar siden er det passerit  at den/n/e tøs hafde taget den/n/e Fisk fra hendes huusbonde Hans Meehuus, og boret!! (baaret) dend bort i hans Staburs Svale og lagt dend der, og eftter nogle dagers forløb tog hun dem igien og bar dem bort,  dette alt sam/m/en war sked for 2 aar siden, og Hans Meehus viste det alt sam/m/en, og om hand noget i saa fald hafde paa ha/nnem/ at sige  kunde hand straxst have søgt ham der fore,  paastod widere, at eftterdj Hans Meehuus nu stefner ha/nnem/ for saadan Sag  hand da der fore bør anseeis till straf  og hand at blive Kiendt frj for saadan u-tilbørlig tilleg,

  eftter lang mellem handling blefve Hans Meehuus med Madtz Synstabøe forEenede, Hans Meehuus bad Madtz om forladelse  og sagde sig indted at vide med hannem uden alt hvis ærligt er, og der med eftterlod Madtz hvis hand hos Hans Meehuus kunde pretendere,

  hvad sig Tøsen Marite Hans datter angaar  eftterlod hand i lige maade, hvor med Sagen mellem de/nnem/ i mellem sig self blef ophæfvet, allene Madtz be-

 

1713: 212b

 

gierede en afsigt, i henseende till hans frihed og æres Consservation, hvor fore der om saaledes blef

afsagt

Hans Meehuus, som hafver stefnt Madtz Synstabøe her for Retten for en deel Fisk det qvindfolk Marite Hans datter for 2 aars tide siden skall have baaren i hans huus, sam/m/e Sag er nu saaledes i mellem parterne afhandlet, at Hans siger sig icke at have haftt skiel at stefne Madtz Synstabøe for saadan Handling, {med} men bad Madtz for sam/m/e aarsage icke at ville tenke der paa, hvor med Madtz var tilfredtz og fornøyet, og de paa begge sider gafve hin anden deris hender, eftter dags at ville vere Venner   Saa bliver sam/m/e Sag ogsaa af ingen Verdj, og bør Madtz Synstabøe at vere frj for ald eftter talle og Mistanke i den/n/e Sag, saa at sam/m/e stefnemaal ej skall kom/m/e ha/nnem/ eller hans huus till nogen æres forkleining,  omkostningen ophefves paa begge sider

 

Hans Meehuus hafde ladet stefne Sirj Synstabøe for skields ord paa hans qvinde Karj Jacobus d: Piil, der fore at lide eftter Lougen,   hafde og ladet stefne till Vidne Jon Axselsen  tiener Kasper Synstabøe Vaagen  saa og Jon Gundersen Nortun, Niels og Peder ibd:  Elj Jons datter  till huus paa Synstabøe, og Ingebor Axsels datter Gietung,

  Madtz Synstabøe møtte tillige med sin Søster Sirj Synstabøe, og negtede ganske indted at have talt Hans Meehuuses qvinde till wanære, begierede at det maatte hende over bevises

  Jon Axselsen Synstabøe waagen eftter giorte Eed vidnede at nestleden aar da Kornet blef indhøsted  stod hand paa Ageren paa Synstabøe, og som hand hørte at der var skienderj

 

1713: 213

 

i mellem Folkene paa ageren  gik hand der hen og vilde høre hvad paa ferde var, \og/ da hand kom der hen, hørde hand at der var trette i mellem Karj Meehuus og Sirj Synstabøe om [en] deel smaler, som skulle have voren gaaet over dend andens bøe, da sagde Karj till Sirj  du est en Landstryger Tæfve, og en alle Mands Hore, og der for uden kaldede Madtz Synstabøes Koene en Pulver Hex og en turre skraa, og der med tog Karj op sin Spade som hun hafde paa ageren, og truede Sirj Synstabøe  men ej saag hun slog hende,  ellers viste hand ike meere at vidne,

  Madtz Synstabøe hafde Contra Citerit Hans Meehus i den/n/e Sag for adskillige ord og skiels maal {af} som Hanses qvinde har talt mod hans qvinde og hans Søster Sirj,

  Peder Nortun eftter giorte Eed vidnede at nest leden Høst da de tog deris Koren i huus, da stod hand og terskede  og Madtz kom till ha/nnem/ og Niels Nortun, og bad gaa med sig till Meehuus,  de spurte hvad hand vilde der, hand svarede  ieg vill ikun talle med Hans Meehuusis qvinde et par ord, og de gick med der hen  og Moses!! (Mases/Madtzes) Søn Bent fulde med, og da de kom i stuen hos Hans Meehuus, da sad hans!! (Hans) og hans qvinde og fik Mad, da tilspurte Madtz Karj om hun vilde staa ved sine ord som hun har talt i dag om hans qvinde og hans Søster Sirj,  Karj svarede der till at hun har ike talt noget om De/nnem/  da svarede Bent Madtzen, jo  du har kaldet min Moder for en skielm,  da svarede hun  du skall have løyet som en skielm, og der hos sagde at Madtz war en Fuxsvanser

  Jon Nortun eftter giorte Eed vidnede at hand sam/m/e tid som dette skielderj skiede  stod paa sin laave og terskeede, og hand hørte et stort skienderj paa ageren, og hand gik ud, og saag at Hans Meehuus gik fra Karj Meehuus og Sirj Synstabøe,  Videre viste hand ike at vidne,

 

1713: 213b

 

  Elj Jons datter og Ingebor Axsels datter møtte ike  men Hans Meehuus forklarede at Elj Jons datter icke kand vidne andet end allene saag at Hans gick fra dem af ageren, og ej Videre,

  ellers begierede parterne at med Sagen nu maatte faa endskab, saa som Hans wedstod hvis talt er, forklarede at ordene er talt af hans qvinde udj en øfver flødig hastighed  hvilket hun siden fortryder, og bad der fore paa hendes Veigne om forladelse,

  Madtz var her med paa sin qvindes Veigne fornøyet  allene begierede Dom at vere frj for saadan paasagn  og paastod omkostning,

afsagt

Eftterdj Parterne paa begge sider er Dom begierende uden Videre opsettelse, alt fordj saadan deris mellem werende stridigheder kunde faa en Ende, Saa afsiges i den/n/e Sag saaledes, Hans Meehuus til deels tilstaar at hans qvinde Karj Jocombs datter Piil har i sin hastmodighed talt en deel ord till Madtz Synstabøes qvinde og Sirj Synstabøe, hvilke hendes ære og lempe for nær er anrørende, en deel ogsaa hende med Vidne ofver bevises,  Hans Meehuus og nu her for Retten har bedet Madtz Synstabøe og hans Søsterj!! Sirj Sønstabøe for saadan aarsage om forladelse, siger ike i nogen maade andet med de/nnem/ begge  enten Madtz Self, hans qvinde  eller Madtz Synstabøes Søster andet at vide end alt det som ærligt er, og det sam/m/e bekreftter  og Rekte sin haand fra sig baade till Madtz self og hans Søster, i forhaabning de der med skulle vere fornøyet, hvilket Madtz ike ville imodtage, allene paastaar at hand tillige med huustru og Søster bør vere ærlige og for saadane paasagn og unde ord og tilleg frj Kiendt,  Saa afsiges i den/n/e Sag saaledes, at eftterdj {Madtz} Hans Meehus offentlig for Retten har vedstaaen og frj villig bekiender at hvad ord hans qvinde har tallet, ikun

 

1713: 214

 

er skeed af u-besindig hastighed, og hun till saadane ord og talle ej har haftt nogen skiell eller føye, og der fore bedet at Madtz ha/nnem/ ej saadane ord ville Regne till unde, Saa bør og hvis ord som Karj Meehuus om Madtz Synstabøe self, hans qvinde eller Søster Sirj, talt haver  icke at vere af nogen Verdj, og bør sam/m/e ord ej at kom/m/e nogen af de/nnem/ till Ringeste æris forkleining, enten paa de/nnem/ eller deris gode Nafn og Røgte, men ordene at vere som u-talte i alle maader, og bør Hans Meehuus at give de/nnem/ sambtlig i foraarsagede omkostning 2 Mrk: 8 s:  og det inden 15ten dage under excecution eftter Lougen, og som parterne self godvillig har indgaaet for Retten at dend som eftterdags giver aarsage till widere saadan Clam/m/erj eller lader sig finde i saadan skelderj, bør for uden widere straf, ogsaa at give till de Fattige i sognet 3 Voger Meel, saa bør og saadan deris forligelse at holdes, og dend som sig Videre i saa fald lader finde  sam/m/e Meel till Fattige at betalle, under adfer eftter hvis da Kiendes kand,

 

Arne Notteland har ladet Citere Elling Grønaas for en part i Skaattingens Laxsevaag  som Elling i lang tid brugt haver, med formoding at hand bør betalle ha/nnem/ for saa vit hand der udj eier  aarlig Landslot, eller og overlevere Laxsevogen ha/nnem/ till brugs saa lenge hand dend er Eiende,

  Elling Grønaas møtte ike  ej heller nogen paa hans Veigne

  Lensmanden og skafferen Jens Notteland hiemlede at hand louglig er Citerit, men som Manden i midlertid Ved døden er afgangen  saa møder Enken den/n/e sinde ike  hvor fore Sagen beroer till neste ting

 

Dend opsatte Sag i mellem Olle Staveland og Matis Sortland

 

1713: 214b

 

Contra Hans Meehuus og Jon Nortun om det skud Hagl  som fra forige ting til nu blef optagen, og møtte nu begge  baade Hans Meehuus og Jon Nortun, till Sagen at svare, og forklarede baade Hans Meehuus og Jon Nortun at de var Loser paa et skib som laag i Rønnesund(?)  og paa sam/m/e skib var og en borger af Bergen Ved Nafn Albregt Nevermand, og en dag begierede sam/m/e Albregt Nefvermand at hand vilde Roe ud paa skytterj eftter fugl, og de foer med ha/nnem/  og tillige med ha/nnem/ styre Manden paa skibet, som de ike hved hvad hand heder, og som de kom ud i øyerne, da kom en baad Roende  hvor paa desse 2de Mend var  Nemblig {Hans Meehuus og Hans} Olle Staveland og Matias Sortland, og de bad dem at de vilde Roe till sam/m/e baad  saa som de vilde kiøbe dem en Ret fisk, men de Rode fra dem, og skipperen sagde till Styremanden  skrem dem med et skud, og styre Manden skiød, men enten hand skiød langt fra eller nær hos dem  ved {hand} de icke, hvor paa de gierne vill aflegge deris Eed,

  Olle Staveland og Matis Sortland formente at som de Roede eftter dem og skiød, de da og bør svare der til,

afsagt,

eftterdj at Albregt Nevermand i Bergen beskyldes for dette skud, saa beroer med Sagen till hand louglig stefnt vorder, og skall da gaaes i Sagen hvis ret er.

 

Hans Kiegse hafde ladet stefne Roal Eegeland formedelst hand med ha/nnem/ skall have fanget en qveite, og Roal tog ald qveiten og inted vilde betale enten af qveiten eller nogen betalling, formodede der fore at Roal bør ……..  (her var det visst ikkje meir i denne saka)

 

Willum Øckelands waagen hafde ladet for Retten indkalde Chrestopher Habbestad, Mons Siøvold, Olle ibd;  og Anders Larsen Nesse, Tosten Økeland, Jon Økeland, till at forklare om hand nu i 2de aars tid har brugt Ringeste Handling enten udj en eller anden maade,  till spurte og den ganske Almue paa tinget om de andet kand sige end at hand bruger

 

1713: 215

 

ingen handling,

  Almuen svarede at de ved  og mange gang har erfaret  at Willum Øckelands Vaagen nu i toe aars tid ike har brugt nogen handling, tj mange af de/nnem/ har kom/m/et till ha/nnem/ i den/n/e bemelte tid, og hand ej har haftt at selge enten taabak, Salt eller nogen anden ware,  hans Naboer  desse for benefnte Mend  svarede serlig her till, at de nok weed Eed kand testere at Willum nu i toe aars tid ike har brugt Ringeste handling  hvilke de weed Eed kand [og] vill testere,  hvor paa Willum Øckelands Vaagen war tings Vidne begierende,

 

Hr: Falcker Smidt paa Egne og sin werFader Hr: Jonas Olsens Veigne haver ladet stefne Knud Ifversen paa Sørhuglen for at levere till bagers dend bøxsell paa Huglen som \hand/ eftter forige og der om giorte forEening bør fra sig legge, med widere som sam/m/e Contract indeholder

  Knud Iversen blef paaraabt men ej møtte, ej heller nogen paa hans Veigne,

  Lensmanden Næll Hysingstad hiemlede Ved Eed at hand tillige med Olle øfre Rom/m/etvet louglig haver Citerit Knud Iversen i den/n/e Sag, og at de tallede sam/m/e gang med Knud Iversens Kone,  hvor fore hannem paalegges till neste ting at møde,

 

Dend Sag i mellem Jon Ertzland og opsiderne paa Halderager, for dend paastefnte skougehugster i Ertzlands skoug,  begge Mendene møtte  Nemblig Jon Pedersen og Jon Helgesen  møtte og vedstod at have hugget i skougen 8 trær  hver 4 støker,  blef forEenede med Jon Ertzland at skulle give ha/nnem/ for desse 8 trer 4 Mrk: danske, og udj omkostning 1 Mrk: danske,  hvor ved de paa alle sider vare Vell tilfredtz og fornøyede, og bør de sam/m/e deris forpligt at eftter kom/m/e inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Jon Ertzland hafde og ladet stefne Mattes og Teran Sortland for skouge hugster i hans Mark, med formoding de der fore bør lide eftter Lougen,

 

1713: 215b

 

  Matias og Tieran Sortland møtte og vedstod at have hugget i skougen, og bad om forladelse  laavede at tage sig vare for saadan hugster, og blef de i lige maade med Jon Ersland forEenede at de skulle give en hver for sig baade i skougeskade og omkostning 3 Mrk:  hvor med Sagen ogsaa i mellem de/nnem/ ophefves

 

Daniel Berøen og hans Søn Stephen Danielsen hafde ladet stefne Marite Hans datter for en deel ord hun skall have talt om de/nnem/  der fore at lide og undgielde eftter Lougen,   till Vidne hafde de og ladet stefne Gabriel Alsvaag, Ingebor Kaalbens datter  till huus hos Olle Alsvaag, og Olle Alsvaags qvinde {E} Ane Eriks datter,

  parterne møtte paa alle sider  saa og de 2de Vidner Gabriel Alsvaag og Inga Kaalbens datter

  Gabriel {Olsen} Alsvaag wed Eed vidnede at nestleden Som/m/er paa Alsvaag var denne Marite Hans datter der til stede, og sad udj deris Ildhuus, da hørte hand at Marite sagde at Stephen Berøen hafde nedskaaren Endre Berøen som hafde hengt sig self  og drog ham til Søes,  da svarede Ane Eriks datter der till  war du med da,  men hun svarede  war icke Fa\n/den med  saa var hun icke med, hun Miøll stopper icke alle dem som det har sagt,

  Inga Ols datter eftter giorte Eed widnede, at hun og nest avigte Som/m/er eftter Sangt Hans dag var Marite Hans datter paa Alsvaag udj Olle Alsvogs Ildhus  da sad og hun tillige med Olle Alsvogs qvinde der inde,  da fortalte Marte hvorledes Stephen Daniels: hafde ned løst Endre Berøen  som hang i sit Stabur  og drog ham till Søes  og drog skonene der af ham og kaste ham \paa/ Søen for et berg, og lod ham saa Ræcke   Olle Alsvaags qvinde spurte hende om hun var med  men hun svarede  Var icke Fanden med  saa var hun icke med,  widere ved hun ike at vidne,

  Ane Eriks datter møtte icke, men Olle  hendes Mand  forklarede at hun var svag  \og/ der fore ej den/n/e

 

1713: 216

 

sinde kunde møde,

  Marite Hans datter møtte og vedstod at hun har talt desse ord af sin daarlighed, beklagede sig at vere underlig i sit hofvet og icke ved self hvad hun siger, og dette tilfalde har hun haftt alt siden hendes Fader døde, bad om forladelse og bad gud bedre sig,   beklagede ellers sin Fattigdom og Eelendighed, lovede aldrig meere at lade sig findes i saadan daarlighed meere,

  Almuen testerede med hende at hun er et Fattigt Meniske  der ej meere er eiende end de gl: Kleder hun gaar udj

  Daniel Berøen og Stephen Danielsen paastod Dom at Marite Hans datter bør straffes for saadan løgn og paasagn

afsagt

Eftterdj at Marite {Ols} \Hans/ datter Self for Retten tillstaar, saa og med widner over bevises at hafve talt nogle graave og u-tilbørlige ord, i mod Stephen Danielsen Berøen, og hannem beskyldet for u-sandferdig gierning, hvilken hverken ha/nnem/ eller nogen anden hans lige anstaar,  Marite {Ols} \Hans/ datter og nu for Retten offentlig bekiender till saadan snak og talle ej at have haftt nogen Føye eller adgang, bad om forladelse  lovede aldrig meere sig i saadan u-tilbørlige ord at lade finde,  saa bør og saadan hendes u-bevislige og u-tilbørlige ord, ej at kom/m/e enten Daniel i Berøen, eller Stephen Daniels: till ringeste wanære eller æris forkleining, i nogen maade, Men Marite Hans datter  som indted er Eiende at bøde med  bør straffes i Fengsell paa wand og brød i 3: uger, og betalle i foraarsagede omkostning till

 

1713: 216b

 

Citanterne 2 Mrk: 8 s:  alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Hans Kloker till Findaas hafde ladet stefne Anders Tormosetter for Aaboed paa gaarden  som da skifttet stod eftter dend forige Kloker Hendrik  hvis datter Anders Tormosetter haver till Egte, med formodning hand bør betalle hvis da paalagt var  nemblig 7 rdr:

  Anders Tormosetter møtte og forklarede at hand har forbedret huusene siden skifttet stod eftter hans werFader Hendrik Kloker, og naar det bliver louglig siunet  skall fornehmes at Aaboeden som udlagt blef og ham till kom at Reparere  er paa huusene anvent, formodede der fore at vere frj for Klokers tiltalle,

afsagt

Huusene paa SaxsEide bør først af u-Villige Mend siunis og besigtiges, at der kand fornehmes hvad Anders Tormosetter siden skifttet eftter Sl: Hendrik Kloker holden er, har {paa} forbedret  og naar det skeer  skall her om Kiendes hvis Rett er

 

Dend opsatte Sag i mellem Claus Ross i Bergen og Willum Svensen Øckelands Vaagen, angaaende dend fordrende gield eftter før i Rette lagde Revers  som fra forige ting till nu er opsatt, og møtte nu atter i Rette paa Claus Rosses Veigne Lensmanden Næll Hysingstad  som Sagen i Rette Eskede till Doms,

  Willum Svensen Øckelands Vaagen møtte og self i Rette wedstod sam/m/e gield baade eftter Reversens formeld og dend opførte taabakes Reigning at vere skyldig  sagde sig ike penge i den/n/e tid at vere Eiende, erbød sig gierne at Claus Ross maatte udj hans huus søge sin fornøyelig betalling

 

1713: 217

 

  Lensmanden paa Claus Rosses Veigne paastod en Endelig Dom i Sagen, saa Vell for dend fordrende gield  som for foraarsagede omkostning,  og som parterne ej Videre hafde at frem føre  blef i Sagen saaledes

forafskediget,

Som i Retten fremlegges Willum Svensen Øckelands Waagens Revers dat: Bergen dend 24: octobr: 1711  lydende paa Capital 40 rdr: 1 Mrk: 8 s:  hvilcke hand og self tilstaar,  i ligemaade till Claus Ros at vere skyldig for taabak 3 rdr: 1 Mrk: 2 s:  hvilcke giør tillsam/m/en udj alt 43 rdr: 2 Mrk: 10 s:  Saa bør Willum Svensen sam/m/e penge till Sr: Claus Ross inden 15ten dage betalle  tillige med foraarsagede omkostning 2 rdr:  alt under adfer eftter Lougen,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Willum Svensen i Økelands Waagen for Resterende dagskatt 10 rdr: 39 s:  hvilcke dagskatt Ved Millitair Excecution blef udsøgt, men som Willum Svensen da ingen penge hafde  lod exceqverene sig nøye med forsikring  nemblig en Jern Kakelofn og en Sexrings baad, hvilke alt blef i Willum Svensens eget Eie og forvaring, paastod der fore Dom till betalling,

  Willum Svensen møtte og forklarede ike at Eie saa meget, at kunde give saa stor dagskatt, formodede der fore at vere frj

  Fogden paastod Dom till betalling,

afsagt

Willum Øckelands Waagen bør inden

 

1713: 217b

 

15ten dage at betalle dend fordrende aller Naadigste paabudne dagskatt 10 rdr: 6 s:  og det inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Maren Svens datter Øckelands Vaagen for Leiermaal med David Andersen, der fore at bøde eftter Lougen

  hendes Fader Willum Svensen og hendes Moder møtte till Sagen at svare, og vedstod at hendes datter er bleven besaavet af David {Andersen} Hansen   men Daniel Hansens Fader Hans Kloker war tilstede, og sagde at hans Søn David icke er Fader till hendes barn, begierede at med Sagen till Waartinget maatte beroe  at hans Søn kand møde og svare for sig, forklarede at bemelte hans Søn nu icke er stefnt,

  og tilstod Lensmanden ej at have stefnt David Hansen den/n/e gang,  hvor fore Sagen til neste ting beroer at David kand møde, og skall saa gaaes i Sagen hvis Rett er

 

Publicerit Hendriks Piils udgifne Testemente till hans Kieriste Gresselle Forbus, paa sin Halve Hofvedlaad eftter hans død,  sam/m/e bref dat: Folgerøen dend 15 Aug: 1713:

 

Olle Olsen Nordhuglen og Anders Larsen ibd:  Axsel Eskeland, Størk Hougland, Morten Lund Mands Verket, Erick ibd:  Henie Rometvet, og Sæbiørn Øckeland, blef udnefnt till kom/m/ende aar Retten at betiene,

 

Jon Brandvig og {Olle} Johanes Olsen Nordhuglen blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin LougrettesEed,

 

 

 

Dend 17: Novembr: {betalt} blef holden almindelig Høsteting paa Windenes for Waags Skibredes Almue, oververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Sallamon Windenes  med eftter skrefne Lougrett  Arne Østevold, Mickel Hilde, Niels Dybevaagen  Arent

 

1713: 218

 

Meelingen, Olle Hougland, Lars Skaar, Halvor Hilde og Halvor Rabben, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publicerit de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes Specificerit,

 

Publicerit BisCopen Mag: Niels Smeds udgifne bøxsel seddel till Monss: Bent Oldrick paa Wester Bagholmens grund, dat: 6: Febr: 1712

 

Publicerit Matias Ellingsens udstede bøxsel seddel till Chrestopher Johansen paa 3de Spansteiger Jord udj dend gaard Fagerbacke  dat: 28de Septembr: 1713:

 

Mag: Hans Abel, Sogne Prest till Tysnæs  hafde ladet stefne Lars Rølland for medelst hand nest avigte Som/m/er udj et brølup paa Wæ hafver kiøbt hos ha/nnem/ en gaard kaldes Ulverager  og en gaard kaldes Breisteeg  begge liggende i Fiere skibrede, Ulverager skylder aarlig Landskyld med bøxsell  Sm: 4 Løber og 3 W: Koren, for penge 126 rdr:  og Breisteg  aarlig med bøxsel ½ Løb Sm: og 1 W: Koren  for penge 34 rdr;  og som hand siden har Mindet ham paa sam/m/e penge i mod skiødes levering, saa har Lars Rølland, villet undskapt sig for sam/m/e Kiøb, endog hand da straxst betalte paa Haanden paa begge gaarders Kiøb 1 rdr: 3 Mrk:  formodede og paastod der fore at Manden bør til Kiendes sam/m/e penge at betalle og sit Kiøb at holde,   hafde og ladet stefne till Vidne her om Klokeren Hans GrøtEide og Hans Wee, sambt og Jon ibd:  og indleverede der hos sin skrefttlige stefning dat: 13 octobr: 1713:

  Mag: Hans Abel møtte self   saa og Lars Rødland,  af Vidnerne indfant sig Klokeren Hans GrødEide og Jon Wee,

  eftter lang mellem handling i mellem parterne blefve de paa begge sider forEenede at Lars Rødland skall betale till Mag: Hans Abel for begge desse benefnte gaarder Ulfverager og Breisteeg tillsam/m/en 135 rdr:  og der [paa]?

 

1713: 218b

 

gave de for Retten hver andre deris hender, og ophæfvede de i mellem hin anden ald widere pretentioner, saa at naar skiødet af Mag: Hans Abel leveres  skall Lars Rølland give desse 135 rdr:  eller og for dennem stille Mag: Hans Abel forsikring, dog hvad sig dette aars skatter af desse 2de gaarder angaar, da betaler Mag: Hans Abel dem, og igien dette aar annam/m/er af opsiderne dette aars Rettighed og Landskyld, men siden skall Lars Rølland baade oppeberge ald dend Rettighed af gaarderne gives bør, og betalle hvis Kongl: skatter der af paabydes, hvor med de paa begge sider vare tilfreds [og] fornøyede,

 

Publicerit Hr: Otte Fredrich Worbergs udstede bøxsel seddel till Niels Sæbiørnsen paa 1 ½ spansteig udj dend gaard Wasnes, dat: 22 Decembr: 1712:

 

Maren  Sl: Mickel Uldrecks  hafde ladet stefne Rasmus Stangeland for at fløtte af grunden paa Stangeland  saa som hand er en Huusmand og ej har fested nogen gaard eller grund, saa og at lide for de ord hand har talt da hun krevede ham for noget hand hende var skyldig, der fore at lide, sambt og till at betalle hvis hand hende skyldig er tillige med omkostning,

  Rasmus Stangeland møtte icke  ej heller nogen paa hans Veigne,

  Arne og Chrestopher Østevold hiemlede Ved Eed at hand louglig er Citerit, hvor fore ha/nnem/ paalegges till neste ting at møde

 

Maren  Sl: Mickel Oldreks  hafde ladet stefne Olle Sæbiørnsen Drivenes for en deel hand hende skyldig er  Nemblig 4 rdr: 4 Mrk: 4 s:  med formoding hand maatte til Kiendes at betalle tillige med omkostning,

  Olle Sæbiørnsen Drivenes møtte ike, ej heller nogen paa hans Veigne,

  Arne Østevold og Chrestopher ibd: hiemlede Ved Eed at hand louglig var Citerit,  hvor fore ha/nnem/ paalegges till neste ting at møde

 

Maren  Sl: Mickel Oldrecks  hafde ladet stefne Rasmus Eegholmen for gield for baargede Varer  Nemblig 43 rdr: 1 Mrk: 15 s:  med paastand Dom till betalling

 

1713: 219

 

  Rasmus Egholmen møtte og vedstod sam/m/e gield till Maren  Sl: Mickel Oldreks  at vere skyldig, bad om Delation,  indleverede i Retten {forp} forteignelse paa en deel Løsøre som hand till hende for sam/m/e gield vill sette i forsikring, sam/m/e seddel var under teignet med hans boemerke, som hand for Retten tilstod,

  Lensmanden paa Maren i Bagholmens Veigne paastod Dom,

afsagt,

Eftterdj Rasmus Egholmen godvillig tilstaar at vere skyldig till Maren  Sl: Mikel Oldricks  for borgede ware  penge 43 rdr: 1 Mrk: 15 s:  saa bør hand sam/m/e penge inden 15ten dage till hende betale under excecution eftter Lougen,

 

Maren  Sl: Mickel Uldreks  hafde ladet stefne Baar Drivenes for borgede ware  53 rdr: 3 Mrk: 15 s:  med paastand Dom till betalling

  Baar Driveneses qvinde Chrestj Niels datter møtte og vedstod gielden  og indleverede en seddel paa en deel af hans Eiende Midler  som hand stiller for sam/m/e gield  hende till forsikring,  begierede Dilation, saa vill hand strefve med tiden sam/m/e gield at betale

  Lensmanden paa Maren  Sl: Mickel Oldriks  Veigne paastod Dom till betalling,

afsagt

som Baar Driveneses qvinde her for Retten tillstaar at vere skyldig till Sl: Mickel Oldreks Enke Maren Bentz Datter for Borgede ware  penge 53 rdr: 3 Mrk: 15 s:  saa till findes hand sam/m/e penge till hende inden 15ten dage at betale under adfer eftter Lougen,

 

1713: 219b

 

 

Maren  Sl: Mickel Oldricks  hafde ladet stefne Vinsens Backe for 3 rdr: Aaboed som hand hafver annamet udleg fore eftter Sl: Olle Backe, det at betalle

  Winsens Backe møtte icke  ej heller nogen paa hans weigne

  Casten Wiigen forklarede at hand tillige med Jon Buusesundet louglig hafde indstefnt Winsens Backe, men som Jon Busesundet icke møtte, saa beroer med Sagen till Videre stefnemaal,

 

Olle Larsen og Erick Larsen Stangeland blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin LougrettesEed,

 

Dend Sag i mellem Rasmus Eegholmen Contra Jørgen Møgster, som fra forige ting blef opsatt  blef paa raabt, men ingen af parterne indfant sig  dend at procedere, hvor fore dend beroer till Videre Stefnemaal,

 

der eftter blef foretagen dagskattens ligning  og blef der till antagen eftterskrefne Mend  nemlig  Arne ØsteVold, Mickel Hilde, Olle Aarskog, Halvor Rabben, Niels Dybevaag og Lars Skaar,   de andre 6: ere desse  Arent Meeling, Olle Hougland, Jens Rødland, Johanes Tvette  Knud Uglenes og Halvor Hilde  hvilke alle en hver i sær aflagde deris Eed, Retferdelig at ville ligne, hvor paa ligningen blef fore tagen \og/ fuldendet,

 

 

 

Dend 20: Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Nedre HomelVig for Opdals skibredes Almue  oververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen  Bunde Lensmanden Gunder Ambland, med eftterskrefne Lougrett, Gunder Ambland, Peder Ersvær, Anders Landerøen, Niels Haaland, Mickel Opdall, Jørgen Kongsvig, Arne Hillisvig, \og/ Ørien Flyensfær  sambt Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publicerit de Kongl: breve og Forordninger som for hen findes Specificerit,

 

Publicerit Stifttskriveren Hans Hids udstede bøxsel

 

1713: 220

 

seddel till Anders Reinholtzen paa dend gaard Refskaar  Tysnes Kierke till hørende  skylder aarlig Landskyld 18 Mrk: Sm:  dat: 5 Januarj 1713

 

Dend opsatte Sag angaaende det Leiermaal imellem Peder øfre Dalland og det qvindfolck Karj Mons datter, som fra forige ting till nu blef opsett, blef nu atter paaraabt, og møtte Peder,  men qvindfolket er siden paa barselseng bort død,   og blef af dend ganske Almue berettet at sam/m/e qvindfolck war saa Fattig at hun betlede sit brød, og der fore ej siden det aller Ringeste sig eftterlat, enten till bøders betalling eller andet

  Peder Dalland sagde i ligemaade slet indted till bøder at Eie, bad om en lemfeldig Dom,

  Kongl: May: Foget tilspurte Almuen hvad Peder Dalland kand vere Eiende,   dend ganske Almue der till svarede at denne Peder øfre Dalland eier ej det aller Ringeste  uden de gl: Kleder hand gaar udj, og som hand icke heller er saa fresk at hand wed arbeide sit brød kand fortiene, saa gaar hand og mesten alle tider om bøygden at betle, saa de nok weed, at hand ej noget i Ringeste maader till bøders betalling er Eiende,

  Kongl: May: Foget satte i Rette at hand bør for sit begangne Leiermaal straffes paa Kroppen, og der om var Dom begierende

afsagt,

Eftterdj der befindes at Peder øfre Dalland har beganget Leiermaal med det nu afdøde qvindfolk Karj Mons Datter, og hand indted till bøders betalling er Eiende, saa bør hand at straffes paa Kroppen med wand og brød i fengsel i 6 uger.

 

1713: 220b

 

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Marite Peders datter  boende paa Haaland, der er giftt med en Soldat Endre Johansen, og nu borte i deris May: tieniste, for begangne Leiermaal i sam/m/e hendes Egteskab  med en Reserve Soldat Ved Nafn Mickell Andersen Landerøen  der fore at bøde eftter sin yderste formue   hafde og ladet stefne bemelte Reserve Soldat till wedermele,

  Paa Marite Peders datters Veigne møtte hendes Fader Peder Løkham/m/er, vedstod saadan sin datters begangne forseelse, beklagede hendes daarlighed, bad gud bedre baade ham og hende Self, formodede og begierede en lemfeldig Dom

  paa Soldatten Mikel Andersens Veigne, møtte hans Fader Anders Landerøen, wedstod i lige maade sin Søns forseelse  berettede at sam/m/e hans Søn nu i desse dage er ogsaa afreist i deris May: tieniste, saa som hand paa seenist holdende Complitering der till blef udnefnt, formodede at eftterdj hand er Soldat, og dette er det første Leiermaal, hand da for bøder at betale maatte blive forskaanet,

  Kongl: May: Foget indlefverede udj Retten en Registering holden hos før benefnte {det} \dend/ indstefnte qvinde Marite Peders datter Haaland, dat: 2den 8br: nest leden, hvor eftter hand paastod Dom til bøder eftter hendes yderste formue,

  hendes Fader Peder Løkham/m/er formente at eftter dj hendes formue ickun er Ringe  hun da ej heller till nogen store bøder kand Kiendes, beklagede endnu saadan hendes daarlighed  og bad om en lemfeldig Dom,

 

1713: 221

 

[afsagt]

  Eftterdj der befindes at Marite Peders datter Haaland udj sit Egteskab, og i sin Egte Mands fraverelse har begaaet Leiermaal med dend Reserve Soldatt Mickell Andersen Landerøen  saa bør hun for saadan sin begangne forseelse at bøde till deris May: eftter indlagde Registerings formeld af sin yderste formue, som er udj penge 6 rdr: 3 Mrk: 15 s:  og det inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,  hvad sig dend Reserve Soldat Mickel Andersen Landerøen angaar, da som dette Leiermaal er det første, saa bliver hand for bøder eftter deris May: aller Naadigste Forordning frj

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Inger Ellings datter Singelstad  som er giftt med en Soldat der nu er borte i deris May: tieniste forreist  Ved Nafn Jørgen Ellingsen, formedelst hun i midlertid sig med Leiermaal forseet haver Med en anden dreng Ved Nafn Hans Mortensen  der er med bemelte hendes Mand fulde Sødskende børn, med formodning hun ej allene bør bøde af yderste formue, men end og at udstaa Videre straf eftter deris May: Loug,   hafde og ladet stefne før benefnte dreng Hans Mortensen baade till bøder at betalle, og widere straf at udstaa,  indleverede der hos en Registering holden hos bemelte qvinde dend 2dend octobr: nest avigt,

  dend benefnte Hans Mortensen møtte og vedstod sin forseelse  sagde sig indted det aller ringeste at Eie till bøders betalling, wedstod og at vere fulde Sødskende barn med dend borte verende Mand Jørgen Ellingsen, bad gud bedre sin store [forseelse]?

 

1713: 221b

 

  Fogden till spurte Almuen hvad den/n/e Hans Mortensen haver till bøders betalling, men de alle svarede at hand slet indted er Eiende, hans Moder er en Fattig qvinde der aldeelis icke heller noget eier, saa at hand till bøders betalling slet indted haver,

  dend indstefnte qvinde Ingerj Ellings datter møtte icke  ej heller nogen paa hendes Veigne, men af Sallamon Sollem  som boer nest Ved hende, blef berettet, at hun nu nylig er kom/m/en i barselseng, og der fore ej kunde møde, wiste ellers ike Videre for hende at svare, uden hun begierede opsettelse i Sagen til første ting

afsagt,

Sagen beroer till førstholdende ting, hvor da Ingerj Ellings datter haver at møde till denne Sag at svare, og skall saa gaaes hvis ret er.

 

Knud SørEide hafde ladet stefne Biørn Nesse for Huusenes brøst feldighed paa SørEide, som hand frafløtte, med formodning hand der fore bør svare og betalle,  indleverede der hos en besigtelse, som bedrager sig till 12 rdr: 5 Mrk: 3 s:

  Biørn Nesse møtte og her til svarede at Knud har beholdet en liden Røgstue paa gaarden for 5 rdr:  ha/nnem/ self til hørende  hvor paa hand har faaet 1 rdr:  Rester 4 rdr:   og bleve parterne for Retten forEenede at Biørn skall give ham  for uden de 4 rdr: som Rester paa dend kiøbte stue  7 rdr:  hvor med de paa begge sider vare fornøyede  og bør saadan deris forEening at holdes

 

Jørgen Stølle hafde ladet stefne Olle Meevattne for en børse hand ha/nnem/ har laant, som skall vere synderskiøt, og der fore formoder at faa betalling

 

1713: 222

 

saaledes som dend ha/nnem/ kosted haver  nemblig 1 rdr:

  Olle Meevatne møtte tillige med sin dreng Hans Jonsen, som børsen har sønder skiøt, og frem viste Olle Mevatne børsen  som var i synder et støke som gick af børsen, hvilcket war saaledes at der af lettelig kunde seeis at bøssen lenge till foren har haftt brøstfeldighed, saa at det icke er Olle Meevattnes skyld i nogen maade,

  Jørgen Stølle paastod at Olle Meevattne bør betalle ha/nnem/ børsen, og forklarede at have kiøbt dend af Hans Helleland, og ej alt siden  som nu er et aar siden  har skiøt et skud med hende, formodede der fore at børsen ha/nnem/ af en af parterne maatte betalles,

afsagt

Som dend paastefnte bøsse her i Retten frem vises, og klarlig seeis at dend af gl: tid har haftt en brøst og skavanck, saa at Olle Meewattne eller hans dreng icke er aarsage i bemelte bøsses synder gaaelse, saa bliver Olle Meevatne frj for sam/m/e bøsse at betalle, men Jørgen Stølle bør dend  saadan som dend nu er  tillbage at annam/m/e, og søge sin Regres hos dend som ha/nnem/ bøssen solt haver, saa frembt hand siunis, der till at have nogen adgang,

 

dend opsatte Sag i mellem Ane Johans datter og Johanes Giersvig sambt Axsell Ertzvær om den Koe som før er paastefnt, og møtte nu begge parter  og blefve forEenede at de skulle skaffe hende till waaren en ung Koe, og der for uden give hende for dend Resterende Koe leie i 4 aar, 3 Mrk:, hvor paa de ragte hin anden deris hender,

 

Johanes Hansen Flyensfær og Jacob Unnerem blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin LougrettesEed

 

1713: 222b

 

 

der eftter blef de 12 Mend udnefnt, som dagskatten skulle ligne, Nemblig  de 6 beste  Gunder Ambland, Hans Møklestad, Biørn Nesse, Mickel Siurs: Opdal, Anders Landerøen  Øren!! (Ørien) Flyensfær,   de 6: andre  Arne Hillis Vig, Mickel Knudsen Opdall, Peder Ersvær, Siur Toe, Jørgen Kongsvig og Niels Haaland  hvor eftter Ligningen blef fore tagen og fuldEndet,

 

 

 

Dend 11te Decembr:  og eftter følgende dend 12 dito  blef holden almindelig Høsteting paa Siøe!! (Sioe) for SkaaneVigs, Etne og Fielbergs Skibreders Halsnøe Closters Almue, oververende Forvalteren Sr: Miltzou med eftterskrefne Lougrett, Johanes Sioe, Claus Sættre, Knud Sæbøe, Mogens Toftte, Johanes Matre, Adskild Mattre, Chrestopher Hillisdal, \og/ Jon Wattendal  sambt Almue fleere som tinget søgte

 

Publicerit de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes Specificerede,

 

Publicerit deris Kongl: May: aller Naadigste Moderation udj dend før paabudne dagskatt, dat: 31: octobr: Ao: 1713:

 

Forvalteren Sr: Hendrick Miltzou till Spurte Almuen paa tinget om dennem ej Vitterligt er at indverende aar her \i/ Skaanevigs Skibrede ligger øde udj Bouge 1 pd: 12 Mrk: Sm:  Halsnøe Closter til hørende, hvor af ingen skatter till deris May: betales  ej heller nogen Landskyld, Leding eller anden Rettighed, till ha/nnem/ ydes,

  Almuen der till svarede, at det dennem nok som Vitterligt er, \at/ sam/m/e halve Løb Smørs leie i Halsnøe Closters gaard Bouge dette indverende aar som forige aar ligger øde  af ingen bruges eller besides, saa ingen findes som der af till deris May: nogen skatter betalles, ej heller till Forwalteren nogen Landskyld, Leeding eller anden Rettighed ydes,

  dette begierede Monss: Miltzou at maatte indføris

 

1713: 223

 

 

Endnu till Spurte Forwalteren Almuen af Etne og Fielbergs skibreder om dennem ej Vitterligt er, at eftterskrefne gaarder Halsnøe Closter tilhørende  indVerende aar ligger øde og af ingen bruges eller besides, saa ingen findes som der af nogen skatter eller Rettigheder betalles, saa som  Egeland  1 pd: Sm:    Frettes udlade  1 pd: 6 Mrk: Sm:    Giere  6 Løber 18 Mrk: Sm:    Gundegier  1 Løb 12 Mrk: Sm:    Tvett i Fielbergs skibr:  1 L: 18 Mrk: Sm:    Indbiue  6 Løber 2 pd: 3 Mrk: Sm:    Syndnes  1 Løb 18 Mrk: Sm:    Dyrem  2 Løber 22 ½ Mrk: Sm:    Svalland  1 Løb 1 pd: 3 Mrk: Sm:    og Axdall  1 Løb Sm:

  Almuen der till svarede at det dennem alle nok som Vitterligt er, at bemelte gaarder baade i {Et} Etne og Fielberg indverende aar ligger øde, af ingen bruges eller besides, saa ingen findes som af dennem nogen skatter till deris May: betaller, ej heller ringeste Landskyld, Leeding eller anden rettighed till Forvalteren ydes,

  hvilcke Monss: Miltzou begierede at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis, som hannem ej kunde Veigres,

 

Dend Sag angaaende Olle Tungesvig med det slagsmaal paa Johanes Fleskien, som fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte Olle Tungesvig till Sagen at svare, som ganske negtede at hafve slaget Johanes Fleskien, paastod at det hannem bør over bevises,

  de indstefnte Vidner møtte icke endnu, ej enten Endre Johansen eller Giertrud Tungesvig, icke heller Sirj Tungesvig,

  Lensmanden Johanes Sioe berettede at hand tillige med Johanes Eie louglig hafde stefnet begge de Vidner Endre Johansen og Giertrud Tungesvig, men dette tredie Vidne Sirj kunde de icke finde, saa som hun gaar om bøygden at betle,

  der paa straxst frem kom det eene Vidne Giertru Torbiørns datter og erbød sig at Vidne sin sandhed i den/n/e Sag,

 

1713: 223b

 

  Giertrud Torbiørns datter eftter giorte Eed vidnede, at nest avigte waar i winden, kom Johanes Fleskien ind till Tungesvig og ville see om sin Jegt som der laag i hafn, da kom bemelte Johanes Fleskien ned till Olle Johans:  og drack till sam/m/en et staab øll eller toe, da hørte hun Vell at de var i tvistighed sam/m/en, men hvem der udj var aarsage  kand hun icke vide, saa som hun gick fra og til, og ej gaf agt der paa, men endelig saag hun at Olle Johansen slog Johanes Fleskien et slag med wrede paa Axsellen,  widere viste hun icke, tj hun gik ud, og der eftter gick i sin Seng, og ej ved meere,

  Lensmanden Johanes Sioe og Johanes Eie Ved Eed hiemlede at de louglig hafde stefnt det Eene Vidne Endre Tungesvig, men ej kunde finde Sirj, saa som hun gaar om bøygden at betle,

  fleere Vidner var ej stefnt  ej heller nafngifvet,

  Olle Tungesvig  \som/ møtte  fra gik endnu som før at hafve slaget Johanes Fleskien,

  Johanes Fleskien møtte ike heller till Sagen at svare,

den/n/e sinde saaledes afsagt,

Som det Eene Vidne Endre Johansen TungesVig ej endnu møder, ej heller lader liuse saadant lougligt forfald som ha/nnem/ kand undskylde, og hand nest afvigte Som/m/er ting dend 3 Julij blef paalagt till dette at møde under 1 rdr: bøder, saa till findes hand sam/m/e bøder inden 15ten dage at betalle under excecution eftter Lougen, og der for uden haver hand till først holdende ting at møde  sin Sandferdige forklaring at giøre, under 10 rdr: bøder, og skall saa gaaes i Sagen hvis rett er.

 

Monss: Miltzou hafde ladet stefne Lars Olsen Lande for dj hand blef nest avigte Høst tilsagt at Fløte till Etne, og ej møtte, der fore at bøde og lide eftter Lougen,

  Lars Lande blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans Veigne,

  Lensmanden Ved Eed forklarede at Lars Lande louglig

 

1713: 224

 

er Citerit, men det andet Vidne Anders Lande møtte ike,  hvor fore Sagen till neste ting beroer.

 

Monss: Peder Jensen Smidt hafde ladet stefne Niels Bouge for Resterende skatter af 18 Mrk: Sm: Landskyld i dend gaard Bouge  som hand i sam/m/e gaard uden bøxsel er Eiende  aarlig 5 Mrk: 10 s:  og det for de aaringer 1706: 707: 708: og 1709 sambt 1710:   i lige maade hafde Monss: Miltzou ladet ham Citere for skatterne af sam/m/e part for de aar 1711: 1712: og 1713:  i lige maade aarlig 5 Mrk: 10 s:  det alt sam/m/en at betale,

  Niels Bouge møtte icke, men war dog her paa tinget tilstede,

  Lensmanden Johanes Sioe og Johanes Eie hiemlede Ved Eed at hand for alt dette louglig er Citerit,  hvor fore ha/nnem/ paalegges till neste ting at møde,

 

Monss: Peder Jensen hafde ladet stefne Niels Dyrem for Resterende Rettighed for de aar 1706: 707: 708: 709 og 1710:  till sam/m/en 17 rdr: 1 Mrk: 9 s:  hvor paa tid eftter anden er betalt 4 rdr: 4 Mrk: 8 s:  saa der endnu Rester 12 rdr: 3 Mrk: 1 s:   indlagde der hos en Lodseddel {dat:} eftter hans Sl: qvinde Karj Eriks datter Dyrem, hvor sam/m/e er udlagt,  paastod der fore Dom till betalling,

  Niels møtte  vedstod gielden og indlagde sin Landskyld bog, hvor udj findes lige lydende med Peder Jensens Reigning,

  Niels begierede Dillation  saa vill hand eftter haanden betale,

  Monss: Peder Jensen paastod Dom at hand maatte levere hvis i behold er af udlegget, og Resten i anden hans Middel,

afsagt,

Eftterdj der befindes eftter Monss: Peder Jensens i Rette lagde Reigning, og Niels Dyrøms!! Landskyld bog, at Niels end nu er skyldig blefven paa forige aaringers Rettigheder tillsam/m/en 12 rdr: 3 Mrk: 1 s:  saa bør Niels Dørems sam/m/e Rest till Sr: Peder Jensen betale inden 15ten dage, eller og lide indførsel udj hvis ha/nnem/ paa skifttet er udlagt, saa Vit i behold er, og Resten af hans andre Midel og formue eftter Lougen,

 

1713: 224b

 

 

Niels Halvorsen Tielmeland og Lars Rasmusen Lande blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin Lougrettes Eed,  af Etne og Fielbergs skibreder blef befallet at udreise  Peder Dalle og Tosten Wiig

 

Der eftter blef dagskattens ligning fore tagen og de 12 Mend der till udnefnt  saa som  Johanes Sioe, Claus Sætre, Knud Sæbøe, Mogens Toftte, Johanes Matre, Askild ibd:  Jon Flaatten, Tøris Engelsgiær, Johanes og Endre Hixdall, Mickel Hetland, \og/ Lars Indbiue, hvor paa en hver aflagde deris Corporlige Eed, at de ville og skulle ligne bemelte dagskatt eftter billighed, saa Vit de eftter deris samvittighed ved, hvor eftter dend saaledes blef begynt og fuldEndet,

 

 

 

Dend 14: Decembr: blef holden almindelig Høsteting paa Øckland for Fiære Skibredes Halsnøe Closters Almue, oververende Halsnøe Closters Forwalter Sr: Hendrich Miltzou, Closter Lensmanden Lars Øckland  med eftterskrefne Lougrett, Olle Egeland  Jens Dom/m/enes, Peder Aasbøe, Knud Miaanes  Haldor Hougsgiære, Svend Wallen, Elluf HaafVersholm og Gunder Øckland, sambt Almue fleere som tinget søgte.

  Monss: Miltzou satte ting og liuste ting fred som sedvanligt

 

Publicerit de Kongl: breve og Forordninger som for hen findes Specificerit,

 

Monss: Miltzou till spurte Almuen paa Tinget om dennem ej Vitterligt er, at indverende aar ligger øde eftterskrefne Halsnøe Closters Jorder i dette skibrede, hvor af ingen skatter till deris May: betalles  ej heller nogen Landskyld eller anden Rettighed till hannem ydes, saa som udj Møcklevold 2 pd: Sm:    udj Østvig 1 Løb 9 Mrk: Sm:    udj Apeland ½ Løb Sm:    og udj østre Braattvet 1 Løb 1 pd: og 18 Mrk: Smør.

 

1713: 225

 

  Almuen der till svarede, at det dennem nok som Vitterligt er, at sam/m/e Jordeparter Halsnøe Closter til hørende  indverende aar saa Vell som før ligger øde, af ingen bruges eller besides, saa ingen findes som af dennem nogen skatter till deris May: betaller, ej heller ringeste Landskyld, Leeding eller anden Rettighed till Forvalteren ydes

  Dette begierede Monss: Miltzou at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis,

 

Gam/m/el Megeland hafde ladet stefne Lars Braatvet for woldelig overfald paa hans Søn Olle Gamelsen udj et qvernehuus paa Huckaas, hvor hand har slaget og ilde medhandlet sam/m/e hans Søn, der fore at bøde eftter Lougen,   hafde og ladet stefne till Vidne Inger Hukaas  og Gurj Ols datter  til holdende paa Lj, hvilcke begge vare tilstede,

  Lars Braatvet møtte og negtede at have slaget Olle Gamelsen i nogen maade, men som den/n/e Olle Gamelsen wilde tage Nøgelen fra ha/nnem/ till qvernehuuset  saa tog hand ha/nnem/ og leede ham af qvernehuuset, og ej i nogen maade slog ham,  beraabte sig paa de indstefnte Vidner,

  Gurj Ols datter Lj eftter giorte Eed vidnede at hun var til stede da de begge var i qvernehuuset, og den/n/e Olle Gamelsen kom till qvernen og vilde med Magt tage Nøgelen till qvernehuuset fra Lars Braatvet, men Lars tog ham og leede ham paa døren, men ej slog ham i nogen maade,  Videre viste hun icke at vidne,

  {Gurj Ols datter} Inger Houkaas eftter giorte Eed vidnede, at hun ike i nogen maade ved om den/n/e Sag at vidne  uden dette, at drengen Olle Gamelsen kom till hende fra qverne huuset, og stod der i hans Næse en draabe blod, men ej saag ringeste skade paa ham i andre maader, ej heller ved af hvad aarsage blodet stod i hans Næse,

 

1713: 225b

 

  Parterne blef der eftter med hin anden for retten forEenede at de skulle vere gode Venner, og ej meere tenke paa den/n/e Sag, hvor fore og Sagen her med ophæfves,

 

Sr: Peder Jensen Smidt hafde ladet stefne Lars Braatvet for Resterende bøxsel 7 rdr:  med paastand at hand det bør betalle,

  Lars Braatvet møtte og vedgik at hand er skyldig paa sin første bøxsell 7 rdr:  men som Sr: Peder Jens: lofvede at hielpe ham med noget till Huusenes brøstfeldighed  hvilke hand icke har faaet, hvor fore hand bøxsellen har indeholdet,

  Torbiørn Larsen paa Peder Jensens Veigne till spurte Lars Braatvet om hand icke kom till en Vell bebygget gaar!! (gaard), og fik dog allige Vell en deel trær af Closters skog,  Lars svarede at hand fik Vell nogle trær af Tvette skog till hielp, men det forslaar ike aarlig til gaardens Reparation, saa som ingen skog er till hans gaard,

  Lensmanden Lars Økland og Niels Tvette forklarede at de var paa gaarden da Lars dend festede, og var gaarden da Ved tem/m/elig god hæfd, saa der paa ej kunde klages, sagde og at hand fik mange trær af Tvette skog till hielp till sam/m/e huuses forbedring  endog icke saa meget giortis nødig

  Lars Braatvet formente at eftterdj der ingen skoug er till gaarden, hand da bør noget meere at have

  Torbiørn Larsen paa Peder Jensens Veigne paastod Dom till bøxsellens betalling med omkostning  og der paa var Dom begierende,

afsagt,

Eftterdj at Lars Braatvet self tilstaar at vere skyldig paa sin første bøxsel till Peder Jensen paa Hr: Assessor Hansens Veigne 7 rdr:  og ej beviser at gaardens huuse vare saa fordervede, at stor Reparation behøvede, saa og tilstaar at have faaet noget af

 

1713: 226

 

Halsnøe Closters skouge til hielp  Huusene med at Reparere, saa tilfindes hand de paastefnte 7 rdr: bøxsel  tillige med 1 Mrk: 8 s: omkostning  till Peder Jensen inden 15ten dage at betale, under excecution eftter Lougen,

 

Lars Wihofde blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin LougrettesEed,

 

der eftter blef dagskattens ligning foretaget, og der till eftterskrefne Mend udnefnt  saa som, Olle Egeland, Peder Aasbøe, Knud Miaanes, Haldor Hougskier, Svend Wallen  Elluf Haaversholm, Gunder Økland, Jens Domenes, Lars Ollsen og Lars Hansen Møklevold, Olle UlfEbne og Aanund Biørgen, hvilcke Mend alle aflagde deris Eed, at ville og skulle ligne den/n/e dagskatt eftter en hvers Efne og Raad, saa Vit deris sambvittighed kunde tillsige, og saaledes fuldEndet,

 

 

 

Dend 15 Decembr: blef holden almindelig Høsteting paa Graaf for Halsnøe Closters Almue af Føyens og Waags Skibreders Halsnøe Closters Almue, oververende Halsnøe Closters Forvalter Sr: Hendrich Miltzou, Closter Lensmanden Gunder Graaf  med eftterskrefne Lougrett, Peder Graaf  Gunder ibd:  Jørgen Hageberg, Halvor Dalle, Mogens Bielland  Lars Hofland, Peder Eldøen, og Jacob Lille Nesse, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Monss: Miltzou satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publicerit de Kongl: breve og Forordninger som for hen findes Specificerede

 

Publicerit Sr: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hanssens Veigne  hans udgifne bøxsel seddel till Sallamon Larsen paa ½ Løb Sm: og ½ Hud i Halsnøe Closters Jord Waald paa Bøm/m/ellen  dat: 8 Julij 1713:

 

Publicerit Sr: Jacob Jensens udgivne Reveres!! (Revers) till Knud Ifversen paa penge 28 rdr:  som Resterer paa de af ha/nnem/ afkiøbte Huuse staaende i Bøm/m/elhafn  dat: 12: Novembr: 1712:

 

1713: 226b

 

 

Dend opsatte Sag fra forige tige!! ting i mellem Morten Bryning og Knud Ifversen angaaende dend brøstfeldighed paa Lønings Huuse i Bøm/m/ellen  som hand nest forleden aar fra fløttede, blef atter paa fordret, og møtte nu Morten Bryning og paastod Dom till Huusernes Reparation,

  Knud Iversen blef paaraabt men ej møtte

  Lensmanden Gunder Graaf hiemlede at hand tillige med de 2de Mend Knud og Helge Hage endnu advarede Knud Iversen till dette ting at møde,

afsagt

Eftterdj Knud Iversen siste Rettesdag lod svare og Ved Huusmanden Lars Olsen lod sige louglig at vere stefnt, og nu atter er warslet at møde, og som hand indted lader fremlegge till sin befrielse  saa tilfindes hand, dend opteignede brøstfeldighed  som er 15 rdr: 1 Mrk: 8 s:  till Forwalteren Sr: Miltzou inden 15ten dage at betalle under excecution eftter Lougen, som Vell siden drager dend fornødne anstalt till Huusernes opbyggelse som hand agter forsvarligt,

 

Torben Larsen paa Sl: Frimands arvingers Veigne hafde ladet stefne Knud Iversen for Resterende Rettighed og andet smaat som hans Sl: Moder Karen  Sl: Iver Knudsens  war skyldig, og paa skifttet eftter hende blef udlagt  og Knud Iversen sam/m/e udleg beholte, det at betale,

  Knud Iversen blef paa raabt men ej møtte, ej heller nogen paa hans Veigne,

  Stefne Vidnerne Colben og Knud Hage Hage møtte icke, men Lensmanden Gunder Graaf hiemlede at hand tillige med dem louglig haver stefnt Knud Iversen i den/n/e Sag,  hvor fore Sagen till neste ting beroer

 

1713: 227

 

 

Monss: Jens Lem Hafde ladet stefne Niels Tvet for Resterende skoeskatt for 1711  12 s:  Men Niels Tvet møtte icke  ej heller nogen paa hans Veigne,

  Lensmanden hiemlede at hand louglig var Citerit  hvor fore ham paa legges till neste ting at møde,

 

Monss: Miltzou tillspurte Almuen paa tinget om dennem ej Vitterligt er, at eftterskrefne Jorder Halsnøe Closter till Hørende  indverende aar ligger øde, og ingen bruges eller besides, saa ingen findes som der af Ringeste skatter, Landskyld, Leeding eller andre Rettigheder till deris May: betaller, saa som af Grindem  3 Løber Smør,    KalleVaag  2 pd: Sm:    Urang  2 pd: 6 Mrk: Sm:    Steensbøe  2 pd: 12 Mrk: Sm:    Lande  1 Løb 1 pd: 12 Mrk: Sm:    Rønholm  2 pd: 6 Mrk: Sm:    Toftteland  1 pd: 12 Mrk: Sm:    Hofland  1 pd: 16 ½ Mrk: Sm:

  Almuen der till svarede at det dennem nok som Vitterligt er, at bemelte Jordeparter i desse 2de skibreder, Halsnøe Closter tillhørende  for indeverende aar ligger øde, af ingen bruges eller besides, saa ingen findes, som af dennem nogen skatter till deris May: betaller, ej heller Ringeste Landskyld, Leeding eller anden Rettighed til Forwalteren ydes,

  Dette begierede Forvalteren at maatte indføris og ha/nnem/ beskreven at meddeelis, som han/n/em ej kunde veigres,

 

Peder Spidsøen og Aanund Eie blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin Lougrettes Eed,

 

Der eftter blef de Mend udnefnte som tillige med dagskatten skulle ligne  saa som  Gunder og Peder Graaf  Jørgen Hageberg, Halvor Dale, Mons Bielland

 

1713: 227b

 

Lars Hofland, Peder Eldøen, Jacob Lille Nesse, Knud Rønholm, Lars Eie, Aanund Eie, og Haaken Laadden, hvilke Mend alle aflagde deris Eed, Retferdelig at vill sette dagskatten paa en hver eftter deris Formue, og Middel, og det eftter deris samvittighed  og blef saaledes dagskattens ligning fore tagen og fuld Endet,

 

 

 

Dend 18: Decembr: blef holden almindelig Høsteting paa Skaarpen for Opdals Skibredes Halsnøe Closters Almue  oververende Halsnøe Closters Forvalter Sr: Hendrick Miltzou, Closter Lensmanden Tosten Skaarpen  med eftterskrefne Lougrett, Olle og Bertel Nordhuglen, Anders Mit Waage, Iver Hetlelj, Willum Hukenes, Madtz Flornes, Anders Skaarpen og Aanund Melland, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Monss: Miltzou satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publicerit de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes Specificerede

 

Publicerit Hendrich Miltzous udstede bøxsel seddel till Brynild Rasmusen paa ½ Løb og ½ Hud i Halsnøe Closters Jord Fugleberg, dat: 25 Martj 1713.

 

Forvalteren Sr: Mitzou!! (Miltzou) till spurte Almuen paa tinget om dennem ej Vitterligt er, at eftter skrefne 2de Jorder i dette skibrede  Halsnøe Closter till hørende  {fin} indverende aar ligger øde, af ingen bruges eller besides, saa ingen findes som der af nogen skatter eller anden Rettigheder betalles, saa som af Mit Waage 1 Løb 1 pd: 12 Mrk: Sm:   og øfre Waage  2 pd: 18 Mrk: Sm:

  Almuen der till svarede at det nok er Vist at bemelte 2de Jorder  Mit Waage og øfre Waage  ligger øde i dette aar som før, af ingen bruges eller besides, saa ingen findes som af de/nnem/ nogen Landskyld, Leeding, skatt eller Rettighed betaller,

  Dette begierede Forvalteren at maatte indføris og hannem af Retten beskreven meddeelis, som han/nem/ ej kunde negtes,

 

1713: 228

 

 

Niels Sunde og Trald!! (Trold/Tarald?) Kongsvig blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin LougrettesEed,

 

der eftter blef de Mend udnefnte som tillige med Dagskatten skall ligne, saa som  Olle Johansen og Bertel Norhuglen, Aanund Mælland, Torben Løfald  Madtz Flornes, Johanes Røsseland, Hening Lille Eckre, Samson Nedre Waage, Olle Tuftte, Iver Hetlelien, Anders Mit Waage, og Mogens Store Ekre, sambt Willum Hukenes, hvilcke Mend en hver for sig aflagde deris Eed, at de sandferdelig og Rettelig skulle og ville ligne den/n/e dagskatt, eftter en hvers Efne og Formue, saa Vit de kunde vide med en god samvittighed, hvor eftter ligningen blef fore tagen og fuldendet,

 

1713: 228b

 

 

 

Udi Denne Protocol  som indeholder Toehundrede og firesindz tiuge, Nummererede Igiennemdragne, og forseiglede blade, haver Kongl: May:st Sorenskriver over Sundhorlehn og Halsnøe Closters Gods, Peder Heiberg  eftter sin bestilling, æd, og Embedes pligt at indføre, alt hvis som udj hans allernaadigste anfortroede Sorenskriverie udj de Aaringer Anno 1711: 1712 og 1713 for retten fore falder, som loulig og forsvarlig eragtes kand,  Og dend igien ved bemelte Aaringers udgang ind levere  og een anden der imod under behørig forseigling at udtage,     Bergen d: 24 Janvarij Anno 1711:

 

 

 

Året 1713, og den heile tingbok nr. 30, er hermed ferdig.