Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Ættehistorisk Institutt

Tingbok nr. I. A. 30 1711-1713 for Sunnhordland

Året 1712

 

 

 

1712: 84

 

Ao: 1712:  Dend 21: Januarj  blef holden Extra Ting udj Gudøesund, udj Een Conssumptions Sag, ofverende!! (ofverwerende) Chrestopher og Jacob Gudøen  Eedsorne Lougrettes Mend udj Opdals Skibrede,

  Till hvilcken tid Conssumptions Forpagteren Monss: Michael Storm hafde ladet stefne Sogne Presten til Tysnes Prestegield, fordj hand af sit gifne Mandtall till hannem hafver udelat eftterskrefne Personer, som hand formeener Conssumption betale bør, Nembl:  hans Egen Moder, hans Kones Søster, Peder Sunde, Daniel Kaarsneset, 5 Menisker paa Baronietz Frigaard Hofland, saa og for Godskalck udj Gudøesund, som hand har angifvet for det hand ej {ha} kand betalle,  for de udelate af Mandtalet at bøde for hver Person 10 rdr:  og for Godskalk i Gudøesund at svare hvis hand er angifvet fore, og hand ej kand betalle,   Stefningen dat: Bergen d: 21 Decembr: 1711.

  udj sam/m/e Stefning war og stefnt till widner  saa som Johanes Beltestad,  Judite Niels datter  boende i Windenes waagen i Waags Skibrede, till at vidne om icke Peder Sunde bruger Negotie (dvs. handel) med, Lax, øll, taabak, Salt og dislige,  Niels {Pedersen} Andersen Gierstad, Haldor Alfssen Sundevig, at vidne om Daniel udj Kaarsneset icke bruger øll Sall,  Hermand Strangesen, Olle Huuse  begge boende i Bergen  om der fantis icke fleere folk paa Hofland, end af Mag: Hans Abel angifvet er, med hvad widere Spørsmaal hand eller hans Fuldmegtig till de/nnem/ kand giøre,  her for uden war og warslet Mag: Hans Abels Moder, Kones Søster, Peder Sunde, Daniel udj Kaarsneset, de tvende bønder paa Hofland, om de noget her i mod kunde hafve at indvende,

  Hans Wee og Hans Færrewaag eftter Lougen hiemlede wed Eed at alle de udj Stefningen melte, baade Hofved Mend og widner  ere louglig stefne!! (stefnte),

  Der paa gaf Conssumptions Forpagteren  Monss: Michael Storm  som i Eegen Person war till stede, hans skrefttlig indleg dat: 21 Januarj 1712.

 

1712: 84b

 

der nest indlagde Monss: Storm Mag: Hans Abels orginal Mandtal, dat: Tysnes dend 31 Martj 1711:   Indlagde der nest sit aller Naadigst meddeelte Forpagtnings bref  dat: Rente Cameret d: 12 Martj 1711:  hvor till hand sig saa wit Mag: Hans Abels Kones Søster sig angaar Refererede, sambt till Bødernes oppebørsel  at de ha/nnem/ till kom/m/er   Der nest indlagt Een Forklaring gifvet af Mag: Hans Abel om de Personer paa Tysnes Prestegaard som Conssumption{s} betale bør, dat: 23 Maij 1711:   endnu indlagde hand Een Forklaring af Mag: Hans Abell till han/n/em udsted, dat: 5 Junij 1711:

  Der eftter blef indkaldet de widner som om Peder Sundes Handel {bør} skulle widne, Nemblig, Johanes Beltestad, Niels Sunde, og gl: Johanes Flygens Fær, saa og Peder Sunde{s} Self till wedermele,  Judite Niels datter  boende i Windenes waagen  møtte icke, tj hun er af Eet andet Tingloug  Nemblig Waags skibrede, og der fore Mueligt ike wil godvillig for dette Ting  som ike er hendes Rette werne ting  noget widnes byrd aflegge,   {Johanes} Og blef alle desse widner indkaldet og Eeden for de/nnem/ af Lougbogen aflest  med adwarsel om at vidne deris Sandhed, og eftter Conssumptions Forpagterens begiering blef de andre 2de udvist, men Johanes Beltestad allene forhørt, og war Peder Sunde self tilstede  widner at anhøre  og indted der i mod sagde,

  og eftter aflagde Eed widnede Johanes Beltestad, at nest afvigte Som/m/er solte hand hvis Ringe Lax hand dette aar fik i sin Laxse waag till Peder Sunde, som dend af ha/nnem/ kiøbte, men anden Kiøbmandskab weed hand icke at Peder Sunde har brugt  tj hand Eengang begierede hos ha/nnem/ 2 Kander Salt, men fik till svar at hand det ej har eller Eiede, uden Een gang fik hand hos ha/nnem/ Een Kande øll  hvor af hand helten betalte, men helten blef ham foræret,

  Niels Sunde eftter giorte Eed widnede at hand icke weed at Peder Sunde bruger nogen Kiøbeskab!! (Kiøbmandskab), uden allene at hand nest leden Som/m/er {solte} kiøbte af Johanes Beltestad nogen Lax, og Een gang hafde hand brøget!! nestleden waar till sin war!! (waar) winde Eet qvarter øll, der af solte hand 5 Kander  widere weed hand icke dette aar at hand hafver Solt, uden allene nogle gange har hand og solt Tobak,   Conssumptions Forpagteren tilspurte Niels Sunde

 

1712: 85

 

om hand ike og har solt Salt og andre saadane ware, men Niels Sunde svarede Nej,

  gl: Johanes Flygens Fær eftter giorte Eed widnede at hand icke weed at Peder Sunde har kiøbt eller solt noget serdeelis dette aar, undtagende 5 Kander øll  som hand kiøbte af ha/nnem/ 5 Kander øll till hans barns begrafvelse, og ej widere, dog kand hand icke negte at hand jo har hørt at hand har solt Een Mark taabak under tiden, men ej andet,  widere wiste hand ej at widne,

  Conssumptions Forpagteren Monss: Michael der eftter protesterede at eftterdj at desse 3de widner har hiemlet at Peder Sunde har ej allene kiøbt {Lax} ald dend Lax som i dette aar er falden i Beltestad waag, men og undertiden solt øll og Taabak  {hand} Peder Sunde da \og/ bør betalle eftter sine wilkor Conssumption, og at Mag: Hans Abel for hans og hans qvindes udelukelse af Mandtalet bør betale for hver 10 rdr:

  der eftter frem kom Niels Gierstad  og eftter giorte Eed widnede at hand icke weed enten Daniel Kaarsneset selger lidet eller meget, men dog kand hand icke negte at hand jo weed at Daniel Kaarsneset selger 4 s øll  men hvor meget wed hand ike, dog weed hand at Olle Berge, af Strandvigs skibrede kiøbte hos ha/nnem/ nestleden Som/m/er øll, men dog har hand icke self kiøbt øll hos ha/nnem/ dette aar,  widere  weed hand icke at widne,

  Johanes Olsen  som er Daniel Kaarsneses Svigersøn  møtte paa Egne og sin werfaders weigne, sambt og paa de Mend paa Hoflands weigne, eftter HøyEdle og welbr: Hr: Baron RosenCrantzis weigne og befalling  at naar Daniel i Kaarsneset og de Mend paa Hofland louglig blifver stefnt till deris werneting, saa skall de møde og till den/n/e Sag svare,  widere hafde hand icke at frem føre eller at sige,

  Conssumptions Forpagteren satte i Rette at Mag: Hans Abel for Daniel Kaarsneses og hans qvindes udeladelse bør betale 20 rdr:  og at Daniel Kaarsneset bør betale Conssumption,

  Dereftter indfant sig de 2de widner  Hermand Strangesen og Olle Huuse, begge af Bergen  dend første er Monss: Storms Egen Fuldmegtig, som Conssumptions indkrefver   dend anden er af Bergen og nu i Fløtting med Monss: Storm   de erbød sig begge at widne om hvis Folk

 

1712: 85b

 

der nu findes paa Baronens Frigaard Hofland, og paastod Monss: Storm at de bør antages till widne i den/n/e Sag, og Refererede sig till Lougens 1te B: 4 Capit: 32 art:  og der fore satte i Rette at widnerne her bør aflegge deris forklaring, og der paa begierede afsigt  saa som de allene er stefnt till widne, og de Mend paa Hofland allene er stefnt till wedermæle,

Der om afsagt saaledes,

eftterdj det Eene widne først er Forpagterens Egen Fuldmegtig, for det andet er {de} begge desse indstefnte widner indkaldet at widne om Baronietz Folk og Familie paa Frigaarden Hofland, hvor till Baronietz Bønder ej er stefnt, uden allene till wederMæle, og ej till widne at paa høre,  Saa kand ieg icke paalegge Baronietz under hafvende bønder her at møde  {widne at anhøre}, uden de absolute till widne at paa høre er Citeret, Saa understaar ieg mig ike {at} desse widner at antage, saalenge de wedkom/m/ende ike er stefnt der till at møde,

  endnu Refererede Monss: Storm sig till sit indleg saa wit Kremeren i Gudøesund angaar, at Mag: Hans Abel der til bør svare, eftterdj hand ej self er god till at betale, for uden prossens!! (prossesens) omkostning eftter for Ermelte indleg, og derpaa begierede Dom,

  Mag: Hans Abel møtte og indlagde sit skrefttlige indleg om alt hvis den/n/e Sag angaar, dat: 21 Januarj 1712:   indlagde der eftter Prousten Hr: Chrestopher Gaarmands atest om hans Svage Moders tilstand, dat: Ous Prestegaard d: 17 Decembr: 1711:   der paa indlagde Peder Sundes bøxsel seddel dat: 13 Julj Ao: 1709:  og ting liust dend 2dend Decembr: 1710:   der hos indlagde Hr: Baron RosenCrantzes Missive dat: 30 Decembr: 1711:   her for uden hafde Mag: Hans Abel ladet stefne til widne Johanes Flygensfær  Ingebregt Gregoresen og Ane Jens datter, de 2de siste tiener hos Mag: Hans Abel,

  Monss: Storm i mod desse Vidner protesterede, at for det første ere de 2de i hans Eget brød og tieniste, for det andet er ha/nnem/ ike om desse widner widende, men burde ha/nnem/ der om till foren voren till Kiende gifvet, og eftterdj det ike er skeed, saa war

 

1712: 86

 

hans faste paastand at desse widner ej bør antages eller i den/n/e Sag anseeis,

  Mag: Hans Abel der i mod paastod at ingen Fremede kand wide om hans Moders og Kones Søsters tilstand end hans Egen tienere, og hvem skulle ellers wide hvorledes i hans huus tilstaar  andre end hans tienere, og formente der fore at de bør høris og anteignes  sambt og tages till Eeds,  hvor fore hans begiering ike kand negtes, men widere der om maa antages,

  der eftter blef Eeden for desse widner i ligemaade af Lougbogen oplæst, og i des forklaring dennem underwist med advarsel om Sandhed at vidne, og frem kom først  eftter at de andre blef udvist,

  Johanes Johanes!! Flygens Fær  som eftter giorte Eed widnede at hand for 4re aar siden tiente hos Mag: Hans Abel, men nu er paa dend gaard Flygensfær at boe, og tiente hos Mag: Hans Abel i 4re aar, og saa lenge hand war der, da war Mag: Hans Abels Moder saa gl: og Svag at hun maatte lettes og løfttes af og i Seng,  hvad Mag: Hans Abels Kon/n/es Søster angaar  Berette Peders datter, da saa lenge hand der tiente og hun war paa Prestegaarden, da war hun for sig self, holt till paa Eet kaalt Cam/m/er, warmede sig med Een deel gløder, som hun i Een gryde lod bære op til sig, spisede af sin Egen Mad, og ej hos Mag: Hans Abell  uden der kunde kom/m/e fremede till gaarden, hvor hun da kunde blifve nedkaldet og med hans bord Spisede, men i daglig maade spisede hun af sin Egen Mad, og war for sig Self,

  Ingebregt Gregoresen eftter giorte Eed widnede at hand har tient hos Presten i 2 aar, og i ald dend tid har Prestens Moder weret saa Svag at hun har woren af ha/nnem/ løfttet og lettet af Sengen naar hendes Seng under hende blef Reed,  hvad Prestens Kones Søster  Berette Peders datter angaar, da saa lenge hand har tient der i gaarden, har hun woren for sig Self paa Eet Cam/m/er, holt sig self med Mad og dreke  og ej spiset af Prestens Mad, uden hun blef beeden der till, eller og det kunde were Julle tider, men

 

1712: 86b

 

andre tider af sin Egen Mad, der for uden ligger hun paa Eet kaalt Cam/m/er, og ej i nogen maade Reignes i blant Prestens Folk, enten i Mad eller andet,

  Ane Jens datter eftter giorte Eed widnede at hun har tient paa Prestegaarden i 9 aar, og saa lenge hun der har veret, har Prestens Moder woren saa gl: og svag, at hun ike har kundet hiulpet sig self, Men har woren lettet og løftte[t af] gaardens Folk, af og i Seng, men nu seelig paa nogle aar har hun stedtze holt ved Sengen, og ej woren der af, Men lagt og holt Ved Sengen,  hvad sig Prestens Kones Søster  Berette Peders datter wedkom/m/er, da har hun  saa lenge hun der har veret  woren for sig self paa Eet kaalt Cam/m/er, der har hun daglig til holt, og spiset af sin Egen Mad, og aldrig af Prestens Mad,  widere wiste hun icke at widne,

  Monss: Storm her til svarede, at om endt skiønt at widnerne har widnet at Mag: Hans Abels Moder er gl: og Svag, saa er dog hans Moder udj hans Familie, og hun icke allene burde hafve woren af Mag: Hans Abel angifvet, saa som hun wirkelig er udj hans Famillie, og der fore bør Mag: Hans Abel for hende betale,  angaaende hans Kones Søster, da om endt skiønt hun icke eftter widnernes Forklaring er i hans Familie  saa er hun dog i hans huus, og der fore burde hafve woren angifvet, og hun burde betalle eftter hendes wilkor, og der om  som om alt andet  begierede Een Retmesig Dom, alt eftter sit indgifne indlegs formeld,

  Mag: Hans Abel der i mod Replicerede, at Forpakteren lenge for (før), wel 3 uger for terminen  har faaet forklaring om alt hvis hans Kald wedkom/m/ende, hand da bør were frj for hans søgning,

 

1712: 87

 

  end nu fremEskede Monss: Storm Eet bref hand till Mag: Hans Abel har tilsent  dat: 20 Maij 1711: som og Mag: Hans Abel indlefverede,

  og som Parterne ej widere hafde i Retten at indgifve  men begge war Dom begierende, saa blef i Sagen saaledes Endelig,

Kiendt, Dømbt og afsagt,

Forpakteren Monss: Michael Storm, indstefner for denne Rett, Sogne Presten till Tysnæs Prestegield  Mag: Hans Abell, fordj hand skall hafve af sit Mandtal udelat Een deel Personer i hans Prestekald, som Forpakteren formeener Conssumption at bør betale, og der fore paastaar at Mag: Hans Abel for hver Person bør bøde 10 rdr:   Der i mod har Mag: Hans Abell indgifvet sin forklaring og bevisligheder, som witløfttig af agterne er at erfare, om hvilke Stridigheder saaledes Kiendes;

  Mag: Hans Abels Moder er Een gam/m/el, Svag og Sengeliggende qvinde, der maa daglig hafves opsiun med som med Eet barn, betienes og i sin Sal/l/igheds Sag paa sin Syge Seng, eftter Prousten Hr: Chrestopher Gaarmands indgifne atest, er og af slet ingen Middel {og} \eller/ formue, hvilcke deris May: aller Naadigste Forordning for Conssumption befrier, og der fore kand Mag: Hans Abell ej noget for hendes udelukelse af Mandtalet till Kiendes at betale,

  Mag: Hans Abels Kon/n/es Søster, som icke er eller kand Reignes blant Mag: Hans Abels Egen Famelie  men fornehmes eftter widnernes forklaring at vere for sig self, holder for og for sig Self  og ej med hannem  dug og disk, hvor fore Mag: Hans Abell icke kand svare for hende nogen Conssumption, men hun svarer for sig Self, {hvis} \om/ hun noget gifve bør, hvad hendes udelukelse af Mandtalet

 

1712: 87b

 

angaar, hvor fore Forpagteren pretenderer af Mag: Hans Abel 10 rdr: bøder,  Da som der tvistes, om denne Mag: Hans Abels Kon/n/es Søster er i blant dennem som Conssumption betale bør, eller og hun er i blant dem der eftter Forordningen bør vere frj, og \hun/ nu icke eigentlig for Conssumption at betale er Citeret, Saa kand paa denne tid af mig der om indted Kiendes, Saa kand Forpagteren Monss: Storm icke heller søge Sogne Presten Mag: Hans Abel for bøder, førend hun Rettelig er tilfunden Conssumption at betalle, hvor fore hand og for den/n/e hendes udelukelse af Mandtalet frj Kiendes,

  Peder Sunde og Daniel Kaarsneset er Rettelig af Mag: Hans Abels Mandtal udelat, tj de ere icke andet end bønder, og boer paa Bøxslede gaarder, og i alle maader lefver og sig som andre bønder ernærer, og om end enten de eller andre deris lige Mend kand selge noget Ringe øll, Taabak eller fisk, som gemeenlig de fleste bønder baade her i Fogderiet og andre stedtz giør  saa er dog deris Kiøbmandskab ej saa meget at de der af noget kand winde, langt Mindre Conssumption betale, ej heller ere de enten Borgere, Strandsidere eller gastgæbere, hvilke Forordningen allene Meener Conssumption at skall betalle, og ej saadane Folck, hvor fore Sogne Presten wed deris udelukelse af Mandtalet ingen u-ret giort hafver, men meere fult Forordningens Rette Meening, hvor fore hand og der udj fri Kiendes.

  De 5 Sam/m/e paa Hr: Baron RosenCrantzis Fri gaard Hofland  som skall af Mandtalet vere udelat, da som Hr: Baron i sit bref allene

 

1712: 88

 

paastaar at de boesidende bønder paa Hofland  og ej de tieniste Folck som der hos dem kand tiene  bør angifves, Mag: Hans Abel der for uden forklarer, at hand ej kunde angifve de Folck som tiener hos bønder, hvilcke Forordningen befrier, saa at her om falder stridighed, da vill først dend post mellem Forpagteren og Personerne paa Hofland wed Retten till deris Rette werneting afhandles, førend Mag: Hans Abel for bøder kand søges, hvor fore Sogne Presten for deris udelukelse af Mandtalet saa lenge frj Kiendes,

  Hvad sig Godskalck i Gudøesundet angaar, da har Mag: Hans Abel icke udelat ham af Mandtalet, icke heller er Godskalck blant dem som slet indted er at faa hos, Men hand will af Forpagteren søges for hvis hand bør betale, og naar hand der om til tales  betaller hand Vell self hvad hand bør, og frj Kiendes Mag: Hans Abel for dend Søgning,

  Ofver alt dette, saa befinder ieg at Mag: Hans Abel eftter Forpagteren Monss: Storms ansøgning i god betids lenge for tiden, har indgifvet till Monss: Storm de Manglende Personers Nafne, og det lenge før bereigningerne af ha/nnem/ ere udstede, saa hand hafde tid nok dennem at søge for hvis de {og} udj Conssumption {burde} \skulle/ betale, om de eller!! (ellers?) noget hafde burt betalle, Thj dend 1te Termin war allerede  da Monss: Storm kom till Forpakningen!! (Forpaktningen)  forbj, Hvor fore Mag: Hans Abels Mandtal er for begge Terminer, og af dend forklaring kunde Forpagteren jo see, ej allene Person/n/erne, men end og deris tilstand, hvor fore Jeg icke anderledes kand siøne!! (skiønne)

 

1712: 88b

 

og Døm/m/e, end jo Sogne Presten Mag: Hans Abel der udj har giort sit Embede Fyldest, og hand som melt er for denne Sag og søgning frj Kiendes.

 

 

Dend 23: Januarj blef Retten betient paa Store Omvigen i Qvindheredtz skibrede, udinden Een Conssumptions Sag, hvor da Retten blef betient af eftterskrefne Lougrett, Nemblig  Johanes Store Omvig og Lars i Lund,

  Till hvilcken tid Conssumptions Forpakteren Monss: Michael Storm hafde ladet stefne Sogne Prest\en/ till Qvindheretz Prestegield  dend Hederlige Mand Hr: Willum Frimand, med skrefttlig Stefnemaal, fordj hand ej eftter andmodning hafver villet angifve Hr: Baron RosenCrantzes Famillie paa Ressidentzen Rosenthal, der fore at bøde eftter Forordningen for begge Terminer 20 rdr:   for det andet at betalle Conssumption for sine Folck paa hans brugende Jord Kyvig  liggende paa Storøen  eftter Sogne Presten der sam/m/e stedtz  Hr: Jonas Huuses angifvelse,  for det 3de, at svare og betale af sin Egen Familie som Een Sogne Prest  saa som hand ej wille betale meere end som for Een Capelan,  sam/m/e stefning dat: 21 Decembr: Ao: 1711:   Stefningen fantis paa skrefven at vere louglig forkyndt for wedkom/m/ende dend 4 Januarj 1712, og det af de 2de Dan/n/e Mend Anders Helvig og Halfvor Berge, hvilke 2de Mend møtte og wed Eed hiemlede at de Stefningen louglig hafde forkyndt,

  der paa begierede Monss: Storm, at eftterdj hand fornehmer at dend Hederlige Mand Hr: Willum Frimand er i sine louglige Forrettninger og Kierke tieniste i dag wed Eenes Kierke, og hand der fore ej kand møde  saa begierede hand at med Sagen maatte beroe, uden Videre at fore tage, indtill dend Hederlige Mand Self kunde møde og svare till Sagen, hvor med hand som Citant will vere Vel fornøyet i alle maader,

 

1712: 89

 

  Ifver Ebne møtte paa Hr: Willum Frimands Veigne og gierne tillod at den/n/e opsettelse maatte skee, helst fordj at hand well meente at naar Monss: Storm og Hr: Willum Frimand Mundtlig samtalledes, de da Vell, om deris mellem werende stridighed kom till Een wenlig forEening,

hvor fore den/n/e gang afsiges saaledes,

eftterdj begge parter Consenterer opsettelse i den/n/e Sag, og Citanten Monss: Michael Storm, særdeelis Self er begierende opsettelse, indtill Hr: Willum Frimand  som i dag er udj sin Kierke Forrettning wed anexet Ænæs, Self kunde møde till Sagen at svare,  Lensmanden Ifver Helvig  som møtte i Retten paa Hr: Willum Frimands weigne og hans indleg presenterede, sam/m/e opsettelse paa dend Hederlige Mands weigne ogsaa bevillger og tillader, Saa eftter saadan Parternes der om Eenstemmig bevilling, Saa opsettes Sagen till først kom/m/ende Mandag, Kloken 9 for Midag  hvor da parterne igien her paa Store Omvig hafver at møde, og saa fremt de forinden ej om deris Mellem werende stridighed i wenlighed kand forEenis, saa skall udj Sagen Endelig Kiendes hvis Loug og Rett med fører.

 

Mandagen  som war dend 25 Januarj  blef Retten atter betient paa Store Omwig, i for indførte Lougrettes ofverwerelse, og fremstillede sig atter begge parter, som forklarede at de med hin anden om alt hvis de paa anckede ware wenner og wel forligte, og der fore Self denne prosses ophæfvede, hvor fore Sagen ej widere blef foretagen,

 

 

 

Dend 5te Martj blef holden Almindelig Waarting paa Haavig for Ous og Strandvigs skibrede, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmende Hans Lundervig og Jon Haavig

 

1712: 89b

 

med eftterskrefne Lougrett, Engel Giøen, Knud Eie, Steen Lygre, Jon Berge, Steen Wiig, Engell Henanger, Niels Ballesem, og Elling Hasletvet, sambt Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste Tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret deris Kongl: May: aller Naadigste Skatte Forordning for indverende aar  dat: 29 Decembr: Ao: 1711:

 

Publiceret dend satte Capitels Taxt for afvigte aar 1711:  dat: 23: Novembr: 1711:

 

Publiceret deris Kongl: May: aller Naadigste befalling af dend Kongl: Slodtzloug, angaaende BrendeVins Kiedlers forseigling, dat: 3 Decembr: 1711:

 

Publiceret Lensmanden Jon Andersen Haavig  hans udstede skiøde till sin Søn Engel Jonsen Haavig paa ½ Løb Sm: og ½ Hud i hans paaboende gaard Haavig  i mod penge 81 rdr:  dat: 20de Octobr: 1711.

 

Publiceret Hr: Chrestopher Gaarmands udstede bøxsel seddel till Anders Samsonsen paa 2 pd: Smør og ½ Hud i Bratthuus, dat: 4 Aug: 1711.

 

Publiceret Knud Engelsen Eies udstede bøxselseddel till Paal Winsensen Miaanes paa dend gaard Miaanes  som hand Een tid lang beboed hafver  skylder aarlig udj Landskyld 3 Spand Sm:  dat: 2 Martj 1712.

 

Publiceret Peder Heibergs paa Hr: Samuel Bugges weigne  hans udstede bøxsel seddel till Niels Nielsen paa ½ Løb Sm: og ½ H: i gaarden Skielbregt, dat: 12 Febr: 1712:

 

Publiceret Isak Endresen Hiartnes  hans udstede bøxsel seddel till Samson Steensen paa 30 Mrk: Sm: i Lygre  dat: 2 Martj 1712:

 

Dend Sag i mellem Anders Jonsen Børdall og Ane Tottland angaaende de 6 rdr: Leiermaals bøder som hand paa hendes weigne har udlagt, hvilke Sag fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu paa Anders Jonsens

 

1712: 90

 

weigne Peder Hansen Hoepe, som protesterede at An/n/e Tottland bør betalle Anders Jonsen hvis hand saaledes paa hendes weigne har udlagt, og der paa begierede Dom,

  An/n/e Tottland møtte og fremlagde hendes Supliche till Stifttamptmanden om den/n/e Sag, dat: 25 Januarj Ao: 1712:  med dend der paa fulte Ressolution dat: sam/m/e dag, og formeente der eftter at vere frj og forskaanet,

  Kongl: May: Foget begierede Copie af den/n/e hendes Supliche, tillige med dend ergangne Ressolution  at hand kand Referere An/n/e Tottlands wrange andragende, og begierede der fore opsettelse, at indted i den/n/e Sag Døm/m/es maa førend hand det hafver andraget, saa som Sagen ha/nnem/ og deris May: jnterresse angaar,

  Peder Hansen Hoepe i lige maade begierede opsettelse indtill at Stifttamptmanden kunde blifve Refereret Sagens omstendighed

  Ane Tottland paastod Dom at vere frj for desse penge at betale, eftterdj hun er tildømbt at Egte sam/m/e person, og endnu som før paastod Dom,

Denne Sinde saaledes afsagt,

udj Respect till Stifttamptmandens Respective Ressolution paa An/n/e Tottlands andragende, og eftter Citantens begiering beroer Sagen till neste ting, at Sagen da Høy Edle Baarne Hr: Stifttamptmanden i Midlertid kand Refereris, og hafver parterne der fore till Som/m/er tinget at møde  og skall da udj Sagen Kiendes hvis Rett [er],

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Olle Pedersen Refne for u-skikelighed for Retten nest afvigte Høsteting paa Henanger  der fore at bøde eftter Lougen,

  Olle Pedersen Refne blef paaraabt men ej møtte, ej heller nogen paa hans weigne,

  Lensmanden Jon Haavig og Paal Miaanes hiemlede at de ha/nnem/ louglig hafde Citeret, hvor fore ha/nnem/ paalegges til neste ting at møde, og skall da gaaes widere hvis Rett er.

 

1712: 90b

 

 

Hans Ham/m/erland tillige med Formynderne for Sl: Guldbrand Ham/m/erslands u-Myndige børn, hafde ladet stefne Niels SkogsEide for 60 rdr: penge hand der till boen for Olle SæfverEide oppebaaret hafver  dennem med Rente og omkostning at betalle, og indlagde der hos Eet skifttebref eftter Guldbrand Ham/m/ersland, dat: 17 April 1711, og paastod Dom der fore till sam/m/e penges betalling,

  Niels SkogsEide møtte till Sagen at svare, og negtede at hafve faaet paa sine Egne weigne nogen penge paa Ham/m/ersland, undtagende 24 rdr:  som hand wedgaar at hafve annam/m/et, men af de 60 rdr: som hand nu stefnes fore, har \hand/ icke noget bekom/m/et, men wedstod dog at hafve annam/m/et paa Sl: Lars Aares Veigne 54 rdr:  og det for omtrent 6 aar siden, hvilke penge Oluf {ska} SæfverEide fik hos sin wærFader, og er det de sam/m/e penger som hand nu stefnes fore, og fik Oluf SæfverEide der fore det Jordegodtz i SæfverEide som hand nu Eier, bruger og beboer,

  Olluf {SkogsEide} SæfverEide møtte ogsaa og negtede alt det som Niels SkogsEide berettede, men desse paa stefnte 54 rdr: har hand faaet hos Niels SkogsEide Self, hvilke penge bemelte hans broder fik og annam/m/ede paa Ham/m/ersland, desse penger har hand og siden betalt sin broder igien, og der fore formodede at hand icke kand svare desse penge till de u-Myndige paa Ham/m/ersland, Men at Niels SkogsEide  som de/nnem/ har annam/m/et  der til bør svare,

  Niels SkogsEide endnu som før forklarede at hand de 54 rdr:  som hand paa Een gang annam/m/ede hos Sl: Guldbrand Ham/m/ersland  lefverede till Lars Aarre, og ej till Oluf {Sko} SæfverEide,

  Hans Ham/m/ersland og Hans Lundervig paastod at eftterdj at Niels SkogsEide icke kand negte jo at hafve oppebaaret af Sl: Guldbrand Ham/m/ersland 54 rdr:  Men enten hand de/nnem/ till Lars Aare eller till hans broder Olle SæfverEide [lefverede]?  er de/nnem/ u-bevist, er de/nnem/ og u-wedkom/m/ende, Men formente at Niels SkogsEide

 

1712: 91

 

de/nnem/ till de u-Myndige Guldbrand Ham/m/erslands børn med Rente og omkostning bør betale, tj de holder sig allene till dend som pengene har annam/m/et  og ej til andre, og der paa begierede Dom,

  Niels SkogsEide paastod at eftterdj hans broder Olle SæfverEide desse penge har oppebaaret, hand da og self de/nnem/ bør betalle, og {at} hand at vere frj for Hans Ham/m/erslands og Hans Lundervigs søgning,

  Hans Lundervig som før paastod Dom till skadesløs betalling hos Niels SkogsEide, og hand at søge hvem hand pengene har lefveret,

afsagt

Eftterdj Niels SkogsEide her for Retten wedstaar og ej negter at hafve annam/m/et paa Ham/m/ersland hos Sallig Guldbrand ibd: Reede penge paa Een gang 54 rdr:  {h} og det for 6 aar siden, hvilke penge hand siger at hafve lefveret till Sallig Lars Aarre, og at hans broder Olle SæfverEide de/nnem/ siden hos sam/m/e sin wærfader Lars Aarre skall hafve bekom/m/et udj hans paaboende gaard SæfverEides Kiøb, da som sam/m/e penge er siden eftter Guldbrand Ham/m/ersland udlagt till hans u-Myndige børn, hvor fore Formynderne paastaar, at dend sam/m/e som \desse/ pengerne paa Ham/m/ersland har annam/m/et  till de/nnem/ og bør svare,  Saa kand Jeg ike frj Kiende Niels SkogsEide, at hand jo desse paastefnte 54 rdr: med sine forfaldne Renter till Formynderne for afgangne Guldbrand Ham/m/erslands u-Myndige børn bør betalle, tillige med omkostning 4 Mrk: danske, alt inden 15ten dage under Nam og wurdering i sin boe,

 

Publiceret Peder Hansen Tvets udstede bøxselsedel till Olle Hougnesen paa 2 pd: 6 Mrk: Sm: og ½ giedskind i dend gaard Høysætter i Ous skibrede, dat: 2 Martj Ao: 1712

 

Publiceret Peder Hansen Tvets udstede bøxselseddel

 

1712: 91b

 

till Olle Biørnsen paa 2 pd: Sm: og 1 giedskind udj dend gaard Svendsdal, i Ous skibrede, dat: 2 Martj 1712:

 

Publiceret Lars Knudsen Øfre Dalle, Lars Larsen Hofskaar og Mogens Svendsen Hofskaar, deris udgifne skiøde till Olle Knudsen Egeland paa ½ Løb Sm: med bøxsel i hans paaboende gaard Nedre Egeland i Strandvigs skibrede beliggende, i mod penge 44: rdr:  hvor af Lars Knudsen Øfredale selger till ha/nnem/ 18 Mrk: Sm: for 22 rdr:   Lars Larsen Hofskaar paa sine børns Veigne 9 Mrk: Sm: for penge 11 rdr:  og Mogens Svendsen Hofskaar 9 Mrk: Sm: for 11 rdr:  dat: 5 Martj 1712:

 

Niels Røsaas paa sin Moder Dorette Refnes weigne hafde ladet stefne Willum Refne for 6 rdr: 5 Mrk: hand ha/nnem/ skyldig er, hvor paa er betalt 3 rdr:  og Rester endnu 3 rdr: 5 Mrk:  med formodning hand de/nnem/ bør betalle tillige med omkostning,

  paa Wellem Refnes weigne møtte hans Fader Niels Hatletvet og Elling ibd:  som er hans Fader broder  og wedstod gielden, lofvede sam/m/e penge inden 4 aar i det lengste at betale, og det hvert aar 1 rdr:  hvor med Niels Røsaas lod sig benøye,  hvor fore Sagen her med ophæfves,

 

Steen Lygre hafde ladet stefne Hans Windenes og Engel Ballesem for Resterende tiende af Skomstvet, det at betalle,

  Hans Windenes og Engel Ballesem møtte og negtede at betale tienden, sagde at {hand} Een hver af de/nnem/ betaler af sin Jord eftter dens skyld, men icke viste till Visse hvad Een hver deris gaarder skylder,

afsagt,

Sagen beroer till neste ting, till hvilken tid Eet udtog af dend gam/m/el Matrichul bør fremvises for saa Vit, Store Ballesem, Tvet og Skomstvet er angaaende, og naar de skeer, skall gaaes i Sagen hvis Rett er,

 

Publiceret Lars Olsen SæfverEides udgifne skiøde till Knud Engelsen Eie paa Een Nøst grund {som} liggende

 

1712: 92

 

nede Ved Søen paa SveErEides!! (SæfverEides?) Eiendeele, som nu af Knud Eie bebygt er, i sin Lengde 15 allen og i sin brede 8 allen  for uden helten af Natte skaattet  i sin lengde 5 allen og i sin brede 4 allen, i mod penge 3 rdr:  dat: 3 Januarj 1712.

 

 

 

Dend 7: Martj blef holden Almindelig Waarting paa Nedre Hom/m/elvig for Waags og Opdals Skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen  Bunde Lensmendene Sallamon Windenes og Gunder Ambland, med eftterskrefne Lougrett, Siur Toe, Biørn SørEide, Ellend Houkefær, Mickel Opdall, Jacob ibid:  Anders Landerøen og Hans Epland, sambt Gunder Ambland i steden for Aarne Hillisvig, med Almue fleere som tinget søgte.

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes Specificerede, i lige maade dend satte Capitels Taxt for afvigte aar,

 

Publiceret Ane Maria  Sl: Hr: obr: Lieut: Pfiels  udgifne obligation till Mag: Hans Abel  Sogne Prest till Tysnes Prestegield  lydende paa Capit: 100 rdr:  som igien skall betalles inden toe aars tid  Nemblig 1714:  for hvis Summa pantsettes hendes Eiende gaard Økland  skylder aarlig Landskyld 2 Løber og 18 Mrk: Smør med bøxsel, dat: Bergen d: 25 Febr: 1712:

 

Publiceret HøyEdle og welbr: Hr: Stifttbefallings Mand Undals udstede bevilling till Mathias Ellingsen Bekerwig i Waags skibrede, till at vere gastgæber sam/m/estedtz, dat: 30: Decembr: 1711

 

Publiceret Høy og Welbr: Hr: Baron Axell RosenCrantz, Fri Herre till Rosendal  Herre till Hofland, hans udstede skiøde till Hans Endresen Epland paa oddels Retten till hans paaboende gaard  bemelte Epland  i mod penge 25 rdr:  dat: 16: Novembr: 1711.

 

Publiceret HøyEdle og welbr: Hr: Baron Axel RosenCrantz, Herre til Hofland, hands udstede skiøde till Hans Mortensen Nedre Helleland paa oddels Retten till hans paaboende gaard  bemelte Helleland

 

1712: 92b

 

som skylder aarlig Landskyld med bøxsell 1 Løb Sm: og 1 Hud, i mod penge 50 rdr:  dat: 16: Novembr: 1712

 

Publiceret Peder Heiberg paa Hr: Samuel Bugges weigne  hans udstede bøxsel seddel till Knud Johansen paa 3 Spand Sm: og ¾ Hud i gaarden SørEide  dat: 12 Febr: 1712:

 

Publiceret Lensmand Gunder Pedersen Ambland  hans udgifne skiøde till Biørn Andersen SørEide paa 1 ½ Løber Smør  og udj underliggende Kluppen 12 Mrk: Sm:  som er till sam/m/en 1 Løb og 2 pd: Sm:  sambt Helten udj Næsøen  som gastgæber huusene ere bestaaende  saa Vell som og helten udj hafnen  og det i mod penge 95 rdr: 3 Mrk:  dat: 7: Martj 1712:

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Johanes Ingebregts:  Een huusmand paa Eiedet  for begangen Leiermaal udj sit Egteskab  med Eet løst qvindfold!! (-folk) Ved Nafn Ane Daniels datter  som da tiente paa Eiedet hos Mogens ibd:   hafde og ladet stefne bemelte qvindfolk till bøders betalling, saa og at Manden  som der Endnu har sin Egte hustrue  at lide som wedbør,

  Johanes Ingebregtsen møtte  wedstod sin forseelse  bad gud bedre sig, sagde indted at vere Eiende i nogen maade, bad om Een Lemfeldig Dom,

  Ane Daniels datter møtte ike  ej heller nogen paa hendes weigne,

  Biørn SørEide og Siuer Toe hiemblede at hun louglig war Citeret,

  Kongl: May: Foget satte i Rette at de begge bør bøde eftter Lougen, hand eftter sin yderste formue, og qvindfolket sine 12 Lod Sølf, og der om war Dom begierende,

afsagt,

Sagen beroer till neste ting, og hafver da qvindfolket An/n/e Daniels datter at møde till Sagen at svare, sam/m/e tid hafver og de Mend at møde som har eftter seet Johanes Ingebregtsens formue, der om at giøre forklaring, og skall saa gaaes udj Sagen hvis Rett er.

 

Publiceret Mathias Ellingsen Bechervigs udstede bøxselseddel till Johanes Biørnsen paa dend part

 

1712: 93

 

udj Steenevig som hans Fader brugte  og hand nu for ha/nnem/ godvillig opsagt hafver, dat: 14 Decembr: 1711:

 

Dend Sag i mellem Jon Wee og Karj Bruntvet, som fra forige Ting till nu blef opsatt, angaaende dend omtvistede bagste helle, og møtte nu begge parter og Sagen fremEskede,

  Karj Bruntvet sagde at hafve Hellen till pant for 4 Mrk: 8 s:  {af} som Jon Wees Søster Ellj Samsons datter Teigland, og der fore formodede at hun ike kand lefvere bagste hellen fra sig før end hun hendes penge bekom/m/er, wedstod dog at vere widende at Jon Wee Eier bagste hellen  og at dend først kom till hende till leie, men siden blef dend till pant, sat for bemelte penge,

  Jon Wee der i mod svarede at hand gierne med opragte fingre will giøre sin Eed at hand aldrig har sat den/n/e helle i pant  men har laant \Sl:/ Anders Bruntvet Hellen  og aldrig sat dend till pant, hvor om hand og aflagde sin Eed,

afsagt

Eftterdj Jon Wee nu for Retten wed Eed har testeret at dend omtvistede bagste helle  som ha/nnem/ till hører og nu er paa Bruntvet  ej af ha/nnem/ er pantsat, men af ha/nnem/ till Sl: Anders Bruntvet laant,  Saa bør Karj Bruntvet inden 15ten dage at lefvere Jon Wee sam/m/e bagste helle igien uden skade, og Karj Bruntvet at søge Elj Teigland for hvis hun hende skyldig er, som hun best Veed og Kand,

 

Publiceret Hans Mortensen Helleland  hans udgifne skiøde till Helge Olsen Tottland  boende i Moster i Føyens skibrede, paa dend gaard Espevig her i Opdals Skibrede beliggende  skylder udj aarlig Landskyld med bøxsell ½ Løb 9 Mrk: Sm:  i mod penge 45 rdr:  og for oddels Retten 5 rdr:  til sam/m/en 50 rdr:  dat: 28: Novembr: 1711:

 

Der eftter fremfaldede!! (-kaldede) Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, for Retten dend Dannemand Olle Brundtvet her af Opdals skibrede, og hannem tilspurte, om om!! ha/nnem/ icke eftter dend Kongl: aller Naadigste bevilling

 

1712: 93b

 

er gaat giort toe aars skatter af hans paaboende gaard  bemelte Bruntvet, som for nogle aar siden wed dend u-løkelige Ildebrand af brente.

  Olle Bruntvet der till svarede Ja  at hand det Rigtig nødt hafver, tackede for god medhandling,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem beskrefven meddeelis,

 

 

 

Dend 9 Martj blef holden Almindelig Waarting paa Skielnes for Strandebarms skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Anders Mundem, med eftterskrefne Lougrett, Hans og Arne Berge, Anders Mundem, Torgier Bru, Hans Waage, Hagtor Fosse, Lars Soelbiør, \og/ Niels Mundem, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: Brefve og Forordninger, sambt Capitels Taxten for afvigte aar  som for hen findes Specificeret,

 

Publiceret Johan Galtungs udstede bøxsel seddel till Peder Pedersen paa 1 Løb Sm:  1 Hud i gaarden Kysnes, dat: 19 Januarj 1712:

 

Publiceret Ludvig Fartensen Tvetnes, hans udgifne skiøde till Johanes Kaalsen Berresem paa ½ Løb Sm: og 17 Mrk: Sm: med bøxsel i sin paaboende gaard  bemelte Tvetnes, i mod penge 40 rdr: 5 Mrk: 6 s:  Dat: 28: octobr: 1711:

 

Publiceret Jon (Jan) Terkelsen Bolstad af Strandvigs Skibrede, hans udstede bøxsel seddel till Gunder Baarsen, paa 2 ½ Spand Sm: i gaarden Leersteen, liggende her i Strandebarms skibrede, dat: 3 Martj 1712:

 

Dend opsatte Sag i mellem Fogden Sr: Olle Larsen og de 2de som med hin anden Leiermaal begaaet hafver  Nemblig Matias Chrestophersen og dend Egte qvinde An/n/e Rickers Datter, som fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu paa An/n/e Rickers Datters weigne Lensmanden Ifver Helvig, som paa hendes weigne wed stod forseelsen, og paa begge deris weigne ogsaa tilstod at

 

1712: 94

 

bemelte Dreng Matias Chrestophers!! datter!! (Matias Chrestophersen) er i 3die lige Leed beslegtiget till dend besofne Ane Rickers datters Egte Mand, Knud Torsen, men der hos forklarede at de begge ganske indted har at bøde med, Refererede sig till hvad til foren der om i Retten er indgifvet,

  Kongl: May: Foget satte i Rette at eftterdj der befindes at desse 2de indstefnte, som hin anden har besofvet  ere hin anden beslegtiget, de da der fore bør anseeis eftter Lougen, og som der befindes de icke heller noget hafver till bøders betalling, de der for uden bør anseeis med straf paa Kroppen, og der paa war Dom begierende,

afsagt,

Som Matias Chrestophersen og Ane Rickers datter begge tilstaar deris forseelse med det begangne Leiermaal, de der for uden og wedgaar, at Matias Chrestophersen till An/n/e Rickers datters Egte Mand Knud Torsen er i 3de lige Leed beslegtiget,  Ane Rickers datter der for uden er Een Egte qvinde, hvis Mand endnu er i lefvende lifve,  der og fornehmes at de begge slet indted till deris bøders betalling er Eiende, saa bør de begge Een hver for sig straffes paa Kroppen i Fengsel paa wand og brød i 6 uger, og der eftter begge eftter Lougens 6te B: 13: Capit: 13 art: at begifve sig paa Fiskerierne, Matis Chrestophersen till Syndmør, og Ane Rickers datter til udskiere!! (Utsira), og der i toe aar at forblifve, og i det øfrige Rette sig eftter forbemelte Lougens art: indhold,

 

Dend opsatte Sag mellem Godskalck Giære og Jens Aarsand angaaende dend bøxsel i Meehuus, som fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu begge parter till Sagen at svare,

  saa møtte og Jon Aarvig, som har till Egte Jens Aarsands datter, og forklarede at saa wit som ha/nnem/ {som} wedkom/m/er som Een Formynder, tilsteder hand gierne at {Godskalck}

 

1712: 94b

 

Jens Aarsand Søn beholder gaarden,  widere hafde hand icke der udj at sige i nogen maade,

  Marj Mogens datter møtte i lige maade  og eftter giorte Eed widnede at hun for omtrent 2 aar siden sad hun i stuen paa Braatvet  og hørte hun sam/m/e tid at Godskalck Giære bød Jens Aarsand gaarden Meehuus till sin Søn, Men hvorledes, eller paa hvad Condition wiste hun icke, saa som hun da sad Ved sit arbeide, og ike Rettelig gaf agt paa deris snak og talle, icke heller blef hun dend gang skiøt till noget widne, og eftter saa lang tids forløb ej kand hverken erindre hvad ord der blef talt, langt mindre paa hvad maade de tallede med hver andre om gaarden,  widere wiste hun icke at vidne,

  Knud Torkildsen  som Jorden Fested hafver  war og tilstede, og fastelig paastod og formeente at hand sin bøxslede Jord Meehuus eftter sin bøxsel seddels formeld bør nyde og bruge, helst eftterdj hand er Een Kongens Soldat  der har dend frihed Jorden at bøxsle frem for Jens Aarsands Søn, som aldrig har tient deris May:  og paastod der fore Dom till gaarden at beboe og bruge,

  Godskalck Giære som før paastod at hans udgifne bøxsel seddel bør Kiendes wed Magt, og aller helst fordj at Enken Eiede dend halfve gaard, og dend Eene Formynder Baar Bundhuus seeniste Rettesdag for Retten tilstod Bøxsel seddelen at vere udgifven med hans willie, hvor med hand er fornøyet,

  Kitel Olsen møtte icke endnu, men lod wed Godskalck Giære {lod} svare at hand Refererer sig till sin paaskreftt paa bøxsel seddelen,

  Jens Aarsand formente og paastod at hans Søn bør beholde gaarden Meehuus, saa som hand dend først war laafvet og til sagt, og der om war Dom begierende,

  Ingen af parterne hafde Videre at frem føre, men paa begge sider war Dom begierende,

og blef da i Sagen Kiendt og afsagt saaledes,

Eftterdj her fremlegges Een bøxsel seddel dat: 4 Novembr: 1710: af Godskalck Giære paa Enken Ingebor

 

1712: 95

 

Braatuns weigne, hvilcke bøxsel seddel \af/ Kittell Olsen  som siden fik till Egte bemelte Enke paa Braatun  er paa teignet og af ha/nnem/ Confirmeret dend 30: Martj 1711:  og den/n/e Kitel Olsen paa Egne og sin qvindes Veigne er Eiere for dend halfve gaard   dend Eene Formynder Baar Bundhuus i lige maade paa sin Myndlings weigne har sambtøkt den/n/e bøxselseddel, som til Knud Torkildsen er udgifvet, saa der nu ickun er til ofvers Jon Aarvig og Jens Aarsand Self, som allene har sambtøgt udj gaardens brug till Jens Aarsands Søn Anders Jensen, og saaledes er ickun dend minste deel af Jordens Eigere som er i mod bøxsel seddelen,  alt saa kand Jeg icke andet her udj Kiende og Døm/m/e, end jo Knud Torkildsen  der nu er wirkelig i deris May: tieniste for Soldat jnRuleret, eftter Lougens 3die Bogs 14 Capit: 2 art: bør beholde sin bøxslede gaard Meehuus, u-behindret og u-paa anket, frj for Jens Aarsands og hans Søns til tale i alle maader,

 

 

 

Dend 11: Martj blef holden Almindelig Waarting paa Wallen for Skaanevigs Skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Nicolaj Wallen, med eftterskrefne Lougrett, Niels Berhoug, Ørien Matre, Adskild Wiig, Aanund Dallen, Halfvor og Tieran Sunde, Halfvor Lie, og Niels Svindland  sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: Brefve og Forordninger som for hen findes Specificerede, sambt og Capitelstaxten for afvigte aar 1711:

 

Der eftter fremkaldede Kongl: May: Foget for Retten, Enken og Niels Øfstebøe, og dennem till spurte, om de icke eftter dend aller Naadigste Kongl: bevilling hafver nødt de 2de aars skatte Frihed af bemelte deris paaboende gaard Øfstebøe, som for nogle aar siden Ved Een u-løkelig Ildebrand af brente,

  Encken og Niels Øfstebøe her till svarede Ja, at de det Rigtig nødt hafver, tackede for god medhandling,

 

1712: 95b

 

hvilke Kongl: May: Foget begierede at maatte indføris og hannem af Retten beskrefven meddeelis, som ha/nnem ej kunde negtis,

 

Endnu tilspurte Kongl: May: Foget Almuen paa Tinget om dennem icke witterligt er, at dend part udj Bouge  som for Resterende skatter till deris May: er udlagt  Nemblig ½ Løb Sm: og 9 Mrk:  afvigte aar 1711: laag øde, og af ingen blef brugt eller besidet,  Ilige maade og om icke dend pladtz Blaateigen  12 Mrk: Sm:  som før ligger øde  ej heller af nogen bruges,

  Almuen der till svarede, at det nok i Sandhed er Vist at bemelte gaarde [part] i Bouge  som for kort tid siden for deris May: Skatter blef udlagt  afvigte aar 1711 som før laag øde,  i lige maade dend pladtz Blaateigen  12 Mrk: Sm:  som aldrig meere her eftter blifver eller kand beboes, ogsaa laag  og endnu ligger øde, saa af bemte: 2de Jorde parter ingen skatter for afvigte aar betaltes,

  Dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og ha/nnem/ af Retten beskrefven meddeelis, som ha/nnem/ ej kunde negtes,

 

Ingebregt Aakre af Baroniet Rosenthals godtz, hafde ladet stefne Jon Nielsen Frette af Tungesvig, formedelst hand nest leden Juul 2 aar siden opsatte sin Færings baad paa Tungesvig nede Ved Søen  hvor bemelte \Jon/ Niels!! Mille boede, og eftter 2de Netters forløb, da hand igien wille afhente sin baad, da fornam hand at hans baad war borte fra dend sted hand dend hafde opsatt, og eftter at hand hafde spurt om sin baad, da sagde Jon Nielsen Frette, at hand hafde laant Tollef SæfverEide dend,  men eftter at hand lete eftter og icke fant dend, maatte hand lade sig nøye, og Reiste hiem og ingen baad fick, {fo} men siden   eftter 3 dages forløb  fik hand at vide hos Klokeren Jacob Færewig at baaden war sønder slaget, og siden dend tid har hand icke faaet det Ringeste for Baaden, formodede der fore at Jon Nielsen Frette, som har bort laant hans baad  bør svare ham der till, og igien søge sin opReisning hos dend hand har laant dend,

  Jon Nielsen {M..l} Frette møtte till Sagen at svare

 

1712: 96

 

og forklarede at Baaden  paa sam/m/e tid som melt er  af Ingebregt Aakre hos ha/nnem/ blef opsatt, Men hand icke laante dend till Tollef SæfverEide, {Mend} Men bemelte Tollef SæfverEide kom till ha/nnem/ og begierede baad till laans, men som Jon Mielleie icke self hafde baad hieme, at laane ha/nnem/, saa tog hand Ingebregt Aakres baad uden hans forlof, og ej med hans willie  og hvorledes baaden er medfaren wed hand icke, formodede at dend sam/m/e som baaden har annam/m/et eller taget maa og betalle baadens skade, icke heller har hand  annam/m/et bemelte baad i nogen forwaren, eller der till er pligtig at svare,  forklarede ellers at hafve stefnt Tollef SæfverEide till den/n/e Sag her at møde, men fornehmer at hand ike møder, men dog ike kunde besvise!! (bevise) at Tollef SæfverEide louglig war stefnt, uden at Jon Nielsen Millie forklarede at hand var der at stefne ha/nnem/ allene  og ingen med ha/nnem/

Dend sinde afsagt saaledes,

Tollef SæfverEide  som Baaden har annam/m/et og bort Roed  bør her till louglig at stefnes, og skall saa till neste ting gaaes her om hvis Rett er.

 

Dend Sag i mellem {Pe} Olle Johansen Tungesvig og Peder Gielmervig angaaende de 3 aars Koeleie som till Kierken burde betalles, hvilke fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu begge parter, og fremlagde Peder Gielmervig Skaanevigs Kierke stoel, som udtrøkelig forklarer at sam/m/e aar som Olle Tunges Vig og Olle Leknes for de aaringer 1705: 1706: og 1707: war Formyndere, er hos Peder Gielmervig opYnget Een Koe i 2 aar, hvilke er dat: 12 Martj 1708:  det tredie aar siger Peder Gielmervig at hafve betalt leie af till dend anden Kierke werge Olle Leknes, og der paa laafver till neste ting at skaffe hans Egen tilstaaelse eller qvitering, hvilke hand nu icke har forsynet sig med, saa som hand hafde forment at Olle Johansen Tunges Vig ike hafde krefvet ha/nnem/ for det aar,

afsagt

Peder Gielmervig bør till neste ting at bevise, at det Eene aars Krefvende Koeleie till Kierke wergeren

 

1712: 96b

 

Olle Leknes betalt er, saa frembt hand ej Self vill svare der till,

 

Dend Sag i mellem Olle Johansen Tungesvig og Peder Gielmervig  som fra forige ting till nu blef opsatt, angaaende det Clam/m/erj og slags maal  som for hen fra forige ting till nu blef opsatt!!, og møtte nu begge parter till Sagen at svare,

  Ilige maade møtte ogsaa det Eene widne som før ej war til stede  Nemblig Britte Ols datter, sit widnesbyrd at aflegge, og eftter giorte Eed widnede at sam/m/e tid forleden aar Fasten war Peder Gielmervig, Olle Tunges Vig, Svend Næs og Rasmus Løfvig forsamblede hos Jon skredder wed Søen boende paa Prestegaardens grund wed Skaanevig  paa hvilcken dag der war Prediken i Fasten wed sam/m/e hofved Kierke, da kom Peder Gielmervig og Olle Johansen Tunges Vig i Clam/m/erj og Slagsmaal, i stuen, men det saag hun ike, men siden i døren uden for Stuen saag hun at Olle Johansen Tungesvig kom og tog Peder Gielmervig i haaret og fik Peder under sig og satte Knærerne paa hans brøst, siden atter saag hun at Olle Johansen løb eftter Peder 3de gange, og Peder løb altid for, og hun Raabte till Peder, at hand skulle løbe, men icke saag hun hos nogen af parterne nogen Knif  langt mindre nogen skade skeede af nogen parterne der af  ike heller saag hun nogen Clam/m/erj hverken før eller siden, men wel viste hun at stor skade fik Olle baade i sit brøst, sin Foed og sin haand, men hvem det giorde weed hun ike, i Ringeste maader,   hun blef tilspurt om hun saag at Peder sloeg Olle paa Marken med Een stok i svime, men hun sagde Nej  hun det ike saag,   Widere blef hende ike enten af parterne tilspurt, ej heller sagde hun widere at vide,

  der paa indlagde Peder Gielmervig hans skrefttlige indleg dat: 10 Martj 1712:   og i det øfrige eftter tilspørgelse ganske negtede at hafve slaget Olle Johansen Tunges Vig seeniste paa Marken, som Rasmus Løfvig og Svend Næses Søn forklaret hafver

 

1712: 97

 

og paastod at deris Vidne icke maa anseeis, det Eene for sin ungdumbs skyld, det andet for hand er stefnt foer at vere jnterresseret i Sagen, og der fore paastod Dom till Revance for sin erlite skade, og formodede at hans indleg maatte anseeis,  her for uden forklarede hand at hand ike Rette!! (Rettere) kand sige om hand skulle giøre sin Eed, end at Rasmus Løfvig giorde dend skade med sin Knif paa Olle Johansen  og hans Skiæg Ref Svend Næs og ingen \anden/ af,

  Olle Johansen der i mod forklarede at Peder Gielmerwig bør svare ham till ald sin skade, Vell hafde hand tengt at Rasmus Løfvig har giort ha/nnem/ skade med sin Knif, men hand weed dog ike at søge andre end Peder Gielmervig som war med ha/nnem/ Rettelig i Clam/m/erj, og endog at Rasmus Løfvig nok eftter hans tøke holt med Peder da de var i slags maal, saa kand hand dog ike wide til wesse om hand det giorde eller ej, i det øfrige satte hand i Rette at Peder Gielmervig bør betalle og svare till Ald hans skade, saa Vell som og til Læge løn og omkostning, sambt tidsspilde, og om alt war Dom begierende,

 

Dend opsatte Sag i mellem Tollef Hougland og hans Stif Søn Niels Svindland angaaende det afkald  som fra forige ting till nu blef opsatt, og begierede endnu at Sagen till neste ting maatte beroe, i forhaabning at hans Stif Søn skulle beqvem/m/e sig med det gode till afkald at gifve,

  Niels Svindland møtte, og lofvede at tale med sin Stif Fader der om, og neste ting at giøre Een Endelig Ende paa Sagen,  hvor fore og Sagen beroer,

 

udj Dend Sag mellem Olle Johansen Tungeswig og Peder Gielmerwig

afsiges saaledes

Olle Johansen Tungeswig Stefner Peder Chrestophersen Gielmerwig for denne Rett, fordj hand skall hafve slaget  stuket og skaaret hannem paa hans Legeme med Een Knif, hvor af hand frem

 

1712: 97b

 

wiser adskillige Saar og skrammer, formenende at Peder der fore bør were ansvarlig eftter Lougen,  Peder Chrestophersen Gielmerwig der i mod med Contra Stefning indkalder Olle Johansen Tungeswig for woldelig ofver fald, med andet meere som hand paastaar,  da eftter flitig Ransagning og widnernes examen og deris Eedlig giorte forklaring fornehmes af dennem alle, at Olle Johansen Tungeswig uden nogen gifven aarsage, eller der till haftte andledning hafver ofver faldet Peder Chrestophersen Gielmervig med hug og slag, og først slaget hannem 2de slag med sin haand under øret, \og/ endog Peder sam/m/e tid ej Eengang modstod sam/m/e 2de slag, Saa har dog Olle Johansen siden igien frem faret i saadant sit Clam/m/erwerende forsett, og mange gange ofver falt Peder Chrestophersen, nu med Slag, nu med haargreb  nu med nedkastelse paa Marken og andet meere  som widnerne widere hafver forklaret  \og/ ilde med handlet, saa at Peder Chrestophersen end{og} \og/ hafver undviget Olle Johansen og hans Clam/m/erj, men dog alligevel er af Olle eftter tragtet og slaget,  Saa kand ieg ike see eller skiøne at Peder Gielmerwig er aarsage i dette slagsmaal  Og om endt skiønt Olle Johansen er saar giort udj sit brøst, i sin haand og i sin Foed, saa fornehmes dog ike af noget widne at Peder Chrestophersen Gielmervig  eller nogen anden som da war nerwerende til stede  har haftt Knif ude till skade at giøre, eller saa lenge Clam/m/eriet warede har brugt nogen Knif, uden allene Olle Johansen Self, som tit og oftte  i medens dette slagsmaal warede  er blefven befunden med Knif i haanden, Saa maa hand tacke sig self for hvis skade hand i saa maader lidt hafver, og hafve skade for hiemgield, som dend

 

1712: 98

 

der baade slagsmaalet begynte, og fuldEndte, og bør hand der for uden for sam/m/e hans begynte slagsmaal paa Peder Chrestophersen Gielmervig at bøde till deris May: og Halsnøe Closter 3de 6: Lod Sølf, og betalle til Peder Chrestophersen Gielmerwig udj omkostning og skadeslidelse 2 rdr:  sambt for uden i Stefnepenge till Lensmanden for u-mage wed denne Sag at stefne saa tit og oftte og saa mange widner  1 rdr:  alt inden 15ten dage under Excecution eftter Lougen,

 

 

 

Dend 14: Martj blef holden Almindelig Waarting paa Killiswiig for Etne og Fielbergs Skibredes Almue  ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen  Bunde Lensmanden Zacarias Silde  med eftterskrefne Lougrett,  Lars Killisvig  Lensmand,  Tore Hambre  Madtz Stangeland, Torbiørn Hougen, Anbiørn ibd:  Rasmus Wacke, Anders Giærewigen og Erik Espeland, sambt Almue fleere som tinget søgte.

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: brefve og Forordninger, sambt Capitels Taxten for forleden aar, som for hen findes anteignet,

 

Publiceret Hr: Ellias Elliesens udstede bøxselseddel till Siur Tieransen paa 1 ½ Løber Sm: i dend gaard Roe i Øllen  dat: 2 Martj 1712:

 

Publiceret Kiersten Chrestens datters udstede bøxsel seddel till Chresten Rasmusen paa 1 Løb Sm:  1 Hud i Tindeland, dat: 11 Martj 1712:

 

Publiceret Rasmus Anbiørnsen Wacke  hans udstede Fæste seddel till Siur Hansen Neerwig paa hans Sougepart staaende paa Wacke grund, dend grund at nyde frj for leie saa lenge hand og hans Hustru lefver, eller og saa lenge Rasmus Wake og hans Hustru lefver, dat: 22 Novembr: 1711.

 

Kongl: May: Foget till spurte Almuen paa Tinget om dennem ej witterligt er at 1 Løb og 18 Mrk: Smør udj dend gaard Grindem i Etne  Sallig Ellisabet Crommentin till foren tilhørende  end nu nest avigte aar ligger  som till foren laag  øde, og af Een

 

1712: 98b

 

Soldatt Ved Nafn Aslack, som nu er udj deris May: tieniste bort Reist, af hans Huustru till Een liden deel blifver brugt, og der for aarlig betaller till Fogden 2 rdr: penge  og ej i andre maader widere eller meere betaller,  till spurte dem og om hand icke har andvent sin yderste flid at faa sam/m/e øde part bort Fæsted, men det icke har kundet udrette,

  Almuen her till svarede, at det sig nok i Sandhed befindes at bemelte 1 Løb og 18 Mrk: i Grindem, som afgangne Ellisabet Crom/m/entin tilhørte  i lang tid har ligget øde, og endnu nest afvigte aar laag øde, af ingen blef brugt, uden af denne forbenefnte Soldater qvinde, og Soldaten nu er wirkelig bort Reist i deris May: tieniste, og hun lige som forige aaringer, ej har betalt meere till Fogden der fore end penge 2 rdr:  saa som hun ickun Een Ringe deel af gaarde parten slaer og Høster,  og Fremstod ellers for Retten Lensmanden i Etne skibr:  Zacarias Silde, som weed Eed for Retten Testerede at den/n/e Soldatter qvinde ej betalte meer till Fogden for det lille hun brugte i Grindems øde liggende part end 2 rdr:  tj hand pengene for hende till Fogden frem førte,   Almuen ogsaa ofver alt forklarede at Fogden paa alle ting opbyder denne gaard til Fæste  hvilket og i dag skeede, men ingen enten har villet eller sig endnu till sam/m/e gaarde part at Fæste indfinder,

  Hand tilspurte Almuen og, om icke nestleden aar endnu laag øde i bemelte gaard Grindem ½ Løb og 9 Mrk: Sm:  hvilcke tilhørte afgangne Jørgen Pedersen, som i stor armod først gick fra gaarden, og siden i Eelendighed bort døde, saa der nu ingen findes som sam/m/e gaardepart sig vill tilholde, hvor ofver dend laag øde  af ingen blef brugt eller besidet, saa ingen skatter af sam/m/e part till hannem betalt er,

  Almuen der till svarede at det er nok i guds Sandhed Vist at ½ Løb og 9 Mrk: Sm: i Grindem, som Jørgen Pedersen Eiede, fra dend bort gick, og i armod bort døde, dette nest forgangne aar laag øde, af ingen blef brugt eller besidet, saa der af ingen skatter i Ringeste maader till Fogden betalt er,

  Alt dette begierede Kongl: May: Foget at ha/nnem/ maatte beskrefven meddeelis, som ha/nnem/ ej kunde negtes,

 

1712: 99

 

 

 

Dend 16: Martj blef holden Almindelig Waarting paa Bielland for Fiære og Føyens skibreders Almue, i ofverwerelse af Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Tollef Hougland og Næll Hysingstad  med eftterskrefne Lougrett, Johanes Tiong, Paal Støttland, Ellend SaxsEide, Aasmund Worland, Niels Berge, Torkild Holme, Rasmus ibd: og Næll Hysingstad  sambt Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: brefve som for hen findes indført   i lige maade Capitels Taxten for afvigte aar.

 

Publiceret Madtz Ollsen Synstabøe  hans udgifne bøxsel seddel till sin Søn Bent Madtzen paa ½ Løb Sm: i hans paaboende gaard Synstabøe, dat: 4 Febr: 1711:

 

Publiceret Olle Gabrielsen Alswaags udstede bøxsel seddel till sin Søn Gabriel Olsen paa 27 Mrk: Sm: i Alswaag, dat: 18 Januarj 1712:

 

Publiceret Daniel Berøens udstede bøxsel seddel till sin Søn Stephen Danielsen paa 1 Løb og 7 Mrk: Sm: i Berøen  som Sl: Endre Berøens u-Myndige børn er til hørende, for hvilke hand er Formynder, dat: 12: Januarj 1712:

 

Publiceret Maren  Sl: Mikel Oldreks  udstede bøxsel seddel till Daniel Torsen paa ½ Løb og 10 Mrk: Smør udj Hidsken  dat: 20: Febr: 1712

 

Publiceret Knud Ifversens udstede bøxsel seddel till Samuel Samuelsen paa ½ L: \S:/ og ½ H: i Grindem, dat: 6: Decembr: 1711

 

Publiceret Olle Biørnsen Fister  hans udstede bøxsel seddel till Knud Larsen paa helten i dend gaard Nore Mølster i Fiære Skibrede, dat: 7: Decembr: 1711

 

Publiceret Hr: Hans Wadbeks udstede bøxsel seddel till Olle Hendriksen paa 2 ¼ pd: Sm: og ½ H: i Aase i Fiære skibrede, dat: 7 Januarj 1711

 

Publiceret Daniel Berøens udstede bøxsel seddel till sin Søn Daniel Danielsen paa 2 pd: Sm: i Berøen  dat: 18 Januarj 1712

 

1712: 99b

 

 

Publiceret Johanes Andersen Westvig, hans udstede bøxsel seddel till hans Søn Anders Johansen (Johanesen) paa 1 Løb og 9 Mrk: Sm: i Westvig i Fiære skibrede  dat: 8 Januarj Ao: 1711:

 

Dend opsatte Sag i mellem Marite Gunders datter Biørgen Contra Haldor Embeland af Fiære skibrede  som fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu paa Citantens weigne, Lensmanden af Føyens skibr:  Næll Hysingstad, som paastod Dom till betalling eftter forige i Rette settelse, og formente at eftterdj hand vedstod sin Fordring til Stefnewidnerne, hand da nu ej kand weigre sig for betallingen, dog ærbød hand sig paa hendes weigne at hafve fordrag till Høste tinget, men saa fremt det da ej alt blef betalt, hand da nu maatte til Kiendes det under Nam at betalle, og der om war Dom begierende,

  Haldor Embeland blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans weigne,

  Lensmanden Tollef Hougland hiemlede wed Eed at hand endnu er louglig warslet, og svarede hand nu som før, at hand dette opteignede er skyldig, men ike saa hastig kand det betalle,

  Næll Hysingstad paa Marte Gunders datters weigne paastod Dom,

afsagt,

Eftterdj Gunder Embeland nu 2de gange louglig er blefven Citeret i denne Sag, og hand seeniste Rettes dag blef gifvet Lougdag till dette ting at møde, og dog ej endnu møder, hand der foruden ogsaa  da hand er blefven stefnt  har wedgaaet den/n/e paastefnte Fordring   Saa kand ieg icke lenger Sagen oppeholde, Men afsiges at Gunder Embeland bør betalle till Marte Gunders datter paa hendes Søns {Veigne} Ifver Ifversens weigne Resterende Løn 1 rdr:   laante penge 4 Mrk:   for 3 skiorter 1 rdr:   nok penge 1 ort,   Koe leie 3 Mrk: 12 s:  til sam/m/en 3 rdr: 3 Mrk: 4 s:  {her for ude} og det inden først kom/m/ende Høste ting under Nam og wurdering i sin boe,  Ilige maade bør og Gunder Embeland at igien lefvere till Marte Gunders datter dend Koe hand fra hende har paa leie, eller og

 

1712: 100

 

der fore at betalle 3 rdr:  tillige med omkostning 2 Mrk: danske  alt inden dend tid som før er melt,

 

Erik Aase hafver ladet stefne Frans SveEen for skields ord  som skeede nest afvigte Høste ting, da de gik fra Tinget, der fore at lide,

  Ingen af parterne møtte, Men Lensmanden forklarede at hand Sagen paa Erik Aases weigne hafver indstefnt   da eftterdj ingen af Parterne møder, saa beroer Sagen till widere Stefnemaal,

 

Else  Sl: Hermand Skiøttes  hafver endnu ladet stefne Sare  Sallig Hr: Natanaels  for de penge hun hende eftter Revers skyldig er, hvilke fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu paa Mad: Skiøttes weigne Johanes Høeg  som paastod Dom eftter i Rette lagde Revers, tillige med omkostning,

  Sare  Sallig Hr: Natanaels  blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hendes weigne,

  Lensmanden forklarede at Sare  Sl: Hr: Natanaels  ej den/n/e gang er Citeret, fordj at hun sagde at hafve betalt paa Resten 14 rdr:  og fik Dilation paa det øfrige,  hvor fore Sagen beroer till neste ting,

 

Marie Rambsberg af Mosterhafn hafde ladet stefne Klokeren till Findaases 2de Sønner  David og Anders Hansøner  for medelst de skall hafve kiøbt af hende i winter 5 ½ tønde Sild, hvor paa Endnu Rester penge 3 rdr: 1 Mrk: 12 s:  og møtte paa hendes weigne hendes Svoger  Hr: Borgemester Falk Larsen  som forklarede at for hver tønde skulle betalles {eftter} \uden/ forhøyning 10 Mrk:  hvor paa er betalt 4 rdr: 1 Mrk: 12 s:  saa der endnu skall Reste som før er melt  hvor fore hand paa Citantens weigne paastod Dom till betalling med omkostning,

  Anders Hansen møtte paa Egne og sin broders weigne  tillige med sin Fader Hans Kloker, og forklarede, at hand og hans broder kiøbte bemelte Sild hos Marie Ramsberg  og at de saag bemelte Sild  som for de/nnem/ war opslagen, og blef accorderet med hende for tønden 10 Mrk: at betalle, men ej war de forligt med hende at an/n/ame dend under wragers haand, men eftter at de kom Med dend till Bergen, saa fornam de at Silden ej war saa god

 

1712: 100b

 

som dend af hende war angifven, saa de ike fik meere for dend end 5 Mrk: td:  det erbød hand sig at ville betale hende, men ej meere,   Hr: Borgemester Falk Larsen tilspurte ha/nnem/ om hand ike besaag Silden førend hand dend kiøbte,  der til svarede hand ja, at dend for de/nnem/ begge stod Aaben, men at dend ike war saa god som neden underj som dend war ofven paa.   Hand tilspurte {dem} ha/nnem/ om hand kiøbte dend paa dend maade at hand skulle an/n/ame dend under wragers haand i Bergen, men hand svarede Nej  hand kiøbte dend hos hende, og annammede dend her hieme,   Hr: Borg: Falk Larsen tilspurte ha/nnem/ om hand lod Marie Ramsberg wide at hendes Sild skulle wrages i Bergen, eller og om hun lefverede ha/nnem/ der,  hand svarede, at wragerne besaag dend uden nogen paa Maries weigne,   Hr: Borg: Falk Larsen Endnu tilspurte ha/nnem/ om hand wel kand bevise at dend Sild som wragerne besaag  er dend sam/m/e Sild som hand kiøbte hos Marj Ram/m/sberg, men hand sagde at det var sam/m/e Sild, og ingen anden, men ej hafde Videre widne der paa,   Indlagde der hos Een atest under wragernes haand, Men der under stod ingen haand  uden nogle bogstafver, som ej kunde udtydes till wragernes Nafne  sambt der paa teignet Johan Seehuuses atest om Silden  som dend skall hafve kiøbt  dat: 1 Martj 1712:   indlagde og 2de Misiver skrefne till deris Fader Hans Kloker fra Johan Seehuus  det Eene dat: 2 Martj  og det andet dat: 3 Martj indverende aar, alt om sam/m/e Sild betreffende, og formente der fore at de ej meere kand betale for Silden end hvis de self har bekom/m/et, eftterdj Silden war Suur og ilde bederfvet, og formodede der fore at vere frj for Marie Rambsbergs Søgning,  begierede ellers opsettelse i Sagen, at hand kand forskaffe fuldkom/m/en atester fra Bergen,   sagde ellers at Marie Rambsberg lofvede  dend gang hun solte de/nnem/ Silden, at saa frembt dend ike war god  eller og at de leed nogen skade, skulle hun wederlegge

 

1712: 101

 

de/nnem/ det igien, hvor fore de formodede og paastaar at at!! hun saadan løftte bør holde,

  Hr: Borge: Falk Larsen paastod at eftterdj de inCiterede har kiøbt Silden uden Condition, uden forhøyning, og uden nogen wragers wragning, de da bør betalle hende hvis Resterer, der for uden kand de aldrig bevise at {hund} hun dend har solt paa nogen anden eller serdeelis maade, end de silden skulle anam/m/e saa som hun fore fantis, {ha} de da ej kand were frj for dend fulde betalling, de ej heller nogen tid kand bevise at dend Sild som de i deris atest anfører er hendes Sild, det da ej kand troes at det er dend Sild som hun har solt, og der fore paastod Dom till fuld betalling, tillige med omkostning

  Søren Torsen  som er Marie Ramsberg Sl: Mands broder  erbød sig at wille giøre sin Eed  at sam/m/e Sild som af Marie Rambsberg till Klokerens Søn/n/er blef solt og lefveret, war forsvarlig og god i alle maader

  Hr: Borge: Falk Larsen begierede Dom, Men Hans Kloker paa sine Søners weigne begierede opsettelse,

afsagt

Anders Hansen her for Retten tilstaar paa Egne og sin broder David Hansens weigne at de hafver kiøbt af Marie Rambsberg 5 ½ tønde Sprengt Sild, og der fore skulle hafve gifvet for tønden 10 Mrk:  hvor paa er betalt 4 rdr: 1 Mrk:  Men der hos fore gifver at Silden icke war saa god som hun dend fore gaf at skulle vere, hvor ofver de  da dend blef lefveret i Bergen under wragers haand  leed saadan skade, at de ej fick meere for tønden for høyet end 5 Mrk: danske, for hvis aarsagde!! (aarsage) de nu ej meere kand betale, end de Self bekom/m/et hafver, Men som de icke Self negter, jo at hafve beseet dend omtvistede Sild før end de dend kiøbte, dend og sam/m/e tid annam/m/ede, ej heller med noget widne beviser at de med Marie Rambsberg nogen accort om Sildens Døgtighed eller u-døgtighed hafver indgaaet, allene kiøbt Silden saaledes som dend forefantes, og om endskiønt, at de i Bergen hafver Solt Silden till deris Kiøbmand, under wragers haand

 

1712: 101b

 

Saa er det der fore icke nogen Rettesnoer, at hun deris skade skall betale, langt mindre beviser de at dend Sild som atesten om formelder  war dend Sild som de hos Citantinden kiøbt hafver,  Saa kand Jeg icke anderledes der om Kiende og Døm/m/e, end jo David og Anders Hans Søn/n/er bør betalle till Marie Rambsberg de Resterende 3 rdr: 1 Mrk: 12 s:  tillige med foraarsagede omkostning 4 Mrk: danske  og det alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Publiceret Lars Johansen Nysetters udstede bøxselsedel till Niels Baarsen paa ½ Løb Sm: og ½ H: i gaarden Lunde i Føyens skibrede, dat: 12 Januarj 1712:

 

Dend Sag i mellem Dirik Mejer i Bergen og Olle Siøvold  som fra Som/m/er tinget till nu blef opsatt, og møtte nu paa Dirk!! (Dirik) Meiers weigne Johanes Høeg, som hafde ladet stefne Olle Siøvold, og {i} lagde E!! (I) Retten Een Reigning dat: 5 Febr: 1712  lydende paa 5 rdr: 4 Mrk: 8 s:  og Rente 1 Mrk: 8 s:  og paastod Dom till betalling, tillige med omkostning,

  Olle Siøvold møtte til Sagen at svare, og sagde ej at wide om des sam/m/en heng  eftterdj det er af hans Formand, men wiste dog at hans Sl: Formand Jacob Endresen noget war skyldig, men hvor meget kunde hand ej sige  lofvede at vilde betale hvis hand i saa maader uden Rente Krefves,

afsagt,

Olle Siøvold, bør betalle de fordrende 5 rdr: 4 Mrk: 8 s: uden Rente, saa ledes at det alt kand vere betalt till Mikels dag{s} først kom/m/ende, under Nam og wurdering i sin boe og formue,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Peder Lunde og Morten Lundmands werket for slagsmaall paa Lars Eskeland  der fore at bøde eftter Lougen,   hafde og ladet stefne till widne Sæbiørn Øckeland og Niels Lunde,

  Lars Eskeland møtte og beklagede sig at vere ofver falden af Peder Lunde og Morten Lundmands werket, seeneste da de gik af Høste tinget paa Leerwigen,

 

1712: 102

 

  Morten Lund Mands werket møtte og negtede at hafve slaget Lars Eskeland, forskiød sig till widnerne,   Peder Lunde møtte icke, men blef berettet at hand war i Bergen,   det Eene widne Niels Lunde møtte, men som Peder Lunde ej møder  saa beroer med Sagen till første ting, hvor da Peder Lunde har at møde, saa Vel som Morten Lundmands werket  sambt og begge widnerne, og skall da gaaes i Sagen hvis Rett er,

 

Aanund og Roall Egeland hafde ladet stefne Daniel i Mosterhafn for medelst hand nestleden winter skall hafve hugget 6 trær i deris gaards paaboende skoug, der fore at lide eftter Lougen,   hafde og ladet stefne till widne Olle Teigland, Jens Notteland, og Søren Torsen,

  Daniel i Moster hafn møtte icke  ej heller nogen paa hans weigne,

  Lensmanden Næll Hysingstad hiemlede wed Eed at hand tillige med Olle Grønaas louglig hafver stefnt Daniel i den/n/e Sag, men Olle Grønaas møtte ike,

  Alle de 3de widner møtte og erbød sig deris widne at aflegge,

  Men som Daniel i Mosterhafn ej møder, det Eene stefne widne ogsaa ike Comparerer, saa beroer Sagen til først holdende ting, hvor da widnerne har at møde, tillige med parterne, eftter foregaaende louglig stefnemaal, og skall saa gaaes i Sagen widere hvis Rett er

 

Publiceret Hr: Jonas Olsen Hougses udgifne skiøde till Hr: Folqvar Smidt paa 32 Melke Kiør á 3 rdr:  staaende paa Prestegaarden Tyse paa Storøen, dat: 10 Decembr: 1711:

 

Publiceret Bertell Giellies og Lars Bertelsen Otterøens  deris udgifne skiøde till Endre Danielsen Indre Haavig paa 41 ¾ Mrk: Sm: med bøxsel i Indre Haavig  med under liggende Steens waag, dat: 22: Novembr: 1710

 

Tolderen Sr: Chrestian Flores hafde ladet stefne Chrestopher Johansen Tvette fordj hand skall hafve uden nogen aarsage løbt af hans tieniste, der fore at lide og undgielde som wedbør,   hafde og ladet [stefne]

 

1712: 102b

 

hans Fader Johanes Tvette fordj hand skall hafve antaget ha/nnem/ siden hand løb fra ha/nnem/  der fore i lige maade at bøde eftter Lougen,

  Dend indstefnte Chrestopher Johansen møtte og vedstod at hand har taget tieniste hos Tolderen nest afvigte Ste: Hans dag, paa Eet aar, Men formedelst at Tolderen slog ha/nnem/ ilde, saa maatte hand løbe af sin tieniste  wedstod og at hafve oppebaaret af sin løn tid eftter anden  tillige med dend Folke skatt og skoe penge som Tolderen for ha/nnem/ till Fogden betalt hafver  4 rdr: 3 Mrk: 10 s:  wiste ike ellers  sagde hand  {at} hvad hand skulle hafve till Løn,

  Tolderen her til svarede at hand skulle gifvet ha/nnem/ udj aarlig Løb 6 rdr:  saa frembt hand hafde udtient sit aar, men som hand er u-louglig gaaen af sin tieniste, saa formoder hand, at hand ej allene bør tilbage legge hvis Løn hand allerede har oppebaaret, men end og bøde eftter Lougen, saa og betale ha/nnem/ dend skade hand siden hand af hans tieniste har forwoldet, i det hand alt siden dend tid har maat leiet andre Folk, baade till Bergen med sig Self nu hand war der, saa og hiem/m/e til daglig arbeide baade udj Een og anden maade, hvilket hand opreignede at vere till 1 rdr: 2 Mrk: 8 s:  og om alt dette  saa Vell som i foraarsagede omkostning  begierede Dom,

  Chrestopher her til svarede, at hand gik af sin tieniste for 3 uger og nogle dage siden, og war nødt der til for slag og ilde medhandling, saa og fordj hand ej fik sin Mad som Rett war,

  Tolderen sagde at hand slog ha/nnem/ med sin Kiep da hand seeniste kom fra Terøen, hvor hand war ude med ha/nnem/ at jnqverere Eet skiberom, og det af aarsage at hand brugte mod ha/nnem/ Een meget u-nøttig Mund  mente at det ike war forbøden at straffe sine tieniste folk naar det for tiente, paastod som til foren at Nyde eftter Lougen,

  Johanes Tvette  bemelte drengs Fader, sagde at hand icke der udj er aarsage, og ej har holt med ha/nnem/ der udj  men som hand kom hiem til ha/nnem/ og ej wilde gaa i sin tieniste igien  kunde hand icke jage ham paa døren

 

1712: 103

 

  ingen af parterne hafde widere i Retten at talle, Men Chrestopher kunde icke bevise noget at hand war saaledes af Tolderen slaget at hand hafde aarsage at gaa af tienisten

  Matias Bielland og Aadne Langeland ware af Chrestopher Johansen Stefnt til widne i den/n/e Sag, som skall hafve seet Tolderen at hafve slaget Chrestopher  hvilke widne og møtte, og Een hver for sig forklarede wed Eed, at de ware med paa Baaden da Tolderen Reiste fra Terøen hiem, og da de foer fra Terøen ware Chrestopher noget droken, og hand Sang og sladrede paa baaden, eftter nogen lang stund, sagde Tolderen till ha/nnem/ at hand skulle tige stille og vere Rolig, men Chrestopher wilde icke, og eftter nogle paa Mindelser som Chrestopher icke enda agtede, saa slog Tolderen ha/nnem/ nogle slag med sin Stok, men de saag icke at Chrestopher fattis noget, men Roede hiem,  widere wiste de icke at vidne,

  Tolderen paastod Dom, til Straf ofver Chrestopher,

afsagt

Eftterdj Chrestopher Johansen befindes at hafve u-louglig begifvet sig af sin Husbondes  Tolderen Sr: Floreses tieniste  hvor hand sig Eet aar hafde Fæsted, og ej beviser at bemelte hans Husbond saaledes med ha/nnem/ har handlet, at hand der ofver hafde nogen skiellig Aarsage, Saa bør bemelte Chrestopher Johansen først till Tolderen at tilbage legge hvis hand paa sin Løn hos hannem har oppebaaret eftter afreigning her for Retten  4 rdr: 3 Mrk: 10 s:  og der for uden bøde till deris May: og Tolderen till lige deeling 3 rdr:  sambt og betalle Tolderen for hvis hand hid til dags  siden hand gik af sin tieniste  til andre har udgifvet  udj alt 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:  og udj foraarsagede omkostning 2 Mrk: danske, og dette alt sam/m/en inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Kongl: May: Foget tilspurte Almuen paa Tinget om de/nnem/ ej witterligt er, at udj deris May: Eiende Jorde Sælle ligger øde som forige aaringer ½ Løb  af ingen bruges eller besides, saa hand der af ej Ringeste Landskyld eller skatter bekom/m/er,  i ligemaade og till

 

1712: 103b

 

spurte hand de/nnem/ om de icke er witterligt at hand af bemelte halfve Løb i Sælle betalte till Lexmanden Endre Stangerwaagen  till dend Marinske Soldats udflying med Mundering og Kost  3 Mrk: 6 s:  eftter som sam/m/e Soldat maatte udreise i deris May: Tieniste,

  Almuen her till svarede, at det nok er i Sandhed at dend ½ Løb \Sm:/ i Selle deris May: er tilhørende  afvigte aar som før laag øde, af ingen blef brugt eller besidet, saa ingen findes som Ringeste skatter eller Landskyld till Fogden betaller,   Saa ved de og at Fogden betalte till Lexmanden  till dend Marinske Soldates Mundering og Kost med anden udflyding  af sam/m/e øde halfve Løb Sm:  3 Mrk: 6 s:   og frem stod Lensmanden Næl Hysingstad  som weed Eed testerede at Lexmanden sam/m/e penge af Fogden bekom

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og ha/nnem/ beskrefven meddeelis, som ha/nnem/ ej kunde negtes,

  Endnu till spurte hand Almuen af Fiære skibrede om de ike weed at udj dend gaard Flatnes (Flotnes) i bemelte skibrede ligger øde 1 Løb og 9 Mrk: Smør  hvor af ingen skatter eller anden Rettighed betaller,

  Almuen der til svarede at det nok i guds Sandhed er west at sam/m/e 1 Løb og 9 Mrk: Sm: i Flotnes nest afvigte aar som før laag øde  af ingen blef brugt eller besidet, saa ingen skatter eller anden Rettigheder til Fogden betalles,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og ha/nnem/ af Retten beskrefven meddeelis, som ha/nnem/ ej kunde weigres,

 

 

 

Dend 31: Martj blef holden Almindelig Waarting paa Graaf for Opdals, Waags og Een deel af Føyens Skibredes Halsnøe Closters Almue, ofverwerende dend Constituerede Ombuds Mand ofver Halsnøe Closteret  Monss: Jens Lem  Closter Lensmanden Gunder Graaf, med eftter skrefne Lougret  Samson Nedre Waage, Anders Børtvet, Lars Eie, Endre Flacke, Aanund Mæland, Olle Børtvet, Colben Hage og Madtz Flornæs  sambt Almue fleere som sam/m/e tid tinget søgte,

 

Publiceret deris May: aller Naadigste Forordning om

 

1712: 104

 

Kop, Heste og Ildsted skatt, sambt Rente pengers og Huusleie skatt udj Norge, dat: 1 Junij 1711:

 

Publiceret deris May: aller Naadigste Forordning om Høe skatt, datt: 14: octobr: 1711.

 

Publiceret deris Kongl: May: aller Naadigste Forordning om skatternes paabud udj Norge, dat: 29. Decembr: 1711

 

Monss: Jens Lem hafde ladet stefne Encken Marte Niels{en} datter Toftteland, for huusenes brøst feldighed paa hendes før paaboende Jord Toftteland, som nu fra fløtter, det at betalle og Reparere  eller og lide eftter Lougen,

  hendes nu werende Mand Oluf Wiig møtte, og forklarede at dend halfve part i gaarden har lang tid ligget øde og u-beboed, og som Huusene er sam/m/en, saa har dend øde part forderfvet dend anden, formodede der fore at vere frj for brøstfeldigheden paa dend part Jord som hans qvinde har beboet og brugt,

  Lensmanden Gunder Graaf, Anders og Olle Børtvet, sambt Lars Eie forklarede at i gaar war de der henne og sam/m/e huuse besaag og siunede, og befant brøst feldigheden som eftter følger,   Røgstuen er god og døgtig uden ringeste brøstfeldighed,   paa Senge boden will till bordtag ½ tylt huun for 6 s:  arbeids løn 4 s:   Fæhuuset  till bordtag 4 tylter Huun á 8 s:  er 2 Mrk:  Soumslirer 7 stk: for 12 s:  arbeidsløn 1 Mrk: 8 s:   Høeladen  1 ½ tylt huun á 8 s:  er 12 s:  2 waager Næfver paa Taget  1 Mrk: 8 s:  3 stoker till Laafven som will kløfvis og nedlegges for 1 Mrk: 8 s:  arbeidsløn 1 Mrk: 8 s:   Ildhuuset er ganske nedfaldet  will koste paa dend halfve part som Enken till kom/m/er  Stafleie og Stafver  1 Mrk: 8 s:  troe og bord tag  4 tylter  2 Mrk:  8 woger Næfver  1 rdr:  helten der af  3 Mrk:  arbeidløn 1 rdr:   hvilke giør udj alt paa bemelte part 3 rdr: 4 Mrk: 10 s:

  Monss: Jens Lem paastod at Olle Wiig bør huusene Reparere  eller og betale penge der fore,

afsagt,

Eftter besigtelse Mendenes giorte forklaring befindes at Marite Tofttelands brugende huuser paa hendes Jord Toftteland, befindes at vere brøst feldige {till} saaledes at \til/ des Reparation behøfves udj alt 3 rdr: 4 Mrk: 10 s:  Saa bøer hendes nu werende Mand Olle Wiig bemelte Huuse

 

1712: 104b

 

saaledes at Reparere at de forsvarligen kand vere ferdige till først kom/m/ende Ste: Hans dags tider, og hvis det ej eftter kom/m/es bør det udtages af hans Boe og Formue  at det af Ombuds Manden self kand blifve ferdigt giort  alt eftter Lougen under Excecution,

 

Monss: Lem hafde ladet stefne Olle Wiig for Resterende Landskyld af Toftteland for afvigte aar af Een half Løb Smør  1 rdr: 12 s:  forhøyning 1 Mrk: 11 s:  till sam/m/en 1 rdr: 2 Mrk: 7 s:   andre smaa Redsler og Leeding  5 Mrk:  till sam/m/en 2 rdr: 1 Mrk: 7 s:  og der paa paastod Dom;

  Olle Wig møtte og wedstod at indted paa Landskylden for afvigte aar er betalt, begierede Dillation, saa vill hand det med tiden betalle,

  Monss: Jens Lem paastod Dom till betalling,

afsagt,

Olle Wig bør betale dend Resterende Rettighed, med for høyning paa Landskylden  till sam/m/en 2 rdr: 1 Mrk: 7 s:  alt inden 15ten dage under Excecution eftter Lougen,

 

Monss: Jens Lem tilspurte Almuen paa tinget, om de icke witterligt er, at afvigte aar 1711 laag øde eftterskrefne Jorder  Halsnøe Closter tilhørende, hvor af icke blef betalt enten skatter, Landskyld, Leding eller anden Rettighed,  saa som \i/ Waags skibrede   udj Lande  offisser gaard  1 L: 1 pd: 12 Mrk: Sm:    Skomsnæs  1 pd: 21 Mrk: Sm:    Rønholm  2 pd: 6 Mrk: Sm:    Toftteland  1 pd: 12 Mrk: Sm:    og Hofland  1 L: 9 Mrk: Sm:      udj Qvindheret   udj Fugleberg  2 pd: 6 Mrk: Sm:      udj Opdals skibrede   Øfre Waage  1 L: 2 pd: 12 Mrk: Sm:    og Mit Waage  offisser gaard  1 L: 1 pd: 12 Mrk: Sm:

  Almuen der til svarede, at de weed at bemelte Jorder alle sam/m/en nest afvigte aar laag øde, af ingen blef brugt eller besidet, saa ingen fantis, som af de/nnem/ til Halsnøe Closters Ombuds Mand Ringeste skatter, Landskyld eller andre Rettigheder betalte,

  dette begierede Monss: Jens Lem at maatte indføris og ha/nnem/ af Retten beskrefven meddeelis, som ha/nnem/ ej kunde weigres,

 

Johanes Sletteskog, Peder Sunde, Jens Næss og Aadne Tvet blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin LougrettesEed,

 

1712: 105

 

 

 

Dend 4: April blef holden Almindelig Waarting paa Sioe for Halsnøe Closters Almue af Skaanevig, Etne og Fielbergs skibreder, ofverwerende dend Constituerede Ombuds Mand Monss: Jens Lem, Closter Lensmendene Johanes Sioe og Kaall Tvet, med eftterskrefne Lougrett, Olle og Knud Sæbøe, Lars Lande  Niels Eie, Endre Hegge, Endre Hixdall, Johanes ibd: og Olle Udstuen, sambt Almue fleere som tinget søgte,

 

Publiceret de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes Specificerede,

 

Monss: Jens Lem hafde ladet stefne Einer Opsanger for Resterende Rettighed af hans paaboende gaard  bemelte Opsanger  med under liggende Opsanger Mølle  tilsam/m/en 16 rdr:  med paastand hand det bør betalle,

  Einer møtte og wed stod sin gield  betalt der paa straxst for Retten 5 rdr:  saa hand ickun Rester 11 rdr:  bad om Dillation, sagde sig indted at vere Eiende, laafvede at strefve det med tiden at betalle,

  Men Monss: Lem paastod Dom till Restens betalling

afsagt,

Einer Opsanger bør inden 15ten dage betalle de Resterende 11 rdr: Rettighed af Opsanger og Opsanger Mølle under Excecution eftter Lougen,

 

Monss: Jens Lem hafde ladet stefne Jon Syndnes for Resterende Rettighed af nest afvigte aar 1711  4 Mrk: 8 s:  det at betale,

  Jon Syndnes møtte  wedstod sam/m/e penge paa sin Rettighed at \bør/ betale, men sagde sig indted at vere Eiende,

  Monss: Jens Lem paastod Dom till betalling

afsagt

inden 15ten dage bør Jon Syndnes betale de 4 Mrk: 8 s: Resterende Rettighed, som hand nu for Retten Self wedstaar for afvigte aar 1711 at vere skyldig  under Excecution eftter Lougen,

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Willum Hansens weigne  hans udstede bøxsel seddel till Corporal Marchus Erichsen paa 1 Løb Sm: udj gaarden Stangeland  som hand Self Eier og beboer, dat: 6 April 1711.

 

Monss: Jens Lem till spurte Almuen paa Tinget om dennem ej witterligt er at nestleden aar 1711

 

1712: 105b

 

laag øde eftter skrefne Halsnøe Closters Jorder  hvor af ingen skatter eller andre Rettigheder till ha/nnem/ betaltes, saa som

Skaanevigs skibrede,

udj Toftte  1 L: 18 Mrk: Sm:,    yttre Bouge  ½ Løb Sm:  her foruden som Hr: obr: Lieut: Montagnie Lillienschiold i sam/m/e gaard er Eiende  dog uden bøxsell  2 Løber Sm:

Etne skibrede,

Ege Land  1 pd: Sm:    Frettes udlade  1 pd: 6 Mrk: Sm:    udj Giære  6 Løber 18 Mrk: Sm:    Gundegier  1 Løb 12 Mrk: Sm:

Fielbergs Skibrede,

udj Tvet  1 Løb 18 Mrk: Sm:    udj Ind Biue  6 L: 2 pd: 3 Mrk: Sm:    udj Sundnæs  1 Løb 18 Mrk: Sm:    udj Dyreim  2 L: 22 ½ Mrk: Sm:    {udj Sæbøe  1 Løb Sm:}  udj Svaland  officcergaard  1 Løb 1 pd: 3 Mrk: Sm:    udj Axdall  1 Løb Sm:

  Almuen paa Tinget der till svarede at de nok weed at sam/m/e Jorder ligger ødde, af ingen bruges eller besides  saa der af nestleden aar ingen fantis som {der af} Ringeste skatter, Landskyld, Leeding eller anden Rettighed betalte,

  hvilcke Monss: Lem begierede at maatte indføris og hannem af Retten beskrefven meddeelis, som ha/nnem/ ej kunde negtes,

 

Monss: Jens Lem hafde ladet stefne Østen Ellingsen  tilholdende hos Ifver Nedre SæfverEide her i Skaanevigs Skibrede, for dj hands huustru Marite Johanes datter er kom/m/en fortillig, hand der fore paa begge deris weigne at betalle Egte bøder eftter Lougen,

  Østen Ellingsen møtte  wedstod at hand med sin qvinde er kom/m/en for tillig, sagde sig slet indted till bøders betalling at vere Eiende, bad der fore om Een Lemfeldig Dom,

  Monss: Jens Lem satte i Rette at hand bør betale bøder eftter Lougen,

afsagt

Eftterdj Østen Ellingsen Self till staar, at hans Hustru er kom/m/en for tillig, Saa bør hand, saa Vell som hans qvinde  at bøde deris Egte bøder eftter Lougen  3 Rdr: 2 Mrk: 4 s:  og det inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

1712: 106

 

 

Publiceret Sr: Peder Jensens paa Hr: Assessor Willum Hansens weigne  hans udstede bøxsel seddel til Welbr: Hr: obr: Lieut: Montagnie Lillienschiold paa dend gaard Sandvold  Halsnøe Closter til hørende  og till officeer gaard assignerit, skyldig aarlig Landskyld 2 Løber Sm:  1 H:  hvor fore ingen bøxsel er betalt, men Hr: obr: Lieut: {at} \de/ afbrente gaardens bønder huuse at opbygge, dat: 14: Martj 1711,

 

Olle Udstuen hafver ladet stefne hans Søn Tollef Olsen LøfverEide, for Eet Haars som udlagt er paa skifttet eftter afgangne Torkild LøfverEide, paa bemelte Sl: Mands u-Myndige børn, og Olle Udstuen war og er Formynder fore, og den/n/e hans Søn Tollef LøfverEide Haarset i mod deris forlig har bort solt  med formodning hand bør lide der fore  og ellers betale eftter deris før giorte accort der om,

  Tollef LøfverEide blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans weigne till Sagen at svare,

  Olle Udstuen berettede at Niels Flaaten og Erik Liusnæs hafver stefnt ha/nnem/  men ingen af de/nnem/ war tilstede,  hvor fore med Sagen beroer till louglig stefnemaal,

 

Endre Nordhuus og Lars Bioe af Fielberg og Etne, og Chrestopher Bouge af Skaanevigs Skibrede  blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge deris LougrettesEed,

 

Monss: Lem till spurte Almuen paa Tinget, om dennem ej witterligt er at nestleden Høst paa Tinget her af hannem blef opbøden alle Closteres øde Jorder, saa Vell de som da blef opsag!! (opsagt), som de andre, till bøxsel for hver dennem bøxsle wille,

  Almuen der till svarede at det nestleden Høst skeede, og af Monss: Lem blef opbøden for alle dend Almue som der da var tilstede, og som Sorenskrifveren da ej war tilstede paa Tinget, saa begierede hand dend gang at Lougrettet det wilde Erindre,

  dette begierede Monss: Jens Lem at maatte indføris.

 

 

Dend 5 April blef Retten betient paa Opsanger i Skaanevigs skibrede, Hvor da Monss: Jens Lem hafde ladet stefne opsideren paa bemelte gaard Opsanger for Huusernes brøstfeldighed, till des Reparation

 

1712: 106b

 

at vere ansvarlig, som hand paastod at maatte louglig besigtiges, og war tilstede som besigtelses Mend, Johanes Sioe  Lars Lande, Niels Eie, Knud Sæbøe, Lars Sættre og Mogens Toftte,

  Einer Opsanger møtte og tilstede  den/n/e besigtelse at ofverwere,

  Og begaf Vj os sambtlig i begge parters Nerwerelse  Huusene at siune, og først besaag

  Røgstuen, som befantis at vere brøstfeldig som følger   till Svalen vill 4 spærer  8 allen lange  á 3 s:  er 12 s:  1 torf hold  12 allen lang  6 s:  2 winskeer  4 s:  3 bord till dend westre Naaf  6 s:  4 bord troe paa begge sider  6 s:  4 bord till troe i Svalen  8 s:  till Taget 10 waager Næfver á 12 s:  er 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:  arbeidsløn till alt dette at Reparere og forferdige paa arbeidernes Egen Kost  2 Mend i 4 dage á hver Mand hver dag 1 Mrk:  er 1 rdr: 2 Mrk:   og er saa paa stuen des brøst feldighed 2 rdr: 4 Mrk: 4 s:

  Een liden Sengeboe  opbiugt nylig af Nicolay Wallen  fattis indted

  Staburet will forferdiges med bordtag  8 bord á 2 s:  er 1 Mrk:  1 tylt Hun til sam/m/e bordtag  er 8 s:  till Taget 2 waager Næfver á 12 s:  er 1 Mrk: 8 s:  arbeidsløn paa arbeidernes Egen Kost  1 Mrk:   og er saa paa dette Huus 4 Mrk:

  Ildhuuset  som ganske i grund er nedfaldet og borte, saa at der icke fantis det Ringeste der af tilstede, will igien opbygges af Nye, der till will 2 stafleier  7 allen lange á 8 s:  er 1 Mrk:  2 better  8 allen lange á 10 s:  er 1 Mrk: 4 s:  4 stafver á 3 Allen lange á 6 s:  er 1 Mrk: 8 s:  8 spærer  8 allen lange á 3 s:  er 1 Mrk: 8 s:  6 soumslirer á 2 s:  er 12 s:  baand till at bunde med  8 s:  3 tylter bord till bordtag á 20 s:  er 3 Mrk: 12 s:  3 tylter Huun á 8 s:  er 1 Mrk: 8 s:  6 tylter Huun till troe á 8 s:  er 3 Mrk:  arbeidsløn paa arbeidernes Egen Kost  2 Mand i 8te dage  hver Mand om dagen 1 Mrk:  er 2 rdr: 4 Mrk:   er saa paa dette Huus udj alt 5 rdr: 12 s:

  Høeladen will Repareris med 2 tylter Huun till troe paa Taget á 8 s:  er 1 Mrk:  1 tylt Huun til hielp till bordtag  8 s:  till taget  som ganske er forderfvet  der till will 20: waager Næfver á 12 s:  er 2 rdr: 3 Mrk:  arbeidsløn udj alt 1 rdr:   og er saa brøst feldigheden paa Høeladen 3 rdr: 4 Mrk: 8 s:

  Floeren will forbedres med 11 bord till bordtag á 2 s:  er 1 Mrk: 6 s:

 

1712: 107

 

10 Huun till sam/m/e brug for 6 s:  till taget will 12 waager Næfver á 12 s:  er 1 rdr: 3 Mrk:  arbeidsløn 4 Mrk:   og er saa paa Floeren 2 rdr: 2 Mrk: 12 s:

  Smale Huuset wil Repareris med 1 tylt bord till bord tag  1 Mrk: 4 s:  1 tylt Hun  8 s:  till Taget Een waag Næfver  12 s:  2 torfhold  3 s:  arbeidsløn 1 Mrk:   er saa paa Smale huuset 3 Mrk: 11 s:

  Fleere huuser fantis icke paa gaarden, ej heller war meere brøstfeldighed paa dennem at finde,  og beløber sig saa desse huusers brøst feldighed udj alt med arbeidsløn og alt till 15 rdr: 1 Mrk: 15 s:

  der eftter begaf Vj os till dend paa gaarden staaende og Halsnøe Closterets til hørende Mølle, og befant dend at vere af eftterfølgende beskaffenhed,   Mølle huuset er af Nye opbygget, hvicket opsideren Einer Larsen sagde at Nicolay Wallen  som for toe aar siden qviterede dette sted  har ladet opbygge, hvilcke huus fantis uden brøst feldighed,  stem/m/en og Carmene ware ogsaa uden brøst feldighed, Men det sagde opsideren at hafve  siden hans andkomst till gaarden  af Nye opbygget, og foregaf at da hand det fra Nicolay Wallen annam/m/ede  som gaarden till foren hafde i Fæste, war det alt sam/m/en ganske for Raadnet, saa hand icke kunde bruge sig Møllen till nøtte før end hand alt sam/m/en maatte Reparere og forbedre, og formente der fore at nyde wederloug af ha/nnem/ som gaarden qviterede,   Ild huuset  som endnu er ganske borte  forklarede hand, at vere af sam/m/e beskaffenhed da hand kom till gaarden, og hand her ickun har beboed i toe aar, og formente ogsaa at hand for des opbyggelse maatte fri Kiendes,   Høe laden sagde hand og at hafve forbedret siden hand kom, saa som dend  da hand trede till Jorden  war langt wære medfaren End nu,   i det øfrige formente hand at vere frj for Huusenes Reparation, helst eftterdj hand gaf i første bøxsel 6 rdr:  og skulle aarlig gifve udj afgiftt af gaarden og Møllen 16 rdr:  paastod der fore at eftterdj hand og nu er til dømbt at betale fuld afgiftt af gaarden og Møllen, hand da og maa forskaanes for den brøstfeldighed som war falden paa huusene før hand kom till Jorden, forskiød sig till dend besigtelse som blef holden da Nicolay Wallen træde fra Jorden og dend qviterede,

 

1712: 107b

 

  Monss: Lem paastod at eftter som der befindes store brøst feldigheder paa huusene eftter den/n/e giorte besigtelses udwiis, at der da maatte Kiendes og Døm/m/es hvem huuserne skall Reparere, paa det at deris May: huuser icke skall forderves widere end nu, og at gaarden der wed ike ganske skall kom/m/e till at ligge øde, helst eftterdj at den/n/e opsider og leilending Einer Larsen nu har fra sagt sig Jorden og der fra affløtter,  Refererede ellers at hand wed Lensmanden hafde giort arrest paa hvis bemelte Einer er Eiende, baade for Rettighedens betaling som Resterer  hvor paa i gaard paa Tinget er falden Dom, saa og for Aaboeden som nu er befunden,

  hvilke og opsideren Einer Larsen tilstod at vere skeed, og at hans Formue af Monss: Jens Lem wed Lensmanden og Mend ere Seqvestereret!!,  Men formodende endnu som før at vere frj for dend brøst feldighed som war paa huusene før hand til trede Jorden,

her om saaledes forafskeediget

Eftterdj der skall vere holden Een besigtelse her paa gaarden Opsangers huuse da opsideren Einer Larsen for toe aar siden dend til trede, og dend da werende Leilending Nicolay Wallen dend qviterede, og Sr: Peder Jensen Smidt  som sam/m/e besigtelse skall hafve forrettet, ej enten er tilstede, eller sam/m/e besigtelse lader indlefvere, icke heller er Nicolay Wallen her till stefnt eller kaldet  som sam/m/e besigtelse Eigentlig angaar, og itzige opsider Einer Larsen særlig beraaber sig paa sam/m/e besigtelses werk, saa kand den/n/e sinde ingen Dom falde hvem den/n/e brøstfeldighed paa gaardens huuse skall betale, Men blifver saaledes beroende indtill Nicolay Wallen louglig her om blifver warslet, og dend før giorte besigtelse blifver i Retten indlefveret till eftter siun, og naar det skeer skall Endelig Kiendes hvem Reparation betalle bør,  i midlertid tid blifver dend giorte arrest paa Einer Lars: formue og Midler wed Magt, og har hand at søge sin gregers!! (regres) der fore om hand siuner sig for u-rettet  saaledis som hand siunis best at vere.

 

1712: 108

 

 

Dend 5: April blef Retten betient paa Syndnæs udj Fielbergs skibrede, ofverwerende dend Constituerede Ombuds Mand Monss: Jens Lem, med eftterskrefne Lougrett, Johanes Sioe, Lars Lande, Knud Sæbøe, Niels Eie, Lars Sættre, \og/ Mogens Toftte,

  hvor da Monss: Lem hafde ladet Citere Leilendingen paa bemelte Syndnæs  wed Nafn Jon Ellingsen, for Huusernes brøst feldighed, den/n/em at Reparere  eller og der fore at lide eftter Lougen,

  Jon Ellingsen møtte og war tilstede, som forklarede at hans huuse ere well wed Magt,  Men Monss: Lem begierede de maatte siunis,  hvor fore Vj begaf os till des besigtelse, og blef først siunet

  Røgstuen, som befantis i alle maader døgtig, undtagende till bordtag will 4 huun  er 3 s:  ½ waag Næfver paa taget  6 s:   er saa des huuses brøstfeldighed 9 s:

  Staburet will forbedres med bordtag  der til vill 4 tylter huun á 8 s:  er 2 Mrk:  8 soumslirer for 8 s:  arbeidsløn 1 Mrk:   er paa det huus 3 Mrk: 11 s:

  Ildhuuset vill forbedres paa eftter følgende maade, det vill ganske i grund nedrifves og igien opbygges, till des opbyggelse will 3 stafver á 4 s:  er 12 s:  8 soum slirer  8 s:  7 ½ tylt hun till bordtag á 8 s:  er 3 Mrk: 12 s:  till taget 5 tylter hun á 8 s:  er 2 Mrk: 8 s:  arbeidsløn paa arbeidernes Egen Kost  2 Mand i 6 dage  á hver Mand hver dag 1 Mrk:  er 2 rdr:   og \er/ saa det huuses bekostning 3 rdr: 1 Mrk: 8 s:   og som Citanten ikun bruger dend 4de deel i huuset  saa till kom/m/er hand og at Reparere dend fierde deel af des bekostning  som giør 4 Mrk: 14 s:

  Høeladen will forbedres  till bordtag 6 huun  er 4 s:  2 w: Nefver  er 1 Mrk: 8 s:  arbeidsløn 12 s:   er 2 Mrk: 8 s:

  Floren  hans part will forbedres med bordtag  der till will 4 tylter huun á 8 s:  er 2 Mrk:  {8}0 soumslirer for 8 s:  2 w: Nefver  1 Mrk: 8 s:  arbeidsløn 4 Mrk:   til sam/m/en 1 rdr: 2 Mrk: 8 s:

  fleere huuser er ej paa gaarden dend part til hørende  og bedrager sig saa dend ganske Aabod til 3 rdr: 1 Mrk: 11 s:

 

1712: 108b

 

  her for uden anviste Leilendingen os Een Skutt, som er bygt wed Enden af Røgstuen, paa øde toftt, som hand paastod at Ombuds Manden maatte annam/m/e i steden for dend Specificerede Aaboed,  Men Monss: Jens Lem der til svarede at hand dend ej wilde i modtage, paastod at opsideren maatte tilfindes huusenes brøstfeldighed at Reparere saaledes at det kunde vere forsvarligt, helst eftterdj hand nu farer fra Jorden

afsagt,

Eftter dend giorte besigtelse befindes huusenes brøst feldighed paa opsideren Jon Ellingsens partes huuse her paa Syndnes sig at bedrage till penge 3 rdr: 1 Mrk: 11 s:   Thj bør bemelte Leilending sam/m/e brøstfeldighed til først kom/m/ende Ste: Hans dag at forbedre saaledes at Huusene da eftter den/n/e besigtelse kand vere forsvarlig ferdige, i midlertid bør saa meget af hans Midler og formue Seqvestreris som {det} Brøst feldigheden sig bedrager, paa det at Ombuds Manden det self kand lade giøre saa frembt det ej af Jon Ellingsen eftter kom/m/es,  hvad sig ellers angaar dend skutt som bygt er wed Enden af Røgstuen, som Jon paa øde toftte opbygt hafver, da naar hand huusene  som sagt er  forsvarligen hafver Repareret, og Ombuds Manden dend da ej eftter billighed will beholde, giører hand sig sam/m/e Skutt, saa nøttig og gaufnlig som hand kand,

 

 

 

Dend 9 April blef holden almindelig Waarting paa Spidtzøen for Fiære og Een deel af Føyens skibredes Halsnøe Closters Almue, ofverwerende dend Constituerede Ombudsmand Monss: Jens Lem, Closter Lensmanden, Knud Ifversen i Bøm/m/elhafn  og Lars Økland  med eftterskrefne Lougrett, Herlof Wespestad, Anders Jonsen, Anders Rasmusen, Jon Helgesen og Jon Helgesen ibd:  Olle og Lars Egeland, Knud Miaanes og Niels Houge  sambt Een ganske Ringe deel Almue som tinget søgte

  Monss: Jens Lem satte ting og liuste ting fred som sedvanligt

 

Publiceret de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes Specificerede.

 

1712: 109

 

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens weigne  hans udstede bøxselseddel till Lars Olsen paa 1 Løb Sm: og 1 Hud i Halsnøe Closters Jord Wihofde i Fiære skibrede beliggende, dat: 8 April 1711.

 

Monss: Jens Lem tillspurte Almuen paa Tinget, om dennem ej witterligt er at eftterskrefne Jorder  Halsnøe Closter tilhørende  nest afvigte aar 1711: har ligget øde, af ingen brugt eller besidet, saa ingen der af till ha/nnem/ Ringeste skatter, Landskyld eller anden Rettighed har betalt,

  Almuen der till svarede, at det de/nnem/ nok witterligt er at eftterfølgende Jorder  Halsnøe Closter tilhørende  afvigte aar laag øde, saa som udj

Fiære Skibrede,

udj Møcklevold  2 pd: Sm:    udj Østvig  1 Løb 9 Mrk: Sm:    udj Apeland  1 pd: 12 Mrk: Sm:    og Østre Braatvet  1 Løb 1 pd: 18 Mrk: Sm:

Føyens Skibrede

Grindem  3 Løber Sm:    udj Kallevaag  2 pd: Sm:    udj Lørham/m/er  1 Løb Sm:    Seersteen  2 pd: Sm:    udj Eie  1 pd: 3 Mrk: Smør,   udj Urang  2 pd: 6 Mrk: Sm:    og udj Steensbøe  2 pd: 12 Mrk: Sm:

  af hvilcke gaarder ingen skatter, Rettighed eller Landskyld till Ombuds Manden betalt er,

  dette begierede Monss: Lem at maatte indføris og af Retten beskrefven meddeelis, som ha/nnem/ ej kunde negtes,

 

 

 

Dend 28: Junij blef holden almindelig Som/m/erting paa Wallen for Skaanevigs Skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Nickolay i Wallen, eftterskrefne Lougrett, Mogens Sandvig, Adskild Wig, Niels Svindland, Aanund Tvet, Halfvor og Tieran Sunde, {Øy} Ørien yttre Matre og Halfvor Lien, samt Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret deris Kongl: May: aller Naadigste Forordning om Een Qvartal-Krigs Styr udj Norge, dat: 13 April 1712  saa og forkyndt medfølgende deris May: aller Naadigste Taxation paa sam/m/e skatt, dat: 13 April 1712

 

Publiceret deris Kongl: May: aller Naadigste befalling af Slodslougen angaaende dend borte tagne Post  dat: 30 April Ao: 1712.

 

Publiceret Knud Ifversens udstede bøxselseddel till Niels Olsen paa 1 ½ Løb Sm:  ½ H: i gaarden Leknes, dat: 16 Febr: 1712:

 

1712: 109b

 

 

Dend Sag i mellem Olle Johansen Tungesvig og Peder Gielmervig angaaende dend Koe leie til Kierken, som fra forige ting till nu blef opsatt, blef nu atter paaraabt, og møtte Olle Johansen, som forklarede at hafve ladet stefne Peder Gielmervig, men Peder møtte icke,

  Stefnevidnene Svend Næs og dend der war med ha/nnem/  møtte icke, som Stefne maalet skulle afgiemle, hvor fore den/n/e Sinde icke noget i den/n/e Sag kand forafskeediges, men beroer till louglig Stefnemaal,

 

 

 

Dend 30 Junij blef holden almindelig Som/m/erting paa Silde for Etne og Fielbergs skibredes Almue  ofver werende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, med eftterskrefne Lougrett, Zacarias Silde  Lensmand,  Torbiørn Østrem, Torben Stølle, Johanes ibd:  Ifver Østrem, Knud Axdall, Lars Fiøse og Olle Helgesen Birkenes  med Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: brefve og Forordninger, som for hen findes Specificerede,

 

Publiceret Sogne Presten till Etne, Hr: Hans Kampstrups udgifne gafve bref till sin Kieriste Helvig Elisabet Steen, paa 1 ½ Løb Sm: og 1 tønde Koren i dend gaard Kamboe, som hun eftter hans død skall nyde till Morgengafve, dat: 29 Junij 1712:

 

Publiceret, Olle Halfvorsen Wiig  hans udgifne skiøde till hans Broder Søn Halfvor Jensen Øfrebøe, paa ½ Løb Sm: og ½ H: i gaarden Wiig, i mod penge 20 rdr:  dat: 30 Maij Ao: 1712:

 

Publiceret HøyEdle og Welbaarne Hr: Stifttbefallings Mand Undals gifne Ressolution till Sare  Salig Jens Ørbechs  at were gastgæber paa Øllens Backen  dat: 23 Maij 1712:

 

Kaald Tvet af Ølen hafde ladet stefne Steener Jensen  boende paa Ølens Backen, for dj hand skall beet ha/nnem/ udj hans leppe, nestleden Søndag 8 dage, udj Eet Brølup paa Dørem, der fore at bøde og lide eftter Lougen,

  Steener Jensen blef paaraabt men ej møtte  ej heller

 

1712: 110

 

nogen paa hans weigne,

  Lensmanden Lars Killisvig og Siur Eie forklarede at de stefnede bemelte Steener Jensen nest afvigte Tisdag 8te dage, saa det nu ickun er siden Stefnings tiden 10 dage, hvor fore Sagen igien louglig will Stefnes, og skall da gaaes der udj hvis Rett er.

 

Sare  Sl: Jens Ørbecks  hafde ladet stefne Stener Jensens qvinde wed Søen i Øllen  Johane Johanes datter  fordj hun skall hafve ofverskieldet hende, i ligemaade for u-beqvems ord mod øfrigheden,    hafde der om og ladet stefne till Widne Olle Nerems Kone Ved Nafn Giorne Evens datter, og Gurj Ols datter  tiener hos Markus Coperals!! (Corporals) qvinde, hvilcke begge møtte,

  Johane Johanes datter blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hendes weigne,

  Lensmanden Lars Killiswig og Siur Eie hiemlede at de hende her om louglig hafver indstefnt, men dog ej stefnet hendes Mand, hvor fore Sagen till Høste tinget beroer  hvor da Sagen louglig igien will indstefnes, og hafver da till sam/m/e tid widnerne at møde, og skall da gaaes her om hvis Rett er.

 

Olle Hellegesen!! (Helgesen) Birkenes hafde ladet stefne Steener Jensen wed Søen i Øllen till at annam/m/e penge for ½ Løb Sm: i Neerem  som hand sig af Enken og hendes Søn paa Neerem til forhandlet hafver, hvor till bemelte Olle Helgesen Birkenes er oddelsbaaren,

  Steener Jensen blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans weigne,

  Lensmanden Lars Killisvig og Siur Eie hiemlede Ved Eed at de ha/nnem/ louglig her om hafver indstefnt,

  Olle Helgesen Birkenes precenteret de penge i Retten som hand formente at Steener Jensen for godtzet burde annam/m/e, men som ingen war tilstede som de/nnem/ ville annam/m/e, tog bemelte Olle pengene til sig igien og den/nem/ forvarede,

afsagt

Sagen beroer till Høste tinget, hvor da Steener Jensen paalegges at møde, og skall da gaaes widere hvis Rett er.

 

Publiceret Tollef Siursen Sande og Biørn Siursen Aasbøe  begge af Etne  paa Egne og deris Sødskendes

 

1712: 110b

 

weigne, sambt Niels Nielsen Svindland af Skaanevigs Skibrede, deris udgifne skiøde till Peder Halfvorsen Ram/m/e, paa 1 Løb Sm: med bøxsel udj hans paaboende gaard  bemelte Ram/m/e i Etne skibrede beliggende, sambt og Eet agerstøke under sam/m/e part beliggende  hvor af gifves aarlig penge 8 s:  og det i mod penge 44 rdr:  dat: 30: Junij 1712:

 

Der eftter fremstillede sig for Retten Klockeren her af Ente!! (Etne), Tom/m/es Andersen Beier, og indlefverede udj Retten Eet skreftt af hannem Self skrefven, dat: 26: October Ao: 1696:  hvor udj hand beklager sin slette tilstand og wilkor, {og} beraaber sig \og/ paa adskillige poster, hvad der er aarsage udj sam/m/e hans Fattigdom, formeenende at nyde forskaansel udj de da paabudne aller Naadigste Skatter, og Extra paabud, hvor paa og dend da werende Proust  nu Sallig Hr: Peter Heltberg  har teignet  og atesterer, sam/m/e hans Ringe formue og dend udj hans skreftt andragende wilkaar, sambt og Sogne Presten Hr: Hans Kampstrups der paa skrefne atest, som tillige med Prousten ofver Eens stem/m/er,  det første dat: 28: octobr: 96:  og det andet 26 octobr: nest tilforen,   Saa indlefverede bemelte Kloker Endnu i Retten Eet andet skreftt  dat: 2 Junij indverende aar, hvor udj hand endnu som før beklager sin Fattigdom og Ringe tilstand, der paa war teignet atter Sogne Prestens Hr: Hans Kampstrups atest, som bemelte hans slette tilstand bekreftter, og er sam/m/e Kloker endnu i de tanker at hand for de Extra skatter og Conssumption maatte blifve forskaanet,   Hvor fore hand i særdeelished till spurte dend ganske Almue paa Tinget, om de icke er witterligt at hand for det første er Een gam/m/el  Fattig Mand, der ganske er forarmet, hans Kloker gaard Øfstebøe ligger øde  og i Mange Aar har ligget øde, saa hand af dend, icke

 

1712: 111

 

nyder det aller Ringeste till indkom/m/e, Men boer udj Eet lidet huus wed stranden, og ej hafver eller er Eiende Eet lefvende Creatur, ja icke end Een Høne, bad dem alle at de ville nu sandferdeligen gifve til Kiende hvorledes hans tilstand er, med widere som de kand vere vidende, saaledes som de for gud og ald Chresten øfrighed agter at ansvare,

  Dend ganske Almue paa Tinget med Eenstemig Mund der till svarede, at Klokeren Tomes Andersen Beyer, er Een Meget Fattig Mand, der ej har noget lefvende Creatur, boer paa Een Fremet grund wed Søen, bruger ingen Jord, ej heller Saaer og Høster Kloker gaarden Øfrebøe, har i langsom/m/elig tid ligget øde, og endnu ligger øde, dend Fattige Kloker till stor skade, der for uden er hans indkom/m/e ganske Ringe, saa som det heele Kald ickun bestaar udj nogle og Firesinds tiuge Mand, hvor ofver Klokerens indkom/m/e ej saa meget sig kand beløbe, at hand der af kand hafve sin daglige Føde og underholdning, beklagede ellers meget hans Fattigdom  ware forsickrede, at der som dend høye øfrighed om hans Eelendighed war widende, hand aldrig nogen slags skatter blef paabyrdet, saa som hand u-muelig noget i saa maader er god fore at betalle,

  dette begierede Klokeren at maatte indføris og ha/nnem/ {af} \be/skrefven \at/ meddeelis, som Vj ej wiste at kunde benegte, helst eftterdj Vj som Rettens betiente weed, at, hvis i saa maader af Almuen er forklaret, sig saaledes i alle maader {med Sandhed} forholder,

 

Publiceret Hans Samuelsen Øfstebøe af Ryefylcke Fogderie  hans udstede bøxselseddel til Biørne Siursen paa 1 Løb Sm: i Aasbøe i Etne, dat: 30 Junij 1712

 

 

 

Dend 4: Julij blef holden almindelig Som/m/erting paa Bielland for Føyens og Fiære Skibreders Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, med eftter skrefne Lougrett, Næll Hysingstad  Lensmand,  Niels Wicke, Aasmund Worland, Ellend SaxEide, Torkild Holme, Niels Berge, Paal Støtteland og Johanes Tiong.

 

1712: 111b

 

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: Brefve og Forordninger, som for hen findes indført,

 

Publiceret Aslack Gouttesens udstede bøxsel seddel till Ellend Larsen paa 2 wetter Koren udj dend gaard {udj} Tvetteskog i Fiære Skibrede, dat: 3 Febr: 1705:

 

Publiceret BisCopen Mag: Niels Smeds udstede bøxsel seddel till Jonas Larsen paa 1 Løb Sm:  ¾ H: i gaarden Hysingstad, i Føyens skibrede beliggende  dat: 2 Januarj 1712

 

Publiceret Knud Ifversens udstede bøxselseddel till Olle Andersen paa 1 Løb Sm: i Degernæs, dat: 4 Martj 1712:

 

Publiceret Erik Pedersen Løning  hans udgifne skiøde till hans wærFader Lars Johansen øfre Lillebøe paa 24 Mrk: Smør med bøxsel i Løning  i mod penge 24 rdr:  dat: 16 Martj 1712:

 

Publiceret Lars Johansen Lille Bøe  hans udstede bøxsel seddel till hans Søn Lars Larsen paa ½ Løb Smørs leie udj bemelte Lille Bøe, dat: 4 Julij 1712:

 

Publiceret Hr: Hans Wadbecks udstede bøxsel seddel till Arne Larsen paa ½ Løb Sm: og ¼ Hud {i} udj gaarden Notteland, dat: 3 Martj 1712.

 

Publiceret Hans Jørgensen Øckeland og Sæbiørn Danielsen Stue  deris udgifne skiøde till deris Svoger Reinert Andersen Augdesten paa 1 Løb og 4 ½ Mrk: Sm: med bøxsel, udj hans paaboende gaard Augdesteen, dat: 4 Julij 1712:

 

Publiceret Knud Ifversens udstede bøxselseddel till Mogens Nielsen paa ½ Løb og 18 Mrk: Smør, sambt ½ Huds leie i gaarden Degernes, dat: 14 April 1712:

 

Publiceret deris Kongl: May: aller Naadigste befalling om Signalen for Lodserne for Kongens Aarlaags skibe, dat: af Agershuus Slaat dend 6 Maij 1712

 

Publiceret deris Kongl: May: af Slodtzlougen aller Naadigste willie angaaende Hamborger skibe at arrestere  dat: 1 Junij 1712.

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Peder Hilde for begangen Leiermaal udj sit Egteskab, med Eet løst qvindfolck Ved Nafn Britte Knuds datter, der fore at bøde eftter Lougen,

 

1712: 112

 

hafde og ladet stefne bemelte qvindfolck Britte Knuds datter for sine bøder,

  Peder Hilde møtte og wedstod sin forseelse, bad om Een lemfeldig Dom, beklagede sin liden Formue og Armod,

  Fogden indlefverede udj Retten Een Registering holden ofver Peder Hildes boe og Formue, dat: 8 Junij 1712:

  Qvindfolcket Britte Knuds datter møtte icke, ej heller nogen paa hendes weigne,

  hvor fore Sagen till neste ting beroer, hvor da qvindfolket paalegges at møde, og skall da gaaes udj Sagen hvis Rett er,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Eet qvindfolck Ved Nafn Sare Baars datter for Leiermaal med Een Marinsk Soldat Ved Nafn Jon Stephensen, som nu er i deris May: tieniste forReist, der fore at bøde eftter Lougen,

  bemelte Sare Baars (Bors?) datter Holme, blef paaraabt men ej møtte, ej heller nogen paa hendes weigne,

  Lensmanden og Niels Berge hiemlede at de hende louglig hafde stefnt, hvor fore hende paalegges till neste ting at møde, og skall saa gaaes hvis Rett er.

 

Dend opsatte Sag i mellem Morten Lund Mands werket, og Lars Eskeland angaaende det Clamerj, som fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu parterne paa Begge sider, saa møtte og widnerne Sæbiørn Øckeland og Niels Lunde,

  Sæbiørn Øckeland {og Niels} forklarede at hand icke er stefnt her om till widne, icke heller weed hand noget her om, Men Reinert Augdesteen er dend som der af weed, hvilcke og till widne er stefnt i denne Sag,

  og Møtte Reinert  som eftter aflagde Eed widnede, at hand nest afvigte Høsteting  da det holtis her paa Bielland  gick ned till Anders Nielsen paa Leerwigen, da kom og Erik!! (Morten) LundMands werket og Lars Eskeland der ind, og Reinert sad wed bordet, da kom Lars Eskeland till ha/nnem/ og spurde ha/nnem/ om icke {Erik} \Morten/ Lund Mands werket er Een tyf,  Reinert svarede  det ved ieg icke,  da sagde Lars till hannem  jo  du weed det,  widere weed hand icke, icke heller kand hand erindre fleere ord blef talt,

  Niels Lunde eftter giorte Eed widnede at sam/m/e tid som før er melt nestleden Høsteting gick hand till Anders Nielsen paa Leerwigen, der kom og Morten Lund Mands werket og Lars Eskeland ind, da kom Lars i ord med Morten

 

1712: 112b

 

om nogen gield dennem war i mellem, og Morten sagde til Lars  wogte dig Lars, du er Een Skouge tiug,  da svarede Lars og sagde till Morten  du er Een tyf,

  parterne blefve for Retten med hin anden i wenlighed forEenede  at hvad ord de/nnem/ er falden i mellem, skall icke kom/m/e nogen af dennem till æris forkleining, men de begge at vere gode Venner, og der med ophæfvede Sagen, hvor med dend og blifver mellem de/nnem/ af ingen werdj, og ej at kom/m/e nogen af dennem till nogen Spaat eller wanære,

 

Bertell Giellie hafde ladet stefne Hendrick Piil i Folgerøen for medelst hand skall hafve fra ha/nnem/ Een Kaabber Kiedel i pant, og om ent skiønt at hand har tilbødet hannem sine penge, saa meget hand har laant, saa kand hand dog icke faa sin Kiel til bagers, formente at Hendrick Pil i mod de laante penge bør igien lefvere ham sin Kiedel,

  Hendrik Piil møtte og svarede, at hand icke weed af Bertil Gielge!! at sige, men hand har laant Lars Otterøen  som er Bertels Søn  Een deel penge, og bemelte Lars satte ha/nnem/ og Kielen i pant, og naar hand faar sine penge  saa meget hand udlaant hafver  skall Kiellen gierne were de/nnem/ følgagtig,

  Bertel der til svarede at Kielen war icke hans Søn Lars tilhørende, men hand Eiede dend Self  og naar hand betaller saa meget hand har faaet, saa formente hand at nyde sin Kiel, og om Lars  hans Søn  noget har laant hos Hendrik, saa faar hand og søge ha/nnem/ der fore, og formente at det icke tages eller betales af hans Kiel,

  Hendrik Piil begierede at Lars Otterøen og her till maa warsles, saa skall af hans forklaring fornehmes, at pengene er till ha/nnem/ udlaant, og Kielen fra ha/nnem/ i pant satt, men om enten hans Fader Bertel har faaet noget af sam/m/e penge, eller hvorledes de det har skifttet mellem sig, wed hand icke   paastod endnu som før at Lars her till bør warsles,

afsagt,

Sagen beroer till neste ting, hvor da og Lars Otterøen her till bør warsles, og skall da gaaes i Sagen widere hvis Rett er.

 

Dend Sag i mellem opsiderne paa Egeland og Daniel i Mosterhafn angaaende dend skouge hugster, som fra forige ting till nu blef opsatt

 

1712: 113

 

og møtte nu begge parter till Sagen at svare,   saa var og stefnt till widne Olle Teigland og Jens Notteland, hvilcke og begge møtte,

  Olle Teigland og Jens Notteland forklarede Ved Eed at de icke weed hvem der huggede i Egelands skoug, men de begge eftter opsidernes begiering paa Egeland war hen/n/e i skougen og eftter saag hvis hugget war, og fant de at vere hugget 6 trær, men icke weed hvem det huggede,  Men Olle Teigland forklarede der for uden at hand saag at Daniel og Mogens i Mosterhafn kom hiem med Een baad weed, men ej veed hvor dend war hugget,

  Daniel Mosterhafn forklarede at Mogens i Mosterhafn hafde laaf af opsiderne paa Egeland at hugge 2de trær og nogen weed, og sam/m/e weed huggede hand der sam/m/e tid som melt er, men hand allene fulte med ha/nnem/ og hentede weeden hiem, widere har hand ej der med at bestille,   Egelands opsidere forklarede at de hafde gifvet Mogens laaf at hugge i deris skoug 2de aare Efne, og noget weed, men ej saa mange trær, og war dette ej de trær som de hafde gifvet laaf at hugge,   Mens Daniel formente de bør svare de/nnem/ till denne hugster,   Daniel begierede at de maatte bevise ha/nnem/ det ofver at hand noget hugget hafde, men som Mogens hafde laaf  saa fulte hand med ham, dette at hiem føre,  hafde og ladet stefne Mogens her om till wedermele, Men Mogens møtte icke,  hvor fore Daniel begierede at Sagen till Høste tinget maatte beroe  at Mogens kunde kom/m/e till Tinget  her om at giøre sin forklaring,  hvor fore Sagen till dend tid beroer,

 

 

 

Dend 6: Julij blef holden almindelig Som/m/erting paa Windenes for Waags og Opdals Skibreders Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen  Bunde Lensmendene Gunder Ambland og Johanes Windenes  med eftterskrefne Lougrett, Paal og Endre RemberEide, Endre Præstbøe, Sallamon Windenes, {Winsen Hougland,} Jon og Johanes Sandtorf, Mogens Huckenes og Sallamon i Bratten, sambt Almue flere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

1712: 113b

 

 

Publiceret de Kongl: Brefve og andre befallinger som for hen findes Specificerede,

 

Publiceret Hr: General Toldforwalter Gaarmands udstede bøxsel seddel till Niels Andersen paa ¼ Løb Sm:  ¼ Hud og 1 ½ s: penge, i gaarden Huckenes  dat: 1 Decembr: Ao: 1711:

 

Publiceret Gunder Pedersen Ambland  Lensmand udj Opdals Skibrede  hans udstede bøxsel seddel till Matias Sallamons: paa ½ Løb Sm: i dend gaard Kleppe i Opdals Skibrede  dat: 12 Martj 1712:

 

Publiceret HøyEdle og Welbaarne Hr: Baron Axsel RosenCrantzis udgifne skiøde og ofverdragelse till Sallamon Monsen Solem paa oddels, Indløsnings og Aasæde Retten till dend gaard Solem  liggende i Opdals Skibrede  skyldende udj aarlig Landskyld med bøxsel 1 Løb Sm: og 1 Hud, i mod penge 20 rdr;  dat: 16: Novembr: 1711:

 

Publiceret Matias Ellingsens udstede bøxsel seddel till Mogens Olsen paa half anden Spansteig Jord udj dend gaard Græsdal, dat: 6 Julij 1712:

 

Knud Ifversen i Bømelhafn hafde ladet stefne Knud Rødland af Waags skibrede for Een deel penge han/nen/ paa Eet gaarde Kiøb skall vere skyldig, enten pengerne at betalle  eller og Landskyld af gaardens brug,

  Knud Rødland møtte icke  ej heller nogen paa hans weigne,   Men Lars Wickenes og Olle Stoken wed Eed widnede at de Knud Rødland louglig her om har indstefnt,  hvor fore Knud Rødland paalegges till neste ting at møde, og skall saa gaaes hvis Rett er.

 

Der eftter fremstillede sig for Retten Bertell Tomelsen!! NordFondens Hustrue Ragna Torgiers Datter, som sig høylig beklagede, hvorledes dend allerhøyeste gud dennem nest afvigte Mandag 8te dage, om Natten  wed dend u-løkelige ildebrand dennem har hiemsøgt, hvor weed ej allene deris i boende huuse opbrente, Men end og alle deris Middel og Formue af sam/m/e Ilds lue blef fortæret, og det saa aldeelis at de Self neppe med lifvet af huusene udkom, hvor ofver de nu ganske i Armod er geraaden  bad der fore dend ganske Tingalmue, at de her om ville

 

1712: 114

 

gifve deris sandferdige Forklaring, om det sig ej saaledes i Sandhed forholder, forhaabende at naar dend høye Øfrighed saadan deris u-løcke blef witterligt, de da i Naade for nogle aars skatters Frihed maatte forskaanes, berettede ellers at deris paaboende Jord er Storøens Prest Benificeret  og aarlig at skatte eftter 1 Løb Smør,

  Dend ganske Almue af Tinget med Eenstemende Mund her till svarede, at de noksom weed, at det er alt for meget sandferdigt, at dend Stackels Mand Bertell Tomesen Nordre Fonden, nest afvigte Mandag 8te dage  wed Midnadtz tider har lidt dend skadelige Ildebrand, hvor weed ej allene hans huuse, men end og alle hans Eiendeele af Ildens Lue blef fortæret, saa de stackels Folck neppe self med lifvet er undkom/m/en, Saa at hand  som till foren noget war Eiende, nu ganske i Fattigdom og Armod er geraaden, ønskede at dend Høye og Naadige øfrighed sig ofver hans Eelendighed wille forbarme,

  Dette begierede bemelte Bertel NordFondens qvinde at maatte indføris og hendes Mand beskrefven meddeelis, som Vj ej viste at kunde negte, helst eftterdj det os alle nok er witterligt, at hvis forklaret er sig saaledes i ald Sandhed forholder.

 

Dend Sag angaaende dend Huusmand paa Eidet i Opdals skibrede  Johanes Ingebregtsen, som i sit Egteskab hafver beligget Eet løst qvindfolk wed nafn Ane Daniels Datter, som fra forige ting blef optagen, hvilcke Sag nu atter blef paafordret, og møtte nu de 2de Mend Arnve(?) Hilswiig og Jacob Ambland, som tillige med Lensmanden war hos bemelte Johanes, at efttersee hvad hand till deris May: Bøder kunde were Eiende  men de forklarede alle Eenstemig wed Eed og opragte Fingre eftter Lougen, at de nest leden Waar d: 12 Martj war hos bemelte Mand, men de fant der icke det aller Ringeste till nogen bøders betalling, saa som bemelte Mand er Een Fattig Mand  der betler sit brød

  Kongl: May: Foget tillspurte og Almuen her for uden om de weed at sam/m/e Mand noget er Eiende,  Men de

 

1712: 114b

 

alle svarede at denne Mand er Een Fattig Mand  der icke eier det aller Ringeste, men gaar om at betle,   Kongl: May: Foget tilspurte dennem og hvad qvindfolcket Ane Daniels datter till bøders betalling er Eiende,  Almuen der til svarede at de till wesse weed at dette qvindfolk icke heller er Eiende noget, ej heller till Een Markes werdj, uden de gl: Kleder hun gaar udj,

  Lensmanden Gunder Ambland og de for benefnte Mend i serdeelished berettede at de har voren hos hende, og ike fant andet end idel Fattigdom  widere wiste de ike at forklare,

  Kongl: May: Foget paastod at saa som de begge indted till bøders betalling er Eiende, de da bør straffes paa Kroppen  andre till Exempel, blef ellers berettet at de allerede har udstaaet Kierkens Disiplin wed Aabenbare skrefttemaal,

  Johanes Ingebregtsen møtte Self endnu tilstede, og nu som till foren wedstod sin forseelse, men qvindfolket møtte icke, men Lensmanden paa hendes Veigne svarede at hun wedstaar i lige maade sin begangne forseelse, og der fore allerede har udstaaet Aabenbare skrefttemaal

afsagt,

Eftterdj der befindes at \Johanes/ Ingebregtsen  der er Een Egte Mand, der \og/ Endnu har sin Egen ægte Hustru lefvende, sig udj Leiermaal med Eet løst qvindfolk Ane Daniels datter har forseet, og aldeelis indted till deris May: bøders betalling er Eiende,  Qvindfolket i lige maade icke heller noget till at bøde med hafver,  saa bør de begge at straffes paa Kroppen,  Johanes Ingebregtsen udj Fengsel paa wand og brød i 8te uger, og qvindfolket udj 6 uger,

 

Hr: Johan Madtzen  Sogne Prest till Lindaas  har ladet stefne Jens Ibsen Qvalvogen for Een deel penge hand eftter obligation og Forpantning i hans huuse skyldig er, de/nnem/ at betale,

  Jens Ibsen møtte icke  ej heller nogen paa hans weigne,

  Johanes Eriksen Huusevig og Knud Uglenes hiemlede at de ha/nnem/ louglig har indstefnt, hvor fore ha/nnem/ paalegges till neste ting at møde

 

1712: 115

 

 

Elsebet Friis hafde ladet stefne Ingemon Hellelands Encke Marj Ols datter for Eet huus hun skall hafve fløt fra Jorden Engevig, med formodning at hun sam/m/e huus igien bør fløte til bage, og der for uden betalle omkostninger,

  Marj Ols datter Helleland blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hendes weigne,

  Hans Leewaag hiemlede wed Eed at hand tillige med Johanes Tvette louglig hafver stefnet bemelte Marj Helleland, hvor fore hende paalegges till neste ting at møde,

 

Ane  Sallig Hans Ottesens i Bergen  hafde ladet stefne Johanes Simensen Windenes, formedelst hand ej vill fra fløtte af Huusene her paa Windenes, eftterdj at Biørn Lande  som baade Een deel i gaarden er Eiende, saa og skall bruge gaarden  icke kand kom/m/e udj huusene, paastod der fore at Johanes Simens: bør giøre Huusene Rødig og fra fløte,

  Johanes Simensens qvinde Karj Johanes datter møtte og forklarede at hendes Mand icke war til stede, Men dog wilde hun svare til Sagen, sagde at de icke har neget!! (negtet) at fløte, ej heller at giøre huusene Røddig  lofvede det straxst at giøre, wedstod og at de for meere end toe aar siden har solt Jorden till Ane  Sl: Hans Ottesens  og Biørn Lande, og skiødet alt publiceret,

  Judite Niels datter paa Ane  Sl: Hans Ottes:  weigne paastod Dom at Johanes Simensen bør fløtte og giøre huusene Røddig,   i lige maade hafde og Biørn Lande stefnt sam/m/e Johanes Simens: for sam/m/e aarsage, og paastod hans qvinde Karj Simensen!! datter, at Johanes Simensen bør fløtte, paa det de kunde kom/m/e till gaarden, saa som de for sam/m/e skyld ej har kundet kom/m/e till at fløte, tj huusene ere alle betagne af Johanes Simensen,

afsagt,

Eftterdj Johanes Simensen ej Allene for Ane  Sl: Hans Ottesens  og Biørn Lande har afstaaet og solt sin gaarde part i Windenes, men

 

1712: 115b

 

end og for Biørn gaardens brug \opsagt/  og bemelte Biørn nu allerede paa andet aar har brugt Jorden, og Johanes Simensen ej i midlertid har qviteret huusene eller des beboelse, og som Lougen u-trøkelig befaller till hvad tid huusene bør Rødig giøres  hvilcke nu er lenge siden det burde hafve skeed,  Saa till Kiendes Johanes Simensen inden 8te dage huusene at Røddig giøre, og fra dennem at affløte  saa at Biørn Lande som gaarden bruger, u-behindret sit brug kand beboe {og}, og saa fremt det ej af Johanes Simensen eftter kom/m/es, bør hand at bøde till deris May: 4 rdr:  og her for uden wed Rettens Middels hielp at udføris, og betaler saa nu i foraarsagede omkostning till Citanterne 2 Mrk: danske inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

 

 

Dend 9 Julij blef holden almindelig Sommerting paa Hougland for Ous og Strandvigs Skibredes Almue  ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Hans Lundervig og Jon Haavig  med eftterskrefne Lougrett, Halfvor Røttingen, Rasmus Goupholm, Mogens Aadland, Niels Røttingen, Anders Lysand, Jacob Hougland, Olle Færrestad og Steen Hattvig, sambt Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte Ting og Liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: Brefve og andre befallinger som for hen findes Specificerede

 

Publiceret BisCopen Mag: Niels Smidts udstede bøxsel seddel till Niels Halfvorsen paa 2 Spand Sm: og ½ H: i dend gaard Sælle i Ous skibrede, dat: 4 Januarj 1712:

 

Publiceret Prousten Hr: Chrestopher Gaarmands udstede bøxselseddel till Olle Ellingsen paa 3 Spand Sm:  ¾ H: i dend gaard Røttingen  beliggende i Ous,  sambt 9 Mrk: Sm: i sam/m/e part  Baroniet underliggende, dat: 9 Martj 1712

 

Dend Sag i mellem Anders Jonsen Børdall og Ane Tottland, om de 6 rdr: bøder  som fra forige ting till dette blef opsatt, og møtte nu begge parter till Sagen at svare   og begierede de begge at Sagen till Høstetinget maatte beroe  hvor fore ogsaa Sagen eftter begges deris begiering saaledes Willer,

 

1712: 116

 

 

 

Dend 12 Julij blef holden almindelig Som/m/erting paa Graaf for Opdals, Waags, Qvindheretz og Een deel af Føyens skibredes Halsnøe Closters Almue, ofverwerende dend Constituerede Ombuds Mand Monss: Jens Lemb, med eftterskrefne Lougrett, Gunder Graaf, Olle og Anders Børtvet, Lars Eie, Niels Mælland, Colben Hage, Endre Flacke og Peder Graaf, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Monss: Jens Lem satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret deris May: aller Naadigste udgangne Forordning om indverende aars Krigsstyr, dat: 13 April 1712:   I lige maade dend der om giorte taxt:  dat: sam/m/e dag,

 

Publiceret Monss: Jens Lems udstede bøxsel seddell till Sogne Presten Hr: Jonas Houggs paa 1 Løb Sm: og 1 Hud i gaarden Søre Huglen, i mod bøxsel 15 rdr:  dat: 23 April 1712:

 

Publiceret Monss: Jens Lems udstede bøxsel seddel till Hr: Falckor Smidt paa 1 Løb Sm:  1 Hud i gaarden Sørhuglen  i mod bøxsel 15 rdr:  dat: 23 April 1712.

 

Sare  Sallig Hr: Natanels  hafde ladet stefne Simon Mickels: Brandvig fordj hand skall hafve u-louglig begifvet sig af hendes tieniste, eftter at hand der hafde tient i 3 uger, endog hand hafde taget sig tieniste paa Eet heelt aar, formodede der fore at hand eftter Lougen bør anseeis till straf og bøder,   Iligemaade hafde hun og ladet stefne bemelte Drengs Fader Mickel Brandvig fordj hand Self war paa Høyland hos Hende og tog Søn/n/en hiem, og siden har beholdet ha/nnem/  og ej tilbødet sig at lefvere ham til bagers i sin tieniste  formodede at hand i lige maade eftter Lougen bør ansees,  og møtte paa Sare  Sl: Hr: Natanaels  weigne Lensmanden Gunder Graaf, som i Rette lagde hendes skrefttlige indleg dat: 12 Julij 1712:  og der eftter begierede Een Rettmesig Dom,

  Mickel Brandvig møtte paa Egne og sin Søns weigne og tilstod at hans Søn Simen Mickelsen gick udj tieniste till Sare  Sl: Hr: Natanels, og tiente der i 3 uger, men som hans Søn skickede mange bud at hand der icke lenger wille wære, men end og wed Kierken  da hand der fant ham  græd som Eet barn, hvor fore hand ynkedes ofver ham  og maatte saa tage ham hiem der fra,  der for uden

 

1712: 116b

 

hafde truet ham med hug, ej allene MadModeren Self  men end og Sønen Ifver, hvor ofver hand blef bange og Frøgtagtig, og ej torde der lenger wære, men siden kom hand som Fader for ha/nnem/ og hente ham hiem,  forklarede ellers at hans Søn ickun er Eet barn paa 16 aar, og der fore icke hafde wett at blifve eller at tiene, kunde dog ej negte at hand jo self hentede ham der fra, tilbøde og Sare at igien tage sine Feste penge 12 s:  men hun dem ej wilde anam/m/e

  Monss: Lem protesterede paa Bøder saa Vell paa Sønnen som paa Faderen,

  Mickel Brandvig formente at vere frj, baade for sig og sin Søn  eftterdj hans Søn ingen lunde kunde tiene der, icke heller hafde løst der till,

afsagt,

Eftterdj Mickell Brandvig icke kand negte, at hans Søn Simon Mickelsen jo allerede war gaaen udj tieniste till Sare  Sallig Hr: Natanaels, og der fore hafde taget og annamet af hende udj Feste penge 12 s:  wedstaar ogsaa, at sam/m/e hans Søn eftter 3 ugers forløb igien forlod sam/m/e tieniste, og der fra afgick,  Saa bør og Simon Mickelsen eftter Lougens 3die B: 21 Capt: 11 art: at bøde till Sare  Sallig Hr: Natanels  og hans Herskab till lige deele helten af dend løn hand skulle haftt i sam/m/e sin tieniste, som i det Ringeste med Klederne bedrager sig 2 rdr: 3 Mrk:  og udj foraarsagede omkostning 1 Mrk: 8 s:, og som Faderen Mickel Brandvig Self hiem hentede sin Søn, og førte ham der fra, da hand saaledes u-louglig sig af sin tieniste begaf, og siden har taget ham  og endnu taget ham i forsvar, i mod saadan u-louglig bedriftt  saa bør hand ogsaa eftter sam/m/e Lougens art: at bøde dobbelt saa meget  nemblig 5 rdr:  helten till sit Herskab og helten till hans Søns forige Husbonde  Sare  Sl: Hr: Natanels, og dette alt sam/m/en inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Monss: Jens Lem hafde ladet stefne Petter Bell formedelst hand med sin qvinde er kom/m/en for tillig  der fore at bøde sine ægte bøder eftter Lougen,

 

1712: 117

 

  Petter Bell møtte og forklarede at hans Hustru well kom for tillig med sit barn, men og for tiden med Eet u-tidigt Foster, saa som det var dødt føt!! (fød), formodede der fore at vere frj for nogen bøder at betalle,  beraabte sig paa de qvinder der war ofverwerende da hun føde  hvilke ware Ane Eldøen og Johane Walvatne, tillige med hans Søster, som saag hvorledes med hende war fatt, hvilke widner ej ware tilstede,

afsagt,

eftterdj at Petter Bell beraaber sig paa widner som skall hafve seet og weed at hans qvinde kom i Barselseng med Eet dødfød barn som icke war kom/m/en til tide, Saa beroer Sagen till neste ting, at hand sam/m/e widner kand lade indstefne, og skall da gaaes widere i Sagen hvis Rett er.

 

Monss: Lem hafde ladet stefne Peder Eldøen formedelst hand sist leden Waar ting negtede Fløtting da hand kom fra sine ting reiser og till Halsnøe Closteret, med paastand hand bør betale hvis hand till Een anden udgaf  Nemblig 2 Mrk: 8 s:  saa og omkostning.

  Peder Eldøen møtte og straxst betalte bemelte 2 Mrk: 8 s:  og udj omkostning 20 s:  hvor med Monss: Lem war benøyet  og der med Sagen ophæfvede,

 

 

 

Dend 14 Julij blef holden almindelig Som/m/erting paa Spidsøen for Føyens og Fiære Skibreders Halsnøe Closters Almue  ofverwerende dend Constituerede Ombudsmand Monss: Jens Lem, med eftterskrefne Lougrett, Torkild Sollem, Lars Økland, Halfvor Hougskier, Peder Aasbøe, Eiluf Haaversholm, Lars og Olle Egeland, og Niels Houge  sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Monss: Jens Lem satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret dend Kongl: Forordning om Krigsstyr, som for hen findes anteignet,

 

Publiceret Monss: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens weigne  hans udstede bøxsel seddel till Eilluf Jacobsen paa 2 pd: Sm:  8 Spand Koren  sambt ofverbøxsel paa 1 pd: Sm: og 4 Spand Koren, dat: 18 April 1709:

 

1712: 117b

 

 

Marie Cronmand hafde ladet stefne Niels Hofland formedelst hand uden hendes Minde og willie hafver bort taget Een Koe af Marken, som hun hafde till Leie fra bemelte Niels Hoflands Broder Peder, som er død i deris May: tieniste, formodede der fore at hand ej allene bør bøde der fore till Kongen, men end og til bage lefvere hende Koen, indtil tiden er uden, og om hand da med Rette Koen will beholde, hand da i tide maatte opsige Koen før end hand dend annam/m/ede

  Niels Hofland møtte og wedstod at hand tog dend omstefnte Koe fra Marie Cronmand, og det og uden hendes widskab eller willie, men som Koen hans Sl: Broder till kom, og hand nu er død, saa at Koen der fore tilhørte ham og hans Moder, saa mente hand at hand og sam/m/e Koe maatte tage, wiste icke at saadant var forbøden, formente der fore at vere frj for Marie Cronmands til talle,

  Marie Cronmand paastod Dom till Koen at nyde til fardag er ude, og som hand bort tog Koen 3de Pinsedag  saa formodede hun at hun og maatte beholde Koen saa meget lenger,

  Monss: Jens Lem satte i Rette at bemelte Niels Hofland bør anseeis till nogen wilkorlig bøder, for saadan hans u-louglig adfer, og om endt skiønt, at Lougen i saa fald er streng og haard, saa will hand dog lade sig nøye med Een liden penge Mulct, og paastod der fore og Dom i Sagen,

afsagt

Eftterdj Niels Hofland self tilstaar, at hafve uden Marie Cronmands willie af hendes Mark bort taget Een Koe, som hun till leie af hans broder  afgangne Peder {Føyen} Spidsøen  hafde bekom/m/et, Saa bør Niels Hofland inden 14ten dage bemelte Koe igien till Marie Cronmand paa Egen bekostning at til bage lefvere, og det under 3 rdr: bøder till deris May:  og betaller nu i omkostning till hende for denne prosses 2 ½ Mrk: danske, og hun sam/m/e Koe at beholde fremdeelis paa leie, indtill dend hende louglig blifver opsagt, og bør Niels Hofland her for uden {at} till deris May: for sin forseelse at bør!! (bøde) 2 rdr:  alt inden 15ten dage under Excecution eftter Lougen,

 

1712: 118

 

 

 

Dend 16: Julij blef holden almindelig Som/m/erting paa Norhus for Skaanevig, Etne og Fielbergs skibredes Almue, ofververende dend Constituerede Ombuds Mand Monss: Jens Lem, Halsnøe Closters Bunde Lensmend  Johanes Sioe og Kaald Tvet  med eftter skrefne Lougrett, Olle Udstuen, Aslack Lien, Peder Hougen, Jon Olsen Giære, Claus Sættre, Mogens Toftte, Olle Sæbøe og Tieran SæfverEide, sambt Almue flere som tinget søgte

  Monss: Jens Lem satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret dend Kongl: Forordning om Krigstyr  som for hen findes om/m/eldet,

 

Monss: Peder Jensen Smidt hafde ladet stefne Olle Johansen Tungeswig formedelst hand icke will eller har betalt ha/nnem/ Een deel bøder  Nemblig 9 rdr: i bøder eftter Een Dom dømbt dend 18 Julij 1711:  og paastod Dom till des indholds betaling,

  Olle Johansen møtte icke  ej heller nogen paa hans weigne

  Johanes Sioe og Olle Sæbøe hiemlede det de ha/nnem/ louglig hafver Citeret,   og som Dom/m/en ej endnu saa lang er henstaaen at dend jo maa exceqveres, saa beroer med Sagen, indtill nermere, at dend  om Citanten det begierer  louglig kand blifve exeqveret.

 

Monss: Jens Lem hafde ladet stefne Einer Opsanger, saa Vel som Nicolay Wallen for Huusenes aabod paa Opsanger, og indlefverede udj Retten dend giorte besigtelse, dat: 5 April nest afvig!! (afvigte), og paastod at baade Nicolay i Wallen som gaarden fra trede, saa og Einer Opsanger som Jorden endnu brugte, bør svare dend opførte besigtelses Aaboed, og der paa begierede Dom,  Refererede sig ellers till dend giorte besigtelse, som Lougrettes Mend giort hafver, Johanes Sioe, Olle Sæbøe, Johanes og Niels Eie, Mogens Toftte og Claus Sættre, hvilcke Mend nu ej war Citeret,

  Peder Jensen Smidt war tilstede, som forklarede at hand tillige med Mendene  som melt er  war paa Opsanger  bemelte Huuse at besigtige, og blef Nicolay i Wallen med Einer Opsanger sam/m/e tid om Huusenes brøst feldighed forEenede, Men hvorledes deris forEening Eendelig war  kand hand ej erindre, Men naar bemelte Mend kom/m/er till Tinget, og der om blifver adspurt, wed de wel der om at giøre forklaring,

  Johanes Sioe og {Niels} \Johanes/ Eie wed Eed hiemlede at de Nicolay Wallen louglig her om har indstefnt, men hand svarede at

 

1712: 118b

 

hand icke møder uden naar hand till sit Rette werneting blifver indkaldet,

  Monss: Jens Lem paastod at Nicolay Wallen i den/n/e Sag bør møde till dette ting i den/n/e Sag, formente at hand sig icke der fra kunde undslaa,

  Einer Opsanger møtte til Sagen at Svare,

afsagt

Som Nicolay Wallen ej møder till Sagen at svare  der det dog bevises at hand louglig her om er Citeret, allene sig undskylder, ej at vill møde uden till sit Eget werneting, Saa beroer Sagen till neste ting, hvor da Nicolay Wallen paalegges till Halsnøe Closters Ting i den/n/e Sag at svare, till sam/m/e tid hafver og Einer Opsanger igien at Comparere, i lige maade will de Mend som dend første paaberaabte besigtelse har biværet  louglig stefnes, deris Forklaring derom at giøre, og skall da gaaes i Sagen hvis Rett er

 

 

 

Dend 8: Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Hattvig for Ous skibredes Almue, ofververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Hans Lundervig  med eftterskrefne Lougrett, Hans Udskaatt, Mogens Aadland, Olle Gouckstad, Jørgen Bouge, Niels Norbøe, Jacob Hougland {og} Tom/m/es Norvig, og Olle Skar, sambt Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt

 

Publiceret deris Kongl: May: aller Naadigste Forordning om Høyeste Rett at skall holdes paa Kiøbenhafns Slot førstkom/m/ende 8 Martj 1713:  dat: 27: Aug: 1713!! (1712?)

 

Publiceret deris Kongl: May: aller Naadigste Forordning angaaende Friskydtz med skatternes fremførelse, dat: Aggershuus dend 6: April 1712:

 

Publiceret Mag: Samuel Schrøders udgifne bøxsel seddel till Matis Olsen paa ½ L: Sm: og ½ H: i Berge, dat: 13 Martj 1712

 

Publiceret Prousten Hr: Chrestopher Gaardmands udstede bøxsel seddel till Olle Nielsen paa ½ L: Sm:  ½ H: og 1 giedskind i gaarden Walle, dat: 14 Januarj 1712:

 

Publiceret Anders Larsen Heiheller paa Egne [veigne]  og som

 

1712: 119

 

Formynder for Johanes Hellelands u-Myndige børn,  Chrestopher Jonsen paa Egne [veigne]  og som Formynder for bemelte u-Myndige børn,  Hans Lundervig  som Kiøbere till en deel godtz udj Hafskaar, afgangne Jon Liøtuns arfvinger til hørende,  og Olle Johansen Refnenesset paa Egne Veigne  deris udstede bøxsel seddel till Anders Tostensen Hafskaar paa 18 Mrk: Sm: og ¼ H: i Hafskaar, dat: 5: Novembr: 1712:

 

Peder Hansen Tvett og Anders Johansen Børdall blef befallet at Reise til Loug tinget at aflegge deris Lougrettes Eed,

 

 

 

Dend 11: Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Lille Ballesem for Strandvigs Skibredes Almue  ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Jon Haavig  med eftterskrefne Lougrett, Jon Torkildsen (Terkildsen) og Jon Jonsen N: Bolstad, Steen Houge, Jon Nortvet, Engel Giøen, Steen Lygre, Engel Henanger og Hans Holdhuus, sambt Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes Specificerede

 

Publiceret Olle Jonsen Faar  hans udgifne skiøde till Lensmanden Jon Andersen Haavig paa 12 Mrk: Sm: og 1/6 Hud med bøxsel udj hans paa boende gaard  bemelte Haavig  i mod penge 36 rdr:  dat: 20: octobr: 1711:

 

Publiceret Stifttskrifveren Sr: Hans Hvids udstede bøxsel seddel till Svend Jonsen paa ½ pd: Sm: og ¼ Hud udj dend gaard øfre Qvin Fette vaaag!!  Strandvigs Kierke tilhørende, dat: Damsgaard d: 26: octobr: 1712.

 

Anders {yn} Indre Om/m/e af Strandebarms Skibrede hafde ladet stefne Samson Bratthuus her af Strandvigs Skibrede, formedelst hand skall tilholde sig Een grastud, som ha/nnem/ ej till hører, men hannem, og møtte paa Anders Omes Veigne hans Søn Siur Andersen

 

1712: 119b

 

som paastod og formente at Samson Bratthuus bør fra sig lefvere till hans Fader den/n/e omtvistede grastud, saa som dend hans Fader Anders Ome er til hørende,   hafde og ladet stefne till Vidne her om Johanes og Brynild Ome, som og vare tilstede

  Samson Bratthuus møtte til Sagen at svare  tillige med hans Søn Olle SæfverEide,   hafde og stefne!! (stefnt) till Vidne Jon Terkildsen og Jon Jonsen N: Bolstad, Engel øfre Bolstad, Niels Aarre, {som og} Sirj Anders datter og Heine Knudsen, som og alle vare tilstede,

  Jon Terkildsen Bolstad eftter giorte Eed widnede at Merket paa denne stud som nu omtvistes, er Samson Bratthuuses Rette Fæ Merke, som hand bruger paa alle sine Creaturer, saa som hand tillige med sin Søn Jon Jonsen Bolstad har beseet baade Merket paa denne stud, saa og Merket paa alle de andre Samson Bratthuuses Creaturer,

  Jon Jonsen Nedre Bolstad eftter giorte Eed vidnede, at hand eftter Samson Bratthuuses begiering har beseet Merket  ej allene paa den/n/e omtvistede Stud, men end og paa de andre hans Eiende Creaturer, og at hand befant at dette Merke paa den/n/e stud, er Samsons Bratthuuses Rette Fæ Merke,  widere wiste hand ej i den/n/e Sag at vidne, ej heller viste begge desse widner at forklare hvem studen ellers til hørde

  Men Olle SæfverEide paa sin Faders Veigne forklarede at det var hans Egen opføding, og der om frem førte Heine Knudsen  som tiener hos Jon Jonsen Nedre Bolstad, wed Eed widnede at hand tiente hos Samson nu i desse 2de Siste aar, og ved at den/n/e omtvistede Stud er Samson Bratthuuses egen stud, og at sam/m/e stud er af hans egen opføding, og nu 2 aar gl:

  Sirj Anders datter  tiener endnu hos Samson Brathus  eftter giorte Eed vidnede, at den/n/e omtvistede stud er Samson Bratthuuses egen stud, og hans egen opføding,

 

1712: 120

 

  Engel øfre Bolstad eftter giorte Eed forklarede at hand nest leden aar eller winter laante hos Samson Brathus Een grastud till sine Creaturer, naar det giordes nødig  og at hand icke Rettere kand see end den/n/e Stud som nu omtvistes  jo er Samsons stud, og dend sam/m/e hand hos ha/nnem/ forleden winter hafde til laans,  og ellers forklarede at dette Merke studen hafver  er Samson Brathuuses Rette Fæ merke,

  Niels Aare eftter giorte Eed vidnede at dette merke den/n/e omtvistede Stud hafver  er Samson Brathuuses Rette Fæ merke,  widere er ha/nnem/ ej bevust,

  Siur Andersen Ome Paa sin Faders weigne forklarede at den/n/e omtvistede stud gik i Strandebarms Fieldet  og er hand da kom/m/en af wanvare eller u-formodentlig i Strandvigs Fieldet  som grenser mod Aare dallen, og der fore kan de ike Rettere see end den/n/e stud, jo till hørers!! hans Fader, men forklarede ellers at hans Faders Fæmerke icke er saa som Samson Bratthuuses Merke  men da den/n/e Stud blef merket  da glat Knifven i haanden  og blef af det Rette merke et Mismerke,

  Brynild Om/m/e forklarede Ved Eed, at hand Føede Een stud nest leden winter for Anders Om/m/e, og at hand ike Rettere kand see end det er sam/m/e stud, som nu om tvistes, men merket gaf hand ike agt paa  ej heller wed noget der om at giøre forklaring.

  Johanes Om/m/e eftter giorte Eed vidnede at hand icke weed Rettere end det er dend sam/m/e stud som Brynild Om/m/e Føede nest leden winter for Anders Ome, men merket saag hand at dend icke war hans Rette merke, men de sagde for ham at der blef  da de merkede studen  et Mismerke,  meere viste hand ike at vidne,

  Samson Brathuus eftter giorte Eed forklarede at den/n/e Stud som nu omtvistes  er hans Egen opføde stud,

  og som parterne icke paa nogen side meere hafde at fremføre, men begge parter sagde icke med hin anden nogen ære Sag at hafve søgt, men allene ville wide hvis Rett er, og hvem Studen Rettelig til hørde, dog paastod Samson

 

1712: 120b

 

Bratthuus, at hand ej allene bør frj Kiendes for u-louglig mistanke, men end og at Anders Om/m/e maatte anseeis for hans tilleg med penge Mulct  og gifve ha/nnem/ noget eftter Dom/m/erens sigelse for u-bevislig tilleg, og der om var Dom begierende

  Siur Andersen Ome, der i mod svarede, at hans Fader icke har tenkt at tilligge Samson nogen u-ærlig Sag, men allene {at} tenkte at hand kunde som andre forseet sig, i det begge studer ware hin anden lige, og der fore snart kunde taget dend Eene for dend anden,

afsagt

Eftterdj Samson Brathuus ej allene med gode Vidners forklaring har bevisligt giort, at denne omtvistede Stud, er hans Rette til hørende Stud og opføding, sambt og hans Rette Fæmerke, som eftter {Contra} Citantens egen tilstaaelse ej ofver Eens kom/m/er med Anders Om/m/es Fæ Merke, Men end og self frj willig her for Retten aflagt sin Corporlig Eed at den/n/e stud er hans og hans egen opføding,  Anders Om/m/e der i mod icke nogen widner hafver som kand sveke Samson Brathuuses Vidner,  alt saa Kiendes for Rett, at den/n/e paastefnte Stud bør til høre Samson Bratthuus, og hand dend angerløs som till foren at beholde, og bør det tilleg af Anders Om/m/e, ej at kom/m/e Samson Brathuus eller hans paarørende till nogen æres forkleinelse i Ringeste maader,  Men som Anders Om/m/e Ved sin Søn Siur Andersen forklarer, at hans tanke icke er eller var, Samson Brathuus noget u-ærligt at tillegge, men allene mente at det var et Mistag af Samson, Saa fri Kiendes hand for dend straf som Lougens 6te Bogs 17 Capt:

 

1712: 121

 

2dend art: omformelder, dog bør hand at betalle till Samson Brathuus for dette u-tilbørlige tilleg udj spot og omkostnings erstatning 2 rdr:  og den/n/e gang at bøde till deris May: 4 rdr:  alt sam/m/en inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Gutorm Ols: og Botelle Halfvors datter for begangen Leiermaal med hin anden, der fore at bøde eftter Lougen,

  ingen af dennem møtte, men Lensmanden forklarede at qvindfolket nu ligger i barselseng, og der fore ej kand møde,  icke heller møtte de som sam/m/e sag hafde indstefnt, men Sagen beroer der fore till neste ting, og till lougligere stefnemaal

 

Johanes Henanger som Formynder for Torkild Olsens SkogsEides u-Myndige Søn, hafde ladet stefne Niels SkogsEide for 12 rdr: penge hand skall vere skyldig til bemelte u-Myndiges Moder Zidselle Uglhuus, det at betale, tillige med omkostning,

  Morten SkogsEide møtte og svarede at Niels SkogsEide nu ej er saa fresk at hand kand møde, bad om opsettelse till neste ting,  hvor fore Niels SkogsEide gifves Dilation til første ting, og skall da gaaes widere i Sagen hvis Rett er.

 

Winsens Windenes og Gietle Aarre blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin Lougrettes Eed,

 

 

 

Dend 14: Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Berge for Strandebarms Skibredes Almue, ofververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Anders Mundem  med eftter skrefne Lougrett  Hans Brue,  Hans, Sverke og Arne Berge,  Anders Om/m/e  Hagtor Fosse, Lars Solber og Torgier Brue, sambt Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt

 

Publiceret de Kongl: brefve og andre Forordninger som for hen findes Specificerede,

 

Publiceret Chrestj Knuds datter  Sl: Samson Sundals eftter lefverske  tillige med hendes Lougverge Niels Neerhuus,  og Anders Sundall  som Formynder for

 

1712: 121b

 

for de 2de Søstre Zidselle og Ane Samsons døttre Sundal  deris udgifne bøxsel seddel till Gietle Nielsen SkogsEide paa 2 pd: og 18 Mrk: Sm: i gaarden Sundall, dat: 3 Aug: 1712

 

Publiceret Fogden Sr: Olle Larsens giorte indførsel till Erik Aakre udj Brynild Om/m/es Eiende godtz i Ome, paa Summa 93 rdr:  for hvilke er udlagt 5 Spand og 3 Mrk: Sm: med bøxsel i bemelte Brynild Omes paa boende og Eiende Jord Ome, dat: 11 Martj 1712:

 

Svend BreEbne hafde ladet stefne Siur Andersen Ome for dj hand nest afvigte Som/m/er i mod Høsten  udj Een Slaatte dur paa Dysvig skall hafve grebet ha/nnem/ i hans haar, og slaget ha/nnem/  med paastand hand der fore bør lide eftter Lougen, og at betale ha/nnem/ sine anvente omkostninger,   hafde og ladet stefne till Vidne, Endre Grøning, Johanes Ome  og Johanes Dysvig  Huusmand paa Dysvig,  de 2de første møtte tillige med parterne paa begge sider, men Huusmanden paa Dysvig  Johanes  møtte icke,

  Johanes Om/m/e eftter giorte Eed widnede at hand icke i Ringeste maader saag noget Clam/m/erj i mellem Siur Ome og Svend BreEbne, uden allene at Siur sagde til Svend, paa hvad maade staar du paa luur, da sagde Svend, du tog mig i haaret, men Siur svarede indted der til, som hand hørte, og forklarede at dette er alt det hand i den/n/e Sag widne kand,   Svend BreEbne tilspurte ha/nnem/ om hand icke hørte at Siur  sam/m/e tid desse ord blef talt, wedgik at hand tog ham i Haaret, men hand svarede, at hand det icke hørte, icke heller meere wed at vidne,

  Endre Grøning eftter giorte Eed widnede at hand icke heller saag noget Clam/m/erj i mellem Siur Om/m/e og Svend BreEbne paa Dysvig, men hand hørte at Svend BreEbne klagede sig at Siur hafde grebet ham i Haaret og slaget ham mod gulfvet, men Siur svarede ham der til indted, uden allene spurte Svend hvor fore hand stod paa lur og vilde høre eftter hans tale,

 

1712: 122

 

widere wiste hand icke i nogen maade at vidne,   Svend BreEbne tilspurte ha/nnem/ lige som det andet Vidne, om hand icke hørte at Siur Om/m/e tilstod at hafve grebet ham i haaret, men hand svarede Nej, at hand det icke hørte

  Svend BreEbne forklarede endnu at hafve 2de widner  Aanund Dysvig og hans qvinde Elj Lars datter som ej \er/ stefnt, begierede der fore Dilation till neste ting, at hand sam/m/e Vidner kand faa indstefnt, tillige og det Eene widne Hans Dysvig,

  hvor fore Sagen till neste ting beroer, og til dend tid hafver Svend BreEbne sine Vidner at indstefne, og skall da gaaes i Sagen Videre hvis Rett er.

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Ane Niels datter  tilholdende i jndre Wikene, for begangen Leiermaal med Ifver Jonsen  Een dreng af Hardanger, der fore at lide eftter Lougen,

  Qvindfolket blef paaraabt men ej møtte, ej heller nogen paa hendes Veigne,

  Lensmanden Anders Mundem og Engel Tvet hiemlede at hun louglig var Citeret, hvor fore hende paa legges till neste ting at møde, og skall da gaaes her om hvis Rett er,

 

Brynild Om/m/e hafde ladet stefne Erik Aakre formedelst hand skall hafve fordret hos ha/nnem/ paa sin Sl: Faders weigne 20 rdr: penge meere end hand med Rette burde hafve, og for mangel af bevis, har hand endelig forverfvet Dom ofver ha/nnem/ for sam/m/e 20 rdr:  tillige med fleere, og sam/m/e dette hans bevis  som er et skiøde paa hans gaard  dat: 1? octobr: 1701:  har staaet i pant hos en hans skyldener, hvilke bref hand nu først bekom/m/et hafver, formodede der fore at sam/m/e penge i hans fordrede Summa maatte Decorteris,

  Erik Aakre her til svarede, at desse penge ike vedkom/m/er dend forede!! (fordrede?) Summa, men at ald hvis Brynild Om/m/e er skyldig, baade i dend og anden maade  er

 

1712: 122b

 

indført i dend før ergangne Dom, dat: 13: Novembr: 1711  som hand nu i Retten indlagde,  forklarede ellers ike den/n/e sinde at vere louglig stefnt, beraabte sig og paa 2de Vidner Ved Nafn Steen Om/m/e og Anders Hagtorsen Aakre, begierede Dilation till neste ting,  forklarede og at hafve sin Sl: Moders Skifttebref, som nu ike heller war Ved haanden, som hand og lofvede till neste ting at frem legge,

  hvor fore Sagen eftter saadan beskaffenhed til neste ting beroer, og skall da Videre i Sagen gaaes hvis Rett er

 

Johanes Øriensen Ome hafde ladet stefne Enken Ane Engels datter  Jon Huckeneses eftter latte Enke, {…} till at annam/m/e penge for hendes tilfaldende Laad og Jorde godtz i Hukenes  27 Mrk: Sm: med bøxsel, eftter som hand formener, som dend Sl: Mands broder Søn, er till sam/m/e Jord dend Rette oddels baaren, og der fore nermeste, ej allene gaarden till at Eie  men og til at beboe,

  Enken blef paaraabt men ej møtte, ike heller møtte hendes Lougverge Hans Andersen øfre Waage  som i lige maade var stefnt,

afsagt,

som den/n/e Sag er Een oddels løsnings Sag, som ike her paa Tinget kand Kiendes udj, saa henvises dend till Aasteden, og om parterne ej i Mindelighed kand forEenis, saa skall der gaaes hvis Rett er

 

Peder Steensen Om/m/e og Peder Grøn/n/evig blef befallet at Reise till Loug tinget at aflegge sin Lougrettes Eed,

 

eftterskrefne blef udnefnt till kom/m/ende aar Retten at betiene  Nemblig, Olle Siursetter, gamble og unge Torbiørn Rørvig, Peder Lille Fosse, HaafVer Lille Linge, Anders Ludvigsen Tvet, Giermund Hiortnes (Hiartnes) og Peder Kysnæs,

 

1712: 123

 

 

 

Dend 29 Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Helvig for Qvindheretz skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Iver Helvigen  med eftterskrefne Lougrett, Knud Grødstøll, Lars Unnerem, Niels ibd:  Knud Bielland, Harald Kaldestad  Olle Haavig, Askild Unnerem og Johanes Tvett, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

publiceret de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes indført,

 

Publiceret dend satte Capitels Taxt for indverende aar  dat: 11 Novembr: 1712.

 

Publiceret de Høye Herrers af Krigs Cassen Deputerede  deris skrifvelse till HøyEdle og Welbr: Hr: Stifttbefallings Mand Undal angaaende Krigstyren, dat: Aggershuus dend 4 Novembr: 1712:

 

Publiceret Fridrick Andersens udstede bøxselseddel till hans broder Anders Andersen Helvig paa 2 pd: og 17 Mrk: Sm: i gaarden Helvig  dat: 16: Novembr: Ao: 1712:

 

Publiceret Sare  Sal: Hr: Petter Hendriksens  {till} hendes udstede bøxselseddel till Lars Nielsen paa 3 Spand Sm: og ¾ Hud i dend gaard Bielland, dat: 3 Junij 1712:

 

Publiceret Hans Andersen Brose  boende paa Aarvig udj Fielbergs Prestegield  hans udgifne skiøde {till Iver Andersen Helvig} paa 1 Løb og 1 ½ Spand Sm: med bøxsel i dend gaard Møcklebust i Uskedallen  og Ifver Anders: selger i sam/m/e gaard ½ L: og 9 Mrk: Sm: med bøxsel, det alt sam/m/en till Søren Rickersen og hans Hustru Engell Ols datter  hans part for gaardens slette tilstand skyld og for dend 2 aar har ligget øde  i mod penge 18 rdr: 12 s:  dat: 8 Januarj 1712:

 

Publiceret BisCopen Mag: Niels Smeds udstede bøxsel seddel till Olle Knudsen paa 1 ½ Løber Smør i Lectorietz gaard Unnerem  dat: 5 Maij 1712

 

1712: 123b

 

 

Publiceret Mag: Samuel Skrøders udstede bøxsel seddel till Olle Paalsen paa 1 Løb Sm: og ½ H: udj Hofland  dat: 15 octobr: 1677:

 

Hr: obr: Lieut: Montagne Lillienschold hafde ladet stefne hans Landbunde Mogens Røsseland for hvis hand eftter pante forskrifning, sambt Landskyld og anden skyld skyldig er, saa Vel som og for gaardens huuse  som hand i grund har ladet forraadne  det tillige med omkostning at betale,

  Mogens Røsseland blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans Veigne,

  Harald Kaldestad og Lars Unnerem hiemlede Ved Eed at de Mogens Røsseland paa Hr: obr: Lieut: Montagnies weigne louglig hafde stefnet,

dend sinde saaledes forafskeediget,

som befindes at Mogens Røsseland Louglig er Citeret i den/n/e Sag, saa paalegges ha/nnem/ til neste ting at svare, og skall saa gaaes i den/n/e Sag hvis Rett er.

 

Hans Torsen Sandvigen frem kom for Retten og liuste sin penge mangel till at indløse det Jorde godtz i Store Sandvigen som hans broder Knud Torsen Sandvigen og hans Svoger Johanes Omvigen solt hafver, saa og giorde forbud paa hvis hand self i sam/m/e gaard er Eiende  at ingen dend part maa kiøbe enten af hans Curator eller andre, før end hand det self enten selger eller tilsteder, med begier det i protocholen maatte indføris til hans i frem tiden fornøddenhed, som ha/nnem/ ej kunde weigres,

 

Lars Bogsnes hafde ladet stefne Hermand Røsseland formedelst hand skall hafve solt!! hans dreng Olle Knudsen (formedelst hans dreng skal hafve solt hans Koe?), hvilcke Koe hand siden igien har solt sam/m/e Koe!! till Jon Museland, med formodning hand der fore bør lide og undgielde, og paastod at Koen og bør ha/nnem/ igien lefveres,

  bemelte dreng møtte ogsaa  og wedstod at hafve solt Koen till!! (tilhørende?) Lars Bogsnes

 

1712: 124

 

  Hermand Røsseland blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans weigne,

  ellers blef berettet af Lensmanden og Anders Helvig, at Hermand Røseland war her paa Tinget i afttes, men nu er borte,   ellers Hiemlede Harald Kaldestad og Lars Unnerem wed Eed at Hermand Røsseland louglig er stefnt, hvor fore ha/nnem/ paalegges till neste ting at møde,

 

Lars Bogsnes hafde ladet stefne Hermand Røseland formedelst hand har sluppet sine øger paa Hans Melckestøl og lader dem der beede hans gres ud, med formodning hand der fore bør lide,

  Hermand Røsseland møtte icke  ej heller nogen paa hans weigne,

  Harald Kaldestad og Lars Unnerem hiemlede at Hermand Røsseland louglig er stefnt, hvor fore hannem paalegges till neste ting at møde,

 

Olle Sunde hafde ladet stefne Halfvor Sunde for 18 Mrk: Smørs Landskyld i Sunde, som hand beboer og bruger, hvilcke godtz udj skifttet eftter Sl: Søren Sunde till Creditorer blef udlagt  og hand sam/m/e tid betalte desse Creditorer med penge, tillige med 18 Mrk: Sm: som hand self blef bruger i sam/m/e sin gaard Sunde, og har hand siden dend tid ej faaet en skilling wederlag hos Halfver  enten penge eller af godtzet Ringeste Landskyld, ej heller Rente af sine udlagde penge, paastod der fore at Halfver enten bør godtzet afstaa till Olle Sunde, eller og betalle de penge som hand till Creditorene har udlagt og for godtzet betalt er, tillige med sine Renter siden dend tid pengene ere udlagde,   indlagde der hos en seddell paa slet papir, hvilcke var en forteignelse paa Creditorene som godtzet till udleg bekom/m/et hafr:  men sam/m/e seddel war uden dato, og der under ingen haand, saa og paa slet papir, hvor fore dend i Retten ej blef antagen,  ellers forklarede Olle Sunde, at skifttet eftter afgangne Søren

 

1712: 124b

 

Sunde er holdet af Sorenskrifveren Sl: Bendix Dyrhuus, og ej ved hvor lenge eller hvor mange aar det er siden, sagde indted andet skifttebref der paa at hafve, end bemelte løse seddel,

  Halfvor Sunde møtte og her til svarede, at hand ganske indted ved om dette stefnemaal at svare, saa som hand har brugt og Eiet dette godtz i ald dend tid hand har boet paa Sunde, og hans Kone  som till foren war giftt med Olle Sundes broder Johanes Sunde  Eiede sam/m/e godtz, saa hand icke ved hvor lenge siden det er at dette omtvistede godtz er af ha/nnem/ og hans formand brugt, godtzet har hand eiet, og endnu Eier  og boet og brugt det uden ancke, uden der af at betale enten Landskyld eller noget saadant, formodede der fore at Olle Sunde bør bevise at hand har kiøbt eller betalt dette godtz,   indlagde og udj Retten et skifttebref holden eftter hans Formand  afgangne Johanes Sunde, dat: 24 Martj 1690:  forrettet af forige Sorenskrifver  Sal: Bendix Dyrhuus, hvor udj meldes da at vere skifttet i mellem hans eftterlefvende Huustrue Ane Ols datter  som nu har til Egte Halfvor Sunde, og hendes 3de igien lefvende børn, med forklaring at \udj/ de 2 pd: Sm: som da blef skifttet  er desse paastefnte 18 Mrk: indført, formodede, at der som Olle hafde haftt nogen Rett til sam/m/e godtz, eller og penge der fore, hand baade da kunde hafve søgt det paa skifttet eftter sin broder, eller og siden i saa lang tid søgt det wed Rettergang, paastod der fore at hand bør vere frj for Olle Sundes til tale,

  Olle Sunde begierede Delation till neste ting  at hand kunde faa af arfve protocholen  som er paa Slottet i Bergen  Rigtig udtog af Sl: Søren Sundes skifttebref,

  hvor fore og Sagen eftter saadan hans begiering gifves tid till første ting  hvor da parterne eftter deris egen tilstaaelse uden widere stefnemaal har at møde, og skall da gaaes i Sagen hvis Rett er.

 

1712: 125

 

 

Hans Olsen Lille Røsseland blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin LougrettesEed.

 

Olle og Willum Haavig, Anders Liustvet, Ingebregt Løning, Lars Berge, Jens Natrestad, Lars i Lund, og Johanes Omvig, blef udnefnt til kom/m/ende aar Retten at betiene,

 

Kongl: May: Foget opbød for Retten till bøxsell for billighed, helten i dend gaard Kaldestad  skylder aarlig 1 ½ Løber Sm:  deris May: til hørende, at hvem dend bøxsle vill, skulle sig hos ha/nnem/ angifve, saa skall med dennem i ald billighed medhandles.

 

 

 

Dend 1: Decembr: blef holden almindelig Høsteting paa Wallen for Skaanevigs Skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Nicolay Wallen  med eftterskrefne Lougrett, Johanes Leerwig, Ørien og Erick Matre, Niels Svindland, Siur Skrom/m/e, Aanund Dallen, {Halfvor} \Tieran/ Sunde og Halfvor Lien, sambt Almue fleere som tinget,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: Forordninger og andre befallinger som for hen findes Specificerede,

 

Publiceret Hr: Willum Frimands udstede bøxsel seddel till Niels Nielsen paa 1 Løb Sm: og ½ Hud i gaarden Øfstebøe  dat: 10 Novembr: 1712.

 

Kongl: May: Foget lod opbyde her paa Tinget dend halfve deel udj dend gaard Kaldestad i Qvindheretz skibrede beliggende, till hvem dend for billig bøxsel will antage, at de sig da hos ha/nnem/ vill angifve,

 

Hr: obr: Lieut: Montagnie Lillienschiold hafde ladet stefne Olle Ersland, formedelst hand skall hafve hugget endeel tøm/m/er udj hans skoug  bemelte Ersland til hørende, saa og tilladt at andre der udj har hugget og bort ført,   Ilige maade var stefnt til Vidne her om Peder Ertzland, og til at giøre forklaring wed sin Eed hvad hand er witterligt tid eftter anden

 

1712: 125b

 

af skougen at vere udkom/m/en,   endnu var stefnt Siur Wicke, for hand fantis med en deel tøm/m/er, som hand flaattede fra hans Soug Velte, der om at giøre forklaring baade hvor fra det kom, saa og hos hvem hand det hafver bekom/m/et,   Endnu var stefnt Askild Wiig, Eedlig at forklare hvad tøm/m/er der af Hr: obr: Lieut: skouger er kom/m/en paa Wikes Soug at skiere, saa Vell af Handeland, Eretzland, Tvet  som Tuftte Kalfven   saa var og stefnt Peder Tuftte Kalfven, fordj hand ogsaa har hugget i mod sin forpligt tøm/m/er i skougen  og solt till andre, der fore og at lide.

  Olle Eretzland, Siur Wike og Peder Tuftte Kalfven møtte, men Peder Ertzland og Askild Wig møtte icke, blef berettet at de begge ware Siuge og ej kunde møde,

  eftter flitig og Venlig i mellem handling {blef} efttergaf Hr: obr: Lieut: Montagnie Lillienschiold Olle Erslands begangne forseelse med hvis tøm/m/er hand enten uden hans Minde og Villie har hugget eller til andre bortsolt, dog paa dend Condition, at hvis hand nogen tid her eftter betreffedes at hugge eller hugge lade i hans gaards paaboende skoug, enten Ved sig Self eller andre  da skall hand uden nogen Loug, eller prosses wige sin bøxslede gaard Ertzland, og det uden nogen bøxsels igien gifvelse, saa og der for uden i alle maader {at lide} for sin forseelse at lide og undgielde eftter Lougen,  hvor med og Olle Ertzsland Vell var tilfredtz, og saadan Hr: obr: Lieutenantens forreleggelse i alle maader accepterede, og der for uden forpligtede sig till at dette i alle maader af ha/nnem/ skulle efter kom/m/es, og ej et Eeniste træ  lidet eller stort  af ha/nnem/ hugges uden Hr: obr: Lieut: willie og sambtøke, og hvis det skeer vill hand vere alt det under gifen som før er indført  hvor paa hand og Ragte Hr: obr: Lieut: Montagnie

 

1712: 126

 

sin haand, hvor paa det blef begieret at sam/m/e forlig i protocholen maatte indføris  de/nnem/ begge till eftterrettning, som ej kunde veigres eller negtes,   og her for uden bad Olle Ertzland Hr: obr: Lieut: for hvis till denne tid passeret  om forladelse,

  Peder Eretzland og Askild Viig  som ej møtte, blef af Lensmanden hiemlet at de vare louglig stefnte, hvor fore de paalegges till neste ting [at møde], og skall saa Videre i sagen gaaes hvis Rett er.

  Hr: obr: Lieut: Montagnie Lillienschiold blef og med Peder TuftteKalfven forEenet, at efttersom bemelte Peder, self tilstod, og er blefven befunden at hafve bort ført en deel tøm/m/er af Hr: obr: Lieut: skoug, saa og endnu tilstaar, at hand med Hr: obr: Lieut: for nogle aar till foren hafver indgaaet en Contract og forEening, ej noget i skougen at hugge uden hand der fore {at} \ville/ miste sin paaboende gaard, {Saa} hvilcke og dend gang i protocholen er blefven indført, Saa har dog Hr: obr: Lieut: formedelst gode wen/n/ers forbøns skyld, endnu engang tilgifver Peder sin begangne forseelse  dog paa dend maade, at saa fremt Peder Tuftte Kalfven nu her eftter befindes at hugge eller hugge [lade] det Ringeste træ, uden de som ha/nnem/ udvist blifver, da skall hand uden nogen prosses eller trette undvige sin Jord, og dend ej meere bruge eller beboe, og lofvede Peder Tuftte Kalfven ej meere i saadan forseelse at lade sig finde, og begierede hand self at om saa skeer at hand enten hugger eller lader hugge noget træ i sin paaboende gaards skoug, uden de allene som ha/nnem/ udvist blifver, da maaa obr: Lieut: frit uden trette bort bøxsle hans gaard till hvem hand gaat siunes, og hand

 

1712: 126b

 

at vige Jorden, og der for uden at str\a/fes eftter Lougen, hvor paa hand gaf Hr: obr: Lieut: sin haand, sambt og bad om den/n/e sin forseelse om forladelse, og begierede Hr: obr: Lieut: at det maatte indføris  de/nnem/ begge i sin tid till eftterretning, som ej kunde negtes,

 

Kongl: May: Foget til spurte Almuen paa tinget om dennem ej Vitterligt er at ½ Løb og 9 Mrk: Smør udj dend gaard Bouge  som for Kongl: Resterende skatter er blefven udj Kongens Jordebog indført  {nest} dette indverende aar ligger øde og u-beboed,   saa og om icke dend pladtz Blaateigen i lige maader ligger øde og \ej heller/ af nogen bruges,

  Almuen der till svarede at det dennem alle nok som witterligt er, at bemelte 2de Jordeparter dette aar ligger øde som før, af ingen bruges eller besides, forklarede der for uden at dend pladtz Blaateigen er saaledis af Jord og steen skrede tilred  at dend aldrig meere kand bruges eller dørkes, saa at af ingen af desse 2de Jorder Ringeste skatter eller anden Rettighed betales,

  Dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem af Retten beskrefven meddeelis, som ej kunde negtes,

 

Der eftter frem kom for Retten Lensmanden Nicolay Wallen og paa Hr: obr: Lieut: Montagnie Lillienschiolds weigne till spurte ting Almuen, om dennem ej witterligt er, at dend gaard Sandvold  Halsnøe Closter til hørende, som nu af welbemelte Hr: obr: Lieut: bruges, ej for 3 aar siden wed dend u-løckelig ildebrand afbrente  og igien!! (ingen) fleere huuse blef Conserverede end Floren, Høeladen og nogle andre smaa huuser, hvilcke huuse ere saa forfaldne og forderfvede

 

1712: 127

 

at de Ved seeniste holdende Commission wed Halsnøe Closters godtz, blef befunden saa brøst feldige at Aaboeden sig da bedrog till penge 85 rdr: 6 s:

  Almuen der til svarede at dennem noksom witterligt er, at bemelte Halsnøe Closters gaard Sandvold wed dend u-løckelig Ildebrand er blefven afbrent, saa ickun faa huuse  saa som Floren, Høeladen og {smaa} andre smaa huuse  blef befriede, og sam/m/e huuse ere saa ilde forRaadnede, at till des Reparation store penge behøfver, og de icke weed paa anden maade at kunde Repareris uden wed hielp af andre Closters skouge, tj af gaardens skoug  som ickun er Ringe, kand gaarden u-mueligt opbygges,

  Dette begierede Lensmanden at Hr: obr: Lieut: Montagne Lillienschiold maatte under Rettens Seigl gifves beskrefven, som Vj ej kunde negte,

 

Anders Mortvet og Siur Maalnes blef befallet at Reise til Lougtinget at aflegge deris Lougrettes Eed,

 

Erick Furdal, Siur Skrom/m/e, Wier Fiære, HalVor SæfverEide, Erik Wicke, Olle Larsen Wicke, Lars Øfstebøe og Godskalck Waagen blef udnefnt till komende aar Retten at betiene,

 

Publiceret HøyEdle og Welbr: Hr: Stifttamptmand Undals Ressolution till Ove Wilhelm Nagel at vere gastgebere i Hillestad waagen, dat: 3 Martj 1712:

 

 

 

Dend 3 Decembr: blef holden almindelig Høsteting paa Silde for Etne skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Zacarias Silde  med eftterskrefne Lougret, Knud Axsdal,  Olle, Torbiørn og Johanes Støle

 

1712: 127b

 

Niels Kaldem og Peder Ram/m/e, sambt, Torbiørn og Ifver Østrem, med Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: brefve og andre befallinger som for hen findes Specificerede

 

Kongl: May: Foget tilspurte Almuen paa Tinget om dennem ej witterligt er, at 1 Løb og 18 Mrk: Sm: udj dend gaard Grindem  Sl: Elisabet Crommentin till foren til hørende  indverende aar ligger øde  og af {ingen} en Soldatt Ved Nafn Aslack, som nu er i deris May: tieniste bortreist, og af hans huustrue till en liden deel blifver brugt, og der fore aarlig betaler till Fogden penge 2 rdr:  og ej i andre maader widere eller meere betaler,  tilspurte og Almuen, om hand icke har anvent sin yderste flid at faa sam/m/e øde part bort fested, men det icke har kundet till weie bringe

  Almuen her till svarede at det sig nock i sandhed befinder at bemelte 1 Løb og 18 Mrk: Smør i Grindem  som afgangne Elisabet Crommentin tilhørte  i lang tid har ligget øde, og endnu i dette aar liger u-saad og u-dørket, uden allene af ofvennefnte Soldatter {Enke} qvinde, og Soldatten nu er wirkelig i deris May: tieniste bort Reist  og hun lige som forige aaringer ej betaler meere til Fogden der fore end penge 2 rdr:  saa som hun der af ikun slaer og Høester en ganske Ringe deel Høe,   Almuen her for uden testerede at Fogden paa alle tinge opbyder denne gaard till Feste  hvilcke og nu for Retten skeede, men ingen enten till foren eller nu sig indfinder som sam/m/e gaarde part antage vill

  End nu till spurte Kongl: May: Foget Almuen

 

1712: 128

 

om icke ogsaa indverende aar lige som nestleden aar ligger øde i bemelte gaard Grindem ½ Løb og 9 Mrk: Smør  hvilcke til hørte afgangne Jørgen Pedersen, som i stor armod først forlood gaardens brug, og siden i Eelendighed bort døde, saa ingen findes som sam/m/e gaarde part sig vil til holde, hvor ofver dend ligger øde, og af ingen blifver brugt eller besidet, saa der af slet ingen Kongl: skatter til hannem betales,

  Almuen og der til svarede, at det nok i guds sandhed er vist at sam/m/e ½ Løb og 9 Mrk: Smør i Grindem  som Jørgen Pedersen som Eier i armod fra gick og bort døde  indverende aar saa Vel som forige aar ligger øde, af ingen bruges eller besides, saa slet ingen sig indfinder som der af Ringeste skatter till Fogden betaler,   alt dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem af Retten beskrefven meddeelis, som hannem ej kunde negtes,

 

Olle Waae og Mogens Steine blef befallet at Reise till Loug tinget at aflegge sin Lougrettes Eed,

 

Tollef Skieldal, Lars Nesse, Haldor Haaland, Erick Wingie, Rasmus Frette, Samuel Flaatte, Haldor Haaheim og Olle Wae, blefve udnefnte till kom/m/ende aar Retten at betiene,

 

 

 

Dend 5: Decembr: blef holden almindelig Høsteting paa {Silde} Killisvig for Fielbergs Skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Lars Killisvig  med eftterskrefne Lougrett, Erick Espeland, Siur Eie, Anbiørn Underhougen, Torbiørn ibd:  Knud Tvett, Madtz Stangeland, Anders Giærevigen, og Tor Hambre, sambt Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: brefve og Forordninger som

 

1712: 128b

 

for hen findes Specificerede

 

Publiceret Peder Jensen Smidts udstede skiøde og Kiøbe bref till Stifttamptskifver Søren Seehuus, paa 2 Løber Sm: og 1 Hud med bøxsel, tillige med gaardens tilhørende jnventarium  saa som 12 Melcke Kiør, 1 haars  10 td: hafre Sæde Koren, 1 gryde og 1 skiering, sambt tilliggende Soug og Sougstøe,   Item Floernes  ½ Løb Sm:   og Botnen  ½ Løb Sm:  ½ H:  begge siste gaarder udj Opdals Skibrede beliggende  alt sam/m/en bebygt og ej øde  dat: 13: octobr: 1712:

 

Publiceret Stifttskrifveren Hans Hvitz udstede bøxsel seddel till Simen Ingebregtsen paa 1 Løb Sm: og 1 Hud udj Fielbergs Kierkes tilhørende Jord, men ej i bøxsel seddelen Melt hvad gaard det var, dat: 3 Martj Ao: 1712:   (Mrkn.: Ein skrivelysten kar i nyare tid har for eiga rekning føydd til i protokollen at garden er Hammersland)

 

Hr: Anders Elliesen hafde ladet stefne Olle Weastad formedelst hand tog sig till Foster og till Kiøbs et Haars med saadan Condition, at saa frembt det ha/nnem/ behagede, og hand der med kunde vere tient, skulle hand det i mod 2 rdr: 3 Mrk: beholde, men hvis icke  skulle hand det lefvere til bage,  men som det nu er paa andet aar, {hand} \og/ hand icke siden har hiemsendt bemelte haars, saa paastod hand at hand det i mod bemelte betaling bør beholde,

  Olle Weastad møtte og her til svarede, at hand icke accorderede med Hr: Anders Elliesen paa anden maade om sam/m/e haars, end hand skulle forsøge det  og saa frembt det ej stod ham An, skulle hand lefvere det til bagers igien, men hand har bødet sam/m/e Haars till ha/nnem/ wed Wicke Kierke, og ej har Hr: Anders villet det annam/m/e, formente der fore at vere frj for det at beholde og pengene at betale,

  Hr: Anders Elliesen tilspurte ham om hand nogen tid har ført sam/m/e haars  eftter at det var frem {føet} \fød/  till hans gaard  og fra sagt des aabørsløe, men

 

1712: 129

 

hand sagde Nej, og mente at det var nok, hand lod ham saadan wide wed Kierken   forklarede at hand siden dette aars høst icke har seet till hende, icke heller har brugt hende, formodede at dend gaar paa Hr: Anderses Eventyr, og ej \paa/ hans,

  Hr: Anders her i mod forklarede, at om ent skiønt Olle Westad icke vilde beholde Haarset till Kiøbs eftter deris accort, saa dog formodede hand, at eftter dj hand icke har fra sagt sig haarset eller det till foren hiem sent, saa paastod hand at hand gierne tillader at haarset kom/m/er igien till ha/nnem/  eftterdj hand icke det vill beholde, men dog at hand frem føder det till dend tid hand det kand føde paa græs, eftterdj det nu icke er dend tid at tage noget Fæ eller Creatur af Foster, og her paastod Dom till sam/m/e hans paastand, tillige med omkostning,

  eftter flitig i mellem handling blef Hr: Anders med Olle Weastad forEenet, at Olle skulle føde frem paa gres dette omtviste haars, og der imod skulle hand lefvere dette haars i Prestegaarden naar det er frem føet, men hand at svare till hvis som Lougen byder dend der føeder at til svare,  hvor med Olle Weastad Vel var fornøyet, og Ragte der fore Hr: Anders Elliesen for Retten sin haand, hvor Ved Sagen her med ophæfves,

 

Publiceret Tøris Torkilsen Romsøes udstede bøxselseddel till sin Søn Johanes Tørresen paa 2 Løber Sm: og ½ Hud i gaarden Romsøe  i mod bøxsel 30 rdr:  og var Jorden ha/nnem/ bøxslet Ao: 1708:  men nu først bøxsel seddel meddelt, dat: 5 Decembr: 1712:

 

Publiceret Lensmanden Lars Larsen Killisvig  hans udstede bøxsel seddel till hans Stef Søn Johanes Johanesen paa 1 Løb Sm: i gaarden Killisvig, i mod bøxsel penge 16 rdr:  dat: 5 Decembr: 1712.

 

1712: 129b

 

 

Olle Helgesen Birkenes hafde ladet stefne Steener Jensen  wed Søen boende paa Neerems grund, til at tage i mod de penge som hand har gifvet for ½ L: Sm: i Neerem, saa som hand der till er oddels baaren,

  Steener Jensen møtte, og sagde icke at ville tage i mod penge, forskiød sig till louglig Stefnemaal paa Aasteden,

afsagt,

Eftterdj Sagen er \en/ oddels Sag, og tvistes allene om oddels Løsnings Rett, saa hen vises dend til Aasteden paa louglig maade at Stefnes, og naar det skeer, skall gaaes der om hvis Rett er.

 

Steener Jensen Ved Søen i Øllen hafde ladet stefne Anders Neerem for dj hand skall hafve indfløt sig paa gaarden Neerem, hvor udj hand eier ½ Løb, og ha/nnem/ u-adspurt dend dette aar besaad og brugt, og i Ringeste maader betalt enten bøxsel der af, eller ha/nnem/ der om annamedet, med paastand og formodning hand der fore bør anseeis,

  Anders Neerem møtte og forklarede icke at vere louglig stefnt, og der fore icke vill svare,

  Orm Eie og Lars Neerem forklarede at de begge tillige med Steener Jensen war hos Anders Neerem  men fant ej ham Self hiem/m/e, dog tallede de med hans qvinde, og da stefnede de Anders at møde, denne om tvistede Sag at til svare,

  Anders Neerem forklarede at hand gierne har villet betale sin bøxsel, men war paa den/n/e bøxsel af oddels Manden Olle Birkenes giort Forbud, saa som hand skall hafve tilbødet Steener penge for hans part i gaarden, og der fore ej har kunde!! (kundet) blifve af med pengene,

  Olle Helgesen Birkenes  som og var tilstede, frem kom for Retten, og forklarede at hand har giort Forbud paa den/n/e omtvistede bøxsel hos Anders Neerem  saa som hand will formeene at gaarden skall

 

1712: 130

 

blifve ham till funden wed Dom, eftterdj hand  før end Anders Neerem kom til gaarden  tilbød Steener Jensen penge for sin part i gaarden, og der paa nu og i dag stefnt hafver, og som Steener ej har villet i mod tage penge, saa nødes hand nu till at stefne til Aasteden, som hand og straxst giøre skall, begierede der fore at den/n/e bøxsel saa lenge i Retten maatte forblifve indtil endelig Dom i Sagen afsiges,

  Steener Jensen paastod og formente at Anders Neerem bør hafve sin aufvel forbrøt, tillige med meere hvis Lougen i saa fald omtaler, fordj hand uden hans Minde Jorden har til tredet og brugt,

  Anders her i mod svarede, at ald gaarden er 2 Løber og 18 Mrk:, der af eier Steener ickun ½ Løb  Resten er alt hans Eget, og formodede der fore at hand hafde magt Jorden baade at til trede og at bruge, og erbød hand sig endnu gierne bøxselen for den halfve Løb at vil betale, naar ickun hand for sin person kunde vere uden fortred, for det giorte Forbud,

afsagt,

Eftterdj Anders Neerem forklarer icke at hafve kundet betale dend om tvistede bøxsel af dend halfve Løb Sm: som Steiner Jensen i gaarden Neerem er Eiende, fordj af Olle Helgesen Birkenes som Oddels Mand der till, paa bøxselen har giort Forbud,  bemelte Olle Helgesen Birkenes her for uden nu og i dag for Retten paa bøxselen atter har giort Forbud, med advarsel, at hand paa Aasteden agter at lade Steener Jensen indkalde, till penge for sin andeel i gaarden at annam/m/e, som hand nu ej enten i dag for Retten eller till foren har willet i mod tage,  Saa kand icke den/n/e sinde noget Kiendes, hvem den/n/e bøxsel skall beholde

 

1712: 130b

 

men blifver endnu till den/n/e Sags udrag, hos Anders Neerem, og naar Sagen till Aasteden om godtzet indkom/m/er, saa skall og om bøxselen  hvem dend skall til høre, Kiendes hvis Rett er.

 

Ifver Anders Helvig  som Formynder for Sl: Jens Fattlands børn, hafde ladet stefne Steener Jensen  paa Neerem I Øllen wed Søen boende, fordj hand skall hafve bort taget et øll træ af Enken Sare  Sl: Jens Ørbeks  huus, hvilcke øll tre till bemelte u-Myndige er udlagt, med paastand at Steener bør ej allene betale øll tret!! (treet)  {eller} \saa/ og ansees fordj hand det u-lougligt har bort taget,   hafde og ladet stefne Olle Neerem till at giøre forklaring {der} om bemelte øll tre,

  og møtte Olle Nerem  som forklarede at engang Roede hand med Ingebregt skredder fra Øllen till Handeland, og da hand Roede hiem igien  {for} lefverede skrederens qvinde hannem et øll træ, med begiering at hand skulle føre det till Øllen og tilbyde treet Steners qvinde, om hun det vill kiøbe for 2 Mrk:  saa kunde hun det beholde, men da hand kom hiem med det, svarede Steener  at poker maa gifve for øltræet 2 Mrk:  og Olle førde det hiem till sig, og siden fik Sl: Jens Ørbek det  og var det omtrent et halft aar før end Jens Ørbek wed døden afgick,

  og forklarede Sare  Sl: Jens Ørbeks, som nu og var tilstede, at sam/m/e øll træ war meere end et aar i hendes huus, og blef bemelte træ i skifttet eftter hendes Sl: Mand wurderet for 1 Mrk: 4 s:  og paa hendes børn udlagt,  hvilke bref Ifver Helvig frem wiste, og befantis det at vere saaledes som Sare  Sl: Jens Ørbeks  forklarede,

  Steener wed Søen forklarede at øll tret!! (treet) har hand kiøbt hos bemelte skreder som boede paa Handeland  og gaf ham der fore 16 s:  men sagde icke at hafve talt der om till Sare  Sl: Jens Fattlands,  og nogen

 

1712: 131

 

nogen!! tid eftter skifttet stod, gik hand ind till Sare  Sl: Jens Ørbeks  og hentede bemelte øll træ, som datteren i huuset hende!! (ahm?) lefverede,  Men Sare  Sl: Jens Ørbeks  negtede ganske at hendes liden datter det hafver lefveret, men da hun kom hiem, kom bemelte hendes datter og sagde hvorledes at Sten/n/er hafde voren der og taget træet, men aldrig hafde hun ha/nnem/ det lefveret,

  Ifver Helvig paastod Dom {till} at Steener bør betale bemelte øl træ till ha/nnem/ som Formynder for børnene eftter wurderingen, og der for uden omkostning,

  Ingen af parterne hafde Videre at tale i den/nn/e Sag, men var Dom begierende,

afsagt

Eftterdj Steener Jensen Self ej negter at bemelte øll træ war i Jens Fatlands huus, og hand det der fra udtog, eftter at det der hafde voren ofver et heelt aar, ej heller beviser hand med noget widne, at sam/m/e øll træ hannem war solt, Men Ifver Andersen gaatgiør med skifttebrefvet eftter Sl: Jens Ørbek at dette omtvistede øll træ ej allene for 20 s: er wurderet, men end og paa Sl: Jens Fatlands u-Myndige børn udlagt,  Saa bør Steener Jensen at betale till Ifver Helvig de 20 s: som øll tret er wurderet fore, og der for uden betale till hannem i foraarsagede omkostning 2 Mrk: danske  alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Sare  Sal: Jens Ørbecks  hafde ladet stefne Johane Johanes datter  som er Steener wed Søens qvinde  for en deel u-beqvems ord  ej allene mod hende, men og i mod høy øfrigheds Ressolution, der fore at anseeis og straffes,   hafde og ladet stefne til Vidne her om Jorne  till huus wed Søen i Øllen, og Gurj Ols datter

 

1712: 131b

 

tienende Markus Ane paa Stangeland, som og begge møtte, og møtte Ifver Helvig  som er Svoger till Sare  Sl: Jens Ørbeks, og tilbød sig baade som en Svoger  og fordj hun er en Enke, for hende at gaa i Rette, som ha/nnem/ og blef bevilget,

  Giorne Evens datter eftter giorte Eed widnede at nest leden waar  eftter waarwinden  kom Sare  Sl: Jens Ørbeks  og Johane  Steeners qvinde  i ord sam/m/en, og de skiendedes, saa hørte hun at Johane sagde till Sare  du er en afskom i din Mund, og du har taget tigger bref ofver skoren (skaren) i stranden her,  men hvor om deris trette kom i andre maader  ved hun icke, og icke heller kand hun meere wide eller erindre hvad talt blef,   Johane  som tillige med hendes Mand Steener war tilstede, til spurte widnet om hun ej hørte at Sare ønskede Ild og Rød Lue i hende og hendes huus, men Giorne svarede at hun det icke hørte i nogen maade,

  Gurj Ols datter eftter giorte Eed widnede at hun hørde nest leden waar eftter winden at Sare  Sl: Jens Ørbeks  og Johane  Steeners qvinde  kom i ord Med hin anden, og hun kom der u-forwarende til, og da hørte hun at Johane sagde till Sare at hun har taget et tigger bref paa lorttene her i Stranden, og sagde widere at hun var et afskom i sin Mund, fleere ord hørte hun ike, som hun kand erindre,   Johane tilspurte hende, om hun icke hørte at hun ønskede Ild og Rød Lue i hendes huus, men Gurj svarede Nej  at hun det ike hørte,  widere viste hun ej at vidne i denne Sag,

  Johane her i mod svarede at hun icke kand negte jo at hafve skielt Sare for et afskom i hendes Mund  men det skeede af aarsage, at hun kom og ofver

 

1712: 132

 

falt hende med stor skienderj, og ønskede ofver hendes huus Ild og Rød Lue, formente at naar hun saaledes blef ofver siendet, saa kunde hun Vell hafve aarsage at kalde hende et afskom i Munden,

  Iver Helvig Refererede sig till widnernes giorte forklaring  og negtede ganske at Sare i Ringeste maader hafde ønsket saadant ønske  eller i det Ringeste talt saadane ord som Johane forklarede, satte ellers i Rette at Johane bør anseeis for u-beqvems ord  og at svare den/n/e prosses!! omkostning,

  Steener forklarede  at siden der eftter ofver skiende Sare hende atter, hvilcke widne icke nu er stefnt, icke heller vedkom/m/er den/n/e Sag, men eftter tilspørgelse hafde de icke nogen widner i den/n/e Sag,

afsagt

Eftterdj Steener Jensens qvinde Johane Johanes datter med 2de widner ofver bevises at hafve talt en deel ord i mod Sare  Sl: Jens Ørbecks  ej allene {i mod} om hendes egen Person, men end og i mod hendes bekomne gastgæber frihed, hvilcke ord ej anderledes kand anseeis en!! (end) u-beqvem/m/e, og i mod Lougen,  Saa dog eftter dj Johane Johanes datter self wedstaar at sam/m/e ord udj en hastig Ifver af hende er udtalt, saa bør saadane ord som af hende i saa maader kand vere talte  ej at kom/m/e Sare  Sl: Jens Ørbeks  till Ringeste nakdeel, enten paa hendes eller hendes gode Nafn og Røgte, men bør vere som u-talte, og som Sare  Sl: Jens Ørbeks  nu 2de gange har maatt stefne den/n/e Sag till tinge, hvor Ved hun har maatt andvende bekostning, saa bør og Steener med sin qvinde Johane betale til hende i omkostning 4 Mrk: 8 s: inden 15ten dage under adfer eftter Lougen, for andre bøder blifver Johane Johanes datter den/n/e sinde befriet,

 

1712: 132b

 

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Ingebor Ols d: for begangen Leiermaal men en Reserve Soldat Ved Nafn Lars Jacobsen Giæreviig, der fore at bøde,

  Qvindfolket møtte og wedstod sin forseelse, i ligemaade møtte Soldatten Lars Jacobsen, som vedstod at vere Fader till barnet, formente at eftterdj dette hans Leiermaal er det første, hand da for bøder bør vere befriet,

  Qvindfolket blef tilspurt hvad hun till bøders betalling er Eiende, men hun svarede at hun aldeles indted er Eiende, og eftter tilspørgelse forklarede ej allene Lougrettet  men end og dend ganske ting Almue, at hun aldeelis indted til bøders betalling er Eiende, og at hun er et meget Fattig og Eelendigt Meniske, der maa tigge sin Føde, saa hun icke en skilling eller des werdj er god fore at betale,

  Kongl: may: Foget satte i Rette at hun for sin forseelse bør straffes paa Kroppen,

afsagt

Som Lars Jacobsen Giærevig tillige med det qvindfolk Ingebor Ols datter self tilstaar her for Retten deris med hin anden begangne Leiermaals forseelse, og der befindes at bemelte Lars Jacobsen er en jnRuleret Soldat, og at dette og er hans første Leiermaal som hand beganget hafver  saa blifver hand den/n/n/e sinde for bøder befriet,  Men qvindfolket Ingebor Ols datter, som er saa Fattig at hun indted till sine Leiermaals bøders betaling er Eiende, Almuen det sam/m/e og med hende testerer, saa bør hun for sam/m/e sin begangne forseelse at straffes paa Kropen {med} \i/ Fengesel paa wand og brød i 4re uger.

 

Chresten Weastad og Siur Svendsen Udbiue, blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin Lougrettes Eed

 

1712: 133

 

 

Knud Wieland, Ingemon Dueland, Jon Berswaag, Colben Berge, Johanes N: Lunde, Rasmus Wake, Johanes {ibd:} og Steen Houge, blef udnefnt til kom/m/ende aar Retten at betiene,

 

 

 

Dend 8: Decembr: blef holden almindelig Høsteting paa Nedre Wallen for Fiere Skibredes Almue, ofververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Tollef Hougland  med eftter skrefne Lougrett,  Erick, Olle Olsen og Olle Samsonsen Eidtzvaag, Knud Sælsaas,  Baar, Ifver og Olle Biordall, sambt Johanes Svensbøe, med Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes Specificerede,

 

Publiceret Torgier Clemetsen Eilleraas paa sin datter Ingebor Torgiers datters weigne,  Olle Johansen Hofde paa sine Egne weigne,  og Olle Halfvorsen Embeland paa sin Huustrues weigne, deris udgifne skiøde till Olle Endresen Bue paa 18 ¾ Mrk: Sm: med bøxsel i bemelte gaard Bue, som Olle self beboer og bruger  i mod penge  for hver Mrk: 1 rdr:  dat: 7: Decembr: Ao: 1712:

 

Publiceret Aslack Gouttesen Strømmen,  Lisbet Ols datter {Bue} Birkeland, med sin Fader Olle Birkeland,  Torgier Clemetzen Eilleraas paa sin Huustrues Sirj Aslacks datters weigne,  og Endre Tvette, deris udgifne skiøde till Ellend Larsen  boende paa Tvetteskog, paa 2 Wetters Korens Landskyld med bøxsel udj hans paaboende gaard  bemelte Tvetteskog, i mod penge 30 rdr:  dat: 7: Decembr: 1712:

 

1712: 133b

 

 

Kongl: May: Foget til spurte Almuen paa Tinget om dennem ej witterligt er, at udj dend gaard Flatnes (Flotnes) indverende aar som forige aar ligger øde 1 Løb og 9 mrk: Sm:  hvor af ingen skatter eller anden Rettighed betallis,

  Almuen der til svarede at det er nok Sandferdigt at bemelte 1 Løb og 9 Mrk: Sm: i Flotnes, indverende aar ligger øde, af ingen bruges eller besides, saa ingen findes, som af sam/m/e øde part Ringeste Landskyld eller skatter betaler,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem af Retten beskrefven meddeelis, som Vj ej wiste at kunde benegte,

 

Hr: Anders Elliesen  Sogne Prest till Fielbergs Prestegield, hafde ladet stefne hans Landbunde Jon Stueland fordj hand nestleden winter hafde paa Foster hos sig 6 bester, og lod 4re af dennem sulte till døde, med formodning at hand de/nnem/ alle bør betale tillige med foraarsagede omkostning, og møtte paa Hr: Anderses weigne Lensmanden Tollef Hougland, som forklarede at bemelte bester vare af alder som følger  2 qviger og en gield stud aars gl:  og det 4de var \en/ 2 aars gl: gieldstud,

  Jon Stueland møtte og her til svarede, at hand hafde paa Foster de 6 paastefnte bester, og vedstod og at 4re der af bort døde, nemblig en 2 aars gl: gieldstud, 2 qviger og en gield stud aars gl:  men der hos sagde at de 4re bester døde af siugdom, og at de 3 bester døde af en siugdom som de hafde, saa at de truttnede op i dend Eene bog, og døde det første best strax eftter waarwinden, de andre toe døde lidet for Ste: Hans dags tider, men det fierde  som var dend 1 aars gl: stud, men ej viste hvad siugdom dend døde af, saa som hand lenge war siug,   Tollef Hougland til spurte ha/nnem/ om hand lod Folk eller Mend see at Creaturene døde af den/n/e svaghed som

 

1712: 134

 

hand forklarede, men hand sagde Nej, at hand icke lod noget siune, icke heller tog hand huden af, icke heller advarede hand Presten der om, wedstod og at allerede at hafve faaet sin betalling  nemblig for hvert best 3 Mrk: danske, og formente at hand  eftterdj de ere døde af saadan sult  hand da bør vere frj for Hr: Anderses tiltale,

  Lensmanden paastod Dom,

afsagt.

Eftterdj Jon Stueland self tilstaar at de 4re bester som hand hafde till Foer fra hans Eiere Hr: Anders Elliesen  ere hos hannem bortdøde, og beretter der hos at de 3de døde af en Siugdom som kom i deris bog med optrudelse, og det 4de af anden Siugdom, som hand ej veed hvor af, Saa har dog bemelte Jon Stueland icke i nogen maade Rettet sig eftter Lougens 5te Bogs 8: Capit:  10: 11: og 12 art:  hvor fore icke af mig anderledes kand Kiendes, end jo Jon Stueland bør betalle for de 3de bester  et hvert for sig 5 Mrk: 8 s:  og for det 4de 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:  og der for uden at tilbage legge hvis hand for bemelte 4re bester paa Foster løn har oppebaaret  Nemblig for hvert best 3 Mrk:  og udj omkostning 2 Mrk: 8 s:  alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Lars Øfve (Ofve/Oa), og Ølfver Berkeland blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin LougrettesEed,

 

Gunder og Torbiørn Ofve, Knud Erveswaag, Torben Syndfør, Torgier Eilleraas, Ellend Tveiteskog, Jacob Nesse og Tollef Lier, blef udnefnt till kommende aar Retten at betiene.

 

 

 

Dend 9 Decembr: blef holden almindelig Høsteting paa Bielland for Føyens skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden  med eftterskrefne Lougrett, Næll Hysingstad, Lars Rolsnes, Johanes Tiong, Baar Støttland, Torkild og Rasmus Holme, Niels Berge og Aasmund Worland, sambt Almue fleere som tinget søgte

 

1712: 134b

 

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt

 

Publiceret de Kongl: brefve og andre Befallinger som for hen findes Specificerede.

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Anders Olsen Nordhuglen for begangen Leiermaal udj sit Egteskab  med et løst qvindfolck Ved Nafn Syneve Gunders d:  der fore at bøde eftter Lougen,   hafde og ladet stefne bemelte qvindfolck i ligemaade at bøde eftter Lougen,

  Anders Olsen møtte og vedstod sin begangne forseelse  sagde sig indted till bøder at vere Eiende

  Qvindfolket møtte ej self  men Lensmanden forklarede at hun er svag og ej kand møde, wedstod i lige maade paa hendes Veigne hendes forseelse, sagde og at hun ej det aller Ringeste til bøders betalling er Eiende, er en Fattig meniske der slet indted hafver,   Almuen og det sam/m/e testerede at bemelte qvinde folk er et Fattigt Meniske der ej eier Kleder paa Kroppen, langt mindre noget til bøders betalling,

  Kongl: May: Foget indlefverede en Registering holden hos Anders Olsen Nordhuglen paa hvis hand Eiede  hvor da ald hans boes Formue sig bedrager till 14 rdr: 3 Mrk:  der i mod bortskyldig gield 11 rdr: 1 Mrk:  saa der ickun er till ofvers naar gielden fradrages  3 rdr: 2 Mrk:  der af Eier hans qvinde dend halfve deel  1 rdr: 4 Mrk:  sam/m/e Registering dat: 31 Aug: nest afvigt,

  Kongl: May: Foget satte i Rette at Anders Olsen eftter Lougen bør anseeis paa sin yderste Formue, og som qvindfolket eftter Almuens berettning indted er Eiende till bøders betalling  hun da bør straffes paa Kroppen,

afsagt,

Som Anders Olsen Nordhuglen self tilstaar udj sit Egteskab sig med det qvindfolck Syneve Gunders datter wed Leiermaal hafver forseet

 

1712: 135

 

saa bøer hand for saadan sin begangne Forseelse at bøede eftter sin yderste Formue, som ej eftter Registeringens formeld meere er end 1 rdr: 4 Mrk:  og som befindes at qvindfolcket Syneve Gunders datter ej noget er Eiende till bøder at betale, saa bør hun og at straffes paa Kroppen med fengsell paa wand og brød i 4 uger.

 

Kongl: May: [Foget] hafde ladet stefne dend Egte Mand Peder Hilde for Leiermaal i sit Egteskab  med Britte Knuds datter, som fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu Peder Hilde Self, saa Vell som paa qvindfolkes weigne hendes Fader Knud Hilde  som begge vedstod denne forseelse,

  Kongl: May: Foget satte i Rette at de begge bør bøde eftter Lougen, og Refererde sig till dend før indlagde Registering, hvor af seeis at boens Formue er 24 rdr: 3 Mrk: 4 s:  og gielden 17 rdr: 2 Mrk:  saa der ickun er i behold ofver alt 7 rdr: 1 Mrk: 4 s:  der af hans qvinde helten  3 rdr: 3 Mrk: 10 s:

afsagt,

Eftterdj Peder Hilde baade seeniste Rettisdag saa Vel som i dag tilstaar sin forseelse, Saa bør hand at straffes eftter sin yderste Formue, som eftter for indførte Registerings formeld er 3 rdr: 3 Mrk: 10 s:   og qvindfolket Britte Knuds datter bør at bøde sine Leiermaals bøder 12 Lod Sølf, alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Kongl: May: Foget hafde atter ladet stefne Sare Baars datter for begangen Leiermaal med dend Marinske Soldat  som nu er borte i deris May: tieniste  Ved Nafn Jon Stephensen, der fore at bøde,

  paa bemelte qvindfolks weigne svarede Torkild Holm/m/e  at hun icke allene er svag og skrøbelig saa hun ej kand møde, men end og et Fattigt Meniske  saa baade hun og hendes ForEldre gaar om bøygden at betle,

  Kongl: May: Foget paastod

 

1712: 135b

 

at hun bør for sin forseelse straffes paa Kroppen

afsagt,

Som det besaavede qvindfolk Sare Baars datter ej i det Ringeste till Leiermaals bøders betalling er Eiende, saa bør hun for saadan sin forseelse at straffes paa Kroppen med wand og brød i 4re uger

 

Anders Notteland hafver ladet stefne Daniel i Moster hafn for dj hand nestleden Som/m/er skall hafve ofver faldet ham med hug og slag, der for at lide, tillige med omkostning,   hafde og ladet stefne till Vidne Mogens og hans qvinde Dortte (Dorette) Piil till Vidne,

  Daniel i Moster hafn møtte icke  ej heller nogen paa hans weigne, ej heller møtte nogen af de ind stefnte Vidner,

  Lensmanden Næl Hysingstad og Jens Notteland hiemlede at baade Daniel i Mosterhafn, saa Vell som begge widnerne ware louglige stefnte,

forafskediget,

Eftterdj med stefne widnerne bevises at Daniel Larsen i Mosterhafn louglig er Citeret, saa paa legges hannem till neste ting at møde, till hvilken tid de 2de widner  Mogens i Mosterhafn og hans hustru Dorette Pil  under 2 rdr: straf for hver af dem, om de ej møder, deris forklaring og Vidne i den/n/e Sag at aflegge, og skall saa siden i Sagen gaaes hvis Rett er.

 

Dend Sag i mellem opsiderne paa Eegeland hafde atter ladet stefne Daniel i Mosterhafn for dend skouge hugster, som fra de 2de forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu begge desse opsidere  som endnu fastelig paastod at Daniel hafde hugget i deris skoug, men ej hafde videre eller fleere widner end som til foren er indkaldet   hafde og ladet stefne Mogens i Moster hafn, til

 

1712: 136

 

at tilstaa om hand sam/m/e trær hugget hafver,

  Daniel i Mosterhafn møtte icke  ej heller nogen paa hans Veigne, icke heller møtte Mogens i Mosterhafn

  Opsiderne formeente at Daniel bør lide for sin hugster,

afsagt

Eftterdj Opsiderne paa Egeland  Knud og Roaal  nu 3de gange har indCiteret Daniel Larsen i Mosterhafn for Een deel trær som hand skall hafve hugget i deris paaboende gaards tilligende skoug, og der om frem førtte siste Rettes dag de 2de widner Olle Teigland og Jens Notteland, som forklarede, at de Vell har seet i skougen paa Egeland at vere hugget 6 trær, men der hos widner, at de icke ved hvem sam/m/e trær hugget hafver,  opsiderne self og till staar og forklarer, at de har gifvet Mogens i Mosterhafn forlof at hugge nogle aare Efner, og nogen brendeVeed,  Saa eftterdj at ingen widere widner der om frem føris end melt er, Saa blifver Daniel i Mosterhafn frj for Knud og Roaal Egelands tiltale,

 

Publiceret Rasmus Nielsens bekomne bøxsel seddel af Knud Ifversen paa 18 ½ Mrk: Sm: Landskyld i hans paaboende Gaard Holme, dat: 6te Novembr: 1711:

 

Publiceret Hr: Hans Wadbeks udstede bøxselseddel till Rasmus Nielsen Holme paa halfdeelen af Gisøens Laxsewaag  Prestebolet til hørig, som hand tillige med sin broder Esikiel maa nyde {deris} hans lifs tid  og aarlig der af skall betale 1 rdr: i Landslot  dat: 1 Septembr: 1712:

 

Publiceret Hr: Hans Wadbeks udstede bøxsel seddel till Eseckiel Nielsen Wicke [paa] helten udj Giesøens Laxse Fiske, i mod aarlig afgiftt 1 rdr:  dat: 1: Septembr: Ao: 1712:

 

Ysten Lii af Fiære Skibrede hafver ladet stefne Jacob Tvette formedelst hand skall hafve fra taget ham

 

1712: 136b

 

en øx, som hand har sendt till Smeden her paa Storen  Daniel Stue, med foregifvende at øxsen skall vere hannem Staalen fra, paastod der fore at hannem øxsen bør til bage lefveres, og Jacob Tvette for sin beskyldning at lide eftter Lougen,  indlefverede og udj Retten en anden øx  hvor paa stod et Stemppel Runden om Kanten paa Ham/m/eren, hvilcke Merke lige saaledes findes paa denne omtvistede øx som og var til stede,  forklarede at begge desse øxser er giort af Niels Smed i Stavanger,

  Jacob Tvette møtte og lefverede øxsen i Rette  som fans saaledes stemplet som før er melt, og forklarede Jacob Tvette at denne øx er hans, og for 4re aar siden hannem fra Staalen,   til at bevise at det er hans øx hafde hand indstefnt 2de Vidner  Nemblig, Niels Lunde og Johanes Tvette  hvilcke begge møtte, og begge eftter Eed forklarede at de icke weed om denne øx til hører Jacob Tvette, mens de siunis at den/n/e øx er hans øx, dog kand de ike sige at de saag saadan {øx} stempel paa Jacob Tvettes øx som nu findes paa den/n/e  og der fore ej meere wiste i Sagen at vidne,

  Jacob Nesse!! (Tvette) forklarede, at hand ej Rettere kand see end den/n/e omtvistede øx, jo er hans øx, som fra ha/nnem/ for 4re aar siden er bort kom/m/en, og erbød sig der paa at giøre sin Eed,

  Ysten Lj erbød sig og i lige maade at giøre sin Eed, at denne øx er hans egen øx, og at vere giort til hannem af Niels Smed i {Ho} Stavanger,

  ingen af parterne hafde meere i Retten at frem føre  men paastod Dom,

afsagt,

Eftterdj Jacob Tveitte ej med noget Vidne beviser at denne omtvistede øx er hannem till hørig, men Ysten Lj frem fører her i mod en anden øx fra hans grande som fører lige

 

1712: 137

 

sam/m/e Merke som den/n/e paastefnte øxse,  ingen af de 2de widner kand forklare at saadan stempel som den/n/e øx fører  war paa dend øx som Jacob Tvette siger at hafve mest, alt saa beholder Østen Lj sin paastefnte øx u-behindret for alles tiltale, men Jacob Tvette bør betale hannem i foraarsagede omkostning en half Rixdaller, og der for uden denne sinde for sit tilleg at bøde till deris May: 1 rdr:  alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Tosten Øckland hafde ladet stefne Willum Øcklands waagen for medelst hand skall Restere paa nestleden aars lefverte Lax  for hver støke 8 s:  og siger at hafve lefveret 109 Laxser, hvor af blef tagen 15 stk: som gick for halfve Laxse, war saa i behold 94 Laxse

  Willum Økelands waagens qvinde Marete Møtte og sagde indted at wide beskeede her om før end hendes Mand self kom/m/er tilstede, mens dog svarede at de ike kand gifve for støket meere end 1 Mrk:

  Tosten paastod Dom paa 8 s: for støket tillige med omkostning.

afsagt,

Eftterdj Willum Øckelands waagen nu ej self møder, og hans huustru {ej} siger ej at wide des sam/m/enheng, begierer opsettelse till neste ting  at hendes Mand self kunde møde,  da beroer Sagen till første ting, og paalegges Willum Øckelands waagen til sam/m/e tid at møde, og om parterne ej for inden i Mindelighed kand forEenis  saa skall da gaaes hvis Rett er.

 

Willum Øckelands waagen hafde ladet stefne Tosten Øckeland for medelst hand skall hafve ofver faldet ha/nnem/ paa en Søndag udj hans eget huus,   hafde der om stefnt till Vidne Hans Øckeland

 

1712: 137b

 

og Endre Hansen  tiener hos bemelte Willum Øckelands waagen, hvilke begge møtte,

  Tosten Øckeland møtte ogsaa, og negtede ganske at hafve ofver faldet Willum, begierede, at det maatte ha/nnem/ ofver bevises,

  Hans Økeland eftter giorte Eed widnede at det er nu i forbigangne Som/m/er et aar siden dette Clam/m/erj  som dog kun bestod i blotte ord allene, skulle hafve skeed,

  Endre Hansen i lige maade forklarede, at nestleden Som/m/er  et aar siden  kom hans huusbond og Tosten Økeland i ord sam/m/en, og ej udj noget slagsmaal  og kand hand ej erindre hvad ord talt blef,

  Apelone Lars datter  som i lige maade var stefnt til widne  møtte og forklarede at det nu er meere end half andet aar siden at Willum Økelands Vaagen og Tosten Øckeland war i ord sam/m/en, men ej kand erindre hvad talt blef

  Willum Økelands waagens qvinde wedstod self at det nu er nestleden Som/m/er  et aar siden, at dette skeede, saa og at da ej war andet end en Mund Klam/m/er i mellem hendes Mand og Tosten,

afsagt,

Eftterdj der befindes at det nu er 1 ½ aars tid siden at dette Mund Klam/m/er i mellem Willum Økelands waagen og Tosten Økeland skeede, saa kand ieg icke i mod Lougen nogen widner i den/n/e Sag antage, men Sagen blifver som dend er af ingen werdj  og Tosten Økeland frj Kiendes for Willum Svendsens tiltale,

 

Kongl: May: Foget till spurte Almuen paa tinget om dennem witterligt er, at udj deris May: Egen Jord Selle, ej indverende aar som før ligger øde ½ Løb Sm:  hvor af ingen skatter eller Rettighed betales

 

1712: 138

 

  Almuen der till svarede, at det nok er sandferdigt at sam/m/e halfve Løb i deris May: Jord Selle endnu som forige aaringer ligger øde ½ Løb Sm:  hvor af betallis Ringeste skatter eller anden Rettigheder,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og ha/nnem/ beskrefven meddeelis, som hannem ej kunde negtes,

 

Publiceret Mag: Jens Skrøders udstede bøxsel seddel till Gunder Pedersen og Hans Knudsen paa dend gaard Steenswaag  skylder aarlig Landskyld 1 Løb Sm: og 1 H:  der af Een hver af dennem skall bruge en helten  dat: 8: octobr: 1708:

 

Publiceret Marie Cronmand  Hans Skrøders, hendes udgifne {skiøde} obligation till Hr: Borg: Falck Larsen paa Capital 40 rdr:  dat: 6: Martj 1712:

 

Mougens Siøvold og Bertel Habbestad, blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin Lougrettes Eed,

 

Chresten Hisken, Niels Følckesnes, Aarstein Mælland, Olle Alswaag, Tosten ibd:  Madtz Synstabøe, Niels Haalund og Jacob Folgerøen, blef udnefnt till kom/m/ende aar Retten at betiene,

 

 

 

Dend 12 Decembr: blef holden almindelig Høsteting paa Windenes for Waags skibredes Almue, ofververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Sallamon Windenes, [med] eftter skrefne Lougrett, Jon og Johanes Sandtorf, Sallamon Bratten, Mougens Huckenes, Endre og Paal RemberEide, Winsens Hougland og Endre Prestbøe, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: brefve og andre befallinger som for hen findes anteignede

 

Publiceret Ane  Sl: Hans Ottesens  udstede bøxsel

 

1712: 138b

 

seddel till Gabriel Olsen Helleland paa en Ottendedeel part udj Storwaagens Laxse Fiske, i mod aarlig Landslot  dend 4de Fisk af ald Fisk i waagen fanget, saa og for hver Fuldkom/m/en Lax 1 Mrk: 8 s:  dat: 23 Martj 1712.

 

Publiceret Ane  Sl: Hans Ottesens  udstede bøxselseddel till Olle Ingebregtsen paa 1/8 part i Storwaagens Laxse waag, for hvilke skall aarlig gifves den 4de Fisk, af ald dend Fisk i waagen fanges, og der for uden 1 Mrk: 8 s: for hver Lax  dat: 23 Martj 1712:

 

Publiceret Mag: Samuel Schreuders udgifne bøxsel seddel till Løcke Larsen og hans Kieriste Dorette Kunre(?) i Engesund  paa Hanøens Laxsevaag  i mod aarlig afgiftt 12 rdr: og tvende Lax, dat: 21: octobr: 1712

 

Publiceret Maren  Sl: Mickel Oldricks  udstede bøxsel seddel till Lars Larsen paa 1 Spand Sm: i Kalfvenes  dat: 25 Junij 1712:

 

Dend 13 Decembr:  som var dagen nest eftter  blef Retten atter paa Windenes for sam/m/e skibredes Almue betient, saa som Retten i gaar for Tumult og Allarm blef brut, ofverwerende endnu som Lougret som forige dag Retten betiente,

 

Publiceret Olle Simensen Lindaas og Tom/m/es  Simensen Kiernaglen  deris udstede bøxsel seddel till Chrestopher Paalsen paa 2 pd: Smør i RemberEide, dat: 13 Julij 1712

 

Dend Sag i mellem Elsebet Friis {hafde} og Engemon Hellelands qvinde Marj angaaende Huusenes brøstfeldighed og bortfløttelse, som fra forige ting till nu blef opsat, og møtte nu begge parter, og blefve de med hin anden forligte  saa at Ingemons Kone betalte till Elsebet Friis fore alle sine pretentioner 3 rdr: penge, hvilke penge og nu straxst blef lefveret, og blef Sagen der med mellem de/nnem/ i alle maader ophæfvet, og de Ragte der paa for Retten hver andre deris hender,  og møtte og for Retten opsideren Anders Engevig, som da blef formanet at holde huusene paa gaarden staar, baade de som var før, saa og det huus hand self hafver bygget  Ved Magt, og der for uden at betale dend bøxsel som kand Restere eftter Lougen, hvor med de paa alle sider var Vel tilfredtz og fornøyede

 

1712: 139

 

 

Rasmus Eegholmen hafde ladet stefne Jørgen Smidt i Møgster, saa Vell som Lars Stangeland for 2 rdr: 4 Mrk:  hvor af Rasmus siger at skall hafve 1 Mrk: 8 s:  og Lars Stangeland 2 rdr: 2 Mrk:  som er for en deel Lax som var lefveret till Jørgen Møgster det aar 1711: af dend Laxse waag Blaasteren, som de af ha/nnem/ hafde Leiet eller Forpagted, med paastand de det bør til Kiendes at hafve  tillige med omkostning,

  paa Jørgen Smidtz veigne møtte Arne Østevold, som indlagde udj Retten en Contra Stefning dat: 24 Novembr: 1712, og fantis paaskrefven at vere tingliust dagen der eftter  dend  25 Novembr:  hvor udj hand paastaar at Rasmus bør bevise sit Kraf  som er 1 Mrk: 8 s:  saa og at Lars Stangeland bør søge hvis hand kand hafve at fordre  hos Rasmus  og ej hos ha/nnem/  saa som Rasmus hafver leiet waagen Blaasteren hos ha/nnem/ sin lifs tid, og har taget Lars Stangeland til sig, og hvis Lax som er lefveret af Lars, det bør Rasmus betale, saa som hand icke ved af anden end Rasmus,  og wedstod Rasmus Egholmen at hand allene hafde bøxslet waagen, og at hand tog Lars Stangeland til sig, Jørgen Smidt u-witterligt,   der nest indlagde Arne Østevold Een Contract i mellem Rasmus Eegholmen og {Rasmus} Jørgen Møgster  men som sam/m/e Contract er paa en liden seddel slet og u-stemplet papir, der ved med Een Knappenaal hefttet et Rent støke 6 s: papir af dette aar, saa kunde sam/m/e Contract ej i Retten widere antages end till efttersiun  indtill der i Sagen blifver afsagt   der eftter endnu indlagde sit skrefttlige indleg dat: 12 Decembr: Ao: 1712  hvor udj hand paastaar at Rasmus bør betale ha/nnem/ afgiftten eller Landslotten af Laxse waagen Blaasteren saa lenge hand lefver, enten hand dend besidder og bruger eller ej, med videre som sam/m/e indleg om taller.

  Rasmus Egholmen her til svarede at hand icke har giort nogen Contract med Jørgen paa anden maade end at hand hafver fested waagen Paa sam/m/e maade som Een anden kand

 

1712: 139b

 

Fæste en Jord, og der fore har opsat sin leiede waag i Rette tide, og det Ved 2de Mend  Lars Wiig og Knud Uglenes  sambt og Arne Østevold og Chrestopher Østevold, som nu ej her til er stefnt eller kaldet,  begierede der fore opsettelse till neste ting, at hand da med det sam/m/e kand indkalde Jørgen Møgster for de 2 rdr: 2 Mrk: som hand af Lars Stangeland er Citeret fore, saa som Lensmanden og Stefne Mendene der udj har forseet sig  at de paa Lars Stangelands Veigne har stefnt Jørgen Smidt, \da/ det dog ej var der om begieret, men allene at stefne Jørgen paa Rasmus Egholmens Veigne for dend Lax som Lars Stangeland paa hans Veigne till Jørgen lefveret hafver, og begierede der fore endnu opsettelse,

afsagt

Sagen eftter Rasmus Egholmens begier beroer till førte!! (første) ting, till hvilken tid hand sine widner som Laxse vogen hos Jørgen Smidt opsagt hafver  kand blifve Citeret, saa og at Sagen eftter hans sigelse om Laxsens Kraf paa Rette maade kand blifve stefnt, hvor da parterne har at møde, og skall saa om alt Kiendes hvis Rett er.

 

Mag: Stabel wed Rasmus Egholmen hafde ladet stefne Jørgen Smidt i Møgster for 3de aars Resterende Koren tiende  aarlig 1 td:  med paastand hand det bør betalle,

  Arne Østevold sagde sig at hafve Fuldmagt fra Jørgen Møgster at svare i Sagen, men som hand ingen Fuldmagt der om frem viste, saa kunde hand ike i dend Sag antages,

  Lensmanden hiemlede Ved Eed at hand tillige med Olle Waage louglig her om hafde stefnt Jørgen Smidt, men Olle Waage  som og var tilstede  vilde der paa ej nogen Eed aflegge, saa som hand ej til fulde viste Sagens Stefnemaal, undtagende dend anden Sag i mellem Jørgen Møgster og Rasmus Egholmen,

afsagt

Eftterdj Jørgen Møgster i den/n/e Sag ej møder at svare  Arne Østevold ike heller der om det Ringeste skrefttlig fra ha/nnem/ hafver, hvor eftter hand \i/ Sagen svare kand,

 

1712: 140

 

det Eene Stefne Vidne {her} Olle Waage, her for uden siger icke Rettelig at vide om hand i Sagen stefnet hafver, saa beroer sagen till neste ting, og skall da gaaes der om hvis Rett er.

 

Maren  Sl: Mickel Oldreks  hafde ladet stefne Winsens Backe for hand sig skall til Eigne 2de huuse paa Backe, nemblig en liden Stue og helten i en liden Floer  som i skifttet eftter Sl: Olle Backe blef udlagt till Huusenes Aaboed, og helten i sam/m/e gard  som nu bruges \af/ Johanes Nielsen Backe  og Eies af Maren  Sl: Mickel Oldreks  der Ved skall Eie dend halfve deel i bemelte paastefnte huuse, {og} Men Winsens Backe dem allene sig vil tileigne, med formodning hand sam/m/e halfve deel i desse huuse till dend anden opsider Johanes Nielsen bør ofr: lefveres,

  Winsens Backe møtte og svarede at hand har kiøbt Jorden af sin werFader Hans Skoge  den/n/e gaarde part hand boer paa, og hvis huuse der med fulte er ham og solt, formodede og paastod der fore at de paastefnte huuse ha/nnem/ allene bør til høre,

afsagt

Sagen beroer till neste ting, til hvilcken tid Maren  Sl: Mikel Oldriks  har at indlefvere skifttebrefvet eftter afgangne Olle Backe, saa hafver og Winsens Backe at fremvise sit bekomne skiøde paa sin part i gaarden, og skall saa gaaes videre hvis Rett er.

 

Olle Tislevold og {Rasmus} \Chresten/ Hofstøe blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin Lougrettes Eed,

 

Arent Meelingen, Olle Hougeland, Arne og Chrestopher Østewold, Lars Skaar, Halfvor Rabbe, Niels Dybevog, Halfvor Nielsen og Mikel Hilde, blef udnefnt till kom/m/ende aar Retten at betiene,

 

 

 

Dend 16: Decembr: blef holden almindelig Høsteting paa Nedre Hom/m/elVig for Opdals Skibredes Almue, ofr: Verende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Gunder Ambland  med eftterskrefne Lougrett, Hans Epland, Ellend Houckefær, Peder Erswær

 

1712: 140b

 

Biørn Næsse, Arne Hillisvig, Lars Larsen Færevaag, Jacob Opdal, og Siur Toe, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt.

 

Publiceret de Kongl: brefve og andre befallinger som for hen findes Specificerede

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidtz udstede Kiøbebref till Stifttamptskrifver Sr: Søren Seehuusen paa de gaarder Fattland i Fielbergs Skibrede  skylder aarlig udj Landskyld 2 Løber Sm: og 1 Hud,   Flornes  ½ Løb Sm:   og Bottnen  ½ Løb Sm: og ½ H:  alt med bøxsel,  de siste 2de gaarder her i Opdals Skibrede beliggende, dat: 13: Octobr: Ao: 1712:

 

Publiceret General Toldforwalter Sr: Johan Garmands udstede bøxsel seddel till Olle Jonsen paa dend gaard Storsetter  skylder aarlig 1 Løb Smør  dat: 27: octobr: 1712:

 

Publiceret Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsens udstede bøxsel seddel till Mogens Olsen paa helten i dend gaard Bruntvet  skylder aarlig udj Landskyld ½ Løb Sm: ½ Hud  dat: 14 Decembr: 1712

 

Publiceret  Mag: Hans Abel hafver bøxslet og fested till Siur Hansen 1 Løb Sm: og 1 Hud i gaarden Toe  hvor paa bøxsel seddelen nu blef læst  dat: 12 Decembr: Ao: 1712:

 

Publiceret Ane Marie  Sl: obr: Lieut: Pheils  udstede bøxsel seddel till Olle Størksen paa 1 L: 1 H: i Økland  dat: 12 Febr: 1712

 

Publiceret Ellias Siøvigens udstede bøxsel seddel till Haacken Rasmusen paa 1 Løb Sm: 1 Hud, dat: 16 Martz Ao: 1712:

 

Sr: Chresten Reinholtsen i Bergen hafver ladet stefne Haacken Lande for Resterende Landskyld af hans brugende Jord i Lande  Nemblig 2 pd: 6 Mrk: Sm: og ½ H:  til sam/m/en eftter hans nu i Rette indlefverede Reigning  11 rdr: 1 Mrk: 12 s:

 

1712: 141

 

sam/m/e Reigning dat: 25 Novembr: 1712  og møtte paa hans Veigne Monss: Absolon Finde, som paastod Dom till betalling baade for Resterende Rettighed og paagaaende omkostning,   indlagde der hos Een Missive till ha/nnem/ fra bemelte Sr: Reinholtsen, hvor udj hand begierer sam/m/e Resterende Landskyld og Rettighed enten i Mindelighed eller wed prosses at indrifve, dat: 25 Novembr: 1712,   endnu indlagde Sr: Chresten Reinholtzens indleg dat: 25 Novembr: 1712:   nok indlagde det paaberaabte indvisnings Verk  dat: 10: Aug: 1702:   der nest indlagde 3de Fogden Sr: Olle Larsens qviteringer for oddelskatten af gaarden Lande, dat: 30: Janu: 1706.  d: 1 Decembr: sam/m/e aar  og 19 Decembr: 1707   widere sagde hand ej i Retten at hafve at indlegge eller at proponere, men eftter de i Rette lagde Documenter begierede Dom,

  paa Haacken Landes Veigne, Møtte Johanes Teiste, og forklarede at Sr: Chresten Reinholtsen søger bemelte Haaken Lande aarlig for meere end end!! hand bruger i Jorden, i det at hand opfører for 2 pd: 6 Mrk: Sm: og ½ H:  der hand dog ikun bruger 1 pd: 21 Mrk: Sm: og ½ Hud, saa der skall Deferere aarlig paa bruget 9 Mrk: Sm:  og indlagde der hos en Reigning dat: 16 Decembr: 1712:  hvor udj hand ickun vedgaar at vere skyldig 4 rdr: 7 s:  som hand gierne vill betale,  Refererede sig ellers till Een Dom dømbt i mellem ham og Cort Haagens da hand boede paa Lande, paa hvilken tid Cort Haagens søgte ha/nnem/ for Landskyld af 18 Mrk: Sm: meere end hand brugte, men nu eftter Sr: Chresten Reinholtsens indlefvere!! Reigning og indleg opfører hand ickun af de 18 Mrk:  9 Mrk:  og de andre 9 Mrk: paa Enken, her for uden formente hand at hvad Fløtings penger Reinholtsen opfører  ej kom/m/er ham till at betale, saa som hand aldrig har negted Fløting

 

1712: 141b

 

at giøre naar hans Eier det har begieret, og formodede der fore at vere frj   saa og paastod at vere frj for Reinholtzsens store Reigning at betale, saa og for de tilførte og paastaaede omkostninger

  Monss: Absalon Finde paastod at Haagen Lande bør betale eftter de i Rette lagde bevisligheder af saa meget ha/nnem/ eftter indvisnings Verket er tillagt, der for uden at Haagen Lande bør Multeres for dj hand icke har indfunden sig hos sin Eigere till afreigning, endog hand det tit og oftte har begieret,  for det siste  at som hand wed saadan sin udeblifvelse har foraarsaget omkostning Ved dette stefnemaal, og der fore formente hand dend bør betale i det Ringeste med 4 eller 5 Mrk:  og om alt var Dom begierende,

  Johanes Teiste Referede sig till før afsagde Dom  saa Vel som till indlagde Reigning og widere hans paastand, og der fore ej widere agtede nødig til sagen at svare,

  begge parter hafde ej Videre i Retten at proponere eller at indgifve, men var Endelig Dom begierende

afsagt

Eftterdj Haagen Lande wed Monss: Johanes Teiste med en Dom  hvor paa hand sig paaberaaber  afsagt dend 13 Febr: 1705:  bevislig giør, at hand sam/m/e tid, af sin da verende Eiere  afgangne Cort Haagens  blef fordret og Citeret for sin Landskyld af sin paaboende gaards brug  bemelte Lande, {her} for 18 Mrk: Sm:s Landskyld meere end hand da brugte, og icke befindes at hans brug i nogen maade siden dend tid enten er forhøyet eller for Ringet, og beviste dend tid \og/ at hans brug ej war meere end 1 pd: 21 Mrk: Sm: og ½ H:  hvor af dend aarlig Landskyld sig bedrager 1 rdr: 5 Mrk: 7 s:  saa blifver hand og frj for meere Landskyld penge at betale, men som af hans indlagde Reigning forklarer at hand sam/m/e Rettighed ej i Rette tider till sin Eigere har af klareret, men ofver staaet dend tid Lougen befaller at dend betales bør, saa bør hand og der

 

1712: 142

 

fore svare og betale Een Fierde deel høyere, og Rester hannem saa eftter hans egen Reignings formeld til 1710: aars udgang 4 rdr: 7 s:  hvor fore hand og sam/m/e Rest till Sr: Chresten Reinholtsen bør betale, tillige med foraarsagede omkostning 2 Mrk: 8 s:  alt inden 15ten dage under excecution eftter Lougen,

 

Inger Ols datter hafde ladet stefne Aagaatte Backe for Resterende Løn 2 rdr: 5 Mrk: 8 s:  med paastand at hun det bør betale,

  Aagaatte Backe møtte og wedstod at vere skyldig til Inger Ols datter de fordrende 2 rdr: 5 Mrk: 8 s:  hvor fore blef udlagt paa skifttet eftter hendes Sl: Mand Endre Backe Een første Kalfs qvige  wurderet for 2 rdr: 2 Mrk:  hvilcke Koe hun siden har solt, lofvede med aller forderligste at betale hende den hendes Resterende Løn, bad om fordrag,

  Inger Ols datter paastod allene Dom baade paa sin Løn og omkostning

afsagt,

Eftterdj Aagatte Backe self tilstaar, at vere skyldig till Inger Ols datter Resterende Løn 2 rdr: 5 Mrk: 8 s:  saa bør hun og sam/m/e hendes Løn at betalle, tillige med foraarsagede omkostning 1 Mrk: 8 s:  alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Ane Johans Datter Gierstad hafde ladet stefne Axsel Ertzwær, formedelst hand skall hafve ladet bort kom/m/e en Koe hende til hørende, som hand hafde paa Leie, med formodning hand dend bør betale,

  Axsel Ertzwær møtte og sagde at sam/m/e Koe war om Vinteren till foren af Johanes Gundersen Giersvig saa ilde Fød, at sam/m/e Koe icke war god fore at lefve  der for uden hafde hun og brøt Føde af sig, hvor fore hand icke kunde hente dend førend 14 dage eftter Kaarsmes, og da hand kom hiem med Koen  lod hand 2de Mend, Nemblig Peder Erswær og Niels Aase besee Koen, som der om kand giøre

 

1712: 142b

 

forklaring, hvilcke Mend nu icke ware Citerede

  Niels Giersvig møtte i lige maade, og forklarede at Koen af ham war fød om winteren, saa Vell at hun war u-paaklagelig  lofvede at bevise det med sine grander  saa som Johanes Nielsen Gierswig og Olle ibd:  at den/n/e omtvistede Koe war wel Fød og i alle maader Lougfør,

  og begierede baade Axsel Ertzvær og Johanes Gierswig opsettelse till neste ting  at de deris Vidner kand faa indstefnt,  hvor fore og Sagen till dend tid beroer,

 

Publiceret Sorenskrifveren Peder Heibergs udstede bøxsel seddel till Anders Larsen paa 18 Mrk: Sm: og ¼ H: i Braattetvet  Hr: Samuel Bugge til hørende  dat: 5 Aug: 1712

 

Publiceret Johanes Simensen Windeneses udgifne skiøde till Niels Johansen Haaland paa 1 pd: 9 2/3 Mrk: Smør med bøxsel i Haaland, i mod penge for hver Mark 1 rdr:  dat: 1 Septembr: 1712.

 

Kongl: May: Foget till spurte Almuen paa Tinget om dennem ej witterligt er, at udj dend gaard Nedre Klette, indverende aar som før ligger øde 2 pd: og 8 Mrk: Sm: Landskyld, hvilcke gaardepart Gunder ibd: Eiede, beboede og fragick,

  Almuen der till svarede, at det nok er sandferdigt at sam/m/e 2 pd: 8 Mrk: Smør i Klette saa Vell dette aar, som forige aaringer ligger øde, af ingen bruges eller besides  saa ingen findes som af sam/m/e gaardepart Ringeste Skatter eller Rettigheder betaller,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem af Retten beskrefven meddeelis, som ha/nnem/ ej kunde weigres.

 

Der eftter frem kom for Retten de Dannemend Jacob og Haacken Kaldefos, som sig høylig beklagede hvorledes dend almegtige gud dennem nestleden Høst

 

1712: 143

 

wed Een u-løckelig Ildebrand hiemsøgte, {og} \saa at de/ ej allene der Ved meste deris huuse, men end og alle deris Eiendeele, baade lidet og meget, Thj sam/m/e u-løkelig Ildebrand begyntes Mit om Natten da de alle hafde lagt sig till hvile, og formedelst sterk arbeide vare de faldne saa tungt i Søfn, at de ej wiste af denne Ilswaade, før end en deel af huusene allerede vare afbrente, og det huus de Saaf udj stod alt udj Ilds Lue, saa de ej kunde berge sig Self, men Jam/m/erlig maatte see og fornehme at Jacob Kaldefosses Hustrue i ildens Lue omkom, og opbrente, de andre udkom \saa/ ganske blotte og Nøgne som de till werden ware Føede,  bad der fore dend ganske Almue paa Tinget, at de wilde her om gifve deris sandferdige forklaring og tingsVidne saaledes som de for gud og ald Chresten øfrighed ville ansvare,

  Dend ganske Almue paa Tinget med Eenstemig Mund her till svarede, at de nock alt for meget er bekiendt dend Eelendige tilstand, desse 2de Fattige Mend, Jacob og Haacken Kaldefos ere bestede udj, Thj nestleden Høst  om Een Nattestund, da de alle paa gaarden ware lagde at Saafve, paakom dem af guds tilladelse en forferdelig Ildebrand, som ej allene fortærede deris i boende huuse, men end og alle deris Midler og Formue  baade lidet og meget, ja end og saa ofver maade pludtzelig, at de icke kunde Redde deris Egne Legemer, men maatte om Natten, da allerede Een deel huuse ware afbrente, og det Huus de Saaf udj stod i Lue, springe i gienem Ilden med deris bare og nøgne Legemer, hvor ofver Jacob Kaldefoses Kone af Ilden blef fortæret, og ej af Ildens Lue kunde udkom/m/e, hvilcke tilstand meget er at bejamre, og dend stackels Mand Jacob Kaldefos, som saaledes miste sin Hustrue

 

1712: 143b

 

har siden dend tid woren saa Eelendig, at hand tit og oftte ej Self ved hvad hand bestiller eller forretter, og de begge som till foren lefvede saa Vit Vel, at de hafde deris daglige brød, maa nu af andre guds børn tigge deris Føede, ønskede der fore hiertelig, at dend høye øfrighed sig ofver dennem i Naade vilde forbarme,

  Dette begierede begge desse Dannemend, at det maatte indføris og dennem af Retten under behørig forseigling meddeelis, som Vj ej viste at kunde negte, helst eftterdj Vj saa Vell som dend anden Almue weed at hvis i saa maader talt er, findes i alle maader sandferdigt,

 

Jørgen Wernøen og Olle Frøkedal, blef befalet at Reise till Lougtinget at aflegge deris Lougrettes Eed.

 

 

 

Og så var året 1712 ferdig.