Håkon Aasheim 2008

Hardanger og Voss tingbok I.A.d.2 1702

 

1702: 1

I Jesu Nafn

Ao: 1702  Ties dagen d: 28 martj  Holdtes Waar ting med Gravens sKibbredz Almue Paa den gaard, Eide udj Gravens Sogen, ofver wærende fogden Sr: Olluf Lauridz: Fuldmægtig, Johan Barger, Sigt och Sage faldz forpagter monsr: Peder Jensen  Bonde Lens mand Baar Spaanumb, Lauridz SPilden, Torbiørn Holven, Niels mit Følche dahl, Endre Hambbre  Torchild Suendsen Graven, Erich Eide, Lauridz Klyve, och Elling Anvesen Ause, Edsorne Laugrettes mænd af Ermeldte sKibbredz Almue,

Huor da først Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste for ordning om sKifte breves besKrivelse Aller Under danigst blef læst och for Kyndt, Datered 10de september Ao: 1701
Item Taxten Paa Korn ware, Datered 21 9br: Ao: 1701

Torfind Lauridsen loed ting læse sit sKiøde Paa trej spd smør  ½ Huud  ½ buch sKind  med Bøxsel och Hærlighed, datered 25 febr: Ao: 1702

1702: 1b

Aamund Tage sKilden loed læse sit sKiøde af Greb Wichlichsen udstæd  af Dato 10 martj 1702

Christopfer Aamundsen ØdVen, loed for Retten læse, sit Skiøde Paa fiere løber 17 ½ mrk smør  Datered 24 febr: Ao: 1702  Af Sr: Johan Frimand udstæd

Anders Pedersen loed læse sin bøxsel Sædel Paa 1 spand smør udj Jorden Qvamen  af Dato 20 october 1700

Madz Sølfæstesens bøxsel Sædel af sin fader udstæd Paa 3 Spd smør  ½ Huud  ½ buch sKind  Datered 18 martj Ao: 1702

Tohmes Nielsens sKiøde Paa 1 Løb smør  1 buch sKind udj gaarden Haldanger  af Dato 15 9br: 1701

Aslach Jacobsens bøxsel Sædel Paa gaarden Tuedt af Sr: Johan Frimand udstæd, Datered 3 martj 1702

Tostein Sæd sKiøde Paa jorden Sæd af Sr: Hindrich Miltzou udstæd, Datered 25 febr: 1702

Knud Hougsenes sin bøxsel Zædel af Sr: Johan Frimand udstæd Paa 1 løb smør

1702: 2

Baar Spaanumb Efter forige til talle, seeniste Rettes dag war af Sr: Peder Jensen til taldt for Retten, for slags maaled, med Anfind Nielsen, formendte Hand der for Burde bøede Efter Louen,
Baar Spaanumb møtte och sagde at Efter die drengen iche møtte til at giøre Hans Arbeid, som Hand Var leyed til Somers Arbeid, Huer tredie V-ge!! (Uge), da Kom Hand til Hann: da Anfind slog Hos Lauridz Wambeim, och der Paa gaf Baar Hann: Et slag med En Kiep, fordie Hans Arbeid der over blef for sømed, for mendte der for iche at bøde for slags maal, for die Hand Refsed sin tiener,
her til Anfind Nielsen møtte och sagde, at Være leyed til somers Arbeid Huer tredie V-ge!! (Uge), och for die Hand iche Kom til Baar den bestemtte tredie V-ge, slog Baar Hann: da Hand Arbeide Paa En slaatte tei Hos Lauridz Vambeim, Ellers Hafde Anfind indted Anded at Klage over Baar,
Sr: Peder Jensen formendte at Baar burde bøder!! (bøde) for slags maal, Særdeelis siden Hand iche seeniste Rettes dag sagde at Anfind Var Hans tiener, men da sagde, at Hand slog Hann: for die Hand Hafde givet Hann: onde ord, och om Hand End sKulde være, tiener  da som En dag løner, som iche burde saa ledes med Handles,

Afsagt,

Efter die at Anfind Nielsen for Retten self til Staaer udj Baar Spaanumbs somers Arbeid Huer tredie Uge at wære leyed, och iche Kom, och giorde sin loulig

1702: 2b

Tieniste, men da Hand udj Baardz Arbeyd den tredie V-ge sKulde gaa, tog sig Andendz mandz Arbeid for, aldt saa Kand dette iche Efter Louen Hen tydes til slags maal, men som Een Hos bonde der Louen tillader at Refse sin tiener, med Kiep, Huor fore Baar Spaanumb for Citantens pretention fri Kiendes,

Sr: Peder Jensen Stefnt Olle Baardsen, for slags maal med Hans Undeland, Huor om at giøre for Klaring ingen møtte, och sagde {ieg} Lensmanden at de iche Var loulig Stefnt  Huor fore sagen beroer til loulig Stefne maal sKer

Ao: 1702  Torsdagen d: 30 martj  Holdtes Waar  Skatte och Sage ting med Kindser Wigs sKibbredz Almue Paa den gaard Lohte, Nærwærende fogdens fuld mægtig, och Sigt och Sagefaldz for Pagter Sr: Peder Jensen, Bonde Lensmænd udj dette sKibbrede Er tuende, Nemblig  Johans Tioflet, och Peder Schelvig,  Olle Olsen Jaastad, Joen Eilofsen Vtne, Odde Bleien, Peder Moche Stad  Gunder Huus, Olver Hougse, Johanes Eilofsen Tioflet, och Knud Hofland, Edsorne Laugrettes mænd af Ermeldte Kindserwigs sKibbrede

Til Huilchen Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste for ordning Angaaende sKifte breves besKrivelse

1702: 3

Aller Under danigst for Almuen blef læst  af for indførte Dato,
Item Capituls Taxten

Torbiørn Suendsen Alsager, och Jacob Arnesen Wienes loed leese deris sKiø!! (sKiøde) Paa En løb smør  1 huud udj Lotte, Datered 24 martj Ao: 1702:  udsted af Anne, De Rytter

Joen Eilofsen, och Hans søn Eilof Jonsens sKiøde, Paa 1 løb smør  to løber saldt med Bøxsel och over bøxsel, udj Lotte, Datered 10 9br: Ao: 1701, udstæd af Sal: Hr: Tomes Vegners Arfuinger

Sambson Knudsens bøxsel Sædel Paa ? pd 6 mrk smør udj Jorden Berven, af fogden Sr: Olluf Lauridsen udsted  af Dato 27 octbr: 1701

Christen Danielsen af Sr: Peder Jensen Var Stefnd for Hand sKal Have slaged Lensmand Peder Schelvig udj gieste bud Paa Taachim, her om war for Retten til Stede Christen Daniels:  som suarede at Hand Var saa druchen, at Hand iche wieste, om Hand giorde nogen V-sKiel, Eller iche,
Her om Var Stefnt til prou Michel Taachim och Odde Blien, Paa Michels wegne suarede

1702: 3b

Johanes Tiofled, och sagde at de Var druchen, dog Kund Hand iche Negte at Hand io saae, at Christen Danielsen slog til Peder Schelvig, med Næven En gang Eller toe Under øred,
Odde Bleien, sagde sig och at Være druchen  dog Kunde Hand iche negte at Hand ioe saa at Christen slog til Peder Schelvig Et øre figen,
Lensmand Peder Shelvig!! (Schelvig) sagde sig och at wære druchen, tillige med Christen da Gierningen sKiede, och beKlagede sig at Hand blef ilde medhandled,
Sr: Peder Jensen Paa Stoed at Christen Daniels: burde bøde for Næve Houg, Efter Louen  sambt for woldende om Kaastninger at suare
Parterne blef til spurt om de Videre Hafde Her udinden at lade protocolere, Huor til de suarede Ney,

Afsagt,

Saa som denne sag Er sKeed udj druchen sKab saa Vild den først Efter Hans Høye Exlences!! Naadigste for ordning Datered 13 may Ao: 1693 for Høy Edle och Velbaarne Hr: Stift befallings manden fore drages, førend udj dette Næve Houg, Imellem Partterne wiedere Kand Kiendes

1702: 4

Noch Hafde Sr: Peder Jensen Ved Lensmand Peder Schelvig laded Stefne Madz Torchildsen SandVen och Suend Lauridsen Oppiem, for begangne slags maal med Huer Andre, Paa af vigte Høsteting, som Holdtes Paa den gaard Hougse,
de indstefnte møtte, och sagde at de iche sloges  men de Refves af lystighed,
Prouene Her om Var iche louglig Stefnt, Huor fore sagen beroer til Neste Rettes dag, at da louglig Stefnes Kand,

Aslach Olsen Berven Stefnt Stefnt!! Niels Haldors: til at Endtwige Hans brug  5 spd smør, for Hann: som det Haver Kiøbt, Særdeelis siden Hand self Er Huus wild,
Dend indstefnte Niels møtte, och for ligte sig med Aslach  at Hand sKulde betalle Hann: 14 rdr 3 mrk for første Bøxsel och for Huad Hand Hafde for bedered Paa Huuserne, der imod sKulde Niels quitere Jorden første fahr dag, Naar Hans Creatuerer Er Frembføed,

Ao: 1702  d: 1 April  Holdtes Vaarting med Østensøe, och Joendahls sKibbredz Almue, Paa den gaard Noreim udj Østensøe sKibbrede, ofver Wærende Kongl: mayts: Foged Sr: Olluf Lauridsens fuldmægtig, monsr: Peder Jensen Smidt, Lensmand over Østensøe sKibbrede, Sambson Røen, och ofver Jondals

1702: 4b

sKibbrede  Engebrigt Eichen,  Hans Klyfve, Knud Steenne, Arne Moe, Johanes Herredztuedt  Niels øfre Vig, Torbiørn Tohle, Lauridz Øftsthus och Hofver Røchen, Edsorene Laugrettes mænd af Østensøe sKibbrede

Først blef for Retten oplæst Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste forordning om sKifte brefves besKriving udj Norge  som for Hen findes Estrahered!!
Item Capituls Taxten for 1701

Giermund Aamundsen sin bøxsel Sædel Paa En løb smør, 1 giedsKind, och trej løber saldt, i Kongl: mayts: Jord Under Halsnøe Closters beligende  af Olluf Pouelsen udstæd, Datered 15 Janvarj Ao: 1700:

Hellie Guedtormsen sin bøxsel Sædel af Hands Stiffader udstæd  af Dato 1 April 1702  Paa gaarden Lille Aas

Sr: Peder Jensen Hafde laded Stefne Jon Jørgensen for Hand Neste Rettes dag sKal Have sagt(?) at Niels Beries børn sKal Have ædt af andre folches miel, udj hans querne Huus, her om Var Stefnt til Prou seeniste Lauret, som Jon Jørgenses ord sKal Have Hørt,

1702: 5

Den indstefnte loed suare Ved Olle Suends:  at Hand Var siug och iche Kunde møde til sagen at suare, Huor fore sagen beroer til Neste Rettes dag, at wiedere Stefne maal sKeer

Joen Knudsen Froestad Stefnt for Er Komen for tillig med sin quinde, och der fore til foren wæred 3de gange stefnt, och Ingen gang møtt  och Endnu Ey Heller, nogen Paa Hans wegne, Der fore Sr: Peder Jensen iche Alleniste Paa Stoed at hand burde Efter Louen \bøde/ Tiuge march 4 sk:  men End och for saa mange gange, Retten at for søme,

Afsagt

Efter die Jon Knudsen iche Efter saa ofte Stefning møder, til sagen at suare, Ey Heller lader suare sit louglig for fald, Eller Anden UndsKyldning, aldt saa bør Hand betalle Egte bøeder 3 rdr 2 mrk ? sk Efter Louen, inden fembten dage, med forwuldende om Kaastning Under widere adfært Efter Louen

Til for indførtte Vaartinge Var Ey Widere Sager Eller Anded at For Rette, men saaledes sluttes, och ophæves

1702: 5b

Ao: 1702  mandagen den 3die April  Holdtes Waar och Afregnings ting med Liuse Closters Almue af Hardanger, Paa den Gaard Luusand, udj Kindserwigs sKibbrede, over Værende Aambudz manden Sr: Peder Pedersen, Lens mand Olle Michelsen Luusand, Guttorm Utne, Elling Sexse, Pouel Sexse, Pouel Oppe dahl, Torbiørn ibdm, Odde Aarhuus, Sambson Frønæs, och Jan (Jon) Sæbøe, Edsorne Laurettes mænd, af Dito Closters goedz

Christopher Holgiersen loed læse sin bøxsel Sædel  Half Anden spd smør, Et Half buch sK: och Et Half giedsKind, udj Jorden BratEspen  af Dato 14 september 1700, af Sr: Peder Pedersen udstæd

Knud Johansen Bleyen Hafde laded udj Rette Stefne Joen Knudsen, for Hand Haver besKylded Hann: for at Have Houged Ved, Paa Hans bøe, och der over Er de Komen udj sKielderie,
Den indstefnte Joen møtte och sagde, at det Var ald for ilde, at de om En Ringe ting Kom udj V-Enighed,, som mesten

1702: 6

Kom om En baade tofte, af Værdie 4 sk:, och Ihuor wel, at de seeniste Rettes dag blef for ligte, den forligelse wilde Hand gierne Holde  men ald deris tiustighed!! (tuistighed), Kom om den baade tofte, och om den liden Ved, Hand V-for Warendes Huogede  \der imod/ Kunde Hand faa Houge igien Paa Hans march,
Knud sagde at Joen Hafde sKieldt Hann: baade for tiuf och bedrager,
dette sagde Joen Knudsen at Knud Johansen Hafde giort mod Hann:  med flere sleme ord, de hafde imellem sig
AfsKeediged
Efter die at Knud Johansen, och Joen Knudsen Er Naboer och Er Komen udj V-sømelig ord, til samen baade om Et och Anded, som iche Anstaar, Naboer, Aldtsaa Efter die deris ord Er Komen om En Ringe ting, der iche Naboer bøer V-for Enes om, saa Er Agtes for billigt At saa dane deris ord iche bør Kome til nogen af deris Eris!! (æres) for Kleinelse udj nogen maade, Sær deelis Efter die de Ved Haande baand, for Retten forligte sig, at de iche her Efter sKulde drage nogen mis tanche til Huer Andre, Ellers Paa legges denn:  at Huem her Efter, over

1702: 6b

Bewieses, at til talle Huer Andre med saa dane Eller Andre V-sømelig ord, bøer for saadan V-sKichelig Naboe sKab, udstaa Kierchens Desiplin, sambt och at Have for brudt sin første bøxsel, och iche Holdes for at wære grande gild, aldt Under wiedere adfært Efter Louen

Ao: 1702  Onsdagen d: 28 Junj  Holdtes Somer  sKatte, och Sageting med Jondahls sKibbredz Almue Paa den gaard Under Hougen, Nerwerende Kongl: mayts: foged Sr: Olluf Lauridzen  \sambt/ for waldter over Halsnøe Closter, Sr: Peder Jensen, Bonde Lens mand Ingebrigt Eichen, Torbiørn Samland, Olle Knudsen Espeland, Ewind Vadzel  Lauridz Samland, Olle Drage, Torchild Tørvig  Tosteien!! Tofte, och Joen Bryndelsen Wig, Laug Rettes mænd af Jondals sKibbrede

Der Paa blef tinged sat och Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste sKatte bref Aller Under danigst for Almuen publicered, Datered, 4 febr: 1702
Iten Taxten Paa boer och Træ ware, som til de af brendte udj Bergen føris  af Dato 31 may 1702

1702: 7

Hederlig och Vellærde mand Hr: Olluf Gierdrum Hafde laded Udj Rette Stefne Niels Præstegaard, for Huusenes brøstfældighed, der Efter besigtelse findes gandsKe brøstfældig, och til Nedfaldz, her for uden 5 Aars LandsKyld af ½ løb smør, och Et half pund smør   dette formendte Præsten Niels burde for færdige, och betalle, Eller och quitere gaarden, Særdeelis siden Hand saa ofte om Huusenes for bedring Er Erindred, och ingen for bedring Paa fuldt
Den indstefnte møtte och sagde at wilde for bedre Efter sin Efne, beKlagede sig at der fandtes ingen sKoug som gaarden Kunde for bedres med, der fore Hand och Hafuer maatted opsige Halve gaarden,

Afsagt,

Den indstefnte Niels Præstegaard, bør inden først Komende waar at giøre sin brugende gaar!! (gaard)  som hand udj saa lang tied Styrt Haver, loug før Under sin fæstes forliis och gaardens quiterelse, til første fahre dag, och til Aabodens forsichring, om Hand iche gaarden inden fore lagde tied forbedrer, bør Hans Aul!! (avling) at wære borgen, aldt Under Wiedere adfært Efter Louen,

Niels Heinesen Wig \som/ Hafde laded udj Rette Stefne Stengrim Iversen Gundtuedt, for Hand haver Houged spærer och torwald træer udj Sels wig sKougen, och Niels loed merche Træerne Paa En Ret, och dog {af} der imod af Stengrim bort ført, for mendt at saadant iche burde sKe  Hann: och hans sKou til Største sKade,

1702: 7b

Den indstefnte møtte och sagde at wære Stefnt til denne sag at suare, mendte at Kunde bewiise at den tie!! (teig) der Hand Haver Huoget til Huus behof, Haver liget Under Gundtuedt, och End nu Kaldes Gundtuedz teien,
her om Var Stefnt til Prou Suend Olsen  Huus mand  op Aufled paa Selswig, och Nu En mand over 60 Aar, som Efter Edens Aflegelse, Vandt at udj Hans opwext  da Hougede de Paa boende, Paa Gundtuedt udj den om tuistede tei, Huor af den blef Kalded Gundtuedtz teien, men om den til Egen!! (eiendom) Haver liget Under Gundtuedt  Wieste Hand iche, men Hann: Er iche Vitterlig At de Paa Gundtuedt udj 40 Aars tied Haver Houged udj same tej, men imildler!! tied liget Under Sels Vig
Noch war Stefnt til prou Ingebrigt Torchilsen Quale  op Aufled Paa Gundtuedt  som Efter Edens Aflegelse wandt, at Hand Haver hørt at den Om tuiste tei Haver wæred Kalded Gundtuedte Houen, men mest wæred brugt Under Sels Vig, och Ey Ved at den tey Haver wæred brugt Eller liged til Gundtuedt
Iligemaade Var her om Stefnt Salomon Torchilsen  op Aufled Paa Gundtuedt  som Efter Edens aflegelse wandt at for 24 Aar siden war Hand med sin fader udj den om tuistede tey at Houge bielcher tillige med Sels Vigs manden, men om teyen Haver liged Under Gundtuedt til Eyen!! (eiendom), Ved Hand iche, Ey Heller wed Hand at Gundtuedz opsidere der Efter Haver Houget udj teyen,

1702: 8

Wiedere møtte monsr: Johan Galdtung, som Gundtuedt til Steen grim (Steengrim) Iversen Haver soldt, och beretted, at da Hans fader fader!! (farfar) Eiede baade Gundtuedt och Sels Vig, {och Gundtuedt,} da Efter die til Gundtuedt war ingen sKoug, gaf Hand de paa Gundtuedt for lof at Houge til Huus behof udj Sels Vig sKougen, Huor af den om tuistede tey Er bleven Kalded Gundtuedz Hougen
Her imod Niels Paa Stoed at teien  som saa lenge Haver liget Under Sels Vig, En nu burde følge Hann: och iche Gundtuedt  som Aldrig der udj Haver haft Egn (Ege?/eie), men af forige Eyere for begge gaarderne, tillat at Houge til huus behof,

Afsagt,

Efter die Stengrim Iversen Ingen AdKomst til Gundtuedz Hougen bewiiser at Have, uden Allene at de Paa Gundtuedt der …(?) Haver Huoget, for saa mange Aar siden, Alt saa Er agtes for billigt at den Paa Stefnte tey Endnu her Efter som til forn, følger Sels Vigs Eyere och opsidere, til Eiendom och brug

Ao: 1702  d: 29 Junj  Holdtes Somer  sKatte och Sageting med Østensøe sKibbredz Almue Paa den Gaard Tohle  over wærende Kongl: mayts: foged monsr: Olluf Lauridz:  Peder Jensen Smidt, sigt och Sagefaldz forpagter, Bonde Lensmand Samson Røen, Christopfer Næs, Hans Klyfve, Olle Olls: Axenes, Jon sKaalem, Knud Wæland, Lauridz Ols: Øftz Huus, As… (Asgut?) Bierche, och Hover Røchen, Edsorne Laugrettes

1702: 8b

mænd af for bemeldte Østensøe sKibbrede

Houer!! (hvor) tinget blef sat och Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste sKatte bref for Almuen publicered, som for hen findes Exstraheret,

Sigt och Sagefaldz forpagter Hafde laded udj Rette Stefne Siuer Tohle for beganged Næve houg Paa Erich Tohle Afvigte Jule Hellig dage,
den indstefnte Siuer møtte och sagde sig iche at Vide af noged Næve huog,
Erich møtte och sagde ligeledes iche at Viede af at Have faaed noged Næve Houg,
Her om Var Stefnt til Prou, Torbiørn Tohle och Lauridz ibdm, Huor af Torbiørn først Frem Kom, och Efter Edens aflegelse wandt, at deris talle imellem Siuer och Erich Kom om Et tabachs Huus, och Hand Saa at Siuer Regte Haanden Hen Efter Erich, men om Hand Ramte Hann: Vieste Hand iche
Lauridz Tohle Efter Edens aflegelse wandt same ord,
Erich sagde illige maade at Ville giøre Ed  at Hand iche fich noged Næve Houg af Siuer
Partterne blef forligt om 9 mrk  der Ved sagen blef ophæved

Ao: 1702  Løver dagen d: 1 Julj  Holdtes Somer  sKatte och Sageting med Gravens sKibbredz Almue Paa den Gaard Eie, over wærende Kongl: mayts: foged

1702: 9

Sr: Olluf Lauridzen  monsr: Johan Frimandz fuldmægtig Peder Jensen Smidt, Bonde Lensmand Baard Richcholfsen!! SPaanum, Endre Hambre, Tostein Lione, Olle Randes tuedt, Magnus Leque, Kield Legre, Lauridz Wambeim, Elling Ause, och Niels Spilde, Edsorene Laurettes mænd udj bemeldte sKibbrede

Der paa tinged blef sat, och Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste sKatte bref blef læst, med Andre brefue som for hen findes Paa folj 6 Exstrahered

Trond Bryndelsen loed læse sit sKiøde paa En half løb smør udj sKafte dal, Datered 1 Julj Ao: 1702:  udstæd af Børie Lars: och Asgut Tronds:

Asbiørn Eliesens sKiøde Paa 3 spand smør udj Wangen  udsted af Jon Jørgens:  af indbemeldte Dato

Gunder Torbiørnsens sKiøde  af Ranvey Tuedt udsted,

Aslach Sælle Land sit sKiøde Paa 3 spd smør udj Hans Paa boende jord, af Sr: Hendrich Miltzou udsted  af Dato: 25 Junj 1702:

Anders Torchils: Opbeimbs Paandte bref Paa 90 rdr  af Dato 29 April 1702  af Hover Baardz: udsted,

Hover Ellingsens bøxsel Sædel Paa Jorden Taarblaa  af Hr: Peder Paasche udsted  af Dato 27 April 1702:

1702: 9b

Sr: Peder Jensen som fuldmægtig Paa monsr: Johan Frimandz Vegne Stefnt Niels Johansen Lione for gamel LandsKyld  Leding och tiende  29 rdr 8 sk:   Noch for Ao: 1700 och 1701  6 rdr 6 sk:  Er til samen 35 rdr 14 sk  Huilched Peder Jensen Paa Stoed at Hand burde betalle, sambt och Efter sin for sKrivelse Datered 18 martj 1692 at quitere Hans brugende jord
Den indstefnte Niels Lione, møtte och udj Rette lagde sin LandsKyld och Leedings bog, som Efter udRegning for Klarer at Niels Lione iche bliver mehre sKyldig En!! (End) 23 rdr 1 mrk 2 sk:  Her Paa den indstefnte beKlaged sig ofte der paa at Have betaldt, til Sr: Frimandz forige fuldmægtig Olluf Pouelsen, saa som Engang(?) En Kaabe for 2 rdr 2 mrk   Noch toe gieder  1 rdr   toe quitler  1 rdr   Aared Efter  En seng for 2 rdr   Et AaKlæde  1 rdr 4 mrk   En graa oxse  2 rdr   Noch Hafde Iver Spaanumb levered til Olle Pouelsen paa Nieles!! (Nielses) børns wegne for 1 Kiedel  3 rdr 2 mrk   og for En Koe  3 rdr  at Olle Pouelsen dette indbemeldte Hafde Annamed wandt Tostein Lione, Siuer Leque och Iver Spaanum, Huor fore hand ingen quittering findes At Have udj sin bog, der fore den fattig mand beklagede

1702: 10

sig at wære Komen udj sKyld, och ingen Rigtig Afregning beKomed, Særdelis Efter die de Haver oppe baared Paa det gamle, och sKreven for høyning Paa Hans LandsKyld, for mendte at det Hand til Frimandz tiener Haver levered maatte Kome Hann: til goede  saa wilde Hand gierne betalle det øfrige, och blive wed sin gaard,

Afsagt,

Det Niels Lione bewieser til Olle Pouelsen at Have levered  som bedrager sig til 15 rdr 2 mrk  bøer Kome Hann: til goede Paa den fordrede Suma  som Efter Afregning befindes at Være 23 rdr 1 mrk 2 sk:  saa bliver Hand sKyldig  som hand bøer betalle  7 rdr 5 mrk 2 sk:  Huilched Under Louens Adfært udsøges,

Bottel Endresen  \Soldat/  Stefnt Aslach Sælleland til at Anname Penge for En tey Kalded Stengrims teyen  sKyldende 6 mrk smør, Huilchen hand for mendte at Være Nermest oddels berettiged til At bruge frem for Hann: som Er fremed, Er bød sig der fore at Vilde betalle Sex Rix daller,
Den indstefnte møtte och sagde at Have Arvet En deel udj teyen, sambt Kiøbt oddels Retten af Hans Smedt, sagde \dog/ at wilde imod tage de 6 rdr

Afsagt,

Naar Bottel Soldat self Vild bruge teyen  da findes Hand der til at Være Nermest, Efter die Hand der fore haver betaldt Sex Rix daller, men saa lenge Bottel den iche self Vild bruge

1702: 10b

bruges den af Aslach, och Knud Haf Aas, som Hid indtil sKeed Er, der fore de giver afgift til Bottel Endresen, aldt Under wiedere adfært Efter Louen,

Siuer SPaanum som Kierche Verger Hafde laded Stefne Hans Ols: Undeland  som til forn Hafde Vered Kirche werger, och fra gich Kircher wergeriet Ao: 1699:  och \da/ Siuer til Kom  døde En af Kierchens Kiør, som war siug da Hans af gich, Siuer for mendte at Hans burde suare til Koen,
Her imod at suare møtte Hans Undeland och for Klarede at da Hand var Kierche werger, blef En af Kierchens \Kiør/ Siug af blod soet, och den slog Hand, ihiel och satte En fridsK Koe udj Steden Igien, som Stoed \Paa/ Leye Aar och dag Hos Johanes Frøsten, och om Varen!! (Vaaren) 99: Kom den fra Johanes och til Magne Ellings: Børsen  Huor den døde af Hage soet Sante Ols tieder om someren, der fore Hans formendte iKe at bør suare til Koen,

Afsagt

Efter die Koen døde af saadan smitsom siugdom, och blef fridsK levered Paa Leye til Johanes Frøsten, aldt saa fri Kiendes Hans Ols: for denne pretention

1702: 11

Olle Iversen Stefnt Sølfæst Welchen til at oplade En part udj Welchen for Hann:  som Sølfæst Haver bøxsled til hans søn, Nemblig den Halve part  for mendte at Være Nermere En!! (End) Hans søn, Efter die Hand Er half broder til Hans quinde, och trenger til at bruge jorden.
Den Indstefnte Sølfæst møtte och sagde sig at Være for ligt med den Eldste broder, Johanes Iversen  och Haver Hann: Endnu Hos sig, och Aarlig lader hann: Nyde Et half maal i Ager och Eng der til  sambt och op bygt En Stue til Hann:  som Hand hans Lifs tied sKal nyde, och da goedset Stoed Hos Baar Spaanum, blef Hand forligt med JoHanes  at Sølfest sKulde løese sit oddels goedz och Niude det med for bemeldte wilchoer,
her om Var Stefnt til \Prou/ Torchild Graven, tillige chergiant Frederich Ter mølen, som Vandt at Sølfæst och Johanes saaledes Var forligte,
Noch Hafde Sølfæst Stefnt Jens Spilden, och Iver Neseim, til at bewiese at da goedset fra Baar Spaanum sKulde løses, da tog Olle Sølfæst udj Haanden der paa, at Hand maatte løse Welchen, Efter die Hand iche Var goed der til,

Afsagt,

Efter die at Sølfæst Welchen, Er for ligt med den Elste broder Johanes Iversen, och Hann: Paa for indførte maade Aarlig hos sig haver, och Olle Iversen  da goedset fra Baar Spaanum sKulde løses  tillod Sølfæst at løse goedset, och holde

1702: 11b

Johanes Hos sig, da Eragtes for billigt, at saa lenge Johanes lever, och bliver paa for indførte maade Hos Sølfæst, beroer goedset som det Nu Er, och Efter Johaneses død, och da af de Nermere berettigede Paa talles, om gaaes Huis Ret Er, Paa det goedset iche Ved saa ofte om wexlinger Ved indløsning, sKal op Jages  de Neste berettigede til sKade,

Hover Ellingsen Taarblaa Hafde laded Stefne Olle Sygnes tuedt for tey Kalded Anve teyen, som hand for mendte burde lige Under Taarblaa, med sKoug och beide, her om Nafn gaf Hand trende prou  som Var Olle Johansen Taarblaa, Johanes Herlofs: och Olluf Pedersen, som iche Var til Stæde,
Olle Sygnes tuedt møtte, och sagde at Have boed Paa jorden Sygnes tuedt 29 Aar, och alle tieder Haft sit græs beide, udj den tey  och Hans formænd for hann:
der Paa for Retten frem Kom Niels Berven  som boede Paa Sygnes tuedt for!! (før) Olle udj 11 Aars tied, som sagde at Hand Aldrig Hafde hørt Anded En græs beided io til Kom Sygnes tuedt, och sKougen Taarblaa,
Noch sagde Baar Spaanum Efter 2de gamle quinder  at Sygnes tuedt Hafde haft gres beided,

1702: 12

Afsagt,

sagen beroer til Neste Rettes dag  til Huilchen tied Prouene bøer møde udj Egen person, deris sandhed her om at udsige, under faldz maal Efter Louen

Ao: 1702  mandagen d/en 3die Julj  Holdtes Somer  sKatte och sage ting med Kindserwig, Ullensuang, Odde, och Røldals, Sogner, Paa den gaard Lohte, over werende Kongl: mayts: foged Sr: Olluf Lauridsen, Sr: Frimandz fuld mægtig Peder Jensen Smidt, bonde Lensmand over Kindser wig, och Ullensuang Sogner, Johanes Bryndelsen Tioflet,  over Odde och Røldal, Peder Schelvig,  Gunder Huus, Tostein Regsetter (Reysetter), Jan (Jon) Eilofsen Utne, Lauridz Bech, Knud Hofland, Greb Bleim (Bleien), Øllfver och Endre Hougse, Edsorene Laug Rettes mænd af Kindser wigs sKibbrede,

Til Huilchen tied tinged af fogden blef sat, och Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste sKatte bref Aller Under danigst for Kyndt, tillige med Taxten som for hen findes Exstraheret

Joen Ols: Moues sKiøde Paa 5 spd smør och 1 Huud  af Samson Quitne udsted  Datered 29 April inde wærende Aar

Johanes och Iver Lauridz: sKiøde Paa ½ løb smør och Et buch sKind, udj den gaard Strand, af Jørgen Nielsen udsted, Datered 24 Ap: 1702:

1702: 12b

Tostein Gunders: sKiøde Paa 3 spd smør  ½ Huud udj den gaard Huuse, af Lauridz Knuds: udsted, af indbemeldte Dato

Jon Gundersens Gave bref Paa 1 Løb smør  ½ tde saldt udj Degernes, af Hans fader udsted:  af indbemeldte Dato

Sagerne til dette ting bonden Imellem for medelst omKaastning at spare, partterne Imellem forEnede, Huor med tinget saaledes sluttes och ophæves

Ao: 1702  Onsdagen d: 5 Julj  Holdtes marche gang Paa yttre Bue udj Hardangers fogderie, Imellem Naaboerne smestedz!! (samestedz), Lauridz Lars:  brugende En deel af Halsnøe Closters goedz  och Olle och Siuer  brugende deris Eget goedz   Laugrettes mænd  Lens mand Johanes Tioflet, Lauridz Bech, Olle Ols: Jaastaed, Gunder Alsager, Joen Qualvig, Guttorm Suartuedt, Knud Hofland, Jacob Vienes, och Ølver Hougse, Edsorene LaugRettes mænd af Kindser wigs sKibbrede
monsieur Peder Jensen som for waldter over Halsnøe Closters goedz, som Paa Leylendingen

1702: 13

Lauridz Lauridz: wegne Hafde laded Stefne, Siuer och Olle Bue, til Et Rigtig marche och sKouge sKiftes Erholdelse, Imellem bege Jorder, saa som begge tuuner sKylder lige meged, baade udj sKat och LandsKyld, Paa det ingen af Partterne sKulde for nermes, Efter die tuende bruger den Ene part, och Lauridz Allene den Anden,
Huor Paa Vj begaf os sKoug och march at besee, och befindes quernhuus Bechen at sKifte Af søen, och op udj melch Støels Krichen  Huilchet sKifter slaatten  \sKoug och march/ imellem Lauridz Lars:  Siuer och Olle Bue, ofven fore udj melch Støels Houen Er houget Et Kors udj En Steen, der Ifra Er nedsat march Steene, ud imellem Hofderne, indtil RadVeldte weyen, der i fra Er nedsat marchsteene ued Efter Veyen, indtil RadVeldte Bechen, Huor Ende march Steenen Er nedsat, som widner lige op udj Høyeste Midags Nutten, Noch fandtes tuende Andre teyer, som Noged Støche fra søen, och inden for Quams Bechen Er Houget Et Kors udj Et berg, der i fra lige op udj En march Steen, der i fra udj En Anden march Steen, oven for Rotte Weyen, der i fra den tredie march Steen i Et brot ofven fore, der i fra udj

1702: 13b

udj!! den fierde march Steen som Staar ofven for Quams weyen, der i fra lige op udj yttre Enden af suartte Suaed, Huor af Siuer och Olle Efter saadand udsKiftning, Korede sig den Hiemeste Part, som tuer lien medfølger, och Lauridz beholder den yttre part, som bloch Ham/m/er teyen til Hører, dog Efter die Bloch Hamer Teyen Er En trætte tey, da i fald den Ved Laug och Dom fra windes, da sKal Efter partters for Ening, de tuende ydste teyer samen Kastes och Paa Anden maade Imellem Deelis, men Efter Dette sKifte Eyer Siuer och Olle op til indre Bue Byttet  och Lauridz ud til Biugtuedz Egen, samt den mellemste tey i søen, \som suoe bechen bytter fra søen och i fielde/  den Vey som Haver liget Under Ageren, sKal ophæves, och iche bruges  men den gamle Vey oven for Ageren sKal her Efter bruges, baade til och fra gaardz, Under toe lod sølfs brøde, som den sKal betalle der Anden Vey begynder, Lauridz sKal Niude V-behindred Huuse tofter  Vede Kost och sKiutche  samt V eyen til Bechen, til den gamle øfre Vey, udj denne om Kaastning betaller Siuer och Olle Efter for Ening trej Rix daller, Huor med dette saaledes for bliver,

1702: 14

Ao: 1702  d: 14 Julj  Holdtes somer  sKatte och Sage ting med Wadz wær otting Paa Boelstadz øren, Paa Vaas, Nerwærende Kongl: mayts: Commisions Commisarius Volquar Risbrech, fogden Madz Holm, Bonde Lensmand Johanes Boelstad, Knud Førre, Lauridz Peders: Lij, Jan WasEnden, Siuer Bolstad, Siuer Michelsen Fosse, Anders Einers: Horvey  Jan ibdm, och Olle Biorn dahlen, Edsorne Laugrettes mænd af bemeldte Wadz Vær Otting

Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste sKatte bref  med Andre brefve som forhen findes indført  Er Aller Under danigst for Almuen læst och for Kyndt,

Børge Toresen sit sKiøde Paa ½ løb smør udj den gaard Brun borg, Datered 12 April 1702  af Lauridz Miltzou udstæd

Lauridz Pedersens sKiøde af 21 April 1702 Paa Et Pund smør udj Lij,  och ½ løb udj Breche, med Bøxsel, af bemeldte Miltzou udsted

Olle Peders: sKiøde Paa 12 mrk smør  Kalded Teiten  af indbemeldte Dato

Bryndel Peders: Ædals(?) (odals/odels?) sKiøde Paa 2 pd smør udj Aar Huus  af 4 April 1702  af Velbr: Hr: Laug mand Knag udsted

1702: 14b

Maren Niels Datter  Sal: Niels Kaaes Efter LeversKe  Hafde wed mundtlig Stefne maal, som Lens mand Johanes Boelstad Hiemlede at Være louglig, Hafde laded Stefne Jacob Johansen Boelstad, Efter forige til talle Paa seeniste Høste ting  Til at udj Rette legge sin bøxsel Sædel och der Efter at imod tage sin udlagde første bøxsel, Efter die Hun Nu Er trængende self som Eyere gaarden at bruge, Huilched bøxsel Sædelen och om for melder, at Naar de self gaarden wilde bruge  sKulde Hand Imod tage sin bøxsel, och Endt Vige fra Gaarden,
Den indstefnte Jacob Johansen møtte och udj Rette lagde sin bøxsædel!! (bøxsel sædel) af dato 31 October Ao: 1692  for mendte der Efter at beholde sin Jord, Efter die Hans Eyers quinde Maren Kaaes iche Er Huus wild,
Maren Niels!! Kaaes Suoger Sr: Niels Giermund Paa Stoed at Efter die bøxsel Sædelen for Klarer at Jacob Johansen sKal imod tage bøxselen och quitere gaarden, Naar de self trænger der til, den at bruge, da Efter die

1702: 15

Hans wærmoder Er Enche, Nødes Hun at til Træde sit Eget Jorde goedz, som Er Jacob Johansens brug, Huor Paa Hand war dom begierende

Afsagt,

Efter die den udj Rette lagde bøxsel Sædel for Klarer at Naar de self trænger gaarden at bruge, och Louens 3die bogs         Capitel  1 Artic:  til lader oddels mand och Jordtrot at wære Nermest, sit Eget goedz at bruge och beboe, aldtsaa Er agter ieg for billigt at Jacob Johansen, til første fahre dag 1703 Imod tager sin første bøxsel, och Gaarden for Jort!! Eyeren Rødig at giøre  Aldt under wiedere adfært Efter Louen,

Ao: 1702  mandagen d: 17 Julj  Holdtes Almindelig Somer  sKatte och Sageting udj Wangens tingstue Paa Waas, over wærende Hr: Commisarius Volquer Risbrech, Kongl: mayts: foged Madz Hansen Holm, Bonde Lens mand Madz Sæve, Rasmus Rochne, Michel Schiel…(?)  Magnes(?) Fæne, Niels Windie, Knud Giere  Gullich Opbeim, Wiching Møen, och Tormoe Heerland, Edsorene Laug Rettes mænd af Wangens ting laug Paa Waas

1702: 15b

Efter Tingetz Sættelse blef Hans Kongl: mayts: och Andere Høy Øfrighedz breve Aller Under danigst for Almuen læst och for Kyndt, Nemblig den Aller Naadigste sKatte for ordning,  Supplique til Høybaarne her Stadtholder om Arne Broes for færdigelse, med der Paa fuldte Resolution af Dato 29 April   Iten Taxten Paa boer, tømmer bielcher och spærer, Datered Bergen d: 31 may,

Hæderlig och Vellærde Hr: Niels Haars udgifne sKiøde til Edle och for Nehme mand Elovius Mangor  Kongl: maytz: bestaldter  Stadz Conducteur  Paa En deel Jorde goedz Her Paa Waas, Datered 12 Janvarj Ao: 1701

Item Elovius Mongers udgifne sKiøde Paa same goedz til WelEdle och Velbyrdige Hr: Laug mand Knag  Datered 31 December Ao: 1701

Kongl: mayts: foged Ved Lens mand Madz Sæve Hafde laded udj Rette Stefne Lauridz Johansen Windie, for at Være besKyldt af Britte Guldbra!! (Guldbraa) at Have besoved hender udj hans Egte sKab, Huilched hun for Retten sKal Have

1702: 16

Til Staaed och beKiendt Nest af Vigte Høste ting Baade Paa Evanger tingstue, och ligeledes Paa Wangenz Ting stue, Efter at SorensKriveren, Var bort Reyst  udj Laug Rettes Nærværelse, her Paa fogden war Dom begierende
Her Imod at suare møtte Lauridz Johansen, och sagde At Hand Imod Hans Villie Hafde hørt saadan V-bewieslig Paa leg, men Iomd!! (Imod) saadan besKyldning til spurtte Hand bemeldte Britte Johans Datter d: 21 September  da sKifted Stoed Efter Hans Salig quinde, om Hun {Hann:} saadan tilleg Hafde Hann: Paalagt, Eller Paasagt, Huor til Hun suarede Ney, udj mændz Nærwærelse, Nemblig Lens mand Madz Sæve, Siuer Quarme, och Torgier Hyldes Paa Hør
Huilche Prou møtte och Vedstoed same ord, udj sandhedz at Være,
Der Efter Paa Stoed fogden at bemeldte Britte siden den tied Paa tingene, d: 18 Paa Evanger, och den 4 à 25 9br: Paa Wangen  Hafde bekiendt  Lauridz Johansen med Hender at have haft legemlig om giengelse, tuende ganger,
Her imod Lauridz Johansen bewiiste med VelEdle Hr: Leutenant Treübler, och Lauridz Johansen Ullestad, at da {Hun} Britte Johans Datter

1702: 16b

Kom fra seeniste Høste ting  sagde hun, at Hun af fogden och Kieriste war tungen!! (tvungen) til at møde Paa Wangens ting sted, och Hafde indted Paa Lauridz Johansen at Klage udj nogen maader
Samson Hirt  Sogne Præstens medhielper udj Windie Sogn udj Myr Dallen, møtte och sagde at Hand til spurtte Britte Johans Datter om Lauridz Windie med Hender Hafde at bestille, huor til Hun suarede Ney  at Iver Lauridsen var Hendes Rette barne fader
Wiedere Hafde Lauridz Johansen til befrielse udj denne sag, Hr: Niels Christensen med Hans faders Kierche bog, som for Klarede, at Ao: 1702  den Anden Søndag Efter Hellig tre Konger, blef Iver Lars: Guldbra!! (Guldbraa) publicce absolveret, Huor Hand da baade for sin Sielle sørger, saa och for den meenige Almue beKiendte at Hand Var fader til Britte Guldbras baren  som Lauridz Johansen besKyldes fore
Illige maader blef Britte Johans Datter d: 4de søndag i fasten publicu absolveret  Huor Hun da Illige maade beKiendte baade for Sielle sørger, saa Vel

1702: 17

som for meenige Almue, at Iver Lauridsen war Hendes Rette barne fader, och med ingen Anden Hafde Haft at bestille
Fogden och Hans Kieriste her imod suarede at Britte Johans Datter iche sKulde bewiese, at Hun Var tungen!! (tvungen) af denn: til at Reyse her op til Wangens tingsted  Ellers Hafde de laded Stefne, baade Britte, och Iver Larsen Guldbra, Huor af ingen af deelene møtte
Her for Uden fogden Paa Stoed at saadane sanche Prou iche burde Ansees imod Louens første bog  4 Cap:   Her Paa fogden Var En Endelig Dom begierende
Ligeledes Lauridz Johansen  som for mendte udj saadan tillæg at wære V-sKyldig

Afsagt

Efter saadan Kongl: mayts: fogedz besKyldinger seer Jeg indted for mig udj Retten Anwiist, som Kand til finde Lauridz Johansen, at Have Haft omgiengelse, med Britte Johans Datter, men saadan løse besKyldinger, Efter hendes tuende à trende beKiendelser, bør iche at Kome Lauridz Johansen til nogen prejudich Eller æris for Kleinelse udj nogen maade, men Naar Britte Johans Datter Stefnes for hendes V-bewiislige tillæg, imod saa Kraftige bewiis, och Anden beKiendelse, om gaais Huis Ret Er, och Lauridz at wære anger løs for denne sags til talle

1702: 17b

Noch Hafde Kongl: mayts: foged Stefnt Elling Ellingsen for begangen Leyer maal, med Anne Johans Datter, for mendte de burde bøde Efter Louen,
Den indstefnte Elling møtte och suarede at have haft om giengelse med Anna Johans Datter Efter Juul, tillige med Suend Knudsen Soldat  och Efter die Hun Hafde haft med tuende at bestille  wilde hand iche Egte hender
Den indstefnte Anna møtte och sagde at wiiste iche at wære widende af nogen barne fader uden Elling Johansen!! (Ellingsen), men Ved Ed for Klarede iche at Have haft med Andre at bestille uden diese tuende, for trej V-ger!! (Uger) siden foer hun ilde,

Afsagt,

Den indstefnte Elling Ellingsen bør tillige med Anne Johans Datter for begangen Leyer maal bøede Efter Louen, Hand 24:  och hun 12 lod sølf, och huis de iche 15 dage Efter denne afsigts loulig AnKyndelse betaller, da at lide Paa Korpen!! (Kroppen), Efter wiedere Louens adfært,

1702: 18

Kongl: mayts: foged Stefnt Siuer Gunders: Giere for begangen Leyer maal med Astri Lauridz Datter  her for fogden Paastoed de burde bøde, Efter Louen  och til Kiende give om hun Hafde flære barne fadere,
Det indstefnte quindfolch møtte, och sagde at hendes Rette barne fader Var Størker Knudsen Leedahl  som Var hendes Hosbuund, och hand bad hender at gaae til \Giere och hendte Siuer til/ Ledahl, och der Hafde hand om giengelse med Hender udj saa tieden (såtiden), men Hendes Hosbund Hafde med hender at bestille Strax Efter Juel,
Den indstefnte Siuer Gunders: Giere, berettes at Være Wirchelig Reserf, och møtte iche, der fore sagen beroer til Neste Rettes Dag, Efter at quind folched Komer i barselseng, at da Efter loulig Stefne maal Kand om gaaes Huis Ret Er,

HalVer Pedersen Stefnt Olle Gutormsen Gieldbachen  som af gamel tied Haver wæred Kalf hage Under Saufs Jord, Paa Stoed at som det Er Hans Kiøbende Jord til sKade,
Den indstefnte møtte och sagde iche at Være loulig Stefnt, Huilched Citanten iche \Anded/ {at} Kunde bevise  der fore sagen beroer til loulig Stefne maal sKier

1702: 18b

Endelig suarede Olle, goedVillig at Vilde suare til Sagen, och sagde at Halver Var Hans Suoger och SødsKende barn, och Hafde Hann: udminded Paa Et spand, af Hieme jorden, och sat Hann: udj Kalf Hagen, Huor hand haver Røded och for bedred, saa Vit Hand Nu suarede baade sKat och LandsKyld  och Nu Vild Halver drive Hann: fra aldt med quinde och smaa børn, imod giorde forligelse  da Halver, mindede fra Hoved gaarden Olle Gutormsen

Afsagt,

Efter die at Olle Gutormsen Er Komen Paa pladset, med Halvoers minde, saa bøer dog Halver at betalle, Olle Gutorms: for oprødning, och første bøxsel, och da wære Nærmest, at bruge sit Eget, som Hand Kiøbt Haver, Under Vieder adfært Efter Louen, och Jordens louglig besigtelse, om den Høyere sKal suare End Efter gamel tied sKeed Er, Huilchen besigtelses beKaastning bonden Bør wære fri fore

1702: 19

Halver Pedersen Stefnt Joen Haldoers: til at Imod tage sine penge for sin første bøxsel af Et spand smør udj Hans til Kiøbte gaard Saufs Jord  Huilched hand for meendte Efter Louen at Være Nærmest til at bruge och beholde, och giøre sig det saa Nøttig som hand best Ved och Kand Efter Hans sKiødes wiedere for meld,
Dend indstefnte møtte, och for mendte at Efter die Hand Nyelig Hafde bøxsled gaarden  det Ene spand, at Hand det burde beholde,

Afsagt,

Efter die at Halver Saufs Jord Er Landt Rot!! (landdrott) och Eyere, och det spand liger udj Hans Egen Gaard, som Kiøbt Er, aldtsaa Er Agter ieg for billigt, at Halver Efter Louens 3die bogs  13 Capitel, Er Nermest at bruge sit Eget, frem for nogen fremet, och Igien give Joen Haldoers: sin første Bøxsel Efter Louen, Huor imod Joen Haldorsen, Jorden  det Ene spand  til An Stundende waar bøer quitere, Særdelis Et spand Er for Ringe til Et mandz brug Efter Louen

Sager Var Ey flære indstefnt, Huor med tinged sluttes och ophæves

1702: 19b

Ao: 1702  Mandagen d: 14 Augustj, Vare wj forsamblede Efter Hans Kongelig mayestæts Aller Naadigste befaling Dateret Kolding d: 20 Junj indewærende Aar, til Høy Edle och Vel baarne Hr: Christian Stochflet  Stift befallings mand over Bergenhuus Ambt, sambt der paa deesen Høy Respective ordre, dateret Bergen den 12 Julj, Angaaende Officierernes, assignerede Gaarders Besigtelse, wed Hardanger och Vaase Compagnie, over wærende Wel Edel baarne Hr: mayior Montagne Lillienschiold, som Efter samme Aller naadigste ordre til Høy Edle och Velbaarne Hr: obriste och Commendant de Heinne, Er beordred, Besigtelserne at biewaane, Tillige med Soren sKriveren Manderup Funch, och Efter sKrefne Laurettes mænd  Næfnlig, Lens mand Madz Sæve, Knud Giere, Lauridz Lødve, Niels Methun, Rasmus Nesthuus, och Biørne Mølster,  Saa wel och Compagnietz Chef Jacob Christensen, Tillige sig der lod indfinde,
Huor da oven bemeldte ordre dennem, lydel: Blef fore læst,
Blef saa først giort Anfang Ved Leutenantens Assignerede Gaard Kaldet Qualle paa Wos i Guldfierings otting belligende
Huor om, udj de fore sKrefne 8 puncter gives denne Sandfærdige och Underdanige Under Retning,  Næfnlig

1ste punct

Samme gaard Qvale, Er af gl: tiid

1702: 20

Separeret udj 2de Tun, Eller partter, och beboes af 2de Leylændinger,  det første tun bruger nu
Eilef Qvale, af Hans mayts: goedz ………………………….  1 løb 1 pd med B:
                                                  och over Bøxsel ………  1 løb 18 mrk
Wangs KierKes Benificerede goedz ………………………..  2 pd             ]  uden
och Prousten Hr: Christen Weime Vigs goedz ….………… 1 pd 18 mrk ]  Bøxsel
                                                                                                ------------------------------
                                                                           Summa           2 løber 1 pd 18 mrk
Andet Tun bruger Joen Knudsen af Finde goedset 
som Nu tilhører Lauridz Miltzou …………………………...  1 løb 2 pd 6 mrk med B:
samt over bøxsel for ………………………………………...  2 pd 18 mrk
Hans mayts: goedz ………………………………………….  2 pd 6 mrk   ]  och af Kierchens
Benificered goedz …………………………………………..         12 mrk  ]  uden Bøxsel,
                                                                                                ----------------------------------------
                                                                           Summa           2 løber 2 pd
Er til sammen af gamel tiid Er lagt udj LandsKyld 5 løber 18 mrk

2den punct,

Denne Helle gaard Er, Efter Matricullen, lagt
udj LandsKat, Netto ………………………………………..  5 løber
men af LandsKyld som oven Er meldt
Der nest Huad oven bemeldte gaard Quale, Til Reglementetz fyldest giørelse, Ey tilstræcher  /: næfnlig 20 rdr :/  Er Leutenanten saa meget, LandsKat af 3 løber udj den gaard Kaldes Bøe  som udj Dito præste gield och otting Er belligende

1702: 20b

Tillagt, Huilchen gaard Er Benificert Bergens dom Kierche (Domkirke), och dens Sogne præst Er bøxsel Raadig, Ellers Dito Jord Er lagt Efter gammel LandsKyld til 4 løber 2 pd 4 mrk  der af Eyer dom KierKen 4 løber med bøxsel, sambt over bøxsel 2 pd 4 mrk
Wangs Kierche ………………………………………….....  16 mrk           ]  uden
och Hindrich Miltzou ………………………………………  1 pd 12 mrk  ]  Bøxsel,

3 punct

Af det Hans mayts: udj første Tun Qvale Eyer och Er Bøgsel Raadig, gaf denne nu paa boende Leylending Ao: 1691 udj bøxsel  /: som Ved magesKifte med forige Opsidere Gulich Nielsen, Blef afstaaed, och der hos blef Tillagt den ½ deel udj Quals tien!! (teien) :/  til forige foget Johan Thorson  /: Efter den …wærende Leutenant Rachlings absence, given fuldmagt :/  penge 5 rdr, och paa den 2den part, Er bøxselen Ao: 87:  til Er meldte Miltzou, Efter Loven à løben 10 rdr  Betaldt
Wiidere
Saa blef den Heelle gaard Bøe, til Erich Endres:  Ao: 1684  d: 14 janvatj  af Sogne præsten til Dom Kierchen  Hr: magister Ambrosii Hardenbechs Enche hen Bøxslet, siden Ao: 89  d: 28 Janvarj  opsagde for sin Stifsøn Michel Gullichsen 1 løb  som magister Ditlev Lucoppidamus och Atter Ao: 1696  d: 4 febebr:!! (febr:)  for Hann: opsagde

1702: 21

1 løb, som magister Søren Glud, Hann: bøxslede, och blef der given i bøxsel Efter Louen, Huer gang for løben 10 rdr

4de punct,

Til Quale findes ingen Saug, Queren, Huus mændz Pladser, UdEnge, Eller deslige Herlighed, men End wære, om Sommeren, Hos Andre, til Quæget maa for betalling, søge och leye Sætter boel,
Ellers laa for hen til denne Helle gaard En høy fornøden Udteig Kaldes Quals teien, Hos huilchen och Er en liden Queren,  denne pladz blef Ao: 1681 gaarden fratagen, och lagt for ½ pd, som siden Ao: 82:  af den tiid wærende foget Falch Lauridsen Dalhof, til Joen Quale for 4 rdr blef hen bøxsled, Thj Eilef Quales for mand Gullich Nielsen, Var paa den tiid Ei Allene For armet, men och Efter laden,  /: i det Hand Vel Kunde slutte Ei lenge der Ved at Subsistere :/  Efter die Hand da samme Teig i fra det første tun, som Hans mayts: mesten til Hørrer, sig lod fra trænge, som denne Jorde part, Hid indtil Været til Temmelig Skade, och der over Ei nær saa Vel som den Anden part Kunde haft sin giødning,
Til Bøe Er och Illige maade Ey heller noget af for bemeldte Herlighed, Undtagen En liden flom Queren til Huus for nøden hed

5 punct

Udj forige tiider laa den gaard Quale næsten ødde, och op holdt sig, udj de gamle forfaldene

1702: 21b

Huuse, iKun Huus mænd, siden til diese som flittige Leylendinger, som oven bemeldt Været dyrKet och hen bøgsled, och Ei nogen sinde af officerrerne wæret beboet, Ey heller nogen tiid paa den Anden gaard Bøe Haft til Hold

6 punct,

Huussene paa Quale  udj det første Tun  Vare sambtlige for faldene Ved førige Leylending, Gullich Nielsens U-agtsomhed och Van magt, men Ere nu, Ved idzige Capitains omhygelighed och observation med Leylendingerne, Aar fra Aar bragt udj den Stand, at de for Lou før Kand Eragtes, saa nær som paa 3de Huuse  næfnlig  Røge Stuen faar med Nyt tag och Suiller, lige saa Ildhuuset och Løen, med tag och noget Tømmer for bedres, som bonden har obligeret sig til, med ald flid ligeledes at Reparere,  Men paa den Anden Part, Ere de allereede af Leylendingen, saa Vel Capitainens paa driving, som och Ved Eyerens omhygelighed, bragt udj den Stand, at indtet falder paa Klageligt,  lige saa forholder det sig paa Bøe, Huis huuse Er nu och nyelig bragt i goed hæfd, Allene Stuen och Ildhuusetz tage, huor til de har til….(?) det forderligst at Reparere

1702: 22

7de punct,

Paa Qualle ware Ager och Eng Ellendig dyrched, for nemelig det første Tun; men nu Ere de Bægge deelle bragt udj den Stand, at naar Gud giver wegsten, falder indtet paa Klagelig men udj goed hæfd,  Paa Bøe findes den och Illige maade for suarlig dyrched,

8de punct,

Skoug Er huerchen Hos Qualle Eller Bøe, Ey heller noget Været, men Tømmer, til Huusenes Reparation, saa Vel och deels Brendefang, Bliver tiid Efter Anden, hos Andre for penge Kiøbt
Her imod war Leylendingen paa Quale, det første Tun  Hans paastand, saa Vel och Capitainens  forNemmelig, siden den part Hans mayts: mesten Er tilhørig, at Quals Teigen igien maatte lægges Under begge deelle, och at Efter Kommerne for medelst eens U-agtsomhed, saa som forige opsidere Gullich Nielsens V-billige afstaaing, Ei der over sKulde lide sKade, Huilchet Ellers i længden denne Jorde part, formedelst mangel af Høe, som den Anden saa meget des mehre til Stoer for dehl Haver, Kunde Anstøde, och der over Ei Haver sin fulde

1702: 22b

DyrK Eller giødning af queget, Helst siden Jorden dennem Ellers Ere Imellem deeldt, och de bægge lige meget bruger och betaller sKat fore,
Huad sig Ellers er Angaaende den punct at inquirere, i Huis tiider och af Huem Gaarden Quale Var Kommen i wan magt  da befindes det at Være sKeed, næfnlig  det første Tun, af forige Opsider Gullich Niels:  som til deels, for medelst U-agtsomhed, och Ellers af mis wext udj nogle Aar, lod gaarden, saa Vel Ager och Eng, som Huusene Henfalde, Huilchet mesten Anfangtes seeniste Kriigs tiid  at ingen af Officiererne ware tilstede, siden af Leutenant von Sprechelsen, Wessel, och Rochlinge, saaledes imodtagen, Huilche Alle for længst Ere her fra Changerede, och Ved døden afgangen, dog nu siden  som før Er meldt, igien bragt i temmelig goed stand, och End wiedere sKeer, Heldst naar denne Hans mayts: part, och ligeledes igien Kunde, som før  blive deelagtig udj Quals teigen,
Det Andet Tun laa moxsen ødde til Ao: 68  da Knud Jonsen den, af Finde goedsetz for waldter, bøgslede  Huilchen siden

1702: 23

Arbeidede flittig, och byggede Efter Efne de Nødwendigste Huuse, och for beddred, Ager och Eng, det meste Kunde for maaes, och nu siden Har sønnen, Joen Knudsen for siufnet, Gaardens Huuse, Ager och Eng dyrchet for suarligens

Neste dagen Efter  d: 15 augustj  blef med de mænd, Bonde Lens mand Baar Spaanum, Lauridz Spilden  Olle Randes tuedt, Tostein Lione, Wiching Neseim och Torbiørn ibdm  Besigtet,
Capitainens Assignerede Gaarde, Eide, samt øfre och Nedre Rønnestrand, Beligende udj Gravens Sogen och Hardangers fogderie  Huilche Efter for Ermeldte puncter, saaledes blef befunden

1 punct

Er hans Kongl: mayts: goedz  och liger alle trej til Halsnøe Closter, och Ere Under dets forpagters Sr: Frimandz Direction och Ansuar

2den punct,

Eide bestaar udj 3de tun, Huor af det yttre Tun Ao: 1662, blef udlagt til Capitains Assignerede Gaard, och da sKyldede 2 løber 22 ½ mrk, saa wel øfre och Nedre Rønnestrand, som Efter

1702: 23b

Forige Høy NødVendig Aftag Ao: 1684, sKylder iKun 2 løber 22 ½ mrk, Ja Kand U-muelig for Aarlig Elve brud sKatte for saa meget, Ellers Efter Reglementetz tilhold burde Capitainen Have 6 løber

3die punct,

Halsnøe Closters forpagter Sr: Frimand, haver aldtid søgt och tilholdt sig bøgselen, af de Assignerede Gaarde, som Under Dito forpagtning henhører, Endten wed Jordernis bortfæstning, Eller och Ved, Contracter for afstaaelse, En Vis aarlig Contingent  Ellers har dette Tun udj Eide i mange Aar  och lenge førend idzige Capitains Komme til Compagniet, wæret ubøgsled och U-dyrKet, som der over af Hann: Ao: 1694, End och Hans formænd Capitain Forbus Ao: 1680, och Salig Thormalen Ao: 1689, loulige tagne besigtelses Verk, ud wiiser, och siden paa 15 aars tiid Ey wæred beboed Eller bøxsled, Ja  det Endnu Ei Kand wendtes uden aftags benaadning, paa saadan af wand och fieldsKree udtagne, och Høyt Taxerede Jord,
  Øfre och Nedre Rønne strand, laa ilige maade førend Capitainens Komme til Compagniet udj de mis wexst Aaringer, U-dyrKed, Thj sam/m/e Jorde af Elve brudt meget forringes, och ei Kand suare til saa Stoer Rettighed, Ellers wed Capitainens forsorg och AnsKyndning Blef øfre Rønne strand, af Leutenant

1702: 24

Beirnet Ao: 1699 antagen, och af Frimand Bøgsled, och i Stæden for første Bøxselen, paa tog sig at giøre gaardens Huuse loufør, och færdig  som da moxsen Var for falden, Efter die gaarden nogle Aar Hafde liget øde,  der nest den Halve deel udj Nedre Rønnestrand, Ao: 99 af Sergeant Thormeulen bøgsled, och gaf der fore til Frimand, Et slagter nøed, och der hos at Reparere de forfaldene Huuse,  den Anden Halve deel er Ao: 92 af En Bonde bøxsled, wed Nafn Niels Simensen, af Sal: Capt: Thormeulen, och der fore betaldt Efter Louen, Efter som hand med Frimand En for Ening hafde indgaaen, imod Halsnøe Closters paastaaende Rettighed, saasom LandsKyld  første bøxsel och tredie tage  Sigt och sage fald, med Andre smaa Rettigheder  Huor fra dog slige Assignerede gaarder, Efter Reglementetz tilhold, burde wære forsKaanet, Til Ermeldte Frimand Aarlig 28 rdr at Erlegge; Huilchet Ellers bemeldte Rettighed, meget over Gaar, och der wed i saa lang tiid, Haft Stoer for deel; Huilche forige sluttede Contract, tillige med Jorden, Sal: Captain Thormeulen Aaret for Hans død  til tinge Ermeldte Frimand opsagde,

4 punct,

Saug Haver til foren och udj forige tiider liget til yttre och mittue udj Eyde, huor af den Halve dam Stoch ligger paa Capitains partten, som Er yttre Tunet, Huilchen Saug for pagteren, siden loed gaarden fra Komme, och til Andre hensoldt,

1702: 24b

Och Er Nu til brugs af fremmede bønder, som der fore giver Aarlig til Frimand grundeleye 3 rdr  der imod opsiderne sig beKlager, Paa Ager och Eng Ved tøm/m/er och bord Kiørsel, som och af de fremmede Hesters der udj løs slippelse, lider Stoer sKade, huor forre Capitainen prætenderede at Saugen Billig fremdelis burde gaarden til Høre, thj siden den tied hun fra Kom Er gaarden aldt fort geraden i wanmagt, saa Vel och at den Grundeleye som Er meldte Frimand hen Ved 30 Aars tiid oppe baaret, Kunde Komme Leylendingerne, til gaardens Conservation och Rettighedz Erlegelse til goede
Querne Støe och Huus Haver wæret til gaarden  men for 15 à 16 Aar siden af Elve løb udtagen och siden for wanmagtz sKyld iKe bleven, opbygt
Huus mandz Platzer  UdEnge, Eller dieslige Herlighed, findes her til iche,
Til øfre och Nedre Rønnestrand, Er aldeelis indtet af saadan Herlighed, Undtagen En liden Teig oppe i fieldet, Kaldes Dybewigen, Huor paa En ringe deel Høe, med Stoer møye Kand haves,  Et Ringe fisKerie har til forne wæred; mens for medelst, Elvens Udbrydelse udj diese tiider indtet der af faaes,

5te punct,

Eyde har ingen tiid af Capitain wæret Beboed, men udj forige tiider, til Leylendinger

1702: 25

Som oven Ermeldt, af Frimand hen bøgslet   Ike heller Nedre Rønnestrand, men paa øfre Rønnestrand, haver Capitainerne til forn Haft sin Residence, och nu af Leutenanten Efter den 3die postes for meld bøxsled, och Beboes

6te punct

Paa Eyes Huuser Er Stoer brøstfældighed, och førend Capitainens Komme til Compagniet ware Ruinerede, som da over det tagne Besigtelse wærK udwiiser, til desen, Reparation behøves i mindste dette Efter følgende
Løen, fæ, och Smale Huuset har til forn Staaen, Under Et Tag, och Er gandsKe nedfalden och for andred!! (raadned?), Vild Kaaste udj Ringeste at opbygge … 48 rdr
Et gameldt Ildhuus som der Staar, giøris iche fornøden  men Kand for andres til Et smale Huus,  Røgstuen och Madbuen Vild forbedres med tag, Tømmer och Suiller gulov!!(gulv) och benche  som iche giøres Under … 22 rdr
Senge Loftet Vild forbedres med … 7 rdr
Summa ... 77 rdr
Øfre Rønnestrans Huuser, Var sammeledes meget Ruinerede, men Nu igien allerede bragt udj temmelig goed forbedring, Untagen Senge Loftet med Boe Under, som i forige besigtelse, Er sat at forbedres Til 8 rdr,  saa Vel och Fææ Huuset som Vild nedrives och for bedres, Huilchet Leutenanten, Tillige med de Andre Huuse haver for Bundet sig til som for Er meldt at Reparere med 10 rdr

1702: 25b

Nedre Rønnestrandz Huuser Ere och Allerede nogenledes bragt udj goed hæfd, Undtagen Røg och Madstuen  som med Nyt tag sKal for bedres,  saa Vel fæe och Smalle Huuset som Vild nedrives, och Suiller och tag forbedris  Huilchet Leylendingerne lover udj denne Høst at forfærdige, och sig allerede med tilfang forsiufnet

7de punct,

Paa Eide har Ager och Eng udj 15 Aars tiid liget U-dyrKet och ødde, och Endnu liger gandsKe udj Vanmagt, meget af Aarsage at Jorden Er for Høyt sat udj Skat och LandsKyld, och af Elve løb och fieldsKree Er Udtagen, Huilchen ofte baade til tinge, och Ellers der for uden til adsKillige ofte Er udbøden, men Ingen den Vil Eller Kand antage, Høyere En!! (End) for En løb smør, udj sKat och LandsKyld, Huilchet och sambtlige Laugrettes mændene, Efter flittig over Veyelse och desen forefindende, Vedstoed, saa frembt den igien sKulde Komme udj forsuarlig Hæfd, och af nogen Bruges, ingenlunde Høyere Kunde Taxeris
Paa øfre och Nedre Rønstrand, Er Ager och Eng af Elve brud meget, och fast den beste deel  Udtagen och besKadiget, och End yderligere befrygtes Aarlig Større sKade at giøre; och End dog de nogle Aar laa øde  saa findes dog det i behold wærende, siden forsuarligens dyrchet,  Ellers imellem diese Jorder, løber En Stoer Hoved Elv som har Tilløb af mange Andre Storre snee field, wand och Elver, saa opsiderne som der paa Været, siden sKatter, LandsKyld, bøgsel och Anden Rettighed, falder denn: forhøyt at udgive  Saa Vel och de mange mis wegste och dyre Aaringer

1702: 26

som der Ved indtreffede, der over meget Er bleven for armed, och Jorden til Ruin gerahden

8 punct,

Skaugen til dette yttre Tuun Eie, findes Ringe, och Er fællis med de 2de andre tun, Huor af Frimandz fuldmægtig Peder Jensen Smit udj dette Aar Haver ladet der Hougge 6 tyldter Stuv, til Sauge Tømmer, som sKal sKieris Eller bort føris, Huilchet Er den Ruinerede gaard til Stoer sKade, lige ledes har och de andre Leylendinger bort revet och Udflægt ald Næver sKougen, saa lided Eller indtet, til gaardens forbedring, der findes,  men til øfre och Nedre Rønstrand, findes Kun Brende weed, och nogle smaa furre Træe, som til Huusenes Reparation Kand wære En Ringe behielpning,

Atter

Dend 16 Dito, med de mænd Johanes Tioflet  Bonde Lens mand,  Tomes Jaastad, Olle och Villich ibdm  Halgrim Mælland, och Endre Hougse, Blef besigtet
Fendrichens Assignerede Gaard Lutrem, beligende udj Kindserwigs sKibrede i bemeldte fogderie, och fore funden som Efter følger

1ste punct

Liger sammeledes til Halsnøe Closter, och Er Under detz forpagters Direction,

2den punct

Den Helle Gaard Luttrem sKylder 5 ½ løb, Huor af fendrichen iKun Er Assigneret 3 løber

3die punct

forige Leylendinger paa samme 3 løber

1702: 26b

Har aldtied bøxsled af Sr: Frimand, som och de Itzige paa boende illige maade til Hann: har given Udj første bøgsel, Næfnlig  Christopfer Olsen Ao: 1697 af 1 løb  3 rdr   Olle Knudsen Ao: 1701 til Frimandz fuldmægtig Peder Jensen Smit, given 4 rdr,  den 3die løb Har i lang tiid, wed Raads folch af Sr: Frimand selv, wæret Brugt, Indtil Ao: 1702 Af 2de Andre bøxsled, wed nafn Knud Jacobsen, och Niels Haldoersen, och har En huer af denn: given for ½ løb af dette med noget af det Andet, af Halsnøe Closters goedz som til det tun liges  5 rdr

4de punct,

Til denne Jord findes Huerchen Saug, Huus mandz Pladzer, UdEnge, Eller nogen deslige Hærlighed, Undtagen En liden Queren som til Huus behof, Naar Stoer wand flom Er Kand bruges

5te punct,

Har aldrig Wæret brugt af Officiererne  men aldtid af Frimand, til Leylendinger Bort bøxled

6te punct,

Huusene paa de 2de løber som Christopfer och Olle bruger, Ere siden seeniste besigtelse Ao: 1694 nogenledes Reparerede, Undtagen Senge Loftet paa den Ene Side fattes Nyt tag  som Vil Kaaste 3 rdr   Smale Huusene Ere gandsKe for faldne, och Vil Kaaste at opbygge  8 rdr

1702: 27

Madbuen fattes tag  Vild Kaaste … 3 rdr
Heste Stallen Vild forbedres med … 1 rdr
Paa den Tredie løb udj det Andet Tun findes Efter sKrefne Brøstfældighed,
Røgstuen fattis En Suil och tag  som Vild Kaaste … 3 rdr
Til Ildhuuset Vil beKaastes Tømmer och tag til … 4 rdr
Smale Huuset Vil for bedres med tømmer och tag udj Ringeste … 4 rdr
Stalden Vild af Nye opbygges … 4 rdr
Fæe Huuset har til forn Staaen Under Løen som Er gandsKe indfalden, och Vil der fore En Anden med tømmer op bygges, som udj mindste wild Kaaste … 20 rdr
Taget paa den Ene side af Løen wil forbedres til … 4 rdr
Paa denne Løb Haver Frimand holdt Raas mænd, och self ladet bruge Ved 12 Aars tiid, som den tillige med det øfrige af Halsnøe Closters goedz udj Dito Tun, som Er til sammen 3 ½ løb  Haver Styrt, och over saadan slet forsorg af forpagteren, som aldtid der af Nødt Herligheden  Er Ey Allene Huusene Kommen udj Van magt som meldt Er, men End och fendrichen udj de Aaringer af Frimand bleven Veigred Servitten  som hand ellers af den løb, saa Vel som Andre Efter Reglementet, och høye Ordres til hold, burde Nødt, Ellers Haver forbemeldte 4re Leylendinger Efter deris bøxsel Zeddels for meld, loved at

1702: 27b

Skaffe Huusene Lou før; Huilchet de beKlagede sig fast U-mueligt, formedelst saadan fore funden slette Tilstand  at Efter Komme

7de punct,

Ager och Eng, war formedelst de forige Leylendingers fattig dom, udj de miswexste Aaringer, Kommen udj wanmagt, det beholdene Er nu paa nogle Aars tiid igien forbedred, och nogenledes Kommen udj Hæfd, Ellers Leylendingerne paa den Helle jord beKlagede sig, at om iche Jorden bliver fældet, Er det denn: V-mueligt gaarden at beside, Efter die Wandløb och fieldsKrede, Aar Efter Andet giør sKade,

8de punct,

SKoug findes indtet, wiidere End noget Lidet løf och Hadtle sKoug  och i dies maade ey til U-pligt medhandled,
Da Nu diese Assignerede Gaarder blef Besigtet, over gaf Capitain Jacob Christensen for os sin sKriftlig ErKlæring af Dato 15 augustj Ao: 1702:  som udj besigtelse wærchet liudelig Er indført
Angaaende den enquisition, som os yder mere Befallis, Huem som haver wæret Aarsag til Officier Gaardenes

1702: 28

Ruin, och øddelegelse, da for Nemmes noch som at itzige Chef sambt forige Capitainer, Ei der til Haver wæret Aarsag  mens Sr: Frimand som for waldter over bemeldte Assignerede Gaarder, Aarlig, Ey Alleniste Haver Nødt Rettigheden, mens langt mere End \som/ Lou mæsigt Kunde er agtes, Ja gandsKe fra taget desen Rette tilligende Hærligheder  som Klarligen Kand for Nemes udj de forhen mentionerede puncter, och som Hand saadan Rettighed sig Haver bemægtiget, saa burde Hand Efter Louens Clare ord, Holde Gaardene wed sin til bøerlig Hæfd, och Huis som der Paa fandtes brøstfældigt, tid fra tid noget Efter Haanden Burde forbedret, Huor fore woris Enfoldige meening Er, at den som Haver Bemægtiget sig første och 3die bøxsel  saa Vel Anden paabuden Rettighed, samt, ladet de fællis sKouge houge, til Saugtømmer  Huis huuser saaledes ligger øde, Joe V-feilbar Bøer suare til gaardenes wanhæfd, och Ei Officiererne, som der af iKun Haver Nødt sKatterne, Huilchet alt Henstilles til den Høye Øfrighedz Naadige Resolution,  At dette saaledes af os med fliid Er ud grandsKed, och foresKrefne Orden for fattet, BeKreftes med Under trøgte Zignette

1702: 28b

Ao: 1702  mandagen d: 16 october  Holdtes Almindeligt Høste, sKatte och Sageting, med Jondahls sKibredz Almue, Paa den gaard Gundtuedt  ofver wærende Kongl: mayts: Foget Sr: Olluf Lauridsen,  Peder Jensen Smit, som for waldter over sigt och sage fald,  Bonde Lens mand Ingebrigt Eichen, EVind Wadsel, Lauridz Drage, Samson Samland, Arne ibdm, Lauridz ibdm, Olle Espeland, Torchild Tørwigen, och Tosten Tofte, Edsorne Laurettes mænd af bemeldte sKibr:

Sager war Ingen indstefnt, Huor fore tings widnerne fore tages som følger; Item Afregning Imellem Sr: Johan Frimand; och Almuen,

Der paa Peder Jensen frem Kaldede Efter sKrefne som til monsr: Johan och Christopher Frimand sKyldig Er, Nemblig
Hellie Bache for resterende tiende 2 mrk 13 sk:  Noch for afsontte Bøder for begangen Leyer maal  9 rdr 1 mrk 4 sk:   den Paa Raabte møtte iche, Huor fore beroer til wiedere Paa talle
Engel Giertzen Bache, for afgift af Berven pro Ao: 1697  3 rdr 3 mrk:   den Paa Raabte møtte och sagde at Have for bedret Huuser for same Penge, Efter for Ening med Olle Pouels:

1702: 29

Huilchet Hand for mendte at bewiese, der fore det saa lenge beroer,
Salomon Suosand, resterende tiende och Leding 8 rdr 4 mrk 9 sk:   den Paa Raabte møtte och Ved gich sKylden, sagde at Være En fattig mand, och hafde lidet til detz betalling
Unge Lauridz Gundtuedt, 3 rdr 6 sk:  Er Huus mand och for armet,
Olle Suends: ibdm  1 rdr 4 mrk 10 sk:   Er wed døden af gangen, och indtet Efter Hann: at faa
Niels Præste Gaard  Leding och tiende 4 mrk 15 sk:   møtte och Vedgich
Tore Under Haugen paa Egte bøder 1 rdr 4 sk:   møtte och Vedgich
Torchild Lauridsen  Nu paa Tuedt  rester Paa afsoning 4 mrk   møtte iche
Jørgen Gu\n/dtuedt {Hougen}  2 rdr 4 mrk 13 sk:   møtte iche  men Laurettes mændene sagde at hand Var Huus mand, och Hafde indtet,
Salomon ibdm rester leding og tiende for forige Aaringer  10 rdr 4 mrk 2 sk:   møtte iche  Er for Armet,
Guttorm Sædtuedt rester Leding och tiende 2 rdr 5 mrk 13 sk:   møtte iche
Lauridz och Torchild Eide  tiende lamb 8 sk: pro Ao: 1700:  betaldt til Niels Frimand

1702: 29b

Peder Tørwigen  Leding och Tiende 5 mrk 9 sk:   møtte iche
Torgier Aase Paa tunde!! (Kan være Tuede/Tveit i Jondal)  førlofs penge 1 rdr 3 mrk 8 sk   møtte och for Klarede at det war Hans Eget oddels goedz som hand self beboede, der Arven faldt, der for mendte at wære frie
Niels Nielsen Berrie sKyldig LandsKyld, Leding och tiende for forige Aaringer  2 rdr 9 sk:  for uden Ao: 1702  1 rdr 5 mrk 4 sk:   møtte och Vedgich
Aslach Traa for Ao: 1700  Leding 14 sk   møtte iche
Mogens och Siuer Wadsel rester Efter forige Aaringer 1 rdr 4 mrk 7 sk:   Mogens møtte och Vedgich
Fladebøes opsidere for 99 tiendelamb 2 mrk:   møtte iche
Peder Fladebøe rester tiende for forige Aaringer 1 rdr 1 mrk   Halfvor ibdm  2 mrk 14 sk   møtte iche
Michel Breche  3 rdr 1 mrk 13 sk:   wed Døden for lengst afgaaen, och fandtes indtet Efter Hann:
Unge Olle Breche  LandsKyld  Leding och tiende 2 rdr 5 mrk   møtte och Vedgich
Jacob Breche  1 rdr 6 sk:   møtte och Vedgich

1702: 30

Tostein och Peder Haldanger  tiende 3 mrk 7 sk:   møtte och bewieste at Have betaldt til Kold Siuersen for toe Aar siden,
Guttorm MolVen  tiende for Ao: 1700  18 sk   møtte iche
Wiedere fandtes iche Paa dette ting sted, men Salledes!! Under forzegling udsted

Kongl: mayts: foged Sr: Olluf Lauridsen, for Retten opstod; och paa forige foget, Falch Laursens wegne, tilspurtte Laugrettet, och Almuen om iche dise Efter sKrefne Jordeparter Ao: 1698 Blef af de Paa boende Leylendinger Kiøbt, och der for Dito Aar Oddel sKatten fra gich, saa som Tørvigen  34 ½ mrk smør  Huud ½,   Sollisnes  smør 18 mrk   Tofte och Halderager  smør 2 pd, Huud 7/12,  Huor til Laugrettet och Almuen Enstemig suaret at bemeldte Jordeparter samme Aar blef af Leylendingerne Kiøbt, och iche nogen oddelsKat der af til fogden betaldt,  Dette Begierede Kongl: mayts: foget, at maatte indføris, och Hann: af Retten gives besKreven, Huilchet iche Kunde negtes men salledes!! udstæd

Kongl: mayts: \foget/ Sr: Olluf Lauridsen opstoed for Retten, och til spurtte den gandsKe Almue om denn: iche \Er/ witterlig, at Ingen Strand-

1702: 30b

siddere Eller Huus mænd udj Jondal Sogen fandtes for Ao: 96, som Efter den Aller Naadigste udgangene forordning, nogen sKat Kunde suare,  Almuen suarede at det sig saaledes udj Sandhed forholder, och Ei nogen, som meldt Er udj dette Sogn fandtes,  Huilchet Kongl: mayts: foget Begierede at maatte Indføris, och af Retten gives besKreven  som Ey Kunde negtes

Laug Rettes mænd for Ao: 1703 ordineris  Lauridz Arnesen Traa, sKal fare til Laug tinget, och der aflegge Ed,  gal:!! (gamle)   Engel Bache, Joen Bryndels: Wig, Iver Suosand, Guttorm MolVen, Aamund Knuds: Espeland, Niels Under Hougen, och Sølfæst Fladebøe

[Ao: 1702]  Dend 17 october  Holdtes Almindelig Høste  sKatte, och Sageting udj Østensøe sKibbrede Paa den gaard Berven, Tilstede wærende Kongl: mayts: Foget Sr: Olluf Lauridsen, Peder Jensen Smit, Bonde Lens mand over sam/m/e sKibbr:  Samson Røen, Olle Axenes, Laurids Øftz Huus, Knud och Johanes \Stene/, Hans Klyve  Lauridz Bierche, Niels Aalwigen och Hover Røchen, Edsorene Laurettes mænd af bemeldte sKibbrede

1702: 31

Niels Heinesen Wig loed læse sit sKiøde Paa 1 løb smør  1 Huud uden bøxsel, udj indre Aalwigen, dateret 30 september, 1702

Lauridz Tronsen Age  af same Dato, paa ½ løb smør udj same gaard,

Lauridz Ellingsens Bøxsel sædel, paa ½ løb smør  ½ Huud  Dateret 4 october 1702

Olle Lauridsen Siufsætter, Hafde ladet Stefne, Lauridz øftz Huus for Hand Haver bøxslet En løb smør Bort udj Biercheland, til En fremet, och Hand som Er Oddels baaren, och Elste Broder iche Kand faa den, til bøxsel, for mendte Endten at faa bemeldte løb smør til bøxsel Eller løsning,
Den indstefnte Lauridz møtte, och berettet, at Hans quindes fader Gullich Olsen, Hafde mage sKiftet Oddel udj Oddel, med Siufsætter, och och!! Biercheland, Huilchet magesKifte bref, Olle Siufsætter self sKal Have, Och Nu Vild bemeldte Olle Holde sig til begge jorderne, til bød Olle at wild Hand iche \be/Holde jorden Siufsætter, saa Skal det Staa Hann: frit for at magesKifte til bage igien,

Afsagt

Partterne fore legges til Neste Rettes dag at udj Rette legge magesKifte brevet, om bem: Siufsætter, och Biercheland, saa Vel och

1702: 31b

som de sKiøder och sKifte breve, dis imellem Kand wære falden, til sagens bedere op liusning,

Olle Netteland Stefnt Johanes Steene, for Hand iche wild holde den forligelse, med Enchen Gier Steudz(?) (Knudz?/Suendz?) Datter, som paa sKiftet Efter Hendes Sal: mand blef giort, Nemblig at Hand sKulde føde En Koe och tuende gieder udj toe Aar, sambt Huus wærelse udj Hendes Lifs tied,
Dend indstefnte møtte och sagde, at Hand gierne wilde Holdt Hender til Huus wærelse, och det første Aar føde Hand, En Koe och toe gieder, men der Efter quitterede Hun Hans gaard, och drog til Olle Netteland, Er bøed sig at wilde betalle hende udj fosterløn for Koen och giederne  8 mrk

Afsagt

Den for ligelse som paa sKiftet blef giort, at Johanes sKulde føde udj tuende Aar En Koe och 2 gieder  bør Hand Endnu at Efterleve, och det Enchen quitterede gaarden, och iche wilde Have Huus wærelse, Hos hann:  bør hun self for Retten med prou at bewise, da sKal der om medhandles huis Ret Er,

1702: 32

Kongl: mayts: foget Sr: Olluf Lauridsen, til spurtte Almuen, paa tinget om nogen Huus mænd, Eller Strandsidere, udj dette Ting laug Ao: 1696: fandtes, som Efter for ordningen, noget til hans Kongl: mayts: Kunde sKatte,  der til de En stemmig, suarede Ney, at Aldeelis ingen saa danne personner, fandtes, mens som meldt, udj ald Sandhed befindes, Vidner Olle Axnæs, Lauridz Øeftshuus, Knud och Johannes Steene, Hans Klyve, Lauridz Bierche  Niels Aalwigen, och Hover Røchen, Edsorene Laug rettes mænd af bemeldte sKibbrede som Retten Betiendte, med woris Under Trøgte Zignetter

Her paa Efter sKrefne monsr: Frimandz sKylde mænd blef Paa Raabt,
Brigt Wangdal, første Bøxsel {Sædel}, 2 rdr   møtte och Wedgich
Lauridz Torbiørns: Axenes  tiende 2 mrk 13 sk:   Er wed døden af gaaen udj armoed,
Lauridz Lauridsen Axeneses Enche  Tiende for Ao: 1700:  1 mrk 6 sk:   møtte iche
Arne Fundeland  rester 1 rdr 1 mrk 14 sk:   møtte iche  Er Huus mand och for Armet,
Olle Simonsen  1700 tiende 2 mrk 12 sk   møtte iche  Er ligeledes Huus mand

1702: 32b

Hover Reychen  Egte bøder 1 rdr 3 mrk 8 sk:   møtte och sagde at wilde giøre Ed der paa, at Have leveret 1 rdr til Olluf Pouelsen,
Tosten Sanven rester Paa Lauridzes Enches wegne 4 rdr 2 mrk 3 sk:   møtte iche
Noch rester bemeldte Tostein Halversen Egte bøder 1 rdr 2 mrk 4 sk:
Olluf Johansen Biercheland  1700 tiende 2 mrk 7 sk:   møtte iche
Tostein Steene for afsonte bøder Ao: 1692  5 rdr 2 mrk,  Noch for leding och tiende udj forige Aaringer  3 rdr 5 mrk 12 sk:   møtte iche
Brigt Steene rester tiende 2 rdr 14 sk:   møtte och wedgich
Olle Ingebrigtsen Moe  1 rdr 2 mrk 8 sk:   møtte och Vedgich
Jacob Steene, tiende 3 mrk   møtte och vedgich,
Lauridz sKaalem  tiende 2 mrk 12 sk:   møtte iche,
Hienne!! (Heine?) Aar Huus rester for forige Aaringer Tiende 1 rdr   møtte iche
Michel Nesthuus  3 rdr 1 mrk 15 sk:   war iche Til Stede for alder dombs sKyld

1702: 33

Niels Michelsen Nesthuus  2 rdr 4 mrk 8 sk   møtte och wedgich
Johanes Talles (Tolles) Enche rester 1 rdr 2 mrk 3 sk:   møtte iche,
Erich ibdm  første Bøxsel 9 rdr 3 mrk:   møtte och wed gich
Madz Talle  første bøxel och tiende 9 rdr 12 sk:   møtte och wedgich
Berttel Walland  tiende 4 mrk 13 sk:   wed døden afgangen,
Forige foget Sr: Niels Knudsen, som boede Paa øfre Wig  Efter restansen, 39 rdr 4 mrk 8 sk   Er her i fra Reyst
Iver Raas mand (rådsmann/bestyrer) paa Nedre Wig  tiende 2 rdr 3 mrk 7 sk:   Er for Armet
Christen Raas mand paa Wig  tiende for 95:  96:  97:  98:  tiende 2 rdr 3 mrk 7 sk:,  Er død udj fattig dom
Hover, Niels, och Joen Nedre Wig  for 99 Aars Leding 3 rdr:   sigis at wære betaldt, til Olluf Pouelsen,
gl: Lauridz Østensøe  tiende 2 rdr 8 sk:   møtte iche
Olle Brigtsen ibdm  2 rdr 5 mrk 4 sk:   møtte och wedgich

1702: 33b

Siuer Torpe  4 rdr 2 mrk 12 sk:   Er for armet, och her i fra Reyst,
Johanes Torpe  tiende 1 rdr 12 sk:   møtte och wedgich
Johanes Bierche rester 3 rdr 2 mrk 14 sk:   møtte och wedgich
Lauridz Tuedt  for 94 tiende 1 mrk 2 sk   Er for Armet och udreyst Paa Sundhordlen
Tostein och Olluf Tuedt  for 98:  99, \tiende/ 4 mrk 4 sk   for 1700 med Aamund 1 rdr  Er til [sammen] 10 mrk 4 sk:   møtte iche
Hellie Røchens Enche  94: Tredie tage 1 rdr 3 mrk,  hendes søn Asgut møtte, och sagde, at Hand sam/m/e Aar leyede jorden,
Asgut Røchen  Efter af Regning 2 rdr 4 mrk 6 sk:   møtte och Vedgich
Trond Røchen  1 rdr 5 mrk 13 sk:   møtte iche
Lauridz ibdm  første Bøxsel 12 rdr 3 mrk   møtte iche
Johanes indre Aalwigen  5 rdr 5 mrk 2 sk:  møtte iche
Salomen yttre Aalvigen  4 rdr 5 mrk 13 sk:   møtte iche
Olle Lauridsen Aalwigen  tiende pro Ao: 99:  3 mrk {11}   møtte och Kunde iche negtte,

1702: 34

Olle Aamundsen  tiende for Ao: 1700 af den Gaard Fixen, 4 mrk 2 sk:   møtte iche,
Olluf Nette land rester tiende for af vigte Aaringer 1 rdr, war af tinget Reyst,
Maritte Lauridz Datter Berven  Leyer maals Bøder 2 rdr
Olluf Iversen Biercheland rester paa Ao: 95 Leding 1 mrk 8 sk:   møtte iche
Rasmus Stor Aas, Nu Huus mand Wed Wigør  for Korn 1 rdr 3 mrk 6 sk:   møtte iche,
Af Stoer Aas rester for 96:  97:  98:  99: Leding och Tiende 5 rdr 14 sk:   Noch for 1700 Leding och tiende 1 rdr 1 mrk 13 sk:,  Haver de Aaringer wæret brugt af Klocheren, som Nu Er her i fra
Haachen Fose  Efter restansen En buch, och Et slagter nød 3 rdr 4 mrk, Noch Et pund Homle,   møtte iche
Tormoe SKaare   Tiende for afVigte Aaringer 1 rdr 4 mrk 14 sk:   møtte iche
Mogens Soldal  gl!! (gammel) Rest 1 mrk 6 sk och Et pund Homble,  møtte iche
Jacob Nøst Hagen  for Korn 10 sk:   Er Huus mand
Hellie Mels tuedt  for Korn och tiende 1 rdr 4 mrk 9 sk   møtte och Kunde iche negte

1702: 34b

Arne Olsen Selle setter  første bøxsel 7 rdr 3 mrk 12 sk   møtte iche
Anne Fundeland  gl: tiende 1 mrk 8 sk   møtte iche
Olluf Lille aases Enche  tiende for 1700 2 mrk 7 sk:   møtte iche
Siuer Botten  gl: tiende 2 rdr 1 mrk 12 sk:   Er wed døden afgangen udj Armod
Leutenant Biernet  for Johannes Steenis Korn 1 rdr   møtte iche
Telstøe Lauridz  Leding och Tiende, for af wigte Aaringer 6 rdr 3 mrk 9 sk:   Er død udj Stoer fattig dom,
Knud Nielsen \Nesthuus/  til dømte bøder 2 mrk   møtte iche
Olle Simonsen Tuedt  for til dømbte Egte bøder 3 rdr 2 mrk 4 sk:   Er Huusmand och for Armet, gaar och Tigger sit brød
Siuer Froestad  4 mrk 4 sk   Er Søer wed hafvet, och Betler
Michel Froestadz Enche  for af sontte bøder 6 rdr   møtte iche
Hendes Daatter Zidsele  for adsKillige beKaastninger wed Under och Ober Retten, for Hendes begangen for seelse, Efter Restandzen opsKreven 18 rdr 2 mrk 2 sk   Er død udj Armoed

1702: 35

Suend sKeie  for afsoning paa Høste tinget Ao: 1700: 3 mrk   war Reyst fra tinget
Aamund Olsen Berven  første Bøxel och Rettighed 32 rdr 1 mrk  for uden inde werende aars LandsKyld 5 rdr 4 mrk 14 sk:   møtte och Vedgich,
Stig Berven  første Bøxel och Rettighed, 60 rdr 3 mrk 8 sk:  for uden dette aars LandsKyld,  møtte och Kunde iche negte sKylden
Niels Torbiørnsen Berven  første Bøxsel och Tiende 14 rdr 2 mrk 6 sk:   møtte och Vedgich
Olle Berven  første bøxel och Rettighed 6 rdr 3 mrk  møtte och Vedgich
Siuer Norem  for, af Kiøbte Creaturer, 5 rdr 6 sk:  for En Kiedel 6 rdr  for Leding och tiende 7 rdr 2 mrk 4 sk:  Er 18 rdr 2 mrk 4 sk:   møtte iche
Flære fandtes iche Paa dette tingsted  men saaledes Under for Zegling udsted

Laurettes mænd for Ao: 1703 ordineris  toe Nye  Nembl:  Lauridz Brigtsen sKeye, och Olle Siuers: Aalwigen, som sKal fahre til Laug tinget at af lege Ed,   gl:   Lauridz Siuers: AalVig  Anfind Bierche, Olle Brigtsen Østensøe, Arne Moe, Lauridz Wang dal, och Jørgen Biercheland,

1702: 35b

[Ao: 1702]  Den 20 October  Holdtes Høste  Sage och sKatte Ting med Almuen, af Graven, Ulvig, och Eidfiord Sogner, Paa den gaard Eide, of: wærende Kongl: mayts: Foget Sr: Olluf Lauridsen, Peder Jensen Smit, Bonde Lens mand Baar Richolfsen SPaanum, Lauridz Wambeim, Olle Randes tuedt, Kield Legre, Tostein Sæd, Elling Ause, Niels SPilden, Tostein Lione, och Endre Hambre, Edsorene Laurettes mænd af bemeldte Sogner, med mehre ting søgende Almue

Salomen Hougen, och Suend Torgiersens for Ligelse, om deris Paa boende Løb smør de Paa boer, af Dato 29 Julj inde wærende Aar, blef for \Retten/ liudelig oplæst och Paa sKreven,

Hans Undelandz sKiøde Paa 11 ½ mrk smør udj den Gaard Leggrei, af Christopfer Øven!! udsted  af indbemeldte Dato

Olle Ollsen  boe sidende wed Stranden udj Gravens Sogen, Hafde ladet Stefne Jens Schabo, til Holdende udj Ulvig, for Hand Nest leden augustj, over faldt Hann: med Houg och slag, da Olle war der bortte udj Schaboes Eget Huus, her om war Stefnt til Prou Lauridz Anders: Wambeim, och

1702: 36

Lauridz Lauridsen Haldanger, Huilche prou begge møtte,

Den indstefnte møtte iche, men loed suare wed Hans Olsen Undeland, at Hand begierede opsættelse til Neste ting,

Afsagt,

Jens Schaboe Paa leges til Neste ting, sig her imod Personlig at ErKlære, Under trej lod sølfs brøde, til Huilchen tied, widner, tillige med Partterne uden widere Stefne maal, Have at møde, under Louens faldz maal,

Siuer Lequen Stefnt, Hover Baardsen, som boer Paa Sysen, for Hand Haver slaaet over byttet, paa Hagge stadz Egen,  Olle Aamundsen  som Haver boed paa Sysen 25 Aar  møtte och wandt, at Hand iche Haver slaaet over bytted,  Helge Hagestad  som boede paa Hagestad, 24 Aar, och sagde at de paa Sysen aldrig Hafde slaaet over bechen  som Hover nu giort Hafver,
Den indstefnte møtte, och sagde at Hand hafde brugt sin slaatte udj 6 Aar, och denne somer loed Siuer slaae, och Hover bort førtte En saatte Nest byttet, och siden loed Siuer slaae ind paa Hann: igien, och bort førtte,
Noch Hafde Siuer Stefnt til Prou Halstein Saaquitne, op aflet paa Hagestad, som møtte och Vandt at hans for Eldre aldtied slog udj bechen,
Lens mand Baar Spaanum møtte och Vandt det sam/m/e

1702: 36b

Afsagt,

Efter die at Siuer Leque bewieser med lougførte Prou, at byttet imellem Hagestad, och Sysen Haver gaaet udj Bechen, saa bøer det der wed Endnu at for blive, och Hover sig same bytte Endnu at Holde Efter Retlig, Under Widere adfært Efter Louen,

Hans Olsen Undeland Stefnet Legreys opsidere Efter sKriftlig Stefning, af Dato 5 october  for de Haver Houget imod 20 tyldter tømer udj Fæflings Aas ligende Under Herrøe, Til Støels sKoug,  Her om Var Stefnt til Prou, Torchield Pouelsen Herrøe, som møtte och Vandt, at Suine Aaen, och Suen Aaen, byttet Imellem Støllene Paa Herrøe och Legrei, och Legreis Støllen liger imellem begge dise toe Aaer, wiedere møtte Lauridz Erdahls Søn Iver Lauridsen, som wandt at da Sal: Hr: Anders Hafde Kiøbt Herrøe, loed Hand Huoge udj Fæflings Aasen, och de Paa Legrei der paa indtet Anchet,
De indstefnte møtte och sagde sig iche at Viede Andet, End det Hafde wæret fælligs sKoug, och bytte  Hour!! (Huor) paa de sagde sig at Have prou, och Vidnes biurd,

Afsagt,

Denne Sag, bewieses iche med saa danne prou at mand der Efter Kand, wiede nogen

1702: 37

sKiel, och sKifte, imellem de gaarder, Herrøe, och Leggrei, der fore de paa begge sider bør Stefne Paa Aastedet, at det da øyentlig Kand tages udj siufn, Huem den om tuistedede!! teig sKal Hørre \til/, Huor tømeret Er Houget, Huilchet med første bør sKee, saa snart fieldet Kaand!! (Kand) af Folch, over fahris  Under toe Lod sølfs brøde Paa Huilchen af partterne, Her imod Handler  Under widere adfært Efter Louen

Hellie Haaim, och Siuer Leque Hafde ladet udj Rette Stefne, Olle Magnusen, for resterende Imellum Olle Sygnes tuedt och bemeldte Olle Magnusen, til samen 36 rdr, Huor fore de Haver Caveret,  den ind Stefnte, Olle Randes tuedt, och Olle Sygnes tuedt møtte, och blef forligt, om ald deris Imellem, wærende, om 12 rdr  Huor af de Sex Er betald, och rester 6 rdr  Huor om de Ved Haande tag for Retten blef for ligte,

Hover Taar blaa Hafde ladet Stefne, Olle Sygnes tuedt, for Anve teyen, Efter forige til talle, her om Var Stefnt til prou, Olle Johansen, som Er 85 Aar gl:  och boed paa Taarblaa, 57 Aar  møtte och wandt, Aldrig at wieste andet, En!! (End) den tey Kaldet Anve teyen, joe Haver liget Under Taarblaa,
Johanes Hellofsen (Herlofsen) møtte, och Vandt det same  saa lenge Hand Hafde boet, Paa Taarblaa udj 50 aars tied

1702: 37b

Christopfer ØdVe, och Clement Hoversen, møtte, och wandt det same, Efter Olle Peders: ØdVe sam/m/e ord,
Her imod at suare møtte Olle Sygnes tuedt, och for mendte, at Efter die Hand Haver Haft græs beide udj saa mange Aar, at Hand da End nu som til foren, maatte Niude sam/m/e,

Afsagt,

Efter for indførtte loug mæsige Prou, bøer den Paa Stefnte Anves tey, Endnu at følge Taar blaaes Eiere  som Er Præste boellet, och af desen Leylendinger bruges baade til sKoug, och slaatte, och der paa ingen for fang, af Olle Sygnes tuedt Eller desen opsidere at tit!! (til?) føyes Under Widere Til talle Efter Louen

Tarel Torchilsen Stefnt monsr: Leutenant Biernet, med for mening, at Hand ingen føye Hafde til, at drive Hann: fra Dybewigen  som Er Et lidet pladz ligende Under øfre och Nedre Rønnestrand, Huilchet sKeede Nest afvigte Aar,
Den indstefnte møtte, och sagde at, Citanten war af Rettens midel Nest afvigte waar war til dømbt, at wige Huus mandz pladzet Dybewigen, der fore Hand for mendte, iche at Have giort Tarel nogen, mis nøye

1702: 38

Afsagt,

Efter die at Tarel Torchilsen Huerchen Nest afvigte waar ting, frem lagde nogen bøxsel Sædel, paa pladzet Dybe wigen  Huor fore, hand da blef der fra sagt, Ved Dom, Huor fore Hand Endnu, ingen louglig pretention, Kand Have, til det Hand Efter forige dom, Er fra Kiendt,

Christoper Aamundsen ØdVen Stefnt, Iver Haldsen Wichnes, til at bøxsle, de trej spand smør med waehre, som Hans Broder Christian fra gich, Ao: 1698:, sambt och for Hand haver Huoget sKougen, mehr, End paa En Leylending, til Hører, at Houge, Nemblig udj fiere Aars tied Huoget over 50 tyldter tømmer, Huor fore Christopfer Paa Stoed, at Hand iche Alleniste burde betalle bøxsel, men End och at lide Efter Louen, och gandsKe, at quitere Jorden,
Den indstefnte møtte, och for mendte, at Vilde løse, det goedz fra Christopfer igien, som Hand och Hans Broder soldt Haver, Ellers til bød Hand, at wilde forlige sig paa den maade, at Christopfer ingen Bøxsel sKulde Have, af den part {Christopfer} Hans Broder Christian fra gich, och lade Hann: Houge fiere tyldter tøm/m/er Aarlig

1702: 38b

Afsagt,

Efter die at sKiødet, Confermerer goedset at til Hørre Christopfer Aamundsen, och hans Arfuinger, aldt saa bør det, der Ved at forblive, och følge Hann: och Arfuinger V-afwunden, men paa det ingen tuistig hed Imellem denn: \her/ Efter sKal falde  da tillades Iver at Huoge, Aarlig udj sKougen, toe tyldter Stue, tue!! lengde tøm/m/er, och Ey mehre, sambt och at give Christopfer udj Kiendelse, for den part Hans broder fra wigte, udj Steden for første Bøxsel toe rdr  Aldt under widere adfært Efter Louen

Paa dette Ting som forige, opstod Kongl: mayts: foget Sr: Olluf Lauridsen, och til spurtte Laug rettet, och tilstede wærende Almue, om iche dise Efter sKrefne Jordeparter Ao: 1697 och 98 blef af de paa boende Leylendinger Kiøbt, och der fore Dito Aaringer, Oddel sKatten fra gich, saa som udj  Midaas, Smør 2 pd(?) 6 mrk  BuchsKind ¾    Ao: 97 och 98 udj Welchen  smør 1 spand  huud ¼   Huor til Laug rettet och Almuen Ens Stemig suarede at bemeldte Jorde part, same Aar blef af Leylendingerne

1702: 39

Kiøbt, och iche nogen OddelsKat, der af til fogden betaldt,  dette begierede Kongl: mayts: foget at maatte indføris, och Hann: af Retten gives besKreven, Huilchet iche Kunde negtes men salledes!! udsted,

Illige maade blef som før Er meldt, om Strandsidere, och Huusmænd, som pro Ao: 96 Her i ting lauet iche fandtes,

Widere op stoed for Retten Kongl: mayts: foget, Sr: Olluf Lauridsen  tilspurtte Laugrettet, och sambtlige Almue, om iche Eide, Capitainens agsinerede!! fri gaard, ligeledes dette Aar som forige liger ødde, saa der af ingen sKat til fogden Er betaldt, Ey Heller forpagteren til Halsnøe Closter der af nogen Rettighed Haver beKomet, der til Laugretted och til Stede wærende Almue, Ens Stemig suarede at det ald for meget liger ødde, Huusene gandsKe Nedraanet, och iche af nogen bliver beboed, førend gaarden bliver fældet, for medelst, Elve brud som der \paa/ haver giort sKade, och Endnu daglig sKeer,  dette begierede Kongl: mayts: foget, af Retten besKreven, som saaledes Er udsted,

1702: 39b

Der paa Sr: Frimandz sKylde mænd blef frem Kaldet af Eidfiordz Sogen som følger,
Tostein Sæd  Tiende for 1700  4 mrk 8 sk:   møtte och sagde at Have forlagt sin bog, som det sKulde for Klare, der fore det saa lenge beroer,
Pouel Sæbøe  Leyer maals bøder 7 rdr   møtte iche
Aatla Suendz Datter  Leyer maals bøder 4 rdr 1 mrk,  lever udj Armod, och betler,
Tore øfre Tuedt  tiende for 1700, 1 rdr   møtte iche
Tostein Sæds part udj Tuedt, 1 rdr 2 mrk 10 sk:   møtte och sagde at Arne same sKulde betalle,
Guldbrand Nedre Tuedz Enche  gl: Rest for Bøxsel 15 rdr   for LandsKyld  Leding och tiende Efter restansen  7 rdr 3 mrk 2 sk:   møtte iche, men lod suared der imod at ……(?) \sig/ wed stefmaal!!  saa som Hun mendte, der fore at wære fri,
Aslach ibdm  første bøxsel 12 rdr,  møtte iche,
Michel Tuedt  første Bøxsel  LandsKyld  Leding och tiende  8 rdr 4 mrk 4 sk:   møtte och iche Kunde imod sige sKylden
Afsetge ødde !!  Leding for 99: och 1700  2 mrk 14 sk   møtte iche

1702: 40

Peder Andersen Herrøe rester udj aldt, Leding, och tiende 11 rdr 1 mrk 14 sk   møtte och wedgich
Anders Andersen Herrøe, tiende och leding for 700:!! (1700:)  2 rdr 2 mrk 5 sk:   Er her i fra Reyst til Ryfølche, at boe
Endre Olsen Sæbøe, for resterende første bøxsel  LandsKyld  Leding och tiende, 22 rdr 1 mrk 10 sk   møtte iche
Pouel Olsen ibdm  første bøxsel och tiende Lam  3 rdr 1 mrk 11 sk:   møtte iche
Gunder Nielsen Sæbøe, Anført udj restansen, for Første Bøxsel 8 rdr   700!! (1700) tiende 3 mrk 6 sk:,  møtte, och bewiste med bogen, at Have betaldt, 9 mrk 6 sk:  de Sex rdr sagde Hand iche at Have faaet, det brug  Huor fore de 6 rdr Er Anført for,
Torre Sæbøe  tiende for 1700: 4 mrk 4 sk:   møtte och wedgich
Olle Adsersen Sæbøe  for 97 Høste tings forsømelse at betiene Retten, 1 rdr 1 mrk   møtte iche
Rover Warberg  tiende for 1700: 3 mrk 5 sk:   møtte iche,
Halstein Jonsen ibdm  for Korn beKomet Ao: 92  5 rdr 2 mrk,  møtte och sagde med udflugter, at Kornet iche \Var/ fræt,
Gunder Lasesen Møchle tuns Arfuinger  tiende for 96 och 97:  1 rdr 11 sk:   møtte iche
Almoe ibdm  Leding och tiende for 1700: 1 rdr 3 mrk 13 sk:   war af tinget Reyst

1702: 40b

Jacob Lauridsen Møchletun  Egte bøder 2 rdr 4 mrk 4 sk   møtte iche
Gunder Gundesen (Gundersen), for Leding pro Ao: 92  3 mrk   92 for Korn med Lase (Lasse?)  4 rdr 4 mrk   tiende for 700: (1700:)  4 mrk 14 sk  Er 5 rdr 5 mrk 14 sk   møtte iche,
Aamund Legreys Enche  for 99 och 700!! (1700) tiende  1 rdr 1 mrk 8 sk:   Hendes søn Hellie møtte, och wedgich
Hellie ibdm  første bøxsel  LandsKyld  Leding och tiende  2 rdr 5 mrk 11 sk:   møtte och Vedgich
Giermund Bue, for sig och quindfolchet, Efter Efter!! restandsen, 6 rdr 5 mrk 8 sk
Olluf Endresen Legrey  første bøxsel och Rettighed 8 rdr 2 mrk 14 sk:   den Paa Raabte møtte och for Klared, at Hann: 98: Er Paa regnet tredie tage, och sagde at Vilde bewise med bøxsel Sædelen, at Hand sam/m/e Aar gaf første bøxsel
Anders Legrey  Efter restansen 6 rdr 1 mrk 13 sk   møtte och Vedgich
Kield ibdm  2 rdr 2 mrk ? sk:   møtte, och Kunde iche imod sige dette
Hellie Bue  Leding och tiende 3 rdr 2 mrk 12   møtte iche

1702: 41

Giermund Bue, for gl: Leding och tiende  5 rdr 8 sk:   møtte iche,
Magnus Bue  for 700!! (1700) tiende 5 mrk 4 sk:,  møtte, och sagde, at Have betaldt, beroer til bewies,
Lauridz Erdal, for Korn 6 rdr  och Hundrede boer   Hans søn Iver møtte och Vedgich,
Siuer Midhuus  for LandsKyld  Leding och tiende udj aldt, 24 rdr 4 mrk 5 sk:   møtte iche, men siges at wære for Armet,
Tostein Sæd  for 700!! (1700) tiende af Midhuus, 1 rdr 1 mrk 11 sk:   møtte och sagde at Siuer sKulde betalle, som same Aar brugte
Endre Olsen Lille tun  for tiende 1 rdr 4 mrk 13 sk:   møtte och wieste lidet om desen Regning,
Asbiørn Tuedte  for Leding och tiende  5 rdr 1 mrk 9 sk:   møtte iche
Omund Lund  paa 93 Leding och tiende  2 mrk 12 sk   møtte iche
Olle Quams dal  2 mrk 8 sk:   Er Iche til Stede
Mogens  som Er nu paa Kalland  gl: rest: 4 rdr 3 mrk 15 sk:  och En Rens Huud,  Er for Armet,
Pouel Wig  Egte bøder 3 rdr 2 mrk 4 sk:   Er død  och quinden betler

1702: 41b

Christian Røyse  for ude blivelse at betiene Retten 97:  1 rdr 1 mrk   møtte iche
Arne ibdm  afsoning 2 rdr   møtte och Vedgich,
Allmoe Garetun  gl: 3 mrk 12 sk:   war af Reyst fra tinget
Anders Anders: Wiig  Paa 95 Leding och tiende  2 mrk 3 sk   møtte iche
Joen Ivers: ibdm  for LandsKyld  Leding och tiende  2 rdr 5 mrk 14 sk:   møtte iche
Niels Hoidtle  tiende 3 mrk 1 sk:   møtte iche
Mortten Quamens Enche  tiende 2 mrk 6 sk:   møtte iche
Michel Bremnes  Rester gl: Leding och Tiende  1 rdr 4 sk:,  møtte iche  Efter beretning gaar och tieger
Fitd (Fitt) i Sysen dallen, som Suend bruger til Huus mandz pladz  1 mrk 6 sk:   møtte iche

De Sogner Ulvig och Gravens Sogne, Kunde Nu iche fore tages, for medelst Søndagens Paa Komende, och det ting som mandagen, der paa følger, der fore det beroer, til waartinget, med den øfrige Restandz

1702: 42

Laurettes mænd for Ao: 1703 ordineris, Tuende Ny  Nembl:  Niels Kierland och Tore Lione, til at fare til Laug tinget at giøre Ed,  gl:   David Moe, Lauridz Klyve, Siuer och Magnus Leque  Find Bue, och Niels sKaar

Ao: 1702  mandagen d: 23 october  Holtis Høste  sKatte, och Sageting, med Kindser wig, Ulensuang, Odde och Røldals Sogner, Paa den gaard Agge, Kongl: mayts: foget Sr: Olluf Lauridtzen, Peder Jensen Smit, som Paa Frimandz wegne,  Bonde Lens mand, Johanes Tioflet, och Peder SkielVig, Hellie Belv…(?)  Gunder Huus, Tostein Reysetter, Greb Bleien, Knud Hofland, Endre Hougse, Olver ibdm  och Joen Eilofsen Utne, Edsorene Laugrettes mænd af for bemeldte Sogner,

Olle Odsen Blein, Hafde ladet Stefne, Guroe Knuds Datter, for Hun sKal Have, besKyldt Hann: for Hand med hender sKal have haft legemlig omgiengelse med hender, Huilchet Hand for mendte, Hun iche Kunde bewiese
Den indstefnte møtte, och sagde Hann: Klarlig sagen til, och Er bød sig at wilde giøre Ed, at Olle Odsen nest afvigte Juel En gang Hafde Haft med hender at bestille,
her til Olle Odsen møtte, af lagde sin Ed, at Hand iche Hafde Haft, med Guro Knudz Datter

1702: 42b

At bestille, Ei heller Kunde Hun med nogen Kiendzgierning bewiese saadant,

Afsagt,

Efter die at Olle Odsen for Retten Haver aflagt sin Ed, och Guro Knudz Datter, til saadant, ingen Kiendz gierning bewieser, da bør Hun Efter Louens Siette bogs  Siette Capitel, bøde sine 3 mrk som En Løgner

Lauridz Niels!! (Nielsen) Rogde, med tuende Søner  Odde Lauridsen och Knud Lauridsen, Hafde ladet Stefne, Sal: Niels Siuersen Rogdes Enche, til imod tage Penge for 1 løb smør och 1 Huud  som Lauridz Nielsens fader Pandtsat Hafde, Huilchet de formendte nu at wilde indløse
Den indstefnte Enche, Jorund Knudz Datter, och Hendes Laug wærge, Lauridz Mochestad møtte for Retten, och Paa Stoed at, goedset Hafde Kaastet Hendes Sal: mand saa mange Penge, och Staaed V-paa taldt under deris quitsel over 20 Aar, men for mindelighedz sKyld, Er bød Hund sig at wilde give denn: 12 rdr  och for Unde Lauridz Nielsen, Huuse wærelse Hans Lifs tid,  her Paa partterne blef forligte  at Naar de 12 rdr bliver betaldt, da sKal Enchen, och Hendes Stif datter  som Haver Wichlich til Egte, beholde det Paa Stefnte goedz til oddel, och Eiendom, U-paa Anchet deris Lifs tied, Huor wed sagen for Bliver, och Goedset V-af Vunden, af Citanterne, saa som \de/ det saalenge, V-paa taldt Haver \ladet/ hen Staaet

1702: 43

Peder Jensen Smidt Hafde ladet Stefne, Suend Mandzager for begangen Slags maal med Olle Suendsen, som war Styrmand, med Hann: Paa wigte!! (afvigte) waarting, och Efter die hand slog hann: Paa tinget  for mendte Hand at Suend burde bøde baade for ting fred, och slags maal,
Den indstefnte møtte och begierede til Waartinget opsettelse, udj Sagen, da wilde hand forlige Efter muelighed, Ihuor wel Hand sagde at wære druchen,
Afsagt
Sagen beroer til Waartinget, til Huilchen tied, Prou och widner wild Stefnes, udj denne sag, och Suend uden widere Stefne maal, at møde til sagen at suare, Under toe lod sølfs bøder,

Paa Kindser wigs sKibbredz Tingstue opstod for Retten Kongl: mayts: foget Olluf Lauridzen, til spurtte samptlige Almuen, om nogen, Huusmænd Eller Strandsidere, udj dette sKibbrede Ao: 1696, fandtes, som Efter den udgangene forordning, Burde sKatte,  der til Laug rettet, och Almuen Enstemig suarede, at aldeles ingen saadanne, Persohner Bemeldte Aar, fandtes, mens Befindes sig saaledes udj sandhed,  Huilched Kongl: mayts: foget, Begierede, af Retten BesKreven, som Vj Ei Kunde negte, mens saaledes Under for Zegling udsted,

1702: 43b

Ligeledes opstoed Kongl: mayts: foget, och til spurtte Laug rettet med til Stede wærende Almue om iche dise Efter sKrefne Jorde parter Ao: 1697: och 98 blef af de paa boende Leylendinger Kiøbt, och der forre Dito aaringer oddelsKatten fra gich  saa som Ullensuang Sogn,  udj Eidnes  smør 1 1/3 løb  Huud 1 1/3,   Mauge  smør 1 spd  saldt 1 løb    Odde Sogn  udj Mandzager  smør ½ løb 9 mrk  Huud 1  giedsKind 1  faarsKind 7:,   och for 98:  Ullensuang Sogn   Frøsvig  smør ½ løb  Huud ¼    Kiendser wigs Sogn,  udj Bue  smør ½ løb 9 mrk:  Huud ½  saldt ½ løb,    Røldal  udj Odland  smør ½ løb   Huor til Laug rettet och Almuen Enstemig suarede, at bemeldte Jordeparter samme Aaringer, Blef af Leylendingerne Kiøbt, och iche nogen odelsKat der af til fogden betaldt,  dette begierede Kongl: mayts: \foget/ at maatte indføris och hann: af Retten gives BesKreven, Huilchet iche Kunde negtes, mens saaledes udsted

Noch til spurtte Kongl: mayts: foget Laug Rettet och til Stede wærende Almue, om iche Rehsenes och Fose, Halsnøe Closter til Hørende  sKyldende aarlig LandsKyld Et Spand

1702: 44

smør, och Et giedsKind, ligeledes i Aar som forige, ligger ødde, Huor af huerchen sKat  LandsKyld, Leding Eller tiende Er betaldt,  der til Almuen, suarede, at det sig saaledes udj ald sandhed forholder, och ingen Efter opbud paa tingene Haver indfunden sig den at Antage,  dette begierede Kongl: mayts: foget, af Retten besKreven, som Ei Kunde negtes, men saaledes Under for Zegling Udsted

Der nest Blef Frem Kaldet monsr: Frimandz sKylde mænd, af Røldals Sogn, Nemblig
Baard Grøve  for Ao: 1691 paa Korn 4 mrk   møtte iche,
Johanes Knudsen Haare  for Korn 1 rdr 1 mrk   møtte iche
Suend Christensen  gl: bøder Efter Restandzen  2 rdr 1 mrk 8 sk:   møtte iche
Baar Grytting  Rester Efter Restandsen 4 rdr 5 mrk,  Er død och indtet Efter lat sig til deesens betalling
Aasmund \Siuers:/ Haarre  Leyer maals bøder 12 rdr 1 mrk 4 sk:   møtte iche
Torre Knudsen Haare  til dømbte bøder Efter Restandsen  4 rdr 1 mrk 4 sk:   møtte iche

1702: 44b

Johanes Nielsen Hambre  Efter restansen Et RefsKind
Lauridz Hegreland  Et maarsKynd!! (-skinn),  møtte iche
Suening Grøve  Rester Et ReefsKind   møtte iche,
Odde Sogn,
Erich Mandzager  Leding och tiende til samen for Forige Aaringer  5 rdr 5 mrk 14 sk:   møtte och mendte Hann: noget maatte got giøris Paa affaldt (avfall),
Olle ibdm  Ao: 91 til dømbte bøder 3 rdr 4 mrk:   døde udj fattig dom,
Giermund Mandzager  Efter Restandsen udj penge 24 rdr 1 mrk 12 sk:,  noch 7 Hundrede  1 tyldt  9 bord, fiere bucher och Et RefsKind,  møtte iche,
Aamund SandVen  for Korn  Leding och tiende  5 rdr 4 mrk 6 sk:   møtte iche
Gunder SandVen  Efter Restandsen for Korn  Leding och Tiende  6 rdr 1 mrk 8 sk:   møtte iche
Torgier ibdm  paa Gunder Tuedz wegne  Efter Restandsen 20 rdr 14 sk:   møtte iche
Lauridz och Joen Hildal  for Leding och tiende fra Ao: 1686  13 rdr 13 sk:   møtte och sagde at de wed dom Er fri Kiendt
Baar Grøndz dal  tiende 5 mrk 4 sk:   møtte iche
Omund och Suend Jøsen dal, 1 rdr 5 mrk 12 sk   møtte iche

1702: 45

Torchild ibdm  for 96 och 97: Leding och tiende  1 rdr 1 mrk 13 sk:   møtte iche
Daniel Alfsens Enche  boende paa Bache, for for!! Olle Halfversens afsoning 7 rdr   møtte iche
Sander Oppeimbs Koene  95 Høste ting afsoning 4 rdr   møtte iche
Peder sKielVig  for Magdeli Jørgens Datters Wegne  4 mrk 4 sk:   møtte och Vedgich
Christopher Bustetun  huusmand, Egte bøder 3 rdr 2 mrk 4 sk:   møtte iche
Tostein ibdm  afsoning 2 rdr   møtte iche
Olle Appel  for Kongens Sigt och tegne penge  1 rdr 4 mrk 4 sk:   møtte iche
Christopfer Eye  Egte bøder 3 rdr 12 sk:   møtte iche,
Olluf Heing  for 96 Høste tings forsømelse  3 mrk   møtte iche
Gunder Degrenes  97 afsoning 3 rdr 4 mrk 4 sk   møtte iche
Suening Wetterhuus, for tingetz for sømelse Ao: 98: 3 mrk   møtte iche
Gierttrud Torres Datter ibdm  for Leyer maals bøder 4 rdr 5 mrk 12 sk:   møtte iche
Touf Nielsen sKarre, for sig och quindfolchet Leyer maals bøder 18 rdr 1 mrk 4 sk:   møtte iche

1702: 45b

Olluf  nu paa Espen  for 700!! (1700) tiende 2 mrk 10 sk:   møtte iche,
Elling Tuedt  for Leding och tiende  2 rdr 5 mrk 6 sk   møtte iche
Giermund Buur!! (Bue?/Buer?)  99 Leding och tiende  2 mrk 7 sk   700!! (1700) Leding och tiende  2 mrk 8 sk:   møtte iche
Olle Madsen och Torgier ibdm  700!! (1700) tiende 2 mrk 10 sk   møtte iche
Olluf Isachsen  700!! (1700) tiende 2 mrk   møtte iche,
Joen Huusmand Eye,  Gl: Rest 4 mrk 12 sk   Er for Armet
Christopher Eye  Leding och tiende for afvigte Aaringer  4 rdr 2 mrk 8 sk:   møtte iche
Suend Oppeim  tiende och leding for 99 och 700  3 mrk 6 sk:   møtte iche
Olle Smit och Olle Soldat  for 99 och 700  5 mrk 15 sk:   møtte iche
Knud Buustetun  for tiende 2 mrk 15 sk:   møtte iche
Baard Eitrem  for afsontte Boerd, Leding och tiende  15 rdr 2 mrk 14 sk   møtte iche,
Olle ibdm  tiende 2 mrk 4 sk:  her for uden 1 buch,   møtte iche
Gunder Degrenes  Et slagter nød, och der for uden Papier til Et sKiøde  3 mrk   møtte iche

1702: 46

Jørgen Frøm  3 rdr 3 mrk 10 sk:   for uden 10 tyldter Bord, 1 buch  1 maarsKynd!! (-skind),  møtte och Vedgich,
Tollef Skarre  700!! (1700) tiende 1 mrk 14 sk:   møtte iche,
Unge Olluf Olsen Loette  1 rdr 3 mrk 3 sk:   møtte iche
Joen Windter Tun  700!! (1700) tiende 1 mrk 2 sk:   møtte iche
Halfuer Præste gaard  for 92 och 93 tiende 2 mrk 2 sk:   møtte iche
Hr: Jørgen Jensen  Efter Restansen for 94 och 95  Leding af samme gaard  2 mrk 8 sk:   noch for 96:  97:  98:  99:  700 Leding och tiende  3 rdr 5 mrk 13 sk:
Isach Aase  Leding och tiende  5 mrk   møtte iche,
Tormoe ibdm  2 mrk 10 sk:   møtte iche,
Olluf Appel  Leding och tiende  3 rdr 1 mrk 12 sk   Noch Et slagter nød,  møtte iche,
Hellie Tøse dal,  Leding och tiende  5 mrk 4 sk:
Aamund ibdm  tiende 14 sk:   møtte iche,
Haachen Isberg  Leding 1 mrk 6 sk:   møtte och sagde at Have betaldt
Gunder SandVen af Sellstad  Leding och tiende  1 rdr 2 mrk 6 sk:   møtte iche
Aasmund ibdm  Leding och tiende  2 mrk 1 sk   møtte iche,
Suening Wetterhuus  Leding och tiende  2 mrk 4 sk:   møtte iche

1702: 46b

Torrmoe Strand  nu wed Aaen  Leding och tiende  5 mrk 6 sk:   møtte iche
Torgier SandVen af Strand,  for 99 och 700 Leding och tiende  5 mrk 10 sk:   møtte iche
Knud Staaen  gl: Rest 15 sk:  och En buch,  møtte iche
Torbiørn Staaen  Leding och tiende for 99: och 700  12 sk:   møtte iche
Skelwigen Peder  Lens mand   gl: Leding 4 mrk 12 sk   til dømt Saug mester sKat 3 mrk   Stemplet papier til Et sKiøde  1 mrk 8 sk:   møtte och sagde indtet der paa at wære sKyldig
Olluf Liøning  99: och 700  3 mrk 9 sk:   møtte iche
Aasmund ibdm  99 och 700 Leding och tiende  2 mrk 10 sk:   møtte iche
Rover ibdm  Leding och tiende 98:  4 mrk 12 sk:   møtte iche
Olluf Heing  Leding och tiende for af wigte Aaringer  2 rdr   møtte iche
Lauridz Er dal, Eller Torbiørn Bues søner,  for Leding och tiende af sKegedal, pro Ao: 95 och 96:  3 mrk 9 sk:   møtte och sagde sig indtet der paa at wære sKyldig
Michel Skegedal  Leding och tiende  4 mrk   møtte iche

1702: 24b

Och Er Nu til brugs af fremmede bønder, som der fore giver Aarlig til Frimand grundeleye 3 rdr  der imod opsiderne sig beKlager, Paa Ager och Eng Ved tøm/m/er och bord Kiørsel, som och af de fremmede Hesters der udj løs slippelse, lider Stoer sKade, huor forre Capitainen prætenderede at Saugen Billig fremdelis burde gaarden til Høre, thj siden den tied hun fra Kom Er gaarden aldt fort geraden i wanmagt, saa Vel och at den Grundeleye som Er meldte Frimand hen Ved 30 Aars tiid oppe baaret, Kunde Komme Leylendingerne, til gaardens Conservation och Rettighedz Erlegelse til goede
Querne Støe och Huus Haver wæret til gaarden  men for 15 à 16 Aar siden af Elve løb udtagen och siden for wanmagtz sKyld iKe bleven, opbygt
Huus mandz Platzer  UdEnge, Eller dieslige Herlighed, findes her til iche,
Til øfre och Nedre Rønnestrand, Er aldeelis indtet af saadan Herlighed, Undtagen En liden Teig oppe i fieldet, Kaldes Dybewigen, Huor paa En ringe deel Høe, med Stoer møye Kand haves,  Et Ringe fisKerie har til forne wæred; mens for medelst, Elvens Udbrydelse udj diese tiider indtet der af faaes,

5te punct,

Eyde har ingen tiid af Capitain wæret Beboed, men udj forige tiider, til Leylendinger

1702: 25

Som oven Ermeldt, af Frimand hen bøgslet   Ike heller Nedre Rønnestrand, men paa øfre Rønnestrand, haver Capitainerne til forn Haft sin Residence, och nu af Leutenanten Efter den 3die postes for meld bøxsled, och Beboes

6te punct

Paa Eyes Huuser Er Stoer brøstfældighed, och førend Capitainens Komme til Compagniet ware Ruinerede, som da over det tagne Besigtelse wærK udwiiser, til desen, Reparation behøves i mindste dette Efter følgende
Løen, fæ, och Smale Huuset har til forn Staaen, Under Et Tag, och Er gandsKe nedfalden och for andred!! (raadned?), Vild Kaaste udj Ringeste at opbygge … 48 rdr
Et gameldt Ildhuus som der Staar, giøris iche fornøden  men Kand for andres til Et smale Huus,  Røgstuen och Madbuen Vild forbedres med tag, Tømmer och Suiller  gulov!! (gulv) och benche  som iche giøres Under … 22 rdr
Senge Loftet Vild forbedres med … 7 rdr
 ------------
Summa            77 rdr
Øfre Rønnestrans Huuser, Var sammeledes meget Ruinerede, men Nu igien allerede bragt udj temmelig goed forbedring, Untagen Senge Loftet med Boe Under, som i forige besigtelse, Er sat at forbedres Til 8 rdr,  saa Vel och Fææ Huuset som Vild nedrives och for bedres, Huilchet Leutenanten, Tillige med de Andre Huuse haver for Bundet sig til som for Er meldt at Reparere med 10 rdr

1702: 25b

Nedre Rønnestrandz Huuser Ere och Allerede nogenledes bragt udj goed hæfd, Undtagen Røg och Madstuen  som med Nyt tag sKal for bedres,  saa Vel fæe och Smalle Huuset som Vild nedrives, och Suiller och tag forbedris  Huilchet Leylendingerne lover udj denne Høst at forfærdige, och sig allerede med tilfang forsiufnet

7de punct,

Paa Eide har Ager och Eng udj 15 Aars tiid liget U-dyrKet och ødde, och Endnu liger gandsKe udj Vanmagt, meget af Aarsage at Jorden Er for Høyt sat udj Skat och LandsKyld, och af Elve løb och fieldsKree Er Udtagen, Huilchen ofte baade til tinge, och Ellers der for uden til adsKillige ofte Er udbøden, men Ingen den Vil Eller Kand antage, Høyere En!! (End) for En løb smør, udj sKat och LandsKyld, Huilchet och sambtlige Laugrettes mændene, Efter flittig over Veyelse och desen forefindende, Vedstoed, saa frembt den igien sKulde Komme udj forsuarlig Hæfd, och af nogen Bruges, ingenlunde Høyere Kunde Taxeris
Paa øfre och Nedre Rønstrand, Er Ager och Eng af Elve brud meget, och fast den beste deel  Udtagen och besKadiget, och End yderligere befrygtes Aarlig Større sKade at giøre; och End dog de nogle Aar laa øde  saa findes dog det i behold wærende, siden forsuarligens dyrchet,  Ellers imellem diese Jorder, løber En Stoer Hoved Elv som har Tilløb af mange Andre Storre snee field, wand och Elver, saa opsiderne som der paa Været, siden sKatter, LandsKyld, bøgsel och Anden Rettighed, falder denn: forhøyt at udgive  Saa Vel och de mange mis wegste och dyre Aaringer

1702: 26

som der Ved indtreffede, der over meget Er bleven for armed, och Jorden til Ruin gerahden

8 punct,

Skaugen til dette yttre Tuun Eie, findes Ringe, och Er fællis med de 2de andre tun, Huor af Frimandz fuldmægtig Peder Jensen Smit udj dette Aar Haver ladet der Hougge 6 tyldter Stuv, til Sauge Tømmer, som sKal sKieris Eller bort føris, Huilchet Er den Ruinerede gaard til Stoer sKade, lige ledes har och de andre Leylendinger bort revet och Udflægt ald Næver sKougen, saa lided Eller indtet, til gaardens forbedring, der findes,  men til øfre och Nedre Rønstrand, findes Kun Brende weed, och nogle smaa furre Træe, som til Huusenes Reparation Kand wære En Ringe behielpning,

Atter

Dend 16 Dito, med de mænd Johanes Tioflet  Bonde Lens mand,  Tomes Jaastad, Olle och Villich ibdm  Halgrim Mælland, och Endre Hougse, Blef besigtet
Fendrichens Assignerede Gaard Lutrem, beligende udj Kindserwigs sKibrede i bemeldte fogderie, och fore funden som Efter følger

1ste punct

Liger sammeledes til Halsnøe Closter, och Er Under detz forpagters Direction,

2den punct

Den Helle Gaard Luttrem sKylder 5 ½ løb, Huor af fendrichen iKun Er Assigneret 3 løber

3die punct

forige Leylendinger paa samme 3 løber

1702: 26b

Har aldtied bøxsled af Sr: Frimand, som och de Itzige paa boende illige maade til Hann: har given Udj første bøgsel, Næfnlig  Christopfer Olsen Ao: 1697 af 1 løb  3 rdr   Olle Knudsen Ao: 1701 til Frimandz fuldmægtig Peder Jensen Smit, given 4 rdr,  den 3die løb Har i lang tiid, wed Raads folch af Sr: Frimand selv, wæret Brugt, Indtil Ao: 1702 Af 2de Andre bøxsled, wed nafn Knud Jacobsen, och Niels Haldoersen, och har En huer af denn: given for ½ løb af dette med noget af det Andet, af Halsnøe Closters goedz som til det tun liges  5 rdr

4de punct,

Til denne Jord findes Huerchen Saug, Huus mandz Pladzer, UdEnge, Eller nogen deslige Hærlighed, Undtagen En liden Queren som til Huus behof, Naar Stoer wand flom Er Kand bruges

5te punct,

Har aldrig Wæret brugt af Officiererne  men aldtid af Frimand, til Leylendinger Bort bøxled

6te punct,

Huusene paa de 2de løber som Christopfer och Olle bruger, Ere siden seeniste besigtelse Ao: 1694 nogenledes Reparerede, Undtagen Senge Loftet paa den Ene Side fattes Nyt tag  som Vil Kaaste 3 rdr   Smale Huusene Ere gandsKe for faldne, och Vil Kaaste at opbygge  8 rdr

1702: 27

Madbuen fattes tag  Vild Kaaste ……………………………………………...……  3 rdr
Heste Stallen Vild forbedres med …………………………………………....…....  1 rdr
Paa den Tredie løb udj det Andet Tun findes Efter sKrefne Brøstfældighed,
Røgstuen fattis En Suil och tag  som Vild Kaaste ……………………………….  3 rdr
Til Ildhuuset Vil beKaastes Tømmer och tag til …………………………………..  4 rdr
Smale Huuset Vil for bedres med tømmer och tag udj Ringeste ………….…...  4 rdr
Stalden Vild af Nye opbygges …………………………………………………...…  4 rdr
Fæe Huuset har til forn Staaen Under Løen som Er gandsKe indfalden, och Vil der fore En Anden med tømmer op bygges, som udj mindste wild Kaaste ………………….  20 rdr
Taget paa den Ene side af Løen wil forbedres til …………………………………  4 rdr
Paa denne Løb Haver Frimand holdt Raas mænd, och self ladet bruge Ved 12 Aars tiid, som den tillige med det øfrige af Halsnøe Closters goedz udj Dito Tun, som Er til sammen 3 ½ løb  Haver Styrt, och over saadan slet forsorg af forpagteren, som aldtid der af Nødt Herligheden  Er Ey Allene Huusene Kommen udj Van magt som meldt Er, men End och fendrichen udj de Aaringer af Frimand bleven Veigred Servitten  som hand ellers af den løb, saa Vel som Andre Efter Reglementet, och høye Ordres til hold, burde Nødt, Ellers Haver forbemeldte 4re Leylendinger Efter deris bøxsel Zeddels for meld, loved at

1702: 27b

Skaffe Huusene Lou før; Huilchet de beKlagede sig fast U-mueligt, formedelst saadan fore funden slette Tilstand  at Efter Komme

7de punct,

Ager och Eng, war formedelst de forige Leylendingers fattig dom, udj de miswexste Aaringer, Kommen udj wanmagt, det beholdene Er nu paa nogle Aars tiid igien forbedred, och nogenledes Kommen udj Hæfd, Ellers Leylendingerne paa den Helle jord beKlagede sig, at om iche Jorden bliver fældet, Er det denn: V-mueligt gaarden at beside, Efter die Wandløb och fieldsKrede, Aar Efter Andet giør sKade,

8de punct,

SKoug findes indtet, wiidere End noget Lidet løf och Hadtle sKoug  och i dies maade ey til U-pligt medhandled,
Da Nu diese Assignerede Gaarder blef Besigtet, over gaf Capitain Jacob Christensen for os sin sKriftlig ErKlæring af Dato 15 augustj Ao: 1702:  som udj besigtelse wærchet liudelig Er indført
Angaaende den enquisition, som os yder mere Befallis, Huem som haver wæret Aarsag til Officier Gaardenes

1702: 28

Ruin, och øddelegelse, da for Nemmes noch som at itzige Chef sambt forige Capitainer, Ei der til Haver wæret Aarsag  mens Sr: Frimand som for waldter over bemeldte Assignerede Gaarder, Aarlig, Ey Alleniste Haver Nødt Rettigheden, mens langt mere End \som/ Lou mæsigt Kunde er agtes, Ja gandsKe fra taget desen Rette tilligende Hærligheder  som Klarligen Kand for Nemes udj de forhen mentionerede puncter, och som Hand saadan Rettighed sig Haver bemægtiget, saa burde Hand Efter Louens Clare ord, Holde Gaardene wed sin til bøerlig Hæfd, och Huis som der Paa fandtes brøstfældigt, tid fra tid noget Efter Haanden Burde forbedret, Huor fore woris Enfoldige meening Er, at den som Haver Bemægtiget sig første och 3die bøxsel  saa Vel Anden paabuden Rettighed, samt, ladet de fællis sKouge houge, til Saugtømmer  Huis huuser saaledes ligger øde, Joe V-feilbar Bøer suare til gaardenes wanhæfd, och Ei Officiererne, som der af iKun Haver Nødt sKatterne, Huilchet alt Henstilles til den Høye Øfrighedz Naadige Resolution,  At dette saaledes af os med fliid Er ud grandsKed, och foresKrefne Orden for fattet, BeKreftes med Under trøgte Zignette

1702: 28b

Ao: 1702  mandagen d: 16 october  Holdtes Almindeligt Høste, sKatte och Sageting, med Jondahls sKibredz Almue, Paa den gaard Gundtuedt  ofver wærende Kongl: mayts: Foget Sr: Olluf Lauridsen,  Peder Jensen Smit, som for waldter over sigt och sage fald,  Bonde Lens mand Ingebrigt Eichen, EVind Wadsel, Lauridz Drage, Samson Samland, Arne ibdm, Lauridz ibdm, Olle Espeland, Torchild Tørwigen, och Tosten Tofte, Edsorne Laurettes mænd af bemeldte sKibr:

Sager war Ingen indstefnt, Huor fore tings widnerne fore tages som følger; Item Afregning Imellem Sr: Johan Frimand; och Almuen,

Der paa Peder Jensen frem Kaldede Efter sKrefne som til monsr: Johan och Christopher Frimand sKyldig Er, Nemblig
Hellie Bache for resterende tiende 2 mrk 13 sk:  Noch for afsontte Bøder for begangen Leyer maal  9 rdr 1 mrk 4 sk:   den Paa Raabte møtte iche, Huor fore beroer til wiedere Paa talle
Engel Giertzen Bache, for afgift af Berven pro Ao: 1697  3 rdr 3 mrk:   den Paa Raabte møtte och sagde at Have for bedret Huuser for same Penge, Efter for Ening med Olle Pouels:

1702: 29

Huilchet Hand for mendte at bewiese, der fore det saa lenge beroer,
Salomon Suosand, resterende tiende och Leding 8 rdr 4 mrk 9 sk:   den Paa Raabte møtte och Ved gich sKylden, sagde at Være En fattig mand, och hafde lidet til detz betalling
Unge Lauridz Gundtuedt, 3 rdr 6 sk:  Er Huus mand och for armet,
Olle Suends: ibdm  1 rdr 4 mrk 10 sk:   Er wed døden af gangen, och indtet Efter Hann: at faa
Niels Præste Gaard  Leding och tiende 4 mrk 15 sk:   møtte och Vedgich
Tore Under Haugen paa Egte bøder 1 rdr 4 sk:   møtte och Vedgich
Torchild Lauridsen  Nu paa Tuedt  rester Paa afsoning 4 mrk   møtte iche
Jørgen Gu\n/dtuedt {Hougen}  2 rdr 4 mrk 13 sk:   møtte iche  men Laurettes mændene sagde at hand Var Huus mand, och Hafde indtet,
Salomon ibdm rester leding og tiende for forige Aaringer  10 rdr 4 mrk 2 sk:   møtte iche  Er for Armet,
Guttorm Sædtuedt rester Leding och tiende 2 rdr 5 mrk 13 sk:   møtte iche
Lauridz och Torchild Eide  tiende lamb 8 sk: pro Ao: 1700:  betaldt til Niels Frimand

1702: 29b

Peder Tørwigen  Leding och Tiende 5 mrk 9 sk:   møtte iche
Torgier Aase Paa tunde!! (Kan være Tuede/Tveit i Jondal)  førlofs penge 1 rdr 3 mrk 8 sk   møtte och for Klarede at det war Hans Eget oddels goedz som hand self beboede, der Arven faldt, der for mendte at wære frie
Niels Nielsen Berrie sKyldig LandsKyld, Leding och tiende for forige Aaringer  2 rdr 9 sk:  for uden Ao: 1702  1 rdr 5 mrk 4 sk:   møtte och Vedgich
Aslach Traa for Ao: 1700  Leding 14 sk   møtte iche
Mogens och Siuer Wadsel rester Efter forige Aaringer 1 rdr 4 mrk 7 sk:   Mogens møtte och Vedgich
Fladebøes opsidere for 99 tiendelamb 2 mrk:   møtte iche
Peder Fladebøe rester tiende for forige Aaringer 1 rdr 1 mrk   Halfvor ibdm  2 mrk 14 sk   møtte iche
Michel Breche  3 rdr 1 mrk 13 sk:   wed Døden for lengst afgaaen, och fandtes indtet Efter Hann:
Unge Olle Breche  LandsKyld  Leding och tiende 2 rdr 5 mrk   møtte och Vedgich
Jacob Breche  1 rdr 6 sk:   møtte och Vedgich

1702: 30

Tostein och Peder Haldanger  tiende 3 mrk 7 sk:   møtte och bewieste at Have betaldt til Kold Siuersen for toe Aar siden,
Guttorm MolVen  tiende for Ao: 1700  18 sk   møtte iche
Wiedere fandtes iche Paa dette ting sted, men Salledes!! Under forzegling udsted

Kongl: mayts: foged Sr: Olluf Lauridsen, for Retten opstod; och paa forige foget, Falch Laursens wegne, tilspurtte Laugrettet, och Almuen om iche dise Efter sKrefne Jordeparter Ao: 1698 Blef af de Paa boende Leylendinger Kiøbt, och der for Dito Aar Oddel sKatten fra gich, saa som Tørvigen  34 ½ mrk smør  Huud ½,   Sollisnes  smør 18 mrk   Tofte och Halderager  smør 2 pd, Huud 7/12,  Huor til Laugrettet och Almuen Enstemig suaret at bemeldte Jordeparter samme Aar blef af Leylendingerne Kiøbt, och iche nogen oddelsKat der af til fogden betaldt,  Dette Begierede Kongl: mayts: foget, at maatte indføris, och Hann: af Retten gives besKreven, Huilchet iche Kunde negtes men salledes!! udstæd

Kongl: mayts: \foget/ Sr: Olluf Lauridsen opstoed for Retten, och til spurtte den gandsKe Almue om denn: iche \Er/ witterlig, at Ingen Strand-

1702: 30b

siddere Eller Huus mænd udj Jondal Sogen fandtes for Ao: 96, som Efter den Aller Naadigste udgangene forordning, nogen sKat Kunde suare,  Almuen suarede at det sig saaledes udj Sandhed forholder, och Ei nogen, som meldt Er udj dette Sogn fandtes,  Huilchet Kongl: mayts: foget Begierede at maatte Indføris, och af Retten gives besKreven  som Ey Kunde negtes

Laug Rettes mænd for Ao: 1703 ordineris  Lauridz Arnesen Traa, sKal fare til Laug tinget, och der aflegge Ed,  gal:!! (gamle)   Engel Bache, Joen Bryndels: Wig, Iver Suosand, Guttorm MolVen, Aamund Knuds: Espeland, Niels Under Hougen, och Sølfæst Fladebøe

[Ao: 1702]  Dend 17 october  Holdtes Almindelig Høste  sKatte, och Sageting udj Østensøe sKibbrede Paa den gaard Berven, Tilstede wærende Kongl: mayts: Foget Sr: Olluf Lauridsen, Peder Jensen Smit, Bonde Lens mand over sam/m/e sKibbr:  Samson Røen, Olle Axenes, Laurids Øftz Huus, Knud och Johanes \Stene/, Hans Klyve  Lauridz Bierche, Niels Aalwigen och Hover Røchen, Edsorene Laurettes mænd af bemeldte sKibbrede

1702: 31

Niels Heinesen Wig loed læse sit sKiøde Paa 1 løb smør  1 Huud uden bøxsel, udj indre Aalwigen, dateret 30 september, 1702

Lauridz Tronsen Age  af same Dato, paa ½ løb smør udj same gaard,

Lauridz Ellingsens Bøxsel sædel, paa ½ løb smør  ½ Huud  Dateret 4 october 1702

Olle Lauridsen Siufsætter, Hafde ladet Stefne, Lauridz øftz Huus for Hand Haver bøxslet En løb smør Bort udj Biercheland, til En fremet, och Hand som Er Oddels baaren, och Elste Broder iche Kand faa den, til bøxsel, for mendte Endten at faa bemeldte løb smør til bøxsel Eller løsning,
Den indstefnte Lauridz møtte, och berettet, at Hans quindes fader Gullich Olsen, Hafde mage sKiftet Oddel udj Oddel, med Siufsætter, och och!! Biercheland, Huilchet magesKifte bref, Olle Siufsætter self sKal Have, Och Nu Vild bemeldte Olle Holde sig til begge jorderne, til bød Olle at wild Hand iche \be/Holde jorden Siufsætter, saa Skal det Staa Hann: frit for at magesKifte til bage igien,
Afsagt
Partterne fore legges til Neste Rettes dag at udj Rette legge magesKifte brevet, om bem: Siufsætter, och Biercheland, saa Vel och

1702: 31b

som de sKiøder och sKifte breve, dis imellem Kand wære falden, til sagens bedere op liusning,

Olle Netteland Stefnt Johanes Steene, for Hand iche wild holde den forligelse, med Enchen Gier Steudz(?) (Knudz?/Suendz?) Datter, som paa sKiftet Efter Hendes Sal: mand blef giort, Nemblig at Hand sKulde føde En Koe och tuende gieder udj toe Aar, sambt Huus wærelse udj Hendes Lifs tied,
Dend indstefnte møtte och sagde, at Hand gierne wilde Holdt Hender til Huus wærelse, och det første Aar føde Hand, En Koe och toe gieder, men der Efter quitterede Hun Hans gaard, och drog til Olle Netteland, Er bøed sig at wilde betalle hende udj fosterløn for Koen och giederne  8 mrk
Afsagt
Den for ligelse som paa sKiftet blef giort, at Johanes sKulde føde udj tuende Aar En Koe och 2 gieder  bør Hand Endnu at Efterleve, och det Enchen quitterede gaarden, och iche wilde Have Huus wærelse, Hos hann:  bør hun self for Retten med prou at bewise, da sKal der om medhandles huis Ret Er,

1702: 32

Kongl: mayts: foget Sr: Olluf Lauridsen, til spurtte Almuen, paa tinget om nogen Huus mænd, Eller Strandsidere, udj dette Ting laug Ao: 1696: fandtes, som Efter for ordningen, noget til hans Kongl: mayts: Kunde sKatte,  der til de En stemmig, suarede Ney, at Aldeelis ingen saa danne personner, fandtes, mens som meldt, udj ald Sandhed befindes, Vidner Olle Axnæs, Lauridz Øeftshuus, Knud och Johannes Steene, Hans Klyve, Lauridz Bierche  Niels Aalwigen, och Hover Røchen, Edsorene Laug rettes mænd af bemeldte sKibbrede som Retten Betiendte, med woris Under Trøgte Zignetter

Her paa Efter sKrefne monsr: Frimandz sKylde mænd blef Paa Raabt,
Brigt Wangdal, første Bøxsel {Sædel}, 2 rdr   møtte och Wedgich
Lauridz Torbiørns: Axenes  tiende 2 mrk 13 sk:   Er wed døden af gaaen udj armoed,
Lauridz Lauridsen Axeneses Enche  Tiende for Ao: 1700:  1 mrk 6 sk:   møtte iche
Arne Fundeland  rester 1 rdr 1 mrk 14 sk:   møtte iche  Er Huus mand och for Armet,
Olle Simonsen  1700 tiende 2 mrk 12 sk   møtte iche  Er ligeledes Huus mand

1702: 32b

Hover Reychen  Egte bøder 1 rdr 3 mrk 8 sk:   møtte och sagde at wilde giøre Ed der paa, at Have leveret 1 rdr til Olluf Pouelsen,
Tosten Sanven rester Paa Lauridzes Enches wegne 4 rdr 2 mrk 3 sk:   møtte iche
Noch rester bemeldte Tostein Halversen Egte bøder 1 rdr 2 mrk 4 sk:
Olluf Johansen Biercheland  1700 tiende 2 mrk 7 sk:   møtte iche
Tostein Steene for afsonte bøder Ao: 1692  5 rdr 2 mrk,  Noch for leding och tiende udj forige Aaringer  3 rdr 5 mrk 12 sk:   møtte iche
Brigt Steene rester tiende 2 rdr 14 sk:   møtte och wedgich
Olle Ingebrigtsen Moe  1 rdr 2 mrk 8 sk:   møtte och Vedgich
Jacob Steene, tiende 3 mrk   møtte och vedgich,
Lauridz sKaalem  tiende 2 mrk 12 sk:   møtte iche,
Hienne!! (Heine?) Aar Huus rester for forige Aaringer Tiende 1 rdr   møtte iche
Michel Nesthuus  3 rdr 1 mrk 15 sk:   war iche Til Stede for alder dombs sKyld

1702: 33

Niels Michelsen Nesthuus  2 rdr 4 mrk 8 sk   møtte och wedgich
Johanes Talles (Tolles) Enche rester 1 rdr 2 mrk 3 sk:   møtte iche,
Erich ibdm  første Bøxsel 9 rdr 3 mrk:   møtte och wed gich
Madz Talle  første bøxel och tiende 9 rdr 12 sk:   møtte och wedgich
Berttel Walland  tiende 4 mrk 13 sk:   wed døden afgangen,
Forige foget Sr: Niels Knudsen, som boede Paa øfre Wig  Efter restansen, 39 rdr 4 mrk 8 sk   Er her i fra Reyst
Iver Raas mand (rådsmann/bestyrer) paa Nedre Wig  tiende 2 rdr 3 mrk 7 sk:   Er for Armet
Christen Raas mand paa Wig  tiende for 95:  96:  97:  98:  tiende 2 rdr 3 mrk 7 sk:,  Er død udj fattig dom
Hover, Niels, och Joen Nedre Wig  for 99 Aars Leding 3 rdr:   sigis at wære betaldt, til Olluf Pouelsen,
gl: Lauridz Østensøe  tiende 2 rdr 8 sk:   møtte iche
Olle Brigtsen ibdm  2 rdr 5 mrk 4 sk:   møtte och wedgich

1702: 33b

Siuer Torpe  4 rdr 2 mrk 12 sk:   Er for armet, och her i fra Reyst,
Johanes Torpe  tiende 1 rdr 12 sk:   møtte och wedgich
Johanes Bierche rester 3 rdr 2 mrk 14 sk:   møtte och wedgich
Lauridz Tuedt  for 94 tiende 1 mrk 2 sk   Er for Armet och udreyst Paa Sundhordlen
Tostein och Olluf Tuedt  for 98:  99, \tiende/ 4 mrk 4 sk   for 1700 med Aamund 1 rdr  Er til [sammen] 10 mrk 4 sk:   møtte iche
Hellie Røchens Enche  94: Tredie tage 1 rdr 3 mrk,  hendes søn Asgut møtte, och sagde, at Hand sam/m/e Aar leyede jorden,
Asgut Røchen  Efter af Regning 2 rdr 4 mrk 6 sk:   møtte och Vedgich
Trond Røchen  1 rdr 5 mrk 13 sk:   møtte iche
Lauridz ibdm  første Bøxsel 12 rdr 3 mrk   møtte iche
Johanes indre Aalwigen  5 rdr 5 mrk 2 sk:  møtte iche
Salomen yttre Aalvigen  4 rdr 5 mrk 13 sk:   møtte iche
Olle Lauridsen Aalwigen  tiende pro Ao: 99:  3 mrk {11}   møtte och Kunde iche negtte,

1702: 34

Olle Aamundsen  tiende for Ao: 1700 af den Gaard Fixen, 4 mrk 2 sk:   møtte iche,
Olluf Nette land rester tiende for af vigte Aaringer 1 rdr, war af tinget Reyst,
Maritte Lauridz Datter Berven  Leyer maals Bøder 2 rdr
Olluf Iversen Biercheland rester paa Ao: 95 Leding 1 mrk 8 sk:   møtte iche
Rasmus Stor Aas, Nu Huus mand Wed Wigør  for Korn 1 rdr 3 mrk 6 sk:   møtte iche,
Af Stoer Aas rester for 96:  97:  98:  99: Leding och Tiende 5 rdr 14 sk:   Noch for 1700 Leding och tiende 1 rdr 1 mrk 13 sk:,  Haver de Aaringer wæret brugt af Klocheren, som Nu Er her i fra
Haachen Fose  Efter restansen En buch, och Et slagter nød 3 rdr 4 mrk, Noch Et pund Homle,   møtte iche
Tormoe SKaare   Tiende for afVigte Aaringer 1 rdr 4 mrk 14 sk:   møtte iche
Mogens Soldal  gl!! (gammel) Rest 1 mrk 6 sk och Et pund Homble,  møtte iche
Jacob Nøst Hagen  for Korn 10 sk:   Er Huus mand
Hellie Mels tuedt  for Korn och tiende 1 rdr 4 mrk 9 sk   møtte och Kunde iche negte

1702: 34b

Arne Olsen Selle setter  første bøxsel 7 rdr 3 mrk 12 sk   møtte iche
Anne Fundeland  gl: tiende 1 mrk 8 sk   møtte iche
Olluf Lille aases Enche  tiende for 1700 2 mrk 7 sk:   møtte iche
Siuer Botten  gl: tiende 2 rdr 1 mrk 12 sk:   Er wed døden afgangen udj Armod
Leutenant Biernet  for Johannes Steenis Korn 1 rdr   møtte iche
Telstøe Lauridz  Leding och Tiende, for af wigte Aaringer 6 rdr 3 mrk 9 sk:   Er død udj Stoer fattig dom,
Knud Nielsen \Nesthuus/  til dømte bøder 2 mrk   møtte iche
Olle Simonsen Tuedt  for til dømbte Egte bøder 3 rdr 2 mrk 4 sk:   Er Huusmand och for Armet, gaar och Tigger sit brød
Siuer Froestad  4 mrk 4 sk   Er Søer wed hafvet, och Betler
Michel Froestadz Enche  for af sontte bøder 6 rdr   møtte iche
Hendes Daatter Zidsele  for adsKillige beKaastninger wed Under och Ober Retten, for Hendes begangen for seelse, Efter Restandzen opsKreven 18 rdr 2 mrk 2 sk   Er død udj Armoed

1702: 35

Suend sKeie  for afsoning paa Høste tinget Ao: 1700: 3 mrk   war Reyst fra tinget
Aamund Olsen Berven  første Bøxel och Rettighed 32 rdr 1 mrk  for uden inde werende aars LandsKyld 5 rdr 4 mrk 14 sk:   møtte och Vedgich,
Stig Berven  første Bøxel och Rettighed, 60 rdr 3 mrk 8 sk:  for uden dette aars LandsKyld,  møtte och Kunde iche negte sKylden
Niels Torbiørnsen Berven  første Bøxsel och Tiende 14 rdr 2 mrk 6 sk:   møtte och Vedgich
Olle Berven  første bøxel och Rettighed 6 rdr 3 mrk  møtte och Vedgich
Siuer Norem  for, af Kiøbte Creaturer, 5 rdr 6 sk:  for En Kiedel 6 rdr  for Leding och tiende 7 rdr 2 mrk 4 sk:  Er 18 rdr 2 mrk 4 sk:   møtte iche
Flære fandtes iche Paa dette tingsted  men saaledes Under for Zegling udsted

Laurettes mænd for Ao: 1703 ordineris  toe Nye  Nembl:  Lauridz Brigtsen sKeye, och Olle Siuers: Aalwigen, som sKal fahre til Laug tinget at af lege Ed,   gl:   Lauridz Siuers: AalVig  Anfind Bierche, Olle Brigtsen Østensøe, Arne Moe, Lauridz Wang dal, och Jørgen Biercheland,

1702: 35b

[Ao: 1702]  Den 20 October  Holdtes Høste  Sage och sKatte Ting med Almuen, af Graven, Ulvig, och Eidfiord Sogner, Paa den gaard Eide, of: wærende Kongl: mayts: Foget Sr: Olluf Lauridsen, Peder Jensen Smit, Bonde Lens mand Baar Richolfsen SPaanum, Lauridz Wambeim, Olle Randes tuedt, Kield Legre, Tostein Sæd, Elling Ause, Niels SPilden, Tostein Lione, och Endre Hambre, Edsorene Laurettes mænd af bemeldte Sogner, med mehre ting søgende Almue

Salomen Hougen, och Suend Torgiersens for Ligelse, om deris Paa boende Løb smør de Paa boer, af Dato 29 Julj inde wærende Aar, blef for \Retten/ liudelig oplæst och Paa sKreven,

Hans Undelandz sKiøde Paa 11 ½ mrk smør udj den Gaard Leggrei, af Christopfer Øven!! udsted  af indbemeldte Dato

Olle Ollsen  boe sidende wed Stranden udj Gravens Sogen, Hafde ladet Stefne Jens Schabo, til Holdende udj Ulvig, for Hand Nest leden augustj, over faldt Hann: med Houg och slag, da Olle war der bortte udj Schaboes Eget Huus, her om war Stefnt til Prou Lauridz Anders: Wambeim, och

1702: 36

Lauridz Lauridsen Haldanger, Huilche prou begge møtte,
Den indstefnte møtte iche, men loed suare wed Hans Olsen Undeland, at Hand begierede opsættelse til Neste ting,

Afsagt,

Jens Schaboe Paa leges til Neste ting, sig her imod Personlig at ErKlære, Under trej lod sølfs brøde, til Huilchen tied, widner, tillige med Partterne uden widere Stefne maal, Have at møde, under Louens faldz maal,

Siuer Lequen Stefnt, Hover Baardsen, som boer Paa Sysen, for Hand Haver slaaet over byttet, paa Hagge stadz Egen,  Olle Aamundsen  som Haver boed paa Sysen 25 Aar  møtte och wandt, at Hand iche Haver slaaet over bytted,  Helge Hagestad  som boede paa Hagestad, 24 Aar, och sagde at de paa Sysen aldrig Hafde slaaet over bechen  som Hover nu giort Hafver,
Den indstefnte møtte, och sagde at Hand hafde brugt sin slaatte udj 6 Aar, och denne somer loed Siuer slaae, och Hover bort førtte En saatte Nest byttet, och siden loed Siuer slaae ind paa Hann: igien, och bort førtte,
Noch Hafde Siuer Stefnt til Prou Halstein Saaquitne, op aflet paa Hagestad, som møtte och Vandt at hans for Eldre aldtied slog udj bechen,
Lens mand Baar Spaanum møtte och Vandt det sam/m/e

1702: 36b

Afsagt,

Efter die at Siuer Leque bewieser med lougførte Prou, at byttet imellem Hagestad, och Sysen Haver gaaet udj Bechen, saa bøer det der wed Endnu at for blive, och Hover sig same bytte Endnu at Holde Efter Retlig, Under Widere adfært Efter Louen,

Hans Olsen Undeland Stefnet Legreys opsidere Efter sKriftlig Stefning, af Dato 5 october  for de Haver Houget imod 20 tyldter tømer udj Fæflings Aas ligende Under Herrøe, Til Støels sKoug,  Her om Var Stefnt til Prou, Torchield Pouelsen Herrøe, som møtte och Vandt, at Suine Aaen, och Suen Aaen, byttet Imellem Støllene Paa Herrøe och Legrei, och Legreis Støllen liger imellem begge dise toe Aaer, wiedere møtte Lauridz Erdahls Søn Iver Lauridsen, som wandt at da Sal: Hr: Anders Hafde Kiøbt Herrøe, loed Hand Huoge udj Fæflings Aasen, och de Paa Legrei der paa indtet Anchet,
De indstefnte møtte och sagde sig iche at Viede Andet, End det Hafde wæret fælligs sKoug, och bytte  Hour!! (Huor) paa de sagde sig at Have prou, och Vidnes biurd,

Afsagt,

Denne Sag, bewieses iche med saa danne prou at mand der Efter Kand, wiede nogen

1702: 37

sKiel, och sKifte, imellem de gaarder, Herrøe, och Leggrei, der fore de paa begge sider bør Stefne Paa Aastedet, at det da øyentlig Kand tages udj siufn, Huem den om tuistedede!! teig sKal Hørre \til/, Huor tømeret Er Houget, Huilchet med første bør sKee, saa snart fieldet Kaand!! (Kand) af Folch, over fahris  Under toe Lod sølfs brøde Paa Huilchen af partterne, Her imod Handler  Under widere adfært Efter Louen

Hellie Haaim, och Siuer Leque Hafde ladet udj Rette Stefne, Olle Magnusen, for resterende Imellum Olle Sygnes tuedt och bemeldte Olle Magnusen, til samen 36 rdr, Huor fore de Haver Caveret,  den ind Stefnte, Olle Randes tuedt, och Olle Sygnes tuedt møtte, och blef forligt, om ald deris Imellem, wærende, om 12 rdr  Huor af de Sex Er betald, och rester 6 rdr  Huor om de Ved Haande tag for Retten blef for ligte,

Hover Taar blaa Hafde ladet Stefne, Olle Sygnes tuedt, for Anve teyen, Efter forige til talle, her om Var Stefnt til prou, Olle Johansen, som Er 85 Aar gl:  och boed paa Taarblaa, 57 Aar  møtte och wandt, Aldrig at wieste andet, En!! (End) den tey Kaldet Anve teyen, joe Haver liget Under Taarblaa,
Johanes Hellofsen (Herlofsen) møtte, och Vandt det same  saa lenge Hand Hafde boet, Paa Taarblaa udj 50 aars tied

1702: 37b

Christopfer ØdVe, och Clement Hoversen, møtte, och wandt det same, Efter Olle Peders: ØdVe sam/m/e ord,
Her imod at suare møtte Olle Sygnes tuedt, och for mendte, at Efter die Hand Haver Haft græs beide udj saa mange Aar, at Hand da End nu som til foren, maatte Niude sam/m/e,

Afsagt,

Efter for indførtte loug mæsige Prou, bøer den Paa Stefnte Anves tey, Endnu at følge Taar blaaes Eiere  som Er Præste boellet, och af desen Leylendinger bruges baade til sKoug, och slaatte, och der paa ingen for fang, af Olle Sygnes tuedt Eller desen opsidere at tit!! (til?) føyes Under Widere Til talle Efter Louen

Tarel Torchilsen Stefnt monsr: Leutenant Biernet, med for mening, at Hand ingen føye Hafde til, at drive Hann: fra Dybewigen  som Er Et lidet pladz ligende Under øfre och Nedre Rønnestrand, Huilchet sKeede Nest afvigte Aar,
Den indstefnte møtte, och sagde at, Citanten war af Rettens midel Nest afvigte waar war til dømbt, at wige Huus mandz pladzet Dybewigen, der fore Hand for mendte, iche at Have giort Tarel nogen, mis nøye

1702: 38

Afsagt,

Efter die at Tarel Torchilsen Huerchen Nest afvigte waar ting, frem lagde nogen bøxsel Sædel, paa pladzet Dybe wigen  Huor fore, hand da blef der fra sagt, Ved Dom, Huor fore Hand Endnu, ingen louglig pretention, Kand Have, til det Hand Efter forige dom, Er fra Kiendt,

Christoper Aamundsen ØdVen Stefnt, Iver Haldsen Wichnes, til at bøxsle, de trej spand smør med waehre, som Hans Broder Christian fra gich, Ao: 1698:, sambt och for Hand haver Huoget sKougen, mehr, End paa En Leylending, til Hører, at Houge, Nemblig udj fiere Aars tied Huoget over 50 tyldter tømmer, Huor fore Christopfer Paa Stoed, at Hand iche Alleniste burde betalle bøxsel, men End och at lide Efter Louen, och gandsKe, at quitere Jorden,
Den indstefnte møtte, och for mendte, at Vilde løse, det goedz fra Christopfer igien, som Hand och Hans Broder soldt Haver, Ellers til bød Hand, at wilde forlige sig paa den maade, at Christopfer ingen Bøxsel sKulde Have, af den part {Christopfer} Hans Broder Christian fra gich, och lade Hann: Houge fiere tyldter tøm/m/er Aarlig

1702: 38b

Afsagt,

Efter die at sKiødet, Confermerer goedset at til Hørre Christopfer Aamundsen, och hans Arfuinger, aldt saa bør det, der Ved at forblive, och følge Hann: och Arfuinger V-afwunden, men paa det ingen tuistig hed Imellem denn: \her/ Efter sKal falde  da tillades Iver at Huoge, Aarlig udj sKougen, toe tyldter Stue, tue!! lengde tøm/m/er, och Ey mehre, sambt och at give Christopfer udj Kiendelse, for den part Hans broder fra wigte, udj Steden for første Bøxsel toe rdr  Aldt under widere adfært Efter Louen

Paa dette Ting som forige, opstod Kongl: mayts: foget Sr: Olluf Lauridsen, och til spurtte Laug rettet, och tilstede wærende Almue, om iche dise Efter sKrefne Jordeparter Ao: 1697 och 98 blef af de paa boende Leylendinger Kiøbt, och der fore Dito Aaringer, Oddel sKatten fra gich, saa som udj  Midaas, Smør 2 pd(?) 6 mrk  BuchsKind ¾    Ao: 97 och 98 udj Welchen  smør 1 spand  huud ¼   Huor til Laug rettet och Almuen Ens Stemig suarede at bemeldte Jorde part, same Aar blef af Leylendingerne

1702: 39

Kiøbt, och iche nogen OddelsKat, der af til fogden betaldt,  dette begierede Kongl: mayts: foget at maatte indføris, och Hann: af Retten gives besKreven, Huilchet iche Kunde negtes men salledes!! udsted,

Illige maade blef som før Er meldt, om Strandsidere, och Huusmænd, som pro Ao: 96 Her i ting lauet iche fandtes,

Widere op stoed for Retten Kongl: mayts: foget, Sr: Olluf Lauridsen  tilspurtte Laugrettet, och sambtlige Almue, om iche Eide, Capitainens agsinerede!! fri gaard, ligeledes dette Aar som forige liger ødde, saa der af ingen sKat til fogden Er betaldt, Ey Heller forpagteren til Halsnøe Closter der af nogen Rettighed Haver beKomet, der til Laugretted och til Stede wærende Almue, Ens Stemig suarede at det ald for meget liger ødde, Huusene gandsKe Nedraanet, och iche af nogen bliver beboed, førend gaarden bliver fældet, for medelst, Elve brud som der \paa/ haver giort sKade, och Endnu daglig sKeer,  dette begierede Kongl: mayts: foget, af Retten besKreven, som saaledes Er udsted,

1702: 39b

Der paa Sr: Frimandz sKylde mænd blef frem Kaldet af Eidfiordz Sogen som følger,
Tostein Sæd  Tiende for 1700  4 mrk 8 sk:   møtte och sagde at Have forlagt sin bog, som det sKulde for Klare, der fore det saa lenge beroer,
Pouel Sæbøe  Leyer maals bøder 7 rdr   møtte iche
Aatla Suendz Datter  Leyer maals bøder 4 rdr 1 mrk,  lever udj Armod, och betler,
Tore øfre Tuedt  tiende for 1700, 1 rdr   møtte iche
Tostein Sæds part udj Tuedt, 1 rdr 2 mrk 10 sk:   møtte och sagde at Arne same sKulde betalle,
Guldbrand Nedre Tuedz Enche  gl: Rest for Bøxsel 15 rdr   for LandsKyld  Leding och tiende Efter restansen  7 rdr 3 mrk 2 sk:   møtte iche, men lod suared der imod at ……(?) \sig/ wed stefmaal!!  saa som Hun mendte, der fore at wære fri,
Aslach ibdm  første bøxsel 12 rdr,  møtte iche,
Michel Tuedt  første Bøxsel  LandsKyld  Leding och tiende  8 rdr 4 mrk 4 sk:   møtte och iche Kunde imod sige sKylden
Afsetge ødde !!  Leding for 99: och 1700  2 mrk 14 sk   møtte iche

1702: 40

Peder Andersen Herrøe rester udj aldt, Leding, och tiende 11 rdr 1 mrk 14 sk   møtte och wedgich
Anders Andersen Herrøe, tiende och leding for 700:!! (1700:)  2 rdr 2 mrk 5 sk:   Er her i fra Reyst til Ryfølche, at boe
Endre Olsen Sæbøe, for resterende første bøxsel  LandsKyld  Leding och tiende, 22 rdr 1 mrk 10 sk   møtte iche
Pouel Olsen ibdm  første bøxsel och tiende Lam  3 rdr 1 mrk 11 sk:   møtte iche
Gunder Nielsen Sæbøe, Anført udj restansen, for Første Bøxsel 8 rdr   700!! (1700) tiende 3 mrk 6 sk:,  møtte, och bewiste med bogen, at Have betaldt, 9 mrk 6 sk:  de Sex rdr sagde Hand iche at Have faaet, det brug  Huor fore de 6 rdr Er Anført for,
Torre Sæbøe  tiende for 1700: 4 mrk 4 sk:   møtte och wedgich
Olle Adsersen Sæbøe  for 97 Høste tings forsømelse at betiene Retten, 1 rdr 1 mrk   møtte iche
Rover Warberg  tiende for 1700: 3 mrk 5 sk:   møtte iche,
Halstein Jonsen ibdm  for Korn beKomet Ao: 92  5 rdr 2 mrk,  møtte och sagde med udflugter, at Kornet iche \Var/ fræt,
Gunder Lasesen Møchle tuns Arfuinger  tiende for 96 och 97:  1 rdr 11 sk:   møtte iche
Almoe ibdm  Leding och tiende for 1700: 1 rdr 3 mrk 13 sk:   war af tinget Reyst

1702: 40b

Jacob Lauridsen Møchletun  Egte bøder 2 rdr 4 mrk 4 sk   møtte iche
Gunder Gundesen (Gundersen), for Leding pro Ao: 92  3 mrk   92 for Korn med Lase (Lasse?)  4 rdr 4 mrk   tiende for 700: (1700:)  4 mrk 14 sk  Er 5 rdr 5 mrk 14 sk   møtte iche,
Aamund Legreys Enche  for 99 och 700!! (1700) tiende  1 rdr 1 mrk 8 sk:   Hendes søn Hellie møtte, och wedgich
Hellie ibdm  første bøxsel  LandsKyld  Leding och tiende  2 rdr 5 mrk 11 sk:   møtte och Vedgich
Giermund Bue, for sig och quindfolchet, Efter Efter!! restandsen, 6 rdr 5 mrk 8 sk
Olluf Endresen Legrey  første bøxsel och Rettighed 8 rdr 2 mrk 14 sk:   den Paa Raabte møtte och for Klared, at Hann: 98: Er Paa regnet tredie tage, och sagde at Vilde bewise med bøxsel Sædelen, at Hand sam/m/e Aar gaf første bøxsel
Anders Legrey  Efter restansen 6 rdr 1 mrk 13 sk   møtte och Vedgich
Kield ibdm  2 rdr 2 mrk ? sk:   møtte, och Kunde iche imod sige dette
Hellie Bue  Leding och tiende 3 rdr 2 mrk 12   møtte iche

1702: 41

Giermund Bue, for gl: Leding och tiende  5 rdr 8 sk:   møtte iche,
Magnus Bue  for 700!! (1700) tiende 5 mrk 4 sk:,  møtte, och sagde, at Have betaldt, beroer til bewies,
Lauridz Erdal, for Korn 6 rdr  och Hundrede boer   Hans søn Iver møtte och Vedgich,
Siuer Midhuus  for LandsKyld  Leding och tiende udj aldt, 24 rdr 4 mrk 5 sk:   møtte iche, men siges at wære for Armet,
Tostein Sæd  for 700!! (1700) tiende af Midhuus, 1 rdr 1 mrk 11 sk:   møtte och sagde at Siuer sKulde betalle, som same Aar brugte
Endre Olsen Lille tun  for tiende 1 rdr 4 mrk 13 sk:   møtte och wieste lidet om desen Regning,
Asbiørn Tuedte  for Leding och tiende  5 rdr 1 mrk 9 sk:   møtte iche
Omund Lund  paa 93 Leding och tiende  2 mrk 12 sk   møtte iche
Olle Quams dal  2 mrk 8 sk:   Er Iche til Stede
Mogens  som Er nu paa Kalland  gl: rest: 4 rdr 3 mrk 15 sk:  och En Rens Huud,  Er for Armet,
Pouel Wig  Egte bøder 3 rdr 2 mrk 4 sk:   Er død  och quinden betler

1702: 41b

Christian Røyse  for ude blivelse at betiene Retten 97:  1 rdr 1 mrk   møtte iche
Arne ibdm  afsoning 2 rdr   møtte och Vedgich,
Allmoe Garetun  gl: 3 mrk 12 sk:   war af Reyst fra tinget
Anders Anders: Wiig  Paa 95 Leding och tiende  2 mrk 3 sk   møtte iche
Joen Ivers: ibdm  for LandsKyld  Leding och tiende  2 rdr 5 mrk 14 sk:   møtte iche
Niels Hoidtle  tiende 3 mrk 1 sk:   møtte iche
Mortten Quamens Enche  tiende 2 mrk 6 sk:   møtte iche
Michel Bremnes  Rester gl: Leding och Tiende  1 rdr 4 sk:,  møtte iche  Efter beretning gaar och tieger
Fitd (Fitt) i Sysen dallen, som Suend bruger til Huus mandz pladz  1 mrk 6 sk:   møtte iche

De Sogner Ulvig och Gravens Sogne, Kunde Nu iche fore tages, for medelst Søndagens Paa Komende, och det ting som mandagen, der paa følger, der fore det beroer, til waartinget, med den øfrige Restandz

1702: 42

Laurettes mænd for Ao: 1703 ordineris, Tuende Ny  Nembl:  Niels Kierland och Tore Lione, til at fare til Laug tinget at giøre Ed,  gl:   David Moe, Lauridz Klyve, Siuer och Magnus Leque  Find Bue, och Niels sKaar

Ao: 1702  mandagen d: 23 october  Holtis Høste  sKatte, och Sageting, med Kindser wig, Ulensuang, Odde och Røldals Sogner, Paa den gaard Agge, Kongl: mayts: foget Sr: Olluf Lauridtzen, Peder Jensen Smit, som Paa Frimandz wegne,  Bonde Lens mand, Johanes Tioflet, och Peder SkielVig, Hellie Belv…(?)  Gunder Huus, Tostein Reysetter, Greb Bleien, Knud Hofland, Endre Hougse, Olver ibdm  och Joen Eilofsen Utne, Edsorene Laugrettes mænd af for bemeldte Sogner,

Olle Odsen Blein, Hafde ladet Stefne, Guroe Knuds Datter, for Hun sKal Have, besKyldt Hann: for Hand med hender sKal have haft legemlig omgiengelse med hender, Huilchet Hand for mendte, Hun iche Kunde bewiese
Den indstefnte møtte, och sagde Hann: Klarlig sagen til, och Er bød sig at wilde giøre Ed, at Olle Odsen nest afvigte Juel En gang Hafde Haft med hender at bestille,
her til Olle Odsen møtte, af lagde sin Ed, at Hand iche Hafde Haft, med Guro Knudz Datter

1702: 42b

At bestille, Ei heller Kunde Hun med nogen Kiendzgierning bewiese saadant,

Afsagt,

Efter die at Olle Odsen for Retten Haver aflagt sin Ed, och Guro Knudz Datter, til saadant, ingen Kiendz gierning bewieser, da bør Hun Efter Louens Siette bogs  Siette Capitel, bøde sine 3 mrk som En Løgner

Lauridz Niels!! (Nielsen) Rogde, med tuende Søner  Odde Lauridsen och Knud Lauridsen, Hafde ladet Stefne, Sal: Niels Siuersen Rogdes Enche, til imod tage Penge for 1 løb smør och 1 Huud  som Lauridz Nielsens fader Pandtsat Hafde, Huilchet de formendte nu at wilde indløse
Den indstefnte Enche, Jorund Knudz Datter, och Hendes Laug wærge, Lauridz Mochestad møtte for Retten, och Paa Stoed at, goedset Hafde Kaastet Hendes Sal: mand saa mange Penge, och Staaed V-paa taldt under deris quitsel over 20 Aar, men for mindelighedz sKyld, Er bød Hund sig at wilde give denn: 12 rdr  och for Unde Lauridz Nielsen, Huuse wærelse Hans Lifs tid,  her Paa partterne blef forligte  at Naar de 12 rdr bliver betaldt, da sKal Enchen, och Hendes Stif datter  som Haver Wichlich til Egte, beholde det Paa Stefnte goedz til oddel, och Eiendom, U-paa Anchet deris Lifs tied, Huor wed sagen for Bliver, och Goedset V-af Vunden, af Citanterne, saa som \de/ det saalenge, V-paa taldt Haver \ladet/ hen Staaet

1702: 43

Peder Jensen Smidt Hafde ladet Stefne, Suend Mandzager for begangen Slags maal med Olle Suendsen, som war Styrmand, med Hann: Paa wigte!! (afvigte) waarting, och Efter die hand slog hann: Paa tinget  for mendte Hand at Suend burde bøde baade for ting fred, och slags maal,
Den indstefnte møtte och begierede til Waartinget opsettelse, udj Sagen, da wilde hand forlige Efter muelighed, Ihuor wel Hand sagde at wære druchen,
Afsagt
Sagen beroer til Waartinget, til Huilchen tied, Prou och widner wild Stefnes, udj denne sag, och Suend uden widere Stefne maal, at møde til sagen at suare, Under toe lod sølfs bøder,

Paa Kindser wigs sKibbredz Tingstue opstod for Retten Kongl: mayts: foget Olluf Lauridzen, til spurtte samptlige Almuen, om nogen, Huusmænd Eller Strandsidere, udj dette sKibbrede Ao: 1696, fandtes, som Efter den udgangene forordning, Burde sKatte,  der til Laug rettet, och Almuen Enstemig suarede, at aldeles ingen saadanne, Persohner Bemeldte Aar, fandtes, mens Befindes sig saaledes udj sandhed,  Huilched Kongl: mayts: foget, Begierede, af Retten BesKreven, som Vj Ei Kunde negte, mens saaledes Under for Zegling udsted,

1702: 43b

Ligeledes opstoed Kongl: mayts: foget, och til spurtte Laug rettet med til Stede wærende Almue om iche dise Efter sKrefne Jorde parter Ao: 1697: och 98 blef af de paa boende Leylendinger Kiøbt, och der forre Dito aaringer oddelsKatten fra gich  saa som Ullensuang Sogn,  udj Eidnes  smør 1 1/3 løb  Huud 1 1/3,   Mauge  smør 1 spd  saldt 1 løb    Odde Sogn  udj Mandzager  smør ½ løb 9 mrk  Huud 1  giedsKind 1  faarsKind 7:,   och for 98:  Ullensuang Sogn   Frøsvig  smør ½ løb  Huud ¼    Kiendser wigs Sogn,  udj Bue  smør ½ løb 9 mrk:  Huud ½  saldt ½ løb,    Røldal  udj Odland  smør ½ løb   Huor til Laug rettet och Almuen Enstemig suarede, at bemeldte Jordeparter samme Aaringer, Blef af Leylendingerne Kiøbt, och iche nogen odelsKat der af til fogden betaldt,  dette begierede Kongl: mayts: \foget/ at maatte indføris och hann: af Retten gives BesKreven, Huilchet iche Kunde negtes, mens saaledes udsted

Noch til spurtte Kongl: mayts: foget Laug Rettet och til Stede wærende Almue, om iche Rehsenes och Fose, Halsnøe Closter til Hørende  sKyldende aarlig LandsKyld Et Spand

1702: 44

smør, och Et giedsKind, ligeledes i Aar som forige, ligger ødde, Huor af huerchen sKat  LandsKyld, Leding Eller tiende Er betaldt,  der til Almuen, suarede, at det sig saaledes udj ald sandhed forholder, och ingen Efter opbud paa tingene Haver indfunden sig den at Antage,  dette begierede Kongl: mayts: foget, af Retten besKreven, som Ei Kunde negtes, men saaledes Under for Zegling Udsted

Der nest Blef Frem Kaldet monsr: Frimandz sKylde mænd, af Røldals Sogn, Nemblig
Baard Grøve  for Ao: 1691 paa Korn 4 mrk   møtte iche,
Johanes Knudsen Haare  for Korn 1 rdr 1 mrk   møtte iche
Suend Christensen  gl: bøder Efter Restandzen  2 rdr 1 mrk 8 sk:   møtte iche
Baar Grytting  Rester Efter Restandsen 4 rdr 5 mrk,  Er død och indtet Efter lat sig til deesens betalling
Aasmund \Siuers:/ Haarre  Leyer maals bøder 12 rdr 1 mrk 4 sk:   møtte iche
Torre Knudsen Haare  til dømbte bøder Efter Restandsen  4 rdr 1 mrk 4 sk:   møtte iche

1702: 44b

Johanes Nielsen Hambre  Efter restansen Et RefsKind
Lauridz Hegreland  Et maarsKynd!! (-skinn),  møtte iche
Suening Grøve  Rester Et ReefsKind   møtte iche,
Odde Sogn,
Erich Mandzager  Leding och tiende til samen for Forige Aaringer  5 rdr 5 mrk 14 sk:   møtte och mendte Hann: noget maatte got giøris Paa affaldt (avfall),
Olle ibdm  Ao: 91 til dømbte bøder 3 rdr 4 mrk:   døde udj fattig dom,
Giermund Mandzager  Efter Restandsen udj penge 24 rdr 1 mrk 12 sk:,  noch 7 Hundrede  1 tyldt  9 bord, fiere bucher och Et RefsKind,  møtte iche,
Aamund SandVen  for Korn  Leding och tiende  5 rdr 4 mrk 6 sk:   møtte iche
Gunder SandVen  Efter Restandsen for Korn  Leding och Tiende  6 rdr 1 mrk 8 sk:   møtte iche
Torgier ibdm  paa Gunder Tuedz wegne  Efter Restandsen 20 rdr 14 sk:   møtte iche
Lauridz och Joen Hildal  for Leding och tiende fra Ao: 1686  13 rdr 13 sk:   møtte och sagde at de wed dom Er fri Kiendt
Baar Grøndz dal  tiende 5 mrk 4 sk:   møtte iche
Omund och Suend Jøsen dal, 1 rdr 5 mrk 12 sk   møtte iche

1702: 45

Torchild ibdm  for 96 och 97: Leding och tiende  1 rdr 1 mrk 13 sk:   møtte iche
Daniel Alfsens Enche  boende paa Bache, for for!! Olle Halfversens afsoning 7 rdr   møtte iche
Sander Oppeimbs Koene  95 Høste ting afsoning 4 rdr   møtte iche
Peder sKielVig  for Magdeli Jørgens Datters Wegne  4 mrk 4 sk:   møtte och Vedgich
Christopher Bustetun  huusmand, Egte bøder 3 rdr 2 mrk 4 sk:   møtte iche
Tostein ibdm  afsoning 2 rdr   møtte iche
Olle Appel  for Kongens Sigt och tegne penge  1 rdr 4 mrk 4 sk:   møtte iche
Christopfer Eye  Egte bøder 3 rdr 12 sk:   møtte iche,
Olluf Heing  for 96 Høste tings forsømelse  3 mrk   møtte iche
Gunder Degrenes  97 afsoning 3 rdr 4 mrk 4 sk   møtte iche
Suening Wetterhuus, for tingetz for sømelse Ao: 98: 3 mrk   møtte iche
Gierttrud Torres Datter ibdm  for Leyer maals bøder 4 rdr 5 mrk 12 sk:   møtte iche
Touf Nielsen sKarre, for sig och quindfolchet Leyer maals bøder 18 rdr 1 mrk 4 sk:   møtte iche

1702: 45b

Olluf  nu paa Espen  for 700!! (1700) tiende 2 mrk 10 sk:   møtte iche,
Elling Tuedt  for Leding och tiende  2 rdr 5 mrk 6 sk   møtte iche
Giermund Buur!! (Bue?/Buer?)  99 Leding och tiende  2 mrk 7 sk   700!! (1700) Leding och tiende  2 mrk 8 sk:   møtte iche
Olle Madsen och Torgier ibdm  700!! (1700) tiende 2 mrk 10 sk   møtte iche
Olluf Isachsen  700!! (1700) tiende 2 mrk   møtte iche,
Joen Huusmand Eye,  Gl: Rest 4 mrk 12 sk   Er for Armet
Christopher Eye  Leding och tiende for afvigte Aaringer  4 rdr 2 mrk 8 sk:   møtte iche
Suend Oppeim  tiende och leding for 99 och 700  3 mrk 6 sk:   møtte iche
Olle Smit och Olle Soldat  for 99 och 700  5 mrk 15 sk:   møtte iche
Knud Buustetun  for tiende 2 mrk 15 sk:   møtte iche
Baard Eitrem  for afsontte Boerd, Leding och tiende  15 rdr 2 mrk 14 sk   møtte iche,
Olle ibdm  tiende 2 mrk 4 sk:  her for uden 1 buch,   møtte iche
Gunder Degrenes  Et slagter nød, och der for uden Papier til Et sKiøde  3 mrk   møtte iche

1702: 46

Jørgen Frøm  3 rdr 3 mrk 10 sk:   for uden 10 tyldter Bord, 1 buch  1 maarsKynd!! (-skind),  møtte och Vedgich,
Tollef Skarre  700!! (1700) tiende 1 mrk 14 sk:   møtte iche,
Unge Olluf Olsen Loette  1 rdr 3 mrk 3 sk:   møtte iche
Joen Windter Tun  700!! (1700) tiende 1 mrk 2 sk:   møtte iche
Halfuer Præste gaard  for 92 och 93 tiende 2 mrk 2 sk:   møtte iche
Hr: Jørgen Jensen  Efter Restansen for 94 och 95  Leding af samme gaard  2 mrk 8 sk:   noch for 96:  97:  98:  99:  700 Leding och tiende  3 rdr 5 mrk 13 sk:
Isach Aase  Leding och tiende  5 mrk   møtte iche,
Tormoe ibdm  2 mrk 10 sk:   møtte iche,
Olluf Appel  Leding och tiende  3 rdr 1 mrk 12 sk   Noch Et slagter nød,  møtte iche,
Hellie Tøse dal,  Leding och tiende  5 mrk 4 sk:
Aamund ibdm  tiende 14 sk:   møtte iche,
Haachen Isberg  Leding 1 mrk 6 sk:   møtte och sagde at Have betaldt
Gunder SandVen af Sellstad  Leding och tiende  1 rdr 2 mrk 6 sk:   møtte iche
Aasmund ibdm  Leding och tiende  2 mrk 1 sk   møtte iche,
Suening Wetterhuus  Leding och tiende  2 mrk 4 sk:   møtte iche

1702: 46b

Torrmoe Strand  nu wed Aaen  Leding och tiende  5 mrk 6 sk:   møtte iche
Torgier SandVen af Strand,  for 99 och 700 Leding och tiende  5 mrk 10 sk:   møtte iche
Knud Staaen  gl: Rest 15 sk:  och En buch,  møtte iche
Torbiørn Staaen  Leding och tiende for 99: och 700  12 sk:   møtte iche
Skelwigen Peder  Lens mand   gl: Leding 4 mrk 12 sk   til dømt Saug mester sKat 3 mrk   Stemplet papier til Et sKiøde  1 mrk 8 sk:   møtte och sagde indtet der paa at wære sKyldig
Olluf Liøning  99: och 700  3 mrk 9 sk:   møtte iche
Aasmund ibdm  99 och 700 Leding och tiende  2 mrk 10 sk:   møtte iche
Rover ibdm  Leding och tiende 98:  4 mrk 12 sk:   møtte iche
Olluf Heing  Leding och tiende for af wigte Aaringer  2 rdr   møtte iche
Lauridz Er dal, Eller Torbiørn Bues søner,  for Leding och tiende af sKegedal, pro Ao: 95 och 96:  3 mrk 9 sk:   møtte och sagde sig indtet der paa at wære sKyldig

Michel Skegedal  Leding och tiende  4 mrk   møtte iche