Tingboka er transkribert av Håkon Aasheim i samarbeid med Ættehistorisk Institutt

Tingbok nr. I. A. 29 1708-1710 for Sunnhordland

Året 1710

 

 

 

 

1710: 199b

 

Dend 12 Febr: 1710 blef holden almindelig Waarting paa Haavig for Strandvigs og Ous Skibredes Almue, ofververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Jon Haavig og Hans Lundervig  med eftterskrefne Lougrett, Steen Houge, Knud Eiede, Steen Wiig, Engel Giøen, Johanes Helleland, Mickel Leigland, Olle Teigland og Jon Nortvet  sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt

 

Publicerit, dend satte Capitels taxt for nest afvigte aar paa alle slags Koren, dat: 20 Novembr: 1709:

 

Publicerit deris May: aller Naadigst willie om Kiøds anskaffelse af Almuen  4 pd: af 3 Løber Sm:  til deris May: Millitietz fornødenhed, af Hr: Estatz Raad og Stiftt befallings Mand de Tønsberg till Fogden skrefven, dat: 3de Feb: 1710:

 

Publicerit Jon Mickelsen Tvet  hans udstede skiøde till Guldbrand Bergesen Ham/m/ersland, paa 1 pd: 3 Mrk: Sm: med bøxsel  i dend gaard Tvet, som Jon Mickelsen Self paaboer, og Guldbrand Ham/m/ersland oddels baaren till, i mod penge 40 rdr: 3 Mrk:  dat: 12 Decembr: 1709:

 

Dend Sag i mellem Olle Berland og Torgils Giøen angaaende dend Landskyld som for hen er paastefnt, og møtte nu Olle Berland som Sagen i Retten fremEskede, og møtte paa Torgils Giøens weigne hans broder Knud Eie, som der till svarede at hans Landbunde Olle Berland iche har betalt hannem i 3 aar nogen Landskyld, eller 3de tage, og naar Olle Berland till ha/nnem/ ankom/m/er og med ha/nnem/ giør Rigtig afreigning  vil hand Rette sig self, og lade ham nyde hvis Rett er,  formodede at Olle Berland bør betalle ha/nnem/ sin aarlige Landskyld, som Rett er, hvilke nu i 3 aar ej skeed er,

  Olle Berland der till svarede at hand har budet ha/nnem/ sin Landskyld eftter Lougen, men Torgils Giøen iche det vill {lade} giøre eller ej, heller an/n/am/m/e Landskylden,

  Knud Eie der till svarede at Landskylden ha/nnem/ ej er till bøden   begierede at Olle det bør bevise,

afsagt

eftterdj Olle Berlands tvet ganske negter at hafve faaen nogen Qvitering eller Landskyld bog for sin afbetalte Landskyld af sam/m/e JordEigeren Torgils Giøen, saa her udj Retten (…) kand seeis enten hvad betalt er, eller hvad som till den/n/e tid Resterer,  Knud Eie paa sin broder Torgils

 

1710: 200

 

Giøens weigne der i mod for(egifver) at Olle Berlands tvet iche har villet betalle sin Rettighed eller tredie tage (i no)gle aar,  saa beroer Sagen till første ting, till hvilken tid Torgils Giøen bør her udj Retten at indgifve Een fuld kom/m/en Qvitering og Reigning paa hvad Landskyld, Tredie tage, og Fløtings penge som Olle Berland till ha/nnem/ i hans tid betalt hafver, og det under 2 rdr: bøder saa frembt det ej eftter kom/m/es,  og om parterne ej i inden dend tid i mindelighed kand forEenis, saa skall da om alt handles hvis Rett er.

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Barbra Anders datter for begangen Leiermaal med Een Reserve Soldat Olle Olsen Aadland, der fore at bøde eftter Lougen,

  Barbra Anders datter Aadland blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hendes weigne,

  Siur Aadland og Mogens Tvet hiemlede at [de] hende louglig hafver Citerit,  hvilke berettede at hun nu ligger i barselseng, og der fore ej kunde møde, med forklaring at hun vill Egte ha/nnem/

afsagt,

eftter som Barbra Anders datter er louglig stefnt  saa paalegges hende till neste ting at møde, og skall da gaaes hvis Rett,

 

Mogens Nielsen Aadland Og Olle Larsen Færrestad blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin LougrettesEed

 

Kongl: May: Foget tilspurte Almuen paa Tinget, saa Vell dennem af Ous som af Strandvigs Skibrede,   1:  om hand iche paa Alle ting Reisene  særlig om Høsten og Waaren  {iche} altid behøfver 8te Mand till Roers Karle fra Eet ting till et andet, om hand ellers i tide till tingene {kand} \skulle/ fremkom/m/e    2:  om Almuen kand sige at hand med mindre end 8te Mand  Sær Høst og Waar  fra Eet sted till Eet andet kand skydses,    3:  om hand iche de sam/m/e 8te Mend, som hannem ting fra ting skydser  Rigtig hver Mand med 4 s: Millen betaller, for uden styre Manden  som hand aparte maa betalle,   4:  om hand iche  naar aparte Forrettninger i Fogderiet forefalder, da betaller alle dem som skydtzer med 8 s: (Millen)

 

1710: 200b

 

5:  blef Almuen til spurt om nogen af dem kunde {sige hafve} hafve at {klage} kræfve Fogden eller hans tiener noget for skydtz, at de det ej rigtig har bekom/m/et,

  Almuen af begge desse Skibreder der till svarede, at de med Een god sambvittighed kand forklare, at Fogden tillige med Rettens betiente, og de med følgende Kongl: Skatte penger  iche kand Reise eller fare fra ting till andet med Ringere end 8te Mand, saa som de mangen gang det har forsøgt, saa at naar de er mindre Rors Karle, maa de iche allene blifve liggende, og ej kand frem kom/m/e, men end og tit og oftte med stor lifs fare wende tilbage, hvor ofver det tit og oftte er hendet at Tingene for undt weirlig skyld er blefven forsømbte, hvilke dog iche skeer, naar de ere 8te Mand paa baaden at Roe,

  till det andet Fogdens Spørsmaal, Refererede \de/ sig till sit forige Svar, at Fogden iche kand fremkom/m/e med mindre Folck end 8te Roers Karle, saa frembt de før beram/m/ede tingene skall fuldføris

  till det trende svarede de at de alle  saa mange \som/ skydtzer paa tingene  som er 8te Mand  særlig Høst og Waar, altid uden nogen weigring blifver betalt af Fogden med penge 4 s: for hver Mill, og der for uden betaller Fogden sin med hafvende Styre Mand,

  till det 4de svarede Almuen ofver alt, at naar Fogden Reiser aparte ærinde i Fogderiet, uden de ordinarie tinge  som tit og oftte skeer, nu wed Restantzens inddrifvelse, wed andre aparte befallinger at kundgiøre og till Ende bringe  da betaller Fogden alle de/nnem/ han/nem/ skydtzer med 8 s: danske for hver Miil, som de uden nogen weigring  hver gang de i saadan tilfelde skydtzer  bekom/m/er,

  till det Fembte gaf de alle svar, at ingen af de/nnem/ som enten self har skydtzet eller wed sine Folck ladet skydtze Fogden eller hans Fuldmegtig, i Ringeste maader har at krefve for saadan skydtz, men, saa mange som i saa fald skydtzer enten paa tingene eller aparte, har faaet deris Rigtig betalling, paa de ordinarie tinge for hver Mill 4 s:  (ligeled?)es der for uden altid for hver Miil 8 s:

 

1710: 201

 

  saa de tackede Fogden for Rigtig betalling i alle maader

  Dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og hannem af Retten beskrefven medeelis, som han/n/em iche kunde negtes,

 

 

 

Dend 15: Febr: blef holden almindelig Waarting paa Skielnes for Strandebarm og Qvindheretz Skibredes Almue, ofververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde LensMendene Anders Mundem og Ifver Helvig, med eftterskrefne Lougrett, Anders Mundem, Svale Waage, Gietle Mundem, Samson og Peder Øyerhafn, Gabriel Houge, Jørgen Torgilstvet og Niels Mundem, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publicerit de 2de brefve, som paa forige ting Specificerit er, Nemblig Capitels Taxten og Stifttamptmandens bref om det Kiød till deris May: tieniste,

 

saa frem kom og for Retten Lensmanden i Qvindheretz skibr:  Ifver Andersen Helvig, som [paa] Hr: Baron Axell RosenCrantzes weigne sig beklagede, hvorledes at Een Person Ved Nafn Johanes Andersen  tilholdende udj Skaarpen i Qvindheretz skibrede, u-louglig og u-rettelig skall hafve understaaet sig dend 28 Novembr: nestleden, uden foregaaende Stefnemaal, Loug eller Dom at til sige Een Hr: Baron RosenCrantes Landbunde boende paa dend gaard Pile, Jorden nest kom/m/ende Faaraard Jorden at fra fløtte, uden at anvise enten oddels Løsnings Rett, penge for gaarden, eller bøxsels igien gifvelse till Leilendingen, med widere, hvor om hand alt indlefverede Een skreftt under Høy Welbr: Hr: Baron RossenCrantzes haand  dat: 29 Novembr: 1709:  hvor udj hand med meere advarer og formaner sam/m/e Johanes Andersen, sig fra alle u-louglige indtrengseler paa gaarden Pile at endtholde, saa frembt hand iche der fore vill lide hvis Loug og Rett ha/nnem/ kand tilsige, med widere des indhold,  hvilke Lensmanden Ifver Helvig paa Hr: Barons weigne begierede at maatte for Retten oplæses og udj Protocolen indføris, sambt og paateignes, og ha/nnem/ igien lefveres, som ej kunde veigres

 

1710: 201b

 

 

Kongl: May: Foget till spurte Almuen paa tinget, om hand iche alle tider paa de almindelige Tinge, særlig Høst og Waar  behøfver till Skydtz og Fløtting 8te Mand, og det fra Eet ting till andet,   for det andet  om de kand Vide eller fuldkom/m/en sige at {ieg} hand med Ringere Folck end med 8te Mænd  særdeelis Høst og Waar  kand frem kom/m/e fra et sted till et andet,   3:  om hand iche desse benefnte 8te Mend  som saaledes fra Eet ting till et andet skydtzer  rigtig hver Mand for hver Miil, med 4 s: danske betaller, og det for uden sin Styre Mand, som hand aparte betaller    4:  om hand iche  naar aparte forrettninger i Fogderiet kand falde, da betaller alle dem som hannem skydtzer med 8 s: Millen,   5:  om nogen af Almuen kunde hafve at krefve ha/nnem/ eller hans tiener noget for skydtz, at de det ej Rigtig alle tider har bekom/m/et,

  Almuen ofver alt der till svarede,  at de med Een god samvittighed kand sige, at Fogden tillige med Rettens betienter, og de med følgende Kongl: Skatter, iche kand fra ting till andet frem kom/m/e med Ringere end 8te Mand, saa som det tit og oftte er forsøgt, saa at [naar] de ere Mindre Rors Karle, maa de iche allene blifve liggende og ej frem kom/m/e  men tit og oftte med stor lifs fare maa wende til bage  hvor ofver det undertiden skeer, at Tingene for undt Veirlig skyld ere blefvne forsømbte, som dog iche skeer naar de ere 8te Mend paa baaden at Roe

  till det andet Fogdens spørs maal Refererede Almuen sig till det forige svar, at Fogden iche kand frem kom/m/e med Mindre Folck end 8te Rors Karle, særlig Høst og Waar  saa frembt de till de beram/m/ede tinge skall frem kom/m/e,

  Till det tredie svarede de, at de alle  saa mange som skydtzer paa tingene, altid uden nogen weigring eller undsigelse blifver betalt af Fogden hver Mand for hver Miil 4 s:  og der for uden betaller Fogden sin medhafvende Styre Mand self

  till det 4de svarede Almuen ofver alt, at naar Fogden Reiser aparte erinder i Fogderiet, uden de ordinarie tinge  tit og oftte skeer, nu Ved Restantzens indrifvelse, nu Ved

 

1710: 202

 

andre aparte befallinger at kundgiøre og till Ende bringe  da betaller Fogden alle de/nnem/ som skydtzer  hver Mand med 8 s: danske for hver Miil, som de uden weigring  hver gang de saaledes skydtzer  bekom/m/er og erlanger.

  till det 5te gaf de alle svar, at ingen af de/nnem/ som enten Self har skydtzet eller wed sine Folck ladet skydtze, Fogden eller hans Fuldmegtig  i Ringeste maader har at krefve for saadan skydtz, men saa mange som i saa fald skydtzer, enten paa tingene eller aparte har faaet deris Rigtig betalling, paa de 3de ordinarie tinge for hver Mil 4 s:  og ellers der for uden altid for hver Mil 8 s:

  de tackede Fogden for Rigtig betalling i alle maader

  Dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og ha/nnem/ beskrefven meddeelis, som ha/nnem/ ej kunde Veigres,

 

Lensmanden Ifver Andersen Helvig paa Høy Edle og Welbr: Hr: Baron RosenCrantzes Veigne opbød og Kundgiorte at, hvem som wille til Eigne sig eller er Rette oddels baaren till dend gaard Piile  ha/nnem/ nu til hørende, sig hos ha/nnem/ Ville indfinde, og sam/m/e gaard eftter Lougens Maade {at} med Reede penge at indløse, saa som hand agter dend at selge, og begierede Ifver Andersen, at den/n/e hans tilbydelse i protocholen maatte indføris, Hr: Baron RosenCrantz till fornøden eftterrettning om for nøden giøris,

 

Dend Sag i mellem Mag: Olle Storm og Olle Larsen Lille Linge  som fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu Olle Larsen, som sagde at hafve betalt sin Rettighed till Eigeren, og der med mente at vere frj

  Chresten Biering paa Mag: Olle Storms weigne paastod hand det med qvitering bør bevise, eller og at lide Dom  særlig fordj ha/nnem/ siste Rettes dag blef paalagt at forskaffe qvitering, og hand self og bød sig der till, Sagen og for sam/m/e aarsage blef opsatt,

  Olle Larsen endnu som før sagde pengene at hafve betalt  men ej har qvitering med sig.

afsagt

Eftterdj Olle Larsen Lille Linge seeniste Rettesdag nest leden Høst blef gifven Delation till den/n/e tid, (…?)

 

1710: 202b

 

(da paa …… …… ….. ….?) eller qvitering at fremvise  og det nu dog ej eftter kom/m/er, og i saa maader ej {her} kand beVise at sam/m/e aars Landskyld for 1701: at Vere betalt,  Thj bør hand inden 15ten dage sam/m/e aars Rettighed  som er 1 rdr: 3 Mrk:  tillige med sam/m/e forhøyning, og omkostning Een half Rixd:  at betalle under Nam og wurdering i sin boe,

 

Dend Sag af Fogden forige ting indstefnt Contra qvindfolcket Britte Røe for Leiermaal med Soldatten Samson Matisen Kierland, der fore at bøde eftter Lougen, og møtte nu paa hendes weigne Ifver Helvig, som till stod hendes forseelse  men foregaf at hun ej det Ringeste till bøders betalling er Eiende,

  Kongl: May: Foget till spurte dend ganske Almue paa tinget om de er widende, at bemelte qvindfolk Britte Røe noget till deris May: bøder er Eiende,  Men Almuen der til svarede at de veed og er fuldkom/m/en forsikret at sam/m/e qvindfolk ej det aller Ringeste till bøders betalling er Eiende, men er Eet Fattigt Qvinde Menniske der ej wiedere er Eiende end de gl: Kleder hun gaar udj,

  Hvor fore Kongl: May: Foget paastod Dom till Straf paa Kroppen,

afsagt,

Eftterdj der befindes at Britte Røe med Soldatten Samson Matisen har begaaet Leiermaal, og hun ganske indted till deris May: bøder er Eiende, saa bør hun for den/n/e sin begangne forseelse at straffes paa hendes Krop med fengsel paa wand og brød i Fire uger,

 

Dend Sag af Fogden indstefnt Contra Johanes Natrestads Qvinde for Egte bøder, som fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte endnu bemelte Johanes Natrestadtz qvinde iche, till Sagen at svare, og det af aarsage at hendes Mand er Soldat og Reist i deris May: tieniste,

  Sagen beroer till neste ting, til hvilken tid Prestens atest bør forskaffes paa dette Leiermaal, og skall da gaaes der om hvis Rett er.

 

Publicerit Knud Torbiørnsen Eie og Zidselle Anders datter Bondhuus, deris udgifne skiøde till de 2de brødre Knud Torbiørnsen Dend ældre, og Baar Torbiørnsen  paa 13 3/5 Mrk: Sm: med bøxsel  og ofver bøxsel eftter andeel af dend u-bøxslede Halfve Løb Sm:  Bergens Latins skolle til hørende  i mod penge for Mrk: 9 Mrk:

 

1710: 203

 

som er tillsam/m/en 20 rdr: 2 Mrk: 6 s:   hvor af Knud Torbiørnsen selger 12 4/5 Mrk: Sm:  og Mickel Hagtorsen paa sin Hustrues Ziselle Anders datters Veigne  4/5 Mrk: Sm:   her for uden er desse 2de brødre arfvelig tilfalden i bemelte gaard Bondhuus 12 4/5 Mrk: Sm:  dat: 22 octobr: 1709:

 

Dend Sag i mellem HøyEdle og Welbaarne Hr: Baron RosenCrantz og Oluf Sunde, som fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte paa Hr: Barons weigne Lensmanden i Qvindheretz skibrede Ifver Andersen Helvig, som Sagen i Rette Eskede, og eftter før i Rette lagde Documenter paastod Endelig Dom,

  Olle Sunde møtte ogsaa og i Rette lagde 2de gl: pergaments brefve, som dog ej den/n/e Sag er anrørende, hvor fore de paa teignet blef lefveret till bage,  endnu indlagde 2de qviteringer for dend betalte Landskyld af bemelte halfve Løb  aarlig 1 rdr: 12 s:  dend Eene af Chresten Chrestensen udgifven  dat: 22 Decembr: 84:  og dend anden af Ofve Holm udgifven  dat: 9 Decembr: 1709:   forklarede ellers at hand har eftterseet alle sine brefve og Documenter, men ej kand finde andet end som hand før frem ført hafver,  paastod endnu som før at Hr: Baron bør fremlegge sit bekom/m/ne pantebref,  saa og sagde hand at hand maatte Vell hafve faaet det till bagers løst  særlig hans ForEldre som det begierede,  og paa stod der fore at vere frj Kiendt for Hr: Barons Søgning og til talle, men wedstod endnu som før at Suplichen er af ha/nnem/ giort og till deris May: ofverlefveret, og formente at saa som dend i sig Self er Sandferdig  hand da for widere trette bør vere forskaanet, og der om war Dom begierende

  ingen \af/ parterne hafde {iche} widere at proponere  men war Endelig Dom begierende,

og blef der fore saaledes Endelig afsagt

Eftterdj Olle Sunde ej allene for Retten baade før 2de gange og nu tilstaar, at hafve till deris Kongl: May: indgifvet sin aller underdanigste Supliche ofver HøyEdle og Welbaarne Hr: Baron RosenCrantz, hvor af nu Een vidimered Copie i Rette legges, som Olle Sunde self siger at vere Conform med orginalen som till deris May: indgifven,

 

1710: 203b

 

i sam/m/e Supliche klager hand ofver HøyEdle baarne Hr: Baron for Een ½ Løb Smør udj hans paaboende gaard Sunde, som hand foregifver at vere hans Rette oddel, og till Hr: Baron RosenCrantz for 12 rdr: penge pant satt er, hvilcke gaarde part hand nu ej af HøyEdel baarne Hr: Baron kand faa indløst, endog hand der fore langt meere penge har bøden end dend er pantsatt fore, med widere hans Supliches indhold, dat: 14 Julij Ao: 1704:   Olle Sunde har nu først fra Som/m/er tinget till Høstetinget faaet Delation  hans paastand og andragende at bevise, Nemblig at dend pantsatte halfve Løb er fra hans ForFædre till Hr: Baron pantsat, saa og at dend er hans og hans ForFædres sande oddel, for hvis aarsage hand dend kunde og burde indløse,  Men da Sagen nestleden Høsteting blef fremEsket, har Olle Sunde ganske ingen bevislighed der om frembragt, sit Klagemaal med at bevise, hvor fore hannem atter fra dend tid till dette ting er gifven tid, om hand noget till bevis kunde opfinde eller forebringe, men det nu ej meere end da af ha/nnem/ skeer,   Der i mod har Høy Edel baarne Hr: Baron RosenCrantz allene for Sagen at opliuse ladet fremlegge {sin} deris Kongl: May: Sl: og Høyloflig udj Hue Kom/m/else Kong Christian dend 5tes aller Naadigste udgifne og Sl: Hr: Baron Ludvig RosenCrantz meddeelte patent Lehnbref paa Baroniet Rosenthal, hvor udj dend halfve omtvistede Løb Sm: i Sunde Specialiter er indført, at vere henhørig udj det Rette Fri Herskabs godtz, sam/m/e patent Lehnbref dat: 14 Januarj 1678:  der nest Een forseiglet og af Sl: Hr: Baron Ludvig RosenCrantz igien!! (igiennem) dragen protocol, hvor udj alle hans Skiøder og pante brefver findes extraherede, hvor i blant og seeis {at} det pantebref om den/n/e halfve Løb i Sunde udgifven af Fru Magdalena Gyntelberg till Jacob Pedersen Sunde i mod 34 rdr: erleggelse, siden er sam/m/e pante bref till Sl: Welbr: Axsell Maat (Moat) ofver draget i mod forstrekelse 20 rdr: in Specie, dat: 1657:  i lige maade Olle Sundes Faders Lars Olsen Sundes ofver dragelse till Sl: Welbr: Ludvig RosenCrantz paa bemelte ½ Løb  dat: \2dend Decembr:/ 1667:   Af alt dette seeis jo Klarlig, at den/n/e omtvistede halfve Løb i Sunde

 

1710: 204

 

ej har veret eller er Olle Sundes oddel, men har veret hans ForFædres pant paa Een kort tid fra Fru Ane Gyntelberg  som igien fra de/nnem/ till Welbr: Ludvig RosenCrantz er ofverdraget, saa er og sam/m/e godtz nu i Fri Herskabetz Rette underliggende fri godtz indlem/m/et, som ej enten maa eller kand forandres, særlig og fordj at det nu i saa lang tid har veret der under i Rolig hefd,   Thj Kand Jeg ej andet der om Kiende og Døm/m/e, end jo Olle Sunde wed sin aller underdanigste Supliche till deris May: har giort HøyEdel baarne Hr: Baron RosenCrantz u-rett, og wed saadan sin andragende har paa ført Hr: Baron Een Mistancke hos deris May:  har og frem ført det om ha/nnem/ som i sig Self er u-sandferdigt, og ej af Olle Sunde kand bevislig giøris, hvilcke er stridende i mod deris May: aller Naadigste Lougs 1te B: 24 Capt: 4 art:   Saa bør Olle Sunde, for saadan sin u-rette andragende at giøre HøyEdele Baarne Hr: Baron RosenCrantz en offentlig afbedelse, og der for uden inden 15ten dage betalle till ha/nnem/ udj foraarsagede omkostning 2 rdr:  og bøde till deris May: for saadan sin forseelse 4 rdr:  alt under adfer eftter Lougen,

 

Hr: Major Storm hafde ladet stefne Anders Huckenes og Haafver Jusland for medelst hand maatte leie Folck till Bergen nestleden Som/m/er  og de begge var tilsagt og ej møtte, der fore at anseeis og betalle ha/nnem/ sine skydtz penge,

  Anders Hukenes og Haafver Jusland møtte og wedstod at vere tilsagt, Reiste og till Giermundshafn i meening at fløtte, men da de der ankom war Majoren alt bort Reist, lofvede ellers at talle med Majoren og med ha/nnem/ der for Eenis,  begierede der fore opsettelse till neste ting, og lofvede da at møde i Retten uden videre stefnemaal, og da enten lide Dom till betalling eller fremvise Majorens haand eller seddel at de med ha/nnem/ er forEenede,  hvor fore ogsaa med Sagen saa lenge beroer.

 

Klokeren till Strandebarm  Offe Jonsen  hafde ladet stefne sin Sogne Prest  dend Hederlige Mand Hr: Olle Gierdrum

 

1710: 204b

 

formedelst hand skall till HøyEdele og Welbr: Hr: Stifttbefallings Mand de Tønsberg og deris WelEdele Høyærwerdighed BisCopen indgifvet adskillige Klage poster ofver ha/nnem/  hvor ofver hand fra sit brød og Embede er Suspenderit, de sam/m/e poster ofver ha/nnem/ at bevise,

  Hr: Olle Gierdrum møtte og i Rette lagde Klokerens afsettelse fra hans Embede, dat: 8 Novembr: 1709:  sambt Een Dom dømbt paa nest afvigte Høste ting  dat: 22 octobr: 1709:  hvor udj alle de bevisligheder findes som Offe sig paaberaaber,  og paastod Hr: Olle Gierdrum at hand nu videre for Klokerens ofverlast bør forskaanes,

  Klokeren endnu som før paastod at Sogne Presten bør ha/nnem/ ofver bevise hvad andraget er,

  Sogne Presten Refererede sig till Dom/m/en og Suspentionen  med widere des indhold,

afsagt,

Klokeren Offe Jonsen er nest afvigte Høsteting dend 22de Octobr: offentlig for Retten paa Aarsand tildømbt for sin u-sandferdige angifvelse at bøde 4re Rixdr:  og giøre sin Sogne Prest Een offentlig afbedelse   siden der paa er Klokeren af HøyEdele og Welbaarne Hr: Estatz Raad og Stifttbefallings Mand de Tønsberg  sambt hans welEdele Høyærwerdighed BisCopen ganske fra sit Kloker Embede afseet,  Saa kand ieg iche enten i mod dend før Ergangne Dom, eller dend der paa fulte afsettelse noget foretage, men Klokeren bør sig begge deeler at holde eftter Rettelig,  og frj Kiendes der fore dend Hederlig Mand fremdeelis for Klokerens widere tiltalle,

 

Klokeren Offe Jonsen hafde ladet stefne Sverke Berge for 2 aars Rettighed  nemblig 8 s: hvert aar, som ha/nnem/ Rester, med paastand hand de/nnem/ bør betalle,

  Sverke Berge møtte og wedstod at vere skyldig for toe aar Kloker Rettighed, men som hand hafver haftt sin Søn hos ha/nnem/ at lære at læse, og der fore fik 2 Mrk:  og barnet indted lærde  der fore will hand ej ha/nnem/ sin Rettighed betalle,

  Klokeren paastod Dom till betalling

 

1710: 205

 

  eftterdj Sverke Berge self tilstaar at hafve indeholt for Klokeren toe aars Klokers told, saa bør hand sam/m/e toe aars Kloker Rettighed med 1 Mrk: penge at betalle, og det inden 15ten dage under adfer eftter Lougen, saa Vell som udj foraarsagede omkostning 12 s:

 

 

 

Dend 18: Februarj blef holden almindelig {Høsteting} \Waarting/ paa Wallen for Skaanevigs Skibredes Almue, ofververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Nicolaj Walen  med eftterskrefne Lougrett, Mogens Sandvig, Østein Mortvet, Johanes Tielflaatt, Steen Ebne, Niels Troldsøen!! (Taraldsøen?), Svend Næs, Aad Axsland, og Abraham Tielle, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publicerit dend satte Capitels Taxt for nestafvigte aar,  saa og det bref om Kiøds andskaffelse till deris May: tieniste, som for hen findes Specificeret,

 

Kongl: May: Foget till spurte Almuen paa Tinget, om hand iche paa alle ting Reiser  særlig om Høsten og Waaren  altid behøfver 8te Mand till Rors Karle fra Eet ting till et andet, om hand ellers i tide till Tinge skulle frem kom/m/e,   2:  om Almuen kand sige at hand med Mindre end 8te Mænd  Sær høst og waar  fra et sted till et andet kand skydtzes,   3:  om hand iche de sam/m/e 8te Mend som ha/nnem/ ting fra ting skydtzer  rigtig med 4 s: Milen betaller, for uden Styre Manden  som hand aparte maa betalle,   4:  om hand iche  naar aparte Forrettninger i Fogderiet forfalder, da betaller alle dem som skydtzer med 8 s: Miillen,   5:  blef Almuen tilspurt om nogen af dem kunde hafve at krefve Fogden eller hans tiener noget for skydtz, at de det rigtig har bekom/m/et,

  Almuen der till svarede at de med Een god samvittighed kand forklare at Fogden tillige med Rettens betienter og de med følgende Kongl: Skattepenge iche kand Reise eller fare fra

 

1710: 205b

 

ting till andet med Ringere end 8te Mand, saa som de det mangen gang har forsøgt, saa at {de} naar de ere Mindre Rors Karle, maa de iche allene blifve liggende, og ej kand frem kom/m/e, men end og tit og oftte med stor lifs fare vende till bage, hvor ofver det tit og oftte er hendet at tingene for u-weir skyld er blefven forsømbt, hvilcke dog iche skeer naar de ere 8te Mand paa baaden at Roe,

  till det andet Fogdens Spørsmaal Refererede de sig till sit forige svar, at Fogden iche kand frem kom/m/e med mindre Folck end 8te Rors Karle, saa frembt de før beram/m/ede tinge skall fuldføris,

  Till det tredie svarede de at de alle  saa mange som skydtzer paa tingene  som er 8te Mand  særlig høst og waar, altid uden nogen weigring blifver betalt af Fogden med penge 4 s: for hver Miil, og der for uden betaller Fogden sin Medfølgende Styre Mand,

  Till det Fierde svarede Almuen ofver alt at naar Fogden Reiser aparte erinde i Fogderiet uden de ordinarie tinge  som tit og oftte skeer, nu Ved Restantzentz ind drifvelse, nu Ved andre aparte befallinger at kundgiøre og til Ende bringe, da betaller Fogden alle de/nnem/ ha/nnem/ skydtzer med 8 s: danske for hver Miil, som de uden nogen weigring, hver gang de i saadan tilfelde skydtzer  bekom/m/er,

  Till det Fembte gaf de alle svar at ingen af de/nnem/ som enten Self har skydtzet eller Ved sine Folck ladet skydtze Fogden eller hans Fuldmegtig  i Ringeste Maader har at krefve for saadan skydtz  men saa mange som i saa fald skydtzer enten paa Tingene eller aparte har faaet deris Rigtig betalling, paa de ordinarie tinge med 4 s: for hver Miil  og ellers der for uden for hver Mil 8 s:

  takede Fogden for Rigtig betalling i alle maader.

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og ha/nnem/ beskrefven meddeelis, som iche kunde weigres.

 

Publicerit Sogne Presten Hr: Ellias Elliesens udgifne bøxsell seddel till Paal Monsen paa dend gaard Skaallenes  skylder aarlig udj Landskyld 1 pd: Sm:  dat: 14 Febr: 1710:

 

Der eftter frem kom for Retten Monss: Chresten Biering, som [paa] Bye foget Enken i Bergen  Mad: Susane Sophia  Sl: Hans Henningsens  [weigne] udj Retten indlefverede Eet skreftt dat: Bergen dend 14 Januarj nest afvigt, udj hvilcke skreftt hand beklager sig ofver Een deel bønder og Almue som endnu inde sider og Rester

 

1710: 206

 

deris Koren tiende, som hende er udlagt at oppeberge for Een gield hos Fru An/n/e Rom/m/el, med widere des indhold, og begierede paa hendes weigne Eet tings widne paa sam/m/e Restantz, og befinder dend sig saaledes eftter hendes opsatt, og anteignelse, som og lydelig blef for Retten oplæst, hvilcke er saaledes,

  Maalnæs, Greb  for 1704:  1705: og 1706:  1 rdr: 2 Mrk: 12 s:  hvilcke Mand er bort død i Armod og Fattigdom,     Skaden Paal  for 1705:  1706: og 1707:  aarlig 4 pd: Koren  er i penge 7 Mrk: 11 s:  Manden forlat Jorden i Armod,     Skarfveland  hvor de 2de bønder i Armod er bort død, dend tredie fra Jorden i Armod  Rester for 1704:  705:  706:  707:  tillsam/m/en i penge 6 rdr: 5 Mrk: 8 s:     Elfarnes Lars  fra Jorden i Armod  Rester for 1704:  1705: og 1706:  tilsam/m/en 1 rdr: 2 Mrk:   Haldor ib:  som i lige maade er fra Jorden i Armod  for 1704: og 1705: 3 Mrk: 15 s:     Berstøe  Rester for 3 aar  tilsam/m/en 4 Mrk: 13 s:     Birkestrand  Rester for 4re aar  saa som for 1704:  705: {og} 706:  707:  till sam/m/en 3 Mrk: 11 s:  Manden fra Jorden og betler,     Braaskaat  en slet pladtz  Manden i Armod bort død  og Rester for 4re aar 2 Mrk: 8 s:     Ytre Boge Haldor  fra Jorden i Armod  Rester for 1705: og 1706: 2 Mrk: 10 s:   Toer og Haldor for 1701: og 1704: 1 rdr: 3 Mrk:   nock Haldor for 1707: 1 Mrk: 5 s:   udj sam/m/e Jord Bouge øde  hvor af aarlig svares ½ waag Koren  Rester for 7 aar 1 rdr: 1 Mrk: 14 s:     Hogstøll øde  Rester for 4 aar 1 rdr: 3 Mrk: 12 s:     Alsager  Rester for 1704:  705: og 706:  till sam/m/en 5 Mrk: 4 s:     Wicke Johanes  for 1704; og 1705: Rester 1 Mrk: 6 s:     Brecke  opsideren bort død i Armod  Rester for 1703:  1704: og 1705: 1 rdr: 7 s:     Øfstebøe Knud, fra gaarden  lefver i armod  Rester for 1704:  705:  706: og 707: 1 rdr: 1 Mrk: 11 s:   Olle  død i Armod  Rester for 1706: og 1707: 4 Mrk: 10 s:     Aartun Olle  en Fattig Mand  Rester for 1703:  1704: og 1705: 5 Mrk: 9 s:   Anders  Rester for 1704: og 705: 1 rdr: 1 Mrk:     Aakre Ingebregt  forlat Jorden i Armod  Rester for 1703:  704:  705: og 706: 5 Mrk: 6 s:   Olle  for 1706: 2 Mrk: 3 s:     Ølfvestvet  for 1705: og 1706: 1 Mrk: 8 s:     Qvandal  Rester for 2de aar 5 Mrk: 4 s:     Hetleflaat  opsideren  Een Fattig Mand  Rester for 3 aar 2 Mrk: 13 s:     Wattedal  for 1705: og 7: Rester 5 Mrk: ? s:

 

1710: 206b

 

Tvet  opsideren fra Jorden  Rester for 1703:  704:  705: og 706: 7 Mrk: 8 s:     Trunhiem  Een Fattig Mand  Rester for toe aar 2 Mrk: 2 s:     Indre Svinland  Een Fattig Mand  Rester for 705: og 706: 3 Mrk: 8 s:     Backe  Rester for Eet aar 1 Mrk: 2 s:     Hillisdall  Manden i Armod bort død  Rester for 706: og 707: 4 Mrk: 10 s:     {Endnu Breke} Ham/m/ersland  for 706: og 707: 2 Mrk: 13 s:     Øfre SæfverEide Tollef  Een Fattig Mand  Rester for 706: og 707: 4 Mrk: 14 s:     Eretzland Peder  Rester for 706: 3 Mrk: 4 s:     N: Leknes Jon  5 Mrk: 3 s:     Millie Colben  som er fra Jorden  Rester for 706: 2 Mrk: 15 s:     Endnu Lars og Haldor Ølfvernes  for 707: 3 Mrk: 11 s:     Hougen Jon  lefver i Armod  Rester for 1706: og 707: 3 Mrk:

  Till alle desse svarede Almuen at de nock Ved at slet inted hos dennem i lang tid har veret at faa, iche heller er de nu noget Eiende, men Een stor deel af dem gaar om bøygden at betle, mange bort døde i Armod og sig indted enten till dette eller anden fordrings betalling eftterlad,  de wed og at det er west at desse skyldige bønder tit og oftte paa tinget og anden stedtz har veret krefvet og paa mindt, men ej det Ringeste betalt hafver

  hvilcke Monss: Chresten Biering begierede at maatte indføris og ha/nnem af Retten gifves beskrefven, som og saaledes blef bevilget,

 

Lensmanden Nicolay Biering frem kom for Retten og paa de 3de opsideres weigne paa dend gaard Øfstebøe, Nemblig Johanes  Knud  og Weigleicks Encke, beklagede hvorledes deris paaboende gaard, nest leden Høst wed dend u-løkelige Ildebrand om Nattetide ganske afbrente  hvilcke gaard er skyldende at skatte eftter 2 Løber 2 pd: 13 Mrk: Sm:  hvor Ved de stackels Folck har mest alle deris Midler og Formue, saa de nu ere nogle Fattige Folck,  bad der fore dend ganske Almue paa tinget at de wille gifve til Kiende, om de iche er widende om dessene Fattige Folckes u-løke, og \deris/ der paa følgende Armod,

  Almuen ofver alt der til svarede, at det dennem nocksom witterligt er, at desse stackels Leilendinger, wed dend u-løkelige Ildebrand, som nest leden Høst om Natte tider de/nnem/ u-formodentlig paa kom  har Mest ej allene deris boende huse  men end og alle andre deris Eiende Middel og Formue, saa (de) nu ere der ofver kom/m/en i Armod,  ønskede at gud og dend

 

1710: 207

 

Høye øfrighed sig ofver de/nnem/ i Naade vilde forbarme,

  dette begierede Lensmanden Nicolay Biering at maatte indføris og dennem af Retten beskrefven meddeelis, som de/nnem/ ej kunde Veigres,

 

Publicerit Steen Larsen Nor Ebnes udgifne Obligation og forpantning till Niels Johansen Berhoug  lydende paa Capital 40 rdr:  for aarlig Rente 5 pro Cento, hvilcke penge skall betallis inden 6 aars udgang, dend halfve deel  20 rdr:  til dend 11 Junij 1712:  og dend anden halfve deel till dend 11 Junij 1715:  for hvilcke Capital og Renter hand till Niels Johansen Berhoug pantsætter ½ Løb og 9 Mrk: Sm: i hans paaboende gaard NorEbne, till underpant, dat: 11 Junij 1709:

 

Dend Sag i mellem Peder Waldre og Svend Næs, som fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu atter Peder Waldre som Sagen i Rette fremEskede,   hafde og ladet stefne eftter forige afsigt, Sogne Presten Hr: Ellias og Marete Aasem

  Svend Næs møtte Self,  men Marte Aasem møtte iche  ej heller nogen paa hendes weigne,  paa Sogne Prestens weigne, sagde Mogens Sandvig at hafve ordre at svare, at hvad beitet angaar  da har Presten gifvet Svend Næs Laaf at beite der, eftterdj hand der udj er {end} en Lodseier, og der for uden altid har haftt dend Rett, men hvad skougen angaar, det Ved hand iche noget om, men har Svend Næs der udj  saa wit Peder Waldre wed kom/m/et  noget hugget  er det ha/nnem/ u-witterligt,

  Gunder skaffer og Johanes Teigen wed Eed hiemlede at de baade Sogne Presten og Marte Aasem her om louglig har indCiterit at møde,

  Svend Næs end som før wedstod at hafve beitet paa den/n/e Sætter støll, hvilke støll er samfellet med Prestegaarden, Aasem og Waldre, og der fore har betalt Sogne Presten og Aasem, men ej Waldre  som dog er Een Eiere i beitet med de andre,  hvad weed hand har hugget er mesten deelen paa det skiftte eller dend Mark som Peder Waldre er til hørende, men formente at eftterdj Sogne Presten og Enken Aasem ha/nnem/ der till har gifvet Laaf, han da Der fore iche kand lide, men meener at det er Rett giort

 

1710: 207b

 

og paastod der fore at Vere frj for Peder Waldres tiltalle i alle maader, og om hand noget der om har at Klage, hand da bør der fore søge Sogne Presten og Marte Aasem  som ha/nnem/ {till} sam/m/e Støls beite har gifvet tilladelse,

  Peder Waldre indlefverede i Retten Een Forseiglet Dom og Markegangs skiftte, mellem Aasem og Waldre, dat: 19 Decembr: 1704:  hvor af seeis at Waldre iche allene er jnterresserit i beitet  men end og har sin skoug udskiftt fra de andre parter,  formodede der fore at ha/nnem/ er skeed u-rett, formente at Svend og andre ej allene maatte forbydes at beite paa den/n/e sted, men end og at betalle ha/nnem/ for de aaringer hand har beitet  saa og for dend skade i skougen skeed er,

afsagt,

Eftterdj Peder Waldre, ej allene med Een Markegangs Dom og Skiftte dat: 19 Decembr: 1704:  men end og Ved parternes Egen tilstaaelse beviser og gaat giør, at were MedEigere udj det betie!! (beite) eller dend Sætterstøll som Svend Næs med Sogne Prestens og Marte Waldres!! (Aasems) forlof beiter, og Peder Waldre ganske negter der till at hafve gifvet nogen tilladelse, langt mindre for sam/m/e beite  saa Vit Svend Næs till den/n/e tid brugt hafver  af ha/nnem faaet Ringeste wederlag, men der hos sig og høylig beklagede at Svend Næs ej allene  som melt er  ha/nnem/ u-adspurt udbeiter dend Mark med sit qveg  hvor udj hand er Een Lods Eiere som {bøxsel} \Leilendings/ Mand till Waldre, men end og protesterer mod dend hugster som Svend Næs brugt hafver wed Sæter Støllen, og det uden Ringeste tilladelse af ha/nnem/  som allene og ingen anden der till er {berettighed} berettighed,  eftter for indlefverede skifttes oprettelse og Dom Svend Næs og self tilstaar at hafve hugget i skougen wed Sæterstøllen, saa Vit hand till sin Sætters fornødenhed kunde behøfve, allene foregifvende at naar hand af Sogne Presten har forlof at beite, hand da og maa hugge saa meget brende som till Sæterens fornødenhed behøfves,   Saa Kiendes her om saaledes, eftterdj Peder Waldre  som før er Rørt  som Een Leilending er Eiende tillige med de andre udj dette beite som nu paa stefnt er, saa bør Svend Næs eftter dags at Endt holde sig fra sam/m/e Sætterstøll, og der ej nogen tid med sit qveg at opkom/m/e, alt saalenge sambtlig Lods Eigere det ej vill sambtøke, hvor udj Peder Waldre og bør vere jnterresseret,  og før det skeer maa det ej af Svend Næs skee,  hvad sig skougen

 

1710: 208

 

angaar  som Peder Waldre foregifver at vere ha/nnem/ allene tilhørende  og Svend Næs self siger at hafve hugget till sin sætters fornødenhed  da  naar Peder Waldre lader {lader} louglig besigtige hvad \brende/ weed Svend Næs udj Waldres tilhørende skoug hugget hafver, da skall der om Kiendes hvad Rett er.

 

 

 

Dend 20 Febr: blef holden almindelig Waarting paa Killisvig for Fielbergs og Etnes skibredes Almue, ofververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Lars Killisvig og Zacarias Silde, med eftterskrefne Lougrett, Svend Siursen Udbiue, Mickell Qvam/m/e, Tosten Weeastad, Peder Udbiue, Ingebregt Dallen, Evind Tindeland, Harald Udbiue og Erick Houge, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publicerit de brefve som for hen findes Specificerede,

 

Tollef Skieldal og Tor Sørom  som Kierke wergere for Stølle Kierke udj Etne  hafde ladet Stefne Lars Fiøsne og Knud Brendeland for Tiende af Fiøsne  nemblig 4 ½ waag Koren á 2 Mrk:  er 9 Mrk:  og Knud Brendeland for neste aars Landskyld till sam/m/e Kierke  3 rdr: 1 Mrk: 8 s:   med paastand at de det begge bør betalle, tillige med omkostnings erstattning

  Lars Fiøsne møtte og wedstod ej at hafve betalt den/n/e fordrende tiende till Kierkevergerne, men formeener at Kierke wergerne bør betalle ha/nnem/ paa Kierkens weigne Kost penge og anden Soldattens udredning for dend gaard Øfstebøe  som Kierken tilhører at betalle, saa som dend ligger øde,

  Knud Brendeland i lige maade møtte og forklarede at de 2de Soldattere  Lars Larsen Fiøsne og Siur Tollacksen Øfstebøe  kom till ha/nnem/ og krefvede paa Kierkens weigne Kost penge af Øfstebøe, og betalte ha/nnem/ sam/m/e penge 3 rdr: 1 Mrk: 8 s:  og som de formente at sam/m/e deris Kraf war Rett, saa war det ha/nnem/ lige gaat till hvem hand sam/m/e penge betalte  formodede at hand der fore bør frj blifve for widere Landskyld at betalle

  Kierkewergerne paastod Dom at Knud Brendeland bør betalle {ha/nnem/} de/nnem/ deris Landskyld, i lige maade Kierken sin tiende hos Lars Fiøsne,

afsagt

Eftterdj Lars Fiøsne self tilstaar ej endnu nest afvigte aars tiende till Stølle Kierke wergere Tollef Skieldall og Tor Sørom \at hafve betalt/, som er 4 ½ waag Koren, saa bør {Tollef}

 

1710: 208b

 

Lars Fiøsne sam/m/e Tiende med penge 9 Mrk: betalle,  Knud Brendeland  som siger at hafve betalt nestleden aars Landskyld till Soldatterne for Kostpenge og Mundering for Øfstebøe, og der om ej frem Viser Ringeste ordre eller tilladelse, bør og at betalle till Kierkewergerne sam/m/e penge 3 rdr: 1 Mrk: 8 s:  og begge af de/nnem/  saa Vell {Tollef} Lars Fiøsne som Knud Brendeland  at betalle till Kierkewergerne i foraarsagede omkostning Een hver for sig 1 Mrk: 8 s:  alt dette inden 15ten dage under Exeecution eftter Lougen,

 

Niels Elliasen  boende i Bergen  hafde ladet stefne Olle Monsen Stølle formedelst hand skall hafve tilEgnet sig Eet huus staaende paa Giære Backe, og det bort solt, og Folck derudj sett, ha/nnem/ som Eigere u-afvidende og u-witterligt,  formodede at Olle Monsen bør der fore at svare,

  Lensmanden Zacarias Silde forklarede at Olle Monsen iche {det} den/n/e sinde louglig er warslet, men blef stefnt første nestleden Mandag 8te dage, hvor fore Olle Mogensen nu iche møder,

  eftterdj Olle Monsen nu ej møder, saa beroer Sagen till neste ting  og naar da louglig stefnet blifver  skall gaaes hvis Rett er.

 

Kongl: May: Foget tilspurte Almuen paa Tinget af begge desse Skibreder,  om hand iche paa alle ting Reise, særlig om Høsten og Waaren  altid behøfver 8te Mand till RorsKarle fra Eet ting til Eet andet, om hand ellers i tide till tingene skall frem kom/m/e,    2:  om Almuen kand sige at hand med mindre end 8te Mend  Sær Høst og Waar  fra et sted till it andet kand skydses,    3:  om hand iche de sam/m/e 8te Mend som hannem Ting fra ting skydtzer  rigtig hver Mand med 4 s: Milen betaller, for uden Styre Manden  som hand aparte maa betalle,    4:  om hand iche  naar aparte Forrettninger i Fogderiet forefalder  da betaller alle dem som skydtzer med 8 s: Milen,    5:  blef Almuen tilspurt om nogen af dem kunde hafve at krefve Fogden eller hans tiener noget for skydtz, at de det ej Rigtig har bekom/m/et,

  Almuen af begge desse skibreder der till svarede, at de med Een god samvittighed kand forklare, at Fogden tillige med Rettens betiente og de med følgende skatte penge iche kand Reise eller fare fra ting till andet med Ringere end 8te Mand, saa som de mange gange det har forsøgt, saa at naar de ere mindre

 

1710: 209

 

Rors Karle, maa de iche allene blifve liggende, og ej kand fremkom/m/e, men end og tit og oftte med stor lifs fare vende til bage, hvor ofver det tit og oftte er hendet, at tingene for ont weirlig skyld ere blefne forsømbte, hvilke dog iche skeer naar de ere 8te Mand paa baaden at Roe,

  Till det andet Fogdens Spørsmaal, Refererede de sig till sit forige svar, at Fogden iche kand frem kom/m/e med mindre Folck end 8te Rors Karle, saa frembt de før beram/m/ede tinge skall fuldføris,

  Till det tredie svarede de, at de alle  saa mange som skydtzer paa Tingene, som er 8te Mend  særlig Høst og Waar, altid uden nogen weigring blifver betalt af Fogden med penge 4 s: for hver Miil, og der for uden betaller Fogden sin Medhafvende Styre Mand,

  Till det fierde svarede Almuen ofver alt, at naar Fogden Reiser aparte ærinde i Fogderiet uden de ordinarie tinge, som tit og ofte skeer, nu Ved Restantzens indrifvelse  nu wed andre aparte befallinger at kundgiøre og till Ende bringe, da betaller Fogden alle de/nnem/ ha/nnem/ skydtzer med 8 s: danske for hver Miil, som de uden nogen weigring  hver gang de i saadan tilfelde skydtzer  bekom/m/er,

  Till det 5te: gaf de alle svar, at ingen af de/nnem/ som enten Self har skydtzet, eller Ved sine Folck ladet skydtze Fogden eller hans Fuldmegtig, i Ringeste maader har at krefve for saadan skydtz, men  saa mange som i saa fald skydtzer enten paa Tingene eller aparte, har faaet deris Rigtig betalling, paa de ordinarie tinge for hver Mill 4 s:  og ellers der for uden altid for hver Miil 8 s:

  tackede Fogden for Rigtig betalling i alle maader,

  Dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføres, og ha/nnem/ beskrefven meddeelis,

 

Publicerit Sallamon Sollems af Opdals Skibrede, hans udgifne Skiøde till Ingebregt Colbeinsen Dallen paa 1 Løb Sm: med bøxsell  i øfre Houge, i Fielbergs skibrede beliggende  i mod penge 70 rdr:  dat: 13 Novembr: 1709.

 

Publicerit Mag: Jens Skrøders  Proust ofver Rye Følcke og Sohne Prest till Skiolds Prestegield  hans udgifne skiøde paa sin Moder  Mad: Ane Schildrups weigne  till Reinert Helgesen Waagen paa 1 ½ Løber Sm: og 1 ½ Hud med bøxsel  i dend gaard Weastad i Fielbergs skibrede  dat: 16: Decembr: Ao: 1709.

 

1710: 209b

 

 

Publicerit Olle Nielsen Neereim og Helge Nielsen ibd:  deris udgifne Skiøde till Steener Nielsen Neerem paa ½ Løb Sm: med bøxsell  i Nerem  for penge 10 rdr:  dat: 11 Novembr: 1709

 

Publicerit Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, sambt Jon Ormsen Ramsvig af Etne  deris udgifne skiøde till Lambregt Thorgiersen Klungland paa 1 L: 2 pd: 15 Mrk: Sm: med bøxsel  udj dend gaard Grindem i Etne skibrede beliggende, hvor af Kongl: May: Foget selger ½ Løb og 9 Mrk: Sm: med bøxsel, som ha/nnem/ i gields betalling eftter Jørgen Pedersen er udlagt, og Jon Ramsvig selger 1 Løb 18 Mrk: Sm: med bøxsel, sam/m/e bref dat: 20 Decembr: 1709:

 

 

 

Dend 22 Febr: blef holden almindelig Waarting paa Bielland for Føyens og Waags!! (Fiære) Skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Tollef Hougland og Næll Hysingstad, med eftterskrefne Lougrett, Aarstein Lier, Halvor Kind, Frands SveEen(?) (Sveen), Olle Huckaas, Tollef Lier, Olle Embeland  Jacob Nesse og Aanund Embeland, sambt Almue fleere som tinget søgte

(Mrkn.:  Gardane Lier, Kind, Sveen, Huckaas og Embeland er i 1647 ført under Fiære/Førde skpr.  Lensmann Tollef Hougland regjerte i Fiære/Førde skpr.  Bielland er både i Fiære og Føyen skpr.)

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt

 

Publiceret de brefve og andordninger som for hen findes indført,

 

Lensmanden Tollef Hougland og Niels Wallen  begge af Fiære Skibrede, frem kom for Retten, som begge paa Torgier Rasmusen  nu tilholdende paa Nesse  tilbød paa Tinget at om nogen hans arfvinger sig ville paa tage ha/nnem/ till sig at annam/m/e, og ha/nnem/ hans lifs tid under holde, saa som hand er Svag og Siug af dend Spedalske Sygdom, hvor i mod hand igien alt hvis hand Eier eller Eiendes worder till sam/m/e Mand som ha/nnem/ vil antage  will skiøde og afhende eftter Lougens 5te Bogs 1 Capit: 9 art:

  Da frem kom ingen anden enten hans wen/n/er  slegt eller andre  end dend Dannemand Jacob Nesse af Fiære skibrede, som sig der till frembød, ej allene ha/nnem/ at til sig tage, men end og ha/nnem/ saa lenge hand lefver  med fornøden Kost, Røgt, Seng  Varme og waretegt vilde under holde, og eftter hans død ha/nnem/ med Een ærlig og søm/m/elig begrafvelse forsiune, saa og holde hans arfvinger for hans gield Krafvesløs,

  og som førbemelte 2de Mend  Lensmanden Tollef Hougland og Niels Wallen  fremførte den/n/e Siuge Torgier Rasmusens begiering, saa mod tog de

 

1710: 210

 

paa hans weigne den/n/e Jacob Nesses tilbud, saa som han med ha/nnem der om till foren war forEenet, naar ingen anden som wilde og kunde skaffe ha/nnem/ fornøyelig og fornøden underholdning det ville giøre   og begierede saa Vell desse 2de Mend paa Torgier Rasmusens weigne, som Jacob Nesse  at dette maatte udj protocolen indføres og de/nnem/ begge till eftterrettning maatte beskrefven meddeelis,

 

af Føyens Skibrede møtte eftter skrefne Lougrett, Tøris Dyvig  Otte Aadland, Hans Øcheland, Olle Teigland, Lars Wickenes  Helge Føyen, Lars Nyesetter og Arne Spidsøen,

 

Dend Sag mellem Maren Peders datter Glad og Hr: Hans Wadbek  som fra forige \ting/ till nu blef opsatt, blef nu atter fore tagen, og møtte paa Maren Peders datters weigne Lensmanden Næll Hysingstad som Sagen FremEskede, og hafde der for uden ladet stefne 4re Mend, som huuses tilstand har besigtiget, hvis Nafne ere Arne Spidsøen, Erick Haavig, Tore Tottland, og Olle Teigland  som alle tillige møtte,

  paa Hr: Hans Wadbeks weigne møtte hans Søn Bertel Wadbek, som sagde sig iche hafve nogen ordre fra sin Fader det Ringeste i Retten at indgifve, enten indleg eller beskichelse  som forige Rettedag blef till bage lefveret, allene at skulle svare {hans} for hans Fader i Retten, hvor fore hand paa sin Faders weigne dette Replicerede, at saa som hand eftter HøyEdelbaarne Hr: Stifttbefallings Mands første udgifne Ressolution till Maria Cronmon hafde aarsage at forholde hende huuset som nu paastefnt er, saa vilde hand dog iche forholde det der som!! (dersom) hand hafde faaet dend anden høyEdele og Welbr: Hr: Stifttbefallings Ressolution paa Maren Peders datter Supliche at Vide, men som hun dend har fordult, og dend ej for ha/nnem/ anvist  maa hun self tacke sig for dend ophold wed huuset skeed er, dog paa det at hans Fader Hr: Hans Wabek ej skall anseeis eller af Maren Peders datter holdes for Een Enke Hadere, som hun [i] sin Stefning foregifver  erbyder hand sig ej allene at betalle dend paa Stefnte Kakelofn eftter wurderingen, Men

 

1710: 210b

 

end og huuset i sig Self, eftter dend pris de nu seeniste Mend wed dend giorte besigtelse det Taxerit hafver,

  de indstefnte 4re Mend giorde deris forklaring at det paa stefnte huus staaende paa Teigland  Maren Peders datter Glad till hørende, blef af de/nnem/ for 3 uger siden eftter Lensmandens begiering besigtiget, og befant de at sam/m/e huus nu ganske er falden, taget mange steder hull paa, hvor ofver Regn og wand er indkom/m/en, og saaledes forderfvet huuset at det nu ej kand vere af høyere werd end 16 rdr:  endog huuset i sig Self er Eet stort huus af gaat tøm/m/er opbiugt, men nu forderfvet, dog var det till foren meget bedre end nu  tj nestleden aar da de mange sterke winde indfalt, da blef det meget forandret, ellers har det i nogle aar woren slet medfaren i det søre brøst, hvor indted bordtag voren hafver,  widere wiste de iche i den/n/e Sag at forklare,

  begge parter begierede Dom udj Sagen, sagde sig indted Videre at hafve i den/n/e Sag at indlegge,

hvor fore der saaledes blef dømbt og afsagt

Der befindes at det nu omtvistede huus Staaende paa Teigland, till foren war tilhørig Ane Finde  Sl: Hr: Hans Mensses, hvilcke dend 28 Septembr: 1701: wed Skifttes holdelse eftter hende er taxerit og wurderit for 60 rdr: dend 20 Julij 1705:   der eftter er dette Huus {af} eftter Een høy Respective Consistori Kiendelse {hende} Maren Peders datter Glad i gields betalling eftter forbenefnte Ane Finde  Sl: Hr: Hans Menses  for hendes fordring hos hende for sam/m/e pris blefven udlagt og tilbømbt,   Der eftter  da Maren Peders datter Glad wilde bortage og {fra} fløtte huuset fra Teigland, er hende huuset forbøden at bort føre af dend hederlige Mand Hr: Hans Wadbek  Sogne Prest till Findaas, og det formedelst huuset er blefven staaende ofver tiden om Foraaret eller Rette Fardag som Lougen om taller, hvilcket er at see af hans Erclering paa Maren  Sl: Chrestophers Glads  Supliche till HøyEdle baarne Hr: Estatz Raad og Stiftt befallings Mand de Tønsberg  dat: 28: octobr: 1708:

 

1710: 211

 

i lige maade eftter tilstaaelse for Retten nu da Sagen er blefven til tinge indstefnt, hvor fore og huuset der eftter till den/n/e tid paa Teigland er blefven bestaaende, og eftter de 4re Mends Forklaring saaledes ilde tillred at det nu af dennem ej kand anseeis af verdj meere end for 16 rdr:   Og som da Citantinden allene paastaar at dend Hederlige Mand Hr: Hans Wadbek har hindret hende Huuses afførsel, serlig da hun det i Bergen for 44 rdr: hafde bort solt, hand da bør beholde huuset, og betalle hende det med saa mange penge som det hende er tillagt fore  nemblig 60 rdr:   Saa Kiendes her om saaledes, at eftterdj dend Hederlige Mand Hr: Hans Wadbek  Sogne Prest till Findaas Prestegield, har forholdet Maren Peders datter  Sl: Chrestopher Glads  det huus, som hende wed Een Con{sti}sistorial Kiendelse er tildømbt, staaende paa hans allernaadigst Benificerede gaard Teigland, alleneste af aarsage, huuset ej till Rette Fardag er affløt, hvor ofver huuset ganske er forRaadnet,  Saa bør dend hederlige Mand sam/m/e huus till Maren  Sl: Chrestopher Glads  betalle med saa mange penge som hun det fore solt hafver  nemblig 44 rdr:  og der i mod Self beholde huuset, og sig det saa nøttig giøre som hand best Ved, will og kand,  hvad sig dend Jern Kakelofn angaar  som og af Maren  Sl: Chrestopher Glads  paa ankes at vere af huuset nedrefvet, og til Preste gaarden henført, dend bør Sogne Presten, hende til bage lefvere, saa god som dend fantes og war, da dend hende blef tillagt,  og som dend hederlige Mand, har gifvet Citantinden aarsage till den/n/e prosses, saa betaller hand dend og till hende med penge 6 rdr;   alt dette forskrefne under Execution eftter Lougen.

 

Dend Sag mellem Bergerne for Skibet Jomfru Ane von Dram/m/en angaaende dend bergelønd!!  som for hen findes indført og {da} till den/n/e tid opsatt, og møtte nu Chrestopher Habbestad  som forklarede iche at hafve stefnt denne sinde, lofvede at vill

 

1710: 211b

 

stefne till Som/m/er tinget, begierede till dend tid Delation,

  da som ingen af parterne fremEsker Sagen i Retten, saa beroer dend till widere og louglig stefnemaal,

 

Publicerit Anders Andersen Brose \og/ Jacob Jensen Brose  begge som Formyndere for Erick Eckelands børn, deris udstede bøxsel seddel till Raall!! (Roall?) Hansen paa Helten udj dend gaard Egeland, dat: 7 Januarj 1710:

 

Dend Sag i mellem de 2de Brødre Fredrick Springpil og Just Springpil angaaende deris mellem werende Reigning, som fra forige ting till nu blef optagen, og møtte nu begge parter till Sagen at svare,

  Just Springpil indlagde udj Retten Een atest fra begge baasMend som skulle hafve woren hyret paa skibet  {dat}, af ingen Dato,   Ilige maade Een atest fra Post Mesteren i Bergen angaaende postens borteblifvelse, dat: 20 Febr: 1710:   der nest hans skrefttlig indleg dat: 22 Febr: 1710.

  Just Springpil endnu som till foren paastod at eftterdj at de begge om denne deris stridighed har voren forEenit, de da bør Vere forligt, saa som hand indted er sin broder skyldig i nogen maade,  her for uden begierede hand i sit indleg opsettelse i 6: Maaneder, at hand i midlertid kand faa sine bevisligheder fra Hamborg, eftterdj dend Post hvor med hand wentede sine bevisligheder  iche er kom/m/en, men for tidernes wanskeligheds skyld borte blefven, og der fore iche vill svare sin broder till nogen sine Spørs maal om hans Fordring i nogen maade,

  Fredrick Springpil sagde ganske Nej fore nogen sinde med sin broder om den/n/e Sag at vere forligt, men paastod Een Endelig Dom i Sagen, og der om indlefverede sit skrefttlige indleg dat: 22 Febr: Ao: 1710:

  der eftter blef Fredrick Springpils i Rette lagde Reigning examineret, og først tilspurt Just om hand de i Reigningen første anførte 12 rdr: kand benegte, hvor till Just svarede at hand slet indted will eller kand svare den/n/e gang till nogen Reigning, men forskyder sig till sin paastand i hans indleg meldet er,   Men Fredrick Springpil sagte at sam/m/e penger Dependerer af Een wexsell fra Hans Deggen till Just Springpil   sam/m/e penge lefveret  og ej der paa har meere bevis, wilde haabe at hans broder det ej skulle negte,

 

1710: 212

 

de der nest indførte 3 rdr: sagde Fredrick at hafve lefveret sin broder paa dend gaard Sættere, men Just wilde indted der til svare, Frederick hafde ej heller nogen bevislighed der paa

  blef saa Fredricks Reigning Specialiter examinerit, og annam/m/et af Fredrick alt hvis beviligheder!! (bevisligheder) der paa fantes, saa som   Tolderens Sr: Anders Tønders atest paa told 12 rdr: 1 Mrk: 9 s:  dat: 5 Febr: 1709:    Niels Nielsens bevis paa 5 rdr: 1 Mrk:  dat: 15 Aug: 1705:    Hr: Jonases bevis paa 64 rdr: 2 Mrk:  dat: 10 Febr: 1706:    Hr: Lougmand Knags bevis paa 90 rdr:  dat: 20 Martj 1706:    dend bevis paa 520 pd: Skosk!! (Skaadsk)  som er i penge 216 rdr: 4 Mrk:  dat: 11 Maij 1708:    Een bevis paa 39 rdr: udredning i Skottland till Fredrick Giæger  dat: 3 Aug: 1707:    Een bevis paa Tolds Erleggelse i Stade  lydende paa 7 rdr: 5 Mrk:  dat: 3 Aug: 1707:    hans bevis paa Een faufn brendeveed for 10 Mrk:  dat: 3 Aug: 1707:    hans bevis paa 15 rdr: betalling till Hr: Lougmand Knag  dat: 21 April 1706:    Just Springpils obligation till Walter Bekhof paa 224 rdr: 3 Mrk:  dat: 16 April 1705:    Een qvitering fra Een deel skibsfolck for betalt hyre 16 rdr: rdr:!! 2 Mrk: 4 s:  dat: 18 Aug: 1709:    Nock Walter Bekhofs qviterung!! for 6 rdr: 4 Mrk: 10 s:  dat: 25 octobr: 1706:    Nock Een atest fra Fredrick Giæger paa 40 rdr:  dat: 12 April Ao: 1707:

  fleere qviteringer eller bevisligheder sagde Fredrick Springpil ej at hafve, men paastod at ha/nnem/ maatte paalegges Eed for hvad Resten er som Just ej enten wed gaar eller hafve bevislighed paa, saa frembt Just ej vill giøre benegtelses Eed, saa som hand gierne vill meste hvad Reigningen widere om melder  saa frembt hans broder will det ved Eed benegte, og hvis hans broder ej vill giøre Eed, da erbød hand sig det godvillig at giøre, saa som hand det med Een god samvittighed giøre kand, og der om war Een Kiendelse begierende,

  Imidlertid undvigte Just Retten, og ej vilde enten høre paa de fremførte bevisligheder, iche heller svare widere till Sagen,

  Fredrick Springpil end nu som før begierede ha/nnem/ maatte tilstedes at giøre Eed, og der for uden begierede Een Rettmesig Dom og Kiendelse

 

1710: 212b

 

Og blef saa Endelig Kiendt, Dømbt og afsagt saaledes.

Seeniste Rettesdag dend 18 Novembr: 1709: blef Just Springpil eftter hans Egen da giorte begiering gifven Dellation  sine paaraabte bevisligheder fra Hamborg at hid forskaffe  som er fra dend tid till nu meere end 13 ugers tid, Men nu i dag Sagen er foretagen  forskyde hand sig atter till sam/m/e bevisligheders forskaffelse, og der till begierer lengre tid, hvor fore hand nu ej fremlegger Ringeste bevis, paa det hand sig till foren har paaberaabt,  Da som ingen lenger opsettelse af mig kand giøris, Citanten dend ej heller vill tilstede men endelig Esker Dom udj Sagen, Saa har Jeg ej heller lenger Sagen Kundet oppeholde, men foretaget Fredrick Springpils Reigning at efttersee, med de der paa hafvende bevisligheder,  Og som Just Springpil eftter tilspørgelse ganske indted wille gifve giensvar paa noget ha/nnem enten af hans broder eller af Retten blef tilspurt, saa og straxst der paa wigede fra Retten og ud af Tingstuen, allene begierede opsettelse  Saa har Jeg da alle i Rette lagde Documenter eftterseet, saa Vel Fredrick Springpils Reigning  som de der paa anviste beviser, og befinder Jeg at Just Springpil eftter saadan beskaffe\n/hed blifver sin broder Fredrick Springpil skyldig for eftter skrefne, Nemblig,  Told af skipper Hans Dæges (Dægens) Skib  12 rdr: 1 Mrk: 9 s:    for de penge som till Niels Nielsen betalt er  5 rdr: 1 Mrk:    for de bord till Hr: Jonas Olsen  64 rdr: 2 Mrk:    for de penge som betalt er till Walter Bekhof den 25 8br: 1706:  6 rdr: 4 Mrk: 10 s:    For Een Bye tings Dom dat: 10 Febr: 1706:  90 rdr:  med Rente till den/n/e tid 18 rdr:    for de 520 pd: Skaadsk till Patrech Stuart betalt er  216 rdr: 4 Mrk:  med Rente till nu 40 rdr: 4 Mrk:    for Skipper Fredrick Giægers Reigning  39 rdr:    Told i Stade betalt  7 rdr: 5 Mrk:    for Een Faufn brende Ved i Hamborg  1 rdr: 4 Mrk:    for Skipper Fredrick Giægers Hyre  40 rdr:    till Bye Fogden Hans Ruus dend 21 April 1706:  15 rdr:    for Just Springpils obligation till Walter Bekhof i Hamborg  224 rdr: 3 Mrk  Rente af 600 Mark Lybsk fra dend 10 Maij 1706: till nu  39 rdr: 1 Mrk:    for 16 rdr: 2 Mrk: 4 s:

 

1710: 213

 

som Fredrick Springpil till Just Springpils skibs Folck dend 18 octobr: nest afvigt betalt hafver, till sam/m/en udj alt 837 rdr: 2 Mrk: 9 s:  her fra af gaar som Just Springpil till Fredrick Springpil eftter Reigningens formeld betalt hafver  45 rdr: 5 Mrk:  blifver saa till Endelig Rest 791 rdr: 3 Mrk: 9 s:  hvilcke Summa Just Springpil till sin broder Fredrick Springpil inden 3de Solle Merker betalle bør  Ilige maade udj foraarsagede omkostning 16 rdr:  og det under Nam og wurdering udj hans Eiende Midler hvor de findes,  hvad sig dend øfrige Fordring angaar som Fredrick Springpil i sin Reigning opfører, da  som der paa ej nogen bevis fremlegges  kand Jeg den/n/e sinde {..de} ej tilfinde Just Springpil der af noget at betale.

 

Monss: Chresten Biering paa Susane Sophie  Sl: Hans Henningsens  weigne tilspurte Almuen paa Tinget om de/nnem/ ej vitterligt er, at eftterskrefne af Almuen Rester hende for eftternefnte aaringer Tiende af deris gaarder, og om hun iche har giort sin flid hos de/nnem/ at faa Tienden indrefven  (men ej) dend har kundet faa,   de som Rester ere desse  Nemblig.

  Hilde  war øde 1706: og 1707:  Rester 5 Mrk: 6 s:     Nedre Grindem  har veret i hendes tid 7 aar  Rester tiende 6 rdr: 5 Mrk: 2 s:     yttre Hofland Knud  død i Armod  Rester for 1704:  705:  706: og 1707  rester 1 rdr: 2 Mrk: 12 s:     Worland  Een Fattig Encke  Rester for 1706: og 1707: 2 Mrk: 4 s:     Kallevaag Erick  i Armod  Rester 1 Mrk: 8 s:     Søre Næss Evind  død i Armod  Rester for 1705:  1706: og 1707: 5 Mrk: 3 s:     Lørham/m/er  Rester for 1705: 1 Mrk: 14 s:  war siden øde i 5 aar  der af Rester for alle aar 1 rdr: 3 Mrk: 6 s:     Sættre øde 1707:  Rester tiende 2 Mrk: 10 s:     Breke  øde 7 aar  tienden Rester 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:     Gaaseland  Halfvors part  øde i 4 aar  4 Mrk: 8 s:     Steensbøe  øde i 7 aar  1 rdr: 1 Mrk:     Urong  øde 7 aar  1 rdr: 4 Mrk: 8 s:     Hiertnes Jon  fra gaarden i Armod  Rester for 1704:  705: og 1706: 4 Mrk: 1? s:     Eide Jacob  fra Jorden  betler sit brød  Rest for 1705: og 1706: 2 Mrk: 4 s:     Halderager Chrestopher  lefver i Armod  Rester for 2 aar 3 Mrk:   Hans  lige saa i Armod  Rester for 2 aar 3 Mrk:

 

1710: 213b

 

Raasbøe Anders  en Fattig og udarmed Mand  for 4 aar 2 rdr: 1 Mrk:     Ø: Næss Rasmus  en Fattig Mand  Rester for 1706: 1 Mrk: 8 s:     Tvet Kiølf  som er fra Jorden i Armod  Rester for 1705: og 1706: 2 rdr: 5 Mrk: 8 s:     Urong  Rester 1 Mrk: 8 s:     Sortland Matias  er forarmet  Rester for 1707: 1 Mrk: 8 s:     Gaaseland Otte  Rester 1 Mrk: 2 s:     Søre Mælland Endre Wiersen  Rester for 1706: og 1707: 3 Mrk:   Baltzer og Endre  sam/m/e aar 3 Mrk:     Tormoesetter  Manden fra Jorden og ligger nu øde  Rester for 1706: og 1707: 3 Mrk: 10 s:     Eide Hans  Rester for 1707: 12 s:     Otterøen  Rester for 1706: og 1707: 5 Mrk: 14 s:

  Till alle desse svarede Almuen at de nock veed at slet indted hos dennem i lang tid har veret at faa, iche heller er de nu noget ejende, men Een stor deel af dem bort død i Armod, og indted sig eftterlat, andre gaarder ligger øde som ingen tiende betaller, wed og saa at Tiende tageren Mange gange har krefvet de/nnem/  men indted faaet,

  Dette begierede Chresten Biering at maatte indføris og ha/nnem beskrefven meddeelis.

 

Kongl: May: Foget till spurte Almuen paa Tinget af begge desse skibreder, om hand iche paa alle ting Reiser  særlig om Høsten og Waaren  altid behøfver 8te Mand till RorsKarle fra Eet ting till et andet, om hand ellers i tide till tingene skulle frem kom/m/e,    Om Almuen kand sige at hand med mindre end 8te Mend  Sær Høst og Waar  fra ting till andet kand skydtzes,    3:  om hand iche sam/m/e 8te Mend som ha/nnem/ Ting fra ting skydtzer  hver Mand Rigtig med 4 s: for Milen betaller  for uden Styre Manden  som hand aparte betaller.    4:  om hand iche  naar aparte forrettninger i Fogderiet forefalder  betaller alle dem som skydtzer med 8 s: Millen,    5:  blef Almuen tilspurt om nogen af de/nnem/ kunde hafve at krefve Fogden eller hans tiener noget for skydtz, at de det jo Rigtig har bekom/m/et,

  Almuen af begge desse skibreder der till svarede, at de med Een god samvittighed kand forklare, at Fogden tillige med Rettens betienter og de med følgende skatte penge, iche kand Reise eller fare fra ting till andet, med Ringere end 8te Mand, saa som de det mange gange har forsøgt, saa at Naar de ere Mindre Rors Karle maa de iche allene blifve liggende

 

1710: 214

 

og ej frem kom/m/e, men end tit og oftte med stor Lifs Fare wende til bage, hvor fore det tit og oftte er hendet, at tingene for ont weirlig skyld ere blefne forsømbte, hvilke dog iche skeer naar de ere 8te Mand paa baaden at Roe,

  Till det andet Fogdens Spørsmaal Refererede de sig till deris forige svar, at Fogden iche kand frem kom/m/e med mindre Folk end 8te Rors Karle, saa fremt de før beram/m/ede tinge skulle fuld føris.

  till det tredie svarede de, at de alle  saa mange som skydtzer paa tingene  som er 8te Mand  særlig Høst og Waar, altid uden nogen weigring blifver betalt af Fogden med 4 s: penge for hver Mil, og der for uden betaller Fogden sin Medhafvende Styre Mand,

  till det 4de svarede Almuen ofver alt, at naar Fogden Reiser aparte ærinde i Fogderiet, uden de ordinarie tinge  som tit og oftte skeer, nu Ved Restantzens indrifvelse  nu Ved andre aparte befallinger at kundgiøre og till Ende bringe, da betaller Fogden alle dennem hanne/m skydtzer med 8 s: danske for hver Mil, som de uden nogen weigring  hver gang de i saadan tilfelde skydtzer  bekom/m/er,

  till det 5te gaf de alle svar, at de iche  ingen af de/nnem/ som enten Self har skydtzet, eller Ved sine Folk ladet skydtze Fogden eller hans Fuldmegtig  i Ringeste maader har at krefve for saadan skydtz, men saa mange som i saa fald skydtzer  enten paa tingene eller aparte  har faaet deris Rigtig betalling  paa de ordinarie tinge 4 s: Milen, og ellers der for uden altid for hver Mil 8 s:

  takede Fogden for Rigtig betalling i alle maader,

  Dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og ha/nnem/ af Retten beskrefven meddeelis, som ha/nnem/ ej kunde weigres,

 

 

 

Dend 25: Febr: blef holden almindelig Waarting paa Hom/m/elvig for Opdals og Waags Skibredes Almue, ofververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Gunder Ambland og Sallamon Windenes, med eftterskrefne Lougrett, Hans Landerøen, Jacob Færrevaag, Lars ibd:  Hans Epland, Mogens Nesse, Madtz Tvet, Arne Hillisvig og Gunder Ambland, sambt Almue fleere som tinget søgte,

 

Publicerit de brefve og befallinger som for hen findes Specificerede

 

Publicerit dend Kongl: aller Naadigste Skatte Forordning for

 

1710: 214b

 

nest afvigte aar, dat: 7 Januarj 1710,

 

Publicerit Karen  Sl: Ifver Knudsens  udstede skiøde till Ingemoe Olsen paa ½ Løb Sm: og ½ H: i gaarden Helland, liggende i Waags Skibrede  i mod penge 23 rdr:  dat: 14 Novembr: 1709:

 

Publicerit Karen  Sl: Ifver Knudsens  udstede bøxsel seddel till Jacob Larsen paa 2 Spandsteig Jord udj Storevig  sambt paa trende parten udj underliggende Laxse waag, dat: 23 Septembr: Ao: 1709:

 

Frem kom for Retten dend Dannemand Olle Bruntvet af Opdals Skibrede, og sig høylig beklagede hvorledes, gud hannem nestleden den 12 Febr:  som nu er 14ten dage siden  med dend u-løkelige Ilde brand er blefven hiemsøgt, saa At hands i boende huuse med hvis der udj war ere opbrente, bad, at Almuen der om ville gifve deris sandferdige berettning, forhaabende at hand wed saadan u-løkelig hendelse skall finde Een naadig Konge og øfrighed, till nogle aars Skatters Frihed af hans Jord  bemelte Bruntvet  som aarlig er skyldig udj Landskyld 1 Løb og 2 pd: Sm:

  Almuen ofver alt der till svarede, at det dennem alle noksom witterligt er, at dend stakels Mand Olluf Bruntvet for 14ten dage siden wed dend u-løkelige Ilde brand er blefven hiemsøgt, saa at alle hans i boende huuse i aske er nelagt!! (nedlagt), hvor wed hand Een stor skade lidt hafver, saa hand nu lidet er Eiende, ønskede at gud og dend høye Øfrighed sig i Naade ofver ha/nnem/ vill forbarme,

  Dette begierede dend Dannemand Oluf Bruntvet at maatte indføris og ha/nnem/ af Retten beskrefven meddeelis, som ha/nnem/ ej kunde weigres.

 

Chresten Biering paa Mad: Susane Sophia  Sl: Hans Hensingens(?) (Henningsens)  weigne tillspurte Almuen paa Tinget, om dennem ej witterligt er at eftterskrefne Rester med Tiende for eftterskrefne aaringer, og om hun iche har giort sin største flid sam/m/e tiende at faa indkrefvet, men dend ej har kundet bekom/m/e, saa som hos

  Størk Flyensfær for 1703:  1704:  1705: og 1706:  hvilke Mand er i en slet tilstand og lefver i Armod  1 rdr: 5 Mrk: 10 s:   Raadmund ibid:  som nu betler sit brød  Rester for 1703:  1704: og 705: 1 rdr: 8 s:     Borgen Morten, som er fra Jorden og lefver i Fattigdom  Rester for 1704: og 1705: 1 rdr: 1 Mrk: 12 s:     Reisem Encken  fra Jorden  Rester for 1704: 3 Mrk: 14 s:  øde i sam/m/e gaard for 1706: 1 rdr: 2 Mrk: 12 s:     Smidevoll  Øde 2 aar  Rester for 1704: og 1705: 1 rdr: 2 Mrk: 12 s:   Lars  rester for 1702: og 1703: 1 rdr: 2 Mrk: 12 s:     Hukefær  øde  Rester for 3 aar 1 rdr: 9 s:

 

1710: 215

 

  Almuen der till svarede at det dennem noksom witterligt er at alle desse slet indted till Tiendens betalling er Eiende, Een deel af de/nnem/ fra Jorden lefver i Armod, Een deel død, og sig ej det Ringeste eftter lat, saa og sam/m/e Jorde parter øde, saa de wed at de Mange ganger er krefvet  men ej har kundet betalle,

  hvilcket Chresten Biering begierede at maatte indføris og ha/nnem/ af Retten beskrefven meddeelis, som hand ej kunde weigres,

 

Kongl: May: Foget till spurte Almuen af begge desse skibreder om dennem ej witterligt er, at    1:  om hand iche paa alle ting Reiser  særlig om Høsten og Waaren  altid behøfver 8te Mand til Rors Karle fra Eet ting till et andet, om hand ellers i tide till Tingene skulle frem kom/m/e,    2:  om Almuen kand sige, at hand med mindre end 8te Mand  sær Høst og Waar  fra Eet sted till et andet kand skydtzes,    3:  om hand iche sam/m/e 8te Mend  som Ting fra Ting skydtzer  Rigtig hver Mand med 4 s: Milen betaller, for uden styre Manden  som hand aparte betaller.    4:  Om hand iche {paa} \naar/ aparte Forrettninger i Fogderiet forefalder, da betaller alle som skydtzer med 8 s: Millen,    5:  blef Almuen till spurt om nogen af de/nnem/ kand hafve at krefve Fogden eller hans tiener noget for skydtz, at de det ej Rigtigt har bekom/m/et,

  Almuen der till svarede, saa Vell de af Waags Skibrede  som de af Opdals Skibrede, at de med Een god Samvittighed kand forklare, at Fogden tillige med Rettens betiente, og de med følgende Kongl: Skatte penge, iche kand Reise eller fare fra ting till andet med Ringere end 8te Mand, saa som de det mange gange har forsøgt, saa at naar de ere Mindre Rors Karle, maae de iche allene blifve liggende, og ej kand frem kom/m/e, men end og tit og oftte med stor Lifs Fare wende til bage, hvor ofver det tit og oftte er hendet, at tingene for undt Veirlig skyld er blefven forsømbt, hvilcke dog iche skeer naar de er 8te Mand paa baaden at Roe,

  Till det andet Fogdens Spørsmaal Refererede \de/ sig til sit forige svar, at Fogden iche kand frem kom/m/e med mindre Folk end 8te Rors Karle, saa frembt de før beram/m/ede tinge skall fuldføris,

  Till det tredie svarede de, at de alle sam/m/en som skydtzer paa Tingene  som er 8te Mand  særlig Høst og Waar, altid uden

 

1710: 215b

 

nogen weigring blifver betalt af Fogden med penge 4 s: for hver Mil  og der for uden betaller Fogden sin Medhafvende StyreMand,

  till det Fierde svarede Almuen ofver alt, at naar Fogden Reiser aparte ærinde i Fogderiet uden de ordinarie tinge, som tit og oftte skeer, nu Ved Restantzens indrifvelse  nu Ved andre aparte befallinger at kundgiøre og till Ende bringe, da betaller Fogden alle de/nnem/ ha/nnem/ skydtzer med 8 s: danske for hver Miil, som de uden nogen weigring, hver gang de i saadan tilfelde skydtzer  bekom/m/er.

  till det 5te gaf de alle Svar at ingen af de/nnem/ som enten Self har skydtzet eller Ved Folck ladet skydtze, Fogden eller hans Fuldmegtig, i Ringeste maader har at krefve for saadan skydts, enten paa tingene eller aparte, altid har faaet deris Rigtig betalling, paa de ordinarie tinge med 4 s: Milen  og paa aparte Reiser altid 8 s:

  tackede Fogden for Rigtig betalling i alle maader,

  her for uden till spurte Fogden Almuen af Opdals Skibr:  om de iche ogsaa er widende at hand tit og oftte maa enten Self eller wed sin Fuldmegtig indreise till Bergen med de Kongl: Skatter, de/nnem/ paa Amptstuen at lefvere, om de da iche alle som {hand} hannem skydtzer faar Rigtig deris betalling med 8 s: for hver Miil,

  Almuen der till svarede, at det nok er witterligt for alle, at Fogden eller hans tiener tit med penge till Bergen maa indreise, og da altid betaller alle de/nnem/ ha/nnem/ skydtzer med 8 s: danske for hver Miil,

  Dette begierede Kongl: May: Foget at maatte indføris og ha/nnem/ beskrefven meddeelis, som ha/nnem ej kunde Veigres,

 

Hans Epland hafde atter ladet stefne opsiderne paa Ertzvær for Landskyld af 1 pd: 3 Mrk: Sm: i Jorden Ertzvær, som hand sig af Anders Utne i Hardanger tilforhandlet hafver, med paastand endnu som før at hand maatte faa at wide hos hvem hand sin Landskyld skall annam/m/e,   hafde og ladet stefne Anders Utne at giøre ha/nnem/ wisning for sam/m/e Landskyld  eller der for at oprette ha/nnem/ sin skade, og igien annam/m/e sit godtz i Ertzvær, og der fore korte ha/nnem/ pengerne saa meget som der paa kom/m/e kand

  Alle opsiderne paa Ertzvær møtte og indlefverede deris Landskyld bøger og qviteringer for sin Landskyld, hvor de da alle betaller till andre Eiere hvad de bruger i Jorden  og formente der med at vere frj for widere Kraf, af andre

 

1710: 216

 

  Paa Anders Utnes weigne svarede Kongl: May: Foget, at hand har ombedet ha/nnem/ at svare till dette Stefnemaal, at hand formeener at opsiderne i Ertzvær bør betalle Landskylden till Hans Epland eftter hans udgifne skiødes formeld, Refererede sig ellers till sit udleg eftter hans Sl: Fader Paal Hafneraas  hvor det till ha/nnem/ er udlagt, lige eftter udlegget paa Rosendal  mente der med at vere frj for Hans Eplands til talle

  Hans Epland der i mod svarede at eftterdj hand eftter forige ergangne Doms tilhold nu har søgt Leilendingerne paa gaarden for sin tillbørlig Landskyld af 1 pd: og 3 Mrk: Sm: i Ertzver  som Anders Utne ham solt hafver, saa mente hand og fastelig paastod, at Anders Utne self maa beholde sam/m/e part i Jorden og igien lefvere ha/nnem/ saa mange penge der paa kom/m/e kand  og der paa begierede Dom,

  Fogden paa Anders Utnes weigne formente at Anders Utne bør der fore forskaanes, saa som hand weed at godtzet er i gaarden, men dog ej kunde vide eller sige hvem af opsiderne dette bruger eller beboer,

  Hans Epland paastod Dom at vere skadesløs eftter sit bekom/m/ne Kiøbebrefs formeld, og der om war Dom begierende,

Afsagt,

Eftterdj Hans Epland nogle sinde har Citeret Leilendingerne paa Erswær for Landskyld af 1 pd: 3 Mrk: Sm: med bøxsel udj gaarden Ertzwær, som hand sig af Anders Paalsen Utne tilforhandlet hafver eftter skiødes widere formeld  dat: 6: Decembr: 1702:  men dog ej nogen Rigtighed for sin aarlige Rettighed bekom/m/e kand, saa eftterdj Anders Paalsen Utne er till forbunden eftter sit udgifne skiøde at holde Hans Epland skadesløs, og hand ej heller eftter saa lang tids forløb har forskaffet den/n/e u-rigtighed till Endskab  endog hand till foren for sam/m/e aarsage till Tinge har voren søgt, Saa bør Anders Paalsen Utne, Self at beholde desse paastefnte 27 Mrk: Sm: i Ertzvær, og igien tillbage lefvere till Hans Epland der fore 15 rdr:  sambt og gifve ha/nnem/ i foraarsagede

 

1710: 216b

 

omkostning 1 rdr:  alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen, Ilige maade bør Anders Utne under sam/m/e adfer at betalle till Hans Epland 3 aars oddelskatt og Rostieniste af sam/m/e 27 Mrk: Sm: i Erswær, som Hans Epland udlagt hafver  som er till sam/m/en 1 rdr: 2 Mrk: 7 s:  og siden Self søge sin Landskyld hvos!! (hos) hvem af Leilendingerne hand siunes at hafve Ret till  dend at oppebære, som hand best Ved og kand,

 

Hendrick Rafvel hafde ladet stefne Olle Teigland, Hans Teigland og Giermus ibd: for Resterende Landskyld, ilige maade Hans Wee, men ingen af de/nnem/ møtte till Sagen at svare,

  Wermund Belt og Olle Grimsland wed Eed hiemlede at de louglig er indCiterit, hvor fore de/nnem/ paa legges till neste ting at møde.

 

Anders Heiberg af Bergen hafde ladet stefne Ved Skrifttlig Stefnemaal dat: 8 Febr: nestleden for Capital eftter obligation og forpantning 294 rdr: 2 Mrk: 14 s:  sambt eftter Reigning siden obligationens dato  86 rdr: 2 s:  med paastand hand dend bør betalle,   i Rette lagde og hans udgifne obligation paa sam/m/e Capital  dat: 25 Maij 1709:   Iligemaade dend sluttede Reigning dat: 7 Febr: 1710.  paastod der fore Dom till Skadesløs betalling

  Paa Jens Ibsens weigne møtte Chresten Biering  som i Rette lagde Jens Ibsens Eget under skrefne indleg dat: 24 Febr: 1710:  hvor udj hand wed staar gielden at vere Rigtig  bad om Dillation  saa vill hand det alt sam/m/en betale

  Men Anders Heiberg paastod Endelig Dom udj Sagen  baade paa de Fordrende penge og foraarsagede omkostning   ellers wedstod Anders Heiberg at Jens Ibsen iche er gaaen fra ha/nnem/ med noget Kiøbmandskab, hvor fore hand ingen Rente prentenderer  allene paastod Dom till pengers betalling og omkostning

 

1710: 217

 

  ingen af parterne hafde widere i Rette at indgifve, men Chresten Biering begierede paa Jens Ibsens weigne Dilation, Men Anders Heiberg paastod Endelig Dom,

og blef der fore saaledes afsagt

Eftterdj her fremlegges Sr: Jens Ibsen i Qvalvogens pure obligation dat: 25 Maij 1709:  lydende paa Capital 294 rdr: 2 Mrk: 14 s:  i lige maade Een Reigning dat: 7 Febr: nest afvigt  melder paa 86 rdr: 2 s:   hvilcke begge deele Sr: Jens Ibsen iche negter eller fragaar,  Saa bør Jens Ibsen sam/m/e penge  som er till sam/m/en 380 rdr: 3 Mrk:  inden 15ten dage at betalle  tillige med foraarsagede omkostning 2 rdr:  og det under Nam og indførsel udj alle hans Midler og Eiendeele hvor de findes eftter sin obligations formeld, indtill Sr: Anders Heiberg till fulde blifver betalt og fornøyet,

 

 

D: 27: Maij blef Retten betient paa Hoepe i Opdals Skibrede  paa hvilcken tid Retten blef betient med eftterskrefne Lougrett, Gunder Ambland, Olle Bruntvet, Lars Giøwaag, Tom/m/es Høfveskeland, Jacob Ambland, \og/ Jacob Færrewaag,

  Till hvilcken tid Fogden Sr: Olle Larsen, wed skrefttlig Stefning hafde ladet indstefne Lyse Closteres Eigere og Forvaltere Sr: Jacob Widing till at ofver were Eet louglig Marke skiftte i mellem Fogdens paaboende gaard Hoepe, og Een Lyse Closters Jord Eldholm kaldet, hvor i mellem Fogden paastaar at faa nedsatt louglige Markesteene i mellem desse 2de Jorder, paa det der i mellem kand oprettes Eet louglig Jerde till begge gaarders eftterrettning, og om endt skiønt, der ej mellem gaardene skall were nogen Tvistighed, men er Eet Kand eller skiftte tilforen, saa Vit at Een hver wed sin Eiendeel, men allene will hafve nedsatte Markesteene,  og paa det at alting Rigtig eftter skiftte kand til gaa  hafde hand ladet stefne eftter skrefne widner, Nemblig  Lars Eldholm, som Een lang tid paa gaarden boed hafver, sambt Jacob Kaldefos og Jørgen Wernøe, til at vide og udvise de rette Merker og skiftter, at der eftter kand nedsettes louglige Markestene,

 

1710: 217b

 

sam/m/e Stefning dat: 9 Maij 1710:   Stefningen fantes paa skrefven louglig at vere forkyndt for alle wedkom/m/ende, undtagende Sr: Jacob Widing, paa hans Veigne møtte Lyse Closters Bunde Lensmand Baar Wespestad, Abraham Skaalevig og Johanes Nielsen Store bøe  og indlefverede Baar Wespestad Sr: Jacob Widings indleg og paastand mod dette stefnemaal, hvor udj hand paastaar at som Sorenskrifveren Peder Heiberg er Fogden Olle Larsens Svoger, Sagen da burde indstefnes for Een u-partisch Dom/m/er  med meere sam/m/e hans indleg indeholder, dat: 26 Maij 1710:

  Fogden Sr: Olle Larsen deri mod svarede, at hand formeener at Sr: Widing sig ej for dj aarsagers skyld sig kand undslaae  saa som hand først er louglig warslet, der nest iche tvistes om noget  uden allene hand eftter brug og Eiendom begierer louglig Steene at nedsettes, der for uden har Sr: Widing iche till foren gifvet saadan hans Meening till Kiende, og lefverede der fore i Retten tvende hans Missiver, det Eene dat: 12 Maij  og 17 dito nest eftter  1710:  og der fore paastod at Sagen ej for saadan u-billig og u-louglig undskyldning ej maatte oppeholdes, mend eftter Stefnemaalet med Steeningen at fort fares,

  og som Sr: Widings paastand i saadan tilfelde ej kand anseeis for louglig, saa kunde wj os ej weigre Jo Sagen eftter Stefningens indhold at foretage og fuldføre, og der fore widnerne som i den/n/e Sag er indCiteret  at fremkalde, og Eeden for de/nnem/ af Lougbogen oplæst, med formaning deris Sandhed at udsige, og der eftter os i parternes og opsiderens paa Eldholm  Hans Eldholms ofverwerelse i Marken forføyede, Merker og skiftter at efttersee,   og eftter at widnerne blef frem kaldet og Eeden for dennem af Lougbogen oplæst med dens forklaring, sambt advarsel om Sandhed at udsige, anviste de os alle tre sambdregtelig de Rette Merker og skiftter som eftter følger,

  først gick de lige fra Søen op igienem Eet giel eller skaatt  kaldes Eldholms giellet  og op i Een Een!! gamell Kiørsell wej, op udj skiftterne kaldet, langst skiftterne hen till Kaars leite Kleifven  lige fra Kaarsleite Kleifven till Heiene kaldet, der fra till Jubedals Rinden, og af Jubedals Rinden lige i dend Jerdesgaard som nu staar  og er opsatt mellem Eldholm og Hoepe i mod skifttet paa Jøvaag,  og eftter at widnerne Een hver for sig wed Corporlige Eed hafde soret!! (svoret) eftter Lougen, at de iche Rettere og bedre skiftte wiste, saa og at sam/m/e Merke hafde woren holden i mellem desse 2de Jorder i Mands Minde, tj, de og for-

 

1710: 218

 

klarede at de alle tre hafde i lang tid boed paa desse 2de Jorder  Nemblig  Lars Eldholm, som well i 20 aars tid har boed paa Eldholm og brugt sam/m/e Jord, men nu till Huus sam/m/e stedtz,  {Haaken} Jacob Kaldefos, som og i lang tid hafde boed paa sam/m/e Jord, og brugt helten,  Jørgen Wernøe  som i lang tid hafde boed paa øfre Hope,  og alle tider brugt dette skiftte sig i mellem som Eet Rett skiftte og Merke  deris Formend for de/nnem/ ligesaa, og det saa lenge nogen Mindes kand,

  Contra parteren Sr: Jacob Widing sambt opsideren Hans Kipper hafde ingen widere her om indstefnt, men allene begierede Hans Kipper at ha/nnem/ maatte wederfares Rett,

  Thj kunde Vj ej andet giøre end følge desse før benefnte widners forklaring og anvisning, og der eftter giorde Merkerne som følger:   Tet Ved og Norden for dend Jerdesgaard som til foren er omtalt der opsatt er mod Merket paa Giøvaag, mellem Hoepe og Eldholm i Jubedals Rinden udj Eet berg udj Eet hvit bleg blef hugget Eet Kaars,  der fra gaar skifttet lige i Nordost hen udj Eet stort berg kaldes Heiene  hvor der baade i Søre og Nordre side af sam/m/e berg blef hugget 2de Kaarse,  der fra widere i sam/m/e Linie, og østen i Kaarsleite Kleifven blef huggen Eet Kaars,  der fra widere Nord i Kaarsleite backen udj Eet berg blef hugget Eet Kaars,  lidet widere Nord udj Eet berg blef udj Naafven hugget Eet Kars, der fra till Tvers Hougen udj Een stor steen liggende paa sam/m/e houg blef hugget Eet Kaars,  der fra østen i Træshougen udj Een langagtig steen blef hugget et Kaars,  lenger ned udj sam/m/e houg udj Een stor steen blef hugget Eet Kaars,  der fra ned og nord udj dallen paa Eet sted kaldes Skiftterne, hvor der till foren har staaen Eet Eegetræ, hvilke træ alle tider har weret holdet for et skifttes træ eller Merke i mellem desse 2de Jorder, men nu allene stubben igien staaende, tet wed sam/m/e stub blef ned satt Een steen med Kull under og sine 2de widner hos,  der fra gaar Merket widere udj Een stor steen, hvor der i sam/m/e steen blef hugget et Kaars,  der fra bedre Nord udj Een stor steen blef hugget et Kaars  der fra neder udj Eet svaa eller berg blef hugget et Kaars,  der fra gaar skifttet ned og Nord paa Eldholms skaattet  øfverst paa sam/m/e skaatt udj Een gl: Kiørselvej udj et svaa eller berg blef hugget et Kaars  bedre Nord (Ned?) udj skaattet udj et berg blef hugget et Kaars,  der fra ned og ofven i Eldholms giellet udj et svaa eller berg blef hugget et Kaars,  og gaar saa Merket lige der fra ned igienem giellet og i Søen,  hvilke Merker og skiftter, skall her eftter som till foren were og blifve de Rette Merker og skiftter i mellem øfre Ope!! (Hope) og Eldholm, saa at øfre Hope skall Eie dend østre, og Eldholm dend westre part af formelte skiftte, hvor eftter Eierne og

 

1710: 218b

 

og!! opsiderne paa begge sider sig har at holde eftter rettelig

  hvad sig nu Jerdes gaarden er angaaende, da som øfre Hoepe er aarlig skyldende i Landskyld 1 ½ Løber Sm: og 1 Faar,  Eldholm  der i i!! mod ichun 1 ½ Løb Sm:  og øfre Hoope i saa maader er 1 Faars Landskyld støre end Eldholm, saa blef og Jerdes gaarden der eftter skiftt og deelt  Nemblig:   fra Enden af Jerdes gaarden, som till foren er omtalt, der nu er opsatt mellem Hoepe og Eldholm mod skifttet paa Jøvaag  skall Eldholms opsidere begynde at Jerde, og till Kaars Leite Kleifven  fra Kaars Leite Kleifven og østen i Træshougen, paa Leitet neden for Kaarset i steenen paa Træshougen  skall øfre Hopes Eiere og opsidere Jerde,  Fra Træs hougen og lige langst for indførte skiftter, langst Skiftterne kaldet  till Eet svaa eller berg hvor der findes 2de Kaarse hugget, skall Eldholms opsidere Jerde,  der fra Jerder Hoepes opsidere lige till Søen i gienem Eldholms Giellet eller skaattet,  og blef widere der om saaledes forafskeediget at sam/m/e Jerde paa begge sider skall forferdiges, saaledes at det alt sam/m/en kand were louglig og forsvarligt forferdiget og opsatt paa alle steder, till Kaars Messe dend 3 Maij til kommende aar 1711:  hvor med parterne paa begge sider well vare til fredtz og fornøyede,  hvad de paa gaaende omkostninger angaar  da {befa} betallede Fogden dend allene,

 

 

 

Dend 12 Junij blef holden Sage ting paa Sioe for [Fjelbergs skibrede] Halsnøe Closters Almue, ofverwerende paa Hr: Assessor Hansens weigne Sr: Peder Jensen Smidt, Closter Lensmanden Johanes Sioe, med eftterskrefne Lougrett, Johanes Sioe, Claus Sættre, Knud Sæbøe, Mogens Toftte, Niels Eie, Johanes ibd:  Søren Fiælland og Olle Sæbøe, sambt Almue fleere som sam/m/e tid tinget søgte,

  Monss: Peder Jensen Smidt, satte Ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Sr: Peder Jenssen Smidt hafde ladet stefne Peder Andersen Find for Leiermaal med Karen Nielsdatter  der fore at bøde eftter Lougen,   hafde og ladet stefne sam/m/e qvindfolk for sine bøder eftter Lougen,   og ellers paa stod Peder Jensen Smidt, at eftterdj at hand (dvs. P. A. Find) tilforen hafver udj sit Egteskab besaavet Een Enke Kon/n/e paa Storøen wed Nafn Gurj Sæbiørns [datter] Lillebøe  og der fore aldrig enten udstaaet Kierkens Disiplin eller der fore betalt sine bøder, hand der foruden iche heller har for saadan sin forseelse udstaaen Ringeste straf,  paastod der fore at hand nu bør anseeis til Høy straf eftter Lougen,   Paastod i lige maade Dom ofver qvindfolket eftter Lougen,

  Peder Find møtte  wedstod sin forseelse baade nu med dette qvindfolk Karen Niels datter  som till foren med dend qvinde Gurj Sæbiørns datter, for hvis forseelse hand ingen tid har udstaaet enten Kierkens Disiplin eller anden werslig straf, ej for dend første sin forseelse  ej heller for dend siste, bad gud bedre sig will forvente Een lemfeldig Dom,

 

1710: 219

 

  Peder Jensen paastod Dom till straf ofver ha/nnem/ for saadan sin begangne forseelse, helst eftterdj hand ingen ting Eier till bøders betalling,

  Peder Find forklarede ej Ringeste skilling at Eie till nogen bøders betalling,

afsagt

Eftterdj Peder Andersen Find Self ej negter men wedgaar at hafve beligget det qvindfolk Karen Niels datter, og med hende i Løsagtighed auflet Eet barn,  der befindes og eftter hans Egen tilstaaelse at hand tilforen udj sit Egteskab  da hans Egte Hustrue endog var i lefvende lifve, hafver beligget Een Enke qvinde paa Storøen i Føyens Skibrede Ved Nafn Gurj Sæbiørns datter, og ej {heller} for {he} sin forseelse dend gang enten udstaaet Kierkens Displein!! eller betalt Ringeste bøder till deris May:  ej heller endnu udstaaet {skr} aabenbare skrifteMaal for seeniste forseelse og Leiermaal, men saaledes henlefver som Een heedning og guds foragter, {saa bør} hand ej heller Ringeste er Eiende till bøders betalling, saa bør hand for saadan sin begangne forseelse at straffes i Fengsell paa {wands} wand og brød i 6 uger, og henvises widere hans forseelse  saa wit Kierkens Disiplin angaar  till dend geislige øfriges!! (øfrigheds) Dispensation,   Qvindfolket Karen Niels datter bør og bøde sine Leiermaals bøder 12 Lod Sølf inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Dend Sag i mellem Sr: Peder Jensen og Olle Larsen Lande  som fra forige ting till nu blef opsatt  angaaende det Leiermaal som hand med det qvindfolk med Ingebor Anders datter [begaaet hafver]?  der fore at bøde eftter Lougen,

  Olle Larsen Lande møtte iche  ej heller møtte qvindfolket Ingebor Anders datter,

  Lensmanden Johanes Sioe berettede at de begge ere louglige stefnte, og at de med hin anden ere troelofvede,  widere wiste hand iche her om at sige,

  Monss: Peder Jensen paastod Dom till bøders betalling

afsagt

eftterdj Olle Larsen Lande med det besofvede qvindfolk Ingebor Anders datter allerede siden seeniste Høsteting er trolofvet  {og} saa bør de begge at bøde deris Egte bøder eftter Lougen  3 rdr: 2 Mrk: 4 s:  inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Dend Sag i mellem Hr: Assessor Hansen og Hans Aarevig om det tøm/m/er og bord Regenskab  som fra forige ting till nu blef opsatt  blef nu atter fore tagen, og møtte Hans Aarevig Self

  Hans Aarevig {møtte} Refererede sig till sit før udgifne indleg  og paastod Een Endelig Dom,

  Monss: Peder Jensen paa Hr: Assessor Hansens weigne indgaf og Replicerede at I hvor wel Hans Aarevig wed sit seeniste i Rette

 

1710: 219b

 

indgifne indleg meget taller om hans u-skyldighed i den/n/e Sag hand af Hr: Assessor Sigtis af, saa udviser dog det i Rette lagde, …..vende(?) Tings widne om tømerets døgtighed sambt Hans Aarevigens Regenskab, hvor lidet der af er lefveret  dessen Eigentlig beskaffenhed  og hvor Vit undskyldningen \med Rette/ ofver Eens stem/m/er, Item Sougmesternes forklaring, at meere bord af tømeret er worden skaaren end hans aarlig giorte Regenskab er……(?)   der af da er at erfare, det Hr: Assessor iche er skeed Rett wed Sougen og dessen bord \som/ Hans Aarevig har weret anfortroed  som det i sig self skee burde, og Hans Aarvigs troeskab mod sin principal det indkrefver, kunde, og som Dom/m/eren saaledes well hafver ofverweiet dend skade som Hr: Assessor øyensiunlig er tilføyet eftter Tings widnes udførlig opliusning, saa henstilles till Rettens Rettmesige sigelse hvad Assessor for sin skade  som dog ofver 100 rdr: kand udReignes, af Hans Aarvig bør Nyde till Regres og wederloug, for uden Sagens omkostnings erstattning,  hvor paa en!! Een Endelig Dom ervartes,

  Hans Aarevig Refererede sig endnu som till foren till sit forige indleg, og paastod Dom,

[afsagt]

Hans Aarevig er af Hr: Assessor Willum Hansen indCiteret for sin u-rigtighed wed AarVig Soug med dessen indkiøb og tøm/m/er og udlefverede bord, men af i Rette lagde Tings widne  sambt og udlefverede Regenskab  seer ieg iche at Hans Aarvig noget u-tilbørligt ofver bevises, for uden dette at gedagte Hans Aarevig i sit ingifne indleg dat: 4 Decembr: 1709: wed Salligheds Eed bekreftter iche nogen u-troeskab mod welEdle og welbr: Hr: Assessor Hansen at hafve begaaet,  Saa kand ieg iche andet end jo frj Kiende Hans Aarvig for den/n/e beskyldning, og dend ej at kom/m/e ham til Nackdeel i nogen maade,

 

Dend Sag i mellem Mag: Hans Abel og Hr: Capit: Hans Fredriks: Gren, om det før paastefnte Kraf, som fra Høste tinget till nu blef opsat, og som Sagen till Waartinget skulle hafve woren i Rette, saa for indfaldende weirlig skyld er det til nu beroende, og møtte paa hans weigne Klokeren till Tysnes  Hans Hansen, som i Rette lagde Mag: Hans Abels Supliche og ansøgning om Extra Ting, med der paa fulte Ressolution dat: 15de Maij 1710:   indlefverede saa der nest dend i sam/m/e sag før ergangne opsettelse, med des paa teignelse louglig at vere forkyndt dend 5 Martj Nest eftter  1710;   der nest indlefverede hand dend til seneste Waarting udstede stefning dat: 30 januarj 1710:  med des paa teignelse louglig at vere forkyndt d: 5 Martj nest eftter.   forklarede ellers at hand till dette ting har ladet stefne atter igien, der fore fremførte de 2de Mend som stefnede i den/n/e Sag  Nemblig  Olle Radmundsen og Anders Olsen Nordhuglen, som wed Eed widnede at de Hr: Capit: Green louglig har indCiterit,

 

1710: 220

 

Torgier Madtzen Sæbøe, og Olle Larsen ib: begge hiemlede wed Eed at de nest afvigte Fredag 8te dage  ware de i eller wed Søen paa Nerem og søgte eftter Hr: Capit: Greens Kieriste  og fant iche hende der heller, saa som hendes huuse der er, men de forkynde stefnemaalet for hendes tieniste pige der,  widere wiste de iche at forklare   og eftter alt dette paastod Dom i Sagen

  {og bl} Hr: Capit: Green blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans weigne, til den/n/e Sag at svare

  Hans Kloker paa stod at eftter dj Hr: Capit: Green iche møder  ej heller har ladet svare til sagen hverken nu eller till foren  hand da bør til døm/m/es sin udgifne obligation at betale,

afsagt

Mag: Hans Abel lader i Rette legge Hr: Capit: Hans Fredriksen Greens udgifne obligation lydende paa Capital 145 rdr:  till hvis skadesløs betalling settes i forsickring og pant dend gaard Stølle udj Etne, dog der udj sig forbeholden gaarden at maa bort selge naar hand det faar i sinde, eller hand seer der ved sin fordeel, hvor udj obligationens Kraftt hannem ej skall vere hinderlig,  der i mod lofver hand pengene udj 2de Tierminer at betalle, hvilcke Mag: Hans Abel nu paa klager ingen af deelene at vere eftter kom/m/et, hvor fore hand paastaar, at hand udj sit pant bør vere forsickret till betalling skeer, eller og at nyde eftter obligationens indhold Terminernes betalling, skadesløs,   Da som Hr: Capit: Green nu 3de gange har veret Citeret, og dog ej Ringeste til sin befrielse lader fremlegge, saa kand ieg iche Sagen lenger oppeholde, Men Kiendes for Rett, at eftterdj Hr: Capit: Green wed sin udgifne obligation har tilladelse at selge pantet  gaarden Stølle  naar hand det faar i sinde, som nu og allerede skeed er, saa kand {ieg} Mag: Hans Abel der udj ej hafve nogen prioritet eller det giorte Kiøb kuldkaste, Men som Hr: Capit: Green ej sine Terminer har eftterlefvet till Capitalens og Rentenes erleggelse, Saa tilfindes ha/nnem/ nu desse paastefnte og udj obligationen Mentionerede penge 145 rdr: med sine Renter till den/n/e tid  36 rdr: 1 Mrk: 13 s:  till Mag: Hans Abel at betalle, og der for uden udj prossessens omkostning 4 rdr:  og det inden 15ten dage under adfer eftter Lougen.

 

1710: 220b

 

 

 

Dend 12 Junij blef Retten {paa} betient paa Een Halsnøe Closters underliggende gaard Toftte i Skaanevigs Skibrede, hvor da war til stede eftter skrefne Lougrett  Johanes Sioe, Johanes og Niels Eie  Clas Sættre, Knud Sæbøe og Mogens Toftte,

  hvor da Sr: Peder Jensen Smidt hafde ladet stefne Anders Olsen  opsider paa sam/m/e gaard (dvs. Toftte), Huusene paa sam/m/e sin før leiede gaard at Reparere og forferdige, saaledes at de eftter Lougen kand vere lougfør og forsvarlig, eller der fore at lide som wedbør

  Olle Sæbøe møtte paa sin Søns weigne og wedstod louglig at vere stefnt,

  og begaf Vj os till Huusene at besigtige  og befantes Huusenes brøstfeldighed som følger.

  1:  Røgstuen  hvor udj Anders Toftte tilkom/m/er dend Nordre side  wil forbedre paa Taget paa sam/m/e side med 1 waag Næfver  er 10 s:   arbeids løn 4 s:

  2:  Senge boen wil forbedres med 2de bord till winskeer paa dend Nordre side  4 s:   arbeidsløn 2 s:

  3:  Ildhuuset will forbedres paa dend søre side {med}  till bordtag 2 tylter huun á 8 s:  er 1 Mrk:   til winskeer 1 bord  2 s:   opleger til bordtaget  6 s:   arbeidsløn der til 12 s:

  4:  Floren will forbedres paa Taget med 4 w: Næfver á 10 s:  er 2 Mrk: 8 s:   til bordtag i det westre brøst 2 bord  er 4 s:   paa dend østre side 2 bord  4 s:   arbeidsløn 2 Mrk:

  5:  Smale huuset will forbedres med 1 tylt huun till bordtag  er 8 s:   arbeidsløn 6 s:

  6:  Høeladen will paa dend westre side paa underslaget i svalerne forbedres og opweies under Spærerne, des bekostning wil were 1 Mrk: 8 s:   til bordtag paa dend søre side 5 bord  er 10 s:   paa dend westre side 6 bord  er 12 s:   arbeidsløn der til er 6 s:

  widere fattes iche huusene, og bedrager sig saa desse huusers brøstfeldighed till 2 rdr: 10 s:  hvilke Reparation Anders Toftte hafver at lade forferdige till først kom/m/ende Høst  Kaarsmøsse tider  at dend da udj alt kand vere forsvarlig Repareret  saa fremt hand iche da vill lide Nam og wurdering der fore i sin boe, og Forwalteren da Self der fore at lade Reparere som hand agter forsvarligt eftter Lougen,

 

 

 

Dend 1te Julij blef holden almindelig Som/m/erting paa Kaaldall udj Ous skibrede for Ous og Strandvigs Skibredes Almue  ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen  Bunde Lensmendene Hans Lundervig og Jon Haavig  med eftterskrefne Lougrett

 

1710: 221

 

Jon Helleland, Niels Langeland, Isack Aadland, Olle Færrestad  Mickel Bouge, Jørgen ib:  Rasmus Goupholm og Olle Kleppe  sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste Ting fred som sedvanligt,

 

Publicerit LandMillientz!! Forordning  og dend Forordning om Strandet Skib og godtz  som aarlig eftter andordning pleier at oplæses.

 

publicerit deris May: Aller Naadigste Forordning om Skatternes paabud for indverende aar  dat: 7 Januarj 1710.

 

publicerit deris May: aller Naadigste udgangne placat om de Svenske undersaatters efecter hvor de findes at vere Confisqveret, dat: 21 Decembr: 1709:

 

publicerit deris Kongl: May: aller Naadigste Forordning for alle de Svenske undersaatter som fra Svergis Crone wil aftrede og sig udj deris May: tieniste i Danmrk: begifve  skall straxst Paa haanden bekom/m/e 6 á 8 rdr:  og der for uden sine Rigtige Maanetz besolning, dat: 21 Decembr: 1709:

 

Publicerit deris Kongl: May: aller Naadigste befalling om Jordraater ej at maa selge deris gaarder till frem/m/ede før de opsiderne paa gaardene de/nnem/ tilbyder, som neermere skall vere gaardene at kiøbe end fremede, dog oddels Retten herudj u-forkrenket, dat: 18 Januarj 1710:

 

Publicerit deris May: aller Naadigste Patent om Pardon for alle deris May: Søe Folck som af Een u-tidig frygt  og for at undgaa enruleringen under Land Millitien  sig till fremede steder hafver begifvet, saa at de sig her siker og frj maa og kand indfinde og søge deris Næring till Søes  for uden at blifve enrulerit till Kongens tieniste till Lands, dat: 22 Febr: 1710:

 

Publicerit deris May: aller Naadigste Forordning og Reglement for Commis Farer og Fri byttere, dat: 5 April 1710:

 

publicerit deris May: aller Naadigste Missive till Hr: Estatz Raad og Stifttbefallings Mand de Tønsberg angaaende Spæidere og andre Mistenkte personer, dat: Aggershuus Slot dend 23 April Ao: 1710:

 

publicerit Hr: Stifttbefallings Mandens andordning om det unge Mandkiøn som fløgter fra Legderne, dat: 30 April 1708

 

1710: 221b

 

 

publicerit de Deputerede for Krigs Cassen  deris svar till Hr: Estatz Raad og Stifttbefallings Mand de Tønsberg angaaende Kiødes betalling som Almuen till proiviant lefveret hafver  dat: AggersHuus d: 17 Maj 1710:

 

publicerit HøyEdelbaarne Hr: Estatz Raad og Stifttbefallings Mand de Tønsbergs Missive till Fogden, at giøre Almuen bekiendt at om de noget har at andrage till ha/nnem/  de sig da hos precidenten og Borg: Fasting i Bergen angifver  som i Stifttamptmandens sted ad jntrem er ordinerit  dat: 13 Junij 1710

 

Publicerit Halfvor Larsen Aares udgifne pantebref till Jon Torkildsen Nedre Bolstad paa 18 Mrk: Smørs Leie med bøxsell i hans paaboende gaard Aarre, som er dend 5te part i Jorden, sambt alle hans Midler som hand nu Eier eller her eftter Eiendes worder  for 50 rdr: laante penge, mod aarlig 5 pro Cento Rente, dat: 12 Junij 1710:

 

Publicerit Olle Mortensen SkogsEides udgifne pantebref till Siur Andersen Kaaldal paa 1 Løb Sm: med bøxsel i SkogsEide  som hand Eier og beboer  som er dend halfve SkogsEide  i mod 60 rdr: penges Laan, i mod aarlig Rente 5 proCento  dat: 15 April 1710:

 

Publicerit Elling Olsen Aares udstede pantebref till Guldbrand Bergesen Ham/m/ersland paa 18 Mrk: Sm: med bøxsel i hans paaboende Jord Aarre  i mod penge 32 rdr:  og aarlig Rente 4re proCento, dat: 26 Junij 1710:

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Lars Haldorsen  tiener paa Preste gaarden Fuuse  for Leiermaal med Britte Jons datter  der fore at bøde eftter Lougen,

  Lars Haldorsen møtte og wedstod at hafve beligget sam/m/e qvindfolck, men der hos berettede at de nu allerede ere med hin anden trolofvede og Feste, hvilke og Lensmanden med Almuen testerede, hvor fore hand formente at vere frj for Leiermaals bøder,

  Kongl: May: Foget paastod at eftterdj bemelte Personer med hin anden ere trolofvede  de da bør bøde deris Egte bøder eftter Lougen,

afsagt,

Eftterdj der befindes at Lars Haldorsen med sin trolofvede qvinde Britte Jons datter er kom/m/en fortillig, og sam/m/e

 

1710: 222

 

forseelse og gierning er skeede paa Prestegaarden Fuuse,  Saa bør de begge at bøde deris Egte bøder  som eftter Lougen er 3 rdr: 2 Mrk: 4 s:  og det till dend Preste Enke som deris WelEdle Høy ærwerdighed BisCopen ordinerer, inden 15ten dage under execution eftter Lougen,

 

Krigs Commissarien i Bergen  Welbr: Paal Reesen paa Hr: Tom/m/es von Vestens weigne hafde ladet stefne Hr: Tom/m/es Ruus  Reciderende Capelan till Ous Prestegield  for Een deel penge hand till ha/nnem/ skyldig er eftter hans der om udstede obligation, og møtte paa Krigs Commiss: weigne Johanes Edevartsen, som sam/m/e obligation i Rette lagde  lydende paa Capital 205 rdr: 4 Mrk:  dat: 25 Septembr: Ao: 1702:   i lige maade indlagde Een protest paa Een wexsel, hvor af den/n/e obligations Summa dependenderer!!, 8 Maij 1702:  og paastod Johanes Edevartsen Dom till skadesløs betalling saa Vell paa Capital og Renter  som omkostning,

  Hr: Tom/m/es Ruus blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa {deris} \Hans/ weigne,

  Lensmanden forklarede at Hr: Tom/m/es Ruus louglig wed Tom/m/es og Olle Opsall stefnet blef,   Hvor fore med Sagen till neste ting beroer.

 

Der eftter fremstillede sig for Retten dend Dannemand Jacob Olsen Sandvig og Ane Ols datter Tottland  som paa Egne og deris Søster Marte Ols datter  giftt med Chresten Larsen  hendes weigne berettede at for meere end 8te aar siden er deris broder Johanes Olsen af dette Land till Haaland bort reist  hvor fra hand med de Haalandske Confardie Skibe seiglede, men nu for omtrent toe aars tid siden  eller lidet mindre  skall vere wed døden afgangen, og som hand sig noget lidet Middel har eftterlatt, og de frøgter ej det at kunde bekom/m/e med mindre de bevislig giør, at det er deris broder, Saa tilspurte de der fore Almuen paa Tinget om de iche er widende at sam/m/e Person Johanes Olsen er deris Rette broder, og de i saa maader hans Rette arfving og ingen anden,

  Almuen der till svarede, at det de/nnem/ noksom witterligt er, at sam/m/e Person Johanes Olsen er ofvennefnte Jacob Olsen Sandvigens  Marte Ols datter og Ane Ols datter Tottlands Rette broder

 

1710: 222b

 

og de i saa maader hans Rette arfving og ingen anden,  og frem stod ellers for Retten Rasmus Mickelsen Goupholm og Johanes Mogensen Reigstad, som wed Eed og opragte fingre testerede at desse ofvennefnte 3de Personer er Johanes Olsens Rette broder, og at hand for nogen tid siden af Landet udreiste og till Søes wed Seigling søgte sit brød, som de nu hører wed døden skall vere afgangen,

  Dette begierede de at maatte de/nnem/ af Retten beskrefven meddeelis, som de/nnem/ blef bevilget,

 

 

 

Dend 3 Julij blef holden almindelig Som/m/erting paa Aackre for Strandebarm og Qvindhæretz skibredes Almue, ofververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Anders Mundem og Ifver Helvig  med eftterskrefne Lougrett  Anders Tvett, Anders Mundem, Gietle og Niels ibm:  Jørgen Torgilstvet, Peder og Samson Øyerhafn, \sambt/ Gabriel Houge, med Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte Ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publicerit alle de Kongl: brefve  Forordninger og befallinger som for hen findes Specificerede,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Tore Jonsen  tienende hos Sr: Johan Galtung paa Torsnes, fordj hand ej eftter ordre indstillede sig for Sessionen i Bergen da hand war tilsagt at møde nu nylig for 3 uger siden, der fore at bøde eftter Land Millitiens forordning,

  bemelte Tore Jonsen møtte iche, men Monss: Mathias von Vesten  Sr: Galtungs børns Preceptor  forklarede at sam/m/e Karl ligger Syg og ej kand møde, der for uden mente Galtung at eftter dj det iche var for drengens Egen Legd hand skulle møde, hand da ej hafde fornøden at møde, der for uden har hand om ald den/n/e handel till skrefvet HøyEdle Baarne Hr: Estatz Raad og Stifttbefallings Mand de Tønsberg og widere forklarede at eftterdj der fantis Karle i det Leg som vacant war, saa giordes det des mindre nødig at drengen  som ej war af det Legd  skulle møde,  widere hafde hand ej at Referere,

  eftterdj Tore Jonsen nu ej møder till Sagen at svare, og der berettes at hand er svag, saa paalegges han till neste ting at Comparere, og skall da gaaes hvis Rett er

 

Hans Aadeland (Aandeland) af Hardanger hafde ladet stefne Anders Tvet paa Warelsøen for 2 rdr: penge ha/nnem/ ha/nnem/ skyldig er, for Eet forligelse om Eet Clam/m/erj de/nnem/ mellem war nestleden Høst, de/nnem/ at betalle med omkostning

  Hans Rasmusen Bru møtte paa Hans Aandelands weigne  paastod Dom till betalling,

  Anders Tvet møtte till Sagen at svare og sagde at hand wedstaar sam/m/e 2 rdr: at vere skyldig till Hans Aandeland eftter giorte

 

1710: 223

 

forEening, lofvede og de/nnem/ at skall betalle, men Hans Aandelands qvinde har skrefvet ha/nnem/ Eet skamagtelig bref till  hvor paa hand agter at stefne, og der fore mente at sam/m/e penge till dend Sags udrag kunde beroe, der fore begierede at sagen till dend tid maatte opsettes,

  Hans Rasmusen Bru paastod Dom till betalling og omkostning

afsagt

eftter dj Anders Tveit ej negter den/n/e fordrende gield, men wedstaar at vere forligt med Hans Aandeland at skulle betalle ha/nnem/ 2 rdr: penge, hvilke hand og laafver at vill betalle, allene foregifver at hand will wed Retten til talle Hans Aadneland for Een skrivelse hans qvinde ha/nnem/ har tilskrefvet,  Saa til findes Anders Tvet at betalle Hans Aadneland de fordrende 2 rdr: med omkostning 1 Rixort inden 15ten dage under adfer eftter Lougen, og i det øfrige søge Hans Aadland for sit werneting om hand noget hos ha/nnem/ {har} for hans qvindes skrifvelse hafver at pretendere  som hand siunis best et kand forsvare.

 

Johanes Johanesen Børsem hafde ladet stefne Haafver Hagtorsen Store Fosse till at vige fra sin Jord udj Fosse  som hand sig uden bøxsell hafver tiltaget at bruge, formodede der fore at Haaver bør wige, og der om war Dom begierende,

  Haafver Hagtorsen Fosse møtte tillige med hans Fader Hagtor Fosse og till Sagen svarede at hand har bøxslet Jorden louglig af JordEigeren  Sl: Johanes Børsem, og nu har brugt Jorden paa tredie aar u-paatalt, og nu først kom/m/er Søn/n/en Johanes Johanesen og stefner hannem og will trenge ha/nnem/ fra Jorden  der hand dog har betalt dend Sl: Mand i første bøxsell 11 rdr:  som Sl: Johanes annam/m/ede, og beholt hos sig i toe aar, men formedelst at hans Søn Torbiørn Johanesen blef till Soldat udskrefven, og hand blef frj, der fore blef hand wred  og da først bar pengene till bagers igien, som hand iche wilde annam/m/e men sente dem straxst med widne till dend Sl: Mand igien, der for uden war Torbiørn Johanesen ej nogen Eier for Jorden, men dend nu først for nogle ugers tid siden till arf eftter sin Fader  Sl: Johanes Børsem  bekom,  paastod der fore at hand Jorden u-behindret bør beholde alt saa lenge till at JordEigeren Torbiørn Johanesen dend Self behøfver at beboe, som nu er i deris May: tieniste for Soldat,

  Hagtor Fosse  som er Fader till Haafver Hagtorsen  berettede at hand har bøxslet og beboed Jorden i Mange aar, og nu for den/n/e sin Søn opsagde Jorden, og ej for nogen anden, og der som hand

 

1710: 223b

 

hans Søn Haafver ej hafde faaet Jorden till Bøxsell, kunde hand Self beholdet Jorden, tj hand ej trengede til at opsige Jorden, hafde det ej woren for sin Søns skyld,

  Johanes Johanesen der i mod forklarede at hans Sl: Fader Vell tog bøxsle pengene 11 rdr: paa dend maade at Haafver Hagtorsen dend till bøxsell skulle nyde, men som Haafver iche hafde tient Kongen for Soldat  torde hand iche understaa sig Jorden wed bøxsel seddel at bort bøxsle,  siden Forærede Faderen sin Søn Torbiørn Jorden, saa Raade hand der fore, wedstod dog at hans Søn iche hafde faaet gafve bref eller noget skiøde paa dend, men blef ha/nnem/ nu først paa skifttet tillagt, wedstod og at Hagtor Fosse hafde bøxslet ald Jorden, og dend {for} part for sin Søn  Nemblig 1 Løb Sm:  opsagde,  forklarede widere at hand har faaet bud fra sin broder Torbiørn, at hand wilde lade bruge Jorden wed Raasmand  ha/nnem/ till hende naar hand hiem kom/m/er, paa det hand da kand tiltrede sin Jord om hand dend nøgtig(?) behøfvede,  beklagede ellers at hans broder paa skifttet eftter hans Sl: Fader er till falden Een deel Creaturer, og hand iche weed hvor hand skall giøre af de/nnem/  uden at de skulle fødes paa sam/m/e Jorde part till hans hiem komst, til bød der fore Haafver at dersom hand wille antage Jorden som Een Raasmand og styre dend  og der paa føde hans broders qveg  da wilde hand tilstede ha/nnem/ at boe paa Jorden  og iche ellers,

  Haafver Hagtorsen der till svarede at eftterdj hand har faaet opladelse paa Jorden af sin Fader, og ha/nnem/ Jorden der eftter af dend Sl: Mand Johanes Børsem er bøxslet, hand da iche kand antage Jorden som nogen Raadsmand, men mente at bør dend beboe som Een fuld kom/m/en Leilending, helst eftterdj hand nu u-tiltalt Jorden i tre aar har besidet, og hans Fader ellers Self kunde hafve beholt sin Jord, og ej saaledes opsagt dend till nogen anden,  tilbød sig ellers, at naar dend Rette JordEigere Torbiørn Johanesen Børsem hiem kom/m/er, og hand dend Self will til trede og beboe, da will hand gierne i mod sin bøxsels tilbage lefvering Jorden for ha/nnem/ entvige   forinden dend tid formente hand at beboe og bruge Jorden for andre u-behindret i alle maader.

afsagt

Der befindes at Haafver Hagtorsen Fosse hafver beboet og brugt Jorden Fosse  1 Løb Smør  nu paa tredie aar, og at dend Sallig Mand Johanes Børsem  som Jorden Eiede  hafde annam/m/et bøxsle penge 11 rdr:  hvilke penge hand imod 2 aars tid u-paa anket hafver beholdet, indtill nu nest leden Høst

 

1710: 224

 

da hans Søn Torbiørn Johanes!! (Johanesen) for Soldat blef udskrefven, paa hvilken tid hand først til bage sendte dend oppe baarne bøxsell  med foregifvende at hans Søn Torbiørn Johanesen dend self til trengede at bruge, endog at bemelte Søn dend gang ej i det Ringeste Eiede sam/m/e Jorde part, hand og straxst med det sam/m/e bort Reiste udj deris May: tieniste, Hagtor Fosse der for uden opsagde Jorden ichun paa den maade at hans Søn dend skulle nyde til brugs og ej anderledes, og som Torbiørn Johanesen Børsem nu først for nogle ugers tid siden paa skifttet eftter sin Sl: Fader Johanes Børsem sam/m/e Jord i arf bekom/m/et hafver, saa tilbyder dog Haafver {L…g} Fosse sig, naar hand som Rette Eigere til stede kom/m/er og Jorden Self will beboe og bruge  gierne will wige for ha/nnem/   Saa kand Jeg iche Kiende Haafver Faasse Jorden at fra wige, men hand blifver her eftter som till foren paa gaarden beboende  dend som Een Leilending at bruge, ald dend stund hand giør og yder Een Leilendings pligt eftter Lougen, Men naar JordEigeren Torbiørn Johanesen dend Self til trenger at beboe, da gaaes der om eftter Lands Loug og Rett, saa frembt de iche der om indbyrdes i wenlighed kand forEenis

 

publicerit Johan Galtungs udstede obligation og forpantning till Erick Nielsen  Borger i Bergen  paa 150 rdr: Capital  for hvis Summa er pantsatt hans paaboende gaard Torsnæs med dends tilbehørende herligheder af Skoug og Mark og Feskerj  sambt ald anden hans Reedeste og beste formue, Løst og Fast  dat: TorsNæs d: 21 Januarj 1710.

 

 

 

Dend 15 Julij blef holden almindelig Som/m/erting paa Wallen for Skaanevigs Skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde lensmanden Nicolay Biering  med eftterskrefne Lougrett, Peder Gielmervig, Niels Taralsbøen, Svend Næs, Østen Mortvet, Aad Axsland, Johanes Tielflaat, Abraham Tielle og Niels Berhoug  med Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

publicerit de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes Specificerede

 

Inger Siurs datter  tilholdende paa Wicke  hafde ladet stefne Lensmanden Nicolay Wallen formedelst hand skall hafve bort taget Een Koe paa Egemoe  som hun af afgangne Olle Egemoe kiøbte  og der fore betalt 3 rdr:  hvilcke Koe war wid og hornet, war

 

1710: 224b

 

Merket af hende  pengene blef udlagt nest afvigte Høste ting, og der eftter Merket hun Koen, og skulle dend annam/m/e naar dend om faaraaret war frem fød, og i midlertid døde Manden Olle Egemoe, og siden hand war død har Nicolay i Wallen opteignet boens Middel og Formue, og Koen er till Creditorene udlagt, paastod og formente der fore at Koen hende med Rette bør tilhøre,

  Nicolay Wallen møtte og forklarede at sam/m/e gaard er ha/nnem/ til hørende, og hafde at krefve udj Landskyld og Rettighed hos sam/m/e Mand ofver Nogle 20 rdr:  hvor fore dend afgangne Olle Egemoe sette hanne/m/ till forsikring baade den/n/e Koe som nu omtvistes, saa Vell som baade fleere Creaturer og andet boeskab, hvilket Enken iche skall negte eller fra gaa  paastod og begierede at Enken maatte paalegges at møde, og der om giøre forklaring, saa skall fornehmes at sam/m/e Koe ha/nnem/ og ingen anden war til hørende,

  Enken Torbiør Ericks datter møtte iche self, Men Een Pige  som er hendes datter wed Nafn Ragnele Ols datter  møtte og berettede at Koen er solt till Inger Siurs datter, og ej till nogen anden, men om den war solt till Nicolay Wallen till foren  wiste hun iche,   Men Nicoaly Wallen paastod at Enken bør møde og der till svare,

  Erick Siurs datter!! (Siursen) Wicke paa sin Søster Inger Siurs datters Veigne formente at Enken iche der til kand svare, iche heller er nu der til stefnt og kaldet, og formente som før at Koen hende til hører,

afsagt,

Encken Torbiør Ericks datter bør till Sagen louglig Stefnes, {till denne Sag at svare,} og om parterne ej inden neste ting om den/n/e tvistighed kand forEenis  skall da gaaes i Sagen hvis Rett er.

 

Peder Hielmervig hafde ladet Stefne Abraham Tielle for medelst hand skall paa nest afvigte Som/m/er ting skieldet ha/nnem/ for Een Løgner, og at hand widnede løgnagtig og u-sandt ferdigt, hvilcke Sag hand till foren har paastefnt  og till Tinget der eftter opsatt, men som hand dend gang war Svag  kunde hand ej møde, ej heller frem føre sin Sag,  paastod nu at Abraham Tielle bør lide for sine u-beqvems ord, og betalle ha/nnem/ sin omkostning,

  Abraham Tielle møtte og wedstod at hand dend gang sagde at Peder Hielmervig dend gang widnede u-sandferdigt, og at det iche saaledes passerede som Peder Hielmervig forklarede eller widnede,  begierede Dillation till neste ting  at hand sine widner kand faa indstefnt  Nemblig Niels Berhoug, Anders Houge, Niels Andersen Holmedal og Tieran SæfverEide,

  Peder Hielmervig paastod Dom i Sagen uden opsettelse,  Men Abraham Tielle begierede opsettelse,

 

1710: 225

 

afsagt

eftterdj Abraham Tielle begierer opsettelse i Sagen, og {p} beraaber sig paa widner  saa beroer Sagen till neste ting  og skall da gaaes i Sagen hvis Rett er

 

Niels Berhoug, Lars Teigland, Erick Wicke og Johanes Tielflaat sambt Lars Olsen Wike  alle sambtlig med opragte fingre wed Eed testerede at hvis de udj deris indgifne skrefttlige widne har forklaret  er sandferdigt passeret i alle maader,

 

 

 

Dend 18: Julij blef holden almindelig Som/m/erting paa Silde for Etne og Fielbergs skibreders Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Zacarias Silde og Lars Killisvig, med eftterskrefne Lougrett, Niels Steine, Steiner Øckland, Aadsel Tesdall, Olle Lille Dalle, Størker Tesdall, Tor ib:  Lars Onesteen og Ellias Fosse  med Almue fleere som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publicerit de Kongl: brefve og Forordninger sambt andre befallinger som for hen findes Specificerede

 

Publicerit Ifver Oddsen Østrems udstede skiøde till Sr: Søren Seehuusen i Bergen paa 1 Løb Sm: med bøxsel udj hans paaboende Jord Østrem i Etne skibrede beliggende, dat: 10 Martj 1710:

 

Publicerit Ane Anders datter Kolbenshougs udstede pantebref till Sr: Johan Møller i Bergen paa det huus staaende wed Øllens backen i Fielbergs skibrede, sambt andre hendes Eiende Midler og boehafve  i mod penge 27 rdr: 2 Mrk: 13 s:  som hand hende laant og forstragt hafver  dat: 29 Decembr: 1709:

 

publicerit Maren Lars datter  Sl: afgangne Jens Andersen Broses eftter lefverske, hendes udgifne skiøde till Sr: Peder Jensen Smidt  hans Hustru Riboe (Ribor) Petters datter Arentz og deris arfvinger  paa dend gaard Fattland  liggende i Fielbergs skibrede, med underliggende Soug og Sougsted  i mod penge 281 rdr:  dat: 27 Maij 1710:  underskrefven tillige med af hendes Søn Hr: Jørgen Jensen Brose  Sogne Prest till Ullenswangs Prestegield i Hardanger, som Lougwerge, sambt af hendes Sviger Søn Jens Knudsen Ørbek, og till witterlighed Klokeren i Ullenswang  Olle Pedersen  og Jon Olsen Helleland,

 

Publiceret Een Contract mellem Sr: Peder Jensen Smidt og Sr: Jens Knudsen Ørbek angaaende gaarden Fattlands Kiøb og Frafløttelse  med widere des indhold  Nemblig at Jens Knudsen Ørbek, skall fra fløtte gaarden til først kom/m/ende Faaraar 1711:  og nyde till opsigelse penge 50 rdr:  og at afløtte!! (affløtte) det ny opbygde huus paa Fattland

 

1710: 225b

 

eller i den sted lade opbygge ha/nnem/ Eet andet huus paa hvad sted hand det forlanger  af lige døgtighed og godhed som det er som staar paa Fatland, dat: 8 April 1710:

 

Jens Knudsen Ørbek  boende paa Fattland i Fielbergs skibrede  hafde ladet stefne Olle Sundnes for 2de qviger paa 3de aar gl:  som hand for ha/nnem/ føde, og de begge ere døde og for ha/nnem/ bort komne, formente at hand det bør betalle,  forklarede at dend Eene qvige {for ha/nnem/} falt udj Eet wand i gienem Isen, og hand Self beholt huden og hvad widere som kunde tiene, paastod der fore at Olle Sundnes bør betalle sam/m/e qvige, i ligemaade dend anden qvige, som kom hiem 3 uger før tiden for aarret, og war da saa udsulten og arm at hun der eftter ha/nnem/ ha/nnem/!! nogle dager eftter dend hiem kom bort døde, mente der fore at hand begge desse qviger bør betalle, og der om war Dom begierende,

  Olle Sundes!! (Sundnes) hustru møtte till Sagen \at/ svare, nemblig Sirj Ols datter, og forklarede at dend Eene qvigen falt igienem Isen i Een Kiøn eller lidet wand, og det i mellem Juull og Kyndelsmesse tider, og huden beholt hun, men der fore betalte Jens Fattland 1 rdr:, mente at hun iche widere der till kand svare, men dend anden qvige føde hun ærlig og skichelig frem  og lefverede dend hiem till Fattland i Rette tid,  om qvigen siden er død  wed kom/m/er ej hende, paastod at Jens Ørbek bør bevise at qvigen ilde war fød, og at dend af Sult hos hende bort døde,  her for uden har hand faaet hos hende 1 strok  eller smal tønde  Hafre Koren for 4 Mrk: 8 s:  som hun iche heller har till {beg} bage bekom/m/et, formodede at Jens Ørbek ej allene bør fra kiendes dend Rett till dend døde qvige hand formeener at hafve, men end og betalle hende dend tønde Koren som hun ha/nnem/ laant hafver,

  Jens Ørbek wedstod at hafve faaet dend tønde Koren, men formente at det iche kand forslaae till hans skade for de 2de qviger som døde er, i lige maade fik hand 1 rdr: penge, men det var hans Foster penge som hand for de 2de qviger hafde lefveret, og wed kom/m/er iche qvigenes werdj i sig Self,  paastod at Olle Sunde nu bør til døm/m/es qvigerne at betalle,

  Parterne blef forEenet at Olle Sundnes skall betalle dend drokenede qvige, men ej dend anden som døde hiem/m/e hos Jens Ørbek self, og naar alting blef afreignet mod Koren sambt 2 w: Næfver Olle Sunde hos Jens Ørbek hafde bekom/m/et, i lige maade Foster og hvad widere de/nnem/ war i mellem, da blef Olle Sundnes Jens Ørbek skyldig penge 2 Mrk: 4 s:  hvilke penge hand till høsten skall betalle,  hvor med de paa begge sider war benøyet

 

1710: 226

 

 

Preste Encken Karen  Sal: Hr: Abels  hafde ladet stefne Leilendingen Olle Madskaar for Resterende Landskyld for de 2de nest afvigte aar 1708: og 1709:  aarlig af 1 td: Koren  er aarlig 1 rdr: 4 Mrk:  for begge aar 3 rdr: 2 Mrk:  og møtte paa hendes weigne hendes datter Mad: Alter  som paastod Dom til betalling

  Olle Madskaar møtte og wedstod at vere skyldig for 2de aar Landskyld af 2 td: Koren, sagde iche at vide hvad hand for tønden betalle skulle, tj ha/nnem/ har veret krefvet for hver td: 2 rdr:  og der fore iche saa meget har villet betalle

  Mad: Alter her till svarede at hun Rettere iche wiste end taxten jo har veret 2 rdr:  og der fore har hendes Moder saa meget krefvet,  paastod Dom till betalling eftter taxten  og der for uden 1 rdr: 3 Mrk: 8 s: som Rester af dend anden Landskyld,

  Olle Madskaar wedstod at vere skyldig, 4 rdr: 3 Mrk:   Lofvede at wille betalle saadan sin Rest,

  Mad: Alter paastod Dom till betalling,

afsagt

Eftterdj Olle Madskaar Self tilstaar at vere skyldig paa sin Landskyld for 1708: og 1709: af Koren Landskylden af hans paaboende gaard Madskaar  tillsam/m/en 4 rdr: 3 Mrk:  saa tilfindes ha/nnem/ sam/m/e sin Rest inden 15ten dage at betalle under Nam og wurdering i sin boe,

 

Recor!! (Rector) Bornæ Encke hafde ladet stefne Mogens og Niels Steene for Resterende Landskyld  saa som Niels Steene eftter indgifne Reigning 10 rdr: 5 Mrk: 12 s:   Mogens ib:  25 rdr: 5 Mrk: 4 s:  for uden Een gield oxse, og møtte paa Rectors Enkes weigne Chresten Biering  som paastod Dom till betalling tillige med omkostning,

  Niels Steene møtte og svarede at hafve nylig woren i Bergen hos Encken og betalt hende Een deel penge, og er med hende forEenet  saa hand nu ej meere hende er skyldig end 4 rdr:  men beklagede sig at dend qvitering hand hos hende fick  er ha/nnem/ fra kom/m/en, lofvede till neste ting at forskaffe enten dend sam/m/e eller en anden qvitering  begierede saa lenge Dellation,

  Mogens Steene blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans weigne,

  Lensmanden Zacarias Silde hiemlede at hand tillige med Stephen Grafvelsetter louglig har stefnt Mogens Steene med louglig warsell

 

1710: 226b

 

  Monss: Chresten Biering paastod Dom till betalling og omkostning

afsagt

Eftterdj Niels Steene fore gifver at hafve betalt till Rector Bornei Enke siden hand nu seeniste blef stefnt  3 rdr: \1 Mrk:/ penge  og med Enken giorde afreigning  og blef hende skyldig udj alt 4 rdr:  og beklager sig at dend qvitering hand sam/m/e tid hos hende fick  ha/nnem/ er fra kom/m/en, og der fore begierer Dillation till neste ting  qviteringen at fremvise,  saa beroer med ha/nnem/ till neste ting, hvor hand da har at møde, og sin paaberaabte qvitering at fremvise, og skall da gaaes udj Sagen hvis Rett er.   Og som Mogens Steene nu ej møder till Sagen at svare, og hand dog er Stefnt, saa paalegges ha/nnem/ till første ting at møde, og skall ogsaa udj hvis ha/nnem/ angaar Kiendes hvis Loug og Rett medfører

 

Peder Hielmervig af Skaanevigs Skibrede hafver ladet stefne Mogens Steene for 5 rdr: hand skall Reste paa Een ha/nnem/ afkiøbt Hest, med formodning hand dend bør betalle,

  Mogens Steene møtte iche  ej heller nogen paa hans weigne

  Lensmanden og Niels Steene hiemlede at hand louglig er Stefnt  hvor fore ha/nnem/ paalegges till neste ting at møde, og skall da gaaes hvis Rett er.

 

Nicolay Wallen har ladet stefne Torbiørn Lunde, Lars Birk  Erick LiusNæs, Samuel og Peder Flaatte for Resterende Tiende for nest afvigte aar af deris paaboende gaarder, det at betale,

  alle de indstefnte møtte  undtagende Peder Flaatte, og wedstod at vere skyldig till Nicolay Wallen 1 aars tiende, lofvede at de det alt sam/m/en till Høsten skulle betalle, begierede saa lenge Delation,

  Peder Hielmervig paa Nicolay Wallens weigne bevilgede sam/m/e Dilation, med de wilkor at de da endelig deris tiende Rest skulle betalle, hvor fore og med Sagen saa lenge beroer,

 

Steener wed Søen i Ølen hafde ladet stefne Hr: Lieut: Bredals Kieriste formedelst hun skall hafve tillagt ha/nnem/ at hand skall hafve taget noget Høe fra hende paa Røe nestafvigte waar, saadan sin beskyldning at bevise eller der fore at lide,   hafde og ladet stefne Een deel widner  saa som Lars Killisvig, Johanes Kielflaat, med fleere som skall vere widner om desse ord hun om ha/nnem/ skall hafve talt,   hvilke ingen af de/nnem/ møtte,

  Peder Hielmervig møtte paa Steeners weigne og forklarede at hand er Reist øster i Norge, og fornehmer ej at hand nu er hiem kom/m/en   begierede der fore at Sagen maatte indføris  men igien opsettes till første ting  at hand

 

1710: 227

 

sine prof kand faa indkaldet, saa som de ere i andre skibreder og iche will møde her at widne, men forskyder sig till deris werneting

  Hr: Lieut: Bredals Kieriste hafde og stefnt Contra i den/n/e Sag  og Steener till at høre widner om hvis hun har seet og fornamet om sit borte blefne Høe,   hafde og stefnt till vidne Sirj Haare og Anbiørn Kolbenshoug, som og war tilstede,   Men Peder Hielmervig her til svarede at hand ingen Fuldmagt hafver fra Steener  nogen widner at paa høre, og som desse widner well skall falde i mod de andres  formodede hand paa Steeners weigne at de ej blifver tagen til forhør

  Johanes Edevartsen møtte paa Mad: Bredals weigne og Consenterede den/n/e opsettelse,

afsagt,

Eftterdj Steener Jensen Neerem nu Self ej er till stede  men udj sit ærinde Reist øster i Norge, og de widner som hand i den/n/e Sag har ladet stefne  iche her til dette Ting will godvillig widne, men forskyder sig till deris Rette werneting, Saa beroer med Sagen till neste ting, og om parterne ej inden dend tid i wenlighed om deris mellem werende tvistighed kand forEenis, will widnerne stefnes paa louglig maade till deris Rette Forum, og i midler tid beroer ogsaa med Mad: Bredals indstefnte vidners forklaring, helst eftterdj Steener Jensen iche Self Personlig er tilstede, og naar da Sagen Endelig igien indkom/m/er  skall da om alt Kiendes og Gaaes hvis Rett er,   de widner som af Mad: Bredal indkaldet er  bør og da naar Sagen igien foretages  møde  deris forklaring om hvis de tilspørges  at giøre

 

Publicerit Siur Hansen Neerwig af Fielbergs Skibrede, hans udgifne skiøde till Rasmus Anbiørnsen Wacke paa 1 Løb og 18 Mrk: Sm: med bøxsel udj hans paaboende gaard Wacke i Fielbergs Skibrede beliggende, og hand til foren er Eiende i sam/m/e gaard 1 Løb og 18 Mrk: Sm:  hvor till hand udj alt self er oddel berettiget, i mod penge med dette brefs bekostning  61 rdr: 3 Mrk:  dat: 18 Julij 1710.

 

 

Dend 18 Julij blef Retten atter betient paa Silde udj Etne skibrede  hvor da Retten blef betient med eftterskrefne Lougrett  Ellias Fosse, Steen Øchland, Olle Lille Dalle, Aadsell Tesdall, Torkild Høyland og Torkild Egeland,

  Paa hvilcken tid dend ærwerdige og Hederlige Mand Hr: Hans Kampstrup  Sogne Prest till Etne Prestegield, hafde ladet stefne Eigerne og opsiderne till den/n/e gaard Silde, till at ofver-

 

1710: 227b

 

were Een louglig udsteening i mellem bemelte gaard Silde, og dend gaard Kambøe  Sogne Presten til hørende, og det udj deris Fælles Hage beite, at de paa begge sider der eftter siden kand oprette Eet lougligt Jerde og Skifttes gaard,   hafde og ladet stefne til widner som [om]? Merket og skifttet bekandt er, Johanes Kaldem  Baar Osnes og Lars Mælland,

  Eigerne og opsiderne paa Silde  Zacarias Ericksen  LensMand i Etne  og hans broder Johanes Ericksen, møtte begge toe, og dette skiftte og udsteening gierne Consenterede,  forklarede ellers at de till foren paa alle sider weed, hvor de Rette Merker er, saa der om ej skall falde Ringeste stridighed,

  og forføyede parterne sig paa begge sider i Marken, saa Vell som desse før benefnte 3de widner, og anviste de os, saa Vell Parterne som widnerne  /: der i alle maader ofver Eens kom :/  Merket  hvor eftter de begierede steenene maatte nedsettes,  og anviste de os først paa Eet sted kaldes Træs Flaatten, som er Ved Gar Krecken, tet ofven for Kamboes Jerdesgaard, der blef nedsatt Een Merkesteen med sine 2de widner hos,  der fra gaar Merket lige op og Nord til Eet stæd kaldes Næ\?/ste Glaap, og inden paa sam/m/e Glaap blef satt en steen,  der fra streker sig Merket lige op i Een houg kaldes Guldstenis hougen  der blef satt Een steen,  widere streker sig Merket i Nord og op till Halgings {hougen} Flaatt, der blef og nedsatt Een Steen,  gaar saa widere Merket lige op i mellem bekene  hvor der og blef nedsatt en steen,  der fra streker sig Merket lige op i Fieldgaret og tet i Kiste diufvet  der blef nedsatt dend siste Steen, som er Enden paa dette skiftte, og Eiger saa Kamboe paa dend østre, Men Silde paa dend westre side af sam/m/e skiftte,

  hvor eftter Eigerne paa begge sider, som nu er eller her eftter kom/m/er  sig i alle maader har at holde eftter rettelig,  og naar Een af Parterne begierer eller blifver tilsinds eftter dette Merke Jerde at opsette, da skall dend anden der til og vere forpligtet tillige med at Jerde, hver eftter sin Jords Storlighed,

  Dette begierede parterne at maatte indføris till deris widere eftter rettning,

 

 

Dend 19 Julij blef Retten betient paa Kaatte  Een Halsnøe Closters Jord udj Fielbergs Skibrede, ofverwerende paa Halsnøe Closters Forwalters weigne Sr: Peder Jensen Smidt, med eftter skrefne Lougrett som Retten betiente, Kaald Tvet  Halsnøe Closters Bunde Lensmand,  Goutte Stangeland, Mickel Hetland, Tollef Frønsdal, Torbiørn Hambre og Olle Rye, med Een deel Almue som tinget søgte,

 

1710: 228

 

  Paa hvilcken tid sig for Retten fremstillede opsideren og Leilendingen paa bemelte gaard Kaatte  Niels Kaatte, og sig høylig beklagede, hvorledes dend allerhøyeste gud ha/nnem/ for kaart tid siden 2de gange med Een u-løckelig hendelse har hiemsøgt, I det at Field, Jord, Steen og gruus ofven af Fieldet er nedkom/m/et  og hans paaboende gaard saaledes ofver ager, Eng og udMark ofver skyldt, saa Jam/m/e(?) (samme?) er till Reed at Een stor deel af hans gaard der wed ilde er blefven forderfvet, at iche allene gaarden ilde er til Reed, men end og ha/nnem/ self der ofver med tiden till Armod, saa frembt iche gaarden i sin skyld blef af tagen, hvor ofver hand har weret nød og aarsaget der om till deris HøyEdel Baarenhed Hr: Estatz Raad og Stifftamptmand de Tønsberg at indgifve sin underdanige Supliche at der maatte siunis og besigtiges gaardens skade og des forderf, sambt beskrifves skadens werdj  og hvor meget gaarden nu af skyld kunde vere, paa det hand i Fremtiden kunde blifve wed Magt, og gaarden ogsaa kunde blifve beboed, og der om indlefverede sam/m/e sin Supliche dat: 21 April nest afvigt, med des paateigne[de] Høy Respective Ressolution dat: 13: Maij nest eftter, og begierede at Vj der eftter skaden will besigtige,

  Sr: Peder Jenssen Smidt, begierede der eftter at Vj alting nøye og well will observere, om iche skaden igien kunde forbedres, og om skaden er [saa]? stor, at gaarden der wed kunde forringes, med meere

  Hvor eftter Vj os da sambtlig forføyede paa Marken  sam/m/e skade at besee, og besaag Vj da først dend førske!! (første) Field skreede og wandløb som for Eet par aar siden paa Kaatte bøe og Engeslaatter af det der ofver befindende høye og Steigle Field med wand, grus og Steen er nedgaaen, og i hvor Vell dend sig till gaardens store Forderf af begyndelsen har ladet ansee, saa har dog gud af Naade hindret dend i sin største Løb, i det dend noget støcke neden for bøe gaarden eller Jerdesgaarden er blefven bestaaende, uden sig widere eller ned til Søen ofver Ager og Eng at extenderer  dog er wed sam/m/e wandskredes udløb forderfvet Jordens Engeslaatte till nogle Læs høe aarlig, som for des ofver skyldende Steen og grus iche staar till at forbedre,

  Dend anden Fieldskrede  som nest leden Høst udgik  angaaende  da \har/ dend lige ledes med wand, Steen og grus, høyeste oppe udj Fieldet taget sin begyndelse, og med dend udfaret ofver Ager og Eng, at gaarden der af meget ilde er tillred, gaaet der med lige tvert ned igienem Engen og gaardens Agre alt til Søen

 

1710: 228b

 

bred ungefer 24 faufner, sum/m/e steder meere og sum/m/e steder noget Mindre, lige som Jordens og gaardens Cituation det tilstede, hvilcke har veret saa grusom og haftt saa stor Forsse med sig, at dend ej allene har bort ført med sig alle de i weien staaende trær, af Birk og Older  som uden Jerdes war dend beste andeel till den/n/e gaard bestaaende, men end og sam/m/e trær og steen med ført ofver gaardens Enge slaatter og Eng, sambt ofver Een Ager  hvor udj kunde saaes ungefer ½ td: Hafre, mens end og oprefvet og bort ført Jorden ned til paa det bare Field, at udj dessen Middel part fra det øfverste til det nederste aldrig meere kand woxse eller groe noget græs eller andet gaarden till Ringeste Nøtte  for uden at Engen paa begge siderne er ofverskylt med gruus og store Steene, af hvilcke Een saare liden og Ringe part med tiden wed stort arbeide og slæb kand vere at forbedre,   Og naar Vj da saaledes nøye gransker og ofverweier berørte paa den/n/e gaard nedfaldende skade, er det alt for west øyensynlig og sandferdigt at Jorden der Ved noget er sveket, og iche nu omstunder eller her eftter er saa god til ager og Eng, som dend før war, saa at Leilendingen der af iche heller  uden sin Ruin og skade  skulle vere god fore at udrede der af de skatter og Contributioner som till foren er udgifvet, før den/n/e skade skeede, og som før bemelte høy Respective Ressolution til holder skaden at efttersee og taxere, Saa siunis os sam/m/e saa Vel  formedelst ageren som Engens udtagende og forderfvelse  at kunde anseeis till ½ Løb Sm:  Saa at Jorden Kaatte  som nu skylder 2 Løber Sm: eftter Matriculen at skatte af, her eftter iche for meere end 1 ½ Løber Smør kand were at ansee,

  hvilke besigtelse saaledes Niels Kaatte begierede ha/nnem/ at maatte beskrefven meddeelis,

 

 

 

Dend 21 Julij blef holden almindelig Som/m/erting paa Bielland for Føyens og Fiære skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Næl Hysingstad og Tollef Hougland, med eftterskrefne Lougrett, Arne Spidsøen, Tøris Dyvig, Hans Øchland, Otte Odland, Olle Teigland, Lars Wickenes, Helge Føyen og Lars Nyesetter, sambt meenige Almue som tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

publicerit de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes Specificerede

 

1710: 229

 

 

publicerit Sr: Anders Tønder  Forige Tolder her wed SundhorLens Told sted, hans udgifne obligation till Fru Sophia Amalia  Sl: Christopher Heidemands  paa 200 rdr: Courant  for hvis Summa hand hende pantsetter till under pant hans Eiende og paaboende gaard Langeland, liggende i Føyens Skibrede paa Storøen  skylder aarlig udj Landskyld med bøxsel  Sm: 1 ½ Løber og 1 ½ Hud, dat: 18 Febr: 1709:

 

Publicerit Sogne Presten till Storøens Prestegield, Hr: Jonas Olsen Hous  hans udgifne obligation till Hr: Assessor Wilhelm Hansen paa 100 rdr: Courant, for hvilcke Summa hand pantsetter til ha/nnem/ till under pant det Naadsens aars indkomst af wisse og u-wisse  som hans arfvinger eftter deris Kongl: May: aller Naadigst Lougs paabud og foresigende eftter hans død af Storøens Prestegield er for undt at Nyde  dat: Tyse Prestegaard dend 28 Maij 1710:

 

Publicerit Lars Larsen Killiswigs udstede bøxsel seddell till Lars Andersen paa ½ Løb Sm: udj dend gaard Næsse  liggende paa Bremens (Bremnes) i Føyens skibrede, hvor af hand self er Eiende 1 ½ Spand Sm:  og bøxsler meere ½ Spand  Chrestopher Lille Sund tilhørende  dat: 7 April 1710:

 

Publiceret Knud Endresen Tvet af Fiære skibrede  hans udstede bøxsel seddel till Olle Johansen paa 54 Mrk: Sm: udj dend gaard Habbestad her i Føyens skibrede, dat: 21 Julij 1710:

 

publicerit Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen  Bunde Lensmanden Næll Hysingstad og Niels ib:  deris indvisnings werk till Marie Cronman  Sl: Hr: Hans Ranfsbergs eftterlefverske  paa 1 pd 5 1/18 Mrk: Sm: i dend gaard Grønaas  liggende i Mosterhafn i Føyens skibrede  i mod penge 21 rdr: 4 Mrk: 12 s:  som Dependerer af Een Dom dømbt dend 16 Julij 1707:  sambt der Ved foraarsagde omkostninger, indvisningen dat: 26 Septembr: 1707:

 

publiceret Hr: Hans Wadbeks udstede bøxsel seddel till Andbiørn Nielsen paa 2 ½ pd: Sm: i gaarden Espevær, dat: 6 Maij 1710:

 

Publicerit Hr: Hans Wadbeks udstede grundeseddel till Daniel Larsen paa dend grund i Mosterhafn som Mogens Grønaas til foren beboet hafver  i mod aarlig grundeleie 1 rdr:  dat: 12 Julij 1710

 

Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen paa HøyEdle og Welbaarne Hr: Baron Axell RosenCrantzis weigne lod lyse Høybemelte Herres penge mangel til at indløse det Jordegodtz her udj SundhordLen

 

1710: 229b

 

(holden paa) Rosenthal udj dend der holdende Commission eftter hans (Sl: Hr:) Fader til gields betalling blef udlagt, hvilcke hand begierede at maatte udj protocolen blifve indført,

 

Aarstein Lier hafver ladet stefne Rasmus Førde for hand hafver antaget hans datter udj tieniste  og siden hende wilde beholde, men da Waarwinden war Ende  ladet hende igien bort gaa,  formodede at saadant ej er Rett og at Rasmus Førde der fore bør eftter Lougen anseeis,

  Rasmus Førde møtte iche iche!!  ej heller nogen paa hans Veigne till Sagen at svare

  Lensmanden hiemlede at hand louglig er Citeret, hvor fore ha/nnem/ paalegges till neste ting at møde,

 

Olle Egeland hafver ladet stefne Johanes Nedre Egeland formedelst hand skall hafve ofver faldet hannem paa sin Seng med skieldsord, hvor fore hand bør bøde eftter hans formeening eftter Lougen,

  Johanes Egeland møtte till Sagen at svare, og negtede at hafve ofverskieldet ham, begierede at det maatte bevises,

  Olle hafde stefnt till widner Lars Huckaas (Houkaas)  som hafver hørt af Lisbet Knuds datter Egelands ord,  saa og hafde stefnt Lars Egeland  som ej hafver hørt hvad passerit er,  hvilke widne begge møtte,

  Lars Ericksen Egeland eftter giorte Eed widnede  at {ef} en aftten  eftter de war gaaen til Sengs  nestleden waar eftter Waarwinden, og hand tillige med sin qvinde laag i Sengen,  Olle Egeland laag ogsaa i sin Seng i sam/m/e Stue, og som de laag saa i Sengen, da kom Johanes Nedre Egeland {med} ind i stuen, og sagde till Olle  og spurde ha/nnem/ om hand iche wilde hente sine øger af hans Støll,  der till svarede Olle, gaar de dig for nær  da kiør dem fra dig.  Johanes svarede  kiør dem paa Min Egen,  Johanes spurde hvor hans Egen (Egn) war,  hand svarede  wed du iche hvor nu Engen er, da kiør dem paa andres Egn,  Johanes sagde der paa:  du er wrangwis, og kalte ham Stor Olle, og sagde at hand skulle vere wærre end hand har vert før du har Jerdet Een skifttes gaard, dend har du Jerdet som Een skielm og Een Tiran, dend er du og dend har du laaf for,

  Lars Houkaas fremkom og wilde forklare hvad ord Lisbet Knuds datter har hørt talle af Johanes Egeland i mod Olle ib:  forklarede at sam/m/e qvinde nu ej er tilstede, og ej kunde kom/m/e till Tinget for Eet lidet barn hun har paa brøsted,  og som da qvinden ej møder den/n/e gang  saa kand hans ord ej gielde,  forklarede ellers lige de

 

1710: 230

 

sam/m/e ord som Lars widnet hafver.

  Johanes Egeland møtte till Sagen at svare  og forklarede (at) hand har aarsage, till at skielde ha/nnem/ fordj hand uden Loug og Dom har opsatt Een Jerdes gaard de/nnem/ i mellem, hvilcke skifttesgaard iche Rettelig er opsatt, men staar ham till trengsel,  bevidnede og at sam/m/e Jerdes gaard har staaet saaledes som dend nu staar i 8te aar  som er 4re aar før Johanes kom till Jorden, og som at Olles Øger altid gik paa hans Støll, saa gik hand till Olle og spurde ha/nnem/ om hand iche wille tage sine øger bort, men Olle svarede ha/nnem/  Vilt du iche hafve dem der, da maa du kiøre dem paa Andre,  da sagde Johanes  du har gierdet dette Jerde som Een skalk og som Een skielm, indtil du beviser at dend Jerdes gaard staar Rett,

  Olle Egeland begierede at det maatte observeris at Johanes Self tilstaar at hafve skieldet ham for Een skielm, og begierede der fore at Sagen uden widere opsettelse nu maatte gribe Ende, og at Johanes maatte anseeis for saadane ord eftter Lougen, og der paa begierede Dom,

  Parterne paa begge sider blefve i wenlighed forEenede  at hvad af Johanes talt er om eller till Olle Egeland skall vere ophæfvet  og bad Johanes Olle om forladelse for saadane sine hastige ord, sagde indted at vide med Olle Egeland, uden alt det Een ærlig Mand Vell søm/m/er og anstaar, og hvad ord hand har talt mod ha/nnem/  er skeed af Een hastighed uden nogen aarsage der til  og wed till saadane sine ord ingen skiel eller føye, hvor wed og Olle Egeland war til fredtz, og skall Johanes eftter sin Egen tilbydelse gifve Olle Egeland i omkostnings erstattning till Høsten 1 rdr: penge, hvor med Olle i lige maade war benøyet, og Ragte de der paa hver andre deris hender, men begierede at det wed Dom maatte stadfestes,

hvor fore der om saaledes blef afsagt

Eftterdj Johanes Egeland nu her for Retten offentlig har bedet Olle Egeland om forladelse for de ord hand ha/nnem/ har tiltalt, sagde till saadane ord ej \at/ hafve haftt, skiel  føye eller aarsage, og bekiendte at hand ej med Olle Egeland andet er widende end hvis Een ærlig Mand wel Eigner og anstaar  og for hans omkostning will gifve ha/nnem/ i penge 1 rdr:  saa blifver desse ord som Johanes talt hafver af ingen werdj

 

1710: 230b

 

og de ej at kom/m/e Olle Egeland till Ringeste æres forkleining i nogen maader, og bør Johanes Egeland dend udlofvede Eene Rixdaller till Olle Egeland inden høsten betalle under Excecution eftter Lougen,  hvad widere Johanes Egelands forseelse angaar, da hen wises dend till Kongl: May: Fogets paa talle,

 

Publicerit Jacob Jensen og Anders Jensen Brose  deris udgifne bøxsel seddell till Aanund Aanundsen paa 12 Mrk: Sm: i gaarden Egeland  liggende i Møster Sogn, dat: 7 Januarj 1710:

 

Pernele  Sl: Jocum Piils  boende paa Østre side i Engesund  hafver wed skrifttlig Kaldseddel ladet stefne hendes Sviger Søn Daniel Larsen Kirsebom formedelst hand fra hende skall hafve bort taget Een deel Løsøre, og der med afreist, till Mosterhafn  hvor hand nu boer, med widere des indhold,  sam/m/e Stefning dat: Engesund dend 1 Julij 1710,   sam/m/e Stefning fantis paaskrefven at vere forkyndt louglig af Lensmanden Næll Hysingstad og Samuel Stoke,

  Peder Grønaas  som er stefnt till widne  møtte iche, men LensManden forklarede at sam/m/e Peder Grønaas er i Skaanevigs skibr: paa Handeland hos Hr: obr: Lieut: Montagnie Lillienschiold  hvor hand har weret alt siden nestleden Waar, og der fore har hand iche stefnt ha/nnem/   Men det andet widne Margrette Anders datter war tilstede

  indlagde der nest Een Supliche till HøyEdel Baarne Hr: Estatz Raad og Stifttbefallings Mand de Tønsberg, med dend der paa følgende Resolution, dat: 30 Maij 1710:

  paa bemelte Enckes weigne møtte tillige med hende, hendes Søn G.…(?) Hendrick Piil,

  Daniel Larsen Kirsebom hafde wed Contra Stefning ladet Citere bemelte sin Moder!! (vermoder) Pernele Piil, till Som/m/er tinget som skal holdes paa Windenes først kom/m/ende 23 Julij,

  der paa indlefverede Hendrick Piil Een Reigning paa hvis Daniel Larsen skall hafve bort taget fra hans Moder, dat: 7 Junij 1710:

  der eftter blef frem kaldet det Eene widne Magrette Anders datter  og eftter at Eeden med dens forklaring for hende blef oplæst, og formanet at widne sin Sandhed, da aflagde hun sin Eed med opragte fingre at hun iche har seet eller wed der af at Daniel Larsen eller hans Kone Pirnele Piil har opslagen nogen dør  Laas eller Kiste,  widere blef hende ej heller af parterne tilspurt, uden Hendrick Piil tilspurte hende paa sin Moders weigne om hun iche har seet at Daniel Larsen eller hans qvinde har bort taget noget eller bortført noget af Engesun  hans Moders huus, i mod

 

1710: 231

 

hendes willie, men hun svarede Nej  at hun det ej heller har seet,  widere wiste hun ej at vidne,

  Daniels Larsen hafde og ladet stefne Hr: Jonas Olsen Hougs, saa well som Klokeren Niels Nielsen til at forklare {dend} om dend forEening som skeede mellem de/nnem/ i Engesund, da de seeniste foer der fra, og till Een hver blef lefverit hvad de til hørte,  Men som Daniel Larsen hafver stefnt desse widner till Waags Skibredes ting, saa møtte de iche til dette Ting at widne,  eller forklarede Daniel Larsen at som Sagen er stefnt till et andet Ting, saa kand hand iche her føre de bevisligheder som hand hafver,

  Der for uden siger hand og at hafve stefnt Pernille Piil (dvs. svigermora) for medelst Een arrest som af hende giort er paa 11 ½ tønder Torsk, som nu ligger i Engesund, med formodning at sam/m/e arrest er u-louglig, og at Pirnele  Sl: Jocom Piil[s]  bør forskaffe hannem Caution, for sam/m/e Torsk, eller og lade ham nu faa Torske igien, paa det dend ej skall forderfves,

  Pirnele  Sl: Jocum Piils  der til svarede at Torsken har hun ladet wed Kongens Foget ladet arrestere til Sagens udrag, og ha/nnem/ der fore stilt fornøyelig Caution, hvor till hun sig forskiød, og paastod endnu som før at arresten maa blifve Kiendt wed Magt, og om Tosken noget til kom/m/er og hun Sagen taber, saa skall hun Tosken betalle,

  der eftter blef Reigningen fremtaget og des indhold examinerit  og først tilspurt Daniel Larsen om hand eller hans Kone har bekom/m/et de 10 rdr: af dend wexsel, men hand svarede Nej der til,  de 15 rdr: fra gik hand i lige maade,  de 6 rdr: siger hand er forøed af hende Self forøed!! till deris brølup, som hand formoder ej kand tilsvare,  de 5 rdr: 4 Mrk: benegtede hand og ganske,  i lige maade de 9 rdr: for slagteren  saa og de 2 rdr: 2 Mrk: for dend baad,  saa og de 3 Rdr: jn Specie,  men dend 1 rdr: till Conssumption wedstod hand at hafve faaet,  de 92 allen læret er af hende self op kiøbt i Bergen till Specerier og andet till deris brølup, hvor til hand ej kand svare,  de 12 rdr: benegtede hand ganske  dend Eene Rixdr: hun skulle hafve faaet da hun war brud  sagde hand og Nej til,  i lige maade dend Rixdr: til brude Konen,  dend til Kierke gang ogsaa,  de 4 rdr: til dend Dansk Mand(?) wed hand iche af, men da hans Kone war Pige  og lenge før hand fik hende  gaf hun hende 1 allen gylden støke til sam/m/e, om det er det hun meener  formoder hand hun ej nu kand betale,  det guld laas wedstod hun at hafve faaet, der udj

 

1710: 231b

 

er hende eftter hendes Sl: Fader udlagt 2 rdr: 12 s:  Resten will hun gierne kaarte i andre maader paa sin arf,  dend guld Ring siger hand hende war foræret da hun war Pige, og meener at det nu ej kand igien krefves  \de/ 2 Lod Røde Coreller wedgik hun at hafve faaet til Laans, og skall gierne igien lefveres,  de 2de støker guld benegtede hun ganske at hafve taget,  i lige maade de 12 støker von alten,  de 18 par Sølf Malger sagde hun at hafve faaet, og der som hendes Moder dem ej hende wil forære eller lade beholde, skall de til bage lefveres,  i lige maade dend Sølf Kiede  de 2de skiorter og lagen fra gik de ganske, saa Vel som og de 1 pr: pudevær,  Sølf begerne wedgik hun at hafve,  wugge lagenenet i lige maade,  det par silke hoser fra gik de,  de 12 rdr: for huuse leie formente de iche at vere Rett, saa som de war i deris Moders huus, og naar hun iche lenger wilde hafve dem der, saa Reiste de der fra   paastod Daniel Larsen at alt dette iche kunde kom/m/e ham till skade eller penges udgifvelse,   hvis andet som Pirne!! (Pirnele) Jocoms datter eftter Skifttebrefves formeld bør hafve  har hun iche noget af bekom/m/et,  paastod at hvad de i andre maader har faaet  de der paa bør beholde,   hvad sig dend paa ankede Sølf Kande angaar, da gaf hendes Moder de/nnem/ dend da deris brølup war udj brude gafve, formodede at de dend og bør beholde,   til widner der om er stefnt Hr: Jonas og Klokeren  som nu ej er til stede,   de selcke gardiner som Moderen har fra taget de/nnem/  har hand tillige med sin Kone kiøbt hos Eet støke hos Ane Madtz datter i Brandesund, og for det øfrige fik hun hos sin Sl: Fader før hand døde 1 td: tran, som hun ofver sente til Haaland med Bendix Hansen i Bergen, og hand kiøbte for hende Resten af sam/m/e tøy till Sengen, hvor fore hun paastod at hendes Moder det bør tilbage lefvere, erbød sig det med de wedkom/m/ende at bevise   Men Perne!! (Pernille)  Sl: Jocums Piil  der til svarede at hun skall bevise det med Bendix Hansen at Tøyet till gardinerne er kiøbt for hendes penge, og ingen andres,   dend Koe som paa stefnt er, sagde Daniel Larsen at hans wermoder gaf hende da hun blef giftt till hieme gafve, men som sam/m/e Koe falt ud for Fieldet og slog sig ihiel, beholt Moderen baade Kiødet og huden  og siden gaf hende dend anden  som nu er igien tagen, men da hun foer ifra sin Moder, tog hun den/n/e Koe, og siden lod Moderen tage dend fra hende igien,

  Hendrik Piil indlefverede det skifttebref eftter hans Sl: Fader forrettet  dat: 10 Maj 1701:  hvor udj kand seeis hvad Pirnele Pil er til falden, saa og at dend omtvistede Sølf Kande ha/nnem/ dend meste deel er tillagt,

 

1710: 232

 

og forklarede Pirnele Pil med hendes Mand Daniel Larsen at hand slet indted af alt det hende eftter skifttebrefves formeld har bekom/m/et  hvilket og hendes broder Hendrik Pil paa sin Moders weigne til stod,

  endnu forklarede Daniel Larsen at ha/nnem/ er fra tagen Eet Røt Kledes skiørt, som hun gick med naar hun gick till gudsbord, som hende og Self til hører,   Hendrick Piil wedstod at dette skiørt er giort till Pirnele Jocoms datter, og at hun fick det af sin Moder  wedstod nu at skiørter!! (skiørtet) er af hans Moder lefveret till ha/nnem/  og der er det beliggende,

  widere hafde parterne den/n/e sinde ej at proponere, men de begge forskiød {till} sig till widne,

afsagt,

Eftterdj parterne beraaber sig paa adskillige widner, saa Vell paa dend Eene som dend anden side, hvilcke widner nu iche er tilstede, Een deel ogsaa iche Stefnt, saa som Bendix Hansen i Bergen og Ane Madtz datter i Brandesund, saa beroer med Sagen till første ting, till hvilcken tid Sagen igien skall fore tages,  og som hofvet Sagen af Pirnele  Sl: Jocum Piils, er hid stefnt till Føyens Skibredes Ting  som er Daniel Larsen Kirseboms Rette werne ting, saa bør og dend bisag som Daniel Larsen wed Contra Stefning har stefnt sin wær Moder {med} for, ogsaa hid Kaldes till dette sted, og hafver der fore Parterne her igien at møde till Sagens widere foretagelse,  i midlertid maa atester fremlegges af Daniel Larsen fra Bendix Hansen og Ane Madtz datter om {det} \de/ omtvistede Senge gardiner, saa og at stefne de andre paaraabte widner, som om Sagens Rette sam/m/enheng skall giøre forklaring, og om Parterne ej for inden i mindelighed kand forEenis, skall da udj alt Kiendes hvis Rett er, saa Vell udj Sagen i sig Self  [som]? om den giorte arest,

 

Hr: Hans Wadbek hafver ladet stefne Albregt Aasmundsens!! Worland, formedelst hand nest afvigte winter har talt med ha/nnem/ om Een part udj Worland  som er fierde parten  som ligger øde, at ville tage til brugs, men ej siden gaarden antod, og som Een anden Mand hafde talt med ha/nnem/ i midlertid, saa wilde hand iche bort laafve gaarden till sam/m/e Person, hvor ofver gaarden dette aar som før ligger øde, eftterdj Albregt ej siden wilde holde sit løftte, formodede og paastod at Albregt der fore bør dette aar svare till Rettighed af gaarden,

  Albregt Aasmundsen møtte till Sagen at svare, og wedstod at hand hafde talt med Presten der om, men ej wilde giøre nogen wis aftale med ha/nnem/ før hand tallede der om med sin Fader, men da hand tallede der om med Faderen  wilde hand

 

1710: 232b

 

det ej tilstede eller sambtøke, formente der fore at vere frj for Prestens til talle, helst eftterdj hand aldrig har veret forEenet med Sogne Presten om sam/m/e Jorde partes brug,

  Elling Worland møtte ogsaa  og forklarede at hand tallede med Presten om sam/m/e gaarde part, dog paa dend maade at hans Fader skulle tale med Presten der om, og ej hørde hand at de noget der om blef forligt,

  Faderen Aasmund Worland møtte i lige maade og forklarede at hand aldrig om den/n/e handel war widende, iche heller enten har eller will sambtøke at hans Søn sam/m/e Jorde part  som saaledes øde ligger  skulle antage,

  Monss: Bertel Wadbek paa sin Faders weigne formente som før at Albregt Worland bør svare for gaarden dette aar

  Albregt med sin Fader Aasmund Worland forskiød sig der fra og ej wilde sig med gaarden befatte, og formodede at eftterdj der iche er giort nogen forEening, hand da ej kand svare

afsagt

Eftterdj der ej bevises at Albregt Aasmundsen Worland med Sogne Presten Hr: Hans Wadbek om nogen gaarde partes antagelse i Worland war forEenet, saa blifver Albregt Aasmundsen frj for Sogne Prestens søgning.

 

Axsel Ilsager hafver ladet stefne Anders Augdesteen for medelst hand som Formynder for hans nu hafvende Hustru Ane Paals datter har weret Formynder, og ej for hendes tilfaldende arfveMidler har giort Rigtighed, formodede der fore og paastod at Anders Augdesteen det nu giøre maatte, og at Anders Augdesteen maatte tilkiendes ej allene at betalle ha/nnem/ Capitalen eftter skifttebrefves formeld, men end og Renterne till den/n/e tid, og der fore udj Retten indlefverede Eet skifttebref, holden eftter hendes Sl: Fader Paal Handeland, dat: 5 Junij 1694:

  Paa Anders Augdesteens weigne møtte hans Søn Reinert Andersen Augdesteen, og forklarede at Axsel Ilsager paa den/n/e arf har oppebaaret udj penge 9 rdr: 4 Mrk: og ej meere, Resten vill hand paa sin Faders weigne gierne betalle,

  Axsel Ilsager paastod at ha/nnem maatte tillegges baade hvad hans Qvinde til kom/m/er, saa og billig Rente fra dend tid hun war saa stor at hun sit brød kunde fortiene,

  Reinert Augdesteen beklagede sig at dend gaarde part i Nesse adskillige tider har ligget øde, saa hans Fader der af har maatt betalle skatter, og der fore formente at hvad hand saaledes af godtzet betalt hafver  ha/nnem/ bør Decorteris udj gaardens (skatter?)  Landskyld og afgiftt,   forklarede ellers iche at hafve nogen Reigning der paa, iche heller de bøger som qviteringen

 

1710: 233

 

for skatterne kunde udvise, begierede Dillation till hand sam/m/e qviteringer kand forskaffe,

  Axsel Ilsager paastod Dom paa hvad Løsøre angaar, saa maatte med Jordegodtzes indkom/m/e til widere beroe, Refererede sig i det øfrige till skifttebrefvet,

  Reinert Augdestein forklarede at hans Fader fick adskillige slette ware baade af træfang [og] andet, will der fore haabe at Axsell Ilsager lader sig nøye med sam/m/e ware, hvilket hand ha/nnem/ will lefvere,

  Men Axsel Ilsager svarede at hand begierede Rett eftter Lougen, og ej widere will sambtøke,

afsagt

Eftter det i Rette lagde Skifttebref holden eftter afgangne Paal Andersen Handeland dend 5 Junij 1694:  fornehmes at bemelte Sl: Mands datter Ane Paals datter, som nu er Axsel Ils Agers Egte Hustru  er tilfalden baade i Fædrende og Mødrende arf udj Løsøre 123 rdr: 5 Mrk: 14 s:  for hvilcke Løsøre Citanten Anders Augdesteen som nermeste werge og Fader broder war Formynder, hvilcke der og har haftt sam/m/e Midler tillige med Myndlingen i sit wergemaal  indtil nu hun udj Egteskab er forseet, Men som hun  da hun till sin Formynder ankom  war liden og ej kunde giøre nogen tieniste, hvor Ved hun noget kunde fortiene, saa blifver og Anders Augdesteen frj for Renter af hendes Midler at betalle indtill hendes alders fulde 16de aar:  paa hvilke tid  og alt siden  hun nok som sit brød, Kost og Kleder kunde fortiene,  Thj bør Anders Augdesteen at betalle till Axsel Ilsager den/n/e hans qvindes arf  som er Capital 123 rdr: 5 Mrk: 14 s:  og Rente udj 6 aar  som bedrager sig 37 rdr: 1 Mrk: 3 s:  dog der fra siden afgaar 9 rdr: 4 Mrk:  som Axsel Ilsager nylig af Midlerne har {at} annam/m/et og oppebaaret, blifver igien som nu betalles bør udj alt Capital og Rente 151 rdr: 3 Mrk: 1 s:  hvicke penge bør udredes inden 15ten dage under Execution eftter Lougen, hvad sig ellers angaar de 2de Jorde parter Lj og Nesse, med des opebaarne Landskyld, trende tage og anden Rettighed, da som dend Eene gaarde part Nesse nogen tid har ligget øde, og Anders Augdesteen i Midlertid har betalt de af gaarden gaaende skatter  saa bør og Anders Augdesteen till neste ting der om at giøre

 

1710: 233b

 

Een Rigtig forteignelse og opskreftt, sambt {at} med qviteringer bevislig giøre hvad hand i Kongl: Contributioner {oppeb} betalt hafver, og skall da till neste ting  om Parterne der om i Mindelig[hed] kand forEenis  gaaes der om hvis Loug og Rett medfører.

 

Magnus Skiøtt og Niels Rafnsberg  som Formyndere for Sl: Hr: Hans Rafnsbergs u-Myndige børn  hafde ladet stefne Mad: Maria Cronmon med skrefttlig Kaldseddel for at giøre Rigtighed for hendes børns Resterende Sl: Fader arf  dat: Bergen d: 3 Junij Ao: 1710,

  og møtte udj Rette Monss: Chresten Biering  som i Rettelagde hans skrefttlig fuldMagt dat: Bergen d: 2 Junij 1710   indlefverede der hos Een Reigning paa børnenes Midler, sambt anden anvente omkostning  dat: 3 Junij 1710:  lydende paa 161 rdr: 1 Mrk: 7 s:   fremlagde og Een Copie af skifttebrefvet holden eftter Sl: Hr: Hans Rafnsberg, men som det var paa u-stemplet papir kunde det ej i Retten antages,

  Marie Cronmom møtte i Rette, og berettede at hendes Mand nu er i Bergen, men hun fornehmer af Stefningen at hendes Mand ej till den/n/e Sag er indstefnt, saa formeener hun at Stefningen ej er louglig, tj de gode Mend war widende at hun war giftt, og der fore hendes Mand  som hendes forsvar  burde woren Stefnt, saa som hun som Eet Eenfoldigt Fruentim/m/er ej hafver forstand til Sagen at svare, berettede og at skiftte brefvet eftter hendes Sl: Mand er hos Prosten Hr: Chrestopher Gaarmand og ej hos hende,  widere wilde hun ej til Sagen svare, men forføyede sig fra Retten.

  Monss: Chresten Biering paa Formyndernes weigne protesterede i mod Marie Cronmons indsigelse, at som hun allene er dend der har haftt børnenes Midler i henderne  saa wiste de iche bedre end hun jo bør svare til Sagen, og paastod der fore at hendes undskyldning ej maatte hindre prossessens Dreftt, og der foruden paastod arrestens louglig Kiendelse til betallingen skeer,

afsagt

Eftterdj Marie Cronmon undskylder sig at svare till den/n/e Sag fordj hendes Mand  Monss: Hans Hansen Skrøder  \ej/ der til er stefnt, Saa beroer med Sagen till neste ting, till hvilken tid hendes Mand Hans Skrøder bør Citeris till Sagen at svare,  i midlertid blifver dend giorte arrest wed sin fulde Kraftt,

 

1710: 234

 

 

Daniel Larsen Kirsebom hafde ladet stefne sin Svoger Monss: Hendrick Piil i Folgerøen beboende, for at betalle hans Kone  som er Hendrik Piils Søster  for 1 aar og noget meere paa det andre aar Løn, saa som hun hos ha/nnem/ tiente,

  Hendrik Piil møtte og sagde at hans Søster war hos ha/nnem/ noget meere end et aar, og hand aldrig begierede hende i nogen tieniste, men deris Moder sende hende till hannem  der Een tid lang eftter sin Egen willie at forblifve, hvor hun og forblef fra og til sam/m/e tider hos ham  og under tiden hos deris Moder, og aldrig enten begierede hun eller deris Moder nogen Løn, ej heller om noget saadant war accorderit, i midlertid hun der war, arbeidede hun for sig Self og giorde hvad hun wilde, brugte og Kiøbmandskab for sig self, og beholt dend profit der af falt

  Daniel Larsen og Pirne!! (Pirnele) Pil der til svarede at hun kom paa dend maade at hun skulle forestaa hans huus, og om hun iche fik Løn, skulle hand well aflegge hende saa gaat som Løn kunde vere,

  Moderen Pirnele  Sl: Jocums Piils  war og tilstede  og forklarede at hendes datter iche fore till Hendrik Pil for nogen Løn, men til ha/nnem/ som sin broder eftter hendes Egen begiering

  Parterne hafde ej widere  men paastod Dom,

afsagt

Eftterdj her ej bevises at Pirne Piil \ichun/ er kom/m/en eller har veret hos sin broder Hendrik Piil paa Eet aars tid eller meere, og ej om nogen Løn accorderit, saa kand hand ej tilfindes nogen Løn till sin Søster at betale, men der fore frj Kiendes.

 

Hr: Hans Wadbek wed sin Søn Monss: Bertel Wadbek indlefverede udj Retten Eet skreftt, dat: Findaas d: 21 Julij 1710:  som hand begierede for Almuen maatte oplæses, Me(…..) der udj war den/n/e, at saa som hand nu paa 4re aars tid har veret betroed Findaas Prestekald, og Almuen iche i ald (denne t)id i hans Prestegield villet betalle de 4 s: aarlig till Preste gaardens huusers Reparation  som de alle tider har udgifvet til forige Prester i Kaldet, ej heller har willet Reparere huusene in Natura, særlig Sveen og Moster Sogner, hvor fore hand nu høylig er foraarsaget til itzige aars udgang at opsige Almuen sam/m/e Contract, og de her eftter Self at Reparere de huuser som de/nnem/ til kom/m/er at holde Ved lige, og saa frembt de iche vill udgifve de 4 s: till huusernes bygning  maa de self her eftter svare for hvis brøst feldighed Huusene paa kom/m/er, hvilke skreftt og for Almuen blef oplæst, med begier det maatte antegnes

 

1710: 234b

 

 

 

Dend 23 Julij blef holden almindelig Som/m/erting paa Windenes for Opdals og Waags Skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmendene Gunder Ambland og Sallamon Windenes  med eftterskrefne Lougrett, Lars Windenes, Hans Epland, Madtz Tvet, Tom/m/es Helleland, Rasmus Aarbøe, Johanes Troeland  Jacob Færrewaag og Sallamon Windenes, sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt

 

Publiceret de Kongl: brefve og andre befallinger som for hen findes Specificerede,

 

Publiceret Niels Tom/m/esen  boende i Færresund, hans udgifne obligation till Monss: Peter Eden  Herskab paa Siøstuen udj Finne gaarden paa det Hensestediske!! (Hanseatiske?) Contor i Bergen  lydende paa Capital 128 rdr: Courant, for hvis Summa hand pansetter till under pant hans i boende huuse staaende i Færresund, med ald sit Løsøre, det vere sig hvad det vere vill med Noder, Baader og garn  sambt alt sit Fiske Redskab, dat: Ferresund den 10 Maij 1710:

 

Publicerit BisCopen Docter Niels Randulf  hans udgifne bøxsel seddel till Niels Johansen (Johanesen) paa 18 Mrk: Sm: og ½ w: Fisk udj dend gaard Meelingen i Waags skibrede  dat: 1 Martj 1710:

 

Publicerit Maren  Sl: Mickel Uldricks  udstede bøxsel seddel till Olle Jacobsen Hæfverøen paa 1 ½ Spand Fisk udj Hæfverøen med alt underliggende, dat: 28 April 1710:

 

Publicerit Doretea Skiernbek  afgangne Sl: Chresten Skaboes eftterlefverske, hendes udgifne skiøde till Monss: Jørgen Hansen Smidt paa dend gaard Møgster i Waags Skibrede beliggende, med alle sine tilliggende Herligheder, saa som Huuser, ager og Eng, Laxse waager og Mackrel og Silde waager, skylder aarlig udj Landskyld med bøxsell 3 Løber Sm:  dat: Bergen d: 3 Decembr: 1709:

 

Publiceret Monss: Jørgen Hansen Smidts paa Møgster, hans udgifne obligation till Stadtz HaupMand i Bergen  Hr: Jocum von der Lippe  paa 900 rdr: Courant, for hvis Summa hand pantsetter sin Eiende og paaboende gaard Møgster  skylder aarlig udj Landskyld 3 Løber og 9 Mrk: Smør med bøxsell, med dessen tilliggende Laxse waager, Makrel og Silde waager  sambt dend Øe Horgen med sine tilliggende Herligheder, saa og gaarden Møgsters nu paastaaende Huuse og bygninger, dat: 31 Julij 1709:

 

Publiceret Hr: Major Pheil, Major wed det Bergenhuusiske Regiment, hans udgifne obligation till Sogne Presten i Qvindheretz Prestegield  Hr: Petter Arendt  lydende paa Capital 100 rdr.

1710: 235

 

Courant  for hvis Summa hand pantsetter sin paaboende gaard Økland i Opdals Skibrede beliggende  skylder aarlig udj Landskyld 1 ½ Løber Sm: og 1 ½ Hud, dat: 8 Januarj 1710:

 

publiceriet!! Maren  Sl: Mikel Oldriks udstede bøxsellseddel till Niels Arnesen paa Een part udj gaarden Østvold i Waags skibrede beliggende  skylder aarlig udj Landskyld 1 pd: 6 Mrk: Sm:  dat: 15 April 1710

 

publiceret Mag: Niels Smed  Disgnatus Episcopus Bergensis, Lector Theologiæ og Pastor til Phane  hans udgifne skiøde till Maren  Sl: Mikel Oldreks  paa dend gaard Stangeland i Waags Skibrede beliggende, skylder aarlig udj Landskyld med bøxsell  penge 2 ½ rdr:  og af Laxse waagen Een half Rixdr:  dat: Bergen d: 16 Januarj 1710:

 

publiceret Lars Andersen  boende paa Bache i Waags skibrede  hans udgifne skiøde till Maren  Sl: Mickel Oldriks  paa 21 Mrk: Sm: med bøxsel i dend gaard Bache  som hand self bruger og beboer  sambt dend anpart i dend under sam/m/e gaard beliggende Laxsevaag  i mod penge 98 rdr: 5 Mrk: 9 s:  dat: Østre Bagholmen d: 12 Decembr: 1709:

 

Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen paa HøyEdle og Welbaarne Hr: Baron Axel RosenCrantzis weigne lod liuse sam/m/e Herres penge Mangel til at indløse det Jorde godtz som udj desse 2de Skibrede kunde vere beliggende, hvilke der kand vere udlagt till Creditorene wed dend Commission holden paa Rosendal eftter hans Sl: Fader, hvilke Fogden begierede i Tingbogen maatte anteignes,

 

publicerit Karen  Sl: Ifver Knudsens  udstede bøxselseddel till Lars Olsen paa dend gaard yttre Rabbe  skyldende aarlig Landskyld 1 Spansteig  og 3die parten i Laxsevaagen  dat; Huglen dend 12 Januarj 1710:

 

Publicerit Jacob Olsen Tislevold af Waags skibrede  hans udgifne obligation till Ane Madtz datter  Sl: Jocum Hynemøes  udj Brandesund  lydende paa Capital 20 rdr:  for hvis Summa hand pantsetter 2 pd: 6 Mrk: med bøxsel i hans paaboende gaard Tislevold  dat: Brandesund d: 29 Decembr: Ao: 1709:

 

1710: 235b

 

 

publicerit Morten Brynings udgifne obligation till Ane Madtz datter  Sl: Jocum Hynemøes, paa Capital 50 rdr:  i mod pant i 11 Sølf skeer   1 pr: smaa guld nebber(?),  4 støker silcke Gardiner   1 blaa Randet ofver Seng,  1 Rød Randet dito med ædun!! (ædderdun) udj,  3 under Senger,  \og/ 6 pr: puder, hvilke pant dog hos ha/nnem/ self beroer, dat: Westre Bagholmen d: 18 Decembr: 1703:

 

publiceret Hr: Otte Fredrich Warbergs udstede bøxsel seddel till Carten!! (Carsten) Olsen [paa] 18 Mrk: Sm: i Kolbenswiig her i Waags skibrede beliggende  dat: Sunds Prestegaard d: 24 Maij 1710:

 

publicerit Karen  Sl: Ifver Knudsens  udstede bøxsel seddell till Jacob Johansen (Johanesen), paa 1 Spansteig Jord i gaarden Nabben i Waags skibrede, dat: 6 Martj 1710:

 

Publicerit Hans Olsen Skoge af Sorters!! (Sartors) Skibrede og Nordhords Fogderie  hans udgifne skiøde till Knud Halfvorsen Hilde paa 1 waag Fisk med bøxsel i dend gaard Kleppe i Waags skibrede  i mod penge 40 rdr:  dat: 3 Januarj 1709:

 

Publicerit Hans Olsen Skoges udgifne skiøde till Niels Halfvorsen Hilde paa 1 waag Fisk med bøxsel i dend gaard Kleppe  i mod penge 40 rdr:  dat: Skoge d: 3 Januarj 1709:

 

Publicerit Hans Olsen Skoges udgifne skiøde till hans Søn Olle Hansen Skoge paa 1 waag Fisk med bøxsel i dend gaard Kleppe  i mod penge 40 rdr:  dat: 3 Januarj 1709:

 

Publicerit Winsens Mickelsen Toranger, Albregt Mickelsen og Niels Mikelsen, deris udgifne skiøde till Mickel Olsen paa 11 Mrk: Sm: med bøxsel i Øchland  hvor af de Een hver for sig selger 3 2/3 Mrk: Sm:  i mod penge for hver Mark  1 rdr:  er 11 rdr:  dat: 19 Decembr: 1709:

 

Mad: Bente Rafnsberg hafde ladet stefne 2de sine Landbønder wed Nafn Olle og Gunder Helleland i Filtie Sogen beboende   Olle for Resterende Landskyld 7 rdr: 2 Mrk: 8 s:   og Gunder 6 rdr: 3 Mrk:  med paastand de det bør betale,

  Gunder og Olle møtte  og lefverede Gunder Een qvitering fra hende  hos Gunder at hafve an/n/am/m/et siden hun ha/nnem/ nu stefnede  4 rdr:  Rester han saa 2 rdr: 3 Mrk:  for uden forhøyning,   Olle wedstod at vere skyldig 7 rdr: 2 Mrk: 8 s:  for uden forhøyning, men begge begierede Dillation til høsten, saa lofvede de det at betalle

  Johanes Edevartsen paa Bente Ransbers!! weigne tilstede

 

1710: 236

 

at de/nnem/ saalenge maatte gifves Dillation, i forhaabning de sig i midlertid med betaling skulle indstille, hvor fore {de/nnem/} og saa Sagen till Høste tinget beroer,

 

Publicerit Mogens Mogensen Kalfves udstede bøxsell seddel till hans Søn Mogens Mogensen paa 2 pd: 6 Mrk: Fisk i gaarden Kalfve, beliggende i Waags skibrede, dat: 23 Julij 1710:  og gifvet i bøxsell med Støfvelhud 8 rdr:

 

Hendrick Rafvel i Bergen hafde ladet stefne Hans Wee for Resterende Landskyld og Rettighed af Een part i Teigland hand Eet aar brugte  Nemblig 27 Mrk: Sm:  hvilcke er i penge 5 Mrk: 1 s:   i lige maade for omkostning 2 rdr: udj Een Sag om sam/m/e Jorde støke som hand brugte  Eigeren u-afvidende, og paastod Johanes Edevartsen Dom till betalling, og anviste dend seeniste ergangne Dom dat: 30 Junij 1708:  med der hos forklaring at Hendrik Rafvel har eftter gifvet ha/nnem/ hvad sam/m/e Dom indeholder  saa Vit at hand ichun skulle betalle dend af gaarde parten gaaende Landskyld og skatt, sambt de 2 rdr: i omkostning, hvormed hand wille lade sig nøye, og har hand siden iche meere betalt end skatten allene, alt det andet Resterer, paastod der fore Dom till betalling paa dend Resterende Landskyld og de 2 rdr:  sambt for widere omkostning for den/n/e prosses,

  Hans Wee blef paaraabt men ej møtte, ej heller nogen paa hans weigne,

  Wermund Belt og Olle Grimsland hiemlede weed Eed at Hans Wee louglig af de/nnem/ till dette Ting i den/n/e Sag stefnet er

  Hvor fore Johanes Edevartsen paastod Dom till betalling  helst eftterdj Hans Wee till seeniste afvigte Waarting war Citerit  og da ej heller møtte,

afsagt,

Eftterdj Hans Wee nu 2de gange i den/n/e Sag stefnet er  og dog ej møder eller i Ringeste maader lader svare til Sagen  og ofver ha/nnem/ dend 30 Juni 1708: er faldet Dom, for hvis u-louglige brug wed Jorden Teigland, hvilcke Dom dog Hendrik Rafvel fraviger og ha/nnem/ eftterlader, saa Vit at hand ichun skulle betalle dend ordinarie skatt og Rettighed med omkostning 2 rdr:s omkostning,  saa Kiendes og Døm/m/es at

 

1710: 236b

 

Hans Wee bør inden 15ten dage betalle till Hendrik Rafvel dend Resterende Landskyld 5 Mrk: 1 s:  sambt de i Dom/m/en omelte 2 rdr:  i lige maade nu udj foraarsagede omkostning 2 Mrk: 8 s:  till sam/m/en udj alt 3 rdr: 1 Mrk: 9 s:  og det under Nam og Wurdering i hans boe,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Størk Lierbø formedelst hand skall hafve skiødt nogle dyr nestleden {Høst} winter 8te dage eftter Hl: tre Konger, og der fore, for saadan sit skiøtterj at bøde eftter Lougen,   hafde og ladet stefne till widne Lars Rødland, Jens ib:  Torgier Smed i Klubben og hans Qvinde Giertrud, sambt og Olle Rødland, hvilcke alle møtte

  Størk Lierbø møtte ogsaa till Sagen at svare, og wedgik at hafve skiødt Eet dyr udj Lars Røllands Mark, som Lars Rølland Self fick till hans brøllup  og det giorde hand eftter Sogne Presten Hr: Jonas Olsens tilladelse og med hans forlof  saa som hand er hans Landbunde,

  Kongl: May: Foget begierede at widnerne maatte Eedlig forklare hvad de om de dyr som skiøt er, er widende, og blef der fore fremkaldet alle widnerne og Eeden for de/nnem/ af Lougbogen oplæst, og aflagde de deris Eed  Een hver i sær  og der eftter widnede saaledes,

  Giertrud Jørgens datter eftter giorte Eed widnede at hun war udj Lars Røllands brølup nestleden Winter i Jullen  og war der Kock og lagde Maden till, og hun saag der Eet heelt fersk dyr  som war Flaad huden af før hun kom, det sam/m/e brugte de til brølup Fersk, men der for uden hafde og Lars Rølland salted salted!! dyre Kiød  huggen støker i graafe braad, som blef brugt og kaagt i brølupet,  widere eller meere wiste hun ej at vidne.

  Torgier i Klubben eftter giorte Eed widnede at hand og war i sam/m/e brølup {og}  Men iche saag noget dyr, uden hand Aad med de andre giester i brølupet noget fersk og noget salted dyre Kiød  baade stegt og kaagt,  widere wiste hand iche at vidne,

  Jens Rødland eftter giorte Eed widnede at hand iche weed at der kom till Lars Rødlands brølup meere end Eet dyr, det kom 8te dage for Brølupet

  Olle Rødland eftter giorte Eed widnede at hand iche saag meere end Eet dyr som kom till Lars Rødlands brølup,

  Lars Rødland forklarede at hand fick Eet dyr som Størk skiød i hans Egen Mark,

  Størk Lierbø wedstod at hafve skiødt 2de dyr  Eet fick Sogne Presten Hr: Jonas  og det andet fick Lars Rødland  vedstod og at det war skiøt i Julen nest afvigt

 

1710: 237

 

  Kongl: May: Foget satte i Rette at Størk Lierbø bør for sit dyre skytterj at bøde eftter Lougen, og der om war Dom begierende

afsagt,

Eftterdj Størk Lierbø Self tilstaar, ha/nnem/ og med widner ofver bevises, at hand  for uden det dyr hand skiød till sin Eigere, ogsaa har skiødt Eet dyr till Lars Rødland, og det i Julen nest afvigte, hvilke skytterj støder i mod Lougens 5te Bogs 10 Capt: 1 art:  saa bør hand der fore bøde eftter sam/m/e Lougens ord og indhold 14 Lod Sølf inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Endre Leewaag hafde ladet stefne Johanes Windenes for Rest paa Eet Tinghold  nemblig Eet Waarting, og Johanes med Sallamon Windenes holdt baade Som/m/er ting og Høsting, og oppebar ald Tingholdet af Almuen, og hand ej fick det Ringeste der til, men hvad Sallamon angaar  da har hand betalt paa sin part 2 rdr:, Rester ha/nnem/ nu hos Johanes 2 rdr:  paastod der fore Dom till betalling,

  Johanes Windenes møtte og wedstod at Endre Levaag holt Eet Waarting, men hand holt der for uden 3de ting  tj sam/m/e aar blef holden  uden det ordinarie Ting  Eet Mandtal ting, og formente der fore at hand iche kunde betalle noget till Endre Leewaag,  paa stod at vere frj

  Endre Leevaag paastod Dom till betalling, og omkostning

afsagt

Eftterdj der befindes at Endre Leewaag har holdet det Eene Ting om Faaraaret, men Johanes med sin Søn Sallamon Windenes de andre ting, og om Høsten af Almuen oppebaaret ald Tingholdet, og Endre Levaag der i mod fik slet indted, Saa er det i sig Self billigt at Endre Nyder betalling for saa Vit hand med Rette tilkom/m/er, hvor fore Johanes Windenes bør betalle till Endre 2 rdr: penge  Og i omkostning 1 Mrk: 8 s:  alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Juditte Niels datter af Bergen hafde ladet stefne Jens Ibsen i Qvalvog for gield, eftter obligation, med paastand hand det bør betalle,

  Jens Ibsen møtte iche  ej heller nogen paa hans weigne,  Men Niels Weivaag og Halfvor paa Rabben weed Eed widnede at \de/ eftter Judittes begiering stefnede Jens Ibsen, men ej før end nu siste Mandag war 8te dage, hvor fore Jens Ibsen iche for saadan aarsage er louglig stefnt, hvor fore med Sagen till widere Stefnemaal beroer.

 

1710: 237b

 

 

Hendrick Rafvell i Bergen hafver ladet stefne Hans Teigland for Resterende Rettighed af hans paaboende gaard, som hand eftter Dom skyldig er, og møtte paa Rafvels weigne Johanes Edevartsen, som i Rette lagde sam/m/e Dom, og forklarede at der paa ichun er betalt siden 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:  det øfrige  som er 14 rdr: 12 s:  endnu Resterer,  paa stod der fore Dom till betalling med widere omkostning,

  Hans Teigland møtte  wedstod indted meere siden Dom/m/en falden er at hafve betalt, end de førbenefnte 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:  bad om Delation, betalte nu for Retten straxst ½ rdr:  saa der nu iche Restere meere end, 13 rdr: 3 Mrk: 12 s:

  Johanes Edevartsen paastod Dom for Resten  tillige med omkostning,

afsagt,

eftterdj Hans Teigland self tilstaar iche meere siden seeniste ergangne Dom at hafve betalt end 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:  og nu for Retten Een half Rixdr:  saa bør hand inden 15ten dage Resten  som er 13 rdr: 3 Mrk: 12 s:  at betalle  tillige med foraarsagede omkostning 2 Mrk:  under Execution eftter Lougen,

 

Hendrick Rafvel hafde ladet stefne Olle Teigland for Resterende Landskyld for 1708:  3 Mrk: 12 s:  og for nestafvigte aar 9 Mrk: 12 s:  med paastand hand det bør betalle,

  Olle Teigland møtte og wedstod gielden  bad om Delation  lofvede det med aller første at betalle,

  Johanes Edevartsen paa Hendrik Rafvels weigne paastod Dom till betalling,

afsagt,

Eftterdj Olle Teigland wedstaar at vere skyldig till sin forige Eigere Resterende Landskyld til sam/m/en 2 rdr: 4 Mrk: 8 s:  saa bør hand sam/m/e penge med 1 Mrk: 8 s: i omkostning inden 15ten dage at betalle under Nam og wurdering i sin boe,

 

Hendrick Rafvel hafver ladet stefne Jermus {og Samson} Teigland for Resterende Rettighed  som nu Resterer til sam/m/en 4 rdr: 5 Mrk: 12 s:  med paastand hand det bør betalle,

  paa {hand} Jermus Teiglands weigne møtte Olle Teigland  og paa hendes weigne wedstod gielden  men beklagede sig at hun nu iche noget er Eiende till betalling  saa som hendes Mand er Soldat og i Kongens tieniste,

  Johanes Edevartsen paastod Dom till betalling

afsagt,

Jermus Teigland bør inden 15ten dage betale sin Resterende Landskyld  som er 4 rdr: 5 Mrk: 12 s:  under adfer eftter Lougen,

 

1710: 238

 

 

Knud Ifversen i Bømelhafn hafver ladet stefne Jens Rødland for Landskyld af hans paaboende gaard Rødland i 5 aar  for uden dette indverende aar, aarlig 1 rdr: 1 Mrk: 2 s:  naar oddelskatt og Rostieniste af Kortes, giør i 5 aar 5 rdr: 1 Mrk: 4 s:  {H..}

  Jens Rødland møtte  wedstod at hafve kiøbt gaarden af Karen  Sl: Ifver Knudsens, og der om fremlagde hendes skiøde dat: 20 Novembr: 1703:  ilige maade Eet skiøde dat: 3 Decembr: 1704, hvor udj seeis at hans Fader Knud Rødland i lige maade Eier dend halfve deel, og formente der fore at hand og her til bør stefnis,

  Johanes Edevartsen paa Knud Ifversens weigne her til svarede at om endt skiønt at Knud Ifversen i skiødet er indført  saa har hand dog ej willet {stefne} selge sin part, og der fore ej skiødet under skrefven eller forseiglet,  paastod der fore at Jens og Knud Rødland bør svare og betalle deris Landskyld af saa Vit hand Eier i gaarden,

  Jens Rødland der til svarede at hand aldrig har betalt nogen Landskyld till Knud Ifversen til foren, og der fore iche weed at Knud Ifversen noget i gaarden er Eiende, men altid har betalt till Karen  Sl: Ifver Knudsen  som er Knud Ifversens Moder,

  Johanes Edevartsen begierede at med Sagen maatte beroe till neste ting  at Knud og kand blifve stefnt,

afsagt,

Sagen optages till første ting, at Knud Rødland og her til kand blifve indstefnt  og skall saa gaaes widere hvis Rett er

 

Niels Glæswig hafver ladet stefne Halfvor Nielsen Hilde for medelst hand skall hafve slaget ha/nnem/ meget ilde nest afvigte Løfver dag for Ste: Hans dag, der fore at bøde og lide eftter Lougen,

  Halfvor Nielsen møtte iche  ej heller nogen paa hans weigne,

  Aarent Meelingen og Niels Trolland forklarede at de stefnede Halfvor Nielsen for Niels Glæswiig nest afvigte Marie bebudelses dag mod afttenen,

  og som Halfvor Nielsen iche møder  og er stefnt paa Een Hellig dag, saa beroer Sagen till neste ting, og bør Halfvor Nielsen till sam/m/e tid at møde  og skall saa gaaes i Sagen hvis Rett er

 

For Retten frem kom Sogne Presten till Storøens Prestegield  dend ærwerdige og Hederlige Mand Hr: Jonas Olsen Hous, og till spurte Almuen om eftter følgende

 

1710: 238b

 

  1:  Hvor langt de boer fra Bergen som i hans gield bruger deris Næring med Fiskerie Ved Søen,

  2:  om de eftter Lougen aflegger deris Tiende paa dend sted som fisken fanges, før end de dend afsender eller og bort selger,

  3:  om ald fisk som fiskes blifver ført till Bergen

  4:  og om Presten eller Kierken eftter Lougen har faaet nogen Tiende,

  Almuen der till svarede,  1:  at de som bruger deris næring wed Søen af hans gield i Filtie Sogn  bor fleste af de/nnem/ 5 Mille fra Bergen  som/m/e noget meere, og som/m/e noget Mindre,   {for} \til/ det andet svarede de at de iche betaller nogen tiende  uden af dend fisk som kom/m/er eller af dem blifver ført til Bergen    til det tredie svarede de at dend meste fisk som de selger blifver ført til Bergen, uden noget Ringe de kand selge till Kremerne her hiem/m/e,   og for det siste sagde de, at de nok kand sige at Sogne Presten eller Kierken aldrig hos de/nnem/ nyder nogen Tiende

  hvilke Sogne Presten begierede at maatte indføris og ha/nnem/ beskrefven meddeelis,

 

 

 

Dend 30 Julij blef holden almindelig Som/m/erting paa Sioe, for Skaanevig og Opdals Skibredes Halsnøe Closters Almue, ofverwerende paa Halsnøe Closters Forwalters weigne Sr: Peder Jensen Smidt  Closter Lensmanden Johanes Sioe, med eftterskrefne Lougrett, Olle og Knud Sæbøe, Johanes og Niels Eie, Mogens Toftte, Claus Sættre, Lars Lande og Johanes Sioe, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Monss: Peder Jensen Smidt satte ting og liuste tingfred som sedvanligt

 

Monss: Peder Jensen hafde ladet stefne Lars Fielland for medelst hand skall hafve taget til pant Een grøn Kledes Kiole til hørende Assessor Willum Hansen, og brugt af hans Skytter Peder Find, der fore at lide og undgielde, som dend der har taget det til pant som hand viste dend pantsettendes ej war Eiende,   hafde og ladet stefne til wedermæle Peder Find for at svare till Sagen, om hand godvillig har pantsatt sam/m/e Kiole till Lars Fielland,

  Lars Fielland møtte,  i lige maade Peder Find  till Sagen at svare,  og forklarede Peder Find at hand iche wiste at sam/m/e Kiole som ha/nnem/ af Hr: Assessor Hansen till at gaa udj paa Skytterj gifven war, war till Lars Fielland pantsett, men det var skeed af tieneste tøsen paa gaarden Lande  hvor hand hafde sit tilhold, ha/nnem/ u-afvidende, og der fore formente at det ha/nnem/ ej bør kom/m/e till nogen skade eller udgiftt

  Lars Fielland forklarede og at hand iche wiste at Kiollen enten kom till gaarden, eller laante penge der paa, men som hand fornehmer  da har hans Søn Niels Larsen Fielland laant penge der paa, nemblig 1 Mrk: 17 s:

 

1710: 239

 

formente at det iche kunde kom/m/e ham till skade som hans Søn giort hafver, og der paastod Dom till befrielse,

  Monss: Peder Jensen begierede at sam/m/e Søn Niels Larsen bør møde og till Sagen at svare, at der af kunde findes hvis Rett er,

afsagt

Eftterdj Lars Fielland beraaber sig paa at hans Søn Niels Larsen hafver laant penge paa den/n/e omtvistede Hr: Assessor Willum Hansens Liberie Kiolle, og sam/m/e person nu ej enten er stefnt eller till stede  saa beroer med Sagen till første ting, at sam/m/e Person louglig kand blifve stefnt, og skall da om alt Kiendes hvis Rett er, og hafver Lars Fielland till sam/m/e tid tillige med sin Søn at møde till Sagen at svare,

 

Dend opsatte Sag i mellem Chresten Biering paa Sr: Clem/m/et Pedersens weigne Contra Hr: Capit: Green, som fra forige ting till nu blef optagen, og møtte nu paa Chresten Bierings weigne Lensmanden Johanes Sioe, som i Rette lagde dend i Sagen før ergangne opsettelse, med sin paa teignelse, sambt og dend nu till dette ting udstede stefning, dat: 15 Julij 1710:   og fantis Stefningen paa skrefven louglig at vere forkyndt,

  Lars Jacobsen Wallen og Gunder Baarsen skaffer wed Eed hiemlede at de begge louglig hafde forkyndt den/n/e stefning paa Sandvold eftter Stefningens paaskrefttes indhold,

  Lars Killiswig og Gunder skaffer hiemlede wed Eed at de ogsaa louglig hafde forkyndt den/n/e stefning for Hr: Capit: Greens Frue Self udj hendes huuse i Øllen eftter paaskreftt paa stefningen,

  der nest indlefverede Lensmanden Johanes Sioe paa Chresten Bierings weigne dend i Sagen før Ergangne opsettelse, med dens paaskreftt louglig at vere forkyndt for Hr: Capit: Greens boepæl dend 7 Martj nestafvigt, af Kaald Siursen, Olle Sæbøe og Jon Jacobsen,  og i det øfrige paastod Dom till betaling eftter før i Rette lagde Documenter

  Hr: Capit: Green blef paaraabt men ej møtte, ej heller nogen paa hans weigne till den/n/e Sag at svare,

og blef der fore saaledes Dømbt og afsagt

Eftterdj Hr: Capit: Hans Fredricksen Green ingen indsigelse imod dette ham nu 3de gange louglig forkyndte Stefnemaal giør, og her fremlegges hans pure obligation af hannem Self till Sr: Clem/m/et Pedersen udgifven  dat: 11 Martj 1698:  og der paa ej findes noget at vere betalt,  Saa tilfindes Hr: Capit: Green her med sam/m/e sin udgifne obligation at

 

1710: 239b

 

indfrj, og dens Summa till Sr: Clem/m/et Pedersen at betalle  som er 200 rdr:  tillige med Resterende Renter till den/n/e tid  122 rdr: 1 Mrk:  og udj foraarsagede omkostning 8 rdr:  alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

 

Dend 29 Aug: blef Retten betient paa Aatteraaen udj Waags Skibr:  hvor da møtte eftterskrefne Lougrett, Lars Rødland, Olle Fonden  Arne og Chrestopher Østvold, Niels Wiig og Olle Huckenes,

  Hvor da opsideren og Eigeren till bemelte gaard Aatteraaen Ved skrefttlig Kaldseddel hafde ladet stefne Leilendingen og opsideren paa dend gaard Breke, Enke Fattig huuset i Bergen til hørende, formedelst hand skall hafve hugget hannem for nær udj hans gaards tilhørende skoug, med formodning hand der fore bør anseeis som wedbør, og betalle ha/nnem/ hvis skade hand i saa maader giort hafver,  her for uden ladet ha/nnem/ stefne till at ofver være Eet lougligt Marke skiel og skiftte mellem deris paaboende Jorder, saa og at med hafve dend forige Markegangs Dom som af Forige Sorenskrifver giort og forrettet er,   Iligemaade ladet stefne gaarden Brekes Forsvar  Mag: Jocum Kaae udj Bergen,  i ligemaade opsideren paa Breke  Erick ibid:  med widere sam/m/e stefning indeholder  dat: 28 Julij 1710:   Stefningen fantis at vere paaskrefven at!! (af?) Mag: Kaa at vere for ha/nnem/ louglig forkyndt d: 30 Julij 1710:   her for uden hafde hand og ladet stefne till widner, Anders Saattendall, og Sallamon Bratten, som og war tilstede,

  saa møtte og Olle med Erik Breke till Sagen at svare,  og indlefverede Olle Breke dend paastefnte Markegangs Dom, dat: 2 Junij 1680:  hvor till begge parter sig Refererede, med begier Vj Merkerne og hugsteren som hugget er wille efttersee og erfare,

  hvor for Vj i sambtlig parters Nerwerelse begaf os till Marken  Merker at efttersee og erfare, og forføyede Vj os till det sted wed Søen kaldes Furre Nesset  som dend forige Sorenskrifvers Dom om/m/elder, hvilke og begge parter wedstod at vere begyndelsen paa skifttet mellem begge gaardene,  Men Olle Breke protesterede og formente at skifttet burde gaa østen for Merket op eftter,  Men Ifver Aatteraaen paastod at skifttet burde gaa paa dend westre side af Næset op, hvor om parterne for ingen deel kunde forEenis eller ofver Eens stem/m/es,  hvor fore Vj eftter Dom/m/ens andledning forføyede os widere op udj Marken  de andre skiftter og Merker at efttersee, og kom til det sted som i Dom/m/en omnefnes  kaldes Smug under Løning Houg, hvor parterne atter igien kom udj stridighed, om bemelte Smug,  tj Ifver Aatteraaen formente at Merket burde (ga)a westen i Smuget,  men Olle Breke paastod at det

 

1710: 240

 

burde gaa østen i Smuget, saa som sam/m/e Smug gik fra westen og udj østen, og skifttet tvert ofver Smuget,  der fra forføyede Vj os till Sluppe hougen, hvor dend i Dom/m/en ommelte steen er bestaaende, hvor og begge parter tilstod at vere Een Rett Marke steen, og skiftte mellem Breke og Aatteraaen, hvor Vj Een tid lang stille forblef og widnerne foretog at forhøre  og, forklarede de begge at de {eftter} for nogle aars tid siden war her i Marken tillige med Lensmanden  Sl: Lars Meeling, og berettede Lars Meeling for de/nnem/ sam/m/e stund at hand hafde voren med da Sl: Bendix Dyrhuus war paa dette sted eftter for indførte og omtalte Doms formeld, og wiste hand de/nnem/ skifttet fra øfverste till Nederste, som da Dom/m/en blef Dømbt blef oprettet, og forklarede at skifttet skulle gaa westen fra Furre Neset, westen i Smuget till Slupe hougen, og saa videre op eftter, alt eftter Dom/m/ens formeld, hvor fore Vj baade eftter widnernes forklaring som i alle maader ofver Eenstem/m/ende med dend i Rette lagde Dom  os forføyede  de forige Merker at forbedre og oprette, saa som ej fleere eftterrettlige Merker fantis end dend ommelte steen i Sluppe hougen, allene at skifttet ofver fore steenen skulle gaa lige i Nord Nordvest, og Neden fore lige i Sød Sødoust, hvor fore Vj eftter sam/m/e forklaring skifttet eftter sam/m/e Linie oprettede  og gaar skifttet først fra førbemelte steen i Sluppe hougen op eftter saaledes  Nemblig:   fra bemelte steen i Sluppe hougen  som før er omtalt  gaar skifttet lige i Nord NordVest op i Een liden Naaf eller berg  hvor der i sam/m/e berg Naaf blef hugget Eet Kaars,  der fra lige i sam/m/e Linie op i Slupe Bierget blef hugget Eet Kaars,  lidet bedre op i Lønderdals Svaae blef hugget Eet Kaars,  widere der fra op i Nordre Svaae blef hugget Eet Kaars,  lenger i Nord NordVest op i Nordre Svaa blef hugget et Kaars,  end nu udj Lenderdals steenen Eet Kaars,  videre udj Lenderdallen neden udj dallen Eet Kaars,  Øfverst oppe i dallen udj Een stor steen Eet Kaars,  ofven for Lunder dallen Eet Kaars,  ofven for Lunder dallen Eet Kaars!!  aller øfverst oppe paa Fieldet  eller himel synden Neden fra  Eet Kaars,  bedre opp paa Fieldet hen i mod skifttet paa Støre!! bøe (Storebøe)  blef udj Eet stort Furre træ hugget Eet Kaars  hvilke træ [her]? eftter blifver Eet skifttes træ, og ej bør af nogen hugges eller forderfves under tilbørlig straf

 

1710: 240b

 

fra hvilke træ skifttet gaar lige till Storebøes Eigendeele alt fra første till siste lige udj Nord NordVest,  der fra forføyede Vj os ned igien till Sluppe hougen, till dend Markesteen der er bestaaende, og gik lige ned eftter fra sam/m/e steen i Sød Sødoust, hvor Vj nede udj Slupe hougen huggede Eet Kaars,  der fra i Sluppe smuget Eet Kaars,  der fra i skifttes gars Smuget blef hugget Eet Kaars,  der fra lenger Ned i skifttes gars hougen blef hugget et Kaars,  udj skifttes hougen lenger ned Eet Kaars,  der fra tvert ofver skifttes hougen, westen  og ej østen i Smuget inden udj Løning hougen Eet Kaars,  Neden i Løning hougen Eet Kaars,  østen og lenger Ned i sam/m/e Løning houg Eet Kaars,  udj Leite bøe hougen Eet Kaars,  øfst i Furre Nesset i Eet berg Eet Kaars,  westen i Furre Nesset et Kaars,  der fra Ned ved Susten(?)  westen  og ej østen i Furre Nesset blef udj Een stor steen liggende paa berget hugget 2de Kaarse, og streker sig dette Merke fra steenen i Sluppe hougen og ned eftter till Furre Nesset Ved Søen lige i Sød Sødoust,  hvor fra Vj forføyede os igien hiem till Aasteden Aatteraaen, og Retten igien betient  og parterne atter om deris stridighed foretog,

  hvor da Ifver Aatteraaen foregaf at Olle Breke hafde hugget paa Aatteraaens Eiendeele 12 trær,  Men Olle svarede der till Nej, erbød sig og det Ved Eed at wille testere,

  Ifver Aatteraaen frem førde 2de widner, Anders Saattendall og Sallamon Bratten, som begge forklarede at de eftter Ifver Aatteraaens begiering war nest leden aar i Marken og besaag eftter Ifvers Egen anvisning 12 stuer som war hugne, men trærne war da alt bort kiørt, men hvem de/nnem/ hafde hugget  eller hvor de vare hen komne, der om wiste de iche at giøre nogen Forklaring    Olle Breke  som till foren negtede sam/m/e trær at hafve hugget,  2de trær befant Vj at vere hugget paa Aatteraaens Eiendeele af de trær som i skougen war nedfeldt, og hvor paa war giort arrest, alt det øfrige war hugget af Olle Breke i hans Egen paaboende gaards tilliggende skoug, og de 2de trær war ogsaa hugget tet Ved og udj skifttet  saaledes som det nu blef oprettet,    og paastod der fore Ifver Aatteraaen, at Olle Breke der fore bør anseeis og bøde  sambt betalle ha/nnem/ skaden tillige med Landnam og skadegield, sambt foraarsagede omkostning,  her for uden formente og Ifver Aatteraaen, at de 2de holmer som ligger ud for Landet  bør hannem og hans paaboende gaard til høre, og at Erik Breke samt Olle ib: sig ej med de/nnem/ bør befatte, helst eftterdj merket mellem Breke og Aatteraaen gaar saa ledes, at det afskerer holmene ganske fra

 

1710: 241

 

Breke, og dens Eiendeele,   Men Olle Breke formente at eftterdj hand  saa lenge hand Breke har beboed, hans Formend og for ha/nnem/ og saa lenge nogen Mand kand Mindes  har alle tider haft sine ung Smaler i holmerne uden anke og til talle af nogen, saa formente hand at holmerne hans gaard til hørte, Negtede dog iche eftter tilspørgelse, at jo Aatteraaens opsidere i lige maade har haftt deris Smaler der udj,  Ifver Aatteraaen ogsaa wedstod at Brekes opsidere har haftt det sam/m/e, Men nu allene paastod at eftterdj Holmerne legger!! (ligger) paa dend side af skifttet paa Landet som Aatteraaen til hører, at da Holmerne og till Aatteraaen  og ej till Breke  bør hen høre,   Olle Aatteraaen!! (Breke) der i mod formente at dend lange hæfd hand og hans Formend har haftt paa sam/m/e holmers brug  iche kand fra Kiende ha/nnem/ holmerne,

  widere widne om den/n/e deris tvistighed hafde iche enten indstefnt  \ej/ heller {he} beraabte sig paa, men lod det beroe paa Dom og Kiendelse,

  ellers eftter widere sambtale blefve parterne i wenlighed saaledes forEenede, at de begge skall lade sig nøye med det skiftte nu giort er fra det øfverste og til det nederste, Holmerne at vere de/nnem/ til fælles brug og nøtte, saaledes at naar Een af dennem bruger dend Nordre holme Eet aar, skall dend anden bruge dend det andet aar, ligeledes med dend Syndre, saa at de hvert aar skall skifttes till holmene saaledes at bruge,   omkostningen angaaende  da indgik Olle Breke godvillig at betalle till Ifver der af 4 rdr:  hvor i mod alle pretentioner i hvad Nafn de Nefnes kand, skougen og des hugster angaaende  skall vere død og Magtesløs og aldeelis ophæfvet  undtagende de 2de trær som war af Olle hugget paa Aatteraaens Mark at til høre Ifver, det andet Olle Breke u-weigerlig at følge,  saa indgik Olle Breke og at wederlegge Ifver Aatteraaen noget til hielp for Mad og dreke wed den/n/e Markegangs trette,  hvor om de begge sagde well self at skulle kom/m/e till Rette hvor vit og hvor meget der fore betalles skulle, hvor paa de for retten Ragte hver anden deris hender.

  Olle begierede at deris mellem werende wed Dom maatte stadfestes, og blef der fore om alt Kiendt og afsagt,  Men før end Dom/m/en afsiges  anføris eftter deris May: aller Naadigste Forordninger de giorte omkostninger som følger,    Ifver Aatteraaen forklarede at hafve bekosted for stefningen at skrifve med det forseiglede papir  4 Mrk: 12 s:   dend at forkynde baade i Bergen og her hieme med widere stefning med widner  4 Mrk: 8 s:   de 6 Lougrettes Mends u-mage  1 rdr:   befalling till Mend  1 rdr:   widnernes Reise og u-mage  2 Mrk:   Mad og dreke og hans Egen

 

1710: 241b

 

u-mage og forsømelse  5 rdr:   her for uden er Sorenskrifverens Reise og dend Eene dags Forrettning  2 rdr:   2 dages Reise fra og till Aasteden  1 rdr: 2 Mrk:   Fløtning  som hand self har betalt  3 Mend frem og lige saa til bage, 2 Mille weigs  er 1 rdr:  udj alt bedragende sig till penge 13 rdr: 1 Mrk: 4 s:

  Og er da afsigtens indhold saaledes.

  Eftterdj det befindes af dend i Rettelagde Markegangs Dom dat: 2 Junij Ao: 1680:  at Merkerne Mellem Breke og Aatteraaen har gaaet neden fra Søen, af det Næs  Furre Næsset kaldet  lige i NordNordVest op eftterpaa Fieldet i høyeste ægg eller him/m/elsyn, sam/m/e skiftte alt siden dend tid har staaet u-rygget og u-paatalt, der eftter og vere brugt af opsiderne paa begge gaarder,  Saa Kunde Vj iche sam/m/e Merke Kuldkaste eller forandre, Men der eftter Merkerne widere forbedre med Kaarse at hugge fra det øfverste till det Nederste, eftter det som udj acterne widere findes Specificerit,  Thj bør opsiderne og Eigerne till begge gaarder at Rette sig eftter bemelte Merke,   Hvad sig nu de 2de Holmer angaar som ligger udfra Landet  da som der befindes wed dette nu giorte skiftte, at de ligger paa dend side af Merket som Aatteraaen tilfalder, og der i mod er de og eftter begge parters tilstaaelse blefven brugt af Brekes opsidere lige saa Vell som af dennem paa Aatteraaen, og parterne nu der om er forEenit at skall blifve dennem till Fælles Nøtte og brug, Saa siunis os at sam/m/e deris forligelse ej er Lougstridig, men dend her eftter at blifve ved Magt, og begge gaarder at hafves Felles brug og nøtte i Holmerne, hvor eftter og deris eftterkom/m/ere alle tider sig bør Rette,   omkostningerne angaaende  da betaller Olle Breke der af till Ifver Aatteraaen eftter giorte forEening 4 rdr: inden 15ten dage under adfer eftter Lougen.

 

 

Dend 19 Septembr: blef Retten betient udj Gudøesund i Opdals skibrede, udinden Een Conssumptions Sag, mellem Forpagteren Sr: Peder Jensen Smidt, og Sogne Presten till Tysnæs  Mag: Hans Abel, anlangende Een Copulations forrettning ofver Chresten Biering og Berette Ols datter, som uden Copulations seddel skall vere sam/m/en wiet,  ofverwerende de 2de Eedsorne Lougrettes Mend Chrestopher og Jacob Gudøen,

  og Precenterede sig for Retten Monss: Jens Larsen Libech  som paa sin principal  Forbenefnte Sr: Peder Jensens weigne udj Retten indlefverede Een skrefttlig stefning dat: 5 Sepbr: nest afvigte, hvis indhold war at saa som Sogne Presten Mag: Hans Abel i mod deris May: aller Naadigste udgifne Consumptions Forordning

 

1710: 242

 

har understaaet sig at Copulere de 2de Personer  Monss: Chresten Biering og Berette Ols datter, og ej eftter sam/m/e Forordnings tilhold har haftt nogen Copulations seddel, langt mindre betalt de Copulations penge hand burde gifve,  Mag: Hans Abel da bør lide eftter Forordningen og bøde 100 rdr:

  Mag: Hans Abel møtte iche Self, men lod wed Jørgen Wernøen sig undskylde, ej at ville møde fordj hand den/n/e sinde ej louglig er Stefnt eller Citerit,  widere sagde Jørgen Wernøen ej i Retten at hafve at talle eller at fremføre,

  Monss: Jens Libech Refererede sig till Consumptions Forordningens 2den Capt: 10de art:  og formente at udj Sagen straxst døm/m/es bør, og der paa indlefverede sin principals Skrefttlige indleg dat: 18 Septembr: 1710:   endnu indlefverede hand udj Retten dend Kongl: aller Naadigste Forordning om Conssuptionen!!, dat: 24 Januarj 1682:  og sig der till i alle maade Refererede,   der nest anviste hand og in originalj Sr: Peder Jensens meddelte aller Naadigste Forpagtnings bref angaaende Consumptionen, og sig til des 1ste post Refererede  sam/m/e dat: 17 martj 1708:   widere sagde hand ej at hafve som hand wiste, men paastod Een Endelig Dom,

Der om afsagt saaledes

Om endt skiønt deris Kongl: May: aller Naadigste Forordning om Consumptionen  des 2det Capt: 10 art:  tilholder at Dommeren straxst og uden ophold, skall døm/m/e udj de Sager, som af sam/m/e allerhøyst bemelte Forordning dependerer, saa dog melder Lougens 1te B: 4de Capt: 7 art: hvorledes med stefningens forkyndelse skall omgaaes, og som da Mag: Hans Abel ej møder, ej heller vill svare till Sagen, men lader sig undskylde, og siger ej louglig at vere stefnt,  af Stefningens paaskreftt ogsaa fornehmes at hand først nest afvigte 8 Sepbr: er blefven warslet, saa seeis der af at hand den/n/e gang ej louglig stefnt er, hvor fore igien i den/n/e Sag louglig Stefnes bør, og hvis parterne ej forinden {louglig} udj wenlighed kand forEenis  skall udj Sagen Kiendes hvis Rett er.

 

 

 

Dend 17: Octobr: blef holden almindelig Høsteting paa Lundervig for Ous skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Hans Lundervig  med eftterskrefne LougrettesMend  Nafnlig

 

1710: 242b

 

Rasmus Goupholm, Siur Kaaldall, Jon Helleland, Isack Aadland, Mickel Boge, Jørgen ibid:  Stein Hatvig, \og/ Johanes Helleland, sambt Almue fleere som tinget søgte.

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publicerit deris Kongl: May: aller Naadigste befalling till Stifttbefallings Manden, at advare bønderne ofver alt, deris Fiske tønder eftter det Rette Maal at indrette, dat: SlosLougen af Aggershuus dend 2 Septembr: 1710:

 

Publicerit Hr: Baron Løwendal, hans skrifvelse till Stifttbefallings Mandens Commiterede, hvor udj hand lader dem wide at hand General Commando ofver Civil og Millitair Etat i Norge er betrod  med widere des indhold  dat: Christiania d: 6 Septembr: 1710:

 

Publicerit deris May: aller Naadigste bref af Slods Lougen paa Aggershuus, till Stifttbefallings Manden angaaende, Hr: Baron Løwendals Commando i Norge, dat: 3 Septembr: 1710

 

Publicerit deris Kongl: May: aller Naadigste befalling eller Placat af Slods Lougen paa Aggershuus, angaaende Bergwerkerne i Norge, dat: 8 Septembr: 1710.

 

Publicerit deris Kongl: May: aller Naadigste befalling af Slods Lougen paa Aggershuus, angaaende Røget Kiøds anskaffelse, dat: 24 Julij 1710:

 

Publicerit deris Kongl: May: aller Naadigste befalling af Slodslougen paa Aggershuus, angaaende Suplichers skrifvelse og indrettelse, dat: 27 Aug: 1710

 

Publicerit Stifttbefallings Mandens Comiterede, deris skrifvelse till Fogden paa Sort wam/m/el at opkiøbe till Kongens tieniste  dat: 9 Septembr: 1710.

 

Publicerit Hans Engelsen Lundervigs skiøde till sin Søn Hans Hansen Steensland, paa ½ Løb Sm:  ½ Half!! huud og ½ Giedskind med bøxsel og oddels Retten i bemelte gaard Steensland, som Hans Hansen self beboer og bruger, hvor i mod bemelte Hans Hansen Steensland afstaar till sin Stifmoder Marite Hans datter og hendes børn og arfvinger, sam/m/e bref dat: 7 Januarj 1710:

 

Publicerit Lars Olsen  boende i Qvallesund her i Ous skibrede  hans udgifne obligation {og} paa 30 rdr: till Hendrick Trofast i Bergen, for hvis Summa pantsettes hans i boende huuse i Qvallesund  dat: 10 Julij 1710.

 

1710: 243

 

 

Kongl: May: Foget tilspurte Almuen paa Tinget, hvor meget Sort og hvit wam/m/el de till deris May: tieniste i mod betalling kand forskaffe,  Men Almuen ofver alt der till svarede at de iche er god for det aller Ringeste der af at forskaffe, saa som de iche hafver uld till wam/m/el, men mesten deelen Self maa kiøbe i andre Fogderier till deris Egne, med børn og tieniste Folkes Kleder, ønskede till gud de det hafde haftt, saa vilde de det gierne lefvere,

 

Publicerit Ingebor  Sl: Waag Jensens (Jonsens)  i Bergen, sambt Niels Andersen  Borger i Bergen, deris udgifne skiøde til Peder Hansen paa 2 pd: Smør med bøxsel i yttre Tysse, i mod penge 80 rdr:  dog paa dend maade, at om hand nogen tid blifver til sinds sam/m/e godtz igien at afhende, da skall hand tilbyde {dend} dem det før end hand det selger, og skal till forpligted were at selge de/nnem/ det for sam/m/e penge, dat: 14 Januarj 1710:

 

Publicerit Mag: Niels Smidtz udstede bøxsellsedell till Niels Halfvorsen paa 2 ½ Spand Sm:  ¾ Hud i gaarden Hielle, dat: 5 octobr: 1709:

 

Publiceret Olle Størksen Tvet af Fuuse Sogn, hans udgifne skiøde till Jon Olsen Søre Holmefiord paa 22 Mrk: Sm: med bøxsel i hans paaboende gaard  bemelte Holmefiord, i mod penge 22 rdr:  dat: 17 octobr: 1710:

 

Publiceret Jørgen Danielsen Øfre Bouge  hans udgifne skiøde till Siur Andersen Kaaldall paa 2 pd: 8 Mrk: Sm: med bøxsel  i mod penge 58 rdr:  hvor af hand self paa sine Egne weigne selger helten  1 pd: 4 Mrk: Sm:  og paa sin Moders weigne dend anden halfve part  som i lige maade er 1 pd: 4 Mrk: Sm:  dat: 17: octobr: 1710.

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Barbra Anders d: Aadland for begangen Leiermaal med Een Reserve Soldat wed Nafn Olle Olsen Aadland  der fore at bøde eftter Lougen

  Paa Barbra Anders datters weigne møtte hendes Stif Fader Isack Aadland, som forklarede at bemelte hans Stifdatter blef af ofvennefnte Soldat besaafvet, og kom i barsell Seng med Een ung Søn nest afvigte Juule tider, men som sam/m/e Soldat  der hende hafde besaavet  maatte nu nest afvigte Som/m/er wed Pinse tider Reise i Kongens tieniste til Chrestiania, saa kunde hand iche saa hastig {Reise} Feste

 

1710: 243b

 

hende, tj hand begierede af Major Storm tilladelse at Feste, men det blef hannem negted, hvor fore hand formente at hand eller hun iche kand bøde deris Leiermaals bøder, saa som Olle Olsen Aadland endnu som før har i sinde at Egte hende, naar gud vill hand hiem kom/m/er,

  Kongl: May: Foget satte i Rette at hun bør betalle sine fulde Leiermaals bøder, og det fordj hun iche før Soldattens afreise med ha/nnem/ blef enten Fæst eller Copulerit,  hand tilspurde og Isack Aadland, om iche qvindfolket for dette Leiermaal har udstaaet Kierkens Disiplin ved Aabenbare skreftteMaal,  Isack Aadland der till svarede \at/ hun har staaet skreftt nest affvigte waar,  og formente der fore Fogden at der af kand seeis at hun Leiermaal har begaaet, eftterdj hun har staaet Aabenbare skreftt, tj der som hun med Soldaten enten hafde indladet sig i Egteskab eller wille ladet sig feste  saa hafde hun for Aabenbare skrefttemaal weret befriet, paastod der fore endnu som før at hun som Eet løst qvindfolk bør anseeis, enten till bøder eller straf,   ellers til spurte Fogden Almuen paa tinget, om de weed, at dette qvindfolk noget till bøders betalling er Eiende,  Men de alle svarede at hun indted er Eiende i nogen maade, hvor med hun sine Leiermaals bøder kand betalle,  hvor fore Kongl: May: Foget satte i Rette at hun bør straffes paa Kroppen, og der om war Dom begierende,

afsagt,

Eftterdj Barbra Anders datter Aadland befindes med dend Reserve Soldat Olle Olsen Aadland Leiermaal at hafve begaaet, og hun ej før hans bort Reise i Kongens tieniste, enten med ha/nnem/ er fæst eller wied, hun og for sit Leiermaal allerede har udstaaet Kierkens Disiplin wed Aabenbare skrefttemaal, Saa kand hun iche for Leiermaals bøder befries, Men som hun ej noget till bøders betalling er Eiende, saa bør hun at straffes paa Kroppen med Fengsel paa Wand og brød i 3 uger,

 

Mogens Waage og Peder Berge blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin LougrettesEed,

 

1710: 244

 

 

 

Dend 20: Octobr: blef holden almindelig Høsteting paa Wiig for Strandvigs skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Jon Haavig med eftterskrefne Lougrett, Hans Kleppe, Olle Teigland, Mickel Leigland, Anders Aackre, Engel Henanger, Niels SkogsEide, Lars SæfverEide og Engel Ballesem, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: brefve og andre befallinger som for hen findes indført,

 

Publicerit Johanes Olsen Hiartager,  Olluf Andersen Dallen af Opdals skibrede paa Egne og sine Sødskendes weigne,  Sverke Berge og Hans Rasmusen Bru af Strandebarms skibrede paa Egne og deris Medarfvingers weigne,  og Jon Jacobsen Hiartager som Een Creditor udj Sl: Dordej Jartagers Sterfboe  deris udgifne skiøde till Johanes Brynildsen Nortvet  hans qvinde og arfvinger  paa ½ Løb og 5 Mrk: Sm: med bøxsel i dend gaard Hiartager her i Strandvigs skibrede beliggende  i mod penge 41 rdr:  dat: 5 Martj 1708:

 

Kongl: May: Foget tilspurte Almuen hvor meget wam/m/el de till deris Kongl: May: tienistes fornødenhed kand til weie bringe, og for hvad pris,  Men Almuen ofver alt der til svarede at de iche i Ringeste maader ved at forskaffe, ønskede at de noget hafde  wilde det gierne afstaa og ofverlade, Men de self maa kiøbe hvad wam/m/el de till Kleder behøfver.

 

Morten Jusland af Strandebarms skibrede hafde ladet stefne Olle SkogsEide for 3 rdr: penge hand ha/nnem/ skall vere skyldig, med formodning hand de/nnem/ bør betalle tillige med omkostning,

  Olle SkogsEide møtte iche  ej heller nogen paa hans Veigne  men Størk DragEide og Lensmanden hiemlede at Olle SkogsEide louglig her om er stefnt, hvor fore ham paalegges till neste ting at møde,

 

Dend Sag mellem Hr: Krigs Commiss: Paal Resen og Hr: Tom/m/es Ruus, som paa forige ting blef opsatt, og fremkom paa Krigs Commiss: weigne Johanes Edevartsen og paastod at eftterdj Hr: Tom/m/es Ruus iche allene louglig war stefnt till nest afvigte Som/m/erting, men end og nu till dette nerwerende,  frem førde der fore

 

1710: 244b

 

de 2de Stefne widner, som Hr: Tom/m/es till Som/m/er tinget hafde stefnt, nemblig Tom/m/es og Jacob Opsall, og de/nnem/ till spurte hvor fore de iche nestleden Ting blef tilstede og Stefnemaalet afhiemlede, saa som de sam/m/e tid paa Tinget var tilstede, men da Sagen skulle foretages, først gik af tinget, og ej afhiemlede hvad de hafde forrettet,

  begge desse Mend  saa vell Tom/m/es som Jacob  forklarede at de war paa Tinget paa Kaaldal, men iche hafde dend forstand at oppebie Stefnemaales afhiemling, tj da de med deris gewær og anden forhandling paa Tinget war Klar, mente de, at der ej giordes fornøden lenger der at forløfve,

  Johanes Edevartsen tilspurte de/nnem/ om de iche louglig hafde indstefnt Hr: Tom/m/es Ruus i den/n/e Sag, hvor till de svarede Ja,  og paastod Johanes Edevartsen at de der om maatte aflegge deris Eed,

  Hvor ofver de og begge for Retten med opragte Fingre aflagde deris Eed, at de, Hr: Tom/m/es Ruus i den/n/e Sag till nestafvigte {Waarting} Som/m/er ting indstefnede, og det louglig i alle maader,

  Der eftter blef Hr: Tom/m/es Ruus paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans weigne,

  Lensmanden Jon Haavig og Jon Qvale, wed Eed hiemlede at de den/n/e sinde Hr: Tom/m/es Ruus louglig hafver indstefnt,

  Thj paastod Johanes Edevartsen paa sin Principals weigne, at Sagen eftter Lougen maa gribe Ende, og at Hr: Tom/m/es Ruus maatte tilfindes sin udgifne obligation at indfrj, og der fore indlefverede hans skrefttlige indleg, dat: 20: octobr: 1710:   i det øfrige Refererede hand sig till sit forige indgifne, og war Een Endelig Dom begierende,

afsagt

Eftterdj her fremlegges dend Hederlige Mand Hr: Tom/m/es Ruuses pure obligation dat: 25 {Febr:} \Septembr:/ 1702:  lydende paa Capital 205 rdr: 4 Mrk:  paa hvilcke Capital ej noget befindes at vere betalt,  Saa till Kiendes her med Hr: Tom/m/es Ruus, sam/m/e Capital inden 15ten dage at betalle, saa vell som de til den/n/e tid forfaldne Renter  hvor paa dog er betalt 50 rdr:  Men

 

1710: 245

 

endnu Rester 30 rdr: 12 s:  saa og udj foraarsagede omkostning 10 rdr:  alt under adfer eftter Lougen,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Ragne Ols datter for begangen Leiermaal, og der for uden at forklare hvem hendes barne Fader er,

  Ragne Ols datter møtte, og vedstod at vere beligget af Johan/n/es Johanesen Liøtaaen, og ej viste anden barne Fader,

  bemelte Johanes Johanesen war og indstefnt der om at giøre forklaring  men ej møtte

  ellers forklarede Ragne Ols datter at de hver andre vilde Egte,

  tj begierede Kongl: May: Foget at med Sagen till Waartinget maatte beroe, og at Johanes til dend tid maatte paalegges at møde, for at høre hans Egen tilstaaelse om den/n/e handel,

  Lensmanden Jon Haavig hiemlede at Johanes louglig er Citeret,

afsagt

Sagen beroer till neste ting, hvor da baade Johanes Johanesen og Ragne Ols datter i Egne Personer hafver at møde, og skall da gaaes i Sagen hvis Rett er

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Ziselle Brynilds d: SkogsEide for begangen Leiermaal med Een Soldatt Torkild Olsen SkogsEide, som med hin anden i 3die lige Led skall vere beslegtiget, at bøde og lide eftter Lougen

  Zidselle Brynilds datter møtte iche  ej heller nogen paa hendes weigne,

  Størk DragEide hiemlede at hun louglig er Citeret, hvor fore hende paalegges till neste ting at møde,

 

David Jørgensen Huuse af Qvindheretz skibrede hafde ladet stefne Anders Larsen Wiig for medelst Een gryde med meere smaat de/nnem/ skall vere mellem  der fore at svare og betalle, tillige med omkostning,

  Anders Larsen Wiig blef paa raabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans weigne till Sagen at svare,

  Lensmanden Jon Haavig og Jon Qvale hiemlede at de ha/nnem/ louglig hafver stefnt,  hvor fore ha/nnem/ paalegges till neste ting at svare, og skall da gaaes hvis Rett er

 

Niels og Elling Hatletvet blef befallet at Reise till Loug tinget at aflegge deris Lougrettes Eed,

 

1710: 245b

 

 

 

Dend 23: octobr: blef holden almindelig Høsteting paa Dybsland for Strandebarms skibredes Almue  ofververende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Anders Mundem  med eftterskrefne Lougrett, Niels Mundem, Jørgen Torgilds Tvet, Gabriel Houge, Peder og Samson Øyerhafn  Olle Dybsland, Gietle Mundem og Svale øfre Waage, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt

 

Publicerit de Kongl: brefve og befallinger som for hen findes Specificerede,

 

Publicerit:  Lars Hansen Eye og Hans Andersen Nerhofde  begge af Strandvigs skibrede, deris udgifne skiøde till Peder Steensen Ome paa 1/3 part udj dend skouge teig  Wærhofde kaldet, liggende udj Øyerhafns Mark, i mod penge 3 rdr:  dat: 21: octobr: 1709:

 

Publicerit Brynild Mogensen Lij  hans udgifne skiøde till Lars Tom/m/esen Hiorteland paa 2 4/7 Mrk: Sm: og 1 2/7 Mrk:!! bockskind i hans paaboende gaard Hiorteland, dat: 2 Decembr: 1709:

 

Erick Aackre hafde ladet stefne Brynild Ome for 80 rdr: hand ha/nnem/ skyldig er  med paastand hand de/nnem/ bør betalle,

  Brynild Ome møtte till Sagen at svare, sagde iche meere at vere skyldig till Erik Aakre eller{s} hans Fader 55 rdr:  de øfrige siger hand till Sal: Anders Aakre at hafve betalt, og der fore har hans qvitering, men sam/m/e qvitering har hand nu iche med sig,  wedstod dog eftter tilspørgelse at hand altid af desse penge som hand siger at hafve betalt 20 rdr:  har betalt Rente, men nu siger, dem at hafve betalt,

  Erick Aakre indlefverede udj Retten Eet skifttebref holden eftter hans Sl: Moder  dat: Aachre d: 29 Junij 1701:  hvor udj Brynild Om/m/e findes indført at vere skyldig till Boen 20 rdr:  og wedstod Brynild Ome at hand dend tid bemelte penge skyldig war, men de/nnem/ siden betalt, wedstod og at hand siden dend tid har faaet Reede penge 55 rdr:  hvilke penge hand allene skyldig er, og ej widere, beraabte sig paa sin bekomne qvitering ha/nnem/ af Sl: Anders Aakre meddeelt, og ej widere ville svare til Sagen,

 

1710: 246

 

afsagt,

Eftterdj Brynild Ome iche negter {jo} dese defererende 20 rdr: jo at hafve woren skyldig, men siger de/nnem/ till Sl: Anders Aakre at hafve betalt, hvor fore ha/nnem/ dend Sl: Mands qvitering er meddelt, hvilcke qvitering hand nu ej med sig hafver, Men allene sig paa dend beraaber,  Saa gifves Sagen Rom till neste ting, hvor da Brynild Ome har at fremwise dend paaberaabte qvitering in originalj  og skall udj Sagen Kiendes widere hvis Rett er.

 

Kongl: May: Foget tilspurte Almuen paa Tinget hvor meget Sort eller hvit wem/m/el de till deris May: Tieniste for betalling kand till weie bringe, og for hvad pris,  Men ald Almuen svarede der til at de iche i nogen maade ved noget wem/m/el at forskaffe, saa som de iche hafver saa meget {at} \som/ de till deris Egne Kleder behøfver,

 

 

 

Den 8 Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Helvig for Qvindhæretz skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Oluf Larsen, Bunde Lensmanden Ifver Helvig, med eftterskrefne Lougrett, Johanes Sandvig, Lars Lund, Halfvor Sunde, Olle Natrestad, Lars Unnerem, Jens Natrestad, Samson Stueland, \og/ Olle Tvet, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: Forordninger og andre Høye befallinger som for hen findes indført,

 

Publicerit deris Kongl: May: aller Naadigste udgifne Patent om høyeste Rett i Dannemrk: for aar 1711  dat: 15 Septembr: 1710:

 

Publiceret deres May: aller Naadigste Forbuds ophæfvelse paa Handelen paa Dantzig, dat: 29 Aug: 1710:

 

Publiceret deris May: aller Naadigste befalling af Slodtz Lougen paa Aggershuus angaaende strandvagt og wedwarders obagt for Fientlig indfald, dat: 15 octobr: 1710

 

Publiceret deris Kongl: May: aller Naadigste Plachat af Slodtz Lougen paa Aggershuus, angaaende skienk og gafve wed udskrifvelser og Compliteringer, dat: 7 octobr: 1710:

 

Publiceret dend ordre om Forpagtningen i Bergen paa adskillige deris May: intrader at skall fore tages dend 15 Novembr: Ao: 1710.

 

1710: 246b

 

 

Publiceret Samson Olsen Omvigens udgifne obligation till hans Søster Søn Lars Torsen Bogsnæs, paa Capital 44 rdr: 3 Mrk:  for hvis Capital pantsettes ½ L: og 9 Mrk: Sm: med bøxsell i gaarden Omvig, som Johanes Samsonsen bruger og beboer, dat: 28 Junij 1710:

 

Kongl: May: Foget til spurte Almuen paa Tinget om de noget {til} wam/m/el, Sort eller hvit  hafde at selge, saa som hans May: det till sin tieniste behøfvede, saa og hvad de for sam/m/e wilde selge   Almuen der till svarede at de iche er god fore at forskaffe det aller Ringeste wam/m/el  enten sort eller hvit, saa som \de/ nu i nogle aar har lidet Een u-boedelig skade af ulfven  som nu snart moxsen har udlagt ald deris smaler, ellers wilde de gierne  om Mueligt hafde veret  forskaffe alt hvis de kunde till weie bringe,

  dette begierede Kongl: May: Foget at maatte protocoleris

 

Der eftter fremstillede sig for Retten Lensmanden Ifver Andersen Helvig  som tilspurte Almuen paa Tinget, særlig Almuen af Uskedallen, om de iche er witterlig{t} at Leilendingen paa Møklebust  Johanes Olsen  som brugte 1 Løb Sm:  hvilcke Een deel u-Myndige børn  hvor fore hand er forMynder, saa Vell som Hans Aarewig er Eiende, hvilke opsider har forlat sam/m/e Jorde part  huusene ganske Forraadnede, Jorden dette aar øde og u-dørket,  saa og om hand har opsagd sam/m/e Jorde part først i Faaraaret i Pløye tiden  og ej før, hvor ofver Jorden dette aar ligger øde og u-saaet  saa hand der fore maa betale deris May: skatter, og ej nyder Ringeste indkom/m/e af Landskyld eller anden Rettighed,   hand tilspurte dem og om iche sam/m/e Mand har boed paa sam/m/e Jord ofver 10 aars tid, og aldrig i sam/m/e tid betalt Ringeste skilling i Landskyld og Rettighed  ej heller tredie tage,  og da hand fornam saaledes hans frafløttelse fra Jorden  indreiste (ud-?) hand till gaarden for at eftter see hvad hand war Eiende till sin Resterende Rettigheds betalling, men ej fant det Ringeste till des wederlag,   bad Almuen de der om wille gifve deris sandferdige svar,

  Almuen der till svarede at det de/nnem/ alle Noksom er bekiendt at den/n/e Johanes Olsen Møklebust, gik fra Jorden, nest leden waar i Pløye tiden, og ej sin Jord til foren opsagde  saa som hand tenkte at {…} sam/m/e betale  saa meget

 

1710: 247

 

Koren som hand till Sæde Koren behøfvede, men saadant ej skeede  gik hand plat fra gaarden, eftterlod den sig ganske øde, saa dend dette aar ligger u-saaed og u-dørket, Huusene ere og ganske foerandrede og nedfalne, saa de iche Rettere seer end sam/m/e Jord her eftter faar ligge øde, og ej meere bebygges, helst eftterdj at Jorden i sig self for adskillige tilfelde ganske er Ringe og slet, saa ingen Mand der noget er Eiende  sam/m/e Jord wil beboe,  De wed og at Ifver Ebne har giort sin største flid at faa aarlig Landskyld, men det har ej kundet skee, for Mandens armod skyld, men har ladet sig maat nøye med at bunden har strefvet for skatten at betalle,  de wiste og at hand Reiste ud till Møkelbust for at efttersee bundens tilstand, men fant ej det aller Ringeste till sine Resterende Landskyld og tredie tages betalling for ald dend tid hand boede paa Jorden, men ej fant det Ringeste till des erleggelse  uden, Nøgne Folk, som nu gaar om bøygden at betle deris føede,

  dette begierede Ifver Andersen Helvig at maatte indføris og ha/nnem/ till eftter rettning beskrefven meddeelis, som ha/nnem/ ej kunde negtes,

 

Hr: Lougmand Knag hafde ladet stefne Willum Jonsen Haavig for 6 rdr: penge hand ha/nnem/ skyldig er, {med} og møtte paa Lougmandens weigne Lars Torkildsen Skaale, som paastod at Willum Haavig bør betalle hvis hand i saa maader skyldig er med Rente og omkostning

  Willum Haavig møtte og der til svarede, at om endskiønt hand ej louglig er stefnt  saa som hand blef warslet paa Een Søndag  som var nu paa Søndag var 8te dage, saa wilde hand dog  eftterdj hand desse 6 rdr: penge af Hr: Lougmand Knag hafde faaet till laans  ej negte des skyld, men straxst nu for retten betalte till Lars Skaale 2 rdr:  for de øfrige 4 rdr: med Renter og paaløbende omkostninger satte till forsikring 2de 3 aar gl: qviger  dend Eene blaa drifvet, og den anden Rød drifvet, og saa frembt hand ej Resten betalte inden 4re uger, skulle sam/m/e qviger tilhøre Hr: Lougmand Knag till sin fulde betaling baade for Rente

 

1710: 247b

 

af Capitalen, saa vell som for Renter og omkostninger,  hvor med Lars Skaale paa Hr: Lougmand{en} Knags weigne war benøyet, men begierede at det maatte indføris, og der paa begierede Dom,

afsagt

Eftterdj Willum Haavig tager wed JenMelle, og svarer til Sagen og {der} nu for Retten betalte till Lars Skaalle paa Hr: Lougmand Knags weigne paa de 6 rdr: hand wedgaar at vere skyldig  2 rdr:  og for Resten setter til forsikring 2de qviger, hvor med og Lars Skaale har ladet sig nøye, saa bør hand og de Resterende 4 rdr: med sine Renter  som er Eet aar  1 Mrk: 14 s:  og omkostning 1 Mrk: 8 s:  inden 4 uger eftter forpligt at betale, under Execution eftter Lougen,

 

Sr: Chrestian Lamberg  Birche Dom/m/er till Friherskabet Rosenthal  lod Fredliuse paa Tinget for Retten sin paa boende gaard Traavigs tilliggende Houge beite, for om Kring boende Naboer  saa som Lille Dalle, Roalstvet og Berge  deris qveg og Creaturer, som ha/nnem/ daglig saa Vell Som/m/er som winter giør ha/nnem/ stor skade og indpas, saa Vell som og advarede de/nnem/ at de deris Jerdesgaard her eftter holder Ved god hæfd og lige,  og som sam/m/e gaarders opsidere war tilstede, saa blef de og af Retten der om paa minte og advarede,   hvilcke Sr: Chrestian Lamberg begierede at maatte indføris,

 

Endnu opbød Ifver Andersen Helvig dend part i Møklebust for hver dend som bøxsle wille, eller at styre for Skatt og Landskyld, sambt og om nogen dend wille kiøbe, de da sig hos hannem skulle Indfinde, som med de/nnem/ i billigste maader skulle handle,

 

Anders Andersen Helvig og Olle Olsen Hougland blef befallet at Reise till Lougtinget  sin LougrettesEed at aflegge, Iligemaade Olle Liustvet,

 

 

 

Dend 10: Novembr: blef holden almindelig Høste ting paa Wallen for Skaanevigs Skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Oluf Larsen, Bunde Lensmanden Nicolay Biering, med eftterskrefne Lougrett, Svend Næs, Abraham Tielle, Aad Axsland, Niels Berhoug, Johanes Tielflaat, {Joha} Østen Mortvet, Niels Taralsøen og Peder Hielmerwig, sambt Almue fleere som Tinget søgte.

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt.

 

Publicerit de Kongl: brefve og befalinger som for hen findes Specificerede.

 

1710: 248

 

 

Publicerit Lars Johansen Birk i Etne  og Siur Larsen Skrom/m/e af Skaanevigs skibrede  deris udgifne skiøde till Torgier Halfvorsen Hamersland, paa Een Liden Jordepart liggende under dend gaard Teigland i Aakre Fiorden  som er Øde beliggende, skylder aarlig Landskyld med bøxsel 27 Mrk: Sm:  hvor af Lars Johansen, som er Siur Larsens Søn!!  selger og af staar 18 Mrk: Sm:  og Jeg  Siur Larsen Skrom/m/e 9 Mrk: Sm:  for uden det at Torgier Hamersland {selger og afstaar} self Eiger og bruger 9 Mrk: Sm:  og er os som nu selger betalt for hver Mrk: 1 rdr:  som giør till sam/m/en 27 rdr:  dat: 30 Julij 1710:

 

Publiceret Tieran Rasmusen Løvig  hans Mageskiftte bref med sin Søn Rasmus Tieransen Løfvig, paa eftter skrefne gaarde parter, at Tieran Rasmusen bort Mageskiftter fra sig till sin Kiere Søn Rasmus Tieransen Løfvig, 1 Løb og 6 Mrk: Sm: med bøxsel i hans paaboende gaard Løfvig, hvor i mod Rasmus Tieransen Løfvig afstaar og bort Mageskiftter till sin Fader Tieran Rasmusen Ebne 2 pd: 19 ½ Mrk: Sm: med bøxsel udj Mit Ebne  som Tieran Rasmusen bebor og bruger, og som Tieran Rasmusen har bekom/m/et 10 ½ Mrk: Sm: mindre i Ebne end Rasmus Tieransen har bekom/m/et i Løfvig  saa hafver Tieran Rasmusen betalt til sin Søn i penge till wederlag 15: rdr:  dat: 22 Decembr: 1709:

 

Publiceret Aagaatte Halfvors datter Dallen  hendes udgifne skiøde till Sr: Madtz Formand paa 18 Mrk: Sm: med bøxsell udj hendes paaboende gaard Dallen  i mod penge 18 rdr:  dat: 15 Julij 1710:  og till sambtøke og forsikring under skrifver hendes 2de Søn/n/er Halfvor Johansen Høgstøel og Jon Johansen Dallen,

 

Hr: Obr: Lieut: Montag: Lillienschiold hafde ladet stefne Halstein Eentvet for 1 td: Koren hand ha/nnem/ nestleden Som/m/er laant paa 14 dages tid  at betalle, men dend ej endnu bekom/m/et igien,  og paastod Nicolay Wallen paa Hr: obr: Lieut: weigne at Halstein Eentvet bør til Kiendes sam/m/e tønde Hafre Koren at betalle med sam/m/e!! (saa?) Mange penge hand da for dend hafde kundet bekomme  nemblig 1 rdr: 4 Mrk:  og der om war Dom begierende  tillige med omkostnings erstattning,

  Halstein Eentvet møtte till Sagen at svare  og vedstod

 

1710: 248b

 

at hafve bekom/m/et hos Hr: obr: Lieut: Een tønde Koren  men dend ej at hafve betalt, begierede Delation indtill hand kunde faa talet med obr: Lieut:  saa vill hand der om med ha/nnem/ forEenis,

  Men Nicolay Wallen paastod Dom,

afsagt,

Eftterdj Halsten Eentvet wedstaar at hafve faaet til Laans hos Hr: obr: Lieut: Montagnie nestleden Som/m/er 1 td: Hafre Koren, paa dend maade at sam/m/e Koren igien straxst skulle lefveres, hvilcket iche skeed er,  Saa bør Halstein Eentvet at betale till Hr: obr: Lieut: Montag: sam/m/e for sam/m/e Koren 10 Mrk: danske, inden 15ten dage under adfær eftter Lougen,

 

Olle Fattland hafde ladet stefne Olle Rullestad for Laante penge 1 rdr: 1 Mrk:  udj Een Øg 4 Mrk: 8 s:  og for 3 waager Koren á 2 Mrk: 8 s:  er 1 rdr: 1 Mrk: 8 s:  till sam/m/en 3 rdr: 1 Mrk:  med formodning hand det bør betalle,

  Olle Rullestads qvinde møtte og wedstod gielden, bad om Delation  lofvede det med tiden at betalle,

  Parterne blef i wenlighed forEenet at Olle Rullestad, af den/n/e Gield skall betalle till først kom/m/ende Juul 1 rdr:   til Jull 1711: 1 rdr:  og till Jull 1712: Resten  som er 1 rdr: 1 Mrk:  og om saa skulle hende at hand ej Rigtig till tiderne betalte desse penge, skall hand vere forpligted at betale Renterne for {det} dend tid som forbj gaar, hvor paa de gafve hver andre deris hender,

 

Dend opsatte Sag mellem Peder Hielmervig og Abraham Tielle  som fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte nu atter begge parter till Sagen at svare, og blef Abraham tilspurt om sine widner, hand paa seeniste Ting sig paaberaabte, men ingen af de/nnem/ war tilstede, og svarede Abraham der till at hand iche kand faa de/nnem/ till Tings, dog kunde hand ej med noget widne bevise at de ware stefnte, setter i det øfrige Sagen ind for Dom/m/eren, og formodede at hvad hand i hastighed talt hafver  det iche kand kom/m/e ham till wanære eller skade,

  Peder Hielmervig paastod at Abraham Tielle bør bevise hvad hand ha/nnem/ beskylt hafver, eller og lide der fore eftter Lougen, og om alt tillige med omkostning begierede Dom,

  Ingen af parterne hafde widere i Retten at indgifve  men war Dom begierende,

hvor fore der saaledes blef afsagt,

 

1710: 249

 

Der befindes {at} med Eedtagne widner at Abraham Tielle Som/m/ertinget 1709: for Retten tallede Een deel ord, som Citanten Peder Hielmervig formeener sig for nær at vere talt, for hvilcke ord og staagen hand sam/m/e tid eftter Lougens 1ste Bogs 12 Capit: 3 art: blef till Rette satt, Men som Peder Hielmervig iche der med har villet ladet sig nøye, {med} men sam/m/e ord og talle widere ved stefnemaal for Retten indkaldet, till sit gode Nafns Conservation, men dog ej Sagen Ting fra Ting louglig forfuldt,  Saa dog afsiges for Rett, at hvad ord som af Abraham Tielle Talt er, iche bør kom/m/e Peder Hielmervig eller hans gode Nafn og Røgte till Ringeste Nachdeel og wanære, ej heller till nogen Mistanke, men ordene bør vere som u-talt i alle maader, og betaller Abraham Tielle till Peder Hielmervig i foraarsagede omkostning 1 rdr: inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Erick Matre og Aanund Dallen blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin LougrettesEed,

 

eftterskrefne blef ud nefnt till kom/m/ende aar Retten at betiene  Nemblig, Tom/m/es Kielle!! (Tjelle?), Rasmus Løfvig  Steen Ebne, Mogens Sandvig, Johanes Leerwig, Tor og Tøris Storhoug, sambt Aanund Tvet,

 

Publiceret Rasmus Tronsen Løfvig og Job Johansen Ebne  deris udstede bøxsel seddel till Mickel Pedersen paa ½ Løb Sm: og 1 waag Koren i Mortvet, dat: 4 Novembr: 1710:

 

 

 

Dend 14: Novembr: blef holden almindelig Høste ting paa Silde for Etne skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Zacarias Silde, med eftterskrefne Lougrett, Niels Steene, Steen Øchland, Olle Lille Dalle, Størkor Tesdall, Lars On/n/esteen, Tor Tesdal, Aadsell Tesdall og Ellias Fosse  sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste Tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes Specificerede.

 

Publiceret Størkor Haaimsnæs af Etne, Rasmus Tollaksen Tottland af Moster, Erick Pedersen Biørnevig, Britte Ols datter Dynge og Ingebor Ols datter Brendeland  deris udgifne

 

1710: 249b

 

skiøde till Ingemon Aanundsen Brendeland paa ½ L: 6 Mrk: Sm: uden bøxsel  i gaarden Brendeland, hvor af Størkor Haaimsnæs selger 12 Mrk: Sm: for 6 rdr:   Rasmus Tottland 12 Mrk: Sm: for 6 rdr:   Erick Pedersen Biørnevig 6 Mrk: Sm: for 3 rdr:   Britte Ols d: Dynge 6 Mrk: Sm: for 3 rdr:  og Ingebor Ols datter Brendeland 6 Mrk: Sm: for 3 rdr:  dat: 10 Novembr: 1707.

 

Publiceret Hr: Hans Olsen Campstrop  Sogne Prest till Etne Prestegield, hans udstede bøxsel seddel till Erick Johans:  som tiener deris May: for Matros  1 Løb Sm: og 4 Spd: Koren i presteboletz gaard Nedre Berge, i mod bøxsell 10 rdr:  dat: 4: octobr: 1710:

 

Sr: Jens Ørbek hafde ladet stefne Monss: Jacob Alter  som nu har till Egte afgangne Hr: Capit: Claus Poulsens eftterlatte Enke, Mad: Anne Wiberg  for Een Kaarde af werdj 5 rdr:  som hand hendes Sl: første Mand  bemelte Hr: Capit:  skulle hafve laant, dend at betale tillige med omkostning

  Monss: Jacob Alter møtte, og forklarede at hand ej det Ringeste weed af sam/m/e Kaarde eller Kraf at sige, men hans Kieriste  Mad: Wiberg  siger for ham at hendes Sl: Mand for meere end 22 aars tid siden Med Sr: Jens Ørbek skall hafve byttet Een Kaarde, hvad heller at hendes første Sl: Mand sam/m/e Kaarde har ombyttet eller og dend kiøbt  weed hverken hand eller hans Kieriste, langt mindre hvor Rettmessig Jens Ørbek krefver den/n/e gield, paastod der fore at hand for den/n/e Søgning bør frj were,

  Jens Ørbek hafde her om ingen widner, men wedstod at den/n/e Kaarde fik Sl: Capit: Claus Paalsen for lang tid siden, men om det er ofver 20 aar siden kunde hand ej Rettelig sige, men forklarede at hand tit og oftte krefvede den/n/e Kaarde hos dend Sl: Mand, men altid blef opholdet med udflugter, mente at hand der fore ej kunde meste sin Rett, wilde og gierne aflegge sin Eed at dend Sl: Mand fik den/n/e Kaarde af ha/nnem/  og at dend war af werdj 5 rdr:  saa og at hand for dend ej har faaet Ringeste betalling

  Jacob Alter  som till foren paastod at Jens Fatland bør bevise sit Kraf, før End hand ej noget i saa maader betaler,

  Ingen af parterne hafde widere at udføre  men paastod Dom,

afsagt,

Om den/n/e paastefnte Kaarde fremlegges eller fremføres iche Ringeste bevis, at dend Sl: Mand Hr: Capit: Claus Paalsen dend af Sr: Jens Ørbek laant hafver, Men af Monss:

 

1710: 250

 

Jacob Alter forklares at det for saa lang tid skall vere passeret for meere end 20 aar siden,  Saa kand ieg iche eftter saadan omstendighed tillfinde ha/nnem/ noget for den/n/e pretenderende Kaarde at betalle, mens hand i saa maader frj Kiendes,

 

Niels Helgesen hafde ladet stefne Jon Ra\m/svig for medelst hand skall hafve fra taget hans Huustru Marte Aanunds datter Eet huus bestaaende paa Giære grund, og det uden Loug og Dom, med formodning hand der for bør anseeis og igien betalle hende hvis hun Eier og tilhører,

  Jon Ramsvig møtte og forklarede at hendes Sl: første Mand Peder Olsen war {hende} hannem skyldig 4 rdr: 3 Mrk:  og fordj hun skulle betalle hende!! (ham?) desse penge  eftterlod hand af sin gield 3 Mrk:  de øfrige 4 rdr: skulle hun betalle, hvor paa hun siden betalt 5 Mrk:  saa der atter Rester 3 rdr: 1 Mrk:  hvilke penge hand!! (hun?) skulle betalle eftter haanden saaledes at aarlig i det Ringeste skulle betalle 1 rdr:  men siden dend tid  som nu er meere end 7 aar siden  er iche Ringeste skilling betalt,  da nu hendes Sl: Mand Peder Olsen wed døden afgik, Reiste den/n/e hans hustru Marite bort af Prestegieldet till Bergen, og iche meere kom igien  og eftterlod sig dette omtvistede huus, og som eftter dend Sl: Mand indted skiftte blef holden, saa har hand sig till widere huuset til holt, indtil hand sin gield bekom/m/er, og naar hand sine fordrende penge bekom/m/er  skall huuset hende u-weigerlig følge,  i midler tid bor Een Fattig Kon/n/e der udj wed Nafn Ellj Jons datter, som gierne fløtter ud af naar hand for sin Fordring blifver fornøyet,

  Marte Aanunds datter wedstod at hendes Sl: Mand war skyldig till Jon Ramsvig 4 rdr: 3 Mrk:  og at hendes Sl: Mand af ha/nnem/ blef eftter gifvet 3 Mrk:  saa og at hun ichun for Resten har betalt 5 Mrk:  og Rester endnu 3 rdr: 1 Mrk:   i lige maade wedstod hun at eftter hendes Sl: Mand Peder Olsen iche stod noget skiftte, men hun for armod skyld straskx!! (straxst) eftter hans død Reiste till Bergen, og der forblef till hun med den/n/e hendes Mand Niels Helgesen kom i Egteskab, og sagde den/n/e hendes Mand, at naar hand fik huuset i mod sin Sl: Formands gield  som hand gierne vilde betalle, war hand fornøyet,  hvor med og Jon Ramsvig war benøyet,

  ingen af parterne hafde widere at indføre

afsagt

Eftterdj Niels {Helgesen} \Elliesen/ med sin qvinde Marte Aanunds datter

 

1710: 250b

 

self till staar, at de begge paa {deris} Sl: Peder Olsens weigne blifver skyldig till Jon Ramsvig penge 3 rdr: 1 Mrk:  for hvis penge Jon Ramsvig har tilholdet sig det huus staaende paa Giære grund, som tilhørte Sl: Peder Olsen, men nu Niels Helgesen,  Saa bør Niels Helgesen betalle sam/m/e penge som hand i saa maader skyldig er till Jon Ramsvig till først kom/m/ende Kaarsmøsse under Execution eftter Lougen, hvor i mod Jon Ramsvig bør igien fra sig lefvere det paa ankede huus, lige saa gaat og døgtig, som det dend gang war, da hand huuset annam/m/ede, under lige adfer som melt er,  omkostningerne ophæfves paa begge sider

 

Niels Elliasen hafde ladet stefne Olle Monsen Stølle for ½ td: Malt hand hos ha/nnem/ for penge 1 rdr: betalt hafver, med formodning hand det bør betalle,  i lige maade at til bage lefvere Een skiering for 1 Mrk: 8 s:   3 Kroker for 14 s:  og 1 Walberk (Walbirk) Kande for 1 Mrk:  med paastand hand det bør betalle,

  Olle Monsen møtte og der till svarede at om endskiønt hand iche louglig er stefnt, saa dog will hand svare till denne Sag  og gierne betalle hvis Rett er,   hafde og ladet stefne Niels Eliessen for 3 Mrk: 8 s: hand ha/nnem/ i andre maader paa hans Formands weigne skyldig er, men hvad sig angaar dend half tønde Malt, der till svarer hand, at hand det ej kand Erindre, well wed at de/nnem/ i saa maader noget har veret i mellem, men iche kand till wisse wide at det er betalt eller ej, men begierede at Niels Elliesen wilde giøre sin Eed der paa  saa vilde hand det gierne betalle, men hvad sig angaar dend paastefnte skiering  da har hand dend  og der fore ichun begierer hvad Niels Ellies: ham for dend skyldig er  nemblig 6 s:   de 3 Kroker wed hand aldeelis indted af, begierede at Niels Elliesen ham det bør ofver bevise, saa som hand dem gierne will betalle, saa fremt de i hans huus kom/m/en er  ha/nnem/ till Ringeste nøtte   Een Walberk Kande er der i huuset, og skall dend ha/nnem/ med ald gode blifve lefveret, saa god som dend war da dend kom i hans huus,  formodede der for i det øfrige, at de 3 Mrk: 8 s:  sambt de 6 s:  maatte kortes i dend half tønde Malt, saa frembt at Niels Elliesen derpaa vilde giøre sin Eed,

  Niels Elliesen her till svarede at hand gierne wilde af legge sin Eed at Olle Monsen dend halftønde Malt

 

1710: 251

 

for dend Eene Rixdr: har bekom/m/et, og der fore ej Ringeste vederlag har bekom/m/et, for Resten wedstod hand self saa Vell som hans qvinde Marte Aanunds datter at de for Een baad er skyldig till Olle Monsen 3 Mrk: 8 s:  men de der i mod siger at da hendes Sal: Mand Peder Olsen kiøbte den/n/e baad for desse penge, da skulle hand betalle dend med Arbeide, og hand straxst der eftter brød sit been af, hvor fore hand sende bud till Olle Monsen, at eftterdj hand ej kunde fuld føre sit arbeide, saa skulle Olle Monsen tage sin baad igien, men Olle Monsen det ej wilde, hvor fore det saaledes till den/n/e tid har henstaaet, og baaden saaledes er beliggende,

  Olle Monsen der till svarede at baaden er af ha/nnem/ till Sl: Peder Olsen bort solt, hvad heller dend med penge eller arbeide blef betalt  war ham lige K..t(?), og som indted der af er betalt, saa formodede hand at ha/nnem/ baaden maatte til Kiendes, at betalles,

  Niels Elliesen eftter Olle Monsens tilstaaelse og Egen fri villige sambtøgte!!, eftter Eedens oplæsning og forklaring med advarsel om sandhed at observere, aflagde sin Eed at Olle Monsen hafde faaet hos ha/nnem/ ½ td: Malt for 1 rdr: penge, for hvis betaling hand ej Ringeste skilling hafde bekom/m/et,  hvor med og Olle Monsen war Vel benøyet, allene begierede at hvad hand for det øfrige hafde at fordre, det der udj maatte Decortere

  og som parterne ej widere hafde at fremføre  blef der saaledes der om

afsagt,

Eftterdj Niels Elliesen wed sin Salligheds \Eed/ {E.} bekreftter at Olle Monsen Stølle hos ha/nnem/ har bekom/m/et ½ td: Malt for 1 rdr:  for hvis Malt hand ej Ringeste betalling har Erlanget,  der i mod wed staar Niels Elliesen tillige med sin Huustru Marte Aanunds datter, at de paa dend Sl: Mand Peder Olsens weigne  som war Niels Elliesens Formand  er skyldig till Olle Monsen {Sl} for Een baad 3 Mrk: 8 s:  og der for uden Niels Elliesen self wed kom/m/ende 6 s:, saa afkaartes sam/m/e penge paa dend paastefnte halfve tønde Malt, og blifver saa igien 2 Mrk: 2 s:  hvilke penge Olle Monsen bør betalle

 

1710: 251b

 

inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,  Men hvad sig angaar dend paa beraabte skiering og walberk Kande, de bør Olle Monsen i Natura till {Ell} Niels Elliesen at lefvere, under dend Midel Lougen byder, men for de 3de Kroker, som Olle Monsen negter, og ha/nnem/ ej ofver bevises, blifver hand frj,   omkostningerne ophæfves paa begge sider

 

Publiceret Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, og Sorenskrifveren Peder Heiberg  deris udgifne skiøde till Even Johansen (Johanesen) Stølle, paa ½ Løb og 9 Mrk: Sm: med bøxsell, i dend gaard Grindem, i mod penge 10 rdr: 3 Mrk:  hvilke gaarde part de/nnem/ i gields betalling eftter Een høy anseelig ober Hofrettes Dom eftter afgangne Jørgen Pedersen paa skifttet er udlagt, dat: 13 Novembr: Ao: 1710:

 

Dend Sag i mellem Rector Bornei Encke og Niels med Mogens Steene, angaaende deris Resterende Rettighed, og møtte paa Rectors Encke Johanes Edevartsen og Refererede sig till dend før i Rette lagde Reigning, hvor eftter Mogens Steene blifver skyldig 21 rdr:  og Niels Steene 4 rdr: 5 Mrk: 4 s:

  begge desse indstefnte Mend møtte,  og indlefverede Niels Steene Rectors Enkes qvitering, hand hende har betalt 19 rdr: penge  og eftter afreigning med hende blifver skyldig 4 rdr:  hvilke hand lofvede med aller første at betalle,

  Mogens Steene wedstod at vere skyldig paa sin første bøxsell 10 rdr: for hans Faarmand  som hand paa Skifttet eftter ha/nnem/ har oppebaaret 4 rdr: 3 Mrk:   Landskyld for 1708:  4 rdr: 3 Mrk:   tredie tage for 1709:  2 rdr:   Fierde penge  3 rdr: 2 Mrk: 4 s:  men formente at hand iche kunde betalle Fierde p: for de penge hans Formand skyldig war, ej heller paa tredie tagen   Resten wilde hand strefve at betalle,   Fløting formodede hand og at vere befriet fore, sagde aldrig at hafve negted fløting naar det af ha/nnem/ hafde woren begieret

  Johanes Edevartsen paastod Dom till betalling baade paa Landskyld og omkostning,

afsagt

Niels Steene wedstaar eftter Rector Bornei Enkes Reigning \og/ hannem meddeelte qvitering at vere skyldig 4 rdr:    Mogens Steene eftter afreigning blifver skyldig baade paa første bøxsell og Rettighed 22 rdr: 12 s:  tj bør de begge

 

1710: 252

 

Een hver for sig betalle sam/m/e Kraf till bemelte Enke inden 15ten dage under adfer eftter Lougen, tillige med {…} omkostning  Een hver af de/nnem/ 1 rixort, under sam/m/e adfer som melt er.

 

Haldor Haaland og Haaken Rygg blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge sin LougrettesEed,

 

Torkild Højland, Hans Fosse, Torkeld Egeland  Aanund Fosse  Stephen Grafvelssetter, Niels Osnes, Baar ib: og Aanund Wee.

 

 

Dend 15: Novembr: blef Retten betient paa Neerwiig udj Fielbergs skibrede, ofver werende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Lars Killisvig  med eftterskrefne Lougrett, Tøris Romsøe, Svend Ifversen Udbiue, Peder ib:  Harald ib:  Tosten Weastad og Mickell Qvam/m/e,

  till hvilcken tid opsideren og till deels JordEigere for dend gaard NeerVig wed skrefttlig Stefning hafde ladet stefne Peder Hielmervig som Eigere for dend gaard øfre Sandvig  formedelst hand u-louglig skall hafve indtrenget sig udj hans paaboende gaards tilliggende skoug, der hugget eftter Egen tøke, sambt og self giort Merker  med meere sam/m/e stefning indeholder,   Ilige maade stefnt Ingebregt Dallen som Eigere for Een deel i gaarden Neerwig,   till widne stefnt eftter skrefne, Mogens Sandvig, Helge Aasbøe, Herbor Tierans datter Søre Ebne, Knud Tvet og Olle Pedersen,   sam/m/e stefning dat: 11 octobr: 1710:   Endnu stefnes till widne eftterskrefne, Tieran Ebne, Jermus Færevig, {Knud Tvett,} hvilke alle nerwerende war tilstede,

  Peder Chrestophersen Hielmervig møtte, till Sagen at svare  som i lige maade hafde stefnet Contra Siur Neervig, for 2de tøm/m/er stoker som hand nest leden Høst skall hafve bort taget, i lige maade fordj hand skall hafve anvist hannem Eet u-louglig Kand og skiftte, saa og fordj hand har dult Rette Kand og skiftte, og sam/m/e skoug brugt i nogen aar, med widere,   hafde og stefnet till widne, Rasmus Løfvig  Siur Sandvig,  Karj Askilds datter  till huus hos Svend Næs,  Jacob Pedersen  till Huus paa Leknes wiken  som og alle vare tilstede,

  og blef der eftter alle widnerne sambtlig fremkaldede og Eeden for de/nnem/ af Lougbogen oplæst, med dens forklaring  og med advarsel om Sandhed at widne, saa vit de for gud og ald Chresten øfrighed kand vere gestendig, og saaledes som

 

1710: 252b

 

de siden Ved Eed will bekreftte, og indted noget af alt hvis de/nnem/ weed  at dølge i nogen maade,   End nu var stefnt till widne Ifver Helvigen af Qvindhæretz skibrede, som og var tilstede,

  der eftter begaf Vj os udj Marken, Merker og skiftter at efttersee, og forføyede Vj os først till Eet sted nede ved Søen, hvor skifttet i mellem øfre Sandvig og Neervig begyndes  kaldes Espenes, hvor begge parter os anviste Eet skiær lige ned (ud) for Eet Giel kaldes Espenes Gielet  Ved Nafn Espenæs skieret, hvor af  eller af hvilke skier skifttet der nede skulle tage sin begyndelse, og sagde de bege at skifttet skulle gaa af sam/m/e skier, lige op igienem gielet og langt op i Marken  op udj Een Markesteen kaldes Mouretue steenen  staaende udj Een houg kaldes Furre hougen, fra hvilcke skier, og til den/n/e steen ingen trette de/nnem/ i mellem falt, men siden {der} fra forbemelte steen i Furre hougen og widere op i Fieldet til {Eiendel} Enden paa skifttet  der er trette i mellem de/nnem/  og der findes det hvor wed de foraarsagedes at trette,

  hvor fore Vj alle de indstefnte widner der fremkaldede  og blef Een hver igien atter advaret at sige deris sandhed saaledes som de siden for gud og ald øfrighed wille vere gestendig, og frem kom, først Siur Neerwigens indstefnte prof  saa som aller først

  Helge Aasbøe  som sagde sig at vere Een Mand paa 70 aar gl:  og udj 29: aars tid tilholt paa øfre Sandvig  og Een stund tiente der før hand Reiste i deris May: tieniste for Soldat, siden og der tilholt da \hand/ kom hiem fra Krigen, og i ald dend tid wed hand at skifttet mellem øfre Sandvig og Neerwig gik fra Skieret som ligger udfor Espevig  kaldes Espevig skiæret  der fra op igiennem Espevig Gieelet, og lige der fra udj Een Markesteen som Endnu staar i Een houg kaldes Furrehougen, hvilke steen baade da og nu kaldes Mouresteenen  fra sam/m/e Steen gik skifttet lige udj Een stor Furre staaende lenger Søer wed Kiørsel Veien  kaldes Boer Furren, fra Furren gik skifttet lige udj Een steen staaende paa Markesteens Flaatten  {kaldes} der fra gik skifttet widere udj Een houg kaldes Tøm/m/er hougen, og widere der fra op i Fieldet till Eet steeg kaldes Tøm/m/er houg steegen, siden der fra widere i Fieldet, hvor indted skiftte widere er at see eller finde  men grenser det bare Field og andre gaarders Eiendeele,  Og som hand tid og oftte war udj skougen, der huggede  og ellers i skougen well war bekiendt, saa wiste hand skiftterne till Visse

 

1710: 253

 

og kunde skiftte fra skiftte os anvise, som hand og lofvede at giøre  hvor med hand indeholt og ej meere dend gang widnede,

  Der eftter fremstod Mogens Sandvig  sagde sig at vere Een Mand paa 56 aar  war hieme hos sin Fader Lars Nedre Sandvig i ald sin tid, blef giftt og har boet der i lang tid, og der End nu er beboende,  forklarede at hand war Een gang med sin Sl: Fader paa Fiske, at Fiske eftter Murt, hvor ofver de Roede wed Landet  og da kom de og till det skier som kaldes Espevig skieret  da sagde hans Fader for ha/nnem/ at sam/m/e skier war Eet skiftteskier mellem øfre Sandvig og Neerwig  og widere sagde hand for ha/nnem/ at skifttet skulle gaa op igienem Espevigs gielet og op udj Marken,   lagt tid der eftter  for meere end 20 aar siden, hørde hand af!! (at?) sige af Tørkild eller Siur øfre Sandvig, da {de} \hand/ Eengang kom i talle om skiftterne mellem øfre Sandvig og Neerwig, at skifttet skulle gaa mellem desse 2de benefnte Jorder fra Espevig skieret og op udj Een steen [som]? staar udj Een houg kaldes Furre hougen, og kaldes sam/m/e steen Moure{steenen} tue steenen, der fra tet ved Baare Furren  eller wed weien som ligger wed Baarefurren, hvilcke Baare Furre er Eet stort Furre træ staaende wed Kiørselweien, fra sam/m/e Baare Furre skulle Merket gaa lige till Een steen staaende paa Markesteens Flaatten, men hvor skifttet widere gick  wiste hand iche, men desse skiftter som hand nu nefnt hafver  sagde hand at kunde wise os  saa som hand wiste hvor de ware at finde,

  Jermus Ferrevig forklarede at hand er Een Mand wed 50 aar gl:  og fød paa øfre Sandvig  og for imod 40 aar siden gick hand der i Marken med Een liden Pige Ved Nafn Britte Samuels datter  som wogtede Smaler, hvilcke Pige war Een Mands datter som da boede paa øfre Sandvigen  wed Nafn Siur Sandvig, og som de kom till det forbemelte store Furre træ, som kaldes Baare Furren, slog bemelte pige med {sin} Een stok som hun hafde i haanden  paa Furren og sagde, her er Merke i mellem øfre Sandvig og Neerwig,  widere talte hverken hand eller hun der om, saa som de begge ware smaa og iche Rettelig hafde forstand paa noget Merke  iche heller weed hand widere hvor skifttet er

  Ifver Andersen Helvig forklarede at hand er Een Mand paa 5? aar gl:  at hand boede Een lang tid paa Ebne, og nock saa wit er kiendt i Marken at hand wed dette, at skiftte  i hans tid som hand boede paa Ebne  som war meere end 12 aar  og nu er siden hand drog fra Ebne 5 aar  gik fra Esp(evig)

 

1710: 253b

 

skieret og op igienem Espevig gieelet, der fra lige i Mouresteenen staaende paa Furre hougen, hvor skifttet widere gaar  viste hand iche at giøre forklaring om,

  Tieran Rasmusen Ebne forklarede at hand \for/ meere end 40 aars tid siden wiste at skifttet i mellem øfre Sandvig og Neerwig gick fra Espenes skieret og op igienem Espenes Gieelet, men siden iche wiste noget skiftte for!! (før) op i Markesteens Flaatten, hvor der staar Een Markesteen, som ha/nnem/ af Siur øfre Sandvig er blefven anvist,  hand war Een gang med Siur øfre Sandvig og huggede tøm/m/er  og kom paa Markesteens Flaatten, og da wiste Siur ham sam/m/e steen, og sagde Siur for ha/nnem/ at sam/m/e steen war Markesteen mellem Nerwig og øfre Sandvig,  siden huggede hand lenger op i Fieldet, og wiste Siur ha/nnem/ sam/m/e tid hvor wit ud, hand maatte hugge  og ej lenger, men enten skifttet der oppe war langt ud eller ind  wiste hand iche, tj Siur wiste ham ej noget skiftte der oppe,

  Olle Pedersen  tiener hos Siur Neerwig  frem kom og forklarede at hand har tient paa Neerwig meere end 30 aar  og wed at i ald hans tid har skifttet gaaet mellem øfre Sandvig og Neerwig af Espenes skieret, op i gienem Espenes Gielet till dend steen staar i Furre hougen  kaldes Mouretu steenen, fra sam/m/e steen udj Baare Furren, der fra udj dend steen staaende paa Markesteens Flaatten, fra dend steen i Tøm/m/er houg, og der fra widere op i Tøm/m/er Kaars steigen, siden widere fast i Fieldet,

  Peder Hielmervig  som hos war og hørte alle desse widners Forklaring  protesterede i mod dette widne Olle Peders:  saa som hand nu tiener hos Siur Neerwig  der er Sagsøger

  Herbor Tierans datter widnede og forklarede at hun har haftt till Egte Torbiørn øfre Sandvig, og boede paa sam/m/e gaard i 4 aar, og er nu 10 aar siden hun fløtte der fra  og i hendes tid wiste hendes Sl: Mand hende at skifttet skulle gaa i mellem øfre Sandvig og {hende} Neerwig af Espe Næset og i Baar Furren, der fra till Een steen staaende paa Markesteens Flaaten, og brugte hendes Sl: Mand der eftter skougen,  widere der om wiste hun ej at widne

  Om Merkerne at widne hafde Siur Neervig ej at frem føre

  Der eftter blef fremkaldet Rasmus Tieransen Løvig  som forklarede at vere 31 aar gl:  og at hand for 15 aar siden fik

 

1710: 254

 

Lof af Torkild øfre Sandvig, at hugge udj øfre Sandvigens Mark 6 trær, saa gode som ham den/n/em hafve wilde, hvor ofver hand gik wit om i Marken at søge eftter de trær som ware gode, og Torkild gik med ha/nnem/  og de kom med hin anden till Espewigs gieelet, da sagde Torkild, her er skiftte mellem øfre Sandvig og Neervig, da spurte Rasmus ha/nnem/ ad hvor skifttet ofven fore gaar, og Torkild svarede ha/nnem/ at skifttet gaar lige op udj Een steen kaldes Mouretue steenen, der fra widere op i Baar Furren  noget lidet uden for Furren, der fra till Een steen kaldes Markesteens Flaat steenen  og der fra lige i fieldet i yste Kandten paa Tømers skaar steigen,  widere viste hand iche om Merkerne at widne,

  Een hver af desse widner aflagde deris Eed, at hvis de forklaret hafver at vere sandferdigt i alle maader, og lofvede de os alle sam/m/en self at anvise os desse skiftter,  og gik Vj tillige med parterne eftter desse widners anvisning fra skiftte till skiftte, fra Gieelet wed Søen  som før er melt  og lige i Fieldet till Tøm/m/ers Kaars teig(en)  og fant Vj først dend steen staaende paa Furre hougen  kaldes Moure tue steenen, hvilke af os blef beseet og god Kiendt for Een louglig Markesteen, som og parterne paa begge sider wed gik at vere Rett skiftte og Een af de/nnem/ alle tider eftter Rettelig Markesteen,  der fra gik Vj till det store Furre træ  kaldes Baar Furren,  der formente Peder Hielmervig, at det iche war Rett merke, men burde gaa lenger udj west, saa som det iche ofver Eens stemmede med dend steen staaende i Furre hougen, iche heller med dend steen staaende paa Markesteens Flaatten   Men Siur Neervig beraabte sig paa dend gl: hæfd, saa og paa de forhørte widners forklaring,  siden gik Vj till dend steen staaende paa Markesteens Flaatten, der blef atter parterne staaende, og anviste os først Siur Nerwig Eet sted under Eet Einebær træ hvor Markesteenen till foren skall hafve staaet  men nu war optagen og forfløt bedre ind paa hans gaards Eigendele   der nest anviste hand os ogsaa Steenen hvor dend nu stod  omtrent 12 eller 13 allen lenger ind paa hans gaards Mark  og besaag Vj grangifvelig sam/m/e steen, og befant først at sam/m/e steen nok war

 

1710: 254b

 

Een Markesteen med sine widner hos, Men befantis at vere ganske løs i Jorden  for kaart tid nedsatt, det andet hul  hvor steenen till foren skulle hafve staaet  stod ganske aabent, og war der udj Nylig grafvet, saa at dend løse Muld laag ofven paa dend bare Mosse  og græs grønt der under,

  Og frem kom Helge Aasbøe, som før hafde widnet om Merket  og forklarede, at Merke steenen till foren stod paa dette sted hvor nu hullet er Aaben, og ej paa det sted dend nu staar, sagde og at hand war i Marken for omtrent 5 uger siden med fleere Mend, og da war hullet eftter steenen, skabt saaledes som steenens skabelse war, og ej nu saa Runt og stor som det nu er, og wed Eed forklarede at sam/m/e sted siden dend tid war forandret,

  Lars Killis Vig  Lensmand i Fielberg  forklarede i lige maade at hand for 5 uger siden war tilstede at besee Markesteenens bort fløttelse  da saag hand at dette hull som nu anvistes iche war saaledes af beskaffenhed som {det} dend nu er, tj da siuntes der at der hafde staaet Een steen, flad og tynd, mens nu war det at see til som Een Rund Kampesteen kunde hafve ligget,  widere wiste hand ej at widne,

  Herbor Tierans datter widnede at hun  da hun boede paa øfre Sandvig  saag at Markesteenen dend gang stod i dette sted hvor nu hullet er, og ej der nu steenen staar   og besaag Vj videre steenen grangif{velse}\velig/, og war det bart at see, at steenen till foren hafde staaet dybere i Jorden end dend nu staar, saa som det syntes paa steenen hvor høyt Jorden hafde gaaet op paa steenen,

  Olle Pedersen forklarede det sam/m/e  at steenen till foren hafde staaet der hvor hullet nu er, og ej der hvor steenen nu staar.

  Der eftter forføyede Vj os widere op Tøm/m/er hougen og op till Tøm/m/er Kaars stigen, mens indted widere Merke kunde opfinde, enten wed steene eller Kaars, hvor fore Vj os fore tog eftter alle widnernes forklaring skifttet at oprette saaledes

  Tet under Tømer hougs steegen udj Eet berg blef {hugget} \satt/ Ee{t}n

 

1710: 255

 

{Kaars} \Steen/,  der fra skall merket op eftter gaa lige i Fieldet till de andre gaars Merker,  fra sam/m/e Steen gaar Merket ned eftter udj NordVest udj Tøm/m/er hougen  hvor der udj Eet berg blef hugget Eet Kaars,  lidet bedre ned, straxst ofven for Markesteens Flaatten udj Eet berg blef hugget Eet Kaars,  lenger ned  ofven for Baare Furren  blef satt Een steen tet wed Baare Furren  wed øfre siden af weien blef satt Een steen, alle med Kull under og sine 2de widner hos  og gaar saa skifttet øfverst fra Enden og ned till den/n/e steen wed Baare Furren,  i midler tid blef dend steen som omtvistedes paa Markesteens Flaatten  forfløt af det sted den nu stod, og hen mod dend sted den til foren hafde staaet, dog paa slet Mark fra ald skoug og trær, saa dend nu alle af kand sees som for bj gaar

  og som Afttenen des i midlertid paa falt  at Vj ej for paa kommende Mørke widere kunde forrette, saa maatte Vj afbryde, og os af Marken hiem begifve, og maatte Sagen till {paa} i dag  som er Mandag  beroe,

 

d: 17 Novembr: begaf Vj os atter till Marken  det begynte Merke at fuldføre,  og gik Vj først till for omelte store træ  Baare Furren kaldet, og der fra nedsatte steene  6 udj Tallet  lige till Mouretuesteenen, hvilcke Merke strekede sig lige udj NordWest,  fra den/n/e steen, nedsatte wij Merker lige mod Søen i Espewigs Skieret, og tet ofven for gieelet udj Eet berg  udj sam/m/e berg huggede Eet Kaars, og straxst der hos ned og Synder fra berget paa Een wold blef satt Een steen  og saaledes widere fra Mouretue steenen og till Søen blef nedsatt 3de steene, Een tet ofven for dend Myr som ligger neden for Mouretue steenen, og Een Neden for Myren, dend tredie som for er melt,  paa nederste Ende af Myren ligger Een stor Steen, i sam/m/e steen blef ofven paa steenen hugget Eet Kaars, og streker sig Merket fra Moursteenen og till Søen lige i NordWest till Norden,

  og gaar saa skifttet fra Søen i høyeste Field wed sin strekning som eftter følger,   fra Espenes skieret till Mouretuesteenen i Syd Ost till Synden,  fra Mouretue steenen till dend steen staaende wed Baar Furren i Fuld {Norden} Sødoust  fra bemelte steen till Markesteens Flaatten i Sødoust till Østen,  og fra Markesteens Flaatten till Tømer

 

1710: 255b

 

Skaarssteg i Sødost till Synden,  og till hører saa Marken paa westre Side Neerwig  og dend østre Side Sandvig,

  ellers begierede Siur Neerwig at det maatte blifve indført, at Vj  da Vj nedsatte steene fra Baare Furren og ned til Mouretue steenen, straxst Synden for den/n/e Moure tue steen af os blef funden Een Marke steen, som Vi alle sam/m/en i alle parter og widners ofverwerelse flitig og grangifvelig besaag, og ej andet kunde see eller fornehme, end jo sam/m/e steen war Een Rett markesteen, nedsatt af Menniskes hender, tj dend stod fuld kom/m/elig i Jorden, med sine 2de widner hos  og blef dend af os optagen for at eftter see om noget der paa war at tvifle, men befantis i alle maader at vere Een Markesteen  hvor fore Vj dend igien nedsatte i sam/m/e huull, og {blef} som dend stod just og lige i sam/m/e strekning hvor de andre Marke steene blef nedsatt, saa blef dend staaende  begge gaarder og des opsidere og Eiere till fremdeelis og eftterdags eftter Rettning, og er saa med den/n/e!! (desse?) steene, fra Baarfurren og ned till Mouretue steenen  7 steene staaende, u-Regnet dend sted!! (steen?) wed BaarFurren, og dend steen Mouretue steenen kaldet,

  Der eftter begierede Peder Hielmerwig at Vj wille besee og siune det skiftte som Siur Neerwig ham {wed} for nogle aars tid siden self anviste,   Siur Neerwig og begierede at Vj ville see og siune det skiftte som Peder Hielmerwig der eftter giort hafver,  i lige maade dend hugster, og dend skade som Peder ha/nnem/ i mod gal: hæfd, og dette skiftte giort hafver,

  Saa forføyede Lougrettet sig i parternes nerwerelse igien widere i Marken  parternes begiering at fylist giøre,  og befantes det skiftte som Peder sagde at Siur Neerwig hafde vist ha/nnem/  strekede sig Eet støcke noget meere end halfve weien till Markesteens Flaatten, og gick sam/m/e skiftte noget støke ofven fore dette nu oprettede Merke, og da de kom noget ofver half deelen op, befantis at Peder Hielmerwig self nylig eftter hans Egen tilstaaelse at hafve giort skifttet ofven fore, alt till dend sted som dend optagne Markesteen stod paa Markesteens Flaatten, men ej der hvor dend tilforen stod eller nu staar, og svarede Peder Hielmervig der till, at hand iche har Merket det øfrige Merke till sin Fordeel eller Eiende  men allene for hand hafde hugget 3de trær, hvor af Siur Neerwig bortog 2de trær,  og for dj hand wilde see om hand

 

1710: 256

 

hafde hugget paa sit Eget eller paa Siur Neervigens Eiendeele, saa blenket hand i trærerne, for at see om desse trær war hugget paa hans Eget eller ej,  og paastod Peder at eftterdj Siur Neerwig self har wist ham skiftterne, hand da iche kand klage for hvis passeret er,

  der eftter blef frem kaldet Mogens Sandvigen, Siur øfre Sandvig og Jacob Pedersen Leknes wigen, som skulle giøre forklaring om hvis hugster som skeede for nogen tid siden, hvor om Siur Neerwig med Peder Hielmervig blef forEenet, og blef sambtlig {parter} widner formanet at widne deris sandhed,

  Mogens Sandvig eftter Eed widnede at omtrent for 11 eller 12 aars tid siden, hafde Peder Hielmerwig hugget 6 trær i Siur Sandvigens Mark, dog Eet støcke fra Merket, og Siur med hans qvinde Walbor gick till Peder  som da var i Marken paa Sandvig, og hos ha/nnem/ stod Siur øfre Sandvig og Jacob Pedersen og tillige med ha/nnem/ huggede,  da hafde Siur Sandvig satt sig fore at ville gaa till Ebne og Raadføre sig med Ifver Ebne, hvad hand om den/n/e hugster skulle anfange(?), og som de kom till Peder Hielmerwig {og}  \da/ tallede Siur ha/nnem/ till for den/n/e hugster,  da sagde Peder at de der om allene Vell kunde forEenis, og eftter lang sambtalle, blefve de saa forEenede at naar Peder Hielmerwig wille eftter dags holde sig gl: Kand og skiftte eftterrettelig, da skulle hand beholde hvad trær hand hugget hafde, men Eet træ som Peder hafde hugget baarken af, og endnu wilde hafve huggen, det fik Peder ej laaf paa at hugge,  widere wiste hand iche om den/n/e handel at vidne,   Men Siur forklarede at sam/m/e træe dagen der eftter ogsaa war hugget og bortført,

  Jacob Pedersen wed Eed widnede at hand sam/m/e tid som Mogens Sandvig om taller  stod hos Peder Hielmerwig og Siur Sandvig og huggede i Marken, og da kom Siur Neerwig med hans qvinde Walbor og Mogens Nedre Sandvig till de/nnem/  og Siur tallede till Peder for desse 6 trær som udj hans Mark hugget war, og de blefve forEenede at Peder skulle beholde sam/m/e trær, dog paa dend maade at hand der eftter i alle maader skulle Rette sig

 

1710: 256b

 

eftter gl: Kand og skiftter og ej meere hugge  ham til fortræd,  hvilke Peder dog lofvede at giøre,  widere wiste hand iche dend gang blef talt

  Siur Øfre Sandvig  som har till Egte Peders Søster  Ved Eed widnede de sam/m/e ord som Jacob Pedersen før vidnet hafver  ord fra ord i alle maader.

  i det øfrige forklarede baade Siur øfre Sandvig saa Vel som Jacob Pedersen, at de {..} entten dagen der eftter eller 2 dage, kom i Marken med Siur Neerwig og Peder Hielmervig, og Siur wiste Peder skiftterne, og self hugget i Furrene der som Merket skulle gaa, alt fra Mouretue steenen og till Een wej i Marken, og da hand kom till sam/m/e wej  gik Siur bort og sagde  nu skiftter weien op eftter,  widere blef ej giort, og der eftter gik de alle der fra,

  Siur Neerwig der till svarede, at hand den gang iche wiste de Rette skiftter mellem ha/nnem/ og Sandvig, men som hand fornam at hand self gik galt, saa vilde hand ej lenger gaa med, men eftter den besigtelse i dag skeed er, da befindes at det støke som Peder siden Self har merket  iche gaar langst Veien som Siur skulle hafve sagt eftter for indførte widners forklaring, men ofven fore weien ud/ind(?) bedre paa Nerwigens Mark,   Men Peder formente at hand fra det skiftte som Siur ham Self {af}\an/viste, iche har gaaet nogen skeef gang  men lige udj Een Linie, hvilket og Mendene der i dag det hafver sagd og at vere,   Men Siur forskiød sig der til at eftterdj Peder enda har gaaet lengre ofver det Merke hand ha/nnem/  dog u-witterligt og uden widenskab om Rett skiftte  har anvist  hand da der for bør anseeis og lide,   og frem førde Mogens Sandvig, som forklarede at nestleden høst  omtrent 8 eller 10 dage før de Reiste till Sorenskrifveren og begierede den/n/e stefning, da kom Peder Hielmervig till ha/nnem/ og begierede at hand wilde følge med ha/nnem/ i skougen og see hvorledes at Siur hafde fra taget ha/nnem/ 2de stocker,  og Siur gik med ha/nnem/ tillige med Siur øfre Sandvig  og kom i Marken, og Peder wiste {ha/nnem/} de/nnem/ sam/m/e hugster, og der paa Merket i Furrene, og sagde for de/nnem/ at wille see till om iche dette war Rette Merke, og Peder {gik} \bad Mogens gaa/ till Siur Neerwig og bede ham kom/m/e till dem i skogen, og Mogens gik, og sagde ham det,

 

1710: 257

 

Siur svarede at hand iche wilde kom/m/e, men lofvede at Peder skulle faa betalling for det hand hafde hugget, og der for uden tallede, at Peder først hafde hugget i hans skoug, og siden vill hand hafve skougen med,  med den/n/e beskeed gik Mogens bort,

  Siur øfre Sandvig forklarede at hand og war i Marken sam/m/e tid og saag at Peder Merket i trærne, hvor eftter hand wilde smøre till Merket, men dog sagde Peder baade till ham og Mogens Sandvig, at dette skeer iche for dj hand will Eigne sig Marken till, men allene for at see hvorledes det vill tilbære,  Men Mogens Sandvig sagde at hand ej hørde desse ord som Siur widnede,

  Siur Neervig og forklarede at!! (og) paastod at desse ord som Siur øfre Sandvig widner  iche bør anseeis  saa som hand hafver til Egte Peder Hielmerwigs Søster,

  Der eftter blef Peder Hielmervig till spurt om hand iche har hugget 3de trær forbj det skiftte som Siur ha/nnem/ anviste, men Peder der til svarede at hand de/nnem/ ej har hugget,   hand tilspurte ha/nnem/ om hand ej har hugget 16 trær i mellem det skiftte nu er oprettet og det gl: skiftte som hand formente at vere det Rette,  der til svarede Peder at hand de/nnem/ har hugget  og det eftter det skiftte Siur Neerwig ham self anviste, og der fore formodede der for ej noget at lide   end nu tilspurt Siur ha/nnem/ om hand iche og har hugget nede i Kiøbergs Aasen de 11 trær som der hugget er, men Peder svarede Nej, der af ej meere at hafve hugget end 6 trær  hvilke war de sam/m/e trær hvor om de siden blefve forEenede, hvilket er(?) derom(?) før om widnede,  de øfrige 5 trær har hand ej hugget, men om hans Leilendinger paa øfre Sandvig det har giort, der om wed hand ej noget at sige, og ej heller der till kand svare,

  I det øfrige paastod Siur Neervig at Peder bør bevise sit stefnemaal, eller og der fore lide,

  Peder der till svarede at hvad de toe trær angaar som Siur Neerwig har bort taget, og nu er paa stefnt, det formente hand dend gang at vere hans Mark, og der fore stefnede der paa

 

1710: 257b

 

hvad sig angaar at Siur hafver dult gl: Kand og skiftter  der till svarede Peder, at eftterdj Siur har wist ha/nnem/ galt skiftte, hand da er aarsage till den/n/e trette, og hvad hand har hugget siden eller ofven fore det merke Siur har vist ham, det giorde hand dette aar, og mente at følge dend steen paa Markesteens Flaatten staaende,

  Siur Neerwig paastod at Peder Hielmervig bør svare ha/nnem/ eftter sin Stefnings formeld till ald skade i skougen skeed er, saa Vell till ald den/n/e Sags bekostning, og der paa begierede Dom,

  Peder der till svarede at Siur Neerwig er self aarsage till den/n/e trette, saa som hand wiste ha/nnem/ galt skiftte  og der eftter har hand holt sig, og brugt skougen, og formente der fore at den/n/e omkostning bør kom/m/e paa Siur self og ej paa ha/nnem/  og der om ogsaa war Dom begierende.

  Johanes Edevartsen paa Fogden Sr: Olle Larsen[s] weigne paastod at eftterdj der befindes at Peder Hielmervig har u-louglig hugget udj Nerwigs skoug, hand da og bør anseeis till bøder og straf der fore eftter Lougen,

  ellers indlefverede Siur Neerwiig Een Specification paa de anvente bekostninger  saa som hans Reise till Fogden og Sorenskrifveren  den/n/e Stefning at begiære  self tredie 5 ½ Miile  for hver Miile 8 s:  er 1 rdr: 2 Mrk: 4 s:   forseiglet papir till Stefningen  6 s:   for dend at Consepere og skrifve  3 Mrk:   For befalling til Mend  1 rdr:   for Stefningen at forkynde bonde!! (bønder) i Skaanevig, Øllen og Fielberg, till begge Lensmendene  1 rdr: 2 Mrk:   Mendene for deris u-mage nu i 3de dage  og deris Reise  tilsam/m/en 3 rdr:   alle widnernes Reise og u-mage i saa mange dage  1 rdr: 4 Mrk: 8 s:   For Mad og dreke med meere omkostning wed Rettergangen i saa mange dage  i det Ringeste 15 rdr:   Sorenskrifverens 2de dages Forrettning  3 rdr:   hans 2de dages Reises fortæring fra og til Forrettningen  1 rdr: 2 Mrk:   Dom/m/ens beskrifvelse med forseiglet papir  1 rdr: 3 Mrk: 12 s:   till sam/m/en eftter Specificationen  29 rdr: 5 Mrk: 14 s:  hvilke Siur Neervig paastod at Peder bør betalle  for uden hans Egens forsømelse i det minste 2 rdr:  giør til sam/m/en udj alt 31 rdr: 5 Mrk: 14 s:

  og som parterne iche widere hafde at proponere, saa blef der saaledes i den/n/e Sag udj alt

afsagt som følger

 

1710: 258

 

Af de indstefnte og Eedtagne widner er blefven befunden, at skifttet mellem øfre Sandvig og Neerwig streker sig først af Eet skiær liggende i Søen Ved Espevig Næsset og op i giennem det der {for} ofven fore beliggende giell  Espewig gieelet kaldet, og lige op udj Een Markesteen staaende i Furre hougen  kaldes Mouretu steenen, hvilcke streckning fra Søen og der op er lige udj Sødoust till Synden, i mellem bemelte 2de Merker blef nu af os giort 5 andre Merker, saa som først hugget Eet Kaars ofven for gielet udj Eet berg  i holdet af Berget paa dend Sødouste side, og siden straxst neden for paa Marken satt Een Markesteen med Kull under og sine 2de widner hos, der eftter atter Een steen lenger op i sam/m/e Linie, og paa Myren neden for Furre hougen udj Een stor steen liggende paa Nederste side paa Myren  ofven paa steenen blef hugget Eet Kaars  ofven for Myren neden i Furre hougen blef nedsatt Een steen, og gaar Merket af sam/m/e steen i Mouretu steenen, fra Mouretu steenen gaar Merket lige i Sødoust til Eet stort træ staaende Ved Kiørsel weien  kaldes Baarre Furren, hvor der tet ofven for weien blef nedsatt Een steen, i \mellem/ bemelte Mouretue steen og den/n/e steen wed Baare Furren blef af os ned satt 5 steene  alle med Kull under og sine 2de widner hos, for uden dend gaal:!! (gamle) steen nest ofven for Mouretu steenen, som nu af os blef funden og anseet at vere og nu er Een Rett Markesteen, Fra Steenen wed Baare Furren gaar Merket lige udj Sødoust till Østen op udj Een steen  kaldes Markesteens Flaat steenen, hvor der og i neden blef satt 2de steene, Fra Markesteens Flaatten gaar skifttet lige op udj Ost Sudoust till Eet Field eller stj  kaldes Tømer Kaars stig, hvor der i berget neden for sam/m/e Stig blef satt Een steen, og siden der for uden mellem Markesteen Flaatten og der op blef hugget 3de Kaarse, og widere streker sig Merket fra Tømer Kaars stigen og op i Fieldet indtell de andre gaarders Eiendeele som paa Fieldet modtager,   og til hører saa Marken og skougen paa dend Eene side inden fore  Neerwig  og dend anden side  øfre Sandvig  hvor eftter begge gaarders Eiere og opsidere sig her eftter hafver at

 

1710: 258b

 

holde eftter Rettlig i alle maader,   Hvad sig nu de øfrige parters paastand angaar, da som der befindes, at Peder Chrestophersen Gielmerwig sig i adskillige maader hafver forseet, nu med huggen i skougen  Nerwig til hørende  eftter Egen tilstaaelse 6 trær, hvilcke dog for lenge siden af Siur Neerwig efttergifvet, men med wilkaar at Peder Gielmerwig der eftter sig de Rette og gamble Merker skulle holde eftter Rettlig, nu med adskillige Misligheder i andre maader, serlig nest leden Som/m/er eller Høst wed Merkes giørelse og huggelse i trærerne, der eftter at ville til Eigne sig skougen og Marken, siden og hugget sam/m/e stedtz  først 2de trær  hvilcke ha/nnem/ af Eigeren er fra tagen, og straxst der paa endnu hugget det tredie træ paa sam/m/e sted og det bort ført  alt eftter widnernes Eedlig aflagde forklaring, for uden dette at hand dend tid og lenge till foren war widende om Merkesteenen paa Markesteens Flaatten, har og holt sig eftter rettlig og brugt dend skoug, hvor eftter Siur Neerwig ham hafver anvist, alligevel at MedEieren Ingebregt Dallen ej saadane Merke eller Merkers giørelse har sambtøgt, hvilke Merke iche burde hafve woren oprettet uden i hans nerwerelse og eftter hans sambtøke, langt mindre af Peder brugt,

  Da eftter saadan beskaffenhed, og widere omstendighed afsiges der om at eftterdj Siur Neervig udj nogle aar med dette u-rette skifttes oprettelse  som hand self anvist hafver  har veret benøyet, og der paa ej stefnt eller talt, mod Eigeren Ingebregt Dallen  ej heller der paa nu Ved stefnemaal anker, alt saa blifver Peder Gielmervig frj for dend hugster som af sam/m/e Merke dependerer,  Men hvad hand ofven fore paa det sted hand sig siden Self skougen har till merket hugget hafver, som er 3de trær  af hvilcke de 2de till Nerwig er hiem ført, der af betaller Peder Hielmervig det Eene træ med 1 ort, og udj skadegield og LandNam for dem alle 3 Mrk: 8 s:  Iligemaade for de 4re trær hand har ned hugget nylig  {till} hvilcke hand fore gifver at vere skeed for merkerne des lettere at see i Fieldet  2 Mrk: 8 s:   Den/n/e Prossess omkostning angaaende, da som Peder Hielmervig i adskillige maader wed saadan sin adfer har for woldet Citanten den/n/e trette, som nu i nogle dager af ha/nnem/ ej uden stor bekostning

 

1710: 259

 

fuldEndet er, Saa betaller ha/nnem/ till Siur Neerwig der fore penge 14 Rdr:  hvilke hand tillige med det førige som melt er bør udrede inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,   hvad sig \og/ angaar Fogden Sr: Olle Larsens paastand i den/n/e Sag for u-louglig hugster og skifttes oprettelse, det hen Vises till Louglig stefnemaal, om Kongl: May: Foget der till siuner sig nogen føye at hafve,

 

 

 

Dend 19 Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Killisvig for Fielbergs Skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Lars Killisvig  med eftterskrefne Lougrett, Svend Siursen, Svend Ifversen, Harald og Peder Udbiue, Even Tindeland, Mickel Qvam/m/e, Tosten Weeastad og Ingebregt Dallen,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

publiceret de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes Specificerede.

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Een Egte Mand Erick Houge fordj hand udj sit Egteskab, med Eet løst qvindfolk Ved Nafn Sirj Ols datter hafver forseet, med paastand hand der fore bør lide eftter Lougen,   Ilige maade ladet stefne Ermelte qvindfolk at bøde eftter Lougen,

  paa Erick Houges weigne møtte Lensmanden Lars Killisvig og wedstod hans forseelse og bad om Een lemfeldig Dom  saa som hand er Een Fattig Mand der sider udj stor skyld og gield, og lidet har till ofvers till bøders betalling,   for qvindfolket svarede og Lensmanden at hun er stefnt  men nu svag og ej Eier Ringeste till bøders betalling,

  Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen satte i Rette at Erick Houge bør bøde eftter sin yderste formue eftter Lougen, og qvindfolket at straffes paa Kroppen  saa frembt hun ej har Raad till bøders betalling,

  Lensmanden paa hendes weigne sagde at hun indted ejer, er ichun Eet Fattigt Meniske,  og till spurde Kongl: May: Foget Lougrettet og dend tilstede werende Almue hvad hun er Eiende, men de alle svarede at hun slet indted er Eiende uden de Kleder hun gaar udj, men allene lefver af hvis gaat folk hende af Chresten Medlidenhed gifver, hvor fore Kongl: May: Foget som till foren paastod at hun bør straffes eftter Lougen

 

1710: 259b

 

  Kongl: May: Foget indlefverede og udj Retten dend holdende Registering udj Erick Houges boe, ofver hvis hand er Eiende, {og der} sam/m/e Registering dat: 2 August afvigte, og endnu som før paastod Dom ofver ham till bøder eftter formue,

afsagt,

Eftterdj det befindes at Erik Siursen Houge sig udj sit Egteskab wed Leiermaal med Eet løst qvindfolk Nafnlig Sirj Ols datter hafver forseet, saa bør hand eftter Lougen at bøde af yderste formue, som eftter dend i Rette lagde Registering ej meere kand vere end 7 rdr: 5 Mrk: 6 s:, hvilcke hand bør svare og betalle inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,   Qvindfolket angaaende, da som bevidnes at hun slet indted er Eiende till bøders betalling, saa bør hun for sin begangne forseelse at {bøde} udstaa Kierkens Disiplin wed Aabenbare skrefttemaal, og der for uden straffes i Fengsel paa wand og brød i 6 uger,

 

Mogens Axdall og {…..d} \Tosten/ Øfrebøe blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge deris LougrettesEed,

  og som desse Mend eftter berettning till foren hafver giort deris LougrettesEed, saa blef nu atter udnefnt Torkild Klungland og Paal Heiebøe,

 

till Retten at betiene till kommendes aar blef udnefnt Mogens Axsdall, Tosten Øfrebøe, Olle ib:  Jens ib:(?)  Bendix Øfsthuus, Lars Arnewigen, Jørgen Kike, og Niels Siøvangen,

 

Kongl: May: Foget tillspurte Almuen hvor meget wam/m/el de kand forskaffe till deris May: tieniste  baade af Sort og hvit, men de der till svarede at i hvor Vell de gierne wilde forskaffe alt hvad [de]? i saadan tilfelde kunde til weie bringe, men de iche det Minste der till hafver, saa som dend skadelige ulf dem har giort stor skade, og neddrelbt!! (neddrebt) alt hvis Smaller de Eier, hvor fore de iche kunde noget forskaffe,

 

 

 

Dend 21: Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Bielland for Føyens skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Næll Hysingstad  med eftterskrefne Lougrett, Arne Spidsøen, Tøris Dyvig, Helge Føyen, Hans Økland, Lars Wickenes, Lars Nyesetter, Olle Teigland og Næll Hysingstad, sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte Ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes Specificerede

 

1710: 260

 

 

Publiceret Morten Grønvold med hans Kieriste Else Elisabet Ornig!! (Orning)  deris udgifne skiøde till Sr: Seehuusen i Bergen paa dend gaard Orningsgaard wed Storøens Kierke beliggende, skylder aarlig Landskyld med bøxsell 1 ½ Løber Sm: og 2 Huder, der udj indberegnet Kattetvet og underliggende grunder paa Leerwigen, med Soug og Sougbrug, Lotter og Lunde, Qvern og Qverne sted, med alt hvis der till hører, dat: 14 Julij 1710.

 

Publiceret Mogens Grønaases udstede bøxsell seddell till Olle Nielsen Flacke paa ½ Løb og 6 Mrk: Sm: i gaarden Grønaas, dat: 3 Januarj 1708:

 

Hr: Hans Wadbek hafde ladet stefne Sr: Hans Skrøder paa Teigland for medelst Eet barn hand i Moster Kierke har ladet nedsette, og der for ej betalt enten till Kierken eller Presten nogen Rettighed, med formodning hand det bør betalle,

  Hans Skrøder møtte iche  ej heller nogen paa hans weigne,

  Johanes Skimbeland og Johanes Notteland wed Eed hiemlede at de ha/nnem/ louglig her om hafde indstefnt,

  Monss: Bertel Wadbek Refererede paa sin Faders weigne at sam/m/e barn ej er nedsatt i Moster Kierke, men hen ført till Wallestrands Kierke, og der fore formente at der bør betalles hvis Moster Kierke og ha/nnem/ till hører,

afsagt,

eftterdj der befindes at Hans Skrøder paa Teigland louglig er Citerit {og} og dog ej møder, saa paalegges ha/nnem/ till neste ting at svare, og skall da gaaes hvis Rett er.

 

Procurator Sr: Chresten Biering paa Sr: Magnus Skiøttes og Niels Rafnsbergs weigne hafde ladet stefne Monss: Hans Skrøder  som nu har til Ege!! (Egte) Marie Cronmon  till at tilsvare hans Stefbørns arfve midler eftter forhen giorte stefnemaal nest leden Som/m/er  bestaaende eftter dend da i Rettelagde Reigning till 161 rdr: 1 Mrk: 7 s:  med dend der paa følgende omkostning   sam/m/e stefning dat: 7 Septembr: 1710:

  og møtte paa Chresten Bierings weigne Johanes Høeg  som sam/m/e stefning i Rette lagde, med det hos (hans?) Chresten Bierings indleg  dat: 27 Septembr: 1710,

  Sr: Hans Skrøder blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans weigne,

  Lensmanden Næl Hysingstad og Arne Spidsøen hiemlede at hand af de/nnem/ louglig her om er stefnt

 

1710: 260b

 

 

Publiceret Hr: Hans Wadbeks udstede bøxsel seddel till Hans Carlsen paa Meehuus  skylder aarlig Landskyld 1 L: Smør, dat: 30 Decembr: 1709.

 

Frem kom for Retten de Dannemend, Niels, Endre og Encken Haalund, som sig Høylig beklagede, hvorledes Gud dend aller høyeste nestleden Som/m/er de/nnem/ dend u-løkelige Ildebrand hafver hiemsøgt, i det alle deris huuse og Eiendeele af Ildens Lue blefve fortærede og op brente, hvor ofver de nu ere nogle Fattige og Forarmede Folck, bad der fore Almuen paa Tinget, at de her om wille gifve deris sandferdige Forklaring, saa som de lefver i dend aller underdanigste forhaabning, at deris May: af Naade skall forunde dennem nogle aars skatte Frihed af deris paaboende Jordeparter, som till sam/m/en er skyldende 1 Løb og 2 ½ pd: Smør,

  Almuen der till svarede at de nock som er widende dend store u-løke desse Fattige Folck er paa kom/m/en  i det at deris i boende huuse med alt hvis de Eiede af dend skadelig Ildslue blef opbrent, saa at de nu der ofver ere blefvne ganske forarmede, ønskede, at gud af Naade sig ofver dennem will forbarme,

  Dette begierede de Fattige Folck, at de/nnem/ maatte beskrefven meddeelis, hvilcket dennem ej kunde weigres,

 

Mag: Hans Abel hafver ladet stefne Peder Iisdall for Resterende Landskyld af hans brugende Jord  bemelte Iisdall  for de aaringer 1705:  1706: og 1707:  5 rdr: 4 Mrk: 4 s:  og møtte paa Mag: Hans Abels weigne Lars Almaas, som paastod Dom till sam/m/e Restes betalling, med forwoldende omkostning.

  Peder Iisdall møtte till Sagen at svare  og indlefverede udj Retten hans gifven Landskyld bog  som findes at vere indført hvis betalt er, og at Reste 5 rdr: 3 Mrk: 12 s:  og lofvede Peder Iisdall at betale eftter haanden saaledes som hand kand af sted kom/m/e,

  hvor med Lars Alsmaas!! ej wilde lade sig nøye men paastod Dom,

afsagt,

Eftterdj Peder Iisdall wedstaar at vere skyldig till sin Forige Eiere Mag: Hans Abel Resterende Landskyld med forhøyning eftter hans Landskyldsbogs udviis 5 rdr: 3 Mrk: 12 s:  saa bør og Peder sam/m/e penge inden 15ten dage at betalle under adfer eftter Lougen,

 

Chrestian Magnus af Bergen hafde ladet stefne Peder Iisdall for medelst hand udj 12 aars tid har haftt Een Koe fra ha/nnem/ paa

 

1710: 261a og 261b er ikkjeeksisterande sider

 

1710: 262

 

Leie, hvor af hand iche har betalt nogen Leie, hvor fore Johanes Høg paa hans weigne paastod, at Peder Iisdal ej allene bør betalle dend Resterende Leie  aarlig 1 ort, men end og lefvere Koen døgtig og god fra sig,

  Peder Iisdall møtte  wedstod at hand har haftt den/n/e paa stefnte Koe fra Chrestian Magnus paa Leie udj 12 aars tid, {og} Men for 8 aar siden war hand hos Chrestian Magnus og blef med ha/nnem/ om dend forgangne tid forligt om Leien, noget eftter gaf hand ha/nnem/ og noget betalte hand

  Johanes Høeg paa stod Dom till skadesløs betalling  og at Koen maatte med Leien lefveres, saa Vell som og omkostning,

afsagt

Peder Iisdal bør till først kom/m/ende Faaraar  Kaars messe tid  lefvere till Chrestian Magnus Een god  døgtig og forsvarlig Koe, og der hos betalle dend Resterende Leie  som hand self ved gaar i 8te aar at vere skyldig aarlig 1 ort  er tilsam/m/en 2 rdr:  og udj foraarsagede omkostning 1 Mrk: 8 s:  inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Hans Carlsen Meehuus war af Kongl: May: Foget Citeret for slagsmaal paa Rasmus Næsse  der fore at bøde,   hafde og ladet stefne till widne Jon Meehuus og Peder Meeling,

  Hans Carlsen møtte og negtede ganske at hafve slaget Rasmus Nesse  paastod at saadant ha/nnem/ bør ofver bevises

  de indstefnte widner møtte iche, ej heller Rasmus Nesse

  Lensmanden og Johanes Stofveland widnede at de desse benefnte widner louglig hafde indstefnt,

  Og som widnerne ej møder, og Hans Carlsen negter at hafve slaget Rasmus Nesse, saa beroer Sagen till neste ting, hvor da og Rasmus Nesse her til will stefnes,  de indstefnte widner hafver ogsaa da at møde, og skall da gaaes der om hvis Rett er.

 

Dend Sag i mellem Axsel Ilsager og Reinert Augdesteen med hans Moder  Enken Augdesteen, som fra forige ting till nu blef opsatt, og møtte begge parter i Rette, og med hin anden giorde Rigtig afreigning, og beviste Reinert Augdesteen at hafve betalt skatterne af Næsse udj 6 aar  saa(?) og meste de sam/m/e aars Rettighed, som hand formente

 

1710: 262b

 

burde ha/nnem/ gaat giøres  saa Vell og for de aar Mynlingen har veret hos hans Fader, og indlefverede i Retten Fogens!! (Fogdens) udgifne qvitering for de ødeliggende parter, saa og for oddel skatt og Rost:  og blef da Axsel Ilsager skyldig Sl: Anders Augdesteens arfvinger som de meere har udgifvet i skatter end de hafde bekom/m/et i Rettighed, 4 rdr: 1 Mrk: 4 s:  som og Reinert paastod Dom till sam/m/e penges betalling,

afsagt,

Eftter Rigtig afreigning for Retten befindes Sl: Anders Augdesteen at hafve betalt for dette omtviste godtz udj Næsse saa Vell {ode} Leilendings skatter for Een deel aaringer det har ligget øde, saa og oddel skatt og Rostieniste af Næsse og Lj i ald dend tid, som hand war formynder for Ane Paals datter,  saa blifver Axsel Ilsager dend Sl: Mands arfvinger der paa skyldig udj alt penge 4 rdr: 1 Mrk: 4 s:  som hand till arfvingerne bør tilbage lefvere under dend adfer Lougen om formelder,  omkostningen i den/n/e Sag ophæfves paa begge sider.

 

Dend Sag i mellem Pernelej Pil i Engesund og Daniel Larsen i Moster hafn, som fra forige ting till nu blef opsatt, blef atter paaraabt, men ingen af parterne møtte,  hvor fore med dend till widere stefnemaal beroer,

 

Niels Berge og Rasmus Holme blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge deris LougrettesEed,

 

eftterskrefne blef udnefnt at Reise till {Lougtinget} \Tinget/ at {aflegge} \betiene/ Retten till kom/m/ende aar  Peder Haavig, Endre ib:  Erick yttre Haavig, Svend øye Jorden, Colben Skimbeland, Tore Tottland, Endre Berøen og Paal Berøen.

 

Reinert Augdesteen hafde ladet stefne Peder Breke og Hans Carlsen Meehuus, till at forklare wed Eed om Svend Anders: Nesse  hvilke befindes at hafve woren skyldig till Sl: Paal Hafneraas eftter det da oprettede skifttebref  10 rdr: 1 Mrk: 4 s:  hvilke penge aldrig af ha/nnem/ er betalt   om hand noget war Eiende till den/n/e Restanses betalling,   hafde og ladet stefne Axsel Ilsager  der till sam/m/e widner at paahøre, saa som hand wilde formode at sam/m/e Restans ha/nnem/ i dend afregning med mynlingen Ane Paals datter skall kom/m/e till gode,

  Hans Carlsen Meehuus og Peder Breke møtte og wed Eed forklarede at de weste at den/n/e Svend Andersen Nesse  da hand kom till Nesse at boe  war Een Fattig Mand

 

1710: 263

 

og boede paa gaarden ichun 2 eller 3: [aar]  og gik der fra, og war før armet!! (forarmet), men hvad heller hand betalte till Anders Augdesteen noget paa sin skyld, eller hvor meget hand war skyldig, der om weed de ganske indted at giøre forklaring,

  dette begierede Reinert Augdesteen at maatte indføres og ha/nnem/ af Retten beskrefven meddeelis,

 

 

 

Dend 24: Novembr: blef holden almindelig Høsteting paa Windenes for Waags Skibredes Almue, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, Bunde Lensmanden Sallamon Windenes, med eftterskrefne Lougrett, Olle Aarskog, Johanes Troland, Winsens Trang!! (Torang?/Toranger?), Mikell H(ille/Hilde?), Olle Breke, Rasmus Aarbøe, Sallamon Windenes, Lars Windenes, sambt Almue fleere som Tinget søgte

  Kongl: May: Foget satte Ting og liuste Tingfred som sedvanligt

 

Publiceret de Kongl: brefve og Forordninger som for hen findes Specificerede,

 

Dend Sag i mellem Niels Klepswig og Halfvor Nielsen H(ille) blef atter paa fordret, og møtte nu begge parter i Egne (Perso)ner, og beklagede sig atter Niels Klepswig at Half(vor Niel)sen Hille ha/nnem/ har slaget, og ilde medhandlet,

  Halfvor Nielsen Hilde her till svarede at Niels K(lepswig) udskiød Eendeel Tøm/m/er som hand hafde liggende pa(a Landet) hos Niels Klepswig, og Niels Klepswig hafde i ha(ns ner)werelse udskiødt sam/m/e tøm/m/er paa Søen, saa hand (maatte) flaatte det till lands fra Eet og andet sted, og (da?) hand kom med det sam/m/e, og Niels war wed Søen, (saa til?)tallede Halfvor Nielsen Niels Klepswig for sam/(m/e ……..)  men Niels Klepswig gaf ha/nnem/ unde ord for dj (hand hafde) lagt det paa hans land, hvor ofver hand maatte g(….) paa Niels Klepsvig med Een stok, og som hand w(.. …..) till, saa sagde hand at hand slog ha/nnem/ som Een ærlig Mand  og at Niels Klepswig det wel hafde fortient,

  Kongl: May: Foget satte i Rette at Halfvor Nielsen Hilde  som self for Retten tilstaar at hafve slaget Niels Klepswig  bør der fore bøde eftter Lougen,

  Niels Klepswig i lige maade paastod at Halfvor Nielsen Hilde bør bøde og betalle hans omkostning,

  Halfvor Nielsen Hilde her till svarede at Niels Klepswig og i lige maade slaget ha/nnem/  og hand saaledes war nød

 

1710: 263b

 

at slaae ha/nnem/  men Niels Klepswig, der till svarede Nej  at hand det aldrig giort hafver, og begierede at det ha/nnem/ burde ofver bevises,

afsagt,

Eftterdj Halfvor Nielsen Hilde for Retten Self tilstaar at hafve med Een stok slaget Niels Klepswig, og ej beviser sig der till at hafve woren nød eller tvungen, saa bør (hand) for sam/m/e slagsmaal at bøde eftter Lougen 3de 6 Lod Sølf, alt inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Kongl: May: Foget hafde ladet stefne Niels Klepswig for slags maal paa Lars Backe\sund/, der fore at bøde,   hafde og ladet stefne till widne Lars Backe,  men da Sagen skulle fore tages, begynte Niels Klepswig med saadan allarm og staagen, at Mand u-muelig med Sagen kunde fort kom/(m/e  saa) den maatte opholde, og som hand ej eftter mange giorte paa Mindelser ej wilde gifve lyd, eller eftter kom/m/e hvis Retten ha/nnem/ om fredelighed formanede, Saa blef hand tilfunden eftter Lougens 1te Bogs 12 Capit: 3 art: at bøde 3 Lod Sølf inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,  hvad Sagen i sig Self angaar  da beroer med dend till Waartinget,

 

Elsebet Fris hafde ladet stefne Engemon Helleland formedelst hand forleden Faaraar fra fløtte Jorden Engevig og med sig bort tog Eet stabur, som hun formente at vere (hende) til hørende, og hand der fore maatte til Kiendes at (fløtte) til Jorden igien sam/m/e Huus, eller det eftter wurdering at betalle,  i ligemaade for Een boe stom stod paa gaar(den, som ha)nd i midlertid hand der boede fløttede sam/m/e boe fra (dennes?) Tuftt og hen udj Eet Næs  og siden brugte det (som Sm)ale huus og Hestestall,  formente der fore Endre Leevaag paa hendes weigne, at hand sam/m/e huus eller boe, maa (fløtte) til bage  og det saaledes lade ferdig giøre som det til til foren war,

  Ingemon Engevigs qvinde Marj Ols datter møtte og her til svarede at det omtvistede Stabur (war) hende eftter hendes Sl: Fader Olle Engevig [ofverladt]?, hvilcke skiftte Elsebet Frises Mand Self paa Sorenskrifveren  Sl: Bendix Dyrhuuses weigne forrettede,  hvad sig dend boe angaar, da er hendes Mand med Anders Engevigen der om forligt, at hand boen skall hiem føre, og der fore har faaet i wederlag helten udj Een stue og helten udj Eet Ildhuus som staar paa

 

1710: 264

 

Engevig  og der fore formente at vere frj for ald den/n/e Søgning,

  Endre Leevaag paa Elsebet Frises weigne, sagde indted at vide her om i nogen maade,

afsagt,

Sagen beroer till neste ting  till hvilcken tid Ingemon Engevig bør forskaffe de paaberaabte bevisligheder i Rette om det omtvistede Stabur, og om parterne ej inden dend tid om deris tvistighed kand forEenes  skall da gaaes i Sagen hvis Rett er.

 

Monss: Petter Eden af Bergen hafde wed skrefttlig Kald{se} ladet stefne Niels Tom/m/esen Ferresund og hans huustru for 128 rdr: de ha/nnem/ eftter obligation skyldig er, eller lide Dom og indførsel i det Speciale pant sam/m/e obligation om melder, saa vell for Capital og Rente, som for paagaaende omkostninger,  sam/m/e Stefning dat: 21 Julij 1710:  og møtte Raadstue Tieneren I Bergen  Johan Buck  paa Petter Eedens weigne, som stefningen i Rette lagde

  Lensmanden Sallamon Windenes, og Endre Leewaag wed Eed hiemlede at de stefningen louglig forkyndt hafver

  Der paa indlefverede Johan Buck sin skrefttlig gifne Fuldmagt  den/n/e Sag for Petter Eeden at til Endebringe  dat: 19 Julij 1710   Indlefverede der hos Niels Tom/m/esens udgifne obligation  lydende paa Capital 128 rdr:  dat: 10 Maij 1710.   widere hafde Johan Buck ej at indlevere, men paastod skadesløs Dom till betalling.

  Niels Færresunds qvinde Sirj Hans datter møtte tillige med Lensmanden udj Opdals skibrede, og Svarede till Sagen, at desse penger dependerer af Eet Kiøb paa Eet for u-løket skiberom  Haabet kaldet, liggende ud i Færresund eller Leewaags waag, hvilcke Kiøbmandskab er skeed paa offentlig auction i Bergen  og som Niels Tom/m/esen baade dend tid, før og ald sin tid har veret fra sin Fornuftt, ja i saa lang tid nu har siddet i Fengsel og Jern, og der fore formente at vere frj for dette Kiøbmandskab, eftterdj det er skeed i Raserj og galskab,

  Johan Buck blef af Retten til spurt, om hand paa sin principals weigne weed at den/n/e obligation (er)

 

1710: 264b

 

(af) dend optalte skiberom dependerende, og ej andet, for hvilke Kiøbmandskab hans principal for dend halfve deel self war Eiere, og for alt Cautionist,  war og saa  da dette auctions Kiøb skeede  self tilstede  og forundrede sig ofver hans bud og Kiøbmandskab, Petter Eeden Self tit og oftte advarede ha/nnem/ at hand skulle fri sig for hvad hand bød, Men Niels Tom/m/esen for faret!! (fortfaret?) med at bye!! (byde) indtill det opløb till den/n/e nu fordrende Summa  paastod dog at hand bør betalle sam/m/e Capital med Rente og omkostning,

  Gunder Næs hafn!! (Ambland?) tillige med Niels Tom/m/esens qvinde begierede at widnerne som indstefnte ere  maatte Eedlig forhøres  saa skal fornehmes at Manden i lang tid  og lenge før dette Kiøbmandskab skeede  war gallind og fra sin Fornuftt,  og frem kom først,

  Endre Taraldsen Leevaag  som eftter aflagde Eed widnede, at Manden Niels Tom/m/esen boer paa hans grund, og der fore snart daglig opgikes med ha/nnem/  og tit og oftte fornam dette hans Raserj, og wed til wisse at hand war fra sit fornuftt ofver 2 aar før dette Kiøbmandskab skeede, tj hand ald som tideste udviste hans galskab, særlig naar hand lidet hafde i hofvedet af øll eller brendevin,  saa hand tit og mangengen!! (mangen gang) forundrede sig ofver ha/nnem/  og alle de ha/nnem/ Kiendte skyde hans Compagnie og ej wilde vere i selskab med ha/nnem/   widere wiste hand ej at vidne, uden dette at eftter dend tid hand gik i sinde at kiøbe dette skiberom, og da hand war med det at berge, siden dend tid war hand slet fra sin Fornuftt  og (hand) lod see meer og meer galskab, indtil hand paa det siste blef ganske fra ald sin Fornuftt, da hand underskref dend i Rette lagde obligation, beviste hand sig i mange tilfelde at vere forwildet og Rasende i mange maader,

  (H?)ans Taraldsen Leewaag i lige maade eftter Lougen aflagde sin Eed, at sige sin Sandhed, og hand forklarede at hand boer paa sam/m/e gaard hvor Niels Tom/m/esen har boed  og endnu boer  hand har i mange maade baade seet og hørt Niels Tom/m/esens galskab, og weed at Niels Tom/m/esen nu til wisse i 2de aar iche har veret Rettelig ved sin fulde fornuftt, særlig siden dette skiberom blef berget og hand fik det at tage vare

 

1710: 265

 

saa har hand tit og altid ladet see at hand ej war ved sin forstand, men altid brugte galskab, saa ingen kunde vere med ha/nnem/ i Selskab, Ja  hand i nogle aar mangen gang giort sig self tit skade, nu med sit Eget at forderfve, saa som sin Nod at synder skiære  og naar hand fiskede og guds gafve af Fisk hafde i Noden  udslap dend igien mangen gang, saa mand af alt saadant nok kunde see hans ofver flødige galskab, de tit og oftte i Selskab maa skye ha/nnem/  men nu paa Een tid siden hand kom fra Bergen og hafde giort dette Kiøbmandskab, da blef hand straxs Rettelig gallind, og da som nu blef sad i Jern,  widere wiste hand ej at vidne,

  Samuel Olsen Rønholm eftter giorte Eed widnede at hand tit og mange sinde har seet Niels Færresunds galskab   engang for 2 aar siden kom hand till de/nnem/ wed Engevigen og hafde sin Nod i baaden, og spurte Folkene der om de iche wilde kaste, men de svarede ham at der iche er nogen Fisk, der fore kunde de iche kaste,  da sagde hand, hafde ieg veret her før, da skulle Jeg lengesiden hafve kastet og faaet Fisk, og straxst der paa kastede han nogle Kast i Søen med noden, men fik ganske indted, siden sprang hand self af Baaden og lugt udj dend dybe Søe, saa de maatte Reedde ha/nnem/  og wiste at hand sam/m/e tid iche war droken, men Fastende, hand har der for uden tit og oftte woren i hans Selskab og mange gange seet hans Raserj, saa hand med sin (Vis?)hed ej andet kand sige end Niels Tom/m/esen  lenge siden før dette Kiøbmandskab skeede med skibet  ej war wed sin forstand, men siden hand kom i fær med skibet og det biergede  har hand meere og tidere ladet see sit Raserj  og paa det siste slet er gaaen fra sit S(ind?)  saa hand nu sider i Jern og baand,  widere wiste hand iche heller at vidne,

  Johanes Larsen Stoken eftter giorte Eed widnede hand i lige maade har tit og oftte woren i Selskab med Niels Ferresund  og mangen gang seet hans Raserj  og

 

1710: 265b

 

Eengang for leden waar  Eet aar siden, kiørde hand sine Egne Folk af baaden paa Land i Søen, og Roede saa allene bort, saa de maatte om Natte tide gaa i Marken,  Een gang wed sam/m/e tid kom hans Fader till ha/nnem/ i stuen, og da hand igien wilde gaa ud, tillugte hand alle døre, og Endelig med Magt wilde at hand skulle kiøbe øll hos ha/nnem/  saa hans Fader war glad wed at hand slap fra ha/nnem/

  Olle Aarskog widnede wed Eed at nestleden Som/m/er  2 aar siden  war hand i selskab med Niels Færresund, og Niels war med sin Nod og kastede Sild i Lande waagen  og hafde guds welsignelse af Fisk inde, men da Noden alerede war kom/m/en med Landet  sunder skar hand sin Egen Nod med Een Knif af frj forsætt  og lod Fisken gaa igien, saa hand ej Rettere dend gang baade af saadan andre hans galne adfer kunde see end hand war gallin  men siden yttrede det sig meer og meer hos ha/nnem/  indtil hand paa det siste maatte settes i baand og Jern, hvor hand endnu er besidende,

  Ellers tilspurte Niels Tom/m/esens qvinde tillige med Lensmanden Gunder Ambland dend ganske Almue paa Tinget om de iche veed at den/n/e Niels Tom/m/esen har i lang tid (..)ret om i Raserj og galskab,

  Almuen ofver alt Eenstemig der til svarede, at de alle med Een god samvittighed kand sige at de er widende at Niels i Færresund i nogle aars tid noget har Raset, saa de alle saa (…)er {Hand} \Ham/ kiendte, maatte skye fra hans Compagnie  og de som ware i hans selskab kunde see at hand ej war wed sit fornuftt og forstand, og nu serlig siden hand var med at berge dette skiberom, har hand alt meere og meere  (..)erret sin galskab  indtill hand strax eftter dette Kiøbmandskab gik ganske fra sin Fornuftt  og alt siden dend tid siddet i Jern og baand,

  Dette begierede Gunder Ambland at maatte observeris  og endnu som før formente de giorte Kiøbmandskab ej bør anseeis ha/nnem/ till nogen udgiftt eller betalling, og derom war Dom begierende.

  Johan Buck paastod Dom till skadesløs betalling baade om Capital, Rente og omkostning,

 

1710: 266

 

[afsagt]

Om ent skiønt her fremlegges Niels Tomesen Færresunds obligation og forskrifvelse till Petter Eeden i Bergen  lydende paa penge 128 rdr:  Saa tilstaar dog Citantens Fuldmegtig Johan Buck, at sam/m/e penge som obligationen om melder  Dependerer af det skiberom  Haabet kaldet  nu beliggende wed Færresund, som Niels Tomesen Færresund sig wed auction i Bergen har kiøbt, Men som der wed Mange Eedtagne widner i Særdeelished, og wed Almuens Forklaring i almindelighed er blefven bevislig giort, at Niels Tomesen Færresund, der nu ganske er Frad!! (fra) sit wid og forstand  og der fore sidder i baand og Jern, war udj sit Hofved forwiret lenge før hand dette skib kiøbte, og m(ox?)sen tit og oftte ganske fra sin Forstand,  Saa seer ieg iche at dette Kiøb kand vere af nogen V(erdj?)  men bør vere som u-giort, og dend obligation som der af Dependerer, som till Petter Eeden udfgifven er, bør ej were af saadan Kraftt at Niels Tomesen Ferresund der eftter noget bør betalle, men for sam/m/e penges betalling frj Kiendes,  hvor i mod Petter Eeden med sine jnterresenter hafver at tilholde sig det for u-løkede skiberom, og det sig saa nøttig giøre som de best weed og kand,  I det øfrige  fordj at Petter Eeden baade udj Een og anden maade har giort omkostning wed den/n/e prosses, hvor udj hand dog ej Self er aarsage, Saa betaller Niels Tomesen Ferresund till Petter Eeden i foraarsagede omkostning 8 rdr: inden 15ten dage under Execution eftter Lougen

 

Sr: Petter Hendrichsen Fasmer udj Bergen hafver ladet stefne Niels Tom/m/esen Ferresund for medelst hand till Sl: Hendrick Nyensted eftter Reigning skyldig er penge 45 rdr: 2 Mrk:  hvilcke gield Petter Hendricksen sig paa Auction har til kiøbt, og møtte paa hans weigne Johan Buck udj Bergen  som i Rette lagde dend sam/m/e stefning in originalj  dat: 29 Aug: 1710:   indlefverede der hos Een Reigning lydende paa Capital 45 rdr: 2 Mrk:  dat: 22 Novembr: 1710.

 

1710: 266b

 

  Niels Færresunds qvinde tillige med Gunder Ambland som Fuldmegtig møtte for Retten og wedstod den/n/e gield, at dend i alle maader war Rigtig, og gierne dend tid eftter tid wilde betalle,  begierede Dilation,  men Johan Buck paastod Dom till skadesløs betalling,

afsagt,

Eftterdj Niels Færresunds qvinde tillige med Lensmanden Gunder Pedersen Ambland paa Niels Færresunds weigne tilstaar dette Kraf til Sl: Hendrick Nyensted og hans Sl: Hustru at vere skyldig, Saa til Kiendes hannem sam/m/e penge at betalle, inden dend tid og under dend adfer Lougen om formelder, tillige med udj foraarsagede omkostning 1 ½ rdr:

 

Paal Paalsen Kongshafn hafde Ved skrefttlig Kaldsedel dat: 23 octobr: ladet stefne Niels Tom/m/esen Færresund og hans qvinde for 13 rdr: hand ha/nnem/ i Reede penge laant hafver, og møtte paa Paal Kongshafns weigne LensManden Sallamon Windenes, som paastod Dom till skadesløs betalling,

  Niels Færresunds {till} qvinde tillige med Lensmanden udj Opdals skibrede  Gunder Pedersen Ambland  møtte og her til svarede at de sam/m/e penge  nemblig 13 rdr:  af Paal Paalsen Kongshafn bekom/m/et hafver, og gierne wed Leilighed dem will betalle,  bad om Delation,

  Sallamon Windenes paastod Dom baaade paa de (…...) og omkostning,

afsagt,

(....) Niels Ferresunds qvinde wedstaar gielden, saa bør hand de/nnem/ inden 15ten dage tillige med 1 rdr: omkostning at betalle under adfer eftter Lougen,

 

Publiceret Elsebe Friis  Sl: Anders Bagns (Bagers?)  hendes udstede bøxsel seddel till Anders Olsen paa 1 Løb Sm: i Engewig  dat: 22 Novembr: 1710:

 

Publiceret Lars Størksen Windenes, hans udstede bøxsel seddel till hans Hustrues Søne Søn Morten Olsen Søre Eide paa helten udj hans Eiende Jord  bemelte Windenes  skylder aarlig ½ L: 1 ½ Mrk: Sm:  dat: 24 Novembr: 1710.

 

1710: 267

 

 

Kongl: May: Foget tilspurte Almuen paa Tinget hvor meget wammel de till deris May: tieniste kand forskaffe, og hvad de for allen der af er begierende,  Almuen der til svarede at de slet indted af det slags kand til weie bringe, tj de self maa kiøbe hvis de till Kleder behøfver,

 

Mons Houckenes og Sallamon Bratten blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge deris LougrettesEed,

 

Anders Saattendal, Olle Waage, Biørn Gouksem, Mogens Skaar, Chrestopher Østevold, Jørgen Gouksem, Biørn Engevig og Endre Leewaag, blef udnefnt till kom/m/ende aar Retten at betiene,

 

 

 

Dend 27 Novembr: blef holden almindelig Høste ting paa Nedre Homelvig for Opdals skibrede, ofverwerende Kongl: May: Foget Sr: Olle Larsen, og eftter skrefne Lougrett, Gunder Ambland, H(ans?) Wee, Lars Færrevaag, Jacob ib:  Madtz Tveit, Mogens Nesse  Lars Sæbiørnsen Færrevaag og Anders Landerøen, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Kongl: May: Foget satte ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Publiceret de Kongl: Brefve og Forordninger som for hen findes indført

 

Publiceret dend satte Capituls Taxt for indverende aar  dat: 20 Novembr: 1710:

 

Publiceret Chresten Reinholdtzens udgifne skiøde till Severin Seehusen{s} paa 1 ½ Løber Sm: og 1 Hud med bøxsel  dat: 30: octobr: 1710:  udj dend gaard Lande

 

Publiceret Jon Størksen Walham/m/er  hans udgifne skiøde til Sr: Severin Seehuusen  Borger till Bergen  paa 1 Løb Sm: og 1 Hud med bøxsell  i mod penge 50 rdr:  dat: ?? Novembr: 1710:

 

Publiceret Hans Torstensen Wee af Opdals skibrede  hans udgifne obligation og forpantnings bref till Kongl: [May:] Foget Sr: Olle Larsen paa Capital 22 rdr: 3 Mrk: 6 s:  for hvis Summa pantsettes till under pant hans paaboende [gaard] yttre Wee, hvor udj hand og till foren har faaet forpantning  dat: 19 April 1710:

 

Chrestian Mangnus!! (Magnus) hafde ladet stefne Peder Katteland for Een Koe som hand har haftt paa Leie i mange aar, og ej der betalt nogen Leie, paastod der fore Johanes Edevartsen paa hans weigne at Peder Katteland bør betalle baade Leien og lefvere Koen,

 

1710: 267b

 

Koen till nu straxst, saa som hand ingen Leie har bekom/m/et

  Peder Katteland møtte till Sagen at svare, og wedstod at hafve Koen paa Leie, men indlefverede Een seddel eller qvitering fra Chrestian Magnus, lydende paa 2 aars Leie  dat: 9 Maij 1703:  og der for uden melder at Koen igien skal (op?)ynges for sin alder, i Eet aar, er saa som Rester eftter sam/m/e seddel 7 aar,  Men Peder Katteland formente at vere 2 aar frj

  Johan Edevartsen paastod Dom till betalling og omkostning

afsagt

Peder Katteland bør lefvere till Chrestian Magnus i Bergen {Een} till først kom/m/ende waar, og der for uden tillige med Koen 6 aars Leie  aarlig 1 ort, er 1 rdr: 3 Mrk:  og det under Excecution eftter Lougen, sambt udj foraarsagede omkostning udj stefnings penge 8 s:

 

Johanes Haaland af Strandvigs skibrede hafde ladet stefne Hans Epland her af skibredet formedelst hand skall hafve annam/m/et paa haanden paa Eet gaarde Kiøb udj Een (…rt)  Ambland kaldet  3 rdr: penge, og sam/m/e penge har hand (si)den beholdet, endog hand ej gaarden fik till kiøbs,  formodede der fore at eftterdj hand ej gaarden eftter acort(?) fik  hand da i det Ringeste maa faa sine udlagde penge igien

  Hans Epland møtte till Sagen at svare  og svarede at sam/m/e penge  3 rdr:  hafde hand af Johanes Haaland bekom/m/et  men paa dend maade at hand skulle beboe gaarden Ambland (….) for bøxsell,  formodende at eftterdj hand ej siden kom og Jorden antog  hand da bør iche allene were desse 3 rdr: qvit  men og betalle dend fulde bøxsell, tillige med omkostning

  Til widne hafde Johanes Haaland indstefnt Johanes Monsen SørEide og Hans Dalle af Strandvigs skibrede og Baroniets godtz  som begge møtte og wilde widne,

  Hans Dalle af Baroniets godtz eftter giorte Eed widnede at nest afvigte waar war med Johanes Haaland, hos Hans Epland, og kom i talle om Ambland  som da war ledig baade till Kiøbs og till bøxsell, og de foer till Ambland og besaag sam/m/e Jord,  de foer og der fra igien till Beltestad, men paa weien talede om sam/m/e Jord, og Johanes Haaland, lefverede till Hans Epland 3 rdr: penge, og det paa den maade at, Johanes skulle (hafve/faa) Ambland {till} enten till Kiøbs eller bøxsell  Vilcke hand (…de), og der hos war deris aftale at Johanes Haaland skulle først talle med sine Forældre der om, saa skulle (……. b…den) der paa følge, og Hans Epland der for uden svarede

 

1710: 268

 

at hand og i lige maade wille talle med sit Folk der om  og om de ej kunde forEenis skulle hand faa sine penge igien   widere wiste hand iche der om at sige,

  Johanes Mogensen SørEide eftter giorte Eed widnede at Johanes Haaland tillige med Hans Dalle kom till ham i hans huus, om afttenen Een dag nest leden Faaraar til(?)  og de foer med ha/nnem/ till Epland, till Hans ib:  og de kom der i snak om dend gaard Ambland,  de foer med Hans Epland till Ambland og skulle besee sam/m/e Jord, og Johanes SørEide fulte med, og de besaag Jorden, der blef indted talt om nogen ting, men da de foer sambtlig der fra, kom de i baaden till tals der om, og Johanes med Hans Epland kom i talle widere med hin anden, og de blefve saaledes forEenede, at Johanes lefverede Hans Epland paa Handelen 3 rdr:  dog paa dend Condition at naar hand kom hiem og Raad førede sig med sin Fader Johan Helleland, skulle hand faa widere svar, enten gaarden at bøxsle eller at Kiøbe,  Hans Epland svarede sam/m/e tid at hand ogsaa skulle og wilde talle med sine Folk der om,  widere der om viste hand icke,

  Hans Epland der till svarede at hand war forligt med Johan!! (Johanes) Haaland om west penge at hand dend skulle bøxsle  der paa lefverede penge 3 rdr:  men Johanes Haaland der til svarede at det iche skeede, og forskiød sig till sine widners forklaring, og tillspurte widnerne om de saadant hørt hafde  men widnerne svarede at de har sagt deris sandhed, og ej meere er witterligt,

afsagt

Eftterdj der iche bevises at Johanes Haaland med Hans Epland har sluted nogen forEening, enten paa gaarden Amblands Kiøb eller bøxsell, men wed de Eedtagne widner langt anderledes befindes,  saa bør Hans Epland till bage lefvere till Johanes Haaland de annam/m/ede 3 rdr: penge, og udj foraarsagede omkostning 4 Mrk: danske inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Erick Aackre af Strandebarms skibrede paa sambtlig hans Medarfvingers weigne hafde ladet stefne Hans Epland for Een deel penge hand ha/nnem/ till sam/m/en skyldig er, og møtte

 

1710: 268b

 

paa Erick Aakres weigne {Hans} Johanes Teiste, og i Rette lagde dend før ergangne Dom  dat: 22 Novembr: 1707,   endnu Een Dom dømbt dend 25 Febr: 1710:  hvor paa ha/nnem/ skall Reste 5 rdr: 6 s:  med dend første Dombs beskrifvelse indberegnet eftter sam/m/e Dombs indhold,  og paastod Johanes Teiste Domb till sam/m/e Restes betalling  tillige med foraarsagede omkostning,

  Hans Epland møtte till Sagen at svare  og formente ganske at vere frj for desse Fordrende penge, saa som hand formodede at hafve betalt eftter de før ergangne Dom/m/e,

  Johanes Teiste forklarede at hand paa sam/m/e penge som Dom/m/ene ommelder har betalt 7 rdr: 12 s:  widere har hand ei bekom/m/et, og til spurte Hans Epland om hand meere betalt hafver,  men Hans Epland svarede Nej  at hand ej fleere penge siden dend seeniste eller første Doms slutning betalt hafver, men hand formente at de 8 rdr: som Eengang for lenge siden af ha/nnem/ till Sl: Anders Aakre paa Epland betalt hafver  bør kom/m/e ham til gode, og naar de afkaartes  kand seeis hand indted skyldig er,   Johanes Teiste Refererede sig til dend første Dombs agter som de 8 rdr: formelder  og hvor om dend gang er afsagt Dom,  paastod Endnu som før at Dom till Restens betalling tillige med omkostning,

  parterne hafde ej widere at Referere  men begge toe forskiød sig Een hver till sit forebringne(?)

afsagt

Hans Epland tilstaar self for Retten ej fleere penge at hafve betalt eftter desse 2de i Rette lagde Dom/m/es formeld, end 7 rdr: 12 s:  Saa befindes da endnu eftter sam/m/e Dom/m/es udvis at Hans Epland endnu skyldig blifver till Anders Utnes arfvinger penge 5 rdr: 9 s:  saa bør hand sam/m/e penge till bemelte arfvinger  tillige med 1 rdr: omkostning  inden 15ten dage betalle under Nam og wurdering i sin boe

 

(Ax?)sell Rasmusen Erswær hafde ladet stefne sin Stif Fader Mickel Belt for Resterende Løn for nogle aars tid hand war i tieniste, saa Vell som hvad widere de/nnem/ i mellem war

 

1710: 269

 

Mickel Belt møtte iche  ej heller nogen paa hans weigne,

  Rasmus Homelvig og Lars ib: hiemlede at de ha/nnem/ louglig hafver Citerit,   hvor fore ha/nnem/ paalegges till neste ting at møde, og skall da gaaes udj Sagen hvis Rett er,

 

Publiceret Sl: Johan Frimands udstede bøxsel seddel till Niels Knudsen paa ½ Løb Sm: og ½ H: i gaarden Møklestad, som ha/nnem/ af Sr: Johan Torsen pantsatt er, dat: 21 Januarj 1704:

 

Mag: Hans Abel hafde Ved Lensmanden Gunder Ambland ladet stefne Mickell Welling for 10 rdr: penge hand ha/nnem/ skyldig er, hvilcke penge Dependerer af det huus hand i boer  som \af/gangne Gietmund Mogensen til foren beboed og war Eiende, og eftter hans død blef sam/m/e penge i huuset lagt, og dette huus har nu bemelte Welling sig til kiøbt  der fore er skyldig sam/m/e penge at betale,   og paastod Gunder Ambland at hand sam/m/e penge bør betalle tillige med Rente fra skifttebrefves dato,

  Mickel Welling blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans weigne,

  Mogens Nesse og Lars Røn/n/e backe hiemlede eftter Lougen at de ha/nnem/ louglig stefnt hafver,   hvor fore ha/nnem/ paalegges till neste ting at møde,

 

Gunder Ambland hafde ladet stefne Mickell Welling for 13 rdr: hand ha/nnem/ skyldig er  Dependerende af afgangne Sl: Gietmund Mogensens i {brugte} boende huus  som hand sig till kiøbt hafver, med paastand hand de/nnem/ bør betalle

  Mickel Welling møtte iche  ej heller nogen paa hans Veigne   men Mogens Nesse og Lars Rønne backe hiemlede at de ha/nnem/ louglig har Citeret,  hvor fore ha/nnem paalegges till neste ting at {betalle} \møde/,

 

Niels Johansen Haaland hafde ladet stefne Mickel Welling for 9 rdr: 4 Mrk: ha/nnem/ for Een deel bygnings tøm/m/er betalt hafver  med paastand hand det bør betalle,

  Mickel Welling blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans weigne,  men Mogens Nesse og Lars Røn/n/e backe hiemlede at de ha/nnem/ louglig her om hafver indstefnt,  hvor fore ha/nnem/ paalegges til neste ting at møde

 

1710: 269b

 

 

Kongl: May: Foget tillspurte Almuen paa Tinget om de iche kand forskaffe till deris May: tieniste for billig betalling Een deel gaat wadmel  Sort eller hvit,  men Almuen der til svarede at de indted wadmel er Eiende  men de self maa kiøbe hvis de i saa maader behøfver

 

Siur Toe og Biørn SørEide blef befallet at Reise til Lougtinget at aflegge sin Lougretes Eed,

 

Eftterskrefne blef udnefnt till komende aar Retten at betiene  Peder Løkham/m/er, Peder Espevigen, Johanes Onnerem, Arne og Hans Lj, Siur Ham/m/erhoug, Sallamon Sollem og Jacob Malkenes,

 

 

 

Dend 2 Decembr: blef holden almindelig Høsteting paa Sioe for Opdals og Skaanevigs skibreders Halsnøe Closters Almue, ofverwerende paa Halsnøe Closters Forwalters weigne Peder Jensen Smidt, Bunde Lensmendene Gunder Graaf og Johanes Sioe, med eftterskrefne Lougrett, Claus Sættre, Østen Skaarpen, Madtz Floernæs, Ifver Hetlelj, Endre Flacke  (..)els Eie, Knud Sæbøe, \og/ Olle ib:  Eedsorne Lougrettes Mend af Opdals og Skaanevigs skibreder, sambt Almue fleere som tinget søgte,

  Peder Jensen Smidt satte ting og liuste tingfred som sedvanligt

 

Publiceret Jørgen Høeg paa Hr: Assessor Hansens Veigne  hans udstede bøxsel seddell till Olle Tieransen paa 1 ¼ Løber Sm: og 2 Huder i yttre Tungeswig, dat: 27 Martj 1704

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens Veigne  hans udstede bøxsel seddel till Soldaten Thore Olsen paa 1 Løb 1 pd: 9 Mrk: Sm: udj Fattland, dat: 8 Octobr: 1707,

 

Publiceret Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens Veigne  hans udstede bøxsel seddel till Peder Ericksen paa 1 pd: Sm:  ½ bokskind i gaarden Sunde i Opdals skibrede, dat: 13 Julij 1709:

 

Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Willum Hansens weigne tilspurte Almuen af begge desse skibreder, om de/nnem/ ej witterligt er at eftter skrefne Jorder indverende aar ligger øde, af ingen bruges eller besides, saa hand der af ej Ringeste skatter till deris May:  ej heller nogen Landskyld, Leeding eller anden Rettighed bekomer,

  Saa som i Opdals skibrede   Fugleberg  2 pd: 6 Mrk: Sm:     Øfre Waage  (1) Løb 2 pd: 12 Mrk: Sm:     Mit Waage  officers gaard  1 L: 1 pd: 12 Mrk: Sm:

 

1710: 270

 

  Skaanevig skibrede   Toftte  1 Løb og 18 Mrk: Sm:,     yttre Bouge  1 L: 1 pd: 12 Mrk: Sm:

  begierede der fore at Almuen ofver alt sandferdelig Ville atestere om hand paa Forwalterens weigne Ringeste skilling enten skatt eller Landskyld har bekom/m/et  og om iche Lougrettet  som serdeelis i skibredene er bekiendt  det wed [Eed] kand testere om fornøden giøres,

  Almuen der till svarede at de nok er witterligt at desse benefnte Jorder  saa Vell i Opdals som Skaanevigs skibrede  ligger øde, af ingen blifver brugt eller besidet, saa slet ingen findes som enten skatt, Landskyld, Leeding eller anden Rettighed till Forwalteren betaller,  de er og vidende at Sr: Peder Jensen Smidt baade paa Tinget og uden fore, har giort sin flid  sam/m/e Jorder at faa bort bøxslet, men ingen wed de, som sig der till har indfunden,

  Dette begierede Monss: Peder Jensen Smidt ha/nnem/ beskrefven maatte meddeelis, hvilke Vj som Lougrettes Mend ej kunde weigre, helst eftterdj dj!! Vj ej allene weed at saa i sandhed er, men og end gierne  naar paa fordres  der paa vill aflegge woris Eed

  der eftter opbød Monss: Peder Jensen Smidt, desse gaarder for hver de/nnem/ bøxsle wille, at de sig hos ha/nnem/ ville angifve, hvor de da i liderlige maade skall bekom/m/e sam/m/e Jorder, enten for uden bøxsel, eller i andre maader, saaledes som de kand forEened kom/m/e,

  i ligemaade opbød Flake  som nu Enken sig fra sagde

 

Monss: Peder Jensen Smidt hafde ladet stefne Olle Johanesen Tungesvig for slagsmaal med Johanes Tollaksen Breke nestleden Som/m/er paa Furdall udj Eet brølup  der fore at bøde eftter Lougen,   hafde og ladet stefne till widne, Lars Larsen O…bøe(?) (Øvstebø i Skånevik?), \og/ Niels Nielsen ib:  hvilke begge ere af Lænetz godtz, hvor fore de iche møtte,

  Olle Johanesen Tungesvig blef paaraabt men ej møtte  ej heller nogen paa hans weigne,

  Lensmanden Johanes Sioe forklarede at hand tillige med Jon Tøresen Meehuus louglig hafver stefnt i Sagen,  men Jon Meehuus møtte iche, hvor fore widere i Sagen stefnes vil, og skall da gaaes hvis Rett er,

 

Lars Udager og Chrestopher Hillestad, af Skaanevigs skibrede,  Peder Sunde og Colben Nesthuus blef!! af Opdals skibrede  blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge deris Lougrettes Eed,

 

eftterskrefne blef udnefnt udnefnt!! till kom/m/ende aar Retten at betiene   af Opdals skibrede, Anders Skaarpen, Niels B..ge(?)  Olle Tvet, Jon Beltestad, Anders Tvet, Aanund Mælland  Samson Nedre Waage og Niels Chrestophersen Mælland,   af Skaanevigs skibrede, Johanes Indre Matre, Adskild ib:  Andfind Bogs(tad?)  Ifver og Tieran SæfverEide, Halfvor Tielmeland, Jon Wattendal og Olle Tierans: Tungesvig.

 

1710: 270b

 

 

 

Dend 4 Decembr: blef holden almindelig Høsteting paa Tvet for Etne og Fielbergs skibreders Halsnøe Closters Almue, ofverwerende paa Halsnøe Closters Forwalters weigne Sr: Peder Jensen Smidt, Closter Lensmanden Kaald Tvet, med eftterskrefne Lougrett, Olle Ryen, Lars Biørk, {Olle Hetland,} Ifver Oppeim, Tøris Giære, Tollef Frønsdall, Hans Hofland, Peder Hougen, og Goute Stangeland, sambt Almue fleere som Tinget søgte.

  Monss: Peder Jensen satte Ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Peder Jensen Smidt till spurte ald Almuen paa tinget, om dennem ej witterligt er, at eftterskrefne Jorder, Halsnøe Closter tilhørende  indverende aar ligger øde, af ingen bruges eller besides, saa der af slet ingen skatter till deris May: betalles, ej heller Ringeste Landskyld, Leeding eller anden Rettighed till Forwalteren ydes,

  Almuen der till svarede at desse Jorder   Nemblig udj Etne skibrede   Frettes udlade  1 pd: 6 Mrk: Sm:     Egeland  1 pd: Sm:     Gundegiær  (1) Løb 12 Mrk: Sm:    og I Giære  6 Løber og 18 Mrk: Sm:     sambt udj Fielbergs skibrede   udj Tvet  1 Løb 18 Mrk: Sm:     Dyrem  2 Løber  ? ½ Mrk: Sm:      Inbiue  6 Løber 2 pd: 3 Mrk: Sm:     Svaland  officer gaard  1 Løb 1 pd: 3 Mrk: Sm:    og Axsdall  1 Løb Sm:  indverende aar ligger øde, af ingen bruges eller besides, saa slet ingen findes som der af Ringeste skatter, Landskyld, Leeding eller anden Rettighed betaller,

  Dette begierede Sr: Peder Jensen Smidt at maatte indføris og ha/nnem/ af Retten beskrefven meddeelis  hvilket ha/nnem/ ej kunde weigres, helst eftterdj Vj som Lougrettes Mend i skibrederne, er widende at det sig saaledes i Sandhed forholder, hvor paa Vj gierne  om fornøden giøres  vill aflegge woris Eed,

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens weigne  hans udstede bøxsel seddel till Peder (….ngsen) paa 1 Løb Sm: i Halsnøe Closters Jord Dalle i Fielbergs skibrede beliggende  dat: 4 Martj 1710.

 

Monss: Peder Jensen Smidt opbød paa Tinget alle desse ofven fore Specificerede Jorder till hvem dennem bøxsle ville  de sig hos ha/nnem/ wille angifve, og lofvede hand de/nnem/ som Jorderne wilde antage gode wilkor, baade udj Een og anden maade.

 

1710: 271

 

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens weigne  hans udstede bøxsel seddel till Tøris Roalsen paa 1 Løb Sm: og 1 Hud i gaarden Skartland  Halsnøe Closters gaard, dat: 21 Julij 1710:

 

Monss: Peder Jensen Smidt hafde ladet stefne Gurj Helges datter for fortillig med hendes Mand  Soldaten Chrestopher Gundersen, der fore at bøde eftter Lougen,

  Gurj Helges datter møtte  vedstod sin forseelse, sagde indted at vere Eiende till bøders betalling, saa som hun først ichun er Een huus qvinde, for det andet er hendes Mand borte i Kongens tieniste, bad der fore om naade og Delation,

  Monss: Peder Jensen begierede og paastod Dom till bøders betalling,

afsagt,

Eftterdj at Gurj Helges datter Self vedstaar at vere kommen fortillig, saa bør hun og for sin person allene bøde sine Egte bøder  som eftter Lougen er 1 rdr: 12 s:  inden 15ten dage under adfer eftter Lougen,

 

Monss: Peder Jensen Smidt hafde ladet stefne Olle Udstuen af Etne for Resterende Landskyld af hans paaboende gaard eftter Dom dat: 20 Martj 1709:  7 rdr: 13 s:  der for uden for 1708:  Landskyld med forhøyning  2 rdr: 1 Mrk: 11 s:  med formodning at hand ej allene eftter før ergangne Dom maatte tilfindes Rettigheden at betalle, men end og for det aar 1708:

  Olle Udstuen møtte till Sagen at svare, wedstod at hand iche siden seeniste ergangne Dom har betalt Ringeste skilling paa sam/m/e Restantz, i lige maade wedstod at vere skyldig for det aar 1708: ald sin Rettighed, som sig med forhøygning (udgiør/blifver) 2 rdr: 1 Mrk: 11 s:  laafvede det med aller forderligste at betalle,

  Monss: Peder Jensen Smidt paastod Dom till betalling,

afsagt

Eftterdj Olle Udstuen for Retten Self wedstaar ej seeniste ergangne Dom at hafve betalt for de aaringer sam/m/e Dom ommelder  nemblig 7 rdr: 13 s:  hvilcke Dom er af dato 20 Martj 1709:  der for uden og til staar det aars Rettighed 1708:  som er 2 rdr: 1 Mrk: 11 s:  at vere skyldig, saa bør Olle Udstuen sam/m/e Rest  som først eftter Dom/m/ens formeld er 7 rdr: 13 s:  sambt widere Rest 2 rdr: 1 Mrk: 11 s:  inden 15ten dage at betale, under adfer eftter Lougen,

 

1710: 271b

 

 

Jon Olsen Giære af Etne  og Tøris Anbiørnsen Ulfvenes [af Fielberg]  blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge deris LougrettesEed

 

 

 

Dend 6: Decembr: blef holden almindelig Høsteting paa Haafversholm for Fiære skibredes Halsnøe Closters Almue, ofverwerende paa Halsnøe Closters Forwalters weigne Sr: Peder Jensen Smidt, Closter Lensmanden Lars Øckeland  og eftterskrefne Lougrett, Johanes UlfEbne, Anun Biørgen, Peder Aasbue, Lars Egeland, Lars Møcklevold, Knud Miaanes, Knud og Aasmund Framnæs, sambt Almue fleere som Tinget søgte,

  Monss: Peder Jensen satte Ting og liuste ting fred som sedvanligt,

 

Sr: Peder Jensen Smidt till spurte Almuen paa Tinget om dennem ej witterligt er, at eftterskrefne Jorder  Halsnøe Closter tilhørende  indverende aar ligger øde, af ingen bruges eller beboes, hvor ofver ingen skatter till deris May: betalles, ej heller Ringeste Landskyld, Leeding eller anden Rettighed till Forwalteren ydes,  gaarderne som øde ligger ere desse  Nemblig,  Møcklevold  2 pd: Sm:     Østre Braatvet  1 Løb ? pd: 18 Mrk: Sm:     Apeland  1 pd: 12 Mrk: Sm:     Brattestøe  2 pd: 18 Mrk: Sm:

  Almuen der till svarede, at det nok i guds Sandhed er Vest, at desse bemelte Jorder  Halsnøe Closter tilhørende, indverende aar ligger øde, af ingen bruges eller besides, saa slet ingen findes som af de/nnem/ aller Ringeste, skatter, landskyld, Leeding eller anden Rettigheder till Forwalteren betaller,

  hvilcke Sr: Peder Jensen Smidt begierede at maatte indføris, og ha/nnem/ af Retten beskrefven meddeelis, som hannem ej kunde weigres  men at saaledes for Retten passerede  bevidner Vj med woris (Eed), helst eftterdj Vj som Forordnede Lougrettes Mend er widende, at det sig saaledes i alle maader forholder, hvor med Vj gierne vild  naar begieres  aflegge woris Eed,

  Desse Jorder opbød Monss: Peder Jensen Smidt, till hvem de/nnem/ bøxsle wille, med begier at hvem der til løst hafve  de da hos ha/nnem/ ville angifve, hvor de da sam/m/e Jorder skall bekom/m/e for billig bøxsell  for uden anden gode wilkor om de Jorderne antager.

  Saa opbød Peder Jensen ogsaa till bøxsell Een part udj Østvig  som Endre sig nu fra sagde,

 

(…….) Dom/m/enes og Elluf Haafversholm blef befallet at Reise til Lougtinget at aflegge deris LougrettesEed.

 

1710: 272

 

 

 

Dend {2}8: Decembr: blef holden almindelig Høsteting paa Spidsøen for Føyens og Waags skibredes Halsnøe Closters Almue, ofverwerende paa Halsnøe Closters Forwalters weigne Sr: Peder Jensen Smidt, Closter Lensmanden!! (-mendene?) Gunder Graaf og Knud Ifversen Bøm/m/elhafn, med eftterskrefne Lougret, Sallamon W(….)  Knud Rønholm, Lars Hofland, Jacob Lille Nesse, Morten Skomsnæs, Jørgen Hageberg, Sallamon Leewaag og Knud Leevaag, sambt Almue fleere som Tinget,

  Monss: Peder Jensen Smidt, satte ting og liuste tingfred som sedvanligt,

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens weigne  hans udstede bøxsel seddel till Mogens Johansen paa ½ Løb Sm: og ½ H: i gaarden Tvet i Føyens skibrede  Halsnøe Closter tilhørende  dat: 24 9br: 1710.

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens weigne  hans udstede bøxsel seddel till Mogens Nielsen paa ½ Løb Sm: og ½ Hud, i gaarden Tvet  Halsnøe Closter tilhørende  dat: 24 9br: 1710.

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens weigne  hans udstede bøxsel seddel till Pe(der?) Pettersen Bæll paa ½ Løb Sm: og ½ H: i gaarden Eldøen  Halsnøe Closter tilhørende, dat: 24 9br: 1710:

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens weigne  hans udstede bøxsel seddel till Isak Arentsen Spidsøen paa ½ Løb Sm: og ½ H: i gaarden Spidsøen  Halsnøe Closter tilhørende, dat: 10 Febr: 170?

 

Monss: Peder Jensen Smidt, till spurte Almuen paa Tinget om den/n/em ej witterligt er at eftterskrefne Jorder  Halsnøe Closter tilhørende  indverende aar ligger øde og af ingen bruges eller besides, hvor ofver ingen der af betaller enten skatter till deris May:  eller Ringeste Landskyld  Leeding eller anden Rettighed till Forwalteren ydes,  Jordernes Nafne ere desse  Nemblig.

  Føyens skibrede,  Grindem  officer gaard  3 Løber Sm:     Hofland  1 Løb og 6 Mrk: Sm:     E(ie?)  1 pd: 3 Mrk: Sm:     Kallevaag  2 pd: Sm:     Urang  1 Løb 1 pd: 12 Mrk: Sm:     Lørham/m/er  1 Løb Sm:     Stensbøe  2 pd: 12 Mrk: Sm:    Mælland  1 Løb 9 Mrk: Sm:     Rosbøe  1 pd: 18 Mrk: Sm:     Tvet  1 Løb 1 pd: Sm:     Eldøen  2 pd: Sm:

  Waags skibrede   Lande  officer gaard  2 pd: 6 Mrk: Sm:     Skomsnæs  1 pd: 21 Mrk: Sm:     Tuftteland  1 pd: Sm:

 

1710: 272b

 

Hofland  1 Løb og 9 Mrk: Smør,     Rønholm  2 pd: 6 Mrk: Smør,

  Almuen der till svarede, at det dennem noksom witterligt er at desse benefnte Jorder alle sam/m/en indverende aar ligger øde, af ingen bruges eller besides, saa slet ingen findes som af de/nnem/ Ringeste skatter, Landskyld, Leeding eller anden Rettighed betaller,  Forklarede der for uden, at sam/m/e Jorder mesten deele ligger wed Hafvet, som sig allene af Søen Ernærer, men formedelst Feskeriet nu i mange aar har slaget merkelig feil, er ej allene desse gaarders opsidere blefven forarmede og eftter ladt sig gaarderne øde, men end og mange andre bønder, saa Vj wed at Forwalteren i desse aaringer har lidet!! (lidt) stor skade og ej kundet faa sin aarlig Rettighed, men opsiderne som melt er gaaet fra gaardene i Armod, og eftterlat sig stor gield, som aldrig blifver betalt,

  Dette begierede Monss: Peder Jensen at maatte indføris og ha/nnem/ beskrefven meddeelis, som ha/nnem/ ej kunde negtes, og som Vj  der (ser?)skilet er till dette skibredes Lougret  weed at det sig saaledes i sandhed forholder, vill Vj allene det med woris Zigneter bekreftte, men end og gierne  naar begieres  wed Eed will testere,

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens weigne  hans udstede bøxsel seddel till Erick Guliksen paa 3 Spand Sm:  ¾ Hud udj Halsnøe Closters Jord Lørham/m/er  under dend Condition 3 aar at vere frj for Landskyld, dat: 2den (….) 1708:

 

Størk Næsse og Colben Houge blef befallet at Reise till Lougtinget at aflegge deris LougrettesEed.

 

Publiceret Sr: Peder Jensen Smidt paa Hr: Assessor Hansens weigne  hans udstede bøxsel seddel till Knud Ifversen paa ½ Løb Sm: og ½ Hud i gaarden Løning  Halsnøe Closter tilhørende, dat: ?? Januarj 1709.

 

 

 

Året 1710 er herved til endes, og likeså den heile tingbok nr. 29.