Håkon Aasheim 2008

Hardanger og Voss tingbok I.A.d.3 1703

 

1703: 1

Gud Størche, och op liuse Retten

Ao: 1703  mandagen d: 19 febr:  Holdtes Vaarting med Gravens sKibbredz Almue, Paa den Gaard Eie, Over Wærende, Sr: Peder Smit  som paa Sr: Johan Frimandz wegne Hafde forpagted Sigt och Sagefald,  Bonde Lensmand Baard Spaanum, Find Bue, David Moe, Magnus Leque, Lauridz Klyve, Erich Eide, Niels Kierl:!! (Kierland)  Joen Westreim, och Elias Nesseim, Edsorene Laugrettes mænd af for bemeldte sKibbrede

Joen Westreim och Torchild Oppeims sKiødde Paa ½ pd smør och Et giedsKind, uden Bøxsel  udj gaarden Solberg, af Dato 13 may 1702. blef for Retten læst och paa sKreven

Sr: Peder Jensen Smit Paa Sr: Johan Frimandz Wegne Hafde ladet udj Rette Stefne Halstein Warberg, for betrod Sæde Koren  5 rdr 2 mrk:   Gunder Mychletun for 4 rdr 4 mrk  for mendte de burde betalle,
  de indstefnte møtte och sagde at det Koren de fich war iche fræt!! (frøet), sagde der om at wilde søge Frimand Self om for lindring paa det Stefnte Koren,

1703: 1b

Afsagt,

De indstefnte gives Delation, til Anstundende Høst, til huilchen tiid de Endten bør frem wiise Sr: Frimandz for lindring, Eller och betalle det paa Stefnte, Koren Under Execution Efter Louen,

Olle Pych Hafde ladet udj Rette Stefne Anve Jonsen och Hans quinde Johane Jens Datter for de Haver brugt falsKe Nøgler, til hans Huus, 2de [til]? samen  den Ene til hans lille Kammer som Kaldes Klæve, och den Anden til hans Sænge bue  Huor af den Ene blef frem lagt  som fandtes paa hans søns beldte, som Er Undgefær 13 á 14 Aar, huor Ved de Hafde Staalet fra hann: tobach  brænde Vin  Ertær, miel och Andet hans Ringe Eiendeler, som hann: af Andre haver wæret Crediteret  der for uden Haver de for ført hans Stift!! (Stiff) datter  som iche Er sine 12 Aar gamel,
  De indstefnte møtte och ved gich at de nogle gange Hafde haft 2de Nøgler til Olle Pych sine huuser  och den Ene, Var til Stæde, och den Anden Var denn: fra Komet, och Kunde de iche nægte at have wæret 3de gange i deris Huuser, och Udj deris Stift datters Nær

1703: 2

wærelse, udtaget noget lidet, af Huer slag, af brændeVing!!, øld  Ertter och tobach, der over de beklagde deris Store daarlighed, och bad om forladelse, lovede iche wiedere, at øve saadandt

Afsagt,

Efter die at Anve Jonsen, och hans quinde Johane Jens Datter, self Vedgaar, at Have med samen lagt Raad, wæret udj Olle Pychs Huuse, och der udtaget af Hans Ringe Eiende ware, aldtsaa Eragtes for billigt, at de for saadant, Tyveri Begge bør Staa udj Hals Jærnet, Huer 2de timer, En for och Anden Efter prædichen  och deris Hoved lod, til deris Hosbund Efter Louens 6te bogs  17 Capit:  40 art:  at Være for brut, och der Efter iche mære at Have deris tilhold, som de nu Er, paa det iche Wiedere for argelse, der Ved sKal øves, aldt Under widere adfært Efter Louen

Ao: 1703  Onsdagen d: 21 febr:  Holdtes Vaar ting med Kindserwigs sKibbredz Almue, paa den gaard Wines   Monsr: Peder Jensen Smit, som for waldter over Halsnøe Closters godz, Bonde Lensmand Johanes

1703: 2b

Bryndelsen Tioflet, och Peder Knudsen sKelVigen, Olle Appel, Samson Quitne, Olle Eitrem, Johanes Eilofsen Tioflet, Endre Huogse!! (Hougse), Olle Knudsen Lutrem, Peder Hoversen V-Reim, och Olle Børiesen Agge, Edsorene Laurettes mænd, af Kindser Vigs sKibbrede,

Arne Asbiørnsens Kiøbe bref paa toe løber smør och toe huuder udj Yttre Jostad, med bøxsel och Hærlighed, Dateret Ulsaung!! (Ulsuang/Ullensuang?) Præste gaard d: 15 febr: 1703:  udstæd af Hr: Jørgen Brohse

Joen Levorsens bøxsel Sæddel, Paa En Half løb smør och Et buch sKind udj den gaard Strand, i Odde Sogen belligende, udstæd af Hr: Jørgen Brohse  Dateret 16 Decembr: 1702

Østen Helliesens bøxsel Sædel bøxsel!! Sædel!! Paa En løb smør, udj fendrichs gaarden Lutrem  af Sr: Peder Jensen udsted, af indbemeldte Dato,

Samson Quitne Hafde ladet Ved mundtlig Stefning Stefnt, Gunder Degrenes, for hand haver tillagt Hann: trende tyve poster, Nestafvigte Juul  næfnl:  at hand sKal have Stollet 2de oster, trende poser och 3de tømer Stocher, her om hafde Samson til prou, Johanes Pedersen Rømbel, Isach Aase, och Giermund Eitrem, som alle 3de møtte
  Dend indstefnte møtte iche  Ey heller nogen som

1703: 3

Paa hans Vegne til sagen, at suare, huor fore hann: paalegges, uden wiedere Stefne maal, til Neste Rettes dag, at møde  widne at Anhøre och dom at lide, Under 3de lod sølfs brøde,

Siuer Erichsen Mandsager, hafde ladet udj Rette Stefne Gunner Aamundsen Sandven, for hand nest for Juul sKieldte Hann: for En tyf, och have Staalet toe Woger Næver, och toe Tømer Stoche, her om Var Stefnt til prou Jørgen Frøm, \och/ Aamund Jordal, huilche prou iche udj Egen person, møtte,
  Dend indstefnte møtte, och sagde, at Have sKieldt Siuer Erichsen for En tyf, indtil hand bewiiste at Hans søn Peder Gundersen, Hafde soldt Siuer nogen V-frælst Ware, och Stochene sagde Gunder at Siuer Hafde soldt til Madz SandVen, och Torgier Kiende sig med Stochene, at de war hann: fra Kommen, huilchet Gunder sagde sig til næste Rettes dag at Vilde bewiise

Afsagt,

De for hen indstefnte prou  Jørgen From, och Aamund Jordal, bøer Under toe lod sølfs brøde, til Neste Rettes dag at møde, deris sandhed her om at Vidne  Liger ledis bør Gunder SandVen beviese, det Hand Siuer tilagt haver, aldt under wiedere adfært Efter Louen

Lauridz Tosteinsen Soldat, Hafde ladet udj Retten Stefne Gunder Tostensen Degrenes, til Anname penge for Et pund smør  1 1/3 løb saldt med bøxsel, huilchet hans wær fader Jon Aschildsen Afhendt haver

1703: 3b

som Nu Er Søer udj Stavanger Lehn, och Efter die hans wær moder Er død, som oddels Retten til faldt, for mendte hand at Være Nermest, det at indløse,
  Paa den indstefntes wegne møtte hans søn Tostein Huus, och udj Rette lagde Et sKIøde Dateret, 3die 9br: 1686:  af Joen AsKildsen udstæd, for mendte der fore iche at Kunde imod tage penge

Afsagt,

Denne sag bøer Efter Louen Stefnes paa Aastedet  och da føris huis oddels widner \imellem/ partterne Haves Kand, och Joen AsKildsen da at Være til Stæde, for at giøre forKlaring, om huis hand her om Kand wære widende, da sKal her udj Kiendes Efter Louen, huis Ret Er

Olle Pedersen Klocher  som haver En Eier part i Berven Efter sine sKiødes formeldning, hafde ladet Stefne Robbert Berven, for hand Vild for byde hann: at bruge udj de teyer!! (teiger) Odder flod, och WangsVig, som de for\i/ge \hans for mænd/ brugt haver,
  den indstefnte møtte, och sagde at det Var afpartte!! (aparte) teye, som hafde liget Under hans jord, och den part i bonde goedset, som Olle Pedersen Kiøbt Haver,

Afsagt,

Saa wit de paa Stefnte teyer Haver wæret brugt, Under Olle Pedersens til Kiøbte part af bonde goedset, bøer hann: Endnu her Efter at følge, aldt Under wiedere adfært Efter Louen

1703: 4

Ao: 1703:  Fredagen d: 23 febr:  Holdtes Waar ting med Østensøe sKibbredz Almue, paa den gaard Waland, Tilstæde wærende Sr: Peder Jensen Smit, Bonde Lensmand Samson Lauridzen Røen, Anfind Bierche  Niels øfre Wig, Arne Moe, Christopfer Næs, Jørgen Biercheland, Lauridz Siuersen AalVig:  Lauridz Brigtsen sKeie, och Olle Siuersen AlVig  Edsorene Laugrettes mænd, af Er meldte sKibbrede,

Efter tingetz Sættelse, blef Efter sKrefne breve for Retten læst och paasKrevne

Lauridz Siuersen AalVigen loed læse sit sKiøde Paa 1 løb smør, ½ Huud, och ½ Huued!! udj Fose, Dateret Lille Graven d: 23 Decembr: 1702

Siuer Troendsen, loed læse sit sKiøde paa 3 spd smør, och ½ Huud med bøxsel, udj den gaard Biug tuedt, Dateret, 18 Decembr: 1702:

Stie!! (Stig) Berven war af Sr: Johan Frimand udj Rette Stefnt, for første bøxsel och Rettighed  60 rdr 3 mrk 8 sk:  huilchet for mendtes hand burde betalle Eller quitere gaarden,
  Dend Indstefnte møtte och sagde at Vilde betalle Efter Efne, bad om Delation,
  Her til mosr: Peder Jensen Smit, sagde Endnu at wilde give hann: Delation Et Aar, och huis hand da iche betaller Eller Stiller Caution, da at quitere gaarden, paa det den iche Ved hans wanmagt, gandsKe sKal Nedfalde

1703: 4b

Afsagt,

Efter die at Stig Berven findes at Være, saa meget sKyldig, och der over gaarden at geraade udj Wanmagt, aldtsaa bøer hand inden Paasche 1704: betalle och Stille fuldKomen for nøyelse, for det paa Stefnte, aldt Under wiedere adfært Efter Louen,

Olle Michelsen Luesand Paa Tostein Nielsen Biugtuedz Vegne, Hafde ladet udj Retten Stefne Michel Biug tuedt, och Siuer Trondsen Tuedt, som haver Kiøbt Biug tuedt, och til spurtte denn: om iche Tostein sit folch, Haver Rødet, ald Jorden, Biug tuedt, och Michel Haver Kiøbt, En deel Røde boels Ret af Tosteins fore folch,
  De Indstefnte møtte, och Michel udj Rette lagde Et Rødebøels Kiøbebref, af Dato 23 october Ao: 1651:  huor Efter hand for mendte at beholde sin til Kiøbte Rødnings Ret, och goedset Efter sit sKiødes formeldning,
  Siuer  som Er Soldat, sagde Endnu iche at wilde drive Tostein førind hand blef Endtlediget Kongens tieniste  Eller hand Kunde bliVe tillat at bruge Jord  dog for frædelighed at søge, Er bød hand sig at wilde give Tostein, for sin første bøxsel och Rødnings Ret, 20 rdr  om hand Jorden

1703: 5

Aar, och dag her Efter wilde quitere, Eller och En bøxsled løb smør paa En Anden Stæd,
  Olle Luusand her imod, til bød at wilde give Siuer siene udlagde penge, for den Ene løb smør, Eller och at Tostein, maatte boe sin Lifs tied, V-træ\n/gt, af Siuer, huis iche, da wilde hand have Paa Tosteins wegne, 40 rdr  om hand i mindelighed sKulde quitere
  Noch her for uden bøed Siuer, Tostein i aldt 30 rdr baade for Roelighedz sKyld, och Wiedere trætte der wed at spare, sæerdeelis Efter die hand haver Kiøbt, af SorensKriveren,
  Olle Luesand sagde at Tostein sit folch hafde Rødet ald Biug tuedt, huor om dog iche førttes saa gyldige prou, Paa aldt deris for mening  men Almuen Kunde iche nægte at Tosteins folch Joe Haver beboed den part udj Biug tuedt som Siuer Kiøbt haver,

Afsagt,

Dend Rødde boels Ret som Michel Biug tuedt, for saalang tied siden Kiøbt haver, beholder hand, V-paa taldt af Tostein Nielsen, och Naar Siuer Trondsen, Stefner Tostein til gaardens Endt Wigelse  \da/ om gaaes Wiedere udj sagen Huis Loug och Ret medfører,

Ao: 1703  Løver dagen d: 24 febr:  Holdtes Vaarting med, Joen dahls sKibbredz, Almue paa den gaard Under Hougen, Tilstæde wærende monsr: Peder Jensen, Bonde Lensmand Lauridz Drage, Engel Bache, Jon Bryndelsen Wig, Iver Suosand,

1703: 5b

Guttorm MolVen, Aamund Knuds: Espeland, Niels Under hougen, Sølfæst Flade bøe, och Lauridz Arnesen Traa, Edsorene Laugrettes mænd af Jon dals sKibbrede

Peder Jensen Smit Hafde ladet udj Rette Stefne Steengrim Iversen Gundtuedt for hand Nestleden Haver houget udj Sels Wigs sKougen, Spærer, och Torwolde træer, her om Var Stefnt til Væder mælle Niels Heinesen Wig, som møtte och sagde at hand hafde mærchet tømeret paa En Ret, men Stengrim, tog det dog bort,
  Dend indstefnte Sten Grim møtte, och forligte sig med Sr: Peder Jensen, om Sex Rix daller  Huor wed sagen forbliver

Olluf Lauridsen Appel hafde ladet Stefne hans Kiødelig broder, Johanes Lauridsen Wig, til at holde den forligelse, med hann: indgaaet  næfnlig  til at levere de Kiedler som af Olle til Johanes war pandtsat, for 18 rdr, de same Kiedler hafde Johanes lovet Olle igien  och En gang til foren hafde Johanes lovet Olle 20 rdr for alle sine pretentioner
  Dend indstefnte Johanes møtte, och negted iche io at wilde forlige sig med Olle om 20 rdr  Naar hand sKaffede hann: louglig quitering Paa aldt huis denn: Kunde wære Imellem, huilchet Olle sagde \Strax/ at Vilde give

1703: 6

Afsagt

Efter die at Johanes Lauridsen Wig, och Olluf Lauridsen Appel, Er Kiødelig brødre, och ofte haver haft, til talle imellem huer andre, om adsKilligt, denn: imellem Hafvende, och Johanes Til foren haver tilbødet Olle, for Retten 20 rdr  som hand da Var for nøyet med, men som til Dato indtet Er Efter Komet, aldtsaa Er agtes for biligt, at Johanes betaller til Olle, de for hen om forligte 20 rdr, och for Eninghedz sKyld imellem brøder, giver Johanes til Olluf udj aldt, 22 rdr  som Er toe Rix daller mehre En!! (End) for Eningen til forn war, huor med da alle deris Imellum Havende pretentioner ophæves, och huem her Efter begynder Trætte, den at give til de fattige 2de tønder miel, aldt Under wiedere adfært Efter Louen

Ao: 1703  d: 27 April  Betiendtes Retten paa den Gaard Dægrenes, udj Odde Sogn, och Kindserwigs sKibbr:  Efter forige opsættelse paa Nest afvigte Vaarting, Angaaende oddels Løsning paa Half Anden Løb smør, udj bemeldte gaard Dægrenes, Huilchet Goedz Gunder Tosteinsen sig til for Handled haver, och Lauridz Tosteins: paa sin quinde Torbiør Jons Datters wegne, for meener at wære Nermest oddels berettiget,  Rettens besidere war Bonde Lensmand, over Kindz: Vig

1703: 6b

och Ullesuang!! Sogner, och Lensmand Peder sKelVig over Odde och Røldals Sogner,  Odde {Halsteinsen} \Bleyen/  Asbiørn Agge, Joen Jordal, Amund ibdm  Johanes Eilofsen Tioflet, Olle Iversen Agge, ØlVer Nielsen Hougse, och Peder Hoversen Ureim, Edsorene Laugrettes mænd af Kiendser Vigs sKibbrede
  Til Huilchen tied for Retten frem Kom Lauridz Tosteinsen Soldat, med sig Havende Lauridz Lauridsen Bech, som udj Rette lagde, En sKriftlig femte Stefning Dateret 4 Ap: Ao: 1703:  som formedelst V-føre Ei før i dag Kunde fore tages,
  her paa Efter Stefningens oplæsning for Retten, och dens for meldning Lauridz Bech Paastoed at Soldaten Lauridz Tosteinsen, de paastefnte Half Anden løb smør war Nermest paa sin quindes wegne at indløse, Særdelis Efter die hendes fader Jon AsKildsen Paa den maade goedset och oddels Retten til Gunder Hafde over draget, at En af Gunders sønner sKulde Egte En af Jons Døttre, med flære goede løfter Gunder wed goedsetz til for handling Hafde giort, och ingen Efter Kommet, Til med Kunde Gunder och Hans søn Ey heller fra gaa

1703: 7

Eller Negte at Citanten Joe Er Nermest oddels berettiget, til det paa Stefnte goedz,
  De Indstefnte  Gunder, och Hans søn Jon Dægrenes  møtte och udj Rette lagde tuende deris sKiøder och adKomst, til det paastefnte goedz  Begge Dateret 3die November Ao: 1686:  der Efter de For mendte Goedset at beholde, och det Løfte Gunder Hafde giort til Jon AsKilds: wed goedsetz indKiøb, Kunde hand iche imod Gudz forsiufn, tuinge hans sønner til noget Egte sKab, men Efter die goedset findes at wære Citantens oddels goedz  da Er bød hand sig, wed for ligelse, at imod tage sine udlagde penge som goedset Hann: hafde Kaastet Efter sKiødernes for meldning  108 rdr
  Her imod Citanten paastoed at Efter die hand imindelighed hafde tilbødet Gunder penge, och Stefnt til Waartinget, och Gunder Nu haver paa ført hann: saa Stoer om Kaastning, med hans wær fader 15 mille Veyes Synden i fra her hied at forsKaffe, at Gunder och hans \søn/ i Ringeste burde betalle och Er Statte hann: saadan och Anden V-NødVendig paaført omKaastning i Ringeste med 30 rdr  och der for uden at Anname penge, och giøre gaarden Rødig, och Loug førd, samt af Kortte, Huad sKade sKougen Kand wære til føyed, i den tiid Hand goedset Styrt Haver

1703: 7b

  Endelig blef Partterne saaledes for Retten forligte,   1  at Soldaten Lauridz Tosteinsen Skulde udj mindelighed beKome de paastefnte Half anden løb smør til indløsning, Naar Hand Pengene  108 rdr  inden 14 dage fra Dato betaller, och Strax til træde, det Halve brug, samt Annamme Huus och gaard  sKoug och march Som det Nu fore findes,   2det  Joen Gunders: sKal bruge den Halve gaard  som Er 3 spd smør  som En Leylending udj toe Aar, och der af suare sKat och LandsKyld, och i fald Joen dies imellem til Anstundende Waar, sig Anden Leylighed Kand ophøre, da uden modsigelse at Endt Vige och Rødig giøre sam/m/e Halve part, och Ved af fløtning, Ey at Røre Huis Laase, Hengsler Eller Andet som Efter Louen Nagle fast Er, Under wed børlig Straf,   3die  Huad den paa Stefnte och pretenderende om Kaastning Angaar, blef partterne for ligte at Gunder paa Egne och søns Wegne gaf Soldaten Lauridz Tosteinsen 20 rdr  Huilche hand Strax for Retten betaldte,  Huor imod Alle pretentioner, denn: imellem, wære sig Breve, Løfter, Eller Andre titsagner!! (tilsagner?), i alle maader sKal wære ophævet, døde och magtesløs  dette med haande baand saaledes, for Retten forligt och passered

1703: 8

Ao: 1703  d: 4de och 5te \Junnj/  Var Lensmand Olle Michelsen Luusand, af Liuse Closters goedz, och 8te Laurettes mænd, nafnlig, Pouel Michelsen Oppedal, Lars Lars: och Torben Johansen ibdm  Od Matthiasen Aarhuus, Olle Peders: Helleland, Od Halsteinsen, Asbiørn Lars: och Olle Iversen Age, forsamlede, Paa de 3de Gaarder, Kraagevig, Aachre, och Willure, i Ullesuang!! Sogn, at Syne, och GrandsKe den SKade som paa sam/m/e Jorder, af snee fald, Sand och Sten Løb war Vederfaret, och Endnu til tegnede, Huor da paa Kongl: mayts: fogedes Wegne Var fuldmægtiget Lens mand i Kindserwigs Skibbrede  Johanes Brøngels: Tiofot!! (Tioflet), och møtte och saa til same tiid for Waldteren over Lyse Closters goedz Sr: Peder Pedersen, paa hans principalindes Vegne, och Sogne præsten til Kindser wigs Kald, Hr: Jørgen Jensen Brohse  med flære Lodz Eyere, och samtlige Gaardernis Leylendinger, Huilchen GrandsKning Ey til foren Kunde sKee, formedelst, den over flødige sam/m/e løbne Sne, som Nu først war aftøet,  De Welbaarne Høy- och Velædle Rendte Cammer Herres Gunstige tilladelse, til saadant Affald Er af d: 3die febr: 1703:, som och paa Aastæderne blef oplæst, och udj werchet or!! (ord) fra or indført,
  Efter sam/m/e Høy Anseelig Bewillings for Kyndelse, blef Kraftelig paastaaet, saa Vel af Kongl: mayts: fogetz fuldmægtig som af Lyse Closters for waldter och Andre Eyere,   1  At der fornuftelig maatte actes, om de udbrød och SKreder, som Vel hafde

1703: 8b

Merchelig forringet Jorderne, och dem til En Stor deel plat fordervet, Kunde wed flied och fremtidz Rydning Staa til forbedring.   2det  at indtet affald Paa den tiltegnede SKade burde Ansees,   3die  Om Gaardene, Ved V-Hæfd med giødning, Eller Huuse bygning, fandtes forringede  det Ey til Affælding maatte Ansees, Efter di sKatte brevet {iche} saadant iKe tillader
  HuilKe tre prætentioner Vj och actede med ald, Retmessighed at Kunde paastaaes, och Vor pligt Være at observere, men   1  Saae mand intet Raad Eller Anslag til at forbedre den mangfoldig tagne sKade,   2det  Burde Vj Ey giøre affald, for noget til regnende udbrød, men formoder den Høye Øfrighedz Naade, och medlidighed, Naar saadan sKade her Efter sKer.   3die  fordrister Vj os ey for Huusers brøstfældighed, och Dyrchnings mangel at afslaa noget, men Haver over weyet den ynKelig SKade som Paa de benæfnde 3de Jorder Er sKeed
  1  Kraagevig, Lyse Closter Allene tilHørende  Haver sKyldet och sKattet til foren af 1 løb smør, 1 Huud och 1 tønde saldt, som er tilsam/m/en, i Smør Regnet til 2 ½ løber, men Kand nu U-mueligt Actes goed for mere [end]? 1 ½ løb smør
  2det  AacKre, Haver til foren sKyldet til Lyse Closteret 1 spand smør och Et giedsKind  Er i smør

1703: 9

Beregnet 1 ½ spand, men der paa Er sKeed saadan U-bodelig sKade, at den part ingenlunde Kand suare til meere End 6 mrk smør,  Præsteboletz part, som før war 1 løb smør, och 2 giedsKind, affældes Retsindelig til 3 spand smør,  Gunder Degrenes, Eyede til foren En løb smør  2 giedsKind  er udj smør 5 spand, men nu Ey Kand taale høyere Taxt En 3 spand 6 mrk smør,  Ullensuangs Kierches part, til foren ½ løb smør  1 giedsKind, kand nu Ey Staa høyere End 1 pund 6 mrk smør,  SKulle saa Nu den Helle Jordz taxt wære 2 løber och 6 mrk smør  Efter di al Jorden tilforen Var 3 ½ løber, och de 5 spand och 12 mrk smør Ere nu af tagne,
  3die  Af Willure haver udj 23 Aar Ey Været given Høyere LandsKyld End til sam/m/en 2 løber och 3 spand smør  der Efter ochsaa SKattingens Taxt blef Sat, i et loulig affaldz brev d: 7 Julj 1670.  men af mangel paa for Klaring af forige Foged, Haver Bøndernes Nød ey bleven anseet, och de Haver maat sKatte af En løb mere End Landgilden, Nu Er sKaden saa Stoer paa dette Sted, at den Er fast U-besKrivelig, dog Under Staar Vj os ey at aftage mere End 1 løb smørs leye, saa at gaardens udgifter beregnes for 7 spand smør, Huor af Lyse Closters part Bliver her Efter 2 pund och En mrk smør, Ullensuangs Præste boels  28 mrk smør   Sl: Captain Studz Enches  2 pund och En mrk smør,  Dette Vj saaledes beKræfter, som Vj det med SamVittighedz Ed Kand wedstaa, och det udj Hans Kongl:

1703: 9b

Mayst: Høyeste benaadning, Aller Underdanigst Henstiller

Ao: 1703  Torsdagen d: 5 Julj  Holdtes Almindeligt Somer  Skatte och Sageting med Jondahls sKibbr: Almue Paa den Gaard Sædtuedt, ovever!! (over) wærende Kongl: mayts: foget Sr: Olluf Lauridsen, Bonde Lensmand Lauridz Drage, Joen Bryndelsen Vig, Engel Bache, Lauridz Brattebøe, Guttorem MolVen, Niels Under Hougen  Erich ibdm, Omund Knuds: Espeland, och Lauridz øfre Traa, Edsorene Laugrettes mænd af Jondahls sKibbrede,

Huor Paa fogden Satte tinget, och blef Aller Under danigst for Almuen læst och for Kyndt Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste sKatte Bref for inde wærende Aar, Dateret 20 febr:

Item blef læst och for Kyndt En Taxt: af Bergens magistrat, Paa boer, tømer, bielcher och spærer, Dateret 25 martj Ao: 1703:

Borie Lauridsen Bratte bøe lod læse sit sKiøde paa Halfanden løb smør udj Gaarden Sædtuedt  uden bøxsel, af indbemeldte Dato  af Trond Iversen Sættuedt udsted  som siden 1681 (1687?) Hos Børie Haver Staaed til Pandt

1703: 10

Ao: 1703  Løverdagen d: 7 Julj  Holdtes Som/m/er  sKatte och Sageting med Østensøe sKibbredz Almue paa den Gaard Moe, ofver wærende Kongl: mayts: Foget Sr: Olluf Lauridzen, Bonde Lensmand, Samson Lauridsen Røen, Lauridz Bierche, Jørgen Biercheland, Olle Brigtsen Østensøe, Arne Moe, Lauridz SKie (Skeie), Lauridz Wangdal, Lauridz yttre AalVig, Olle yttre AalVig, Edsorene Laugrettes mænd Af Ermeldte sKibbrede

Huor paa Tinget af fogden blef sat, och Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste sKatte bref for inde wærende Aar, for Almuen Aller Under danigst publiceret, som for hend findes Exstrak:   Ligge ledes Taxten, af Bergens magistrat, Angaaende boer, tømer, och deslige matrialier,

Den Hæderlig och Meget Vellærde mand Hr: Peder Gelmeyden, Hafde ladet udj Rette Stefne Olle Hendrichsen sKeye, for nogle V-sømelig ord, Hand hann: En Søndag 14 dage for pindze dag Paa Hans Kierche wey, til taldte, Nemlig, at præsten sKulde Under Stochet!! (stukket) och for dølget En sag med Enchens datter Paa Røseland, wed nafn Maritte Ols datter, Huor wed Kongens sigt, Er bleven for dult, med flære Haarde ord, som {Hann:} lidet Anstoed, Hann: at talle, och ingen lunde sKal Kunde bewiise,
  Den indstefnte møtte och sagde iche at Kunde negte io louglig at wære Steftn!! (Stefnt), och Kunde iche negte

1703: 10b

at Hand meget V-besindelig och V-bewieslig til taldte Præsten, paa Hans Kierche Vey, och det af Hans daarlige tanche, bad om forladelse, at præsten Hann: Vilde til give  och sagde Endnu at Vilde Egte same Pige om Hendes moder och hun det Vilde tillade, men som Hun {det} Efter forige løfte iche Vilde Holde ord, war Aarsagen at Hand til taldte Præsten, Bad Præsten om forladelse, och giorde offentlig afbed for Retten, for de ord Hand til Præsten taldt Havde, och beKiendte at HaVe taldt V-besindelig och V-bewieslig, Huor med Præsten Hann: for Retten til gaf, och iche wilde Stræve Hann: Paa Hans ære Efter Louen, Huad Kongens Sigt Angaar  paa taldte Kongl: mayts: foget Sr: Olluf Laurids: den indstefnte Huad hand til Ombudz manden Sr: Wilktem Hans: for Hans for seelse wilde give, Eller om hand Efter Louen Vilde lide dom, der paa Olle Hindrichsen, forligte \sig/ at give 22 ½ rdr  huilchet fogden paa forpagterens Vegne, Consenteret:  och der wed bør forblive,

Olle Ingebrigtsen Moe, Hafde ladet udj Rette Stefne sine med Arfuinger paa hans quindes wegne, til at suare Hann: wederlag for Huis forloger Hand for sin wærmoder

1703: 11

Kaasted Hafde, Ligeledes om de iche wilde tilstæde at Hans søn Christopfer Olsen, sKulde bøxsle de 2 pd smør  3 faarsKind, som lovet Var,  Endelig blef de saaledes forligte, udj deris wærmoders Gier Steenes Nærwærelse, at Christopfer Olsen sKulde faa bøxsle de 2 pd smør  trej faarsKind for 8te Rdr, och self suare bøxsel Sædelens beKaastning, och wærmoderen, sKulde Have, Houge suend(?) Ageren, och føde En Koe Aarlig, Huilchen Christopfer Olsen Allene sKal føde, och En sKal samtlige Arfuingerne lade føde, dog at de begge bliver føed paa Gaarden, som saaledes bøer for blive

Ao: 1703  mandagen d: 9de Julj  Holdtes Almindeligt Somer  sKatte och Sageting med Almuen, af Graven  Ulvig, och Eidfiord Sogner, Paa Eide, tilstæde wærende Kongl: mayts: foget Sr: Olluf Lauridzen  Bonde Lensmand Baar Richolfsen SPaanum, Lauridz SPilden, Find Bue, David Moe, Siuer Lequen, Tore Lione, Niels Kierland, Lauridz Klyve, och Niels Nielsen sKaar, Edsorene Laurettes mænd af Ermeldte Sogner och Gravenz sKibbrede,

Efter tingetz Sættelse blef Aller Underdanigst læst och for Kyndt Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste sKatte bref for indVærende Aar,  Item Taxten for det som Bergens Magistrat sat Haver, over boer  tømer och deslige, ware

1703: 11b

Olle Lauridsen Dahle lod læse sit sKiøde paa ½ løb smør  Et buchsKind, af Baar Richolfs: SPaanum ud!! (udstæd), Dateret 19 febr: Ao: 1703 p:

Madz Sølfæstsen Welchen loed læse Et sKiøde paa ½ løb smør  Et buch sKind udj gaarden Welchen  af oven staaende Dato, och same mand udstæd,

Arfve Maagensens sKiøde Paa 6 mrk smør udj Gaarden Hauchenes, uden bøxsel, af Olle och Endre Lauridsøner udsted, Dateret 7 Julj 1703

Madame  Sl: Capitain Studz Efter LeversKe  Christence Miltzou, lod for Retten oplæse En dom af byfogden i Bergen udsted Contra Sr: Johan Elmenhorst, Dateret 25 September  liudende i slutningen om En obligations over levering paa 250 Gylden, som Sl: Stuud till Madame von Mondte war sKyldig, i Amster Dam, och wæred i Commission Hos Elmenhorst, Nu beviiser madame Studz med same dom Pengene at wære betaldt

Sr: Hendrich Giertzen Miltzou lod læse En protest, paa sin oddels Retz indløsning udj den gaard Linde bræche, Dateret Mohsefind d: 30 Junj Ao: 1703 p:

1703: 12

Olle Endresen Legre Hafde ladet Stefne, Christopfer Aamundsen ØdVen til at Anname Penge for 4 pd smør udj Leggre, Efter deris sKriftlig och mundtlig forligelse, Huor om Hand och Hafde Stefnt 2de prou, næfnlig  Elling Hansen Aare Kold, och Aamund Ringøen,
  Den indstefnte, møtte iche men loed suare Ved Lensmand Baar Spaanum, at hans leylighed iche war denne gang at møde, men til høsten Er bød \sig/ at suare,

Afsagt,

Christopfer Aamundsen paaleges til førstholdende Høsteting her at møde  widne at Anhøre, Under toe lod sølfs bøder, under adfært Efter Louen,

Ao: 1703  onsdagen d: 11 Julj  Holdtes Almindeligt Som/m/er  sKatte och Sageting, med Kindzer wigs, Ullensuangs  Odde och Røldahls Sogner, paa den gaard Lohte, ofver wærende Kongl: mayts: foged Sr: Olluf Lars:   Bonde Lens mand over Kindser wigs och Ullensuangs Sogner, Johanes Bryndelsen Tioflet,   over Odde och Røldal  Peder SchelVig,  Asbiørn Laurids: och Olle Iversen Agge, Christen Danielsen, Olle Eittrem, Aamund Tøse dahl, Samson Quitne, Torbiørn Berven, och Peder Hoversen V-Reim  Edsorne Laugrettes mænd af for Ermeldte Sogner och Kindzer wigs sKibbrede,

Huor paa fogden Satte tinget, och blef Aller Under danigst læst och for Kyndt Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste SKatte bref, for inde wærende Aar, af for indførte Dato,

1703: 12b

Item Taxten, af Bergens magistrat, Paa Boer  tømer, och deslige matrialer, som och forheen Er ind ført

Magnus Røttens tuende udgifne gave breve, paa noget goedz udj Hans Paa boende jord, Dateret 24 october Ao: 1702

Torbiørn Suendsen och Jacob Wines lod ting læse deris sKiøde, paa En Half løb smør udj Lohte, uden bøxsel, Dateret 24 october 1702:

Suend Wellure loed læse sit sKiøde Paa ½(?) …(?) 9 mrk udj gaarden Willure, af Hr: Jørgen Brohse udsted  Dateret 4 Julj 1703 p:

Tosteim!! (Tostein) och Siver Jonsøner loed læse deris sKiøde {loed læse deris sKiøde} paa 2 løber  4 2/3 mrk:  af Dato 22 Junj Ao: 1703 p:  udsted af Hæderlig och Vellærde mand Hr: Jørgen Brohse

Aamund Jordahl loed ting læse sit sKiøde Paa En løb 13 mrk smør, uden bøxsel  udj gaarden Joerdal, som Hand self Paa boer, af 11 Julj indeværende aar

Den bytings Dom paa folj 11 Exstraheret, Er Illige maade for Retten læst och Paa sKreven,

Sager huor udj Kongens sigt Kand wære opsat Eller af Lensmændene Stefnt, Er Ingen som Paa taldte, Huor fore de til Nærmere Stefne maal, beroer, och bønder Sager ingen

1703: 13

Ao: 1703  Fredagen den 20 Julj  war som/m/er tingene beramed paa Wangens tingstue Paa Waas, huor SorensKriveren, møtte  och imellem Sex och siuf om morgenen, Ved En Exspresse, blef der i fra hendtet, til at bivaane den besigtelse Paa Halsnøe Closters goedz, Efter Hans Kongl: Mayts: Aller Naadigste befalning, Dateret Kiøbenhaun den 24 martj indewærende Aar, och som ingen magt paaligende sager fore fandtes, beroer det øfrige til Anstundende Høste ting

Anno 1703:  Fra den 20 och til den 25 Julj, Var WelEdle Hr: Laugmand Hans Blix, och Kongl: Mayts: Foget over Ryfølche fogderier, Sr: Friderich Tønder, som Commissarier Efter Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste befalling, Dateret Kiøbenhaun d: 24 martj indeværende Aar, her udj Hardangers fogderie, Angaaende Halsnøe Closters, goedzetz besigtelse och deris Commissions Videre for Retning, Efter høyst bemeldte Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste Befalling, over wærende Ombudz manden Sr: Wilhelm Hansen, paa den Ene, och Sr: Johan Frimandz tiener Torbiørn, Paa den Anden side, tillige med SorensKriweren Manderup Funch, och Efter sKrefne Laugrettes mænd,

af Jondahls Sogn och sKibbr:  Bonde Lens mand Lauridz Drage, Samson Samland,

1703: 13b

Ingebrigt Eichen, Engel Bache, Lauridz Hallerager, och Tostein Tofte,
Samland,
Samson,
  Gaardens Huuse findes gandsKe loug før
Breche
Olle Ols: och Jacob Pouelsen,
  Paa Olles part findes Efter sKrefne brøstfeldighed,
Rogstuen!! (Røgstuen) fattes tag och boertag  wild Kaaste            2 rdr
Floren fattes boertag i brøsted,                                                                    1 mrk     8 sk
de øfrige huuser paa den part findes loug før,
  Jacob Pouelsens part, fattes Senge Boen tag Paa den Ene side
och nogle SPærer  Vild Kaaste                                                         1 rdr
Løen fattes tag                                                                                  2
Fæhuuset fattes boer tag i brøsted                                                               1 mrk     8
de Andre huuse lougfør
Berrie
Niels Niels: och Joen Jørgensen
  Et Fæhuus som de Eyer til samen, fattes
tag och SPærer  wild Kaaste                                                            3 rdr
de Andre huuse Ere lougfør

Østensøe sKibbrede Blef med de mænd, Lensmand Samson Røen, Christopher Næs, Olle Moe, Hover Røchen, Olle Berrie, och Torbiørn Tolle, besigtet

1703: 14

Herritz tuedt

Lauridz och Johanes,
  Huusene findes paa ald Gaarden loug før
WangDahl
Peder och Brigt Haftorsøner
  Et Smale Huus paa Brigtz part Vild Repareres med                      2 rdr
de Andre huuse findes lougfør
Øfre Axnes
Lauridz Haftoers:
  Taget Paa madstuen Vild forbedres med                                                   3 mrk
de øfrige huuse Er loug før
Selle Setter
Arne Ols:
  Paa Senge Boen fattes torfhald  Kaaster                                                               12 sk
Staburet fattes ligeledes torfhald och Næver                                                          3 mrk
de Andre huuse findes lougfør
Fosse
Olle, och Haachen,
  Deris paa Gaarden Staaende huuse findes lougfør
Schaalem
Lauridz och Joen,
  Paa Joen sit Stabur fattes torfhald och boer tag  som
Kand forbedres med                                                                                    1 mrk     2 sk
  Lauridzes floer 2 Woger Næver                                                                 1 mrk
de øfrige Huuse findes loug før
Næse
Christopfer
  Huusene findes lougfør  Undtagen Halfanden tyldt huun, til
boer tag Paa floren, som Kand forbedres med                                                        12 sk

1703: 14b

Øfre Wig

Hans och Niels
  Gaardens Huuse findes loug før
Berrie,
Giermund
  Floren wild Repareres med                                                             4 rdr
Paa madboen fattes 8te woger Næver                                                         4 mrk
de Andre Huuse loug før
Østensøe
Olle Brigts: och Olle Kiettelsen
  deris huuse Er loug før
Røchen
Asgut och Lauridz
  Asgutz madboe Vild forbedres med Næver  som Kand Kaaste                3 mrk
  Lauridzes løe fattes Næver 3 Woger                                                          1            8
de Andre huuse Er lougfør
Berven
Olle, Niels, Aamund, och Stig,
  Det øfre tun bruger Olle, och Niels, deris lade fattes
tag  som wild Kaaste                                                                        4 rdr
Smale huuset fattes tag, och En langstoch  Wild Kaaste                 2 rdr
Floren fattes tag  Kaaster                                                                 2 rdr
deris Andre huuse loug før

1703: 15

  Det Nedre tun bruger Aamund och Stig, Aamundz lade fattes
tag  som iche Kand for bedres Ringere End med                            4 rdr
Staburet wild for bedres med tag                                                   1 rdr
de øfrige huuse paa hans part loug før
Stigs lade fattes tag  som udj Ringeste Vild Kaaste                        4 rdr
Floren Vild Nedrives, och Kaaste igien at forfærdige                        3 rdr
Smale huuset fattes tag  Suiller och torfhald                                   2 rdr
Senge boen Suiller och tag                                                           3 rdr
de øfrige huuse loug før

Graven, Ulvig, och Eidfiordz Sogner, hen Hørrer til Gravens sKibbrede  Blef besigtet med de mænd, Jens SPilden, Lauridz Kløve, Hellie Haaim, Magnus Leque, Anders Legrei, och Peder Herrei,

øfre Følche dahl

Hover, Torgier, och Lauridz,
  Huusene Paa gaarden fandtes loug før  Undtagen noget boer tag,
som bønderne Sagde Strax at wilde Reparere,

Eide

  Den gaard bestaar udj trende tun, Huor af det yttre tun Er Assignered, til Capitainens fri

1703: 15b

Gaard, och nu udj 16 Aars tied liget, ødde, som den forleden Aars tagen besigtelse widere for Klarer, och for medelst Saugens brug af fremede, samt Anden slet tilfælde, Er Stoer brøst Fældighed,
Røgstuen wild af Ny opbygges  och Kaaste                                 30 rdr
Boen med loftet Vild Kaaste at Reparere                                     10 rdr
Floren och Smale huuset gandsKe Nedfalden  och Vild
Kaaste af Ny at opbygge                                                            26 rdr
Laden illigemaade gandsKe nedfalden  och Vild
Kaaste igien at opbyge                                                               28 rdr
                                                                                                 --------
                                                                                                94 rdr
Eide mitun
Giermand Jørgens:  Johanes Lars: och Enchen,
  Røg stuen wild forbedres med                                                       1 rdr
Senge Loftet fattes tag och Anden tilfang  wild Kaaste                      6 rdr
Ildhuuset lougfør
Laden Staar til Nedfaldz  wild Kaaste at forfærdige                          24 rdr
floren fattes ichons En tyldt hun                                                                        8 sk
                                                                                           ----------------------------
                                                                                           31 rdr                   8 sk

Eide  Konstun!! (Kongstun) och Røen,

Erich Iversen,
  Ildhuuset fattes tag  Vild Kaaste                                                   2 rdr
de Andre Huuse findes lougfør

Huuchenes

Arve Mogensen,
  Denne Gaardz huuse findes loug før

1703: 16

Haaf Aas,

Knud och Enchen
  Enchens Senge boe wild forbedres med                                 1          3
Knud!! (Knudz) floer Vild illigemaade forbedres med                   2
de Andre huuse findes lougfør

Jødre

Johanes, Torbiørn, och Torfind,
  Floren wild paa Halsnøe Closters part forbedres med             1 rdr    3 mrk
de Andre huuse lougfør

Midaas

Jørgen
  Floren fattes tag, och Vild Kaaste                                        2 rdr
Smale Huuset Er forfalden, och Vild Kaaste at Repare             6 rdr
de Andre huuse lougfør

Saaquitne

Arne och Joen,
  Røg Stuen fattes Spærer  torfhald och tag  wild Kaaste         3 rdr
de Andre huuse Er lougfør

Holven

Torbiørn och Gunder
  Ildhuuset paa Torbiørns part Vild
Nedrives, och Kaaste igien at opsætte                                    6 rdr
Floren fattes tuende Suiller, som Vild Kaaste at indlege           2
Smale Huuset Vild forbedres med                                          1
de øfrige Huuse paa den part lougfør                                     ---------
                                                                                          9 rdr

1703: 16b

  Gunder ibdm
Floren Vild forbedres med                                                             3 rdr
Ildhuuset  tag, och Anden tilfang                                                    4
Smale Huuset ligeledes                                                                2
de Andre huuse loug før                                                                 ---------
                                                                                                   9 rdr

Hougsnes

Knud och Olle,
  Floren fattes tag och Anden tilfang  som Vild Kaaste at forbedre       2 rdr
Laden ligeledes  som Vild Kaaste                                                    3
Ildhuuset sammeledes                                                                    2
                                                                                                     ---------
                                                                                                    7 rdr

øfre Rønnestrand,

  Denne gaard Er som yttre tun Eide Capitainens fri gaard, och laa nogle aar ødde, bruges Nu af Hr: Leutenant Biernet, som den Største deel af gaardens huuse Haver forbedret, Undtagen En Senge bue, som Vild Nedrives och Kaaster paa Ny at opbyge 18 rdr
Ildhuuset fattes tag, och Anden tilfang            7 rdr
                                                                ---------
                                                                 25 rdr

Nedre Rønnestrand,

  ligeledes Hr: Capitainens Fri gaard  och bruges af Sergiant Thormølen och En Bonde Niels Simonsen,
Floren Vild forbedres med tag och tilfang  som Vild Kaaste          7 rdr
de Andre huuse befindes lougfør

1703: 17

Ulvigs Sogn udj bemeldte sKibbrede

Haldanger

Pouel
  Gaardens huuse befindes lougfør

Børssemb,

Niels och Magne,
  Ildhuuset fattes tag, och tilfang  som Vild Kaaste                         3 rdr    3 mrk
de Andre huuse Er loug før

Lionne,

Tostein, Tore, Niels, Enchen, och Iver,
  Tostein och Tore bruger huuse til samen,
Ildhuuset fattes tag, och Anden tilfang  som Vild Kaaste               4 rdr
deris Senge bue Vild forbedres med                                            1 rdr
Laden illigemaade                                                                     2          3
                                                                                               ------------------
                                                                                                7 rdr    3 mrk
Paa Niels sin part i Stuen och madstuen                                     2 rdr
Paa Enchen och Ivers part                                                          2 rdr
de Andre huuse paa ald gaarden Er loug før                                  --------
                                                                                                 4 rdr

Westreim

Jon
  huis Huuse Er lougfør

Hagestad

Siuer och Tollef,
  deris huuse findes lougfør

østre Leque

Siuer
  Gaardens Huuse lougfør

1703: 17b

Torblaa

Olle, och Anders,
  Røg Stuen fattes tag  wild Kaaste                                                  2 rdr
Floren illige maade Vild Kaaste                                                       4 rdr
de Andre huuse findes loug før

Bagne

Elling, och Daniel,
  Gaarden findes loug før

Eidfiordz Sogn i bemeldte sKibbr:

Nedre Tuedt,

Enchen och Michel,
  Røg Stuen fattes tag, och Anden tilfang  wild Kaaste                  4 rdr
Buen med Loft oven paa                                                             3
Laden  tag och torfhald                                                               3
Floren ligeledes                                                                         3
Smale Huuset                                                                           3
de øfrige huuse lougfør                                                               ---------
                                                                                              16 rdr

Midhuus

Tostein
  Gaardens huuse lougfør

Maabøe,

Pouel,
  Lagt udj Aaboed paa alle hans Huuse                                            6 rdr

Sæbøe

Endre, Pouel, och Gunder,
  Madstuen wild forbedres med                                                       2 rdr

1703: 18

Senge buen fattes tag  Vild Kaaste                                                  2 rdr
En liden floer                                                                                  3
Den Største floer fattes tag och Anden tilfang  wild Kaaste                 8
Laden ligeledes                                                                              8
de Andre huuse loug før                                                                ---------
                                                                                                   23 rdr

Kindzervigs sKibbrede, der udj Er KindserVig, Ullensuang, och Odde Sogner, och Blef Efter sKrefne Gaarder besigtes!! (besigtet) af de mænd, Bondelensmand Johanes Bryndelsen Tioflet, Johanes Eilofsen ibdm,  Tomas, Olle, och Wiglich Jaastad, och Endre Hougse,

Helleland,

Jon Olsen,
  Huis huuse findes lougfør

Lofthuus

Olle Ivers:
  Paa alle Gaardens Huuse findes Efter sKrefne, Brøstfældighed
Loftet fattes tag och tømer  Vild Kaaste                                         8 rdr
Boen ligeledes                                                                           10 rdr
Røg Stuen fattes tag, boertag  Stafleyer och SPærer  Vild Kaaste  16 rdr
Ildhuuset fattes tag, och Suiller                                                     4 rdr
                                                                                                 ---------
                                                                                                38 rdr

Houfland

Knud och Enchen
  Gaardens Huuse findes loug før

Frønes

Enchen, och Samson
  deris Huuse Er loug før

1703: 18b

Maachestad,

Salmon, och Arne,
  Røg Stuen fattes En Suil  och Vild Kaaste at indlege                   1 rdr    3
Boertag Paa den øfre side och brøsted af Stuen                            1          3
Senge Loftet med bue Under  fattes
4re Suiller, ocg boer tag  Vild Kaaste                                            8 rdr
Løen fattes tag, Staver, och Stafleyer  som iche Kand
beKaastes Ringere End                                                               8
Floren fattes 2de Suiller  Vild Kaaste                                            1          3
de øfrige huuse Er lougfør,                                                           --------------------
                                                                                                20 rdr     3 mrk

Hougs tuedt,

Asbiørn, och Wigle
  Denne gaardz Huuse findes lougfør

Odde Sogn i bemeldte sKibbrede,

Lohtte

Olle,
  Gaardens Huuse findes loug før  Undtagen lidet
boertag, som Kand forbedres med                                                               1 mrk

Jordahl

Aamund,
  Gaardens huuse Er loug før

Bache

Enchen,
  Huusene findes lougfør.

Reenssenes och Fosse,

  Liger høyt til fieldz, och wæret ødde udj 10 Aar
Huusene Vild Ungefær Kaaste at Reparere                                  20 rdr

1703: 19

Kindzerwigs Sogn, i bemeldte sKibbrede

Nest flot

Niels,
  huis Huuse findes loug før

Lohtte

Asbiørn, och Lauridz
  Deris huuse Er udj goed hæfd,

Buue

Lauridz
  Gaardens huuse findes lougfør,

Lutrem

Er Assignered 3 løber til Fendrichen  som dog med det øfrige bruges af Leylendinger  Næfnlig  Østen Michels:, Østen Hellies:, Christopher  Niels, och Knud,
  Aaboed Paa Østen Michelsens huuse, En Smalle fios!! (fiøs) wild
af Ny forfærdiges  Kaaster med tag, och tilfang                              8 rdr
En boe fattes tag                                                                        2 rdr
de Andre hans Huuse loug før                                                       ---------
                                                                                                10 rdr
  Niels och Knud Haver huuse til samen 
En bue, fattes Næver til tag, En Suil, och boertag  wild Kaaste       3          3
Ildhuuset wild af Ny op byges  detz tilfang Kaaster                        6
En Smale fios Vild af Ny opbyges  Kaaster                                   8
Laden fattis tag Paa den Ene side                                                3

1703: 19b

En Stald wild af Ny opbygges  Kaaster                                           3
En floer ligeledes gandsKe af Ny for færdiges  och Vild Kaaste   12 rdr
                                                                                             --------------------
                                                                                             35 rdr    3 mrk
  Østen Heliesen, och Christophers huusomboed,
Senge Loftet fattes tag paa den Ene side, och boer
tag Paa begge sider  Vild Kaaste                                                  6 rdr
En fios wild af Ny op byges  Kaaster                                            10 rdr
Stalden fattes tag, och noget tømer                                               2 rdr
Laden Vild opveyes!! (oppskrues?)  fattes En Staf
tillige med tag over ald laden  Kaaster                                          10 rdr
Røgstuen fattes En tuer Suild  wild Kaaste                                     2
En Buue wild op Veyes paa den Ene side,
fattes tag och boertag  Kaaster                                                     4 rdr
                                                                                                 ----------
                                                                                                34 rdr

  ForresKrefne Aaboed saaledes at Være fore funden, beKræftes med Ermeldte Laugrettes mendz Zignetter, af Huert sKibbrede, tillige med SorensKriveren, Manderup Funchs Haand och Zignet, actum ut Supra

Ao: 1703  Løver dagen d: 13 october  Holdtes Almindeligt Høste  sKatte och Sage ting med Jondals sKibbr: Almue Paa den gaard Tørwigen, overwærende Kongl: mayts: foget Sr: Olluf Lauridzen, Paa Sr: Wilhelm Hansens Vegne, som ombudz mand over Halsnøe Closters goedz och Hardanger, hans Tiener Jørgen Høg, Laurettes mænd af Jondahls sKibbr:  Bonde Lens mand Lauridz

1703: 20

Drage, Jon Bryndelsen Vig, Engel Bache, Aamund Espeland, Lauridz Traa, Guttorem MolVen, Niels Houge, Iver Suosand, och Olle Knudsen Espeland, med mehre tingsøgende Almue   Huor Kongl: mayts: foget satte tinget for En huer med fred at fahre til och fra tings,

Michel Tuedt loed læse sit sKiøde Paa 21 mrk smør med bøxsel och hærlighed, Dateret 13 october 1703:

Aamund Bryndelsen loed læse sit sKiøde Paa 2 spd 5 mrk smør  ¾ løb saldt, ½ faarsKind  ½ giedsKind, med bøxsel, af oven Staaende Dato,

Aamund Bryndelsen loed læse Et sKiøde paa Et sand!! (spand) 3 mrk smør udj sam/m/e gaard, Dateret 22 ag:  af Hr: Christen Nielsen udstæd,

Item Aslach Olsen, Paa ½ løb smør udj same Gaard Bache, af oven Staaende Dato, ligeledes af Hr: Christen Nielsen udstæd,

Efter tilspørgelse suarede Lensmanden, at ingen Kongens sager war, huor udj nogen sigt Kunde falde, Ey heller nogen bønder sager,

Sr: Peder Jensen Smidt, tilholdt Almuen, i mindelighed, at betalle huis de Paa Leeding  tiende, Eller Andet Kunde wære sKyldig til Sr: Johan Frimand, wiedere Om Kaastning der wed at spare,
  Her imod Jørgen Høg Paa hans principal monsr: Wilhelm Hansens wegne \for bøed/ at ingen af Almuen sKulde betalle noget til Sr: Frimand Eller hans ordre, førend Commissionen hafde Ende, och hand hafde faaed sit   Ligeledes for bød Jørgen Høg, at ingen sager som Kunde wære faldet, udj Frimandz tied, {iche} maatte udføres Eller paatales, førend Commissionen hafde Ende

1703: 20b

Kongl: mayts: foget Sr: Olluf Lauridzen Til spurtte Laugrettet, och til Stæde wærende Almue, om nogen Strandsidere Eller hand wærchs folch, fandtes i dette sKibbrede, som til sKat Kunde ansees,  huor til de samtlige suarede, at ingen saa danne fandtes i dette sKibbrede,  huor Paa fogden war tings widne begierende, huilchet Vj iche wieste hann: at nægte,

Laurettes mænd for Ao: 1704 bliver   gamle 7:  Næfnlig,  Torgier Aase, Salomon Aaudestad, Torchild TørWig, Peder Tørwig, Lauridz Halderager, Tostein Tofte, Niels Berge,   och Torchild Eide sKal fahre, til Laugtinget, at aflege sin Laugrettes Ed, Efter Lougen, och gamle SædVane

Ao: 1703  mandagen d: 15 october  Holdtes Høste ting med Østensøe sKibredz Almue Paa den gaard øfre Wig, over wærende Kongl: mayts: foget, Sr: Olluf Lauridz:   Paa Aambudz manden Sr: Wilhelm Hansens Vegne  hans tiener Jørgen Høg,  Laurettes mænd, saa som Lensmanden Samson Røen, iche war tilstæde  war udj hans Sted, Anfind Arnesen Bierche, Olle Brigtsen Østensøe, Jørgen Biercheland, Lauridz sKaalem, Lauridz Siuersen AalVig, Olle ibdm  Lauridz Wang dahl, och Olle SandVen, Edsorne Laurettes mænd, af for Ermeldte sKibbrede  huor tinget Efter Sædvane, af fogden blef sat,

1703: 21

Lensmand Samson Røen hafde ladet Stefne Aschild Halversen Aase, for slags maal, paa Dreng Aamundsen ibdm \i brølluped paa yttre Qualvig/  och Dreng til wæder mælle, huor fore Jørgen Høg Paa hans principals wegne, for mendte, der burde bødes Efter Louen,
  De indstefnte møtte, och sagde sig Aschild iche at Viede at Have slaget Dreng, for hand war saa druchen at Hand iche wieste huad hand giorde,
  Dreng sagde sig ilde at Være medfahret, men hafde der paa ingen, prou til Stæde, Ellers Sagde hand, at Hellie och Joen(?) QualVigen saae der paa, huilche mænd boer i Kindser Vigs sKibbrede,

Afsagt

Prouene som Dreng haver beraabt sig paa, iche Er til Stede, saa bøer de til Neste \Rettes/ dag at Stefnes  och i Sagsøgernes, samt partternes Nærwærelse, at Exameneris, til sagens Viedere opliusning

Lauridz sKeie war Ilige maade af Lensmanden Stefnt, for sKieldz maal, paa En reserve Soldat wed nafn Arne Hendrichsen SKeie,
  den ind Stefnte Lauridz møtte, och sagde sig iche at Viede at have Taldt noget, imod nogen, Ey heller war nogen prou her om Stefnt  Ey heller Soldaten, huor fore her med beroer, til wiedere Stefne maal sKier,

Sager war Ey flere indstefnt, der fore med tings widner fore tages som følger

1703: 21b

Kongl: mayts: foget opstoed for Retten, och til spurtte Laugrettet, och Almuen, om nogen Strandsidere Eller hand Værchs folch fanttes I dette sKibbrede, som til sKat Ansees Efter sKatte brevet,  huor til de suarede Ney, at her ingen war, af foresKrefne   her paa fogden war tings widne begierende, som wj iche wieste at Kunde nægte, men saaledes i sandhed at Være beKreftes

For Retten frem Kom Suend och Østen Hofland och beKlagede deris Stoer over Komende U-Lyche som denn: Strax Efter Nytaars dag Ao: 1702 weder fares, i dette at Ildebrand Natte tieder, och deris fra wærelse, over gich deris gaard och Eiendeller, saa de der over i Aller Største fattig dom Var geraaden  huor paa de war tings widne begierende i Aller Under danigst for haabning at de Efter sKatte for ordningen, Aller Naadigst maatte befries for deris sKatter  som Er 5 rdr 1 mrk,  huilchen deris Store over Komende U-Lyche, saaledes i sandhed befindes  beKreftes med Under trøgte Zignetter

Laurettes mænd for til Komende Aar 1704 til Næfnes, Knud Steene, Suend sKeie, Olle Axnes  Olle Berie, Trond Røchen, Hellie Mælstuedt

1703: 22

och Hans Hans: øfre Wig, tillige med Jon sKeie, sKal fahre til Laug tinget, der at aflege deris Laug Rettes Ed, Efter Louen,

Ao: 1703  Torsdagen d: 18 october  holdtes Almindeligt Høste  sKatte och Sageting, med Graven  UlVig och Eidfiordz Sogner Paa den gaard mit Følchedahl, over wærende Kongl: maytz: foget Sr: Olluf Lauridzen  Jørgen Høg, Paa Sigt och Sage faldz forpagter samt Aambudz manden Sr: Wilhelm Hansens wegne,  Bonde Lensmand, Baard SPaanum  Find Bue, David Moe, Magnus Leque, Lauridz Klyve, Niels SKaare, Siuer Leque, Niels Kierland och Tore Lione, Edsorene Laurettes mænd, af for bemeldte 3de Sogner och Gravens sKibbrede,

Baar Richelfsens udstede bøxsel Sædel til Siuer Østensen, Paa 2 pd smør och Et buchsKind udj gaarden Hielmoe, af oven Staade Dato

Erich Olsens bøxsel Sædel af Hr: Peder Paasche udstæd, Dateret 17 martj 1702:  Paa ½ løb smør  buchsKind 1  och saldt ½ løb, belligende udj gaarden Haaim,

Peder Jensen Smit Paa Sr: Johan Frimandz wegne hafde hafde!! ladet Stefne Anders Torchils: Opbeim, for slags maal, passeret 1702 om waaren, med Aamund Wichnes, Prou Var Olle SPaanum, och Asgut Solberg,
  den indstefnte møtte for Retten, och forligte sig, om halve bøder 4 ½ rdr  huor wed sagen beroer,

1703: 22b

Sager huor udj Kongens sigt Kunde falde til Aambudz manden Sr: Wilhelm Hansen, war Efter til spørgelse, af Lensmanden Baar Span:!! (Spaanum) suared ingen at wære, Undtagen Thomas Nielsens quinde som Er Komen for tillig, {med Dette} sagde Lensmanden de forligte sig uden Stefne maal,

Sr: Hendrich Gierchen Miltzou Ved sin besKichede fuldmægtig Sergiant Friderich Tor meullen (Tormeulen), hafde wed sKriftl: Stefning ladet udj Rette Stefne Heelie Odsen Haaim, Dateret 1 october 1703:  til at Anname Penge, for En oddels Jord Kaldet Linde breche, Skylder Aarlig toe pund smør  Et buchsKind, och Et giedsKind, Efter sKiødes wiedere formeld, af Dato 24 9br: 1689:
  Den indstefnte Hellie møtte och udj Rette lagde sit sKiøde Paa gaarden af forbemeldte Dato, for mendte der Efter at beholde gaarden, och wilde Sr: Miltzou lade hann: beholde gaarden, wilde hand give hann: 90 rdr  det Er 20 rdr mehre End hand hafde self givet, och Efter die hans sKiøde iche melder huad hand self hafde givet, for mendte hand at gaarden Endten, maatte betalles hann:  Eller och beholde den Efter sit sKiødes formeld,
  Endelig blef Partterne forligte, at Sr: Miltzou sKulde give for gaarden 80 rdr  och der Paa beholde gaarden, U paa Anchet, for Hellie och hans Arfuinger, U-paataldt,

1703: 23

Hans Undeland Paa Endre Olsens Legeres Vegne Stefnt Christepehr!! (Christopfer) Aamundsen ØdVe Efter forige til talle, til Prou at Anhøre Efter den Contract, som imellem denn: giort Er, Angaaende 4 pund smør, udj Legres indløsning, huerchen udj Rette lagde Hans Undeland den oprettede Contract, Ey heller møtte det Ene seeniste paa beraabte prou, Elling Hansen Aare Kolde, huor fore, sagen til Wiedere beroer, Efter protestantens Christopher ØdVe, fuldKomen Paastaar, at ingen widne bøer for høris førend orginal Contracten, udj Rette leges,

Hans Olsen Undeland hafde \Ved/ Lensmand Baad!! (Baard) SPaanum Stefnt Michel Suenchesen ValleVig for 14 tyldter udsKud boer som hand hann: laandt haver, och huerchen betaldt hann: Penge Eller boer
  Den indstefnte Michel \møtte/ och sagde at have Ved Elias Nesiem!! (Neseim) ladet levere Penge for halve, boerne, her imod Hans Undeland sagde iche at have Annamet Nogen Penge for borne!! (borene), men Paa Anden Regning denn: imellem, at have Annamet,

Afsagt

Den indstefnte Michel bøer betalle de Paa Stefnte 14 tyldter, boer, inden 15 dage Efter Louen  och huad Ellias Neseim, Eller hand Paa imellem wærende Regning Kand Være Imellem  hen wieses til wiedere af Regning Efter Louen

1703: 23b

Guri Peders D: hafde ladet Stefne Christopher Kierland for En Koe, och toe Sauer, møderne Arf, for mendte der fore at Niude baade Koen och Sauerne med indKomende Leye  saa som Hun iche weed af nogen for mynder at wide uden Christopher Kierland som hendes broder
  Paa den indstefntes wegne møtte Erich Eiede!! (Eide), och sagde at Koen war soldt, och betaldt i Kongens sKat for 3 rdr  och Sauerne Stoed Paa Leye,

Afsagt

Saasom Christopher iche Kand bewiese at Have udlagt til Gruri!! (Guri) Peders datter, hendes til faldende fæderne, och møderne Arf, saa bøer hand den Paa Stefnte Koe och toe Sauer med 4 rdr och 5 mrk at betalle inden 15 dage Under Nam, och Vurdering udj hans, boe, och der imod at søge Hans, med Arfuinger huad hand Kand giøre beVieslig Paa deris Wegne i sKatter at have betaldt  aldt Under wiedere adfært Efter Louen,

Kongl: mayts: foget Sr: Olluf Lauridzen, op Stoed for Retten, och tilspurtte Lauretted, och til Stæde wærende Almue, om iche Eide, Capitainens assinerede fri gaard som sKylder 2 løber 22 ½ mrk smør, ligeledes dette Aar, som forige liger ødde, saa der af ingen sKat til fogden

1703: 24

Er betaldt, Ey heller forpagteren, til Halsnøe Closter, der af ingen Rettighed haver beKomet,  der til Laugrettet, och til Stæde wærende Almue, Ens Stemmig suarede, at det liger gandsKe ødde  huuserne Nedraanet, och forfalden, saa ingen den part, Efter opbud paa tingene, haver wildet An tage, for sKat och LandsKyld, men saaledes i sandhed at wære, beKræftes med woris Under trøgte Zignetter

For Retten Comparerede welEdle Hr: Leutenant Biernetz Kieriste, och til spurtte Laurettet, och tilstede wærende Almue, om denn: iche war witterligt, at Ao: 1699:  da de den gaard øfre Rønne strand, an tog:  at den da fore fandtes udj En meget slet tilstand, wed ødde ligende, {och} Nedraadne, och for dervede huuse,  her til Laugrettet och til Stede wærende Almue suarede, at det En huer war witterligt, at for bemeldte Rønnestrandz Huuser war udj slet tilstand, som de der Paa tagne besichtelser nochsom udVieser, och de tieder her Leutenanten Kom til gaarden  hafde den nogle Aar liget ødde,  Huor Paa tings widne blef begiered, och saaledes udj sandhed at wære beKræftes med Under trøgte Zignetter

Laurettes mænd for 1704: ordineris,  Torbiørn HolVen, Torbiørn Nesseim, Lauridz Leque, och Hover ibdm,   Tore Tuedt  gl: Erich Nestaas, Daniel Bagne, och Almoe Garettun sKal fahre til Laugtinget  der at aflegge deris Ed Efter Louen

1703: 24b

Dend hæderlig och Meget Vellærde mand Hr: Anders Eliasen, lader Amangle, Efter sKrefne Gaarder, som af hans sødsKende soldt Er, Nemblig  House, MedAas, Bilden, och sKafte dal, Huilchet goedz den Hæderlig mand, som Nærmeste oddels mand agter, at indløse, Efter hans mesives formeld  Dateret Fieldberg d: 15 april Ao: 1703,

Ao: 1703  mandagen d: 22 october  Holdtes Almindeligt Høste  sKatte och Sageting med Kiendzerwig, Ullensuang, Odde, och Røldahls Sogner, Paa den gaard Age, over Wærende Kongl: mayts: foget Sr: Olluf Lauridzen,  Paa Sr: Wilhelm Hansens wegne, Jørgen Høg,  Bonde Lens mænd i dette sKibbrede, Johanes Tioflet, Peder Skelvig, Iver Eidenes, Olle Eittrem, Lauridz Hildal, Samson Quitne  Aamund Tøse dal, Olle Iversen Age, Olle Børiesen ibdm, och Peder Hoversen U-Reim, Edsorene Laurettes mænd af Kindzer wigs sKibbrede  med mehre ting søgende Almue,  tinget Efter Sædwane blef af fogden sat,

Jon øfre Qualle och hans SødsKende, deris ud gifne sKiøde til deris broder, Hans Øriensen, Paa 3 ½ spand smør udj øfre Qualle, af oven Staaende Dato

1703: 25

Suend Torbiørnsen Berven loed for Retten læse sit gave bref Paa ½ løb smør udj gaarden Berven, Dateret 11 Julj inde wærende aar,

Peder Jensen Smit, Paa Sr: Johan Frimandz wegne, Hafde Ved bonde Lensmand Johanes Tioflet Stefnt, Barbro Tormoes Datter for begangen Leyer maal, med En reserve Soldat, wed Nafn Østen Toresen Aasen, som udj sit Egte sKab, med hender haver Auflet barn, udj Ulvigs Sogen och Gravens Præste Gield, Huor hun for same for seelse Haver Staaet sKrift, Nest afvigte Aar 1701
  Her paa Sr: Peder Jensen Paa Stoed at hun først burde bøde Efter Louen, och der paa Røme
  Det indstefnte quindfolch møtte och beklagede hendes Store daarlighed, sagde at Været udj Østen Tores: tieniste, da Synden belf!! (blef) bedreven, och hafde indtet til at bøde med,

Afsagt,

Det indstefnte quindfolch Barbro Tormoes Datter bøer Efter Louen bøede, hendes Leyer maals bøder 12 lod sølf, och der for uden, inden Sex U-ger!! (Uger) her Efter at begive sig Paa fisKer Leyerne Norden fieldz udj trej Aar, aldt Under widere adfært Efter Louen

Pouel Øriensen Langesætter hafde ladet udj Rette Stefne Elling Hansen øfre Qualle, til at Anname Penge Efter sKifte brevet, 36 rdr 3 mrk 8 sk  af dato 20 october Ao: 1699, huor fore,

1703: 25b

Hann: Jorde goedz udj Langesætter Er sat udj forsichring, och Efter die hand haver Egted Afgangene Asbiørns Enche, for meendte hand at indløse goedset, och Elling at Anname sine penge,
  Den indstefnte Elling møtte, och sagde at have laandt hans Sal: broder Penge til same godsetz indløsning, och for mendte och at Være Nermest, til det at indløse, Naar det iche af Niels Lange sætter, Eller hans Sal: broders børn bliver indløst,
  Citanten udj Rette lagde Et sKiøde Paa same goedz  liudende Paa hans Salig for mand Asbiørn Langesætter  Dateret 30 october Ao: 1684:  huor Efter hand formendte Paa den Sal: mandz Enche och børns Venge!! (Vegne) at wære Nermest det at indløse, och iche suare Rendte, End Efter sKifte brevetz Dato,

Afsagt,

Efter die at sKifte brevet af Dato, 20 octobr: 1699:  melder at Elling Hansen Er tillagt for huis hans Sal: broder war hann: sKyldig 36 rdr 3 mrk 8 sk:  och hand siden ingen LandsKyld af det tillagde goedz haver oppebaared, men ichons haft same goedz i forsichring for sine Penge, aldtsaa Er agtes for billigt, at Elling Hansen, Annamer

1703: 26

hans Penge med Rendte Efter sKifte brevetz melding, och Efter detz Dato, huad pretentioner, hand Paa oddels Løsning, Kand have  da  Naar der paa loulig Stefnes, om gaaes Efter huis Prou och widner, medfører Efter Louen,

Laurettes mænd for Ao: 1704 ordineris   Sex Gamle,  Siuer och Olle Bue, Johanes Eilofsen Tioflet, Gunder Huus, Niels Eidenes, Lauridz Bech,   Knud Toresen Diøne, och Peder Samsons: FrøsVig sKal fahre til Laug tinget, der at aflege, deris Ed Efter Louen,

Ao: 1703  Torsdagen d: 8 9br:  Holdtes Almindelig Høste, sKatte, och Sageting med WadzVer otting Paa Boelstadz Øren paa Vaas, Tilstæde wærende Kongl: Mayts: foged Sr: Madz Hans:  WelEdle Hr: Commissarius Valquar Risbrich, Bonde Lensmand Johannes Boelstad, Knud Wælle, Endre Ellie, Olle Knudsen Røe, Anders EVanger, Siuer Hiørne Vig, Olle Hærnes, Jon SKierVen, och Gullich Stene, Edsorne Laugrettes mænd, af Evanger Sogn, och sKibbrede

Der paa Fogden Efter Sædwane satte tinget, och loed, læse, SKatte brevet, som Ellers Paa somer tinget Er oplæst, och nu Exstraheris, Dateret 20 febr: 1703:

1703: 26b

Item, VelEdle, och Velbr: Hr: Stifts befallings mand, Stochfletz mesive til fogden Angaaende hans fuldmægtig VelEdle och Viise Hr: Laugmand Knag, som udj Stift Amtmandens fraVærelse, Bøndernes Andragende, sKal Expidere  Dateret 2 Junj 1703:

Johan Bager udj hans principals Nerwærelse, loed læse den fuldmagt denn: Imellem oprettet, til de Kongl: indtraders oppebørsel for helle fogderiet, Dateret 26 may Ao: 1703

Sr: Niels Giermund loed for Retten Paa dette saa Velsom paa forige somer ting oplæse Et Welfor Zeglet gave bref, af hans wærmoder Maren Niels Datter  Sal: Niels Kaas  udstæd, Dateret 16 may Ao: 1703 p:

Jacob Johansen loed læse sit sKiøde Paa 10 mrk smør, udj Jorden Styve  ligeledes self Arvet 15 mrk smør, Er Et pd 1 mrk smør  Dateret oven Staaende Dato

Torbiørn, och Johanes {Styve} Tøssen loed læse deris sKiøde  huer paa 21 mrk smør  udj same Jord, Dateret 10 september

Olle Endresen loed læse sin bøxsel Sædel, Paa Jorden Gietle:  Dateret 28 martj Ao: 1703 p:

1703: 27

Sr: Niels Pedersen Giermund, befuldmægtiget af monsr: Hendrich Miltzou, Hafde ladet udj Rette Stefne Olle Olsen for første bøxsel af Gietle  3 rdr, samt 3die tage for 3de løber smør af same Jord,
  Den indstefnte møtte, och sagde iche at hafve boed paa gaarden Gietle \mehre End/ Sex Aar  och Et 3die tage hafde hand betaldt, for de seeniste 3de Aar, och Efter die hand med Eyerens minde fra wigede Jorden, for mendte hand iche at betalle Eller leye det hand iche haver brugt, men de trej Rix dallers første bøxsel Er bøed hand sig goed Villig at betalle,
  Partterne blef til spurt om de Videre hafde at proponere:  huor til de suarede ney  men blef forligte om 4 ½ rdr  som inden fiere dage sKulde betalles, huor Ved sagen beroer

Kongl: mayts: foget Sr: Mads Hansen Holm, opstoed for Retten, och Var tings Vidne begierende om hans sKydz:  om de iche alle hafde faaed betalling Efter sKatte brevet, 4 sk millen,  der til de samtlig suarede at ingen hafde at Klage, at de io hafde faaed deris betalling Efter sKatte brevet, men mehre at de iche Paa saa lange Veye, udj besuerlighed

1703: 27b

Ved Storm  Is och Anden V-føre iche Kand frem Kome  Ringere End Sex á 8te øger til landz, och lige saa mange Karle til Vandz:  ia Under tieden Waar, och Høst iche \Ringere End/ 16 á 18 Karlle for at frem træche baaden i V-føre Paa de ned brodene och V-færdige Ises, huilchet fogden Var tings [vidne} begierende paa, som saaledes udj sandhed befindes,

Laurettes mænd for Ao: 1704 ordineris  7 Gamle, och En Ny  som Er Gulich Fandenes  sKal fahre til Laugtinget at aflege Ed Efter Louen,  gl:   Jacob, och Lauridz Strøme  Mogens Dahls Eide, Torbiørn Tøsen, Rasmus ibdm  Gulich Alddahlen, Knud Førde och Jon HorVei  huor med tinget sluttes,

Ao: 1703  d: 12 9br:  begyndtes Et Almindeligt Høste  Schatte och Sageting med Almuen af Wangenz tinglaug Paa Waas, och udj Wangens tingstue Samestedz, over Wærende Hr: Commissarius Valquar Risbrech, Kongl: mayt: foget Sr: Madz Hansen Holm, med hans besKichede fuldmægtig Jon Bager, bonde Lensm:

1703: 28

Mandz!! (Madz) Sæve, Niels Rochne, Knud Norem, Knud Launde (Løno/Løne?)  Jon Mølster och Olle Nielsen En, Laurettes mænd af Wangens ting laug,   huor tinget Efter sædVane af fogden blef sat, och fred lyst, och de for indførtte breve læst och for Kyndt

Niels Lauridsen  føed paa Staub, udj Borstrandz otting, lader liuse sinne Penge mangel, til at indløse sit oddels goedz udj østre Loune, 7 spd smør  beligende udj samme otting,

Sr: Lauridz Nagels udstede sKiøde Paa Et spd smør udj gaarden Hægle, med Resterende bøxsel och Rettighed, af Dato Berg: d: 6 September Ao: 1703:

Monsr: Hindrich Miltzous udstede sKiøde Paa Et pd och 12 mrk smør, med bøxsel udj Gaarden Store Hæg, til Torchild Pedersen, Dateret 15 Julj Ao: 1703

Noch Et Andet af same Dato, ligeledes af Sr: Miltzou udsted, paa En half løb smør udj Jorden Qualle, til Olluf Joensen udsted

IdeVart Hansens udgifne sKiøde paa 1 løb 6 ½ mrk smør udj dend gaard Biøgd!! (Bygd), til Siuer Ols:  af Dato 18 Sept: Ao: 1703

1703: 28b

Noch blef for Retten læst Et magesKifte bref Imellem madamoisselle Kirsten Miltzou, och hendes Suoger Niels Olsen Paa den halve deel i Mosse find, imod Andet goedz, af Dato 21 may Ao: 1703

Item Lauridz Claus: Meltzous udstede sKiøde til Størch Gullaugs: Paa 1 løb 18 mrk smør uden bøxsel, udj gaarden Seim  af Dato 15 Septembr: 1703

Idevert Hansens udstede sKiøde, til Olle och Wiching Gietlesøner, paa 2 løber smør udj Graue, Dateret 22 october, 1703:

Hr: Commissarius Volquor Risbrech udstede sKiøde paa trej spd smør udj Fene til Niels Jacobsen, af dato 3 october Ao: 1703

Arne Asbiørnsen Hellelandz udstede sKiøde til Jon Siuersen Lunde, af Dato 14 9br: 1702:  Er for Retten læst och Paa sKreven,

Dend 15 November betiendtes Retten af for indførtte Laugrett wed Sagernes Administration, Paa Wangens tingstue,

Kongl: foged wed Bondelens mand Madz Sæve hafde ladet udj Rette Stefne

1703: 29

Asgier Siuers Datter for begangen Leyer maal, med Soldat Elias Knudsen, och der wed for Klarede, at de sKal wære udj lige 3die leed beslegtede, Paa Stoed at de burde lide Efter Lougen
  Paa det indstefnte quindfolchs wegne, møtte hendes fader Siuer Knudsen Grove och wedstoed, gierningen, ligeledes slegt sKabet, sagde at hun hafde indtet, at bøde med, dog wilde hand betalle Paa hendes wegne 5 rdr  huilchet Var det yderste hun Kunde betalle, som och af Laugrettet blef beiaed, och der fore af fogden afsonet,

Afsagt

Efter die at Asgier Siuers datter befindes at wære udj 3die leed med den Soldat hender beliget haver, saa bøer hun der fore Efter Louens Siette bog:  13 Cap:  13 art:  begive sig Paa fisKer Leyerne Norden fieldz udj toe Aar, aldt Under wiedere adfært Efter Louen

Noch war Stefnt Giertrud Knudz datter for begangen Leyer maal med Soldat Anders Laurids:
  det indstefnte quind folch møtte, och sagde indtet at have

1703: 29b

At betalle med, undtagen toe Rixdr, som hendes fader brødre hender med for Stragt haver, Huilchet fogden iche wilde imod tage, men formendte hun brude!! (burde) lide Efter Louen,

Afsagt

Det indstefnte quindfolch Giertrud Knudz datter bøer Efter Louens Siette bog  13 Capt:  første art:  bøde 12 lod sølf  Eller och at lide paa Korpen!! (kroppen), Efter for bemeldte art:

WelEdle och Velbyrdige Hr: Capitain Jacob Chrestensen, hafde ladet udj Rette Stefne, Tormoe Dahle, for hand mot Willigen Haver indeholdt En hals dug, som hans søn Bryndel Tormosen, der war reserf  fra døde, formendte hand iche Alleniste burde levere hals Kluden, men End och lide Efter Louen, for modt Willig indeholdning,
  den indstefnte møtte iche, men loed Ved Knud sKutle levere En hals dug, som Er ungefær En half allen Korttere En de Andre munderings hals duger, som siufnes at wære Nylig afsKaaren

1703: 30

Knud sagde at Tormoe hafde self Kiøbt hals Kluden, til sin afdøde søn,

Afsagt,

Tormoe Dahle paaleges til Neste Rettes dag udj Egen persohn, til sagen at suare Under toe loed sølfs bøder, til huilchen tied sKal Kiendes udj sagen Efter Louen,

Sr: Niels Giermund  befuldmægtiget af monsr: Hindrich Miltzou, Hafde ladet udj Rette Stefne, Gunder Flage, til betalle 9 rdr 1 mrk 8 sk:  her Rørende af En processes bekaastning som Gunder Flages Eieyere!! (eiere) hafver giort forsKud til, Efter Gunders begiering
  den indstefnte lod suare Ved sin søn Iver, at hand wieste indted af den fordring  och hans fader war En gamel mand

Afsagt,

Gunder Flage gives Delation, til Neste Rettes dag, til huilchen tied hand Paa leges, at møde, Under toe loed sølfs bøder, til sagen at suare, aldt Under wiedere adfært Efter Louen,

Noch hafde Sr: Giermund Stefnt, Siuer Hendrichs: for 2de Aars LandsKyld af En løb smør udj Gaarden Gierme, 4 rdr 3 mrk,

1703: 30b

  Den indstefnte møtte och sagde sig lougl: til sagen, at wære Stefnt, och nægted iche io at wære sKyldig de paa Stefnte, 2de aars LandsKyld, 4 rdr 3 mrk, men beKlagede sig, at hand imod hans Villie Kom fra gaarden, hafde hand beholdt gaarden,wilde hand lenge siden Have betaldt, sin Rettighed, men Efter die hand imod hans Villie mistede Jorden, for mendte hand iche at betalle

Afsagt,

Siuer Hendrichsen bøer betalle den Paa Stefnte Rettighed 4 rdr 3 mrk, inden 15 dage, Under Execution Efter Louen  och der imod have sin Paastand for beholden, for gaardens mistelse, aldt Efter Louens adfært,

Hendrich Lauridsen, Efter mundtlig Stefne maal, hafde ladet Stefne hans broder Olle Lauridsen Armot, for Resterende laandte Penge 9 rdr  som hand hann: for 26 Aar siden laandt haver,
  de indstefnte møtte och forligte sig om halfpartten  4 ½ rdr  huor wed sagen beroer

Mons: Johan Bager, Paa Sal: byfogdens Enche udj Bergen  madame Susane S…ia(?) Frichs \wegne/ hafde wed bonde Lensmand

1703: 31

Madz Sæve ladet udj Rette Stefne, Siuer Ols: Saude til, at betalle LandsKyld, af 2 pd 18 mrk smør, aarl: 2 rdr 6 sk:  och det udj 11 Aar  Er 22 rdr 4 mrk 2 sk:, fierde penge af LandsKylden  5 rdr 15 ½ sk:   tredie tage for uden de tuende seniste Aar, 2 rdr 4 mrk 8 sk:, der af fierde penge 4 mrk 2 sk:   Fløtnings penge pretenderis udj de forløbne aar, 8 rdr, Er til samen 39 rdr 1 mrk 11 ½ sk:  som den indlagde Regning, om formelder,  her Paa blef udj Rette lagt, Et lougl: ting læst sKiøde af Dato 29 Julj 1693:,  Paa Stoed sKades løs betalling,
  Her imod at suare møtte Leylendingen Siuer Olsen, och sagde at have betaldt landsKylden, af ald sit brug  som Er 1 ½ løb 9 mrk smør, til hans Eyere udj Sogn, huor om til bewies hand udj Rette lagde sin LandsKyld bog, som siden Ao: 1701 bewieser at hand haver betaldt LandsKyld af 1 ½ løb 9 mrk:  sagde sig med tieden at wilde betalle, men udj En hast Er det hann: iche mueligt

Afsagt,

Dend Paa Stefnte LandsKyld, och 3die tage med forhøyning, som Er 31 rdr 1 mrk 11 ½ sk:  bøer Siuer Olsen inden først Komende Juul, Efter Louen Under Execution at betalle, Efter die hand iche forKlarer Efter udj Rette [lagde]? sKiøde, til den Rette Eyere at have betaldt sin Rettighed, dog haver Siuer Ols:

1703: 31b

for indbemeldte LandsKyld, at søge sin regres hos de Eyere som LandsKylden, af de 2 pd 18 mrk smør haver Annamet, tillige med tredie tagen, och det Endten imindelighed Eller wed Rettergang, der fore hann: och gives saalenge delation, at søge denn: imindelighed   haud!! (huad) de pretenderende fløtnings penge 8 rdr Angaar, fri Kiendes bonden Siuer Ols: fore, Særdelis Efter die, ingen førensKab af hann: Er pretendered, och hand den Ey heller haver Negted, aldt Under wiedere Louens adfært,

Hr: Commissarius hafde wed Lensmand Madz Sæve [ladet] Stefne Siuer Wætte, for hand hafde slaget Børie Wættes quinde til blodz,
  den indstefnte \Siuer/ møtte, och forligte sig om {halve} bøder ..(?) rdr  huor wed sagen forbliver,   siger fiere Rix daller

Monsr: Johan Bager hafde Ved bonde Lensmand Madz Sæve ladet udj Rette Stefne, Levor Hegle, for Resterende Rettighed af Et spd smør udj 9 Aar, med første bøxsel, och 3die tage  samt føringsKab  til samen 14 rdr 4 mrk 9 ½ sk:
  Den indstefnte møtte iche, Ey heller nogen Paa hans wegne til sagen at suare,

Afsagt,

Levoer Hegle Paaleges til Neste Rettes [dag] til denne sag at suare Under toe lod sølfs bøder

1703: 32

Hans, och Biørne Kiøne gaard, samt Bottel Hi..re(?)  boende Paa Søgne Stranden, hafde Ved bonde Lensmand Madz Sæve, ladet udj Rette Stefne Gietle, Wiching, och Tollef Grove, for de sKal have flæchet Næver udj deris Støels sKoug, och Efter giortte for bud, bort ført Næveren,
  De indstefnte møtte och for mendte iche at have flæchet Næver udj deris sKoug, men de for mendte at det Var deris Egen sKoug, och at deris teig gaar til bytte imod denn:

Afsagt

Citanterne som Vild besKylde Grove mændene \bør Stefne/ Paa Aastædet, och der bewiese, deris Ege och Rette følchis bytte, Paa det Ret Kand sKiønes och dømes, om Grove mændene denn: for Nærmet haver, da sKal først sKiønes i sagen huis Ret Er,

Halle Lie hafde ladet Stefne Olle Qualle for trej Rixdaller, som hand hann: i Siuf Aar sKal have wæret {hann:} sKyldig,
  Den indstefnte Olle Qualle møtte och sagde at Vilde bewiese, med tuende prou, Nemblig Rognald sKiple, och Aamund Urland, at hand iche Var Halle sKyldig En dansk sKilling,  Prouene møtte begge och Ved Ed forKlarede same,

Afsagt,

Efter de tuende prous forKlaring frie Kiendes Olle Qualle, for Halle Lies til talle udj denne sag

1703: 32b

Aamund, och Erich Saue, hafde ladet Stefne Siuer Ols: Saue, for tuende Rundninger, som deris formænd brugt haver, och formeender!! sam/m/e at beholde, Eller och at, Kaste liutter(?) Igien, och faa den part igien, baade uden och inden gierdz
  Den indstefnte møtte och sagde hand hafde for bedred sin part, och meendte de hafde mehre huoget udj marche sKouen End hand

Afsagt,

Aamund, och Erich Saude, bøer beholde de tuende udrundinger, och aldt det deris formænd brugt haver, och det første Siuer denn: der paa for nehrmer Eller besKadiger, bør bøde Sex rix daller  och huilchen af denn: der besKadiger hann:  bøer bøde trej rdr  aldt Under wiedere sKade, och Paa talle Efter Louen, och Paa det En huer Kand wiede huad hand Eyer, da sKal den Ene part udj tuende mændz Nær wærelse, bytte marche sKougen, och den Anden Kiøse, aldt Under for bemeldte Straf

opsiderne paa Efter sKrefne gaarder  næfnl:  Hællewed, øfre och Nedre Windnie, hafde ladet Stefne, 3de huus mænd, Neml:  Johanes Siuers:, Anders Ols:, och Niels Colbeinsen, for de haver bygt sig huus paa deris Støel Kaldet

1703: 33

Øye Støel, i Langedalen beligende, och givet det Et nafn Tofte, och der udhuger deris Støels sKoug, slaar deris udmarch och giør dem aller Største sKade, baade Paa deris Nærver!! (næver?) sKoug, och beide,
  af de 3de huus mænd møtte Anders Ols: och sagde at Sal: Hr: Peder hafde givet hann: forlof at wære paa same pladz, dog uden nogen bewies,

Afsagt

De indstefnte 3de huusmænd, bør til Anstundende waar deris huus mandz pladz at quitere, aldt saa fremt de det da iche goedVillig quitterer bøer deris huus nedrives, och Efter Louens adfært, af føris,

Eilof Qualle hafde ladet Stefne Joen Knudsen ibdm for den halve part, udj Quals teien, som aldtied haver liget under begges brug,
  Den indste!! (indstefnte) Joen møtte  och blef partterne Paa Efter følgende maade forligte, næfnlig  at Eilof sKulde give Jon Knudzen 4 rdr, der imod sKal Eilof, til Anstundende waar, til træde den halve Quals tei, beholde Stuen allene, och Jon floren Allene, de Andre huuse haver de huer halfpartten, samt halve Hæser  trou och Stoude, imod dette beholder Jon En SPrage houg, lige Under wadz gaarden, der imod holde Jon Vadz gaarden

1703: 33b

och beholder sprage hougen baade Under och ofver weyen, ind udj gar moen,  Saaledes blef partterne Ved handetag forligte for Retten, som uden Wiedere anche bør holdes Under 3 rdr brøde  aldt Under adfært Efter Louen

Børie Størchsen Wætte, hafde ladet Stefne hans Naboe Siuer Olsen, til at EndtVige sit brød och brug, for hann: som Rette oddels mand, lovede hand Vilde giøre sit beste at sKaffe hann: Jord igien Paa En Anden Sted,
  Den indstefnte Siuer Olsen møtte och til bøed sig at om hand wilde sKaffe hann: Bryndel Gierstadz brug igien  saa wilde hand bytte imindelighed,
  Endelig blef partterne forligte  at Naar Børie sKaffer Siuer Ols: noget saa nær Jord igien  saa sKulde hand, den goedVillig imod tage, och huis Jorden war iche saa Stoer Eller saa goed, sKal Børie legge, Siuer til i penge, saa de for frædelighedz sKyld, sKal sKillis fra huer andre, huilchet, och bøer Efter Kom/m/es Under wed børlig Straf, och imidler tied baade Siuer, och hans quinde det meste mueligt Er, iche at opire Børies quinde, Under Straf Efter forige dom 9 rdr

1703: 34

Michel Olsen Ringem, Hafde ladet Stefne Knud Andersen Dagestad, at hand for hann: sKulde afstaae 3 spd: smør for hann:  huilchet hand paa sin quindes och Vær søsters wegne, Var Eiende, och Er huus Vild, der fore hand formendte {…} at wære Nermest det at bruge,
  Den indstefnte Knud Dagestad møtte, och for Klarede, at have bøxsled hans Jord hans lifs tied, til med Er hand af Eldste broder, och Nermest oddels berettiget, til at løse, aldt goedset, och sKulde hand som Eldste broders søn, gaae fra Jorden och op lade for den yngre broders datter, mendte hand at Være U-Ret, och \iche/ Efter Louen,
  Knud Andersen, Efter Michels begiering udj Rette lagde 2de bøxsel Sædler, En paa toe spd, och den Anden paa trei spd smør, begge af 30 martj Ao: 1695:

Afsagt,

Efter die Knud Andersen Er Eldste broders Søn, och haver bøxslet 5 spand smør, saa Er det lidet at sKifte imellem tuende, och Louen for melder paa adsKellige Stæder, at Eldste broder, och broders søn Er Nærmere til at beside oddels goedz, aldtsaa Er agter ieg for billigt, at Knud Andersen, beholder sin bøxslede Jord, V-trægigt och V-af Wunden, af Michel Olsen,

1703: 34b

Prousten Hr: Christen Nielsen loed fredliuse alle Kierchens, Præste boels, och hans Egne SKouger,

Ligeledes giorde Sr: Niels Giermund Paa monsr: Hindrich Miltzous Wegne,

Tings widne Angaaende sKiødz!! (skyss) til de ordinaire tinge war fogden Sr: Holm paa dette tingsted, som folj 27 Er indført  begierende, och som ingen Hafde at Klage at de io Efter sKatte brefvet, hafde faaed fornøyelse 4 sk: millen, blef tings widne som meldt Er Under for Zegling Udsted,

Kongl: mayts: foged Sr: Madz Holm, op stoed for Retten, och til spurtte Laugretted med tingsøgende, och til Stæde wærende Almue, om iche sKatterne af den gaard Store Ringem  12 rdr  haver fuldt Capelanen  Sl: Hr: Peder Torbensen Arctander, i Steden for hans til lagde residerende Capelans gaard, som och Udj det høy Kongl: Rendte Cammer Naadigst Er worden Anseet, och som hans Efter latte Enche, ydermere af bemeldte gaard, udj dette Aar ligeledes haver Annamet 12 rdr  lever hun Udj Aller underdanigst haab, at det som til foren sKal worde got giort, Særdelis Efter die at Ey nogen Anden Capelans gaard her paa Waas findes, och hans Kongl:

1703: 35

Mayts: Aller Naadigste Loug bewilger, at præste Encher saadan Naadig frihed maa følge,  her til Almuen suarede, at sig saa ledes udj sandhed forholdes, ønsKede alle Under danigst, at for Ermeldte Sal: Hr: Peders Enche udj Naade maatte Ansees,  her paa fogden af Retten war tings widne begierende, som saaledes med sandfærdig tings widne, af for ermeldte Laugrettes mænd, for Zegles,

Madame  Sal: Hr: Peder Torbensens Enche loed udj Rette lege Efter sKrefne begiering, til Et sandfærdig tings widnes Er holdelse, om hendes Sal: mandz Lif och Lefnetz forhold, som ord Efter Andet melder
Dommeren med Rettens betiendte
for ønsKes Naade af Gud
Som min Sl: mand Hr: Peder Torbensen Arctander, haver wæret medtiener udj det hellige Præste Embede her til Waasse Præste Gield, Indfalder min tienstl: begiering til Sambtlig Almuen at de wilde meddelle mig deris Sandfærdige for Klaring, huor lenge hand denn: betiendte, saa och huorledes hand sig imod En huer anstilled och forholdte, och ydermehre, om hand sig ey alle tieder som En Fredelig, Gudz mand i Lif och Lefnet, haver øvet, Huilchet den welwiise Dom/m/er mig sKriftlig wilde meddelle,  Stedse forblivende Nestgudz be-

1703: 35b

Skiermelses ønsKe  Samtlig deris tienst
                                                                                                 sKyldige tienerinde
Leque d: 15 9br: 1703:                                                  Judithe Ditla Rochie (de la Rochie)
                                                                                            Sl: Hr: Peder Torbensens,
  Huor til Lauretted med tilstæde wærende almue Ens Stemmig forKlarede, at Sal: Hr: Peder Arctander imedens och ald den Stund hand denn: Paa 13ten aars tied, udj deris Sallighedz Soug  saa Vel uden som inden Kirche, forholdt sig saa Christelig, och ærbar, som nogen gudz ordz tiener med Rette sKyldig Er, forligelig och tienstagtighed Bewiiste hand alle och En huer, in Summa at hand udj aldt sit fore havende levede, meenig mand til opbygelse, saa En huer af hans til hørrere haver føye Sørgelig at beKlage den Sal: mandz dødelig frafald,  Huilchet saaledes udj sandhed befindes och af Retten Var begieret besKreven  beKræftes med Under trøgte Zignetter

Laugrettes mænd pro Ao: 1704 ordi-

1703: 36

neris Sex gamle och 2de Ny  Næfnlig  Joen Knudsen Qualle, Bryndel Lofthuus, Viching øfre Grove, Johanes Lij, Niels Mittun, och GotsKalch Fiose,  de 2de Ny, er Torbiørn Lønne, och Siuer Tuedte, som sKal fahre til Laugtinget  der Efter Louen at aflegge deris Laugrettes Ed

Efter til spørgelse war Ey wiedere paa Waasse Høste tinge at for Rette, huor fore tinged udj Jesu Nafn blef slutted,

Ao: 1703  mandagen d: 19 9br:  Holdtes Høste ting Paa den Gaard Luusand  Liuse Closter til hørrende  over wærende Aambudz mand over Dito Goedz Sr: Peder Pedersen, bonde Lensmand Olle Michels: Luusand, Pouel Michelsen Oppedal, Lauridz Lars: ibdm:  Elling Sexse,  Gunder, Aamund, och Engel Ringøen, och Odde Mathiassen Aarhuus, Ed sorene Laugrettes mænd, af Liuse Closters Goedz  med mehre ting søgende Almue,

Sager war Efter til spørgelse ingen

Aambudz manden Peder Pedersen opstoed for Retten, och tilspurtte Laugretted och til Stæde wærende Almue, om iche Efter sKrefne Jorder

1703: 36b

Forige Aar Ao: 1702  saa Velsom dette Aar, af de self Eiende haver wæred beboed, saa der af ingen Oddel sKat Er suared, Eller betaldt,  Jordernes Nafne udj Sundhordlen och Hardanger som følger
Bache   Smør                        1 løb  hud ½
Eggeland   Smør                    2 løber  huder 2
Hiorttheland   smør                ½ løb  hud ½
Mewatten   smør                    ½ løb  hud ½
SKaar   smør                          1 løb
                      Hardanger
Oppeim   Smør                      2 løber 18 mrk  Hud 1
Hildal   smør                          1 løb  giedsKind 1
Sandven   Smør                     2 pund  GiedsKind 1
  Her til Laugretted och til Stede wærende Almue Ens Steemig suarede, at for bemeldte Jorder Er af de Kiøbende, och self Eyende bemeldte aar beboed, saa der af ingen oddel sKat Er suared  Huilchet med Ed Kand beKræftes Naar paa EsKes,  her paa Aambudz manden Var Tings widne begierende, som iche Kunde

1703: 37

Nægtes, men saaledes udj sandhed at wære beKræftes med Under trøgte Zignetter,

Ved Aaretz udgang sluttes denne protocol udj det welsignede Jesu Nafn

1703: 37b

(blank side)

1703: 38

Denne Protocol indeholder Halffiertzindstiuge og To igiennemdragne, numererede og tilforseiglede blade; Huorudi Sorenschriveren over Hardanger og Waase Læn, Mandrup Funck efter sin bestilling og Embedes Pligt rigtigen haver at indføre alt huis for retten i hans anbetroede Schriverier udi nær værende Aar 1703 passerendis vorder, som louglig og forsvarligen kand eragtis, og ved Aaritz Udgang dend paa sin behørig sted at indlevere, og en anden derimod under behørig forseigling udtage.
Bergen dend 8 February Anno 1703.                                              Ch: Stochfleth