Statsarkivet i Bergen / Håkon Aasheim 2007

Hardanger, Voss og Lysekloster tingbok I.A.d. 1, 1699-1700

 

1699: 1

I Jesu Nafn,

Ao: 1699: Torsdagen d: 30 Martj Holttis Almindeligt Waar oc Afregnings ting Paa Hoved gaarden, Liusse Closter, med omligen Almue Sam/m/esteds, Nærværende Ombudz manden, Sr: Peder Pedersen, Lensmand Joen Lauridsen Nordstrøne, Lauridz Lars: Houge Olle Lauridsen ibdm, Niels Ols: Grindewold Daniel Ols: Lequen, Elias Ols: Siøvig, Joen Jacobs: ibdm, Anders Hans: Drage, oc Niels Nordwig, Edsorne Laurettes Mænd af Erm: Clo(ster) Goedz,

Til Huilchen tiid forwaldteren Sr: Peder Peders: Hafde laded udj Rette Stefne, Jens Laurids: BacKe for et u-sømmeligt, Leyer maal, hand skall Have begaaet, med, Maritte Johans Daatter, som udj Anded oc 3die {Leed} er beslegted, til hans nu Havende Quinde, Paastod der for at Hand burde lide, oc bøde Eftter Louen, af yderste formue, sambt udj fiere Aar at Røme Paa Fisker wæret, Andre til dies Støre AfsKræg for saadan Adfært,

Dend indstefnte møtte, med sig Havende Hans Lu..wig, oc beKlagede sin Store Daarlighed, som Hand imod sig, oc Særlig sin gl: Quinde Hafde giort, huor paa hand i gaar Loed sin Hustru til spørge, om \hun/ igien wilde tage Hann: til Naade Lovede her Efter med hender at leve, som det sig En

1699: 1b

Ret Christen burde giøre, Huor til hun suared denn: joe, Saa som hun dog ingen Hafde udj hendes Alder Dom at slaae sin Lied til, uden Gud oc Hann: oc der som dend gunstige øfrighed tilKiendte hann: at Røme saa maatte hun som er En gammel quinde, gaa baade fra gaard oc grund, oc ald hendes timelig Velfært, bad der forer inderligen at Hand maatte blive hieme Hos hender, Der paa hand En Naadig domb begierede,

Afsagt,

Saa som Jens Bache befindes at Have over traad det siette bud, med Maritte Johans Daatter, Huilched quindfolch er i Anded oc tredie {Leed} beslegted, til Hans nu Havende quinde, Det Hand self for retten tilstoed Huor Paa hand oc Haver udstaaed Kierchens Dissiplin, Aldtesaa!! (altså) bør hand Efter Louen pag: 971 Paa toe Aars tiid at begive sig Paa fisKeleyerne med sig tage Præstens bewiis, som hand for Præsten oc øfrigheden Paa fisKeleyerne Kand Anwiese, oc som hand befindes at Være En Egte \Mand/!! (ektegift mann), der sig udj Aaben bahre hoer haver laded befinde, saa bør Hand Efter Louen 976 Straffis Paa hans goedz oc penge Efter yderste Formue, oc som ey Egentlig Vides Kand huad hans midler Kand være saa Vild hans boe af rettens midler registeres Paa det da hans quinde, oc Andre Retsindige Creditorer Kand Ret Veder faris,

Noch Hafde Sr: Pedersen Stefnt Lauridz Jacobsen for begangen Leyer maal med Syneve Hans Datter formendte de burde bøde Efter Louen, Eller Lide Paa Kropen

1699: 2

De indstefnte møtte, oc Kunde iche negte gierningen mens sagde de Eyede iche mehre End de Stoed oc gich udj, bad om forladelse baade hos Gud oc menisKen,

Som de indstefnte iche Kand negte gierningen oc de Haver indted at betalle bøderne med, Aldtsaa bør hand at lide Fengsel udj fiortten Dage, oc hun udj Sex dage, aldt Under Videre Adfært Efter Louen,

Monsr: Peder Pedersen, loed ting læse sit sKiøde Paa dend Laxse wog Kalded Indre Lequen, ligende Paa Framnes, udj Aus!! (Os) sKibbr:, Der for hand hafde givet 50 rdr udsted af \Johans/ Ingebrigtsen Kleppe, af Dato 30 martj: Ao: 1699:

Item Et Dito Paa 1 Løb Sex marcher smør 1 huud oc fem Atten del giedsKind, udj den gaard Storimb belligende, Dateret 17 October Ao: 1698:

Ao: 1699 onsdagen d: 12 Aprilis betiendtes Retten Paa det yttre Tun Diøne, Angaaende Aasæde, Imellem Knud Toresen oc Østen ibdm, Laurettes mænd som Retten bet(iendte) Lensmand Asbiørn Langesætter, Torbiørn Tro(nes?) Aamund V-Reim!! (Ureim), Johanes Tioflet, Gunder Huus, Knud Trones, oc Ølver Hougse, Edsorne Laurettes mænd af Kindserwigs sKibbr:

Til Huilchen tied for Retten Comparerede Knud Toresen, oc udj Rette lagde En sKriftl: Stefning Dateret 23 Martj Ao: 99: som for Retten blef læst oc Paa sKreven

1699: 2b

Paastoed at Hand som Eldste broder, gaarde maa beboe, Særdelis siden det findes Kons at Være En mandz brug

Paa den indstefnte Østen Trondsens Vegne møtte Olle Biugtuedt, dog udj Østens Egen nærværelse, blef Fore given at brøderne saaledes Var forligte, at de bege sKulde boe Paa jorden, oc bruge halfpartten huer, Det Hand med 3de widner Paastoed at beviese Huor af først blef Frem Kalded Hans Øriensen oc Efter aflagte Ed, Wandt saaledes, at da moderen Maritte Østens Datter Fløtted fra jorden Da war det tallet at Huer af brøderne sKulde have halve jorden, mens huor lenge hørtte eller Vidste hand iche,

Ingebrigt Olsen møtte, oc Vandt jlligemaade at Hand hørtte da moderen fløtted fra jorden, at Knud oc Orm!! (Østen?) sagde, at de sKulde huer Styre halve Jorden, mens huor lenge wieste hand iche,

3die Orm Endresen møtte oc Efter Edens aflegelse wandt, at same tied moderen Fløtted fra jorden, da war deris for Ening (forening) saalledes, at de sKulde bruge halve jorden huer, dog sagde Knud at \det/ Kons sKulde ware Et Aar, at Østen sKulde nyde halve partten af jorden, mens Vilde Østen lade sig nøye med 3die partten, den sKulde hand nyde sin lifs tied, her til Olle Knudsen som er Østens Værfader \......./(?) Endten mehr Eller mindre, wider aftalle blef iche giort, som \hand/ afwieste.

Huor Paa Olle Biugtuedt for mendte (formente) at Østen bør nyde halve jorden sin Lifs tied, med sin broder

1699: 3

Der imod Knud suarede at da hans moder Maritte Østens Datter, jorden quitterede, om Vaaren Ao: 97: da Var den til saaed, huilchen sæd hun over lod begge sine Søner, Paa Den maade tilloed hand sin broder Østen at bruge halve jorden med sig Ao: 97 oc 98: mens aldrig sKal nogen Kunde sige eller goet giøre, at hand hafde loved Østen den at beside sin Lifs tied, for mendte at niude Louens ord, som Eldste broder at niude sin faders hoved bøel, oc Østen Endten at Tage imod Penge eller LandsKyld, af det goedz hann: Efter sKifte brevet er Tillagt,

Der nest Paa Stoed Olle Biugtuedt at Knud burde holde det Løfte om den broder Lod, som de broderlig sKulde sKifte, huor Paa hand oc hafde Prou, som Var Orm Endresen oc Ingebrigt Ols:, som Sagde at \Knud/ lovede at sKifte Sal: Erichs Loed med Østen som En broder burde udj jord oc Anded,

Partterne blef tilholden at forliges, heller om de hafde noged widere at indgive, huor til de suarede Ney,

Endelig blef de saalledes forligte at Knud Toresen sKulde beholde jorden Diøne, for saa wiet børnene Efter sKifte brevet Er tillagt, saa welsom de 3 ½ løb saldt udj Aachre med bøxsel, Saa Knud sKal betalle til Østen, for broder Loden jorde goedz oc alle Østens pretentioner, om gaard oc Eyen Deel udj Diøne, sambt omKaastninger til samme 43 rdr 3 mrk: Efter deris nu sluttede for Ening, Huor imod Østen nu Strax quiterer jorden, oc sig ey widere der med at befatte, det Være sig ved huad nafn det næfnes Kand, her paa de Venlig ved handtag blef Forligte, detz til beKreftelse Under Deris bumerche oc voris Zignetter,

1699: 3b

Anno 1699 d: 30 Junj Holtes Almindeligt Somer sKatte oc Sage ting med Almuen af KindserVigs sKibbr: Paa den gaard sKelwigen, Nerverende Kongl: mayts: Foged, Hr: Borgemester Falch Lauridsens Fuldmægtig, Sr: Olluf Laurids:, Lensmand Asbiørn Langesætter, oc Peder sKelvig, Torbiørn Trones, Guttorm Suorttuedt, Gunder Alsager, Elling Vastun, Iver Eidenes, Torbiørn Indre Alsager, Olle Eitterem, oc Halgrim Melland, Edsorne Laurettes mænd af Kindserwigs sKibbr:

Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste Forordning, om Sølf oc guld schramerering: Aller Under Danigste læst og forKyndt, af Dato 22 April Ao: 1699:

Olle Lioneses udgifne sKiøde Paa et pd smør 1/3 huud udj yttre Alsager, af Dato 23 martj Ao: 99:

Item Lauridz Odsen Lohtes, af 25 may Ao: 1699:


Ærværdige Hederlige og Vellærde mand Hr: Jørgen Jensen Brohse Efter sKriftlig Stefning hafde laded Stefne Lauridz Lauridsen Huus, Paa sin myndlings Vegne Efter seniste Dom af Dato 3 Julj Ao: 1693: 10 rdr 3 mrk 4 sk: Paa Egne Vegne 2 rdr 1 mrk 4 sk: Noch siden Ermeldte Dom, bande(?) sKyld, 8te KalfsKind à 1 sk: er 8 sk: 8te Aars smalle tiende à 4 sk: er 2 mrk: Sex Aars grunde Leye, af det Huus i Kindserwig bestaaende à 4 mrk: Er 4 rdr: Huuse Penge 12 sk ½ melle hafre af Korn tienden 98 8 sk: For uden forige oc Dene Paa førtte omKaastning, {oc} for mendte Præsten sig Aller nærmest at Være berettiget, at nyde sin betalling udj de Paa grunden Staaende huuser Efter for Nuemstiger Danne mændz wurdering,

1699: 4

Saa Vit De Kand til Stræche, sKulde de oc Ansees Da af Høyere Verdie En Kravet er, Er biuder hand sig med Reede Penge Det øfrige at Erlege, Huilchen Vurdering hand Kraftigs Paa stoed Strax at maatte sKee, oc i fald det iche til Stræcher Da at niude Anden for nøyelig betaling,

Her imod Lauridz Lauridz: møtte oc sagde, at Paa de fordrende 10 rdr 3 mrk 4 sk sKulde Være betaldt 8 rdr 5 mrk 4 sk Noch sKal hand have levered En bibel, til Sal: Hr: Peder, En Bog Kalded ded Evige Lifs besKrivelse, som blef fodred!! (fordred) Paa sKifted, Efter Sal: Hr: Hendrich, oc sagde hand at De der om for Laugmanden Sal: Hindrich Koch(?) var For ligte, oc mendte at Have betaldt 12 rdr mehre udj grunde Leye End hand burde, oc til Hr: Jørgen sKal hand have betaldt med øges Leye 1 ort,

Huad som fore gives af Lauridz Lauridsen at Være betaldt beviste Præsten at Være sKeed før sKifted, blef holden Efter Sal: Hr: Hendrich, oc des heller for Ergangne Domb, d: 3 Julj Ao: 93: for mendte Hand ingen afKomig(?) at Kunde sKee, mens at betalle sKadesløs, forige med Det nu Paa Stefnte,

Afsagt,

Dend Domb af dato 3 Julj Ao: 93 for nyes Endnu, at Lauridz Lauridsen Der Efter sKal betalle, 12 rdr 4 mrk {8 sk} for uden de nu Paa Stefnte 4 rdr 3 mrk 1? sk: som er til samen 17 rdr 2 mrk 4 sk bestaaende udj grunde Leye oc Anden for Klared fordring, som Lauridz ey Kand beviese at Have betaldt, Undtagen den ort øgeleye som af Hr: Jørgens Kravende Suma af Korttes: resten Sambt denne processes omKaastning 9 mrk betaller Lauridz Lauridsen, med det Paa grunden

1699: 4b

Staaende huus, saa Vit det Efter sKellige mændz wurdering Kand til Stræche, oc Vider hans findende Eyendeller, inden 15 dage Under Execution Efter Louen,

Lauridz Tostensen Froswig Stefnt, Gundie sKelvigen For nogle V-tilbørlige ord, som hun hann: sKal have Tillagt, Nembl: at bøgde Raabet gich, at han sKulde Haved taget det goedz som hans moder miste afvigte Aar Ao: 98: for mendte hun Det burde beviese, heller sige sin sages mand Paa Det Hand sig saadandt Kunde fralegge.

Dend indstefnte møtte, oc sagde at Have hørt dend mome snach af andre, oc V….(?) hann: udj Venlighed, om sligt sig at fra legge, wiste Ey heller nogen Vis sagens mand, mens det Hun tallede til han: Var af Christen Kierlighed giort,

Afsagt

Som Gundie Sambsons Daatter iche FuldKomelig ofver bevieses, Lauridz Tostensens, saadan gierning at have tillagt, mens findes at wære En momme snach, oc Efter til spørgelse Paa tinget, ingen findes som hann: sagen Kand Tillæge, saa friKiendes hand for Saa dand til Dato V-bevieslig, til talle, oc indstefnte Gundie, Denne sinde at Kiendes Angerløs, mens huem widere snach her ……..(?) øve, da for sagen at indstaa Efter Louens udførlig Paa talle

1699: 5

Anfund!! (Anfind) Pedersen Stefnt Hellie Olsen Berven, for nogle marcher goedz, udj Berven, som hand formendte sig at til Kom/m/e, Paa hans Sal: quindes Vegne,

Den indstefnte møtte, oc for mendte at der som Anfind Vilde winde noget goedz burde hand det bevise udj Rette lagde En Dom af Dato 3 Julj Ao: 1690:

For uden Dette Klagede alle Naboerne, over bemeldte huus mand, Anfind Pedersen

Afsagt:

Efter di Den udj Rette lagde Domb, af 3 Julj 90 fra siger, Anfind Peders: det Paa Stefnte goedz udj Berven, oc hans grander Klager Paa hann: for V-louglig, grunde hæfd, saa bør hand til andstundende Vaar sit brugende Pladz at quitere, under adfært Efter Louen

Peder Sambsonsen Frøswig, Stefnt, Lauridz Tostens: til at Anname Penge for det goedz som hand af Olle Pedersen Espen have Kiøbt, Nembl: ½ løb smør ¼ huud med bøxsel, saa som hand er af Eldste broderen, oc Nermest godset at beboe, oc Lars findes at Være Fremet til goedset at bruge oc indløse,

Dend indstefnte møtte, oc for mendte at niude sine udlagde Penge, med goedsetz indKiøb første Bøxsel oc Anvendte omKaasting til sammen 44 rdr 5 mrk 8 sk:

Partterne blef saaledes Forligte at Lauridz Tostensen Annamede 42 rdr, Huor imod

1699: 5b

Lauridz Tostensen quiterer jorden til Anstundende Vaar, oc Peder at Anne!! (anamme) jorden Som dend nu fore findes,

Ao: 1699 mandagen den 3 Julj Holtes Almindeligt Somer Schatte oc Sage ting, med Almuen af Ulvig, Graven oc Eidfiord Sogner Paa Den gaard Vambeim, Kongl: mayts: foged Hr: Borgemester Falch Lauridsens Fuldmægtig, Olluf Lauridsen, Lensmand Find Lequen, Olluf Sygnes tuedt, Anwe Ause, Torbiørn Neseim, Anwid Moe, Siuer Lequen, Joen Vestreim, Anders Leqve, oc Siuer Spaanem, Edsorne Laurettes mænd af Erm: Sogne

Sr: Daniel Walmpmandz udgifne sKiøde, til Olle Knuds: Diøne, Paa trej spand smør udj Aaseim, af Dato 2 May Ao: 99:

Item Olle Knudsens Transport, Paa sam/m/e goedz til sin Suoger Østen Toresen, Dateret 3 Julj 99:

Østen Toresen udj Rette lagde En sKriftl: Stefning af Dato 13 Junj Ao: 99 Der nest En Supplique af dato 3 May Ao: 1699:

Olle Knudsen tillige med Østen for mendte at de burde være nermest goedset, at beboe, oc Ellias med sin Søn at saure!! (suare) Denn: for deris omKaastning, saa oc at Have for brudt deris Aul,

Indstefnte Elias, oc hans søn Asbiørn møtte, oc sagde iKe at Have giort noged for Kiøb, om det Paa

1699: 6

Stefnte goedz, mens at de Hafde taldt med Sr: Daniel Wolpmand, om godsetz indløsning, negtede iche, mens ingen sKulde beviese at noged Kiøb Var slutted, mens gaarden Aaseim, sagde hand af Hr: Peder Paasche at Have bøxled, huilched oc hans ærwærdighed for Retten tilstod, huor om dog ingen bøxsel Sædel Frem lagtes, der fore Asbiørn for mendte at niude gaarden som hand først Haver bøxlet,

Østen Toresen for mendte at Efter di hand hafde indløst den halve jord Aaseim, huor til hand er Oddels baaren, oc Er huus wild, til med Haver Asbiørn Jord med sin Fader udj Neseim,

Afsagt,

Saa som hans ærwærdighed Hr: Peder Paasche til Staar at Have, bøxsled jorden Aaseimb, huor Paa Asbiørn Eliasen den Haver saaed, Nembl: den halve part som Er Præste boels goedz, oc Østen Toresen den anden halve Part som {…. …….}(?) indløst, saa \bøer de/ beholde{r de} huer for dette Aar huis de Have saaed, oc Østen som Efter De udj Rette lagde breve findes at Være Eyer for den halve jord, at Være nermest, jorden Aaseim af Hans ærwærdighed at bøxsle, til Anstundende Waar, Frem for Asbiørn Ellias:, Særligen Efterdi Østen findes at wære huus wild,

Pauel oc Iver Tostensøner, Fremb Kom for Retten, oc giorde Amangling (Pengemangellysning?) Paa halve jorden Aaseim, som Østen Toresen nu Haver indløst, oc de for meener at Være nærmest Oddels baaren den at indløse, huor Paa de widere Agter at Paa talle, oc da giøre bewiislig,

Christopher Ødve Stefnt Peder Sævertuedt, for resterende betroed Sæde Korn, Konges sKatter, LandsKyld, oc Sex

1699: 6b

Rdr som hann: udj sKifted Efter hans Sal: Værmoder Er udlagt, til samen 14 rdr 5 mrk 14 sk, Item for V-Louglig medhandling med sKouen, oc V-til børlig ord Naar hand som En Eyer hann: Kræver eller til taler for meenende {Endten} at \hand burde/ quittere jorden, eller oc betalle sin Rettighed, oc lade sin V-til børlige ord, her Efter Være v-taldte, Særligen Efter di hand iKe Haver Kunded saaed sin jord, mens hand self haver maatted saaed meste Partten, For Raader huus oc gaard, der om udj Rette lagde tuende forligelser, af Dato 7 martj 1687: oc oc!! af Dato 31 octb: Ao: 1693:

Dend indstefnte møtte bad om Delation, Erbød sig med tiden at Vilde betalle,

Afsagt,

De Paa Stefnte 14 rdr 5 mrk 14 sk bøer Peder Sævertuedt inden 15 dage sKadesløs betalle, oc som hand huerchen Haver, eller Kand saae sin jord, oc der af udj Rette tieder at suare, de Paa budne Contrabutioner, mens Den mehre tied Efter anden for Runginerer, saa bør hand jorden alddelis, at quitere, oc sig her Efter Ey mehre der med at befatte, Under Videre adfært Efter Louen, Dog hans oddels løsning sig Forbeholden

Lauridz Andersen Stefnt Niels Kierland for 1 rdr som hann: er udlagt udj et Huus paa Kierland Staaende Efter Sal: Simon ibdm

Dend indstefnte møtte oc sagde, at Sal: Simon iKons sKulde betalle 3 ort, huor med Lauridz oc Var for nøyet,

Afsagt,

Niels Kierland bør betalle de trej ort, med tegne Penge 20 sk: inden fembten dage Under Nahm oc Vurder!! (vurdering) i hans boe Efter Louen

1699: 7

Ao: 1699 Torsdagen d: 6 Julj Holdtes Somer Schatte oc sage ting med Østensøe Almue, Paa den gaard Tuedt, Nærværende Kongl: mayts: Foged, Sr: Falch Lauridsens fuldmægtig, monsr: Oluf Lauridsen, Lens mand Sambson Røen, Jørgen Biercheland Trond Røchen, Anfind Bierche, Lauridz Aalwigen, Lauridz Wangdal, Torbiørn Tolle, Pouel Moe, oc Olle Løpse, Edsorne Laurettes mænd af Erm: sKibbr:

Gunder Hansen lod læse sin bøxsel Sædel Paa 4 pd smør udj gaarden Aarhuus, af 1 Ap: Ao: 99

Brigt Steenes sKiøde Paa En Deel udj den gaard Steene af Dato 6 Julj 99:

Lauridz Olsens bøxsel Sædel Paa 1 løb Nie mrk smør udj Den gaard Øfst huus, af Dato 7 Ap: 99:

Stieg Gunders: lod læse sin bøxsel Sædel, Paa ¼ part udj Berven Nedre tun, af Dato 13 Desemr: 98:

Elling Lauridsens udgifne sKiøde til Gutorm Suardtued Paa et pd smør oc trej faarsKind, af 6 Julj 1699:

Hr: Peder Geilmeyden Stefnt, Niels Nesthuus, Hellie Melstuedt, oc Tosten Medhuus, For 70 allen læret, som de Nest for Jul, Annamede udj Bergen, oc Paa wegen lod sig fra tage, For mendte at de burde betalle læreded Efter, Wæwerens Attest som blef udj Rettelagt, af Dato 12 Junj Ao: 1699:

De indstefnte møtte, oc sagde at læreded blef denn: fra Stollen udj Biørøen 1 ½ mil i fra Berg:!! (Bergen) Ved natte tieder, Tosten oc Hellie sagde at Niels, hafde taget Præstens budsKab Paa sig der for de mendte at Hand Der til burde suare, dog Kunde de iche negte at alle trej war widende om at Præstens tøy Kom udj baad

Præsten til bød denn: at i huor Vel at læreded Kaastede Efter weverens Atest 1 rix ort Huer allen, saa Vilde hand dog, lade falde huer allen for 16 sk: allen, oc om

1699: 7b

om!! det Hafde wæret Hans Eget læret Kunde Hand dog ladet falde mer, mens læreded tilKom hans naboe, Hr: Olluf Gierderum, til huem hand læreded hafde betaldt, oc Vilde dog self lide den sKade, mens for mendte at de ind Stefnte burde betalle læreded, udj Ringeste med 16 sk: huer allen,

Niels forligte sig med Præsten, om sin part, Hellie bød 3 rdr, Tosten bød 9 mrk,

Hr: Peder til spurtte denn: om de iche Alle var Vidende at Hans tøy Kom i baaden, oc de iche goedvillig wilde føre hans tøy hiem, her til de suarede io de wieste wel at Hans tøy Kom i baaden, oc Vilde de gierne Føre tøyet Hiem, mens det Var imod deris Villie at det blef bort Stollen,

Afsagt,

Saa som de indstefnte, \iche/ Kand negte at de io Var widende om Præstens læret, der Kom i baaden udj Bergen, oc hand nu lader sin pretention falde for 11 rdr 4 mrk aldtsaa bør huer af de indstefnte betalle læreded med 3 rdr 5 mrk 5 1/3 sk aldt Under Nam oc Vurdering udj deris boe Efter Louen,

Ao: 1699 Løverdagen d: 8: Julj Holdtes Almindeligt Somer sKatte og Sage ting med Almue af Jondahls sKibbr:, Paa dend gaar Sambland, Nærværende Kongl: mayst: Foged Hr: Borgemester Falch Laurids: Fuldmægtig, Olle Lauridsen, Lens mand Ingebrigt Eichen, Johanes Tørwigen, Salemon Audstad, Asgut ibdm, Samson Sambland

1699: 8

Evind Wassel, Endre Eye, Endre Traa, oc Guttorm Molven, Edsorne Laurettes mænd af Erm: Jondahls sKibbr:,

Paa Alle Somer tingene udj Hardanger Er Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste For ordning, om Sølf oc guld sKramerering, Aller Under danigst publiceret, som for hen findes Exstraheret

Torbiørn oc Sambson Sambland, lod fredliuse Deris beide sKoug och March Under det Plads Kalded Fauer tuedt, For de opsidere Paa Lilaas, Item deris bue!! (bøe?) oc Him/m/e (hjemme) march, for same deris Naboer, Huilched Lens manden blef befalled at adware, oc for sKade ret tage Vare,

Johanes i Vig och Børie Bratte bøe, lod fredliuse Deris sKou som liger Under dend gaard Suosand baade for om boende Naboer, oc Leylendingerne at de iche imod Louen sKouen forhouger!! (forhugger), Eller Houge!! (hugge) lade,

Ao: 1699 Løverdagen den 22 Julj betiendtes Retten Paa den gaard Lohte, udj Kindserwigs sKibbr: Tomes Jaastad, Olle Ols: ibdm, Johanes Tioflet, Gunder Huus, Odde Bleyen, oc Greb ibdm; Ed Sorne Laurettes mænd, af Er meldte sKibbr:

Til Huilchen tied for Retten Comparerede Odde Lauridsen, Heine(?), Knud, oc Erich Lohte som udj Rette lagde En sKriftlig Stefning af Dato d: 21 (11?) Junj Angaaende marche sKifte imellem Lohte och Vienes, med Videre Efter dendz formeld,

1699: 8b

Noch Var her om Steft!! (Stefnt) til Prou, tuende gamle mænd, Tosten Suendsen Lothe, Var \En/ mand imod 70 Aar, som møtte oc Efter Ædens forKlaring, aflagde hand Korpelig!! (Korporlig) Ed, at Furesætter af gal: (gammel) tied Hafde liget Under Lothe, det Jacbs!! (Jacobs) Værfader Torbiørn Suends: lige \saa Vel/ som hand war Witterlig, om hand Ellers wilde talle Efter Samwittighed, oc Paa Efter sKrefne maade Kom Furesætter fra Lothe oc Under Wienes, der boede En mand Paa Lothe Ved Navn Orm, Hand hafde 1 Datter som blev gift med Halle Wines, oc da Kom Wines manden først til at bruge beider i Furesætter marchen, oc Lohtz manden sKouen siden Haver Wines manden tid Efter Anden til Egned sig Aldt, oc sKifted Haver wæret af huide næset (Huidenæset?) oc i sKitnes Berget, oc der i fra i den march Steen Kalded Rue, i huorwel Lohtz manden Haver brugt sloten neden for i beKKen oc Vines manden hagen oven for, huor Paa der aldtid haver wæred mangled af Lohtz manden, oc for medelst wensKab, oc SuogersKab Haver det iKe wæred Paa Stefnt, mens saaledes i mindelighed passered,

Widere møtte Amund Trondsen, oc Efter Edens Aflegelse wandt, at at!! Hans Fader boede Paa Lohte, oc Var En gamel mand, Da Vilde hand sæt gierde imellem hann: oc Vienes, Da gaf Sal: Jacob hans fader 1 tønde Korn for gierded iche sKulde blive opsat, oc march Steenen Kalded Rue war Et gameldt sKifte, imellem Wines, oc Lohte, der i fra oc i sKiedtenæs berget: slatten (slotten) Hafde Lohtz manden brugt i beKKen, oc ofte AncKed Paa at Vines manden brugte Hagen oven for,

Her imod oc til sagen at suare, møtte Jacob Arnesen Wines, med sig Havende sin wær fader Torbiørn Suends: Alsager, oc Paa Stoed at Efter di Fure sætter hafde liget Under Vines over half Anded hundrede Aar, burde det der Ved Endnu at forblive, her om til Prou Hafde de Stefnt, SuenKe Waller wigen, som møtte oc Ved Ed Vand, at for 50 Aar siden da hand tiendte Jacob Wienes, da sagde En gamel

1699: 9

Mand ved nafn Peder Vines, at bytted gich af yttre bør (bøe) holmen oc i sKidtnes bleget!! (berget), der i fra oc i wasen (wosen), der i fra oc udj Sætte Houen, oc der i fra oc i Rue, Dog brugte Lohtz manden slatten i beKKen, oc Vines manden Hagen, udj Asbiørns AsKen, for uden Vey bøe, oc Kløve, widere var hann: iKe bewust,

Noch møtte Olle Ols: Alsager som er En gal: (gammel) mand, oc sagde Efter hans quindes ord, at Hun Hafde hørt sam/m/e ord som Tostein Lohte wunded Haver, oc hun iKe hafde hørt at Lohtz manden Hafde Mangled, om Furesætter,

Jocb!! (Jacob) Wines sagde at Have flere Prou, som Kunde widne at det Paa Stefnte Hafde liget Under Vines, Huilched Citanterne sagde iKe at Kunde negte, mens Denn: til Største sKade, de sKatted oc sKylded for Deris jord oc Vines manden brugte Det, Under det sKin at Hand mendte det var hans, der Lohtz manden ofte mand Efter mand der Paa Haver AncKed, mens for Deris wanmod oc Fattig\dom/ hafde ey der Paa til Forn Stefnet, Ellers haver nu deris Eyer tillat denn: at Talle Paa deris Ret, Nembl: Kongl: mayts: Foged, Paa hans mayts: Vegne, Høywelbaarne Hr: Baron Rohsenkrandz Paa Egne wegne, oc [Paa]? Jon Olsens Vegne møtte Lensmand, Olle Michelsen Lusand, Efter hans fuldmagtz Videre for meld af Dato 3 Julj Ao: 1699:

Huor Paa Citanterne tilspurgte Jacob Vines om hand wilde Følge med [i]? sKou oc march at besee, Paa \det/ En huer Kunde wide Rete marchesKiel, Der til Jacob Suarede io, begaf Vj os først at besee den march Steen Kalded Rue, som blef Kiendt døgtig, der fra lige ned i bacKen, huor Vj nedsatte 1 march Sten, der imellum 2de march Stene til sKidtnes bærg houen, huor blef nedsat den fierde, imellem bacKKen oc bæKen den Fembte, de 2de Sidste Staar ned Efter, ….(?) Saa Vj nu ned sætte 7 march Steene, imellum de Strid… ….. Saa Lohtz opsidere beholdt Fure Sætters Egn, al… …… for marKKe Steenene, wære sig baade sKou oc march Dog beided at møde horn imod horn, som af (Arilds tid)? wæret Haver, at Diesse oven bemeldte sKifter

1699: 9b

sKal holdes af begge Partterne, Under Sex lod sølfs brøde Efter Louen, Efter woris nu fore fundne \1/ besKaffenhed oc \2/ grandsKning, BeKræftes med woris Zignetter

Ao: 1699 Den 22 Julj betiendtes Retten Paa den Gaard, Wintertun i Odde Sogn udj Hardanger Lehn, af Olle Pedersen Jøsen dahl, Lauridz Hilddal, Elling Tuedt, Giermund sKare, Aamund SandVen oc Gunder ibdm Edsorne Laurettes mænd af Kindser wigs sKibbr:,

Til Huilchen tied Jan Siuersen Windtertun Frem Kom oc begier[ede] at Vj wilde \give/ woris Sandfærdige, widnes byrd, om det Elve Løb, som den Præste boels gaard Windtertun, til den beste Deel Hafde udtaget, Huilched Vj tog Under øyensyhn, oc blef os da sam/m/e tied En Supplication med Paa tegnede Resolution frem lagt, af Dato 1 Junj Ao: 1699

Der Paa Vj Efter ordre udj Jord Eyeren Hæderlige Hr: Jørgen Brohse, oc Kongl: mayts: fogetz fuldmægtiges Nærwerelse Nøye Efter saae, om sKaden befandtes Efter Andragende Da maa Vj sandfærdelig bekiende, at dend var Større End Vj ey noch Kand besKrive, Saa at om sam/m/e field jord sKal beboes, Kand dend i det aller høyeste Ey sKatte Eller sKylde høyere End af ½ løb 4 mrk smør, oc Endog sam/m/e gaard liger 3 mille op i fra Søen, oc der for iche Udj mange Aar har Kunded indbringe Sæde Kornet igien oc haver til foren aldtid wæret høyere sat End dend Kunde taalle, huor over Jort!! (Jord) Eyeren de fleste Aar haver enest(?) (mest?) sin Retighed, som bonden, oc bewieste, oc begiered at maatte, Antegnes, Dog Under Stoed Vj os ey at Ansee den forige beKlagede U-lidelige Jorde Taxt, men Allene at giøre affald for et pund oc 8 mrk: smør, for saa Vit som proportionaliter imod det beholdene Kunde Regnes at Være udtagen, Huilched oc fogdens fuldmægtig Paa hans Kongl: mayts: intresses Vegne, oc Jord Eyeren Paa sin Retighedz Vegne paa Stoed imod bonden

1699: 10

Hand Paa Stoed vel oc saa, at dend til teignede farlighed ved Elvens Afvigelse oc Jordz Under hulning maatte tages i agt, huor udj bemeldte mænd hann: imod sagde, for meenende huad som ey var, Andraget eller befalled, Kunde, nu ey heller Raades boed paa, Saa Viste mand ey heller, om det over hengende sKade udj denne Leylendings tiid Kunde hen drye, eller om hand Efter til holdelse, noged widere Kunde afværge, oc om sKaden det Gud naadelig for byde sKulde tage over haand, Kunde End da saa Vel som nu, for see sig til den Høye øfrighedz Naade oc medlidighed, Huor nest aldt Dette, Aller Under danigst henstilles udj Hans Kongl: mayts: Naade, Saaledis Sandfærdeligen at være fore funden widne Vj

Ao: 1699 Løverdagen d: 2 Septembr: betiendtes Retten Paa den Gaard Eye udj Tørwigs bøgden, Angaaende noged goedz som Sallomen Lauridsen, Efter sin afgangene fader Vild beboe Særligen siden Hand er huus wild, oc bemeldte goedz er bøxsel løst, Efter di Iver som det Hafde bøxlet Er Ved døden afgangen, Lensmand Ingebrigt Eigchen, Asgut oc Sallemen Audestad, Ewind Vasel Olle Drage, oc Endre Traa, Edsorne Laurettes mænd, Af Joen dahls sKibbr:

Til Huilchen tied Salomen Lauridsen for Retten Comparerede, oc formendte at niude sin faderbroders Endre Ols:!! (Olsens) goedz, item 10 mrk smør 1/7 huud som Lauridz Drage Eyer, oc nu findes at være Ledigt,

Hr:!! (Her) imod oc til sagen at suare møtte Endre oc Torchild Eide, som udj Rette lagde sit Kiøbe bref af Dato 17 Septr: Ao: 1694, der nest adsKillige gamle breve, Item En Dom af 18 Octr: Ao: 1693: Huor Efter Torchild Iversen formendte at Vilde indløse aldt goedset, oc det Allene at beboe,

Her imod Salomen for mendte at Efter di hand er huus Vild oc hans fader haver Arwet et sand Oddels goedz Efter sKifte brevetz for meld af Dato 16 9br:!! (november) Ao: 1696, at hand da maatte Være nermest det beboe oc indløse, Sær Efter di det Er Ledigt til at bøxsle,

Afsagt

Saa som sKifte brevet af Dato 16 9br: Ao: 1696: udviiser at Salomens fader Lauridz Eide, Haver Arvet,

1699: 10b

Et spd 4 mrk smør 2/7 huud, med bøxsel for uden Lauridz Drages Eiende Part 10 mrk smør 1/7 huud, huilched Iver nu er fra død oc Salomen findes at Være huus wild, aldtsaa tillades hann: at beboe det som nu er Ledigt, som er 1 Spd 14 mrk smør 3/7 huud, Alden!! (all den) Stund hand det med Egne Penge Kand ind{løse}hiemble, oc goedset iKe til Fremede bortsætter, Ey heller giør sin Stif moder Zigri Davidz Datter nogen Trængsel hendes Lifs tied, oc huerchen hand quinde Eller børn, at giøre sine Naboer nogen fortræd, Eller imod nogen U-forligelse maal at øve, Under Gaardens fravigelse, oc Anden til børlig Straf, Ifald Hand iKe indbemeldte Efter Kom/m/er, oc Torchild Iversen at beholde det goedz hand siden Domens Dato af 18 Octr: Ao: 93: Haver indløst, Under widere Adfært Efter Louen, om Salomen de Andre smaa Partter Ey Kand indløse, oc der af Suare huis Ret Er

Ao: 1699 Mandagen d: 11 Septr: betiendtes Retten Paa Aasteded sKafte Dal, i Hardanger, Angaaende Sælstofter oc gres beide imellem bemeldte sKafte Dal, Paa den Ene, oc Kaarde Rasmusen Tuedt Paa Vaas Paa den Anden side, Lens mand Find Leque, Lauridz Spilden, David Moe, Jens Spilden Torchild Grove, Torbiørn Neseim, oc Lauridz Kløve, Edsorne Laurettes mænd, af Gravens Sogn,

Til Huilchen tied Citanterne, Asgut Trondsen, Paa Egne, oc Gullich Sælleland Paa Børie sKafte dahls Vegne, udj Rette lagde En sKriftl: Stefning, af Dato 26 Agustj 99:

Huor Efter Vj begaf os Sæls tofterne, oc gres beided at besee, oc som der fandtes Prou imod Prou, Angaaende bemeldte Sæls toft Lade baKen Kalded, Saa blef partterne Efter lang

1699: 11

Imellem Handling Saaledes For ligte, at Kaarde Rasmusen Tuedt sKulde føre sit Sæl fra det Stæd Kalded Kragelien oc indbeder til Graven, Paa de gamle Sæls tofter imod Dahls Sætter, oc sKafte Dahls manden at Føre til Steen Roe, som af gameldt wæret Haver, dog deris græs beide at møde Horn imod Horn, oc Kløf imod Kløv, som af Arildz tied Sædvanligt wæret Haver, Den liden Næver oc marche sKou, som Fandtes blef sKifted sKafte dahl, oc Tuedt imellem Nembl: sKafte dahls manden sKulde Eye neden for weyen, oc op i Graven oven for Sæls toften Kalded Lade baKen, ind i gienn til beKKen, oc Tuedt manden oven for, hiemb i beKKen, udj dene processes omKaastning betaller Kaarde Tuedt 2 rdr aldt Under Videre adfært Efter Louen, Partterne saaledes at Være forligte Test:

Ao: 1699 Fredagen d: 20 october Holdtes Almindeligt Høste sKatte oc Sage ting med Kindser wigs sKibbredz Almue, Paa Den gaard Lohte, Nerwærende Kongl: mayts: Foged Hr: Borgemester Falch Lauridsens Fuldmægtig, monsr: Olluf Lauridsen, Sr: Niels Frimand Paa sin broder, Sr: Christopfers wegne, Lensmand Peder sKelvig, Torbiørn Trones, Torbiørn Alsager, Gunder ibdm, Gutorm Suartuedt, Joen QualVig, Iver Eidsnes, Elling Vastun, oc Halgrim Mælland, Edsorne Laurettes mænd af Ermeldte sKibrede,

der nest blef Aller Under Danigst publiceret Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste brev Angaaende

Ringen, oc Sørge dragt, af Dat: 26 Agustj 1699:

Item Angaaende Klæde dragt af sam/m/e Dato:

Noch om Korn Varis udførsel af 18 Septem: 99:

Lauridz Olsens gave bref Paa 2 pd 4 mrk udj bøxsel, af ind bemeldte Dato:

1699: 11b

Sr: Frimand Stefnt Tore Nielsen for begangen Leyer maal med Torbiør OlsDatter, Huilchen Hand sKal have loved Egteskab oc som hand nu det iche Vild Efter Kom/m/e, formeener hand at han bør lide Efter Louen,

Den indstefnte møtte, oc negted iKe den Syndige gierning men sit ægtsKabs Løfte for Præsten, Kand hand iKe Efter Kom/m/e, for medelst hans Ungdombs sKyld,

Aasmund Løning møtte \Paa/ Torbiør Ols Datters Vegne, oc for mendte, at Efter di Hand iche Vilde Efter Kom/m/e sit ægte sKabs Løfte, Hand da iKe allene burde betalle hendes Bøder, mens End oc at betalle hender En Hæderlig Hieme følge, Efter Louen,

Afsagt,

Den indstefnte Tore Olsen!! (Nielsen?), bør betalle sine Leyer maals Bøder baade for sig self oc hender 18 rdr, der for uden at give Hender En Hæderlig hieme følge udj aller mindste 8 rdr aldt Under widere adfært Efter Louen,

Noch Var Stefnt Aasmund Siuersen Haare for begangen Leyer maal, med Anbiør Anders daatter, af wigte windter

Loed suare at Hand med tieden vilde betalle,

monsr: Frimand begierede Domb,

Afsagt,

Den indstefnte Aasmund Siuersen bør betalle sine Leyer maals Bøder 12 rdr inden fembten dage, Under Nahm oc Vurdering udj Hans midler huor de oc findes Efter Louens adfært

Sr: Frimand Stefnt Tore Knudsen Haare i Røldal for begangen Slags maal Paa Aasmund Haares Datter, Anna, afvigte Ste: Hans tieder,

den indstefnte møtte oc sagde, at Anna Asmundz Datter Kom til hann: i Hans huus Huor Hun taldte til hann: oc En bræch hand af hendes fader Havde laandt, oc om de iche maatte sætte 1 Koe Paa hans

1699: 12

Flaat, der over denn: adsKillige ord imellem faldt, Huor over hand Vilde leede hender Paa Døren, saa siger Hand at hun slog hann: til blodz, mens hun suarde at \hand/ faldt Paa ild gruen, huor hand maatte Have Stødt sig, siden drog hender Ved haaret, her Var iKe Prou,

Afsagt,

Saa som Tore Knudsen iKe Kand negte, at Have ypped, Klamerj med Anne Aasmundz Datter, oc leed hender Paa Døren, huor over, hun Nødedes til at giøre modværn, saa bør \hand/ dene sinde, at give 4 rdr Under nahm oc wurdering, Udj hans boe oc Anne Aamundz Datter at Være Angerløs,

Lauridz Saaquitne Stefnt Erich Mandz Ager for 3 ½ rdr for 1 øg hand af hann: hafde Kiøbt, huor Paa hand hann: dette hafde Kræved,

Dend indstefnte møtte oc sagde at det Var lenge siden øgen Var Kiøbt med wider udflugter

Afsagt,

Erich Mandsager bør de Paa Stefnte 3 ½ rdr med processens omKaastning 4 mrk, inden Fembten dage at betalle {Under Namb} oc Vurdering i hans boe Efter Louen

Olle Jacobsen, Efter sKriftl: Stefning, Stefnt, Peder Haaversen V-Reym Efter dendz widere formeld af Dato 27 September, 99

Forenede at om Peder om gredset sKal Have giort noged Kiøb, da er det v-louligt siden tøese børen, Ey maa selge Jorde goedz førend de bliver forseet, der nest udj Rette lagdes sKifte brevet af Dato 16 Septr: 1691 Huor af sees at goedset til Kom Olles hustrue, oc SødsKen

Den indstefnte møtte oc begierede opsettelse udj sagen oc mendte at med sam/m/e goedz ingen bøxsel Fuldte, oc magesKifte brevet Hafde hand iKe med sig,

Olle Paa stoed at Peder maatte loulig siges for bue før (bufør) Paa det Hand sig ey af v-widenhed sKulde UndsKylde oc saa mange Penge at \have/ til sambtlige SødsKende havde leveret, til bydes hann: igien, sambt sin beviselig udlagte bøxsel,

Peder beraabte sig Paa prou at hand bøxselen hafde leveret, som var, Gunder oc

1699: 12b


Østen Alsager, oc Omund V-reim [oc]? Arne Indstenes saae at bøxselen Var leveret,

Afsagt,

Saa som Peder V-Reym findes at Være loulig Stefnt oc iKe, udj Retteleger magesKifte brevet, saa optages sagen til i dag Sex Uger, som er den 1 December Paa Aasteded V-Reym, til huilchen tied Peder Hoversen Foreleges Under 3 lod sølfs brøde, at udj Rettelege Huis hand agter til sagens opliusning gyldig Paa det da Kand Kiendes Huis Ret er

For Retten opstoed Hr: Borgemesters Fuldmægtig Olluf Lauridsen, oc til spurtte, Lauretted oc til Stæde Værende Almue, om denn: iche nochsom var Vitterligt, at [af]? Eye Hans Kongl: mayts: til hørig 1 pd 3 mrk smør, Resenes oc Fosse Halsnøe Closter til hørig 18 mrk smør, huerchen Schat eller LandsKyld er at beKom/m/e, oc Efter Opbud Paa tingene, ingen det for sKat oc LandsKylde, Vild Antage, huor til Lauretted, med til Stæde Værende Almue, Suarede Ens Stemig ia, at Fogden gandsKe, ingen sKat eller LandsKyld af indbemeldte Jorde Partter, pro Ao: 96: 97: 98 oc 99, hafde eller Kunde beKomet, her Paa Olluf Lauridsen, et sandfærdig, tings Vidne var begierende sin Huusbondz bondz!! Under Danigste, RegensKaber med at belegge, Huilched Vj iche Viste hann: at negte mens Saaledes, udj ald sandhed at Være, beKræftes

Illige maade blef Udstæd tings widne, om Strandsidere, oc huus mænd, huor af ingen findes som til sKat Kand Ansees,

Noch om Fløttings Penge, som Fogden betaller efter sKatte Brevet, 4 sk millen, Huilched Almuen iche Kunde negte

1699: 13

Mons: Johan Statmand (Statmond), Paa Bendte Sal: Niels Germundz: Jan i Wee, med Flere intresserende, loed lougbyde til de Neste Oddels borene!! (baarne), halfanden løb smør Uden bøxsel, udj den gaard Tuedt, i Kindser wigs Sogen beligende, inden Aar oc dag at indløse,

Laurettes mænd pro Ao: 1700, ordineres, Willich Jaastad oc Jacob Vines, til at Fare til Lautinget, gl: Torbiørn Suendsen Alsager, Hellie oc Torbiørn Berven, Jeran Mælland, Asbiørn Agge, oc Odde Beien (Beim?) (Bleie? i Ullensvang),

Ao: 1699 Mandagen oc Tirsdagen d: 23 oc 24 October War beramet, Almindeligt Høste sKatte oc Sageting med Almuen af Graven, Ulvig oc Eidfiord Sogner Efter tingbrevetz widere for meld af Dato (åpent rom) Huor Efter Almuen af Vlvig sig Ey Haver Villed Retted, Der for ingen af Dito Sogens Almue, møtte Undtagen, nogle Faa af Gravens Sogn, i huor wel de Fich siden ting bud da fogden war Komen til Ting Stæded Quandal, Saa Allige Vel møtte huerchen Lendsmand Lauret, eller Almuen, der for Ey noged Kunde Fore tages Eller For Rettes,

Ao: 1699 Torsdagen d: 26 October Holdtes Almindeligt Høste sKatte oc Sageting med Østensøs sKibredz Almue Paa den gaard Sandwen, Nærværende Kongl: mayts: Foged Hr: Borgemester Falch Lauridsens Fuldmægtig Olluf Lauridsen, Sr: Niels Frimand, Lensmand Samson Lauridsen Røen, Jørgen Biercheland, Johanes Østensøe, Anfind Bierche, Lauridz Vangdal, Torbiørn Tolle, Niels Aalvig, Hellie Melstuet, oc Pouel Moe, Edsorne Laurettes mænd af Østensøe sKibbrede

Til Huilchen tied Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste breve Aller Under danigst blef læst, oc forKyndt som til Forne Er Exstraheret,

Knud Michels: Wallandz sKiøde Paa 1 løb smør, oc half Ellefte march 1 FaarsKind oc 1 KalfsKind, af Dato 8 Julj Ao 99

1699: 13b

Aamund Olsens sKiøde Paa 1 half løb half Anden march smør Et faarsKind, af Peder Christpersen!! udsted af Dato 8 Julj Ao: 1699

Erich Botten Stefnt sine med Arfuinger til at Holde sin Væer moder Jorand Naaes Daatter, Nembl: Olle Aamundsen Steene, Brigt Steene, Lauridz øfr Axenes Tosten Steene, Lauridz Fundeland,

De indstefnte møtte, oc meendte at Erich Botten, self burde Holde hender, eller oc først tære Paa det hun Eiede,

Afsagt,

Det Jorand Naes \Daatter/ Eyer, bør først Kome til hendes dagl: Under Holding, siden bør hun Efter advenant (= forhold) som de Haver beKomet til, udj Arf, oc Himefølge (Hieme-) hender at opholde, Under Videre Straf Efter Louen,

Peder Christopfersen Stefnt Aamund Olsen Tuedt, for Bøxsel af 1 løb Et spand smør udj Tuedt, belligende udj Wigørs Præste gield, der Paa Hand udj Rette lagde En Domb Dateret 29 Junj 1678, som melder(?) at bøxslen af Tuedt til Kom/m/e Sal: Hr: Elias i Vigør som er Peder Christohpersens wærfader, der Foer Peder Christopfersen, for medte!! (mendte) at niude bøxselen sKadesløs, med processens omKaastning

Den indstefnte Omund møtte, oc sagde at Have Frælst Jorden Tuedt \af/ Peder Christopfersens Kieristes formyndere, der om hand udj Rette lagde En Frælse Sædel, af dato Bergen den 4 April Ao: 95

1699: 14

Der Paa Haver hand Kiøbt Jorden, Efter Et sKiødes, Videre For meld, af Dato 8 Julj Ao: 1699, Huor fore Hand for mendte, ingen bøxsel at betalle, i Sær Efter di Hand goedset i dyreste maatte indKiøbe, saa Kunde Hand iKe baade Kiøbe, oc bøxsle Paa En tied,

Afsagt,

Saa som den udj Rette lagde Frælse Sædel tillader Aamund Tuedt at bruge hans Paa boende, jord Tuedt oc iKe mentionerer, huor meget, hand sKulde betalle, Eller reste Paa bøxselen, oc Aamund, Imidler tied Haver Kiøbt Peder Christofpersens goedz, som fuldte bøxsel over ald Aamundz brug, Efter Kiøbe brevetz widere for meld, aldt saa fri Kiendes Aamund Ols: for den Paa Stefnte bøxsel,

Anders Magnesen (Mogensen) i Sundhordlen, Ved sin søn Siuer Anders: Hafde laded Stefne, Olle Moe for Hand uden Hans minde hafde saaed, for mendte Endten, at faae bøxsel af gaarden Eller oc at bøxsle gaarden self,

Dend indstefnte møtte, oc forligte sig, at give bøxsel Paa sin søns Vegne, Olle Johansen, der med sagen ophæves,

Tings Vidner Angaaende Flødtnings Penge, som fogden Efter sKatte brevet betaller, oc at ingen Strandsidere eller Huus mænd findes, blef udstæd Under for Zegling lige som Paa Forige tinge

Laurettes mænd som Ao: 1700 sKal betiene Retten, ordineres, Olle Sandven, oc Halstein Diøne som sKal Fare Til Lautinget at aflege deris Ed, gal: (gamle) Arne Moe, Tostein Medhuus, Olle Aamundsen Steene, Olle Brigts: Østensøe, Olle Berie, oc Olle Løbse

Huor med Tinget sluttes, oc ophæves

1699: 14b

Ao: 1699 Løver dagen d: 28 Octobr:, Holdtes Almindeligt Høste sKatte oc Sageting, med Jondahls sKibredz Almue Paa den gaard Bache, Kongl: mayts: Foged Hr: Borgemester Falch Lauridsens fuldmægtig Olluf Lauridsen, Sr: Niels Frimand, Lens mand Ingebrigt Eichen, Sallomen Audestad, Asguet ibdm Guttorm Malwen, Evind Wadsel, Endre Eie, Sambson Samland, Olle Drage, oc Indre!! (Endre) Traa Edsorne Laurettes mænd, af Ermeldte sKibbrede

Der nest blef Ting sat, oc Hans Kongl: mayts: Allernaadigste breve blef oplæst, som Til Foren findes Exstraheret,

Item blef udstæd Under For Zegling de tings Vidner om Fløtning som fogden Efter sKatte brevet, betaler oc om Strandsidere oc huus mænd, huor af Ingen findes som til sKat Kand Ansees Efter sKatte brevet,

Monsr: Frimand Stefnt Peder Salomensen Toft, til sine Egte bøders afbetalling

Den indstefnte møtte oc sagde at Hans quinde Kom iKe En maanetz dag fortillig

Afsagt,

Saa som iche bevieses, at Peder Salomens!! quinde er Komen for tillig, aldtsaa fri Kiendes hand for de Paa Stefnte Egte bøder,

Noch Var Stefnt Torchild Eide, for hand haver nedrevet Et Huus, for Lauridz Eide,

Den indstefnte møtte, oc sagde at Hand giorde det i den beste meening, oc siden soldte Lauridz

1699: 15

Huuset til Knud Huus mand, for mendte der fore iche at bøde,

Afsagt,

Torchild Eie frieKiendes, for monsr: Frimandz til Talle, i Sær siden Lauridz ingen sKade Paa huuset bevieser at Være Væder faret

Sr: Frimand Stefnt Hellie Bache, for hand haver besKylded Maritte Lauridz Datter, med hender at Have haft legemlig, om giengelse, for mendte der for hand brude!! (burde) bøde Efter Louen,

Den indstefnte Hellie møtte for Retten oc udj tøsen oc hendes faders Nærværelse sagde at Have \haft/ 2de gange legemlig om giengelse med Maritte Lauridz Datter, huilched sKeede af wigte Faste, Ved Worfrrmis!! (Worfrumis) tieder,

Eden blef for begge Partterne oplæst, oc for maaning der om giort, der Paa Maritte Lauridz Datter aflagde Korporlig Ed, at hun alddeelis war frie, for Hellies besKyldinger, Endelig bad got folch for hann: at Hand iKe maatte dømes i fra sin ære, oc bede tøsen om forladelse, Huilched hand oc for Retten giorde, der Paa de iche widere wilde Stræve hann: Efter hans ære, mens Paa Stoed at hand burde betalle denn: processens om Kaastning,

Hellie af sonede Sagen med Frie mand for Thj (10) rdr

Afsagt,

Efter di at Maritte Lauridz Datter for Retten haver Aflagt sin Korporlig Ed, imod Hellies besKyldninger oc Hellie der Paa Haver beded hender om forladelse Aldtsaa frie Kiendes \hun/ Aldeeles for den besKyldte sag, oc her Efter at passere for En Erlig Pige lige som til Forn, oc Hellie at Holde sin Afsoning Thj rdr oc betalle Maritte Lauridz Datter udj processens om Kaastning 9 mrk der Efter at blive

1699: 15b

V-berøgted Eller brigsled, Under widere Straf Efter Louen, for huem nogen af Partterne Efter dene dag Sagen bebreider,

Hæderlig oc Vellærde mand Hr: Olluf GierDrum Stefnt Salomen Gundtuedt for trej Aars LandsKyld, 1 giedsKind(?) 16 mrk smør, oc Et Faar sKind,

Den indstefnte møtte oc negted iKe sKylden Undtagen det faar sKind som Hand meendte iche at Være udj Hans jord,

Afsagt,

Salomen Gundtuedt bør betalle den Paastefnte LandsKyld inden Fembten dage Under Nahm oc Vurdering udj Hans boe Efter Louen

Laurettes mænd pro Ao: 1700 ordineris, Laurids Halder ager, at fahre til Lautinget, gl: (gamle) Egel Bache, Jon, oc Endre Wiig, Iver Suosand, Lauridz Drage, {oc} Peder Tørwigen, oc Sølfæst Flade bøe,

der med tinget sluttes oc op hæves

Den 4 9br: (november) Holdtes Almindeligt Høste sKatte oc Sageting, med Vadz Væer (Vassværns/Evangers) Almues ting lau, Paa Vaas Paa den gaard Fondenæs, udj Nerwærende af Kongl: mayts: \foged/ Hr: Madz Hans: Holm, Lensmand Johanes Boelstad, Johanes MeKle tuedt, Lauridz Smaabreche, Olle Jons: Styve, Olle Herrenes, Gullich Steene, Mogens Dahls Eide, Joen sKiørve, oc Anders Evanger, Edsorne Laurettes mænd af Erm: WadzVæer, otting,

Til Huilchen tied

1699: 16

Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste sKatte breve [blev lest]? med Andre, om Korn Varenes udførsel, KlocKenes Ringing med Videre, Efter for indførtte Exstraherings Videre formeld,

Stigt sKriveren Edle Hr: mand!! (Hermand) Gaarmand, Ved sin Fuldmægtig monsr: Bart, Hafde laded udj Rette Stefne AdsKillige for resterende tiende, Efter udj Rette lagde Regnings Videre for meld, af Dato 4 9br: 99:

Den Største Deel af de indstefnte, møtte oc Vedgich, sKylden,

Afsagt,

En Huer af de Citerede bør betalle deris tiende Efter Capituls Taxsten, med Reede penge, Under Nahm oc Vurdering udj deris, boe, Fembten dage fra Dato, at Regne, oc huis de inden bemeldte tied \iche/ betaller, da huer Efter advenant til sKadesløs om Kaastning at suare,

Hans Lauridsen Efter forige Stefne maal forleden, Høste ting, Atter Stefnt Hille Jocumbs Datter, Sal: Axsel Lauridsens Efter leversKe, Efter sin sKriftl: Stefnings widere for meld, af Dato 3 October Ao: 1699:

Sr: Hans Giertsen Berker, Paa dend indstefntes Vegne udj Rette lagte Hendes sKriftl: indleg, af Dato 25 Octr: Ao: 1699:

Hans Lauridsen Paa Stoed at der maatte indføris Efter sKrefne, som til Hans Sal: moder war sKyldig, oc til Sal: Axel Lauridsen betaldt,

Lensmand Johanes Boelstad, beKiendte for Retten, at Hans Sal: fader Jacob Boelstad, Var sKyldig til Sal: Kiersten Jacobs Datter, 10 rdr Hafde Hand betaldt til Sal: Axsel Lauridsen, der Paa hand dog ingen quitering, hafde, mens Vilde widne det med sin Ed

1699: 16b

Anders Knudsen møtte Paa sin moder, Maritte Siuers Datters Vegne, oc beKiendte at for Rumb tied siden Hafde Sal: Axel Lauridsen levered til hende 10 Kiør som hun agtede someren over, Huilche sKulde til Kom/m/e Sal: Kirsten Jacobs datter, oc om Høsten blef de ført til Byen, med Kiør oc Ung nød 24 Støcher

Eilofve Wælle Stefnt Jacob Johansen Boelstad for Hand haver sagt at Hand nestleden windter, sKulde taget En ost oc Et smalle laar, det Hand formendte hand burde beviese, saa oc at betalle hann: hans Reyse, [saa]? ofte hand der om Haver maatted Reyse,

Den indstefnte møtte oc sagde, at Eilof uden tiuvel!! (tvil) til forn Hafde taget noged Høe fra hann: som En tyf, oc smalle laared oc osten, maatte Endten Hand Eller Leutenant Biernetz dreng hafde taget,

Afsagt,

Jacob Johanes!! (Johansen) Boelstad, Paa legges, Til neste Rettes dag, Hans taldte ord at beviese, Eller der fore Efter Louen at lide,

Fogden til spurtte Lauretted oc tilstæde Værende Almue om hand iche Hafde betaldt, sine fløtnings Penge Efter sKatte brevet 4 sk: millen, Huor til de suarede io, at de sambtl: Hafde faaed deris for nøyelse

Laurettes mænd for til Komende Aar, ordineris Gullich Knudsen Alddahl, som sKal Fahre til Lau tinget at aflege sin Ed, 7 gl: (gamle) Knud Berge Størcher Bragstad, Endre Ellie, Knud Vælle, Mogens Radz dallen, Johanes Hadle Stad, oc Siuer Fosse,

Huor med tinget sluttes

1699: 17

Ao: 1699 Mandagen d: 6 9br: Holdtes Almindeligt Høste sKatte oc Sage ting med Almuen af Vangs tinglau Paa Vaas, Kongl: mayts: Foged Madz Holm, Lensmand Madz Sæve, Rasmus Nesthuus, Rasmus Rochne, Gulou(?) Gierstad, Odde Flade qual, Knud Lenne, Siuer Bøygd Ambiørn Græe, oc Gullich(?) Opbeim, Edsorne Laurettes mænd, af gedagte Vangens tinglaus Almue,

Til Huilchen tied Hans Kongl: mayts: Aller naadigste breve blef Aller Under danigst læst oc for Kyndt, som for hen Er Exstraheret

Dend 10. blef Retten af for indførtte Laurett betiendt wed Sagernes admenistration, Huad sKiøder oc bøxsel Sædler som blef anviest, Er for Retten læst oc Paategned, af indbemeldte Dato,

Hr: Peder Tordbiørnsens udstæde bøxsel Sædel, til Lauridz Gilde, huor imod blef protestered, af En Soldat, Hermand Anders: oc Niels Rochne, da(?) Præsten denn: hafde loved jorden at bøxsle, med for men(?) (formening?) at Hand Er nærmeste, End Lauridz Oddsen Gielddtsaa(?) Huor Paa Soldaten Hermand, Endnu bød bøxselen ..del(?) Retten, mens som Præsten Ey Var til Stæde, beroer det til Videre Paa talle, oc bevies,

Sr: Daniel Barht, Paa Mette Claus Datter Bleichens wegne Stefnt, Efter sKrefne Leylendinger, for resterende LandsKyld oc 3die tage, Paa Stoed sKadesløs Domb,

De indstefnte møtte oc bad om Delation, Er bød sig med tiden at betalle mens Paa En tied faldt det Denn: U-mueligt

1699: 17b

Afsagt,

En huer af de indstefnte bør betalle deris Paa Stefnte resterende LandsKyld, inden 15 dage Under nahm oc Vurdering udj deris boe, sambt den for wuldnede!! (forvoldte) processes om Kaastning, Under widere adfært Efter Louen

Sr: Barht Paa Egne oc Kirchens Vene!! (Vegne) Stefnt En Stor Deel af Vangens tinglaus Almue, for resterende tiende for afvigte Aaringer, Efter restandsen oc En Dombs Videre for meld, af Dato 26 9br: Ao: 1697:

De indstefnte møtte, oc sagde med tieden at Vilde betalle,

Afsagt,

En huer af de resterende med tienden, baade for forige Aaringer, Efter Regning oc Dom bør betalle det Paa Stefnte tiende, inden 15 dage Under nahm, oc Vurdering udj deris \boe/ oc udj om Kaastning af huer tønde toe march 8 sk: Under widere adfært Efter Louen

Johans Andersen Frøstad, hafde laded Stefne Casper Nordmand, Klocher Paa Vaas, for hand trej Aarleden Haver Kiøbt 1 quige, som hand meener hann: at wære fra Komen,

Citanten møtte iKe der Fore sagen beroer til nærmere Stefne maal oc bevies der om føris

1699: 18Torchild Andersen Opbeimb udj Hardanger hafde laded Stefne, Wichien (Wiching?) Stefensen Møen, til at Anname Penge for femb pund smør, udj Møen, med bøxsel Huor til Torchild for mendte at Være Oddels baaren, Efter die Hans fader Hafde bytted sit Oddels goedz der udj

Den indstefnte møtte, oc udj Rette lagde sit Kiøbe bref af Dato 17 October Ao: 1679 oc sagde goedset siden at Være udlagt Paa hans Stif Datter, oc quinde oc som goedset Haver Staaet saa lenge V-paa taldt, Under deris quidsel!! (kvissel = gren av en slekt), for mendte hand at beholde, det Paa Stefnte goedz V-af Vunden Særligen siden Torchild Andersen, ingen oddels Ret Eller oddels widne, nu for retten Kand frembføre heller nefne,

Afsagt,

Efter det udj Rette lagde sKiøde, beholder Siuer Torgers: Møens Arfuinger, de paa Stefnte fem pund smør udj Møen med bøxsel, oc hærlighed, V-af Vunden af Torvhild Andersen Opbeim, Særdelis siden ingen bevies føris om goedsetz A manglien!! (amangling / pengemangellysning?), oc sKiøded bevieser goedset at Have Været Under Siuer Torgesens Etleg over tiuge Aar, aldtsaa bliver det Efter Louens Klare ord, deris Oddel som det nu udj Hende haver,

Niels Johansen Liøne, lod amangle 5 spand smør udj Biørche, udj Børe otting belligende, til Oddel at indløse,

Knud Finde Stefnt Odde Gielle oc deesen opsidere, Angaaende Findes tein!! (teien), til Prou at Anhøre, om merKed imellem, Gielde oc bemte: Findes teyen,

den indstefnte møtte oc sagde oc at Have Prou,

beroer til der Paa Stefnes Paa Aasteden, da sKal her ud inden

1699: 18b

Kiendes huis Lou oc Ret andføres,

Elluf Qualle Endnu Stefnt, sin Naboe, Joen Qualle for Et lided Støche bøe, hand mener hans Naboe haver fra hann:

den indstefnte møtte oc sagde at naar der Paa blef Stefnt \Paa/ Aasteded saa sKulde for nehmes, at Eillof ingen ret Hafde at Talle Paa,

Afsagt,

Den Dom som blef Dømbt nestleden bør Eilof Endnu at Efter leve, Nembl: at Stefne Paa Aasteded, saa sKal der Kiendes huis Ret Er,

Lauridz Helle Land Stefnt Hindrich Riør for resterende arf Paa Hans quindes Vegne

Den indstefnte møtte iKe Huor fore hann: Paa leges til Neste Rettes dag, her om at suare oc domb at lide, Under toe lod sølfs brøde

Herlof Øfsthuus Stefnt, Gullich øfre Vines for ½ tønde saldt Hand førtte af byen for Hann: der af var spildt mesten half partten

Den indstefnte møtte oc sagde at sæKen sprach op i sømen, hann: v-widende,

Afsagt,

Efter die Gullich øfre Wines, iKe syde sæKen aldtsaa fri Kiendes Hand, for Herlof Øfsthuuses tiltalle

1699: 19

Endre Knudsen Neseim (Bosstrond otting?) Stefnt, Siuer Ols: Loune (Løno? i Bosstrond otting) for En querne Dam, hand bruger, tilhøredende!! Endres moder, Paa det østre tun Loune boende, til bød hann: En Anden Dam, liger Paa sam/m/e grund

Den indstefnte møtte mendte at bruge den dam Hans For mand brugt haver, der til Endre suarede,

Afsagt,

Det Staar Endre frit for at bruge den Dam som Siuer nu bruger, oc Siuer at søge sig dam huor hand best Ved oc Kand

Anders Michelsen Helgeland Stefnt, af Hr: Comesarius Volcker Risbrech, for begangen Knifsting Paa, Knud sKiervemb,

Dette!! (Disse?) begge Partterne, møtte oc sagde iKe af nogen v-Enighed at Være giort,

Afsagt,

Saa som Anders Michelsen Helgeland, iKe Kand negte at, Knud sKiervem ioe fich sKade af hans Knif, da adligevel, denn: om saa maade iKe over bevises noged fuldKomen, Klamerj, saa bør huer bøde for deris I saa maade mellem handling, huer toe lod sølf Under widere adfært Efter Louen

Hr: Comnisarius Volquer Risbrich Efter Ergangen Dom Stefnt, Jamoe Niaatuedt, Efter same slags maals lidelse,

dend indstefnte møtte oc brugte udflugter,

Afsagt,

Den Domb forleden Høsteting afsagt, for nyes Endnu til Ny Nahm oc Vurdering udj deris boe, Efter Louen, det Være sig til Dømbte \bøder/ mod hellige brøde

1699: 19b

Torgies Lauridsen Stefnt Knud Hæfte for hand for leden Aar tog En øxse i fra hann:, i Hæfte sKouen, ihuor Vel hand iKe Hafde houget noget, som hann: Kunde over bevises,

Den indstefnte møtte, oc negted iKe at Have taget øxsen i fra hann: Torgis, udj Hans sKou dog udj den meening at Hand iKe sKulde giøre hann: sKou sKade,

Afsagt,

Den øx Knud Hæfte tog fra Torgis udj Hans sKoue bør hann: i gien V-sKad at leveres, saa som hand iKe beviser der med at Have giort nogen sKou Eller Anden sKade, oc Knud for dette loustridige wærk, at bøde 1 rdr under Videre adfært Efter Louen,

Haf Hyndingen Stefnt, Olle Urland for nogle V-til børlige ord hand om hann: sKal have sagt Nemblig at Haf sKal Have taget noget læret fra Lauridz Mildzou,

Olle Urland møtte oc suarede, at Hand hafde hørt Sligt af Siuer Olsen Findes teyen, som Ey her til møtte oc suarede,

Afsagt,

De oerd som Olle Urland haver taldt, bør hand loulig at bevise, Eller der fore, at indstaa, oc suare Efter Louen,

1699: 20

Fogden til Spurtte Lauretted oc tilstede Værende Almue, om hand denn: iKe Hafde betaldt fløtnings Penge Efter sKatte breved, 4 sk: millen, der Paa de alle suarede indted have, at Klage

Ærwærdige hæderlig oc meget Vellærde mand Hr: Christen Nielsen for Retten frembKom, oc begierede sit sKudz maal, huor ledes hand nu udj 38: aaertied sig imod Almuen Haver for holdeed, der til Almuen En Stemig suarer, at hans for holdelse hafde Væred Kierlig Redelig oc udj alle maader V-paa Klagelig,

Laurettes mænd for Ao: 1700 ordineris, Omund Giller huus, oc Wiching øfre Grøve, til at fahre til Lautinget at aflege deris Ed, Jacob Berie, Biørne Mølster, Aslach Hæfte, Levoer Hegle, MiKel Lie, oc Hover Schiøldahl

huor med tinget sluttes oc ophæves

Ao: 1699 mandagen d: 27 9br: Holdtes sKatte Sage oc Høste ting med Almuen af Liusse Closters goedz Paa den gaard Lusand, udj Hardanger, Sr: Peder Pedersen, Lens mand Olle Michelsen Lusand, Halver Langesætter, Guttorm Utne, Philupus Ulvenes, Gunder Ringøen, Omund ibdm, Engel ibdm Olle Diøne oc Lauridz ibdm, Edsorne Laurettes mænd af Liusse Closters goedz

Hans Kongl: mayts: Aller naadigste breve, blef Aller Underdanigst, publiceret

1699: 20b

Sager Var ingen indstefnt, mens Forvaldteren Sr: Peder Pedersen, tilspurtte Laug retted med til Stæde wærende Almue, om denn: iKe Var, Vitterligt at Hand af EftersKrefne gaarder, ingen OddelsKat for inde Værende Aar Ao: 1699 havde beKomet Eller oppebaaret, mens Bønder som det Haver Kiøbt, Efter deris sKiøders formeld haver beboed, oc Endnu ligesom forige Aaringer Beboer, Nembl:

Sundhordlehn

Echeland 2 løber smør toe huuder

Hiortte Land 2 pd smør Et buch sKind

Skaar 1 løb smør

Mevaten ½ løb smør ½ huud

Hardanger

Oppeim 3 løber smør 1 tde saldt 1 huud

Tuedt 2 pd 6 mrk smør Et buch sKind

Hild Dahl 1 løb smør Et giedsKind

Sandven 2 løber smør

Her til Lauretted med tilstæde Værende Almue Ens Stemig suarede, at bemeldte gaarder, oc løbe tal, af Bønder som det Kiøbt haver selv beboer oc bruger, som meldt Er Saa forValdteren der af ingen oddelsKat haver oppe baared, for Dette Aar hvor paa Sr: Peder Pedersen Et sandfærdig tings Vidne war begierende, Huilched Vj iKe Viste hann: at negte, salledes!! (saalledes) Under for Zegling udsted, actien

1699: 21

Fredagen d: 1 Decebr: betiendtes Retten Paa Aasteded V-Reim Efter forige opsættelse, folj 12 Ietem Angaaende En sag, Imellem dend Hæderlige mand Hr: Jørgen Brohse, oc Lase, Iver oc Joen Ystenes, sambt Tosten Røtte for Løf huogster, udj Sandvigs Lieen, Lensmand Johanes Tioflet, Torbiørn Tronæs, Lauridz Bech, Gutorem Suartuedt, Torbiørn indre Alsager, Gunder ibdm Iver Eidenes, Joen Qualvig, oc Ølver Hougse, Edsorne Laurettes mænd af Kindser vigs sKibbr:

Den sag imellem Den Hæderlig mand Hr: Jørgen Brohse oc fore nefnte mænd, blef fremblagt En Dom, af Dato 22 Junj 1646: som for Retten belf!! (blef) læst, oc Contra partterne, for mendte iKe at Have overtræd, Domens ord, de indstefnte beKiendte at Have houged!! (hugget) huer toe hundrede løf, som de formendte at Staa oc Være houged Paa deris Egen grund,

Efterdj udj Denne sag Ey Endelig Kand sKiønes oc Dømes førend det om tuistede øyensiunflig tages, aldtsaa optages sagen, til det Paa Aasteded loulig Stefnes, da sKal her udinden Kiendes huis Ret Er

Olle Jacobsen Efter forige til talle Comparerede Paa Aastæded V-Reym, Angaaende det halfve løb smør Et buch sKind hans hustrue Turie Ivers Datter oc SødsKinde udj Arf til falden, med sig havende sin suoger Olle Erichsen Midnes, som haver til Egte den Eldste Daatter Hellegunde Ivers Datter som for Retten over drog ald sin Ret paa bemeldte goedz udj V-Reym, Endten Olle Jacobsen Vandt Eller tabte sKulde det følge hann: af hann: oc Vedkomede V-paa AncKed, her paa Olle Jacobsen for mendte at nyde oc indløse goedset, til brugeligst

1699: 21b

Saa som hans Sal: Værfader Hafde byt Oddel udj Oddel, Efter mage sKifte brevetz Videre for meld, som af Peder Hoversen blef EsKed i Retten,

Den indstefnte Peder Hoversen møtte, med sig Havende Gunder Ringøen, oc udj Rette lagde, det paastefnte magesKifte bref, af Dato (åpent rom) som for Retten blef læst, oc paasKreven, yder mere udj Retten lagdes Et for ligelses bref om Aasæded, paa det om tuistede goedz af Dato (åpent rom) som ligeledes For retten blef læst og PaasKreven, Der paa Peder Hoversen for mendte, at om EndsKiøndt, Olle Jacobsen indløste goedset, burde hand det Dog at beboe, Særdelis siden hand neppe der paa Kand wære holden Aldlene, oc iKe Findes at Være toe mændz brug,

Endelig Efter lang imellem Handling blef Partterne paa Efter sKrefne maade forligte, Nemblig, at Peder Hoversen sKulde betalle for dend om tuistede halve løb smør oc Et buch sKind 36 rdr der af Er levered til den Eldste Søsters mand Olle Midnes, 5 rdr 1 mrk 8 sk Turi som Er gift med Olle Jacobsen 5 rdr Ingebiør 5 rdr 1 mrk 8 sk Elissabeth rester aldt paa hendes Søster lod 9 rdr Huilched Knud Trones ordineris at Være Formynder for, tillige med Ingebiør sit, Deris penge at Anname, oc quitere for,

Udj Denne processes om Kaastning betaller Peder Hoversen til Olle Jacobsen 16 rdr for uden de fiere Hann: rester paa goedset, Huilche 14 rdr Peder Strax til Citanten betaldte

1699: 22

Her for uden betaller \Peder/ V-Reymb, Laurettis mændene wærKed i sig self, oc Anden om Kaastning, som for uden for indførtte beløb sig over 10 rdr Huor imod Peder Hoversen beholder det omtuistede Goedz i V-Reymb, til Ewindelig Oddel oc Eien Dom, V-af wunden, af Føde, oc v-føde, at Partterne Saaledes for Retten Ere forligte, beKræftes med Deris Under tegnede buemercher, oc Voris Zignetter

Ao: 1699 Torsdagen d: 14 December, betiendtes Retten Paa den gaard Stenne, udj Østensøe sKibbrede, Angaaende Oddels oc Aasæde Ret, Imellem Siuer Olsen Steene, Paa den Ene, oc Tostein Siovatzen ibdem Paa den Anden side, Lensmand Sambson Lauridsen Røen, Jørgen Biercheland, Olle Aamundsen Steene, Johanes Østensøe, Anfind BierKe, Johanes Herridz tuedt, oc Torbiørn Talle, Edsorne Laurettes mænd af Østensøe sKibbrede

Til huilchen tied For Retten frem Kom Siuer Olsen som udj Rette lagde En sKriftl: Stefning af Dato 5 April Ao: 1698, som for medelst loulig for fald, da iKe Kom til EndsKab, mens nu ved mundtl: Stefning Efter sam/m/e meening, Hafde {laded} laded udj Rette Stefne Tostein Siovatsen, til at Vige sit paa boende brug, som Er Siuer Olsens Oddels goedz, sambt oc at Erstatte hann: Efter Stefningens for meld, Hans Anvendte om Kaastning, med widere etc

Der nest udj Rette lagde Siuer Ols: En forligelse af Dato 13 martz Ao: 1690

1699: 22b

Indstefnte Tostein møtte, oc mendte Paa sønn Olle Tostensens Vegne, som Er Siuers halfbroder at Være nærmest at bruge den halve løb, som Hand Efter Seniste forligelse var tillat,

Rndelig Efter lang Imellum Handling, blef Partterne Paa Efter sKrefne maade forligte At Tostein Siowatzen, Endnue sKulde bruge sin brugende halve løb smør, for tredie Tage sKat oc LandsKyld udj Fiere Aar Fra Anstundende Fahre dag at regne, paa den maade at Hand indted bruger Videre udj sKou oc march End paa den halve løb Kand Kome, som de self sig imellem ligner, Eller af tuende mænd udj begge Deris nærværelse Kand udKiendes, som til waaren sKe sKal, oc Tostein imidler tid at suare Rigtig som meldt Er til Alle de Contributioner som af den halve løb bør suaris, sambt holde Huusene udj goed hæfd, under Vedbørlig Straf, oc Gaardens forliis, oc naar de Fire Aar Ere forløben, da Tostein uden mod sigelse, den halve løb, oc gaaden!! (gaarden) at quittere Under 9 rdr om Kaastning til Siuer Olsen at suare, oc End da at Endtvige, for uden widere omKaastninger om hand findes, v-willig, Eller Efter laden udj for indførte poster, huad om Kaastningerne Angaar

1699: 23

Da betaller Tostein Lensmanden oc Lauretted oc Siuer Olsen, de Andre, saa som SorensKriveren oc forligelsen, med for Zegled Papier, med Videre Huor om Partterne saaledes, Ved handtag for Retten blef forligte, til beKræftelse Under deris buemercher som de self for Retten Under tegnede, oc Voris Zignetter

Tosten Siovatzens bue merche, Siuer Olsens bue merche

Her med protocolen for Dette Aar Udj det Velsignede Jesu Nafn sluttes

(1700: 23)

Ao: 1700 Fredagen d: 26 martj Ny Stiil (etter gregoriansk kalender) Holdtis Vaar ting med Kindser wigs sKibredz Almue, Paa Den Gaard indre Jaastad, Hr: Borgemester Falch Lauridsens Fuldmægtig, Olluf Lauridsen Lensmand Johanes Tiofled, Peder sKelvig, Torbiørn Suendsen Alsager, Odde Age, Asbiørn ibdm Jærand Mælland, Hellie, oc Torbiørn Berven, Odde Blirin (Blein) (Bleie? i Ullensvang), oc Jacob Wienes, Edsorne Laurettes mænd af Kindser Vigs sKibbr:,

der paa blef ting sat, oc Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste for ordninger liudelig for Almuen oplæst, Nembl:

om Stempled papier af Dato 10 October Ao: 1699:

Om moderation i Taxten paa de Ny psalme Bøger, af 9 Decembr: 99:

Almenacher af Dato 28 9br: Ao: 1699:

Item om Taxten Paa Kongens oc KirKens LandsKyld af Dato 22 9br: Ao: 1699:

1700: 23b

Der Efter blef læst sKiøder som for Retten blef paa sKræven, oc de Ved Komende igien til Stilled, Nembl:

3de af Sr: Johan Frimand udstæd af Dato 8 febr: Ao: 1700:


Aamund Salmonsen Jor dahl, Stefnt Sander Tierensen Oppeim, i Odde Sogen, for En tønde sild hand tog fra hann: ved søen, udj Odde, Huilchen tønde sild Tormoe Aam, for hann: Hafde Kiøbt Ved haved, oc til hann: levered, oc der Efter taged fra hann: uden lof, af bemeldte Sander, for mendte at Sander der for bør lide som Vedbør,

Den indstefnte møtte iche, Ey heller nogen Paa hans Vegne, mens Aamund sagde at Sander suared, da hand blev Stefned at hand iche Vilde møde,

Afsagt,

Sander Tieransen Paaleges til først Holdende Somer ting, sig her imod at ErKlære Under Sex lod sølfs brøde, for Uden silden at betalle om hans brøst saalledes fore findes,

Sambsom Quitne, Stefnt Knud Isachsen, for nogen band som hand hann: haver for ner med paa En tey ligende Under Moue, Nembl: toe hundred band, der paa var Stefnt til prou Zigri Tomes Datter, som møtte og Vandt at Hun iche Vieste at Karie teien Hafde haft del i den om tuistede fæl.. (fælleds?) tej, Ragnilde Endres Datter Ved Lauridz Bech lod widne det sam/m/e, der fore Sambson mendte de burde betalle de toe hundrede band som Knud tog mehre End Paa hans lod Kunde fælde,

1700: 24

Den indstefnte møtte oc mendte at de Hafde bytted bandene Efter lige bued, Huilched Hand mendte Var Reteste, om mænd Kom der paa,

Afsagt,

Saa som Knud Moue iche bewieser at den om tuistede tey til hører hann: mehr En!! (end) halfpartten, aldtsaa bør Hand betalle de toe hundrede band, med toe march, oc om hand mehre Vild winde, da at Stefne paa Aasteded, oc loulig sin Ad Kombst at bewiese, Under widere Straf Efter Louen, om hand wiedere bruger En!! (end) af gamel tied wæred haver,


Jacob Arnesen Wines Stefnt Joen Eilofsen Utne for half tredie Rdr som hann: Paa sKatter Efter Hans Sal: fader, her Rørende 4 ½ rdr som Sal: Arne Wines Paa Joen sine Vegne til fogden Niels Knudsen udlagte, der paa rester som meldt Er 15 mrk dansKe, Huilce Joen End yder mehre af Sal: Niels Pedersen Er til Dømbt at betalle Efter Domes for meld af Dato (åpent rom)

Den indstefnte møtte iche Ey heller nogen Paa hans wegne, huor fore sagen beroer til Anstundende Somer ting, til huilchen tied Joen Eilofsen Paa legges at møde til sagen at suare, under widere Straf Efter Louen,

Hr: Jens Vegner udj Røldahl Efter forrige til talle Paa madame Pernelle Jacobs Datters Vegne, hafde laded Stefne Hellie Rabbe, for resterende 13 rdr med for falden Rendte, Efter En obligations for meld af Dato 5 Junj Ao: 1689:

Den indstefnte Hellie møtte oc sagde at Være En fattig mand, oc Vieste indted at Have til deesen af betalling, oc for Suaghedz sKyld

1700: 24b

Hafde hand iKe Kunded Kom/m/e til tinged til sagen at suare, beKlagede sig at lide Stoer sKade Paa de Creaturer som hand Kiøbte huar af same for dring (fordring) Reyser sig,

Afsagt,

Den indstefnte Hellie Rabe bør de Paa taldte 13 rdr med for falden Rendte oc om Kaastning udj aldt at betalle, inden fembten dage, Nemblig 4 mrk Huilched giør til samen 17 rdr som Under Namb oc Vurdering udj hans boe Efter Louen udsøges, i fald hand iche inden for sagde tied Retter for sig,

Ao: 1700 Løverdagen Den 27 martj Holdtes Almindeligt Vaar sKatte, oc Sageting, med Almuen af Graven Ulvig oc Eidfiord Sogen, Paa den Gaard Følchedallen, monsr: Olluf Lauridsen Lensmand Find Leque, Anve Ause, Peder Herøe Olle Sygnes tuedt, Siuer Spaanum, Siuer Leque Torchild Grove, Torbiørn Neseim, oc Anders Leqve, Edsorne Laurettes mænd, af GraVens sKibbr:,

der Paa Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste for ordninger blef oplæst som for hen findes Exstraheret,

Joen Øriensen, med sig Havende Arne Viche Hafde laded udj Rette Stefne Christopfer Amunds: Ødve til at imod tage sine penge Efter Pandte brevetz for meld af Dato 4 Julj Ao: 1664

1700: 25

For den gaard Sæver tuedt, udj Vlvig Sogn beligende

Den indstefnte møtte oc udj Rette lagde bemeldte Pandte bref, oc Et sKifte bref af Dato 4 martj Ao: 1696: Paastoed at Joen der Efter burde for nøye hann: Penge, oc Efter Louen, begierede at Joen maatte udj Rette legge Penge til goedset at indløse, saa Vilde Hand der imod tage Naar Hand fich det goedset Hann: Haver Kaasted med Videre Hans Paastand,

Her til Joen Suarede at Paa Aasteded Vilde hand Have goedset besigted, baade gaard oc grund sKou oc march,

Dette begierede Christopfer med første at maatte sKe, Ellers Loubiudes bemeldte Sæver tuedt om nogen Oddels baaren findes der det inden Aar oc dag, Efter Louen vild indløse,

Afsagt,

Efter die Joen Aare Kolde til i dag Haver laded Stefne Christopfer Ødve, til at Anname Penge, for den Pandtsætte gaard Sæver tuedt, oc ingen Penge Der paa Udj Rettelagt, aldtsaa gives Hann: Endnu Laugdag til same goedz at indløse til først Komende 21 April nystiil, Paa Aastæded med fembte Stefne at Stefne, om hand Ellers suifnes!! (synes) til bemeldte goedz nogen Ret at Have oc om ingen Anden nærmere oddels baaren findes inden Aar oc Dag Paa bemeldte godz At talle, til indløsning, Da beholder ChriStopfer Ødve det som sit Eget Odel, V-af wunden

1700: 25b

Lauridz Lauridsen Huus, Stefnt Lauridz Andersen Wambeim, til at udj Rette legge sin AdKombst til den gaard Vig udj Eidfiord Sogen beligende

Den indstefnte møtte oc sagde at Hand Hafde til Pandted sig dend af opsideren Joen Ivers: som den Paa boer oc i brug Haver for 9 rdr for uden toe Aars sKatter 8 rdr 5 mrk {8 sk:} oc naar Hand faar sine penge igien Vild hand gierne Afstaae gaarden, oc Enda quite!! i bemeldte Suma huad indKom/m/er Kunde bevieses hand af goedset Haver nøt,

Partterne blef for Retten forligte at Lauridse!! Lauridsen sKulde til først Kommende Høst betale til Lauridz Andersen de ovenstaaende 17 rdr 5 mrk Imod af Kortning Huad Lauridz Anders: af indKomerne Annamet Haver, der imod Lauridz Andersen af Staar alle sine pretentioner, Paa gaarden Vig

sKipper Lauridz Gundersen i Bergen Stefn!! Sal: Magnus Wilchens Arvinger Efter forige tiltale for 9 rdr 1 mrk, Efter di de iche Rigtig Angaf Hans fordring i sKifted,

De indstefnte møtte, oc sagde sig Efter Afgangene Magnuses beKiendelse \iche/ at Være sKyldig mehre End fiere Rix daller

1700: 26

Afsagt,

Saa som de indstefnte iche bevieser Paa de 9 rdr 1 mrk: noged at Have betaldt, aldt saa bør de same til sKipper Lauridz inden først Komende Ste: Johans (St: Hans?) dag sKades løs at betalle Under nahm oc Vurdering udj deris bue

Jacob Lauridsen Stefnt, Lase Gundersen for at ind løese sin \Eyende/ part udj Mychletun, ½ løb 14 1/8 mrk smør Eller oc der for at give hann: Penge, Efter sKifte brevetz Videre for meld, af Dato 24 Ap: Ao: 96:

Den indstefnte møtte oc forligte sig med Citanten, inden først Komende Krose mis!! (Korsmesse 3 mai) at sKaffe Hann: Penge, huor med for blive

Sager Var Ey Flere indstefnt, mens som ingen Lauret møtte forleden Høst blef Lauretted nu til næfnt for inde wærende Aar, som følger Michel Erichsen Linde breche, Erich Iversen Eie, sKal fahre til Lautinget at aflege deris Ed, Kield Leqve Niels i sKaar, Tostein Lione, Anders Oppeim, Joen Vestreim, oc Jens Spilde

her med tinged slutes oc ophæves,

Ao: 1700 mandagen d: 29 martj Holdtes Vaar ting med Østensøe sKibredz Almue, Paa den gaard Moe udj Stens Dallen, monsr: Olluf Lauridsen Olle Løpsøe, Olle Berie, Arne Moe, Olle Steene, Olle Brigtsen Østensøe, Tostein Medhuus, Hæste(?) Diøne, oc Olle Sandven, Edsorne Laurettes

1700: 26b

mænd af Østensøe sKibrede,

til Huilchen tied hans Kongl: mayts: Aller naadigste breve for til Stede Værende Almue blef læst oc for Kyndt, som for hen findes Exstraheret

Johanes Michelsen Steenes sKiøde af Dato 29 martj 1700

Item Lauridz Olsen øfst Huuser Paa 1 ½ spd smør uden bøxsel, af bemeldte Dato

Sager Var Ey flere indstefnt Huor fore Ey Videre fandtes at for Rette

Ao: 1700 d: 30 martj Holdtis Vaar oc afregnings ting med Almuen af Joen dahls Sogn Paa den gaard Wig, Nærwærende Fogdens Fuldmægtig, Sr: Olluf Lauridsen, Lensmand Ingebrigt Eichen, Siuer Vadsel, Guttorm Molven, Endre Traa, Endre Eie, Joen Vig, Endre ibdm, Engel Bache, oc Lauridz Tostens: Halder ager, Edsorne Laurettes mænd af, Joen dahls sKibrede,

til huilchen tied hans Kongl: mayts: Aller naadigste breve for Almuen blef læst oc for Kyndt, som for hen Ere Exstraheret

Endre Iversen sit sKiøde af 30 martj inde wærende Aar, af hans SødsKende udsted,

1700: 27

Aslach Olsen lod læse sit sKiøde Paa 27 mrk smør udj Traa belligende, af 6 febr: Ao: 1700, udsted af Guldbrand Bergesen, Huor Paa Endre Traa giorde for bud Paa bemeldte sKiøde, formendte der Paa til neste Rettes dag at Vilde Stefne oc bewiese at Være nærmest, gedagte goedz at indløse, der fore Paa Stoed at sKiøded saa lenge udj Retten maatte for blive

Welbr: monsr: Galdtung hafde laded udj Rette Stefne Salommon oc Jørgen G…tuedt (Gundtuedt?), for resterende LandsKyld Kongens sKatter, over 22 rdr Paastoed at de burde betalle, oc iche lade Andre saa deris Jord,

De indstefnte møtte iche Ey heller nogen Paa deris Vegne

Afsagt

Saa som de indstefnte iche møder saa fore leges denn: til først Komende Smorting!! (Somerting) til Sagen at suare, oc dom at lide Under widere adfært, Efter Loen,

For Retten Comparerede Offe Klocher, Paa Hæderlig og Vellærde Hr: Olle Gierdrums Vegne, oc Var tings Vidne begierende om Efter sKrefne Poster Nemblig,

1 at der Er ingen Kongl: tilladelse for den ……(?) Olle Liusen til magesKifte med Gundtuedt at Fahre til Præste bolled, Jeg finder dette til UndsKyldning at indKomsten Og LandsKylden Er saa liden, Aarlig udj Penge Anslagen 4 mrk oc 14 sk:, men omKaastningen ved det Kongl: Rendte Cammeret,

1700: 27b

Er iKe saa Stoer at den Kand befrie denne Frihed oc Dristighed,

2 At Olle Lysen iche haver Efter leved General major Requins resolution, til magesKifte Naar hand først ved mænd oc Rettens middel, lod besigte Gundtuedt, huilched iche haver Kunded sKee, thj Gundtuedt haver besnærligen!! (besværligen?) brænde Ved, men \den/ Præsteboelens, gaard Kalded Eye som Olle Lysen trachtede Efter i fra Præsteboeled Er fast den Hærligste sKou Ved som der nær omKring findes,

3 At Olle Lysens Kiøbebref maa tiufles!! (tviles) Paa, da fogden Niels Knudsen sKriver mig til d: 29 Junj 1694 med flere siger det for wisen, at Gundtuedt, Er iche saa megen LandsKyld som til Dobeldt imod Præsteboletz forige goedz udj Eye

4 at Sr: Galdtung som bøxel mand for Gundtuedt oc flere ærlige mænd, maatte widne at Gundtuedt Haver i mange Aar wæret som En ødde gaard

5 Der imod at Olle Lysens Arwinger haver goedt goedz Efter deris Sal: fader Olle Lysen

6 At ieg haver nogle Aar maatte beKlage mig til tinge, Huorledis ieg iKe Kand faa landsKylden af Gundtuedt, men at ieg haver

1700: 28

maatted betalle sKatten oc saa der af, som Lensmanden oc flere Exequerer Kand widne,

7 af SorensKriveren Haver dømbt mig til mange Aars resterende LandsKyld, oc at opsideren Paa Gundtuedt maa Vidne at Hand der Efter iche have betaldt det Aller Ringeste, thj Huor indted Er der Kand dend beste Dom iche Hielpe,

Jeg for moder SorensKriveren

Strandebarm d: 29 martj Ao: 1700 her udj giør sit Embede

Huor imod forbliver

hans beredvilligste

Olle Gierdrum

Her til Lauretted oc til Stede Værende Almue suarede at de iKe Kunde negte at den gaard Gundtuedt Joe nu udj diese mis wexstelige Aaringer, Er Komen til Stoer slethed, oc de Paa boende for Armed, saa den Hæderlig mand Hr: Olluf Gierdrum Ike haver Kunded faaed sin Rettighed der af, til med Viedes Ey om LandsKylden Er Dobeldt Elle iKe, mens Huad magesKifted, Angaard, som saa lenge haver Staaed V-paa taldt, indtil Ao: 1698 d: 4 Julj, oc da Er Dømbt udj sagen, om det Ved sam/m/e Dom sKal for blive, Eller om den Hæderlige mand det Annerledes Kand for maa, hen Stilles til Hans widere for spøring Paa sine Høye Stæder, at saa ledes for Retten Er sandfærdelig passered, T:

Ao: 1700 d: 2 April Holdtes Vaar ting med Liuse Closters Almue af Hardanger Paa den gaard Ringøen, monsr: Peder Pedersen, lensmand Olle

1700: 28b

Michelsen Lusand, Gunder, Omund, oc Engel Ringøen, Philipus Vlgenes, Christopfer Sexse, Gutorm Vtne, Olle Knudsen Diøne oc Halver Langesætter Edsorne Laurettes mænd af Liuse Closters goedz,

Sager Var ichoens En indstefnt, som blef Forligte, der med tinged op hæves oc sluttes,

Ao: 1700 Tiesdagen d: 20 April betiendtes Retten Paa den gaard Diøne udj KindserVigs Sogn, Angaaende noged Oddels goedz udj Diøne, som Peder Bertelsen, fra Anders Opbeim wilde indløse, Lens mand Johanes Tioflet Torbiørn indre Alsager, Torbiørn Suendsen ibdm, Guttorm Suartuedt, Joen Eilofs: Vtne, oc Jacob Arnesen Wienes, Edsorne Laurettes mænd af Kindser wigs sKibr:

Til Huilchen tied Citanten oc Væder Partten blef Paa Raabt, mens ingen af Denn: møtte, mens Lauridz Bryndelsen Paa deris wegne sagde at Partterne, Peder Berttelsen oc Anders Opbeimb, Var for nogle dage Siden for ligte, mens om Leylendingen som Var sagt for bue føre, oc til i dag Stefnt wiste hand ingen Suar at give,

1700: 29

Suend Knudsen som Er Leylending Paa det om tuistede goedz udj Diøne, frem Kom for Retten, oc udj Rette lagde sin bøxsel Sædel af Dato: 16 febr: Ao: 1684: beKlagede sig at Være sagt for bue føre, oc til i dag Stefnt Domb at lide gaarden at quitere oc nu til biudes hann: Huerchen sin første bøxsel, Eller Anden føre, for mendte der for sin bøxlede gaard End nu frem dellis Efter Hans bøxsel Sædels, for meld at bruge oc beholde,

Afsagt,

Efter di Citanten Peder Bertelsen iche møder sit Stefne maal at fremb føre, oc Ey heller lader liuse noged louligt for fald, mens fore giver med Anders Opbeim at Være forligt, Huilchen forligelse Ey heller, mundtlig Eller sKriftlig produceris, Aldtsaa beboer Suend Knudsen sin bøxslede jord, udj dette Aar, oc indtil Videre Paa talle, Efter sin bøxsel brefs for meld, oc Peder Bertelsen at for nøye Rettens midel for procesens om Kaastning, oc Hafde V-mage, sambt sin for ligelse at Kund giøre, inden Sex Vger Under 7 rdr for liis, Efter Videre Louens adfært

Ao: 1700 Onsdagen den 21 April betiendtes, Retten Paa den [gaard] Neseim udj Vlwigs Sogn, for medelst V-føre at Kome til Aseim, Angaaende Oddels oc Aasæde Ret imellem, Iver oc Poul

1700: 29b

Tostensøner, Paa den Ene, oc Østen Toresen Paa den Anden side, Paa bemeldte Aaseim, Lensmand Find Leque, Iver Spaanumb, Baar ibdm, Hans Undeland, Siuer Leque, Tostein Lione, Johanes Anders: oc Lauridz Leque, Edsorne Laurettes mænd, af Vlwigs Sogn,

For Retten Comparerede, Lauridz Andersen Vambeim som udj Rette lagde En sKriftl: Stefning, Paa Iver, oc Pouel Tostensøners Vegne, som udj Kongl: mayts: tieniste Er ud Komendered, oc Efter Deris begiering ved En mesive til hann: Paa talde deris Ret, om oddels Retten udj Aaseim, Stefningen findes for Ved Komende Østen at Være for Kyndt, oc Er Datered 5 April Ao: 1700

Her om til Prou møtte Lauridz Haldanger som Er En gamel mand oc Vandt at Hand wieste iche Rettere End Maritte Aaseim, som {Var} Er Tostein Pouelsens moder Eiede goedset udj Aaseim, 3 spd: smør, oc Tostein Arvede halfpartten af goedset med sin moder Efter hans Sal: fader Pouel, oc siden Haver goedset liged Under den quidsel!! (kvissel = gren av en slekt), Rettere mindtes hand iche, der Paa hand Vilde giøre sin Ed,

Suenche Waller Wig som Er En gamel mand møtte oc Vandt det same

Her Paa Lauridz Andersen for mendte at Citanterne burde løse goedset, saa som

1700: 30

Det Er deris Rette oddels goedz Efter deris faders moders Maritte Hans Daatter Aaseim, oc goedset siden Haver fuldt deris quidsel, indtil deris faders Stif fader Peder Aaseim, det til Sr: Wolpmand, Pandtsætte, huor fra Østen Tores: Det nu Haver indløst,

Den indstefnte Østen, møtte med sig Havende Orem (Orm) Wichne, som udj Rette lagde deris sKriftl: forsæt af Dato 20 April, 1700, som blef læst for Retten

Der Paa Orem Paa Østens Vegne for mendte at Østen maatte beboe goedset V-indløst, udj mindste indtil Endten, Iver Eller Pouel Tostensøner bliver fri fra Kongens tieniste, oc de goedset self Kand bruge, oc beboe, oc om de Vild selge deris Ret, at de da maa til biude denn: den som nermest Er, oc iche selge den til En Fremed som de nu sKal have giort,

Her imod Lauridz Vambeim suarede at det iche sKulde bewieses med noget sKiøde Eller Contract, at de Deris Ret til nogen Haver soldt men at de Vild indløse Oddels goedzet til deris Egen tarf oc brug, naar de af hans Kongl: mayts: tieniste Endtlediget Vorder, Efter sKellige mændz Vurdering,

Orem Endres: udj Rette lagde Paa Østens Vegne udj Rette lagde, Sal: Daniel Wolpmandz ud gifne sKiøde af Dat: 2 may Ao: 1699: som lyder Paa 45 rdr 5 mrk 5 sk:, Paa Stoed at imod for haabing goedset fra Østen sKulde indløse, burde

1700: 30b

de der Efter at betalle goedset, oc iKe Efter nogen Vurdering, oc Østen dog goedset at beboe indtil nogen nermere self Er trængendes

Lauridz Wambeim Paa Stoed at Østen Strax maatte til Kiendes at Anname Penge for goedset, oc de Strax at bøxsle af præsten, Den Hæderlig mand Hr: Peder Paasche, oc suare hann: sin Rettighed Endten Ved Raas mand, Eller huem de der til Kand for maa, indtil En af denn: self Det Kand bruge, sambt oc at Østen maa suare Denn: procesens omKaastning, som de udj Deris Fra værelse, udj Kongens tieniste maatte beKaaste,

Den Hæderlige mand Hr: Peder Paasche Paa Stoed at nyde sin bøxsel Efter Louen, oc at Huem gaarden sKulde beboe, maatte til holdes iche at for huege (hugge) sKouen til V-pligt, under Vedbørlig Straf

Lauridz Vambeim blef for Retten til spurt, om hand Paa Citanternis Vegne, Kunde sande det med sin Ed, at de Vilde indløse det om tuistede goedz sig self til Oddel, oc iche til nogen Anden, det [Lauridz]? suarede iche at Kunde giøre, mens hand mendte, det det (de? det) self Vilde indløse, oc beboe,

Partterne blef til spurt om de widere Hafde at udj Rette legge, Eller udj sagen at Talle

1700: 31

Huor til de suarede ney, mens Var Dom, begierende,

Afsagt,

Ihuor vel de tuende Prou, Lauridz Haldanger oc Sueche Vallerwig, bewieser at det Paa Stefnte goedz, Er Iver oc Pouel Tostensøners Rette oddels goedz Efter deris Faders moder Maritte Hans Datter Aseim, som Er Østen Toresens Hustrues for fædere, saa Allige Vel mis troer Østen Toresen, som det om tuistede goedz Nu i hende Haver, Efter hans sKiødes for meld Denn: at de iche vild indløse det sig self til oddel, Huor Paa Lauridz Anders: Vambeim, Efter Louens Fembte bog 3die Capit: 7 art: Paa deris wegne iche Kand giøre Ed,

Aldtsaa ErAgtes for billigt, at Østen Toresen, beholder det om tuistede goedz udj Aaseim, indtil En af bemt: Brødere bliver Endtlediget, Hans Kongl: mayts: tieniste oc Efter bemeldte Louens bog Kand sande det {for} med Ed at de Vild indløse det sig self til Oddel oc iche til nogen Anden, naar det sKer, Da Østen Toresen at imod tage Penge, Efter sit sKiødes, formeld, oc goedset at quitere for En af denn:, Dog bør Østen inden hand Jorden til Anstundende Vaar Dyrcher, den af Hans Ærværdighed Præsten at bøxsle, Huilched hann: Efter Louen, gotgiøres Naar dend hann: igien fra Løses, oc sig baade udj sKou oc march for holde som Louen En Leylending til holder, Under Ved børlig Straf, oc som begge Partterne for medelst v-tidig Stefning oc suaring Paa de ordinarj tinge, Haver for Volded denne processes om Kaastning, saa bør de huer der af at betalle til Rettens midler 16 mrk dansKe, Lauridz Wambeim Paa Citanternes oc Østen Tores: Paa Egne Vegne, Under Louens Videre Adfært

1700: 31b

Ao: 1700 Tirsdagen d: 22 Junj betiendtes Retten Paa den gaard Lille Tuedten, udj Østensøe sKibbr: Angaaende marche, oc sKouge sKifted Imellem bemeldte Tuedten oc Indre Aalwigen, Lensmand Samson Laurids: Røen, Olle Omundsen Steene, Lauridz Bierche Knud Walland, Olle Lauridsen Berven, oc Joen sKaallem, Edsorene Laurettes mænd af Østensøe sKibbr:,

Til Huilchen tied Olle Tuedten som Citant udj Rette lagde En Stefning af Dato 2 Junj, 1700de!! Huilchen for Indre Aalwigs Opsidere, Paa Aasteded blef oplæst,

Der imod Johanes Lauridsen Indre Aalwig med Naboer protesterede, at Olle Tuedten Aldrig sKulde Kunde bewiese, at Tuedte manden Hafde Eied sKou oc march ud til Huide næset, oc de march Steene som Olle Tuedten beraabte sig Paa wedKom Hann: iKe, mens sKulde befindes at wære sKifte Imellem Indre Aalwigs tuende tun,

Der Paa begaf Vj os til Huide næset, oc der fra paa beraabte marche Steene at besee, Huilche fandtes at Være Alboe bytte, oc marche Steene Imellem begge indre Aalwigs tuener, oc Ey at VedKome Olle Tuedten, lenger ind udj marchen \An/wieste Olle Tuedten tuende Steene, som Hand mendte at Holde for marche Steene, Huilche Ey Kunde Kiendes døgtig

Olle Tuedten sine Prou som Var Haver!! (Hover)

1700: 32

øfre Følche dahl, oc gal:!! (gamle) Joen Fixsen blef frem Kalded, deris sandhed at widne, som begge wandt at de Hafde Hørt af Andre, at sKifted imellem Tuedten oc Aalvigen sKulde Være af Huide næset, Kunde dog iKe giøre Ed, at det sig saaledes forholdt, Ey Heller Ansaaes same sKifte at Kunde wære Rimeligt, der fore det Ey heller Kunde Kiendes gyldigt,

Aalvigs opsidere frem wiste lengere Ind i marchen Et slaatte træe, som de bewieste over 35 Aar at Have brugt, det Olle Tuedten Ey heller Kunde negte, der fore der med Endnu saalledes for bliver, Aalwigs opsidere bewieste med Loufaste Prou, at de af gal: (gammel) tied Haver brugt {af} sKou oc march af Fonesten Reysen!! (røysen?) oc op udj Blechen udj Berget Kalded Zegled, Huor Efter de End nu mendte at Vilde opsætte merches gierde, Olle Tuedten V-adspurt, Efter di Hand self iche Kunde negte, at det ioe Haver wæred deris gal: (gamle) Con(?) (Can?) (Kann? = grensepunkt, -linje), oc brug, mens som Vj siufntes at saadandt gierde Kom Tuedte manden for nær

Da blef imellem bemeldte tuende gaarder, først Houged Kros i Et sKarf!! (skarv) neden Ved søen, uden for Fonesten Riøsen!! (røysen?), der i fra op Efter sKarfnoldten, Huor oc blef Hueget Kros, der i fra oc udj LøbsKiøche Houen, Huor blef nedsat En merche Sten, Fra LøbsKiøche Houen blef nedset En march Sten, som Vidner op udj Blechen udj Fielded Kalded Zegled, som af gamel tied Haver Væred Ende bytte oc End nu saaledes for bliver, Efter for bemeldte sKifter opsettes her Efter merches gierde, Angaaende Støels Vey oc beyde da Olle Tuedten det udj mindelighed med Aalvigs opsiderne, Efter di Olle self maa beKiende at Hand maa tage Ved udj deris sKou oc march,

Ao: 1700 mandagen d: 28 Julj!! (Junj) Holdties Almindeligt Somer sKatte oc sage ting, med Kindzer Vigs sKibbr: Almue Paa den gaard Vtne, Nærwerende Kongl: mayts: Foged, Hr: Borge mester Falch Lauridsen Johanes Tioflet, oc Peder sKelwig Lensmænd, Tomes Jaastad, Olle Ols: ibdm, Odde Bleien, Torbiørn Alsager, Haldor Espen, Asbiørn Age, Sambson Frønes, oc Jacob Wines, Edsorene Laurettes mænd, af Erm: sKibbrede, til huilchen tied Kongens foged tingsatte, oc liuste ting fred,

1700: 32b

Der Efter blef Aller Underdanigst publiceret Hans Kongl: mayts: Aller naadigste breve, som her Efter saaledes Exstraheres

1 om benaadnings breve, oc Confirmation af Dato 20 April Ao: 1700

2 sKatte brevet af Dato 4 martj Ao: 1700

3 om for bud at Handle med sKibene Paa Fremede Stæder af Dato 9 martj 1700

4 Høy Edle og Velbaarne Hr: Friderich von Gabels af 10 April 1700 Angaaende de Halve Reserve Mariniers, Item om Flindter fra Haalland at for sKrive

Gunder Degrenes loed læse Et Pandte bref, af Olle Pedersen Jøsen dahl udstæd, liudende Paa 81 rdr Der imod Pandtsat Jorde goedz udj Espen, Efter brevetz Videre for meld af Dato 28 Junj Ao: 1700

Item Sander Tierensens sKiøde Paa 3 løber smør udj Bustetun, af Michel Tochim udstæd af Dato 28 Junj Ao: 1700

Sambson Michelsens bøxsel Sædel af dato 15 Junj Ao: 1700, af magister Schrøder udstæd,

Den sag Imellem Sander Tierandsen oc Omund Jordahl folj 23 indført fandtes for Retten at wære forligt, saa Sander betaldte silden, Huor med det saaledes for bliver

1700: 33

Knud Toresen Diøne {Stefnt} Stefnt Inge biør Knudz Datter, for nogen V-bewieselige ord hand for mendte Hun Hann: Haver Paalagt Nembl: at Hand, sKulde have beliget \hende/, oc haft legemlig om giengelse med hende Huilchen V-bluelig snach hand Paa Stoed hun burde bewiese, Eller der fore at Straffes, Særdelis Hun sligt Paa En offentlig Kierche bake haver beKiendt,

Den indstefnte Inge biør møtte oc {at} ved Staaed ordene oc sagde at imidler tied, hun tiendte hann: Ao: 99: fra Jul oc til Jullen igien, Efter at Knud sin quinde døde, giorde hand sligt med hender,

Indstefnte quindfolch spurttes Af Knud om Hun Var med barn Ved nogen Anden, heller Huor fore hun hann: slig snach Kunde tillege der hun dog \Kom/ fra hans tieniste af Vigte Jul oc da Kunde hun \iKe/ beviese, Eller taldte om saadan, talle, quindfolched sagde iKe at Være med barn, mens begierede, at Knud maatte giøre Ed, der til Knud suarede, at Hand Vel Kunde befrie sig med Ed, for saadan V-sKyldig sag, Ellers Paa Stoed Endnu som før, at Hun burde sligt at beviese,

Afsagt,

Efter die Ingebiør Knutz Datter iche Kand bevise saadan hendes lætsindige snach oc talle, imod Knud Toresen, aldt saa frie Kiendes Hand for alle hendes pretentioner, sambt Videre til talle, oc Hun for hendes løs agtige

1700: 33b

oc V-bevieselige tilleg, at Staa Oben bahr Kierchens Desiplin, under wiedere Louens adfært

Jacob Arnesen Vienes Stefnt Joen Eilofsen Vtne for de 2 ½ rdr Efter forige til talle, folj 24: for mendte hand denn: Efter forige \Dom/ af Sal: Niels Giermund!! (Giermand?) burde betalle,

Den indstefnte møtte oc forligte sig for Retten at Joen sKulde betalle half partten 7 ½ mrk huor Ved det for bliver

Anders Anders: Herre Ved sin Fuldmægtig Madz Anders: hafde laded udj Rette Stefne Sander Tierensen, til at Anname Penge igien for den gaard Strand udj Odde Sogen beligende som hand Er nermest oddels baaren til at indløse, sambt oc at levere gaarden bøxsle løst som den Var da hand det Kiøbte, Sær Efter di hand iKe nu frem leger nogen sKiøde,

Den ind Stefnte Sander loed suar Ved sin Konne Elissabeth Daniels Datter, at Hand Var forligt med Niels Ivers: i Karsund Paa sin Søns wegne, om gaarden Strand, for 30 rdr der Paa hand haver betaldt 18: resten Er de forligt om til Høsten 1700 at betalle oc da at nyde fuldKomen sKiøde, Kunde den mand som det soldte da iche hiemle goedset for mendte at Hand burde suare denn: den omKaastning de der Paa haver

1700: 34

Anwendt, med Reyser, oc sKiøde til same Huor Paa de Efter mandens sluttede Kiøb haver bøxsled gaarden bort,

Afsagt,

Efter die at Lisbet Danielses mand Sander Tierensens iche bewieser med nogen sKiøde den Paa Stefnte gaard Strand at Have Kiøbt, Ey heller der Paa at Have nogen oddels Ret, oc den selgende det Ey til tinge Have Lou bøden, aldt saa bør Sander Tierensen det igien til Citanten imod beviis huad hand der for haver givet Inden Anstundende Vaar at over drage, udj lige VilKor som Sander goedset Annamede, Under Videre Louens adfært

Paa Dette ting Er af Fogden oppe baared, Paa de tuende forfalden Terminer for inde Værende Aar Efter oppe børselens for Klaring, 285 rdr 3 mrk 1 sk

Rester Paa de tuende Terminer udj dette sKibbrede

som den for Zegled restans udviser, 438 rdr 5 mrk 1 sk

Ao: 1700 torsdagen d: 1 Julj Holdtes Almindeligt Somer sKatte oc sageting sambt Vaabenting, med Almuen af Gravem Ulvig oc Eidfiord Sogner, Paa den gaard Undeland, Nærværende Kongl: mayts: foged Hr: Borge mester Falch Lauridsen, Lensmand Find Lequen, Iver Spaanumb, Tosten Lione, Niels Niels: sKaar, Anders Oppeim, Kield Legre, Jens Spilde, Joen Vestriem, oc Erich Eie, Edsorene Lourettes mænd, af Ermeldte Sogner,

Der Efter hans Kongl: mayts: Aller Naadigste breve blef læst, som for hen, blef Exstraheret,

1700: 34b

Christzentze Mildtzou udstede bøxsel Sædel til Josef Traa, blef læst oc forKyndt

WeEdle!! (WelEdle) och Velbr: Johan Galdtung Hafde laded udj Rette Stefne Lauridz Anders: Vambeim, for 1 pd att/en mrk smør Efter Pandte brevetz Videre formeld, af Dato 3 martj Ao: 1663: oc der Paa fuldte Lougmandz Domb af Dato 11 Janvarj Ao: 1697: sambt der af gaaende Rettighed, fra \sKiøde/ brevetz Dato 24 Julj Ao: 1677: med for woldende omKaastning sKades løs

Her imod Lauridz Anders: Vambeim, møtte oc udj Rette lagde det sKiøde af oven bemeldte Dato, oc Et sKifte bref af Dato 19 may Ao: 1690: for mendte der Efter at niude sit Paa boende goedz, oc at den som Vild have sit Pandt fra hann: burde give hann: sine Penge igien, Efter Pandte brevetz for meld

Afsagt:

Denne sag optages til Dombs, Efter Partternes samtøche til d: 19 Septembr: først Komende, til Huilchen tied Partterne Paa gaarden Wabeim Haver at møde Sagens EndsKab \her for Retten/ oc, Dom at Anhøere

Hans Undeland Stefnt Gunder Niels: for Hand udj denne Vaar gich af Hans tieniste, uden løf oc løfte, der hand dog mendte hand sKulde Haft hans halve Arbeid i somer, Efter af Kort for 3 rdr

Den indstefnte møtte oc sagde iche at Kunde for drage sild til Kaast, oc der med drog hand af,

Afsagt,

Gunder Nielsen bør Efter Louen at betalle til Hans Undeland den halve løn 9 mrk.

1700: 35

oc udj om Kaastning 2 mrk oc som hand uden af sKeen, Er gaaen fra Hans Undeland, saa haver den hann: her Efter udj \somer/ tieniste tager, at suare Hans Undeland til indbemeldte Penge Under adfært Efter Louen,

Lauridz Anders: Stefnt Hans Undeland, med for meening at Være nærmest Lise breche at indløse, sKyldende ½ løb smør Et buchsKind,

Den indstefnte møtte oc refererede sig til sit sKiøde, oc mendte at goedset Var iche soldt til nogen fremet, oc om End sKiønt, saa Var godset liged saa lenge Under den quidsel, at dend selgende Kunde afhænde det til huem hand Vilde,

Her imod monsr: Galdtung protesterede, at Efter die den Kiøbende iche Kunde Beholde godset saa for mendte Hand at Være nærmere, End for bemeldte Begge, dend Paa Stefnte gaar at indløse oc der Paa nu liuse sin penge mangel Efter Louen

Afsagt,

Saa som Velbr: Johan Galdtung, gaar imellem, Citanten oc Hans Undeland, aldt saa tillades hann: Endnu 10 Aars Delation, Efter Louen, om Velbr: Johan Galdtung Eller hans Arvinger, forbemeldte gaar Vild indløse, saalenge beholder dend Kiøbende goedset for Citantens til talle, der Efter om gaaes huis Lou oc Ret med Fører

Siuer Leque, Magnus Anvees:, Peder Lauridsen, Eyer Siuer Leque, til En del udj Hagestad, oc den part Magnus Anves: bruger med Videre, Hafde laded Stefne Anders(?) \Torchilds:/ til widner at Anhøre, Angaaende den sKoue teig Kalded Smee dahls Botten, her om de hafde Stefnt til Prou, Bendt Siuersen Bries!! (Berie)

1700: 35b

som møtte oc sagde at for 60 Aar siden tiendte tiendte!! Hand Tore Hagestad, oc da bad hans hosbunde Hann: Houge tømer, udj Smie dahls, botten, men om hand hafde det udj mindelighed, med Torchild Oppbiem Eller iche, Vieste Hand indted,

Her imod Anders Torchils: Oppiem spurtte Bendt Berie, om iche hans fader da hand for 40 Aar siden boede Paa Hagestad, om hand da iKe bad Torchild Oppeim, om for lof at Houge udj Sme dahals!! Botten, oc lige \saa/ til forn, da Hand boede Paa Berie for 60 Aar siden, der til Bendt suarede at Hans fader Aldtid forligte sig oc betaldte Torchild Oppeim, for Huis Hand der Hougede

Tore Sæbøe Paa sin moders Vegne, som boede Paa Hagestad udj 32 Aars tied, oc Er nu over 80 Aar gl: sagde Efter sin moders ord at hun vieste iche at udj bemeldte teig blef Houget En Stoch, med mindre de Hafde det udj minde med Torchild Oppeimb,

Gunder Holven Paa Christj Davidz Daatters wegne, som for 50 Aar siden boede udj Fiere Aar {siden} Paa Hagestad, oc da hougede hendes Sal: mand trej tyldter tømer udj Smedahls botten, oc Kiørtte, de ned til Siølle Vad, oc der blef \de/ tagen fra Hann: af Torchild Oppeim, oc der Paa Kom der tuistighed imellem hendes Sal: mand Suend Torchildsen, oc for bem: Torchild Oppeim, oc Stefnte Sagen

1700: 36

Hiem Paa Vambeim, udj Sal: Axel Mothes over wærelse, der blef de forligt, at Hendes Sal: mand maatte huoge udj Sme dahls botten Efter An deel, widere wieste Hand iche

Citanterne beraabte sig Paa Flere Prou som nu Ey Var til Stæde

Anders Torchilds: Oppeim sagde sig at Have magister Olle Storm udj \Bergen/ til Eyer, oc Paastoed at Kunde bewiese, at Smedahls Botten Hafde liget under Oppeim over 50 Aar, V-Paa Kiert oc V-Stefnt, Huilched med Eld gamle Prou Kunde bewieses, Nembl: Elling Bagne som Er over 80 Aar, sagde Ey Rettere at Viede En!! (end) bem: teig io hafde liget Under Oppeim, oc Bendt Berie sKulde Proue, det same med Flere gal: (gamle) Prou,

Afsagt,

Denne sag optages indtil Citanterne Stefner Paa Aastæded, at Prouene da udj Egen Person Kand møde, Paa Aastædet deris Edlige Vidne at aflege, huilched huer Prou udj Egen Person, Efter Stefne maal Paa leges at giøre Under 10 lod sølfs brøde Efter Louen, om Citanterne Videre Agter at wiede, udj lodz Eyernes over wærelse, Paa begge sidder

AsKild Giermunds: Stefnt Kiedtel Guldbrands: Helle til at Viese sit ad Kombst, oc Pandte bref til den Jord Jord!! Qualle, udj Vlvig beligende, som hand for mendte at Være oddels baaren til

1700: 36b

Den indstefnte mødte oc sagde, at Kiedtel Var Reyst øster, oc udj Vaar tillod hand {Han} Clemedt Hovers: at Saae jorden, mens Hafde indted bref der Paa

Afsagt,

Kiedttel Guldbrandsen, oc Clemedt Hovers: <bør> til først Komende Høste ting, at udj Rette legge deris Ad Kombst til gaarden Qualle Under Auflens forlis, til Aspild!! (Askild) Giermundsen, aldt under Videre Straf Efter Louen,

Hr: Jørgen Jens: hafde laded Stefne Halsten Joens: Varberg, før!! (for) første bøxsel, 3die tage med widere til samen 5 rdr 4 mrk 2 sk:

Den indstefnte møtte oc negted iche sKylden mens bad om Delation,

Afsagt,

Den indstefnte Halstein, bør di fordrede 5 rdr 4 mrk: 2 sk: inden først Komende Jul at betalle, under toe Rdr om Kaastning aldt under Execution Efter Louen

Olle Sygnes tuedt loed Lou byde 2 pd 8 mrk smør fire(?) løber 10 ½ mrk saldt, med bøxel oc herlighed, Efter Pandte brevetz Videre for meld af Dato 21 octbr: Ao: 1685 om nogen af de oddels baarn det Efter Louen Vilde indløse

1700: 37

Oppebørlselen udj Dette sKibrede Paa de 2de for faldne

Terminer, udj inde Værende Aar, Er 182 rdr 3 mrk 15 sk:

oc restansen Paa begge Terminer 318 rdr 1 mrk 8 sk:

Ao: 1700 d: 3 Julj Holdtes Somer sKatte oc sageting med Østensøe sKibbr: Almue, Paa den gaard BierKeland, Nærværende Hr: Borgemester Falch Lauridz: Foged Hr:!! (her) same Stedz, Lens mand Samson Røen, Olle Løpsøe, Olle Omundz: Steene, Arne Moe, Halstein Diøne, Olle Berie, Olle Brigts: Tostein Medhuus, oc Olle Sandven, Edsorene Laurettes mænd af Er meldte sKibbr:

Efter at Fogden hafde liust ting fred, oc sat tinget, blef Aller Underdanigst oplæst Hans Kongl: mayts: Allernaadigste for ordninger som for hen findes Exstraheret,

Opsiderne Paa Steene sKylder 12 løber, og opsiderne Paa Røseland, sKylder 3 løber, Frem Kom for Retten oc havde laded Stefne, opsiderne Paa sKeye, Suend Helofs: Jonse(?) Suends:, Lauridz sKeye, oc Stengrim, som Er iKons Fiere løber, oc de for bemeldte sKeyes opsidere haver udj thj!! (10) Aars tied, brugt Store Kiøbmandz sKaber med bocher gieder, Kiør oc Ung bester, imod hundrede Støcher, some Aar mehr oc mindre, Huilche deris Kiøbte bester giør denn: Stor sKade baade Paa Deris sKou oc gres beide, forleeden Aar indtog de Paa Røseland, over 80 Støcher af deris Smalle bester oc Sætte denn: ind udj deris lade, oc Vilde laded besigte sKaden, mens Suend sKeye tog denn: bort uden deris VidsKab, oc udj dette Aar haver de Kiøbt mehre til samen, oc udbeided deris Hage oc Fæebeide

1700: 37b

Særdelis Suend oc Jans sKeye, de Haver udj dette Aar Kiøbt over half Anded hundrede, bocher gieder oc Andre Smalle bester, for uden voxsne Creaturer som de self Føder, oc Kiøber, Huilched Er denn: til Aller Største sKade oc for derwelse, oc de Haver Arl:!! (årlig?) Advared denn: oc de haver loved forbedring, mens Kiøber Aar Efter Anded mehr og mehr, oc Naar de nu taller til denn: suarer de denn: ilde, oc Fahrer til Støls førend de Andre, oc Hiem udj Hagen igien førend de Andre Fahrer Hiem, deris Suin Ringer de iche, huor over \de/ op Vroder!! (opproter) deris Støls march hage oc Eng, saa deris \sKade/ som de af de mænd Paa sKeye lided haver udj saa mange Aar, Er Støre End de Kand beKlage, udj dene Vaar Hafde Lensmanden, Samson Røe, Joen sKaallem oc Olle Berven, som besaa deris Hage beide Huilche trej mænd møtte, oc sagde at deris Hagge beide Var meged ud beided, Citanterne til sKade, der Paa Citanterne Paa \Stod/ oc Klagede for Retten, at de iche Vilde Have den sKade af denn: for 15 rdr Aarl: huor af Komer iKons Paa huer løb 1 rdr Aarl: som de udj mindste Paa Stoed de burde betalle denn: oc her Efter iche mehre Paa Føre denn: saa dan sKade,

Her imod møtte Lauridz sKeye oc Stengrim ibdm oc sagde at de iche hafde Kiøbt over 10 à 12 Støcher oc some Aar mindre, de bad deris Nabor!! (Naboer), om forladelse, lovede iche at Vilde giøre det oftere,

Citanterne suarede Ey heller at Klage saa meget Paa Lauridz oc Stengrim, som Paa de Andre toe,

1700: 38

Suend oc Jons sKeye møtte iche mens loed Suare Ved Lauridz Michels: Nesthuus, at Suend sKeye er iche Hiem/m/e, oc Jans liger siug, Videre Kunde hand iche suare Paa deris Vegne

Afsagt,

Suend oc Jans sKeye Paa legges til Neste Rettes dag, sig her imod at ErKlære Under Sex lod Sølfs brøde, for uden Videre Kald oc warsel at give

Sager Var Ey Flere indstefnt,

Paa dette ting blef, oppe baared af de tuende Terminer 219 rdr 2 mrk 10 sk

restansen Paa de tuende Terminer 178 rdr 4 mrk 2 sk:

Ao: 1700 mandagen d: 5 Julj Holdtes Somer ting med Almuen af Jondahls sKibbr:, Paa den gaard Houen, Nærverende Hr: Borgemester Falch Lauridsen, Lensmand Ingebrigt Eichen, Joen Bryndels: Vig, Endre ibdm, Engel Bache, Peder Torvig, Lauridz Drage, Sølfæst Fladebøe, Endre Eye, oc Lauridz Tostensen Halder ager, Edsorene Laurettes mænd af Jondahls sKibbr:

der Efter blef ting sat oc Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste breve blev læst for Almuen, som for hen findes Exstraheret

Endre Traa Hafde laded Stefne Aslach Ols: ibdm Ved sKriftl: Stefning af Dato 14 Julj Ao: 1700, der nest udj Rette lagde hand Et magesKifte bref, af Dato 10 9br: Ao: 1659 der Efter Hand for mendte at indløse beholde bruge sit oddels goedz, sær deelis siden Aslach oc quinde bruger opsætzighed imod hann: som nærmest Er,

Den indstefnte møtte oc udj Rette lagde sin bøxsel Sædel udsted Ao: 1689(?): der Paa fuldte Kiøbe bref af Dat: 6 febr: Ao: 1700: der Efter formendte Hand at niude sit brug

her imod Endre Paa stoed at Være oddels baaren, til med Haver hand Eldre Søster, oc Aslach haver bøxslet

1700: 38b

Hann: V-afvidende, oc Kiøbt hann: V-afvidende, oc til trængsel, Endelig til bød Endre hann: om Hand Vilde beboe gaarden som En Leylending udj Sex Aar, oc dem der for hann: at afstaae, som Er nermest, oc Efter di det er iKons En mandz brug, oc sKulde de boe toe der Paa maatte de begge udarmes, der Paa nedsatte Endre Penge for goedset,

her til Aslach Ols: suarede Endten at Vilde boe sit Lifs maalle, Eller faa Anden gaard Eller bøxsel igien,

Afsagt,

Efter die Endre Traa bevieser med mageskifte brevet at wære broder sønn til Guldbrand Bergesen, saa findes Hand \at/ wære nermest det Paa Stefnte goedz med Eldste Broders Ret, Efter sKiødetz for meld at indløse for 27 rdr oc som Aslach Olsen iche Vild imod \tage/ det til bud udj Sex Aar at beboe som En Leylending, oc bruget 27 mrk smør findes for Ringe til En mandz brug Lifs maalle, Aldtsaa bør hand at imod tage sine udlagde 27 rdr som her udj Retten Er Nedsatt oc gaarden til waaren først Komende at quitere huor imod Endre Traa betaller hann: Den udlagde første bøxsel Efter Louen, oc Anname Huusene som fore findes

Aslach Ols: Traa Stefnt Endre ibdm for hand af Vigte Vaar ting sagde at Aslach hafde houget 1 tyldt Stuver men hand laae Paa sengen,

Den indstefnte møtte oc sagde at Hand mendte at hand Vel hafde houget mehre End En tyldt udj den tied hand boede Paa gaarden,

Afsagt,

Saa som ingen Prou føris om sKouen, huad der Kand findes at wære huoget, huert Aar, der fore hen Vieses sagen til Aastedet, at der da Kand Kiendes huis lou oc Ret med fører

1700: 39

Omund Herridz tuedt Efter forige domb Stefnt Olle Herredz tuedt, for 3 rdr som hand Efter fordring iche Vilde betalle,

Dend indstefnte møtte oc negted iKe at Have bøden En tønde Korn, oc toe Kiørs foster, mens dend tied Vilde de iKe imod tage hans bud,

Afsagt,

Den forige dom fornyes End nu, oc som Olle iKe der Efter Haver Retted sig, aldtsaa bør hand Endnu at betalle for bem: 3 rdr oc udj om Kaastning, i fald hand iche inden fembten dage betaller, toe rdr aldt under Execution Efter Louen,

Fogden Hr: Borgemester Falch Lauridzen begierede attest Huad Paa de tuende Terminer Paa same tinge oppe baared Er, Paa Jodahls!! (Jondahls) ting blef

Annamed Paa forbem: Terminer 132 rdr 3 mrk 2 sk

restansen Er 58 rdr 5 mrk 1 sk

Er saa til samen Annamet: Paa Alle tingene 890 rdr 12 sk

Huilched tings Vidned widere forKlarer

Huor med tinget sluttes oc ophæves

Ao: 1700 Fredagen d: 9 Julj Holdtes Almindeligt Somer sKatte oc Sageting med Almuen af Vangs tinglaug Paa Waas udj Wangens tingstue Samesteds, Kongl: mayts: Foged Sr: Madz Holm, Lensmand Madz Sæve, Aslach Hæfte, Biørne Mølster, Michel Lie, Wiching Grøve, Levor Hegle, Jacob Brie!! (Berie), Hover sKieldahl, oc Omund Gl..(?)Huus, Edsorne Laurettis mænd af Ditto Vangen tingLaug, her Paa blef tinget sat,

oc hans Kongl: mayts: Aller Naadigste for ordninger for Almuen, Aller Under Danigst læst oc for Kyndt, Nembl:

sKatte brevet for inde Værende [Aar]? af Dato 4 martj Ao: 1700

Item om Rostienesten af Dato 12 may Ao: 1700

1700: 39b

For uden Flære om Vedwarer, oc Anded som for hen findes Exstraheret

Dend 12 Julj blef Retten af For indførte Laugret betiendt, Ved sagernes administration,

Peder Magnes: (Mogens:) loed for Retten læse sit sKiøde Paa ½ løb smør Et buch sKind udj gaarden Baadhuus af Prousten Hr: Christen udstæd, af Dato 16 Ap: Ao: 1700

Hr: Christen Nielsen Hafde laded udj Rette Stefne Hans medtiener, Hr: Peder Torbensen ArctanDer, for nogle ord hand afVigte 3 martj om hann: sKal have taldt, Efter En sKriftl: Stefnings Videre for meld af Dato 24 may Ao: 1700 Prou oc Vidne om same ord at Anhøre,

Hr: Peder Torbensen møtte, oc udj Rette, lagde sin fra sKydelse, denne gang at suare for dj Stefning, iche meldte nogen Vis dag, af Dato 12 Julj Ao: 1700

Prousten suarede her til, oc for mendte at om End sKiøndt Stefningen iche bemeldte Dagen, saa meldte Hun!! dog til førstholdende Somer ting, for det Anden Pleyer iche Fogden at berame nogen wies Sagetings dag, oc frygted om hand hafde Sat Vies dag, saa maatte det dog iche Ramed fogdens Leylighed, med sKatternes af tagelse, for det 3die wieste fogden oc Lens manden iche Huad dag sageting holdes sKulde førend i gaar de sagde det sKulde Staa i dag,

1700: 40

Fierde Er det sKied ofte oc aldtied, at naar nogen Er Stefnt, saa møder de om EndsKiøndt den Viese dag iche meldes

Der fore Prousten Paa Stod at Vilde føre sine Vidner oc iKe for mode nogen opsættelse

her til Hr: Peder suarede at Alle deris Poester Kunde Prousten fore Komed, om hand udj betidz Hafde Raad ført sig med fogden, oc sat dene Viese dag udj Stefningen, til med Kom hand nylig af Reysen oc hafde iche tied at betenche sig til sagen at suare

her Paa de Hæderlige mænd begierede En Kiendelse Endten sagen nu sKulde ageris Eller iche, der Paa de blef udViest,

Afsagt,

Efter di at Stefningen iche melder nogen Vies dag Aldtsaa Under Staar ieg mig iche imod Louens første bogs 4 Capit: 5 Art: sagen at for høre førend widere Stefne maal Loulig sKeer, oc sagen tydelig meldes til En wies dag at fore tages, huor lenge, oc indtil det sKier Sagen beroer

Prousten Hr: Christen med En Deel indtresserende Hafde laded Stefne Rødstadz Opsidere, for de sider Hieme om sommeren, Paa den Støl Kalded Valdberg, oc udbryder deris Habner!! (havnehager?), denn: til sKade,

de indstefnte møtte oc sagde at Valdberg Var deris Støel, oc deris queg, gich Aldtied Horn imod horn, oc Klou imod Klou

1700: 40b

Afsagt,

Citanterne haver denne sag at Stefne Paa Aasteded oc da at Frem wiese den Paa beraabte Dom Eller der om Prou at føre, indtil dette sKier for bydes sambtl: Naboer, Ey nogen fremede at give for lof under 3 rdr Straf \for her!! (huer) gang/ denn: saadandt over bewieses,


Niels Michelsen Houe Stefnt Johanes Neseim, til at quitere sin gaard, for hann: Efter die hand haver Egted Britta Biørns Datter, Efter bøxsel Sædelens for meld, af 18 Ap: Ao: 1691:

Den indstefnte Johanes møtte, oc udj Rettelagde sin bøxsel Sædel, af Dato 19 febr: Ao: 93: til med sagde hand at Have gived opsagen til Britta Biørns Datters Stifader, Anders Neseim, 9 rdr der Efter hand for mendte at nyde sin Jord, til med Kunde hand bewiese med Lauris Mildtzou som møtte oc sagde at da Johanes Kom til at bøxsle Gaarden, blef de for ligte, for 9 rdr udj Opsagen,

Afsagt,

Efter den udj Rette lagdte bøxsel Sædel beholder Johanes Neseim sin Joerd Neseim, som Hand bøxsled haver, oc Efter die at Niels Michelsen Haver jord, aldtsaa Kand hand iche for trænge nogen, Efter die Hand iche Er Huus wild, Efter Louen,

1700: 41

Anfind Anders: Store Ringem Stefnt Wiching Stefensen Møen til at udj Rette legge de magesKifter, oc adKomster for Møen, som de hafde faaed af Sal: Galdtung, som Hand for mendte at Vilde indløse Møen Paa sin quindes weigne, som Paa hendes goed moder Guroe Knuds datter Neseims Veggne,

Den indstefnte møtte oc udj Rettelagde sit sKiøde af 17 octbr: Ao: 1679: der for uden Et af Kald af Lauridz Halvers: Neseim udstæd, af Dato 16 septembr: Ao: 1680, sagde Paa Møen Efter gedagte sKiøde at Have domb, mens magesKifte breve Vieste hand iKe om, at sige Wiching Paa Stoed at de burde bewiese deris Liusning Paa penge mangel Eller oddels Amangling, Paa oddels Retten,

Afsagt,

Til Anstundende Høste ting, bøer Wiching udj Rettelege Huis gamle breve hand om Møen Have Kand, wære sig magesKifte breve Eller Andre som udj Hans Være findes Kand, saa bør oc Anfind at bewiese huad Liusning hand Endten Paa Penge mangel, Eller oddels Løsning Paa Egne Eller med Arfvingers Vegne giort Haver, til Videre opliusning udj sagen Efter Louen

Johanes Anders: Stefnt Casper Normand, for En quige hann: Er fra Komen, som Casper sKal Have Kiøbt, udj Rette lagde sit sKriftl: ind leg af Dato 12 Julj,

Den indstefnte møtte iKe, der fore hann: Paa leges til Høste tinget at møde, til sagen

1700: 41b

At suare, udj Johaneses Egen Paa hør, under Vedbørlig Straf Efter Louen

Anfind Anders: giorde Amangling Paa 6 mrk smør udj Fande Støllen, med bøxsel oc Herlighed, som Hand for mendte Paa quinde oc meed intreserende Er oddels baaren til, der fore hand nu giorde oc Liuste sin penge mangel,

Sager Var Ey flære Indstefnt, Huor fore Tinget sludtes, oc Endigess

Ao: 1700 Onsdagen d: 21 Julj Holdtes Almindeligt Somer sKatte oc Sageting Paa Liusse Closters Hoved gaard, med der om Underligende Almue, Nær wærende Sr: Jacob Andersens Søn, monsr: Jacob Jacobsen, for waldter Sr: Peder Pedersen, Lensmand Joen Nord Strøne, med Flere, Almue, Lougrettes mænd, Niels Tøes dahl, Rasmus Søfteland, Niels GrindVold, Lauridz Houge, Stefen Borge, Elias Siøvigen Joen Jacobsen ibdm, oc Erich øfre Eide, Laurettes mænd af Ermeldte Liusse Closters goedz

Der Efter blef, læst hans Kongl: mayts: Aller Naadigste For ordning, om Rostienisten af 12 may Ao: 1700

VelEdle och Velbr: Elsse Catharine oc Peder Smidt, deris udstæde Schiøde til Sr: Jacob Andersen, Paa Hoved gaarden Liusse Closter, med undeligende godz blef hørsomeligst for Retten, oplæst til

1700: 42

Til!! Alles Efter Retting, sambt der Efter for manet Almuen, Efter Hans Kongl: mayts: sKiøde af Dato 23 Agustj Ao: 1670: at betalle oc suare her Efter som \de/ til forn, giort oc udReded haver,

Sr: Peder Pedersen Paa sin principals Vegne, hafde laded udj Rette Stefne, Mogens Niels: Bahuus, for resterende Kongl: sKatter, oc Rettighed, 33 rdr 5 mrk 1 sk, for mendte oc Paa stoed at hand Endten burde betalle, Eller Endt Vige gaarden til Anstundende Vaar,

Den indstefnte møtte oc bad om Delation, sagde at Have Haft mis Vexstelige Aaringer, Er bød sig at Vilde betalle saa Vit mueligt Være Kand,

Sr: Jacob Anders: Søn Paa sin faders Vegne til bød Mogens Niels: om hand Kunde Stille Caution for Thj!! (10) rdr til høsten at betalle Vilde hand give, de 23 rdr 5 mrk 1 sk Efter, der til hand mendt at suare, om mueligt War,

Afsagt,

Saa som Mogens Nielsen iKe nu Kand Stille nogen Caution for de fordrende 33 rdr 5 mrk 1 sk: iche heller for Thj rdr som hann: \rester Paa/ Sumen \huor/ fore \hand/ sKulde Efter lades, Aldtsaa bør hand inden først Komende Jul Stille borgen, om hand Ellers agter sin Jord til Vaaren at saae Under Videre Louens adfært,

Johanes Johaness: Schatem, Anders Hans: Achre Hafde laded udj Rette Stefne, Alf Olsen sKaar, til at imod tage Penge for det goedz udj Suine Sten oc sKaar som de Efter sKiødetz Videre for meld af Dato 1 Julj Ao: 1674:, med der Paa fuldte sKifte

1700: 42b

bref af dato 30 Janvarj Ao: 1685 der Efter de for mendte same goedz at indløse bruge oc beholde

Den indstefnte Alf Ols: Ved sin søn Olle, lod suare, at Hand hafde Kiøbt af de Andre Arvinger for 13 Aar siden, Efter Kiøbe brevetz Videre for meld af Dato 27 April 1687: der Paa Hafde hand for bedred gaarden med huuser oc Andred!! (Anded), til hundrede Rdr, der for Kunde hand iKe afstaae den, Efter deris Villie at indløse

Afsagt,

Efter die at der findes Kiøbe bref, udsted af sam/m/e Arwinger, oc deese Vild indløse, det Lauridz Nielsen soldt haver, oc Olle Alfsen siger Paa same goedz at Have bygged, mehr End tillades af Louen, aldt saa hen Vieses dene Sag til Loulig Stefne maal, Paa Aasteded sKees,

Sager Var Ey Flere indstefnt, der med tinget Ophæves

Ao: 1700 mandagen d: 6 September betiendtes Retten udj Wangens ting stue Paa Vaas, af for Indførdte Lauret, Undtagen Biørne Mølster Som Er En besKichelse mand, udj Huis Stæd Er Madz Sæve

der Paa Hans Ærwærdighed Prousten Hr: Christen Nielsen, som først udj Rette lagde En Supplication af Dato d: 23 Juned der Paa Fuldte Resolution De Dato Bergen d: 29 Julj Ao: 1700, som for Retten

1700: 43

blef læst och Paa sKreven, widere udj Rette lagde Hans Hæderlighed Prousten En Stefning, af Dato d: 21 Agustj, som findes at Være for Kyndt Udj Hr: Peders oc hans tieners fra wærelse, oc for Hr: Peders Stue Dør, med widere for VedKomende at Være for Kyndt, oc En huer der af Copie, at Være leveret,

Imod Stefningen blef læst, protosterede!! Hr: Peder Torbensen, oc indgaf sit sKriftlig forsæt af Dato 6 September, mendte Ey at Prouene burde gielde Imod hans benegtelse, med widere Hans for sættes for meldning, dog som sagen nu findes Loulig at Være Stefnt, Seer ieg iKe her udj widere ophold at giøre, mens nu Hr: Prousten til Stæde wærende Prou, an gaaende dene sag at forhøre

Sr: Daniel Barth: blef først Paa Raabt Efter Stefningen for meld, Huilchen iKe udj Egen Persohn møtte, mens lod udj Rette lege sin sKriftl: UndsKylding af Dato 28 Agustj Ao: 1700, der Paa Hr: Prousten udj Rette lagde En besKichelse til monsr: Barth: af Dato 10 martj Ao: 1700: med der Paa hans ædentlige suar, af Dato 16 martj Ao: 1700: Under Raadstue tieners Hænder udj Bergen,

Der Paa Hr: Peder Torbensen Paa Stoed at saadan Bartes Vidne iKe burde indføres føren, Bart det self for Retten oplæser, Efter Louen

1700: 43b

pag: 121: oc som Sr: Barth: iKe self møder Ey Heller besKiechelses widnerne, aldt saa indføris Ey heller Barthtes widne her for Retten, føren hand self Endten for dene Eller Anden Ret møder, oc det self Efter Louen for Retten oplæser, oc beædiger

Angaaende Marite Gutorms Daatter Vidne da blef udj Rette lagt Hendes besKichelses Vidne af Dato 30 martj Ao: 1700, som Knud Nielsen oc Biørne Mattiasen, Hafde Under sKrevet oc Nu for Retten oplæst, af Knud Finde, Huilched Maritte Gutorms Daatter Ved Ed beKræfted, af Hr: Peder Torbensen mund at Have hørt, af wigte 3 martj, oc for besKichelse widne, for Klared, Huor Paa Knud Finde oc Biørne Mølster, Efter Edens for Klaring, oc giorde Ed, at de saaledes af Marittes mund Hørt Hafde,

Hr: Peder tilspurtte Maritte, om der faldt Andre ord Imellem, diese Hendes ord for besKichelse Vidnerne, der til Hun suarede at wære Et gameldt menisKe, Kunde iKe mindes aldt,

her imod Hr: Peder fore gaf at Maritte Er iKe som Prousten udj Stefningen Angiver Klocheren Casper Nordmandz Huus quinde, mens Hun Er Hans tieniste quinde, oc tiuende!! (tyende = tjenestefolk)

1700: 44

Der med Vild Hand giøre Et V-loumæsigt widne til Et loufast widne, tuert imod louen, for di Casper Klocher Er Proustens Suoger, der for uden Er Maritte Et løsninge, Eller besoved quind, folch, oc for moder Hun bør Regnes udj det tal, som louen om taller, om V-dædigsKe menisker,

Hans Lauridsen tienende Hr: Peder blef Paa Raabt, mens møtte iKe, Hr: Peder sagde at Hand hafde sKiKed sin dreng Hans, til Berg:!! (Bergen) for 9 à 10 dage siden, til med var hand Et barn, oc Hafde suared besKikelse widnerne til foren, at Hand Vieste indted af dend sag,

Efter die Hans Lauridsen møder iKe, til Stefningen at suare, da Paa legges hann: til først holdende Høste tings Sage ting at møde, som Er beramed af fogden den 27 october, Under 20 loed sølfs brøde Efter louen, oc da Ved Ed for Klare Huad Hand om sagen Kand være Vitterlig, til same tied møder oc Partterne same Vidne at Anhøre, under same 20 lod sølfs, faldz maal,

Her for uden Hafde Hr: Prousten til Stæde, for bemeldte Hans Lauridsens moder, Dønat Halvers datter, som sagde at Hendes søn var 17 Aar oc 14 dage gamel,

Widere Hafde de Hæderlige mænd, iKe dene gang Her om at Handle, førend de for berørte prou Kunde Kome til Stæde

1700: 44b

Ao: 1700 onsdagen d: 27 october Holdtes Almindelig Høste oc Sageting Efter fogden Sr: Madz Holms udgifne liste Under Hans Haand Paa Høste tingenes beramelse, Da ihuor wel fogden iKe møder, belf!! (blef) Sagetinget Efter louen fore taget Lensmand Madz Sæve, Aslach Hæfte, Levor Hegle Jacob Berie, Michel Lie, Biørne Mølster, Anbiørn Gréé, Hover sKieldahl, oc Viching Grøve Edsorene Laurettes mænd, af Wangens tinglaug som Retten udj Wangens tingstue betiendte,

Sal: Inger Lauridz Datter Mildzous udgifne sKiøde af Dato 7 Junj indewærende Aar, til Torgeir Siurs: udstæd, Er for Retten læst og for Kyndt, oc der Efter Paa sKreven

Noch blef Et sKiøde publicered Paa 7 spd smør udj Lille Røtte, af Sr: Hans Mogensen Rødberg udstæd af Dato 21 october, Ao: 1700

Der Paa Ærværdige Hr: Christen Niels: udj Rette lagde En sKriftl: Stefning, af Dato 5 octobr: som melded til Hans Hæderlighed Hr: Peder Torbensen, om Sr: Barhtes Vidne at Anhøre, med widere Efter seniste laug dag Hans Lauridsen tienendes for bemeldte Hr: Peder

der Paa Sr: Daniel Barht for Retten blef frem Kalded sit widne at af legge,

her imod blef Partterne af sambtlige Almue, oc til Stæde Værende Fornehme Vener til Raad, at for lige sig, der Paa tuende forligelser, blef opsæt, som Paa saa dan maade, Ey(?) (Er?) af Hr: Peder och Prousten Antagen,

Efter fore gaaende protocolering

1700: 45

oc sagens for fundene, besKaffenhed, blef dend!! (denn:?) For medelst Almuens, oc AdsKillige brave folches Mellem Handling for ligte, at Alle de Stridigheder som fra Anfang imellem de Hæderlige mænd Kand Have Væred falded, sKal wære døde, oc magtes løs, oc her Peder som En Capelan, at Holde hans Proust oc Sogne Præst som En fader, oc Efter leve Alle Hans lou mæsige befallinger, som En Retsindig guds ordz med tiener Egner oc Vel Anstaar, Saa deris for om meldte ord iKe sKal Komme Hr: Prousten Eller Hans Anrørende, til Ringeste prejudise, oc Ey Heller at Være taldt af Hr: Peder udj saa dan meening, men ald til foren Forre falden V-Enighed at Være ophæved, oc Uden ald Kraft, Huilchen af Partterne Imod forhaabning her Efter sKulde fra falde Fore gaaende Eller Denne Velmendte for liggelse, Den at Være sKyldig, oc beKiende sig iKe Allene at Have brødt denne forligelse, mens at Stride Imod Ald Ærbarhed, oc Kaldes letsindig til trætte oc V-Enighed, oc give til de fattige, for uden processens \for wuldende/ om Kaastning 150 rdr oc denne sag at Stande lige Aaben, for den V-sKyldige At Paa talle, Endelig oc over Aldt, der som Hr: Peder iKe her Efter sKulde holde sig som En søn imod sin fader, da iKe Alleniste at

1700: 45b

betalle for bemeldte 150 rdr til de fattige men End oc, at wære sKyldig udj Alle for ligelsers brydelse, som imellem denn: Kand Være oprætted, oc Kaldes V-Enig oc trætte Kier, Huor imod Hr: Prousten oc for Pligter sig Ey at byde over Hr: Peder widere End louen tillader En Proust oc Sogne Præst, at biude over sin Huus Capelan, Under samme 150 rdr brøde til de fattige, oc widere louens Paa følgende Straf, men de Hæderlige mænd her Efter udj Alle maader At leve som fader oc søn, ære oc respectere At giøre Huer Andre udj Alle Høflige, oc lou mæsige maader, sambt oc alle for bem: speteficerede!! (spesifiserte) Prou at Staa wed magt, som de af En mund taldte Vare, om imod for Haabning, Hr: Prousten Eller Hr: Peder sig widere til V-Enighed sKulde lade finde, Da Almuen at Undsætte, Huilchen af partterne som for V-Rettes, lige som de nu Haver wæred En Steemig til at begiere for ligelse, saa oc at Er Statte Huer denne for woldende processes om Kaastning Under goed oc Venlig for Ening, oc Alle pretentioner imod Klageren at Være ophæved, saa Frembt Aldting iKe sKal Repæs oc Paa talles

Dette de Hæderlige mænd Ved Haande baand for Retten beKræftede oc til widere Stadfæstelse Under sKriver, Test:

1700: 46

Sr: Hans Mogensen Rødberg, Paa sine myndlinger, Sal: Hans Axelsens, børns Vegne, Hafde udj Rette Stefne, Erich Tormosen Soude, for resterende landsKyld 9 rdr 1 mrk 4 sk: Efter hans Sal: for mand, Suend Soude, Huis Enche Erich Haver Egted, oc Efter Sal: Suend Er Hann: sKed udleg for bemeldte 9 rdr 1 mrk 4 sk:, Nemblig 55 AsKer Korn oc En liden øx, Efter sKifte registeringens Videre for meld, der fore Hand for mendte sKades løs betalling

Den indstefnte møtte oc udj Rettelagte En Supplication, af Dato 20 october inde wærende Aar, sagde sig indted at Have at betalle med uden Hann: maatte tillades Delation

Afsagt,

Saasom for indbemeldte landsKyld 9 rdr 1 mrk 4 sk Er udlagt Efter Sal: Suend Soude, da sKifted Efter Hann: Stoed, oc Erich Tormosen, siden Haver Egted Enchen, Aldtsaa bøer Hand sKylden at betalle inden 15 dage Efter louen sKades løs, aldt Under Nahm, oc Vurdering udj Hans boe,

Sr: Hans Mogens: Rødberg Stefnt Paa sine myndlingers Vegne, for ¼ [tønne]? Saldt 1 rdr 14 mrk tobach 1 rdr 1 mrk 8 allen lerit 3 mrk 8 sk: 2 Allen blegt Dito 1 mrk 6 sk Huilched Hand Ao: 1693 Have beKomet, Ao: 94 1 tønde Roug 15 mrk: 1 bismer pd tobach 2 mrk Noch ¼ tde Roug 3 mrk 12 sk:, Er 8 rdr 10 sk: Der Paa betaldt d: 6 martj 7 mrk: d: 2 9br: betaldt 2 rdr 12 sk: Noch 1 tyldt Plancher for 13 [??] dansKe, aldt Efter registeringens

1700: 46b

For melding, bliver hand sKyldig 2 rdr 3 mrk 14 sk: af Dato 29 Julj Ao: 1698 dette Sr: Mogens: Paa Stoed at Nyde sKades løs betalling for,

Den indstefnte Haldle Anders: V-quitne møtte, oc med Store for bandelser wilde fra gaa sKylden Paa 30 sk: nær, Hafde dog Ingen bewies der imod at frem wiese,

Afsagt,

Halle Andersen bøer de Paa Stefnte 15 mrk 14 sk: med prossesens om Kaastning sKades løs at betalle, inden 15 dage Under Nam oc Vurdering udj Hans boe, oc som Hand imod louen, med saa dane Eder oc bander for Retten afleger, aldt saa bør Hand der fore at betalle til fattig Huuset for denne gang toe lod sølf, Aldt Under widere adfært Efter louen,

Noch Hafde Sr: Rødberg Stefnt, Lauridz Baards: Bierche for 1 ½ tde Koren 15 mrk 12 sk

den Indstefnte møtte oc negted iKe sKylden mens sagde, at der fore war sKed udleg udj sKifted

Afsagt,

Efter di Lauridz Bierche iche negter sKylden, aldtsaa bøer Hand betalle, inden femdten dage sKadesløs, Under Nahm oc Wurdering Efter louen

1700: 47

Halle Lij Stefnt Olle Qualle for trej Rdr som Hand til forn nogle gange Hafde Stefnt paa oc En gang til foren for Retten laded indføre beKlagede sig iKe at Kunde faa sin wæder Part til at møde,

dend indstefnte blef Paa Raabt, mens møtte iKe Ey heller nogen Paa Hans Vegne til sagen at suare

Afsagt,

Olle Joensen Qualle, bøer de Paa Stefnte trej Rixdaller, sKades løs at betalle, Under nahm oc wurdering udj Hans boe Efter louen,

AsKild Ols: Fande Støllen lod indlegge sit sKriftl: protostation imod den af mangling Anfind Anders: Ringem giorde Paa Sex mrk smør udj bemte: Fande Støel af Vigte somer ting, for mendte Anfind der til ingen føye Hafde, Efter Hans for meenings Videre for meld, af Dato 27 octobr:

Anfind suarede iKe her til at Kunde suare saa som Hand iKe war der til loul: Stefnt,

[Afsagt,]?

Schulde nogen Her til Have, nogen Løsnings Ret Endten, Anfind Anders: Eller nogen af med intreserende, da fore legges denn: Inden taaKe tirsdag!! (Tage-/toketirsdag, oftest tredje tirsdage etter påske) saa dan oddels oc Løsnings Ret at bewiese, Eller oc siden Ey widere der Paa at talle, imod for oplæste protostation

1700: 47b

Anfind Anders: Ringem, Hafde laded Stefne Wiching Møen til Prou at Anføre, Angaaende Møen, samt oc at legge de brefve udj Rette, Efter seeniste Rettes dag,

Her imod Wiching Møen møtte oc udj Rette lagde først Et mage sKifte bref at!! (af?) Velbte: Lauridz Galdtung udstæd af Dato 27 Julj Ao: 1649 Noch Et Dito af Dato 3 9br: Ao: 1676

Imod for bemeldte breves op læsning, frem Kalde Anfind sine Prou,

Johanes Oppeland møtte oc sagde sig indted af sagen at wide, undtagen at Hand for Zeglede Et af Kald, for Rum tied siden, som det wiedere for Klare,

Mogens Fæne møtte oc sagde at Hand Hørtte af Sal: Siuer Møen at Hand Hafte Kiøbt Halve Møen, da Hand friede til Hans søster, undgefehr for 18 Aar siden,

Lauridz Biørche møtte oc wandt, at undgefehr for 24 Aar siden, war Hand oc Olle Stuer Jord Paa Møen, oc da spurtte Siuer Møen sin quinde Sigwor, om de sKulde bytte jorden med Anders Oppeim, da suarede Hun første gang ieg Ved Vj bytter, siden wieste Siuer denn: ud, da de Kom ind igien sagde Hun ja, Vj Vild bytte Møen udj Aus Kier!! (Ousgier i Bø åtting)

Anfind Ringem sagde \at/ Have flære Prou End Hand nu Hafde til Stæde, begierede

1700: 48

Der fore opsættelse til neste ting, da Hand wilde føre sine widende widner, oc nyde Dom udj sagen,

Her miod!! (imod) Wiching Møen Paa Stoed, at faa Dom udj sagen, uden widere ophold,

Afsagt,

Anfind Ringen (Ringem), tillades Endnu Efter Louen Laug Dag, at opsøge sine oddels widner til først Holdende Sage ting her Paa Wangen, oc iKe lengere, til Huilchen tied Hann: Paa legges at bewiese Huor nær Hand Er be Rettiget til at indløse Møen, Eller af Huem Hann: fuldmagt Kand wære given der Paa at talle, sambt da for Retten at frem føre alle sine loug mæsige Paastander, oc Dom at Anhørre,

Sager Var Ey Flære indstefnt der for Sage tinget sluttes och op hæves

Ao: 1700 Fredagen d: 5 9br: Holtes Høste Schatte oc Sage ting med Østensøe sKibbredz Almue Paa den gaard Steene Nærwærende Kongl: mayts: foged Sr: Olluf Lauridzen Sr: Niels Frimand, Lensmand Samson Røen, Olle Løpsøe, Olle Berie, Olle Brigtsen Østensøe, Arne Moe, Olle Aamunds: Steene, Tosten Medhuus, Olle Sandven oc Halstein Diøne, Edsorene Laurettes mænd, af Ermeldte Østensøe sKibbrede,

Efter at tinget af Fogden Var sat, blef Hans Kongl: mayts:

1700: 48b

Aller Naadigste breve for Almuen læst oc for Kyndt som saaledes findes Exstraheret,

Fogden monsr: Olluf Lauridsens bestalling af Dato 7 september Ao: 1700

2 om forbudetz løs givelse Paa Korn oc Fæde Varer af Dato 7 septembr: Ao: 1700 Item om løs givelse Paa for buded at brende brænde win, af Huede oc Roug, af Dato 7 septembr: same Aar,

3 PlaKatten om told oc træ last tiendens forpagting af Dato 2 october Ao: 1700

4 Hr: Vidce Stadtholder Anordning om løs gengeres!! (giengeres) oc Andres Paa gribelse, af Dato 17 septembr:

5 Angaaende tiendens yddelse af Dato 8 octobr: Ao: 1700

Hans Hans: sKiødde Paa Et spd smør udj øfre Viig af Hr: Peder Glyemeyden!! (Gelmeyden?) udstæd, af Dato 10 sepbr: Ao: 1700

Steene oc Røselandz opsidere, Efter forige til talle oc seeniste Rettes dags Paa leggelse, Frem Kallede Suend oc Jans sKeie for medelst, deris Fremed smaller oc Creaturer, de denn: til Største sKade, sætter udj Deris fælledz Hage oc gres beide, saa oc at de sKulde føre til fieldz naar de Andre deris grander farer

De indstefnte møtte, oc ErKlærede sig her imod

1700: 49

At de her Efter iKe, sKulde Kiøbe nogen slag Fremet bester, som sKulde Kome deris Naboer til nogen for træd,

Paa deris Fielstøl sKal de af sKeie blive til Bossoche!! (Barsok = 24. august), om gudz Veyerlig, denn: det sKulde for byde, da sKal de giette deris Creaturer Paa deris Eget Field, indtil de Andre fahrer ned,

Om Vaaren sKal huer giette sit Paa sit Eget Indtil de sambtlige fahrer til Støls, oc nyde marche oc Støls Weye, som af gamelt wæret, Haver,

Kløf dahls gierder sKal huer gierde Efter Andel som til foren wæred Haver

oc denne omKaastning med Stefning oc besigtnings mænd betaller sKeyes mændene,

Huilchen af for indførtte Naboer som iche Holder denne forligelse, Eller for indførtte poster, bøder for Huer gang Sex lod Sølf, oc der for uden at stande til Rette Efter Louen,

Hæderlig och Vellærde mand Hr: Peder Geyldmeyden, Stefnt Olle Ingebrigtsen Moe, til at oprette Et merches gierde Imellem Moe, oc Neder Vig, Endelig Hafde Hr: Peder Stefnt tuende Prou, Nembl: Engel Giertzoe Siuer Tostens: Oxenes, som til foren bode Paa Neder Wig som møtte oc wandt, at Efter seeniste Domb gich om bøe gierded, af Dat: 9 martj Ao: 1692: forligte Olle Moe sig med denn: at de sKulde fløtte gierder

1700: 49b

oc siden sKulde de Paa Neder Wig slaa det græs Paa det Støche som blef indgierded af Fællis Hage,

Den indstefnte Olle møtte, oc Kunde iche negte same ord at Have taldt, mens sagde iKe huor lenge de det sKulde beholde, til med Haver Nere Wigs opsidere iKe holdt same for Ening mens op Revet gierded, oc sat det Paa det Sted som det Stod før,

Hr: \Peder/ til bød sig Endnu at Hans Leylendinger sKulde opsætte gierded Efter deris giortte for Ening,

Afsagt,

Den for Ening som de Har giort siden seeniste Dom, Nembl: at fløtte gierde lenger op, oc de Nere Wigs opsidere, at Nyde det lided græs som af Fælles Hage Er indgierded, bør de Endnu Paa begge sider at Efter leve, Under Louens widere Adfært,

Samblandz opsidere Efter sKriftl: Stefning af Dato 8 october Ao: 1700 Stefnt Dreng oc Erich Stor Aas for hand!! Haver opbygt Et Sæl, imod En gamel Domb af Dato 14 Junj Ao: 1672:

Den!! indstefnte møtte, oc sagde at Vilde gierne leye Støl om Hand!! Kunde faa det for Penge, oc goede ord mens giedtlle boen (bøen) Kunde Hand iKe Holde,

Afsagt

Efter den udj Rette lagde gal: (gamle) Dom, bør Dreng oc Erich Stor Aas, Sætte deris Sæl, som det af gal: tied Staaed Haver, oc af Holde deris Creaturer, fra Samblandz beide saa meget

1700: 50

mueligt Er, oc iche som nu sKeet Er, giøre sine Naboer til trængsel, saa frembt \de/ iKe Vild lide widere Straf Efter Louen,

Almuen blef tilspurt om der fandtes nogen Strand siderer, som til sKat Kunde Ansees, Huor til de suarede Ney,

sambt oc til spurtte fogden Almuen, om hand iKe Hafde betaldt Fløtnings Penge Efter Louen, der til de sambtlige suarede indted at Have at Klage

Laurettes mænd pro Ao: 1701 til næfnes Sex gl: Nembl: Christopfer Næss, Jon oc Lauridz sKaaten, Olle Berven, Niels øfre Vig, Hellie Melstuedt, Lauridz Biercheland, oc Asgut Bierche sKal fahre til Lautinget, at af leege deris æd,

Ao: 1700 mandagen oc tiersdagen den 8 oc 9 9br: Holdtes Almindeligt Høste sKatte oc Sage ting, med Almuen af Graven, Vlvig, oc Eidfordz!! (Eidfiordz) Sogner, Paa den gaard Følchedallen, Nær wærende Kongl: mayts: Foged Sr: Olluf Lauridsen, monsr: Niels Frimand Lensmand Find Lequen, Hans Undeland, Tostein Lione, Jon Westrim, Jens Spilden, Anders Leggre, Michel Lindebreche, Lauridz Kløve, oc Erich Eide, Edsorene Laurettes mænd, af bemeldte sKibbrede og Sogner,

Efter at tinget Var sat, blef Hans Kongl: mayts: Aller naadigste breve med widere som forhen Er Exstraheret, Aller Under danigst for Almuen læst oc for Kyndt,

En bøxsel Sædel, udgifven af monsr: Olluf Pouels: til Joen Knuds: Paa gaarden Saa quitne

1700: 50b

Sr: Olluf Pauels: Paa Sr: Frimandz Vegne Hafde laded Stefne, Britte Siuers Datter for begangen Leyer maal, med Jens Ols: Soldat, Huilched Er den Anden gang hun Er besovet, for nogle Aar til forend, Komen udj Leyer maal med, Johanes Naaes: oc da iKe heller betaldt sine bøder der fore hun Stefnes til at betalle Eller lide Paa Kroppen,

Den indstefnte møtte oc sagde indted at Have at betalle med, mens Hafde Staaed sKrift,

Afsagt,

Som den indstefnte Britte Siuers Datter findes tuende gange \sig/ imod det Siette bud at Have for set!! (forseet), da I huor Vel hun der fore Haver udstaed Kierchens Decipplin, Saa bør Hun dog Andre saa dane lætfærdige til af sKræg, at Staa udj Hals Jernet tuende Søndager for Prædichen toe timer Huer søndag, Aldt under widere Adfært Efter Louen,

Hans Undeland Paa Jacob Jens: wegne, Hafde laded Stefne Hover Baardsen for resterende Penge udlagt Paa saldt,

Den indstefnte møtte oc Efter giortte Afregning belf!! (blef) sKyldig 4 rdr 5 mrk 6 sk: der foer Lensmanden Caverede til waar tinget at betalle,

1700: 51

Johanes Bryndelsen Tioflet Stefnt Hover Laurids: øvre Følche dahlen, for medelst Hand sKal, Have brugt Biørche teien for Høyt op udj Hans Støls march,

Den indstefnte Hover møtte oc forligte sig med Johohanes!! (Johanes), at Hans biørche \teig/ sKulde iche bruges af Hann: lenger End op i foserne, under torttene lien, saa Huad til foren Kand wære mis gaaed af Hover sit folch, sKal wære tillat, oc her Efter Ey widere bruges Høyere, mens oven for foserne sKal til Hørre Tioflet som af gal: tied wæred Haver saalledis partterne at wære forligte, Test:

Niels Hafaas Stefnt Christopfer Kierland for trej Rixdr Hans Sal: fader Hann: for thj!! (10) Aar siden laandt Hafver med for faldene Rendte, oc omKaastning,

Den indstefnte møtte oc forligte sig med Citanten at Vilde betalle de trej rdr Huilched oc bøer sKee under Nahm oc Vurdering

Aslach Ufrdal Stefnt Joen Vestreim for En Støls pladz Kalded Kleppe, Huor om Hand udj Rette lagde Et gammeldt bref af Dato 17 october Ao: 1669

Den Indstefnte Joen Vestreim møtte oc udj Rette lagde En Dom som iche Rettelig Aars tal findes indført Huor udj findes AdsKillige prou indført, Huor af Endnu findes nogle levendes,

Afsagt

Saa som udj denne sag findes tuende gl: breve, huor udj findes prou om Kleppe Støllen, da hen Vieses denne sag til Aastedded, huilched Joen Westreim

1700: 51b

bør giøre, om hand Ellers Agter sin gl: Dom uden Rigtig Aars tal, gyldig at Holdes, Naar da siden Stefning Paa Aasteded sKieer Haver En Huer af Partterne sine loulige widner at føre, oc da der Efter at Væder faris huis Lou oc Ret med fører,

Arve Houchenes Stefnt, Eides opsidere for de Støller lengere paa den Støl Eides sKaar En!! (end) 14 dage om Waaren, oc 14 dage om Høsten, som deris for mænd af gl: tied giort Haver, tilmed Haver deris smaller giort Hann: sKade udj denn: somer fiere à Sex gange, Huilched Hand iche wilde Hafde haft for toe Rdr

De indstefnte møtte oc negted iche at betalle den sKade som deris smaller giort Hafde dog Efter billighed

Afsagt,

Eides Opsidere bør betalle til Arve Houchenes for giortte sKade af deris smallere udj denne somer, 8te mrk: oc her Efter iche Stølle widere End 14 dage Vaar oc Høst som af gl: tied wæred Haver, Under widere Straf oc Adfært Efter Louen

Orem Wichene Paa Guldbrand Siuer!! wegne Stefnt, Lauridz Johans: Erdal, til at udj Rette legge sine breve for Indre AalVigen Endten at Anname Penge, til Indløsning

1700: 52

Eller oc at bøxsle Hann: Jorden, mens som Hand iKe wilde bøxsle Hann: sit Sal: faders brug for mendte Hand at indløse aldt det godz udj Aalwigen som Hans moders fader soldt Haver,

Den indstefnte Lauridz Erdahl, lod suare Ved sin søn, Johanes indre Aalwigen at Hand til dene sag at suare iche Var loulig Stefnt, der fore Hand iche Heller wiste nogen bref at udj Rette legge, Ey Heller Kunde suare til nogen Jord at bøxsle, førend loul: Stefning sKede,

Afsagt,

Som Citanten iKe bewieser at Lauridz Erdal Er loulig Stefnt, til dette ting, aldtsaa beroer sagen til loulig Stefning sKeer da sKal her ud inden Kiendes Huis Ret Er,

Lauridz Laurids: Stefnt, Joen Ifvers:(?) til at for Klare Huem Hann: Haver givet for lof at bruge Vig udj Eidfiordz Sogn, saa som Hand iche Haver bøxslet Ey Heller betaldt LandsKyld

Den indstefnte Joen møtte, oc sagde at Lauridz Vambeim Hafde givet Hann: for lof at Styre, oc beded hann: Styre for af gaaende sKatter, dette Lauridz Andersen, møtte oc til Stoed, mends Joen sagde at Lauridz Laurids: Hafde for bøded hann: sit Auflede Korn,

Afsagt,

Naar Lauridz Lauridsen bewiser, Efter seeniste for ligelse Paa waar tinget folj 25, at Have betaldt Lauridz Anders: da først

1700: 52b

seer ieg at Hand Kand Have føye, at til talle Leylendingen, mens føren Hand Haver for nøyet Lauridz Anders: Kand Hand iKe Kaldes Eyere for Wig, oc som Lauridz Lauridz: Haver giort for bud føren Hand Er bleven Eyer, seer ieg iKe at den arest Kand wære af nogen Kraft, men Naar Lauridz Lars: Haver for nøyet Lauridz Wambeim, som før Er meldt, da at til talle sin Leylending for, de der Efter følgende Aar

AsKild Qualle Efter forige tiltalle Stefnt Kiettel Qualle Efter forige til talle, for at bevise Ad Kombst til den gaard Qualle,

Paa den indstefntes wegne møtte Baar Spaanumb oc udj Rette lagde Et bref af Dato 6 septembr: Ao: 1686

Afsagt,

Denne sag beroer saaledes til først Holdende somer ting, til huilchen tied AsKild Qualle gives Lougdag at søge Widner om der iKe Paa Qualle Er udlagt Hundrede Rixdr oc widere at talle Paa oddels Løsning, saa fremdt \det iche sKier da/ de det nu i hende Havende, Efter udj Rette lagde bewieds at beholde

Olmoe Niels: Garetun Stefnt Endre Suends: for 5 rdr Efter forige dom dømbt af

1700: 53


Soren sKriveren Sal: Niels Gierund!! (Giermund/Giermand?), for mendte Hand burde betalle, Efter die Hand iche Have Retted sig Efter forige Stefning oc Dom,

Den indstefnte møtte iKe, Ey heller nogen Paa hans Vegne

Afsagt,

Naar Olmoe Niels: udj Rette legger den Paa beRaabte Dom, oc da loulig bewieser at Have Stefnt, Endre Suendsen, da sKal her udinden Kiendes huis Ret Er

Olmioed (Olmoe) Niels: Stefnt Asbiøren Tueedte for En Koe Hand war sKyldig til hans Sal: wær fader Gunder Lases: Mychele tun,

den indstefnte loed suare Ved sin søn, Pedeer Asbiørns:, oc sagde at Hans fader Hafde leveret til Arfvingere toe Rdr mehr Vieste Hand iche at Hans fader Var sKyldig,

den Citerende Ølmoe suarede at Asbiørn Tuedte udj nogle Aar Hafde betaldt Kiør Leye, der fore hand iKe Kunde lade sig nøye med toe Rdr

Afsagt

Asbiørn Tuedte bør self til neste Rettes dag at giøre forKlaring, Endten Hand til Sal: Gunder Lases: Mychle tun \Var sKyldig/ toe Rdr Eller huor af den Kiør Leye Reyser sig, som hand End fordres for Korn, Under widere til talle, oc til Kom med for falden Leye at suare

1700: 53b

Sr: Niels Frimand Paa forpagteren over Halsne Closters {Wegne}, Christopfer Frimandz <wegne> til spurtte Lauretted, oc til Stede Wærende Almue, om iKe Eye Halsenø Closters goedz oc til Capteins gaaerd axenered for dette Aar, 2 ½ løb 18 mrk smør Haver liged ødde, oc Hand Efter Opbud Paa tingene, Ingen funden som det for sKat oc LandsKyld Haver wilded Antage, Huor udover Hand Huerchen sKat LandsKyld Leding Eller tiende der af Haver beKomet, Huerchen for dette Eller forige Aar,

saa oc om denn: iKe Var Witterligt at paa Rønne Strand Halsenø Closter til Hørig Er sKed Aftag, Ao: 1684 paa 1 løb 13 ½ mrk

dette Almuen Enstemig suarede ja til, at saa ledes udj sandhed, befandtes, oc der Paa tings widne iche Kunde wegres beKreftes med Voris Zigneter

Strand sidere fandtes ingen udj dette sKibbrede Huor Paa tings Vidne udstædes, om Videre findes saaledes udj de Andre sKibbreder

Item til spurtte fogden Almuen om denn: iKe war sKed fornøyelse for fløtningen fiere sKilling millen Efter sKatte brevet, der til sambtl: suarede

1700: 54

Indted at Hafde at Klage, men For fløtningen at Være for huer mil betaldt,

Laurettes mænd for Ao: 1701 bliver Sex gl: Nembl: Siuer oc Hover Følche dal, Niels ibdm, Hellie Houe Lauridz oc Hover Leque, Hellie Leggre, oc Gutorm Røyse sKal fahre til Lau tinget, at af legge deris Ed

der med tinget ophæwes,

Ao: 1700 torsdagen d: 11 oc 12 9br: Holdtes Almindeligt Høste sKatte oc Sageting, med Kinserwigs sKibbredz Almue, Paa den gaard Indre Jaastad, Nærværende Kongl: mayts: foged Sr: Olluf Lauridsen, monsr: Niels Frimand, Lensmand Johanes Tioflet oc Peder Schelwig, Jeram!! (Jeran) Melland, Odde Bleien Torbiørn yttre Alsager, Asbiørn Agge, Aamund Jordahl Olle Ols: Jaastad, Willich Indre Jastad, oc Jacob Arnes: Vines, Edsorne Laurettes mænd af Ermeldte Kindser Wigs sKibbrede,

Efter tingetz sættelse blef Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste breve med flere for hen indførte, Aller Under danigst oc Hør someligst, for Almuen, læst och for Kyndt

Engelbrigt Christopfersen, lod for Retten oplæse Et Kiøbe bref, Paa 7 spd smør uden bøxsel, Paa gaarden Quallenes, af Ærværdig Hr: Jørgen Brohse, udstæd af Dato 19 Ap: Ao: 1700

Fogden Sr: Olluf Lauridsen udj Rette lagde En sKriftl: Stefning af Høy welbaarne Hr: Baron Rosen

1700: 54b

Krandses fuldmægtig, oc Paa Hans Vegne udsted af Dato 20 october Ao: 1700, som Same Dato findes for Sr: Frimand udj Bergen at Være for Kyndt af Bergens Raadstue tienere, same Stedz, Der nest udj Rette lagde fogden Et indleg af Welbemeldte frihersKabetz fuldmægtig udstæd Datered Rohsen tahl!! (Rosendal) d: 30 october Ao: 1700 som for Retten udj Sr: Johan Frimandz Søn Sr: Niels Frimandz oc Hans fuldmægtig Olluf Lauridzen!! (Poulsen?) Paa hør blef op læst, oc der Efter Fogden monsr: Olluf Lauridsen, Paa Høy Velb: Hr: Baronens Vegne Var Domb begierende,

her imod oc til sagen at suare, Comparerede Sr: Frimandz fuldmægtig, Olluf Pouls: oc sagde af Hans principal at Være befalled her til at suare, at Hand ingen Haver Kunde faaed til at Styre, den gaaerd Indstenes, om End sKiøndt hand den gierne uden bøxsel haver wilded bort fæsted, der over den udj saa mange Aar Have ligget ødde, och de seeniste trej som beboede same Velbaarne Hr: Baronens Part, blef sKyldig imod 50 rdr oc gich der fra udj Stoer Armoed, Paa Stoed oc at Efterdj Dette Er En gieldz sag at Hand, da der forre maatte søges til sit Værne ting udj Bergen

Afsagt,

Saa som Sr: Johan Frimand, indted udj Retteleger som Kand imod sige Louens Klare ord

1700: 55

Ey heller Høy welbaarne, Hr: Baronens, fordring, mens udj saa mange for løbne Aar, paa draget sig LandsKylden, af FrihersKabetz Eyende Part, udj gaarden Indstenes, oc Ey Efter Louen, som bøxsel mand, til bøded sig godset at til Kiøbe, Eller magesKifte, imod Anded goedz Eller Penge, det Sr: Johan Frimand forsKiuder sig til sit wærne ting udj Bergen, da som sKylden Er bunden her, seer ieg iKe Anded, End Louen io for binder Sr: Frimand at suare til dette forem!! (forum?), som gaarden Er beligende, Huor Fore ieg Er Agter for billigt, at Sr: Johan Frimand Efter Louen betaller de Paa Stefnte 19 rdr 1 mrk fordrende LandsKyld, Inden 15 dage Efter denne Afsigtz loulig An Kyndning, Under widere Adfert Efter Louen,

Sr: Frimand Stefnt Trond Knuds: smed til holdende udj Tendenes, for begangen Leyer maal udj sit EgtesKab, med Maritte Lauridz Daatter, som oc Er Komen i barsel seng, oc gaar om Kring oc betler for mendte Trond burde bøde Efter Louen, Eller lide Paa Kroppen,

Den indstefnte Troen (Trond) møtte iKe mens lod suare Ved sin quinde at Var fattig oc Hafde indted uden femb V-myndige børn, baed for hendes mand, Efter di hendes mand Hafde Staad sKrift Vilde Hun til give af hiertted mandens forseelse, for medelst quindens Store graad for Retten Efter gaf Sr: Frimand sagen, huor Ved det for blef

1700: 55b

Olle Lauridsen Stefnt, Peder Ellingsen, til At Endtwige sit brug udj Rogde, Efter dj Hand det Hafde Kiøbt,

Den indstefnte Peder møtte, oc Efter Imellem Handling, for Retten, gaf Olle 6 rdr udj Ruf Kiøb Huilche 6 rdr Hand inden 8te dage sKulde betalle, oc Pengene for godset 50 rdr siger fembtij Rix daller, sKal Peder betalle til Kyndelsmis, Huis dette iKe sKeer, da Peder at wige Kiøbet for Olle igien, imod bøxselen, 10 rdr,

Monsr: Olluf Pouels: Stefnt, Lauridz Lauridsen for tuende Kongens sigter, Nembl: En Hieme tings Dom imellem Hr: Jørgen, oc Lauridz, den Anden En Laug mandz Dom, Imellem Tostein Huus oc Lauridz Laurids:,

Lauridz Laurids: møtte oc sagde iche at wide Endten Kongens sigt war udlagt Eller iche for mendte at Domeren, det udvieser

Denne sag beroer indtil Domene frem wieses om Konges sigt der Efter sKal, Eller Er betaldt,

Noch Hafde Olluf Pouels: Stefnt Lauridz Lars: til at indfrie sit Jorde goedz Efter mændz wurdering af Dato 15 April Ao: 1699: som beløber sig til 19 mrk smør 1 ½ løb saldt

1700: 56

Huilched hann: saaledes blef tillagt, af Sal: Asbiørn Langesætter Lensmand, Torbiørn yttre Alsager, oc Olle ibdm, der paa Olluf Pauels: lagde fra sig igien, til Lauridz Laurids: for leden Høste ting 15 mrk: Paa det alle tuistigheder der Ved sKulde wære ophæved, saa dandt udleg udj Jorde goedset Wurderings mændene til Stod at wære sKed,

Lauridz Laurids: møtte oc sagde at der indted Jorde goedz udlagt, oc der til med de trej Rdr som rester Efter Laug mandens Domb, Vild hand betale

Afsagt

Som Lauridz Lars: beraaber sig Paa En Laugmandz Domb, aldtsaa bøer hand den intil første Rettes dag udj Rette \at/ legge, oc da at forKlare om hand der Efter haver giort for nøyelse oc huor udj det bestaar, saa frembt \hans/ Paa {<hans>} Stand, sKal Have nogen Kraft, imod det paa Stefnte goedzetz Paa talle

Sr: Niels Frimand Comparerede for Retten, oc til spurtte Lauretted och til Stede wærende Almue oc!! (om) denn: iche Var Vitterligt at Rensenes oc Fose 18 mrk smør udj dette saa Vel som forige Aaringer Haver liget ødde, saa der af Huerchen sKat LandsKyld Leding Eller tiende, der af Er at bekome, der til de sambt ligge suarede ia, at det Hafde ligget ødde der fore der om tings Widne blef udstæd,

Fogden til spurtte Lauretted oc til Stæde Værende Almue om her findes nogen Strandsidere

1700: 56b

Eller nogen som saaledes til sKat Kunde sees, der til de suraede Ney, sambt oc om hand iKe Efter sKatte brevet betaldte Fløting 4 sk: millen, der til de suarede ioe, at de Udj saa maade indted Hafde at Klage

Dag Asgutsen Aachre af Ulensuang Sogen udj Hardanger Læhn, for Retten frem Kom, oc be Klagede den Store V-Lychelig, oc for Hann: som En fattig mand, V-Lidelig sKade, som hann: over gich Strax Efter Jul, indewærende Aar, udj det En Stoer V-for modentlig snee sKræe, Ned Kom oc udtog hans Løe med trej Andre Huus, saa hand miste ald Hans welfært, oc Eiendeller Høe oc Korn oc ald det Hand sKulde leve af,

For medelst saadan V-Lychelig Hendelse Hand Aller Under danigst formodede, for de Kongl: Aller naadigste sKatter 3 rdr 1 mrk 8 sk: indewærende Aar at maatte for sKaanes, til spurtte Lau Retted oc til Stede Værende Almue, om saadan V-Lychelig, over Komende iche befandt sig udj sandhed, der til de sambtlige suarede at det Var udj Ald sandhed saaledes til gaaed, beKlagede hans Store Ellendig hed, ønsKede at Hand udj Naade maatte wære Anseet, her Paa Dag Asgutsen var Voris sandfærdige tings Vidne oc Atest begierende, Huilched Vj iKe wiste at Kunde nægte, mens saaledes udj sandhed befindes Test:

1700: 57

Laurettes mænd for Ao: 1701 ordineris trej nye Nembl: Johanes Eilofsen Tioflet, Olle Bue oc Niels Eidnes, som sKal fahre til Lautinget at aflege deris æd, Gl: Jørgen Freim Lauridz Hildal, Lauridz Mochestad, Knud Moue, oc Knud Trones

Ao: 1700 mandagen d: 15 9br: Holdtes Almindeligt Høste sKatte oc Sageting med Almuen af Jondals sKibrede Paa den gaard Suosand, over Værende Kongl: mayts: fogede monsr: Olluf Lauridzen, Sr: Niels Frimand, Lens mand Ingebrigt Eichen, Joen i Vig, Lauridz Drage, Engel Bache, Sølfæst Flade bøe, Peder Tørwigen, Endre Traa Lauridz Halder ager, oc Iver Suosand, Edsorene Laurettes mænd af Joendahls sKibbrede,

Efter tingetz Sættelse blef Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste breve, med widere, Aller Under danigst for Almuen op læst, oc for Kyndt, som de for hen findes Exsteheret,

Børie Bratte bøe Paa Steengrimb Ivers: Vegne udj Rette lagde Et sKiøde af Velbr: Johan Galdtung udsted af Dato 26 Julj Ao: 1700 meldende Paa gaarden Gund tuedt,

Sager War Ey nogen Stefnt

der fore Fogden, Endnu Her som Paa forige, til spurtte Lauretted oc tilstæde wærende Almue, om hand iKe Efter sKatte brevet Hafde betaldt fløtnings Penge, 4 sk: millen, der [til]? de sambtlige suarede ia, at de udj saamaade indted Hafde at Klage, Huor Paa fogden

1700: 57b

war tings Vidne begierende, som Hann: iche Kunde Negtes, mens saaledes Under forzegling udstæd,

Noch blef af Fogden til spurt om nogen Handwærchs folch, Eller Strand sidere findes som til sKat Efter Forordningen Kunde Ansees der til de suarede Ney, her Paa fogden tings Vidne blef med deeldt,

Her med saalledes Hardanger Høste tinge sluttes oc op hæves,

Laurettes mænd pro Ao: 1701 ordeneris udj dette sKibbrede 7 gamle, Lauridz Brattebøe, Lauridz Biercheland, Erich Houe, Endre Eye, Torgier Aase, Olle Drage, Salomen Andestad (Audestad), oc AsKild Molven, som sKal fahre til Lau tinget at af legge sin Ed,

Ao: 1700 Onsdagen den 24 9br: Holdtes Høste sKatte oc Sageting med Liuse Closters Almue udj Hardanger, Paa den gaard Vtne, over wærende for Waldteren Sr: Peder Pedersen Lensmand Otte (Olle?) Lusand, Gunder Ringøen Amund oc Engel ibdm, Olle Knudsen Diøne Olle Lauridsen Willure, Philipus Vlgenes, Pouel Oppe Dahl, oc Lauridz Diøne, Ed sorene Laurettes mænd, af Liuse Closters Goedz, udj Hardanger belligende

1700: 58

Sr: Peder Pedersen, Paa Hæderlig oc Vellærde mand Hr: Christopfer Gaarmandz Vegne, Hafde laded udj Rette Stefne, Siuer Johansen Kraage Vigen til at for Klare om hann: noeged war Witterligt om de tuende Sølf sKeer som blef bortte, da Løpsøe af brendte, Eller om hand iKe war med, til at Reede,

den indstefnte Siuer møtte oc sagde at Hand war med at Reede, mens Viste indted af sølf sKeerne at sige,

Peder Pedersen til spurtte Siuer, Huem til Hann: Hafde sagt det Præsten Hafde faaed sine sKeer Igien, der til Hand suarede at hand Hafde hørt det udj Bochen (Bachen), nogen tied der Efter mens af Huem mindtes Hand iKe, Ey heller wieste Hand Ringeste af sKeerne, Endten Huem der tog Eller, Huor de blef, der Paa Hand Efter Edens op læsning, oc forKlaring af lagde sin Ed

Det tings Vidne Angaaende de Jorder som de Paa boende Kiøbt Haver, blef endnu under for Zegling udstæd, ligge som det folj 20 findes Antegned, der fore det Ey widere her giøris for nøden, at for Klare

Torbiørn Oppe dahl, oc Od Aarhuus til Nefnes at fahre til Lau tinget at af legge deris Eed,

her med protocolen for dette Aar udj Jesu Nafn sluttes

1701: 58b

Ao: 1701 mandagen d: 10 Janvarj betiendtes Retten Paa indre Aalvigen, Angaaende oddel oc indløsnings Ret Paa bemeldte gaard Imellem, Guldbrand Siuers: Paa den Ene, oc Lauridz Johansen Er dahl (Erdahl) Paa den Anden side, Huilchen sag Paa Høste tinget blef giort An henggig, oc for Anden for Retning tache tiesdag oc Partternes begiering fore tagen, udj dag, Laurettes mænd Lensmand, Samson Lauridsen Røe, Olle Ingebrigts: Joen sKaallem, Niels øfre Wig, Christopfer Næs, Trond Røchen, Olle Axsnes, oc Olle Berwen, Edsorene Laurettes mænd Af Østensøe sKibbrede

Til Huilchen tied Guldbrand Siuersen med sig Havende Orem Endresen Diøne oc udj Rette lagde deris sKriftl: Stefning af dato 8: Decembr: Ao: 1700 som fandtes loulig at wære for Kyndt, der nest udj Rette lagde de deris sKriftl: Indlæg, af Dato 10 Janvarj 1701, Huilched for [Retten]? blef læst oc Paa sKrefven,

Den indstefnte møtte oc udj Rette lagde det Paa Stefnte sKiøde af Dato 27 maij Ao: 1679 oc tinglæst den 3 9br: same Aar

1701: 59

Der nest udj Rette lagde Lauridz Er dahl (Erdahl), sit sKriftl: Indleg af 10 Janvarj 1701 som for Retten blef læst, der Efter Hand for mendte at beholde godset V-af wunden, begierede at see Tosten Haftors: bøxsel Sædel, som Hann: Efter mundtlig Stefning Var Kalded at udj Rette legge, Huilchen oc Frem Kom, oc for Retten læst findes at wære Datered 7 Junj Ao: 1680

Paa Stoed Lauridz: Er dahl at om Hand Vilde giort det, burde Tostein at bøxsled af Hann: om Hand Jorden Villed brugt, Efter \dj/ Haftor først soeldte oc siden bøxled, der Hand dog, Aldrig Hafde begiert En sKilling udj første bøxsel, Ey Heller Streget Tosten Endten Efter fløtning, for høyning Naar LandsKylden Hafde Staaed over tieden, Eller Andre, dette Tostein Ey Heller Kunde negte,

Tostein til Stoed for Retten Efter til spørgelse, at Hand Hafde over draget sin Løsnings Ret, til Hans Søster søn Guldbrand Siuers:

der til Lauridz Er dahl \suarede/ at Tostein Hafde liden Ret at over drage førind \hand/ bewieste sine Amanglinger, Sær deelis siden Hand iche Kunde negte io at Vide at Hans Sal: fader Haftor godset til Hann: Hafde over draget, sambt oc at goedset til Lauridz Er dahl Hafde haft …….(?) udj pandt forind hand Kiøbte

1701: 59b

Efter Pandte brevetz for meeld af dato 1 Julj Ao: 1666: som oc for Retten blef læst, Ey Heller Kunde Tosten {Hafde} Negte at Hand oc Guldbrandz moder, io Hafde betaldt deris Rettighed til Lauridz Erdahl siden sKiødetz Dato men fore gaf at deris V-widenhed Hafde Fra Holdt denn: goedset at A-mangle,

Endelig blef Partterne for liget oc(?) til Holdt, Lauridz Er dahl at tage Penge, Eller Guldbrand at bøxsle Jorden, der til de begge suarede Ney, Lauridz Erdahl sagde sig iche at Have bøden Guldbrand ilde til, men bød hann: Jord udj Vtne, der Kunde \hann:/ baade faa Jord for billig bøxsel, oc gifte [sig]? om hand behagede med En braf mandz Daatter

Endelig blef Partterne til spurtt om de wiedere her udinden Hafde at udj Rette legge, der til de suarede ney, men Var Dom begierende,

Afsagt

Saa som Guldbrand Siuers: moder broder Tostein Haftors: oc Hans moder Ingerie Haftors Datter, Haver boed Paa goedset, indre Aalwigen, udj saa

1701: 60

Lang tied, oc Ey wæred V-widende at det først af Deris Sal: fader Haftor Haldors: war pandtsat, oc siden soldt, til Lauridz Johansen Er dahl, oc imidlertied, Ey giort nogen bewieslig Penge mangel, aldt saa seer Vj iKe at Guldbrand Siuersen Kand Regne sig Efter Louen, for V-myndige børn, der maa Indløse det oddels goedz deris for Eldre soldt Haver, Thj det Paa Stefnte goedz Haver iKe wæred Guldbrandz for Eldre tilhørig, oc de Kand iche Regnes for V-myndig som goedset saa lenge Haver beboed, oc Væred witterlig wed Rettighedz levering, at deris Sal: faders goedz war af Hendt, til Lauridz Johansen Er dahl, Baade Efter Pandte brevet af Dato 7 Julj, Ao: 1666 oc udj Rette lagde sKiøde af Dato 27 may Ao: 1679 Huor Paa ingen Afmangling, Endten Paa penge Eller oddels indløsning befindes, af Sal: Haftors myndige, oc Paa goedset boende børn, bevieslig Findes at Være giort, der fore Vj iche Under Staar os imod Louens fembte bogs fembte Capitel 1 Art: at Fra Kiende Lauridz Johansen, det Paa Stefnte goedz som Hand udj saa lang Hæfd, Haft haver, men det for bliver Hann: oc Hans Arvinger Efter bemeldte Louens ord, til oddel Angerløs oc af Citanten V-af wunden,

Huad de Stridige Poster Angaar om bøxsels Erlegelse, da beholder Sal: Haftors børn, Tostein oc Enchen Ingeri, deris bøxslede Jord, saalenge de Efter deris bøxsel Sædels for melding, suarer Kongl: oc Andre Rettigheder, deris Lifs tied

1701: 60b

Særdelis siden Lauridz Erdahl, iche Haver Anched Paa Tosteins bøxsel Sædel, siden saa lang tiedz for løb, oc Enchen Ey Paa Anden maade opsagt iorden!! (jorden) End for En Hendes søners

om Kaastningen Partterne, imellem, ophæves Paa begge sider, men Guld brand (Guldbrand) Siuers: som Rettens midler Haver Væred begierende, For nøyes denn: Aldt fore sKrifne Under widere Louens adfært,

Efter for indførtte af sigts oplæsning lod Guld brand Siuers: afmangle for bemeldte goedz Paa sin moder broder, Halstein Haftorsens Vegne, som Er gift udj Kiøbenhafn

Ao: 1701 Onsdagen d: 9 martj Holdtes waar Sage oc Schatte ting med Almuen af Graven, Ulvig oc Eidfiord Sogner Paa den gaard Quandahl Nærværende Kongl: mayts: foged Sr: Olluf Lauridzen, Bonde Lens mand Find Lequen Iver Spaanumb, Lauridz Leque, Hover ibdm Hans Folche dahlen, Siuer ibdm, Niels ibdm, Tostein Sæd, oc Hellie Legre, Edsorene Laugrettes mænd af Er meldte Sogner,

der Paa fogden ting satte, oc fredliuste Kongens oc Kierchens sKouger

1701: 61

Deer Efter blef Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste breve, for Almuen, publicered, som her Efter findes speteficered!! (spesificered)

Torgier Olsens bøxsel Sædel af 28 Decembr: Ao: 1700 af Olluf Pouelsen udsted, oc liuedere Paa øfre Følchedahlen,

Giermund Haldstensen Bue, Stefnt Magnus Iversen, til at imod tage penge for ½ løb smør Hand af Hans moder sig Haver til for Handled Efter Stefningens widere for meled!! (formeld), af Dato 26 9br: Ao: 1700,

Den indstefnte Magnus Iversen møtte, oc sagde at Have prou paa at Giermund, Paa sin moders vægne soldte Hann: goedset, som Var Olle Bue, oc Efter Hann: Hillie Haaiem, med widere oc begierede at sagen maatte opsættes Paa Aastedet At Hand Kunde føre sine widner, om AdsKilligt Anded denn: imellem Wærende,

Afsagt,

Partterne Fore legges at møde Paa Aasteded først Komende 6 may, oc da at føre Alle deris widner som Magnus sig Paa beraaber, om goedsetz ind Kiøbelse med widere Paa Stand, paa det da Kand gaae Endelig domb udj sagen

1701: 61b

Hover Følche dahlen Stefnt Torgier Olsen, med for meenende at Hand Var nermest til at bøxsle gaarden, Følchedahlen som Lauridz Er fra død, Efter die at Hans fore folch!! (forfedre?) gaarden sKal Have Rødded, oc Hans olde fædere Haver beboed gaarden over Hundrede Aar, och Var fierde mand som gaarden Hafde beboed, Huilched Hans prouf for Klarede

Paa den indstefnte Torgiers Wegne møtte Olle Michelsen Luoesand, oc sagde sig iKe at Kunde negte, at Hover ioe Var den fierde mand som hafde boed Paa jorden, men at Hans for fædere Hafde Rødded Jorden det for mendte Hand iKe at Hover sKulde Kunde bewiese, Paa Stod at Efter die Hans søn Egter Enchen, at Hand den da Efter hans Bøxsels for meld maa bruge oc beboe,

Afsagt,

Efter die Torgier Olsen Egter Sal: Afgangene Lauridz Følche dahls Enche, saa Er Hand Efter Louen Nermest den at beboe, Efter Hans bøxsel Sæddels widere for meld,

Niels Johansen Espeland Stefnt, Aslach Øver dahl, til at imod tage penge for ½ pd smør udj Espeland, som Hand for meener

1701: 62

At wære Nærmest som Elste broder at beboe,

Den indstefnte Aslach møtte oc sagde at Hand iche Kunde afhende sin part, men der som Niels wilde løse saa burde Hand løse Efter Andeel, Af Hans moder oc sødsKende, som Var med Eiere med Hann: udj Halve gaarden,

Afsagt,

Denne sag Hen wieses til Aasteded, til først Komende 12dte may, til Huilchen tied Niels Johans: fore legges at Stefne Aslach, hans moder oc SødsKende, oc da at bewiese sin Løsnings Ret, oc der Efter at indløse af En Huer Efter Andeel, om \hand/ Hellers Agter det paa Stefnte Halve pund til Eien dom (Eiendom) at nyde

Sager Var Ey Flere Stefnt, der fore dette Ting sluttes,

Ao: 1701 Fredagen d: 11 martj Holdtes Vaar ting med Kindser Wigs sKibbredz Almue Paa den gaard Lohte, Nerverende Kongl: mayts: foged, monsr: Olluf Lauridsen, Lens mand Johanes Tioflet, Jørgen Frømb, Asbiørn Agge, Lauridz Mochestad, Knud Trones, Ølve Hougse, Niels Eidenes, Johanes Eilofsen Tioflet, oc Olluf Bue, Edsorene Laurettes mænd af Kindser Wigs sKibbrede,

der Efter fogden ting satte, oc proDucerede Hans Kongl: mayts:, Aller Naadigste

1701: 62b

For ordninger, som for Almuen blef læst oc ForKyndt, som de her Efter findes Exstraheret,

Niels Siuers: oc Villich Pedersens breve denn: Imellem, om oddels godset udj Rogde, Er for Retten læst, oc findes af Dato 28 Janvarj Inde wærende Aar,

Torbiørn oc Ølver Nielsens sKiøder, Paa En tredie Partten af Jorden Hougse, af Knud Torbiørnsen Trones udsted, af Dato 12 febr: Ao: 1700

Halver Langesætter Stefnt Erich Mandz Agger for resterende 8 rdr Paa En Jegt som Hann: Var sKed udleg fore, Efter Erichs Sal: quinde, da sKifted Stoed den 25 may Ao: 1691

Den indstefnte møtte oc forligte sig med Halver om fiere Rixdaller oc 24 sk: Huilched Hand sKal betalle, til første Aller Helligens dag, under Videre Louens adfært,

Ao: 1701 Løverdagen den 12 martj Holdtes Almindeligt waar sKatte oc Sage ting med Almuen Af Jondahls Sogn, Nærværende Kongl:

1701: 63

Mayts: foged Sr: Olluf Lauridsen, Lens mand Ingebrigt Eichen, Sallomen Audestad, Endre Wig, Endre Eie, Lauridz Biercheland, Olle Knudsen Espeland, Erich Houge, Olle Drage, oc AsKild Molven, Edsorene Laurettes mænd, Af Jondahls Sogen,

der Efter fogden ting loed liuse, oc udj Rette lagde Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste breve, som Paa Alle tingene Er læst oc for Kyndt, oc Er Efter følgende,

1 om Stempled Papier af Dato 25 october Ao: 1700

2 om Vacation til Prædiche Embede af Dato 23 october same Aar

3 om sKiench oc gave af oven Staaende Dato,

4 patent om Høyeste Ret af dato 12 octobr:, same Aar,

5 om forbud om Capere i Oster Søen, Af 20de 9br: same Aar,

6 general wey mester Peter Dreyel Konge bref, af 30 october Ao: 1700

Niels Hienesen (Heinesen) sit sKiøde Paa 1 ½ løb smør oc 1 Huud Paa gaarden Sættuedt, med bøxsel over ald gaarden, af indbemeldte Dato

1701: 63b

Sager Var Ey flere indstefnt, der fore tinget sluttes oc op hæves

Ao: 1701 Fredagen d: 18 martj Holdtes waar sKatte oc restandz ting med Liuse Closters Almue udj Hardanger, Paa den gaard Ureim, Nerværende for waldteren over Ditto goedz Sr: Peder Pedersen, Lens mand Olle Michelsen Lusand, Halver Langesætter, Gunder, Omund Ringøen, Pouel Oppe dahl, Mogens Kieldsen, Lauridz Diøne, Torbiørn Johans: oc Odde Mattiasen, Edsorene Laurettes mænd, af Liuse Closters Goedz, udj Hardanger beligende,

Sager Var Ingen indstenft!! (indstefnt) der fore Dette ting Ey Widere medfører,

Ao: 1701 Tirsdagen d: 5 April betiendtes Retten Paa den gaard Suinesten Angaaende indløsning Reten Paa halve gaarden, Suinesten \och/ Sten och Schaar, som Johanesen!! (Johanes) Hansen oc Hans Broder, Anders Hansen

1701: 64

For mener, at wære Nærmere til at indløse Efter deris Stefnings, oc udj Rette lagde Breves Widere formeld, indført folj 43: oc Nu widere Stefnt, Paa Aasteded Suine Sten, Efter, for waldteren Paa Liusse Closters ordre til Lens manden, Jan Lauridz: Nordstrønes wiedere for meld, af Dato 3 9br: Ao: 1700 som for Retten for Klarede loulig at Være for Kyndt, Laur!! Rettes mænd, Lauridz Houge, Stefen Borgen Viniciens Moberg, Niels Grinde Voll, Olle Houge, Daniel Lequen, Anders Drange, och Niels Norwig, Edsorene Lourettes mænd af Liusse Closters Under ligende Godz

der imod den indstefnte til Stoed loulig at Være Stefnt

der imod Citanterne Paa Stoed, oc formendte de burde indløse ded goedz deris beste moder Anne Lauridz Datter Kiøbt Hafde, om End sKiøndt deris moder Broder oc søstere det uden deris for Eldre, oc deris VidensKab soldt Haver, særdelis siden de iche Haver Nødt Bøxsel oc tredie tage, Efter Andel, med wiedere deris Paa Stand

1701: 64b

Her imod oc til Sagen at suare møtte, Alf Olsens søn, Olle Alfsen, oc udj Rette lagde sit sKriftlig Indleg af Dato 5 Ap: inde wærende Aaer, och Efter lang Imellem Handling blef Partterne saaledes forligte at Alf Fæmanger sKulde nyde deris søster lod, lige saa wel til Oddel oc Eiendom som Hans forige sKiøder widere For Klarer, oc give denn: for deris S..tten(?) En femmendel(?), march smør 48 rdr siger fiurge tiuge oc Otte Rixdaller Huor imod alle pretentioner, sluttes oc op hæves, oc godset Efter deris i dag udgifne sKiøde at følge Alf Olsen, oc Hans Arfvinger V-afwunden,

Ao: 1701 Fredagen d: 6 may blef Retten betiendt Paa Aasteded indre Bue, Angaaende den Sag Imellem Giermund, oc Magnus ibdm Paa waar tinget, giort Anhenggig folj 61:

1701: 65

Laurettes mænd war Louridz Anders: Vambeim, Hans Ols: Undeland, Johanes Frøsten, Olle Sygnestuedt, Olle Rognes tuedt, Hover Lequen, Tor find (Torfind) Sæd, oc Niels sKaar, Edsorene Laurettes mænd, af Gravens sKibbrede

Til Huilchen tied Giermund Haldstensøn, med sig Havende Olle Biug tuedt, oc Gunder Ringøen, oc Paa Stoed at Magnus Ivers: burde Anname sine udlagde penge Efter di gaarden til foren Er sKifted Efter Et gal: brefs Viedere for meld af Dato 30 April Ao: 1636 sambt oc at Magnus maatte betalle for wuldende om Kaastning,

Den indstefnte Magnus Ivers: møtte oc for mendte at Efter die Giermund som Eldste broder den ½ Løb smør paa sin moders Vegne soldt Hafde, burde Kiøbed Staa Ved magt, oc de self at suare om Kaastning,

Citanten for mendte Her imod at Efter die Magnus, iKe wilde imod tage sine penge udj mindelighed, burde Hand suare om Kaastning, oc imod tage de penge som nu udj Retten propeneris, Resten til bød de sig inden trende Solle mercher, at betalle,

Afsagt,

Efter die Giermund Haldstensen Er Enchen Ingebiør Haldoers Datters Eldste søn, oc Ey findes at Have udstæd Eller Under sKrevet noged sKiøede, til Magnus Iversen, Aldtsaa bør Magnus Iversen at imod tage Penge for det Paa stenfte!! (stefnte) toe pd 5 ¾ mrk smør, Huilche Penge Citanten Efter til bydelse inden trende Solle mercher

1701: 65b

med indtresse 5 sk: af Huer Rixdaller bør betalle, for saa Viet LandsKylden oc Rettighed Ey Kand til Stræche, oc som Magnus, iche Efter til bydelse for tinget, Ey Heller Paa waar tinget, wilde imod tage Penge, der fore suare Hand den om Kaastning paa Rettens midler, at føre Paa Aasteded, oc Partterne Imellem om Kaastningen at ophæves

Noch Hafde Magnus Iversen Stefnt Giermund oc Hellie for de Efter Hans for meening, Hafde over traad bytted, Efter Et gamel, byttes bref af Dato 15 7bbr: Ao: 1677: widere for meld, Huilched bref for Retten blef oplæst, mens for witløftighedz sKyld Kunde det Ey udj protocolen indføries, men findes udj Achterne,

Magnus Iversen, Paa Stoed at Giermund, oc Hans Broder Hellie, maatte tilstaa, oc bekiende Huemb, de Tuende mærches furer Hafde ned Huogen, oc at Hand maatte den slaatte Kalded nøst Bachen, sambt oc at de maatte lide for sKiftedz over Trædelse, oc betalle denne for Wuldende Om Kaastning,

de indstefnte møtte, oc sagde sig udj ingen

1701: 66

Maade at Have over traad noge sKifter Ey Heller war denn: Vitterligt, Huem den Ene mærches fure Hafde ned Huoged, men den Ene!! (andre), Hafde deris Broder som nu Er Afreist, udj sin Ung Domb, af V-widenhed Huoget, den Ringe slaatte Kalde!! (Kalded) Nøst Bachen Hafde liget til deris tun, baade før det gamle sKiftes bref oc siden, Huilched Find Haldsteinsen, som gaarden for Magnus beboede, Ey Kunde negte,

der Paa begaf Vj os de gamle sKifter at Efter see, oc udj de Af Huogne for Komne, furers Sted, Andre At opsætte, som følger, den Fure udj Kiøldals Hauen som Var Hougen!! (hugget) toe Kors udj, Er af Hougen!! (huggen), oc udj dens Sted, blef Houget toe Kors udj Et Berg, Der i fra oc lige ned Under Siøe Leeded, Ved den Anden af Hougen fure, Huor blef Ned sat En march Steen, oc der i fra lige ned Efter Siøe weyen, Hour!! (Huor) oc blef ned sat En march Sten, Ved den gamble Asp, som til foren Var sKifte udj, Efter for bemeldte, oc det gamble udj Rette lagde marche oc sKoue sKifte bref, Bør sKifterne Endnu at gaae, dog beholder Giermund, den slaatte teig Kalded

1701: 66b

Nøst bachen, som Hand af Eld gamel tied Nøt Haver, oc Granderne, at nyde siøe wey oc Nøst toften til samen, oc Efter die Giermund beKiender self at Hans Broder, som Er af Reyst, Af hougede den Ene mærches Fure, Aldtsaa Bør Hand betalle udj denne, marche gangs om Kaastning 4 rdr aldt Under wiedere Adfært, Efter Louen

Ao: 1701 Fredagen d: 1 Julj Holdtes Somer sKatte och Sageting, med Gravens sKibbredz Almue, Paa den gaard Leggre, udj Eidfiordz Sogen, Nerw!! (Ner) werende Kongl: mayts: foged monsr: Olluf Lauridzen, for waldter ofver Halsne Chloster goedz, Peder Jensen Smidt, Bonde Lens mand Find Lequen Baar Spaanumb, Hellie Haaimb, Siuer Følchedallen, Siuer Lequen, Hover Følchedallen, Lauridz Lequen, Guttorm Røyse, oc Hellie Leggre, Edsorene Laurettes mænd af bemeldte sKibbrede

Kongl: mayts: foged wed tinget sættelse, fred liuste Kongl: mayts: oc Beneficerede sKouge,

Huilched for waldteren

1701: 67

Sr: Peder Jensen, Illige maade giorde, Ved Alle Halnøe Chlosters sKouge, sambt Colsters!! (Closters) godsetz Huuser, at giøres Loug før,

Kongl: breve blef Almuen for Kyndt med wiedere som, her Efter findes Exstraheret,

Olle Rangdestuedt sit udgifne sKiøde til sin søn Magnus Ols: af oven Staaende Dato

Sølfæst Wolchen (Welchen) Stefnt for begangen slags maal med Gullich Sælland, och Gullich til wæder mælle,

dend indstefnte møtte oc blef forligt med sin wæder part, der paa Sølffæst afsondte sagen, for trej Rdr

for Waldteren Stefnt Magnus Ivers: Lequen for medelst da Hand bode Paa Bue, sKal hand Have opslaget, Giermund oc Hellie Bues Nøst, oc der af udsKiøt deris baad, som der over sKal wære bort komen, dette Hellie Paa Egne och broders wegne for Retten be Kiendte, at Magnus sKal Have giort, for toe Aar siden, oc da blef baaden bortte, her Paa Hafde Hellie oc Giermund, iche prof men Vilde der paa giøre Ed,

Indstefnte Magnus Iversen møtte oc negted iche at Have uddraget deris baad, oc Ey heller opslaget nøsted, da deris baad blef Bortte, her paa hand Er bød sig at aflege sin Ed

1701: 67b

Efter di at Giermund Ey selfuer møder, aldt saa beroer Sagen til Høsten, til Huilchen tied Partterne bør møde, Endten at bewiese, Eller Ed at giøre {Efter} Paa leggelse,

Hans Undeland, Paa Hæderlig och Vellærde Hr: Peder Paasches wegne, Stefnt Lauridz Tuedte, for Hand udj sKouen sKal Have Houget 34 Stuer træ, som hand for meener til Komer Hans Land bønder, Paa inder Tuedte, Benificered godz,

Dend indstefnte Lauridz møtte oc sagde At der Stoed En march Steen, Huor Efter Hand for mendte self at Eye den sKaueg!! (skog) Huor udj tømered Er Hougen, her om partterne Paa bege sider wilde føre widne, de vidne Paa Hr: Peders Vegne sagde at den Paa beraabte march Sten iche Var march Steen, oc de paa Lauridzes side sagde {sagde} at det war march Steen,

Afsagt,

Saa som der tiustes!! (tvistes) om En march Sten, Huilchen Endelig wild taeges udj øyen syfn, der fore sagen beroer, til det paa Aastæded Paa talles, Huor de udj begge parters Nærwærelse, Efter prou, oc widne sKal Kiendes Huis Ret Er

1701: 68

Hellie Haaeimb Stefnt, Olle Jelttenes til af Regning, sambt och for En øch!! (hest) Hand sKulde føde oc sueldted den til Døde,

den indstefnte møtte iche, der fore Hann: paa legges til Neste Rettes dag, at møde under toe lod sølfs brøde

Aslach Lund Endre Sæbøe, Olle Moen, Er Stefnt for de iche wilde imod betalling føre Jan Bager over Wanded udj Eidfiord, men Sætte Hann: op udj Et nøst, oc iche wilde Hendte Hann:

af indbemeldte møtte iKons Endre Sæbøe, oc sagde at baaden war for lad!! (overlastet?),

Afsagt,

Aslach Lund, oc Olle Moen, som iche møder til loulig Stefne maal at suare, bør for tingetz forsømelse at bøde Huer Et Half lod sølf, oc fore legges til neste ting alle trej at møde til sagen Videre at suare

Ao: 1701 mandagen d: 4 Julj Holdtes Somer sKatte oc Sageting med Kindserwigs sKibbredz Almue Paa den gaard Lohte, Kongl: mayts: foged Olluf Lauridsen, Peder Jensen Smidt, som forWaldter over Halsnøe Closters goedz, Lensmand Johanes Tioflet, oc Peder sKelvigen, Torbiørn Trones, Lauridz Hild dahl, Knud Moue, Lauridz Moche stad, Lauridz Utne, Johanes Eilfofsen Suend Mandz ager och Asbiørn Lohte,

1701: 68b

Edsorene Laurettes mænd Af Kindser wigs sKibbr:

der Efter foden!! (fogden) Ting satte, oc fred liuste Alle Kongl: oc Benificerede sKouge

Sr: Peder Jensen fredliuste Halsnø Closters godz sKouge, med Huuser at færdig giøre

Der Paa Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste breve blef læst som saaledes

1 sKatte brevet af 1 martj Ao: 1701

2 forbud Paa grof myndtz udføring af 26 April

3 om ConfisKations Sage af 7 may same Aar,

4 om Ducomenters!! (Documenters) Stempling 12 Ap: Ao: 1701

Paa Sr: Johan Frimandz wegne lod Sr: Peder Jensen, udbiude uden bøxsel, En deel udj Indstenes, om den nogen Vild Antage,

Item udj Wichne En deel om Orem Endres: det Vild ind løse,

Lauridz Lauridzen Hens(?) lige lededes!! (ligeledes)

Lauridz Diøne Stefnt Ingebrigt Olsen Diøne for Hand denne waaer, først marchede udj Hans fredliuste sKoug, oc der paa morgenen Efter Kom til Hann: da Hand Kiørtte møg, Paa sin Ager, oc slog Hann: toe slag under øret, Dagen Efter gich Ingebrigt Ols: udj

1701: 69

same fredliuste sKoug oc der Hougede Sex furer Huor paa Lauridz wed Lensmanden Hafde laded giøre Arest,

Her imod Ingebrigt møtte oc sagde iche Rettere at wiede End, sKougen joe war Sam Eiende sKoug, oc mindtes iche af noged slags maal, mens for mendte Lauridz det burde bewiese,

her til Hafde Lauridz Diøne Stefnt Vidne, om sKouen at den Hann: til Kom oc iche Var nogen fællis sKoug,

Engel Ringøen, wandt paa Mogens (Magnes?) Røttes wegne, at sKifted Imellem Lauridz Diønes Jord som Er Liuse Closters part, oc Ingebrigt sin Jord, som Er bonde Part, gich af siøen oc bechen op, indtil bechen gaar Under jorden, der i fra oc i fielded Kalded Galdt, der Engel giorde Eed

Pouel Knudsen En mand over Ottetig!! (80) Aar, møtte oc Ved Eed for Klarede, at sKifted Imellem Er meldte jorder gich af Søen oc bechen op, der i fra lige op i fielded Kalded Galdt,

Erich Nielsen oc En gamel mand møtte oc Vandt det same, Ved Ed,

Lensmand Olle Luesand møtte oc Vandt at same Liusse Closters sKoug war for bøden at bruge udj Sal: Niels Rasmusens tied, som for tiuge Aar siden war for Waldter Paa Liusse Closters goedz,

1701: 69b

Efter for bemeldte widners førelse, sagde Ingebrigt for Retten, at \det/ war falsKe winde(?) (widner) som førtte ware,

Den indstefnte Ingebrigt Afsondte sagen med for waldteren Peder Jensen, for 21 rdr, oc Citanten Lauridz beholder det Hougede tømer Huor om de oc for Enede sig, oc Landnam, betaller Ingebrigt til Liusse Closters foged 1 rdr under Louens Videre adfært, oc sKifted At gaae Efter for indførtte prou,

Noch Var Stefnt Olle Smed for begangen løs agtig hed med Herborg Erichs daatter, oc der med wæred afløben, oc igien Komen, oc Staaed sKrift for sit løs agtige lefnet,

Paa Olle Smedz Vegne møtte Hans quinde, oc til Stoed gierningen, beKlagede Hendes mandz Store daarlig hed, sagde sig indted at Eye uden Huad de af got folch blef given udj gudz Nafn,

Afsagt,

Olle smed som Er En Egte mand!! (ektemann), oc sig udj Aaben bahr Hoer, Haver laded befinde, bør Efter Louen pag: 976:, at bøde Efter sin yderste formue, oc findes Hand indted at Have at bøde med, da at lide paa Kropen

1701: 70

Noch Var Stefnt Herborg Erichs Datter for løs agtig lefnet, med Olle smed, Huilched hun self for Retten møtte oc til Stoed,

her paa forwaldteren paa Stoed Hun bør bøde Efter Louen, Eller lide paa Kropen,

Afsagt

Den indstefnte Herborg Erichs Daatter, bør Efter Louen at bøde sine Leyermaals bøder oc udstaa Kirchens Deciplin, oc som hun Haver levet udj løsagtighed med En Egte mand, da bør Hun Røme fogderiet, Strax Efter ud Standen sKrifte maal, saa frembt Hun iche wiedere paa Kropen Vild Straffes,

Sander Tierandsen Stefnt bemeldte Herborg Erichs Datter, for Hun sKal Have sagt Hann: V-bewieslig løs agtig hed til, Huilched for Kleiner Hans Erlige Egte Stand, med saadan bøigde Raab,

Den indstefnte Herborg møtte oc suarede iche saadandt at Have taldt, langt mindre Hafde Sander sligt med hende begangen,

Afsagt,

Efter die udj saadan V-blue snach ingen Vidne Kand føris, Aldtsaa frie Kiendes Sander Tierands: oc saa dane taldte ord iche at Kome Hans Erlige nafn, oc Egte Stand

1701: 70b

til nogen for Kleinelse, udj nogen maade,

Hellie Haaimb Stefnt Knud Diøne for 15 rdr som Hans søn Torbiøren bekom bør af Hann: for oc siden sendt Tobach, til sin fader Knud Huor med hand sKulde betalle Hellie med, Paa ind bemeldte penge Haver Knud betaldt 3 rdr 1 mrk oc Loved resten at betalle, Hellie paa Stoed at nyde Rendte for trej Aar

Den indstefnte Knud møtte oc suarede iche at Have bekomed mehre af Hans søn End toe Wogger tobach, til den fordring at betalle, wieste Ey Heller at Vilde betalle mehre,

Hellie bewieste med Christopfer Ødve, oc Pouel Sagmester, at Knud Hafde loved, at wilde betalle pengene til Ste Hans dag Ao: 1700:

Afsagt

Efter die Knud Diøne En gang Haver sat Hellie dag for pengene at betalle, oc findes der paa at Have \bet:/ 3 rdr 1 mrk: aldtsaa bør Hand resten med 11 rdr 5 mrk inden 15 dage at betalle under widere adfært Efter Louens Execution,

1701: 71

Ao: 1701 Fredagen d: 30 september, betiendtes Retten Paa Aasteded Findes teien Paa, Vaas, Imellem Knud Nielsen Finde Paa den Ene side, oc Odde oc Tormoe Gielde, paa den Anden side, Angaaende marchesKiel udj sKouge teigen, Findes teien oc Gieldes opsidere, Laugrettes mænd Niels Peders: Rochne, Knud Erichsen Lunde, Biørne Mattiasen Mølster, Odde Bottelsen Flade qual, Torgier Siuersen Hylde oc Joen Knudsen Qualle, Huilche Laugrettes mænd Efter Knud Nielsen Findes begiering, af fogden Sr: Madz Holm Var til næfnt, at grandsKe om bemeldte sKouge teigs Rette marche sKiel,

Paa gedagte Aasted Comparerede Knud Niels: Finde, som Ved mundtlig Stefning Hafde laded Stefne Od oc Tormoe Gielde, til prou at Anhøre om bemeldte sKouge teigs Rette sKifte, som Findes opsidere af Eld gamel tied brugt Haver,

her Paa Knud Nielsen frembkallede Johanes Jonse!! (Jonsen) Appeland som Er En mand paa 60 Aar møtte och Ved Ed wandt, at sKifted imellem Findes teien oc Gielle, gich af machsom (machsam) Aae, oc Efter Høyeste Rusten som liger der oven for,

Lauridz Omundsen Bøe møtte oc Efter Ed Vandt det same,

Ingegier Omundz Datter Oppeim, paa 76: Aar, som Er opfostred paa Finde Wandt same ord fra ord,

Jon (Jan) Knudsen Mølster oc Peder Knudsen Seim, Vandt at Odde Gielle som oc Er En gal:!! (gammel) mand oc Contra part udj dene sag, for trej Aarleden, af denn: blef tilspurt, Huor bytted imellem Findes teyen oc Gielde Var

1701: 71b

Da suarede bemeldte Odde Gielle denn: som ieg wild holde det sKal det wære her ud Efter Rusten

Efter saa dane Prous førelse Knud Nielsen til spurtte Odde Gielle Huor fore Hand siden Hafde ladded næed sætte En Anden march Steen, af Lensmand Madz Sæve, mit nær!! (ner/ned) udj Findes teien, oc iche Efter Venlig til biudelse, Vilde lade Hann: Niude sin Findes tey V-besKaaren men Vilde tæmge!! (trænge) sig ind Paa Hann: oc fra sKiere Hann: det Hans for mænd nødt Haver, oc af gamel tied Haver ligged Under Finde,

Noch udj Rette lagde Knud Nielsen Et sKriftlig Vidne af Johanes Erichsen Bærie, som nu Boer Paa Borgen, oc til foren boed paa Finde udj Sex Aar, Wandt same som de forige widner wunded Haver,

De indstefnte Odde oc Tormoe Gielde møtte oc sagde oc at Have Vidne, at bytted imellem denn: oc Findes teyen sKulde gaae lenger næer!! (ner/ned) Efter En Anden Rust, Huor Efter Lensmand Madz Sæve Hafde nedsat En marche sten, Huor Efter de oc paa stoed at nyde,

men Knud Nielsen Finde paastod at Efterdi Gieldes mændene iche wilde lade Hann: nyde det Hans for mænd nøyt Haver iche Heller wilde de imod tage Venlig

1701: 72

for ligelse, burde de, betalle Hann: i begte!! processes om Kaastning,

Afsagt,

Efter indbemeldte Widnes byrd oc sagens fore fundene grandsKning, blef imellem, {blef imellem} mach sam Aaen, der de smaa Elver løber samen, oc mit udj Rusten nedsæt En march Sten, som Vidner til Aaen, oc udj merches Houen, uden for, och den af Lensmand Madz Sæve opsatte march Sten Af Kasted, Efter di den fandtes at Staa mit udj Findes teyen, til processens om Kaastning betaller Odde Gielde 3 rdr oc Tormoe 3 rdr, aldt Under wiedere adfært Efter Louen

Ao: 1701 Løver dagen d: 1 October betiendtes Retten, Paa Aasteded øfre Fæne, Angaaende Ager och Enge sKifte Imellem brøderne, Mogens och Haftor Lars: Laurettes mænd af Vangens tinglaug, Var Johanes Appland, Rasmus Rochne, Torgier Heer(?) (Herre?, Bordal åtting), Lauridz Øgre, Halle Tillung, Joen Qualle, oc Johanes Lij,

Til Huilchen tied Mogens for Retten frembKom och udj Rette lagde sit sKiøde, som liude Paa 1 løb smør, oc Et spand Arvet, af Huilched spand Hand Haver sKatted fembten Aar, oc iche nøt detz brug

Her imod møtte oc suarede Haftor, oc sagde at deris {Sal:} moder Hafde Nødt det spand smør och Hand der paa Hafde lagt Arbeided, Hafde oc Kiøbt 3 spd smør med Aasæde paa Halve gaarden, dette Hand for mendte at niude, baade udj Ager och Eng,

1701: 72b

Endelig blef Brøderne Mogens oc Haftor for Enede den sKat som Mogens Haver udlagt for det spand lequideris, oc opgaar imod Aasæde Retten Paa det spd, som Haftor Kiøbt Haver, oc her Efter niuder Mogens femb spand, oc Haftor trej spand, oc Er det sKifted denn: imellem, Paa Efter følgende maade, Nederst under Agerrenen, Nedsat En march Sten, oc toe(?) gloper oven for, oc der i fra toe Piiler(?) (Pæler?) op under Huueserne, Engen oven for Huuset Er Huoget Sex gloper, Nye slaatted, slaaer Haftor I bared Under graa sKalden, oc Mogens Neden for, Beege slaatter bruger En Huer som de Har brugt til foren sKoug oc march bruger En Huer som de Haver jord til, oc Huer at nyde goedset som for Ermelded Mogens femb spd: oc Haftor trej spand, V-paa Anched af denn: Eller nogen af deris, Euer æche(?) Nyder och bruger Huer paa sit, deries Moder Under Holder de saaledes, Mogens lader Hende Niude Aarlig trej Asker Sæd, oc føder En Koe oc fiere smaler, oc Haftor lader Hende Niude toe Asker Sæd, føder En Koe oc toe smaler, Viching Grøve oc Erich Fæne lader Hende nyde Huer Et Aske Sæd oc føder indted wiedere, dette niuder deris moder Hendes Lifs tied, af denne proeses!! (processes) om Kaastning betaller Haftor mændene oc Mogens SorensKriveren oc denne forligelse, med sine for bemeldte sKifter at Staa wed magt, saa frembt den der bryder af Mogens oc Haftor,

1701: 73

sKal Have for brudt sin jord, oc betalle til de fattige Nie Rix daller, aldt under Louens Viedere Adfært

Ao: 1701 Torsdagen d: 20 October Holdtes Almindelig Høste sKatte och Sageting Med Almuen af Jondahls sKibbrede, Paa den gaard Wig, Nerwærende Kongl: mayts: foged Sr: Olluf Lauridsen, Sigt och Sage faldz forpagter Sr: Peder Jensen Smidt, Lens mand Ingebrigt Eichen, Sallomen Audestad, Torgier Aase, Olle Drage Erich Under Houge, Torchild Tørwigen, AsKild Molve, Lauridz Biercheland, oc Sølfæst Flade bøe Edsorene Laurettes mænd af Jondahls sKibbrede,

Omund Knudsens sKiøde af Hans SødsKende udsted, af ovensKrefne Dato

Item Endre Traas af ovensKrefne Dato

Lauridz Salomen Audestad søn{s}!! bøxsel Sædel af Dato 21 martj udsted af, magister Jocim Kaa Paa trej spd smør udj Audestad

Johanes Lauridsen Wig, Stefnt Salomen Suasand (Suosand), for 6 Aars resterende LandsKyld, 10 mrk 2 sk: Aarlig Er 10 rdr 12 sk: fierde penge Aarlig 2 mrk 8 ½ sk: Er 15 mrk 3 sk: for uden fløtnings penge af Er meldte Sex Aar, Aarlig 3 mrk, noch Huusambod!! (Huusaabod) Huor imod Ingen Huuse Er for bedred, dette formendte Hand Leylendingen burde betalle, Eler och quitere gaarden, och for bedere Huusene her for uden trende tredie tager toe rdr 1 mrk 8 sk:

Her til Salomen Jonsen (Jansen) suarede med tieden at wilde betalle, oc sagde iche at Hafve

1701: 73b

Negted nogen Flødtning, men Vilde gierne med tieden baade for bedre, oc betalle, saa wit mueligt være oc sKee Kand,

Afsagt,

Salomen Jansen fore legges inden først Komende Kyndelmise, at betalle sin resterende LandsKyld 10 rdr 12 sk fierde penge 2 rdr 3 mrk 3 sk tredie tage, 2 rdr 1 mrk 8 sk Er til samen 14 rdr 5 mrk 7 sk: som Hand under Louens wiedere adfært til bemeldtied!! (bemeldte tied) bør betalle, oc for færdige Huusene Efter Aaboedz Paa legelse, inden første Karsemis!! (Korsmis), Aldt under wiedere adfært Efter Louen

Hæderlig och Vellærde mand Hr: Olluf Gierdrum wer!! (var) tings Vidne begierende Paa Efter sKrefne poster om Gundtuedt oc Eide,

1 om iche aldtied Haver boed welholden folch paa Gundtuedt som siden formedelst Gundtuedtz Slethed Er bleven udArmed

2 om iche {aldtid} nu En wel hiolpen mand Haver Kiøbt En Stoer del i Gundtuedt for Ringe Kiøb Huilched dog iche Hafde sKeed der som, der Hafde Væred gaard anden Stedz for Hann: at beKome,

3 om denne mand Hafde Under Staaed sig at Antage Gundtuedt for medelst pladt ned Raadnede Huuser, der som Hand iche Hafde wiest sig Hiolpen af sin wær faders sKoug

1701: 74

4 om iche Gundtuedtz Opsidere negter mig den Vedbørlig Dobeldt LandsKyld, som dog Olle Lysen Haver i sit magesKifte bref, indført oc belovet at betalle til Præste boellet,

Til indbemeldte fiere poster, møtte Johanes Lauridsen Børie Brøtte och Lauridz Biercheland, oc sagde at det sig saaledes udj sandhed befandt,

Der nest til spurtte Hans Hæderlighed om Eidde!! (Eide)

1 om iche tuende brødre, Iver \Eide/ oc Olle Lysen Haver Arvet den goede jord Eide, och om iche Olle Lysen den yngere broder søgte, at faa Præste bolletz goedz udj Eyde sig wed magesKifte tillagt, af den Aarsag At Hand Kunde faa byselret!! (byxselret) fra sin Eldre broder, och der nest at Hand Kunde sætte sin søn der ind, och siden at Hans Arfvinger flere Kunde faa indgangen i sKougen, som den tid var den beste sKoug i den Egn,

2ded och Haver joe Olle Audestad, Lars Drage Iver Eide, Endre och Torchild ibdm, Lauridz oc Salomen Eide, Huoget sambtlig i sKougen, fost i Kop!!, oc ruinered baade Præste boletz, oc det øfrige Eides sKouge tillige

3 om iche de toe brødere, oc deris børn aldtied trætted indtil de paa Eide Ere blefne fattige, thj de Ældre brøderes børn, liger for desen Aar sags sKyld udj trætte med de yngere, om Eide,

Her til \afgangne Iver/ {……} Eides oc Olle Liusens Arwinger \suarede/ at En Huer af denn: oc deris for fædere som gaarden Eide Hafde boed, Haver Houget udj sKougen lige som de Haver Haft lod til, saa den nu mog sin!! Er for Hougen, och for

1701: 74b

medelst gaarden Eides mange uddellinger imellem for bemeldte afgangene Iver Eide, oc Olle Liusens Arfuinger, Er der Endnu, tuistig hed imellem deris børn, om dendz beboelse,

Her Paa Hans Hæderlighed Hr: Olluf GierDrum War ydermere tings Widne begierende som Vj iche wieste at Kunde nægte, men saalledes for Retten passered

Fogden til spurtte til Stæde Værende Almue, om Hand iche Hafde betaldt fløtning til de 3de Ordinare tinge 4 sk: millen, der til alle suarede Alle ia, at ingen udj saa maade, Hafde noged At Klage

Laug rettes mænd pro Ao: 1702 ordineris 7 gal: (gamle) Olle Knudsen Espeland, Niels Underhoug Tostein Tofte, Lauridz Drage, Evind Wassel, Sambson Samland, Engel Bache, oc Lauridz Iversen Sambland, bør fahre til Laugtinget at aflege sin Ed

Ao: 1701 Fredagen d: 21 October Holdtes Høste sKatte och Sageting med Østensøe sKibbredz Almue Paa den gaard Nesthuus, ofver wærende Kongl: mayts: foged Sr: Olluf Lauridsen, Peder Jensen, lensmand {Ingebrigt Eichen} Samson Røen, Lauridz sKaalem Niels øfver Wig, Olle Berven, Hellie Melstuedt Asguut Bierche, Knud Walland, Joen sKaalem oc Johanes Steene, Edsorne Laurettes mænd

1701: 75

Af Er meldte Østensøe sKibbrede, med mehre ting søgende Almue

Madame Christence Sl: Captain Stüdz Efterleverskes ued!! (ud) gifne sKiøde af Dato 14 April 1701


Hr: Jørgen Brohses udstede bøxsel Sædel af Dato 14 October


Item Hr: Peder Geilmeydens udstede Paa Nedre Wig, til Olle Asbiørnsen Same stedz

Sager Var ingen Stefnt, men Kongl: mayts: foged til spurtte Almuen om Hand denn: iche Haver betaldt til de trende tinge, for fløtting, Efter sKatte brevet fiere sKilling millen der til de alle suarede io at En Huer Haver bekomed, oc Ingen i saa maade Hafde noget, at Klage, Her paa fogden war tings widne begierende Huilched Hann: under forzegling, blef til Stilled,

Laurettes mænd for til Komende Aar ordeneris 6 gl: Olle Oxenes, Lauridz Wangdahl, Knud Stene, Hans Klyve, Lauridz Bierche oc Niels Knudsen Aalwigen, Lauridz Øfst Huus oc Hover Røche sKal fahre til Laugtinget, at aflegge deris Ed,

Ao: 1701 Mandagen d: 24 October Holdtes Høste sKatte och Sageting med Almuen Af Gravens sKibbrede Paa den gaard Nere Folche dahl, Nærwærende Kongl: mayts: foged, Sr: Olluf Lauridzen, Sage Faldz Forpagter Sr: Peder Jensen Smidt, Lensmand Baar Spaaumb (Spaanumb), Iver Spaanumb, Hover Leque, Hans, Niels oc Siuer Folche dahl, Hellie Haaimb, Lauridz Leque, oc Gutorm

1701: 75b

Riøyse, Edsorene Laugrettes mænd af Ermeldte sKibbrede, med flere tingsøgende Almue

De Høybydende Rentte Cammer Herres Ordre Angaaende Familie och folche sKattens for pagtning her udj Hardanger af Dato 17 september inde wærende Aar, Er Hørsomeligst for Almuen for Kyndt

Item Find Halstensen, oc Magnus Iversens maggesKifte bref af Dato 6 may

Lauridz Nielsen Spildens Transport, af 9 martj 1701 Paa 3 ½ spand smør udj Neseim, Til Jon Knudsen over draged

Magnus Iversen war af Sigt och Sagefaldz Forpagter Stefnt Efter forige, til talle, for den baad som af Bues Nøsted Var ud tagen och der over bleven bortte,

den indstefnte Magnus møtte och formendte, at sagen burde Hann: over bewieses,

Giermund och Hellie Bue møtte och sagde, at Magnus Hafde udsat baaden Huor \over/ den blef bortte

Efter saaden!! Giermund och Hellies sag givelse for Retten, Paa Staar sagsøgeren, at Magnus bør bewiese, iche at Have udsat baaden, Eller och fra legge sig det wed Ed, Eller oc at di maatte tillades at giøre Eed, Efter deres

1701: 76

tilbydelse, her til Magnus suarede at da Hand til somer tinget for sagen Var Stefnt, lod Hand tuende mænd, gaa til Giermund, oc Hellie Bue, Neml: Lensmanden Find Bue och Suor(?) (Siuer?) Haldors: oc spurtte denn: om de Hafde tillagt Hann: saadan sag, der til Hellie suarede, der Ved ieg indted om gud for lade, de mig der for Haver laded indføre

Magnus Iversen Hafde laded Stefne Niolaus!! (Nicolaus ) Bremnes som saae da Hand op drog baaden, Huilchen møtte och sagde at Hand Var med Magnus oc opdrog baaden saa den Var Vel for wared, men Huad!! (Huem?) dend uddrog Af nøsted wieste Hand iche, men om det Var den gang baaden blef bortte wieste Hand iche,

Afsagt,

Saa som Her om ingen {ingen} bewieslighed føris, som Kand tillege Magnus Iversen saa dan Paa Stefnt sag, oc det Er saalenge siden baaden blef bortte, der fore tillades iche nogen Ed af Partterne at giøris, men Magnus Iversen for sagen frie Kiendes,

Baar Spaanum Stefnt for begangen slags maall med Anfind Nielsen Nielsen!! Børsen, her om til Prou war Stefnt, Peder Larsen, och Michel Jonsen Hage Stad,

Peder Larsen møtte oc sagde, at Hand saa at Baard Hafde Anfind fat udj den Wenstre Axsel, oc slog Hann: med En Kiep Et Strech, oc der Paa tog Hann: udj Haared oc slog Hann: til Jorden,

Andoer Johansen, paa Michel Jonsens

1701: 76b

Wegne møtte oc wandt same, Hour!! (Huor) om Baar møtte, oc negted iche dette at Have giort for Anfindz Store mund, oc sleme ord, baade Imod Baard oc Hans quinde, her til Baard sagde och at Have Stefnt, Anfind, for at for Klare, af Huad Aarsag, Hand slog Hann: och begiertte saalenge opsættelse, udj sagen,

sag søgeren Paa Stoed Dom udj sagen Efter widnernes tydelig for Klaring, oc Baardz Egen till Staaelse,

Afsagt

Anfind Nielsen Børse Paa legges Under trej lod sølfs brøde, til neste ting udj Egen Person, at mødde, til Huilchen tied da Baar Paaleges til sagen at suare, oc dom at Anhørre,

Olmoe Gare tun war Stefnt for Hand Hafde sKieldt Endre Suendsen for En tyf,

Olmoe til Stoed same, oc Hafde med sig Endre Suendsen, som sagde at Hans nød oc trang nøde Hann: til at tage En øx, oc den Hafde Eyer manden faaed igien,

Afsagt,

Efter Endre Suendsens Egen be Kiendelse, frie Kiendes Olmoe Garetun, for denne sag,

1701: 77

Sr: Peder Jensen Paa Sr: Johan Frimandz Vegne Stefnt Elling Kieldsen Bagne, for 13 rdr 1 mrk 8 sk: resterende Closters Rettighed, Efter Rigtig afregning i dag gort!! (giort),

Den indstefnte møtte oc sagde med tieden at Vilde betalle, oc sagde at wilde sætte Sex Kiør udj for sichring

Afsagt,

Indbemeldte 13 rdr 1 mrk 8 sk: bør Elling Bagne inden først Komende Korsemis sKades løs at betalle, under Nahm, och Vurdering udj Hans boe, Huor lenge, oc indtil betalling sKeer, de Sex Kiør bliver udj forsichring, aldt under wiedere Louens adfært,

Halver Langesætter Stefnt, Omund Wichnes for 9 Aars Kiørleye af En Koe Kindser wigs Kierche til Hørig,

Den indstefnte møtte iche Hour!! (Huor) fore Hann: paa legges, til neste ting at møde, til sagen at suare, under toe lod sølfs brøde,

Hellie Haaeim Efter forige til talle blef forligt med Olle jldtenes!! (Jeldtenes) om de 12 rdr 3 mrk 13 sk at Hand sKulde bie Hann: Ennu udj Aar oc dag, Der Efter sKulde Hellie Endten faa Penge, Eller jordegodz udj Jldtenes!! til brug,

Olle Michelsen Luosand Stefnet, David Suendsen Moe, Wiching Tosteinsen, oc Torchild Suendsen Grove (Graven)

1701: 77b

om de Hafde givet deris bomerche til, Hover Lars: Følchedahl, at Hand Haver Rødeboels Ret til øfre Folchedal, der til David Moe, oc Wiching Neseim suarede, at de iche om mogen!! (nogen) Rødebols Ret, Hafde udgivet deris boe merche oc Ey Heller war der om widende, Torchild Graven sagde iche at Have udlevered noged boe merche, til Hover Lauridsen, saa for mendte Olle Lusand at Hovers Andragende udj suppliquen, iche war sandfærdig

Hover førtte sine widner om Rødde bols Retten Udj Øfre Følches dahlen, som Var Christj Davidz datter, som Er \En/ quinde 99 Aar gl: som møtte och Vandt, at Hun Hafde Hørt at Hover sine for fædere Hafde boed oc Rødded øfre Følche dal, men om Hover sine folch, den fra Alle!! (Aller) førstningen gaarden Hafde Røded, Kunde Hun iche med Ed beKræfte, Ey Heller Var Hun der om widere Widende

Suenche Valler Wig, sagde oc iche Heller Anded at Have Hørt, at først boede Lars saa Hover saa Lars saa Hover igien, men denne sidste Haver iche boed paa den part som Torgier Olsen bøxsled Haver, \uden Ved om wexling/ men om de fra {f} Aller førstningen, Haver Røded, Kand Hand iche widne, men Huer haver Røded noged mand Efter mand,

til med sagde den Anden Almue \Efter tilspørgelse/ at ingen Anded wieste End Hover, sit folch Haver boed Følche dahl, oc Røded mand Efter mand, oc til med Haver ingen fremed beboed, Følche dahl

1701: 78

førend af gangne Lauridz som Egted første gang Hover sin moder, oc nu Torgier Ols: som Egted Lauridses Enche, her imod Olle Lusand spurtte om nogen Kunde giøre Ed at Hover sine folch fra førstningen Hafde Røded der …..(?) sagde iche at Kunde giøre Ed

Siuer Tuedte Stefnt Christopfer Kierland, for Hans gieder och faar op æder Hans Ager och Eng, Huor paa Hand nestleden Høste ting Sagde at Christopfer Hafde Sex Kylag med gieder, da sagde Christopfer, den sKal Have sagt som En sKellem, indtil du bewieser at ieg Hafde saa mange gieder, dette wandt Niels Børsem, Olle Spaanum, oc Kold (Kald) Suiers:!! (Siuersen) af!! (at?) Christopfer sagt Hafde

Christopfer møtte oc sagde at Hand iche Hafde saa mange gieder, men Hand som sine Naboer wilde forlige sig med Hann: och give Hann: ½ melle Korn som di Andre giort Haver,

Afsagt,

for den sKade Christopfer Kierland sine gieder Haver giort Suier!! (Siuer) Tuedte, bør Hand betalle til Hann: toe meller Half Rendt Korn, oc iche giøre Siuer Tuedte wiedere sKade med sine smaller, Under Sex lod sølfs brøde, oc de taldte ord iche at Kome Siuer Tuedte til nogen forKleinelse udj nogen maade, aldt under wiedere adfært Efter Louen

Christopfer Ødve Stefnt, Olle Hage Stad, til at Hiemble Hann: En Suiende!! (Siuende) part udj Døse bechs Saug, her til at suare møtte Olle, oc sagde at Hand nu Hafde soldt den part udj sagen, til

1701: 78b

Christopfer Ødve, men Hand Hafde pandtsat den til forn til Baar Spaanum, och Hand iche wilde tage sine penge igien,

her om Vild Baard Stefnes til at Anname sine penge Igien,

Tings Widne Angaaende Eide 2 ½ løb 18 mrk smør Assimered Captains gaard, liger ødde Endnu som til forn, Efter tings Vidnedz wiedere formeld, Ao: 1700 indført folj 53: Huor Efter Endu tings Vidne Er udsted,

Illige maade om fløtningen at fogden Rigtig Haver betaldt 4 sk: millen, til tingene saa ingen udj saa maade Haver noged at Klage

Laug rettes mænd for Ao: 1702 ordineris 6 gml: Nembl: Lauridz Wambeim, Tostein Loione!! (Lione), Olle Randestuedt, Kield Legre, Tostien!! (Tostein) Sæd, oc Endre Hambre, Niels Spilden, oc Elling Ause bør fahre til Laug tinget at af legge deris Ed

Ao: 1701 torsdagen d: 27 October Er Almindelig Høste sKatte och Sageting med Almuen af Kindser Wigs sKibbrede [holdt]? Paa den gaard Hougse, Nerwærende Kongl: mayts: foged Sr: Olluf Lauridsen, Peder Jensen, lensmand Johanes Tioflet, Peder Schelvig, Knud Trones, Jørgen Frøm,

1701: 79


Lauridz Hald dahl!! (Hildal?), Lauridz Mochestad, Greb Bleim (Bleien) Niels Eidenes Olle Bue, och Johanes Eilofsen Tioflet Edsorene Lauredtes mænd, af Kindser wigs sKibbrd:


Til Huilchen tied de Høy bydende Rendte Camer Herrer, af 17 september Ao: 1701 Angaaende Consumtion oc folche sKatten, Huilched til Alles Efter Retning, Er læst och forKyndt,

Sr: Hindrich Miltzouz udstæde sKiøde af 30 Junj Ao: 1700 Paa toe løber 11 ¼ mrk med over bøxsel,

Gouro Lars datter Var Stefnt for begangen Leyer maal, med Soldat Østen Jansen, til Hendes Leyer maals bøders af betalling

Den indstefnte møtte iche men loed suare Ved Suend Carlsen Obein!! (Obeim/Opeim?), at Hun indted Hafde at betalle med,

Afsagt

Indstefnte Guro Lars datter, bør betalle Hendes Leyer maals bøder, 6 rdr Eller och at lide Paa Kropen, Under wiedere adfært Efter Louen,

Chresten Danielsen Stefnt, for begangen slags maal paa Lensmand Peder Schelvig, til prou war Stefnt, Michel Taacheim, oc Odde Bleien,

Den indstefnte møtte iKe, men loed suare at hand war V-paselig,

Afsagt

Chresten Danielsen paaleges til første ting at møde widner at Anhørre, oc til sagen at suare, Under toe lod sølfs brøde, oc da bør oc Widnerne at suare Under Lo… ……. aldt under deesen wiedere adfært (Efter Louen) (arkhjørnet avrevet)

1701: 79b

Orem Nedre brech Var Stefnt, for Hand sKal Have slaged En fattig quinde med En Kiep,

Orem møtte, oc sagde at det Var En quinde Hand Hafde leyed til at sKiere, oc da Hand Vilde Have Hende, sKichede Hand sin dreng til hende, oc Hun Kom indted, siden Kom Hun til Hann: oc Vilde med mund igien drive drengen, saa tog Orem En Kiep oc slog hende Et slag, da Hun gich Paa døren

Sr: Peder Jensen Paa Stoed Efter saadan beKiendelse for Retten, at Hand bør bøede, Efter Louens Siette bog 7 Capitel 8 Art: 3de Sex lod sølf til Kongen oc der for uden Ansees som den der haver ilde imod den fattige,

For dene sag saa Vel som for Een Anden med Kiettel i Hagen, af soned med 6 rdr och En rdr til de fattige Huor med det forbliver

Peder Jensen opbød Indstenes, Paa Sr: Frimandz wegne, uden bøxsel om nogen den for sKatt och LandsKyld wilde Antage, sambt oc tilspurt Almuen, om Indstenes iche war forhøyt satt for sKat oc LandsKyld, oc iche garder(?) sKiel(?) for den udgift den Er sat fore, der til Almuen suarede at den Efter deris tøche, war ald for Høy sat, oc Huusene gandsKe nedraadned,

her paa Sr: Peder Jensen Var tings Vidne begierende som hann: iche blef Vegred men saalledes befindes udj sandhed,

1701: 80

Ifver oc Omund Erich søner, lod liuse deris penge mangel, for trej spand smør med ware, oc Bøxsel udj Lofthuus, Huilched goedz Er pandtsat til Lauridz Torchildsen Agge, da Efter die de Er Endnu udj Hans Kongl: mayts: tieniste, Er deris Leylighed Endnu iche til, godset indløse

Kongl: mayts: foged Sr: Olluf Lauridsen, til spurtte Almuen, om denn: iche Paa alle tingene for indværende Aar war sKeed for nøyelse, for fløtningen, 4 sk: millen Efter sKatte brevet, her til de Alle suarde ia saa ingen udj saa maade Hafde noged at Klage Her om tings widne blef udstæd,

Halver Langesætter Stefnt, Olle Knudsen Luttrem for fiere Aars Kiørleye til Kindser wigs Kirche

Den indstefnte møtte oc sagde at Isteden for Koen Hafde Hand sat En Stud til Tostein Lutrem der med mendte Hand iche at suare mehre til Halver,

Afsagt,

de Paa Stefnte fiere Aars Kiørleye bør Olle Knudsen at betalle, med tegne penge 20 sk: aldt Under Adfært Efter Louen, oc søge sin Stued Igien der Hand den Haver nedsat, oc suare Kierchen Endnu som til foren, Endtil hand med widne leverer Kierchens Koe fra sig,

Sr: Peder Jensen Paa for waldteren over Halsne Closters wegne fremKom for Retten, oc Var

1701: 80b

Tings widne begierende Angaaende Rensenes (Rensaas?) oc Fose 18 mrk smør udj Odde Sogen belligende, til Hørende Halsnøe Closter om det iche Endnu som forige Aaringer Haver liget ødde, oc ingen Efter opbud til tinge, det for sKat och LandsKyld Haver wilded Antage, Huor til Almuen suarede at det Aldformed liger ødde, nedraadned Huuse saa ingen troer sig saa Høyt udj fielde saa dandt ødde pladz at Antage, her Paa war ting Vidne begierende, Huilched Under for zegling blef udsted

Yder mehre frem Komb for Retten, Johanes och Hans Ivers: Nedre Sæxe, oc beKlagede deres Store V-Løchelig Ildebrand, som denn: Natte tiede over Komb, af Vigte Janvarj maaned, och af brendte 9 af deris Huuse, med Andre deris Fattige Eiendeeller, saa de maatte gaa gandsKe Nøgne der fra, och iche faaed Endten, saae Eller Anded, Hafde iche deris Naboer Hiulped denn: til nogen liden Under Holdning, for medelst saadan V-Lychelig Hendelse, de Aller Under danigst, for modede, for Inde wærende Aars sKatter Aller naadigst at blive for sKaaned, Her om de til spurtte Lauretted och til Stede wærende Almue, om denn: iKe war witterligt, saadan deris Store

1701: 81

U-Lychelig Hendelse, oc over Komende U-Lyche, Her til de Ens Stemig suarede ia, at det Var ald for sanden, ønsKede at deris Store nød udj naade maatte Ansees, Her paa de Et sandfærdig tings Vidne war begierende, Huilched Vj iche med Rette Kunde negte mend saaledes udj sandhed at Være beKræftes med Voris udstede Zignetters under trøchelse,

Laug rettes mænd for Ao: 1702 ordeneris Sex gl: oc tuende Ny: gl: er Grebleien!! (Greb Bleien/Bleim), oc Tostein Sætter Hellie Berven, Joen Eilofsen Utne Ollver Hougse Gunder Huus, oc Knud Hofland, oc Endre Hougse sKal fahre til Laug tinget at aflege deris Ed,

Huor \med/ diese Høste tinge sluttes och opHæves

Ao: 1701 d: 8 9br: Holdtes Høsteting med Liusse Closters Almue, Paa den gaar Luusand, over wærende For waldteren, Sr: Peder Pedersen, Lensmand Olle Michelsen, Gunder, Aamund, oc Engel Ringøen, Philipus Ulgenes, Pouel Oppedahl, Halver Langesætter, och Torbiørn Oppe dahl, Edsorene Laurettes mænd, af Ditto Closters goedz,

Sager war ingen indstefnt, men for Waldteren Sr: Peder Pedersen, war tings Vidne begieren, om de bortsoldte Jorder, som bønderne Kiøbt Haver, oc self beboer, Huilched folj 20 wiedere for Klarer Undtagen Bache, 1 løb smør ¼ Huud, som dette Aar til Kom, oc der paa tings Widne udstæd,

1701: 81b

Ao: 1701 Fredagen den 18 Novembr: Holdtes Høste sKatte och sage ting, med Wadzvær otting Paa Waas, Paa den gaard Ewanger, Nærwærende Kongl: maytz: foged Sr: Madz Holm, Lensmand Johanes Bolstad, Jacob Strøme, Lauridz ibdm, Johanes Dahls Eide, Rasmus Tøesen, Torbiørn ibdm, Knud Førde, Johanes Mychletuedt, oc Knud øfste Dahl, Edsorne Laugrettes mænd af Ewanger ting laug,

Efter tingetz sættelse, blef Hans Kongl: mayts: Aller naadigste forordninger, for Almuen, læst och forKyndt, Nembl:

Angaaende Taliter!! (Faliter?) af Dato 10 september Ao: 1701

Item om de Contoresches Handlings AfsKaffelse, Af Dato 7 Junj Ao: 1701

Kongl: mayts: foged Sr: Madz Holm Stefnt Hindrich Hiørne Wig, for Er Komen for tillig med sin quinde, Bryndele Ols Daatter,

Lens manden Johanes Boelstad, suarede at manden war siug och forligte sig, Paa mandens Vegne, til at betalle toe Rix daller;

Skaferen Johanes Rogne Stefnt, for begangen slags maal med Anders Ewanger, udj Huustaged Paa Boel Stad, Huilched Er sKeed Paa En søndags morgen,

de indstefnte møtte och bekiendte at de war begge druchne, oc Kom udj faune tig(?) med Huer Andre och omsider til lided Haar drag, dog

1701: 82

sagde Anders Evanger, først at belven!! (bleven) Strube greben af Skaferen,

Afsagt,

Efter die de indstefnte beKiender med Huer Andre at Have øved slags maal, udj druchen sKab, saa bør, sKaferen Efter sin forseelse, at bøde for slags maaled for denne gang 9 lod sølf, oc udj Hellie brøde 4 mrk 8 sk Huilched Er Halve brøde Efter Louen, oc Anders Evanger for slags maaled, toe Rix daller sambt trej ort for Hellige brøde, aldt under wiedere Adfært Efter Louen,

Laug rettes mænd for 1702 ordeneris 7 gal: Jon, oc Anders Horvie, Jon Wasenden, Siuer och Jacob Bolstad, Siuer Fose, oc Lauridz Smaabreche, oc Olle Biørndahlen fahrer til Laug tinget at aflege sin Ed,

Ao: 1701 mandagen d: 24 9br: Holdtis Høste ting udj Wangens tingstue Paa Waas, over Værende VelEdle och Velbyrdige Hr: Commisarius Valquar Risbrech, Kongl: mayts: foged Sr: Madz Holm, Bonde Lensmand, Madz Sæve, Knud Finde, Stefen Lehdal, Knud sKutle, Torgier Hylde, Isach Nestaas, Niels Mitun, Jon Qualle, oc Johanes Lij, Edsorene Laurettes mænd af Wangens ting laug,

til Huilchen tied Hans Kongl: mayts: Aller Naadigste Brefve som før Er speteficered, for Almuen Aller Under danigst Er læst och for Kyndt, sambt Paa tegned, der Efter Andre brefve som och findes Paa tegned

1701: 82b

Olle Siuersen Soldat, loed giøre oc liuse sine Penge mangel Paa 1 løb smør udj Gir…(?) som Hans fattig fader sKal Have soldt, med bøxsel, drengen Olles alder Er 23 Aar,

D: 24 och 25 Er sage tinget Af for indførtte Laugrett betiendt, til Sagernes Administration

Olle Lauridsen loed liuse sine Penge mangel for ½ løb smør udj Løne som Handz goedfader (goed fader?) Erich Lauridsen soldt Haver, oc meener der til at wære Nermest det at indløse,

Hr: Christen Stefnt, Lauridz Trondsen Gierager for resterende LandsKold!! (LandsKyld) tiende med wiedere 16 rdr 12 sk:

den indstefnte møtte oc Stillede Caution for 7 rdr oc En fløtning, at GotsKalch Fiose huor med sagen beroer,

Hr: Christen Stefnt Siuer Peders: Sandve, for Efter Staaende, LandsKyld oc Rettighed 21 rdr 1 mrk 12 sk med mehre for faldene Huuser, som Aar Efter Anded Efter Anmodning, iche bliver for bedred,

Paa den indstefntes Vegne, møtte Peder Siuersen Soldat oc suarede at Vilde betale med tieden

Afsagt,

Siuer Pedersen bør betalle de Paa Stefnte 21 rdr 1 mrk 12 sk: med Huusenes for

1701: 83

færdigelse, Under Nahm, och Wurdering udj Hans boe, inden først Komende 1702 Aars Udgang, saa frembt Hand wiedere Agter gaarden Efter Hans bøxsel Sædels for meld {agter} at Nyde,

Hr: Prousten Stefnt adsKiellige for at Have seded!! (sittet?) Paa Wangen, at Have druched, Under Prædichen, sambt och Paa tingene, at driche saa Huerchen den Ene Eller den Anden Kand for suare saadan druchen sKab,

her til den gandsKe Almue suarede at her Var for mange Kroe Huuse Ved Kierchen, oc tingstuen saa mangen fattig mand, der over Kom udj U-Lempe,

Afsagt

En Huer Endten fattig Eller Rig som Komer til Kierche Eller ting, oc imidler iche Ved Prædichens Hørelse indfinder sig med Eddruelighed, Eller och til tinge \lader/ finde{r} sig med druchensKab, da bør den der saadant første dag her Efter øver, bøde til de fattige 3 rdr oc de der paa saadane dage øl til ofver flød sælger at bøde til øfrigheden 4 rdr aldt Under Louens Wiedere adfært,

Fogden Madz Holm Stefnt Lauridz Odsen Gielle, for begangen slags maal med Lauridz Erichsen Ringem Paa En søndag for Prædichen, til Prou Var Stefnt Stefen Ringen (Ringem), Anders Hæve, Britte Siuers Datter, som møtte och wandt, at de saa, at bemeldte Lauridsen!! (Lauridz) Paa En søndag for prædichen

1701: 83b

slages oc Haard Reves,

de indstefnte møtte oc sagde at Laridz Erichsen Var druchen och den Anden Half druchen,

Fogden Paa Stoed at de der fore burde bøde Efter Louen

Afsagt,

En Huer af de indstefnte som over bewieses At Have slaget for Prædichen, bør bøde Hellige brøde Huer 3 lod sølf, oc for slags maaled, Huer for denne gang 6 rdr aldt under Nam och Vurdering udj deris boe oc formue Huor de findes aldt under wiedere adfært Efter Loue!! (Louen),

Iver Helleve for Er Komen for tillig med sin quinde, for mendte Hand der for burde bøde Efter Louen,

Den indstefnte møtte oc sagde at \det/ Hans quinde Kom for tillig, at Hun for ilde, af det Hun faldt och slog sig,

Afsagt,

sagen beroer til wiedere widner Her om føris

Peder Olls: Stallem Stef: Ingerie Halsteins Daatter Fielle, for 8 rdr 5 mrk: som Hand leverede Hende at levere til Michel Bratholle, oc da de blef levered fattedes En slet daller,

Den indstefnte Ingeri møtte oc sagde iche At wiede Huor slette dalleren af blef,

1701: 84

de Penge Hende blef levered af Peder Stallem, de leverede Hun til Michel Bratholles søn, Viedere wieste Hun indted der om,

Peder Stallem Er bød sig at Vilde giøre sin Ed, at pengene war alle, da Hand leverede pengene til quinden, oc der Var 7 Helle slette daller och da de Kom til Michels søn, war der iKons 6 Helle slette daller,

Afsagt,

Efter die Ingeri Halstens Datter, iche Haver levered Pengene til Michel Bratholle self, Ey Heller seet sig bedere for, Ved pengenes Annaming, oc levering, da bør Hun betalle til Peder Stallem, den bortte blivende Slette daller, oc udj om Kaastning 2 mrk 8 sk: aldt Under wiedere adfært, Efter Louen

Niels Gierme Stefnt for fløtnings Negtelse, for mendte Hand der for burde bøde,

den indstefnte møtte oc sagde, iche at negted, men suarede med game(?) (guner?), at Vilde Have penge for ud,

Afsagt,

Niels Gierme bør bøde for fløtnings Negtelse, trej ordt, under wiedere adfært Efter Louen,

Børie Jæreld!! (Jærald) Stefnt for begangen slags maal med Arne Nielsen \Paa al farendes Wey,/ Arne til wæder mælle,

di indstefnte møtte oc sagde, Arne at Børie slog Hann: fiere nefwe slag, der til Børie

1701: 84b

suarede ney, Arne sagde der Paa at Vilde giøre Ed, oc blef slagen udj sin Nache, at bloded udgich,

Afsagt,

Børie Jerald, bør bøde for dette slags maal, Halve bøder Efter Louen, 4 ½ rdr aldt Under wiedere adfært Efter Louen

Wel Edle och Velbyrdige Jacob Christensen hafde laded Stefne Herlaug øfst Huus for 9 Aars Service, af Lille Heg,

Den indstefnte møtte oc sagde iche at have brugt gaarden mehre En fiere Aar,

Hr: Captainen Paa Stoed at Efter di Hand 3de gange Hafde laded Stefne Hann: oc iche møtte,

Afsagt,

Efter di Herlof øfst Huus Haver laded finde sig V-w….lig med Servicen, oc Ey Heller møtte Efter Stefne maal, saa bør Hand for de fiere Aar betalle udj Service oc om Kaastning En Rix daller, aldt Under wiedere adfært Efter Louen,

Lauridz Pedersen Ronve Stefnt for begangen slags maal med Samson Lij udj Huustag Paa Bryn,

de indstefnte møtte, oc sagde at wære for ligte, med Huer Andre, her om Var Stefnt til Prou Stefen Bryn

1701: 85

och Peder Houge, som Efter Edens Af leggelse, \iche wilde giøre Ed men Ellers,/ wandt at Lauridz oc Samson Lij, Var druchen oc Hafde nogen larm til samen, men om de slogest mindtes de iKe, {siden der Var Paa sKeed},

Lauridz Randve Anstillede sig for Retten med Stoer bulder och Alarm, saa mand med nød Kunde Holde fred Paa Hann:

Afsagt,

Efter die de indstefnte Var druchne udj Huustaged, Paa Brynd, oc slags maalled denn: iche sKelligen over bewieses, aldt saa bør der fore at Være frie, men Lauridz Pedersen Rongve, for V-sKichelighed for Retten bør bøede for denne gang, 1 rdr Aldt Under wiedere adfært Efter Louen

Anfind Andersen Ringem Efter sKriftl: Stefning af Dato 2 9br: 1701 Stefnt, Wiching Stefensen Møen och Niels Lauridsen Spilden, om oddels løsning Paa Møen, sambt widners førelse,

Laurids Biørche møtte oc wandt det same Hand til foren wudnet Hafde, her Paa Hand giorde sin Ed,

Olle Stuer jord møtte oc sagde at Sal: Siuer Møen sKichede bud Efter Hann: oc Lauridz Bierche, oc da wilde Hand bytte Møen bort, oc sagde SigVor Møen først iche at Vilde bytte Møen bort, men da wieste Siuer denn: ud, oc da de Komb ind igien, Regte Hun Hendes mand Haand

1701: 85b

Paa at Hun maatte bytte med Anders Opbem udj AusKier, noch til spurtte Andfind widnerne om denn: war witterligt at Møen var Laugbøde førend den blef magesKifte, der til de suarede Ney iche at wiede, Men Paa dette \forige/ giorde de Ed,

Mogens Fænne møtte oc wandt, det same som før Er indført, Huor Paa Hand oc giorde Ed, Ey wiedere at wiede,

For bemeldte widner wandt at Anfind Ringems quinde, Var af gangene SigVor Møens Søster søns Datter,

Johanes Apeland møtte iche, men lod suare Ved Kaard Tuedt, at Hand Ey wiedere Her om war widende, End hand til foren wunded Hafde, oc nu Kunde Hand for suaghedz sKyld iche self møde,

Noch udj Rette lagde Anfind sit sKriftlig ind leg af 24 9br: same Aar,

Her imod Wiching Møen oc Niels Spildem møtte och udj Rette lagde Et magesKifte bref af Dato 3 9br: 1676:

Noch Et Kiøbe bref af dato 17 October 1679

Noch Et tings Vidnes af Kald af Dato 16 sept: 1680, Huilched de formendte, iche af Anfind Kand imod siges,

Item Een Dom af Dato 6 9br: Ao: 1699:

Wiedere refererede sig Wiching oc Niels


1701: 86

Til for bemeldte Documenter, oc til spurtte Anfind om iche SigVor Møens \Søsters/ mand Lauridz Neseim war myndig, da Hand gaf af Kald, oc da Møen udj Auschier blef magesKifte, ligeledes Anfindz Quindes fader Knud Neseim, Var oc myndig da magesKifted sKiede, Her til Anfind suarede ia at de Vel Var myndig men for mendte dog iche at det Var Ret, At saa dandt magesKifte sKulde sKe, Efter di at AusKier iche war saa goed, som Møen,

Partterne blef til spurt om de wiedere Hafde Her udj at indgive Huor til de suarede Ney, men Var dom begierende

Afsagt,

Det Anfind Andersen fore giver at Hans quinde, och Hendes broder war V-myndig, oc Ey Hafde formynder der Kunde Paa talle deris oddels Ret, der imod for Klarer Wiching Stefens: oc Niels Lauridsen, at først levede, Anfindz quindes fader, da magesKifted sKeede och Hans quindes beste moder, Guri Neseim, som oddels Retten, Efter Hendes Søster SigVor Møen sKulde til falden \ligeledes/, Huilched Anfind Ey selv ..(?) for Retten Kunde nægte, saa oddels Retten udj Møen sees iche at Være denn: fra Komen Efter Anfindz for meening, udj deris V-myndighed, men først udj Hans quindes fader och beste moders levende live at wære magesKifted oddel udj oddel med Møen och AusKier, Efter magesKifte brevetz Viedere for meld af Dato 3 9br: 1666: der paa Anfindz quindes beste faders {mand} Lauridz Neseim, givet Sal:

1701: 86b

Siuer Møen af Kald, Efter detz for meld Dateret 16 september 1680: Siden Haver Siuer Møen Kiøbt det igien Efter Kiøbe brevetz Viedere for meld, af Dato 17 october 1679: Huilched Kiøbe bref wed dom Er Stadfæsted, d: 6 9br: 1699: Huilchen Dom Vj iche Under Staar os at for bie gaa, men Efter same dom \och/ udj Rettelagde Ducamenter, oc Louens fembte bogs 5 Capit: 1 Art: sambt Louens ord pag: 799: det Paa Stefnte goedz udj Møen, at blive Siuer Møens Arwinger til oddel, och Eiendom saa som Huerchen Citanten Eller nogen af Hans fore folch, nu for Retten bewieser, nogen oddels Liusning, Eller Penge mangel, Paa det om tuistede goedz at Have giort,

Niels Josephsen Stefnt Jon Wiche til at Anname Penge for Et spand smør udj Nerre Oure, som for meener at Være nærst!! (nærmest?) til at indløse oc bruge Heller End En fremed,

Jon Wiche møtte och udj Rette lagde sit sKiøde Paa bemeldte spd smør, med sig Havende Torbiørn Ols: som goedset soldt Haver, sambt Gietle Torbiørns: som liuste sine Penge mangel, at Efter die at Hand Var udj Kongens tieniste at den da maatte bestaa Hos Jon Wiche, som Hans fader den sat Haver, Efter di Hand Undsætter Hans fader med Sæde Korn, oc Anden Nødtørft,

1701: 87

Dette til bud bød Jon Kinde imod Torbiørn lige saa Vel at giøre som Jon Wiche, oc Paa Stoed at Efter die Hans broder Var nermehre End En fremed, den at indløse oc beboe,

Afsagt,

Efter die at Joen Wiche Er gandsKe fremed til Nore (Nære) Oure aldt saa bør Hand Anname af Niels Josphsen!! (Josephsen) sine udlagde Penge, och quitere gaarden til første Anstundende Vaar, oc Niels at Holde den, indtil Nermere oddels baaren saa som Torbiørn sine børn den Vild ind løse, da sKal Niels Efter Jon Kindes til bud levere den fra sig igien for de same Penge som sKiøded om formelder, och Jon Kinde Efter sit til bud at medsætte!! Torbiørn udj sin Nød oc trang, lige saa Vel som Jon Wiche giort Haver,

Joen Wiche Stefnt Jon Kinde for Hans gieder Haver giort Hann: sKade udj Hans ager, Huor paa Jon Wiche Haver laded besigte sKaden af tuende mænd, Nemblig Michel Lij, oc Johanes ibdm som Kiendte sKaden paa trej AsKer Korn, Huilche Hand Strax betaldte,

Olle Nielsen Stef: Knud Winie for Et pladz Kalded Winie Hagen, som hand sKal Have bøxseled af Madame Macoudi som der paa Haver udstæd bøxsel Sædel, af Dato 18 Agustj Ao: 1700

den indstefnte møtte oc udj Rette lagde sin bøxsel Sædel, af Dato

1701: 87b

for mendte oc at niude sin bøxslede jord,

Afsagt,

Efter die Knud Winie Haver bøxsled Hoved Jorden, saa bør Hand same Winie Hagen beholde, indtil iorden!! (jorden) udj Eyeren oc Rettens midlers Nærwærelse bliver besigtiged, indtil dette sKier, bør iche imod \Louen/ tages Endten sKat Eller LandsKyld der af,

Fogden for Retten opstod, oc til spurtte Laugretted oc til Steede wærende Almue om Hand iche Hafde betaldt fløtning til tingene, Efter sKatte brefuet 4 sk: millen, Huor til suaredes at ingen udj saa maade Hafde noged at Klage Huor paa fogden war tings widne begierende, som Under for Zegling blef udstæd,

Laugrettes mænd for 1702: ordineris Sex gl: Gulich Opbeim, Knud Giere, Niels Winie, Mogens Fæne, Rasmus Rochne, Michel sKieldal, Wiching Møen, oc Tormoe Helle Land, sKal fahre til Laug tinget at af legge deris Ed,

Huor med tinget sluttes och op hæves,

1701: 88

Ao: 1701 Torsdagen d: 15 December betiendtes Retten Paa Wangen udj Ulvigs Sogn, Angaaende Eien domb Udj Haldanger som for medelst, V-føre iKe Kunde sKe Paa Aastedet, Imellem Lauridz, Endre Haldanger Paa den Ene side som Citanter, oc Tomes Nielsen Paa den Anden side, Laugrettes mænd som Retten betiendte, Hans Olsen Undeland, Hellie Olsen Haaim, Hover Leque, Niels Nielsen, Hans Nielsen oc Siuer Jansen Følche dahl, Gutorem Riøse och Hellie Aamundsen Legre, udj Lensmand Baar Spaanumbs Sted møtte Lauridz Wambeim

Til Huilchen tied for Retten frem Kom, Lauridz och Endre Haldanger, som udj Rette lagde En sKriftl: femte Stefning af Dato 8 Decembr: Nest afwigte, Huor Efter de for mendte at indløse det Paa Stefnte goedz,

wiedere udj Rette lagde de Sr: Miltzous mesive om same godsetz til biudelse af 25 october Ao: 1701 Huor paa de formendte goedset der Efter at indløse och Efter di Tomes Nielsen, imidler tied gich denn: udj for Kiøb for mendte Citanterne, same Hans Kiøb iche burde Staa wed magt,

Her imod och til sagen at suare, møtte Tomes Nielsen, oc udj Rette lagde Et sKiøde af Sr: Hendrich Miltzou udsted af Dato 15 9br: 1701 Huilched sKiøde Hand for mendte burde wære V-sueched, Særdelis, Efter di Hand iKe Hafde Kiøbt

1701: 88b

Opsiderne, Lauridz och Endre til nogen trængsel men til bøden denn: at bruge deris bøxslede Jord deris Lifs tied,

Endelig Efter lang imellem Handling blef Partterne Paa Efter følgende maade for Retten for ligte, At Lauridz och Endre sKal bruge deris bøxslede jord, deris Lifs tied, och om Lauridz Eller hans quinde som Er gamle folch, Endten Iche wilde Styre Eller wed døden af gich, da Endre som Er Eldste søn, oc Haver bøxseled {den} den Halve gaard, at wære nærmest, at bøxsle den Anden Halve part af Tomes Nielsen, och den beholde som En Leylending sin Lifs tied Efter Louen, och Hans Huustrue Efter hann: saa lenge Hun sider Enche, dog med de wilchor, at de Huuserne Paa gaarden Haldanger som sKylder 1 løb smør 1 buch sKind, wed goed Hæf!! (Hæfd) och Lougfør Holder, och sig Ellers som En Leylending bør, sKicher och forholder, Ald den Stund dette sKier af for bemeldte Lauridz oc Endre, da lover Tomes Nielsen denn: ingen for fang Eller trængsel At til føye, men de gaarden at bruge som meldt Er, Item lover Tomes iKe at betynge denn: med wiedere En!! (end) Louen tillader, En jordt Eyer af sine Leylendinger, och i fald at Anded En!! (end) fore sKrived Staar sKulde sKee da om det findes Paa Tomes sin side

1701: 89

Da Hand Uden wiedere proces, at Anname sine penge, oc findes sKylden Hos Leylendingerne, da de at Endt wige och quitere gaarden, uden wiedere imod sigelse, och de sKyldige som denne forligelse bryder, at betale for woldende om Kaastning, Under wiedere adfært Efter Louen, Af denne om Kaastning betaller Tomes Nielsen trej rdr oc de Andre resten, at Partterne saaledes Ved Haande baand Ere for ligte, widner de med Hender och bue mercher,

Her med Denne protocol udj det Velsignede Jesu Nafn, sluttes

 

Statsarkivet i Bergen / Håkon Aasheim 2007